روزنامه جهان اقتصاد شماره 7480 - مگ لند
0

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7480

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7480

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7480

ˆz¿ Ä»Z¿Á¾Ìf f«Y Z { É ½Y€ËY ÃZ¼‹ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ Õ{Ä^ÀŒ°Ë  Õ{YMZÆ]Ä°‡ԗd¼Ì« ÁÂË Ó{Z¼Ì¿Ä·YÂuYYZ] €^»Z‡{ µÁÓYÕ{Z¼m  ¶¯ŽyZ‹½Y€Æe…Â] µZËÃZ¼‹®eÄv¨ ®aÁY|^‡d¨¿d¼Ì« {€¯s€˜»{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^yZ]³Ád¨³{†¸n»YÁ{YÃ|ÀËZ¼¿ Äv¨ d¨¿YZ]Ä]½Y€ËYdŒ³Z]|̸¯Ö¸yY{¹Znˆ¿Y Ä·Z¬»€‡ {€¯¹ÔŸYº¸ŸÁ½Ö¸»ÃYÂÀŒm¾Ì»Â‡{Հ̴¿ZÆm d‡YÄfˆˆ³€Ìn¿Ö¿Y€³ÂË{ ÄËÁև€f‡{ ½ZŒËZÅÃ{Y¿ZyÁcZ»Z¬» ÂÀ¼»¾ˆ¯YÁÄ] É{Zf«Y€´¸Ì¸ve ̜֨¿Õ|Æ» €´Ë{ÉZÅÄv¨{ d‡Ż Z¿Á€¯…Á€ËÁZ]ĸ]Z¬»Ö¸»{Zf‡Ĉ¸m{Ö¿ZuÁ ºÌfˆÅZźˀve½{€¯€iYÖ]µZ^¿{Ä]Ĝv·Ä]Ĝv· Ã{Y¿ZypÌÅÁÖf·Á{¹Z¬»pÌÅÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÂƼm†Ì˵ÁY½ÁZ » Ä],d‹Y|Æ]cYÁÕZŶ¼ ·YÂf‡{YkZy{Y|¿ªuÖf·Á{¹Z¬» ¾ÌÌ ed‹Y|Æ]cYÁYZÅdË·ÁYd¨³,|À¯Y|Ìaև€f‡{¾ˆ¯YÁ Y|Ìaև€f‡{¾ˆ¯YÁÄ]ºÅÄ]ZŒ»¹{€»ļÅÁ|À¯Ö»¹ÔŸY¥Z¨‹Á |ÀÀ¯Ö» Á½Ö¸»ÃYÂÀŒm¾Ì»Â‡{Հ̴¿ZÆm©Zv//‡Y,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] dŸ€‡Ä]Œ¯¾ËY{Ä¿Z¨‡Zf»d¨³,ÖfŒÆ]|ÌƋÃZ´Œ¿Y{{º¸Ÿ Ä]Á€‹|ËMÖ»{ÂmÁÄ]d‡Yֻ¼ŸÄ^·Z˜»įÕYÄ·Zˆ»®ËÖf«Á |ÀÀ¯Ö»ՁZ‡Âm Äv¨¾Ì¼Å{ d¨³Z¿Á€¯¾ˆ¯YÁÄÌÆeÕY€]ZÅÖËZ°Ë€»MÕZÅÖÀ°‹Z¯Ä]ÃZ‹YZ]ÕÂƼm†ÌË €Å ºÌfˆÅZ¯¾ËYµZ^¿{Ĝv·Ä]Ĝv·,|ÌÀ¯€iYÖ]YZźˀve|Àf¨³Հ^ÅÄ°ÀËY Ã|Ì´ÀmZ¯¾ËYÕY€]ZÅdŸZ‡{‹Ö»{ZÖËÓZ¯ÁÂ//Œ¯{YÁÖ·ÂaĜv· YZ]ÁÄ ‡Âe |¿|‹Zf‡YÂyd¼€ËÁZ]Y|Ë{{¥ÔfWYՂ¯€»ÕY‹ÕZ”ŸY d¼cYÁY{Ä̋Zu½Z³|ÀËZ¼¿€Ì̤e ֏yŠz]{ Z¿€ËY†°Ÿ [Ô¬¿Y–//‡Âf»Á®q¯ÕZÅÃZ´À]Õ{Zf«Y¥Ô//fWYՂ¯€»ÕYÂ//‹ÕZ”ŸY ¾ËY½Y€Ë|»ğ¼n»ÕZʼnÔeYÖ¿Y{|«¾¼“,d¼€ËÁZ]Y|Ë{{ֻԇY Á½Y€Ë|»YÖy€]ÕZ°¼ÅÄ»Y{Y½|‹¦«Âf»ÁՀ´¿Z]Zf//‡YÂy,Ä¿ZzeYÁ ¾ËÔ¿M{Zf«Y†°Ÿ {€¯և€]ÄËZ»€‡YZ]{YÖÅZ´ŒËÓZaÃÁ€³{Zf«Y½ZÆm Äv¨ ÄÀ´¿®ˆË½Y€´¿ÄËZ»€‡YZ]½Y€³¶Ì¸ve įÃ|‹ÄfyZÀ‹Õ|À¼Œ¿Y{½YÂÀŸÄ]ºÌfˆÅ|ÅZ‹Á€»YÁ{€¯ ¹Z¿|ËMÖ»{ÂmÁÄ]֓Z˺¸Ÿhv]įÖf«Á½ZÆm€‡Y€‡{ |Œy{Ö»Ö¿ZyY€Ì»º¿Zy ÕZÅZ¯Ö¿ZyY€Ì»º//¿Zyd¨³ÕÂƼm†Ì˵ÁY½ÁZ// » ½YÁ{{cZ̓Z˺¸Ÿ{Õ|Ë|mÕZŪ§Y,{Y{¹Zn¿YÖ//³‚] Ád‹Y~³d»€uºÅÖ¿ZÆmÄ »ZmÁ|¿{€¯Z]{Ây€¼ŸÃZe¯ ÕY~³¹Z¿cZ̓ZËÁ½Ö¿ZÆmÁ½YÂÀŸÄ]YÁY|·ÂeÁ kYZÅŒ¯€´Ë{YŠÌ]|ËZ]ÁY¾—Á{į{Â]Ö Ì^—Á{€¯ dÆmÁŒ¯½Z´^z¿ÕY€]ՁZ‡Â´·Yž«YÁ{į{‹Äf‹Y~³ {‹Œ¯¾Ì·ÂXˆ»ÕY€]ÖÅ{ {įÕ{ZˁZ̈]ÕZÅ{Y| f‡Y¦Œ¯µZ^¿{|ËZ]{Y{Ä»Y{YÕÁ ÁºÌ‹Z],{Y{{ÂmÁŒ¯¾ËY€Æ‹ÁZf‡Á{Á®Ë{‚¿ÁÁ{ Ä ‡ÂeÁº¸ŸÄ ‡Âed»|y{YZÆ¿MZÅ{Y| f‡Y¾ËY‰Á€aZ] ºÌÅ{Y€«Œ¯Y|ËZa ֋Á½Z¿Z»€Æ«YÓ¼ »{Y{Ä»Y{YÕÂƼm†Ì˵ÁY½ÁZ » Á½Z¿Z»€Æ«Y|ËZ] {Â//‹Ö»€Ë|¬e[ÂyÁÄf//ˆËZ‹¶°‹Ä] |ÀÅ{Ö»¹Zn¿YZ³|¿Z»ÕZÅZ¯įŒ¯ՀÀÅÁÖ¼¸Ÿ½Z´^z¿ ÖËZÅÄËZ»€‡½Y‚Ë‚Ÿ¾ËYįY€q{‹€Ë|¬e\‡ZÀ»Ö¸°//‹Ä] |¿Y{Ã|ÀÀ¯¾ÌÌ eÁ€i»Š¬¿Œ¯Y|ËZaÄ ‡Âe{į|ÀfˆÅ ÖËZÆÀeÄ]į|ÀfˆÅÕ{Y€§Y¾Ì¼Å¾Ë{Z¼¿ÕZÅÄËZ»€‡d¨³ÕÁ Á|ÀÀ¯Z¨ËYÕYÃ|ÀÀ¯¾ÌÌ eŠ¬¿Œ¯Y|ËZaÄ ‡Âe{|À¿YÂeÖ» ºÌ¿Y|]Y¾Ë{Z¼¿ÕZÅÄËZ»€‡¾ËY|«|ËZ] ¹Âu€»‚Ì¿ÁÖ¿Y€ËY½Z¿cYZœf¿YYÖ°ËÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Հ̴¿ZÆm kYÁ{YY¶ZuÖ¿Y€ËY½Z¿½Y|¿€§į{Â]¾ËYÖ¿ZyY€Ì»ºË€» d§ZË{{Z»ªË€—YÖ//¿Y€ËYdÌ ]Ze|¿YÂf]ÖmZy½Y{€»Z//] dÌ ]Zed§ZË{½Z°»YÖ¼Ë|«½Â¿Z«®Ë…Z//‡Y€]d¨³,|ÀÀ¯ {ÂmÁ{Â]ÖmZy½Z‹|aÁÖ¿Y€ËYZÆ¿M{Z»įÖ¿Y|¿€§ÕY€] Á|̇\ːeÄ]½Â¿Z«{Â“»¾ËYÄ¿Zfz^‹Âyįd‹Y|¿ Ö¿Y€ËY{Z»Z]|¿€§Y‚ŁYŠÌ]įºÌfˆÅµZv‹ÂyÁ€»Y Ã|¿Á€a½ÂÀ¯Zeį|¿YÃ{Y{Z“Z¬eÖ¿Y€ËYdÌ ]Zed§ZË{ÕY€] |¿YÃ{€¯d§ZË{Ö¿Y€ËYÄ»ZÀ‡ZÀ‹Õ{Y| eÁÃ|‹¶Ì¼°e€¨¿Y‚Å ZÌ¿Ö¿Y€ËY½Y|¿Á€Æ‹į½Y‚Ì»€ÅÄ]Ä°¸],ÁÂ˽Â̸̻ZÆÀe ºÌÀ¯Ö»¾Ì»Ze,|À‹Z]Äf‹Y{ ZÆ¿M½Y{€¼f·Á{į˜À̼Å|ÀÀ¯…ZˆuY|ËZ]¹{€»d¨³ÕÁ \‡ZÀf»,dˆÅÖ¸YĸXˆ»¹{€»d»Ô//‡į|À˳Ö»€°» ļŁYd·Á{į|Àf//ˆÅ|Æ f»Á|ÀÀ¯Ö»¶¼Ÿ¥€u¾ËYZ//] {€¯|ÅYÂyÃ{Z¨f‡YZÅḑ€› Z¿Á€¯¾ˆ¯YÁ|ˀyÁ|Ì·ÂeÕY€]{| f»cZˆ¸mÄ]Հ̴¿ZÆm »YÕYÁZ]Ĉ¸m¾Ë|ÀqZ0 z‹½ÂÀ¯Zed¨³Á{€¯ÃZ‹Y ®¿Z]¶¯†ÌËÁÖ°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d//‹Y|Æ],ÄmZy ÃY€‡€]Ö ¿Z»Är¿ZÀqZe¹YÃ{€¯Y‚³€]ZÆ¿M¾Ì¿ÁZ »ÁՂ¯€» ºÌÀ¯¥€—€],|‹Z]Äf‹Y{{ÂmÁ¾ˆ¯YÁ¾Ì»Ze ºÌÀ¯Ö»€°§Z»įÕYÄÀÌ»€Å{ºË€ve{€¯|̯ZeՀ̴¿ZÆm ÖfˀË|»½YÂeÖÆ·Y¶”§Ä]Ö·Ád//‡YÃ{€¯ž¿Z»{ZnËYZ»ÕY€] ļÅZ» |À¯€iYÖ]YZźˀve|¿YÂf]įdˆÅÕ—ºÅŒ¯ {YÁY¾ˆ¯YÁ,Ã{€¯€iYÖ]YZźˀveįd‡Y¾ËY½Z¼//‹Ôe ºÌÅ{Y€«¹{€»ZÌfyY{ÁºÌÀ¯ į|À‹Z]¾X¼˜»¹{€»{€¯tˀeÕÂƼm†Ì˵ÁY½ÁZ » ¾ËÁ|eÁÄÌÆe¥Z¨‹ÕZŶ¼ ·YÂf‡{½Z»{Ád‹Y|Æ]cYÁ Ŀ³¾ËYÁ|¿Z‡|ÅYÂyֻ¼ŸZ°§YÔ—YÄ]Á{€¯|ÅYÂy Ö»{€»Ä]Ä°ÀËYY¶^«ÁZŶ¼ ·YÂf‡{YkZyÕ|uYįdˆÌ¿ |À¯Y|Ìaև€f‡{¾ˆ¯YÁÄ]|¿YÂf],|ÀfˆÅdË·ÁY{į ªuÖf·Á{¹Z¬»Ã{Y¿ZypÌÅÁÖf·Á{¹Z¬»pÌÅÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ,|À¯Y|Ìaև€f‡{¾ˆ¯YÁÄ]ZŶ¼ ·YÂf‡{¾ËYYkZy{Y|¿ ¾ËY€]ZÀ] |¿Y{Y€«…Á€ËÁ¾ËY‘€ »{½Y€ËYd¸»ļÅd¨³ Á|À¯Ö»¹ÔŸY¥Z¨‹Á¾ÌÌ ed//‹Y|Æ]cYÁYZÅdË·ÁY ºËYÁ|Ì»Y |ÀÀ¯Ö»Y|Ìaև€f‡{¾ˆ¯YÁÄ]ºÅÄ]ZŒ»¹{€»ļŠÄ£|£{¾ËY×YLZ‹½YÁºÌÀ¯¾Ì»ZeY¾ˆ¯YÁ€f Ë€‡Äq€ÅºÌ¿YÂf] ºÌ¿Z‡€]¶«Y|uÄ]Y µZv‹ÂyZ̈]d¨³Š¿ZÀz‡YՀ´Ë{Šz]{Հ̴¿ZÆm t˜‡{Ö¼¸ŸÕÓZ]kY|»Ö¿Y€ËY½YÂm|À¼Œ¿Y{®ËįºÌfˆÅ ֗YŠ¿Y{€»Á֓ZËÁÂu{Š//Œy{Á{€¯Y|ÌaZÌ¿{ ÖmZyd‡ŻÁÖ¸»dÌÀ»Y½Â̼̈¯ª]Z‡†ÌW {Â] ևZ¼¸bË{ Ä] ½Y€ËY ‚^‡ ¡Y€q FATF և€] |Ë|¼e •€‹ ªu Á š¨ve ªu Ã{Z» €³Y į ¾ËY €] ÖÀ^» ºË{€¯ ħZ“Y š¨ve ČÌa duÔ§ .{|¿ÂÌb] CFT Ä] |ËZ^¿ d·Á{ |À°¿ ºÅY€§ ½Y€ËY ÕY€] Y |¿YÂf¿ Œ¯ €³Y Öfu į ºË{€¯ s€˜» Y ֗€‹ ªu Z¬Ì«{ Z» :{Y{ Ä»Y{Y ÖeZ^Ÿ Ä] ÖÀ Ë .{|¿ÂÌb] ½M Ä] {Y|¿ ÁZmY d·Á{ {Y~´] •€//‹ ªu ÕÁ €] ~§ZÀ» Á ž§ ZÅÄ£|£{ į½M ÕY€] d§€³ c ‰Ôe dËZÆ¿ c į ÖeZ»Y|«Y Ä] ÄmÂe Z] :|‹ ÁM{ZË ÕÁ . {Œ¿ Äfˆ] Z» Œ¯ FATF Ä] Â//Œ¯ Á d§€³ ¶°//‹ Ö¿YÁ ÕZ”§ ®Ë ºÅZ] d§€³ |¿{€¯ €fŒÌ] Y ZÅZÀ´Àe Á Ã{Z¨f‡Y ĸXˆ» ¾ËY Y ½Y€ËY ½ZÀ¼‹{ Á d‡ÂÌb¿ €—Zy ºÅ{ †¸n» ÖmZy d‡Ż Á Ö¸» dÌÀ»Y ½Â̼̈¯ †ÌW . Ä] ž¼n» { FATF{|n» և€] ÁZmY ºÅ €“Zu µZu { :{€¯ ½ZŒ¿ Õ|m ÕZÅ hv] ÕZÀ » Ä] Ä°¸] ,dˆÌ¿ CFT Á »€·Za \ːe ÕZÀ » Äf‹~³ { €³Y į cÁZ¨e ¾ËY Z] {€Ì´Ì» c Zn¿M { į d‡Y ¡Y{ Á dÌÀ»Y ½Â̼̈¯ ÕZ‡Á ,†¸n» †ÌW ½Âr¼Å Õ{Y€§Y ½Y€ËY †¸n» Y Á d^v CFT Á »€·Za Y Z§{ { |Àf§Ö» į ÖWZ”« Á ֫¬u Á |‹ |ÀÅYÂy †¸n» ÖÅY €“Zu µZu { į Հ¨¿ ¾ËY |¿{€¯Ö» Z§{ . {€¯ |ÀÅYÂy d^v Ä]» Ä̸Ÿ Z0 ¼fu {‹ Äfˆ] ÁY{ ÄÌÆe ÕY€] {Âm» ~§ZÀ» ¶«Y|u Y ½Y€ËY Ã{Z¨f‡Y ½Z°»Y ¾ˆ¯YÁ Á –^e€» ÕZÅÁY{ hv] { Á Z¿Á€¯ Â“» { Y ½M ÄnÌf¿ į .ºÌÀ¯ Ö» Ã|ÅZŒ» ,d‡Y Ã|‹ ¶Ë|^e ¶” » ®Ë Ä] €“Zu µZu { į Ä] ½Y€ËY ‚^‡ ¡Y€q ֟¿ Ä] FATF և€] |Ë|¼e į¾ËY Ä] ÃZ‹Y Z] ÕÁ FATF և€] {|n» |Ë|ne :d‹Y{ ZƛY ,|ËMÖ» [Zˆu ևZ¼¸bË{ Ä°ÀËY :{€¯ ½ZÌ] ČÌa duÔ§ .d‡Y Äf§€³ ¶°‹ Œ¯ Ö¸Y ĸ¯Z‹ { ևZ¼¸bË{ ‚^‡ ¡Y€q |ÀÅ{ Y€« Ö//‡€] {» Y FATF |ÀÅYÂyÖ» Z] Y FATF ž¼n» ¹YÁ|Ì»Y.d‡Y Á€»Y ÕZÌ¿{ Ö¸¯ –ËY€//‹ Ä] ½Y€ËY 0 ¼Ÿ ÖeZ¼Ì¼e Z] Z» į |À¯ Ö//‡€] |Ë{ ¾ËY ¾Ì] cZ¿Z°»Y Y Œ¯ Ô Äq :{€¯ |̯Ze ÕÁ .ºÌÀ¯Ö» {Z‹ Y d¸» ½Z¨·Zz» –¬§ Á ¹Á€v» Ö¸¸¼·Y Á d·Á{ { ÖËZŕ€‹ Á š¨ve ªu Հˆ°Ë CFT Äq Á »€·Za { 0 ¼Ÿ į |¿|‹ ħZ“Y †¸n» |À¯Ö» ¥€—€] Y {Âm» ÕZÅÄ£|£{ ¾ËY Ô Ä] (ºˆËÁ€e Ö·Z» ¾Ì»Ze žÀ» ½Â̈¿YÂÀ¯ ½Z¼Å ÖÀ Ë) CFT { Öfu Á ևŻ ÕZÆ¿Zˀm ļŠ”u Z] ֟Z¼mY dˆŒ¿ į Ö¿Z» ¹Y{ €—Zy į |¿{€¯ s€˜» ½Zf//‡Á{ Y Öy€],d§€³ c –^e€» ÕZÅ{ZÆ¿ Á ªu ®Ë ½Zf‡Á{ ¾ËY Ä£|£{ ž§ ÕY€] Z» d//ˆÌ¿ €Ë~a •€‹ CFT Ä] Y Â“» ¾ËY ºÅYÂyÖ¼¿ Äf^·Y ,|ÀfyY{€a Y ÕY ¾ËY ÄÀ˂Š|//¿{Â] Œ¯ { į d‡Y ¾ËY dÌ «YÁ Z»Y ºÀ¯ s€˜» ÄËÔ³ hv] ®Ë ½YÂÀŸ ž¼n» €³Y :{€¯ |̯Ze ÕÁ .{€//ֻ̳ c ÄÀ˂ŠZ] cZ¼Ì¼e Z» Y€« ‰Z¯ Âf‡{ Y FATF և€] |Ë|¼e ¹Zœ¿ dv¸» ŽÌzŒe { Y ½Y€ËY Ã|¿Á€a |¿|‹Ö¼¿ ª§Â» ½Z»Z‡ ¾ËY { Z» ½ZÀ¼//‹{ ,{Y{Ö» Ä»Y{Y ֻԇY ÕY‹ †¸n» ª]Z‡ Ã|ÀËZ¼¿ ¾ËY .|ÀÅ{ Y€« ÃŻ dˆÌ· ŽÌzŒe ž¼n» Á d‡Y ¹Zn¿Y µZu { ZÅhv] |//‹Ö» Äf¨³ €³Y :{Y{ Z»Y {ÂyÖ» º« Հ´Ë{ Ŀ³ Ä] –ËY€//‹ |ËZ‹ |À¯Ö» և€] Y ½M 0 ¼Ÿ į Ö¿Z» Y ºÅ €¨¿ |Àq Á |‹ kZy ž¼n» Z¯ Âf‡{ Y և€] Ô ,d‡Y Ã|‹ kZy Z¯ Âf‡{ Y į |¿{€¯ Ä^uZ» Zzf§Y Z] ½M ÕZ”ŸY FATF :d‹Y{ ZƛY ÕÁ .d§€³ Y€« ÃŻ d‡€Æ§ { ½Y€ËY ž«Â» ½M ZÅŒ¯ Á d‡Y c|« cZ ^e Y Ö ^e Ö¸¸¼·Y ¾Ì] ÕZÅ{ZÆ¿ ļŠ|À¿Z» ÕZf‡Y { Ö¸¸¼·Y¾Ì] ZÅ{ZÆ¿ Á ZŽZ»Z‡ ¾ËY Y |¿Y{ į Öe|« ½Y‚Ì» Ä] ÕY‹ †¸n» YÁ{Y Ã|ÀËZ¼¿ ¾ËY .|ÀÀ¯Ö» Ã{Z¨f//‡Y ½Z//‹{Ây ž§ZÀ» ½Y€ËY ¾f‡ÂÌb¿ Y Z» ½ZÀ¼‹{ d‡Y ¾ËY dÌ «YÁ :{€¯ ½ZŒ¿ €—Zy ֻԇY Öfu |‹ \m» €»Y ¾Ì¼Å į |¿{€¯ Ã{Z¨f‡Y –^e€» ÕZŽÂ̈¿YÂÀ¯ Ä] ½| »Ád À½Â̼̈¯Á{­€fŒ»dˆŒ¿{֏yŠz]½Z³|ÀËZ¼¿ և€]Ä]½Y€ÆeÖ¿Z³Z]©ZeY|Ì·Âež¿Y»ž§ÁZ¯Á\//ˆ¯–Ìv»{Â^Æ]Á ÄvËÓ¾ËY,½M{k|À»¹Z«YÁ{Y|ŸYև€]Z]Á|ÀfyY{€aÄm{Â]ÄvËÓ Ã|vf»cÓZËY|Ë|mÂƼm†ÌW d‡YÄ^¿Zm|ÀqÕZ°¼ÅµZ^¿{Ä] pÌÅÁÖf·Á{¹Z¬»pÌÅÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÂƼm†Ì˵ÁY½ÁZ » cYÁÕZŶ¼ ·YÂf‡{YkZy{Y|¿ªuÖf·Á{¹Z¬»Ã{Y¿Zy YZÅdË·ÁYd¨³,|À¯Y|ÌaÖ//‡€f‡{¾ˆ¯YÁÄ],d//‹Y|Æ] Ä]ZŒ»¹{€»ļÅÁ|À¯Ö»¹ÔŸY¥Z¨‹Á¾ÌÌ ed‹Y|Æ]cYÁ |ÀÀ¯Ö»Y|Ìaև€f‡{¾ˆ¯YÁÄ]ºÅ ½Ö¸»ÃYÂÀŒm¾Ì»Â‡{Հ̴¿ZÆm©Zv‡Y,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] Ä]Œ¯¾ËY{Ä¿Z¨‡Zf»d¨³,ÖfŒÆ]|ÌƋÃZ´Œ¿Y{{º¸ŸÁ {ÂmÁÄ]d‡Yֻ¼ŸÄ^·Z˜»įÕYÄ·Z//ˆ»®ËÖf«ÁdŸ€‡ |ÀÀ¯Ö»ՁZ‡ÂmÄ]Á€‹|ËMÖ» ¾Ë€f¼Æ»d‡Y¦¸°»d·Á{{Á‚§YÕÂƼm†Ì˵ÁY½ÁZ » ¥€—€]Y¹{€»Ä£|£{į{Y~´]¾ËY€]Y{Ây‚¯€¼eÁ‰Ôe Ö¸YÄ·Zˆ»Á€»Y¹{€»d»Ô//‡ |Å{½ZÀ̼—Y¹{€»Ä]Á|À¯ YZÌ¿{ļÅįÖ//‡Á€ËÁ¾ËYYZed//‡Y¹Â¼ŸÁd·Á{,¹Zœ¿ cZ ^eºÅÁºÌÀ¯d›Z¨uY¹{€»d»Ô‡ºÅºÌ¿YÂf],Ã|Ë{¿{ ºÌ¿Z‡€]¶«Y|uÄ]Y Õ{Zf«YÕZÅŠz]{Á€»YZ¿Á€¯…Á€ËÁÄ°ÀËY½Z//Ì]Z]ÕÁ Õ{ZˁcZ ^eÖ´Àŀ§Á֟Z¼fmYÕZÅŠz],¹{€»d//ŒÌ »Á Z]ĸ]Z¬»d¨³,{‹ÄfyY{€a½MÄ]ž«Â»Ä]|ËZ]įd‡YÄf‹Y{ ‰ÔeZÅÄÀÌ»ļÅ{Z»d‡Z»ĸXˆ»¾Ë€eÖ¸Y…Á€ËÁ¾ËY ºÌ‹Z]Äf‹Y{¶yY{|Ì·Âe¾ˆ¯YÁºÌÀ¯Ö» ZÌ¿{»ÕÁY{|{¶«Y|uÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]Հ̴¿ZÆm |Ì·ÂeÄÀÌ»{d¨³,ºÌÀ¯Ö»|Ì·ÂeÂ//Œ¯¶yY{{Y¹{€» ¾ËYZ»½Y|À¼Œ¿Y{Á¾Ì·ÂXˆ»,d·Á{ÕZʼnÔeYְ˾ˆ¯YÁ €Ìˆ»®Ë{Z»ļÅÁ{Â//‹|Ì·ÂeŒ¯¶yY{{įd//‡Y ºÌfˆÅ įÖ¿Z»Zeįd‡YÖ Ì^—{Y{Ä»Y{YÕÂƼm†Ì˵ÁY½ÁZ » ‚Ì»Md̬§Â»€Ìˆ»ļÅ€³YÖfu,ºÌ‡€]¶yY{|Ì·Âe¾ˆ¯YÁÄ]Z» ºÌ¿YÂf]€³YZ» |Œ°]µÂ—€´Ë{ÃZ»|Àqįd‡Y¾°¼»|//‹Z] įZÌ¿{ÕZm€ÅYY¹{€»ZÌ¿{»¾ˆ¯YÁºÅ€e{ÁÁ®Ë {€¯ºÌÅYÂz¿²¿{Ĝv·®Ë,ºÌÀ¯¾Ì»Ze€i»Á€^f »¾ˆ¯YÁ Ä¿ZÌ¿{»ž]ZÀ»Z»Á{Y{Ĩ̛ÁºÅd·Á{Á|¿Y{Ä^·Z˜»¹{€» ºÅ{ †¸n» { ÖmZy d‡Ż Á Ö¸» dÌÀ»Y ½Â̼̈¯ ª]Z‡ †ÌW ½ZÀ¼‹{ FATF |À¿Z» ÖËZÅ ½Z»Z//‡ Ä] ½Y€ËY ¾f‡ÂÌb¿ Y :{€¯ |̯Ze ‰Y Ŀ¼¿ į |Àfˆ] Z» Œ¯ ÕÁ €] Y ~§ZÀ» Á |¿{€¯ Ã{Z¨f//‡Y L‡ d¼Œu .ºË{€¯ Ã|ÅZŒ» ¾ˆ¯YÁ cY{YÁ Á Z¿Á€¯ ÕZ¼Ì] hv] { Y FATF {|n» և€] ÃZ]{ ,ZÀ¸ËY Z] ³Ád¨³ { Ä//ŒÌa duÔ§ ×Y ¾f‡ÂÌa { į d‡Y ¾ËY dÌ «YÁ :d¨³ dv¸» ŽÌzŒe ž¼n» { 0 ¼Ÿ Á d‹Y{ {ÂmÁ Œ¯ { |Ë{€e ֟¿ FATF Ä] ½Y€ËY ֘ËY€‹ Ô †ÌW .{€Ì´¿ Y€« ž¼n» Z¯ Âf‡{ { Â“» ¾ËY į |»M {ÂmÁ Ä] ž“» :{Y{ Ä»Y{Y ºÅ{ †¸n» ÖmZy d‡Ż Á Ö¸» dÌÀ»Y ½Â̼̈¯ Ä] į Õ{Y€§Y Y ÕZÌ//ˆ] |‹ hŸZ] Á d§€³ ¶°‹ Â//Œ¯ { Õ|Àe Z] –^e€» ÕZÅ ½ÂÌ//ˆ¿YÂÀ¯ Ä] ½Y€ËY į |¿{Â] ¾ËY Y|§€— Ö¬˜À» ¶ËÓ{ ÁM {ZË ÕÁ .|ÀÀ¯ ÖÀ̌¿ \¬Ÿ ,{|¿ÂÌb] CFT Á »€·Za ÖÀ Ë FATF Հˆ°Ë |¿{Â] ZÅ ½Â̈¿YÂÀ¯ Ä] ½Y€ËY ¾f‡ÂÌa ¦·Zz» į Õ{Y€§Y :|‹ |¿{Â] €»Y ¾ËY ª§Y» į Ö¿Zˆ¯ Ä] d^ˆ¿ ևŻ ÕZÅ Šv§ Á cZ»ZÆeY †¸n» { į Ö¿Z³|ÀËZ¼¿ :{€¯ ½ZŒ¿ €—Zy ČÌa duÔ§ .|¿{Y{ d^ˆ¿ Ã{Y{ ÕY ¦¸fz» ÕZŽÂ̇YÂÀ¯ Ä] ½Y€ËY ¾f‡ÂÌa Á FATF Ä] Äf‹~³ ¾Ì´À‡¹ÂeÁ€]YÖ¿Y€´¿ ÖeZÌ·Z»ÕZÅZŒ§|Ë|ŒeÁ ZÌ^¼¸¯ÃZ´Œ¿Y{ևŻ¹Â¸Ÿ{Zf‡Y {€¯¹ÔŸYº¸ŸÁ½Ö¸»ÃYÂÀŒm¾Ì»Â‡{Հ̴¿ZÆm ÂÀ¼»¾ˆ¯YÁÄ]½ZŒËZÅÃ{Y¿ZyÁcZ»Z¬»ÄËÁև€f‡{ Ä]ÕÁZÀ§Áº¸ŸÄ //‡ÂeYÄ»Y{Y{ÂƼm†Ì˵ÁY½ÁZ » Á{€]¹Z¿Œ¯Y|ËZaÄ ‡ÂeÖ¸YcÁ€“ÁZÌ¿ŠÌa½YÂÀŸ {ÕÁZÀ§Áº¸Ÿ|Ì·Âe{ÕYÄfˆËZ‹cZ»Y|«YÄ¿Zfz^‹Âyd¨³ ½|‹¶Ë|^eµZu{½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ÁÃ|‹¹Zn¿YŒ¯ |ÀfˆÅŒ¯{Y~³€iYZ̈]ÕZÅğ¼n»Ä] Œ¯½Z¿YÂmZ»YºÌf//ˆÅÃYÕY|f]Y{½ZÀr¼ÅÄf^·Y{Á‚§YÕÁ ÕÁZÀ§Áº¸ŸŠ//z]{Ö³‚]ḑ€›YÄ//¯|¿{€¯d//]Zi Z0 ¼fu|‹Z]ZÌÆ»ZÆ¿MÕY€]d€§Á–ËY€‹€³YÁ|ÀfˆÅY{Ây€] |»M|ÅYÂy¶¼ŸÄÀvÄ]ZÅḑ€›¾ËY Œ¯½YÂm¶ˆ¿Z¿Á€¯Â̋½YÁ{{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Հ̴¿ZÆm ½ZÌ»¾ËY{{Á‚§Y,|Å{¹Zn¿Y±‚]ÖËZÅZ¯d‡Y{Z«{Y{½ZŒ¿ įd‡Y¾ËY‚Ì¿ÃYÂÀ//Œm¾ËY¹ZÌaÁ|¿Y{ÕYÄËÁÃZ´ËZm½Z¿ |ÀŒy{Ö»Ö]ÂyÄ]|ÀÀ¯Y|Ìa\‡ZÀ»–ËY€‹Ád€§½Z¿€³Y |ÀÀ¯{ZnËYÖ³‚]cÓÂve|ÀfˆÅ{Z«Á YÕZÌ//ˆ]{½Z¿Á€»Y{Y{Ä»Y{YÕÂƼm†Ì˵ÁY½ÁZ » \ZÀ»{½Z¿”u |¿Y{”u‚Ì¿ÖfˀË|»ÕZ//ÅÄÀv Äf‹~³ÕZŵZ//‡Ä]d^//ˆ¿ÖÆmÂe¶]Z«|//‹YÖfˀË|» ½Z¿”uÕY€]ÁŠÌaž¿Y»ļŹYÁ|Ì»YįÃ{Â]Y{Ây€] {‹¥€—€]ÖfˀË|»ÕZÅÃ{Ö»Z¼e{ ®ËY d‡YÃ|ÌrÌaÁdz‡֘ËY€‹Œ¯–ËY€‹{Á‚§YÕÁ ÄmY»Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]Z]€´Ë{Õ‡YÁÄ¿Z¼·Z›ÕZźˀveZ]‡ ZÅḑ€›Ö»Z¼eY–ËY€‹¾ËYYÂ^ŸÕY€]d‡Y¹ÓÁºÌfˆÅ ºÌÀ¯Ã{Z¨f‡Y ½{€¯€iYÖ]Z¯¾Ë€f¼Æ»ZźˀveŠz]{{Á‚§YՀ//Ì´¿ZÆm Ö¼¸ŸÄ »ZmÄÀÌ»¾ËY{įd‡Y½ZÀ¼‹{ÕZźˀveÁZÅZŒ§ ḑ€›YÃ{Z¨f‡YZ]Äfˆ¿YÂeÁd‡YÄf‹Y{Հi»ZÌ//ˆ]Š¬¿ |À¯¾Ì»ZeYŒ¯ÕZŁZÌ¿,Ö¸yY{ÕZÅ |Ë|‹dË{Á|v»{ÂmÁZ]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÂƼm†Ì˵ÁY½ÁZ » Ö°Ëd¨³,ºËYÃ|Œ¿ÄmY»ÓZ¯{Â^¼¯Z],Œ¯{ՁYž]ZÀ» įd‡Y¾ËYºËYÃ|Œ¿ÄmY»{Â^¼¯Z]Â//Œ¯{Ä°ÀËY¶ËÓ{Y |¿{€¯®¼¯Á|¿|»MÄÀvÄ]Ö¼¸ŸÁÕ{Zf«Y½ÓZ §ļŠ|Ì·Âe ½| »Ád À½Â̼̈¯Á{­€fŒ»dˆŒ¿{ |‹s€˜»½Y€Æe©ZeYZ¯Á\ˆ¯–Ìv»{Â^Æ]Á €i»ÕZ°¼Å½ZÅYÂyZ°Ë€»M|Ë|mÂƼm†ÌW{€¯|̯ZeևŻ¹Â¸Ÿ{Zf‡Y®Ë †ÌWÁZÌ^¼¸¯ÃZ´Œ¿Y{ևŻ¹Â¸Ÿ{Zf//‡Y,Á€ÌaZ‹ÕYÁc€]Y d//‡YÄ^¿Zm|ÀqÁ ևŻ¹Â¸ŸÁÂu{ÁYÕZÅ[Zf¯Y d‡YÃZ´Œ¿Y{¾ËYևŻ¹Â¸ŸÃ|°Œ¿Y{ª^‡Y ÁdˆÌ]½€«ÕY€]ÕÂƼmd//‡ZË{ZnËY-ÕÂƼmd//‡ZËc|«Ä]½YÂeÖ» ½Z³|ÀËZ¼¿”u¹|ŸÁ|ËŒ¿½Y{€³€‡½YY|¼f‡Ż-ևŻÕZÅd·Zy{,º°Ë Yd̼‡Y|¸³[Zf¯ÂËZmd‡YÃ|‹ª§Â»½ÂÀ¯Ze¾ÌÀqºÅÕÁ {€¯ÃZ‹YcY€¯Â»{ Á½Y€ËY–]YÁ{ŠÀe{»{Y{ÂycY€œ¿ZÀ¸ËYZ]³Ád¨³{ÕÁ |À¯{Ây½MY‚Ì¿ {€¯s€˜»½Y€ËYµZ^«{Ã|vf»cÓZËY|Ë|md·Á{Ö·Z¼fuYÖmZyd‡ŻÁZ°Ë€»M |À¯š¨uY¹Zm€]|¿YÂeÖ»½|ËZ] |¿YÂeÖ»½|ËZ]d¨³Á{€¯ÕYÁ|Ì»YY€]Y½McZÌuÄ»Y{YÁ¹Zm€]{»{|f]Y{ÕÁ cY€¯Y~»{Á|Å{d¯€‹½Y€ËYZ]Ö¬§YÂe€Å{YÃ|vf»cÓZËYÁ|À¯š¨uY¹Zm€] {cY€¯Y~»{ÄqZ ˜«½|ËZ] ºfˆÅYÁ|Ì»Y¹Zm€]Ã|ÀËMÄ]¾» {‹€“Zu‚Ì¿|Ë|m |À¯Ö»d¯€‹|Ë|mª§YÂe{»{cY€¯~»{ÄqÁÖ¸ §¹Zm€]{» d‡YŠÀeŠÅZ¯µZ^¿{Ä]½|ËZ] Y€]Y½|ËZ]½YÁ{{Z°Ë€»MÁ½Y€ËY–]YÁ{Â^Æ]Ä]d^ˆ¿¾ÌÀr¼ÅÃZ´Œ¿Y{{Zf//‡Y¾ËY ŠÀeŠÅZ¯ÕY€]ÖËZÅÃYµZ^¿{Ä]½|ËZ]d·Á{ºÀ¯Ö»€°§¾»d¨³Á{€¯ÕYÁ|Ì»Y ½{€¯Z]Z]–¬§cÓÂve¾ËY€³YÖfuºfˆÅ¾Ì]‰ÂycY€Ì̤eÄ]d^ˆ¿¾»,d‡Y |‹Z]Á€‹ʬ¿ÕY€]ևZ¼¸bË{Z£MÁcZ—Z^eYÕZÅÃY d‡YÄ^¿Zm|ÀqÕZ°¼ÅµZ^¿{Ä]½|ËZ] { d//‡Y{Ây½Y|vf»Z]Z°Ë€»M–]YÁÕZÌuYµZ^¿{Ä]½|ËZ]{€¯ZƛYÄ»Y{Y{ÕÁ ½Y|vf»Z]ĸ¼mY,®ÌeZ¼¸bË{ÖeZ»|¬»ÕZÅhv]¶«Y|uÁ€‹Z]ºÀ¯Ö»€°§¾»ž«YÁ €i»ÕZÅd€§µZ^¿{Ä]ÁYY€ËºÌ‹Z]½Y€ËYÁZ°Ë€»M–]YÁ{ÖeÓÂve|ÅZ‹ÖËZaÁY {Â]|ÅYÂy½Y|vf»Z]Ä^¿Zm|Àq€i»ÕZ°¼ÅÁ¹Y|«YÕY€] {Â]ŠÀeš¨uµZ^¿{Ä]`»Y€e |À¯š¨uYŠÀed‹Y{d‡Á{`»Y€ed¨³`»Y€eZf§Y{Z¬f¿YZ]Ä»Y{Y{Á€ÌaZ‹ ÁYY½Y€ËYZ]d¨·Zz»{{Âyd//ˆ‡¥ÔfWY{¶ÌWY€//‡Y,¾Ë€v],cYZ»Y¾ÌÀr¼Å |¿{€¯Ö»Ö¿Z^ÌfŒa {€¯s€˜»½Y|«Â¬u®Ë dˆˆ³Zq{Œ¯{ֿ¿Z«Á֫¬uºœ¿ d‡Y̼֬ŸÕZÅ¥Z°‹Á d¨³,d‡Y½Â¿Z«ÕY€mYÃ|ÀÀ¯¾Ì¼”eÃZ´f‡{ÄÌËZ”«ëÄ°ÀËY½ZÌ]Z]½Y|«Â¬u®Ë Äf‹Y{{ÂmÁZÅZf§½{Â]Ä¿Z»€n»µZ¼fuYį{»€Å{,’Ì ^e½Á|]|ËZ]Z”«ÃZ´f‡{ |¿Z¼]ÄÌ^Àe½Á|]ÖÀ°‹½Â¿Z«€³Y½Âq-|Å{cYļ¯Zv»Á\̬ e,ªÌ¬ve,|‹Z] ¹Z¿€Ì̤eÂy{ZÀ¸ËYZ]³Ád ¨³{ՁÁ¿‚Ì^»Z¯ {‹Ö»¶Ë|^eÄËÁ®ËÄ] ½Z]ZÌy¹Z¿Ä¿Y€‡{Ây€Ì̤e{€¯ZƛY,Ã{YՀz§¾ˆv»Ä]½Zˀn‹Z“|¼v»½Z]ZÌy ֻ¼ŸµY»YÄ]\̇Mhv]Y€eY€§Z̈]Ã{YՀz§|ÌƋ½Z]ZÌyÄ],½Zˀn‹{Zf‡Y ,¥Z°‹µZu{c|‹Ä]Œ¯{֟Z¼fmYZf§€]½Â¿Z«d̼¯ZuZ0 //‡Z‡Y d//‡Y |ÅZ‹YÕ{ZˁZ̈]ÖÀÌÀq¾ËY{Y»Z»{Á‚§Y½Y|«Â¬u¾ËY d‡Ydˆˆ³Ádˆ°‹ ÖÆÌ^ÀepÌÅįºÌÀÌ]Ö»YևŻZz‹YÄ]{| f»ÕZžÌÅÂeµZj»½YÂÀŸÄ]ºÌfˆÅ į{‹Ö»ž“ÁÖÀÌ¿Y«‚Ì¿ÕY~´¿Â¿Z«ÁÂu{ÖfudˆÌ¿½Z³|ÀÀ¯¾ÌÅÂeZœf¿Y{ 0 »Z¯ Ä°ÀËYY¦‡ZeY€]YZ]ÕÁ {€Ì³Ö»Y€«dËZ¼u{»Z»Yd‡YևZ‡Y½Â¿Z«€ËZ¤»Ô ZÅֿ¿Z«Ö]¾ËYd¨³,d‡YÃ|‹¶Ë|^eŒ¯{ÄËÁ®ËÄ]½Â¿Z«’¬¿Áֿ¿Z«Ö] Á|ÀfˆÌ¿Õ{ZÆ¿pÌÅÕ´z‡Zaį{€Ì³Ö»Y€«dËZ¼u{»Ö¿ZÆÀaÕZŽZˀm–‡Âe Ã|ÀÅ{½ZŒ¿Â“»¾ËY{Y{Ä»Y{YՁÁ¿ dˆÌ¿{Y€§Y¾ËYZœf¿Y{‚Ì¿ÖÆÌ^ÀeĿ³pÌÅ {ֿ¿Z«Á֫¬uºœ¿įºË€]Ö»€‡Ä]Ö¯Z¿€˜yZ̈]–ËY€‹{Z»įd‡Y¾ËY ֟Z¼fmYcZÌuÕY€]֘ËY€‹¾ÌÀq d‡Y̼֬ŸÕZÅ¥Z°‹Ádˆˆ³Zq{Œ¯ ½Â¿Z«ÕY€mYÃ|ÀÀ¯¾Ì¼”eÃZ´f‡{ÄÌËZ”«ëÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ d‡Y­Z¿€˜yZ̈] ½Á|]\̬ e,{€¯Ã|ÅZŒ»YÕYÄ¿Z»€n»¶¼ŸįZn¯€Å|ËZ]ÄÌËZ”«ëd¨³,d‡Y {|ËZ]Ád‡Y¾Ì¿Y«ÕY€mYÃ|ÀÀ¯¾Ì¼”eÃZ´f‡{,ÖËZ”«ÃZ´f‡{ |Å{¹Zn¿Y’Ì ^e ļ¯Zv»Á\̬ e,ªÌ¬ve,|‹Z]Äf‹Y{{ÂmÁZÅZf§½{Â]Ä¿Z»€n»µZ¼fuYį{»€Å {€Ì´]c صفحه 1 {Zf«Y½ZÆm Õ{Ä^ÀŒ°Ë €^»Z‡{ µÁÓYÕ{Z¼m ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ Ä·Z¬»€‡ d‡Ż Z¿Á€¯…Á€ËÁZ]ĸ]Z¬»Ö¸»{Zf‡Ĉ¸m{Ö¿ZuÁ ºÌfˆÅZźˀve½{€¯€iYÖ]µZ^¿{Ä]Ĝv·Ä]Ĝv· d‡YÄfˆˆ³€Ìn¿Ö¿Y€³ÂË{ ̜֨¿Õ|Æ» É{Zf«Y€´¸Ì¸ve mehdinazifi6@gmail.com µZˆ»YÃZ»¾Ì¼Æ¿Ä¿ZÌ·Z‡¹Âew€¿½M…Z‡Y€]į{€¯¹ÔŸYYÃZ»}M¹Âew€¿Z»M‚¯€» ŠËY‚§Y|{|uYÁ ՀƋÕZÅY¿ZyÕY€]į|̇|{ Ä]Œ¯ÕZÅY¿Zy }M{ÕYʬ¿¹Âew€¿ d‡YÄf‹Y{ŠËY‚§Y|{|uYÁ ÖËZf‡ÁÕZÅY¿ZyÕY€]Á ¾Ì´¿ZÌ»—Ä]Œ¯ÕZÅY¿ZyÖÀ Ë-d‡YÃ|Ì//‡|{ {|ŸÄ]ÃZ» |¿YÃ{€¯ÄÀ˂Å«½Zˆ°ËcZ»|yÁZÅÓZ¯ğ¼n»»®Ë|ˀyÕY€]}MY€fŒÌ]|{ ŠËY‚§YZ]«cZÌ¿Zy{ÁZÅÖ¿|Ì»Z//‹M,ZÅÖ¯YÂy»Ã|¼ŸÃÁ€³ÕYʬ¿¹Âew€¿ÃZ»}M{ ŠÅZ¯Z]«cZ»|yÁÖ¯YÂy€Ì£ÕZÅÓZ¯»ÃÁ€³Á|{ Ä]Õ|{|uYÁ ÄÀ˂źŽZ‹|»M{¶¯į¹{€»dˀj¯YÖÀ Ë d‡YÃ|̇|{ Ä]Õ|{|uYÁ µZ‡Ä]d^ˆ¿|¿YÃ|‹Â^n»ÃZ»}MZe|Å{Ö¼¿¥Z¨¯ºÅYZÆ¿M¾°//ˆ»Á­YÂyÕZÅ |ÀÀ¯¥~u{ÂyÀ¨‡YYÖ¯YÂy¹Ô«YYÕZ̈]Äf‹~³ ÃZ»Ä]d^ˆ¿d¼Ì«ŠËY‚§Y¾Ë€fŒÌ]«cZÌ¿Zy{ÁZÅÖ¿|Ì»Z‹M,ZÅÖ¯YÂy»Ã|¼ŸÃÁ€³{ ,€Ì‹»ÃÁ€³,|»ZmÖeZ^¿¾£Á,žËZ»¾£Á«ZÅÖ]€qÁZž£Á»ÃÁ€³Ä]•Â]€»¶^« »ÃÁ€³,¡€»ºze,ÂËÂf‡Za¡Á{,ÂËÂf//‡Za€Ì£ÁÂËÂf‡Za€Ì//‹«¡€»ºzeÁ€ÌÀa ,ÃÂÌ»[M,Y{Z³Ä]Z‹Â¿«ZÅÖ¿|Ì»Z‹M»ÃÁ€³,Z¿Y,µZ¬e€a,Ö´¿Z¿«Z^°//ŒyÁÃÂÌ» ÃÁ€³,«cZ»|yÁÖ¯YÂy€Ì£ÕZÅÓZ¯»Ã|¼ŸÃÁ€³{ d//‡YÕYÄf//ˆ]ÖmZyÕZq ÕZÅY~£«½YÂf‡Á¶fÅ»ÃÁ€³,ՁZ³ÕZz],Ã|ÀË‹Y¿Y«Ö´¿Zy¹Y·Á½Z¼¸^»» |¿YÄf‹Y{¶^«ÃZ»Ä]d^ˆ¿Yd¼Ì«ŠËY‚§Y¾Ë€fŒÌ]«Š¨¯Á­Z‹Âa»,Ã{Z»M YÕYÄÀ˂Ŧ¸fz»ÕZÅ®Å{ÕY€]ÃZ»}M{Ä¿ZÌ·Z‡¹Âew€¿cY€Ì̤eÄÀ»Y{ Ä]d^ˆ¿ÃZ»}MÕZÅd¼Ì« d‡YºÅ{®Å{ÕY€]|{ ZeµÁY®Å{ÕY€]|{ d¼Ì« d‡YÄf‹Y{ŠËY‚§Y|{ µZ‡Za}MÄ]d^ˆ¿Á|{–‡Âf»˜]½Z]M ÄÀ˂ÅZÀ¼“ d‡YÃ|‹€e½Y€³|{lÀa€ÌyYÃZ»®Ë{ZÆÀe–‡Âf»˜]ÖËY~£{Y»ļŠ{ºÅ|»M{º¯ÕZÅÃ{Y¿ZyÁÄf‹Y{ՀfŒÌ]|‹ՀƋÕZÅY¿ZyZ]ĈËZ¬»{½ZÌËZf‡Á Öy€]{Õ{µÁYÁ |¿YÃ|‹ZÆf¼Ì«ŠËY‚§YZ]¶¼vf»½Y€´Ë{Y€fŒÌ],ZÅ|»M{€aZ]ĈËZ¬» Ã|‹½Z»ÂeY‚Å{Á|uZÅ֋Á€§Ã{€y{¡€»ºzeÄ¿Z‹€Åd¼Ì«½Y€ÆeÕZÅĸv»Y ÁÕY|£€»ÕZÅ|uYÁZÌ¿{»Ã{ZÆ¿¾Ì»ZedÆm{Öf·Á{cZ»Y|«YYºÅÂÀÅY€ÅZ› {Â] dˆÌ¿Հ^yėÂ]€»½ÓÂXˆ»–‡Âe¡€»ºzed¼Ì«ŠÅZ¯ Ä]d^ˆ¿ÃZ»€Æ»d¼Ì«|//‹ºÅcZneÁ½| »,d¼cYÁÃ|//‹¹ÔŸY‰Y‚³{ ¾ÅM[Á}¾Ì´À‡À¼¿¾ÅM€Ìed¼Ì«»d‡YÃ{Â]Ö¿{€°¿ÁZ]ÕZÅÓZ¯YÕ{Y| e ½M¶^«ÃZ»Ä]d^ˆ¿µZˆ»YÃZ»€Æ»ŠËY‚§YÁÄf‹Y{d¼Ì«ŠËY‚§YÃZ»€Æ»Ä]d^ˆ¿|{ ŠËY‚§YÃZ»€Æ»Ä]d^ˆ¿|{ |‹Z]ÖeY{YÁZˇÄ·ZnÀ¯d¼Ì«»,«Ã{Â] À¼¿¾ÅM€Ìed¼Ì«»,«Ã{Â] ¶^«ÃZ»Ä]d^ˆ¿µZˆ»YÃZ»€Æ»ŠËY‚§YÁÄf‹Y{d¼Ì« ÁÄf‹Y{d¼Ì«ŠËY‚§YÃZ»€Æ»Ä]d^ˆ¿|{ |//‹Z]½ZƨY¾ÅM[Á} Z]įZ^»€f»ָ̻ÃŻ©Ád¼Ì«»,«Ã{Â]¶^«ÃZ»Ä]d^ˆ¿µZˆ»YÃZ»€Æ»ŠËY‚§Y d^ˆ¿µZˆ»YÃZ»€Æ»ŠËY‚§YÁÄf‹Y{d¼Ì«ŠËY‚§YÃZ»€Æ»Ä]d^ˆ¿|{ |‹ |{ |‹Z]½ZƨY¾ÅM[Á}À¼¿¾ÅM€Ìed¼Ì«»,«Ã{Â] ¶^«ÃZ»Ä] ¶^«ÃZ»Ä]d^ˆ¿µZˆ»YÃZ»€Æ»ŠËY‚§YÁÄf‹Y{d¼Ì«ŠËY‚§YÃZ»€Æ»Ä]d^//ˆ¿ Ä]d^ˆ¿|{ |‹Z]½ZƨY¾ÅM[Á}À¼¿Y|mM{€´¸Ì»d¼Ì«»,«Ã{Â] »,«Ã{Â] ¶^«ÃZ»Ä]d^ˆ¿µZˆ»YÃZ»€Æ»ŠËY‚§YÁÄf//‹Y{d¼Ì«ŠËY‚§YÃZ»€Æ» ÃZ»€Æ»Ä]d^ˆ¿|{ |‹Z]½ZƨY¾ÅM[Á}¾Ì´À‡À¼¿¾ÅM€Ìed¼Ì« {€´¸Ì»d¼Ì«»,«Ã{Â] ¶^«ÃZ»Ä]d^ˆ¿µZˆ»YÃZ»€Æ»ŠËY‚§YÁÄf‹Y{d¼Ì«ŠËY‚§Y ŠËY‚§YÁÄf‹Y{d¼Ì«ŠËY‚§YÃZ»€Æ»Ä]d^ˆ¿|{ |//‹Z]À¼¿Y|mM |{|‹Z]®ËÄm{…|Ÿd¼Ì«»,«Ã{Â] ¶^«ÃZ»Ä]d^ˆ¿µZˆ»YÃZ»€Æ» |{ ¶^«ÃZ»Ä]d^ˆ¿µZˆ»YÃZ»€Æ»ŠËY‚§YÁÄf‹Y{d¼Ì«ŠËY‚§YÃZ»€Æ»Ä]d^ˆ¿ Äf‹Y{d¼Ì«ŠËY‚§YÃZ»€Æ»Ä]d^ˆ¿|{ |‹Z]Õ|ÀÅl¿€]d¼Ì«»,«Ã{Â] |ÀfˆÅևZ‡YÕÓZ¯Ŀ¼¿,«Ã{Â]|{ ¶^«ÃZ»Ä]d^ˆ¿µZˆ»YÃZ»€Æ»ŠËY‚§YÁ Ä]d^ˆ¿Y€Ì̤e|{¾Ë€eÓZ]d¼cYÁÕ‡YÃ|‹¹ÔŸYÕZÅÃ{Y{Ä]ÄmÂeZ]į Äf‹Y{d¼Ì«ŠËY‚§Y€]Y€]Á{YŠÌ]µZˆ»YįÖËZÅÓZ¯€fŒÌ] |¿YÄf‹Y{¶^«µZ‡Ä]ZŒ»c|» kZfvËZ»€ËZ‡ÁÖ¿|Ì»Z‹MÁÖ¯YÂy,ÖËY~£{Y»ÁÖ¿Z¼fyZ‡Ղ¸§ÕYÁZ‡ÕZÅÓZ¯|¿Y d‡YÃ{Â]¹{€»Ö³|¿ևZ‡Y ÖËY~£{Y»d¼Ì«,€]Y€]Ó{d¼Ì«Äf//‹~³Œ¯¾ËY€]€ÌyYµZ//‡{Är¿M –‡Âf»,Ã|‹€]Y€]ZÅ{‚¼f‡{½M¶]Z¬»{d‡YÃ|//‹€]Y€]Ö´¿Zy¹Y·d¼Ì«,€]Y€] Á¡€»,d//‹Â³,¾£ÁÕ{ƒY€e,Ã{€¯Â^Ÿ½Z»Âe½Â̸̻ Y½Y€//Æe{Ä¿Zyd¼Ì« †ÌW,ÖvË|» {Œ̻Á€‹Ã|ÀË‹{Y»d¼Ì«ŠËY‚§Y¹Y{ŠËZ¼¿Ã|Œ¿¹Z¼eÂÀÅcZÌÀ^· įºÌfˆÅÖËÓZ]ŠËY‚§Y|ÅZ‹Z»Ã|ÀË‹{Y»{»d¨³½Y€ÆeÖf»Â°ucY€Ë‚ edŒ³ Ä]ÄmÂe½Á|]įd‡YÖ»Y|«YŠËY‚§Y¾ËY d//‡YÃ{Â]‚Ì¿|{Zed¼Ì«ŠËY‚§Y¾ËY ¶Ì·{Ä]Ä¿Z¨‡Zf» Ã|‹¹Zn¿Y½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÁ½Z³|ÀÀ¯¥€»½Z»Z‡\ːeZ]ÁZÅÄ̏Âe ­ZaÄ]¹Y|«YÄ^ˆ¯YÕYÃ|ŸÁ|¿YÄf‹Y{d¼Ì«€Ì̤eÃ|ÀËÂ//‹{Y»¶j»ZÅÓZ¯Öy€]Ä°ÀËY {Á{‹Ö»[ˆv»¦¸zeZ¯¾ËY |ÀÀ¯Ö»|Ë|md¼Ì«Ä]ZŽM‰Á€§ÁZÅd¼Ì«½{€¯ « d§€³|ÅYÂyc¹ÓÕZÅ{Ây€]{Y€§Y¾ËYZ]Z¼fuÃ|ÅZŒ»c Äv¨{Ä»Y{Y Ä»ZÀ‡ZÀ‹ {Zf«Y½ZÆm †Ì‡Pe̸ָve,Հ^y‰ÁZ]½Y€ËYÕ{Zf«YÄ»Z¿Á¾Ìfˆz¿ Ã{Z‡€fˆ³Ä¿Z‡Ĉ‡R»ZÌf»Y\uZ• ½ Y€ÆeÕZÅd¯€‹d^iÃZ¼‹Ä]Ã|‹d^i ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e|Ì ‡µÂXˆ»€Ë|»• Õ|ÅYÕ|Æ»€Ì]{€‡• Ö»€°»Äv̸»Ö¿Z³Z]€Ë|»•Ձ{³Ö¼œ »¹ZÆ·YÖ·Z»ÁÖËY€mY»Y€Ë|»• €Æ»ÕÂe€aZÀ¸³ •ָ̟Z¼‡YZÀÆ» •Ö¼ÌÅY€]Y֔e€» •ÖWZ¨‹Ö¸ŸÄˀˀvedXÌÅ• dz]¿Ä̘ŸÖWYMÄv¨Á®Ì§Y€³•Zf‡Á{ ˆ» …Z°Ÿ• €n«ºË€» cZŸÔ—YÕÁZÀ§€Ë|»• ÃZ¼‹,½ZŒy{€Å³Äq¯,€Ìeºf¨Å½Y|Ì»Y€e¾ÌËZa,Ö]ÂÀmtf¨»½Z]ZÌy,½Y€Æe,½Y€ËYÖ¿ZŒ¿• Äˀˀve†°§€]Z¼¿• ¾¨¸e•Öfˆa|¯•  ZÅÖƳMÁÕY{Y»Y†°§€]Z¼¿• Հ^yÃZe¯¹ZÌaÄ¿Z»Z‡•ֻ¼Ÿ–]YÁ®»ZÌaÄ¿Z»Z‡• http www jahaneghtesad com Ä»Z¿ÁÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa• info@jahaneghtesad com ֻ¼Ÿ–]YÁ¶Ì¼ËYÄ»Z¿ZËY• ÃZ¼‹,tf§½Z]ZÌy,ÂËÂf‡Za€Ì‹½Y|Ì»Y| ],tf§ÃY€³‚],½Y€Æe,½Y€ËYÄ¿ZzaZqÖ¿ZŒ¿•ºÌ¼_ZqÄ¿ZzaZq• ¾¨¸e•ÕY€m|¼uYՀ‡Y€‡Šza• Ö¸yY{¾¨¸e•Ä»Z¿ÁՂ¯€»½Z¼fyZ‡Ղ¯€»€f§{¾Ì¯€fŒ»»Y• Á«½Y€ËYcZˀŒ¿½Y€Ë|»¾¼n¿Y»,«Öf·Á{€Ì£ÕZÅÄ»Z¿Á½Y€Ë|»Ö¨À¾¼n¿Y»Ö¨ÀÕZŶ°Œe”Ÿ{Zf«Y½ZÆm• d‡Y«Œ¯cZŸÂ^˜»Ö¿ÁZ e» ½ZÌ»{Ä^eÄ]ZÌf»Y \ˆ¯Z] Œ¯ÕZÅÄ»Z¿ÁÕ|À]Ä^e¾Ë€yM{d‡YÄfˆ¿YÂe{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á • |]ZËd‡{½Y€ËYÕZÅÄ»Z¿Á¶¯½ZÌ»{Ä^eÁŒ¯֏yÕZÅÄ»Z¿Á ISO 9001:2015 {Y|¿Zf‡YÄ»ZÀÌÅY³ÕYY{ • d‡YÃ|‹{Z½Z³€Æ»d À{Â^Æ]d¯€‹–‡Âe iso Ä»ZÀÌÅY³ • |ÌÀ¯µZ^¿{€ËÕZÅÄ°^‹{Y{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á • ŚƩƉƐ͗ͬͬƚǁŝƩĞƌ͘ĐŽŵͬũĂŚĂŶĞĐŽ€fÌËÂe • ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶƐƚĂŐƌĂŵ͘ĐŽŵͬũĂŚĂŶĞĐŽ¹Y€³ZfˆÀËY • ŚƩƉƐ͗ͬͬƚĞůĞŐƌĂŵ͘ŵĞͬũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ¹Y€´¸e• ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂĐĞŬ͘ĐŽŵͬũĂŚĂŶĞĐŽ­Â^ˆÌ§ • ŚƩƉ ǁǁǁ ĂƉĂƌĂƚ ĐŽŵ ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚcYZaM • ŚƩƉƐ͗ͬͬLJŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬĐŚĂŶŶĞůͬũĂŚĂŶĞĐŽ[ÂÌeÂË • http www rgs org ir saeed taghipoor@jahaneghtesad com Ä»Z¿c{ZƋ {Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ» d·Y|Ÿ‰€fˆ³,•Z˜v¿YY½M‚Ë€³ÃYÁ-|]ZËÖ¼¿¹YÁ{Á¹Y«µ|Ÿ…Z‡Y€]‚mÖ¿Z//ˆ¿YÄ »Zm Á{Y€§Y¾Å}ª¼Ÿ{}¨¿¶Ì·{Ä]|À¿YÂeÖ»ZÅÄ¿Z‡ d‡Y֟Z¼fmYÖ³|¿{Z ]YÁZÅÄ^ÀmļÅ{ º¸ˆ» 6ªuY"¾fˆ¿Y{"Z» |À‹Z]½Mª¬vež¿Z»ZËd·Y|ŸÖ»Zu,{ÂyÄmÂe¶]Z«ÕY~³€ÌiPec|« ¥|ÅÄ]½|̇ÃY|¿YÂeÖ»ªu¾ËYYÄ¿Y{€z]ÁZn]Ã{Z¨f‡YįºËÁZ]¾ËY€]ÁºÌ¿Y{Ö»½Y|¿Á€Æ‹ {Z‡Y¼ÅÂv¿¾Ë€fÆ]Ä]Y"Ä^¿ZmļÅd·Y|Ÿ‰€fˆ³"…|¬» ¹Zœ¿Yh ^À»ÕYħ€u©ÔyYÄ]Z°eYÄËZ‡{‚md·Y|Ÿ‰€fˆ³½ÂqÖËÓYÁ¥|Ž{€¯µZ^¿{ dˆÌ¿Á|¬»Ä¿ZŒË|¿Y{YMÁÄ¿YY|»ªuՀ°§Á֋Y ,Ã|‹ºÌœÀeZÅÄËÁÁ,Zł»€«–y,©Â¬uÂv»ć{ÁÄËZa¾ËY€]{Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ»¶»Z¯¾f» d‡YÃ|ÅZŒ»¶]Z«dËZ‡{http jahaneghtesad com ?p…{M{|À]{Á ¾Ì¼ÅÄ]€fŒÌ]ZË€f¼¯c|‹Z]ZÌ¿{ļÅ{Ád‡YÄf‹Y~³€iY d‡YÃ{Â]¶°‹ Ö´ÀÅZ¼ÅÄ]ZÌ¿ÕZ¼Ì]¾ËY€ÌiZeŠÅZ¯ÕY€]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ Yļź̷Zv‹ÂyÁ€»Yd¨³,ºËY{Ä^¿ZmļÅÕZ°¼ÅÁ {Z¯,Ä¿Z³ćÕY«,€¼uYµÔÅ,ÃZb‡,l̈],t¸ˆ»ÕZÅÁ€Ì¿ Ã{Y{ºÅd‡{Ä]d//‡{ÃZ³Y€«,½M…Y{ZeÄf§€³½Z»{ |ÀÀ¯Ö»‰ÔeÁZeÄf§€³\‹Y½Z]ZÌyZeÄf§€³ĸv»YÁ Z»įd//‡YÖËY‚§YºÅÁÖËY|®ËÁÖ´ÀÅZ¼Å¾ËYZËZÆÀeÁ ‰Ôe€´Ë{ÕZÅŠz]Á{Zf«YŠz] |¿Z‡Ö»ÄnÌf¿Ä]Y Á{‹¾Ì»Ze¹{€»ÕÁ€“ÕZÅÕ|À»ZÌ¿ÁdŒÌ »Ze|ÀÀ¯Ö» |ÀfˆÅ‰Ôe{ºÅ½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ ¾ËY{¹{€»Ö³|¿®^‡€Ì̤eÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÂƼm†ÌË Ö ˜¬»Y€´Ë{Öy€]ÁÖ¼WY{YcY€Ì̤e¾ËYYÖy€]c|» Ö¼WY{Ö³|¿®^‡{€Ì̤e¾ËYY֌z]d¨³Á{€¯½YÂÀŸ Ö³|¿®^‡€Ì̤e {ÁÖ»¾Ì]YºÅY֌z]Á|‹|ÅYÂy Y|Ìad‹Y|Æ]Ä]ÕYÄËÁÄmÂe¹{€»|//‹hŸZ]d//‹Y|Æ]{ ¾ËY€´Ë{ÕÂ//‡Y |¿Z»Ö»Ö«Z]Ád//‡YY|ËZa¾ËYÁ|¿{€¯ ¾ËYįºÌÀ¯ÄÌ°eµZfÌnË{ÕZ”§Ä]€fŒÌ]|//‹hŸZ]ÕZ¼Ì] |¿Z»Ö»Ö«Z]ºÅ ÁZÅdÌ·Z §®Ì¿Á€f°·Yd·Á{Ä //‡ÂeZ]|ËZ]{Á‚§YÖ¿ZuÁ ¾ËY”u½Á|]¹{€//»Á{Â//‹º¯ÀÆqÄ]ÀÆqcZ»|y ¾ËY {‹¹Zn¿YÖ·ZfÌnË{|ËZ]ZÅZ¯Á|ÀÀ¯d§ZË{YcZ»|y c|‹¾Ì¼ÅZ]|ËZ]ÁŠÌaÕZÅÃZ»{Ö³|¿®^//‡€Ì̤e |]ZËÄ»Y{Y ZÌ¿{{½M€¼Ÿį…Á€ËÁ¾ËYd¨³|Ì»YÁ€Ì]|ed·Á{†ÌË Äf§€¿¾Ì]YÄ¿Z¨‡Zf»,Äf‹~³ÃZ»Z»Œ¯{ÁµZ‡®ËY ‰Ôe|ËZ] d‡YÄf‹Y{ºÅÖËZÅŠÆmÖfuÁ{Y{{ÂmÁÄ°¸] ÁÔf]YŠÅZ¯|ÅZ‹į{Â//‹Ö·Á‚¿c§ÁÔf]Y€Ì//ˆ»ºÌÀ¯ {‹ÕZ´¿YÕ{ZŸÄ]¶Ë|^e|ËZ^¿¾ËYZ»YºÌfˆÅŒ¯{c§ €eªÌ«{ÕY€mYÖËZaÁYÄf§ZËŠÆm…Á€ËÁ½Z»{ÃY d‡YZŶ°eÁ€a ZÅ•ZÌfuY|ËZ^¿,–ËY€‹½|‹¹YM’v»Ä]{€¯|̯ZeÖ¿ZuÁ ¾Ì¼Å| ]Äf¨ÅÁ{½Âq,ºËY~´]ZÀ¯YZŶ°eÁ€adËZŸÁ YZŶ°eÁ€aÁºÌÅ{Ä»Y{YYZ¯|ËZ] |ËMÖ»{ÂmÁÄ]¶WZ//ˆ» ¾ËYZaÁY{{Â//‹Ö»hv]ZŁÁ¾ËY{ ºÌÀ¯Y€mY½ZÀr¼Å {YÁÄf§ZËŠÆm…Á€ËÁ¾ËYZËMÄ°ÀËYÁd§ZËŠÆm…Á€ËÁ ŠÅYÂy¹{€»Yį{Â//‹Ö¼¿ZË{‹Ö»,|Œ¿ZË|‹Â//Œ¯ {‹{YÁºËY~´¿ºÀ¯Ö» {YÁÄf§ZËŠÆm…Á€ËÁ¾//ËYį¾ËY€]‘€§{Y{Ä//»Y{YÕÁ ÕY€]ÖÀ ËºÌf‹Y{½ÂÀ¯Zeįd‡YÖ¿Z¼Å½Z»{ÃY,|‹Œ¯ |ËZ]ZŶ°eÁ€aļÅÁdËZŸ|ËZ]ÕY~³ĸZ§ºÅ…Á€ËÁ½M ,®‡Z»YÃ{Z¨f‡Y½Z¼Å½Z»{ÃY {‹Y€mY€eÕ|mÁ€eªÌ«{ d‡Y½Z¨¸zf»Z]{Ây€]Áž¼ne¹|Ÿ,ÕY~³ĸZ§ Á{‹dˬe|ËZ]Ã|ÀËMÄ]|Ì»YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÂƼm†ÌË ¾ËY€]µZu€ÅÄ]€Œ]d¨³,{€¯|Ì»YZ¿Á…ÂËZ»Y¹{€»|ËZ^¿ €´Ë{ÃZ»ćÁ|ËMÖ»ÖÀX¼˜»¾ˆ¯YÁÁ{‹Ö»Á€Ìa…Á€ËÁ ÁÖ¸yY{d̨̯Z]¾ˆ¯YÁÄ]Z¼fu,€fŒÌ]ZË€f¼¯€´Ë{ÃZ»ZË {‹Ö»ZÆ»…Á€ËÁ¾ËYÁºÌ‡Ö»ÖmZy ºÌÀ¯Ö»€iYÖ]cY{YÁ{ºÅÁcY{Z{ºÅY |‹Ö»Äf¨³Ä°ÀËYZ]ÁZÅhv]Ä̬]Z]Z»{€¯½ZŒ¿€—ZyÖ¿ZuÁ hv]{YÁ½ÓYZ» ¹Y|¿ÕZ¯d//ˆÌ¿ZËd‡Y€i»FATF \ːeÄvËÓį{Y{ÄvËÓd·Á{ºËÂ//‹Ö¼¿FATF †¸n»ºÅÁd·Á{º//ÅįÃ|¿Z»Ö«Z]½MÄ//vËÓÁÃ|//‹ Äq€ÅºÅYÂyÖ»½Z¼·{Z» d//‡Y€Ìˆ»{Á|¿{€¯\ːe Հ´Ë{ķ¬»FATF {‹\ːeºÅÄvËÓ½M€f Ë€//‡ {€Ì´]Y€«hv]{»|ËZ]‰{ÂyÕZmZ¯€‡įd‡Y ¾ËYZ»YºËY{cÔ°Œ»ZÆÀËYļÅ{Z»|À¿Y|]¹{€»d¨³ÕÁ d‡Y¾°¼» dˆÌ¿Z»cZ»Y|«YÁdÌ·Z §Yž¿Z»cÔ°//Œ» Z¯¾ËYZ¼fuZ»Y{€Ì³¹Zn¿Y€ÌyZeZ]Á|ËZÌ]€e½Y€³ՂÌq®Ë |‹|ÅYÂy¹Zn¿Y d‹Y|Æ]cYÁįd‡Y¾ËY¹Á{Äf°¿d¨³ÕÂƼm†ÌË įՁÁ|ÀÀ¯d^«Y€»Ö°¼¿€f¯{ÕZ«MŽz//‹Á½Z»{Á Ä]d«{Ä],|‹Œ¯{YÁÁºË{€¯ÕY|ˀyYÖÀ//ˆ¯YÁZ» Õ{Y€§YÄqÄ],Ã|‹{YÁ¾ˆ¯YÁ|Àq {Â//‹Ã{Y{‰Y‚³¹{€» {‹Ö»Z£M€´Ë{ՁZ]®Ëd«Á½MįY€q d‡YÃ|‹ªË‚e ªË‚eZÆ¿MÄ],|¿{€¯ªË‚eZÆÀËYÄ],|¿{€¯{YÁY¾//ˆ¯YÁį Á,{ÁM{€//‡{YMYZ]Y,|//‹Äq¾//ˆ¯YÁ¾ËY,|¿{€°¿ {‹Ö»Á€‹ZŽZf‡Y{ ÕZÌ¿{€]ÄÌ°eÁd‹Y|Æ]{Ö³|¿®^‡cY€Ì̤e |¿Z»Ö»Ö«Z],µZfÌnË{ ÁÕ{ZŸÕZ¼Ì]®ËZ¿Á€¯Ö»Á|¿ZaÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]Ö//¿ZuÁ {Â]ÕZ¼Ì]®Ë…Á€//ËÁ¾ËYd¨³,d//ˆÌ¿Á{Â^¿ַ¼ » ,֋Á,Ö´Àŀ§,֟Z¼fmYÖ³|¿¦¸fz»{Z ]YļÅ{į cY{ZÁ,Z¯Á\ˆ¯,‰Á€aÁ‰Â»M,Ö¼¸Ÿ,Õ{Zf«Y d‡YÃ|‹¹Zn¿YÕYĜv·ÁZÅdŸZ‡µZ‡Yįd‡YÕZ¯ Y€^f »€Ì£¾ˆ¯YÁ֌ËZ»MÃÁ{Z»¹{€»ºÌÅYÂyÖ¼¿ |À¿Y~´] ÕZm,†¯Y¯Y€Ì£Z//n¯€Å{Z»d¨³ÕÂƼm†//ÌË Ád‹Y|Æ]cYÁÁ|‹Z]Õ{Z¼fŸY{»¾//ˆ¯YÁ€³YՀ´Ë{ Z¼fuZ»d//‡Y{Z¼fŸY{»¾//ˆ¯YÁ¾ËYį|À¯¹ÔŸY½Z»{ į֘ËY€‹€ÅÄ]ÁºÌÀ¯Ö»ÄÌÆeY½MµÂa ºÌÀ¯Ö»ÕY|ˀy Z»Œ¯¹{€»įºfˆÌ¿Ã{Z»MZ»Z»Y ºÌÀ¯Ö»¶¬fÀ»YµÂa,|‹Z] Öf¯€‹®Ë |À¿Y~´]Y€^f »€Ì£¾ˆ¯YÁ®Ë֌ËZ»MÃÁ{ ÃÁ{Á|À¯¾Ë€¼e|ÅYÂyÖ»ÓZuÁÃ{€¯d‡{ÖÀˆ¯YÁ®Ë YÖy€]Ä]Y¾ˆ¯YÁ¾ËY|ÅYÂyÖ»Á|¿Y~´]Y½Md//ˆe ®ËÁY‚Å,Y‚žËY|Ë´]| ]Á|f//‡€¨]ZÅŒ¯ | ]į{Zf§YÖ«Z¨eYÄq,|Ë{€¯ªË‚eÖ¿Z//ˆ¯ÄqÄ]Y½Â̸̻ |À¯tÌveÁ{Á€] ¹Zn¿YÕZ¯¾ÌÀqZ»½Z»{Ád//‹Y|Æ]cYÁ{Y{Ä»Y{YÕÁ ºÅZ»|‹Z]€^f »¾ˆ¯YÁÁ€^f »d¯€‹Zn¯€ÅÖ·Á |Å{Ö¼¿ ¾ËYµZu ºËY{Y½MÕY|Æ´¿ĸ̇ÁºÅÁ¶¬¿Á¶¼uĸ̇Á |‹Z]Äm{€ËZËÄm{,Äm{€Ë|‹Z]€¬»¾ˆ¯YÁ ¶°Œ»|ˀy{,ºËY|¿Ö¸°Œ»Z»ÕY|Æ´¿ÁµZ¬f¿YÁ¶¬¿{ ºÌÀ¯Ö»Â^Ÿ¶°Œ»YÁºËY{ ZÅÄ¿Z‡Y֔ ]{cZ«ÁYÖÅZ³{€¯½YÂÀŸÕÂƼm†ÌË ,|À˳Ö»Äq¾Ì·ÂXˆ»įºË|Œ¿ÄmÂf»Z»į|//‹Ö»Äf¨³ –¬§Ä¿ºË€veĸ].dˆÌ¿ZËdˆÅ¶°Œ»¾ˆ¯YÁÕY€]ºË€ve {YÁºÌÅYÂyÖ»įՂÌq€ÅÁÕÁY{€ÅÕY€]¾ˆ¯YÁÕY€] Z»ÁºÌÀ¯Ö»Â^Ÿ¶°//Œ»¾ËYYZ»Ö·Á d‡Y¶°//Œ»ºÌÀ¯ ZźˀveÁºÌÀ¯Ö»Â^Ÿ¶°Œ»¾ËYY†Ì¯Ä]†Ì¯ÁÄ¿YÁ d‡ŻÕ‡ZÆq ¹Zœ¿dv¸»ŽÌzŒež¼n»†ÌW |ÀËZÌ]¹Á€v»ª—ZÀ»®¼¯Ä]Œ¯ÄËÁÁ{YMª—ZÀ» Z]¹YÂeÁd^j»ÄËÁÁ{YMª//—ZÀ»dÌ·Z §Ây{ ½ÁÂ»Z¿ŠËY‚§YÄ]d^ˆ¿{Z¬f¿YÄ]"d‡YÖfËZ¼uÃZ´¿ {{Âyֿ¿Z«ÁÖeY}Ĩ̛ÁY½|‹Á{Áª—ZÀ»¾ËY €]cZœ¿hv]d¨³ÁdyY{€acY{ZÁ|Ì·Âeķ¬» L‡YՀ̳¸mÁŒ¯{ÄËÁÁ{YMª—ZÀ»{€°¸¼Ÿ {‹dˬeÕ|m—Ä]|ËZ]Ö·Z¼fuYÕZÅÃ{Z¨f‡Y {Հ̳ºÌ¼ec{{€¯tˀeÖ¿ZnËÓÖ¸»M Ä]€neYՀ̳ÀÆ]Z]|ËZ]|Ë|m{YMª—ZÀ»Ây ÕZÅՀ]Z¯€Ì̤eYd ¿Z¼»,Ö¸^«Ã|‹{ZnËYª—ZÀ» {ÄËÁÄ]½MÕZÅdyZ//‡€ËÁ֓YY½Â¿Z«¥Ôy Y€«€œ¿|»{€y{Zf«YYdËZ¼uÁՁÁZŒ¯Šz] {€Ì³ {YMª—ZÀ»Ö·ZŸÕY‹€Ì]{®¿Z]֔e€»Y|Ë{¾ËY{ ÄËÁÁ{YMª—ZÀ»dÌ “ÁYÖ//‹Y‚³ÄWYYZ]ÄËÁÁ ½ÂÀ¯Ze¹Zœ¿dv¸»ŽÌzŒež¼n»d¨³Â//Œ¯ ª—ZÀ»cÔ°Œ»ž§Á–ËY€‹dÌ^je{Հi»ÖÅY€¼Å {YMª—ZÀ»½Â¿Z«sԏY|¿Á{ºËYÁ|Ì»YÁÄf‹Y{{YM ºÌ‹Z]ž¼n»€i»cY€œ¿YÕ|À»ÀÆ]|ÅZ‹‚Ì¿ Z]Y|Ë{¾ËY{‚Ì¿½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡Y|¿Zf‡YÖf^Å» {Õ{Zf«YÁÖËY€mYÕZÅdÌ·Z §|¿ÁY֋Y‚³ÄWYY {ZÅÕY~³ÄËZ»€‡ŠËY‚§YÁÄ ‡Âed¨³½Zf‡Y¾ËY Â̴¿YŠËY‚§Y\m»ÁÕÁ€“Á¹ÓZ̈]½Zf‡Y¾ËY d‡YՀmZÆ»ÕZÅY¿ZydŒ³Z]ÖfuÁ¹{€»ÕZÅ Ö³|¿|Ì»YÄ]½YÁY€§cÔ°//Œ»ÁZÅ{Â^¼¯¶Ì·{Ä]į |¿Y{dŒ³Z]©Â‹Z»Y|¿YÃ|‹ª—ZÀ»€ËZ‡ÖÅY€fÆ] ÕZÅZ°ÅYÁZÅÂ̴¿YŠËY‚§Y|À»ZÌ¿½Zf//ˆq¸]Á ºÆ‡Ä]Œ¯½ÓÂXˆ»Á½Z¯YļÅ{Á‚§Yd‡YÖfËZ¼u ½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡‚Ë‚Ÿ¹{€»Ze|ÀÀ¯®¼¯|ËZ]{Ây {Âyª—ZÀ»ÁZŽZf‡Y{Œ¯¹Á€v»ª—ZÀ»€ËZ‡Á {Y€§YÖfuÁ|¿Â‹YÁ|Ì»Y€fÆ]Ö³|¿Á¾‹ÁÃ|ÀËMÄ] ¹ÓÂ̴¿YÁ©ZÌf‹YZ]Ö¬—ZÀ»¾ÌÀqÂ//ˆ·{Á|À¼¿YÂe ¹|«ŠÌa{Ây½Zf‡YÁĬ˜À»{ÕY~³ÄËZ»€//‡ÕY€] |¿Â‹ Ö°Ë,¹Zœ¿½Ô¯ÕZÆf‡ŻÄ]ÃZ//‹YZ]Ö¿ZnËÓÖ¸»M ,|Ì·ÂeYdËZ¼uY{YMª//—ZÀ»¥Y|//ÅY¾Ë€f¼Æ»Y Á{¼¿½ZÌ]Öf¨¿€//Ì£cY{ZÄËÁÄ]ÁÖ//Àˀ§MZ¯ Ád^j»{€°ËÁ¹Zœ¿dv¸»ŽÌzŒež¼n»{Á‚§Y ½ZfˆÌ‡֟Z¼fmYÁÕ{Zf«Y–ËY€‹{Â^Æ]ÕZf//‡Y{ Y€«ĜuÔ»{»{ÂycZ¼Ì¼e{Y½Zf//ˆq¸]Á {Y{|ÅYÂy ½ZfˆÌ‡½Zf‡YÕZÆfÌ»Á€v»ÁcÔ°//Œ»"Ä»Y{Y{ÕÁ Y{€¯|̯Ze"dˆ¿Y{Ã|ÀÅ{½Z°eZ” ]Y½Zfˆq¸]Á Áµ|fˆ»,ªÌ«{֋Y‚³ºÅYÂyÖ»¹€fv»Y|¿Zf//‡Y {YMĬ˜À»{ZnËYÄ°ÀËYÁ½Zf‡YcÔ°Œ»ÃZ]{|Àfˆ» {Y|¬»Äq½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡{Õ{Zf«YÄËÁÁ |ÀËZ¼¿¾ËÁ|eÁÄÌÆeY{Â]|ÅYÂyY~³€iY½Zf‡YÄ ‡Âe [ÂqZq{|¿YÂf]‚Ì¿¹Zœ¿dv¸»ŽÌzŒež¼n»Ze ž¼n»†ÌW |Å{Y€«Ö³|̇{»Y½M{Ây¦ËZ›Á {{YMª—ZÀ»dÌ·Z §Ä]ÃZ‹YZ]¹Zœ¿dv¸»ŽÌzŒe \¿ZnÀËYÖ¸¯€œ¿"Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]ÁŒ¯¦¸fz»•Z¬¿ ª—ZÀ»Ä]ÄmÂe¹Zœ¿dv¸»ŽÌzŒež¼n»†ÌW Á½Zf//ˆÌ‡½Zf//‡Yĸ¼mYY{Ây€]º¯Á¹Á€//v» ª—ZÀ»¾ËY{ÕY~³ÄËZ»€‡[~mÁ\¸mÁ½Zfˆq¸] ª^˜À»Áֿ¿Z«ÕZÅdÌ·Z §ĸ¼mY¦¸fz»©€—Y YÕ{Zf«YÄËÁÁ{YMª—ZÀ»Ã|//‹¦Ë€ e¦ËZ›Á€] Õ|Ì·ÂeÕZÅḑ€›YÃ{Z¨f//‡Yd¨³Á|‹Zf‡YÂy Á½ZfˆÌ‡|À¿Z»ÖËZŽZf//‡Y{ª—ZÀ»¾ËYÖeY{ZÁ ÕZf‡Y{¦ŸZ”»Â̴¿Y{ZnËYÄ]|¿YÂeÖ»½Zfˆq¸] Á¦Ë€//‹¹{€»ÖfÌÀ»YÁ֟Z¼fmY,Õ{Zf«YÄ //‡Âe {‹€nÀ»½Zf‡YÖ]Ô¬¿Y ž¼n»ֻ¼Ÿ–//]YÁY¶¬¿Ä//]ZÀ//ˆËY‰Y‚³Ä] †ÌWÖ¿ZnËÓÖ¸»M×YdËM¹Zœ¿dv¸»ŽÌzŒe ÕY‹€Ì]{Y|Ë{{¹Zœ¿dv¸»ŽÌz//Œež¼n» Ã|ÀËZ¼¿Á½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡Y|¿Zf‡Y,{YMª—ZÀ»Ö·ZŸ ½Z³|ÀËZ¼¿YֻԇYÕY‹†¸n»{¶]Y½Y|ÅY Œ¯Y~³€ÌiZeÁºÆ»½Zf‡Y¾ËYdÌ»Á€v»½Zf‡Y¾ËY Ádˆ¿Y{"¦‡Ze\m»Äf^·YÁÃ|‹Äf‹Z^¿YÁªÌ¼Ÿ"Y Œ¯ÕZÅŠz]ļÅḑ€›Yd‡YÕÁ€“d¨³ ½ZÀˀ§MZ¯Á½YY~³ÄËZ»€//‡Á֏yŠz]ÄËÂ] ½Zf‡Y¾ËY¹{€»ÕZÅZÀ´ÀeÁcÔ°Œ»ŠÅZ¯{Ö «YÁ YÖ°ËÁ{‹Ã{Z¨f//‡YŒ¯¹Á€v»ª—ZÀ»€ËZ//‡Á ¾ÌÀq{¹{€»cÔ°Œ»ŠÅZ¯ÕZÅḑ€›¾Ë€f¼Æ» †ÌW d‡Y{YMª—ZÀ»ḑ€›Á½YÂeYÃ{Z¨f‡YÖ¬—ZÀ» [~mÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]¹Zœ¿dv¸»ŽÌzŒež¼n» ½ZfˆÌ‡|À¿Z»Ö»Á€v»ª—ZÀ»{Y~³ÄËZ»€‡ÁÄËZ»€‡ d‹Â¿½Y€ËYµZ^«{`»Y€eÕZÅd‡ŻÄ]ÃZ‹YZ]ֈ̷Za¾ËZ§ Ö¸«Y|u{ÁZf‡{-Հj¯Y|uZŒ§ ևZ¼¸bË{µZ¿Z¯ÖËZŒ³Z]ÕY€]Z”§Ŀ³€Å½{€]¾Ì] įd‡YÖ ¿Z»¾ËY d‡YÃ{Â]½|ËZ]d·Á{{½Y€ËYZ] ÄmY»½MZ]½Y€ÆeZ]cY€¯Y~»{|n»Z£MÕY€]½|//ËZ] d‡Y ÕZÅd‡Żd‹Â¿¾ÌÀr¼ÅÖËZ°Ë€»MÄˀ//Œ¿¾ËY ÕYÄf//ˆÅÄ»Z¿€]®Ëį{€¯|ŸZ¬f»Y½Y€ËY`//»Y€e ¶»Z‹į|À¯{ZnËYÕYÀ¯Y~»€ÅYŠÌa€eÄf§€//ŒÌa {Zf‡Y€¿Ö·Á {Â//‹Ö»ՁZ‡ÖÀ£t˜//‡ŠËY‚§Y ‚ÀÌ°aZŽZmÃZ´Œ¿Y{Ö¸¸¼·Y¾Ì]cZ ·Z˜»Ã|°//Œ¿Y{ `»Y€e,€fŒÌ]Õ{Zf«YZŒ§º£€Ì¸Ÿd¨³ÃZ]¾ËY{ Y{ÂyÕY~³ÄËZ»€‡įÃ{€¯ªËÂ//ŒeY½Y€ËY–¬§ €‡YZÅÖ¿‚ËY€³Y |À¯€]Y€]Á{ÕYÄf//ˆÅÄ»Z¿€]{ d]¿Yį|]Z˽ZÀ̼—Y|ÅYÂyÖ»½Y€ËY,{‹Äf§€³ tˀe€yM{ֈ̷Za¾ËZ§ {Y{ՀfŒÌ]c|«Ö¸^« Հj¯Y|uZŒ§į|¿|¬f »½Z‡ZÀ‹Z¯YÕZ̈]{€¯ €]Y€]{Œ¯¾ËYZeÃ|‹\^//‡ZÆÀe½Y€ËY€]`»Y€e {‹€eÕ«½Y€Æe{ZÅÁ|Àed‡{Á¹ÁZ¬»ZÅZŒ§ ÕZaÁdˆÌ¿{Z¼fŸY¶]Z«Z°Ë€»M|¿Y{|̯ZeÃY¼Åį ½ZŒ¿—¾ËY€eŠÌa½Y€ËY |f//ˆËYÖ¼¿{Ây¥€u ¾°¼»|Å{ŠÅZ¯YZźˀve¾f´À‹YÁ€³Yį{Y{Ö» įÖ¿Z»Ze,|˳Ö»½ÂÀ¯YZ»Y,{{€³Z]À¯Y~»Ä]d‡Y pÌÅ|À°¿¤·YZźˀveÁ{{€´¿Z]ª§YÂeÄ]Z°Ë€»M {Â]|ÅYÂz¿Z¯{ÕYÀ¯Y~» d‡YÃ{€¯ÕÁ‚À»¶¸»½Z»Z‡{®ÌeZ¼¸bË{€œ¿Y {Ây€ÌyYÄ·Z¬»|ÀqÄ]ÃZ//‹YZ]Ä»Y{Y{Äˀ//Œ¿¾ËY d//‹Â¿½Y€ËYµZ^«{`»Y€ed·Á{{€//°ËÁÃZ]{ d»Ô»ŠËZÅd//‡Ż¾ËY¶Ì·{Ä]YZ°Ë€»M,½Z//Æm d·Á{®ÌeZ¼¸bË{ÕYÁ‚¿Y€//]{Y|ËÁ¾Ë|Àq |À¯Ö» |̯Zeª§YÂeÕ{Â]Z¿€]‰Y€Y¶Ì·{Ä]`»Y€e €ËÁ,ÂXb¼a®ËZ»¾WÁƒÃZ»{į½Mĸ¼mY,|À¯Ö» ½{Y{Y€«ZŒ§dveÕY€]Ã|vf»cÓZËYÄmZy»Y ºË€veš¨u¥|//ÅZ]¶¸»½Z»Z//‡dÌÀ»YÕYÂ//‹ ֔¬À»€^f¯YÃZ»{| ]Öe|»į½Y€ÆeÄ̸ŸÖeZv̸ˆe Õ{Zˁ|uZe½ZÆm,½ZËZa{ d§¶¸»½Z»Z‡Ä]|‹ ÖeZv̸ˆeºË€ve|Ë|¼eÕY€]¾f´À‹YÁÕZÅÄf‡YÂyY {|n»µZ¼ŸY¥|ÅZ]Z°Ë€»M¿Z»Á{€¯Ö·ZyÄ¿Z//‹ dˆ°‹½Y€ËYÄ̸Ÿ¶¸»½Z»Z‡ÕZźˀveÄf‡{®Ë €‡{{¶ÌWY€//‡Y"Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Ö//ˆÌ·Za¾ËZ§ {Ây ¾ˆv»|ÌƋÁ€eÄ]"d‡Y½Y€ËYµZ^«{½|ËZ]d‡Ż ֟Z§{ÁÂu{½Z»Œ¯Äfˆm€]|À¼Œ¿Y{Ã{YՀz§ Âm[Zzf¿Y’v»Ä]d‹Â¿Á{€¯ÃZ‹YÕYÄfˆÅÁ Ã{YՀz§Z°Ë€»MÕ| ]ÂƼm†ÌW½YÂÀŸÄ]½|ËZ] Z¯|¿ÁZ]¾ËY€//]\¸£Yįd§€³Y€«Á€e¥|//Å €œ¿Y d‡YÃ{Â]{Z‡Â»,¶ÌWY€‡YcZŸÔ—Y†ËÁ€//‡ ¾Ì»ZÌÀ]ÕZʼnÔeYÖ//Œz]¹Y|«Y¾ËY,½Z//‡ZÀ‹Z¯ YdÆm{ÖfˆÌ¿ÂÌƏºËƒ€ËÁdˆz¿ÂÅZÌ¿Zf¿ ÕY€]ZÅÖËZ°Ë€»MÕZÅÖÀ°‹Z¯Ä]ÃZ//‹YZ]ÕÂƼm†ÌË Ö]YZźˀve|Àf¨³Հ^ÅÄ°ÀËYd¨³Z¿Á€¯¾//ˆ¯YÁÄÌÆe Ö·ÂaĜv·€Å ºÌf//ˆÅZ¯¾ËYµZ^¿{Ĝv·Ä]Ĝv·,|ÌÀ¯€iY Z¯¾ËYÕY€]ZÅdŸZ‡{Â//‹Ö»{ZÖËÓZ¯ÁÂ//Œ¯{YÁ d‡YÃ|‹Ã|Ì´Àm {Ö¿ZuÁ¾ˆu¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô‡ÓYdnu,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] |ÅZ‹Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Ö¿ZuÁd¨³Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Ö¸»{Zf‡Ĉ¸m ZÂz»ÖËZaÁYÕZÅŒ¯YÖy€]{…Á€ËÁ¾ËYŠÆm Ã{€¯Â^Ÿ†Ì¸´¿YY…Á€ËÁ¾ËYd‹Y{ZƛY,ºÌfˆÅ†Ì¸´¿Y ՀfŒÌ]d^«Y€»|ËZ] d‡YÄf§ÖËZaÁYÕZÅŒ¯€´Ë{Ä]Á Äf‹Y{ZÅÕ{ÁÁÁ,|¿YÃ{€¯Â^ŸĬ˜À»¾ËYYįÖ¿Y€§Zˆ»Y |À°¿Zf§€³Y¹{€»Äf§ZËŠÆm…Á€ËÁ¾ËYZeºÌ‹Z] ÄÀÌ»{×Y|¼v·Y{€¯tˀeºÅcZ ¼neÂy{ÕÁ {€Ì³Ö»Y€«¶¼Ÿ{»¥Á€ »Z¯cÄ]Z^ˀ¬e®‡Z» ‚Ì¿ZÅÖÀ̌¿\‹{»{ {‹Ö»\«Y€»Õ|u®ËZeZÅĸZ§ cZŸY€»|ËZ]ºÅÖÀË{ÁÖ¸»cZ ¼ne{Ö·Á{‹Ö»dËZŸ …Y€Åc€”uc{ZƋ ºÌfˆÌ¿Õ{ZŸ–ËY€//‹{į{€¯ ªŒŸd·Z‡½Y|¿ZyÄ]d^//ˆ¿¹{€» d//‡YŠÌa{ d‡Z»Ö¸»Á֟€‹Ĩ̛ÁºÅZŶ°eÁ€acZŸY€»Z»Y|¿ÁÖ» ºÅ¾//ˆ¯YÁ¾Ì»ZeÃZ]{Ö¸»d//ÌÀ»YÖ·ZŸÕYÂ//‹†ÌW Ã{€¯Y|ÌaÕYÄ¿ZÆ]Á€ÅÖ¿Y€ËY|“ÕZÅÄ¿Z‡{€¯½ZŒ¿€—Zy Äf¨³¡Á{ZÆÀËYį|À¼Æ§Ö»ºÅ¹{€» |ÀÀ¯Ö»ÕY‡k»Á ¾//ˆ¯YÁZÌ¿{ļÅį|¿{€¯¹ÔŸYZÅc|» |¿YÃ{€¯¦Ë€veÁ į|Àf¨³| ] {€yÖ¼¿Á|¿Ö¼¿¾//ˆ¯YÁ½Y€ËYY€q,|¿Ö» d‡Y½Z¼Æ]Á½Ô§Zźˀve,|Å{Ö»ÁZmY®§ÁY,{Y{µÂa YÖ°ËÄÌ·ÁYÕZÅÃZ»ÁZŁÁ½Z//¼ÅYÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Ö//¿ZuÁ ÕZÅd¯€‹Ä°ÀËYd‹Y{Y€]Y,{Â]¾ˆ¯YÁZ»€œ¿{»¶WZˆ» |̯Ze€—ZyÄ],|¿{€¯Á€‹Y½Z‹Z¯Y|f]Y½Z¼ÅY½ZÌÀ]Š¿Y{ ¹Z¼e ºËÁ€]|ˀyµZ^¿{Ä]ºÅ½Z»‚¼ÅÁ{Â]¾ˆ¯YÁdyZ‡€] ¾ˆ¯YÁdyZ‡µZ^¿{Ä]½Y€ËY d‡YYÁZ¿Ád//‡{Z¿cZ¤Ì¸^e |ˀyÕY€]ºÅ½Z»‚¼ÅZ»Y|À¯Ö»|̯Ze½M€]Ád//‡YÖ¸yY{ ZÅÖËZ°Ë€»MZ¼fuÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]ÕÁ ºË{€¯‰Ôe¾ˆ¯YÁ ÁY{,¾ˆ¯YÁ{ZÆÀeÄ¿{€¯½YÂÀŸ,|¿{€¯{ZnËY¶°Œ»Z»ÕY€] ՂÌqºÌÅYÂz]į|ÌÀ¯Ö¼¿Y|ÌaYÕ{»Ä°¸]ÖËY~£{Y»Á |ÌÀ°¿Ã|ÅZŒ»YZ°Ë€»Md·Y}ÁdiZ^yÁºË€z]kZyYY ºË€z]†¯YÁ¯YY¾//ˆ¯YÁZeºË{€¯ÄÌÆeÖ°¿Z]YYÖ·Âa ½Z»Z‡Á¹{€»|¬¿MZÆ¿M |Å{ÁZmY®§ÁY|ËZ]|Àf¨³ZÆ¿MÖ·Á Z]Œ¯½M,Ã{€¯ÄÌÆeYµÂa |¿YÃ|¿Z‡€eYÖ¿ZÆmd‹Y|Æ] µÂa|Àf¨³Ö·ÁÃ{€¯µÂ^«ºÅ®§ÁY,Ã{€¯d¬§Y»µÂaµZ¬f¿Y {‹‚ËYÁÖËZ°Ë€»M®¿Z]|ËZ]Y|f]Y Ä]½YÂeÖ»˜qd¨³ZÅÖËZ°Ë€»MÄ][Z˜yÂ//Ƽm†ÌW |€f»įZ¼‹ |̧Á€ »Õ{{{įZ¼//‹ {€¯{Z¼fŸYZ¼‹ Ä]½YÂeÖ»Ŀ´q |ˀ̴]Y½MZeÃ{€¯Y|ÌaZ»YÖ·Âa|ÌfˆÅ ºËY|¿Ö¸°Œ»|ÌÀ°¿€°§ {€¯{Z¼fŸYZ¼‹ Ä°ÀËY|‹ÁM{ZË[Ô¬¿YՀ^Å€ÌyYcZ¿ZÌ]Ä]ÃZ‹YZ]Ö¿ZuÁ µZ^¿{Ä]Ĝv·Ä]Ĝv·,|ÌÀ¯€iYÖ]YZźˀve|Àf¨³Հ//^Å {ZÖËÓZ¯ÁŒ¯{YÁÖ·ÂaįĜv·€Å ºÌfˆÅZ¯¾ËY ¾ËY d‡YÃ|‹Ã|Ì´ÀmZ¯¾ËYÕY€]ZÅdŸZ‡|Ì¿Y|],{‹Ö» Ä¿Z¼yÕZÅd‡Żև€]Z]ÖËZ°Ë€»MÄˀŒ¿®Ë į{€¯tˀe½Y€//ËYµZ^«{Z°Ë€»MÂ//Ƽm†ÌW Z//Œ§µZ¼ŸYÕY€]`»Y€e|·Z¿Á{ÕZʼnÔe{ÂmÁZ] ċY|¿Ö¿Y|Àqd̬§Â»{€°ËÁ¾ËY,½Y€Æe€]Հj¯Y|u d‡Y Z]Öf‹Y{{ZË{ֈ̷Za¾ËZ§ÄˀŒ¿,ZÀ//ˆËY‰Y‚³Ä] և€]Ä]"Ö¸«Y|u{ÁZf‡{-Հj¯Y|uZ//Œ§"½YÂÀŸ ÕY€]Z°Ë€»MÂƼm†ÌW,`»Y€e|·Z¿Á{ÕZÅd‡Ż d·Á{d‹Â¿ÁdyY{€a½Y€ËY€]ZŒ§€j¯Y|uµZ¼ŸY ª§YÂeZe{€¯‰ÔeÖfz//‡Ä]µZ‡{`»Y€e Ä]½ÂÀ¯YZ»Y,|À¯¾§{Č̼ÅÕY€]Y½Y€ËYZ]ÕYÄfˆÅ Z°Ë€»M\zfÀ»ÂƼm†ÌW½|ËZ]Âmį|ËMÖ»€œ¿ |Å|]ª§YÂeÄ]ÕYÁZesÁZed‡YÃ{Z»M YZ¯|Ë|ŒeZ]µZ‡{Y{Ä»Y{YÖ//ˆÌ·Za¾ËZ§ ¶»Z//‹į½Y€ËYÄ̸Ÿ`»Y€ed·Á{Հj¯Y|uZ//Œ§ |‹YÕZÅcZ¼¸bË{€¨‡dË{Á|v»,Z°Ë€»MÕZźˀve ,Ö¿Z¼Ì¸‡º‡Z«µY€¿ƒÁ€eÁ¶¸»½Z»Z//‡{Ö¿Y€ËY ÃY€¼Å,{Â]½Y€ÆeÂƌ»Á|‹YÖ»Zœ¿d//ˆË„eY€f‡Y Z//Œ§,ZźˀveՀj¯Y|uYZ¯¾//ËY d//‡YÃ{Â] Հ̳¸m{Z»YÃ{€¯{YÁ½Y€ËY{Zf«Y€]YÕYÃ|ÀËY‚§ ÕYÄfˆÅÄ»Z¿€]Ä //‡Âe{½Y€ËYÖËZ¿YÂed§€//ŒÌaY ¹ÁY|»ÕZʼnÔe,¾ÌÀr¼Å d‡YÄf‹Y{Ö¯|¿Yd̬§Â» YÃ|vf»cÓZËY,ÕYÄfˆÅª§YÂe\ˀzeÕY€]¾f´À‹YÁ ½Zfˆ]€½Z¼·Za†ÌW d‡Y|¬f »½Y€ÆeZ]–]YÁªÌ¼ ed‡ŻÄ]{Y€´¸] {Y€´¸]{½Y€ËYֻԇYÕÂƼm€Ì¨‡Y|Ë{{½Zfˆ]€½Z¼·Za†ÌW«pÌqY{ZˆfËÂËY» Á|ÀfˆÅ½Y€ËYZ]–]YÁªÌ¼ eÁ‰€fˆ³d‡ŻÄ]º¼»½Zfˆ]€½Y€^Å{€¯|̯Ze {€¯|ÅYÂz¿€Ì̤eÁd]Zid‡Ż¾ËY cYÁ|{įÖ¿Z»{Á‚§Y«Âa¾//ˆu|Ì//‹»Y|Ë{{pÌqY{,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] ÁÄ^¿ZmÁ{YºŸYcÔ»Z eÁZÅÕZ°¼ÅÄ ‡ÂeÁš¨uYÃY¼Åºf‹Y{Y€«ÄmZy»Y dˬeªË€—Y|Ë|mdÌ·ÂXˆ»ÁdÌ «Â»{½Z¯Z¼¯YŠ¬¿¾ËY ¹{€¯dËZ¼uÖ¸¸¼·Y¾Ì] {Y{ºÅYÂyÄ»Y{YÖ¿Z¼·ZaÕZÅÕZ°¼Å ŠÌ]|ËZ]–]YÁ¾ËYÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]Ádˆ¿Y{[ÂyY½Zfˆ]€Á½Y€ËY–]YÁt˜‡,ÕÁ {ÄËÁÄ]–]YÁÕZ¬eYÕY€]Ö¿YÁY€§ÕZÅZ”§YŒ¯Á{{€¯ZƛY,|]ZËÄ ‡ÂeŠÌaY |ÀfˆÅY{Ây€]ՁÁZŒ¯ÁÕ{Zf«YÕZÅÁÂu €]ÖÀ^»½Y€ËYÖ»Ô//‡YÕÂƼmַYž“Y»YÖ¿Y{|«Z]½Zf//ˆ]€†¸n»†ÌW ,¹Zm€]{€¯tˀe,½Zfˆ]€ĸ¼mYZÅŒ¯֓YdÌ»Z¼eÁÖ¸»d̼¯ZuYdËZ¼u d‡YÃ{Â]dÌÀ»YÁcZ^i,t¸Y€¬f‡YÕZf‡Y{®ÌeZ¼¸bË{{ÁZf‡{ÁՁÁ€Ìa¾Ë€f³‚] ¾Ì]YY½Md^j»lËZf¿ÁcY€ÌiZeÖ»Z¼eÕYÄfˆÅª§YÂeYkÁ€yZ]`»Y€ed·Á{Ä¿Z¨‡Zf» d‡YÃ{€¯¾ÌŒ¿ZmYÖ³‚]½Y€v]ÁÃ{€] ½ZËZaY†aZÅcZÌŵ{Z^eÁZÅ…Z¼eŠËY‚§YYµZ^¬f//‡YÁdËZ¼uÄ]ÃZ//‹YZ]pÌqY{ €«Z]|¼v»»cŸ{ ºÀ¯€¨‡½Y€ËYÄ]įd‡Y¾»d]¿d¨³Z¿Á€¯Հ̳ļÅ…Á€ËÁ {€¯ºÅYÂy€¨‡½Y€ËYÄ]Á¹€Ë~aÖ»YÖ¿Y€ËYÕZf¼Å«¥Z^Ì·Z« Ä¿Zf‡Á{Z̈]ÕZ”§{įdˆŒ¿¾ËY{‚Ì¿½Zfˆ]€{½Y€ËYֻԇYÕÂƼm€Ì¨‡ ºÀ¯Ö»¡Ô]YYÖ·Z ]ZÀmÕZf¼Å¥Z^Ì·Z«ÕZ«McZ°Ë€^eÁ¹€³¹Ô‡d¨³,d§€³¹Zn¿Y |¿ÁMÖ»¶¼ ]cŸ{½Y€ËYYY|Ë{ÕY€]Ö·Z ]ZÀmY½ZŒËY |¿YÂyÄ ‡ÂeÁ|‹µZu{¦¸fz»{Z ]Y{YŒ¯Á{cZ^‡ZÀ»Á–]YÁ,Âa¾//ˆu {YÖÆmÂe¶]Z«Š¬¿ÄmZy»Y€ËÁ½YÂÀŸÄ]Ö¸^«dÌ·ÂX//ˆ»{Ö·Z ]ZÀm{Á‚§YÁ †ÌW½YÂÀŸÄ]|Ë|mdÌ «Â»{Š¬¿¾ËYºÌf//ˆÅ¾X¼˜» |Ë{€¯Z¨ËYºÆ»¾ËY~´Å d§ZË|ÅYÂyÄ»Y{YŠÌaYŠÌ]½Z¼·Za Á½Y€ËY½Zֳ̻‚]cÓÂve|ÅZ‹Ö¿Z¼·Za–]YÁ{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]½Z»Œ¯€Ì¨‡ ÕZ°¼ÅÄ ‡ÂeÕY€]Y€fˆ]įÖ¿Z¼·ZaÕZÅÕZ°¼ÅdˬeYd¨³,ºË{Â]½Zfˆ]€ ºÌÀ¯Ö»dËZ¼uÁµZ^¬f‡YÔ»Z¯|¿Z‡Ö»ZÌÆ»ZÅÁÂu€ËZ‡{ZÅ Œ¯Á{{€¯tˀeY|Ë{¾ËY½ZËZa{¾ÌÀr¼Å½Zfˆ]€{½Z»Œ¯Ä^e€Ì·ZŸÃ|ÀËZ¼¿ cY|Æ eÁµÂYÄ]ZÅZŒ§ÁZÅdË{Á|v»º£Ä]Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅ{|¿YÃ{€¯Ö ‡ dÌ»Z¼eÁÖ¸»d̼¯Zu¶YYÃY¼Å½Y€ËYÖ»Ô//‡YÕÂƼm |À¿Z¼]|À^ËZaÖ¸¸¼·Y¾Ì] d‡YÃ{€¯ÕY{{Ây½M½{€¯ևŻYÁdËZ¼u½Zfˆ]€ĸ¼mYZÅŒ¯֓Y ÖfˆÌ¿ÂÌƏºËƒ d‡Y{ZˁZ̈]½Y€ËYÕ{ZbÆaÁÖ°‹Â»½YÂe Ö»Zœ¿½YÂeÄËÁÄ]½Y€ËYÖ»Zœ¿c|«Ä]½ZŸ}YZ]Öf//ˆÌ¿ÂÌƏºËƒŠeYÕ´Àz//‡ |À¯Ö»|YĬ˜À»{½Y€ËYcZ¯€ve®Ë{‚¿Y¶ÌWY€‡Yįd¨³½Z»Œ¯ ÃZ´ËZaZ]³Âf¨³{ÖfˆÌ¿ÂÌƏºËƒŠeYÕ´Àz‡,½Z»€^¸ËÕY|ÌÅ,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] ÁY {€¯|ÅYÂyĸ¼u¶ÌWY€//‡YÄ]¾¼ËZËÁ©Y€Ÿ­ZyY½Y€ËYį{€¯|̯Ze¥ÔËYՀ^y Õ|À¼‹ÂÅÕZÆ°‹Â»ÁZÅ{ZbÆa½Y€ËY|Å{Ö»½ZŒ¿įºËY{d‡{{ÖeZŸÔ—YZ»d¨³ {½Y€ËYcZ¯€ve®Ë{‚¿Y¶ÌWY€‡Yd¨³ÕÁ |À‡€]¶ÌWY€‡YÄ]|À¿YÂeÖ»įd‡YÄfyZ‡ ŠeY{Zf‡†ÌW,ÕÁZy¯ÂËÁMįÖ¿Z»{€¯½ZŒ¿€—Zy½Z»€^¸Ë |À¯Ö»|YĬ˜À» Y‰œÀ»{Y{Y|ŒÅ¶ÌWY€‡YÄ]''¹Á{Ĭ¸uÕZÅŒ¯''­ZyYĸ¼uÄ]d^ˆ¿¶ÌWY€‡Y |ÀfˆÅġÁ½ZÀ^·½Z¼ÅµÁYĬ¸uÕZÅŒ¯Ád‡Y¾¼ËÁ©Y€Ÿ¹Á{Ĭ¸uÕZÅŒ¯ Á©Y€ŸÁ¾¼ËYµZ‡{½Y€ËYį|//‹֟|»ÖfˆÌ¿ÂÌƏºËƒŠeYÕ´Àz//‡ Ã|¿Â‹dËY|Å®‹Â»Á{ZbÆaZÅÃ{Z]Y½Zfˆ]€Ÿ°»YMÃZ´ŒËÓZa{Ây­ZyY¾ÌÀr¼Å ½Y€ËYZ̈]c|«Ã|ÀÅ{½ZŒ¿¾ËYÁ{‹ÖËZ‡ZÀ‹ZÆ¿MYÖ°ËÄ°ÀËY½Á|]{Y{Y€«¥|Å d‡YÄÀÌ»¾ËY{ ÕZË{Õ‡Ä]d¯€uÁ‚W‡µZ¿Z¯YÖ¸ÌWY€//‡YÖËZË{€ËÂ^ŸÕZŸ{YZ]Ę]Y{ÕÁ ÕÁ€Ì¿Y€ËºÀ¯Ö»\Ë~°eÄ¿Á|ÌËZeÄ¿YÄ·Z//ˆ»¾ËY¾»d¨³…Z§l̸yZËÁw€//‡ ½Z°»Õ‡Ä]Ö»YMÄ]¶ÌWY€‡YÕZÅÖËZË{€Ë {Y{dÌ·Z §ZmļÅ{¶ÌWY€//‡YÖËZË{ |ÀÀ¯Ö»d¯€u®Ë{‚¿ÁÁ{¦¸fz»ÕZÅ صفحه 2 YZ]ÁÄ ‡Âe ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ Õ{Ä^ÀŒ°Ë €^»Z‡{ µÁÓYÕ{Z¼m {Zf«Y½ZÆm €^y |¿|‹Zf‡YÂyd¼€ËÁZ]Y|Ë{{¥ÔfWYՂ¯€»ÕY‹ÕZ”ŸY ֏yŠz]{d¼cYÁY{Ä̋Zu½Z³|ÀËZ¼¿€Ì̤e {¦¸zf»Á\¸—d ¨À»{Y€§YÖy€]{ÂmÁ½Y€´¿¥ÔfWY{€¯ Ä»Y{Y{{Y{|Ì»YÁd‡YÄ¿ZzeYÁ¾ËY½Z³|ÀËZ¼¿Á½Y€Ë|»½ZÌ» {‹Հ´¿Z]½ZŒËYÕZ°¼Å ¾¼“¥ÔfWYĈÌWcPÌÅÕZ”ŸYYÖ¿Z˜¸//‡ºË€»½MY†a Ä]{€¯tˀŒe,Œ¯{Zf«Y{½Y¿Z]{€°¸¼ŸY֋Y‚³ÄWYY ½|̇Ze½ZÀr¼ÅŒ¯{Zf«Y{½Y¿Z]ÄmÂe¶]Z«ºÆ//‡º£ ½Y¿Z]Ã|ÀËZ¼¿[Zzf¿YZ]¥ÔfWYÁºËY{Õ{ZˁĸZ§µMÃ|ËYÄ//] Œ¯{Zf«Y{½Y¿Z]ºÆ‡ŠËY‚§YY֟¿Ä],ĈÌWcPÌÅ{ d‡YÃ{€¯µZ^¬f‡Y {{Á‚§YÁ{€¯ÃZ//‹YÖmZycZneÁÂuÄ]¾//ÌÀr¼ÅÕÁ ,ºÌfˆÅÁ€]ÁÖeÔ°Œ»Z]Ö¿Z³Z]½Z¿‚ËY[Zzf¿YÕY€]Ä°Ì·Zu |‹Z]\‡ZÀ»ÕÁZŒ»‚Ì¿ÄÀÌ»¾ËY{|¿YÂeÖ»¥ÔfWY Y|Ë{¾ËY{‚Ì¿¥ÔfWYĈÌWcPÌÅ”Ÿ€´Ë{ÖÀˆv·YÂ]Y|¼uY ÃZ‹YŒ¯{Zf«Y{½MY~³€iYŠ¬¿Á½ÁZ eŠz]ḑ€›Ä] ÕZÅÕ|À]€»Öy€]¥ÔfWYՀ̳¶°‹ºËYÁ|Ì»Y{Á‚§YÁ{€¯ Är¿MºÌ¿YÂf]d·Á{ÖÅY€¼ÅZ]ÁÃ{€]¾Ì]YY{Zf«Y{d‡{Z¿ €^Å€œ¿{»µZ¤f//‹Y{ZnËYÁ|Ì·ÂeŠÆmÁª¿ÁÁÂ//u{ ºÌŒz]ª¬veYd‡Y[Ô¬¿Yºœ » |Ì·Âe{Ö¿Y€ËY½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕ|À¼¿YÂe€]|̯ZeZ]¾ÌÀr¼ÅÕÁ ZÌfyY{ּ̋Á€faÄÌ·ÁY{Y»€³Yd‹Y{ZƛY,Հ¼Ì¸aÕZź¸Ì§ ºËY{Y¾eY‚Åd//ˆËÁ{|Ì·Âe½YÂe{€Ì³Y€«½Z³|À¯|//Ì·Âe ÄÌ·ÁY{Y»Ö·Á,d//‡Y¾eY‚Å{Zf¨ÅZ»¥€»įÖ//e{ {‹Ö»{ZÄ̯€eÂz]€´Ë{ÕZÅŒ¯Ä]Ö¼Ì//‹Á€fa Ä]Հ]Y€]Ã{‰Y|¿YÂeÖ»{€Ì´]Y€«|Ì·ÂeÄy€q{€³YÄ//¯ ½YÃ|ÀÀ¯{Z¾Ë€f³‚]Ä]ÖËZÆ¿µÂv»cY{ZZ]Á|Å|]½Y ºË‹Ö»¶Ë|^e €ËÁ,¥ÔfWYՂ¯€»ÕYÂ//‹ÕZ”ŸY½ZÀz//‡½|ÌÀ‹Y†a €]Ã|‹ÄWYYcY{ZÆÀŒÌaYµZ^¬f‡Y¾¼“cZneÁ½| »,d À {€¯|̯Pe¥ÔfWY½Z³|ÀËZ¼¿Z]€¼fˆ»cZˆ¸mÕY‚³€] YZ]ÃÁ€³ trades@jahaneghtesad.com ©ZeYćÄ¿Zy€Ì]{ŠÌaYŠÌ]½|‹µZ §Zf‡Y¾ËY{{€¯s€˜» Ä¿Zy€Ì]{¾ËYÄf‹~³½ÂqºÌ¿YÂf]ºËYÁ|Ì»YÁd//‡YÄmÂe{» Á¥ZÀY,Ö¿Z³Z]ÕZÅ©ZeYÖ·|¼ÅÁ©Z§ÁÂv»½YÂÀŸÄ//]Y ÕY‹½Z³|ÀËZ¼¿Á†ÌWd//ˆŒ¿Ä»Y{Y{ ºÌÀ¯dˬe½ÁZ e ּˀ¯Õ|Æ»cZneÁ½| »,d À€//ˁÁZ]¥ÔfWYՂ¯€» ”uÁ†Ì‡Pe|¿ÁY֋Y‚³ÄWYY¾¼“¥ÔfWYÖ·ZŸÁZŒ» Ö°Ëd‹Y{ZƛY,¥ÔfWY{Œ¯ŽyZ‹Õ{Zf«YÕZÅÀÆq {Y€§Y{ÂmÁ,¥ÔfWY¾ËY½YY~´¿ZÌÀ]Á¾Ì//ˆ‡R»ÕZÅÄ£|£{Y Œ¯{Zf«YÕY€]Ö¸” »Ä]ÁÄf§ÄÅY€Ì]įd//‡YÕ{Á| » Z]d‡YÂycZneÁ½| »,d À€ËÁYÕÁ |¿YÃ|‹¶Ë|^e tˀeÁ|À¯Ö]ZˁYÄ¿ZzeYÁ¾ËY½Y€Ë|»,{Y€§YŠËZaÃZ³|Ë{ tˀŒe¾¼“‚Ì¿¥ÔfWY†ÌWÖ¸“Z§Ö¸ŸY|Ë{¾ËY½Zˀm{ Õ{ZÆ¿½YÂÀŸÄ]¥ÔfWYd//‹Y{ZƛY,¥ÔfWY¥Y|ÅYÁZÅÄ»Z¿€] {ZnËYÂ//Œ¯{Zf«Yḑ€›ļÅÖËY‚§YºÅÂ̴¿YZ],ÖuZÀmY€§ ª¿Á{|¿YÂf]Ã|ÀÀ¯{Á|v»ÕY{YZfyZ//‡€ÅY¡Z§ZeÃ|‹ |‹Z]Y~³€iYcZneÁ|Ì·Âež¿Y»ž§ÁZ¯Á\ˆ¯ {Âyḑ€›ļÅZe{Y{Ö//³{Z»M¥ÔfWYÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Ö//¸“Z§ ,|À¯lÌ//ˆ]cZneÁ½| »,d ÀcYÁZ]ÖÅY€¼ÅÕY€]Y Á€]Á½MZ]Œ¯Õ{Zf«YÁ€»Yį֘ËY€//‹{d‹Y{ZƛY |uYÁ|˽Âq|ËZ]Œ¯Õ{Zf«YÕZÅÁ€Ì¿Ö»Z¼e,d//‡YÃ|‹ ,ÖÅY€¼ÅÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ |¿Â‹ÃY€¼ÅcÔ°//Œ»ž§ÕY€] ,d‡Y¥ÔfWYÕZÅdË·ÁYYÄ¿Z³ćÕZÅ©ZeYdˬeÁdËZ¼u Á®q¯ÕZÅÃZ´À]Õ{Z//f«Y¥ÔfWYՂ¯€»ÕYÂ//‹ÕZ”ŸY YÖ¿Y{|«¾¼“,d¼€ËÁZ]Y|Ë{{ֻԇY[Ô¬¿Y–‡Âf» ÁՀ´¿Z]Zf‡YÂy,Ä¿ZzeYÁ¾ËY½Y€Ë|»ğ¼n»ÕZʼnÔe Ä̋Zu½Z³|ÀËZ¼¿Á½Y€Ë|»YÖy€]ÕZ°¼ÅÄ»Y{Y½|‹¦«Âf» |¿|‹Ä¿ZzeYÁ¾ËYZ]¶^«ÕZÅÃÁ{{Ã|‹[À»Y{ ½| »,d À€ËÁÖÀ̈u¹Z“€Ì¸Ÿ,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] Õ{Zf«Y¥ÔfWYՂ¯€»ÕY‹½Z³|ÀËZ¼¿Z]Y|Ë{{cZneÁ {ZnËYY€Ë|¬e¾¼“ֻԇY[Ô¬¿Y–‡Âf»Á®q¯ÕZÅÃZ´À] Ä ‡ÂeÄ]®¼¯ÕY€]½MÕZÅḑ€›YÃ{Z¨f//‡Y€]¥ÔfWY¾ËY {€¯|̯ZeŒ¯Õ{Zf«Y ¥ÔfWYcY{ZÆÀŒÌaYµZ^¬f‡YZ]ÕÁ,Y|Ë{¾ËYYºÌÀˆe‰Y‚³Ä] ÕZÅZfyZ‡ÁZÅÄËÁÖy€]¥~uZËsԏY,Ä ‡Âe,{ZnËYÕY€] ¥ÔfWY{€¯tˀe,YZ]ÁcZne,|Ì·ÂeÕZÅÁÂu{Õ{Zf«Y {Œ¯{Zf«YÕZÅŠz]Ö»Z¼eYÕ|ÀËM€]¹Z¬»{|¿YÂeÖ» €]ÃÁԟÁÃ{€¯ÖÀˀ§MŠ¬¿Z¯Á\//ˆ¯ž¿Y»ž§Á¶Ìƈe |À¯ÖÅY€¼ÅY֏yŠz]Õ{Zf«YÕZÅ{ZÆ¿,d·Á{ ֻԇYÕY‹†¸n»Ã|ÀËZ¼¿Õ|ÅYÕ|Æ»|¼v»Y|Ë{¾ËY{ YÖ¿Z³|ÀËZ¼¿dËÂv»Z]¥ÔfWY¾ËYՀ̳¶°‹YµZ^¬f‡YZ]‚Ì¿ ½YÂÀŸÄ]|¿YÂeÖ»¥ÔfWYd¨³,Œ¯{Zf«YÕZÅŠz]Ö»Z¼e {€Ì³Y€«†¸n»ÕZŽÂ̼̈¯ZÀ¯{ÁZŒ» ½YÂÀŸÄ]Ö¸“Z§Ö¸Ÿ”u¾ÌÀr¼ÅÁYÁ½Z»€¯¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ {Œ¯{Zf«Y֏yŠz]ÁÖ¨ÀÄ »Zm½Z³‚]YÖ°Ë ½Z»€Å{€¯|̯ZeÁd//ˆ¿Y{d¯€]Á€ÌyÄËZ»Y¥ÔfWY…O ÕZŶ°ŒeYÖ°ËdËY|ŽZ°‡©{ZÁZn‹,tˀÕ{Y€§Y d^j»cY€iYÁcÓÂve,|¿YÄf§€³Ã|Ɵ€]Y֏yŠz]Ö·ZŸ d‡YÃ{Â]…ˆv»Œ¯{Zf«Yğ¼n»€]½M ֏yŠz]Ád·Á{Õ³Ád¨³ÕY‹Ä¿Zy€Ì]{€Ë|» |À¯Ö»®¼¯ÕYĬ˜À»cÔ°Œ»ž§Ä]Ö¿Zf‡YÕ³Ád¨³ÕZÅY‹dˬe |ÀÀ¯Y‚³€]ÕYĬ˜À»cÄ]YÂmºÅ½Zf‡Y|Àq Y| ]d¨³,ZÅY‹{€°¸¼ŸÖ]ZˁYÕY€]|Ë|m¶¼ ·YÂf//‡{¾ËÁ|eÖËY€qÃZ]{ÁY Œ¯cYÁºÅÁZŽZf‡YYÖËZÅ{ÂyZ],Ö·YÂf»µZ‡ć{µÁY¶¼ ·YÂf//‡{ÕY€mY µZ‡ć¾ËY{Ö§€—Y ºË{€¯d§ZË{,Ö]ZˁYÕZÅŽyZ‹Ä ‡ÂeÁ{Â^Æ]ÕZf‡Y{ ÕZÅZÌ »{Â]¹Ó,{€¯Y|ÌaZ¬eY½Z//Œv˜‡Á|¿|‹Ö]ZˁYÄ°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]ZÅYÂ//‹ {‹{ZnËYÖ¿Zf‡YÕZÅY‹ÕY€]Õ|Ë|m|‹d€§ZeºÌÀ¯ÁÄ]Y{ÂyՀ̳ÁY|¿Y įºË{€¯{ÁÁ|Ë|mÖeZŸÂ“»Ä]ÁºË{€]€eÓZ]YZÅ{Y|¿Zf‡YZf‡Y¾ËY{{Y{Ä»Y{YÁY cZ]»½|̇ÄnÌf¿Ä]Â“»µZj»ÕY€] |Àf‹Y|¿{ÂmÁÖ¸^«Ö]ZˁY¶¼ ·YÂf‡{{ {Z»Y,|‹Ö»Ö¬¸eºÆ»cZˆ¸mÕY‚³€]¥€Á{Â^¿ÄmÂe{»ZÅÖ]ZˁY{ZÅY‹ ZË ºË{Y{ZfyYcZ]»ÕY€mYÁՀ̳ÄnÌf¿Ä]YZÌf»YY֌z]|Ë|m¶¼ ·YÂf‡{ Õ{Zf«Y½ÓZ §Z]Ä¿Zy€Ì]{€¼fˆ»•Z^eYÁÖ¿Z‡Ô—YÂ“»Ö¸^«¶¼ ·YÂf‡{{Ä°ÀËY dËZ‡[ÁY‹Ä¿Zy€Ì]{€³YºË{€¯¹ÔŸYÖ]ZˁY|Ë|mÃÂÌ//‹{Ö·Á,|‹Ö¼¿Ö]ZˁY Y{ÂycZ»|yÁ|‹Z]Äf‹Y{Ö¿Zf//‡Y©ZeYdËZ//‡{֏ZfyYÄv¨ZËÁ֏ZfyY ,|ËZ¼¿{ZnËY½Zf‡YÕ{Zf«Y½ÓZ §cÔ°Œ»ºÌ¬fˆ»d§ZË{ÕY€]ÖËZ”§Á|À¯Ö¿Z‡Ô—Y {€¯|ÅYÂyd§ZË{Y½MZÌf»Y |Ë|m¶¼ ·YÂf‡{{€´Ë{Äf°¿³Ád¨³ÕYÂ//‹Ä¿Zy€Ì]{€Ë|»ÕZÅÄf¨³…Z//‡Y€] cZŸÂ“»|ËZ]Ö¿Zf‡YÕZÅY‹Ád‡YÖ¿Zf‡Y¶WZˆ»¶uÕÁ€fŒÌ]‚¯€¼e,ZŽZf//‡Y |ÀÅ{ZmYÖ¸»Õ³Ád¨³ÕY‹Ä]{Â^Æ]½Â¿Z«Ã{Z»ª^—YÖ¸»Á€Ì³Y€§ ÕZÅY‹{€°¸¼ŸŠËZaÁÖ]ZˁY|Ë|m¶¼ ·YÂf//‡{ÄÌ·ÁY†Ë¿ŠÌa{Y{Ä»Y{YՀ»ZŸ |ÀÀ¯s€˜»Y{ÂycY€œ¿Zed§€³Y€«ZŽZf‡YZÌfyY{Á|‹¾ËÁ|e{Y{€yÖ¿Zf‡Y ½Z³|ÀËZ¼¿,Y‹Ä¿Zy€Ì]{[€n»½YÁZŒ»,Œ¯cYÁÕZÅÃZ³|Ë{Ę]Y¾ËY{¾ÌÀr¼Å |Àf‹Y{”u†¸n»{Z¯Á\ˆ¯–Ìv»€¼fˆ»{Â^Æ]½Â¿Z«¾ËÁ|e|ÀËM€§{į†¸n» |ËMd‡{Ä]Հež»ZmÕ|À]ž¼mZe|‹Ã{Z¨f‡Y€œ¿\uZ½Z‡ZÀ‹Z¯€´Ë{¾ÌÀr¼ÅÁ {¾ËÁ|eÕY€]ևZÀ‹Z¯Z¯dŸZ‡€¨¿€]¢·Z]¥€Z]¶¼ ·YÂf‡{¾ËYdËZÆ¿{ |‹¡Ô]YÂˀƋ d§ZËŠËY‚§YÃZ»Ä]ÃZ»YÖ]ZˁYÕZÅÃÁ{,¶¼ ·YÂf‡{¾ËY…Z‡Y€]{€¯tˀeÁY Ä¿Zy€Ì]{Ä]Ö¿Zf‡YcZŸÔ—YZeÁ{Â]lËZf¿¹ÔŸYÁÖ]ZˁYÕY€]Ö¼¯½Z»ÄÅZ»ćÃÁ{½Âq ÕZÅÃÁ{ºÌf§€³ºÌ¼eÄnÌf¿{ |‹Ö»Z£MÕ| ]ÃÁ{|‡€]Ö¸»Õ³Ád¨³ÕY‹ ºÌÅ{Y€«€œ¿|»Ö]ZˁYÕY€]YÄÅZ»Š‹ ֏yŠz]Ád·Á{Õ³Ád¨³ÕY‹Ä¿Zy€Ì]{–‡ÂeÖ³ZeÄ]įÖ//‹Y‚³{ Y̸ָve,ZÆ¿MY¹Y|¯€ÅÃÁ€³€ËÕZÅĨ·R»ÁZÅŽyZ‹Ö§€ »¾¼“,d‡YÃ|‹ÄÌÆe µZ‡µÁYÄÅZ»Ö]ZˁYÃÁ{{ŽyZ‹€ÅÄ]•Â]€»¦¸fz»ÕZŽZf‡YdÌ “Á YÔ—YÕY€]ÁZnÀËY̸ָve‰Y‚³d§ZË{ÕY€]|À¿YÂeÖ»½Y|À»īԟ d‡YÃ|‹ÄWYY |ÀÀ¯®Ì¸¯YZnÀËY,Ö]ZˁY¶¼ ·YÂf‡{ YZ]ÃÁ€³ trades@jahaneghtesad.com Ã{Z»ª^—µZ‡½Z¼Å{Á|‹¶Ë|^eÖ¼WY{{ZÆ¿®ËÄ]Z¯Á\ˆ¯–Ìv»€¼fˆ»{Â^Æ] ÁĘ]YZe|¿|‹¦Ë€ eÖ¸»ÕY‹Z]€›ZÀf»Ö^̯€eZ]Ö¿Zf‡YÕZÅYÂ//‹,¯~»½Â¿Z« ZŽZf‡YÁ|À¯Y|ÌaՀˆeŒ¯t˜//‡¹Z¼e{֏yŠz]Ád̼¯Zu¾Ì]¶»Z e Á†¸n»½Z³|ÀËZ¼¿,ÖËY€mYÕZÅÃZ´f‡{”uZ]Y{ÂycÔ°Œ»Ö¸v»t˜//‡{‚Ì¿ {Ö¸»Õ³Ád¨³ÕY‹€›ZÀeÄ]ºÅÖ¿Zf‡YÕY‹Ä¿Zy€Ì]{ |ÀÀ¯µZ^¿{Z”«ÃZ´f//‡{ |‹€¬fˆ»½Zf‡Y©ZeY †ÌWՀÌ]{ÁY|¿Zf‡Yd‡ZËÄ]Ö¿Zf‡YÕY‹cZˆ¸mµZ‡½Z¼ÅY{Á‚§YՀ»ZŸ YÖ¸»ÕY‹Ä¿Zy€Ì]{,{Â^Æ]½Â¿Z«Ã{Z»¶Ë}À^eª^—Á|‹Z£M½Zf‡Y‚¯€»©ZeY ÃÂv¿Á¶Ì°Œe¶¼ ·YÂf‡{,Ö¸»ÕY‹YÕY{€]´·YÁ{Â^Æ]½Â¿Z«Ä]{ZÀf‡YZ]Y|f]Y½Z¼Å Zeįd‹Y{ÄmÂe|ËZ] {¼¿¡Ô]YZŽZf‡YÄ]Á¾ËÁ|eYÖ¿Zf‡YÕZÅY‹cZ//ˆ¸mÃY{Y և€]ÕY€]ÖËZÀ^»Á{Â]Ã|‹¡Ô]YZŽZf‡YÄ]cZˆ¸mÕY‚³€]Ö¸¯cZ»Y‚·YZÆÀeµZ‡ Z]µZ‡{į\¸˜»¾ËY½ZÌ]Z]ÁY d‹Y|¿{ÂmÁ½Zf‡YÕZÅY‹Õ|À]Ä^eÁ{€°¸¼Ÿ ÄÌÆeÖ¿Zf‡YÕ³Ád¨³ÕZÅY‹Ö]ZˁY¹‚Ì¿Z°»,Œ¯cYÁÁ½Y€ËY©ZeY¾Ì]Ö´ÀÅZ¼Å ՂËÄ»Z¿€]ÁÖ¿Zf‡YÕZÅY‹{€°¸¼Ÿ€eªÌ«{և€]Z¯¾ËYY¥|Å{€¯tˀe,|‹ ºË{€¯ÖËY€mYY½MÕY|f]YYį{Â]ZÆ¿MdÌ·Z §t˜‡ÕZ¬eYÕY€] ZÆ]į¶§¾Ì·ÁY{-|‹¹Zn¿YÖ¸§,µZ‡Ä//‡c|»ÕY€]ZÅÖ]ZˁYÁYcYZƛYª^— ¶§ÕY€]º«¾ËYį|̇{|ŸÄ]Ö¿Zf‡YÕZÅY‹¶¯Ö]ZˁYÀ¼¿¾Ì´¿ZÌ»{Â] {į{Y{½ZŒ¿{Y|ŸY¾ËYÄ¿Zfz^‹Ây {€¯Y|ÌaZ¬eYÄ]µZ‡Y†aÖÀ Ë½Zfˆ» ÕY‚³€]Ä]ž«YÁ{,Ã{€¯Y|ÌaÖ^ˆ¿{Â^Æ]Ö¿Zf‡YÕZÅY‹{€°¸¼Ÿ,Ö]ZˁYµZ‡ćµÂ— Ö¼¯{€°¸¼Ÿ‰Y‚³¾f‹Y{ZÌfyY{Z]ZÆ¿MÁÃ|̌z]ՀfŒÌ]d̨̯Ö¿Zf‡YÕZÅY‹ €´Ë{Z]{ÂydÌ “ÁĈËZ¬»Á¦ “•Z¬¿{Â^Æ]d€§,ZŽZf‡Y€´Ë{Á{Ây½Zf‡YY ÕYÄÀÌ»Ö¿Zf‡YÕZÅY‹{€°¸¼ŸÖ]ZˁY¹‚Ì¿Z°»d‡Y|¬f »Հ»ZŸ |¿{€¯Y|ÌaYZÅY‹ {ZÆ¿M•Z^eYÁ|¿€Ì´]´·Y€´Ë|°Ëª§Â»ÕZÅ{€°¸¼ŸYZÅY‹Ä¿Zy€Ì]{Ze{€¯ºÅY€§Y Ä]•Â]€»¶WZˆ»և€]ÕY€]YY‹cZˆ¸mÖÅZ³ÖfuÁ|ËM{ÂmÁÄ]ÕYĬ˜À»t˜‡ ‰Y‚³¾Ì·ÁYZŒf¿YÄ]ÃZ‹YZ]֏yŠz]Ád·Á{Õ³Ád¨³ÕY‹Ä¿Zy€Ì]{€Ë|» ÕY‚]YZÅY‹¾ËYdˬed¨³,Ö¿Zf‡YÕ³Ád¨³ÕZÅYÂ//‹{€°¸¼ŸŠËZaÁÖ]ZˁY |À¯Ö»®¼¯½Mž§ÁÕYĬ˜À»cÔ°Œ»[ZeZ]Ä]įd‡Y ÁÖ]ZˁY|Ë|m¶¼ ·YÂf//‡{,½Y€ËY©ZeYՀ^yÃZ´ËZaY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] …Z‡Y€] |‹¡Ô]YÕZmµZ‡ÂˀƋ{Ö¿Zf‡YÕ³Ád¨³ÕZÅYÂ//‹{€°¸¼ŸŠËZa ¶WZˆ»ž§Ä]Ö¿Zf‡YÕZÅY‹dˬeįZn¿MY,³Ád¨³ÕY‹Ä¿Zy€Ì]{€Ë|»cYZƛY {|Ë|m¶¼ ·YÂf‡{ª^—YŠËZaÁÖ]ZˁY|ÀËM€§,|À¯Ö»®¼¯ÕYĬ˜À»ÕZÅŠ·ZqÁ ¶¯Ö]ZˁYZÌf»Y¾Ì´¿ZÌ»,ZÀ^»¾ËY€]ÁºË{Y{¹Zn¿YZÅY‹dÌ·Z §t˜‡ÕZ¬eYÕZf//‡Y |‹Z]€]Y€]µZ‡ÕY|f]YÃZ»Š‹ÕY€]Ö¿Zf‡YÕZÅY‹ ¹ÔŸYZ]֏yŠz]Ád·Á{Õ³Ád¨³ÕYÂ//‹Ä¿Zy€Ì]{€Ë|»,Հ»ZŸ¾//ˆv» ¡Ô]YÁ¾ËÁ|eÄ]ÄmÂeZ]{€¯tˀe,µZ‡dˆz¿ÄÅZ»Š‹{ZÅÖ]ZˁYZÌf»Y¾Ì´¿ZÌ» {Â]Ö Ì^—,Õ|À]Ä^e|¿ÁÄ]ZÅŽyZ‹Öy€]½{€¯ħZ“YÁµZ‡{|Ë|m¶¼ ·YÂf‡{ ZŽZf‡YÖ»Z¼eÕY€]–ËY€‹¾ËY¾°Ì·,{‹¶ZuZŽZf‡YcY€¼¿¾Ì´¿ZÌ»{ÖeY€Ì̤eį ÕZÅY‹¶¯Ö]ZˁYcY€¼¿¾Ì´¿ZÌ»…Z‡Y¾ËY€] d‡YÃ|‹Äf§€³€œ¿{½Zˆ°Ë—Ä] µZu {€¯Y|ÌaŠÅZ¯Ä]ÕY|f]YÄÅZ»Š‹{į{Â] Z]€]Y€]µZ‡{Ö¿Zf‡Y ¾Ì´¿ZÌ»Ä]d^ˆ¿Ä°¸]{‹½Y€^mZÆÀeÄ¿ZÌf»Y¾Ì´¿ZÌ»d§Y¾ËY¹Á{ļ̿{ºËYÁ|Ì»Y |À¯Y|ÌaŠËY‚§Y‚Ì¿ d‹Y{Ö¿Zf‡YÕ³Ád¨³ÕZÅY‹{€°¸¼ŸÖ]ZˁYÂ“»d̼ÅYÄ]ÕYÃZ‹YÄ»Y{Y{ÁY ÕÁ€“Հ»Y³Ád¨³ÕZÅY‹dÌ·Z §ÕZ¬eYÁ{Â^Æ]ÕY€]{€°¸¼ŸÖ]ZˁYÁYÁZ]Ä] Հ̳ÁY|¿YįՂÌq€ÅÄ°ÀËY€]ÖÀ^»{Y{{ÂmÁÖ¸YdˀË|»ÁÂu{įY€q d//‡Y {Â]|ÅYÂz¿½{Y{{Â^Æ]Á½{€¯dˀË|»¶]Z«,{Œ¿ Œ¯cYÁ–//‡Âeį½YY|¿Zf//‡Y{€°¸¼ŸÖ]ZˁYÕZÅZÌ »Yְ˾ÌÀr¼ÅՀ»ZŸ ³Ád¨³ÕY‹cZˆ¸mÕY‚³€]ֿ¿Z«ḑ€›YZÆ¿MÃ{Z¨f‡YÕZÀ^»€]Y{‹Ö»¹Zn¿Y Y|f]Y½Z¼ÅY{€¯|̯PeÁdˆ¿Y{½Zf‡YÕ{Zf«Y½ÓZ §cÔ°Œ»ž§ÕY€]ZŽZf//‡Y{ Z]Z¯¾ËY,|‹s€˜»Ö¿Zf‡YÕZÅYÂ//‹{€°¸¼ŸÕY€]Ö]ZˁY¹‚Ì¿Z°»¦Ë€ eÂ“»į cYÁÖÅY€¼ÅZ]ZÅÖ]ZˁY¾ËY‚Ì¿€“ZuµZu{ d§€³cŒ¯cYÁÕZ°¼Å ZÌfyY{½Zf‡YÕ³Ád¨³ÕY‹{½YY|¿Zf‡Y{€°¸¼Ÿ‰Y‚³Á{‹Ö»¹Zn¿YŒ¯ {€Ì³Ö»Y€«ÂƼm†ÌW ÕZÅY‹†Ì‡Pe|¿ÁÄ]{Ây½ZÀz‡YՀ´Ë{Šz]{³Ád¨³ÕY‹Ä¿Zy€Ì]{€Ë|» ½Â¿Z«Ã{Z»…Z‡Y€]Ö¸»Õ³Ád¨³ÕY‹µZ‡{{Y{Ä»Y{YÁ{€¯ÃZ‹YÖ¿Zf‡Y ½Â¿Z«Ã{Z»\ːeZ]³Ád¨³ÕY‹| ]µZ‡®Ë |»M{ÂmÁÄ]Ä ‡ÂeºnÀaÄ»Z¿€] ļÌ]d À€]Âƛ¿ÕZÅ®ˆË€ÌiZe{€¯¶Ì¸veZ¿Y{ļÌ]¶»ZŸ€Ë|» €]®ˆËÃ|‹¹Z¼ed¼Ì« ºËY|¿ªÌ«{®ˆËw€¿ļÌ]d À{Z»įd‡Y½M¶Ì·{ Ä]Ĭ˜À»Á½Zf‡Y€Å…Z‡Y€]ZÅÃ{Y{¾ËY½ÂqZ»Y,{‹Ö»ŽzŒ»Ã{Y{¶Ì¸ve…Z//‡Y Y~·,|ÀfˆÌ¿ž¸˜»€´Ë|°ËÕYļÌ]c Z̸¼ŸYÕYļÌ]ÕZÅd¯€‹Á{Y|¿{ÂmÁªÌ«{— Ä],|À¯Ö»ē€Ÿ€e¾ÌËZad¼Ì«įÖÅZ´À]€ÅÁ{‹Ö»cÁZ¨f»ZÅd¼Ì«d]Z«YZ]{ ÄmY»Õ|mŠ·ZqZ]ÃZ´À]½M,{Y|¿{ÂmÁ®//ˆËw€¿ÁÂu{ÕYÄ ·Z˜»į¾ËY¶Ì·{ |‹|ÅYÂy |‡€]|{Ä]‚Ì¿ļÌ]}¨¿\ˀ“ÁºnÀaÄ»Z¿€] ÃYZÆÀeį|¿|̇Õ|À]ž¼mÁª§YÂe¾ËYÄ]ļÌ]d À½YZ¯|¿Yd//‡{{Á‚§YÕÁ į|f§YÖ»©Z¨eYÖ³|¿ÕZÅļÌ]ªË€—Y,Õ|{}¨¿\ˀ“Ä]½|‹¶WZ¿ַY ,Œ¯{Z¿Á€¯…Á€ËÁ‰€fˆ³|À¿Z»ļÌ]d À{Âƛ¿ÕZÅ®ˆËÄ]ÄmÂeZ]Äf^·Y {‹Y€mYÁ¾ËÁ|e,¦Ë€ eÕ|Ë|m|ÀËM€§|ËZ] Á€]Á{Y| eÁ¢¸^»{֌ÅZ¯|¿Á®ËZ]Ö³|¿ÕZÅļÌ]|‹d¨³Z¿Y{ļÌ]¶»ZŸ€Ë|» d‡YÃ{Â]Ö³|¿ÕZÅÄ»Z¿ļÌ]€]Z¿Á€¯Ö¨À»€iYÃ|ÀÅ{½ZŒ¿€»Y¾ËYįÃ{Â] Ä°^‹į½Y‚Ì»€ÅÄ]Ád//‡Yּƻ¶YÕYļÌ]Š¿Y{ÕÁ€]‚¯€¼eį¾ËY½ZÌ]Z]ÕÁ {Á‚§Y,{€¯|ÅYÂy\ˆ¯YՀfŒÌ]ž§ZÀ»ļÌ]d À|À¯Y|ÌaÄ ‡Âe,€eÖ¼¸Ÿ‰Á€§ įY€q,{Y{ևZ‡YcÁZ¨e®ËļÌ]dˀË|»Z]ÕY{®¿Z]įºÌÀ¯ÄmÂeÄf°¿®ËÄ]|ËZ] ®Ë{ֿ°ˆ»|uYÁÄ»Z¿ļÌ]µZj»½YÂÀŸÄ]Z»Y,d‡YÖ·Z»ÕZÅŠÀ¯Y€eÖ°¿Z]cZ̸¼Ÿ ÕYÃ|ÌrÌaÁ¾Ì´À//‡Z¯ļÌ]dˀË|»€—Zy¾Ì¼ÅÄ],{Y{cÁZ¨e€´Ë{Ĭ˜À»Z]Ĭ˜À» ÕZÅd¯€‹į¥Z f»€Ì£ÕZÅd¼Ì«Öy€]Ä]֐ze¶Àa¾ËY{€³{Z¯€f¯{ d‡Y Ä]ZÅd¯€‹¾ËYYÖy€]¾ÌËZaw€¿{Á‚§YÁ{€¯ÃZ//‹Y‚Ì¿,|ÀÀ¯Ö»ÄWYYÕYļÌ]ÕZa¿ -ÂƼm†ÌËÂf‡{Z] |̇ÉY{€]ÀÆ]Ä]½| »Ád À®¿Z]cÔÌƈeZ]¹ÔËYּ̋Á€fa¹Á{Z§ ÄÌuZ¿¾f‹Y{Ád‡YÃ|//‹|Ì·ÂeÕY|ËZaÁÖeZ̸¼Ÿ¿Z»c|«ŠËY‚§YhŸZ]įÂÀf» {ּ̋Á€fa¾ËYcӐv»į¾ËYÄ]ÄmÂeZ] {€¯ÃZ//‹Y¶¬fˆ»Ö^¿ZmÕZņËÁ€‡ {½YY~³ÄËZ»€‡€—Zy½ZÀ̼—YhŸZ]¾Ì¨·Y|uYÁՁY|¿YÃY,{Y{Y€«‰YÀÌn¿ÕY|f]Y |‹|ÅYÂy–^e€»ָ̼°ežËZÀÁּ̋Á€faÖf‡{¾ÌËZaÕZÅ|uYÁ{ZnËYdÆm µZ‡{Õ{Zf«Yª¿ÁÁÖËYµZ¤f‹Y¥|ÅZ]¹ÔËYּ̋Á€faž¼fn»µÁYZ§d‡YÖÀf¨³ Žzf»Ö¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿Y‚Å{Á|uZ]ž¼fn»¾ËY,d§€³Y€«|Ì·ÂeY|»{ÁsZff§Y d‡Y¹ÔËY½Zf‡Y{֏yd¯€‹¾Ë€f³‚],€³Z¯Á ”uÁÂƼm†ÌËZ]•Z//^eYÁ†¿Y€¨À¯ÂW|ËÁªË€—Y¹ÔËYÖ¼Ì//‹Á€fa¹Á{Z§ ÀÆ]Ä]µZ‡ÃZ¼Ë{¹ZÆqÄ^ÀŒnÀaÁ…Z§l̸y²ÀË|¸Å¶»ZŸ€Ë|»Á¹ÔËYY|¿Zf‡Y Á¾Ì¨·Y¶»Z‹s€—¾ËY,½| »Ád À®¿Z]Ê¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] |̇ÉY{€] ½Zzf»,½Y€Ë|»‰ÔeZ]¾¸ÌaÁ€aÖ¸a|uYÁÁSRUžËZ»­YÂyՁZ‡¾Ë€Ì‹|uYÁ Á|¿ÁÁˆÀˆËÓ”u½Á|]…Z§l̸y²ÀË|¸ÅÁ¹ÔËYּ̋Á€fad¯€‹½ZÀ¯Z¯Á ½Y‚Ì»Ä]Ê·ZËcÔÌƈeÁÁÂ˽Â̸̻¢¸^»Ä]®¿Z]¾ËYɁYcÔÌƈeZ]ÖmZy {YÁYÂq½Zf‡€Æ‹¹ÔËY€Æ‹[€£µZ¼‹{€¨¿ÊËY‚·Z¤f//‹YZ]ÁµZË{Z̸̻ ZÆÀe½YÂÀŸÄ]ºÅ{‚̇¾Ì¨·YÄ]¹Â‡Â»¹ÔËYּ̋Á€faž¼fn»¾Ì¨·Y|uYÁ |‹|Ì·ÂeY|» Á{ÂyÕZÅï{žËZ»ÁՁZ³ÕZÅ­YÂy²À̯Y€¯¶Ì·{Ä]Œ¯[€£{¾Ì¨·Y|uYÁ ,‚Ì·Á€Ìa¾]‚À],¾¸ÌaÁ€a,¾¸ÌeY€Ìœ¿֋YZ]ÁÂÀf»cӐv»¾eY‚ÅÄ¿ÓZ‡|Ì·Âe d‡{¾ÌËZaÕZÅ|uYÁ€ËZ//‡{Z»|uYÁ½YÂÀŸÄ]žËZ»dyÂ//‡ÁÄÀ]€¯ZÆqÕZʼn€] ÖËZ̼̋ÕZÅ|uYÁÁ½€ËZf‡YÖ¸a,¾¸ÌaÁ€aÖ¸aÁ¾Ì´À‡¾¸ÌeYÖ¸a½Âr¼ÅՀ¼Ì¸aÕZÅ|uYÁ s€—¾ËYZ]ÕZÅÖ³„ËÁ¾Ë€f¼Æ»Y {Â//‹Ö»Ö¬¸eZÅ®ÌeZ»ÁMÁZŶ°ËÔ³€Ìœ¿€´Ë{ ÃZ´ŒËÓZaZ]cÁZn»Ä]½YÂeÖ»,|À¯Ö»‚ËZ¼f»Ä]ZŒ»ÕZÅÃÁ€a€ËZ‡Ä]d^//ˆ¿Y½Mį cӐv»|Ì·Âe,Z³ÁžËZ»­YÂyÂÀeYÕY{Ây€],­YÂyÄ]Ö°Ë{‚¿Á¹ÔËYZ³ Õ|{}¨¿\ˀ“Ä]½|̇ÃYZÆÀe,Z¿Y{ļÌ]¶»ZŸ€Ë|»ÁÀË|»dXÌņÌW\ËZ¿ dˆ¿Y{€ˆÌ»Ö³|¿ÕZÅļÌ]‰€fˆ³Á|‹ªË€—YYļÌ]d À{ ē€ŸÄ°^‹»֐ze¶Àa{€³{Z¯ºÌÅY€]Y€f¯{,Z¿Y{ļÌ]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] {d‹Y{ZƛYÄ ‡ÂeÁļÌ]ŠËZ¼ÅÄ̋Zu{«Z¿Á€¯Zˆa½YÁ{{ÕYļÌ]cZ»|y €yMµZ‡|{Ä]|ËZ]Ö³|¿ÕZÅļÌ]|‹º«įÃ|‹¹ÔŸYÄ ‡ÂeºŒ‹Ä»Z¿€] d‡YZ]©Y€ŸZ]ÕZneÕZŁ€»ļŠ©Y€ŸÄÌ¿Z¼Ì¸‡Z]€§Zˆ»{{€ed̟ÂÀ¼»ž§ ÕZÅÖ´ÀÅZ¼ÅZ],€§Zˆ»{{€ed̟ÂÀ¼»YÁ®Ëd‹~³Z]d¨³­€¼³Õ´Àz//‡ dŒ³€]¶^«d·ZuÄ]"©Z¼‹Z]"Á"½Zy‚ËÁ€a"ÕZŁ€»Y€§Zˆ»{{€e,Äf§€³c ½Y€§Zˆ»,Ã|‹¹Zn¿YÕZÅÖ´ÀÅZ¼ÅZ]d‹Y{ZƛY­€¼³Õ´Àz‡,̘֨·Ä·YsÁ|̇ ½Zf‡Y{"©Z¼‹Z]"Á"ÃZ//Œ¿Z»€¯"½Zf//‡Y{"½Zy‚ËÁ€a"ÕZŁ€»YkÁ€yÁ{ÁÁ½Z°»Y ºÌ¸«YÕ‡YÃ|‹¹ÔŸYd̟ÂÀ¼»Ád‹Y{|ÀÅYÂyY©Y€Ÿ"ÄÌ¿Z¼Ì¸‡"½Zf‡YZ]"½Zf‡{€¯" dˆËZ]Ö»½Y€§Zˆ»{Á‚§YÕÁ d‡YÃ|‹Äf‹Y{€],€»Á{¾ËYÂy{©Y€Ÿ½Zf‡{€¯ Äf‹Y{ÃY€¼ÅÄ]{ÂyZ]€¨‡­Y|»€ËZ‡Z]ÃY€¼ÅY|ËÁ¯Z]–^e€»d»Ô‡ÕZÅdˆe ÕZŁ€»ļÅd¨³Ä»Y{Y{­€¼³Õ´Àz‡ |//‹Z]€ˆÌ»½ZŒËY€]{{€e½Z°»YZe|À‹Z] {{€e½Z°»Y"½Zy‚ËÁ€a"Á"©Z¼‹Z]"€»Á{Y€Ì£Ä]Ád‡YZ]©Y€ŸZ]½Z»Œ¯ÕZne ºÅY€§,¶]Z¬»¥€—Œ¯ÕZÅdË{Á|v»¶Ì·{Ä]Œ¯ÕZŁ€»€ËZ‡Y©Y€ŸÄ]€§Z//ˆ» ,©Y€Ÿ½Y€ËÁdXÌź̼eª^—|‹ÁM{ZË̘֨· d‡YÂÀ¼»Õ¿ZiÔ—YZeÁd//ˆÌ¿ Äf¨ÅÁ{ZeZ¿Á€¯Â̋Z]ĸ]Z¬»¶Ì·{Ä]½Y€ËYĸ¼mYŒ¯|ÀqY©Y€ŸÄ]€§Z//ˆ»{ÁÁ Z]į{Â]Ã{€¯¹ÔŸYYÕYÄf¨Åćd̟ÂÀ¼»‚Ì¿Œ¯¾ËY"½ Zf‡{€¯"ºÌ¸«YÁd‡YÂÀ¼» ½Zf‡{€¯ºÌ¸«YĬ˜À»Z]½Y€ËYÖ¼‡€»ćY,ÃZ»Õ{Ä^À‹Á€»YY,Ã|‹¹Zn¿YÖ´ÀÅZ¼Å |À¿YÂeÖ»,¶^«|À¿Z»"ÄÌ¿Z¼Ì¸‡"½Zf‡YcÁZn»{,"©Z¼‹Z]"Á"½Zy‚ËÁ€a"€»Á{,©Y€Ÿ |¿Y{€b]€§Zˆ»‰€Ë~aÄ] ½ŻZa®¿Z]Y½ÁZ¯Y|¿Z»€§€Ë|¬e Ä]…Zb‡s·ÕY|ÅYZ]½ÁZ¯½Zf‡€Æ‹ÄËÁY|¿Z»€§ÁY|¿Zf//‡Y½ÁZ »,½Z¬Å{‰ÂËY{ {€i»ÖÅY€¼ÅÁ¹Z¼fÅY¶Ì·{Ä]Ä^ ‹¾ËY½ZÀ¯Z¯Á†ÌˁY½ÁZ¯ÕY|ƋÄ^ ‹½ZÀ¯Z¯ ÕZ°¼ÅÁd¯ZŒ»,c|ŸZˆ»YÄ»Z¿€Ë|¬e¾ËY{ {€¯€Ë|¬eÖËY‚·Z¤f‹YcÔÌƈeÕZ˜ŸY [Zv‡ÕZÅs€—ÕY€mY{½ÁZ¯ÕY|ƋÄ^ ‹½ŻZa®¿Z]½ZÀ¯Z¯Á½Y€Ë|»Ä¿Z¼Ì¼ YdËZ¼uÁՁZ‡|À¼¿YÂe€]ÖÀ^»Ã¹Z»Yc€”u½Z»€§ÖËY€mY{Zf‡d¯€]{ZÌÀ]½Z¼‡MÁ |‹Ö¿Y{|«ÖËY‚·Z¤f‹Y ÓZ¯ÕY|Æ´¿‚¯Y€»cZŸÔ—Yd^icÁ€“ Z^¿Yž»ZmÄ¿Z»Z‡{ Ä¿Z»Z//‡{ÓZ¯ÕY|Æ´¿‚¯Y€»ÁZ^¿YcZŸÔ—Yd^iÄ]¹‚¸»ŠÌ¯Õ{Zf«Y½ÓZ §Ö»Z¼e Y¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á‰Y‚³Ä] |Àf//ˆÅÕ{Zf«YÄËÁÁ{YMª—ZÀ»Z^¿Yž»Zm Ĉ¸m¾Ì¼Æ¿ÁdˆÌ]ÕY‚³€]Á€Ìa,ŠÌ¯{YMĬ˜À»½Z»Z‡¶¸¼·Y¾Ì]»YÁֻ¼Ÿ–]YÁ ÄËÁÁÖf À,ÕZne{YMª—ZÀ»{YÁÓZ¯©ZqZ«Z]ĸ]Z¬»ÁՀ̴ŒÌaÕZÅÄ»Z¿€]և€] Œ¯{ÓZ¯‰{€³ªÌ«{µ€fÀ¯¥|ÅZ],ZÅZ^¿YÄ¿Z»Z‡ՁY|¿YÃYdÌ “Á¾Ë€yM,Õ{Zf«Y {YÁ,s€—¾ËYµÁYĸu€»{,cZ]»ª^— |‹և€]ÁÂu¾ËYՁZ‡¥Z¨‹¾ÌÀr¼ÅÁ |¿Y{d€§Õ{ºf//ˆÌ]ZeŠÌ¯{ÓZ¯Ã|¼ŸÕY|Æ´¿Á‰Á€§|ˀy‚¯Y€»Á½Z³|ÀÀ¯ Ä]ÄmÂeZ] |ÀÀ¯d^iWMS FREEZONES IRÄ¿Z»Z//‡{Y{ÂyÕZÅZ^¿YcZŸÔ—Y ÁÕ{Zf«YÄËÁÁ{YMª—ZÀ»ÕZÅZ^¿Yž»ZmÄ¿Z»Z‡ՁY|¿YÃY½Z»YÃZ»YŠÌ]d‹~³ ÖËZÅ|uYÁdÌ·Z §,Ã|‹¾ÌÌ ed¸Æ»½ZËZaY†a,Ây¾ËY{{| f»ÕZÅÄÌ£Ô]YÁ| Ö·Z ËY‹Ä¿Zy€Ì]{Õ‡YÖËZÅdË{Á|v»Z]|ÀÀ¯ÕY{{ÂyÄ¿Z»Z‡{cZŸÔ—Yd^iYį ÕY€mYÁÓZ¯©ZqZ«Z]ÁZ^»ÕZf‡Y{Ä»Z¿€]¾ËY |//‹|ÀÅYÂyÄmY»ÄËÁÁ{YMª—ZÀ» ÕY‹Õ‡Y,YÁÓZ¯©ZqZ«Z]ÁZ^»{Zf‡¹ÔŸY…Z‡Y€]Á[»½MÄ]•Â]€»¾Ì¿Y« d‡YÃ|‹¡Ô]Yª—ZÀ»Ö»Z¼eÄ]ÁÕ{Zf«YÄËÁÁ{YMª—ZÀ»Ö·ZŸ ½Y€³Z¯ÃZ§®¿Z]¶»ZŸ€Ë|»®Ë€^e¹ZÌa ẗ»ֈ̟c€”u{ÔÌ»d^‡ZÀ»Ä] ֈ̟c€”u{ÔÌ»½|̇Y€§Ö»ZÌa{½Y€³Z¯ÃZ§®¿Z]¶»ZŸ€Ë|»Ö¿Z³×¶ÌŸZ¼‡Y –]YÁ‰Y‚³Ä] d¨³dÌÀÆeÁ®Ë€^eÖv̈»½ZÀ—¼ÅÄËÁÄ]½ZÀÆÌ»ºÅÄ]Yẗ» t¸,c6{»€^»ZÌa{ÔÌ»Á€·Z‡d‡Ys€//‹¾ËYÄ]¹ZÌa¾f»,½Y€³Z¯ÃZ§®¿Z]ֻ¼Ÿ Öv̈»½ZÀ—¼ÅÄËÁÄ]½ZÀÆÌ»ºÅ¹Â¼Ÿ€”v»Yẗ»ֈ̟c€”u,Öf‡Á{Á įÕYÄ¿Z»Á€Ÿ{ẗ»c€”u{ÔÌ» ºËZ¼¿Ö»‘€ŸdÌÀÆeÁ®Ë€^eÄ¿Z¼Ì¼ ָ̧Y€‡YՏ,{Â]Ã{€fˆ³dÌ¿Zˆ¿Y½Z¼//‡M€]ÀÌeÕZ^£ÖÅZ^eÁÂm,º¸›,ÖÅY€¼³ {ÔÌ» |¿ÁM{Á€·Ä]Y{Y|Ì]½ZÌÀ],Ö³{YMÁÕ{YM€Ì¨¿Z]Ze½Y|À»{{ºˆmÁsÁ€]{Â] ÕY€]ZÆÀeÄ¿Z¼ÀÅYÁÖ³|¿À̇ÁÖf‡Á{Át¸,dËÂÀ »ÁM¹ZÌa,Ö¿Z]€Æ»ÁÖf‡Á{€^»ZÌa ‰€fˆ³|ÅZ‹,Äfˆny{ÔÌ»¾ËY¾¼ËÄ]¹YÁ|Ì»Y d‡YÃ{Â]dˀ//Œ]ÕY€]į,Š¿YÁ€Ìa |¿ÁY|yÃZ³{Y ºÌ‹Z]½ZÆm€‡Y€‡{Ö³{YMÁÕ{YMÁՀ]Y€],Öf//‡Á{Á€Æ»,d·Y|Ÿ ÁªÌ§ÂeÁd»Ô‡Öv̈»½ZÀ—¼ÅÂyÄ]c€”u½M½YÁ€ÌaÖ»Z¼eÕY€]½Z¼u ¹Y{d·Pˆ»½Á‚§Y Ö]ÂÀmÁÕ“½Z‡Y€y\ ‹YZÀ̇®¿Z]¶»ZŸ€Ë|»|Ë{Z] {‹Ö»ª¬v»½ZˀfŒ»dËZ“€Ìˆ»Y®¿Z]Ö«€eÁd§€ŒÌa Ä][¸˜»Ö¼6 ¯Á̯֨cZ»|yÄWYY,ZÀ̇®¿Z]ՄeY€f//‡YÄ°¿MÄ]ÃZ//‹YZ]Ö¿Z¼ËY€f¯{ {ZÀ̇®¿Z]cZ»|yÁcӐv»d̨̯ÁÂÀe,€“ZuµZu{{Á‚§Y,d‡Y½Zˀf//Œ» d€§,\ ‹Áª—ZÀ»½Y€Ë|»¶¼ŸZÌfyYŠËY‚§YÄ]ÄmÂeZ]į{Y{Y€«\‡ZÀ»ÖfÌ “Á ¾Ì»ZeÁµZ‡Ö¿ZËZaÕZÅÃZ»{ÄËÁÄ]½ZˀfŒ»Ö°¿Z]ÕZŁZÌ¿Ä]ÖË´z‡ZadÆm{Ö^‡ZÀ» ŽyZ‹{Â^Æ]{½ZÀ¯Z¯cZ¼uÁZʼnÔeYÖ¿Y{|«¾¼“ÕÁ d‡Y½ZŒËYdËZ“ Áį€v»¶»ZŸÁ½ZˀfŒ»dËZ“¾Ì»Ze{ºÆ»¶»YŸYÖ°Ëd¨³‚Ì¿Õ{€°¸¼ŸÕZÅ ¶WZˆ»ÁZÅÄ£|£{Ä]ÄmÂeįd‡YÖ¿Zˆ¿YÄËZ»€‡dËZ“,Ö¿Z»Z‡d§€ŒÌaZ‡ÄÀÌ» dˀË|»Á|Œz^]dŸ€‡®¿Z]Ö·Z eÁd§€ŒÌa€Ìˆ»{d¯€uÄ]|¿YÂeÖ»ZÆ¿MÖfŒÌ » ḑ€›Ä]Ö¿Z¼ËY€f¯{ d‡YÄfyZ‡‚¯€¼f»Šz]¾ËY¥Y|ÅY¾Ì»Ze€]Y{ÂyÖ ‡‚Ì¿®¿Z] Á| fˆ»ÕZÆ¿Zf‡YÀ»{½Z‡Y€y½Zf‡Y{€¯½ZŒ¿€—ZyÁÃZ‹Y½Z‡Y€y½Zf‡YÕÓZ]ÕZÅ ¶Ìˆ¿ZfaÁZÅḑ€›¾ËYYºËY{Zœf¿YY~·Ád‡YՁÁZŒ¯ÁÖf Àhv]{d̸]Z«Z] ¹Á‚·€]ÕÁ {{€³Ã{Z¨f‡Y®¿Z]ÃZ´ËZmLZ¬eYÁZÅ{€°¸¼Ÿ{Â^Æ]dÆm{Âv¿¾Ë€fÆ]Ä]ZÅ {½ZÀ¯Z¯Ä¿Y€]|»¹Y|«Y{Á‚§YÁ{€¯|̯ZeÖnÀ‡Z^fŸY–]Y“dËZŸZ]cÔÌƈeÕZ˜ŸY ½|̇ÕY€]Ád‡Y¥Z»Áž]ZÀ»d^ˆ¿{µ{Z e{ZnËYZ‡ÄÀÌ»,cÔÌƈedyY{€a Äf‹Y{€œ¿|»{ÂyÕZÅՀ̳ºÌ¼e{ÃY¼ÅYdËY{Á€Ì]|e|ËZ]±‚]ÕZÅd̬§Â»Ä] ÖËZ‡ZÀ‹{ºÆ»Ö¸»ZŸY½ZÀ¯Z¯Z]Y|Ë{ÁÖ¿Zf‡YÕZŀ¨‡,ZÀ̇®¿Z]¶»ZŸ€Ë|» ºÌ‹Z] Á¶WZˆ»ž§ÁÖËZ‡ZÀ‹{|¿YÂeÖ»€»Y¾ËYd¨³Ádˆ¿Y{®¿Z]ÕZÅՀe€]ÁcYZÌf»Y |‹Z]€i»‚Ì¿½ZˀfŒ»Ä]žË€‡ÁÄÀÌÆ]Ö¿Z‡cZ»|y‚Ì¿ÁZÅdÌ·Z §ÕÁŠÌacÔ°Œ» صفحه 3 {Zf«Y½ZÆm Õ{Ä^ÀŒ°Ë €^»Z‡{ µÁÓYÕ{Z¼m ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ ÖËZÀ]€ËZ^yY ½Z]M½ZËZaZeÕYÄ¿Zz¸³Z³¾e½Â̸̻ ZŒf¿YYՀ̳¸m Z³¾eY‚ÅÁ½Â̸̻ćZŒf¿YYž¿Z»ÃZ»½Z]M½ZËZaZe€Ë~a|Ë|neÕZÅՃ€¿YYÃ{Z¨f‡Y ©€]ÕÁÀÆ]Á€Ë~a|Ë|neÕZÅՃ€¿Y½Z»Z‡ÁZe‰Y‚³,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] |//‹ÕYÄ¿Zz¸³ |Å{Ö»½ZŒ¿d‡YÃZ»½Z]M½ZËZaZe€Ë~a|Ë|neÕZÅՃ€¿YYÃ{Z¨f‡YdÌ “ÁÃZ]{į½Y€ËY Ã{Z¨f‡Y |À¯ÖËÂmħ€[M€fÌ·½Â̸̻ÁY‚Å¥€»YÄf//ˆ¿YÂeՃ€¿YÂ¿¾ËYį ½Â̸̻ÁY‚Ů˵{Z »ÖËÂmħ€Äf//ˆ¿YÂeÃZ»½Z]M{€Ë~a|Ë|neÕZÅՃ€¿YY Ճ€¿Yž]ZÀ»YÃ|‹|Ì·Âe©€]½Y‚Ì»¾ÌÀr¼Å |//‹Z]Äf//‹Y{ÃY€¼ÅÄ]Ö Ì^—Z³\ °»€f» dŸZ//‡cY¸̯½Â̸̻Á{Z̸̻lÀaÄ]ÃZ»½Z]M{©€]ÕÁÀÆ]Á€Ë~a|Ë|neÕZÅ ½Y‚Ì»Ä]Ö¸v»ÕZÅÃ|ÀËÓMZŒf¿YYž¿Z»¾ÌÀr¼Å€Ë~a|Ë|neÕZÅՃ€¿YYÃ{Z¨f‡Y |̇ Ä]µZˆ»YÃZ»½Z]M{€Ë~a|Ë|neÕZÅՃ€¿YY¿YÕZÅÃZ³Á€Ì¿ºÆ‡ d‡YÃ|‹¾eY‚Å |̇cYÁZ´» {|Ÿ ©€]Á[Md ÀÕÁZÀ§Áº¸Ÿ­ZaՁY|¿YÃY Á½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹dÌ·Z §žË€ˆeÁ¶ÌÆ//ˆe¥|ÅZ]ÕÁZÀ§Áº¸Ÿ­ZaՁY|¿YÃY ,cY{ZÄ ‡ÂeÁ¶yY{dyZ‡YdËZ¼uY|¿YºŒqZ],©€]Á[Md À{Âv»ŠÅÁ„a \ˆ¯YdËZ¼uÁÕÁZÀ§Ä ‡Âe,Á€Ì¿cYÁ‰Y‚³Ä] |‹¹Zn¿Y«[Z°eZ‡d¯€‹»–‡Âe ½{€¯Ã{ÁM€]ÕY€]\‡ZÀ»Հfˆ]ՁZ‡ºÅY€§Á«©€]Á[Md À»{Ä¿YÁZÀ§ÕZÅZ¯Á Y,«©€]Á[Md À»{֏yŠz]5Âv»ŠÅÁ„aÁ½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€//‹ZÌ¿ [Z°eZ‡©€]Á[Md ÀÕÓZ¯ÄÌÆeÁdyZ‡d¯€‹ÕY€]Ã|‹¦Ë€ eÕZÅdË·ÁYĸ¼m ÕZÅd¯€‹Âv»ŠÅÁ„aÕZÅdÌ·Z §žË€ˆeÁ¶ÌƈeÕY€]¹Ó€fˆ]½{ÁMºÅY€§ d‡Y {|n»ÕZÌuYZ]½Z»‚¼Åį|ËMÖ»Z¼‹Ä]d¯€‹¾ËYÄmÂe{»ÕZŀf»YZaY,½ZÌÀ]Š¿Y{ ÕÁZÀ§Áº¸Ÿ­Za,‰Y‚³¾ËY…Z‡Y€] d‡YÃ|‹ÄmÂe½MÄ]Õ|m—Ä],d¯€‹¾ËY Z]«©€]Á[Md À»{֏yŠz]Á½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€//‹YdËZ¼u¥|ÅZ] 5 dyZ‡dˬe,ÕÂv»ŠÅÁ„aÕZŹY|«YYdËZ¼u,ZÅ d¯€‹¾ËYdÌ·Z §Ä ‡Âe¥|Å d¯€‹»ÄËÁÕZÅdËZ¼uZ]½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Ä]ÖfyZ//‡€ËcÔÌƈeÄWYY,¶yY{ ©€]Á[M¾f‹Y~³ZÌfyY{ÁÖeZÌ·Z»ÕZÅḑZ »¾ÌÀr¼Å d‡YÃ|‹ՁY|¿YÃY«[Z°eZ‡ [ˆv»ÖËZŹY|«Yĸ¼mY,ÕÁZÀ§Áº¸Ÿ­Za{µZ §½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Ä]½Z´ËY 5 ¾ËY{«©€]Á[Md À»{Âv»ŠÅÁ„aÕZÅdÌ·Z §YdËZ¼u¥|ÅZ] į{Â//‹Ö» d‡YÃ|‹¹Zn¿YÁÂu |‹€]Y€]Á{€ÌyYÕZŵZ‡{ÖÀ̌¿Ä̋Zu ½Â̸̻{Á|u,µZ‡ZeµZ‡Yd¨³½Y€ËYՀƋÖÀˀ§MZ]d¯€‹ÖÅ|¿Z»Z‡½ÁZ » {Á|uµZ‡ÕZ¼‹€‡ª]Z˜»Z»Yd‹Y{{ÂmÁÂ//Œ¯{¾ÌŒ¿ÄÌ//‹ZuY‚ÅÁ Â“»Z]ÕYĈ¸m{Ö¿Z‡Y€y\Ì^u,€Æ»‰Y‚³Ä] ºËY{Œ¯{¾ÌŒ¿Ä̋Zu€¨¿½Â̸̻ Z]Œ¯Ö¼‡€Ì£ÕZÅÃZ´f¿Â°‡ÖÅ|¿Z»Z‡ÁՁZ‡|À¼¿YÂeÖ¸»|À//‡Հ´¿Z]cÁ€“ ½Zzf»,ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ,Œ¯cYÁ,ZÅÕY{€Æ‹½Z»Z‡½Z³|ÀËZ¼¿”u ÕZÅÃZ´f¿Â°‡ÁÖÀ̌¿Ä̋Zuhv]Ä]ÃZ‹YZ]ՀƋÖÀˀ§MZ]Ö¸»d¯€‹{½ZÌÅZ´Œ¿Y{Á | ]µÁYĸu€»-d§€³cž˜¬»Á{{ÖÀˀ§MZ]d¯€‹ÕZÅdÌ·Z §d¨³Ö¼‡€Ì£ {Â]µZ‡ZeµZ‡YÖ¼‡€Ì£ÕZÅÃZ´f¿Â°‡ՁZ‡|À¼¿YÂeÁÖÅ|¿Z»Z‡|À‡¾ËÁ|eY {€°ËÁÁµZ‡{|À‡¾ËÁ|e½Z»Y€´Ë{ž˜¬»Á{‹Ö»¶»Z‹YÄ·Z‡ÃÁ{®Ëį ÖÀ Ë,|‹Z£MÖ¸»ÁÖ¿Zf‡Y,Ö¿Zf‡€Æ‹ÕZÅ{Zf‡Հ̳¶°‹Z]ZeµZ‡YįÕ|Ë|m 0 »Z¯{€°ËÁÁ{Z]Ö¿Z»ÃÁ{Á{ YÄf§€³ccZ ·Z˜»…Z‡Y€]{Á‚§YÖ¿Z‡Y€y cÁZ¨f»Ô ª]Z˜»Z»Yd‹Y{{ÂmÁŒ¯{¾ÌŒ¿Ä̋ZuY‚ÅÁ½Â̸̻{Á|u,µZ‡ZeµZ‡ ¾ÌŒ¿Ä̋Zu€¨¿½Â̸̻{Á|uZeµZ‡ZÆq¾f§€³€œ¿{½Á|]µZ‡ÕZ¼‹€‡ ¾ËY{Հ̴¼ŒqŠËY‚§Y|ÅZ‹Ä°¸]ºËYÄf‹Y|¿ŠÅZ¯ZÆÀeÄ¿ÖÀ Ë,{Y{{ÂmÁŒ¯¶¯{ ºËYÃ{Â]Ây Œ¯ÕZÅ|‡½Zz»Ö¿ÂÀ¯ḑ€›\ °»€f»{Z̸̻ {[MÀÌy}½Y‚Ì»µZˆ»YÃZ»}MZe|Å{Ö»½ZŒ¿Á€Ì¿cYÁÕZ¨]MÁ[Md¿ÁZ »‰Y‚³ ¾ËY½‚z»[MÕ|{ŠÅZ¯€´¿ZŒ¿įÃ{Â]|{½Y€Æe½Zf‡Y|‡Â¼n»½Zz» ֋Y‚³{Á€Ì¿cYÁÕZ¨]MÁ[Md¿ÁZ »,ZÀ¸ËY‰Y‚³Ä] d‡YÄf‹~³µZ‡Ä]d^ˆ¿|‡ €ŒfÀ»ÕZmµZ‡ÃZ»}MZeYՁÁZŒ¯Á[€‹Šz]{ºÆ»ÕZÅ|‡dÌ “Á¾Ë€yM {Âm»[M,Z»M¾ËY…Z‡Y€] d‡ZÅ|‡¶¯½Zz»Ö³|‹€a|{Ã|ÀÅ{½ZŒ¿įÃ{€¯ |{Ã|ÀÅ{½ZŒ¿įd‡Y\ °»€f»½Â̸̻½Y€Æe½Zf‡Y|‡Â¼n»½Zz»{ |‡¾ÌÀr¼Å d‡YŠÅZ¯|{ÕYY{‚Ì¿Äf‹~³µZ‡Ä]d^ˆ¿ÁÃ{Â]½Zz»Ö³|‹€a |{½Y‚Ì»į½‚z»{{Âm»[M\ °»€f»½Â̸̻Z]‚Ì¿¶Ì]{Y½Zf‡Y{Ör»ZË Äf‹~³µZ‡Ä]ZŒ»c|»Z]ĈËZ¬»{[MŠÅZ¯|{ÕYY{,|Å{Ö»½ZŒ¿YÖ³|‹€a \ °»€f»½Â̸̻Z]ÕY·{Ö¸ ˆÌW|‡€Æ‹Â]½Zf‡Y{,d‡YÖ¯Zu‰Y‚³¾ËY d‡Y |{Äf‹~³µZ‡Ä]d^ˆ¿įÃ{Â]Õ|{Ö³|‹€aY½ZŒ¿,½‚z»{{Âm»[M {Y{ŠËY‚§Y {Œ¿Ö¸^«ÕZÅs€—cÔ°Œ»Zf§€³¾°ˆ»¦¸‡©YÁY d‡YÄËZ»€‡YZ],|‹|ÅYÂyÖ°¿Z] |Ì·ÂeÕZÅÀ³YÖ°Ë{Y{Ä//»Y{Y¾°//ˆ»{Zf«Y€f§{¶¯€Ë|» ¾°ˆ»ÕY€]½ÂÀ¯YºÅįÖ»YÁ€j¯Y|u d‡YÖ·Z»¾Ì»Pe,¾°ˆ» ºÆ»¾ËY€]ZÀ] dˆÌ¿¾°ˆ»d¼Ì«ºfˆÌ]®Ë{‹Ö»dyY{€a ¾°ˆ»ē€ŸÁ{‹~yYYZ]YÖf¼Ì«½YYž]ZÀ»įd//‡Y |¬f »į{‹Ö¼¿d¼Ì«ŠËY‚§Y\m»ZÆÀeÄ¿ÓZ¯…Â]{ {Y{֌ÅZ¯€iYºÌfˆÅ {‹Ö»¾°ˆ»d¼Ì«ŠËY‚§YhŸZ]¾°ˆ»…Â] ­Ô»Y½YÁZŒ»ÄË{ZveY†ÌW\ËZ¿ÖËZ^¬Ÿ¹Zˆu,µZu¾ËYZ] d¨³¾°//ˆ»YZ]€]½M€ÌiPeÁ¾°//ˆ»…Â]s€—ÃZ]{ |‡Ö»€œ¿Ä]įd‡YÖËZÅs€—ĸ¼mYºÅ¾°//ˆ»…Â] ÁÃ|Œ¿Y€mYÕÂ//Œ¯pÌÅ{s€—¾ËY |//‹Z]|WYs€—®Ë d‡YÖ§Z“YÖu€— ÄËZ»€‡Z]½{€¯ՁZ]ÁÄËZ»€‡ÖÀ Ë«…Â]»{Y{Ä»Y{YÖËZ^¬Ÿ {‹½{Â]ÖËÓZ¯Ä]¶Ë|^e½{Â]ÕYÄËZ»€‡Y¾°ˆ»YZ]|ËZ] ¾Ì¬¸eÄ »ZmÄ]ÖËZÅd‡ŻÖÀ Ë,{‹…Â]{YÁ¾°ˆ»Öf«Á ½{Â]ÖËÓZ¯ÕZÅd‡ŻÁ|]ZËŠËY‚§Y¾°ˆ»d¼Ì«į{‹Ö» {‹Ö»¶Ë|^e½M½|‹ÕYÄËZ»€‡ÕZÅd‡ŻÄ],¾°ˆ» ¾°ˆ»{Zf«Y…ZÀ‹Z¯,Õ|¼v»½Z˜¸‡Õ|Æ»,Ę]Y¾Ì¼Å{ ¹ÔŸYs€—¾ËYcZÌ˂mÂÀÅd¨³{Zf«Y½ZÆmZ]´f¨³{ ¾Ì¼Åį{Â]¾°ˆ»Á¾Ì»ÕZÅ©Á|Às€—Ô^« d‡YÃ|Œ¿ Ä]s€—¾ËY{Ä°ÀËYÓZu {Â^¿ª§Â»s€—Ö·Ád//‹Y{YÃ|ËY ½McZÌ˂m€œfÀ»|ËZ]|À‹Á€¨]Հf»¾°ˆ»|ÀÅYÂyÖ»Ö¸°‹ |‹Z]|ËZ]ÕYÃÁ€aįd‡Y¾ËY€]‘€§{Á‚§YÕÁ |¿Z»s€— {įd‡YՂÌq½Z¼ÅÃÁ€a¾ËY |À‹Á€¨]Y½MYՃY€f»į Ä]€³YÓZu,{Â]Ã|‹¦Ë€ eºÅ¾°//ˆ»Á¾Ì»ÕZÅ©Á|À |Ë{YcZÌ˂m|ËZ],d‡YՀ´Ë{¶°‹ ̜֨¿Õ|Æ» É{Zf«Y€´¸Ì¸ve mehdinazifi6@gmail.com Äv¨YÄ»Y{Y {Ö¿ZuÁÖ»Zu½Y{{Zf«YYÖËZ^—Z^—ĻԟÃZ´Œ¿Y{{Zf«Y{Zf‡Y,ÖÀ»Â»{Z‹€§Y€ÌyY d‡Yd·Á{Ö¸ §ÖÀÌ]ŠÌaº«€]Y€]Á{YŠÌ]Ã|ÀËMµZ//‡¹ÂeZÀX¼˜»»d¨³cZ]Zzf¿Y Ö¼«€]Y€]ZeÃ|ÀËMµZ‡¹ÂeÁ|{ÕÓZ]d¯Ô§ŽyZ‹,|{ÕÓZ]ÕZ°Ì] « |ÀÀ¯Ö»¹ÔŸYįd‡Y …ZÀmYÖ¿Y€³Â“»ÃZ]{dz]¿ÂƼm†ÌW½ÁZ »ÕYÄ^uZ»֗µZu¾//̼Å{ †ÀmZ»Y|ÀÀ¯|ˀyįZÅYZ]{|ÀfzËÁdˆÅµÂa€a¹{€»\Ìm»Ã{€¯€œ¿ZƛY¾ÌÀq Z]Õ|¬]d·Á{Õ{Zf«YºÌed‹Y{€]Y€ÅZ› «Äf§ÓZ]ZÅd¼Ì«¾Ì¼ÅÕY€]Á{Y|¿{ÂmÁ †ÀmµZ^¿{į|ÀÀ¯Ö»|Y€Æ‹µZ¼‹Ö³|¿–¬§į{Y{ĸZ§Œ¯¹{€»Ö³|¿ cZ¼ÅÂe…Z‡Y€]Á{‹Ö»Y|Ìaº¯YZ]{į|ÀfˆÅµ|»¾Ë€yM¿Ä//‹ÂaÁÖmZy Z]|¿YÂeÖ¼¿Œ¯{Öf·Á{µÂXˆ»ZË€Ë|»pÌÅ |¿€Ì³Ö»ºÌ¼e¹{€»Ö³|¿ÕY€]½Z‹{Ây ÖfŒÌ »ÕZŁZÌ¿,½Z»ÂeY‚ÅÁ½Â̸̻Ä¿ZÌÅZ»½Z´fˆŒ¿Z]Հ¼fˆ»ZËՀ³Z¯©Â¬u ,½Z´fˆŒ¿Z]Á½Y€³Z¯Ä]©Â¬u­|¿Y¾ËYdyY{€aZ]ZÆ¿M |À¯¥€—€]Y‰YÃ{Y¿ZyÁ{Ây ,|¿YÃ{€¯Za€]ÖƧ€»©Â§Ö³|¿½Z‹{ÂyÕY€],Äf‹Z´¿YÃ|Ë{Z¿YZÆ¿Md¼uÁl¿ZÆ·Z‡ Y½Z¿MÖ³|¿ÄÀ˂ŁYÁÃ{Öfu|À‹Z]¶£Z‹€³YՀ³Z¯½Y€Ì´]{‚»©Â¬u|¿Y|¿€^y €Ì̤e|ËZ]»d¨³ºÅ½Z³|ÀÀ¯¥€»YdËZ¼u½Z»Z‡µÂXˆ»,Õ{‚ËY |Å|̼¿Š‹ÂaºÅ Öf«Á «|ÀËZÌ]ÖÅZ»½{Âyd¼‡Ä],¡€»½{ÂyÕZmÄ]¹{€»ZeºÌÀ¯{ZnËY®Ë„eY€f//‡Y Z^°ËÖ·Z‡Õ{ZŸ¹{€»įd‡Y Á½Y€³ÕZÅÃÂÌ»Y¿YY€aį|ÌÀÌ]Ö»YÖf·Á{cZˆ¸m ½Z‹{ÂyYµÁYYÃÂÌ»½{Âz¿ZË ÄÀ°‹YÁÖÅZ»½{ÂyÖf·Á{Y€q,{Œ¿½ZŒ^̐¿|ËZ‹ .|ÀÀ°Ì¼¿Á€‹ Z]ÖÀŒm{ZŽMd¯€‹YįÄf§ŠÌaZn¿MZe½ÓÂXˆ»½Y|¿€§Õ{Zf«Öf¿YdÌ·Z §Öf«Á Zf¨³ÁZf§įd‡Y¹Â¸ »|‡Ö»€^yÄ̯€e{«dˀf‡YµYÁÕZű€³»ÁMÂÆe½YÂÀŸ |‹Z]Äf‹Y|¿½ZŒeÔ°Œ»ÁŒ¯¾ËY¹{€»Ä]ÖfÅZ^‹pÌÅ{ÂyÖf»Â°u¹Z¬»{ºÅ½Z‹|a ½ÓÂXˆ»Ö«ÔyYcY|̬»¾Ë€yM֋ZaÁ€§YÖËZÅÄ¿ZŒ¿Z»Z¼eZÆÀËYįdˆÀËY¦‡ZehŸZ] {Y{Œ¯Õ{Zf«Y֋ZaÁ€§½Z»½{Â]®Ë{‚¿Y½ZŒ¿,dËZÆ¿{ÁÖf·Á{ ºÌf§ZÌ»š§Zu€ ‹{ZË {‹€´m½ÂyÄ]®Ì·Á,{‹ÕM €^¹Z¬»{,{‹¶ ·²À‡|À˳ {‹€^f »Y|³,į½M{Z^»[ZË \Ì«cÂz¿Y,ºe€ÌuÕZÀ´Àe{ {‹Ö»ē€ŸZ‡ÃÂ^¿Y–‡Âe {Y{ÂyµÂa‰Y|ÀÅYÂyÖ»¹{€»įÖËZn¿MY{Á‚§YÕÁ ¹Zn¿Y|À¿YÂeÖ»įÖËZÅZ°ÅYYÖ°Ë|ÀÀ¯š//¨u¹Âe¶]Z¬» dyZ‡ÕZÅÄÀ˂ÅZËdyZ//‡µÂaÁd//‡Y©YÁY|ˀy|ÀÅ{ { |‹|ÅYÂy¾Ì»PeÃ|¿Z‡ÕY€]Y{ZÆ]©YÁYªË€—Y¾°ˆ» ºfˆÌ‡Ä]Ö´fˆ]YÁŠÅZ¯\m»įÖËZʼnÁYÖ°Ëž«YÁ {Zf«YÁՂËÄ»Z¿€]€f§{¶¯€Ë|»,ֿԏYÄ¿YÁ€a¶^«Äf¨ÅÁ{ YZ]¦¸‡©YÁYÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ¾°//ˆ» ÃÁ€a®Ë{Ád‡YÃ|‹ÖuY€—ÓZ¯…Â]®¼¯Z]¾°//ˆ» {Y|¿Zf‡Y¦¸‡©YÁYcZÌW‚mÃZ]{,{‹Ö»ÖeZ̸¼ŸÕ{ÁÄ] ®ËZË|uYÁ®ËdyZ‡Ã|‹¹Z¼e‰Y{€¯tˀe¾°ˆ» YZ]{ZÆ¿MÁ{‹Ö»Y{ZÆ]®q¯ÕZÅÄ«ÁÄ]¶Ë|^eÃÁ€a ÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³ Infrastructures@jahaneghtesad.com ¾°ˆ»{Y|¿Zf‡Y¦¸‡©YÁYÕZmÃZ»{d‡YY€«įÖ·Zu{ ©YÁY¾ËYZ¯ÁZ‡{Y€§YYÕZ̈],{‹€ŒfÀ»ÄËZ»€‡YZ]{ |À¿Y{Ö¼¿Y .d‡Y€¬»ֈ¯Äq-­Ô»YÄË{ZveYÁ†¸n»Ä·{Zn» d‡YYZ]¾ËY{Ö»Âe{¯¶»ZŸ¾°ˆ»ÕZ̧Z» Ö¿Y€v]¾°ˆ»–ËY€‹»d‹Â¿‚Ì¿ÖfÌËÂe{Հ¯Z//‹µZ^«Y [ZˆuÖ]dÌ “Á{|ÀfˆÅ¦ŸZ”»ZŒ§dve¹{€»d‡Y Ä¿Z¨‡Zf»|À¯Ö»¹ÔŸYYÖf¼Ì«€Å†¯€Åį¾°ˆ»[Zf¯Á ZÅd¼Ì«ŠËY‚§Y{ÁÃ{€¯€e|]YÖ¿ÂÀ¯dÌ “Á½ÓÓ{{ÂmÁ ¾ËÁZŒ»Y֌z]Ö§€—Y d//‡YÄf‹Y{ÖÆmÂe¶]Z«€ÌiZe cÄ]YZÅ{Y{Y€«¢¸^»€fŒÌ]Ö·Z»ž§ZÀ»ž¼—Ä]‚Ì¿­Ô»Y Z‡Z‡Y d‡Y¹{€»€“Ä]–¬§–ËY€‹¾ËYį|¿€]Ö»ÓZ][}Z¯ –¸£Ô»Z¯Ö¸ §ÃÂ̋Ä]­Ô»Y¾ËÁZŒ»¾f§€³½Â̼̈¯ªu ¢¸^»YÖ^ˀ“­Ô»Y€eZ§{|»M{Öf«Á d//‡YÁM{Z//ˆ§Á \‡ZÀ»ÕY~³d¼Ì«ÃÂ̋ÁªÌ«{cZœ¿Öf«ÁZe|‹Z]{Y{Y€« Y|ÌaŠËY‚§Y[}Z¯cÄ]ZÅd¼Ì«|//‹Z]Äf//‹Y|¿{ÂmÁ d‡Y€¨¿®ËY|ˀyÁÃ|À‹Á€§¶Ì¯ÁZÌ¿{ÕZn¯{ |À¯Ö» {Ây€»Y¾ËY |À¯Ö»d ¨À»\//ˆ¯ĸ»Z »¥€—Á{€ÅYÁ ֈ¯Ä¿Z¨‡Zf» |À¯Ö»ºÅY€§YZÅd¼Ì«ŠËY‚§YÁ{Zˆ§€fˆ] ½Â̼̈¯ dˆÌ¿dÌ “Á¾ËYÕ´z‡Za‚Ì¿€»Y½ÓÂX//ˆ»Y {ÁÁ­Ô»Y‰Á€§Á|ˀy¾Ì¿Y«sԏYÕÄÀÌ»{½Y€¼Ÿ « {€¯|ÅYÂyY|ÌaÄ»Y{YZ ˜«ÁÃ|‹¹Zn¿YÖ]ÂyÕZÅZ¯ÁÃ{€¯ ÂzŒ]M¹Y|¯{€‡Z̧Z»¾ËY|Ë{|ËZ]Z»YdˆÌ¿Ã|̋Âa†¯ ZŁÁ¾ËY {‹Ö»Y‹{Ádz//‡½MZ]ĸ]Z¬»½YÂeį{Y{ ÄË{ZveYÕY€]Y€Ì//Œ¼‹†¸n» dˆÌ¿[Ây¾°//ˆ»µZu YÄfz̈³Zˆ§YÖ¿Y€³ÁÖ¿Z»Z‡Ö]¶»ZŸÁÄfˆ]ÁY­Ô»Y ½Z³|ÀËZ¼¿­Ô»YÄË{ZveYY€mZ»Õ‡½M{ |¿Y{Ö»¦À¾ËY Äfˆ°‹ZaÁd‡{¾Ì¿Y«ž“ÁÄf^·YÁÖÅZ³MZ¿ÁÕ{Y‡Ö]Y |˳Ö»­Ô»Y¾ËÁZŒ»ÄË{ZveY†ÌË |ÀÀ¯Ö»ºÆf»Ž«Z¿Á ½Â̼̈¯”ŸįÕ{Zˆ§Z]ÁZ^»ÕY€]ÄË{ZveY¾ËYd‡{į ÖÀÌ¿Y«ºÅ½M¶Ì·{Ád‡YÄfˆ]|˳Ö»¾z‡½MY½Y€¼Ÿ d‡YÃ{€¯¾ÌÀ¬e†¸n»{Âyįd‡Y µZ//ˆ»Y½Zf//ˆ]Ze{į{Â]Öu€—Ö·ZyÕZÅÄ¿Zy€]cZÌ·Z» ֈ¸n»Z»Y|̇ÃY€ËÁd‡{Ä]Y€mYÕZ]Á|//‹\ːe Ö¨¸fz»cÔ°Œ»Z]Y€mYÕY€]s€—¾ËYį|À¿Y{Ö»Öf‡{Ä] ÖËÁ{½MYY€§ÕY€]½Z°·Z»Z ˜«įֿ¿Z« d//‡YÄmY» d§ZË|ÀÅYÂy ¾ËÁZŒ»dÌ·Z §»d¨³dÌ —Z«Z]Հ¯Z‹µZ^«Y½ZÌ»¾ËY{ « d‡Y{Zˆ§½Z‹dÌ·Z §ÃÂv¿¶Ì·{Ä]­Ô»Y {¾°ˆ»|¿ÁlË|eÄ]֓YYÕY~³YÁÕZÅcZÌŽ|//‹ ÁÖ³|¿Z‡½YÁ{Z£MZ] |‹dËY|ÅՀ´Ë{d¼//‡Ä]½Y€ËY Ä]Á|¿Z¼¿½Z»Y{¹Âe¾ËY|¿‚³Y‚Ì¿Šz]¾ËYĬ]Z‡Ö]¹Âe {Zf«YÄ]|À]Á{ÕZaįÖ»Z´ÀÅ d§d¼Ì«ŠËY‚§Yd¼‡ įÖ·Zu{,|¿Z¼¿½Z»Y{ĸXˆ»¾ËYY‚Ì¿Šz]¾ËY|//‹Z] Ä] {‹Ö»[ˆv»{Zf«Y{|·Â»ÕZÅŠz]Yְ˾°ˆ» į{Zf«YYŠz]¾ËY…»Z«{YÁÕYÂy¾Ì»ÃYÁlË|e Ö¸¯—Ä]Á|‹dˆ¿Y{Ä ‡ÂeÃ|ÀËYY½McY€mÄ]½YÂeÖ» d¼Ì«ŠËY‚§YZ»Y {Zf§YŠz]¾ËY½ZmÄ]¾°ˆ»Á¾Ì»ÕZ̧Z» ŠËY‚§Y¾ËY {Zf§Y©Z¨eYÃZ^°ËÄ]ºÆ¿d·Á{{¾°ˆ»Á¾Ì» {Â]ÄÌmÂe¶]Z«Z»Yd‹Y|¿€]¾°ˆ»€‡Yd‡{‚³€ÅĬ]Z‡Ö] Z]¹ÂeÁ{¯Z§{YÁ¾°//ˆ»ÃZ^°ËÄ]|Ë|mµZ//‡{Z»Y Z»Y|‹{YÁºÌ¬fˆ»cÄ]d·Á{įÕYĿ³Ä]|//‹ºÅ ºÅ¾°ˆ»Ĭ]Z‡Ö]Ö¿Y€³ {€^]ŠÌaYÕZ¯dˆ¿YÂf¿ºÅZ] d‡{Z¿µYÁY½Z//Œ¿‰Á€§Á|ˀyºÅÁÃZmYŠz]{ {Y{Ö» pÌÅ€]d‡YYZ]¾ËY{Ö»Âe{¯¶»ZŸ¾°ˆ»ÕZ̧Z»Ä°ÀËY ½ZÀz//‡Ä]ŠÀ¯YÁ{­Ô»Y½YÁZ//Œ»ÄË{ZveY†ÌË\ËZ¿ †¸n»Ö¸ §cÔ°//Œ»ÃZ³Â¸³Ä°ÀËY½ZÌ]Z]†¸n»Ã|ÀËZ¼¿ ½YÁZŒ»Ä]Á|¿YÃ|‹¶§Z£½Z‹{ÂyY½ZËZ«M{€¯½ZÌ],d‡Y {ZÆ¿¾Ë€eÖ¸Y |¿YÃ|Ì^ˆq֏yÕZÅ{ZÆ¿Ä̬]Á­Ô»Y ¾Ë€eÖ¸YÁd‡YֻԇYÕY‹†¸n»Œ¯{ÖeZœ¿ |ÀfˆÅֈ¸n»½Zf‡Á{¦¸fz»¶£ZŒ»{Ö¿Z»Zˆ]Z¿ ½Â̼̈¯”Ÿ½ZÀz‡Ä][Z˜yÖËZ^¬Ÿ¹Zˆu,ZÀ¸ËY‰Y‚³Ä] Ö»YMYZ]‚³€Å½Y€ËY{Zf«Y{¾°ˆ»d¨³†¸n»½Y€¼Ÿ Ä·Zˆ»¾ËYÄ]Ö·YÁÄ]{Ây¾›YÖf·Á{€Å d//‡YÄf//‹Y|¿ |Œ¿Ã|Ë{YZ]¾ËY{½Z»Z‡YÖ¿ZŒ¿pÌÅ‚³€ÅZ»YdyY{€a [ˆv»Œ¯®ËÕ{Zf«YÄ ‡ÂeÕZÅĨ·Â»Yְ˾°ˆ» Y| ] d‡YÃ{Z̧Z»Šz]¾ËY½Y€ËY{Ä¿Z¨‡Zf»Z»Y{‹Ö» ¶Ì°ŒeZ][Ô¬¿YÖËY|f]YÄÅ{{½Y€ËYֻԇY[Ô¬¿YՁÁ€Ìa ՀƋ֓YYÕY~³YÁÕY€]À¨¿d¨ÅÁÀ¨¿ćÕZÅcZÌÅ ÕY€]½|‹Y{Ä¿ZyįÖ¿Zˆ¯YÕZÌ//ˆ]¹{€»Ä]ÕYÃ{Z» ÕY€]ZÅÕY~³YÁ¾ËYY|Àfˆ¿YÂe,{Â]ÖÀf§ZÌ¿d‡{ÖËÁMZÆ¿M ¶vÀ»Á–ËY€‹€Ì̤eZ]lË|eÄ] |¿Zˆ]Ö°¿Â·MÁ¦¬‡{Ây {€¯s€˜»½Y€v]dˀË|»½Z»Z‡†ÌW {Y|¿Ö³{Z»M|{Y€fŒÌ],Ä·‚·€]Y€]{½Y€Æe |Ì ]ZÅÖÅY€¼Å¹Z¼eZ]Z»Yd‡Y¹Zn¿YµZu{ÁÃ|‹¹Zn¿YÄ·‚· YÄ·‚·Â«ÁÕY€]Ö³{Z»M|{YŠÌ]½Y€Æeįº¿Y{Ö» |‹Z]Äf‹Y{ Â«ÁY†a¹{€»Zf§€]|̯ZeZ]½Y€v]dˀË|»½Z»Z‡†ÌW Á{Â]\‡ZÀ»Z¿ZÌ//ˆ]¹{€»Zf§,{Իķ‚·{d¨³Ä·‚· |¿|̌¯¦Zž˂À]`¼a{ļÅÄ·‚·Â«ÁY†aįºË|Ë{ {Y{ŠËY‚§YZ̈]Y½Y€Æe€Æ‹Ö³{·Mį|¿|‹ZŽZ]ZÌy{YÁÁ µÁYĸu€»{¹{€»įd‡Y¾ËYd‡{Zf§Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Zn¿ ¾ËYZ»Õ|mÄ̏ÂeÁ|À‹Z]Äf‹Y{Հ̴ËZmÖ^//‡ZÀ»ʬ¿{ {‹Ä̸ze¶»Z¯cÄ]¦°¼ÅĬ^—įd‡Y YÁ{Â]€fÆ]Z̈]¹{€»Zf§ïÁ€Ì§Ä·‚·{Z»Y{Y{Ä»Y{YÕÁ ®¼¯Z»Ä]cY€—Zz»ÖËZ‡ZÀ‹ÁÖ§€ »{ºÌf‹Y{Z“Z¬eZÅÄ¿Z‡ €Å |À¿Z‡ZÀŒ]¹{€»Ä]YcY€—Zz»¾ËY€¼fˆ»cÄ]Á|ÀÀ¯ ՀfÆ]Zf§,|À‹Z]Äf‹Y{ՀeÓZ]ÖÅZ³M\«YŸY¹{€»|¬q d‹Y{|ÀÅYÂy {€¯|̯ZeÕÁ ºÌÅ{¹Zn¿YYÄÌ¿Zi|Àq¾ËY{ZÌ¿{»ÖÀ¼ËY Ä],{Y{d̼ÅYZ̈]Á€·†aÁÁ€·ŠÌa|˳Ö»Z»Ä]Ä]€ne {ºÅÁÃZ//Œ¿Z»€¯Ä·‚·{ºÅ,½Z«ÁÄ·‚·{ºÅįÕ— †ÌW {Â]¹{€»Ä]ÕY|ŒÅ{Ây¾ËYÁºÌf‹Y{Á€·ŠÌaº]Ä·‚· ÄWYYÕY€]ZÅÁ€·ŠÌa¾ËYYÄ°ÀËY½ZÌ]Z]½Y€v]dˀË|»½Z»Z‡ ,|À¯Ö»®¼¯Z»Ä]Z̈]ZÅd»ÔŸ¾ËYÁºÌÀ¯Ö»Ã{Z¨f‡YY|ŒÅ Ö¼¸Ÿ™Zv·Ä]ÂÀÅÁdˆÌ¿Ö¼¸Ÿ,Â“»¾ËYd//‹Y{½ZÌ] Á€·†aÁÁ€·ŠÌaZ]|˳Ö»Z»Ä]Ä]€neZ»Yd‡YÃ|Œ¿d]Zi {€¯ÖËZ‡ZÀ‹YÖ¸YÄ·‚·|¿YÂeÖ» ºË{Â]½Y€´¿Z̈]½Y€ÆeՀf//ŒË Ä·‚·{{Y{Ä»Y{YZn¿ Â«ÁY†aÁ|¿{Zf§Y©Z¨eYZ//ÅÁ€·†aÄ°ÀËYZeÖ¿Y€´¿¾ËYÁ Á€·¾Ì»½Z¼ÅÖ¸YÄ·‚·įºË|‹¾X¼˜»Á€·†a|Àq ¹Zn¿YYՀeªÌ«{Ö¿Z//‡Ô—Y| ]Ä]½MYÁÃ{Â]Հf//ŒË |̯ZeÄ·‚·Â«ÁÕY€//]½Y€Æe€Æ//‹Ö³{Z»MÃZ]{ÕÁ ºË{Y{ ÕY€]½Y€Æe€Æ‹Ö³{Z»MŠËY‚§YÕY€]Õ{ZˁZ̈]cZ»Y|«Y{€¯ Y€qį|¿{Â]|¬fÀ»ÕZ̈]YÂÅYÖ´f§€´]Mhv]{{Á‚§YZn¿ ½M|ÅZ‹Z»Y{Y|¿”uYÂÅY{½Y€v]dˀË|»½Z»Z‡†ÌW †¸n»½Z³|ÀËZ¼¿ÁÖËY€mY,Z”«ÃZ´f‡{YÖËZÅÃÁ€³įºË{Â] ŽzŒ»{Y€§Y¾ËYYÄi{Zut˜‡Öf«Á |Àf‹Y{€¨‡½Zf‡Y¾ËYÄ] {Y»¾ËY{|¿ÁÖ»ևZ]Ä]µÂX//ˆ»{Y| e¾ËYÁ|ÀÀ¯Ö» |ÀfˆÅµÂXˆ»ZÆ¿MÁ{‹Ã{€b‡Y|¿Zf‡YÁY|¿Z»€§Ä]|ËZ]Z¯ €]ÖÀ^»ZÀ¸ËYµY‡Ä]x‡Za{½Y€v]dˀË|»½Z»Z//‡†ÌW {Z»Yd‡YÄÌ¿Zi½Y{Y|¿Zf‡YįÄ·‚·žË€‡Y|ŒÅÄ¿Z»Z//‡ YįÃ{€¯¹ÔŸYÕY{€Æ//‹Y€ÌyYÁÃ|//‹¹ÔŸYÄÌ¿Zi½Y€ËY Y|ŒÅd¨³,{Y|¿YžË€‡Y|ŒÅ¹ÔŸY½Z°»Yֿ¿Z«™Zv· ºÆ»Â“»Z»Yd‡YÄÌ¿ZiZe¾Ì]Ä·‚·Â«ÁY¶^«žË€‡ Ö¿Z‡Ô—Y½M{|ËZ]įd‡YÖ¸v»ZeÄ·‚·Â«Á¶v»hv] d‡YÄf°¿¾ËYºÆ»Â“»Á{€Ì´]c ½Y€Æe{ºÌ¿YÂf]|ËZ]{‹Ö»µZ §ZŒ»¶ˆ³Öf«Á{Á‚§YZn¿ cZ»Y|«YZe{‹ž˜«[MÁZ³ZeºÌÀ¯¹ÔŸYYžË€//‡Y|ŒÅ ÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³ Infrastructures@jahaneghtesad.com ÕY€]Õ{ZˁZ̈]cZ»Y|«Yd¨³½Y€v]dˀË|»½Z»Z‡†ÌW ¹Zn¿YµZu{ÁÃ|‹¹Zn¿YÄ·‚·ÕY€]½Y€Æe€Æ‹Ö³{Z»MŠËY‚§Y YŠÌ]½Y€Æeįº¿Y{Ö»|Ì ]ZÅÖÅY€¼Å¹Z¼eZ]Z»Yd//‡Y |‹Z]Äf‹Y{YÄ·‚·Â«ÁÕY€]Ö³{Z»M|{ ½ZÅ}YdˀË|»ÃZ]{Zn¿¶ÌŸZ¼//‡Y,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ¾Ë€f¼Æ»d‹Y{ZƛYg{YÂuÁÄv¿Z//‡Â«ÁY†aֻ¼Ÿ ֻ¼Ÿ½ZÅ}Y¾Ì]{Š»YM{ZnËY,½Y€v]dˀË|»{Â“» ‰ÂŒ»ÕYÄi{ZuÁÄv¿Z//‡Â«ÁY| ]Ä »ZmįY€qd//‡Y {Y{Õ{ZˁZ̈]d̼ÅYÖ¿YÂeZ]Â“»Á{‹Ö» ÂÀźËÁÖ»º]Ä]Ä//¯µZ//‡Y†aÁ€»Y{Y{Ä»Y{YÕÁ d‡{YÄ·‚·{Y{ÂyÃ{Y¿ZyįÖ¿Zˆ¯Á½Z³|¿Z»Z]ºÌÀÌ]Ö» |ÀfˆÅÃ|ÀÀ°‹Z̈]Ö¿YÁ€œ¿Y|¿YÃ{Y{ Ö¸¬¿Á¶¼u¹Z¼eļ̿ÕZÅÃÁ€a¶Ì¼°eZ°ÅYÖ»{€»Ö·Z»¾Ì»Ze Ä·Z¬»€‡ d‡YÄfˆˆ³€Ìn¿Ö¿Y€³ÂË{ €Æ»†°Ÿ ZÆ¿Zf‡Y¾Ë€e½YY{¾°ˆ»d¼Ì« Y‚ÅÁ½Â̸̻¾Ì´¿ZÌ»Z]k‡ZËÄ]¾°ˆ»d¼Ì«¾Ë€f¼¯Œ¯ÕZÆ¿Zf‡Y‚¯Y€»¾Ì]{ Ö»•Â]€»½Z»ÂeY‚ÅÁ½Â̸̻Z]½Y€Æe€Æ‹Ä]d¼Ì«¾Ë€fŒÌ]Áž]€»€f»€Å{½Z»Âe Ä^‡Zv»½Á|]½Zf‡Y‚¯€»¾Ì]{ÃZ»½Z]McÔ»Z »…Z‡Y€],ZÀˆËY‰Y‚³Ä] {‹ ÁÄ˸̰Ư½Zf‡Y{k‡ZˀƋÄ]½Z¼eZaMž]€»€f»®ËÕZÆ]–‡Âf»¾Ë€f¼¯,{€¯€Æ‹ įÄf§€³Y€«¹ÔËYÕ| ]Ä^e{ {Y{ª¸ e½Z»ÂeY‚ÅÁ½Â̸̻¾Ì´¿ZÌ»Z]|¼uY€ËÂ] Ö]ÂÀm½Z‡Y€y{|Àm€Ì] d‡Y½Z»ÂeY‚ÅÁ½Â̸̻€Æ‹¾ËY{Ä¿Zy€f»€Å¾Ì´¿ZÌ» d¼Ì«½YY€Æ‹¾Ì»Â‡Ä^e,½Z»ÂeY‚ÅÁ½Â̸̻¾°ˆ»€f»€Åd¼Ì«–//‡Âf»Z] {Ã{€¯ÄËYYÃZ»½Z]M{ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁįÕZ»Mª^— {Y{ZÌfyY{YŒ¯ ¾°ˆ»d¼Ì«{‹Ö»[ˆv»½Zf‡Y‚¯Y€»¾Ì]{d¼Ì«½YY€Æ‹¾Ì¼nÀaį{ÂÀn]€Æ‹ Y‚ÅÁ½Â̸̻Ö·Z¼‹½Z‡Y€y½Zf‡Y‚¯€»,{ÂÀn]{Ä¿Zy€f»€Å¾Ì´¿ZÌ» dˆÌ¿ÓZ] {‹Ö»‰Á€§Á|ˀy½Z»ÂeY‚ÅÁ½Â̸̻½Z»€¯€Æ‹{Ä¿Zy€f»€Å d‡Y½Z»Âe Z]½Y|¿Z»½Zf‡Y{ÕZ‡ |Å{Ö»ZfyY{ÂyÄ]Yd¼Ì«½YY€Æ‹¾Ì¼nÀa½YÂÀŸį {Y{ZÌfyY{¾°ˆ»d¼Ì«€œ¿YYºŒ‹Ä^e,½Z»ÂeY‚ÅÁ½Â̸̻Հf»–‡Âf» ÖËZÀ]€Ë»Y {€¯s€˜»{Zf«Y½ZÆmZ]´f¨³{¾°ˆ»{Zf«Y…ZÀ‹Z¯ d‡YÃ|ÀÀ°‹Á{Á|v»Ö¿Y€¼ŸÄm{Â] Ö´ÀË|¬¿½Z»Âe{Z̸̻Y‚//ŁYŠÌ],€“ZuµZ//u{ ¾ËYYÖÆmÂe¶]Z«Šz]½YÂ//eÖ»į{Y{{ÂmÁÂ//Œ¯{ Ö¿Y€¼ŸÕZÅÃÁ€a{ÕY~³ÄËZ»€//‡d¼//‡Ä]YÖ´ÀË|¬¿ ÕZÅÕY~³ÄËZ»€‡žÌ¼neÕY€]įÕY‚]Y¾Ë€eºÆ» {€¯dËY|Å ,{Y{{ÂmÁÖËZÀ]€ËÕZÅÃÁ€aÖ·Z»¾Ì»ZedÆm{Ö»{€»{€y ÕYÄ]€ne½YÂÀŸÄ]įd‡YÃÁ€aÕY~³ÄËZ»€//‡ÕZÅ©Á|À d‡YdÌ·Z §µZu{ZÌ¿{ÕZÅŒ¯YÕZ̈]{ª§Â» d‡Yc¾ËYÄ]ÃÁ€aÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|ÀZ¯ÁZ‡ ÁÃ|‹¶Ì°Œe©Á|À®ËÖ¿Y€¼ŸÃÁ€a€Å¶Ì¼°eÕY€]į ÃÁ€aÕY€]Œ¯Y{ZÆ]©YÁYÁ…Â]½Z»Z‡cZœ¿dve |À¯Ö»֏yŠz]Á¹{€»YÖ·Z»¾Ì»ZeÄ]¹Y|«Y€œ¿{» €›Z¿½YÂÀŸÄ]Ö//fˀË|»Zf¼»¹ZÆ//‡ÕYY{Ö»{€»{ZÆ¿®Ë ZÅ®¿Z]½Âr¼Å€³¾Ì¼”e{ZÆ¿®//ËÁ¹{€»¥€—YÃÁ€a ”u©Á|À¾ËY{¹{€»Ä]ÖËZ˜ŸY{‡¦¯¾Ì¼”eÕY€] d‹Y{|ÀÅYÂy µZ^«YÄ]ÄmÂeZ]ÁÃÁ€aÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|ÀYÃ{Z¨f‡YZ] ½YÂeÖ»,|·Â»ÁÃ{{‡ÕZÅdÌ·Z §{ÕY~³ÄËZ»€//‡Ä]¹{€» Œ¯ÖËZÀ]€ËÕ{Zf«YÕZÅÃÁ€aYÕZ̈]įd‹Y{|Ì»Y ֏yŠz]d¯ZŒ»Z]ָ˹Z¼eļ̿ÕZÅÃÁ€aZÂy ÕY{€]ÀÆ]Ä]¾°¼»½Z»¾Ë€f¼¯{¹{€»ÕY~³ÄËZ»€//‡Á |‡€] Á{ZnËY,½MÕZÅÕZ°¼ÅÁÄf̼¯¾ËYºÆ»¥Y|ÅYYÖ°Ë{Á‚§YÕÁ cZŸÔ—Yµ{Z^eÁ½{ÁMd‡{Ä]ÕY€]ÕYĬ˜À»ºfˆÌ‡®ËÄ ‡Âe d¯ZŒ»Z]d¨³Ö¼‹ZÅÖÀ] d‡Y‚yÕZË{dÌ “Á{»{ ,‚yÕZË{Ö¸uZ‡ÕZÅŒ¯ևZÀ‹YÂÅÁ[MÖ¸»ÕZŽZ»Z‡ ÕZË{[Mž]ZÀ»dÌ “Á€]cZœ¿ÁÖ//‡ZÀ‹YÂÅÁ[McZ ·Z˜» {€Ë~aÖ»c±Â·ZeZ¯\·Z«{cZŸÔ—YÕY~³­Y€f‹YÁ‚y Ĉ‡Â»Ä]Äfˆ]YÁ‚yÕZË{cZ¬Ì¬veÁcZ ·Z˜»Ö¸»‚¯€»€Ë|» ¾¼“,Äf̼¯¾ËY”ŸÕZÅŒ¯d¨³Á€Ì¿cYÁ[McZ¬Ì¬ve ,‚yÕZË{{֘Ìv»ÕZÅŠËZaÁÖeZ ·Z˜»ÕZŹY|«YՂËÄ»Z¿€] Äf̼¯¾ËYÄ¿ÓZ‡ÕZÅĈ¸m{Y{ÂycZŸÔ—YÁcZ ·Z˜»lËZf¿ |¿Y~³Ö»­Y€f‹YÄ] 0 ¼Ÿ « |‹|ÀÅYÂy¦«Âf»Ö¿Y€¼ŸÕZÅÃÁ€aÔ ,Ö¸ËÕZÅÃÁ€a¶Ì¼°e{¶¸ eĿ³€Å {Â]|ÅYÂy€Ë~aZ¿½Y€^m ֋Z¿Õ{Zf«YÕZÅļ˜·€]ÃÁԟָ˕˜yÄ°^‹¶Ì¼°e¹|Ÿ ¶»Z‹įָ˶¬¿Á¶¼u€fˆ]€]ÖÀf^»ÕZÅ|»M{µÂu¹|ŸY ḑ€›,{Â]|ÅYÂyÖf˂¿Y€eÁÖeY{YÁ,ÖeY{Z,Ö¸yY{ÕZÅ|»M{ |À¯Ö»ÄmY»Š·ZqZ]YÖf˂¿Y€eZ]¶¼u{½Y€ËYÕ{Y{Y|yÁÖeY} Ö¸ËÖf˂¿Y€eÕZÅÁ|ˀ¯µZeY•Â//˜y¹Z´ÀÅ{Á¶Ì¼°e¹|Ÿ ÃZŒ¿Z»€¯,À] Är¼¸//‹,†y€//‡ ½Y|ÅY ZÆ]Zq½Âr¼Å ¾ËYÄ]įÖËZÅŒ¯į|‹|ÅYÂyhŸZ]YZf‡M d‹ÁÕÁ€ˆy ,|¿|À»ZÌ¿{ÂyÕZnecÓ{Z^»ÄÀ˂ŽY‚Ì»½{€¯º¯ÕY€]Zŀ̈» |ÀËZ¼¿‰Ôe{ÂyÕZÅÓZ¯d//˂¿Y€e€Ì//ˆ»Y½Y€ËY¥~uÕY€] {¾Ìq|¬»Ä]Ä̯€eY|^»YZ˜«d¯€u,Zʼn Ôe¾ËYYÕYĿ¼¿ d‡Y½Y€ËY­Zy¶yY{Y¾f‹~³½Á|],ÕZmµZ‡}MxËZe Ä]Y[€£Ä]©€‹Ö¸¸¼·Y¾Ì]Á|ˀ¯Y½Y€ËY¥~u€˜y²¿į d‡YÃ{ÁM{€˜y ZÅÃÁ€a|À¿YÂeÖ»¹{€»,ÕY~³ÄËZ»€‡ÃÁ€a©Á|À |ÀÀ¯¶Ì¼°eY ½Á|]Â//Œ¯ÖËZÀ]€ËÕZÅÃÁ€aÖ·Z»¾Ì»ZeÕZÅÃYYÖ°Ë ÕZÅÄËZ»€‡YÃ{Z¨f‡Y,Öf·Á{{Á|v»ÕZÅÄm{Â]Ä]Ö´fˆ]YÁ d‡YÖ»{€»{€yļ̿Á{€y Ä ‡ÂeÖ·Âf»½YÂÀŸÄ]Œ¯¶¬¿Á¶¼uÕZÅZÀ]€ËÄ ‡ÂeÁdyZ‡ Ä°^‹,ÖËZf‡ÁÁ֟€§ÕZÅÃ{Zm,ÖÅY€³‚],ÖÅY{YMÕZÅÃÁ€a Y‚Å ZÆÀeµZ‡{į,Œ¯{ZÅÃZ³{Á€§Á{ZÀ],Ö¸Ë ,{ÁM€]ª]Z˜»Á½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å ÕZmµZ‡{Á½Z»Âe{Z̸̻ d‡YÃ|‹¾ÌÌ e½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å ,µZ‡{ ÕZÅÃÁ€a¹Z¼eYÄ]Ã|‹¾ÌÌ eZ^fŸY¾ËYÖ»Z¼eºÌÀ¯‘€§€³YÖfu ½Z»µZ‡ZÅÃÁ€a¾ËY¶Ì¼°e,|À¯Y|ÌaŽÌzeָ˹Z¼eļ̿ {Ã|‹¾ÌÌ eÖ¼¯¥Y|ÅYª]Z˜»įd‡YÖ·Zu{¾ËY {€]|ÅYÂy dˆËZ]Ö»,Y|¿YºŒq|À‡€]ª^˜À»Ö¸Ëž»ZmY|¿YºŒq Â¼n»Ä]Ö¸ËÖ¸Y•Â˜yÄ°^‹Ö¼¯Z¬eYµZ‡Ze Z^fŸY¾Ì»ZeÖ¸ §dÌ “ÁÄ]ÄmÂeZ],¾°· {€Ë~ac€f»Â¸Ì¯ ¾°¼»Z¿,¥|žËYÄ]½|̇,Œ¯{ָ˹Z¼eļ̿ÕZÅÃÁ€a |‡Ö»€œ¿Ä] {Á|v»Z^fŸY¾Ì¼Åį{Y{{ÂmÁÖ¿Y€´¿¾ËYįd‡YÖ·Zu{¾ËY ÄmÂeZ]‚Ì¿Ö¸ËÕZÅÃÁ€a¶Ì¼°eÕY€]Ã|‹Äf§€³€œ¿{Ö¿Y€¼Ÿ {{€´¿ª¬v»,Äm{Â]Հˆ¯¾Ì»Ze{d·Á{ÕÁŠÌaÕZÅŠ·Zq ½Y€¼Ÿ½Â̼̈¯†ÌË,Öq¯ÖËZ“Z“|¼v»Ę]Y¾Ì¼Å{ ,µZ‡Äm{Â]ÄvËÓ{»|˳Ö»Ö»Ô//‡YÕY‹†¸n» €œ¿{Ö¿Y€¼ŸÕZÅÃÁ€aÕY€]Z^fŸY½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å{Á|u µZ‡|ÅYÂz]d·Á{į{Y{{ÂmÁÖ¿Y€´¿¾ËYµZu,d‡YÃ|‹Äf§€³ Á|À¯½Y€^mÖ¿Y€¼ŸcYZ^fŸY¶v»YY{ÂyÄm{Â]Հˆ¯,Ã|ÀËM {Y{€^y‚yÕZË{cZ¬Ì¬veÁcZ ·Z˜»Ö¸»‚¯€»€Ë|» ‚yÕZË{Ö¸»±Â·ZeZ¯¾ËÁ|e{ÄËZˆ¼ÅÕZůÕZ°¼Å ,µZ//‡{Z]¾Ìf//ˆz¿ÕY€]Á¥|ž̼ÅZ]{Y{Ä»Y{Y‚y \·Z«{½Y€ËY{‚yÕZË{ÄÌ//‹ZuŒ¯½Z³|ÀËZ¼¿dˆŒ¿ ‚yÕZË{ևZÀ‹YÂÅÁևZÀŒ]MÖ´ÀÅZ¼ÅÄf̼¯"½YÂÀŸZ]ÕYÄf̼¯ dˆŒ¿ÁՀ̴ÌaµZ‡Y†aÁ|‹¶Ì°Œe"CASPCOM Ây{ÕZ°¼ÅÄ»ZÀf¬§Y»",µZ‡{dËZÆ¿{,Ä¿ÓZ‡ †·Zn»\ːeÄ]½Â¿Z«¶°‹Ä]"‚yÕZË{ևZÀ‹YÂÅÁ[M |̇‚yÕZË{Ä̋ZuŒ¯ Ö¸uZ//‡ª—ZÀ»ÁZË{ÄÀÆa{Õ{Zf«YÁ֟Z¼fmYÕZÅdÌ·Z §€] d̼ÅYZË{¾ËY{€§Ä]€vÀ»ºf//ˆÌ‡Â¯YYd›Z¨u¾ÌÀr¼ÅÁ {Y{ÖËY‚ˆ] dÌ·Z §Ձ€»Y€§ÁžÌ//‡ÁÄÀ»Y{Ä]Ä//mÂeZ]d¨³Ö¼//‹ZÅÖÀ] ž]ZÀ»dÌ “Á€][¸˜»cZœ¿,ְ˃·Á|ÌÅÁÕÂmÕZÅ|ÀËM€§ ÕZÅŒ¯ÕZÅÕZ°¼ÅÄ ‡ÂeÁ{ZnËY¹‚¸f//ˆ»,‚yÕZË{Ö]M ÕZË{cZ¬Ì¬veÁcZ ·Z˜»Ö¸»‚¯€»€Ë|» d‡YZË{¾ËYÖ¸uZ‡ ¹{€»µZ^«YÄ]ÄmÂeZ]ÁÃÁ€aÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|ÀYÃ{Z¨f‡YZ] d‹Y{|Ì»Y½YÂeÖ»,|·Â»ÁÃ{{‡ÕZÅdÌ·Z §{ÕY~³ÄËZ»€‡Ä] ½Z»¾Ë€f¼¯{Œ¯ÖËZÀ]€ËÕ{Zf«YÕZÅÃÁ€aYÕZ̈]į |‡€]ÕY{€]ÀÆ]Ä]¾°¼» ¶¯µZ‡Äm{Â]ÄvËÓÃZ¼‹d‡ÂÌa{,…Z§‰Y‚³Ä] Â¼n»{,Ã|‹€ŒfÀ»Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡–‡ÂeįŒ¯ d‡YÃ|‹Äf§€³€œ¿{Ö¸ËÕZÅÃÁ€aÕY€]ÕZ^fŸY¦Ë{ ,ZÆ]Zq,¹ÔËY,¶Ì]{YµZeY½ÂqÖËZÅÃÁ€aÕZ^fŸY¦Ë{¾ËY ¾ÅMÃYgY|uY,Ö¸ËÄ°^‹Ä]k‡ZËÁ[Y€‡,YÁ‚^‡,½ÁZ£Á{ gY|uY,¶»M ½ZnËÓ ½Y€Æe¾ÅMÃYgY|uY,k|ÀÀ‡ ½Y|¼Å ½Y€Æe {‹Ö»¶»Z‹Yd‡{¾ËYYÖËZÅÃÁ€aÁÖ·‚¿Y d//‹¾ÅMÃY Äm{Â]ÄvËÓ{ZÅÃÁ€a¾ËY¶Ì¼°eZÌ¿{»Z^fŸYÂ¼n» ºnÀaÄ»Z¿€]½YÁ{{½Y‚Ì»¾ËYYįÃ|‹{ÁM€]½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å ZeÕZÆ·Z‡{Á½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å ½MYŠÌaÁÄ ‡Âe Äf§Zˎ̐zeÁÃ|‹¾Ì»Ze½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å {Á|u{ ,Á€»YZeZÅÃÁ€a¾ËYZ£MÕY|f]YYÂ¼n»{€´Ë{cZ^ŸÄ] d‡Y ÁÃ|‹¹Zn¿YZÅÃÁ€a¾ËYÕY€]Z^fŸY¾Ì»Ze½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å ÕZÅs€—¶Ì¼°eÕY€]Z^fŸY½Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅÄ]ZÌ¿½ZÀr¼Å {Y{{ÂmÁָ˹Z¼eļ̿ |‡Ö¼¿Y|¿YºŒqÄ]įÕYÄm{Â] ֐ze{Z»d¯€‹Ä]Äf§Zˎ̐zeÖeYÂÀ‡Äm{Â]Ä]ÄmÂeZ] Ĉ‡Â»Ä]Äfˆ]YÁ‚yÕZË{cZ¬Ì¬veÁcZ ·Z˜»Ö¸»‚¯€»€Ë|» ¶Zu‚yÕZË{±Â//·ZeZ¯d¨³Á€Ì¿cYÁ[McZ//¬Ì¬ve ևZÀŒ]McZŸÔ—YÕÁZuÁZË{¾ËYÄËZˆ¼ÅŒ¯lÀaÕZ°¼Å d‡Y½MևZÀ‹YÂÅÁ ÕZÅÕZ°¼Å{Á‚§YZ¿€ËYZ]³Ád¨³{Ö¼‹ZÅÖÀ]Ļ »Ã|̇ ­Y€f‹YÁ½ZfˆÀ¼¯€eÁ½Zfˆ«Y‚«,Ä̇Á,½ZnËZ]}M,½Y€ËYŒ¯lÀa …Z‡Y€],‚yÕZË{±Â·ZeZ¯\·Z«{‚yÕZË{֘Ìv»cZŸÔ—Y |»M{ÂmÂ]ZË{¾ËY[MÕÁ€ŒÌaZ]ÁÄÅ{{įd‡YÖeÁ€“ Yc|//‹Ä]½Mºf//ˆÌ‡Â¯YÁ‚yÕZË{Ö]Mž]ZÀ»{Y{Ä»Y{YÕÁ cZœ¿ÁÄ ·Z˜»Á¾ËYY {€Ë~aÖ»€ÌiPeÖ//ËYÂÅÁ[McY€Ì̤e ½M{| f»cY€iYdÆmÄ]‚yÕZË{ևZÀ‹YÂÅÁ[M–ËY€//‹€] صفحه 4 |Ì·Âe ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ Õ{Ä^ÀŒ°Ë €^»Z‡{ µÁÓYÕ{Z¼m ©Z¨eY |‹s€˜»½Y€Æe©ZeYZ¯Á\ˆ¯–Ìv»{Â^Æ]Á½| »Ád À½Â̼̈¯Á{­€fŒ»dˆŒ¿{ |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com {‹Ö»¾Ì»ZeÕZÅÖËYY{‰Á€§¶v» |{d¨¿Ä]Äm{Â]¾//ËYÖ´f//ˆ]YÁį{€¯|̯ZeÁY µZ‡Y€Ì£Ä]ÁÖf»ÁZ¬»ÕZÅd//‡Ż¥Ôy€]įd‡Y ÕZŵZ‡¹Z¼eY€fŒÌ]{Â]|{ º«¾ËYį ÖeZÌ·Z»ÕZÅ|»M{Ä]†b‡Ö¿Y{ZÆ] d‡YÄÅ{€´Ë{ Z]Á{€¯ÃZ‹YÃ|ÀËMµZ‡Äm{Â]ÄvËÓ{Ã|//‹ÖÀÌ]ŠÌa |‹|{,µZˆ»YÄm{Â]Ä]d^ˆ¿½Y‚Ì»¾ËYÄ°ÀËY½ZÌ] ÖÀÌ]ŠÌaÄ]ÄmÂeZ]Ä//¯d//‡YÖ·Zu{¾ËY{Á‚§Y,{Y{ Ö¸yY{Ž·ZyZ¿|Ì·Âe|‹ÁÃ|ÀËMµZ‡Õ|{¹Âe µZ‡ÕY€]Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZŽZ»Z‡ÕÂ//‡Yį|{  º¯d‡{ÖeZÌ·Z»ÕZÅ|»M{|ËZ],Ã|‹ÖÀÌ]ŠÌa| ] Y‚Å{Á|u,c¾ËY{į{‹Ã{Y{ŠËY‚§Y|{ {‹Ö»ħZ“YŒ¯ÖeZÌ·Z»|»M{Ä]½Z»Âe{Z̸̻ ,Ã|ÀËMµZ//‡ÕY€]|ËZ]į{€¯t//ˀeµZu¾//̟{ÁY ÕZÅY€§ÁÖeZÌ·Z»ÕZÅḑZ »¥~//uÕY€]ÖËZÅZ°ÅY ½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å{Á|u,½ÓÂ//ˆ»Äf¨³Ä]įÖeZÌ·Z» {‹™Zv·,d‡Y ¹Zyd¨¿cY{Z,–ËY€‹¾ËYZ]į{€¯tˀe†b‡ÁY Á{Ä°Œ]Y‚ÅÄ]|ËZ]Ã|ÀËMµZ‡Äm{Â]ÄvËÓ{ Äm{Â]ÄvËÓ…Z//‡Y€]{Á‚§YÄ»Y{Y{ÕÁ {Â//‹¶Ë| e Öf¨¿|»M{YÓ{{Z̸̻{Á|ud‡YY€«,Ã|ÀËMµZ//‡ ¹Y{­YÂy,ևZ‡YÕZÅÓZ¯Ä]½Z»Âew€¿Ä]Œ¯ €fŒÌ]{Zˆ§Ä]ŽÌze¾ËYį|]ZˍZfyYcY‚ÌÆneÁ ½Y‚Ì»Ä]‚Ì¿Yd·Á{|»M{Ä°¿M¾//¼“,{|ÅYÂy¾»Y{ {ZÆÀ//ŒÌa¾ËY€]ZÀ],|Å{Ö»ŠÅZ¯½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å ¥~u¶»Z¯—Ä]YÖ¿Z»ÂeYd·Á{į{‹Ö» ‰Á€¨]ÖËZ¼Ì¿w€//¿Ä]YÖf¨¿|»M{½Y‚//Ì»¾ËYÁ|À¯ ÖËÂmħ€½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å,¶v»¾ËYYÁ|¿Z‡€] Šz]Ä]|¿YÂeÖ»‚Ì¿€´Ë{½Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅÁÃ|//‹ |]Zˎ̐zeÄ »Zm€Ì¬§ {Â^Æ]ÕY€]ÖeY{ZÆÀŒÌa†b‡½Y€Æe©ZeY†ÌWÖ·ZŸÁZŒ» ,Ę]Y¾ËY{Á{€//¯ÄWYYµZ//‡Äm{Â]dÌ “Á w€¿½Y‚Ì»Ä]¶«Y|uŒ¯Ö¿Y€¼ŸÄm{Â]į|//‹ÁM{ZË Հˆ¯ÕY|§Šz]¾ËYÄm{Â]ŽÌzeÁ|]ZË|‹¹Âe Äfˆ]½Z»Âe{Z̸̻Y‚ź«Z]µZ//‡Äm{Â] |{ ÕZmµZ//‡Äm{Â]Ä]d^ˆ¿įd‡YÃ|//‹ Ä^‡Zv»Z]d·Á{ֻ¼ŸÄm{Â],…Z‡Y¾ËY€] {Y{|//‹ {Z̸̻Y‚Å,d//‡Y|{µ{Z »Ä//¯À^e ÕZÆÀ»Õ|{ |‹YÖ¯ZuįÃ|‹™Zv·½Z»Âe d‡YŠz]¾ËY{ÕYÄm{Â]Y€§ÕZÅŠz] Ã|ÀËMµZ‡ÕY€]Œ¯ֻ¼ŸÄm{Â]Y,Ö¿Y{ZÆ]Äf¨³Ä] Ä]®Ë{‚¿ZÆÀe,d//‡Y½Z»Âe{Z̸̻Y‚ŵ{Z »Ä//¯ ¶»Z//‹½Z»Âe{Z̸̻Y‚ŵ{Z// »,½M|//{ ֻ¼ŸÄm{Â]Ö¬]Z»¾Ì»ZeÕY€] {Â//‹Ö»ZÅ|»M{ µY»YÁd¨¿¶»Z//‹ÖËYY{‰Á€§½Z»Âe{Z//̸̻Y‚Å {Z̸̻Y‚ÅÁÃ|‹Äf§€³€œ¿{µÂ¬À»€Ì£ÁµÂ¬À» Öf·Á{ÕZÅd¯€‹‰Á€§ZË‘Y€¬f‡YªË€—YºÅ½Z»Âe Y|{ÁY|¿YÄ]–¬§d·Á{{Á‚§YÁY {Â//‹Ö»¾Ì»Ze ÖËYY{|ËZ]ZËÄ̬]¾Ì»ZeÕY€//]Á{Y{|»M{ŠËZÅÄÀ˂Š{€Ì´]‘€«ZË|‹Á€¨] ÕZÅÄÀ˂Å,Ã|ÀËMµZ‡Äm{Â]{Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]Ö¿Y{ZÆ] ½ZŒ¿ŠËY‚§Y|{µZ//ˆ»YÄm{Â]Ä]d^//ˆ¿ÕZm Â//Œ¯Ö¿ÂÀ¯dÌ “Á{Õ{Z//f«YÕY€]Ä//¯|Å{Ö» 0 Y Ö¿Y€¼ŸÕZÅÄÀ˂Å{€¯tˀe,d//ˆÌ¿ÄÌmÂe¶]Z«Ô įºÅÖ·Z»ÕZÅÖËYY{®¸¼eÁÃ{€¯|//‹|{ |‹|{{Â//‹dyY{€a|ËZ]Ád‡Y‘Y€¬f//‡Y Á€fŒÌ]µZ‡€Å©YÁYdyY{€a¾Ë{Ä¿Z¨‡Zf» d//‡YÄf§ZË {‹Ö»€e¾Ì´À‡ Y€eՀˆ¯µZ//‡{į{€¯½ZŒ¿€—Zy†b//‡ÁY {Á|u,d‡YÖ «YÁÄm{Â]€//ˆ¯d¬Ì¬u{įÖeZ̸¼Ÿ Y‚Åį{Â//‹Ö»{ÁM€]½Z»Âe{Z//̸̻Y‚//Å ÁÕYÄËZ»€‡ÕZÅÖËYY{ÕY~³YÁ¶v»Y½M½Z»Âe{Z̸̻ ½M€´Ë{½Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅÁd‡Yd¨¿‰Á€§Ze|¼Ÿ Á©YÁY‰Á€§¶»Z‹Ö·Z»ÕZÅÖËYY{ÕY~³YÁ¶v»YºÅ {‹¾Ì»Zed‡YY€«ZÅd¯€‹¹ZƇ Y,Ã|ÀËMµZ//‡ÕY€]\Ìe€e¾ËYÄ]{Á‚//§YÖ¿Y{ZÆ] ªË€—Y|{,ÕZmÕZÅÄÀ˂ŽZ//»Âe{Z̸̻Y‚Å Y‚Ì¿|{Á‘Y€¬f‡YªË€—Y|{ÁZÅ|»M{ |‹{YM²ÀÌÀËZ»ÕZÅÃZ´f‡{cY{YÁÁZŀÀËZ»dÌ·Z § |Ë|m½Â¿Z«ÕY€mYZ]|¿YÁ|Ì»Y|¿YÃ|‹ÁÄ]Á¶°Œ»Z]Äf‹~³ÕZÅÃZ»{į |¿Â‹Ä»Âfz»,Ã|‹¶Ì°ŒeÕZÅÃ|¿Á€aÁ¦Ì«Âež§Ã|//‹¦Ì«ÂeÕZÅÃZ´f‡{ ÕY€]ÕYğ¼n»€Ë-cZneÁ½| »,d ÀcYÁÄ¿Z»Z//‡{€“ZuµZu{ cÄ]|À¿YÂeÖ»֓Z¬f»{Y€§YÁd‡YÃ|‹µZ §«Y‚»†Ì‡ZeYÂmÁ|» |ÀÀ¯d^iÂn»d§ZË{ÕY€]Y{Âyd‡YÂy{Á€aY¹ÓÕZŹ€§Öf¿€fÀËY d‡YÖ«Z]½ZÀr¼Å©€]¶°Œ» ÖfuÁ|‹Ö»ÄfyZÀ//‹½ZÆm{ZŀÀËZ»d//ŒÆ]½YÂÀŸÄ]ŠÌaÃZ»|ÀqZe½Y€ËY ±‚]Y‚»ՁY|¿YÃYÁd À¾ËY{ÖmZyÕZÅÕY~³ÄËZ»€//‡YÕZ^yY Ճ€¿Y½{Â]½YYÄ]½MÕYČËÁÖ¸Y¶Ì·{į֟“»-|‹Ö»€ŒfÀ»²ÀÌÀËZ» ½ZÆm{Y©€]¾Ë€e½YYįd//‡YÖËZÅŒ¯Á‚m½Y€ËY d//Œ³Ö»Z]©€] cÄ]į{Â]Ã|‹hŸZ]Â“»¾Ì¼ÅÁ|Å{Ö»Y€«½Z¯€f//Œ»ZÌfyY{ ÕZÅZ”§{€]Z¯½YY‚ÅÁ{‹ՁY|¿YÃY²ÀÌÀËZ»{ZˁZÌ//ˆ]Y‚»ֿ¿Z«€Ì£ cZÌÅÕ‡Yֿ¿Z«\ːeZ]Ä°ÀËYZe|ÀÀ¯Y‚»kY€zf//‡YÄ]¹Y|«Y¦¸fz» ¶»Zuw€¿ÕYÄ]»{d·Á{{Y{€»Á |//‹‘Ÿ‚ÌqļÅd·Á{ ¾ËYZ]Ô¼ŸÁd§€³€œ¿{ÖeY{Z–‡Âf»w€¿Yd À¾ËYÕY€]Ճ€¿YÕZÅ c|‹Ä]ÕY~³ÄËZ»€‡ÕY€]½M{‡Ä̋ZuÁ€]Y€]¾Ë|ÀqZŁY‚»ÄÀ˂Å©Z¨eY ÄËZ»€‡ÕY€]ZŀÀËZ»ÕZÅdÌ·Z §½|‹ֿ¿Z«ÖfuÃ|‹hŸZ]įÖ«Z¨eY |»M¾ÌËZa ½Â̼̈¯†ÌW\ËZ¿Õ¸Ÿ |‹Z^¿ħ€Ä]½Á€¬»€´Ë{Äf‹~³½Âr¼Å½M½YY~³ Ä]ÄmÂeZ]»d‡YÄf¨³Â//Œ¯ÕYÄ¿YZËÖ¨À¹Zœ¿½Z»Z//‡Y‚»Á¾Ìr¯Ô] w€¿{€³Y,ÁÂu¾ËY{{Y€§YdÌ·Z §Á€ÀËZ»ÕZÅÃZ´f//‡{cY{YÁ½|//‹{YM {|Ì·ÂeŠÆm|ÅZ‹ºÌ¿YÂeÖ»Z»,{€Ì´]cՀÌ̤eՃ€¿YÕZŶ»ZuÕY~³ ½ÁZ »Á|Ì·Âež¿Y»ž§Äf̼¯Õ‡YÂ“»¾ËYÄf^·Y ºÌ‹Z]kY€zf‡Yd À « d‡YՀ̴ÌaµZu{ÕÂƼmd‡Z˵ÁY ÖfuÁ|‹Ö»ÄfyZÀ//‹½ZÆm{ZŀÀËZ»d//ŒÆ]½YÂÀŸÄ]ŠÌaÃZ»|ÀqZe½Y€ËY ±‚]Y‚»ՁY|¿YÃYÁd À¾ËY{ÖmZyÕZÅÕY~³ÄËZ»€//‡YÕZ^yY Ճ€¿Y½{Â]½YYÄ]½MÕYČËÁÖ¸Y¶Ì·{į֟“»-|‹Ö»€ŒfÀ»²ÀÌÀËZ» dŒ³Ö»Z]©€] dËZÆ¿{Š°¼Œ¯µZ‡Á{{Á|uY| ],Ö¿Z³Z]©ZeYՀ^ydËZ‡‰Y‚³Ä] ÃZ´f‡{d^iZ]²ÀÌÀËZ»ÁÂu½ÓZ §Ä^À‹ÁYÁ|‹{YMŒ¯{ZŀÀËZ»dÌ·Z § Z£Mֿ¿Z«cÄ]Y{ÂydÌ·Z §|À¿YÂeÖ»,[Z˾ÌÆ]Ä¿Z»Z//‡{{ÂyÕZÅ Ã|‹ՁY|¿YÃYcZneÁ½| »,d ÀcYÁÕ‡Y«[Z˾ÌÆ]»Ä¿Z»Z‡ |ÀÀ¯ |À¿YÂeֻĿZ»Z‡{{ÂyÃZ´f‡{d^iY| ]€ÀËZ»ÕZÅÃZ´f//‡{½Z°·Z»Ád//‡Y ÕZÅÃZ´f‡{cY{YÁ|«įÕ{Y€§Y¾ËY€]ÃÁԟ |À//‹Z]Äf//‹Y{ֿ¿Z«dÌ·Z § ‘YŸ|À¿YÂeÖ»[Z˾ÌÆ]Ä¿Z»Z‡{ZÅÃZ´f//‡{¾ËYd^iY| ]|¿Y{Y€ÀËZ» ¾ËYYŠÌa-|ÀÀ¯Œ¯{YÁֿ¿Z«cÄ]YÃZ´f//‡{ÁdyY{€aYÖ¯€¼³ ֿ¿Z«€Ì£ZŽMÕZÅdÌ·Z §Á€ÀËZ»ÕZÅÃZ´f‡{‰Á€§Á|ˀyÁcY{YÁĿ³€Å {Â]ÖÀÌ»€ËÁ Ä]»ŠÌaÃZ»{Á|uÄ°ÀËYZe|¿{Â]Â“»¾ËY€Ì³{ZŀÀËZ»,ŠÌaµZ‡{Á|uY Ä]ÃZ»Õ{xËZe[Z˾ÌÆ]Ä¿Z»Z‡ՁY|¿YÃYZ]Á¡Ô]YÄÀÌ»¾ËY{d·Á{cPÌÅ ½Â̼̈¯†ÌW\ËZ¿Õ¸ŸÄf¨³Ä] |‹¹ÔŸY€ÀËZ»ÕZÅÃZ´f‡{d^i½Z»½YÂÀŸ ֿ¿Z«€Ì£Ä]ÄmÂeZ]Á¾ËYYŠÌaZeŒ¯ÕYÄ¿ZËYÖ¨À¹Zœ¿Y‚»Á¾Ìr¯Ô] ÖeY€Ë‚ eÃ|¿Á€aY‚Å{Á|u-ZŽMdÌ·Z §Á€ÀËZ»ÕZÅÃZ´f//‡{cY{YÁ½{Â] ¾Ì¿Y«ÕY€mYZ]ÁÂu¾ËY½ÓZ §{Z¬fŸYÄ] {Â]Ã|‹¶Ì°ŒeÁÂu¾ËY½ÓZ §ÕY€] €Ì³{įÖ¿Y€´f ÀÁ½Z¿YÂmÁ|‹|ÅYÂyž§ºÅZÅÃ|¿Á€a¾ËY¶°Œ»,|Ë|m –ËY€‹{ºÅ½MZŁY‚»dÌ·Z §Á|¿Â‹Ö»YÁ|Ì»Y,|¿{Â]Ã|‹ÖeÔ°Œ»¾ÌÀq ÁÂu¾ËY½ÓZ §YÕZ̈] {€¯|ÅYÂyY|Ìa‰€fˆ³Õ{Zf«Y|Ë|‹ÕZźˀve ½Y€Æe{©Y€Ÿ½Z¼fyZ‡d ÀZÀÌ]ÁÕY‚³€] |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com |ÀqZÀÌ]Á¾ËYÄ»Y{Y{ |ÀfyY{€a½Z¼fyZ‡d ÀÁÂu{©Y€ŸÄ]cY{ZÕZÅḑ€› ,Õ{Ó§cӐv»cY{Z,և|ÀÆ»ÁÖÀ§cZ»|ycY{ZcZŸÂ“»Z]֐ze¶Àa ,ÓZ¯¶¬¿Á¶¼u,®Ì»Y€‡Á֋Z¯,Հ¼Ì¸acӐv»ÁՀƋ½Z¼¸^»,Ö¿Z¼fyZ‡²À‡ Žzf»½Z‡ZÀ‹Z¯”uZ]¶Àa€Å{į|‹Y‚³€]ÓZ¯ևZ]ÁÖ·Z»cÓZ¬f¿YÁ¶¬¿ Ä¿Z‡½Z³|ÀËZ¼¿”uZ]įZÀÌ]Á¾ËY½ZËZa{ |Ë{€³tˀŒeėÂ]€»cZœuÔ»ÁZÅŠ·Zq ¾ËÔ¿Mc]Y{ÂycÓY‡½Z³|ÀÀ¯d¯€‹,|‹Y‚³€]¦¸fz»ÕZÅÕY‚³€^yÁZÅ |‹Ã{Y{x‡Za{Y|ËÁ½Z³|ÀÀ¯Y‚³€]–‡Âeį|¿{€¯s€˜» ÁÖ//‡|ÀÆ»ÁÖÀ§cZ»|yÖeY{ZÕZÅd€§ÁÕ{€]Z¯cZ°¿,[Zne½ZÌ]¥|ÅZ] ÁÁÂu¾ËY½Z‡ZÀ‹Z¯Á½Y€Ë|»”uZ]ÕZÀÌ]Á©Y€ŸŒ¯Ä]Ö¿Z¼fyZ//‡cӐv» |‹Y‚³€]¾ËÔ¿Mc]Œ¯€‡Y€‡YÃ|ÀÀ¯d¯€‹€¨¿YŠÌ]”u cZ»|yÖ¿| »ÁÖf À½Z³|ÀÀ¯{Z¾¼n¿Yd¼ÅÄ]ZÀÌ]Á¾ËY,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ½Z³|ÀÀ¯{Z¾Ë€e€]YÖ ¼mÖ¿Y€Àz‡ÁÄWYYZ]Á[ZÅcÂb//ˆ¯Yd¯€‹Áև|ÀÆ» tˀŒe{ZÀÌ]Á¾ËY€Ì]{,½Zˆ¿Â»Z“ |‹Y‚³€]½Z¼fyZ‡d ÀcZ»|yÁcӐv» ÕZÅ´·Yž]Ze©Y€ŸŒ¯Ä]cY{ZÄ°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]d‹Y{½YÂÀŸZÀÌ]Á¾ËYÕY‚³€]¥Y|ÅY ZeºÌf§€³ºÌ¼e,d‡YÖ¿Y|Ì»cZŸÔ—YÁÄ]€ne€]Ö°f»Ád//ˆÌ¿cY{Z®Ì//‡Ô¯ ºÌÀ¯Y‚³€]½Z¼fyZ‡d ÀÁÂu½Z³|ÀÀ¯{ZÕ{€]Z¯[ZneÄWYY¥|ÅZ]ÕZÀ̼‡ Ä]dËZÀŸZ]ÁºË{€¯Y‚³€]¾ËÔ¿Mc]Y{Y|ËÁ¾ËYZ¿Á€¯ÕZÅdË{Á|v»¶Ì·|]Ä//¯ ÕY€]Y½Z¼fyZ‡d ÀÁÂu,©Y€Ÿì·Z]ÕZÅd€§ÁÖ¿Y€ËYÕZÅd¯€‹ÕZÅḑ€› ÀË|»cZÌÅ”ŸÖÀ̈u|̼u|̇{Y|ËÁ¾ËYÕY|f]Y{ ºË{€¯[Zzf¿YÄËYYÁÖ//‡€] cZ»|yÁ|Ö¼WY{Ä¿Zy€Ì]{†ÌW{Y¹|¬»€f¯{,©Y€ŸÁ½Y€ËYÖ¿Z³Z]­€f//Œ»©ZeY ºÌ¸«Y½YZ°¿Z¼ÌaÄË{ZveY†ÌWÖËÁ{Á€//‡€f¯{,և|ÀÆ»¹Zœ¿½Z»Z‡Ö//‡|ÀÆ»ÁÖÀ§ tˀŒeÁÖ¿Y€Àz‡ÄWYYÄ]cZÌv·YÖ¿Z¼fyZ‡d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»Ö¿Y|¼u©{ZÁ½Zf‡{€¯ |Ì·ÂeZ^yY ÖËZÅÓZ¯ÕY~³d¼Ì« d‡YÕZ^mY|ÀÀ¯Ö»d§ZË{ՁZÌf»YZËÄ¿YZËį ÖeZÌ·Z»ÕZÅZŒ§|Ë|ŒeÁ¾Ì´À‡¹ÂeÁ€]YÖ¿Y€´¿ {Œ¿Äm{Â] ½Y‚Ì»Ä]įÕZmÕZÅÄÀ˂Å|//‹sԏY€]¾ÌÀr¼ÅÁY {€¯|̯Ze,Ã|‹ÖÀÌ]ŠÌaÖeMµZ//‡Äm{Â]{|{ {cY{ZŠËY‚§YÁÓZ¯©Z//qZ«YՀ̳¸m{Á‚§YÁ ‰Á€§YÁ{€Ì³Y€«dË·ÁY{Ö¿ÂÀ¯…Z//ˆu–ËY€‹ {Ö¿Y{ZÆ] {‹ÕY{{ÂyÕZmÄÀ˂ž̻ZeÕY€]©YÁY Ö¿Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅÄ//À˂ÅÄ]ÄmÂeZ]{Á‚§YÄ»Y{Y Œ¯ֻ¼ŸÄm{Â]€]Y€]Á{įÖf·Á{ÕZÅd¯€‹Äm{Â] ½MYÃ{Z¨f‡YÁZÅd¯€‹¾ËYÄÀ˂Å{ÖËÂmħ€,d‡Y ÄÀÌÆ]ºÌœÀeÕZ//Œ´ÅY|¿YÂeÖ»,Öf¨¿ÕZÅ|»M{ÕZmÄ] |‹Z]Œ¯Äm{Â] ¥~u€]¾ÌÀr¼Å½Y€ÆeÖ¿Z³Z]©ZeY†ÌWÖ·ZŸÁZŒ» |̯ZeÖ¸»Ä ‡Âe©Á|ÀYd//‹Y{€]ÕY€]d·Á{Ân» Žfz»,½Â¿Z«…Z//‡Y€]Y©Á|//À¾ËYž]ZÀ»Á{€//¯ ½Â¿Z«¥Ôy½MÄ]‘€ eįdˆ¿Y{Öf·Á{€Ì£ÕZÅŠz] d‡Y .d‡Y½Y|¿Á€Æ‹ļŪuÄ¿YZË ‚Ì¿½ÂÌ//ˆÌ¼¯¾ËY½Y€“Zu€ËZ//‡,Ä//ˆ¸m¾ËYÄ»Y{Y{ ¶¯€Ì]{,­Â¸]€Ì»Z“€Ì¸Ÿ |¿{€¯s€˜»Y{ÂyÕZÅÃZ³|Ë{ Ä¿YZËÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]½Y€ÆecZneÁ½| »,d ÀÄ¿Zy Y€qį{€¯s€˜»YŠ‡€a¾ËY,d‡Y½Y|¿Á€Æ‹ļŪu .{‹ž˜«½Y|À¼eÁ€iÄ¿YZË|ËZ] ½Y€Æe©ZeY½| »Ád À½Â̼̈¯”Ÿ,½Â³M…Z^Ÿ ¾Ì¿Y«Ä°ÀËYÁÂ//Œ¯{ÕÂv»Ä»Z¿€]¹|ŸY{Z//¬f¿YZ] ½YÂÀŸÄ]Z»d¨³,{Y|//¿Ö¿YÂyºÅ€´Ë|°ËZ]ÕYÄ//»Z¿€] Ä^·Z˜»Y~´f‡ŻYYÕÂv»Ä»Z¿€]|ËZ]֏yŠz] ՁZ//‡®q¯|ËZ]Z»cZ^·Z˜»€´Ë{YµZu¾ÌŸ{ ºÌÀ¯ |‹Z]ÖeZÌ·Z»ž»Zm¹Zœ¿Y€¬f‡YÁd·Á{ ÖeZÌ·Z»d·Y|Ÿ¹|ŸZ»cÔ°//Œ»YÖ°ËÄ°ÀËY½ZÌ]Z//]ÁY ®ËZeÕZÅŠz]Ä]cZ//Ì·Z»dyY{€a|ËZ]d¨³,d//‡Y Ä]įÖ¿Zˆ¯ÕÁ€]ZÆÀeZŒ§Ze|À¯Y|ÌaՀˆe‚Ì¿{Zf«Y {Œ¿{YÁ,|ÀÀ¯Ö»dÌ·Z §¥Z¨‹— cÁ€“Y‚Ì¿½Â̼̈¯¾ËY€´Ë{”Ÿ,ÖËZÀ§Õ|Æ»|¼v» «Õ|¬¿ÕZÅÄ¿YZËž˜«»,«Ö°¿Z]ÕZÅÃ{€b‡{‡ŠÅZ¯» d¨³¾z‡«¹{€»Ád·Á{{Z¼fŸYÕZÌuY»Á –Ìv»{Â^Æ]½ÂÌ//ˆÌ¼¯…ZÀ//‹Z¯,Õ{ƒY€//¤YÖ¸Ÿ Y¡Z§d¨³‚Ì¿½Y€Æe©ZeY|Ì·Âež¿Y»ž§ÁZ¯Á\ˆ¯ ÕZ”§d̨̯,|¿ZËZ¼¿Ö»d̼ÅY‚WZuÄr¿M,Äm{Â]cZÌ˂m Šz]dÌ·Z §ÕY€]d·Á{įįd‡Y֘Ìv»ÁZ¯Á\ˆ¯ Հ//ˆ¯ÁcZÌ·Z»,Yw€¿,¹Âe |À¯Ö»{ZnËY֏y {Y~³Ö»֏yŠz]dÌ·Z §€//]Y{Ây€iY,Äm{Â] ÄmÂf»Հf¼¯cZ ^e,|‹Z]€f¼¯Äm{Â]Հ//ˆ¯Äq€ÅÁ {Â]|ÅYÂy֏yŠz] –Ìv»{Â^Æ]»½ÂÌ//ˆÌ¼¯†ÌW,ŠÀ»Ö¨n¿Z//“|¼v» ֗½Y€ÆeÖ¿Z³Z]©ZeY«|Ì·Âež¿Y»ž§ÁZ¯Á\//ˆ¯ ½Y€Æe©ZeY¶Ì¸veį{€¯s€˜»Y{ZÆÀ//ŒÌa¾ËYÖ¿ZÀz‡ {‹µZ//‡Y†¸n»½Z³|ÀËZ¼¿Ä̸¯ÕY€]Äm{Â]ÄvËӁY ZeºÌ‹Z]Äf//‹Y{ÕYÄ^¿ZmļʼnÔe|ËZ]d¨³¾ÌÀr¼ÅÁY |À¯ºÌœÀeÄ¿ZÀÌ]ž«YÁ,Äm{Â]ÄvËÓ{YYw€¿d·Á{ Ä¿YZËį{Y{t̓ÂeÖ¿Y{ZÆ]ºÌÅY€]Y,½ZÀz//‡¾ËYY†a ÁY {Â//‹Ö»Ö¬¸ed·Á{®¼¯֟¿Ä]Ä°¸]d//ˆÌ¿ªu ½M{Â//‹Ö»{Y|¼¸«Z//Œ«YļŪu½YÂÀŸÄ]Är¿Md¨³ ªË€—YÁ|Å{Ä //‡ÂeYZÅdyZ‡€Ëd·Á{įd//‡Y |À¯{ZnËY|»M{,ÕY~³ÄËZ»€‡ŠËY‚§YÕY€]ՁZ‡ÄÀÌ» ÕZŽÂ̼̈¯Z¯Âf‡{{Ã|ÀËMµZ‡Äm{Â]ÄvËÓև€] ¾ËYÕZÅ{ZÆÀŒÌaÁ{Y{Y€«½Y€ÆeÖ¿Z³Z]©ZeY֐ze Ä]ÄWYYÕY€]ÁÕ|À]ž¼mÄvËÓ¾ËY{»{ZŽÂÌ//ˆÌ¼¯ {‹Ö»Ã{Z»MµÂXˆ»ÕZÅ{ZÆ¿ {Zf«Y½ZÆm ½Â̼̈¯Á{­€fŒ»dˆŒ¿{֏yŠz]½Z³|ÀËZ¼¿ ž¿Y»ž§ÁZ¯Á\ˆ¯–Ìv»{Â^Æ]»Á«½| »Ád À» Äm{Â]ÄvËÓև€]Ä]½Y€ÆeÖ¿Z³Z]©ZeY«|Ì·Âe ¾ËY,½M{k|//À»¹Z«YÁ{Y|ŸYÖ//‡€]Z]Á|ÀfyY{€a Հ´¿ž«YÁYÁ{ÁÄ//¿ZÀÌ]‰ÂyÁY|¿YYŠÌ]YÄ//vËÓ Á€]\m»,ÓZ]Հ//ˆ¯Z]į|¿{€¯¦ÌÂe{Zf«Y{ €]YÖeZÌ·Z»ÕZÅZŒ§¾ËY€]ÃÁԟÁ{‹Ö»|Ë|‹¹Âe ,|¿YÃ|Ë{\̇MZ¿Á€¯YµZˆ°Ëį¥Z¨‹ÕZÅZ¯Á\ˆ¯ |À¯Ö»€fŒÌ] Á«½| »Ád À»½Â̼̈¯Á{,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] Ö¿Z³Z]©ZeY«|Ì·Âež¿Y»ž§ÁZ¯Á\ˆ¯–Ìv»{Â^Æ]» k|À»¹Z«YÁ{Y|ŸYև€]Ä]­€fŒ»Öf//ˆŒ¿{½Y€Æe ÕZ”§€]½MÕZÅ|»ZÌa‚Ì¿ÁÃ|ÀËMµZ//‡Äm{Â]ÄvËÓ{ Հˆ¯Y¶Zu¾Ì´À‡¹ÂeÁ€] |ÀfyY{€aZ¯Á\//ˆ¯ įÖËZÅZ¯Á\ˆ¯€]ÖeZÌ·Z»ÕZÅZ//Œ§|Ë|ŒeÁÄm{Â] ”Ÿ½ÓZ §Ã|¼ŸÖ¿Y€´¿Á{,d‡Yº¯ZuZÆ¿M€]ḑZ¨‹ {Â]½Â̼̈¯Á{¾ËY ©ZeY½| »Ád À½Â̼̈¯†ÌW,Ĉ¸m¾ËYÕY|f]Y{ {µZ‡Äm{Â]ÄvËÓև€]Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]½Y€Æe į{Y{t̓Âe,d‡YÄf§€³Y€«½Â̼̈¯¾ËYZ¯Âf//‡{ {Z̸̻Y‚ÅY‚ź«Z]Ã|ÀËMµZ//‡Äm{Â]ÄvËÓ ½Y‚Ì»Ä]º«¾ËYįd‡YÃ|//‹ÄWYY†¸n»Ä]½Z»Âe d‡YÄf‹Y{|‹µZ‡Äm{Â]ÄvËÓÄ]d^ˆ¿|{ µ{Z »Äm{Â]ÄvËÓ{YYw€//¿d·Á{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÁY Šz]{Y{Ä»Y{Y,d//‡YÃ{€¯¾ÌÌ e½Z»ÂeÁY‚Å ŽzŒ»ԏYÁÃ{Â]d¨¿‰Á€§Ä]Äfˆ]YÁZÅ|»M{ºœŸY Äm{Â]ÄvËÓÕÂv¿Ä]d·Á{Á{Â//‹ª¬v»įd//ˆÌ¿ |¿Â‹ž§Zźˀved//‡YY€«Ö˳įÃ{€¯¾ËÁ|eY ÁdˆÌ¿ŽzŒ»‚Ì¿FATF€œ¿YZ»dÌ “ÁÄ°¿M¾¼“ ½Y‚Ì»¾ËY‰Á€§‘€§Ä]įd‡Y½Md̼ÅY‚WZuŠ‡€a {‹Ã|¿Y{€³Z]Œ¯Ä]d‡YY€«Ŀ´q½MµÂa,d¨¿ Ŀ´qd·Á{įd‡Y¾ËY{Y{{ÂmÁįՀ´Ë{Š‡€a YŠËY‚§Y¾ËYZËM,|À¯ª¬v»YcZÌ·Z»ŠËY‚§Y|ÅYÂyÖ» ¾ËYZË{Â]|ÅYÂyÖeZÌ·Z»ÕZÅY€§ZËZÅḑZ »ŠÅZ¯¶v» Ä]įÖËZÅZ¯Á\ˆ¯Ä]YՀfŒÌ]ZŒ§d‡YY€«ŠËY‚§Y .|À¯{YÁ,|ÀÀ¯Ö»dÌ·Z §|À¼¿Â¿Z«c {€¯½YÂÀŸ½Y€Æe©Z//eY½| »Ád À½ÂÌ//ˆÌ¼¯†ÌW Y|{0ÓZ¼fuYįd//‡Y½MYÖ¯ZuZÅÖ//‡€]į Ö³‚]Հˆ¯Á{‹Ö¼¿ª¬v»,Ã|‹ÖÀÌ]ŠÌaÕZÅ|»M{ ēZŸ¾Ë€f¼Æ»į{‹Ö»{ZnËYd·Á{k€yÁ¶y{{ ¾ÌŸ{ {Â]|ÅYÂy¹Âe,Äm{Â]Հˆ¯YÖ¼nu¾ÌÀq ¾¼“ {€¯|ÅYÂy‘Á€¬»YÃ|ÀËMd·Á{,ÄvËÓ¾ËY,µZu Äf°¿¾ËYÄ]Äm{Â]¾ËY¾//ËÁ|e{½Y{€¼f·Á{Ö˳Ä°¿M Z¿Á€¯€ÌiZedveµZ‡{{Zf«Yį|¿YÃ{€°¿ÄmÂe ºÌœÀeÕ{ZŸ–ËY€‹®ËÕY€]YµZ//‡Äm{Â]ÁÃ{Â] |¿YÃ{€¯ †ÌWÖ·ZŸÁZŒ»,Ö¿Y{ZÆ]ºÌÅY€]Y,Ä//ˆ¸m¾ËYÄ»Y{Y{ µZ‡Äm{Â]ÄvËÓcZ̸¯Ö//‡€]Ä],½Y€ÆeÖ¿Z³Z]©ZeY ÄvËÓ¾ËY{Ã|‹¾ÌÌ e¥Y|ÅYÁY dyY{€aŒ¯ ,«ZÅd//‡Ż}ZzeY{Öf»ÁZ¬»{Zf«Y½{Y{Y€«ZÀ^»»Y Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋Z]ĸ]Z¬»»,«dÌ ¼m|//‹ŠËY‚§Y» dŒÌ »Ä]ÄmÂe»,«½MYÖ//‹Z¿Õ{Zf«YZiMŠÅZ¯Á ,«Öf¨¿€Ì£cY{Z€]‚¯€¼eZ]c|»|À¸]|//‹»,«¹{€» Á«Z¯Á\//ˆ¯¶ÌÆ//ˆeÁ|Ì·Âež¿Y»ž§Á¹ÂeZÆ»» d¨³Á{€¯½YÂÀŸ«Ö»Âe{¯ž§ÁµZ¤f//‹Y{ZnËY» ,{Â//‹Ã{Y{ՁZÌf»YZËÄ¿YZËįÖËÓZ¯€ÅÄ]{€¯½ZÌ]cZneÁ½| »,d À€ËÁ ¾ËY½ZÌ]Z]ÖÀ̈u¹Z“€Ì¸Ÿ,ZeZ‹‰Y‚³Ä] {‹Ö»ÕZ^mYºÅ‰YÕY~³d¼Ì« Y{ÂyÕ|Ì·ÂecӐv»,Ã|‹¹Z¼eÄÀ˂Å…Z‡Y€]½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe¹Â¼Ÿ{Á‚§Y\¸˜» žËÂeÄ°^‹¾ÌÌ eZ]į|ÀfˆÅ¦›Â»Z»Y½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe{Y{Ä»Y{YÕÁ |¿Y~³Ö»d¼Ì« €ËÁ |À¿Z‡€]½Z³|ÀÀ¯¥€»d‡{Ä]d¼Ì«ÁʇYÁ¾Ë€f¼¯Z]YÕ|Ì·ÂeµÂv» ,|‡€]Ã|ÀÀ¯¥€»d‡{Ä]\//‡ZÀ»d¼Ì«Z]ÓZ¯ºÌÅYÂz]€³Y{€¯ħZ“Yd¼ |Ì·Âe|‹\zfÀ»ÕÓZ¯º¸«{Ä¿Zfz^‹ÂyįºÌ‹Z]Äf//‹Y{|Ì·ÂeŠËY‚§Y|ËZ] YÖy€]½|‹Äf¨Ì‹ćÄ]ÃZ‹YZ]ÖÀ̈u¹ ºËYÄf//‹Y{YZ]{ē€ŸŠËY‚§YÁ |ÀfˆÅÄf¨Ì‹ć€´Ë{¹Ô«YÁÖ´¿Zy¹Y·{Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁd¨³,ZÅÄ¿ZyZ¯ Ö «YÁd¼Ì«Ä]ÓZ¯Á|‹|ÅYÂy¥~uÖ·Ó{ÁÕYÂyd¿Y,|¿Á¾Ì¼Å¹ÁY|eZ]į |̇|ÅYÂyÃ|ÀÀ¯¥€»d‡{Ä] Šz]|Ì»YÖ¿| »Ã{Á|v»Ö§€ » Âf‡{{Ö§ZŒf¯YÄÀÆaÂ¼n»Y½Y€ËYÖ¿| »{Y»|Ì·ÂeÁÄÌÆed¯€‹¹ÔŸYª^— Ã{Á|v»Ö§€ »Ä]€nÀ»įÃ{€¯Y|ÌaļeZy,ÄÀÆa½ÂÀ¯Ze,Ã|‹Äf§€³Y€«Z¯ d‡Y¦Œ¯ÖÅY³Á{Á¥Z//Œf¯YÄ¿YÁ€aÁ|½M¶ZuÁÃ|//‹Šz]|Ì»Y ¥ZŒf¯Y¥|ÅZ]µZ‡Y½Y€ËYÖ¿| »{Y»|Ì·ÂeÁÄÌÆed¯€‹Ä°ÀËY…Z‡Y€] \·Z«{YŒ¯t˜//‡Yž]€»€f»Â¸Ì¯Y‚Å€]¢·Z]ÖfuZ//ˆ»|Ë|m€ËZy} Z]ÄÀÆa½ÂÀ¯ZeY|¬»¾ËYY,d‡YÃ{Y{Y€«Z¯Âf‡{{Ö§ZŒf¯YÄÀÆacZ ·Z˜» Ã{Á|v»Ö§€ »Ä]€nÀ»ÁÃ{€¯Y|ÌaļeZy,ž]€»€f»Â¸Ì¯Y‚ŁYŠÌ]duZˆ» ,d¯€‹¾ËY¹ÔŸYª^— d‡YÃ|‹ž]€»€f»Â¸Ì¯Y‚ÅduZˆ»Â¼n»Z]Šz]|Ì»Y ¦Œ¯ÖÅY³Á{Á¥ZŒf¯YÄ¿YÁ€aÁ|,Šz]|Ì»YÃ{Á|v»Ö§€ »¶Zu ¥|ÅÄ]ÄmÂeZ] d‡YY€mYµZu{Ö§ZŒf¯YÄ¿YÁ€a{Ö§ZŒf¯YcZ̸¼Ÿįd‡Y Z]¹Á€v»ª—ZÀ»{cZ»|y¹Zn¿Y€]ÖÀ^»½Y€ËYÖ¿| »{Y»|Ì·ÂeÁÄÌÆed¯€‹Ö¸Y ¹Á€v»ÕZŽZf‡Y{Ö§ZŒf¯YÕZÅÄÀÆaÃ|¼Ÿ,ÖeMÕZÅÕY~³ÄËZ»€‡ÁÄ ‡Âe¥|Å nÁ|¼uY€ËÂ]ÁÄ˸̴ƯÁÖ]ÂÀm½Z‡Y€y,½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡½Âr¼ÅÂ//Œ¯ ,½ZƨY,…Z§ÕZŽZf‡Y{į‚Ì¿Ã|¿Z¼Ì«Z]ÕZÅÄÀÆa{¾ÌÀr¼Å d‡YÃ|‹¦Ë€ e ž«YÁ½Z»€¯ÁՂ¯€»,½Z³‚»€Å,ÕZÌfz]ÁµZv»ZÆq,¾ËÁ‚«,½Ô̳,Õ“½Z‡Y€y ¹Zn¿YµZu{¹Z¼edŸ€‡Z],Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋º£€Ì¸ŸÖ§ZŒf¯YcZ̸¼Ÿ,|¿YÃ|‹ ÖeMÄÅZ»Š//‹Ö¿Z»ÁZ]{ÁÄf§ZËļeZyZŽMÖ»Z¼e{ÖËZ//‡ZÀ‹Z§Ád//‡Y Ä ‡Âe¥|ÅZ]Ã|‹{ZËÕZÅÄÀÆa€]ÃÁԟ |̇|ÅYÂy½ZËZaÄ]‚Ì¿ÖËÂmÖacZ̸¼Ÿ ,|¼uY€ËÂ]ÁÄ˸̴Ư½Zf‡YŠ‹ÕY€],Œ¯Ö]€£ÕZŽZf‡Y{Ö¿| »ÕZÅdÌ·Z § Ö]Z˶̈¿ZfacZ̸¼Ÿ,…Z§½Zf‡YÁ½Zf‡€·,ÕZÌfz]µZv»ZÆq,ÃZ//Œ¿Z»€¯,¹ÔËY ,|¼uY€ËÂ]ÁÄ˸̴Ư½Zf‡YćÕY€]¹ÓcZ ·Z˜»įÃ|‹¦Ë€ e‚Ì¿Ö¿| »{Y» d‡YÃ|‹ÖËZÆ¿…Z§Á¹ÔËY ½Y€ÆeÖf À¾Ì»Zf°Å |Ë|m½YY~³ÄËZ»€‡Zœf¿Y{ ÕZž̻ŠËÓZaÄ//»Z¿€]Z£MYÃZ»Ä//‡d//‹~³Z]¾Ì»Zf°ÅÁY‚Å®Ë Y|À¿YÂeÖ»|Ë|m½YY~³ÄËZ»€‡Ád‡YÃ|‹|Ëž¸y,½Y€Æe½Zf‡YÖf ÀÕZÅ­€Æ‹ Ä»Z¿€]ÁdˀË|»½Z»Z‡ |ÀÅ{¹Zn¿YÕ{Zf«YdÌ·Z §½M{ÁÃ{€]ÀÆ]ḑ€›¾ËY ¹ÔŸYZÅZ]¾Ì»€‡ŠËZ»M|À‡|À¿Z»ÕYÄ ‡Âe{ZÀ‡Y…Z‡Y€]½Y€Æe½Zf//‡YՂË €°§|ËZ]Á{Y|¿Y|Ë|mÖf ÀÕZÅ­€Æ‹ŠËZnÀ³€´Ë{½Zf‡Y¾ËYį{Â]Ã{€¯ ½Zf‡Yį{Â]֘ËY€‹{dÌ “Á¾ËY {€¯½Zf‡Y¾ËY{žËZÀY€¬f‡YÕY€]Õ|Ë|m ‚¯Y€»Ä]ÃZe¯Z̈]Ö¿Z°»ÁÖ¿Z»ĸZ§½M{dzfËZa¾f§€³Y€«\^‡Ä]½Y€Æe ÄËZ»€‡ÕY€]ZÌ¿{»cZ»|yÄ]և€f‡{d·ÂƇÁÖ¿Zf‡YÁÕŒ¯Հ̳ºÌ¼e žËZÀ|{YŠÌ]½ÂÀ¯YįZn¿MZe{Y{ÁÄf//‹Y{,cY{YÁÁcY{Z,ÕY~³ Öf ÀÕZÅ­€Æ‹d¯€‹,֘ËY€‹¾ÌÀq{ d‡Y€¬f//ˆ»½Y€Æe½Zf‡Y{Œ¯ dÌ “ÁÖˇYZed§€³Ä·Zˆ»¾ËYÖÅ|¿Z»Z‡ÕY€]Õ|Ë|mºÌ¼e½Y€Æe½Zf//‡Y Z]€´Ë{Õ‡YÁ{Z‡ŽzŒ»YÖf ÀÕZÅ­€Æ‹¶yY{¦Ì¸°eÔ]ÕZž̻ ºÅY€§Y|Ë|m½YY~³ÄËZ»€‡{ÁÁÄÀÌ»,dÌuԏ|«Z§{Y€§YYZž̻¾ËY|Ëž¸y ÄÀÌ»¾Ì¼Å{½Y€Æe½Zf‡YÖf ÀÕZÅ­€Æ‹d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»«½ZÌ¿€a€]Z» |À¯ և€]ÁÃ|‹Y~³YÁÕZž̻Ã|¿Á€aÄ]Ö³|Ì//‡|¿Á¾Ë€yM{d¨³Z¿€ËYÄ] ÁÃ|‹Y~³YÁ–¬§Zž̻¾ËYYÖÆmÂe¶]Z«{Y| eį|‹ŽzŒ»ZÆ¿MdÌ·Z §½Y‚Ì» ÕZ̈]{Y| e€´Ë{Õ‡Y{€¯|̯ZeÕÁ d‡YÃ|Œ¿¹Zn¿YZÆ¿MÕÁ€]ÖeZ̸¼ŸpÌÅ Y€«֌¯YÂË{ZËķ‡\¿ĸu€»{–¬§,|¿YÃ{€¯d§ZË{¾Ì»įÖËZÅs€—Y ÕZ̈]½ZÌ¿€aÄf¨³Ä] d‡YÃ|‹ZÅÂv¿¾Ì¼ÅÄ]¶^«µZ‡Ä]®Ë{‚¿YÁ{Y{ ¹Zn¿Y½MÕÁ€]Ö¯|¿YÖËY€mYcZ̸¼ŸZËÃ{€¯d§ZË{Y¾Ì»–¬§ZÅd¯€‹¾ËYY Ád‡YÄf§€³¹Zn¿Y¾Ì»ÕÁ€]ÕY~³ÄËZ»€‡į|ÀÀ¯ŽzŒ»€ÅZ›Ä]Ze|¿YÃ{Y{ |¿Â‹Öf À֓YYՀ̳†aZ]Yž¿Z» صفحه 5 {Zf«Y½ZÆm Õ{Ä^ÀŒ°Ë €^»Z‡{ µÁÓYÕ{Z¼m ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ d¨¿YZ]cÓÂveÄ]ÖÅZ´¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com dÀ‡,Õ|{¹|ŠÅZ¯Z]d¿€]d¨¿d¼Ì«Ö¿ZÆmÕZÅYZ]cÔ»Z »¾Ë€yM{ |̇dÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]Ád‹Y{ŠÅZ¯ dÀ‡Z]ÁÉ|{ ŠËY‚§YZ]cÔ»Z »¾Ë€yM{®aÁYÖf¨¿|^//‡d¼Ì«¾ÌÀr¼Å |‹dÌ^jedÀ‡ÁÓ{Ä]ŠËY‚§Y ŠÅZ¯dÀ‡Z]ÁÕ|{¹|ŠÅZ¯Z]½Y€ËY¾Ì´À‡d¨¿d¼Ì«,į{Â]Ö·Zu{¾ËY |̇dÀ‡ÁÓ{Ä] cÔ̘ eYŠÌaÕZmÄf¨ÅcÔ»Z »Á¾Ë€yMįÄ^À‹lÀaÁcÔ»Z »{d¨¿d¼Ì« Äf§ZËŠÆmÂ¿Â̋ÕZÅ|»ZÌaÄ]d^ˆ¿ZÆÌ¿Y€´¿€ÌiZedveZ»Yd§ZËŠËY‚§Y,{Â]†¼ˆË€¯ Ö¼‡Z»M{ÂmÁZ] |‹¦«Âf»,d‹Y{Ö·YÂf»Äf¨Åc|»Ä]įÖ´f¨Å|‹,Z¿Á€¯…Á€ËÁ {Y»žË€‡ŠËY‚§YZ»Y{€¯dËZ¼uZÆf¼Ì«YÁ|‹€ŒfÀ»Ä^À‹ZÆqÁįZ°Ë€»Md¨¿€ËZy} ŠÌa d‡YÄf‡Z¯d¨¿YZ]{½YY|ˀy©ZÌf‹YÁ‹YZ°Ë€»M{Z¿Á€¯…Á€ËÁÄ]Ôf]Y €‡Y€‡{|ËÁ¯ÕZÆÀˆ¯YÁÁ{ZÆ¿Â̸̻ē€ŸÄ]½Y€³ĸ»Z »ÖÀÌ]‰ÂyZ]d¨¿¾ËYY ֌ËY‚§Y|¿Á d‹Y{d¼Ì«|‹Ö·YÂf»Äf¨Åc|»Ä],d¨¿ÕY€]Z“Z¬edˬeÁdÆm į†Ì¸´¿Y{Z¿Á€¯…Á€ËÁÄf§ZËŠÆmÂ¿Â̋€^yZŒf¿YÖa{ÕZmÄf¨Åd¨¿d¼Ì« Z°Ë€»MÕZ¼Ì]YՀ̴ŒÌaÁµ€fÀ¯‚¯€» |‹¦«Âf»,{Y{ՀfŒÌ]Â̋c|«|{ Ã|̇Z°Ë€»MÄ],{‹ÖËZ‡ZÀ‹į¾ËYYŠÌaÓZ¼fuYZ¿Á€¯…Á€ËÁ|Ë|mÂ¿{Y{Y|ŒÅ {ZÆ¿M|ËÁ¯ÕZÆÀˆ¯YÁ|¿Y{Zœf¿YՁZ‡ÁY{d¯€‹ZÆq¶«Y|uµZu¾ËYZ] d//‡Y Ze½MlËZf¿į|ÀÅ{Ö»¹Zn¿YÖËZƌËZ»MÁ|//‹Z]€i»Z¿Á€¯…Á€ËÁÄf§ZËŠÆmÂ¿€]Y€] ÃY{YÄ^À‹ZÆqÁ‰Y‚³{ÂmÁZ]d¨¿d¼Ì«Ö´f¨ÅŠÅZ¯ {‹Ö»¹ÔŸY€´Ë{Äf¨Å|Àq ½Y‚Ì»Ä]€^»Z‡{Ä]ÖÆfÀ»Äf¨Å{d¨¿€ËZy}{Y{½ZŒ¿į{Y{ÕÁZ°Ë€»MՃ€¿YcZŸÔ—Y {¾Ë‚À]€ËZy}¾ÌÀr¼Å d‡YÃ|̇Ä°Œ]½Â̸̻ Ä]ÁÄf§ZËŠÅZ¯Ä°Œ]Y‚Å ÕZÆfy‡€ËZy}Á|̇Ä°Œ]½Â̸̻ Ä]Ád‹Y{ŠÅZ¯Ä°Œ]½Â̸̻ c|»¾Ì¼Å |uY€eÓZ]Z̈]į|̇Ä°Œ]½Â̸̻ Ä]Ád‹Y{ŠÅZ¯Ä°Œ]½Â̸̻ Հ̘¬e |¿{Â]Ã|‹Äfˆ]ŠËY‚§Y|{Á{YŠÌ]Z]Ä^À‹ZÆqÁd¨¿ŽyZ‹Á{€Å {Â]Zœf¿Y d¨¿YZ]Ä]½Y€ËYdŒ³Z]|̸¯Ö¸yY{¹Znˆ¿Y Ö»®¼¯ºÆ»¾ËYÁ{Â//‹Ö»€f//ŒÌ]‚Ì¿¹Zyd¨¿cY{YÁÄ] €³YÁ|À°¿Y|Ìa€Ì̤eÁ|À‹Z]Äf‹Y{Ö^//‡ZÀ»d¼Ì«d¨¿Ze|À¯ d¨¿{YZ»ŠËY‚§Y\m»|À¯¶¼ŸÖ¸^«Ä]€ne…Z‡Y€]®aÁY d]ZiÓ{|u{d¨¿d¼Ì«Á{Â//‹Ö¼¿Ճ€¿YYZ]{ |Ì ]ZÅd¼Ì«ŠÅZ¯YZ]Ä]½Y€ËYd¨¿{ÁÁZ]Á|¿Z»|//ÅYÂy |‡Ö»€œ¿Ä] |ËM{ÂmÂ]¹Ód//ËZ¼uÁÖ¸yY{¹Zn//ˆ¿Y€³Yž˜«—Ä//] Yd¨¿€ËÁÁd//‡Y€Ë~a½Z°»Y,d¨¿YZ]Ä]½Y€ËYd//Œ³Z] |ËMÖ»€]Z¯¾ËYÕYÃ|Ɵ ½Â̇ZÀ̈¯YÁÁZ¿Á€¯¾//ˆ¯YÁ¦//Œ¯Ä]ÄmÂeZ]d¨³ÕÁ Õ{Zf«YÕZÅdÌ·Z §ÖËŻMÁÖËZaÁYÕZÅŒ¯{Ã{€fˆ³ ZÌ¿ÁºÅY€§‚Ì¿Õ{Zf«Y|‹ÄÀÌ»Á|‹|ÅYÂyÄf§€³€‡Y …Ôa®aÁYÄË¿YƒdˆŒ¿Ä¿Zf‡M{Ä̇ÁՀ̳ž“» d¨¿|Ì·ÂeÖnË|eŠËY‚§YµZ^¿{Ä]°ˆ» Ê¿ZÆmÉZÅYZ]{Ƀ€¿YÉZŶ»Zud¼Ì« d¼Ì«€Ì̤e Ó{ d¼Ì« Ä·{Z^»|uYÁ               Ƀ€¿Y¶»Zu  Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  ÂËÊeÊ]½Â̸̻  ¾·Z³  ¾·Z³ {€¯s€˜»{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^yZ]³Ád¨³{†¸n»YÁ{YÃ|ÀËZ¼¿ Â̋ÕZÅ|»ZÌaÄ]d^ˆ¿ZÆÌ¿Y€´¿€ÌiZedved¨¿YZ] Z¿Á€¯…Á€ËÁÄf§ZËŠÆmÂ¿ €Ì̤e d¨¿ …Y‚´e¹Zyd¨¿ d¿€]¹Zyd¨¿ ®aÁYd¨¿|^‡ ½Y€ËY¾Ì´À‡d¨¿ Ê Ì^—Z³ ¾Ë‚À] ïd¨¿ ½Y€Æe…Â]{ּ̋Á€faÁd¨¿ ½Y€Æe…Â]ÖËZ̼̋ÃÁ€³cÔ»Z »ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com cÔ»Z »¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Ö¸YÓZeÖËZ̼̋ÃÁ€³d¯€‹¹ZƇ d§€³Y€«|f‡Á{Y{{» Y€«ĸ»Z »{»d]Á {ZÅd¯€‹¾ËYºÆ‡½Â̸̻ {Y| e ¢·Z]µZË{Z̸̻Y‚Å Ä]Á¾ËY{Ã|‹Ä·{Z^»¹ZÆ//‡‰Y d§€³ cÔ»Z »¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Ö¸YÓZeÖËZ̼̋ÃÁ€³ŽyZ//‹ |‹ |̇ {|ŸÄ]ŠÅZ¯|{¹| ÊËZ̼̋ÃÁ€³¹ZƇcÔ»Z »Ä]ÊÅZ´¿ Äf‹~³Á{½Y€Æe…Â]ÓZe ֗ÁÃ|‹ՂËÄ»Z¿€]ÄË¿Yƒ¹ZÆqÕY€]ÃÁ€³¾ËYÕ| ]dˆŒ¿ €]Y€]{­Y¿ |‹|ÅYÂyŽzŒ»Ä˧{d¨¿ē€Ÿ½Y‚Ì»½M ½Y‚Ì»Ä]Ä¿YÁ|Ì·ÂeŠËY‚§YÄ¿ZÅYÂyÄ̇ÁZËMįŠ‡€a¾ËY ÁÕ{ZŸdÌ “Á€³Y{€¯ZƛY,d‡YÄ˧{€´Ë{Ä°Œ]Y‚Å t˜‡Ä]|ËZ]Z» ºÌÀ¯Ö»dËZ¼u|Ì·ÂeŠËY‚§YYZ»,|‹Z]cZ^iZ] ½Á|]{Â]Ã|‹ՂËÄ»Z¿€]ÄË¿YƒµÁYÕY€]€fŒÌaįºÌ‡€]Õ|Ì·Âe |ÅYÂy½MÕZÀ »Ä]€Ì̤e¾ËY ºÌÀ¯ē€Ÿ{YZ»Zq{YYZ]į¾ËY Ä°//Œ]½Â̸̻ {Á|uY‰|Ì·Âe½ZÀr¼Å…Ôa®aÁYį{Â] ½Y‚Ì»įÖ·Zu{d//‹Y{|ÅYÂyÄ´¿{Á|v»Ä//˧{Á{ d‡YÁ{Ä°Œ]½Â̸̻ €“ZuµZu{‰|Ì·ÂedË{Á|v» įÕ{ ‡½Zfˆ]€ŸZËMdˆÌ¿¹Â¸ »,±€^»Â¸]‰Y‚³…Z‡Y€] ¾ËYY,{Y{d‡{{Ä̇ÁÃY€¼ÅÄ]Y…Ôa®aÁYÖ³{€¯€//‡ ,½Z¼¸‡¾]‚Ë‚ ·Y|^ŸÃ{Y‚ÅZ‹ €ÌyZË|À¯Ö»dËZ¼u|Ì·ÂeŠËY‚§Y ­Y¿Z]€ÌyYÕÁ{ÁY|Ë{{Õ{ //‡½Zfˆ]€ŸՃ€¿Y€ËÁ Ä]‰Â³YYZ]½YZ]Äf¨//‡ºÅYÂyÖ»{Â]Ã{€¯ZƛY‘ZË{ ¹Y{Ä´¿²¿ Z]Ä̇Á€‡Ôa®aÁYÄË¿YƒdˆŒ¿Ä¿Zf‡M{Ä̇ÁՀ̳ž“» ŠËY‚§YY{Y{|«,d¨¿d¼Ì«Ö¸ §t˜//‡Y[¸˜»Ö]ZˁY {ÃÁ€³¾ËYÃ|ÀËMdˆŒ¿{…Ôa®aÁYd¨¿|Ì·Âe€fŒÌ]ÖnË|e dˆz¿½ÁZ »,­Y¿|¿Zˆ°·Y,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] |À¯dËZ¼uÄË¿Yƒ ½Z»|Ì·ÂeÕZÌuYÕY€]d¨³½YZ´¿€^yÄ]°ˆ»{ÄÌ//‡Á€ËÁ Ä°Œ]€ÅÓ{Zed¼Ì«Ã{Á|v»,ºËYÃ{Y{ŠÅZ¯ZÌ//ˆ]į ZÌuYY½Z»|Ì·Âe‚³€ÅZ»€³Y d‡Yd¼Ì«t˜‡¾Ë€eÄÀÌÆ],d¨¿ ¶ËYÁYYd¿€]d¨¿ |̌z]|ÀÅYÂy{Â^Æ]Y½Z‹|Ì·Âe½Y€´Ë{,ºÌÀ°¿ ÖnË|eŠËY‚§YÕY€]|Ë|ms€—Z]Š¿Y|vf»Á®aÁYį€^»Z‡{ ¾ËY d‡YÃ{Â]Ä°Œ]€Å{Ó{{Á|u{,|¿{€¯d¬§Y»|Ì·Âe |Ì·Âe,|¿Y{Y€«½M…Y{Õ{ ‡½Zfˆ]€ŸÁÄÌ//‡ÁįÃÁ€³ Á{{Á|u½Y‚Ì»Ä]|Ì·ÂeŠËY‚§YÖ¸^«Ä»Z¿€]ÕZmÄ]Yd¨¿Ä¿YÁ ½Y€ËÁ |Å{Ö»ŠËY‚§YÄ°Œ]Y‚Å,ÄË¿Yƒ{Ä°//Œ]½Â̸̻ Õ| ]¹Z³ÃZ]{Հ̳ºÌ¼eÕY€]d‡YY€«…Ôa®aÁYd¨¿ cZ»ZÆ]Y€]Y€]{|À¿YÂf]Ze|ÀÀ¯Y|Ë{Ä¿ZÅZ»cÄ]|Ì·Âed‡Ż |ÀÅ{½ZŒ¿ŠÀ¯YÁZ¿Á€¯…Á€ËÁÂÌ//‹Ä»Y{YÄuÂ^v]{Z“Z¬e {‹Äf§€³€‡ cY€¯Y~»Ã|ÀËMÃZ»Á{{{ZˁZ̈]µZ¼fuYÄ]{€¯tˀeÕÁ Ä]€nÀ»c|»ÃZe¯Ö¿Z»ÁZ]®Ë{Á{Â//‹Ö»Äf§€³€‡Y ZÌ¿¹Zyd¨¿|Ì·ÂeŠËY‚§YÄ]Z»Œ¯Y€Ë|‹|ÅYÂy{Y{Y€« Ö»Z¼eZ]Yd¨¿cY{ZÖÅZe¯½Z»c|»{|¿YÂf]Z//e{Y{ ÄÀÌ»¾Ì¼Å{Ä̇ÁZ]½Y€ËYÕZ°¼Å¾ËY€]ZÀ]|À¯Z£Mḑ€› d‡Y ½Y€ËYd//Œ³Z],d¨¿€ËÁÄ]€neÄ]ÄmÂeZ]{€¯½YÂ//ÀŸÕÁ Ä]Œ¯įÁY|¿Y½Z¼ÅÄ]Y€Ëd//‡Y€Ë~a½Z°»Yd¨¿YZ]Ä] ÁÖ]ÂÀmÀ¯|À¿Z»€´Ë{ÕZÅŒ¯,{Y{ZÌ¿¹Zyd¨¿cY{Z €¯}-|¿Y{ZÌ¿½Y€ËYÄ]Õ{Zf«Y–]YÁÄ ‡ÂeÕY€]¾aYƒÁ¾Ìq Ę]Y®ËÖf¨¿cÔ»Z »Á€‹į{€¯‰Â»Y€§|ËZ^¿YÄf°¿¾ËY Ä°¸]dˆÌ¿¹Zyd¨¿cY{ZÁcY{YÁÄ]{Á|v»Áġ®Ë {€Ë~aÖ»€ÌiZeÄ̔«¾ËYYZÅ|f‡Á{Y{Á–]YÁ€ËZ‡ Ád¨¿YZ]Ä]½Y€//ËYd//Œ³Z]ÕZŀ³YÁZ»YÃZ]{ÖËY€Ì» ÁµZ//‡{®aÁYd¨³½Y€ËY|Ì·ÂeŠËY‚§YZ]ZÆf¼Ì«€//Ì̤e Ã|¿Y~³€//‡Yd¨¿d¼Ì«Ây{YÕYÄ]€ne¾ÌÀq dË{Á|v»Z]½Y€ËYd¨¿cY{Z½Z»½M{įÕ—Ä],d‡Y Äf//‹Y{€]½ZÌ»YÁ¹Zm€]Y¶Zuª§YÂeY†aÁ{Â]Ä//mY» d¨¿cYÁÃZ»ZÆqÖ·Yćc|»¥€›½Y€ËYZźˀve½|‹ Y‚Ì¿®aÁYÁ{€Ì³€‡Y{Âm»ḑ€›Z]YcY{Zdˆ¿YÂe €œ¿Ä]-{ÁM¶¼ŸÄ]Y¹ÓÕZ°¼ÅÁ{Y{½Z//Œ¿¥Z˜ ¿Y{Ây ¾ËY®aÁYÕZ”ŸYZ]¶»Z eÁÄ¿ÓZ §ևZ¼¸bË{®ËZ]|//‡Ö» {‹Y€«€]ºÆ» Yd¨¿cY{Z{ÂyºÆ‡YŠÌ]įÖËZÅÂ//Œ¯d¨³ÕÁ ½Y€ËYZe|¿Â‹|Æ f»{ÂyÕZÅÄ̼Æ//‡Ä]|ËZ]|ÀÅ{Ö»¹Zn¿Y -{€Ì³€‡YY{ÂycY{ZÁ|ËZ¼¿Ã{Z¨f‡YÄ̼Ƈ¾ËYY|¿YÂf] €Æ»ÕÂe€aZÀ¸³ d¨¿ÃÁ€³ Partovimehr.1394@gmail.com Äf¨³Ä]į{€¯€¨‡°//ˆ»Ä]Ö·Zu{d¨¿€ËÁŠÌaÕ|Àq dÆmÄ̇ÁZ]À¯Y~»ÕZf‡Y{€¨//‡¾ËYÖf¨¿½Y€³¶Ì¸ve Ä]Z°Ë€»Md//Œ³Z]µZ¼fuYZ]YZ]Ä]½Y€ËYd¨¿ÃZ//]Á{{ÁÁ ZÅ…ÁZ]Z»hv]¾Ë€eºÆ»d‡YÄf¨³d¨¿€ËÁ-d‡Y¹Zm€] ž“Á{įd//‡Yd¨¿Ö¿ZÆmYZ]cÓÂve¾Ë€yMÖ//‡€] {Y{Y€«ևZˆu Ö^Ì·,½Y€ËYÕZÅŒ¯|Àq€Å,{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y‰Y‚³Ä] |Ì·ÂeŠÅZ¯Y…Ôa®aÁYÁ®aÁYª§YÂe…Z//‡Y€]ÔWÁ‚¿ÁÁ ÕZÅYZ]Ä]½Y€ËYd¨¿dŒ³Z]|¿|¬f »Öy€]Z»Y,|¿YÃ|‹¥Z » ,ª¬vec{Ád‡Á€]ÁÕZ̈]ÕZŀ³YÁZ»YZ]Ö¿ZÆm {Y{ÁŠÌa€^¿Z»Ádz‡Հ̈» d¨³{†¸n»YÁ{YÃ|ÀËZ¼¿,ÖËY€Ì»µÔ//m,ÄÀÌ»¾Ì¼Å{ Y|ˀyÄ̇ÁŒ¯{€¯ZƛY{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^yZ]³Á ÕZÅÂ//Œ¯Z]½Y€ËYÕZ°¼ÅZe|¼ŸÁd//ˆÌ¿½Y€ËY¹Zyd¨¿ d‡Yd¨¿kY€zf‡YÂy{ևÁ ևÁÕZÅŒ¯,|‹hŸZ]¹Zm€]YZ°Ë€»MkÁ€y{Á‚§YÕÁ {įÖeY€¯Y~»Á|ÀŒz]½ZËZa½Y€ËYÂ//Œ¯Z]Y{ÂydÌ·Z § Z]d§ZˁZ]ÁkY€zf‡YÄÀÌ»{Öf¨¿¾Ë{Z̻Ġ//‡ÂeÂy Ä»‚»½|‹Ã|ÌÀ‹Z]ÓZu-|ÀÀ¯¦«Âf»Y{Â]Äf§€³cZÆ¿M d¨¿€ËÁ€¨‡,¹Zm€]Ä]Z°Ë€»M|Ë|md·Á{d//Œ³Z]ÕZÅ ÕZÅŒ¯Z]|¿YÂf]½Y€ËYį|‹¹Zn¿Y¥|žËYZ]°ˆ»Ä]½Y€ËY YŠÌaÁ½ÂÀ¯YįY€q{€Ì³€‡YY{ÂyÕZ°¼ÅÄ̇ÁÖf¨¿ YcY€¯Y~»Zed‡YÖ^‡ZÀ»d€§¹Zm€]Ä]Z°Ë€»Md//Œ³Z] ÖÀ˂À]ÕZÅÁ{Ây¥~u Ã|ÀËMµZ‡Ze¾aYƒ{ ē€ŸZÆf¯€‹ÕY€]YÖ·Z»ÕZÆfËZ¼u€ËZ‡ÁÖeZÌ·Z»ÕZƫŒ»d·Á{ €fŒÌ]Õ{Zf«Y|‹Ó{{Z̸̻¾Ë½Â̸ˀeÁ{€¯|ÅYÂy ¾Ë½Â̸ˀeÁµZ‡Ze‰Á€§Á‚^‡ÕY~³ÄËZ»€‡ʇYÂ] d‡YÄf§€³¥|ŵZ‡ZeYÓ{½Â̸ˀe ‚^‡ÕÁZÀ§{ZÆf¯€‹ÕY~³ÄËZ»€‡YÖÀ˽Â̸ˀeÁ{‚^‡©Á|À ÕZÅÁ{Ây½{€¯¾Ë‚´ËZmµZ^¿|]s€—¾ËY {€¯|ÅYÂydËZ¼u ÕZÅÁ{ÂyÕZmÄ]Öfy‡¶ÌaÁÕ|ˀ^ÌÅÕZÅÁ{Ây¶»Z‹Ö«€] ÕZÅÁ{Ây‰€fˆ³žË€ˆeÕY€] d‡YÄÅ{–‡YÁYZeÖÀ˂À] Z˾ËY‚ÅÄ]Á{ÂyÕZÆˀ—Z]ÄÀ˂Ž|‹¦¿d·Á{,Ö«€] Á{€Ì³Ö»¥|ÅYµZ‡ZedŸZ//‡cY¸̯€ÅÕYYÄ]€f¼¯ ¥€»,¶¬¿Á¶¼uÁÁ€Ì¿|Ì·Âe|À¿Z»ÖËZÅÁÂu{{Y{|//« Ze¾e½Â̸̻{Á|uÁµZ‡Ze¾e½Â̸̻ćÄ]Y½ƒÁ|ÌÅ |Å{ŠËY‚§YµZ‡{¾eZ]ĈËZ¬»{µZ‡ Y­Z̿»Mdy‡ÁÖ¸uZ‡Y€§Õ{Z]|À¿Z»d ÀՄeY€f‡Y¾ËY µZ‡ZeÖ¸uZ‡Y€§Õ{Z]ÕÁ€Ì¿cYÁZ´Ì³\¿ÁÃ{€¯ÖËZ‡ZÀ‹ d‡YÄf§€³¥|ÅY Z//Œf¿YÄÀÌ»{ÖjÀyt˜//‡Ä]½|Ì//‡s€—{¾aYƒd//·Á{ Á{{Á|uÄ¿ÓZ‡‰YÄ]‚^//‡Ճ€¿Y|//‹Á¾]€¯ÕZÆ̳|ÀËÓM YÖÀ˂À]ÕZÅÁ{Ây{Y{|«,µZ//‡Ze|‹Ó{½Â̸ˀe |À¯¥~uÃ|ÀËMµZ‡c|»¥€› Á{ÂyÁ½ƒÁ|ÌÅžËZÀį"‚^‡|‹ՄeY€f‡Y",ZÀˆËY‰Y‚³Ä] Ã|‹¹ÔŸYÃ|ŸÁª¬veÕY€]ÖeZ̸¼ŸÄ»Z¿€]®Ë,{€Ì³Ö»¥|ÅY ¥~uÕY€]¾aYƒ€ËÁdˆz¿,Z³Â‡Ã|ÌÆ̋ÂËÕÂ//‡Y€^f¯Y{ ÕZÌuYÄ]®¼¯ÕY€]Z³Â‡ d‡YÕZm½€«–‡YÁYZe¾]€¯Ö³|ÀËÓM ½{€¯ˆ¼ÅÁZ¿Á€¯…Á€ËÁՀ̳ļŝÂ̋YÃ|Ë{\̇M{Zf«Y Ä¿YYÁ€a|À¸]¥Y|ÅYįÖËZÅ{Zf«Y€ËZ‡Á¾Ìq,ZaÁYÄË{ZveYZ]¾aYƒ ®ËY‚^‡ÕY~³ÄËZ»€‡,|¿YÃ{€¯¾ÌÌ eZÆ̳|ÀËÓMŠÅZ¯{ÕY ÃZ´Œ¿Y{{Zf‡Y,Y»Z¯ZeÕZ¯ÂË d//‡YÃ{€¯¾ÌÌ eÖ¸YdË·ÁY Ö]ZÌf‡{ÕY€]ÕYÄ¿YYÁ€a|À¸]¥Y|ÅYd·Á{d¨³ÃZ]¾ËY{Â̯Âe ½{€¯¾‹Á d‡YÃ{€¯¾ÌÌ eµZ‡{ÖjÀy¾]€¯Ä »ZmÄ] ÕY€]YÖËZƫŒ»,‚^‡|‹ՄeY€f‡Y{d‡ŻdÆmÁ¥Y|ÅY |À¯Ö»ºÅY€§Ã|ÀËMÕÁZÀ§{ÕY~³ÄËZ»€‡œÀ»Ä]ZÆf¯€‹ ÃZe¯€^y Z³€eZÆeÁcY{ZÃZ]{½ZfˆÀ»YÁ½Y€ËYÀ¯Y~» ©€]ÁZ³€eZÆe{Y{Y€«|Ë|¼eÁZ³cY{ZÃZ]{½ZfˆÀ»YÁ½Y€ËYdXÌÅÕZ//‡Q |¿{€¯À¯Y~» d¨¿€ËÁÖ¿Z³Z]Á¶¸¼·Y¾Ì]»Y½ÁZ »,ZÌ¿Ö¿Z»¾Ìˆu€Ì»Y,d¨¿cYÁ‰Y‚³Ä] ½ZfˆÀ»YÕYĬ˜À»dˀË|»ÁZÅdyZ‡€Ë€ËÁ½ÁZ »,½ZÌ¿ZeYÁ_¯ZÅZ]Y|Ë{Y†a ÕY€]Ճ€¿Y–]YÁ‰€fˆ³ÃZ]{Á€»YY|Ë{{½ZfˆÀ»YÁ½Y€ËYdXÌÅÁ{{€¯ZƛY |¿|̇ª§YÂeÄ]ºÅÖ¸YcZ°¿ÕÁÁ|¿{€¯À¯Y~»c|»|À¸] Ã|ÀËMÄ]©€]ÁZ³€eZÆeÁZ³cY{ZÖÀ§¶WZ//ˆ»Öy€]ÃZ]{d^v{Á‚§YÕÁ {‹Ö»Z”»YÄÀÌ»¾ËY{c|»|À¸]{Y{Y€«,½|‹ÖËZÆ¿Y†aį|‹µÂ¯Â»®Ë{‚¿ Y†aºÅ½ZfˆÀ»YÕYĬ˜À»dˀË|»ÁZÅdyZ//‡€Ë€ËÁ½ÁZ »,½ZÌ¿ZeYÁ_¯ZÅ {Y{Y€«|Ë|¼eÁZ³cY{ZÃZ]{įd‡YºÌ¿ÁµZˆ°ËZ»d¨³cY€¯Y~»¾ËY½ZËZa ¾Ë€eÃ|¿Z‡Y|‹¹Zn¿YÁ€»YįÖeY€¯Y~»,ºÌf//ˆÅÀ¯Y~»µZu{½Y€ËYZ]Z³€eZÆe {Â]ZÆ¿M ¶uÁª§YÂeևZ‡YcZ°¿ÃZ]{Á€»YcY€¯Y~»{Ä°ÀËY¾ËY€]|̯PeZ]µÂXˆ»¹Z¬»¾ËY Y|Ë{¾ËY{dXÌÅÁ{{€¯ZƛY,|‹µÂ¯Â»®Ë{‚¿Ã|ÀËMÄ]ÖÀ§Á‚ËcZ°¿Öy€] {‹™Zv·Œ¯Á{¶]Z¬f»ž§ZÀ»|Àf‹Y{‰Ôe c|»ÕY€]Y©€]ÁZ³€eZÆe{Y{Y€«Õ{ÔÌ»µZ//‡½YÁ€ËYÁ½Y€Æe ©€]|Ì·ÂeÕZÅÃZ³Á€Ì¿¥€»Ä]½Y€ËYÖeY{ZZ³,½M…Z‡Y€]į|¿{€¯Z”»YµZ‡ –‡YÁYY½ZfˆÀ»Y,|À¯Ö»{YÁ©€]½ZfˆÀ»YY½Y€ËY,‘Ÿ{Á|‡Ö»½ZfˆÀ»Y{ d‡YÃ{€¯Z£MY½Y€ËYYZ³cY{YÁµZ‡ ½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§cÓ{Z^»ֻ¼ŸÕZ¼¿ Äf‹~³ÁdŒÅ{ ÊËZ̼̋ÃÁ€³ŽyZ‹cY€Ì̤e  d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com  d§€³Y€«|f‡Á{Y{{»d¯€‹Ã|‹ē€ŸcӐv»½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ ÕÓZ¯…Â]cÓ{Z^»¶¯‰Y|Ì//‡‰Á€§Ä]ÓZ¯¾eY‚Å YŠÌ]Á¾ËY{ |̇µZË{Z̸̻ YŠÌ]Ä]½Y€Æe  ʼ̋Á€faÁÊf¨¿ÉZÅÃ{ÁM€§cÓ{Z^»ʻ¼ŸÉZ¼¿ ÊËZ̼̋ÃÁ€³cÔ»Z »ʻ¼ŸÉZ¼¿ ¾eY‚Å |{ €Ì̤e €Ì̤e ŽyZ‹    µZË{Z̸̻ d¯€‹ µZ §ÉZÆf¯€‹{Y| e d]¿  cÔ»Z »cZ §{Â¼n» ºÆ‡½Â̸̻  ÃÁ€³cÔ»Z »ºnu µZË{Z̸̻  ÃÁ€³cÔ»Z »‰YÂ¼n» Äf‹~³ÊeÔ»Z »Á{YZ]€eµZ §ºÆ‡Ã{ ‰Y ºnu ĸ»Z » ĸ»Z » µZ˽Â̸̻ ºÆ‡Y‚Å    ĸ»Z »{Y| e |{ d¼Ì« €Ì̤e Ê¿ZËZa                  ¹Z¿ ½ZÌ¿Y€ËY …ʼ̋Á€faÃÁ€³  ¾Ì»Peʼ̋Á€faÁZ³Ád¨¿… ϡΟ̶ϣϳηϭέΗ̡ ϥϳ̴ϧγϥϠϳΗ΍̶Ϡ̡ ̶ϘϳέίΗ €e€]ÉÓZ¯lÀaʼ̋Á€faÁÊf¨¿ÉZÅÃ{ÁM€§ʰ˂̧cÓ{Z^»Z»M ½ŻZaZ³Ád¨¿‰€fˆ³ ºnu ĸ»Z »‰Y    ½Y€ËYÊËZ̼̋žËZÀ… ĸ»Z » µZËY‚Å    …Za    ½YÁZÀ§ʼ̋Á€fa                 Œ¯ZaÊf ÀÃÁ€³   †Ë{€aʼ̋Á€fa   ºmʼ̋Á€fa έϳΑ̯έϳϣ΍̶ϣϳηϭέΗ̡ ̶ρΧ̮ΑγϥϠϳΗ΍̶Ϡ̡ AA ΕϔϧεϳϻΎ̡ αΎΑϋέΩϧΑ ϥϳ̴ϧγΕΎ̯Ώϭϟ …Z§l̸yʼ̋Á€fažËZÀ  cÔ»Z »¶¯‰Y ϡΟϥϠϳ̡ϭέ̶̡Ϡ̡ ̶ΟΎγϧϥϠϳ̡ϭέ̶̡Ϡ̡ RHP    ΕϔϧεϳϻΎ̡ αΎΑϋέΩϧΑ ϡϭΗΎΑϡϭϳ̯ϭ   d¼Ì«€Ì̤e¾Ì´¿ZÌ» ΎϫϻΎ̯έϳΎγ   ē€ŸY|¬»  ϪΗηΫ̳ίϭέΕϼϣΎόϣέΩέΗέΑ̵ϻΎ̯Ξϧ̡    ½Z³|À‹Á€§  ¾Ì´¿ZÌ» d¼Ì« |‹ Ê¿ZËZa d¼Ì« µZË           ē€Ÿ ¹Z¿ ¾e ÓZ¯  ¹ÂeZ]¹Â̯Á  ¾Ì´À‡cZ¯[·  AAʘy®^‡¾¸ÌeYʸa  HPRÊmZˆ¿¾¸ÌaÁ€aʸa  ʬË‚e¾Ì´À‡¾¸ÌeYʸa صفحه 6 ½Y€ËY¾Ì»€‡ ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ Õ{Ä^ÀŒ°Ë €^»Z‡{ µÁÓYÕ{Z¼m {Zf«Y½ZÆm €^y {Y{€^yÄ´¿Y{ZÆqY{€Æ‹ "À¼Ì‡" Ä¿Zy{Á{Ã|‹Zf§€³Âf¯Y€eÃ|À¿Y½ZmcZn¿ ¥ÂÀÖÅ|¿Z»Z‡s€—ÄÌÆeÁcZ ·Z˜»ÕY€mY ğ¼n»Հ̳¶°‹Ä]€nÀ»,Ã|‹¹Zn¿YÃ{Á|v»¾ËY{€¬f//ˆ» Á{ZÆ¿pÌÅįd‡YÃ|//‹Ö·€fÀ¯¶]Z«€Ì£ÁĘ]Z“Ö],ֿ¿Z«€Ì£ {Y|¿½M€]֐zŒ»cZœ¿Ö¿Z³Y {ÂmÁZ]Ö§€—Y{€//¯½ZÌ]Ä´¿Y{ZÆqÕ{ZÆmÁ½YÂmY{€Æ//‹ |¿YÄfˆ¿YÂeÃ{Á|v»¾ËY{€¬f//ˆ»¥ÂÀ,{Âm»ÕZÅÖ¼œ¿Ö] Ö^//‡ZÀ»ē€ŸÁ|Ì·Âe½YÂeÄ]Ã{Á|v»ÕZÅḑ€›Ä]ÄmÂeZ//] €Æ‹ÕY€]Ö¼‡€Ì£—Ä]į|À]ZËd//‡{½Z¼¸^»|Ì·ÂeÄÀÌ»{ YՁZ‡|¿€]¾ËY d‡YÃ|‹€nÀ»Ö¿Z°»ՁZ‡|¿€]Ä]Ä´¿Y{ZÆq {Zf«YÖ¸¯—Ä]Á|»M{ÁµZ¤f‹YÁÂuYÖ³‚]Šz]‡®Ë \‡ZÀ»Z¿{Ây€]c{į{€Ì³Ö»€]{YÄ´¿Y{ZÆq€Æ//‹ Á€Æ‹ÕY€]YÖeZ»|,֟Z¼fmY Õ{Zf«Y€œ¿Y|¿YÂeÖ»½MZ] |‹Z]Äf‹Y{µZ^¿{Ä]½Y|¿Á€Æ‹ dÌ “ÁY½ÂÀ¯ZeįÕYÃ{Á‚§Y‰Y{ÂmÁZ]{€¯Z//ƛY̨֨Ÿ ½{Â]ֿ¿Z«€Ì£¶Ì·{Ä],d‡YÃ|‹€œ¿{»¦À\̐¿{Âm» Ä¿YÁ€aÁY€¬f‡Y‘YŸ¶°‹Ä]¥ÂÀ¾ËYYÕ|ËYŸ,Y€¬f‡Y €Æ‹{Y€¬f‡Y¾ËYž«YÁ{ d//‡YÃ|Œ¿d§ZË{ ÁdyZ//‡ Äf//‹Y|¿€]{ֿ¿Z«ÕYÄÀ˂Å¥ÂÀ¾ËYÕY€]½ÂÀ¯ZeÄ´¿Y{ZÆq {Y¥ÂÀ¾ËYY¦¸zf»{Y€§YՀˆ°ËÃ{Z¨f‡YL‡hŸZ]–¬§Á ÁÃ{¼¿µÔfyYZq{YՀƋdˀË|»Á֟Z¼fmYºœ¿ÁÄf‹Y{€] d‡YÃ|Œ¿d§ZË{ZŽMY‚Ì¿ļˀm½YÂÀŸÄ]ÖËYYÄ]Z» µZu{Ã{Á|v»¾ËY{dÌ·Z §Ä°ÀËYÄ]Ä//mÂeZ]{€¯|̯ZeÕÁ ÕY€]Ö^‡ZÀ»½Z»,{{€³Ö»Ö¬¸eÃ|‹dÌ^jeZÅ|uYÁ¾ËYÕY€]€“Zu {Â]|ÅYÂy‘YŸd§ZË{ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ֓YY¾ËY{dÌ·Z §{Âm»dÌ “Á|¿YÂf],|ËZ¼¿Ö»Հ̳¸m ,֘Ìv»dˆËÕZÅZfyZ‡Z]Ę]Y{dÌ “Á¾Ë€eÄÀÌÆ]{Y Öf̧€›Ä],¶»ZŸ€Ì£|À§Y|aÁ,ְ̧Y€e,֟Z¼fmYÁÖ´Àŀ§,Õ{Zf«Y |ËZ¼¿¶Ë|^e€Æ‹Y|ËZaÄ ‡ÂedÆm Y|¿YºŒq¾ËÁ|e €œ¿Y€Æ‹ºË€u{žËZÀÁ¥ÂÀY€¬f‡YÄ°¿MZ]{€¯½YÂÀŸÕÁ ¥ÂÀÕ‡YįÖeZ¨¸zeÖy€]‚Ì¿,d‡YÁ€]ÁµZ°‹YZ]ֿ¿Z« {€¯s€˜»½Z»Z´ŒÌaÖ¿ÁZ eÃÁ€³¶»ZŸ€Ë|» ֻԇYÄ »ZmÄ]Õ{Zf«Y€°¨e¾Ë€e®Ë{‚¿,Ö¿ÁZ e€°¨e ÖƬ§ČËįY{ÂyÖ¸yY{Õ´·Y,½ÁZ eŠz]ÕZÅḑ€›Ä] ºÌÅ{ÄWYY{Y{ÖÀË{Á ª§Â»į˜¿Z¼Å{€¯½YÂÀŸ½Z»Z´//ŒÌaÖ¿ÁZ eÃÁ€³¶»ZŸ€Ë|» Ö»ºË‹Á€Ìa¹{€»{Z¬fŸYl̈]ʇYÁÄ]Ö»Zœ¿²Àm{ºË|‹ ,Ö»{€»{€yÕY~³ÄËZ»€‡Á{Z¼fŸYZ]‚Ì¿Õ{Zf«Y²Àm{ºÌ¿YÂe ºÌÀ¯ÃY{Y±‚]Ö¿ÁZ e®Ë\·Z«{YŒ¯{Zf«Y |¿YÂy¥Z f»ÁÖfÀ‡YÖ¿ÁZ eÄ]d^ˆ¿Ä »ZmÖ¸ §ÃZ³|Ë{ÕÁ Ö³„ËÁÕYY{į|Ë|mÂ¿Ö¿ÁZ eÕZÅd¯€‹{€¯½ZŒ¿€—ZyÁ Á”Ÿ€Ì£Y|»ZƇ–‡ÂeÃÁ€aÖ´ÀË|¬¿¾Ì»Ze{€§Ä]€vÀ»ÕZÅ ¾Ì»Zeµ|»¾Ë€fÆ]|À¿YÂeÖ»|À‹Z]Ö»¾Ë€§MZ¯½YY|»ZƇ”u €°¨eºÌ¿YÂf]įd‡Y½M¹‚¸fˆ»€»Y¾ËYį|À‹Z]Œ¯{ÄËZ»€‡ {YÖ¿ÁZ eÄ]{Z¼fŸYÁÃ{€¯Ö§€ »Ä »Zm{YÖ¿ÁZ e|Ë|mÂ¿ ºËÁM{ÂmÁÄ]¹{€»¹Â¼Ÿ¾Ì] ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ՁY|¿YÃYÁ¹{€»{Z¼fŸY\¸mZ]Â//Œ¯Õ{Zf«YÄËZ»€‡¾Ì»Ze d‡YÕ{Zf«YcÔ°Œ»€]Ä^¸£ÃY¾Ë€fÆ]Ö»{€»ÕZÅÖ¿ÁZ e ÃÁ€³ֻ¼Ÿ–]YÁY¶//¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á‰Y‚³Ä//] ÃÁ€³¶»ZŸ€Ë|»{Y„¿ÖËZ“Z“|¼v»€f¯{,½Z»Z´//ŒÌaÖ¿ÁZ e €°¨e¾Ë€f°Ë{‚¿,Ö¿ÁZ e€°¨eÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]½Z»Z´ŒÌaÖ¿ÁZ e Ö¿ÂÀ¯–ËY€‹{d//‹Y{½ZÌ]d‡YÖ»Ô//‡YÄ »ZmÄ]Õ{Zf«Y ¶uÕY€]Ã|ÀÀ¯®¼¯½Z¯YYÖ°Ë|¿YÂeÖ»Ö¿ÁZ eŒ¯{Zf«Y |‹Z]Œ¯Õ{Zf«YcÔ°Œ» ḑ€›Ä]Z°eYÂy{Հ^ŽZÀz‡Ä]ÃZ‹YZ]{Y„¿ÖËZ“ ÕZŵ|»½{¼¿Ö»Â]ÕZmÄ]{€¯½Z//Œ¿€—ZyÖ¸yY{½YÂeÁZÅ ÄmÂeZ]ºÌ¿YÂeÖ»… Á …Â],®¿Z]|À¿Z»{Zf«YÖ]€£ÁÖ«€‹ ÖÅZ³Z¯ ¥ÂÀ ÖÅ|¿Z»Z‡ s€— ÄÌÆe Á cZ ·Z˜» ÕY€mY" ½YÂÀŸZ] ÖÅ|¿Z»Z‡Â“»Ä] "Y ½Z]ZÌy cZ»|y Á Ä´¿Y{ZÆq €Æ‹ { {Ã|‹¹Zn¿YÕZŁZ‡ÁdyZ‡€]ÄËÁ|̯PeZ],€Æ‹¾ËY{¥ÂÀ {Y{€aÖ»,€Æ‹¾ËYºË€u{Y½Z]ZÌyÕZf°ÅÃ{Á|v» ÕY{€Æ‹€“ZuµZu{d¨³Ä´¿Y{ZÆqY{€Æ‹̨֨Ÿ|¼v» {¥ÂÀÖÅ|¿Z»Z//‡s€—ÄWYYZ]Ze{Y{€//œ¿{Ä//´¿Y{ZÆq ½M{€f//ŒÌ]ÕZÅŠ·ZqÁ€]YÄ//°ÀËY€]ÃÁԟ,Ö//“YY¾ËY ÕY{€Æ‹ֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á‰Y‚³Ä] Ây{Ä´¿Y{ZÆqY{€Æ‹̨֨Ÿ|¼v»cZv̓Âe-Ä´¿Y{ZÆq €Æ‹{ÖÅZ³Z¯¥ÂÀÖÅ|¿Z»Z‡s€—ÄÌÆeÁcZ ·Z˜»ÕY€mY -|‹Z]Ö»¶Ë}s€‹Ä]Y½Z]ZÌycZ»|yÁÄ´¿Y{ZÆq ÃY€¼Å|‹{ZnËYÄ´¿Y{ZÆqՀƋÄ ‡ÂeÕZÅs€—{įÖeY€Ì̤e Õ{Zf«YÁÖÀ§ÄÌmÂe¹|ŸÁÖ]Mž]ZÀ»|Ë|‹dË{Á|v»ÁŠÅZ¯Z] Z‡ÁdyZ‡ÕY€]YՀf//ˆ],¯~»dÌ «Â»{ՁÁZŒ¯€»Y Âz·YÖ¸ŸÄ´¿Y{ZÆq€Æ‹ºË€u{Ö¨ÀÕZÅ|uYÁZn»€Ì£ µZ^¿{Ä]YÖeZ ^e‚Ì¿½ÂÀ¯Zeį{¼¿ºÅY€§Y½Z]ZÌyÃ{Á|//v» d‡YÄf‹Y{ ½M€]Ä´¿Y{ZÆqÕY{€Æ‹Zf‡Y¾ËY{{Á‚§YÄ´¿Y{ZÆqY{€Æ‹ ֓YYÖÅ|¿Z»Z‡Ä]d^ˆ¿,ėÂ]€»Ö¿Zf‡YÕZŁÂn»~yYZ]Ze|‹ ÁZŒ»½Z//‡|ÀÆ»Z]Õ{Y{Y€«µZ//‡{Y~·|ËZ¼¿¹Y|«Y¯~» ¹Zn¿Y¹|ŸÁֿ¿Z«ÁÖÀ§¶ËÓ{Ä]Ä¿Z¨‡Zf»į|Ë{€³|¬ À»d̋M |Ë{€³xˆ§{Y{Y€«¾ËY,ėÂ]€»cY|Æ e ÕY{€Æ‹|Ë|m{€°ËÁZ]ÕZmµZ‡{{€¯½ZŒ¿€—Zy̨֨Ÿ Z]|Ë|m{Y{Y€«,ֿ¿Z«¶uY€»€Ì‡Y†aÁ€Æ‹¹€fv»ÕY‹Á ÄÌÆeÄ]d^ˆ¿ÁZŒ»¾ËYÁ|¬ À»ƒ{¾Æ¯ÁZŒ»½Z‡|ÀÆ»d¯€‹ {¼¿¹Y|«Y|Ë|ms€— ƒ{¾Æ¯d¯€‹–‡ÂeÃ|‹¹Zn¿Ys€—ÁcZ ·Z˜»{€¯ZƛYÕÁ ½YZ¯|¿Y d‡{ Y Á€Ì¿ €ËÁ Ö¿Y{|« ½Y€ËY_[_¦·Y_Äf¨Å€Å ŠËÂa ½ÓZ § Á .{€¯ LY|ÅY Ĉ¸m { €“Zu ¶»ZŸ ½Y€Ë|» €´Ë{ Á ½Zf‡Ây Ä] Á€Ì¿ €ËÁ ½Z//Ì¿Z¯{Y Z“ Ö//ËY|ÅY €Ë|¬e sÂ//· Y Ö//Œz] { ½Zf‡Ây ÕY Ĭ˜À» ©€] d¯€‹ ¶»ZŸ€Ë|» ±‚] d//‹{ {¼v» ¥Y|ÅY ª¬ve { Ö·Z ]ZÀm €i» ÖÀˀ§M Š¬¿ ʇYÂ] :d//‡Y Ã|»M Ä] €œ¿ Á µZ‡ ¹Á{ ļ̿ { "½Y€ËY_[_¦·Y_Äf¨Å€Å# " ŠËÂa d¯ZŒ» Y , µZ‡ { d¯€]€a Á ½Z]Zf‹ d¯€u ¾ËY Y€¼f‡Y Y ÖËZ¼¿Á .|ËZ¼¿ Ö» Ö¿Y{|« ŠËÂa ¾ËY { ½Ze|À¼//‹Y Š¬¿ Á _Äf¨Å€Å# ŠËÂa Â“» Ä] į "ZÅ ÖÅY€¼Å Á ZÅ Ö»€´·{" [Zf¯ Ã{Â] Á€»Y Ä»Z¿€] ÕZÅÂv» Y €´Ë{ Ö°Ë {Y{€a Ö» ½Y€ËY_[_¦·Y ÕZŠÃÁ€a ½ÂÀ¯Ze Äf‹~³ µZ‡ ¾¼Æ] Y ,‰Y‚³ ¾ËY …Z‡Y €] .d‡Y -[ -¦·Y -Äf¨Å€Å# ŠËÂa ć { ½Zf‡Ây ÕY Ĭ˜À» ©€] d¯€‹ Á sZff§Y ÕŒ¯ |‹Y cZ»Z¬» ”u Z] Ö¼‡ c Ä] ,½Y€ËY .d‡Y Äf§€³ Y€« ÕY{€] ÀÆ] {» ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com _Äf¨Å€Å# ŠËÂa ½ÓZ § Á ½YZ¯|¿Y d‡{ Y Á€Ì¿ €ËÁ:½Zf‡Ây ÂW|ËÁ ªË€— Y ½Z»‚¼Å c Ä] Œ¯ t˜‡ { ½Y€ËY_[_¦·Y ½YZ¯|¿Y d‡{ Y €Ë|¬e º//‡Y€» .{€¯ Ö¿Y{|« Á ¶Ì¸ne †¿Y€¨À¯ cZˆ¸m ¾·Z‡ { ½Zf//‡Ây { ½Y€ËY_[_¦·Y_Äf¨Å€Å# ŠËÂa ¶»ZŸ€Ë|» ,Ö¿Y€¼Ÿ ½ÁZ » ,½Zf‡Ây Y|¿Zf‡Y ”u Z] ÕY|¿Zf‡Y d¯€‹ Á ZÅ ½Z»Z‡ €ËZ‡ ½Y€Ë|» Á ½Zf‡Ây ÕY Ĭ˜À» ©€] d¯€‹ Ĉ¸m ¾ËY ÕY|f]Y { .|‹ Y‚³€] ½Zf‡Y { ŠËÂa ¾ËY { µZ § ÕZÅ ¶Ìy{ ÕZÅ d¯€‹ ½ZÀ¯Z¯ Á ¶»ZŸ ½Y€Ë|» ,½YY|¿Zf‡Y Y Á€Ì¿ €ËÁ Á [M ¾Ì»Ze Á ÃY ¾ËY Y€¼f‡Y €] Á Ö¿Y{|« ŠËÂa ¾ËY ÕY‚³€] { Y d]ZÌ¿ Ä] ½Zf‡Ây Y|¿Zf‡Y Ä»Y{Y { .{€¯ |̯Ze ½Y|¿Á€Æ//‹ ©€] ÕY Ĭ˜À» ©€] d¯€‹ ¶»ZŸ€Ë|» Ä] Y €Ë|¬e s· Á †Ë|Àe ,Á€Ì¿ €ËÁ d§€³c½Z/n¿ÕYĬ˜À»©€]µZ/¬f¿YÁžËÂe©Â/§Ä°^/‹{ ÂÌf¯Y½YÂedˀË|»ÕZÅZ°ÅYÕ{Zf«YÁÖÀ§Ö]ZˁY ½|‹ÖËY€mYY~· |‹Z]Ö»½Zn¿ÕYĬ˜À»©€]Ä°^‹{®Ë„eY€f‡YÁÕ|̸¯dˆa Ã|‹\m»ÕYĬ˜À»ÁÖ¸»²ÀÌqZbˆË{Á–]€Ë}ÕZÅ|uYÁÕZ°¼ÅZ]¯~»ÃÁ€a ḑ€›ŠËY‚§YYՀ̳¸mÕZf‡Y{Õ{Zf«Yħ€µZË{Z̸̻{Á|u{Ze {‹{ZnËYZÅÂeZ»¨ˆ¿Y€eÂeY ºÌœÀe,Ä°^‹ŠËYM€Ì̤e,FACTScYÁ{YgY|uYÄ]½YÂeÖ»ZÆ¿Mĸ¼mYį{{€³ µ€fÀ¯ÁZÆÅZ³Á€Ì¿0Ó¼ » {€¯ÃZ‹YZÅÂeZ»¨ˆ¿Y€e`eºÌœÀeÁ,ZÅÂeY€¿ƒ®Ë€ve ÕZÆf¯€‹ZÌfyY{ƒZf·ÁdÀËÂbf‡Y|¬»ÁÕ|Ì·Âe½YÂe¶»Z‹ZÆ¿MÄ]•Â]€»ÕZŀf»YZa ÂÌf¯Y½YÂeÁƒZf·Áµ€fÀ¯cYÁ{YgY|uYÁÖ]ZËZm€´Ë{¥€—YÁÃ{Â^¿ÕZƬ˜À»©€] [ˆv»ՂˀƻZ¿€]Ä ·Z˜»®ËFACTScYÁ{YÁ,ZÅÂf¯Y,Ö¿ZyÕZÆ°¿Z]|À¿Z» ÕZƋÁ½ZÌ»{,Á€ÀËYY|‹Z^Ì»€^¿Z»½MÕY€mYÁÃ{Â]ÄÀ˂ŀaÄÀ˂³®Ëį{Œ̻ ÃZe¯ÕZÅZ°ÅYYÖ°ËZÅÂeZ»¨ˆ¿Y€e`eºÌœÀeÁÄ°^‹ŠËYM€Ì̤e,Ã|‹€¯} ,ƒZf·Áµ€fÀ¯œÀ»Ä]Ä°^‹ŠËYM€Ì̤eZ»Y |À‹Z^Ì»©€]ÕZÅd¯€‹[¸˜»Ác|» €Ì̤eĸ¼mYÕY{€^ŀÆ]¦¸fz»{ÂÌ«Z]Ę]Y{€fŒÌ]cZ ·Z˜»¹Zn¿YÁÄmÂe|À»ZÌ¿ ,Y~· {Â]|ÅYÂy¶Ì^«¾ËYYÕ{Y»ÁÄ°^‹ÃZe¯µZeYt˜‡€Ì̤e,Öf›Z¨ucZ¼ÌœÀe YÃ{Z¨f‡Y,ÕZƬ˜À»©€]ÕZÆf¯€‹ÕY€]ÁŠÌa5¶vÅY¾Ë€f‡€f‡{{Á¾Ë€fÅ{Z‡ ¾ËYÂy{d¯€‹ÕY{€]ÀÆ]½ÁZ » d‡ZÅÂeZ»¨ˆ¿Y€e`eºÌœÀe¶Ìˆ¿Zfa Ã{ZÌaÁ¹Zn¿YՀ‡Y€‡µZ¬f¿YÄ°^‹t˜//‡{¾Ì·ÁYÕY€]¯~»ÃÁ€ad¨³ÃÁ€a |‹և€]ÁY€mYdÀ¸ËZˆ´Ë{Y‚§Y¹€¿{ÖeZ ·Z˜»­{YŠÌ]{įÃ|‹ՁZ‡ Õ|{¾Ì´¿ZÌ»ÁÕZ]½ZÌ»{Õ|{{Á|uŠÅZ¯YÖ¯ZulËZf¿į ®Ë½YÂÀŸÄ]ÖfËZ£µZ¬f¿YÕZÅÂeZ»¨ˆ¿Y€eÂeYÕY~³Z]Z]®Ìa–ËY€‹ÁÕZ]€a{ Ö·ZË{Z̸̻ÖËÂmħ€ Z³µZ¬f¿YcZ̸¼Ÿ®ËĬ˜À»{ ÕY|ËZaÄ]dËZÀŸZ]d//‹Y{ZƛYÄ»Y{Y{ՀÌƛ…|ÀÆ» ,cZ̸¼Ÿ{cY€Ì¼ ecÁ€“ÁZ»€‡¶§Z£M{Z³µZ¬f¿Y Ä]¹Y|«Y¯~»cZˆÌ‡PecY€Ì¼ eŽzf»Á|Æ f»½ZÀ¯Z¯ Ã{‡€§Á[ÂÌ »cZ ˜«ՁZ‡Z]ÁÖeY€Ì¼ eY‚]YdyZ‡ µ€fÀ¯Ö¸Y€Ì//‹{|Ÿ{Y| eZf//‡Y¾Ì¼Å{Á|¿{¼¿ {»¶»Z¯—Ä]( MAIN GAS VALVE dyÂ//‡ |Àf§€³Y€«Z³µZ¬f¿YÕY|ËZaºfˆÌ‡{d̬§Â»Z]ÁՁZ‡Z] cZ̸¼Ÿ½ZÀ¯Z¯Y€°//Œe¾¼“ļeZy{®ËĬ˜À»€Ë|» d¼Ì«Ä]ÄmÂeZ]d‹Y{½ZÌ]Õ{ZÆm¹Y|«Y¾ËYd]Z]cZˆÌ‡Pe €Ì¼ eÁՁZ‡Z],Ö¸ §–ËY€‹{cZ ˜«¾ËYÕÓZ]ZÌ//ˆ] Ĭ˜À»¾ËYÕY€]ՁYÖËÂmħ€µZË{Z̸̻{Á|uZÆ¿M d‹Y{ÃY€¼ÅÄ]ÖeZ̸¼Ÿ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Õ¨˜»|ÌƋcZˆÌ‡Pe{Ô̈eYÁ¾Ìn¿YcZ ˜«ՁZ‡Z] d‹Y{ÃY€¼ÅÄ]ÖËÂmħ€µZË{Z̸̻YŠÌ] ,Z³µZ¬f¿YcZ//̸¼Ÿ®ËĬ˜À»ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚//³Ä] {{€¯½YÂÀŸ€^y¾ËY¹ÔŸYZ]Ĭ˜À»€Ë|»ՀÌƛ¶”¨·YÂ]Y |ÌƋcZˆÌ‡Pe{Ô̈eYÁµ|»ÕZžÌn¿Ydy‡ºfˆÌ‡ …ZˆuYÖ°ËįÃ|‹Ã{Z¨f//‡Y֟ÂÀf»cZ ˜«Õ¨˜» ) dy‡ Ã|ÀÀ¯ µ€fÀ¯ Ö¸Y €Ì//‹ZŽM¾Ë€eÖ¸YÁ¾Ë€e Á–ËY€‹Ä]ÄmÂeZ] į d//‡Y ( MAIN GAS VALVE Ö¼¿ħ€Ä]½Á€¬»Œ¯kZyYZÆ¿MÄÌÆe½Z°»YZÆfË{Á|v» |‹Z] ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ½Zn¿ÕYĬ˜À»©€]µZ¬f¿YÄ°^‹{ÂÌf¯Y½YÂedˀË|»ÃÁ€aÕY{€]ÀÆ]½ÁZ » |‹ՁZ‡Ã{ZÌaŒ¯µZ¬f¿YÁžËÂe©Â§Ä°^‹{Z]¾Ì·ÁYÕY€] d¯€‹¾ËYZ´¿€^yZ]´f¨³{½Zn¿ÕYĬ˜À»©€]d¯€//‹ÕY{€]ÀÆ]½ÁZ » ÕZÅÂeZ»¨ˆ¿Y€eÁ•Â˜yÕY~³Z]ŠÅZ¯cÁ€“Ád̼ÅYÄ]ÄmÂeZ]d¨³ Ä¿Z´Ë|»ZŒÌa{Y|y½Z»{Ä°^‹½ZÀ̼—Yd̸]Z«š¨uÕZf‡Y{Ä°^‹{{Âm» ¾ËYª¬vedÆm{\‡ZÀ»Y‚]Y®ËÂÌf¯Y½YÂeµ€fÀ¯,Ä°^‹Z]®Ìa½Z»{ N Հ‡Y€‡Ä°^‹Z]®Ìa½Á‚§YÁŠËY‚§YÄ]ÄmÂeZ]Zf‡Y¾Ì¼Å{ |‹Z]Ö»¥|Å ½YÂe‰Z//‹€iY{cY‚ÌÆneÕY~³Z]ŠËY‚§YÁ½Zn¿ÕYĬ˜À»©€]d¯€//‹Á ½YÂeÖ»µZ¬f¿YÕZÅÂeZ»¨ˆ¿Y€e`e½{€¯ÄÀÌÆ]ªË€—YÂÌf¯Y½YÂedˀË|»Z]ÂÌf¯Y ÀÆ]d]ZiÕZŶ¼ ·YÂf‡{{Ã|‹€¯}{Y»Ö»Z¼e™Zv·Z]YcY‚ÌÆneÕY~³Z] {Œ̻Ö ‡©€]ÕZÆf¯€//‹{{Y{t̓ÂeÄ»Y{Y{ÖWZ¬]Ö¸Ÿ {Y{ŠÅZ¯ÕY{€] Äf§€³ÀÆ]ÂÌf¯Y½YÂeÁƒZf·Áµ€fÀ¯ÕY€]ºf//ˆÌ‡5{Âm»ÕZÆf̸]Z«Y½Z°»Y|uZe •Â˜yՀ̳Z]ÖËZ¿YÂeŠËY‚§YÁcZ¨¸eŠÅZ¯ÕZƋÁYְ˃Zf·Áµ€fÀ¯ {Â//‹ Ö»¹Zn¿Yֿ³Z¿Â³ÕZƋÁZ]c|«ºfˆÌ‡ƒZf·Áµ€fÀ¯ |‹Z^Ì»c|«ºfˆÌ‡{ cYY{YÕZ»{ŠËZaÁµ€fÀ¯ ÃZŒ¿Z»€¯½Zf‡Yt˜‡{ ¹Y|«Y֗ZyÃY{YZ³ž˜«Ä]d^ˆ¿{|n»ևZ]ÁÖ^f¯Z˜yY dˆËZ]Ö»Öf·Á{ÕZÆ¿Z»Z‡ÁcYY{Y{Á‚§YՁZ^Ƌ |‹|ÅYÂy ÃZ§ÕZ»{dËZŸ…Z‡Y€]Ö Ì^—Z³ÄÀÌÆ]¥€»Ä]d^ˆ¿ ¹Y|«YZÅÁ€ÅY{{Y€´Ìf¿Z‡Äm{ÁZÅ©ZeY{{Y€´Ìf¿Z‡Äm{ ÃY{Y{½ZÀ¯Z¯”uY¶^«dŸZ‡®ËYÃY{Y֌ËZ»Y€³ºfˆÌ‡Á |ÀËZ¼¿‰Â»ZyÃY{Y½|‹¶Ì˜ eY¶^«dŸZ‡®ËÁ¾‹Á ½Zf‡Y{€“ZuµZu{|Ë{€³ÁM{Z˽ZËZa{½Zf‡YZ³¶»ZŸ€Ë|» Ö Ì^—Z³Y¦¸fz»ÕZÅŠz]{­€fŒ»Y‚ÅÃZŒ¿Z»€¯ ¥€»Ö Ì^—Z³\ °»€f»½Â̸̻¥€»kÁY{ÁÃ{Z¨f‡Y Äm{¶«Y|u½{€¯º¯‚Ë‚Ÿ¾Ì¯€f//Œ»Ä]Ä̏ÂeÁ{{€³Ö» Ö Ì^—Z³ÖËÂmħ€Ä]|{ZeÖ//ŒËZ»€³ĸÌ//‡ÁÕZ»{ |ÀËZ¼¿®¼¯ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Õ´·YdËZŸœÀ»Ä]{¼¿½YÂÀŸ½Zf‡YZ³¶»ZŸ€Ë|»ՁZ^Ƌ ¹€fv»µÁY½ÁZ »Ä»ZÀ//Œz]…Z//‡Y€]ÁÖËÂmħ€Á¥€» cYY{Y{Ö Ì^—Z³¥€»ÕZ»{ŠËZaÁµ€fÀ¯ÕÂƼmd‡ZË Z»€‡¶§½ZËZaZeÃZ»Õ{µÁYYZÅÄÌÀ̈uÁ|mZˆ»,ÕZÆ¿Z»Z‡, |Ë{€³|ÅYÂy¹Zn¿Y½Zf‡Yt˜‡{\e€»c] ½Zf‡€Æ‹t˜‡{¯~»dË»P»¹Zn¿YÕZf//‡Y{d¨³ÕÁ ½YZ°¼ÅÄ¿YÁÁºœÀ»c]Ä ]ZeÖuY¿€ËZ//‡ÁÃZŒ¿Z»€¯ ÕZÅ{ZÆ¿ÁZÆ¿Z»Z‡,cYY{YÄ]Ä mY€»Z]d¯€‹¾ËYևZ]|uYÁ cYY{Y{Ö Ì^—Z³¥€»ÕZ»{µ€fÀ¯ÁևZ]Ä]d^ˆ¿Öf·Á{ Y†adËZŸ¹|Ÿc{Á¹Y|«Y{Y€´Ìf¿Z‡Äm{Ze d§€Ë~ac½Z»Z‡¶v»{½ZƨYÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»”uZ] ՁÁZŒ¯d Àž»ZmÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì¼Å{Â¿ÕY‚³€]ՂËÄ»Z¿€] ‰ÔeÖ Ì^—ž]ZÀ»ÁՁÁZŒ¯և|ÀÆ»¹Zœ¿½Z»Z‡d‹Y{ZƛYՁÁZŒ¯֐ze ÕY€]Y½ZŒËY,ÕÁZÀ§ÁÃ|ËY\uZ֫¬uÁ̬֬uÕZ”ŸYÖËZ//‡ZÀ‹Z]{€¯|ÅYÂy d Àž»ZmÃZ´ŒËZ¼¿{d¯ZŒ»ÕY€]{ÂyÕZÅ{ÁZf‡{ÁÕ|À¼¿YÂeē€ŸÁŠËZ¼¿ |À¯\Ì£€eՁÁZŒ¯ į¾ËYÄ]dËZÀŸZ]{Á‚§Y½ZƨY½Zf‡YÖ Ì^—ž]ZÀ»ÁՁÁZŒ¯և|ÀÆ»¹Zœ¿½Z»Z‡†ÌË ¾Ë€f¼Æ»YՁÁZŒ¯Šz]½ÓZ §Á½Z‡ZÀ‹Z¯{cZÆ»t˜‡ÕZ¬eYÁՀfˆ³Š¿Y{ ֐zeÕZÅZÀ̼‡ÁZÅŠËZ¼ÅÕY‚³€]‚Ì¿µZˆ»Y,{‹Ö»[ˆv»½Z»Z‡¾ËY¥Y|ÅY {Y{Y€«½Z»Z‡¾ËYZ¯Âf‡{{-ÃZ´ŒËZ¼¿Z]½Z»ºÅՁÁZŒ¯Šz] ʇYÁÄ]½Zf‡YÖ Ì^—ž]ZÀ»ÁՁÁZŒ¯և|ÀÆ»¹Zœ¿½Z»Z‡YÖ¿Y{|«¾¼“½ZƨY Y€]Y½Zf‡Y{ՁÁZ//Œ¯֐zeÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿ÄfˆËZ‹ÕY‚³€]{€¼fˆ»ÖÅY€¼Å ÃZ´ŒËZ¼¿¾Ë€f¼Æ»½YÂÀŸÄ]ՁÁZŒ¯d Àž»ZmÃZ´ŒËZ¼¿į¾ËYÄ]ÄmÂeZ]d//‹Y{ Â̋ÁÖ¿ÂÀ¯–ËY€‹{ºÌ¿YÂf]ºËYÁ|Ì»Y,{‹Ö»[ˆv»Œ¯{ՁÁZ//Œ¯ÁÂu ÁÖÅY€¼Å¾ÌÀr¼ÅÁÖf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€aÁZŶ¼ ·YÂf‡{¶»Z¯dËZŸZ]-Z¿Á€¯ÕZ¼Ì] ½Zf‡YÖ Ì^—ž]ZÀ»ÁՁÁZŒ¯և|ÀÆ»¹Zœ¿½Z»Z‡ĸ¼mY–]Õ}ÕZÅÃZ´f‡{c|ŸZˆ» ½ZƨY½Zf‡Yd·‚À»Á½P‹{Á€yZ§ÖÅZ´ŒËZ¼¿ÕY‚³€]|ÅZ‹Äf‹~³½Âr¼Å,½ZƨY ÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿½{Â]̯֨Ä]ÄmÂe¹Á‚·€]|̯ZeZ]‚Ì¿½Z»Z‡†ÌËÂaÖ¬eÕ|Æ» ºÌ‹Z] ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Ä^ÀŒnÀaÁ½Zf‡YÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿d¯€‹Ö¸yY{ÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿€Ë|»Á¶»ZŸ€Ë|» Z]½ZƨY½Zf‡YÖ Ì^—ž]ZÀ»ÁՁÁZŒ¯և|ÀÆ»¹Zœ¿½Z»Z‡{”uZ]Õ{ |¿{€¯´f¨³ÁY|Ë{½Z»Z‡ֻ¼Ÿ–]YÁ€Ë|»ÁՂËÄ»Z¿€]½ÁZ »,†ÌË d Àž»ZmÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì¼Å{Â¿ÕY‚³€]ՂËÄ »Z¿€]œÀ»Ä]įĈ¸m¾ËY{ ½Zf‡YÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»½ZË|¼v»ZËÖ¸Ÿ,|‹¶Ì°ŒeՁÁZŒ¯ ½Y€¼ŸÁÄ ‡Âe½Z»Z‡Ö¿Z»Âe{Z̸̻Äm{Â]ŠËY‚§YÕY€]ՂËÄ»Z¿€] Y֋Y‚³ÁÃ|̇¹Z¼eYÄ]‚Ì¿ÃÁ€a¾ËYd¨³Ádˆ¿Y{Œ¯t˜//‡{ |‹ÄWYYĈ¸m{‚Ì¿½M ¹Z¼eY֋Y‚³Ä°ÀËY½ZÌ]Z]º«ÕY{€Æ‹½Y€¼ŸÁÄ ‡Âe½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|» {€°¸¼Ÿc{Á‚§Y,|‹ÄWYY½Y€¼ŸÁÄ ‡Âe½Z»Z‡ÄÅZ»ÕZÅÃÁ€a {€°¸¼ŸÄ¿Zfz^‹ÂyÁ{€¯Ö»Հ]Y€]Äf‹~³µZ‡Z]µZ‡ÕY|f]YÄÅZ»Ö·Z» YºÅÁÕ|»M{hÌuYºÅµZ//‡½ZËZa{įºËY{|Ì»Y {Â]Ö·Â^«¶]Z« ºÌ‹Z]Äf‹Y{ºÅ[»Äm{Â]ŠËY‚§YÕYÄÀ˂ÅhÌu [»Äm{Â]{Z̸̻įd‡YÃ|//‹ՂËÄ»Z¿€]{Á‚§YÖ»Z»Y®Ë€Ì» ÁÄ»Z¿€]ÕY€]ÖÅZ´¿ºÌ¿º//ŽMZÀ¯{ÁºÌÅ|]ŠËY‚§YYµZ//‡ ºËY{{€Ì´]Y€«Z¯Âf‡{{|ËZ]įÖËZÅÃÁ€a €]¢·Z]Ö¼«Z]½Z»Z‡ÕY‹{ºÅÁÀË|»dXÌÅ{ºÅ½Y€¼ŸÁÄ //‡Âe įÕYÄm{Â]¢Ë€¨e,{Â]Ã|‹[»Äf‹~³µZ//‡ÕY€]½Z»Âe{Z̸̻ ½Â̼̈¯ÕZ”ŸYÔ—YÄ]į|‹ª¬v»|{{Á|u{Â]Ã|//‹ª¬v» {‹[»Ás€˜»ºÅY‹¾v{Ze|̇Äm{Â]ÁÄ»Z¿€] ½Y€¼ŸÁÄ ‡Âe½Z»Z//‡ÕZÅÃÁ€aYÖ//Œz]Ä]ÃZ//‹YZ]Ö»Z»Y®Ë€Ì» ÕY|f]Yį{Â]€³Z¯½Z]ZÌyÄ̸]ZeÃÁ€a¾ËYĸ¼mY{€¯|̯Peº«ÕY{€Æ‹ ½Zf‡Â]ՁZ]€Æ‹ÕY~³µÁ|mÁՁZ‡ėÂv»,|Ì//‡ÕY{€]ÀÆ]Ä]µZ‡ Õ|À]€¼¯{և€mÂÌ¿\¿¾ÌÀr¼Å,|‹¹Zn¿Y½Z»Z//‡–‡ÂeºÅ€Ë|£ {Â]½Z»Z‡cZ»Y|«Y€´Ë{YÕY|ÅYÕZ°¼ÅZ]Ö¸Ÿ¹Z»Y ÖÀ§Á±‚]Z̈]ÕZÅÃÁ€aYÖ°ËYlŸ€ Ì·ÁÖv˜‡ćÃÁ€aÕÁ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ŠËY‚§YÕY€]ՂËÄ»Z¿€]Yº«ÕY{€Æ‹½Y€¼ŸÁÄ ‡Âe½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|» {Y{€^yµZ‡{½Y€¼ŸÁÄ ‡Âe½Z»Z‡Ö¿Z»Âe{Z̸̻Äm{Â] ½ÂÌ//ˆÌ¼¯ÕZ”ŸYÄ//ˆ¸mÄ]ÃZ//‹YZ],Ö»Z»Y®Ë€Ì»¶//”¨·YÂ]Y|Ì//‡ ,º«ÕY{€Æ‹½Y€¼ŸÁÄ ‡Âe½Z»Z‡{€Æ‹ֻԇYÕY‹Äm{Â]ÁÄ»Z¿€] Äm{Â]¢Ë€¨ecZ]»ĸ¼mYÂ“»|ÀqÄ]Ĉ¸m¾ËY{d//‹Y{ZƛY |‹Ö³|̇ ½Z»Z‡Äm{Â]{Á‚§Yº«ÕY{€Æ//‹½Y€¼ŸÁÄ //‡Âe½Z»Z//‡¶»ZŸ€Ë|» ÕZÅÁ€Ì¿Á€¼uYµÔŽY€´eZn¿‰ÔeZ]d¨³¹ÔËY½Zf‡Y€¼uYµÔÅdÌ ¼m¶»ZŸ€Ë|» d§ZËcZn¿À¼Ì‡Ä¿Zy{Á{Ã|‹Zf§€³Âf¯Y€eÃ|À¿YÖ»{€» ¾ËY{Հ^¯YÖ¸Ÿ€¤YÖ¸Ÿ,¹ÔËY½Zf//‡Y€¼uYµÔÅdÌ ¼mֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä//] cZ̸¼ŸÖ´ÀÅZ¼ÅÁµ€fÀ¯‚¯€»Z]ÖÀ¨¸e…Z¼eÖa{Á€»Y€Æ›Y| ]d‹Y{ZƛYÂy À¼Ì‡Ä¿Zy{Á{Âf¯Y€eÃ|À¿Y½|‹Zf§€³€]ÖÀ^»ÃZ¼‹½Zf‡Y€¼uYµÔÅdÌ ¼m ¹Y‚ŸYÄi{Zu¶v»Ä]€Æ‹Ã{½Zf‡€Æ‹cZn¿Á{Y|»YºÌeĸZ§Ô]{Z]Mc|uÁÕZf//‡Á |¿|‹ Z]ÁÖ»{€»ÕZÅÁ€Ì¿®¼¯Z]€¼uYµÔŽY€´eZn¿Äi{Zu¾ËY{{€¯tˀeՀ^¯YÖ//¸Ÿ |Àf§ZËև€f‡{Ã|‹Zf§€³{€§Ä],dË|mÁ‰ÔeZ][Ô̇{cZn¿֐zeÃZ³Z¯{ZnËY Ä]€¼uYµÔÅ{Y|»YÕY|¿{Á‚§YÕÁ |¿{Y{cZn¿Ä°¸Æ»YYÕÁ¾»Y¶v»Ä]µZ¬f¿YZ]Á ½Zf‡Y€¼uYµÔÅdÌ ¼mÕZÅÁ€Ì¿Ád‡Y½ZÀ—¼ÅÄ]ÖË´z‡ZaÃ{Z»MՁÁÄ¿Z^‹c |ÀfˆÅ½ZÀ—¼ÅÄ]Ö¿Z‡{Y|»YÃ{Z»M¦¸fz»g{YÂu{¹ÔËY {Y{€^yÖ]ÂÀm½Z‡Y€yÕYÃ{Zm¶¬¿Á¶¼uÁÕY|ÅY¶¯€Ë|» Y|ÅYÕÁ€Ì¿€¨¿YŠÌ]dÌ·Z § Ö¿Zfˆ»ÕY|ÅYcZ̸¼Ÿ{ µZ §Ä]ÄmÂeZ],½Zf‡YÕYÃ{Zm¶¬¿Á¶¼uÁÕY|ÅY¶¯ÃY{Yֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä]ZÀ] ÁÄ¿ZyY|ÅY[Z]YŠÌ]Äf‹~³dŸZ‡֗,Ö¿Zfˆ»ÕY|ÅYÖ¿Zf‡YÃZ³Y€«½{Â] Ã{YµÔmÄ·Y|‡Y d‡YÃ|‹µZ §½Zf//‡YÖeԏY»ÕZÅÂv»{ÕY|ÅY`̯YYŠÌ] Ä¿{€³{¥€]‰Z]Ä]ÄmÂeZ]{€¯½YÂÀŸ,½Zf//‡YÕYÃ{Zm¶¬¿Á¶¼uÁÕY|ÅY¶¯€Ë|» ½Zf‡YÕZÆÅY|{,€´Ë{½Zf‡€Æ‹{½YZ]‰Z]Á½Zf‡€Æ‹{½Zf‡Y€Ì´§€]ÕZÅ ¹Z¼e{{{€e½Zf‡YÃY†Ì¸aÁÕY|ÅYÕZźÌe­€fŒ»‰ÔeZ]į|Àf§€Ë~a€ÌiZeZʼnZ]Y YŠÌ]{Á‚§Y¾ÌÀr¼ÅÕÁ |‹Z]Ö»Y€«€]½YÁc]½Zf‡YÖ¸YÁÖ¿Zˀ‹ÕZÅÂv» ŠÌ]Á{·|ˀ³[Á€§€]‰Za®¼¿Á¾‹¶»Z‹ÕY|ÅYcÓY¾Ì‹Z»Y¿YÃZ´f‡{ Y€f»Â¸Ì¯Ö]Á€§€]Ä]®¼¿Á¾‹¾e{Á|uYÃ{Z¨f//‡YZ]Y|ÅYÕÁ€Ì¿€¨¿Y {¾Ë€§Zˆ»Y€¨¿{Y| eÁÖ¿Z‡{Y|»YÁ{ÂyÄ]¾ÌÀr¼Å |ÀfyY{€a½Zf‡YÕZÆÅY ’v»Ä]Ã|‹¹Zn¿YՂËÄ»Z¿€]…Z‡Y€]{Y{Ä»Y{YÃ{YµÔm |¿|‹Ã{Y{½Z°‡YZÅÄ¿ZyY|ÅY ÖËZf‡ÁÁ֟€§ÕZÆÅY€ËZ‡{Ö]Á€§€],Ö¿Zˀ//‹ÕZÅÂv»dÌ “ÁY½ZÀ̼—YµÂu cZ̸¼Ÿ,¹ZËY¾ËY{{€¯|̯PeÕÁ d§€Ë~acÖ¿Zfˆ»ÕY|ÅYÕZźÌe–‡Âe½Zf‡Y Ö¸°Œ»‚Ë‚Ÿ½Y|¿Á€Æ‹Ze{Y{Ä»Y{YµZ §Á€¼fˆ»c]֋Za®¼¿Á¾//‹ÁÖ]Á¥€] cY‚ÌÆneZ]‰Z]Ã{Z»McÄ]ÕY|ÅYÕZÅ`̯YÁ|À‹Z]Äf//‹Y|¿ÖeԏY»ÕZÅÃY{ ‚Ë‚ŸÕZÅÖ¿Zf‡YºÅÁ½ZÀ—¼ÅÄ]{Á‚§Y½ZËZa{Ã{YµÔm |¿Y{”uZÅÃ{Zm{¶»Z¯ ½{Â]Z]YÄr¿ZÀqÁ|ÀÀ¯d§ZË{ZÅÃYcZŸÔ—YÄ¿Z»Z‡ªË€—YZ0 ¼fu{‹Ö»Ä̏Âe dËZ‡ÁÕZ˳¾¨¸eÃZ¼‹¾ÌÀr¼Å|ÀÀ¯d¯€u|¿{¼¿¶Zu½ZÀ̼—Y€œ¿{»Âv» ÕY€]½ZÀ—¼ÅÕ´z‡ZaÄfŸZ‡c¾ŒÌ°ÌaYÁÂ//Œ¯ÕZÅÃYdˀË|»‚¯€» d‡Y½Zf‡YÕZÅÃ{ZmdÌ “ÁYÖ¿Z‡Ô—Y Ê»{€»ÉZÅ…Z¼eÄ]–y€]ÊË´z‡ZaœÀ»Ä] ½ZÀ¼‡½Zf‡Y©€]žËÂed¯€‹¶»ZŸ€Ë|» d§ZË”u|»Z‡‚¯€»{ ©€] žËÂe d¯€‹ dÌ·ÂXˆ» Á dË»Z» ÁÂu { Ê»{€»ÉZÅ…Z¼eÄ]ÊË´z‡ZaÉZf‡Y{ •Z^eY œÀ» Ä] :d‡Y ÊÀf¨³ .d§ZË ”u "|»Z‡" ‚¯€» { d¯€‹ ¾ËY ¶»ZŸ€Ë|» ,½ZÀ¼‡ ½Zf‡Y ɇ» |¼v» |̇ ,111 ¾¨¸e ÃZ¼‹ ªË€— Y cZËZ°‹ Á ZÅZ“Z¬e Ä] ʳ|̇ ÄÀÌ» { Ê»{€» •Z^eY Ê°Ì¿Á€f°·Y Ä¿Z»Z‡ ‚¯€» { ½Zf‡Y ©€] žËÂe d¯€‹ ¶»ZŸ€Ë|» Á ÀË|» cZÌÅ †ÌW Ã{Y {€¯ÊË´z‡ZaÊÀ¨¸eÉZÅ…Z¼eÄ]ÁÃ{€¯Y|Ìa”u "|»Z‡"d·Á{ Á ¹{€» ½Z¯€fŒ»Á½Z̓Z¬f»Z]©€]žËÂe¶»ZŸ€Ë|»–y€]•Z^eYÄ»Z¿€]¾Ì»ZÆq{{‹Ö»ÁM{ZË Äy€‡,Š‹{Á€ÅZ‹,ćÖ»ZÌ»ÕZŽZf‡€Æ‹Yį,Ã|Ë{€³Y€«€]ÖÀ¨¸e…Z¼eÃ{‚¿Za,½Zf‡Y d‡YÃ|‹s€˜»d‡YÂy{®Ë¹Y|¯€Å‚Ì¿Zˆ»€³Á€ÆŒË|Æ»ÁÁ{½Z¤»Y{,Á{ ÖËZf‡Á©€]¾Ì»ZeÂ“»Z]{»ZÆq,Ö»{€»ÖÀ¨¸eÕZ“Z¬eÃ{‚¿ZaÂ¼n»Yd‡Y€¯}¶]Z« ¾Ì]€]Z »ÖËZÀ‹ÁÕY€«€]d‡YÂy{{»Ä//‡,ֿ¿Z«cZ»|yÃ{Á|v»YkZyª—ZÀ»Á {d¯€‹½ZÀ¯Z¯‰ÔeYÖ¿Y{|«Á€°Œe{»®Ë,©€][Z Œ¿Y½Â»Y€ÌaZ“Z¬eć,ÖÅY ®ËÁ{»ćÕY|»Y{ÁÄ¿Zz¸³,ՁÁZŒ¯[MÕZÅÃZq©€]¾Ì»Ze,Ö¿Z‡d»|y ,ÄuÁ€˜»ÕZÅZ“Z¬e½Â»Y€ÌaįÃ{Â]Ö§€»©€][Zˆuc¢·Z^»{€œ¿|Ë|neºÅ{» |‹ÄWYY½Zf‡Y©€]žËÂed¯€‹¶»ZŸ€Ë|»–‡Âe¹ÓÄÌ]YÂm Ä^À‹lÀaÁ{½Zf‡Y©€]žËÂed¯€‹¶»ZŸ€Ë|»ʻ¼ŸcZ«Ô»Ä»Z¿€]{Z‡Ö»½ZŒ¿€—Zy dÆm|À¿YÂeÊ»©€]½Z¯€fŒ»Á½Z̓Z¬f»Ád‡YY€«€]€Æ›Ê·Yt^dŸZ‡YÄf¨Å€Å |ÀËZ¼¿²ÀÅZ¼Å¾¨¸eÃZ¼‹Z]ʻ¼ŸcZ«Ô»Ä»Z¿€] -d§€³cֈ¿Y€¨À¯ÂW|ËÁcÄ]Ö¼‡Y€»{ º«ÕZ¨]MÖÀˀ§MŠ¬¿YÁ€Ì¿€ËÁÖ¿Y{|« ¹{€»dËZ“\ˆ¯{ Y ,«½Y€ËY_[_¦·Y_Äf¨Å€Å» Ö//¸» ‰Âa ª¬ve ½ZÀˀ§MŠ¬¿ Y ¶Ì¸ne º//‡Y€» { Á€Ì¿ €ËÁ [M d¯€‹ ֻ¼Ÿ –]YÁ ‰Y‚³ Ä] .{€¯ Ö¿Y{|« º« ½Zf‡Y [ԓZ§ Á [M d¯€‹ ¶»ZŸ€Ë|» _[_¦·Y_Äf¨Å€Å» ŠËÂa ¥Y|ÅY ª¬ve ½ZÀˀ§MŠ¬¿ Y Ö¿Y{|« º‡Y€» ,º« ½Zf‡Y [ԓZ§ Á ÕY|¿Zf‡Y{YÂm¹Z»Y¾·Z‡{ Á€Ì¿ €ËÁ ½ZÌ¿Z¯{Y Z“ €f¯{ Ö//ˆ¿Y€¨À¯ ÂW|ËÁ ”u Z] «½Y€ËY ¶»ZŸ€Ë|»Âa©{Z€f¯{Ä]YÁ€Ì¿€ËÁ€Ë|¬es·Ĉ¸m¾ËY{º«Y|¿Zf‡Y |‹Y‚³€]º« Ö¸Ÿ€f¯{Ä][Z˜y{Ây€Ë|¬es·{Á€Ì¿€ËÁ {€¯Y|ÅYº«½Zf‡Y[ԓZ§Á[Md¯€‹ ¥€u[¦·Yd‡YÃ{ÁMº«½Zf//‡Y[ԓZ§Á[Md¯€//‹¶»ZŸ€Ë|»Âa©{Z½Zm Ö¿Y{Z]M Á Ä ‡Âe ,|Ì·Âe ÕZÀ]€Ë ©€] Á [M ,d‡Y½MÕZÀ]€Ë,Z¯€ÅÕZ^¨·YÁd‡YZ^¨·Y¾ËZ£M ÕY‚´f»|y ÕY€] žÌ‡Á Ö¿Y|Ì» ,«½Y€ËY_[_¦·Y_Äf¨Å€Å» Ö¸» €Ì³Y€§ ŠËÂa Á d‡Y ½Z¼ÀÆÌ» €Ë|¬e s· ¾ËY Ä»Y{Y { ½ZÌ¿Z¯Y €f¯{ .d‡Y ½ZÌ¿Y€ËY YÁY‚‡ Á ÄfˆËZ‹ į Ö¿Y€ËY ¾fyZ‡ Ä] ®¼¯ Á Ö¸» ŠËÂa ¥Y|ÅY ª¬ve { º« ½Zf‡Y [ԓZ§ Á [M d¯€‹ ¶»ZŸ€Ë|» ÕZʼnÔe Ä] ÃZ‹Y Z] ª¬ve{Ö·Z ]ZÀmÖÀˀ§MŠ¬¿ ʇYÁ Ä] :d‡Y Ã{€¯ ½ZŒ¿€—Zy ,«½Y€ËY_[_¦·Y_Äf¨Å€Å» d¯€u¾ËYY€¼f‡YÄ]€œ¿ÁµZ‡¹Á{ļ̿{,½Y€ËY_[_¦·Y_Äf¨Å€Å» ŠËÂa¥Y|ÅY Ö¿Y{|«ŠËÂa¾ËY{½Ze|À¼‹YŠ¬¿Ád¯Z//Œ»Y,µZ‡{d¯€]€aÁ½Z]Zf//‹ ŠËÂa¾ËYYÃ|¿Z»Ö«Z]ÕZÅÄf¨Å{{Y{ªiYÁZmd‡YÃ{€¯|̯Pe½ZËZa{Á€Ì¿€ËÁ |ËZ¼¿Ö» ¾Ì»PedÆm{Y{Ây֟Zˆ»¹Z¼eŠÌaYŠÌ]Â̴¿YÁ‹Z]½ZÀr¼Å|Ì·ÂeŠÆmµZ‡{ d§€³|ÌÅYÂyZ¯Ä]¦Ë€‹¹{€»€fŒÌ]Äq€ÅdËZ“\ˆ¯Á‚Ë‚Ÿ½ZÀ—ÁºÅ©€]Á[M Z¨]MÄ¿YÁM¿ÁÄ¿Z«ÔycZ»|«YYY|¿Zf‡Y€Ë|¬e |Å{Ö» ½ZŒ¿ «½Y€ËY_[_¦·Y_Äf¨Å€Å» ŠËÂa :d¨³ Ö¿ZÀz‡ { º‡Y€» ¾ËY { ‚Ì¿ º« Y|¿Zf‡Y ַYd‡Ż®ËÄËZ‡{ZeÄf§€³¶°‹ÕÂv»Ä»Z¿€]ÕY€]Á€Ì¿cYÁ{¹‚mÖ»‚Ÿį [Zf‹€a d¯€u Ä] ÃZ‹Y Z] dˆ»€‡ ¹Y€Æ] €f¯{ {€^]ŠÌaÄ]Õ|À]½Z»…Z‡Y€]YZÅÄ»Z¿€]|¿YÂf] ÁY‚Å€]¢·Z]ÕZ^fŸYZ]ÖËZÅÃÁ€ad‹Y{ZƛY º« ½Zf‡ { «½Y€ËY_[_¦·Y_Äf¨Å€Å»ŠËÂa {Y{{ÂmÁÄÀÌ»¾ËY{ՀË|¬e€³YÁÃ|̇ÕY{€]ÀÆ]Ä]ŠËÂa¾ËY\·Z«{µZË{Z̸̻ ‰ÔeÁÂu¾ËY{įÖ¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿ÁÖfˀË|»¶»YŸÁŒ¯©€]Á[MÄ »ZmÄ]d‡Yª¸ f» º«½Zf‡Y[ԓZ§Á[Md¯€‹ÄËÁÄmÂeÁÄ¿YÁM¿,Ä¿Z«ÔycZ»Y|«YY¾ÌÀr¼ÅÕÁ |ÀÀ¯Ö» {€¯€°ŒeÁ€Ë|¬e[ԓZ§Á[Md ÀZÌ¿{»cY‚ÌÆneՁZ‡Ö»Â]Á¶yY{dyZ‡Ä] Á€f»ÕZÅZ˜«¹Zu{YŠËZ¼¿ Z¿Á€¯…Á€ËÁµZ¬f¿Y®ˆËŠÅZ¯dÆm ¹Zu{YŠËZ¼¿Y‚]YɁY|¿YÃYYÄ»ÂuÁ½Y€ÆeÉÁ€f»ÕY{€]ÀÆ]d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» ‰Y‚³Ä] {Y{€^yd¯€‹¾ËYdËZ‡ÉÁ€]½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{ÉZ°¼ÅZ]Á€f»ÕZÅZ˜« ‰Â¿€§Ä»ÂuÁ½Y€ÆeÉÁ€f»ÉY{€]ÀÆ]d¯€//‹¶¸¼·Y¾Ì]»YÁcZ—Z^eYdˀË|» [Á{Yʌz]Z¿Á€¯…Á€ËÁÄ]Ôf]Y®//ˆËµ€fÀ¯Ä]®¼¯œÀ»Ä]d¨³dz]¿ €“ZuµZu{ÁÃ|‹Ã{Y{ZfyYÁÄÌÆeZž³YÁ֣¸‹ŠËZ¼¿ÕY€]d¯€‹dËZ‡ ½Y|¿Á€Æ‹¹Â¼ŸÕY€]Á|‹ɁY|¿YÃYlÀaÁZÆq,ć,Á{,®Ë•Â˜yÉY€]ŠËZ¼¿Y‚]Y Š‹•Â˜yÉY€]ÃZ»¾¼Æ]µÁYZeY‚]Y¾ËY{€¯tˀedz]¿ d‡YÃ{Z¨f‡Y¶]Z« Á½Y€ÆeÉÁ€f»ÉY{€]ÀÆ]d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» {{€³Ö»ħZ“Y‚Ì¿½Y€ÆeÉÁ€f»d¨ÅÁ dËZ‡Ä]Ä mY€»Z],€¨‡Z£MY¶^«ZeºÌÅYÂyÊ»½Y€§Zˆ»Á½Y|¿Á€Æ‹Yd¨³Ä»Âu ¹Zu{Y ½Y‚Ì» Y metro.tehran.ir Ö¿ZŒ¿ Ä] Ä»Âu Á½Y€ÆeÉÁ€f»ÉY{€]ÀÆ]d¯€‹ ÕZŽZ» Ä] {Ây €¨‡ Ä»Z¿€] dŸZ‡ ÖËZn]Zm Z] Ze |¿Â‹ ž¸˜» Á€f» ÕZÅZ˜« { dÌ ¼m µZu{ Äzˆ¿ ,Y‚]Y ¾ËY d‡Y ÊÀf¨³ .|]ZË ŠÅZ¯ Y Z¿Á€¯ …Á€ËÁ µZ¬f¿Y ®ˆË ,€ec¸y Á d‡Y ՀƋ dˀË|» { ÕÁM¿ Á ŠÅÁ„a ÃYÂÀŒm { \zfÀ» Ä¿YÁM¿ s€— Ä ‡Âe Ä] ¡Â¸‹ Á Ê —Z¬e ÉZÅ ÃZ´fˆËY Ê»Z¼e { Y‚]Y ¾ËY Z] ½Y€§Zˆ» Á ½Y|¿Á€Æ‹ ÊËZÀ//‹M ÉY€] Ê¿Z‡ Ô—Y @tehran_metro …{M Ä] d¯€‹ ¹Y€³Zf//ˆÀËY Äv¨ { Á €À] c .d‡Y Ã|‹ صفحه 7 Õ{Ä^ÀŒ°Ë €^»Z‡{ µÁÓYÕ{Z¼m ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ €^y {€¯և€]ÄËZ»€‡YZ]{YÖÅZ´ŒËÓZaÃÁ€³{Zf«Y½ZÆm ŻMļÌ]Ã|¿YcZ»|yY…ZaZ³Ád¨¿d¯€‹ {€¯Ö¿Y{|« ÄÀ´¿®ˆË½Y€´¿ÄËZ»€‡YZ]½Y€³¶Ì¸ve ÕYğ¼n»½YÂÀŸÄ]ŻMļÌ]Y…ZaZ³Ád¨¿d¯€‹ {€¯€°ŒeÁ€Ë|¬e|Æ f»Á´z‡Za,ºnˆÀ»,ÖÀ§ Z³Ád¨¿d¯€//‹,ZÌ//‡MļÌ]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] lÀaÄ»Y{Y{ZÌ//‡MļÌ]ÕYļÌ]Ã|¿YcZ»|yY…Z//a ,½Z»{ָ̼°eÕZÅļÌ]{d¯€‹Á{¾ËYÕZ°¼ÅµZ//‡ …ZaĬ˜À»µY»YÁ¾¯Z»YՁ‡ŠeMÁÁ{Ây,և|ÀÆ» {€¯€°ŒeÁ€Ë|¬e,Ö]ÂÀm ,¾Ë{Z]{ ˆ»Ä]d¯€‹¾ËYÖ·Z‡YÄ»Z¿{,‰Y‚³¾ËY€]ZÀ] ¹ÔŸY¾¼“,ŻMļÌ]¶»ZŸ€Ë|»ÁÀË|»cZÌņÌË\ËZ¿ ļÌ]cZ»|yYd¯€‹¾ËY½YY~³ļÌ]ÕÓZ]Õ|À¼fËZ“ ,ºnˆÀ»ğ¼n»{€°¸¼ŸY,Äf//‹~³µZ‡lÀa{ZÌ//‡M ¾ËY¹ÁY|e€]ÁÃ|//‹Ö¿Y{|«ŻMļÌ]|Æ f»Á´z‡Za Z³Ád¨¿d¯€‹,d‡YÖÀf¨³ d‡YÃ|‹|̯ZeÕZ°¼Å Ö¸»d¯€‹ğ¼n»€ËÕZÅd¯€‹Yְ˽YÂÀŸÄ]…Za ÕZÅļÌ]Š‹Âadve½ÂÀ¯ZeµZ//‡Y½Y€ËYd¨¿ {Y{Y€«ŻMļÌ]ÕYļÌ]ÕZÅÄf‹€ËZ‡Á½Z»{ָ̼°e dÌ·ÂXˆ»ÁÃ|‹†Ì‡PeÃZ»Õ{µÁY{d¯€//‹¾ËY Ä //‡ÂeÁÖ]ÂÀm…ZaՁZ³½Y|Ì»ÕZŁZ§Ä̸¯Ä //‡Âe Ã|Ɵ€]YևÁ{€§Á¾//Œ¸³,Ö·Z¼‹…ZaՁZ³¾Ë{ZÌ» ½‚z»¾Ë€f³‚]½YÂÀŸÄ]Ö]ÂÀm…Za­€fŒ»½Y|Ì» {Y{ Ö Ì^—Z³€WZy}Yּ̿ÖËZÆÀeÄ],½ZÆmÁÂ//Œ¯ՁZ³ d‡YÃ{Y{ÕZm{Ây{Y½Y€ËY \m»į{Y{Z¯Âf‡{{YÕ|{{Á|u Y€««ZÀb‹»|À¿Z»֘ËY€‹{‚Ì¿ºÆ‡¾ËYd‡YÃ|‹ {€Ì´] €“ZuµZu{Ö//ŒËÓZaÃÁ€³įd//‡Y€¯}Ä]¹Ó €œ¿|»‚Ì¿YZŽM|ËZ]į{Y{d̼ÅYZ]®ˆË|Àq |«Äq€ÅįY€qd//‡YYw€¿cZ^iµÁY,{Y{Y€« €f//ŒÌ]Yw€¿Z]ÖÅZ´//ŒËÓZacӐv»cY{Z ¾ËYÕY€]Հf//ŒÌ]ÕÁM{Â//‡Zœf¿Y{€Ì³c ºËY{ZÅd¯€‹ YÃ{Z¨f‡Y€]ÖÀ^»ZÅÖfŒ¯½|‹ÕZ^mY¹Á{®ˆË ÖfŒ¯Zed‡YÃ|‹\m»Â“»¾ËY,­Zady‡ |¿ÁZÌ]µÂ¿Zf»Ä]ÕÁÖfÀ‡ÕZÅdy‡ÕZmÄ]ZÅ ,{‹Ö»[ˆv»‚Ì¿®ˆË¾Ë€f¼Æ»į¹Â‡®ˆË Ä»Y{YÄÀ´¿®ˆËYœÀ»,{Y{¹Z¿«ÄÀ´¿®ˆË» Ä]d¨¿cYÁ¦Ì¨ze½{Â]Y{Ä»Y{Y€Ì£Z˽{Â]Y{ d‡YZÅÃZ´ŒËÓZa Ã|»M|Ë|aÖ³ZeÄ]įZÅÃZ´//ŒËÓZa¹ZÆq®ˆË d‡Yֈ̸´¿YÕZ¿Á€¯…Á€ËÁğZ‹Y®ˆË,d‡Y ‘€§Z]į|ÀÀ¯Ö»ÖÀÌ]ŠÌaÄËZ»€‡YZ]½Y€³¶Ì¸ve P EFORWARDd¨¿cYÁÕZŦ̨zeÄ»Y{Y ¾Ë|],|‡€]|uYÁ{Á|uÄ]ÖÅZ´ŒËÓZaÕZÅd¯€‹ ÃÁ€³¾ËY[~mՀfŒÌ]ÕZÅÖ´ÀË|¬¿¹YM¹YM\Ìe€e |‹|ÅYÂy –yÄ]ÖÅZ´ŒËÓZaÕZÅ{Z¼¿€fŒÌ]‚Ì¿Ö·Z°ÌÀ°e€œ¿Y d¼Ì«ŠËY‚§YZœf¿YÁ|¿YÃ|//‹®Ë{‚¿{ÂydËZ¼u {Y{{ÂmÁÃ|ÀËMÕZÅÄf¨Å{ZŹZƇ¾ËY d‡Z¼‹¾»Y¶v»(Y€¼Å¶uZ‡),{Y{|»Á‚mÖ³|¿ ÁY€¼ÅºfˆÌ‡Â¯YÄ //‡ÂeZ]¹Z³ºÅՁYļÌ] Հ]Z¯€Ì̤eZ],\ //‹ÕÁÀÆ]Ä»Z¿€]ÕY€mY €Æ‹¾ËYÄ]Y½ZˀfŒ»Z]•Z^eY‚¯€»,¶]Z]Ä^ //‹ {€¯¶¬fÀ»ÖfˆËÂeÁ®q¯ Ä]ÃZ]¾ËY{ՁYļÌ]¶»ZŸ€Ë|»ÕZÌfz]|Ìn» Ö³{Â//‡M¹Âƨ»ÕZ¬·Y¥|ÅZ]d¨³Z»Z´¿€^y Z˲ÀË|¿€^Ë,Ä»Z¿ļÌ]¾f//‹Y{YÖ//‹Z¿€—Zy ÀÌn¿¾ËY¶Ì¼°eÕY€]į|‹Z£M|¿€]ՁZ‡Z] ¶a½Zˀf//Œ»ÁՁYļÌ]¾//Ì]|//ËZ]¹Á{¹Z³{ †¼·ÕY€]½YY~³ļÌ]Ze|//‹Ö»{ZnËY֗Z^eY Ã|ËYÁcY€œ¿ʬ¿,cÔ°Œ»|À¿YÂf]Ö³{‡M½M |¿Y~´]½ZÌ»{Z»Z]Y{ÂyÕZÅ ÕZÅŠ‹ÂaÁÁ€»YÖ³|¿ÕZÅŠ·ZqÕZÌfz] Ádˆ¿Y{ZË{|»Á‚m|À¿Z»YZÌ¿{»ÕYļÌ] ļÌ]Á{Y{Š»YM¶uZ‡Ä]ZÌ¿Y~³ļÌ]d¨³ ÕY€]Y½Z°»Y¾ËYY€¼Å¶uZ‡ՁY|¿YÃYZ]ՁY d‡YÃ{€¯ºÅY€§Š¿ZˀfŒ» ‚¯€»{ÕZ‡Á…·Zq\ //‹Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ Ä]{€¯|//̯Ze,|Àf//ˆÅµZ §½Y|¿Z»½Zf//‡Y ÕY€mYZ],¶]Z]Ä^ ‹Ö¿Zˆ¿YÕZÅÁ€Ì¿š¨uœÀ» d̟“»|¿YÂeÖ»Ä//Ì·ÁYÖ·Z»¾Ì»Pehv]Z0 //§€ Ä^ //‹Հ]Z¯€Ì̤eÁÖ//zeÕZʼnÂ//»M |‹Z]Äf‹Y{ ¶uZ//‡Ze|//‹¦Ë€ eZÆ¿MÕY€]Õ|Ë|mŠ¬¿, ÄfŸZ//‡ÄqZb°Ëºf//ˆÌ‡cÄ]Y€//¼Å |‹Z]Œ¯€‡Y€‡{½ZˀfŒ»Õ´z‡Za s€—¾ËY{ՁYļÌ]Ä°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]ÕZÌfz] ,{Ây½ZÀ¯Z¯š¨uÁÁ€Ì¿¶Ë| eYÕÁ{¾¼“ ZÆ¿MdËZ“\¸mÁ½ZˀfŒ»Ä]ÖË´z‡ZaÕY€] Ä»Y{Y,d‡YÃ{€¯Y€¼Å¶uZ//‡Y|¿YÃYÄ]¹Y|«Y ֟ÂÀf»cZ»|y,Y€¼Å¶uZ//‡½Z‡ZÀ‹Z¯{Y{ ÕZÅÄf‡YÂyÁcY{Z¬f¿Y,ZÅÃ|ËYÕÁMž¼m|À¿Z» ÕZf‡Y{Yd¯€//‹Ze|ÀÅ{Ö»ÄËYY½Zˀf//Œ» |ÀËZ¼¿ÖÅY€¼ÅՀfŒ»ZÌ¿€]ÖÀf^»cZ»|yÄËYY ՁYļÌ]{€¯½Z//Œ¿€—ZyՁYļÌ]¶»ZŸ€Ë|» Ö¿ÂÀ¯Ö·ZfÌnË{ÕZÌ¿{{¾Ë¿ÕZÅY‚]Y{Y{ÁZ] ²ÀÅZ¼ÅZ]ÁÃ{Y{€Ì̤eY½Z»Á½Z°»ÕZŁ€», ÁÕÁMÂ//¿Z]ļÌ]Z¯Á\//ˆ¯ÕZ”§ՁZ//‡ ½Zˀf//Œ»Z]•Z^eY‚¯€»,ÁÕÁZÀ§cÓÂ//ve Ղ¯€»½Z¼fyZ‡{ÁdzfËZaµ{{,|¿YÂeÖ»‚Ì¿ |‹Z^¿€¬fˆ» {”Y€¼Å¶uZ//‡”½Z¼fyZ‡{Â//‹Ö»ÁM{ZË ½Y|¿Z»½Zf//‡YÖfˆËÂe€Æ‹,€//ˆ¸]Z]¶uZ‡ {Y{Y€« ½Y€Æe…Â]ʻ¼ŸÉZ¼¿ Y|¬» ŽyZ‹ ¶¯ŽyZ‹ €Ì̤e   ½Y€Æe…Â]{Ê·Z»ÉZÅÃZ´À]¹ZƇ|¿ÁÄ]ÊÅZ´¿ ½Y€Æe…Â]{¶¯ŽyZ‹Z]µÂaɀ³Y{‡|¿ÁĈËZ¬» ½ÁºÅ¶¯ŽyZ‹ µZË{Z̸̻ YZ]‰Y    ͘й ¶¯ŽyZ‹ cÔ»Z »{Y| e µZË{Z̸̻ cÔ»Z »‰Y   ZÅ®¿Z]ŽyZ‹ Ê·Z»ÉZÅŽyZ‹ž¼m ͘й ͘й ºÆ‡½Â̸̻ cÔ»Z »ºnu  ͘й ͘й  ½ÁºÅ¶¯ŽyZ‹  ½ÁºÅd¼Ì«ŽyZ‹ ͘й ͘й Ͳ͘й  ¶¯ŽyZ‹   Ͳ͘й Ͳ͘й Ͳ͘й  €f·Z §d¯€‹ŽyZ‹  d¯€‹ d¼Ì«ŽyZ‹  d ÀŽyZ‹  ʋY Ê¿Ád¼Ì«ŽyZ‹ Ͳ͘й  µÁYYZ]ŽyZ‹ Ͳ͘й  ¹Á{YZ]ŽyZ‹ Ͳ͘й  ÁZÀ‹{YMŽyZ‹  ±‚]d¯€‹ ŽyZ‹ Ͳ͘й Ͳ͘й ͘й Ͳ͘й Ͳ͘й ¾ÌŒÌaÉZ¯Á{½Y€Æe…Â]{Ê·Z»ÉZÅÃZ´À]ÄËZ¼¿ ÄËZ¼¿ €Ì̤e €Ì̤e Y|¬» ŽyZ‹¹Z¿    ZÅ®¿Z]ŽyZ‹     Ͳ͘й  Ͳ͘й   €Ì̤e  Ê·Z»ŽyZ‹   ZÅÉY~³ÄËZ»€‡ŽyZ‹  ²À˂̷Ê·Z»€ËZ‡ŽyZ‹    …Â]¶¯ŽyZ‹ ½Y€Æe…Â]ºÆ»ÉZÅŽyZ‹dÌ “Á €Ì̤e €Ì̤e Y|¬» ŽyZ‹     ±‚]d¯€‹ŽyZ‹ d¼Ì«€Ì̤e Ó{ d¼Ì« ĸ»Z »¶]Z«ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À¾Ë€eÃ{Z]€a Äf‹~³Äf¨Å{   †¿ÁY À¬¿ ,|Àf‹Y{YÖÅ{Z]¾Ë€fŒÌ]įÖ«YÁY½ZÌ»Y,Â]Y€ËYÄ¿Z»Z‡ÕZʼnY‚³Ä]ÄmÂeZ] {Y{ŽÌze{ÂyÄ]ÖÅ|] Äf‹~³Äf¨Å®ËµÂ—{YÖ»ZƇÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À¾Ë€eÃ{Z]€aÄf¨Å€ÅÄ^À‹   †¿ÁY ¾ÌeÔa ºÌ¼ec{įÖÀ »¾ËYÄ] {Â]Y{Ây€]©YÁYÄ̬]Ä]d^ˆ¿Հe\‡ZÀ»Ö³|¿Â‹|¬¿Y{Z‹Y©YÁY ÓZ]ՀË~a®ˆËZ]½YY~³ÄËZ»€‡ÕY€]Ö»ZƇÕZÅ©Á|À ºÌÅ{Ö»Y€«Ö//‡€]{» µÁYYZ]ŽyZ‹  ¹Á{YZ]ŽyZ‹            d ÀŽyZ‹     ½ÁºÅd¼Ì«ŽyZ‹ €Ì̤e d¼Ì«€Ì̤e Ó{ d¼Ì« Ä·{Z^»|uYÁ ‚¸§¹Z¿     d¯€‹d¼Ì«ŽyZ‹    Ê¿Á|¿Âa †»     ʋY Ê¿Ád¼Ì«ŽyZ‹    ®Ë€f»¾e {Ó§     ¶¯ŽyZ‹    ®Ë€f»¾e d·Z^¯     ½ÁºÅ¶¯ŽyZ‹    ®Ë€f»¾e ÉÁ     €f·Z §d¯€‹ŽyZ‹    ®Ë€f»¾e ¾ÅM²À‡ |ËZ¼¿ĸ»Z »Y½MÖ³{Z‡Ä]ÁÃZe¯½Z»{|¿YÂf],‰Á€§Á|ˀyÄ]Y~³ÄËZ»€‡ Ê¿ZÆmÉZÅYZ]{Êf ÀcY‚¸§d¼Ì« www.irabo.irÖÅ|]©YÁYÕZËZe¦·Y-Â]Y€ËYÄ¿Z»Z‡YÄf§€³€] ZÀ‡Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« …ZÀ°‡Y½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ» Ê´f¨Å ‰Á€§  ¶^«ÉZ¯Á |ˀy ‰Á€§ |ˀy YÂ¿    ¾Ìq½YÂË    ¾Ìq½YÂË  †Ì¸´¿Y|¿Âa  †Ë‡®¿Y€§  |W‡½Á€¯  ƒÁ€¿½Á€¯  |W‡½Á€¯    ƒÁ€¿½Á€¯    |ÀÅÄÌaÁ       d¯ZŒ»©YÁY {Z‹Y |ÀÅÄÌaÁ ¾aYƒ¾Ë|°Ë Z°Ë€»MÓ{     Z°Ë€»MÓ{    ÃZmY Zfˆ‹    ÃZmY Zfˆ‹   Y{Z¿Z¯Ó{  Ä̯€e€Ì·     Ä̯€e€Ì· Á¾Ì¼ÅÄ] Ä̇Á¶]Á Äf‹~³µZ‡{ Ä̇Á¶]Á ©Y€ŸZÀË{| ZÌ·Y€f‡YÓ{ Ê]ÂÀmÀ¯½ÁÁY‚Å ½ZnËZ]}McZÀ»     ©Y€ŸZÀË{|     ZÌ·Y€f‡YÓ{    Ê]ÂÀmÀ¯½ÁÁY‚Å  ½ZnËZ]}McZÀ» d‡YÃ{€¯\ˆ¯ÖÅ{Z]|{ Z]"…ZaÄËZ»€‡‰Y{Za"©Á|À‚Ì¿Y www.rasamfunds.comÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À|Ze€¨-¹Z‡Ä¿Z»Z‡YÄf§€³€] |{Äf‹~³ÃZ»{Ã{Z] ©Á|À¹Z¿ ¦Ë{ 6.58 ZÀ‹MºÆ‡ 6.07 ½Y€ËYÖ¸»®¿Z]ÕY‚³Z¯­€fŒ» 5.79 …ZaÄËZ»€‡‰Y{Za 5.55 Ö¸»Ä ‡Âe­€fŒ» 5.45 {‚ËÕZËÂa†ÌeZˆËY­€fŒ» 4.93 ½Y{Z¯±‚]¹ZƇ 4.89 ¹ZƇ½Z³€^yČË|¿Y 4.65 ½ŻZaÕY‚³Z¯ 4.42 ¾Ë¿{Zf«Y®¿Z]­€fŒ» 4.21 d̬§Â»ÁÁ€Ì§ ÖÅ|]YZ]cÔ»Z »cZŸÔ—Y d//‡YÃ{Â]µZË{Z̸̻ ÖÅ|]YZ]‰Y¶¯,ÖÅ|]YZ]{ÃZ»Õ{cÔ»Z »{ d¼Ì«ŠËY‚§Y¾Ë€fŒÌ] d‡YÃ{Â]µZË{Z̸̻ Á€»YYZ]{ÖÅ|]©YÁYcÔ»Z »‰Y,¾ÌÀr¼Å |{½Y‚Ì»Ä]ÁµZË d¼Ì«Z]{Z‹YÊf·Á{d¯ZŒ»Ä]•Â]€»Äf‹~³ÖeÔ»Z »ÁÄ]d^ˆ¿ ÁY{ZÀ̇d ¨À»­Â°YÄf‹~³ÖeÔ»Z »ÁÄ]d^//ˆ¿d¼Ì«ŠÅZ¯¾Ë€fŒÌ],¾ÌÀr¼Å d‡YÃ{Â]   Zfˆ‹ ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|ÀÄ]|¬¿ÄmÁkÁ€yÁ{ÁÁ  ÃZmY |‹{YÁÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|ÀÄ]µZË{Z̸̻ Ž·Zy—Ä]Z0 ŸÂ¼n»ÃZ»Õ{Ä^À//‹ćÁ{ {Z̸̻ ÄËZ»€‡kÁ€yÁµZË{Z̸̻ Á¾ËY{ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À¶¯Ä]ÄËZ»€‡{ÁÁ ÕZÅ©Á|ÀYŠÌ]½ZÌ»¾ËY{ d//‡YÃ|//‹{YÁZŽMÄ]µZË{Z̸̻ Ž·Zy—Ä]ÁÃ{Â]µZË µZË{Z̸̻ Z]į|¿{Â]d]Zi|»M{Z]ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À¾ËY,–¸fz»ÁÖ»ZƇÕY~³ÄËZ»€‡ {ÁÁŽ·ZyÁ|¿{€¯d^iÁ¾ËY{Y|¬¿ÃÂmÁ½Zˀm¾Ë€f//ŒÌ],ÖmÁ€yµZË{Z̸̻ ÁÕ{ÁÁ ÁµZË{Z̸̻kÁ€yŽ·ZyÖ»ZƇÕZÅ©Á|À d‡YÃ{Â]µZË{Z̸̻ ZÅ©Á|À¾ËYÄ]ÄËZ»€‡ xËZe¾ËY{ZÅ©Á|À¶¯|¬¿½ZˀmĈËZ¬»Z] |¿YÃ{Â]ÁÄ]ÁµZË{Z̸̻ {ÁÁŽ·ZyZ]‚Ì¿–¸fz» {xËZe¾Ì¼Åd^ˆ¿Ä]ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|ÀÂ¼n»{įd§ZË{½YÂeÖ»,Äf‹~³µZ‡{Á¾Ì¼ÅZ] Ž·Zy—Ä]¾ÌÀr¼Å d‡YÃ|‹Ã{Á‚§Y½Z‹ÄËZ»€‡ÖmÁ€yÄ]|{ÁÕ{ÁÁÄ]|{,Äf‹~³µZ‡ |¿YÄf‹Y{Äf‹~³µZ‡{xËZe¾Ì¼ÅÄ]d^ˆ¿ՀfŒÌ]|¬¿½Zˀm|{ www.rasamfunds.comÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À|Ze€¨-¹Z‡Ä¿Z»Z‡YÄf§€³€] Y{Z¿Z¯Ó{  Ä^e{ÖÅ{Z]|{ \ˆ¯Z]"½Y€ËYÖ¸»®¿Z]ÕY‚³Z¯­€fŒ»"ÕY~³ÄËZ»€‡©Á|À Äf‹~³Äf¨ÅÖ»ZƇ©Á|ÀÖÅ{Z]¹Â‡Ä^e d§€³Y€«Ö»ZƇÕZÅ©Á|À¾Ë€eÃ{Z]€a¹Á{     ¾aYƒ¾Ë|        Z^ {YY   ÃZmY©YÁY ‚Ë€^e  †Ë‡®¿Y€§  Äv]Y€»©YÁY    d¯ZŒ»©YÁY    "ZÀ‹MºÆ‡"ÕY~³ÄËZ»€‡©Á|À |¿€Ì´]ÀÆ]½MÖÅ{Z]YÁÄf§ZË”uÄËZ»€‡YZ] {€¯d^iZÅ©Á|À¾ËY¾Ì]{YÃ{Z]¾Ë€fŒÌ]|{ Ã{Z]d^iZ]Äf‹~³Äf¨Å{    Zfˆ‹   cYZ»YºÅ{ ÃZmY  ÁÂË                 †Ì¸´¿Y|¿Âa {Z¼¿ ÁÂË  ©YÁYÂ¿ cYZ»YºÅ{ |ˀy |̇€‡xËZe  ‰Á€§ Ö¿ZËZad¼Ì«  |ˀy {”uÕY€]Ö§Z¯d«ÁÁŠ¿Y{įd‡YÕ{Y€§Y\‡ZÀ»ZÅ©Á|À¾ËY |ÀfˆÅ\‡ZÀ» {ºÌ¬fˆ»€Ì£—Ä]|À¿YÂeÖ»ZÅ©Á|À¾ËY{ÕY~³ÄËZ»€‡Z] |¿Y|¿YÄËZ»€‡YZ] Ö°¿Z]µ{Z »Ã{Z] |{  ‰Á€§ ԗ  YÂ¿ Äf§€Ë~a½Y€‹Z¿½Y€ËY…Â]Y€§‰€Ë~a€Ë|»Äf¨³Ä] Ä]¦¸°»¹Á{ÁµÁYYZ]|À¿Z¼Å¥|ÅYZ]{Ã|‹ Y…Â]Y€§Á…Â]½Z»Z‡Ö£Ô]YcY€¬»dËZŸ d̼¯Zu,cZŸÔ—YÕZŒ§YÄ]•Â]€»cY€¬»ĸ¼m |ÀfˆÅẠ̀ÁÖf¯€‹ {ÁÁhv]µZ//‡ÕY|f]YY,dyY{€aÃY‰Y‚³Ä] ¾ËYZeZ»Y |‹€e²¿€aÄËZ»€‡YZ]Ä]ZÅ_McZf‡Y ÖaMcZf‡YÂÀÅ,Ã|¿Z»µZ‡½ZËZaÄ]ÃZ»ćįĜv· {ÁÁY€^yµZu€ÅÄ] d‡YÃ|//Œ¿YZ]¾ËY{YÁ Հ^y¾Ë€e¶¼fv»½ÂÀ¯Y…Â]Y€§Ä]ֈbed¯€‹ YZ]Ä]{ÁÁÕY€]ÁM¿ÕZÅZ¯Á\ˆ¯Yįd‡Y d‡YY€«½M¶»ZŸ€Ë|»Äf¨³ª^—Á|‡Ö»ÄËZ»€‡ …Â]Y€§Ä]Z¯Á\ˆ¯¾ËY{ÁÁ|ÅZ‹½Zf//ˆ»{ ºÌ‹Z] ÁZÅ_McZf//‡Y{ÁÁÕY€//]Ä//¯ּƻÄ·Z//ˆ» hv]Ã|‹s€˜»…Â]Y€§Ä]ÁM¿ÕZÅZ¯Á\ˆ¯ ÕZ̈]įd//‡ZÆ¿MÖ·Z»¾Ì»PeÁÕY~³ÄËZ»€//‡ |¿YÂeÖ»ÄËZ»€//‡YZ]Ä]ZÆ¿M{ÁÁ|Àf//ˆÅ|¬f » Հ´Ë{ÕZÅÖ¿Y€´¿¶//]Z¬»{Z»Y |//‹Z]Šz]|Ë¿ ÁÁM¿ÕZÅZ¯Á\ˆ¯Ö·Z»ḑZ¨‹¾f//‹Y|¿|À¿Z» ¾ËYÄ]ZÅ_McZf‡Y{ÁÁÕY€]½{€¯¶¼ŸÖ¿ZnÌÅ {Y{{ÂmÁ‚Ì¿YZ] ZÅZ¯Á\ˆ¯¾ËY{ÁÁÕY€]…Â]Y€§Zf‡Y¾ËY{ Ã{Y{\Ìe€e¥|ÅYZ]¹Z¿Ä]ÖËY‚n»YZ]…Â]Ä] ¶ÌƈeZÅZ¯Á\ˆ¯Â¿¾ËYÕY€]{ÁÁ–ËY€//‹Ze ZeÄ°ÀËYÁYZ]¾ËYdÌ·Z §Z¯ÁZ//‡Ä¿ZÆ]Ä] {‹ ºÅY€§ZÅZ¯Á\//ˆ¯ÕY€]{ÁÁ–ËY€//‹½Y‚Ì»Äq ‰€Ë~a€Ë|»,Ö¸]Z¯cY{Z//‡Z¿Â»¡Y€//‡Ä],d‡Y {YÁYZ]³Ád¨³s€//‹įºÌf§½Y€ËY…Â]Y€§ †¿ÁY  ½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ»Z¼Ì¿Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« ՁYÕZÅÄ·YÂu |Ì¿YÂyֻĻY{Y d‡{{…Â]Y€§{ֈbe‰€Ë~aÄnÌf¿ d‡Yև€] …Â]Y€§Ä]{Ây{ÁÁY€^yֈbeÄ°ÀËYÄ]ÄmÂeZ] …Â]Y€§‰€Ë~a€//Ë|»Y,Ã{Y{µZ//ˆ»Y€yYÁY{ –ËY€‹½ÂÀ¯YZËMįºË|Ì//‡€aYµYÂ//‡¾ËY,½Y€ËY Ã|‹ºÅY€§…Â]Y€§Ä]d¯€‹¾ËY{ÁÁÕY€]¹Ó •Á€Œ»‰€Ë~aÄ]ÄmÂeZ]{Y{t̓ÂeÖ¸]Z¯.d‡Y |¿€]Z]†Ì»YMŠ¿Y{ÁÕÁZÀ§½Z»Z´//ŒÌad¯€//‹ …Â]Y€§d¯€//‹‰€Ë~acZÌŁYÖ//ˆbeÕZne Öy€]ÄWYYÁÄÌÆeÄ]•ÂÀ»d¯€‹¾ËY‰€Ë~a,½Y€ËY Ö·Z»ÕZÅcĸ¼mY½Y€ËY…Â]Y€§Ä]­Y|» Ä]ÖÆfÀ»ÄÅZ»Š‹ÃÁ{Ä]•Â]€»Ã|//‹և€]Zˆu YÖf‡YÂy{­Y|»įZn¿MY |‹ÃZ»ÂˀƋ ­Y|»¾ËYև€]Y†a,Ã|//‹ÄWYYd¯€//‹¾ËY {0Y{|n»d¯€//‹¾ËY‰€Ë~a,…Â]Y€§–//‡Âe Ö¿Z//‡Ô—YÖËZÆ¿ÄnÌf¿Ás€//—‰€Ë~acZÌÅ {‹Ö» ÄqZ0 ‡Z‡Yįd‡Y¾ËY{Â//‹Ö»s€˜»į֟“» YZ]Ä]|À¿YÂeÖ»Ö¸uY€»Äq{ÁÖËZÅZ¯Á\//ˆ¯ ¾ËY{…Â]Y€§‰€//Ë~a€Ë|».|ÀÀ¯{ÁÁ¥|//Å ÕZÅd¯€//‹{ÁÁœÀ»Ä]¥|ÅYZ]d¨³Ę]Y Á½ZÌÀ]Š¿Y{€Ì£,½ZÌÀ]Š¿Y{,±‚]Á–‡Âf»,®q¯ Y|¿YºŒqįÃ|‹¶Ì°ŒeÖËZÅ_McZf‡Y¾ÌÀr¼Å Z»Y,|¿Y{ÕÁM{Â//‡ZË|‹YÖÀ‹Á¶Ì//ˆ¿ZfaÁ Y¹Á{ÁµÁYÕZÅYZ]{‰€Ë~a–ËY€//‹YÖy€] ½Y‚Ì»,¥|ÅYZ]{‰€Ë~a{Ö¸Y­Ô» |¿Y|¿ Äf‹Z^¿Y½Zˁ{‡{ÂmÁ¹|ŸZË{ÂmÁ,{‡,ÖËYY{ ZË|‹¶Ìˆ¿ZfaÄ°¸]dˆÌ¿Ö¼¯ÕZÅZÌ »€ËZ//‡Á   ÁZÀ‹{YMŽyZ‹  ¶^«ÉZ¯Á ŽÌzŒeÄ]…Z‡Y¾ËY€] d‡Yd¯€//‹ÕÁM{‡ ¾‹ÁY|¿Yº//Œq{ÂmÁc{,‰€Ë~aÄf̼¯ ¶^«ĸu€»{įÖËZÅd¯€‹,ÕÁM{‡ZË|‹Y ÖÀf^»Y{ZÆ]©YÁY¾ÌÀr¼ÅÁ|ÀfˆÅÕY{€]ÀÆ]Y ¾ËY{‰€Ë~a¶]Z«,ZŁZÌf»YÁZÅs€—,Z//ÅÃÁ€a€] |ÀfˆÅYZ] {ÁÁÃY,µÂ^«¶]Z«ÕÁM{‡¹ÁY|e …Â]Ä]ZÅ_McZf‡Y ,YZ]ħZ¯,ÓZ¯ÖnË{|À¿Z»ÖËZÅd¯€‹{ÁÁ½ÂÀ¯Y ¹ÔŸYÄËZ»€‡YZ]Ä]{ÁÁÕY€]Ö//ˆbeÁÂbÌ//‹ €´Ë{ZÅd¯€//‹¾ËYįÖ·Zu{ |//¿YÃ{€¯Ö³{Z»M ½YÂÀŸÄ]Á|¿€Ì³Ö¼¿Y€//«ZÅ_McZf//‡YÀ»{ c¾ËY{ |¿Â‹Ö»Ö¬¸eÁM¿ÕZÅZ¯Á\ˆ¯ ÁM¿ÕZÅZ¯Á\ˆ¯ZËMį|ËMÖ»ŠÌaµYR//‡¾ËY ‰€Ë~aÕY€]ZÅ_McZf‡Y|À¿Z»Y֘ËY€‹|ËZ]‚Ì¿ .|À¿Y~´]…Â]Y€§{ {ÁÁ»{€¯½ZÌ]ÃZ]¾ËY{…Â]Y€§‰€Ë~a€Ë|» €œ¿Ä]\//‡ZÀ»Ö¿Z»,…Â//]Ä]ZÅ_McZf//‡Y ¾ÌÀqdÌ·Z §Á€‹Á†Ì//‡Pe½Z»Yį|‡Ö» Á|‹Z]Äf‹~³ZÌ¿{»ÃÁ{¶«Y|u,ÖËZÅd¯€//‹ Ä] |À‹Z]Ã|̇{Ây½Zˀf//Œ»½ZÌ»{dÌ·Â^¬»Ä] Äf‹Y{ÁŠÌaÖ·Â^«¶]Z«ÕÁM{‡¹ÁY|e€´Ë{½ZÌ] †aÁM¿ÕZÅZ¯Á\ˆ¯YÖy€]ÁYÄf¨³Ä] |À‹Z] ¹ÁY|eÄ]d^ˆ¿½ZÀ̼—YÁÖ§Z¯dÌ·Â^¬»\//ˆ¯Y ÕZÅZ¯Á\//ˆ¯À»{€//´Ë{,ÖeMÕÁM{Â//‡ ¾ÌÀqÕY€]‰€Ë~a–ËY€//‹Á|¿€Ì³Ö¼¿Y€«Z//a¿ Ę]Y{Z»Y-d‡ZÅd¯€‹€´Ë{Ä]ZŒ»ÖËZÅd¯€‹ ½Z//‹ÕÁM{‡¹ÁY|e{»{įÖËZÅd¯€//‹Z] ,Za¿ÕZÅ_McZf‡Y|À¿Z»{Y{{ÂmÁÕ{Zˁ|Ë{€e {Á|uÖ°¿Z]µ{Z »Ã{Z]Z]Zfˆ‹¾Ë¿ʟZ¼fmY¾Ì»ZeÃZmY,ÖÅ|]YZ]ÃZ»Õ{cÔ»Z »{   d§€³c…Â]Y€§‰€Ë~a€Ë|»Õ‡Y YZ]{{Âm»©YÁY½ZÌ»{YÖÅ{Z]½Y‚Ì»¾Ë€fŒÌ]d‡YÖ°¿Z]{‡w€¿Z]ĈËZ¬»¶]Z«w€¿¾ËY|{  {Ád‡YÖÅZ»|ÀqįÄËZ»€‡YZ]ÕZÅÃÁ€³YÖ°Ë ÖÅZ´ŒËÓZa{Z¼¿,d‡YÃ|‹½YY~³ÄËZ»€‡Á¹{€»½Z] ֌ËÓZad¯€‹¶»Z‹d·Á{¹Á{ETFįY€Ëd‡Y ÄËZ»€‡…Z‡Y€]ÖÅ{Z]©Á|À¾ËY½ÂÀ¯Zeįd‡Y ,Â“»¾ËYd̼ÅYÄ]ÄmÂeZ] d‡YÄf//‹Y|¿½YY~³ ºËYÃ{€¯և€]ÄËZ»€‡YZ]{YÖÅZ´ŒËÓZaÃÁ€³ {€b‡Y­€¯½Y‚Ì»,{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y‰Y‚³Ä] Z»Y,{Â]Ö¨À»ZÌ//ˆ]½Z̈]Ze¶§{ZÅÃZ´//ŒËÓZa {Y{ZÅÃZ´//ŒËÓZaÄ]įÖËZŦ̨zeZ]d¨¿cYÁ ÄËZ»€‡YZ]{ÖÅZ´//ŒËÓZaÕZÅ{Z¼¿Ze|‹\m» ÕZŶ§Ä]d^ˆ¿Ö]Ây{€°¸¼Ÿ½Zfˆ]Ze¶§{ {€b//‡Y­€¯€“ZuµZu{Á|ÀÀ¯Ä]€neÄf//‹~³ {ÂyµZ»€¿t˜‡Ä]Ö^//‡ZÀ»ŠËY‚§YZ]ZÅÃZ´ŒËÓZa ÃZ´ŒËÓZa{€b‡Y­€¯ÖÀ ËÖ·ZŸt˜‡Ä¿|¿YÄfŒ³€] d‡YÃ|̇Ó{{Á|uÄ]ZÅ ­€¯į|ÀÀ¯Ö»ÖÀÌ]ŠÌaÄËZ»€‡YZ]½Z//‡ZÀ‹Z¯ Äf‹Y{Ä»Y{YZÆ]Á½Zfˆ»ÕZŶ§{Ö¸ §{€b//‡Y Ä»Y{Y‘€§Z]ÁÖÀÌ]ŠÌa¾ËYª¬ve‘€§Z] |//‹Z] ÕÁM{‡,ZÅÃZ´ŒËÓZaÄ]d¨¿cYÁ¦Ì¨ze¾f§ZË |‹|ÅYÂy€fÆ]Z̈]ÖÅZ´ŒËÓZa{Z¼¿ d˂»ÖÅZ´//ŒËÓZaÕZÅ{Z¼¿YÖy€]€“ZuµZu{ |¿Y{ÖÅZ´ŒËÓZaÕZÅ{Z¼¿€ËZ‡Ä]d^ˆ¿Ö]ÂyÖËZÅ {Âyd¼‡Ä]YՀfŒÌ]ÄËZ»€‡{‹Ö»\m»į ‚¸§    ®Ë‚Ë€^ed¨¿ÃZ´ŒËÓZa,Ŀ¼¿½YÂÀŸÄ],|ÀÀ¯[~m į{Y{‚Ë€^eּ̋Á€fa¹Z¿Ä]ğ¼n»€Ëd¯€//‹ ¾ËYį,|‹|ÅYÂyÄÌ·ÁYē€ŸµZ//‡€yMZeÓZ¼fuY |ÅYÂyd¯€‹¾ËYÕÁM{‡{Õ{Zˁ€ÌiZeÂ“» ¾ÌÀr¼Å Y€°e¶]Z«€Ì£ÕÁM{Â//‡Äf^·Yd//‹Y{ YÕ|{ÄËZ»€‡ŠËY‚§Y½ZƨYd¨¿ÃZ´ŒËÓZa ÖÅ{Z]¾Ë€fŒÌ]Z]ÖÅ|]©YÁY Ä·{Z^»|uYÁ  ÕÁM{‡ŠËY‚§Y¶»ZŸÂ“»¾ËYį{Y{Z¯Âf‡{ ŠËY‚§YYºÆ‡¾ËYdÌ]Y~mZ»Y{‹Ö¼¿d¯€‹¾ËY Zœf¿Y½Y€³¶Ì¸veÁ½YY~//³ÄËZ»€//‡Äf^·Y |Å{Ö» YÖ¸ §|{Y€fŒÌ]Ö¸ÌyÄËZ»€//‡ŠËY‚§Y|{ |Àf‹Y{ ÄËZ»€//‡ŠËY‚§Y‚Ì¿…Z^Ÿ|À]d¨¿ŠËÓZa¾ÌÀr¼Å Ê¿ZÆmÉZÅYZ]{ZÆ]½Y€³cY‚¸§d¼Ì« €Ì̤e  Ê´f¨Å Ö¼ÌÅY€]Y֔e€» ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³ news morteza@gmail com ¥|ÅYZ]{ÁM¿ÕZÅZ¯Á\ˆ¯‰€Ë~aÖ¸YÕZÅ­Ô»և€]     €Ì̤e ÄËZ»€‡YZ] Ä^ÀŒ°Ë€Å {Zf«Y½ZÆm d‹Y{|{Z^ˀ¬e½Y‚Ì»Z]ÁµZË d¼Ì«Z]ZÀ̏ d^ˆ¿cY€Ì̤e Á{ÁÁ ¶¯ –¸fz» Ö»ZƇ d]Zi|»M{Z] %159 kÁ€y Ö´ÀË|¬¿ |{     www.irabo.irÖÅ|]©YÁYÕZËZe¦·Y-Â]Y€ËYÄ¿Z»Z‡YÄf§€³€] ÖÅ|]YZ]¶¯ …Â]Y€§ …Â]     µZË{Z̸̻YZ]‰Y   {Z̸̻cÔ»Z »‰Y µZË    cÔ»Z »ºnu  cÔ»Z »{Y| e {ÁÁ %94    kÁ€y 272%    ¶“Z¨e صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه جهان اقتصاد

روزنامه جهان اقتصاد 7478

روزنامه جهان اقتصاد 7478

شماره : 7478
تاریخ : 1399/10/04
روزنامه جهان اقتصاد 7467

روزنامه جهان اقتصاد 7467

شماره : 7467
تاریخ : 1399/09/22
روزنامه جهان اقتصاد 7466

روزنامه جهان اقتصاد 7466

شماره : 7466
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه جهان اقتصاد 7465

روزنامه جهان اقتصاد 7465

شماره : 7465
تاریخ : 1399/09/19
روزنامه جهان اقتصاد 7464

روزنامه جهان اقتصاد 7464

شماره : 7464
تاریخ : 1399/09/18
روزنامه جهان اقتصاد 7463

روزنامه جهان اقتصاد 7463

شماره : 7463
تاریخ : 1399/09/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!