روزنامه جهان اقتصاد شماره 7478 - مگ لند
0

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7478

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7478

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7478

ˆz¿ Ä»Z¿Á¾Ìf f«Y Z { É ½Y€ËY ÃZ¼‹ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ Õ{Ä^ÀŒnÀa  Õ{YMZÆ]Ä°‡ԗd¼Ì« ÁÂË Ó{Z¼Ì¿Ä·YÂuYYZ] €^»Z‡{ µÁÓYÕ{Z¼m  ¶¯ŽyZ‹½Y€Æe…Â] µZËÃZ¼‹®eÄv¨ ®aÁY|^‡d¨¿d¼Ì« {€¯tˀŒe½Y€ËY¥ZÀY©ZeY†ÌW |̟\‹Ö¿Y€³Z]Ä]Z¬»ÕY€]¥ZÀYcY|ÌƼe Äv¨ Ä·Z¬»€‡ {€¯{Z¬f¿Y{Zf«Y½ZÆmZ]´f¨³{½YZ‡ÃÂ^¿YՀ‡Y€‡½Â¿Z¯€Ì]{ Z¿Z‹†°Ÿ ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁŠ¬¿¶Ì¸¬e ¾°ˆ»Ö¿ÁZ e®ËÄ] {Y{€^yd¨¿€ËÁ½ÁZ » Äv¨ ¥€»dˀË|»•€‹Ä]ZÆ]Z³¥~u [Ô¬¿YY†a,½Y€ËYĸ¼mY½ZÆmÕZÅŒ¯ÕZŀƌ¿Ô¯{ÖÀ̌¿Ä̋Zu¶” »ÁÃ|Ë|a ¶°‹,½MY†aÁd¨¿d À½|‹Ö¸»Ád̗Á€Œ»[Ô¬¿YY| ]½Z»Œ¯{ÁÖf À ½Ô¯‰Â»ZyÕZ¼Ì]Ä]½MYÁ€»Yį|‹s€˜»ՀƋcÔ°Œ»Yְ˽YÂÀŸÄ]Ád§€³ {‹Ö»{ZË‚Ì¿ZŀƋ Ä¿ÓZ‡½Z‡ZÀ‹Z¯Öy€]Äf¨³Ä]Á{Y{µZ^¿{Ä]ÕZ̈]Ö´Àŀ§–֟Z¼fmYcZ ^eįÕYÃ|Ë|a d‡YŠËY‚§YµZu{|{Ze ½YZ‡ÃÂ^¿YՀ‡Y€‡½Â¿Z¯€Ì]{,dmZuÂa|̋€§Z]{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y,Ę]Y¾Ì¼Å{ |‹ZËÂmÃ|Ë|a¾ËY¾f§€³¶°‹{YՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁŠ¬¿ÁdyY{€a´f¨³Ä] hv]Ây{d¨³Äf‹~³ÕZŵZ‡{ÖÀ̌¿Ä̋ZuŠËY‚§YÃZ]{dmZuÂa|̋€§ {ZÀf‡YÄ] ºËY{YZÌuY½Â¿Z«Z»Ö¼‡€Ì£ÕZÅÃZ´f¿Â°‡ÁÃ{‡€§ÕZÅd§Z],ÖÀ̌¿Ä̋Zu ½Z»ZÆÀeÄ¿Z»YºË{€¯Ö»ZÌuYYÃ{‡€§ÕZÅd§Z]Y|{Ä¿ÓZ‡|ËZ]Z»,½Â¿Z«¾ËY d‡YÄf‹~³½M€¼ŸYºÅÖ·Z‡ćÁ{Ä°¸],Ã|‹¹Z¼e½Â¿Z«¾ËYÄ·Z‡ {Y{{ÂmÁįÖ¸°Œ»¾Ë€f³‚],€“ZuµZu{{Y{Ä»Y{Y½YZ‡ÃÂ^¿YՀ‡Y€‡½Â¿Z¯€Ì]{ —Ä]Z»įd‡Yd‡{ÖeZ^ŸÄ],{Y|¿€ËÁZ»ՁZ‡€Æ‹ÁÂuÁ¾°ˆ»įd‡Y¾ËY Z»Yd‡YÁÂuÁ{€Å€ËÁºÅֻԇYÕZ«MÁºËY{Œ¯{ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁÖ¼‡ Ä»Z¿€]Ô¼Ÿ,{Y{ՁZ‡€Æ‹ÁÃYÁÂu{įÖËY€mYÕZÅdË»Z»{| eÁÕÁdÌ·ÂXˆ»| ] įºÅՂÌq½MÁd‡YÃ{€¯dz‡ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁÕY€]Y¾°ˆ»ÁÂu{ՂË Ã{Y{wÄf‹~³Ä·Z‡{¾°ˆ»ÁÂu{Ö¨¸fz»ÕZÅÖ»Z¿Â‡,ºÌÀ¯Ö»Ã|ÅZŒ»ºËY{Z» d‡YÃ{Y|¿wÃ{‡€§d§Z]ÕZÌuYÁd‡Y Äv¨ Äm{Â] dˆÌ¿|Ì·ÂeŠÆmÕZÀ^»€] ÃZ´Œ¿Y{½Z´^z¿Á½YÂm½Y€´ŒÅÁ„a”Ÿ Ö¸‡ÂeZ“ €´Ë{ÉZÅÄv¨{ d‡Ż d·Á{cZÌÅĈ¸m{Ö¿ZuÁ ºËY|¿Z¿Á€¯¾ˆ¯YÁÄÌÆeÁ|Ì·ÂeÕY€]Ö¿Y€´¿pÌÅ ¾ˆ¯YÁÄÌÆeÁ|Ì·ÂeÕY€]Ö¿Y€´¿pÌÅZ¿Á€¯ÄÀÌ»{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÂƼm†ÌË Z¯Ä]Y{Ây½YÂeļŽZ»{d‹Y|Æ]cYÁºÅÁՂ¯€»®¿Z]ºÅd¨³,ºËY|¿ {€Ì³Ö»Y€«¹{€»ZÌfyY{kZyÁ¶yY{Y¾ˆ¯YÁºÅ|¿{€¯ՂËÄ»Z¿€]Á|Àf§€³ |‡€]|Ì·ÂeÄ]Ã|ÀËMÕZÅÃZ»{Ö¸yY{¾ˆ¯YÁºËYÁ|Ì»YºÅÁ YZ]ÁÄ ‡Âe {€¯|̯Ze½Y€ËY­€¼³Õ´Àz‡ Ö]‡¶»ZŸÓZ¯{Zˆ§ÁYŽÌze¹|Ÿ ևZ‡YÕZÅÓZ¯½|‹įÁ€f»Á {ZÀ‡YµZ¬f¿Y¹|Ÿ,YŽÌze¹|Ÿd¨³½Y€ËYÖ»Ô//‡YÕÂƼm­€¼³Õ´Àz//‡ ÖeY{YÁևZ‡YÕZÅÓZ¯įd‡YÖ¸»YŸ¾Ë€f¼Æ»¹ÓÕZŁÂn»d§ZË{¹|ŸÁdÌ°·Z» |À¯Ö»Ö]‡{ZÀ]{Y |Ì·Âe {€¯¹ÔŸY†¸n»ÕZÅŠÅÁ„a‚¯€» {Ó§ÀÌn¿{ÕZfyZ‡ÕZÅŠ·Zq{ÂmÁ |ÀfˆŒ¿\¬Ÿd¨¿Áԗ Äv¨ ZÅÖfË{»Z¯d¼Ì«|‹Ä]ֈ̸´¿Y|Ë|m…Á€ËÁdˆËY µZ¤e€a{½Y€ËY€Ì¨‡ ¶¸¼·Y¾Ì]¶ËZˆ»…ZÀ‹Z¯®Ë |ÀfˆÌ¿{ÂÀŒyZÆ¿MZ]cŒ»½Á|]¹Zm€]Ä]Z°Ë€»MdŒ³Z]YZÅÖËZaÁY į¾ËYÄ]x//‡Za{¶¸¼·Y¾Ì]¶ËZ//ˆ»…ZÀ//‹Z¯¾ËY Z°Ë€»MÁY|¿YÄqZ//e½Y€ËY®ÌeZ¼¸bË{Zf§Ád//‡Ż dŒ³Z]ÕY€]•€‹ž“ÁYÖÀÌ//Œ¿\¬ŸÄ]YZaÁYÁ cY€¯Y~»Ĭ]Z‡d¨³.d//‡YÄf//‹Y{d·Zy{¹Zm€]Ä] €Ì^ eÄ]įZaÁY®Ë„eY€f‡YÃZ^f‹YÁµZ‡{†ËZa €œfÀ»Á|¿{Y|¿Ä»Y{YYZ¯cY€¯Y~»½MY| ]½Z‹{Ây ¾ËYZ]|¿|¿Z»½Y€ËY{ÕÂƼmd‡ZËcZ]Zzf¿YÄnÌf¿ ՀfŒÌ]ZÌf»Y,|ËZÌ]Ö¼eZyY| ]Öf·Á{€ÅįµÓ|f‡Y ºÆ]ZÆ¿McZ^‡Zv»Á|»M{Y„¿Õ|¼uY| ]Z»Y{Y{|ÅYÂy YÃZ^f‹Y½M|ÅYÂz¿€´Ë{ZaÁYį{‹Ö»hŸZ]dzË ¾°¼» |¿Z¼¿½Y€ËY{cZ]Zzf¿YÄnÌf¿€œfÀ»Á|À¯Y€°e Y,|ÀÅYÂz]ZÆ¿Mį|‹Z^¿ՂÌqcZ]Zzf¿YÄnÌf¿d//‡Y į|¬¿MÄ¿Z»Yd//‡YºÆ»½Y€ËYÖyY{cÓ{Z »Á¾ËY Ä]»ÃÁԟÄ] |//À¿‚]À³½MÄ]Y¹Zm€]d//‹Â¿€‡ Ö//ˆ¯½Y€ËY{į{Y{½Z//Œ¿€ÌyYÕZŁÁ{†¸n» Ã|ÀËM{|ËZ‹Ád‡YÃ{€°¿¾ÆaՂ»€«‰€§ZÆ¿MÕY€] {Œ]ºÅ€eY‹{–ËY€‹ \¸—sԏYÁZÅY€´·ÂY{€¯½Z//Œ¿€—ZyÂa½Z»€Æ« įd‡Y½Y€ËYdv¸»Ä]ÁdˆÅ¹Zm€]|À˳Ö»ZÅ ÕZ”ŸY€ËZ‡įd‡Y¾Ì¼ÅºÅZÅY€´·ÂY¥€u |‹Z] Ä]d//Œ³Z]Y†aÃZ]{Z»Y|¿{€³€]½MÄ]{Á¹Zm€] {ÂmÁ¦Ì—Á{¾ËY½Z//Ì»Õ|m¥ÔfyYZ¼fu,¹Z//m€] ¥ÔfyYÄ^¿Zm|ÀqcY€¯Y~»Ä]{ÁÁÕY€]ÂÀÅÁ{Y{ d‡ZÆ¿M½ZÌ» {½Y€´ËZ]ŠËY‚§YÄ//¯d§€³Ã|Ë{Z¿½YÂeÖ¼¿µZ//u ¾ËYÁd//‡ZaÁYÖ¿Y€´¿\m»Ö¸¸¼·Y¾Ì]cZŸÂ“» µZu{ZÌ¿{{‰YdÌ «Â»į|À¯Ö»dˬeYÁZ//] Ö»Y…Z»°ËZÅՀ̳ž“»¹|¬f » d//‡Y¦Ì ”e ½Y€´¿ZÅÖËZaÁYÄ//¯{€¯¦Ë€ eZf//‡Y¾ËY{½YÂe Âv»Ä]{|//v»į|Àf//ˆÅ½|ËZ]ÖËY€³Ä^¿Zm|//Àq Ä]ºÅYÄÌ//‡ÁÁ¾Ìq|ÅYÂz]Á{Â//Œ¿Ö°Ìf¿ÔeMY€§ |À¯{YÁ½M dÌ «Â»µÂ§Y½Y€´¿,d//‡Y½Y€´¿ZaÁY{Y{Ä//»Y{YÕÁ Áį{€Ì³Ö»¶°//‹{Y{ÁZ]¾ËYÁd//‡Y‰{Ây d//Œ³Z]Y| ]€³Y {Â//‹Ö»ºÅ€e¦Ì “ÁÄ//] ¹Zm€]Á{€Ì³¶°‹ÕYĬ˜À»cY€¯Y~»|‹Z]Y€«½|ËZ] {ÁÁc½M{|‹Z]cY€¯Y~»½MÄ][Ze€aÕ°‡ Ö»hŸZ]Ö Ì^——Ä]ZÅŒ¯€´Ë{ÁÄ̇ÁÁ¾Ìq Ö·Z¼fuYcY€¯Y~»{Z//aÁYÖÀˀ§MŠ¬¿d̼ÅY{Â//‹ cY€¯Y~»Á¹Zm€]Y¶//^«įÖ·Zu{{Â//‹€e¦Ì “ {Á|Àf//‹Y{YÖ¸YŠ¬¿ZaÁYÁZ°Ë€»M½MÄ]ÖÆfÀ» ÁÃ|ÀÀ¯¾Ì¼”eZaÁYÄ//Ë{ZveYÁ½Y€ËYºÅ¹Zm€]{Â//y ÕY€]Հ̈»|‹Z]Y€«€³Y |ÀfˆÅ¹Zm€]Ã|ÀÀ¯²ÀÅZ¼Å c½M{{‹ºÅY€§ÕYĬ˜À»Ä^¿Zm|ÀqcY€¯Y~» Á¾ÌqY€f¼¯Z¯ÁZ//‡¾ËY{ZaÁYÃZ´ËZmÁŠ¬¿ °ËZÅž“»¹|¬f »Á¾ËYY {Â]|ÅYÂyÄ̇ÁÖfu Š¬¿{Y{Z°Ë€»Mįd‡YÖ¿Y€´¿¾ËYÃ|ÀÅ{½ZŒ¿…Z» |Å{Ö»¶Ì¸¬eYZaÁY d‡Y€eY€§¥€Ã|ËY®ËYÄ·Z//ˆ»¾ËY€œ¿Ä] cYZ»Y ¾ÌqÄ°ÀËYZ¼¯d‡YÃ|̇ºÅZaÁYÔ—YÄ]ÓZ¼fuYÁ cYZƛY {‹Y‚³€]cY€¯Y~»¾ËY{€¯d‡YÂy{ºÅ {ZnËYYe¾ËYÁ|»MÄ¿ÓÂnŸ€//œ¿Ä]…Z»°ËZÅ ¾ËY}ZzeYZ]{Y{Ö //‡½Z¼·MՀ^ÅÄ]ZaÁYÄ//¯{€¯ {€Ì´]Z°Ë€»MYՀfŒÌ]ZÌf»Yž“» dz‡–ËY€‹Ä]ÃZ‹YZ]¶¸¼·Y¾Ì]¶ËZˆ»…ZÀ‹Z¯¾ËY ½MZ]ZÅŒ¯¾ËYįÖeÔ°Œ»ÁZaÁYÄË{ZveYY‹{Á ¾f§ZÀ¯Ád˂³€]Ä·Z//ˆ»{€¯ZƛY|Àf//ˆÅ€Ì³{ –ËY€‹½Á€°»¶W¿Z»Yµ‚·‚f»dÌ “Á‚Ì¿Á¶¯€»Ô´¿Y įÃÁԟÄ]|À¯Ö¼¿{ZnËYÄË{ZveY¾ËYÕY€]YÖeZ^iZ//] d//‡YÁÄ]Á½YÁY€§Õ{Zf«YcÔ°//Œ»Z]ÃZ«¾ËY |ÀqcY€¯Y~»€//³Yįd//‡YÖfÌ «Â»{½ÂÀ¯YZaÁY ÕYĬ˜À»Y€§ÕZÅÂ//Œ¯Z]ÁĬ˜À»t˜//‡{ÕYÄ^¿Zm YÖ¸^«dÌ «Â»ÁZ^fŸY|À¯Ö»…Z//ˆuY{‹Y‚³€] Ö¸¸¼·Y¾Ì]t˜‡{½Y€ËYZ]ÕYÄf//ˆÅcY€¯Y~»{į ÁZ¯ÕY|f]YYÄ̇ÁÁ¾Ìq{ÁÁ {Y|¿€´Ë{d//‹Y{ t˜‡ÁĬ˜À»{YZaÁY½Á¶¼Ÿ{Z°Ë€»M{ZÆÀŒÌaZ] |Å{Ö»ŠÅZ¯¶¸¼·Y¾Ì] |ËMÖ¼¿‰|]½|ËZ]d//·Á{€œ¿Ä]d¨³Âa½Z//»€Æ« ÕZÅÄ»Z¿€]YÖy€]ÄÌ//‡ÁÁ¾ÌqZ]ŠÀeŠÅZ¯ÕY€] Á|À¯Y~³YÁÂ//Œ¯Á{¾ËYÄ]YÄ¿ZÌ»ÁZy{{Â//y ZaÁYÁZ°Ë€»M‚Ì¿Ö°Ìf¿ÔeMY€§–]YÁ{d//‡Y¾°¼» ¾ÌŸ{ |À//‹Z^¿[ÂqZq¾ËY{½Y€´ËZ]ZÆÀe€//´Ë{ ÕY€]½|ËZ]€œ¿Ä]d¨³¶¸¼·Y¾Ì]¶ËZˆ»…ZÀ‹Z¯®Ë | ]Ä]€fŒÌ]Ä°¸]{Y|¿֗€‹ŠÌa¹Zm€]Ä]d//Œ³Z] ½Á|]Z°Ë€»Mį¾//ËYYZÅÖËZaÁYÁ{Y{ÃZ´//¿½MY ¹Zm€]Ä]½Y€ËYY€fŒÌ]cYZÌf»Y\ˆ¯ZËZÆ¿MZ]cŒ» |ÀfˆÌ¿{ÂÀŒy{{€³Z] Ä]ÃZ//‹YZ]ZÀ//ˆËYZ]³Ád¨³{Âa½Z»€Æ«½Z//¼u Ö¬§YÂeį½Z//¼·MÄmZy€ËÁ…Z»Â//°ËZÅcYZƛY ½Z¼·Mž“Y»Yd¨³{Â]Ã{€¯s€˜»Y¹Zm€]Y€eY€§ į{€]ÖaÄf°¿¾ËYÄ]{‹Ö»¦¸fz»ÕZŀÌ//ˆ¨eYÁ Äf^·Yd‡YÄf//‹Y{€//‡{YÕ|Àež“Y»ZaÁYÖ˳ d^vY{€¯¹ÔŸY…Z»°ËZÅįºË{Â]|ÅZ//‹Y| ] ¾ËY€³YµZu¾ÌŸ{ d//‡YÃ|‹d‹Y{€]L‡ŠËZÅ Á¾ÌqcZ»Z¬»cYZƛYÖy€]ZÀ¯ºËY~´]Yž//“Y» | ]Ä^¿Zm|ÀqcY€¯Y~»Ä]|Àf‡YÂy½Y€ËYYįÄÌ//‡Á Ę]Y¾ËY{ÖËZÅÃ|ËYd¨³½YÂeÖ»{|¿ÂÌb]¹Z//m€]Y d‡YÄf‹Y{{ÂmÁÄÀvdŒa Ä^uZ»{½|ËZ]ÂmÄr¿M|‡Ö»€œ¿Ä]{Y{Ä»Y{YÕÁ ÕZÅŒ¯Á½Y€ËYZ]À¯Y~»Y|¿Yº//ŒqÃZ]{‰€ÌyY ®Ë,{€¯s€˜»Ĭ˜À»¶ËZˆ»ÃZ]{…Z§l̸yÁÂu ½|ËZ]¥€u,\·Z˜»¾ËYºÌ¿Y{Ö//¼¿ÂÀÅį{Â]s€— {Ys€—¾//ËY½|ËZ]€œ¿Ä] ž//»ZmÖu€—ZËd//‡Y |ÀqcY€¯Y~»| ]Á{{€³€]¹Zm€]Ä]µÁYį{Y{€//‡ Z]{‹Y‚³€]Ĭ˜À»Y€§ÁĬ˜À»ÕZÅÂ//Œ¯½ZÌ»Ä^¿Zm Á½Zfˆ]€ŸÁ½Y€ËY,ÄÌ//‡Á,¾Ìq,ZaÁY,Z°Ë€»M”u ÄmZy»YcYÁ¾ÌŒÌaÕ´Àz‡ |ÀÀ¯Ö»€°§¶°‹®ËÄ]¹Zm€]ÃZ]{`»Y€eÁ½|ËZ] Ä°ÀËYZ]½|ËZ]ÕZ«M {‹Ã|¿ZnÀ³½M{‚Ì¿½Y€ËYֻԇY ÀËY{|ËZ]į|¿|¬f »Z»YºËY{µÂ^«Y¹Zm€]Z»|À˳Ö» ÁÖ°‹Â»¶WZˆ»Ä°Ë—Ä]{Â//‹€f³‚]¹Zm€]Äf//ˆ] {€Ì´]ÕZm½M{‚Ì¿½Y€ËYÕYĬ˜À»”u s€˜»YÂ“»®ËÁ{€Åd¨³Ö//¿Y€ËYcZ¼¸bË{¾ËY [Y{M,{Â//^¿cZ¼¸bË{½Â//q`»Y€eÕZ«MZ//»Y|ÀÀ¯Ö» Á{€¯Ö»Zf§®¸ˆ»€mZe,{€¯Ö¼¿dËZŸYÖ¸¸¼·Y¾Ì] Ö»kZy½MYÁ|¿Y|¿µÂ^«Y¹Zm€]d¨³Ö»t//ˀ Á|ÀfˆÅY|¼f‡Ż½ÂqÁYºÌeÁ½|ËZ]ÕZ«MZ»Y {Â//‹ ®ÌeZ¼¸bË{[Y{M|¿Y{Ö ‡ÁÃ{€¯dËZŸ€fŒÌ]Y€ÅZ› |ÀÀ¯dËZŸY Y¹Zm€]Z»|//À˳Ö»‰YºÌeÁ½|ËZ]{€//¯ZƛYÕÁ ½Z¼Å½ZÀz‡¾ËY,d//ˆÌ¿¶»Z¯¹Zm€]¾ËYZ»YºËY{µÂ^« Z0  «YÁÁYºÌeÁ½|//ËZ]ÕZ«M€³Y d//‡Y`»Y€eÕZÅ¥€u |ÀÅYÂz]Á|Àf//ˆÅÕZÌuYÁ¹Zm€]Ä]d//Œ³Z]µZ^¿{Ä] Á•€//‹|ËZ^¿,|À¯Ö¸¼Ÿ¹Zm€]{ª]Z//‡¶j»½Y€ËYį |¿Y~´]d‡YÃ|»M¹Zm€]{įՂÌq½MY€Ì£֗Á€‹ Äf‹Y{ÕYĬ˜À»}¨¿ÁÖ°//‹Â»ÕZÅhv]YÖf^vÁ ÕYÄfˆÅÕZÅdÌ·Z §Z]Ę]Y{–¬§¹Zm€]½Âq |À//‹Z] €´Ë{cZŸÂ“»Ä]֗Z^eYpÌÅÁd‡Y½Y€ËY‚Ì»Mt¸ s€—Y€´Ë{cZŸÂ“»|ÀÅYÂyÖ»€³Y¾//ËY€]ZÀ] {Y|¿ ºÅÄ]Y¹Zm€][Â//qZqįd//‡YÖÀ »¾ËYÄ]|ÀÀ¯ |¿‚ËÖ» ÁÕ{Zf«Y½Ô¯ÕZÅd‡ŻYÖ//Œz]įºÌ¿Y{Ö»ļŠ{Y{Y€«d·Á{ZÌfyY{ZÅŒ¯ļÅÕZne ZËÖf¨¿ÕZźˀve,Ö//°¿Z]ÕZÅÕZ°¼Å{Y{Ä//»Y{YÕÁ ,|Àf//ˆÅd·Á{®¸¼edveį±‚]žËZÀYÖy€]{ Ö//‡€]€³Y¾ËY€]ZÀ] |ÀÀ¯Ä¿ZÆ]Y{Y»¾ËY|À¿YÂeÖ¼¿ ÕZÅŠz]¾ËYļÅ{ºË‹Ö»ÄmÂf»ºÌÅ{¹Zn¿YªÌ«{ d//‡YÃ{Â]Ŀ´À̼ÅZÅÖËZaÁYZf§֏yÁÖf·Á{ ºÌ¿YÂf]Ze{Y~³Ö¼¿Ö«Z]ÕZ°¼ÅÕY€//]Õ|Ì»Yʬ¿į Ä^‡Zv»Z°Ë€»MY¶¬f//ˆ»dËÂŮ˽YÂÀŸÄ]ZÆ¿MÕÁ {€°¸¼Ÿ®ËÁZf‡Y®Ë{YZÆ¿M¶¼Ÿ{ ºÌ‹Z]Äf//‹Y{ |Àf‹Y{ÖeÁZ¨f»ÕZÅZŸ{Yį|Àq€ÅºÌÀ¯Ö»Ã|ÅZŒ» ½|ËZ]d·Á{{€“Zu¦¸fz»ºÌeÁ{ÃZ]{d‡€b¿Z¼Æ» ZŒ§ª§Y»Հ´Ë{Á¹Zm€]Ä]d//Œ³Z]ª§Y»Ö°Ëį cYZƛYÄ]ÖÅZ´¿Z//]d¨³,d//‡Y½Y€ËY€]Հj¯Y|u ¾ÌÀr¼ÅÁ|Àf//ˆÅ¹Zm€]Ä]d//Œ³Z]ª§Y»į̗֨ €ËÁ½YÂÀŸÄ]¾°ÀÌ·ÕZ«MÁ½|ËZ]ÕZ«MŽz‹cYZƛY ½YÁ{½ZÀz‡‚Ì¿ZÆ¿MįºÌ]ZËÖ»{,Õ{ZÆÀ//ŒÌaÄmZy cÁZ¨f»Zf¨³Â¿{–¬§,|ÀÀ¯Ö»µZ^¿{Y`»Y€eÕZ«M |ÀfˆÅ ¹Zm€]¾»d¨³|»MZ¯ÕÁ`»Y€eÖf«Á|‹ÁM{ZËÕÁ d‡YÂy½Y€ËY€³Y,¹Â//‹Ö»kZy½MYÁ¹Y|¿µÂ^«Y ,ÕYÄfˆÅhv]€]ÃÁԟį{‹Z”»Y|ËZ]Õ|Ë|mª§YÂe ÕÂƼmÕYĬ˜À»”uÁÖ°//‹Â»Ä]•Â]€»huZ^» ZŸ{Y€ÅZ›Ä] |¿{€¯Հ//Ì´ÌaYÃ|vf»cÓZËYd//‡YÂy |Àf‡YÂyÖ»½Y€ËYYÁºÌf//ˆÅ¹Zm€]ÕZaZ»į|¿{€¯Ö» Õ¸mZÆ¿Mž«YÁ{Z»Y|Å{¹Zn¿YYŠeY|Æ e½Z¯Z¼¯į {ZÆÀŒÌa |¿{Â]Äf§€³Y½Y€ËYZ]Õ{Zf«YcÔ»Z eĿ³€Å d//‹Y|¿ÖËYZ¯į|¿{Â]Ã{€¯s€˜»‚Ì¿Y†°f//ˆÀËY ½Y€ËY{|¿|Œ¿€“ZuÖËZaÁYÕZÅd¯€//‹Y¹Y|¯pÌÅ ÖËZÅd¯€‹½M |¿Â‹Z¯µÂ¤Œ»Á|ÀÀ¯ÕY~³ÄËZ»€‡ Á`»Y€eÕZ«M½|»MY| ]|Àf‹Y{{ÂmÁ½Y€ËY{įºÅ |¿|‹kZy½Y€ËYYZźˀvež“Á ÁZaÁY{€°¸¼ŸÁZ//f§Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]d//‡€b¿Z¼Æ» ÕZf//‡Y{|ËZ]Y{Y{½Y€ËYµZ^«{įÖËZÅd//‡Ż ZÆ¿Mž«YÁ{d//¨³,|Ë{Ã|//vf»cÓZËYÕZÅd//‡Ż {į|Àq€//Å,|Àf//ˆÅZ°Ë€»MÕZÅd//‡ŻÁÄ·Z^¿{ Ĭ̸‡¥ÔfyYd//‡Y¾°¼»ÖW‚mcZŸÂ“»YÖy€] Õ{€^ÅYÕZÅd//‡Ż{Z»Y|À‹Z]Äf//‹Y{ÖÅZ³|Ë{Á |¿Â‹Ö»[ˆv»Z°Ë€»MÕZÅd‡ŻÁÄ·Z^¿{ ZÅÖËZaÁYÕZŸ{YÃZ]{Ö¸¸¼·Y¾Ì]¶WZ//ˆ»…ZÀ‹Z¯¾ËY {Ây֏yÕZÅd¯€//‹Ä]|À¿YÂeÖ¼¿Ä°ÀËY€]ÖÀ^» ¾ËY{€¯|̯Ze,|¿ÁZÌ]ZŒ§½Y€ËY{ÕY~³ÄËZ»€‡ÕY€] Ö¸Ìy{d‡Y¾°¼»įY€q,d//ˆÌ¿µÂ^«¶]Z«Â“» ÕZÅŒ¯{֏yÕZÅd¯€//‹ªË€—YZÅÃÁ€a cZÆÌ^Àe…€eYZÅd¯€‹¾ËYÁ|¿Â//‹Հ̴ÌaÖËZaÁY Z»Y,|À‹Z]Äf‹Y{ĜuÔ»½Y€ËYZ]Z¯ÕY€]Z°Ë€»Mּˀve ÕYY{{Ó§ÀÌn¿Y|ËZa|Ì·ÂeÁÄ ‡Âes€—,†¸n»ÕZÅŠÅÁ„a‚¯€»‰Y‚³ª^— ÀÌn¿cӐv»ļÅē€Ÿ,s€—ÖÀÌ]ŠÌa¥Ôy€]Ád//‡Yc«Á¦ “•Z¬¿ dˆÌ¿€Ë~a½Z°»Y…Â]{{Ó§ Ã|ÀËM¶Ì¸veÄ]ÄmZy»YcYÁ¾Ì//ŒÌaÕ´Àz//‡ ÁdyY{€a¹Z//m€]Ä»ZÀ¬§YÂeÕÁŠ//ÌaÕZ//ÅŠ·ZqÁ {€¯և€]YÄ»ZÀ¬§YÂe¾ËYÕÁŠÌaÕZÅŠÀ¯ Ä»ZÀ ˜«ÃZ]{Z//À¸ËYZ]³Ád¨³{d//‡€b¿Z¼Æ»¾Ì»Y ½|»MZ]ZÅÖËZaÁYd//‡Ż€Ì̤eÁZaÁY½Z¼·Za€//ÌyY {ZÅÖËZaÁYÄ//¯ºÀ¯Ö¼¿€//°§d//‹Y{ZƛY,½|ËZ] Ä°ÀËY¶Ì·{Ä],|À‹Z]Ã{Y{ՀÌ̤e{ÂyÖ¸¯ÕZÅd//‡Ż Öfu|ÀfˆÅZ°Ë€»MÕZÅd‡Żž]ZeÖËZaÁYÕZÅÂ//Œ¯ Z «YÁZËZÆ¿M |À//‹Z]Äf//‹Y{Հ´Ë{ÕZŸ{Y€ÅZ›Ä]€³Y ¶ËZ¼eZË|¿Y|¿YZ°Ë€»MÕZÅd//‡ŻZ]ĸ]Z¬»ÖËZ¿YÂe |¿€Ì³Y€«‘Z e{Ã|vf»cÓZËYZ]|¿Y|¿ Ä]ÖËZaÁYÕZÅÂ//Œ¯¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ//]{€¯Ä//§Z“YÕÁ ZÅÖËZ°Ë€»MįÖ//¿Z»|¿{Â]¹Zm€]{įÖËZÆ¿MÄ//ËÁ Հ¯½ZmÄmZycYÁÁZ//»Z]ÁYd·Á{d//‡ZËÄ] Á|¿{€¯Ö»ÖÅY€¼ÅZ//Æ¿MZ]|¿{€¯Ö»Հ̴ÌaY¹Z//m€] ÕZ«MÖf«ÁZ»Y |//¿{€¯Ö»{Y|¼¸«±‚]d//̬§Â»Y½M {Á|v»Y½MÁkZ//y¹Zm€]Y,|»MZ¯ÕÁ`//»Y€e Z]–]YÁ€]YÄ^¿Zm®//ËÕZźˀveY¾ÌÀr¼ÅÁ{€//¯ į|¿{Â]֟|»€ÅZ›{ZÅÖËZaÁY,d//‹Y{µZ¼ŸY½Y€ËY ÁºÌÀ¯ĸ]Z¬»Z°Ë€»MÕZźˀveZ]Áš¨uY¹Zm€]|//ËZ] {Âz]dˆ°‹¹Zm€]ºËY~³Ö¼¿ {Z»Y{€¯½ZÌ]ÖmZyd//‡Ż¶WZ//ˆ»€³¶Ì¸ve¾ËY ºÅZ]ZÅÖËZaÁYÁ{Z//f¨Ì¿Ö«Z¨eYp//ÌÅįºË|Ë{¶//¼Ÿ cÁZ”«Y½Y€ËYd¸»Ä̸Ÿ[€£Ö¼uÖ]ÁÖf·Y|ŸÖ]xËZe {€¯|ÅYÂy Ä]Z¿Á€¯Ö¿Y€ËY¾ˆ¯YÁ|Ì·ÂeÂ“»Ä]¾fyY{€aZ]Ö»ZÌa{µZ¤e€a{½Z»Œ¯€Ì¨‡ €Ì³ļÅÕZ¼Ì]Z]ÁZ^»€Ìˆ»{½Y€ËZÆ̸ŸZ°Ë€»Mĸ¼mYÖËZÅŒ¯Ö°‹‚adËZÀm {€¯ÃZ‹YZ¿Á€¯ ¾//ˆ¯YÁ|Ì·ÂeÃZ]{‰€fÌËÂeÄv¨{Ö»Zm­Za¾»Y{֔e€»,ZÀ//ˆËY‰Y‚³Ä] ֗{Y‰ZÌ¿{»ևZ‡YÖ°‹‚acY‚ÌÆneYÕZ̈]½Y€ËYd‹Â¿Ö¿Y€ËYÕZ¿Á€¯ Ä]‰€Ìˆ»{Ö¿Y€ËYÕZ¿Á€¯¾ˆ¯YÁ¾Ì·ÁY½ÂÀ¯Y d‡YÃ{€¯|Ì·Âe€Ì³ļÅÕZ¼Ì]¾ËY d‡YÖ¿Zˆ¿YcZ¬Ì¬veĸu€»Õ‡ cÁZ”«YZ»d¸»Ä̸Ÿ[€£Ö¼uÖ]ÁÖf·Y|ŸÖ]xËZeZ»Y{Y{Ä»Y{YÖ»Zm­Za¾»Y{ {€¯|ÅYÂy {€¯Ã{Z¨f‡YÖ°‹‚aºˆËÁ€e²fŒÅY¹ZÌa¾ËY{½Z»Œ¯€Ì¨‡ |‹¹Zm€]Ä]Z°Ë€»M•€‹Á|Ì«Ö]dŒ³Z]Zf‡YÂyÄ̇Á Zf‡YÂy,Z°Ë€»MÄ^¿Zm®ËÕZÅd‡ŻY{Z¬f¿YZ]¶¸»½Z»Z‡{Ä̇ÁÃ|ÀËZ¼¿½ÁZ » |‹ÕYÄfˆÅª§YÂeÄ]Õ|À^ËZaÄ]Z°Ë€»M•€‹ŠÌa½Á|]dŒ³Z] Ã|ÀËZ¼¿½ÁZ »Ö°ˆ¿ZÌ·ÂaՀfÌ»{,dÀËÂaÁ{YÕY‚³€^yY¶¬¿Ä]ZÀ//ˆËY‰Y‚³Ä] Ä]ÄmÂeZ]¶¸»½Z»Z‡dÌÀ»YÕY‹ÕÄf‹~³\‹Ĉ¸m{¶¸»½Z»Z‡{Ä̇Á Äf‡YÂz¿Z°Ë€»MYֈ¯pÌÅd¨³½Y€ËYÃZ]{ÄËÁÄ]Z°Ë€»MÄ^¿Zm®ËÕZÅd‡Ż {»Ö]ÁÁ€»Y,½M½{Y{¹Zn¿YÕY€]‰ÔeÁ|À¯¶¼ŸÖ¿ZÆm†Ì¸a½YÂÀŸÄ]įd‡Y ZŒ§Ä]½|‹¶‡Âf»ÕÄ¿Y€^°f»ÁµÂ¬ »€Ì£d‡Żį—½Z¼Å,|‡Ö»€œ¿Ä] ¹Y|«Y¾Ë€eÖ¿Ô¬Ÿ½ÂÀ¯Y,Ö¿Y€]ZÀ]{Y{Ä»Y{YÖ°ˆ¿ZÌ·Âa d//‡Y—¾ËY‚Ì¿Ä^¿Zm®Ë Ä]d^ˆ¿¶»Z¯Õ|À^ËZaÄ]•€‹Á|Ì«Ö]Á¶»Z¯d//Œ³Z]|¿YÂeÖ»Z°Ë€»M¥€—Y Á{€^]ÖaÂ“»¾ËYÄ]Z°Ë€»M|Ë|md·Á{ºËY{Zœf¿Y |‹Z]ÕYÄfˆÅª§YÂe¹Zm€] ,‰Y‚³¾ËY…Z‡Y€] |Å{¹Zn¿Y®Ë{‚¿ÕÃ|ÀËM{€Ìˆ»¾ËY{Yd‡{cZ»Y|«Y †ÌW`»Y€e|·Z¿Á{d·Á{į{‹Ö»s€˜»¾ËYÖa{ևÁcZ¼¸bË{¾ËYcYZƛY Õ{| f»ÕZźˀveÁÃ|‹kZyÕYÄfˆÅª§YÂeYµZ‡{Z°Ë€»MÖ¸ §ÂƼm {Y{|«įd‡YÄf¨³Z°Ë€»M\zfÀ»ÂƼm†ÌW|ËZ]Âm {€¯µZ¼ŸY½Y€ËYÄ̸Ÿ {{€³Z]ª§YÂe¾ËYÄ]ÕYÄfˆÅª§YÂeÄ]Õ|À^ËZaÄ]½Y€ËYdŒ³Z]c{ ֻԇYÕY‹†¸n»½Z»{Ád‹Y|Æ]½Â̼̈¯”Ÿ®Ë d‡Á€]ÁÕZ̈]cZ»ZÆ]YZ]d‹Y|Æ]cYÁÄm{Â]ª¬ve cYÁÄm{Â]įd¨³ֻԇYÕY‹†¸n»½Z»{Ád‹Y|Æ]½Â̼̈¯”Ÿ®Ë ºÆ»Z̈]½M½|‹ÖeZ̸¼ŸÁª¬veZ»YÄf‹Y{|‹|{,µZ‡{d‹Y|Æ] Z]³Ád¨³{Öa|À]ÖÀˆv»Ö¸Ÿ|¼v» {‹ž§ŠeZ»ZÆ]YÁcÓZ°‹Y|ËZ]įd‡Y Ö¸¯—Ä]{€¯ZƛYµZ‡Äm{Â]ÄvËÓ{d‹Y|Æ]Šz]Äm{Â]ÃZ]{,ZÀˆËY dyY{€a|ËZ]Ád‡Y[ZÀfmY¶]Z«€Ì£įÃ{ÁMÄm{Â]ÄvËÓ{ÖËZÅÄÀ˂Åd·Á{ ½Á|]įd‡YÖ ˜«€Ì£ÁY|ËZaZ¿½MdyY{€aÕY€]d·Á{Ã|‹ÖÀÌ]ŠÌaž]ZÀ»Z»Y,{‹ ÕÁ {Â]ºÌÅYÂyÄmY»Ã|ÀËMµZ//‡{ZÌ//ˆ]¹ÂeŠËY‚§YZ]Äf°¿¾ËY¾f§€³€œ¿{ cYÁÄm{Â]ÁÄf‹Y{Õ|{|‹Äf‹~³µZ‡Ä]d^ˆ¿Äm{Â]ÄvËÓ{Y{Ä»Y{Y ™Zv·Y|ËZaZ¿ž]ZÀ»ZÀ¯{|ËZ]YÂ“»¾ËYįÄf§ZËŠËY‚§Y|{‚Ì¿d‹Y|Æ] ½M¶3^5«Yį{‹Ö»ª¬v»ZÅ|»M{Z‡Z‡YZËMįZÀ »½Y|] d§€³€œ¿{Äm{Â]{Ã|‹ ½Z»{Ád‹Y|Æ]½Â̼̈¯”Ÿ¾ËY d‹Y{Yd‹Y|Æ]cYÁÄm{Â]ŠËY‚§YZœf¿Y YÃ|ÀËMµZ‡{d»Ô‡¹Zœ¿Äm{Â]€´Ë{Ö§€—Y{€¯ħZ“YֻԇYÕY‹†¸n» ž]ZÀ»ÕY|ËZa¹|ŸZ»Yd‡Y[ÂyZÅŠËY‚§Y¾ËYįÃ|Ì//‡|{Ä]|{ d¼Ì«Z]d¨¿Ä°Œ]½Â̸̻ Ã{€¯ÖÀÌ]ŠÌad·Á{ d‡YּƻZ̈]Â“»d·Á{ Ã{Y{wÖ¸¸¼·Y¾Ì]Õ{Ö«Z¨eYÄq€´»įd‡Y¾ËYµY‡,|‹Á€§Ö»YÓ{ c{ÖfuY~·{Y{Yd¨¿‰Á€§Yºnu¾ËYZœf¿Yd·Á{µZ//‡{į ÖÀˆv» {‹ž§cZ»ZÆ]Y¾ËY|ËZ]ֻԇYÕY‹†¸n»{Äm{Â]cZ̸¯½|Œ¿{ cYÁÄm{Â]į|À¯Ö¼¿¾Ì¼”eֈ¯pÌÅ{€¯ZƛYÕ|À]ž¼m{Á½ZËZa{Öa|À] ž]ZÀ»½Âq,|‹Z]Äf‹Y{ŠËY‚§Y|{d·Á{ÖÀÌ]ŠÌaª^—Ã|ÀËMµZ‡{d‹Y|Æ] Z]d‹Y|Æ]cYÁÄm{Â]ª¬veÔ¼ŸÁd‡YÃ|//Œ¿Äf§€³€œ¿{½MÕY€]ÕY|ËZa d‡Á€]ÁÕ{ZˁcZ»ZÆ]Y صفحه 1 {Zf«Y½ZÆm Õ{Ä^ÀŒnÀa €^»Z‡{ µÁÓYÕ{Z¼m ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ Ä·Z¬»€‡ Äm{Â] dˆÌ¿|Ì·ÂeŠÆmÕZÀ^»€] d·Á{cZÌÅĈ¸m{Ö¿ZuÁ d‡Ż ºËY|¿Z¿Á€¯¾ˆ¯YÁÄÌÆeÁ|Ì·ÂeÕY€]Ö¿Y€´¿pÌÅ Ö¸‡ÂeZ“ ÃZ´Œ¿Y{½Z´^z¿Á½YÂm½Y€´ŒÅÁ„a”Ÿ lfÀ»įÄÀ˂ÅÕZÅ­€v»Ä]ÄmÂeZ]YZÅÄÀ˂Å,d‡YÃ|Œ¿¹Zn¿YµZ‡Z ‹ÕZÀ^»€]ՂËÄm{Â] €]ՂËÄm{Â],¾ËY€]ZÀ] |ÀÀ¯Ö»®Ì°¨eZÅÄÀ˂Å\ˆu€],|ÀfˆÅ¥|ÅÕZÀ^»€]Ö]ZËÄÀ˂ŁY ÕZf‡Y{|À¼§|ÅÁ¥Z¨‹ՂËÄm{Â]ž«YÁ{,d//‡YZÅÄÀ˂ÅÄm{Â]®Ì°¨eZ]¥|ÅÕZÀ^» d¨³½YÂeÖ»,d‡YÃ{¼¿¥|ÅÕZÀ^»€]dˀË|»ՁZ‡Ã{ZÌaÕZÀ^»€]Á"|Ì·ÂeŠÆm"µZ‡Z ‹ ,¥|žÌÌ eZ]į,{‹Ö»©Ô—Y¾Ì¿Y«ÁÖ¼‡ÕZÅÄËÁYÕYğ¼n»Ä]¥|ÅÕZÀ^»€]dˀË|» ª§Á¾Ì·ÂXˆ»ļÅį{€¯Ä̏ÂeÖfˆËZ],{‹Ö»Ã|̌¯ZÅ{€°¸¼Ÿև€]€»Ze½MÄÀ»Y{ÁÁ€‹ ºœ »YµZˆ»Y­€fŒ»ÕZÅ¥|Å,|ÀfˆÅ»Y¹Z¼e{Հ^ÅcZŒËZ»€§dËZŸÄ]¦›Â»½Â¿Z« €]½Z´¼Å‚Ì¿Äm{Â]Y€mYÁ\ːe¾ËÁ|e¶uY€»Ä̸¯{ÖfˆËZ]ÁÃ{¼¿¾ÌÌ e“|Ì·ÂeŠÆm”Ä· ¾ÌÌ eŠnÀ‡¶]Z«lËZf¿\ˆu€],ªÌ«{ÖeÄ]Žz‹€ÅdÌ·ÂXˆ» |¿Y{€]¹Z³¥|ÅÕZÀ^» dËZŸÁ,|¿|À]Z°]YZÆ¿M|ËZ],{ÂyÕZÅZ¯ՂËÄ»Z¿€]¹Z´ÀÅÄ]|Æ f»¾Ì·ÂXˆ»ļÅį,{‹Ö» |ÀÀ¯µ€fÀ¯Y»Y¾‹ÁÁ¥Z¨‹|ËZ],½Z»Z‡|‹YcZ»Z¬»ÁZÅÃ{¹Z¼e{½Y€Ë|»ļÅ |ÀÀ¯ ¾ËYÃ|‹Z£MµZ‡ÕY|f]Y{Հ^ÅÕ‡YÄm{Â]¥Y|ÅY½ÔŸYZ]ՂËÄm{Â]|ÀËY€§¾Ë€f¼Æ» ‚Ì¿ÁÕÁM{‡,Õ|»M{¥Y|ÅY¶»Z‹d//‡Y¾°¼»Ád‡Y“|Ì·ÂeŠÆm”¥|ÅÕˆ]¥|Å |‹Z]Ạ̀Á|Ë|mcZ»|yÕY€]Ö§Y|ÅY |¿YÂeÖ»įd‡YÄ¿YÁM¿{€°ËÁ®ËdˆÅµZ‡Z ‹½Z¼Åį¥|ÅÕZÀ^»€]Œ¯ՂËÄm{Â] ՄeY€f‡YZ]ՂËÄm{Â]|ÀËY€§•Z^eYªË€—YZ¯¾ËYį|Œz^]{Â^Æ]YḑZ¨‹ÁÖf]Z«d̸]Z« Äf‹Y{YŒ¯Äm{Â]¾ËÁ|edÌ·ÂXˆ»įÖËZÅŠz]Ád·Á{{ {€Ì³Ö»c®]ZqÁ¾Ë¿ ª^— {€¯ž¨e€»YևZ‡YÕZÅ{Y€ËYÁ|̌Ë|¿YÕYÃZq½MÕY€]ÖfˆËZ]{Âz̼¿ºŒqÄ]|¿Y{Á Y֌z] d‡Y֟Z¼fmYÖf·Y|ŸÖ]ÁÖfËZ“Z¿\m»ÖfÀ‡ՂËÄm{Â]Â¿€»Y½Z‡ZÀ‹Z¯€œ¿ ºnu–¬§Ö ˜«Ä]®Ë{‚¿Õ|»M{‰ÁÄ]¾fyY{€aÕZmÄ]µ|»¾ËYՂËÄm{Â]|ÀËY€§¶°Œ» Ö»€eÓZ]Y{€¯ÄÀ˂Ås˜‡¹ÁY|»˜]Á|ËZ¼¿Ö»¶Ì¼veZÅÄÀ˂ÅZfyZ‡ÕÁ€]YÖËY€mYZ¯ cZŸÔ—YYÃ{Z¨f‡YµZu{d·Á{dˀË|»¾ËY |Œz]Ö»d ‡ÁY½MÖ¸ §ÕZÅÄÀ˂ŽY‚Ì»Á{€] €“ZuµZu{Ád‡YŒ¯Y|¿YºŒq|À‡{Ã|‹¹Zn¿YÕZÅÖÀÌ]ŠÌaÕZmÄ]Äf//‹~³xËZe ¹|Ÿ¶Zu‚Ì¿d·Á{Ö¿MÕZÅՀ̳ºÌ¼eZ0 fËZÆ¿ÁºÌfˆÅd·Á{Õ‡Y–^e€»€Ì£ÕY€mY|ÅZ‹ ¥ÔeY½Y‚Ì»¾ÌÌ eÁÖËZ‡ZÀ‹Ä]{Z«ÖfÀ‡ՂËÄm{Â],¾ËY€]ÃÁԟ d‡YÃ|‹Ä ·Z˜»€fˆ]{ÂmÁ Y¥Z¨‹Á|À¼§|ŀ̣ÖËY€mYZ¯ºnuÁ{Y{YÖeMÕZÅÄÀ˂ÅŠËY‚§Y{ÕYČ˶¸Ÿ,ž]ZÀ» Äm{Â]Z]Ö·Á d‡Yc|»|À¸]Ác|»½ZÌ»c|»ÃZe¯¥Y|ÅYÁZƋYYÁ{Á|Å{Ö»ŠËY‚§Y ÕZÅÄÀ˂ŹԫYÕZmÄ],d‡YÄf§ZËÄ ‡ÂeÕZÅŒ¯{½Z´¼Å{ZÆÀŒÌaį¥|ÅÕZÀ^»€]ՂË €eÃ{Z‡ÖeZ^ ] {ÁÖ»c{Z^»ZÅdÌ·Z §ºnu…Z‡Y€]ž]ZÀ»ŽÌzeÄ]{€¨À»ÕY|]Zˆu ḑZ¨‹ÁÃ{Â]Zœf¿Y{»ÕZÆfÌ·Z §YÖ¼¯3 ½ZÌ]®Ë¥|ÅÕZÀ^»€]ՂËÄm{Â]d¨³½YÂeÖ» {‹Ö»ÄfyZÀ‹ÕÁ€“®Ë„eY€f‡Y¥Y|ÅYÄ]¶Ì¿ÕY€]Á|À°Ì»†° À»YÖ·Â^«¶]Z«Õ|À¼§|ÅÁ {{Â^Æ]ÕY€]ÖeMՂËÄ»Z¿€]{‹ÕZm€³YÂ//Œ¯Äm{Â]cY€Ì̤e{Ö´qZb°ËĿ³¾ËYÁ {Â]|ÅYÂyµZ‡ ¥Z¨‹ÖfÌ·Z §Áֿ¿Z«[ÂqZq®ËcÄ]ՄeY€f‡Y{Ây¥|ÅÕZÀ^»€]ՂËÄm{Â]µ|»¾ËY ՄeY€f‡Y{€¼fˆ»ŠËZaÄËZa€]Ö·€fÀ¯ÕZÅ|ÀËY€§ÁZÅdÌ·Z §¹Zn¿YªË€—Yįd‡Y|À¼§|ÅÁ …ZÌ«{Y½MÖ¸ §{€°¸¼ŸÖ]ZˁYį{‹ÖËY€mYÁÖuY€—cZ^‡Zv»½YÂË{{ÖfˆËZ]Œ¯ ŠÆm”µZ‡Z ‹ª¬veÕZf‡Y{ÁÄ·ºœ »cZŒËZ»€§Z]¹Z´¼ÅÁ®Ë„eY€f‡YÖÀÌÌ e¥Y|ÅYZ] Ö»œÀ»¥|ÅÕZÀ^»€]ՂËÄm{Â]¾ËÁ|e½Zˀm{Öf·Á{ÕZÅÃZ´f‡{¾Ì]į|//‹Z]“|Ì·Âe ÕYÄÀ˂ÅÕZÅ­€v»ÁZ¯Á\ˆ¯ÕZÅdÌ·Z §€],dÌ·Z §ÕZÀ^»€]ՂËÄm{Â]Ö¸YÄmÂe {{€³ ,Äm{Â]ŽÌzeÁÕY~³ÄËZ»€‡ÁlËZf¿½ZÌ»•Z^eY{ZnËYœÀ»Ä],d‡Y¥Â˜ »ZÅdÌ·Z §¾ËY |ÀfˆÅ¥|ÅÕZÀ^»€]ՂËÄm{Â]YÃ{Z¨f‡Y½ZÅYÂyÃZ³|Ë{¾ËY½YY|§€— žÌ‡Át˜‡{d̼ÅYZ]¥Y|ÅY¦Ë€ edˆÌ¿ÕYÁZeÁÂƛ¿®ÌÀ°e®Ë¥|ÅÕZÀ^»€]dˀË|» cZ¼Ì¼eÁZÅdÌ·ÂXˆ»į,ZŶ¤‹ÕcZzŒ»ÖuY€—ÁdˀË|»¦ËZ›Á¶Ì¸veÁÄ˂ne ¥Y|ÅY¾ÌÌ eÁd¬§Y»Õ{€°¸¼ŸÕZÅ{Y|¿Zf‡Y¾ÌÌ e |Å{Ö»ZfyY½Y€Ë|»Y®Ë€ÅÄ]Y œÀ»Ä]įd‡YÄÀÌÆ]dˀË|»ÖeZŸÔ—YºfˆÌ‡Y€¬f‡YZ]¥Y|ÅY½{¼¿¹Z´¼ÅÁÂ//ˆ¼ÅÄËÁ Á¥|ÅÕZÀ^»€]dˀË|»ՁZ‡Ã{ZÌaÁY€mY |‹Z]Ö»¥Y|ÅYZ]ĈËZ¬»{ZÆf§€ŒÌaŠËZaÁcZœ¿ Ö]ZÌf‡{Á̯֨ÁÖ¼¯¥Y|ÅY{€^ŒÌadÆm{½Y€ËYZ»M‚¯€»½MÕZÀ^»€]ՂËÄm{Â]Z]½M•Z^eY Ã{ZÌaÄ]¹Y|«Y|‹Z]Ö»¹Z´ÀÅÄ]ÕZ»McZŸÔ—Y|Ì·ÂeÁÄÌÆeZ¿Z¼Åį{ÂydË»Z»Á½Ô¯¥Y|ÅYÄ] d‡YÃ{¼¿¥|ÅÕZÀ^»€]dˀË|»ՁZ‡ ÁÕYÄ»Z¿€]Äm{Â]Z0 ^·Z£,d¨³½YÂeÖ»¥|ÅÕZÀ^»€]Äm{Â]ÁÕYÄ»Z¿€]Äm{Â]¾Ì]Ä//ˆËZ¬»{ 0 »Z¯½YÂÀŸÁ{¾ËY,d¬Ì¬u{Z»Y |¿Y|ÀaÖ»Zf‡Y®Ë{Y¥|ÅÕZÀ^»€]Äm{Â] Ö¼¿¥{Y€f»Ô ÄmÂe{»d·Á{Ö¿Z»Z‡\eY€»ĸˆ¸‡cZ¬^—|ËZ]Á{¾ËY¾Ì]{Âm»cÁZ¨et̓ÂeÕY€] |À‹Z] Ö·Zu{ d‡Y•Â]€»ZÆ¿Z»Z‡\eY€»ĸˆ¸‡€eÓZ]cZ¬^—Ä]€fŒÌ]ÕYÄ»Z¿€]Äm{Â] {€Ì³Ö»Y€« Áև€]{»‚Ì¿\eY€»ĸˆ¸‡¾ÌËZacZ¬^—cZ̸¼ŸÁdÌ·Z §{Á|u¥|ÅÕZÀ^»€]Äm{Â]į {Ö·Á{‹Ö»ºfyZÅÄ»Z¿€]Ä]–¬§Y~´¿Â¿Z«€œ¿Äm{Â]{ {€Ì³Ö»Y€«ÕYÄm{Â]ÖÀÌ]ŠÌa Ö¿Z»Z‡ÕZÅ|uYÁÄ̸¯{Ö¿Z³ļÅcZ̸¼Ÿ,d‡YŒ¯|Ì·ÂeŠÆmį¥|ÅÕZÀ^»€]Äm{Â] d‡Y¥Â˜ » «ÖŒz]€iY»Ád‡Y€œ¿{»ž]ZÀ»Y¥Z¨‹ÁÄ¿ZÅZ³MÁ|̨»Ã{Z¨f‡Y¾Ë¿ՂËÄm{Â]µ|»{ Z ‹Ä]Ö´¼Å¾Ì·ÂXˆ»ÖfˆËZ] d‡YÄm{Â]µÂ§{k|À»ÕZÆfÌ·Z §{€°¸¼ŸY¶ZulËZf¿ Á\ːe¾ËÁ|e¹Z´ÀÅ{YÄ^¿ZmļÅdËZ¼uÁ|À‹Z]Äf‹Y{Ö^¸«{Z¬fŸY"|Ì·ÂeŠÆm"µZ//‡ Ä]įd‡YÃ|‹ºÌˆ¬eÄf//‡{ZÆqÄ]t˜//‡¾ËY{½Y€ËYd·Á{cZ̸¼Ÿ |ÀÅ{¹Zn¿Y½MÕY€mY ¥|ÅZ]d‡Y¹Óį,Õ{Zf«Y»YÁ֟Z¼fmY»Y,֟Z§{»Y,ֻ¼Ÿ»YY|ÀeZ^Ÿ\Ìe€e |]Z˪¬vedÆm{€¼fˆ»Á–^e€»ÕZŹZ³Y€mY½Z»{Ze|¿Â‹¥|źÅZÆ¿MÄ̸¯|Ì·ÂeŠÆm cZ»|yįd‡Yd·Á{|À¼§|ÅÁÄf§Z˽Z»Z‡ÕZÅŠ‹Â¯YÖ¸YÕ|À]ºÌˆ¬eÄm{Â]¶§{ Ö»[ˆv»d·Á{ÕY€]Ö¸Y¥|Å®ËZŽMY¹Y|¯€ÅÁ|À¯Ö»ē€ŸÄ »ZmÄ]Y֐zŒ» {—¾Ì¼ÅÁ{€Ë~a¹Zn¿Y¥|ÅÕZÀ^»€]ՂËÄ»Z¿€]Á¾ËÁ|e½Z»{{‹Ö»Ä̏Âeį{‹ ½MÄ]¶§¶yY{{įd‡YÖËZÅdË»P»¹Zn¿YÕY€]ÖËY€mYÃZ´f‡{ÕZÅZ¯Õ|À]Ĭ^—t˜‡ d‡YÃ|‹µÂv» Ä»ZÀ‡ZÀ‹ {Zf«Y½ZÆm †Ì‡Pe̸ָve,Հ^y‰ÁZ]½Y€ËYÕ{Zf«YÄ»Z¿Á¾Ìfˆz¿ Ã{Z‡€fˆ³Ä¿Z‡Ĉ‡R»ZÌf»Y\uZ• ½ Y€ÆeÕZÅd¯€‹d^iÃZ¼‹Ä]Ã|‹d^i ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e|Ì ‡µÂXˆ»€Ë|»• Õ|ÅYÕ|Æ»€Ì]{€‡• Ö»€°»Äv̸»Ö¿Z³Z]€Ë|»•Ձ{³Ö¼œ »¹ZÆ·YÖ·Z»ÁÖËY€mY»Y€Ë|»• €Æ»ÕÂe€aZÀ¸³ •ָ̟Z¼‡YZÀÆ» •Ö¼ÌÅY€]Y֔e€» •ÖWZ¨‹Ö¸ŸÄˀˀvedXÌÅ• dz]¿Ä̘ŸÖWYMÄv¨Á®Ì§Y€³•Zf‡Á{ ˆ» …Z°Ÿ• €n«ºË€» cZŸÔ—YÕÁZÀ§€Ë|»• ÃZ¼‹,½ZŒy{€Å³Äq¯,€Ìeºf¨Å½Y|Ì»Y€e¾ÌËZa,Ö]ÂÀmtf¨»½Z]ZÌy,½Y€Æe,½Y€ËYÖ¿ZŒ¿• Äˀˀve†°§€]Z¼¿• ¾¨¸e•Öfˆa|¯•  ZÅÖƳMÁÕY{Y»Y†°§€]Z¼¿• Հ^yÃZe¯¹ZÌaÄ¿Z»Z‡•ֻ¼Ÿ–]YÁ®»ZÌaÄ¿Z»Z‡• http www jahaneghtesad com Ä»Z¿ÁÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa• info@jahaneghtesad com ֻ¼Ÿ–]YÁ¶Ì¼ËYÄ»Z¿ZËY• ÃZ¼‹,tf§½Z]ZÌy,ÂËÂf‡Za€Ì‹½Y|Ì»Y| ],tf§ÃY€³‚],½Y€Æe,½Y€ËYÄ¿ZzaZqÖ¿ZŒ¿•ºÌ¼_ZqÄ¿ZzaZq• ¾¨¸e•ÕY€m|¼uYՀ‡Y€‡Šza• Ö¸yY{¾¨¸e•Ä»Z¿ÁՂ¯€»½Z¼fyZ‡Ղ¯€»€f§{¾Ì¯€fŒ»»Y• Á«½Y€ËYcZˀŒ¿½Y€Ë|»¾¼n¿Y»,«Öf·Á{€Ì£ÕZÅÄ»Z¿Á½Y€Ë|»Ö¨À¾¼n¿Y»Ö¨ÀÕZŶ°Œe”Ÿ{Zf«Y½ZÆm• d‡Y«Œ¯cZŸÂ^˜»Ö¿ÁZ e» ½ZÌ»{Ä^eÄ]ZÌf»Y \ˆ¯Z] Œ¯ÕZÅÄ»Z¿ÁÕ|À]Ä^e¾Ë€yM{d‡YÄfˆ¿YÂe{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á • |]ZËd‡{½Y€ËYÕZÅÄ»Z¿Á¶¯½ZÌ»{Ä^eÁŒ¯֏yÕZÅÄ»Z¿Á ISO 9001:2015 {Y|¿Zf‡YÄ»ZÀÌÅY³ÕYY{ • d‡YÃ|‹{Z½Z³€Æ»d À{Â^Æ]d¯€‹–‡Âe iso Ä»ZÀÌÅY³ • |ÌÀ¯µZ^¿{€ËÕZÅÄ°^‹{Y{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á • ŚƩƉƐ͗ͬͬƚǁŝƩĞƌ͘ĐŽŵͬũĂŚĂŶĞĐŽ€fÌËÂe • ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶƐƚĂŐƌĂŵ͘ĐŽŵͬũĂŚĂŶĞĐŽ¹Y€³ZfˆÀËY • ŚƩƉƐ͗ͬͬƚĞůĞŐƌĂŵ͘ŵĞͬũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ¹Y€´¸e• ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂĐĞŬ͘ĐŽŵͬũĂŚĂŶĞĐŽ­Â^ˆÌ§ • ŚƩƉ ǁǁǁ ĂƉĂƌĂƚ ĐŽŵ ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚcYZaM • ŚƩƉƐ͗ͬͬLJŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬĐŚĂŶŶĞůͬũĂŚĂŶĞĐŽ[ÂÌeÂË • http www rgs org ir saeed taghipoor@jahaneghtesad com Ä»Z¿c{ZƋ {Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ» ZÅÄ^ÀmļÅ{d·Y|Ÿ‰€fˆ³,•Z˜v¿YY½M‚Ë€³ÃYÁ-|]ZËÖ¼¿¹YÁ{Á¹Y«µ|Ÿ…Z‡Y€]‚mÖ¿Zˆ¿YÄ »Zm ÄmÂe¶]Z«ÕY~³€ÌiPec|«Á{Y€§Y¾Å}ª¼Ÿ{}¨¿¶Ì·{Ä]|À¿YÂeÖ»ZÅÄ¿Z‡ d‡Y֟Z¼fmYÖ³|¿{Z ]YÁ įºËÁZ]¾ËY€]ÁºÌ¿Y{Ö»½Y|¿Á€Æ‹º¸ˆ» 6ªuY"¾fˆ¿Y{"Z» |À//‹Z]½Mª¬vež¿Z»ZËd·Y|ŸÖ»Zu,{Ây ¾Ë€fÆ]Ä]Y"Ä^¿ZmļÅd·Y|Ÿ‰€fˆ³"…|¬»¥|ÅÄ]½|̇ÃY|¿YÂeÖ»ªu¾ËYYÄ¿Y{€z]ÁZn]Ã{Z¨f‡Y Yh ^À»ÕYħ€u©ÔyYÄ]Z°eYÄËZ‡{‚md·Y|Ÿ‰€fˆ³½ÂqÖËÓYÁ¥|Ž{€¯µZ^¿{ {Z‡Y¼ÅÂv¿ ÄËZa¾ËY€]{Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ»¶»Z¯¾f» dˆÌ¿Á|¬»Ä¿ZŒË|¿Y{YMÁÄ¿YY|»ªuՀ°§Á֋Y¹Zœ¿ http jahaneghtesad …{M{|À]{Á,Ã|‹ºÌœÀeZÅÄËÁÁ,Zł»€«–y,©Â¬uÂv»ć{Á d‡YÃ|ÅZŒ»¶]Z«dËZ‡{com ?p ¶Ì·{Ä]ºÅ {Â]|ÅYÂy½Z»{Ád‹Y|Æ]Šz]dˬe,Z¯ Z»ÕY€]į¹{€»d»Ô‡ĸX//ˆ»¶¯€—ZyÄ]ºÅÁZ¿Á€¯ d‡Yd̼ÅY‚WZu ºÀ¯Ö»Z“Z¬eZÅÄ¿Z//‡ļŁY¾»{Á‚§YÕÂƼm†ÌË º£€Ì¸Ÿ |ÀÀ¯ÄmÂeµZ//ˆ»YÕY|f]YY¹Z«YÁZ»MļÅÄ//] Z]ÃZ»¾ËY{d·Á{,Z¿Á€¯ÁÕ{Zf«YZ//Œ§,cÔ°Œ» ¾ËY{įYÖËZÆ¿MZe|»MÄÀvÄ]d//‹Y{įÖ¿YÂeļŠ|À¯ÕZËY|¿|Ë{\̇MZ¿Á€¯Šz] {Z̸̻Y‚Å|ÄÌ·ÁYÕZ//ÅÃZ»{Z»{€¯ħZ“YÖ//¿ZuÁ ZÆ¿MÁºË{€¯ÖÀÌ]ŠÌa‘ŸÔ]ÄqÁcÔÌƈeÄq½Z»Âe Y½MįÃ|¿Z»Ö«Z]Ö¼¯Y|¬»ÁºË{€¯dyY{€aZ0 e|¼ŸY {Â]Z»Z¯YŠz]®Ë¾ËYÁ{€//¯ºÌÅYÂydyY{€aºÅ µZ §d·Y|Ÿ¹ZƇºË{€¯‰ÔeZ¿Á€¯€—ZyÄ]¾ËY€]ÃÁԟ į{Â]Ö³‚]Z¯¾ËYÁ{‹Z]¹{€»µZ]Ád‡{Á{Â//‹ |‹¹Zn¿Y Öf//ŒÌ »dËZ¼u€ÌyYÃZ»|Àq¾ËY{Ä°ÀËY½Z//Ì]Z]ÕÁ ŽzŒ»|¿YÃ|Ë{\Ì//‡MZ¿Á€¯YįÖËZÆ¿MÕY€]Õ|Ë|m {Â//Œ¯dÌ ¼mY€¨¿½Â̸̻{Á|ud¨³,ºË{€¯ |¿€Ì³Ö»Y€«ÖfŒÌ »dËZ¼u{»µZ‡½ZËZaÄÅZ»ZÆq d§ZË{ºÅ€´Ë{ÃZ»Ä//‡Á,|¿{€¯d§ZË{Y}MÃZ»į įÖËZÆ¿MÕY€]{€¯ħZ“YÕÂƼm†ÌË {€//¯|ÀÅYÂy €ÅÕY€]½Z»ÂeY‚Å,|ÀfˆÅÖfˆË‚Æ]Á{Y|»YÄf̼¯{ ÕY€]¾ËY ºË{€¯dyY{€a½Z»ÂeY‚ÅÄ̬]ÕY€]Á€¨¿ Y֌z]|¿YÂf]Ä°ÀËY€—ZyÄ]į{Â]ÖÀÌ´À//‡Z]d·Á{ ¶¼veY½M,|À¯¶uYÖfŒÌ »Šz]{¹{€»cÔ°Œ» Y½Z¼¿YÂeļŵZˆ»Y{€¯|̯ZeºÅ{YÁ{d·Á{†ÌË {€¯ d¼u{ÕÁ€“…ZÀmYÄÌÆeÕY€]¹{€»įºÌf§€³Z¯Ä] ÁºÌf//‹Y{ºÅ\Ì//Œ¿ÁY€§Äf^·Y |¿€Ì´¿Y€«¦//ŸZ”» {Â^¿Ö^‡ZÀ»–ËY€‹Z»–ËY€‹€ÌyYÃZ»Á{Ö°Ë{Ä¿Z¨‡Zf» ՁÁZŒ¯{ZÆmÁcZneÁ½| »,d ÀÕZÅÄ¿ZzeYÁ ½YÂeļÅZ]Äm{Â]Ä//»Z¿€]½Z»Z//‡ÁՂ¯€»®¿Z]ºÅÁ ºËYÁ|Ì»YÁ|À//Œz^]cZ^iYZ]Ä]į|¿{Â]ÄÀv¾ËY{ cZ^i|ÅZ//‹YZ]{Ã|ÀËMµZ//‡{ÁÁŠÌaÕZÅÃZ»{ ºÌ‹Z]ՀfŒÌ] ¹{€»ļÅįÃ{Â^¿Ô^«ĸXˆ»¾ËY{Y{Ä»Y{YÕÂƼm†ÌË Z»į¾ËY |ÀÀ¯hv]½M{»{ÁÃ|ÅZŒ»YÄm{Â]|À¿YÂf] ՁZn»ÕZ”§ªË€—YYÕ{Zf«YÕZÅdÌ·Z §ļź̿YÂf] ÃYºÌÅ{Y€«¹{€»ZÌfyY{®Ì¿Á€f°·Yd·Á{ª//ˀ—YÁ ļÅÁd‡YḑZ¨‹{Zˆ§Z]ÁZ^»ÃY d‡Y{Zˆ§Z]ÁZ^» |ÀÀ¯½ZÌ]Á|¬¿|À¿YÂf]Á|À¿Y|]ļÅÁ|À‹Z]ž¸˜» Zeįd‡Y¾ËYZ»ÕZʼnÔeYÖ°Ë{€¯|̯ZeÖ¿ZuÁ ¦¸fz»ÕZÅŠz]{®Ì¿Á€f°·Yd·Á{,d·Á{¾ËY½ZËZa ,¶¬¿Á¶¼u,cZneÄ¿Z»Z‡{Z¯¾ËYZ]į|À¯|//‹ Ã|ÀËM{¹{€» |‹|ÅYÂyÖ³‚]Ö·ÂveZÅZ^¿YÁcZÌ·Z» ÕÁY{Âm»ÕZ//ÅÓZ¯ļÅį|Ë{|ÀÅYÂy®//Ë{‚¿ ZÌfyY{ZÆ¿McZŸÔ—Y¦¸fz»ÕZÅZ^¿YZeÄf§€³ÖfŒ¯ Y¾ËYÁ{€Ì³Ö//»Y{Z//ˆ§Õ¸m¾ËYįd//‡Y¹{€» ºÌÀ¯Ö»µZ^¿{ €œ¿ʬ¿,¶WZˆ»YÕZ̈]{Á€Ë{Ĉ¸m{d¨³ÕÁ Ä]{Â]µY‡Áhv]{»įÕ{Y»{ÁºÌf‹Y{­€fŒ» ªÌ¨¸e½Â̼̈¯{ºËYÁ|Ì»YįºË|̇Ö]ÂyÕ|À]ž¼m ½Z»{YÄm{Â]ºÌ¿YÂf],Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡”uZ] ºÌÀ¯ՂËÄ»Z¿€]Ã|ÀËMµZ‡ÕY€]ÁºÌÀ¯d§ZË{\‡ZÀ» |À‹Z^¿½Y€´¿¹{€»Z¿Á€¯¾ˆ¯YÁÄÌÆeÁ|Ì·ÂeÄÀÌ»{ Z¿Á€¯ÄÀÌ»{ZÅÄ¿Z‡Öy€]{Ö¿Y€´¿Y€]YÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ ÕY€] ºËY|¿Ã|ÀËMÕY€]Ö¿Y€´¿pÌÅZ¿Á€¯ÄÀÌ»{Z»d¨³ ¾ËYZ]ĸ]Z¬»ÄÀÌ»{Z//Ì¿{ÕZaÄ]Za¾//ˆ¯YÁÄÌÆeÁ|Ì·Âe d¯€uZÅŒ¯֔ ]Ä]d^ˆ¿ÖfuÁºÌf§ŠÌa…Á€ËÁ {Â]Հed^j»Á€e\‡ZÀ»Z» ¹Â‡k»Äf‹~³ÕZÅÄf¨Å{{€¯ħZ“YÕÂƼm†ÌË ÕZÅÖe§Y|{{Á|uįºË{Â]|ÅZ‹Á|‹µ€fÀ¯ ¹Zn¿YcZ»Y|«Yļž//ˆ¯YÁÄÀÌ»{ {€¯Y|ÌaŠÅZ¯Z//» ºÅÁՂ¯€»®¿Z]ºÅįºÅ{Ö»YcZŒ]¾ËYÁ{€Ì³Ö» ¾ˆ¯YÁºÅZe|¿{€¯ՂËÄ»Z¿€]½Z»{Ád‹Y|Æ]cYÁ {Ö¸yY{¾ˆ¯YÁºÅÁ{€Ì´]Y€«¹{€»ZÌfyY{kZyY |‡€]|Ì·ÂeÄ]ºËYÁ|Ì»YÃ|ÀËMÕZÅÃZ» Z£MYįÖ§Y|ÅYYÖ°Ëd¨³|Ì»YÁ€Ì]|ed·Á{†ÌË ºËY{ÄmÂe½MÄ]€f//ŒÌ]µZ//ˆ»YÁºË{€¯Ö»µZ^¿{d·Á{ ÃZ»|ÀqÁµZ‡d¨ÅµÂ—{ d//‡Y¹{€»d»Ô‡Šz] ÕZÅdzeÁZ»½YÂ//e,ºÌÀ¯Ö»ÃZ´¿¹Z«YÁZ//»MÄ]Öf«Á d‡YÃ|‹€]Y€]Á{,µZ‡Y¶^«Ä]d^ˆ¿Z»Ö¿Zf‡Z¼Ì] ÁÃ|‹Ã{Z»M|Ë|mÖ¿Zf‡Z¼Ì]dzeY‚Å{Á|uÖÀ Ë ՁZ‡Z]¶»Z¯—Ä]Ö¼Ë|«ÕZÅdze|{{Á|u d‡YÃ|‹ Šz]{d»Ô//‡Õ|À¼¿YÂe{€//¯½Z//Œ¿€—ZyÖ¿ZuÁ ÁÕZÅŠz]Ä]¾Ìzf»¹Y‚ŸY€]ÃÁԟ½Z»{Ád‹Y|Æ] ¾ËY{,Öf‹Y|Æ]‚¯Y€»¾ÌÀr¼ÅÁd‡{Á{ÕZŽZf‡€Æ‹ ÕY|f]YYÖÀ Ë {Â]|ÅYÂy½Y€ËYxËZe¶¯€]Y€]Á{d//·Á{ µZ‡ZeÄf‹~³ÕZŽ€«Y[Ô¬¿YY¶^«,Ã{Â]Äq€ÅxËZe ŠËY‚§Y€]Y€]Á{Ä]Õ|À¼¿YÂe¾ËY,d·Á{½ZËZaZ//eY |À¯Ö»Y|Ìa µZ‡{įÂËևÕMdzeY|¬»€Å|//‹ÁM{ZËÕÁ Y‚Å{Á|u½ÓY d‡YÃ|‹€]Y€]Á{YŠÌ]½ÂÀ¯Y,ºÌf‹Y{ €]Y€]YŠÌ]įºËY{ZÌfyY{ÂËÖ//‡ÕMdze ºÌf‹Y{Äf‹~³{Z»įd‡YÖfze{Y| e {ZÌ¿{»cY‚ÌÆne|//Ì·ÂeÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÂƼm†ÌË {ÁՁZ‡ÁY{Šz]{{€¯ZƛY½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ ºÅZf‡€aÁŽzf»Á®‹‚adÌ]€e,{Zf‡YdÌ]€eŠz] ºÌf‹Y{Ö]Âyd§€ŒÌa µZ‡®ËÄ]d^ˆ¿½YZf//‡€aÖf§ZË{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Ö¿ZuÁ ºÌÅYÂz]€³Yd¨³,Ã|‹€]Y€]ºÌ¿ÁÁ{Ä]®Ë{‚¿Äf//‹~³ YŠÌ]½YZf//‡€aÖf§ZË{ºË€Ì´]€œ¿{d·Á{ÕY|f]YY Šz]Ä]d·Á{įd//‡ZÀ »¾ËYÄ]Ád‡YÃ|//‹€]Y€] ÄmÂe,d‡ZÆ¿M‰Á{€]įÖÀÌ´À‡Z]Á½Z»{Ád‹Y|Æ] d§€³ºÌÅYÂyZ¯Ä]ÄÀÌ»¾ËY{Y½Z¼¿YÂeļÅÁ{Y{ ½ZËZaÃ|ÀËMÃZ»d¨Å{d//·Á{¥Y|ÅYYÖ°Ëd¨³ÕÁ ºË‹®Ë{‚¿Äf‹~³µZ‡ †ÌËZ]YÖ]ÂyÄ//ˆ¸mÄm{Â]ÄÀÌ»{{Y{Ä//»Y{YÕÁ ½Z³|ÀËZ¼¿YÖ//y€]ÁªÌ¨¸e½ÂÌ//ˆÌ¼¯†ÌËÁ†¸n» Õ{Y| eÁÄm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z//‡†ÌËÁµÁY½ÁZ »Z//] ºÅÄ]cY€œ¿,ºÌf//‹Y{įÖjuZ^»Z]ÁºÌf//‹Y{½Y€ËÁY |‹€e®Ë{‚¿ ÕYĿ³Ä]Äm{Â][ÂqZqÁµÂYd¨³ÕÂƼm†ÌË ÕY€]Ö]ÂyՀ̴f‡{ºÅÃ|ÀËMµZ‡{|¿YÂeÖ»įd//‡Y Äm{Â]ÕZÅÖ³„ËÁYÖ°Ë |‹Z]Äf‹Y{Y{Ây€]º¯€//Œ« ©Â¬uÕY€]Š//ËY‚§YÕ|{ÖÀÌ]ŠÌaÃ|ÀËMµZ//‡ d‡Y½Y€Ì´]Հ¼fˆ»ÕY€]ºÅÁ½Z´fˆŒ¿Z]Á½Y€Ì´] d¨¿d À€´Ë{¥€—Y{Á‚//§YºÅ{YÁ{d·Á{†ÌË Ô»Z¯Äm{Â]{Ád//‹Y{|ÅYÂyÖ//]ÂyZÌ//ˆ]­€ve –ËY€‹Z]Yd¨¿cY{ZÁ|Ì·Âeº«įd//‡Y{ÂÆ//Œ» {Ö³‚]­€ve¾ËY{ÂyÁºË{€¯ÖÀÌ]ŠÌaÃ|ÀËMµZ//‡ {»ž]ZÀ»¾ÌÀr¼Å {ÁM|ÅYÂy{ÂmÁÄ]Õ{Zf«YÄÀÌ» d‹Y{|ÅYÂyZ»ÕY€]Ö·ZËÁՁYZÌ¿ Ã|ÀËMµZ//‡Äm{Â]{Ö¸»µÂa‰YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Ö¿ZuÁ ՁZ‡®]ZqZ]ºÌ¿YÂf]ºËYÁ|Ì»Yd¨³,d‡YÃ{Â]€œ¿|» µZˆ»YįÄËZ»€‡YZ]Ä //‡ÂeÁ¹ZƇÕY~³YÁÁd·Á{ ,d‹Y{…Â]{Zf«YÖ]Y{Z‹ÕY€]Õ|À¼‹YZ̈]Š¬¿ |‹Z]ՀfŒÌ]cZ^i|ÅZ‹Œ¯{Zf«YºÅÃ|ÀËMµZ‡{ …Â]d Ì^—Y\Ì//Œ¿ÁY€§|Ì»YÁ€Ì]|ed·Á{†ÌË ĈËZ¬»Äf‹~³µZ‡®ËZ]Y…Â]Öf«Ád¨³Á{€¯€¯} d‡YÄf‹Y{Ö]Ây|‹Â¼n»{įd‡Y¹Â¸ »ºÌÀ¯Ö» d‡YÄ »ZmÕY€]ּƻZ̈]YZ]Á d‡ŻÕ‡ZÆq ֜ŸYÁ d‡YÃ|Œ¿Äf§€³Ö¿Z»ÂeY¥~uÕY€]ּ̼eÂÀÅ tËY·և€]Ây{Z¿€ËYµY‡Ä]x‡Za{֜ŸYÁ {tËY·¾ËYÖ//‡€]d¸Æ»|Ë|¼eÁFATFZ]–^e€» ÁÁY{ºÅÕY€]ÃY¼ÅZ»įևZ‡Y¶°Œ»d¨³ž¼n» ÁºË€veºÌfˆÅÄmY»½MZ]ևZ‡YÕÓZ¯ºÅÁ¾ˆ¯YÁºÅ |À¯Ö»{YÁZ°Ë€»Mįd‡YÕ|uYŠÌ]ZŒ§ d//‡Ż®ËZ°Ë€»M{Á‚§YÕÂƼm†ÌË€f§{†ÌË Á¾//ˆ¯YÁÕY€]ÖfË{Á|v»Z»|˳Ö»į{Y{Ö//¿ÔŸY Z],ºÌÀ¯|ˀyºÌÅYÂyÖ»Öf«Á¶¼Ÿ{Ö·ÁºËY|¿ÁY{ dyY{€až¿Z»ÖfuÁ{€Ì³Ö»…Z¼e¦¸fz»ÕZÅ®¿Z] ևZ‡YÕZÅÓZ¯ÕY€]µÂaÖ¸¸¼·Y¾Ì]©Á|ÀYÓ{{Z̸̻ |‹ÁY{Á Äf§€³Ö¿Z»ÂeY¥~//uÕY€]ּ̼eÂÀÅ d‡YÃ|Œ¿ Ã|¿Z»Á{{€¯ħZ“YÕÂƼm†ÌË€f§{†ÌË €´Ë|°ËÖ´ÀÅZ¼ÅZ]|ËZ]Ĭ˜À»ÕZÅŒ¯ÖfuÁZ»ºÅ {Ây¥Y|ÅY¾¼//‹{ºÌÅ|¿ÁZmYÁºÌÀ¯¶¼ŸÕYĿ³Ä] |À¯Ã{ZÌaY YdÌ “ÁÃZ]{Հ´Ë{µY‡Ä]x‡Za{֜ŸYÁ ¾ËY¥~uÕY€]ÕYÄ»Z¿€]ZËMÄ°ÀËYÄm{Â]ÄvËÓ{Ö¿Z»Âe Ĭ^—ÕY€]ºÌ¿YÂf]įdˆÅºÆ»Z»ÕY€].d¨³,|ËY{Y įºÌÀ¯ՂËÄ»Z¿€]ÕYĿ³Ä]Â//Œ¯|À»ZÌ¿Á–‡Âf» Ä],|‡€]ZÆ¿Md‡{Ä]\‡ZÀ»d¼Ì«Z]Ö//‡Z‡YÕZÅÓZ¯ Z»Y€Y,{€¯Y|ÌaŠËY‚§YYd¼Ì«įÖ¿Z»¶Ì·{¾Ì¼Å Ä°ÀËYÕY€]ºÌÀ¯š¨uYÖ¿Z»ÂeYį{Â]¾ËYÕY€] ½YYd¼Ì«Z]Ö°‹‚acY‚ÌÆneÁÁY{¶j»¹Ô«YYÖy€] |‡€]¹{€»d‡{Ä] Ä°¸]{‹Ö¼¿{YÁd·Á{–‡ÂeZÅÓZ¯¾ËY{€¯ZƛYÕÁ Ö»‚Ì¿Z°»®Ë…Z‡Y€]Á֏yÕZÅd¯€‹–‡Âe Á¹Y{ÕZÅÄ¿Y{žËÂeÂf‡{µZj»½YÂÀŸÄ],{Â//‹Ö»{YÁ {‹Ö»Ã{Y{ՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁ–‡ÂeÂ̗ Y¥~uµZ¼fuYZËMįµY‡¾ËYÄ]x‡Za{ÕÁ Z]{Â//‹¥~uՁÁ|ÅYÂz]ºÅ€³Yd¨³,{Y{{ÂmÁ |À»ZÌ¿Ĭ^—ÕÁ€]ZŒ§į{‹Ö»¥~uÕZ¯ÁZ‡ {Œ¿{YÁ Á|¿Á€]½Y€´Ë{ÁÖËYY{ÁÕ{Z//f«Y»Y€ËÁ,Ղ¯€» |À‹Z]Äf‹Y{€œ¿µ{Z^eÄm{Â]¦¸fz»ÕZÅŠz]ÃZ]{ ¶»Z e€]d·Á{ÕZÀ]{Á‚§YÕÂƼm†ÌË€f§{†//ÌË {ÂmÁÄ]|¿YÂeÖ»ÖËZmZecY€Ì̤eÖ·Ád‡YÕZ°¼ÅÁ ÕÁ€]Äf‹~³ÃZ»Á{įÕYÄm{Â]ĸ¯Z‹į|ËZÌ] Ä]Ã|//‹†¸n»ºË|¬eºÅ€¬»½Z»{ÁÃ|//‹Z¯½M {Âz¿ºÅ įÖuԏYÁָ̼°ecY€œ¿Ŀ³€ÅYZ»|‹ÁM{ZËÕÁ ÖËY|»M{ºÅÁÄm{Â]{ÖËÂmħ€Z]•Z^eY{º//Å Šz]{ÄqÁÄÀ˂ÅŠz]{Äq,|À¯®¼¯Z»Ä]Äm{Â] ºÌÀ¯Ö»µZ^¬f‡YZ0  ˜«|»M{ s€˜»huZ^»ÃZ]{Հ´Ë{µYÂ//‡Ä]x‡Za{֜ŸYÁ ÂƼm†ÌËd¨³½Y€ËÁ{€°¸¼Ÿ€]cZœ¿ÃZ]{Ã|‹ †¸n»Ã|ÀËZ¼¿µZ‡ºÅÁd‡Y©Â¬u‰YÄf//‹ºÅ ֐z‹Ĭ̸‡Ä¿ÁևZ‡Y½Â¿Z«YÃ{Z¨f‡YZ]Ád‡YÃ{Â] ևZ‡Y½Â¿Z«|˳Ö»Á|À¯Ö»{ZÀf//‡YևZ‡Y½Â¿Z«Ä] d‡YÃ{€¯ŽzŒ»Y¦ËZ›ÁÁZÅdË»Z» ªÌ¬ve,½Y€ËÁYµY‡{Á‚§YÕÂƼm†ÌË€f§{†ÌË †ÌWÕZ«Md//‡Y†¸n»ªusZ”Ìf//‡YÁŽv¨eÁ ÁÕ|¿Á€Æ‹©Â¬uZ]•Z^eY{įÖf^v{ºÅÂƼm Z¯Ö·Á,|¿{€¯s€˜»YÂ“»¾ËY|Àf‹Y{ևZ‡Y©Â¬u d‡YÖËZÅd‡ŻYZÆ¿MÀ»ÁZ¯€]cZœ¿Á½Y€ËÁ Žz‹Ĩ̛Á¾ËYÁ|À¯Ö»Žz//Œ»ÂƼm†ÌËį |À¯cZœ¿½Y€ËÁZ¯€]įd‡YÂƼm†ÌË ևZ]ÕY€]ÄÌËZ”«ë{½Â¿Z«{Äf^·Y|‹ÁM{ZËÕÁ Z»įd‡YÃ|‹ŽzŒ»ÖeZœ¿¦ËZ›ÁºÅŒ¯¶¯ Ä°ÀËYÖ·ÁºÌÀ¯Ö»ÕZ°¼ÅÁºËY~³Ö»¹Y€fuYºÅ½MÄ] ZËÁ†¸n»†ÌË\ËZ¿Á†¸n»†//ÌËZËÃ|ÀËZ¼¿€Å |À¯Y|YՀˁÁZ0 z‹|ÅYÂz]½Â̼̈¯®Ë†ÌË Z»į|ÀË´]€¨‡½M{Á|¿Á€]ZŽZf‡YÄ]Հ¨//‡ZËÁ ½Â¿Z«{֟“»¾ÌÀqºÌÀ¯cZœ¿ZÅÃÁ€a€]ºË|»M Ö¿Zˆ¯ {€¯s€˜»YZÆÀËYÂƼm†ÌËįdˆÌ¿ևZ‡Y YևZ‡Y½Â¿Z«|À]½Md//ˆÅՂÌq¾ÌÀq|À˳Ö»į |ÀÀ¯s€˜»|ËZ] ÃZ]{d·Á{ÕZÀ]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÂƼm†ÌË€f§{†ÌË ÄvËÓ{cY€Ì̤ed¨³,d‡YÕZ°¼ÅÁ¶»Z e€],Äm{Â] {įÕYÄm{Â]ĸ¯Z‹į|ËZÌ]{ÂmÁÄ]|¿YÂeÖ»ÖËZmZe ºÅ€¬»½Z»{ÁÃ|‹Z¯½MÕÁ€]Äf//‹~³ÃZ» {Âz¿ºÅÄ],Ã|‹†¸n»ºË|¬e cZÌÅĈ¸mÄ̋Zu{«ÖœŸYÁ{¼v»»,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] Õ{Y»sԏYs€—Ây{d·Á{€œ¿ÃZ]{d·Á{ įֿ¿Z«{€¯ZƛYÕÂƼmd‡ZËcZ]Zzf¿Y½Â¿Z«Y įd‡YÖeZŸÂ“»YÖ°Ë{‹Ö»hv]½MÃZ]{½ÓY ½MÃZ]{¦¸fz»ÕZÅÃÁ€³ÁևŻÕZÅsZÀmµZu€ÅÄ] Ã|̇€¿ÖËZÆ¿\ːeÄ]ºÅÂÀÅÁ|¿Y{cÁZ¨f»cY€œ¿ {½ÓYįՂ//ÌqÃZ]{|ÅYÂz]d·Á{€³YY~· d//‡Y Z»d‡Y¾°¼»Á{€Ì³Ö»chv]½MÃZ]{†¸n» ºÌ‹Z^¿ª§Y»½M|À]®ËZ]ZËÁºÌ‹Z]ª§Y»½M|À]|ÀqZ] ºÌÀ¯€œ¿ZƛY½Â¿Z«¶¯Ä]d^ˆ¿ºÌ¿YÂeÖ¼¿ d‡ZËcZ]Zzf¿Y½Â¿Z«d‡Y¹ÓZ¼fuÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ,{‹ÖÅ|¿Z»Z‡{Y€§Y{ÁÁÁÃ|//‹Հ´¿Z]ÕÂƼm įÕ{Y»Ö·Ád//‡Y[ÂyÂ“»¾ËY¶Y{Á‚//§Y ZËÁÖeÔ°Œ»¶¼Ÿ{d‡Y¾°¼»{Â//‹Ö»{ZˁÁº¯ ½Â¿Z«¾ËYºÌÀ¯€^|ËZ] {ÁZÌ]{ÂmÁÄ]YÖËZÅdË{Á|v» ºÌÀ¯cÁZ”«ºÅZ]YZÆÀËYļÅ0Y| ]Á|‡€]¹Z¼eYÄ] µY‡Ä]x//‡Za{¾ÌÀr¼ÅÕÂƼm†ÌË€f§{†ÌË †¸n»Äf‹~³ÁdˆŒ¿ÁÄm{Â]ÄvËÓÃZ]{Հ´Ë{ †Ì˺Ìf‹Y{Ö]ÂyÖ¸ÌyĈ¸mÁ{€¯ZƛYd·Á{Á †¸n»YįÖ¿Zf‡Á{ÁªÌ¨¸e½Â̼̈¯†ÌËÁ†¸n» YÁ|¿{€¯s€˜»Y{ÂycY€œ¿ÁZŵY‡|Àf‹Y{”u ½Y€ËÁÁÄm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡†Ì˺Åd·Á{¥€— ÕYĈ¸m¾ÌÀq{{Â]¹Ó |¿{€¯s€˜»Y{ÂycY€œ¿ {€Ì³c€œ¿µ{Z^eּ̼ÁÄ¿Zf‡Á{–Ìv»®Ë{ ¶»Z e–ËY€‹Ĉ¸m€]º¯Zu–ËY€‹Ä°ÀËY½ZÌ]Z]֜ŸYÁ |‹¾ËY€]†ÌËÁ{Y€«{€¯½ZŒ¿€—Zy,{Â]ÕZ°¼ÅÁ Z]•Z^eY{ªÌ¨¸e½Â̼̈¯ÁÄm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡į Ä^À‹Áįd‡YY€«Á|ÀÀ¯€œ¿µ{Z^eºÅZ]€fŒÌ]Äm{Â] ®¿Z]¶¯†ÌËÁd¨¿€ËÁ,Äm{Â]Ä»Z¿€]½Z»Z‡†ÌË d‹Y|Æ]cYÁÕ´Àz‡ d‡Z¿Á€¯ÖmZy¾ˆ¯YÁ|ˀyÕY€]Ö¿‚ËYµZu{½Y€ËY Ä]½Y€ËY{Z¿Á€¯Ö ˜«½Z´fyZ]½ZmZ¼‹,Ä^À‹ZÆq Z»M…Z‡Y€]|ËÁ¯ZËZ¿Á€¯ |Ì//‡€¨¿ÁY‚Å ZÌ¿{{Y€¨¿½Â̸̻YŠÌ]½ÂÀ¯ZeZÅÂ//Œ¯Ö¼‡ €]‚Ì¿€¨¿Y‚ÅÁ½Â//̸̻®ËYŠÌ]ÁÃ{€¯Ôf^» €œ¿Y½Y€ËY |¿YÃ{Y{d‡{YY{Ây½Zm…Á€ËÁ¾ËY€iY dÌ ¼md^ˆ¿¾f§€³€œ¿{½Á|]ÁZ¿Á€¯c§{Y| e ,Z°Ë€»M{Z¿Á€¯c§{Y| e d//‡ZÌ¿{Œ¯¾Ì¼fŒÅ ½Y€ËYY€fŒÌ]Ĉ¿Y€§Á†Ì¸´¿Y,ZÌ·ZfËY,®Ë‚°»,|ÀÅ,¶Ë€] ħ€‡ÁĈ˜ŸZËÃ{·Md‡{Z]Z¿Á€¯…Á€ËÁ d‡YÃ{Â] {Y€§YÄ]ºŒqÁÖÀÌ],½ZÅ{ªË€—Yֈ¨ÀecY€˜«ÖfuÁ µÔfyY,{{½|]ÁÖ´fˆy,†¨¿Ö´Àe {Â//‹Ö»¶¬fÀ» ºWԟĸ¼mY֋Y³cÔ°Œ»ÁÖËZŒqÁÖËZËÂ]{ Ä]½ZËÔf^»|{YŠÌ] d//‡Y|ËÁ¯ÕZ¼Ì] |¿Â‹Ö»¦Ì¨yÕZ¼Ì]Zq{…Á€ËÁ Z]ºËYÁ|Ì»Yį{Y{ÖeÔ°Œ»ºÅY‚¿Ó¨¿M¾ˆ¯YÁĸ¼m d¨³ÕÓ {‹¥€—€]¶°Œ»¾ËYՂËÄ»Z¿€]Á€Ì]|e Ŀ¼¿|Ì·ÂeÖmZy¾//ˆ¯YÁ|ˀyÕY€]‰Ôe‚mÄ//] Y€«ªË‚e½Z̓Z¬f»Y¹Z¿d^iĸu€»{ºÅ½MÖ//¿Y€ËY ÁÖÀÌ·Z]ÖËZ»MZ¯Õ{ÁÄ]|ÀËY€§¾//ËY¶Ì¼°eZ]Á{Y{ Ä»Y{YÕÁ |‹|ÅYÂyZ£M½Z//ˆ¿YÕÁ€]ŠËZ»M¹Zn¿Y Հ̳ļÅÁÂ̋½ZËZaÕZÀ »Ä]Z¿Á€¯¾ˆ¯YÁªË‚e{Y{ dËZŸ½M¶»Z¯ÖÀ¯Č˽Z»ZeÁd//ˆÌ¿…Á€ËÁ¾ËY cYÁÕ´Àz‡ d‡YÕÁ€“Öf‹Y|Æ]ÕZÅÄ»Z¿ÃÂ̋ ÃZ‹Y½Zfˆ»{Z¿Á€¯€fŒÌ]Â̋µZ¼fuYÄ]d//‹Y|Æ] ½ZmÁ½ZËÔf^»{Y| e½|‹º¯Z]d‡YÂy¹{€»YÁ{€¯ Õ{ZŸYÁÃ{€°¿‰Â»Y€§YZÅÄ»Z¿ÃÂ̋dËZŸ,½Z´fyZ] |ÀÀ¯‚Ìŀa…Á€ËÁ€˜yÕZ´¿Y ÁZeÄ^À‹ćÁYY€´Ë{€¨¿c§Z]d¨³ÕÁ Ö¿Y€´¿pÌÅZ¿Á€¯ÄÀÌ»{Ä°ÀËY½Z//Ì]Z]ÕÂƼm†ÌË ÁՂ¯€»®¿Z]ºÅd¨³,ºËY|¿¾ˆ¯YÁÄÌÆeÁ|Ì·ÂeÕY€] |Àf§€³Z¯Ä]Y{Ây½YÂeļŽZ»{d‹Y|Æ]cYÁºÅ ZÌfyY{kZyÁ¶yY{Y¾ˆ¯YÁºÅ|¿{€¯ՂËÄ»Z¿€]Á ÕZÅÃZ»{Ö¸yY{¾ˆ¯YÁºËYÁ|Ì»YºÅÁ{€Ì³Ö»Y€«¹{€» |‡€]|Ì·ÂeÄ]Ã|ÀËM Z]d·Á{cZÌÅĈ¸m{Ö¿ZuÁ¾//ˆu,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] ¾ËYd¨³†¸n»Ä//]Äm{Â]ÄvËÓÄWYYÄ]ÃZ//‹Y Y¹ZÌa¾ËYÄ »ZmÁd//‹Y{Ä »ZmÕY€]ּƻ¹ZÌaÄm{Â] Z]µZ‡į{Â]¾ËYÄm{Â]¹ZÌa d//‡YÃ{€¯d§ZË{ {ºÅÁÕ{Zf«YºÅ,ևŻ€œ¿YºÅ¶^«µZ‡ÁµZˆ»Y |Å{Ö»½ZŒ¿Á{Â]|ÅYÂycÁZ¨f»Ö¿Y€¼ŸÄm{Â]cÓÂve Ã{€¯d^j»Y¹{€»Zœf¿YÄm{Â]¾ËY d‡YĿ´q–ËY€‹ ,{Zf«Y{d^j»µÂve|ÅZ‹,d^j»Zœf¿Y¾ËYÄËZ//‡{Á ºÌfˆÅcZ»|yÁՁÁZŒ¯ |//‹µZ//‡µÁYÄÅZ»{į¾ËY½ZÌ]Z]ÕÂƼm†ÌË |‹ºÅµZ//‡½ZËZaZed¨³,d//‡YÃ{Â]d^j»Õ{Zf«Y €iY¾Ì·ÁYÁ{Â]|ÅYÂyd^j»cÔ°//Œ»º£€Ì¸ŸÕ{Zf«Y Ä]ʬ¿¹Âe{d¯€uįºÌÀÌ]Ö»ÃZ»}M¹Â//e{Y½M ºÌÅYÂy¹Âe[Zf‹ZÆ»€Ìˆ»{Ád‡YÃ|‹Á€‹ʬ¿ |Å{Ö»½ZŒ¿Z»Ä]YdÌ «YÁ¾Ì¼ÅºÅÃZ»¾ËYZ»MÁ{Â] |uYÁÁY‚ŁYŠÌ]d ÀŠz]{{Á‚§YÖ¿ZuÁ d‡YÃ|‹µZ §µZˆ»YµÁYÄÅZ»{Ã{Â]|¯YįÖf À ®Ë{‚¿Äf‹~³µZ‡º«Ä]º«¾ËYµZ‡½ZËZaZe¹YÁ|Ì»YÁ ºË{€¯µZ §YÖf À|uYÁºÅµZ‡{ {‹ Z»M½Z¼ÅÄ]Á{€Ì´][Zf‹Ã|ÀËMÕZÅÃZ»{ºËYÁ|Ì»Yį ‰Â»MÁ½Z»{,d‹Y|Æ]cYÁÕ´Àz‡Á€ËÁ½ÁZ » ÕZÅÂ//Œ¯Z]Ö¿‚ËYµZu{½Y€//ËYįd¨³Ö°//‹‚a cY{Z‡Z¼Ì‡ d‡Y|ˀyÕY€]Z¿Á€¯¾ˆ¯YÁÃ|ÀÀ¯|Ì·Âe ½ÓÁˆ»Z]dˆŒ¿ÕY‚³€]Y†aÄ^À‹ZÆqÁÕÓZ‡ »YcYÁd‹Y{ZƛY½Zfˆ¸³Ö°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ ÕY€]Ö¿‚ËYµZu{Õ|m—Ä]Ղ¯€»®¿Z]ÁÄmZy ÁZŽM®¼¯Z]ºËYÁ|Ì»Yį|ÀfˆÅZ¿Á€¯¾ˆ¯YÁ|ˀy ÄÌÆeµÂv»¾ËYYµZ¬f¿YÕY€]\‡ZÀ»‰Á½{€¯Y|Ìa ºË€veµZ¼ŸY¶Ì·{Ä]{€¯½ZÌ]ÕÁ {Â//‹Œ¯{YÁÁ ¾ˆ¯YÁ½{€¯{YÁÁ|ˀy-YÖËZmÄ]ZmÕYÂ//‹{Á Œ¯½ÓÁˆ»Z»YÃ|//‹YÂ//‹{½Y€ËYÄ]Z¿Á€¯ÖmZy Õ´Àz‡ |ÀfˆÅZ¯¾ËY¹Zn¿YÕZÅÃYև€]µZu{ –¬§¾ˆ¯YÁ|ˀy{ÕYÂ//‹{{Á‚§Yd‹Y|Æ]cYÁ YZÅÁY{€´Ë{ÄÌÆeÕY€]½Y€ËYÁd//ˆÌ¿Z¿Á€¯Ä]{Á|v» {€¯¹ÔŸY€˜«ÄmZy»Y€ËÁ ºÌfˆÅ…Z§l̸yÕZÅŒ¯Á½Y€ËY½ZÌ»À¯Y~»½ZÅYÂy ÁÀ¯Y~»½ZÅYÂyÄuÁ{{€¯¹ÔŸY€˜«ÄmZy»Y€ËÁ«Ö¿ZiµM¾¼u€·Y|^Ÿ¾]|¼v»» d‡Y½Y€ËYZ]…Z§l̸yÄ̋ZuÕZÅŒ¯¾Ì]³Ád¨³ ,{€]Ö»€ˆ]°//ˆ»{ÕZ¯Y|Ë{¹Zn¿YÕY€]į€˜«ÄmZy»Y€ËÁ,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] Ä̇ÁÄmZy»Y€ËÁ¥ÁÁÓÖX³€‡Z]­€fŒ»ÖeZŸÂ^˜»†¿Y€¨À¯{Ä^À‹ZÆqÁ ½Y€ËYÕYÄfˆÅÄ»Z¿€]Ä·Zˆ»ĸ¼mY¦¸fz»cZŸÂ“»ÃZ]{{Ây…ÁÕZf¼ÅZ]įd¨³ d‡YÃ{€¯Ö¿‚ËYÁ³Ád¨³…Z§l̸yĬ˜À»cÓÂveÁ ¾ËYÁ{Y{Y€«dË·ÁY{…Z§l̸yĬ˜À»dÌÀ»Y€˜«ÕY€]d//¨³€˜«ÄmZy€ËÁ ºË{€¯¹ÔŸYևÁ¥€—Ä]YÂ“» ÕŒ¯pÌÅž¨¿Ä]Ĭ˜À»{ZÅŠÀe|Ë|ŒeÄ°ÀËY½ZÌ]Z]«Ö¿ZiµM¾¼u€·Y|^Ÿ¾]|¼v»» ºÌÀ¯Ö»dËZ¼u½Y€ËYZ]Ĭ˜À»ÕZÅŒ¯ļÅÕZųÁd¨³YZ»d‹Y{ZƛY,dˆÌ¿ Ô—Y…Z§l̸yĬ˜À»dÌÀ»YÃZ]{d‡Á{ÕZÅŒ¯®ÌeZ¼¸bË{cYZ°f]YY{Á‚§YÕÁ ¶]Z«ÕZÅZ°ÅYÕÂnfˆmÁĬ˜À»Z“ÁYdÌ^jeÕY€]cYZ°f]YÂ¿¾ËYYÄuÁ{{ ºËY{ |ÀÀ¯Ö»µZ^¬f‡Y…Z§l̸yĬ˜À»ÕZÅŒ¯ļÅž¨¿Ä]µÂ^« d‹Y{ZƛYġZ“ÁYÃZ]{ևÁ¥€—Z]{ÂycY€¯Y~»Ä]ÃZ//‹YZ]ÄmZy€ËÁ Ä»ZÀ ˜«ĸ¼mYġÃZ]{dÌÀ»YÕY‹ÕZÅÄ»ZÀ ˜«Ä]Õ|À^ËZa€]Հ˜«¥€— |À¯Ö»dËZ¼u ļÅÄ¿Ó{ZŸևŻ¶§Á¶u½Á|]ÄËÂ//‡¶WZˆ»¶§Á¶u{€¯½Z//Œ¿€—ZyÕÁ dˆÌ¿€Ë~b¿Z°»YŒ¯¾ËY¶WZˆ» Ä]Õ|À^ËZa€]{Â//‹Ö»Ö^Ì·Ä]•Â]€»įÄr¿Md¨³«Ö¿ZiµM¾¼u€·Y|^Ÿ¾]|//¼v»» ÁºËY{|̯ZeÖ^Ì·{†]ŠeMÁŒ¯¾ËY¶WZˆ»ևŻ¶§Á¶uÕY€]ÕZʼnÔe ºÌÀ¯Ö»dËZ¼uÖ^Ì·ÃZ]{¶¸»½Z»Z‡dÌÀ»YÕY‹Ä»ZÀ ˜«Y d‡YY€«įµZ^e§Ö¿ZÆm¹ZmÕY‚³€]ÕY€]cZ»|¬»YÄ̇ÁdËZ¼u†b‡ÕÁ ÕY‚³€]{Ä̇ÁÕZÅÄ]€neYºËYÁ|Ì»Yd¨³Á{€¯Ö]ZˁYÖ·ZŸY{‹Y‚³€]€˜«{ ºÌÀ¯dËZ¼uµZ^e§Ö¿ZÆm¹Zm ÃZ]{{ÂyՀ˜«ÕZf¼ÅZ]Y|Ë{{įd¨³‚Ì¿Ä̇ÁÄmZy€ËÁ«¥ÁÁÓÖX³€‡» d¨³Ĭ˜À»¾ËYÕZÅŒ¯ž¨¿Ä]½MdÌÀ»YÁ…Z§l̸ydÌ “ÁÁÖ ¼mdÌÀ»Y¹Âƨ» d‡YÃ{€¯€œ¿µ{Z^eÁ³Á |ËZ^¿Ö]€ŸÕZÅŒ¯Z]¶ÌWY€//‡Y½ZÌ»ՁZ//‡Õ{ZŸÕZŪ§YÂed¨³‚Ì¿Y¾ËY¥ÁÁÓ {‹¾Ì˜ˆ¸§ĸXˆ»Ä¿Ó{ZŸ¶§Á¶u|¿Á¾Ë‚´ËZm ºË€veÄ]°ˆ»į{€¯½ZŒ¿€—Zy{Ây½ZÀz‡YՀ´Ë{Šz]{Ä̇ÁÄmZy€ËÁ {Y{|ÅYÂyx‡ZaZ ˜«Ä̇Á{»{Z°Ë€»M|Ë|mÕZÅ ÕY€]‰Ôe¾f´À//‹YÁcZ»Y|«Y{€¯tˀeZ°Ë€»M|Ë|mÕZźˀve{»{¥ÁÁÓ ÖÀX¼˜»ÕZne®Ë€‹{Y{½ZŒ¿Z°Ë€»M,|¿Z»Ö¼¿x‡ZaÖ]Zźˀve,d‡YZ^«¦Ì ”e dˆÌ¿ ÁÕY€]į…Z§l̸yÖ]€ŸÕZÅŒ¯…ÔmYįd‡YYÁ|Ì»YÄ̇Ád¨³¥ÁÁÓ ÕZ°¼ÅÕY‹”ŸÕZÅŒ¯¾Ì]Ä«€¨ež§Ä]€nÀ»d‡YÃ|‹ՂËÄ»Z¿€]ÄË¿YƒÃZ» {‹Äf§€³€‡Y½M\‡ZÀ»dÌ·Z §Ze|Å{ÁZmYÁ{‹…Z§l̸y …Z§l̸yÕZ°¼ÅÕYÂ//‹ÕZ”ŸYY€ËºÌf//ˆÅ|À»īԟ€»Y¾ËYÄ]Z»{Y{Ä»Y{YÕÁ Ö´qZb°ËÄ°ÀËYZÌ¿Zi |‹Z^¿¥ÔfyYZÆ¿M¾Ì]įºÌÅYÂyÖ»Á|ÀfˆÅZ»½Zf‡Á{ÁZ¯€‹ ÕÂƼmd¯ZŒ»Z]…Z§l̸yĬ˜À»dÌÀ»Y¾Ì»ZeÄ]½M\‡ZÀ»dÌ·Z §ÁYÂ//‹¾ËY |À¯Ö»®¼¯½Y€ËYֻԇY ¹Â¸ »Ô»Z¯…Z§l̸ydÌÀ»Y¾Ì»ZeÃZ]¾ËY{Z»Z°f]Yd¨³ÄÌ//‡ÁÄmZy€ËÁ ‚Ì¿ŠÌaµZ‡®ËÁºË{€¯s€˜»Y…Z§l̸ydÌÀ»Y¾Ì»ZeÄˀœ¿įd‡YZÆ·Z‡Ád‡Y ºË{€¯|Ë|neYs€—¾ËY|À‡ ÕZ̈]Õ|À»īԟ…Z§l̸ydÌÀ»Y¾Ì»Ze{»{Ä̇ÁZ°f]YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]¥ÁÁÓ ºË{€¯Y‚³€]{»¾ËY{Ö¸¼ŸÁÖ¼¸Ÿ†¿Y€¨À¯‚ÌËZa{{€¯ZƛY,d‡YÃ{€¯\¸mY {Ä̇Á |Àf‹Y{d¯€‹½M{ėÂ]€»ÕZÅŒ¯YևŻ½Y€´¸Ì¸veÁ½Z‡ZÀ‹Z¯į …Z§l̸ydÌÀ»Y¾Ì»ZeÄ·Zˆ»և€]ÕY€]YÕYĈ¸mºÅdÌÀ»YÕY‹€]d‡ZËÃÁ{ {Â]\·ZmZ̈]½M{ÕZÅhv]į{€¯Y‚³€]Y‹¾ËY{ |Ë|mÕZźˀveÄ]•Â]€»įÄr¿Md//¨³{Ây½ZÀz//‡YՀ´Ë{Šz]{¥ÁÁÓ ¾f´À‹YÁÁ|À¯Ö¼¿\n f»YZ»Ä·Zˆ»¾ËY,{‹Ö»ևÁÕZÅd¯€‹{»{Z°Ë€»M |À¯Ö»Y€mYÄ̇ÁÄ̸ŸÄ¿Z¼yÕZÅd‡ŻŠÌaZÆe|»Y صفحه 2 YZ]ÁÄ ‡Âe ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ Õ{Ä^ÀŒnÀa €^»Z‡{ µÁÓYÕ{Z¼m {Zf«Y½ZÆm €^y {€¯tˀŒe½Y€ËY¥ZÀY©ZeY†ÌW ֌ËZ¼ÌaÄ¿Z»Z‡YÃ{Z¨f‡Y{Zņ¿YƒMcÔ°Œ»և€] ½Y€ËY¥ZÀY©ZeY{ |̟\‹Ö¿Y€³Z]Ä]Z¬»ÕY€]¥ZÀYcY|ÌƼe d̼ÅYÄf°¿¾ËY€¯} {Y~´]½Y{ZÀ«ZÌfyY{§ÁÄ]Á\‡ZÀ»d¼Ì« Ä]Õ{ZÀ«ZÌ¿{»¾£Á¾Ì»ZeÕY€]¦À¾ËYºÅÁ€»Y¾Ì¼Åį{Y{ |ÀfˆÅÄmY»¶°Œ»Z]c|‹ ‰ÔeėÂ]€»ÄË{ZveYºÅZ^°ŒyÁ¶ÌmMÂy{{Y{Ä»Y{YÕÁ {‹ē€ŸYZ]{¥Z f»d¼Ì«Z]¥€»€a¹Ô«Yį{€¯|ÅYÂy Z]ÁZ^»ĸ¼mY¦¸fz»ÕZÅ{¥ZÀY{€¯tˀeÖÀÌ^¼» ®¼¯ÁÃ{ZfˆËYÖ·Âf»ÕZÅÃZ´f‡{Á¹{€»ZÀ¯{Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]Â̋ Ö»Y|«Y‚Ì¿ÓZ¯d¼Ì«cZ^i{Zed‡Y¹Ó,½Zˀm¾ËYÄ»Y{Y{ |¿{€¯ ֻ¼Ÿ½ZÅ}Y{¥ZÀYYÃ|‹{ZnËYÖÀÅ}[ÂyĬ]Z‡Ze|À‹Z]Äf‹Y{ |]ZÌ¿ŠËY‚§Y|̟\‹ZÅd¼Ì«į|ÀÀ¯®¼¯ÁÃ{€¯dˬeY {©ZeY¾ËYcZ//»Y|«Y€]ÖÀ^»Ö//Œ‡€aÄ]½Y€ËY¥ZÀY©ZeY†//ÌW ¤·c{ÃZ//Æ]ÕZÅÃZ´//ŒËZ¼¿¾Ë‚´ËZmÕZÅs€—Ây Ây{įÖfˆŒ¿{Y{x‡Za¾ÌÀq¾ËYZ¿Á€¯Â̋¶Ì·{Ä]{|n» —Ä],|‹Y‚³€]|̟\‹Ö§€»ÕZÅÓZ¯d¼Ì«cZ^iՂËÄ»Z¿€] YՀ̴ŒÌa‚Ì¿ÁÃZÆ]ÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿ÖÀ˂´ËZmÕY€]Õ|ÌƼeՁY» Ä]ZÅÃZ´ŒËZ¼¿¾ËYºË|¬f »Z»įY€q d‡YZÅÃZ´ŒËZ¼¿¾ËYÕY‚³€] d^ˆ¿ÖÀ̼”edËZÆ¿{į¾ËY¾¼“ |À¿Ö»\̇MYZ]ÁÄ^//ˆ¯ ¾ËY{Ã|ÀÀ¯¥€»Ä//]\//‡ZÀ»d¼Ì«Z]Á[£€»ÕÓZ¯ÄWYYÄ] Äf‹~³µZˆ°ËÕ|mÕZÅ\̇MÄ]ÄmÂeZ]Y~· {Y|¿{ÂmÁZÅÃZ´ŒËZ¼¿ ,¹Âe ,ÕZ^mY cÔ̘ e Á Z¿Á€¯ ÕZ¼Ì]Â̋¶Ì·{Ä]¥ÂÀ€fŒÌ]Ä] ē€ŸÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿ÖËZa€]ÖËZ¿Á€¯–ËY€//‹ ž§ Z] Öfu … Á {¯ ºÌ¿Y{Ö¼¿dv¸»Ä]YÓZ¯ºÌ¬fˆ» YZ]ÃÁ€³ trades@jahaneghtesad.com d¼Ì«,µZ//‡֗{ÖÀˀÌ//‹ÄÌ·ÁY{Y»d¼Ì«Äf]¿|Àqd¼Ì« Â̋¶Ì·{Ä]€´Ë{Õ‡YÁd‡YÄf§ZÌ¿ŠËY‚§YµZ‡ÕY|f]YYÖÀˀ̋ €“|ÅZ‹Ö¨ÀÕZÅ|uYÁ¾ËY¹Ô«YY֔ ]¥€»ŠÅZ¯ÁZ¿Á€¯ ÄÌ·ÁY{Y»¾Ì»Ze€Ì´Ìa,d·Á{Z]À¯Y~»{Z»Y~· ºÌfˆÅZÅÕ{ZÀ«½ZˁÁ Z]Y{Y»¾ËYįÕ—Ä]{Â]ºÌÅYÂy¾£ÁÁ€°‹ĸ¼mYÖÀˀ̋ ÁºÌf‹Y{ėÂ]€»ÕZÅÄË{ZveYZ]ÖfˆŒ¿Zf‡Y¾ËY{{€¯½ZÌ]ÖÀÌ^¼» {‡Ä̋ZuŠÅZ¯Z]{Y»Y֔ ]{į|¿{€¯Ö³{Z»M¹ÔŸY½ZŒËY |ÀÀ¯®¼¯ėÂ]€»ÁÂuÕZÅÓZ¯d¼Ì«ŠËY‚§YYՀ̳¸mÄ]{Ây |¿Y{¶]Z¬»{ºÅÖ¬uÄ]cYZœf¿YÄf^·Y ŠËY‚§Yº£Ö¸Ÿ,Ŀ¼¿½YÂÀŸÄ]{€¯ZƛY½Y€ËY¥ZÀY©ZeY†ÌW |¼f »‚Ì^»Z¯Z//]½Y€ËY¥ZÀY©ZeY†ÌW,ÖÀÌ^¼»|Ì //‡d//ˆŒ¿ ÕZ‡ÁÁd¼cYÁ½Z¿Z³Z]Á¥ZÀY‚¯€»d‡€a€‡,ՀˁÁ Á¶ÌmM,Õ{ZÀ«ħZ¯ÁÖ//‹Á€§ÖÀˀ̋,Õ{ZÀ«½Z³|¿Y{ÕZÅÄË{ZveY ½Y€ËY¥ZÀY©ZeY¶v»{½Y€ÆeՂ^‡ÁÃÂÌ»½Z³|À‹Á€§ÁZ^°Œy |‹Y‚³€] ÃZ´ËZaZ´¿€^yÄ]d//ˆŒ¿¾ËYÂy{½Y€ËY¥ZÀY©ZeY†ÌW ¦¸fz»ÕZÅd^‡ZÀ»{Ä·Z‡ļÅd¨³½Y€ËY¥ZÀY©ZeYÖ¿Z‡Ô—Y ZÅÓZ¯Y֔ ]Ä]d^//ˆ¿Z“Z¬eŠËY‚§YZ]Ó¼ »,|̟¹ZËYĸ¼mY Äf‹~³µZ‡|À¨‡YYZ],Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]Â̋µZu¾ËYZ] ºË‹Ö»ÄmY» ,Z¿Á€¯Â̋֌ÅZ¯|¿ÁÄmÂeZ] {Y{Y€«€ÌiZedvec|//‹Ä]Y į|Àq€Å |À¯Ä]€neYՀfÆ]–ËY€‹|̟\‹YZ]µZˆ»YºËYÁ|Ì»Y ½MdˀË|»ÕY€]|ËZ]įd‹Y{|ÅYÂy֏Zy–ËY€‹ºÅµZˆ»YYZ] {€¯ՂËÄ»Z¿€] ÁÖËZf‡Á½ÁZ e½Z»Z‡,Ö»ZËY¾ÌÀq{Ä·Z‡ļÅ{Á‚§YÖÀÌ^¼»|Ì ‡ ¹Zn¿YYµZ¬e€aÁ\̇ĸ¼mY|̟\‹ÃÂÌ»|ˀyՁÁZŒ¯{ZÆm Z»Zœf¿YY~· d‡YÃ|Œ¿¹Zn¿YZ¯¾ËYÂÀŵZˆ»YY€ÅZ›Z»Y,|¿{Y{Ö» ÖeZ»Y|«Y,ÃÂÌ»½Z‹Á€§Ã{€yÁZ]ÀeÁÃÂÌ»ÁÂu½ÓZ §įd‡Y¾ËY Ä]ZŒ»į¾ËY¾¼“ |À‹Z]Äf‹Y{d¼Ì«ŠËY‚§YYՀ̳¸mÕZf‡Y{ ºÅZ^°ŒyÁ¶ÌmMÁ|̟\//‹ÖÀˀ̋Ây{{»¾Ì¼Å |À¯Ö»©| {€¯|̯Ze½Y€ËY­€¼³Õ´Àz‡ ևZ‡YÕZÅÓZ¯½|‹įÁ€f»ÁÖ]‡¶»ZŸÓZ¯{Zˆ§ÁYŽÌze¹|Ÿ ÕZÅÓZ¯½|‹įÁ€f»½Z°»Y|ÀËM€§¾ËY½|‹Ö¿Ó—Á|À¿Z»Ö»Y |Å{Ö»ŠËY‚§YYZÆ¿M ÕZÅÃ{ZÆ¿ĸ¼mYևZ‡YÕZÅÓZ¯½|‹įÁ€f»¶ËÓ{ÃZ]{̘֨· Z]–^e€»ÕZʼnÁsԏYÕY€]¹Ó¹Y|«Y€³Y{€¯ZƛYÖ//»Y{ Ä]ZÅÓZ¯ŽÌy€e½Y‚Ì»Á{€Ì´¿cՁYŽÌzeÁ¾Ì»Ze ÄÀ˂ÅÖ»Z¼e,|À°¿Y|ÌaŠËY‚§YYŽÌzeZËÁÕZ^fŸYc Ã|‹¥€Ö¯€¼³ÁÕ|À]¾¯Z»YÄ]ZÅÓZ¯½|¿Z‡ÕY€]įÖËZÅ ½Z»c|»¶Ì·{Ä]Œ¯ZÌ¿{»ÕZÅÓZ¯Á{ÁÖ»¾Ì]Yd‡Y ÁÃ{Y{d‡{YY{Âyd̨̯ZÅZ^¿YZËÖfŒ¯{ÕZ³|¿Z»Ö¿Ó— ½|‹įÁ€f»hŸZ]¶»YŸ¾ËYį|¿ÁÖ»¾Ì]YÁÃ|‹|‡Z§ZË {‹Ö»ZÅÓZ¯ ½Z°»Y¾ËY,|¿Â‹Ö¼¿[ˆv»Õ{Zf«YZ¯Á\ˆ¯Á‚mÁ|ÀÀ¯Ö¼¿ Á¹ÔŸYYÂ“»¾ËYėÂ]€»Ä¿Z»Z‡Ä]Ä mY€»Z]ZeÃ|‹Äf§€³€œ¿{ Ղ¯€»®¿Z]–‡Âe{Y€§Y¾ËYÕZÅŠÀ¯Y€eÄf^·Y{€¯tˀe|ÀÀ¯d^i ZÅŠÀ¯Y€ec€ËZ¤»c{ÁÃ|‹ŠËZa€¼fˆ»Á|À¼‹ÂÅ—Ä] ‰Y‚³ÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z‡Ä]\eY€»Ã|//‹d^iÁֻԟY{€¯Z¯Z] ŠÅZ¯\m»¾ÌÀr¼Å½Â//¿Z«¾ËYÕY€mY{Á‚§YÕÁ |//‹|ÅYÂy ŠÅZ¯{ÖËY‚ˆ]Š¬¿į|‹|ÅYÂyÕYÃZmYÕZÆÅZ³{€Ì´¼Œq Y€q,{Y{Õ|À]•€‹ÁZ¼«YºŸYÖËŒ·ÂaÁֿ¿Z«€Ì£ÕZÅdÌ·Z § \uZÃ|Ɵ€]ZÅŠÀ¯Y€eÂ¿¾ËYcZÌ·Z»dyY{€a…Z‡Y¾ËY€]į {Y{Ä»Y{YՂ¯€»®¿Z]¾//Ë¿ÕZÅÕÁZÀ§½ÁZ » {Â]|//ÅYÂyÃZ³{ ¶Ì°Œe|ÀËY€§žË€ˆeÕZf‡Y{ZËdyY{€aÁPSPÕZÅd¯€//‹ ÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z‡d¬§Y»c{|¿Y{Ö³{Z»MÖeZÌ·Z»Ã|¿Á€a Ây{¹ÓcZ»Y|«YėÂ]€»†ËÁ€‡[Á¾f//‹Y{ZÌfyY{Á |ÀÅ{¹Zn¿YYÖeZÌ·Z»Ã|¿Á€a¶Ì°ŒeÁ|Ë|m½Z̓Z¬f»Z¯{Ây¹Z¿d^i Z»Ä]ÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z//‡½YZ°¼Å{€¯tˀe½ZËZa{½Z//Ì»€v» ½YÂycZ¯ÁZÆÅZ³{YcZÌ·Z»~yY½ZŒËYdË·ÁYį|¿YÃ{Y{½ZÀ̼—Y Ä]ZeÃ|‹‰Ôe½Â¿Z«¾ËYÕY€mY{Ád//‡ÓZ]Ö·Z»‰{€³Z]ÕZÅ {Œ¿{YÁÖ^̇M®q¯ÕZÅZ¯Á\ˆ¯ įÖËZn¿MYZ»Y|¿Y|¿YŽÌy€eÁÖ¯€¼³Z//ƛY½Z°»Y{€Ì´¿ ZÌ¿{»Ö//‡Z‡YÕÓZ¯¾Ì»ZeÁÕZne|ÀËM€§¶ÌÆ//ˆeZ»|« ÕY€]įÖ¿Z»c|»€fŒÌ]ÖÅY€¼ÅZ]ºËYÃ{€¯Ö ‡d‡YŒ¯ Ä]ºÌÀ¯Ö»™Zv·ÓZ¯ŽÌy€edÆmևZ‡YÕZÅÓZ¯½Z³|ÀÀ¯{YÁ –^e€»ÕZÆÅZ´f‡{ÁÓZ¯\uZÖÅY€¼ÅÁÓZ¯d»Ô//‡•€‹ {»ÕZÅÓZ¯\Ìe€e¾Ë|]Ze|‹Z]Ã|‹¾ÌÌ e½Z»c|»Y€fŒÌ] {‹Œ¯{YÁZÌ¿ Y֌z]{€¯½ZŒ¿€—Zy½Y€ËYֻԇYÕÂƼm­€¼³Õ´Àz‡ ÖËZn¿MYZ»Y|¿Â‹Ö»ŽÌy€eÕZ^fŸYcÄ]ևZ‡YÕZÅÓZ¯ ḑ€›¶Ì·{Ä]YÃÂ̋¾ËYYÃ{Z¨f‡Y½Z°»Y½Z³|ÀÀ¯{YÁÖ»Z¼eį ŽÌze€œfÀ»¾ËY€]ZÀ],|¿Y{YŽÌzeÄ]ZÌ¿ÁÄf‹Y|¿Ö·Z» |À¿Z‡Ö»Ö¯€¼³¾¯Z»YÄ]YŒ¯ZÌ¿ ֈ¯€]Õ{Zf«Y{Â//Œ¯ÕZźˀvecZ ^e{Á‚§YÕÁ ¹ZÀ‹ÂyZneÁ½Z³|ÀÀ¯{YÁ֘ËY€‹¾ÌÀq{Z»YdˆÌ¿Ã|̋Âa Ze|ÀÀ¯Ö»‰ÔeÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅYZ]{{ÂyZ^fŸYYÃ{Z¨f‡YZ] |ÀÀ¯¾Ì»ZeYŒ¯ZÌ¿{»kZfvËZ» –ËY€‹¾ËY­{Z]½Y€ËYֻԇYÕÂƼm­€¼³{Y{Ä»Y{Y̘֨· ‰ÔeÃY¼Ådz‡ÕZźˀve½YÁ{{dÌ·Z §ÕZÅÖfz‡Á ÁÓZ¯¾Ì»Ze½Z°»YÓZ¯ŽÌy€eÁcY{YÁ|ÀËM€§¶ÌƈeZ]ZeÄf‹Y{ |À¯ZÌÆ»YÕZnedÌ·Z §¹ÁY|e įÖËZÅÓZ¯{€¯tˀe½Y€ËYֻԇYÕÂƼm­€¼³Õ´Àz‡ cZÆ¿MYŽÌzeįÖ¿Z»Zed‡YÃ|̇Õ|À]¾¯Z»YÄ] Ղ¯€»®¿Z]¾Ë¿ÕZÅÕÁZÀ§½ÁZ » {‹Ö»¶Ì°Œe½YÂycZ¯½Z³|¿Y{ÖeZÌ·Z»Ã|¿Á€a Ä]Ö¿Z‡Ô—Y¾¼“¾ÌÀr¼Å{Y{Ä»Y{Y½ZÌ»€v» |‹|ÅYÂy¹Zn¿Y Ze{‹Ö»d‡YÂy{ZÆ¿MY|//‹Z]Ž«Z¿½Z‹cZŸÔ—YįÕ{Y€§Y d^ˆ¿c¾ËY€Ì£{Á|ÀÀ¯Ä mY€»{ÂycZŸÔ—Y¶Ì¼°eÕY€] €]Ä°ÀËYZËÁ|‹|ÅYÂy¹Y|«YZÆ¿MÃZ³{Z˽YÂzeZ¯ՁZ‡{Á|ˆ»Ä] tÌve|ÀËM€§{Á‚§YÕÁ |‹|ÀÅYÂyļˀmµÂ¼Œ»½Â¿Z«…Z//‡Y ZË®¿Z]Ä]¹ÔŸYZ]|À¿YÂeÖ»{Y€§YÁÃ|//‹Äf§€³€œ¿{‚Ì¿cZŸÔ—Y |ÀÀ¯¹Y|«Y€»Y¾ËYÄ]d^ˆ¿,{ÂydyY{€acZ»|yÃ|ÀÅ{ÄËYYd¯€‹ Z¯Á\ˆ¯įÖ¿Zˆ¯d¨³Ղ¯€»®¿Z]¾Ë¿ÕZÅÕÁZÀ§½ÁZ » ‚Ì¿|¿Y|¿ėÂ]€»ÕZÅ{ZÆ¿YÖfÌ·Z §Ân»ÂÀÅÁÄfyY|¿YÃYÕ|Ë|m ¹ÔŸYÄ]d^ˆ¿ÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z‡¹Z¿d^idËZ‡Ä]Ä mY€»Z]|À¿YÂeÖ» Z]Ây¾ËY{Á|ÀÀ¯¹Y|«YÖeZÌ·Z»Ã|¿Á€a¶Ì°ŒeÁÂ“»¾ËY \ˆ¯dÌ·Z §Z£MÕY€]Ö ¿Z»ÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z‡|À¼‹YÕZ°¼Å Ä°ÀËY½ZÌ]Z]½ZÌ»€v» {Â//‹Ö¼¿{ZnËYÄ¿YÁM¿Á®q¯ÕZÅZ¯Á ÕZneÃ{Z¨f//‡Y{ÂydyY{€aÃZ³{Z˽YÂycZ¯YįÕ{Y€§YÕY€] ÃZ³{Z˽YÂycZ¯|À¿YÂeÖ¼¿ÖeZÌ·Z»Ã|¿Á€a¶Ì°Œe½Á|]ÃZ»¾¼Æ]Y dËZ‡{¹Z¿d^iÄ]d^ˆ¿|ËZ]{Y€§Y¾ËYY~·,|À//‹Z]Äf‹Y{dyY{€a ÕZ“Z¬eÄ]d^ˆ¿Ä¿Z»Z‡½MYÃ|‹~yYՀ̴Å|¯Z]Á¹Y|«YÖeZÌ·Z» ®¿Z]¾Ë¿ÕZÅÕÁZÀ§½ÁZ » |ÀÀ¯¹Y|«YdyY{€aÃZ³{Z˽YÂycZ¯ {Y€§YÖ¸»ćZÀ‹Á̬֬u{Y€§YÖ¸»|¯†a¾ËYYÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Ղ¯€» ÕZÅÖ¿‚ËYZ]{Á‚§Y,{‹Ö»[Â//ˆv»ÖeZÌ·Z»|¯½YÂÀŸÄ]֫¬u d^ˆ¿ÖeZÌ·Z»Ã|¿Á€a¶Ì°Œe|ÀËM€§ÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z‡Z]Ã|‹¹Zn¿Y d^iZ]ÁÃZe¯Ö¿Z»{|À¿YÂeÖ»½Z̓Z¬f»ÁÃ|‹¶ÌƈeÄf‹~³Ä] Ã|¿Á€a¶Ì°ŒeÁ¹Z¿d^iÄ]d^ˆ¿Äv¨®Ë\·Z«{{ÂycZŸÔ—Y ÃZ³{Z˽YÂycZ¯Ö¸ §½Z³|¿Y{Ây{ÕÁ |ÀÀ¯¹Y|«YÖeZÌ·Z» |ÀfˆÅÖeZÌ·Z»Ã|¿Á€aÕYY{¶^«Y{Y€§Y¾ËYY֌z]d¨³‚Ì¿dyY{€a ÕZ°¼ÅZ]Z¯{Ây—Ä]‚Ì¿|¿Y|¿ÖeZÌ·Z»Ã|¿Á€aįÖÅÁ€³ÕY€]Á Ã|‹d^icZŸÔ—Y…Z‡Y€]ÁՂ¯€»®¿Z]ÁÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z//‡ ÕZmµZ‡½ZËZaZe‚Ì¿|ÀËM€§¾ËYį{‹Ö»{ZnËYÖeZÌ·Z»Ã|¿Á€aZÆ¿M YZ]ÃÁ€³ trades@jahaneghtesad.com ,YŽÌze¹|Ÿd¨³½Y€ËYֻԇYÕÂƼm­€¼³Õ´Àz‡ ¾Ë€f¼Æ»¹ÓÕZŁÂn»d§ZË{¹|ŸÁdÌ°·Z»{ZÀ‡YµZ¬f¿Y¹|Ÿ Ö»Ö]‡{ZÀ]{YÖeY{YÁևZ‡YÕZÅÓZ¯įd//‡YÖ¸»YŸ |À¯ ½Z³|ÀÀ¯{YÁÄË{ZveYֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] {€¯ZƛY\¸˜»¾ËY¹ÔŸYZ]̘֨·Ä·YsÁ|Ì//‡,Y|¿ÁY½Y€ËY Ã{Z¨f‡YZ]ּˀvedz‡–ËY€‹{Ö¿Y€ËY½Y€mZeÁÕ{Zf«Y½ÓZ § {»ÁևZ‡YÕZÅÓZ¯Ö¸¸¼·Y¾Ì]cZne{{ÂyZ^fŸYY ½Z³|¿Y{ÖeZÌ·Z»Ã|¿Á€ad¨³Ղ¯€»®¿Z]¾Ë¿ÕZÅÕÁZÀ§½ÁZ » Z¯{Ây—Ä]‚Ì¿Ã|¿Á€a|«Z§dyY{€aÃZ³{Z//˽YÂycZ¯Ö¸ § {‹Ö»¶Ì°Œe cZ»Y|«YÄ]ÃZ‹YZ]Ղ¯€»®¿Z]¾Ë¿ÕZÅÕÁZÀ§½ÁZ »,ZÀ^ËY‰Y‚³Ä] ÁÖÅZ´//‹Á€§ÕZÅÄ¿ZËZa½Â¿Z«»Ã{Z»Ä]¶¼Ÿ{Ղ¯€»®¿Z] ¥|ÅZ]Հ¼fˆ»cZˆ¸mÄf‹~³µZ‡®Ë{d¨³«½ZË{»Ä¿Z»Z‡ ºËYÃ{€¯Y‚³€]ÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z‡Z]½Â¿Z«ÖËY€mYÕZÅ|ÀËM€§¶Ìƈe ZÅZ¯Á\ˆ¯Ä]½|¿Z‡\̇M½Á|]½Â¿Z«ÕY€mYZ»Ö¸YÄ£|£{Á dËÂŽÁ|]½YÂzeZ¯Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]½ZÌ»€v»½Y€Æ» d//‡YÃ{Â] Ä̸¯½Z³|¿€Ë~až»ZmÄ¿Z»Z//‡{ZnËYZ]µZ//‡Y{Á‚§Y,ºËY|¿ ½Â¿Z«»Z»Y|¿YÃ{Â]ŽzŒ»dËÂÅÕYY{ÁÃ|‹d^idyY{€aÕZÅY‚]Y €›ZÀeÁÖeZÌ·Z»Ã|¿Á€a¶Ì°Œe,«½ZË{»Ä¿Z»Z‡ÁÖÅZ´‹Á€§ÕZÅÄ¿ZËZa Äf‹Y~³ÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z//‡ÁՂ¯€»®¿Z]Ã|Ɵ€]YcZŸÔ—Y¾Ì] |̇|ÅYÂy½ZËZaÄ]Õ{ÁÄ]Ád‡Y¹Zn¿YµZu{‚Ì¿ºÆ»¾ËYį įÖ¿Zˆ¯½Â¿Z«ª]Z˜»{Y{Ä»Y{YՂ¯€»®¿Z]¾Ë¿ÕZÅÕÁZÀ§½ÁZ » ‚Ì¿Á|¿YÄf‹Y{dyY{€aÃZ³{Z˽YÂycZ¯YºŸYdyY{€aY‚]Y½ÂÀ¯Ze |‹Z]ÖeZÌ·Z»Ã|¿Á€aÕYY{|ËZ]ZÅY‚]Y¾ËY|Ë|m½Z̓Z¬f» dyY{€aÕZÅY‚]Y|Ë|m½Z̓Z¬f»,…Z‡Y¾ËY€]{€¯tˀe½ZÌ»€v» Ö¿ZÆm‰YÕZÅÀÌn¿€Ÿ{Ä ‡ÂeÕY€]cZne įd//‡Yc|»|À¸]ÃÁ€a®ËÖ¿ZÆm‰YÕZÅÀÌn¿Ä//]{ÁÁ ÕZÅÖ´ÀÅZ¼ÅÁՂ//ËÄ»Z¿€],Ö¿ZÆm{Zf«YZ]ÕÂ//«¶»Z e|À»ZÌ¿ ¾ÌÀr¼ÅÁ֏yŠz]½Z ¨ÀË}¾Ì]Ö¸yY{€¼f//ˆ»ÁºnˆÀ» Ä]½Y€ËY{Zf«Yd//¯€uÕY€]Y~· d//‡Y֏yŠz]Ád·Á{ Á\ˆ¯ÕZ”§d//‡Y¹ÓÖ¿ZÆm‰YÕZÅÀÌn¿€eÓZ]s˜//‡ ¾¼”f»į|ËZ¼¿d¯€uÖf¼‡Ä]Œ¯Õ{Zf«YÕZÅd‡ŻÁZ¯ ½Z^ÌfŒaÖeZ»|yÕZÅdyZ//‡€ËÄ ‡Âe,Öf‡ŻÁÖ//‡ŻcZ^i և€f‡{ÁÕZneÕZÅdË{Á|v»ž§Á{YMcZneÄ //‡Âe,|Ì·Âe ¾Ì»PeÕY€]ZÆ°¿Z]{€°¸¼Ÿ{Â^Æ]Á|Ì·ÂeÄÌ·ÁY{Y»Ä]€ežË€‡Á€e½YY ÕZʼnÔeļź£€Ì¸Ÿ€“ZuµZu{Ä¿Z¨‡Pf»į,|‹Z]|Ì·ÂeÖ·Z» Zq{Õ{Zf«Y½ÓZ §€¯~·Y©Â§{Y»Ä//¼Å{Z0 ^ˀ¬eÄf§€³c ZÀ¯{į{¼¿ħZ“Y|ËZ]‚Ì¿YÄf°¿¾ËY |Àf//ˆÅÕ|mcÔ°Œ» {ZnËY,\‡ZÀ»ÕY~³d‡ŻÕZ”§Õ{Zf«Y\‡ZÀ»ÕZÅd‡Ż |ÀËY€§½{€¯֗ÕÁZÀ§ÁÄ]€ne\uZÖmZyÕZÅÃZ´À]Z]•Z^eY ‚¯€¼eÁZÅdÌ·Z §½|‹€e֐zeÄq€Åd¼‡Ä]d¯€uÁՀ̳{ZË ÃZ´ËZmÕZ¬eYÁ{ÁÁ{¶»ZŸ¾Ë€f¼Æ»,ÃZ´À]5Z‡d˂»ÕZÅd̸]Z«€] 5 5 Y֋Z¿cÔ°Œ»ÁºË€vedz‡ –ËY€‹įd‡Y ZÅÀÌn¿{ÃZ´À] 0 ¼Ÿ½M įÖ¿Z»Ze d‡YÄf‹Y{Z]d€§¾ËYYYÖ¿Y€ËYÕZÅÃZ´À]Ô µZ §d¯ZŒ»Z]ÖÀÌ]ŠÌa¶]Z«ÕZÅd‡Ż}ZzeYÁcZneՁZ‡{YM ‰€fˆ³ZÅÀÌn¿|‡Ö»€œ¿Ä]|Ì ],{Œ¿dˬeÄf§€ŒÌaÕZÅŒ¯ Ä ‡Âeĸu€»¹Y|¯{Ä°ÀËYÄ]Äfˆ]Ä ‡ÂeµZu{ÕZÅÂ//Œ¯ |À]ZË Ä],Âv»YZ]cZuԏYՀ̴ÌaZ]|À¿YÂeÖ»,|¿Y{Y€«{ÂyÕ{Zf«Y {|n»dˬeÕY€]ÖËZÆÀeÄ]|À¿YÂeÖ»ZÅŒ¯ |À]ZËd‡{ՀfÆ]lËZf¿ {ÕY~³ÄËZ»€‡€Ìœ¿ÖeZ»Y|«YZÅÀÌn¿‰€fˆ³ÁÖ¿ZÆmcZne Ä^¿Zm®ËŠÅZ¯ÁZ¯Á\ˆ¯ÕZ”§{Â^Æ],֗Z^eYÕZÅdyZ‡€Ë ¾ÌŸ{ |ÀÅ{Y€«{ÂyZ¯Âf‡{{YÕY~³ÄËZ»€‡ÁÕZnež¿Y» {»Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÁÖ ¼mÕZÅÕZ°¼Å\·Z«{cZ»Y|«YÖy€]µZu ZÅd¯€‹YdËZ¼u¹‚¸fˆ»½Y€ËY{ZÅÀÌn¿ՁZ‡ḑ€› d‡YZÌ¿ ‚Ì¿ÖËZÅÃÁ€a¾ÌÀqÄ ‡ÂeÁ{ZnËY d‡YÖeY{Z±‚]ÕZÅÃÁ€aÁ ÕZÅÄËZ»€‡dËY|ÅÁ[~m|À»ZÌ¿ÖÀ§Š¿Y{ÁՃ·ÂÀ°e\ˆ¯ÕY€] {d¯ZŒ»d‡YÖÆË|] d//‡YZÅÀÌn¿¾ËY{ÖmZyÁÖ¸yY{ Š¿Y{ÁՃ·ÂÀ°eµZ//¬f¿Y,ÖmZyÕZÅÄ ËZ»€//‡[~mÁZÅÀÌn¿ ևŻ–]YÁ{ÖËY{ŠÀeÁÕZneևZ¼¸bË{Ä]ÄmÂe|À»ZÌ¿ÖÀ§ Ä̏ÂeÂy¾ËY{ d‡YÕZneÕZ^«ÁZ¯€//‹Z]Õ{Zf«YÁ ®Ìfˆn·,d‹Y|Æ]Ád»Ô‡ÕZÅÁÂu{Œ¯ÕZÅd˂»{‹Ö» ÁÖÀ§cZ»|yÄËÂ]ÕYÄ//§€ucZ»|y,ÕY{Z^¿YÁ¶//¬¿Á¶¼u Y€«ÄmÂedË·ÁY{Ճ€¿YÁcZŸÔ—YÕÁZÀ§cZ»|yÁև|ÀÆ» Á®q¯ÕZÅ|uYÁՁZ//‡Ö¸¸¼·Y¾Ì]Ä]®¼¯œÀ»Ä]Y~· |¿€Ì³ d^ˆ¿ZÅċÂyÄ ‡Âe¶uY€»¶Ì¼°e¾¼“{‹Ö»{ZÆÀŒÌa,–‡Âf» {{€³¹Y|«Y‚Ì¿€Ë{Y»Հ̴ÌaÄ] ÖeY{ZÖ]ZËYZ]ÁÄ//Ì·ÁY{Y»¾Ì»ZeÕZŲÀË|¸Å¶Ì°//Œe Â̴¿YdˬedÆm{–‡Âf»Á®q¯ÕZÅÃZ´À]cӐv» ¶¬fˆ»ÕZÅÕY~³ÄËZ»€‡ªË€—YZÅÀÌn¿{d¯ZŒ»Ä]ZÅÃZ´À] ÖmZyÁÖ¸yY{­€fŒ»ZË Õ|Ì·ÂeÕZÅċÂy½ZÌ»Õ{¼Ÿ|¿ÂÌa{ZnËYdÆm{ՂËÄ»Z¿€] {ē€ŸZfnÌf¿Á­€f//Œ»|Ì·Âe¹Zn¿YdÆmÖmZyÁÖ¸yY{ Ö¿ZÆmÕZÅYZ] {ÂyÕZÅÖ¿Y€´¿Ä]Ö³|̇{Ö¸ §Ä^¿Zm|ÀqºfˆÌ‡ÕZÅdË{Á|v» cZ»Y|«YY½Á‚§YÁÃ{Z¨f‡Y,±‚]ÕZÅYZ]Ä]և€f‡{¹|Ÿ{»{ Z]|¿Y{¶ËZ¼eZÅd·Á{ |¿Y{dËZ°‹"Ä¿Ó{ZŸZ¿"d]Z«Á"€»dŒa" ֟Z¼fmYdËZ¼uÕY€]ÕY‚]Y½YÂÀŸÄ]ÕZneÕZÅd‡ŻYÃ{Z¨f‡Y |ÀÅ{x‡ZaZÆ¿MÄ],cZneÖ¸ §¾Ì¿Y«{ZÅÖËZ‡Z¿Ä]ÖË´z‡ZaÁ d‡Y¾ËY|À»ZÌ¿¶¸¼·Y¾Ì]cZneºfˆÌ‡{|n»ÕZÌuY|‡Ö»€œÀ] ,½Á{Ä]ÃZ´¿Z]Y|f]YÄf§€//ŒÌaÕZÅÂ//Œ¯YÖy€]ÕZÅd·Á{į |ÀËZ¼¿ž¨e€»Y{Zf«YÖËZŒ³Z]Z]–^e€»ÕZÅՀ]Y€]Z¿ÁÖfËZ“Z¿ ÕY€]½Y€³Z¯Ä]€fÆ]®¼¯ÕY€]Äf§€//ŒÌaÕZÅ{Zf«Y,Ö¸¯—Ä] |Ë|neÃZ§d·Á{ÕZÅdË·ÁY{|ËZ],ÕZfyZ‡cY€Ì̤eZ]ÕZ³Z‡ |»M{Á¶£ZŒ»‰€fˆ³ÕY€]‚Ì¿Ä ‡ÂeµZu{ÕZÅŒ¯ |ÀÀ¯€œ¿ Ä]ZÌ¿,Ä »Zm{ՀfŒÌ]{Y€§YÄ]ZÅÀÌn¿{d¯Z//Œ»Y¶Zu |¿Y{Z¯cY€¬»Z]©Z^˜¿Y{Â^Æ]Á֟Z¼fmYÕZÅ®¼¯‰€f//ˆ³ |ÀÀ¯¶Zu½ZÀ̼—YZe|ÀÅ{¹Zn¿YY¹ÓcZ»Y|«Y|ËZ]¾ÌÀr¼ÅZÆ¿M Ö¿ZÆm|»M€‡ÕZÅd¯€‹YŠ¿Y{µZ¬f¿YYZÆ¿MÖ¸yY{ÕZÅÃZ´À]į |‹į|ÀÅ{½ZÀ̼—Y|ËZ]ZÅŒ¯ļÅ,¹Zn¿Y€‡ |¿Â‹Ö»|À»ÀÆ] ¾Ì¼Å{ {‹Ö¼¿dˆË–Ìv»\ˀzeÄ]€nÀ»cZneZ]–^e€» ÕZ°¼Å€´Ë|°ËZ]ÖfÀ‡ÕZnehuZ^»Y€eY€§|ËZ]ZÅd·Á{,µZu ÕY€]|À¿YÂeÖ»ZÅÀÌn¿ÁcZneį{Â//‹¶Zu½ZÀ̼—YZe|ÀÀ¯ ZÅd·Á{,ZÅd¯€‹cZÌ·Z»{»{ÕZ°¼Å |À‹Z]€¼i€¼j»Ä ‡Âe 5 ZÅÄËZ»€‡cZÌ·Z»,Ö·ZfÌnË{ÁÖ¿ZÆm{Zf«Y ®Ë{Ze{Z‡Ö»{Z«Y Z^fŸY¾Ì»PeÕY€//]¹Óž]ZÀ»įÕ—Ä//],|ÀÀ¯dˀË|»€//fÆ]Y Y€«ZÅÃZ´À]ZÌfyY{֟Z¼fmYÕZÅd‡ŻÁÖfyZ‡€ËÕZÅÃÁ€a 5 t˜‡{€]Y€] 5ՁZ]–ËY€‹Y ZÅd¯€//‹Ä°ÀËYY½ZÀ̼—YÕY€] {€Ì³ ZÌ¿{»d]Z«ÕZÅÄÀÌ»{€fÆ]ÕZ°¼Å,|ÀfˆÅY{Ây€]Ö¿ZÆm ½Y|¿Á€Æ‹֏yºË€u¾Ì]µ{Z e{ZnËYÕY€],¹Zn¿Y€//‡ d‡Y d‡Y¹ÓÕZ°¼Å|Ë|mÕZŵ|»,½Y€°f^»Á¶£Z//Œ»ÕZŁZÌ¿Á ¹Ó½Z»ÂÀÅ d‡Y¦˜Ÿʬ¿{ZÅÀÌn¿ÁcZne‰€f//ˆ³ ÕY€]cZne {Y{{ÂmÁZÅÀÌn¿ÁcZne,|‹{|n»dˬeÕY€] ¾ËYÁ{Y{ZÌ¿ÖÀÌ¿Y«Ä]€e½YÁ{€°¸¼ŸÕY€]Z»Y,d‡YÖeZÌuÄ ‡Âe {Y{ZÅd·Á{ÕZ°¼ÅÄ]ZÌ¿¾Ì¿Y« ½Y€ËYÕY€]ÖËZÅ…{ {{Á|v»c]Öf ÀcӐv»cY{ZÖy€]Ä°ÀËYº£€Ì¸Ÿ cY{ZÃ|¼ŸZ»Y{‹Ö»Ã|Ë{Œ¯ÖeY{ZÕZÅÓZ¯d‡€Æ§½ZÌ» cӐv»Ád//‡YÄÌ·ÁYÕÓZ¯Âv»ÖfË{»Z¯½Z¯Z¼¯Â//Œ¯ ּƻŠz]¾ÅM²À‡Á{Ó§,†»€Ìœ¿ևZ‡YcY‚¸§Áּ̋Á€fa €“ZuµZu{½Y€ËY{Zf«YY~·|ÀÅ{Ö»¶Ì°ŒeYÂ//Œ¯cY{ZY ÄÌ·ÁYÕZÅÓZ¯cY{ZÖ¿ZÆm‰YÀÌn¿t˜//‡¾Ë€e¾ÌËZa{ ¶¸¼·Y¾Ì]cZnecÓÂveįd//‡YÖ·Zu{¾ËY |À¯Ö»Z¨ËYŠ¬¿ Z¿Á€¯…Á€ËÁ½|‹€Ì³Y€§¶Ì·|]0Y€ÌyYÂz]ÁÄf‹~³ÄÅ{֗‚Ì¿ ,ÕYĬ˜À»ÁÖ¿ZÆmcZneŠÅZ¯Ä]€nÀ»įÃ{€¯d¯€uÖf¼‡Ä] Ã|//‹Ä¿ZËY€³dËZ¼uÕZÅ{€°ËÁ}ZzeYÁÕZnecZ§ÔfyYŠËY‚§Y {{ÂyZy–ËY€‹Ä]ÄmÂeZ]½Y€ËY{Zf«YÄ°Ì·Zu{¾ËY€]ZÀ] d‡Y ºÆ‡ŠËY‚§Y,|À¯Ö»Š¬¿ÕZ¨ËYÖ¿ZÆm‰YÀÌn¿t˜‡¾Ë€e¾ÌËZa ÕZÅ{€°ËÁ€Ì̤eÄ]•ÂÀ»‚Ì¿¶¸¼·Y¾Ì]cZne{ZÅÀÌn¿Š¬¿Á ÕZÅd‡ŻsԏYÁÕZneՁZ‡{YMd¼//‡Ä]d¯€uÁÖ¿ZÆm d‡Y€fŒÌ]Õ{Zf«Y Y{ÂyÃÂÆ«Y‚»LZ¬eYÄ]Y{YÁY½Z³|ÀÀ¯¾Ì»Pe,Öf̸»|Àqd¯€‹ {Á|u {¼¿dy{€eY|ËZaÁ€e|»MZ¯ÕZʼnÁd‹Z¯ªË€— ÃÂÆ«d̨̯,|¿|‹|À»ÀÆ]Ä»Z¿€]¾ËYYZf‡ÁY‚ÅÁÁZŒ¯Y‚Å d§ZËŠËY‚§Y|{½YÁZŒ¯{‡Ád§ZË{Â^Æ] ÀÌn¿µÂ—{Õ{Zf«YÕZÅd‡ŻµÂve€Ì‡ ¶°‹ ZÅÀÌn¿Ä ‡Âe{Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅÕZ°¼ÅŠ¬¿ |À¼‹YZ̈],ZÅÀÌn¿ÕZÌ¿{{ÄËÁÄ]¶¸¼·Y¾Ì]cZneºfˆÌ‡ Ö¸¼ŸÖ]ZËևŻcZ»Y|«YÁ|ÀfˆÅZŁ€»Ã{Á|v»{ZÅÀÌn¿ d‡Y ZÅŒ¯€ËZ‡½Z³|ÀÀ¯¥€»Á½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe€]|¿YÂeÖ»Œ¯®Ë ‚Ë€//‡cY€ÌiPe\m»|¿YÂeÖ»Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZ°¼Å {Y~´]€ÌiPe Y |À¯®¼¯€fÆ]Ä ‡ÂelËZf¿Ä]Ö]ZÌf‡{{ÁÃ|‹Ö¸»ÕZÅd‡Ż ZŁ€»YZ]¾Ë|ÀqcZ»|yÁZÅÓZ¯Öf«ÁdËZ¼uÕZÅÄÀ˂ÅįZn¿M ž¿Y»²ÀÅZ¼ÅŠÅZ¯Y¶Zuž§ZÀ»,|]ZËÖ»ŠËY‚§Y,|ÀÀ¯Ö»Â^Ÿ ÄmÂeZ] d‡Y€fŒÌ]{Y|¿Zf‡YcZneÄ]d^ˆ¿ZÅÀÌn¿ÕY€]ÕZne ÕZ”§{ZnËY,ZÅÀÌn¿ÁÖmZyÕY~³ÄËZ»€‡¾Ì]ÖÀfˆˆ³Z¿|¿ÂÌaÄ] –‡ÂeÄËÁÄ]d¯ZŒ»‰€fˆ³dÆmÕY~³ÄËZ»€‡ÕY€]¾»YÁZ] d‡YÖeZÌuՀ»YZÅÀÌn¿{ÄËZ»€‡º¯ÕZÅŒ¯ ÄËÁÄ],|À»½Â¿Z«ÕZne¹Zœ¿Y|¿YÄfˆ¿YÂeÄ ‡ÂeµZu{ÕZÅŒ¯ ÕY€]įÖËZÅ©Â//Œ»,{Y{ÕZne’Ì ^e€]Y€]{įÖËZž̼”e ÀyÓZ]ÁÖ¿ZÆmYZ//]Ä]Ö//‡€f‡{,Äf§€³€œ¿{Õ{Zf«YsԏY ±‚]ÕZneÕZ¯€//‹€]Y€]{ÖfuÕZnecZ§ÔfyY¶u¹‚Ì¿Z°» {Y{Y€«ÕYÃ{Z ·Y©Â§ZŒ§dve¹Zœ¿¾ËYZ»YÁÁ€»Y |¿Â‹|À»ÀÆ] ¾ÌqÁÃ|vf»cÓZËY¾Ì]cZ§ÔfyYµZj»½YÂÀ ]ÕZnecZ§ÔfyY ZÅd‡Ż¹ÁY|e{Ö¿ZÀ̼—YZ¿ÁÕZneÖËY€³dËZ¼uŠËY‚§YÄ]€nÀ» ÕZnecZ§ÔfyY€³Y |À¯Ö»ZÅÀÌn¿½{ºÅ€]Ä]Á€‹Á{‹Ö» ½YY~³ÄËZ»€‡†¨¿Ä]{Z¼fŸYŠÅZ¯hŸZ]Á{€Ì´]Հf//ŒÌ]c|‹ ŠÌ]{Â]|ÅYÂyÄmÂe¶]Z«€¬§ÁÖ¿ZÆm|‹€]½McY€ÌiPe,{Â//‹ cZne¹ÁY|eÕY€] |¿Â//‹Ã|¿Y€¬§Ä]|À¿YÂeÖ»€¨¿½Â̸̻Y ªÌ¼ eµÁY d‡YÕÁ€“½Z»‚¼Å˜]Äf°¿Á{Ä]ÄmÂe,|À»{Â//‡ cZne{Ã|¿Z»Ö«Z]ž¿Y»ž§ÕY€]ÖfÀ//‡ÕZneÕZÅÕZ°¼Å |À¿Z»,cZneÃ|//ÀÀ¯‰Á|z»cZ»Y|«Y€ËZ//‡ÁcZ»|yÁZÅÓZ¯ cYY»Ä]¹Á{Ád//‡YÖf·Á{ÕZÅd¯€//‹ÕZÅdÌ·Z §ÁZÅÄ¿YZË ÕZned//‡ŻY€eY€§|ËZ]Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅÕZ°¼Å,cZ»Y|«Y¾ËY ÁcY€¬»,ÖeZÌ·Z»¹Zœ¿½Âr¼ÅÖeZŸÂ“»¶»Z//‹Á|]Zˉ€fˆ³ ½Z¬¿Zq{Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅÕZ°¼Å,Ä¿Z¨//‡Pf» {‹ZÅdyZ‡€Ë YÖy€] |¿YÃ|‹{€ˆ·{{YMcZneY¹{€»YÕZÌ//ˆ] d‡YÃ|‹ YZÅZ¯Á\ˆ¯ |¿YÃ{€¯Ä]€neYÕZ°Ì]Á{‚¼f‡{ŠÅZ¯ž»YÂm Ö¿Z¯{YÖ·Z¼¯{ ˆ» Ö¿Z³Z]ÕZÅŠÅÁ„aÁcZ ·Z˜»Ĉ‡Â»Ö¼¸ŸcZÌÅ”Ÿ ¹Â‡d¼ˆ« ZÅÀÌn¿Ä ‡Âe{Õ{Zf«YÕZÆf‡ŻŠ¬¿ ÖfÌ «Â»,Ã|ÀÀ¯¶ÌƈeÕZÆf‡Ż}ZzeYÁÕ{Zf«Y\//‡ZÀ»–ËY€‹ {€°ËÁZ]Á€//´Ë|°ËZ]•Z^eY{ZÅÃZ´À]Ä//¯|ËZ¼¿Ö»º//ÅY€§Y ž«YÁ{ |ÀÅ{¶Ì°ŒeYÖ¿ZÆm|Ì·ÂeÕZÅÀÌn¿,€fŒÌ]ÖËY€³Žze ,ZÅdyZ‡€Ë,Ö Ì^—\ÅY»€Ìœ¿ZÅŒ¯Õ{Zf«Y¾Ë{ZÌÀ]¶»YŸ ºÅY€§YZÅÀÌn¿{Z//ÅÃZ´À]d¯Z//Œ»ÄÀÌ»ZÅ{ZÆ¿ÁYZ]ÁY|¿Y {€Ì³Ö»¶°//‹ZÅÃZ´À]¾Ì]Ö¼°v»–]YÁ½Z»µÂ—{Á|//À¯Ö» µÂ—{ÄÌ·ÁY{Y»ÁÄËZ»€‡Ä]և€f‡{ÁÕÁZÀ§Z//Œf¿YhŸZ]į ‚Ì¿Õ{Zf«YÕZÅd‡Ż,Õ{ZÌÀ]¶»YŸ¾ËYZÀ¯{ {{€³Ö»ÀÌn¿ ÖmZyºÌ¬fˆ»ÕY~³ÄËZ»€‡[~mÕZÅd‡Ż |¿Y{ּƻŠ¬¿ |À¯¥€—€]YÖfˀË|»ÕZÅcZÆ»ÁÕÁZÀ§,ÄËZ»€‡{Â^¼¯|¿YÂeÖ» {À¯Y~»ÃY€¼ÅÄ]Œ¯¶yY{{Ö¿Z³Z]ÕZÅdÌ·Z §ՁZ//‡{YM ÕZÅdË{Á|v»€]|¿YÂeÖ»Œ¯YkZy{cZneՁZ‡{YM{» dË{Á|v»YYY‚»ÁZÅd¯€//‹Á|À¯Ä^¸£Ö¸yY{®q¯YZ] ¶¼uÕZÅdyZ‡€Ë{Â^Æ] |À¯{YMÖ¸v»ÄÌ·ÁY{Y»ÁÖ¸yY{ÕZ“Z¬e ¹|Ÿ|¿YÂeÖ»cZ»|yÂ¿¾ËY{d]Z«{ZnËYÁcZ—Z^eYÁ¶//¬¿Á cZ¬§YÂe{d¯ZŒ» |À¯½Y€^mYd§Zˆ»| ]YÖ//‹Z¿ÕZÅd˂» ÃY€¼ÅÖ·Z»ÁÖÀ§ÕZÅ®¼¯Z]įÖ»Z´ÀÅÄËÁÄ],ªÌ¼ŸÖ´qZb°Ë |À¯{ZnËYÂ̴¿YևŻÁÕ{ZÆ¿cZuԏYÕY€]|¿YÂeÖ»,|‹Z] Äf‹Y{Ö¿Y|ÀqÁ{{‡|¿YÂeÖ»ZÅÀÌn¿{d¯Z//Œ»,Â¼n»{ YÖÅ{Z]¾Ë€fŒÌ]ZÆ¿M{įÖ¨ËZ›Á{€f//ŒÌ]ZÅÃZ´À],µÁY |‹Z] Z]•Z^eYY|À¿YÂeÖ»ZÅd¯€//‹,¹Á{ |ÀÀ¯Ö»Y|ÌaŽze|//¿Y{ YÕÁZÀ§ÁÖ//fˀË|»ÕZʼnÁ¾Ë€fÆ]įÖmZyÕZÅd¯€//‹ €f Ë€‡|‹YZÅÂ//Œ¯,ÄnÌf¿{ |¿Â//‹|À»ÀÆ],|ÀÅ{Ö»µZ¬f¿Y ŠËY‚§YYZÅŒ¯ļÅY~· |¿Â//‹Ö»Y{Ây€]€¬§ŠÅZ¯Á|»M{ …Z‡Y€] |¿Â‹Ö»|À»ÀÆ]ZÅÀÌn¿|‹Y֋Z¿cZneÁcZne ,ZÅÀÌn¿{d¯Z//Œ»¦¸fz»Y¿YÕZÅ­€v»¶Ì¸veÁÄ˂ne ÕZÅÀÌn¿{¹Z£{Yį|À¯Ö»Ö§€ »YÖËZÅd‡ŻÖ¿ZÆm®¿Z] ÕZÅd‡Ż,Ä°¿MºÆ»Äf°¿ ¶°‹|ÀÀ¯Ö»dˬeY€eÄf§€ŒÌa ZyµZ°‹YÁZÅŒ¯Zy–ËY€‹Z]\‡ZÀf»|ËZ]Á|¿YÂeÖ»Ö¸» d¯ZŒ»¶ÌƈeÕZÅd‡ŻY€eY€§ |‹Z]ZÅÀÌn¿{d¯Z//Œ» ÕY€]Z¯YZ]ÕZÅd‡Ż¶»Z‹ָ̼°eÕZÅd‡Ż,ZÅÀÌn¿{ \̇MÕZfyZ//‡cY€Ì̤eYd//‡Y¾°¼»įÖ¿Y€³Z¯Ä]®¼¯ cZ»Y|«YÁZ¯cY€¬»Z]©Z^˜¿YY½ZÀ̼—YÕY€]ÖËZźˆÌ¿Z°»,|ÀÀÌ^] ÄÀ˂ÅĿ³€ÅŠÅZ¯ÁZÆ¿Mž§ZÀ»ºÌˆ¬eÕY€]dˆË–Ìv»Yd›Z¨u Y|¿YÂeÖ»¾ÌÀr¼ÅÕY~³d¼Ì«\//‡ZÀ»ÕZÅd‡Ż d‡Y¹Ó ZÅÓZ¯d¼Ì« |À¯Հ̳¸mZÅÀÌn¿{ž]ZÀ»ºÌœŸÕZŎ̐ze |‹Z]ZÆ¿M֘Ìv»֟Z¼fmYÁÕ{Zf«YÕZÅÄÀ˂ÅÃ|ÀÀ¯†° À»|ËZ] ÃY,ZÅÃ{ZmÁcZ—Z^eY½{€¯Â̿|»Z]įÖËZÅÕY~³ÄËZ»€‡¾ÌÀr¼Å ՁZ‡{YM |ÀfˆÅ|̨»‚Ì¿|¿Â‹Ö»cZ—Z^eY{Â^Æ]hŸZ]{ZÀ]Á¾ÅM ÄÀ˂Å\¸£YÁd//‡YºÆ»‚Ì¿ÖËYÂÅÁÖËZË{,ÕYÃ{Zm¶¬¿Á¶¼u ,Ö¿ZÆmcY|Ì·ÂeZ]cZ»|yÁŠ//¿Y{,¾Ì]¾ËY{ {Y{‚//Ì¿Հf¼¯ ÕZÅŒ¯Ä]¾Ì»PeÀÌn¿ªË€—YYּƻÕZËY‚»ÁÃ|‹ÄqZb°Ë ®ËdËY|ÅZ]ÕYÄ»Z¿€],ZÌ^¼¸¯{µZj»½YÂÀ ] |À¿Z‡Ö»Ä ‡ÂeµZu{ cYÁ½Z¿Z³Z]Á¥ZÀY‚¯€»d‡€a€‡Z]½Y€ËY¥ZÀY©ZeY†ÌW,ÖÀÌ^¼»|Ì ‡dˆŒ¿ Œ¯cYÁ¹ÔŸYÖa{ZŽZf‡€Æ‹ÄËY€¯ÕZŶÌ^»ÂeYÕZÅÄË{ZveYYÖ¿Z³|ÀËZ¼¿Ád¼ ÕYÄ¿Z»Z‡{ÄËY€¯ÕZŶÌ^»ÂeYÁÖÀ¨¸eÕZÅֈ¯Ze½Z³|À¿YcZŸÔ—Yd^icÁ€“€]ÖÀ^» ¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] |‹Y‚³€],¾Ë‚À]ÄÀ˂ÅcÁZ¨eÄ]Z»ZfyYdÆm֌ËZ¼Ìa dˆŒ¿¾ËY{½Y€ËY¥ZÀY©ZeY†ÌW,ÖÀÌ^¼»|Ì ‡,½Y€ËY¥ZÀY©ZeYÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZaY Á†¿YƒM¦ÀÕY€]ÖeÔ°Œ»,½Z]M{|Ë|m‰ÁZ]¾Ë‚À]Õ|À]Ä̼Ƈ½Z»Y{€¯½ZÌ] ÄÀ˂ÅcÁZ¨eÄ]Z»d§ZË{ÕY€]Õ{Zˁ‰Ôec|»¾ËY{Z»Á|»M{ÂmÁÄ]ÄËY€¯ÕZŶÌ^»ÂeY Zņ¿YƒM¾f‡ÂÌadÆmYÖf€§¾ÌÀr¼Å ºË{Y{¹Zn¿YZņ¿YƒM{µZ §½Z³|À¿Ydy‡ įd‡YÃ{€¯¹ÔŸYŒ¯cYÁÖ³ZeÄ]Z»YºÌf§€³d·Á{Y½Z³|À¿Y֌ËZ¼ÌaÄ¿Z»Z‡Ä] cÄ]įÕYÄ¿Z»Z‡Y|ËZ]Á{Y|¿{ÂmÁ¶^«cÄ]cÁZ¨eÄ]Z»dyY{€a½Z°»Y€´Ë{ ÕZŶÌ^»ÂeYÕZÅÄË{ZveYÕZ‡ÁcY€œ¿ʬ¿Z¼f‡YZ]ÖÀÌ^¼» {‹Ã{Z¨f‡Y,d‡Y֌ËZ¼Ìa ÁcZŸÔ—Yd^i{½Z³|À¿YÁZÅÄË{ZveY{Âm»cÔ°Œ»Ây{ZŽZf//‡€Æ‹ÄËY€¯ YZ¼‹cÔ°Œ»YZ»{€¯ZƛYļÌ]Á֟Z¼fmY¾Ì»ZecÔ°Œ»Á¯~»Ä¿Z»Z‡{ZÅÃ{Y{ ÄÌÆeÕY€]Ö·Z»½YÂe¹|ŸZË|À¼‹ÂÅÕZÅ֋³ÕZÅY‚]YÄ]½Z³|À¿YYÖy€]ÖËZÀ‹M¹|Ÿ¶Ì^« ÁÂ^Ÿ–^“Ád^idÆm€ÅZ»ÕÁ€Ì¿¹Y|zf‡Y{Zņ¿YƒM|Ë|‹Ö·Z»cÔ°Œ»‚Ì¿Á,½M ºÌÅYÂy‰Ôe½ZÀr¼ÅZ»{Á‚§Y½Y€ËY¥ZÀY©ZeY†ÌW ºÌfˆÅÃZ³MÄ¿Z»Z‡{½Z³|À¿YÁ€» ºË€Ì´]d¨¿cYÁÁŒ¯cYÁYZņ¿YƒM€eZ§{ՁZ‡Ã{Z»MÕY€]ÃZ]Á{Öf€§Ze{€¯ Ä¿Z»Z‡Y€¬f‡YÄ]d^ˆ¿Á¾Ì»ZeYZÌ¿{»cY‚ÌÆne½Z³|À¿YÁZņ¿YƒM€eZ§{Zed‡Y¹ÓZ»Y {‹¶ZuÄ»ÓcZ»Y|«YÖ§€»dy‡½Y‚Ì»և€]dÆm֌ËZ¼Ìa -|̇¹Zn¿YÄ]½| »Ád À®¿Z]Ö·Z»¾Ì»PeZ] ÃZŒ¿Z»€¯{¾¯ZÀ̇ՁZ‡֗«sZff§Y |uYÁÖ¿Zf‡YÁÖ¸»cZ»Z¬»YÖ ¼mÁÃZŒ¿Z»€¯Y|¿Zf‡Y,½Z¨ ”fˆ»{ZÌÀ]†ÌË”uZ] Ê·Z»¾Ì»Pe½| »Ád À®¿Z]ɇYįÃZŒ¿Z»€¯¹‚»¾¯ZÀ̇ՁZ‡֗«É|Ì·Âe |̇ÕY{€]ÀÆ]Ä]µZ‡ÃZ¼Ë{¹Á{Ä^À‹ćÁ€»Yt^,d‡YÃ|‹ sZf§‚ËÁ€a”uZ]įğ¼n»¾ËY,½| »Ád À®¿Z]Ö¿Z//‡Ô—YÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] ɀf¿Ô¯,ÃZŒ¿Z»€¯Y|¿Zf‡Y,cZneÁ½| »,d À€ËÁ½ÁZ »,½Z¨ ”f//ˆ»{ZÌÀ]†ÌW ¾Ë€f³‚],|̇ÕY{€]ÀÆ]Ä]Ö¿Zf‡YcZ»Z¬»ÁÃZŒ¿Z»€¯½Zf‡Y½| »Ád À®¿Z]dˀË|» {Y{dÌ·Z §Ö»ÂÌÀ̻·MÕZÅ֗«|Ì·ÂeÄÀÌ»{įd//‡YŒ¯֗«dyZ‡Ä¿ZyZ¯ ևÁÕZÅ֗«¶»Z‹֗«½Â̸̻d¯€‹¾ËYÄ¿ÓZ‡Ö¼‡Y|Ì·Âeḑ€› |Å{Ê»ŠËY‚§Y|{½Y‚Ì»Ä]YŒ¯{µÂv»¾ËY|Ì·Âeḑ€›į|‹Z]Ê»և įÁÂËY‚ÅÁ½Â̸̻¢¸^»Ä]½| »Ád À®¿Z][»cÔÌƈeZ]s€—¾ËY ÉY{€]ÀÆ]ĸu€»Ä]Ã|‹dyY{€a½ÂÀ¯Ze½MYµZË{Z̸̻Y‚ŵ{Z »ÁÂ˽Â̸̻ YkÁ€yYÃZŒ¿Z»€¯½ÂfˆÌ]Êf À­€Æ‹{s€—¾ËYsZff§YZ],d‡YÊÀf¨³ d‡YÃ|̇ |‹|ÅYÂyºÅY€§ºÌ¬fˆ»cÄ]€¨¿µZ¤f‹Y½Z°»YÁ{‹Ö»ɀ̳¸mŒ¯Y ½Y€ËY€Æ»®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ–‡Âe€e€]Ä^e\ˆ¯ ֻ¼Ÿ–]YÁÖ¸»ÃYÂÀŒm{ cYZŒf¿YÖ¸»ÃYÂÀŒm¾Ì¼Å{‚¿ZaŠz]{½Y€ËY€Æ»ÄÀ//ˆv·Y‘€«®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] {Y{ZfyY{ÂyÄ]Y€e€]Ä^eʻ¼Ÿ–]YÁ {[Âf°»Á®Ì¿Á€f°·Y€Œ¿ÉZÅ{Y|¿Zf‡YÁµÂYZ]ÊËZÀ‹M¥|ÅZ]ÃYÂÀŒm¾ËY,½Y€ËY€Æ» ÉZÅcZÆ»ÁZÅÉ|À¼¿YÂet˜‡ÉZ¬eYÁÄ ‡Âe,ª§Â»[ZneÁZiMÄWYYÁʻ¼Ÿ–]YÁ ɁZ‡²Àŀ§¾ÌÀr¼ÅÁÊeYZŒf¿YÉZÅdÌ·Z §ÁÂu{ʻ¼Ÿ–]YÁ½Z‡ZÀ‹Z¯Á½Y€Ë|» Á{ÁŠz]{,cYZ//Œf¿YÁÂu{€e€]ÉZÅ´·YÁ½Z´^z¿ʧ€ »ÁºË€°eÁ\//‡ZÀ» ÃYÂÀŒm¾Ì¼Å{‚¿Za{d¯€‹Z]½Y€ËY€Æ»®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ |‹Y‚³€]Ê¿Zf‡YÁʸ»t˜‡ ,¹Á{Ä^eʟZ¼fmYÄ°^‹,µÁYÄ^edËZ‡[ÁÉZÅŠz]{ʻ¼Ÿ–]YÁcYZ//Œf¿YÖ¸» Ä]ÃYÂÀŒm¾ËY,d‡Y€¯}½ZËZ‹ {€¯{Ây½MYYʸ»¹Â‡Ä^e€f‡ÂaÁ¹Á{Ä^ecZ¤Ì¸^e ,ZÅÄ¿ZzeYÁʻ¼Ÿ–]YÁ,ZÅÃZ´Œ¿Y{ÕZ°¼ÅZ]Áֻ¼Ÿ–]YÁ½Zzf»¾¼n¿Yd¼Å Ê¿Y€ÆeÃÁ€³Á{{ʋÂ»MÁÊf]Z«Šz]Á{{Êf·Á{ÁʏyÉZÅd¯€‹ÁZŽZ»Z‡ ÉÁ€Ì¿ÉÁÀÆ]ÁcZ ·Z˜»½Z»Z‡Êf ÀdˀË|»½Z»Z‡ÉZÅŠËZ¼Å‚¯€»{Ê¿Zf‡YÁ |‹Y‚³€]Ê¿Zˆ¿Y {€¯¹ÔŸYcZneÄ ‡Âe½Z»Z‡¶¯†ÌW d«Â»{ÁÁ¶v»YcY{ZՁYcY|Æ eÕZ¨ËY{¶Ìƈe ՁYcY|Æ eÕZ¨ËYÖËY€mY|ÀËY€§¡Ô]YÁ\ːeY½Y€ËYcZneÄ ‡Âe½Z»Z‡¶¯†ÌW ½Y€ËYcZneÄ ‡Âe½Z»Z‡¶¯†ÌW,€Æ»‰Y‚³Ä] {Y{€^yd«Â»{ÁÁ¶v»YcY{Z Á\ːeYՁY|Æ ež§ÃZ]{d·Á{Õ{Zf«YÖ´ÀÅZ¼Å{Zf‡Ä]»{Z¨»Ä]ÃZ//‹YZ] ,¹Â]{Y|̼u {Y{€^yd«Â»{ÁÁ¶v»YcY{ZՁYcY|Æ eÕZ¨ËYÖËY€mY|ÀËY€§¡Ô]Y d·Á{Õ{Zf«YÖ´ÀÅZ¼Å{Zf‡Ä]»{Z¨»Ä]ÃZ‹YZ]½Y€ËYcZneÄ ‡Âe½Z»Z‡¶¯†ÌW cÁZ¨f·YÄ]Z»½Y‚Ì»Ä]d«Â»{ÁÁ¶v»YcY{ZY¶ZuՁYcY|Æ ež§Ây{ cY{ZՁYcY|Æ eÕZ¨ËYÖËY€mY|ÀËY€§¡Ô]YÁ\ːeY,cY{YÁÁcY{Z//‰Y ÕY‚³€]Y†a{Á‚§Y½Y€ËYcZneÄ ‡Âe½Z»Z//‡¶¯†ÌW {Y{€^yd«Â»{ÁÁ¶v»Y ,½Y€ËY­€¼³,½Y€ËYՂ¯€»®¿Z],½Y€ËYcZneÄ ‡Âe½Z»Z‡½ZÌ»ևZÀ‹Z¯{| f»cZˆ¸m Ö¿Z³|ÀÀ¯{Z|‹€¬»½Y€ËYՁÁZŒ¯Á½{Z »,žËZÀ,Ö¿Z³Z]©ZeYÁÖeZÌ·Z»»Y½Z»Z‡ Z],|¿YÃ{€¯¹Y|«Yd«Â»{ÁÁ¶v»YcY{ZÄ]d^//ˆ¿| ]Ä]¾Ë{Á€§xËZeYį Ze|ÀÀ¯µZ‡Y­€¼³cY{Z€f§{Ä]YcZŸÔ—Y,ÓZ¯Ã|ÀÀ¯d«Â»{ÁÁcZ¯€¼³Ä]Ä mY€» ÁÄ^‡Zv»½Z³|ÀÀ¯{ZYÃÁ€³¾ËYՁYcY|Æ e½Y‚Ì»Ղ¯€»®¿Z]–‡Âeև€]Y†a {‹¹Zn¿YՁY|Æ ež§dËZÆ¿{ µÂXˆ»¹Z¬»®Ë d§ZËŠÅZ¯|{½ZfˆÀ»YÄ]cY{Z {­€¼³Z»Mª^—{€¯ZƛY½Y€ËYcZneÄ ‡Âe½Z»Z//‡ÕZ°Ë€»MÁZaÁY€f§{¶¯€Ë|» YcY{YÁÓ{½Â̸̻{Á|uÁcY{ZÓ{½Â̸̻{Á|uµZ//‡ÄÅZ»d//ŒÅ ŠÅZ¯Äf‹~³µZ‡Ä]ZŒ»ÃÁ{Ä]d^ˆ¿|{{Á|ucY{ZÁÂu{ ºÌf‹Y{½ZfˆÀ»Y ½ZËZaÄÅZ»ć{įºËYÁ|Ì»YZ»YÄf§€³Y€«€ÌiZedveÕ|uZeÕZne|¿Á¾ËY€]ZÀ] ºÌf‹Y{ ÕZnedÌ “Á{»{ZÀ¸ËYZ]³Ád¨³{d¨·Y¾ˆuÁ€Æ] ºÌÀ¯½Y€^mYº«¾ËYµZ‡ d‹Y{ZƛY½ZfˆÀ»YÁ½Y€ËYՁ€»ÕZÅÃZ³~³€]¡Z]À«²Àm€ÌiZeÁ½Zf//ˆÀ»YÁ½Y€ËY ½ZfˆÀ»YZ]½Y€ËY­€fŒ»€»€f»Â¸Ì¯ÂÀÅÁ{Â]½ZnËZ]}M¾Ì»Ä]•Â]€»¡Z]À«cZ«Z¨eY ¾°¼» |ÀÅ{ֻĻY{Y{ÂydÌ·Z §Ä]½ZÀr¼ÅՀ¤»ZˁÁ{¿ÕZÅÃZ³~³ d‡Y{ÂyÕZm€‡ |//‹Z]Ã|»M{ÂmÁÄ]ZÅ|»MÁd§{ՀÌyZe½MY| ]Ö¼¯ZË¡Z]À«²Àm½Z»{d//‡Y Z»cÓ{Z^»ÁÕYÃ{Zm–]YÁ{Ö¸°Œ»pÌÅÄ¿€³ÁÃ{Â]Ö´ÀmcZœuÔ»€—ZyÄ]€fŒÌ]į …Z‡Y€]ŻYÁYÕZÅŒ¯YÖy€]Á½ZfˆÀ»YZ]½Y€ËYÕZne|¿Á{Á‚§YÕÁ {Y|¿{ÂmÁ Z]Ä¿Z¨‡Zf» d‹Y{Õ|‹Ä]ÁÁ[Ây|¿Á|//‹Z”»Yį{YMcZned«Â»Ä»Z¿d¬§Y» Y€»Öe|»ÕY€]½ZfˆÀ»Y¶j»ZÅŒ¯Öy€],|‹ÄmY»¶°//Œ»Z]½M|//‹Z¿Á€¯Ã|Ë|a d§€³cÕ|À¯Ä]Z¯¾ËYZŶ°eÁ€adËZŸ¶Ì·{Ä]ºÅZŁ€»½|‹Z]ž«Â»Á|Àfˆ] ÁZŶ°eÁ€adËZŸY| ]į|//‹Ö»kZy€»YÁ{½ÂÌ»Z¯YŠÌ]Äf//‹~³{ |‹|À¯|ÀËM€§,|ÀÀ¯Ö»ÃY€¼ÅYÖ¿Y€ËYÕZŽÂÌ»Z¯įÖËZÅc°‡Y صفحه 3 {Zf«Y½ZÆm Õ{Ä^ÀŒnÀa €^»Z‡{ µÁÓYÕ{Z¼m ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ ÖËZÀ]€ËZ^yY ÖËZÀ]€Ë»Y {€¯{Z¬f¿Y{Zf«Y½ZÆmZ]´f¨³{½YZ‡ÃÂ^¿YՀ‡Y€‡½Â¿Z¯€Ì]{ |‹|ÅYÂyŒ¯Öe և ÕYºÆ»\˜«¹ZÌa Ö]M©€]ÕZÅÃZ³Á€Ì¿{|Ì·ÂeÕ|{ŠËY‚§Y ºÆ‡Á€Ì¿Á[Md¯€//‹Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Á€Ì¿Á[Md¯€//‹ÕY{€]ÀÆ]½ÁZ » ŠËY‚§Yd¨³,{Y{Â//Œ¯Ö]M©€]ÕZÅÃZ³Á€Ì¿ḑ€›Â¼n»YÕ|//{ cYÁ‰Y‚³Ä] |‹ª¬v»d¯€//‹¾ËYÖ]M©€]ÕZÅÃZ³Á€Ì¿©€]|Ì·ÂeÕ|{ Ö]MµZ‡d//ˆz¿ÄÅZ»Ä//‡Ã{YÁ[Mºnu{Á‚§Y"Öfnu¾Ë|·YµÔm",Á€Ì¿ -d‡YÃ{Â]\ °»€f»{Z̸̻ d¯€‹¾ËY±‚]ÕZÅ|‡½‚z»Ä] ÀÌy}ZÅ|‡½Zz»{[M¾ËYYÕYÃ|¼ŸŠz]½Z]MÁ€Æ»ÄÅZ»Á{{½ZÌ»¾ËY{ {€¯½ZŒ¿€—ZyÕÁ d‡YÃ|‹ZÆ»ZÅ|//‡½Zz»{ÃZ»}MÕZÅ[Ô̇ÁÃ|//‹ ÕZÅÃZ³Á€Ì¿|Ì·ÂeÄ]Հ‡Y€‡Ä°^‹ZÌ¿¹ÔŸYÁ…{ÁÕZ»€‡Ä]ÄmÂeZ]ÃZ»}M |{Äf‹~³µZ‡Ä]ZŒ»c|»Ä]d^//ˆ¿d¯€‹ÕZÅÃZ³Á€Ì¿|Ì·Âe,Ö]M©€] Y‚Å®ËÄ]®Ë{‚¿d¯€‹ÕZÅÃZ³Á€Ì¿|Ì·ÂeÂ¼n»‚ÌËZa¶§{ÁÄf‹Y{ŠËY‚§Y Ã{€¯Z¨ËYŒ¯©€]Ä°^‹ÕY|ËZa{ÖËY‚ˆ]Š¬¿įÃ{Â]dŸZ‡cYÁZ´Ì³Á ÃZ³Á€Ì¿ÕZÅ|uYÁÕYÃÁ{cY€Ì¼ eÃZ»€Æ»ÕY|f]Y{Y{t̓ÂeµÁˆ»¹Z¬»¾ËY d‡Y Á€‹Ä]ÄmÂeZ]ÃZ»Õ{ÕY|f]YYÁÃ|//‹Z£M{Âm»ÕZŶ¼ ·YÂf//‡{Z]ª]Z˜» ÕYÃ|¼Ÿ֌z]ÖeY€uÕZÅÃZ³Á€Ì¿{dy‡dË{Á|v»µZ¼ŸYÁZ»€//‡¶§ Y|»{Հ‡Y€‡Ä°^‹ZÌ¿c{ÁÄf‹Y{|Ì·ÂeÖ³{Z»MÃZ³Á€Ì¿ÕZÅ|uYÁY d§€³|ÀÅYÂyY€«|Ì·Âe d‡YÖ«Z]d€§ÁÖ¸»¾°ˆ»Ã{ÁM‚ËYÁÕY€] ½Z̓Z¬f»Y€¨¿Y‚Åd¨³ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ½Z¼fyZ‡Á¾°//ˆ»½ÁZ » ÁÁ{Ze|Àf‹Y|¿{Ây¾°ˆ»dyZ‡ÕY€]Y‚ËYÁ¾Ì·ÁY½ÂÀ¯ZeįÖ¸»¾°//ˆ» {€¨¿Y‚Åd¨³,Z¿€ËYZ]³Ád¨³{Ã{Y{¼v»{¼v» |¿Y{d€§€´Ë{ Y{ÂyÄÌ·ÁYÃ{ÁM€¨¿Y‚žËY€³YÁ|ÀfˆÅ¾°ˆ»Ö¸»¹Y|«Ys€—ÀÌy}dˆÌ· Y‚žËY–ËY€‹ÃZ]{ÕÁ |¿Â‹Ö»¥~us€—Ä»Y{Y{”uY|ÀÀ°¿¶Ì¼°e Ã{ÁM¶Ì¼°eÖ¸^«d¸Æ»d¨³,|¿{€°¿¹Y|«Y{ÂyÄmÁÄÌ·ÁY‚ËYÁÄ]d^ˆ¿į€¨¿ ¶°Œ»–¬§Á|¿{€¯¶Ì¼°eY{Ây­Y|»įÖ¿Z//ˆ¯½ÂÀ¯YZ»Y,{Â]ÃZ»}M½ZËZa Õ{Âm»¶Ì¼°eÕY€]ÃZ»Õ{ºnÀaÖÀ Ë\‹Ä ¼mZeÃ|¿Z¼Ì«Z]ZÆ¿MÕ{Âm»¶Ì¼°e Ö¿Z̓Z¬f»ÕY€]ZÆÀeÃ|‹|Ë|¼ed€§Ã{Y{¼v»Äf¨³Ä] |¿Y{d¸Æ»{Ây[Zˆu Ä»Y{YÃ{Y{¼v» |¿YÃ{€°¿‚ËYÁYÄÌ·ÁYÃ{ÁMÁÃ|‹¶Ì¼°e½Z‹­Y|»įd//‡Y ¶°‹Ä]½MZ»Mįd‡YÃ{‡€§d§Z]Ä]•Â]€»Ö¸»¾°ˆ»|uYÁY‚Å{Y{ ½ÂÀ¯ZeZÅd§Z]€ËZ‡{Ö¸»¾°ˆ»|uYÁY‚ōy{ {‹Ö»ÄËYYY‚n» ÖËZÅÃÁ€aÁ‚mÄ°ÀËYZËÁ|¿YÃ{€¯¹Y|«Y{Ây[ZˆusZff§YÄ]d^ˆ¿ZË€¨¿Y‚Å Y~³YÁZÆ¿MÄ]ֿ°ˆ»ZÅ|uYÁgY|uYÕY€]Ö¸»¹Y|«Ys€—¾Ì»į|¿{Â]Öf¯ZŒ» ÂÀÅ€¨¿Y‚Å€¨¿Y‚ŁY{Y{Ä»Y{YՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½ÁZ » d‡YÃ|‹ Ä]d^ˆ¿ÃZ»Õ{ZeįÕ{Y€§Y |¿Y{d€§ÃZ¼Ë{Zeį|¿Y|¿¹Zn¿YYÄmÁ‚ËYÁ |¿Â‹Ö»¥~udˆÌ·Y|ÀÀ°¿¹Y|«Y¾°ˆ»Ö¸»¹Y|«YÄmÁÄÌ·ÁY‚ËYÁ ¾°ˆ»Ö¿ÁZ e®ËÄ]ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁŠ¬¿¶Ì¸¬e {{Y{Ä»Y{Y½YZ‡ÃÂ^¿YՀ‡Y€‡½Â¿Z¯€Ì]{ ¾ËY{Y{{ÂmÁįÖ¸°Œ»¾Ë€f³‚],€“ZuµZu ,{Y|¿€ËÁZ»ՁZ‡€Æ‹ÁÂuÁ¾°ˆ»įd‡Y Ö¼‡—Ä]Z»įd‡Yd‡{ÖeZ^ŸÄ] ºËY{Œ¯{ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ Z»Yd‡YÁÂuÁ{€Å€ËÁºÅֻԇYÕZ«MÁ ÖËY€mYÕZÅdË»Z»{| eÁÕÁdÌ·ÂXˆ»| ] Ä»Z¿€]Ô¼Ÿ,{Y{ՁZ‡€Æ‹ÁÃYÁÂu{į ÁÃYcYÁÕY€]Y¾°ˆ»ÁÂu{ՂË įºÅՂÌq½MÁd‡YÃ{€¯dz‡ՁZ‡€Æ‹ Ö¨¸fz»ÕZÅÖ»Z¿Â‡,ºÌÀ¯Ö»Ã|ÅZŒ»ºËY{Z» Ã{Y{wÄf‹~³Ä·Z‡{¾°ˆ»ÁÂu{ d‡YÃ{Y|¿wÃ{‡€§d§Z]ÕZÌuYÁd‡Y ,d‡YÃ{Y{¶Ì¸¬e¾°ˆ»Ö¿ÁZ e®Ë|uZeY{ÂyŠ¬¿ՁZ‡€Æ‹ ºÌÀ¯|¬¿YՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁºÌÅYÂz]Z»€³YÁ€»Y{€¯ZƛY Z»ÕZÅÃZ´f¿Â°‡Á¾°ˆ»ÁÂu{Ö¿ÂÀ¯–ËY€‹Ö¿Z]ÁhŸZ]į Ád‡YÃ{€°¿Z¨ËYÖf‡{Ä]Y{ÂyŠ¬¿įºË€Ë~b]|ËZ],d//‡Y ¶Ì·{Ä]įÖËZmZe,d‡Y{YÁºÅÖ¸»¹Y|«YÃÁ€a{Öfu|¬¿¾ËY ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ½Z‹,Äf‹Y{s€—¾ËYįÖ¸WZˆ»ÁcÔ°Œ» d‡YÃ{Y{ŠÅZ¯¾°ˆ»Ö¿ÁZ e®Ë|u{Y {ZnËYÖ«Á|ÀՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ{Á‚§YÃZ]¾ËY{dmZuÂa ¾°ˆ»\uZÁ{‹Y|ÌaZ°¿Z¼Ìa,|ÀÅ|]µÂa¹{€»įd‡YÃ{€¯ և€]Äf‹~³µZ‡{Y¾°ˆ»ÕZÅÖ¿ÁZ eZfyZ‡€³Y |¿Â‹ ®ËZ‡Z‡YÖÀ Ëd‡Y¾Ì¼ÅºÅ¾°ˆ»ÕZÅÖ¿ÁZ es€//‹,ºÌÀ¯ YÖÀÌ»,|ÀÅ{Ö»¶Ì°ŒeÖÀ°ˆ»Ö¿ÁZ eÁ|¿Â//‹Ö»ž¼mÃ|Ÿ ,|ÀÀ¯Ö»Ã{Z¨f//‡Y,|Å{Ö»ZÆ¿MÄ]d·Á{įÖ ]ZÀ»Y,ÕY|ˀy |ÀÀ¯Ö»Z‡ÁdyZ‡Ä]Á€‹Á|ÀÀ¯Ö»[Zzf¿YYZ°¿Z¼Ìa ÕZmÄ]ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ,€“ZuµZu{d¨³½ZËZa{ÕÁ ÁÂu{\‡ZÀ»ÕY~´f‡ŻÁՂËÄ»Z¿€]Š¬¿¾f§€³Ã|Ɵ€] ÕZÅd¯€‹cÄ]¾°ˆ»dyZ‡½YÂÀŸdveĸyY|»,¾°ˆ» d‡YÃ|‹Z‡Ö¿ÁZ e įºÅՂÌq½MÁd‡YÃ{€¯dz‡ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁÕY€] ¾°ˆ»ÁÂu{Ö¨¸fz»ÕZÅÖ»Z¿Â‡,ºÌÀ¯Ö»Ã|ÅZ//Œ»ºËY{Z» Ã{Y|¿wÃ{‡€§d§Z]ÕZÌuYÁd‡YÃ{Y{wÄf‹~³Ä·Z//‡{ ÕY€]ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁį|¿Y{¹{€»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ d‡Y ÕZÅs€—{ÖfuZ»{€¯tˀe,|À¯ՂËÄ»Z¿€]¾°ˆ»¾Ì»Ze ¾Ì¼ÅZ‡Z‡YÁºËY|¿Ö^‡ZÀ»ՂËÄ»Z¿€]ºÅZŀƋָ̐¨eÁž»Zm ՀƋdÌ ¼m|‹Z]\‡ZÀf»|ËZ]įָ̐¨eÁž»ZmÕZÅs€— |ÅZ‹Z»įd‡Y¾Ì¼Å,|¿YÃ|‹ևZ‡Y¶°Œ»Zq{,|¿Â‹¦Ë€ e ºÅZŀƋÖ¬§Y|‹Ä]Äf^·YįºÌfˆÅÖÀ̌¿Ä̋ZuŠËY‚§YÃ|Ë|a cYÁįÖ¿Z»Ze¾»{Z¬fŸYÄ]{Y{Ä»Y{YdmZuÂa {{€³Ö//»€] Հ]Y€eÁÃYÁՁZ‡€Æ‹Á¾°ˆ»Ä¿ZzeYÁÁ{Ä]ՁZ‡€Æ‹ÁÃY {Â]|ÅYÂy¶°Œ»Zq{Z»¾°ˆ»ÁÂuª]Z‡Ö§Z¼¯,{{€´¿€]ª]Z‡ ÁÃYcYÁÄ//°ÀËYY{Z¬f¿YZ]½YZ//‡ÃÂ^¿YՀ//‡Y€‡½Â¿Z¯€Ì]{ |‹ZËÂmÃ|Ë|a¾ËY¾f§€³¶°‹{YՁZ‡€Æ‹ Äf‹~³ÕZŵZ‡{ÖÀ̌¿Ä̋ZuŠËY‚§YÃZ]{dmZuÂa|̋€§ ÁÃ{‡€§ÕZÅd§Z],ÖÀÌ//Œ¿ÄÌ//‹Zuhv]Ây{d¨³ ,½Â¿Z«¾ËY{ZÀf‡YÄ] ºËY{YZÌuY½Â¿Z«Z»Ö¼‡€Ì£ÕZÅÃZ´f¿Â°‡ Z»YºË{€¯Ö»ZÌuYYÃ{‡€§ÕZÅd§Z]Y|{Ä¿ÓZ‡|ËZ]Z» YºÅÖ·Z‡ćÁ{Ä°¸],Ã|‹¹Z¼e½Â¿Z«¾ËYÄ·Z‡½Z»ZÆÀeÄ¿ d‡YÄf‹~³½M€¼Ÿ ¾Ë€f³‚],€“ZuµZu{{Y{Ä»Y{Y½YZ‡ÃÂ^¿YՀ‡Y€‡½Â¿Z¯€Ì]{ Z»ՁZ‡€Æ‹ÁÂuÁ¾°ˆ»įd‡Y¾ËY{Y{{ÂmÁįÖ¸°//Œ» ÃYcYÁÖ¼‡—Ä]Z»įd‡Yd‡{ÖeZ^ŸÄ],{Y|¿€ËÁ ÁÂuÁ{€Å€ËÁºÅֻԇYÕZ«MÁºËY{Œ¯{ՁZ‡€Æ‹Á {įÖËY€mYÕZÅdË»Z»{| eÁÕÁdÌ·ÂX//ˆ»| ]Z»Yd‡Y Y¾°ˆ»ÁÂu{ՂËÄ»Z¿€]Ô¼Ÿ,{Y{ՁZ//‡€Æ‹ÁÃYÁÂu ָ̟Z¼‡Y ZÀÆ» mahnaz.esmaeeli@jahaneghtesad.com Y½ZÆmÕZÅŒ¯ÕZŀƌ¿Ô¯{ÖÀ̌¿Ä̋Zu¶” »ÁÃ|Ë|a [Ô¬¿YY| ]½Z»Â//Œ¯{ÁÖf À[Ô¬¿YY†a,½Y€ËYĸ¼m Ä]Ád§€³¶°‹,½MY†aÁd¨¿d À½|‹Ö¸»Ád̗Á€Œ» ÕZ¼Ì]Ä]½MYÁ€»Yį|‹s€˜»ՀƋcÔ°Œ»Yְ˽YÂÀŸ {‹Ö»{ZË‚Ì¿ZŀƋ½Ô¯‰Â»Zy Ä]Á{Y{µZ^¿{Ä]ÕZ̈]Ö´Àŀ§–֟Z¼fmYcZ ^eįÕYÃ|Ë|a d‡YŠËY‚§YµZu{|{ZeÄ¿ÓZ‡½Z‡ZÀ‹Z¯Öy€]Äf¨³ €Ì]{,dmZuÂa|Ì//‹€§Z]{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y,Ę]Y¾Ì¼Å{ ÁÃYcYÁŠ¬¿ÁdyY{€a´f¨³Ä]½YZ‡ÃÂ^¿YՀ‡Y€‡½Â¿Z¯ {€¯¹ÔŸYd·Á{Ĉ¸mÄ̋Zu{½ZÌ¿Z¯{Y …Y{ÁÕÁÖ]M©€]ÃZ³Á€Ì¿gY|uYÕY€]½ZnËZ]}MÁ½Y€ËYª§YÂe ¹Zn¿Y|ËZ]įÖeZ»Y|«Yĸ¼mYÄÀÌ»¾ËY{-|̇‚Ì¿†¸n» į|‡gY|uYÕZÅÄÀ˂ÅÄ^//‡Zv»{į{Â]¾ËY|//‹Ö» ª§YÂeÄ]|ËZ]{Â]Ã|‹¹Zn¿Y½Y€ËYֻԇYÕÂƼm–//‡Âe Z»Y{Â]Ã|‹¾ÌÌ eÂ“»¾ËYÕY€]ÖÀ§ÖfXÌÅÁºË|̇Ö» ÕY€]Zŀœ¿¥ÔfyY{ÂmÁ¾ÌÀr¼ÅÁÃÁ€aÖ³‚]¶Ì·{Ä] |Ì»Zn¿YµÂ—Ä]Â“»¾ËYZ]–^e€»huZ^»,ÖÀ§cZ^‡Zv» ½|‹¾‹ÁÁÃ|//‹¹Zn¿Yª§YÂeÄ]ÄmÂeZ]{€¯|̯ZeÕÁ |‡Ö]M©€]ÕZÅÃZ³Á€Ì¿gY|uYÕY€]ĸZ§Ô],Ö·Z»huZ^» {€¯ºÌÅYÂy¹Y|«Y {Á‚§Y,ğ¼n»¾ËY[MY¾Ë€§MY|y|‡d‡{¾ÌËZa֓YY |uYÁÁ{gY|uYÃÁ€a,d‡{¾ÌËZa֓YYÕZÌ]M€]ÃÁԟ Âf‡{{©€]cYÁZ´»|Ì·Âeḑ€›Z]Ö]M©€]ÃZ³Á€Ì¿ {Y{Y€«Z¯ ½ZnËZ]}MÁ½Y€ËY½ZÌ»ÕYÄ»ZÀ¬§YÂeÕZ”»YÄ]ÃZ‹YZ]Á€Ì¿€ËÁ €]Ö]M©€]ÃZ³Á€Ì¿gY|uYÁ¾Ë€§MY|y|//‡¶Ì¼°eÄÀÌ»{ ½ZÌ»ÕYÄ»ZÀf¬§Y»¶^«µZ‡{€¯½ZŒ¿€—Zy…Y{ÁÕÁ ¶Ì¼°eÕY€]½ZnËZ]}MÕÂƼmÁ½Y€ËYÖ»Ô//‡YÕÂƼm \ːeÄ]½Y€ËY{į|‹|¬ À»½MYÕY{€]ÀÆ]Á|//‡ ½ZÌ]Z],¾Ë€§MY|y|‡ÖËY€mYcZ̸¼Ÿ¶Ì¼°eÃÁ€adÌ “Á Ä¿Zy{ÁÕÁ€]¾Ë€§MY|y|‡¶Ì¼°eÖËY€mYcZ̸¼Ÿ»Ä°ÀËY ¾Ë€§MY|y|‡{€¯ZƛY,«|‹Z£MÄf‹~³µZ‡…YՁ€» {Y[M\ °»€f»½Â̸̻Á{Z̸̻®Ë{Á|u|¿YÂeÖ» ¾ËYd‡{¾ÌËZa{ÖÆmÂe¶]Z«֓YYÁ|À¯¾Ì»ZeµZ‡µÂ— ֓YY,|‡¶Ì¼°eÃÁ€aZ£MYŠÌa-{‹Ö»[Á€Œ»|‡ Y‚ŁÁ€»Yį|¿{Â]Zf°ÅY‚Å{Á|u½MY|À»ÀÆ] d‡YÃ|‹Ã{Á‚§Y֓YY¾ËYÄ]‚Ì¿€´Ë{Zf°Å YZf°ÅY‚ŝ¼n»{½|‹[Á€Œ»Ä]ÃZ‹YZ]ÕÁ ÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³ Infrastructures@jahaneghtesad.com dˆz¿½ÁZ »Z]½Y€ËYcZ»Z¬»Ĉ¸mÄ]ÃZ//‹YZ]Á€Ì¿€ËÁ cZ»Z¬»Z]Œ¯¾ËYՃ€¿Y€ËÁÁ½ZnËZ]}MÕÂƼm€ËÁ ÕY€]Œ¯Á{ª§YÂe½|‹ÖËZÆ¿Y½Y€ËYÖ»Ô//‡YÕÂƼm {Y{€^y…Y{ÁÕÁ€]Ö]M©€]ÃZ³Á€Ì¿gY|uY dXÌÅĈ¸mÄ̋Zu{½ZÌ¿Z¯{YZ“,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ¾Ë€yMÃZ]{֌‡€aÄ]x‡Za{½YZ´¿€^yž¼m{½Y€ËÁ {Y{€^yÕŒ¯ÖËZ¼ÌaYÂŽZ»Z‡ |‹Ã{Z»MÖÀËY€¯ÁYÕZ¼ÌaYÂÅÄv¿Z‡ÖËZÆ¿‰Y‚³†Ë¿ŠÌa d‡Y€aZÅ|‡ºnu|{ Šz]{ºÆ»ÕZÅ|//‡dÌ “Á¾Ë€yM‰Y‚³Á€Ì¿cYÁÕZ¨]MÁ[Md¿ÁZ » |{Ã|ÀÅ{½ZŒ¿įÃ{€¯€//ŒfÀ»µZˆ»YÃZ»}MZeYՁÁZ//Œ¯Á[€//‹ cYÁÕZ¨]MÁ[Md¿ÁZ »‰Y‚³,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] d‡ZÅ|‡¶¯½Zz»Ö³|‹€a {ÁÃ|ÀËY|‡½‚z»{[MÀÌy}½Y‚Ì»µZˆ»YÃZ»}MZe|Å{Ö»½Z//Œ¿Á€Ì¿ և€]{»ÃÁ{{|‡¾ËY½‚z»[MÕ|{ŠÅZ¯€´¿ZŒ¿įÃ{Â]|{ ÄqZË{ēÂu|‡Â¼n»½‚z»{{Âm»[M d//‡YÄf‹~³µZ‡Ä]d^ˆ¿ ÁÃ{Â]½Zz»Ö³|‹€a|{Ã|ÀÅ{½ZŒ¿įd‡Y\ °»€f»{Z̸̻ÄÌ»ÁY ½ZƨY½Zf‡Y{{ÁÃ|ÀËY|‡ {Y{ŠÅZ¯|{ÕYY{‚Ì¿Äf‹~³µZ‡Ä]d^ˆ¿ YÖ³|//‹€a|{½Y‚Ì»į½‚z»{{Âm»[M\ °»€f»{Z̸̻Z]‚Ì¿ \ °»€f»{Z̸̻Z]Öf‡Á{|‡Õ“½Z‡Y€y½Zf‡Y{¾ÌÀr¼Å |Å{Ö»½ZŒ¿ Äf‹~³µZ‡Ä]d^ˆ¿įÃ{Â]Õ|{Ö³|‹€aY½ZŒ¿,½‚z»{{Âm»[M ¾Ë€yM…Z‡Y€]Ö·Z¼‹½Z‡Y€y½Zf//‡Y{Ã{¾Ë€Ì‹|//‡ {Y{ŠËY‚§Y|{ Ö³|‹€aYįd‡Y½‚z»{{Âm»[M\ °»€f»{Z̸̻ÕYY{Ö§Y€³Á|ÌÅ |À¯Ö»dËZ°uÄf‹~³µZ‡Ä]ZŒ»c|»Z]ĈËZ¬»{ŠËY‚§YÁÕ|{ Z¿€ËY†°Ÿ ÁcY€¬»ºÌœÀe½Z»Z//‡†ÌËÁcZŸÔ—YÁÕÁZ//À§,cZ—Z^eY€ËÁ½ÁZ// » ÄmÂeZ]¹ZÌaÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ³{Á€§ÁÕ{Zf«YÄËÁÄ//¬˜À»d¨³ÖËÂË{YcZ—Z^eY Y¦¸fz»ÕZÅŠz]{€ÌyYÕZŵZ‡֗ÂyÄ]ZÅdyZ‡€Ë|//‹Ä] Œ¯Öe և ÕM\˜«¾Ë€eºÆ»Ä]¶Ë|^ež˜«—Ä]Öe ÕMÁÖe և ÕMĸ¼m ,¹ZÌaÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ³{Á€§ÁÕ{Zf«YÄËÁĬ˜À»ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] |‹|ÅYÂy ºWZ«¸¿Y|¼Å{ ˆ»ÃY€¼ÅÄ]įĬ˜À»¾ËYY|Ë{Z]{Ö¿Z¬‹ÂmÖuÔ§¾Ì//ˆu Ĭ˜À»¶»ZŸ€Ë|»ª¸˜»³ZÀi{Z¿ÁÖËÂË{YcZ—Z^eYÁcY€¬»ºÌœÀe½Z»Z‡¹Z¬» cZ—Z^eYÁÂu{ÓZ]ḑ€›Z]ÕZÅğ¼n»Yְ˹ZÌa{Á‚§Y,d§€³c YÁ{Y|¿Y€Ì³ZaÁd‡{cY€¬»ÄËÁĬ˜À»{¾f§€³Y€«Ä]ÄmÂeZ]įd‡Y Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ d‡YY{Ây€]‚Ì¿Öe և ÕMÁÂu{\‡ZÀ»ÕZÅdyZ//‡€Ë Œ¯{Öe և ÕMÁÂu\˜«Ä]½|‹¶Ë|^ed¼‡Ä]¾f‹Y{€]¹Z³µZu{¹ZÌa YžËZÀ€´Ë{{ÂmÁY½{Â]|À»ÀÆ],½MZÀ¯{¾ÌÀr¼Å{€¯½ZŒ¿€—Zyd‡Y ®Ì¿Á€f°·Yd·Á{€fŒÌ]Äq€ÅÄ ‡Âe{|¿YÂeÖ»Ĭ˜À»¾ËY®Ì¿Á€f°·YÁÂuĸ¼m Äf§€³ccÓÂveÄ]ÃZ‹YZ]Ö¿Z¬‹ÂmÖuÔ§ |À¯ÖÀˀ§MŠ¬¿Č̼ŁY€fŒÌ] ccZ¼u{€¯½ZŒ¿€—Zy¹ZÌaÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ³{Á€§ÁÕ{Zf«YÄËÁĬ˜À»{ ¶]Z«Ĭ˜À»dˀË|»Õ‡Y€ÌyYÕZŵZ//‡֗ÂyÄ]Ĭ˜À»¾ËY{Äf§€³ ºÌfˆÅ|ÅZ‹Á€»YY¹ZÌa{Ö]Ô¬¿Yįd¨³½YÂeÖ»cY€mÄ]Á€Ë|¬e ÄmZy»YcYÁ¶¸¼·Y¾Ì]»YÁ֫¬u½ÁZ »µZˆ»Y½Z]M ÕZ¼ÌaYÂÅÄv¿Z‡cY€¯Y~»žË€ˆeÕY€]½Y€ËYÖ³{Z»M¹ÔŸY¾¼“ Ö»ZÆ]YÃ|¿Á€a¾ËY½Z//̗ZycYZn»ÃZ]{{Â]Äf¨³Ö//ÀËY€¯ÁY ºÌfˆÅÕ|mÁ{Y|¿{ÂmÁ ÕZÅcZÌÅÁÄmZyÂ//»YÕYÁ¾Ì¿ÁZ »cY€//¯Y~»¹Á{Á{ ÃZ»€Æ»½Y€Æe{PSYÁ€aÃZ]{¾ËY€¯ÁYÁ½Y€ËYևZÀ‹Z¯ « |̇½ZËZaÄ]µZˆ»Y Ä]ª¸ f» ²ÀÌWÂ]ÕZ¼ÌaYÂÅ|¿Á€§®Ë,d//‡YÖÀf¨³ Z]YÁ€aÃZ¼‹Z]µZÀŒ¿€fÀËY¾ËY€¯ÁYÖËZ¼ÌaYÂÅd¯€‹ Ä^À‹ZÆqÁĬ̫{ÁdŸZ‡{įYÁ€aÄ»|yÁ€§Zˆ» YÁ€a¦ËÖ¯|¬»Ä]ÃÖÀ̼y¹Z»YÃZ³{Á€§YÃZ//»Õ{ dŸZ‡{®Ì§Y€eµ€fÀ¯Šz]Z]cZ—Z^eYž˜«Y†a,{Â]Ã{€¯ {€¯•Â¬‡½Y€Æe½Zf‡Yž]YÂeY€Æ‹Z^Ö·YÂu{Ĭ̫{Á |ÀfyZ]½Zm½M½ZÀ̌¿€‡ļÅÁ |ÀÀ¯¹ÔŸY{Y{•Z^eYZÆ¿M¥€— cY€œ¿Zed‹Y{|ÀÅYÂyd€§ÃZ»Á{c|»Ä]‰Y‚³½Z³|¿€Ì³ Y†aÁ|ÀÅ{ÄWYY½Y€ËYÕŒ¯ÖËZ¼ÌaYÂŽZ»Z//‡Ä]Y{Ây d§€³|ÅYÂyY€«¹Â¼Ÿ…€f‡{{Á€ŒfÀ»ÖËZÆ¿‰Y‚³½M ªË€—YÄ]ZŒ»ÕZÅ{Y|yÂ«ÁYՀ̴ŒÌa,‰Y‚³¾ËY¥|Å {ÖÀ¼ËYLZ¬eYdÆmcY{ZÆÀŒÌaÄWYYÁ€˜yÕZÅÄÀÌ»ÖËZ‡ZÀ‹ d‡Y½ZÆm¹Z¼e ½Z»Z//‡t¿YÂ//‡Ö//‡€]ÃÁ€³ÖÀÌ]ŠÌaÄ]ÄmÂeZ]¾ÌÀr¼Å dÆmÃ|ÀËMÄf¨Å֗‰Y‚³¾ÌeÓļm€e,ÕŒ¯ÖËZ¼ÌaYÂÅ {‹Ö»µZ‡Y–]€Ë}ÕZÅŒ¯Ä]€œ¿¹ÔŸY ¾Ì]Ö]ÂyÕZ°¼Å½ÂÀ¯ZeÖÀ§€œ¿ʬ¿Yd//‡Y€¯}Ä]¹Ó ,Äv¿Z‡և€]Ö¿Y€ËYÃÁ€³ÁÄf§€Ë~acZÅÂ//Œ¯Ö»Z¼e Z]¶»Z e{YÂWZ°ËYÕZÅ{Y|¿Zf//‡YZ]ª^˜À»Á¶»Z¯ḑZ¨//‹ d‡YÄf§€³Z¯Ä]€´Ë{ÕZÅŒ¯ YÖ¿Z//‡ZÀ‹Z¯¾ÌÀr¼ÅÁ{Â]Ã{Y{Ä//WYYÖÀ§ÕZÅc|ŸZ//ˆ» ÖËZÅŒ¯½YÂÀŸÄ]½Z¼·MÁ½Zfˆ¸´¿Y,|WÂ//‡,Y{Z¿Z¯ÕZÅŒ¯ |¿ÁY|ËZ]Á|¿YÄfyZ]½ZmÄv¿Z//‡¾ËY{ZÆ¿MZ^eYÖy€]Ä//¯ ÖËZ¼ÌaYÂÅÖ¿ZÆm½Z»Z‡½Z³|ÀËZ¼¿ÃY€¼ÅÄ]|À‹Z]ž¸˜»cZ¬Ì¬ve և€]€f§{¶¯€Ë|»,Äv¿Z‡և€]µÂXˆ»ÁÂWZ°ËYÕÂ//Œ¯ ½Z»Z//‡{ėÂ]€»½Z//‡ZÀ‹Z¯ÁÖËYÂÅg{YÂ//uÁt¿YÂ//‡ |‹¶Ì°ŒeÕŒ¯ÖËZ¼ÌaYÂÅ †Ë¿ŠÌacZ̸¯½ZÌ]¾¼“Äv¿Z‡և€]µÂXˆ»Ĉ¸m¾ËY{ x‡ZaZÅŒ¯½Z³|ÀËZ¼¿cÓY‡Ä]Äv¿Z‡և€]ÖËZÆ¿‰Y‚³ {Y{ Äv¿Z‡և€]‰Y‚³†Ë¿ŠÌa,ÂWZ°ËYÕZÅ{Y|¿Zf//‡Yª]Z˜» |ÅYÂyµZ‡Y|¿YÄf‹Y{d¯ZŒ»cZ¬Ì¬ve{įÖËZÅŒ¯ÕY€] ÃZ]{Y{Â//ycY€œ¿ʬ¿,‰Y‚³Á€//»¾¼“ZÆ¿MZe|//‹ YÃ|//‹ÄWYYcZŸÔ—YÁZÆ¿Md¯Z//Œ»Ä]į½MYÖËZÅŠz] ÖËZÆ¿‰Y‚³†Ë¿ŠÌaµZ‡YYÕÂ//Œ¯ÖËZ¼ÌaYÂŽZ»Z‡ cZ¬Ì¬ve{įÖËZÅÂ//Œ¯ÕY€]ÖÀËY€¯ÁYÕZ¼ÌaYÂÅÄv¿Z//‡ ÃZ»Á{‰Y‚³½Z³|¿€Ì³{€¯¹ÔŸYÁ{Y{€^y|¿YÄf‹Y{d¯ZŒ» ½Y€ËYÕŒ¯ÖËZ¼ÌaYÂŽZ»Z‡Ä]Y{ÂycY€œ¿Ze|¿Y{d€§ {‹Ö»€ŒfÀ»ÖËZÆ¿‰Y‚³½MY†aÁ|ÀÅ{ÄWYY Ây{Äf§Z˹Zn¿YcZ»Y|«YÁև€]Á€Ìa,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] Ö°Ë{‚¿{¾//ËY€¯YÖËZ¼ÌaYÂÅd¯€//‹PSYÁ€aÄv¿Z//‡ Ä^À‹Á{Á€Ÿ,µZ‡ÃZ»Õ{{ÃÖÀ̼y¹Z»YÃZ³{Á€§ Äv¿Z‡Ö//‡€]ÃÁ€³¾Ì]†¿Y€¨À¯ÂW|ËÁÄ//ˆ¸mÃZ»Õ{º°Ë ¾ËYZ]–^e€»ÕZÅŒ¯½Z³|ÀËZ¼¿ÁÕŒ¯ÖËZ¼ÌaYÂŽZ»Z‡ |‹Y‚³€]Äv¿Z‡ Ã|¿Z‡ÁsY€—½YÂÀŸÄ]«Z°Ë€»M»Â//Œ¯”uZ]Ĉ¸m¾ËY ÕY{€]ÀÆ]Ád//^i¶v»Â//Œ¯½YÂÀŸÄ]«¾ËY€¯ÁY»,Z¼ÌaYÂÅ Äv¿Z‡Ö//‡€]{įÕÂ//Œ¯½YÂÀŸÄ]«Ä//ˆ¿Y€§»,Z¼ÌaYÂÅ صفحه 4 |Ì·Âe ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ Õ{Ä^ÀŒnÀa €^»Z‡{ µÁÓYÕ{Z¼m ©Z¨eY {€¯¹ÔŸY†¸n»ÕZÅŠÅÁ„a‚¯€» |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com €Ë~b¿Z°»Y,|Àf//ˆÅÄÌ·ÁY{Y»¾Ì»Pec|»|À¸]ÕZÅ{Y{Y€«ÕYY{įÖËZÅ|uYÁÖ//y€]Á |‹|ÅYÂyÁÄ]ÁŠ·ZqZ]Œ¯{Ó§ÀÌn¿YZ]Á{Â]|ÅYÂz¿ ZeÁd‡YÃ{Â]ZÆ¿M¶u{|{,{Ó§ÀÌn¿ÕZÅ\̇MYÖy€]ÖËZ‡ZÀ‹Z]€“Zus€— s€—¾ËYcZ̸¯Z]†¸n»ÕZÅŠÅÁ„a‚¯€»Y~·,d‡YÃ{Â]ª§Â»Ây¾ËY{Õ|u {‹Ö»Ö]ZˁYd‡{Z¿s€—¾ËYÕZÅ{€°ËÁÖy€]Ö·Ád‡Yª§Y» ÕYY{{Ó§ÀÌn¿Y|ËZa|Ì·ÂeÁÄ ‡Âes€—,†¸n»ÕZÅŠÅÁ„a‚¯€»‰Y‚³ª^— {Ó§ÀÌn¿cӐv»ļÅē€Ÿ,s€—ÖÀÌ]ŠÌa¥Ôy€]Ád‡Yc«Á¦ “•Z¬¿ dˆÌ¿€Ë~a½Z°»Y…Â]{ •Z¬¿Ä],Ö//‡ZÀ‹Z¯Հœ¿ZƛY{†¸n»ÕZÅŠÅÁ„a‚¯€»,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ÕZÅd‡ŻsԏY{€°ËÁZ]{Ó§ÀÌn¿Y|ËZa|Ì·ÂeÁÄ //‡Âes€—c«Á¦ “ dyY{€aYZ]ºÌœÀe ÁÕ{| f»ÕZÅŠ·ZqZ]½Y€ËY{Ó§ÀÌn¿,†¸n»ÕZÅŠÅÁ„a‚¯€»€œ¿ZƛYª//^— ,ÀÌn¿½YÂe¹|ŸÄ]½YÂeÖ»ÀÌn¿¾ËYÕZfyZ//‡ÕZÅŠ·Zqĸ¼mY d//‡YÁÄ] Ö¿| »cZ§ZŒf¯YÄÀÌ»{Ö³|¿Z»\¬Ÿ,{Ó§d ÀÄ //‡ÂeÕZÅÄ»Z¿€]ª¬ve{¹ZÆ]Y ,…Á¾ÅMÃY,{ZÀ],[M¾Ì»PeZÅdyZ//‡€Ë½{Â^¿ºÅY€§,ÄÌ·ÁY{Y»¾Ì»PeŠ·ZqÁ ÀÆ],YZ]ºÌœÀed‡{Z¿ÕZÅd‡Ż,Ճ€¿YÕZŶ»Zud¼Ì«¾ÌÌ e[ÂÌ »ZfyZ//‡ {ž»ZmÖeZŸÔ—YÁÕZ»MÕZÅÄ¿Z»Z‡½Y|¬§ÁÕÁZÀ§ÕZ¬eYÄ]ÄmÂe¹|Ÿ,¾ÌËZaÕÁ {€¯ÃZ‹Y{Ó§ÀÌn¿ {Ó§ÀÌn¿YZ]ºÌœÀeÖ¸ §ÕZÅ|¿ÁsԏYÕZÀ^»€]{Ó§ÀÌn¿|Ì·ÂeÁÄ ‡Âes€— d‡Y¾°¼»į{Y{{ÂmÁÖËZÅ{Y€ËY½M{Y»Öy€]{µZu¾ÌŸ{ d‡YÃ|//‹¾ËÁ|e c«•Z¬¿ĸ¼mY {Œ¿Œ¯{Ó§ÀÌn¿cÔ°Œ»ÁZÅŠ·Zq½|‹ž¨e€»\m» ‰YÀÌn¿ÕZÅĬ¸uļÅÄ]€“Zus€—{į{€¯ÃZ‹YÄf°¿¾ËYÄ]½YÂeÖ»s€—¾ËY ÖËZÅ{ZÆÀŒÌa{Ó§ÀÌn¿cӐv»cY{ZÄ ‡ÂeÁdËZ¼uÕY€]ÁÃ|‹ÄmÂe{Ó§ \m»Œ¯¶yY{ZÌ¿¾Ì»Pe€]ÃÁԟ|¿YÂeÖ»ZÆ¿MtÌvÕY€mYįd‡YÃ|//‹ÄWYY {‹{Ó§ÀÌn¿cӐv»Y|ËZacY{Z ē€ŸÄ]{Ó§ÀÌn¿½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeļŹY‚//·YÄ]½YÂeÖ»s€—¾ËYÕZÅ{Y€ËYÄ//¸¼mY ē€Ÿ½Z°»Y,{Âm»cZÌ «YÁÄ]ÄmÂeZ]į{€¯ÃZ//‹YÓZ¯…Â]{{ÂycӐv» –‡Âf»Á®q¯½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÄËÁÄ]½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeļÅ–‡Âe{Ó§ÀÌn¿cӐv» d‡Yd¼cYÁ|Ë|ms€—¶Ì‹MÄÀ‹Za¾ÌWZaƒY€Ìe ÕZv¿YYZ]{Á{Âyd¼Ì«½|‹{YM µZ‡{ºÅ{d·Á{d¼€ËÁՀ¨À”£Õ|Æ»Ŀ¼¿½YÂÀŸÄ] |̯ZeÁ{ÂyÃZ´f‡{½Â̸̻«¶«Y|u»|Ì·ÂecÁ€“€] d¼€ËÁÃ{Yd¼ ¿Z“|¼v»‚Ì¿µZ//‡{-{Â]Ã{€¯ ÁÃ{Y{Y€«ÃZ‹Y{»YՀ¨À”£cYZƛY,ºÅ{ZËd·Á{{ ½Â̸̻€»Y|ËZ]Œ¯{Á{Ây|Ì·Âeį{Â]Ã{€¯|̯Ze ¹Z¼eYÄ]ÁµZ‡į½ÂÀ¯YZ»Y-|À¯Â^ŸµZ//‡{ÃZ´f//‡{ ֗į|Å{Ö»½ZŒ¿Œ¯{Á{Ây|Ì·ÂeÖ¿ÂÀ¯Z»Md//‡Y Œ¯{Á{ÂyÃZ´f‡{ÁY‚Å–¬§µZ//ˆ»YÃZ» d‡YÃ|‹|Ì·Âe ÕY~³d¼Ì«ՁZ//‡{YMÄÀÌ»ŠÌa|//‹Z]Y€«€³Y¾ËY€]ZÀ] {į{‹|̯Ze|ËZ],|//‹Z]|Ì·ÂeƒY€ÌeŠËY‚§YZ0 §€Á{Ây ֏yŠz]Õ‡YÄqÖ «YÁ\Ì«įÕZv¿YYZ] ŠËY‚§YÄ¿ZÆ],{Y|¿{ÂmÁÖmZyÕZÅd¯€‹¥€—YÄqÁ YÄÀÌ»ZÆÀeÄ¿ÁdˆÌ¿Z°eY¶]Z«d¼Ì«ՁZ//‡{YMÕY€]ƒY€Ìe Ŀ³¾ËY,ÃYÂy{‚ËYÄf¨³ª^—Ä°¸]|À¯Ö»ºÅY€§Ö//¿Y€³ÕY€] ¾Ë‚À]Ö¿ZƳZ¿½{€¯½Y€³†ÀmYּ̼e,d¼Ì«ՁZ‡{YM {Y{ºÌ¬fˆ»€iYºÅ¹{€»dŒÌ »€]Ád‡Y½Z]M{ Հ̳¸mÁÁ{ÂyYZ]ÖÅ|¿Z»Z‡ÕY€]»d‡Y|¬f »ÃYÂy{‚ËY ZÅd¼Ì«½{€¯Ö «YÁ‚mÖÅY,Ä¿Y€³Y{‡Á[}Z¯ÕZÅZ“Z¬eY d//ˆz¿ d//‡Ys€˜»½ZÌ»¾ËY{hv]Á{Z»Y {Y|¿{ÂmÁ ZÅd¼Ì«ՁZ‡{YMÄ]¹Y|«Y,d·Á{‰Á…Z‡Y€]Är¿ZÀq,Ä°ÀËY €e½Y€³ºÅZ]Á{Ây,{‹Ã{€b‡YZ]Ä]w€¿¾ÌÌ eÁ{Â//‹ {YÁÖ «YÁÃ|ÀÀ¯¥€»Ä]Հe½Á‚§YZ//Œ§Á|//‹|ÅYÂy hŸZ],Õ{Zf«YcZ ^eYY|mºÌ¼e¾ËY¾ÌÀr¼Å {Â//‹Ö» « |‹|ÅYÂy‚Ì¿ֻ¼ŸcZ“Y€fŸYÁ֟Z¼fmYÕZÅÄ¿Z°eÁ€] |¿Z^ˆqd¼ cYÁÄmÂe{»įƒZf¿Â»ÕZÅÁ{Ây|Ì·Âe½Y‚Ì»ž//«YÁ{ d‡Yº¯Õ|«Ä]Äf§€³Y€«YZ]«½|‹Öf]Z«»ÕY€]d¼ Ŀ¼¿½YÂÀŸÄ]-dˆÌ¿«ƒY€Ìeº¯»ÕZÅÁ{ÂyZ]…ZÌ«¶]Z«į ÁY‚ÅZÆÀeÂe»½Z»€¯|Ì·Âež¼mµZ//ˆ»YÃZ»֗ d‡YÃ{Â]ÃZ´f‡{ ZÅZ]įÁ{ÂyYZ]{d]Z«{ÂmÁ¹|ŸÄ]ÄmÂeZ]¾ËY€]ZÀ] d¼Ì«ՁZ‡{YM,d‡YÄf§€³Y€«d¼€ËÁ½ZŸ}Y{»ºÅ {Ád//ˆÌ¿Ö·Â^«¶]Z«¹Y|«YÖ¿ÂÀ¯–ËY€//‹{µÂv»¾ËY Ä]¶Ë|^e{Ây|¿YÂeÖ»ZÅd¼Ì«ՁZ‡{YM,ÕZv¿YYZ]¾ËY {‹YZ]¾ËY{Հ´Ë{±‚]Š·Zq |Ì·ÂeƒY€ÌeŠËY‚§YÖ¼Ë|«Ã|ŸÁ ŠËY‚§Y½YZ‡Á{ÂyƒY€ÌeįÃ{Y{Ã|ŸÁZ]|ÀqÖÀÌ//ˆu¹ Հ̳¸mÕY€]ÄÀÌ»,YZ]Ä]µÂv»Ö§Z¯ē€ŸZ]Á|]ZËÖ» |‹|ÅYÂyºÅY€§ZÅd¼Ì«ÄËÁÖ]|‹Y d À|Ì·ÂeŠÆmÃÁ€//³Z¯{0Y{|n»Äf//‹~³ÁÖfu ÕÂ//‡YÁ{Âyē€ŸÁ|Ì·ÂeՀj¯Y|uŠËY‚§Y€]Á{Ây Z»Œ¯{ՁZ‡Á{ÂyÄ]€neZ»Y{€¯|̯Ze½YZ//‡Á{Ây ¾ËYį|Å{Ö»½ZŒ¿ª]Z//‡½ÓÂX//ˆ»Ö¼Ë|«cYZƛYÄf^·YÁ Š‹ZËÃZ»ćÕZÅc|»{|ËZ‹Á{Y|¿Õ{Zˁ¹YÁ{ZÅÃ|ŸÁ €ÌyYÃZ»ćÁ{֗įĿ´¿Z¼Å,|À¯|//‹Á{Ây|Ì·ÂeÃZ» |Ì·Âe{¯¾fˆ°‹YZŁZ‡Á{ÂyYְˁÁ€ÅÁ{Y{w d ÀÕYČËÁÃ|¼ŸÕZÅŠ·ZqÄ]ÄmÂeZ]Z»Y,{Y{€^y{Ây Ö¿Y|ÀqY€¼f‡Y|¿YÂeÖ¼¿|Ì·ÂeŠËY‚§Y¾ËY,Œ¯{Á{Ây |‹Z]Äf‹Y{ ½MÄnÌf¿d‡YY€«Á|¿{€¯ÖËZÆ¿և€]YÂ“»¾ËYY‹ {‹¹ÔŸYÕ{ÁÄ] \¸£YįÁ{ÂyYŠÌ]d¼Ì«Ä]»¾ËYZ],YÂ̋Äf¨³Ä] Â]Âe…ÔaZ¿{|À¿Z»,{‹Ö»{YÁÕ{Ö¯Ö//‡cÄ]ZÆ¿M ,Z»Y¿ZaÁ„a,ZÀËZ//‡,¾ÌÅZ‹,®ÌW¯,Z¿Y,Z¼ËZÅ,ƒZ//‹ |Ì·Âe¶Ì·{Ä]ZbËZ//‡ÁÁ{Ây½Y€ËYÖ¯ÁZËM,½Z´//¿Zq Á{Ây½Y€Ë|»Á¾¼Æ],Âe»½Z»€¯{ZÆ¿MÄ]ZŒ»cӐv» ÕY~³d¼Ì«µÂ¼‹Y,Zv¿YYZÅÁ{Ây¾ËYYZ]kÁ€yÁ ՁZ‡Á{ÂyÕZÅd¯€‹{†a¾ËYYÁkZyd]Z«ÕY‹ {‹Ö»ÕY~³d¼Ì« ½YZ//‡Ä ˜«¾¼n¿Y€Ì]{{Y„¿Ö^v»‰MÄf¨³ª^—¾ÌÀr¼Å Ö´ÀÅZ¼ÅÕY‹Ä]»Ä]ZÌ¿,s€—¾ËY½|//‹ÖËY€mYÕY€] Ây¾ËY{ÂÀÅYÂ//‹¾ËYÄf^·Yįd//‡YY«½Y€//‡ s€—,Y«½Y€‡Ö´ÀÅZ¼ÅÕY‹€³Y d‡YÄf‹Y|¿Հœ¿ZƛY ՁZ‡{YMÕY€]€Ìˆ»,|À¯\ːeYd¼cYÁÕ{ZÆÀŒÌa {Ây–‡ÂecӐv»¾ËYÁ{Â//‹Ö»Y¼ÅÁ{Âyd¼Ì« |‹|ÅYÂyÕY~³d¼Ì«½YZ‡Á{Ây .{Y{Yd¼Ì«ՁZ‡{YMŠŒ¯,Á{ÂyÖ¿ÂÀ¯YZ] ½Zˁ\m»,Á{ÂyÖ¿ÂÀ¯ÕY~³d¼Ì«ÃÂv¿įÂ“»¾ËY {½ÓÓ{½ÓÂmÕY€]YÄÀÌ»Ö§€—YÁÃ|//‹½YZ‡Á{Ây cY{Z¬f¿YÄ°¸]d//ˆÌ¿½Z¼f¯¶]Z«ZÆÀeÄ¿,Ã{€¯ºÅY€§{YMYZ] Z»Y,d//‡YÃ{€¯d]Z«ÕYÂ//‹{€°¸¼ŸÄmÂf»ºÅYÕ{Zˁ ƒZf¿Â»ƒY€ÌeÁd//‡YÂÀ¼»Á{ÂycY{YÁÄ°ÀËYÄ]ÄmÂeZ//] ½YÂeÖ¼¿,d//‡Y¾ÌËZaZ̈]Â//Œ¯{Ä]Z//Œ»ÕZÅÁ{Ây cYÁÃZ‹Y{»cӐv»YZ]Ä]Y½|‹Öf]Z«\ˆq€] |Ì·ÂeZ^yY d¯€]ÕZË{YÂƼm†ÌWÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ½ÁZ »dËZ¼u {Ó§ÀÌn¿{ÕZfyZ‡ÕZÅŠ·Zq{ÂmÁ ZÀ¯{cY{Z{cZ^icÁ€“Ä]ÖÆmÂeÖ]Yd‡YcZ^ŸZÅ{€°ËÁ¾ËY¾Ë€f¼Æ» {ZnËYÁÓZ¯…Â]{½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeļÅcӐv»ē€ŸÄ]¹Y‚·Y,¶yY{ZÌ¿Y|ËZa¾Ì»Pe Ád‡YÕÁ€“ZÅ{€°ËÁ¾ËYsԏY {Ó§d À{ÕY~³d‡ŻÕY€]|Ë|mÄf̼¯ {Â]|ÅYÂyŒ¯{Ó§ÀÌn¿ÕY€]|Ë|mcÔ°Œ»{ZnËY| fˆ»sԏY¹|Ÿc{ d‡YÃ|‹ÃZ‹YÖuԏYÕZÅ{ZÆÀŒÌacZÌW‚mÄ],‰Y‚³¾f»{į {Zf«Y½ZÆm Á{Y|¿Õ|m\Ì«€“ZuµZu{Â//Œ¯ÕÁ{Âyd À ÁdˆÌ¿Ö·Â^«¶]Z«Äzˆ¿ÕYZ]¾ÌÀq{d¼Ì«ՁZ//‡{YM {‹ZÅd¼Ì«ŠÌaYŠÌ]ŠËY‚§YÄ]€nÀ»|¿YÂeÖ» d¼Ì«Á‰Á€//§dÌ “Áįd//‡YÖe|»,€Æ»‰Y‚³Ä//] ½YZ‡Á{Ây-d‡YÃ|‹Š·ZqZq{Œ¯{Á{ÂyÕY~³ d¼Ì«ՁZ‡{YMµZ^¿{Ä]Á|ËYÁd¼cYÁZ0 z//Œ»Á ¹ d‡Y…Â]{Á{Âyē€ŸµZ^¿{Ä]†¸n»ÁÁ{Ây Á{Âyē€Ÿį{€¯¹ÔŸYŠÌaÁ|Àqd¼€ËÁÖÀ̈u d ÀÕY€]ÕY~³d//‡ŻÃ|//‹€¬»ÁÖ¨fÀ»…Â]{ ĸZ§Ô] {Á€]Š//ÌaÄ¿ZzeYÁ¾ËYs€—…Z//‡Y€]Á{Ây Á{ÂyÄf̼¯†ÌWÃYÂy{‚ËY×YsÁ,cYZ//ƛY¾ËYY†a ֐z‹€œ¿d¼€ËÁįd¨³†¸n»žËZÀ½Â̼̈¯{ Ã|Œ¿kZyZ¯Âf‡{Y…Â]{Á{Âyē€ŸÁd‡YÃ{Y{ d‡Y ¦·Zz»Y|f]YYįd//¼cYÁ,d¨³ÃYÂy{‚ËYįÂ//˜¿M d//‡Y¾ËYµZ^¿{Ä]{Âys€—{,{Â]…Â]{Á{Âyē€Ÿ cӐv»|{įƒY€Ìeº¯ÕZÅÁ{ÂyÕY~³d¼Ì«į ÕY~³d¼Ì«Á{Â//‹{YM{‹Ö»¶»Z//‹Y½YZ//‡Á{Ây |¿Z¼]ÕÂf‡{cӐv»|{ÖÀ ËƒY€Ìe€aÕZÅÁ{Ây |]ZËŠËY‚§YÁ{Âz]ÄÌuԏYZ]®ËÃZ»ć€ÅZ»Y d‡YÄf¨³d]Z«ÕY‹†ÌWYÂÌ//‹Z“‚Ì¿Ę]Y¾Ì¼Å{ d¼Ì«ՁZ‡{YM½Y€ËYžËZÀՁZ‡Â¿Á‰€f//ˆ³½Z»Z‡į d]Z«ÕYÂ//‹Ä]YÖ¸yY{ƒZf¿Â»ZË|Ì·ÂeÕZÅÁ{ÂyÖy€] ‚¯€»Ä]և€]ÕY€]Yd‡YÂy{¾ËY‚Ì¿YÂ//‹įÃ{€¯ÄWYY ÕZ”ŸY,Ä^À‹Á{Á€Ë{d//ˆŒ¿֗į{€¯ÄWYYd]Z«Ö¸» |̯Ze«d¯€]ÕZË{»Ö¸»{Y|ËÁYdËZ¼u€]ÂƼm†ÌWÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ½ÁZ » ,ÕZf‡Z¿‡{Á‚§Y\¸˜»¾ËY½ZÌ]¾¼“d¯€]ÕZË{Ö¸»{Y|ËÁՀn»Á€Ì]{ {€¯ ÕZÅ{ÁZf//‡{Ö§€ »ÃZ´//ŒËZ¼¿Y|Ë{Z]{ÂƼm†ÌWÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ½ÁZ » |̯Zed¯€]ÕZË{Ö¸»{Y|ËÁYd¿ÁZ »¾ËYÃZ]Á{dËZ¼u€]Y~£d ÀÕÁM¿ {d¯€//‹Z]d¯€]ÕZË{Ö¸»{Y|ËÁÄ¿Zy€Ì]{d//‹Y{ZƛY€Ì»½Z”»Ö¸Ÿ {€¯ Ä]d¯€]ÕZË{Ö¸»{Y|ËÁÖ§€ »Ä]Y~£d À{ÕÁM¿ÕZÅ{ÁZf‡{ÃZ´ŒËZ¼¿ {{€¯tˀeÕÁ dyY{€aÃZ´ŒËZ¼¿¾ËY½Z³|ÀÀ¯|Ë{Z]Á½Z³|ÀÀ¯d¯€‹,¾ËŸ|» –‡ÂeY~£d ÀÕÁM¿‚¯€»¾Ìfˆz¿sZff§YÄ̋Zu{įÁÁ®ËÃZ´ŒËZ¼¿¾ËY Ö¼‹Zžˆv»ÁÖqZÀuÁ€ÌaÁÂƼm†ÌWÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ½ÁZ »,ÕZf‡Z¿‡ ÕZÅ|¿€]Á½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeYÕZÌ//ˆ],|‹Za€]½Y€Æe€Æ‹ÕY‹†ÌWÁY{€Æ//‹ |Àf‹Y{”uÖËY~£{Y»¥Á€ » d¸Æ»d¨³Á{Y{€^y{Y|ËÁ¾ËYÄ]s€—µZ‡YYd¯€]{Y|ËÁՀn»Á€Ì]{ ÁZ“Z¬e¶Ì·{Ä]d¯€]ÕZË{{Y|ËÁÄ]ÕÁ€aՂ]MÀÌn¿ÁÂu{Ã|ËYÁs€—µZ‡Y ÖÀÌ]ŠÌa{€¯½ZŒ¿€—Zy€Ì»Ö¿Z”» d‡YÃ|‹|Ë|¼eÕ{Ze½Y|À»īԟ{ZˁµZ^¬f‡Y Zeº«¾ËYį{Â]d¯€]ÕZË{{Y|ËÁÄ]s€—€j¯Y|uµZ//‡YYÖ¯ZuZ»ÄÌ·ÁY d§ZË|ÅYÂyŠËY‚§YÃ|ÀËMÕZŁÁ{,ž˜«—Ä]ÁÃ|Ì//‡s€—Ä]Á€»YÄ] t̓Âe‚Ì¿d¯€]ÕZË{{Y|ËÁÄ]Ã|̇ÕZÅs€—և€]ÁÖ]ZˁYÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ ÕZŽZf//‡Y{{Y|ËÁŠÌaÁ{ÕY‚³€]Y†aZÅÃ|ËYÁZÅs€—Ö]ZˁY|//ÀËM€§{Y{ ½YY{€aÃ|ËYÁ½ZuY€—ļÅÕY€]ÄÌ·ÁYՁZ‡|À¼¿YÂeÃZ³Z¯ÖËZa€]Á€Æ‹Â]Á½Zfˆ¸³ ºÅY€§ZÅdyZ‡€Ë€³Y{€¯tˀed¯€]ÕZË{{Y|ËÁՀn»Á€Ì]{ {‹Ö»Z£M |À¿YÂf]{Y€§YÁZźÌeļÅZe{‹Ö»Y‚³€]¾ËÔ¿McÄ]{Y|ËÁŠÌaÁ{¾ËY|‹Z] {½Z³|ÀÀ¯d¯€‹ļÅՁZ//‡|À¼¿YÂe€]|̯ZeZ]€Ì»Ö¿Z”» |ÀÀ¯d¯€//‹½M{ Á½ZuY€—ÕY€]ÖfuYՁZ‡|À¼¿YÂe|ÀËM€§ºÌÀ¯Ö»Ö ‡d¨³d¯€]ÕZË{{Y|ËÁ ºÌÀ¯ÖeZ̸¼Ÿ|¿Y|¿ÕY~³ÄËZ»€‡d̸]Z«½ZŒËZÅs€—įÖ¿YY{€aÃ|ËY ½ZÆm{Á{Ây²¿¾Ë€e[Â^v»½ZÀr¼Å,|̨‡ {ZÅÁ{ÂyÕY€]²¿¾Ë€e[Â^v»½YÂÀŸÄ]|̨‡²¿,Ö·YÂf»µZ//‡¾Ì¼Å{ÕY€] {²¿¾Ë€e[Â^v»Ö°Œ»,†¯Â·ÕZÅÁ{ÂyÕY€]Z»Y|‹Ö§€ »½ZÆm€//‡Y€‡ d‡Y½ZÆm †aÁ|ÀfˆÅ²¿|̨‡½ZÆmÕZÅÁ{Ây¶¯|{{Á|u½ÂÀ¯Y,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] ¶¯YÕ|{ºÆ‡Z]Հfˆ¯Zy²¿ÁÕ|{ºÆ‡Z]Ö°Œ»²¿‚Ì¿½MY |¿YÄf§€³Y€«¹Â‡Á¹Á{ÕZÅÃ{{,½ZÆm{ZÅÁ{Ây ½ZÆmÕZÅÁ{Ây²¿¶¯¹Â‡®ËYŠÌ]ºÅZ]²¿ć¾ËY,€ÌyYµZ‡ćµÂ—{ d‡YcÁZ¨f»½Zf‡Y{d¼Ì«½Y€³ÕZÅÁ{Ây{»{µZu¾ËYZ] |¿YÃ{Y{¶Ì°ŒeY †¯Â·ÕZÅÁ{Ây¶¯|{ZaÁY{įÕYĿ³Ä]{Y{Y€«|{Ö°Œ»Á ¾Ë€e[Â^v»ºÅZ]|̨‡,ÕYĬ˜À»ÕZÀ^»€] |ÀfˆÅՀfˆ¯ZyZËÖ°//Œ»²¿Ä] { d‡YÃ{Â]Z°Ë€»M,Z¬Ë€§M,Ä̇¿ZÌ«Y ŻM½ZÆmĬ˜À»Ä//‡€Å{Á{Ây²¿ Y€«²¿|̨‡ÕZÅÁ{Ây½Z]‚Ì»ÕZÅŒ¯|{¾Ìq‚Ì¿¦¸fz»ÕZÅŒ¯¾Ì] Õ‡Y |À‹Z]²¿|̨‡¾Ìq{ZÅÁ{Ây|{{Â//‹Ö»Ã{¾Ì¼zeÁ{Y{ ZÅÁ{Ây¶¯|{lÀa{Á|uÁ{Y{½ZÆm{YdÌ]Â^v»¾Ë€f¼¯{²¿€´Ë{ įd‡YÁ{Ây²¿€´Ë{Õ|{Š‹ºÆ‡Z]Ö]M |Àf//ˆÅÖËԗZË{²¿Ä] {Y{½ZÆm{Ö¼¯dÌ]Â^v» µÂveÄ¿Zf‡M{½Y€ËYÕÁÕÁY€§s€—¾Ë€e±‚] dˆz¿Z§,Á|̼ËY½Y€ËYÖ¿| »žËZÀÁ½{Z »ՁZ‡Â¿ÁÄ ‡Âe½Z»Z‡¹ÔŸYª^— ½ÂÀ¯Ze,Œ¯ÕÁÀf¿ZˆÀ¯Ä¿ZyZ¯¾Ë€f³‚]½YÂÀŸÄ]{Z]MÕ|Æ»ÕÁÁ[€‡s€— d‡YÄf‹Y{ְ˂̧|‹|{ Z]Ä¿ÓZ‡į{Z]MÕ|Æ»ÕÁÕÁM€§d//ˆz¿Z§{Z»M…Z‡Y€]-ZÀ//ˆËY‰Y‚³Ä] ÄmÂeZ],{€¯|ÅYÂy|Ì·ÂeÕÁÀf¿ZˆÀ¯¾eY‚Å,Õ{ÁÁ­YÂy¾e½Â̸̻Á{ µZ‡ļ̿{,s€—dˆz¿Z§{‹Ö»ÖÀÌ]ŠÌa,Äf‹Y{įÖ¿ÂÀ¯d§€ŒÌaÄ] {YÁÁÕY|ˀyZ§¾ËYcY‚ÌÆneÄ̸¯,Á|̼ËY¹ÔŸY…Z‡Y€] |‡€]ÕY{€]ÀÆ]Ä] Õ{ÁÄ]Ád‡Y¶Ì¼°eµZu{‚Ì¿¦¸fz»ÕZÅŠz]½Â̇Y|¿Â§ d‡YÃ|‹dËZ‡ YÖ¨¸fz»ÕZÅÃÁ€a¶»Z‹ºÌœŸs€—¾ËY {Â//‹Ö»Z£McY‚ÌÆne\¿cZ̸¼Ÿ ŠÌa,d//ˆagY|uYÁ©€]µZ¬f¿Y–y,€f»Â¸Ì¯µÂ—Ä][MµZ¬f¿Y–yÄ//¸¼m ™Zv·Ä]įd//‡Y Á|eZ¯ÁÀf¿Z//ˆÀ¯ÕZÅÄ¿ZyZ¯gY|uY,½| »YÕY{€]ĸ—Z] ½ZÆmt˜‡{ÕÁ‚¸§Àf¿ZˆÀ¯ÕZÅÄ¿ZyZ¯¾Ë€f³‚]YÖ°Ë,Z¯d ‡ÁÁḑ€› Y½ZÆm|Ì·Âe|{ZÆq{Á|u,ZŁZ§ļŶ̼°eY†až¼fn»¾ËY |ËMÖ»Z¼‹Ä] µ{Z »Àf¿ZˆÀ¯¾eY‚ÅÄ¿ÓZ//‡Â¼n»{Á{Y{|ÅYÂyZfyY{ÂyÄ] ÕÁŠ¼‹|Ì·Âeįd‡YÖ·Zu{¾ËY {€¯|ÅYÂy|Ì·Âe,ÕÁÕÂfv»‚¸§¾eY‚Å d‡YµZ‡{¾eY‚Å{Á|u½ÂÀ¯YºÅŒ¯ صفحه 5 {Zf«Y½ZÆm Õ{Ä^ÀŒnÀa €^»Z‡{ µÁÓYÕ{Z¼m ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ d¨¿YZ]cÓÂveÄ]ÖÅZ´¿ d¨¿ {Y{€^yd¨¿€ËÁ½ÁZ » Äf‹~³Äf¨Å{d¨¿d¼Ì«¾ÌÌ eZÌ »Z°Ë€»M¹Zyd¨¿€ËZy}½Y‚Ì» ¥€»dˀË|»•€‹Ä]ZÆ]Z³¥~u d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com dÀ‡,Õ|{¹|ŠÅZ¯Z]d¿€]d¨¿d¼Ì«Ö¿ZÆmÕZÅYZ]cÔ»Z »¾Ë€yM{ |̇dÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]Ád‹Y{ŠÅZ¯ dÀ‡Z]ÁÉ|{ ŠËY‚§YZ]cÔ»Z »¾Ë€yM{®aÁYÖf¨¿|^‡d¼Ì«¾ÌÀr¼Å |‹dÌ^jedÀ‡ÁÓ{Ä]ŠËY‚§Y ŠÅZ¯dÀ‡Z]ÁÕ|{¹|ŠÅZ¯Z]½Y€ËY¾Ì´À‡d¨¿d¼Ì«,į{Â]Ö·Zu{¾ËY |̇dÀ‡ÁÓ{Ä] ŠËY‚§YÄf‹~³Äf¨Å{Z°Ë€»M¹Zyd¨¿€ËZy}½Y‚Ì»{Y{½ZŒ¿Öf ÀÕZÅZ»MÄ°¿MY†a YÀ´À¯[»|Ë|mÖ·Z»­€v»Äfˆ]d‡Y¾°¼»į{€¯|Ë|Æe`»Y€eÁd‡YÄf‹Y{ {Â]ŠÅZ¯|ÅZ‹Ä^À‹ZÆqt^cÔ»Z »{d¨¿d¼Ì«,|À°¿Z”»Y ,½Y€´¸Ì¸ve֌ÅZ¯ÖÀÌ]ŠÌa¥Ôy€]|Å{Ö»½ZŒ¿Z°Ë€»Md¨¿ÕÂfÌfˆ¿Y|Ë|m‰Y‚³ ŠËY‚§YÄ°Œ]½Â̸̻ Z]€^»Z‡{Ä]ÖÆfÀ»Äf¨Å{Œ¯¾ËY¹Zyd¨¿€ËZy}½Y‚Ì» Ä°¿MY†a»d‹Â¿Öf‹Y{{ZË{|ˀeֈ¯MĈ‡Â»€´¸Ì¸ve‚ÀËY¾¨f‡Y d‡YÃ|‹ÄmY» ՀfŒÌ]ŠÅZ¯ZÅd¼Ì«|‹€ŒfÀ»Z°Ë€»M¹Zyd¨¿€ËZy}{|n»ŠËY‚§Y{»{ÖËZŀ^y « d‡YÃ{Â]|ÅZ‹Y dmdy‡Áïd¨¿,¶ÌWÁZ³¶»Z‹cZ¿Z Ì»€ËZy}½Y‚Ì»,ÂfÌfˆ¿Y¾ËY‰Y‚³…Z‡Y€] Ä°Œ]Y‚ÅŠÅZ¯Zœf¿Y½Y€´¸Ì¸veįÖ·Zu{,Ã{Â]ÄmY»|‹Ä°Œ]½Â̸̻®ËZ]‚Ì¿ Äf§ZËŠÅZ¯Ä°Œ]Y‚ÅZÅÖÀÌ]ŠÌa¥Ôy€]¾Ë‚À]€ËZy}½Y‚Ì»Z»Y |¿|̌¯Ö»YÕY ÕZ”»Y¹|ŸÄ]d^ˆ¿`»Y€e|Ë|Æe,{€¯®¼¯d¨¿d¼Ì«d§YÄ]įՀ´Ë{¶»ZŸ d‡Y Ö»À´À¯YÕÁ,d¨³Z°Ë€»MÂƼm†ÌW {Â]ÕÓ{{Z̸̻Ö·Z»­€v»Äf//ˆ] {Y| e½Z»‚¼Å |Å{ŠËY‚§Y{‹dyY{€a¹{€»Ä]d‡YY€«įYÖËZÅ®qº«Ze|ÅYÂy ®ËYŠÌ]Á֗{ZÆÀeÁd//‡YŠËY‚§YµZu{½ZÀr¼ÅZ¿Á€¯…Á€ËÁÄ]½ZËÔf^» d‡YÃ|̇d^iÄ]|Ë|m{»½Â̸̻ Šz]{|Ì·ÂeŠËY‚§Y¾ËY d//‡YÖ]ÂÀm…ZaZ§µ{Z »į ÖÅZ³Á€Ì¿Šz]{ÁÖ^ °»€f»½Â̸̻¥€»ŠËY‚§YZ]Ö´¿Zy d‡YÃ{Â]Á€]ÁÃZ»}M֗Ö^ °»€f»½Â̸̻¾Ì»PeŠËY‚§YZ] d¼//‡Ä]Z0 e|¼ŸŠËY‚§Y,¥€»Šz]{Ä//¯¾ËY½ZÌ]Z//]ÕÁ dËY|ÅZÅÃZ³Á€Ì¿Á©€]ªË€—YÄqÁZ³ªË€—YÄq,ZÅY¿Zy Šz]{ՁZ‡ÄÀÌÆ]ÕY€]Հf//ŒÌ]dÌ·Z §|ËZ]d¨³,{Â//‹Ö» ºÌÅ{¹Zn¿YcY‚ÌÆneÁcZ¤Ì¸^e ՁZ‡ÄÀÌÆ],cY‚ÌÆnehv]{Á€Ìˆ»¾ËY{d‹Y{½ZŸ}YÖf]€e Z¯Á|¿|‹ŽzŒ»ZŽZf‡Y{½Zˀn»Á{Zf§Y©Z¨eYZÅÄ¿ZyÂe» Ö¿Z‡Ô—YŠz]{,|‡€]Ö¿ZËZa¶uY€»Ä]Zed//‡Y½Zˀm{ |À¿Y|]¹{€»Ze|‹Z]Äf‹Y{Ä»Y{Y|ËZ]ÁÄf§€³cÖ]ÂycZ»Y|«Y ÕZÅÄ¿ZyÂe»sԏYÕY€]|À¿YÂeÖ»,ÕYÄÀ˂ÅĿ³pÌŽÁ|]į €´Ë{Šz]Z»Y |ÀÀ¯¹Y|«Y,{ÂyÕZÆ]Z³ŠÅZ¯,½Mž^eÄ]Á{Ây €fŒÌ]ÖËÂmħ€Ä]|ËZ]įd‡Y¹{€»Ä]•Â]€»‚Ì¿Ä·Z//ˆ»¾ËY |‹Z]€iR»Z̈]|¿YÂeÖ»į|¿Â‹ªËŒe YՀ´Ë{Šz]{ÁÄ//»Y{Y{½Y€ËYZ³Ö¸»d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» Ä ‡ÂeÁ,Œ¯{Ö¿Z‡Z³Ä ‡Âe|¿ÁÄ]ÃZ‹YZ],{Ây½ZÀz‡ {Z»įd‡Yd‡{d¨³,€ÌyYÕZŵZ‡{ÖËZf‡ÁÖ¿Z‡Z³ ,|¿Â‹Ö»Y{Z³ÕZ̈]ÕZÅZf‡ÁµZ‡€ÅÁºÌfˆÅÄ ‡ÂeµZu Á\ °»€f»½Â̸̻ZeZÆÀe,|Ì·ÂeYÄ //‡Âe¾ËYºÆ‡Ö·Á Ö´¿Zy¥Z»Y֋Z¿,€´Ë{\ °»€f»½Â̸̻ÖÀ Ë,½MÖ¬]Z» µZÀ»{Z¿Á€¯…Á€ËÁʇYÂ]įd‡YÖ»€³[M¥€»,€fŒÌ]Á ,½Y€ËYZ³Ö¸»d¯€‹dË·ÁYį¾ËY½ZÌ]Z]Öf]€e {‹Ö»Ã{Z¨f‡Y |ËZ^¿YÄf°¿¾ËY,µZu¾ËYZ]{€¯tˀe,d‡YÖ´¿ZyZ³¾Ì»Pe {Á|v»žËZÀÄ]Ö¿Z‡Z³½Y‚Ì»,¥€»ŠËY‚§YZ]į{€¯‰Â»Y€§ Ö³{·M{{Ây€»Y¾ËYį{‹Ö»{Zˁ,¹Á{dy‡YÃ{Z¨f‡YÁ ,ÄÀÌÆ]¥€»Ád‡{dËZŸZ]ºËYÁ|Ì»YÖ·Á-d//‡Y€iR»YÂÅ ºËŒ¿žËZÀÁZÅÃZ³Á€Ì¿Z³ž˜«Ä]ZqZ¿ €Æ»ÕÂe€aZÀ¸³ d¨¿ÃÁ€³ Partovimehr.1394@gmail.com Հ^ÅÄ£|£{Ä]ÃZ‹YZ]ÕÁ ºËYÃ{Y{ZfyYÖÅZ³Á€Ì¿ÁÖ´¿Zy Ä »Zm¾ÌËZaÕZÅ®Å{ÕY€]Z³Á©€]Á[M½|‹½Z´ËY€]ÖÀ^» Ä]d·Á{cZÌÅ{YÂ//«½Y€//‡{Â“»¾ËYs€—Y| ]d¨³ {Œ¯Z³½Z³|ÀÀ¯¥€»Ã|‹€¬»Är¿M€]ZÀ]|̇\ːe ÕZź̸«Y{½Z³|ÀÀ¯¥€»|{į|¿|‹ºÌˆ¬eºÌ¸«YlÀa ½ZÌ]Z³»Y{d¨¿€ËÁ½ÁZ » |ÀÀ¯Ö»Ö³|¿ćÁÁ{Á®Ë Ã|‹|Ì·ÂeՀfŒÌ]Z³\ °»€f»½Â̸̻Ä¿YÁ,ÃZ»}M{{€¯ |Ì·ÂeՀfŒÌ]Z³\ °»€f»{Z̸̻µZ‡ÕY|f]YY{Á‚§YÖf]€e |‹|Ì·ÂeZ³\ °»€f»{Z̸̻Äf‹~³µZ‡įZn¿MZeºËYÃ{€¯ d§ZËŠËY‚§Y\ °»€f»{Z̸̻Ä]µZˆ»Y{|Ÿ¾ËYZ»Y ¶]Z«Ճ€¿YY|¬»Á‰Y€//œ¿Y{|Ÿ¾ËY{€¯½Z//Œ¿€—ZyÕÁ Ö´¿ZyŠz]Ä]\ °»€f»{Z̸̻d¨Å½Y‚Ì»¾ËYY,d‡YĜuÔ» Z³ŠËY‚§YZÅÃZ³Á€Ì¿Ä]\ °»€f»{Z̸̻Ä//‡,ºË{Y{ZfyY Šz]Á{Ä]Y\ °»€f»{Z//̸̻ž«YÁ{Ád§€³cÂ// ¥€»{ÖËÂmħ€cÁ€“,Z»€//‡¶§½|»MZ]ZŁÁ¾ËY ¥€»֌ËY‚§Y|¿ÁÄ]ÄmÂeZ]{‹Ö»…ZˆuYŠÌaYŠÌ]Z³ €´Ë{ÁÖ´¿ZyŠz]{¹{€»{‹Ö»Ä̏Âe,YÂÅÕZ»{ŠÅZ¯Á ÖËZŶ¼ŸÂf‡{ÁZŹZÌaÁ|ÀÀ¯ÖËÂmħ€Z³¥€»{ZÅŠz] ÕZ”§ÁՀ‡Y€‡ÕZÅÄ°^‹{½Y€ËYZ³Ö¸»d¯€‹–‡ÂeįY ÕZ̼ÅÁ®¼¯Z]Ze|À‹Z]Äf‹Y{€œ¿|»{Â//‹Ö»ŠzaՁZn» Ä]‚Ì¿Y{€‡½Zf//ˆ»¾ËYºÌ¿YÂf],Z³ÄÀÌÆ]¥€»Z]Á€´Ë|°Ë ºËY~´]€‡dŒad»Ô‡ ¶»ZŸ€Ë|»Öf]€e€œfÀ»¾//ˆu{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y‰Y‚³Ä//] ½Z´ËYcZÌ˂mՀ^yÖfˆŒ¿{Äf‹~³Á½Y€ËYZ³Ö¸»d¯€‹ €³Y¹Â‡ZeµÁY®Å{¥Z»d¨³Á{€¯¹ÔŸYYZ³‘Â^«½|‹ {‹Ö»Ã|̌z]¶»Z¯—Ä]ZÆ¿MÕZÆ]Z³,|‹Z]\ °»€f»€Ë |ÀÀ¯º¯Y¥€»½Y‚Ì»€³Y‚Ì¿¹ZÆq®Å{įÃ|‹€¬»¾ÌÀr¼Å |‹|ÀÅYÂy¦Ì¨ze¶»Z‹ \ °»€f»€Ë€³Y¹Â‡ZeµÁY®Å{¥Z»{€¯tˀeÕÁ Ã|‹€¬»¾ÌÀr¼Å{‹Ö»Ã|̌z]¶»Z¯—Ä]ZÆ¿MÕZÆ]Z³|‹Z] ¦Ì¨ze¶»Z//‹|ÀÀ¯º¯Y¥€»½Y‚Ì»€³Y‚Ì¿¹ZÆq®Å{į ZeÃ|ÀÀ¯¥€»|uYÁ½Â̸̻Y\Ìe€e¾ËYÄ]|‹|ÀÅYÂy ÁY¿Zy{Zf«YÄ]®¼¯ºÅį|¿Â‹Ö»Ö³{Œz]¶»Z‹|{ {Â]|ÅYÂyZ³½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÄ]®¼¯ºÅ ºÌˆ¬e®Å{Ä]Ä »ZmÃ{ZÄ»ZÀŒz]ª^—Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ Y|{Ä »Zm|{ÖÀ Ë®Å{ć¥€»½Y‚Ì»į|‹ Z³¥€»|{Õ| ]®Å{ć{€¯tˀe,{‹Ö»¶»Z‹ |ÀÀ¯Ö»¥€»YÖ´¿ZyZ³|{€yM®Å{ćÁ|¿Y{ |‹€ŒfÀ»Äm{Â]ÃZ]{ZÀf‡Y¾¼n¿YcY{ZÆÀŒÌa ֌ËÓZaÁ€faÁּ̋Á€faÕZÅÃÁ€a{ÕY~³ÄËZ»€‡ÕY€]d¨¿ºÆ‡ŠËY‚§Y ½Y€Æe…Â]{ּ̋Á€faÁd¨¿ ½Y€Æe…Â]ÖËZ̼̋ÃÁ€³cÔ»Z »ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com cÔ»Z »¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Ö¸YÓZeÖËZ̼̋ÃÁ€³d¯€‹¹ZƇ d§€³Y€«|f‡Á{Y{{» Y€«ĸ»Z »{»d]Á {ZÅd¯€‹¾ËYºÆ‡½Â̸̻ {Y| e ¢·Z]µZË{Z̸̻Y‚Å Ä]Á¾ËY{Ã|‹Ä·{Z^»¹ZÆ//‡‰Y d§€³ cÔ»Z »¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Ö¸YÓZeÖËZ̼̋ÃÁ€³ŽyZ//‹ |‹ |̇ {|ŸÄ]ŠÅZ¯|{¹| ÊËZ̼̋ÃÁ€³¹ZƇcÔ»Z »Ä]ÊÅZ´¿ Äf‹~³Á{½Y€Æe…Â]ÓZe Äf‹~³ÁdŒÅ{ ÊËZ̼̋ÃÁ€³ŽyZ‹cY€Ì̤e    Ö¿ÂÀ¯Ö»Âe–ËY€‹{½ÂË{dyY{€a¹|Ÿ¾ËY |ËZ¼¿¦«Âf»Y²ÀËÂf¯Z§cZ̸¼Ÿ cZ̸¼ŸÕYÄÀ˂ÅZ]Y{Ã|Ɵ|ËZ]Y~· |¿Ö»Õ|m\̇M½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÁ½YZ°¿Z¼ÌaÄ] Z]€‡ÕZÅÄÀ˂Ŷ^«Yį{‹¦›Â»Öf·Á{ÕZ»€§Z¯ZËÖÀ Ë {‹¾Ì »²ÀËÂf¯Z§ į{‹Ã{Y{ÁZmY½YZ°¿Z¼ÌaÄ]ZË-|ÀÌ^]{ÂyÕYÄ ‡ÂeÕZÅÄÀ˂Å{Y²ÀËÂf¯Z§ d¯€‹įÖËZÅĐ«ZÀ»{ÃÁ€a{‡Ä^‡Zv»{Y²ÀËÂf¯Z§ÖeZ̸¼ŸÕZÅÄÀ˂Š{€Ì³Y€«|ÌËPe{»`ÌeÕZÅ{Y{Y€«{²ÀËÂf¯Z§‰€Ë~a |ÀÌ^],|ÀÀ¯Ö» Õ{Zf«Y»YcYÁ,Œ¯Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡į{‹Ö»{ZÆÀŒÌa…Z‡Y¾ËY€] YÃ{Z¨f‡Y€j¯Y|u½Â¿Z«Ã{Z»[ÂqZq{|¿Â‹¦¸°»Ղ¯€»®¿Z]ÁÖËYY{Á ՁZ‡ÖËY€mYÕY€]¹ÓÕZŁÂn»ÁcZ»|¬»Ä̸¯ėÂ]€»Ä»Z¿¾ÌËMÁÕ|Ì·Âe½YÂe ®¸¼eÕZÅs€—¶v»YµZ//Ë{Z̸̻Y‚Å|¦¬//‡Ze²ÀËÂf¯Z§Ö·Z»¾Ì»Pe d»|yÁÓZ¯½Z³|ÀÀ¯¾Ì»PeÕY€]YÖ¿Y€¼ŸÕZÅs€—€ËZ‡ÁÕYÄËZ»€‡ÕZÅÖËYY{ ,cZˆ‡Â»,Ä ]ZeÕZÅd¯€‹Ád¨¿Ö¸»d¯€‹YºŸYZÅd¯€‹Ä̸¯,ZÅÃZ´f‡{Ä̸¯ |ÀÀ¯ºÅY€§Öf·Á{ÕZÅğ¼n»€Ë€ËZ‡ÁZÅÄ¿ZycYÁ ,½YZ°¿Z¼ÌaÕZÅÄÀ˂ÅŠËY‚§YÁYw€¿ŠËY‚§YÄ]ÄmÂeZ]|À¯Ö»ħZ“Y‰Y‚³¾ËY Ä]•Â]€»cY€¬»ėÂ]€»ÕZÅÃZ´f‡{ÁÄm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡€ÌyYÕZŵZ//‡{ ,|¿YÃ|//‹|¬ À»Ö·ZË ՁYZËՁYcÄ]įYÕZ°¿Z¼ÌaÕZÅ{Y{Y€«¶Ë| e įcӐv»‰Á€§Á|ˀyÕZÅ{Y{Y€«Z»Y½ZÌ»¾ËY{ d‡YÃ{€¯ÖËY€mYÁ¡Ô]Y d‡Yt̓ÂeÄ]¹Ó d‡YÃ|‹Õ|m¶°Œ»Zq{,|¿Â‹Ö»|¬ À»Ö·ZËcÄ] |ˀyÕZÅ{Y{Y€«cÄ]Õ|Ì·ÂežËZÀZ]Öf·Á{ÕZÅ{Y{Y€«YÖ³‚]Šz]į ,€ÌyYµZ‡Á{{¹Âew€¿½Z»Z‡Ä]Z¿ŠËY‚§YÄ]ÄmÂeZ] {Â//‹Ö»|¬ À»cӐv» Zq{½ÂÀ¯Y,|¿YÃ|‹|¬ À»Õ{Zf«Y€ecZ^iZ]–ËY€‹{įZÅ{Y{Y€«¾ËYYÕZ̈] 0 ¼ŸÁ|¿YÃ|‹¶°Œ» d‡YÃ|‹¶¨«ʇYÁ¾ËYÄ]Õ{ZˁÖ·Z»ž]ZÀ»Ô Á{€j¯Y|u{‹¦›Â»Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡įd‡YÃ|‹{ZÆÀŒÌa,…Z‡Y¾Ì¼Å€] ,ÕZŵZ‡{Ã|¬ À»ÕZÅ{Y{Y€«Ä̸¯¶Ë| eÄ]d^ˆ¿Äm{Â]\ːeY†aÃZ» |Å{¹Zn¿Y€Ë–ËY€‹Z]Y¹Ó¹Y|«YÄˈeÁdyY{€a½Z»–ËY€‹…Z‡Y€]Á ŠËY‚§Y|{Z],Z¼Ì¿Ä¿Z»Z‡Ó{w€¿…Z‡Y€],ZÅ{Y{Y€«ÕÄ̸¯ՁYÖ·Z»Z] {‹¶Ë| eŠÅZ¯ZË PPI«Ã|ÀÀ¯|Ì·Âed¼Ì«ŽyZ‹»¹ÂeÖ¼‡w€¿…Z//‡Y€],Ö·ZËÖ·Z»Z] {‹¶Ë| e Á½Mxˆ§Á{‹¹ÔŸY«Ä»Âfz»»,{Œ¿Ã{Y{ŽÌz//Œe€Ë~a¶Ë| e{Y{Y€«€³Y dˆÌ¿Zn»Ä»Z¿d¿Z¼“–^“ ¶ËÂve{€¯€Ë{Á{Â//‹dyY{€aŠÌa¶Ì¼°eÄ]•ÂÀ»ZÅ{Y{Y€«ÕY€mYÁ€//‹ |‹Z]Z»€§Z¯Ã|Ɵ€],€ÌyPe¾ËYY֋Z¿µÂv» Â^n»YZÅd·Á{,Z¿Á€¯…Á€ËÁՀ̳ļÅįd‡YÃ|‹ÃZ‹Y‰Y‚³¾ËY½ZËZa{ ½Z//‹½Y|¿Á€Æ‹½Zmš¨uÕY€]Õ{Zf«YÁ֟Z¼fmYÕZÅdÌ·Z §½{€¯{Á|v»Ä] ¾ËYZ»Y-{Y{{ÂmÁ€œ¿¥ÔfyYՀ̳ļŽ{Â]ÁƒZ»…§€Ìˆ¨e{ d//‡YÃ{€¯ ÕY€˜“Yֿ¿Z«ÕZÅdË{Á|v»¾ËYYÕ{Zf«YÕZÅÃZ´À]ÖrÌa€‡įd‡Yº¸ˆ» ,Œ¯ÕÁ€“ÕZŁZÌ¿¾Ì»PeÕY€]Õ|Ì·ÂeÕZÅÃZ´À],€´Ë{Õ‡Y d//ˆÌ¿Zn» -|ÀÅ{Ä»Y{YY{ÂyÖËZÅdÌ·Z §į|¿YÃ{Â]Zn»Z¿Á€¯Z]ÁZ^»Ö¸»{Zf‡ÕZÅÄÌ£Ô]Y {ÂyÖ¿Zˆ¿YÕZÅÄËZ»€‡½Z»{ÁՀ̳ŠÌaÄ]•Â]€»ÕZÅÄÀ˂Åį|ÀfˆÅ¹‚¸»Z»Y ¹‚¸»ZÅZ»€§Z¯įd‡YÃ|‹{ZÆÀŒÌa,Zf‡Y¾Ì¼Å{ |¿Y{€b]ÕZ¼Ì]¾ËY€]Y€]{Y ZÅ{Y{Y€«½Z»įc¾ËYÄ],|¿Â//‹ZÅ{Y{Y€«ÕY€mYÖ¿Z»cY|Æ e¶Ë| eÄ] ÕY€mYĬ˜À»Ön¿Z¿ÕZŁÁ¦¿Á‚»€«ÕZŁÁ{Y| eÄ]Z¿Á€¯Á€//‹½Z»Y {‹Ö»|Ë|¼eÃÁ€a ¶v»YZ³Ö¸»d¯€‹Ád¨¿Ö¸»d¯€//‹ºÆ‡ d//‡YÓ{{Z̸̻ Z³ Õ|{ºÆ‡ d‡YÃ|‹Ä^‡Zv»Ó{{Z̸̻ Á \Ìe€eÄ]|{ d¨¿cY{ZYd·Á{ºÆ‡ {Â]|ÅYÂyÓ{{Z̸̻ Ö¸»Ä //‡Âe©Á|À d‡YÓ{{Z̸̻ º«ºÅ¶yY{‰Á€§ÁÖ Ì^—Z³,ՁZ³cZ¿Z Ì»,¹Zy ž]ZÀ»YÕY{€]ÀÆ]dÆm{ÖeY{ZÆÀŒÌa,֋Y‚³{ZÀf‡Y¾¼n¿Y,Ę]Y¾Ì¼Å{ d‡YÃ{€¯ÄWYYÖeY{ZÆÀŒÌa¶yY{dyZ‡Z¬eYÕZf‡Y{,Äm{Â]{Ã|‹œÀ» |{,®ËÀ^e¦·Y|À]Ä»Y{Y{įd‡YÃ|‹{ZÆÀŒÌa,‰Y‚³¾ËY…Z‡Y€] ÕZÅÃÁ€adËÂv»Z]ÖËZÅÃÁ€a\·Z«{ÕY~³ÄËZ»€//‡ÕY€]|{ Ä] µÂÁ\‡ZÀeÄ]d¨¿cYÁÕZÅd¯€//‹ZÌfyY{֌ËÓZaÁ€faÁÖ¼Ì//‹Á€fa {‹ħZ“Y |Ì·Âe¶v»YZÆÀeįÖeY{ZY|ËZaÖËY|»M{d̼ÅYÄ]ÄmÂeZ],€´Ë{ÕÂ//‡Y ,d¨¿ÁÂucӐv»{½Y€ËYÖ Ì^—Öf]Z«d˂»,{‹Ö»¾°¼»Ä¿YÁZÀ§Öf À ¾ËYcӐv»‰YÀÌn¿¶Ì¼°eÁ֋Á€§¹ZyŠÅZ¯¹Á‚·Áּ̋Á€faÁZ³ Z]–^e€»Ä¿YÁZÀ§Öf ÀÕZÅd¯€‹ÕY€]ÄËZ»€‡¾Ì»Pe½Z°»Yįd‡Y¹Ó,ÁÂu {‹¶Ìƈe€eŠÌ]Äq€Åd¨¿ÁÂu ħZ“Y|À]¾ËYÖ«Zv·Y‚m½YÂÀŸÄ]À^e{įd‡YÃ|‹{ZÆÀŒÌa,…Z‡Y¾ËY€] –‡ÂeÖ·Z»©YÁYZŒf¿Y¾Ì¼”e½Z°»Y–^e€»ÕÁM¿ÁÕÁZÀ§ÕZÅ©Á|À{‹ Ä»Z¿¾ÌËM |À¯ºÅY€§ėÂ]€»¶°//ŒeÖ§€ »Z]Yd¨¿d ÀÁÂuÕZÅd¯€//‹ ,Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡­€f//Œ»{ZÆÀ//ŒÌaÄ]¡Ô]YY†aÃZ»®Ë|À]¾ËYÖËY€mY Ä]ÕÂƼmd//‡ZË{ZÆ¿ÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »Ád¨¿,d¼ÕZÅÄ¿ZzeYÁ |̇|ÅYÂy½Y€ËÁcZÌÅ\ːe ¶¤‹{ZnËYÁš¨u,Ö¿ÂÀ¯Õ{Zf«Y–ËY€‹{įd//‡YÃ|»M‰Y‚³¾ËYÄ»Y{Y{ Ã|ÀÅZ¯ÁY|ËZaÖËYµZ¤f‹Yd‹Y{ÄmÂe|ËZ] {Y{ÖeZÌuÖ//Œ¬¿Œ¯{Zf«Y{ |ËZ] d‡Y¾°¼»Ä¿YÁZÀ§Öf À|Ì·ÂeÄ ‡Âe€Ìˆ»YZÆÀeÕ{Zf«Yd¯Ô§Á€¬§ ÕY~³ÄËZ»€‡|À»ZÌ¿d¨¿d À{«µÁYZ]dyZ‡»ÕZʼnZ¨‡d‹Y{ÄmÂe Õ‡Y |¿Y{dyZ‡¾Ìu{ºÅ€eŠÌ]Z̈]ÖËYµZ¤f‹YZ»Y-|Àf//ˆÅՀeŠÌ] ,ÕÁZÀ§½M€¼ŸÃÁ{Á‰YÀÌn¿{,¶yY{«|Ì·Âeª¼Ÿ»ŠËY‚§Y¾ËY,€//´Ë{ Ạ̀ÁÖ¿Z¼fyZ‡ÕZÅÃÁ€aÄ]d^ˆ¿|Àˀ§MÖ»Y€eŠÌ]Z̈]Y|ËZaÕZŶ¤‹ ½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeYÕYÄ°^‹įd‡Y¹ÓÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÖÀˀ§McÁ€iÕY€]Zf‡Y¾Ì¼Å{ ½ÂÀ¯YºÅ,½Y€ËYd¨¿d À{ |ÀÀ¯ÕZ°¼ÅºÅZ]d‹{Á‚ËÄ¿YÁZÀ§Öf À ¾ËY€e®q¯ÕZÅd¯€‹Š¬¿įd‡YZÌ¿Z»Y |ÀfˆÅµZ §Ö³‚]ÕZÅd¯€//‹ ®]ZqÁ®q¯ÕZÅd¯€‹¾ËYįd‡Yt̓ÂeÄ]¹Ó {‹dˬe¾Ì»PeÕÄ°^‹ Ä ‡Âe,ªÌ¬ve,½YÁZÀ§Á½Z´fy»MŠ¿Y{Ã{€fˆ³Հ̳Z¯Ä]Z]|À¿YÂeÖ»į|ÀfˆÅ d‡{Ä]Y½MÁ|¿€^]¸mÖ°]ZqÄ]YZÅÕÁZÀ§ÁŠ¿Y{,ZÅÃ|ËYՁZ//‡ÕZneÁ |À¿Z‡€]Ä°^‹¾ËY±‚]ÕZÅd¯€‹ ­€fŒ»dˆÌ·{įYÖËZÅd ¯€‹d¨¿cYÁįd‡YÃ|‹{ZÆÀŒÌa,…Z‡Y¾ËY€] |Å{Y€«dË·ÁY{,|¿Y{”u½Y€Ì¿YÂeÁėÂ]€»¶°Œe,d¨¿ ŠÅZ¯ÕY€]įd‡YּƻÕZÅY‚]YYְ˲ÀËÂf¯Z§cZ̸¼Ÿ,‰Y‚³¾ËYª^— ÂÀÅÄ¿Z¨‡Pf»Z»Y d‡YÃ|‹\ːeÁÖuY€—Öf·Á{½ÂË{Äˈe{{€¯€Ë{cY€iY {‹Ö»{ZÆÀŒÌa,Y‚]Y¾ËY½|‹ÖËY€mYžË€ˆeÕY€] d‡YÃ|Œ¿ÖËY€mYՀiR»—Ä] įÖËZÅ|¬¿YÖ°Ë {€Ì³Y€«|̯Pe{»½Â¿Z«Ö¿Y€¼ŸÄm{Â]{Â“»¾ËYÄ//¯ ²ÀËÂf¯Z§Y‚]YZ]½ÂË{{įd‡Y¾ËYd//‡Ys€˜»²ÀËÂf¯Z§Ö¿ÂÀ¯cY€¬»€] dyY{€a¶v»į,{Y{ÖeZ̸¼ŸÕZÅÄÀ˂Å,ZÅ®¿Z]ÖÀ Ë,ZŽMÕY€mY½Ô»ZŸÕY€] |¿YÂeÖ»Z»€§Z¯,Ö»ZÆ]YĿ³€Åc{½ÂÀ¯YºÅ¾ÌÀqºÅ dˆÌ¿Žz//Œ»½M d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com |ÀÅ{Ö»¶Ì°ŒeZ³Á¹Zyd¨¿YÂ//Œ¯ÄÌ·ÁYՃ€¿Y|Ì·ÂeY|{YŠÌ] Ճ€¿Y¾Ì»Pe{ÖÅZ´ËZm¾ÌÀqº£Ä] d‡YÄ°Œ]½Â̸̻ Ä¿YÁ½M½Y‚Ì»į ZÆ¿MÄ]Œ¯ֻ¼ŸÄm{Â]YÖ¼Æ//‡pÌŁZ³Ád¨¿Ö¸»ÕZÅd¯€‹,Â//Œ¯ ÁŠËÓZaÁZ³,d¨¿ÁÂuÕZÅd¯€//‹ºÆ‡ž«YÁ{ {Â//‹Ö¼¿Ã{Y{ZfyY d‡Y€¨ÕYÄËZ»€‡ÕZÅÖËYY{®¸¼ecYZ^fŸYÂ¼n»YÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§Šza d‡Y¯~»ÕZÅd¯€‹Ä]•Â]€»Öf·Á{ÕZÅd¯€‹[»cZÌ·Z»|{Z»Y |¿Y{ºÆ‡Öf·Á{ÕZÅd¯€//‹cZÌ·Z»Y|{{ZÆÀe€´Ë{d¯€//‹Á {Á|uŠzaÁŠËÓZaÖ¸»d¯€‹Á|{{Á|ud¨¿Ö¸»d¯€//‹¾ÌÀr¼Å Ä]YÖf·Á{ÕZÅd¯€//‹¥Z»Áž]ZÀ»¶¯Y|{Â¼n»{Á|{ |¿YÃ{Y{ZfyY{Ây µZ‡Äm{Â]ÄvËÓª]Z˜»,ZÀf//‡Yֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] cY{ZŽ·ZyÁՁZ³cZ¿Z Ì»Á¹Zyd¨¿cY{ZY¶Zuž]ZÀ»Â¼n»,Ã|ÀËM ÃZe¯€^y |ÀÅÄ]d¨¿cY{ZŠËY‚§YµZ^¿{Ä]Ä̇Á d̨̯ÁZ¬eYc|»|À¸]t˜‡®ËZe|ËZ]Œ¯Á{¾Ì]ÕZ°¼Å{€¯|̯Pe|ÀÅ{Ä̇Á€Ì¨‡ Ä·Z‡Ze{Y{Y€«®ËµZ^¿{Ä]Ä̇Á |]ZËŠËY‚§YdÌÀ»YÁՃ€¿Yē€ŸÄÀÌ»{–]YÁ d‡Y|ÀÅÄ]d¨¿ē€ŸÕY€] ‰Œ¯d¨³|ÀÅ{Ä̇Á€Ì¨‡,¦‹Y{¯ÕÓ°̿,Õ{ÂeZ‹YY¶¬¿Ä]ºÌÀˆe‰Y‚³Ä] ¾ËYÄ]{Âyd¨¿cY{Z|ÅYÂyÖ»Ád//‡Y|ÀÅՃ€¿YYZ]{Հeº°v»ÃZ´ËZmµZ^¿{Ä] |Å{ŠËY‚§YYŻM[ÂÀmŒ¯ |À¸]{Z0 ÀX¼˜»»d¨³d‡Y¹Zn¿YµZu{ĸXˆ»¾ËY{»{cY€¯Y~»Ä°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ |ÀÅÄ]d¨¿ē€Ÿ{»{{Y{Y€«®ËÄ]Ád‹Y{ºÌÅYÂy|ÀÅÄ]ՀfŒÌ]d¨¿ē€Ÿc|» {Z¾ÌqÄ]žËZ»Ö Ì^—Z³Á¹Zyd¨¿Z»»{€¯ħZ“YÕÁ «ºÌ‡Ö»Ã|ÀËMµZ‡Ze{ {Ây–]YÁd̨̯ÁZ¬eYc|»|À¸]t˜‡®ËZeYÕZ°¼Å¾ËY|ËZ]įd‡Y¾ËYÄf°¿ ºÌÀ¯Ö» «ºÌÅ{ŠËY‚§YdÌÀ»YÁՃ€¿Yē€ŸÄÀÌ»{Y ½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§cÓ{Z^»ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com d§€³Y€«|f‡Á{Y{{»d¯€‹Ã|‹ē€ŸcӐv»½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ ÕÓZ¯…Â]cÓ{Z^»¶¯‰Y|Ì//‡‰Á€§Ä]ÓZ¯¾eY‚Å YŠÌ]Á¾ËY{ |̇µZË{Z̸̻ YŠÌ]Ä]½Y€Æe ʼ̋Á€faÁÊf¨¿ÉZÅÃ{ÁM€§cÓ{Z^»ʻ¼ŸÉZ¼¿ ¾eY‚Å |{ µZË{Z̸̻  ½Z³|À‹Á€§  ē€ŸY|¬»  d¼Ì«€Ì̤e¾Ì´¿ZÌ»  cÔ»Z »¶¯‰Y ϪΗηΫ̳ίϭέΕϼϣΎόϣέΩέΗέΑ̵ϻΎ̯Ξϧ̡ ÊËZ̼̋ÃÁ€³cÔ»Z »ʻ¼ŸÉZ¼¿ €Ì̤e €Ì̤e ŽyZ‹    d¯€‹ µZ §ÉZÆf¯€‹{Y| e d]¿  cÔ»Z »cZ §{Â¼n» ºÆ‡½Â̸̻  ÃÁ€³cÔ»Z »ºnu µZË{Z̸̻  ÃÁ€³cÔ»Z »‰YÂ¼n» Äf‹~³ÊeÔ»Z »Á{YZ]€eµZ §ºÆ‡Ã{ ‰Y ºnu ĸ»Z » ĸ»Z » µZ˽Â̸̻ ºÆ‡Y‚Å ĸ»Z »{Y| e |{ d¼Ì« €Ì̤e Ê¿ZËZa ΕϔϧεϳϻΎ̡ αΎΑϋέΩϧΑ ϡϭΗΎΑϡϭϳ̯ϭ ϡΟϥϠϳ̡ϭέ̶̡Ϡ̡ ̶ΟΎγϧϥϠϳ̡ϭέ̶̡Ϡ̡ RHP ΕϔϧεϳϻΎ̡ αΎΑϋέΩϧΑ ϥϳ̴ϧγΕΎ̯Ώϭϟ ¹Z¿ ϡΟ̶ϣϳηϭέΗ̡ ϥϳ̴ϧγϥϠϳΗ΍̶Ϡ̡ ̶ϘϳέίΗ €e€]ÉÓZ¯lÀaʼ̋Á€faÁÊf¨¿ÉZÅÃ{ÁM€§ʰ˂̧cÓ{Z^»Z»M            ¾Ì»Peʼ̋Á€faÁZ³Ád¨¿… ºnu ĸ»Z »‰Y      …Z§l̸yʼ̋Á€fažËZÀ µZËY‚Å      ½ŻZaZ³Ád¨¿‰€fˆ³ ĸ»Z »     ½Y€ËYÊËZ̼̋žËZÀ…              ½ZÌ¿Y€ËY …ʼ̋Á€faÃÁ€³     …Za     ½YÁZÀ§ʼ̋Á€fa          έϳΑ̯έϳϣ΍̶ϣϳηϭέΗ̡ ̶ρΧ̮ΑγϥϠϳΗ΍̶Ϡ̡ AA ΎϫϻΎ̯έϳΎγ  Œ¯ZaÊf ÀÃÁ€³   †Ë{€aʼ̋Á€fa   ºmʼ̋Á€fa ¾Ì´¿ZÌ» d¼Ì« |‹ Ê¿ZËZa d¼Ì« µZË        ¹ÂeZ]¹Â̯Á   ¾Ì´À‡cZ¯[·   AAʘy®^‡¾¸ÌeYʸa   HPRÊmZˆ¿¾¸ÌaÁ€aʸa   ʬË‚e¾Ì´À‡¾¸ÌeYʸa ē€Ÿ ¹Z¿ ¾e ÓZ¯ صفحه 6 ½Y€ËY¾Ì»€‡ ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ Õ{Ä^ÀŒnÀa €^»Z‡{ µÁÓYÕ{Z¼m {Zf«Y½ZÆm €^y ½ZƨYÕY{€Æ‹Ö¿Y€Ìˆ¯Ze€]cZœ¿ÁdˀË|»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|» µZ‡Y€f¼¯Ä]½ZƨY€Æ‹ÕZÅֈ¯Ze½Z³ÁZ¿€¼ŸŠÅZ¯ s€—…Z‡Y€]½Z³|À¿Ydy‡Ä̼ƇdyY{€aÂ“»Ä]ÃZ‹YZ] ½M…Z‡Y€]Á|//‹Y€mYÃZ»}MYs€—¾ËYd¨³,ŠËZ¼Ìa Â‡Ä¿Z´ËÕZÅÁ{ÂyÕY€]Ô^«įֈ¯ZeÕZņ¿YƒM½Z³|À¿Y €]|¿{€¯Ö»‚ËYÁdy‡€fÌ·Â//‡Ä¿Z³Á{ÕY€]Á€fÌ· {‹dyY{€aŠËZ¼Ìa½Y‚Ì»…Z‡Y€]…Z‡Y ֿ¿Z«{€¯tˀe,¹ZÆq€¨¿ÄËY€¯d§ZË{¶°Œ»Ä]ÃZ‹YZ]ÕÁ Ö»dËZŸÕ{ZˁZ̈]{Á|uZeÄf‹Y~³½Zf‡YÕZ¿Á€¯{Zf//‡į ¾ÌÌ eZ»¶°Œ»,{‹Y€mY½Â¿Z«¾ËYŠÀe½Á|]Ã|‹Ö ‡,{‹ įd‡YÕYĸXˆ»Á|‹Z]ֈ¯ÄqZ]|ËZ]įd‡Y¹ZÆq€¨¿ÄËY€¯ Ö ‡½ZƨYÕY{€Æ‹Ö¿Y€Ìˆ¯Ze½Z»Z‡Z»Y{Â]Ã|¿Z»¦Ì¸°eÔ] {ÄËÁÄ]Õ{Zˁ{Á|uZeՀ̳{ÁŠÀe½Á|]Y¶°Œ»¾ËY{€¯ |À¯ž¨e€»{Y{ՀfŒÌ]€§Zˆ»į֗˜y įÃ|‹{ZÆÀŒÌa€Æ‹ÕY‹Ä]Öu€—Y€ÌyY{Y{Ä»Y{YՀÆqÂÀ» €¨¿ć€]‚Ì¿|{ÁÃ|À¿YÃ|Ɵ€]ÄËY€¯dyY{€a|{ ¶°Œ»ÁÂu¾ËY{|‹hŸZ]Â“»¾ËYį{‹ºÌ//ˆ¬e€´Ë{ |ËZÌ¿ŠÌa֏Zy ½Z»Z‡ºfˆÌ‡{|‹Z]Äf‹Y{|«ÕYÃ|À¿Y½Z»€ÅÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ Y½Z³|À¿YÁ{‹Ö»Äf§€³ÕÁYZÅÄÌÀŒÌaL‡{‹Äf§€³Z¯Ä] ÕZʼnÂ»M¾ÌÀr¼Å{€¯|̯Ze,|ÀÀ¯Ö»Â^Ÿ¦¸fz»ÕZŀf¸Ì§ Ö»Ã{Y{‰Â»M½Z³|À¿YÄ]ºÅºË€°eÁ{Ây€]Â//¿|À¿Z»¹Ó Â^Ÿ¶uY€»¾ËYY€Æ‹t˜‡½Z³|À¿Y¹Z¼e|À¿Y|]½Y|¿Á€Æ‹,{‹ ÁZ‡Á–ËY€‹{ÂmÁ¶Ì·{Ä]Öf¿€fÀËYÕZÅֈ¯ZeÁÂu{ |ÀÀ¯Ö» †Ì¸aÄ¿Z»Z‡–‡ÂeÄÀ̌ÌaL‡ÕZÅhv]ÁÂu¾ËYZyÕZÅZ¯ ²¿{ÕZÅֈ¯Ze½Z³|À¿YYÄf^·Yį{‹Ö»Äf§€³½Z³|À¿YY ½Z³|À¿YÄ]d^ˆ¿Հf^‡ZÀ»ÕZÅ{Ây€]Zœf¿Y|ÀfˆÅÕYħ€uį {ÁÖ»Öf¿€fÀËYÕZÅֈ¯Ze ½ZƨYÕY{€Æ‹Ö¿Y€Ìˆ¯Ze€]cZœ¿ÁdˀË|»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|» ħZ“Y,€ÌyYµZ‡Á{¥€›½Z»Z‡ÕZÅÃÁ€a¾Ë€f¼Æ»Ä]ÃZ‹YZ] dˀË|»½Z»Z‡ÕZÅÃÁ€a¾Ë€f¼Æ»Yְ˽Z³ÁZ¿ՁZ‡Â¿{€¯ µZu{Ö]ÂyÄ]įd‡Y½ZƨYÕY{€Æ‹Ö¿Y€Ìˆ¯Ze€]cZœ¿Á ÁÂu{½Z»Z‡ÕZÅÃÁ€a¾Ë€f¼Æ»Y€´Ë{Ö°Ë,d//‡Y¹Zn¿Y ÁY‚ÅÁ{½ÂÀ¯YºÅ-d‡Y¦Ì°YÃÁ€aÖ°Ì¿Á€f°·YdyY{€a {‹Ö»hŸZ]įÃ|‹\¿½ZƨYÕZÅֈ¯ZeÕÁ¦Ì°Y µÂa½|‹ž¼mZ] |À¯dyY{€a{€yµÂa|‹Z^¿¹Ó€´Ë{€§Zˆ» {ÁÖ»ÓZ]ÕÁÀÆ]ÁÖÀ¼ËY{€y ½ZƨY{Z¿Á€¯Ä]ֈ¯Ze½Z³|À¿YÕÔf]Y¾ÌËZaZ»M {€¯€¯}Ö¿Y€Ìˆ¯Ze½Z»Z‡cZ»Y|«Y€´Ë{YYÖ´Àŀ§cZ»Y|«YÕÁ ÃÁ€aÕY€mYÕY€]Z^fŸY½Z»Âe½Â̸̻YŠÌ]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Á ÖËZÅŠz]{Á‚§Y,d‡YÃ|‹Äf§€³€œ¿{Ö¿Y€Ìˆ¯ZeÖ´Àŀ§ÕZÅ Õ{Zˁ®¼¯įÃ|‹¹Zn¿YÄf‹~³ÕZŵZ‡YÖ´Àŀ§cZ»Y|«YY ºÅ-d‡YÃ{€¯ÁÂu¾ËY{€Æ//‹t˜‡{²Àŀ§¾f§ÓZ]Ä] YŠÌ]ÁÃ{€¯Y|ÌaŠÅZ¯c|‹Ä]½Z»Z//‡Ä]Ä mY€»½ÂÀ¯Y d‡YÃ|‹ÕZb‡½Á€]½Z»Z‡ÕZÅdÌ·Z §|{ €Æ‹ֈ¯Ze½Z³|À¿YÕZÅÖËZ¿Á€¯{Y| eÄ]ÃZ//‹YZ]ՀÆqÂÀ» Z¿Á€¯Ä]½ZƨY{įֈ¯Ze½Z³|À¿Y{Y| e{€¯ħZ“Y,½ZƨY d‡Y¾ËYºÅ½M¶ËÓ{YÖ°Ë d‡YÃ{Â]‚ÌqZ¿Z̈]|¿YÃ|‹Ôf^» Z¿Á€¯Â̋ÕY|f]YY½M½Z³|À¿Yį{Â]ÖËZŀƋÁ‚m½ZƨYį ¾ËY{,|¿{€¯Ã{Z¨f‡YÃ|ÀÀ¯Y|mÁZ¯YÁ®//‡Z»YÖf//‡{Ä] d‹Y|¿{ÂmÁ½ZƨY{Õ|m¶°Œ»Ây ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ½ZƨYÕY{€Æ‹Ö¿Y€Ìˆ¯Ze€]cZœ¿ÁdˀË|»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|» {Á‚§Y,d‡YÁZÀ‹Ö¸¤‹Öf¿€fÀËYÕZÅֈ¯ZeÖ³|À¿YÄ°ÀËY½ZÌ]Z] dÌ·Z §½ZƨY€Æ‹t˜‡{į²¿{ÕZÅֈ¯Ze½Z³|À¿YZ»M ²¿{ֈ¯ZeY‚Å{Á|uYֈ¯ZeY‚ÅÁ{YŠÌ]|ÀÀ¯Ö» |ÀÀ¯Ö»dÌ·Z §Öf¿€fÀËYcÄ]įd‡Y Z]|ËZ]Ô¼ŸZ¿Á€¯–ËY€‹{²¿{ÕZÅֈ¯Ze{€¯ħZ“YÕÁ ¾ËYZ¿Á€¯{Zf‡€ÌyYÄ]»½|‹Y€mYZ]į|ÀÀ¯d¯€u€§Zˆ»ć YÕ{Y»€³Y{ÂmÁ¾ËYZ] d‡YÃ|‹¥€—€]Õ{Á|uZe¶°Œ» €§Zˆ»{Y| e¾ËYYŠÌ]ֈ¯Ze®Ëį|¿{€¯Ã|ÅZŒ»½Y|¿Á€Æ‹ Ö»µZv‹Ây|¿|‹ÄmY»|uYŠÌ]Ö¸˜ »Z]ZË|À¯Ö»Y‡ ºÌ‹Z]ZÆ¿McZËZ°‹Ã|¿ÂÀ‹ºË‹ {€¯½Y€^mY€f¼Ìˆ¯ZeÃÁ€adˆ°‹,¦Ì°Y Ö¿Y€Ìˆ¯Ze|À¼‹ÂÅÄ¿Z»Z‡ÃÁ€as€—dˆ°‹Ä]ÃZ‹YZ]ՀÆqÂÀ» ÕY€mYįs€—¾ËYd‹Y{ZƛY,Äf‹~³ÕZŵZ‡{€f¼Ìˆ¯Ze ¦«Âf»¦¸fz»¶ËÓ{Ä]µZ‡{{Â]Ã|‹Z£MµZ//‡Y½M ½ZÌ»\‡ZÀ»ՁZ//‡²Àŀ§¹|ŸÄ]½YÂeÖ»½M¶ËÓ{Yį|//‹ {€¯ÃZ‹YÖÀ§¶ËÓ{Á¹{€»µZ^¬f‡Y¹|Ÿ,½Z³|À¿YÁ½Y|¿Á€Æ‹ ¾ËY|ˀyY֋Z¿½Z³|À¿YcZˆy½Y€^mÕY€]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ÕY‹ºÌ¼eZ]{€¯|̯Ze,|‹¹Zn¿YÖeZ»Y|«Y|À¼‹ÂÅÄ¿Z»Z//‡ įÖËZmZe¶°Œ»¾ËYÃ|‹¾ËY€]Y€«½ZƨYY{€Æ//‹Á€Æ//‹ ÕZÅ®¼¯Ä]½YÂeÖ»œÀ»¾Ì¼ÅÄ]į{‹¥€—€]d‡Y¾°¼» ÁY‚ÅÕY|ÅY|À¿Z»½Z³|À¿YcZˆy½Y€^mdÆm{ÖfŒÌ » Ö·|ÀŠ¯ÁÁY‚Å{Y| eÁ®Ìf//‡ÓĬ¸ud¨m ՀƋÕZÅcZ¯ÄÀ˂ÅdyY{€aY½Z³|À¿Y¾ÌÀr¼Å {€¯ÃZ‹Y \¿Y\̇MÁÂudÆm{į{Â]Õ|¿Á¾ËYÁ|¿|‹¥Z » d§€³cZÅÄ¿Z»Z‡¾ËY ½ZƨYÕY{€Æ‹Ö¿Y€Ìˆ¯Ze€]cZœ¿ÁdˀË|»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|» Œ¯{Z]¾Ìfˆz¿ÕY€] ÖuY€—Ä]ª§Â»½ZƨYÖf ÀÃZ´Œ¿Y{½Z¬¬v» |¿|‹ՁZ§Á{†°eÁÕZÅ`¼adyZ‡Á d‡Y |Ì·ÂeœÀ»Ä]Äf§€³cÕZÅՂËÄ»Z¿€]Ä]ÃZ‹YZ]Õ|Ì ‡ Z³Ád¨¿žËZÀ{½MYՀ̳ÀÆ]ÁµÂv»¾ËYÖf Àļ̿ Á{†°eÁÕZÅ`¼aYÕYĿ¼¿,®Ë{‚¿Ã|ÀËM{{Á‚§Y,cÔ̋Á Z]ՁZ‡ÁZÀ‹ºfˆÌ‡{,{ZˁZ̈]ՁZ‡ÁZÀ‹d̸]Z«Z]ՁZ§ €f»ḑ€›Z]ÖÅZ´ŒËÓZa|uYÁ®ËDAFµÂ¸v»ÕYÂÅ d§€³|ÅYÂyY€«ÕY{€]ÀÆ]{»Á\¿,dŸZ‡€]\ °» Ã{Z¨f‡YZ]µŻÄ]Z³µZ¬f¿YÕÓZ]ZÌ//ˆ]½Z»|¿Y€]|̯PeZ]ÕÁ d À{Ö³„ËÁ¾ËYYՀ//̳ÀÆ]{€¯ħZ“Y,ÕÁZÀ§¾//ËYY µÂve\m»|¿YÂeÖ»ÖÅ{YÂÅÁ½Y¿Z¿½YÃY€¼ÅÄ]ÖËY{|À³ Ä»Y{Y,½ZƨYÖf ÀÃZ´//Œ¿Y{Äfy»MŠ¿Y{ {{€³žËZÀ¾ËY{ {|{½ZƨYÖf ÀÃZ´//Œ¿Y{d¬§Y»Z],ÁZÀ§|uYÁ¾ËY{Y{ ,[Z^u¿Z¿Á[Z^uÁ€°Ì»d À{Äf§€ŒÌaÃZ´ŒËZ»M®Ë‚ÌÆne Á€°Ì»ªË‚eÁ|Ì·ÂeÕZźf//ˆÌ‡,ՁZ§Á{†°eÁÕZÅ`¼a ÕÁZÀ§Ä ‡Âe¥|ÅZ]ÕYÄf‹¾Ì]ÖÅZ´ŒËZ»MÕZÆe¸ËZa,[Z^u ÃYÄWYYÁÖÀÌ]ÂeÕZÅ`¼a€Ìœ¿ZyÕZÅ`¼aÁ[Z//^u¿Z¿ €Ìœ¿Ö]ÕZÅḑ€›…Z‡Y€]¦¸fz»žËZÀ{և|ÀÆ»ÕZŶu |‹Z]Ö»ÃZ´Œ¿Y{¾ËY ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ÕÁM¿‚¯€»ÁZÀ§ÕZÅ|uYÁY,[MÁ€fa‚ÌÆneZ¿Y{d¯€‹½Z¬¬v» Z]¾Ìfˆz¿ÕY€]½ZƨYÖf ÀÃZ´Œ¿Y{ÕÁZÀ§ՁZ‡ÕZneÁ ¿Z¿ՁZ§Á{†°eÁÕZÅ`¼adyZ‡ÁÖuY€—Ä]ª§Â»Œ¯{ |¿|‹¦¸fz»žËZÀ{ÕY{€]ÀÆ]œÀ»Ä]Z‡[Z^u d¨³€^y¾ËY¹ÔŸYZ]ÖeZ¬Ì¬veºÌe¾ËY”Ÿ,Õ|Ì ‡{ÁY{€f¯{ Ŀ³Ä]Z//‡[Z^u¿Z¿†°eÁÕZÅ`¼a{Äf§Z¯Ä]ÕÁZÀ§ {ÖËZÅ[Z^u|Ì·Âe½Z°»Y,ZÅ`¼aĿ³¾ËY{€]Z¯Z]įd‡YÕY {{€³Ö»ºÅY€§[M€Ìœ¿€´Ë{µŻ®Ë{¿Z¿…Z̬» ÖÅ{YÂÅ,ՁZ//‡ÁZÀ‹¥|ÅÄ//‡Z]ZÅ`¼a¾ËYY{Á‚//§YÕÁ ,cÔ̋ÁZ¨]M,Z³Ád¨¿€Ìœ¿žËZÀYÕZÌ//ˆ]{ÖËY{|À³Á {‹Ö»Ã{Z¨f‡YŒfˆ‹žËZÀÁÖÀ^·ÁÖËY~£žËZÀ {`¼aÂ¿¾ËYį¾ËY½ZÌ]Z]½ZƨYÖf ÀÃZ´Œ¿Y{Äfy»MŠ¿Y{ ÕZne¹Z¿Z]dŸZ‡{\ °»€f»ZeY¦¸fz»ÕZÅḑ€› {€¯tˀe,d‡YÃ|‹ÄfyZ‡Â//Œ¯{Z]¾Ì·ÁYÕY€]Á®f¿Y{ {Zf‡|ÌËPeÄ]…Z̬»¿Z¿ÕZÅ[Z^u|Ì·Âe{ÕÁZÀ§¾ËY{€°¸¼Ÿ Ã|̇ÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »,¿Z¿cY‚ÌÆne ֈ¯Zed¨³,€Æ‹{½Y¿Z]ºÌ‡Ö]ÕZÅֈ¯ZedÌ·Z §Ä]ÃZ‹YZ] d‡Y€Æ‹{¿Z]½Y€§Zˆ»Ä]cZ»|yÄWYYdÆm{½Y¿Z]ºÌˆÌ] dÌ·Z §€Æ‹{½Y¿Z]ºÌ‡Ö]ֈ¯ZeY€f¼¯{Á|u½ÂÀ¯YºÅ |ÀÀ¯Ö» ÕÁ{ÂyY€Ì£Ä]ZÅֈ¯Ze¾ËY‰€fˆ³œÀ»Ä]{Y{Ä»Y{YÕÁ dÌuԏÖÀ¼ËY€œ¿YįºÅՀ´Ë{ÕZž̋Z»Ä]²¿‚^‡|ËY€a Ö»įºÅÖ¿Y|¿Á€Æ‹ {‹Ö»Ã{Y{dÌ·Z §ÁZmY|¿Y{Հf//ŒÌ] €ËZÅֈ¯Ze¾ËY|À¿Y|]|ÀÀ¯Ã{Z¨f‡Y½Y¿Z]ºÌˆÌ]ֈ¯ZeY|ÀÅYÂy |À¯Ö»dÌ·Z §½ZƨYÕY{€Æ‹€œ¿ ÃZa¶£ZŒ»½YÂÀŸÄ]ć|»ÕZņËÁ€‡Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ՀÆqÂÀ» ֈ¯Ze¾ËYZ¿Á€¯–ËY€‹YY|m{€¯|̯Ze,|¿Â‹Ö»Ö§€ »d«Á ÂÌ//‹Z]ž«YÁ{Á|¿Y|¿dÌ·Z §µZ//‡{ÃZ»{Á|uÔ¼ŸZÅ cZ»Y|«Y,ºËYÃ|‹½Z³|À¿YYÄf‡{¾ËYZ¯ָ̘ e|ÅZ‹‚Ì¿Z¿Á€¯ ¾ËYÄ]½MÄWYYÁÖeÔÌƈeÁÖfŒÌ »ÕZÅÄfˆ]d§ZË{ÕY€]¹Ó Á{¥€›ºÌ¿YÂf]ºËYÁ|Ì»YÁd‡Y¹Zn¿YµZu{½Z³|À¿YYÄf‡{ ¾ÌÀr¼Å ºÌ¿Z‡€]ZÆ¿Md‡{Ä]YÖeÔÌƈeÕZÅÄfˆ]¾ËYÃ|ÀËMÃZ» Ĭ̔»{|‹Ö»…ZˆuYįÖ¿Z³|À¿Y¾Ì]ÖfŒÌ »Äfˆ] |‹žËÂe|ÀfˆÅ {ֈ¯Ze½Z³|À¿YYdËZ¼uÕY€]{| f»cÔÌƈeÖÀÌ]ŠÌa Z¿Á€¯–ËY€‹ Â̋YՀ̳¸mÕY€]Ö¿Y€Ìˆ¯Ze½Z»Z‡cZ»Y|«YÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ ÁY‚ōy¾ËY{d¨³,¹{€»Á½Z³|À¿Y½ZÌ»Z¿Á€¯ ÃÁԟÄ]Š°f//‡{Y‚ÅÁ®//‡Z»Y‚ÅÁÃ|ÀÀ¯Y|mÁZ¯ ®¼¯ÁZ¿Á€¯µ€fÀ¯dÆmįÃ|‹žËÂe֋Â»M‹Á€]½YY‚Å ÁÖ¿Â̸̻Š‹¹YÁ®ËÄWYY¾ÌÀr¼Å,d‡YÃ|‹ÄWYY½Z³|À¿YÄ] ½Z³|À¿YZed‡YÃ|‹Äf§€³€œ¿{½Z³|À¿YՀƋcZ¯¦Ì¨ze |¿Â‹ÄmY»Հf¼¯Ö·Z»ÕZÅ\̇MZ] ½ZƨYÕY{€Æ‹Ö¿Y€Ìˆ¯Ze€]cZœ¿ÁdˀË|»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|» {dÌ ¼mÄ]d^ˆ¿½ZƨY€Æ‹{ZÅֈ¯ZeՁZ‡Â¿|¿Ád¨³ Yֈ¯ZeºÌ¿YÂf]µZ‡½ZËZaZeºËYÁ|Ì»Yįd‡YµÁYŒ¯ ºÌ¿Z‡€]µZ‡d¨Å€ËÄ]Y½Z³ÁZ¿€¼ŸÁÃ{€¯ՁZ‡Â¿ Õ{ZÅ,½ZƨYÕY{€Æ//‹ÕYÄ¿Z//‡cZ—Z^eYÃY{Y‰Y‚³Ä] "Ä¿Z‡ Z] ZÅ Ä^À‹ ć" Հ^y dˆŒ¿ ¾Ì¼Æ¿ Á d‹ { ՀÆqÂÀ» Y‚Å€“ZuµZu{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ZÅÄ¿Z‡Z]¾ËÔ¿MÕ´f¨³{ ¾ÌÀr¼Åć|»†ËÁ€‡ÁºÌ‡Ö],†¿YƒM,{­Ôaֈ¯Ze †ËÁ€‡½Y|¿Á€Æ‹Ä]½ZƨY€Æ‹t˜‡{¾ËÔ¿Mֈ¯ZeY‚Å Ö¿Y€Ìˆ¯Ze½Z»Z‡–y€]ÕZÅÖ//ˆ¯Ze{€¯ZƛY,|ÀÀ¯Ö»ÖÅ{ {,d‡YÁZÀ//‹Á{ÂyY‚ÅZe¾Ì]½ZƨYÕY{€Æ//‹ {Yª§Â»€¨‡Y‚ŁYŠÌ]Ö¿Y€Ìˆ¯Ze½Z»Z‡Õ{ZŸ–ËY€‹ Y|ÌaŠÅZ¯º«¾ËYZ¿Á€¯Â̋€—ZyÄ]į|¿Ö»º«€Æ‹t˜‡ d‡YÃ|̇€¨‡Y‚Å{Á|uÄ]ÁÃ{€¯ Ö¨ËZ›ÁÖ¿Y€Ìˆ¯Ze€]cZœ¿ÁdˀË|»½Z»Z‡{€¯tˀeÕÁ Ä]€fÆ]cZ»|yÄWYYÁÂu{½YYÁžË€//‡,¾¼ËY€¨//‡|À¿Z» Ö¿Y€Ìˆ¯Ze½Z»Z‡{Ĩ̛ÁÁÁÂu¾Ë€f¼Æ»į{Y{½Y|¿Á€Æ‹ ½MY֌z]įZÅÄ»Z¿€]ÁZÅs€—ՁZ‡Ã{ZÌaZ]ºËYÁ|Ì»YÁd‡Y {‹¶^«Y€fÆ]ºÅZ]–ËY€‹Ã|‹ՁZ‡Ã{ZÌa ½ZƨYÕY{€Æ‹Ö¿Y€Ìˆ¯Ze€]cZœ¿ÁdˀË|»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|» d‡Y®·Z»ZÌfyY{ֈ¯ZeÕY‡ÕZÅÁ{ÂydÌ°·Z»{Y{Ä»Y{Y Šz]¾Ì¼Å{Ö¸¬¿Á¶¼uÕZÅÁÂu€ËZ‡Z]½Z»Z‡cÁZ¨eÁ ¾ËYZ],|À¯Ö»Á€]Á®·Z»½YY‚ÅZ]YÖ¿Y€Ìˆ¯Ze½Z»Z‡įd‡Y {Â]|ÅYÂy½Y|¿Á€Æ‹Ä]€fÆ]d»|yÄWYYZ»¥|Å{ÂmÁ Ã{‡€§ֈ¯ZekÁ€y-ֈ¯ZeՁZ‡Â¿ {Á‚§YÁ{€¯€¯}½Z³ÁZ¿ՁZ‡Â¿Y½Z»Z//‡Ĩ̛Á¾Ë€f¼Æ»ÕÁ d·Á{įÖeÔ°Œ»¶Ì·{Ä]Z»Yd‡Yd·Á{Ã|Ɵ€]Ĩ̛Á¾ËYÄf^·Y {½ÂÀ¯YºÅįÖ«Z¨eY,d‡YÃ|‹¦«Âf»ՁZ‡Â¿ÕZÅs€—{Y{ ÕY{€Æ‹Ö¿Y€Ìˆ¯Ze½Z»Z‡{ÁÁÃ{Âyº«½ZƨYÕY{€Æ‹ ‰Âm{ÂycÄ]Ö¿Y€Ìˆ¯Ze½Z³ÁZ¿ՁZ‡Â¿hv]{½ZƨY ½Z]MÁ€Æ»YÁÃ|//‹Z£Ms€—¾ËY d//‡Y€Æ»YÖfËZ¼uÁ Ã{‡€§Á{ÂyÁÃ|‹¿Á{Ây{Á|u½ÂÀ¯ZeµZ//ˆ»Y hv]{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ՀÆqÂÀ» d//‡YÃ|//‹kZy½Z³ÁZ¿Y {Á‚§Y,d‡YÁ€ŒÌaŒ¯{½ZƨYÖ¿Y€Ìˆ¯Ze½Z»Z‡,ՁZ‡Â¿ €Æ‹¾ËYdÌ ¼mÄ]d^ˆ¿½ZƨY€Æ‹{ZÅֈ¯ZeՁZ‡Â¿½Y‚Ì» Yֈ¯ZeºÌ¿YÂf]µZ‡½ZËZaZeºËYÁ|Ì»Yįd‡YµÁYŒ¯{ ¾ËY¹Zn¿Y ºÌ¿Z‡€]µZ‡d¨Å€ËÄ]Y½Z³ÁZ¿€¼ŸÁÃ{€¯ՁZ‡Â¿ €fÆ]cZ»|yÄWYYÁZÅÖ³|ÀËÓMŠÅZ¯Â“»{ÖËY‚ˆ]€ÌiZeºÆ» s€—¾ËYՁZ‡Ã{ZÌaZ]{€¯ÕYÁ|Ì»YZƛYÕÁ {Y{½Y|¿Á€Æ‹Ä] ½YÂf]d‡YÁ{ÂyY‚ÅÁ{ÖÀÌ]ŠÌaį| ]ÕZŵZ‡{½MÄ»Y{YÁ ÕY~³YÁ{€¯|̯ZeÕÁ d‹Y{½Y|¿Á€Æ‹Ä]ՀfÆ]Ö¿Z‡cZ»|y Z]Á½ZƨY€Æ‹ÕY‹ÁÕY{€Æ‹dËZ¼uZ]|Ë|mÕZÅֈ¯Ze {‡Z]½Z»Âe½Â̸̻¢¸^»Ä]ֈ¯Ze€ÅÕY€]¹YÁcÔÌƈeÄWYY {‹Ö»¹Zn¿Y|{ZÆq €Æ‹{½Y¿Z]ºÌ‡Ö]ֈ¯Ze{Á|udÌ·Z § ½ZƨYÕY{€Æ‹Ö¿Y€Ìˆ¯Ze€]cZœ¿ÁdˀË|»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|» ½YZf‡€aY€Ë|¬e Zf‡€aÁd^‡ZÀ»Ä]½Z»{{Z¯Á ½Zf‡€Æ‹{ÃZ»|Àq¾ËY{įÕYÄÀ˂Å{€¯½ZŒ¿€—Zy,ÕÁ ÕYʬ¿¾Ë€f¼¯{|‹¹Zn¿YZ¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»d]Z]€ÆŒÅZ»|À] ¾ËY{ºÅև¼¸»lËZf¿Ä¿Zfz^‹ÂyÁd‹Y{Ŀ¼¿Œ¯Y |‹\ˆ¯Zf‡Y d»Ô‡ÕÁM¾¼“,{Ây½ZÀz//‡½ZËZa{,ZÌ¿Õ|ÌÆ//‹ d¨³,½YZf//‡€aÂz·YÖ¸ŸÁ½Z»{{Z¯ÕY|//ËZaÁ į{Á€]Öf¼‡Ä]ZÌ¿{{…Á€ËÁ¾ËYZ]ĸ]Z¬»€Ìˆ»ºËYÁ|Ì»Y Äf‹Y~³€‡dŒa½Y€v]ÁÃ|‹Äf‡Z¯Z¼//‹¦ŸZœ»d¼u d^ˆ¿,|Ë|mcY‚ÌÆne{ÁÁÁZÅ{Â^¼¯ž§Z]¾ÌÀr¼Å {‹ ÖËԗ½YÁ{Ä],½Z»{Ád//‹Y|Æ]cZ»|yt˜‡ÕZ¬eYÄ] ½YZ°¼ÅÕ|À¼fËZ“ŠËY‚§Y\m»ZeºË{€³€]ºÆ»Šz]¾ËY {‹ €Ì£cZ̸¼Ÿd¯€‹¶»ZŸ€Ë|»,Y|Ë{¾ËYYՀ´Ë{Šz]{ ÁÖ°//‹‚ad̼ÅY,{Zf§YįÖeZ«Z¨eYÁZ¿Á€¯Z]d¨³,Öf À d§€ŒÌa¹Z¼eZ]ZÌ¿{ |‹€e¾‹Á½ZÆm¹Z¼eÕY€]ÕZf//‡€a €Œ«¾ËYÕZÅÕZ¯Y|§ÁcZ¼u½ÂË|»ºÅZ]{Y{įÖËZÅ ºÌfˆÅŠ¯d¼u Z]ּ̋Á€faÕZÅd¯€//‹¶»ZŸ½Y€Ë|»º//‡Y€»¾ËYÄ»Y{Y{ ¶Ì¸ne½Zf‡Z¼Ì]½Z»{{Z¯Á½YZf//‡€aYÄ»Z¿€Ë|¬eÕY|ÅY |¿{¼¿ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com d]Z]€ÆŒÅZ»|À]½Zf//‡€Æ‹{ÃZ»|Àq¾ËY{įÕYÄÀ˂ŠĿ¼¿Œ¯YÕYʬ¿¾Ë€f¼¯{,|//‹¹Zn¿YZ¿Á€¯Z]ĸ]Z¬» ,½YZf‡€aÁ½Z»{{Z¯Ö¿ZŒ¨¿ZmZÀ¯{Ä¿Zfz^‹ÂyÁd‹Y{ |‹\ˆ¯Zf‡Y¾ËY{ºÅև¼¸»lËZf¿ Zf//‡€aÁÁ…Հ^¯\Àˁc€”u{ÔÌ»d^//‡ZÀ»Ä] |ÀqÖÀeÁĬ˜À»Õ{€^ÅYÕY‹†ÌWÁ½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|» €Ì£cZ̸¼Ÿd¯€‹¶»ZŸ€Ë|»ÃY€¼ÅÄ]½Z»Z‡¾ËY¾Ì·ÂXˆ»Y ,€“Zu½YZf‡€aY,dj ]­€Æ‹½Zf‡Z¼Ì]{”uZ]Öf À |¿{€¯€Ë|¬e½YZf‡€a€ËZ‡Á½Z»{{Z¯YÖ³|ÀËZ¼¿Ä] ,Y|Ë{¾ËY{,ּ̋Á€faÕ{Zf«YÄËÁĬ˜À»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|» ,Z¿Á€¯Հ̳ļōy{d¨³,Zf‡€aÁ®Ë€^e¾¼“ –ËY€‹Ä]ÄmÂeZ],€ÆŒÅZ»|À]½Zf‡€Æ‹į|‹Ö»ÖÀÌ]ŠÌa {‹½Y€v]Zq{,{Y{{{€eÁdÌ ¼mº¯Y€e™Zv·Yį֏Zy ½Zf‡YÕZŀƋ€ËZ‡Z]ĈËZ¬»{Á{Âm»–ËY€‹Ä]d^ˆ¿Z»Y ºË{€¯¶¼Ÿ€eª§Â»Z̈]½Zf‡Ây Ö¿ZŒ¨¿ZmZÀ¯{įºË{€¯‰Ôe{Á‚§Y-ZÌ¿Õ|ÌƋ|Ì»Y|̇ ÕÁ€Ì¿{Â^¼¯ž§,ÖeY‚ÌÆne¾Ì»ZeÕZÅÄ^ÀmY,½Z//»{{Z¯ ºÌ‹Z]ÃY€¼ÅÁ½Z^ÌfŒaÖf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€adËZŸÁÖ¿Zˆ¿Y ½Y€¼Ÿ{Á€ŒÌa,ºË€¯•Z]ÕY{€Æ‹ |‹ÃÁ€a¾ËYÕY€mY{žË€ˆeZf‡YÂy,½Z¼fyZ‡¾ËY¦¸fz»ÕZÆf¼ˆ«Y|Ë{Z]¾¼“ ÕZÅḋZˆuÕYY{½Z¼fyZ‡¾ËY¶Ì¼°ed‹Y{ZƛY|Ë{Z]¾ËYÄ̋Zu{Z‡Za…|ÀÆ» |‹|ÅYÂy¹€fv»½Y|¿Á€Æ‹Ä]cZ»|yÄWYY{žË€ˆehŸZ]sZff§YY†aįd‡YÕYÄËÁ ¹€fv»½Y|¿Á€Æ‹Ä]Äfˆ]YÁÕZÆ¿Z»Z‡ÁÕY{€Æ‹cZ»|y‚¯€¼e¥|ÅZ]{Y{Ä»Y{Y½ZŒËY €ÅduZˆ»įĬ^—ć{ž]€»€f»duZˆ»Ä]ÖËZ”§{½Z¼fyZ‡¾ËY,ºË€¯•Z] d‡Y¶Ì¼°eµZu{|‹Z]Ö»ž]€»€f»Ĭ^— ¾ËYd»ÁZ¬»ÁՁZ‡€ËÃ|//‹¹Zn¿YÕZÆ˂ËÄ»Z¿€]Z]{€¯tˀeºË€¯•Z]Y{€Æ//‹ ºË€¯•Z]ÕY{€Æ‹ğ¼n»€ËÕZÆ¿Z»Z‡ÁZÅd¿ÁZ »Ä̸¯Y€¬f‡YÕY€]½Z¼fyZ//‡ ÕZÆ¿Z»Z‡ÁÕY{€Æ‹cZ»|y½{€¯‚¯€¼f»¾¼“€»Y¾ËYįd‡YՁZ‡Ã{Z»MµZu{ {{€³Ö»ÕZnÌf‡YÕYÄ¿Z¼fyZ‡¥Y‚³ÕZÅÄÀ˂ÅŠÅZ¯Ä]€nÀ»,Äfˆ]YÁ Ä»Y{Y,½Z‡ZÀŒ]M|ÌƋ­Za¹Á{Z§gY|uYÄ»Y{Y{Á€»Yt^{Y{Ä»Y{YºË€¯•Z]Y{€Æ‹ |‹ÖËY€mY­Za¾ËY‰Âb¨¯ÁÕZ°·Á|mcZ̸¼Ÿ ZŽZ¼eZaMÄ]¹{€»Ö³|¿įÖvˀ¨eÕZÅZ”§Ä]½Y|¿Á€Æ‹ZÌ¿|‹ÁM{Z˽ZËZa{½ZŒËY dˀË|»,Á¾ËYYÁd‡Y…¼¸»Á…ˆv»ŠÌaYŠÌ],{‹Ö»ďÔy¾ÌËZaƒY€f»Z] |À¯Ö»dËZ¼uÄËÁcÄ]ZÆ¿Zf‡Â]ÁZƯZagY|uYZ]–^e€»ÕZÅÃÁ€aYՀƋ {Y{Ä»Y{YÖ¿Z¼Ì¸‡º‡Z«kZu|ÌƋY{€‡½Y|Ì»gY|uY Á{Y{€^yÖ¿Z¼Ì¸‡º‡Z«kZu|ÌƋY{€‡­ZagY|uYd§€ŒÌaYºË€¯•Z]Y{€Æ//‹ ÁÖ]ÂÀmž¸“֌¯µÁ|mcZ̸¼Ÿ,½Y|Ì»¾ËYÖ]ÂÀmž¸“ÃY€]MÕY€mYd//‹Y{ZƛY d‡YÃ|‹Z£M½Z¼·YÁZ‡ÕY€mY -ºË€¯•Z]€Æ‹ֻԇYÕY‹ÁÕY{€Æ//‹¶¸¼·Y¾Ì]»YÁֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ÕY{€]ÀÆ]Ä]€n§­Z^»ÄÅ{Ze½Y|Ì»¾ËYįdˆÀËYZ»‰Ôe¹Z¼ed¨³Z‡Za…|ÀÆ» |‡€] ZÌ¿ºË€¯•Z]Ö]€£Õ{ÁÁ½Z»Zˆ]Z¿dÌ “Ád¨³ºÆ»€»Y¾ËYÕ|À‡€yY€]YZ]ÕÁ {dŸ€‡Ä]s€—¾ËYº¿YZ°¼Å‰ÔeZ]Ä¿Zfz^‹Âyį{Y{ÁÄf//‹Y{ÃÁ€a¾ËYÄ]¹€^» |‹Z]Ö»d§€ŒÌaµZu |‹|ÅYÂysZff§YÕ{Á‚]½Y€v]dˀË|»ķ‡ d‹Y{ZƛYÁ{Y{€^y½Y€v]dˀË|»ķ‡gY|uY[¸˜»dŸ€‡YºË€¯•Z]Y{€Æ‹ {Y{ÕZ̈]d̼ÅYÕY{€Æ‹ÕY€]įd‡YÖ¸WZˆ»YÖ°ËZÅdyZ‡€Ë½{€¯ºÅY€§ Õ|mYְ˽YÂÀŸÄ]ºË€¯•Z]ÕY{€Æ‹½Y€v]dˀË|»ķ‡{Y{Ä»Y{YZ‡Za…|ÀÆ» d‡YgY|uYµZu{ÄË{ÁY{Ö¿Z°»dÌ «Â»{ՀƋdˀË|»¦ËZ›Á¾Ë€e ,ÕY{Yd¼ˆ«Ö¸yY{ÕZÅYÂË{²À‡\¿cZ̸¼ŸÄf‹~³ÁY{€¯½ZŒ¿€—Zy½ZŒËY ķ‡¾ËYÕY{Yd¼ˆ«Õ{ÁÁ[{\¿ÁÕY{Yd¼//ˆ«µÁYĬ^—dˆaµYÁÕY€mY d‡YÃ|‹Z£M d‹Y{Y€]YՀƋ¦¸fz»ª—ZÀ»{½Y€v]ķ‡gY|uYcÁ€“Ä]ÃZ//‹Y¾¼“ÕÁ ÕZf‡Y{įd‡Y½Y€v]dˀË|»ÕZÅķ‡{ZnËY,½Y€v]Y¶^«ÕÁ€“cZ»Y|«YYÖ°Ë {‹Ö»gY|uYÄ^«€f»€Ì£g{YÂuÕZÅcZˆyŠÅZ¯ÁdˀË|» ՀƋcZ»|y½Z¼fyZ‡gY|uYÄ»Y{YYºË€¯•Z]Y{€Æ‹|Ë{Z] ՀƋcZ»|y½Z¼fyZ‡gY|uY¶v»{”uZ]ºË€¯•Z]Y{€Æ‹Ä^À//‹Á€Ÿ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Ä ‡ÂeYּƻ½YÁ{Y{€Æ‹Z‡Za…|ÀÆ»dˀË|»dveºË€¯•Z]€Æ//‹ÕY{€Æ‹ ºÌ¿YÂyÖ»YZÆ¿YYÖ°q¯Šz]ÔË}įd‡YÃ{Y{Y€«Z¯Âf‡{{Y€Æ‹Ö¿Y€¼Ÿ ֻ¼ŸÕZÅÄ¿Zz]Zf¯gY|uY Ä]{Á‚§YÁ{Y{€^yš§ZuÁ†³€¿¶³­ZaÄ¿Zz]Zf¯gY|uYÄ»Y{YYºË€¯•Z]Y{€Æ‹ ­ZaÄ¿Zz]Zf¯ÕZŀÌeÕ|À]ÂeZ»McZ̸¼Ÿ,ºË€¯•Z]ÕY{€Æ//‹Ö¿Y€¼ŸÁÂud¼Å ¶³­Zaֻ¼ŸÄ¿Zz]Zf¯½Z¼fyZ‡ÕZÆfˆaµYÁÕY€mYÁ֌¯ĤÌeÁÖÀÌqYÂË{Áš§Zu d‡YÃ|‹ÖËY€mY†³€¿ YÖ°Ë,€ÌyYÕZŵZ‡{ֻ¼ŸÄ¿Zz]Zf¯ÕZÅ{€¯Z¯Ä]ÃZ//‹Y¾¼“Z//‡Za…|ÀÆ» Á[Zf¯½YY|f//‡Á{Á½Y|À¼«ÔŸ[~mYÖ´Àŀ§ğ¼n»¾ËYÕZÅdË·ÁY¾Ë€eºÆ» ,֋Â»M,Ö´Àŀ§ÕZÅdÌ·Z §ÕY€]cZ¿Z°»Y½{Y{Y€«ZÌfyY{ÁÄ¿Zz]Zf¯Ä]Ö¿YÂz]Zf¯ {€¯½YÂÀŸ֟Z¼fmYÁ֋Á €Æ‹t˜‡{ÕY~³µÁ|mcZ̸¼ŸÄ»Y{Y ¾ËY{Á‚§YÁ{Y{€^y€Æ‹t˜‡€]Z »{ÕY~³µÁ|mcZ̸¼ŸÄ»Y{YYºË€¯•Z]Y{€Æ‹ d‹Y{|ÅYÂyÄ»Y{Y½ZÀr¼Å¦«Âe½Á|]s€— ‰ÔeZ]ºfŒÅČË|¿YÄq¯µÁY|mՂ˾f]cZ̸¼ŸÁ€»Yt^{Y{Ä»Y{YZ‡Za…|ÀÆ» |‹¹Zn¿YÖ¿Y€¼ŸÁÂuŠ°f¼uÕZÅÁ€Ì¿ Áºf¨Å½YZËÄq¯ÕY~´·Á|m,s€—¾Ì¼ÅÄ»Y{Y{d//‹Y{½ZÌ]ºË€¯•Z]Y{€Æ//‹ d‡YÃ|‹ÖËY€mY‚Ì¿ÄË|ÌuÁ­€Æ‹{ž«YÁ¹Â‡€Ë|£Äq¯ÕY~´·Á|m €Æ‹t˜‡ÕZƯZagY|uY Á¹Á{֘y­Za,½Z‡ZÀŒ]M­Za¹Á{Z§,¶¸»­ZagY|uYÄ»Y{YYºË€¯•Z]Y{€Æ‹ YÖ°Ë‚^‡ÕZ”§ÕZÅÄ¿Y€‡Ä ‡ÂeÁLZ¬eYd¨³Á{Y{€^yÖ·Z¼‹Õ|À]€¼¯{¹Â‡ d‡Z»ÕZÅdË·ÁY d¨³€Æ‹¾ËYcÔ°Œ»ÁY€mYd‡{{ÕZÅÄ»Z¿€]¾Ë€f¼Æ»tˀ//ŒeZ]Z‡Za…|ÀÆ» d¯ZŒ»YZÅs€—ÕY€mYÕY€]Zed‡Y½Y|¿Á€Æ‹Á¹{€»¾Ì]ÕYÁ|Ì»Y{ZnËYZ»{€°ËÁ ºË‹Y{Ây€]Ö¿Z´¼Å "½Y€ËY _[ _¦·Y Äf¨Å€Å" ŠËÂa ½YZ¯|¿Y d‡{ Y Ö¿Y{|« Ö»€´·{" [Zf¯ Y ÖËZ¼¿Á Z] į º‡Y€» ¾ËY ,¹ÔËY ÕY Ĭ˜À» [M d¯€‹ ֻ¼Ÿ –]YÁ ‰Y‚³ Ä] ¶»ZŸ ½Y€Ë|» Z] Á€Ì¿ €ËÁ ºÌ¬fˆ» •Z^eY Á †¿Y€¨À¯ ÂW|ËÁ c] ,{Â] ÃY€¼Å "ZÅ ÖÅY€¼Å Á ZÅ Ö°f‹{ Ö¿Z¼Ì¸‡ …|ÀÆ» ”u Z] Á ¹ÔËY ÕY|¿Zf‡Y Ö¿Z]‚Ì» Ä] ¹ÔËY ½Zf‡Y ©€] Á [M d À ¹ÔËY½Zf‡Y©€]Á[Md À ¶»ZŸ ½Y€Ë|» Á ÕY|¿Zf//‡Y Ö´ÀÅZ¼Å Á Ö¿Y€¼Ÿ ½ÁZ »,Y|¿Zf‡Y |‹Y‚³€] Ĭ˜À»[Md¯€‹¶»ZŸ€Ë|»|¼uYÂa…|ÀÆ»Y€Ë|¬es·µZ‡YZ]Á€Ì¿€ËÁº//‡Y€»¾ËY{ ¾ËYY€¼f‡YÁ" ½Y€ËY _[ _¦·Y _ Äf¨Å€Å #ŠËÂa " ¥Y|ÅYª¬ve{ÖÀˀ§MŠ¬¿ʇYÂ]ÕY {¼¿Ö¿Y{|«µZ‡µÁYļ̿{d¯€a€aÁ½Z]Zf‹d¯€u -|‹¹Zn¿Y€ÌyYÕZʼnZ]Ö´f§€³[M¹Á{ĸu€»{ €Æ‹Ö¿Y€v]•Z¬¿Ä]ÖeZ̸¼ŸÕÃ|]ÕZÅÁ€Ì¿ÁcY‚ÌÆneµZ‡Y ÃÖÀ̼y¹Z»Y|À] €Æ‹ÕÄf§€³[Mª—ZÀ»Ä]Ö¿Z‡{Y|»YÕÄ»Y{Y{½Zf‡Ây½Zf//‡YÕ{¿ZË{Á{ZÀ]¶¯ÃY{Y Ö´f§€³[Mž§Ä]cY‚ÌÆneÁÁ€Ì¿µZ‡YZ]{ÂycZ»|y¹Á{ĸu€»{ÃÖÀ̼y¹Z»Y|À] dyY{€a‚ÌyÄi{Zu•Z¬¿{ ¹Z»Y|À]Õ{Zf«YÄËÁĬ˜À»€Ë|»Á½Zf‡Ây½Zf‡YÕ{¿ZË{Á{ZÀ]¶¯€Ë|»†Ë{µ{ZŸ ½ZÌ]ÃÖÀ̼y¹Z»Y|À]½Y|¿Á€Æ‹Ä]¶¯ÃY{Y¾ËYÖ¿Z‡{Y|»Y¹ÁY|eÄ]ÃZ//‹YZ]ÃÖÀ̼y \m»Ö¸^«d]¿ÕZʼnZ]|//À¿Z¼ÅįÃZ»}M€yYÁY{€ÌyYÕZ//ʼnZ]µZ^¿{Ä]d//‹Y{ ,½Zf‡€Æ‹½Y€v]{Zf‡Ö´ÀÅZ¼ÅZ],|‹ÃÖÀ̼y¹Z»Y|À]€Æ‹µZÀ»Á€]Z »{Ö´f§€³[M ÕY€]ÖeZ̸¼ŸÕÃ|]ÕZÅÁ€Ì¿ÃY€¼ÅÄ]cYÁY{YÁcY‚ÌÆneÁÃ{€¯ÖËZ//‡ZÀ‹YÖ¿Y€v]•Z¬¿ {€¯¶Ìˆ³cZ̸¼ŸÕÄÀvdˀË|» ÁcÓZeYÃY€¼ÅÄ]Ö«€]Š¯¦¯`¼aÃZ´f‡{®ËÁ¾Ì]Á`¼aÃZ´f‡{Á{Y€¬f‡Y,†Ë{ ¾Ë€eZ]YÖeZ̸¼ŸÕZÅÁ€Ì¿ÄÀv{d«Á¹Z¼e”uÁÖ¿Y€v]ʬ¿|Àq{ėÂ]€»¹Y· {€¯½YÂÀŸ€ÌyYÖ¿Z‡{Y|»Y{¶¯ÃY{Y¾ËYcZ»Y|«Y º‡Â»{ÄËÁÄ]µZ‡µÂ§¹Z¼e{½Zf‡Ây½Zf‡YÕ{¿ZË{Á{ZÀ]¶¯ÃY{Y{‹Ö»ÁM{ZË ÕZÅÁ€Ì¿ÁcZ¿Z°»Y,‚Ì»MY|ŒÅÕZÅÖÀÌ]ŠÌaÁÕÂmdÌ “ÁÄf‡ÂÌaŠËZaZ]ÕÂmcZ¼ËÔ»Z¿ |Å{Ö»Y€«‰Z]Ã{Z»Md·Zu{{ZŽY€v]Z]ĸ]Z¬»Á¹Z´ÀÅÄ]”uÕY€]ÕY€]Y{Ây |‹¹Zn¿YÁ€Ì¿€ËÁ”uZ] ½Y€ËY_[_¦·Y_Äf¨Å€Å ŠËÂa Äf¨Å ¾Ì»Â‡ Á և { Ö¿Y{|« Á ZÅÖ»€´·{" [Zf¯ ,½Y€//ËY_[_¦·Y_Äf¨Å€Å" ŠËÂa ½YZ¯|¿Y d//‡{ Y ¶Ì¸ne º//‡Y€» { |‹ ÖËZ¼¿Á Á€Ì¿ cYÁ Ղ¯€» ½Z¼fyZ‡ { Á€Ì¿ €ËÁ ”u Z] "ZÅÖÅY€¼Å Ö·ZŸcZ»Z¬»cYZƛY[Zf¯¾ËY{,½Zf‡{€¯ÕYĬ˜À»[Md¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ÁՂËÄ»Z¿€]µZ‡¹Á{ļ̿{į½Y€ËY_[_¦·Y_Äf¨ÅÖ¸»ŠËÂaÂy{Â//Œ¯ d‡Y€mYµZu{‚Ì¿ÕZmµZ‡{½MÄ ‡ÂeZ]įÃ|»M|‹Y‚³€] ½Y€ËY¹{€»ÕZÅÄËZ»€‡Z]įd‡YÖËZÅÄf//‹Y{Âv»€]֟Z¼fmYÕ´f¨³[Zf¯¾ËYÕYÂfv» ÕZÅ{ÁZf‡{,Â̴¿Yª¸yÁÖÀˀ§M|Ì»Y¥|ÅZ]Zed‡YÃ|‹ÖuY€—ÁÃ|»Md‡{Ä]ֻԇY Ä]½MªË€—Y©€]Á[Md À{½Y€ËYÖ»Ô//‡YÕÂƼm¹Zœ¿Á¹{€»‚Ì»MZzf§Y {‹Ö§€ »¹{€» €]Z°¼ÅÖf·Á{€Ì£ÁÖf·Á{ÕZÅŠz]½Y€´‹Ôeğ¼n»ÁÁ€Ì¿cYÁ‰Ôe,…Z‡Y¾ËY€] {Äf¨Å€ÅÃZ»c|»{[¸˜»ÖÅ|¿Z»Z‡Á…€f‡{{cZ¿Z°»YÖ»Z¼el̈]Z]įÃ{Â]¾ËY µÂv»Ze|¼Ÿį½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å€]¢·Z]ÕZ^fŸYZ]s€—Z0 ŸÂ¼n»½Y€ËYYÕYċ³ |¿Z‡€]ÕY{€]ÀÆ]Ä]Yd‡Y|Ì»YÁ€Ì]|ed·Á{{Ã|‹¹Zn¿YcZ»Y|«YÁZÅՂËÄ»Z¿€] ½Y€ËY_[_¦·Y_Äf¨Å€Å# ŠËÂa ½ÓZ § Á ½YZ¯|¿Yd‡{Yº‡Y€»¾ËY½ZËZa{½ZÌ¿Z¯{Y€f¯{ {€¯¶Ì¸ne†¿Y€¨À¯ÂW|ËÁªË€—YŒ¯t˜‡{ ©€]Á[Md Àğ¼n»,½Y€ËY_[_¦·Y_Äf¨Å€Å# ŠËÂa ÕY€mY hv] {d‡Y€¯}Ä]¹Ó {¼¿d§ZË{Œ¯t˜‡{YµÁYÄ^eµZ‡{½Zf‡{€¯½Zf‡Y ½Zf‡Ây½Zfˆ]Ze{©€]¥€»º¯ÖÀ̯€fŒ»‰Y{Za Ä]d¨³½Zf‡ÂyÕYĬ˜À»©€]d¯€‹|»M{µÂÁÁ¾Ì¯€fŒ»cZ»|y€f§{€Ë|»½Zf‡Ây ,|¿{Â]Ã{€¯ÕZ°¼Åd¯€‹¾ËYZ]½Zfˆ]ZeZ]®Ìa{©€]¥€»ŠÅZ¯{įÖÀ̯€fŒ» |‹dyY{€a‰Y{ZaµZË{Z̸̻ Z]ÖË´z‡ZaÕZÅÄ»Z¿€]{½Zf‡ÂyÕYĬ˜À»©€]­€f//Œ»{€¯½ZÌ]Ö¿Z»g€»Â̯ ,{Â]Ã|‹Z‡€§d«Z—Á¹€³½Zf//ˆ]ZeZ]®ÌaY‚Ì»Mª§Â»Â^ŸÄ]€nÀ»į½Zf//ˆ]Ze dyY{€aZŶ¼ ·YÂf‡{…Z‡Y€]ÕZ°¼Å‰Y{ZaÖf À­€fŒ»Ä]į|¿YÄf‹Y{ÕZ°¼Å |‹ ¶^«µZ‡Ä]d^ˆ¿d¯€‹¾ËY¾Ì¯€fŒ»Ä]Ã|‹dyY{€aÕZ°¼Å‰Y{Za½Y‚̻İÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ÕÂv¿Ä]Ã|‹dyY{€a‰Y{Za¾Ì¯€fŒ»¾ËYYÖy€]ÕY€]{Á‚§Y,d‡YÄf‹Y{|‹|{ ‰Y{ZaÖ¬]Z»,­€fŒ»ÃZ»€Æ»ÃÁ{Ö§€»©€][Zˆve¢·Z^»¶»Z¯Äˈe€]ÃÁԟįÃ{Â] {{€³Ö»µZ¼ŸYÕ| ]ÕZÅÃÁ{{ ¾ËY€]{Y{Ä»Y{Y½Zf‡ÂyÕYĬ˜À»©€]d¯€‹|»M{µÂÁÁ¾Ì¯€fŒ»cZ»|y€f§{€Ë|» |Ì·Âe,Ö§€»©€]½Z´ËYÄÀ˂ÅZ]ÃZ»¾Ë|Àq,µZ‡¹Á{ļ̿{Z°¼Å¾Ì¯€fŒ»YÖy€]…Z‡Y {€¯|ÀÅYÂyµÂv» ®Ìa{ÕZ°¼ÅÄ»Z¿ª§YÂeÕZ”»YÄ]€“ZuÕZmµZ‡{įÖÀ̯€fŒ»{€¯tˀeÖ¿Z» ,|¿Z¼Ë{€œ¿YÁ|{{Y| e€œ¿Y,½MY¶^«µZ‡Ä]d^ˆ¿|¿{Â]Ã|‹µZ‡Z] ¾ËY{¾Ì¯€fŒ»Õ‡YÃ|‹¹Zn¿YÕZÅÕZ°¼ÅYÖ¿Y{|«Z]ÕÁ d‡YÄf‹Y{|‹|{ Ö»Z“Z¬ed¯€‹¾Ì¯€fŒ»€ËZ‡Á¾Ì¯€fŒ»¾ËYY‚Ì¿½Zf//ˆ]ZeÕY€]{€¯|̯Ze,s€— |À‹Z]Äf‹Y{Z]®ÌaYd̬§Â»Â^ŸœÀ»Ä]{ÂyZ]ŠÅZ¯dÆm{¹ÓÕZ°¼ÅįºÌÀ¯ ½Y€ËY – [ – ¦·Y Äf¨Å€ÅŠËÂa½YZ¯|¿Yd‡{YÖ¿Y{|« ½Zn¿ÕY|¿Zf‡Y¶v»{ ½Y€ËY – [ – ¦·Y Äf¨Å €Å ŠËÂa ½YZ¯|¿Y d‡{ Y Ö¿Y{|« º‡Y€» cÄ]įº‡Y€»¾ËY{½Zn¿ÕYĬ˜À»©€]d¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] |‹Y‚³€] ÃÁ€aÂy{Á€Ì¿€ËÁ|‹Y‚³€]Œ¯€‡Y€‡ÕZÆ¿Zf‡Y{½Z»‚¼Åֈ¿Y€¨À¯ÂW|ËÁ Ö¿Y€Àz‡Œ¯Ä ‡ÂeÕZf‡Y{Á€Ì¿cYÁcZ»Y|«YÁ½Y€ËY_[_¦·Y_Äf¨Å€ÅŠËÂaÕZÅ {½Zn¿ÕYĬ˜À»©€]d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|»ÕZʼnÔeÁcZ¼uYº//‡Y€»Ä»Y{Y{Á{€¯ ¾Ì¼Å{ |‹Ö¿Y{|«Á€Ì¿€ËÁ…Zb‡s·Y|ÅYZ]½Y€ËY [ ¦·YŠËÂa¥Y|ÅYª¬vedÆm ¢Ë{Ö]ÕZƋÔeÁcZ¼uYÖ»ZÌaZŒf¿YZ]½Zn¿ÕYĬ˜À»©€]d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»Zf‡Y ½ZËZa{ {€¯€°ŒeÁ€Ë|¬e|¿{Â]µZ §ŠËÂaÕZÅÃÁ€aÕY{€]ÀÆ]Á¶Ì¼°e{įÖ¿YZ°¼Å ŠËÂa Ây { [Zf¯ ¾ËY { |‹ÖËZ¼¿ÁZÅÖÅY€¼ÅÁZÅÖ»€´·{[Zf¯Yº//‡Y€»¾ËY µZ‡ ¹Á{ ļ̿ { į ½Y€ËY_[_¦·Y_Äf¨Å€Å Ö¸» ŠËÂa :d‡Y Ã|»M ½Y€ËY_[_¦·Y_Äf¨Å€Å Õ´f¨³ d‡Y€mY µZu { ‚Ì¿ ÕZm µZ‡ { ½M Ä ‡Âe Z] ,Ä»Y{Y { Á |‹ Y‚³€] Á ՂË Ä»Z¿€] ÖuY€— Á |¿Y Ã|»M d‡{ Ä] ½Y€ËY ½Z»{€» ÕZÅ ÄËZ»€‡ Z] į d‡Y ÖËZÅ Äf‹Y{ Âv» €] ֟Z¼fmY ÕÂƼm¹Zœ¿Á¹{€»‚Ì»MZzf§YÕZÅ{ÁZf‡{,Â̴¿Yª¸yÁ ÖÀˀ§M|Ì»Y ¥|Å Z] Ze d‡Y Ã|‹ {‹Ö§€ »¹{€»Ä]½MªË€—Y©€]Á[Md À{½Y€ËYֻԇY ½Y€ËY[¦·YÄf¨Å€ÅŠËÂa½YZ¯|¿Yd‡{YÖ¿Y{|«º‡Y€»{ ©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€‹¶»ZŸ€Ë|»Ä]Á€Ì¿€ËÁ€Ë|¬es· |‹Z˜ŸY½ZÀ¼‡½Zf‡Y Á€Ì¿ €ËÁ €Ë|¬e s· ,½Y€ËY -[-¦·Y–Äf¨Å€Å #ŠËÂa ½YZ¯|¿Y d//‡{ Y Ö¿Y{|« º‡Y€» { ½YZ¯|¿Y d‡{ Y Ö¿Y{|« º‡Y€» . |‹ Z˜ŸY ½ZÀ¼‡ ½Zf‡Y ÕÁ€Ì¿ žËÂe d¯€//‹ ¶»ZŸ€Ë|» Ä] ,Á€Ì¿ €ËÁ ”u Z] ,½Y€ËY -[ -¦·Y –Äf¨Å€Å # ŠËÂa \·Z« { ©€] Á [M d À ÕZŠÃÁ€a ½Y€Ë|» Á Äm{Â] Á Ä»Z¿€] ½Z»Z‡ ÕZ‡Á , Œ¯ ÕZÅ ÕY|¿Zf‡Y ¾Ì¿ÁZ » Y ÕZ¼‹ ,½YY|¿Zf‡Y Ö¿Y€¼Ÿ »Y Ö´ÀÅZ¼Å ½ÁZ » Á Y‚³€] ֈ¿Y€¨À¯ ÂW|ËÁ c Ä] ,ZÅ ½Zf‡Y ©€] Á [M d À ”u º‡Y€» ¾ËY { ՁZn» c Ä] ½ZÀ¼‡ ½Zf‡Y ©€] Á [M d À ¶»ZŸ ½Y€Ë|»Á ÕY|¿Zf‡Y Y ÖËZ¼¿Á Á "½Y€ËY [ ¦·Y Äf¨Å€Å" ŠËÂa ½YZ¯|¿Y d‡{ Y ¶Ì¸ne ¾ÌWM { : d‡Y ÖÀf¨³ .|Àf§ZË ½ZÀ¼‡ ÕY|¿Zf‡Y €i¯ cZˆ¸m ¾·Z‡ Y Հːe •Z^eY { į " ZÅ ÖÅY€¼Å Á ZÅ Ö»€´·{ " [Zf¯ Á€Ì¿ cYÁ Ö·ZŸ ¹Z¬» €Ë|¬e s· Á Ã{ÁM ¶¼Ÿ Ä] ¶Ì¸ne ½ZÀ¼‡ Y|¿Zf‡Y Y Á€Ì¿ €ËÁ ,|‹ ¹Zn¿Y Š¬¿ ÕZ¨ËY …Za Ä] ÕY|¿Zf‡Y Ö¿Y€¼Ÿ »Y Ö´ÀÅZ¼Å ½ÁZ » ,Հz§ Õ‡ Y ėÂ]€» †Ë|Àe Á { .|‹ ÄWYY d¯€‹ ¾ËY ¶»ZŸ€Ë|» Ä] ,ÃZ‹Y{» ŠËÂa { ½ZÀ¼‡ ½Zf‡Y ©€] žËÂe d¯€‹€i» ¶»ZŸ€Ë|» Ã{Y Õ‡» |¼v» |̇ Ä] [Z˜y , Á€Ì¿ €ËÁ ½ZÌ¿Z¯{Y Z“ €Ë|¬e s· ¾f» Y ֌z] Ö·ZŸ [ZÀm €i» ÖÀˀ§M Š¬¿ ʇYÁ Ä] " : d‡Y Ã|»M ½ZÀ¼‡ ½Zf‡Y ©€] ÕÁ€Ì¿ žËÂe d¯€//‹ Y€¼f‡YÄ]€œ¿ÁµZ//‡¹Á{ļ̿{½Y€ËY -[–¦·Y –Äf¨Å€Å #ŠËÂa ¥Y|ÅY ª¬ve { ŠËÂ//a ¾ËY { ½Ze|À¼‹YŠ¬¿Ád¯ZŒ»Y,µZ‡{d¯€]€aÁ½Z]Zf‹d¯€u¾ËY , "|Ì·Âe ŠÆm" µZ‡ { ŠËÂa ¾ËY Y Ã|¿Z¼Ì«Z] ÕZÅ Äf¨Å { {Y{ ªiYÁ LZm. |ËZ¼¿ Ö» Ö¿Y{|///« ½ZÀ—¼Š©€] Á [M ¾Ì»Ze dÆm { Y {Ây ֟Zˆ» Ö»Z¼e, ŠÌa Y ŠÌ] Â̴¿Y Á ‹ Z] ½ZÀr¼Å ." d§€³ |ÌÅYÂy Z¯ Ä] ¦Ë€‹ ¹{€» €fŒÌ] Äq€Å dËZ“ \ˆ¯ Á ‚Ë‚Ÿ صفحه 7 Õ{Ä^ÀŒnÀa €^»Z‡{ µÁÓYÕ{Z¼m ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ €^y |ÀfˆŒ¿\¬Ÿd¨¿Áԗ |‹ÖËY€mY¿cZne\ ‹½Z³ÁZ¿‚ÌÆne¹Á{ĸu€» ZÅÖfË{»Z¯d¼Ì«|‹Ä]ֈ̸´¿Y|Ë|m…Á€ËÁdˆËY d¯€‹Ö¿Zf‡Y\ //‹ZÌ¿{»½Z³ÁZ¿¾Ì»Ze¹Á{¹Z³ …ZaÁ„aÃZ´f‡{¶ËÂveÁ|ˀyZ]¿cZneļÌ] |̇ÖeZ̸¼Ÿĸu€»Ä]€f»Â¸Ì¯€¨ d¯€‹Ö¿Z»Z‡Ä ‡Âe½ÁZ »-ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] Հf//Œ»€»YÄ]Õ|mÄmÂe€]|̯ZeZ],¿cZneļÌ] Y½YY~³ļÌ]½P//‹{Ö¿Z//‡d»|yd¨³ÕY|» €fŒÌ]Äq€ÅdËZ¼uZ]įÃ{Â]¿cZneևZ‡YµÂY Á€fÆ]d¯€‹¶À‡€aÕ‡YÕYļÌ]cZ»|y,\ ‹Y |‹|ÅYÂyÄWYY½ZˀfŒ»Ä]€e[¸˜» Âf‡{\ˆu€]Zf//‡Y¾ËY{,Ö»Ô£ºÌÅY€]YÄf¨³Ä] ‚ÌÆne¹Á{ĸu€»,¿cZneļÌ]d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» ÖËY€mYĸu€»Ä]ÁÄ//f§€³Y€«Z¯Âf//‡{{½Z³ÁZ¿ |̇ ¿cZneļÌ]d¯€‹\ ‹YÖ¿Z^ÌfŒaÁdËZ¼u,ÕÁ {»cZ¿Z°»Y¾Ì»Zed¨³ÁÃ{€¯¹ÔŸY€¼fˆ»Ö»Y|«YY ¾ËÁ|e¥Y|ÅYÄ]ZÆ¿MÖ]ZÌf‡{{,Œ¯€‡Y€‡\ ‹ZÌ¿ €i»Z̈]Հ»Y€œ¿{»Õ¨e€aª¬veÁd¯€‹Ã|‹ {,Ö¸»|Ì·ÂeYdËZ¼u¥|ÅZ],Ö»Ô£Äf¨³Ä] d‡Y ÕY|ˀy…ZaÁ„aÃZ´f‡{‚Ì¿s€—¾ËYµÁYĸu€» d‡YÃ|‹Œ¯€‡Y€‡\ ‹¶ËÂveÁ d§Ö»Zœf¿YįÖ·Zu{ {º//Æ]YÖ¸^«cÓ{Z » {ÕÓ{{Z̸̻Ö·Z»­€v»Äf//ˆ]\ːeZ] ÕZŁY€ËZ‡Ä]d^//ˆ¿Ó{‰YŠÅZ¯Z],Z°Ë€»M ,{‹¶Ë|^eZÅÖfË{»Z¯d¼Ì«­€v»Âe»Ä]€^f » ¾ËYÂ̋YÖ¿ZÀ̼—YZ¿ÄËZ‡{Õ{Zf«YºÆ»©Z¨eY¾ËY d§¾Ì]Y|Ë|mÕZ¼Ì] ,d‡YÃ|‹dˬeÓ{w€¿į¾ËY¶Ì·{Ä]Z°Ë€»M{ µZ¼fuY¾ËYÁ|À¯ÖÀ̌¿\¬Ÿԗd¼Ì«Ze|‹\m» ԗ½Âr¼ÅZÅÖfË{»Z¯€´Ë{d¼Ì«į{Y{{Â//mÁ Õ¸]Zeįd‡YՁÁÁ{¾ÌÀr¼Å {€Ì´]֌ÅZ¯|¿Á Z£M‚»€«d‡|°ËY{ÂyZ¯Ö¿ZÆmÕZÅ…Â]YZ] |¿YÃ{€¯ Á¾Ì·ÁYd¨¿,Z//ÅÖfË{»Z¯¾Ì]{€//“ZuµZu{ Ä]€“…Á€ËÁ¾//ËYYįd//‡YÖfË{»Z¯¾Ë€f¼Æ» d‡YÃ{Ây YՀ̳¸mÕY€//]Ö]ÂycZ»Y|«Y‚Ì¿Z»Â//Œ¯{ Ád‡YÄf§€³cŒ¯Ä]ֈ̸´¿Y…Á€ËÁ¾ËY †Ì¸´¿YÕÁÄ]ºÌ¬fˆ»ÕZŁYÁ€aÕY€]ÖËYÂÅÕZŁ€» ¹Zn¿Y†Ì¸´¿YÄ]ՁYÁ€a‚Ì¿½Y€ËY¥€—YÁ|‹Äfˆ] ,ZÅÖfË{»Z¯w€¿½|‹Ö·Á‚¿c{ {Â//‹Ö¼¿ |ÅYÂy€ÌiZeÂ“»¾ËYY‚Ì¿½Y€ËYÕÓZ¯…ÂËYZ] Ö·Á‚¿‚Ì¿½Z»Œ¯ÕÓZ¯…Â]ÕZÅd¼Ì«Ád§€³ |‹|ÅYÂy |‹Õ|»€‡,Œ¯ÕYħ€uÖÀ§‰Â»M½Z»Z‡ ÕYħ€uÖÀ§‰Â»M½Z»Z‡Á|»€‡ļÌ]½ZÌ»ļÌ]{Y{Y€« |‹Z”»YŒ¯ ÕZ°¼Å{Y{Y€«,|»€//‡ļÌ]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ,|»€‡ļÌ]ÁŒ¯ÕYħ€uÖÀ§‰Â»M½Z»Z‡­€fŒ» ½ÁZ »ՁÁ€Ì§¾Ì//ˆuÁ\eZ¯Ö^fn»€f¯{”uZ] ÕYħ€uÖÀ§‰Â»M½Z»Z//‡ž]ZÀ»ÁdˀË|»Ä ‡Âe ,g{YÂu,Ö//¸Ì¼°e½Z»{ÕZÆƼÌ]ÁÂu{,Â//Œ¯ Á½YÂ»MZ¯Ö¿|»dÌ·ÂXˆ»ļÌ]ÁÁ{Ây,Ձ‡ŠeM |̇¥€—Á{ÕZ”»YÄ],½Z»Z‡¾ËY½ZÀ¯Z¯ {€^ŒÌa{€fŒÌ]¹Znˆ¿YÁÖ´ÀÅZ¼ÅdÆm,œÀ»¾Ì¼ÅÄ] ÁÀË|»cZÌņÌW”uZ]ÕYĈ¸m{,{Y{Y€«¾ËY ÁdˀË|»Ä ‡Âe½ÁZ »Á|»€‡ļÌ]½Y€Ë|»YÖ ¼m ¹ÓÕZÅÖ´ÀÅZ¼Å,ÕYħ€uÖÀ§‰Â»M½Z»Z‡ž]ZÀ» •Z^eY{\eZ¯€f¯{Á|‹¹Zn¿Y{Y{Y€«¾ËYÂy{ ÖeZv̓Âe,½Z»Z‡¾ËYÖ¿Zf‡Y½Y€Ë|»Z]†¿Y€¨À¯ÂW|ËÁ {€¯ÄWYY|»€‡ļÌ]ÕZÅŠ‹ÂaÂy{Y {,Ä//ˆ¸m¾ËY{,|»€//‡ļÌ]ÀË|»cZ//ÌņÌW Á{Y{Y€«Á€//‹YÃ|//‹ÄWYYcZ»|y|¿ÁÂy Z]Á{Y{Ä//WYYÖeZv̓Âe,ÕZ°¼Å‰€f//ˆ³ÕZÅÃY ½Z»{ָ̼°eļÌ]Z]–^e€»huZ^»Ä]½Y€“Zu”u |‹ÄfyY{€a ÁÕYħ€uÁÖÀ§½Z»Z//‡Z]ÕZ°¼Åd¨³\eZ¯€f¯{ d‡Z»Zzf§YÄËZ»,½Z»Z‡¾ËY½ZÀ¯Z¯Ä]Ö¿Z‡d»|y ÁÄ]cZ»|y,Á€ŒÌaļÌ]®Ë½YÂÀŸÄ]|»€//‡ļÌ]Á ºËYÁ|Ì»Yį|À¯Ö»ÄWYY{Ây½ZˀfŒ»Ä]YÖ^//‡ZÀ»Á ºÌÀ¯\¸mY½Z»Z‡½ZÀ¯Z¯dËZ“ |‹€]Y€] "ÁZz]" ºÆ‡€Å{‡ ½Y€Æe…Â]ʻ¼ŸÉZ¼¿ Y|¬» ŽyZ‹     ¶¯ŽyZ‹   €Ì̤e €Ì̤e ½Y€Æe…Â]{¶¯ŽyZ‹Z]µÂaɀ³Y{‡|¿ÁĈËZ¬» ¶¯ŽyZ‹ ºÆ‡½Â̸̻ cÔ»Z »ºnu  ½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å€]{Á|u{‚Ì¿ÃZ»}M½ZËZaZ//e …Â]Y€§Á…Â]{ZÆf¯€//‹¹ZƇÄÌ·ÁYē€ŸÄ] Ö»½ZŒ¿և€]Zf‡Y¾Ì¼Å{ d//‹Y{ZfyY ÕY~³ÄËZ»€//‡ÕZÅ©Á|À‰YŠËY‚§Yį|Å{ YŠÌ]µZ‡ÕY|f]YÄ]d^ˆ¿,ÄËZ»€//‡YZ]{µZ § d‡YÃ{Â]½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å ͘й cÔ»Z »{Y| e µZË{Z̸̻ cÔ»Z »‰Y   ¤·Y†Ì¸´¿YÄ]{ÂyÕZŁYÁ€aZÅÂ//Œ¯€j¯YZ^ˀ¬e Ó{ŽyZ‹,Ó{Ä]d^ˆ¿|¿Âa‰Yd§YZ]Á|¿{€¯ YÕZ̈]įÖ^ÌnŸ€^y {€¯|‹|{ {Á|u ZÅ®¿Z]ŽyZ‹ ÕZÅd¯€‹ÄËZ»€‡ŠËY‚§Y,¹ZŸÖ»ZƇÕZÅd¯€‹ ŠËY‚§Y,Ö]ZˁY|//Ë|ne{YZ»‚mÄ]¹ZŸÖ»ZÆ//‡ Ö]ZˁY|Ë|ne¶v»Y¹ZŸÖ»ZƇÕZÆf¯€‹ÄËZ»€‡ Y…Â]Y€§Á…Â]{ZÅd¯€‹¹ZƇÄÌ·ÁYē€ŸÁ {Â]ZÅÂv»¾Ë€eÖ¸Y ¾ËY{d‹Y{Y€]Y…Â]Ö·ZŸÕYÂ//‹Õ´Àz‡ ÄËZ»€//‡ŠËY‚§YÄ]½Z»Âe{Z̸̻ÁY‚ŽZÌ» Ö]ZˁY|Ë|ne{YZ»‚mÄ]¹ZŸÖ»ZƇÕZÅd¯€‹ ÄËZ»€//‡ŠËY‚§YÄ]‚Ì¿½Z»Âe{Z̸̻ÁY‚ÅÁ Ö]ZˁY|Ë|ne{YZ»¶v»Y¹ZŸÖ»ZƇÕZÅd¯€‹ ÕZmµZ‡ÕY|f]YY¾ÌÀr¼Å d‡YÄf§ZˍZfyY Ê·Z»ÉZÅŽyZ‹ž¼m {Y{€^y†¸n»Õ{Zf«Y½Â̼̈¯†ÌW ÄÌWZ”«ëÄ]d·Y|Ÿ¹ZƇZ]–^e€»cZ¨¸zeZmY    ͘й Ͳ͘й Ͳ͘й  ½ÁºÅ¶¯ŽyZ‹ Ͳ͘й Ͳ͘й Ͳ͘й ÄËZ¼¿ €Ì̤e Y|¬» ŽyZ‹¹Z¿    ZÅ®¿Z]ŽyZ‹     Ê·Z»ŽyZ‹    €Ì̤e   ZÅÉY~³ÄËZ»€‡ŽyZ‹  ²À˂̷Ê·Z»€ËZ‡ŽyZ‹    …Â]¶¯ŽyZ‹ ½Y€Æe…Â]ºÆ»ÉZÅŽyZ‹dÌ “Á €Ì̤e €Ì̤e Y|¬» ŽyZ‹    ±‚]d¯€‹ŽyZ‹ d¼Ì«€Ì̤e ĸ»Z »¶]Z«ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À¾Ë€eÃ{Z]€a Äf‹~³Äf¨Å{  †¿ÁY À¬¿ ,|Àf‹Y{YÖÅ{Z]¾Ë€fŒÌ]įÖ«YÁY½ZÌ»Y,Â]Y€ËYÄ¿Z»Z‡ÕZʼnY‚³Ä]ÄmÂeZ] {Y{ŽÌze{ÂyÄ]ÖÅ|] ®ËµÂ—{d]Zi|»M{Z]ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À¾Ë€eÃ{Z]€aÄf¨Å¾ËYÄ^À‹lÀa{ †¿ÁY ¾ÌeÔa ºÌ¼ec{įÖÀ »¾ËYÄ] {Â]Y{Ây€]©YÁYÄ̬]Ä]d^ˆ¿Հe\‡ZÀ»Ö³|¿Â‹|¬¿Y{ZmY©YÁY ‚Ë€³®ˆË½YY~³ÄËZ»€‡ÕY€]d]Zi|»M{Z]ÕZÅ©Á|À ºÌÀ¯Ö»և€]YÄf‹~³ÃZ»  ¹Á{YZ]ŽyZ‹    d ÀŽyZ‹ |ËZ¼¿ĸ»Z »Y½MÖ³{Z‡Ä]ÁÃZe¯½Z»{|¿YÂf],‰Á€§Á|ˀyÄ]Y~³ÄËZ»€‡ Ê¿ZÆmÉZÅYZ]{Êf ÀcY‚¸§d¼Ì«       ½ÁºÅd¼Ì«ŽyZ‹ €Ì̤e d¼Ì«€Ì̤e Ó{ d¼Ì« Ä·{Z^»|uYÁ ‚¸§¹Z¿     d¯€‹d¼Ì«ŽyZ‹    Ê¿Á|¿Âa †»    ʋY Ê¿Ád¼Ì«ŽyZ‹    ®Ë€f»¾e {Ó§    ®Ë€f»¾e d·Z^¯    ®Ë€f»¾e ÉÁ    ®Ë€f»¾e ¾ÅM²À‡     ¶¯ŽyZ‹     ½ÁºÅ¶¯ŽyZ‹    €f·Z §d¯€‹ŽyZ‹ ½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ»Z¼Ì¿Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« ՁYÕZÅÄ·YÂu Ê´f¨Å  ¶^«ÉZ¯Á Ê´f¨Å YÂ¿ ‰Á€§  ¶^«ÉZ¯Á |ˀy ‰Á€§ ƒÁ€¿½Á€¯    |ÀÅÄÌaÁ       ½ZÌ¿Y€ËY¾Ë€§MZ^fŸY 2.35 €^·Y­€fŒ» 2.33 €i¯ÖeM½Z»M 2.3 ՁÁZŒ¯®¿Z]ÕY‚³Z¯º°Ë  †Ì¸´¿Y|¿Âa  †Ë‡®¿Y€§  |W‡½Á€¯  ƒÁ€¿½Á€¯ |ÀÅÄÌaÁ ¾aYƒ¾Ë|°Ë    Z°Ë€»MÓ{ Y{Z¿Z¯Ó{     Y{Z¿Z¯Ó{ Ä̇Á¶]Á   ©Y€ŸZÀË{| ZÌ·Y€f‡YÓ{ Ê]ÂÀmÀ¯½ÁÁY‚Å ½ZnËZ]}McZÀ»   Ä̇Á¶]Á Äf‹~³µZ‡{  ©Y€ŸZÀË{|     ZÌ·Y€f‡YÓ{   Ê]ÂÀmÀ¯½ÁÁY‚Å  ½ZnËZ]}McZÀ» ÖÅ|]YZ]cÔ»Z »cZŸÔ—Y d//‡YÃ{Â]µZË{Z̸̻ ÖÅ|]YZ]‰Y¶¯,ÖÅ|]YZ]{ÃZ»Õ{cÔ»Z »{ d¼Ì«ŠËY‚§Y¾Ë€fŒÌ] d//‡YÃ{Â]µZË{Z̸̻Á€»YYZ]{ÖÅ|]©YÁYcÔ»Z »‰Y,¾ÌÀr¼Å Ä]ÁµZË d¼Ì«Z]Z^d¨¿Z^ʇ|ÀÆ»ÃZmYÄ]•Â]€»Äf‹~³ÖeÔ»Z »ÁÄ]d^ˆ¿ d¯ZŒ»YÄf‹~³ÖeÔ»Z »ÁÄ]d^ˆ¿d¼Ì«ŠÅZ¯¾Ë€fŒÌ],¾ÌÀr¼Å d//‡YÃ{Â]|{½Y‚Ì» d‹Y{|{Z^ˀ¬e½Y‚Ì»Z]ÁµZË d¼Ì«Z]‚Ë€^e‚Ë€^eÉY{€Æ‹ d^ˆ¿cY€Ì̤e Á¾Ì¼ÅÄ]  {YÁÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|ÀÄ]µZË{Z̸̻Ž·Zy—Ä]ZŸÂ¼n» Ä^À//‹Á{Á{ ÄËZ»€‡kÁ€yÁµZË{Z̸̻Á¾ËY{ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À¶¯Ä]ÄËZ»€‡{ÁÁ |//‹ ÕZÅ©Á|ÀYŠÌ]½ZÌ»¾ËY{ d‡YÃ|‹{YÁZŽMÄ]µZË{Z̸̻Ž·Zy—Ä]ÁÃ{Â]µZË{Z̸̻ µZË{Z̸̻Z]į|¿{Â]d]Zi|»M{Z]ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À¾ËY,–¸fz»ÁÖ»ZƇÕY~³ÄËZ»€‡ {ÁÁŽ·ZyÁ|¿{€¯d^iÁ¾ËY{Y|¬¿ÃÂmÁ½Zˀm¾Ë€f//ŒÌ],ÖmÁ€yµZË{Z̸̻ÁÕ{ÁÁ ÁµZË{Z̸̻kÁ€yŽ·ZyÖ»ZƇÕZÅ©Á|À d‡YÃ{Â]µZË{Z̸̻ZÅ©Á|À¾ËYÄ]ÄËZ»€‡ xËZe¾ËY{ZÅ©Á|À¶¯|¬¿½ZˀmĈËZ¬»Z] |¿YÃ{Â]ÁÄ]ÁµZË{Z̸̻{ÁÁŽ·ZyZ]‚Ì¿–¸fz» {xËZe¾Ì¼Åd^ˆ¿Ä]ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|ÀÂ¼n»{įd§ZË{½YÂeÖ»,Äf‹~³µZ‡{Á¾Ì¼ÅZ] Ä]¾ÌÀr¼Å d‡YÃ|‹Ã{Á‚§Y½Z‹ÄËZ»€‡ÖmÁ€yÄ]|{¾ÌÀr¼ÅÁÕ{ÁÁÄ]|{,Äf‹~³µZ‡ |¿YÄf‹Y{Äf‹~³µZ‡{xËZe¾Ì¼ÅÄ]d^ˆ¿ՀfŒÌ]|¬¿½Zˀm|{Ž·Zy— www.rasamfunds.comÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À|Ze€¨-¹Z‡Ä¿Z»Z‡YÄf§€³€] Ä̯€e€Ì·   ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|ÀÄ]|¬¿ÄmÁkÁ€yÁ{ÁÁ   ½ZÌ¿Y€ËYZÀ‹Md¼°u   ¾Ë€§M¿ÄËZ»€‡½Z»Z´ŒÌa 2.37 Z°Ë€»MÓ{ Ä̯€e€Ì·    4.96 ¾Ìq½YÂË   ¾aYƒ¾Ë|     ¥|ÅÕZ^­€fŒ»    ¦Ë{ 5.36  ‚Ë€^e Y|Ì]ÄËZ»€‡€b‡ ¾Ìq½YÂË  Zfˆ‹ d¯ZŒ»©YÁY 2.6  ÃZmY  2.77     ©Á|À¹Z¿ {ZmY     |{Äf‹~³ÃZ»{Ã{Z] ÃZmY©YÁY    d‡YÃ{€¯\ˆ¯ www.rasamfunds.comÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À|Ze€¨-¹Z‡Ä¿Z»Z‡YÄf§€³€]    Zfˆ‹   |W‡½Á€¯ ÃZmY    cYZ»YºÅ{ cYZ»YºÅ{     ÖÅ{Z]¹Â‡Ä^e d§€³Y€«ZÅ©Á|ÀÂ¿¾ËY¾Ë€eÃ{Z]€a¹Á{Ä^e{ÖÅ{Z]|{ ÖÅ{Z]|{ Z]"Ö°Ì¿ÄËZ»€‡Ä //‡Âe"©Á|À‚Ì¿YÄf//‹~³ÃZ»d]Zi|»M{©Á|À  Zfˆ‹ ÃZ³Mc«ZË   ÃZmY 2.87    k€°»  †Ë‡®¿Y€§  d¯ZŒ»©YÁY   \ˆ¯Z]"¾Ë€§M¿ÄËZ»€‡½Z»Z´ŒÌa"ÕY~³ÄËZ»€//‡©Á|À {€¯d^iZÅ©Á|À¾ËY   Z^   ÃZmY©YÁY  ÁÂË  ÁÂË    Ö°Ì¿ÄËZ»€‡Ä ‡Âe    ¾Ì]{YÃ{Z]¾Ë€fŒÌ]|{ Ã{Z]d^iZ]Äf‹~³ÃZ»{"¥|ÅÕZ^­€f//Œ»" 3.51   {Z¼¿ {Z ¼  †Ì¸´¿Y|¿Âa ©YÁYÂ¿ ÃZmY­Â° |ˀy |̇€‡xËZe  ‰Á€§ Ö¿ZËZad¼Ì«  |ˀy YÂ¿ Ó¼ »€´Ë{¥€—YÁ|¿Y{ÖÀÌËZaÖ¸Ìy®ˆË¥€—®ËY |ÀfˆÅÖ^‡ZÀ»Z̈]ÕÄÀ˂³ ÕY~³ÄËZ»€‡©Á|À |ÀÅ{Ö»{Ây½YY~³ÄËZ»€‡Ä]YÖ°¿Z]{Â//‡Y€eÓZ]ÖËZÅÃ{Z] Ö°¿Z]µ{Z »Ã{Z] |{  |ˀy ‰Á€§ www.irabo.irÖÅ|]©YÁYÕZËZe¦·Y-Â]Y€ËYÄ¿Z»Z‡YÄf§€³€] ZÀ‡Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« …ZÀ°‡Y½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ» ԗ YZ]{{Âm»©YÁY½ZÌ»{YÖÅ{Z]½Y‚Ì»¾Ë€fŒÌ]d‡YÖ°¿Z]{‡w€¿Z]ĈËZ¬»¶]Z«w€¿¾ËY|{  µÁYYZ]ŽyZ‹    {Á|uÖ°¿Z]µ{Z »Ã{Z]Z]Z^d¨¿Z^ʇ|ÀÆ»ÃZmY,ÖÅ|]YZ]ÃZ»Õ{cÔ»Z »{      ‚¸§    ÖÅ{Z]¾Ë€fŒÌ]Z]ÖÅ|]©YÁY Ä·{Z^»|uYÁ †¿ÁY    Ó{ d¼Ì« ©Z¨eY®ËYZÅÖfË{»Z¯d¼Ì«|//‹,cY{ZÄ //‡Âe®¿Z]ÕY‚³Z¯¶»ZŸ€Ë|» {{Âm»ÕZÅd¯€‹Yּ̿YŠÌ]d¨³Á{€¯½YÂÀŸÄËZ»€‡YZ]ÕY€]|ÀËZ‹Ây ºËÔ»{ †a,|¿Y{ՀË~a€ÌiZeÖ¿ZÆmÕZÅw€¿YÁ|ÀfˆÅÂv»ÖfË{»Z¯…Â] Z]´f¨³{{Y„¿Zˀi|¼v» {Y{ZÅd¯€‹¾ËYÕY€]Öf^j»{ÂyZ],Ö¿ZÆmÕZÅd¼Ì« Ã|̇½ZËZaÄ]Z°Ë€»MÕÂƼmd‡ZËcZ]Zzf¿Yd‹Y{ZƛY,ÄËZ»€‡YZ]Հ^yÃZ´ËZa ¦Œ¯ÕZÅÄ»‚»Ä]ÄmÂeZ]Ö¿ZÆmÕZÅd¼Ì«,{Y{µ{Z f»½Z//‡Â¿½Z¯Z¼¯Yw€¿,  ÁZÀ‹{YMŽyZ‹  ºËÔ»\̋Z]ŽyZ‹{  ļÅ,d‡YZÌuYµZu{ÃZ]Á{Ö¿ZÆm{Zf«YÖ¸¯—Ä]ÁÃ|‹Õ{ Z¿Á€¯¾ˆ¯YÁ …ZÀ‹Z¯¾ËY |¿Â‹Ö»Ö¬¸eÄËZ»€‡YZ]ÕY€]d^j»žËZ«ÁYÕYğ¼n»¶»YŸ¾ËY |ÀqÄ]d^ˆ¿ZÅ®¿Z]d¨³ÁdyY{€aÕY|°¿Z]d À¶Ì¸veÄ]Ä»Y{Y{ÄËZ»€‡YZ] cZ»|yY|»M{\ˆ¯ÁÁ–ËY€//‹Ä]ÄmÂeZ]Á|¿Y{Ö^‡ZÀ»dÌ “Á€ÌyYµZ//‡ Ö^‡ZÀ»ÄËZ»€‡dËZ¨¯,ZÅÖËYY{Ö]ZˁY|Ë|neÁՁYÕZÅÖËYY{€Ì ˆe,Ö°¿Z]cÁZ¨f» |¿YÃ{ÁMd‡|]Y Ê¿ZÆmÉZÅYZ]{ZÆ]½Y€³cY‚¸§d¼Ì« €Ì̤e µÁ|Ÿd·Y|Ÿ¹ZƇ\̯€eÁÕY~³YÁÃÂv¿YįÕ{Y€§YÃ|¿Á€aµZ‡YYՃ€¿Y½Â̼̈¯†ÌW Z“|¼v»,d¸»Ä¿Zy‰Y‚³Ä] {Y{€^y½Z³|ÀËZ¼¿d¬§Y»c{Z”«ÃZ´f‡{Ä]|¿YÃ{€¯ ¹ZƇcZ¨¸zeZ]–^e€»Õ{Zf«Y½Â̼̈¯Ã{Z»‰Y‚³\ːeÂy{Ö¼ÌÅY€]YÂa ¾Ì¿Y«ÕY€mYÁÕY~³YÁÃÂv¿և€]¥|ÅZ]֋Y‚³€ÌyYÕZÅÃZ»֗½Â̼̈¯d¨³d·Y|Ÿ Ã|¿Á€a,d¬§Y»c{ÁµZ‡YÖÀ¸Ÿ¾vÄ]į{€¯ÄÌÆed·Y|Ÿ¹ZƇZ]–^e€»cY€¬»Á Ä]|¿YÃ{€¯µÁ|Ÿd·Y|Ÿ¹ZƇ\̯€eÁÕY~³YÁÃÂv¿YZŵZ‡¾ËYµÂ—{įÕ{Y€§YÖ»Z¼e ÖËZÅ|À]sԏYÂy{d·Á{ÄvËÓcZ̸¯\ːeYÕÁ |‹|ÅYÂyµZ‡YZ”«ÃZ´f‡{ •Z^eY{Ö¨ËZ eÖ¸^«½Â¿Z«{{Á‚§YÁ{Y{€^yÂ^f»½Â̼̈¯{h·ZiŽz‹ļÌ]½Â¿Z«Y {€¯ÖÀÌ]ŠÌaÄËZ»€‡YZ]…ZÀ‹Z¯ €Ì̤e   d¼Ì«ŠËY‚§Y¶Ì·{Ä]Z»Y{Â]s€˜»ÕYļÌ]cY|Æ e¦¬‡Á¥Z f»€Ì£,¥Z f»ÕZÅÁ{ÂyZ] ½MÕY€]Õ|Ë|mZ¯ÁZ‡{Y{{ZÆÀŒÌad·Á{įÄfz˺ÅÄ]cY|Æ eÁZŦ¬‡¾ËYÁ{Ây €Ì̤eZŦ¬‡dËZÆ¿{Á{‹¥~uY¥Z f»€Ì£Á¥Z f»cZ^Ÿ½Â¿Z«{ZË|¿€Ì´]€œ¿{ Z]Ę]Y{Öf‡YÂy{cZuԏYcZ̸¯Ád§€³Y€«Z¯Âf//‡{{Â“»¾ËYį|À¯Y|Ìa ÖÀ^»Ã|ÀËZ¼¿d‡YÂy{Ä]ÃZ‹YZ]Ö¼ÌÅY€]YÂa |̇\ːeÄ]h·ZiŽz‹ļÌ]½Â¿Z« Á{Zf«YÕZÅÄ¿ZzeYÁcZ¨¸ze,­€¼³ÕZÅÓZ¯ŽÌy€eÃÂv¿Z]Ę]Y{Ã{Z»µZ¼ŸY€] ¾ËY‰Y‚³{€¯½YÂÀŸ€´Ë{ÕZÅÃZ´f‡{ÁՂ¯€»®¿Z],ÂƼm†ÌWÕ{Zf«Yd¿ÁZ »,d À {‹Ö»Հ̳ÕYÃ{Z»¾ËYµZ¼ŸYÂy{Ã|ÀËMÄf¨ÅY~·|‹և€]½Â̼̈¯{d‡YÂy{ ¾ÌŒÌaÉZ¯Á{½Y€Æe…Â]{Ê·Z»ÉZÅÃZ´À]ÄËZ¼¿  €f·Z §d¯€‹ŽyZ‹  ¶¯ŽyZ‹  ½ÁºÅd¼Ì«ŽyZ‹  d¯€‹ d¼Ì«ŽyZ‹  ¹Á{YZ]ŽyZ‹  d ÀŽyZ‹  ÁZÀ‹{YMŽyZ‹  µÁYYZ]ŽyZ‹  ±‚]d¯€‹ ŽyZ‹ ͘й  ʋY Ê¿Ád¼Ì«ŽyZ‹ Ͳ͘й ͘й Á€Ÿ,…Â]Ö·ZŸÕYÂ//‹Ĉ¸m¾Ì¼f//ˆËÁ{ į|//‹Y‚³€]Z”ŸY”uZ]ÃZ»Õ{¹Á{Äf//‹~³ ZŒf¿Y½Y‚Ì»ÁÄËZ»€‡YZ]{Ö·Z»ž]ZÀ»‚ÌÆneZ»M ¾Ë€f¼Æ»YYZ]¾ËY{Ö//·Z»ž]ZÀ»‚ÌÆneÕZÅY‚]Y {Â]Ĉ¸m¾ËYÕZÅÂv» Ö·ZŸÕY‹Õ´Àz//‡,¶Y¥Z^Ì·Z«¾//ˆu€f¯{ ¾Ì»Yd¨³,ÄËZ»€‡YZ]Հ^yÃZ´ËZaÄ]…Â] ‚ÌÆneև€]Âv»Z]…Â]Ö·ZŸÕYÂ//‹Ĉ¸m ÃZ»}M½ZËZaZeÄËZ»€‡YZ]{Ã|//‹¹Zn¿YÖ·Z»ž]ZÀ» į{Y{½MY½ZŒ¿cZÌW‚m |//‹Y‚³€]µZ‡ Y‚Å€]¢·Z],ÕZmµZ‡d//ˆz¿ÄÅZ»ÃÁ{{ ÄËZ»€‡YZ]€f//ˆ]YÖ·Z»ž]ZÀ»‚ÌÆne½Z»Âe{Z̸̻ Y‚Å{Á|//u½ZÌ»¾ËY{ d//‡YÄf§€³c Ö·Z»ž]ZÀ»‚ÌÆne¶»Z//‹Â]‚»º«Y½Z»Âe{Z̸̻ d‡YZÅY‚]YY¿YZŒf¿Y¶»Z‹įÃ{Â]ÖÅ|]¶v»Y {Z̸̻Y‚ŁYŠÌ]Ö¼«ÖÀ Ë½MÖ¬]Z»¾ÌÀr¼Å ŠËY‚§Y¶v»YÖ·Z»ž//]ZÀ»‚ÌÆneÂ¼n»Ä]½Z»Âe d¯€‹†Ì‡Ze,ZÅd¯€‹¹ZƇÄÌ·ÁYē€ŸÁÄËZ»€‡ ZfyYZÅ©Á|À‰YħZ“YÁ¹ZŸÖ»ZƇÕZÅ d‡YÄf‹Y{ ¶§€‡ZÆqÄËZ»€‡Šz]{Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ †Ì//‡Ze{Y{Ä»Y{Y-d§€³Y€«Ö//‡€]{»Ö¸Y ͘й ͘й ͘й ½ZÆm¹Z¼eÓZ¼fuY€»Y¾ËYª¬vec{,|]Z˝Â̋ c¾ËY{,d//§€³|ÅYÂy€]{žË€//‡Ö¸ÌyY d§ZË|ÅYÂyŠÅZ¯Y|n»ZÅÖfË{»Z¯w€¿Y{|n» ͘й Ͳ͘й ͘й Ö¿ZÆmYZ//]dˬe|ÅZ//‹{Äf//‹~³Á֗ Ö»ZÅÖfË{»Z¯d¼Ì«|//‹¾ËYZ],ºË{Â]ZÅÖfË{»Z¯ Z¿Á€¯Á€//‹Y¶^«Ä]ÖfË{»Z¯d¼Ì«įd¨³½YÂe d‡YÄfŒ³Z] d¼Ì«Äf//‹~³Á֗,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚//³Ä] dˆÌ·€Ë{į|¿YÃ|‹dˬeÃ{Z ·Y©Â§ZÆÌfË{»Z¯ |ÌÀ¯Ö»Ã|ÅZŒ»YZŽMYÖy€] Õ|{|‹|ÀÅÖeY{ZÂ̿Y·Z³©Á ,Õ|{|‹CIS{€‡©Á Õ|{|‹CIS{€´¸Ì» Õ|{|‹CISd¸Ì] Õ|{|‹CIS\¸‡Y Õ|{|‹CIS¹€´«Á Õ|{|‹½Y€ËYÖeY{Z\¸‡Y Õ|{|‹½Y€ËYÖeY{Zd¸Ì] Õ|{|‹¾ÌqÖeY{YÁÕ|{Ä·|À³ ÁÕ|{|‹¾ÌqÖeY{YÁÕ|{¾ÅM²À‡ ½Y€´¿Y|Ë|‹ZÅÖfË{»Z¯YZ]Z»YÃ|ÀÀ¯ÀÌy|‹¾ËYZ] ¾ËYY€Ë,ֈ̸´¿YÕZ¿Á€¯|Ë|m…Á€ËÁY½Y€´¿,d‡Y †Ì¸Ì´¿YYkZy{…Á€ËÁ¾ËYį{Y{{ÂmÁµZ¼fuY ÄËZ»€‡YZ]€fˆ]YÖ¿Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅÖ·Z»ž]ZÀ»‚ÌÆne ½Y€Æe…Â]{Ê·Z»ÉZÅÃZ´À]¹ZƇ|¿ÁÄ]ÊÅZ´¿ ½ÁºÅ¶¯ŽyZ‹ µZË{Z̸̻ YZ]‰Y    Ö¼ÌÅY€]Y֔e€» ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³ news morteza@gmail com .d‹~³Äq…Â]Ö·ZŸÕY‹Ĉ¸m¾Ì¼fˆËÁ{{ Y‚Å®ËÄËZ»€‡Z]Ä¿ZÌ»ÁZyÖ³|¿ļÌ]d¯€//‹ ÄÅZ»Ö·Z»ÕZ//Åc,µZË{Z//̸̻Á Y|À¨//‡YÄ]ÖÆfÀ»Ö·Z»ÃÁ{d//ˆz¿ d¯€‹ {€¯€ŒfÀ»Ã|//Œ¿և€]ZˆucÄ] ¢¸^»,Ã|//‹{Z//ËÃÁ{{Ä//¿ZÌ»ÁZyÖ³|¿ļÌ] {Â//‡µZ˽Â̸̻Á{Z̸̻ÁY‚Å®Ë µZË¢¸^»…Z‡Y¾ËY€]Á{€¯\ˆ¯Ž·Zy į{Y{Z//fyY{ÂyºÆ//‡€ÅÕYYÄ]{Â//‡ ŠËY‚§YYÄf‹~³µZ//‡{Ä]ZŒ»ÃÁ{Ä]d^ˆ¿ d¯€‹¾ËY d//‡YÃ{Â]Y{Ây€]Õ|{ ŠËY‚§YZ]YÃÁ{½ZËZaÄf//‹Z^¿Y{Â//‡Ö//‡Â] ¢¸^»,Äf‹~³Ä]Z//Œ»ÃÁ{Ä]d^//ˆ¿|{ ¹ÔŸYµZ˽Â̸̻Á{Z̸̻ÁY‚Å®Ë ÃÁ{{“ÁZz]”{‹Ö»ÕÁM{ZË d‡YÃ{€¯ |À¨‡YÄ]ÖÆfÀ»Ö·Z»µZ‡d//ˆz¿ÄÅZ» µZË¢¸^»YºÆ‡€Å{‡,Ã|‹և€]Zˆu µZ˽Â̸̻Á{Z̸̻YŽ·Zy{‡Á d‡YÃ{€¯|Ì« ÄËZ»€‡YZ] Ä^À‹lÀa€Å {Zf«Y½ZÆm Á{ÁÁ ¶¯ –¸fz» Ö»ZƇ d]Zi|»M{Z] %202 kÁ€y Ö´ÀË|¬¿ |{     www.irabo.irÖÅ|]©YÁYÕZËZe¦·Y-Â]Y€ËYÄ¿Z»Z‡YÄf§€³€] ÖÅ|]YZ]¶¯ …Â]Y€§ …Â]     µZË{Z̸̻YZ]‰Y  {Z̸̻cÔ»Z »‰Y µZË   cÔ»Z »ºnu  cÔ»Z »{Y| e {ÁÁ %76    kÁ€y %536     ¶“Z¨e صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه جهان اقتصاد

روزنامه جهان اقتصاد 7480

روزنامه جهان اقتصاد 7480

شماره : 7480
تاریخ : 1399/10/07
روزنامه جهان اقتصاد 7467

روزنامه جهان اقتصاد 7467

شماره : 7467
تاریخ : 1399/09/22
روزنامه جهان اقتصاد 7466

روزنامه جهان اقتصاد 7466

شماره : 7466
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه جهان اقتصاد 7465

روزنامه جهان اقتصاد 7465

شماره : 7465
تاریخ : 1399/09/19
روزنامه جهان اقتصاد 7464

روزنامه جهان اقتصاد 7464

شماره : 7464
تاریخ : 1399/09/18
روزنامه جهان اقتصاد 7463

روزنامه جهان اقتصاد 7463

شماره : 7463
تاریخ : 1399/09/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!