روزنامه جهان اقتصاد شماره 7463 - مگ لند
0

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7463

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7463

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7463

ˆz¿ Ä»Z¿Á¾Ìf f«Y Z { É ½Y€ËY ÃZ¼‹ºÆ¿ÁdˆÌ] }MÄ^À‹Á{  Õ{YMZÆ]Ä°‡ԗd¼Ì« ÁÂË Ó{Z¼Ì¿Ä·YÂuYYZ] €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ]  ¶¯ŽyZ‹½Y€Æe…Â] µZËÃZ¼‹®eÄv¨ ®aÁY|^‡d¨¿d¼Ì« {€¯[»d·Á{Õ{Zf«YÖ´ÀÅZ¼Å{Zf‡Ĉ¸m¾Ì¼nÀaÁ{ZfŒÅÁ|°Ë{Ö¿ZuÁ {‹Ã{Z»M‰Á€§Á|Ì·ÂeÕY€]d¨¿d ÀcY‚ÌÆne Äv¨ Ä·Z¬»€‡ …Â]ª¿ÁÄ»Y{YևZ‡YZÌ¿Š»YM É{Zf«Y€´¸Ì¸ve ̜֨¿Õ|Æ» €´Ë{ÉZÅÄv¨{ d‡Ż d‹Y|Æ]cYÁÕ´Àz‡ ZÀ¸ËY†°Ÿ €Æ»†°Ÿ dŒ³€]€¨¿€ËÄ]Z¿Á€¯½Z´fyZ]½Zm Õ|uYÁY‚ÅÁ½Â̸̻®ËµZ¿Z¯Ä]¶¯ŽyZ‹c|«€a{ÁÁ YZ]{ZÅ̬֬u |¿{€¯ÖËZ¼¿{Ây ®ËµZ¿Z¯YÕ|uYÁY‚ŁYŠÌ]|‹Z]Ä^ÀŒ°ËÁcÔ»Z »Z£M{dˆ¿YÂe½Y€Æe…Â]¶¯ŽyZ‹ |À¯Â^Ÿ|uYÁY‚ÅÁ½Â̸̻ YZ]cZ̸¯{Z“Z¬eŠËY‚§YZ]Y{ÂyZ¯,Äf¨ÅcÔ»Z »Á¾Ì»Á{{½Y€ÆeY{ZÆ]©YÁY…Â]¶¯ŽyZ‹ |‹Z]dˆ¿YÂedËZÆ¿{Á{€¯tf§YÕ|uYÁY‚ÅÁ½Â̸̻®ËµZ¿Z¯ÄÌ·ÁYªËZ«{½Z¼Å{ÁÁ€‹ {‹dˬe|uYÁY‚ÅÁ½Â̸̻®Ë€»ZeÕ|uYÁÁY‚Å|‹ÖeZ^ŸÄ]ÁÕ|{ Äv¨ Z¼Ì]c§Z]d¨³Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d//‹Y|Æ]cYÁÕ´Àz//‡ Y‚ÅÄ]Œ¯{ÕZ¼Ì]¾ËYÖ ˜«½Z´fyZ^¿ZmZ¼‹,Ö ˜«½ZËÔf^»Y€´Ë{ |̇€¨¿Á {€¯s€˜»{Zf«Y½ZÆmZ]´f¨³{Ճ€¿YÁÂu…ZÀ‹Z¯ ²¿€a”uÕY€]ÄÅZ»Á{Zœf¿Y d¨¿YZ]{½Y€ËY Y€e¾ÌËZa½ZÀr¼ÅZ»Yd‡YÕÓ{µZ¿Z¯Ä]{ÁÁµZu{ÁÃ{€¯Y|Ìa{Â^Æ]Õ{Á|uZed¨¿d¼Ì«Äq€³Y ¾ÌÀr¼ÅÁZ¿Á€¯¾ˆ¯YÁ¦Œ¯Z]{ÁÖ»Zœf¿YZ»Y,{ÁÖ»Z¼//‹Ä]d¨¿½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe€j¯YÕZœf¿Yd¼Ì« {Á€eY€§ē€ŸYÕ{ÔÌ»|Ë|mµZ‡{d¨¿ÕY€]Z“Z¬e,½ZÆm€‡Y€‡{ÄÀ̘¿€«ÕZÆfË{Á|v»ŠÅZ¯ Ã|ÀÀ¯{ZÕZÅŒ¯{€¯ZƛY{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^yZ]´f¨³{,Ճ€¿YÁÂu…ZÀ‹Z¯,€§ՁÁ€Æ]֔e€» |ÀfˆÅ|À»ZÌ¿d¨¿ÕÓZ]ÕZÅd¼Ì«Ä]©Y€ŸÁcYZ»Y,Ä̇Á,½Zfˆ]€Ÿ|À¿Z»d¨¿ Äv¨ YZ]ÁÄ ‡Âe Y|]ZˆuÁd^‡ZÀ»Ä]{Zf«Y€ËÁ¹ZÌa ÕZÀ]€ËÖ·Z»Հ´‹Y‚³ºfˆÌ‡{ḑZ¨‹ Õ{Zf«YcZ^i Y€§®Ë€^e¾¼“,Ö»ZÌaZ//Œf¿YZ]ÖËYY{ÁÕ{Zf«YÂ//»Y€ËÁ|À//ˆaƒ{{Zŀ§ Հ̳ÀÆ]ÁÕY|]ZˆuÖ°Ì¿Á€f°·YÕZźfˆÌ‡dˬe€],Y|]ZˆuÁ½|̇ ¹|ŸŠÅZ¯Á\‡ZÀ»cZŸÔ—YÄWYYœÀ»Ä]|À¼‹ÂÅÁÖ°Ì¿Á€f°·Yև€]ZˆuY {€¯|̯ZeÄËZ»€‡YZ]{½ZÀ̼—Y |Ì·Âe {€¯s€˜»½Y€ËY½| »և|ÀÆ»¹Zœ¿½Z»Z‡†ÌË ÁÕÁZÀ§{Â^¼¯ ֋Á€§¹Zy¶»ZŸ½| »Šz]{ {€¯s€˜»{Zf«Y½ZÆmZ]´f¨³{¾°ˆ»{Zf«Y…ZÀ‹Z¯®Ë Äv¨ |¿Z»Ö¼¿Ö«Z]| ]d·Á{ÕY€]ºÅ¾°ˆ»Äm{Â]YµZË®Ë Šz]{֋Á€§¹Zy¶ËÓ{YְˁÁ€»Yd¨³½Y€ËY½| »և|ÀÆ»¹Zœ¿½Z»Z‡†ÌË |Ë|Œe–ËY€‹{½| »Šz]įÖ·Zu{,d‡YÁÕÁZÀ§{Â^¼¯YÖ//‹Z¿½| » d‡Y¾f§€³Ö¿Z]€«µZu{ÂÀŽY€Æe{Z¿Á€¯Ö·Y ZÅÖ»|ÌaY{ÕZ¼Ì]€e¾Ì´À‡dŒ³Z]Ã|Ë|aÄ]d^ˆ¿Y|ŒÅ d»Ô//‡½Z^¸—ÁY{ÖuY€—ÕZŵ|»¾Ë€fÆ]YÖ°Ë ½Á{֌¿Y{ÁÖf‹Y|Æ],Ö´Àŀ§ÕZ”§€Ì̤eÕY€] ½YZ‡Ã|ÀËM¾ËYÁ€»Yd¨³Á{€¯½YÂÀŸZÅÃ{Y¿Zy €ÀŸ®Ë½YÂÀŸÄ]į|¿YÃ|̇Ö³|À·Z]YÕ|uÄ] {ÂyÃ{Y¿Zyd»Ô‡€Ì¨‡|À¿YÂeÖ»€Ë~adÌ·ÂXˆ» |À‹Z] ÕZÅ\Ì//‡M{Ây½ZÀz//‡YՀ´Ë{Šz]{ÕÁ ®¼¯½Á|]į{€//¯€¯}Õ|mÖjv]YÖ//ŸZ¼fmY ļÅd¯ZŒ»|À»ZÌ¿Ád//ˆÌ¿ÖÀf§ZËŠÅZ¯¹{€» d‡Y¦¸fz»ÕZÅ{ZÆ¿ÁZÅÃZ´f‡{ ÁÕ{Zf«YÄ ‡Âe½Y‚Ì»¾Ì]įÄf°¿¾ËY€¯}Z]Ö·Y ֗Z^eY½M½Z^¸—ÁY{ÖÅY€¼ÅÁŒ¯€Å֟Z¼fmY {d»Ô//‡½Z^¸—ÁY{Š¬¿,{Y{{Â//mÁºÌ¬f//ˆ» Yֻ¼Ÿ{Z¼fŸYÁÖ//ŸZ¼fmYÕZÅÄËZ»€//‡ŠËY‚§Y |¿YÂeֻĿZ^¸—ÁY{ÕZÅZ¯d¨³Ádˆ¿Y{ºÆ»Z̈] ¾f‹Y{Á|À¯®¼¯Â“»¾ËYÄ]€^¿ZÌ»®Ë½YÂÀŸÄ] {Ö¿|»ÁÕY{YÄËZ»¾//]½YÂÀŸÄ]ֻ¼Ÿ{Z¼fŸY |‹Z]¾Ë€§MŠ¬¿|¿YÂeÖ»ÕYÄ »Zm€ÅÃY{Y Á֟Z¼fmYs€//—®ËYÕÂv»ĸv»s€//—ÕÁ Ád//ˆ¿Y{Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]µ€fÀ¯{|Ë|mÕ{€//^ÅY Z¿Á€¯Z§€s€—¾ËYՀ̳¥|Åʬ¿{€//¯ZƛY {YÖ»{€»֟Z¼fmYdyZ//‡€Ë®ËÄ°¸]dˆÌ¿ |¿YÂeÖ»į|//Å{Ö»lËÁ€e½Y€ÆecÔv»t˜//‡ ¶]Z¬»{cZ^iZ]Á¹YÁ{Z//]dyZ//‡€Ë®Ë½YÂÀ ] ÁÖËYÕZ¼Ì]ÁÖ¿YÁÁ֟Z¼fmYÕZÅÄ¿Z°eÖ»Z¼e |‹Z]Ã{Z»MÄ^«€f»€Ì£g{YÂu ¶°‹Ö¼œÀ»Ö»{€»ZfyZ‡¾ÌÀq€³Y,Ö·YÄf¨³Ä] ½Y€Æe€ÆŒ¿Ô¯{ZŽY€v]Â«Á½Y€´¿€´Ë{{€Ì³ Ä]|¿YÂeÖ»ºœÀ»dyZ‡€Ë¾ËY½Âq-{Â]ºÌÅYÂz¿ Ä]¹Ó½Z»{֟Z¼fmY€¼f//ˆ»½Zˀm®Ë½YÂÀŸ {Y{€b]Š¬¿ÕZ¨ËY Ã{Z¨f‡YYÂv»ĸv»s€—{Â“»¾Ë€f¼Æ»ÕÁ d¨³Á{€¼//‹€]Ö»{€»\¸—ÁY{ÕZÅÁ€Ì¿YÄÀÌÆ] Á֟Z¼fmYÕZ//Ž¿Z¯½Y€ÆecÔv»Äf//‹~³{ Հ´Ë{½Z»€ÅYŠ//Ì]Á€»YÁ|¿{Â]Ö//ËY€´¼Å Ä¿Z¨‡Zf» ºËY{½Y€ÆecÔv»Ö//Œz]dËÂÅÄ]ZÌ¿ Z»Y|‹ÖËY€´¼Å¾ËY½|‹²¿º¯hŸZ]ÖÀ̌¿€Æ‹ cÔv»ÖfËÂÅÖ]ZˁZ]hŸZ]Âv»ĸv»s€—¾//ËY {‹Ö» Ö°//‹‚a¹Â¸ŸÃZ´//Œ¿Y{ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ÕZŽZ»Z//‡½Z³|ÀËZ¼¿Ä»Y{Y{,Öf//ŒÆ]|ÌÆ//‹ ½Z^¸—ÁY{Á½Z˜]Y,Õ{Z//ÆmÕZÅÃÁ€³,Öf·Á{€//Ì£ ÄˀÌycZˆ‡Â»,{ZÆ¿¹{€»ÕZŽZ»Z//‡,d»Ô‡ ÄËYYÄ//]Ö¿ZÀz//‡½ZÌ]¾¼“d//ˆŒ¿{€“Zu ¾ËYÕZÆf¿Y{ |ÀfyY{€a{ÂycY{ZÆÀ//ŒÌaÁcY€œ¿ ÁÖf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€adËZŸZ]į¾Ë{Z¼¿º‡Y€» dˀË|»cZ̸¼Ÿ{Zf‡Ã|¿Z»€§,|‹Y‚³€]Öf›Z¨u €Ë|¬es·ÕY|ÅYZ]½Y€Æe€ÆŒ¿Ô¯{Z¿Á€¯ÕZ¼Ì] ,Öf·Á{€Ì£ÕZŽZ»Z//‡½Z³|ÀËZ¼¿YÖ//ËZËY|ÅÁ ,d»Ô//‡½Z^¸—ÁY{Á½Z˜]Y,Õ{Z//ÆmÕZ//ÅÃÁ€³ Ä¿Z^¸—ÁY{įÄˀÌycZˆ‡Â»,{ZÆ¿¹{€»ÕZŽZ»Z‡ {€¯Ö¿Y{|«,|¿{€¯®¼¯Z¿Á€¯½Y€v]{ {Á€»YÕZ//ŁZÌ¿Y®ÌeZ¼f//ˆÌ‡d¯€u d‡YÄ¿Z^¸—ÁY{ÕZÅZ¯ ÕZÅ{ZÆ¿{Ä//¿Z^¸—ÁY{²Àŀ§lËÁ€eÁ‰€f//ˆ³ ÁÄˀÌyÕZÅZ¯{Ö¿Z//‹Âb¼Å,̬֬uÁ֫¬u Y{Âm»ÕZÅḑ€›YÄÀÌÆ]€Ì£Ã{Z¨f‡YÄnÌf¿{ ¾ËY{Ö·Y€f¯{–‡ÂeÃ|‹s€˜»cZŸÂ“»€´Ë{ {Â]Ây Ä]ÃZ//‹YZ]{Ây½ZÀz//‡YՀ´Ë{Šz]{ÕÁ Â̋€œ¿Y½Y€ÆeÃ|ÀÀ¯½Y€´¿ÁÃ|ÀÀ°//‹dÌ “Á ½YÂÀŸÄ]YÖ¸ §dÌ “Á|ËZ^¿į|‹ÁM{ZËÕZ¼Ì] Á{€¯Ö¬¸e½Y€Æe{Äf§ZËcZ^iÁ[¸˜»–ËY€//‹ €e¾Ì´À//‡d//Œ³Z]ZËd mÃ|Ë|aÂy{ {Y{Y|ŒÅZÅÖ»|ÌaY{ÕZ¼Ì] µÂ§Y¹Z´ÀÅÃ|Ë|a¾ËY{{€¯½ZŒ¿€—ZyÖ·Y€f¯{ ºÌ‹Z]½M€fÀÌ´À‡dŒ³Z]|ÅZ‹d‡Y¾°¼»ÕZ¼Ì] Y€Ë |À‹Z]\«Y€»½ÓÂXˆ»Á¹{€»|ËZ]¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ] ,d//‡Y¾f§€³Ö¿Z]€«µZu{½Y€Æe{Z¿Á€¯ÂÀÅ €ÌzˆeµZu{įd‡YÃ{·MևÁ€ËÁÄ]€Æ‹|^·Z¯ ÃZ³|Ë{Y¾ËY€]ZÀ] d‡Y®ËƒÂ·ÂÌ]|Ë|mÕZŀ´À‡ Á{½Y€Æe{ÕZ¼Ì]Ö^ˆ¿µÂ§Yʬ¿YևZÀ‹Z¯ ºÌfˆÅ µ€fÀ¯ÕY€]Ö»{€»ÕZÅḑ€›YÄÀÌÆ]Ã{Z¨f‡YÕÁ Ä¿Z^¸—ÁY{ÕZÅZ¯{Á‚§YÁ{€¼‹€]ºÆ»Y|ËÁ¯ Ã|//‹ÖÅ|¿Z»Z//‡Á®ÌeZ¼f//ˆÌ‡cÄ]€³Y –ËY€‹Z¼fu,|À¯Y|ÌaÖ^‡ZÀ»և|ÀÆ»Z]ÁÖuY€— ÁZŁZÌ¿¾Ì] d‹Y{ºÌÅYÂyÕZ¼Ì]µ€fÀ¯{ՀfÆ] Ä¿Z^¸—ÁY{Z¯d¯ZŒ»|À»ZÌ¿֘Ìv»ÕZÅÄf‡YÂy |ËZ]½Z^¸—ÁY{Äf¨Æ¿ÕZÅՃ€¿Y¾f‹Y{¶Ìˆ³½Y‚Ì»Á Á{¾ËYÖËY|mY€Ë {Â//‹Y€«€]µZeYÁ®ÀÌ·®Ë |À¯Ö»Á{¥Y|ÅYYYZ»{» ÕZÅd¯Z//Œ»¾ËYÄ]įÖ¿Z»Ze{€//¯|̯ZeÕÁ Ä¿Y|À¼‹ÂÅÁÖ¬˜À»ƒZb¼aZ]|ËZ]d‡YZÌ¿Ä¿Z^¸—ÁY{ Y€¼f//‡YÄ]Ä »Zm¶yY{{d^j»Ö]ZnËYcZ¿ZnÌÅ Â//Œ¯{Ä¿Z^¸—ÁY{½Zˀm ºÌÀ¯®¼¯cÁY€—¾ËY €¼fˆ»cZÌuÁÖËZËÂaÖ¸neÁ|//‹Z]Ã|¿|ËZ]Z» ÁÕ{Zf«Y,֟Z¼fmY¦¸fz»ÕZ//Å{Y½M ºÌÀÌ^]Ö´Àŀ§ Ö¿ZÆmÕ{Zf«YÄ ‡Âe{½Z^¸—ÁY{ºÆ//‡Ä]Ö·Y €ÌyYÕZÆ·Z//‡½Y€ËY{d¨³Á{€¯ÃZ//‹YÖ»Â]Á ½Z˜]YÄÀÌ»{Ö]ÂyՂËÃ{·Z‹ÁÕY~³ÄËZ»€‡ ¹ZÆq¹Z³{Á€»YÁd‡YÄf§€³cd»Ô//‡ |ÅZ‹ÕÂv»ĸv»ÁZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]dˀË|»֌ËZa ZÅĸv»{d»Ô//‡½Z^¸—ÁY{‰ÔeÖ «YÁÂ//¸^e {»dz‡ÕZŁÁ¾ËY{ÕY~³ÄËZ»€‡ ºÌfˆÅ ŠËY‚§Y|ÅZ//‹½Y€Æe{ÁÄf§€³Y€«ÕY{€]ÀÆ] ºÌfˆÅd»Ô‡½Z^¸—ÁY{€Ì´¼Œq ½Á{Ä]Öf‹Y|Æ]ÕZŹZÌaµZ¬f¿Y¹Á‚·€]|̯ZeZ]ÕÁ ZÌ¿Հ´Ë{½Z»€ÅYŠÌ]Á€»Yd¨³ZÅÃ{Y¿Zy ÁºËY{ZÅÃ{Y¿Zy½Á{Ä]d»Ô‡ºÌÅZ¨»µZ¬f¿YÄ] ÃZ´ËZa®ËÄ¿Zy€Ås€—Z]Zed‡YÖ^//‡ZÀ»d€§ ¾ËY{ºÌ¿YÂf]ÕÂv»ĸv»s€—ª¬veÁd»Ô‡ Y½YÂ»MŠ¿Y{YÃ{Z¨f//‡YÖ·Y ºÌÀ¯d¯€uÄÀÌ» {Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]d//ˀË|»cZ̸¼Ÿ{Zf//‡Ã|¿Z»€§ ½Y€´¿ÁÃ|ÀÀ°‹dÌ “ÁÄ]ÃZ‹YZ]½Y€Æe€ÆŒ¿Ô¯ |ËZ^¿Ä°ÀËY€]|̯ZeÁZ¿Á€¯Â̋€œ¿Y½Y€ÆeÃ|ÀÀ¯ cZ^iÁ[¸˜»–ËY€//‹½YÂÀŸÄ]YÖ¸ §dÌ “Á d mÃ|Ë|aÂy{,{€¯Ö¬¸e½Y€Æe{Äf§ZË {Y{Y|ŒÅZÅÖ»|ÌaY{ÕZ¼Ì]€e¾Ì´À‡dŒ³Z]ZË d//ˆŒ¿{Ö·YZ“€Ì¸Ÿ€f¯{,ZÀ//ˆËY‰Y‚³Ä] ÕZ¼Ì]µ€fÀ¯{\//¸—ÁY{ÕZÅÃÁ€³Š¬¿¾//ËÔ¿M Y‚³€]\¸—ÁY{Ö//¿ZÆmÁZ]½Z»‚¼ÅÄ//¯Z¿Á€¯ €Ë{įÕ{Y€§YÖ»Z¼e‰ÔeY€Ë|¬e¾¼“,|//‹ Ĩ//ˆ¸§,|ÀÀ¯Ö»dÌ·Z §\¸—ÁY{¹Z¿Ä]¾Ë‚»Հfq Ö¿ZÆmÄmÂeÁֻ¼ŸcZ¨f·YYÁ¾ËYÕY~´»Z¿ {€¯€¯}€Œ«¾ËY֟Z¼fmYdÅZmÁÁŠ¬¿Ä] ČË,Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]Ã|ÌrÌadÌÅZ»Ä]ÃZ//‹YZ]ÕÁ ,Ö¸»{ÕZ//¼Ì]¾ËY¥~//uÁՁZ//‡¾¯ Ã{Z¨f‡YÁÖ ¼md¯ZŒ»½Á|]YÖ¿ZÆmÁÖ¸»Y€§ Ád//ˆ¿Y{¾°¼»€Ì£Ö»{€»ÕZÅḑ€›YÄ//ÀÌÆ] ÕZ¼Ì]¾ËY½YÂeÖ»Ö»{€»d¯ZŒ»½ÓY{Yd¨³ {€¯¥~uÕŒ¯€ÅÕZ̧Y€¤mYY {Z¿Á€¯ÕZ//¼Ì]dˀË|»cZ̸¼Ÿ{Zf//‡Ã|¿Z»€§ ÖÀˀ§MZ]®Ë|ÅZ‹į¾ËY½ZÌ]Z]½Y€Æe€Æ//Œ¿Ô¯ Z¿Á€¯Ö»|¿Za{Ö¿Z//ˆ¿Y¦—YŸ{{|//n» Y֋Z¿ÕZÅÖz¸eZÀ¯{Á€»Y€Œ]{Á‚§Y,ºË{Â] Ád¨·YÄ]ZÌ¿Հ´Ë{½Z»€ÅYŠÌ]Z¿Á€¯ÂÌ//‹ ÖËY€´¼Å,½Y€f«Y|ÅZ‹ÁÃ{€¯†¼·Y½Y€´Ë{Z]†¿Y ¹{€»¾Ì]{­€fŒ»Ö¨—ZŸʬ¿®ËÄ]½|Ì//‡Á ºÌfˆÅ ,Õ{Zf«Y{Z ]Y{Z¿Á€¯Y֋Z¿‘YŸ Ö¿YÁÁÖ´Àŀ§,֟Z¼fmY {Z ]Y{Z//¿Á€¯ÕZ¼Ì]YÖ//‹Z¿‘YŸÄ//]ÕÁ ÁÖ´Àŀ§,֟Z¼fmY,Õ{Zf«Y,ÖËYÕZ¼Ì]¦¸fz» ccZ ·Z˜»lËZf¿Ä]ÄmÂeZ]Á{€¯ÃZ‹YÖ¿YÁ ÕZÅÖ³{‚·{,[Y€˜“Y,Ö³{€//ˆ§Y½Y€Æe{Äf§€³ dÌ “Áµ‚·‚e,Ö¸¤//‹dÌÀ»Y{µÔfyY,֟Z¼fmY ZŒ«YÕ{Zf«YÕZÅ\̇M,Õ|¿Á€Æ‹{ZuMÕ{Zf«Y YÖy€]Y€¬§ÁÕZ¼Ì][ÂÌ »¶°Ì‡,d//‡{Á€§ {€¼‹€]‘YŸ¾ËY ¾ËY½ZÌ]Z]dzfËZaÕZ//¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»{Zf//‡Ã|¿Z»€§ ÕZÅ®¼¯Ä]ZÌ¿¹{€»dz//‡–ËY€//‹¾ËY{į Ã{Z¨f‡YYµ|»¾Ë€fÆ],|¿Y{ּ̻€eÁ¾Ë€§M¹ZÌf·Y Z //‹¹Âƨ»Á{€¯½YÂÀŸÄ¿Z^¸—ÁY{ÕZ//Å®¼¯Y Á‰‚Ì´¿Y®Ë{ZnËYY\¸—ÁY{Ö¿ZÆmÁµZ//ˆ»Y ½ZÌ]Ö¿ZÆm{€fÆ]ÕYÃ|ÀËMÕY€]ÖÀˀ§M|Ì»Y {€¯ Y½Y€ËY{Ä//¿Z^¸—ÁY{ÕZÅdÌ·Z §Հ̳¶°//‹ÕÁ ½Z»Z‡įdˆ¿Y{Ö¿ZnÌÅÕZÅÄ¿Z°e\·Z«{Ze|¼Ÿ ¾ËY{ևZÀ‹\̇MÄ]Á|ÀfˆÌ¿®Ì¼fˆÌ‡ÁÄf§ZË dyY{€aÄÀÌ» Y€¼f‡YÁcZ^i,Äf§Z˽Z»Z//‡d¯€u,Ö·YÄf¨³Ä] Á֟Z¼fmYÕZ//ŁZÌ¿…Z//‡Y€]Ä¿Z^¸—ÁY{ÕZÅZ¯ ÕZÅÁ€Ì¿žËÂeZ]YÄÀÌÆ]Ã{Z¨f//‡Y,¹{€»Õ{Zf«Y ®Ë½YÂÀŸÄ]Ä¿Z^¸—ÁY{cZ»|yY€¼f//‡YÁÖ^¸—ÁY{ صفحه 1 {Zf«Y½ZÆm ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ }MÄ^À‹Á{ €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ] Ä·Z¬»€‡ ևZ‡YZÌ¿Š»YM …Â]ª¿ÁÄ»Y{Y d‡Ż {€¯[»d·Á{Õ{Zf«YÖ´ÀÅZ¼Å{Zf‡Ĉ¸m¾Ì¼nÀaÁ{ZfŒÅÁ|°Ë{Ö¿ZuÁ {‹Ã{Z»M‰Á€§Á|Ì·ÂeÕY€]d¨¿d ÀcY‚ÌÆne ̜֨¿Õ|Æ» É{Zf«Y€´¸Ì¸ve mehdinazifi6@gmail.com ŠÌ]{€ycÔ»Z »‰YÁd//‹~³{Z̸̻Y‚ŁY…Â]YZ]‰YÄ^À//‹Á ÃZ»}MµÁYY {‹Ö»[ˆv»Äf‹~³ÃZ»ZÆq{¾Ë€eÓZ]į{Â]½Z»Âe{Z̸̻Y‚ŁY {ÕY~³ÄËZ»€‡ŠËY‚§Y|ÅZ‹,YZ]Ä]|À¼//‹ÂŵÂaÃ|ÀÀ¯YÁ|Ì»YÁÖnË|e{ÁÁZ] |¿YÂeÖ»įd‡Y½Zˀm{Ö]ÂyÕZÅ|ˀyÖ¨À»ÕZÅ{Z¼¿{ÖfuY€ÌyY ºË{Â]…Â] ®Ë€ve€]Y~³€ÌiZe¶»YŸ |‹Z]YZ]{¹ZƇ|ˀyÕY€]Z“Z¬e€i»ŠËY‚§YÃ|ÀÅ{|Ë¿ ,ZÆf¯€‹ÄÌ·ÁYē€ŸÁ€‹,֌ËÓZa{Z¼¿ÖËZŒ³Z]Ze|¼Ÿ½YÂeÖ»Y|¿Á¾ËYdˬeÁ ¾Ì»ZeÕY€]Öf·Á{ÕZÆf¯€‹¹ZƇ‰Á€§{d·Á{Z^mYÁÖÅ|]©YÁY‰Á€§{{¯ Ö»…Â]ŽyZ‹ŠËY‚§YÄ]¶ËZ¼f»ºÅYd·Á{Õ{Zf«YºÌeįdˆ¿Y{Äm{Â]€ˆ¯ ½Y‚Ì»½Z¼ÅÄ]Ö·Á{Y{ÓZ]Հˆ¯Y½ZŒ¿įÖ·Zu{Äm{Â]֗Z//ˆ^¿Y¶Ì» |À¯ |‡Ö»€œ¿Ä]€´Ë{Õ‡Y |À¯Ö»¶¼Ÿ…Â]YZ]dˬedÆm{,֗Zˆ^¿Y¶Ì» ÕZÅd]Z«€—ZyÄ]Á|À]ZeÖ¼¿€]Y…Â]d//^j»ž“Á¾ËYºÅ{Zˆ¸n»½Z³|ÀËZ¼¿ Z],Ã|‹įºÅd°¸¼»ÃY{Y{¶]Z¬»Ö//‡ŻsZÀm½{Y{øm½YÂeZ¿ÁÃ|ÀËMÖeZ]Zzf¿Y …Â]|À¿Z»ÖËZËÂaYZ]ÕY€]ÄËÁÄ]Ö^ˀze½ZÆÀa¥Y|ÅYZ],{Ây€ÌyYÕZÆu€—\ːe ÕZ”§{Š»YMÁcZ^i{ZnËYįÖ·Zu{ |ÀÀ¯Ö¼¿¢Ë{ՁY|¿Y²À‡ÕY€]֋ÔepÌŁY d‡Y…Â]ª¿ÁÄ»Y{YևZ‡YZÌ¿,Œ¯Õ{Zf«YÁևŻ ÃYÄ]½ÂÀ¯Y|‹Ö¨À»†¸n»€ÌyYcZ]»¶Ì·{Ä]Ze|¼Ÿ¶^«Äf¨Åį…Â]¶¯ŽyZ‹ ÕZŦ‰YºÅÁ{Y| eºÅZŁÁ€»Y |Å{Ö»½ZŒ¿d^j»ZÆÅÁ€³€j¯YŽyZ‹ÁÃ{Zf§Y Ö»Z°‹McÔ»Z »’^¿և€] d‡Y‰Á€§ÕZŦY€eÓZ]Á€fŒÌ]½ZÀr¼Å|ˀy ÕZÅ{Z¼¿Õ|Ì·Z]¶¯ŽyZ‹Ä^ÀŒ°Ë |beÖ»¶^«Y€ec|«€aÁ€ÅYZ]\¸«į|À¯ ½Â̸̻Ö¿YÁ€»Y¾f‹~³ÕY€],{ÂyZyÕZŀ³YÁZ»YZ]ÃY€¼ÅÁ{ÂyÁZf//ˆ‹ Äf‹Y{|ËZ]YZÅē€ŸÃZe¯k»Zœf¿Y|Àq€Å {Y{½ZŒ¿Ö¼¯d»ÁZ¬»|uYÁY‚Å Y‚ŽÂ̸̻ÕY€]Ö»YMÄ]ÃZe¯ÖfuY€f‡YY†aŽyZ‹Õ{ÁÄ]Ö·ÁºÌ//‹Z] |Ë|mÕZÅZ“Z¬ec|«€ak»{ÁÁ¶Ì·{Ä]½Áº ÅŽyZ‹ {€¯|ÅYÂyd¯€u|uYÁ YÕ{ |¿ÁÁÃ{Â]d^j»ZŁÁ€j¯Y,YZ]–‡Âf»Á®q¯ÕZÅ{Z¼¿ÕY€]ÄËÁÄ] Ä^¿ZmļŹ‚Ÿ…Â]YZ]ÖÀ Ë¾ËY |À¯Ö»֗|uYÁY‚Ł€»Y¾f//‹~³ÕY€] Õ{ZˁÄmÂeY€ÅZ›YZ]įd‡Y¾ËYÄmÂe¶]Z«Äf°¿ d‡YÃ{€¯¹‚m{ ÕY€]Y{Ây €“ZuµZu{Á{Y|¿ZÅYZ]€ËZ‡½Y€³ĸ»Z »Áֈ¸n»½Â̇ŻÖ^ˀze֋YÂuÄ] {ÕZÅ{Z¼¿Y€fŒÌ]d^j»Ã{Á|v»{ÕZÅ{Z¼¿½ZÀr¼Å…Â]\̌¿ÁY€§€aYZ]{ |ÀfˆÅÖ¨À»Ã{Á|v» Y€«•Â¬‡Ö^̋Y€‡{c|‹Ä]Y€ÌyYÁ{ÂyÁYÁԗՁY»ÕZÅYZ]į֘ËY€‹{ š¨uY{ÂyÕ{ {Z³½ZÀr¼Å½Y€Æe…Â]įdˆËYÄf¨Å¾Ì»ZÆq¾ËY|¿YÄf‹Y{ ŽyZ‹,|‹|{Z]¶¯ŽyZ//‹€ÌyYÄf¨ÅµÂ—{ {Y{{ ¶Ì»ÁÃ{€¯ ¾Ë€eÃ{Z]€aÁ¾Ë€eª¿Á€aÄ]Y…Â],ÖËÓZ]Z̈]¥ÔfyYZ],|‹|{Z]½Áº Å {Y{Y{Ä»Y{YÖ¬˜À»Õ{ |¿Á®ËÁ€‹Y½ZŒ¿ÁÃ{€¯¶Ë|^eŒ¯YZ] ÕZŁYÁÖ¿ZÆm†¿ÁYd¼Ì«½Z‡Â¿¶Ì·{Ä]ZÆ]¹Z¼eÄ°‡Äf//‹~³Äf¨Å{µZu¾ÌŸ{ d¼Ì«ŠËY‚§YÖ·Á|Àf‹Y{YÃ{Z]¾Ë€eÓZ],Õ{ZÌÀ]¶ËÓ{Ä]…Â]YZ]†b‡,ÖmZy Õ{Zˁ¹YÁ{c|»ÃZe¯{{Y{wZÅֈ¸n»ևŻÕZÅՁZ]Y€ÌiZeZ]įYÁÄ°‡ Ö]ZˁYY֋Z¿€fŒÌ]Ä°‡ÁYYZ]{ZÅd¼Ì«€ÌyYŠËY‚§Y¾ÌÀr¼Å d‹Y{|ÅYÂz¿ ½ÂqÖ¸»YŸ¶»Z‹Œ¯Õ{Zf«Y½Ô¯dÌ “ÁÄ]d^ˆ¿½Y€³ĸ»Z »Ã|ÀÀ¯½Y€´¿ÕZÅ [ZˆuÖ]ŠËY‚§Y,ÖmZyÕZŁYÖnË|eŠËY‚§YÄ]d·Á{Õ{Zf«YºÌeÖÀ¼“¶ËZ¼e Հˆ¯dÌ ˜«,ÓZ]¹Âew€¿,Ö´ÀË|¬¿|‹dŸ€‡½{Â]ÓZ],Œ¯{Ö´ÀË|¬¿[Zf¯ Õ—Ä]Ã{Â]½YY|ˀyÖ]ZˁY{cY€Ì̤eÁ,µZ‡Äm{Â]{µZˆ»YY€eÓZ]Äm{Â] Ö·Á |¿{€]ÓZ]YZÆf¼Ì«Á[~mÓZ]Ä°‡ÁYYZ]Ä]ՀfŒÌ]{Y€§YÄf‹~³Äf¨Å{į …Z‡Y€]ZÀ¼“ {Â]ºÌÅYÂyÄ°‡d¼Ì«‰‚ËÁ[Z^u֋ZaÁ€§|ÅZ‹¶«Y|uÄf¨Å¾ËY dÌ·Z §,½Zfˆ»{€‡¶§½|‹®Ë{‚¿Z]0Ó¼ »,€ÌyYÕZŵZ‡{…Â]YZ]dÀ//‡ ÖËZÆ¿¶Ì¸ve{ |Å{Ö»½ZŒ¿Y{Ây,YZ]Ö»€³kÁYÃZ»Õ{{Ã|‹€fŒÌ]…Â]¾Ì·Z § {ÂmÁ¹|Ÿ,Œ¯ևŻÄÀv{Ö «YÁÕZƌËZŒ³Ä]ZÆËYÁ|Ì»Y{Â^¿d¨³½YÂeÖ» cZuԏYÄ]ZÅÖf·Á{{Z¬fŸY¹|Ÿ,Õ{Zf«YÕZźˀve½|‹Äf‹Y{€]{Ö «YÁY|¿YºŒq {Õ|mÃ|‹ևZÀ‹Z¯ÕZÆu€—{ÂmÁ¹|Ÿ,d·Á{Õ{Zf«YÕZÅd//‡Ż{Õ|m €f¼Æ»ļŁYÁÕ{Zf«YºÆ»ÕZÆu€—\ːe{€ÌyZeÁ†¸n»Õ{Zf«YÕZÆ¿Â̼̈¯ ÕY€mY†b‡ÁևZÀ‹Z¯€Ì£ÕZÆu€—ÁtËY·Z]Â//Œ¯{Zf«Yc|»Ö¿Ó—\ˀze {ևZ‡YcZuԏYZ]‚mÄ]įÃ{€¯{YÁŒ¯{Zf«YÄ]Ö^̇M½ZÀq,ZÆ¿MÃZ^f//‹Y€a º—Ôe|¿Á{Õ{Zˁ€Ì̤e½YÂeÖ¼¿Öf·Á{½Y€Ì³ºÌ¼e{ևZ‡YcY€Ì̤eÁZÆf‡Ż kZfv»c|‹Ä],ևZ‡YcZuԏY¾ÌÀq {¼¿ÖÀÌ]ŠÌa,ZÅYZ]€Ìˆ»€Ì̤eZËZÅYZ] d‡YZn‹Á€°f^»,{Zf«Yº¸ŸÃ|‹Ä]€neµÂYÄ]|À^ËZa,|À»{€y,d‡€a¾—Á½Y€Ë|» ÕY|ËZaÄ],|ÀÀ¯Ö»|YŒ¯{Zf«YdÌ “Áį¹{€»YŠz]½MÁÕ{Zf«Y¾Ì·Z § Ö Ì^—|¿ÁYÖW‚mY€¿MÁ|¿Y|¿½ZÀ̼—YÖ ˜¬»ÕZʼn‚ËZËZÆf¼Ì«Öf«Â»ÕZƌÅZ¯ Œ¯{Ö»ÂecYZœf¿Yįd‡YĿ´ÀËY |ÀÀ¯Ö»Ö]ZˁYZÆf¼Ì«ŠËY‚§YdÆm{YZ] {‹Ö»½ZËZ¼¿€fŒÌ]ÁÄ]Á Äv¨{Ä»Y{Y Ä»ZÀ‡ZÀ‹ {Zf«Y½ZÆm †Ì‡Pe̸ָve,Հ^y‰ÁZ]½Y€ËYÕ{Zf«YÄ»Z¿Á¾Ìfˆz¿ Ã{Z‡€fˆ³Ä¿Z‡Ĉ‡R»ZÌf»Y\uZ• ½ Y€ÆeÕZÅd¯€‹d^iÃZ¼‹Ä]Ã|‹d^i ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e|Ì ‡µÂXˆ»€Ë|»• Õ|ÅYÕ|Æ»€Ì]{€‡• Ö»€°»Äv̸»Ö¿Z³Z]€Ë|»•Ձ{³Ö¼œ »¹ZÆ·YÖ·Z»ÁÖËY€mY»Y€Ë|»• €Æ»ÕÂe€aZÀ¸³ •ָ̟Z¼‡YZÀÆ» •Ö¼ÌÅY€]Y֔e€» •ÖWZ¨‹Ö¸ŸÄˀˀvedXÌÅ• dz]¿Ä̘ŸÖWYMÄv¨Á®Ì§Y€³•Zf‡Á{ ˆ» …Z°Ÿ• €n«ºË€» cZŸÔ—YÕÁZÀ§€Ë|»• ÃZ¼‹,½ZŒy{€Å³Äq¯,€Ìeºf¨Å½Y|Ì»Y€e¾ÌËZa,Ö]ÂÀmtf¨»½Z]ZÌy,½Y€Æe,½Y€ËYÖ¿ZŒ¿• Äˀˀve†°§€]Z¼¿• ¾¨¸e•Öfˆa|¯•  ZÅÖƳMÁÕY{Y»Y†°§€]Z¼¿• Հ^yÃZe¯¹ZÌaÄ¿Z»Z‡•ֻ¼Ÿ–]YÁ®»ZÌaÄ¿Z»Z‡• http www jahaneghtesad com Ä»Z¿ÁÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa• info@jahaneghtesad com ֻ¼Ÿ–]YÁ¶Ì¼ËYÄ»Z¿ZËY• ÃZ¼‹,tf§½Z]ZÌy,ÂËÂf‡Za€Ì‹½Y|Ì»Y| ],tf§ÃY€³‚],½Y€Æe,½Y€ËYÄ¿ZzaZqÖ¿ZŒ¿•‚Ë€¸³_ZqÄ¿ZzaZq• ¾¨¸e•ÕY€m|¼uYՀ‡Y€‡Šza• Ö¸yY{¾¨¸e•Ä»Z¿ÁՂ¯€»½Z¼fyZ‡Ղ¯€»€f§{¾Ì¯€fŒ»»Y• Á«½Y€ËYcZˀŒ¿½Y€Ë|»¾¼n¿Y»,«Öf·Á{€Ì£ÕZÅÄ»Z¿Á½Y€Ë|»Ö¨À¾¼n¿Y»Ö¨ÀÕZŶ°Œe”Ÿ{Zf«Y½ZÆm• d‡Y«Œ¯cZŸÂ^˜»Ö¿ÁZ e» ½ZÌ»{Ä^eÄ]ZÌf»Y \ˆ¯Z] Œ¯ÕZÅÄ»Z¿ÁÕ|À]Ä^e¾Ë€yM{d‡YÄfˆ¿YÂe{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á • |]ZËd‡{½Y€ËYÕZÅÄ»Z¿Á¶¯½ZÌ»{Ä^eÁŒ¯֏yÕZÅÄ»Z¿Á ISO 9001:2015 {Y|¿Zf‡YÄ»ZÀÌÅY³ÕYY{ • d‡YÃ|‹{Z½Z³€Æ»d À{Â^Æ]d¯€‹–‡Âe iso Ä»ZÀÌÅY³ • |ÌÀ¯µZ^¿{€ËÕZÅÄ°^‹{Y{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á • ŚƩƉƐ͗ͬͬƚǁŝƩĞƌ͘ĐŽŵͬũĂŚĂŶĞĐŽ€fÌËÂe • ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶƐƚĂŐƌĂŵ͘ĐŽŵͬũĂŚĂŶĞĐŽ¹Y€³ZfˆÀËY • ŚƩƉƐ͗ͬͬƚĞůĞŐƌĂŵ͘ŵĞͬũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ¹Y€´¸e• ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂĐĞŬ͘ĐŽŵͬũĂŚĂŶĞĐŽ­Â^ˆÌ§ • ŚƩƉ ǁǁǁ ĂƉĂƌĂƚ ĐŽŵ ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚcYZaM • ŚƩƉƐ͗ͬͬLJŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬĐŚĂŶŶĞůͬũĂŚĂŶĞĐŽ[ÂÌeÂË • http www rgs org ir saeed taghipoor@jahaneghtesad com Ä»Z¿c{ZƋ {Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ» d·Y|Ÿ‰€fˆ³,•Z˜v¿YY½M‚Ë€³ÃYÁ-|]ZËÖ¼¿¹YÁ{Á¹Y«µ|Ÿ…Z‡Y€]‚mÖ¿Z//ˆ¿YÄ »Zm Á{Y€§Y¾Å}ª¼Ÿ{}¨¿¶Ì·{Ä]|À¿YÂeÖ»ZÅÄ¿Z‡ d‡Y֟Z¼fmYÖ³|¿{Z ]YÁZÅÄ^ÀmļÅ{ º¸ˆ» 6ªuY"¾fˆ¿Y{"Z» |À‹Z]½Mª¬vež¿Z»ZËd·Y|ŸÖ»Zu,{ÂyÄmÂe¶]Z«ÕY~³€ÌiPec|« ¥|ÅÄ]½|̇ÃY|¿YÂeÖ»ªu¾ËYYÄ¿Y{€z]ÁZn]Ã{Z¨f‡YįºËÁZ]¾ËY€]ÁºÌ¿Y{Ö»½Y|¿Á€Æ‹ {Z‡Y¼ÅÂv¿¾Ë€fÆ]Ä]Y"Ä^¿ZmļÅd·Y|Ÿ‰€fˆ³"…|¬» ¹Zœ¿Yh ^À»ÕYħ€u©ÔyYÄ]Z°eYÄËZ‡{‚md·Y|Ÿ‰€fˆ³½ÂqÖËÓYÁ¥|Ž{€¯µZ^¿{ dˆÌ¿Á|¬»Ä¿ZŒË|¿Y{YMÁÄ¿YY|»ªuՀ°§Á֋Y ,Ã|‹ºÌœÀeZÅÄËÁÁ,Zł»€«–y,©Â¬uÂv»ć{ÁÄËZa¾ËY€]{Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ»¶»Z¯¾f» d‡YÃ|ÅZŒ»¶]Z«dËZ‡{http jahaneghtesad com ?p…{M{|À]{Á {Y{{ÂmÁ€fŒÌ]d¨¿|Ì·ÂežË€‡ŠËY‚§YÕY€]Ö³{Z»M¾ËYºÅ Ä̸¯d¨¿cYÁ,d·Á{Õ{Zf«Y{Zf//‡ºÌ¼e…Z//‡Y€] d¨¿d ÀcY‚ÌÆneÁž]ZÀ»ՁZ‡Ã{Z»MÕY€]¹ÓcZ»Y|«Y ÃZ»ć¥€›Y{Âm»ḑ€›Z]\‡ZÀf»‰Á€§Á|Ì·ÂeÕY€] d§€³|ÅYÂyZ¯Ä]Ã|ÀËM Õ{| f»ž¿Y»Z°Ë€»MÕ{Zf«Y²Àmd¨³ÕÂƼm†ÌË ,{€¯{ZnËYŒ¯Ö¼‹Á€facӐv»Ád¨¿cY{ZÕY€] ½Y€ËYcY{Z½|¿Z‡€¨Ä]{`»Y€eÕÁMd«ÂrÌÅZ»Y {€]|ÅYÂy{ÂyZ]YÁM½MÁ|Œ¿ª¬v» ÁZÅZŒ§Ä]ÄmÂeZ]{€¯½Z//Œ¿€—ZyºÅ{YÁ{d·Á{†ÌË d·Á{,Z¿Á€¯YÖ//‹Z¿ÕZÅĬ̔»ž§Á½Á‚§YÁÕZÅÄÀ˂Šº¯ZŒ«YÄ]®¼¯,Հ^źœ »¹Z¬»ÕZÅ{¼ÀÅZ]Â//ˆ¼Å –ËY€//‹{ºÆ»ÕZÅ{€^ÅYYÖ°ËY,€Ë~a\Ì//‡MÁ|»M{ |¿Y{Ö»Ö¿ÂÀ¯ Ĩ«Á\m»Zźˀvež¿Y»ÁZ¿Á€¯Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]Ö¿ZuÁ ½ZŒ¿€—Zy,d‡YÃ|‹ZÅZ¯Á\ˆ¯YՀ̴¼ŒqŠz]{ ÁZÅZ°ÅYļŁYd·Á{,ÕYĬ]Z//‡Ö]–ËY€‹¾ÌÀq{{€¯ Õ{Zf«YÁ֟Z¼fmYÕÁM[ZeÕZ¬eYÕY€]¾°¼»ÕZÅḑ€› d‡YÃ{€]ÀÆ]Z¯ÕÁ€Ì¿YdËZ¼uÁÃ|Ë{½ZˁZŒ«Y ½Z´ËYZ³Á[MŽÌzeÕY€mYÁª¬veÃÂv¿Ĉ¸m¾ËY{ Ö//‡€]Áhv]{»¥€»º¯ÁY{Ây€]º¯Z//Œ«YÄ] {¥Z¨//‹ÁªÌ«{Ö//‡€]Y†a|//‹€¬»Ád§€³Y€« Ö¿Z//‡Ô—Y,ÖËZÆ¿\ːeÁÁ€Ì¿Ád¨¿ÕZÅÄ¿ZycYÁ {‹¹Zn¿Yֻ¼ŸZ°§YÕY€]¥Z¨‹ÁªÌ«{ {€¯½YÂÀŸÄm{Â]ÕZŹZÌa¾Ë€f¼Æ»Y dnu,ÕÂƼmd//‡ZËÖ¿Z//‡Ô—YÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] Ĉ¸m¾Ì¼nÀaÁ{ZfŒÅÁ|°Ë{Ö¿ZuÁ¾//ˆu¹Ô‡ÓY ֘ËY€‹…Z‡Y€]{€¯ZƛYd·Á{Õ{Zf«YÖ´ÀÅZ¼Å{Zf‡ ÕZŹZÌaÕÁZuÄm{Â]¾ËY,Ã|‹ºÌœÀeµZ//‡Äm{Â]į µZ‡{Â//Œ¯Õ{Zf«YdÌ “Á€´¿ZÌ]Á{| f»Á¾//‹Á ¹{€»¹Â¼ŸºÅÁÕ{Zf«Y½ÓZ §ºÅ€œ¿¾ËYYÁd‡YÃ|ÀËM Äm{Â]ÕZŹZÌaYYÃ|ÀËMµZ‡Õ{Zf«Y¾‹Áª§Y|À¿YÂeÖ» ¾ËY‚Ì¿Õ{Zf«Y¦¸fz»ÕZÅÁÂuZ]–^e€»½ÓÂXˆ»Ád§ZË{ |ÀÀ¯½ZÌ]ֻ¼ŸZ°§YÕY€]¥Z¨‹—Ä]YZŹZÌa Äm{Â]ÕZŹZÌa¾//ˀf¼Æ»Y{€¯tˀeÕÂ//Ƽm†ÌË ¾f§€³€œ¿{Z]|»M{º¯ÕZŀ//Œ«YdËZ¼uÃ|ÀËMµZ//‡ ,½ZÀ¯Z¯{‚¼f‡{{¹Âe½Y€^m,ÖfŒÌ »|À¼§|ÅÕZÅdyY{€a €]ÖÀf^»Ö//‡Z‡YÕZÅÓZ¯¾Ì»Ze,½Y€Ì´]©Â//¬uÁ½Y€³Z¯ Y€f¼Æ»ÁZÅÄ¿ZyZ¯|Ì·ÂeÕY€]ÄÌ·ÁY{Y»¾Ì»Ze,¹{€»ÕZŁZÌ¿ Ád‡YŒ¯ÕZÅdyZ‡€ËÄ ‡ÂeÄ]½|̌z]dŸ€‡ļŠ|‹|ÅYÂytˀŒe¹{€»ÕY€]Ã|ÀËMÕZŁÁ{‚Ì¿{Y»€ËZ‡ {Y{{ÂmÁ€fŒÌ]d¨¿|Ì·ÂežË€‡ŠËY‚§YÕY€]Ö³{Z»M |Ì·Âe½|¿Z//‡ÕY€]Ö³{Z»McÁ€“€]|̯ZeZ//]Ö¿ZuÁ ¶Ì·{Ä]d¨³cY{Z//ÕY€]Ö Ì^—ḑ€›Ä]Â//Œ¯d¨¿ ZÅdË{Á|v»Z]d¨¿‰Á€§Á|Ì·Âe,¹Zm€]Y¶^«ÕZźˀve ºÌfˆ¿YÂe,Zźˀvež§Á¹Zm€]½|‹Ö¸¼ŸZ]Ö·Á|‹Á€]Á Ä°//Œ]½Â̸̻Á{YŠÌ]Ä]Yd¨¿‰Á€§ÖÅZe¯c|»{ Á€»Y,Ã|¿YÕZÅÄ]€neÁÖeZ̸¼ŸÕZÅY‚]Y{ÂmÁZ]ÁºÌ¿Z‡€] ©Â¬u{‚¼f‡{{¹Âe½Y€^m,|»M{º¯ÕZŀŒ«YdËZ¼u Y|Ì·ÂeÕY€]ÄÌ·ÁY{Y»¾Ì»ZeÁևZ‡YÕZÅÓZ¯¾Ì»Ze,½Y€Ì´] Ä¿ZÀÌ]ž«YÁÃZ´¿Z]Äm{Â]ÄvËÓÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÂƼm†//ÌË ,d‡YÃ|‹ºÌœÀeÁ¾ËÁ|e¹{€»ÁÄ »ZmÕZŁZÌ¿€]ª^˜À»Á ½Zfˆ]€ŸÄmZy€ËÁ d‹Y|Æ]cYÁÕ´Àz‡ dˆÌ¿¹Zm€]Ä]Z°Ë€»MdŒ³Z]¦·Zz»‘ZË dŒ³€]€¨¿€ËÄ]Z¿Á€¯½Z´fyZ]½Zm Ö·Zu{Õ{ ‡½Zfˆ]€ŸÄmZy€ËÁÕY€°eÁÖÅYÁÕZÅZŸ{Y ¹Zm€]ª§YÂe½Z»YÖ¼eYՃ€¿YÖ¸¸¼·Y¾Ì]†¿YƒMį{‹Ö»½ZÌ] ÖËZ»MÖf‡YY½Y€ËYÕYÄfˆÅÕZÅdÌ·Z §,½MYZ°Ë€»MkÁ€yZe ª§YÂe…Z‡Y€]½Y€ËYÕYÄfˆÅÕZÅdÌ·Z §{ÂyÕZʼnY‚³{Á d‡YÃ{€¯|ÌËZeYÃ|‹{ZË cY|Æ eĸu€»|Àq֗½Y€ËY‚Ì¿¹Zm€]YZ°Ë€»MkÁ€yY†a Ä]ÕYÄ»Z¿µZ//‡YZ]ÕÂƼm†//ÌWÁÃ{Y{ŠÅZ¯Y{Â//y ½Zˀm{YZŽMՃ€¿YÖ¸¸¼·Y¾Ì]†¿YƒMÁÃ|‹{ZËÕZÅ¥€— d‡YÃ{Y{Y€« †¿YƒM¶¯€Ë|»«Ö‡Á€³¿ZËZ»¶WZ§Y»µZˆ»Y€Æ»¾ÌÀr¼Å «Ä‡€aÕ{»֌ˀeYÄˀŒ¿Z]Ä^uZ»{Ö¼eYՃ€¿YÖ¸¸¼·Y¾Ì] YÕYÄf//ˆÅÕÁZÀ§Äy€q{½Y€ËYÕZÅÕ|À¼¿YÂeÄ]ÃZ//‹YZ] ÕYÄfˆÅÕZÅdÌ·Z §€]{ZÆ¿¾ËY½Z‡Z]Ö¼WY{Á€¼fˆ»cZœ¿ d//ˆŒ¿{| ]Á®ËÕÁ {Y{€^yÂ//Œ¯¾ËY‚Ì»Mt¸ Ä¿ÓZ‡‰Y‚³ÄWYYÕY€]į|vf»¶¸»½Z»Z//‡ֻ¼Ÿž¼n» ³Ád¨³ÕY€],cÁYÃZ»{d¨³,{€¯Ö»d^v†¿YƒM¾ËY ºf§½Y€ÆeÄ]|‹YcZ»Z¬»€ËZ‡ÁÖ¿ZuÁÕÂƼm†ÌWZ] և€f‡{ĸ¼mY,½Z»{ZaÕY€mY{Y»YÖy€]¶u{»{Z» ª§YÂeÄ],½Y€ËY{†¿YƒM€//œ¿{»½Z°»Á{Ä]{Ây½Z//‡Z] ½Z°»Á{€Å{ZÅևZ]½Z»½MY{€¯|̯ZeևÁ€³ ºË|̇ d‡YÃ|‹¹Zn¿Y ¦·Zz»‰Œ¯įd¨³Ä^ÀŒ°ËÁ€»Y½Zfˆ]€ŸÄmZy€ËÁ µZu¾ÌŸ{Z»YdˆÌ¿½Y€ËYZ]ÕYÄfˆÅª§YÂeÄ]Z°Ë€»MdŒ³Z] d‡Y½Y€ËY{¹ÂÌ¿YÁYՁZ‡ÖÀ£¶»Z¯d̟ÂÀ¼»Zf‡YÂy {Ä^ÀŒ°ËÁ«{ //‡µM½Zu€§¾]¶Ì§»,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] Z]ZÌ·ZfËYlaRepubblica«Z°Ì¸]ÂbËӻĻZ¿ÁZ]³Ád¨³ įÕYÄfˆÅª§YÂeÄ]Z°Ë€»MdŒ³Z]¦·Zz»‰Œ¯Ä°ÀËY½ZÌ] d·Á{Á|‹Z”»Y½Y€ËYÁÖ]€£ÕZÅÂ//Œ¯¾Ì]µZ‡{ d‹Y{ZƛY,dˆÌ¿,|‹kZy½MYµZ‡{Z°Ë€»MÖ¸ § …Y{ÁZÆÌ¿Y€ËYYÃ|ÀÀ¯½Y€´¿cZŸÂ“»¹Z¼eºËYÁ|Ì»YZ//» ¹|ŸÁ¹ÂÌ¿YÁYՁZ‡ÖÀ£Ö¼WY{d̟ÂÀ¼»µZ¼ŸYcÁ€“ZŽM įd‡YՂÌq¾Ì·ÁYįZÅdÌ·Z §¾ËYÄ]½Y€ËYdŒ³Z]½Z°»Y {»,{Â//‹Ö»€ÅZ›ª§YÂe¾Ì§€—¾Ì]¥ÔfyYĜv·¾Ì·ÁY{ {€Ì³Y€«ÄmÂe cZˆÌ‡ZeYևZ]‰ÁÃZ]{Հ´¿Z]Zf‡YÂy¾ÌÀr¼ÅÕÁ Ö»Zœ¿Ö¨z»ÕZÅdËZ‡½Y€ËY{{€¯ZŸ{YÁ|‹½Y€ËYÕYÄfˆÅ µZ¼ŸY½Z//‡Z]ÕY€]ÖËZÅdË{Á|v»ZŽM{į{Y{{Â//mÁ ÕZÆfÌ·Z §Ä]Ö¸^«ª§YÂeįd//ˆÌ¿¾f¨³Ä]ՁZÌ¿Á{Â//‹Ö» {€¯Ö¼¿ÄmÂe½Y€ËYÕYĬ˜À»Ä¿Z^¸—Ä ‡ÂeÁÖ¼mZÆe ½Z‡Z]Ä]½Y€ËYį|‹֟|»Õ{ ‡½Zfˆ]€ŸÄmZy€ËÁ {ÂyÕZÅdËZ‡YևZ]ÁZmYÖ¼eYՃ€¿YÖ¸¸¼·Y¾Ì]†¿YƒM d‡YÃ{Y|¿Y Ä^ÀŒ°ËÁÂb¿ZÆm‰Â¿Z̯ |ÀÅ{ŠÅZ¯YºWԟ½MYÖy€] €]¾ËYYŠÌaįÖËZÅŠËZ»M{Á‚§YÖ¿Â˂˸eÃ|¿Ä»Z¿€]{ ZÅÁY{¾ËYįÃ{Y{½ZŒ¿,Ã|‹¹Zn¿YÖÅZ̳ZŒÀ»Z]ÖËZÅÁY{ÕÁ …Z‡Y¾Ì¼Å€]ZŽMYÖy€]Á|À‹Z]Äf‹Y{Ö^ˆ¿€ÌiPe|À¿YÂeÖ» ÄÅZ»ZŁÂn»¾ËYZ0 À¼“{Á‚//§YÕÁ |Àf§€³|Ì·ÂeÂn»ºÅ Õ{Y| eÁ|¿YÃ{€¯d§ZË{d«Â»Ân»ÁY{ZÆqZÆÀeÁd‡Y ÖÅZ̳ÁÖËZ̼̋ÕÁY{pÌÅZ»Y |ÀfˆÅև€]d//‡{{ºÅ ½MZ]ĸ]Z¬»ÃY¾Ë€eºÆ»½ZÀr¼ÅÁ{Y|¿{ÂmÁZ¿Á€¯ÕY€]Ö ˜« Õ´Àz‡ d‡YÖf‹Y|Æ]ÕZÅÄ̏ÂedËZŸÁՀ̴ŒÌa½Z¼Å ¾ÌÀqZ¿Á€¯Ö¿Y€ËY¾ˆ¯YÁÃZ]{¾ÌÀr¼ÅÁY{ÁY~£½Z»Z//‡ YŠÌ],ZÌ¿{{|ËÁ¯…Á€ËÁ‰€fˆ³cYY»Ä]d¨³ ÕÁ€]Ä ·Z˜»Ä]Á€‹‚Ì¿½Y€ËY{֌ÅÁ„aÁ½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ |Ì·ÂeY| ]|Àfˆ¿YÂeÖy€]Öfuį|¿{€¯ÕZ¼Ì]¾ËY¾ˆ¯YÁ ¾Ì¬¬v»¾ËYÄf^·YÁ|ÀÀ¯Ä ·Z˜»‚Ì¿cZ¿YÂÌuÕÁ€],ÖÅZ´ŒËZ»M Y€«Ö¿Zˆ¿YcZ ·Z˜»Ä]{ÁÁÄ¿Zf‡M{,ÖÀÌ·Z]ŠÌaÄ ·Z˜»Y| ] ‚Ì¿Y©ÔyYÂn»Äf‹~³Äf¨Å{ZŽMYÖ°ËÄr¿ZÀq |¿€Ì³Ö» ÁZmYįd‡YՁÂn»©ÔyY|¯Äf^·Y{Á‚§YÕÁ {€¯d§ZË{ ÁÖÅZ´ŒËZ»Mĸu€»Á{į€´Ë{ÕÁY{€ÅZ˾ˆ¯YÁ|Å{Ö» ½Z//ˆ¿YÕÁ€]{Á|v»dÌ ¼m{|¿YÂf]Ã{€¯֗YÖ¿YÂÌu €³YÁ|À¯Ö»և€]©ÔyYÄf̼¯Y½M–]Y“Á{‹ŠËZ»M {‹Ö»{Z©ÔyY|¯|À¯dËZ¨¯cY|Àfˆ» Z]d¨³Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d‹Y|Æ]cYÁÕ´Àz‡ Ö ˜«½Z´fyZ^¿ZmZ¼‹,Ö ˜«½ZËÔf^»Y€´Ë{Z¼Ì]c§ |̇€¨¿ÁY‚ÅÄ]Œ¯{ÕZ¼Ì]¾ËY ¾Ë€yM¹ÔŸYZ]Ä^ÀŒ°ËÁÕÓcY{Z‡Z¼Ì‡,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] ZeÄ^À‹ÁY{Á‚§Y½Y€ËY{Z¿Á€¯½Z´fyZ^¿ZmÁ½ZËÔf^»Z»M ֐ÌzŒeÖ ˜«ÕZÅZÌ »…Z‡Y€]}MÄ^À‹®ËÁ ÖËZ‡ZÀ‹Œ¯{|ËÁ¯Ä]Ôf^»|Ë|mZ¼Ì]ÁY‚Å Â¼n»,[Zˆu¾ËYZ] |¿|//‹Հfˆ]€¨¿ÁY‚ÅÁ|//‹ ÁY‚ÅÁ½Â//̸̻®ËÄ]Â//Œ¯{|ËÁ¯½YZ¼Ì] |̇€¨¿ ÁY‚ŽÂÀ¯ZeÄ¿Zfz^‹Âyd¨³d‹Y|Æ]cYÁÕ´Àz‡ |¿YÃ|‹ŽÌy€eZŽZf‡Z¼Ì]YZËÄf§ZË{Â^Æ],½YZ¼Ì]Y€¨¿ dÌ “Á{|ËÁ¯Ä]Ô//f^»½YZ¼Ì]Y€¨¿¾ÌÀr¼Å ½Â̸̻½ÂÀ¯ZeÁ|¿Y{Y€«d^«Y€»dveÕZ¼Ì]¾ËY|Ë|//‹ ¹Zn¿YŒ¯{|ËÁ¯ŽÌz//ŒeŠËZ»MÁY‚ÅÁ d‡YÃ|‹ ,‚»€«dÌ “Á{½Zf‡€Æ‹€“ZuµZu{{Á‚§YÕÓ |¿Y{Y€«{dÌ “Á{½Zf‡€Æ‹ÁÖn¿Z¿½Zf‡€Æ‹ º‡YÄ]ՂÌqd¨³ÁY{ÁY~£½Z»Z‡Õ´Àz‡Ę]Y¾ËY{ ÖÅZ̳ZŒÀ»Z]ÖËZÅÁY{Z»Y{Y|¿{ÂmÁZ¿Á€¯|“ÖÅZ̳ÕÁY{ Á|À‹Z]Z¿Á€¯Ä]Ôf^»Z¼Ì]ºËԟÄ]Ö°¼¯|¿YÂeÖ»į|ÀfˆÅ d‡ŻÕ‡ZÆq ½Y€Æe€Æ‹ֻԇYÕY‹†ÌË |Å{Ö»ŠÅZ¯YZÅY‹c|«†¸n»Ä]» d‡Y įY€q,¹Y|¿µÂ^«Y€»Y¾ËY¾»Z»Y{Á‚§YÖ¼‹ZÅ |Å{Ö¼¿YÁZmY¾ËYÕY{€Æ‹½Â¿Z« …Z‡Y€]YÖ¯Ô»Y|¿YÂeÖ»ÕY{€Æ‹{Y{Ä»Y{YÕÁ Z¯|ÅYÂz]€³YZ//»Y|À¯Y~³YÁĐ«ZÀ»Á½Â//¿Z« d¼Ì«Z]ֈ¯Ä]ÖvÌm€eYՂÌqÁ|À¯ÕZv¿Y €Ì£ZÌfyY{€f¼¯ÃZmY~yY€]ºÌ¼eZËÁ€eµZ¿ €œ¿YÁ{€Ì´]ÁZmY€Æ‹ÕY‹Y|ËZ]|Å{Y€« €Æ‹ÕY‹ÁZmYįÃ|‹Y~³YÁ­Ô»Y¹Z¼e¾» d‡Yֿ¿Z«€Ì£{Y|¿Y ZÌfyY{­Ô//»Y¾ËYYÕ{Y| e{€¯|//̯ZeÕÁ Y{»Y‚ÅÄ]®Ë{‚¿Z»Y,d‡YZŽZ³YÁZÅ{ZÆ¿ d‡YÄÆ^‹Zq{­Ô»Y¾ËY ½Y€ÆeY{€Æ//‹ÖqZÀuÕZ«M{Y{Ä»Y{YÖ¼//‹ZÅ ­Ô»YY{»YŠÌ]|Àf¨³Á|¿{Y{֋Y‚³ |¿YÄf§€³†aY €f Ë€//‡Äq€Å¹YÄf¨³ÖqZÀuÕZ«MÄ]{Á‚§YÕÁ ¾ËY¦Ì¸°eÁ|ÀÅ{ÄËYYY­Ô»Y¾ËYYÖ//‹Y‚³ ŽzŒ»,d‡Y€Ì£ZÌfyY{ÄÆ^‹Z]į{» {‹ Y{€Æ‹ÁY‹֌Ë|¿YºÅĈ¸m ºÅĈ¸mÃZ]{½Y€Æe€Æ‹ֻԇYÕY‹†ÌË Ĉ¸md¨³ÕY{€Æ//‹½Y€Ë|»Z]Á€»YÖ//ŒË|¿Y {Â]ÖvËY·ÁZÅs€—Ä]•Â]€»Ze|¼ŸÖ//ŒË|¿YºÅ ÕY{€Æ‹Ä]Á|̇\ːeÄ]€Æ‹ÕY‹{į |‹ÄWYYZŽMÕY€mYY֋Y‚³Á¡Ô]Y į|Àf//‹Y{ÄËÔ³Z”ŸYYÖ//y€]{Y{Ä//»Y{YÕÁ {ÁÃ|Œ¿Y€mYÖf‡{Ä]Y‹Ã|‹ÄWYYÕZÅs€— {Y{Ö»‰Y‚³Y‹Ä]|ËZ]ÕY{€Æ//‹įÕ{Y» d‡YÃ|Œ¿ÄWYY‚Ì¿ZʼnY‚³¾ËY Ä]YÄ]»xËZe¾ËYZe{€¯|̯ZeÖ¼//‹ZÅ {»ZËÁ{Á|u{įºË{€¯¡Ô]YÕY{€Æ//‹ ÁY‹¾Ì]€œ¿¥ÔfyY¶Ì·{Ä]ÁÃ|Œ¿¡Ô]YÂÀÅ d‡Yև€]µZu{ªÌ^˜ecZÌÅ {ÂyįÖvËY·¹Z//¼eÕY{€Æ//‹{Y{Ä//»Y{YÕÁ {»{Z»Yd‡YÃ{€¯Y€mYYÃ{Zf//‡€§YÂ//‹Ä] Y€mY{֐«Y¿|¿YÃ{Y{Ä//WYYZ”ŸYįÖËZÅs€— {Y{{ÂmÁ ÖeÔ°//Œ»ZËY€mY{{»{Á|ud//¨³ÕÁ ºË{€¯d//‡YÂy{ÕY{€Æ//‹YÁÃ|//‹Á€]Á |Å{ÄWYYY‹ÕZÅs€—ÕY€mYY̫֬{‰Y‚³ {ֻ¼Ÿ¶//¬¿Á¶¼uÄ//m{Â]Y{Z//¬f¿Y ÖeMµZ‡Äm{Â] ÃZ]{Ä»Y{Y{½Y€Æe€Æ‹ֻԇYÕY‹†ÌË Yį{Â]¾ËYZ»ž«Âed¨³ֻ¼Ÿ¶¬¿Á¶¼u €œ¿{»cY‚ÌÆneÁZŀÆ//‹½Ô¯¶¬¿Á¶¼u Âv»d·Y|ŸZ¯®ËįY€q|//ÀÀ¯dËZ¼u½M d‡Y ֻ¼Ÿ¶¬¿Á¶//¼uYÖf«Á{Á‚§YÖ¼//‹ZÅ µZu{¦ ”fˆ»€Œ«YÖÀ ËºÌÀ¯Ö»dËZ¼u ¹Zn¿YÂv»d·Y|ŸÖ//»Y|«YÁºÌf//ˆÅdËZ¼u ºÌÅ{Ö» Á¶¼ud¨³½Y€Æe€Æ‹ֻԇYÕY‹†ÌË d‡YÕ{ZˁZ̈]Ö³|̇|À»ZÌ¿ֻ¼Ÿ¶¬¿ ZŒ«YÁ¾ÌËZaÄ]Á–‡Âf»dÌ ¼mÕY€]|ËZ]Á {‹ՀeևZ‡Y€°§Ä »Zm¦Ì “ d‡YÂy{Äm{Â]{d¨³Ö¼//‹ZÅ ÁY‚Å®ËZÆÀeÄ//¯ºË{€¯½Z»Âe{Z̸̻Y‚//Å d//‡YÃ|//‹\ːe½MY½Z»Âe{Z̸̻ µÂa½Z»Âe{Z̸̻Z//ÆÀe¾³YÁ¾Ì»ZeÕY€]Á Öfu¾Ì»ZeÄÀ˂Åįd‡YÃ|//‹Ã{Y{ZfyY dˆÌ¿ºÅZ˜«®Ë ¹|ŸÃZ´¿®Ë|//‡Ö»€œ¿Ä]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ÁdÌ “Á¾ËYd¨³{Y{{ÂmÁÕ|mdËZ¼u Ä]Z»Y{‹Ö»Ã{Y{Ä¿YZËdyÂ//‡Ä]įÖÅZ´¿ YÃZ^f‹YÔ»Z¯ÃZ´¿®Ë,Ä¿ֻ¼Ÿ¶¬¿Á¶¼u Ä]d^ˆ¿ļÅÄ°ÀËYº£Ä]Ád‡YÕ{Zf«Y€œ¿ |Å{Ö¼¿w©Z¨eY¾ËY|¿Y{d^j»€œ¿Â//“» Ä̔«|ÀÀÌ^]Á|//ÀÀ¯Հ̴Ìa|ËZ]½YZ´//¿€^yÁ dˆÌq {‹Y~³YÁY‹Ân»Z]|ËZ]­Ô»Y ¾ËYÄ]x‡Za{½Y€Æe€Æ‹ֻԇYÕY‹†ÌË ÕY{€Æ‹Ã|‹Y~³YÁ­Ô»YdˆÌ·įŠ‡€a {Ä°ÀËYZ»YÃ|‹ÕY~³Z]ÕY{€Æ‹dËZ//‡{ d‡YY€«Ö¿Z»ÄqÁd‡YÖ¿Z//ˆ¯ÄqZÌfyY €œ¿Yd¨³,dˆÌ¿ŽzŒ»{‹Հ̳†aZ] cÄ]įÕY{€Æ‹YÖËYY{Á®¸»€Å¾» Ä]»|ËZ]{‹Ö»Y~³YÁÖ¿Z°»€ÅÄ]ÖÆÌm€e |‹Z]Äf‹Y{Y€Æ‹ÕY‹ YÕ|À]Ä]ÕY{€Æ‹{Z»½Zf//‡Á{Z»Y{Á‚§YÕÁ |À˳Ö»į|ÀÀ¯Ö»ÃZ‹Y­Ô»Y½Z»Z‡Ä»ZÀ‡Z‡Y Ã|‹Ã{Y{­Ô»Y½Z»Z‡Ä]ÕY~³YÁÁև€]ªu d·Á{Á{‹Ö»Äf§€Ë~aÄÀÌ]Z¯½Y€ËÁÁ€ËÁdˆz¿ {€^ŒÌad¼‡{|Ë|md·Á{¶Ì°Œe½Z»ZeÖ¿ÂÀ¯ |¿Z»|ÅYÂyÖ«Z]»Y Ä»Z¿Á{Z//Œf¿YÁÁ|½Z»Y½Z»€§¾ËY¹Á{ d‡Yd‡Y€mÓY¹ÓŒ¯Ö¼‡ Ád˯Ö¸»†¸n»cZ]Zzf¿YÃÁ{¾Ì¼Å{‚¿Z//‹ |‹Y‚³€]ÄÌ]Zzf¿YÁÂulÀa{}MÄ^À‹ \̯€e|{,cZ]Zzf¿Y¾ËYlËZf¿Ö¼‡¹ÔŸYZ] {€¯€Ì̤ed˯Հ¨¿†¸n» ½Â¿Z«և€]Z]įd//‡YÃ|»Md˯€Ì»Yº°u{ µÁÓYžÌ]{Ã|‹{ZՀ̻Y½Z»€§ÁÖ//‡Z‡Y €ËÁdˆz¿[Zzf¿YÃZ]{,€^»Y¿ {µZ‡Ä]•Â]€»ÃZ¼‹½Z»€§…Z‡Y€]Á ÖuԏYÕZÅÂf‡{€´Ë{Ád·Á{¶Ì°ŒeÂy sZ^»x̋ÕÂ//‡YÖ·Z‡YÕZ¨ f//‡YÄ»Z¿‚Ì¿Á €ËÕZÅÂf‡{€ËÁdˆz¿«sZ^·Y|¼uÓY|·Zz·Y {‹Ö»{Z sZ^·Y|¼uÓY|·Zz·YsZ^xÌ//‹ÕZ¨ f//‡Yº°Ë Ä]»Y½Y€Æe€Æ//‹ֻԇYÕYÂ//‹†ÌË cYZÌfyYÕY~³YÁÁÖ»Ô//‡YÕYÂ//‹†¸n» ÃZ´¿Ä]»d//¨³Á{€¯{Z¬f¿Y€Æ//‹ÕYÂ//‹ d‡YÕY{€Æ‹ÁY‹c|«Ä]Ä¿ZËY€³¶Ì¸¬e ½ZËZaY†a«Ö¼‹Zžˆv»»,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] Z]½YZ´¿€^yž¼m{”uZ]YÂ//‹Ä//ˆ¸m d¨³Ã{Á‚§Y‰Y€//]cZÌ·Z»ÄvËÓÄ]ÃZ//‹Y ½MÄ]d^ˆ¿Y‹ÕZ”ŸYįּƻZÌ//ˆ]Äf°¿ Ã{Á‚§Y‰Y€]cZÌ·Z»ÄvËÓ,|Àf//ˆÅ…Zˆu €]Ä¿ZËY€³¶Ì¸¬eÃZ´¿{‹Ö»…Z//ˆuYįd‡Y Y|Ìaֿ¿Z«s˜//‡,ÕY{€Æ‹ÁYÂ//‹c|« |À¯Ö» ¾ËY{ÕYÄÌ¿ZÌ]Á€»Y¶Ì·{¾//̼ÅÄ]d¨³ÕÁ |‹¹ÔŸYÁÄf‹Â¿€Æ‹ÕY‹{ÄÀÌ» Z]YÖeZ//ˆ¸mįd//‡Y¹Ó{Á‚§YÖ¼//‹ZÅ ¾ËY€]‚Ì¿†¸n»ÁºÌÀ¯Y‚³€]½Z^Æ´¿ÕYÂ//‹ ZŽMÕZŒ§ZaZ]įY€q,|À¯ÕZ//Œ§ZaÂ“» {ÁÖ»ŽÌzŒež¼n»Ä] d¨·Zz»Z]ºÅ{†¸n»Ä]»į{Y{t̓ÂeÕÁ Á|//‹Á€]ÁZÅ|À]YÖ°Ë{½Z^Æ´¿ÕYÂ//‹ ÕYÂ//‹¹Z¿|À]¾ËYsԏY{ºÅ{Zˆ//¸n» YŒ¯cYÁ¹Z¿½MÕZmÁÄf‹Y{€]Y€Æ//‹ €Æ‹ÕY‹º‡YįÖËZm€ÅÁd//‡YÄf‹Y~³ žmY€»½MÕZmÄ]ÁÃ{€¯‘ŸYd//‡YÃ{Â] d‡YÃ{€¯€¯}Y–]Õ} ¾»{Y{Ä»Y{Y½Y€Æe€Æ‹ֻԇYÕYÂ//‹†ÌW \n eÁ¹Y{ÄËÔ³‚Ì¿ZŽZf‡YÖ·ZŸÕY‹Y Á|¿{€°¿{ÁÁ{Â//»¾ËYÄ]d^//ˆ¿įºÀ¯Ö» |À‹Z]Äf‹Y{YՀeÄËÁḋZˆud‡Y¹Ó Ö «YÁÃZ´¿ZeºË{Y{ÕYÄÌ¿ZÌ]{Y{Ä»Y{YÖ¼//‹ZÅ µZ‡{įZÅYÂ//‹Ä]d^ˆ¿ևZ‡Y½Â¿Z« ½Z^Æ´¿ÕY‹|ÌËZeÄ]µZ‡½Z¼Å{Á|À»½Â¿Z« {‹º¯Zu,d‡YÃ|̇ ÕYÂ//‹ÕZ”ŸY¥~uÄ°ÀËY€//]|̯ZeZ]ÕÁ |Àq€Åd¨³,dˆÌ¿Öf‡{Z¯¾Ì¿Y«Y€Æ‹ Ä]Á{Â//‹Ö»{ZnËYcZ»ZÆ]Y‚Ì¿¥~u¾//ËY{ ÕZÅՀ̳{Ä°¸]{Â//‹Ö¼¿€nÀ»¶°//Œ»¶u {‹Ö»€fŒÌ]d·Á{ÁY‹ÖÅÁ€³½Á{ |ÀfˆÌ¿ª§Y»€Æ‹ÕYÂ//‹Z]€³Y,ÕÁÄf¨³Ä] Z»Y,|ÀÀ¯¥~uY½M¾]ÁxÌ]YÁÃZ^°Ë|//ËZ] dˆÌ¿tÌv,|ÀÅ{Y€«’«ZÀe{Y½MÄ°ÀËY {€¯Z¨ f‡Yd˯d·Á{ cZ]Zzf¿YlËZf¿½|‹ŽzŒ»µZ^¿{Ä]d˯d·Á{ Y‚³€]Ä^À‹Äf‹~³ÁįŒ¯¾ËYÖ¸»†¸n» {€¯Z¨ f‡Y,|‹ Öa{,«†^¬·Y»Հ//^yÃZ´ËZaYZ¿€ËY‰Y‚//³Ä] †¸n»cZ]Zzf¿YÄnÌf¿½|‹ŽzŒ»ÁYM‰Z¼‹ ÕZ¨ f‡YÄ»Z¿Ä^ÀŒ°ËÁ€»YŒ¯¾ËYd·Á{,d˯ |¼uÓY¥Y¿»x̋Á{€¯d˯€Ì»YºÌ¸ˆeY{Ây d·Á{ֿ¿Z«ÕZ¨ f//‡YZ]Ö¼°u{«sZ^·Y€]Zn·Y {€¯d¬§Y» Ö¿ZuÁ Ä »ZmY|Ì]’^¿©Y|»½ZËÂnŒ¿Y{ |ÀfˆÅŒ¯Z³|¿Z»ÄËZ»€‡Á cYZ^»Y¶Ì¸neÁÁÖÅYÂyÕ{YM,ÖËY€³{€y{Z¼¿Y}MºÅ{‚¿Z//‹ÕÂƼm†ÌË ÄËZ»€‡ÁÄ »ZmY|Ì]’^¿©Y|»½ZËÂnŒ¿Y{d¨³Ádˆ¿Y{ÖËÂnŒ¿Y{Z‡d‹Â¿€‡ |ÀfˆÅŒ¯Z³|¿Z»ÁÖ «YÁ Ö¿ZuÁ¾ˆu¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô‡ÓYdnu,ÕÂƼmd‡ZËÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] Ád¯ZŒ»ÁÄ¿Y{Z¬¿ÃZ´¿|Ì»YÁ€Ì]|ed·Á{{€¯¹ÔŸYÂnŒ¿Y{Ád^‡ZÀ»Ä]Ö»ZÌa{ |¿Y{Ö»Ã|¿YÖf€§ÃY¼ÅYZÅՁZ‡ºÌ¼e{½ZËÂnŒ¿Y{Ã|¿Z‡”u ,ÖËY€³{€y{Z¼¿,Z»ºË¬e{}MºÅ{‚¿Z‹d‡YÃ|»MÕÂƼm†Ì˹ZÌaYÖ//Œz]{ ºÌƧ½ZËÂnŒ¿Y{ d‡YÖËÂnŒ¿Y{Z//‡d‹Â¿€‡cYZ^»Y¶Ì¸neÁÁÖÅYÂyÕ{YM ÁÕ{YMÃ|ÀËÂm,Š¿Y{Ã|ÀËÂm–¬§Ä¿Ân//Œ¿Y{į|¿{€¯d]ZiÃY¼Å,Â//Œ¯€Ì]Á dˆÅºÅµÔ¬f‡Y ¹Z´¼ÅÃY¼Å,ÂnŒ¿Y{YÂf‡YÕZŹ|«į{€¯d]ZiÖ]ÂyÄ]{Y|y¾ËY{Y{Ä»Y{YÖ¿ZuÁ Š¿Y{{įÁY|¿Y½Z¼ÅÄ]¾Ì»€‡¾ËYÕÂnŒ¿Y{ÁÃ{Â]½Y€ËY±‚]d¸»Z]ÃY€¼ÅÁ d‡YZ¯Y|§Á¾Ë€§M|Ì»Y‚Ì¿{ÂyÖ¸»ÁÖÀË{dËÂÅÁ½Z̯YZ§{ÄÀv{,d‡YµZ § ÄËZ»€//‡ÁÄ »ZmY|Ì]’^¿©Y|»½ZËÂn//Œ¿Y{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]|Ì»YÁ€Ì]|ed·Á{†ÌË €Ì]|ed·Á{{€¯tˀe,|ÀfˆÅ‚Ë‚Ÿ½Y€ËYÕY{€§c{Z ‡|̸¯ÁŒ¯Z³|¿Z»ÁÖ «YÁ {ZÆ¿MÃ|¿Z‡”uÁd¯ZŒ»ÁÄ¿Y{Z¬¿ÃZ´¿,½ZËÂnŒ¿Y{ÖzËZed·Z‡ºË€°eZ]|Ì»YÁ |¿Y{Ö»ÁÄfˆ¿Y{Ö»Ã|¿YÖf€§ÃY¼Å,Œ¯Ä ‡ÂeÕY€]YZÅՁZ‡ºÌ¼e Œ¯įZ¿Á€¯Â̋ÁÕ{Zf«Y²ÀmÕZ‡€§d«Z—Ádz//‡ÃÁ{¾Ì¼Å{{Á‚§YÕÁ ,|‹ÄmY»Ö°‹‚aÁÖf‹Y|Æ]cZ¿Z°»YÁcY‚ÌÆneÄÀÌ»{ÄËÁÄ]½YÁY€§ÕZÅ{Â^¼¯Z] Á€ŒÌa֌¬¿,Öf ÀÁÖ¼¸Ÿ¦¸fz»ÕZÅ{Z»‰Ôe€a½ZËÂnŒ¿Y{Á½ZÌÅZ´Œ¿Y{ ½ZËZ¼¿€fŒÌ]Ã|ÀËM{½McY€¼iį|¿{€¯ª¸yÖeYZzf§YÁ|Àf‹Y{Z¿Á€¯ZÆ»Áµ€fÀ¯{ {‹Ö» ZÅÃZ´Œ¿Y{ָ̘ eÄ]ÄmÂeZ]µZˆ»Y,Äf‹~³µZ‡d¨ÅÄËÁ¥Ôy€]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Ö¿ZuÁ €ˆÌ»ºËY€]‚Ë‚Ÿ½ZËÂnŒ¿Y{Z]Õ”uY|Ë{½Z°»YÖf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€adËZŸ¶Ì·{Ä]Á ½ZËÂnŒ¿Y{ļÅÄ]YÁ¾ËY,ÂnŒ¿Y{ÁÕY|ƋÀ—ZyÁ{ZËd‹Y{Ö»Y€³Z]{Á‚§Y,|Œ¿ µZ‡{º¿YÂf]Ze{‹ºÅY€§֘ËY€‹Õ{ÁÄ]¹YÁ|Ì»YÁºË³Ö»®Ë€^e½ZÌÅZ´//Œ¿Y{Á ՁY€§Y€‡Ác‚6 Ÿ ºÀ¯Y|Ìa”u‚Ë‚Ÿ½ZËÂnŒ¿Y{Z¼//‹ּ̼ž¼m{d·Á{Ö¿ZËZa ¹Y{d·Pˆ»±‚]|¿ÁY|yÃZ³{YYŒ¯½ZÌÅZ´Œ¿Y{Á½ZËÂnŒ¿Y{ļŽÁ‚§YÁ ÖÀ§Ã|°Œ¿Y{Ä]{Z³ÁÖfÌÀ»YÕZÅÁ€Ì¿‰ÂËÖa{}MÁ{,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] }MÕZŹZ¿Ä]ÃZ´Œ¿Y{¾ËYÕÂnŒ¿Y{ć,½ZËÂnŒ¿Y{Á½Z¿M½ZÌ»Հ̳{Á½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{ |¿|̇c{ZƋÄ]Öq|À«|¼uYÁZÌ¿±‚]Ö¨˜»,Õ“d Ë€‹ cZ]Zzf¿Y{Zf‡Õ´Àz‡ ,|̇Ä]ÕÂƼmd‡ZËcZ]Zzf¿Ys€—€³Y ºÌÀ¯Ö»¹Y|«Y d//‡ZËcZ]Zzf¿Y½Â¿Z«sԏYs€—cZ̸¯d¨³Â//Œ¯cYÁcZ]Zzf¿Y{Zf//‡€Ì]{ ÃZ³€Å d‡YÃ|Œ¿¶Ë|^e½Â¿Z«Ä]ÁÃ|̇€¿|ÌËZeÄ]½Z^Æ´¿ÕY‹Õ‡YÂÀÅÕÂƼm ՂËÄ»Z¿€]‰YÖËY€mYÕZÅZ°ÅYÃZ]{½MZ]\//‡ZÀf»,|//‹|ÌËZeÁ\ːes€—¾ËY ÁÖ¸yY{»Y½ÂÌ//ˆÌ¼¯Õ´Àz‡cYZƛYÃZ]{,ÕÂ//‡Â»¶ÌŸZ¼‡Y|Ì//‡ ºÌÀ¯Ö» cZ]Zzf¿YÄ],ÕÂƼmd‡ZËcZ]Zzf¿Y½Â¿Z«sԏYs€—Ä°ÀËY€]ÖÀ^»†¸n»ÕZÅY‹ d‡ZËcZ]Zzf¿Y½Â¿Z«sԏYs€—cZ̸¯d¨³,Z¿€ËYÄ],|̇|ÅYÂy{Y{€y |ÌËZeÄ]½Z^Æ´¿ÕY‹Õ‡YÂÀÅ|‹\ːe½McZ̸¯†¸n»–‡ÂeįÕÂƼm Z]\‡ZÀf»,|‹|ÌËZeÁ\ːes€—¾ËYÃZ³€Å d//‡YÃ|Œ¿¶Ë|^e½Â¿Z«Ä]ÁÃ|Ì//‡€¿ Œ¯cYÁcZ]Zzf¿Y{Zf//‡€Ì]{ ºÌÀ¯Ö»ՂËÄ»Z¿€]‰YÖËY€mYÕZÅZ°ÅYÃZ]{½M ÕY€]¶»Z¯ḑ€›cZ]Zzf¿Y{Zf//‡Ä°ÀËY€]ÖÀ^»Ã|ÀËZ¼¿¾ËY€´Ë{cYZƛYÄ]x//‡Za{ Õ‡YÖ°Ì¿Á€f°·YcZ]Zzf¿YÕY‚³€]€³Yd¨³,{Y|¿YÖ°Ì¿Á€f°·YcZ]Zzf¿YÕY‚³€] ÕZÅ©Á|À|Ì·ÂeÕY€]½Z»Ze|¿{€¯Ö»¹ÔŸYZ»Ä]¶^«Y{Â]Ã|‹Ö ˜«½Z^Æ´¿ÕY‹ YcZ]Zzf¿Y½YÂeÖ»ÕY~yYÄ^ ‹Y‚ÅÁY|¿YÄ]½ÂÀ¯YZ»Y|//‹Ö»ºÅY€§Ö°Ì¿Á€f°·Y {Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋½{Â]Y{Ä»Y{Yc{{Á‚§YÕÂ//‡Â» {€¯Y‚³€]Ö°Ì¿Á€f°·Y ¹{€»€eduYև€f‡{œÀ»Ä]{Y{Y½Z°»Y¾ËYcZ]Zzf¿Y{Zf‡,cZ]Zzf¿Y½Z»ZeŒ¯ |À¯ħZ“YYÕY~yY\ ‹ صفحه 2 YZ]ÁÄ ‡Âe ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ }MÄ^À‹Á{ €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ] {Zf«Y½ZÆm ÃZ³|Ë{ |‹¹Zn¿Y½Y€ËY¥ZÀY©ZeYdËÂv» Y|]ZˆuÁd^‡ZÀ»Ä]{Zf«Y€ËÁ¹ZÌa Ã|Ë{\̇M¥ÂÀÖfËZ¼uÄfˆ]ÄÌÆeÃÁ€³Z¯¶Ì°Œe ÁZÅdËZ¼uÂ¿¶»Z//‹cZ]»†Ë¿ŠÌaÁ[ÂqZÆqÁ Öf·Á{ÕZÅÄÀ˂ŁYÖy€]µZƼf‡YÁZÅḑZ »YÕY{Ây€] ¶»Z eÁ\//‡ZÀ»ÖÅY€¼ÅÁÖ·|¼ÅZ]ºËYÁ|Ì»YÁÃ|//‹Z£M \Ì//‡M¥ÂÀYdËZ¼udÆm{½Y€ËY¥ZÀY©ZeYÁd·Á{ {‹¥ÂÀY€i»ÕZÅdËZ¼u\ːeÄ]€nÀ»Ã|Ë{ Á\//‡ZÀ»w€¿Z]Ö°¿Z]cÔÌÆ//ˆeÄWYY{€//¯tˀeÕÁ ÕZÅÖÅ|]Y¿YµZƼf‡Y,Ö¿Ó—†¨ÀeÃÁ{Áº¯dyY{€aZ] €Ìœ¿ÖfËZ¼uÕZÅḑZ »Y¿YÕY€«€],֟Z¼fmY¾Ì»ZeļÌ] Ä]•Â]€»Z»€§Z¯ºÆ‡ļÌ]ªuY֌z]ZËÁ¹Z¼eÖ³{Œz] Y€f¼¯ÕZÆÅZ³Z¯ÕYļÌ]ḑZ »Á֟Z¼fmY¾Ì»Ze½Z»Z//‡ ḑZ »¾ÌÀr¼ÅÁÖÀ§cZ»|yÁÕ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁ{€¨¿ €]cZÌ·Z»ÁÖeZÌ·Z»½ÂË{dyY{€aZ]{µZƼf‡YÁÖeZÌ·Z»ÕZÅ •Â]€»ÕZÅcZÌ·Z»Á•Zˆ«YdyY{€aµZƼf‡YÁÃ{Á‚§Y‰Y ,©€]Á[M,d¿€fÀËYÄ]•Â]€»ÕZÅÄÀ˂ÅŠÅZ¯,¶^«cYÂÀ‡Ä] Y,\ˆ¯ÕZÅÄ¿YÁ€aZ^fŸY|Ë|¼e,cY€¬»Á¾Ì¿Y«¶ÌÆ//ˆe ¥ZÀY©ZeYÖfËZ¼uÄfˆ]Õ|À]ÕZÅÂv»¾Ë€eºÆ»ĸ¼m {Á|‹ÄWYYį{Â]Z¿Á€¯{Zf//‡֐zeÕZÅÄf̼¯Ä]½Y€ËY |‹Z]Ö»Ö³|̇Áև€]µZu{ևZÀ‹Z¯cZˆ¸m Õ{Zf«YcZ^iÕZÀ]€ËÖ·Z»Հ´‹Y‚³ºfˆÌ‡{ḑZ¨‹ YZ]ÃÁ€³ trades@jahaneghtesad.com ÕZÅÄf̼¯{€¼fˆ»”uZ]d¨³½Y€ËY¥ZÀY©ZeY†ÌW Ã|Ë{\̇M¥ÂÀÖfËZ¼uÄfˆ]ÄÌÆeÃÁ€³Z¯,Z¿Á€¯Ö¸»{Zf‡ |‹¶Ì°Œe½Y€ËY¥ZÀY©ZeY{ ¥ZÀY©ZeYÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZaY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ¥ZÀY©ZeYÁd·Á{|Ë|mcZ¬§YÂed¨³ÖÀÌ^¼»|Ì ‡,½Y€ËY ¾ËÁ|eZ¿Á€¯YÃ|Ë{\̇M¥ÂÀYdËZ¼uÕZf‡Y{½Y€ËY |‹|ÅYÂy[»Õ{ÁÄ]Á ÕZÅ©ZeYÕZ‡ÁÄ»Z¿µZ‡YµZ^¿{Ä]{€¯ZƛYÖÀÌ^¼»|Ì //‡ Ä¿Z³Y|mÄ»Z¿¾ÌÀr¼ÅÁd·Á{Ä//]½ÁZ eÁÖ¿Z³Z],¥ZÀY ¥ÂÀYdËZ¼uÕ{ZÆÀ//ŒÌaÄfˆ]¶»Z//‹½Y€ËY¥ZÀY©ZeY ÁÃ|//‹ÃY€¼Å†¸n»Ã|ÀËZ¼¿dËZ¼uZ]įÃ|Ë{\Ì//‡M ćcZˆ¸m{,|Àf//‹Y{|̯Ze½M€]‚Ì¿¹€fv»ÂƼm†ÌW |‹€¬»Z¿Á€¯Ö¸»{Zf‡ÖfÌÀ»YÁÕ{Zf«YÄf̼¯Äf‹~³Äf¨Å ©ZeYÁÕÂƼmd‡ZËŠËZa½ÁZ »”uZ]ÖÅÁ€³Z¯į {‹¶Ì°Œe¥ZÀY Ã|‹¶Ì°Œe€œ¿{»ÃÁ€³Z¯d˧|Ì«Z]Y~·{Á‚§YÖÀÌ^¼» ÖËZ¿Á€¯ÕZŁÁ{ÃZ§ÕZÅÃZ´‹Á€§Y¾¼ËY|ˀyÄ]€ne ,½Y€Æeĸ¼mY€Æ‹{½ZˀfŒ»įd‡Y…€f‡{{www refahmarket ir {ZÀ¼“ |ÀÀ¯¹Y|«Y¾ËÔ¿M|ˀyÄ]d^ˆ¿|À¿YÂeÖ» Á|Æ//Œ»,½ZnÌÅÓ,ÄÌ»ÁY †aįÃ|‹ºÅY€§½ZˀfŒ»ÕY€]‚Ì¿¾¨¸eªË€—Y‰Z¨‡d^i½Z°»YZÌ¿c {€¯|ÀÅYÂyµZ‡Y€œ¿{»…{MÄ]ÁÃ{€¯Õ|À]Äfˆ]YZÅ|ˀy½YZ°¼Å½MY {‹Ö»Ä̏Âe¹{€»ļÅÄ]|ËÁ¯…Á€ËÁÂ̋¶Ì·{Ä]įÖ·Zu{¾ÌÀr¼Å ½Z³|ÀÀ¯¾Ì»Ze¾Ë€e±‚]Yְ˽YÂÀŸÄ]ÃZ§ÕZÅÃZ´‹Á€§\ ‹,|À¿Z¼]Ä¿Zy{ ‰Á€§Äy€q,¾»Y–Ìv»®Ë{ZnËYZ]Äfˆ¿Y{{ÂyĨ̛Á,Ä »Zm{Y€§YÄ¿YÁÕZŁZÌ¿ {Œ¿¶fz»{Y€§YÖ³|¿ZÌ¿{»ÁÄÌ·ÁY{Y»¾Ì»ZeÁ Ã{Z»MÁÁļÅÃZ´‹Á€§¾ËY,Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋ÕZŁÁ¾Ìfˆz¿Yd‡YÖÀf¨³ |ÀÀ¯Ö»‰ÔeÃZ§ÕZÅÃZ´‹Á€§{½Y|À»Z¯ļÅÁd‡YÃ{Â]¹{€»Ä]Ö¿Z‡d»|y dz‡ÕZŁÁ¾ËY{Y¾¼ËYÕ|ˀyÄ]€ne,Ä¿Y€Ì´ŒÌaÁÖf‹Y|Æ]cZ°¿dËZŸZ] –ËY€‹¾ËY{֏yÕ{Zf«YÃZ´À]¾ËY |¿ÁM½Z¤»YÄ]‚Ë‚Ÿ½Zˀf//Œ»ÕY€] €‡Y€‡{‚Ë‚Ÿ½ZˀfŒ»ļÅÄ]ÄÀÌÆ]d»|yÕZf‡Y{{Ây‰Ôe¹Z¼eZ]Y‹{ d‡YÃ{ZfˆËYZÆ¿MZÀ¯{,½Y€ËY |̯ZeZ]Öf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€aÄ¿Y€Ì´fz‡dËZŸZ]ÃZ§ÕYÀÌn¿ÕZÅÃZ´//‹Á€§ ¥|ÅZ]Öf¿€fÀËY|ˀy¾Ë¿{€°ËÁZ]Á½Zˀf//Œ»d»Ô‡š¨u€]€f//ŒÌ]Äq€Å {Â]|ÅYÂy½ZˀfŒ»ZÀ¯{¶^«Y€fŒÌ],ÖËZ¿Á€¯ÕZŁÁ{{{€eÁ®Ì§Y€eŠÅZ¯ ÕZÅÃZ´//‹Á€§,ÃZ§ÕYÀÌn¿ÕZÅÃZ´//‹Á€§d¯€//‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ½Y‚Ì»ŠËY‚§Y¹Á‚·,Â//Œ¯{Z¿Á€¯|Ë|mk»ÂÌ//‹Ä]ÄmÂeZ]ÃZ§ÕYÀÌn¿ \‡ZÀ»d¼Ì«Z]Ö//‡Z‡YÕZÅÓZ¯¾Ì»ZecÁ€“Á½ZÀ—¼ÅÄ]Ö¿Z//‡cZ»|y Ã{Z»M¦ŸZ”»ÕÁ€Ì¿Z]½Zˀf//Œ»d»Ô‡š¨uÕZf//‡Y{{Y|¿Zf//‡Yd̨̯Á µ€fÀ¯,½Z³|ÀÀ¯Ä mY€»d‡{½{€¯ֿ¨Ÿ|“ d//‡Y½ZÀ—¼ÅÄ]Ö¿Z‡d»|y ,ZÅÖf‡{w€qļÅ€°»½{€¯ֿ¨Ÿ|“,½Y|À»Z¯Á½Zˀf//Œ»½|]ÕZ»{€°» Š°f‡{,®‡Z»Y½Y|À»Z¯Ã{Z¨f‡Y,ÃZ´‹Á€§s˜‡¹Z¼e¶¯—Ä]ÁZÅ©Á|À YÄ°‡Á…ZÀ°‡Yd§ZË{Á…ZÀmY½{€¯Âm€»d̟ÂÀ¼»ÁÂz»{Z³Á Œ¯€‡Y€‡{ÃZ§ÕYÀÌn¿ÕZÅÃZ´‹Á€§{Ã|‹¹Zn¿YÖf‹Y|Æ]cZ»Y|«Yĸ¼m ÕZÅÓZ¯,Öf¿€fÀËYcÄ]ÖËY~£{Y»cӐv»ÄËÁ‰Á€§ÕZf‡Y{ d‡Y Öf¿€fÀËYdËZ‡{ÄËÁ‰Á€§ÃYÂÀŒmÁ\‡ZÀ»d¼Ì«Z]ÃZ§ÕZÅÃZ´‹Á€§ÂÀf» -{€¯tˀŒeºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡ÕY~³ÄËZ»€‡ÁÕ{Zf«Y½ÁZ » Zźˀve–ËY€‹¾Ë€edz‡{ºŒ«Ճ€¿YÁd¨¿ÕZÅÃÁ€a½Z»‚¼ÅÕY€mY |‡€]ÕY{€]ÀÆ]ĸu€»Ä]ÕZmµZ‡½ZËZaZed‡YY€«Ád‡Y¹Zn¿YµZu Ö¼‡€»{ZnËYÂn»d§ZË{ÕY€]ÕY€]¹ÓÕZÅՀ̴Ìaį{€¯½YÂÀŸ½ŻZ^Ÿ ÕZÅ|uYÁcY|Ì·ÂeÄ]cZ»|yÄWYYdÆmY€uĸ°‡Y{Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§cY{Z –]€Ë}žmY€»ªË€—YºŒ«¾Ì´À‡d¨¿ÃZ´ŒËÓZacY|Ì·Âeĸ¼mYºŒ«{YMĬ˜À» Y¹ÓÂn»,ÃZ´ŒËÓZadˆz¿Z§¹Z¼eYY¶^«d‡Y|Ì»Yįd//‡Y¹Zn¿YµZu{ |ÀËZ¼¿ºÅY€§Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§cY{Z|¿Á¶ÌƈeÕY€] ÁdÌ]€eį{€¯|̯ZeºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z//‡ÕY~³ÄËZ»€//‡ÁÕ{Zf«Y½ÁZ » ÀÆ]¥€‹{ÁdÌ·Z §µZu{ÕZÅÃÁ€a{Ö»Â]Žzf»ÕZÅÁ€Ì¿YÃ{Z¨f//‡Y ºŒ«{YMĬ˜À»{Õ{Zf«YÕZÅs€—ŽyZ‹֟Z¼fmYÕZÅdÌ·ÂXˆ»YÕY{€] d‡Y įÕ{Zf«Y½Ô¯ÕZÅs€—YÖ¿Z^ÌfŒaÁdËZ¼u{€¯ħZ“YÂy¾ËY{ÕÁ ½YZ¯|¿Yd‡{ļÅÖ¸»dÌ·ÂXˆ»|¿YÃ{¼¿[Zzf¿YdÌ·Z §ÕY€]YºŒ«{YMĬ˜À» ÕZŽY€v]ÁcÔ°Œ»Y~³Y†aZÅs€—¾ËYÄ]ÄmÂeÁd‡Y½Z»Z‡Á½Zf‡Y ½|̇ÖWZÆ¿¶uY€»{Ä°ÀËYZ¼¯,ZÆ¿McÔ°//Œ»YÀ³®ËÖfu½{€¯Z]Á€ÌyY Ä ‡ÂeÁd§€ŒÌahŸZ],|À‹Z]¹€fv»ÂƼm†ÌW–‡ÂesZff§YÁÕY{€]ÀÆ]Ä] ºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡Ä]ª¸ f»ZÆÀeZzf§Y¾ËYÁÃ|Ë{€³½Z³‚»€Å½Zf‡YÁŒ¯ dˆÌ¿ µZu{ÁµZ §ÕZÅs€—ÕY€Ë~aºŒ«{YMĬ˜À»®ÀËYºÅ|‹ÁM{Z˽ŻZ^Ÿ½ZÆ̯ |Ì·ÂeÖ¼‡Yḑ€›Ä]Z ¼mÁ€Ì¿Á[Ms€—Á{¶»Z‹Ճ€¿YÁd¨¿ÁÂu{Ä ‡Âe Ä]ÖÅZ´ŒËÓZas€—®Ë,¾Ë€Ì‹[M\ °»€f»Y‚ÅÁ©€]cYÁZ´»Y‚Å®Ë ½Â̸̻ḑ€›Z]Öf¨¿Ä°¸‡Y,Á{¾Ì´À‡©Â§d¨¿Ä°//Œ]Y‚Åḑ€› dy‡cZˆÌ‡Ze,cYÁZ´»ḑ€›Ä]Õ|̋ÂyՃ€¿Y|Ì·Âe,¾eY‚ÅÁ Á‰Z^¿YdËZ‡,µZ‡{¾e½Â̸̻Á{dy‡¾Ì»Zeḑ€›Ä]ZÅÖfŒ¯Ä]Ö¿Z‡ Ä°Œ]Y‚ÅÁ½Â̸̻ćµZ §ḑ€›Z]Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§Ád¨¿ՁZ‡ÀÌy} ¾Ë€Ì‹ÃZ´ŒËÓZa,dyZ‡µZu{Ä°Œ]Y‚ÅÁ½Â̸̻Š‹ÖWZÆ¿ḑ€›Á ºËYÁ|Ì»Yįd//‡Y€´Ë{LY€mYµZu{½Ô¯s€—¾Ë|Àq¾ÌÀr¼ÅÁZ³ՁZ//‡ ÖÅY€¼ÅÁÁÂu¾ËY{ºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡Õ|mÕZÅd‡ŻÄ]ÄmÂeZ]ºÌ¿YÂf] ºÌÅ{Ä ‡ÂeՀfŒÌ]dŸ€‡Z]YÖ¸ §ÄmÂe¶]Z«ÕZÅd§€ŒÌa,½Z¯YļŠYZ]ÃÁ€³ trades@jahaneghtesad.com Ä]ÃZ‹YZ]ºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡ÕY~³ÄËZ»€‡ÁÕ{Zf«Y½ÁZ »½ŻZ^Ÿ½ZÆ̯ Z§d¨³ºŒ«{YMĬ˜À»{Ճ€¿YÁd¨¿ÁÂu{ºÆ»ÃÁ€ać½Z»ºÅÕY€mY ¾Ì´À‡d¨¿Ä°Œ]Y‚Å|Ì·Âeḑ€›Z]"ŠËÓZa¾ÌÆ]"d¯€‹ÃZ´ŒËÓZadˆz¿ Öf¨¿ĸ°‡Y,Ã|‹¹Zn¿YÖÀÌ]ŠÌa…Z‡Y€]Á|‡Ö»ÕY{€]ÀÆ]Ä]ÕZmµZ‡½ZËZaZe ÕZÅ|uYÁÁÃZ´ŒËÓZacY{ZÁ­YÂy¾Ì»Pe½Z^ÌfŒacZˆÌ‡Pe,ž«YÁ{į‚Ì¿Y€u |‡Ö»ÕY{€]ÀÆ]Ä]ÕZmµZ‡½ZËZaZed‡YĬ˜À»{€´Ë{Õ|Ì·Âe {YMĬ˜À»½Z»Z‡¶¸¼·Y¾Ì]»YÁֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ¾Ë€edz‡{¹ÓcY|ÌƼe¹Z¼e{Á‚§Y½ŻZ^Ÿ,…Z§ÕY‚³€^yY¶¬¿Ä]ºŒ« Ä]ž«Y»€fŒÌ]{ºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡–‡ÂeÖ¸yY{ÁÖmZyºË€ve–ËY€‹ Zed‡YÄf§€³c€ÌyYµZ‡ć֗½YY~³ÄËZ»€//‡YdËZ¼uÕY€]ÖWZÆÀe ÕZmµZ‡½ZËZaZeºŒ«{YMĬ˜À»{ÓZ]ְ˂̧d§€ŒÌaÕYY{ÁºÆ»ÕZÅÃÁ€a |À‡€]¹Z¼eYÄ] ÃZ´ŒËÓZa¾ËY­YÂy¾Ì»PeœÀ»Ä]d¨¿cYÁZ]cY€¯Y~»¹Zn¿YY¾ÌÀr¼ÅÕÁ –y¾Ì»PeÕY€]¹ÓÖ¿‚ËY,ÃZ´//ŒËÓZa¾ËYZ§ՁY|¿YÃYÕY€]d¨³Á{Y{€^y d‡Y¹Zn¿YµZu{cY{Z®¿Z]ªË€—YÕZ^fŸY ÃZ³Á€Ì¿µÁYZ§Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡ÕY~³ÄËZ»€‡ÁÕ{Zf«Y½ÁZ » Ä]¾Ì´À‡d¨¿ÃZ´ŒËÓZaYÕY{€]ÀÆ]Z]½Z»‚¼Å,cYÁZ´»ḑ€›Ä]|·Â»ºŒ« Z§{ºŒ«{YMĬ˜À»ÖÅZ³Á€Ì¿ḑ€›Ä ‡Âe{€¯tˀe,|‡Ö»ÕY{€]ÀÆ] {ÕYĬ˜À»©€]Á€Ì¿YÂeÕZ°¼ÅZ]©€]cYÁZ´»|Ì·Âe¥|ÅZ]ÃÁ€a¾ËY¹Á{ Z³pÀËYķ·–y¾Ì»PeZ]d·Á¸̯dˆaÕZÅdyZ‡€ËÁd‡Y€mYµZu |‡Ö»ÕY{€]ÀÆ]Ä]Ã|ÀËMµZ‡d·Á{Äf¨ÅZeįÃ|‹Ã{Z»M Y‚ÅÁ½Â̸̻Հ̳Z]ÁÄ̸zeḑ€›ÕYY{Y€uÖf¨¿ĸ°‡Yd¨³½ŻZ^Ÿ \·Z«{ÁÂ˽Â̸̻ÕY~³ÄËZ»€‡Z]ÃÁ€a¾ËYÁd‡YÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§¾e {{Z³Z‡ZaՃ€¿Y‰€fˆ³d¯€‹ÁºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z//‡½ZÌ»BOT{Y{Y€« ŠÌ¯{Հ̳ļÅÕY|f]YYZ¿Á€¯Ä]Ôf^»Z¼Ì]€¨¿Y‚ŁYŠÌ]ÖËZ‡ZÀ‹ ¹ZÆq¹Z³{ÕZ¼Ì]µ€fÀ¯dÆm"Ö¿Z¼Ì¸‡º‡Z«kZu|ÌƋ"¹Z¿Z]Öu€—¡Ô]YZ] |‹|ÅYÂyÖËZ¼¿ÁÖ¼‡—Ä]Á€»Ys€—¾ËY µ€fÀ¯|À¼‹ÂÅdˀË|»d̼ÅY¹Á‚·Ä]ÃZ‹YZ]ŠÌ¯d»Ô‡Ä //‡Âe‚¯€»†ÌË €¨¿Ã{Z]dÌ ¼mY‚Å|€ÅÕYYÄ]{€¯tˀeŠÌ¯À˂mt˜//‡{ÕZ¼Ì] {Հfˆ]€¨¿Z]ÁÖn¿Z¿dÌ “ÁՀfˆ]€¨¿Z],‚»€«dÌ “ÁÁ{Հfˆ] Äf¨ÅÁ{{Հfˆ]€¨¿ćZ]ŠÌ¯½Zf‡Z¼Ì]į{‹Ö»Ö]ZˁY{dÌ “ÁÁ d‡YÄf§€³Y€«{dÌ “Á{Äf‹~³ dÌ ¼m½Y€§Zˆ»Á½ZÀ¯Z‡Z¼‹…Z‡Y€]€³Y{€¯½Z//Œ¿€—ZyZÌ¿Z“Z“|¼v» ,‚»€«dÌ “ÁÁ{Հf//ˆ]€¨¿Z]ºË€Ì´]€œ¿{€¨¿Y‚ÅYŠÌ¯À˂m Ö]ZˁY{dÌ “ÁÁ{Հfˆ]€¨¿Á{Z]dËZÆ¿{ÁÖn¿Z¿Á{€¨¿Ä//‡ {‹Ö» ½Zf‡Z¼Ì]{Z¼Ì]½|‹Հfˆ]YįÄf‹~³Äf¨ÅÁ{Z»MÄ]ÄmÂeZ]{Á‚§YZÌ¿Z“ d‡Y{Ĭ˜À»¾ËYdÌ “Á{Y{Ö»€^yŠÌ¯֐ze©Â§Á֐ze ÁÃ{€¯|Ä¿YÁYŠÌ¯{ÕZ¼Ì]Â̋|¿Ád»Ô‡Ä //‡Âe‚¯€»{Á‚§YÕÁ ,dÌ “Á€Ì̤ec{Á{Â//‹Ö»¹Zn¿Y\//‹€Å‚Ì¿Z»MÄ˂neÁ¶Ì¸ve ÕY‹Ĉ¸m¾Ì¼°ËÁևd‡YÖÀf¨³ |//‹|ÅYÂyµZ¼ŸY{|n»ZÅdË{Á|v» d‡YÕY‚³€]µZu{ŠÌ¯Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅŠËZ¼Å‚¯€»ՁY¾·Z‡{d»Ô‡ YZ¿Á€¯Ä]Ôf^»Z¼Ì]€¨¿ÁY‚ÅÖËZ‡ZÀ‹YŠÌ¯d»Ô‡ÕY‹Õ´Àz‡ {Y{€^yŠÌ¯{|ËÁ¯Հ̳ļÅÕY|f]Y ZÌ¿Z“Z“|¼v»,ŠÌ¯{YMĬ˜À»½Z»Z‡¶¸¼·Y¾Ì]»YÁֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ¾Ì¼°ËÁև{ŠÌ¯d»Ô‡ÕYÂ//‹Õ´Àz‡Ád»Ô‡Ä //‡Âe‚¯€»†ÌW ŠÌ¯Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅŠËZ¼Å‚¯€»ՁY¾·Z‡{}Mįd»Ô‡ÕY‹Ĉ¸m ŠÌ¯À˂m{€¨¿ÁY‚ŽÂÀ¯ZeÖ»|ÌaYZ£MYį¾ËY½ZÌ]Z],|‹Y‚³€] Ôf^»€iY€]€¨¿Ä¿Z¨‡Zf»|{¹|Z»MZ]{Y| e¾ËYYÁ|¿|//‹Հ´·Z]€£ ¶°eÁ€aÕY€mY€]Հj¯Y|uÕZÅcZœ¿Z]d‹Y{ZƛY|¿{€¯c§ÕZ¼Ì]¾ËYÄ] ŠÅZ¯|ÅZ‹Äf//‹~³Äf¨ÅÁ{{֟Z¼fmYÕY~³ĸZ§š¨uÁÖf//‹Y|Æ]ÕZÅ ºÌfˆÅŠÌ¯½Zf‡Z¼Ì]{Հfˆ]ÁZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]Ä]½ZËÔf^» €¬fˆ»ÖËY€mYÕZÅÃZ´f‡{,ŠÌ¯d»Ô‡ÕY‹‰ÔeZ]į¾ËY€]|̯ZeZ]ZÌ¿Z“ ÄWYYÕZÅÁÂ//u{¦¸fz»¥ÂÀÁ֏yŠz]Ä//¸¼mYĬ˜À»¾//ËY{ ÕZ¼Ì]µ€fÀ¯ÁÖf‹Y|Æ]–]Y“ÕY€mY€]cZœ¿Հ´//‹{€³Áֻ¼ŸcZ»|y k»Y֋Z¿ÕZÅdË{Á|v»µZ¼ŸYZ]{Á‚§YºÌ‡€]{dÌ “ÁÄ]ºÌfˆ¿YÂeZ¿Á€¯ ÁŒ¯t˜‡{Ä »Zm¦¸fz»ZŒ«Yd»Ô‡š¨u¥|ÅZ]Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]¹Â//‡ ºÌÀ¯Â^Ÿ¹Â‡k»Yd̬§Â»Z]ºÌ¿YÂeÖ»ՁZ‡²Àŀ§ d¨³½Zfˆ»{ÕZ¼Ì]Õ| ]k»ÕY€]¹ÓcY|ÌƼeÖÀÌ]ŠÌaÂy{ÕÁ ½Y€Æe¥ZÀY©ZeY†ÌË |¿YÃ{Zf§YZaY¥ZÀY֔ ] \‹dŸZ‡Ze|ÀfˆÅÂ^n»{Y{{ÂmÁ| ]Ä]\‹dŸZ‡ÕY€]įÖfË{Á|v» Õ{ÁÄ]¶°Œ»×YLZ‹½Y|ÀÀ¯dËZŸYZ¿Á€¯{Zf‡ÕZŶ°eÁ€aļÅ€³Y |ÀÀ¯Z¯ |ÀÅ{Ä»Y{Y{ÂyZ¯Ä]|À¿YÂeÖ»‚Ì¿¥ZÀYÁ{‹Ö»¶u |¿YÃ|»M{ZaYZ0 ^ˀ¬e|¿{Â]¶Ì˜ eÃZ»¾ËY{¥ZÀYYÕZ̈]{€¯½ZŒ¿€—ZyÕÁ ÁÃZmY|À¿Z»ÖËZÅÄÀ˂ÅÄ]ÄmÂeZ]įZÅÄ ¿ZyÃÂÆ«ÁÄ¿Z¿ÕZÅÃZ´ŒËYM,ZÅÓZe|À¿Z» |¿Y|¿Y{Ây¾f‹Y{Ä´¿ZaÕÁ½YÂeẠ̀ {Zf‡€³Y,ºÌÀ¯Ö³|¿Z¿Á€¯Z]|ËZ]įºÌ¿Y|]|ËZ]Z»{Á‚§Y½Y€Æe¥ZÀY©ZeY†ÌË |À°]YZ¯¾ËY|ËZ]|À¯€e|Ë|‹Y{ÂyÕZŶ°eÁ€a|ËZ]į|Å{Ö»ŽÌzŒeZ¿Á€¯ ‚Ì¿¥ZÀY€´Ë{¥€—Y |ÀÀ¯dÌ ^e½MY|ËZ]|ÀfˆÅ¹{€»Y֌z]į¥ZÀYÁ cZÌ·Z»ÁļÌ]ªud§ZË{{ |À¯®¼¯dÌ “Á¾ËY{ZÆ¿MÄ]d·Á{į|¿Y{ž«Âe {€Ì´]ª¸ e¥ZÀYÄ]ÕYÀÆ]º¯ÕZŹYÁÁ|ÀÅ{ÖeZ¨Ì¨ze ļÅ{¥ZÀYdÌ·Z §dŸZ//‡d¨³€Æ»Ä]½Y€Æe¥ZÀY©Z//eY†ÌW¾ÌÀr¼Å d‡YÃ|‹¾ÌÌ edŸZ‡Ze½ZÀr¼Å,dÌ·Z §Ä]Zn»ÕZÅŠz] ¾ËY½Z^uZÕZmY½Z//»{ÂyįÖf«ÁZe{€//¯ZƛY½Y€Æe¥ZÀY©Z//eY†ÌË Ä]½ZËZ«M|¿Y{ÖeÔ°Œ»ÄqįºÌ¼Æ¨]ºÌ¿YÂeÖ¼¿ºËY~´¿¥ZÀYÁZÅZ¯Á\ //ˆ¯ Ö³|¿ÄÀ˂ÅÕ´z‡Zaֈ¯ÄqZ»YºË|À^] |Ë|À^]Y¥ZÀY{|À˳Ö»ÖfuY .{Â]|ÅYÂyZÆ¿M ½ZÀr¼Å¥ZÀYָ̘ e{ÂmÁZ]{€¯ZƛYZÀ¸ËYZ]³Ád¨³{Ö¿ZÅY€§Ã{¿º//‡Z« €³Z¯©Â¬u,ļÌ]µÂaµZj»ÕY€]{Y{{ÂmÁZÅZ¯Á\ˆ¯½Z^uZÕY€]ÖËZÅÄÀ˂ŠÖ³|¿ÄÀ˂žËY€]ÃÁԟ {‹dyY{€a|ËZ]½ZÀr¼Åį|ÀfˆÅÖËZÅÄÀ˂ÅẠ̀Á d‡YÃ{Ây¶°Œ»Ä]‚Ì¿|‹Ö»¾Ì»Ze¦À¾ËYªË€—Yį½Z‹{Ây ºËY~´¿¥ZÀYÁZÅZ¯Á\ ˆ¯¾ËY½Z^uZÕZmY½Z»{ÂyįÖf«ÁZe{Á‚§YÕÁ |Ë|À^]Y¥ZÀY{|À˳Ö»ÖfuYÄ]½ZËZ«M|¿Y{ÖeÔ°Œ»ÄqįºÌ¼Æ¨]ºÌ¿YÂeÖ¼¿ Ä]Ö°¼¯pÌÅÖ§€—Y.{Â]|ÅYÂyZÆ¿MÖ³|¿ÄÀ˂ÅÕ´z‡Zaֈ¯ÄqZ»YºË|À^] {€¯ÁZ^»…ÂvÀ»…Á€ËÁ¾ËYZ]|ËZ]ºÅ€´Ë{¥€—YZ»Y{‹Ö¼¿¥ZÀY d¸ŸÄ]Z»Y|¿YÃ|‹ÖËZŒ³Z]¥ZÀYÃZ]Á{įÁ€»YYÖfu{€¯tˀeÖ¿ZÅY€§Ã{¿ ÁÕ{Zf«Y»Y€ËÁ|À//ˆaƒ{{Zŀ§ ®Ë€^e¾¼“,Ö»ZÌaZ//Œf¿YZ]ÖËYY{ dˬe€],Y|]ZˆuÁ½|Ì//‡Y€§ ÁÕY|]ZˆuÖ°Ì¿Á€f°·YÕZźfˆÌ‡ Ö°Ì¿Á€f°·YÖ//‡€]ZˆuYՀ̳ÀÆ] cZŸÔ—YÄWYYœÀ»Ä]|À¼//‹ÂÅÁ YZ]{½ZÀ̼—Y¹|ŸŠÅZ¯Á\‡ZÀ» {€¯|̯ZeÄËZ»€‡ d^‡ZÀ»Ä]|Àˆaƒ{€f¯{¹ZÌa{,Y{Z‹½Y€ËYÖËYY{ÁÕ{Zf«YZ^yYÄ°^//‹‰Y‚³Ä] d·Á{Ö·Z»ÕÁZ]½YÂÀŸÄ]Ö//ËYY{ÁÕ{Zf«Y»YcYÁºÌ¿YÂyÖ»Y|]Z//ˆuÁ Z]YY|]ZˆuÁd‹Y|³‚]º‡Y€»Œ¯¶¯ÕY{Ä¿Y‚yªË€—Yįd‡YÖ·Z‡|Àq ªË€—¾ËYYZe|ËZ¼¿Ö»Y‚³€]Œ¯և€]ZˆuÁÕY|]ZˆuÄ »Zm½Z³|ÀËZ¼¿”u cZ»|yPŒÀ»€‡įħ€u¾ËYÄ ‡ÂeÄ],¹Á|y€Œ«¾ËYcZ¼uYÖ¿Y{|«¾¼“|¿YÂf] ,d‡YÕ|¿Á€Æ‹©Â¬u½YÂÀŸÄ]ÖË´z//‡ZaÁÖ·Z»ḑZ¨‹ÕZ¬eY€Ìœ¿Õ|À¼//‹Y …Á€ËÁÂ̋¶Ì·{Ä]Ö ¼mÕZÅ{Y|ËÁÁZÅdÌ·Z §€j¯YÕZmµZ‡{,|Àq€Å {Y{€b] cÄ]º‡Y€»¾ËYÕY‚³€],d//‡YÃ|//‹{Á|v»ÁÄf§€³Y€«€ÌiZedve|ËÁ¯ 0 ¼ŸÁÃ{Â^¿€Ë~a½Z°»Yֻ¼Ÿ €] d‡YÃ|‹Y‚³€]ZÀÌ]Á\·Z«{{Á|v»Ö¸°//‹Ä]Ô ÕZ”ŸYÁ½YZ¯|¿Yd‡{‰Â³Ä]ªË€—¾ËYYY{Ây¹ZÌaZed‡YÕÁ€“,…Z‡Y¾Ì¼Å º¿Z‡€]և€]ZˆuÁÕY|]Zˆuħ€u¹Á|y {ZnËYYÖËZÅdË{Á|v»ÁÃ{Â]Y~³€iYÕY|]Z//ˆuħ€u€]…Á€ËÁ¾ËYÂÌ//‹Z ˜« ÕÁ€“Z̈]•Z^eY¾ËY{ħ€u¾ËY½ÓZ §ÕZÅd€§Ä]ÄËÁÄmÂeÖ·Á d‡YÃ{¼¿ ÁÖ°Ì¿Á€f°·Yև€]ZˆuYՀ̳ÀÆ],ÕY|]ZˆuÖ°Ì¿Á€f°·YÕZźfˆÌ‡dˬe d‡Y ĸ¼mYÄËZ»€‡YZ]{½ZÀ̼—Y¹|ŸŠÅZ¯œÀ»Ä]\‡ZÀ»cZŸÔ—YÄWYYÁ|À¼‹ÂÅ ÕZ”ŸYįd‡Yd̼ÅYZ]ZÌ//ˆ],¾ËY€]ZÀ] |//‹Z]Ö»ħ€u¾ËYÕÁŠÌaÕZÅd€§ ḑZ¨‹Á{Z¼fŸYÕZ¬eYÕZf‡Y{ÕZ°¼ÅÁdË|mZ]և€]ZˆuÁÕY|]Zˆuħ€u ‰Ôe,d‡YÄËZ»€‡YZ]Ä ‡ÂeÁÕ{Zf«YcZ^iÕZÀ]€ËįÖ·Z»Հ´‹Y‚³ºfˆÌ‡{ ÁºÀ¯Ö»‘€Ÿ®Ë€^eŒ¯ÕY|]Zˆuħ€u½ÓZ §Ä]YY|]ZˆuÁ,½ZËZa{ |ÀËZ¼¿ ÖË´z‡ZaÁḑZ¨‹ÕZ¬eYÄÀÌ»{Y½ZŒËY½Á‚§YÁªÌ§ÂeµZ f»|¿ÁY|yÃZ³{Y ºËZ¼¿Ö»d¸Xˆ» €^y Ö·‚¿Y{YMĬ˜À»½Y€v]dˀË|»{Zf‡Ö³{Z»M Ö·Z¼fuYg{YÂuZ]ĸ]Z¬»ÕY€] dˀË|»{Zf‡Ĉ¸mÖ·‚¿Y{YMĬ˜À»½Z»Z//‡¶¸¼·Y¾Ì]»YÁֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ÁÀË|»dXÌņÌ˽ZÆ]Á€f¯{d//‡ZËÄ]Ö·Z¼fuYg{YÂuZ]ĸ]Z¬»œÀ»Ä]½Y€v] և€]Ä]dˆŒ¿¾ËY{‰Y‚³¾ËY€]ZÀ] |‹Y‚³€]{Zf‡ÕZ”ŸY”uZ]Á¶»ZŸ€Ë|» ,Ö¿ZŒ¿ŠeMÕZÅÁ€Ì¿,¥€]‰Z]ÄËÂ]Ö·Z¼fuYg{YÂuZ]ĸ]Z¬»{½Z»Z‡ÕZÅÕ|À¼¿YÂe Y€¬f‡Yd‡YÖÀf¨³ |‹ÄfyY{€a€fŒÌ]Ö³{Z»MœÀ»Ä]ՁZ‡€Æ‹Á€¼uYµÔÅ,†¿YƒÁY Šz]¾Ì´À‡cÓY¾Ì‹Z»YÃ{Z¨f//‡YÕY€]Ö´ÀÅZ¼Å,cÓM¾Ì//‹Z»ÁcZ¿Z°»Y,cYÁ{Y l̈],Ö¿Z´¼Å‰Â»M,½Z¿YÂmÁ{ZÆ¿¹{€»ÕZŽZ»Z‡Z]¶»Z e,Ĭ˜À»{µZ §֏y Ö³{Z»MŠËY‚§YœÀ»Ä]dˆŒ¿¾ËY{Ã|‹s€˜»huZ^»ĸ¼mY¿Z»ÕY€mYÁZÅÁ€Ì¿ d‡YÃ{Â]Ö·Z¼fuYcÔ°Œ»ž§ÁZ“ÁYÕ{Â^Æ]ÁÖ¿Z‡{Y|»YÕY€] ½ZËÂnŒ¿Y{ַˆÀ¯ÃY{Y†Ì˾Ìfˆz¿[Zf¿Y ŠÌ¯Ö¸¸¼·Y¾Ì] ¾Ìfˆz¿,¹Â¸ŸcYÁ½ZËÂnŒ¿Y{»Y½Z»Z‡Ö¿Y€ËY€Ì£½ZËÂnŒ¿Y{ÃY{Y¶¯€Ë|»º°uZ] ‰Y‚³Ä] |‹[À»ŠÌ¯{YMĬ˜À»Ö¸¸¼·Y¾Ì]½ZËÂnŒ¿Y{ַˆÀ¯»YÃY{Y†ÌË ¶¯€Ë|»Ã{Y|¿ÂyM¾ÌŒ§Y€f¯{,ŠÌ¯{YMĬ˜À»½Z»Z‡¶¸¼·Y¾Ì]»YÁֻ¼Ÿ–]YÁ ½|‹¶¬fˆ»¥|ÅZ],¹Â¸ŸcYÁ½ZËÂnŒ¿Y{»Y½Z»Z//‡Ö¿Y€ËY€Ì£½ZËÂnŒ¿Y{ÃY{Y ַˆÀ¯ÃY{Y†Ì˽YÂÀŸÄ]YÃ{Y¾ÌˆuY€Å-Ĭ˜À»¾ËY{½ZËÂnŒ¿Y{ַˆÀ¯ÕZÅ|ÀËM€§ Z]¾Ìfˆz¿ÕY€]įÃY{Y¾ËY†Ì‡Ze {€¯[À»ŠÌ¯À˂m{Ö¸¸¼·Y¾Ì]½ZËÂnŒ¿Y{ ¹Z³,{€Ì³Ö»¶°‹{YMĬ˜À»¾ËY{ZÅÃZ´//Œ¿Y{Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZņË{€a”uY†a À˂m{¶¬fˆ»cÄ]ÖmZy½ZËÂnŒ¿Y{ַˆÀ¯ÕZÅ|ÀËM€§¶ÌƈedÆm{Ö³‚] ª¿Á,Ö·ZŸ‰Â»MÄ ‡ÂeÄÀÌ»{ŠÌ¯{YMĬ˜À»½Z»Z‡¥Y|ÅYª¬veÄ]Ád‡YŠÌ¯ ½ZËZ‹ |À¯Ö»®¼¯Ĭ˜À»¾ËY{ÖmZy½ZËÂnŒ¿Y{[~mŠËY‚§YÁÖ¼¸ŸՀ´‹{€³ ՂËÄ»Z¿€]|À»ZÌ¿Á€]½Z»|ÀËY€§®ËZÅÃZ´Œ¿Y{ÕY€]ÖmZyÕÂnŒ¿Y{[~md‡Y€¯} ,Ĭ˜À»{d‹Y|Æ]Á¹Â¸ŸcYÁ½ZËÂnŒ¿Y{»Y½Z»Z‡ºÌ¬fˆ»Ã|ÀËZ¼¿”u,d//‡Y ÕY€]ÖmZyZ^eYÕ|À¼fËZ“ŠËY‚§Y{ּƻŠ¬¿,½Y€ÆeÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{{€¬fˆ» |À¯Ö»Z¨ËYŠÌ¯À˂mÕZÅÃZ´Œ¿Y{{¶Ìve ¹Á{ صفحه 3 {Zf«Y½ZÆm }MÄ^À‹Á{ €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ] ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ ÖËZÀ]€ËZ^yY sZff§YÄ¿Zf‡M{½Zfˆ¿Z¤§YÄ]½Z¼Ì‡Ö¸ËcY{Z ÁÃY€ËÁ½ÁZ »,{Â//‹Ö»sZff§Y€´Ë{Á|ÀqZecY€Å ¥YÂy¾ÅMÃYį֘ËY€//‹{ ָ˖y¾ËYÖËZÆ¿dˆeĸu€»{Œ¯¾ËYÄ]½Z¼Ì‡Ö¸ËcY{ZZ£MYՁZ‡€Æ‹ cY€Å ¥YÂyÖ¸ËÃÁ€ad¨³ZÀˆËYÄ]ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½ÁZ »,Ö»{ZyÄ·Y€Ìy {Y{€^y ċ¶f»½Y€ËYÖ¸ËÄ°^‹Ä]½Zfˆ¿Z¤§YªË€—¾ËYYįY€qd‡YY{Ây€]ÕZ̈]d̼ÅYY ÄËZˆ¼ÅŒ¯¾ËYÄ]cY{ZÄÀ˂ÅŠÅZ¯ÁÕZnecÓ{Z^eÁÂu{Ö]¸˜»Z̈]€iYÁ ½Z¼Ì‡ÖÀeķ¼v»Äf‹~³Äf¨Å,ָ˖yÖËZÆ¿dˆeÕY€]{Á‚§YÕÁ d‹Y~³|ÅYÂy {Â]€Ìœ¿º¯{ÂyÂ¿{dˆeY¶°‹¾ËYį|‹{Z½Zfˆ¿Z¤§YÄ]֌ËZ»McÄ] €f»Â¸Ì¯ d‡YÃ|‹ÄfyZ//‡€f»Â¸Ì¯Ö^ˀ¬eµÂ—Ä]ָ˖y¾ËY{Y{Ä»Y{YÖ»{Zy ¶yY{ZeÃZ´fˆËY¾ËYY‚Ì¿½M€f»Â¸Ì¯{Á|uÁÃ{Â]¢Ìf ¼‹Ձ€»ÃZ´fˆËYZe¥YÂyY½M ÕZÅZÀ]€ËÄ ‡ÂeÁdyZ‡d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» d‡YÃ|‹ÄfyZ‡®¿ÁÃZ´fˆËYÁ½Zfˆ¿Z¤§Y Yָ˖y¾ËY¹ZÆqZ§sZff§YÁՁZ‡Ã{Z»MÄ]d^ˆ¿ÕYÁ|Ì»YY€]YZ]Œ¯¶¬¿Á¶¼u {Y{ÕZ̈]d̼ÅYՀ§Zˆ»€œ¿YÄËÁÄ]cY€ÅÄ]½|̇d¨³,Ö¿Zfˆ¿Z¤§YcZ»Z¬»Õ‡ ¾ËY€Ì£{,ºË{€¯ՁY|¿YÃYYÖ¸ËÕZŀ¨‡Z¼¸ˆ»,|‹Z]Äf‹Y{{ÂmÁ¹ÓÕZ“Z¬e€³YZ»Y ºË‹¶f»cY€ÅÄ]ZeºÌ¿Z¼]€œfÀ»|ËZ]c d‡Yֿ¿Z«€Ì£¾°ˆ»ՁZn»ĸ»Z » {Y{Y|ŒÅ¹{€»Ä]ՁZn»ÕZ”§{¾°ˆ»ĸ»Z »Ä]d^ˆ¿­Ô»Y½YÁZŒ»ÄË{ZveY†ÌË ÕZÅdË{Á|v»–ËY€‹{cÔ»Z »¹Zn¿YÃZ]{ZÀ¸ËYZ]³Ád¨³{ÕÁ€//ˆyÖ¸«Ö¨˜» cÔ»Z »¹Zn¿YYZŁÁ¾ËYd‹Y{ZƛYÖËZ¿Á€¯ÕZŶ°eÁ€aÕY€mYY֋Z¿Z¯Á\ˆ¯ ®ˆËÄ]d^ˆ¿|ËZ]–ËY€‹¾ËY{į{‹Ö»d^v¾°ˆ»‰Á€§Á|ˀyÕY€]ՁZn» ֿ¿Z«€Ì£¾°ˆ»Šz]{ՁZn»cÔ»Z »Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ {Y{Y|ŒÅcÔ»Z »¾ËY¹Zn¿Y ½Â̼̈¯ªud§ZË{Z]ÁÃ|»M{ÂmÁÄ]–ËY€‹¾ËYYÃ{Z¨f‡YL‡Z]ÕYÃ|Ÿd¨³,d//‡Y į|ÀÀ¯Ö»¾°ˆ»Šz]{ՁZn»cÔ»Z »¹Zn¿YÄ]ªËŒeY¹{€»,[»w€¿Y€e¾ÌËZa ÄË{ZveY†ÌË |ÀÀ°¿€§ÕY|§Y¶Y¹{€»Ád‡Yֿ¿Z«€Ì£cÔ»Z »¾ËYºÌÀ¯¹ÔŸY|ËZ] {ÂmÁÖf¿Z¼“ÁÖf¿YZ³pÌÅՁZn»cÔ»Z »¹Zn¿Y{Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]­Ô»Y½YÁZ//Œ» µZ¼fuYÁd‹Y{|ÅYÂz¿{ÂmÁՀ̴Ìa½Z°»YÕY{€^ÅÔ¯Ŀ³€Åc{{Y{Ä»Y{Y,{Y|¿ ,½Z»Œ¯{¹{€»\¸£YÕY€]{Á‚§YÕÁ€ˆy d‡ÓZ]Z̈]ֿ¿Z«€Ì£cÔ»Z »¾ËY{dyZ] ®ˆË¾ÌÀqÄ]d‡{ĸ»Z »®Ë¹Zn¿Y{ĸnŸÕY€]|ËZ^¿d‡YY¿ZyY|¿Y†a¹Z¼e¾°ˆ» ­Ô»Y½YÁZŒ»{ĸ»Z »¹Zn¿Y֫¬uÕZËY‚»Y½Â̼̈¯ªu¾fyY{€b¿ÕY€]Á{Ö³‚] |¿Z»¹Á€v»Zn» {Y{Ä»Y{Y¾°ˆ»Y|¿Y†aÖ·Á‚¿€Ì‡ ÁY‚ÅÄ]ÃZ»{Y{€»{½Z»Âe{Z̸̻Y¾°ˆ»Y|¿Y†a©Á|ÀÕZÅÃ{€b‡Ã|¿Z» ÁÄ]Á|Å{Ö»½ZŒ¿|¿Á¾ËYįÃ|̇µZˆ»YÃZ»ÂˀƋ½ZËZa{½Z»Âe{Z̸̻ ָ̘ ed¼‡Ä]©Á|À|ÀËY€§¾ËYÄ»Y{YZ]Ád‡Y½|‹Äf‡Z¯µZu{©Á|ÀÕ{Âm» ½|‹Y{Ä¿ZyÕY€]ºÅ{YÁ{ÁºÅ{ZËd·Á{ÕZÅZ¯ÃYYÖ°Ë,…Z§‰Y‚³Ä] d§|ÅYÂy Zf‡Y¾Ì¼Å{ {Â]¾°ˆ»Y|¿Y†a²Àŀ§{ZnËYÁº°Ë¾°//ˆ»Y|¿Y†a©Á|À,½Z¿YÂm |‹†Ì‡ZeÃZ»{Y{€y{į{Â]º°Ë¾°ˆ»Y|¿Y†a©Á|ÀՁY|¿YÃYcZ»Y|«YYÖ°Ë Á½Z̓Z¬f»Y|¿Y†aZ]¾°ˆ»|ˀyÖ¿Z»Âe½Â̸̻¹YÁdyY{€a†Ì‡Ze¾ËYY¥|ÅÁ ¹YÁZÀ¯{¾°ˆ»¹YÁÄ°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]€»YÕY|f]Y{ {Â]¾°ˆ»d¼Ì«Y¹YÁºÆ//‡ŠËY‚§Y \m»Ä·Zˆ»¾Ì¼ÅÁ{Y{Ö»Š‹ÂaY¾°ˆ»|ˀyd¼Ì«Y|{Ze{Á|uÄ·Z m |‹s€—¾ËYÄ]ֻ¼ŸµZ^«Y |¿Z»Ö¼¿Ö«Z]| ]d·Á{ÕY€]ºÅ¾°ˆ»Äm{Â]YµZË®Ë d‹Y~³|ÀÅYÂz¿Ö«Z] Ö»Öy‹®ËYµZˆ»YÄm{Â]Zz//‹¾»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Ö¨n¿ º‡Yįd‡Yª˜À»Ö]½ZÀq¹Z«YÁ{Y|ŸYįY€q{€¯ZƛY,ºÀÌ] įÖ·Âa¾ËY¶¯d‡YY€« ºÀÌ]Ö»ÁZ¯ÁŠ‹Âa®ËYÄm{Â] {‹k€yÃ|ÀËMÃZ»|Àq{,{‹Ö»Ã{Y{ pÌž°ˆ»Šz]½ZÌ·Âf»{Y{Ä»Y{Y¾°ˆ»{Zf«Y…ZÀ‹Z¯¾ËY ÓZuį|ÀfˆÌ¿ºÅ½Y€´¿Á|¿Y|¿¾°//ˆ»{»{ÕYÄ£|£{ Ö]¥Z»Á|¿YÃ{ÁMYÕYÄm{Â]®Ë {‹Ö»Äqd°¸¼» |ÀfˆÅµÂa½MµZ^¿{Ä]d¬Ì¬u{Z»Y|¿YÃ|Ë{½MÕY€]ºÅÖ¬˜À» Äm{Â]¾ËYÓÁY¾»{Z¬fŸYÄ],¾ËY€]ZÀ] |ÀÀ¯k€yÃZ»|Àq{į ÕY€]º«¾ËY¹Á{Ád//‡YÃZ^f//‹YÔ»Z¯ՂËÄm{Â]ÁÕ|À] ԏYZŵÂa¾ËYÄ°ÀËY¹Â‡Ád‡YÀzˆ»Á‚ÌqZ¿Z̈]¾°ˆ» {‹¥€¾°ˆ»Šz]{dˆÌ¿Y€« ,{Â]Äf¨³įՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½ÁZ »Äf¨³Ä]ŠÀ¯YÁ{ÕÁ |ËZ]¹{€»Á֏yŠz]Y¾°//ˆ»Šz]d¨´ÀÅÄm{Â] |Ìf‹Y{Z¼‹ÁÃ{Â]Äqd·Á{Š¬¿ÓZuZe†ad¨³,|ÀÀ¯¾Ì»Ze d§ZË{s€—.|//‹Äq|̟ÁÁÃ|ŸÁļžËY.|Ë{€¯Ö»Äq pÌÅ.|‹ÄqՁZ‡½Z¼fyZ//‡ÁÖf·Á{ÕZŽZ»Z//‡Y¾Ì» ÕY€]{Y{įÖËZž̻Y€f»®Ëd//ˆÌ¿€“ZuÖf·Á{½Z³Y ZÆÀËYļÅÁ{Y~´]ՁZ//‡€Æ‹ÁÃYcYÁZÌfyY{s€—¾ËY ZÅs€—¾ËYֈ°rÌŽÓYÁ|‹ºÅ˜ÀËYÄf^·Yįd‡YZ ‹ ÕZÅs€—–¬§įd‡Y¾ËY½Zf‡Á{¾ËYZ¯ |À¯Ö¼¿Հ̴ÌaY ֈ¯Á|ÀÀ¯d¯Z‡Y¹{€»Ä°ÀËYÕY€]ºÅ½M,|ÀÅ{ÄWYY¦¸fz» s€—½Z¼Å,½Ze{ÂyŠ°ŒÌa|Ë|mÕZÅs€—|Ë´]įdˆÌ¿ .|̇Zn¯Ä]ÄÌ·ÁYÕZÅ |ËZ],|¿Ö»Ö§€u¾ÌÀq€³YºÅÃ{Y{¼v»ÕZ«M{Á‚§YÖ¨n¿ d·Á{ d//‡YÃ{Â]¹{€»‰Á{ÕÁZ]ºÅY|f]YYĸ]įd¨³ ,¾°ˆ»½Y€v]ÕY€]įÖe{.d‡YÃ{€¯Z¯Äq¹{€»ÕY€] Á|¿Y~´]½Y|Ì»Ä]Za½M€—ZyÄ]|ËZ]ZÅd·Á{įd‡YÖ¿Y€v] ºÅ½ZŒËYÓZu d//‡Y†°Ÿ€]½Y€ËY{Ö·Á|ÀÀ¯¥€—€]Y½M Y½MµÂaZ»YÃ|‹Äf§€³€œ¿{ÕYÄm{Â]®Ëį|ÀÀ¯Ö»ÃZ‹Y Y€«ԏYZ»įd‡Y¾ËY¥€u¾ËY½Â¼”»Á|ÀÅ|]¹{€»|ËZ] Šz]ÕY€]Z»įÕYÄm{Â]¾ËYÁºÌÅ|]µÂaºÅµZË®ËdˆÌ¿ d‡YՀ´Ë{ÕZmÕY€],ºËYÄf§€³€œ¿{¾°ˆ» ½Z¼fyZ‡€Ÿ†°Ÿ ºËY{Ä»Z¿€]¾°ˆ»d¼Ì«µ€fÀ¯ÕY€] YYՀ³Y{‡ÁՁZ]Äf¨‡įd‡Y¾ËYZ»Ö¸YÄ»Z¿€]d¨³ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½ÁZ » ºÌÅ{ŠËY‚§YY¾°ˆ»|Ì·Âe,Ö§€»Šz]{d¼Ì«cZ^iÕY€]ÁºÌÀ¯kZy¾°ˆ»YZ] Šz]Á{ž]Ze¾°ˆ»YZ]{ZÆf¼Ì«¾ÌÌ e{€¯ZƛYZÀˆËYZ]³Ád¨³{Ã{Y{¼v»{¼v» ½YÂeºÅ½MÁºÌfˆÅÄmY»dÌ «YÁ®ËZ]¥€»YZ]{ d‡YÕY~³ÄËZ»€‡ÁÖ§€» ÃZ´¿Â“»Ä]d]Z]¾ËYY€³Y |‹Z]Äf‹Y{Ę]Y|ˀy½YÂeZ]d¼Ì«|ËZ]įd//‡Y|ˀy Ö¸»¹Y|«Ys€— |‹Z]Z“Z¬e¥€—½YÂe|u{Ä°ÀËY‚m{Y|¿ÕYÃZqÖ§€»¾°ˆ»|ÌÀ¯ Ã|‹|¬ À»Öf·Á{ÕZÆÅZ´f‡{Z]įÖËZÅÄ»ZÀ¼ÅZ¨eZËֿ°ˆ»|uYÁY‚Åē€ŸÁ|Ì·Âe ÖÀ Ë–ËY€‹¾Ë|mYÁįd‡Y¾ËY¥|Å{Á‚§YÕÁ d‡YÖ§€»¾°ˆ»¾Ì»ZeÕZf//‡Y{ ÄËZ»€‡hv]|ÅYÂz]ֈ¯Ä°ÀËYÄ¿ |¿Â‹Ä¿Zy\uZ|ÀfˆÅ¾°ˆ»|«Z§Z «YÁįÖ¿Zˆ¯ Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½ÁZ » {€^]¸m¾°ˆ»Ö¸»¹Y|«Ys€—ªË€—YYÕY~³ ,ÕY~³ÄËZ»€‡{€¯tˀed‡Y֟ÂÀf»Á{| f»Õ{Zf«Y¶WZˆ»ž]ZeÕY~³ÄËZ»€‡YZ] Ã|‹YZ]{cZ^i¹|ŸhŸZ]Ö§€»Šz]Z]ÁÂu¾ËY\̯€eČ̼Åįd‡YÖ»Á{YZ] ÕZƫŒ»Z]įd‡Y¥€»YZ]ÕÁZ»‚¯€¼eÃ|¼ŸŠz]{€¯|̯ZeÃ{Y{¼v» d//‡Y µ€fÀ¯YÁÂu¾ËY½YÂeÖ»|//‹Z]Ö «YÁ½Z̓Z¬f»½YÂe{įÖËZÅ|uYÁ|Ì·ÂeÕY€]{| f» Z]½Z°‡YÁ­Ô»YÄ¿Z»Z‡hv] ºËY{Z¯Âf‡{{YÕY~³ÄËZ»€‡YZ]µ€fÀ¯½Z»‚¼Å {€¯ ÕZƌz]ļÅįºÌ‹Z]Äf‹Y{ÕY~´f‡ŻÕY€]ÖeZŸÔ—Y®¿Z]į|‹ՁY|¿YÃY¥|žËY |À‹Z]¶Ìy{½M{¾°ˆ»Z]–^e€» ÖËZÀ]€Ë»Y {€¯s€˜»{Zf«Y½ZÆmZ]´f¨³{¾°ˆ»{Zf«Y…ZÀ‹Z¯®Ë ¾°ˆ»ÕY€]Ö¬˜À»Ö]Äm{Â]®ËÁ|À¯Ö¼¿dËZ¨¯¾°//ˆ» YÄm{Â]¾ËYį|ÀÅ|]t̓ÂeY¾ËY,½M½ZÌ·Âf»|ËZ]įd//‡Y {Z̸̻Y‚Å{‹¹Â¸ »į|¿YÄf§€³€œ¿{ÖËZÅZ¯ÄqÕY€] |‡Ö»Zn¯Ä]½Z»Âe YÕ|¿YÁµZ‡įd‡Y¾ËY€eºÆ»Äf°¿Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]ÕÁ Zq{,pÌÅ,|Œ¿¶uį€Æ»¾°ˆ»¶” »,d‹~³d·Á{€¼Ÿ Ä»Z¿€]ÄqÓZu{€¯tˀe,|‹ºÅÖ^ˀ£Á\ÌnŸÕZŽY€v] ,d·Á{Ö¿ZËZaÃZ»{įd‡YÃ|‹{ZnËYÖ]Y~mÁªÌ«{ՂË {ZÅd·Á{ԏY.|ÀÀ¯Ձˆ·{¾°ˆ»Šz]ÕY€]|ÀÅYÂyÖ» †¸n»YÄm{Â]¾ËY€³YÓZu.|ÀÀ¯Ö»ºÅZ¯½Z‹€yMÄÅZ» ¾ËY{ÂyÕÁ†¸n»Á{Á€]¹Zn¿YÁY€mYÕY€]Á|À¯\ːe ÕZÅÃZ»{Y½M|{¶«Y|u|ÌÀ¯ÁZ],|À°¿cZœ¿Äm{Â] ºÅµZË®Ë| ]d·Á{ÕY€]ÖÀ Ë,|ÀÀ¯Ö»¥€»µZ‡ÖËY|f]Y ,ºËY{Z»įÖfÌ ¼mZ],½Y€ËY¶j»ÕYÃ{€fˆ³Â//Œ¯®Ë{ µZ˽Z»œÀ»|ÀË´]ºÅZÅ| ]d//‡Y¾°¼»į{Z̸̻Y‚Å ÓZu.|À¯¶uY¾°//ˆ»¶” »|¿YÂeÖ»|¬q,½Z»ÂeÄ¿,{Â] ZËM.|ÀÀ¯¹YÁ¥€|ÀÅYÂyÖ»Y½Z»Âe{Z̸̻Y‚žËYZ//ËM .|ÀÀ¯Ö¿Z¼fyZ‡t·Z»|̈]‡¥€YÄm{Â]¾ËY|¿Y{|« €Æ»¾°ˆ»¶j»ÖËZÅs€—¥€Á|¿Zˆ]Ä¿Zy|ÀÅYÂyÖ»ZËM ¹Y|¯|ÅYÂyÖ»½Z»Âe{Z̸̻Y‚žËYÖÀ Ë.|ÀÀ¯Ö¸»¹Y|«YÁ .|À¯½Z»{YŒ¯¾ËY¾°ˆ»ºy Ä]ÄmÂeZ],Z¼‹€œ¿Ä]{Y{Ä»Y{Y¾°//ˆ»{Zf«Y…ZÀ‹Z¯¾ËY ÕZÅÄÀ˂ž̴À//‡ŠËY‚§YÁºËY{€“ZuµZu{įÖ//»Âe ¶]Z«º«½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å,Ö¿Z¼fyZ//‡t·Z»ÁZ¯ÕÁ€Ì¿ ¾Ë€eÖeZÌuÁ¾Ë€eºÆ»įÕŒ¯ÕY€]ºÅ½M.d‡YÖÆmÂe Šz]ÕY€]€»Yd̸¯{Äm{Â]¾ËY d//‡Y¾°ˆ»,½M¶” » ָ̟Z¼‡Y ZÀÆ» mahnaz.esmaeeli@jahaneghtesad.com ¾ËY{Á{€¯†¸n»ºË|¬eYÄm{Â]ÄvËÓd·Á{Äf‹~³Äf¨Å ÕZÅÃZ´f‡{Ä]€Ì´¼Œq֌ËY‚§YZ]Äm{Â]ÄvËÓ{½ZÌ» {Z̸̻Y‚ÅlÀa¦¬‡ZeÃ{Y{ÁZmY¾°ˆ»dyZ‡€»Y{–^e€» ÁÃ{‡€§ÕZÅd§Z]ՁZ//‡Â¿,ÖÀ°//ˆ»ÕZÅs€—ÕY€]½Z»Âe |ÀÀ¯ÄÀ˂ÅÖËZÀ]ÁcZ»|y …ZÀ‹Z¯,Ö¨n¿{ ˆ»Z]{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y,Ę]Y¾Ì¼Å{ ¾°//ˆ»Šz]ÕY€]Äm{Â]¾ËYZËMÄ°ÀËYÃZ]{¾°//ˆ»{Zf«Y dyY{€a´f¨³Ä].|À¯Ö»dËZ¨¯ d¨³¾°ˆ»Šz]Ä]Äf§Zˎ̐zeÄm{Â]ÃZ]{Ö¨n¿{ ˆ» {€¯|̯ZecZŸÔ—YÕÁZÀ§ÁcZ—Z^eY€ËÁ d‡Y¾°¼»ÖËZ”«ÃZ´f‡{º°uZ]¹Y€´¸e€f¸Ì§ž§ ½Z»{ÂyÕZÅÄr]¶//j»YZÅÄr]¾ËY®e®e,Z//ÅÂeY€aYÁ Z»Y-ºÌ¿Y{Ö»½Z»{ÂycÔ°Œ»YZŽMcÔ°Œ»ÁºÌ¿Y{Ö» µZ‡ÕZÅÕY~³d‡Ż€³Yį¹€Ì´]Ã|Ë{Z¿Y¾ËYºÌ¿YÂeÖ¼¿ Ö§Z¯¹{€»ÕY€]d¿€fÀËYdÌ]¸̯Ä°ÀËY€]ÖÀ^» Z]Z0  ˜«Á€»Y{Â]Ã|»M{ÂmÁÄ]Z¿Á€¯Á|¿Z»Ö»Ö«Z],d//‡Y ºË|‹Ö»ÄmY»Õ|m֗Z^eYcÔ°Œ» ÖËZf‡ÁcZ—Z^eYÄ ‡ÂeÂ“»{€³YZË{€¯tˀeÕÁ įÖËZÅd¨·Zz»Á|‹Ö»{YÁZ»Ä]įÖËZÅZŒ§¶]Z¬»{ Ä»Z¿€]Á‚mY½MÁ|//‹Ö»s€˜»Ä ‡Âe¾ËYÃZ]{ ÖËZf‡ÁcZ—Z^eYÄ ‡Âe¦«ÂeZf‡YÂyÁ|¿{€¯Ö»½YÂÀŸ Y‚ŽMx//‡Zaº¿Y{Ö¼¿Á€»Yº//Ë|»MÖ»ÃZe¯|//¿{Â] ¶f»d¿€fÀËYÁcZŸÔ—YÖ¸»Ä°^‹Ä]Á€»YįÖËZf‡Á ºÌÅ|]ºÌf‡YÂyÖ»Äq|ÀfˆÅ ¶f»֗Z^eYÄ°^‹Ä]Zf//‡ÁÂÀÅ{€¯|̯PeÕÁ ZÅZf‡Á½M{įÖËZÅÄr]®e®eÕY€]½Z¼^¸«Á|Àf//ˆÌ¿ Y½Z»{ÂmÁļÅÁ|//beÖ»|¿YÃ|¿Z»Z]ՁZn»¶//̐veY ¾ËYÁ֗Z^eYÄ°^‹Ä]ZŽMµZeYÁÄ ‡ÂeÕY€]ºËYÄf‹Y~³ ÕÓZ]ÕZÅZf‡ÁļŵZ//ˆ»Y½ZËZaZeįºÌÅ{Ö»ºÅYµÂ« |¿Â‹¶f»֗Z^eYÄ°^‹Ä]Y¿Zy YÃ{Z¨f//‡Y½Y‚Ì»ÃZ]{cZŸÔ—YÕÁZÀ§ÁcZ—Z^eY€ËÁ d‡Y¾ËY€]¾»Ä̏Âe0ÓÁYd¨³Œ¯¶¯{{Z‹Ä¿Z»Z//‡ {Â//‹Z°eY‰Á€aÁ‰Â»McYÁZ»MÄ]Ę]Y¾ËY{į …Y|»|{įd‡Y¾ËYcZ—Z^eYcYÁÖ]ZˁYZ»Y ,|ÀÀ¯Ö»Ã{Z¨f//‡Y½Z//‹{ÂyZyÕZÅY‚]YY֟Z¨f¿Y€Ì£ hŸZ]€»Y¾Ì¼ÅÄ//¯Ö¸yY{ÕZÅÄ¿Z»Z//‡YÖy€]ĸ¼mY ÕZÅY‚]Y{Õ|{Z0 ^ˀ¬e|//‹®ËZ»d‡YÃ|‹ ºÌ‹Z]|ÅZ‹YÂ//Œ¯֗Z^eYÄ°^//‹{ՁZn»‰Â»M €//‡Y€‡YÃ|¿Z»Ö«Z]…Y|»Â¼n»YZ»ÕZÅÖnÀ//‡€œ¿ {Z‹Ä¿Z»Z‡Y…Y|»Y|{į|Å{Ö»½Z//Œ¿Œ¯ |ÀÀ¯Ö»Ã{Z¨f‡Y ÖfÌ]¸̯d¿€fÀËYd‡ŻZ]įÖeÔ°Œ» |‹Ö»{ZnËY ÕY€]ÖËZf‡Á½YÂ»MŠ¿Y{cÔ°//Œ»ÃZ]{Ö»€ÆmÕ}M ÕZÅÄ°^‹{ÖËZņ°ŸZŁÁ¾ËYd¨³ՁZn»‰Â»M į{‹Ö»€//ŒfÀ»ÖËZf//‡Á¦¸fz»ª—ZÀ»Y֟Z¼fmY ֗Z¬¿Ä]Y{Ây,¶ÌveY½|¿Z¼¿ZmÕY€//]½YÂ»MŠ¿Y{ dÌ «YÁ |ÀÀ¯Y|Ìaև€f‡{֗Z^eYÄ°^//‹Ä]Ze|À¿Z‡Ö» cZ—Z^eYcYÁ{½Z//¼¿YZ°¼ÅļÅÁZ»įd//‡Y¾ËY Õ”u¶Ìve–ËY€‹įºËY{Œ¯{Zf‡ÁY‚Å ZÅZf//‡Á¾ËY¹{€»Á|¿Y|¿{ÂmÁZŽMYÕZÌ//ˆ]ÕY€] ՁZn»‰Â»MÕY€]Ö]Ây֗Z^eYÄ°^‹Yį|¿Y{Zœf¿Y Y€«€]dÌ “Á¾Ì¼ÅºÅՀƋª—ZÀ»{ |À‹Z]Y{Ây€] d‡Y Ä]¶ÌveY¹Á€v»½YÂ»MŠ¿Y{Z»MÃZ]{Ö»€ÆmÕ}M cYÁd‡Y€fÆ]d¨³֗Z^eYÄ°^‹Ä]և€f‡{¹|Ÿ¶Ì·{ Z»MZ»Y,|Å{ÄWYYY{ÂyÖ]ZˁYÃZ]¾ËY{‰Á€a‰Â»M |{YŠÌ]Ä//¯d//‡Y¾ËY{Y{ÄWYY½YÂeÖ»įÖ¸¯ Â¼n»Y |¿Y{d¿€fÀËYÄ]Ö//‡€f‡{½Z°»Y½Y€ËYdÌ ¼m Á|ÀfˆÅ¶f»|{{Á|uÂ//Œ¯ÕZÅZf//‡Á |¿Y{µZeY֗Z^eYÄ°^‹Ä]ºÅŒ¯ÕZŀƋ|{ …Z‡Y€]d¨³½YÂ»MŠ¿Y{ÕY€]½Z´ËYd¿€fÀËYÃZ]{ÕÁ ZʼnÂ»M,{€¯}ZzeY‰Á€aÁ‰Â»McYÁįÖf//‡Ż ‰Â»MÕY€]Ä¿Z»Z‡¾ËYÁÃ|//‹¶¬fÀ»{Z‹Ä¿Z»Z‡€fˆ]Ä] -d//‡YÖf·Á{…Y|»{Ä¿ZzeYÁ¾ËY|ÌWZe{»ՁZn» Ã|‹ºÅY€§{Z‹Ä¿Z»Z‡ªË€—Y½Z´ËYՁZn»‰Â»M¾ËY€]ZÀ] ¹Z¼eÁ{‹Ö¼¿d§ZË{ÕYÄÀ˂Å,½MYÃ{Z¨f‡YÕY€]Ád‡Y |À¯Ö»¾Ì»Ped·Á{Y½MÕZÅÄÀ˂Š€f¸Ì§d//‹Â¿€‡ÃZ]{cZŸÔ—YÕÁZÀ§ÁcZ—Z^eY€ËÁ Äfˆ]ÖËZ”«ÃZ´f‡{º°uZ]½Z‡½ZÌa¾ËY{€¯½YÂÀŸ¹Y€´¸e Ä]|Àq€Å,d‡YÖËZŒ³Z]¶]Z«ºÅº°u¾Ì¼ÅZ]ÁÃ|//‹ ĸXˆ»¾ËYZ]Ę]Y{ÖËZ”«ÃZ´f‡{€œ¿d‡Y|Ì ]ÁYÄf¨³ |‹Z]Ã|‹‘Ÿ ¾ËYÄ]x‡Za{,Ö»€ÆmÕ}M{YÂm|¼v»,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] ¾ËYÂÀÅ,¹Y€´¸e€f¸Ì§Ö¸YĸXˆ»¶u{ÂmÁZ]Y€qįµYR‡ ¹Y€´¸e€f¸Ì§ž§ÕY€]Ö»‚ŸZËMÄ°ÀËYÁd‡Y€f¸Ì§½Z‡¹ZÌa {ÖËZ”«ÃZ´f//‡{€œ¿įº¿Y{Ö»|Ì ]d¨³,{Y{{ÂmÁ |‹Z]Ã|‹‘Ÿ¹Y€´¸e€f¸Ì§ž§ĸXˆ»¾ËYZ]Ę]Y ºÅ¹Y€´¸e€f¸Ì§Z]Ę]Y{{Â//y֐z//‹€œ¿ÃZ]{ÕÁ ž§ÕY€]Ä¿Á|Àf‡YÂyYZ»€œ¿¹Y€´¸e{Y|ˆ¿Yž«Â»Ä¿d¨³ €œ¿Ä]įd‡YÕYķ¬»¾ËYZ0 f Ì^— |ÀÅYÂyÖ»€œ¿½M€f¸Ì§ ÖËZ”«ÃZ´f‡{º°uZ]įY€q{Y{Ö´fˆ]ÖËZ”«ÃZ´f//‡{ d‡YÖËZŒ³Z]¶]Z«ºÅº°u¾Ì¼ÅZ]Ád‡YÃ|‹Äfˆ] ‰Â»MÃZ]{¾ÌÀr¼ÅcZŸÔ—YÕÁZÀ§ÁcZ—Z^eY€ËÁ ÕY€]ºÅ‰Â»MÖ¿ÂÀ¯–ËY€//‹Z0 f Ì^—Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ՁZn» Z]ZÅÃ{Y¿Zyd¨³d‡YYÂ//‹{¾Ë|·YÁÕY€]ºÅÁ½Z¼¸ » |ÀfˆÅÁÄ]ÁcZ—Z^eYd̨̯hv]{Õ{ZˁcÔ°Œ» {€¯s€˜»Ä ‡ÂeÁÂu€´ŒÅÁ„a d‡YÕZfyZ‡€Ì̤e|À»ZÌ¿¾°ˆ»Šz]cÔ°Œ»¶u d‡YÃ|̇€¿½|‹ÖeZ̸¼Ÿĸu€»Ä]s€—¾ËY{|̯Ze{»{Y»Y®ËpÌŽÂÀ¯Ze ֿ¿Z«¦Ì¸°e…Z‡Y€]|À¯Ö»ÃZ‹Y¾°ˆ»ÁÂu{Ä ‡Âe¹ZÆqÄ»Z¿€]½Â¿Z«Ä]ÕZƗY Y¾°ˆ»ž»Zms€—,Ä»Z¿€]¾ËYµÁYµZ‡¥€›|ËZ]¾°ˆ»cYÁ½ÓÁˆ»,¹ZÆqÄ»Z¿€] d·Á{Ä]ÁÄÌÆe{Y€§Y¾ËY½|‹Y{Ä¿ZyÕY€]|»M{º¯Á|À»ZÌ¿ZŒ«YÄ]®¼¯ÕZf‡Y{ Ä]‚Ì¿½Y€ËÁcZÌÅÕÂ//‡YÁ|//‹ÄËYYd·Á{Ä]{Y{€y{s€—¾ËY |¿{€¯Ö»ÄËYY |¿Z»µÂ¨¤»dËZÆ¿{Z»Y|̇\ːe s€—\·Z«{¾°ˆ»dyZ‡YºÅ{Zˆ¸n»Y€ÌyY|ËY‚§YֻĠ‡ÂeÁÂu€´ŒÅÁ„a¾ËY ,{‹Ö»¦›Â»d·Á{ÖËZÆ¿\ːec{į|˳Ö»¾°ˆ»¾Ì»ZeÁ|Ì·ÂeŠÆm ¶«Y|uÄ¿ÓZ‡Ze|À¯¹Y|«YÁՂËÄ»Z¿€]ÕÂv¿Ä]s€—ÕY€mYd//ˆz¿µZ//‡ZÆq{ Œ¯ÖËZf‡ÁÁՀƋª—ZÀ»{–ËY€‹|mYÁ½Z̓Z¬f»ÕY€]Yֿ°ˆ»|uYÁ½Â̸̻®Ë {‹ē€ŸÁgY|uY ֟Z¼fmY¾°ˆ»,€Æ»¾°ˆ»\·Z«{ÃÂ^¿YcÄ]¾°ˆ»dyZ‡Ä]€ned‡Y|¬f »ÁY Ä·Zˆ» dˆÌ¿[Ây«Z‡¾°ˆ»»®Ë«d·Á{»įÃ{Y{½ZŒ¿Ö¸»¾°ˆ»€yYÁY¾ËYÖfuÁ Ã|‹Äf‹Y~³ZÀ¯¾°ˆ»ž»ZmÄ»Z¿€]Á{Y{{ÂmÁ֋Á€§º¯Y€e½ZÀr¼Åįd‡Y¾ËYÖ¸Y d‡YÖf¿YŠz]ZÌfyY{¾°ˆ»Ád‡Y Ã|‹kZy–‡Âf»Ĭ^—…€f‡{YÖfu¾°//ˆ»|ˀy€“ZuµZu{|˳Ö»ÕZƗY Ã|‹¶¨«sԘYÄ]¾°ˆ»Šz] |‡Ö»€œ¿Ä]dÌ «YÁYÁ{Ô»Z¯{Y€§Y¾ËYÕY€]Á ÕZ“Z¬eZe{Y|¿{ÂmÁZÅ|»M{º¯½|‹Y{Ä¿ZyÕY€]ÕYÄ»Z¿€]€“ZuµZu{Ä¿Z¨‡Zf» d‡Y ½Y|ÀqՀƋdÌ ¼m[~mÕY€]ºÅ€Æ»¾°ˆ»ÖfuÁ{‹Ã{Y{x‡ZaÃ|Ÿ¾ËY¾°ˆ» ¾ËYÁ{Y|¿{ÂmÁ¶»Z¯cÄ]½MÕZÅdyZ//‡€ËÁcZ¿Z°»YY€Ë,{€°¿¶¼Ÿª§Â» {Z»Ä]¾°ˆ»ÕZ“Z¬eZŒ§|ÅZ‹ºÅZ]ÄnÌf¿{Á|‹ÄfyZ‡ZŀƋ¥Y€—Y{ÃÁ€a ºÌfˆÅZŀƋ d‡YÕ|ÀËM€§ÕYY{Öf¿Y¾°ˆ»ÖfuZËÖ¸»¾°ˆ»Zˀƻ¾°ˆ»Ä ‡Âe|À¯Ö»tˀeÁY YZ]ZeºÌfˆÅÕ|Ë|mZfyZ‡|À»ZÌ¿Z»-|‹Z]Äf‹Y{Ö¿YÂz¼ÅŒ¯{{Zf«Y¶¯Z]|ËZ]į d‹Y{|ÅYÂyÄ»Y{Y¾°ˆ»ÁÂucÔ°Œ»½ZÀr¼ÅÄ¿€³Á|‹Z^¿ZÅÖf¿Yd‡{{¾°ˆ» ÖfuZËÖ¸»¾°ˆ»ZË֟Z¼fmY¾°ˆ»,€Æ»¾°ˆ»Ä ‡Âe|˳ֻĠ‡ÂeÁÂu€´ŒÅÁ„a Ä] |‹Z]Äf‹Y{Ö¿YÂz¼ÅŒ¯{{Zf«Y¶¯Z]|ËZ]įd‡YÕ|ÀËM€§ÕYY{Öf¿Y¾°ˆ» Ä¿€³Á|‹Z^¿ZÅÖf¿Yd‡{{¾°ˆ»YZ]ZeºÌfˆÅÕ|Ë|mZfyZ//‡|À»ZÌ¿Z»ÁYÃ|̬Ÿ d‹Y{|ÅYÂyÄ»Y{Y¾°ˆ»ÁÂucÔ°Œ»½ZÀr¼Å ,µZˆ»Y½Z]M{|Å{Ö»½ZŒ¿½Y€Æe€Æ‹¾°ˆ»YZ]cÓÂveYՂ¯€»®¿Z]‰Y‚³¾Ë€yM Ã|̇½Z»ÂeY‚ÅÁ½Â̸̻Ä]½Y€Æe€Æ‹{ֿ°ˆ»ÕZÀ]€Ëž]€»€f»®Ë–‡Âf» ½ZŒ¿|‹|{¶^«µZ‡Ä]ZŒ»ÃZ»Ä]d^ˆ¿Á|{ ¶^«ÃZ»Ä]d^ˆ¿įd‡Y d‡YÃ{Â]½ÂÀ¯ZeÕZmµZ‡dŒÆ^Ë{YYd¼Ì«Ä¿ZÌÅZ»ŠËY‚§Y½Y‚Ì»¾Ë€f¼¯¾ËY |Å{Ö» ÃZ»½Z]M{ d§ZËŠÅZ¯ևˆv»—Ä]ÕZmµZ‡YÃZ»¾Ì¼fŒÅ{‚Ì¿cÔ»Z » ¶^«ÃZ»Z]ĈËZ¬»{įÃ|̇Z”»YÄ]½Y€Æe€Æ‹{¾°ˆ»ĸ»Z »À¬§ÁY‚Å{Y| e {€¯Y|ÌaŠËY‚§Y|{ ¶^«µZ‡Ä]ZŒ»ÃZ»Ä]d^ˆ¿ÁŠÅZ¯|{ Ä »ZmZÌ¿¾Ë€eÖ¸YÁ¾Ë€eևZ‡Y½YÂÀŸÄ]¾°ˆ»\‡ZÀf»ē€ŸÁ¾Ì»ZeÄ·Zˆ»Č̼Š\·Z«{ĸXˆ»¾ËY¶uÖ¿Z» |¿{Â]½MÕY€]Ö¸uÃYµZ^¿{Ä]Č̼ÅZÅd·Á{ÁÃ{Â]s€˜» ֟Z¼fmY¾°ˆ»ÁÖ¸»¾°ˆ»,€Æ»¾°ˆ»s€—Z]Ö¿Z»Á{Â]s€˜»¾°ˆ»ž»Zms€— |¿{€¯Ö»µZ^¿{YĸXˆ» Y~³d‡Ż,d·Á{Ä°ÀËYµÁY|˳Ö»½Y€ËY©ZeYՀ^yÃZ´ËZaZ]³Ád¨³{ÕZƗYµZ¼¯ ž»Zms€—Zf‡Y¾Ì¼Å{Ôj» |Å{x‡ZaÄ »Zm֟Z¼fmYZÌ¿Ä]|¿YÂf]|ËZ]‚ËÄ»Z¿€]Á { |À¯Ö»ºÌ‡€eYÃ|ÀËMÕZŵZ‡{¾°ˆ»Šz]Y|¿YºŒqįÖ¸»d‡YÕ|À‡¾°ˆ» dÌ “Á{ŠnÀ‡¶]Z«ÁÖ]ZÌf‡{¶]Z«,[¸˜»cY€Ì̤eÕZÀ »Ä],ZÅ¥|ŁY|¿YºŒq¾ËY ÕZÅZ°ÅYÁZÅ{€^ÅYÁÃ|‹¾ÌÌ eÃ|ÀËMÄ·Z‡lÀaÕZÅÃÁ{{Ö¿Y€ËYÕZÅY¿Zy¾°ˆ» ՀƻÖ]{»ZÅd ·Á{¥€—Y|À‡¾ËYZ»Y-d‡YÃ|‹¾ËÁ|e½M{ZÅ¥|žËYÄ]Ö]ZÌf‡{ |À//‡{Y„¿Õ|¼uY{¼v»ÕÂƼmd//‡ZËÃÁ{{|Å{ֻĻY{YÁY d§€³Y€«Õ|m ½ÓÁˆ»ևZÀ‹Z¯½YÂeÁ½Z»¥€Z]¾°ˆ»Ö¸»|À‡s€—Á|‹Z”»Y€Æ»¾°//ˆ» {Â]Y€«Ád§€³Y€«Հ´¿Z]{»Ö¿ZuÁd·Á{Z¯Ä]Z£MÕY|f]Y{¾°//ˆ»Šz] €ÌyYÕZŵZ‡֗Z»Y,{€Ì´]Y€«¾°ˆ»Šz]ÕZÅՀ̳ºÌ¼eÁZÅd‡ŻÖ¸YÕZÀ^» {Y{€^yՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ ÖËZ¿Á€¯Z¼Ì]Ä]d̸]‰Á€§Y{Ä»Y{Yd̟ÂÀ¼» ÃYĸ¼mYÖ¸¬¿Á¶¼uÕZÅÁÂuļÅ€“ZuµZu{ÁÃ{Â]d^j»dˆeÕYY{{Y€§Y{ÁÁ d‡YÃ|‹¶f»Ä¿Z»Z‡¾ËYÄ]ºÅÖ¿Y€ÌfŒ¯ÖfuÁÖ¿Y€‡Â]ÂeY,¾ÅM ÕY€mYÁ{‹Ö¼¿ÄfyÁ€§d̸]ÖËZ¿Á€¯½YZ¼Ì]Ä]½YÂÀŸpÌÅÄ]{Á‚§YՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ ÁÃ{€¯Y|ÌaՀˆeºÅ¶¬¿Á¶¼uÕZÅŠz]€ËZ‡Ä]ÖËYÂŶ¬¿Á¶¼uŠz]Ys€—¾ËY įd‡Yd À¾ËYcYZzf§YÁÖËYÂŶ¬¿Á¶¼uÁÂu{€´Ë{¾Ë±€]®Ë{Ây¾ËY ºq€aÄ°¸],d‡YŒ¯ÖÀ¼ËYÁd̼¯Zu€Æœ»ZÆÀeÄ¿ÁÄf‹Y{€]¹Z³Ä »Zmd»Ô‡dÆm{ c|»¾ËY{Õ{¿YÂÅd ÀÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ֻԇY {ÁÖ»Z¼‹Ä]ºÅd»Ô‡‰€fˆ³Y{ dËÔ§Հ§YÁ€aZÅÃ{ªË€—YįÖ°‹‚acY‚ÌÆneÁÁY{µZ¬f¿Yĸ¼mYÕ|À¼‹YcZ»|y ÖËZ¼ÌaYÂÅŠz]{Á‚§Yd‡YÃ{€¯ÄWYYÃ|//‹ՂËÄ»Z¿€]€Ì£ÕZŁYÁ€aFerryFlight |À¿Z‡€]d‹Y|Æ]cYÁd‡{Ä]|Àfˆ¿YÂeYŒ¯Öf‹Y|Æ]ZÌ¿{»ÕZÅÓZ¯Á¹Ô«YŒ¯ ÁÃ|‹¹Zn¿YcZ»Y|«YZ]{€¯|̯PeÕÁ d‡Y¹Zn¿YµZu{c«Z]cZ»Y|«Y¾ËY½ZÀr¼ÅÁ •Z¬¿YÖËYÂŶ¬¿Á¶¼uŠz]YÃ|‹¾Ì»PeÕZžˆ¯YÁÄf§€³cÕZÅՂËÄ»Z¿€] Šz]ÕY€]Zzf§Y®Ë¾ËYÁ|ÀÀ¯žËÂeÁµZ¬f¿YZŀƋ€ËZ‡Ä]Zn¿MYÁŒ¯¶yY{Ä]O|^» {ÁÖ»Z¼‹Ä]Œ¯ÖËYÂÅ ÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³ Infrastructures@jahaneghtesad.com ¶¬¿Á¶¼uÕZÅĿ³ļÅ{d̸]‰Á€§ÕZÅÄ¿Z»Z//‡µZeYYՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ ½YZ¼Ì]Ä]d̸]‰Á€§Yd ¿Z¼»Ád‹Y|Æ]cYÁÄ¿Z»Z‡Ä]ÖËZË{ÁÖ¸Ë,ÖÀÌ»,ÖËYÂÅ {Y{€^yÖËZ¿Á€¯ ÕŒ¯ÖËZ¼ÌaYÂÅÖ¿ZÆmÁd‹Y{Ö»Y€³º‡Y€»{ֻԇY|¼v»,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] į|‹Ö»¹ÔŸY½ZÀ¼‹{ÕÂ//‡YÃY¼ÅZ¿Á€¯…Á€ËÁÂÌ//‹ÖËY|f]YÕZŁÁ{d¨³ ¹ZÆeY¾ËYÁÃ{Â]Z¿Á€¯…Á€ËÁ{ÁÁÁµZ¬f¿Y¶»ZŸÖËYÂŶ¬¿Á¶¼uÁÕ{¿YÂÅd À |ÅZ‹…Á€ËÁ¾ËYZ//Œf¿YÖËY|f]YÕZŁÁ{ÃY¼ÅY€°e€aÁ\e€»cÄ]YZÅÖ¿ ÕYÃ{€fˆ³Z̈]‰ÔeÖËYÂŶ¬¿Á¶¼uÁÂu{¹ZÆeY¾ËYž§ÕY€]{Y{Ä»Y{YÕÁ ºË{Â] Հ]ÁZ¿ÁZÅÃZ³{Á€§d¯€‹ÁÕŒ¯ÖËZ¼ÌaYÂŽZ»Z‡ÁÖËZ¼ÌaYÂÅÕZÅd¯€//‹–‡Âe Ä¿Z»Z‡Ä]ÖËYÂŶ¬¿Á¶¼uÕZÅŠz]Ö»Z¼e{€¯½ZÌ]ֻԇY d§€³c½Y€ËYÖËYÂÅ YՀ̳¸mŠz]¾ËY{cZ»Y|«Y¾Ë€eºÆ»YÖ°ËÁÃ|‹¶f»ÖËZ¿Á€¯½YZ¼Ì]†Ì]ZfË{ صفحه 4 |Ì·Âe ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ }MÄ^À‹Á{ €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ] ©Z¨eY {€¯s€˜»½Y€ËY½| »և|ÀÆ»¹Zœ¿½Z»Z‡†ÌË |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com {ºÅÁ|̼ËY½Y€ËYÖ¿| »žËZÀÁ½{Z »ՁZ‡Â¿ÁÄ //‡Âe ½Z»Z‡ž»ZmÄ¿Z»Z‡{ÕY~³ÄËZ»€‡ÃZ³{YÖËZ¼¿Áº//‡Y€» ÕY€]ÕY~³ÄËZ»€//‡Á€»Yd¨³½Y€//ËY½| »Ö//‡|ÀÆ»¹Zœ¿ {ÕY~³€ÌiZe€]ÃÁԟ–//‡Âf»Á®q¯½{Z »ՁZ//‡µZ § |À¯Ö»ºÅY€§YcY{Zª¿ÁÄÀÌ»,µZ¤f‹Y |¿YÂeÖ»Y{½| »,Ä¿Z»Z‡¾ËY€fˆ]{½ÂÀ¯Y{Á‚§Y«€¿½Z¼¸‡» ½| »ՁZ‡µZ §ÕY€]ÁcY‚ÌÆneZËÃ|‹Y~³ÄËZ»€‡®Ë€‹ ÕZ°¼Å|À¿YÂf]Ö¸yY{ZËÖmZyÕZÅ¥€—į|‹Z]Zf‡YÂyY |À‹Z]Äf‹Y{ÄÀÌ»¾ËY{Y¹Ó Z]µZˆ»YÃZ»{Y{€»½Y€ËY½| »և|ÀÆ»¹Zœ¿½Z»Z‡|‹ÁM{ZËÕÁ և|ÀÆ»ÕZÅÄÀÌ»{ÕZ°¼ÅÄ ‡ÂeÕY€]Ä̇ÁcY{Z‚¯€» ½ÂÀ¯Zeį|¿{€¯Z”»Y½Y€Æe{ÕZ°¼ÅÄ»Z¿ºÅZ¨eÖ¿| »Á Ö¿| »ZÌ¿{»cY‚ÌÆneÁcÓM¾Ì‹Z»¾Ì»ZeÄ]d^ˆ¿Y{½| » Ã|‹{ÁM€]|{ZeÖ¿Z¼fyZ‡t·Z»ºÆ‡į{‹Ö» d‡Y d¯€‹®Ë¶»ZŸ€Ë|»«Õ€ÌŒŸ|Ì //‡»,‰Y‚³¾ËY…Z‡Y€] Z]µZˆ»Yd¨³º‡Y€»¾ËY{d¯€]{ZÌÀ]Ä]Äf//ˆ]YÁ½ZÌÀ]Š¿Y{ ՂËÄ»Z¿€],¾Ë¿ÕÁZÀ§YՀ̳ÀÆ]Z]¥ZŒf¯YÁÂu{‚¯€¼e ÕZŵZ//‡{ÁÃ|»M¶¼ŸÄ]Ö¿| »{Y»ÕÁM€//§ÕY€//]¹Ó |‹|ÅYÂyē€ŸŠz]¾ËY{ÁZf‡{ ¶]Z«,½| »Šz]{­€fŒ»ÕY~³ÄËZ»€//‡{€¯tˀeÕÁ įd‡YÖËZÅÂv»YÕÁZÀ§Ä ‡ÂeÕZÅs€—Ád‡YÄ ‡Âe {Y{d̟“»•Z^eY¾ËY{ žËZÀÁ½| »Šz]{ÕY~³ÄËZ»€‡Z]cY{Zª¿Á Ö¿| » ½Z»Z‡Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅÕZ°¼ÅÁÕY~³ÄËZ»€//‡Ä ‡Âe€Ë|» ¶ËÓ{YְˁÁ€»Yd¨³½Y€ËY½| »և|ÀÆ»¹Zœ¿½Z»Z‡†ÌË {,d‡YÁÕÁZÀ§{Â^¼¯Y֋Z¿½| »Šz]{֋Á€§¹Zy Š¬¿|¿YÂeÖ»Zźˀve|Ë|Œe–ËY€//‹{½| »Šz]įÖ·Zu |À¯Z¨ËYŒ¯Õ{Zf«YÄ ‡Âe{Õ|̸¯ ºÅZ¨eÕZ”»Yº//‡Y€»{«ÖX^¿Ö¬e»,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ½Z»€§ÖËY€mY{Zf‡d¯€]{ZÌÀ]½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ÕZ°¼ÅÄ»Z¿ Žzf»”Ÿ€¨¿Y‚//ŽÂÀ¯Y{Á‚§YùZ//»Yc€”u €ËZy}Z]ª^˜À»½Zf‡Y{½Y€ËY½| »Ö//‡|ÀÆ»¹Zœ¿½Z»Z‡ |¿Y{Ö³|À¯Y€aÖ¿| » {ZÌ¿{»ÖËY‚·Z¤f//‹Y{ZnËY€]ÃÁԟ½| »Šz]{Á‚§YÕÁ Äf‹Y{Հi»Š¬¿|¿YÂeÖ»Â//Œ¯t˜‡{ÖËY{dÌ»Á€v» ÕZ¬eYd€§,d¨¿‰Á€§ÕY€]Õ{ZnËYž¿Y»½ÂÀ¯YÁ|//‹Z] d‡YÄfyZ‡ºÅY€§YŒ¯{Zf«Y{½| »ÃZ´ËZm ÖËZ//‡ZÀ‹Ö¿| »ÀÌy}¾e{Z̸̻{Á|uÕYY{½ÂÀ¯Y½Y€ËY ÁÖ ˜«ÀÌy}¾e{Z̸̻Ä]®Ë{‚¿º«¾ËYYįd‡YÃ|‹ d‡YÖ·Z¼fuYÄ̬] žËZÀÁ½| »Šz]ºÆ‡,Ã|‹€ŒfÀ»Ö¼‡ÕZÅZ»M…Z‡Y€] Äf‹~³µZ‡{|{Ä]®Ë{‚¿Öf¨¿€Ì£cY{ZYÖ¿| » ½Y‚Ì»¾ËYµZˆ»Y,Ã{Y{Ã|ŸÁcZneÁ½| »,d ÀcYÁÁ{Â] |‡€]|{Ä] d¯€‹Á€»Y{€¯ħZ“Y½Y€ËY½| »և|ÀÆ»¹Zœ¿½Z»Z‡†ÌË Á|¿YÃ|//‹¶¼Ÿ{YÁ½| »Šz]|//‹ÕY€]½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅ Š¿Y{ªË‚e\·Z«{d¯€]{ZÌÀ]ğ¼n»€Ë½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ {Z‡ºÅY€§Y½M|‹ÄÀÌ»,½| »Šz]Ä] Ä¿ZÌ·Z‡į{Y{µZ §½| »ÁY‚ÅlÀaÄ]®Ë{‚¿½ÂÀ¯Y½Y€ËY kY€zf‡YZÆ¿MYÖ¿| »{Y»Y¿Y¾e½Â̸̻–//‡Âf»˜] |‹|̯ZeÁ{ÂyÖ·Âf»ÕZÅÃZ´f‡{ÁŒ¯¶¯ևZ]½Z»Z‡†ÌËdˆŒ¿{ }M€yMZeÃ|‹ÕZneÁcZ ˜«Հˆ¯ÕYY{ÕZÅÁ{Ây¶ËÂve ÂÅY†Ì¸a­Ô//a’Ë eÁÕY~³ÃZ¼//‹‚¯€»†ÌW ,d‡YÖeY{YÁZÅÁ{Ây­Ôa²¿€^‹Ä°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]ZmZ¿ ¾ËY{½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Är¿ZÀqd‹Y{d‡YÂy{ ‚Ì¿ķ¬»¾ËY{cÔ°//Œ»YÖy€],|ÀÀ¯ÕZ°¼Å†Ì¸aZ] |‹|ÅYÂyž¨e€» ÕY|ÅY½Z»Z‡†ÌWÁՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½ÁZ »ZÌ¿¾ˆu Á{֗Öf‹Z^¿YÕZÅÁ{Ây{€¯¹ÔŸY‚Ì¿ÕYÃ{Zm¶¬¿Á¶¼uÁ |‹|ÅYÂy¶¼uÃ|ÀËMÄf¨Å c|»ŠËY‚§Yd//‡YÂy{Ây{Ղ¯€»®¿Z]Ã|ÀËZ¼¿ Ö ËZÀ€³Yd¨³½YZ‡Á{Ây–//‡ÂeY|Æ eÄWYY½Z» d¬§Y»Z],|¿Y{ՁY|Æ eÄWYYd]Z]ՀfŒÌ]½Z»d‡YÂy{ ºÌÀ¯Ö»¹Y|«Yd¼cYÁ Ã|»MŠÌacÔ°Œ»Ây{­€¼³Ã|ÀËZ¼¿,dˆŒ¿¾ËY{ ¹|ŸÁÖWZ”«ºfˆÌ‡{Ã|¼Ÿ½YZ‡Ä ˜«YÖ°ËZ]•Z^eY{ d‹Y{½ZÌ]­€¼³ÕÂ//‡Yd¯€//‹¾ËYcZ ˜«ŽÌy€e |‹|ÅYÂy¹Zn¿YÃ|ÀËMÁ|Àq֗cZ ˜«¾ËYŽÌy€e d¼»Y¶¯…Z]Ä]½ŽËÁ{¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô‡ÓYdnu s€˜»{Y»Ä̸¯Ze{Y{dË»P»Œ¯¶¯Ö//‡Z]½Z»Z‡ ½YZ//‡Á{ÂyÄ][Z˜yÁ{€Ì³Y€«Ä^·Z˜»{»Ä//ˆ¸m{ įZŲÀ̯Za{€¬fˆ»ÕZÅÁ{ÂyÄ̸¯Äf¨ÅÁ{֗d¨³ cY|Æ eÕZ¨ËYÕZf‡Y{,|‹s€˜»Ä//ˆ¸m{½ZŒeÔ°Œ» ½Z»Z‡Ä]½MÄnÌf¿ÁÃ|‹ē€Ÿ½Z̓Z¬f»Ä]|ËZ]½YZ‡Á{Ây {‹‰Y‚³Œ¯¶¯ևZ] cÔ°Œ»ʇYÁÄ]įÖËZÅÁ{Ây,½|//‹Âf¯Z§º£Ö¸Ÿ Հˆ¯cZ ˜«ºÅY,|¿YÃ|Œ¿¶ËÂve½Z̓Z¬f»Ä]ÂÀŶ¼u ¾ËY{½YZ//‡Ä ˜«Y®Ë€ÅºÆ//‡ÁÕ|Ì·ÂeÕZÅÁ{Ây {€¯ÃZ‹YÂy Ä]Ö´fˆ]YÁ,Œ¯ՁZ‡Á{Âyd¯€//‹½Y€Ë|»¾ÌÀr¼Å ,Y‰Z¨‡d^i¾Ì»Pe{¶°//Œ»,ÖeY{YÁcZ ˜«Öy€] ֘Ìv»dˆËÁÂu{cÔ°Œ»Öy€]Á¶¼uÄÀ˂ÅŠËY‚§Y Á{Âyē€Ÿž«Â»Ä]¹|ŸÁcÔ°Œ»Ö¸Y¶Ì·{Y­€¼³Á |Àf‹Y{¹ÔŸY 0Y€ÌyYÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]Á{Ây½Y€ËY¶»ZŸ€Ë|»ּ̬»{Z//‹€§ ¶°‹Ä]ÁÃ|//‹~yYÁ{Ây½Y€ËY֏ZfyY­€¼³Ân» d¨³|//‹|ÀÅYÂy¶¼uZÅÁ{Ây‚//ָ̿˶//¬¿Á¶¼u kZy‰Á€§²//À̯ZaYZÅÁ{Ây}M€//yMZe×YLZ//‹½Y |¿Â‹Ö» cÁ€“€]|̯ZeZ]‚Ì¿ZbËZ//‡¶»ZŸ€Ë|»Ö¿Z¼Ì¸‡{YÂm|̇ ,Œ¯{Á{Ây¶¬¿Á¶¼uÂz»ÕZÅÖ¨¯YÃ{Z¨f‡Y {dˆË–Ìv»½Z»Z//‡Õ‡YÃ|‹s€˜»cÔ°//Œ»Ä] {€¬fˆ»ĸ¨À»cZ ˜«YįÕ|Ì·ÂeÕZÅÁ|¿Z‡Ây {€¯ÃZ‹Y,{Â]Äf§€Ë~ac­€¼³ ÃZ¼‹‚¯€»†ÌWÕ|¼v»Ö¸Ÿ²Àŀ//‡d//ˆŒ¿¾ËY{ |ÀËY€§{€¯¹ÔŸY‚Ì¿ZmZ¿ÂÅY†Ì¸a­Ôa’Ë eÁÕY~³ {Z«ÂÅY†Ì¸aÁd//‡YÖ¼fˆÌ‡cÄ]ÕY~³ÃZ¼‹ |À¯ÕY~³ÃZ¼‹YÁ{ÂyÃZ´f‡{Y‚ÅÄ¿YÁd‡Y ¾ËYY֌z],½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹Y‚Å{ÂmÁZ]˜q,ºÌÀ¯ .dˆÌ¿¶yY{{|Ì·Âe¶]Z«ÖeY{YÁcZ ˜« ÕZ“Z¬eŠËY‚§YÂy{Œ¯¶¯ևZ]½Z»Z‡†ÌW ž«Â»Ä]‚Ì¿ē€ŸÁ|‹Z]|Ì·Âe€³Yd¨³,Œ¯{Á{Ây ŠÅZ¯Z“Z¬e{Ä »Zm{º¯ZuÖ¿YÁÂ//m,{€Ì´]c {€¯|ÅYÂyY|Ìa ¶Ì°ŒeÄ]ÃZ//‹YZ]½ŽËÁ{¾Ì¼¸//ˆ¼·YÁ¹Ô//‡ÓYdnu {ÂmÁ¶¸ŸÖ//‡€]Y½MÕY‚³€]Y¥|//Å,d//ˆŒ¿¾ËY ÕZÅÁ{Ây¶ËÂve¹|Ÿ,²À̯Za¦¯{Ž«Z¿ÕZÅÁ{Ây cÔ°Œ»և€]¾ÌÀr¼ÅÁ½Z̓Z¬f»Ä]Ã|‹ՁZ‡ÕZne {€¼‹€]ÄÀÌ»¾ËY{ZŁZ‡Á{Ây {Á|u½YZ//‡Á{ÂyYְ˺ËY{įÕZ»Mª^—d¨³ÕÁ €œ¿Ä]Á{Y{½Zˀf//Œ»Ä]¶ËÂveÃ{Z//»MÁ{ÂyY‚//Å c€»Y¾ËY,{Y{¶°Œ»¶¬¿Á¶¼u½Z³ÁZ¿½Âq|‡Ö» {€Ì³Ö¼¿ ¶°Œ»įµY‡¾ËYs€—Z]Œ¯¶¯ևZ]½Z»Z‡†ÌW {Á|ud‹Y{ZƛY,dˆÌqÕY~³ÃZ¼‹{Ö»Zœf¿YÕÁ€Ì¿ ¶˜ »,Œ¯Z‡Á{ÂyÁ{–‡ÂeÕ|Ì·ÂeÕÁ{ÂyY‚Å d‡YÕY~³ÃZ¼‹Á­Ôa ևZ]½Z»Z‡d¼»Y¶¯…Z]Õ|¼v»€Ì»½Z°//‹Y dÌ “ÁYÕZ»M½ZÌ]Á‰Y‚³ÄWYY¾¼“‚Ì¿Â//Œ¯¶¯ Ä]•Â]€»Ä¿ZyZ¯¦//¯{Ž«Z¿Ã|//‹|Ì·ÂeÕZÅÁ{Ây Ã|//Œ¿ÕY~³ÃZ¼//‹ÕZÅÁ{Ây{Y| eÄ],½YZ//‡Á{Ây {€¯¹ÔŸY½Y€ËYÖf ÀÕZÅ­€Æ‹Á®q¯žËZÀ½Z»Z‡d‡€a€‡ µZ §€Ì£Öf À|uYÁ{|n»ՁY|¿YÃY •€‹Ä]ÃZmY,ÄÌ·ÁY{Y»¾Ì»Pe,Y~³ÄËZ»€‡®Ë€//‹ Ã|‹¹Zn¿Y, ÁLZ¯€‹¥ÔfyYcÔ°Œ»¶u,®Ì¸¼e d‡Y ՁY|¿YÃY{Äf‹~³ÕZŵZ‡Ä]€ne|‹ÁM{ZËÕÁ µZ §€Ì£Ã|̇ÕY{€]ÀÆ]Ä]Öf ÀÕZÅ|uYÁ{|n» {€°¸¼Ÿ,µZ‡¹Á{ÄÅZ»Š//‹{į|Å{Ö»½Z//Œ¿ |¿Á¾ËYºËYÁ|Ì»YÁ|f§YÖ»©Z¨eYÁÂu¾ËY{ՀfÆ] ÕZ°¼ÅÁÃ|‹}ZzeYcY|ÌƼeZ]‚Ì¿µZ//‡{ {‹ª¬v»ŠÌaYŠÌ]–^e€»ÕZÅÃZ´f‡{ ÕZÅ­€Æ‹Á®q¯žËZÀ½Z»Z‡įd‡YÖÀf¨³ Z]½ÂÀ¯Y½MÄ ]ZeÖ¿Zf‡YÕZÅd¯€//‹Á½Y€ËYÖf À Ĭ˜À»ćÁÖf ÀÄÌuZ¿Á­€Æ‹½{Â]YY{ ÄÌuZ¿Á­€Æ‹,ÕY{€]ÀÆ]µZu{Õ{Zf«YÄËÁ cZ»|y‚¯€»,ÕÁNÀ§­€Æ‹,֐zeÖf À ÁcZŸÔ—YÕÁNÀ§ž¼fn»,Z¯Á\ˆ¯ÁÕÁNÀ§ ÁÃ|¬ À»{Y{Y€«ÁY‚Å,ÕY‚§Y¹€¿cZ»|y Y‚ÅćÁÖf À|uYÁÁY‚ŁYÕY{€]ÀÆ] ÁY‚ź̬fˆ»µZ¤f‹YÄÀÌ»,ÖÅZ³Z¯|uYÁÁ d‡YÃ{€¯ºÅY€§Œ¯€‡Y€‡{Y€¨¿ ,µZˆ»YÕY|f]YY|Ì·ÂeÄy€qÄ]Öf À|uYÁ ®q¯žËZÀLZÌuYÕY€]Ã|‹¾ËÁ|eÄ»Z¿€]Y|{ d‡YÃ|‹ÖeZ̸¼ŸµZ‡{–‡Âf»Á LZÌuYՂËÄ»Z¿€]Ä//]ÄmÂeZ]{Y{Ä»Y{Y\uZ» Äf§Z˪¬veZ»M,|¯YÖf ÀÕZÅ|uYÁ{¶¤‹Y‚Å Y|{YŠÌ]Ã|‹LZÌuYÕZÅ|uYÁ{µZ¤f//‹Y d‡YÄ»Z¿€]¾ËY¶v»Y€œ¿{»µZ¤f‹YÂ¼n» ,|uYÁZ]ÖËZ̼̋žËZÀÄf‹{€¯tˀeÕÁ \Ìe€eÄ],|uYÁZ]ÖËY~£Á|uYÁZ//]Ղ¸§ YYÖf ÀÕZÅ|uYÁ{|n»ՁY|¿YÃY{Y| e¾Ë€fŒÌ] |¿YÃ{Y{ZfyY{ÂyÄ]µZˆ»YÕY|f]Y ®q¯žËZÀ½Z»Z‡d‡€a€‡ÁÀË|»cPÌÅ”Ÿ µZ¤f//‹YÄ¿Y€//‡d¨³½Y€ËYÖf ÀÕZÅ­€Æ//‹Á —Ä],Ã|//‹ՁY|¿YÃY0Y{|n»įÖf À|uYÁ€Å ÕY€]Ã|‹¹Zn¿YÕY~³ÄËZ»€‡Ád‡Y€¨¿–‡Âf» ½Z»Âe{Z̸̻ÁY‚ŁYŠÌ]ZÅ|uYÁ¾ËYLZ//ÌuY {|n»ՁY|¿YÃY{€¯tˀe\uZ» d//‡YÃ{Â] YµZ §€Ì£Ã|Ì//‡ÕY{€]ÀÆ]Ä]Öf ÀÕZÅ|uYÁ ~yY,Ö·Z»¾Ì»Pe,|Ë|mY~³ÄËZ»€‡Ä]ÕY~³YÁªË€— ®q¯žËZÀ½Z»Z‡d‡€a€‡ÁÀË|»cPÌÅ”Ÿ {|n»ՁY|¿YÃYÁLZÌuYY½Y€ËYÖf ÀÕZÅ­€Æ‹Á µZ §€Ì£Ã|Ì//‡ÕY{€]ÀÆ]Ä]Öf À|//uYÁ ÖuY¿ÁZÅ­€Æ‹{½ÂÀ¯ZeµZ//‡ÕY|f]YY {Y{€^yŒ¯Öf À {€^y¾ËY¹ÔŸYZ]\uZ»€¤Y,ZeZ//‹‰Y‚³Ä] ¾ËY{|n»ՁY|¿YÃYZ]{Á‚§Y½YZ´¿€^yZ]³Ád¨³ dÌ^jeZËÖËY‚·Z¤f//‹Y€¨¿ÁY‚ÅÕY€],ZÅ|uYÁ d‡YÃ|‹¶¤‹ Öf ÀÖuY¿ÁZÅ­€Æ‹{½ÂÀ¯YºÅ{€¯½ZÌ]ÕÁ –‡Âf»Á®q¯Öf À|uYÁY‚ŁYŠÌ]Œ¯ µZ §€Ì£ZŽMY{»{Á|uį|ÀfˆÅ€¬f//ˆ» ĸu€»{,µZ‡{Á¾ËYY |À//‹Z]Ö»|¯YÁ Հ´¿Z]{ÁÖ//f À|uYÁLZÌuYd//ˆz¿ ՁY|¿YÃY,cZneÁ½| »,d ÀcYÁÕZÅÄ»Z¿€] Y€«Z¯Âf‡{{Œ¯€‡Y€‡{|uYÁ{|n» d‡YÄf§€³ ®q¯žËZÀ½Z»Z‡d‡€a€‡ÁÀË|»cPÌÅ”Ÿ d//Œ³Z]Z]{€¯ħZ“Y½Y€ËYÖf ÀÕZÅ­€Æ//‹Á |‹֟|»Á{Ây…ZÀ‹Z¯ ՁZ‡Á{ÂyÁՁZ‡Ä ˜«¾Ì]\ÌnŸÖËZ̧Z»Հ̳¶°‹ Ä]½Z//‹d//‡{ZyÕYÃ|Ÿ®Ë–¬§Y€q |ÀÀ¯Z¯ .|¿YÃ|¿Z»ZÅ{dŒaÄ̬]Á|‡Ö»ՁZ‡Á{Ây ¾ËYÖ¿ÂÀ¯ÃÁ{{įºË³Ö»cY€mÄ]d¨³ּˀ¯ Ö»¾ÌÌ eYՁZ‡Á{Ây½Y€Ë|»į|ÀfˆÅ½YZ‡Ä ˜« {Z̸̻ZÅ{Z̸̻Ö¸Y½YZ‡Ä ˜«€j¯Yd¨³ÕÁ |ÀÀ¯ |¿{€¯\ˆ¯{‡ּˀve–ËY€‹ZÀ¯Y½Z»Âe Äf§€³¶°‹ÕZ̧Z»–ËY€‹ÄnÌf¿Ä¿Z¨‡Zf»d¨³ּˀ¯ Ö¼Ë|«ÕZÅ\·Z«Z]ÖfÀ‡cZ ˜«|Ì·Âe,ՁZ‡Ä ˜«{ Z^°ËµZ‡|Àq€Å½YZ‡Ä ˜«ZÌ¿{{Öe{ d‡Y |ÀÀ¯Ö»½|»ÁÁÄ]Y{ÂyÕZÅ\·Z« {¾Ì»Ze½Y€Ë|»YÖy€]Y€qįµY‡¾ËYs€—Z]ÕÁ Ä ˜«ÕZÅd¯€‹€f§{{,ՁZ‡Á{ÂyÕZÅd¯€//‹ ÕZÅ{ZÆ¿€³Yd¨³.|À//‹Z]Äf‹Y{|»MÁd§ՁZ//‡ Ä ˜«¾¼n¿YÕZ”ŸY¾Ì¼Å{€°¸¼ŸÁdÌ “ÁÖeZœ¿ dŒa¶WZˆ»YÖ¸Ìy,|ÀÅ{Y€«Ö]ZˁY{»Y½YZ‡ ½ZËZa{Á{Ây…ZÀ‹Z¯¾ËY |‹|ÅYÂyŽzŒ»Ã{€a ½YZ‡Á{Ây¾Ì]ÕZÅ{Y{Y€«{€fŒÌ]ḑZ¨‹Zf‡YÂy Á{Zˆ§YՀ̳¸mÕY€]d¨³Á|//‹½YZ‡Ä ˜«Á ¹ÔŸY¥Z¨‹—Ä]Y½Z‹ÕZŁZÌ¿½YZ‡Á{Ây,d¿Y –ËY€‹{|¿YÂf]{Y{Y½M¾Ì»Ze½YÂeįֈ¯€ÅZe|ÀÀ¯ {‹½Y|Ì»{YÁÄ¿Ó{ZŸÁÖf]Z« |Ì·ÂeÕY€]Y½YZ//‡Ä ˜«¾Ì¼Åd¨³ּˀ¯ [Z//ˆu{YMYZ]½YZ//‡Á{ÂyZ]Ö·Á|Àf§€³Ä ˜« |Àfˆ¿YÂeÖ»½YZ//‡Ä ˜«¾ËY–¬§įÖ·Zu{ |¿{€¯ ÕY€]½YZ‡Á{ÂyYYÖ¿Z»ÂeYŽÌzeÄ»Z¿ |¿€Ì´]d¼cYÁ {YÖÀÌqž¼‹½YZ//‡Ä ˜«¾ËYYÖy€]{Á‚§YÕÁ ÁÖ¸yY{|Ì·Âe¹Z¿Ä]Á|//ÀÀ¯Ö»Â//Œ¯{YÁÓZ]ƒY€Ìe |À‹Á€§Ö»½YZ‡Á{ÂyÄ]Ĉ¿Y€§†¿ZˆÌ·dve ½YZ‡Ä ˜«ÕY€]Ö¿ÂÀ¯–ËY€‹€³Y{€¯tˀeּˀ¯ YZ]{Y{ÂycZ ˜«|ËZ]ZÅd¯€‹¾ËY,{Â]Ã{½Zˁ |¿{Y{Ö¼¿Z‡Á{ÂyÄ]Á|¿{€¯Ö»ē€ŸÖ¯|˹Y· ½YZ‡Á{Ây–]YÁÃ{€adŒaºÌÅYÂz]€³Yd¨³ÕÁ ¾ËY|Ë{º//ÌÅYÂy,ºÌÀ¯Ö//‡€]Y½YZ//‡Ä// ˜«Á |ÀÀ¯Ö»Z¯½YZ‡Ä ˜«ÕY€]į|ÀfˆÅ½YZ‡Á{Ây †°Ÿ€]Ä¿Á {Â^Æ]µZ^¿{Ä]€³Y{€¯½ZŒ¿€—ZyÁ{Ây…ZÀ‹Z¯¾ËY ¾Ì]ÕZ̧Z»Zv¿Y|ËZ]ºÌfˆÅcZ ˜«ÁÁ{Âyd̨̯ {‹Äfˆ°‹ՁZ‡Ä ˜«ÁՁZ‡Á{Ây {ZnËYḑZ¨//‹Á{¾ËY–]YÁ{|ËZ]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ {|À¿YÂf]Á{Âyd À½ÓZ §ļÅ|ËZ]d¨³,{Â//‹ ½YZ‡Á{ÂyZ]Öf]Z«Á¥Z¨//‹ÁÄ¿Ó{ZŸ•Y€‹®Ë Á{Âyd ÀµZ §Á…ZÀ‹Z¯,ּˀ¯dnu|Ì//‡ ՁZ//‡Ä ˜«¾¼n¿Y´Àz//‡€œ¿ZƛYÄ]ŠÀ¯YÁ{ ½YZ//‡Ä ˜«¾Ì]Z¼Ì§ÕZÅ{Y{Y€«{Öf·Y|ŸÖ]€]ÖÀ^» ¥€—{ dˆÌ¿Y€mZ»ļžËYd¨³½YZ//‡Á{ÂyÁ YÕ{Z¼f»ÕZŵZ‡֗½YZ‡Ä ˜«¾Ì¼ÅÄ°‡€´Ë{ \ÌmÄ]YÖ¿Ô¯ÕZÅ{‡ՁZ‡Á{ÂyÄ]Ä ˜«‰Á€§ |¿{ µZ‡{į|¿{Â]Õ{Y€§Yd¨³YZ]–yZ]´f¨³{ÕÁ Ö·Á|ÀfyÁ€§Ö»†Àmd¿YÁdŒa,Á{½Y|ÀqÄ¿ÕZÅ \uZ½YZ‡Á{ÂyZ]ÕZv¿YÕZÅ{Y{Y€«d¯€]Y |¿YÃ|‹Ä¿ZyZ¯ZÅÃ{ ¾Ì]Õ{‡€aÁ\ÌnŸÕZ̧Z»Ä¿Z¨//‡Zf»d¨³ּˀ¯ ÃY¼ÅÓÁYįÄf§€³¶°‹ՁZ‡Á{ÂyÁՁZ‡Ä ˜« Öy€]{ÕZv¿Y—Ä]ZÌ¿ZiÁ|ÀfˆÅ€´Ë|¼ÅÖ»Zu ½Y€´Ë{{ÁÁÁZmYÁ|¿Â‹Ö»ž¼mºÅÁ{Zž¼n¿Y |ÀÅ{Ö¼¿ºÅY įՁZ‡Ä ˜«¾¼n¿Y´Àz‡cYZƛYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ ½Z»ÂeÓ{Z]½YZ‡Ä ˜«€“ZuµZu{{Â]Äf¨³ Ä ˜«¾ËYZËMd¨³,|ÀÅ{Ö»½YZ//‡Á{ÂyÄ]YÄ ˜« ZË|ÀfˆÅ½|Ë{€“Ä]€“ZuY|yÕZ“ÕY€]½YZ//‡ .d‡YՀ´Ë{‚ÌqÂ“» Y|ŒÅ ՁÁZŒ¯Šz]ÕZÅÃ{ZÆ¿¶¼u½Z¨¸zf»|À¼‹ÂÅcZ¯ {‹Ö»¶—Z] ֋Á€§¹Zy¶»ZŸ½| »Šz]{ÁÕÁZÀ§{Â^¼¯ |¿YÃ{Y{d‡YÂy{,ևÁ¥€—Y և|ÀÆ»¹Zœ¿½Z»Z//‡†ÌË«ÖX^¿Ö¬e»¾Ì]Â]‚»Ä»Z¿ºÅZ¨e ‚¯€»µÁˆ»PavelBukhanov«¦¿ZyÂ]µÁZa»Á½| » {Â]Ã|̇Z”»YÄ]½Y€ËY{Ä̇ÁcY{Z ćY¶°Œf»²ÀË|¸Å®Ëž«YÁ{Ä̇ÁcY{ZÄ ‡Âe‚¯€» ‰Ôe½Y€ËYÄ]Œ¯¾ËYcY{Z‰€fˆ³ÕY€]Ád‡Yd¯€‹ {½Y€ËYÄ]Ä̇ÁcY{Z½Y‚Ì»{Âm»Z»M…Z//‡Y€] |À¯Ö» d‡YÄf‹Y{Õ|{|‹,¶^«Z»µZ‡Ä]d^ˆ¿Äf‹~³µZ‡ Ö¿| »{Y»|Ì·ÂeÁÄÌÆed¯€‹Á|̼ËY½Z»Z‡{€¯ħZ“Y€¿ µZ §€Ì£…Z̬»®q¯½| »ՁZ‡µZ §Ä»Z¿€]µZˆ»Y½Y€ËY Šz]¾ËY{ÕY~³ÄËZ»€‡€f//ˆ]d¯€u¾ËYÁ|À¯Ö»µZ^¿{Y |ËMÖ»[ZˆuÄ] cZŸÔ—YÕÁZÀ§€Ë|»«{€§Õ¸]ZÀ·Y»,‰Y‚³¾ËY…Z//‡Y€] \·Z«{įÖ§Y|ÅYd¨³ºÅ½Y€ËY½| »և|ÀÆ»¹Zœ¿½Z»Z‡ d¯€‹Z]½Y€ËY½| »և|ÀÆ»¹Zœ¿½Z»Z//‡ÕZ°¼ÅÄ»ZÀ¼ÅZ¨e Ö»µZ^¿{ùZ»Y½Z»€§ÖËY€mY{Zf‡d¯€]{ZÌÀ]Ä]Äfˆ]YÁZÀ » {¾Ë¿ÕZÅÕÁZÀ§YՀ̳ÀÆ]ÁÕY~³ÄËZ»€‡Ä ‡Âe,{‹ d‡YÖ¿| »žËZÀÁ½| »ÁÂu žËZÀÁ½| »Šz]{ÕY~³ÄËZ»€//‡Ä ‡Âe{€¯ħZ“YÕÁ Ã|‹ÖÀÌ]ŠÌa¥Y|ÅY€´Ë{Y,¹Á€v»ª—ZÀ»ÁZŽZf‡Y{Ö¿| » Ä»Z¿ºÅZ¨e¾ËY…Z‡Y€]{Y{t̓Âe{€§Õ¸] d‡Y•Z^eY¾ËY{ cӐv»ՁZ‡ÕZneÁÖÀ§Š¿Y{Ä]Ö]ZÌf‡{½Z°»Y½YÂeÖ» {€¯ºÅY€§YÖ¿| »žËZÀÁ½| »Šz]ZÌ¿{»cZ»|yÁ ÁÂu{ÕÁZÀ§ÁÕÁM¿¹Â]d//ˆËdˬed‹Y{½ZÌ]ÕÁ {ՁZ‡d€§ÁÖËYµZ¤f//‹Y½Z°»YZ]Ö¿| »žËZÀÁ½| » {‹Ö»µZ^¿{Œ¯¹Á€v»ª—ZÀ» dËZ¼u,½Y€ËY½| »և|ÀÆ»¹Zœ¿½Z»Z‡cZŸÔ—YÕÁZÀ§€Ë|» YZ]Á½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€//‹Õ|À¼¿YÂeÁZÅḑ€›Ä ‡ÂeÁ {€¼‹€]Ä»Z¿ºÅZ¨e¾ËY¥Y|ÅY€´Ë{YY½ZÌÀ]Š¿Y{cӐv» {Zf«Y½ZÆm |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com €¬fˆ»ÕZneÁŽ«Z¿ÕZÅÁ{ÂycÔ°Œ»և€]dˆŒ¿ ½Z»Z//‡†ÌË”uZ]½YZ//‡Á{Ây²À̯Za{Ã|//‹ |‹Y‚³€]Ö·Âf»ÕZÅÃZ´f‡{ÁŒ¯¶¯ևZ] ½Z»Z//‡ֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚//³Ä] {½ŽËÁ{¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô‡ÓYdnu,Œ¯¶¯ևZ] œÀ»Ä]YZ]dˀË|»eÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]d//ˆŒ¿¾ËY ,{Y{{ÂmÁֻ¼ŸZ°§Y{½YZ‡Á{Ây–‡Âe€fŒÌ]{‡ Ö»Zœ¿,ÕYÄfˆÅÁÂu{ÂyÄ]Zźˀveº£Ä]d¨³ ÁÂu{Ö·ÁºÌfˆÅÕÁMc€ÌuÕZÅd§€ŒÌa|ÅZ‹֟Z§{Á {‹Ö¼¿ĜuÔ»dÌ “Á¾ËYÁ{Ây ‰Ôe|ËZ]Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]Œ¯¶¯ևZ]½Z»Z‡†ÌW {Ö¬¸e¾ËY{Á‚§Y,|]ZËŠÅZ¯Á{Â//yYZ][ZÆf·YZeºÌÀ¯ ¦¯YZÅÁ{Ây0Y|//¼Ÿ|ÀÅYÂyÖ»į{Y{{Â//mÁÄ »Zm ÕYÂ//‹ZËÁ|À¯Y|Ìad¼Ì«ŠËY‚§YZe|¿Y{Ä´¿ZŲÀ̯Za Ä]€nÀ»Ä·Zˆ»¾ËYį|ÀÀ¯d¼Ì«ŠËY‚§YÄ]Â^n»Yd]Z« d‡YÃ|‹Ä »Zm{ÖÀÌ]|] s€—Z]Á{Âyd// ÀÖeY{YÁcZ ˜«Â//y{ÕÁ d//ˆÌ¿¶yY{{cZ ˜«¾ËY|Ì·Âe½Z°»YZËMįµYÂ//‡¾ËY €³Y{€¯tˀe,{Â//‹ž˜«Á€f¼¯kZyÄ]Ö´f//ˆ]YÁZe |Ì·ÂeŒ¯¶yY{YcZ ˜«Y|{ÕÓZ]ºËYÄf//ˆ¿YÂe ¦¸zf»½Z³|À¿Y|À¼‹ÂÅcZ¯,ÕY|ÅY½Z»Z‡d¨³¹Y{»YÖ¿Z^ÌfŒad¯€‹¶»ZŸ€Ë|» cYÁÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] |À¯Ö»¶—Z]YՁÁZŒ¯Šz]ÕZÅÃ{ZÆ¿¶¼u{ €Å{€¯ZƛY,ՁÁZŒ¯Šz]ÕZÅÃ{ZÆ¿•ÔfyYÃZ]{ÖËԗZ“|¼v»,ՁÁZŒ¯{ZÆm Ä]ÃZ‹YZ]ÕÁ {‹Ö»cZ¨¸ze,|À¯Ö»Y|ÌaYZ]{ՀfŒÌ]¥ÔfyYZÅÃ{ZÆ¿d¼Ì«½Z» ,{‹Ö»ŠËZ»MZ^¿YZeՀ̳Z]¦¸fz»¶uY€»{{Â//‹Ö»ÕY|ˀyįÖËÓZ¯į¾ËY Ö°‹‚b»Y{ÁcZeZ^¿š¨u,{Y|¿Zf‡YÕZŽZ»Z‡,ÖfŒ¯YZ]Ä̸zeY¶^«{€¯½ZŒ¿€—Zy {‹Ö»Ã{Y{ÖfŒ¯YZ]Ä̸zeÁZmY,d§€³Y€«|ÌËZe{»€³YÁ|ÀÀ¯Ö»ÕY{€]Ŀ¼¿ ,Ö°‹‚b»Y{|ÌËPeZ]{Â//‹Ö»Ä̸zeZÅZ^¿Y{ÁkZyÖf//Œ¯YZ]įÖ¿Z»{Á‚§YÖËԗ {Y|¿{ÂmÁՀ̳Z]½Z»{Ö¸°Œ»pÌžËY€]ZÀ] {‹Ö»¶¼u|¬»d¼‡Ä]ÁՀ̳Z] Ö¸°Œ»d¨³,|¿|À]Ö»{Y{Y€«Հ]Z]ÕZÅd¯€‹Z]Ã|ÀÀ¯{YÁÕZÅd¯€‹Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ¹Zn¿YY{Ä^·ÕZŽÂÌ»Z¯{Áĸ§cÄ]Z]¶¼u-{Y|¿{ÂmÁÖeY{YÁÕZ//ÅÃ{ZÆ¿{ ÖËԗ |À¿Z‡€]Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁÄ]º·Z‡YZ]|ÀfˆÅ|Æ f»Հ]Z]ÕZÅd¯€‹Á{‹Ö» †ÌW,|¿€Ì³Ö»ÕY|ÅY½Z»Z‡YY½Z‹Ân»½Âq¶¬¿Á¶¼uÕZÅd¯€‹|‹ÁM{ZË cZ¯dŸ€‡Ä]ºÌÅ|]½Z»Z‡¾ËYÄ]Ö¨¸ze‰Y‚³€³Yd‡YÃ{Y{µÂ«Z»Ä]ÕY|ÅY½Z»Z‡ {‹¶—Z]Ã|À¿Y|À¼‹ÂÅ Ö»¶¼u½ÂÌ»Z¯–‡ÂeÁ{YÁŒ¯Ä]Ã{ZÆ¿¾e½Â̸̻Ze{Á|uį¾ËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ |̯ZeÖËԗ dˆÌ¿€Ë~a½Z°»Y {€Ì³Y€«€›Z¿®Ë½ÂÌ»Z¯€ÅZÀ¯į¾ËY{€¯tˀe,{‹ {‹Հ̳dz‡½Z¿MÕZÅļˀm{|ËZ]½Z³|À¿Y¦¸zeYՀ̳¸mÕY€]{€¯ Ä·Z¬»€‡ …Â]ª¿ÁÄ»Y{YևZ‡YZÌ¿Š»YM ̜֨¿Õ|Æ» É{Zf«Y€´¸Ì¸ve mehdinazifi6@gmail.com Äv¨YÄ»Y{Y Á®q¯ÕZÅ{Z¼¿¹ZƇÄËÁÄ]ÁÃ|¿YÕZźƇ‰Á€§,c|«€aÁ‚^‡YZ]¾ËY{ {»{ {Y|¿ÖeÔ»Z »dÌ¿Ô¬ŸYÖ¿ZŒ¿,…Â]€ÌyYÕ{ |¿ÁYÃ|¿Z»Zm–‡Âf» Ád‹Y{|ÀÅYÂyÄ´¿d^j»Y€¿MÔ §Ã|‹įºÅ¹Â‡YY{€—Zz]d¨³|ËZ]֌ËÓZa{Z¼¿ ¾ËY|ˀy|À»īԟįÖ¿Zˆ¯ÕY€]Ö·Á d‹Y{|ÅYÂy|‹{ZˁµZ¼fuYÄ]µZ‡½ZËZaZe |¿€z]½Z»ÂeY‚Åd¼Ì«®Ë{‚¿€³Y{‹Ö»ÁM{ZË,•ZÌfuYÄ]Ä̏Âe¾¼“|ÀfˆÅºÆ‡ ÕZÅÃZ»{YZ]Á€ŒÌa¹ZÆ//‡YÖfŸYÁÖÀ^·,ÖËY~£{Y»ÕZÅÃÁ€³ {€¯|ÀÅYÂz¿½Zˁ c|»|À¸]ÃZ´¿Á€^–¬§½YY|»ZƇÄ]Ä̏Âe,–ËY€‹¾ËY{ {Â]|ÀÅYÂyYZ]ÕÁŠÌa ‰Á€§ÕY€]Ö³{‚]Zf‹Y‚ÌŀaÁµÂ¬ »{‡Ä]½|̇ÕY€]{ÂyÕY~³ÄËZ»€//‡Ä]€e d‡Y,¹ZƇ ‚y[ÂqžËZÀd¯€‹¹ZƇÄÌ·ÁYē€Ÿ½YY|ˀy¶^«Äf¨Åįd//‹Y{€œ¿{|ËZ] {½YY|»ZƇd¯ZŒ»įdˆÌ·Zu{¾ËYd§€¿€eY€§Y‚ÅÁ½Â̸̻Y,¾Ìb//‡Z¯ Á½Â̸̻Y€fŒÌ]…Za€fˆ³|¿ÂÌaɃ€¿YÁ©€]¹ZƇ|À¿Z»Ö¸^«ÕZÅÄÌ·ÁYē€Ÿ ÁYZ]Y½YY~³ÄËZ»€‡kÁ€yY|//ŒÅÕZÆ´¿,|{YŠÌ]ŠÅZ¯¾ËY {Â]Y‚Å į{Z‡Ö»½ZËZ¼¿Y…Â]YZ]Ä]½YY~³ÄËZ»€‡{Z¼fŸY½{Â]Ã|ÀÀ°//‹€´Ë{Õ‡Y ž«YÁY€eÓZ]ÕY~³d¼Ì«Ä]½ZÀr¼ÅÁ{€Ì´¿€œ¿{Y½M…Â]½Z»Z‡dˀË|»€³Y į|Àq€Å |¿‚]\̇M…Â]YZ]Ä]|¿YÂeÖ»ZÆÀËYYŠÌ]{Â]Y€YÄÌ·ÁYē€Ÿ¹ZƇ |¯d§ZË{ÕY€]€¨¿Y‚Å,ÃZ¼¿Z]M{Ղ¯€»ÕY~³Ã{€b‡d¯€‹‰Y‚³…Z//‡Y€] Y‚ÅÁ½Â̸̻Ä]ևÂ]ÕZÅ|¯¶¯Ze|¿{€¯¹Z¿d^i¹Zn‡Ä¿Z»Z‡{ÖeÔ»Z » |‡€]€¨¿ Ä]ZÆ¿MdŒ³Z]†b‡Á|{Ã{Ä]ZÅ{Z¼¿Öy€]½Z‡Â¿ÄÀ»Y{€Ì̤e|ÅZ//‹¶^«Äf¨Å cY€¬»€Ì̤e¾ÌÀr¼Å,½M{|n»ÕY€«€]†b‡ÁÄ¿YÁՀ̳½Z‡Â¿d̟ÂÀ¼»ZË,|{ YÖv“YÁÕZÅĿ¼¿įºË{Â]½MŠËZŒ³ŠÌa€yMĬ̫{{‰Z¨‡¤·½Z°»Y¹|Ÿ dˬeY€¿M½YÂeÖ¼¿ÄmÁpÌÅÄ]įd‡Y…Â]YZ]{cY€¬»{ZnËY{Z˜yÁ½Â»M ¾Ì¼Æf»dˆÌ·»d¨³†¸n»†ÌË\ËZ¿Ã{Y֓Z«€´Ë{Õ‡Y d//ˆ¿Y{YZ]Ã|ÀÀ¯ ÁÖ³|̇dÆmY|¿YÃ|‹…Â]•Â¬‡hŸZ]{ÂyL‡{€°¸¼ŸZ]įYÄËZ»€//‡YZ] {ZÅ֫¬u|ËZ‹ ¹{€¯¹ÔŸYÄÌWZ”«ë¹€fv»†ÌWֈÌW×YdËMÄ]¹Ó{Ây€] ÕZÆf̧€›{ÂmÁZ]į|Å{Ö»½ZŒ¿ÓZ]{Y»€¯} «|ÀfˆÅÖ°¿Z]¹ZÆ//‡½{€¯Á{µZu YZ]®ËY|¬qÁd‡YÖ¿|Œ¿€Ì‡ÕZÅՁÁž¼—YÃ|À¯MYZ]|¬q,YZ]{ZˁZ̈] ºËY{ĸZ§,Œ¯Õ{Zf«YÕZÆfÌ·Z §Ã|ÀÀ¯dˬe,¹{€»{Z¼fŸY{»,ZËÂa,ºœÀ» ºÌf§YÖ»€ÅZ—Z]Z]€ ‹{ZË pÌÅd^«ZŸ,ÖÅZ‹{Za{Ây€³Y pÌÅd^«ZŸ,ÖÅÔ¯¾Ë€³Y pÌÅd^«ZŸ,ÖÅY­Zy€yM{ |ÀŒz^]d¿Z¼Ì¸‡®¸»€³Y صفحه 5 {Zf«Y½ZÆm }MÄ^À‹Á{ €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ] ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ d¨¿YZ]cÓÂveÄ]ÖÅZ´¿ |¿Z»Ó{€»Ö»|«®Ë{d¨¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com d¨¿YZ]{½Y€ËY²¿€a”uÕY€]ÄÅZ»Á{Zœf¿Y {YÁ‚Ì¿½Y€ËY,Հj¯Y|uZŒ§¶Ë| eÁZ°Ë€»MÂƼm†ÌW {ÁÁ€iYÂy{½YÂeÖ»ž«Â»½M{,{Â//‹d¨¿YZ] {€¯€œ¿ZƛYd¨¿YZ]€]½Y€ËY ÕZÅŒ¯Ä°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]|‹ÃZ‹Yį˜¿Z¼Å{Y{Ä»Y{YÕÁ Öfu,|ÀfˆÅd¨¿ÕY€]ÓZ]ÕZÅd¼Ì«|À»ZÌ¿d¨¿Ã|ÀÀ¯{Z ZÅd¼Ì«Ze|ÀÀ¯Ö»ZÌÆ»YZ”§½Y€ËYÕY€]Õ| ]…Ô//mY{ |À°¿Y|ÌaŠÅZ¯ cY{ZÕY€]dˆÌ¿Y€«Ã|ÀËMÃZ»Á{Ze{€¯½ZÌ]€§ՁÁ€Æ] Ö«Z]|u¾Ì¼Å{cY{Z½Y‚Ì»Á|f¨Ì]֏Zy©Z//¨eY½Y€ËY |¿Z»|ÀÅYÂy ÕZm,Ä̇Á|À¿Z»®aÁY€Ì£Á®aÁYÕZÅÂ//Œ¯{Á‚§YÕÁ Z”§¾ËYY֌z]|ËZ]Á|¿YÃ{€¯ėZuYd¨¿YZ]{Y½Y€ËY ¾ËY{Y{ÂyÕZm|ËZ]‚Ì¿½Y€ËYÁ|ÀÅ{ZfyY½Y€ËYÄ]Y |Å{ŠËY‚§YY{ÂycY{Z|¿YÂf]Á|À¯Z]YZ] µZ‡Äm{Â]{d¨¿ÕY€]Ã|‹ÖÀÌ]ŠÌad¼Ì«{€¯½YÂÀŸÕÁ d‡YÖ¬˜À»Ó{d¼Ì«,|ËZÌ¿ŠÌa֏Zy–ËY€‹€³YÖeM -d‡Y€œ¿|»Ã|ÀÀ¯{Z±‚]ÕZÅŒ¯ÕY€]d¼Ì«¦¯Á Ä]½Y€ËYcY{Zº«½|Ì//‡|À¯Y|Ìa{Â^Æ]Z“ÁY€³Y dˆÌ¿¾Å}YÁ{Ã|ÀËMÃZ»Š‹ZeÄ°Œ]½Â̸̻ d¨¿cY{ZŠËY‚§Y{|{½Y€ËY€³Y{€¯|̯Ze€§ՁÁ€Æ] ZeYd¨¿d¼Ì«|¿Â^n»Ã|ÀÀ¯{ZÕZÅÂ//Œ¯€ËZ‡|‹Z] |ÀÀ¯š¨uÓ{{Á|u ÖËŻM½YY|ˀy|Ì»Y ÔWÁ‚¿ÁÁ½Y€ËYd¨¿dŒ³Z]Ä] €Ì̤e d¼Ì«€Ì̤e Ó{ d¼Ì« Ä·{Z^»|uYÁ               Ƀ€¿Y¶»Zu  Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  ÂËÊeÊ]½Â̸̻  ¾·Z³  ¾·Z³ …Y‚´e¹Zyd¨¿ d¿€]¹Zyd¨¿ ®aÁYd¨¿|^‡ ½Y€ËY¾Ì´À‡d¨¿ Ê Ì^—Z³ ¾Ë‚À] ïd¨¿ ½Y€Æe…Â]{ּ̋Á€faÁd¨¿ Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ÃÁ€³cÔ»Z »ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com ¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Ö¸YÓZeÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ÃÁ€³d¯€‹¹ZÆ//‡ d§€³Y€«|f‡Á{Y{{»cÔ»Z » Y€«ĸ»Z »{»d]¿ {ZÅd¯€//‹¾ËYºÆ//‡ {Y| e ¢·Z]µZË{Z̸̻Y‚Å Ä]Á¾ËY{Ã|‹Ä·{Z^»¹ZƇ‰Y d§€³ Z]cÔ»Z »¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Öf¨¿ÕZÅÃÁM€§ÃÁ€³ŽyZ//‹ |‹ |̇|uYÁ{|ŸÄ]ŠËY‚§Y|{ |uYÁ Êf¨¿ÉZÅÃ{ÁM€§ÃÁ€³¹ZƇcÔ»Z »Ä]ÊÅZ´¿ Äf‹~³ÁdŒÅ{Êf¨¿ÉZÅÃ{ÁY€§ÃÁ€³ŽyZ‹cY€Ì̤e ͘ {€¯s€˜»{Zf«Y½ZÆmZ]´f¨³{Ճ€¿YÁÂu…ZÀ‹Z¯ Õ|{ ŠËY‚§YZ]d¿€]d¨¿d¼Ì«Ö¿ZÆmÕZÅYZ]cÔ»Z »¾Ë€yM{ |̇dÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]Ád‹Y{ŠËY‚§YdÀ‡Á, Z]ÁÉ|{ ŠËY‚§YZ]cÔ»Z »¾Ë€yM{®aÁYÖf¨¿|^‡d¼Ì«¾ÌÀr¼Å |‹dÌ^jedÀ‡ÁÓ{Ä]ŠËY‚§YdÀ‡ Z]ÁÕ|{ ŠËY‚§YZ//]½Y€ËY¾Ì´À//‡d¨¿d¼Ì«,į{Â]Ö·Zu{¾ËY |̇dÀ‡ÁÓ{Ä]ŠËY‚§YdÀ‡ ®¼¯Äf//ˆ]®Ë\ːeÕY€]cYZœf¿Y€ÌiZedveÄ ¼mÁd//¿€]d¨¿ ®ËYŠÌ]|ËÁ¯¾ˆ¯YÁžËÂeŠËY‚§YµZ¼fuYÁZ°Ë€»Md·Á{Õ{Zf«Y |¿Z»Ó{€»¾ÌËZaZ»Y{€¯{ |{ Z]{€¯ZƛY­ÂËÂÌ¿{ÂÅÁ‚Ì»d¯€‹{Ճ€¿YcÔ»Z »€Ë|»,€³ÁZË[Z] Äfˆ]Y|¿YºŒq€ÌiZedvecÔ»Z »ÕZÆ]Ö¨À»Ã{Z ·Y©Â§ÕZÅ{Y|ËÁ{ÂmÁ {‹Z”»YÖ¬§YÂeÕ{Á‚]d‡Y¾°¼»Ád‡YÃ{€¯{ |Ë|mÖ·Z»®¼¯ Z°Ë€»M{º¯Zu[‚uÁ{€ÅdËZ¼uYįÕÓ{{Z̸̻Ö·Z»®¼¯Äfˆ] {Y{Y€«և€]d‡{{À´À¯{,d‡YY{Ây€] ŠËY‚§YÕY€]Äv·Z»Z]Ä^À‹lÀaÁÖ¼‡Y|Ë{{…Ôa®aÁYÃÁ€³½Y€ËÁ Ä]ÄmÂeZ]Y{Âyē€ŸdË{Á|v»½ZÀr¼ÅZ»Y|¿{€¯d¬§Y»ÄË¿YƒY|Ì·Âe ÄË¿YƒYd¨¿|Ì·Âe{€¯d¬§Y»ÃÁ€³¾ËY |ÀÅ{ֻĻY{YZ“Z¬e½|¿Z»¦Ì “ …Z‡Y€]½M\«Z f»|Ì·ÂeŠËY‚§YÁ|À¯Y|ÌaŠËY‚§YÁ{Ä°//Œ]Y‚Å µZ‡Ö¸¯|Ì·Âed‡ŻÃZ]{dˆ¿YÂf¿Á{€Ì³Y€«և€]{»Ä¿ZÅZ» |À¯Y|Ìad‡{€œ¿Z¼mYÄ] Á{Ä°Œ]½Â̸̻ Ö¸ §ē€ŸdË{Á|v»…Ôa®aÁYd‹Y{Zœf¿YYZ] |Å{Ä»Y{Y…Z»½ZËZaZeÃZ»ćc|»Ä]Y Ê¿ZÆmÉZÅYZ]{Ƀ€¿YÉZŶ»Zud¼Ì« d¨¿ ¾»,Y|ˀy½YÂÀŸÄ]»d¨³Ä^À‹ZÆqÁ{ÕZÀÌ]Á{½ZÅ{Y€a « ºÌ‹Z]Äf‹Y{|ˀyÕY€]ՀfŒÌ]ž]ZÀ»,¹Y{¶ËZ¼e d‡ZË€yMÕZŁÁ{Y½Y€ËYÄ̸ŸÕZźˀve`»Y€eįÖ·Zu{ ,|¿Y{|Ì»YÖËŻM½YY|ˀyZ»Yd‡YÃ{€¯|Ë|‹,{ÂyÕÂƼm µZ^«{ՀeºËÔ»ž“»ÁÄf§€³€‡YYÕYÄf//ˆÅª§YÂe,½|ËZ] |À¯}ZzeYÔWÁ‚¿Á Á½Y€ËYd¨¿cY{ZՀ̳€‡YÄ]½|ËZ]ÕÂƼmd//‡ZË€³Y ÕY€]ՀfŒÌ]€‡{{ÓZ¼fuYd¨¿|Ë|mē€Ÿ,{‹€nÀ»ÔWÁ‚¿Á YŻM{d¨¿½ZˀmÁ|À¯Ö»{ZnËYŠ¿Z¿Z¼ÌaºÅÁ…Ôa®aÁY į©Y€ŸÁY{Z¿Z¯d¨¿dÌ]Â^v»,½Y€mZeÄf¨³Ä] {Y{|ÅYÂy€Ì̤e {ÁÖ»d‡{YÓZ¼fuY,|¿Y{ÔWÁ‚¿ÁÁ½Y€ËYd¨¿Z]ÖÆ]ZŒ»|ˀ³ |ˀy,Z°Ë€»MÕZÅḑZ »½|‹֔¬À»Z]µZ‡ļ̿{|ÀÅ Ã|ÀÀ¯¾Ì»Ze¾Ì»Â‡½Y€ËY,½Z»½M{-{€¯¦«Âf»Y½Y€ËYYd¨¿ ½Â̸̻ €^f¯YZeÄË¿YƒÁZ]{Œ¯¾ËY {Â]|ÀÅd¨¿±‚] µZ‡Ä]ZŒ»c|»{įd//‡YÃ{€¯{YÁÔWÁ‚¿ÁYd¨¿¾e d‡YÃ{Â]¾e½Â̸̻ Z]€]Y€] ÔWÁ‚¿Ád¨¿¾ÌqįÕZ]¾Ë€yM,|Å{Ö»½ZŒ¿Ö¯€¼³ÕZÅZ»M ÃZ»{Â//Œ¯¾ËY {{€³Ö»Z]€^»Zfb//‡Ä],{€¯{YÁY µ{Z »įd‡YÃ|ˀyY½Y€ËYd¨¿¾e½Â̸̻,µZˆ»Ydˆz¿ |{µZ‡ZaÄ]ZŒ»c|»Ä]d^ˆ¿Ád‡YÁ{Ä°Œ]Y‚Å |Å{Ö»½ZŒ¿YŠÅZ¯ Z¯€‡€]Z]į|¿Y{|Ì»YŻM{d¨¿½Z³|ÀÀ¯{YÁ¾Ë€e±‚] ºÅY€§ÔWÁ‚¿ÁÁ½Y€ËYYd¨¿cY{ZÕY€]ÄÀÌ»,½|ËZ]Âm½|»M YÓZ¼fuY©Y€ŸÁY{Z//¿Z¯d¨¿dÌ]Â^v»,c¾ËY{Á{Â//‹ {ÁÖ»d‡{ d¨¿½Z³|ÀÀ¯{YÁ¾Ë€e±‚],±€^»Â¸]Y¶¬¿Ä]…Z§‰Y‚³Ä] ÕY€]ÄÀÌ»,½|ËZ]Âm½|»MZ¯€//‡€]Z]į|¿Y{|Ì»YZÌ//‡M{ {‹ºÅY€§ÔWÁ‚¿ÁÁ½Y€ËYYd¨¿cY{Z ֌‡€aÄ]x‡Za{Äf‹~³Äf¨Å|ÀÅd¨¿€ËÁ,½ZÅ{Y€aY|À»Y{ ½Y€ËYÄ̸Ÿ|̨//‡wZ¯ÕZźˀveŠÅZ¯ª§Y»ZËMÄ°ÀËY€]ÖÀ^» ½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeYZe{Y{¶ËZ¼e‰Â//Œ¯d¨³,|ÌfˆÅÔWÁ‚¿ÁÁ {€z]d¨¿ՀfŒÌ] Ä]¹Â//‡Â»d¨¿֟¿|ˀyÄ]ÖÀÌq½YY|ˀy,½Y€mZeÄf¨³Ä] ÔWÁ‚¿Ád¨¿½Z¼Å|//‡Ö»€œ¿Ä]į|¿YÃ{ÁMÕÁ«¾»ÂfÌ]» d‡YÃ|‹Äf‹Y{|ˀ³€Ì̤eįd‡Y ÄmZyd//‡ŻZ°Ë€»M,`»Y€eÕÂ//Ƽmd//‡Z˽YÁ{{ ÕZźˀveµZ‡{Á{€¯}ZzeY½Y€ËYÄ̸ŸÕYÄ¿Y€Ì´fz//‡ ½{€¯{Á|v»ÕY€]ÖËZŹZ³,½MY†aÁ|¿Y{€³Z]YÂ//Œ¯¾ËY YŒ¯Á{€ÅÖf¨¿ÕZÅķ¼v» {Y{¹Zn¿YÔWÁ‚¿Ád¨¿cY{Z Ä]Ze|¿|‹Â^n»ÖËŻMÕZÅÃZ´//ŒËÓZaÁd§ZËŠÅZ¯½Z»½M Œ¯Á{¾ËY¾Ì´À‡Ze–‡Âf»‰€e¹Zyd¨¿ÕY€]¾Ë‚´ËZmµZ^¿{ |À‹Z] €Æ»ÕÂe€aZÀ¸³ d¨¿ÃÁ€³ Partovimehr.1394@gmail.com {ÁÁµZu{ÁÃ{€¯Y|Ìa{Â^Æ]Õ{Á|uZed¨¿d¼Ì«Äq€³Y ÕZœf¿Yd¼Ì«Y€e¾ÌËZa½ZÀr¼ÅZ»Yd‡YÕÓ{µZ¿Z¯Ä] Z]{ÁÖ»Zœf¿YZ»Y,{ÁÖ»Z¼//‹Ä]d¨¿½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe€j¯Y ÄÀ̘¿€«ÕZÆfË{Á|v»ŠÅZ¯¾ÌÀr¼ÅÁZ¿Á€¯¾ˆ¯YÁ¦Œ¯ YÕ{ÔÌ»|Ë|mµZ‡{d¨¿ÕY€]Z“Z¬e,½ZÆm€//‡Y€‡{ {Á€eY€§ē€Ÿ Z]´f¨³{,Ճ€//¿YÁÂu…ZÀ//‹Z¯,€§ՁÁ€Æ]֔e€» d¨¿Ã|ÀÀ¯{ZÕZÅŒ¯{€¯ZƛY{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y ÕÓZ]ÕZÅd¼Ì«Ä]©Y€ŸÁcYZ»Y,ÄÌ//‡Á,½Zfˆ]€Ÿ|À¿Z» |ÀfˆÅ|À»ZÌ¿d¨¿ ÕZŁÁ{ZÅÂ//Œ¯¾ËYÕZ//ÅŠ¼//Œ¯{€¯½YÂÀŸÕÁ ~yY¶Ì·{Ä]…Ôa®aÁYd//ˆŒ¿¾Ì¼Å{YÁ{{Äf//‹~³ cY|Ì·ÂeŠËY‚§Y{Âm»–ËY€‹š¨uZ]Ze{Â]€fŒÌ]cYZÌf»Y |À‹Z]Äf‹Y{Y{Ây d¨³|ËZ]½Y€ËYdÌ “ÁÂy{d¨³…ZÀ//‹Z¯¾ËY €œfÀ»½YÂeÖ¼¿Ô¼Ÿ{€Ì´¿c«½|ËZ]Âm»Z]Ö¬§YÂeZe Õ”ud¨¿YZ]{€“ZuµZu{½Y€ËYįY€q{Â]Ö«Z¨eY €Ì̤eZ]ºËYÁ|Ì»YÁ{Y{cY{ZÖ¯|¿YºnuÁ{Y|//¿Õ« -ÕÂƼm†ÌWµÁY½ÁZ »¡Ô]YZ] {‹Ö»µZ¼ŸYZ³¥€»‰Ây½Z¯€fŒ»Õ|{‰Y{Za Šz]ÕÁ€“€Ì£¥Z»Ö³|¿Y{Z]ÁZ“Z¬edˀË|»¥|ÅZ] Ö¿Z»ÁZ]{Ã|‹{Z˽Z¯€fŒ»Z³¥€»įÖe{Ö´¿Zy {ZÆ¿M¥€»¾Ì´¿ZÌ»Ä]d^ˆ¿Ä»Z¿\ːe¾ËY|À]{¯~» ½Zˆ°ËÕZ»{¾Ì´¿ZÌ»{ÁÕZŵZ//‡{Ä]ZŒ»ÃÁ{ ¥€»¶¯,|]ZËŠËY‚§Y|{YŠÌ][ZˆveÃÁ{µÂ— ®ËÃ{Z»[|À]dËZŸZ]Õ|{ŠËY‚§YµÂ¼//Œ»­€fŒ» Õ| ]cZuԏYÁ[»ZÅÄ¿YZ˽{€¯|À¼§|ŽÂ//¿Z« |‹|ÅYÂy½M ÕZÅÃZ´f//‡{ÕY{YÕZŽZ¼fyZ//‡Z³¥€»įÖe{ [»ÕÂ//Œ¯cZ»|ydˀË|»½Â¿Z«Ã{Z»Â“»ÖËY€mY |{YÄ»Z¿\ːe¾ËY|À]{k|À»Ö¿Z»ÁZ]{ ÁÕZŵZ//‡{Ä]Z//Œ»ÃÁ{{ZÆ¿M¥€»¾Ì´¿ZÌ» ¶¯,{‹€fŒÌ][ZˆveÃÁ{µÂ—½Zˆ°ËÕZ»{¾Ì´¿ZÌ»{ Ã{Z»[|À]dËZŸZ]Õ|{ŠËY‚§YµÂ¼Œ»­€fŒ»¥€» |‹|ÅYÂy½MÕ| ]cZuԏYÁZÅÄ¿YZ˽{€¯|À¼§|Ž¿Z« ¥€»Z]Ö Ì^—Z³Ö´¿Zy€Ì£½Z¯€fŒ»įÖe{ {½Y€ËYZ³Ö¸»d¯€‹d‡YÂy{Z]€eÓZ]ÁdŸZ‡{\ °»€f» ÁÕY€]¶«Y|uÄ»Z¿\ːe¾ËY|À]{¯~»Ö¿Z»ÁZ//] Z]\‡ZÀf»,|ÀÅ{ŠÅZ¯|{½Y‚Ì»Ä]Y{Ây¥€»Ö·YÂf» ÕZÆ]Z³|{µ{Z »¦Ì¨zeµÂ¼Œ»,Z³¥€»ŠÅZ¯½Y‚Ì» |‹|ÀÅYÂyÃÁ{[Zˆve {¦Ì¨zeÃZ]{d·Á{dXÌÅÄ]»ÕÂƼm†ÌWµÁY½ÁZ » {€¯¡Ô]YY€mYÕY€]Y¥€»‰Ây½Z¯€fŒ»ÕZÆ]Z³ ©Zv//‡Y–//‡ÂeįÄ]»¾ËY¾f»,d¨¿cYÁ‰Y‚//³Ä] ½Z»Z//‡Ád¨¿cYÁÄ]ÕÂƼm†ÌWµÁY½ÁZ »,Հ̴¿ZÆm d‡Y€Ës€‹Ä],Ã|‹¡Ô]YŒ¯Äm{Â]ÁÄ»Z¿€] Ä]Ád¨¿cYÁ{ZÆÀŒÌaÄ] Ä//ˆ¸m{½Y€ËÁdXÌÅ {€¯\ːe½Y€ËYֻԇYÕÂƼmևZ‡Y½Â¿Z«¶Y{ZÀf‡Y Ö¿Z»ÃÁ{{ZÆ¿MZ³¥€»įÖ´¿ZyŠz]Z³½Z¯€f//Œ» ÃÁ{Ä]d^ˆ¿µZ//‡€ÅÃZ»|À¨‡YºÅ{‚¿ZaZeÃZ»½Z]MºÅ{‚¿Z//‹ ÃÁ{µÂ—½Zˆ°ËÕZ»{¾Ì´¿ZÌ»{ÁÕZŵZ‡Ä]ZŒ» ‰Y{Za¦Ì¨zeµÂ¼Œ»|]ZËŠÅZ¯|{YŠÌ][Zˆve |ÀÅYÂyÃÁ{[ZˆveÕZÆ]Z³|{µ{Z »ÖËÂmħ€ |‹ Ĭ]Z‡ÕYY{µZ‡{ZÆÀeįÖËZŽZ¼fyZ//‡ÕY€]À^e {Â]|ÅYÂyµZ//‡ĈËZ¬»ÕZÀ^»|À‹Z]Ö Ì^—Z³¥€» Ö¿Z//‡Z³½MY†aZ˵Z//‡YįÖ Ì^—Z³½Z¯€f//Œ» ¶^«µZ‡Z³¥€»ÕZÀ^»€]Ö¿Z‡Z³Y| ]µZ‡Y|¿Â//‹Ö» |‹|ÀÅYÂyÄ»Z¿\ːe¾ËYµÂ¼Œ» …Z‡Y€]Z³¥€»ՁZ‡µ{Z »µZ¼ŸYÃÂv¿¶¼ ·YÂf‡{À^e –‡ÂeÄ»Z¿\ːe¾ËY¡Ô]YxËZeYÃZ»®Ë¥€›½Zˆ°ËÕZ»{ {‹Ö»¡Ô]Yd¨¿€ËÁ ÃZe¯€^y t˜‡¾Ë€e¾ÌËZaÄ]YՃ€¿YÕÁÀÆ]Z¿Á€¯ |¿Z‡€ÌyYÄÅ{®Ë{ ÕÁÀÆ]d§€ŒÌa |ËÁ¯€Ì³º·ZŸ…Á€ËÁį{€¯¹ÔŸYՃ€¿YÖ¸¸¼·Y¾Ì]†¿YƒM |¿Z‡€ÌyYÄÅ{®Ë{Y|¬»¾Ë€f¼¯Ä]YՃ€¿Y ¹ÔŸY†¿YƒM¾ËY,…Y ÕM և ÕMՃ€¿YcZŸÔ—YÄ//ˆ‡R»Y¶¬¿Ä]€Æ»‰Y‚³Ä] YՃ€¿YÕÁÀÆ]{Ö¿ZÆmd§€ŒÌadŸ€‡Z¿Á€¯Ö¿ZÆmՀ̳ļÅ…Á€ËÁį{€¯ [MÖ¸¸¼·Y¾Ì]¥Y|ÅYª¬veÕY€]Õ|Ë|ÆeÁÃ|¿Z‡€ÌyYÄÅ{®Ë{Y|¬»¾Ë€f¼¯Ä] ½{€¯…° »ÕY€]Ã|ÀËMµZ‡ćd‡YÃ|‹\^‡ĸXˆ»¾ËY d‡YÃ{€¯{ZnËYYÂÅÁ |‹Z]ÖeZÌu«Ã|ÀÀ¯½Y€´¿|¿Á¾ËY» c|‹,Ճ€¿YÖ¸¸¼·Y¾Ì]†¿YƒM«µZ//‡{Ճ€¿YÕÁÀÆ]»‰Y‚³…Z//‡Y€] {½ZÆmÕ{Zf«YdÌ·Z §ÖËMZ¯Y|¬»ÃZ]{Õ|̸¯֐yZ//‹ Ö¿ZÆmÄÌ·ÁYՃ€¿Y µZ‡Yº«¾Ë€e¦Ì “į|]ZËÖ»{Â^Æ]|{®ËY€f¼¯µZ//ˆ»Y Ճ€¿Y¥€» d‡Y Ö]ZÌf‡{ÕY€]ZÌ¿{»d§€ŒÌat˜‡Y€f¼¯Z̈]º«¾ËYd‡YÃ|»M‰Y‚³¾ËY{ ÁYÂÅÖ³{·MŠÅZ¯,ÖËYÂÅÁ[McY€//Ì̤eZ]ĸ]Z¬»ÕY€]½ZÆm­€f//Œ»¥Y|ÅYÄ] ½ZÆm€‡Y€‡{Ճ€¿YÕÁÀÆ]{ÕY~³ÄËZ»€//‡ d‡YՃ€¿YÄ]և€f‡{ŠËY‚§Y ŠÅZ¯Z]Z¿Á€¯…Á€ËÁՀ̳ļŁY֋Z¿Õ{Zf«Y{¯Öa{ÁµZ//‡{ d‡YÃ|‹ÁÄ]ÁÕ|{ ŠËY‚§YÕY€]ZÅd·Á{ÕZÅÄ»Z¿€]Yd¨³Ճ€¿YÖ¸¸¼·Y¾Ì]†¿YƒM†ÌW,µÁ€Ì]t//eZ§ Är¿MZ»Y,ºÌÀ¯Ö»µZ^¬f‡YÕ{Zf«Y½Y€v]Ä]x‡Za{Ճ€¿YÕÁÀÆ]{ÕY~³ÄËZ»€‡ dˆÌ¿Ö§Z¯ÄmÁpÌÅÄ]Ád‡Y|ŸZˆ»Z¿ºËYÃ{€¯Ã|ÅZŒ»½ÂÀ¯Ze ½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§cÓ{Z^»ֻ¼ŸÕZ¼¿ ͘ ͘ ͘ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com ͘ ͘ ͘ d§€³Y€«|f‡Á{Y{{»d¯€‹Ã|‹ē€ŸcӐv»½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ ÕÓZ¯…Â]cÓ{Z^»¶¯‰Y|Ì//‡‰Á€§Ä]ÓZ¯¾eY‚Å YŠÌ]Á¾ËY{ |̇µZË{Z̸̻ YŠÌ]Ä]½Y€Æe ͘ ʼ̋Á€faÁÊf¨¿ÉZÅÃ{ÁM€§cÓ{Z^»ʻ¼ŸÉZ¼¿ Êf¨¿ÉZÅÃ{ÁY€§ÃÁ€³cÔ»Z »ʻ¼ŸÉZ¼¿ ¾eY‚Å |{ €Ì̤e €Ì̤e ŽyZ‹   µZË{Z̸̻ d¯€‹ µZ §ÉZÆf¯€‹{Y| e d]¿  cÔ»Z »cZ §{Â¼n» ºÆ‡½Â̸̻  ÃÁ€³cÔ»Z »ºnu µZË{Z̸̻  ÃÁ€³cÔ»Z »‰YÂ¼n» Äf‹~³Á{ÃÁ€³¹ZƇcÓ{Z^»ďÔy ‰Y ºnu ĸ»Z » ĸ»Z » µZ˽Â̸̻ ºÆ‡Y‚Å {Y| e |{ d¼Ì« ĸ»Z » €Ì̤e Ê¿ZËZa ½Z³|À‹Á€§  ē€ŸY|¬»  d¼Ì«€Ì̤e¾Ì´¿ZÌ»  cÔ»Z »¶¯‰Y ϪΗηΫ̳ίϭέΕϼϣΎόϣέΩέΗέΑ̵ϻΎ̯Ξϧ̡ έϳΑ̯έϳϣ΍̶ϣϳηϭέΗ̡ ̶ρΧ̮ΑγϥϠϳΗ΍̶Ϡ̡ AA ΎϫϻΎ̯έϳΎγ ΕϔϧεϳϻΎ̡ αΎΑϋέΩϧΑ ϡϭΗΎΑϡϭϳ̯ϭ ϡΟϥϠϳ̡ϭέ̶̡Ϡ̡ ̶ΟΎγϧϥϠϳ̡ϭέ̶̡Ϡ̡ RHP ΕϔϧεϳϻΎ̡ αΎΑϋέΩϧΑ ϥϳ̴ϧγΕΎ̯Ώϭϟ ¹Z¿ ϡΟ̶ϣϳηϭέΗ̡ ϥϳ̴ϧγϥϠϳΗ΍̶Ϡ̡ ̶ϘϳέίΗ €e€]ÉÓZ¯lÀaʼ̋Á€faÁÊf¨¿ÉZÅÃ{ÁM€§ʰ˂̧cÓ{Z^»Z»M      ‚Ë€^ed¨¿ŠËÓZa      …Z^Ÿ|À]d¨¿ŠËÓZa ºnu ĸ»Z »‰Y      ½ Y€Æ]d¨¿ ĸ»Z » µZËY‚Å               ½ZƨYd¨¿ŠËÓZa ½Y€Æed¨¿ŠËÓZa ½ZÅZb‡d¨¿          …Zad¨¿ d ¨¿d ÀÉY~³ÄËZ»€‡             ¾Ì´¿ZÌ» d¼Ì« |‹ Ê¿ZËZa d¼Ì« µZË           ē€Ÿ ¹Z¿ ¾e ÓZ¯  ¹ÂeZ]¹Â̯Á  ¾Ì´À‡cZ¯[·  AAʘy®^‡¾¸ÌeYʸa  HPRÊmZˆ¿¾¸ÌaÁ€aʸa  ʬË‚e¾Ì´À‡¾¸ÌeYʸa صفحه 6 ½Y€ËY¾Ì»€‡ ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ }MÄ^À‹Á{ €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ] {Zf«Y½ZÆm €^y d‡ÂÌa½ZÆm½Â‡Ä¿Z]¶ËÃ|ÀÀ¯|Ì·ÂeZÆqž¼mÄ]½Y€ËY ½MY| ]ÁºË|̇¶Ì§Á€aÄ]†b‡Á|‹¹Zn¿YcÓZ°//‹Yž§, |Ë{€³¶ZuÃÂ^¿Y|Ì·ÂeÁ|‹µZ»€¿¶Ì§Á€a dˆ¿Y{¾eY‚Å{Á|uYŒ¯{½Â‡Ä¿Z]¶Ë¥€»ÕÁ {»Ö¼Ë|«ÕZŽÂ//‡’Ë edÆmºÅY|¬»¾Ì¼ÅÄf^·Yį d‡YZÌ¿ –]€Ë}ÕZÅ{Y|¿Zf‡YcZ»Y‚·YZ]©Z^˜¿Y{Á¾ÅM[Á}d¯€‹{¿ d§€³c ‚Ì¿½ZƨY¾ÅM[Á}{¿և|ÀÆ»€Ë|»Ã{Y¦‡Â˾̻Y|¼v» |‹ÖuY€—¶yY{{¶Ë¾ËY|Ze€¨d¨³Ây¾ËY{ ÖuY€—Y| ] {Â]€edz‡€]Y€]|Àq,¶ËÄ]d^ˆ¿½M|Ì·ÂeÁ d‹Y{ºÌÅYÂz¿Ö¸°Œ»pÌÅ|Ë|mcӐv»¾ËY|Ì·ÂeÁ Ä¿Z]ZyÕZŶˁYÕYğ¼n»Ä]½Â‡ÃZ´f‡{{Á‚§YÕÁ ,Ã|‹k§ZËՀ³ÄfzËcZ ˜«,µZeYcZv¨,½Â//‡ÕZÅ ÃZ´f//ˆËYÁ•Â˜y{į{Â//‹Ö»©Ô—Y ÁZÅ…ÁY€eY¿Y Ö»Y€«Ã{Z¨f‡Y{»Z˜«€Ì//ˆ»’Ë eœÀ»Ä]¾ÅMÃYÕZÅ ZÅž—Z¬e{Y€´Ë{€Ì//ˆ»Ä]€Ì//ˆ»®ËY€Ì̤e½Z°»YÁ{€Ì³ {Z‡Ö»ºÅY€§ ĸ̇Á®Ë½Â‡Ä°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]¾ÅM[Á}ÕY{€]ÀÆ]½ÁZ » ¾Ì]{½Â//‡¶Ë{Á‚§Yd//‡Y¶Ëd À{ÖeZÌuÁº//Æ» d¼ˆ«€´Ë{Ä]d^ˆ¿ՀfŒÌ]d̼ÅYY,½Â‡¦¸fz»ÕY‚mY {Y|¿Zf‡Y½Â‡¶ËYÃ{Z¨f‡YįÕÂv¿Ä],d//‡YY{Ây€]ZÅ Z̈]Ö¸Ëg{YÂuÁ€]YՀ̳¸mÁ½Â‡tÌv{€°¸¼Ÿ{ |‹Z]Ö»€i» Ö³|ÌrÌaÕYY{EA¶Ë½Â‡|Ì·Âeį¾ËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ µZ‡ÕY€]µÂv»¾ËYd¨³d‡Y|Ì·ÂeÁÖuY€—{ZyÕZÅ Հ]Y€]ÃÁԟį|Ë{€³Ö»¾Ì»ZeŒ¯kZyYÖ¿Ó—ÕZÅ ¾ËY|Ì·ÂeÁ{Â]Ã|‹‚Ì¿€´Ë{ÕZÅŒ¯Ä]Ö´fˆ]YÁ\m»,{Zˁ c{Ä°¸],{{€³Ö»Œ¯YYkÁ€yž¿Z»ZÆÀeÄ¿µÂv» d‹Y{|ÅYÂy‚Ì¿ÕÁMY,cY{Z ‚Ì¿YµÂv»¾ËY{Ó§Հ³Äfz˾ÅM[Á}ÕY{€]ÀÆ]½ÁZ » {»cZ ˜«¾Ì»Ze,µÂv»ÖuY€—Y†ad¨³Ádˆ¿Y{ºÆ» Ã|‹Հ³Äfz˽Â‡¶Ë{Ó§,|Ì·Âe•Â˜yՁZ‡Ã{Z»MÁZÌ¿ ‚Ì»Md̬§Â»µÂuY†aÁ¹Zn¿Y¶Ì§Á€a¾ËY֌ËZ»M|Ì·ÂeÁ ÃÂ^¿Y—Ä]EA½Â‡¶Ë|Ì·Âe,€œ¿{»ÕZŀf»YZaÄ̸¯ |Ë{€³¹Zn¿Y‚Ì¿ Œ¯ÕY€]Ö³‚]Zzf§YY¶Ë½Â‡cZ ˜«ÁÖ¸»¶Ë|Ì·ÂeÕÁ ָ˶¬¿Á¶¼ud ÀÄ ‡Âe{Õ|Ë|mY|¿YºŒqįdˆ¿Y{ ®Ë„eY€f‡YµÂv»¾ËY|Ì·Âed‹Y{ZƛYÁ{ÁMÖ»{ÂmÁÄ] ÁՁZ‡{Ó§ÕZÅŠz]¶À//‡€aÄ]€neÁÖÀ§Š¿Y{Ä]ÄmÂeZ] {Y{€^y½ZƨY½Zf‡YcZ¯€¼³¶¯€Ë|» ½ZƨY½Zf‡YªË€—Y½ZÆmŒ¯Ä]cY{Z ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com µZ^¿{Ä]ÁՁZ‡Ö»Â]ÁÖËZ¨¯{ÂyÕZf‡Y{½ZƨY¾ÅM[Á} |Ì·ÂeÄ]ª§Â»,ÃZ»}MÁ€f»Á¾ÅMÃYZÌ¿{»ÕZŶË|Ì·Âe Ä]½Y€ËY,€Ì´¼Œqd̬§Â»¾ËYZ]Á|Ë{€³½Â//‡Ä¿Z]¶ËÃÂ^¿Y d‡ÂÌa½ZÆm{Â‡Ä¿Z]¶ËÃ|ÀÀ¯|Ì·ÂeZÆqž¼m Ây¾ËY{½ZƨY¾ÅM[Á}¶»ZŸ€Ë|»Ã{YÕ{‚ːÀ» d À{ÕYÃ{€fˆ³¥Z»į½Â//‡Ä¿Z]¶Ë|Ì·Âed¨³ {ՀƋ½Á€]Á½Á{ÕZŶË|Ì·ÂeY†a,{Y{Â//Œ¯Ö¸Ë ½MÕZÅ®f¸£dyZ‡ÁÖuY€—Ád§€³Y€«d¯€‹Z¯Âf‡{ Ä¿Z^‹Z¯Z]d¯€‹¾ËY½Z‡ZÀ‹Z¯–‡Âeį|Ì//Œ¯µÂ—ÃZ»ć |‹¹Zn¿YŒ¯ZÌ¿Ä]ÄmÂeZ]ՁÁ ÕY€]ÁºËY|¿¶Ë|Ì·Âe{ÖfË{Á|v»pÌÅį¾ËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ µÂv»¾ËY|Ì·Âe{Á‚§Y,ºËYÃ{€¯ՂËÄ»Z¿€]ºÅ½McY{Z// Ö¿Z¬eÂv»pÌŽÂqÁd‡Y€´Ë{ÕZŶË|Ì·ÂeY€edz‡ {Y{֏ZyÕZÅḋZˆuÁZÅÖ³|ÌrÌa½M|Ì·Âe,{Y|¿ ¶¼ud À{¶Ë¾ËYd̼ÅYÄ]½ZƨY¾ÅM[Á}¶»ZŸ€Ë|» ¶ËÕÁ€]ָ̼°eÕZÅZ¯d¨³Á{€¯ÃZ‹YŒ¯Ö¸Ë¶¬¿Á ½Â‡dËZÆ¿{Á{‹Ö»¹Zn¿YՀ´Ë{d¯€‹{½Â//‡Ä¿Z] {€Ì³Ö»Y€«Ã{Z¨f‡Y{»Œ¯•Â˜y{Ö¸»¶Ë ZƛY,{‹Ö»|Ì·Âe€f»µÂ—{¶Ë¾ËYį¾ËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ Ã{Z¨f‡YZ˜«€Ìˆ»€Ì̤edÆmÃ|¼ŸcÄ]½Â‡¶Ëd‹Y{ |Ì·ÂeY~·Á{Â]cY{YÁÄ]¶»Z¯Ö°f»½M¾Ì»Ze½ÂÀ¯ZeÁ{‹Ö» ָ˶¬¿Á¶¼uÄ ‡ÂeÁd‡YŒ¯ÕY€]±‚]d̬§Â»®Ë½M |À¯Ö»¶ÌƈeYŒ¯ ¾ËY{½ZƨY¾//ÅM[Á}ÕY{€]ÀÆ]½ÁZ »½Z//ÌËÓÂe{Y{€Æ» ¾ÅM[Á}½Z‡ZÀ‹Z¯–‡ÂeµÂv»¾ËYÖuY€—d¨³Ây ÖuY€—{,ºËY{ÄÀÌ»¾ËY{įÖeZÌ]€neÄ]ÄmÂeZ]ÁÃ|‹¹Zn¿Y Œ¯[ÂÀmÁ½ZƨY½Zf‡YÕZÅÃZ´Œ¿Y{{Z]¾Ì·ÁYÕY€] ®ËĬ˜À»Y{€Æ‹ |‹ՁY|¿YÃY|‹YևZÀ‹Z¯ž˜¬»{֟Z¼fmYcZ—Z^eY¹Â¸ŸÄf‹ š¨uÁÖf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€adËZŸ¶Ì·{Ä]ÁZ¿Á€¯½Y€v]dˀË|»Ö¿Zf‡YÁÖ¸»ÕZÅ{Zf‡ ‰Â»M€fˆ]ÕÁ€]ՁZn»cÄ]Õ¿ZiÔ—YZeZÅ…Ô¯Ä̸¯,½ZËÂnŒ¿Y{Öf»Ô‡ ÃZ´Œ¿Y{ ¾ËY Žzf» ½Z‡ZÀ‹Z¯ –‡Âe Ã|‹ ֈË¿ĻZ¿€] (LMS) ֐ze Ö°Ì¿Á€f°·Y Õ|À»dËZ“YÃ|‹¹Zn¿YÕZÅև€]…Z‡Y€]Ád‡YY€«€]Ö ˜«Z˶°Œ»pÌŽÁ|] Z˵Y‡Ŀ³€ÅÕY€]‚Ì¿€Ì³Y€§¾ËÔ¿MÖ¿ZÌfŒaÄ°ÀËY¾¼“,Ã{Â]Y{Ây€]‚Ì¿ÖËÓZ]Z̈] d‡YÃ|‹Äf§€³€œ¿{¶°Œ» ÁcZ¬Ì¬ve,¹Â¸ŸcYÁÕZÅÄ»ZÀŒz]ÁcZ]»YÕÁ€ÌaÄ]Ĉ‡Â»¹Y‚·YÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ Ö»Z¼eÄ]Á¾ÌÌ e¹Â¸ŸcYÁ–‡ÂeÄf‹¾ËYÕZŶ§€‡Ä°ÀËY{ÂmÁZ]{€¯|̯ZeÕÁZÀ§ Ö ‡ž]ZÀ»ÁZŁZÌ¿ŠÌa,ÕZÌfyY…Á{[Zzf¿Y{,d‡YÃ|‹¡Ô]Y–^e€»ÕZÅÃZ´Œ¿Y{ ÁÖËZ^—Z^—Ļԟ,½Y€ÆeÕZÅÃZ´Œ¿Y{½Âr¼ÅŒ¯€^f »ÕZÅÃZ´Œ¿Y{€ËZ‡Ä]€neY|‹ {‹Հ̳ÀÆ]‚Ì¿Z¼Ì‡ÁY| Ây{ÖeZv̓Âe½ZÌ]¾¼“½ZËZa{Á€ŒÌa½ZÅÁ„aŠ¿Y{Ĉ‡Â»֋Â»M½ÁZ » {Õ{ZˁZ̈]ÕZÅÄ»Z¿€]ÄÀÌ»¾ËY{{€¯ZƛYÃZ´Œ¿Y{¾ËYµZ §½ZËÂnŒ¿Y{YdËZ¼u Ä]½YÂeÖ»½M¾Ë€eŽyZ‹YįºËYÄf‹Y{Ĉ‡Â»µZ §½ZËÂn//Œ¿Y{YdËZ¼udÆm ÕZÅd¯€‹ĸ¼mYZaÁY֐zeÕZÅÁ{YÄ]µZ §½ZËÂnŒ¿Y{¹Y‚ŸYÁÄˀƋ¦Ì¨ze ֋Z¿ÕZÅdË{Á|v»¶Ì·{Ä]Ä¿Z¨‡Zf»į{€¯ÃZ‹Y ÁÕ{ÂWM,Â̸]{¹YÖ],‚À]½ÂqÖ³‚] | ]d‡Y|Ì»YÁÃ|‹¦«Âf»ZÅÁ{Y¾ËY€“ZuµZu{Z¿Á€¯…ÂvÀ»…Á€ËÁÂ̋Y |]ZËÄ»Y{YÄf‹~³½Âr¼Å,½YÁ{¾ËYY ÕZÅ Ä»Z¿€] Y Ô—Y Á €fŒÌ] cZŸÔ—Y \ˆ¯ dÆm |À¿YÂe Ö» ½Y|À» īԟ d‡Y €¯} ½ZËZ‹ http://www.daneshpajoohan. Ö¿Z//Œ¿ Ä] ÃZ´Œ¿Y{ dËZ‡ Ä] Ĉ‡Â» ¾ËY Á Ã{¼¿ Ä mY€» @dhei_p Ö¿ZŒ¿ Ä] ՁZn» ÕZ”§ ÕZÅ µZ¿Z¯ Á cZv¨ Á ac.ir …Z¼eÁ ÕZÅÃZ¼‹Z]¹Z¿d^i cZŸÔ—Y dÆm |ÀËZ¼¿¶Zu {Y{µZ § ÄÀˀË{ÕZÅÁMYcZ—Z^eY¹Â¸ŸÄf‹{¶Ìve,Äf‹~³ª]Y‡…Z‡Y€]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ {€¯½ZŒ¿€—Zy,dˆÅÁÃ{Â]Œ¯[ÂÀmÁ½ZƨY{ֻ¼Ÿ–]YÁÁÄ¿Z‡[ZvY ,ÖËZ^—Z^—ĻԟÕZÅÃZ´Œ¿Y{\—Zz»€aÕZÅÄf‹ĸ¼mY֟Z¼fmYcZ—Z^eY¹Â¸ŸÄf‹ ZÆÀeÖ¸¯—Ä]Ád‡Y Á½Y€ÆecZ¬Ì¬ve¹Â¸ŸÕZÅÃZ´Œ¿Y{ÁZ¼Ì‡ÁY|,½Y€Æe |Àf‹Y{|‹YևZÀ‹Z¯ž˜¬»{YÄf‹¾ËYŒ¯¶¯{ÃZ´Œ¿Y{ ½Z̓Z¬f»¹Z¿d^iÃÂv¿Ây{Á€ŒÌa½ZÅÁ„aŠ¿Y{Ö·ZŸ‰Â»MÄ//ˆ‡Â»†ÌW ½Z»Z‡Հ‡Y€‡½Â»M{¹Z¿d^iªË€—Y|À¿YÂeÖ»½Y|À»īԟ{€¯½ZÌ]‚Ì¿Äf‹¾ËY …Z‡Y€]Á½Â»M½Á|]ḑ€›¶Ì¼°eĸu€»{Ĉ‡R»¾ËY[Zzf¿YZËÁ½Â»MZ]ŠnÀ‡ |ÀËZ¼¿¹Y|«YÄf‹¾ËY[Zzf¿YÄ]d^ˆ¿ևZÀ‹Z¯ž˜¬»µ| » ÃZ‹Y‚Ì¿ÃZ´Œ¿Y{¾ËY½ZËÂnŒ¿Y{Ä]Ã|‹ÄWYYcZ»|yÁcÔÌƈe,cZ¿Z°»YÄ]Ä»Y{Y{ÕÁ |À¿YÂeÖ»|¿Y{YĈ‡Â»¾ËYÕZÅÄf‹{¶ÌveÄ»Y{Y|«įÖ¿ZËÂnŒ¿Y{{Á‚§YÁ{€¯ –̈¬e,¶Ìve¹Z¼eYY| ]•Zˆ«YdyY{€aZ]¹Â¸ŸcYÁc|»|À¸]¹YÁ½ÂqÖeY|ÌƼeY |ÀËZ¼¿Ã{Z¨f‡Y ÁZÅÄf¨Å€yMÁÕZ¯cZŸZ‡Y| ]ZÅ…Ô¯€j¯YÕY‚³€]½Z»,ÄˀƋ {BRTÁ|Àe…Â]ÂeY€Ìˆ»{,€Æ‹•Z¬¿¾Ë€fÆ]YÖ°Ë{Ĉ‡Â»¾ËYÄ°¿M¾¼“ ÁduYև€f‡{\m»€»Y¾ËYįÄf§€³Y€«½ZƨYÕ|̸¯ÕZÅÃY€³‚]YÖ°ËZÀ¯ Ze{€¯ÕYÁ|Ì»YY€]Y½ZË{YÂm€f¯{ d‡YÃ{Â]|ÌeZ‡YÁ½ZËÂn//Œ¿Y{ÕÓZ]Õ|À»dËZ“ ¹Â¸ŸÄf‹Ä]½Y|À»īԟÄ̸¯,ÃZ´Œ¿Y{¾ËY{Ã|‹ºÅY€§cY|ÌƼeÁ–ËY€‹Ä]ÄmÂeZ] |À¿YÂf] Á²Àŀ§ÁÄ¿Z‡[ZvY,ֻ¼Ÿ–]YÁ½Z‡ZÀ‹Z¯Á½Y€Ë|»ÄËÁÄ]cZ—Z^eY Á|‹|ÅZ‹ÖeMÕZŵZ‡{ YLZŒ¿YÁÃ{Y{Ä»Y{YÄf‹¾ËY{Y{Âyָ̼°ecÔ̐ve Ö]ÂÀmÕZŽZf‡Y‚Ì¿Á½ZƨY½Zf‡Y{cZ—Z^eY֌ÅÁ„aÁ֋Â»M,Ö¼¸ŸÖËZ§Â°‹ ‚Ì¿Á€ŒÌa½ZÅÁ„aŠ¿Y{Ĉ‡Â»֋Â»M½ÁZ »,Ö¿Zv^‡½ZˆuYZf‡Y¾ËY{ ºÌ‹Z]Œ¯ cZ]»Ä]ÄmÂeZ]d¨³Á{€¯ÃZ‹YZ¿Á€¯½YÁ{{Ĉ‡Â»¾ËYÕZÅ…Ô¯ÕY‚³€]Ä] YÂÅY€Æ‹½Ô¯YÖ¬—ZÀ»Ö´f§€´]MY|Ë{Z]{½Y€ËYÕZ¨uÖ¸»d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ZÅ[M½YÁž§{{½|̌z][Zf‹ÕY€]‰Ôe [Mt˜‡½|»MÓZ]Á֋Z]ÕZÅdÌ·Z §€iY€]įZÅZf‡ÁÁZŀƋ |¿Â‹Ö»¶°Œ»Zq{ֿ°ˆ»ª—ZÀ»½Â»Y€ÌaÁ€]Z »,ZŽZ]ZÌy{ |ÀÀ¯Հ̳Z°]Y{Ây®Ìfˆn·ÁÖÀ§cZ¿Z°»YļŠÁÖ ‡•Z^eY¾ËY{½Y€ËYÕZ¨uÖ¸»d¯€//‹d¨³Õ‡» {Á֟Z¼fmYÕZÅdÌ·ÂXˆ»Ä]¶¼ŸÕZf‡Y{ZeÃ{¼¿Š‹Â¯ ÁÖ´f§€´]MÁ€]cZŸZ‡¾Ìfˆz¿Y¹Á|y½ZÀ¯Z¯d¼ÅÄnÌf¿ ÕZÅ`¼aY¿Yĸ¼mYcY‚ÌÆneՁZ‡Ã{Z»MZ]½MY֋Z¿cZ ^e Ä]\‡ZÀ»Ä̸¬¿–WZ‡ÁZfyYÁÖ·‚Ë{ÁŠ¯¦¯,Õ«ZŒ§ |]ZfŒ]½Zˀƌ¼ÅÕZË YÕ{Y| e½ÂÀ¯YºÅ{Á‚§Y½Y€ËYÕZ¨uÖ¸»d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» {d¯€//‹¾ËYՀ]Y€eÁÕZ¨uÖÀ§cZ»|ydˀË|»cY‚ÌÆne {ÃÖÀ̼y¹Z»Y|À]¾ÌÀr¼ÅÁYÂÅY€Æ//‹½Ô¯YÖ¬—ZÀ» ÁƒZb¼aµZu{ՁÁÄ¿Z^‹—Ä]ÁY€¬f‡Y€ÆŒÅZ»½Zf//‡€Æ‹ ֻĿZy{ÁÄ]µZeYÄ°^‹Ä]€Æ‹t˜//‡YZÅ[M½YÁµZ¬f¿Y |À‹Z] ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com d¯€‹¾ËY‰Ôe¹Z¼ed¨³½Y€ËYÕZ¨uÖ¸»d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» Ö¿Y€´¿Á¶°//Œ»ž§ÁZÅ[M½YÁž§{{½|Ì//Œz][Zf//‹ d‡Yd]Z]¾ËYY½Y|¿Á€Æ‹ ½Ô¯YÖ¬—ZÀ»Ö´f§€´]MY|Ë{Z]{Õ‡»Ä·Y|^Ÿ|̇…|ÀÆ» Ä]ÕZ¨uÖ¸»{Á‚§Y,€ÆŒ»€yÃYćÁ¸b¼¯ĸ¼mYYÂÅY€Æ‹ x‡ZacZ̸¼ŸÖÅ|¿Z»€§ÁÖ´ÀÅZ¼Å,Հ̴ŒÌa{Zf‡”Ÿ½YÂÀŸ ÄÀÌ»¾ËY{Y{Ây֟Zˆ»ļŽZf‡ÂyÕY|¿Zf//‡Y½Y€v]Ä] ÖËY€mYÕZÅÃZ´f‡{€ËZ‡Z]¹Z´¼ÅÁˆ¼ÅZed§€³|ÅYÂyZ°] Õ|À¼fËZ“dÆm{€i»¶°//‹Ä]½Zf‡Ây½Zf//‡YÕ{Y|»YÁ ½Zˀm{d¯€‹¾ËYcZ»|yÄ]ÕÁ |ËZ¼¿Š¬¿ÕZ¨ËY½Y|¿Á€Æ‹ ¹€fv»€ËÁ{€¯ZƛYÁÃZ‹YÄf‹~³Ö·YÂf»µZ‡Á{ÕZÅ[Ô̇ €ËÕZÅd¯€‹,½Y€ËYd¨¿Ö¸»d¯€//‹|//‹Y½Y€Ë|»Ád¨¿ ½ZÀ¯Z‡Ä]Ö¿Z‡®¼¯ÁÕZ̼Å{į|¿YÃ{€¯¦¸6 °»Yğ¼n» d‡Y€mYµZu{½Y€ÆeµZ¼‹{Ö¸v»ÃÁ€a ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com µZ §Ä]ÄmÂeZ]d¨³€^y¾ËY¹ÔŸYZ]Á€ŒÌa½ZÅÁ„aŠ¿Y{Ö·ZŸ‰Â»MĈ‡Â»†ÌW cZ—Z^eYÄf‹Ä]½Y|À»īԟÁÄ¿Z‡Áֻ¼Ÿ–]YÁÁÂu½ÓZ §YՀÌj¯ž¼m½{Â] \ˆ¯Z]Ĉ‡Â»¾ËY,Œ¯Ö]ÂÀmÕZŽZf‡YÁֻԇY½Y€ËY½|¼eÁ²Àŀ§dzfËZa{ ֟Z¼fmYcZ—Z^eY¹Â¸ŸÄf‹†Ì‡ZeÄ]¹Y|«Y,ÕÁZÀ§ÁcZ¬Ì¬ve,¹Â¸ŸcYÁYÂn» ¾ËY½ZËÂnŒ¿Y{¾Ì·ÁY €Æ»ָ̐ve¹€e{Á{¼¿|‹YևZÀ‹Z¯ž˜¬»{ |¿{€¯Z£MĈ‡Â»¾ËY{Y{ÂycÔ̐veÁÃ{¼¿¹Z¿d^i,ž˜¬» Ĉ‡R»¾ËY{Y{t̓ÂeÁ€ŒÌa½ZÅÁ„aŠ¿Y{Ĉ‡Â»dÌ·Z §µZ‡{Á|uÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ ¥|ÅZ]ÃZ»€Æ»YY{ÂydÌ·Z §Ö´Àŀ§[Ô¬¿YÖ·ZŸÕY‹cZ]»…Z//‡Y€] {Á{¼¿Z£MÖ´Àŀ§ÁÖËÂnŒ¿Y{,֌ÅÁ„a,Ö//‹Â»M¦¸fz»ÕZÅÁÂu{dÌ·Z § Äf‹{Œ¯Š‹Ĭ˜À»cZˆ‡Â»¾Ë€e€]YÖ°ËÂnŒ¿Y{[~m™Zv·Ä]€“ZuµZu d‡YÕÁZÀ§ÁcZ¬Ì¬ve¹Â¸ŸcYÁ€œ¿€Ë,¦¸fz»ÕZÅ ָ̐veÄf‹ÕYY{€“ZuµZu{ğ¼n»¾ËYÄ°ÀËY½ZÌ]Z]½ZË{YÂmÄ·Ydnu€f¯{ cZ—Z^eY¹Â¸ŸÄf‹{€¯ħZ“Y-d‡Y¶Ìvf·Y¡Z§Y‚ÅÁÂn//Œ¿Y{Y‚ÅY{Á|uÁ ÃZ´Œ¿Y{¾ËY|‹YևZÀ‹Z¯ž˜¬»ÕZÅÄf‹Ä]0Y€ÌyYįd‡YÖËZÅÄf‹ÃÁ€³Y֟Z¼fmY {‹Ö»[ˆv»ğ¼n»¾ËYY|§€—€aÕZÅÄf‹YÁÃ|‹ħZ“Y ‚ËZ¼eÄmÁd‹Y{½ZÌ]Ä]ZŒ»‚¯Y€»€ËZ‡Z]Ĉ‡Â»¾ËYÕZÅÄf‹cÁZ¨eÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ ½YÂÀŸÄ],|‹Z]Ö»½MÕZÅÄf‹{Ö·ZŸ‰Â»MÖf·Á{€Ì£cZˆ‡R»€ËZ‡Z]Ĉ‡Â»¾ËY Äf‹ÕYY{įd‡Y½ZƨY½Zf‡Y{ÖÅZ´Œ¿Y{ZÆÀeÁ€ŒÌa½ZÅÁ„aŠ¿Y{Ä//ˆ‡Â»µZj» ,Öf ÀÖuY€—,֟Z¼fmYcZ—Z^eY¹Â¸Ÿ,cY€ÅYÂmÁԗdyZ‡ÁÖuY€—½ÂqÖËZÅ ÕÂnŒ¿Y{ZÅÄf‹¾ËY{Á|‹Z]Ö» ÁHSEdˆË–Ìv»Ád‹Y|Æ],ÖÀ¼ËYև|ÀÆ» ÃZ»֗|¿€aÄ]¹Z»YÁ€f»–yµZeY {Á|u|Å|]†ËÁ€‡ÄfŸZ‡ºÌ¿¶Y§{Á|‡€]|¿€aÄ] d‡YZÌ¿€f»Â¸Ì¯¾ËYÕY€]Z^fŸY½Z»Âe{Z̸̻ ÕZŀƋ€ËZ‡Á€f»Ä]d^ˆ¿|¿€aÁ€f»|‹ÁM{ZËÖÅYÂy¾—Á –y|ËMÖ»|¿€aÄ]½Y€ÆeÁ€f»®Ë–yįd‡Y¾ËY{|Ë|m {ÁÖ»ŠË€neZeZ˜«¾Ì¼ÅÁ ZƛY,{Y|¿Z˜«€Ì̤eÄ]ՁZÌ¿–y¾ËYį¾ËYÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ Á€f»–y¶Ì¼°e{‹ÖËZÆ¿ÕY{€Æ‹Z]Ä»ZÀ¼ÅZ¨eÄ°Ì¿Z»Y{€¯ {Y{ZÌ¿½Z»ÃZ»{Á|u|¿€a ºeZyÖ³|¿Z//‡ÃZ³Y€«ÃÁ€a¾ËYZ°¿Z¼Ìaį¾ËY½ZÌ]Z//]ÕÁ d¯€‹įd‡Y¾ËY¶WZ//ˆ»YÖ°Ë{€¯ħZ“Y,d//‡YLZÌ^¿ÓY Y¢·Z^»ÕY{€Æ‹ªË€—YºÌ¬fˆ»€Ì£cÄ]|¿€a½Y€¼Ÿ YZ¯¾ËYºÌ¬f//ˆ»cÄ]į¾ËYZË|À¯dyY{€aÃZ³Y€«Ä] |Å{¹Zn¿Y µÂ^«½Y€ÆeÕY{€Æ‹į¾ËY½ZÌ]Z]|¿€a½Y€¼Ÿd¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ZƛY,{‹¾Ì»Ze€eZÆeªË€—YZÅÄÀ˂ŁYÕYÃ|¼ŸŠz]Ã{€¯ ½Y€ÆeY{€Æ‹ÁՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ”uZ]Õ{ÁÄ]{€¯ {‹Ö»ÖËZÆ¿|¿€aÁ€f»¶Ì¼°eÄ»ZÀ¼ÅZ¨e Õ{Y|Ƌ¾Ìˆu ½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡½Zf‡YÕ{¿ZË{Á{ZÀ]¶¯ÃY{YÕ{Zf«YÁÕ|À]»Y½ÁZ » ¶Ì¼°eÄ»ZÀ¼ÅZ¨eÕ{ÁÄ]į¾ËYÄ]ÃZ‹YZ]|¿€a½Y€¼Ÿ¶»ZŸ€Ë|» d¨³,{‹Ö»ÖËZÆ¿ÃY€ËÁÁ½Y€ÆeÕY{€Æ‹¾Ì]|¿€aÁ€f» {Y{ZÌ¿Z^fŸY½Z»Âe{Z̸̻ÃÁ€a¾ËY …Z‡Y€]{€¯ZƛY,ºÌÀˆeZ]³Ád¨³{ÖÅYÂy¾—Á¾ˆv» Ö¿Ó—Ä]ÄmÂeZ]Ád‡Y½Y€ÆeÕY{€Æ‹|¿€aÁ€f»Հn»½Â¿Z« €Æ‹½Y€¼Ÿd¯€‹ºË{€¯‰ÔeÃÁ€a¾ËY¶Ì¼°e|¿Á½|//‹ |‹Z]|¿€aZeùZ»YÃZ³{Á€§Á€f»Ã|¿Z¼Ì«Z]Հn»|¿€a ÁºÌf‹Y{½Y€ÆeY{€Æ‹Z]YÖeY€¯Y~»Zf//‡Y¾ËY{{Á‚§YÕÁ ¾ËYZË|À¯¶Ì¼°eY¯~»ÃÁ€a½Y€ÆeÕY{€Æ‹Z˺Ë{Y{{ZÆÀŒÌa {€Ì´]Ã|ƟÄ]Y½MՀ³Հn»½Y€¼Ÿd¯€‹į cZ^ŸÄ]-d//‡Yµ|»|ÀqÁ€f»¶Ì¼°eÄÀ˂Å{€¯tˀeÕÁ ÄÀ˂Ů˖yd//̧€›€j¯Y|uZ]ÖËZÆ¿ÕY{€//]ÀÆ]€//´Ë{ {Y{ŽzŒ» Z˜«ºÌ¿YÂf]į¾ËYÕY€]d¨³|¿€a½Y€¼Ÿd¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» |‹\¿½Zf‡ÂyÖ]ÂÀmÕZŀƋ{Š¯¾n·`¼aÁ€f°·YÃZ´f‡{ Y~³€iYÁºÆ»[ԓZ§ƒZb¼aÃZ´fˆËY½{Â]t˜ˆ»Á­|¿Y\̋,ª—ZÀ» Öv˜‡ÕZÅ[Mž§{ḑ€›ŠËY‚§Y¥|ÅZ]ÖËZ//‡ZÀ‹©Â§ÕZŀƋ{ \¿,ַYÖ]Á€ËÓÄ//]d^//ˆ¿ZʼnZ]ž—Z¬»{[Z¿YÁd//ËY|ÅÁ ZÅÂeY€¿ƒµ‚Ë{µZÅÁYևZ‡YcY€Ì¼ e¹Zn¿Y,ÓZ]½YÂeZ]ÕZÅ`¼aÁ€f°·Y d‡YÃ|‹¹Y|«YÖ³|¿Z]¶§Á€‹Y¶^«©€]ÕZŸ]ZeÁ d«€‡Ä]ÄmÂeZ]Á[ԓZ§Ö³{†aYՀ̴ŒÌaÕZf‡Y{{Á‚§YÕÁ µÂÆÀ»[ԓZ§ÕÁ¹{M[{Ĭ¸u\¿Ä]d^ˆ¿,ZÅÁ¹{M[{ ÄmÂeZ]d‡YÃ|‹¹Y|«Y€ÆŒ»€yÁ½Y{Z]M{ZÂy¯~»ÕZŀƋ{ Õ{¬¨»Y֋Z¿[ԓZ§Ö³{†aY|{{Á|u½Z‡ZÀ‹Z¯Z»MÄ] d‡YµÂÆÀ»ÖnË|e{Y|ˆ¿YÁÖmZyLZ̋Y{ÁÁY֋Z¿µÂÆÀ»[{ [ԓZ§µZ¬¿Yd̼ÅYÄ]ÄmÂeZ][ԓZ§Ö¸Y•Â˜yÖ]Á€ËÓÄ]½ŻZ^Ÿ ¶»Z¯ḑ€›YÕ|//À»ÀÆ]œÀ»Ä]d¨³Á{€//¯ÃZ//‹Y•Â˜y¾ËYY ½Y€¼q,½Z³{Z‹,€ÆŒÅZ»,¹Z»Y|À],€ÆŒ»€y,½Y{Z]MÕZŀƋÖ¸Y•Â˜y ž§cÁ€“ÁÖf‹Y|Æ]ž§{ÖeZÌuÕZű€ÅZ//‹½YÂÀŸÄ]{€´À//‡Â‡Á µÂ—Ä]Ö//·ÂYÖ]Á€ËÓÄ]d^//ˆ¿,•Â˜yÖ¸yY{ÕY~³[Â//‡ |‹¹Zn¿Y€f»Â¸Ì¯ d¨³Á{€¯ÃZ‹YÖ]ÂÀmÕZŀƋ{ÓZ]½YÂeZ]`¼a¾Ì»ZeÁÄÌÆeÄ]ÕÁ ¹Z´ÀÅ{ƒZb¼aÕZÅÃZ´fˆËYÁ[ԓZ§ž§{ºf//ˆÌ‡ḑ€›ŠËY‚§Y¥|Å [MdËY|ÅÁž§{Ä]®¼¯Á€]Z »Ö´f§€³[MYՀ̴//ŒÌaÁZÅÖ³|¿Z] ÃZ´f‡{¾Ì»ZeÁÄÌÆeÄ]d^//ˆ¿½Zf‡ÂyÕZ¨]Md¯€‹,Öv˜//‡ÕZÅ `¼aÁÃ{¼¿¹Y|//«YŠ¯¾n·Â¿YÓZ]½YÂ//eZ]©€¤f//ˆ»`¼aÁ€f°·Y Ã|‹\¿Y~³€ÌiZe[ԓZ§ƒZb¼aÕZÅÃZ´f//ˆËYÕZŶv»{©Â§ÕZÅ ƒZb¼aÕZÅÃZ´fˆËYḑ€›ŠËY‚§YœÀ»Ä]{€¯½ZŒ¿€—Zy½ŻZ^Ÿ d‡Y ַYÁևZ‡Y€Ì¼ e`¼aÁ€f°·YÃZ´f‡{Ö]ÂÀmÕZŀƋ{[ԓZ§ |¿|‹ÕY{€]ÀÆ]Y|»{YÁÁÃ|‹ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com |À¯Ö»{YÁ ÕZmµZ‡ÃZ»{Y{€»Y½Zf‡Ây[ԓZ§Á[Md¯€//‹{€¯tˀeÕÁ Հ̴ŒÌa,Ö³|¿Z]µÂ§ÖÀÌ]ŠÌaÕZf‡Y{¹ÓcY|ÌƼe}ZzeYÄ]d^ˆ¿ ÁÖv˜‡ÕZÅ[MdËY|Å{¶ÌƈeÁžË€//ˆe,Ö·Z¼fuYÕZÅÖ´f§€´]MY ½Y€¼q,½Z³{Z‹,€ÆŒÅZ»,¹Z»Y|À],€ÆŒ»€y,½Y{Z]MÕZÅÕY{€Æ‹ÕZ̼Š d‡YÃ|‹¹Zn¿YÖeZ»Y|«Y{€´À‡Â‡Á ÃZ‹YZ]½Zf//‡ÂyÕZ¨]Md¯€//‹[ԓZ§Ä //‡ÂeÁÕY{€]ÀÆ]½ÁZ » ,¹Z»Y|À],€ÆŒ»€y,½Y{Z]MÕZŀÆ//‹{{€¯½ZÌ]Ã|//‹¹Zn¿YcZ»Y|«YÄ] Ö§Y€³ÂaÂe–ËY€//‹d¸ŸÄ]ÕZÅ{€´À‡Â‡Á½Y€¼q,½Z³{Z//‹,€Æ//ŒÅZ» ½Y‚Ì»d‹Y{½ZÌ]½ZƨY½Zf‡YcZ¯€¼³¶¯€Ë|»ÃÁ‚aÖ¿ZfˆÅ¯µÂ‡€f¯{ Ä]Á¾eÁY‚ÅÁ½Â̸̻µZˆ»YÄÅZ»֗,½ZƨY½Zf‡YcY{Z Â//Œ¯|¬»Ä]įÃ{Â]Ó{Y‚ÅÁ½Â̸̻Á{Z̸̻®Ë‰Y d‡YÃ|Ë{€³{Z½ZÆm ½Zf‡YcZ¯€¼³YÓZ¯º¸«-d‹Y{½ZŸ}Y½ZƨY½Zf‡YcZ¯€¼³¶¯€Ë|» ½ZƨY½Zf//‡YcY{ZÃ|¼ŸįºËYÄf//‹Y{cY{Zc|»¾ËY֗½Z//ƨY ÕÁY€§,‰Y{€a½Zf‡YÕ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁ{įÃ{Â]cZŸÂÀ»ÁcӐv» ½Zf‡YÖeY{ZÕZÅÓZ¯¾Ë€f¼Æ»d‹Y{½ZŸ}YÄ»Y{Y{Ád//‡YÃ|‹|Ì·ÂeÁ Y‚ÅÁ½Â̸̻‰YÄ]½McZŸÂÀ»Á{Ó§Á¾ÅM,½|q½ZƨY Á½Â̸̻‰YÄ]ּ̋Á€facӐv»,|{ºÆ//‡Z]ÁÓ{ Z]Ó{Y‚ÅÁ½Â//̸̻‰YÄ]‰€§,|{ºÆ//‡Z]Ó{Y‚Å ºÆ‡Z]Ó{Y‚ÅÁ½Â̸̻‰YÄ]ÖÀ^·cӐv»,|{ºÆ‡ ºÆ‡Z]Ó{Y‚ÅÁ½Â̸̻‰YÄ]Ö·MÖËZ̼Ì//‹cӐv»Á|{ |¿YÃ{Â]|{ …Á€ËÁZ]ĸ]Z¬»{Öf‹Y|Æ]¶°eÁ€aÕY€mYÄ]ÃZ//‹YZ]ÃÁ‚aÖ¿Zf//ˆÅ¯€f¯{ ÄÅZ»{½ZƨY½Zf‡YªË€—Y½ZÆmŒ¯Ä]d//‹Y{½ZÌ]Z¿Á€¯ ©Y€Ÿ½ZƨY½Zf‡YÖeY{Z¥|ÅÕZÅŒ¯¾Ë€f¼Æ»ÁºËYÄf//‹Y{cY{Z Ä]½ZƨY½Zf‡YcY{Z½Y‚Ì»Á|À‹Z]Ö»Ղ¿Á|¿YÁ,½Zfˆ¿Z¤§Y,cYZ»Y¾Ìq, ,Ó{½Â̸̻cYZ»Y,Ó{½Â̸̻¾Ìq,Ó{½Â̸̻©Y€ŸŒ¯ d‡YÃ{Â]Ó{½Â̸̻Ղ¿Á|¿YÁ,Ó{½Â̸̻½Zfˆ¿Z¤§Y d¨³½Zf‡ÂyÕZ¨]Md¯€//‹[ԓZ§Ä //‡ÂeÁÕY{€]ÀÆ]½ÁZ » ºfˆÌ‡ḑ€›ŠËY‚§Y¥|ÅZ]Á,ÓZ]½YÂeZ]Š¯¾n·`¼aÁ€f°·YÃZ´f‡{ ÕZÅÃZ´f//ˆËY{Á,ÄÌÆeÖ³|¿Z]¹Z´ÀŃZb¼aÕZÅÃZ´f//ˆËYÁ[ԓZ§ž§{ d‡YÃ|‹\¿½Zf‡ÂyÖ]ÂÀmÕZŀƋ[ԓZ§ƒZb¼a ½Zf‡ÂyÕZ¨]Md¯€‹[ԓZ§Ä ‡ÂeÁÕY{€]ÀÆ]½ÁZ »½ŻZ^Ÿ½Y€§ [MÕÁMž¼m-ZÅÕY{€Æ‹¶Ì°Œe½Â¿Z«YÃ{Z»\ˆud‹Y{ZƛY ÕZ¨]Md¯€‹¾°Ì·{{€³Ö»[ˆv»ZÆ¿M̸֨°e¦ËZ›ÁYÖv˜//‡ÕZÅ €]ÖÀ^»½Zf‡ÂyZ¨]M¶»ZŸ€Ë|»Âa̬֬u€f¯{cY|̯Ze€]Y€]½Zf//‡Ây dˀË|»{d¯ZŒ»œÀ»Ä]ÁÖ³|¿Z]½Z»{ZÅÕY{€Æ‹Z]ÖËY‚§YºÅ ½Z‡cZ»|yÕZÅÃZ´f//‡{Z]¶»Z eÁՀÆ//‹ÕÁM[ZeŠËY‚§Y,½Y€v] d‡YÃ{Y{¹Zn¿YY¹ÓcZ»Y|«YÖ¿Zf‡Ây½Y|¿Á€Æ‹ÃZ§¾Ì»Ze¥|ÅZ] Z]d¨³Á{€¯ÃZ‹YZŀƋ{Öv˜//‡ÕZÅ[Mž§{ºf//ˆÌ‡¹|ŸÄ]ÕÁ |À],€ÆŒÅZ»,€ÆŒ»€y,½Y{Z]MÕZŀÆ//‹{ZÅÕY{€Æ//‹į¾ËYÄ]ÄmÂe ZË|ÀfˆÅÖv˜‡ÕZÅ[Mž§{ºf//ˆÌ‡|«Z§ZË{€´À‡Â‡,½Z³{Z//‹,¹Z»Y ºË{€¯dˬeYՂ¯€»ÕZÅÃZ´fˆËY|¿Y{֐«Z¿֘‡ÕZÆ]Mž§{ºfˆÌ‡ ºÌÀ¯®¼¯ZÅÖ³|¿Z]Y| ]ՀƋdˀË|»ºfˆÌ‡Ä]į {€¯½ZÌ]½Zf‡ÂyÕZ¨]Md¯€//‹[ԓZ§Ä //‡ÂeÁÕY{€]ÀÆ]½ÁZ » [MÕÁMž¼mÕZźf//ˆÌ‡{įÖ°Ìf//‡Ôa¥Á€›ÁZÅÄ·Zz¿{Â//mÁ Ö»¶¬fÀ»[ԓZ§Ä°^‹Ö¸Y•Â˜yÄ]ZŀƋYÖy€]{Öv˜//‡ÕZÅ µ€fÀ¯¹|Ÿ¶Ì·{Ä]Ö¸Y•Â˜yÁ[ԓZ§Ä°^//‹¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]Á{Â//‹ †ahŸZ]{‹Ö»{Á|//ˆ»Öv˜‡ÕZÅ[MÕÁMž¼m½ZÌ·Âf»–//‡Âe cZˆy‚Ì¿ƒZb¼aÕZÅÃZ´fˆËYÄ]½|//‹{YÁZ]Á{Y|//ˆ¿Y,[ԓZ§Ö³{ {YÖ¸v»…Z̬»®q¯ÃÁ€aYŠÌ]µZ‡{®ËĬ˜À»ÕY{€Æ//‹ {Y{Y€mYd‡{{Á¦Ë€ e½Y€ÆeµZ¼‹Ä¿Z³cÔv» ¾ËYY{€Æ‹Õ‡»|̼u|̇,®ËĬ˜À»ÕY{€Æ‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] d‡Y֋Z¬¿¹Â]®Ë|À¿Z»ÁÁ€»Y€Æ‹d//‹Y{ZƛY©Â§\¸˜»¹ÔŸYZ]Ĭ˜À» Ã|̇Y€mYÄ]ª—ZÀ»{±‚]ÕZÅÃÁ€aÁÃ|//‹Ã|̌¯½MÖ¸Yĸ¯Z//‹į ÃÁ€aÕY€mYįd‡YÕZ¯¦Ë€›Ä]ZÌ¿,€Æ//‹ÖËY€ÌaZ]ÕY€]½ÂÀ¯YÁd//‡Y |À¯Ö»Y€mYcÔv»{YŠ¬¿¾ËY…Z̬»®q¯ÕZÅ ®Ì°¨eÄ],®ËĬ˜À»Ä]½Y€ÆeÕY{€Æ‹Ö£Ô]YÕÃÁ€aY{€¯tˀeÕÁ Ä]ÃÁ€a,½Y€¼ŸÄ]ÃÁ€a,®Ì§Y€eÄ]•Â]€»ÃÁ€//aÖfË»Z»ÁÂu ֟Z¼fmYÄ]ÃÁ€aÁdˆË–Ìv»ÁՀƋcZ»|yÄ]ÃÁ€a,ՁZ‡€Æ‹ {‹Ö»•Â]€»Ö´Àŀ§Á ¶»Z‹…Z̬»®q¯Ö£Ô]YÕZÅÃÁ€a{€¯½Z//Œ¿€—Zy®ËĬ˜À»Y{€Æ//‹ cZuԏY,Ö¸v»ÕZŽZf//‡Â]Á‚^//‡ÕZÅZ”§‚ÌÆneÁgY|uY½ÂqÕ{Y» gY|uY,ՁZ‡ÁÃ{ZÌaÁ€]Z »ՁZ‡\‡ZÀ»,ְ̧Y€eÕZÅÀ³ž§ÁÖ//‡|ÀÅ ÖuY€—,ÁÕZÅYZ]ÁZ//]ÀeÁÃÂÌ»¾Ë{ZÌ»,Ö¸v»ÕZŲÀ̯Za‚//ÌÆneÁ ,Äy€qÁ{ÕZŀ̈»‚ÌÆneÁgY|uY,ֻ¼ŸZ]ÕZÅZ”§̯֨ÕZ¬eYÁՀƋ ºËYÁ|Ì»Yįd‡Y Á…Z̬»®q¯Ö//‹ÁÁÖ´Àŀ§ÕZÅՀ]Z¯gY|uY į½Y€ÆeÕY{€Æ//‹Á€Æ‹ÕYÂ//‹{ZÅÃÁ€a¾ËYÕY€mYÕY~´f//‡ŻZ] cZ^·Z˜»ÁZŁZÌ¿º//Ì¿YÂf]d//‡YZÅĸv»¾ÌÀ¯Z//‡ªu€]cYZœf¿YYÄf§€³€] ºÌ¿Z‡€]Y€mYÄ]Y¹{€»Ö «YÁ d¨³cÔv»{…Z̬»®q¯ÕZÅÃÁ€aÕÓZ]֌z]€iYÄ]ÃZ‹YZ]Õ‡» ,†³€¿,½YÁZÌ¿ÕZŽZf//‡Â]d»€»ĸ¼mY…Z̬»®q¯ÃÁ€a½ÂÀ¯Ze ,{Z]MY{{ՁZ//‡ÁÃ{ZÌa,į{{Z]Á²À̯ZagY|uY, Á[Ô³,d·Y|Ÿ ­€Æ‹{և|ÀÅsԏYÁ®¿ZŇÁŠeYY¸]{ÕY‡Äy€qÁ{€Ì//ˆ» d‡YÃ|̇¹Z¼eYÄ]ÖeÔv»|ÌƋ ÕY€mYįÃ|‹¡Ô]Y…Z̬»®q¯ÕZÅÃÁ€aÕY€mY{Á‚§Y®ËĬ˜À»Y{€Æ‹ d‡YĬ˜À»ÕY{€Æ//‹ÕZÅ|uYÁ¾Ì]ÕZ̼ÅÁÕZ°¼Å¾Ë€¼eÂ¿®ËZÆ¿M Y֌z]Ze|̇|ÅYÂy¹Z¼eYÄ]µZ//‡½ZËZaZeՀÆ//‹½Y€Ë|»ļʼnÔeZ] {‹ž§cÔv»{½Y|¿Á€Æ‹ÕZŁZÌ¿ ½Y€ËY _[ _¦·Y _Äf¨Å €Å ŠËÂa Äf¨Å ¾Ì»Y և { †ÌW”uZ]½Zf‡Ây©€]d ÀÕZÅÃÁ€a |‹sZff§YÂƼm ÕZÅÃÁ€a,Á€Ì¿cYÁ½Y€//ËY [ ¦·Y Äf¨Å€//ÅŠËÂa¹YÖ//‡Äf¨Å{ ÂW|ËÁcÄ]Á€Ì¿€ËÁÁÕÂƼmd‡ZË”uZ]½Zf‡Ây©€]d À |‹Ö¼‡sZff§Y†¿Y€¨À¯ Y|¿Zf‡Y”uZ]į½Zf‡ÂyÕYĬ˜À»©€]d¯€‹ÕZÅÃÁ€asZff§Y¾ÌËM{ ­€Æ‹{½Y´ÀeÁ·ÃZ³Á€Ì¿¶v»{€Ì¿YÂed¯€‹¶»ZŸ€Ë|»Á½Zf//‡Ây cÄ]Á€Ì¿€ËÁÁÕÂƼmd‡ZË”uÁ,®Œ¼Ë|¿YÃZ¼‹Öf À d‡ZËÂf‡{Z]½Zf‡Ây©€]d ÀÕZÅÃÁ€a,|‹Y‚³€]†¿Y€¨À¯ÂW|ËÁ |‹sZff§YÕÂƼm sZff§Y¶]Z«ÕZÅÃÁ€at̓Âe{½Zf//‡ÂyÕYĬ˜À»©€]d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» ,YÂÅYÕZŀÆ//‹{€Ë~a|Ë|neÁ®q¯…Z//̬»ÃZ³Á€Ì¿|uYÁd//¨³, Ö»sZff§Y½Zf‡Ây{cYÁZ´»ḑ€›Ä]ՀmZ£MÁ‰Â//‹,®//Œ¼Ë|¿Y |Ì·ÂeDGÕZÅÃZ³Á€Ì¿¾Ì·ÁYÁÕ|Ì//‹ÂyÖeYÁZ´»ÃZ³Á€Ì¿¾Ì·ÁYį{Â//‹ d‡Y½Zf‡Ây{©€]xËZeÃ|À¯Y€a {‚Ì¿žËÂe©Â§ÁµZ¬f¿Y–yÁdˆaÃÁ€aZÆq{Á‚§Y±‚]d‹{{¼v» €f»Â¸Ì¯Áḑ€›€b»Md·ÁZ´»¶»Z‹į|‹|ÅYÂysZff§Yº//‡Y€»¾ËY d‡YÃ{Â]–yY|» d·Á¸̯d//ˆa¹Á{†¿Y€e\¿¶»Z//‹ZÅÃÁ€a¾ËY{€¯tˀeÕÁ {ՂnÀ»|ÌƋÁ½Z^Ì//‹d·Á¸̯ÕZÅd//ˆaµÁYZ§sZff§Y,®¸¼£Z] d‡Y{ÁÁY|Ì»dˆa{®¸¼£Z] _‚»€Æ»Y–ykÁ€yÁ{ÁÁÁ|¿Âf³ ÕY~³ÄËZ»€‡‰Y{Y{t̓Âe½Zf//‡ÂyÕYĬ˜À»©€]d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» d‡Y½Z»Âe{Z̸̻ÁY‚Å{‹Ö»sZff§Y½Zf‡Ây{įÖËZÅÃÁ€a {±‚]ÕZŹZ³ª¬ve{½YY~³ÄËZ»€//‡d¯ZŒ»Ä]ÃZ‹YZ]±‚]d‹{ |ÀÀ¯Ö»dÌ·Z §ÖÅZ³Á€Ì¿ÁÂu{įÖ¿YY~³ÄËZ»€//‡Y{Á‚§Y,©€]d À Ö³{Z»MÁºÌÀ¯Ö»Y{ZÆ¿MÕ‡Ä]ÕZËd‡{½Zf‡YļÅ{ÁÃ{€¯µZ^¬f//‡Y ½Zf‡Ây{Y©€]d ÀÕZÅdyZ//‡€Ë½YY~³ÄËZ»€‡d¯ZŒ»Z]ºËY{ ºÌÅ{Ä ‡Âe µZ §½Zf‡ÂyÕYĬ˜À»©€]{±‚]ÃÁ€a€“ZuµZu{{Y{Ä»Y{YÕÁ ©€]Ä°^‹ḑ€›Ä]€b»Md·ÁZ´»Y‚ŁYŠÌ]ZÅs€—¾ËYsZff§YZ]įd‡Y {‹Ö»Ã{Á‚§Y½Zf‡Y¾ËY ÕZŽZf//‡Y{½Z»‚¼ÅcÄ]½Y€ËY_[ ¦·YÄf¨Å€ÅŠËÂa¹YÖ//‡Äf¨Å d‡YÃ|‹Y‚³€]Õ“½Z‡Y€yÁ½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡,½Zf‡Ây Äf‹~³µZ‡¾¼Æ]Y½Zf‡Ây{½Y€ËY [ ¦·Y Äf¨Å€ÅŠËÂa¾Ì»Â‡¾ËY cÄ]½Zf‡ÂyÕYĬ˜À»©€]d¯€‹ÕZÅÃÁ€a½M{įd//‡Y½ÂÀ¯Ze Y€«ÕY{€]ÀÆ]{»ÁÖ¼‡sZff§YÕŒ¯|‹YcZ»Z¬»”uZ]Ö¼//‡ |¿€Ì³Ö» ¸̯dˆa¹Á{Z§‚Ì¿Հ´Ë{¾ÌËM{Á¾Ì¼Å{,‰Y‚³¾ËY…Z‡Y€] Z]½Z»Âe{Z̸̻ÕY~³ÄËZ»€‡Á€b»Md·ÁZ´»ḑ€›Z]®¸¼£Z]d·Á Ã|ÀËZ¼¿Á½Zf‡Ây©€]d À|‹Y½Y€Ë|»,€Ì¿YÂed¯€//‹¶»ZŸ€Ë|»”u |‹sZff§Y†¸n»{®¸¼£Z]ÁÃ~ËY¹{€» صفحه 7 {Zf«Y½ZÆm }MÄ^À‹Á{ €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ] ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ €^y |¿{€¯ÖËZ¼¿{ÂyYZ]{ZÅ̬֬u ÁÀË|»cZÌņÌË\ËZ¿Á¶»ZŸ€Ë|»Ö¿Z̯Âa¾//ˆv» ,¾]Z°Àe\ ‹Y€^·YļÌ]ÀË|»cZÌÅ”Ÿ,½ZË|¼uY¾Ì»Y |¿{€¯|Ë{Z]€Æ‹Â¿ÁÖ·‚¿Y|À],d‹ ½Zf‡Y{€^·YļÌ]\ ‹½ZÀ¯Z¯ž¼m{Ö¿Z̯Âa¾ˆv» ZƛY,|‹¹Zn¿YÄ¿Z³Y|m—Ä]į½Y|¿Z»Á½Ô̳ÕZÅ {Ö·Z¼‹ÕZŽZf‡Y[¸˜»Z̈]¶Ìˆ¿ZfaÄ]ÄmÂeZ]d‹Y{ Ĭ˜À»ÁÖ·‚¿Y|À]{ÂmÁÁÖf À½ÂqÖ¨¸fz»ÕZÅÁÂu ļÌ]Õ¸mÄ]Ád¯€uį{ÁÖ»Zœf¿Y…Y{YMÄ//ËÁ ÁY¿Zy|^‡{ļÌ]ºÆ‡ÁÄf§ZËÄ»Y{Y½Zf‡YÁ{¾ËY{€^·Y |]ZËŠËY‚§YÖ·Z¼‹ÕZŽZf‡YžËZÀ {€¯|̯Ze€¼ŸÕZÅÄ//¼Ì]‰€f//ˆ³¹Á‚·€]¾ÌÀr¼ÅÕÁ Ö¼ÌÅY€]Y֔e€» ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³ news morteza@gmail com †¸n»cZ^‡Zv»ÁÄm{Â],Ä»Z¿€]½Â̼̈¯”Ÿ |À¯ÖÅ|¿Z»Z‡YYYZ]d‡YÄfˆ¿YÂeՂ¯€»®¿Z] µÂXˆ»Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]ºÅ{Zˆ¸n»{¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ ž«Âe{Á‚§Y,d‡YՂ¯€»®¿Z]Ö¸»µÂadˬeºÌ¬fˆ» ZÀ¯{Á†¸n»Z//À¯{Ղ¯€»®¿Z]įd//‡Y¾ËY Ã{Z¨f//‡Y¾°¼»ÕZÅY‚]YļŁYÁÃ{€¯‰ÔeZÅÖf·Á{ ÄmÂeZ]Z»¾ËY€]ZÀ]|Å{wÖ¸»µÂa‰YdˬeZe|À¯ ®¿Z]{€°¸¼ŸÄ]Õ|m|¬¿Äf§€³cÕZʼnÔeÄ] ºËY|¿Ղ¯€» ž§ÕY€]†¸n»Ä//°ÀËY€]|̯ZeZ]Õ{Z]Mº//n¿Ö^v» ,{Y|¿d·Á{¶]Z¬»{Ö//‡Ż{Z³¹{€»cÔ°//Œ» ‚Ì¿½ÂÀ¯YÁÃ{Â^¿ÄÌ//‹ZuµZ^¿{Ä]†¸n»{€¯tˀe {Â^Æ]ÕY€]d·Á{Õ{Zf«YºÌeÄ]Ö//°¼¯Â¿€ÅÃ{Z»M d‡YZ“ÁY ½ÂÀ¯YYw€¿{Y~³€ÌiZeÖmZy{Z ]YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ cÔ°Œ»Yhv]{d¨³,d//‡YÃ|‹Õ«ZÌ//ˆ] †ÌWÕ‡YÖ]ÂydˀË|»µZu¾ËYZ]Z»YºËY{Õ|m d‡Y¹Zn¿YµZu{Ղ¯€»®¿Z]¶¯ ֻԇYÕY‹†¸n»Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Â̼̈¯”Ÿ ÖÅ|¿Z»Z‡ÕY€]|ËZ]Â“»{Z ]YļÅÄ°ÀËY€]|̯ZeZ] d¼Ì«ŠËY‚§Y¶ËÓ{YÖ°Ë{Á‚§Y,{€Ì´]Y€«€œ¿|»ՁY ¥€»ÖËZÅZm{Y{Âm»ՁYZ»įd//‡Y¾ËYY d‡Y¹ÓÁ¾ËYYdˆÌ¿Œ¯ևZ‡YZÌ¿įºÌÀ¯Ö» {€Ì´]cÃZ]¾ËY{֌ËÓZa ½ZÌ]Z]†¸n»cZ^‡Zv»ÁÄm{Â],Ä»Z¿€]½Â̼̈¯”Ÿ ,d‡YÃ{Â]ZźˀveY֋Z¿€fŒÌ]YYZ]cZ¿Z‡Â¿Ä°ÀËY YZ]Äfˆ¿YÂeÁÃ{Â]\‡ZÀ»Ղ¯€»®¿Z]dˀË|»d¨³ |À¯ÖÅ|¿Z»Z‡Y ÃZ‹YZ]ZÀ5 ^ËYZ´¿€^yZ]´f¨³{Õ{Z]Mºn¿Ö^v»Á€Æ] ‰Ôe{Ղ¯€»®//¿Z]d¨³,YYZ//]dÌ “ÁÄ] ž§\Ìe€e¾ËYÄ]ZeÃ{Â]YZ]dÌ “ÁÖÅ|¿Z»Z‡ÕY€] {€Ì´]cÕ{Zf«YcÔ°Œ» ½ZÌ]Z]ֻԇYÕY‹†¸n»{YÁ‚^//‡¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ YYw€¿ÃZ]®Ë|‹|ÅZ‹‚Ì¿Äf‹~³µZ‡{Ä°ÀËY µZ//‡{{Á‚§Y,ºË{Â]½Z»ÂeY‚ÅZe½Z»ÂeY‚Å Ã{Â]\‡ZÀ»Ղ¯€»®¿Z]€]Öf¼ÅÕZ«MdˀË|»Äf‹~³ |À¯¾°¼»YYZ]ÖÅ|¿Z»Z‡dˆ¿YÂeÁ huZ^»Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]ºÅ{Zˆ¸n»{¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ ,d‡YÖ¸yY{€f¼¯įÃ{Â]Ö¸»YŸ€ÌiZedveŒ¯ՁY Á|¿Á{½MY֋Z¿ÕZÅZŒ§ÁZźˀve{€¯tˀe d‡YÄf‹Y{€ÌiZeYw€¿{ Ä] ÁZÅŠÀ¯Y€ehv]ZźˀveÄnÌf¿{Ä°ÀËY½ZÌ]Z//]ÕÁ ÕZÅdË{Á|v»Ę//‡YÁÄ]Ö·Z»ÕZÅÄ·YÂuµZ¬f¿Yhv] ÕY€]Ö¿YÁ²ÀmYÃ{Z¨f‡Yd¨³,dˆÌ¿ÖeZ̸¼ŸÖ°¿Z] Yįd‡YՀ´Ë{Â“»‚Ì¿Ö¸»µÂa‰Y¦Ì ”e {‹Ö»dËY|ÅŒ¯kZy ½Y€Æe…Â]ʻ¼ŸÉZ¼¿ Y|¬» ŽyZ‹     ¶¯ŽyZ‹   €Ì̤e €Ì̤e  cÔ»Z »{Y|  µZË{Z̸̻ cÔ»Z »‰  ºÆ‡½Â̸̻ cÔ»Z »ºnu  dŒ³Z]€´¿ZÌ]€»Y¾ËYį|¿{€³Z]YZ]¾ËYÄ]Y{|n»ZÅ Õ{¯ÕZ”§®ˆËŠÅZ¯Á¹ZƇYZ]Ä]Ö´ÀË|¬¿ ÁY‚ÅÖËZmÄ]Zm|ÅZ‹Á€Ë{ d‡YYZ]¾ËY{ ¾ÌÀr¼Å ºË{Â]ևÂ]{€ycÔ»Z »{Ö¿Z»Âe{Z̸̻ Y‚Å{Á|u…Â]Y€§Á…Â]¶¯cÔ»Z »‰Y {Â]½Z»Âe{Z̸̻ Հˆ¯½Y€^mÄ]®¼¯ÕY€]|Ë|mÕZÅ|»M{\//ˆ¯ d‡YZ¯Âf‡{{Äm{Â] ½Y€Æe…Â]{¶¯ŽyZ‹Z]µÂaɀ³Y{‡|¿ÁĈËZ¬» ¶¯ŽyZ‹ ZÅ®¿Z]ŽyZ‹ Ê·Z»ÉZÅŽyZ‹ž¼m ͘й ͘й ͘й ͘й ͘й ͘й ͘й   Ͳ͘й ¾ÌŒÌaÉZ¯Á{½Y€Æe…Â]{Ê·Z»ÉZÅÃZ´À]ÄËZ¼¿ ÄËZ¼¿ €Ì̤e €Ì̤e Y|¬» ŽyZ‹¹Z¿    ZÅ®¿Z]ŽyZ‹     ͘й     Ê·Z»ŽyZ‹  ZÅÉY~³ÄËZ»€‡ŽyZ‹  ²À˂̷Ê·Z»€ËZ‡ŽyZ‹     ͘й …Â]¶¯ŽyZ‹ ¤e Ê¿ZÆmÉZÅYZ]{ZÆ]½Y€³cY‚¸§d¼Ì« ½Y€Æe…Â]ºÆ»ÉZÅŽyZ‹dÌ “Á d¼Ì«€Ì̤e Ó{ d¼Ì«     ±‚]d¯€‹ŽyZ‹    †¿ÁY ԗ     ÁZÀ‹{YMŽyZ‹    †¿ÁY À¬¿     µÁYYZ]ŽyZ‹    †¿ÁY ¾ÌeÔa     ¹Á{YZ]ŽyZ‹     d ÀŽyZ‹ €Ì̤e  €Ì̤e Y|¬» ŽyZ‹ €Ì̤e Ä·{Z^»|uYÁ ‚¸§ Ê¿ZÆmÉZÅYZ]{Êf ÀcY‚¸§d¼Ì« €Ì̤e d¼Ì«€Ì̤e Ó{ d¼Ì« Ä·{Z^»|uYÁ ‚¸§¹Z¿        d¯€‹d¼Ì«ŽyZ‹    Ê¿Á|¿Âa †»     ʋY Ê¿Ád¼Ì«ŽyZ‹    ®Ë€f»¾e {Ó§     ¶¯ŽyZ‹    ®Ë€f»¾e d·Z^¯     ½ÁºÅ¶¯ŽyZ‹    ®Ë€f»¾e ÉÁ     €f·Z §d¯€‹ŽyZ‹    ®Ë€f»¾e ¾ÅM²À‡ ½ÁºÅd¼Ì«ŽyZ‹ ½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ»Z¼Ì¿Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« ՁYÕZÅÄ·YÂu Ê´f¨Å  ¶^«ÉZ¯Á ZÀ‡Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« …ZÀ°‡Y½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ» Ê´f¨Å YÂ¿ ‰Á€§  ¶^«ÉZ¯Á |ˀy ‰Á€§ |ˀy |ˀy ‰Á€§ |ˀy     ÁÂË     ÁÂË     cYZ»YºÅ{     cYZ»YºÅ{  ¾Ìq½YÂË   †Ì¸´¿Y|¿Âa  †Ë‡®¿Y€§  |W‡½Á€¯ ¾Ìq½YÂË  †Ì¸´¿Y|¿Âa   †Ë‡®¿Y€§   |W‡½Á€¯   ƒÁ€¿½Á€¯                ¾aYƒ¾Ë|   ƒÁ€¿½Á€¯ |ÀÅÄÌaÁ  ¾aYƒ¾Ë|°Ë Z°Ë€»MÓ{     Z°Ë€»MÓ{ Y{Z¿Z¯Ó{     Y{Z¿Z¯Ó{  Ä̯€e€Ì·       |ÀÅÄÌaÁ      Ä̇Á¶]Á ©Y€ŸZÀË{|     ZÌ·Y€f‡YÓ{      Ê]ÂÀmÀ¯½ÁÁY‚Å ½ZnËZ]}McZÀ»   Ä̯€e€Ì· Ä̇Á¶]Á ¶»Z‹–¬§į{Â]|ÅYÂyÖeZÌ·Z»|Ë|mÕZÅÄËZa{ZnËY |‹|ÅYÂy|ÀfˆÅ|»M{€aįÄ »Zm{Y€§YYÕ|{ Y¶^«Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ºÅ{Zˆ¸n»{¹{€»Ã|ÀËZ¼¿¾ËY ,|‹|ÅYÂyºÅY€§½McZ»|¬»Äm{Â]ZfyZ‡sԏY ÖeZ»|¬»ÕZÅZ¯YÖ°ËÖeZÌ·Z»Y€§YՀ̳¸md¨³ ½M{†¸n»įd//‡YÄm{Â]ZfyZ//‡sԏYÕY€] ŠÌ]Õ¸m\Ìe€e¾ËYÄ]ZeÃ{€¯Á€‹Y¹ÓcZ»Y|«Y {€Ì´]YÖeZÌ·Z»Y€§½Z»Âe{Z̸̻Y‚ŁY ZÌ//ˆ]ÖeZÌ·Z»Y€§º«Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]Ö¼ÌÅY€]YÂa ½MÕ¸m|Ë|m¾Ì¿Y«Z]ºÌ¿YÂf]€³YÁÃ{Â]€Ì³ºŒq Ö³|À^ˆqÄ]ž]ZÀ»¾ËYÖÀ˂´ËZmÄ]½YÂeÖ»ºË€Ì´]Y Ö»Öf«Á¾ËY€]ZÀ]{€¯tˀe,ºÌÀ¯¹Y|«Yd¨¿Ä]Äm{Â] ¶§€‡¾ËY|ËZ]{‹sԏY|ËZ]Äm{Â]ZfyZ‡ºÌ˳ ZfyZ‡{Œ¿sԏYZŶ§€‡¾ËYZe{‹sԏYZÅ |‹|ÅYÂz¿sԏYÄm{Â] ºË€eºÆ»YÖ°ËYd·Á{ÕZÅÖËYY{ՁZ//‡|·Â»ÕÁ ZÌ//ˆ]ÕZÅ{|Ÿd¨³Á{€¯¹ÔŸY€œ¿|»ÕZÅĨ·Â» Z]|ËZ]įºËY{ՁZ‡|·Â»ÁÂu{ÖÀÌ´À//‡Á½Ô¯ {€Ì´]cՀj¯Y|uÃ{Z¨f‡YZŽMY€fŒÌ]¶»Z e ¾ÌÌ eÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ºÅ{Zˆ¸n»{¹{€»Ã|ÀËZ¼¿¾ËY {‚Ì¿Öf·Á{ÕZÅd¯€//‹ÁZÅ®¿Z]dÌ “Á¦Ì¸°e {Á‚§Y,{Â]|ÅYÂy€œ¿|»Äm{Â]ZfyZ‡sԏY¾Ìu ºÌÀ¯‰Ôeįd‡Y¾ËYŒ¯¶¯Äm{Â]ÄvËÓ sԏYÁºÌ//‡€]ª§YÂeÄ]¾f»¾Ì¼Å€//‡d·Á{Z]ZË |ÌËZe{»c¾//ËY{įºÌÅ{Y€«YZfyZ//‡ Ä]d·Á{Z]€³YZ//ËÁ{Â]|ÅYÂyºÅ½Z^Æ´¿ÕYÂ//‹ {ÖfuYÄ]YÄm{Â]ÄvËÓ{½ZŒeY€œ¿ºÌ‡€¿ª§YÂe ºÌÅ|]Y€«ªÌ¨¸e½Â̼̈¯ÕZÅŠz] sԏYÕY€]†¸n»¹‚//ŸÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Ö¼ÌÅY€]YÂa {Z»įՂÌqd¨³,d//‡YÕ|mÄm{Â]ZfyZ//‡ ÕZÅZ¯¹Zn¿YÁÄm{Â]cZuԏYºÌÀ¯Ö»µZ^¿{†¸n» d‡YևZ‡Y Öf¨¿|»M{Ä°ÀËY€]ÖÀ^»d·Á{cYZƛYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ Œ¯įd‡Y¾ËYµY‡{Á‚§Y,d‡YÃ|̇¶«Y|uÄ] Ã|‹Ã|Ë{½MÕY€]ÖÀ˂´ËZmZËMÃ|‹Y|md¨¿Äm{Â]Y |»M{|ËZ]Z»Yd‡YºÌ¼eYÄmÁ®Ë½|‹Y|m.d‡Y {‹Äf§€³€œ¿{Y|ËZa ÕY€]Y|ËZa|»M{¾f§€´¿€œ¿{{Y{Ä»Y{YÖ¼ÌÅY€]YÂa Äm{Â]Հˆ¯½Y€^mÕY€]‘Y€¬f‡YÖ¸Y¶»ZŸÄm{Â] µZj»YÁՂ¯€»®¿Z]ªË€—YµÂaZ//Œf¿Y¾ÌÀr¼ÅÁ d‡Y½M sԏYÄm{Â]ZfyZ‡sԏY{Z»Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]ÕÁ d¨³,ºÌÀ¯Ö»µZ^¿{‚Ì¿YŒ¯ÖeZÌ·Z»¹Zœ¿ZfyZ‡ ¶»Z//‹ÖeZÌ·Z»¹Zœ¿ZfyZ//‡sԏYÕZÅÂv»Ö°Ë cZ»Y|«YtˀŒeÄ]†¸n»Õ{Zf«Y½ÂÌ//ˆÌ¼¯†ÌW ÁdyY{€aÄm{Â]ZfyZ//‡sԏY€Ì//ˆ»{†¸n» ÕZÅd¯€//‹ÁZÅ®¿Z]dÌ “Á¦Ì¸°e¾ÌÌ ed¨³ {Â]|ÅYÂy€œ¿|»Äm{Â]ZfyZ‡sԏY¾ÌuÖf·Á{ ¾¼“ZÀ5 ^ËYZ]Â//³Ád¨³{Ö¼ÌÅY€]YÂaZ//“|¼v» ¾Ë€eºÆ»Äm{Â]ZfyZ‡sԏYÂ“»Ä°ÀËY€]|̯Ze µZ‡{Õ{Zf«YcZ»Y|«YÕY€]†¸n»dË·ÁY d¨³,{Y{½|‹ÖeZ̸¼Ÿ½Z°»YµZ‡ÕY|f]YYįd‡Y ÃZ]¾ËY{[Ô¬¿Yºœ »€^ÅįÖeY|̯ZeÄ]ÄmÂeZ] {Äm{Â]ZfyZ‡½YÂÀŸdveµÂve®Ë|ËZ]|Àf‹Y{ |Å{wŒ¯ ½ZÌ]Z]ֻԇYÕYÂ//‹†¸n»{½Z»€¯¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ ºÌeZ]Õ{| f»cZˆ¸m†¸n»ÕZmµZ//‡{Ä°ÀËY ÁÄf‹Y{Äm{Â]ZfyZ‡sԏY¥|ÅZ]d·Á{Õ{Zf«Y µZ^¿{Ä]½ÂÀ¯YZ»{Á‚§Y,d‡YÄf§€³c‚Ì¿ÖeZ¬§YÂe ZeºÌfˆÅZfyZ‡Šz]Z]–^e€»ÕZÅՀˆ¯ÖËZ‡ZÀ‹ Ä]ZeºÌÀ¯Ö»ÖeZ̸¼ŸYÄm{Â]ZfyZ‡Z]¾Ì·ÁYÕY€] ÖeZ̸¼Ÿ½Y|Ì»{Հ^źœ »¹Z¬»Ä^·Z˜»\Ìe€e¾ËY ºÌÀ¯ Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]ºÅ{Zˆ¸n»{¹{€//»Ã|ÀËZ¼¿¾ËY †¸n»Y¹{€»ÁՀ^ÅÄ^·Z˜»Äm{Â]ZfyZ‡sԏY Ây{Z»Ä»Z¿€]{€¯tˀe,d‡YÃ{Â]d·Á{Á {€¯¹ÔŸYZ¿Y{ļÌ]¶»ZŸ€Ë|» ļÌ]d ÀևZ‡YµÂveÖ¸Y¶»ZŸ,Ö³|¿ÕZÅļÌ]Y{ZÀ »|‹ ḑ€›YZÆÀeÄ¿,{‹Ö»|À»ÀÆ] Á†¸n»,d·Á{d̼¯ZuÄ^¿ZmļÅdËZ¼uYį Հj¯Y|uÕY{€]ÀÆ]|À‹Z]Ö»±‚]µÂveÕY‚§Y¹€¿½ZÌÀ]į,d ÀÖ¿Zˆ¿YÄËZ»€‡€i» Ã|ÀËMÁ{ÁÁµZu{µZu½YÂm¶ˆ¿Ä]Š¿Y{µZ¬f¿YÕY€]Yּ̜ŸÄËZ»€‡Ä°¸],|ËZ¼¿Ö» {Â]|ÅYÂy|‹¹Á{ĸu€»{ZÅḑ€›Ä ‡ÂeZ‡ÄÀÌ»į|À¯Ö»ºÅY€§‚Ì¿ļÌ]d À ½MµÂve{Z ]YįY€´·ÂveY|¿Z¼Œq®Ë½YÂfÌ»…Z//‡Y¾ËY€],Z¿Y{ļÌ]¶»ZŸ€Ë|»Äf¨³Ä] Ö¬˜À»ÁµÂ¬ »˜Æ]Y,|‹Z]µZuÁÄf‹~³ÕZÅ|¿ÁÖ¼¯ÕZÆ//‡Z̬»Y€eY€§\eY€»Ä] d‹Y{Zœf¿Y ,ļÌ]Ö¸»ÁÁZ¿Y{ļÌ]†Ì‡ZeÁ€·Z‡,}Md^//‡ZÀ»Ä]ÖË´f¨³֗€³{Z¯ºÌÅY€]Y d‹Y{ZƛYd¯€//‹¾ËY‰Á€§Ä°^//‹Á½Z³|ÀËZ¼¿,½YY‚³Z¯,½ZÀ¯Z¯Ä]®Ë€^e¾¼“ ºÌœÀe,cZœ¿,ÕY~³½Â¿Z«ÕZÅ|ÀËM€§Ä]€neÁÕYħ€uŠ¿Y{,Ö¼¸ŸÕZÅḑ€›և€] ļÌ]d À{{Âm»Ö¿Zˆ¿YÄËZ»€‡ÕÓZ]ḑ€›ÁևZÀ‹Z¯½YÂe€f¼Æ»ļŁYÁYZ] ¹Zœ¿µÂveÁÄ ‡ÂeÖfyZ‡€ËÕZÅ{ZÆ¿, Á½Y€³ļÌ]ÕZ°Ë|À‡,ļÌ]ÕZÅd¯€‹,Ղ¯€» {Â]|ÀÅYÂyŒ¯ļÌ] ¯~»µÂveÄ]¥Â˜ »ÕZÅÕY~³d‡Ż{Á‚§YÕÁ,Z¿Y{ļÌ]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ļÌ]ÁZ]¥{Z»Z¿Á€¯ļÌ]Öf¿€fÀËY‰Á€§ ¾ËÔ¿MÁÖf¿€fÀËYcZ»|yŠËY‚§Y€]Ö//^À»¾Ë€§MZ¯ļÌ]¶»ZŸ€Ë|»ÕZÅ|̯ZeÄ]ÄmÂeZ//] Ä¿Z»Z//‡{Z¿Á€¯ļÌ]ªu¾ËÔ¿MdyY{€a½Z°»YZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]ÂÌ//‹ÕZŁÁ{ÄËÁÄ] dËZŸ€j¯Y|uZ]ļÌ]¾ËY |Ë{€³Z£MļÌ]ÁZ]¥{Z»¾Ë€§MZ¯ļÌ]½ZˀfŒ»ÃZ´//‹Z] ½ZˀfŒ»ÃZ´‹Z]ªË€—Y½Z»¾Ë€f¼¯{ÁÕ”uÄ mY€»½Á|]Öf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€a |‹Z]Ö»ÕY|ˀy¶]Z« ÃZ´‹Z]ªË€—Y|À¿YÂeÖ»Œ¯€‡Y€‡{¹{€»¹Â¼ŸÁ‰Á€§Ä°^‹Ö»Z¼e\Ìe€e¾ËYÄ] |ÀËZ¼¿¹Y|«YZ¿Á€¯ļÌ]|ˀyÁļÌ]ªudyY{€aÄ]d^ˆ¿½Z»¶«Y|u{½ZˀfŒ» ,Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]Ö¿Z»{ÕZÅÄÀ˂ŁY¹{€»Ö¿Y€´¿Á…€f‡YÁÄ »Zm{Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]Â̋Z] ÁÖuY€—Ä]¹Y|«Y½YY~³ļÌ]¹Â¼Ÿ…€f‡YŠÅZ¯ÁՀ´¿Ã|ÀËMZ]¾Ë€§MZ¯ļÌ]d¯€‹ d‡YÃ{€¯Z¿Á€¯ļÌ]‰Á€§ |‹Z£M¾Ë€§MZ¯ļÌ]½ZˀfŒ»ÃZ´‹Z]{ļÌ]ÁZ]½Z»‚¼Ås€—¾ËY‰Á€§Z£M Á…€f‡YŠÅZ¯ÁdËZ¼uœÀ»Ä]d¯€//‹¾ËY,¾Ë€§MZ¯ļÌ]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ½Z»{ÁՀfˆ]ÕÓZ]ÕZÅÄÀ˂Å€]Y€]{,Z¿Á€¯Ö»Á|¿Za½Y€v]–ËY€‹{½YY~³ļÌ]Ö¿Y€´¿ d‡YÃ{€¯ÖuY€—YZ¿Á€¯ļÌ],Ö¿Zf‡Z¼Ì] Ö·Z»d¿ÁZ »½YZ°¼ÅY€Ë|¬e Y|]ZˆuÁ{½Z»MļÌ]ÕY~³ÄËZ»€‡Á YÂ¿ ‰Á€§ Ͳ͘й  €f·Z §d¯€‹ŽyZ‹  ¶¯ŽyZ‹ Ͳ͘й  ½ÁºÅ¶¯ŽyZ‹  d¯€‹ d¼Ì«ŽyZ‹  ½ÁºÅd¼Ì«ŽyZ‹  µÁYYZ]ŽyZ‹  ʋY Ê¿Ád¼Ì«ŽyZ‹ ͘й  ¹Á{YZ]ŽyZ‹ ͘й  ÁZÀ‹{YMŽyZ‹  ±‚]d¯€‹ ŽyZ‹ ͘й  d ÀŽyZ‹ ͘й ͘й €ÌyYµZ‡Á{Öf¼Ì«¦¬‡{Ó{Z]€]Y€],ŠËY‚§Y |‹ĸ»Z » ŠËY‚§YÕZŁÂn»Á||ÅZ‹Äf¨Å€Å,¾ËY€]ÃÁԟ Ã|‹\m»Â“»¾ËYįºÌf//ˆÅcӐv»w€¿ ¦{ZŹZƇÁÄf§ZËŠËY‚§YcÔ»Z »ºnuZed‡Y |ÀÀ̌À]|ˀyÕZÅ {Y{€^y†¸n»Õ{Zf«Y½Â̼̈¯†ÌË ͘й ͘й Ä̸¯w€¿ŠËY‚§YÕY€]¾ÅMÃYÄ»Z¿YÖ³ZeÄ]¾ÌÀr¼Å ֋Ây€^yį|‹ÖËZ¼¿Á¶¬¿Á¶¼uÕZÅd¯€//‹ ¾ËYª¬vec{Á{Â]|ÅYÂy¶¬¿¶¼uÃÁ€³ÕY€] Á€Ìˆu,¶Ë€u,¶ËÂe¶Ì^«YÖËZÅ{Z¼¿,w€¿ŠËY‚§Y {€¯|ÀÅYÂyÖaZ‹|‹ ̬֬uZed‡YÃ|‹\m»ÄËZ»€‡YZ]dÌ]Y~mŠËY‚§Y cÔ»Z »Z£M{dˆ¿YÂe½Y€Æe…Â]¶¯ŽyZ//‹ ®ËµZ¿Z¯YÕ|uYÁY‚ŁYŠÌ]|‹Z]Ä^ÀŒ°ËÁ |À¯Â^Ÿ|uYÁY‚ÅÁ½Â̸̻ Á¾Ì»Á{{½Y€ÆeY{ZÆ]©YÁY…Â]¶¯ŽyZ//‹ cZ̸¯{Z“Z¬eŠËY‚§YZ]Y{ÂyZ¯,Ä//f¨ÅcÔ»Z » Á½Â̸̻®ËµZ¿Z¯ÄÌ·ÁYªËZ«{½Z¼Å{ÁÁ€//‹YZ] Z]d//ˆ¿YÂedËZÆ¿{Á{€¯tf§YÕ|uYÁY‚Å ÁY‚Å|‹ÖeZ^ŸÄ]ÁÕ|{ |//‹ {‹dˬe|uYÁY‚ÅÁ½Â̸̻®Ë€»ZeÕ|uYÁ |ËZ]YÄËZ»€‡YZ]ÕZŁÁ¾ËY{|‹¶»ZŸ¾Ë€f¼Æ» ,{€¯Ö//‡€]Ö¿ZÆmÕZÅYZ]{ZÅd¼Ì«dˬe{ Ã|‹\m»Ö¿ZÆmÕZÅÓZ¯d¼Ì«ŠËY‚§Yį¾ËY¾¼“ {€Ì´]Õ{ |¿ÁÓZ¯…Â]cÔ»Z »d¼Ì«Zed‡Y ¾e,,ZÅÕ{Ó§,ÃZ»}MµÁYļ̿{Ŀ¼¿½YÂÀŸÄ] Y|¬»¾ËY¹Z¼eį|¿{€¯ē€ŸÓZ¯…Â]{¹€³©Á ĸ»Z »¸̯€ÅÕYYÄ]µZË,Öf¼Ì«¾Ì´¿ZÌ»{ Z]¾eY‚Å,ÃZ»½Z]McÔ»Z »¶¯ºnuZ»Yd‡YÃ|‹ d‡YÃ{Â]¸̯ µZË,Öf¼Ì«¾Ì´¿ZÌ» į|//‹ĸ»Z »Ó{d¼Ì«{CISd¸Ì]¾ÌÀr¼Å Z]‚Ì¿½Y€ËYd¸Ì] d‡Y€ÌyYµZ//‡Á{w€¿¾Ë€eÓZ] |‹ĸ»Z »Ó{€»{€ÌyYÄf¨Å֗ŠËY‚§YÓ{ \¸‡Yw€¿–‡Âf» d‡Y€ÌyYµZ‡w€¿¾Ë€fŒÌ]į ¦¬//‡į{Â]Ó{Z]€]Y€]ŠËY‚§YÓ{Z]CIS Ó{Z]‚Ì¿½Y€ËY\¸‡Y dˆ°‹Y{Ây€ÌyYµZ‡ Äm{Â]ZfyZ‡sԏY{Öf·Á{ÕZÅd¯€‹ÁZÅ®¿Z]¦Ì¸°e¾ÌÌ e ½Y€Æe…Â]{Ê·Z»ÉZÅÃZ´À]¹ZƇ|¿ÁÄ]ÊÅZ´¿ ½ÁºÅ¶¯ŽyZ‹ µZË{Z̸̻ YZ]‰     Õ|uYÁY‚ÅÁ½Â̸̻®ËµZ¿Z¯Ä]¶¯ŽyZ‹c|«€a{ÁÁ €^·YļÌ]Ö·Z¼‹ÕZŽZf‡Y\ ‹Y¶»ZŸ€Ë|»|Ë{Z] Ä°^‹Ä ‡Âe,tÌvՂËÄ»Z¿€]Z]d//‡YZœf¿Yd¨³Á \‡ZÀf»€¼ŸļÌ]|Ë|mcӐv»ÄWYYÁÖuY€—Á‰Á€§ ¾ËY}¨¿Á|‹|ÅZ‹ºÌ¿YÂf]½ZÀ—¼ÅÁ½YY‚³ļÌ]ZÌ¿Z] ºÌ‹Z]½Y|¿Z»Á½Ô̳½Zf‡YÁ{{ÕYļÌ]Äf‹ ¦¸fz»ÕZÅÁÂu{‰Á€§Ä°^‹‰Â»Md̼ÅY€]ÕÁ Ö//‹Â»MÕZÅÃÁ{ÕY‚³€]Z]{€¯ÕYÁ|Ì»YY€]YÁ|̯Ze ÕZÅÁÂu{‰Á€§Ä°^//‹½Z¯YÁ½Z³|ÀËZ¼¿ÕY€]|̨» €]ÃÁԟ‰Á€§Ä°^‹Ä^¿ZmļÅdˬeZ]ºÌ¿YÂf]¦¸fz» |ÅZ‹d¯€‹Õ¨eÂa|^‡{Ö³|¿ÕZÅļÌ]ºÆ‡|‹ ÕZŽZf‡Y{€^·YļÌ]YZ]ºÆ‡ŠËY‚§YÁ{€°¸¼Ÿ|//‹ ºÌ‹Z]Œ¯Ö·Z¼‹ ÄËZ»€‡YZ] ©Y€ŸZÀË{| ZÌ·Y€f‡YÓ{ Ê]ÂÀmÀ¯½ÁÁY‚Å  ½ZnËZ]}McZÀ» Z“€»Ô£”uZ],Y|]ZˆuÁd^‡ZÀ»Ä],½Z»MļÌ]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ¾ËY½YZ°¼Å¹Z¼eÁ½Z»MļÌ]d¯€//‹ÕY~³ÄËZ»€//‡ÁÖ·Z»½ÁZ »Õ{|» ºË|¬eZ],Öf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€adËZŸ¾¼“Á¾ËYd‹Y|³‚]{,d¿ÁZ » |‹Ö¿Y{|«½YZ°¼Å‰ÔeYÖÀˀ̋Á¶³ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه جهان اقتصاد

روزنامه جهان اقتصاد 7480

روزنامه جهان اقتصاد 7480

شماره : 7480
تاریخ : 1399/10/07
روزنامه جهان اقتصاد 7478

روزنامه جهان اقتصاد 7478

شماره : 7478
تاریخ : 1399/10/04
روزنامه جهان اقتصاد 7467

روزنامه جهان اقتصاد 7467

شماره : 7467
تاریخ : 1399/09/22
روزنامه جهان اقتصاد 7466

روزنامه جهان اقتصاد 7466

شماره : 7466
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه جهان اقتصاد 7465

روزنامه جهان اقتصاد 7465

شماره : 7465
تاریخ : 1399/09/19
روزنامه جهان اقتصاد 7464

روزنامه جهان اقتصاد 7464

شماره : 7464
تاریخ : 1399/09/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!