روزنامه جهان اقتصاد شماره 7464 - مگ لند
0

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7464

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7464

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7464

ÃZ¼‹ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ }MÄ^À‹ć ˆz¿ Ä»Z¿Á¾Ìf f«Y Z { É ½Y€ËY  Õ{YMZÆ]Ä°‡ԗd¼Ì« ÁÂË Ó{Z¼Ì¿Ä·YÂuYYZ] €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ]  ¶¯ŽyZ‹½Y€Æe…Â] µZËÃZ¼‹®eÄv¨ ®aÁY|^‡d¨¿d¼Ì« cZneÁ½| »,d À€ËÁ Äv¨ {‹Äfˆ°‹|ËZ]Á{Âyd À{Zv¿Y Ä·Z¬»€‡ |‹s€˜»cÔ¤fˆ»Á¾Ì»ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅd¯€‹Z]ÖËZÀ‹MdˆŒ¿{ Ã|ÀÀ¯Z°fuY¾Ë€e±‚]d·Á{ Œ¯{­Ô»Y ¾ËÔ¿M{Zf«Y†°Ÿ ¶¸¼·Y¾Ì]{Zf«Y€´ŒÅÁ„a ÂmՀ^¯YZ“|¼v» €´Ë{ÉZÅÄv¨{ d‡Ż ÄmZy»YcYÁÕ´Àz‡ d‡YĬ˜À»{cZ^iÃZ³€´À·½Y€ËY ½Z//ŒeY|Æ eÕY€mYZ]|ËZ]ZÅÖËZaÁYÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÄmZy»YcYÁÕ´Àz//‡ d‡{€Ìˆ»Ä»Y{YÕY€]Õ|Ë|md€§d¨³,|ÀÀ¯cZ^iY¹Zm€]{Y{ÂyÕ{Y€] ˜¿Z¼ÅºÅ½Y€ËYÁ{{€³€]ŠeY|Æ eÕY€mYÄ]¶]Z¬»¥€— d‡YÃ|‹ºÅY€§Ö¸^« |À¯Ö»¶¼ŸŠeY|Æ eÄ]Ã{€¯¹ÔŸYį Z¿€ËY†°Ÿ ½{€¯Y{Ä¿Zy¾Ë¿Y‚]Y½YÂÀŸÄ]ZÅdˁYÃ{Z¨f‡Y{ZÆÀŒÌaÄWYYZ]{Zf«Y…ZÀ‹Z¯ d‡YŒ¯{­Ô»YÃ|ÀÀ¯Z°fuY¾Ë€e±‚]d·Á{d¨³,ZÅ|»M{º¯ ¾Ì·ÁY{½Y€ËYՀƋÖÀˀ§MZ]d¯€//‹ÀË|»cPÌÅ”Ÿ,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] Z]cÔ¤fˆ»Á¾Ì»ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅd¯€‹Z]ÖËZÀ‹MÕZÅZÀÌ]Áĸˆ¸‡YdˆŒ¿ ÁÂu{ºÆ»{Y|ËÁZÆqÄ]ÃZ‹YZ],ZÅ|»M{º¯¾°ˆ»Ö»Âe€b‡,ZÅd˽YÂÀŸ įºÌfˆÅ{Y|ËÁ¾ËY|ÅZ‹¾°ˆ»Šz]¹Z«YÁ{Y|ŸYÁZ»MÄ]ÄmÂeZ]d¨³¾°ˆ» cÄ]‚Ì¿¾°ˆ»d¼Ì«ÁÃ{Â]ÄmÂe¶]Z«ŠÅZ¯|ÅZ‹¹{€»¾°ˆ»|ˀyc|« Šz]¹ÂeįºÌfˆÅÂ“»¾ËY|ÅZ‹Ö§€—Y,d‡YÃ{€¯Y|ÌaŠËY‚§YÕYÃ|ÀËY‚§ ÖËZ¿YÂeįÕ{Y€§YÃ|‹€nÀ»¾ËYÁd‡YÃ{Â]€e¸mֻ¼Ÿ¹ÂeYÃY¼Å¾°//ˆ» {Ây|ˀyc|«ÁcÁ€i{Õ|Ë|‹ŠÅZ¯Z],|¿Y|¿Y¾°ˆ»ÁÂu{d¯ZŒ» |¿Â‹ÄmY» ¹YÁd§ZË{Y¥Y€¿Y{ZË{Yd‡Yhv]¶v»įՀ´Ë{{Y|ËÁ{Á‚§YÖÀÌËM|¼v» d‡Y¾°ˆ» Äv¨ ÓZ¯Ö¸yY{¾Ì»ZeÀÌn¿ Z°Ë€»Mּˀved‡Ż¾Ë¿Y‚]Y |Å{Ö»‰Y‚³½€«µZ‡¾Ì·ÁYÄm{Â]½ZÆÀaÕZËYÁY{Zf«Y½ZÆm YZ]ÁÄ ‡Âe ՁY|Æ ež§ÄÌ£Ô]Yc€ËZ¤» ֏yŠz]ÃZ³|Ë{Z] .Ö·ZÌyZËÖ «YÁ-Äm{Â]{d¨¿|»M{ ÖÀÌ]ŠÌacÔ°Œ»€œfÀ»|ËZ],|]ZÌ¿ª¬veÁÃ|‹Äf//‹Â¿Ö «YÁ€Ì£ ºÌ‹Z]¹{€»Ö³|¿¾˜]{ÄËÁÄ]Œ¯s˜‡Ö»Z¼e{ÕYÃ|Œ¿ |‹Žz//Œ»ºÅ{‚¿Za½€«Äm{Â]¾Ì·ÁYÄvËÓ{‰Y‚³¾ËY€]ZÀ] ÕÓ{d¨¿Z],µZ‡{½Y€ËYÄm{Â]Öf¨¿ÕZÅ|»M{ÕZÀ^» ‰Á€§ŠÌaÁcY{Z¶»Z‹Ä°//Œ]½Â̸̻ Ä¿YÁ‰Á€§Á Õ|mÕZÅÖÀÌ]‰ÂyY½ZŒ¿įd‡YÃ|‹Äf§€³€œ¿{½MÖ¸yY{ {Y{d¨¿‰Á€§cÔ°Œ»ž§ÕY€]d·Á{ ÃY€¼ÅºÅ•ZÌfuYÖ¼¯Z]d//¼Ì«¾ÌÌ eŠz]{įÕYÖÀÌ]‰Ây d‡YÃ{Â] Äv¨ ½€«¾ËYÕY€]ÁºÌÀ¯{ÁÁÃ|//ÀËM½€«Ä]ZeÃ|¿Z»ÃZ»Ä]®//˂¿ µZ‡Äm{Â]ÄvËÓ½Y{€¼f·Á{,Äf‹~³ÕZÆ·Z‡ÄÀˀË{º//‡Ä]|Ë|m ½Z¼Å{ZÅֈ¸n»Öy€]Z»Y-|¿{€¯½ZÀ̌¿†¸n»Ä]ºË|¬eY| ] Y¶Zu|»M{ºÅ,Ä//vËÓ¾f§€³¶ËÂveY†aµÁYÕZ//ŁÁ ,Äf§€³cÕZÅZŸ{Y¥Ôy€]ºÅÁ|¿{€¯½YÂÀŸÖ·ZÌyYd¨¿ |Àfˆ¿Y{Äm{Â]dÌ]ÃZ‹Yd¨¿Ä]Ö´fˆ]YÁ ÄWYY¹Z«YÁ{Y|ŸYŠ¬¿®‹½Á|],{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y‰Y‚³Ä] Y~³€ÌiPe½Y€ËY¹{€»Ö³|¿{ÁÃ{Â]ºÆ»ZÌ//ˆ]Äm{Â]{Ã|‹ ,Äm{Â]{{Y|ŸY¾ËYÄr¿ZÀq†a,|À¯Ö»ՁZ]YÖeZÌuÖ//Œ¬¿Á Õ{Zf«Y½ÁZ »ÄÌ£Ô]Y€]Y€]{½Y€ËYÖ¿Z³Z]©ZeYՁYÄf̼¯Հ̳ž“» ÂƼm†ÌW ½ÁZ »ÄÌ£Ô]YÖ¿YÂyºÅ€]|̯Ze¾¼“,ÕYÄÌ¿ZÌ]Á|Z]½Y€ËY©ZeYՁYÄf̼¯ ¹ÔŸY֏yŠz]ÃZ³|Ë{Z]ՁY|Æ ež§ÕY€//]ÂƼm†ÌWÕ{Zf«Y Ä]Õ|Æ e½Z³|ÀÀ¯{ZÄ//¯֘ËY€//‹{–¬§YµZ¬f¿Y½Á|]cY{YÁ{€¯ d‡Y€Ë~a½Z°»YÁÖeZ̸¼Ÿ,|Àf‹Y|¿Œ¯Ä]YdŒ³Z] ÄËZ»€‡YZ] {€¯s€˜»{Zf«Y½ZÆmZ]´f¨³{ÄËZ»€‡YZ]…ZÀ‹Z¯ ZŁZ‡µÂ¿Zf»|Ì»Y ZÅÖfŒ¯dy‡€Ì̤eÄ] {€¯¹ÔŸYÄm{Â]Õ´Àz‡ Z¿Á€¯¾ˆ¯YÁ|ˀyÕY€]½Z»Âe{Z̸̻Y‚ŮˍZfyY Ö°‹‚a¹Â¸ŸÕZÅÃZ´Œ¿Y{cYZ^fŸY|‹Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ |{½Y‚Ì»Ä]½ZÀ¯Z¯ÕZËY‚»Á©Â¬uŠËY‚§YY֋Z¿ Y֌z],¶^«ÕZŵZ‡{{Y{t̓Âe,d//‡YÃ|‹µZ¼ŸY ֏ZfyY|»M{¶v»YÖ°‹‚a¹Â¸ŸÕZÅÃZ´Œ¿Y{½ZÀ¯Z¯ ֏ZfyYÕZÅ|»M{ŠÅZ¯Z]į|¿{€¯Ö»d§ZË{©Â¬u ©Â¬udyY{€aZÌ¿{»Z^fŸYÖ¸ §–ËY€//‹Z]ZÅÃZ´Œ¿Y{ ¶¬fÀ»ֻ¼ŸÄm{Â]Ä]Â]‚»{Y€§YY€¨¿Y‚//Å{Á|u {Z¯{Â^¼¯½Y€^mdÆmZÌ¿{»cYZ^fŸYÃY€¼ÅÄ]į|‹ Ö¬]Z»¶Ì¼°eÁ€¨¿Y‚Å{Á|uÕZmµZ‡{ÕZf‡€a µZ¼ŸYÂ¼n»{,µZ‡{ZÌ¿{»½Z»{{Z¯Հˆ¯ {Â]€Ë~aZ¿[ZÀfmYÃ|‹{ZËŠËY‚§Y YÃ|ÀËMµZ‡Äm{Â]d»Ô‡Šz]Ö³„ËÁ¾Ë€f¼Æ»¸¿Zy d»Ô‡Šz]ÕYÄËZ»€‡ÕZÅÖËYY{®¸¼ecYZ^fŸYdˬe dzeY‚ÅŠËY‚§YcÁ€“¶Ì·{Ä]d¨³Ád//ˆ¿Y{ cYZ^fŸY,|Ë|mÖ¿Zf‡Z¼Ì]ÕZÅ|uYÁ¶Ì¼°eÁÖ¿Zf‡Z¼Ì] lÀaÄ]½Z»Âe{Z̸̻ÁY‚ÅZÆq{Á|uYŠz]¾//ËY d‡YÃ|‹œÀ»|‹|{Z]½Z»Âe{Z̸̻ÁY‚Å Ö¸ À̈u–‡ÂeºÅ{YÁ{d·Á{k€yÁ¶y{|À‡¾Ë€yM ºË|¬eÃZ»}MÂ//Ƽm†ÌËÖ¿Z¼·Za½ÁZ// »Հ̻Y |‹ֻԇYÕY‹†¸n» Ä]įd‡YÖ ]ZÀ»ÁZŽZ»Z‡¹Z¼e€]¶¼fŒ»d»Ô‡¹Zœ¿ YdˆeZ^ŸcZ»Y|«Y¾ËYį|¿Y{€aÖ»d»Ô‡cZ»Y|«YÄWYY cZ»|y,Õ{€§d»Ô‡d^«Y€»{ÃYÂyį֋ÔeĿ³€Å ¹Zn¿Y֌z]¾Ì]ÕZÅÄ»Z¿€]ªË€—YZËÁֻ¼Ÿd»Ô//‡ d‡YÄ »Zmd»Ô‡ÕZ¬eY½M¥|ÅÁ{€Ì³Ö» ,{Y€§Yd»Ô‡dÌ “Á{Â^Æ]Áš¨u,Ã{ZŸYZ]d»Ô‡¹Zœ¿ Ö³|¿d̨̯t˜//‡ÕZ¬eYdÆm{ž»YÂmÁZÅÃ{Y¿Zy |À¯Ö»Š¬¿ÕZ¨ËYÄ »Zm{ZuM {ZÆÀŒÌaµZˆ»YÄ]d^ˆ¿Ã|ÀËMµZ‡Äm{Â]{YÕ|{ {Z̸̻Y‚ŁYÄ¿ZzeYÁ¾ËYZ^fŸY…Z‡Y¾ËY€]ÁÃ{€¯ d‡YÃ|‹Äf§€³€œ¿{½Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅÄ]½Z»Âe ‚Ì¿Ã|ÀËMµZ‡{½Z»{Ád//‹Y|Æ]{Z¯©Â¬uÃZ]{ÕÁ Äf‹~³µZ‡ÃZ»|À¨‡Y{Ã|‹µZ¼ŸYŠËY‚§Y[ZˆfuYZ]d¨³ Œ¯cZ»|ydˀË|»½Â¿Z«ºÅ{¶§cYZÌf»YŠËY‚§Y dˬeÁZÌ¿{»|Ë|mÕZŹY|zf‡YÖ·Z»Z]ÖÀÌ]ŠÌaÁ ½Z»{{Z¯©Â¬uÃ|‹ÖÀÌ]ŠÌa,Ä¿ZzeYÁ½Z»{{Z¯ |‹Z]Äf‹Y{|‹|{ ÄvËÓ{¾ÌÀr¼Åd//‹Y{ZƛYÄm{Â]Õ´Àz‡ Y¶ZucYZ^fŸYYd»Ô‡Šz]ºÆ‡d·Á{Õ{ZÆÀŒÌa Y‚Åd¨ÅYÁÄf§ZËŠËY‚§Y‚Ì¿Ã{Á‚§Y‰Y€]cZÌ·Z» d‡YÃ|̇½Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅÄ]½Z»Âe{Z̸̻Á ½YÁ{¾ËY{¾ˆ¯YÁÁÁY{¾Ì»Zed̼ÅYÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ Á¾//ˆ¯YÁ,ÁY{¾Ì»ZeÕY€]Z//Ì¿{»cYZ//^fŸYd¨³ ÁY‚ÅÄ//‡Ä]½Z»Âe{Z̸̻ÁY‚ŁY®//Œy€Ì‹ Õ|{|‹d//‡YÄf§ZËŠËY‚§Y½Z»Âe{Z̸̻ ¢¸^»,Z¿Á€¯¾ˆ¯YÁ¾Ì»ZecÁ€“Ád̼ÅY¶Ì·{Ä]¾ÌÀr¼Å d‡YÃ|‹ÖÀÌ]ŠÌaÂ“»¾ËYÕY€]½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å®Ë cYÁÄ¿YZ˾̻ZecÁ€//“Ád̼ÅYÄ]ÃZ//‹YZ]¸¿Zy |‹Ã|ÀËMµZ‡Äm{Â]ÄvËÓ{d·Á{d¨³d//‹Y|Æ] Ã{€¯ÖÀÌ]ŠÌad‹Y|Æ]cYÁÄ¿YZ˾̻ZeÕY€]Õ|{ ½Â¿Z«{½Z»Âe{Z̸̻ÁY‚ÅćYÕ{ZÆÀ//ŒÌaº«Á d‡YÄf§ZËŠËY‚§Y½Z»Âe{Z̸̻ÁY‚ÅlÀaÄ]µZˆ»Y µÂves€—cYZ//^fŸY,Äm{Â]Õ´Àz//‡Äf¨³Ä] €Ì̤e½Á|]ÁÄf‹Y{Ä»Y{Y‚Ì¿Ã|ÀËMµZ‡Äm{Â]{d»Ô//‡ Ã|¿Z»½Z»Âe{Z̸̻ÁY‚ÅlÀaµ{Z »µZˆ»YÄ]d^ˆ¿ d‡Y d»Ô‡Šz]ÕZÅÖ³„ËÁÄ]ÃZ‹YZ]Äm{Â]Õ´Àz‡ cYÁcYZ^fŸYÕ|{|‹Y,Ã|ÀËMµZ‡Äm{Â]{ |ˀyÕY€]Z^fŸY½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å®ËÖÀÌ]ŠÌaÁd‹Y|Æ] {Y{€^yZ¿Á€¯¾ˆ¯YÁ Šz]ÕZÅÖ³„ËÁÃZ]{Z¿€ËYZ]³Ád¨³{¸¿Zy½Z³„» Ö¸Y¥|Åd‹Y{ZƛYÃ|ÀËMµZ‡Äm{Â]ÄvËÓ{d»Ô‡ Ö´ÀÅZ¼Å{ZnËY,d»Ô‡ÕZ¬eYÁš¨u,¾Ì»Pe,d»Ô‡¹Zœ¿ ž]ZÀ»|Ì·Âe{ÕY~³ÄËZ»€‡ÁcZ»|yÄWYYÖ·Z»¾Ì»PeÕY€] d‡YÁY{ÁcY‚ÌÆne,ְ˂̧,Ö¿Zˆ¿Y ¹‚¸fˆ»Ö´ÀÅZ¼Å¾ËY{ZnËY{Á‚§YÄm{Â]Õ´Àz‡ įd‡Y€iR»ÁY€³•Z^eY,ZËÂa,ºn//ˆÀ»ÕZfyZ‡{ÂmÁ ֘Ìv»cY€Ì̤eZ]ÁÄf‹Y{–¸//ˆeŠ¬¿ZÆq€Å€]|¿YÂf] Á½Z»{,d‹Y|Æ]cYÁÃ|Ɵ€]Š¬¿¾ËY |‹Z]Z³Z//‡ ÕY€]d»Ô‡¾Ì»Pe¾¼“ZeÃ|‹Äf‹Y~³Ö°‹‚a‰Â»M |‹Z]ZÆ¿MÕ´z‡Za,Œ¯dÌ ¼m ,d·Á{YÖ³|ÀËZ¼¿Ä]d//‹Y|Æ]cYÁÄ°ÀËY½ZÌ]Z//]ÕÁ ÁÖ·Z»ž]ZÀ»¾Ì»PeÁ{Y{Ã|Ɵ€]Yd»Ô//‡dÌ·ÂX//ˆ» ÂyÄ]€œ¿{»¥Y|ÅYª¬vedÆmZÌ¿{»cYZ^fŸY ÄvËÓ{Ö¨ŸZ”»d̼ÅYYZ¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋½YÁ{{ ÕY€]{Á‚§Y,d‡YY{Ây€]Â//Œ¯¶¯µZ‡Äm{Â] ֿ¿Z«ÕZÅŠËY‚§YµZ//¼ŸYÁ½Z»{{Z¯cZ//»|y½Y€^m cY{YÁZË|Ì·ÂeÕY€//]ZÌ¿{»cYZ^fŸY,Z//ËY‚»Á©Â¬u {Y| eŠËY‚§YÁÖ//¿Z»{‚//¯Y€»‚ÌÆneÁZ¿Á€¯¾//ˆ¯YÁ µZ‡Äm{Â]{ÖeY|ÌƼeÁcYZ^fŸY,Ö¿Zf‡Z¼Ì]ÕZÅdze d‡YÃ|‹ÖÀÌ]ŠÌaÃ|ÀËM {d»Ô‡Šz]Ä·Z//‡®ËÖ·Z»Ä»Z¿€]Ä//ˆËZ¬»Z]¸¿Zy Šz]{d·Á{d¨³,µZˆ»YÄm{Â]Ä]d^ˆ¿µZ//‡ |‹,Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d//‹Y|Æ]cYÁcYZ^fŸY ¶¸»½Z»Z‡t¸Ä¿ÓZ‡Äm{Â]€]Y€],sԇÖ¿ZÆmcZne{‡ |¿YÃ|‹ cZneªÌ¬veÃÁ€³d‡€a€‡Äf¨³Ä]įd‡YÖ·Zu{¾ËY ¾Ë€f¼Æ»YÖ°ËÄ̇Á,ՀḃÖ»Zœ¿ÕZÅ|»M{ÁÄv¸‡Y Äv¸‡YYZ]{Ö³‚]Š¬¿Ád‡Ysԇ|Ì·Âe{ZÅŒ¯ Õ{Zf«Y–ËY€//‹¶Ì·{Ä]Á{ÁÁ€]Ö//‡Â·Äf¨³Ä] {Y{ €»Y¾ËY d‡YÃ|‹|À¯Ä̇Á{ŠeYՁZ//‡½|»|¿Á —Ä]Œ¯¾ËYՁZ‡Äv¸‡Yd À|»M{įÃ|‹hŸZ] ÕZÅÄ¿ZyZ¯Ö¸YY|ˀyįY€q|]ZËŠÅZ¯Հ̴¼Œq €f¼¯Y‰YÄv¸‡Y|ˀyd‡YÄ̇Ád·Á{įÄ̇Ásԇ Ö]€£ÕZaÁY{Äv¸‡Y±‚]Ã|ÀÀ¯|Ì·ÂeŠ‹ d‡YÃ{€¯ µZ‡{Y½ZÆm{Äv¸//‡Y‰Á€§¶¯|{ZŸÂ¼n» µÁYÃ|À‹Á€§dˆÌ·Y½Z¼·M |¿YÄf//‹Y{ZÌfyY{ Ã|ÀÀ¯|Ì·Âe¾Ë€f³‚]|»M{ d‡YÃ|»M½Á€Ì]½ZÆm{sԇ Ä//‡Ä]ŠËY‚§Y|{ZÆqZ],µZf»¾ËY,½Z¼·M{sÔ//‡ ÁÂ˽Â̸̻Á{Z̸̻ćÓ{½Â̸̻Á{Z̸̻ d‡YÃ|̇ Ã|ÀÅ{½ZŒ¿ZÌ¿{{sԇ‰Á€§ŠËY‚§Y|˳Ö»Á{ÁÁ€] ¾ËYÄf¨³Ä] d//‡YÖ¸¸¼·Y¾Ì]d//‡Ż{ŠÀeŠËY‚§Y Õ‡Yļˀ¯µZ¤‹YZ]µZ‡Y|¿Á¾ËY…ZÀ//‹Z¯ |·Z¿Á{{ÁÁZ]Ád§€³Y€«½Z//‡ZÀ‹Z¯€œ¿€ËÄÌ//‡Á |‹€fŒÌ]‚Ì¿µZ‡{|̨‡wZ¯Ä]`»Y€e |¿MÄf‹Y{|»M{ÁÂË{Z̸̻ cZne¶¯|{Ád‡Y¹Á{¹Z¬»{{ZˁĸZ§Z]¾Ìq d‡YÄf‹Y{ZÌfyY{µZ‡{YZÌ¿{{Äv¸‡Y |¿YÃ|‹d‡€Æ§Հḃ‰Y‚³{įÖÀÌqd¯€‹ZÆq d‡YÄf‹Y{ŠË‚§Y|{ µZ‡®Ë‘€Ÿ{½Z‹|»M{ ¾Ë€fŒÌ]½ZÌe½Z¿ÖÀÌqd¯€‹ՀḃcZ¬Ì¬ve…Z//‡Y€] Ã{ÁMd‡{Ä]Œ¯¶yY{{sԇ‰Á€§YY‰|»M{ {Äv¸‡Y½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âed‡YÃ|»MՀḃ‰Y‚³{ d‡Y {YMŠeYÕY€]Œ¯¾ËYÖ»Zœ¿ՁZ‡½|»Ä»Z¿€]Y¾Ìq |¿YÃ{€]{‡Z̈]ª¸y ¹Â‡¹Z¬»{Ä̇Á ‰Á€§€œ¿YÖ¿ZÆm¹Â‡Ã{{¾ÌqÁZ°Ë€»YY| ]Ä̇Á YZÌ¿{{Äv¸//‡Y¶¯‰Á€§|{ {Y{Y€«Äv¸//‡Y d‡YÄf§€³cևÁÕZÅd¯€‹ Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZźˀveY†aÄ̇ÁYkZyÄ]Äv¸‡Y‰Á€§ ļˀ¯½{€¯ļ̼“Á¾ËY€¯ÁY½Y€v]¶Ì·{Ä]Œ¯¾ËYÄ̸Ÿ d‡YÄf‹Y{Հ̴¼ŒqŠÅZ¯Ä̇Á­ZyÄ] ‰Y‚³{įÄ̇Á{sԇ|Ì·Âe±‚]d¯€‹Á{|»M{ ½Â̸̻Ó{½Â̸̻Ä],Ã|‹€¯}½ZŒ»Z¿ՀbÌ//‡ ևÁ½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe¹Â‡®Ë d//‡YÃ{€¯•Â¬‡ÁÂË kZysԇ‰Á€§±‚]d¯€‹dˆÌ·Y‚Ì¿Äv¸‡Y º¸Æ°f‡Yt¸ÕZÅŠÅÁ„aÖ¸¸¼·Y¾Ì]Ĉ‡Â»ÁZe‰Y‚³ Y¶Zu{Â//‡d‡YÖ¯ZuՀḃÄ//ˆ‡Â»Ä]¥Á€ » €]Y€],Õ{ÔÌ»Äf‹~³µZ‡{½ZÆm{Äv¸//‡YcZne ÕZÅÃÁ€³ÕZÅdË»Z»ÕY€]¶¸»½Z»Z//‡Ä¿ÓZ‡Äm{Â] ž§hŸZ]|¿YÂeÖ»Õ|»M{¾ÌÀqÄ°ÀËY¾¼“Ã{Â]t//¸ {‹µZ‡Ze½ZÆm{Ö´À‡€³ {ՀbÌ//‡Ä//ˆ‡Â»,Ä·ÁÄrËÁ{Y¶¬¿Ä]Z¿€ËY‰Y‚³Ä] Ã{€¯€ŒfÀ»YµZ‡{sԇ‰Á€§‰Y‚³º¸Æ°f‡Y ±‚]d¯€‹µZ‡¾ËY{‰Y‚³¾ËY…Z‡Y€] d//‡Y {Z̸̻Ó{{Z̸̻ZÌ¿{€‡Y€‡{ՁZ//‡Äv¸‡Y |¿YÃ{€¯\ˆ¯sԇ‰Á€§YÁÂË Äm{Â]€]Y€]ÁµZ‡Y€f//ŒÌ]|{ ¢¸^»¾ËY d‡Y‚Ì»Mt¸ÕZÅdË»Z»ÕY€]¶¸»½Z»Z‡Ä¿ZÌ·Z‡ {Ö¿Zb¼¯Š‹ZÌ¿{ՁZ‡Äv¸‡Y±‚]d¯€‹½ZÌ»{ ZÌ¿Zfˀ]{Äv¸‡Y|Ì·ÂeÄ¿ZyZ¯®ËÁ¾Ìq{Zeć,Z°Ë€»M |ÀfˆÅ €mZe¾Ë€f¼Æ»ZÅŒ¯€ËZ‡Y{ZˁĸZ§Z]Ã|vf»cÓZËY Y€«ՀḃdˆÌ·{įÖËZ°Ë€»Md¯€‹ d‡YÄv¸‡Y |¿Y{ZÌfyY{YZÌ¿{¶¯{sԇ‰Á€§|{,|¿Y{ ,²ÀÌWÂ],¾ÌeZ»|ÌÅ­Ó-sԇ±‚]Ã|ÀÀ¯|Ì·ÂelÀaZÆÀe Ó{{Z̸̻‚°Ì»ZÀË{µY€ÀmÁ½ÂjË5,¾»Á€³_Yg¿ صفحه 1 {Zf«Y½ZÆm }MÄ^À‹ć €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ] ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ Ä·Z¬»€‡ d‡Ż ÄmZy»YcYÁÕ´Àz‡ ÓZ¯Ö¸yY{¾Ì»ZeÀÌn¿ Z°Ë€»Mּˀved‡Ż¾Ë¿Y‚]Y d‡YĬ˜À»{cZ^iÃZ³€´À·½Y€ËY ÂmՀ^¯YZ“|¼v» ¶¸¼·Y¾Ì]{Zf«Y€´ŒÅÁ„a Reza_akbari@hotmail.com Ä]ÕYÄ·Z¬»_ZqÄ]¹Y|«YÖ³ZeÄ],«ºË€ve€ÀÅ»¥Á€ »[Zf¯Ã|ÀˆË¿,Ą̂¿{ZrË ‰ÔeÄ·Z¬»¾ËY{ d‡YÃ{¼¿«ºË€veÁÖ¿ZÆm¾Ì»ZeÕZÅÄy€q€]|˯€ÌiZe»¹Z¿ |ËZ]Z°Ë€»MÃ|vf»cÓZËYd·Á{,Zźˀve€fÆ]ÕY~³€iYÕY€]į|Å{t̓Âe,|ËZ¼¿Ö» tÌv­{įZn¿MY |ËZ¼¿{Ây¾Ì»ZeÀÌn¿ÕZÅÄy€q{ÕZfyZ‡cY€Ì̤eÄ]¹Y|«Y cÓZËYÄ̸Ÿּˀve|“ÕZÅd‡ŻՁZ‡Ã{ZÌaÁÖuY€—Ä]Ö¿ZËZ‹®¼¯,ÕÁ{ZÆÀŒÌa ºÌÀ¯ÄmÂeÄ·Zˆ»¾ËYÄ]ÁYÃZ´¿€œÀ»YºÌÀ¯Ö»‰Ôe-|ËZ¼¿Ö»Ã|vf» į|À¯Ö»{ZÀf‡YÁYÁZ¿€fÌa,Ã|vf»cÓZËYÂƼm†ÌËÕZneÁZŒ»€œ¿Ä]Ã|ÀˆË¿Y|f]Y ZÅÁY{Ä]|ËZ^¿€´Ë{įdˆ¿M,ºËÂ»ZÌ]ՂÌq|˯ÕZ¼Ì]½Y€v]YºÌÅYÂz]Z»€³Y» « ºÌ‹Z]Äfˆ]YÁ½ZÆmÕZÅŒ¯€ËZ‡Ö°‹‚aŠ¿Y{Á Ây{Ö»ÃZ»{`»Y€eÂƼm†ÌËÂf//‡{Ä]|À¯Ö»{ZÀf//‡Y¾ÌÀr¼Å ¾ËYZ],Ö°Ì¿Á€f°·YÁְˀf°·YcY‚ÌÆneÁcZ ˜«ÕYĸ§cZne{dË{Á|v»ÕY€«€] ½ZÀ¼‹{ÖËZ¿YÂeZÅÓZ¯¾ËY«ªÌ«{Ö·€fÀ¯ÕZÅĘ]Z“½Á|]Á{Á|v»Z¿»cZneįµÓ|f‡Y {€]Ö»ÓZ]Ã|ÀËM{YZ]Ä mZ§g{YÂuÁ€]½Z°»Y,Đ̬¿¾ËYÁÃ{Y{ŠËY‚§YYÖmZy Ã{Z¨f‡Y€]Y€]{Ö·Z»ºfˆÌ‡Yd¿Z̏Áš¨ucÁ€“€]|̯ZeZ]Zźˀve,Ą̂¿€œ¿Y €œ¿{Z]ÁdˆÌ¿Ö§Z¯¾ËY¾°Ì· {€Ë~aÖ»cÃ|¿Â‹ºË€veÕZÅŒ¯ֿ¿Z«€Ì£ ¦Ì “\m»,|]Z˵Z¬f¿YŒ¯¶yY{Ä]ZÅÓZ¯¾Ì»ZeÀÌn¿Är¿ZÀqįÂ“»¾ËY¾f‹Y{ Ö¸yY{¾Ì»ZeÀÌn¿,¾°Ì·,{‹Ö»¶¸¼·Y¾Ì]cZneŠÅZ¯ÁÖ¿ZÆm{Zf«Y½|‹€e Äf§€³€]{YÖËZÆ¿ÕZÅÓZ¯,ZźˀveįY€q {{€³Ö»Zźˀve€fÆ]ÕY~³€iY\m» ŠÅZ¯Ádˆ°‹ʬ¿®Ëž«YÁ{,Ã|vf»cÓZËYYkZy{¾Ì»ZeÀÌn¿Yʬ¿€ÅÁ d‡ZźˀveÕY~³€iY ½ZÆm{ÖËZ°Ë€»MµÂv»®Ë½YÂÀŸÄ]½Â¨ËMÃY€¼Å¾¨¸eµÂv»į,{ÁMÖ»µZj»ÁY |¿Y{”uZÌ¿{{¦¸fz»d¯€‹ZÅ|ÁŒ¯ZÅÃ{½M|Ì·Âe{,¾°Ì·{‹Ö»ÄfyZÀ‹ YÃ|¿Â‹ºË€veÕZÅŒ¯և€f‡{½Z°»Y,ºË€ve–ËY€‹ÕY€«€]Z]Ã|vf»cÓZËYµZu Ä]ÃZ´f//‡{¾ËY|Ì·Âe–yÕY€]dË{Á|v»ÕY€«€]½Z°»Y¾°Ì·|ËZ¼¿Ö»ºÅY€§Y½Â¨ËM ZÅÃ{ì·Z]—Ä]Ö¿ZÆm¾Ì»PeÀÌn¿{»{€Ì³Ö»ÄnÌf¿Á€ÀËYY dˆÌ¿ºÅY€§ÖfuY ¾ËY,½Z³|¿Â‹ºË€veÕY€]Á« {Y{{ÂmÁZźˀveÕY~³€iY{µÔfyY{ZnËYÕY€]ʬ¿ d€§ZÅÃ{d‡Y¾°¼»,|À‹Z]Y{Ây€]ÖËZÆ¿ÕÓZ¯Y|À¿YÂf¿€³YÖfu,įd‡ZÀ »½Y|] |À‹Z]Äf‹Y{ÓZ¯¾ËY¦¸fz»ÕZÅd¼ˆ«Ä]և€f‡{ÕY€] ÕZÅŠz]µ€fÀ¯Ä]ZÌ¿,{{€³Ö»\m»Ö¸yY{¾Ì»ZeÀÌn¿,Ã|//‹{ZËÕZËY‚»€]ÃÁԟ Á€f¼¯‚Ì¿ ÁÖ°¿Z]ÕZÅdÌ·Z §,ļÌ],¶¬¿Á¶¼u,ĸ¼mYÀÌn¿¾ËYÖ^¿ZmÁ–^e€» Ä¿Zqc|«ŠËY‚§Y\m»,Ö¸yY{¾Ì»ZeÀÌn¿,{¼¿ħZ“Y{‹Ö»ZÆÀËYÄ]Á{‹€f¼¯ Ä°Ì¿Z»µZj»ÕY€] {{€³Ö»‚Ì¿ ÁևŻÕ{Zf«YÕZÅŠz]€ËZ‡{Ã|vf»cÓZËYÖ¿ d¨¿|ˀyc{cYZn»µZ¼ŸYÄ]|Ë|ÆeYÖËZaÁYՃ€¿YÕZÅd¯€‹,Ã|vf»cÓZËY {¼À¿{Á|v»Ճ€¿YŠz]{YÖËZ°Ë€»Y{Y»ÁcӐv»Ä]և€f‡{ZÆÀe,{¼¿ÔWÁ‚¿Á ­€fŒ»ÕZ°¼ÅÁÕY~³ÄËZ»€‡Ŀ³€ÅÁÕÂÀ »dÌ°·Z»,Ö·Z»ž]ZÀ»Ä]և€f‡{,Ä°¸] µÂv»®ËÀËY{Ä]ZÆÀe,Ö¸yY{¾Ì»ZeÀÌn¿®Ë{€Ì³Ö»ÄnÌf¿Á{€]µY‡€ËYÃ|ÀËM c|«Ã|vf»cÓZËYÄ]į{‹Ö»¶»Z‹YcZ¿Z°»YY֠̇Á¦Ì—Ä°¸]{‹Ö¼¿ºfy ÁY€œ¿|»¾Ì»ZeÕZÅÀÌn¿į|À¯Ö»tˀeÄ·Z¬»¾ËY{Ą̂¿ |Œz]Ö»YÖËZf¼ÅÖ] ÃZ]Á{d‡Y¹Óį®Ë„eY€f‡YÕZÅÓZ¯Y֌z]¶»Z‹ZÆÀeÁ{‹Ö¼¿ZÅÓZ¯ļŶ»Z‹ ÄÌ·ÁY{Y»cY{YÁY| ],ÖfˆËZ]Ö»ZÅÓZ¯¾ËYÁY€œ¿Ä] |‹Z]Ö»,|¿Â‹¦Ë€ eZ]ÁÖÀÌ]Z] Ä ‡ÂeÁ|Ì·ÂeՃ·ÂÀ°eÁŠ¿Y{ {‹Ö¿ZÆmžËÂe†b‡Á|Ì·ÂeÃ|vf»cÓZËY¶yY{{ µZ¼ŸYÕY€]Y‚]Y¾ËYYÁ|‹Z]Ã|vf»cÓZËYZÌfyY{ÕZv¿YcÄ]‚Ì¿µÂv» YŽzŒ»—Ä]Ä·Z¬»¾ËY{įÖËZÅŒ¯Âz],Ã|¿Â‹ºË€veÕZÅŒ¯Ä]ZŒ§ |ËZ¼¿Ã{Z¨f‡YÔWÁ‚¿ÁÁÖ·Z¼‹À¯,½Y€ËYÖÀ Ë,{€]Ö»¹Z¿ZÆ¿M d‡YÃ|vf»cÓZËY¶yY{|Ì·ÂeÄ]ÄmÂe½|‹Õ|m,{‹Ö»•Z^Àf‡Y,Ą̂¿Ä·Z¬»YįÄr¿M ÕY€]½MÕYÄ ‡ÂeÕZÅÄ»Z¿€]ÁŠ¿Y{ÕÄfˆÅ,Ö¸ §µ|»Z]Ö¿ZÆm¾Ì»ZeÀÌn¿{ž«YÁ{ ¾Ì]½MžËÂeÁ|Ì·Âe€ZÀŸÁZÅĬ¸uÁÃ{Â]Ã|vf»cÓZËY{‚¿Ã|¼ŸcÄ]ÓZ¯€Å Á©Â¬uįÖËZÅŒ¯{ÓZ¯¾ËY€]Z¯ÕZÅŠz]µZj»ÕY€] {{€³Ö»žËÂeŒ¯|Àq Ճ€¿YįÖËZÅŒ¯{֠ˁÂeÕZÅĬ¸u,{€Ì³Ö»Y€«|‹Z]Ö»¾ÌËZa½Y€³Z¯{‚¼f‡{ ZÌfyY¹Z»į{{€³Ö»hŸZ]|Ì·Âe‰Á¾ËY Á{Y{{ÂmÁ€e…€f‡{¶]Z«Á€e½YY ÕZÅŒ¯{µZu¾ÌŸ{Á,{Œ¿kZyÃ|vf»cÓZËYd//‡{YÃZ´rÌÅÓZ¯¾ËYYZ] ÄÀ˂ÅZÅŒ¯½M{Z¯ÕÁ€Ì¿½{Â]½YYÄ]ÄmÂeZ]Á{‹{ZnËYZ¯,Z°Ë€»M½Z¼ÌaºÅ d‹Y{Ö¿ZÆmē€ŸÁ{¼¿|Ì·ÂeYÓZ¯€f Ì‡Á…Z̬»{½YÂf]ÁÃ|»M¾ÌËZa|Ì·ÂeÕZÅ Z]ÖËZ°Ë€»M½Z¬¬v»įd§€³cZŒ¿Zn¿MY,ÓZ¯ē€ŸÁ|Ì·ÂeºË‚Ì¿Z°»¾ËY{ZnËYĨˆ¸§ Ö°Ëį|¿|̇ÄnÌf¿¾ËYÄ]|¿YÃ{Â]½ZÆm{c|«€]YՁÁįÖ »YÂmÕÁ€]և€] ½Y€v]¹Z´ÀÅ{įd‡YÃ{Â]ְˀ‹¾f‹Y|¿¾ÌŒÌaÕZÅc|«µYÁÁ•Â¬‡¶ËÓ{Y Á{Äm{|À¼e|«ÕZneÕZ¯€‹½{ÁM{ÂmÂ]Á€ÀËYY |‹Z]½Z¿M½Z//‡ÕZË|¿YÂf]ZÅ Z¯Âf‡{{Õ{ÔÌ»{ZfŒÅÄÅ{ÕY|f]YÁ{Zf¨ÅÄÅ{ÕZÆf¿Y{Z°Ë€»MÁZÌ//‡MÃZ«Á{{ d§€³Y€« Äv¨{Ä»Y{Y Ä»ZÀ‡ZÀ‹ {Zf«Y½ZÆm †Ì‡Pe̸ָve,Հ^y‰ÁZ]½Y€ËYÕ{Zf«YÄ»Z¿Á¾Ìfˆz¿ Ã{Z‡€fˆ³Ä¿Z‡Ĉ‡R»ZÌf»Y\uZ• ½ Y€ÆeÕZÅd¯€‹d^iÃZ¼‹Ä]Ã|‹d^i ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e|Ì ‡µÂXˆ»€Ë|»• Õ|ÅYÕ|Æ»€Ì]{€‡• Ö»€°»Äv̸»Ö¿Z³Z]€Ë|»•Ձ{³Ö¼œ »¹ZÆ·YÖ·Z»ÁÖËY€mY»Y€Ë|»• €Æ»ÕÂe€aZÀ¸³ •ָ̟Z¼‡YZÀÆ» •Ö¼ÌÅY€]Y֔e€» •ÖWZ¨‹Ö¸ŸÄˀˀvedXÌÅ• dz]¿Ä̘ŸÖWYMÄv¨Á®Ì§Y€³•Zf‡Á{ ˆ» …Z°Ÿ• €n«ºË€» cZŸÔ—YÕÁZÀ§€Ë|»• ÃZ¼‹,½ZŒy{€Å³Äq¯,€Ìeºf¨Å½Y|Ì»Y€e¾ÌËZa,Ö]ÂÀmtf¨»½Z]ZÌy,½Y€Æe,½Y€ËYÖ¿ZŒ¿• Äˀˀve†°§€]Z¼¿• ¾¨¸e•Öfˆa|¯•  ZÅÖƳMÁÕY{Y»Y†°§€]Z¼¿• Հ^yÃZe¯¹ZÌaÄ¿Z»Z‡•ֻ¼Ÿ–]YÁ®»ZÌaÄ¿Z»Z‡• http www jahaneghtesad com Ä»Z¿ÁÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa• info@jahaneghtesad com ֻ¼Ÿ–]YÁ¶Ì¼ËYÄ»Z¿ZËY• ÃZ¼‹,tf§½Z]ZÌy,ÂËÂf‡Za€Ì‹½Y|Ì»Y| ],tf§ÃY€³‚],½Y€Æe,½Y€ËYÄ¿ZzaZqÖ¿ZŒ¿•‚Ë€¸³_ZqÄ¿ZzaZq• ¾¨¸e•ÕY€m|¼uYՀ‡Y€‡Šza• Ö¸yY{¾¨¸e•Ä»Z¿ÁՂ¯€»½Z¼fyZ‡Ղ¯€»€f§{¾Ì¯€fŒ»»Y• Á«½Y€ËYcZˀŒ¿½Y€Ë|»¾¼n¿Y»,«Öf·Á{€Ì£ÕZÅÄ»Z¿Á½Y€Ë|»Ö¨À¾¼n¿Y»Ö¨ÀÕZŶ°Œe”Ÿ{Zf«Y½ZÆm• d‡Y«Œ¯cZŸÂ^˜»Ö¿ÁZ e» ½ZÌ»{Ä^eÄ]ZÌf»Y \ˆ¯Z] Œ¯ÕZÅÄ»Z¿ÁÕ|À]Ä^e¾Ë€yM{d‡YÄfˆ¿YÂe{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á • |]ZËd‡{½Y€ËYÕZÅÄ»Z¿Á¶¯½ZÌ»{Ä^eÁŒ¯֏yÕZÅÄ»Z¿Á ISO 9001:2015 {Y|¿Zf‡YÄ»ZÀÌÅY³ÕYY{ • d‡YÃ|‹{Z½Z³€Æ»d À{Â^Æ]d¯€‹–‡Âe iso Ä»ZÀÌÅY³ • |ÌÀ¯µZ^¿{€ËÕZÅÄ°^‹{Y{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á • ŚƩƉƐ͗ͬͬƚǁŝƩĞƌ͘ĐŽŵͬũĂŚĂŶĞĐŽ€fÌËÂe • ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶƐƚĂŐƌĂŵ͘ĐŽŵͬũĂŚĂŶĞĐŽ¹Y€³ZfˆÀËY • ŚƩƉƐ͗ͬͬƚĞůĞŐƌĂŵ͘ŵĞͬũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ¹Y€´¸e• ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂĐĞŬ͘ĐŽŵͬũĂŚĂŶĞĐŽ­Â^ˆÌ§ • ŚƩƉ ǁǁǁ ĂƉĂƌĂƚ ĐŽŵ ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚcYZaM • ŚƩƉƐ͗ͬͬLJŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬĐŚĂŶŶĞůͬũĂŚĂŶĞĐŽ[ÂÌeÂË • http www rgs org ir saeed taghipoor@jahaneghtesad com Ä»Z¿c{ZƋ {Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ» d·Y|Ÿ‰€fˆ³,•Z˜v¿YY½M‚Ë€³ÃYÁ-|]ZËÖ¼¿¹YÁ{Á¹Y«µ|Ÿ…Z‡Y€]‚mÖ¿Z//ˆ¿YÄ »Zm Á{Y€§Y¾Å}ª¼Ÿ{}¨¿¶Ì·{Ä]|À¿YÂeÖ»ZÅÄ¿Z‡ d‡Y֟Z¼fmYÖ³|¿{Z ]YÁZÅÄ^ÀmļÅ{ º¸ˆ» 6ªuY"¾fˆ¿Y{"Z» |À‹Z]½Mª¬vež¿Z»ZËd·Y|ŸÖ»Zu,{ÂyÄmÂe¶]Z«ÕY~³€ÌiPec|« ¥|ÅÄ]½|̇ÃY|¿YÂeÖ»ªu¾ËYYÄ¿Y{€z]ÁZn]Ã{Z¨f‡YįºËÁZ]¾ËY€]ÁºÌ¿Y{Ö»½Y|¿Á€Æ‹ {Z‡Y¼ÅÂv¿¾Ë€fÆ]Ä]Y"Ä^¿ZmļÅd·Y|Ÿ‰€fˆ³"…|¬» ¹Zœ¿Yh ^À»ÕYħ€u©ÔyYÄ]Z°eYÄËZ‡{‚md·Y|Ÿ‰€fˆ³½ÂqÖËÓYÁ¥|Ž{€¯µZ^¿{ dˆÌ¿Á|¬»Ä¿ZŒË|¿Y{YMÁÄ¿YY|»ªuՀ°§Á֋Y ,Ã|‹ºÌœÀeZÅÄËÁÁ,Zł»€«–y,©Â¬uÂv»ć{ÁÄËZa¾ËY€]{Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ»¶»Z¯¾f» d‡YÃ|ÅZŒ»¶]Z«dËZ‡{http jahaneghtesad com ?p…{M{|À]{Á †¸n»Ä]»Á¹Zm€]Ä]Z°Ë€»MdŒ³Z]•Z^eYÃZ]{ÕZ´¿€^y dŒ³Z]{Y{x‡ZaÃ{Y\̘yį{€¯µYÂ//‡Zźˀve¤·ÕY€] ÕYÄ»ZÀ ˜«įd//‡YÄ»ZÀ ˜«¶Ë}{ÂycY|Æ eÄ]Z°Ë€»M kZy¹Zm€]YZ°Ë€»M d‡YZÅŒ¯ļÅÕY€]ÁM¹Y‚·YÁ¾//‹Á Ã{€°¿¶¼ŸºÅdÌÀ»YÕY‹Ä»ZÀ ˜«¶Ë}{ÂycY|Æ eÄ]ÁÃ|‹ Հj¯Y|uZŒ§€Ìˆ»Ã|‹ÄmÂf»ºÅZ°Ë€»MÖ¸ §d·Á{Öfu d‡Y d‡YÃ|̇€¿½Z‹¥Y|ÅYY¹Y|°rÌÅÄ]ÁÃ{Â]ÃZ^f‹Y ºÅY{€]€Ìˆ¨eÁd‡Y¾‹Á†¸n»Ä]»Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]ÕÁ ÕZÅ{ZÆ¿dÌ·Z §€Ìˆ»ÖÀ‹ÁÄ]Ä]»¾ËY{€¯½YÂÀŸ,d//ˆÌ¿ Õ|À^ËZa¹|ŸÄ]»¾ËY•€‹Äf^·Y d‡YÃ{€¯ŽzŒ»YÖ¸yY{ cZ°¿½{€¯™Zv·Z]ÁÖ¸^«cZ]»[ÂqZq{Ä]»¾ËY d‡Y cY€œ¿…Z‡Y€]Ád‡Y¶¬fˆ»†¸n»Z»Y|‹Z]€fÆ]dˆ¿YÂeÖ»ÖÀ§ d‡YÃ{€¯¶¼Ÿ{Ây ÃZ]{ÄmZy»YcYÁÕYÄ¿Z‡Áֻ¼ŸևZ¼¸bË{‚¯€»†ÌË Z¿Á€¯¾ˆ¯YÁ|Ì·ÂeÕY€]¦¸fz»ÕZÅŒ¯Á½Y€ËYÕZÅÕZ°¼Å d¨³Z¿Á€¯¾ˆ¯YÁcY{YÁÕY€]Ã|//‹¹Zn¿YcZ»Y|«Y¾ÌÀr¼ÅÁ Ád‡YÖ¸»Â“»®Ë½M,¾ˆ¯YÁ¾Ì»ZeÁÄÌÆeÁZ¿Á€¯Â“» ºËYÃ{Y{¹Zn¿YYÖeZ»Y|«YÖ·ZŸ{Zf‡[ÂqZq{ ¾ˆ¯YÁ|Ì·ÂeÕY€]†¯YÁ¯¹Â̇€ˆÀ¯”Ÿ½Y€ËYÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ €Ìˆ»d¨³,|À¯Ö»¶¼Ÿd‹Y|Æ]Ö¿ZÆm½Z»Z‡€œ¿€Ëįd‡Y ½Y€ËY d‡YÃ|‹¹Zn¿YºÅ|ˀyŠÌaÁÃ|‹֗Õ|mcÄ] |Ì·Âeĸu€»Ä]Y¾ˆ¯YÁį|À¯¹ÔŸY¹Â̇€ˆÀ¯¾ËYd‡YYÁ|Ì»Y d‡YÃ|¿Z‡ Ã|Ɵ€]ºÅ¾ˆ¯YÁ|Ì·ÂeÕY€]ZÅÕZ°¼ÅÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Ã{Y\̘y Y¦¸fz»ÕZÅŒ¯Z]Ę]Y¾ËY{d¨³,d‡Yd‹Y|Æ]cYÁ Šz]Ád‹Y|Æ]cYÁÃZ³€ÅÁd‡YÃ|//‹d^v¾Ìqĸ¼m »Y¶ÌƈeÃ{Z»MÄmZy»YcYÁ,|ÀÀ¯Ö³{Z»M¹ÔŸY֏y YÕ{{Ze|Å{Ö»¹Zn¿Y֋Ôe€Å`»Y€eºËƒÁZ°Ë€»MZ»Y d‡ZÆ¿M Ã{Âydˆ°‹įd‡ZŵZ‡€Ìˆ»¾ËYÖ·Á|À¯{YÁ½Y€ËYd¸»Ä] ºÌÅ{ֻĻY{Y{ÂyÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZ°¼ÅÄ]Z»Á ½M€ÌiZeÁ½Zfˆ]€ŸÁ€˜«Ö·Z¼fuYª§YÂeÃZ]{|‹YcZ¼¸bË{¾ËY Á¶uĿ³€ÅYZ0 vˀ½Y€ËY{€¯tˀe½Y€ÆeZ]ÄuÁ{–]YÁ€] ÄmZy»Y€ËÁ d‡YÃ{€¯µZ^¬f‡Y…Z§l̸y{ZÅŠÀe¶§ įՀÌ//ˆ» ºÌÀ¯Ö»µZ^¬f//‡Y½Y€v]¾ËY¶uYį{€¯¹ÔŸYºÅ ÁÃ{Â]Õ|¸«,|¿{€¯Ã{Z¨f‡Y€˜«ÀZv»ÕY€]½Zfˆ]€ŸÁcYZ»Y {‹Õ{ZŸ–ËY€‹Á¶uÂ“»¶§Á¶uZ]|ËZ] |¿‚]¥€u{Ây|u{½Zfˆ]€Ÿ l̸y{ZŽY€v]½|‹Õ{ZŸ€]|̯ZeZ]ևZ¼¸bË{ÃZ´f‡{Õ´Àz‡ dˆÌ¿¹Â‡¶»ZŸY€iZf»€˜«Á½Y€ËY–]YÁ{€¯½ZŒ¿€—Zy…Z§ ,d‡Á{ÕZÅŒ¯ļÅÃY€¼ÅŠËZŒ³ÁÖfz//‡½Z»{½Y€ËYÁ ÄmZy»Y€ËÁÕZÅZŸ{YÃZ]{ÕÁ d‡YÃ{Â]Ĭ˜À»Á½Z´ËZˆ¼Å ½Y€ËYÕ‡YՁZ‡ÖÀ£Ö¼WY{d̟ÂÀ¼»cÁ€“€]ÖÀ^»½Zfˆ]€Ÿ |uYŠÌ]Ä°ÀËYd‹Y{Y€]YÖ»Zœ¿¾¯Z»YYZÅÖ//‡Z]¹Zn¿YÁ ÃZ´ËZm |À¯Ö¼¿Ö°¼¯,ºËY{€b]Ĭ˜À»{–‡Âf»Â//Œ¯®ËÄ] Zf§½Zfˆ]€Ÿ d‡Y¾‹Á¶¸¼·Y¾Ì]ÁĬ˜À»¹Zœ¿{ZÅÂ//Œ¯ Äf‹Y{¾¼ËÁ€˜«,©Y€Ÿ,½Y€ËYYºŸY{Ây½Z´ËZˆ¼ÅZ]Ö^//‡ZÀ»Z¿ ֘¸£€Ìˆ»{½Zfˆ]€Ÿ,ևZ¼¸bË{ÃZ´f‡{Õ´Àz‡Äf¨³Ä] d‡Y |À¯sԏYY{Ây€Ìˆ»|ËZ]į|¿YÃ{€¯d¯€u ºÌÀ¯Ã|ÅZŒ»Y€Ìˆ»¾ËYÄnÌf¿ºÌfˆÅ€œfÀ» {€¯ºÌÅYÂyºÅ {”uÕY€]¾aYƒd‡YÂy{ÃZ]{½Y€ËY€œ¿ÃZ]{Ã{Y\̘y Ây{ {Y{{Zˁd‡Á{ZÌ¿{{½Y€ËYd¨³Ö·Z¼fuYcY€¯Y~» À¯Y~»,Ö¿Ó—½ZÌ·Z‡įd‡YÄf‹~³Ä]•Â]€»ª§YÂe¾ËY,¹Zm€] ¾ËYµZu¾ËYZ]d‡YÄf‹Y{ºÅY{Ây¾Ì¨·Zz»Á¾Ì¬§Y»Á|//‹ €œ¿Y½MÄ]½{d‡{Ŀ³€ÅÁÃ|‹¹Â»Á€Æ»,Ã|‹Z”»Yª§YÂe d‡Y½M½ZËZaÕZÀ »Ä],ÖËYÂfv»ÁÖ¸°‹ ÕZ”§{¹Zm€]Ä°ÀËY{€¯ħZ“YÄmZy»YcYÁÕ´Àz//‡ ÕZÅÕZ°¼Å d‡Y\·ZmZ»ÕY€],{‹Ö»Á€]M\m»Ö¸¸¼·Y¾Ì] •Â]€»֟“»¹Zm€]Z»Y|]ZËֻĻY{Y{ÂyÕZn»{¾aYƒÁ½Y€ËY į{Â]½Y€ËY‚Ì»Mt¸ÕYÄfˆÅÃ|¿Á€aՁZ‡Õ{ZŸÁºË€vež§Ä] |¿Z»|ÅYÂyÖ«Z]ºÅ|u¾Ì¼Å{ į{‹Ö»¶¸»½Z»Z‡{½Y€ËY€Ì¨‡Ör«Y€ŸZËM|̇€aÕZ´¿€^y ¹{€¯\Ë~°eÁ€Ë{Y€^y¾ËY¾»{Y{x‡Za|//‹YcZ¼¸bË{¾ËY Ör¿YÁÕZ«M ºËY|¿¶¸»½Z»Z‡{½Y€ËYºWY{Ö³|ÀËZ¼¿{ՀÌ̤e {ÂyZ¯Ä]½Y€Æe{ºÅÖr«Y€ŸÕZ«MÁ|ÀÅ{ֻĻY{Y{ÂyZ¯Ä] |Å{ֻĻY{Y †¿YƒM½Á{cZ¿ZˀmÖy€] |ÀfˆÅZÅÕZ°¼Å€Ìˆ»½{ºÅ€]µZ^¿{Ä] {Ä]½Y€ËY‘Y€fŸYÂy{ÄmZy»YcYÁÕ´Àz//‡ Ö¼eYՃ€¿YÖ¸¸¼·Y¾Ì]†¿YƒMY½Y€ËYÕYÄfˆÅÕZÅdÌ·Z §cZŸÔ—Y ZÅÄ¿Z‡Ä]{ZÀ‡YįdˆÌ¿Z]¾Ì·ÁYÕY€]¾ËYd¨³ºÅZÅÄ¿Z‡{ ,{‹Ö»ÄWYYZÅd·Á{–‡ÂeįÕ{ZÀ‡YÖ»Z¼eÄf^·Y |À¯Ö»Y|Ìa{ ºÌ¨‡Zf» ºËYÃ|‹€¯~f»Y†¿YƒMdÌ·ÂXˆ»ZÅZ] |ÀfˆÅÄ¿Z»€v» ZÅÕZ°¼Å€Ìˆ»½{ºÅ€]µZ^¿{Ä]†¿YƒM½Á{ÕZŽZˀmÖy€] |À‹Z]´z‡Za|ËZ]ÃZ]¾ËY{†¿YƒMÁևÁ€³ÕZ«M |ÀfˆÅ ,½Y€ËY{‹—¾ËY€³Y |Å{½ZËZa{ÂyÕ|À^ËZa¹|Ÿ€Ì//ˆ»Ä]ºÅ ºÌÀÌ]Ö¼¿|Ë|mÖ¿Ä¿ZqÄ]sZÌfuY d‡YÖ·ÂXˆ»Œ¯ cZ»Z¬»cYZƛYÃZ]{Z¿€ËYÄ]x‡Za{ևZ¼¸bË{ÃZ´f‡{Õ´Àz‡ |ÀfˆÅ{YMļÅd¨³½Y€ËYZ]€ež»Zmª§YÂeÄ]Ö]ZÌf‡{ÕY€]Ö¿Z¼·M ̷ָ{Ö·Á|À¿‚]¥€uZÅÄËÁZ]ÖËZÀ‹MZ¿ZËÖ¸yY{d‡Ż€—ZyÄ] ¾‹ÁZaÁYÕ|À^ËZa¹|Ÿ{Y» ºÌÀ¯ÄmÂeZÆ¿MÄ]ºÅZ»į{‹Ö¼¿ Z°Ë€»MįՂÌq|ÀÀ¯€°§Öy€]Ä°ÀËY d‡YÃ|‹Äf¨³ZÆ¿MÄ]ÁÃ{Â] Y{ÁZÌ¿d‡{Ä]Հj¯Y|uZŒ§Ä¿ZŸÂ^‡d‡ŻZ]`»Y€eºËƒÁ d‡{Ä]|Ë|mcY€¯Y~»Á³Ád¨³|À¿Z»€´Ë{ÕZÅÃYY|À¿YÂeÖ» dˆÌ¿cZ°¿¾ËYY|ˀy½Y€Æe{ֈ¯,|¿ÁM cZ^iYY{ÂyÕ{Y€]|ËZ]|À¿Y|]ZaÁY{Z»½Zf‡Á{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ½MÖ Ì^—€Ì//ˆ»{€¯½YÂÀŸ,|ÀÀ¯gY€Ì»ÁgYÕZŸ{Y| ]Á|ÀÀ¯ Ã|‹ºÅY€§Ö¸^«d‡{€Ìˆ»Ä»Y{YÕY€]Õ|Ë|md€§įd‡Y ºÅ½Y€ËY {{€³€]½Z‹cY|Æ eÕY€mY€Ìˆ»Ä]¶]Z¬»¥€— d//‡Y ¶]Z¬»{½Y€ËYÁd‡Y€Ë~adŒ³€],Ã|‹¹Zn¿Y֌ÅZ¯cZ»Y|«YÄf¨³ |Å{Ö»¹Zn¿YYŠeY|Æ e,½Y€´Ë{cY|Æ eÕY€mY |‹Ö»™Zv·†¸n»Ä]»{ÄmZycYÁcZœuÔ»|ËZ] ½Y€ËYÖ¿Z»ÄqįµYÂ//‡¾ËYÄ]x//‡Za{¾ÌÀr¼ÅÃ{Y\̘y Y|{ՁZ//‡ÖÀ£ÁÖ«Zv·Y¶°eÁ€aÃZ]{†¸n»Ä]» 0 »Z¯ֿ¿Z«€Ìˆ»d¨³,|À¯Ö»Y€mY Ä]»¾ËY€³Y d‡Y¾‹ÁÔ Ö¼eYՃ€¿Y½Z»Z‡Z]ÖÀ§{Z ]Y d‡YY€mÓY¹Ó{‹¶Ë|^e½Â¿Z«Ä] ºÌÀ¯Ö»€°§ d‡YÄmZy»YcYÁZ]½MÖ//‡Ż{Z ]Y d‡Y |ËZ]½Zf‡Y{¾ËYžm€»½YÂÀŸÄ]ÄmZycYÁÁd·Á{cZœuÔ» |‹Ö»dËZŸ €]ºË{Â]Š¨·Zz»į¾Ì¿Y«YÕZ̈]µZu¾ÌŸ{{€¯ħZ“YÕÁ Ä]»¾ËYÃZ]{ºÅYZ¯¾ËY ºËYÃ{Y{¹Zn¿Yֿ¿Z«¦Ì¸°e…Z‡Y ÕY€mYZ]|ËZ]ZÅÖËZaÁYÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÄmZy»YcYÁÕ´Àz‡ d€§d¨³,|ÀÀ¯cZ^iY¹Z//m€]{Y{ÂyÕ{Y€]½Z//ŒeY|Æ e ¶]Z¬»¥€— d‡YÃ|‹ºÅY€§Ö¸^«d‡{€Ìˆ»Ä»Y{YÕY€]Õ|Ë|m Ä]Ã{€¯¹ÔŸYį˜¿Z¼ÅºÅ½Y€ËYÁ{{€³€]ŠeY|Æ eÕY€mYÄ//] |À¯Ö»¶¼ŸŠeY|Æ e Z]{ÂyՀ^yd//ˆŒ¿{«Ã{Y\̘y|Ì //‡»,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] ½Z¼·MÄmZy€ËÁ…Z»°ËZÅ€ÌyYcYZƛYÃZ]{Ä¿Z‡[ZvY €Ì̤e½Á|]Ád]Zi,¹Zm€]ÃZ]{½Y€ËYž“Y»d¨³¹Zm€]ÃZ//]{ ,Ã{Â]½Y€ËYd»ÁZ¬»ÄnÌf¿ª§YÂe¾ËY,|‹À¯Y~»Z]®Ë¹Zm€] d‡Y įՂÌq½Y€ËYÄ¿ d‡YÃ|‹k{Ä»ZÀ ˜«{ÁÃ|//‹Z”»Y Ä»ZÀ ˜«½{Â]ÁM¹Y‚·YÄ¿Á|À¯Ö»À¯Y~»0Y{|n»YÃ|‹À¯Y~»Z^°Ë {‹Ö»º¯½MY Y{ÂyÕZÅḑ€›ÁÃZ´ËZmZaÁYºËYÁ|Ì»YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Ã{Y\̘y Ö°Ë|‹ÁM{ZË,{€Ì´]€œ¿{Y{Ây–]YÁ¦¯Á¦¬‡ÁÄfyZÀ‹ ÖËZaÁYÕZÅ¥€—,Ã{€°¿¶¼Ÿ{ÂycY|Æ eÄ]įÖ//ËZÅ¥€—Y ¹Zm€]ÕY€mY¾»Z“ZaÁYÄË{ZveYÖmZyd‡ŻµÂXˆ» |¿YÃ{Â] ¶¼Ÿ{ÂycY|Æ eÄ]|Àfˆ¿YÂf¿Öfu½Z¼·M|À¿Z»ÖËZÅŒ¯ÁÃ{Â] d‡YÃ|»MZ»ÕZÅÄ»Z¿{į|ÀÀ¯ À¯Y~»Ä¿{ÂyÖ¸»dÌÀ»YÂy{½Y€ËYÄ°ÀËY€]|̯ZeZ//]ÕÁ {ÂydÌ·ÂXˆ»Á©Â¬uÄ]½Y€ËY{€¯½YÂÀŸ,|À¯Ö¼¿Äv·Z»Ä¿Á Ã{€¯ÕÁM{Z˺ÅY¶]Z¬»¥€—ÕZÅdÌ·ÂXˆ»Á©Â¬uÁÃ{Â]ZÀ‹M ºÅ€´Ë{ÕZʼnÁZ]|»ZÌ¿d‡{Ä]Հj¯Y|uZŒ§Z]Är¿M d‡Y |ËMÖ¼¿d‡{Ä] ”uÕY€]Ĭ˜À»Œ¯|Àqd‡YÂy{ÃZ]{|‹YcZ¼¸bË{¾ËY Y{ÂydÌjÌuÖ»Z¼eZÅŒ¯Öy€]d¨³Ö·Z¼fuYcY€¯Y~»{ Ä],|̨‡wZ¯YkÁ€yµZu{ÂƼm†ÌW½YÁ{{į|Àf‹Y~³ |ÀqÕY€]Ze|¿{€¯k€yY½Z‹{Ây¹{€»µÂa |À‡€]{Ây¥Y|ÅY |ÀfˆÅ½Y€´¿Á€»YZÆ¿Md‡YŽzŒ» |¿€z]dÌÀ»YՁÁ ÃZ³€´À·½Y€ËYįd‡Y½MZÅŒ¯¾ËYÄ]½Y€Æe¹ZÌa{Á‚§YÃ{Y\̘y |À¿Z»Ád‡YĬ˜À»{ÖzËZeŒ¯½Y€ËY d//‡YĬ˜À»{cZ^i ZÆ¿MÖ·Á{€Ì´]Ã|Ë{Z¿Y½Y€´Ë{ÕZÅZ˜yÃ{€¯Ö ‡,€e±‚]{Y€] |ÀË´]¾z‡|À¿YÂeÖ»ÁY|¿YÄqZeÁdˆÌq½Z‹ÃZ´ËZm|À¿Y|]|ËZ] ½MÄ]ÄmZycYÁ{‹½Â¿Z«Ä]¶Ë|^e†¸n»Ä]»€³Y {Â]|ÅYÂy|À^ËZa ŠeY|Æ eÄ]Z°Ë€»Md//Œ³Z]€]ÖÀ^»¦Ë€›cYZƛYÃZ]{ÕÁ Ád·Á{€œ¿d‹Y{ZƛY†¸n»Äf‹~³Äf¨ÅÄ]»¾ÌÀr¼ÅÁ cY€œ¿ºÅZ» d‡YÃ{Â]¾‹Á†¸n»Ä]»ÃZ]{ÂƼm†ÌW ¾ÌŸ{ d‡YÃ|Œ¿™Zv·Ä¿Z¨‡Pf»įºËYÃ{€¯½ZÌ]Y{Ây֐ze ¹Zn¿YY{ÂyÕZÅd‹Y{€]ÁÃ{€¯֗Y{Ây€Ì//ˆ»†¸n»µZu ÄmZy»YcYÁ,{‹½Â¿Z«Ä]¶Ë|^eÄ]»¾ËY€³Y d‡YÃ{Y{ d‡Y|À^ËZa½MÄ] †¸n»Ö¸ §Ä]»ºÅÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÄmZy»YcYÁÕ´Àz‡ tˀe,|ÀfˆÅ•Á€Œ»¶]Z¬f»cZ»Y|«YÃZ]{Ö¸^«cZ]»ºÅÁ Ä]¹Zm€]¶Ë}Z»,|ÀÀ¯Y€mYY½Z//‹cY|Æ eZ°Ë€»MÁZaÁY€³Y{€¯ Ã|//‹Ã|Ë{¹Zm€]{½YÂe¾ËYÁ{€¯ºÌÅYÂy¶¼Ÿ{ÂycY|Æ e d‡Y Z°Ë€»M\zfÀ»d·Á{YÖËZÅÃ|ÌÀ‹ÁZÅÄf¨³|‹ÁM{ZËÃ{Y\̘y ZaÁYºËYÁ|Ì»Y |À¯sԏYY{Ây–¸£‰Áįd‡YÃ|‹Ã|Ë{ d‡ŻÕ‡ZÆq Ö¿ZuÁd‡ZËÄ]d·Á{cZÌÅĈ¸m{ |‹¾ÌÌ eÄ̸¬¿¶ËZ‡ÁÖÀ§ÄÀËZ »ÖÅY³Á|cZ»|yÕZÆ] ÕZŽYÂz]MYd¿Z̏Â“»Â//Œ¯¶¯µZ‡ YÖ·Zvf‡Y[M\ °»€f»€ÅÄ^‡Zv»ÃÂv¿ÁŒ¯ |¿Z‡\ːeÄ]YZÅÃZq [Mž]ZÀ»dˀË|»d¯€//‹,¯~»Ä»Z¿¾ÌËM\m»Ä] ¾ËY¡Ô]YY†aÁZe€j¯Y|ud//‡Y¦¸°»½Y€ËY ,Œ¯ÖeZ ·Z˜»ÕZÅÃ{Á|v»Ö»Z¼ed‡€Æ§,Ä»Z¿¾ÌËM dŸZ‡¶»Z‹Zn»ÕZÅÃZqÕY{€]ÀÆ]Ä¿YÁ€acZŸÔ—Y {k|À»Zn»d//‹Y{€]ºnuÁÖ]5{€j¯Y|u,{€¯Z¯ Ä¿Z»Z//‡{YÖeZ ·Z˜»Ã{Á|v»€ÅÕY{€]ÀÆ]Ä¿YÁ€a cYÁև€f‡{½Z°»YÁk{[Z»Z‡¾Ì¯€fŒ»»Y Ä]YŒ¯Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z//‡ÁՁÁZŒ¯{ZÆm |ËZ¼¿ºÅY€§½M Ä»ZÀ·Z‡…Z‡Y€]|‹¦¸°»‚Ì¿ՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁ Ö]MdŒ¯t˜‡,–^e€»|Àfˆ»cZŸÔ—YĿ³€ÅZËÕZ»M {{€°¸¼Ÿ¾Ì´¿ZÌ»ÁÖ]MZÌ¿ÁZf°Å\ˆu€]\·Z£ €Å{½Zf‡Y€Å®Ì°¨eÄ]Y\·Z£dŒ¯t˜//‡|uYÁ ¾ËY¡Ô]YY†aÃZ»®//ËZe€j¯Y|uÖeZ ·Z˜»Ã{Á|v» ž]ZÀ»dˀË|»d¯€//‹ZÌfyY{Á|À¯¾ÌÌ eÄ»Z¿¾ÌËM |Å{Y€«½Y€ËY[M cӐv»ÕY€]Ä»Z¿¾ÌËM¾//ËYÂ“»Öf§ZË{¢·Z^» {‹Ö»|{½Y‚Ì»Ä]¦Ì¨zeµÂ¼Œ»Õ{€^ÅY ÖÆfÀ»µZ//‡lÀa֗¶«Y|uįÖËZÅÃZq,¾ËY€]ÃÁԟ ¢·Z^»dyY{€aµÂ¼Œ»,|¿YÃ{Â]µZ §€Ì£µZ//‡Ä] |À‹Z]Ö¼¿Ä»Z¿¾ÌËM¾ËYÂ“»Öf§ZË{ ¦›Â»Y½Y€ËY[Mž]ZÀ»dˀË|»d¯€‹¾ÌÀr¼Åd·Á{ ,Zn»€Ì£ÕZÅÃZq½{¼¿Ä ¨À¼·Y[¸ˆ»Á€a¾¼“{€¯ ZeÃZq€¨uxËZeYY[Md//‹Y{€]Ä]•Â]€»ļˀm Y‚Ůˀj¯Y|u\ °»€f»€ÅLYYÄ]ÃZq{Y|ˆ¿Y½Z» À¨‡½‚z»Հˆ¯ºnuÁÀ¨‡d§YZ]\‡ZÀf»µZË ¯~»ÕZÅÃZq½Z^uZYÁ€Ì¿€ËÁ¶¼ ·YÂf‡{\ˆu |ËZ¼¿‚ËYÁŒ¯¶¯ÕY{Ä¿Y‚y[ZˆuÄ]Ád§ZË{ |‹ÕYÄ»ÂuՀ§Zˆ»Ö¸Ë¶¬¿Á¶¼ud¯€‹ ,Ã|‹{ZËd¯€//‹Ä»ZÀ‡Z‡YsԏY…Z//‡Y€]¾ÌÀr¼Å Á¦ËZ›ÁY֌z]{ÂydÌ·ÂXˆ»Z]|¿YÂeÖ»¶»ZŸ€Ë|» ÕYY{įd¯€‹½ZÀ¯Z¯Y®Ë€ÅÄ]Y{ÂycYZÌfyY |ËZ¼¿’˨e,|À‹Z]d«ZiÁÁd¿Z»Y•€‹ Ä]€nÀ»ÕZÅÓZ¯‘YŸÖËY€mYÄ»Z¿¾ÌËMsԏY dˆË–Ìv»[€z»|¿Z¼ˆa|Ì·Âe ,ֻԇYÕY‹†¸n»€œ¿¾Ì»ZeœÀ»Ä]½Y€ËÁcZÌÅ ,Œ¯¶¯µZ//‡Äm{Â]½Â¿Z«ÖËY€mYÄ»Z¿¾ÌËM ®Ë¦¬‡Ze‘YŸ½Y‚Ì»Ád//‡€Æ§¾ÌÌ eÂ“» |¿Z¼ˆa|Ì·ÂeÄ]€nÀ»ZŽM¥€»įÖËZÅÓZ¯|{ dˀË|»ÄÀ˂Åw€¿Á{Â//‹Ö»dˆË–Ìv»[€z» {€¯sԏYY•Â]€»ÖËY€mY|ÀËM€§ÁZÅÓZ¯|¿Z¼ˆa ÕY€mYY¶ZuÕ|»M{ž]ZÀ»,ÄÌuԏY¾ËY…Z‡Y€] ‚ËYÁŒ¯¶¯ÕY{Ä¿Y‚y{‚¿Ö]ZˆuÄ]Ä»Z¿¾ÌËM¾ËY ½Z»Z‡¾Ì]Ã|‹Ä·{Z^»Ä»ZÀf¬§Y»…Z‡Y€]Ze{Â//‹Ö» dˆË–Ìv»Ö¸»©Á|ÀdˆË–Ìv»d›Z¨uÕZÅ ¶ZuÕZÅ|¿Z¼ˆad§ZˁZ]ÕY€]Œ¯Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]Á ¶Ë|^eÕYĬ˜À»cZ//ˆÌ‡Pe{ZnËY¯~»ÕZ//ÅÓZ¯Y ZËcÔÌƈe{‡Ä¿YZË\·Z«{Ճ€¿YÁ{Y»Ä]|¿Z¼ˆa Öf·Á{€Ì£Šz]d¯ZŒ»Z]ÕZÅs€—Ä]‘ŸÔ]®¼¯ ֏yŠz]dË·ÁYZ//]ÁZÅÕY{€Æ//‹ĸ¼mY |¿Z¼ˆadˀË|»ÄÀ˂Åw€¿…Z//‡Y€]ÁÃ{Y{ŽÌze {‹ÄÀ˂ŠŒ¯ÕZŽYÂz]MYd¿Z̏ÖËY€mYÄ»Z¿¾ÌËM\ːe ZÅÃZqYÖ·Zvf‡Y[M\ °»€f»€ÅÄ^‡Zv»ÃÂv¿Á ÁÕÁÀÆ]Š//ËY‚§Y¹Á‚·Ä]Ä//mÂeZ]½Y€ËÁcZ//ÌÅ Ä //‡Âe¥|ÅZ]‚Ì¿Á[M¥€»t//ÌvdˀË|» ÁdŒ¯Õ´·YsԏY,ՁÁZ//Œ¯[MY|ËZa¾Ì»PeÁ [MÕZŶ°ŒedˬeÁÕ|À¼¿YÂeÁ[M¥€»Õ´·Y Äm{Â]½Â¿Z«À^e/Å|À]ÖËY€mYÄ»Z¿¾ÌËM,½Y€ËY dnud‡ZËÄ]Ä^ÀŒ°Ë€ŸĈ¸m{d·Á{cZÌÅ Õ{Y| e,ÂƼm†ÌWÖ¿ZuÁ¾ˆu¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô‡ÓY {€¯\ːeYŒ¯ÖËY€mYÕZÅÃZ´f‡{ÕZÅ{ZÆÀŒÌaY {ZÆÀŒÌaÄ]½Y€ËÁcZÌÅ,Ĉ¸m¾ËY{,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] ÕZÆ],ՁZ‡€Æ‹ÁÃYÁŒ¯ÕZÅÄ¿ZycYÁ­€fŒ» ¾ÌÌ eYÄ̸¬¿¶ËZ‡ÁÖÀ§ÄÀËZ »ÖÅY³Á|cZ»|y {€¯ ÕY€]ÖÀ¼ËYÁÖ//³|ÀËÓM½Â»Mw€//¿,…Z//‡Y¾ËY€] Y‚Ł‡ĿZ³Á{ÁÂ‡¾Ë‚À]®^//‡ÕZÅÁ{Ây ÁÂ‡¶ÌËÁZ³¾Ì´À‡Á¾Ì´À‡ļ̿ÕZÅÁ{Ây,µZË Â‡¾Ë‚À]ÕZÅd¸°Ì‡Âe»ÁµZËY‚Ł‡Z³ |‹¾ÌÌ eµZËY‚Å ÁcZ ˜«Ö¼ŒqևZ]ÕY€]Öf§ZË{ÕZÆ]¾ÌÀr¼Å ®^‡ÕZÅÁ{ÂyÕY€]½‚z»‚mÄ]Â‡Z³cY‚ÌÆne Â‡Z³¾Ì´À‡Á¾Ì´À‡ļ̿ÕZÅÁ{ÂyÁÂ‡Ä¿Z³Á{ |Ë{€³¾ÌÌ eµZËY‚Å¢¸^» ÖÅY³Á|cZ»|yÕZÆ]w€¿¾ÌÀr¼Å½Y€ËÁcZÌÅ Z]€ÅÕY€]ZÅd¸°Ì//‡Âe»ÁZÅÁ{ÂyÖÀ§Ä//ÀËZ » ÕY€]YµÁYÄ mY€»Y†aÁ¥€›Õ| ]Ä mY€» ļ̿ÕZÅÁ{Ây,µZ//ËY‚Å®^//‡ÕZÅÁ{Ây d¸°Ì‡Âe»ÕY€]ÁµZËY‚ž̴À‡Á¾Ì´À‡ {€¯¾ÌÌ eµZËY‚Å¢¸^»ZÅ Հ§Zˆ»Ö¸Ë¶¬¿Á¶¼ud¯€‹Ä»ZÀ‡Z‡YsԏY ÕYÄ»Âu cY{Y€ËYž§Á½Z^Æ´¿ÕY‹€œ¿¾Ì»PeœÀ»Ä]d·Á{ Հ§Zˆ»Ö¸Ë¶¬¿Á¶¼ud¯€‹Ä»ZÀ‡Z‡Y{{Âm» ¯~»Ä»ZÀ‡Z‡YsԏYZ],ZyÖ»ZÆ//‡ÕYÄ»Âu {€¯d¬§Y» ÕY{€Æ‹½Z»Z‡Ä°ÀËYÄ]ÄmÂeZ],ÄÌuԏY¾ËY\m»Ä] ,d‡YŒ¯cYÁÄ]Äfˆ]YÁŒ¯ÕZÅÕZÌÅ{ÁZÅ ÕZÅdÌ·Z §{¯~»½Z»Z‡¾Ë‚´ËZmÄ¿ZycYÁ¾ËY †¸n»ÖmZyd‡ŻÁÖ¸»dÌÀ»Y½Â̼̈¯”Ÿ |À¯Ö¼¿¾Ì»ZeYÖ¸»ž§ZÀ»Ö«Zv·Y¶°eÁ€aYkÁ€y ZÅs€—¾ËYՁˆ·{€‡YÁ|¿Y{YŒ¯cÔ°Œ»¶u |ÀÅ{Ö»ÄWYYY ć¹|¬f »d¨³†¸n»{½Y€Æe¹{€»ª]Z//‡Ã|ÀËZ¼¿ †¸n»Ä]»¾ËYÄ]Ä¿ZÀÌ]‰ÂyÃZ´¿{Ã|¼ŸµZ°//‹Y ¶°eÁ€aYkÁ€//yĿ³€ÅÄ°ÀËYd//ˆz¿-{Y{{ÂmÁ ½M¤·Ä¿{‹Ö»€nÀ»ºË€ve|Ë|ŒeÄ]¶¼Ÿ{Ö«Zv·Y dÌÀ»YÖ·ZŸÕYÂ//‹Ä¿Zy€Ì]{¹ÔŸYº£Ä]Ä°ÀËY€´Ë{Á Â“»Ád‡YÃ|Œ¿ÄmZy»YcYÁZ]ÖeŒ»,Ö¸» Ä]Œ¯Ö//‡Z¼¸bË{½Zˀn»Ä]»¾ËY{Ä°ÀËY€´Ë{ |¿YÃ|‹|Ë|ÆeÖËZ”«ÕZÅcYZn» Ö¸¸¼·Y¾Ì]†¿YƒMZ]½{€°¿ÕZ°¼ÅÄ°ÀËY½ZÌ]Z]½ZÌ^¯Y¯ €Åd¨³,|À¯Ö¼¿Œ¯|ËZŸÕ{‡pÌÅÕYÄfˆÅՃ€¿Y ¾ËY{ºÌf§€³ÄnÌf¿ºË{€¯ÕZ°¼Å†¿YƒMZ]Z»į½Z» ÖÀ ËÖ¼eYՃ€¿YÖ¸¸¼·Y¾Ì]†¿YƒMZ]½|‹€Ì³{–ËY€‹ { ¹Zm€]¦Ì ”eÁ¹Z°uÕY‹ÕZÅÄ»ZÀ ˜«dŒ³€] Ö³‚]Z¯¹Y|«Y¾ËYZ]|ÀfˆÅ֟|»½Z³|ÀËZ¼¿įÖ·Zu {ÂycY|Æ e¹Zn¿YÄ]¹‚¸»Y¶]Z¬»¥€—Á|¿YÃ{Y{¹Zn¿Y |ÀÀ¯Ö» {”uZ]ºÅ†¸n»†ÌËÄ°ÀËYZ¼¯|ÀfˆÅd·Á{½{Y{ {€¯ÃZ‹YÂ“»¾ËYÄ]Ö¿Â˂˸eÃ|¿Ä»Z¿€] †ÌËÖ¿Â˂˸eÃ|¿Õ³Ád¨³Ä]ÃZ//‹YZ]½ZÌ^¯Y¯ ÃZ]{½YZ´//¿€^ycÓYÂ//‡Ä]¥Z^Ì·Z«d¨³,†¸n» {Á{Y|¿[YÂm‰YÖ¿Zf//‡YÕZŀ¨//‡½{Â]ÖeZ]Zzf¿Y †ÌËÄ]½Z³|ÀËZ¼¿¾ÌÅÂeÃZ]{Հ´Ë{Š‡€aÄ]x‡Za Y«ºfˆÅ¹{€»¶Ì¯Á¾»»¾f¨³Z]֟¿Ä]ºÅÕÂƼm ¶]Z¬»įd‡Yָ̯Á¥€u¾ËY d§À¨—Ö˳x‡Za ÕYÄ¿YÂf//ŒaZ]į|À¯Ö»d^vÕÂƼm†ÌË d‡YÃ|‹[Zzf¿YÖ¿Â̸̻ ½Y|¬fÀ»ÃZ´¿¾ËY{{€//¯ħZ“Y\¸—sԏYµZ §¾ËY Öf//ŒÌ »cÔ°//Œ»¶uÁZźˀveÂ“»|À˳Ö» Öa{ZÆ¿MÁd//ˆÌ¿½Z³|ÀËZ¼¿ZyÄ£|£{Â//Œ¯ |ÀfˆÅcZ]Zzf¿Y {Y{ÖeY{Y€ËYÄ¿ZÀÌ]‰ÂyÃZ´¿{Õ{€^ÅYs€— ¹Y|«YÄ]»Ä//]Ä¿ZÀÌ]‰ÂyÃZ´¿Ä]Ä»Y{Y{½Z//Ì^¯Y¯ ,ÃZ´¿¾ËY…Z‡Y€]d¨³Á{€¯ÃZ//‹Y†¸n»Õ{€^ÅY ÁÖ¸»ž§ZÀ»,¹{€»ÖfŒÌ »cÔ°Œ»¶uÄ£|£{½Z³|ÀËZ¼¿ †¸n»ÖmZyd‡ŻÁÖ¸»dÌÀ»Y½Â̼̈¯”Ÿ |À¯Ö¼¿¾Ì»ZeYÖ¸»ž§ZÀ»Ö«Zv·Y¶°eÁ€aYkÁ€y †¸n»ÖmZyd‡ŻÁÖ¸»dÌÀ»Y½ÂÌ//ˆÌ¼¯”Ÿ Z]ĸ]Z¬»ÕY€]Õ{€^ÅY¹Y|«YÄ]»ÄnÌf¿€³Yd¨³ºÅ{ Õ{‡,|‹Z]Ö«Zv·Y¶°eÁ€aYkÁ€y,†¸n»ÕZźˀve d‹Y{|ÅYÂz¿Ö¸»ž§ZÀ»ÕY€] Ä]ÃZ//‹YZ],Z¿€ËYZ]³Ád¨³{«½ZÌ^¯Y¯Ö//¨˜»» †¸n»Ä]»Ä]d^ˆ¿Ä¿ZÀÌ^‹ÂyÁÄ¿ZÀÌ]|]ÃZ³|Ë{Á{ Yd¿Z̏ÁZźˀve¤·ÕY€//]Õ{€^ÅY¹Y|«Y½YÂÀŸZ] d‡Y¾ËYÄ]»¾ËYÄ]Ä¿ZÀÌ]|]ÃZ´¿d¨³,¹{€»©Â¬u Ä]Ád//‡YcZ]Zzf¿Y{ՁÁ€ÌaÖa{†¸n»į ĸnŸZ]¾ËY€]ZÀ],|¿‚]¾Ì»Yd·Á{|ÅYÂyÖ»¶°‹€Å Õ—Ä]Ã{Â]s€—¾ËY\ːeÖa{,žË€‡Ö³{‚]Zf‹Á cZÌ˂mև€]ÁcZ̸¯\ːeZ]Áćc|»{į |À¯Ö»¡Ô]Yd·Á{Ä]Y½M,½Z^Æ´¿ÕY‹cY{Y€ËYž§Á ºÅ{†¸n»ÖmZyd‡ŻÁÖ¸»dÌÀ»Y½Â̼̈¯”Ÿ Á|ÅY‹Ä]ÄmÂeZ]Ä]»¾ËYÄ]Ä¿ZÀÌ]|]ÃZ´¿{d¨³ øm|»MZ¯Z¿µZ^¿{Ä]½Y|¬fÀ»į|//‡Ö»€œ¿Ä]¾WY€« Հ̴¿ZÆm ½ZÌ¿Y€ËYZŒ»®¸»dˆË–Ìv» d‡YÖ¸ˆ¿¾Ì]d·Y|Ÿ¾»Z“Á –Ìv»ÁZŶ´Àmd¨³,dˆÌ¿¦«Á¶]Z«µZ¨¿YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÂƼm†Ì˵ÁY½ÁZ » ºË~³Ö¼¿½MY,d‡YÖ¸ˆ¿¾Ì]d·Y|Ÿ¾»Z“Á½ZÌ¿Y€ËYļŝZŒ»®¸»dˆË [Zˆu{,dˆÌ¿¦«Á¶]Z«µZ¨¿YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Հ̴¿ZÆm©Zv//‡Y,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] ZŶ´Àm½Z»Z//‡½Z̻֧ÔfyYÃ|¿Á€aY‚ŁYŠÌ]d//‹Â¿{ÂyՀfÌËÂeՀ]Z¯ d‡ZÆ¿MYÖ°Ë|ƌ»©MÁ|¿ÁZ»{žeY€»į{Y{{ÂmÁ¥Z«ÁYZ]dˆË–Ìv»Á Ã|‹ÄWYY†¸n»Ä]Á\ːed·Á{{¶°Œ»¾ËY¶uÕY€]ÕYÄvËÓ{Y{Ä»Y{YÕÁ Ö¸ˆ¿¾Ì]d·Y|Ÿ¾»Z“Á½ZÌ¿Y€ËYļŝZŒ»®¸»dˆË–Ìv»ÁZŶ´Àm d//‡Y ºË~³Ö¼¿½MY,d‡Y ‰€]®Ë¦«Á|À‡Á|€]ÖÀ^»ZŶ´Àm½Z»Z‡Y¶¬¿Ä]֋Y‚³µZˆ»YÃZ»{Y{€» ¾ËY\Ë~°eZ]¥Z«ÁY½Z»Z‡ZÅ| ]į|‹Z‡€^y¥Z«ÁY½Z»Z‡¹Z¿Ä]|¿ÁZ»{ïY ®ËY֌z]Ä°¸]dˆÌ¿|¿ÁZ»{ïÃ|‹¹ÔŸYį˜¿M¯~»¾Ì»{€¯¹ÔŸY,€^y Ä]º°uÃZ³{Y{½ÂÀ¯YÁÃ|‹~yY½M|À‡ŠÌaZŵZ‡įd‡Y|¿ÁZ»{ÄÀ»Y{{že€» d‡YÃ{Y{½M½{Â]¦«Á Z]–^e€»¶WZˆ»,ÃZ»{Y{€»ºÅ{ZˁÁ{Հ̴¿ZÆm”uZ]ÕYÄ//ˆ¸m{¾ÌÀr¼Å -|‹€¬»Á€œ¿µ{Z^eÁhv]«|Æ//Œ»©M»Ĭ˜À»{¥Z«ÁYÁÖ Ì^—ž]ZÀ»֓YY ­Ô»YÁ{ZÀ‡Yd^i½Z»Z‡ÁÖ Ì^—ž]ZÀ»ÁZŶ´Àm½Z»Z‡,¥Z«ÁY½Z»Z‡ÕZ‡Q Y֔f¬»cZ¼Ì¼eÃZ]¾ËY{¥Z«ÁYYµZ¨¿Y֓YY®Ì°¨eZ]ÖfˆŒ¿{Â//Œ¯ |ÀÀ¯}ZzeY {€¯|̯ZeġÄmZy»Y€ËÁZ]Y|Ë{{¦Ë€› |À¯Ö»dËZ¼uÄ¿Zf‡M|¿ÁY½Y€ËY |¿ÁÄ»Y{YYÕ|À//‡€yY€]YZ],{ÂyÕÂ//‡ÕZf¼ÅZ]Y|Ë{{ÄmZy»Y€ËÁ Y€«|̯Ze{»YÄ¿Zf‡M|¿ÁY½Y€ËYֻԇYÕÂƼmdËZ¼u,ġ{ևŻ {€¯Ö]ZˁYd^j»Y½Z³YÁM€ÌyY…ÔmYÕY‚³€]Á{Y{ Á«¦Ë€›{YÂm|¼v»»Y|Ë{{,ÖË´Àz‡»YÁÖ¿Z‡Ô—Y¶¯ÃY{Y‰Y‚³Ä] Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÁÕYĬ˜À»,Ä^¿ZmÁ{¦¸fz»¶WZˆ»ÄˇÄmZy»Y€ËÁ«{Y|¬»¶Ì§» d§€³Y€«³Ád¨³Áև€]{»ºˆËÁ€eÄ̸Ÿ­€fŒ»ÁZ^»¾ÌÀr¼ÅÁ ºÌ°veÁ‰€fˆ³ÕY€]{ÂyÃ{YY€]Õ{€^ÅYÁÃ{€fˆ³–]YÁÄ]ÃZ//‹YZ]¥€—Á{ |¿{€¯€œ¿µ{Z^eÕ{Zf«YÄ^¿Zm|ÀqÁÄ^¿ZmÁ{–]YÁÄ ‡Âe½Â»Y€ÌaÁ|̯ZecZ^‡ZÀ» Yġ|̬§ÄmZy»Y€ËÁ«º¸ »|Ì·Á»À—ZyÁ{ZËY|Ë{¾ËYÕY|f]Y{¦Ë€› »Y€ËÁZ]ÕZ°¼ÅÕY€]{ÂyÖ³{Z»M,{Y|¬»¶Ì§Ä]®Ë€^e¾¼“Ád‹Y{Ö»Y€³ d‹Y{Y€]YYġ|Ë|mÄmZy ÕÂƼmdËZ¼u,ġ{ևŻ|¿ÁÄ»Y{YYÕ|À‡€yY€]YZ]ÄmZy»Y€ËÁ ½Z³YÁM€ÌyY…ÔmYÕY‚³€]Á{Y{Y€«|̯Ze{»YÄ¿Zf‡M|¿ÁY½Y€ËYÖ»Ô//‡Y {€¯Ö]ZˁYd^j»Y ½ZÌ»Հ°¨¼ÅÁÕZ̋ÂÅcÁ€“,Ĭ˜À»€ÌyYcÓÂveÁ–ËY€‹tˀŒeZ]¦Ë€› dˆ¿Y{ÕÁ€“ŠÌaYŠÌ]YZÅŒ¯€ËZ‡Áġ,½Y€ËY «|‡YZŒ]»d̸ˆe\eY€»Y|Ë{¾ËY{‚Ì¿ÄËÂ//‡ÄmZy»Y€ËÁ,{Y|¬»¶Ì§ Ã{YՀz§|ÌƋc{ZƋd^‡ZÀ»Ä]½Y€ËYd¸»Ád·Á{Ä]ġd¸»ÁÂƼm†ÌW Ä ‡YÁd¼u¹Z¬»ÓYÁ|ÌƋÁ{¾ËYÕY€]ÁY€]YYÖ¿Z¼Ì¸‡|ÌƋY{€‡¾ÌÀr¼ÅÁ {€¯d·Zˆ»ÖÆ·Y ÕÂƼm€¼fˆ»ÕZÅdËZ¼uYÖ¿Y{|«Á€°ŒeY€]YZ]ÄËÂ//‡ÄmZy»Y€ËÁ Z°Ë€»MZnÀÅZ¿cZ»Y|«YÄ],ÖËY€³•Y€§YÁºˆËÁ€eZ]ÁZ^»{ġY½Y€ËYֻԇY tÌm€e[ÂqZq{Y½MÁÃZ‹Y,d‡YÃ|‹€nÀ»ZÅŠÀeŠËY‚§YÄ]įĬ˜À»{ {€¯Ö]ZˁYĬ˜À»{Z°Ë€»Mž§ZÀ»€]ÖfˆÌ¿ÂÌƏºËƒž§ZÀ» Á{Y{Y€«|̯Ze{»YºˆËÁ€eZ]ÁZ^»Ä»Y{YÕY€]ġd·Á{¹‚Ÿ{Y|¬»¶Ì§ ևZ‡Y¹Z³Y½MÁÃ|¿YÂyºÆ»YÂy¾ËY{Œ¯Á{­€f//Œ»ÕZÅÕZ°¼Å dˆ¿Y{ġÄ]Š»YMÁt¸dŒ³Z]dÆm €]ÃÁԟÕÁ |‹½Y€Æe{YÁÁÁÁ{Հ¨‡{Á€»Y{Y|»Z]ġÄmZy»Y€ËÁ Ä^eÖ·ZŸcZ»Z¬»€´Ë{ÁÖ¸»dÌÀ»YÖ·ZŸÕY‹€Ì]{,ÂƼm†ÌWZ],¦Ë€›Z]Y|Ë{ {€¯|ÅYÂyY|Ë{‚Ì¿½Y€ËY صفحه 2 YZ]ÁÄ ‡Âe ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ }MÄ^À‹ć €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ] {Zf«Y½ZÆm €^y ÂƼm†ÌWÕ{Zf«Y½ÁZ »ÄÌ£Ô]Y€]Y€]{½Y€ËYÖ¿Z³Z]©ZeYՁYÄf̼¯Հ̳ž“» ֏yŠz]ÃZ³|Ë{Z]ՁY|Æ ež§ÄÌ£Ô]Yc€ËZ¤» €]¢·Z]Õ{ÁM€]‰YÄ]cZ¯€¼³{{Âm»ÕZÅÓZ¯ÕY€] ½Âr¼ÅÖ»Ô«YZ0 »Â¼ŸįÄf§€³cÓ{{Z̸̻Ze į|ÀfˆÅ|Ì·ÂeÕYĘ//‡YÁÄÌ·ÁY{Y»ÁÖ//‡Z‡YÕZÅÓZ¯ ZÅÓZ¯¾ËY¾ËY€]ZÀ]-|¿YÃ|Ë{€³Ä̸zeÁÃ|‹cZ¯€¼³{YÁ Á†¯Â·¹Ô«YÁÃ{Â]Â//Œ¯ÕÁ€“ÕZÅdË·ÁYÁ‚m |¿ÁÖ¼¿Z¼‹Ä]ÕÁ€“€Ì£ ÕZÅÓZ¯Ã|//‹Ã{Y{ÁZmYįd//‡Y½Md̼ÅY‚WZuÄf°¿ cY{YÁ»½YÂÀŸdveÃZ»½Z]MZecZ¯€¼³Ä]Ã|‹{YÁ ,| ]Ä]xËZe¾//ËYYÁ|¿Â//‹ŽÌy€e«Ö“Z¬f»YZ] ‰Z¨//‡d^i½Á|]ÖËÓZ¯pÌÅį{Â//‹Ö¼¿Ã{Y{ÁZmY {‹Œ¯{YÁ Õ{Zf«Y½ÁZ// »ÄÌ£Ô]Y,{€¯½Z//Œ¿€—Zy|ËZ]½ZËZa{ Yd//Œ³Z]ÁՁY|//Æ ež§ÕY€//]Â//Ƽm†ÌW ՁÁZŒ¯Á½{Z »,žËZÀ,Ö¿Z³Z]©ZeY€œ¿Y,ÖeY{Z ¥ÔeYYįd‡YÃ{Â]ªÌ«{ÁևZÀ‹Z¯ºÌ¼e®Ë½Y€ËY ÁՀ̳¸mcZ¯€¼³{{Âm»Œ¯Ö¸»cÁ€iÁž]ZÀ» d‡YÃ|‹d¿Z̏½MY YÃ|‹s€˜»cZ»ZÆ]Y,{€¯ÃZ‹Y½MÄ]|ËZ]įՀ´Ë{Äf°¿ YZ]cY{YÁ»ÕY~³€iY€]ÖÀ^»½Z‡ZÀ‹Z¯Öy€]Õ‡ ÕZÅ{ÁM€]…Z//‡Y€]įÃ{Â]Yw€¿ÕÁ€]«Ö“Z¬f» Ŀ³pÌÅ,Äf§€³cÖ//‡ZÀ‹Z¯ÕZÅև€]Á©ZeY –ËY€‹{įY€q-Ã|Œ¿{ZnËYYZ]{Õ|Ë|mYÕZ“Z¬e ZźˀveYÂ^ŸÕZÅÃYµZ^¿{Ä]Œ¯½Z¿Z³Z]įÖ¿ÂÀ¯ |¿€Ë~aÖ¼¿Y®ˆË¾ËY‚Ì¿ÖmZy½Z³|À‹Á€§Á|ÀfˆÅ Y€«Ö¿Y€ËY½Y€mZeZÌfyY{Õ|¬¿€Ì£cÄ]YÓZ¯į 0 ¼Ÿ-|ÀÅ{ {¯~»ÕZÅÓZ¯cY{YÁÕY€]ZÌ¿{»YÔ ¾¼“-d‡YÃ|‹Äˈe,ÓZ¯¶¼uYŠÌaÁ|ˀy½Z» 0 ÕZÅÓZ¯¶»Z‹Z»Â¼ŸįZÅÓZ¯YÖy€]½Z³|ÀÀ¯{YÁÄ°ÀËY €œfÀ»-|ÀÀ¯Ö»d§ZË{Ö¿Z»ÂeYÁ|ÀfˆÅևZ‡Y ZŽM{»{į|ÀfˆÅՂ¯€»®¿Z]ÕÂ//‡YY¾Ì»Pe |Æ eՂ¯€»®¿Z]Z//eÃ|Ë{€³€¬»Ä»ZÀ//Œz]¾ËY{‚Ì¿ €] |À¯dyY{€aYZÌ¿{»Y,ÖÀÌ »c|//»¥€›|Å{ Z̈]®ˆË½Z³|ÀÀ¯{YÁÕY€]Z¯¾ËYÄq€³Y…Z‡Y¾ËY Ö·Á-|À¯Ö»dz‡ZŽMÕY€]Y–ËY€//‹ÁÄf‹Y{ÖËÓZ] ÄmÂeºÅÂ“»¾ËYÄ//]Ö£Ô]YÄf//ˆ]¾ËY{µZu€ÅÄ] Ö¸ §–ËY€‹Ä]ÄmÂeZ]Äfˆ]¾ËYį|‡Ö»€œ¿Ä]ÁÃ|‹ |À¯¶uYcZneÁÂucÔ°Œ»Y֌z]|¿YÂeÖ» ,|Àf‹Y|¿Œ¯Ä]YdŒ³Z]Ä]Õ|Æ e½Z³|ÀÀ¯{Zį Ã|ÀÀ¯{ZįZ//À »¾ËYÄ]-d//‡Y€Ë~a½Z°»YÁÖeZ̸¼Ÿ Ղ¯€»®¿Z]cZ//œ¿Á|½Á|]YYd//ˆ¿YÂeÖ» xËZeYįÖ·Zu{-|//Å{µZ¬f¿YÕYÃ|ÀÀ¯{YÁ€//ÅÄ] ÖeY{ZYdŒ³Z]Â“»įµZ//‡ÃZ»¾Ë{Á€§ µZ¬f¿Y½Á|]cY{YÁ»-Ã|//‹ÖeZ̸¼ŸÕ{Zf«YÄy€qÄ] 0 ¼Ÿ«Y Ö ^À»½Z³|ÀÀ¯{ZįY€q-d‡YÃ|//‹Ö¨fÀ»Ô ½YÂÀŸdveį|¿Y|¿ÓZ¯cY{YÁZˁYÕY~//³YÁÕY€] ֟“»¾ËY€]ZÀ]-|ÀÀ¯Ã{Z¨f//‡Y½MY«YµZ¬f¿Y½Á|]» «Ö“Z¬f»YZ]cY{YÁ»½YÂÀŸdve€ÌyYÄÌ£Ô]Y{į Õ‡YÃ{ZÕZÅÄ»ZÀŒz]Ö»Z¼e{ZÅZ],Ã|//‹s€˜» YÁÄf§€³Y€«|̯Pe{»¾//Ë{Á€§YՂ¯€»®¿Z] YZ]cY{YÁ»,…Z‡Y¾ËY€] d‡YÃ{Â]ÖeZ̸¼ŸÄf‹~³ YՀ̳ÀÆ]Z]Ö¿Y€ËY®Ëįd//‡YZÀ »¾ËYÄ]«Ö“Z¬f» ÁÄf‹Y{ZÌfyY{Â//Œ¯YkZy{įÖÅÂmÁZËž]ZÀ» Ä]cY{YÁœÀ»Ä]Ö//ËÓZ¯|ˀyÕY€]½MY{Y{|//« ®¿Z]Ä]Äf^j»{ZÀ‡YÄWYYZ]|¿YÂeÖ»,|À¯Ã{Z¨f//‡YÂ//Œ¯ -|Å{µZ¬f¿YÓZ¯\·Z«{Œ¯¶yY{Ä]YY¾ËY,Ղ¯€» Z]֗Z^eYĿ³pÌÅ«YµZ¬f¿Y½Á|]cY{YÁ»Â“»Y~· ÃZ»ÄÌ£Ô]Y{Ä°ÀËY¾¼“-{Y|¿«Zz‹YYZ]cY{YÁ» ¦Ì¸°e¾ÌÌ e‚Ì¿ÕÂƼm†ÌWÕ{Zf«Y½ÁZ »Äf‹~³ ՁÁZŒ¯Á½{Z »,žËZÀ,Ö¿Z³Z]©ZeYÁÕ{Zf«Y½ÓZ § cÔ°//Œ»¶uÕY€]Â//Œ¯€//‡Y€‡ÕZÅ©ZeYÁ½Y€ËY {ՁY|Æ ež§Ä»ZÀ//Œz]Á|Y֋Z¿Ã|‹g{Zu ½ÓZ §½ZÌ»{YÕ|Ì»YÄ«Z],|‹{ZÕZmµZ‡ÃZ»€Ìe ,½YÂf]½MÕY€mYÕZf‡Y{Zed//‡YÃ{€¯{ZnËYÕ{Zf«Y Ä]€neÄf‹~³Y€e½YÁYŒ¯ÖmZycZne–ËY€‹ cY{YÁ»d̼ÅY‚WZuÁºÆ»Â“»Á{įÕÂv¿Ä]-{€¯ «ÖeY{ZÕZŃZe¯ÕY~//³YÁ»Á«cY{Z¶//]Z¬»{ 0Y€°»Äf‹~³ºÌ¿ÁµZ//‡Á{֗į{Â]Õ{Y»ĸ¼mY Á½Y€ËYՁÁZŒ¯Á½{Z »,žËZÀ,Ö¿Z³Z]©ZeYÕ‡Y €iR»ևZÀ‹Z¯Z°ÅY®Ë½YÂÀŸÄ]Œ¯€‡Y€‡ÕZÅ©ZeY cY{YÁՁYÕZŁZÌ¿¾Ì»PeÁÖeY{ZYd//Œ³Z]{ Ä»ZÀŒz]¾ËYZ]Ä¿Zfz^‹Âyį|//‹Ö»ž«YÁՀ̴Ìa{» d‡YÃ|‹ž¨e€»Ä£|£{¾ËY ÕZf‡Y{ÄÌ£Ô]Y¾ËYÄq€³YįՀ´Ë{ÄmÂe½ZËZ‹Äf°¿ Ó{ZÅ{Z̸̻¥ÔeYYՀ//̳¸mœÀ»Ä]ÁÖ¸»ž§ZÀ» ÕZÅÓZ¯ÁÄÌ·ÁY{YÂ//»cY{YÁ¥€įÂ//Œ¯cÁ€iY ™Zv·,Ã|‹Â//Œ¯ÕZÅY¿ZyZÌ¿{»ÕÁ€“Ö§€» Z]Ä¿Z¨//‡Pf»įd//‡Y«Ö“Z¬f»Y»Â“»,Ã|//Ë{€³ {¾ËY-Ã|//‹–¸y«YµZ¬f¿Y½Á|]cY{YÁ»Â//“» ֘ËY€‹{ZÆÀe«YµZ¬f¿Y½Á|]cY{YÁ»įd‡YÖ·Zu €]|̯Ze¾¼“,ÕYÄÌ¿ZÌ]Á|Z//]½Y€ËY©ZeYՁYÄf̼¯ ž§ÕY€]ÂƼm†ÌWÕ{Zf«Y½ÁZ »ÄÌ£Ô]YÖ¿YÂyºÅ cY{YÁ{€¯¹ÔŸY֏yŠz]ÃZ³|Ë{Z//]ՁY|Æ e Õ|Æ e½Z³|ÀÀ¯{Zį֘ËY€‹{–¬§YµZ¬f¿Y½Á|] €Ë~a½Z°»YÁÖeZ̸¼Ÿ,|Àf‹Y|¿Â//Œ¯Ä]YdŒ³Z]Ä] d‡Y ,½Y€ËY©ZeYՀ^yÃZ´ËZaY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ºÌ¼eÄ]ÃZ‹YZ]ÕYÄÌ¿ZÌ]ZŒf¿YZ]½Y€ËY©ZeYՁYÄf̼¯ ½{Â]Zn»€]ÖÀ^»d·Á{Õ{Zf«YÖ´ÀÅZ¼Å{Zf//‡ÄËÁ d‡YÃ{€¯|̯Pe,½Z³|ÀÀ¯{YÁÁ½Z³|ÀÀ¯{ZՁY€eZÆe YµZ¬f¿Y½Á|]cY{YÁYY֓Z¬f»YÂ“»|ËZ]į {ZÆÀe«YµZ//¬f¿Y½Á|]cY{YÁ{€¯Ä//mÂeÁ®Ì°¨e Œ¯Ä]YdŒ³Z]Ä]Õ|Æ e½Z³|ÀÀ¯{Zį֘ËY€‹ d‡Y€Ë~a½Z°»YÁÖeZ̸¼Ÿ,|Àf‹Y|¿ d//‡YÃ{€¯|̯PeÄÌ¿ZÌ]¾ËY{½Y€//ËY©ZeYՁYÄ//f̼¯ Â“»įµZ‡ÃZ»¾Ë{Á€§xËZeYįÖ·Zu{» Ã|‹ÖeZ̸¼ŸÕ{Zf«YÄy€qÄ]ÖeY{ZYd//Œ³Z] 0 ¼ŸºÅ«YµZ¬f¿Y½Á|]cY{YÁ»,d//‡Y Ã|//‹Ö¨fÀ»Ô « d‡Y YÃ|//‹s€˜»cZ»ZÆ]YÄ]ÃZ//‹YZ]¾ÌÀr¼ÅÄf̼¯¾//ËY YZ]cY{YÁ»ÕY~³€iY€]ÖÀ^»½Z‡ZÀ‹Z¯Öy€]Õ‡ …Z‡Y€]»d‡YÃ{Y{t̓Âe,Yw€¿ÕÁ€]«Ö“Z¬f» ,Äf§€³cևZÀ‹Z¯ÕZÅÖ//‡€]Á©ZeYÕZÅ{ÁM€] -d‡YÃ|Œ¿{ZnËYYZ]{Õ|Ë|mYÕZ“Z¬eĿ³pÌÅ ¾f§Z˵Z^¿{Ä]Œ¯½Z¿Z³Z]įÖ¿ÂÀ¯–ËY€‹{įY€q ½Z³|À‹Á€§Á|Àf//ˆÅZźˀveYÂ^ŸÕY€]ÖËZŶuÃY cÄ]YÓZ¯į|¿€Ë~aÖ¼¿Y®ˆË¾ËY‚Ì¿ÖmZy 0 ¼Ÿ,|ÀÅ{Y€«Ö//¿Y€ËY½Y€mZeZÌfyY{Õ|¬¿€//Ì£ YÔ Á|ˀy½Z»{¯~»ÕZ//ÅÓZ¯cY{YÁÕY€]ZÌ¿{» « d‡YÃ|‹Äˈe,ÓZ¯¶¼uYŠÌa Á½{Z »,žËZÀ,Ö¿Z³Z]©ZeYՁYÄf̼¯ÄÌ¿ZÌ]¶»Z¯¾f» d‡ZËcY|̯PeÄ]€œ¿d‡Y€Ës€‹Ä]½Y€ËYՁÁZŒ¯ cY{ZÄ]ÄËÁÄmÂecÁ€“€]ÖÀ^»ÕÂƼm¹€fv» ÕZÅ|»M{¶v»YÂ//Œ¯ՁYÕZŁZÌ¿¾Ì»PeÁÖf¨¿€Ì£ ÄÌ£Ô]Y|¿Z//‡Ö»Z”vf//‡YÄ],ÓZ¯cY{ZYÖ//‹Z¿ Õ{Zf«Y¹€fv»½ÁZ// » w»ÃZ¼//‹ €°»ÕZÅՀ̴ÌaÁ‰ÔeZÅÃZ»Y†aįÂ//Ƽm†ÌW -Ã{Z ·Y©Â§—Ä]Õ{ZŸֻ¼Ÿž¼n»Ĉ¸m{ |¿|‹[Zzf¿YՀ´‹{€³®¿Z]ÀË|»cZÌÅÕZ”ŸY įՀ´‹{€³®¿Z]¹ZƇ½Z^uZÃ{Z ·Y©Â§—Ä]Õ{ZŸֻ¼Ÿž¼n»Ĉ¸m{ |¿|‹[Zzf¿YÀË|»cZÌÅÕZ”ŸY,|‹Y‚³€]½YY|»ZƇ|{ ”uZ] ¾ËY{ž¼n»†ÌW,Հ´‹{€³®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] YZ”ŸYY®Ë€ÅÖËY€mYª]Y‡,Õ{ZÆÀŒÌaÀË|»cZÌÅÕZ”ŸYÖ§€ »¾¼“,Ĉ¸m |¿|‹ZÀ‹M½Z¿MZ]½YY|»ZƇÁ{€¯dWY€« ,½Y€»Z¯Z“,Ö//»Zy֔e€»,Öf]Zi¾Ì//ˆu½ZËZ«Mž¼n»†ÌW,Ä//ˆ¸m¾ËY{ ®¿Z]ÀË|»cZÌÅÕ{ZÆÀŒÌaÕZ”ŸY½YÂÀŸÄ]YÖf¼u¾ÌˆuÁÕ|̌¼m|Ì //‡ |¿|‹[Zzf¿Y½YY|»ZƇ\ːeZ]Ö´¼Åį{€¯Ö§€ »Հ´‹{€³ {Y{Œ¯€‡Y€‡{Ä^ ‹Հ´‹{€³®¿Z] ¹ZƇ½Z^uZÃ{Z ·Y©Â§—Ä]Õ{ZŸֻ¼Ÿž¼n»Ĉ¸mdˆÌ¯Zu‰Y‚³¾ËY ”u€]ÃÁԟÁ|‹Y‚³€]Öf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€a¶»Z¯dËZŸZ]Հ´‹{€³®¿Z] ½Zˀm{¾ËÔ¿MÃ|¿cÄ]¹ZƇ½Z^uZ€ËZ‡,½YY|»ZƇ|{YŠÌ] |Àf§€³Y€«ž¼n»Ĉ¸m{Ã|‹s€˜»{Y» ĸ]Z¬»ÕY€]Ö·‚¿Y{YMĬ˜À»½Y€v]dˀË|»{Zf‡Ö³{Z»M Ö·Z¼fuYg{YÂuZ] ½ZÆ]Ád‡ZËÄ]Ö·Z¼fuYg{YÂuZ]ĸ]Z¬»œÀ»Ä]½Y€v]dˀË|»{Zf//‡Ĉ¸m {Zf//‡ÕZ”ŸY”uZ]ÁÖ·‚¿Y{YMĬ˜À»½Z»Z//‡¶»ZŸ€Ë|»ÁÀË|»dXÌņÌË |‹Y‚³€] ½Z»Z//‡¶¸¼·Y¾Ì]»YÁֻ¼Ÿ–]YÁdˀË|»Y¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] g{YÂuZ]ĸ]Z¬»{½Z»Z‡ÕZÅÕ|À¼¿YÂeև€]Ä]dˆŒ¿¾ËY{,Ö·‚¿Y{YMĬ˜À» Ä]ՁZ‡€Æ‹Á€¼uYµÔÅ,†¿YƒÁY,Ö¿ZŒ¿ŠeMÕZÅÁ€Ì¿,¥€]‰Z]ÄËÂ]Ö·Z¼fuY |‹ÄfyY{€a€fŒÌ]Ö³{Z»MœÀ» ¾Ì‹Z»YÃ{Z¨f‡YÕY€]Ö´ÀÅZ¼Å,cÓM¾Ì‹Z»ÁcZ¿Z°»Y,cYÁ{YY€¬f‡Yd‡YÖÀf¨³ Á{ZÆ¿¹{€»ÕZ//ŽZ»Z//‡Z]¶»Z e,Ĭ˜À»{µZ §֏yŠz]¾Ì´À//‡cÓY Ã|//‹s€˜»huZ^»ĸ¼mY¿Z»ÕY€mYÁZÅÁ€Ì¿lÌ//ˆ],Ö¿Z´¼Å‰Â»M,½Z¿YÂm ž§ÁZ“ÁYÕ{Â^Æ]ÁÖ¿Z‡{Y|»YÕY€]Ö³{Z»MŠËY‚§YœÀ»Ä]d//ˆŒ¿¾ËY{ d‡YÃ{Â]Ö·Z¼fuYcÔ°Œ» d§€³c¾ËÁ‚«{½ÁZ eÄ ‡Âe®¿Z]¶»ZŸ€Ë|»½ÁZ »€¨‡{ Z]Ö¸yY{cY|Ì·ÂeYdËZ¼uÁY|ËZaÖ¸¤‹dÌÀ»Y{ZnËY |Ì·ÂeŠÆmÄ]®¼¯{€°ËÁ Z¿€ËY‚mÄ]և€f‡{¶a\¿ÃÁ€aÕY€mY¶v»YºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|»|Ë{Z] ÕZÅÄ]}ZmYְ˽YÂÀŸÄ]Ád‡YÄf§€³Y€«ºŒ«€Æ‹Հf»Â¸Ì¯ÁºŒ«À˂m ZÆÀeÁ{Y|¿d¿Â°‡ֈ¯,€ËY‚m¾ËY{ {Â//‹Ö»ÄfyZÀ‹ºŒ«Հ´//‹{€³ºÆ» |¿YÃ{€¯{ZnËY{ÂyduY€f‡Y¶v»ÕY€]½Z]ÄËZ‡ÁZ^¿Y¾Ë|Àq,Ö¸v»½Y€Ì´ÌÅZ» Ä]ÃÁ€a¾ËYZe|Œ¯Ö»µÂ—ÃZ»Š‹€]½Á‚§Y–ËY€//‹ļŽ|//‹ZÌÆ»c{ |‡€]ÕY{€]ÀÆ] ½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|»ÁÀË|»cZÌņÌËÖÀ»Â»Z“|̼uÁ€»Y|Ë{Z]Ö°¸//‡€Ì»Y Ä ‡ÂeÕY€]ÕÁÄËÁ¹Z¼fÅYYÕYÄ¿ZŒ¿ÃÁ€a¾ËYÕY€mY¶v»YYºŒ«{YMĬ˜À» ÃÁ€a¾ÌÀqÕY€mY®‹½Á|]d¨³Ádˆ¿Y{ºŒ«Z¿€ËY‚m¶v»{Հ´//‹{€³ ½Z°»YÖÀ»Â»…|ÀÆ»dËY{ÁdËZ¼u,Z°f]Y½Á|]ºŒ«À˂m{{€¨]€vÀ»ÕZÅ dˆÌ¿ÁÃ{Â^¿€Ë~a ¶uZ‡YÁÄf§€³Y€«ºŒ«À˂mÖ«€‹¶uY‡Ö°Ë{‚¿{Z¿€ËY‚md‡YÖÀf¨³ Ád‡YZf°Åć{Á|u{€ËY‚m¾ËYduZˆ» |¿Y{ĸZ§€f»Â¸Ì¯®Ë{Á|u{ €ËY‚m¾ËY d//‡YÄf§€³Y€§Y½M¥Y€—Y€f»ZeZ¨eYÄ]ÕYÀzÕZÅÃYÂË{ 0 »Z¯ÁÖÀ‹¶uZ//‡|«Z§ ÕYÄ°ËZ]ÖÅZe¯c|»ÕY€],[M‚mZ]ÁÃ{Â]t˜ˆ»Ô Z]ZËÃ{ZÌaįd‡YÖ¸v»ZÆÀeÁ|À¯Ö»¶ÁºŒ«À˂mÄ]Y€ËY‚m¾ËYÖ°ŒyY {YÁÁ{¼ÌaY…Z§l̸yÕZÅ[M¶yY{Հf»Â¸Ì¯®ËĸZ§Ze½YÂeÖ»Á{Ây Ö]ÂÀm¶uZ‡{įd‡YÕYÀz®q¯À˂mÁ{Y¶°Œf»Z¿€ËY‚m |‹½M Ä ‡ÂeÃÁ€³ development@jahaneghtesad.com €Æ›Y| ]ºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|»ÁÀË|»cZÌņÌËÖÀ»Â»Z“|̼u Z]Á{€¯|Ë{Z]ºŒ«Z¿€ËY‚mÄ]և€f‡{¶a\¿ÃÁ€aÕY€mY¶v»YÄ^À//‹Á{ ḑ€›ÁcZ¿Z°»YÁ½MÕZŁZÌ¿ÁZÅÖ³„ËÁ,ZÅd̸]Z«®Ë{‚¿YÃÁ€a¾ËYՀn» {Y{Y€«Ö]ZˁY{»½Z»Z‡½Y€Ë|»Á½YÁZŒ»,¾Ì¿ÁZ »©Z¨eYÄ]Y½MÕY€mY¶v» Ö°¸‡€Ì»YºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡ֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] Ö·Âf»½YÂÀŸÄ]ºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z//‡½ZƳ{»YÁÕ{Zf«YÄËÁĬ˜À»€Ë|» {€]¹Z¿Œ¯{{ÂyÂ¿{ÃÁ€a¾Ì·ÁY½YÂÀŸÄ]¶a¾ËY\¿YÃÁ€a¾ËYÕY€mY d‡{{ÕZÅȬ¿ª^—½M‘€ŸÁd‡Y…Ô³€^ËZ§Ã{Z»Y¶a¾ËY†Àmd¨³Á {Â]|ÅYÂy€f»Â¸Ì¯®Ë{Á|u‚Ì¿½MµÂ—Á€f»lÀa{Á|uÖuY€— Ã|ÀÀ¯|Ì·ÂeZÆÀe½YÂÀ ]ºŒ«¾ËZ»®Ìfˆn»և|ÀÆ»d¯€‹Ä°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ {€¯tˀe,d//‡Y¶a¾ËYÃ|¿Z‡ÁՀn»Â//Œ¯{…Ô³€^ËZ§ÕZÅĸ°//‡Y ÂƼm†ÌWµÁY½ÁZ »Z]Õ{Zf«Y½ÓZ §dˆŒ¿{½Y€ËYÖ¿Z³Z]©ZeY†ÌW{ZÆÀŒÌa |¿Â‹[Zzf¿Y֏yŠz]½ÓZ §½ZÌ»YÖ¿Z³Z]½Z¿‚ËY ½Y€ËY{ÕY~³ÄËZ»€‡t˜‡ŠÅZ¯Ä»Y{Y{Հ̴¿ZÆm dˆ¿Y{Œ¯Ã|ÀËMÕY€]Ã|ÀÀ¯½Y€´¿Y€ÌyY½ZÌ·Z‡֗ ÕY€]Y¹ÓÕZÅՂËÄ»Z¿€],d//‡YÂy½Y€ËY©ZeYYÁ ÖmZy½YY~³ÄËZ»€‡Á֏yŠz]{Â̴¿Y{ZnËY |Å{¹Zn¿Y Šz]ÕZÅÄËÔ³Öy€]ÃZ]{ÂƼm†ÌWµÁY½ÁZ » ½YÁ{{ZÅÄ»ZÀŒz]ÁcY€¬»¡Ô]YÄ]d^ˆ¿֏y ZŒ§ÃÁ{{ZÅÄ»ZÀŒz]¾ËYYÕZ̈]d¨³‚Ì¿ºË€ve Ö³|¿Á{Zf«Yį{Â]¾ËY¥|ÅÁ|‹¡Ô]YՀj¯Y|u €Ì̤e–ËY€‹įÖe{Z»Y{Œ¿֋ZaÁ€§Zq{¹{€» d‡{cY€¬»ÁZÅÄ»ZÀŒz],{‹¶Zu֌ËZŒ³Á|À¯ sԏY,Ã{Â]ºË€veÁZ//Œ§½YÁ{Žfz»į€Ì³ZaÁ |‹|ÅYÂy ½Y€ËY­€fŒ»ÕZÅ©ZeYdÌ·Z §d//‡YÂy½Y€ËY©ZeYYÁY ÖeY{Z¥|ÅÕZÅŒ¯ÂyÄ]€´Ë{ÕZÅŒ¯Z] ÕZÅd^vÄ]ÄmÂeZ]Á{€Ì´]€eÕ|mY½Z´ËZˆ¼ÅÁ {YÕ{Zf«YÕZŽ‚ËYdÌ·Z §ÄÀÌ»,½Y€ËY©ZeY†ÌW |À¯ºÅY€§ZÅŒ¯¾ËY d^ˆ¿ZŁY|¿YºŒqÁÁŠÌa–ËY€‹Ä]ÃZ‹YZ]Հ̴¿ZÆm ÕZÅd//‡Ż{€Ì̤eµZ¼fuY{ÂmÁZ]d¨³,Ã|ÀËMÄ//] dz‡–ËY€//‹ÕY€]|ËZ]½ZÀr¼Å,Z°Ë€»MÃ|ÀËMd·Á{ dÌÀ»YÁºÌ‹Z]Äf//‹Y{Ä»Z¿€]ÁÖ³{Z»MZźˀveÄ»Y{YÁ dË·ÁY{YÁY{ÁևZ‡YÕZÅÓZ¯¾Ì»PeÁ¹{€»ÖËY~£ Á…ÂËP»Ã|ÀËMÄ]d^ˆ¿|ËZ^¿|Àq€Å ºÌÅ{Y€«ZÅÄ»Z¿€] ¾Ë€e|]Z]ÄÆmY»ÕY€]Ö³{Z»Mš¨u¾¼“Á{Â]|Ì»YZ¿ ºÌ‹Z]¾Ì]‰Ây‚Ì¿–ËY€‹€Ì̤eÄ]d^ˆ¿,–ËY€‹ ¹ÓœÀ»¾ËYÕY€//]Ád§|ÅYÂz¿ŠÌaÖ//Ây ÂyŠz]YÖ^//‡ZÀ»Ö´Àŀ§d//‡Żd//‡Y Šz]Z]Ö´Àŀ§™Zv·Ä]Ä »Zm€³YY€Ë|À¯Ö¿Z^Ìf//Œa |‹ÁdÌ·Z §½Z°»Y,|‹Z]Äf//‹Y|¿ÖÅY€¼Å֏y |‹|ÅYÂz¿ª¬v»Õ{Zf«YÄ ‡Âe½Mž^eÄ]ÁZÆ¿M ¶¬ŸZ]|ËZ]Ä°ÀËY€]|//̯PeZ]ÂƼm†ÌWµÁY½ÁZ// » ŠÌaÕZÅd€§YÕ{Zf«Y½ÓZ §ÖÅY€¼ÅÁ€//Ì]|eÁ ,ºÌÀ¯Ã{Z¨f‡YŒ¯{Zf«YÁ¹{€»ž§ZÀ»ÕZf//‡Y{Á ÕY«½ÓÂX//ˆ»ļŁY|uYÁÖËY||ËZ]{€¯tˀe Z]į|¿Y|]ZÌ¿{Ze{‹Ã|ÌÀ‹Õ{Zf«Y½ÓZ §ÁÄ¿Z³Ä//‡ d‡YÁÄ]Á|vf»ÁÄqZb°ËÕŒ¯ Á½Y€ËY©ZeYd^j»cZ»Y|«YÁ{€//°¸¼ŸYÖ¿Y{|«Z]ÁY d¨³Z°Ë€»MՀj¯Y|uZ//Œ§ÃÁ{{֏yŠz] ÕZÅ|»M{YÕ{ZˁŠz]Ä¿Z¼·Z›ÕZ//źˀveÃÁ{{ {|Ì·Âe½Zˀm{ÂmÁ¾ËYZ]Z»Y|//Œ¿ª¬v»Œ¯Öf¨¿ ÄmY»ÓZ¯{Â^¼¯Z]Ä¿Zfz^‹ÂyÁ{€¯Y|ÌaÄ»Y{YÂ//Œ¯ Õ{Zf«Y½ÓZ §{€°¸¼ŸÄnÌf¿ZÅ{ÁZf‡{¾ËYįºË{Â^¿ {Zf«Yįd//‡YÃ{Â]½Z³|ÀÀ¯{YÁÁ½Z³|//ÀÀ¯{ZÁ d‡YÄf‹Y{Ä´¿Za€‡YŒ¯ |‹|ÅYÂysԏY,ZŒ§½YÁ{ÕZÅÄ»ZÀŒz] Š¬¿Õ{Zf«Y½ÓZ §Á֏yŠz]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÁY ÕZÅŒ¯Z]Õ{Zf«YcÔ»Z e{ÕYÃ|ÀÀ¯¾ÌÌ eÁ€iR» ž]ZÀ»ÕZÅdË{Á|v»Ä]ÄmÂeZ]{€¯tˀe,|¿Y{€´Ë{ {‹¶ZuÁŠÌa¹ZËY{֌ËZŒ³€³Y,Â//Œ¯ՁY {YMY€´Ë{ÕZÅŒ¯{Ã|‹{Á|//ˆ»Ö·Z»ž]ZÀ»|ËZ] {{€³Z]Œ¯Õ{Zf«YÄy€qÄ]ž]ZÀ»¾ËYZeºÌÀ¯ d§|ÅYÂz¿ dˆŒ¿¾ËY{‚Ì¿½Y€ËY©ZeY†ÌWÖ §Z‹¾Ìˆv»Ô£ Z]cZneÄ //‡Âež¿Y»¾Ë€eºÆ»½{€¼//‹€]¾//¼“ {֏yŠz]cY€œ¿Ä]ÄmÂeZf‡YÂy,ZÅŒ¯ |‹ZÅՀ̳ºÌ¼e|¿Á ÕZÅ©ZeYÕZÅḑ€›½Y€ËY©Z//eY†ÌW,¾ËY€]ÃÁԟ ÂyÄ]cZneÄ //‡Âe{YÖ¿Z³Z]­€f//Œ» ÄmÂe{»ÕYĬ˜À»ÁÖ//ËZaÁYÕZÅÂ//Œ¯Z]cZne ½ZÌ»YÖ¿Z³Z]½Z¿‚ËY[Zzf¿YcÁ€“€]Á{Y{Y€« {€¯|̯Pe֏yŠz]½ÓZ § ÁÖËZaÁYÕZÅÂ//Œ¯Z//]ÕZnecY{ÁY€»¶ÌÆ//ˆe Ö·Z»ÁÖ°¿Z]¹Z//œ¿cÔ°//Œ»¶uªË€—YÕYĬ˜À» d//ˆŒ¿¾ËY{Ö §Z//‹į{Â]ÖeZŸÂ“»€´Ë{Y Šz]ÕZÅ{ZÆÀ//ŒÌa{€¯|̯PeÁ{Y{Y€«Ä//mÂe{» ZŒ´ÅYZÌ//ˆ],cÔ°//Œ»¾ËY¶uÕY€]֏y {Â]|ÅYÂy ֏yŠz]”u½Á|]Œ¯{Zf«Y {ÁÖ¼¿ŠÌa {€¯½ZŒ¿€—ZydˆŒ¿¾ËY{ÂƼm†ÌWµÁY½ÁZ » Ö]Ây{€°¸¼ŸÁ|¿|»MZ¯ÕZaÄ¿Y{€»Õ{Z//f«Y½ÓZ § ¹Z¬»|̯Pe{»d»ÁZ¬»{€^ÅYYÖ//‡PeZ]Á|Àf//‹Y{ YZ°Ë€»MՀj¯Y|uZŒ§d‡Ż|Àfˆ¿YÂeՀ^źœ » |ÀÀ¯ÄmY»dˆ°‹Z] Šz]YdËZ¼ud̼ÅYÄ]ÃZ‹YZ]Հ̴¿ZÆm©Zv//‡Y {\//‡ZÀ»Ö´Àŀ§ÕZÅd//‡ŻªË€—Y֏y Šz]”u½Á|]Â//Œ¯{Zf«Y|‹ÁM{ZË,Â//Œ¯ {€°¸¼ŸYÖ¿Y{|«¾//¼“ÂƼm†ÌWµÁY½ÁZ// » ,ºË€veÃÁ{{֏yŠ//z]Á½Y€ËY©ZeYd^j» ֏yŠz]”u½Á|]Œ¯{Zf«Y{€¯|̯Pe d//‡Y¹ÓœÀ»¾ËYÕY€//]Ád§|ÅYÂz¿Š//Ìa Ö¿Z^ÌfŒaÂyŠz]YÖ^‡ZÀ»Ö´Àŀ§d//‡Ż d//ˆŒ¿¾ËY{ºÅ½Y€ËY©ZeY†//ÌW,Ö §Z//‹ |À¯ Ä ‡ÂeÕY€]֏yŠz]cY€œ¿Ä]ÄmÂeZf‡YÂy |‹cZne ©ZeYՀ^yÃZ´ËZaY¶//¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] {Zf«Y€]€´Ë{Z]Zźˀveį€ÌyYÕZŵZ‡{,½Y€ËY ÕZ”ŸYÁÕ{Zf«Y½ÓZ §,d//‡YÃ|À°§YÄËZ//‡½Y€ËY ½Y{€¼f·Á{Á½ÓÂXˆ»Z]įÖËZÅd//ˆŒ¿{½Y€ËY©ZeY ֏yŠz]Ä//¯|¿YÃ{€¯¹ÔŸYZÅZ],|¿YÄf//‹Y{ Ä]ÄmÂeZ//]ºË€veYÖ//‹Z¿ÕZÅdË{Á|v»º//£Ä] {|À¿YÂeÖ»¥|ÅÕZÅYZ]{{Ây–]YÁÁcZ^‡ZÀ» |‹Z]¾Ë€§MŠ¬¿Œ¯¥Y|ÅY{€^ŒÌa ½ÁZ »,Հ//Ì´¿ZÆm©Zv//‡Y­€f//Œ»d//ˆŒ¿{ ”uZ]įÕ{Z//f«Y½ÓZ §Z//]Â//Ƽm†ÌWµÁY ÕZ¿YZ“|¼v»,½Y€ËY©ZeY†ÌWÖ §Z‹¾Ìˆv»Ô£ »Y½ÁZ »ևZ]€¯Z“|¼v»,½Y€ËY©ZeY†ÌW\ËZ¿ ևZ¼¸bË{½ÁZ »ÕZ¿YZ“€»Ô£,½Y€ËY©ZeY¶¸¼·Y¾Ì] †ÌW¹Â]{Y|//̼u,ÄmZy»YcYÁÕ{Z//f«Y ­€fŒ»ÕZÅ©ZeYÕZ//‡ÁÁcZneÄ ‡Âe½Z»Z//‡ ¾ËY€],|‹Y‚³€]ZÅÂ//Œ¯YÖy€]Á½Y€ËYÖ¿Z³Z] {€¯¹ÔŸYՀ̴¿ZÆm©Zv//‡Y |‹|̯PeÖÀˀ§MŠ¬¿ ŠÌaÂ//Œ¯{Zf«Y,֏yŠz]”u½Á|]į ÕZv¿Yd¯€‹¾Ë€f³‚]Y½ÁZ eÄ ‡Âe®¿Z]Ö]ZËYZ]ÁZŽZf‡Y»Y½ÁZ » ÕZÅÁ{ÂyZÌ¿{»cZ ˜«Y¿YÃ|ÀÀ¯|Ì·Âe‰Â]½Z«ZeZËd¯€‹¹Z¿Z]Õ|Ì·ÂeÁ |¿{¼¿|Ë{Z]¾Ì´À‡Á®^‡ ½ÁZ »Õ{Z »|Ì ‡¾ËÁ‚«½Zf//‡Y½ÁZ eÄ //‡Âe®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ÕZv¿Yd¯€//‹Y|Ë{Z]ÄÌ//‹Zu{Ö]ZËYZ]ÁZŽZf//‡Y»Y{¶»ZŸ€Ë|» ÕÁZ]Y½ÁZ eÄ ‡Âe®¿Z],Â//Œ¯{½Z«ZeZËÃ|ÀÀ¯|Ì·Âe¾Ë€f³‚]‰Â]½Z«ZeZË ®¿Z]Ä¿Zfz^‹Âyd‹Y{½ZŸ}YÁ {€¼‹€]Œ¯d ÀºÌœŸÀ°Ìa{Õ|À¼¿YÂe dËZ¼u{Ĝv·¾ËYÄ]Zeįd‡YÖ¬§Â»ÁÁ€ŒÌaÕZÅ®¿Z]Yְ˽ÁZ eÄ ‡Âe {Ád‡YÃ{Y{¹Zn¿YÖ]¸˜»Âv¿Ä]Y{ÂyÖeY}Ĩ̛ÁÕ|Ì·ÂeÕZÅd¯€//‹Y ÕZŹZ³Z]Y|Ì·ÂeÁÄ ‡ÂeŠÆmՀ^źœ »¹Z¬»cZËÂÀ»€Ì//ˆ»{‚Ì¿Ä»Y{Y {¼¿|ÅYÂy֗ÕYÂf‡Y ½Zf‡Y\ ‹€Ë|»Հf¿Ô¯Á\ ‹ÁZŽZf//‡Y»Y€Ë|»Õ|¼v»|Ë{Z]¾ËY{ ¶¼ŸÄ]|Ë{Z]¥ÂÂ»Ä¿ZyZ¯¦¸fz»ÕZÅŠz]YÕ{Z »ÖÅY€¼ÅZ//]¾ËÁ‚« ž«YÁ¾ËÁ‚«Հf»Â¸Ì¯{į‰Â]½Z«ZeZËÕ|Ì·Âed¯€‹d//‡YÖÀf¨³ |¿{ÁM ÕZÅÁ{Ây¾‹Â]Á½Z«ZeZËcZ ˜«dyZ‡ÄÀÌ»{Á¶À‡€aZ]d‡YÃ|Ë{€³ YÖf ÀºÆ»Ä ˜«¾ËY|Ì·ÂeÁdyZ‡Zv¿YÁÃ{¼¿dÌ·Z §¾Ì´À‡Á®^‡ ~yYZ]Ä¿ZÌ»ÁZyÁYÂn¼ÅÕZÅŒ¯Ä]cY{ZZ]d¯€‹¾ËY {Y{d//‡{{ ՁZ‡®]Zq¾¼“dˆ¿YÂe½ÁZ eÄ ‡Âe®¿Z]Y‰{€³{ÄËZ»€//‡cÔÌƈe įd‡Y֘ËY€‹{¾ËYÁ|ËZ¼¿ºÆ»Ö»Y|«Y{ÂyµZ¤f‹Yš¨uÄ]d^ˆ¿,ğ¼n» d‡YÄf‹Y{ÃY€¼ÅÄ]ZÅd¯€‹Öy€]{YÁ€Ì¿¶Ë| eÁ{¯Z¿Á€¯ ÕZÅ|uYÁÖ·Z»¾Ì»Ze{½| »Ád À®¿Z]µÁYÄ^e Äf‹~³ÄÅZ»{Œ¯Ö°¿Z]Ä°^‹{Ö¿| »ÁÖf À dyY{€aZ]ÕZmµZ//‡Äm{Â]½Â¿Z«À^e¶v»Y½| »Ád À®¿Z] {Ö¿| »ÁÖf ÀÕZÅ|uYÁÖ·Z»¾Ì»Ze{YµÁYÄ^eµZË{Z̸̻ÁY‚Å d‡YÄf‹Y{Äf‹~³ÄÅZ»{Œ¯ÕZÅ®¿Z]€ËZ‡¾Ì] ¶v»Y֐̐zež]ZÀ»,½|// »Ád À®¿Z]Ö¿Z//‡Ô—YÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] ®¼¯ÁÕ{Zf«Y½ÓZ §ZÌ¿{»‰{€³{ÄËZ»€‡¾Ì»ZeŠz]ć{À^e d§€ŒÌa|{YŠÌ]įÕZÅs€—ÁcÓM¾Ì//‹Z»ÖÀ˂´ËZmÁՁZ‡Â¿Ä] {‹Ö»dyY{€a,|¿Y{ְ˂̧ Ä]ÃZ»½Z]M½ZËZaZeµZ‡Z£Ms€—Á€//‹ÕY|f]YYcÔÌƈe½Y‚Ì»¾ËY |‹dyY{€aÖ¿| »ÁÖf ÀÕZÅ|uYÁ Ä]¶v»¾ËYYcÔÌƈeÀ¬§Â¼n»{µZ‡{d‡YÖ¯ZuZÅÖ//‡€] À¬§ÃZ»½Z]M½ZËZaZeµZ//ˆ»YÕY|f]YYÁµZË{Z̸̻ÁY‚ʼnY |‹dyY{€aZÅ|uYÁÄ]µZË{Z̸̻ÁY‚ʼnYÄ]cÔÌƈe d]ZiÄËZ»€‡¾Ì»Ze¥€Äf‹~³ÃZ»Â¼n»{Ã|‹{ZËcÔÌƈe|{ d§ZˍZfyYZÅ|uYÁ‰{€³{ÄËZ»€‡¾Ì»ZeÄ]½M|{Á {Z̸̻ÁY‚ÅlÀaZ]½Y€Æe,µZË{Z̸̻ÁY‚ÅdŒÅZ]½ZƨY½Zf‡Y dyY{€a{€e€]½Zf‡Yć\Ìe€eÄ],µZË{Z̸̻ÁY‚ÅZÆqZ]€^·YÁµZË Á{‚Ë,Ö«€‹½ZnËZ]}MÕZŽZf‡Y½MY†aÁ|¿Â//‹Ö»[ˆv»cÔÌƈe¾ËY |¿Y{Y€«Õ| ]ÕZÅÄ^e{…Z§ |‹¹Z£{YÄb‡®¿Z]{€i¯ÕZ^fŸYĈ‡Â» {Z0 ¼‡Ä//ˆ‡Â»¾ËY,Ä¿ZÌ·Z//‡Ã{Z ·Y©Â§—Ä]Õ{ZŸֻ¼Ÿž¼n»ÕY‚³€]Z] |‹¹Z£{YÄb‡®¿Z] ž¼n»ÕY‚³€]Z]{€¯¹ÔŸYÄb//‡®¿Z]¶»ZŸ€Ë|»Äb‡®¿Z]Ö¿Z//‡Ô—YÃZ´ËZa ÕZ^fŸYĈ‡Â»¹Z£{YÃ{Z ·Y©Â§ž¼n»ÁÄ¿ZÌ·Z//‡Ã{Z ·Y©Â§—Ä]Õ{ZŸֻ¼Ÿ |‹¹Z£{YÄb‡®¿Z]{Z0 ¼‡Ĉ‡Â»¾ËY,€i¯ €^y¹ÔŸY¾¼“Õ{Z¬qº›Z¯|¼v»,Äb‡®¿Z]Ö¿Z//‡Ô—YÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] ¶¯{Zf‡Ö´ÀÅZ¼ÅZ]Äb‡®¿Z],¹Z£{YՀ^ÅYÕY‹Ä]»ÕY€mY{{Á‚§Y©Â§ ,Ղ¯€»®¿Z],ÖËYY{ÁÕ{Zf«Y»YcYÁ,Ö»Ô//‡YÕÂƼmt¸ˆ»ÕZÅÁ€Ì¿ ¾ËYž»Zn»ÕY‚³€]ÄÀÌ»,Y{ZÆ]©YÁYÁ…Â]½Z»Z‡Át¸ˆ»ÕZÅÁ€Ì¿¶¯{Zf‡ ÕZ^fŸYĈ‡Â»Ä]•Â]€»ž»Zn»Õ| ]¹|«{Á{¼¿ºÅY€§YĈ‡Â»ÁZÅ®¿Z] Y‚³€]µZ‡ÃZ»}MºnÀaÄ^À‹ZÆqÁ{½YY|»ZƇdˀj¯Y”uZ]€i¯ |‹ ºŒ‹Ä^ÀŒnÀaÁY,€i¯ÕZ^fŸYĈ‡Â»ž»Zn»ÕY‚³€]Z]d//‹Y{ZƛYÕÁ ÄWYYÃ{Z»MÄb‡®¿Z]ÕZŸ]ZeZ]ª]Z‡€i¯ÕZ^fŸYĈ‡Â»\ ‹ÕZmµZ‡ÃZ»}M |ÀfˆÅÖ»Y€³½ZˀfŒ»Á‚Ë‚Ÿ½ZÀ—¼ÅÄ]cZ»|y ,\ ‹ÁÂucZ̸¼Ÿ¶»Z‹ÖËY€mYcY|ÌƼeÖ»Z¼eÄb//‡®¿Z]d‹Y{ZƛYÕÁ ,Äb‡®¿Z]ÕZŸ]Ze\¿,½ZˀfŒ»cZ»|yÄWYYÕY€]–‡YÁY‚§Y¹€¿Հ̳Z¯Ä] ÁZÅ{€^ÅY¡Ô]Y,Äb‡®¿Z]Õ‡Y\ //‹¶À‡€aÁ½ÓÂX//ˆ»Ä̸¯¹Z°uYÁ| Äb‡®¿Z]ÀË|»dXÌÅ[»ZfyZ‡Z]\‡ZÀf»Äb‡®¿Z]ÖËY€mYÕZŶ¼ ·YÂf‡{ {¼¿|ÅYÂyē€Ÿ½ZˀfŒ»Ä][¸˜»cZ»|yZ³{Á€a¶”§Ä]ÁÃ{Y{¹Zn¿YY صفحه 3 {Zf«Y½ZÆm }MÄ^À‹ć €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ] ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ Ä·Z¬»€‡ ÓZ¯Ö¸yY{¾Ì»ZeÀÌn¿ Z°Ë€»Mּˀved‡Ż¾Ë¿Y‚]Y ÂmՀ^¯YZ“|¼v» ¶¸¼·Y¾Ì]{Zf«Y€´ŒÅÁ„a Reza_akbari@hotmail.com Äv¨YÄ»Y{Y Ö³{€fˆ³¶»Z‹¾Ìq{€§Ä]€vÀ»ÕZÅd̸]Z« |‹Ã{Á‚§YºÅ¾ÌqŒ¯,ÕZneÕZ¯€‹¾ËYÄ] ®Ë¾ÌqYÓZ]dˀË|»ÁՂËÄ»Z¿€]c|«,d¼Ì«½YYZ¯ÕÁ€Ì¿,{ZˁdÌ ¼m,ÖËZ̧Y€¤m {Á|Ë{€³¾ËY{YÁ̫֬{[Zf¯Á[ZˆuZ]‚Ì¿¾ÌqŒ¯ dyZ‡{€§Ä]€vÀ»ÄÀ˂³ |‹ÃY€¼ÅZ°Ë€»MÃ|vf»cÓZËYZ]Ä¿YÂ»€»Öe°‡Á¶»Z eÁÖÅYÄ]€‡Z]Ä·Z‡ևÃÁ{®Ë ,½M‘Ÿ{Á|Ë{€³Ã|vf»cÓZËYÂz]ÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅYZ]ÖÅY½YYÕ|Ì·ÂeÕZÅÓZ¯ ՂËÄ»Z¿€],Ã{Z ·Y©Â§ºœ¿ |Ë{€³ÀÌy}Ã|ÀËM{ÖËZŁÁÕY€]ÖÀÌqÕZÅ®¿Z]{Ó{Áԗ Ö]cZŒ«ZÀ»{ª˜À»Ö]Á¶Ì·{Ö]”uY‚Ìŀa,Ö¸yY{ÖËY{{Zˆ§ÕY€]‰Ôe,Õ{Zf«YªÌ«{ {¼¿ºÅY€§Y¾ÌqY|ËZaÄ ‡ÂecZ^m»,Ö¿ZÆmÁÕYĬ˜À»ևŻ½ZËZa ÕY€]YÕ{Zf«Y¶¬i‚¯€»,ZÌ¿{ÖËZ̧Y€¤mȬ¿ÕÁ€]į{Y{{ÂmÁ{Zf«Y{Ö§Á€ »Y{¼¿ Z]¾Ìqd¼‡Ä]ʬ¿¾ËYY|ËZad¯€u,Y{¼¿¾ËY\·ZmÄf°¿ |ËZ¼¿Ö»ºÌ‡€e¦¸fz»ÕZŵZ‡ ÁÄ]Á¶¸¼·Y¾Ì]{Zf«Y{¾ÌqÕ{Zf«Y½ÁÁŠ¬¿įd‡Y½MÕZÀ »Ä]¾ËY d‡Yd‹~³ d‡YÃ|‹¾Ìqd¼‡Ä]Õ{Zf«YÃZ´Ì¿Y€³ÖËZn]Zm\m»įÃ|Ë{€³€fŒÌ] Ö·Z‡Ã{Â“»¾ËYÁ|Ë{€³Ã|vf»cÓZËYÖ¿Y€´¿\m»,| ]Ä]ÖËZmY¾ÌqÕZÅd§€//ŒÌa ºÌ¿,dˀË|»ÃÁԟ¾Ìqįd‡YÃ|‹ŽzŒ»½ÂÀ¯Y {{€³Ö»¹ÔŸYÖ¼//‡—Ä]įd‡Y Ã{Â]ÃY€¼ÅµZ‡ZÅÃ{{Ճ·ÂÀ°eÕ{{Z]Z0 ” ]įÄf‹Y{cӐv»|Ì·ÂeŠ¿Y{Ä]‚Ì¿ÖÅZ´¿ Z°Ë€»M½YY|¼f‡ŻÄ¿Z^‹…Â]Z¯,ZÌ¿{µÁYc|«Ä]¾ÌqŒ¯¶Ë|^eeįd‡Á€ÀËYY d‡Y ĸ¼mYZÅÄÀÌ»ļÅ{Ã|vf»cÓZËYÖ¸yY{{Zf«YÄ]ÄmÂe,Ã|Ë|a¾ËYZ]ĸ]Z¬»ÕY€] d‡YÃ|‹ €yYÁY¾Ì¼ÅZeÄ°ÀËYÕÁM{ZË d‡YÄf§€³Y€«Z¯Âf‡{{ÖmZyd¼Ì«½YYZ¯ÕÁ€Ì¿¾Ì»Ze {Z»YdˆÌ¿¦˜·YÖ·Zy,|¿|Ì»Z¿Ö»½ZÆmÕZÅŒ¯ÕZł¤»ÁZÅÄ^z¿dŒÆ]Y,Ã|vf»cÓZËY ÕZ“Z¬eÕY€]Ö^‡ZÀ»YZ],Ã|vf»cÓZËYÁ|‹|ÅYÂy€e²¿€¼¯Ä·Zˆ»¾ËYÁ{½Y|ÀqÄ¿ÕYÃ|ÀËM {Â]|ÅYÂy½YYZ¯ÕÁ€Ì¿ Y€«ÄmÂe{»‚Ì¿Õ{Zf«YÕZźˀveÄÀÌ»{,Ö¸yY{{Zf«YÄ]ÄmÂe¾ËY{{€³Ö»ŽzŒ»µZu Ã{Z¨f‡Y½|‹€iYº¯YÖ¿Y€´¿Z]Ą̂¿{ZrËÄ°fˆ¿M,{ÂyÖ»ºŒr]Ä·Z¬»{įՀ´Ë{Äf°¿ {€Ì³ YÖ]ÂyÄ]Ä£|£{¾ËY |À¯Ö»d^vºË€ve–ËY€‹Ã|À¿ºÅ€]ÕZÅŒ¯[ZŸYÁ|Ë|ÆeY Y,Ö¿Y|Ì»ªËZ¬uY€q†aÄ°fˆ¿M|ËMÖ»ŠÌaįÖ·Y‡ {Y{dËZ°u,Zźˀve½{Â]Ã|ÀÀ°‹ .{Y|¿dËZ°uZźˀve½{Â]Ã|ÀÀ°‹ ,ZÅÓZ¯|Ì·ÂeÀÌn¿{į{Y{Ö»¹ÔŸY½ZÆmÃ|ÀÀ¯ºË€veŒ¯¾Ë€f³‚]įd‹Y{ÄmÂe|ËZ] Ö»¹ÔŸYÁYįd‹Y{ÄmÂe|ËZ] |À¯Ö»ÖjÀyYºË€vecY€iYį{Y{{ÂmÁdˆ°‹ʬ¿ZÅÃ{ Ä¿Z³|Àq{€]Z¯YÁYÄ°ÀËY,{Y{…€e,|‹Z^¿Z‡Z¯ZÅŒ¯Ä̸Ÿ|Ë|Æe€´Ë{Ö¿Z»Ä°ÀËYY,|À¯ |ËZ]¾°Ì·{Y{dËZ°uºfˆÌ‡¾ËYÕÂÅZ»µZ°‹YYļÅÁļÅ,{Y{…€eÖ°Ì¿Á€f°·YcY‚ÌÆne ÁÖ¸yY{ÕZÅÖf‡Z¯½{¼¿²¿€¼¯¶Ì·{Ä]€fŒÌ],ZźˀveŠ¬¿½|‹²¿€ad//‹Y{ÄmÂe Y|ÌaÁZźˀve€]‚¯€¼eÕZn]Z0 e|¼ŸŒ¯®Ë½YÁd‡Ż Œ¯{Ây¶yY{{ÖfˀË|» cÔ°Œ»Á€]Z˶u¹|Ÿd¸Ÿ,ÁÂu¾ËY{d‡{Z¿ÖÅ{…{MZ],Ö¸yY{ÕZŶuÃY½{¼¿ |ÀËZ¼¿Ö»¹ÔŸYÕ{Zf«YÕZźˀveY|Ë|m ďÔy˜]{¼¿Ã{Z¨f‡Yּˀve|“ÕZÅd‡ŻÖuY€—ÕY€],Ą̂¿Ä·Z¬»Y½YÂeÖ»įÄr¿M Y|ÀeZ^Ÿ Ä°ÀËYeÁd‹Y{€œ¿{Œ¯ÕY€]c|»|À¸]d‡Ż®Ë|ËZ]YŒ¯Õ{Zf«YÕZźˀve ÕYÄ¿Y|À¼‹ÂÅd‡Ż‚³€Åd‡Y¶u¶]Z«À¯Y~»Z]Ä·Zˆ»,Z°Ë€»M{ÕÂƼmd‡ZË€Ì̤eZ] |‹Z]c|»|À¸]cÄ]|ËZ]ÁÂu¾ËY{ÕZÅՂËÄ»Z¿€]Ä̸¯Á€ÀËYY {{€³Ö¼¿[ˆv» ÕZÅ{ÂyZ]Ä]ÄmÂeZ]ÁÃ|‹ŠËZa½Z³|ÀÀ¯ºË€ve–‡ÂeºËY{cÄ]ºË€veÕZÅd‡Ż {»Z0 ¼ËY{|ËZ]‚Ì¿ּˀve|“ÕZÅd‡ŻÁ€ÀËYY {€Ì³Ö»c½M{ÖeZuԏY,ZÅŒ¯ |¿€Ì³Y€«և€] Z]ZŶuÃYÁÃ{¼¿ÄmÂeµÂv»¾Ì»ZeÀÌn¿Ä]|ËZ],ּˀve|“ÕZÅd‡ŻÖuY€—{ |¿Â‹ÖuY€—Z°f]Y€ÀŸ¾f§€³€œ¿{ ÕZÅŠz]Ád·Á{ Õ{Zf«YÁÖÀ§cÔ°Œ»¶uÀƻÃZ‹½YÂÀŸÄ]֏yŠz]Ä]ÄmÂe |À¿Y|¿Šz]¾ËY\Ì«Y{ÂyÁÄf‹Y~³¹Y€fuY֏yŠz]cÁ€iÄ]ÖfˆËZ]Ö»Öf̼¯Zu µÂuÁÃ|»M{Zf«Y®¼¯Ä]ZÅY‚]Y€ËZ‡Á|//‹Z]Õ{Zf«YÂ¿Y|ËZ]ºË€veÄ]d·Á{ÄmÂe |ÀËZ¼¿ÖÅY€¼ÅÄ]¹Y|«Y,½M ÖËZÀ]€Ë»Y |‹s€˜»cÔ¤fˆ»Á¾Ì»ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅd¯€‹Z]ÖËZÀ‹MdˆŒ¿{ Œ¯{­Ô»YÃ|ÀÀ¯Z°fuY¾Ë€e±‚]d·Á{ |À¯Ö»¶uYZÅ|»M{º¯¾°ˆ»ÕY~³ÄËZ»€‡Š·ZqZÅdË ,Z°//ˀ»MµZ//‡d¨³,dËÁÂ//u{Ö//¿ZÆm ,¹ZÀfËÁ,|À·ÂÌ¿,ZÌÀ¯,|¿ÔÀ§,Ö]{| ]Ä],½Z¿ÂË,ZÌ·Y€f‡Y ÖËZÅŒ¯Á|¿YÃ|‹dËÁÂu{YÁĈ¿Y€§Á¾aYƒ,ZÌ·ZfËY,Y{Z¿Z¯ ÃYµZu{½ÂÀ¯YºÅ‚Ì¿kÂ^»Z¯ÄˀnÌ¿ZÀ£½Zf//ˆÆ·¾Ìq¶j» |ÀfˆÅZÅdËՁY|¿Y ½YÂÀ ],|¿Â//‹Ö¼¿{ZnËY­Ô»YÕÁZ0 §€ZÅdË{Á‚§YÕÁ ­Ô»YÕÁ€//]YZ]‰Y|{–//¬§Z°Ë€»M{µZ//j» ZÌ̋Á€§Ã{€yÕZÅÃZ´‹Á€§½Y|{ d//‡Yֿ°ˆ» Ä]•Â]€»½M|{ d//‡YÕZneÁÕY{Y€eZ§{½M|{ ÖfuZËZŀfÀ‡ZfË{Z” ]Ä°ÀËYZËZÅÃ{Zm¶j»ZÅdyZ//‡€Ë ÕÁ€]Z§€ZÅdËY~· |¿Â‹Ö»dËÄ]¶Ë|^eZŽZf‡Z¼Ì] |¿Â‹Ö¼¿{ZnËY­Ô»Y ē€«©YÁYÄ]d^//ˆ¿ZÅdËÕ|¬¿ÖÅ{Z]{€¯tˀeÕÁ d‡YÃ{Â]€fŒÌ]ZÅŒ¯ļÅ{¹ZƇÁÖf·Á{ Ä]½{¾»Y{hŸZ]dËZfyZ‡ZËMįµYR‡¾ËYÄ]x‡Za{ÕÁ ZÅd˶̰ŒeZ]d¨³,{‹Ö»¾°ˆ»½|‹ÕYÄËZ»€‡ÕÓZ¯ Ä°ÀËYµÁY|‹ÄmÂe|ËZ]Äf°¿|ÀqZ»Y{€¯ºÌÅYÂyZ“Z¬e®Ë€ve ÄfyZ‡­Ô»YÖf«ÁY~·|ÀfˆÅÃ|‹ÄfyZ‡­Ô»YÃZ]{ZÅdË hŸZ]ÄË¿ZiYZ]¹ZƇYZ]{į˜¿Z¼ÅºËÁMÖ»YÃ|//‹ Ä]į֗€‹Ä]Äf^·Y{‹Ö»ÄÌ·ÁYYZ]{€fÆ]ÄËZ»€‡¶Ì°Œe {‹Ã{Y{Ö]ÂyÄËZ»€‡ŠËY‚§YµZj»½YÂÀŸ YZ]®Ë{ZnËYºÅ­Ô»YYZ]{{€¯½ZÌ]{Zf«Y…ZÀ//‹Z¯ Öf«ÁY~·,|À‹Z]½M¶yY{ºÅÕ«½Z³|À//‹Á€§įÕ«ÄË¿Zi dˬeZ“Z¬e\¿ZmºÅÁē€Ÿ\¿ZmºÅ{‹Ö»…Â]{YÁ |‹…Â]{YÁÄq€ÅįdˆÌ¿tÌv¥€u¾ËYÁ{Â//‹Ö» {į®¸»½Z³|ÀÀ¯Z°fuYYY~· d§|//ÅYÂyÓZ]½Md¼Ì« ½ZŒËZÅÖËYY{€³Yd‡Yd·Á{Ã|ÀÀ¯Z°fuY¾Ë€f³‚]Z»Œ¯ ®¸»|ˀyµZ^¿{Ä]įÕ{Y€§YÖ§€—YÁ|ÀÀ¯YZ]¾ËY{YÁY Á|¿Â‹YZ]{YÁºÅ|ÀfˆÅZÅÃZ´À]¶j»ª¼Ÿº¯ÕZÅYZ]Y |ÀfˆÅ{ÂyÕY€]¾°ˆ»¹ÂeŠ‹ÂaµZ^¿|]įÕ{Y€§Y¾ÀÌr¼Å ¾°ˆ»YZ]{cZ¼—ÔeY~·|ÀÅ{¹Zn¿Y|ˀyYZ]¾ËY{|À¿YÂf] |‹|ÅYÂy¦Œ¯€e€iR»,d¼Ì«ÁÄf§ZËŠÅZ¯ ÁZÅ®¿Z]YÕZ̈]½ÓYÄ°ÀËY¹Á{Äf°¿{€¯|̯ZeÕ|À°‡Y ½Âq|ÀfˆÅ{Ây±‚]ÕZÅ®¸»‰Á€§µZÌ¿|]įZÅd¯€‹ Á|¬¿Á|ÀÅ|]•Zˆ«YÁ|¬¿|ÀfˆÅÂ^n»{Y|¿{ÂmÁÕY|ˀy ՀfŒÌ]ÖËYY{Z¼‹€f¼¯µÂaZ]Z“Z¬e®Ë€veÖÀ Ë½{Y{•Zˆ«Y Z]|ËZ]Y~·dˆÅÕ|¬¿dË{cÔ»Z »Ä°Ì·Zu{|̋Á€¨]Y |ÌÀ¯|ˀy|ËZ]Z¼‹Y®¸»YÕ|{Y|¬»½Z¼ÅՀfŒÌ]µÂa µÁYĸÅÁ{d·Á{Á±‚]ÕZÅd¯€//‹ÁZÅ®¿Z]ÕY€]Y~· YÁ{Œ̻¹Zn¿YÃ|‹Z°fuYÁ†^u­Ô»Yē€ŸÖfuYÄ] ½|//‹€eÖ «YÁhŸZ]ē€ŸŠËY‚§YÁÕ|¬¿cÔ»Z »֨ˀ— |‹|ÅYÂyZÅd¼Ì« ºÌË´]|ËZ]¾°ˆ»½|‹ÕYÄËZ»€‡Z]Ę]Y{Z»Y{€¯ħZ“YÕÁ ¾°ˆ»YZ]½ÓYZ«Z¨eY.dˆÌ¿ÕYÄËZ»€‡ÕÓZ¯¾°ˆ»½ÓY€´» |‹Z]Äf‹Y{d‡Á{ÕÂv¿€ÅÄ]Ã|À‹Á€§Ád‡YÖ¬¼Ÿº¯YZ] ZÅd¼Ì«{‹Ö»{¯Öf«ÁÖ·Á|Å{Ö»¹Zn¿YÕY~³d¼Ì« ,dˆÌ¿ħ€—Á{YZ]į½Âq,{‹Ö¼¿Äfˆ°‹¾ÌËZad¼‡Ä] {ÂyÖËYY{|À¿YÂf]Ã|ÀÀ¯ē€ŸÕ{Zˁ{Y| eįÕYħ€—Á{YZ] ÁÂu{ZÅՁZ‡d¼Ì«¾ËY |‹|ÅYÂyhŸZ]|ÀÀ¯ē€ŸY {Â]|ÅYÂyÖ¯Z^»Ã|Ë|aÃ|À]€œ¿Ä]Á{Á€]¾Ì]Y¾°ˆ» ¾Ì»ÕY~³ÄËZ»€‡Yd‡YcZ^ŸdË{Á‚§Y,d‡Y\‡ZÀ» 5 ºÅY€§½MÖ¸Y¥|ÅįÃ|‹Y{ZÆ]©YÁYÄ]¶Ë|^ecÔ¤fˆ»Á ÁÂuÄ]{Á|v»ž]ZÀ»Z]{€y½YY~³ÄËZ»€‡{ÁÁÄÀÌ»ՁZ‡ ZË֏yd¯€‹®Ëd˾ËY€]ZÀ] d‡YcÔ¤fˆ»Á¾°ˆ» ÖÅ|]ZËcÔ¤fˆ»Á¾Ì»¹ZƇ½Z^uZ©Â¬uįd‡Yֻ¼Ÿ ºœŸYŠz]Á{Y{{Ây®¸¼e{YcÔ¤fˆ»Á¾Ì»Z]–^e€» |À¯Ö»ºÌˆ¬e½YY|»ZƇ¾Ì]YÄËZ»€‡{‡Á|»M{ ¦¸fz»ÕZÅÂ//Œ¯{YZÅd˺ÌÅYÂz]€³Y{Y{Ä//»Y{YÕÁ {Z»Y|À‹Z]cÁZ¨f»•Á€‹Öy€]{d‡Y¾°¼»,ºÌÀ¯ĈËZ¬» Ä¿ZÌ·Z‡|»M{Ä°ÀËYYd‡YcZ^Ÿ½MÁ|ÀfˆÅÄ]ZŒ»{»®Ë |»M{º¯ZŒ«Y[~m½M¥|ÅįY€q{‹ºÌ//ˆ¬e|ËZ]dË d‡YÄ »Zm Š‹ÂaZÅdËÕ{Zf«YcY€iY¾Ë€eºÆ»YÖ°Ë,ÕÁÄf¨³Ä] Ö Ì^—–ËY€‹Ä°ÀËYÄ]ÄmÂeZ] d‡Y|»M{º¯ZŒ«YÕY€]¹Âe ŠËY‚§YÃY¼Å,€ÌyZ˺̋Z]Äf‹Y{d‡Á{Ä°ÀËYY¡Z§{Zf«Y {įd‡YÖ Ì^—€»Y®Ë¾ËYÁ|¿Ö»º«Y¾°ˆ»d¼Ì« ÄmY»½MZ]įd//‡YÖfÌ «YÁ®ËÁ|À¯Ö»©|ZÌ¿{¹Z//¼e Õ{Zf«YdÌ «YÁ¾ËY¶]Z¬»{|ËZ^¿ZÅd·Á{µZu¾ËYZ] ºÌfˆÅ |ÀÀ̌À]Äfˆ]d‡{ ÕZfyZ‡ֿ¿Z«֗Z°Ë€»MÀ´À¯µZj»½YÂÀŸÄ]|‹ÁM{ZËÕÁ Š‹Âad̸]Z«Y|À¿YÂf]|»M{º¯ZŒ«Yįd‡YÃ{€¯[»Y ½Z¼·ZŸ¾Ì]įÕ{Y»YÖ//°Ë |ÀÀ¯Ã{Z¨f//‡YZÅdËÖ»Âe ZÅÖËYY{,d‡YÃ|‹Äf§€Ë~a¹ÂeŠ‹ÂaY‚]Y½YÂÀŸÄ]Õ{Zf«Y ºÆ»€iY,|ÀfˆÅÖËYY{€]ÖÀf^»ZÅdËÄ°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]Á|ÀfˆÅ |ÀfˆÅYY{Y¹ÂeŠ‹Âa ZÅdË{{Âm»ª˜À»ÁZfyZ‡Ä]ÄmÂeZ]{€¯ħZ“Y̸ָm d‡YÃ|‹ÖuY€—ZÅ|»M{º¯¾°ˆ»ÕY€]Z0 ‡Z‡Yį dËÁÂu{Ö¿ZÆmÄ]€ne ÕZÅÄ]€neÃZ]{‚Ì¿Õ{Zf«Y…ZÀ//‹Z¯,Õ|À°‡Y|¼v» |{Y€f¼¯ |¿€z]¾°ˆ»€f»ÕÓZ]|Àfˆ¿YÂe|{ Áž]€»€f»€Ë|{YŠÌ]Á€f»ÕÓZ]|Àfˆ¿YÂe |Àf‹Y{|ˀyc|«ž]€»€f»€ËºÅ|{ {¾°//ˆ»d¼//‡Ä]|ËZ]dÌ “Á¾ËY{{€¯ħZ“YÖÀÌWM և€f‡{dŸZ˜f‡Y{¾°ˆ»YœÀ» ºÌÀ¯d¯€udŸZ˜f‡Y {‹Ö»[ˆv»€Œ]©Â¬uÁ‚mįd‡YÄfˆËZ‹¾°ˆ»Ä] ºÅY€§YÖËZ”§Ö¿Y€ËYY¿Zy€Å½YÂeÁZÌ¿Z]\‡ZÀf»|ËZ]Y~· ¥|ÅÁ|‹Z]Äf‹Y{Y‰{Ây¾°ˆ»|¿YÂf]Y¿Zy€ÅįºÌÀ¯ º¯Ĭ^—ÕY€]½YYÃZÀa€‡ՁZ‡ºÅY€§dŸZ˜f//‡Y{¾°ˆ» ZËd·Á{–‡ÂeÁ{Y{Y½MdyY{€a½YÂeįd‡YÄ »Zm|»Y{ {‹Ö»ÄfyZ‡֟Z¨f¿Y€Ì£ÕZŽZ»Z‡ ÃZ‹Y¾°ˆ»{dŸZ˜f‡YŠnÀ‡ÕZÅŽyZ‹Ä]Ä»Y{Y{ÕÁ Ä¿ZÅZ»|»Y{ZfyY|{½Y‚Ì»ŽyZ‹¾ËY{€¯tˀeÁ ÖÀf§ZËd‡{Ö¿Z»¾°ˆ» |‹Z]Ö»¾°ˆ»€»YÕY€]Žz‹®Ë ZËÁ|»M{|{YŠÌ]½MÃZmYÕY€]į{Â//‹Ö»Ö¬¸e Ž·ZyZ¿|»M{|{YŠÌ]¹YÁ•Z//ˆ«YdyY{€aZ]ÕY€] {Œ¿ÄÀ˂ÅŽz‹ ¾°ˆ»Šz]Ö·Z»¾Ì»ZedË{Á|v» ÃZ‹YZ]‚Ì¿½Y€ËYÕYļÌ]ÁÖ°¿Z]ÖnÀ‡Z^fŸYÖ¸»Ä¿Z»Z‡†‡R» {€¯ZƛY,½Y€ËY{¾°ˆ»ÁÂuÖ·Z»¾Ì»PeÕZÅdË{Á|v»Ä] ÕY€]‰Ôe,¾°ˆ»½Z³|¿Z‡…€f‡{{Ö·Z»ž]ZÀ»dË{Á|v» ,cÔ¤fˆ»Á¾Ì»ÁÂuÄ]ZÆËY~³ÄËZ»€‡ÕY|Æ´¿Á[~m …€f‡{{Á\‡ZÀ»¥Y|ÅY½{€¯ºÅY€§ÄÀÌ»{d̬§Â»¹|Ÿ ÕZÅdË{Á|v»ĸ¼mYֿ°ˆ»Á­Ô»Y½YY~³ÄËZ»€‡ÕY€] µZ^¿{Ä]|ËZ]Á¾ËYY d//‡YŒ¯¾°ˆ»Šz]Ö·Z»¾Ì»Ze ¾Ì»PeÁÂu{YZÅdË{Á|v»¾ËYºÌ¿YÂf]įºÌ‹Z]ÕYÄÀ˂³ ºÌÀ¯¥€—€]¾°ˆ»Ö·Z» ¶uÕY€]ZÅdËZfyZ‡YÃ{Z¨f‡Yį¾ËY½ZÌ]Z]̸ָm|¼v» ÕZÅZ°ÅYYÖ°ËZÅ|»M{º¯¾°ˆ»ÕY~³ÄËZ»€//‡Š·Zq ÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³ Infrastructures@jahaneghtesad.com ½YÂÀŸÄ]«ZÅdË»YÃ{Z¨f‡Y{ZÆÀŒÌaÄWYYZ]{Zf«Y…ZÀ‹Z¯ ¾Ë€e±‚]d·Á{d¨³,ZÅ|»M{º¯½{€¯Y{Ä¿Zy¾Ë¿Y‚]Y d‡YŒ¯{­Ô»YÃ|ÀÀ¯Z°fuY ÖÀˀ§MZ]d¯€//‹ÀË|»cPÌÅ”Ÿ,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] Z]ÖËZÀ‹MÕZÅZÀÌ]Áĸˆ¸‡Yd//ˆŒ¿¾Ì·ÁY{½Y€ËYՀƋ d˽YÂÀŸZ]cÔ¤fˆ»Á¾Ì»ÕY~³ÄËZ»€//‡ÕZÅd¯€‹ ºÆ»{Y|ËÁZÆqÄ]ÃZ‹YZ],ZÅ|»M{º¯¾°ˆ»Ö»Âe€b‡,ZÅ Šz]¹Z«YÁ{Y|ŸYÁZ»MÄ]ÄmÂeZ]d¨³¾°//ˆ»ÁÂu{ ¹{€»¾°ˆ»|ˀyc|«įºÌfˆÅ{Y|ËÁ¾ËY|ÅZ‹¾°//ˆ» cÄ]‚Ì¿¾°ˆ»d¼Ì«ÁÃ{Â]ÄmÂe¶]Z«ŠÅZ¯|ÅZ//‹ Â“»¾ËY|ÅZ‹Ö§€—Y,d‡YÃ{€¯Y|ÌaŠËY‚§YÕYÃ|ÀËY‚§ Ã{Â]€e¸mֻ¼Ÿ¹ÂeYÃY¼Å¾°ˆ»Šz]¹ÂeįºÌfˆÅ ÁÂu{d¯ZŒ»ÖËZ¿YÂeįÕ{Y€§YÃ|//‹€nÀ»¾ËYÁd//‡Y |ˀyc|«ÁcÁ€i{Õ|Ë|‹ŠÅZ¯Z],|¿Y|¿Y¾°//ˆ» |¿Â‹ÄmY»{Ây {ZË{Yd//‡Yhv]¶v»įՀ´Ë{{Y|ËÁ{Á‚§YÖÀÌËM|¼v» ŽyZ‹ÁZ»M…Z‡Y€] d‡Y¾°//ˆ»¹YÁd§ZË{Y¥Y€¿Y Y{Ä¿ZyÕY€]Ä »ZmµÁY®Å{µZ‡{¾°ˆ»Ä]և€f‡{ ¾ËYµZ‡{įÖ·Zu{,|̌¯Ö»Zœf¿YµZ‡|ËZ]½|‹ ºËYÄf§€³Y€«֘ËY€‹{‚Ì¿½ÂÀ¯YºÅÁd‡YÃ|̇Ä]{|Ÿ Ä¿ÓZ‡|»M{–‡Âf»Z]½Y€Æe€Æ‹{Ä »Zm–‡Âf»®Å{į |Œ°]Zœf¿YµZ‡|ËZ]Ö°¸»¾°ˆ»Ä]և€f‡{ÕY€]½Â̸̻ —Ä]{Á‚§Y½Y€ËYՀƋÖÀˀ§MZ]d¯€‹ÀË|»dXÌÅ”Ÿ ÁÃ{Â]¾ÌŒ¿ÃZmYŒ¯{¹{€»|{Ä]®Ë{‚¿–‡Âf» …Z‡Y€] |ÀfˆÅ€mZf//ˆ»¹{€»|{Ä]®Ë{‚¿½Y€Æe{ ½ZÌ»¾ËYYÕZmµZ//‡ÃZ»ÂˀÆ//‹{Ղ¯€»®¿Z]Z»M {Y{€^ydyZ‡d¯€‹¾ÅMÃYÄ ‡ÂeÁdyZ‡½ÁZ » {ÂyÖ»|̸¯}McY€Å ¥YÂy¾ÅMÃYÄ ˜«dyZ‡ YZÆqÄ ˜«ºÅ½Zfˆ¿Z¤§YÁ{Z‡Ö»½Y€ËYY¾ÅM–y¾ËYYÄ ˜«ćį{Â]Ã|‹¹ÔŸY {€¯|ÅYÂy¶Ì¼°e /¥YÂy¾ÅMÃYsZff§Yº‡Y€»{į{€¯¹ÔŸYZ»Ä]½Zfˆ¿Z¤§Y¾ÅMÃY¶»ZŸ€Ë|»{Á‚§YÕÁ ¾ÅM–y¾ËY¦·YZÆqÄ ˜«cZ̸¼ŸÁ€‹Âf‡{{Â]|ÅYÂyµZˆ»YÃZ»}MįcY€Å į{‹Ö»gY|uY[Á¦·YÄ ˜«Á{\·Z«{ZÆqÄ ˜«-{‹Ö»Á€‹ÃÁ€aÁ{ZY {‹Ö»Z£M¾ÅM–ysZff§YÁ{½MÖËY€mYcZ̸¼Ÿ {Á‚§YŒ¯¶¬¿Á¶¼uÕZÅZÀ]€ËÄ ‡ÂeÁdyZ‡d¯€‹¾ÅMÃYÄ ‡ÂeÁdyZ‡½ÁZ » µÂ¤Œ»į|‹¹ÔŸYZ»Ä]½Zfˆ¿Z¤§Y½ÓÁÂ//ˆ»ÕÂ//‡YºÅ[Ä ˜«{»{¾ÌÀr¼Å ¹ÔŸYª^—{€¯|̯PeÖ^̘y |¿Y~³Ö»Đ«ZÀ»Ä]®Ë{‚¿ÕYÃ|ÀËM{Á|Àf//ˆÅÖuY€— Ö¸°Œ»ÃZ]¾ËY{Ád‡YÃ|‹¹Zn¿Y[Á¦·YÄ ˜«Ö·Z»¾Ì»Pe½Zfˆ¿Z¤§YŒ¯½ÓÂXˆ» ÕY€]Ö¿Y€ËYZ°¿Z¼ÌaÁ֏yŠz]ḑ€›YZ¼fuºË{€¯Y€YZ»d¨³ÕÁ dˆÌ¿ Ö¿Y€ËY½YZ°¿Z¼Ìa{€¯¹ÔŸYÁµZ^¬f‡YºÅ½Zfˆ¿Z¤§YŒ¯į{‹Ã{Z¨f‡YÄ ˜«ÃÁ€a¾ËY |ÀÀ¯Ö»¶¼Ÿd̨̯Z]Á[ÂyZ̈]ZÅÃÁ€a¾ËYÕY€mYÕY€] ½ZÌ]Z]Œ¯¶¬¿Á¶¼uÕZÅZÀ]€ËÄ ‡ÂeÁdyZ‡d¯€‹¾ÅMÃYÄ ‡ÂeÁdyZ‡½ÁZ » Ö§Z¯dËZ“Z»Ád‡YÃ{€¯¶¼ŸÖ]ÂyÄ]ÃÁ€a¾ËY{LZÌ^¿ÓYºeZyÖ³|¿Z‡ÃZ³Y€«Ä°ÀËY ՁZ‡€Ë,®¿ÁÃZ´f//ˆËYZe¥YÂyY¾ÅM–y€f»Â¸Ì¯¾ËY{{Á‚§Y,ºËY{ZÆ¿MY ÃZ³Y€«–‡ÂeÄ ˜«Ձ€»½Á€]d¼ˆ«ՁZ‡ÁÁ€f»Â¸Ì¯µÂ—Ä]½Y€ËY¶yY{Ä ˜« ºËY{Ö§Z¯dËZ“Z»Á|̇¹Zn¿Y€‡Ä]d̨̯Z]Z¯į|‹Y€mYºeZy Ze|¿|»MZ¯ÕZa€ÌyYµZ‡Á{Ö°Ë{Œ¯ÕZÅŠz]ļŵZu€ÅÄ]{€¯|̯PeÖ^̘y {‹¶Ì¼°eÖ¸¸¼·Y¾Ì]¾ÅM–y¾ËY Œ¯¶¬¿Á¶¼uÕZÅZÀ]€ËÄ ‡ÂeÁdyZ//‡d¯€‹¾ÅMÃYÄ ‡ÂeÁdyZ//‡½ÁZ » ½Zfˆ¿Z¤§Y­Zy{®¿ÁÃZ´fˆËYZe½Y€ËY­Zy{¥YÂyY¾ÅMÃY€“ZuµZu{{Á‚§Y Áָ˖y¾ËYsZff§Yº‡Y€»įd‡YÃ|‹ÄfyZ‡½Y€ËY–‡ÂeÄ ˜«\·Z«{½Zfˆ¿Z¤§Y Á½Y€ËY­Zy{ֈ¿Y€¨À¯ÂW|ËÁcÄ]Œ¯Á{ÂƼmÕZ‡Q”uZ]ÃZ»}M {‹Ö»Y‚³€]½Zfˆ¿Z¤§Y cY€Å€Æ‹Ze®¿ÁÃZ´fˆËYYÃÁ€a¾ËY¹ZÆqÄ ˜«įµY‡¾ËYÄ]x//‡Za{Ö^̘y ¶»ZŸ€Ë|»Z],ºÌf‹Y{½Zfˆ¿Z¤§YÄ]įÄf‹~³Äf¨Å€¨‡{d¨³.|‹|ÅYÂy¶Ì¼°eĿ´q ¾ÅM–y¾ËYZÆqÄ ˜«ÃZ]{ÁY‚³€]ÕYÄ//ˆ¸m®¿ÁÃZ´fˆËY{½Zfˆ¿Z¤§Y¾ÅMÃY ¶Ì¼°e{½Zfˆ¿Z¤§YŒ¯ºËY{Zœf¿YįºË{€¯¹ÔŸYÁՀ³Ä^·Z˜»Z»,|‹s€˜»huZ^» ºÅ¾ËYYŠÌaµZu€ÅÄ]{‹¶Ì¼°edŸ€‡Ä]ÃÁ€aÁ|‹Z]Äf‹Y{¹Z¼fÅY¹ZÆqÄ ˜« Ä°ÀËY½ZÌ]Z]¶¬¿Á¶¼uÕZÅZÀ]€ËÄ ‡ÂeÁdyZ‡d¯€‹¾ÅMÃYÄ ‡ÂeÁdyZ‡½ÁZ » ½Zfˆ¿Z¤§YÁ½Y€ËYÕÂƼmÕZ‡Q”uZ]µZˆ»Y}MÁcY€Å ¥YÂyÖ¸ËÃÁ€a {‹Ö»Z£MÃÁ€a¾ËYÄ ˜«dyZ‡Á½Z¼Å½Zfˆ¿Z¤§Y¹ÔŸYª^—d¨³,{‹Ö»sZff§Y ¾ÅMÃY¹ZÆqÄ ˜«gY|uYZ£MdÌ “Á¾Ë€yMÃZ]{,…Z§Z]³Ád¨³{Ö^̘y…Z^Ÿ {Y{t̓Âe,{Y{Y€«Œ¯¾ËY­Zy{Á½Zf//ˆ¿Z¤§YÂ//Œ¯|Æ e{įcY€Å/¥YÂy |Æ e{ćZe®ËcZ ˜«įd‡YÃ|‹ÄfyZ‡Ä ˜«ZÆq\·Z«{cY€Å/¥YÂy¾ÅMÃY |Æ e{cY€Å€Æ‹Ze®¿ÁÃZ´fˆËYYÃÁ€a¾ËY¹ZÆqÄ ˜«Á½Y€ËYֻԇYÕÂƼm d‡Y½Zfˆ¿Z¤§YŒ¯ d·Á{–‡Âe‚Ì¿,d‡Y½Zfˆ¿Z¤§YŒ¯­Zy{įÃÁ€a¾ËY¹Â//‡Ä ˜«Äf^·Y{Á‚§YÕÁ d‡YÃ|‹ÄfyZ‡½Zfˆ¿Z¤§YՁZ‡Z]ÕY€]½Y€ËYÕZÅ®¼¯¶v»YÁ½Y€ËYֻԇYÕÂƼm صفحه 4 |Ì·Âe ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ }MÄ^À‹ć €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ] ©Z¨eY cZneÁ½| »,d À€ËÁ YÖ°Ë{€¯|̯Ze,ºÌÀ¯Ö»d//ˀË|»ÁcZœ¿½M€]Z»Y,Ã{€//°¿ ÕÓZ¯ē€ŸÄ]½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe½{€¯¦›Â»,YZ]dˀË|»ÕZÅÃY ÕÓZ¯Ä]ֿ¿Z«—Ä]|¿YÂf]ÕY|ˀy€ÅZed‡Y…Â]{{Ây |À¯Y|Ìaև€f‡{{ÂyZÌ¿{» d¨³,ºËY{‚Ì¿|Ì·Âe{YZ»{Ó§ÁÂu{Ä°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ Z»Y|¿YÃ{€¯µÂv»¾ËYYZ]{d//¼Ì«ŠËY‚§YÄ]¹Y|«YÕYÃ|Ÿ Ã|‹|Ì·Âe{Ó§Y€Ëd‡Y½MՁZ‡µ{Z f»µZ^¿{Ä]d ÀcYÁ |‹Z]Äf‹Y{ַ¬ »d¼Ì«|ËZ]Œ¯¶yY{{ YZÅd¼Ì«…Â]{{Ó§ē€Ÿ¹Y‚·YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÖÀÌ//ˆu¹ Ö]ÂyÄ]µÂv»¾ËYÄf‹~³Äf¨Å{d¨³,{€¯|ÅYÂyµ{Z f» ŠÅZ¯€]|¿YÂeÖ»|¿Á¾ËY¹ÁY|//eÁ|//‹ē€Ÿ…Â]YZ]Ä] €ÌiZe‚Ì¿|¿Y{{Ó§Ä]Z//Ì¿įÖeӐv»ÖËZÆ¿ÀÌn¿d¼Ì« {Y~´]ÖËY‚ˆ] d‡YՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁÃ|Ɵ€]¡€»žËÂeÁ|Ì·Âe |Ì·ÂeµÁˆ»ՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÖÀÌ//ˆu¹ ,|‹Z]´z‡Za|ËZ]Ád//‡YÂ//Œ¯€//‡Y€‡{¡€»žËÂeÁ dˀË|»µÁˆ»cZneÁ½| »,d ÀcYÁ{€¯½ZŒ¿€—Zy ZÌ¿YŠÌ]ZÅZ»M…Z//‡Y€]‚Ì¿½ÂÀ¯ZeÁd//‡YÖ»Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿ ºËYÃ{Y{¶ËÂve ÕZÅÃ{ZÆ¿¾f§€³¶ËÂveY†aՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁ{Á‚§YÕÁ ZÌfyY{YZÅÃ{ZÆ¿¾ËYÃZ³YZ]Ä¿Z»Z//‡ªË€—Y,­€¼³YÖ»Y{ d‡YÖ§Z¨‹€Ìˆ»Äf^·Yį{Y~³Ö»½YY|»Y{ {ՂËÄmÂm€³Y{€¯tˀecZ//neÁ½| »,d À€ËÁ d‡YՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁÕZÅd‡ŻY,Äf‹Y{ŠÅZ¯Œ¯ |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com į|‹Z]Äf//‹Y{Õ|mÁZ^»{ÂyÄ]•Â]€»Šz]Z]|ËZ]d À d‡YÃ|‹Z£M½M|¿Á ÖËԗÕZÅZ”»Y½{€¯²¿º¯ÁÕYÂyd¿YZ]ÁZ^»{Á‚§YÕÁ |À»ZÌ¿ÁY‹{ZÌ//ˆ]Äf^·Yį{Â]|ÅYÂyZ»Õ|mÕZÅÄ»Z¿€]Y d‡Yd»Z¬f‡Y ,{Y{|̯ZeÕYÂyd¿YŠÅZ¯€]d·Á{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÖÀ̈u¹ dŸ€‡Ä]ÁÃ|‹Z£M|¿Á¾ËYÁ{ÂyŠz]{{€¯½ZŒ¿€—Zy ḑZ¨‹Z]€³YY€Ë,|̇|ÅYÂyÄnÌf¿Ä]‚Ì¿€´Ë{ÕZÅŠz]{ {Â]|ÀÅYÂyd·Á{ÃY€¼ÅºË‹ÁÄ]Á¹{€»Z] d»Ô‡Ö°Ì¿Á€f°·YÖÅY³Á|Ä¿Z»Z‡YÖËZ¼¿Á,ÕÁÄf¨³Ä] |ÅYÂyֻ¼ŸÕZÅÄÀ˂ÅŠÅZ¯ÁḑZ¨‹{ZnËYÕY€]ÕYÄÀÌ» {Â] d‡Yd¿Y©Y|»…Â]YkZyÓZ¯ē€Ÿ ļÅÕY€]…Â]d//‹Y{ZƛY‚Ì¿{Ó§ē€ŸÂy{ÕÁ Y‚]Y½YÂÀŸÄ]½MY|ËZ^¿Ád//‡YÃ|//‹{ZnËYcZ»|yÁZÅÓZ¯ {‹Ã{Z¨f‡Y d//‡Yd¿YZ]©Y|»,…Â]YkZyÓZ¯ē€Ÿ{Á‚§YÕÁ ZÌfyY{¶»Z¯—Ä]Y½McZŸÔ—YÁ{€¯d ¿Z¼»½MY|ËZ]į {Y{Y€«¹{€» d¼Ì«€]d·Zy{Z»Ä°ÀËY½ZÌ]Z//]cZneÁ½| »,d À€ËÁ ÕZÅÁ{ÂycY{YÁ‘YŸŠ//ËY‚§YY¶Zu|»M{½YÂÀŸÄ] d‡YÃ|‹™Zv·ÖfŒ¯ÕÁd¼Ì«|{lÀa½Y‚Ì»Ä]ÕY‡ ÕZÅÁ{ÂycY{YÁÄ//]d·Á{½|//‹֓YÄ]{Y»¾ËYÄ//¼Å ¾ËYÕZÅÄ»‚»Á{‹Ö»€Ì^ eµZ‡ć{Á|ud‹~³Z]ÖmZy d§YÄ],|‹Ö»Ã|ÌÀ//‹YZ]{ŠÌaÁ{Á|uYįÂ“» ÕZ”§ÁYZ]{ÖmZyÕZÅÁ{Âyd¼Ì«Õ{Z̸̻Á|Ë|//‹ |Ì»Zn¿YՁZn» ÄvËÓdˆŒ¿{‚Ì¿Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡Õ{Zf«Y½ÁZ »€fŒÌa Ä]•ÂÀ»YÃ|ÀËMµZ‡{Á{ÂycY{YÁՁZ‡{YMÄm{Â] dˆ¿Y{•€‹®Ë cY{YÁՁZ//‡{YMµZ¼fuYÂy{«Õ|¼v»Âa|̼u» ÕZŵZ¿Z¯Ä]ZŒ§Á{{€³€]Õ{ZŸµYÁÄ]Œ¯€³Yd¨³Á{Ây Õ{ZŸµYÁÄ]Á{ÂycY{YÁĸ¼mYcY{YÁ,{Â//Œ¿{YÁՁY |ÅYÂyÄ»Y{YÖ¸ §–ËY€‹c¾ËY€Ì£{ d//Œ³|ÅYÂy€] d§ZË ÕYÂyd¿YZ]ÁZ^» ÕZÅZ”»Y{ÂmÁÄ]ÃZ‹YZ]Ä»Y{Y{cZneÁ½| »,d À€ËÁ ŠÅZ¯ÁḑZ¨‹{ZnËY€]ÃY¼Åd‹Y{ZƛY,Œ¯{ÖËԗ Y½{Â]Öy€¿Á{¶Ì·{Ä]Z»Y,d‡YÃ|‹|̯ZeÖf¼Ì«ÕZÅĸZ§ cYÁįÃ|‹{ZnËYÖËZÅd¿Y,½Y€ËY{Zf«Y{½ÓÓ{{ÂmÁÁ |ÀqÄ]ZÌ¿Á{ÂycY{YÁd¨³cZneÁ½| »,d À€ËÁ d‡Y¹Zn¿YµZu{½MևZÀ‹Z¯ÕZÅZ¯į{Y{Ĩ·Â» ¾ÌËMļeZy{«ÖÀÌ//ˆu¹Z“€Ì¸Ÿ»,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ½YZ´¿€^yž¼m{d»Ô‡Ö°Ì¿Á€f°·YÖÅY³Á|YÖËZ¼¿Á ,ºÌfˆÅZv¿Y¾fˆ°‹µZ^¿{Ä]Á{ÂyÂ“»{Ä°ÀËY½ZÌ]Z] {ZnËYÕY€]Ö¸yY{֏yÕZÅd¯€‹dˬe{€¯½ZŒ¿€—Zy Ád̨̯¾f§ÓZ]\m»Ze{Y{Y€«Z¯Âf‡{{º·Z‡d]Z« {‹ZÅÁ{Âyd¼Ì«ŠÅZ¯ Zed‹Y{½ZÌ],Â//Œ¯{Á{Ây|Ì·ÂeŠËY‚§YÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ Ád‹Y{ºÌÅYÂyÁ{Ây|Ì·Âe{Õ|{|‹µZ//ˆ»Y½ZËZa |̇|ÅYÂy¹Zn¿Y€‡Ä]‚Ì¿¾ÌŒÌacY|Æ e €fŒÌ]dÌ·Z §ÁµZ¤f‹Y,Á{Ây|Ì·ÂeŠËY‚§Y{Á‚§YÖÀÌ//ˆu¹ {ž¿Z»{ZnËY{Ö ‡ÕYÃ|ŸÄf^·Yį{Y{ÃY€¼ÅÄ]Y½YZ‡Ä ˜« {Y{ºÌÅYÂyÄ»Y{YY{ÂyZ¯Ä]Z»Z»Y,|¿Y{|¿Á¾ËY Zed‡YÕÂv¿Ä]Á{ÂyÁÂu{ZÅÄ»Z¿€]Â¼n»{€¯|̯ZeÕÁ {‹Äf‹Y{€]½ZÌ»Y|Ì·ÂeŠËY‚§YZ]{Y{{ÂmÁįÖËÔy ÕY€]Äm{Â]ÄvËÓ{Ö»Z«YÁ{Y|ŸY¾ÌÌ e,d//‡YÖÀf¨³ ÕY~³ÃZ¼‹‘YŸ~yY,€f»Â¸Ì¯€¨ÕÁ{ÂyÕ{ÁÁ©Â¬u ÕYÂ//‡ÕZÅÁ{ÂycY{YÁ‘YŸŠËY‚§YY¶Zu|»M{Á ÕY€]Ղ^//‡¡Y€qÕZÀ »Ä]½Z//‡ZÀ‹Z¯€œ¿Y,Öf//Œ¯ÕÁ €Ì^ eYZ]½ÓZ §Á½Z‡ZÀ‹Z¯Õ‡YÁ{ÂycY{YÁՁZ‡{YM {‹Ö» {Äm{Â]ÄvËÓÕZ//»MµÁY|m{ÄmÂe\·ZmcZ°¿YÖ//°Ë Á{µZË{Z̸̻ÁY‚žÌÌ e,µZ‡Äm{Â]Z]ĈËZ¬» Šz]{cY{YÁ€]cZÌ·Z»½YÂ//ÀŸÄ]½Z»Âe{Z̸̻ÁY‚//Å µZ‡|Àq{įÖ·Zu{,{Â]€f»Â¸Ì¯€¨Á{ÂyÕ{ÁÁ©Â¬u {Â]€¨º«¾ËY,Á{ÂycY{YÁd̟ÂÀ¼»¶Ì·{Ä]Äf‹~³ ‘YŸ~yYÂ“»|//»M{Äm{Â]ÄvËÓ{¾//ÌÀr¼Å ÕY~³ÃZ¼‹Z]¾Ìfˆz¿įÖeY{YÁÕZÅÁ{Ây€]ÕY~³ÃZ¼‹ Y‚Å®ËZÆ¿MÖ¯€¼³‰YÁÖ³{·M½Y‚Ì»Z]\‡ZÀf»,|¿Â‹Ö» d‡YÃ|‹Äf§€³€œ¿{½Z»Âe{Z̸̻ ‚Ì¿½Z»Âe{Z̸̻¢¸^»,µZ‡Äm{Â]ÄvËÓµÁY|mÄËZa€] {Y{Ö·M{Y»|{®ËY€f¼¯Œ¯֟YÕZÅ­Zy|{ՁÁZŒ¯{ZÆm€ËÁ Œ¯­ZyŠËZ‡€§º«YÕ|mÖ¿Y€´¿ ®Œyļ̿Á®Œyª˜À»{½Y€ËY{Á‚§Y,{Y{Ö´f//ˆ]­Zy {€¯ÄmÂe­ZyÕY|ËZaÕY€]¾]€¯Ä]|ËZ]Á{Y{Y€«½ZÆm cZ̸¼ŸÕY€]ZŶ´Àm½Z»Z‡ÕZÅÄ»Z¿€],µÁˆ»¹Z¬»¾ËYÄf¨³Ä] d‡YÃ{Â]Y{Ây€]Ö]Ây|‹YÕY{½YÂz]MÁÕY{‚Ìz]M Հ]Z¯€Ì̤e€ÌiZeYÖ¿Y€´¿Y€]Y¾¼“ՁÁZ//Œ¯{ZÆm€ËÁ µZu{֓YY»Y½Z»Z‡d¨³Œ¯­Zy\ˀze{֓YY d‡Y֓YYՀ]Z¯€Ì̤eµ€fÀ¯ž»ZmÄ»Z¿€]¾ËÁ|e †¸n»–//‡Âe­Zy½Â¿Z«ÄvËÓ\ːeÄ]ÃZ//‹YZ]ՁYÁZy {­Zy€f§{µZ//ˆ»YœÀ»¾Ì¼ÅÄ]{Á‚§Y,Ö»Ô//‡YÕY‹ d‡YÃ|‹ՁY|¿YÃYÖ¼‡—Ä]ՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁ ÕZÅÄ»Z¿€]¾//ˀf¼Æ»YÖ//°Ë½YÂÀŸÄ]­Z//yŠËZaÄ//]ÕÁ ÕY€]ÖeYZ^fŸYµZ‡Äm{Â]{d¨³Á{€¯ÃZ‹YÄ¿ZzeYÁ ÕZÅÄ»Z¿€]ÕY€mYÕY€]­Zy¹Y‚Å®ËÄ//Œ¬¿Ö¿Z‡ÁÄ] ,ÕY{‚Ìz]MÕZ//ÅÄ»Z¿€],lËÁ€eÁ‰Â//»M,­Zyš¨už»Zm ½YÁZŒ¯d¯ZŒ»Á­ZyÖ·M¾]€¯š¨u,Öf›Z¨uՁÁZŒ¯ Äf§€³€œ¿{­ZyÂy{Ä »Zmֻ¼Ÿt˜‡Z¬eYÕY€] d‡YÃ|‹ |‹Z]Äf‹Y{d̼ÅYÃ|ÀËM t˜‡{ÕY{‚Ìz]McZ̸¼Ÿd‡YY€«µZˆ»Y{Y{Ä»Y{YՁYÁZy Zf°ÅY‚ŁYŠÌ]½ÂÀ¯Zeį{‹ÖËY€mYZf°Å½Â̸̻ d‡YÃ|‹¹Zn¿Y½M {Ã{¶Ì‡ª—ZÀ»ÖËZ‡ZÀ‹Z]d‹Y{ZƛYՁÁZŒ¯{ZÆm€ËÁ ª—ZÀ»¾ËY{ÕY{‚Ìz]McZ̸¼ŸÕY€mYÁµZ‡ÃZ»¾Ë{Á€§ Ä]¶Ì‡€´Ë{µZ‡ZÅ|Ze|ËZ‹,Y€Ì//‹½M€«ÁYÁ{{ÄËÁÄ] Ö³|¿Z]Ö³ZeÄ]įՀƋ|Àq{ÖfuÁ|À°¿{ÁÁ€Æ‹¶yY{ ,{Â^¿ZŶ´Àm½Z»Z‡Äf‹~³ÃZ»ÕZÅdÌ·Z §€³YÄf‹Y{Õ{Zˁ ºË|‹Ö»Õ|Ë|‹cZˆyÁ¶Ì‡|ÅZ‹|ËZ‹ Ã|ÀËMÕZŶˆ¿ÕY€]¾X¼˜»Z̈]Ö¿ƒ®¿Z],­Zy{€¯ħZ“YÕÁ Á€°Ì»Y½ÂÀ¯ZeY|f]YY¾//ˆ¯YÁdyZ‡Z¯įÕ—Ä]d//‡Y ½Y|À¼Œ¿Y{įÖËZŽƒYÕZ̈]ÁÃ|‹¹Zn¿Y­ZyÕZźˆÌ¿Z³Y |ËMÖ»d‡{Ä]­Zyµ{Y|ÀfˆÅ½MµZ^¿{Ä] ,{€¯š¨u€fŒÌ]YÖf//ˆËÂÀe½YÂf]Äq€Å,ՁYÁZyÄf¨³Ä] d‹Y~³Z³{ZËÄ]Ã|ÀËMÕZŶˆ¿ÕY€]YZŽƒ¾ËY½YÂeÖ» {{Âm»¾]€¯Ä]ÖfˆËÂÀeÕY|Æ´¿į¾ËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ d‡YÕ‹Ä]Ôf^»Zf°Å½Â̸̻ |ËZ],{€¯š¨uY­Zy|ËZ]ÖfˆËÂÀeÕY€]{€¯|̯ZeՁYÁZy ՁÁZ//Œ¯‚mÖÅYpÌÅį{Y{ŠËY‚§YY­ZyÖ·MÃ{Z»½Y‚Ì» {Y|¿Öf›Z¨u Z]Öf›Z¨uՁÁ­Z//yÖÀ ËÖf›Z¨uՁÁZ//Œ¯,ÕÁÄf¨³Ä] dËZŸZ]|ËZ]Á{Y{Y{ÂyZyÕZÅY‚]Yįºz//‹¶«Y|u š¨uÁÖÅZ̳ÕZÅŠ‹ÂaYÃ{Z¨f‡YdËZÆ¿{Ád//Œ¯[ÁZÀe {€Ì³Y€«|̯Ze{»ÖÅZ̳ÕZËZ¬] ¾Ì]­ZyŠËZ‡€§º«½ÂÀ¯Yd¨³ՁÁZŒ¯{ZÆm€ËÁ Ö¯Zyž]ZÀ»dË{Á|v»¶Ì·{Ä]º«¾ËY,d‡YZf°Å{¾eZe Â“»¾ËYÄ]Õ|m—Ä]|ËZ]Ád//ˆÌ¿µÂ^«¶]Z«Œ¯{ ,ZŶ´Àm½Z»Z‡¦ËZ›ÁYį|]ZËŠÅZ¯ŠËZ‡€§ZeºËY{€b] d‡YÕY{‚Ìz]MÁžeY€» cZ»Y|«YÕY{‚Ìz]MÁž//eY€»,ZƸ´Àm½Z»Z//‡Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ {Á‚§Y,d‡YÄf‹Y{ŠËZ‡€§µ€fÀ¯{ÕY{‚Ìz]McZ̸¼ŸZ]Ö]Ây ­ZyŠËZ‡€§¾eYZf°Å€Å{ÕY{‚Ìz]McZ̸¼ŸÕY€mYZ] ¶ˆ¿ÕY€]­ZyÕY|ËZa€œ¿Y|¿YÂeÖ»į{Â//‹Ö»Հ̳¸m |Ì·ÂeZ^yY |‹Á|̼ËY|Ë|m†ÌËՀ¨ m×YÄÌmÁ {‹Äfˆ°‹|ËZ]Á{Âyd À{Zv¿Y |Ì·Âe{Õ|{|‹µZˆ»Y½ZËZaZe ‚Ì¿¾ÌŒÌacY|Æ eÁd‹Y{ºÌÅYÂyÁ{Ây |Ì·ÂeŠËY‚§Y-|̇|ÅYÂy¹Zn¿Y€‡Ä] ½YZ‡Ä ˜«€fŒÌ]dÌ·Z §ÁµZ¤f‹Y,Á{Ây {Ö ‡ÕYÃ|ŸÄf^·Yį{Y{ÃY€¼ÅÄ]Y Z¯Ä]Z»Z»Y,|¿Y{|¿Á¾ËY{ž¿Z»{ZnËY {Y{ºÌÅYÂyÄ»Y{YY{Ây {Zf«Y½ZÆm |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com |{į|Å{Ö»½ZŒ¿ZÅŠËZad¨³ՁÁZŒ¯{ZÆm€ËÁ d‡YÖ·M{Y»|{®ËY€f¼¯ÕYY{Œ¯֟YÕZÅ­Zy {€Ì³Y€«ÄmÂe{»|ËZ]ZÆ¿Mdˬeį º‡Y€»{Ä^À‹Á{Á«ÕYÁZyº›Z¯»,{Zf«Y¹ZÆm‰Y‚³Ä] ,|‹Y‚³€]ՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁ¶v»{į­ZyÖ¿ZÆmÁ {Á‚§YÖfˆËÂÀeš¨uÁºf//ˆÌ‡Â¯Y{­Zyd̼ÅYÃZ]{ ,{Y{Y€«®Œyļ̿Á®//ŒyĬ˜À»{½Y€ËYÄ°ÀËYÄ]ÄmÂeZ] ÖÆmÂe¶]Z«d̼ÅYYՁÁZŒ¯Šz]ÕY|ËZa{­Zyš¨u d‡YY{Ây€] Zf°Å½Â̸̻dŒÅÂ¼n»Yd‹Y{ZƛYՁÁZŒ¯{ZÆm€ËÁ ®ËÄm{֓YYZf°Å½Â̸̻ –¬§Ö]MՁÁZŒ¯֓YY Ä]Ôf^»Zf°Å½Â̸̻ ÖÀ Ë֓YYÄ̬]Ád//‡Y‚Ìy¶Zu ZËÂ˾‹,Â˲À//‡,­Zyª¼ŸÖ¼¯ÕZÅdË{Á|v»Öy€] ‚Ìy¶Zu€Ì£­Zy½Y‚Ì»¾ËYY{€¯ħZ“YÕÁ d‡YÕ‹ žËZÀÁ½{Z »ՁZ‡Â¿ÁÄ ‡Âe½Z»Z‡|Ë|m†ÌËÖ¼°u{cZneÁ½| »,d À€ËÁ Հ¨ m×YÄÌmÁ,{Âyº°u{ÖÀ̈u¹Z“€Ì¸Ÿ {€¯[À»YÁ|̼ËY½Y€ËYÖ¿| » Հ¨ mÄ·YÄÌmÁ {€¯Âa\ˀ£{Y{Y|y¾Ë‚´ËZmÁ|̼ËY¶»ZŸcPÌÅ|Ë|m†ÌW½YÂÀŸÄ]Y ¶»ZŸcPÌÅ”ŸÁ°‡Zb¼ËY½Y€ËYÖ¿| »{Y»|Ì·ÂeÁÄÌÆed¯€‹¶»ZŸ€Ë|»¾ËYYŠÌaZe Ã|Ɵ€]YÁ|̼ËY¶»ZŸcPÌņÌWd¼//‡ÃZ»}MYÂa\ˀ£{Y{Y|y {Â]Á|̼ËY [ˆv»Ö¿| »žËZÀÁ½| »Šz]{d·Á{ÖËY€mYÕÁZ]½YÂÀŸÄ]Á|̼ËY½Z»Z‡ d‹Y{ ºÆ‡Z¬eY,d À€ËÁ½YÂÀŸÄ]ÖÀ̈u¹º°uY֌z]{ÕÂƼm†ÌW,{Â//‹Ö» Ä¿ZycYÁ¾ËYºÆ»ÕZÅdË·ÁYYYÖ¸yY{Ž·ZyZ¿|Ì·Âe{Ö¿| »ÕZÅdÌ·Z §Š¬¿Á cYÁ¦¸fz»ÕZÅ{dÌ·Z §ÄÅ{ćÄ]®Ë{‚¿Ĭ]Z//‡Հ¨ m×YÄÌmÁ {€¼‹€] Ö¿| »žËZÀÁ½{Z »»Y½ÁZ »dÌ·ÁRˆ»ºÅ{d·Á{{į{Y{YcZneÁ½| »,d À d‹Y{Ã|Ɵ€]Yd À€ËÁ ֻ¼Ÿ–]YÁ‚¯€»d‡ZËd¼‡Ä]ÖËY€Ì»|uY[Zf¿Y d¼cYÁÖ¿Z‡Ô—YÁ ‚¯€»|Ë|m†Ì˽YÂÀŸÄ]Y«Ö//ËY€Ì»|uY»Ö¼°u{cZneÁ½| »,d À€//ˁÁ cZ—Z^eY€Ë|»¾ËYYŠÌaÖËY€Ì» {€¯[À»Ä¿ZzeYÁ¾ËYÖ¿Z‡Ô—YÁֻ¼Ÿ–]YÁ d‡YcZ—Z^eY¹Â¸ŸÄfy»MŠ¿Y{,ÕÁ d‡YÃ{Â]Á{Ây½Y€ËYÖf ÀÃÁ€³¶¸¼·Y¾Ì]»YÁ d‡YÄf‹Y{Ã|Ɵ€]YÖf À¦¸fz»ÕZÅğ¼n»ÁZÅd¯€‹cZ—Z^eYdˀË|»Ĭ]Z‡į ,½Y€ËYÖf ÀÕZÅ­€Æ‹Á®q¯žËZÀ½Z»Z‡ֻ¼Ÿ–]YÁ€Ë|»Á¶»ZŸ€Ë|»ÁZŒ» ļÌ]Á¯ZˆËY,ZbËZ‡,Á{ÕY|À¿Z»ÖËZÅd¯€‹ÁZŽZ»Z‡ֻ¼Ÿ–]YÁÁcZ—Z^eY€Ë|» d‡YÃ|̇d^iÄ]ÕÁÕYħ€uÄ»Z¿Z¯{Ղ¯€» cÓM¾Ì‹Z»Ö¿Y€³Y½YZ°»|À³{Z¬f¿Y ÕZŽÂÌ//ˆÌ¼¯ÕZ//‡QÄ]Ä¿Z³Y|mÖËZÅÄ»Z¿{½Y€ËY½YZ°»|À³Ö¸»{ZÌÀ],€Æ»‰Y‚³Ä] d¼Ì«ÄËÁÖ]ÁÖ¬˜À»€Ì£ŠËY‚§YZ]|Ë|‹d¨·Zz»¹ÔŸY¾¼“†¸n»žËZÀÁՁÁZŒ¯ ՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁՀ̳ž“»Yd‡YÂy†¸n»Y,ՁÁZŒ¯cYÁ{YÁcÓM¾Ì‹Z» cYÁ{YÁcÓM¾Ì‹Z»w€¿½{¼¿Ö¬˜À»ÁÖ «YÁÁZÅd¼Ì«ÄËÁÖ]ŠËY‚§YYՀ̳¸m{ ½Â̼̈¯ÕZ‡ÁÄ]{ZÌÀ]¾ËYÄ»Z¿{ |Å|¿YZÅd¼Ì«ŠËY‚§YÁZmYÁ|À¯dËZ¼u,ՁÁZŒ¯ Ä]ՁÁZŒ¯Šz]|ÌfˆÅ€”vfˆ»Är¿ZÀqd‡YÃ|»M†¸n»žËZÀÁՁÁZ//Œ¯ÕZÅ Ä¿Z¼·Z›ÕZźˀve½M€]ÄÌ°eZ]½YÂeÖ»įd‡YŒ¯Õ{Zf«YºÆ»ÕZÅŠz]Yְ˽YÂÀŸ ,d‡YÃ|‹Y€mYÁÖuY€—½Y€ËY{Zf«Y½{€¯€Ì³¾Ì»dÆm{įYÕZ^°f‡YÕZÅc|« ¶]Z«Ö]ÂyÄ]Œ¯Õ{Zf«YY€eÖ¨À»|‹€Ì´¼ŒqŠÅZ¯{Â“»¾ËYÁ{¼¿ÖjÀy ՁÁZŒ¯Šz]ÖËZ§Â°‹ÁÄ ‡ÂeYdËZ¼uÁÖ¿Á{ÕZÅÕ|À¼¿YÂe€]ÄÌ°e d‡YÃ|ÅZŒ» {{€³[ˆv»Հ^źœ »¹Z¬»€œ¿|»Öf»ÁZ¬»{Zf«YÁ|Ì·ÂeŠÆmÖÀ̟©Y|»|¿YÂeÖ» ÕÂƼm¹Zœ¿½Z¯YÄ̸¯Ä^¿ZmļÅdËZ¼uՁÁZŒ¯Šz]cY|Ì·Âe{ŠÆmª¬veÕY€] ÁŠÆmÕY€]YÃYÁÃ{¼¿ž¨e€»YcÔ°//Œ»Áž¿Y»Zed‡YÕÁ€“Á¹ÓÖ»Ô//‡Y cӐv»֌Æm|Ì·ÂeÕZÅĨ·R»YÖ°Ë |ÀËZ¼¿Y¼ÅՁÁZŒ¯cY|Ì·ÂeՀ̳dŸ€‡ |¿YÂf]Ze|‹Z]Ö»ÕÁÀÆ]ŠËY‚§YÁZÅÄÀ˂ÅŠÅZ¯ªË€—Y|Ì·Âe½{¼¿Öf]Z«,ՁÁZŒ¯ [}Z¯ÕZÅd¼Ì«™Zv·Ä]ÁÁ€»Y|Àq€Å |ËZ¼¿d]Z«|À¼e|«ÕZ^«Z]Ö¸¸¼·Y¾Ì]{ ½|‹Ö «YÁÁ¶Ë| eZ]Z»YÃ|‹d]Z«¶]Z«Õ{Á|uZeÖf¼Ì«™Zv·Y½Y€ËYcӐv»,Y ½ZÀr¼Å|ËZ]¾ËY€]ZÀ]|‹Z]Äf‹Y|¿Ö¿Y|ÀqÖËYZ¯d‡Y¾°¼»d˂»¾ËY,Ã|ÀËM{Yd¼Ì« –‡Âe,d‡YՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁַYÕZÅd‡ŻÁ‚mį|Ì·ÂeÄÀ˂ÅŠÅZ¯d‡Ż Šz]ÖfuÁՁÁZŒ¯Šz]Ä]d·Á{Ä]Äfˆ]YÁÁÖf·Á{Ã|ÀÅ{cZ»|yÕZÅÃZ´f‡{€´Ë{ ½Â̇Y‚Ì¿Z°»\ˀ“ŠËY‚§Y |ÀÅ{¹Zn¿YY¹ÓÕZÅdËZ¼u½ZÀr¼ÅÁÃ|‹dËZŸ֏y |Ì·ÂeŠÆmÁÄ ‡ÂeÕY€]Ö¸Y½Z¯YYÖ°ËՁÁZ//Œ¯cYÁ{YÁcÓM¾Ì//‹Z»¾Ì»PeÁ ŠËY‚§YÁÖ´f¨‹MZq{ÕY~³d¼Ì«hv]{Äf‹~³ÃZ»|Àq{Ä¿Z¨‡Pf» |¿Â‹Ö»[ˆv» և€f‡{ŠÅZ¯Á½YÁZŒ¯ÖfËZ“Z¿\m»€»Y¾ËYįºËYÃ|‹ZÅd¼Ì«ÁZÅw€¿ÄËÁÖ] ÁcYÁ{YÖ¸yY{½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÁ½Z³|ÀÀ¯{YÁ d‡YÃ|‹ՁÁZŒ¯ÕZžÌ//‹Z»ÁcYÁ{YÄ] ÕY€]YÄÀÌ»,ֿ¿Z«ÁÖ¼‡w€¿Ä]cӐv»ÄWYYŠÅZ¯ÁZÅw€¿ŠËY‚§YZ]ZžÌ//‹Z» cYÁՁÁZŒ¯½Â̇Y‚Ì¿Z°»Ä ‡Âe‚¯€»Ä¿Zfz^‹Ây |¿YÃ{¼¿ºÅY€§ZÅw€¿Ö´fz̈³Zˆ§Y [}Z¯ÕZÅd¼Ì«Z]cÔÌƈe~yYÂn»ÁÃ{ZfˆËYZÅÖfz̈³Zˆ§Y¾ËYÕ¸mՁÁZŒ¯{ZÆm Z]ՁÁZŒ¯ÕZž̋Z»ÁcYÁ{Y½Z³|ÀÀ¯{YÁÁcZn¿ZyZ¯½Z^uZ |Å{Ö¼¿Yֿ¿Z«€Ì£Á ½YÁZŒ¯Ád·Á{€]Y{ÂyÃ{YYZe|¿Y{Ö ‡ZÅw€¿ÕZ”§½{€¯{·MZ^£ÁÕÓZ‡Z£Â£ ÁÖ¬˜À»€Ì£ŠËY‚§YZ]|Ë|‹d¨·Zz»¾¼“½Y€ËY½YZ°»|À³Ö¸»{ZÌÀ]¾ËY€]ZÀ]|ÀËZ¼¿¶Ì¼ve ½Â̇Y‚Ì¿Z°»‚¯€»†ÌW[ZÀmՀ̳ž“»Y,ՁÁZŒ¯cYÁ{YÁcÓM¾Ì‹Z»d¼Ì«ÄËÁÖ] w€¿½{¼¿Ö¬˜À»ÁÖ «YÁÁZÅd¼Ì«ÄËÁÖ]ŠËY‚§YYՀ̳¸m{ՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁ ÁÖ·Z ]ZÀm{ÁÖ»Zœf¿Y½ZËZa{ |ËZ¼¿Ö»dËZ¼uÁÖ¿Y{|«ՁÁZŒ¯cYÁ{YÁcÓM¾Ì‹Z» ÁdËZ¼u{ֻԇYÕY‹†¸n»dˆË–Ìv»Á[MՁÁZŒ¯½Â̼̈¯¹€fv»ÕZ”ŸY ÕZÅÖÅYÂyÃ{Zˁ¶]Z¬»{½Â̇Y‚Ì¿Z°»‚¯€»ÁՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁַYd‡Ż|ÌËPe |¿ÁY|yYY½ZeՁÁ€Æ]ÁªÌ§Âe |ÀÀ°¿ÕY~³Á€§Ö»Y|«Yp//ÌŁYֿ¿Z«€Ì£ÁÖ¬˜À»€Ì£ ¹Zf‡YÂy½ZÀ» صفحه 5 {Zf«Y½ZÆm }MÄ^À‹ć €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ] ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ d¨¿YZ]cÓÂveÄ]ÖÅZ´¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com Õ|{ ŠËY‚§YZ]d¿€]d¨¿d¼Ì«Ö¿ZÆmÕZÅYZ]cÔ»Z »¾Ë€yM{ |̇Ó{d¼Ì«Ä]Ád‹Y{ŠËY‚§YdÀ‡Á, Z]ÁÉ|{ ŠËY‚§YZ]cÔ»Z »¾Ë€yM{®aÁYÖf¨¿|^‡d¼Ì«¾ÌÀr¼Å |‹dÌ^jedÀ‡ÁÓ{Ä]ŠËY‚§YdÀ‡ Z]ÁÕ|{ ŠËY‚§YZ//]½Y€ËY¾Ì´À//‡d¨¿d¼Ì«,į{Â]Ö·Zu{¾ËY |̇dÀ‡ÁÓ{Ä]ŠËY‚§YdÀ‡ Ö¿ZÆm{Y»ŠËY‚§Y€ÌiZedveÖ¿ZÆmYZ]Ä^À‹Á{ÁcÔ»Z »{d¨¿d¼Ì« ÕZÌ¿€¨Ì·Z¯{|Ë|m€Ì]Y|eĸ¼mYÄÀ̘¿€«|Ë|nehŸZ]įZ¿Á€¯…Á€ËÁÄ]Ôf]Y {€¯Y|ÌaŠÅZ¯,d‡YÃ|‹Ö]ÂÀm †·į¾ËYY†a,OANDAd¯€//‹|//‹Y€´¸Ì¸ve,ZË»{YÁ{YÄf¨³Ä] À¯Á{€¯€//ŒfÀ»YZ¿Á€¯…Á€ËÁÄ]Ôf]YY€´Ë{ÕÓZ]{¯Öf¿Z¯†¸n¿M ē€Ÿ€ÌiZedveįY{ÂyÄÌ·ÁY{ d¨¿,{Y{ŠËY‚§YYY|ŒÅt˜‡Ö]ÂÀm ½ZÆm€‡Y€‡{|ËÁ¯ÄÀ̘¿€«€Ì]Y|e {Y{d‡{Y,{Â]|ËÁ¯¾//ˆ¯YÁ {Â]|ÅYÂyc|»ÃZe¯{d¨¿d¼Ì«|‹Yž¿Z» ž“ÁÄË¿YƒºnÀaZeYՀeÄ¿Y€Ì³dz‡ÕZÆfË{Á|v»ºÅ½Z¼·MÕZËYÁZ]Ĭ˜À» ½M¥Y€—YÁµÂX‡{֟Z¼fmYÕY~³ĸZ§cY€¬»Ö]ÂÀmÀ¯cZ»Z¬» {€¯ d‹Y{|ÅYÂyÄ»Y{YÕZmÃZ»½ZËZaZe¶«Y|udÌ “Á¾ËYÁ|¿{€¯|Ë|ŒeY ÕZ¨uÕZƸ¯{Z¼‹ŠËY‚§Y,d//‹Y{Š¬¿ZÆf¼Ì«ŠÅZ¯{įՀ´Ë{¶»ZŸ €ÌyYÄf¨Å{Ö´f¨ÅŠËY‚§Y¾Ì¼Å{ZËį{Â]Äf‹~³Äf¨Å{Z°Ë€»Md¨¿ µZu{,Ã|ÀËMÁÕZmµZ‡{ÄÀ˂ÅŠÅZ¯{ÂmÁZ]ÖËZ°Ë€»M½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe {Â] |ÀfˆÅÃ|‹¦«Âf»ÕZÆÅZqdÌ·Z §Հ̳€‡Y Ê¿ZÆmÉZÅYZ]{Ƀ€¿YÉZŶ»Zud¼Ì« d¼Ì«€Ì̤e Ó{ d¼Ì« Ä·{Z^»|uYÁ               Ƀ€¿Y¶»Zu  Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  ÂËÊeÊ]½Â̸̻  ¾·Z³  ¾·Z³ |Å{Ö»‰Y‚³½€«µZ‡¾Ì·ÁYÄm{Â]½ZÆÀaÕZËYÁY{Zf«Y½ZÆm d¨¿d¼Ì«|‹Yž¿Z»|ËÁ¯ÄÀ̘¿€«€Ì]Y|e {Â]|ÅYÂyc|»ÃZe¯{ €Ì̤e d¨¿ …Y‚´e¹Zyd¨¿ d¿€]¹Zyd¨¿ ®aÁYd¨¿|^‡ ½Y€ËY¾Ì´À‡d¨¿ Ê Ì^—Z³ ¾Ë‚À] ïd¨¿ ½Y€Æe…Â]{ּ̋Á€faÁd¨¿ ½Y€Æe…Â]ÖËZ̼̋ÃÁ€³cÔ»Z »ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com cÔ»Z »¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Ö¸YÓZeÖËZ̼̋ÃÁ€³d¯€‹¹ZƇ d§€³Y€«|f‡Á{Y{{» Y€«ĸ»Z »{»d]Á {ZÅd¯€‹¾ËYºÆ‡½Â̸̻ {Y| e ¢·Z]µZË{Z̸̻Y‚Å Ä]Á¾ËY{Ã|‹Ä·{Z^»¹ZÆ//‡‰Y d§€³ cÔ»Z »¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Ö¸YÓZeÖËZ̼̋ÃÁ€³ŽyZ//‹ |‹ |̇ {|ŸÄ]ŠÅZ¯|{¹| ÊËZ̼̋ÃÁ€³¹ZƇcÔ»Z »Ä]ÊÅZ´¿ Äf‹~³Á{½Y€Æe…Â]ÓZe Äf‹~³ÁdŒÅ{ ÊËZ̼̋ÃÁ€³ŽyZ‹cY€Ì̤e .Ö·ZÌyZËÖ «YÁ-Äm{Â]{d¨¿|»M{ †¸n»cZ^‡Zv»ÁÄm{Â],Ä»Z¿€]½ÂÌ//ˆÌ¼¯†ÌW\ËZ¿ d¨¿Ö¸»d¯€//‹Õ|{ºÌ¿ÁºÆ//‡{€¯tˀe Ád¨¿‰Á€§Y¶Zuž]ZÀ»YÃ|ÀËMµZ‡Äm{Â]{½Y€ËY |{ ºÆ‡Â¼n»ÁÓ{{Z̸̻ ՁZ³cZ¿Z Ì» ՁZ³cZ¿Z Ì»Á¹Zyd¨¿‰Á€§Y¶Zu|»M{Yd·Á{ d‡YÃ|‹Äf§€³€œ¿{Ó{{Z̸̻ †¸n»cZ^‡Zv»ÁÄm{Â],Ä»Z¿€]½ÂÌ//ˆÌ¼¯†ÌW\ËZ¿ †¸n»Ö¿Y€´¿Ä]ÃZ//‹YZ]d¸»Ä¿ZyZ]{ÂyÕ´f¨³{ ÄvËÓ{Äm{Â]Հ//ˆ¯ÃZ]{½ÂÌ//ˆÌ¼¯¾ËYÕZ”ŸYÁ d¨¿Ä]•Â]€»ž]ZÀ»YÕ{ÁM€]ŠÌad·Á{d//¨³ ‰Á€§½Y‚Ì»Ä]ÄmÂeZ]įd‡YÃ{Y{Y€«ՁZ³cZ¿Z Ì»Á {Â]Y€«µZ//ˆ»Y,dˆÌ¿€Ë~aª¬veÕZmµZ//‡{d¨¿ į{Á€]‰Á€§Ä]Á{d¨¿Ä°//Œ]½Â̸̻®ËՁÁ ºÌÀ¯Y|Ìad‡{¥|žËYÄ]ºËYÄfˆ¿YÂf¿ÂÀÅ d¨¿Ä]Äm{Â]Ö´fˆ]YÁÕ|{ŠËY‚§Y Ze{Á|uÕZ//mµZ//‡{d·Á{{€¯|̯ZeÕÁ Â“»¾ËY,|//‹Á€¨]Äfˆ¿YÂeÁ{d¨¿Ä°//Œ]Y‚Å {Y{Õ{ZˁĸZ§ÁµZ//‡{ÕY~³¥|ÅZ//] ŠÅZ¯Äm{Â]ZfyZ‡sԏYhv]{ºÆ»€ZÀŸYÖ°Ë {Ä¿Z¨‡Zf»į{Â]ՁZ³cZ¿Z Ì»Ád¨¿Ä]Ö´fˆ]YÁ½Y‚Ì» d‡YÃ{Zf§ZÌ¿©Z¨eYՂÌq¾ÌÀq,|‹ŽzŒ»ZÅև€] Œ¯ֻ¼ŸÄm{Â]Ö´fˆ]YÁ½Y‚Ì»{Y{Ä»Y{YÖ//Œz]Y|y ՁZ³cZ¿Z Ì»Á¹Zyd¨¿‰Á€§Y¶ZuÕZÅ|»M{Ä//] ÁÄf§ZËŠËY‚§YÄm{Â]ÄvËÓ{¶^«µZ//‡Ä]d^ˆ¿ d‡Y½MÄ]Äfˆ]YÁŒ¯ֻ¼ŸÄm{Â]|{YŠÌ] Äm{Â]{ÕÓ{º«Ä]ÕYÁ|Ì»Y Ճ€¿YÁÂu…ZÀ‹Z¯,Ö^̘yÖ¸Ÿ|¼v»Z»Y¥ZÁY¾ËYZ] «Ö¬˜À»ÕZź«»{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^yZ//]ÖË´f¨³{ Œ¯Õ{Zf«YÖ¸ §–ËY€‹{ֈË¿Äm{Â]|̸¯ÃZ//‹Y įÖ¼«Äm{Â]{{€¯ZƛYÃZ]¾ËY{Ádˆ¿Y{ Á{Ä]d‡YÃ|‹Äf§€³€œ¿{ÄvËÓ{d¨¿|»M{¶v»Y d¼Ì«{»{į{Y{Ö´fˆ]cY{Z½Y‚Ì»Ád¼Ì«¶»ZŸ Ó{ºËYÁ|Ì»YÄf^·Y-{€¯d^v½ÂÀ¯YºÅY½YÂeÖ¼¿ {‹ª¬v»Ã|‹¹ÔŸY …Ôa®aÁYՃ€¿Y½Y€ËÁ€ÌyYdˆŒ¿…Z‡Y€]{Á‚§YÕÁ {|ŸÄ]|Ì»Y½YÂeÖ»,|Ì·ÂeŠÅZ¯{»{½ZŒ¼Ì¼eÁ Z»Y|‹Z]Äf‹Y{½Z‡Â¿|¿YÂeÖ»‚Ì¿Ä·Zˆ»¾ËYÄf^·Yd‹Y{Ó{ ½Y‚Ì»ÖÀ ËÕ| ]Ä·Zˆ»{»{ d//‡YÃ|ÀÀ¯YÁ|Ì»YYZ] |ËZ]{‹Ö»¾ÌÌ eįÖ¼«€Åįd¨³|ËZ]‚Ì¿cY{Z |‹Z]ª˜À»Á¶Ì·{Z] ,ÓZ]|»M{ÕY€]Äm{Â]ºÌœÀe{{€¯½Z//Œ¿€—ZyÖ^̘y ª¬v»|»M{įÖ¿Z»Á{‹Ö»Äf§€³€œ¿{‚Ì¿ÓZ]ÄÀ˂ŠÖ^ÌnŸ¹Âe½Z»½MÁ{Â]|ÅYÂyºÆ^»ZÅÄÀ˂Ŷv»{Œ¿ Ö»¶Ì¼veŒ¯Á¹{€»€]YÕ{ZˁZŒ§į{‹Ö»{ZnËY º«|ËZ]Ö»Âe¾ÌÀqYՀ̳¸mÕY€]¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ],|À¯ {įY€q,|‹Z]ª¬ve¶]Z«,ÓZ]½ZÀ̼—Y®ËZ]ÁÖ¬˜À»ZÅ Ã|ÀËMµZ‡{ZŁÁ¾ËYÃ{½Y€v]{Zf«Yc¾ËY€Ì£ {Â]|ÅYÂyÃY€¼ÅՀ´Ë{Ã|Ë|ŸcÔ°Œ»Z]‚Ì¿ ÄÌ^‹ºÅYZ]cZÌ «YÁÄ]ÖfuįÖËZËÁ€´Ë{Ä¿½ÂÀ¯YZ»Y µÂaÖ¸¸¼·Y¾Ì]©Á|À{ÁM€]ª^—µZu¾ËYZ] d‡YÃ|‹ ¾ËYÁdˆÌ¿Ö§Z¯½Zfˆ]€ŸÕY€]‚Ì¿ÕÓ{d¿€]Öfu Ä]µZ‡{{ÂyÄm{Â]Հ//ˆ¯½Y€^mÕY€]Œ¯ Ĭ˜À»ÕZÅŒ¯€ËZ//‡½ZÌ»{ {Y{ZÌ¿ÕÓ{d¨¿ Z»Yd‡YÃ{€°¿ÖËZ¼¿Á{ÂyÖÀÌ]ŠÌaY½Z¯Z¼¯d˯‚Ì¿ {ÂyÃ|ÀËMµZ‡Äm{Â]‚Ì¿½Y€ËYÖ]€£ÄËZˆ¼Å€´Ë{©Y€Ÿ ՂËÄ»Z¿€]Ó{ÕYÄ°Œ]d¿€]¹Zyd¨¿…Z//‡Y€]Y d‡YÃ{€¯ | ]µZ‡{Äm{Â]Հˆ¯Y†¸n»Ö¿Y€´¿ ÁÄm{Â],Ä»Z¿€]½Â̼̈¯†ÌW\ËZ¿Ö//Œz]Y|y|¼v» d¨¿‰Á€§Y¶Zuž]ZÀ»{€¯ZƛY†¸n»cZ^‡Zv» Ã|‹Ä^‡Zv»½Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅՁZ³cZ¿Z Ì»Á¹Zy d‡YŒ¯ֻ¼ŸÄm{Â]¾Ì»Zež]ZÀ»YÖ°Ëį ‰Á€§€]Y‘€§Äm{Â]{d·Á{{€¯|//̯ZeÕÁ €Åd¼Ì«Z]ÁÁ{d//¨¿Ä°//Œ]Y‚ÅÁ½Â̸̻ Y¶ZuՁY|»M{įd‡YÄf§€³€œ¿{Ó{Ä°Œ] ¶ZuՁY|»M{ÁÓ{{Z̸̻YŠÌ]d¨¿cY{Z ºÌ¿ÁŠ//‹Â¼n»{ÁÓ{{Z̸̻ Z³cY{ZY d‡YÃ|‹Äf§€³€œ¿{Ó{{Z̸̻ ©Á|ÀºÆ//‡{Á‚§Y†¸n»{{´̷Y¹{€//»Ã|ÀËZ¼¿ ¶ZuÕZÅ|»M{Y|{½Â¿Z«ª^—įÖ¸»Ä //‡Âe ,Äm{Â]{d‡YՁZ³cZ¿Z Ì»Ád¨¿Ö//‹Á€§Y µ{Z »įº//«¾ËYYÁ{Â//‹Ö»Ó{{Z̸̻ ‘Y€¬f‡Y½YÂÀŸÄ]d·Á{į{‹Ö»Ä^//‡Zv»Ó{{Z̸̻ Ã{Z¨f‡YŒ¯ֻ¼ŸÄm{Â]{Ö¸»Ä //‡Âe©Á|ÀY |À¯Ö» Õ{ÔÌ»ÕZmµZ//‡ÕY|f]Y{įd//ˆ¿Y{Öf¼Ì«²ÀmÁ d¨¿cY{ZÁ{YÁd¨¿Ö¿ZÆmYZ]Ä]YÖ°¸Æ»cZ]€“ Yd§€³Ö»cÖ¼‡€Ì£ÕZÅYZ]{\¸£YįŒ¯ {€¯Ö¿YÁY€§cÔ°Œ»Zq{֘ËY€‹¾ÌÀq{ ÕZŵZ‡½Z‡Ä],d¨¿Ä]Äm{Â]ÕZ°eYÃZ]{‚Ì¿ÖËZÅhv] €«Z]|¼v»Z]¾ËYįd//‡YÃ|//‹s€˜»ºÅZ]Äf//‹~³ Ö´fˆ]YÁŠÅZ¯€]ֻԇYÕY‹†¸n»†ÌW,¥Z^Ì·Z« Äm{Â]ÕZ°eY¹|Ÿ»d¨³Á{€¯|̯Zed¨¿Ä]Œ¯Äm{Â] ,d¨¿Ä]Äm{Â]ÕZ°eYįY€qd‡YºÆ»ÕYÄ·Z//ˆ»d¨¿Ä] « d‡Y{Z]€]ÄÌ°eÁª¸˜»€‹ Ĭ˜À»ÕZÅŒ¯Äm{Â]{d¨¿d¼Ì«ÖÀÌ]ŠÌa d¼Ì«ÖÀÌ]ŠÌa,Ä//m{Â]ÄvËÓ{º//Æ»cZ°¿YÖ//°Ë ºÌ¬fˆ»¶°‹Ä]|¿YÂeÖ»įd‡YÖeMµZ//‡{¹Zyd¨¿ ÁÖeY{Z¥Y|ÅY½|Œ¿Z˽|//‹ª¬v»Ä]ºÌ¬fˆ»€Ì£Á ‚Ì¿Ĭ˜À»ÕZÅŒ¯ {‹€nÀ»ÖeMµZ//‡{½Y€ËY‰Á€§ µZ//‡{d¨¿d¼Ì«ÃZ]{{ÂyÄm{Â]t//ËY·{ {µZ‡ÕY€]½Y€ËYÄm{Â]į|¿YÃ{€¯ÖËZÅÖÀÌ]ŠÌa Äm{Â]Ĭ˜À»Ö]€ŸÕZÅd·Á{Z»Y,d//‡YÃ|‹Äf§€³€œ¿ ÃZ»Õ{Ä¿ZÌ»YįµZ//‡ÕY€]Y{ÂyÄ¿ÓZ//‡ |¿YÃ{€¯ºÌœÀe,{Y{Ä»Y{YÃZ»Õ{Ze{‹Ö»Z£M ÕZmµZ‡€^f¯Y¶ËYÁY{†¯Z‡¾»|¸³®¿Z]ÕZÅև€] ¾ÌÀr¼ÅÁÕY~³ÄËZ»€‡®¿Z]¾ËYÕZÅ{ÁM€]į{Y{½ZŒ¿ ½Zf//ˆ]€ŸÄ¿ÓZ//‡Äm{Â]ÄÌ¿ZÌ]{{Âm»¹Z«YÁ{Y|//ŸY Ö°aÁYŒ¯¾ËYį|À¯Ö»¶ZuYÄnÌf¿¾ËYÕ{ //‡ ÕZŵZ‡¾Ì]{µZ¼‹ÕZË{d¿€]Öf¨¿ŽyZ//‹d¼Ì« d‡YÄf§€³€œ¿{Ó{YZe ,|̇Ö»€œ¿Ä]Ä¿ZÀÌ]‰ÂyZÌ//ˆ]½Z»½M{įÕ{|Ÿ €Æ»ÕÂe€aZÀ¸³ d¨¿ÃÁ€³ Partovimehr.1394@gmail.com ¾ËYÕY€]ÁºÌÀ¯{ÁÁÃ|ÀËM½€«Ä]ZeÃ|¿Z»ÃZ»Ä]®//˂¿ ÄvËÓ½Y{€¼f·Á{,Äf‹~³ÕZÆ·Z‡ÄÀˀË{º‡Ä]|Ë|m½€« Öy€]Z»Y-|¿{€¯½ZÀ̌¿†¸n»Ä]ºË|¬eY| ]µZ‡Äm{Â] ¾f§€³¶ËÂveY†aµÁYÕZŁÁ½Z¼Å{ZÅÖ//ˆ¸n» ½YÂÀŸ«Ö·ZÌy»Y«d//¨¿Y¶Zu|»M{»º//Å,ÄvËÓ Ö´f//ˆ]YÁ»,Äf§€³cÕZÅZŸ{Y¥Ôy€]ºÅÁ|¿{€¯ |Àfˆ¿Y{Äm{Â]«dÌ]ÃZ‹»Y«d¨¿Ä] Á{Y|ŸYŠ¬¿®‹½Á|],{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y‰Y‚³Ä] ¹{€»Ö³|¿{ÁÃ{Â]ºÆ»Z̈]Äm{Â]{Ã|‹ÄWYY¹Z«Y Är¿ZÀq†a,|À¯Ö»ՁZ]YÖeZÌu֌¬¿ÁY~³€ÌiPe½Y€ËY ,|]ZÌ¿ª¬veÁÃ|‹Äf//‹Â¿Ö «YÁ€Ì£,Äm{Â]{{Y|ŸY¾ËY s˜‡Ö»Z¼e{ÕYÃ|Œ¿ÖÀÌ]ŠÌacÔ°Œ»€œfÀ»|ËZ] ºÌ‹Z]¹{€»Ö³|¿¾˜]{ÄËÁÄ]Œ¯ ºÅ{‚¿Za½€//«Äm{Â]¾Ì·ÁYÄ//vËÓ{‰Y‚³¾//ËY€]ZÀ] µZ‡{½Y€ËYÄm{Â]Öf¨¿ÕZÅ|»M{ÕZÀ^»|//‹ŽzŒ» ½Â̸̻ Ä//¿YÁ‰Á€§ÁÕÓ{d//¨¿Z], Äf§€³€œ¿{½MÖ¸yY{‰Á€§ŠÌaÁcY{Z¶»Z‹Ä°Œ] ÕY€]d·Á{Õ|mÕZÅÖÀÌ]‰ÂyY½Z//Œ¿įd‡YÃ|‹ Šz]{įÕYÖÀÌ]‰Ây {Y{d¨¿‰Á€§cÔ°Œ»ž§ d‡YÃ{Â]ÃY€¼ÅºÅ•ZÌfuYÖ¼¯Z]d¼Ì«¾ÌÌ e Äm{Â]{Öf¨¿ÖÀÌ]‰Ây ÁÕ{Zf«Y»Y½ÁZ// »,Õ|¼v»Âa|̼u|Ì//‡€eŠÌa ÖÅ|¿Z»€§{Zf‡Ĉ¸m{Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z//‡Äm{Â] ŽzŒ»YÖeMµZ‡Äm{Â]{d¨¿Š¬¿,Öf»ÁZ¬»{Zf«Y Ã|‹ÖÀÌ]ŠÌa¹Z«Y,µÁˆ»¹Z¬»¾ËY¹ÔŸYª^— {Â]Ã{€¯ d¨¿d¼Ì«Z]µZ‡Äm{Â]ÄvËÓ{d¨¿‰Á€§ÕY€] {€»Y¾ËY d‡YÃ|‹Äf§€³€œ¿{ÕÓ{Ä°//Œ]€Å d¨¿‰Á€§½Y‚Ì»µZ//‡Äm{Â]{į{Y{wÖ·Zu Z]‚Ì¿Ä°Œ]€ÅįÃ|‹Ä^‡Zv»Á{Ä°//Œ]½Â̸̻®Ë įÕYÄf°¿ {Â]Ã|‹Äf§€³€œ¿{Ó{–//‡Âf»d¼Ì« Ä]YÕ{ZˁcZÆmÂeÕ|¼v»Âa½ZÀz//‡{½Z»½Z¼Å ‰Á€§ÕZÀ^»€]Äm{Â]ÄvËÓįd‡Y½M,{€¯\¸m{Ây d‡YÃ|‹Äfˆ]Á{d¨¿Ä°Œ]Y‚Å ½Y‚Ì»,ÖeMµZ‡Äm{Â]ÄvËӁYÃ|‹€ŒfÀ»¾f»{Z»YÓZu Y¶Zuž]ZÀ»½YÂÀŸdveįÃ|ÀËMµZ‡Öf¨¿ÕZÅ|»M{ Y€f¼¯Ö¯|¿Y,Ã|‹{Z˽MYÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§Ád¨¿ Õ{|Ÿ€œ¿Yįd‡YÃ|//‹ÖÀÌ]ŠÌa½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å µZ‡Ä]d^//ˆ¿Öf¨¿ÕZÅ|»M{Ä]Äm{Â]ÕZ°eY\ˀ“Á {Y{Հ̴¼Œq|‹ÕZm ,Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡¹ÔŸYª^—įd‹Y{ÄmÂe|ËZ]Äf^·Y ž]ZÀ»Y|{{Á|uZÆÀeµZ//‡d//ˆz¿ÃZ»{ Ö»Z¯Z¿¾ËYYÖ³‚]֌z]į|‹¾Ì»ZeÄm{Â]Öf¨¿|»M{ ÕZ“Z¬eŠÅZ¯,Ã|‹|Ë|ŒeÕZźˀveY֋Z¿½YÂeÖ»Y Z¿Á€¯Ö»|¿ZaÂÌ//‹Z]½Z»‚¼ÅÖ¿ZÆmÕZÅYZ]{Ö//f¨¿ ÃZe¯€^y ÖËŻM½ZˀfŒ»ÕY€]½Zfˆ]€Ÿd¨¿d¼Ì«ŠËY‚§Y Ä]ē€ŸÕY€]YÄË¿YƒÃZ»{¶ËÂve¹Zyd¨¿‰Á€§Ö¼‡d¼Ì«Õ{ ‡½Zfˆ]€Ÿ {Y{½ZŒ¿Öf¯€‹Õ|À‡,€fËÁY¶¬¿Ä]€Æ»‰Y‚³Ä] {Y{ŠËY‚§YÖËŻM½ZˀfŒ» ®^‡¹Zyd¨¿OSP‰Á€§Ö¼‡d¼Ì«½Zfˆ]€Ÿ°»YMÕ{ //‡Öf¨¿µÂ£į Ä]d^ˆ¿Y½MÁd‡YÃ{Y{ŠËY‚§YÖËZÌ//‡M½Zˀf//Œ»Ä]ē€ŸÕY€]ÄË¿YƒÃZ»{Y d¼Ì«įd‡ZÀ »½MÄ]¾ËY |‹Á€§Ö»€e½Y€³dÀ//‡Ö]Á{ ½Z¼Ÿ¾Ì´¿ZÌ»d¼Ì« |‡Ö»‰Á€§Ä]ŠËY‚§YdÀ‡Z]€^»Z‡{ÃZ»Ä]d^ˆ¿d¨¿Â¿¾ËY‰Á€§Ö¼‡ {Š¿ZˀfŒ»ÕY€]°»YM®^‡¹Zyd¨¿‰Á€§Ö¼//‡d¼Ì«,|À‡¾ËY…Z‡Y€] ‰€e¹Zyd¨¿Y€e½Y€³Ä°Œ]€ÅÕY€]dÀ‡‚Ì¿ÄË¿YƒÃZ»{Z°Ë€»MÃ|vf»cÓZËY d‡YÄf§ZËŠÅZ¯Ä°Œ]€ÅÕY€]dÀ‡ŠÌaÃZ»Ä]d^ˆ¿½Md¼Ì«Ád‡Y…³M d¨¿Ä]d^ˆ¿ZaÁYÖ]€£µZ¼‹{Š¿ZˀfŒ»ÕY€]d¯€‹¾ËY‰Á€§Ö¼‡d¼Ì« d‡Y€e½YYÄ°Œ]€ÅÕYYÄ]dÀ‡ÁÓ{®Ëd¿€]¹Zy ½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§cÓ{Z^»ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com d§€³Y€«|f‡Á{Y{{»d¯€‹Ã|‹ē€ŸcӐv»½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ ÕÓZ¯…Â]cÓ{Z^»¶¯‰Y|Ì//‡‰Á€§Ä]ÓZ¯¾eY‚Å YŠÌ]Á¾ËY{ |̇µZË{Z̸̻ YŠÌ]Ä]½Y€Æe  ʼ̋Á€faÁÊf¨¿ÉZÅÃ{ÁM€§cÓ{Z^»ʻ¼ŸÉZ¼¿  ¾eY‚Å |{  µZË{Z̸̻ €Ì̤e €Ì̤e ŽyZ‹    µZ §ÉZÆf¯€‹{Y| e d]¿  cÔ»Z »cZ §{Â¼n» ºÆ‡½Â̸̻  ÃÁ€³cÔ»Z »ºnu µZË{Z̸̻  ÃÁ€³cÔ»Z »‰YÂ¼n» Äf‹~³ÊeÔ»Z »Á{YZ]€eµZ §ºÆ‡Ã{ ºnu ĸ»Z » ĸ»Z » µZ˽Â̸̻ ºÆ‡Y‚Å ĸ»Z »{Y| e |{ d¼Ì« €Ì̤e Ê¿ZËZa         ¾Ì»Peʼ̋Á€faÁZ³Ád¨¿…      …Z§l̸yʼ̋Á€fažËZÀ      ½ŻZaZ³Ád¨¿‰€fˆ³     ½Y€ËYÊËZ̼̋žËZÀ…     …Za    ½YÁZÀ§ʼ̋Á€fa        έϳΑ̯έϳϣ΍̶ϣϳηϭέΗ̡ ̶ρΧ̮ΑγϥϠϳΗ΍̶Ϡ̡ AA ΕϔϧεϳϻΎ̡ αΎΑϋέΩϧΑ ϡϭΗΎΑϡϭϳ̯ϭ ϡΟϥϠϳ̡ϭέ̶̡Ϡ̡ ̶ΟΎγϧϥϠϳ̡ϭέ̶̡Ϡ̡ RHP ΕϔϧεϳϻΎ̡ αΎΑϋέΩϧΑ ϥϳ̴ϧγΕΎ̯Ώϭϟ ϡΟ̶ϣϳηϭέΗ̡ ϥϳ̴ϧγϥϠϳΗ΍̶Ϡ̡ ̶ϘϳέίΗ ½ZÌ¿Y€ËY …ʼ̋Á€faÃÁ€³   cÔ»Z »¶¯‰Y €e€]ÉÓZ¯lÀaʼ̋Á€faÁÊf¨¿ÉZÅÃ{ÁM€§ʰ˂̧cÓ{Z^»Z»M   d¼Ì«€Ì̤e¾Ì´¿ZÌ» ¹Z¿     ΎϫϻΎ̯έϳΎγ d¯€‹ ‰Y ½Z³|À‹Á€§ ē€ŸY|¬» ϪΗηΫ̳ίϭέΕϼϣΎόϣέΩέΗέΑ̵ϻΎ̯Ξϧ̡ ÊËZ̼̋ÃÁ€³cÔ»Z »ʻ¼ŸÉZ¼¿    Œ¯ZaÊf ÀÃÁ€³   †Ë{€aʼ̋Á€fa   ºmʼ̋Á€fa ºnu ĸ»Z »‰Y ĸ»Z » µZËY‚Å             ¾Ì´¿ZÌ» d¼Ì« |‹ Ê¿ZËZa d¼Ì« µZË        ¹ÂeZ]¹Â̯Á   ¾Ì´À‡cZ¯[·   AAʘy®^‡¾¸ÌeYʸa   HPRÊmZˆ¿¾¸ÌaÁ€aʸa   ʬË‚e¾Ì´À‡¾¸ÌeYʸa ē€Ÿ ¹Z¿ ¾e ÓZ¯ صفحه 6 ½Y€ËY¾Ì»€‡ ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ }MÄ^À‹ć €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ] {Zf«Y½ZÆm €^y ½ZƨYÃZ´Œ¿Y{Ö¼¸ŸdXÌÅ”Ÿ d‡YŒ¯{µZfÌnË{µÂve¹Z´ŒÌaįZ^»{Ó§d¯€‹ {‹ÖuY€—{Ó§ğ¼n»ÕY€]|‹Z]Õ{€]Z¯ºÅÁÕ« {Ã|‹s€˜»È¿YÁZÀ§ÕZÅŠ·Zq¶u¥|ÅZ]-k»‰Y‚³Ä] µÂve ÕÁM¿ ‚¯€» (Reverse Pitch)p//Ìa …ÂË {Y|ËÁ –yY½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹|Ë{Z]Á{¾Ì»Á{,{Ó§µZfÌnË{ |‹¹Zn¿YįZ^»{Ó§|Ì·Âe d¯€//‹Ä]įZ^»{Ó§d¯€//‹dˀË|»dË»P»Á¹Y‚·YZ] µZfÌnË{µÂveÁՁZ‡|À¼‹ÂÅÈ»Z¿€]¾ËÁ|e€]ÖÀ^»Z//ˆË€ËY ÄÀÌ»¾Ì¼Å{ |‹¾ËÁ|eÕYÄ·Z//‡lÀaÈ»Z¿€],įZ^»{Ó§{ {Y|ËÁ,Ây¾ËY{{Â//m»ÕZÅŠ·Zq¶u¥|ÅZ//]Á ½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{{ÕZmµZ‡ÃZ»€Æ»{Ä¿YÁZÀ§ÕZÅŠ·ZqÈWYY c|»{ºÌeZfËZÆ¿ |‹[Zzf¿Y€e€]ÕZÅ{ZÆÀŒÌaÁY‚³€] |¿{€¯|Ë{Z]įZ^»{Ó§|Ì·Âe–yYÁ {¿,Հ³ÄfzË,ՁZ‡¾ÅMÕZÅ|uYÁYc|»¾ËY{ZźÌe¾ËY ¾ËYZ¯|ÀËY€§Z]®Ë{‚¿YÁ|Ë{Z]d‹Y{€]Ád//‹Z^¿YÁ¹€³ |¿|‹ZÀ‹MZÅŠz] SIEMǁÂu{¾Ì‹Z»Հ̳{ZËÁ֟ÂÀ»‰ÂÅÕZÅ{€]Z¯ ¾»Y¹€¨f¸a{ZnËYÁՀ^ËZ‡cÔ¼uÁcY|Ë|ÆeÖËZ‡ZÀ‹ÕY€] {Ó§|ˀy|ÀËY€§ḑZ¨‹ÁdÌÀ»YÕZ¬eYœÀ»Ä]¥Z¨//‹Á ¾»Yȧ€—|ÀqÈ^‡Zv»Á¾Ì5q­ Ô]ÕZÆËÁZÀ§YÃ{Z¨f‡YZ]įZ^» ÖuY€—ÕY€]½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹į|¿{Â]ÖeZŸÂ“»ĸ¼mY |Ë{Z]įZ^»{Ó§ȟ¼n»YZŽMZ]–^e€»ÕZÆˁY{€aÃ|ËYÁ |¿{€¯ ¹ÔËYZ³ÃZ´ŒËÓZa½ZÀ¯Z¯d¯ZŒ» ¹ÔËY|¼Ÿ€Ì£ºWY€m½ZÌ¿Y|¿Õ{YM{ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com cY|Ë|ÆeÄ°ÀËY½Z//Ì]Z]½ZƨYÃZ´//Œ¿Y{Ö¼¸ŸdXÌÅ”Ÿ ,d‡YÄf§ZËŠËY‚§Y½Z»Œ¯Ä̸Ÿ€ÌyYÕZŵZ//‡{Հ^ËZ‡ Հ^ËZ‡ÕZ”§ÄËÁÄ],Œ¯Հ^ËZ‡ÕZ”§Ydœ§Zv»d¨³ ,½MZ]ĸ]Z¬»ÕY€]ºÌ¿YÂf]|ËZ]Á{Y{d̼ÅYZ̈]d ÀǁÂu ºÌŒË|ÀÌ]Y¹ÓcY|ÌƼe YįZ^»{Ó§¹€³{¿|uYÁY|Ë{Z]Y†aÖ¿Y{Ó­€eÁ€Æ] {€¯½ZŒ¿€—ZyÁ{€¼‹€]Œ¯{µZfÌnË{µÂve½Z»Z´ŒÌaY ªËŒeÁ{‹€fË«Ö¸yY{½YÂeÄ]½Z¼¿Z¼ËY{€¯®¼¯|Ë{Z]¾ËY {Y»Ád Àd¼‡Ä]€fŒÌ]YÖÅZ´Œ¿Y{ÕZÅŠÅÁ„aºË‹ ºÌÅ{©Â‡d ÀZ]–^e€» ÕÁZÀ§‚¯€»†ÌWÁ½ZƨYÖf ÀÃZ´Œ¿Y{Ö¼¸ŸdXÌÅ”Ÿ ÁՁZ‡¾ÅM|uYÁY|Ë{Z]Y†a‚Ì¿ÃZ´//Œ¿Y{¾ËYcZŸÔ—Y Y½ZŒ¿YįZ^»{Ó§Ö´f§ZËÄ ‡Âed‹Y{€]Ád‹Z^¿Y|uYÁ Á{€¯½YÂÀŸğ¼n»¾ËY{֌ÅÁ„aÁÖ¼¸ŸÕZÅdÌ·Z §ª¼Ÿ €ež»ZmÁ€eªÌ«{ºÌ¿YÂf]|‹\m»Á€»YÖ¿Y|Ì»|Ë{Z]d¨³ Y{ÂyÕZÅ{ZÆÀŒÌaÁºË‹ZÀ//‹MįZ^»{Ó§ÕZÆË|À»ZÌ¿Z] ºÌÀ¯s€˜» ÕZÅZ^¿YŠz]{įÕYÃ{€fˆ³ǁÂu®ŒÌ]{Á‚§Y½ZÌ¿Z§Ö¸Ÿ Ö¼¸ŸÈÌÀ]ÕYY{ºÅįÕYÄ¿Z»Z‡|^¸˜Ì»{Y{{ÂmÁįZ^»{Ó§ ºË€¯•Z]{Ö¿Z¼Ì¸‡º‡Z«kZu|ÌƋY{€‡½Y|Ì»dyZ‡ |‹Z]Ö»ÕÁ€ŒÌaµZu ÕY€]¹ÓÕZŀfˆ]{ZnËYÁՂËÄ»Z¿€]YÃÁ€a¾ËYÕY€mYY¥|Å,ºË€¯•Z]Y{€Æ//‹ ÖÀ^»Äf§€³cՂËÄ»Z¿€]Ä]ÄmÂeZ]d¨³Á{€¼‹€]½Y|¿Á€Æ‹tˀ¨eÁŠËZ‡MÃZ§ ՀÌ]Y|e,\‡ZÀ»‚^‡ÕZ”§Y¹€fv»½Y|¿Á€Æ‹¹Z¼eÕ|À»ÀÆ]Á½YÂf»žËÂecÁ€“€] ՀƋcZ»|y¦¸fz»cÔv»ÁĬ˜À»t˜‡{¦¸fz»ÕZÅ­Za{ZnËYZ]įÃ|‹}ZzeY {€Ì³Y€«½Y|¿Á€Æ‹ZÌfyY{½Zˆ°Ë˜] ª—ZÀ»ÁcÔv»{‚^‡ÕZ”§Ä ‡ÂeÁ­ZagY|uYՀƋdˀË|»{€°ËÁ{€¯Y€]YÕÁ ՂËÄ»Z¿€]ÕZÀ^»ÁՀ̴Ìa€fŒÌ]dË|mZ]µZˆ»YºÆ»¾ËYįd‡YY{Ây€]º¯Á¹Á€v» {Â]|ÅYÂy½Z»Z‡¾ËYÖeMÕZÅÃÁ€a{ Ã|À¿Y[Zzf¿Y€]ÖÀ^»ºË€¯•Z]½Y|¿Á€Æ‹ÖnÀ‡€œ¿Z]įÖ^·Zms€—{Z‡Za…|ÀÆ» Y…Â]ÂeYÁֈ¯Ze½Z³|À¿YÂy{ÖnÀ‡€œ¿s€—{€¯½ZÌ]|‹Z^Ì»ֈ¯ZeĿ¼¿ Á­ÔaZ]ÃY€¼ÅY{Ây€œ¿{»Ã|À¿YÃ|‹k{¹Y€´¸eÕ{ÕMÄ]®»ZÌaµZ//‡YªË€— {d¨³{Á‚§YÁ{€¯ÃZ‹Ys€—cZÌ˂mÄ]ºË€¯•Z]Y{€Æ‹ |ÀÀ¯ŽzŒ»ėÂ]€»–y ¾Ì¿Y«dËZŸĸ¼mY€¨‡¾Ìu{Ã|À¿Y{€°¸¼ŸÂy{|À¿YÂfÌ»½Y€§Zˆ»s€—¾ËY ,Á{Ây¶yY{d§Zœ¿dÌ “Á,Ã|À¿YՀÅZ›dÌ “Á,€§Z//ˆ»Z]{Ây€][Y{MÁÂÅY Y{Ây€œ¿{»Ã|À¿YÁև€]Y{Y»€ËZ//‡ÁÖ«ÔyY¾ËY»dËZŸ,¾Ì//‹Z»€ÅZ› |ÀËZ¼¿Ö§€ » ÕY{€Æ‹ֻ¼Ÿ¶¬¿Á¶¼udˀË|»½Z»Z‡{€¯½ZŒ¿€—ZyºË€¯•Z]|À¼¿YÂeµÂXˆ»¾ËY cZŸÔ—YÕ|À]ž¼mZ]½Y€§Zˆ»Á¹€fv»½Y|¿Á€Æ‹cY€œ¿½{Y{Y€«€œ¿|»¾¼“ºË€¯•Z] d‡YÃ{ÁM¶¼ŸÄ]€Ë|¬e|À‹Z]Y{Ây€]ՀfŒÌ]ZÌf»YYįÕYÃ|À¿Y Y{€Æ‹,½Y€v]dˀË|»ķ‡Á½Z³{YMÖ¿YÖ//ˆ¯ZeÄ¿ZËZaÃÁ€agY|uYÄ»Y{Ys€—{Z»Y Z]įՀ´Ë{ÃÁ€aÁd‡Y[ÂyZ̈]ÃÁ€a¾ËYÕY€mYdŸ€‡{€¯tˀeºË€¯•Z] ÕZ¯ªËZŸÁ€»Yt^Yįd‡Y½Y€v]dˀË|»ķ‡|‹Z]Ö»d§€ŒÌaµZu{dŸ€‡ Ö·Z¼‹ÁÖ]ÂÀmÕZ¼¿²À‡ÕY€mY,ÕY{Yd¼ˆ«ÖÀÌqĤÌe,ÕY{Yd¼ˆ«ÕZÅĤÌeև€¯ ²À̯ZaÀ¯€¯\¿,ZÅÀnÀaÁ[{[ÂqZÆq\¿ÁdyZ‡,ķ‡Ö¸yY{ÕZÅYÂË{Á |̇¹Z¼eYÄ]ÃÁ€a¾ËY{†¿YƒÁY Ä]†³€¿¶³­Zaֻ¼ŸÄ¿Zz]Zf¯½Z¼fyZ‡¦¬‡Ղ˾f]cZ̸¼Ÿd¨³Z‡Za…|ÀÆ» |‹¹Zn¿YÕY{€Æ‹¾ËYÖ¿Y€¼Ÿd¿ÁZ »d¼Å -d§€³c½ZÀ¯Z¯Á½Y€Ë|»¾Ì]€i»•Z^eYt˜‡ŠËY‚§Y¥|ÅZ] {Y„¿Ö¼‹ZÅ|ÌƋZ³ŠËÓZad¯€‹½ZÀ¯Z¯©ZjÌ»Ĉ¸m¾Ì»Á{ÕY‚³€] ՁZn»ÕZ”§ªË€—Y ÁcÓYÂX‡cZ//ˆ¸m¾ËY{¾ÌÀr¼ÅÁ|¿{€³Ö»ÃY€¼ÅÁ {\‡ZÀ»ÕZÅx‡ZaÁs€˜»½ZÀ¯Z¯cY{ZÆÀŒÌaÁcY{Z¬f¿Y ÁdˀË|»¾Ì]€i»•Z^eYt˜‡ŠËY‚§YÁḑZ¨‹dÆm {{€³Ö»ÄWYY½ZÀ¯Z¯ ÃZ´//ŒËÓZaÖeZ̸¼ŸÕZÅ|uYÁÖ³{Z»M{Á‚§YÃ{YZ“Z“ ‰Â»MÕY‚³€]€]|̯Ze,½Zfˆ»{Ö Ì^—Z³|Ì·ÂeÕY€] š¨uÕY€]ÖËZ¿Á€¯–ËY€‹{½ZÀ¯Z¯”u½Z»,ՁZn» ÃÂv¿,ÕZ°¿Z¼ÌaÕZÅÁ€Ì¿Õ|À]Ĭ^—s€—,|Ì·ÂeÕY|//ËZa dÌ·ÂXˆ»cZ»Y|«Y,ÕZmÕZŽZ¼Ìa{½YZ°¿Z¼Ìa[Zzf¿Y Ây{Ã|//‹¹Zn¿YcZ»Y|«Y,d¯€//‹֟Z¼fmYÕZÅ Yd¿€fÀËYdŸ€‡ŠËY‚§YÁÖ¿Â˂˸eÕZÅÃ|¿€Ì³dˬe ªË€—Y½Y€Ë|»Ây¾ËY{Á{Â]Ĉ¸m¾ËYºÆ»¾ËÁZÀŸ |¿{Y{x‡Za½ZÀ¯Z¯cÓYÂX‡Ä]ՁZn»ÕZ”§ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Ö¼‹ZÅ|ÌƋZ³ŠËÓZad¯€‹½ZÀ¯Z¯©ZjÌ»Ĉ¸m¾Ì»Á{ dËZŸÁZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]ÂÌ//‹Ä]ÄmÂeZ]µZ//‡{{Y„¿ €i»•Z^eYt˜‡ŠËY‚§Y¥|ÅZ]Öf‹Y|Æ]ÕZŶ¼ ·YÂf‡{ Y‚³€]¾ËÔ¿MÁՁZn»cÂ//Ä]½ZÀ¯Z¯Á½Y€Ë|»¾Ì] |Ë{€³ Ö¼‹ZÅ|ÌƋZ³ŠËÓZad¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] Ây¾ËY{©ZjÌ»Ĉ¸m€Ì]{Áֻ¼Ÿ–]YÁ†ÌW,{Y„¿ Ä]Ä·Z‡€Åd¯€//‹½Y€Ë|»Á½ZÀ¯Z¯©ZjÌ»Ä//ˆ¸md¨³ ՄeY€f//‡Y,¥Y|ÅY½M{Á{{€³Ö»Y‚³€]Ö¸§c ğ¼n»¾ËY½ZÀ¯Z¯ÁÃ|Ë{€³½ZÌ]d¯€‹ÕZÅÄ»Z¿€]ÁZÅ ½Z¼ÌaºÅ¯~»ÕZÅÄ»Z¿€]Á¥Y|ÅYª¬vedÆm{ºœ » ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com €Æ‹Ö]€£Õ{ÁÁ{Ö¿Z¼Ì¸‡º‡Z«kZu|ÌƋY{€‡½Y|Ì»gY|uYÄ»Y{YYZ‡Za…|ÀÆ» Ö·Z¼‹ž¸“ÕY~³µÁ|mcZ̸¼Ÿ,Ö¿Y€¼ŸÁÂu{º¿YZ°¼Å‰ÔeZ]{Á‚§YÁ{Y{€^y d‡YÖ¿ZËZa¶uY€»{½Y|Ì»¾ËY ½Y|Ì»¾ËYÖ·Z¼‹ž¸“Ö°˜¸£¾f]Ö¿€eZ¯cZ̸¼Ÿ¾ÌÀr¼Å{Y{Ä»Y{YºË€¯•Z]Y{€Æ‹ ž¸“ՁZ‡€ËdÆm½| »YÄfˆ°‹²À//‡µZ¬f¿YÁՀ̳Z],½Z¼·Y¶v»ÕY{€^¯ZyÁ |‹¹Zn¿Y½Y|Ì»Ö]ÂÀm ½ZŒ¿€—ZyÁ{€¼‹€]¹ÓՀ»YՀƋÕZÅdyZ‡€ËÄ ‡ÂedÆm{Y¾Ë{ZÌ»gY|uYÕÁ Ád‡Y€mÓY¹Ó€»Y®ËՀƋÕZÅdyZ‡€Ë{Â^Æ]ÁÄ ‡ÂeÕY€]¾Ë{ZÌ»gY|uY{€¯ {Y{¹€fv»½Y|¿Á€Æ‹Á€Æ‹ÕY€]Öf^j»Z̈]cY€ÌiZe€Æ‹®ËÕZÅÕ{ÁÁՁZ‡Z^ˁ ÁÂu‰ÔeZ]d¨³Á{Y{€^y½Z‡ZÀŒ]M­Za¹Á{Z§gY|uYYÄ»Y{Y{,Z//‡Za…|ÀÆ» {[Zf‹Z]Ád‡YÃ|‹Z£M­Za¾ËY{ÕY~³µÁ|mcZ̸¼ŸÕY{€Æ//‹¾ËYÖ¿Y€¼Ÿ –‡Âf»ZŒ§Ä°^‹€f»gY|uY k|ÀÀ‡ ½Y|¼Å¾ÅMÃYÃZ´fˆËY©€]ºË€už§Á Y€«dˀË|»¾ËYZ¯Âf‡{{ÖËYÂÅ–‡Âf»ZŒ§Ä°^‹Õ}¨¿ |̇ÕY{€]ÀÆ]Ä]Ád§€³ ևZ‡YÖ·Âveįk|ÀÀ‡ ½Y|¼Å¾ÅMÃYÄ]ÃZ‹YZ]Ä»Y{Y{ÕÁ ½Zf‡Y¾ÅMÃYµZeYÃÁ€acZ̸¼Ÿd¨³d‡YÂ//Œ¯[€£{ Âv»Ä ‡Âe|̸¯Á¹Â]Á€»¾ËYÄÀˀË{ÕZÅÁMY½Zf//‡{€¯ ÃZ´fˆËY©€]ºË€už§¾¼“dˀË|»¾ËYįÃ{Â]Â//Œ¯[€£ Ä]cÔ°Œ»Ö»Z¼e{ÂmÁZ],€Ìˆ»{k|ÀÀ//‡ ½Y|¼Å¾ÅMÃY cZ̸¼ŸÄ]¹Y|«Y,ÖËY€mYÁÖÀ§½YÂe¹Z¼eՀ̳Z°]Z]ÁÃ|»M{ÂmÁ ÕZ^fŸYZ]€f»µÂ—Ä]Ö//Œ¯¶]Z¯ÁĸYÕY~³€Ìe d¯€//‹Ö¸yY{cYZ^fŸYYµZ˽Â̸̻Á{Z̸̻€]¢·Z] d·Á{{€°ËÁÕÁ |̇ÕY{€]ÀÆ]Ä]Á¹Zn¿Y½Zf‡{€¯žËÂe ½Zf‡YÕZÅdyZ‡€ËÕZ¬eYd¼//‡Ä]d¯€uYª—ZÀ»¾ËY{ Y¿ZyÕÓZ]ÕZÅZf‡ÁÖ»Z¼e{{€¯½ZŒ¿€—ZyÁ{€¯½YÂÀŸ d‡YÃ|‹ÄWYYÖ¿Z‡€«€]cZ»|y|{|,dÌ ¼m ½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡½Zf‡YÕ{¿ZË{Á{ZÀ]¶¯ÃY{YÕ{Zf«YÁÕ|À]»Y½ÁZ » Õ}¨¿–y€f»gY|uYYÃÁ€«½Zf‡€Æ‹©€]žËÂe€Ë|» ½Y|¼Å¾ÅMÃYÃZ´fˆËY©€]ºË€už§ÁÖËYÂÅ–//‡Âf»ZŒ§ {Y{€^yµZ˽Â̸̻Á{Z̸̻€]¢·Z]ÕZ^fŸYZ]k|ÀÀ‡ ½Zf‡{€¯½Zf‡Y©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] Ö³{Â//‡€§Ä]ÄmÂeZ]d¨³€^y¾ËY½ZÌ]{Õ{Z]MdÀ¼Ì»{Zŀ§ Á€n§|̧Ä]½Z‡Mև€f‡{¹|ŸÁ½Md»|«dÆmÄ]Ä°^//‹ Ö ˜«Á½Z‡Â¿YՀ̳¸mÁZ]µ€fÀ¯¥|ÅZ]®n¿Z¿ÕZf‡Á ¶Ì·{Ä]ª—ZÀ»¾ËYÖËZf‡Á½Z¯€fŒ»ÖfËZ“Z¿hŸZ](Z” ]į©€] ÁՁÁZŒ¯ÕZÆÅZq€Ìˆ»{©€]½Z‡Â¿Á€°»ÕZÅ֋»Zy Ö·ZeYž§œÀ»Ä]€Ì//ˆ»½{Â]Â^ ·Y\ ¶Ì·{Ä]¾ÌÀr¼Å –y€f»gY|uYÕÂm|ŸZˆ»Z¿–ËY€‹{Ä°^‹ÖËZn]ZmÁ -|‹ª¬v»|Ì·ÂeŠÆmµZ‡{ ½ZƨY½Zf‡YZ³d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» Ö Ì^—Z³\ °»€f»{Z̸̻YŠÌ]¥€» ½ZƨY{ ÕZÅs€—¹Zn¿YZ]{Â//ŒÌ»ÖÀÌ]ŠÌaįÃ{ÁMºÅY€§Ĭ˜À»{Y {Y{Ä»Y{YÕÁ |‡€]€¨¿Ä]µZ¤f‹YZ»M,d¯€//‹ÕYÄ ‡Âe ¾ÅM²À‡¾e½Â̸̻|Ì·ÂeÄ]Ö]ZÌf‡{µZˆ»Y½ZËZaZed¯€‹Ä»Z¿€] Á\̋ÕY|ËZaµÁYZ§cZ ·Z˜»ºœŸYŠz]¾ÌÀr¼Å,d//‡Y ½ZËZaZe‚Ì¿Ã|‹Z£MÃZ»€Æ»Yį½| »Ճ·ÂWƒÁ|ÌÅcZ ·Z˜» Z]½| »Ö§ZŒf¯YÕZÆËZ¨u¹Á{Z§Á|̇|ÅYÂy½ZËZaÄ]µZ‡ ¹Á{ļ̿{kY€zf‡Y¶]Z«€ËZy}ŠËY‚§YÁcZ§ZŒf¯Y¶Ì¼°e¥|Å ½ZÅZ»d¯€‹Ö¸YĨ̛Ád¨³Ö»Y€Æ] |‹|ÅYÂyZ£MµZˆ»Y d§Z]{Ó§¶Ìf‡YÕZÌuYÕZÅd¯€‹Y|ËZa­YÂy¾Ì»Ze,½Zm€Ì‡ µZu{s€—Á{ÁÖnÀ¨//‡Y¾ÅM¾eY‚Å|Ì·Âeḑ€›Z] ÖnÀ¨‡Y¾ÅM¹Á{Z§Á¾e½Â̸̻ ḑ€›Ä]Ä·|À³|Ì·ÂeY€mY Ä¿ÓZ‡ḑ€›Z][ZÀ]{Ó§ž¼fn»Á¾eY‚Åḑ€›Ä] {֏yŠz]Z‡{Ó§¾Ë€e±‚]½YÂÀŸÄ]{¿¾e½Â̸̻ d‡YÖf‡{¾ÌËZažËZÀ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ½Zm€Ì‡½ZÅZ»½{Z »ÁžËZÀÕÁM€§Ä ‡Âed¯€‹¶»ZŸ€Ë|» dˆz¿ļ̿{d¯€//‹ÕZ¯½| »cZ̸¼ŸÂ¼n»{€¯¹ÔŸY ¾eY‚ÅÁ½Â̸̻®Ë¶»Z//‹¾e½Â̸̻ Ä]µZ//ˆ»Y d^ˆ¿į|Ì//‡ĸ—Z]¾eY‚ÅÁ½Â̸̻Á¾ÅM²À//‡ {Õ|{|Ì·ÂeŠÆm|ÅZ//‹,¶^«µZ‡Ä]Z//Œ»c|»Ä] ‰Y‚³Ä] ºË{Â]ÕY{€]ĸ—Z]{Õ|{Á²À‡kY€zf‡Y ¾ÌÀr¼Å{Á‚§YÖ»Y€Æ]Õ|Æ»,Հ´‹{€³Ö·Z»ÃÁ€³ֻ¼Ÿ–]YÁ Äf‹~³µZ‡ÃZ»ÂˀƋį€Æ³¶³ÃZ¼‹½| »{µZ §½Ô£Z‹ ¾ËY{į|̇€¨¿Ä]Äf‹~³µZ//‡®Ë֗,{Â]€¨¿ ½ÂÀ¯ZeÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ºÌfˆÅÕ|{ŠËY‚§Y|ÅZ‹ÄÀÌ» ,d‡YÃ|‹ÄÀ˂ÅÃZ¼‹½| »{µZË{Z̸̻Y‚ŁYŠÌ] Հ¨¿ºÌ¬fˆ»ÖËYµZ¤f‹Y,ÕY~³ÄËZ»€//‡¾ËY{€¯tˀe ZÅÃZ³Á€Ì¿ÁžËZÀ{Ö// Ì^—Z³\ °»€f»½Â̸̻Á ®Ë,c|»¾ËY{Ã|‹¥€»Z³¶¯Y{Á‚§Y,Ã|‹¥€» Ã{Â]Ö´¿Zy¥€»Ä]•Â]€»\ °»€f»½Â̸̻Á{Z̸̻ d‡Y ¾ËYd‹Y{ZƛYÄ»Y{Y{,½ZƨY½Zf‡YZ³d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» c|»Ä]d^ˆ¿|{½Zf//‡Y{Ö Ì^—Z³¥€»½Y‚Ì» c|»Ä]d^ˆ¿Ö´¿ZyŠz]įÄf‹Y{|‹¶^«µZ//‡Ä]ZŒ» d‡YÃ{Â]ÄmY»|{|‹Z]Äf‹~³µZ‡Ä]ZŒ» ¾¯Z»Y-¶»Z‹įֻ¼ŸŠz]¥€»¾ÌÀr¼Å,Õ¸Ÿ…|ÀÆ» YŠÌ]Y{‹Ö»ÕZneÁÕY{Y,Ö^Å~»,Ö´Àŀ§,֋Â»M ‚Ë‚Ÿ¾Ì¯€f//Œ»d¨³Á{€¯½YÂÀŸ\ °»€f»½Â̸̻€] ÄÀ˂ÅŠÅZ¯€]ÃÁԟ|ÀËZ¼¿¥€»ÄÀÌÆ]YÖ Ì^—Z³€//³Y Ö³{·MŠÅZ¯,µZ¤f‹YÁ|Ì·ÂeÄy€qÄ]Ö§€»ÕZÆ]Z³ÕZÅ |¿YÃ{¼¿®¼¯Œ¯Ö¸»ž]ZÀ»š¨uÁdˆË–Ìv» ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com YŠÌ]¥€»Y½ZƨY½Zf//‡YZ³d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» ½ZƨY½Zf‡Y{Ö Ì^—Z³\ °»€f»½Â̸̻Á{Z̸̻ {Y{€^yµZˆ»Ydˆz¿ÄÅZ»֗ ¶»ZŸ€Ë|»,Õ¸ŸÖ//¨˜»|Ì//‡,ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] Á{Z̸̻YŠÌ]¥€»Y½ZƨY½Zf‡YZ³d¯€‹ {µZˆ»YÖËY|f]YÃZ»dŒÅ֗Ö Ì^—Z³\ °»€f»½Â̸̻ {¾Ì¯€fŒ»Z¼‹ŠËY‚§YÄ]ÄmÂeZ]d¨³Á{Y{€^y½Zf//‡Y c{Á€]¾ÌÀr¼Åֻ¼ŸÁÖf À,Ö´¿Zy-¦¸fz»ÕZÅŠz] ÕZŁÁ{Ö´¿Zy¾Ì¯€fŒ»Z³¥€»,½ZƨY½Zf‡Y{YÂÅ d‡YÄf§ZËŠËY‚§Y½MY¶^«µZ‡Ä]ZŒ»ÕZŁÁÄ]d^ˆ¿€ÌyY {Z̸̻YŠÌ]µZˆ»Ydˆz¿ÃZ»dŒÅ{Ä°ÀËY½ZÌ]Z],ÕÁ ½ZËÂnŒ¿Y{ÕY€]½Y€ËY€Æ»®¿Z]ÄËÁÕZÅs€— ½ZËÂnŒ¿Y{ÃZ§d»|y{½Y€ËY€Æ»®¿Z] ¾ËY,¹Â¸ŸcYÁÖËÂnŒ¿Y{ÃZ§©Á|ÀZ]½Y€ËY€Æ»ÄÀ//ˆv·Y‘€«®¿Z]Ä»Z¿ºÅZ¨e{ Y€«©Á|ÀZÌfyY{,½ZËÂnŒ¿Y{Ä]ÄˀƋ¹YÁÉZ˜ŸYÉY€]Y{Âyž]ZÀ»Yʌz]®¿Z] ,½Y€ËY€Æ»®¿Z]ž]ZÀ»Y½Z»Âe{Z̸̻,Ä·Z‡ZÆqÉZ°¼Å¾ËYc|»µÂ—{ |Å{Ê» –‡Âeį|‹|ÅYÂydyY{€aÊ¿ZËÂnŒ¿Y{Ä]ÊËÂnŒ¿Y{ÄÀˆv·Y‘€«cÔÌƈedyY{€aÄ] |¿Â‹ʧ€ »¹Â¸ŸcYÁÊËÂnŒ¿Y{ÃZ§©Á|À Ä]¶Ìve½YÁ{{ĸu€»dŒÅµÂ—{€j¯Y|uÁ|{Ä//‡,cÔÌƈe¾ËY{‚»Z¯ ¢¸^» {‹Ê»dyY{€a,|À¯ʧ€ »½Y€ËY€Æ»®¿Z]Ä]ÊËÂnŒ¿Y{ÃZ§©Á|ÀįÊ¿ZËÂnŒ¿Y{ d‡Y½Z»Âe½Â̸̻¦¬‡ZeÁʸ̐vež˜¬»Z]\‡ZÀf»,cÔÌƈe¾ËY ÊËÂnŒ¿Y{ÃZ§©Á|ÀÖÅ{cÔÌƈe½YÂe,½Y€ËY€Æ»®¿Z]d¯ZŒ»Z],Ä»Z¿ºÅZ¨e¾ËY{ d¼Ì«½YYcÔÌƈeY|À¿YÂeÊ»ɀf//ŒÌ]½ZËÂn//Œ¿Y{ÁÃ|//‹€]Y€]Á{,¹Â¸ŸcYÁ |¿Â‹|À»ÀÆ]{Ây¶Ìve½YÁ{µÂ—{ÄÀˆv·Y‘€« Ê°‹‚aÉZÌf‡{ÕZÅÃÁ{½ZËÂnŒ¿Y{YdËZ¼u {Á{Y{d‹Y|Æ]cYÁ½ZËÂnŒ¿Y{ÃZ§©Á|ÀZ]ÕYÄ»Z¿ºÅZ¨e¾ÌÀr¼Å½Y€ËY€Æ»®¿Z] |À¯Ê»dyY{€acÔÌƈePhdÁÊ°‹‚aÉZÌf‡{ÉZÅÃÁ{½ZËÂnŒ¿Y{Ä]½M[ÂqZq PhdÁÊ°‹‚aÉZÌf‡{ÕZÅÃÁ{½ZËÂnŒ¿Y{Y€¨¿Y‚ÅŠ‹ÂaÕY€]Ä»Z¿ºÅZ¨e¾ËY ¾ËY{‚»Z¯ {Â]|ÅYÂy½Z»Âe½Â̸̻Ze¾Ì]{€§€ÅÉY€]½M¢¸^»ÁÃ|‹ɂËÄ»Z¿€] d‡YduY€f‡YµZ‡®ËÃÁԟÄ]ÃZ»½MdyY{€aZ]Á|{cÔÌƈe {YMÃZ´Œ¿Y{½ZËÂnŒ¿Y{ÉY€]½Y€ËY€Æ»®¿Z]ָ̐veÄÀ˂Å®¼¯ ž—Z¬»ļŽZËÂnŒ¿Y{,{YMÃZ´//Œ¿Y{Á½Y€ËY€Æ»ÄÀ//ˆv·Y‘€«®¿Z]½Z̻ĻZ¿ºÅZ¨e{ YÃ{Z¨f‡Y½Z°»Y,Œ¯¦¸fz»ÉZŽZf‡Y{ÃZ´//Œ¿Y{¾ËYÉZÅ|uYÁ¹Z¼e{ʸ̐ve ¦¬‡Ze|¿YÂeÊ»ÂnŒ¿Y{€Å…Z‡Y¾ËY€] |¿Y{YÊËÂn//Œ¿Y{ÄÀˆv·Y‘€«cÔÌƈe ÃÁ{Á|{ć{‚»Z¯Z]½Y€ËY€Æ»®¿Z]ÄÀ//ˆv·Y‘€«cÔÌƈeY½Z»Âe½Â̸̻ |À¯Ã{Z¨f‡YÄ·Z‡ZÆqZeÁ{dyY{€aZ] {Y~³Ê»€ÌiPe,‚Ì¿¶Ìve ZÅÄÀ˂žËY¥Z¨¯½ZŒËZÅÃ{Y¿ZyÁ½ZËÂnŒ¿Y{YÕZ̈]|»M{įd//‡YÖ·Zu{¾ËY ,½ZËÂnŒ¿Y{ʼ¸ŸÁʸ̐vedÌ “Á€]€ÌiPe¾Ë€f¼¯Z]|¿YÂf]įʸuÃYÁ|Å{ʼ¿Y {‹Ê»Y|ÌaÊfz‡Ä],|Å{Š‹Âa½YÁ{¾ËY{YZŽMÉZÅÄÀ˂ŠÊËÂnŒ¿Y{½YÁ{{ָ̐veÄÀ˂Å®¼¯ Z»Y,|¿Â‹s€˜»É{ZÆÀŒÌaÉZŶuÃYYʰ˽YÂÀŸÄ]|À¿YÂeÊ»ָ̐veÕZÅÄÀ˂Å®¼¯ Ê¿Â̸̻ZÆqZ0 ^ˀ¬edÌ ¼mÄ]ÄmÂeZ]ZÅÄÀ˂Å®¼¯¾ËY¾Ì»PeÉY€]ʧZ¯Á¹Óž//]ZÀ» ž]ZÀ»YÃ{Z¨f‡YZ]įd‡ZŵZ‡¹Â¸ŸcYÁ,Äf^·Y dˆÌ¿½Z‡M½Y|Àq,Œ¯½ZËÂnŒ¿Y{ \·Z«{Yʸ̐veÉZÅÄÀ˂Å®¼¯,½ZËÂnŒ¿Y{Õ|À]dË·ÁYZ]ÖËÂnŒ¿Y{ÃZ§©Á|À ¾ËYž]ZÀ»Z»Y,|Å{Š‹ÂaYZÅÄÀ˂žËYYʌz]Ze|À¯Ê»dyY{€aÊËÂnŒ¿Y{ÉZŹYÁ ļÅÁ|Å{Ê»Y€«Š‹ÂadveYÂ//Œ¯½ZËÂnŒ¿Y{dÌ ¼mYʌz]ZÆÀe©Á|À ¥€—Y |¿Â‹|À»ÀÆ]{Ây¶Ìve½YÁ{µÂ—{ZÅ®¼¯¾ËYY|À¿YÂeʼ¿½ZËÂnŒ¿Y{ cÔÌƈe,|¿Y|¿Yd«Á¹Z¼eµZ¤f‹Y½Z°»YÊËÂnŒ¿Y{½YÁ{{{Y€§YÄ°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]€´Ë{ |ÀfˆÌ¿ZŽMÉY€]Ê^‡ZÀ»ÄÀ˂³ÓZ]ÉZÅ{‚»Z¯¶Ì·{Ä]Ê°¿Z]lËY ½Y€ËY€Æ»®¿Z]ÖËÂnŒ¿Y{¹YÁ dyY{€aÃÁ{Z]d¼Ì«½YYÁÄÀ˂ź¯ÕZŹYÁ,½ZËÂn//Œ¿Y{ÕY€]\//‡ZÀ»cÔÌÆ//ˆe Y½Y€ËY€Æ»ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z]ÉZŹYÁįd‡Yʳ„ËÁ½Z¼Å¾ËYÁ|ÀfˆÅc|»Ê¿Ó— ÉY€]ÊËÂnŒ¿Y{ÃZ§©Á|ÀZ]įÊËZÅÄ»Z¿ºÅZ¨e€]ÃÁԟ,®¿Z]¾ËY d‡YY{Ây€]ZŽM ZÅÃZ´Œ¿Y{YÉZ̈]Z]Yʨ¸fz»ÉZÅÄ»Z¿ºÅZ¨e,Ã{€¯|¬ À»ÊeÔÌƈeÉZŹYÁž]ZÀ»¾Ì»Pe ÄÀˆv·Y‘€«cÔÌƈe{‚»Z¯w€¿,¹Z³¾Ìfˆz¿{½Y€ËY€Æ»®¿Z] d‡YÃ|¿Z‡Z”»YÄ] ÉY€]®¿Z]¾ËYÉ| ]¹Z³ d‡YÃ{Y{ŠÅZ¯|{Ä//‡Ä]|{ZÆqYYÊËÂn//Œ¿Y{ ÃZ§©Á|ÀZ]Ä»Z¿ºÅZ¨eÉZ//”»Y,ʸ̐veÉZÅÄÀ˂Å®¼¯Y½ZËÂn//Œ¿Y{É|À»ÀÆ] ½ZËÂnŒ¿Y{ÃZ§©Á|À,d‹Y|Æ]cYÁ½ZËÂnŒ¿Y{ÃZ§©Á|À,¹Â¸ŸcYÁ½ZËÂnŒ¿Y{ d‡YÊËZ^—Z^—ĻԟÃZ´Œ¿Y{Á¿¹ZÌaÃZ´Œ¿Y{Z]ÉZ°¼Å,{YMÃZ´Œ¿Y{ ½Zf‡{€¯Ĭ˜À»cY€]Zz»€Ë|» |¿|‹Ö´¿Zyd¿€fÀËYÕYY{½Zf‡{€¯ÕZf‡Á ÕZźfˆÌ‡ÁÕZ¼«Y¶]Z¯¥~uÄ]ÉÁ,½Zf‡{€¯Ĭ˜À»cY€]Zz»ʻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] €“ZuµZu{d‹Y{ZƛYÁ{€¯ÃZ‹YÕZmµZ‡{|Ë|mÕZÆ˃·ÂÀ°eÖÀ˂´ËZmÁÖ¼Ë|« d‡Y|À»ÀÆ]cY€]Zz»dŸ€‡€ad¿€fÀËYY½Zf‡{€¯{Zf‡Á |̯Ze½Z¯€fŒ»€fŒÌ]Õ|À¼fËZ“\¸mÁÖeY€]Zz»ÕZÅdyZ‡€ËÕZ¬eYÕY€]‰Ôe€]ÕÁ d·Á{ÕY|f]YY½Zf‡YÕZÅZf‡Á{ADSLd¿€fÀËYÄ]½Z¯€fŒ»և€f‡{½Y‚Ì»{€¯ħZ“YÁ d‡YÄf‹Y{|‹|{½ÂÀ¯ZeºÅ{ZË µÂ—{|//‹ÁM{ZËÁ{€¯¹ÔŸY|{½Zf//‡Y{YÃY€¼Å¾¨¸e}¨¿\ˀ“,d¼°u ̯֨ÕZ¬eYÕY€]{Âm»ÕZÅḑ€›¹Z¼eY| ]Ä]µZ‡YÄËÂ]|Ì»YÁ€Ì]|ed·Á{dÌ·Z § d‡YÃ|‹Ã{Z¨f‡Y½Zf‡{€¯{ZfË{Ö¼¯Á ½Zf‡Y{ՀƋ€^̧€f»Â¸Ì¯ÁÖËZf//‡ÁÕ¿€^̧€f»Â¸Ì¯½ÂÀ¯ZeÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÉÁ Õ¿€^̧Ä]‚Æn»½Zf‡Y­€Æ‹µZ §Öf ÀÕZÅ­€Æ‹¹Z¼e{Á‚§Y,d‡YÃ|//‹Y€mY Õ{Zf«YÄËÁĬ˜À»Öf ÀÕZÅ|uYÁ{€fˆ]¾ËYYÃ{Z¨f‡YÕY€]¹ÓÕZÅdyZ‡€ËÁÃ{Â] |‹ºÅY€§‚Ì¿Ä¿Z] ½Zn¿½Zf‡Y©€]ÉÁ€Ì¿žËÂed¯€‹½Z]Z˽YÂeY€Ë|¬e cPÌņÌWÃ{Y‚̸ŸZ“€Ì¸Ÿ,½Zn¿½Zf‡Y©€]ÉÁ€Ì¿žËÂed¯€‹ʻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] Âv¿Ä]įʸÀ‡€acZ¼uY¾Ì·Â¸ »Ê¿ZÆmÁ®Ë€^e¾¼“d¯€‹¾ËY¶»ZŸ€Ë|»ÁÀË|» {€¯€°ŒeÁ€Ë|¬e,|¿{¼¿¥€¾fˆ¿YÂeÄ]Y¾f‡YÂy¶ §¾ˆuY ¾ËYÄ]ÃZ‹YZ],{Â]Ã|//‹Y‚³€]†¿Y€¨À¯ÂW|ËÁcÄ]įÄ»Z¿€]¾ËY{Ã{Y‚̸Ÿ…|ÀÆ» ÁÊËZ^Ì°‹{Á‚§Y,d‡YʟZ‡¶À‡€aY€Œ«¾ËYcZ¼uY€Ë|¬eÉY€]Ê]ÂyÄ¿ZÆ]įÁ ʼˆmÉZÅdË{Á|v»º£ʸŸįd‡Y½Z´¼ÅÉY€]ÊË´·YÃY¼Å€Œ«¾ËYd»Z¬f‡Y ¥Y|ÅYÉZf‡Y{YÂf‡YÁx‡YÊ»‚ŸZ]ÃY¼ÅÁÃ{Y|¿ÃY{ÂyÄ]YÉ|Ì»YZ¿Á{¯‚³€Å |ÀfˆÅ½Zn¿½Zf‡YºÌƧ¹{€»Ä]Ê¿Z‡d»|yµZu{d¯€‹ Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]©€]ÉÁ€Ì¿žËÂed¯€//‹Ê¿Z//ˆ¿Yž]ZÀ»d¿ÁZ »É´Àq{Y{€Æ»Ä»Y{Y{ Áºœ¿,ÉZ¯½Y|mÁZ]d¯€‹¾ËYÉZ//‹Â¯½ZÀ¯Z¯{€¯ħZ“Y,dˆÌ¿dÌ»Á€v»d̷¸ » |ÀfˆÅd¯€‹¾ËY¶À‡€aļÅZzf§Y\m»Á|¿YÃ{YYÁ€^€Æœ»ZÅZ¯{•Z^”¿Y |‹sԏYÁÖÅ|¿Z»Z‡YÂÅYÄˀz‡Õ¯©€]Ä°^‹ Õ{Y|Ƌ¾Ìˆu žËZÀd¯€‹{µZ¤f‹YÕ|{Á¾ÅM²À‡|Ì·ÂeÕ|{ŠËY‚§Y ½Zm€Ì‡½ZÅZ»½{Z »Á Õ{YM{ÃZ´ŒËÓZa¾ËY½ZÀ¯Z¯d¯ZŒ»Y¹ÔËYZ³ŠËÓZad¯€//‹ֻ¼Ÿ–]YÁ†ÌW cÄ]Öf À|uYÁ¾ËY½ZÀ¯Z¯d¨³Á{Y{€^y¹ÔËY½Zf‡Y{|¼Ÿ€Ì£ºWY€m½ZÌ¿Y|¿ |¿{€¯®¼¯¹ÔËY|¼Ÿ€Ì£ºWY€m½ZÌ¿Y|¿Õ{YMÕY€]µZ˽Â̸̻¢¸^»‰Âm{Ây { Z³ ÃZ´ŒËÓZa ¾ËY ½ZÀ¯Z¯ Ä°ÀËY Ä] ÃZ//‹Y Z] "½ZÌ»€¯ €ÆqÂÀ» " , ֻ¼Ÿ –]YÁ ‰Y‚³ Ä] Ã{Y{¹Zn¿YYÄ¿Y|ÀˆaY|y¹Y|«Y¾ËY{Ây½ZŸÂÀ¼ÅÄ]®¼¯Á֟Z¼fmYÕZÅdÌ·ÂXˆ»ÕZf‡Y Ä]¦¸fz»ÕZÅÄÀÌ»{½ÂÀ¯ZeÕZmµZ//‡ÕY|f]Y{Öf À|uYÁ¾ËY½ZÀ¯Z¯{Á‚§Y,|¿Y |¿YÃ{€¯ÖÆmÂe¶]Z«ÕZÅ®¼¯ÃZ´ŒËÓZa¥Y€—YÕZÅZf‡ÁÂz]½Zf‡Y¹Á€v»ª—ZÀ» ¢¸^»¹ÔËYÄÌuZ¿ÃZb‡½Z¿Y|«Â¬ul̈]ÕZ°¼ÅZ]d¯€‹¾ËY½ZÀ¯Z¯{€¯tˀe½ZÌ»€¯ ¾ËY‚Ì¿Ã|ÀËM{Á|¿YÃ{€¯dyY{€a|¼Ÿ€Ì£ºWY€mÖ¿Y|¿¾Ë|ÀqÕ{YMÕY€]µZ˽Â//̸̻ d‹Y{|ÅYÂyY€¼f‡YZÅ®¼¯ …ÂvÀ»…Á€ËÁÂ̋ÕY|f]YY{€¯½ZŒ¿€—Zy¹ÔËYZ³ŠËÓZad¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁ†ÌW ¶]Z«¢·Z^»ÕZ¼Ì]¾ËYYÃ|Ë{½Zˁ{Y€§YÄ]{| f»¶uY€»֗d¯€‹¾ËY½ZÀ¯Z¯,½Zf‡Y{Z¿Á€¯ |¿YÃ{¼¿€Ì£ÁÕ|¬¿®¼¯ÖÆmÂe ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ¦¸fz»ÉZÅÃZ´Œ¿Y{½ZËÂnŒ¿Y{ÕY€]YÖ¨¸fz»ÕZÅs€—½Y€ËY€Æ»ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z] Y{Ây¶Ìve½YÁ{ÉZÅÄÀ˂ŁYÊ//Œz]½MYÉ|À»ÀÆ]Z]|À¿YÂeÊ»įÄf§€³€œ¿{ |ÀÅ{Š‹Âa ÉÁ€]ÉY~³ÄËZ»€‡½YÁ{ÊËÂnŒ¿Y{ÕZŵZ‡,½Y€ËY€Æ»®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ʇYÁÄ]Z¯YZ]Ä]{ÁÁÁ¶ÌveY†aÉZŵZ‡{ÉY~³ÄËZ»€‡¾ËY d‡Y½Z‹{Ây ½ZËÂnŒ¿Y{ |Å{Ê»½ZŒ¿Y{ÂyÊÅ{Z],Ã|»Md‡{Ä]ÊËÂnŒ¿Y{ÉZŵZ‡{įʐze |»M{Á¶¤‹¾f‹Y{½Z°»Y,ÄnÌf¿{Á|ÀfˆÅ¶ÌveÄ]µÂ¤Œ»d«Á¹Z¼e—Ä]0Ó¼ » ®¿Z]ÊeÔÌƈeÉZÅs€—ÁcZ»|yÂnŒ¿Y{Á}M½|̇Y€§d^‡ZÀ»Ä] |¿Y|¿Y Y½MYʌz]Ä»Y{Y{,ºË{€¯ʇ€]YÊ·ZŸ‰Â»MÁÊËÂn//Œ¿Y{ÁÂu{½Y€ËY€Æ» |ÌÀ¯Ê»Ä ·Z˜» ½Y€ËY€Æ»®¿Z]dËZ¼u€fq€Ë½ZËÂnŒ¿Y{ |ÀfˆÅ½ZËÂnŒ¿Y{Yʔ ]Z»Y,|ÀÀ°Ì»¾Ì»PeZÅÃ{Y¿Zy0Ó¼ »YÖËÂnŒ¿Y{½YÁ{kZz» ÃZ´Œ¿Y{YkZyd«ÁÃZaÉZÅZ¯Ä]ZË|¿ÁMÊ»ÉÁZÅÃZ´Œ¿Y{{ÊËÂnŒ¿Y{¶£ZŒ»Ä]į |ÀËM€]{ÂykZz»Ã|ƟY|À¿YÂf]Ze|¿Â‹Ê»µÂ¤Œ» ÉZÅ[Zf¯ÄÌÆe dˆÌ¿½Z´ËYºÅÄ¿YÁÃÁ{½ZËÂnŒ¿Y{ÕY€]ÖfuÃZ´Œ¿Y{{¶Ìve d‡YÊËÂnŒ¿Y{½YÁ{ÉZÅÄÀ˂Åd‡€Æ§YʼƻŠz],|»MÁd§ÉZÅÄÀ˂ÅÁʇ{ Ä¿ZyÄ]dŒ³€]Ád§ÉY€]d̸]ÄÌÆe—¾Ì¼ÅÁ­YÂy,ÃZ´]YÂy{d»Z«YÉZÅÄÀ˂Š€´Ë{ÉZŀƋÉZÅÃZ´Œ¿Y{{į{‹Ê»ħZ“YÊ¿ZËÂn//Œ¿Y{ÉZÅÄÀ˂Åd‡€Æ§Ä]‚Ì¿ €]{YMÁ¿¹ZÌa,É{€]Z¯ Ö¼¸Ÿ,֟Z¨f¿Y€Ì£,Ä¿Z^‹ÕZÅÃÁ{ |Àf//ˆÅ¶ÌveµÂ¤Œ» ½ZŒËZÅÃ{Y¿ZyÁ½ZËÂnŒ¿Y{Ä]Yɀf//ŒÌ]ÄÀ˂Å,ÃZ´Œ¿Y{Â¿Áʸ̐veÄf‹…Z‡Y Ä»Y{YÉY€]ZŽMºÌ¼eÉÁį{Â//‹Ê»{Zˁ|¬¿MÊÅZ³ZÅÄÀ˂žËY |ÀÀ¯Ê»¶Ì¼ve ÁÄ°^‹ÕY|ËZaš¨uÕZf‡Y{YÂÅYÄˀz‡Õ¯¶]Z¯Ä]ºÌ‡¶Ë|^eÁÖÅ|¿Z»Z‡cZ̸¼Ÿ |‹¹Zn¿YµZ˽Â̸̻|f¨ÅÁ{Z̸̻Á{€]¢·Z]ÕZ^fŸYZ],cZ¨¸eŠÅZ¯ Ä][¸˜»cZ»|yÄWYYœÀ»Ä]d¨³YÂÅY©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€‹®ËĬ˜À»©€]»Y€Ë|» Ä°^‹¶]Z¯Ä]ºÌ‡¶Ë|^eÁsԏY,ÖÅ|¿Z»Z‡cZ̸¼Ÿ,cZ¨¸eŠÅZ¯ÁÕY|ËZaš¨u,|¿Á€Æ‹ {»ÁY€mYµZ˽Â̸̻|f¨ÅÁ{Z̸̻Á{€]¢·Z]ÕZ^fŸYZ],€ÆŒ¿Ô¯¾ËYÄˀz‡Õ¯©€] d§€³Y€«ÕY{€]ÀÆ] ÃÁ€a¾ËYÁ|‹Z]Ö»YÂÅYՂ¯€»ÁÖ¼Ë|«ª—ZÀ»YÄˀz‡Õ¯{Á‚§YÄ»Y{Y{Ã{YY|À]‰M Äf§€³cՃ€¿YcZ¨¸eŠÅZ¯ÁÖÀ¼ËYÕZƐyZ‹{Â^Æ]ÁÕY|ËZa\ˀ“ŠËY‚§Y¥|ÅZ] {Y{µZ^¿|]Y̯֨ƒZf·ÁZ]Á[¸˜»©€]Y¹€fv»½Y|¿Á€Æ‹Õ|À»ÀÆ]dËZÆ¿{įd‡Y Ä°^‹sԏYÁÖÅ|¿Z»Z‡cZ̸¼Ÿd¨³ÃÁ€a¾ËY{Äf§Z°]cY‚ÌÆneÂy{ÕÁ €f»Y|¬»Á¹Zn¿YÁª^¿ÕZÆ¿Z]ZÌyÁÕY{€Æ‹Հf»½Z]ZÌy{Äˀz‡Õ¯ |‹ÕÁMž¼m‚Ì¿Ã{‡€§ÄËZaĸY{Y| eÁ\¿|Ë|mÄËZaÁY|Æ´¿{Ây¶]Z¯ |‹gY|uY€ÆŒÅZ»{Y|Æ´¿{ÂyÄ°^‹€f»Y‚Å ÕY|ËZaŠËY‚§Y,€ÆŒÅZ»{½ÂÀ¯ZeµZ‡ÕY|f]YYY|Æ´¿{Ây¶]Z¯€f»Y‚ŁYŠÌ]gY|uY d‡YÄf‹Y{ÃY€¼ÅÄ]Y½Zf‡€Æ‹¾ËY©€]žËÂe•Â˜yÖÀ¼ËYÁ ½ÂÀ¯ZeµZ‡ÕY|f]YY,{Á‚§Y€^y¾ËY¹ÔŸYZ]€ÆŒÅZ»©€]ÕÁ€Ì¿žËÂedˀË|»Z^°^‡|¼v» •Z¬¿{ÃÁ€aZÆq\·Z«{Y|Æ´¿{Ây¶]Z¯€f»ÁY‚Å,Ä°^‹ÕY|ËZaÕZf‡Y{ d‡YÃ|‹¶Ë|^eY|Æ´¿{Ây¶]Z¯Ä]Ã{‡€§ÕZź̇ÕÁMž¼mZ],€ÆŒÅZ»€Æ‹¦¸fz» €]¢·Z]ÕZ^fŸYZ]cZ¨¸eŠÅZ¯ÕZÅÃÁ€a\·Z«{ZÅÃÁ€a¾ËY,dyZ‡½ZŒ¿€—ZyZ^°^‡ d¿ÁZ »{Ä°^‹½YZ°¿Z¼Ìa–‡Âe,ՀƋª—ZÀ»¶]Z¯Ä]ºÌ‡’Ë ecYZ^fŸYYµZË{Z̸̻ |̇ÕY{€]ÀÆ]Ä]Á¹Zn¿YdˀË|»¾ËYև|ÀÆ» Ã{‡€§ÕZÅÄ°^‹ÕÁMž¼mÁÄ°^‹ÕY|ËZadÆmÄ]Ä·Z‡ļÅÃÁ€a¾ËY,{€¯tˀeÕÁ {{Œ̻Ä°^‹{ƒZf·Á¦ “hŸZ]įֈ»ÕZź̇€°»ÕZÅd«€‡¶Ì·{Ä]¾ÌÀr¼ÅÁ {‹Ö»¹Zn¿Y¾ÌŒ¿Ä̋Zuª—ZÀ»{ÂyÄ]½Zf‡€Æ‹t˜‡ ©€]žËÂeÃZ´fˆËYՁZˆÆ]ÁÄ ‡Âes€—ÕY€mY ½ZÀ¼‡½Zf‡Y{ ՁZˆÆ]ÁgY|uYcZ̸¼ŸÕY€mYY½ZÀ¼‡©€]žËÂed¯€‹և|ÀÆ»ÁՂËÄ»Z¿€]½ÁZ » {Y{€^y½Zf‡Y{©€]žËÂeÖÀÌ»ÁÖWYÂÅÃZ´fˆËY ,½ÂÀ¯ZeÕZmµZ‡ÕY|f]YY,|Ë|m½Z¯€fŒ»©€]ÄË~¤eÕY€]į¾ËY½ZÌ]Z]Հ¤YÖ¸ŸZ“ Ä]d¨³Ã|‹ÕY{€]ÀÆ]\¿Á©€]žËÂeÖÀÌ»dˆaÃZ´f‡{ćÁÖWYÂÅÃZ´fˆËY dˆaÃZ´f‡{ՁZ‡ÄÀÌÆ]s€—,©€]½Z¯€fŒ»Á½Z̓Z¬f»Ä]ÖÅ{cZ»|yY€¼f‡YœÀ» d‡YÃ|»M{Y€mYÄ]©€]žËÂeÖÀÌ»ÁÖËYÂÅ –‡Âf»ZŒ§Ä°^‹€f»Y‚Å,Ö¿Z‡©€]ÕZÅdyZ‡€ËÄ ‡ÂeÕZf‡Y{į¾ËY½ZÌ]Z]ÕÁ •Â˜yÕY|ËZaÕY€]{Á‚§YÃ|Ë{€³gY|uYd¯€‹¾ËYÖWY€mYÕZÅ|uYÁ–‡ÂeÖÀÌ»ÁÖWYÂÅ s€—\·Z«{,Ö/ÀÌ»ÁÖWYÂÅd·Á¸̯Ä°^‹€/f»Y‚ÅsԏYcZ/̸¼Ÿ,Ö¿Z‡©€] ½Zf‡€/Ƌ{©€/]žËÂ/eÕZÅd/ˀË|»d¯ZŒ»Z],©€]žËÂeÕZÅÄ°^‹ՁZ‡ÄÀÌÆ]ÕZÅ d‡YÃ|‹ÖeZ̸¼Ÿ½Zf‡YÕZÅ Â/œÀ»Ä],Ö/ÀÌ»ÁÖWYÂŦ/Ì “ZŒ§Ä°^‹€f»Y‚ÅgY|uYs€—į¾ËYY€]YZ]ÕÁ ÖÅ{cZ»|y¥|ÅZ]{€¯tˀeÃ|»M{Y€mYÄ]|Ë|m½Z¯€fŒ»Á½Z̓Z¬f»©€/]¾Ì»Z/e ¦Ì “ZŒ§Ä°^‹€f»Y‚ÅՁZˆÆ],Ä°^‹½ZÀ̼—YÁÕY|ËZa\ˀ“ÕZ¬eYÁ€¼f//ˆ» d‡YÃ|‹ÖWY€mY‚Ì¿ÖÀÌ»ÁÖWYÂÅ ½Zf‡{Y½Zf‡€Æ‹{Ö¿Z‡€]Ms€—cZ̸¼ŸZ£M ¾ËY{ÖËZf‡ÁÖ¿Z‡€]Ms€—Ä//‡ÖËY€mYcZ̸¼ŸZ£MY½Zf//‡{Y[ԓZ§Á[M€Ë|» {Y{€^yµZ˽Â̸̻Á{Z̸̻ZÆq€]¢·Z]ÕZ^fŸYZ]½Zf‡€Æ‹ {Á|uµÂ—Ä]²ÀƯÕZf‡Á[MµZ¬f¿YÄ°^‹’Ë eÁsԏYcZ̸¼Ÿ{Á‚§YÖ¿Z¬Å{Z“ {Ղ¯€»ÕY|Œz],Ö³|¿Z‡l̈]ÕZ°¼ÅZ],cZ]Z Œ¿YÖ»Z¼e\¿ÃY€¼ÅÄ]€f»Â¸Ì¯ ÀÆ]Y|ËZaÖf‹Y|Æ]Áº·Z‡[MYY¿ZycZ̸¼Ÿ¾ËYÕY€mYY†aÁd‡Y¹Zn¿YµZu |¿{€³Ö»|À» įÃ|̨‡ÕZf‡Á[€‹[MÄfyZ‡ŠÌa½‚z»\¿ÁՁZ//‡Ã{Z»McZ̸¼Ÿ{Y{Ä»Y{YÕÁ {Z̸̻ć€]½Á‚§YÕZ^fŸYÁ\ °»€f»ḑ€›Z]|Å|Ì»Y€«Š‹Âa€ËY­€fŒ» |‡€Ì»ÕY{€^ŀÆ]Ä]µZˆ»Y¾¼Æ]ZeÁÃ|‹Z£M[ԓZ§Á[McYZ^fŸY¶v»YµZË Ö^ °»€f»½‚z»֌¯ZuÁ†À§cZ̸¼Ÿd‹Y{ZƛY½Zf‡{Y[ԓZ§Á[M€Ë|» Y€«Z¯Âf‡{{µZ˽Â̸̻Á{Z̸̻®Ë€]½Á‚§YÕZ^fŸYZ]‚Ì¿½YY€Ì‹ÕZf//‡Á {Y{Y€«Z¨]MŠ‹ÂadveY¿ZyYŠÌ]½YY€Ì‹ÕZf‡Á{įdˆÌ·Zu{¾ËY{Y{ ­€f//Œ»Y‚Å\·Z«{€¨¿Y‚Å€]½Á‚§YdÌ ¼mZ]Zf//‡ÁÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Ö¿Z¬Å{ Ż€°¿ZeÃZ´f‡{ćĸ̇ÁÄ]Zf‡Á½ÂÀ¯Y{Á‚§Y,d‡Y½Zf‡€Æ‹Ö¿Z‡€]MŠ‹Âadve ¾°¼»¶«Y|uÄ]Y{Y| e¾ËYY|ËZaÖ]Mž]ZÀ»¾Ì»ZeZ]ZeºÌfˆÅ‰Ôe{Á|¿ÂŒÌ»Ö¿Z‡€]M ºÌÅ{ŠÅZ¯ صفحه 7 €^y {€¯s€˜»{Zf«Y½ZÆmZ]´f¨³{ÄËZ»€‡YZ]…ZÀ‹Z¯ Õ{ļÌ]d¯€‹Ö°Ì¿Á€f°·YcZ»|yÄ¿Z»Z‡YÖËZ¼¿Á Õ{®¿Z]ÀË|»cPÌņÌW”uZ] d¯€‹YÖ°ËÕ{ļÌ]d¯€‹{Á‚§YÁZŒ¯…|ÀÆ» cÄ]ÕY~³ÄËZ»€//‡ÁÂu{įd//‡YÖËZÅ ¾Ì»Â//‡€“ZuµZu{Á|ËZ¼¿Ö»dÌ·Z §֏ZfyY Á d‡YYZ]YºÆ‡™Zv·YŒ¯֏yd¯€‹ ÕZÅd¯€‹À»{d//‡Z˳¹Z«YÁZ»Mį½ZÀr¿M d¯€‹¾Ë€eÃ{Z]€aµZ‡{ž«YÁ{ÁÃ{{Â//‡ ºË|‹ļÌ]d À ÕZÅÁÂu€//]|̯NeZ]‚Ì¿Õ|À¼mY€//f¯{Ä//»Y{Y{ €Ìˆ»¾ËY{d¯€u,µZfÌnË{ÕZÅ€fˆ]ÁÖ°Ì¿Á€f°·Y ÕZÅÄ]{ÁÁÁdˆ¿Y{Á€»YÕZÌ¿{cZ»Á‚¸»YY ÕZÅYZ]Ä]½|‹®Ë{‚¿dÆm{½{ZÆ¿¹Z³YµZfÌnË{ {€¼‹€]Ö¿ZÆm Z]Õ{Ö·Z»ÃÁ€³Ze{€¯ÕYÁ|//Ì»YZƛY¾ÌÀr¼ÅÕÁ ÖÀ‹ÁÕZŪ§Y,{Âm»ÕZŶ̈¿ZfaÁZÅÄf‹Y{Ä]Z°eY ÕZÅÕZ°¼ÅÁ€f//ŒÌ]Õ{Zf«YÕZÅdÌ·Z §ÕY€]Y |ÀËZ¼¿ZÌÆ»€¼i€a Ö°Ì¿Á€f°·YcZ»|yÄ¿Z»Z‡Y‚Ì¿dˆŒ¿¾ËY½ZËZa{ |‹ÖËZ¼¿ÁÕ{ļÌ] ZÅÖfŒ¯dy‡€Ì̤eÄ]ZŁZ‡µÂ¿Zf»|Ì»Y cPÌņÌW½Z]‚Ì»įÖ·Zu{Á€»YÕ{ļÌ]d¯€‹ Ö°Ì¿Á€f°·YcZ//»|yÄ¿Z»Z//‡Y{Â]Õ{®¿Z]ÀË|» {€¯ÖËZ¼¿Á Z]įÖf//ˆŒ¿֗-Õ{ļÌ]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] Õ{®¿Z]ÀË|»cPÌņ//ÌWÕ|À¼mY€f¯{”u ÖËZ¼¿ÁÕYÄ//¼Ì]cZ»|yÄ¿Z»Z//‡Y,|Ë{€³Y‚³€] {Õ{ļÌ]d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»ÁZŒ¯Z“|¼v» |‹ Ö°Ì¿Á€f°·YÕYļÌ]cZ»|yž»ZmÄ¿Z»Z‡¾ËYt̓Âe Ä¿YÁM¿ÕZÅ{€°ËÁ€]|̯PeZ]Õ{ļÌ]d¯€‹d¨³ d¯€uÁµZfÌnË{cZ»|yÕZ//Å{”uÁ Ä¿Z»Z//‡¾ËY{ZnËYÄ]¹Y|«Y¾Ë¿ÕY{ļÌ]€Ì//ˆ»{ Ä]Y½ZˀfŒ»և€f‡{Ö¿ÂÀ¯–ËY€‹{Zed‡YÃ{¼¿ |ËZ¼¿€e½Z‡MÕYļÌ]cZ»|y {€°¸¼Ÿd‹Y{ZƛYÄ»Y{Y{Õ{ļÌ]d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» Õ{Zf«YÃZ´À]®Ë½YÂÀŸÄ]€ÌyYµZ‡|Àq֗Õ{ļÌ] ¶]Z«,{Âm»–ËY€‹ÁZ¯Á\//ˆ¯–Ìv»Ä]ÄmÂeZ] ,cYZœf¿YÕÂv»Ä»Z¿€]Z]d‡YÄfˆ¿YÂeÁÃ{Â]ÄmÂe |Œz]ª¬veYÃ|‹ÖÀÌ]ŠÌaÕZÅdË»Z»Á¥Y|ÅY ÄËZaÃ{Z»¾ËYÕZ“Z¬e½Y‚Ì»įd‡YՀ´Ë{Ä·Zˆ»‚Ì¿µÂ¿Zf»d¼Ì«|¿Ád¨³‰Z¨¯ ÂˀƋ€^f¯YxËZeYµÂ¿Zf»Ö¿ZÆmw€¿ |À°Ì»¾ÌÌ eYּ̋Á€fad À Ä]cӐv»ÕZ“Z¬eŠÅZ¯,Ö¿ZÆmē€Ÿ{YZ»Äq€³Y |̇Ó{t˜//‡Ä] {µÂ¿Zf»ḑ€›ŠËY‚§YÕZÅs€—Y|¿YºŒqÁZ¿Á€¯…Á€ËÁÃ{€fˆ³ÂÌ//‹d¸Ÿ µÂ¿Zf»½ÂÀ¯YºÅZ»Y|‡€]‚Ì¿¾e€]Ó{Ä]µÂ¿Zf»w€¿{Â]Ã|‹hŸZ]½ZÆmt˜‡ €^y¹ÔŸY,ּ̋Á€facӐv»ÕZ“Z¬e{Â^Æ] {‹Ö»ĸ»Z »¾e€]Ó{d¼Ì«Z] Y|¿Z¼Œq,†°¿Zf»–‡ÂeµÂ¿Zf»¾e½Â̸̻ s€—YÕY{€]ÀÆ]{Ä·Zˆ°Ë€ÌyZe ĸ¼mYZÅÖfŒ¯{¾Ë‚´ËZmdy‡½YÂÀŸÄ]µÂ¿Zf»ÕZ“Z¬eŠËY‚§YÄ]d^ˆ¿d^j» Ö¸¸¼·ZÀÌ]½Z»Z‡d‡Y€¯}Ä]¹Ó d‡Y€ÌyYÕZÅÄf¨Å{µÂ¿Zf»d¼Ì«ŠËY‚§Y¶»YŸ YµÂ¿Zf»ÕÂfÌfˆ¿YÁd‡YÃ{€¯Ö§€ »Õ{¿ZË{dy‡®ËYµÂ¿Zf»,Õ{¿ZË{ ÕZÆf¯€‹Z]Ö¿‚ËYµZu{Ĉ‡Â»¾ËY€“ZuµZu{ d‡YÃ{€¯µZ^¬f‡Y½Â¿Z«¾ËY ½ÂÀ¯YºÅ d‡YµÂ¿Zf»dy‡ÕZÅ{Y|¿Zf‡YZ]ÖfŒ¯dyZ‡€]ÖÀ^»Ö¿Y€ÌfŒ¯ dyZ‡Ân»Á|À‹Z]Ö»dÌ·Z §µZu{dˆÅµÂ¿Zf»ZÆ¿MdyÂ//‡įŠ°f¨¿ {|Ë|mÕZÆÌfŒ¯dyZ‡ÁÂn»~yY½Z»ž«YÁ{ d‡YÃ|‹{Z€´Ë{Š°f¨¿ d‡YŠÅZ¯µZu {Y{€^yd¸»ļÌ]֫¬u€Ë|»{Y„¿¿Z“|¼v» ZÅՀ̴ÌadË·ÁY{d¸»ļÌ]­Ô»YdÌ “Á Հ]Z¯½{Â]Ä//Œ«ZÀ»{»Y{Ây½ZÀz//‡YՀ´Ë{ ÕZneÃ{Z¨f‡Y{Á‚§YÁd¨³¾z‡ÖËZm|ÌƋ®¸» ½Â̼̈¯ÕYÄ]ÄmÂeZ]ÕY{€Æ‹–//‡Âe®¸»¾ËYY ¹Zn¿YÕZʼnÔeZ]į{Â]Ã|‹½YÂÀŸZn»€Ì£,Ã{Z» d·Y|Ÿ½YÂË{{ÕY{€Æ‹Ã{Z»½ÂˆÌ¼¯ÕY-Ã|‹ |‹’¬¿ÕY{Y Ã|//‹¹Zn¿YÕZÅՀ̴Ìa{Á‚§YÂy¾Ì¼Å{ÕÁ ƒY€f»Z]d¸»ļÌ]d¯€‹®¸»ÕZneՀ]Z¯|‹\^‡ {‹dÌ^jeÁ~̨Àež]€»€f» {|ÆmÁ‰Ô//e¾ËY{€¯|//̯Ze½ZËZa{{Y„//¿¿ |ÅZ//‹Ze{Y{Ä»Y{Y½ZÀr¼Åd¸»ļÌ]֫¬udˀË|» Z^yYÁÃ{Â]ZÅÃ|¿Á€a€ËZ‡ÄÀÌ»{€¼fˆ»ÕZÅd̬§Â» d¸»ļÌ]½ZÅY€¼ÅÄ]Á{½Y|ÀqÄ¿ÕYÃ|ÀËM{YÖ]Ây ºÌÅ{|Ë¿ Ä·Z//ˆ»d̼ÅYÂy{¶»ZŸ€Ë|»|̯ZeÄ]ÄmÂeZ] ­Ô»YdÌ “Á,½MÕ{Zf«Y‰YÁd¸»ļÌ]­Ô»Y dˀË|»{Հ̴ÌaÕZÅdË·ÁYÁZÅÄ»Z¿€]{d¸»ļÌ] Z]Ây¾Ì¼Å{įÄf§€³Y€«d¸»ļÌ]Ö//«Â¬u ³Ád¨³Ä]d¯€‹¾ËY֫¬u€Ë|»{Y„¿¿Z“|¼v» ºÌfyY{€a {Y„¿¿Z“|¼v»,d¸»ļÌ]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] d¨³{€n̸ÅÄ]¹Â‡Â»d¸»ļÌ]֓YYÂy{ µÂ^¬»Z],dÌ°·Z»|À‡µZ˜]Y€]ÖÀ^»Ã{ZÕÁ|]ÕY {Ö³|̇|¿ÁÄ»Y{YÁd¸»ļÌ]‘Y€fŸY½|‹ž«YÁ ļÌ]ž¨¿Ä]Ä»Z¿{Y{Á|Ä]Ö//ÆfÀ»,€œ¿|Ë|neÃZ³{Y{ ,½MÄnÌf¿{į|//‹ÕÁ|]Ä»Z¿{Y{’¬¿Ád¸» d¸»ļÌ]dÌ°·Z»Ä//]{€n̸Å֓YYž//]€»€f»Y‚Å Šz]{¾ÌÀr¼Å,d¸»ļÌ]֫¬u€Ë|» d//Œ³Z] Ö¿ZËZaÃZ»ÕY€]½Z»ÂeY‚ÅÓ{w€¿ÁÕÓ{µÂ¿Zf»w€¿‘€§Z]{Á‚§YÕÁ ¾Ë€f¼¯ d‡Y€Ës€‹Ä]ZÅd¯€‹ÕÁM{‡,Ö·Z»µZ‡‚Ì¿ÁÖ·Z»µZ‡ ¾Ë€fŒÌ]d‡Y€¯}Ä]¹Ó d‡Y…€³Yּ̋Á€faÄ]•Â]€»‚Ì¿̸ָve"ÕY€]Öa" Z]ª¸ f»|{¾Ë€f¼¯Á|{Z]…€³Yּ̋Á€faÄ]ª¸ f»{‡ºÌˆ¬e|{ d‡Y|{Z]­Zyּ̋Á€fa {{Âyª§Â»ÕY€mYY†a¾Ë¿ļÌ]…ÔaÂeYs€//— {‹Ö»ÖËY€mYºÅk|ÀÀ‡€Æ‹{,Œ¯YĬ˜À» ¾ËY,¾Ë¿ļÌ]¶¸¼·Y¾Ì]»YÁֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] s€—,ÕYļÌ]cZ»|yÕZ¬eYÁ‰€fˆ³ÕZf‡Y{d¯€‹ Ö»ՁY|¿YÃYºÅk|ÀÀ//‡€Æ//‹{Y{Ây«…ÔaÂeY» ÕY€]‚ËZ¼f»cZ»|yÄWYY¥|ÅZ]«…ÔaÂeY»s€//— |À¯ d‡YÃ|‹{ZnËY¾Ë¿ļÌ]ÕÁ{ÂyÄ¿|]ļÌ]½YY~³ļÌ] ÕÁ{Ây{Y|»YcZ»|y¶»Z//‹Ö¸¯—Ä]½McZ»|yÁ Ä mY€»,Y~³ļÌ]–‡ÂeÃZ³€Ì¼ e[Zzf¿Y½Z°»Y,½Z´ËY ¹|Ÿ,Y~³ļÌ]€œ¿{»ÃZ³€Ì¼ eÄ]ļÌ]cZˆy[ZˁY ½Y€Æe…Â]ʻ¼ŸÉZ¼¿ Y|¬» ŽyZ‹     ¶¯ŽyZ‹ €Ì̤e €Ì̤e  ½Y€Æe…Â]{¶¯ŽyZ‹Z]µÂaɀ³Y{‡|¿ÁĈËZ¬» ͘й  cÔ»Z »{Y| e µZË{Z̸̻ cÔ»Z »‰Y ͘й  ºÆ‡½Â̸̻ cÔ»Z »ºnu     ¶¯ŽyZ‹ ͘й ZÅ®¿Z]ŽyZ‹ Ê·Z»ÉZÅŽyZ‹ž¼m  ½ÁºÅ¶¯ŽyZ‹  ½ÁºÅd¼Ì«ŽyZ‹ ͘й  d¯€‹ d¼Ì«ŽyZ‹ ͘й ͘й ͘й Ͳ͘й   ¾ÌŒÌaÉZ¯Á{½Y€Æe…Â]{Ê·Z»ÉZÅÃZ´À]ÄËZ¼¿  €f·Z §d¯€‹ŽyZ‹  ʋY Ê¿Ád¼Ì«ŽyZ‹ €ÅgY|uYÕYYÄ]d¨³½YÂeÖ»ďÔy—Ä]d‹Y{½ZÌ]ÄËZ»€‡YZ]€³¶Ì¸ve¾ËY ®ËY€e®q¯ÕZÅ|uYÁd‹Y{ÄmÂe|ËZ]Z»Y d‡YZÌ¿ÄËZ»€‡Ó{µÂ¿Zf»¾e ÕYYÄ]®q¯ÕZÅ|uYÁÕY€//] |¿Y{ՀeÓZ]\eY€»Ä]dyZ//‡ÄÀ˂Å,¾e½Â̸̻ ÖÀ˂´ËZm‰YµZj»—Ä] d‡YZÌ¿ÄËZ»€‡Ó{{Á|uµÂ¿Zf»¾e€ÅgY|uY {ÁM€]½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å{Á|u,ÖÀ»ÂeY‚ÅÓ{‘€§Z]…€³Yּ̋Á€fa ½{Â]€]½Z»¶Ì^«YÖ¸WZˆ»Á½Y€ËY{Zf«Y{ÕZfyZ‡cÔ°Œ»d¸ŸÄ]Äf^·Y {{€³Ö» Ó{Y€eÓZ]µÂ¿Zf»¾e€ÅdyZ‡ÄÀ˂Å ÁºË€vecÔ°//Œ»,ZÅs€—ÕY€mY Ä]cӐv»ÂÀed¸ŸÄ]€´Ë{d¯€‹Á{ÖÀ˂´ËZm‰YÄ^//‡Zv» {Â]|ÅYÂy {Â]|ÅYÂz¿ÖfuY ÕZÅd¯€‹և€]|‡€Ì»€œ¿Ä]€Ì‡Z¨e¾ËYZ]µZu{Á‚§Y|»MZ¯ÕY‚³Z¯€´¸Ì¸ve d¯€‹ć€“ZuµZu{ |//‹Z^¿¦˜·YÖ·ZyÄËZ»€//‡YZ]{µÂ¿Zf»Ã|ÀÀ¯|Ì·Âe Â¼n» |ÀÀ¯Ö»dÌ·Z §¹ZŸÖ»ZƇcÄ]­ZyÁ½YÁM¾§,…€³Yּ̋Á€fa YÖ°Ëd¯€‹¾ËY d//‡Y¾e½Â̸̻ ,d¯€‹Ä//‡¾ËYµÂ¿Zf»Õ|Ì·Âeḑ€› |{€´Ë{Õ‡Y {‹Ö»ÄfyZÀ‹½ZÆmt˜‡{µÂ¿Zf»½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe¾Ë€f³‚] ºÆ‡€´Ë{|{Ád‡YµÂ¿Zf»‰Á€§Y֋Z¿½YÁNÀ§ּ̋Á€faÖeZ̸¼Ÿ|»M{ ½Y€Æe…Â]ºÆ»ÉZÅŽyZ‹dÌ “Á Ê¿ZÆmÉZÅYZ]{ZÆ]½Y€³cY‚¸§d¼Ì« €Ì̤e Y|¬» ŽyZ‹ €Ì̤e d¼Ì«€Ì̤e Ó{ d¼Ì« Ä·{Z^»|uYÁ    ±‚]d¯€‹ŽyZ‹    †¿ÁY ԗ     ÁZÀ‹{YMŽyZ‹    †¿ÁY À¬¿     µÁYYZ]ŽyZ‹    †¿ÁY ¾ÌeÔa     ¹Á{YZ]ŽyZ‹     d ÀŽyZ‹ ‚¸§ Ê¿ZÆmÉZÅYZ]{Êf ÀcY‚¸§d¼Ì« €Ì̤e d¼Ì«€Ì̤e Ó{ d¼Ì« Ä·{Z^»|uYÁ ‚¸§¹Z¿        d¯€‹d¼Ì«ŽyZ‹    Ê¿Á|¿Âa     ʋY Ê¿Ád¼Ì«ŽyZ‹    ®Ë€f»¾e {Ó§     ¶¯ŽyZ‹    ®Ë€f»¾e d·Z^¯    ½ÁºÅ¶¯ŽyZ‹    ®Ë€f»¾e ÉÁ    €f·Z §d¯€‹ŽyZ‹    ®Ë€f»¾e ¾ÅM²À‡ Ͳ͘й Ͳ͘й  ¶¯ŽyZ‹ Ͳ͘й  d ÀŽyZ‹  µÁYYZ]ŽyZ‹  ¹Á{YZ]ŽyZ‹ Ͳ͘й  ÁZÀ‹{YMŽyZ‹  ±‚]d¯€‹ ŽyZ‹ Ͳ͘й ÄËZa{Y»į{Á€Ì»Z¼‹Ä]Œ¯{Zf«Y{Y~³€ÌiZežËZÀYÖ°Ëּ̋Á€fad À և€]{»,®Ì°¨eÄ]½YÂfÌ»YZÆ¿MY®Ë€Åd̼ÅYÁŠ¬¿ÁÃ|‹Õ|À]Äf‡{½M{ Â¿¾Ë€fÅ{Z‡įÃ{Â]¶°·Y¶Ìf»Z˵¿Zf»,ּ̋Á€fad ÀÄËZa{Y»YÖ°Ë {Y{Y€« Öf ÀÖËZ̼̋{Y»|Ì·ÂeÕY€]Ã{€fˆ³cÄ]Öf‡{ÓZ]µÂv»¾ËY d‡Y¶°·Y Y€´Ë{ÕZ̈]ÁcÔˀ¯Zf»¶Ìf»,cÓZf§€e¶Ìf¼Ë{,|̇Y®Ìf‡Y,|ÌÅ|·Z»€§|À¿Z¼Å ž]ZÀ»ÊÀÌ^ŒÌa¶]Z«{Â^¼¯Ä]ÄmÂeZ]¾ÌÀr¼Å {€Ì´Ì»Y€«Ã{Z¨f‡Y{»ÖËZ̼̋cZ^̯€e ½ƒÁ|ÌÅ|Ì·Âe{ZËÁ­Zady‡½YÂÀŸÄ]µÂ¿Zf»ºÌ¬fˆ»¥€»,Ã|ÀËM{Ƀ€¿Y d‡YÄmÂe{»Z̈],Êfy‡ÉZƸÌaʧ€» \¸˜»Ä]ÃZ‹YZ]{Zf«Y½ZÆmZ]´f¨³{,|»MZ¯ÕY‚³Z¯€´¸Ì¸ve,‰Z¨¯¦‡ÂË Z³ĸ¼mYÖ¨¸fz»ž]ZÀ»Y‚Ì¿‚fÀ‡Z³į{Œ̻|Ì·Âe‚fÀ‡Z³YµÂ¿Zf»d¨³©Â§ ÃÂv¿ZÌ¿{¦¸fz»•Z¬¿{ {{€³Ö»|Ì·ÂežËZ»ÕZÆfy‡Á²À‡µZ£},½Zf»Ö Ì^— ,Ö Ì^—Z³§Ád¸ŸÄ]Ä¿ZÌ»ÁZy{įÕ—Ä]-d‡YcÁZ¨f»µÂ¿Zf»|Ì·Âe €Ìœ¿ŻM©€‹[ÂÀmÕZÅŒ¯{įÖ·Zu{ d‡Y½Zf»YÃ|‹|Ì·ÂeµÂ¿Zf»|{ Ö Ì^—Z³Y|{ZÆÀeÁ²À‡µZ£}YÃ|‹|Ì·ÂeµÂ¿Zf»|{{Á|u¾Ìq ,µZ‡{MMSAĈ‡Â»Ã|‹€ŒfÀ»cZŸÔ—Y…Z‡Y€]d¨³‰Z¨¯ d‡Y Á|Ì·ÂeÖ§€—Y d‡Y¾e½Â̸̻Ä]®Ë{‚¿½ZÆm{µÂ¿Zf»|Ì·ÂeÖ¼‡Yḑ€› ḑ€› d‡Y¾e½Â̸̻½MÖ¿ZÆmcZneÁ¾e½Â̸̻µÂ¿Zf»Ö¿ZÆm¥€» |{ÁÖ¼‡Yḑ€›|{įd‡Y¾e½Â̸̻½Y€ËY{µÂ¿Zf»|Ì·ÂeÖ¼‡Y Y|{Ä]®Ë{‚¿,€´Ë{Õ‡Y |Å{Ö»Š‹ÂaY½ZÆmt˜‡{µÂ¿Zf»cZne d‡Y½Y€ËYºÆ‡Ä¿ZÌ»ÁZyµÂ¿Zf»|Ì·Âe ½ÁºÅd¼Ì«ŽyZ‹ †» ͘й ͘й Ͳ͘й Ö¼ÌÅY€]Y֔e€» ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³ news morteza@gmail com €Ì̤e  ͘й ͘й ͘й d À¾ËY{Ã|‹¹Z¼eÕZÆ]ºÆ‡¾Ë€fŒÌ]į|Ì¿Y|]d‡Y\·Zmd//‹Y{½ZÌ]ÕÁ cÄ]­YÂyZ³w€//¿€“ZuµZu{ d//‡YÖ§€»­YÂyZ³Ä]•Â]€» YÖ°Ë {{€³Ö»¾ÌÌ eZ¼Ì¿Ó{…Z‡Y€]\ °»€f»€]dÀ‡\ˆu€]ÁÕÂf//‡{ į˜¿Z¼Å d‡Y­YÂyZ³w€¿ÕÂf‡{cY€Ì̤ed À¾ËYÕZÅ®ˆË¾Ë€f¼Æ» Ä]•Â]€»cӐv»Ã|‹¹Z¼eÕZÆ]{­YÂyZ³ºÆ‡¾Ë€fŒÌ]{‹Ö»Ã|ÅZ//Œ» ½Zˁ¾Ë€fŒÌ]­YÂyZ³w€¿ŠËY‚§Yc{ž«YÁ{ d‡Y…€³YÖ¼Ì//‹Á€fa |‹|ÅYÂy­Zyּ̋Á€faÄmÂf»½Zˁ¾Ë€f¼¯Á…€³Yּ̋Á€faÄmÂf» ,d¨³½YÂeÖ»Ö·Z¼mYÖÅZ´¿Z]Á…Z‡Y¾ËY€]d¨³½ZËZa{|»MZ¯ÕY‚³Z¯€´¸Ì¸ve YÕY{€]ÀÆ]Z] d//ˆÌ¿Y|ËZa½Y|Àqc|» |À¸]{µÂ¿Zf»Ö¿ZÆmd¼Ì«Ö¸ §|¿Á |‹|ÅYÂyµÂ¿Zf»d¼Ì«Ö^ˆ¿d§YhŸZ]ē€ŸZŒ§,µÂ¿Zf»|Ì·Âe|Ë|mÕZÅḑ€› ‘€§Z]Öfu½Y€ËY{µÂ¿Zf»Ã|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕZÅd¯€‹ÕÁM{‡|¿Á€´Ë{ÕÂ//‡Y ,Ö¸ §–ËY€//‹Z]|//‡Ö»€œ¿Ä] {Â]|ÅYÂy[Y~m½ZÀr¼ÅÓZ]½Y|ÀqÄ¿ÕZÅw€¿ ®ˆËd‡Y¹ÓZ»Y |‹Z]Äf‹Y{{ÂyÕZ^«¾Ì]YÖ³|¿Y¾Ë€fŒÌ]…€³Yּ̋Á€fa Y€«€œ¿|»‚Ì¿­YÂyZ³ÕÂf‡{ÕY~´f¼Ì«ÁµÂ¿Zf»d¼Ì«|Ë|‹d§Y€Ìœ¿ÖËZÅ d‡Yd¯€‹¾ËYÄ]ª¸ f»‚Ì¿Ã|‹€¯}ÕZŀ̤f»Ä]d^ˆ¿¹€ÅY¾Ë€fŒÌ]Y€Ë {€Ì³ ½Y€Æe…Â]{Ê·Z»ÉZÅÃZ´À]¹ZƇ|¿ÁÄ]ÊÅZ´¿ ½ÁºÅ¶¯ŽyZ‹ µZË{Z̸̻ YZ]‰Y  d‡YŒ¯{µÂv»¾ËYÃ|ÀÀ¯|Ì·ÂeZÆÀed¯€‹¾ËY d//‡Y®Ìf‡Y|̇Y‰Á€§ ּ̋Á€fa¾ËY d‡YµÂ¿Zf»|Ì·ÂeÖÀeY‚Åḑ€›ÕYY{‚Ì¿­Zyּ̋Á€fa cӐv»ÂÀeÁ{ÁÖ»c{Z^»‚Ì¿½ZfÀaÁ½ZeÂ],½ZaÁ€a|Ì·ÂeÄ],µÂ¿Zf»€]ÃÁԟ Õ|Ì·ÂecӐv»\̯€eZ]ÄmÂeZ] d‡Y€eÓZ]€´Ë{d¯€‹Á{Ä]d^ˆ¿d¯€‹¾ËY c{,µÂ¿Zf»d¼Ì«cY€Ì̤eÁ¶»YŸ€ËZ‡cZ^i‘€§Z]d¨³½YÂeÖ»d¯€‹€Å d^j»€ÌiZe¾Ë€fŒÌ]½{Â]µÂv»®ed¸ŸÄ]…€³Yּ̋Á€fa,Ö¿ZÆmd¼Ì«ŠËY‚§Y c{€´Ë{Õ‡Y {€Ë~aÖ»Y€ÌiZe¾Ë€f¼¯­Zyּ̋Á€faÁÖeZ̸¼Ÿ|»M{{ …€³Yּ̋Á€faÁ®ˆË¾Ë€f¼¯­ZyÖ¼Ì//‹Á€fa,µÂ¿Zf»d¼Ì«|Ë|//‹d§Y |‹|ÀÅYÂy¶¼vf»Y®ˆË¾Ë€fŒÌ]  |̇k|ÀÀ‡Ä]¾Ë¿ļÌ]…ÔaÂeY cZ»|yYÃ{Z¨f‡YdÆmY~³ļÌ]Õ”uÄ mY€»Ä]¹Y‚·Y c{Ö¿Z‡dy‡,ÄfŸZ‡ÖË´z‡Za,Ä¿|]ļÌ] ZÅÃ{ZmÁ€Æ‹t˜‡{¾Ë‚À]¹Z¼eY¶Ì·{Ä]Á{Ây¦«Âe Ĭ˜À»{¾ËYYŠÌaÕYļÌ]s€—¾ËY |¿Â//‹Ö » Á ,k€¯,½Y€ÆeÕZŀƋÕZÅÄ mZ]Á\ //‹ªË€—YŒ¯ ,|ƌ»,{Z]M¦n¿,€Æ‹¾ÌÅZ‹,½Z´ËZb¸³,Z“€Æ‹,½ZƨY ,­YY,º«,¾ËÁ‚«,½Z//»€¯,½Zn¿,Y€Ì//‹,YÂÅY,|Àm€Ì] ,½Y|¼Å,¾]Z°Àe,¶»M,ÕZ‡,…·Zq,Ö·‚¿Y,d‹,½Z³€³ {€¯€Æ‹ÁÃZŒ¿Z»€¯,…Z^Ÿ|À],‚Ë€^e,¶Ì]{Y,{ÂÀn],{‚Ë {Â]Ã|‹ÖËY€mYÁÖËZ¼¿Á ÄËZ»€‡YZ] }MÄ^À‹ć €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ] ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ ÄËZ¼¿ €Ì̤e €Ì̤e Y|¬» ŽyZ‹¹Z¿    ZÅ®¿Z]ŽyZ‹    Ê·Z»ŽyZ‹  Ͳ͘й      ZÅÉY~³ÄËZ»€‡ŽyZ‹  ²À˂̷Ê·Z»€ËZ‡ŽyZ‹     €Ì̤e …Â]¶¯ŽyZ‹ ÖÅ{Z]¾Ë€fŒÌ]Z]ÖÅ|]©YÁY Ö°¿Z]µ{Z »Ã{Z]Z]Ä¿Y€¯Ä¿Y€¯€f//ˆ³ZÀ]Äv]Y€»,ÖÅ|]YZ]ÃZ»}McÔ»Z »{ ½ZÌ»{YÖÅ{Z]½Y‚Ì»¾Ë€fŒÌ]d‡YÖ°¿Z]{‡w€¿Z]Ä//ˆËZ¬»¶]Z«w€¿¾ËY|{{Á|u ½ZÌ»Y,Â]Y€ËYÄ¿Z»Z//‡ÕZʼnY‚³Ä]ÄmÂeZ] {Y{ŽÌze{ÂyÄ]ÖÅ|]YZ]{{Â//m»©YÁY ©YÁYÄ̬]Ä]d^ˆ¿Հe\‡ZÀ»Ö³|¿Â‹|¬¿YZ^©YÁY,|Àf‹Y{YÖÅ{Z]¾Ë€fŒÌ]įÖ«YÁY ÃZe¯½Z»{|¿YÂf],‰Á€§Á|ˀyÄ]Y~³ÄËZ»€‡ºÌ¼ec{įÖÀ »¾ËYÄ] {Â]Y{Ây€] |ËZ¼¿ĸ»Z »Y½MÖ³{Z‡Ä]Á www.irabo.irÖÅ|]©YÁYÕZËZe¦·Y-Â]Y€ËYÄ¿Z»Z‡YÄf§€³€] µ{Z »Ã{Z] |{Ö°¿Z] ĸ»Z »¶]Z«ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À¾Ë€eÃ{Z]€a Äf‹~³Äf¨Å{ ÕY€]ZÅ©Á|À¾ËY ºÌÀ¯Ö»d^v–¸fz»ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À¾Ë€eÃ{Z]€a{»{ZÅÄ^À‹ć |»M{Z]©YÁY{ºÅÁ|ÀÀ¯ÕY~³Ä ËZ»€‡¹ZƇ{Y½ZŒ·Âa|ÀÅYÂyÖ»ºÅįd‡Y\‡ZÀ»Ö¿Zˆ¯ ºÅY¾Ë€fŒÌ]®ˆËÖ·Á|‹Z]Äf‹Y{ՀfÆ]{‡d‡Y¾°¼»¹ZƇįd‡Y¾ËYºÅ½ZŒeÁZ¨e d]Zi d^ˆ¿Ä]֐zŒ»ÕZÅ{‡d]Zi|»M{Z]©YÁY¦Ì—Õ‡½M{Á|À¯Ö»¶¼vf»Y~³ÄËZ»€//‡Ä] įÖ»ZƇÕZÅ©Á|Àd^ˆ¿Ä]|ÌÅYÂyÖ»€³Y¾ËY€]ZÀ] |¿Y{ºÅÖÀÌËZaÖ¸ÌyÕZÅ®//ˆËÁ|¿Y{ Ö¿ZËZad¼Ì« |̇€‡xËZe ©YÁYÂ¿ {Z¼¿ ®ˆËZ]ÕY~³ÄËZ»€‡,|¿Y{¾ÌËZaÃ{Z]Á®ˆËįd]Zi|»M{Z]ÕZÅ©Á|ÀÁÓZ]Ã{Z]Á®ˆË Ä^À‹ć€Å {Zf«Y½ZÆm "©Á|À |ÌÀ¯[Zzf¿YÕY~³ÄËZ»€‡ÕY€]Y–¸fz»ÕZÅ©Á|À|Ì¿YÂeÖ»|̋Z]Äf‹Y{–‡Âf»Ã{Z]Á    Äv]Y€»©YÁY Ä¿Y€¯    ÃZmY©YÁY Z^ Ö°Ì¿­€fŒ»"©Á|ÀÄ]ª¸ f»ÖÅ{Z]¹Â‡Ä^e,d§Z˪¸ e|{ Z]"ÖeM€Æb‡­€fŒ»"Ä]Ã{Z]€a    ÃZmY Zfˆ‹ www.rasamfunds.comÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À|Ze€¨-¹Z‡Ä¿Z»Z‡YÄf§€³€]    ÃZmY­Â° {Z ¼    ÃZmY©YÁY ¶´    ÃZmY Zfˆ‹ ©Á|À¹Á{Ä^e |‹Z]–¸fz»©Á|À¾Ë€eÃ{Z]€aµÁYÄ^edˆ¿YÂeÖÅ{Z]|{ Z]"€i¯­€fŒ» {Â]|{ ÖÅ{Z]Z]"½Y€fˆ³ ½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ»Z¼Ì¿Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« ՁYÕZÅÄ·YÂu Ê´f¨Å  ¶^«ÉZ¯Á ZÀ‡Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« …ZÀ°‡Y½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ» Ê´f¨Å YÂ¿ ‰Á€§  ¶^«ÉZ¯Á |ˀy ‰Á€§ ‰Á€§ |ˀy ‰Á€§ |ˀy     ÁÂË     ÁÂË    ÃZmY©YÁY ½Z]Ze     cYZ»YºÅ{     cYZ»YºÅ{    ÃZmY Zfˆ‹     ¾Ìq½YÂË     ¾Ìq½YÂË   †Ì¸´¿Y|¿Âa †Ì¸´¿Y|¿Âa   †Ë‡®¿Y€§   |W‡½Á€¯           ƒÁ€¿½Á€¯    |ˀy YÂ¿  |ÀÅÄÌaÁ  †Ë‡®¿Y€§  |W‡½Á€¯  |ÀÅÄÌaÁ  ¾aYƒ¾Ë|°Ë ƒÁ€¿½Á€¯ ¾aYƒ¾Ë|   Z°Ë€»MÓ{     Z°Ë€»MÓ{ Y{Z¿Z¯Ó{     Y{Z¿Z¯Ó{  Ä̯€e€Ì·    Äf‹~³µZ‡{ Ä̇Á¶]Á     Ä̇Á¶]Á ©Y€ŸZÀË{|     ©Y€ŸZÀË{|     ZÌ·Y€f‡YÓ{ ZÌ·Y€f‡YÓ{  Ê]ÂÀmÀ¯½ÁÁY‚Å ½ZnËZ]}McZÀ»    Ê]ÂÀmÀ¯½ÁÁY‚Å  ½ZnËZ]}McZÀ» ©Á|À¹Z¿ 9.894 €i¯­€fŒ» ¦Ë{ 6.57 ÖeM€Æb‡­€fŒ» 5.52 ½Y€fˆ³Ö°Ì¿­€fŒ» 5.35 cZne®¿Z]ÕY‚³Z¯ 5.218 Ä¿ZÌ»ÁZy½Z¼‡M­€fŒ» 5.1 ¶¸»º°Ë½Z¤»Y 5.064 ZÀ‹M€Æb‡½Z»M 4.88 ½|¼e†Ì¨¿€Å³–¸fz» 4.72 ®¿Z]dˆaÄ ‡Âe 4.466 Zf¼»Ä ‡Âe ÖÅ|]YZ]cÔ»Z »cZŸÔ—Y ,¾ÌÀr¼Å d‡YÃ{Â]µZË{Z̸̻ ÖÅ|]YZ]‰Y¶¯,ÖÅ|]YZ]{ÃZ»}McÔ»Z »{ ÁÄ]d^ˆ¿d¼Ì«ŠËY‚§Y¾Ë€fŒÌ] d//‡YÃ{Â]µZË{Z̸̻Á€»YYZ]{ÖÅ|]©YÁYcÔ»Z »‰Y |{½Y‚Ì»Ä]ÁµZË d¼Ì«Z]Zfˆ‹¾Ì»YʟZ¼fmY¾Ì»ZeÃZmYÄ]•Â]€»Äf‹~³ÖeÔ»Z » Z]Y‚yYÄm{Â]Ä¿Y‚y{ZÀ‡YYÄf‹~³ÖeÔ»Z »ÁÄ]d^ˆ¿d¼Ì«ŠÅZ¯¾Ë€fŒÌ],¾ÌÀr¼Å d‡YÃ{Â] d‹Y{|{ Z^ˀ¬e½Y‚Ì»Z]ÁµZË d¼Ì« d^ˆ¿cY€Ì̤e Á¾Ì¼ÅÄ] www.rasamfunds.comÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À|Ze€¨-¹Z‡Ä¿Z»Z‡YÄf§€³€] Ä̯€e€Ì·  ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|ÀÄ]|¬¿ÄmÁkÁ€yÁ{ÁÁ ÕY~³ÄËZ»€//‡ÕZÅ©Á|ÀÄ]µZË{Z̸̻ Ž·Zy—Ä]ZŸÂ¼n» Ä^À//‹Á{ ÄËZ»€‡kÁ€yÁµZË{Z̸̻ Á¾ËY{ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À¶¯Ä]ÄËZ»€‡{ÁÁ |‹{YÁ ŠÌ]½ZÌ»¾ËY{ d‡YÃ|//‹{YÁZŽMÄ]µZË{Z̸̻ Ž·Zy—Ä]ÁÃ{Â]µZË{Z̸̻ į|¿{Â]d]Zi|»M{Z]ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À¾ËY,–¸fz»ÁÖ»ZƇÕY~³ÄËZ»€//‡ÕZÅ©Á|ÀY Á¾ËY{Y|¬¿ÃÂmÁ½Zˀm¾Ë€f//ŒÌ],ÖmÁ€yµZË{Z̸̻ ÁÕ{ÁÁµZË{Z̸̻ Z] |¬¿½ZˀmĈËZ¬»Z] d‡YÃ{Â]µZË{Z̸̻ ZÅ©Á|À¾ËYÄ]ÄËZ»€‡Õ{ÁÁŽ·ZyÁ|¿{€¯d^i ÕZÅ©Á|ÀÂ¼n»{įd§ZË{½YÂeÖ»,Äf//‹~³µZ//‡{Á¾Ì¼ÅZ]xËZe¾ËY{ZÅ©Á|À¶¯ ¾ÌÀr¼ÅÁÃ|‹Äf‡Z¯Õ{ÁÁY|{,Äf//‹~³µZ‡{xËZe¾Ì¼Åd^ˆ¿Ä]ÕY~³ÄËZ»€//‡ d^ˆ¿Հf¼¯|¬¿½Zˀm|{Ž·Zy—Ä]¾ÌÀr¼Å d‡YÃ|‹Äf‡Z¯½Z‹ÄËZ»€‡ÖmÁ€yY|{ |¿YÄf‹Y{Äf‹~³µZ‡{xËZe¾Ì¼ÅÄ] |{Äf‹~³ÃZ»{Ã{Z] Á{ÁÁ ¶¯ –¸fz» Ö»ZƇ d]Zi|»M{Z] -96% kÁ€y Ö´ÀË|¬¿ |{    www.irabo.irÖÅ|]©YÁYÕZËZe¦·Y-Â]Y€ËYÄ¿Z»Z‡YÄf§€³€] ÖÅ|]YZ]¶¯ …Â]Y€§ …Â]     µZË{Z̸̻YZ]‰Y  {Z̸̻cÔ»Z »‰Y µZË    cÔ»Z »ºnu  cÔ»Z »{Y| e {ÁÁ -236%    kÁ€y %28-    ¶“Z¨e صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه جهان اقتصاد

روزنامه جهان اقتصاد 7480

روزنامه جهان اقتصاد 7480

شماره : 7480
تاریخ : 1399/10/07
روزنامه جهان اقتصاد 7478

روزنامه جهان اقتصاد 7478

شماره : 7478
تاریخ : 1399/10/04
روزنامه جهان اقتصاد 7467

روزنامه جهان اقتصاد 7467

شماره : 7467
تاریخ : 1399/09/22
روزنامه جهان اقتصاد 7466

روزنامه جهان اقتصاد 7466

شماره : 7466
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه جهان اقتصاد 7465

روزنامه جهان اقتصاد 7465

شماره : 7465
تاریخ : 1399/09/19
روزنامه جهان اقتصاد 7463

روزنامه جهان اقتصاد 7463

شماره : 7463
تاریخ : 1399/09/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!