روزنامه جهان اقتصاد شماره 7466 - مگ لند
0

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7466

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7466

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7466

ˆz¿ Ä»Z¿Á¾Ìf f«Y Z { É ½Y€ËY ÃZ¼‹ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ }MÄ^ÀŒnÀa  Õ{YMZÆ]Ä°‡ԗd¼Ì« ÁÂË Ó{Z¼Ì¿Ä·YÂuYYZ] €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ]  ¶¯ŽyZ‹½Y€Æe…Â] µZËÃZ¼‹®eÄv¨ ®aÁY|^‡d¨¿d¼Ì« {€¯½YÂÀŸ{Zf«Y½ZÆmZ]´f¨³{ÄËZ»€‡YZ]…ZÀ‹Z¯ Äv¨ …Â]Ä]¾Ì´À‡Ö´ÀË|¬¿½Zˀm{ÁÁ¹ÁY|e Äv¨ ½Y€ËYd¨¿‰Á€§Á|Ì·Âe–ËY€‹{Â^Æ]ÃZ]{ZÌ¿{Ä]Ö¿ZuÁ¹ZÌa †¸n»|Ì·ÂeŠÆms€—Z]d·Á{Ö¸»¹Y|«Ys€—¹Z£{Y Öf¨¿ºË€ve½Z^‡Z¯ÃZ]Á{…Â]Z¯ †¸n»ÖÀ°ˆ»3 s€—Z^fŸY d§[M president.ir†°Ÿ ½Â»Y€Ìahv]ֿ°ˆ»|uYÁÃÂ^¿Y|Ì·ÂeÕZÅÃÁ€aÕZÅÃZ³Â¸³¾Ë€f¼Æ»YÖ°Ë YÃ{Z¨f‡YZ]ÃÂ^¿Y|Ì·ÂeÕZÅÃÁ€a€ÌyYÕZŵZ‡{ d//‡YZŽMÖ·Z»¾Ì»Ze ZÅŠÅÁ„a‚¯€»{ZÆÀŒÌaև€]ÓZu |¿YÃ|‹Ö·Z»¾Ì»ZecÁZ¨f»ÕZÅÃÂÌ//‹ Ö«Z]ž]ZÀ»Y|{ÖÀ˂´ËZmÕY€]¾°ˆ»¾Ì»ZeÁ|Ì·ÂeŠÆms€—{ ZÌ¿Z]Ö^‡ZÀe,Ö°¿Z]ÖfyY{€acÔÌƈeY|{ÕZmÄ]cÔÌƈeÃ|¿Z» |Å{Ö»Š‹ÂaYZÌ¿¾ËYY|{Y€f¼¯Á{Y|¿¾°ˆ»Ä] dyZ‡įֻԇYÕY‹†¸n»¾°ˆ»¾Ì»ZeÁ|Ì·ÂeŠÆmÖf˧s€— ¦Ì¸°ed·Á{Ä]YÖaZÌaµZ‡c|»Ä]ֿ°//ˆ»|uYÁ½Â̸̻¶«Y|u |ËZ¼¿¾Ì»ZeZÅ®¿Z]Ö¸yY{ž]ZÀ»YY{ÂyÖ·Z»¾Ì»Zed‡YY€«,|À¯Ö» †ÌË\ËZ¿,ÕY|°ÀyÂb̸ŸµZ¼¯Y{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y,Ę]Y¾Ì¼Å{ d¨³ÕÁÁ|̇€as€—¾ËYZ^fŸYŠÅZ¯ÃZ]{,†¸n»½Y€¼Ÿ½Â̼̈¯µÁY Y€«Ád‡Y½Z»Âe{Z̸̻Y‚ž°ˆ»¾Ì»ZeÁ|Ì·ÂeŠÆms€—Äm{Â] cÔÌƈeÃ|¿Z»¶v»YÄm{Â]¾ËY |]ZËŠËY‚§Y½Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅZeÃ|‹ ºÌÀ¯ÕY~´§|ÅY|uYÁ½Â̸̻®ËºÌ¿YÂf]Ze{‹Ö»¾Ì»ZeZÅ®¿Z] º¯s€—¾ËYZ^fŸYY½Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅįµYÂ//‡¾ËYÄ]x‡Za{ÕÁ d·Á{Äf^·Y{€¯tˀe.{‹½Y€^md‡YY€«˜q½Y‚Ì»¾ËY,d‡YÃ|‹ ½MÄ]€fŒÌ]Z»Á{Y{dyZ‡d//‡{{|uYÁY‚ÅÖ¸»¹Y|«Ys€—{ ºËY{ÄmÂe,Ã|¿Z»Ö«Z]|uYÁY‚Å µZ‡½Zfˆ»{¾°ˆ»Ö¸»¹Y|«Ys€—į|‹s€˜»Ö·Zu{cYZƛY¾ËY {Â]Ã|»ZÌ¿Z¯ÕÁÂÀÅÖ¼Å{Zˆ¸n»ÖfuįÖ¿Z»ÖÀ Ë,|‹s€˜» Äv¨ ֫¬u|¬¿ÄeÂ]{¶Y {€¨À»ÕÂy®Ì¿Z“ Հfˆ³{Y{Ö¸ §¶Ì¯ÁÁÄfˆŒ¿Z]֓Z« €´Ë{ÉZÅÄv¨{ µÁYÄv¨ ½Y€Æe¥ZÀY©ZeY{¥ÔfyYZ‡ÃZ]|Àq½{€¯­Â¯ ½Y€ËY{|ËÁ¯dÌ “ÁÃZ]{‰ÂyÕZŀ^y €Æ‹Ä]ÖËZ¿Á€¯‚»€«ÕZŀƋ•Â¬‡ €´Ë{Z¼Ì]c§Z]d¨³Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d‹Y|Æ]cYÁÕ´Àz‡ {ÕZ¼Ì]¾ËYÖ ˜«½Z´fyZ^¿ZmZ¼‹,Äf‹~³dŸZ//‡{Ö ˜«½ZËÔf^»Y |̇€¨¿ÁY‚ÅÄ]Œ¯ |Ì·Âe Y{Zˆ§ÕZÅļŒq€‡½|¿Z°Œy ½Y€ËY{Zf«Y{ ,€^»Z‡{ºÆ¿Z]½Z»‚¼Åį{Zˆ§Z]Z]ÁZ^»ŠËZ¼Å¾Ì¼Œ‹{֏yŠz]½Z³|ÀËZ¼¿ ÖÅ{¶°‹¶»YŸÄ]ÃZ‹YZ],|‹Za€]½Y€ÆeÖ¿Z³Z]©ZeY–‡Âe,{Zˆ§Z]ÁZ^»Ö¿ZÆmÁ |¿{€¯½YÂÀŸ¶»YŸ¾ËY¥~uY{Zˆ§Z]ÁZ^»€i»ÃY,{Zˆ§Ä ‡ÂeÁ d¨¿ Äf‹~³Ä]€³YÁºÌf‹Y{Ö]ÂyZÌ//ˆ]ÕZÅ{ÁZf‡{ ºÌÀ¯¶Ì¼°e ,ºÌÀ¯ÃZ´¿YÁ{€¨¿Ä]®Ë{‚¿ÕZű€»{Y| eÁºË{€³€] {Z»ÕY€]|¿Á€Æ‹®Ë±€»Öfu {Â]Z»ÕY€]Ձ‡ÄÀÌ//‡¡Y{ YÃ{Y¿ZyYŠÌ]ÖfuÁ€»Y {Y{ÃÁ|¿YÕZmZÌ¿{ÕZm€//Å ºË|Ë{Y|£Y{ ZŽZf‡Z¼Ì]Ä]ÖËZ¿Á€¯Z¼Ì]Õ{ÁÁŠÅZ¯ Õ{ÁÁŠÅZ¯,s€—¾ËY{ÁZf‡{¾Ì·ÁY{€¯ZƛYd‹Y|Æ]€ËÁ ÕZÅdze|{{Á|u–‡Âf»—Ä]Ád‡ZŽZf‡Z¼Ì]Ä] ¾ËYÁÃ|‹¶^«Y€f¼¯Z¿Á€¯½YZ¼Ì]Ä]cZ»|yÄWYYÕY€]µÂ¤Œ» d‡ZŽZf‡Z¼Ì]{Z»½YZ°¼ÅÕY€]†¨¿d€§ ¹Â¸ŸÁÖ¿Z»{ÁÖf//‹Y|Æ]{Z¯Á½YÂÆ]‰ÔeZ]{Y{Ä»Y{YÕÁ Ä]¶«Y|uZ¿Á€¯ÕZÅdˆe½Y‚Ì»,d»Ô‡¹Zœ¿ÁÖÅZ´ŒËZ»M Ã|ÀËMÕZŁÁ{dˆeY‚ÅÁZe€j¯Y|uÁÁ{Y‚Å |]ZËÖ»ŠËY‚§Y hv],€“ZuµZu{Z»[Y€˜“Y¾Ë€f³‚]{€¯½ZÌ]d‹Y|Æ]€ËÁ dËZŸÁÕY~³ĸZ§Y€e€i»ÕYÃ|Ë|apÌÅ d‡YÕZ´¿YÕ{ZŸ µZ´ÀqYÖËZÅÁÕZ¼Ì]¾ËY€]–¸ˆeÕY€]Öf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€a ºËY|¿|ËÁ¯Y֋Z¿±€» ZÅZf‡ÁÄ]Z¿Á€¯{ÁÁ ÕZÅZf‡ÁÁ½Zfˆ¸³{¾ÌŒ¿¾¼¯€eÕZÅZf‡Á€j¯Yd¨³Ö°¼¿ |¿Y{Y€«ÕZ¼Ì]€ÌiZedvecZŸZ¨eY{ÂyÄ]½Y|¿Z» ÁÃ|‹ª¸yZ»ÕY€]ÕYÁZeÕZÅÕZf§€³Ä¿Z¨//‡Zf»‚Ì¿½Ô̳{ {·MÄ»|ËÁ¯YÄ¿Z¨‡Zf»Œ¯µZ¼‹‚^//‡€‡ÀÌn¿ÕYÂÅ d‡YÃ|‹ |ÀfˆÅÖ·Z¼‹ÕZŽZf‡Y€ÌiZedveZŽZf//‡YÖy€]{Á‚§YÕÁ ½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡‰ÂyÕYÂÅį½Zfˆ¸³½Zf‡YÕZÅÖ¿ZfˆÌ‡ Äf‹Y{|»MÁd§|«d‡Y¾°¼»,Ã{€¯{ZnËYdÌ]Y~mZÆ¿MÕY€] |À‹Z] ½Z´ËYZ],¥€»º¯½Z¯€fŒ»ªËŒeÁZ³¥€»ՁZ‡ÄÀÌÆ]¥|ÅZ]d·Á{cZÌÅ {€¯d¬§Y»¥€»º¯½Z¯€fŒ»ÕZÆ]Z³½|‹ cZÌÅdˆŒ¿,d·Á{cZÌÅÖ¿Z//‡Ô—YÃZ´ËZaY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] sԏYÕY€]ÖËZź̼eÁY‚³€]ÕÂƼm†ÌW,Ö¿ZuÁ¾ˆud‡ZËÄ]½Y€ËÁ d¨³Y{ÁYÖ¿Z§Y{Õ{‚Ë|¼v»×YdËM c§Z]d¨³Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d‹Y|Æ]cYÁÕ´Àz‡ Z¼‹,Äf//‹~³dŸZ//‡{Ö ˜«½ZËÔf^»Y€´Ë{Z¼Ì] €¨¿ÁY‚ÅÄ]Â//Œ¯{ÕZ¼Ì]¾ËYÖ ˜«½Z´fyZ^¿Zm |̇ Á½ZËÔf^»Z»M¾Ë€yM¹ÔŸYZ]Ä^À‹ZÆqÁÕÓcY{Z‡Z¼Ì//‡ Á€»Y€Æ›ZeÄf‹~³dŸZ‡{{Á‚§Y½Y€ËY{Z¿Á€¯½Z´fyZ^¿Zm ÁY‚Å֐ÌzŒeÖ ˜«ÕZÅZÌ »…Z‡Y€]}MZeY ÁY‚ÅÁ|‹ÖËZ‡ZÀ‹Œ¯{|ËÁ¯Ä]Ôf^»|Ë|mZ¼Ì] {|ËÁ¯½YZ¼Ì]Â¼n»,[Zˆu¾ËYZ] |¿|‹Հfˆ]€¨¿ |̇€¨¿ÁY‚ÅÁ½Â̸̻®ËÄ]Œ¯ ÁY‚ŽÂÀ¯ZeÄ¿Zfz^‹Âyd¨³d‹Y|Æ]cYÁÕ´Àz‡ |¿YÃ|‹ŽÌy€eZŽZf‡Z¼Ì]YZËÄf§ZË{Â^Æ],½YZ¼Ì]Y€¨¿ |Ë|‹dÌ “Á{|ËÁ¯Ä]Ôf^»½YZ¼Ì]Y€¨¿¾ÌÀr¼Å Á½Â̸̻½ÂÀ¯ZeÁ|//¿Y{Y€«d^«Y€»dveÕZ¼Ì]¾//ËY d‡YÃ|‹¹Zn¿YŒ¯{|ËÁ¯ŽÌzŒeŠËZ»MÁY‚Å {d¨³ÃZ]¾ËY{ºÅÖ°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d//‹Y|Æ]€ËÁ Z]{½Zf‡€Æ‹ÁÖn¿Z¿€Æ‹,‚»€«€Æ//‹}MµÁY ,‚»€«€Æ‹Ä]{Y»¾ËY}M{įºÌf‹Y{Z¿Á€¯dÌ “Á ,‚»€«€Æ‹Ä]}M{Á{€Æ‹ÁÖn¿Z¿€Æ//‹ ºËYÃ|̇Z¿Á€¯{dÌ “ÁZ]€Æ‹ÁÖn¿Z¿€Æ‹ l̈]¹ZÆq¹Z³ÃZ]{Ö¿Â˂˸eÃ|¿Ä»Z¿€]®Ë{Ö°¼¿|Ì ‡ Ã{Y¿ZyÁĸv»ÃÂÌ//‹Ä]|ËÁ¯Ö»|ÌaYµ€fÀ¯ÁdˀË|»Ö¸» {Z¿Á€¯‚»€«•Z¬¿{Y| e{Á‚§YÖ¿Z¼Ì¸‡|ÌƋs€—½YÂÀŸZ]Âv» {‚»€«ÕZÅÄ°·¾ËYÁ{Â]{ZˁZ̈]Œ¯Ä//Œ¬¿{}MµÁY d‡YÃ|‹€f¼¯Z̈]}M{ÁÃ|‹€f¼¯}M ÕZ°¼ÅÂv»ĸv»s€—¾ËYY€¬f‡Y{įÖ¿Zˆ¯Y{€¯½ZÌ]ÕÁ ÁÕZ°¼Å½Y‚Ì»įd//‡Y¾ËYÄ̏Âe ºÌÀ¯Ö»Ö¿Y{|«|ÀÀ¯Ö» ÃÁ{¾ËY{Yd»Ô‡Ö «YÁ½Y€Ì¨‡ÁºË€^]€eÓZ]Yd¯Z//Œ» ֟Z¼fmYÕZÅÄ°^‹{¹ZƇd¼Ì«ÕZ°f‡{ÃZ]{…Â]Y€§Y|ŒÅ ZÆqÄ]•Â]€»,…Â]ÂÌe»¯·ÃÁ€³YÖÅÁ€³€ËÖËԗ {ºÆ‡¾Ë|ÀqÄ]•Â]€»€´Ë{ÃÁ€³Á{ÁևÂ]Y€§ºÆ//‡ {€¯ÃZ‹Y½Y€ÆeY{ZÆ]©YÁY…Â]ÕZÅYZ] Z]Z”ŸYÖy€]Á|‹¦«Âf»,€œ¿{»ÃÁ€³dÌ·Z §,dËZÆ¿{ Հ´Ë{ÃÁ€³¶Ì°ŒeÄ]¹Y|«Y|Ë|mÖfËÂÅZ˽Zˆ°ËÕZƇZÀ‹ ÃÁ€³{{Ây¾Ì//ŒÌaÕZÅdÌ·Z §Z]Ä]Z//Œ»ÖeZ»Y|«YÁÃ{€¯ Ö´¿Z»€v»t˜//‡Ä]ÄmÂeZ] |ÀÀ¯Ö»…Â//]ÂÌe»¯· ¾ÌÌ e½Z»Zeָ̼°ecZŸÔ—YÄWYYY½Y€ËY…Â]Y€§,Ã|¿Á€a ‚Ì¿Ä̟ԗY¾ËYÁÃ{Â//]Á~ »sԏÕ}žmY€»{¦//̸°e –ˆ]YՀ̳¸mÁ½YY~³ÄËZ»€‡Ä]|¯R»Y|ŒÅÄWYYdÆm €ŒfÀ»½YY~³ÄËZ»€‡–‡Âe½Zˁ¶¼veÁ¾Ì¸»ZŸ–‡Âe¦¸ze d‡YÃ|‹ ֐z‹¶Ì¸ve¹Zn¿Y½Z°»YįÖ¿YY~³ÄËZ»€‡{‹Ö»Ä̏Âe {ÁÁÕZÅZ¯ÁZ//‡Y,|¿Y|¿Y¹ZÆ//‡‰Á€§Á|ˀyÕY€] ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À€Ìœ¿ÄËZ»€‡YZ]Ä]ºÌ¬f//ˆ»€Ì£ ÃÁ€³ÕZŹZÌaÕZÀ^»€]¹ZƇ‰Á€§Á|ˀyYÁÃ{€¯Ã{Z¨f‡Y ½Z»Z‡5Ân»½Á|]ÕZŀfˆ]€ËZ‡ZËÖ»Y€´¸eÕZŵZ¿Z¯ÁZÅ |ÀÀ¯‚ÌŀaY{ZÆ]©YÁYÁ…Â] ¯~»¥|ÅÄ]¶Ì¿µZ¼fuYÁÃ{€¯¶ÌƈeZ̈]Ã}ÂyP»Öf·Z¯Á d‡YÃ{Y{ŠËY‚§Y½ZŒËYÕY€]YZÅd¯€‹ž»Zn»{ Ä°ÀËY¹ÔŸY¾¼“|ËY‚§YÖ»{ÂyÄ̟ԗY{…Â]Y€§d¯€‹ cZ°¿‚WZuZÅd¯€‹µ€fÀ¯\uZeY†aÃÁ€³¾ËY{€°¸¼Ÿ Ö³|̇€›Z¿{ZÆ¿–//‡ÂedÌ —Z«Z]įd‡YּƻZÌ//ˆ] ÕY€]|Àq€Åž»Zn»{ÕYªu¶Ì¯Âe{Y{Ö»½ZÌ],|‹|ÅYÂy ½Z°»Y¹|ŸZ˺¯ÄËZ»€‡¶Ì·{Ä]d‡Y¾°¼»Y~³ÄËZ»€‡®Ë ÖËZ˜ŸYÄ»Z¿d·Z¯ÁZ»Y,|//‹Z]À—Zz»½Á|]ž¼n»{”u ¶]Z«ZiM|¿YÂeÖ»ZÅÄ»Z¿d·Z¯Á€ËZ//‡Z]žÌ¼nec{ Ã{Z¨f‡YL‡ÃZ³Ád¯€‹Հ^ÅYÁµ€fÀ¯\//ˆ¯{ÖÆmÂe |‹Z]Äf‹Y{d¯€‹ÃZ´ËZmÁcYZ^fŸY,µY»YYÖ·Z¼fuYÕZÅ Á\ˆ¯Á֫¬uÖ·Z¼fuY\«YŸÁZiM|ËZ]½YY~³ÄËZ»€//‡ ZÅՀ̳ºÌ¼e{Y½Y€´Ë{Ä]{Âyªu¾//ËYÕZ˜ŸY 5ÕZ¯ |ÀÅ{Y€«€œ¿|» ¹Zn¿YdÆm‚Ì¿֏ZyÖ//»Â¼ŸÕZÅÃÁ€³{Y»Ö//y€]{ d·Z‡ÁÃ|‹¶Ì°ŒeÃÁ€³€œ¿{»ÕZÅ{Z¼¿YZ]ÕZ°f‡{ Ä]½YY~³ÄËZ»€‡ªËŒeÁŽzŒ»¹ZÆ//‡¢Ì¸^eZÅÃÁ€³½M ž]€»ÃÁ€³Ä]½YÂeÖ»d‡{¾ËYYįÃ{Â]¹ZÆ//‡½M|ˀy Ä//ˆ¸m€Å½ZËZa{Ä°^//‹¾ËY|ËY‚§YÖ»…Â]Y€§Ä̟ԗY Ö»ÃÁ€³{Ö·Z//‡YÕZŹZÌaÖ»Z¼e¥~uÄ]¹Y|«YÖeÔ»Z » Ã|‹ՁZ‡|Àfˆ»ÁÃ|¿YÂy,ÃZ//‹Y{»ÃÁ€³ÕYÂfv» {€¯ Z]¯~»ÃÁ€³{Â//”ŸÖ»Y€´¸eÕZŵZ¿Z¯½Y€Ë|» d//‡Y owner ½{€¯ Y|m ĸ¼m Y Õ{| f» ÕZÅ ®ÌÀ°e Y Ã{Z¨f//‡Y dËÂÅ ½{€¯ Ö¨z» { ÕY ÄnÌf¿ Ö//] ‰Ôe µZ¿Z¯ admin Y ½ÂÀœ»{Y»€f//ŒÌ]{ÃÁ€³¾ËYcZ»Y|«Y |¿{€¯{ÂyÖ «YÁ Ä¿ZÆ]Ä]ÖeZ»Y|«Y,{Y»€ËZ//‡{ÁÃ{Â]d¼Ì«ÕZ°f//‡{Ä] d‡YÄf§€³cd¯€‹Ö·€fÀ¯\uZe ÕZ”§{Ã|‹{ZnËYÕYÄ¿Z‡Y‚]YYÃ{Z¨f//‡Y,…Z‡Y¾ËY€] ֻ¼ŸÕZÅ µZ¿Z¯ÁZ//ÅÃÁ€//³Zy—Ä//]ÁՁZn» ÄnÌf¿Ä]{Y¯~»ÃÁ€³Ö¸Y½Z ¨¿Õ},Ö»Y€´¸e\—Zz»€a Ã|‹{ZnËY̸֤^eZŒ§ d‡YÃ{Y{ÕZËcZ»Y|«Y¾ËY½|Ì//‡ \̯€eZ]ZËÁ0Y{€¨À»Ä¿Z‡Y‚]YYÃ{Z¨f‡YZ]ºÆ‡|ˀydÆm hŸZ]¹OÂeÕYÄ¿Z‡ÁÖeÔ»Z »ÕZ°f‡{Ä]½ÂÀœ»cZ»Y|«Y ÁÃ|‹½ZŒËYÕY€]ÖeÔ»Z »{‡{ZnËYÁºÆ‡d¼Ì«¾f§ÓZ] Ä]{ÂyÕYªu¶Ì¯ÂeÄ]½YY~³ÄËZ»€‡ªËŒe€´Ë{Õ‡Y ÕYMʇYÁÄ]Yd¯€‹Ö·€fÀ¯®¸¼e½Z°»Y,¯~»Zz‹Y ¥€»º¯½Z¯€fŒ»ªËŒeÁZ³¥€»ՁZ‡ÄÀÌÆ]ÕY€]d·Á{cZÌÅ {€¯[» €Æ‹Ä]ÖËZ¿Á€¯‚»€«ÕZŀƋ•Â¬‡ \«Y€»|ËZ]‚Ì¿Ö//]ÂÀmÕZŽZf//‡Y{{Y{Ä»Y{Yd//‹Y|Æ]€ËÁ {YÖËZ¿YÂe¾ËY |À‹Z],d‡YÃ{·M[ԓZ§Ä]į[MdˆŒ¿Á€§ Ã|ÅZŒ»Ö]ÂÀmÕZŽZf‡Y{Z»Öf‹Y|Æ]½YZ°¼Å{Äf‹~³µZ‡ ºË{€¯ Z¿Á€¯¾ˆ¯YÁ|Ì·ÂeÁÄÌÆedÌ “Á¾Ë€yM ÕZÅŒ¯YZ¿Á€¯¾ˆ¯YÁÄÌÆehv]{€¯ZƛYd//‹Y|Æ]€ËÁ {‹Ö»µZ^¿{įd‡ZÅc|»ÕÂƼm†ÌËÂf‡{Z]ÖmZy µÂaµZ¬f¿YÁ¶¬¿ÕY€]ZÅÖËZ°Ë€»MÄ¿Y{€¼¿YÂmZ¿ÕZÅZŒ§¶Ì·{Ä] Z¿Á€¯¾ˆ¯YÁÄÌÆe¶°Œ»ÕZÅÀ³Ä¿Zfz^‹ÂyÁºË{Â]ÕZf§€³{ Ä] {‹Ö»Z]Õ{ÁÄ]|‹Ö»µZ^¿{ZÅc|»įŒ¯YkZyY {‹Ö»{YÁcÔ°Œ»¾ËYž§Z]ºÅÖeY{YÁ¾ˆ¯YÁÕ{Á ,{‹Ö»¹Zn¿YŒ¯{įÕYÃ{€fˆ³ZÌ//ˆ]Z¯Z]d¨³Ö°¼¿ {Ö¸»Zzf§Y½YÂÀŸÄ]ºÅÖ¸yY{¾ˆ¯YÁ®Ë{‚¿Ã|ÀËM{ºËYÁ|Ì»Y ºÌÀ¯Ö»¹ÔŸYY½M‰Y‚³Ã|ÀËM{Á|‹Z]¹{€»d»|y Հ̴¿ZÆmd‡ZËÄ]Z¿Á€¯¾ˆ¯YÁ¾Ì»ZeĈ¸m¶Ì°Œe {»ÕZ¿Á€¯¾ˆ¯YÁ¾Ì»ZeĈ¸mÄ^À‹ZÆqÁ‚Ì¿€´Ë{Õ‡Y |‹Y‚³€]ÕÂƼm†ÌWµÁY½ÁZ »d‡ZËÄ]Œ¯ZÌ¿ ÕZÅdË·ÁY¾Ë€eÖ¸YYÖ°ËÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]Հ̴¿ZÆm©Zv‡Y ¾Ì]€^f »ÕZÅd¯€‹YZ¿Á€¯¾ˆ¯YÁ¾Ì»ZeÖ¿ÂÀ¯ž˜¬»{Œ¯ ,Z°Ë€»MÄ¿Z¼·Z›ÕZźˀveÁZÅZŒ§{ÂmÁZ]d¨³,d‡YÖ¸¸¼·Y ¹{€»ÕZŁZÌ¿ž§ÕY€]Y{Âm»cZ¿Z°»YÁZÅḑ€›¹Z¼ed·Á{ {€¯|ÅYÂz¿¢Ë{Ö»Y|«YpÌŁYÁÄf§€³Z¯Ä] {Z¯Á½Z°‹‚a,½Y€Ë|»cZ¼uÁÕZ¯Y|§YÖ¿Y{|«¾¼“ÕÁ ZƛY,{Y{Ä»Y{Y½ÂÀ¯ZeZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]Â̋½Z»YįŒ¯Ö¿Z»{ cYÁdËÂv»Z]Á¾°¼»½Z»¾Ë€f Ë€//‡{Ze{€¯ÕYÁ|Ì»Y Œ¯ZÌ¿{»ÕZ¿Á€¯¾ˆ¯YÁÖ°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d‹Y|Æ] {€Ì³Y€«¹{€»ZÌfyY{Á¾Ì»Pe ÁÄm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡,Ղ¯€»®¿Z]ÕÂƼm†ÌWµÁY½ÁZ » |‹s€˜»Ö¿Z³Z]©ZeY{Zˆ§Z]ÁZ^»ŠËZ¼Å¾Ì¼Œ‹{ €¨¿Y‚ŀˁÄ]dŒ³Z]Ä¿Zf‡M{Z¿Á€¯Ä]Ä¿YÁÕÔf]Y½Y‚Ì» ,d‹Y|Æ]cYÁdËÂv»Z]Ze{€¯¦›Â»YÄmZy»YcYÁ ÕZÅÖ¿‚ËY‚Ì¿ÁÖ·Z»ž]ZÀ»¾Ì»PeÕY€]Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{ |ÀÅ{¹Zn¿YY֔f¬»cZ»Y|«YZ¿Á€¯¾ˆ¯YÁ¾Ì»PeÕY€]¹Ó Œ¯½Y|À¼Œ¿Y{ÁZÅd¯€‹Ö¸yY{½YÂeÄ]ÃZ‹YZ]¾ÌÀr¼ÅÕÁ ª§Â»Yְ˽Y€ËY{ÁY{d Àd¨³,¾ˆ¯YÁÁÁY{|Ì·Âe{ ÕZŁZÌ¿ž§€]ÃÁԟ|¿YÂeÖ»įd‡YÖf ÀÕZÅÄf//‹¾Ë€e |‹Z]Äf‹Y{Œ¯ÕY€]‚Ì¿ÖÆmÂe¶]Z«ÕÁMY,Ö¸yY{ {Œ¯ՁZ//‡ÁY{ÕZÅd¯€//‹½YÂeÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Հ̴¿ZÆm ,d‡YÄf§€ŒÌaÕZÅŒ¯YÖy€]Z]d]Z«¶]Z«Á€Ìœ¿Ö]Ĭ˜À» Ĭ˜À»ÖeY{ZÕZÅYZ]š¨uÁÖËÁY{ÕZÅd¯€‹YdËZ¼u€] {€¯|̯Ze ¾ËY{‚Ì¿Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d//‹Y|Æ]€ËÁÖ°¼¿|Ì ‡ |Ì·Âe€^f »ÕZÅd¯€‹Z]Ã|‹¹Zn¿YcY€¯Y~»Ä]ÃZ‹YZ]Ä//ˆ¸m ÕY€]¾ˆ¯YÁÄÌÆeµZ^¿{Ä]€“ZuµZu{d¨³,Z¿Á€¯¾ˆ¯YÁÃ|ÀÀ¯ ºÌfˆÅŒ¯{¥|ÅdÌ ¼m Հ̳¸m{Z°Ë€»Md·Á{ÕZÅd//‡ŻY¦//‡ZeY€]YZ]ÕÁ Ä¿Zfz^‹Ây{€¯tˀe,¾//ˆ¯YÁ|ˀyÕY€]Ö·Z»ž]ZÀ»µZ¬f¿YY {»įՀi»ÕZŹZ³|¿YÄfˆ¿YÂeÖ¸yY{ՁZ‡ÁY{ÕZÅd¯€‹ ¾ˆ¯YÁ|Ì·ÂeŠz]{Ã|‹ž«YÁ‚Ì¿Ö¿ZÆmd‹Y|Æ]½Z»Z‡|ÌWZe cY{YÁZ]ºÌ¿YÂf]®Ë{‚¿Ã|ÀËM{įºËYÁ|Ì»YZ̈]Á|¿Y{€]Z¿Á€¯ ºÌÀ¯¾Ì»ZeYŒ¯ÕZŁZÌ¿,Z¿Á€¯¾ˆ¯YÁÖ¸yY{|Ì·ÂeÁ ”u‚Ì¿ÕÂƼm†ÌWÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ½ÁZ »įĈ¸m¾ËY{ ¾ˆ¯YÁ¾Ì»PeÕZÅZ°ÅY½Â»Y€Ìa€œ¿µ{Z^eÁhv]Y†ad‹Y{ cYÁÁՂ¯€»®¿Z],Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡į|‹€¬»,Z¿Á€¯ Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d‹Y|Æ]cYÁdËÂv»Z]ÄmZy»Y Z]{Y{Y€«|¬ŸÁՁYÁÖ·ZËž//]ZÀ»¾Ì»PeÕY€]Y¹ÓcZ»Y|«Y {ÁÃ{Y{¹Zn¿YZ¿Á€¯¾ˆ¯YÁÃ|¿Z‡Ö¸¸¼·Y¾Ì]€^f »ÕZÅd¯€‹ |ÀËZ¼¿¹Y|«Y½M¾Ì»PeÄ]d^ˆ¿¾°¼»½Z»¾Ë€f Ë€‡ ½Y€ËY{|ËÁ¯dÌ “ÁÃZ]{‰ÂyÕZŀ^y ÃZ»Õ{µÁYYÖ¿Zn»Z³s€—Z£M †¸n»Ã|ÀËZ¼¿Z]½Y€Æe¥ZÀY©ZeY֌À˂³ÁÄ̋Zu€adˆŒ¿ Äv¨ Ä·Z¬»€‡ Õ‡Yd¼Ì«ÕZ°f‡{Ây{½Y€ËY…Â]Y€§d¯€‹ Ä]ÕYÀÌn¿ÁÖÅÁ€³cÄ]į֟Z¼fmYÕZÅÄ°^‹Öy€] {Y{Y|ŒÅ,|ÀÀ¯Ö»{YÁ½ZˁÄËZ»€‡YZ]½ÓZ §Á½YY|»ZƇ {½Y€ËY…Â//]Y€§,½Y€ËYÄËZ»€//‡YZ]Հ//^y‰Y‚³Ä] cY|Æ e¹Zn¿YÕZf‡Y{d¯€//‹¾ËY{€¯¹ÔŸYÕYÄ̟ԗY d¿Z̏¾Ì´À‡d·Z//‡Ä]ÄmÂeZ]Á{ÂyÖeZœ¿¦ËZ›ÁÁ Ö¿Z‡Ô—Y€Ìˆ»{Á½YY|»ZƇÁ½YY~³ÄËZ»€‡©Â¬uY ÕZÅdÌ·Z §€]cZ//œ¿ÁÂu{Äf§€Ë~acÂ//cZ»Y|«Y cZ»Y|«YÄ]ÖeZœ¿ÕZÅև€]½ZÌ»{Zn»€Ì£Á­Â°//Œ» Á­€fŒ»|Z¬»Z]įÖ»Y€´¸eÕZÅÃÁ€³ÁZŵZ¿Z¯YÕYÄ°^‹ ĸ»Z »¶]Z«¹ZƇYÖy€]¢Ì¸^eÄ]c{Z^»²ÀÅZ¼ÅcÄ] cZŸÔ—Y,½YÁY€§‰ÔeZ]į{€]Öa,|¿{€¯Ö»ÄËZ»€‡YZ]{ d§€³Y€«½Y€ËY…Â]Y€§…€f‡{{¯~»ÕZÅÄ°^‹ \·Z«{€œ¿{»ÕYÄ¿Z//‡Ä°^‹,Ä̟ԗY¾ËY…Z//‡Y€] dÌ·Z §…Â]ÂÌe»¯·¹Z¿Ä]Ö»Y€´¸e֏yÃÁ€³®Ë ÃÁ€³€]¢·Z]ÕZž̻{Y½Y€//Ë|»½MÕZ”ŸYį{€¯Ö» YÖy€]Á\—Zz»€aÖ»Y€´¸eµZ//¿Z¯YŠÌ]ÁÖ//»Â¼Ÿ |¿{Â]½YY~³ÄËZ»€‡ Հ^ŽZ³€^y†¸n»Ã|ÀËZ¼¿Á½Z^Æ´¿ÕY‹¾Ì//ŒÌa”Ÿ,Õ{‚Ë|¼v»×YdËM d¨³Y{ÁYÖ¿Z§Y{ ZÀ¸ËYZ´¿€^yZ]³Ád¨³{Õ{‚Ë×YdËM€f§{†ÌW,Ö¿Z]€«¼u¹Ô‡ÓYdnu ,֋Y³ÕZ¼Ì]d¸ ]}MÄ^À‹ZÆqÁt^Õ{‚Ë|¼v»×YdËMd¨³º«{ d‹~³{ |Àq{Z»Y{€]Ö»l¿֋Y³ÕZ¼Ì]YZÆ·Z‡Õ{‚Ë|¼v»×YdËM¹Âu€»d¨³ÕÁ |¿{Â]Հfˆ]µ‚À»{€ÌyYÕZÅÃZ»{Á|‹{ZˁZ̈]½Z‹ÕZ¼Ì]c|‹€ÌyYÃZ» ¾‡{Á€»YÁ|¿{Â]µZ‡|·Âf»½ZŒËY|//‹ÁM{ZËÕ{‚Ë×YdËM€f§{†ÌW |Àf§ZÌ¿{YÖ´·Z‡{Á|u {Y|¼f//‡ŻÄ̬§¾ËY,{Â]½ZƨY{ÃZ»€Ìe|·Âf»Õ{‚Ë|¼v»×Yd//ËM YÖ]Zf¿YÁÖ]Zzf¿Y{| f»ÕZÅdÌ·ÂXˆ»ֻԇY[Ô¬¿YՁÁ€ÌaY†aÕZŵZ//‡ †·Zn»,ևZ‡Y½Â¿Z«½Z³€^y†¸n»{dË”ŸÕ{‚Ë×YdËM d‡YÄf‹Y{Ã|Ɵ€] Ä»Z¿Z¯{YՀ^ŽZ³€^yºnÀaÁ¹ZÆq,¹Â‡,¹Á{YÁ{Y,ֻԇYÕY‹¹Á{ÁµÁY {½Z^Æ´¿ÕY‹dË”ŸÄ]ÃÖÀ̼y¹Z»Yº°uZ]µZ‡{¾ÌÀr¼ÅÕÁ {Y{ Y{ÂyÕZmÕZ¼Ì]¶Ì·{Ä]Ád‹Y{”uÃZ´ËZm¾ËY{½Z]MxËZeZeÁ|»M º°uZ]Ö·YÕZŵZ‡֗½Z³€^y†¸n»|̬§”Ÿ¾ËY {Y{Ö¼eZy|¼uY|̇Ä] ÕY‹ՀÌ]{Õ{‚Ë×YdËM d‹Y{Ã|Ɵ€]YÄÌWZ”«ëd‡ZË[Ô¬¿Yºœ »€^Å ¾Ë€f¼Æ»Yְ˺«Ä̼¸ŸÁÂu¾Ì//‡|»Ä »ZmÖ¸¯€Ì]{ÁÄ̼¸ŸÕZÅÁÂuÖ·ZŸ d‹Y{Ã|Ɵ€]€¼Ÿ½ZËZaZeYÖËY€´·ÂY½ZˀmÕZŶ°Œe {€¯s€˜»֟Z¼fmYÃZ§ÁZ¯,½ÁZ e€ËÁ {Zˆ§Z]ÁZ^»Á®Ì¿Á€f°·Yd·Á{Ä ‡ÂeºÌ¬fˆ»•Z^eY d·Á{Ä //‡Âe¾Ì]ּ̬f//ˆ»•Z^eYÄ°ÀËY½ZÌ]Z]֟Z¼fmYÃZ§ÁZ¯,½ÁZ e€//ˁÁ Ô—YÄ]¥Z¨‹cÄ]|ËZ]cZ»|yd¨³,{Y{{ÂmÁ{Zˆ§Z]ÁZ^»Á®Ì¿Á€f°·Y |‹|ÅYÂy€nÀ»֟Z¼fmYÄËZ»€‡ÕZ¬eYÄ]€»Y¾ËY,|‡€]½Z ¨ÀË}Á¹{€» dˆŒ¿¾Ì¼fŒÅ{ÕY|¼f Ë€‹|¼v»,֟Z¼fmYÃZ§ÁZ¯,½ÁZ ecYÁ‰Y‚³Ä] cZ»|yY¥|ÅÄ »ZmÕ|À»dËZ“½Y‚Ì»ŠËY‚§Y€]Ä¿ZzeYÁ¾ËYḑZ¨‹Äf̼¯ ½{€¯Ö°Ì¿Á€f°·YÁZÅ{Y{Y€«»Y{ḑZ¨‹½ÁZ e€ËÁ {€¯|̯ZeՁZ‡¥Z¨‹Á ÕY€]d¨³Ádˆ¿Y{d̼ÅYZ]Y{Y|¿{ÂmÁ½MÖfÀ‡¹Zn¿Y½Z°»Y€´Ë{įcZ»|y ¾Ì]YcZ»Y|«YZe|‹Z]€œ¿|»ZÅZ¯ª¼ŸÁ{€Ì³c¹Óև€]|ËZ]€»Y¾ËYª¬ve ÖÀ »Ä]ՁZ‡¥Z¨‹{€¯½ZŒ¿€—ZyÕÁ |ÀÅ{Ä»Y{YY®Ì¿Z¯¾ËY½Z³|ÀËMÁ{Á€¿ €ËÁ {€¯Õ|mĸ]Z¬»½Z»Á½Z°»€Å{{Zˆ§€ÅZœ»ļÅZ]|ËZ],d‡Y{Zˆ§¥~u Y|f]Yd¨³Á{€¯Ö]ZˁYd̼ÅYZ]֟“»,{Zˆ§Z]ÁZ^»{Y¾Ì¿Y«t̬Àe½ÁZ e ¾ÌÀr¼Å,{Y{dË·ÁYcZŸÔ—YÄWYY€]Z¯¾ËYÁºÌ‹Z]Äf‹Y{½Z‡MÁ¶Æ‡cY€¬»|ËZ] ,|WYcY€¬»¥~uÕÁ |‹Z]­{¶]Z«¹{€»ÕY€]Á¥Z¨‹,Ã{Z‡ZÅ|ÀËM€§d‡Y¹Ó įYcYY{YÄ]¹{€»Õ”uÄ mY€»¹|ŸÁÖ°Ì¿Á€f°·YcZ»|yÄWYY,ZÅÕZ¯ՁY» ºÅZ¿Á€¯dÌ “Á{d¨³Á|¿YÂyÕÁ€“dˆÅ‚Ì¿ÕÂƼm†ÌWcY|̯ZeY ¾Ì]ּ̬fˆ»•Z^eY,…Z‡Y¾Ì¼Å€],d‡YÃ|‹Ã|Ë{®Ì¿Á€f°·Yd·Á{Y€¬f‡Yd̼ÅY ¾Ë|·YZ̓,dˆŒ¿¾ËYÕY|f]Y{ {Y{{ÂmÁ{Zˆ§Z]ÁZ^»Á®Ì¿Á€f°·Yd·Á{Ä ‡Âe •Â]€»»YÕY€mY{ḑZ¨‹Äf̼¯ÕZ”ŸYd^j»ÁÃ|¿Z‡¶»Z eY‚Ì¿½Zŀ]֟Zn‹ {€¯Ö¿Y{|«ḑZ¨‹Ä] صفحه 1 {Zf«Y½ZÆm }MÄ^ÀŒnÀa €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ] ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ Ä·Z¬»€‡ d‡Ż ½Y€ËYd¨¿‰Á€§Á|Ì·Âe–ËY€‹{Â^Æ]ÃZ]{ZÌ¿{Ä]Ö¿ZuÁ¹ZÌa ¶Y ֫¬u|¬¿ÄeÂ]{ Öf¨¿ºË€ve½Z^‡Z¯ÃZ]Á{…Â]Z¯ {€¨À»ÕÂy®Ì¿Z“ d‡YÃ{€]Ö¿Z´ËZ]Ä]Yd·Á{tËY·ÁÄfyY|¿YÃYÄ]YZÅs€—Ö»Z¿Â‡†¸n» Հfˆ³{Y{Ö¸ §¶Ì¯ÁÁÄfˆŒ¿Z]֓Z« d‡YŠËÂyÁ€Œ»Z¯Á\ˆ¯¶Zu®·Z»†¯€ÅÃ|‹½ZÌ]ևZ‡Y½Â¿Z«¶Y{ YYZ¯Á\ˆ¯½Z°»Y{ÂyZ¯Á\ˆ¯Ä]d^//ˆ¿dÌ°·Z»½YÂÀŸÄ]|¿YÂeÖ¼¿†°rÌÅÁ ¹€fv»|‹Z]Á€Œ»ÃYYį֐z‹dÌ°·Z»ևZ‡Y½Â¿Z«¶Yª^—Á|À¯\¸‡Հ´Ë{ ½ZÌ]YÁ€Œ»Z¿µY»YªË{Z»YÕ{Y| e¶Y{|À¯Ö»¾Ì »½Â¿Z«Y€¿M–]Y“d‡Y dˆÌ¿¶Y{Ã|‹€¯}{Y»Ä]€vÀ»Á€Œ»Z¿µY»YįÄf‹Y{dËZÀŸY~´¿Â¿Z«ÁÃ{¼¿ ½Â¿Z«¶YÄf‹Y~³Õ{ZŸªË€—YY~´¿Â¿Z«Ã|ƟÄ]YÁ€Œ»Z¿µY»Y–]Y“¾ÌÌ eį Ã|‹½ZÌ]¾ÌÀqևZ‡Y ,d«€‡,…ÔfyY,Ë,\£,Z]YÖ ‹Z¿Õ ZÆeÁ€id ‡Y¦ ›Â»d·Á{ºÆ¿Á¶Æq¶Y cY»ÕZÆÀÌ»‰Á€§,Öf·Á{cÔ»Z »ÕZÅÕZ¯Ä —Z¬»YcZ§Â«Â»YÃ{Z¨f‡Y‡,Z¼« ªu\uZÄ]ÁÄf§€³YÁ€Œ»€Ì£{Y»€ËZ‡Á{Zˆ§¾¯Z»Y½ {€¯€ËY{,Ö¸Yc ZuZ^»Á ÁªÌ¬veÁÖ³|̇Z]|ËZ]º °u¾ËY |Å|]µ Z¼·Yd Ì]Ä ]ÁY½{Â^¿¹ ¸ »c{Á|À¯{ {‹Y€mYd·Á{ĸ̇Â]Ö Ÿ€‹cÂ^i µZu,{Y|¿€»Á|uÁ€Œ»dÌ°·Z»į|‡Ö»€œ¿Ä]˜ÀËYֻԇYž]ZÀ»Ä]ÃZ´¿Z]Äf^·Y {ZË–]Y“¾ËY|À¯Ö»¾ÌÌ e½Â¿Z«YÁ€Œ»µZ»–]Y“Ä°ÀËYYœÀ»d‡Y¾ÌÀq€³Y µZ»Är¿MÁ{‹Ö»¾ÌÌ eÃ|ÀËM{cZ̔f¬»Át·Z»…Z‡Y€]ZËÁÃ|‹¾ÌÌ eÕ{ZŸ¾Ì¿Y« duY€Ä]Y~´¿Â¿Z«įd‡YÖ·Y»Y¶Ìve|À¯Ö»ŽzŒ»Á€Œ»Z¿µZ»YYÁ€Œ» Հ¨Ì¯¾Ì¿Y«{½M¶ÌveÄr¿MZËÁևZ‡Y½Â¿Z«¶Y|À¿Z»Ã{€¯žÀ»Y½M¶Ìve Y€q|̇€aֻԇYÕY‹†¸n»Äf‹~³YÁ{Y½Z³|ÀËZ¼¿ÃÁ{Ã{Y|ËZ]d‡Y€¨Ì¯\m» Ã|‹ÕY~´¿Â¿Z«¶YÁ€¼¸«Á–ËY€‹,–]Y“Ö·Á.Ã|Œ¿ÕY~´¿Â¿Z«¶Y–]Y“ º‡YÃ{Â]s€˜»¹Â¼ŸÁd¸»ž¨¿€³Y.Ã{Â^¿s€˜»ֻ¼Ÿž¨¿Y€fŒÌ]֐z‹ž¨¿ZËMd‡Y ÕY~³YÁÕY|f]YYYÖf·Á{µY»YÁ¹ZƇįÕ{Y€§Y¶¤‹Á¹ZƇ‰YÁ¶»Z¯cZzŒ»Á ½Z»Z‡–‡ÂeįÖf·Á{µY»YZËM |ÌÀ¯€ŒfÀ»¥Z¨‹—Ä]Y|¿YÃ{¼¿ÕY|ˀy½ÂÀ¯Ze ª¸ f»€³Y.dˆÌ¿ZËdˆÅd¸»¹Â¼ŸÄ]ª¸ f»Ã|‹Y~³YÁ¦¸fz»LZv¿YÄ]ՁZ‡֏y Öf·Á{µY»Y{ÂyÕY€]½YÂeÖ»Á€Œ»Z¿ÃYYÃ|‹¶ÌveµZ»Z]ZËMd‡Yd¸»¹Â¼ŸÄ] Öf·Á{µY»Y|ˀyÕY€]{€§®ËÃ{ÁMÖf«Ád‡YÖ¨À»x‡Za€³Y.€ÌyZË|ˀyÁ€//Œ» į|À¯Ö»º°u˜ÀËYª˜À»Á¶¬Ÿ,€œÀ].€ÌyZËd‡YÃ|‹¶Ìve֟€‹dˆÌ¿¹Â¸ » d̟Á€Œ»€³Y{‹{€f¸Ì§¾ËYYÖf·Á{µY»YY|ˀyÃZ´¿M{‹½ZÌ]Á€Œ»µY»Y–]Y“ ¾ËYÄ]d‡Y¾°¼» {‹Ä¿Ó{ZŸ–ËY€‹{Öf·Á{µY»Y|ˀyYZ]{YÁ|¿YÂf]|‹|ÌËZe½M Ä]x‡Za{{‹d]ZiŠ§ÔyÄ°ÀËY€´»d‡Ydv€]¶YdÌ°·Z»{į{‹{Y€ËYÄf¨³ ¾Ë|Æfn»Y€j¯YįևZ‡Y½Â¿Z«Ã|ÀÀ¯\ːe½Z³€^y{Â]¾ÌÀq€³Y{‹Ö»½ZÌ]{Y€ËY¾ËY ½Â¿Z«YÁ€Œ»dÌ°·Z»–]Y“į|À¯Ö»½ZÌ]įYևZ‡Y½Â¿Z«¶Y|¿{Â]Âƌ» |¿{€¯Ö¼¿\ːe,|À¯Ö»½ZÌ] Y¦¬‡Ze¦¯Y¥€Ÿįd‡YÖ·Y»Y½M€œ¿Ä]d//‡Ydv€]¶Y½M{Är¿MÄf^·Y ¶ÌveµY»Y¥€Ÿ€]Y€]ZÅY‚ÅZ¿ZÌuYÁZÅ|ÁZÆÅ{ֈ¯Öf«Á{Y~´]dv€Æ»½M€] |WYį{Y{Y€«¾ËY€]Y¶Y|ËZ]Ã|Œ¿ÕY~´¿Â¿Z«Á€Œ»Z¿µZ»–]Y“įÖ¿Z»ZeÃ{€¯ įÖ¿Z»Ze€œ¿Ä]Á{‹d]ZiŠ§ÔyÄ°ÀËY€´»d‡YÁ€Œ»Z¿¥€Ÿ¦¬‡€]¥Z f»€Ì£ µZ»Y€¿M¶«Y|u|ËZ]d‡YÄ »Zmº¸ˆ»¥€Ÿ¥Ôy€]Ã|‹Äf‹Z^¿YµY»Y½ÂqÃ|Œ¿d]Zi d‡YÖ¿Z»Ä]•Â]€»¾ËYÁ{¼¿º°u|ËZ]½M€]…Z‡Y¾ËY€]Ádˆ¿Y{¹Y€uÄ]•Â¸z»µÔu Á€Œ»YYÁ€Œ»Z¿µZ»½YÂf]€³YÖ·Á|‹Z^¿¾°¼»Á€Œ»YÁ€Œ»Z¿µZ»ŽÌzŒeį Ôj»{‹{€fˆ»µZ¼·YdÌ]Ä]|ËZ]Á{‹Ö¼¿[ˆv»½Y®·Z»µZ»½MÃ|¿Y{Z ˜«,{Y{‚̼e Y{Á|u|ËZ]{€§¾ËYÁd‡Y¥€Ÿ€]|WYÖ¸ÌyÕ{€§®ËµY»YÖf«ÁÃ{Z‡[Zˆu®ËZ] {‹Ö»ÂmÕÁÖeZÌ·Z»Ã|¿Á€aÄ]Öf«ÁÖ·ÁÃ{Y{Ö»Y{Âyֿ¿Z«cZÌ·Z»ÖÀÌ »½Y‚Ì» ¾ËYd‡YÄfyY{€b¿Y{Âyֿ¿Z«cZÌ·Z»¹|®ËÖfuZËÁºÅ{®Ëį{{€³Ö»ĜuÔ» |»M{ÁÃ{€¯d¬Ì¬u½Z¼f¯cZÌ·Z»ÕY€]µY»Yև€]½Z»{ZËdˆÌ¿kZyµZuÁ{Y,€»Y »Z»c¾ËY{įÃ|»MZÀ¯ÕÂv¿Ä]ÖeZÌ·Z»»Z»Z]ZËÁÃ{€°¿½ZÌ]Ö «YÁY{Ây į.{‹Ö¼¿Õ—|‹Z]֓YZ¿ºÅd·Á{µZu,֓YºÅÖeZÌ·Z»Õ{»Á֓YÖeZÌ·Z» ŠÌaY~´¿Â¿Z«YµY‡|ÀqµZu d‡Yֿ¿Z«€Ì£ªË€˜]cÁ€iž¼ne{Y»Y{»®Ë¾ËY d‡Y½Y€ËY¹{€»Ö»Z¼eÄ]ª¸ f»{‹Ö»Y~³YÁįÖf·Á{µY»YZËMÄ°ÀËYµY‡¾Ì·ÁY|ËMÖ» YÄf‹Y{½ZÌ]¶YÕY€mY½Â¿Z«įÖ«€—Ä]YºÆ‡|ˀyÖWZ¿YÂe¹{€»ļÅZËM.€ÌyZË ¹{€»Ä»ZŸd¯ZŒ»Yd·Á{¦ËZ›ÁYÖ°ËևZ‡Y½Â¿Z«¶Y|À].€ÌyZË|ÀfˆÅYY{ d‡Y¾°¼»įÄf‹Y{½ZÌ]ŠËÂyÖ´Àŀ§Á֟Z¼fmY,Õ{Zf«YևŻd‹Â¿€‡¾ÌÌ e{ ½Â¿Z«¶YÕY€mY½Â¿Z«\ːe|¿Y{½ZÌ]x‡Za{ֻԇYÕY‹†¸n»½Z³|ÀËZ¼¿ x‡Za¾ËYÄ]Z»YdˆÌ¿{YÁ½M€]Õ{Y€ËY¾ËY€]ZÀ]Äf§€³c¹{€»½Z³|ÀËZ¼¿–‡ÂeևZ‡Y d‡Y¦¸°»d»Â°uևZ‡Y½Â¿Z«¶Y|À]…Z‡Y€]įd‡Y{YÁ{Y€ËY¾ËY½Z³|ÀËZ¼¿ |ËZ¼¿ºÅY€§Õ{Z»ÕZÅÄÀÌ»¹Z¼e{ļÅÕY€]Ä¿Ó{ZŸcZ¿Z°»Y{ZnËYÁYÁZ¿cZ”Ì ^ež§ Ö°‹Œ¯{Âm»dÌ “ÁÄ]ÄmÂeZ]ºÅ|{®ËÖfu|ËZ¼¿ÕY~³YÁÄ]¹Y|«Y| ] Ã|Œ¿ºÅY€§¹{€»ļÅÕY€]ֻԇY[Ô¬¿YY| ]Ä¿Ó{ZŸcZ¿Z°»Y{ZnËYįdˆÌ¿¾ËY{ ¾ËY{€¨¿ZŽÂ̸̻Öf«ÁY€Ëd‡YµZ°‹Y¶v»d·Á{–‡Âed¸»µY»YÕY~³YÁ¾ËY€]ZÀ] .|¿YÄf‹Y{ZË|¿Y{YÃ|‹Y~³YÁ¹ZƇ¾Ë€f¼¯|ˀy½Z°»YZËM|ÀfˆÅ€¬§–y€ËŒ¯ Äv¨{Ä»Y{Y Ä»ZÀ‡ZÀ‹ {Zf«Y½ZÆm †Ì‡Pe̸ָve,Հ^y‰ÁZ]½Y€ËYÕ{Zf«YÄ»Z¿Á¾Ìfˆz¿ Ã{Z‡€fˆ³Ä¿Z‡Ĉ‡R»ZÌf»Y\uZ• ½ Y€ÆeÕZÅd¯€‹d^iÃZ¼‹Ä]Ã|‹d^i ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e|Ì ‡µÂXˆ»€Ë|»• Õ|ÅYÕ|Æ»€Ì]{€‡• Ö»€°»Äv̸»Ö¿Z³Z]€Ë|»•Ձ{³Ö¼œ »¹ZÆ·YÖ·Z»ÁÖËY€mY»Y€Ë|»• €Æ»ÕÂe€aZÀ¸³ •ָ̟Z¼‡YZÀÆ» •Ö¼ÌÅY€]Y֔e€» •ÖWZ¨‹Ö¸ŸÄˀˀvedXÌÅ• dz]¿Ä̘ŸÖWYMÄv¨Á®Ì§Y€³•Zf‡Á{ ˆ» …Z°Ÿ• €n«ºË€» cZŸÔ—YÕÁZÀ§€Ë|»• ÃZ¼‹,½ZŒy{€Å³Äq¯,€Ìeºf¨Å½Y|Ì»Y€e¾ÌËZa,Ö]ÂÀmtf¨»½Z]ZÌy,½Y€Æe,½Y€ËYÖ¿ZŒ¿• Äˀˀve†°§€]Z¼¿• ¾¨¸e•Öfˆa|¯•  ZÅÖƳMÁÕY{Y»Y†°§€]Z¼¿• Հ^yÃZe¯¹ZÌaÄ¿Z»Z‡•ֻ¼Ÿ–]YÁ®»ZÌaÄ¿Z»Z‡• http www jahaneghtesad com Ä»Z¿ÁÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa• info@jahaneghtesad com ֻ¼Ÿ–]YÁ¶Ì¼ËYÄ»Z¿ZËY• ÃZ¼‹,tf§½Z]ZÌy,ÂËÂf‡Za€Ì‹½Y|Ì»Y| ],tf§ÃY€³‚],½Y€Æe,½Y€ËYÄ¿ZzaZqÖ¿ZŒ¿•‚Ë€¸³_ZqÄ¿ZzaZq• ¾¨¸e•ÕY€m|¼uYՀ‡Y€‡Šza• Ö¸yY{¾¨¸e•Ä»Z¿ÁՂ¯€»½Z¼fyZ‡Ղ¯€»€f§{¾Ì¯€fŒ»»Y• Á«½Y€ËYcZˀŒ¿½Y€Ë|»¾¼n¿Y»,«Öf·Á{€Ì£ÕZÅÄ»Z¿Á½Y€Ë|»Ö¨À¾¼n¿Y»Ö¨ÀÕZŶ°Œe”Ÿ{Zf«Y½ZÆm• d‡Y«Œ¯cZŸÂ^˜»Ö¿ÁZ e» ½ZÌ»{Ä^eÄ]ZÌf»Y \ˆ¯Z] Œ¯ÕZÅÄ»Z¿ÁÕ|À]Ä^e¾Ë€yM{d‡YÄfˆ¿YÂe{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á • |]ZËd‡{½Y€ËYÕZÅÄ»Z¿Á¶¯½ZÌ»{Ä^eÁŒ¯֏yÕZÅÄ»Z¿Á ISO 9001:2015 {Y|¿Zf‡YÄ»ZÀÌÅY³ÕYY{ • d‡YÃ|‹{Z½Z³€Æ»d À{Â^Æ]d¯€‹–‡Âe iso Ä»ZÀÌÅY³ • |ÌÀ¯µZ^¿{€ËÕZÅÄ°^‹{Y{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á • ŚƩƉƐ͗ͬͬƚǁŝƩĞƌ͘ĐŽŵͬũĂŚĂŶĞĐŽ€fÌËÂe • ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶƐƚĂŐƌĂŵ͘ĐŽŵͬũĂŚĂŶĞĐŽ¹Y€³ZfˆÀËY • ŚƩƉƐ͗ͬͬƚĞůĞŐƌĂŵ͘ŵĞͬũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ¹Y€´¸e• ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂĐĞŬ͘ĐŽŵͬũĂŚĂŶĞĐŽ­Â^ˆÌ§ • ŚƩƉ ǁǁǁ ĂƉĂƌĂƚ ĐŽŵ ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚcYZaM • ŚƩƉƐ͗ͬͬLJŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬĐŚĂŶŶĞůͬũĂŚĂŶĞĐŽ[ÂÌeÂË • http www rgs org ir saeed taghipoor@jahaneghtesad com Ä»Z¿c{ZƋ {Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ» d·Y|Ÿ‰€fˆ³,•Z˜v¿YY½M‚Ë€³ÃYÁ-|]ZËÖ¼¿¹YÁ{Á¹Y«µ|Ÿ…Z‡Y€]‚mÖ¿Z//ˆ¿YÄ »Zm Á{Y€§Y¾Å}ª¼Ÿ{}¨¿¶Ì·{Ä]|À¿YÂeÖ»ZÅÄ¿Z‡ d‡Y֟Z¼fmYÖ³|¿{Z ]YÁZÅÄ^ÀmļÅ{ º¸ˆ» 6ªuY"¾fˆ¿Y{"Z» |À‹Z]½Mª¬vež¿Z»ZËd·Y|ŸÖ»Zu,{ÂyÄmÂe¶]Z«ÕY~³€ÌiPec|« ¥|ÅÄ]½|̇ÃY|¿YÂeÖ»ªu¾ËYYÄ¿Y{€z]ÁZn]Ã{Z¨f‡YįºËÁZ]¾ËY€]ÁºÌ¿Y{Ö»½Y|¿Á€Æ‹ {Z‡Y¼ÅÂv¿¾Ë€fÆ]Ä]Y"Ä^¿ZmļÅd·Y|Ÿ‰€fˆ³"…|¬» ¹Zœ¿Yh ^À»ÕYħ€u©ÔyYÄ]Z°eYÄËZ‡{‚md·Y|Ÿ‰€fˆ³½ÂqÖËÓYÁ¥|Ž{€¯µZ^¿{ dˆÌ¿Á|¬»Ä¿ZŒË|¿Y{YMÁÄ¿YY|»ªuՀ°§Á֋Y ,Ã|‹ºÌœÀeZÅÄËÁÁ,Zł»€«–y,©Â¬uÂv»ć{ÁÄËZa¾ËY€]{Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ»¶»Z¯¾f» d‡YÃ|ÅZŒ»¶]Z«dËZ‡{http jahaneghtesad com ?p…{M{|À]{Á ÕY€]ZÆÀeÄ¿d//€§ÕZ”§d¨³Ä»Y{Y{ÕÂ//Ƽm†ÌË d€§ÕZ”§,d‡YÄf‹~³ÕZÅÃZ»Y€fÆ]ՁÁZŒ¯Ád À d‡YÖËZ”§,ÄmZy»YcYÁÕZÅd¯€uÁևZ¼¸bË{ÕY€] Z¯©€‹Á[€£Á½Z´ËZˆ¼ÅÁĬ˜À»ÁZÌ¿{Z]ºÌ¿YÂeÖ»€fÆ]į ºÌÀ¯Y|Ìa­€veÖ¸»ž§ZÀ»ÕY€]ºÌ¿YÂeÖ»€fÆ]ÁºÌÀ¯ Ö»€eY¼Å\̌¿ÁY€§€a€Ì//ˆ»¾ËYÕY|¬»Äf^·Y{Á‚§YÕÁ |¿Y{€]Y{ÂyÕZŹZ³|À¿YÂeÖ»€f Ë€‡Z»ÕZÅcZ¼¸bË{Á{‹ Ä]ÁºÌÀ¯d§€ŒÌaºÌÅYÂz]ևZ¼¸bË{{€³Yįd//‡Y¾‹Á Ã|ÌÀ‹|uYÁÕY|Â//Œ¯¾ËYYįºËY{ZÌ¿ºÌ//‡€]ÄnÌf¿ ºË´]ºÅYÂyÖ¼¿ ºÌÀ¯Ö°ËYZÅĬ̸‡ºË´]ºÅYÂyÖ¼¿ {‹ d·Á{,{Y{Y‰{Â//y€œ¿†¸n»,|//‹Z]d·Á{ž]Ze†¸n» Y{Ây€œ¿d·Á{ºÌË´]ºÌÅYÂyÖ¼¿Á{Y{Y{Â//y€œ¿ºÅ {Y~´]ZÀ¯ d‡YÕÂƼm†ÌˍZycYZÌfyYÁ‚md·Á{Ä»Z¿€] –y {Y{ÖeYZÌfyYd·Á{ÁÂ//Ƽm†ÌË{Y{Ä»Y{YÖ¿ZuÁ Ä»Z¿€] d‡YÂƼm†ÌˍZycYZÌfyYÁ‚md·Á{{֌» †ÌˍZycYZÌfyYÁ‚mևZ‡Y½Â¿Z«¶Yª^—d·Á{ d‡YևZ‡Y½Â¿Z«cYZÌfyY,cYZÌfyY¾ËY d//‡YÕÂƼm ºÌ˳Ö»įÖ¿Z»,|//À¯ՂÌf//‡½Â¿Z«|ÅYÂyÖ¼¿†¯pÌÅ ½Â¿Z«½MY| ]ÁևZ‡Y½Â¿Z«| ],d//‡Y|y½Â¿Z«µÁY-½Â¿Z« Öf‡{ÓZ]ÕZŽ¿Z«|ËZ]Z» d‡YֻԇYÕY‹†¸n»[» ևZ‡YÁºÆ»¾Ì¿Y«½YÂÀŸÄ]ևZ‡Y½Â¿Z«| ]Á¹Ô//‡YÖÀ Ë ¾ËYs€—Z]ÂƼm†ÌË ºÌÅ{Y€«ZÀ^»Y¹{€»ÄmÂe{Â//»Á |¿YÂeÖ¼¿ֈ¯{€¯|̯Ze,dˆÌ¯Ã|Ɵ€]֌»–yįµYÂ//‡ ÂƼm†ÌË–¬§Y֌»–y |À¯¾ÌÌ e֌»–yd·Á{ÕY€] |À¯¾ÌÌ fÆ»Z¿€]d·Á{ÕY€]|¿YÂeÖ¼¿ֈ¯ |À¯¾ÌÌ e|¿YÂeÖ» ÕZa¹{€»¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]|À¯Ö»¾//ÌÌ eÂƼm†ÌËYÄ»Z¿€] Ä»Z¿€]Ä]ÁÂƼm†ÌËŽz//‹Ä]Á|ÀËMÖ»YMÕZÅ©Á|À |ÀÅ{Ö»ÕY½M À¯Y~»Á½Z»Ä]ZÌ¿cY|Æ e¹Zn¿YÁ¹Zm€]Ä]¾fŒ³€] {Y|¿ ŠeY|Æ eļÅÄ] ZË ½Z»€Åd//‹Y{ZƛYÖ¿ZuÁ ¾fŒ³€] {€¯ºÌÅYÂy¶¼Ÿ{ÂycY|Æ e¹Z¼eÄ]ºÅZ»,{€¯¶¼Ÿ ¹Zm€]Ŀ´q d//‡YÃ{YYÄ]Ä°¸],{€]Ö¼¿½Z»½Z»cY|Æ eÄ] ֘y–yYÕ~£Z¯®¸ˆ»€mZe{Y‡º¯{€§½M |‹²À·ŠËZa ½MÁ{Y{€]Y~£Z¯| ]€¨¿ ºËÂ//‹kZy¹Zm€]Yd¨³Á{€¯ Á½Z»Ä]ZÌ¿cY|Æ eÄ]¹Zn¿YÁ¹Zm€]Ä]¾fŒ³€] |À¯Z”»YY ¶¼ŸŠeY|Æ eÄ] ÖÀ ËÁ{€Å ºË{€³€]Á{€Å {Y|¿À¯Y~» ºË{€³Ö»€]ºÅZ»{{€³€]ºÅZ°Ë€»M dˆÌ¿Z°Ë€»MÄ]ZÌ¿ |À¯ įÖf·Á{{€¯tˀe¹Zm€]YZ°Ë€»MkÁ€yÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ €“Ä]į{€¯ÕZ¯,|//À¯Ö»Հb//‡Y{ÂyÖ¿ZËZaÕZŁÁ ,Ĭ˜À»€“Ä],Z°Ë€»MÕYÁ‚¿Y,Z°Ë€»MÄ]ZÌ¿{{Z¼fŸY€“Ä],ZÌ¿{ Ä]Z¼‹,ºË{€¯¹ÔŸYÄr¿M…Z//‡Y€] {Â]Z°Ë€»MÁ½Y€ËY€“Ä] ºË{Y{ŠÅZ¯Y½Z»cY|Æ eº//ÅZ»,|Ë{€°¿¶¼Ÿ½ZecY|Æ e Ö¸^«–ËY€‹Ä]ºËYÃ{Z»MºÅZ»,|Àf//Œ³€]Ö¸YÃYÄ]d«Á€Å ºË{€³€] ֻԇYÕY‹†¸n»½Z³|ÀËZ¼¿Y¾»ÕZ“Z¬ed¨³Ö¿ZuÁ d·Á{ÁºÅ{Zˆ¸n»­€fŒ»Z¯¾Ì·ÁYÄm{Â]¾ËYd‡Y¾ËY ­€fŒ»Z¯Z»įÃ|Œ¿ÃZ»|Àq¾ËY{Ä¿Z¨‡Zf» d‡YºÅ{YÁ{ ÁÃ{€]Ö¿Z´ËZ]©ZeY®Ë{YZ»tËY·†¸n»Y€ËºÌÅ|]¹Z//n¿Y |Å{Ö»ÄWYYÖu€—®ËÁ€ÅÁÃ{€¯Á€‹YZÅs€—Ö»Z¿Â‡ ½Z‹{ÂyµZu€ÅÄ]{Y|¿Ö·Z°‹Y\y{€¯½ZÌ]ÕÂƼm†ÌË Œ¯Ä ‡ÂeÁÂ//Œ¯|À¸]¥Y|ÅY¥Ôy€]¾ËYÖ·Á|À¿Y{Ö» ½Z³|ÀËZ¼¿€³Y ºËÁ€]ŠÌaºÌ¿YÂeÖ»€fÆ]ÕZ°¼ÅZ]Z» d//‡Y {ÕZ°¼ÅÖ·Á|À¿Y{Ö»½Z//‹{Ây|ÀÀ¯ÄWYYs€—|ÀÅYÂyÖ» |ÀÀ¯ÄWYYs€—½Z³|ÀËZ¼¿Ä°ÀËYZe{€]Ö»ŠÌa€ežË€‡YZ»ÄvËÓ €³Y ºÌfˆÅֈ¸n»ºÌ‹Z]Öf·Á{Ä°ÀËYY¶^«Z»|‹ÁM{ZËÕÁ Z» ¹{Â]†¸n»{µZ//‡,ºfˆÅd·Á{{µZ//‡d¨Å¾» Ä]ÁºÌfˆÅֈ¸n»€´Ë{ÕZÅÖ¸ÌyYŠÌ]ÁºÌfˆÅÖ//ˆ¸n» Ä°ÀËYZÂz»d‡YtËY·,¶uÃY ºÌÀ¯Ö»d^v†¸n»ž¨¿ Z»ÄvËÓÖÀ Ë ºËY{†¸n»ĸ¼m®ËÁĬ̫{Z]ÖvËY·Z//» ®Ë½Z^Æ´¿ÕY‹,Äf§ºÅ½Z^Æ´¿ÕYÂ//‹Ä]Ã|‹\ːe sԏYZËÁ¥~u½YÂeÖ»įd‡Yļ¸¯®Ë¾ËYÁ,Äf§€³Õ{Y€ËY †¸n»µÁYY{€¯ħZ“YÖ¿ZuÁ {Â//‹½Â¿Z«Ä]¶Ë|^eZe{€¯ ĸ¼m®ËZ]ÁĬ̫{Z]įÖvËY·¶«YÓºË{Â]€œfÀ»º//Å{ZË ¾ËY€]ZÀ] {€Ì´]¹Zn¿Y,{‹Ö»¾Ì»ZeºÅ½Z^Æ´¿ÕY‹€œ¿€Ì̤e {Z¼¿½YÂÀŸÄ]YÄm{Â]ºÀ¯Ö»ŠÅYÂyֻԇYÕY‹†¸n»Y Ze{‹¹ÔŸYž«Â»Ä]ÁºÌÀ¯\ːe½Z³|ÀËZ¼¿Ád·Á{ÕZ°¼Å ºÅ{‚̇d·Á{,Õ| ]d·Á{µZ‡Z£MÁd·Á{¾ËY€yMµZ‡{ |ÀÀ¯Z£MY{ÂyZ¯¾X¼˜»Äm{Â]®ËZ]|À¿YÂf] |‹½Z´ËYY©€]| ]ÁħZ“Y,ÃZ³Á€Ì¿µÁY Ą̈e,½{Z »{{€¯ZƛY[MŠz]|‹Ä]ÃZ‹YZ]Ö¿ZuÁ | ]ÁºË{Y{¹Zn¿YևZ‡YcZ»Y|«YcZ¨¸eŠÅZ¯,[MZÆ»,ՁZ‡ d¨ÅÄ°¸]{€°¿¶¼ŸÕZ //‹d·Á{¾ËY ºË{€¯Ö¿Zn»Y[M ÕY€]| ]Á{€¯d¯€uÖËZ¨¯{ÂyÁÖËZ°eY{Ây€Ìˆ»{µZ//‡ {€¯‰ÔeÄ »Zm|»M{º¯¹{€»YdËZ¼u Äm{Â]ÄvËÓ{|»M{º¯ZŒ«YÄ]d·Á{ÖfËZ¼uÃZ´¿ Ä]ÖfËZ¼uÃZ´¿Äm{Â]{Ä°ÀËY½Z//Ì]Z]ÕÂƼm†ÌË ©Â¬ud¨³,d‡YÃ|‹Ã|Ë{¹{€»dŒÌ »Á|»M{º¯Z//Œ«Y |{ZŒ«Y¾ËYYdËZ¼uÕY€]Y½Z´fˆŒ¿Z]Á½Y|À»Z¯ dËZ¼uÕY€]Ã|ÀËMµZ‡{½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å ºË{Y{ŠËY‚§Y Y‚ÅÁdyY{€aÖf//ŒÌ »®¼¯ZËÄ¿YZËcÄ]¹{€»Y ÕY€] {Â//‹Ö»¥€»ª¸˜»€¬§ŠÅZ¯ÕY€//]½Z»Âe{Z̸̻ €³YÁd‡YÃ|‹ÖÀÌ]ŠÌaÖ¿Z»ÂeYÖ//‡Z‡YÕZÅÓZ¯ ¹{€»{ÂyÄ]d//ˆz¿¾ËY,{€Ì´]Հ´Ë{ºÌ¼eY|// ]d·Á{ Ö¸YÕZŹZÌaYÖ//°Ë|Ì»YÁ€Ì]|ed·Á{†ÌË {{€//³Ö»€] {€¯tˀeÁ½YÂÀŸ|»M{º¯Z//Œ«YÄ]ÄmÂeYÄm{Â] Á|ÌfˆÌ¿ZÆÀeZ¼‹įºÌÅ{¹ZÌa|»M{º¯Z//Œ«YÄ]ºÌÅYÂyÖ» d‡Z¼‹ZÀ¯{c|«Á½YÂeļÅZ]d·Á{ ,d·Á{½{€¯®q¯{€¯½ZŒ¿€—Zy|Ì»YÁ€Ì]|ed·Á{†ÌË ÕZÅZ¯Y,Ã|ËY‚»Z]YZ//]{ZË…Â]{d·Á{¹ZÆ//‡‰Á€§ |À¯Y~³YÁ¹{€»Ä]Y{Zf«YÁ{‹®]Zqd·Á{įd‡Yּƻ d‡YZ»Äm{Â]ºÆ»ÕZŹZÌaYÖ°Ë{Zf«Y½{€¯Ö»{€»ÖÀ Ë d‡ŻÕ‡ZÆq Ĉ¿Y€§¾ÌŒÌa€Ì¨‡ {‹¹Zn¿Y•€‹½Á|]ÁžË€‡|¿YÂeÖ»½Y€ËYºË€ve¤· ‰€´¿Ä]ÄmÂeZ]d//‡Y¾°¼»€»Y¾ËYÄf^·Y |//¿Y{€³Z] Z°Ë€»MÀ´À¯ž“Y»ÄËÁÄ],½Y€ËYÄ]d^ˆ¿Ã|vf»cÓZËY d‡Y¾ËY{‹Ö»s€˜»įÖ·Y‡ |‹Z]Ã|ÌrÌaÕ|uZe dËZ¼uÄÀÌ»¾ËY{½|ËZ]YZÀ//‡ÄËÁÄ]ÁÀ´À¯ZËMį ,{Â//‹Ö»e0Ó¼ »Är¿M¥Ôy€].{€//¯|ÀÅYÂy Ã|vf»cÓZËY{ª¸˜»c|«YZ°Ë€»MÕÂƼm†ÌW įº¯ZuÕZŽZˀm¥Ôy€]|¿YÂeÖ¼¿ÁdˆÌ¿Y{Ây€] ,{»¾ËY{ |À¯¶¼Ÿ,|ÀfˆÅÁY€œ¿¦·Zz»ZÆ¿MYÖy€] Á–ËY€‹€Ì̤e{|¿YÂeÖ»Ã|ÀËM{½Y€ËYZf§º¸ˆ»|« €œ¿Ä]€»YÁ|]{ |‹Z]Y~³€ÌiPecÓÂveÁZÅ{Y|ËÁÄ»Y{Y Ã{YYÁ¹‚ŸÄÀÌ»¾ËY{«½|ËZ]Âm»Õ‡Yį|‡Ö» {Y{{ÂmÁÖ]Ây €Ì//ˆ»{Ö»|«pÌŶ¼Ÿ{½ÂÀ¯ZeįZÅÖËZaÁY YZÅZ]Z»Y,|¿YÄf‹Y|¿€]½Z//‹Ö»Zm€]cY|Æ eÕY€m ÕZÅ¥€—ZËM |¿YÄf¨³¾z‡ª§YÂe¾ËYš¨ucÁ€“ š¨uZf‡YÂyZ «YÁ½Z¼·MÁ†Ì¸´¿Y,Ĉ¿Y€§ÖËZaÁY Z¯¾ËYÕY€]"Ö§Z¯µÔ¬f‡YÁÃ{YY"Á|Àf//ˆÅ¹Zm€] ŠeY|Æ e¹Zn¿YYZaÁYÃ|‹hŸZ]Ö¸»YŸÄq.|¿Y{ .|‹Z]Äf‹Y{…Y€Å ¹Zm€]ž§ZÀ»š¨uÄ]º¼»YZ°‹MÖËZaÁYÕZÅd·Á{,ĸ] €]Y€]{Ã{YY¾ËYį{€¯½ZŸ}Y|ËZ]Äq€³Y-|ÀfˆÅÁÃ{Â] d‡YÃ{Â]¦Ì “«`»Y€e|·Z¿Á{»Ö¼mZÆeÕZÅd‡Ż Ä]ÄÀÌ»¾ËY{įd‹Y{Zœf¿YZÅÖËZaÁYY½YÂf¿|ËZ‹Äf^·Y ÖzËZeÕZÅ|¿ÂÌaZŽMZ]įZ°Ë€»MZ]¶]Z¬e{Õ|m— cÓZËY,€´Ë{ÖËÂ//‡Y |¿€Ì³Y€«,{Y{Õ{ZˁÖ «YÁÁ ÂƼm†ÌW,½|ËZ]Âm½|//»MZ¯ÕÁY†aÃ|vf» Ö»ÁYÁ{Â]|ÅYÂyּƻcÓÂve|ÅZ‹,Z°Ë€»M\zfÀ» ZeÄfyZ‡ºÅY€§ZÅÖËZaÁYÁ¾f´À‹YÁÕY€]Y–ËY€‹|¿YÂe Y¹Zm€]Á€eY¼ÅY½Y€ËYZ]ևZ¼¸bË{€Ìˆ»,ºÅZÀ¯{ |ÀfˆÅº¼»¹Zm€]š¨uÕY€]ZÅÖËZaÁY |ÀÀ¯ZÌuYÃZ]Á{ |À¿Y{Ö»Ĭ˜À»cZ^iÁdÌÀ»Y¶»ZŸYÖ¿ZÆmª§YÂe¾ËYÁ ¹Zn¿Y•€‹Á|Ì«Ö]ÁžË€//‡Ö¸Ìy|¿YÂeÖ»½Z»{Á Õ| ][ÂyÕZŹZ³ÕY€//]YÖ]¸˜»ÕZ”§Á{Â//‹ {ÁMºÅY€§ ¾ˆv»|ÌƋÁ€eÃ{€ad//Œa¥Y|ÅY|ÌÀ¯Ö»€°§ ½Y€ËYÕYÄfˆÅ ֟Z§{Äfˆm€]|À¼//Œ¿Y{Ã{YՀz§ Á€e.|Àf//‹Y{Š¬¿½M{Ö¸»YŸÄ//qÁ{Â]Äq \«YŸÄqZÅŒ¯Ö¼¸ŸÕZÅd̐z‹Á½Y|À¼Œ¿Y{ .|‹Z]Äf‹Y{µZ^¿{Ä]|¿YÂeÖ»ÖËZŀ˜yÁ €ËÁd//ˆz¿ÂÅZÌ¿Zf¿¾Ì»ZÌÀ],Õ{ÔÌ»µZ//‡{ d̐z‹YYÃ{YՀz§€f¯{ÖÀ¸ŸcÄ]¶ÌWY€‡Y €œ¿Ä] {€¯Ö§€ »½Y€ËYÕYÄf//ˆÅÄ»Z¿€]Äfˆm€]ÕZÅ ÕZf‡Y{Ô»Z¯Ö¿Y€ËY|À¼Œ¿Y{¾ËYÁ€eį|//‡Ö» Հz§¾ËY€]ZÀ] |//‹Z]ÂÅZÌ¿Zf¿µZ//‡ÕZÅ¥€u µZ‡Yįd‡YÕYÄfˆÅ|À¼//Œ¿Y{¾Ì¼nÀa,Ã{Y į|‹Z]tÌv‘€§¾ËY€³Y d‡YÃ|‹Á€eÕ{ÔÌ» ºÌ]YZÅÖ¸ÌWY€‡YY~·,d‡YtÌv¹|¬f »Zz//‹¾» º//‡Y€»ÕY‚³€]Y| ]Á€e¾ËY¹Zn¿Y{Â]¾°¼»Ä°¿M ÂËÁM¶e–]YÁ½|‹ZeÁÀÌe\m»½|ËZ]Âm¦Ì¸ve ¹Y|«Y¾ËYÄ]d‡{½|ËZ]¦Ì¸veY¶^«,{‹¾f´À‹YÁÁ Z»Z]ÁY½ÁZ »½|ËZ]įÖ»Z´ÀÅįd‡Y€¯}½ZËZ‹ |¿{ ¹Â°v»Z»Â¼ŸZÅÖËZ°Ë€»MÕ‡YÖeÔ¼u¾ÌÀq{Â] ÖeZ»Y|«Y¾ÌÀqį|ÀÀ¯¹ÔŸY|¿{Â]|Æ f»ZÆ¿MÁ|‹Ö» {Y|¿µZ^¿{Ä]ÕYÀ¼i ¾ËYZ»Y¹Y{Y¹Zm€]Ä]dŒ³Z]|«"Äf¨³½|ËZ]Âm Ä]dŒ³Z]Ä]¶ËZ¼e½|ËZ]Y€q" d//‡YÕY‹{Z¯ ,ª§YÂe¾ËYÄ]dŒ³Z]|À¯Ö»€°§Y€qÁ{Y{Y¹Zm€] .d‡YY‹{ ½|ËZ]Âm,¹Zm€]ª§YÂe{Z¬ ¿YÁÕYÄfˆÅcY€¯Y~»½Z»{ Ã|vf»cÓZËYd«ÁÕÂƼm†ÌW«Z»Z]ÁY­YZ]»½ÁZ » ¾ËY€]ZÀ] d//‡YÃ{€¯dËZ¼uª§YÂe¾ËYYÃY¼ÅÁY {Â] ª§YÂe¾ËYÄ]YZ°//ˀ»M|ÅYÂz]½|ËZ]įd//‡YÖ¬˜À» {ÄËÁÄ]Zźˀvež§ÄÀÌ»{½|//ËZ]d·Á{¹Y|«Y» Ö¸Ìy|¿YÂeÖ»½Z»{Ád‹Y|Æ]cY‚ÌÆneÁÁY{ÁÂu YÖ]¸˜»ÕZ”§Á{‹¹Zn¿Y•€‹Á|Ì«Ö]ÁžË€//‡ YÖ//Œz]¾ËY« {ÁMºÅY€§Õ| ][ÂyÕZŹZ³ÕY€] {½Y€Æe{Ĉ¿Y€§¾ÌŒÌa€Ì¨‡·°̿Yˆ¿Y€§½ZÀz‡ d‡Z¿€ËYZ]֏ZfyYÕ³Ád¨³ cZ¼¸bË{FrançoisNicoullaud·°̿YÂ//ˆ¿Y€§ Y½Y€Æe{Œ¯¾ËY¾ÌŒÌa€Ì¨‡ÁÕÂ//ˆ¿Y€§Z¯ÄÀƯ Ĉ¿Y€§ևZ¼¸bË{ÃZ´f‡{{dÌ·Z §µÂ¤Œ»µZ‡ ½YÂÀŸÄ],{Ây®ÌeZ¼¸bË{ª]Y‡ZŵZ‡µÂ—{ÁY |‹ Á{€¯dÌ·Z §½Zf‡Zn»Á ½Y€Æe{€Ì¨‡ Œ¯¾ËYÕZÅÖ³|ÀËZ¼¿{Ĉ¿Y€§|‹YÕZÅcZ¼¸bË{Y {Â]ÖX^¼]Á¾Ì·€],ָ̋³ZÌf¿Z‡,­ÂËÂÌ¿{ Œ¯cYÁ{d»|yĬ]Z‡ÕÂ//ˆ¿Y€§cZ¼¸bË{¾ËY Ä]µZ‡YÕÁ {Y{‚Ì¿YÄ//ˆ¿Y€§Z§{cYÁÁ ½Y€ËYÂ“»€]‚¯€¼eZ]¶¸¼·Y¾Ì]¶WZˆ»€´¸Ì¸ve½YÂÀŸ |À¯Ö»dÌ·Z §Ä¿ZÌ»ÁZyÁ €Ë{Y·°̿Yˆ¿Y€§Z]Z¿€ËY[Âf°»Ä^uZ»sÁ€Œ» |Ì¿YÂyÖ» Ö//‡€f‡{{YÖ ¿Y»Ô¼ŸįZ°Ë€»MÕZźˀve hŸZ]ÁÃ{€¯{ZnËYÖ°‹‚acY‚ÌÆneÁÁY{Ä]½Y€ËY ,|‹Z]ÄmY»ÖeÔ°Œ»Z]½Y€ËYÕY€]Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Ã|‹ ½Y€ËYÖ//‡€f‡{ž¿Z»|¿YÂeÖ»Zźˀve¾Ì¼ÅÓZu ¾ÌÀqÃZ]{Z¼‹€œ¿ {‹Z¿Á€¯ÖeZÌu¾//ˆ¯YÁÄ] Ã{Y{Y€«¥|ÅYZŽZˆ¿Yd»Ô//‡įÖËZźˀve .dˆÌq, ÂmcZ¼Ì¼e¾Ìf//ˆz¿YÖ°Ëį¹YÁ|Ì»YZ «YÁ¾» Ö//‡€f‡{½{€¯ºÅY€§ÄËÁÄ]ÁZźˀvež§,½|ËZ] ¹Y·ÁZÅÁY{Ö»Z¼eÄ]½Y€ËYdË{Á|v»Ŀ³€Å½Á|] ÄÀÌ»{Z°Ë€»M|Ë|md·Á{¹Y|«Y |‹Z]ZÌ¿{»Ö°‹‚a d‹Y|Æ]cY‚ÌÆneÁÁY{ÁÂu{ÄËÁÄ]Zźˀvež§ †¸n»֟Z¼fmY½Â̼̈¯Õ´Àz‡ d‡Y­|¿YZ̈]¾ÌËZaÕZÅ®Å{Äm{Â]¦Ë{ Äm{Â]cÔ°Œ»¾Ë€eºÆ»YÖ°ËÖf·Á{ÕZÅd¯€//‹ Ö·Z¼fuYcZ¨¸ze,Z»Œ¯cÔ°Œ»YÖ°Ë d‡Y |ÀfˆÅ¹{€»|Ì»Yʬ¿Z«Z¨eYįd‡YÖf·Á{ÕZÅd¯€‹ ÃZ´¿|ËZ]d·Á{ d//ˆÌ¿¥Z¨‹ZÅd¯€//‹¾ËYÄm{Â] Y†¸n»į|Àq€Å {€¯Ö»ÁÂu¾ËYÄ]ՀeÄ¿ZÀÌ]ž«YÁ d‹Y{€]|ÅYÂy¹Z³½MsԏYÕY€]ÖeZœ¿|Ë{ Ö°Ë{€¯|̯Pe½ZËZa{†¸n»{ÕZ//‡¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ ‰Á€§¶v»Y,Äm{Â]{d·Á{Õ|»M{ž]ZÀ»Y {ZÆÀŒÌad·Á{½Z»Âe{Z̸̻Y‚ŁYŠÌ]ÖËZÅÖËYY{ ¹Y|¯d‡YY€«ZzŒ»įd‡ZnÀËYÄf°¿ d//‡YÃ|‹ Ä]½YÂeÖ¼¿†a .|//‡€]‰Á€§Ä]µY»YÁZ//ÅÖËYY{ ,¹€œ¿Ä]¥ZÁY¾ËYZ] {Â]YÁ|Ì»YZÅÖËYY{¾ËY‰Á€§ Z¼fu†¸n» {Y{{ÂmÁÄm{Â]{ÕYÁ|Ì»Y•Z¬¿ †¸n»ÕY€]½Z»įY€q{Y{|ÅYÂyÕYÄm{Â]cZ̸¯Ä] ՁZ‡¾´¼ÅÕY€]Y{Ây|ËZ]d·Á{ d‡YºÆ»ZÌ//ˆ] Ä »ZmÕZÅdÌ «YÁÄ]ÄmÂeZ]Õ|»M{ÕZŦË{֔ ] |À¯Ã{Z»M ¶j»Ä »Zm¾ÌËZaÕZÅ®Å{ÕY€]Äm{Â]{d¨³ ©Â¬uŠËY‚§YÖf//ˆË‚Æ]Á{Y|»YÄf̼¯½Z//ËÂm{|» Z̈]{|Ÿ¾ËY¹€œ¿Ä]įd‡YÃ|‹ÖÀÌ]ŠÌaÕ|{ ¾ËY©Â¬uÃ|ÀËMµZ‡Á{Âm»¹ÂeÄ]ÄmÂeZ] d‡Yº¯ |À¯Ä]€neYÕ|{֌ËY‚§Yº¯d‡{|ËZ]ZŒ«Y Ä]Õ{ZˁÖÅ|]d·Á{½Â//À¯YºÅ{Á‚§YÖ»Z¿Z¯ÖËZ]Z] ¾Ì»Pe½Z»Z//‡cY|Æ e {Y{֟Z¼fmY¾Ì»Pe½Z»Z//‡ ¹€œ¿Ä] d‡Yd·Á{Äm{Â]…Z//‡Y€]¹{€»Ä]֟Z¼fmY cZ»Y|«Y|¿YÂeÖ¼¿d·Á{,Äm{Â]¦Ë{¾//ËYÄ]ÄmÂeZ] ÕY€mY,€¨¿Y€f¼¯ÕZÅÃZ³Z¯ÕZÅÄÀÌ»{Ö^//‡ZÀ» ½Y€³Z¯½Z»{ÖfËZ¼uÕZÅļÌ],ՁZ‡½Zˆ¼ÅÕZÅs€— Y‚ŦË{Ôj» |Å{¹Zn¿Y½Z´fˆŒ¿Z]ÁÃ|‹ļÌ] ž«Âe dˆÌ¿֟Z¼fmY¾Ì»Pež§ZÀ»dÆm{Ö¿Z»Âe{Z̸̻ ֟Z¼fmY¾Ì»Pe½Z»Z‡®¼¯Ä]Äm{Â]įºÌf‹Y{ {‹ՀfŒÌ]®¼¯½Z´fˆŒ¿Z]Á½Y€³Z¯Ä]Ze|ËZÌ] ¶j»Äm{Â]cÓZ°//‹YYÖ°ËÄ°ÀËY½ZÌ]Z//]ÕÁ ḑZ¨‹¹|Ÿd¨³,d‡YḑZ¨‹¹|ŸÄf‹~³cYÂÀ‡ µZ‡ÕY€]֌z]|Ì»YY|¿Yº//ŒqÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÂƼm†ÌË ½Y€ËYį|À¯d§ZË{Ö]ÂyÄ]Y¹ZÌa¾ËYZÌ¿{d¨³,ºËY{ |ÅYÂycÁZ¨f»Ô»Z¯¶^«µZ‡Á{Z]Šf¨¿‰Á€§Á|Ì·Âe–ËY€‹ µZv‹Âyd»ÔŸ¾ËYYºË€ve½Z^//‡Z¯d‡Y¾°¼»Äf^·Y {Â] d‡Yd¸»ÕY€]Õ|Ì»Y¡Y€q¾ËYZ»Y|¿ÂŒ¿ ÃZ‹YZ]½Y€ËÁcZÌÅdˆŒ¿{Ö¿ZuÁ¾ˆu,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] d¨³†¸n»Ä]€¬»|ŸÂ»YŠÌaÄm{Â]ÄvËÓÄWYYÄ] ļÅZ]Ád‡YÕ{€^ÅYÄm{Â]®Ë¾»{Z¬fŸYÄ]µZ//ˆ»YÄm{Â] Õ|uZe,Ã{€¯ºË|¬eYZÆ¿Md·Á{įÖ¸^«µZ//‡ÕZÅÄm{Â] d‡YcÁZ¨f» €f^‡ZÀ»–ËY€‹¹ÔŸYÄm{Â]¾ËY…Z//‡YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Ö¿ZuÁ YY¹ZÌa¾ËYZ»{€¯½ZŒ¿€—Zy,d‡YµZ‡ÕY€]Õ{Zf«Y ,dyÁ€§ºÌÅYÂyd¨¿Ä°Œ]Y‚ÅÁ½Â̸̻Á{Ä°ÀËYªË€— Á½Â̸̻Á{įºËY{|Ì·Âec|«ºÅÃ|ÀËMµZ//‡ ºË{€¯¹ÔŸY ÖÀ ËºËY{‰Á€§c|«ºÅÁºÌÀ¯|Ì·Âed¨¿Ä°Œ]Y‚Å dyÁ€§ºÌÅYÂyÁºÌÀ¯Ö»|Ì·Âe ¹{€»dŒÌ »Ä]ÖfËZ¼uÃZ´¿YÃ|ÀËMµZ‡Äm{Â]¹ZÌa¾Ì»Á{ÕÁ ÄmÂeÄm{Â]¾ËY{d‹Y{ZƛYÁd//ˆ¿Y{|»M{º¯ZŒ«YÁ ºÅÁ€»Y d‡YÃ|‹|»M{º¯ZŒ«YÁ¹{€»Ä]ÕYÄËÁÁZy Ä]Z//Œ»Ä]»Á{¾ËY {Y{Z³Á[MÃZ]{Ä]»Á{d//·Á{ Ä]Y¹{€»|Ì»Y©€]{ ºÌf//‹Y{©€]ÕY€]įd//‡YÕYÄ]» €³YįºË{€¯¹ÔŸY½MÕY€]֋Y{ZaÁºË{€¯cŸ{Ö§€»º¯ ÖÀ Ë{‹Ö¼¿d§ZË{ÖÆmÁ,ºËYÃ{€¯¹ÔŸYįÖ§Z»|uY Ö¿Zn»Ô»Z¯©€] …Z‡Y€]{€¯tˀeÁ€Ì¿€ËÁÁ€»Y‰Y‚³Ä]ÃZ‹YZ]Ö¿ZuÁ |ÅZ‹¶^«µZ‡½Z]MÄ]d^ˆ¿½Z]M©€]¥€»Á€Ì¿€ËÁ‰Y‚³ ÁÃ|‹€fŒÌ],|ÀfˆÅ¥€»º¯įÖ¿Zˆ¯{Y| eÁºÌfˆÅŠÅZ¯ ¾ËY d‡YÄf§ZËŠÅZ¯|{ºÅZÅ¥€»€a¥€»{Y| e d·Á{ÕY€]½Y€³įd//‡YÖf ÀÕY€]Ö§€»[ÂylËÁ€e {‹Ö»{ZnËY ºÅÁµZ//ˆ»Y€yM{ºÅÄ°ÀËY½ZÌ]Z]|Ì»YÁ€Ì]|ed·Á{†ÌË ,{€¯|ÀÅYÂz¿dyY{€a©€//]µÂa¹{€»|{Ã|ÀËMµZ//‡ µÁYÄ^‡Zv»{ {Â]|ÅYÂy¾ÌÀrÀËYºÅZ³{{€¯½ZŒ¿€—Zy ¥€»Z³Ö¿Zn»¹{€»|//{,Ã|ÀËMµZ//‡dyY{€aÕ{ ,¹{€»YÕ{Zˁ{Y| eÕY€]Ád‡YĿ³¾ËYºÅ[M {€¯|ÀÅYÂy ÕY€]±‚]Zzf§Y®ËĸXˆ»¾ËY {‹Ö»Ö¿Zn»ZÆ¿MÕY€][M Ö¿Zn»YZ³Á©€],[M|»M{º¯Z//Œ«YÕY€]įd‡Yd·Á{ ºÌfˆÅZ¨¯{Âyį|À‹Z]¾X¼˜»¹{€»Ä ‡ÂeÁ|‹{ÁÃ{€¯ Ö¿Zn»ZŒ§dve{Y€§YÕY€]YZ³|‹ÁM{ZËÕÂƼm†ÌË {įÕ—ºË|‹Z¨¯{ÂyZ³|Ì·Âe{Z¯¾ËYY¶^«Z»YºË{€¯ Äf‹Y{cY{ZºÌ¿YÂf]ÖfuÁÃ{Â]´z‡ZaºÌ¿YÂf]½Zfˆ»¶§ ºÌ‹Z]Äf‹Y|¿cY{YÁÄ]ZÌ¿ÁºÌ‹Z] ºË{€¯Y|ÌaÃ{Z ·Y©Â§|‹©€]ÄÀÌ»{dˆz¿{€¯ħZ“YÕÁ Ä]YµZ‡{–‡Âf»—Ä]ÖeYÁZ´»|//‹ÖÀ Ë ZeºË{€¯ħZ“YYՁZn»ÕZÅÃZ³Á€Ì¿,ºË|¿Z‡µZ‡{cYÁZ´» ÖÀ Ë-|ÀÅ{ŠÅZ¯Y¥€»,½MYÕY{€]ÀÆ]²Àŀ§Z]¹{€» ¦Ë{{»{†¸n»֟Z¼fmY½ÂÌ//ˆÌ¼¯Õ´Àz‡ Äm{Â]ÄvËÓ{Ä// »Zm¾ÌËZaÕZÅ®Å{Äm{Â] ©Â¬uÃ|ÀËMµZ//‡Á{Âm»¹Â//eÄ]ÄmÂeZ]d//¨³ Á{Y|»YÄf̼¯½Z//ËÂm{|»¶j»Ä »Zm¾ÌËZaÕZ//Å®Å{ Ä¿Z¨‡Pf»į|‹Z]Äf‹Y{Õ|{֌ËY‚§Y|ËZ]ÖfˆË‚Æ] º¯Z̈]{|Ÿ¾ËYÁÃ|‹{ZÆÀ//ŒÌaÕ|{ŠËY‚§Y {»{ZÀˆËYZ]³Ád¨³{Ö»Z¿Z¯ÖËZ]Z]Ö¸Ÿ d‡Y Ä]d·Á{Õ‡YŠÌaÕ|Àq½MÄvËÓįÄm{Â] ևZ‡YÄf°¿|Àqd¨³,d‡YÃ|‹ÄWYYºÅ{Zˆ¸n» ,Äm{Â]Ä°¿M,µÁY {Y{{ÂmÁÄm{Â]¾ËY{»{ ºÅ{‚̇d·Á{įÄm{Â]½Â¿Z«Հn»ÕY€]Ö³‚]®ˆË ‰Á€§ÕY€]µZj»½YÂÀŸÄ] {ÁM|ÅYÂy{ÂmÁÄ],d‡Y Ó{d¼Ì«Z]Ä°Œ]Y‚Å|Ì//‡Á½Â̸̻Á{,d¨¿ •Z^eYÄËZ»€‡YZ]Z]Y|¬»¾ËYÄf^·Yįd‡YÃ|‹{ZÆÀŒÌa Ö¸ §–ËY€‹{ dˆÌ¿½ZÀ̼—Y¶]Z«½Y|ÀqÁ|À¯Ö»Y|Ìa Ã|ÀËM¹{€»dŒÌ »ÕY€]¶WZˆ»¾ËYÄ]{ZÀf‡YZ]½YÂeÖ¼¿ †¸n»֟Z¼fmY½Â̼̈¯Õ´Àz‡ d‹Y{̫֬{Հ´¿ ÕÂƼm†ÌËÖ¿Z¼·Za½ÁZ » {€¯Ö»ÕÂ^Ö¼¯¥Z^Ì·Z«ÕZ«M‰Z¯ ½ZËZaZeÕÂƼm†ÌËd¨³Zźˀve¤·½Â¿Z«¡Ô]YÃZ]{ÕÂƼm†ÌËÖ¿Z¼·Za½ÁZ » †ÌˉZ¯ÕYÖ·Ád‹Y{YZźˀve¤·½Â¿Z«¡Ô]Yd€§Ä^À‹ZÆqÁ€»YÕY{Yd«Á {€¯Ö»ÕÂ^Ö¼¯ÄÀÌ»¾ËY{ֻԇYÕY‹†¸n» ½Â¿Z«Y€qįµY‡¾ËYÄ]x‡Za{,Z¿€ËYZ]³Ád¨³{Ä^À‹ZÆqÁ«Õ€Ì»YÖ¸ À̈u» ZƛY,{€¯¡Ô]Y†¸n»†ÌË,ÕÂƼm†ÌËÕZmÄ]YZźˀve¤·ÕY€]Õ{€^ÅY¹Y|«Y Y¡Ô]Y|ÀËM€§ÂÀů~»½Â¿Z«Á{Y{Õ|ÀËM€§ÕÂƼm†ÌËÕ‡Y½Â¿Z«¡Ô]Y{€¯ {Â]Ã{€°¿֗¶»Z¯—Ä] ªË€—Y|ËZ]ֻԇYÕY‹†¸n»†ÌËÄ»Z¿Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÂƼm†ÌËÖ¿Z¼·Za½ÁZ » įÕÂƼm†ÌËd‹Y{ZƛY,{‹ÂƼm†Ì˺Ë|¬eÕÂƼmd‡ZË{ZÆ¿Ä¿Zy€Ì]{ ÕZ¯ÁZ‡Á|ÀÅ{Ö¼¿¹Zn¿YZz‹Y¾Ì¿Y«¡Ô]YÕY{Y»YÁcZ^eZ°»ÁZÅÄ»Z¿†Ë¿ŠÌa {Ä^À‹ZÆq€ŸֻԇYÕYÂ//‹†¸n»†ÌËÄ»Z¿Äf^·Y {Y{{ÂmÁcZ»Y|«Y¾ËYÕY€] {‹Ö¼¿[ˆv»ֿ¿Z«¡Ô]Y»YĿ´ÀËY{cZŸÂ^˜»{ZŒf¿YZ»Y|‹€ŒfÀ»ZÅÄ¿Z‡ ÁÄ^À‹lÀaÕZŁÁָ̘ e¶Ì·{Ä]ÕÂƼmd‡ZË{ZÆ¿Ä¿Zy€Ì]{½Y|À»Z¯Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Հ̻Y dËÁÄ]ֻԇYÕY‹†¸n»†ÌËÄ»Z¿Ä^À‹Á|‹ÁM{ZË,|¿{Â^¿Z¯¶v»{Ä ¼m ½Â¿Z«¡Ô]YÕY€]Ö¿|»½Â¿Z«®ËÃ{Z»ª^—Á|̇ÕÂƼmd‡ZË{ZÆ¿Ä¿Zy€Ì]{½ÓÁˆ» {‹Ö»Á€‹Ä^À‹YÁÁlÀad€§¾ËY †¸n»»Yd¿ÁZ »ÃZ»}Mw»Ä^À‹ÁY{Y{Ä»Y{YÂƼm†ÌËÖ¿Z¼·Za½ÁZ » ÄÌÆeYėÂ]€»cZ^eZ°»†Ë¿ŠÌaÁ½Â¿Z«¡Ô]Y¹€§,Ö´ŒÌ¼ÅÄËÁª]Z˜»ÂƼm†ÌË Ä]¥Z^Ì·Z«ÕZ«MÄ»Z¿€ËeÁ€^yÄf‹~³ÁÖf«ÁZ»Y |‹µZ‡YÂƼm†ÌË€f§{ÕY€]Á ¹{€¯\n e,¹|Ë{ZÅÄ¿Z‡{YÖ¼‡Ä»Z¿Á ÕY{Yd«Á½ZËZaZeÂ//Ƽm†Ì˹{€¯ÄWYYÃ|À]įÖeZv̓ÂeZ]{€¯½Z//Œ¿€—ZyÕÁ ¡Ô]Y–]Õ}žmY€»Ä]Y€mYÕY€]Y½Â¿Z«Ze|Àf‹Y{d€§ Á€»YÖÀ ËÄ^À‹ZÆq ¶»Z¯€Ìˆ»Z¯Ze|¿{€¯Ö»ÕÂ^Õ|«ֻԇYÕY‹†¸n»†ÌˉZ¯ÕYZ»Y |ÀÀ¯ |À¯֗Y{Âyֿ¿Z« ½ZnËZ]}MÕÂƼmÄmZy»Y€ËÁY|Ë{{Ö¿Zz¼‹ Z‡¾»YZ¿ÕZŽ¿Z¯{ZnËYY|ËZ]Ĭ˜À»ÕZÅŒ¯ |ÀÀ¯Հ̳¸m ¾°¼»t˜‡¾Ë€eÓZ]Ä]|ËZ]¯Z] ½Y€Æe–]YÁÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Ö¸»dÌÀ»YÖ·ZŸÕYÂ//‹€Ì]{ {ZnËYY֟Zˆ»­Y€f‹YÁÕYÂn¼Å¾ˆuZ]|ËZ]Ĭ˜À»ÕZÅŒ¯{€¯|̯Ze,{‹Ã{Y{Z¬eY |ÀÀ¯Հ̳¸mÃ|ÀÀ¯½Y€´¿ÁZ‡¾»YZ¿|Ë|mÕZŽ¿Z¯ ÕÂƼmÄmZy»Y€ËÁ«¥Y¹Y€ËZ]½ÂvÌm»,Ö¸»dÌÀ»YÖ·ZŸÕY‹Ä¿Zy€Ì]{‰Y‚³Ä] Ã|ÀËZ¼¿«Ö¿Zz¼‹Ö¸Ÿ»½Z]ZË{Z]Á€»Y€Æ›Y| ],d‡YÃ{€¯€¨‡½Y€ÆeÄ]į½ZnËZ]}M ¾Ë€yMÁÄ^¿ZmÁ{¶ËZˆ»ÃZ]{ÁY|Ë{Ö¸»dÌÀ»YÖ·ZŸÕYÂ//‹€Ì]{ÁՀ^źœ »¹Z¬» {€¯³Ád¨³ÁYZ]Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÁÕYĬ˜À»cÓÂve ½ZnËZ]}MÕÂƼmŒ¯Á{½ZÌ»t¸ÕY€«€]Y,Y|Ë{¾ËY{Ö¸»dÌÀ»YÖ·ZŸÕY‹€Ì]{ ÕY€]ÁÕ|À‡€yY€]Y,Ö¸Y¾Ì»€‡Ä]Ö·Z¤‹YÕZÅŠz]dŒ³Z]Á½ZfˆÀ»YÕÂƼmÁ {€¯d̬§Â»ÕÁMÄ ‡ÂeÁ|‹€Ìˆ»{½ZnËZ]}MÕÂƼmd¸»Ád·Á{ d¨³,{‹Ã{Y{Z¬eY¾°¼»t˜‡¾Ë€eÓZ]Ä]|ËZ]¯Z] ½Y€Æe–]YÁÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Ö¿Zz¼‹ ÕZÅÁÂu{|Ë|mÕZÅÕZ°¼ÅÁ€‹Á¾Ì]Z¼Ì§cZ¬§YÂeÕY€mYÁ­€fŒ»ÕZÅÃÁ€a¹Z¼eY d‡Y€eÕ|m¹Z¼fÅY|À»ZÌ¿½Â³Z¿Â³ ÁÃ|‹{YMª—ZÀ»ՁZ‡Z]{d¯ZŒ»ÕY€]½Y€ËYÕ|À»īԟÖ¸»dÌÀ»YÖ·ZŸÕY‹€Ì]{ {€¯¹ÔŸYև|ÀÆ»ÁÖÀ§ÕZÅÕ|À¼¿YÂeÁ[ZneÄ]ÄmÂeZ]Y²ÀmYÃ|Ë{\̇M ÖfˆÌ¿ÂÌƏ,ÖËZ°Ë€»MÖf//ˆËÁ€eÁÁ€§Y²Àmh¸j»‚Ì»McY€//‹cZ»Y|«Y¾ÌÌ^eZ]ÕÁ Z]cZ//ˆyYZÌ//‡M[€£Ĭ˜À»ÄËÁÄ]½ZÆmYÕYʬ¿€Å{½Z¿M”u,Ö//ŒŸY{Á d//‹Y{ZƛYÁ{€¯€¯}Š»YMÁcZ^i\m»YĬ˜À»Y½Z¿MkÁ€yÁ¾//ˀ§M½Y€v]Á Z‡¾»YZ¿|Ë|mÕZŽ¿Z¯{ZnËYY֟Zˆ»­Y€f‹YÁÕYÂn¼Å¾ˆuZ]|ËZ]Ĭ˜À»ÕZÅŒ¯ |ÀÀ¯Հ̳¸mÃ|ÀÀ¯½Y€´¿Á ½{€¯¾Ì]|]¥|ÅZ]­Â°Œ»ÕZÅÄ¿Z‡Õ‡YįÖËZÅՁZ‡Z”§Öy€]Ä]ÃZ//‹YZ]ÕÁ Ŀ³¾ËYd‡Y¹Ó{€¯tˀe,{€Ë~aÖ»c€´Ë|°ËÄ]d^ˆ¿Œ¯Á{½Y|¿Á€Æ//‹ ÁÄf§€³Y€«ÄmÂe{»ՀfŒÌ]ḋZˆuÁdË|mZ]¾Ë€§MÄ«€¨eÁÃ|¿Z//‡€Ì£cZ»Y|«Y {‹¦«Âf» صفحه 2 YZ]ÁÄ ‡Âe ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ }MÄ^ÀŒnÀa €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ] {Zf«Y½ZÆm €^y †¸n»Ã|ÀËZ¼¿Z]½Y€Æe¥ZÀY©ZeY֌À˂³ÁÄ̋Zu€adˆŒ¿ {€¯¹ÔŸY†¸n»ÕZÅŠÅÁ„a‚¯€» ½Y€Æe¥ZÀY©ZeY{¥ÔfyYZ‡ÃZ]|Àq½{€¯­Â¯ ¾ËY{Ã|Ë{Z¿Á€¯Â̋YY\Ì//‡M¾Ë€f¼¯įÃ{Â]ÖÅÁ€³{ {½Y€Æe¹{€»Ã|ÀËZ¼¿”uÁÄmÂeÄq€³Y |¿{Â]€“ZudˆŒ¿ ¾ËY€],dˆŒ¿¾ËY¾ËŸ|»Ö˳Z»Y,d‡Y€Ë|¬e¶]Z«dˆŒ¿¾ËY Ád‡Y½Y€Æe¥ZÀY©ZeY½ÂqºÅ†¸n»ZfyZ‡į|¿YÃ{Â]ÁZ] ½Â̼̈¯įY€q,d‡YÃ|Œ¿¦Ë€ eZÌfyYÁdÌ·Rˆ»ÁÂupÌÅ ½Â̼̈¯Z ˜«Á|¿YÃ|‹¦Ë€ e{Zf«YÁÂuÕY€]֐zeÕZÅ Ä^ˀ£YÖ°ËdˆË–Ìv»½Â̈¯Y€§ÁÖ Ì^—ž]ZÀ»ÁՁÁZŒ¯ Ö¨ÀÄ »ZmcÔ°Œ»Â“»Z]ZŽÂ̈¯Y€§ÁZŽÂ̼̈¯¾Ë€e ¥ZÀY©ZeY€´Ë{Z]įÖ´f‡{|ÀqŠËZ¼¿YÄf//‹~³ |ÀfˆÅ Ö·Â^«µZ^«À¼¿‚Ì¿ՁY¿½Z¼ÆÌ»{Öfu,d‹Y~³ŠËZ¼¿Ä]½Y€Æe ZÆÀe,€´Ë{¥|ŀŁYŠÌ]d//ˆŒ¿¾ËYį{€¯cZ^iYÁd§€´¿ ÖfuÕYħ€u€Ì£Ô»Z¯ÕZf§{Ád//‡YÄf‹Y{ÖeZ¤Ì¸^eÄ^Àm Ä°Ì·Zu{ d‡YÃ|Œ¿€ŒfÀ»dˆŒ¿¾ËY½Z¼Æ»½ZÀz‡YÕYļ¸¯ Ö¼‡½Z¼Æ»Ä]įd‡Yº‡ֻ¼Ÿ–]YÁÁÄ¿Z//‡ÁÂu{ Ä]{‹Ö»€//ŒfÀ»įՀ^y{Á|¿Y~´]¹Y€fuYğ¼n»®Ë ½Y€Æe¹{€»Ã|ÀËZ¼¿½Z¿Z]‚Ì»ÕY€]Ö˳Z»Y,{‹ÃZ‹Y‚Ì¿ÕÁ½ZÀz‡ ֻ¼Ÿ–]YÁÁÄf¨³ÄqdˆŒ¿{½ZŒËYįÄf‹Y|¿Öf̼ÅY½Y|Àq †ÌW”uÄ]ZÆÀeÃ{€¯€ŒfÀ»įÕZ^yY{½Y€Æe¥ZÀY©ZeY dˆŒ¿{½ZŒËYYֈ°ŸÁÃ{€¯ÃZ‹YdˆË–Ìv»½Â̈¯Y€§ ½Y€Ë|»YÖy€]ÄËÁīԟd¨³|ËZ]Ä¿Z¨‡Zf» d‡YÃ{€¯€ŒfÀ» Ze|‹\m»ZÅÄ¿Z‡{{Ây¹Z¿Á†°Ÿ½|Ë{Ä]Ö¨ÀÄ »Zm {ZÅÖ«ZeYÕZ˜y¾Ì»|Àq,½Y€Æe¹{€»Ã|ÀËZ¼¿½ZÀz‡ZŒf¿Y¹|Ÿ |‹Z]dˆŒ¿¾ËYÕY‚³€] d‡YÃ{Â]|{ ½Zfˆ]ZeÖ «YÁÕZ°Ì]w€¿ ÖWZ¨‹Ö¸Ÿ ali.shafaee@jahaneghtesad.com {ÄË{ZveY¾ËYÕZ//‡Á,|¿YÃ|Ë{Z¿Á€¯…Á€ËÁÂÌ//‹YÕ|m ÕZÅÓZe¦ÀÄ]½YÂeÖ»ĸ¼m½MYį|¿YÃ|Œ¿cŸ{dˆŒ¿ ¾Ë€eÓZ],ÄÅZ»Ä]\ˀ«ָ̘ eÄ]ÄmÂeZ]į{€¯ÃZ‹YÖËY€Ë~a ÖÀ ËÄË{ZveY¾ËY†ÌWįÕ{ÂmÁZ]Ä°¿M\·ZmÁ|¿YÃ|Ë{Y\̇M dˆÅ‚Ì¿½Y€Æe¥ZÀY©ZeYĈÌWcPÌÅ”ŸZÌ¿Ö¼ÌÅY€]YÁ€ˆy ½ZŒ¨ÀįZÅÄË{ZveYÕZ‡QÖy€]Z»Y,|Œ¿cŸ{dˆŒ¿¾ËYÄ] Äq,|¿YÃ|Œ¿cŸ{dˆŒ¿¾ËYÄ]į½Y€Æe¥ZÀY©ZeYÄ̇ÔmY ÕZŁÁŒ¯Ö¨ÀÄ »ZmÄ°Ì·Zu{ |‹Z]Äf‹Y{|¿YÂeÖ»Ö»ZÌa €°§Ä]|ËZ]ÁÂu¾ËY|‹Y½Y€Ë|»Á{Y~³Ö»€‡dŒaYÖfz‡ L‚mÖËZÅZf§¾ÌÀrÀËY,|À‹Z]¥ZÀY¹ÓMŠÅZ¯ÕY€]ÕZ°ÅY ±‚]Ã{Y¿Zy¾ËYÕY€]Õ{ÁZf‡{ÄqZÅ\̇MÁZÅĸZ§ŠËY‚§Y \̇MÖ¨ÀÕZÅÄf‡ÁZÅÃÁ€³YÕZ̈]į֘ËY€‹{ {Y{ ½Y€Æe¥ZÀY©ZeY,Öf̼¯ZuÕZÅ{ZÆ¿YÖ°ËZ]•Z^eY{€´Ë{Z] d‹Y~³ŠËZ¼¿Ä]Ö]ÂyÄ]Y{ZveYÁ¹Znˆ¿Y¹|Ÿ,Ö´f‡{|Àq Ä]†¸n»Ád·Á{Õ{Z¼fŸYÖ]x¿€‡½{€¯Y|ÌaÕY€]Y½Y|¬fÀ»Á Äf‹~³Á,{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y‰Y‚³Ä] {€¯®¼¯Y¥ZÀY dˆË–Ìv»½Â̈¯Y€§†ÌWÁ½Y€Æe¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ʠ̧Ä̼‡ ¥ZÀY©ZeYÄ]ÖfˆŒ¿{”uÕY€]Ê»Ô//‡YÉY‹†¸n» ZÅÄË{ZveYÕZ‡QYÕ{Y| eÄ°Ì·Zu{Á{Â]Ã|//‹cŸ{½Y€Æe Ö¸Y½Z^ËZ£ĈÌWcPÌŁY€¨¿ć,|Àf‹Y{”udˆŒ¿¾ËY{ ®ËÖ˳į|‹Y‚³€]ÕYĿ³Ä]dˆŒ¿¾ËY |¿{Â]dˆŒ¿¾ËY ÁÄf‹Y~³dˆŒ¿{ÂyÕ‡ºÅÃ|ÀËZ¼¿Z]d̸«YÖ//‡Ż¦Ì— Ô—YpÌŽÁ|]Ác°‡{,\Ì«Öfˀj¯Y¦Ì—ĸyY|»Y½Y€´¿ ÄmÂeÁ”u®‹Ö] d‡YÃ{€¯Y‚³€]YdˆŒ¿¾ËYÖ¿Z‡ Á€Ë|¬e¶]Z«Ö¨ÀÄ »ZmcÔ°Œ»Ä]†¸n»½Z³|ÀËZ¼¿YÖ°Ë ¾ËYZeį{Y{Y€Y½Y€Æe¥ZÀY©ZeYY€qÄ°ÀËYZ»Y,d‡YÖ¿{Âf‡ ¶]Z«{Y~´]ŠËZ¼¿Ä]YÖ¨ÀÄ »Zm¥ÔfyYÁÖ´f‡{|Àq½Y‚Ì» cŸ{dˆŒ¿¾ËYÄ]ĈÌWcPÌÅÕZ”ŸYdˀj¯YÄ°ÀËY d‡Yhv] Äq{€^]µYR‡€ËYĈÌWcPÌÅֿ¿Z«dÅZmÁÄ°ÀËYL‚m,|¿ÂŒ¿ ÕZ‡Q֌À˂³cŸ{ÖˇYÁ|‹Z]Äf‹Y{|¿YÂeÖ»Հ´Ë{¹ZÌa ÕZ”ŸYdˀj¯YÄ]Ö»Y€fuYÖ]ÁÖËZÀfŸYÖ]L‚mÖ¨ÀÕZÅÄË{ZveY cYZ»YÁ½Y€ËY­€fŒ»Ö¿Z³Z]©ZeY†ÌW |ÌÀ¯ՁY|¿YÃYY{ÂyZ¯Á\ˆ¯,|Ë‹d·Á{µZÌyÖ] |ËÂyÖ»dˆ°‹Ä¿€³Á,|ÌÀ¯µ|]€Ë~a¥Z˜ ¿YÄ]YÕZ¼jf‡YdˀË|» ZÅ|Ë|ÆeÁZÅd€§SWOTµ|»…Z‡Y€]{Y€§Y|ËZ]Ád//ˆÌ¿€Ìˆ»¾Ë€e\‡ZÀ» {ÂyZ¯Á\ˆ¯®ËÖuY€—½M…Z‡Y€]ÁÄf§ZËYc«•Z¬¿ZŦ “ÁZÅc«Á |ÀÀ¯µZ^¿{Y Ä]į{‹Ö»hŸZ]¾Ì¼ÅÁ|À‡ZÀ‹Ö¼¿Y{ÂyÕZÅ{Y| f‡YZÆ»{MYÖ¸Ìy{Á‚§YÕÁ ºÌ‡€b]Ä°ÀËYÕZmÄ]cZneÁÂu{|ËZ]µZj»½YÂÀŸÄ]|ÀÀ¯{€³\¬Ÿd§€ŒÌaÕZm ZËÁºÅ|]¹Zn¿Yº¿YÂeÖ»ÕZ¯Äq¾»į|‡€b]{ÂyY|ËZ]ºÀ¯{ZYՂÌqÄq¾» ÖÀ ËºÀ¯{ZYՂÌqÄq¾»|ÌÀ¯Ö»µYÂX‡Öf«Á ¹Y{cY{ZÕY€]Õ|À¼¿YÂeÄq {ÂmÁZ]µYÂX‡¾ËY…Z‡YYÁ|ËY|¿Ö§|ÅÁÄ»Z¿€]Z»Y{Â//‹Y|·Âa|ÌÅYÂyÖ»–¬§ d‡Y–¸£{ZˁÕZ^« Z»Z»Y|ÀfˆÅ{ÂydÌ «Â»dÌ^jeÁZ¯Y€¼f‡YÄ]¶ËZ¼eZÆ¿Zˆ¿Y€fŒÌ]{Á‚§Y®‹Á€Ì¿º¿Zy ÁZ¯YY{Ây¦ËZ e|Ì¿YÂeÖ»įÖËZmZeįºËÂ»MÖ»{Y€§YÄ]²ÀÌq¯†À˂Ì]{ |ÀÀ¯ÃZ´¿Հe€Ë~a¥Z˜ ¿Y¶°‹Ä]ÁÄf‹Y~³ZÀ¯|»M{\ˆ¯ ÖfˀË|»ÕZ¼jf//‡Y€°¨eÃZ´¿YÖËY|mÁÁdÌ«Ôy¾Ë€¼ež«YÁ{²ÀÌq¯†¿‚Ì] Ä]Á|À¯Ö»{Á|v»ª¸˜»Ád]Zi֌»–yÁª¸˜»֌¯ÀÆ]Ä]YZ»Z0 uԘYįd‡Y |À¯Ö»‚Ìf‡{Y€§Y{Õ|À»Z¯ÄÌuÁ{ZnËYZ]sԘY |Ë‹d·Á{µZÌyÖ] Ze{Á|u¶¤‹€Å{ZnËYÕY€]į|‹Ö»Ã{¾Ì¼zeµZ‡{d¨³½Z´¿Y€§ Y|ËZa¶¤‹€ÅÕY€]½Â̸̻Ze{Á|u½ÂÀ¯YZ»Yd‡YZÌ¿ÄËZ»€‡½Z»Âe½Â̸̻ {Á|uYÓ{Á|‹Z]¶¤‹½Â̸̻®ËÕY€]Z»Ä¿ÓZ‡ZÌ¿€³YįºËY{ÄËZ»€‡Ä]ZÌ¿ ºÌÀ¯ÕY~³ÄËZ»€‡Ó{{Z̸̻{Á|u{|ËZ]Z»Ä¿ÓZ‡Y~·ºË€Ì´]€œ¿{ Y~·d‡Y€fŒÌ]¦Ì ”eµZu{ÁÃ|‹º¯Z»Ö¸»Ž·ZyZ¿|»M{į¾ËYÄ]ÄmÂeZ]Á ÕÁį|¿Â»ZÌ]¹{€»|ËZ]ÁºÌÀ¯{ZnËY¶¤‹ºÌ¿YÂf]ÁÖ¸ §€Ìˆ»Yįd‡Y|Ì ]Z̈] |Ë|mÕZÅZ¯Á\ˆ¯ÁºÌ¿‚]ÓZ]YZžÌf‡M|ËZ]Á{€¯Z][Zˆu½YÂeÖ¼¿d·Á{ ¶¤‹€´Ë{cÓÂvedŸ€‡¾ËYZ]dˆÌ¿¹Â¸ »|Àq€Å ºÌÀ¯ՁY|¿YÃYÖ´¿ZyÖfu Z³|¿Z»‚Ì¿Ö»Y€³ZfˆÀËYÕZŶ¤‹Á¹Y€´¸e€fˆ]€]‰Á€§|ˀy|À¿Z»|Ë|m{Âm»ÕZÅ |ÀËZÌ]Z¼‹Ä]ÕY|ËZa¶¤‹Á|À‹Z] dˆÌ¿Z¯{ÕYÄzˆ¿®e Z°Ì]ļ̿ÁZ°Ì]dÌ ¼mºÌœŸ¶ÌyZ]įµYÂX‡¾ËYÄ]x‡Za{ÁÄ»Y{Y{®‹Á€Ì¿ ÕY€]²ÀÌq¯†À˂Ì]{Z»d¨³,{€¯|ËZ]ÄqՁZn»ÕZ”§Y|ËZaZ¿ÕZŶ¤‹ZËÁ ZËÁÃ{€¯ZaÁd‡{{ÂyÕY€]Õ|»M{Öf¿€fÀËY‰Á€§ªË€—Yįֈ¯ZË,‰Z¬¿®Ë ºÌ¿YÂeÖ¼¿į|Àq€ÅºËY|¿|uYÁÕYÄzˆ¿{ÁMÖ»{µÂa¹Y€³ZfˆÀËY{įՀ³Ô]Y Y|ËZa¶¤‹½YÂÀŸÄ]Ö¿Z»ºÌ¿YÂeÖ»Ö·ÁdˆÌ¿Õ|Ì·ÂeÕ|Ì·Âe‰Z¯†ÀmįºÌË´] |‹Z]Ã|‹¦Ë€ eY|ËZa¶¤‹ÕZÅŽyZ‹½M{įd‡YY|ËZaºÌÀ¯[ZˆuY½M ÃÂ̋Ä]µZ‡įֈ¯ |ÅYÂyÖ»Y|ËZa¾Å}Ä]ZÌ¿Y|ËZaµZ¤f‹Yį{€¯|̯ZeÕÁ ‰Áį|À¯Ö»½Z¼³,Ã{€¯Z‡ÁdyZ‡ZËÁÄf‹Y{cY{YÁZËÁÃ{€¯cY{Z‰{Ây Ä´¿€°§Ä]€fŒÌ]|‹Z]Z¯Ä ‡Âe€°§Ä]Ä°¿MYŠÌ]Z0  «YÁZ»Yd‡YÃÂ̋¾Ì¼Åd‡{ YZʼnYYÕYÀÌn¿,žË€‡cY€Ì̤e{d̬§Â»ÕY€]|ËZ]Y~·,Ã{Â]Z¯Á\ˆ¯¾f‹Y{ [Ô¬¿YZ]½Z»‚¼Åį—½Z¼Å,|À¯{ZnËY|Ë|mÃ{Á‚§Y‰Y½M{ÁÃ{€¯¦Ë€ eZ] ‚Ì¿Ö·ZfÌnË{[Ô¬¿Y{ÁÃ|‹‘Ÿ{Y€§YÖÀÅ}Õ´·YՁÁZŒ¯[Ô¬¿YZËÁÖf À {‹‘ŸZ¯Á\ˆ¯Ä]ÃZ´¿ Zn¯įºË€Ì´]{ZË{¿Àz®Ë|À¿Z»|ËZ]Z»į¾ËYÄ]ÃZ‹YZ]½ZËZa{‚Ì¿½Z´¿Y€§ €fŒÌ]cY€Ì̤eÄ]Z»d¨³,ºÌŒ°]ÓZ]Y{Ây|ÀeÕZÅÖËÓZ]€‡{,ºÌÀ¯[Ô«Y½Z¼f‡{ ¾Ì¼ÅÁ|À¯Ö»{ZnËY½Z¼ËY€]Õ{ZˁÕZÅd€§įÖ·Zu{ºËY{…€eÄ]ÄfŒ£MÃZ´¿ YcZŸÔ—YÄ]և€f‡{Á®¼¯–]YÁdŸ€‡Á–]YÁÄ ‡Âe{YZ»,cZ—Z^eYY‚]Y ¾Ë€§MZ¯|˳Ö»į¹Y{{Z¬fŸYÖÀˀ§MZ¯¦Ë€ e¾ËYÄ]¾»Ád‡YÃ{€¯¶Æ‡Z̈] €]Á|¿€yÖ»¹Â¸ »d¼Ì«Z]YÓZ¯®Ëįd‡Y¹Â¸ »d̸]Z«®ËZ]€Ë~a®ˆËÕ{€§ |‹Á€§Ö»¹Â¸ »Z¿d¼Ì«Z]Á‰Á€§€ÀÅ…Z‡Y 0Ó¼ »Á|¿Â‹ÄmY»{Ây…€eZ]ZŹ{M{Y{cÁ€“į{€¯|̯Ze®‹Á€Ì¿€f¯{º¿Zy |¿‚Ë€³Ö»€Ì̤eÁZ¯Á\ˆ¯Á€‹Y¶Ì·{ćÄ]ZŹ{M -¹Â‡Á|¿Âz]dˆ°‹Ä̬]¶j»|À‡€eֻİ¿M-¹Á{,|¿ÂŒ¿ª§Â»|À‡€eÖ»-dˆz¿ {Œ¿ª§Â»ÃYÂz·{½Z»{Ä°ÀËY {Â]Ã{Á‚§Y‰Y{ZnËYµZ^¿{Ä]¦˜ À»ÕYÄ»Z¿€]Z]Á{€¯Ä^¸£ZÅ…€e¾ËY€]|ËZ] Á|Å{Y€«€œ¿|»|Ë|md€§½YÂÀŸÄ]|Ë|ÆeÕZmÄ]|¿YÂeÖ»Á{Y{{Â//yZ//]Y {‹ª§Â» ֟ÂÀ»‰ÂÅÁÂu{cZne¶«Y|uµZ//‡Zeį|̋Z]Äf//‹Y{ÄmÂe ½Â̇Z»ÂeYd¼‡Ä]€e{Á|ËZ]į|Å{Ö»Y|ŒÅZÆ¿Zˆ¿YÄ]Á{Â]|ÅYÂyÓ{{Z̸̻ µZ^¿{Ä]€³Yį|À¿Y|]|ËZ]ZÆ»{YÖÀ Ë€fÆ]cZ^ŸÄ]Á{€¯d¯€u֟ÂÀ»‰ÂÅÁ {Y{{ÂmÁÖÀ˂´ËZmµZ¼fuY|¿Á€¿ÕÁM¿ |ÌÀ¯dˀË|»YZÅ…€f‡Y ÁÃ|‹Ö·Z»ÕZÅÁÂu{ÕY~³ÄËZ»€‡|À¿Z»¶£ZŒ»ÕZ̈]{cÓÂved¨³ÕÁ –ËY€‹{Y~· {Y{{ÂmÁ½MÕY€]ºÅՀfŒÌ]d̬§Â»,{Y{ՀfŒÌ]®//ˆËÄq€Å Ö»Ö¿YÁŠÀeÁ…€f‡Y—Ä]®ˆËÁ€Ì̤eÁd‡Y|̨»‚Ì¿…€f‡YÕY|¬»{Âm» ՀË~a€˜yÖÀ »Ä]ÕY~³ÄËZ»€‡ÁÂu{ÕÁM¿ÁdÌ«ÔyįºË€^¿{ZˁY {ÁM {{€§{‹dËZŸÃ|‹€¯}Ä¿Z³ZÆq{Y»Á{‹dˀË|»®ˆË€³YÖ·Ád//‡Y |‹|ÅYÂy€eª§Â»Õ{ZŸ€Ì£ÁY|ËZaZ¿–ËY€‹ ¾ËYZ»Y d‡YÄ»Z¿€]{ÂmÁºÌÀ¯ÄmÂe½MÄ]|ËZ]įÕ| ]Äf°¿{€¯½ZŒ¿€—Zy®‹Á€Ì¿ ½Âq|À‹Z]Äf‹Y{¥Z˜ ¿Y|ËZ],|ÀfˆÅdÌ^jeµZ^¿{Ä]įÖ»Á{Äf‡{¥Ôy€]Ä»Z¿€] |‹Z]¦˜ À»Á®]Zq|ËZ]Ä»Z¿€] |À¯€Ì̤e-d‡Y¾°¼»Ĝv·€ÅÄ»Z¿€] ÁZ¬]ÕY€]Öf À€Ì£ÁÖf À¶£ZŒ»Y|{Ã|‹¹Zn¿YįÖeZ¬Ì¬ve{d¨³ÁY Ä]¹Zn¿YÄ]{Z«€´Ë{ÕZŀ̈»YÄ̬]|{Á|¿Y{½|‹Â̷ZfÌnË{Ä]ZÌ¿d̬§Â» cÓÂveZ]¦˜ À»€Ì£Ádz‡€‡dˀË|»Z]į֋Á |ÀfˆÅd̬§Â»ÁcZÌuÄ»Y{Y {Y{{ÂmÁ½M½{ZfˆËYZ]d¯€uY½Z°»YĜv·€ÅžË€‡ ½ZÆmÁ½Y€ËY{Y|ËZaZ¿ÕZŶ¤‹ ½Y€ËY{{Âm»ÕY|ËZaZ¿ÕZƸ¤‹{»{cYZ»YÁ½Y€ËY©ZeY†Ì˽Z´¿Y€§Ä»Y{Y{ ¸ˁ,Ö§Z]Ö·Z«,ÕY|]Zˆu,dŸY½Y€³Z¯|À¿Z»ÖËZŶ¤‹€ÌyYÕZÆ·Z‡{d¨³ º¯Ö¸ÌyZŶ¤‹¾ËYÕY€]Z“Z¬eÁÃ{Zf§YÀ—Zz»Ä]c|‹Ä]|Ë|mcY‚ÌÆneZ]Ö§Z] ZÅÂeY€aY,|À]Äfˆ],€eZ§{֌À»,½YZ¯€ÅYÂm,½YY|¸ËÂve,ZÅÖrfˆa,‚Ì¿ZÌ¿{{ÁÃ|‹ d‡YÄf‹Y{YZ“Z¬e¾Ë€f¼¯®¿Z]½Y|À»Z¯, Ä]Zž̋Z»ÖÀ˂´ËZmÁ|Ë|mÕZÅՃ·ÂÀ°eZ]į|‹Ö»ÖÀÌ]ŠÌacZ¬Ì¬veª^— ¶]Z¬»{Ö·Á|¿Â‹Z°Ì]Z¯YµZ‡{€¨¿½Â̸̻{Á|uZÆ¿Zˆ¿YÕZm €]¾ÌÀr¼Å d‡YÃ|‹{ZnËY|Ë|mÕZÅՃ·ÂÀ°eZ]–^e€»|Ë|m¶¤//‹€¨¿½Â̸̻ {Á|uՂÌqÖÀ ËµZ‡Zeį{‹Ö»ÖÀÌ]ŠÌacZ¬Ì¬ve¾Ë€e|Ë|m…Z‡Y ½Â̸̻½MLYY{Á{Á€]¾Ì]Y{Âm»ÕZŶ¤‹½Â̸̻{Á|u‚Ì¿€´Ë{µZ‡ Ä]Á|Ë|mÕZÅcZÆ»ÁŠ¿Y{ZŶ¤//‹¾ËYÄËZaį|‹|ÅYÂy{ZnËY|Ë|m¶¤//‹ Õ|mcY€Ì̤eÃ{Z»MY{Ây½ÂÀ¯YºÅY{Y€§Y|ËZ]Y~¸§ d//‡YÕY‚§Y‚¤»sԘY |ÀÀ°] dˆÌ¿Ö§Z¯cZÆ»–¬§ |ËZ]cÓÂve¾ËY¶]Z¬»{Ö³{Ây€‡Ád»ÁZ¬»ÕZmÄ]{Y€§Yd¨³Ä»Y{Y{®‹Á€Ì¿ …YÁĸ«į|À¿Y|]ºÅY¾ËY|ËZ]µZu¾ÌŸ{Z»Y|¿€Ì´]Y€§Y¾§ÁŽzeÁcZÆ» Z¯Á\ˆ¯{Ö¸YÄf°¿€fÆ]cZ^ŸÄ] d‡YÖ¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿|Ë|mÕZÅZ¯Á\ˆ¯ Հ̳Z¯Ä]Ä°¸]dˆÌ¿Ö§Z¯ŽzeÁcZÆ»,Š¿Y{–¬§Á|ÀfˆÅ{Y€§YÁ{€§{Ây ¶Ìvf·Y¡Z§Á½ZËÂnŒ¿Y{ÕZ̈]Ä]¾» |‹|ÅYÂy€nÀ»d̬§Â»Ä]įd‡YZÆ¿M |À¯Ö»{‚‹Â³Y¾Ì¼ÅZ¬Ì«{Z°Ì] Zq{½Y€´‹{€³ÁZŽYÂf‡|À¿Z»¶£Z//Œ»YÖy€]€“Zu½Z»{µZj»½YÂÀŸÄ] ŽzeÁŠ¿Y{ÁcZÆ»{ÂmÁº£Ä]ÄÀÌ»¾Ì¼Å{į|¿|//‹ּ̜ŸcÓÂve |»ZÌ¿Z¯Ä]½ZŒËZÅŽze{ÂyÁÂu{Ö§Z¯ €œ¿{–ËY€‹Â¿¾ËYÕY€]d§€ŒÌaÁd̬§Â»•€//‹YÕ|̸¯Äf°¿Á{Ö¿‚Ë{d·YÁ |ÀÀ¯ՁY{€aZËÁÁM¾ËY…Z‡Y€]Á|À‹Z]Äf‹Y{ÁM|ËZ]ZŹ{MÄ°ÀËYµÁY{€Ì³Ö» ՂËÄ»Z¿€]¾ËYZ»Y|ÀÀ¯ՂËÄ»Z¿€]|ËZ]{ÂyÕÁMÄ]½|̇ÕY€]įd‡Y¾ËY¹Á{ Öf«ÁÔj» |‹Z]€Ë~a¥Z˜ ¿YՂËÄ»Z¿€]|ËZ]Z0 ¼fucÓÂveÁ€Ì̤edŸ€‡Ä]ÄmÂeZ] {ZnËY{Õ| ]Äf°¿Á|ÀÀ¯€fŒÌ]Y|»M{ÖËÂmħ€ÕZmÄ]|ËZ]|ËMÖ»ŠÌaÖ¸°Œ» ¾ËY |À‹Z]€Ë~a¥Z˜ ¿Yį|¿€Ì´]{ZË|ËZ]{Y€§Y d‡Y®ˆË‚Ì·Z¿M|Ë|mZ¯Á\ˆ¯ d§|ÅYÂy¾Ì]Y†°Ì§Z¯cZŸZ‡į|À¿Y|]|ËZ]ÁZŹ{Yį |ÌÀ¯dˀË|»Y{ÂyļŁYŠÌa Ŀ´qcÁZ¨f»Հ°§ÕZÅ[ÂqZqZ]{Y€§Yį½Z´¿Y€§µYÂX‡¾ËYÄ]x‡Za{ÕÁ ½ZŒ¿{ÂyYÖf^j»Ád‡{ŠÀ¯YÁžË€‡cY€Ì̤eÁZŽY€v]Z]ÄÆmY»{|À¿YÂeÖ» Z»YºÌÅ{€Ì̤eY{ÂyÕZʼn€´¿¾Ë€eÖ¸YºÌ¿YÂeÖ¼¿ÁºÌfˆÅÖeÁZ¨f»ÕZÆ»{MZ»|ÀÅ{ d‡Y{Ây€]dˀË|»ļŁYŠÌa–ËY€‹Ä]ÄmÂeZ]|ËZ] €Ìˆ»¾Ë€eÃZe¯Z»Y‚·Yįd//‡Y¾ËYd§€³€œ¿{–ËY€//‹¾ËY{|ËZ]įÖ»Á{Äf°¿ trades@jahaneghtesad.com ®‹Á€Ì¿€^·{€f¯{ÁcYZ»YÁ½Y€ËY­€f//Œ»Ö¿Z³Z]©ZeY†ÌW½Z´¿Y€§|Ì//‹€§ Ä]ÕZÀÌ]Á{Z°Ë€»MICF¶vf·Y¡Z§Á½ZÌ¿Y€ËY€Ì]|eÕÁ€Ì¿Ä//ˆ‡Â»¶»ZŸ€Ë|» Ճ·ÂÀ°ežË€‡cÓÂveÁZ¿Á€¯–ËY€‹{Z¬]ÕY€]ZÅZ¯Á\ˆ¯{€°ËÁÂ“» |ÀfyY{€a €ÌyYÕZŁÁ{,cYZ//»YÁ½Y€ËYÖ¿Z³Z]©ZeYY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚//³Ä] ,½Y€Æe½Z‡Z°Ÿ|{ÕZ°Ì]ÁՀ´//‹{€³d À{µZ §€¨¿Y‚ÅÕZ°Ì] Äf§€³Y€«ZÅÄ¿Z‡ÖmÁ€yÕÁ€] Á½Z§Z^Ì·Z«|Ë|‹ÕZ°Ì],ZÅÓZeÖ´fˆ°ˆ‹Á ‘€ »{{Y€§YYÕZ̈]ZËÁÕ{Â]Z¿€˜y{ÕZÌ//ˆ]¶£ZŒ»į|Å{Ö»½ZŒ¿Á į{Â]֟“»¾Ì·ÁY¶£ZŒ»{Y|ËZaZ¿–ËY€‹dÌ “Áև€] |¿YÄf§€³Y€«ÕZ°Ì] YŠÌaZÅZ¯Á\ˆ¯ÁÂu{cY€Ì̤ek»d¨³Á{€¯ÃZ‹Y½MÄ]½Z´¿Y€§|̋€§ Z»M{®Ì¿Á€f°·YcZneÁՁZn»ÕZ”§cY€ÌiZeįÕÂv¿Ä]|‹Ö»…ZˆuYZ¿Á€¯ {Â]½ZËZ¼¿¶]Z«s“ÁÄ]cZ¬Ì¬ve¹Z«YÁ cÔÌzeYkZyÕZneÕZÅ{Y|ËÁÁZÅd§€ŒÌaµÂvedŸ€‡į¾ËY½ZÌ]Z]½Z´¿Y€§ ćÕZŀfÀˀa{€¯Ö¼¿€°§†¯pÌÅŠÌaµZ‡Ã{|ËZ‹ÁÃ{Â]¹Â‡€»ÕZÅÄ¿Zˆ§YÁ ¶ÌƈeYZ»À»ÁÖ³|¿ Á`À‡YÁ€]ÁY|À¿Z»ÖËZÅY‚§Y¹€¿ÖfuZËÁ|ËZÌ]Õ| ] cÓÂveZq{Z¯Á\ˆ¯ÕZ”§Z¿Á€¯Ö»|ÌaY½|»MZ]ÁÃ{Y{wcZ«Z¨eY¾ËYZ»Y|ÀËZ¼¿ cZneºnuµZ‡{ֻԟYÕZÅZ»M…Z//‡Y€]µZj»½YÂÀŸÄ] |//‹Ö^ÌnŸ cZneÁcÔ»Z »…Z‡Y€]½MÓ{½Â̸ˀeįd‡YÃ{Â]Ó{½Â̸ˀe®Ì¿Á€f°·Y Ä]ZÅZ»M¾ËYÁ|¿YÃ{Â]CB½MÓ{½Â̸ˀeZÆÀeÁÃ{Â]ZÅʇYÁ¥~uÁBB d‡YÃ{€¯|‹Z¿Á€¯½Z»{Õ|ŸZeÕ|‹Z]Á\eY€» Ó{½Â̸ˀe¶«Y|uZ]ՁZn»ÕZ”§{cZneºnu¾Ë€f³‚]Z°Ë€»Md¨³ÕÁ |¿Y{Y€«¹Â‡Á¹Á{ÕZÅÃ{{¾ÌqÁ¾aYƒ½MY†aÁÃ{Y{ZfyY{ÂyÄ]Y 0 ^«įÖËZÅZ¯Ö¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿ÁÕ|˶£ZŒ»YÕZ̈]{€¯|̯ZeÕÁ ÕÁ€Ì¿–‡ÂeÔ Ä]ÕZb‡YÁµZu{֟ÂÀ»‰ÂÅÁՃ·ÂÀ°eÄ ‡ÂeZ]½ÂÀ¯Y|‹Ö»¹Zn¿YÖ¿Zˆ¿Y |À‹Z]Ö»֟ÂÀ»‰ÂÅÁ½Â̇Z»ÂeYÕZźfˆÌ‡ÁZž̋Z» …Z‡Y€]Ád‡YÃ{€¯¶Ì¼ve½ZÆmYÕ|Ë|m–ËY€‹‚Ì¿Z¿Á€¯ÃÁԟÄ]{Á‚§YÕÁ ÁÖ^ˆ¿d˂»Ä]ÄmÂeďÔy—Ä]Á€fŒÌ]ÕÁÀÆ],€f¼¯Ճ€¿Y¥€»Ä]ZÌ¿ €Ì´¼ŒqÀÆ]ՁZn»ÕZ”§€fˆ]€]ÄËÁÄ]|Ë|mÁ¿ÕZÅՃ·ÂÀ°eY{‡ŠËY‚§Y {‹Ö»¶ZuՀfŒÌ]Á 0 ^«įÖËZÅZ¯Ö¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿ÁÕ|˶£ZŒ»YÕZÌ//ˆ] ¹Zn¿YÖ¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿–‡ÂeÔ ÁZž̋Z»Ä]ÕZb‡YÁµZu{֟ÂÀ»‰ÂÅÁՃ·ÂÀ°eÄ ‡ÂeZ]½ÂÀ¯Y|//‹Ö» |À‹Z]Ö»֟ÂÀ»‰ÂÅÁ½Â̇Z»ÂeYÕZźfˆÌ‡ ÕZ¼jf‡Y€Ë|»ZË€Ë~a¥Z˜ ¿Y€Ë|» Ä]Z¼‹ÖeZ^iÖ]ÕZ”§¾ÌÀqZ]įµYÂX‡¾ËYÄ]x‡Za{®‹Á€Ì¿€^·{º¿ZyÄ»Y{Y{ Á½ZÆm{Õ|¿Á¾ÌÀqZ]Á|ËY{Õ{ZÆÀŒÌaÄq²ÀÌq¯†¿‚Ì]Žzf»®Ë½YÂÀŸ Äf‡{Á{Z]cZnedˀË|»Á²ÀÌq¯†À˂Ì]ÁÂu{Z»d¨³,{€¯|ËZ]ÄqZ»Œ¯ Ád€§½YÂÀŸÄ]YcY€Ì̤eÁ|¿Â‹Ö»cZ§ZŒf¯Y{YÁµÁYÄf‡{ ºÌfˆÅÄmY»{Y€§Y Áª¸y|Ë|md€§Z˽MÕY€]ÁÄf§€³€œ¿{ÖÀÌ]ŠÌa¶]Z«€Ì£¶»ZŸ®Ë½YÂÀŸÄ] {|ÀfˆÅcZ^iµZ^¿{Ä]į|ÀfˆÅÖ¿Y€Ë|»Á{Y€§Y¹Á{µ|»Z»Y|ÀÅ|Ì»©Z^˜¿YY{ÂyZË ZÆ»{MYÃÁ€³¾ËYÄ]Z»{Y{{ÂmÁµÂveÁ€Ì̤e½Z°»YÁ€»Y½ZÆm{Ĝv·€ÅÄ°Ì·Zu Õ{Zf«YdÌ·Z §µZu{ÕZ¼jf‡YÃZ´¿Z]įÖ¿Zˆ¯ ºÌ»Z¿Ö»€³Z¼jf‡Y¥Z e½Á|] ŽzŒ»Ä»Z¿€]Z]ÁÕY€°eÖe{ZŸÁŽzŒ»֌»–yZ]|¿Y{Ö ‡Á|ÀfˆÅ{Ây |¿€^]ŠÌaY{ÂyÕ{Zf«YdÌ·Z § Á©ÔyÕ|ÀËM€§Ö//—į|À¯Ö»¦Ë€ e¾Ì mY€»Z]Öf¯Y€//‹Y²//ÀÌq¯ICF ,{Ây֐z‹ÁÕYħ€u½ZÆ¿ÕZÅ{Y| f//‡YYZe|À¯Ö»\Ì£€eYZŽM,‚Ì´¿Y€]¶»Pe ÁZŒ»Ä¿,d‡Y€^ÅYÁÖ]€»œÀ»į |¿€^]YÃ{Z¨f‡Y¾Ë€fŒÌ] |‹Õ{ZŸ€Ì£–ËY€‹{į|ÀfˆÅÖ¿Zˆ¯ª§Â»ÕZŹ{Mį¾ËY€]|̯ZeZ]®‹Á€Ì¿ ÕZÅ{¾fˆ]hŸZ]Ŀ³¾ËYÁ|ËZÌ]Z¿Á€¯į{€¯Ö»€°§Ö//ˆ¯Äq{Á‚§Y,|À¯Ö» .{Œ]ZŀƋ{{{€eÖfuÁY‚ËÁÁ|d̟ÂÀ¼»ÁcZne Z¯Á\ˆ¯{d̬§Â»¹|«ZÆq ÁÖ³{Y¿Zy,Ö¿Á{,֘Ìv»–ËY€‹į|À‹Z]Äf‹Y{ÄmÂeÃY¼Å|ËZ]{Y€§Y{Á‚§YÁY ºÌ‹Z]Äf‹Y{Y{Ây€]Ö³{Z»M–ËY€‹¾ËYZ]ÃY¼Å|ËZ]Y~·Ád‡YÖÀÌ]ŠÌa¶]Z«€Ì£ ÖfyZÀŒ¿YÁÁÕ{€§€œÀ»YYZ¯Á\ˆ¯{|‹Ád̬§Â»|ËZ]€œÀ»ZÆqYY~· ÕÁM¿ÀyÓZ]ÁՁY{€aÃ|ËY,dÌ«Ôy,¥|ÅÕÁ€]‚¯€¼eY|ÀeZ^Ÿį{€¯µZ^¿{ €´Ë{¶»ZŸć{Zf«YÁcZne½|‹Â̷ZfÌnË{,ՁY{€aÃ|ËYhv]Y€Ì£Ä]d¨³ÁY {‹Ö»€ŒfÀ»Á¾ËÁ|eÖmZyĬ]Z‡|]½Z³|À‹Á€§dˆÌ· ½Z³|ÀÀ¯{YÁ‚Ì¿Ö¸yY{cZneÄÀÌ»{{€¯tˀe½ZÌ¿Zy{ ™Zv·Ä]Հ]Z]ÕZÆf¯€‹Á½YY{Z^¿Y,½YZ¯ŽÌy€eZ]0Ó¼ » ¶°Œ»Zq{ֿ¿Z«ÕZÅw€¿dËZŸÁcZ]»ÕY€mY¹|Ÿ {‹Ã|̌Ë|¿YÖeY|ÌƼeÄÀÌ»¾ËY{d‡Y¹Óį|¿Â‹Ö» ½Y€ËYÂ//̗Á¹Y{ÕZÅÃ{Z//Æ¿½Z³|ÀÀ¯{YÁÄ//Ë{ZveY”Ÿ ÖnÀ‡d̸ÅYÕY€]Y¹ÓZ¯ÁZ//‡ÄË{ZveY¾ÌÀr¼Åd¨³ ºÅY€§Y Á½YY{Z^¿Y,½YZ¯Ž//Ìy€e¦¸fz»½YZ°¿Z¼Ìa YՀf¼¯®//ˆË{ÂyÕZÅ{Y{Y€«{|À¿YÂf]LZ”ŸYZeÃ{¼¿ |À‹Z]Äf‹Y{ Á¹Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿½Z³|ÀÀ¯{YÁÄË{ZveY֫¬uÃÁ€//³Z¯”Ÿ ÕZÅ{Y{Y€«Ŀ¼¿ÄÌÆeÃÁ€³Z¯¾ËY{€¯½ZŒ¿€—Zy½Y€ËYÂ̗ Ö¿Z³Z]ÕZÅ©ZeY,ZÅÄË{ZveYZ]•Z^eY{ZnËYÁÁM|Æ e֫¬u ½YÂÀŸÄ]Ã|À‹Á€§ÕZÅŒ¯{€›ZÀf»­€f//Œ»ÕZÅ©ZeYÁ cZ§ÔfyY\m»ÓZ¯|ˀyÕY€]ÃÂ̋¾ËYYÃ{Z¨f‡Y{Á‚§YÕÁ d¸Ÿ¾Ì¼ÅÄ]d‡YÃ|‹Ö¿ÁÁÖf̨̯™Zv·Y¾Ì§€—Ö·Z» Õ|mÖ·Z»cZˆyZq{įÄË{ZveYLZ”ŸYd‡YÂy{€]ZÀ]Á Á¹Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿½Z³|ÀÀ¯{YÁÄË{ZveY֫¬uÃÁ€³Z¯|¿YÃ|‹ d‡YÃ|‹¶Ì°Œe½Y€ËYÂ̗ Öy€]Ö¸¸¼·Y¾//Ì]cZneÄ//€Ÿ{{Y{Ä//»Y{Y½Z//Ì¿Zy{ ½{Â]Ã{Z¨f‡Y¶]Z«€Ì£ÁZne֟ԗYÖ]¶Ì·{Ä]½Z³|À//‹Á€§ į|ÀÅ{Ö¼¿¹Zn¿YY{ÂycY|Æ eÁM¹Y‚·YÖ°¿Z]ºf//ˆÌ‡ ¾ËY{ {‹Ö»Ã|ÀÀ¯{YÁÕZÆf¯€‹Ä]cZˆy¶Ì¼ve\m» d§ZË{Z]½Y€ËYÂ̗Á¹Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿½Z³|ÀÀ¯{YÁÄË{ZveYÄÀÌ» ž¼mÄ]d^ˆ¿¾Ìzf»YÃÁZŒ»~yYÁLZ”ŸYYcZŸÔ—Y ½Z³|À‹Á€§Á|Æ f»Á¹ZÀ‹Ây½Z³|À//‹Á€§cZŸÔ—YÕÁM |À¯Ö»{ZnËYYėÂ]€»ÖeZŸÔ—Y®¿Z]ÁÃ{¼¿¹Y|«YĬ]Z‡|] Ã{Y{ÃZ´ËZaՁZ‡ÄÀÌÆ]¶Ì·{Ä]ZÀ̇®¿Z]cZ»|yd«Â»ž˜« Ä¿Z»Z‡Ã{Y{ÃZ´ËZaՁZ‡ÄÀÌÆ]cZ̸¼Ÿ¹Zn¿YÄmÂeZ]ZÀÌ//‡®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] Ä ¼mÁ{Y|»Z]Ĭ̫{dŸZ//‡Y®¿Z]¾ËYcZ»|yÖ»Z¼eÄWYY,Ö°¿Z]‚¯€¼f» {Â]|ÅYÂyž˜«dŸZ‡c|»Ä]ÕZmÃZ»}M ½Z»Y| ]Z˶^«,ZÀ̇®¿Z]ÕZÅcZ¯½Z³|¿Y{Á½ZˀfŒ»Ä̸¯d‡Y¹ÓœÀ»¾Ì¼ÅÄ] |ÀËZ¼¿¹Y|«Y{ÂyZÌ¿{»Ö°¿Z]cZ»|y¹Zn¿YÄ]d^ˆ¿¯~» ½ŻZa®¿Z]Y{Y|»YÄf̼¯†ÌËÖ¿Y{|« YZ]ÃÁ€³ {Y{€^y½Y€ËYÂ̗Á¹Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿½Z³|ÀÀ¯{YÁÄË{ZveY֫¬uÃÁ€³Z¯”Ÿ {YZÆf¯€//‹ÖËZ¼ÀÅYÁÃÁZ//Œ»¥€—ÁZ”ŸYLZ°eY‚¯€» {Y{Z¯Âf‡{ dËZ¼uÕZf//‡Y{įÖeZ»Y|«Y€//´Ë{Y|//‹ÁM{ZËÕÁ Â̗Á¹Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿½Z³|ÀÀ¯{YÁÄË{ZveYLZ”ŸYYÖ//«Â¬u ½YÂe½{€]ÓZ]dÆm{įd//‡Y¾ËY{€Ì³Ö»c½Y€ËY ¶WZˆ»Ây{֋Â»MÕZÆ//‡Ô¯ZÆf¯€‹ևZÀ‹Z¯ Y‚³€] Á‚»€e°ÀËY,ZÅ{Y{Y€«ºÌœÀe¶¸¼·Y¾Ì]Ö¿Z³Z] {‹Ö» cZneÄ ‡Âe½Z»Z‡ÕZÆf̧€›YÃ{Z¨f‡Y{€¯ZƛY½ZÌ¿Zy{ Հ̳¸mÁLZ”ŸY©Â¬u©Z¬uYÕY€]¥ÔfyY¶uÕZÅY‹Á ÖeZ»Y|«Y€´Ë{YĬ]Z‡|]Á|Æ f»€Ì£½Z³|À‹Á€§dÌ·Z §Y ÖËY€mYĸu€»Ä]ÄË{ZveY֫¬uÃÁ€³Z¯Õ‡Yįd//‡Y |»M|ÅYÂy{ dÌ ¼mÄ]½Zfˆ]Ze{½Zfˆ]Ze¶£Z‹dÌ ¼mY|{ Á½YZ°Ì]Y|{  ÕZ°Ì]w€¿,Z¯ÕZËÂmdÌ ¼m{{Y€§Y¾ËY[Z//ˆfuYZ]Á|¿|//‹ħZ“YµZ §€Ì£ |‹Ö»|{ YZ]ÕZÅŽyZ‹¶Ì¸ve»½YÂÀŸZ]֋Y‚³{†¸n»ÕZÅŠÅÁ„a‚¯€»,€Æ»‰Y‚³Ä] ¶Ì¸veYÄf‹~³¶§{Œ¯Z¯YZ]cÓÂve¾Ë€eºÆ»«½Zfˆ]Ze¶§{Z¯ d‡YÃ{€¯ Â̋Y€iPf»½Zfˆ]Ze{Œ¯Z¯YZ]cÓÂve¾Ë€eºÆ»,Ä ·Z˜»¾ËY…Z//‡Y€] ¶^«µZ‡Ä]ZŒ»¶§Ä]d^ˆ¿½Zf//ˆ]Ze{įd//‡Y\Ìe€e¾ËYÄ]Z¿Á€¯…Á€ËÁ Y½MYּƻŠz]įd‡YÄf‹Y{ŠÅZ¯€¨¿Y‚ŵZ §dÌ ¼m,½Zfˆ]Ze º«Ä]Õ|{ ŠÅZ¯Z]d¯ZŒ»w€¿Ã|‹\^‡Â“»¾ËY |ÀÅ{Ö»¶Ì°Œe½Z¿ |‡€]|{ Œ¯½Ô£Z‹dÌ ¼mY€¨¿Y‚Å{Y| e,½Zfˆ]ZeÄ]d^ˆ¿½Zfˆ]Ze{ ŠÅZ¯¾ËYÃ|¼Ÿ d‡YÃ{Â]cZ»|yŠz]Ä]•Â]€»½M€¨¿Y‚Å{Á|uįÄf§ZËŠÅZ¯ d‡YŒ¯{Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋Y€iPf»,ÖeZ»|y¶£ZŒ»{µZ¤f‹Y ½ZŒ¿YŠËY‚§Y|{ ,½Zfˆ]ZeÄ]d^ˆ¿½Zfˆ]Ze{Ž«Z¿µZ¤f//‹Yw€¿ d̼ÅYZ]Z̈]Œ¯ÕZÅY¿ZydŒÌ »¾Ì»Pe€œÀ»YÂyÄ]Â“»¾ËY |Å{Ö» d‡Y įÄf‹Y{ŠÅZ¯€¨¿Y‚ÅZ°Ì]dÌ ¼m,½Zfˆ]ZeÄ]d^//ˆ¿½Zfˆ]Ze{ ÃY€¼³Õ|uZeº«¾ËYµZu¾ËYZ] d‡YÃ|//‹|{ Ä]ÕZ°Ì]w€¿ŠÅZ¯\m» d‡YÃ|ÀÀ¯ ,½Zfˆ]Ze¶£Z‹dÌ ¼mY|{ Á½YZ°Ì]Y|{ |Å{Ö»½ZŒ¿ZÅև€] dÌ ¼m{{Y€§Y¾ËYįÖe{Á|¿YÃ|‹ħZ“YµZ §€Ì£dÌ ¼mÄ]½Zfˆ]Ze{ d§ZËÖ»ŠËY‚§Y|{ Ä]ÕZ°Ì]w€¿,|¿|‹Ö»™Zv·Z¯ÕZËÂm Â̗Á¹Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿½Z³|ÀÀ¯{YÁÄË{ZveY֫¬uÃÁ€³Z¯”Ÿ ½Z³|À‹Á€§ÁĬ]Z‡|]½Z³|À‹Á€§ÖeZŸÔ—Y®¿Z]d¨³½Y€ËY Ze{€Ì³Ö»Y€«½Z³|ÀÀ¯{YÁZÌfyY{ÁÄÌÆeÖmZy¹ZÀ‹Ây ¶Ì¼ve½Z³|ÀÀ¯{YÁÄ]Ĭ]Z‡|]½Z³|À‹Á€§įÖeZˆy½Y‚Ì» |‡€]¶«Y|uÄ]|ÀÀ¯Ö» ÄË{ZveYֻ¼Ÿ–//]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½Z//Æm‰Y‚³Ä] ½ZÌ¿Zy{|Ì ‡,Y|¿ÁY½Y€ËYÂ̗Á¹Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿½Z³|ÀÀ¯{YÁ €ÌyYÕZÆ·Z‡{Ä°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]{€¯ZƛY\¸˜»¾ËY¹ÔŸYZ] ÖmZycÔ»Z »¹Zn¿Y½Z°»YºË€veY֋Z¿–ËY€‹¶Ì·{Ä] ZËÕ{ZÀ‡YcYZ^fŸY½Âr¼Å¾¼ËYdyY{€aÕZÅÃÂ̋ªË€—Y dyY{€a\·Z«{ÖmZyÕZÅ|ˀy¾ËY€]ZÀ]{Y|¿{ÂmÁcY€] ÁÃ|ÀÀ¯{YÁÕZÆf¯€‹¾Ì]Z¼Ì§ÕZÅ{Y{Y€«{¹Â‡¥€—ÕZÅ {‹Ö»¹Zn¿YÖmZy½Z³|À‹Á€§ d§ZˍZfyY¾Ì»Á€v»YdËZ¼uÕY€]cÔÌƈe½Z»Âe{Z̸̻ |»M{º¯ZŒ«YÕY€]Ö³|¿dz‡–ËY€‹Ä]ÃZ//‹YZ]ÃÖÀ̼y¹Z»Y{Y|»YÄf̼¯†ÌË ½Z»Âe{Z̸̻¢¸^»ĸu€»®Ë{½ŻZa®¿Z]ÄÀˆv·Y‘€«©Á|Àd¨³,Ä »Zm {Y{Ö¿Y{|«ÕZmįd‡YÃ{€¯‚ËYÁ½Y|À»ZÌ¿Ä]®¼¯ÕY€]ÄÀˆv·Y‘€«cÔÌƈe ,d‡YÃ{Y{ÃÖÀ̼y¹Z»Y{Y|»YÄf̼¯†ÌË,ÕZÌfz]֔e€»|̇įÕZ»M…Z‡Y€] |ÀfˆÅÖ³|¿½YY~³ÕY€]\‡ZÀ»¾°ˆ»Ŀ³€Å½Á|]Âm{|»Y¿ZyY‚Å dÌÀ»YÁÃZ§ÕZ¬eYÁ֟Z¼fmYd·Y|ŸÄ ‡Âe½ŻZa®¿Z]Õ{€^ÅYÄ»Z¿€]-d‡YÖÀf¨³ {½ŻZa®¿Z]ÄÀˆv·Y‘€«©Á|ÀÖfËZ¼ucÔÌƈeÁd‡YÄ »ZmZŒ«YļÅÕ{Zf«Y {€Ì³Ö»cZf‡Y¾Ì¼Å{¾°ˆ»ÁkYÁ{Y,½Z»{,ÖËY‚·Z¤f‹YÕZÅ ՁYcZ»|y d‡Y€œ¿{»½ÁZ eÄ ‡Âe®¿Z]d˂»®Ë½YÂÀŸÄ] {€¯{ZËd˂»½YÂÀŸÄ]ՁY֐zecZ»|yY½ÁZ eÄ ‡Âe®¿Z]Ö°¿Z]cZ̸¼Ÿ½ÁZ » Z]ֈ¿Y€¨À¯ÂW|ËÁ•Z^eY֗½ÁZ eÄ //‡Âe®¿Z]Ö°¿Z]cZ̸¼Ÿ½ÁZ »֨ˀ‹¾//ˆu Ä »ZmYdËZ¼ud·Z‡Ä]ZÀ]½ÁZ eÄ ‡Âe®¿Z]d‹Y{ZƛYZŽZf‡Y{ՁY½YZ°¼Å d‡YÃ{Y{ÄWYY†Ì‡PeÁ|]Y֟ÂÀf»ՁYcZ»|y,½ZÀˀ§MZ¯Á½Y€´¿ÁZ eYºŸY¥|Å dÌ·Z §Z]ĈËZ¬»{ՂËZ¼f»ÕZÅÖ³„ËÁÁZÅÖ³|ÌrÌaՁYdÌ·Z §{¼¿tˀe֨ˀ‹ Y¿YYtÌvÖ]Z˝ԗYZ]ZŽZf‡YÁ{Zf‡{ÖfˀË|»\eY€»ĸˆ¸‡Á¾ËYY,{Y{Ö·ZË |‹Z]Ö»ZÅ|ÀËM€§tÌvÕY€mYÕY€]Ö¨ŸZ”»‰Ôe,Öf‡{ÓZ]ÕZÅd‡ŻÁZÅÄ»ZÀŒz] ®ˆËŠÅZ¯Ád‡YÖ·ZËcZ̸¼ŸY€eY€§Z̈]ՁYcZ̸¼Ÿ®ˆË{€¯½ZŒ¿€—ZyÕÁ ÕZÅ®ˆË€]dˀË|»Z]Ä°¸],dˆÌ¿֐zedÌ·Z §ÄÀ»Y{ŠÅZ¯ÕZÀ »Ä]ÁÂu¾ËY{ Ä]cZ»|yÄWYYÕY€]®¿Z]d˂»½YÂÀŸÄ]ՁYcZ̸¼Ÿ,ZÆ¿MՀj¯Y|uŠ‹ÂaÁÖ·Z¼fuY d‡Ys€˜»½Z¿Z³Z]Á½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe,½Y€´¿ÁZ e ÁcZ»|yÄÀÌÆ]ÄWYY{Y½YZ°¼ÅÖËY‚§YŠ¿Y{½ÁZ eÄ ‡Âe®¿Z]Ö°¿Z]cZ̸¼Ÿ½ÁZ » dÌ·Z §į\ ‹ÕZ‡ÁÁÖ¿Zf‡Y½Y€Ë|»YÄf‡{½M{Á‚§YÁdˆ¿Y{€iR»ZÅ|ÀËM€§žË€ˆe ,|À‹Z]Äf‹Y{Ö§Z¯µ€fÀ¯ՁYÕZÅÃ|¿Á€aÁZÅ|ÀËM€§€]d‡YlËYZÆ¿Mğ¼n»€Ë{ՁY ½ZÀ̼—YÁ{Y{{ÂmÁĸu€»¾Ì¼Å{{Zf‡½YZ°¼Å‚mÄ]Z°eY¶]Z«ÖeZœ¿ÄËӾˀf¼Æ»Y€Ë |À¯Ö»Õ{Zˁ®¼¯ÄÀÌÆ]ÁžË€‡cZ»|yÄWYYÄ],ÄËÓ¾ËY{Õ«µ€fÀ¯Y ÕZÅÁ€Ì¿YZŽZf‡Yd¨³Á{€¯ÃZ‹YŒ¯€‡Y€‡ՁYÕZÅ|uYÁdˬeÄ]Ä»Y{Y{ÕÁ ‰€fˆ³ÕY€]Ö¿Zf‡Y½Y€Ë|»Á|ÀfˆÅY{Ây€]Ö°¿Z]ÂÀf»cZ̸¼Ÿ{Ã{»MZ¯Á[€n» cZ»|yYՀ̳ÀÆ]ÁÖ¿Zˆ¿Yž]ZÀ»dˀË|»,ÁÂu¾ËY{½ZˀfŒ»ZÌ¿¾Ì»PeÁՁYdÌ·Z § |ÀÅ{Y€«dË·ÁY{YՁYcZ̸¼Ÿ{ZÅÁ€Ì¿¾ËY d·Z‡ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z]¶»ZŸ€Ë|» |‹ºÌÅYÂyŒ¯µZfÌnË{®¿Z]¾Ì·ÁY ®¿Z]¾Ì·ÁYZ¼fuZ»ºÌË´]ºÌ¿YÂeÖ»Á€»Yd¨³d·Z‡ÄÀ//ˆv·Y‘€«®¿Z]¶»ZŸ€Ë|» {Â]ºÌÅYÂy¹{€»Ä»ZŸÕY€]Œ¯µZfÌnË{ dyY{€a½Y€ËY{ÕY|°¿Z]|ÀËY€§¾Ë€edz//‡{Á‚§YÃ{Y¾Ìˆu¾Ì//ˆu|¼v»€Ëe Õ”ucÔÌƈedyY{€aĿ´rÌÅd·Z‡ÄÀˆv·Y‘€«®¿Z]{Z»Ád‡YcÔÌƈe Õ”u€Ì£cÄ]®¿Z]¾ËY{cZ»|y¹Z¼eÄ°¸]cÔÌƈeZÆÀeÄ¿ ºËY|¿ְ˂̧Á ÕY€]Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]®¿Z]cZŸÔ—YÕÁZÀ§ÕZÅŠz]Y|Ë{Z]{ÕÁ {Â//‹Ö»ÄWYY ,{‹{ZnËYºÅ½MZ]\‡ZÀf»€fˆ]ÁdyZ//‡€Ë|ËZ]Ö°¿Z]¹Zœ¿{±‚]ÕZÅZ¯¹Zn¿Y ½MY‚§Ydz‡įdˆÌ¿ÖeÕMŠz]Ä]€vÀ»Z§€dyZ‡€ËµZj»ÕY€]d‹Y{ZƛY |ÀfˆÅºÆ»‚Ì¿Ö¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿Á֟Z¼fmYÕZÅdyZ‡€ËÄ°¸],ºÌÀ¯ՁY|¿YÃYÁ¾Ì»ZeY µZ^¿{Ä]d¨³®¿Z]¾ËYÕ”u€Ì£cZ»|yY½ZˀfŒ»µZ^¬f‡YÄ]ÃZ‹YZ]Ã{Y¾Ì//ˆu ŠËY‚§Y|ÅZ‹½YYÁ½Z‡McZ»|yd§ZË{Á\ ‹Ä]Õ”uÄ mY€»¹|ŸY¹{€»µZ^«Y ºÌfˆÅZÅÕ{ÁÁ Ä̯€eÁ½Y€ËYÕZneÕY‹€Ë|» d‡Y½Zˀm{¶°Œ»½Á|]Ä̯€eÁ½Y€ËYÕ{Zf«YcZ^‡ZÀ» {Âyֿ¿Z«cZ¨Ë€ŒeÁÖ¯€¼³¾Ì¿Y«ÕŒ¯€ÅÄ̯€eÁ½Y€ËYÕZneÕY‹€Ë|»Äf¨³Ä] ½ZŒ‡ZÀmYZe|À‹Z]Äf‹Y{dˆÌ·®q®Ëįd‡Y¾ËYÕZne½ÓZ §Ä]¾»Ä̏ÂeÁ{Y{Y Ö¿Z³Z]ÕY‹€Ë|»,Õˆ¯M½Z¼jŸ,ZÀ¸ËY‰Y‚³Ä] |ÀÌ^¿\̇MZË{Œ¿¶˜ »­€¼³{ ¾Ì¿Y«ÕŒ¯€Åd¨³Œ¯Á{Ձ€»cZ¯€¼³dÌ·Z §¹ÁY|eÄ]ÃZ‹YZ]½Y€ËYÁÄ̯€e ®Ëįd‡Y¾ËYÕZne½ÓZ §Ä]¾»Ä̏ÂeÁ{Y{Y{Âyֿ¿Z«cZ¨Ë€//ŒeÁÖ¯€¼³ ¾ÌÀqºÅÕˆ¯M |ÀÌ^¿\̇MZË{Œ¿¶˜ »­€¼³{½ZŒ‡ZÀmYZe|À‹Z]Äf‹Y{dˆÌ·®q cZ»Z¬»ÁZÅd¯€‹½Y€Ë|»d¨³ÓZ¯d˂¿Y€eÕY€]Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÁÖ¸yY{¾Ì¿Y«Ä]ÃZ‹YZ] ¶Ì¼°e{ÂmÁZ]Ö¸°Œ»€³YÁ|À‹Z]ž¸˜»cÔ°Œ»Ä]d^ˆ¿ªÌ«{Á¶»Z¯—Ä]|ËZ]Ö¿Y€ËY ÕY€]Y{Ây‰Ôe¹Z¼eÄ̯€eÁ½Y€ËYÖ¿Z³Z]ÕY‹,|»MŠÌa¹ÓcZ»Y|«Y¹Zn¿YÁ{ZÀ‡Y {Ä̯€eÁ½Y€ËY֗Z^eYÕZÅÃY½|‹Äfˆ]Ä]ÃZ‹YZ]ÕÁ dˆ]|ÅYÂyZ¯Ä]cÔ°Œ» YZ»Y|ÀÀ¯µZ‡YY{ÂyÕZÅÓZ¯|Àfˆ¿YÂeÖ¼¿ZÅd¯€‹½Z»½M{d¨³µZˆ»YÄ˧ ÄËÁÄ]Z°Ë€»MÕZźˀve,­€e¹Z¬»¾ËYÄf¨³Ä] |‹ÖËZŒ³Z]0Y{|n»ZŁ€»,¾WÁƒ¹ZÆq ±‚]Šz]įZn¿MY |‹|Ë|//Œe¹Zm€]Y`»Y€ed·Á{kÁ€yÖ»ºÅ|nŁY d‡YÃ|¿Z»Z]½Y€ËYZ]cZneÕY€]Ö¼¯ÕZ”§,|Å{Ö»ּˀveÕZÅÓZ¯Y½Y€ËYcY{Z ÕZźˀve¥|ŽY€ËYÖ°¿Z]Šz]¶¯Á½Y€ËYZ‡ÁdyZ‡Á½| »,ÖmZˆ¿,|Ì·ÂeŠz] Ã|ÀË‹{Y»,Ö°‹‚acY‚ÌÆne,ՁÁZŒ¯cӐv»€“ZuµZu{ |¿YÄf§€³Y€«Z°Ë€»M ½Y€ËYÄ]YZŽM|À¿YÂeÖ»­€e½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÁ|ÀfˆÅ¥Z »ZźˀveYֈ¨ÀeÕZÅÃZ´f‡{Á d‡{Ä]cӐv»¾ËY{‹¾X¼˜»|ËZ]­€e¥€—,Z°Ë€»MÕZźˀveª^—Z»Y|ÀÀ¯{Z Ä]ÃZ‹YZ]Õˆ¯M {‹Ö¼¿{Z€´Ë{ÕZmÄ]0Y{|n»½Y€ËYYÁ|‡Ö»Õ{ZŸ½Y|¿Á€Æ‹ Ád‡Y[¸˜»ÖËÁY{YZ]®Ë½Y€ËY{Á‚§YÄ̯€eÁ½Y€ËYÕ{Zf«YÕZ°¼ÅÕÓZ]¶Ìˆ¿Zfa ºÌÀ¯{Z½Y€ËYÄ]ÁY{ÖÆmÂe¶]Z«Y|¬»ºÌ¿YÂeÖ»ºÌ‡€]ºÅZ¨eÄ]ÁÂu¾ËY{ºÌ¿YÂf]€³Y ¥€—Á{cZ^‡ZÀ»ÕÁ€]Z¿Á€¯ÕZÅ|»ZÌa€]|̯PeZ]{Ây½ZÀz‡YՀ´Ë{Šz]{ÕÁ –]YÁÕÁÕZneÁÕ{Zf«YcY€ÌiPe‚Ì¿Z¿Á€¯Հ̳ļÅ,ZźˀveĸXˆ»€]ÃÁԟd¨³ d‡YÄf‹Y~³Ä̯€eÁ½Y€ËY صفحه 3 {Zf«Y½ZÆm }MÄ^ÀŒnÀa €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ] ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ ÖËZÀ]€ËZ^yY ÖËZÀ]€Ë»Y †¸n»|Ì·ÂeŠÆms€—Z]d·Á{Ö¸»¹Y|«Ys€—¹Z£{Y ©€]Á[Md ÀļÌ]ž»ZmÄ¿Z»Z‡ՁY|¿YÃY ¶Ì¼°eÕY€]Õ{Z̸̻ÕY~³ÄËZ»€‡ cY€Å ¥YÂy¾ÅMÃY ¶Ì¼°eÖ¿Z»Âe{Z̸̻ÁY‚Å{Á|uÖf·Á{ÕY~³ÄËZ»€‡YՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ Z]ÃZ»}M{cY€Å ¥YÂy¾//ÅMÃYÃZ´f//ˆËYd¨³Á{Y{€^ycY€Å ¥YÂy¾ÅMÃY cYÁ‰Y‚³Ä] {‹Ö»sZff§YÖ¼‡—Ä]½Zfˆ¿Z¤§YÁ½Y€ËYÕÂƼmÕZ‡Á”u ,cY€Å ¥YÂy¾ÅMÃYÖËY€mYZ¯¹Z¼eYÄ]ÃZ//‹YZ]«Ö»Ô‡Y|¼v»»,ՁZ‡€Æ‹ÁÃY ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ {Â]|ÅYÂyĬ˜À»Öf˂¿Y€eºÆ»ÕZÅÁ|ˀ¯YÖ°ËÃÁ€a¾ËY{Á‚§Y Y€q|À¯{ZnËY½Zfˆ¿Z¤§Y{ZÅdyZ‡€ËÄ ‡Âe{Ö]Ây­€ve|¿YÂeÖ»ÃÁ€a¾ËY{Á‚§Y Á|À¯Ö»ZÌÆ»½Zfˆ¿Z¤§Yd¸»ÕY€]YÂ//Œ¯¾ËY½{Z »YÕY{€]ÀÆ]½Z°»Ys€—¾ËYį Äm{Â]Z]Ö»Z¼eÄ]s€—¾ËYÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ {‹½Z‹{Zf«YÖËZ§Â°//‹\m»|¿YÂeÖ» cÄ]ŠÌaµZ‡Yįd‡Y€f»Â¸Ì¯{Á|us€—,d//‡YÃ|‹ÄfyZ//‡d·Á{ ÕY{€]ÀÆ]Ã{Z»M½MÕZÅ–yÁZÅÃZ´fˆËY¹Z¼e½ÂÀ¯YÁÃ|‹Հ̴Ìaž—Z«ÁÕ|mZ̈] ½ÂÀ¯Yd¨³Ĭ˜À»ÕZÅŒ¯ÕY€]s€—Õ{Zf«YÕZÅd˂»½{€¼‹€]Z]ֻԇY d‡YÃ|‹ d‡Y½Zfˆ¿Z¤§Y€Ìˆ»Y€e®Ë{‚¿ÃY d‡YY€«€]†y€‡Á½Á€]ÄrÀËYYZ»Ö¸Ë•Z^eY ½Zfˆ¿Z¤§Y½Ze€Ìu€»Y½Zfˆ°]Y¾ÅMÃY {‹Ö»¶f»¾ÌqÄ]| ]Á½Zf//ˆ°]YÄ]į d‡YÃ|»M¦Ë€‹Y‚»Ä]Á½Ze€ÌuÄ]Ä»€e€»{€f»Â¸Ì¯{Á|u½Zfˆ¿Z¤§Y€»¶yY{ {Â]|ÅYÂyZ»Œ¯YĬ˜À»¾ËYÁŻMºÆ»ÕZÅÁ|ˀ¯Yְ˾ÅMÃY–y¾ËYµZeYį ½Z»Âe½Â̸̻ Հf»Ä]Ö¸»¾°ˆ»dyZ‡ÄÀ˂ÅŠËY‚§Y Ö¸»¾°ˆ»dyZ‡Ã|‹¹Z¼eÄÀ˂ÅŠËY‚§YYֻԇY[Ô¬¿Y¾°ˆ»{ZÌÀ]ՀƋ¾°ˆ»½ÁZ » Ã{Y{¼v»{¼v»,€Æ»‰Y‚³Ä] {Y{€^y½Z»Âe½Â̸̻ Հf»ZeĬ^—Á{ÕZÅ|uYÁÕY€] ¶¯½Y€Ë|»Ä]ÕYÄ»ZÀŒz]{ŠÌaÕ|Àq,ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ½Z¼fyZ‡Á¾°ˆ»½ÁZ » s€—Հn»ZËÄ¿ZycYÁ¾ËYÄ ]ZeÕZÅÃZ´f‡{½Y€Ë|»¾ÌÀr¼ÅÁZŽZf‡YՁZ‡€Æ‹ÁÃY {½Z»ÂeY‚ÅÁ½Â̸̻YÖ¸»¾°ˆ»ÕZÅ|uYÁZ‡ÁdyZ‡ÄÀ˂Å,¾°ˆ»Ö¸»Y|«Y Ä]dyZ‡cÔÌƈe½Z»Âe½Â̸̻,ZÅ|uYÁ¾ËY¹YÁ¾ÌÀr¼Å {Â]Ã{€¯¹ÔŸYž]€»€f»€Å €´Ë{Õ‡Y |‹¡Ô]Y¶»ZŸÕZÅ®¿Z]Ä]Á|̇\ːeÄ]d·Á{dXÌÅ{,|uYÁ€ÅÕYY sZff§Y¶»ZŸ®¿Z]{½Z»Âe½Â̸̻įÃ|‹¡Ô]Y½Z̓Z¬f»ļÅÄ]µÁYĸu€»{½ÂÀ¯Ze µÁYĸu€»,Ö¸»¹Y|«Ys€—½Z̓Z¬f»ļÅ,ÕZmÃZ»½ZËZaZed‡YY€«į|ÀÀ¯‚ËYÁÁ[Zˆu ½Z̓Z¬f»Öy€]-|¿Â‹Ö»Äf‹Y~³ZÀ¯s€—Ä»Y{YYc¾ËY€Ì£{-|ÀÅ{¹Zn¿YYՂËYÁ {Â]Y€«,€´Ë{cZ^ŸÄ] |¿YÃ{€¯‚ËYÁºÅY¹Á{ĸu€»½Z»Âe½Â̸̻Ze½ÂÀ¯Ze‚Ì¿ ½Z»{įÖ¿Z»Âe½Â̸̻cÔÌƈe¹Z¼”¿YÄ]½Z»Âe½Â̸̻ZeÃ{ÁMÂ¼n»Z] ÄÀ˂ŽZ»Âe½Â̸̻ZeZ0 ŸÂ¼n»,{‹Ö»¶¬fÀ»֓Z¬f»Ä]Ã|¿Z‡Y¹YÁ¾ËY,¶ËÂve Ä¿ZÅZ»ÕYÄÀ˂Å–‡Âf»—Ä]į{‹d§ZË{µZ‡Á{¥€›֓Z¬f»YZÅ|uYÁ¾ËYdyZ‡ |À¯Ö»¶Ì¼veZÅY¿ZyÄ]½Z»Âe½Â̸̻Ze d§[M†¸n»ÖÀ°ˆ»3 s€—Z^fŸY ŠÆms€—Äm{Â]d¨³ÕÁÁ|̇€as€—¾ËYZ^fŸYŠÅZ¯ Ã|‹Y€«Ád‡Y½Z»Âe{Z̸̻Y‚ž°ˆ»¾Ì»ZeÁ|Ì·Âe Ã|¿Z»¶v»YÄm{Â]¾ËY |]ZËŠËY‚§Y½Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅZe Y|uYÁ½Â̸̻®ËºÌ¿YÂf]Ze{‹Ö»¾Ì»ZeZÅ®¿Z]cÔÌƈe ºÌÀ¯ÕY~´§|Å ¾ËYZ^fŸYY½Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅįµY‡¾ËYÄ]x‡Za{ÕÁ .{‹½Y€^md‡YY€«˜q½Y‚Ì»¾ËY,d‡YÃ|//‹º¯s€— {|uYÁY‚ÅÖ¸»¹Y|«Ys€—{d·Á{Äf^·Y{€¯tˀe ,Ã|¿Z»Ö«Z]|uYÁY‚ŽMÄ]€fŒÌ]Z»Á{Y{dyZ‡d‡{ ºËY{ÄmÂe ¾°ˆ»Ö¸»¹Y|«Ys€—į|//‹s€˜»Ö·Zu{cYZƛY¾ËY †¸n»ÖfuįÖ¿Z»ÖÀ Ë,|‹s€˜»µZ//‡½Zfˆ»{ ¹Y|«Ys€—,€´Ë{ÕÂ//‡Y {Â]Ã|»ZÌ¿Z¯ÕÁÂÀÅÖ¼Å{ZË | ]ºÅ½M,ֻԇYcYÁ½YÁ{ÖÀ°//ˆ»s€—½YÂÀŸÄ]Ö¸» Ä·Z//‡Á{½Z»¾f§€³€œ¿{Z]Á«¹Ze»ª§Â»Z¿ÕZÅs€//—Y Y€«¾°ˆ»¾Ì»ZeÁ|Ì·ÂeŠÆms€—įÖ·Zu{,|‹s€˜» Äy€q{YÁÁ|Ì·Âeֿ°ˆ»|uYÁ½Â̸̻®ËÄ¿ZÌ·Z//‡d‡Y ֌z]½YÂÀŸÄ]Ö¸»¹Y|«Ys€—˜qÓZu,|À¯¾°//ˆ»YZ] s€—¾ËY.d‡YÃ|‹Äf§€³€œ¿{†¸n»ÖÀ°//ˆ»s€—Y dyZ‡įd‡Yֿ°//ˆ»|uYÁY‚ÅdyZ//‡¶»Z//‹ Šz]d¯Z//Œ»Z]Á|Ë|mÕZŀÆ//‹{½M|uYÁY‚Å –‡ÂeÁÃ{Â//‡€§d§Z]ª—ZÀ»{|uYÁY‚Å,֏y ¾°ˆ»{ZÌÀ]Ã|Ɵ€]|uYÁY‚ÅÁՀƋÖÀˀ§MZ]d¯€‹ s€—¹Z¿d^i,µZ‡ÃZ»ÂˀƋ¶ËYÁY d‡YֻԇY[Ô¬¿Y ÃZ»½Z]MºÅ|nŁY {Ây|̸¯½Z»€¯½Zf‡YY¾°ˆ»Ö¸» €´Ë{½Zf‡YÃ{{¾°//ˆ»Ö¸»¹Y|«Ys€—¹Z¿d^i¹Á{Á{‚Ì¿ |‹Z£M ½Z¼fyZ‡€Ÿ†°Ÿ ՁY|¿YÃYY[Z°eZ‡©€]Á[MÕÓZ¯ÄÌÆeÁdyZ‡֐ze{Z»d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» Ö·Á|¼v»»,Z//¿€ËY‰Y‚³Ä] {Y{€//^y©€]Á[Md// ÀÕZÅļÌ]ÄqZb°ËÄ¿Z»Z//‡ dveY©€]Á[Md ÀÕZÅd¯€‹ļÅįž»ZmÕYÄ¿Z»Z‡½ÂÀ¯Ze{Á‚§Y«ÖÀË|·YLԟ Ä¿Z»Z‡ՁY|¿YÃYZ]Á½ÂÀ¯Y{Y{Ä»Y{YÕÁ d‡YÄf‹Y|¿{ÂmÁ|Å{Y€«ļÌ]cZ»|yŠ‹Âa ¶°‹Ä]Ä¿Z»Z//‡¾ËY{©€]Á[Md À½ZÀ¯Z¯,©€]Á[Md ÀÕZÅļÌ]ÄqZb°Ë –‡Âe¯~»ÕZÅÄ¿Z»Z‡Ä°ÀËY½ZÌ]Z][Z°eZ//‡d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» |Àf§€³Y€«‚¯€¼f» {€¯½ZŒ¿€—Zy,d‡YÃ|‹ÖeZ̸¼ŸÁÖuY€—½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€//‹Á֏yŠz] cZŸÔ—YÕYĜv·|,ÄÀÌ»¾ËY{ZÌ¿{»ÕZÅÃ{Y{[¸˜»‰{€³,cZŸÔ—YžÌ¼ne ÕY€]¹ZŸcZŸÔ—YÄ]և€f‡{d̸]Z«,Ã|‹¹Zn¿YÕZŹY|«YYՀ̳‰Y‚³½Z°»Y,–^e€» ÄqZb°ËÄ¿Z»Z‡¾ËYÕZÅÖ³„ËÁY,ZyÁ–^e€»{Y€§YÕY€]֏ycZŸÔ—YÁ¹Â¼Ÿ ºÌ¬fˆ»€Ì£ÁºÌ¬fˆ»—Ä]Á€Ì¿cYÁ{d¯€//‹YŠÌ]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ d//‡Y [Z°eZ‡d¯€‹{|n»ՁY|¿YÃYd‹Y{ZƛY,|¿YÃ|‹ÖÅ|¿Z»Z‡[Z°eZ‡d¯€‹–‡Âe ÕZÅdÌ·Z §ÁÕY~³ÄËZ»€‡,cY{ZYdËZ¼u,¶yY{dyZ//‡YdËZ¼udËÂv»Z] ÖeZ̸¼Ÿ¯~»ÕZÅŽyZ‹¥|ÅZ]‚Ì¿¯~»Ä¿Z»Z‡Á{ÁÃ|‹¹Zn¿YÖeZ¬Ì¬ve ֌ÅÁ„a ÕZŹY|«YZ‡ÄÀÌ»ZÆ¿MÕY€mYįºËYÁ|Ì»YÃ|‹{ZËÕZÅÃÁ€ad̼ÅYÄ]ÄmÂeZ]ÁÃ|‹ |‹Z]‚Ì¿Õ| ] ÕY‹†¸n»¾°//ˆ»¾Ì»ZeÁ|Ì·ÂeŠÆmÖf˧s€— c|»Ä]ֿ°ˆ»|uYÁ½Â̸̻¶«Y|udyZ‡įֻԇY {ÂyÖ·Z»¾Ì»Zed‡YY€«,|À¯Ö»¦Ì¸°ed·Á{Ä]YÖaZÌaµZ‡ |ËZ¼¿¾Ì»ZeZÅ®¿Z]Ö¸yY{ž]ZÀ»YY Âb̸ŸµZ//¼¯Y{Zf«Y½Z//ÆmZ´¿€^y,Ä//˜]Y¾//̼Å{ ÃZ]{,†¸n»½Y€¼Ÿ½ÂÌ//ˆÌ¼¯µÁY†ÌË\ËZ¿,ÕY|°Ày Ö·Z»¾Ì»ZecÁZ¨f»ÕZÅÃÂ̋YÃ{Z¨f‡YZ]ÃÂ^¿Y|Ì·ÂeÕZÅÃÁ€a ŠÆms€—{ZÅŠÅÁ„a‚¯€»{ZÆÀŒÌaև€]ÓZu |¿YÃ|‹ Ö«Z]ž]ZÀ»Y|{ÖÀ˂´ËZmÕY€]¾°//ˆ»¾Ì»ZeÁ|Ì·Âe ,Ö°¿Z]ÖfyY{€acÔÌƈeY|{ÕZmÄ]cÔÌƈeÃ|¿Z» ZÌ¿¾ËYY|{Y€f¼¯Á{Y|¿¾°ˆ»Ä]ZÌ¿Z]Ö^//‡ZÀe |Å{Ö»Š‹ÂaY ָ̟Z¼‡Y ZÀÆ» mahnaz.esmaeeli@jahaneghtesad.com |uYÁÃÂ^¿Y|//Ì·ÂeÕZÅÃÁ€aÕZ//ÅÃZ³Â¸³¾Ë€f¼Æ»YÖ//°Ë €ÌyYÕZŵZ‡{ d‡YZŽMÖ·Z»¾Ì»Ze½Â»Y€Ìahv]ֿ°ˆ» {Y{€^y½Y€ËY€Ë~a|Ë|neÕZÅՃ€¿Y½Z»Z‡†ÌË d·Á{½ZËZaZe€Ë~a|Ë|neՃ€¿YÖeYÁZ´»ŠËY‚§YÕY~´§|Å ŠËÂa\·Z«{€Ë~a|Ë|neÃZ³Á€Ì¿½ÂÀ¯ZeÕZmµZ‡ÕY|f]YYd¨³Ád//ˆ¿Y{ Œ¯€‡Y€‡{cYÁZ´»ḑ€›Â¼n»Z]Â//Œ¯{½Y€ËY_[_¦·Y_Äf¨Å€Å# Ä]ÁÃ|‹gY|uY֏yŠz]–‡ÂeµZË{Z̸̻ÁY‚ÅÕY~³ÄËZ»€‡Z] d‡YÃ|̇ÕY{€]ÀÆ] ÁºÌ¬fˆ»µZ¤f‹Y€¨¿ÕY€]ÕY{€]ÀÆ]ÁdyZ‡ÃÁ{{ZÅs€—¾ËY{Á‚§Y¾Ì°eZ‡ ÕZÅÃZ³Á€Ì¿½Âq,¾ËY€]ÃÁԟįÃ{€¯{ZnËYºÌ¬fˆ»€Ì£µZ¤f‹Y€¨¿ÕY€]¾ÌÀr¼Å Հ‡Y€‡Ä°^‹Ä]©€]ªË‚eZ]|¿Y{µZ‡¹€³ÕZÅÃZ»{Y©€]|Ì·Âe¾Ë€fŒÌ]¯~» ÕZÅd‡Ż¾ËÁ|eÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ |¿YÃ{€¯®¼¯Ä°^‹Հ‡Y€‡®Ìa½Y€^mÄ]Œ¯ ÁՀ^ÅYÕY‹–‡Âe,©€]Ճ€¿YÕÁÀÆ]Á€Ë~a|Ë|neÕZÅՃ€¿YÄ ‡Âe|Ë|m ÄÀÌ»¾ËY{Ã|‹¹Zn¿YÕZŹY|«YÃ|¼Ÿ|‹ÁM{ZË€Ë~a|Ë|neÕZÅՃ€¿YÕY~´f‡Ż Ä]Ö£Ô]YÕZÅZ¯ÁZ‡ª¬veÃZ³|Ë{Z]|Ë|mÖ·Z»ž]ZÀ»¦Ë€ e|¿Áև€]¶»Z//‹ ÕZÅs€—Ây{Öf‡{ÓZ]{ZÀ‡Y{̸֨°eÁֿ¿Z«ÕZÅ|À]kY€zf‡Y,½Z»Z‡ ¹Zn¿Y,Ä ‡ÂeºŒ‹Ä»Z¿€],Ճ€¿Y¥€»Õ´·YsԏY¾Ì¿Y«ğ¼n»YÕÁÀÆ] ©€]ÖÀ̼”e|ˀy|Ë|mÕZÅħ€ e¾ÌÌ eÁÕ{Zf«YÕZÅ{ÁM€],ևZÀ‹ħ€ eÄ ·Z˜» d‡YÕ{Z]ÁÕ|̋ÂyÖ¸¸¼·Y¾Ì]Đ«ZÀ»ÄÌ·ÁY{ZÀ‡YՁZ‡Ã{Z»MÁ€Ë~a|Ë|ne |‡€]ÕY{€]ÀÆ]Ä]‚Ì¿€´Ë{€Ë~a|Ë|neÃZ³Á€Ì¿{Y| e {Âm»cÔ°Œ»{ÂmÁZ],­ZaÁ€Ë~a|Ë|neÕZÅÃZ³Á€Ì¿Ä ‡Âe{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]¾Ì°eZ‡ ÁÖ´¿ZyÕ|̋ÂyÕZÅÃZ³Á€Ì¿½ZÀr¼Å,ZÅÃZ³Á€Ì¿¾ËYgY|uYÁÕY~³ÄËZ»€‡{ d¨³,d‡YÃ{Â]֏yŠz]½YY~³ÄËZ»€‡µZ^¬f‡Y{»ÖeYÁ¸̯Ö]Z //Œ¿Y Õ—Ä]Ã{Â]d̼ÅY‚ËZuZ̈]€Ë~a|Ë|neÕZÅՃ€¿YՀ̳Z¯Ä]lËÁ€eÁÄ ‡Âe Ã|‹ՁY|¿YÃYcYÁZ´» ḑ€›Â¼n»Z]ÖÅZ³Á€Ì¿|uYÁ€ÌyYÃZ»{į ḑ€›Z]Ö]Z Œ¿YÕ|Ì//‹ÂyÃZ³Á€Ì¿|uYÁÁY‚ŁYŠÌ]\¿Ä]€nÀ»Á {€Ë~a|Ë|neÕZÅÃZ³Á€Ì¿Ä ‡Âes€—ÕY€mYÕY|f]YYcYÁZ´»YŠÌ]Ö ¼ne d‡YÃ|‹Œ¯€‡Y€‡ ½|̇ÕY€]€Ë~a|Ë|neÕZÅՃ€¿Yḑ€›ºÆ‡ŠËY‚§YՂËÄ»Z¿€]Ä]ÃZ‹YZ]ÕÁ ÕY€]Z^eZ‡½Z»Z//‡{€¯ZƛYºÅ{YÁ{d·Á{½ZËZaZecYÁZ´»Y‚Å®Ëḑ€›Ä] ÕZÅÃZ³Á€Ì¿ÃÁ€aµ€fÀ¯ÁcZœ¿ĸ¼mYYÖ¨¸fz»ÕZÅdÌ·Z §,¥|žËYÄ]½|̇ ¶»Z‹©€]ÖÀ̼”e|ˀy{Y{Y€«{Z¬ ¿YÁÄ¿YÁ€aÁ||ÀËM€§¹Zn¿Y,gY|uYµZu{ {Y| eÕY€]gY|uYÂn»Á|ÁcYÁZ´»d//̧€›Z]{Y{Y€«{Y| eÄ·{Z^» ՂËÄ»Z¿€]ÕZmµZ‡ÃZ»½Z]M½ZËZaZecYÁZ´»Y‚Å®Ëḑ€›Z]ÃZ³Á€Ì¿ d‡YÃ{€¯Հ̴ÌaÁ €Ë~a|Ë|neÕZÅÃZ³Á€Ì¿ħ€ e¾ÌÌ edÆmŽ«ZÀ»ÕY‚³€]{Y{Ä»Y{YÁ€Ì¿€ËÁ½ÁZ » {Ճ€¿YÕÁÀÆ]Á€Ë~a|Ë|než]ZÀ»¶Ìˆ¿ZfaÖ//‡€]ÁÖ]ZˁY,cYÁZ´»ÕÓZ] Â¼n»ḑ€›Z]Ö¸¸¼·Y¾Ì]Đ«ZÀ»Á{ÕY‚³€]œÀ»Ä]ՂËÄ»Z¿€],Â//Œ¯ €´Ë{Y€Ë~a|Ë|neÁÕÁÀ//Æ]ÁÂuÕZÅ{Y|¿Zf//‡Y¾ËÁ|e¾ÌÀr¼ÅÁcYÁZ´//» d‡Y¥Y|ÅYÄ]½|̇ÕY€]Ã|‹¹Zn¿YÕZÅdÌ·Z § –‡ÂeÃ|‹Y€mYÕZÅÃÁ€aYYÂ//Œ¯{€Ë~a|Ë|neÃZ³Á€Ì¿YÕY{€]ÀÆ]ÕÁ ½Y€ËY_[_¦·Y_Äf¨Å€Å# ŠËÂa{ZŁZ//‡ÁdyZ‡¥Y|ÅYª¬veÕZf//‡Y{Z^eZ//‡ ÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³ Infrastructures@jahaneghtesad.com Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Z^eZ‡©€]Ճ€¿YÕÁÀÆ]Á€Ë~a|Ë|neÕZÅՃ€¿Y½Z»Z//‡†ÌË ÕZÅՃ€¿Yḑ€›ŠËY‚§YY,|‡Ö»ÕY{€]ÀÆ]Ä]µZ‡½ZËZaZe€Ë~a|Ë|neÃZ³Á€Ì¿ {Y{€^yºÅ{YÁ{d·Á{½ZËZaZecYÁZ´»Y‚Å®ËÄ]€Ë~a|Ë|ne Œ¯{€Ë~a|Ë|neÕZÅՃ€¿YÄ ‡Âe{Á‚§Y¾Ì°eZ‡|¼v»,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] \^‡,֏yŠz]ÕY~³ÄËZ»€‡µZË{Z̸̻Y‚ŁYŠÌ][~mZ]½ÂÀ¯Ze d‡YÃ|‹©€]dŸZ‡cYÁ¸̯½Â̸̻ÁY‚ŁYŠÌ]|Ì·Âe Õ|Ì·Âe©€]ºÆ//‡,½Y‚Ì»¾ËYY{€¯ħZ“Y€Ë~a|Ë|neÕZÅՃ€¿Y½Z»Z//‡†ÌË Ä]•Â]€»Ö¬]Z»Á|{Á\Ìe€eÄ]Õ{Z]ÁÕ|̋ÂyÕZÅÃZ³Á€Ì¿Ä]ª¸ f» d‡YÃ{Â]®q¯Ö]M©€]Á|¿Z¼ˆaY©€]|Ì·ÂeÕZÅÃZ³Á€Ì¿ {,Ö¸yY{|Ì·Âe½YÂeÕZ¬eY¥|ÅZ]ÁºÅ{YÁ{d·Á{ÕZÅdËZ¼uZ]{Y{Ä//»Y{YÕÁ €Ë~a|Ë|neÕZÅÃZ³Á€Ì¿cY‚ÌÆneÃ|ÀÀ¯|Ì·Âe֏yd¯€‹{Y| e€“ZuµZu d‡YdÌ·Z §µZu{Á{ZnËYŒ¯{­ZaÁ {€¯½ZŒ¿€—ZyZ^eZ‡©€]Ճ€¿YÕÁÀÆ]Á€Ë~a|Ë|neÕZÅՃ€¿Y½Z»Z//‡†ÌË €Ë~a|Ë|neÃZ³Á€Ì¿cYÁZ´»{Á|ugY|uYÖfËZ¼uÁ֬ˌeÕZÅd‡ŻÄnÌf¿ {Y| e€“ZuµZu{ÁÃ|̇ÕY{€]ÀÆ]Ä]½ÂÀ¯ZeįÃ{Â]֏yŠz]–‡Âe YºŸY€Ë~a|Ë|neÕZÅÃZ³Á€Ì¿gY|uYµZu{cYÁZ´»{Á|uḑ€›Z]d¯€‹ |ÀfˆÅÖ]M©€]ÁÕ{Z],Õ|̋Ây Z]Ö´¼Å,|¿Y{Y€«Œ¯ÕZŽZf//‡YļÅ{Z^ˀ¬eįZÅÃZ³Á€Ì¿¾ËY{Y{Ä»Y{YÕÁ d‡{{©€]ÖÀ̼”e|ˀy{Y{Y€«|ÀËM€§ªË€—YÖf·Á{€Ì£Šz]ÁÖ»{€»d¯ZŒ» ÕZmµZ‡½ZËZaZe{‹Ö»ÖÀÌ]ŠÌa,Ã|‹¶ZuÕZÅՀ̴Ìa…Z‡Y€]ÁÃ{Â]dyZ‡ |‹ŽzŒ»ɂ¯€»®¿Z]ÉZÅZ»M…Z‡Y€] µZ‡®Ë{¾°ˆ»d¼Ì«Õ|{|‹ ɂ¯€»®¿Z]ÉZÅZ»M.d‡YÄf§€³c½Y€ÆeĬ˜À»¹Y|¯{¾°ˆ»cÓZ¼ »¾Ë€fŒÌ] {YcÔ»Z »{Y| e¾Ë€fŒÌ]½Y€ÆeĬ˜À»,ÃY¼Åį|Å{Ê»½ZŒ¿µY‡¾ËYÄ]x‡Za{ d¼Ì«|‹¾Ë€fŒÌ]įÃ|‹hŸZ]ºÅÂ“»¾Ì¼ÅZ«Z¨eYÁÃ{Â]Ã{Z‹ª—ZÀ»€ËZ‡Z]ĈËZ¬» {ÂmÁdzfËZaYĬ˜À»¾ËY{|ˀyÉY€]Z“Z¬e¾Ë€fŒÌ]Y€ËºÌ‹Z]|ÅZ‹Ĭ˜À»¾ËY{Y |‹[Zf‹,{Y»\¸£Y{Ã|‹hŸZ]Ĭ˜À»¾ËY{‰Á€§Á|ˀyª¿ÁÁd‡YÄf//‹Y{ ½Y€ÆeĬ˜À»Äf‹~³µZ‡|Àq{ž«YÁ{ |‹Z]ª—ZÀ»€´Ë{Y€eÓZ]‚Ì¿Ĭ˜À»¾ËY{d¼Ì« {d¼Ì«¾Ì´¿ZÌ»|‹d‡Y½M€´¿ZÌ]ZÅZ»M d‡YÃ|‹µ|]dzfËZa¾°ˆ»ʸY…Â]Ä] |‹¾Ì´¿ZÌ»Y€eÓZ]|{įÃ|̇|{Ä]µZ‡Za½Z]MÄ]d^ˆ¿½Y€ÆeĬ˜À» d‡YÃ{Â]½Y€Æe€Æ‹{¾°ˆ»d¼Ì« ,,®Ëª—ZÀ»,Ĭ˜À»Y| ]|Å{Ö »½ZŒ¿ZÅZ»Mև€]|Å{Ê»½ZŒ¿ZÅZ»M¾ËY€]ÃÁԟ YŠÌ]ZÆ¿M{¾°ˆ»d¼Ì«|‹¾Ì´¿ZÌ»į|¿€Ì³Ö»Y€«Ö¬—ZÀ»ÃÁ€³{‚Ì¿Á, Z»Y|À¯Ö»€Ì̤eÕ{Á|uZe¦¸fz»ÕZÅÃÁ{{d‡€Æ§¾ËYÄf^·Y d‡Y½Y€Æe€Æ‹¾Ì´¿ZÌ» ŠËY‚§YʇYÁÄ]€fŒÌ]Ĭ˜À»Z»Y|¿Y{d‡€Æ§¾ËY{Ö¼°v»ÕZaÕZmÁ®Ë,ª—ZÀ» {½McÔ»Z »{Y| eÁÃ|‹d‡€Æ§¾ËY{YÁՁZ‡k€]kYÁÁZyÕZŁZ//‡ÁdyZ‡ ª—ZÀ»Yּ̿{Á|u,½Y€Æe¾°ˆ»YZ]Õ|À]d‡€Æ§{ d‡Y€e¾ÌËZaª—ZÀ»€ËZ‡Z]ĈËZ¬» Ã|À¯Y€a½Y€Æe€Æ‹ÄÀÆa{įª—ZÀ»¾ËY |¿Y{€Æ‹¾Ì´¿ZÌ»Ä]®Ë{‚¿Z»Y€f¼¯d¼Ì«|‹‚Ì¿ |ÀfˆÅª—ZÀ»¾ËYYÖy€]Á,,,,ª—ZÀ» |¿YÃ|‹ ½Y€Æe{Äf‹~³µZ‡®Ë{¾°ˆ»d¼Ì«|‹¾Ì´¿ZÌ»ɂ¯€»®¿Z]ÉZÅZ»M…Z//‡Y€] d‡YÃ{Â]|{ ÊÀÌ]ŠÌa½Z‡ZÀ‹Z¯ÁÄf§{¯Ä]ZŁÁ¾ËY¾°ˆ»YZ]įÊ·Zu{,½Y€Æe©ZeY‰Y‚³Ä] YZ]Äf‹~³Ä·Z‡®Ë|¿ÁÄ]ÊÅZ´¿ºÌ¿Z»Y|‹Z]Ê¿Zfˆ»[YÂy{Ã|ÀËMÉZÅÃZ»{|ÀÀ¯Ê» …Z‡Y€] d‡YÃ{Â]ÁÄ]ÁZÅd¼Ì«€Ì³ºŒq|‹Z]YZ]¾ËYį|Å{Ê»½ZŒ¿¾°ˆ» |{½Y€Æe{Äf‹~³µZ‡®Ë{¾°ˆ»d¼Ì«|‹¾Ì´¿ZÌ»ɂ¯€»®¿Z]ÉZÅZ»M µZ‡®ËµÂ—{d¼Ì«|‹¾Ë€fŒÌ]įd‡Y¾ËYÄmÂe\·ZmÄf°¿¾ÌÀr¼Å d‡YÃ{Â] Ã{Zf§Y©Z¨eY|‹|{Z]Ĭ˜À»{Äf‹~³ €Æ‹Ä¿Z³ª—ZÀ»{¾°ˆ»d¼Ì«|‹[Zf‹cÁZ¨eįd‡Y¾ËYºÆ»Äf°¿¾Ì]¾ËY{ ,|‹¾Ë€f¼¯Á¾Ë€fŒÌ]ÕYY{ª—ZÀ»{d¼Ì«|‹½Y‚Ì»¥ÔfyYįd‡YÕ|«Ä]½Y€Æe d¼Ì«|‹¾Ë€fŒÌ]|Å{Ê»½ZŒ¿ɂ¯€»®¿Z]ÉZÅZ»MÊ//‡€] |‡Ö»|{Ä] Ä]•Â]€»¾Ë€f¼¯Á|{Z]Ĭ˜À»Ä]•Â]€»½Y€Æe{Äf‹~³µZ‡®Ë{¾°ˆ» ºÆ‡ {‹Ê»Ã|Ë{É|{¥ÔfyY{Y|ŸY¾ËY¾Ì]įd‡YÃ{Â]|{Z]Ĭ˜À» {Ád‡YÕY~³ÄËZ»€‡½Y€//ÆeÂ/yÄ]Á½Y€//ËY{¾°//ˆ»YZ]ÕZ//“Z¬eÃ|//¼Ÿ [Zf‹į|ÀfˆÅՀiR»¶»YŸÕY~³ÄËZ»€‡Â¿ÁÄËZ»€‡¢¸^»,Y~³ÄËZ»€‡ÃZ³|Ë{½ZÌ»¾ËY YZ],{€°ËÁ¾ËYZ] |ÀÀ¯Ö»ª¸yY¦¸fz»ª—ZÀ»{YZ]{¯Áª¿Ác|‹Ád¼Ì«|‹ d‡Y€e²¿€aZ“Z¬eY֏Zy†Àm®Ë€Å{į{‹Ö»ºÌˆ¬eŠz]Ä]½Y€Æe¾°ˆ» صفحه 4 |Ì·Âe ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ }MÄ^ÀŒnÀa €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ] ©Z¨eY |‹s€˜»Ö¿Z³Z]©ZeY{Zˆ§Z]ÁZ^»ŠËZ¼Å¾Ì¼Œ‹{ ½Â¿Z«Öa{ÖacY€Ì̤eÁÖy€¿|ÀqYZeZv¿YՀ̳¶°‹Á±‚]d·Á{Y{Zf«Yl¿ |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com {Zˆ§Z]ÁZ^»ÕY€]¹Y|«YÄ»Z¿€]{ZnËYcÁ€“ ÕYÂ//‹€Ì]{,ZÌ¿d¼°u{¼v»,d//ˆŒ¿¾ËYÄ»Y{Y{ {,|vf»¶¸»½Z»Z‡{Zˆ§Z]ÁZ^»½Â̈¿YÂÀ¯Ö¸»žm€» ՁZ‡Ã{ZÌaÁºÌ‡€eÄ]ZÌ¿Ö¿ZÀz‡{,Հfˆ³{Y{cYÁ YŒ¯{{Z//ˆ§Z]ÁZ^»ÕZf//‡Y{¹Y|«YÄ»Z¿€]®Ë ©ZeYÁ֏yŠz]Y,Ę]Y¾ËY{Ádˆ¿Y{ÕÁ€“ ÄÀÌ»¾ËY{YՀf//ˆ³{Y{cYÁZed‡YÂyÖ¿Z³Z] Ä»Z¿€]¾ËY¾ËÁ|eÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ |ÀÀ¯ÖÅY€¼ÅÁ®//¼¯ Z¯Á\ ˆ¯Á{Zf«Y{Ö»Â]–Ìv»ÖËZ‡ZÀ‹¹‚¸fˆ»,¹Y|«Y ®Ë|À]µZ¬f¿YÁևZ‡Y½Â¿Z«¶YÄ],d//‡YÂ//Œ¯ €]{Á‚§YÁ{€¯ÃZ‹Y,½Mć|À]Ä]½Â¿Z«¾ËYd̷¼//Œ» ֏yŠz]Ä]|ËZ]ֻ¼ŸÕZÅŠz],½Â¿Z«…Z//‡Y {Õ|mŠ·Zq®ËZ],Á¾ËYY{Â//‹¶¬fÀ»Á’˨e Ä»Z¿€]ÂÀÅįÖ//·Zu{ºÌf//ˆÅÄmY»µZ¬f¿Y¾ËY|¿Á |ËZ]į{Y|¿{ÂmÁŒ¯{ÖËZmÄ]Zm¾ËYÕY€]Ö¿Á|» ºÌ]ZËd‡{½MÄ] d‡Y{Zˆ§YՀ̴ŒÌa,ÄÌËZ”«ë{€°ËÁ ÁcZ ·Z˜»‚¯€»†ÌW,½Z̸̸m{Y€§,Ĉ¸m¾ËYÄ»Y{Y{ ¹€mÂ«ÁYՀ̴ŒÌaÁ֟Z¼fmYd¿ÁZ »Ö//‡ZÀ‹¹€m YÄÌËZ”«ëÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]Ö¿ZÀz‡֗‚Ì¿ÄÌËZ”«ë Ã|¿Z‡¹Zn¿YÄ]{Z//ˆ§Z]ÁZ^»dÆm{ÖeZ»Y|«Y,Z]€Ë{ ÁÄÌËZ”«ë,{Zˆ§Z]ÁZ^»½Â̈¿YÂÀ¯{{Y{Ä»Y{Y,d‡Y {Zˆ§Z]ÁZ^»{Ã|ÀÀ¯¾ÌÌ e֌¬¿ÕYY{,֏yŠz] |ÀËZ¼Ìb]Y€Ìˆ»¾ËY|ËZ]€´Ë|°ËZÀ¯{Á|ÀfˆÅ Y{Z//ˆ§Z]ÁZ^»{Ä//ÌËZ”«ÃÂ//«{€°ËÁ†b//‡ÁY Y{ZÆ¿¾ËYcZ»Y|«YÖy€]†b‡Á{€¯½YÂÀŸÄ¿Y€Ì´//ŒÌa ,½Z̸̸mÄf¨³Ä] {€¼‹€]{Zˆ§Z]{Ây€]ÁՀ̴//ŒÌa{ |//‡Z¨»ÕZÅÃ|¿Á€aÄËÁՀ̴ÌaÕY€]Äm{Â]ZfyY» ¾ÌŸ{Á|¿|//‹Ö»Ö¬¸e‚»€«•Â˜yÖ¿Z»įÕ{Zf«Y dÌÀ»YYÄËÁdËZ¼u»,«ZÆ¿MÄ]Ä¿Ó{ZŸÖ³|Ì//‡,µZu {ÁÁ»,«Ö»Zuž»ZmÄ¿Z»Z//‡ՁY|¿YÃYZ]ÕY~³ÄËZ»€‡ ½Â¿Z«¶Y¶Ë}ַY€Ì£ÕZÅÕY~³YÁÄ]Ä¿ZŸZn//‹ º¯Zv»¶Ì°Œe»,«Y{Ä·Zˆ»ÕZÅÕY~³YÁµZ˜]YÁևZ‡Y ָ̘ eYՀ̳¸m»,«Õ{Zf«YºËY€mÄ]Ö³|̇ÄËÁ d¨³ÁY d//‡YcZ»Y|«Y¾ËYĸ¼mY«Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁ ½ÂÀ¯ZeÖf»ÁZ¬»{Zf«YÖ¿Zf‡YÁՂ¯€»{Zf‡¶Ì°ŒeZ]į Ã|»M¶¼ŸÄ]Հ̳¸mÕ|Ì·Âe|uYÁY‚Å®Ëָ̘ eY YÕYÃ|¼ŸŠz]įÖf·Á{d¨³Á{€¯¦ÌÂe֏y ÕZÅd¿YÁ\//ˆ¯d¨¿‰Á€§¶v»YY{ÂyÕZÅ|»M{ YŠÌ]ÕY~´f¼Ì«ÁՀ³Õ|eZ],d‡YÃ{€¯ª¸yÖ³‚] |À¯Ö»ĸyY|»{Zf«Y{ÁY|¿Y ½MÄ]½Y€ÆeÖ¿Z³Z]©ZeY†ÌWįÖËY{Zˆ§Ĩ·Â»¾Ì»Á{ įYÖf·Á{Ä^‹ÕZÅÃZ´À]|‹ÁY {Â]«Zv¿Y»,{€¯ÃZ‹Y ÁÄËZ»€‡,ÖeZŸÔ—Yd¿YY,Ã{€¯Ã{Z¨f‡YՀfŒÌ]ÕZËY‚»Y ֏yŠz]\Ì«Á|ÀfˆÅ|À»ÀÆ]ZyÕZŁÂn» {Zˆ§Ã|ÀÅ{Ä ‡ÂeÁÃ|ÀÅ{¶°‹¶»YŸY|¿Â‹Ö»{Y|¼¸« dˆ¿Y{ |Ì»Z¿{Zˆ§|‹¶»YŸYºÅY«Öy€¿|ÀqY»Ä»Y{Y{ÁY {Zf«Y{Öy€¿|ÀqYÁ€»YÄ]ZeµZ‡Yd¨³Á į|Ë{€¯Ã|ÅZŒ»€ÌyYÕZŵZ‡{ d‡YÃ{Â]Zm€]Za½Y€ËY ¾Ë|ÀqÁ{€¯{YÁ{Zf«YÄ]ÕYļ˜·ÄqÖ//¿Z»ÂeY €] |‹kZyŒ¯YÖ¿YY¶Ì·{Ä]ÄËZ»€//‡Ó{{Z̸̻ {Z̸̻Äf‹~³µZ‡Ղ¯€»®¿Z]€ÌyY‰Y‚³…Z//‡Y {ÂmÁ¶Ì·{Ä]½Y€ˆy¾ËYįÃ|‹kZyŒ¯YYÓ{ d‡YÃ{Y{wZ¯Á\ˆ¯ÕZ”§½{Â]|ŸZˆ»Z¿Á½YYY Ä]Y«¾Ì¿Y«{Öa{ÖacY€Ì̤e»†b//‡ÕZ//ˆ¿YÂy µZn»cY€Ì̤e¾ËYd¨³Á{€¼//‹€]Y{Zˆ§Ö¸»ZŸ½YÂÀŸ ÕZÅÄ»ZÀŒz]Á|Ä°¿M¾¼“ |À¯Ö»ºÅY€§YÃ{Z¨f‡YR‡ ‚WZuÂ“» {‹Ö»Õ{Zf«Yºœ¿{µÔyY\m»{| f» ½Z°»Yįd‡YÕYĿ³Ä]¾Ì¿Y«‰Z´¿ÃÂv¿,€´Ë{d̼ÅY ®ËY¦¸fz»ÕZÅd‹Y{€]ÄWYYÃYÁÃ{€¯ºÅY€§Y€Ìˆ¨e |À¯Ö»Y¼ÅY½Â¿Z« ÁY|¿YYŠÌ]d//·Zy{Á±‚]d·Á{d¨³Ä//»Y{Y{ÁY {ZnËYZ¯Á\ˆ¯ÕY€]Õ|ŸZˆ»Z¿–Ìv»,{Zf«Y{d·Á{ d]Z«½M{įºÌÅ{¶°‹YÕ{Zf«YºÌ¿YÂf]€³Y |À¯Ö» c¾ËY{ |‹|ÅYÂy{Ä]½Y|Ì»Y{Zˆ§,|‹Z]º¯Zu ¥~u,d‡Y‚Ì´¿YÃ|ˆ¨»įÖËԗÕZÅZ”»YÁZŁÂn»|ËZ] ÕY€]Ö·Zn»Ze|‹Z]Y{Ây€]Ö§Z¯ḑZ¨‹Y¾Ì¿Y«Á{‹ |¿Z¼¿Ö«Z]€Ìˆ¨e €]|̯ZeZ]{Ây½ZÀz‡½ZËZa{½Y€ÆeÖ¿Z³Z]©ZeY†ÌW ÁZ^»{Ã|ÀÀ¯¾ÌÌ eÁ€i»Ö¸»ZŸ«Ä¿Z‡Õ{YM»į¾ËY ÁZ^»{|À¿YÂf]ZÅÄ¿Z‡{€¯ÕYÁ|Ì»YY€]Y,d‡Y{Zˆ§Z] Á|À]ZËd‡{d̬§Â»Ä]ևŻÁÕ{Zf«Y{Z//ˆ§Y¿YZ] |‹Z]ºÅY€§ZÆ¿MdÌ·Z §ÕY€]{YMÕZ”§ ÁZ^»ŠËZ¼Å¾Ì¼//Œ‹{֏yŠz]½Z³|//ÀËZ¼¿ Z]ÁZ^»Ö¿ZÆmÁ,€^»Z‡{ºÆ¿Z]½Z»‚¼Åį{Z//ˆ§Z]Z] ¶»YŸÄ]ÃZ‹YZ],|‹Za€]½Y€ÆeÖ¿Z³Z]©ZeY–‡Âe,{Zˆ§ ¥~uY{Zˆ§Z]ÁZ^»€i»ÃY,{Zˆ§Ä ‡ÂeÁÖÅ{¶°//‹ |¿{€¯½YÂÀŸ¶»YŸ¾ËY ¾Ì¼//Œ‹{½Y€ÆeÖ¿Z³Z]©ZeY,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ,{Zˆ§Z]ÁZ^»Ö¿ZÆmÁ,€^»Z‡{ºÆ¿Z]½Z»‚¼Å,ÖaZÌaµZ‡ Ä¿ÓZ‡ŠËZ¼Å¾ËY{ {€¯Y‚³€]Y{Zˆ§Z]ÁZ^»ŠËZ¼Å {Zˆ§Հ̴ŒÌaÖÀ Ë½MY€eºÆ»Á{Zˆ§Z]ÁZ^»ÕZÅÃY€] {‹Ö»|̯Ze Z]½Z¿Y€Àz‡,|‹Y‚³€]ՁZn»cÄ]įŠËZ¼Å¾ËY{ d·Á{”u,Ä]€§Á±‚]d·Á{½ÂqÖËZÅĨ·Â»Ä]ÃZ‹Y |ŸZˆ»Z¿–Ìv»Á€Ìˆ¨e¶]Z«Á¥Z¨‹€Ì£¾Ì¿Y«,{Zf«Y{ ÁՀ̳¶°‹{€i»¶»YŸYÖy€]½YÂÀŸÄ]Z¯Á\ˆ¯ ¥~u½ÂqÕY‚]YZ]{Zˆ§Z]ÁZ^»cÁ€“Y,{Zˆ§Ä ‡Âe |Àf¨³{YMÕZÅÄ¿Z‡ÁÖËԗÕZÅZ”»YÁZŁÂn» ½Y€ËY{Zf«Y{Y{Zˆ§Ĩ·Â»ZÆq ¾Ì¼Œ‹½Y€Àz‡¾Ìfˆz¿½YÂÀŸÄ]½Y€ÆeÖ¿Z³Z]©ZeY†ÌW €°ŒeZ]{Ây½ZÀz‡ÕY|f]Y{,{Zˆ§Z]ÁZ^»ŠËZ¼ÅÃÁ{ ½Z³|ÀËZ¼¿cZÌŪ]Z‡”Ÿ,Հ¨ mÕ|]ZŸ¾ˆuYÄËÁ {Zˆ§Z]ÁZ^»Ö¿ZÆmÁŠËZ¼ÅÕY‚³€]į,½Y€Æe©ZeY ,{Zˆ§Z]ÁZ^»½Â¿Z«d¨³,d‹Y~³½ZÌÀ]½Y€Æe©ZeY{Y µZ‡{{Z//ˆ§Z]ÁZ^»½ÂÌ//ˆ¿YÂÀ¯\ːeY†a ¾ËY\ːeYµZ‡{Á|u½ÂÀ¯Yž«YÁ{ |‹\ːe Z]ÁZ^»ÕZf‡Y{ÖeZ»Y|«Y,c|»¾ËY{Á{~³Ö»½Â¿Z« ºËYÄfˆ¿YÂf¿,Ã{Â]ÄfˆËZ‹į—½MZ»YÄf§€³c{Zˆ§ ºÌÀ¯ÁZ^»{Zˆ§Z] ºËY€mZ]{Ây€]ÕY€]ÖËZÅÃZ³{Y{Á€Å,Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÁY Y֋Z¿ÕZÅÃ|¿Á€aYÁÃ|‹¶Ì°//Œe½Y|ˆ¨»ÁÕ{Zf«Y įd‡Y¾ËYÄ·Zˆ»{Á‚§Y,{Â//‹Ö»ÖËZ¼¿ÁÕYÂyd¿Y Y€«ÄmÂe{»µÂ¸ »Z]{Ây€],d¸ŸZ]{Ây€]ÕZmÄ] Z]ÁZ^»{Öf̬§Â»½ÂÀ¯Zeįd‡Y½M€]¶Ì·{¾ËYÁÄf§€³ d‡YÃ|Œ¿¶Zu{Zˆ§ dË·ÁY{|ËZ]{Zˆ§YՀ̴ŒÌa,Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]ÕZˆ¿YÂy ,|‡Z¨»Z]{Ây€]ÕZmÄ]c¾ËY{d¨³,{€Ì³Y€« {‹Ö»ºÅY€§{Zˆ§Á€]ÕZÅÄÀÌ»Á¶¸ŸZ]{Ây€]ÄÀÌ» YŒ¯{Õ{Zf«Y–¸£ZfyZ‡Հ̳¶°//‹Ä»Y{Y{ÁY [Ô¬¿YY¶^«YÁdˆÌ¿ºÅ€ÌyYÕZŵZ//‡Ä]•Â]€»į ½YÂÀŸ{Zˆ§|Ì·ÂeÕZÅÄÀÌ»Yְ˽YÂÀŸÄ],d‡YÃ|»M|Ë|a ¾ËYÕZÅÖ³„ËÁYְ˱‚//]d·Á{{ÂmÁd¨³Á{€¯ Y€«d·Á{ZÌfyY{Öf¨¿ÕZÅ|»M{½M{įd‡YZfyZ‡ ¹|ŸÁ±‚]d·Á{,ž«YÁ{ {‹Ö»žËÂe| ]Á{€Ì³Ö» Հ̳¶°‹Ö¸Y¶»ZŸÁ{,Õ{Zf«Yµ|»¾ËY{ḑZ¨‹ {‹Ö»Ö¬¸e{Zˆ§ Õ|Ë|Æe¾Ë€e±‚],Ä°ÀËY½ZÌ]Z]½Y€ÆeÖ¿Z³Z]©ZeY†ÌW Ä»Y{Y,d‡Y{Zf«Y,|Œ°]Š·ZqÄ]Yd̼¯Zu|¿YÂeÖ»į Œ¯ÁÃ{Â]Ö¨À»Äf‹~³µZ‡ć{Õ{Zf«Y|//‹{Y{ |‹¾ÌÀr¼Å d‡YÃ|‹|{YŠÌ]ÕZŹÂeZq{ c€mZÆ»ÁÃ{Â]Ö¨À»­ÔÆf//‡YÄ]d^ˆ¿ÕY~³ÄËZ»€//‡ Ö¸yY{ÕY~³ÄËZ»€//‡ŠÅZ¯Á½Z´^z¿ÁÖ¿Z//ˆ¿YÕÁ€Ì¿ {Á‚§YÕÁ {€¯ħZ“Y{YÂ//»¾ËYÄ]|ËZ]‚Ì¿YÖ//mZyÁ –Ìv»įd‡Y½M,ÕY~³ÄËZ»€‡ŠÅZ¯ÁZł¤»Y€§¶Ì·{ ºÅY€§֏yŠz]dÌ·Z §ÕY€]Z¯Á\//ˆ¯\‡ZÀ» dˆÌ¿ Šz]|‹ž¿Y»YY«±‚]d·Á{»,Ä»Y{Y{ÕZˆ¿YÂy Õ|mÕ|Ë|ÆeÂ//Œ¯Y֌z]½|//‹Ö¿Z]ZÌ]Á ½Z]ZÌ]Z]ĸ]Z¬»ÕZÅs€—ÕY€mYd//‹Y{ZƛYÕÁ d‡Y ÕÁÕZmµZ‡Är¿ZÀqÁ|À¯Y|ÌaY€¼f‡Y|ËZ]ÖËY {‹¹Zn¿YÖËY{½Z]ZÌ]cZ»Y|«YZÅ¾ËYYZf°ÅY‚Å d‡YY~³€ÌiZeZÅ{€³‚ËŠÅZ¯{ž˜«—Ä] YŠÌ]½Zf‡Ây{½ÂÀ¯Y{€¯ħZ“YµÁÂ//ˆ»¹Z¬»¾ËY Z»Y,Ã|‹ZƻָyY{ZŒÀ»Z]Ö¿Y€v]½Â¿Z¯Zf°ÅY‚Å ևZ¼¸bË{cZ»Y|«Y|À»ZÌ¿ÖmZyZŒÀ»Z]ZÅ{€³‚˽¿Z¯ ZÆ»Y|^»Y‚Ì¿ZÅZŒÀ»¾ËYZed‡ZÅŒ¯€´Ë{{½Y€ËY |¿Â‹ d¨³Œ¯ÕY{‚Ìz]MÁžeY€»,ZŶ´Àm½Z»Z‡†ÌË ‘€ »{Œ¯֓YYYZf°Å½Â̸̻ZÅZ»Mª^— |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com ½Â̸̻{ÂmÁÄ]ÃZ‹YZ]ՁÁZ//Œ¯{ZÆm€ËÁ½ÁZ » Ze½Y‚Ì»¾ËYYd¨³Œ¯{Ö¿Z]ZÌ]ÕZÅZf°Å ½Â̸̻d¨Å{Á|uÁÖ¿Y€v]dÌ “Á{Zf°Å½Â̸̻ \Ìe€eÄ]|ËZ]į{Y{Y€«Ö¿Y€v]©Â§dÌ “Á{Zf°Å {‹ZƻֿY€v]©Â§ÕZÅ,dË·ÁY |Ë{Z]Ä̋Zu{À»{ ˆ»,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ½Zf‡€Æ‹ÕY{že€»ÁÖËY{‚¿Z]ZÌ],ÕY{‚Ìz]MÕZÅÃÁ€aY |//‡ğ¼n»€ËÕY{‚Ìz]MÕZÅÃÁ€asZff§YÁd//§Z] ZÅ{€³‚ˁÁ€]{Á‚§YZ¿€ËYZ´¿€^yZ]³Ád¨³{d§Z] Á{Ây|Ì·ÂeŠËY‚§YÃ|ŸÁª¬veÕY€] cZneÁ½| »,d ÀcYÁÄ»Z¿€]Ás€—½ÁZ » {‹Ö»֌ÅZ¯|Ì·Âe-|ÀÀ°¿®¼¯½YZ‡Á{ÂyÁd·Á{ d‡Y¾ÌËZaZ̈]ÖÅ|]©YÁYY|Ì·ÂeŠz]ºÆ‡ {Ây\ÌmY|À¿YÂeÖ»Õ|uZe‚Ì¿½YZ‡Ä ˜«{€¯|̯ZeÕÁ ZeÄr¿ZÀq-|À‹Z]Äf//‹Y{Ö·Z»¾Ì»Ze,Ö°¿Z]cYZ^fŸY¶v»ZË c½YZ‡Ä ˜«ÕY€]Ö·Z»¾Ì»Ze¾ËY,ÃZ»Õ{ÖËY|f]Yļ̿ Ä]Äf‡YÂyZ¿įºË{€¯¹ÔŸY½YZ//‡Á{ÂyÁ{€ÅÄ],{€Ì´¿ ¾Ì¼ÅYY~·-|‹|ÅYÂy֌ÅZ¯|Ì·Âe,Ö·Z»¾Ì»Ze¹|Ÿ¶Ì·{ Á€Ì³ºÌ¼eÕZÅ{ZÆ¿¾//ÌÀr¼ÅÁZ//‡Á{ÂyÁ{€ÅÓZu Ղ¯€»®¿Z]Ád¼cYÁ½Â//r¼ÅÖf»Â°uÕZÅ{ZÆ¿ ŠËY‚§Yª¬veÕY€]ZÌ¿{»Ö·Z»ž]ZÀ»¾Ì»Ze€°§Ä]ÖfˆËZ] |À‹Z]|Ì·Âe d¨³,Ę]Y¾ËY{½YZ‡Á{Ây{Ây€œ¿Z]Ę]Y{¸´Ì] ,ÖÅ{½Zˁ¶Ì·{Ä]įd‡Y¾ËY½YZ//‡Á{Âyd^v¾Ì·ÁY |ËZ]½YZ//‡Ä ˜«Y~·-ºÌÀ¯¾Ì»ZeY{ÂyÖ´ÀË|¬¿ºÌ¿YÂeÖ¼¿ ŽzŒ»€´Ë{Z»Y |ÀÀ¯ÕZ°¼ÅZ»Z]|Ì·ÂeŠÆmµZ//‡{ ŠËY‚§YÕ|{Ö·YŠËY‚§Y{½YZ‡Ä ˜«įd‡Y YŠËY‚§Y¾ËYįY€q-|//¿YÃ{€¯d]ZiY{ÂyÕ{Y€],|Ì·Âe d‡YÃ|‹¹Zn¿YՁZ‡Ä ˜«ƒY€ÌeŠËY‚§Y¶v» Ö¿YÂe®ËՁZ‡Ä ˜«€ÅµZu€Æ]Z»Y{Á‚§YÖf À¹Z¬»¾ËY ŠÆmÕY€]ºÌ‹Z]Äf‹Y{ž«ÂeZ//‡Ä ˜«YZÆÀeÄ°ÀËYÁ{Y{ ŠËY‚§YYºnu¾ËYÁd//‡ÁY½YÂeYkZy,|´Àn]|Ì·Âe ÖfˆËZ],d‡YÃ{€¯€Ì³{YÖ´ÀË|¬¿įՁZ‡Ä ˜«{|Ì·Âe €“ZuµZu{Z»Y {Â//‹dyY{€aZ»Ä]Z‡Á{Ây–//‡Âe ÕZmµZ‡{įÖ¿ZˁÁÄf‹Z^¿Y½ZˁÄ¿ZÆ]Ä]½YZ‡Á{Ây d‡YÃ|‹¶¼vf» ¾¼“Á{ÂyÕZÅğ¼n»ÁÄ ˜«½Z³|¿Z//‡¾¼n¿Y€Ì]{ YŠÌ]ÖfuY{ÂyºÆ‡Â//Œ¯½YZ‡Ä ˜«Ä°ÀËY€]|̯Ze įd‡Y|¬f »-|¿{Y{¹Zn¿Y,cÔ°Œ»ļź£€Ì¸Ÿ½ZŒ¿YÂe ®¿Z]½Âr¼Å€Ì³ºÌ¼eÕZÅ{ZÆ¿Á½YZ//‡Á{ÂyÄr¿ZÀq Ã{€°¿|Ì·ÂeŠËY‚§YÕY€]Ö·Z»ž]ZÀ»¾Ì»ZeÕY€]Հ°§Ղ¯€» ÁÃ|Œ¿ª¬v»|Ì·ÂeŠËY‚§YÃ|ŸÁ,|ÀÀ°¿Z¨ËYY{ÂyºÆ‡Á |‹|ÅYÂy֌ÅZ¯|Ì·Âe ,|À˳Ö»Öy€]Ä°ÀËY½ZÌ]Z],ZÀˆËYZ]³Ád¨³{¸´Ì]ZˁZ» Z»Y|ÀÀ¯Ö»|Ì·Âe¦«Âe¹ÔŸYČ̼ÅÄ°ÀËYº£€Ì¸Ÿ½YZ‡Ä ˜« ŠÌ]ZeÖ¸Y½YZ‡Á{ÂyYÖ°Ë{Y|Ì·Âe|¿YÄf//ˆ¿YÂe ĸÅÁ{{€¯tˀe-|¿YÃ{Y{ŠËY‚§YºÅÃZ´f//‡{Y t˜//‡{į{Â]Öf^j»Âmd¬Ì¬u{,Ä̔«¾ËY¶»ZŸµÁY ZÅd¼Ì«sԏY |‹{ZnËYZÅd¼Ì«sԏY¶Ì·{Ä]ՁZ‡Ä ˜« –ËY€‹,d§€³c¹Á{ÄÅZ»ćÁµÁYÄÅZ»Ä//‡{į ZÅ[Zˆu‰{€³,|‹g{Zu½YZ//‡Ä ˜«{ÖuÁd^j» cÔÌƈe|Àfˆ¿YÂeÖy€],|//‹sԏYZŽMYÖy€]ÕY€] |ÀÅ{ª¿Á{ÂyÕZÅZ¯Á|ÀÀ¯d§ZË{Ö°¿Z] tˀeÁ{ÂyÕZÅğ¼n»ÁcZ ˜«½Z³|¿Z‡¾¼n¿Y€Ì]{ ,ºÌf‹Y{½YZ‡Á{Ây¶»ZŸ½Y€Ë|»Z]įÖeZˆ¸m{Z»Y{€¯ |̟ÁÁÃ|ŸÁ|u{ZÅd^vÕļŽÂÀ¯ZeįºË{€¯¹ÔŸY ¾ËYZ]{Â]Y€« d‡YÃ{Zf¨Ì¿©Z¨eYZ»ÕY€]Ö·Z»¾Ì»ZeÁÃ|¿Z» Ö·Z»¾Ì»ZeZ^«Z f»,|À¯Ö»€Ì³{YÖ´ÀË|¬¿įƒY€ÌeŠËY‚§Y d‡YÃ{Zf¨Ì¿ÂÀÅ©Z¨eY¾ËYÄ¿Z¨‡Zf»Z»Y-{‹¹Zn¿YºÅ Ö°¿Z]Ä°^‹®¸¼edveÕZÅ|uYÁָ̘ eYՀ̳¸m Z¯Âf‡{{ Ö¸^«Ĉ¸m{Ղ¯€»®¿Z]{€¯¹ÔŸYŒ¯|Ì·Âež¿Y»ž§Á¶Ìƈe{Zf‡†Ì˹Z¬»ºWZ« įÃ{€¯¡Ô]YYÖ°¿Z]Ä°^‹{YZ»µY»YÕY~³YÁÖ´¿Â´q¶¼ ·YÂf‡{,Z^fŸYÁµÂaÕY‹ d‡Y|Ì·ÂeÁÂuÕY€]ּƻZ̈]©Z¨eY ÕZf‡Y{¹Y|«Y¾ËY{Á‚§Y|Ì·Âež¿Y»ž§Á¶Ìƈe{Zf‡Ĉ¸mÄ̋Zu{«d‡€a¾Ë{®]Z]» ÕZÅ|uYÁdŒ³Z]€]ÖÀ^»ÕÂƼm†Ì˵ÁY½ÁZ »ÁÕÂƼm†ÌËcYÂf‡{ÕY€mY d‡YÃ{Â]Ö°¿Z]Ä°^‹®¸¼edve ®¸¼edveÕZÅ|uYÁָ̘ eYՀ̳¸mÕY€]Ղ¯€»®¿Z]¶¼ ·YÂf‡{€´Ë{Ä]ÃZ‹YZ]ÕÁ Z]ÁºËYÄf‹Y{|̯ZeÖ°¿Z]Ä°^‹{®¸¼e¾Ë€f¼¯Â“»€]ÃY¼Åd‹Y{½ZÌ],Ö°¿Z]Ä°^‹ |‹|ÅYÂyÄWYYՀfŒÌ]dÌ »ZmZ]¶¼ ·YÂf‡{¾ËY,ևZÀ‹Z¯cY€œ¿Õ|À]ž¼m ®¸¼edveÕZÅ|uYÁZ»MÂy{Œ¯|Ì·Âež¿Y»ž§Á¶Ìƈe{Zf‡†Ì˹Z¬»ºWZ« –‡Âe|uYÁÁY‚ÅÖËYY{ÁÕ{Zf«Y»YcYÁZ»M…Z‡Y€]d¨³,Ö°¿Z]Ä°^‹ €//ŒfÀ»ÁÄWYYÕ{ÁÄ]‚Ì¿ZÅ®¿Z]Ö»Z¼eÄ]•Â]€»ÖËZÆ¿Z»Mį|¿YÃ|//‹®¸¼e®¿Z] ,½ÁZ ecYÁZ»M…Z‡Y€]d¨³‚Ì¿Ö¿Y€v]ÁY{¶°Œ»ÕZÅ|uYÁ{»{ÕÁ |‹|ÅYÂy {‹Ö»¦Ì¸°e¾ÌÌ eÕ{ZŸÁÕ|mt˜‡Á{{ZÅ|uYÁ¾ËYcÔ°Œ»,֟Z¼fmYÃZ§ÁZ¯ {‹µZ‡Y¦Ì¸°e¾ÌÌ eÕY€]–^e€»ÕZÅÄ¿ZzeYÁÄ]ÁZuY|ËZ]ZÅ|uYÁ¾ËYcÔ°Œ»Á µZ¤f‹YZ]Õ|m¶°Œ»ÕYY{|uYÁ½ÁZ ecYÁZ»M…Z‡Y€]{Y{Ä»Y{Yd‡€a¾Ë{ µZ¤f‹Y€¨¿Y‚ÅZ]Õ{ZŸ¶°//Œ»ÕYY{|uYÁÁY‚Å®Ë{Á|uÁ€¨¿ÁY‚Å ¹Zn¿YY¹ÓÕZÅd^«Y€»ļÅZed‡YÂy½YY|¿Z»€§Á½YY|¿Zf‡YY¾ÌÀr¼ÅÕÁ {Y{{ÂmÁ {‹ž§ZÅ|uYÁ¾ËYcÔ°Œ»µZ‡½ZËZaZeį|ÀÅ{ ֐zŒ»Äm{Â]|Ì·ÂeŠÆmYdËZ¼uÕY€] {‹Ã|Ë{ÄvËÓ{ ÄmÁpÌÅÄ]Äm{Â]ÄvËÓ|˳Ö»½Y€ËY©ZeYžËZÀ½Â̼̈¯†ÌW,Ö¿Z´ËZb¸³ÖÀ£Á ½{€¯®q¯€°§Ä]d·Á{|ËZ]0ÓÁY dˆÌ¿ª^˜À»½Y€ËY{Zf«YdÌ «YÁÁ{Zf«Yº¸ŸµÂYZ] Äm{Â]|Ì·ÂeŠÆmYdËZ¼uÕY€]Ã|ÀËMµZ‡Äm{Â]ÄvËÓ{ |‹Z]{Ây¶Ë—Á’Ë€ŸÄ¿|] d¨³|ËZ]ž«YÁ{|Å{ֻĻY{Y½Y€ËY©ZeYžËZÀ½Â̼̈¯†ÌW {‹Äf§€³€œ¿{֐zŒ» ,Öf·Á{ÕZÅd¯€‹Äm{Â]ÕZÀ »Ö]ÁÃZ^f‹YªÌ¨¸e,Œ¯Äm{Â]¹Zœ¿{ևZ‡Y¦ “ʬ¿ ¶¯º«ÕÓZ]ºnu d‡YŒ¯¶¯Äm{Â]{d·Á{Ä]Äfˆ]YÁ֟Z¨f¿YcZˆ‡R»ÁZÅ®¿Z] ,µZ‡Äm{Â]ÄvËÓ{ d‡YÖf·Á{ÕZÅd¯€‹Äm{Â]Y€iPf»ÃY¼ÅÂ//Œ¯Äm{Â] |]ZËÖ»ŠËY‚§Y|{ Y€f¼¯Öf·Á{ÕZÅd¯€‹Äm{Â]ºnu Á{įd‡Y¾ËY{Y{ÄËÁÄmÂe½MÄ]½Y€ËY©ZeYį€´Ë{ºÆ»Äf°¿|˳Ö»Ö¿Z´ËZb¸³ÖÀ£Á ,{Â]Ã|‹Y‚³€]ÖÀ̈u¾Ë|·Y†¼‹d‡ZËZ]į|Ì·ÂeŠÆm{Zf‡Ĉ¸m{¾»¶^«Äf¨Å ÕY€]Ã|ÀËMµZ‡{į|¿{€¯{ZÆÀŒÌaÖÀ̈uÕZ«MdˆŒ¿½M{ ºf//‹Y{”u†¸n»{ ©ZeYÁ֏yŠz]ÃZ´¿ {‹ÖÀÌ]ŠÌaÄm{Â]ÄËÁcÄ]|Ì·ÂeYdËZ¼uÁŠÆm µZ‡Äm{Â]{Ö^‡ZÀ»¹Y|«Y|Ì·ÂeŠÆmÁ|Ì·ÂeYdËZ¼uÄÀÌ»{įd‡Y¾ËYºÅ½Y€ËY {Ây{ZÆÀŒÌaįd¨³|ËZ]Ád‡YÃ{€¯dËZ¼uÂ“»¾ËYY†¸n»Äf^·Y {‹¹Zn¿YÃ|ÀËM d‡Y֏yŠz]Ä]†¸n» {‹Ã|Ë{|Ì·ÂeŠÆmÕY€]Ö¸v»ÖeMµZ‡Äm{Â]ÄvËÓ{€³YÖ¿Z´ËZb¸³ÖÀ£ÁÄf¨³Ä] {Y{|ÅYÂyw|Ì·ÂeYdËZ¼uÕZf‡Y{Öf^j»©Z¨eY ֫¬u|¬¿ÄeÂ]{¶Y Ö¿Z]ZÌ]֓YYZf°Å½Â̸̻d¨ÅÖ¿Y€v]©Â§dÌ “Á ‘€ »{Œ¯­ZyYZf°Å½Â̸̻ÁÖ]MŠËZ‡€§ Zf°Å{¾e Ä¿ZÌ·Z‡ {Y{Y€«Õ{Z]ŠËZ//‡€§€˜y \·Z«{Õ{Z]ŠËZ‡€§Zf°Å{¾eÁÖ]MŠËZ‡€§ {‹Ö»¹Zn¿YZ^£Á{€³ÁZÅ{€³‚Ë Ö·Zu{¾ËYd‹Y{ZƛYՁÁZ//Œ¯{ZÆm€ËÁ½ÁZ » ŠËZ‡€§Zf°Å{¾eÕY{‚Ìz]McZ̸¼ŸZ]įd‡Y ¾eÖËY{½Z]ZÌ]cZ//̸¼ŸZ]Á¾eÄ//]Y­ZyÖ//]M ºË{Y{ŠÅZ¯¾eÄ]YÖ]MŠËZ‡€§ ¾ÌÀr¼ÅÁ{Z]Á¶Ì‡€iY{­ZyŠËZ‡€§{€¯ħZ“YÕÁ ļÅį{‹Ö»­Zy¾f§¾Ì]Y\m»ÖËY½Z]ZÌ]Ã|Ë|a Œ¯ÖËY~£dÌÀ»YÁÖf//ˆËdÌÀ»YÕY€]Õ|Ë|ÆeZÆÀËY Á[M,­ZyĨ·Â»Ä//‡d¨³À» {ÁÖ»Z¼//‹Ä] Á¹ÂeÕÓZ]w€¿Ä]ÄmÂeZ]d‹Y{ZƛY½Y€ËYÖ¿Z³Z]©ZeYžËZÀ½Â̼̈¯†ÌW\ËZ¿ d‡Y|Ì·Âed§YÕZÀ »Ä]Õ|Ì·Âe‰YÕ|{|‹,ZÅÓZ¯d¼Ì«ŠËY‚§Y |‹€]ÖÀ^»Ղ¯€»®¿Z]¶¯†ÌWcYZƛY{»{ZÀ¸ËYZ]³Ád¨³{ՁZ^·Z^m…Z^Ÿ Öf¼ÅÕZ«MœÀ»|ËZ]{€¯ZƛYÄf‹~³µZ‡ÄÅZ»ćÄ]d^ˆ¿Öf ÀÕZÅÃZ³Z¯Õ|{ ZÀ »¾ËYÄ]d‡YÖeÔÌƈe|‹½ZŒËYœÀ»€³Y,Ã{Â]ՂÌqÄqÖf ÀÕZÅ|uYÁ|‹Y Õ|{Ö·Y¹Âew€¿Ä]ÄmÂeZ],Ã|‹Ã{Y{Öf ÀÕZÅÃZ³Z¯Ä]ՀfŒÌ]cÔÌƈeį įÕ|{ÁÄf‹Y{ŠËY‚§Y|{Ö·Y‚Ì¿Öf ÀÕZÅ|uYÁZÌ¿{»Ö·Z»‰{€³ €œ¿Ä]|‹Z]Ã{Â]|Ì·Âe|‹œÀ»€³Y{€¯tˀeÕÁ dˆÌ¿ַ¬ »{|ŸÃ|‹ÃZ‹Y½MÄ] |‹Z]Ã{Zf§Y©Z¨eY‚Ì¿|Ì·Âe֋Y|‹€³Y |‹Z]½ÁÁ{Y| e€œ¿Y|Ì·Âe|‹¾ËY|ËMÖ¼¿ ÕZÀ »Ä]Õ|Ì·Âe‰YÕ|{|‹ZÅÓZ¯d¼Ì«ŠËY‚§YÁ¹ÂeÕÓZ]w€¿Ä]ÄmÂeZ] ¹Âe½Y‚Ì»Y€fŒÌ]|ËZ]Ö·ZË€œ¿Y|Ì·ÂeŠËY‚§YÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]ՁZ^·Z^m d‡Y|Ì·Âed§Y w€¿Y€fŒÌ]Õ|Ì·ÂeÖ·ZˉYŠËY‚§Y€³Yd¨³{€¯[ˆv»|‹Y½M½YÂf]Ze|‹Z] ŠÌ]|ËZ]Öf ÀÕZÅÃZ³Z¯½Y€ËY{¹Âew€¿Ä]ÄmÂeZ] |f§YÖ»©Z¨eY|Ì·Âe|‹|‹Z]¹Âe –¬§€³Y|f¨Ì]©Z¨eYÕ|‹Ze|À‹Z]Äf‹Y{Ö·ZË€œ¿Y|Ì·ÂeŠËY‚§Y|{ZˁY d‡Y|Ì·Âed§YÕZÀ »Ä]Äf‹Y{ŠËY‚§Y|{ |‹Öf¼ÅÕZ«MœÀ»€³Y{€¯½ZÌ]Ä»Y{Y{½Y€ËYÖ¿Z³Z]©ZeYžËZÀ½Â̼̈¯†ÌW\ËZ¿ Z],|‹Z]Ã{Zf§YÖ«Z¨eY¾ÌÀqįºÀ¯Ö¼¿€°§¾»Ã{Â]Öf ÀÕZÅ|uYÁ|Ì·ÂeÖ¿ÁÁÕ{Y| e ÖfuÖf ÀÕZÅ|uYÁYÕZ̈]Z¿Á€¯Â̋Y֋Z¿dÌ “ÁÁÖ¸ §cÔ°Œ»Ä]ÄmÂe ¶Ì·{Ä]Z»Y|¿|Œ¿¶Ì˜ eÕ|Ì·ÂeÁÖf ÀÕZÅ|uYÁį¾ËYZ] |¿|‹Á€Ì¿¶Ë| eÄ]Â^n» ŠÅZ¯‚Ì¿Öf ÀÕZÅ|uYÁ½Z»|¿Y|‹Ö»¾Ì»ZeZn¿MYZÆ¿MÄÌ·ÁY{Y»įÖËZÅ|uYÁָ̘ e |À¯€ŒfÀ»cZÌW‚mZ]ÁªÌ«{Z»M|ËZ]d¼cYÁZ»M¾ËYÖËZ»MÖf‡YÕY€] {€¯Y|Ìa Ä·Z¬»€‡ {Y{Y|ŒÅՁÁZŒ¯{ZÆm€ËÁ½ÁZ » ¾ËYš¨uÁ|¿Y{¶]Z¬f»€ÌiZeºÅÕÁ€]ÖÅZ̳Š//‹Âa Ö¸»dÌÀ»YÁÖËY~£dÌÀ»Y,Öf//ˆËdÌÀ»Y{Ĩ·Â»Ä//‡ d‡YY~³€ÌiZeŒ¯ Zf°Å½Â̸̻,¶´//ÀmZf°Å½Â̸̻{Á‚//§YÕÁ ÁYÄrfy{ÁYÄ//ŒÌ]֓YYZf°Å½Â̸̻,ž//e€» {ÂmÁÂ//Œ¯{Ö¿Z]ZÌ]֓YYZf°Å½Â̸̻{Á|u ZÌfyY{ZÅ¾//ËYY|{dˀË|»Ä//¯{Y{ {Y{Y€«ZŶ´Àm½Z»Z‡ ­ZyŠËZ‡€§€]€i»¶»YŸYÖ°Ëd//‹Y{ZƛYÕÁ Är¿ZÀqd//‡YÕY{½YÂz]MÁÕY{‚Ìz]McZ̸¼ŸÕY€mY ,Ã|//‹¹Zn¿YÕY{‚Ìz]McZ̸¼ŸZf°Å½Â̸̻½ÂÀ¯Ze ºÌfˆÅ\¬Ÿ½ZÀr¼ÅŠz]¾ËY{Z»Y |Ì·ÂeZ^yY |¿|‹Á€Ì¿¶Ë| eÄ]Â^n»Öf ÀÕZÅ|uYÁYÕZ̈] ½Y€ËY{Zf«Y{Y{Zˆ§ÕZÅļŒq€‡½|¿Z°Œy d‡Y Õ{Zf«Y|‹Á{Zˆ§­Y{YŽyZ‹Ö´fˆ]YÁ Z]ºÅ,½Y€ËY©ZeYĈÌWcZÌÅ”Ÿ,ՁÁsÔ//‡¾Ìˆu ֏yŠz]Ád·Á{Õ³Ád¨³ÕY‹Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹Y ÕZ”§{Â^Æ]Ĩ̛Á,½Y€ËY©ZeY{Ã{Z»Äf̼¯¾ÌÀr¼ÅÁ ,µZu¾ÌŸ{{Y{t//̓Âe,{Y{Ã|Ɵ€]YZ¯Á\//ˆ¯ €´Ë{ֿ¿Z«ÕZÅ{ZÆ¿Öy€]{½Y€//ËY©ZeYYÖ¿Z³|ÀËZ¼¿ ÕZ”§{Â^Æ]¶Ì^«YÖÆ]ZŒ»ÕZÅdË»Z»į|¿Y{”u ®¼¯,Z¯Á\ˆ¯¶z»cY€¬»ÖËZ//‡ZÀ‹,Z¯Á\ˆ¯ į{Zˆ§­Y{YŽyZ‹ÁՀË~ad]Z«ŽyZ‹{Â^Æ]Ä] |ÀÀ¯Ö»µZ^¿{Y{‹Ö»s€˜»Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅÖ]ZˁY{ €^f »ŠÅÁ„a®ËlËZf¿,Äf‹~³ÕZŵZ//‡{{Y{Ä»Y{YÁY ½ZÌ»ּ̬fˆ»Ę]Y,{Y{Ö»½ZŒ¿į|‹€ŒfÀ»ÖÅZ´Œ¿Y{ Õ{Zf«Y|‹ÁÕY~³ÄËZ»€//‡Á{Zˆ§­Y{YŽyZ//‹ ,Ze€¨¹Z//«YZ]{Z//ˆ§­Y{YŽyZ//‹ {Y{{ÂmÁ ½ZŒ¿ŠÅÁ„a¾ËY |Å{Ö»½ZŒ¿ZÅŒ¯{Y{Zˆ§ª¼Ÿ ,{Zˆ§­Y{YŽyZ//‹{Z¬eYÀ¼¿ Ze®Ëį|Å{Ö» {,µZj»ÕY€] |À¯Ö»ºÅY€§YY|ËZaÕ{Zf«Y|‹½Z°»Y ,{Zˆ§­Y{YŽyZ‹{{Â^Æ]ĸać,½Y€ËY|À¿Z»ÕŒ¯ |Å{Ö»ŠËY‚§YYÖ¸yY{Ž·ZyZ¿|Ì·Âe|{½Y‚Ì»Ä] ŠÅZ¯ªË€—YÄ//À˂žˀf¼¯Z]ÁÖ³{Z//‡Ä]ž«YÁ{ {Zˆ§…Z//ˆuYŠÅZ¯hŸZ]į€Ì³ZaÁd//‡{cY€¬» |‹|ÅYÂy¶ZuÖÆmÂe¶]Z«Õ{Zf«Y|‹,{‹Ö» €Ìœ¿ZÅŒ¯Öy€]Ä]€neÄ]Ä»Y{Y{½Y€ËY©ZeY†ÌW\ËZ¿ Œ¯¾ËYd¨³Á{€¯ÃZ‹Y{Zˆ§Z]ÁZ^»{½Zfˆm€³ ÄËZ»€‡,{Zˆ§ŠÅZ¯Á€Ì³ZaÁd//‡{cY€¬»ŠÅZ¯Z] {€¯[~mÖÆmÂe¶]Z«ÖmZy Z]ÁZ^»ÃY¾Ë€fÆ],Ö¿ZÆmÄ]€neYÃ{Z¨f‡Y»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÁY {Â^Æ]»Á€³{Y{Zf«YÕZÅÄËÓ{{Zˆ§ŠÅZ¯«d‡Y{Zˆ§ «€Ì³ZaÁd//‡{cY€¬»ŠÅZ¯»Á«Z¯Á\//ˆ¯–Ìv» ¦Ì¸°e…Z‡Y€]½Y€ËY©ZeYd¨³Ä»Y{Y{ՁÁsԇ dˆ¿Y{ Ä¿Z³ćÕY«YÖ¿Z³|ÀËZ¼¿į³Ád¨³ÕY‹ªË€—Yֿ¿Z« €¼fˆ»cÄ]Ã{Z»Äf̼¯¾ÌÀr¼ÅÁ|¿Y{”u½M{ ÖËZ‡ZÀ‹µZu{ZŶ°ŒeÂË{Zf«Y½ÓZ §YÖÅYÂy€œ¿Z] d‡YÕ{Zf«YÕZÅdÌ·Z §Ä ‡ÂeÃ|¿Y{Z]ÕZÅÄËÁÁž¿Y» ½Y€ËY{{Zˆ§†Ë€eZ»Ö¸Y¶»ZŸ,Öy€¿|ÀqY ,d·Á{Õ|»MZ¯Z¿,Š//ËZ¼Å¾ËY{‚Ì¿½Y€//Æe©ZeY¶¯€Ì]{ ‚Ì¿ÁÕ{Zf«YÁ֟Z¼fmYÕZ//ÅZf§{’«ZÀf»Õ|À]ÄËÓ YÃ{Y{Y€«€ÌiZedveY¹{€»d//ŒÌ »įÕ{Zf«Y¶” » ÕZÅÄ¿Z‡Á{€¯½YÂÀŸ½Y€ËYÁ€»YÄ »ZmևZ‡YŠ·Zqć Õ{Zf«YÕZÅÁÂu{{ZÆ¿¹{€»ÕZŽZ»Z‡¾ÌÀr¼ÅÁ{YM Œ¯{{Zˆ§Z]ÁZ^»ÕY€]Ö//‡Z‡Y¾¯Á{Y֟Z¼fmYÁ dˆ¿Y{ ,ŠÌaµZ‡YŠÌ]½Y€Æe©ZeYÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]Ö¬ŒŸ¾¼Æ] €“ZuµZu{{Á‚§Y,|‹†Ì‡ZeÁ¶Ì°ŒeÕ{€°ËÁ¾ÌÀqZ] ֗Á|‹Z]Á€ŒÌa,{Zˆ§Z]ÁZ^»€»Y{|¿YÂeÖ»Ö¿Z³Z]©ZeY €ËY{ÂyÕZÅdÌ·Z §Ze{€¯‰Ôe½Y€Æe©ZeY,€ÌyYµZ‡|Àq ÁZ^»ÁḑZ¨‹{Œ¯{ÖË´·YÄ]|¿YÂf]ÁÃ{€]¿ {‹¶Ë|^e{Zˆ§Z] †Ë€eZ»,{Ây½ZÀz‡YՀ´Ë{Šz]{½Y€Æe©ZeY¶¯€Ì]{ ¾ÌÀr¼ÅÁÕ{YY€Ì£ÁÕ{YY{Z//ˆ§[ÂqZq{Y{Z//ˆ§ Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]Á{€¯ºÌ//‡€e{€yÁ½Ô¯{Z ]Y{{Z//ˆ§ ,d‡Y½Ô¯{Zˆ§ÁÕ{YY{Zˆ§,€ÀŸZÆq¾ËY¾Ë€e­Z¿€˜y Õ{Zf«Y{Z//ˆ§Â«Á¾Ë€eZ],Y½{Â]Öy€]|Àq{Á‚§Y Ã{€¯‰ÔeÃY¼ÅÖ¿Z³Z]©ZeYÁd‡YÕ{YY{Zˆ§Á½Ô¯ |Àqį|À¯{‚‹Â³d̼¯ZuÁd·Á{Ä]Y¶” »¾ËYZed‡Y Œ¯{{Zˆ§ÕZÅÄÀÌ»|¿YÂeÖ»ÁY|¿YÄqZeY½{Â]Öy€¿ |Å{‰€fˆ³Y {Zf«Y½ZÆm ZÅY‚]Y¾ËYYÃ{Z¨f‡Y€Ìˆ»|ËZ]Ä°ÀËY¾¼“ d//‡Y¾ÌËZa |ËZ]ºÅZÆÅZ´À]{Ö·Z»ÖfÀ‡ÕZźfˆÌ‡Z»Y{‹¶Ìƈe ¥€ZÅZ´À]‰ÔeÁd«Á¹Z¼eį¾ËYÕZmÄ]Á|À¯€Ì̤e ÀÆ]¥€—Ä]|ËZ]{‹Ö°¿Z]¹Zœ¿YcÔÌÆ//ˆed§ZË{ |ÀÀ¯d¯€uÖ·Z»¾Ë¿ÕZÅY‚]YYÕ|À» ¾Ì»ZeYÃ{Z¨f‡Y{ZÅÃZ´À]Ö¸YÄ·Zˆ»Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ Ä^ed¨³,d‡Y¾»Z“¾¯Â“»ÖÅ|]YZ]{Ö·Z» ÖËY‚ˆ]®¼¯Ã|‹ÖeZ̸¼ŸY€ÌyYįZÅÃZ´À]ÕZ^fŸYÕ|À] į|À¯Ö»ÄËZ»€‡YZ]{Ö·Z»¾Ì»Ze¶ÌƈeÁžË€//ˆeÄ] {‹dˬe|ËZ] Y|À¿YÂeÖ»Õ|Ì·ÂeÕZÆÅZ´À]įÖ«YÁYYÖ°ËÕ|//¿ YÃ{Z¨f‡YZ]{Á‚§YÁ|Ì»Z¿"¹Z³"©YÁYY|ÀÀ¯Ã{Z¨f‡Y½M {¾Ì»ZeÀÌn¿Ö·Z»¾Ì»Ze½|‹ÖeZ̸¼Ÿ¾¼“,¹Z³©YÁY cY‚ÌÆne,­Z‹ÂaÁÖmZˆ¿,Á{ÂycZ ˜«¶j»ÀÌn¿ žËZÀ¾ËY{|Ì·ÂeŠÆmÕY€]Ö^‡ZÀ»ḑ€› ÁÖf À c[ÂycÔ»Z eÄ]ÄmÂeZ]į|//‹|ÅYÂy{ZnËY ¾Ë‚´ËZm|¿YÂeÖ»Ղ¯€»®¿Z]ÁÖ°¿Z]Ä°^//‹Z]Äf§€³ |‹Z]‰{€³{ÄËZ»€‡¾Ì»Ze¹Â‡€»ÕZʼnÁY֌z] ÕZÅÄ»Z¿€]{Y‚]Y¾ËYd̼ÅYÄ]ÄmÂeZ]{€//¯|̯ZeÕÁ ÖeZ̸¼ŸÕY€]Ղ//¯€»®¿Z]Õ|m¹Z¼fÅYÁÄ//¿ZzeYÁ €f§{ÁÄf§€³Y€«Z¯Âf//‡{{Â“»¾ËY,½M½{¼¿ µZ^¿{Y½MdË|mZ]Ä//»Z¿€]Ás€—d¿ÁZ »Ö·Z»¾//Ì»Ze |À¯Ö» cZneÁ½| »,d// ÀcYÁÄ»Z¿€]Ás€—½ÁZ// » ½Z»Âe{Z̸̻Y‚ŝ¼n»YµZ//‡{d¨³ {Á|u{ZÆÀe,ÄËZ»€‡YZ]{Ã|//‹€//ŒfÀ»ÖÅ|]©YÁY ºÆ‡įd‡YÃ{Â]½| »Ád ÀŠz]ºÆ‡|{ dˆÌ¿Ö·Â^«¶]Z« ÃÁ€³Z¯Ĉ¸m{Õ|¿|Ì ‡,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] Ö·Z»¾Ì»ZeYÖ//¼Æ»Šz]ZÌ¿{{{Á‚//§YÖ·Z»¾//Ì»Ze µZ‡{Z»Y,|//‹Z]Ö»©YÁYZ//Œf¿YYÕ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁ ©YÁYZŒf¿Y½Z»Âe{Z̸̻ÁY‚Å{Á|uZÆÀeÄf‹~³ ºÌf‹Y{½| »Ád ÀŠz]{ ÕY€]Ã|//‹€//ŒfÀ»ÖÅ|]©YÁY¹Z«Y{€¯t//ˀeÕÁ |{®ËY€f¼¯įd‡Y¾ËY€´¿ZŒ¿Õ|Ì·ÂeÕZÆf¯€‹ ¶v»YÖ°¿Z]Ä°^‹Y|Ì·ÂeŠz]Ä]ÖfyY{€aÖ·Z»ž]ZÀ» |]ZËŠËY‚§Y|ËZ]Z¼fuºÆ‡¾ËYįd‡YÃ|‹¾Ì»Ze©YÁY ÕZÅdË{Á|v»ÁÖ°¿Z]ºfˆÌ‡Ä]|Ì·Âe|uYŠÌ]Z°eY |ËZ]įd‡YµZ°//‹YZq{,Šz]¾ËYÕY€]ZÅ®¿Z]Ö·Z» {‹ÖeZ̸¼Ÿ֌Ë|¿YÃZq½MÕY€] ¹Zn¿YįÕ{ZˁÕZÅՀ̴ÌaÁՂËÄ»Z¿€]Z]{Á‚§YÕ|¿ ½Z»Âe{Z̸̻Y‚ŁYŠÌ]ÕZmµZ‡֗Á½ÂÀ¯Ze|‹ |‹įÃ|‹€//ŒfÀ»|Ì·ÂeŠz]ÕY€]ÖÅ|]©YÁYY¿Y ZeÁ|Å{Ö»½ZŒ¿YÄf‹~³µZ‡Ä]d^//ˆ¿ÖÆmÂe¶]Z« |‹{ÂmÁZ]į,d‹Y{|ÅYÂyŠËY‚§Y{|Ÿ¾ËYµZ‡½ZËZa ,ºÆ‡¾ËYºÅÂÀÅZ»YÄf//‹~³µZ‡Ä]d^ˆ¿ÄmÂe¶]Z« {€¨À»ÕÂy®Ì¿Z“ Հfˆ³{Y{Ö¸ §¶Ì¯ÁÁÄfˆŒ¿Z]֓Z« Äv¨YÄ»Y{Y |‹Á€fÆ]dˀË|»Ád·Á{½{€¯®q¯œÀ»Ä]į{‹µÓ|f‡Y˜ÀËYd‡Y¾°¼» Œ¯Ä¿Y€yÄ]‰Á€§YĸZu¢·Z^»Á{‹Ö»¹Zn¿YՁZ‡֏yŒ¯Õ{Zf«Y {‹Ö»ÄÀ˂Ź{€»Ä»ZŸÕY€]Á{‹Ö»‚ËYÁ c|«Á}¨¿Ö¿Z³YZË{ZÆ¿€Åįd‡YÕÂv¿Ä]Œ¯ÕYÄm{Â]ZfyZ‡Õ{Á|uZeÓÁY ZŦË{¾ËYdˀj¯YįÃ{Y{ZfyY{ÂydÌ·Z §ÕY€]Äm{Â]{Ö¨Ë{®ËÄf//‹Y{ |ÀfˆÅd¸»‰Á{€]ÕZ]Äm{Â]¶ÌveZ]Ä°¸]{Y{Ö¼¿€]¹{€»‰Á{YYÕZ]pÌÅ ¥€»̸ָve˜]€³YZÌ¿Zi d‡Y‚Ì»M’Ì ^eÄm{Â]ÕZƨË{d¨³½YÂeÖ»ÖeZ^ŸÄ] Äm{Â]cÔÌƈeY|¿Y{ÖËÓZ]Ö·Z»½YÂeįÕ{Y€§Y€j¯Y{‹և€]Äm{Â]ÕZÅÄÀ˂ŠÕY€]Ö¼¯Z̈]ž¨¿Öf·Á{µY»Y‰Á€§Y֋Z¿¢·Z^»‚ËYÁ¾ËY€]ZÀ]|¿Â‹Ö»Y{Ây€] {‹Ö»Ã{Á‚§Y½ZŒ·Y»YÁÖWYY{€]¹ZƇ|ˀyZ]|À¼eÁ€i{Y€§Y†°Ÿ€]{Y{¦Ì “ZŒ«Y ½{Y{ZfyYd‡YµZ¨¿Y‚mįÖ§Yhv]{€ŒuÇÄËMYÖf¼ˆ«{ºË€¯½Y€« ÓÖ¯|ËY‚¨Ì¿½Y€´¿YÂec|«€]ºËZÀ£įÕ˜]Ã{€¯½ZÌ]YẠ̀Á½Y€Ì¬§½Z¼ÌfËÄ]Ö§ ½Â¿Z«¶YÕY€mYY֋Z¿ZÅÕY~³YÁÄ]į¶°‹€ÅÄ]º°À»LZÌÀ£ÓY¾Ì]Ä·Á{½Â°Ë –ËY€‹ÁcZ¿Z°»YÄ¿ÁÃ|‹¾ÌÀ¬eÁ€Œ»µZ»–]Y“Ä¿Ä°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]ºÌÀ¯ÃZ´¿ևZ‡Y Ž¿¥Ôy€]¶YÕY€mYY֋Z¿ÕZÆËY~³YÁ¹Z¼eÃ{Â]ºÅY€§¹{€»ļÅÕY€]Ä¿Ó{ZŸ įÖ·Y»YÁÃ{Â]¹{€»ļÅÄ]ª¸ f»µY»Y½ÂqÁÃ{Â]ºË€¯½Y€«€ŒuÇÄËMtˀ ğ¼n»ZËÃÁ€aZËÖf·Á{d¯€‹®ËÄ]¶Ë|^eÕ{Z¼f»ÕZÆ·Z‡{Œ¯ž]ZÀ»‰Á€§Y ÕY€]gY|À¿Z»Öf·Á{µY»Yd¨³½YÂeÖ»Á{ZÆ¿½YÂeÖ»½M€]YµZ¼·YdÌ]½YÂÀŸÁÃ|Ë{€³ {‹Ö»Ö]ZˁY…ZÀ‹Z¯–‡ÂeµZ»¶¯µÁY€¨¿|Àq½ZÌ»ÄmÂe¶]Z«gY{d‡Y¹{€» |‹Z]Ä¿Ó{ZŸºÌˆ¬eÄ°ÀËYÕY€]Z” ]Á{‹Ö»ºÌˆ¬eÕY€]ª§YÂegYÁ¾Ì]Ö]ZˁYY†a {ÂyºÆ‡†¯€Å|‹ºÌˆ¬eÁŽzŒ»¶¯YÄiÁ€ÅºÆ‡Öf«Á|¿Â‹Ö»¶‡Âf»ğ€«Ä] Y֋Z¿Ã{€fˆ³ևY€¯Â]Á¶Ë—Á’Ë€ŸcÔÌ°Œe¾ËYÕZmÄ]ZËM|À¯Ö»d§ZË{Y ®Ë{ÂyÕZÅÄ»ZÀŒz]ÁZÅÄ»Z¿¾ÌWMÁÄ»Z¿\ːeZ]¶YÕY€mY½Â¿Z«½ÂÀ¯Yį½M d‡YÃ|‹€ŒfÀ»ÖWYY{Á{Zf«YcYYÁ–‡ÂeÁÃ|‹Ö¸¨»[Zf¯ Œ¯Õ{Zf«Y|‹,¶YÖ¸¯ÕZÅd//‡Ż¡Ô]YY| ]ÕZŵZ//‡֗Â¼n»{ ŽyZ‹Ã{€°¿Y|ÌaY{ÂyÖ «YÁÃZ´ËZmZÅdÌ°·Z»‰€fˆ³ d‡YÄf‹Y|¿[Zf‹€a|¿Á ZÌf»YÖ¿ZÆmՀË~ad]Z«ŽyZ‹Ä¿Z³½Z¯Y\¸£Y{Ã{€°¿Õ{ZˁcÁZ¨eÕÁÀÆ] Œ¯{Zf«YY Ö¿ÁZ eŠz]ºÆ‡Ã|Œ¿\ˆ¯Ö^‡ZÀ»Ä^e¶¯{ÁÃ|‹\ˆ¯ÖÀÌËZa ÕZÅd¯€‹Äm{Â]ºnuÃ{Â]ZÅÕY~³YÁ¶¯Y|{֏yŠz]ºÆ‡Ád‡Y ZÅY¿ZyY|¿Y†aÁÄf‹Y|¿ՀÌ̤eµZ¤f‹Yֻ¼Ÿt˜‡Äf//‹Y{|‹|{Öf·Á{ d‡YÄf‹Y{ŠÅZ¯ Â¼n»{įd¨³½YÂeÖ»ÖËYY{ÁÕ{Zf«Y»YcYÁÖ¼‡‰Y‚³…Z‡Y€]¾ËY€]ZÀ] d‡YÃ|Œ¿ª¬v»½ÂÀ¯Ze¶YÖ¸¯ÕZÅd‡Ż¥Y|ÅYY¹Y|¯pÌÅ Ã{€fˆ³ևY€¯Á€]Z]¶Ë—Á’Ë€ŸcÔÌ°Œe¾ËYYZËMį|Ì//‡€ad·Á{Y|ËZ]µZu Ä]Y¹{€»©Â¬u|ÌËZÌ]|ËY{Ã|ÀËM{Ân »Zœf¿YŒ¯Äm{Â]€]Ã|‹¶Ì¼veÄÀ˂ÅÁ |Ì¿Y{€³€]µZ¼·YdÌ] صفحه 5 {Zf«Y½ZÆm }MÄ^ÀŒnÀa €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ] ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ d¨¿YZ]cÓÂveÄ]ÖÅZ´¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com ¹|ŠËY‚§YZ//]d¿€]d¨¿d¼Ì«Ö¿ZÆmÕZ//ÅYZ]cÔ»Z »¾//ˀyM{ |̇Ó{Ád¼Ì«Ä]Ád‹Y{ŠËY‚§YdÀ‡Á,Õ|{ Z]ÁÉ|{ ŠÅZ¯Z]cÔ»Z »¾Ë€yM{®aÁYÖf¨¿|^//‡d¼Ì«¾ÌÀr¼Å |‹dÌ^jedÀ‡ÁÓ{Ä]ŠÅZ¯dÀ‡ Z]ÁÕ|{¹|ŠÅZ¯Z]½Y€ËY¾Ì´À//‡d¨¿d¼Ì«,į{Â]Ö·Zu{¾ËY |̇dÀ‡ÁÓ{Ä]ŠÅZ¯dÀ‡ ZÆÌ¿Y€´¿įZ°Ë€»M€ËZy}ÀœfÀ»€Ì£ŠÆm€ÌiZedveÄ^À‹ZÆqÁd¨¿d¼Ì« ½YY~³ÄËZ»€‡ÖÀÌ]‰ÂyZ»Yd§ZËŠÅZ¯,dzÌ´¿Y€]YZ“Z¬eÕ|À¯Ä]d^//ˆ¿ {€¯{Á|v»YZÆf¼Ì«d§Y|ËÁ¯¾ˆ¯YÁd^j»Z^yY€ÌiZedve Á¾Ë‚À],¹Zyd¨¿€ËZy}{Y{½ZŒ¿Ä^À‹ćÁ¹ÂÌ·Á€fa¾°Ë€»YĈ‡Â»‰Y‚³ d¨¿€ËZy} d‡YÄf‹Y{Հ̴¼Œq|‹Äf‹~³Äf¨ÅZ°Ë€»MՀ̘¬eÕZÆfy‡ €fËÁÖnÀ//‡€œ¿{½Y€´¸Ì¸veįÖ·Zu{d§ZËŠËY‚§YÄ°//Œ]½Â̸̻ Ö¼‡Z»M |¿{Â]Ã{€¯ÖÀÌ]ŠÌaYÄ°//Œ]½Â̸̻ ½Y‚Ì»Ä]€ËZy}ŠÅZ¯ Ö»€ŒfÀ»Z°Ë€»MՃ€¿YcZŸÔ—YÃY{YÕ‡YÄ^À//‹ZÆqÁ€Æ›Y| ]€ËZy} {‹ |‹d¨³ÃZ]¾ËY{²ÀË{€e{Y¿Z‡d¯€‹|//‹Y€´¸Ì¸ve,¾qÖ¯ÂËÖq |‹hŸZ]ÁdzÌ´¿Y€]½YY~³ÄËZ»€‡½ZÌ»{Y•ZÌfuY†uZ°Ë€»Md¨¿€ËZy} ½ZŒËZÅ{Y{Y€«‰Á€§Ä],Z°Ë€»MՃ€¿YcZŸÔ—YÃY{Y‰Y‚³Z//Œf¿YÄ¿Zf‡M{ ÕYÁ|Ì»YÁ¾ˆ¯YÁdyZ‡d§€//ŒÌaÃZ]{¾//‹ÁZ^yYZ»Y |¿Y{€b]YZ]{ YYZ]Z°Ë€»M\zfÀ»ÂƼm†ÌË,½|ËZ]ÂmÖ·Z»­€v»cZ»Y|«YÄ]d^//ˆ¿ ZedË|»€fÀËY…Y‚´ed‡ÁÁd¿€]d¨¿Ád‡YÄf‹Y{Ä´¿¾Ì]‰ÂyÂ¼n»{ {€¯|ÀÅYÂyÕÁ€ŒÌaÄ°Œ]€Å{Ó{€»Õ‡Ä]ÕZmÃZ»½ZËZa ÃZ»Õ{µÁYYÖ¿Zn»Z³s€—Z£M ¾ËYd‡Y|Ì»Y€Ì‡Z¨e¾ËYZ] {Â//‹Ö»ÖËY€mYµZ//ˆ»YÃZ»Õ{ ½Z¯€fŒ»ÕÂ//‡YZ³ÄÀÌÆ]¥€»{|¿YÂf]d·Á{ºÌ¼e |‹Z]Äf‹Y{Öa{ÄmÂe¶]Z«ÖnËZf¿ÁY~³€iY ÄÀÌÆ]¥€»{¹{€»ÖÅY€¼Åd̼ÅY|//‡Ö»€œ¿Ä]µZu ½Y€ËÁdXÌÅįÃ{Â]ÄmÂe{»|¬¿MÖ// Ì^—Z³ÁՃ€¿Y ÕY|f]YYį{€¯¹ÔŸYÁ\ːeYs€—¾ËYÄ^À//‹ZÆqÁ ¾ÌqÕÓ{{Z̸̻|ÀqÖf¨¿{Y{Y€« ©Y€ŸcZn¿ÕY€] Ê¿ZÆmÉZÅYZ]{Ƀ€¿YÉZŶ»Zud¼Ì« d¼Ì«€Ì̤e Ó{ d¼Ì« Ä·{Z^»|uYÁ               Ƀ€¿Y¶»Zu  Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  ÂËÊeÊ]½Â̸̻  ¾·Z³  ¾·Z³ {€¯[»¥€»º¯½Z¯€fŒ»ªËŒeÁZ³¥€»ՁZ‡ÄÀÌÆ]ÕY€]d·Á{cZÌÅ |‹d¨¿¾Ì´À‡‰‚Ëž¿Z»Z¿Á€¯¾ˆ¯YÁ €Ì̤e d¨¿ …Y‚´e¹Zyd¨¿ d¿€]¹Zyd¨¿ ®aÁYd¨¿|^‡ ½Y€ËY¾Ì´À‡d¨¿ Ê Ì^—Z³ ¾Ë‚À] ïd¨¿ ½Y€Æe…Â]{ּ̋Á€faÁd¨¿ ½Y€Æe…Â]ÖËZ̼̋ÃÁ€³cÔ»Z »ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com cÔ»Z »¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Ö¸YÓZeÖËZ̼̋ÃÁ€³d¯€‹¹ZƇ d§€³Y€«|f‡Á{Y{{» Y€«ĸ»Z »{»d]Á {ZÅd¯€‹¾ËYºÆ‡½Â̸̻ {Y| e ¢·Z]µZË{Z̸̻Y‚Å Ä]Á¾ËY{Ã|‹Ä·{Z^»¹ZÆ//‡‰Y d§€³ cÔ»Z »¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Ö¸YÓZeÖËZ̼̋ÃÁ€³ŽyZ//‹ |‹ |̇ {|ŸÄ]ŠÅZ¯|{¹| ÊËZ̼̋ÃÁ€³¹ZƇcÔ»Z »Ä]ÊÅZ´¿ Äf‹~³Á{½Y€Æe…Â]ÓZe Äf‹~³ÁdŒÅ{ ÊËZ̼̋ÃÁ€³ŽyZ‹cY€Ì̤e |‡Ö»€ËÁdˆz¿Äf‡{Ä]ÖËZÆ¿ ,Ã{Zf‡€§d¨¿½Y€mZeÕY€]Äf‹~³ÃZ»{»‡įÕYÄ»Z¿ª^— Y‚ÅZ]€]Y€]įY©Y€Ÿd¨¿Ä°Œ]½Â̸̻Ã|¿€]d¯€‹ Y½MµZ‡®ËÄÀ˂ÅÁ|À¯Ö»ÕY|ˀy,d‡YÁ{Ä°Œ] {Z̸̻YŠÌ]Z]€]Y€]d¨¿Ö¸ §d¼Ì«Z]į{Y{€aÖ»€fŒÌa dyY{€aŠÌaÖ·Ád‡YÄ·Z‡Ô¯{Y{Y€«¾ËY-{‹Ö»Ó{ {€Ì³Ö»cµZ‡®ËÕY€]ZÆÀe½M d¨¿cZneÄfˆm€]žËZÀÃ{€fˆ³µZ^¬f‡Y{»{Y{Y€«¾ËY |Ë|¼e{Y{Y€«¾ËYÕY€]¹Z¿d^id¸Æ» d//‡YÄf§€³Y€«ZÌ¿{ Äf‹Y{”u½M{|À¿YÂf]ՀfŒÌ]ÕZÅd¯€‹Zed‡YÃ|‹ |À‹Z] •Â¬‡YÕ{ÔÌ»ÕZmµZ‡{d¨¿±‚]½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe¹Z¼e ©Y€ŸÖ·Á-|¿YÃ|Ë{\̇MZ¿Á€¯…Á€ËÁ€—ZyÄ]d¨¿d¼Ì« Y½Md·Á{|»M{€f//ŒÌ]½Âq{Y{Y€«Հe|]–ËY€//‹{ Ã{€¯ÖÀÌ]ŠÌaµÂaÖ¸¸¼·Y¾Ì]©Á|À d‡Y¹Zyd¨¿‰Á€§ Õ{ÔÌ»ÕZmµZ‡{|{©Y€ŸÖ¸yY{Ž·ZyZ¿|Ì·Âe d‡Y®aÁY”ŸÕZÅŒ¯€ËZ‡Y€fŒÌ]į|]ZËŠÅZ¯ ¶°Œ»Z]½Y|À»Z¯Á½Z¼¸ »©Â¬udyY{€aÕY€]©Y€Ÿd·Á{ ÕZÅÃZ»{Ö¿Z]ZÌycZ“Y€fŸYhŸZ]€»Y¾Ì¼Åįd‡YÄmY» d‡YÃ|‹€ÌyY Öf¨¿{Y{Y€«®Ë{Âyd·Á{Äm{Â]Հˆ¯ŠÅZ¯ÕY€]©Y€Ÿ d¨¿Ä°Œ]½Â̸̻Ä·Z//‡‰Á€§ÕY€]ÕÓ{{Z̸̻|Àq €f//ŒÌaYd¨¿¾ËY‰Á€§µZ//‡®ËµÂaÁ{|À]Ö»¾ÌqZ] |À¯Ö»d§ZË{ ÕZ”»YÄ¿Zf‡M{©Y€Ÿ,±€^»Â¸]Y¶¬¿Ä]ºÌÀˆe‰Y‚³Ä] ¾ÌqÕYÂÆ¿ƒd¨¿d¯€//‹Z]ÕÓ{{Z̸̻|Àq{Y{Y€«®Ë Ä]d¨¿c|»|À¸]‰Á€§µÂa©Y€Ÿ,{Y{Y€«¾ËYª^— d//‡Y ÃY¾ËY€]ZÀ]-|À¯Ö»d§ZË{dyY{€aŠÌacÄ]Y¾Ìq {Â]|ÅYÂyŒ¯¾ËYd·Á{ÕY€]ÖeZn¿ ÕZÅd¯€//‹ªË€—Y¾ÌqcZ»Y|«YYµZj»¾Ë€e|Ë|m¾ËY ¶j»Ö¿Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÄ]ÖÅ{¹YÁ{Z//Å®¿Z]ÁÖf·Á{cZne ÄmY»Ö·Z»¶°//Œ»Z]įd//‡YÁ{Y¯YÁÔWÁ‚¿Á,Ó´¿M cÄ]|¬¿µÂ//aÕZmÄ]ZŹYÁ¾ËYdyY{€aZ] |Àf//ˆÅ ½Md¼Ì«Ád¨¿ÕY€]Z“Z¬e•Â¬‡ d‡YÃ{Â]d¨¿ÕZÅÄ°Œ] dyY{€aÕY€]Œ¯¾ËYd·Á{ÁÄf‹Y~³€ÌiPe©Y€ŸÄm{Â]€] d‡YÄmY»¶°Œ»Z]{Ây½Y€Ì´]©Â¬u{‚¼f‡{ »Â//‡©Y€Ÿd¨¿Ö¿Z³Z]d¯€//‹,ÃZ³Mž]ZÀ»Äf¨³ª^— ÂÀÅ©Y€ŸÄÀÌ]Z¯ d‡YÃ{€¯[Zzf¿YY¾ÌqÕYÂÆÀ˃d¯€‹ Á{©Y€ŸÄÀÌ]Z¯Õ´Àz‡Ö·ÁÃ{€°¿|ÌËPeY{Y{Y€«¾ËY |ÌËPeÕY€]Ád‡Yև€]µZu{ZÅ{ZÆÀ//ŒÌad¨³Ä^À‹ć Õ´·YY€f¼¯Á¥€»º¯½Z¯€fŒ»ÕY€]Ã|‹¾ÌÌ eÕ´·Y Ö«Z]€Ì̤e½Á|],|//‹Z]¥€»€a½Z¯€fŒ»ÕY€]Ã|//‹¾ÌÌ e |¿Z»Ö» Z]¥€»€aÖ´¿Zy½Z¯€f//Œ»Ä],½Y€ËÁdXÌź̼eZ//] Ã{Y{d€§ZÆ¿MÕY€]Ã|‹¾ÌÌ eÕ´·YYŠÌ]¥€»½Y‚Ì» {Ây¥€»sԏYÄ]d^ˆ¿€ËÕZʼnÁªË€—Y{‹Ö» |ÀÀ¯¹Y|«Y cÄ]į¥€//»ՁZ//‡ÄÀÌÆ]ÕZŹY|«YÕY€mY ¦·Y {‹Ö»Ã{Y{‰Â»M½Y€ËYZ³Ö¸»d¯€‹–‡Âe½Z´ËY YºŸYZ³¥€»ՁZ//‡ÄÀÌÆ]ÕZÅs€—{d¯ZŒ» [ Ã{‡€§ÕZÅÕZz]ÖÀ˂´ËZmÁZÅÄ¿ZyÂe»Ä¿Z»Z‡sԏY Ä»‚»µZ‡{€‡ÕZŶ§Z£MÁYÂÅÕZ»{ŠÅZ¯Z]½Z»‚¼Å ÕY€]ļˀmÁªËŒeµZ¼ŸYÁZÆ]Z³Ä^//‡Zv»ÃÂv¿{€Ì̤e d·Á{dXÌÅÁ|‹s€˜»¥€»€aÁ¥€»º¯½Z¯€f//Œ» Á½Y€ËYZ³Ö¸»d¯€‹ÖÅY€¼ÅÕY€],Â“»¾ËYZ]Â//ˆ¼Å ¡Ô]YÁ\ːeÖÀÌ¿Y«,Ճ€¿YÄÀÌÆ]¥€»Ä]¹{€»ªËÂ//Œe {€¯ և€]Yd¨¿€ËÁ,ÄÀ´¿½„Ì],Ä]»¾ËY¡Ô]YZ]Â//ˆ¼Å ¥€»º¯¾Ì¯€fŒ»Y|{Z³½Z´ËYÄ^‡Zv»s€—» dˀË|»ÕY€]Ö«Â//Œ»½YÂÀŸÄ]d·Á{d//XÌÅ{«Ö´¿Zy ՀÌiPes€—¾ËY{€¯|̯ZeÁ{Y{€^yŒ¯{Ճ€¿Y¥€» c{įd‹Y{|ÅYÂydy‡¥€»dˀË|»€]Y‚ˆ] {‹Ö»ÖËY€mY,d·Á{dXÌÅ{\ːe d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com ½Z¯€fŒ»ªËŒeÁZ³¥€»ՁZ‡ÄÀÌÆ]¥|ÅZ]d·Á{cZÌÅ ¥€»º¯½Z¯€f//Œ»ÕZÆ]Z³½|//‹½Z´ËYZ],¥€»º¯ {€¯d¬§Y» cZÌÅÖ¿Z//‡Ô—YÃZ´ËZaY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ,Ö¿ZuÁ¾//ˆud//‡ZËÄ]½Y€ËÁcZÌÅd//ˆŒ¿,d·Á{ Õ´·YsԏYÕY€//]ÖËZź̼eÁY‚³€]ÕÂ//Ƽm†ÌW ÃZ»Õ{ÕY|f]YYZ³¥€»º¯½Z¯€f//Œ»ªËŒeÁ¥€» |‹Äf§€³ ÕZÆ]Z³|//‹¦¸°»d¨¿cYÁ,º//̼e¾ËY\m»Ä] YYÃ|‹¾ÌÌ e¥€»Õ´·YZ]¥€»º¯Ö´¿Zy½Z¯€fŒ» ÁZÆ]Z³¶»Z‹º°u¾ËY |À¯œÀ»½Z´ËYÃZ»Õ{ÕY|f]Y ÁÃ{Á‚§Y‰Y‘YŸ,cZÌ·Z»½MZ]–^e€»ÕZÅÄÀ˂ÅļŠ{Ö¼WY{ÕZÅÃZ³d¿Â°‡Z0 §€Ád‡YÖ¿Z//‡Z³‘YŸ ÕZÅÃZ³d¿Â°‡¾ÌÀr¼ÅÁÖËZf‡ÁÁՀƋÕY{€]ÀÆ]µZu ÁÄÀ°‡YÖ·ZyÕZÅÃZ³d¿Â°‡Á|ÀfˆÅ½MµÂ¼Œ»ՀËZŒŸ |ÀfˆÌ¿º°u¾ËYµÂ¼Œ»,ZÅÔËÁ¡Z]€Ìœ¿ºWY{€Ì£ ¶»Z//‹½MZ]–^e€»ÕZÅÄÀ˂ÅļÅÁZÆ]Z³,…Z//‡Y¾ËY€] ÕY€]Ö¿Z//‡Z³‘YŸÁÃ{Á‚§Y‰Y‘YŸ,cZ//Ì·Z» {‹Ö»¹ÔŸYZ0 ^«Z f»¥€»€aÖ´¿Zy½Z¯€fŒ» YŠÌ]ZÆ¿MÄ¿ZÅZ»¥€»½Y‚Ì»įÖ´¿Zy½Z¯€fŒ»Z³w€¿ †¸n»Õ{Zf«Y½Â̼̈¯†ÌW {‹sԏY|ËZ]Äm{Â]ÄvËÓ{©YÁYÁd¨¿‰Á€§½Y‚Ì» €´Ë{½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å{Á|uÁd‡YÖ¿Y€¼ŸcYZ^fŸY ÖÀÌ]ŠÌaÖ¸^«Y{ZÆ]©YÁYÂ¼n»|̇€‡Äˈed]Z]‚Ì¿ d‡YÃ|‹ ÖÀÌ]ŠÌa{Y|ŸY{€¯½YÂÀŸ†¸n»Õ{Zf«Y½Â̼̈¯†ÌW Ã{Â]Ö «YÁ€Ì£d¨¿‰Á€§ÕY€]Äm{Â]ÄvËÓ{Ã|‹ 0 ¼ŸÁdˆÌ¿µZ‡{d·Á{{€°¸¼ŸZ]\‡ZÀf»Á ºÅZ]Ô ‰Á€§Ä]d^ˆ¿ d‡YÄf§€³c{ÁM€]ŠÌ]Äm{Â]{ |ËZ]Z0 //‡Z‡YÄ°ÀËY¶Ì·{Ä]Á{€Ì³cՀ´¿Z]|ËZ]d¨¿ Y|ËZaÕZÅ|»M{Ä]ÁºÌÀ¯¥~uֻ¼ŸÄm{Â]YYd//¨¿ ‚Ì¿Ã|ÀËMµZ‡{d¨¿‰Á€§€³YÖfuºË‹Ö°f»Öf¨¿€Ì£ |ËZÌ]Äm{Â]{|ËZ^¿½MÕZÅ|»M{{‹¶^«ÁY|¿YÄ] ÄËÁ|̯Zed·Á{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]†¸n»Õ{Zf«Y½Â̼̈¯†ÌW Õ|mՀ´¿Z]Ä]ZÌ¿Z»€œ¿Ä]ÁÃ{€//¯d¨¿‰Á€§€]ÕY Y‚Å{Á|uµZ‡{©YÁY‰Á€§{€¯½YÂÀŸ,d‡Y Ã|ÀËMµZ‡Äm{Â]{į{Â]Ã|‹Äf§€³€œ¿{½Z»Âe{Z̸̻ {d‡YÃ|‹ÖÀÌ]ŠÌa©YÁYZŒf¿Y½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å ©YÁYZŒf¿Yḑ€›ŠËY‚§Y|{{Á|uÄm{Â]ÄvËÓ ¶§€‡Â¼n»{Հ´¿Z]{Y{Ä»Y{YÕÁ d‡YÃ|‹Ã|Ë{ Ö°ËY{ZÆ]©YÁYZŒf¿YÄqÁd¨¿hv]{Äqd·Á{ž]ZÀ» d‡YZ»ÕZÅdË·ÁYY ‰Á€§½Y‚̻İÀËY½ZÌ]Z]†¸n»Õ{Zf«Y½Â̼̈¯†ÌW d¨³,{‹sԏYÄm{Â]ÄvËÓ{|ËZ]©YÁYÁd¨¿ ¹Zn¿Yְ˂̧cÄ]Äˈe|ËZ]‚Ì¿d¨¿‰Á€§ŠÌa{ {‹ ½ÂÌ//ˆÌ¼¯†ÌW,Ö¼ÌÅY€]YÂaZ“|¼v»,€Æ»‰Y‚³Ä] Äm{Â]ÄvËÓÕZÅՀ̳dÆmÃZ]{†¸n»Õ{Zf«Y Äm{Â]d¨³,|‹†¸n»ºË|¬ed·Á{–‡ÂeÄf‹~³Äf¨Åį ÖÀÌ]ŠÌa½Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅÖeMµZ‡{d·Á{ֻ¼Ÿ {Z̸̻Y‚Å,Äm{Â]ÕZÅ|»M{Šz]{-d//‡YÃ|‹ ĸ¼mYd¨¿‰Á€§įÖ·Z»ÕZÅÖËYY{ÕY~³YÁd]Z]½Z»Âe ,ÖeZÌ·Z»ÕZÅ|»M{d]Z]½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å,d//‡Y½M Ä]®Ë{‚¿‚Ì¿©YÁY‰Á€§ÁZÅ|»M{€ËZ//‡ÁÖ¯€¼³ Ã|‹ÖÀÌ]ŠÌa{Y|ŸY d‡YÃ|‹ÖÀÌ]ŠÌa½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å ÁÃ{Â]Ö «YÁ€Ì£d¨¿‰Á€§ÕY€]Äm{Â]Ä//vËÓ{ Z0 ‡Z‡Y-{‹Հ´¿Z]|ËZ]įd‡YÄf§€³c{ÁM€]ŠÌ] Y|ËZaÕZÅ|»M{Ä]ÁºÌÀ¯¥~uֻ¼ŸÄm{Â]YYd¨¿|ËZ] Ä]‚Ì¿Ã|ÀËMµZ‡{d¨¿‰Á€§€³YÖfuºË‹Ö°f»Öf¨¿€Ì£ |ËZÌ]Äm{Â]{|ËZ^¿½MÕZÅ|»M{{‹¶^«ÁY|¿Y ½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å‚Ì¿¥Z»¥€—{{Y{Ä//»Y{YÕÁ ½Z»Âe{Z̸̻Y‚//Å{Á|u,d·Á{ÕZ//mÕZÅÄÀ˂ŠÃZe¯€^y {€¯¹ÔŸYZ°Ë€»MՃ€¿YcZŸÔ—YÃY{Y Z°Ë€»Md¨¿Ä¿YÁ|Ì·ÂeÕYÄ°Œ]½Â̸̻®ËŠÅZ¯ Á{Ä°//Œ]Y‚ŵZ//ˆ»YZ°Ë€»Md¨¿|Ì·Âe{€¯¹ÔŸYZ°Ë€»MՃ€¿YcZŸÔ—YÃY{Y ÖÀÌ]ŠÌaY€eÓZ]Z̈]ŠÅZ¯¾ËYį|‡Ö»Á{Ä°Œ]½Â̸̻ Ä]ÁÄf§ZËŠÅZ¯ d‡YÁ{Ä°Œ]Y‚ÅŠÅZ¯Ö¸^« ½Y‚Ì»Ä]µZ‡{Z°Ë€»Md¨¿|Ì·Âe{€¯ÖÀÌ]ŠÌa†¿YƒM¾ËY,ZÀ//ˆËY‰Y‚³Ä] ŠÅZ¯į|‡Ö»Á{Ä°Œ]½Â̸̻ Ä]ÁÃ{€¯Y|ÌaŠÅZ¯Á{Ä°//Œ]Y‚Å d‡YÁ{Ä°Œ]Y‚ŽY‚Ì»Ä]|Ì·ÂeŠÅZ¯Ö¸^«ÖÀÌ]ŠÌaY€f¼¯¯~» €nÀ»ZÆf¼Ì«•Â¬‡Ä]įZ“Z¬ed§YÁZ¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋Öa{Z°Ë€»M¶Ì‹d¨¿|Ì·Âe |Ì·Âed‡YÃ|‹hŸZ]|ËÁ¯¾ˆ¯YÁÃÂ^¿Yē€ŸÄ]ÕYÁ|Ì»YZ»YÃ{€¯Y|ÌaŠÅZ¯,|‹ |À¯Y|Ìa{Â^Æ],{Â]Äf‹~³ºÌ¿ÁµZ‡Á{{¯¾Ë€fÀÌËZaįÄ»ÃZ»t˜‡YZ°Ë€»Md¨¿ d¨¿ÕZ¨uÕZƸ¯{Z¼//‹½{Á‚§YµZu{,ZÆf¼Ì«€ÌyY{Â^Æ]Ä]ŠÀ¯YÁ{½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe ÖÀÌ]ŠÌaZ°Ë€»MՃ€¿YcZŸÔ—YÃY{YµZu¾ËYZ] |¿YÃ{€¯µZ §YՀfŒÌ]ÕZƸ¯{Á|ÀfˆÅ |‡Ö»Á{Ä°Œ]½Â̸̻Y€f¼¯Ä]µZ//‡…Z»{Z°Ë€»Md¨¿|Ì·Âe{€¯ Ö¸ §ÕZÆÅZq{|Ì·ÂeŠÅZ¯w€¿Ád‡YŒ¯¾ËYd·ZËY{|Ì·ÂeŠÅZ¯¶Ì·{Ä]į d§€³|ÅYÂy֌Ìa,|¿Â‹Ö»ÕZ¨uÃ|ÀËMÕZÆÅZ»{įÕ|Ë|mÕZÆÅZq{|Ì·ÂeY Õ{ÔÌ»µZ‡{Z°Ë€»M{žËZ»ÕZÆfy‡€ËZ‡Ád¨¿¥€»{Y{Zœf¿Y¾ÌÀr¼Å†¿YƒM¾ËY į|‡€]Á{Ä°Œ]½Â̸̻ Ä]ÁÃ{€¯Y|ÌaŠÅZ¯Á{Ä°Œ]½Â̸̻ ÕZm Z°Ë€»MÕZ“Z¬e{€¯ÖÀÌ]ŠÌaZ»Y |Å{Ö¼¿½ZŒ¿Ö¿Y|Àq€Ì̤eÖ¸^«ÖÀÌ]ŠÌaZ]ĈËZ¬»{ ½Â̸̻ Ä]ÁÃ{€¯|‹Á{Ä°Œ]½Â̸̻ ½Y‚Ì»Ä]µZ‡{d¨¿ÕY€] ½Y‚Ì»Ä]Z“Z¬e|‹ÕY€]Ö¸^«{ÁM€]Z]ĈËZ¬»{Հf°q¯ŠËY‚§Yį|‡€]Á{Ä°Œ] d‡YÁ{Ä°Œ]½Â̸̻ ½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§cÓ{Z^»ֻ¼ŸÕZ¼¿   d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com  d§€³Y€«|f‡Á{Y{{»d¯€‹Ã|‹ē€ŸcӐv»½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ ÕÓZ¯…Â]cÓ{Z^»¶¯‰Y|Ì//‡‰Á€§Ä]ÓZ¯¾eY‚Å YŠÌ]Á¾ËY{ |̇µZË{Z̸̻ YŠÌ]Ä]½Y€Æe ʼ̋Á€faÁÊf¨¿ÉZÅÃ{ÁM€§cÓ{Z^»ʻ¼ŸÉZ¼¿ ÊËZ̼̋ÃÁ€³cÔ»Z »ʻ¼ŸÉZ¼¿ €Ì̤e €Ì̤e  ¾eY‚Å ŽyZ‹  |{  µZË{Z̸̻ d¯€‹ µZ §ÉZÆf¯€‹{Y| e d]¿  cÔ»Z »cZ §{Â¼n» ºÆ‡½Â̸̻  ÃÁ€³cÔ»Z »ºnu µZË{Z̸̻  ÃÁ€³cÔ»Z »‰YÂ¼n» ºnu ĸ»Z » ĸ»Z » µZ˽Â̸̻ ºÆ‡Y‚Å ĸ»Z »{Y| e |{ d¼Ì« €Ì̤e Ê¿ZËZa ¹Z¿            ¾Ì»Peʼ̋Á€faÁZ³Ád¨¿…      ½ZÌ¿Y€ËY …ʼ̋Á€faÃÁ€³   …Z§l̸yʼ̋Á€fažËZÀ    ½ŻZaZ³Ád¨¿‰€fˆ³     ½Y€ËYÊËZ̼̋žËZÀ…     …Za     ½YÁZÀ§ʼ̋Á€fa           ē€ŸY|¬»  d¼Ì«€Ì̤e¾Ì´¿ZÌ»  cÔ»Z »¶¯‰Y ϪΗηΫ̳ίϭέΕϼϣΎόϣέΩέΗέΑ̵ϻΎ̯Ξϧ̡ έϳΑ̯έϳϣ΍̶ϣϳηϭέΗ̡ ̶ρΧ̮ΑγϥϠϳΗ΍̶Ϡ̡ AA ΎϫϻΎ̯έϳΎγ ΕϔϧεϳϻΎ̡ αΎΑϋέΩϧΑ ϡϭΗΎΑϡϭϳ̯ϭ Äf‹~³ÊeÔ»Z »Á{YZ]€eµZ §ºÆ‡Ã{ ‰Y ½Z³|À‹Á€§   Œ¯ZaÊf ÀÃÁ€³   †Ë{€aʼ̋Á€fa   ºmʼ̋Á€fa ϡΟϥϠϳ̡ϭέ̶̡Ϡ̡ ̶ΟΎγϧϥϠϳ̡ϭέ̶̡Ϡ̡ RHP ΕϔϧεϳϻΎ̡ αΎΑϋέΩϧΑ ϥϳ̴ϧγΕΎ̯Ώϭϟ ϡΟ̶ϣϳηϭέΗ̡ ϥϳ̴ϧγϥϠϳΗ΍̶Ϡ̡ ̶ϘϳέίΗ €e€]ÉÓZ¯lÀaʼ̋Á€faÁÊf¨¿ÉZÅÃ{ÁM€§ʰ˂̧cÓ{Z^»Z»M ºnu ĸ»Z »‰Y ĸ»Z » µZËY‚Å             ¾Ì´¿ZÌ» d¼Ì« |‹ Ê¿ZËZa d¼Ì« µZË           ē€Ÿ ¹Z¿ ¾e ÓZ¯  ¹ÂeZ]¹Â̯Á  ¾Ì´À‡cZ¯[·  AAʘy®^‡¾¸ÌeYʸa  HPRÊmZˆ¿¾¸ÌaÁ€aʸa  ʬË‚e¾Ì´À‡¾¸ÌeYʸa صفحه 6 ½Y€ËY¾Ì»€‡ ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ }MÄ^ÀŒnÀa €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ] {Zf«Y½ZÆm €^y {€¯¹ÔŸY½ZƨYÕY{€Æ‹|¿Z¼ˆadˀË|»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|» |¿Z¼ˆadˀË|»½Z»Z‡{ÖfˆË–Ìv»ŽyZ‹ÃÁ€aÖuY€— ºÌ¿YÂf]¹YÁ|Ì»YÁd‡YÃ{€¯Y|ÌaZfyYZ¯¾ËYÄ]ՀƋ ºÌÅ{Š‹ÂacZ»|y¾ËYZ]Y€Æ‹¶¯Õ| ]¶uY€»{ €]d¨³½ZƨYÕY{€Æ‹|¿Z¼ˆadˀË|»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|» {‹Ö»…ZˆuYįՁZÌ¿ÁՀÆ//‹¶»Z¯Ȭ¿®Ë…Z‡Y ÖËZm€Å{,{‹Ö»¹Y|«YZÅÃZ´fˆËYÁZÅZ”§Ä ‡ÂeÄ]d^ˆ¿ |‹Z]Äf‹Y{{ÂmÁZÅÃZ´fˆËYŠËY‚§YÄ]ZÌ¿{‹…ZˆuYį Á{Y{{ÂmÁÖ]ÂyŠ‹Âa½ÂÀ¯YºÅ {‹Ö»¹Zn¿YZ¯¾ËY |À¯Y|ÌaŠËY‚§Y|¿YÂeÖ»ÃZ´fˆËYZeÃ|ÀËM{ Ö·M|¿Z¼ˆad¨³,ՁYÂÆÌ]º“ZʼnÁÄ]ÃZ‹YZ]Ä»Y{Y{ÕÁ {¯Ä]¶Ë|^e|À¿YÂeÖ»Õ|ÀËM€§֗d‡Y€Ë~a{Zˆ§{Y»Yį Ö»Ö ‡Äfˆ]ÖËZÅÂf¯M{ՁYÂÆÌ]ÕZʼnÁ{ |¿Â//‹ {Y{{ÂmÁįÖËZŹ‚Ì¿Z³YÁ€°Ì»YÃ{Z¨f‡Y…Z‡Y€]Á{‹ YÖ]Ây|ËY§|¿YÂeÖ»į{‹¶Ë|^e{¯µÂv»Ä]{Y»¾ËY {»Ճ€¿Y¶Ë|^eÁ{¯d̨̯{Â^Æ]Á֘Ìv»dˆËdÆm Z»YÃ|Œ¿¹Zn¿Y½ÂÀ¯ZeŒ¯{‰Á¾ËY |‹Z]Äf‹Y{Ã{Z¨f‡Y ÄÌ°eZ]ºÌfˆ¿YÂe½ZƨYÕY{€Æ‹|¿Z¼ˆadˀË|»½Z»Z‡{ µZ^¿{Ä]ÁºÌÀ¯ՁZ‡Ö»Â]Y½Mc¸ËZaŠz]Ö¸yY{½YÂe€] ÁY|¿Y{YÁºËÁZÌ]d‡{Ä]Y¹ÓlËZf¿ºÌ¿YÂf]€³YºÌfˆÅ¾ËY {Ö³‚][Ô¬¿Y|¿YÂeÖ»įºË‹½MÖf ÀÁ€f³‚]ÕZÅ |‹Z]Œ¯ÕZŀƌ¿Ô¯|¿Z¼ˆağ¼n» {Y{Ä»Y{Y,Ö¿Zf‡Z¼Ì]ÕZÅ|¿Z¼ˆa¾§{Ây{Õ|¼v» ÕZÅ|¿Z¼ˆaÕ|{ŠËY‚§YµZ//‡ÄÅZ»Ä]d^//ˆ¿ Z¿Á€¯Ä]ÄmÂeZ]|Å{Ö»½ZŒ¿įºÌfˆÅ|ÅZ‹YÖ¿Zf‡Z¼Ì] Â“»¾ËYįd‡YÄf§d¼‡¾ËYÄ]ZÅÄ·Z]YՀfŒÌ]ºnu d‡YÃ{€¯¾Ì´À‡YZ»Ĩ̛Á Z»YdˆÌ¿ÕY{€Æ‹Ö¿Zf‡Z¼Ì]ÕZÅ|¿Z¼ˆaÖ·Âf»d¨³ÕÁ ÕY{€Æ‹Ã|‹ŽzŒ»¶^«ÕZŵZ‡Yį̸֨°e…Z‡Y€] ַYÁ\‡ZÀ»¾§{ÕY€]ÖfËZ‡{ZnËYZ]Ã{€¯Ö ‡½ZƨY ®¼¯Z]ºËYÁ|Ì»Y |Å{¹Zn¿YÖ]ÂyÄ]YZ¯ZÅ|¿Z¼//ˆa¾ËY ¾Ë€f¼¯įºËÁ€]Öf¼‡Ä]|‹|ÅYÂy½Z»Z‡Ä]įՀfŒÌ] ºÌ‹Z]Äf‹Y{ZÅ|¿Z¼ˆa¾ËY¾§{Á¶¼u{YÖ³{·M {ÂmÁ,½ZƨYÕY{€Æ‹|¿Z¼ˆadˀË|»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|» Z]{Á‚§YÁ{€¯€¯}ՀÆ//‹cԔ »YÖ°ËYZÅ{€³Ä·Z] cÄ]į{Y€§Y¾ËY{Y| eŒ¯Õ{Zf«Y–ËY€‹Ä]ÄmÂe Ö»¹Y|«Y®ŒyÕZÅ|¿Z¼ˆaÕÁMž¼mÄ]d^ˆ¿ֿ¿Z«€Ì£ ÕÁ€Ì¿®¼¯Z]½ZƨYÕY{€Æ‹Z»Yd//‡YÄf‹Y{|‹|ÀÀ¯ -|À¯ºœÀ»YZÅ|ÀËM€§¾ËYÃ{€¯Ö ‡ ÁÄÌËZ”«ë,Ö»Zœf¿Y t˜‡{®Œy|¿Z¼ˆaÕÁMž¼md]ZiÃZ´fˆËYY€¬f‡Y –‡ÂeµZÀ»{Y®//Œy|¿Z¼ˆaÕÁMž¼m,€Æ//‹ {Á|uՀ̳Z¯Ä],®Œy|¿Z¼ˆaÕÁMž¼mÕÁ{Ây Y ÁZÅ|¿Z¼ˆa¾ËYÕÁMž¼mÕY€]½Z»Z‡Õ‡Y»Z» ¾ËY”uŠÅZ¯ÕZf‡Y{½Z»Z‡įd‡YÖeZ»Y|«Yĸ¼m {|À¿YÂeÖ»‚Ì¿½Y|¿Á€Æ‹-d//‡YÃ{€¯€Æ‹t˜‡{{Y€§Y dˀË|»Äf§Z˽Z»Z‡ÕZÅ{€³Ä·Z]Ze|ÀÀ¯d¯ZŒ»ÄÀÌ»¾ËY ŽyZ‹|Àq{|Å{Ö»½ZŒ¿ÕY{€Æ‹Ä¿Z»Z‡ |¿Â//‹ cZËZ°‹Õ|{ŠÅZ¯Z]¶^«µZ‡Ä]ZŒ»c|»Ä]d^ˆ¿ ºËYÃ{Â]ÄmY»Ö»{€» d¨³,€Æ‹t˜‡{Ö¿Z¼fyZ‡ÕZÅ|¿Z¼ˆaÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ Ö»|Ì·ÂeÖ¿Z¼fyZ‡|¿Z¼ˆa¾eY‚Åd¨ÅÄ¿YÁ½ZƨY{ |‹Ö»¾§{\‡ZÀ»¶v»{½MY¾eY‚ÅÄ//‡ZÆÀeį{‹ Ö¿Y€¼ŸÕZÅ|¿Z¼ˆadˀË|»ÄqZb°ËÄ¿Z»Z‡ՁY|¿YÃYZ]Z»Y ¾ËYÄ̸zeÁÕÁMž¼m|ÀËY€§Ä]ÖÅ{ºœ¿ÁÖ¿Z¼fyZ//‡Á {Â]ºÌÅYÂyZn»€Ì£Ä̸zeŠÅZ¯|ÅZ‹,ZÅ|¿Z¼ˆa ÃÁ€³Z¯{ZnËYZ»€´Ë{cZ»Y|«YYÖ//°Ë{€¯|̯ZeÕ|¼v» Ö¿Z‡Ô—YÄÀÌ»{Ö]ÂyÕZÅZ¯įd‡Y|¿Z¼ˆaÖ´Àŀ§ ÄÀÌ»{Ö]ÂylËZf¿į{Y{¹Zn¿YµZu{½Y|¿Á€Æ‹ÄÌmÂeÁ d‡YÃ|»Md‡{Ä]|¿Z¼ˆa®Ì°¨eÁdˀË|» ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com {|ËMÖ»d//‡{Ä]įÖnËZf¿Ä]ÄmÂeZ]¹ÓÕZÅŠËZ»M ½Z»Z‡֘Ìv»dˆË–ËY€‹¹Z¼e,{‹Ö»Y€mYÖf ÀZ§ {µÁYZ]ÕY€]įՃ·ÂÀ°eÁÃÁ€a¾ËYÕY€mYZ]|¿Z¼//ˆa ,Ä]Y€Ì‹|Ì·ÂedÆmY {‹Ö»dËZŸ{€Ì³Ö»¹Zn¿YŒ¯ įZ¯ÖmÁ€y{Â^Æ]dÆmYÁÖmÁ€yÕZŁZ³d//ˀË|» d‡Yd̼ÅY‚WZuÃÁ€a¾ËYd‡Yd‡Âb¼¯{¯ ՀÌz^eÕZŽ³ÓÁZŵZ¿Z¯YÕY{€]ÀÆ]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ,d‡Y½Z»Z//‡ÕZÅÃÁ€a€´Ë{YÖ·M{¯Ä¿ZyZ¯Ä]M€Ì//‹ –Ìv»š¨uÄÀÌ»{įÖ³‚]cԔ »YÖ°Ë{€¯tˀe Z̈]€ZÀŸįd‡YZÅÄ]M€Ì‹dˀË|»{Y{{ÂmÁd//ˆË ½Â³ÓÁZŵZ¿Z¯¾ËYYÕY{€]ÀÆ]Á{Y{{ÂmÁ½M{Հ”» |À¯Ö»ZÅÄ]M€Ì‹¾ËY€fÆ]dˀË|»dÆm{ÕZ̈]®¼¯ZÅ Ä»Y{Y½ZƨYÕY{€Æ//‹|¿Z¼ˆadˀË|»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|» Ö¿Z¼fyZ‡ÕZÅ|¿Z¼ˆaÄqZb°ËdˀË|»ºfˆÌ‡Y€¬f‡Y{Y{ ‘YŸįÖ¿Z¼fyZ‡ÕZÅ|¿Z¼ˆa{‹Ö»hŸZ]Ö¿Y€¼ŸÁ ¾ÌÌ eÕY{€Æ‹Är¿MY€Ì£į֗Z¬¿{{Y{֘Ìv»dˆË ,Ö°‹‚a¶Ì§|À·YÕY{€]ÀÆ]ÁgY|uY |¿Â//Œ¿Ä̸zeÃ{€¯ ®Ë|ˀyÁ‚Ì·Á€Ìaĸu€»µÁYZ§YÕY{€]ÀÆ]ÁgY|//uY ÕZf‡Y{ºÅd‡Âb¼¯{¯|ÀËM€§{Â^Æ]dÆm€¿€eÃZ´f‡{ {‹Ö»µZ^¿{½Z»Z‡{Y|ËZaÄ ‡ÂeÂ“» µÂveįÕÁMž¼mÕZ//ÅÁ{ÂyՁZ//‡Â¿{€¯|̯ZeÕÁ ՁZ//ˆÆ]ÁµZ¬f¿YÕ°//‡sԏY,|À¯Ö»{ZnËYYÖ³‚] d^iÂ̿Z°»ºfˆÌ‡{ZnËY,‰Y{€a‚¯Y€»ÕZÅdyZ//‡€Ë ‚¯€»ÁÃZ´ŒËZ¼¿¾Ìf//ˆz¿YÕY{€]ÀÆ],ÕZ»McZŸÔ—Y ÖuY€—,‰Á€aÁ‰Â»MÕZ°¼ÅZ]|¿Z¼ˆadˀË|»‰Â»M ğ¼n»ĸ¼mY ÁÕ|¿Á€Æ‹¶»Z¯¾ŒÌ°Ì¸aY®ËY€¬f‡YÁ ,ŽyZ‹ÕZÅÃÁ€a½YÂÀŸÄ]įd//‡YÖeZ»Y|«YÁZÅdÌ·Z § Ö·Âve|ÅZ‹ZÆ¿MYÕY{€]ÀÆ]Z]¹YÁ|Ì»YÁÃ|//‹¦Ë€ e ºÆ»¦ËZ›ÁYÖ°Ëį|¿Z¼ˆadˀË|»Â“»ÄÀÌ»{±‚] ºÌ‹Z],d‡Y½ZƨYÕY{€Æ‹ Ä]|¿Z¼ˆaÕÁMž¼mćÁ€aYÃ{Z¨f‡YÄ]ÃZ//‹YZ]Õ|¼v» {Â^Æ]Ճ·ÂÀ°e|//‹Ä]ÄmÂeZ]{€¯|̯Ze,¾ËÔ¿Mc ÄmÂe{»½Y|¿Á€Æ‹ZÌ¿…Z//‡Y€]Ö¿Z‡cZ»|yd̨̯ ÄmÂe{»Õ|¿Á€Æ‹ÕZžŒÌ°Ì¸aYḑ€›YÃ{Z¨f‡Y,d‡Y ÕZ̧Y€¤m|{Ã{c¸ËZacÂ//Ä]Á{Y{Y€«½Z»Z//‡ ,ÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„aÄf¨ÅZ]½Z»‚¼Å |¿Â‹Ö»Ö§€ »½Y€ËYÕZ¨uÖ¸»d¯€‹µZ‡€e€]½Y€´ŒÅÁ„a |Ì·ÂeŠÆmd»|y{ÕÁZÀ§Á ŠÅÁ„a " cZ^Ÿ Á ¾ÌÌ e d‡YÃ{¼¿[Zzf¿YÄf¨Å¾ËYZ ‹½YÂÀŸÄ]Y " Z]ŠÅÁ„aÄf¨ÅÃZ´//ŒËZ¼¿ÕY‚³€]{€¯ZƛY½ZÌ//‹€Ÿ ¾ÌÀr¼ÅÁÖf ÀÁÖÅZ´//Œ¿Y{,֌ÅÁ„a‚¯Y€»”u Ä·Z‡ļÅÕZÅÄ»Z¿€]ĸ¼mY€e€]½Y€´//ŒÅÁ„aY€Ë|¬e ÕZÅdË{Á|v»Ä]ÄmÂeZ]µZˆ»Yį|‹Z]Ö»Äf¨Å¾ËY{ ½Zf‡Ây½Zf‡YÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„aÄf¨ÅÃZ´ŒËZ¼¿ÖËZ¿Á€¯ Y‚³€]½Zf‡YÕÁZÀ§Áº¸Ÿ­Za–‡ÂeՁZn»cÄ] {‹Ö» Ö¸»d¯€‹dyZ//‡Ö//‡|ÀÆ»ÁÕÁZÀ§,ŠÅÁ„a€Ë|» dËÂv»Z]€e€]½Y€´ŒÅÁ„aY€Ë|¬ed¨³½Y€ËYÕZ¨u Äf̼¯µÂXˆ»ÁÖ·Âf»½YÂÀŸÄ]YÂÅY½Y€¼q|ÌƋÃZ´Œ¿Y{ c•Â]€»ÕZŶ¼ ·YÂf‡{…Z‡Y€]Á½Zf‡YÖ¼¸Ÿ ÁÕÁZÀ§,Š//ÅÁ„adˀË|»Zf//‡Y¾ËY{į{€Ì³Ö» Ã{Y{cd¯€‹t˜‡{Ö¿YÂyY€§dyZ//‡և|ÀÆ» ,cÓZ¬»{Y| eįZŹ€§¶Ì¼°eZ]d¯€//‹½Y€´ŒÅÁ„aÁ ½MÕZÅŽyZ‹ĸ¼mYcZŸY€fyYÁÖ¼¸ŸÕZʼnY‚³ |ÀÀ¯Ö»d¯€‹½YÂyY€§¾ËY{|‹Z]Ö» ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Ö¸»d¯€‹dyZ//‡Ö//‡|ÀÆ»ÁÕÁZÀ§,ŠÅÁ„a€Ë|» d¯€‹€e€]½Y€´ŒÅÁ„aÖ§€ »Á[Zzf¿YY½Y€ËYÕZ¨u €^yÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„aÄf¨ÅZ]½Z»‚¼Åd¯€‹¾ËYµZ‡ {Y{ Ä]ÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„aÄ//f¨Å®Ë€^e¾¼“½ZÌ//‹€ŸÕ|Æ» ÖÅ{ZÌf»YY†aÕZmµZ‡{d¨³d¨¿d À½ZÀ¯Z¯ ©{Z€¤Y½ZËZ«M\Ìe€eÄ],ÕŒ¯Ä»Z¿ÃÂ̋…Z‡Y€] ½YÂÀŸÄ]Ö¨‡Âˆ¿ÂËÁÕ{Z]Mֈ̟Ö»Y€Æ]|¼uY,Õ{Z]M ÄfˆËZ‹į|¿|‹[Zzf¿Yd¯€‹¾ËY€e€]€´ŒÅÁ„aÄ//‡ ¾ËY…Z° ¿YZ]Á¶Ì¸ne½YZ°¼Å¾ËYÕZʼnÔeYd//‡Y {{€³dËZ¼u½Z¿MYÂ“» ÃZ´f‡{€e€]½Y€´//ŒÅÁ„a| ]ĸu€»{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ,dyY{€a|ÀÅYÂyd]Z«Ä]½Zf//‡Yt˜‡{ÖËY€mYÕZÅ xËZeµZ‡ÕY€]ŠÅÁ„aÄf¨ÅÕŒ¯{Zf‡{Á‚§Y Ö¿Zf‡Yt˜‡{ŠÅÁ„aÄf¨Å½YÂÀŸÄ]YÃZ»}MdËZ¤· Ö¸» t˜//‡ { ŠÅÁ„a Äf¨Å ½YÂÀŸ Ä]YÃZ»}MZeÁ |À¿Z»ÖËZÅÃÁ€a,|‹¦Ë€ eÄÌ·ÁY{Y»ÁՃ€¿YÄ]|¿Z¼//ˆa dÆm{‚Ì¿Ö·M{¯|Ì·ÂeÄ¿ZyZ¯Á{Á®Ë•Â˜ygY|uY ¾ÌÀr¼ÅÁÄ]M€Ì‹Ą̈e,ZÅ|ÀËM€§ÁdˆË–Ìv»–ËY€‹{Â^Æ] Y½Y|¿Á€Æ‹ՁZ‡²Àŀ§Á‰Â»MÕZf‡Y{ÄËÁcZ»Y|«Y d‡YÃ{Â]½Z»Z‡cZ»Y|«Y€´Ë{ |¿Z¼ˆadˀË|»ÄÀÌ»{Ö]ÂyĬ]Z‡½ZƨYÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ Ö]ÂyZ̈]ÕZÅ|ÀËM€§{€¯ħZ“Y,{Y{Õ|¿Á€Æ‹ÁÂu{ Y|^»Y®Ì°¨eÁ|¿Z¼ˆacÓ¬»Z]¹{€»€fŒÌ]ÖËZÀ‹MÄÀÌ»{ ½Y|¿Á€Æ‹Õ‡YYÖ]Âyd¯Z//Œ»įd‡YÄf§€³¶°‹ d¯ZŒ»¾ËY€e¾Ë€ËÕZÅÄËÓÕÁ½ÂÀ¯YºÅ ºËYÃ{Â]|ÅZ‹ ḋZˆuŠËY‚§YZ]ºËYÁ|Ì»YÁºËYÃ|‹‚¯€¼f»²Àŀ§|À¿Z» ºÌ‹Z]½Y|¿Á€Æ‹Zf§€Ì̤e{Â^Æ]|ÅZ‹Zʼn€´¿€Ì̤eÁ¹{€» cZ°¿½ZƨYÕY{€Æ‹|¿Z¼ˆadˀË|»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|» Y[ZÀfmY,|¿Z¼ˆadˀË|»¹€Å{YÁÂu¾ËY{d̼ÅY‚WZu ,d§ZˁZ],{|n»Ã{Z¨f‡Y,Ä·Z]|Ì·ÂeŠÅZ¯,|¿Z¼ˆaÁÄ·Z]|Ì·Âe ¹Z¼e{Á‚§YÁ{€¯€¯}\‡ZÀ»¾§{€yMĸu€»{ÁՃ€¿Y|Ì·Âe ŠËY‚§YÁ¾§{½|¿Z‡¶«Y|uÄ]ćÁ€a¾ËY{½Z»Z‡¥|Å d‡YdˆË–Ìv»Á½Y|¿Á€Æ‹d»Ô‡ ,|¿Z¼ˆadˀË|»½Z»Z‡ŽyZ‹ÃÁ€aÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ {d‡YY€«į½Z»Z//‡Ö¸YÕZÅÃÁ€aYÖ°Ë{€¯|̯Ze ÁÂu{,|//‡€]ÕY{€]ÀÆ]Ä]ÄÅZ»Ze®ËÖ¿Z»ÁZ]®Ë gY|uYÃÁ€adˀË|»ÃÂ̋sԏY,Y|ËZaÄ ‡ÂeÕZÅÃÁ€a dˆËÕZÅÕÁZÀ§ž¼fn»{ՀƋ|¿Z¼ˆa‰Y{€a•Â˜y Y€«Z¯Âf‡{{įd‡Y|¿Z¼ˆadˀË|»½Z»Z‡֘Ìv» {‹ՁY|¿YÃYd‡YY€«|Ë|m–yÁ{ÃÁ€a¾ËY{-Äf§€³ ºÌ¿YÂf]Ã|‹¾ÌÌ e–yÁ{¾ËYÕY€]įÖ§Y|ÅYZ]\//‡ZÀf»Ze d̨̯ՁZ‡ÄÀÌÆ]dÆm{YÁÄ]Á¹ÓÕZÅ{Y|¿Zf//‡Y ºÅY€§Õ| ]¶uY€»ÕY€]µZ¬f¿YÁd‡Âb¼¯|Ì·ÂeÕY€]ÖmÁ€y ÖuY€—ÁÁÖ¿ZÆmÕZÅ{Y|¿Zf‡Y…Z‡Y€]•Â˜y¾ËY-ºÌÀ¯ {¹YÁ|Ì»YÁd‡Y€mYµZu{Õ|Ë|mÕZÅÖ³„ËÁZ]ÁÃ|‹ ºÌ‹Z]ZÆ¿MYÕY{€]ÀÆ]|ÅZ‹®Ë{‚¿Ã|ÀËM |¿Z¼ˆadˀË|»½Z»Z‡ÕZÅÃÁ€a¾Ë€f¼Æ»YÖ°ËÕ|¼v» c¸ËZaÕZÅÃZ´f‡{ՁY|¿YÃYÁÕY{€]ÀÆ]YÕY{€Æ//‹ {¯Ä¿ZyZ¯{ÃZ´f‡{¾ËYd¨³Á{€¯€¯}ՁYÂÅÖ]º“ZÅ Y†aįd‡YŠËZ»Mĸu€»{ÁÃ|‹\¿½Z»Z//‡Ö·M ½ZÌ]Z]½ZƨYÕY{€Æ‹|¿Z¼ˆadˀË|»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|» ÖuY€—½Z»Z‡¾ËY{ÖfˆË–Ìv»ŽyZ‹ÃÁ€aÄ°ÀËY ¾ŒÌ°Ì¸aY|Ì·Âe,|¿Z¼ˆa|Ë|m•Â˜ygY|uYd¨³,d‡YÃ|‹ µZ¬f¿YÕ°‡sԏY,½Z‡d»|y½Z³ÁZ¿ՁZ‡Â¿,Õ|¿Á€Æ‹ ÕZ»McZŸÔ—Yd^iÂ̿Z°»ºf//ˆÌ‡{ZnËY,½MՁZ//ˆÆ]Á ֋Â»M‚¯€»ÁÃZ´ŒËZ¼¿YÕY{€]ÀÆ],½ZƨY€Æ‹|¿Z¼ˆa YՁYÂÅÖ]º“ZÅc¸ËZaÁÄ]Y€Ì‹dˀË|»,|¿Z¼ˆadˀË|» d‡Y|¿Z¼ˆadˀË|»½Z»Z‡ºÆ»ÕZÅÃÁ€a¾ËYĸ¼m ZÅÄ^À‹ćՀ^ydˆŒ¿¾Ì¼fŒÅÁd‹{Õ|¼v»ºÌu Ö°ËY|¿Z¼ˆaÁÂu,|‹Y‚³€]¾ËÔ¿McÄ]įÄ¿Z‡Z] {€¯ZƛYÁ½YÂÀŸ¹{€»Ä]Y‚´f»|y…Z//ˆuÕZÅÁÂuY |ÀÀ¯Ö»{ZËÄ·Z]½YÂÀŸZ]½MY¹{€»¹Â¼ŸįՂÌqÁ|¿Z¼ˆa d‡Y֏ZyÕZÅÖ³|ÌrÌaÕYY{ÁÃ|‹Õ|À]ºÌˆ¬eÂ¿Ä] ÕZÅ|¿Z¼ˆa,Õ{ZŸÁՀÆ//‹ÕZÅ|¿Z¼//ˆaÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ÕZÅ|¿Z¼ˆaÁÖ°‹‚aÕZÅ|¿Z¼ˆa,ÄËÁÕZÅ|¿Z¼ˆa,Öf À {€¯tˀe,{Â//‹Ö»Õ|À]ºÌˆ¬e¾ËY¶»Z//‹ՁÁZŒ¯ {Z»Y|ÀfˆÅÕ{ZŸ|¿Z¼ˆaÖ·Âf»ZÅÕZÌÅ{ÁZÅÕY{€Æ//‹ dˀË|»Ây{¹{€»Öf»Ô‡ÕY€]½ZƨYÕY{€Æ//‹ d‡YÄf§€³cÖeZ»Y|«Y‚Ì¿Ö°‹‚a|¿Z¼ˆa ½Y‚Ì»,½ZƨYÕY{€Æ‹|¿Z¼ˆadˀË|»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|» ¶»Z‹¾eY‚ÅÄ¿YÁY½ZƨY€Æ//‹{Ã|‹|Ì·Âe|¿Z¼ˆa ¾ËYZÅÃ{Y¿Zy{Á‚§YÁ{€¯¹ÔŸY€e|¿Z¼//ˆaÁÖ·M|¿Z¼//ˆa Ä»Z¿€]…Z‡Y€]įÄf‹Y~³µZÀ»{ZÅ\‹Y{Ây|¿Z¼//ˆa ¾ËYY {‹Ö»¹Y|«YZÆ¿M¾§{ÁÕÁMž¼mÄ]d^ˆ¿Õ|À^¿Z» d‡Y€Ë~a{Zˆ§ÁÖ·M|¿Z¼ˆa,|{{Á|u|¿Z¼ˆa½Y‚Ì» Ä]‚Ì¿ZÆ¿M|{Á{‹Ö»{¯Ä]¶Ë|^e|ÀËM€§®Ë{į ÁՁZ‡Y|m½MY֌z]į|ÀfˆÅÖ·M€Ì£ÕZÅ|¿Z¼ˆa½YÂÀŸ {‹Ö»¾§{‚Ì¿֌z] |¿Z¼ˆa‚Ì¿¾e{Á|u€e|¿Z¼ˆaZÀ¯{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ZÅ|¿Z¼ˆa¾ËY{€¯|̯Ze,{‹Ö»|Ì·Âe½ZƨY€Æ‹{®Œy {į|ÀfˆÅ ÁČ̋,cY‚¸§Öf§ZˁZ]¹Ô«YYÕYğ¼n» ÕZÅÁ{Ây–//‡ÂeµZÀ»{YZ^°ËÕYÄf¨ÅՀ´Ë{|ÀËY€§ |¿Â‹Ö»ÕÁMž¼mÂz» d§ZˁZ]d]ZiÃZ´f//ˆËY{Á|u¾ÌÀr¼Å{Y{Ä»Y{YÕ|¼v» ÕZÅ|¿Z¼ˆaÃ|‹¦Ë€ eÕZÅ|ÀËY€§…Z//‡Y€]į{Y{{ÂmÁ Á®Ì°¨e,dˀË|»Ä]d^ˆ¿Á¶ËÂveZÅÃ{Y¿ZyYY®Œy |ÀÅ{Ö»¹Zn¿YY¹ÓcZ»Y|«Y|¿Z¼ˆa¾ËYµZ¬f¿Y Ö¿Z¼fyZ‡|¿Z¼//ˆa¾eÁY‚Å{Á|uÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ªË€—Y|¿Z¼ˆa¾ËY{€¯ħZ“Y,{Â//‹Ö»ÕÁMž¼mÄ¿YÁ ÁÃ|//‹Ã{Y{µZ¬f¿Y,½Z»Z//‡d§ZË{‚¯Y€»Ä]ÖËZŽÂÌ»Z¯ {€Ì³Ö»c½MÕY€]¹ÓcZ»Y|«Y d¨³½ZƨYÕY{€Æ‹|¿Z¼ˆadˀË|»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|» Y½Y|¿Á€Æ//‹dËZ“Ö¸YÂv»Á{µÂu|ÀËY€§¾ËY¹Z¼e Ä]-d‡Yd//ˆË–Ìv»š¨uՀ´Ë{ÁÃ|//‹ÄWYYcZ»|y |¿YÂeÖ»ZÅ|¿Z¼ˆa¾ËYdˀË|»¹|ŸdˆË–Ìv»š¨udÆm į{‹dˆË–Ìv»Ä]Ä]€“Z˽Y|¿Á€Æ‹ÖfËZ“Z¿\m» ÕY€]ՂËÄ»Z¿€]Á¾Ì»Ze,|¿Z¼ˆadˀË|»½Z»Z‡‰ÔeļŠ d‡Y¥|ÅÁ{¾ËY {ÖÅYȬ¿ŠÌaÃZ»{Á|uY…Z‡Y¾ËY€]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ÕY€]Ö¸YÂv»ćįd§€³¶°‹|¿Z¼ˆadˀË|»½Z»Z‡ {Â^Æ],ÕYÄ ‡ÂeÕZÅdÌ·Z §Â¿{Á‚§Y,|‹ÕY~³¥|ŽM |¿Z¼ˆadˀË|»½Z»Z‡ž]ZÀ»ՁZ‡ÄÀÌÆ]ÁÖËY€mYÕZÅ|ÀËM€§ |ÀfˆÅÖ¸YÂv»ć¾ËYcZ»|y€fÆ]ÄWYYdÆm ¶Ë|^eĸ¼mY¥|Å|ÀqÕYÄ ‡Âehv]{{Y{Ä»Y{YÕ|¼v» ĸ]Z¬»ÕZf‡Y{½Zn¿ÕYĬ˜À»©€]d¯€‹cZ»Y|«YtˀŒe Z¿Á€¯…Á€ËÁZ] cZ»Y|«YÂv»{{€¯½YÂÀŸcZ»Y|«Y¾ËYĸ¼mY½YZ°¼ÅÄ]¡Ô]Y Z]d¯€‹{Z¿Á€¯dˀË|»{Zf‡¶Ì°Œe½ÂqÕ{Y»Ä]Ä¿Y€Ì´ŒÌa Z]†¿Y€¨À¯ÂW|ËÁºfˆÌ‡ՁZ‡Ã{ZÌa,d¯€‹|‹Y½Y€Ë|»”u YkZy½Z ¨ÀË}Ád¿Y€fÀËY€fˆ]{Ö¸yY{cZˆ¸mÕY‚³€]½Z°»Y {Y»,®‡Z»,¥€»Z^°ËŠ°f‡{ÄÌÆe,d¿€fÀËY€fˆ]{d¯€‹ \¿,Ä¿ZÅZ»ÁÖ´f¨Åc]½YZ°¼Å¾Ì]ºÌˆ¬eÁֿ¨Ÿ|“ ¹|ŸdÆmZÅÂ//ˆ¿Z‡MÖ»Z¼e{Ö°Ì¿Z°»ÁÖ°Ì¿Á€f°·Y‚ÌÆne ½Zn¿{Zf‡d¯€‹{|¼f »®‹‚a”u,Zň¿Z‡M|̸¯†¼· ½YZ°¼ÅÄ¿YÁÖnÀ‡\e¹Zn¿Y,½YZ°¼ÅÄ mY€»ÕY€]¾ËÁ‚«Á ÂW|ËÁ€fˆ]{d¯€‹cZˆ¸mÕY‚³€],d¯€//‹Ä]{ÁÁÁ|]{ €f//ˆ]{½YZ°¼ÅdÌ “ÁÕZƛY{Ây¹€§Ö//uY€—,†¿Y€¨À¯ ÕY‚³€],Ö·Z»ÕY{Yž»ZmºfˆÌ‡ÁZ¼¿ZeÖ¿Â̇Z»ÂeYÕZźfˆÌ‡ ÕZž·Z‡ָ̘ e,†¿Y€¨À¯ÂW|ËÁ€f//ˆ]{֋Â»MÕZÅÃÁ{ ÃÁ€³Z¯¶Ì°Œe,Ö£Ô]YÕZŶ¼ ·YÂf‡{…Z‡Y€]d¯€‹֋Á ¶v»{”uÃÂ//v¿Ây{Հ̳º//̼eÁÕZ¯Á{ €iYd^iºfˆÌ‡¥~u,µZ‡€Ë|¿€§ÕYY{º¿Zy½YZ°¼ÅZ¯ Ä]¾Ì mY€»{{€eµ€fÀ¯,½ZÀ¯Z¯kÁ€yÁ{ÁÁ½Z»{d//Œ´¿Y {€¯ÃZ‹YY|ŒÅ–ËY€‹{dË{Á|v»µZ¼ŸYÁd¯€‹ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com …Á€ËÁZ]ĸ]Z¬»dˀË|»ÁՀ̴ŒÌa{Zf‡ÖeZ̸¼ŸÃZ³Y€«†ÌW ĸ]Z¬»{d¯€‹¾ËYcZ»Y|«Y½Zn¿ÕYĬ˜À»©€]d¯€‹ÕZ¿Á€¯ ,Ö¿Z//‡Ô—YÁ‰Â»MÂv»Ä//‡{Y|ËÁ¯…Á€ËÁZ] Ä]Á{€¯ºÌˆ¬eZ¯¶v»½{€¯ֿ¨Ÿ|“ÁÄ¿Y€Ì´//ŒÌacZ»Y|«Y d¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] dyY{€acZ»Y|«Y¾ËYtˀ//Œe ÖËY|f]YÕZŁÁYd¨³Õ{Z]MÖ¸ŸºÌÅY€]Y,½Zn¿ÕYĬ˜À»©€] ĸ]Z¬»ÕY€]Ä¿Y€Ì´ŒÌacZ»Y|«Y¹Zn¿YZ]Œ¯{Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋ €]ÕZ¯cZŸZ//‡ŠÅZ¯ÁcZ ¼ne¤·€]ÃÁԟÕZ¼Ì]¾ËYZ//] ,Z¯–Ìv»½{¼¿ֿ¨Ÿ|“,Ö£Ô]YÕZŶ¼ ·YÂf//‡{…Z‡Y d¯€‹Ä]{ÁÁ½Z»{½ZÀ¯Z¯ŠËZa,ZÅY€//‡»Z»ÁZÅÁ{Ây -Ö¿Z‡Ô—YÁ‰Â»MÂv»{ÕÁ {Y{Y€«Z¯Âf//‡{{Y {\¿ÁZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]YՀ̴//ŒÌa{€f//‡Âa,€À]Y¿YÄÌÆe Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]Z]ĸ]Z¬»ՁZ‡ÃZ³MÕZÅ®»ZÌaµZ‡Y,d¯€‹t˜‡ {Հ̴ŒÌaÁÖf‹Y|Æ]ÕZŶ¼ ·YÂf//‡{\¿,ºœÀ»c] cYÁÖ£Ô]YÕZŶ°eÁ€aÁcZ]»և€] ÕY{YÕZÅ–Ìv» Á€Ì¿YÂed¯€‹ÁÁ€Ì¿cYÁ,Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{Ád‹Y|Æ] ½ZƨYÖf ÀÕZÅ­€Æ‹{Õ|̋ÂyÕZÅÄ¿Z»Z‡Ä ‡ÂeÕY€]ÕZ¯ÁZ‡ {cYÁZ´»Y‚ÅÃ|‹ÖÀÌ]ŠÌaY|¿YºŒqZ]º«¾ËYįd‡YÖ·Zu{cYÁZ´»{Á|u €“ZuµZu{d¨³½Zf‡Y©€]žËÂed¯€‹¶»ZŸ€Ë|» {Y{Õ{ZˁĸZ§µZ‡ Ö»ÕY|ˀy½Z»ÂeY®q¯…Z̬»ÕZÅÃZ³Á€Ì¿ÕY€]dŸZ‡cYÁ¸̯€Åd·Á{ ÖeYÁ¸̯ZeÃZ³Á€Ì¿½ZƨY½Zf‡Y{{Á‚§Y{Ây½ZÀz//‡½ZËZa{ÕÁ |ËZ¼¿ dˆÌ¿Öf À­€Æ‹{ÂmÁZ]½ZƨYÖf À½Zf//‡YÃ|À^ˁ½Y‚Ì»¾ËYį{Y{{ÂmÁ ÖÀ̼”eÕZÅ{Y{Y€«{Z¬ ¿YY‚Ì¿½Zf‡€Æ‹©€]žËÂed¯€‹¶»ZŸ€Ë|»,½Y€Ìa€ÌaZ“|̼u ®q¯Õ|̋ÂyÕZÅÃZ³Á€Ì¿½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeZ]Ä·Z‡€ÅÖ¸Ë| ew€¿YY{Ây€]Ä·Z‡ Õ|̋ÂyÕZŶÀaÕZÅÄv¨dyZ‡Ճ·ÂÀ°eÄ ‡Âe¾ÌÀr¼ÅÕÁ {Y{€^y…Z̬» Z ˜«{€¯|̯ZeÁdˆ¿Y{€i»ÁÂu¾ËY{ÕY~³ÄËZ»€‡d¼Ì«ŠÅZ¯{Y€eÂÀËYÁ Ä]֏yŠz]½ÓZ §{ÁÁ,ÄËZaw€¿¶Ë| eÄ]ÄmÂeZ]ÁdyZ‡{ÕY~³ÄËZ»€‡Z] Á½Zf‡Y{ÖÅÁ€³Z¯¶Ì°ŒeZf‡YÂy¾ÌÀr¼ÅÕÁ {Â]|ÅYÂyħ€Ä]½Á€¬»ķ¬»¾ËY ÄËZ»€‡ÕZÅÄÀ˂ÅŠÅZ¯ÕZÅZ°ÅYÕY€]֌Ë|¿YºÅœÀ»Ä]Ö´f¨ÅcZˆ¸mÕY‚³€] ÁÓZ¯½Z³|ÀÀ¯¾Ì»ZeÁ½Z³|¿Z‡¾¼n¿YÃ|ÀËZ¼¿,̧֠½€fˆ¿ |‹ÄÀÌ»¾ËY{ÕY~³ Õ|{ZfyYÁ©€]ÖÀ̼”e|ˀyw€¿ŠËY‚§Y‚Ì¿½Y€ËY€Ë~a|Ë|neÕZÆ˃€¿YcZ»|y €Ë~a|Ë|neÕZźfˆÌ‡Ä]Öf ÀÕZÅ­€Æ‹{€¬fˆ»Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁÕZÅÄÀ˂ŁY |Ë{€³€¬»Ĉ¸m½ZËZa{ dˆ¿Y{d̼ÅY‚ËZu½Zf‡Y{ķ¬»¾ËYª¿ÁÄ]®¼¯{Y žËZÀÁՃ€¿Y½Â̼̈¯dËÂv»Z]½ZƨYÖ¿Z³Z]©ZeY{€Ë~a|Ë|neÕZÅՃ€¿Y€f§{ žËÂe,ÕYĬ˜À»©€]ÕZÅd¯€‹½Z³|ÀËZ¼¿”uZ]ÁՁY|¿YÃYּ̋Á€faÁŠËÓZa ZŶ°ŒeÄ̸¯¾ÌÀr¼ÅÁ–]€Ë}ÖËY€mYÕZÅÃZ´f‡{€ËZ‡Á½ZƨY½Zf‡€Æ‹Á½Zf‡Y©€] Õ|̋ÂyÕZÅÄ¿Z»Z‡Ä ‡ÂeœÀ»Ä]¹ÓcY{ZÆÀŒÌa,ÁÂu¾ËY{–^e€»ÕZž¼n¿YÁ Õ{Zf«Y»YÖ´ÀÅZ¼Åd¿ÁZ »ÁÂu{€Ë~a|Ë|neÕZÅՃ€¿YÕZ¯ÃÁ€³Ä]ÁÄ//ÌÆe {{€³µÂ¼ »¹Ó¹Y|«YÁև€]ZeµZ‡YÕY|¿Zf‡Y Šz]”Ÿ,¹|¬»½YÂyY€¤Y dˆ¿Y{€i»ḑ€›¾ËYYÃ{Z¨f//‡YÄ //‡Âe{Y€Ë~a Z¯ÁZ‡ՁY|¿YÃYÄ°ÀËY½ZÌ]Z]‚Ì¿½ZƨY©ZeY½Z³|ÀËZ¼¿cZÌÅ”ŸÁY‹֏y ½ÓZ §ÕY€]‰{€³{ÄËZ»€‡YÃ{Z¨f‡YZ]Öf ÀÕZÅ|uYÁ{€Ë~a|Ë|neÕZÆ˃€¿Y|Ì·Âe {ZŶÀa¾ËYՁY|¿YÃYÕY€]Ö°¿Z]cÔÌƈeYÃ{Z¨f‡Y{Á‚§Y,dˆÌ¿€Ë~b¿Z°»YÕ{Zf«Y \ˆ¯½Z^uZÕY€]֫Œ»,ªË€—¾ËYY©€]d¼Ì«cÁZ¨e…ZˆuYÁÖf ÀÕZÅ|uYÁ ¦Ì˜¸eZf‡YÂy½ZƨY©ZeY½Z³|ÀËZ¼¿cZÌÅ”Ÿ,¥Z^·€^¯YÄ»Y{Y{ {Â]|ÅYÂyZ¯Á ¶v»YÖ¤¸^»ÕZ˜ŸY{Á‚§YÁ|‹Öf ÀÕZÅ­€Æ‹d¯€//‹{{Âm»ºuY‚»¾Ì¿Y« d‡Y€i»ķ¬»¾ËYÄ ‡Âe{€Ë~a|Ë|neՃ€¿Y|Ì·ÂeÕY€]Öf ÀÕZÅ|uYÁÄ]Ä¿Y‚y €]|̯Ze¾¼“‚Ì¿½ZƨY½Zf‡YÖf ÀÕZÅ­€Æ‹d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»,Ö´]{YÂm|¼v» {€Ë~a|Ë|neÕZÆ˃€¿Y|Ì·ÂeÕY€]À^ecYZ^fŸY¶v»YÕZ^fŸYŽÌzecÁ€“ ©€]|Ì·ÂeÄ]¹Y|«YįÖf ÀÕZÅ|uYÁÕY€]֬ˌeÕZÅs€—{ZnËYY,Öf ÀÕZÅ|uYÁ {Y{€^y|ÀÀ¯Ö»€Ë~a|Ë|neÕZÆ˃€¿YªË€—Y ZÌ¿ʇYÁÄ]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]½Zf‡Y©€]žËÂed¯€‹¶»ZŸ€Ë|»,½Y|À¼«ÔŸ|̼u¾ÌÀr¼Å YZe|¼ŸįŒ¯{Õ|̋ÂyÕZÅğ‚»ՁY|¿YÃYÕY€]¾Ì´À‡ÕZÆËY~³ÄËZ»€‡Ä] Ö¿ÂÀ¯–ËY€‹{,Äf§€³cՁYcZ¿Z‡Â¿¾ÌÀr¼Å,d§€³Ö»¹Zn¿YŒ¯YkZy Šz]ÄËÁÄmÂeZf‡YÂyZ»ÁÄf‹Y|¿{ÂmÁ±‚]…Z̬»Õ|̋ÂyÕZÆ˃€¿YՁY|¿YÃY ÄmÂe|ËZ]{Á‚§Y,ºÌfˆÅ®q¯…Z̬»Õ|̋ÂyÕZÅÄ¿Z»Z‡ՁY|¿YÃYÕY€]֏y dŸ€‡µZu{d·Á¸̯|€Ë©€]|Ì·ÂeÄ·Z‡€Å½ZÆm{{Âm»Z»Mª^—įd‹Y{ ®q¯Á±‚]ÃZ³Á€Ì¿cYÁZ´»½ÂÀ¯Ze{€¯tˀe½Y|À¼«ÔŸ d‡Y€fŒÌ]Հ̳ ‚¯€»{Ä°ÀËY{ÂmÁZ]{Á‚§YÕÁ d‡YŒ¯Ö§€»©€]|{µ{Z »¾ËYįÃ|‹{ZnËY ÓZ]Œ¯•Z¬¿€´Ë{Ä]d^ˆ¿Õ|̋ÂyÕZÆ˃€¿Y¶Ìˆ¿Zfa,Ö]Zf§MÁÄ]ÄmÂeZ]½Y€ËY ½Zf‡€Æ‹Á½Zf‡YÕYĬ˜À»©€]žËÂed¯€‹{Õ|Ì·Âe©€]ğ¼n»½ZƨY{,|‹Z]Ö» ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com cY{ZÆÀŒÌaև€]Ä]½Zf‡Y֏yŠz]Ád·Á{Õ´f¨³ÕY‹Ĉ¸m¾Ì¼nÀaÁ{¿ ÕZÅ­€Æ‹{Õ|̋ÂyÕZÅÄ¿Z»Z//‡Ä ‡ÂeÂy{Y‹Ö//‡ZÀ‹Z¯ÃÁ€³Z¯ d§ZˍZfyYÖf À Y|¿Zf//‡Y,ÖËZ“…Z^ŸÄ//ˆ¸m¾ËY{½ZƨYÖ¿Z³Z]©ZeYֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ÕÁ€“Y½Zf‡Y{…Z̬»®q¯ÕZÅÃZ³Á€Ì¿Ä ‡ÂeÕY€]Äm{Â]¾f§€³€œ¿{½ZƨY |‹ÄÀÌ»¾ËY{\‡ZÀ»Ö¿Z‡Ô—YÁՁZˆ´Àŀ§ÕY€]Ö ¼md¼ÅZf‡YÂyÁdˆ¿Y{ ÕY€]ÕZ¯ÁZ‡¾fyZ‡ºÅY€§cÁ€“€]‚Ì¿†¸n»{½ZƨYÃ|ÀËZ¼¿,Ö¿Z̤—Õ|Æ» {€¯|̯ZeÁÂu¾ËYÄ]{ÁÁœÀ»Ä]֏yŠz]ÁÖf·Á{cYY{YÕY€]Â̴¿Y{ZnËY ÕZÅÄ¿YZË‚Ì¿½ZƨYÕY|¿Zf‡YÕ{Zf«Y»YÖ´ÀÅZ¼Å½ÁZ »,€´ˆŸ֓Z«¾ˆu|̇ ©€]ÕY|ˀy{Á‚§YÁdˆ¿Y{Œ¯{­ZaÕZÆ˃€¿YÄ ‡ÂeYՀ̳¸m\^//‡Y¯ ÄËZ»€‡ÕY€]Yķ¬»¾ËYÄ]{ÁÁ,ÖeY{Zd¼Ì«|{Z]‚^‡ÕZʼnÁYÕ|Ì·Âe |ËZ¼¿Ö»€Ë~aÄÌmÂe½YY~³ Y|À¼§|ÅÃ{Z¨f‡YZf//‡YÂy½ZƨYÖ¿Z³Z]©ZeY†ÌW\ËZ¿,Ö¿Zv^//‡¹Y€Æ]Ä»Y{Y{ ‚ËYÁœÀ»Ä]Ö«Á|À{ZnËY{ZÆÀŒÌaÁ|‹Ö³|ÀËÓM‘YŸ½Â¿Z«Y¶ZuÕZÅ|»M{ {€¯ÄËYYY½Zf‡YÕZÅÖ³|ÀËÓMž§Ä]®¼¯ÕY€]©Á|À¾ËYÄ]Ö³|ÀËÓMºËY€m Ä]ÃZ‹YZ]½ZƨY½Zf‡YՂËÄ»Z¿€]ÁdˀË|»½Z»Z‡†ÌW,Հ^¯YÄ·Yd¼ ¿¾ÌÀr¼Å {ZÌ¿{–‡Âf»€]Y€]Œ¯{Õ|Ì·Âe|uYÁ®Ëd¨³½Y€ËY{Ճ€¿Yd¼Ì«½{Â]½YY Šz]{ÁÁÕY€]¹ÓÂ̴¿Y{ZnËYcÁ€“€]|̯Ze¾¼“ÕÁ d‡YՃ€¿Y¥€»µZu |Ë|neÕZÆ˃€¿Y|Ì·ÂeÕY€]†Ì//‡ZeÁZeÖf ÀÕZÅ|uYÁ¹Y‚·Y,ķ¬»¾ËYÄ]֏y |‹Y€mY½Zf‡{€¯ÕZf‡Á{Õ¿€^̧Ä°^‹ ‚Æn»Õ¿€^̧ÕÁZÀ§Ä]½Zf‡Y¾ËYÕZf‡Á½ÂÀ¯Zed¨³½Zf‡{€¯Ĭ˜À»cY€]Zz»€Ë|» d‡YÃ|‹|À»ÀÆ]Ä°^‹¾ËYÕZËY‚»ÁcZ»|yYÁ µZˆ»YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]d¼°u{YM,Z¿€ËYY¶¬¿Ä]½Zf‡{€¯Ĭ˜À»cY€]Zz»ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] Zed‹Y{ZƛY,d‡YÃ|‹Y€mY½Zf‡{€¯¦¸fz»ª—ZÀ»{Õ¿€^̧Ä°^‹€f»Â¸Ì¯½ÂÀ¯Ze ,|‹|ÅYÂyY€mY½Zf‡Y{Õ¿€^̧€´Ë{€f»Â¸Ì¯ÕZmµZ‡½ZËZa ħZ“YÁÃZ‹YµZˆ»Y½ZËZaZeÕ¿€^̧Ä]€´Ë{ÕZf‡Á½{€¯‚ÌÆneÕY€]ՂËÄ»Z¿€]Ä]ÕÁ ZÆqYŠÌ]€ÌyYÕZŵZ‡֗Z»Yd‹Y|¿{ÂmÁ½Zf‡{€¯{FTTH­€fŒ»µZ‡{{€¯ d‡YÃ|‹Y€mY½Zf‡Y{Õ¿€^̧€f»Â¸Ì¯Y‚Å {Â^Æ],Ip€fˆ]{ZņËÁ€‡Y¿YÄWYY,½Z¯€f//Œ»Õ|À¼fËZ“ŠËY‚§Y|//‹ÁM{ZËd¼°u Ã{Z¨f‡YÕZËY‚»ĸ¼mYcZŸÔ—YdÌÀ»YÕZ¬eYÁd]Zi¾¨¸eÁÂu{ÖeY€]Zz»cZ»|yd̨̯ d‡YÕ¿€^̧Y ZËÁZŽZ»Z//‡ZÌ¿¹ÔŸYc{{Y{Ö³{Z»M½Zf//‡{€¯Ĭ˜À»cY€]Zz»{€¯ħZ“YÕÁ ÕZÅŠz]{½Zf‡YÄ ‡Âe|ÅZ‹Ze|À¯ºÅY€§Y֗Z^eYÕZÅdyZ‡€Ë,֓Z¬f»ÕZÅd¯€‹ ºÌ‹Z]|Ì·ÂeÄËÁÄ]¦¸fz» –yÁY‚ÅÁ½Â̸̻,Ä]À»d]Zi¾¨¸eÃZ¼‹ÁY‚Å€“ZuµZu{ {Y{{ÂmÁ½Zf‡{€¯{cY€]Zz»Ö´¿Zyd¿€fÀËYcÂaÁY‚ÅÁÃY€¼Å¾¨¸e Œ¯[€£µZ¼‹Z³¥€»-¶^«µZ‡Z]ĈËZ¬»{ d‹~³\ °»€f»{Z̸̻€»Y •Â˜yÁcZˆÌ‡ZeªË€—YÊ Ì^—Z³\ °»€f»{Z̸̻€]¢·Z]ÉZn·Z‡ÄÅZ»dŒÅ{ d‡YÃ|‹¶¬fÀ»½Y€ËYZ³µZ¬f¿YcZ̸¼ŸĬ˜À»ķ· Z]cZ̸¼ŸĬ˜À»€Ë|»,ÊWY|yÁ€Ì§,Z³µZ¬f¿YcZ̸¼ŸĬ˜À»ʻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ÁžËZÀ,ZÅÃZ³Á€Ì¿,Ö´¿Zy¥Z»dÆmĬ˜À»¾ËYYÖ·Z¬f¿YZ³Y|¬»d¨³€^y¾ËY¹ÔŸY |‹Z]Ê»\ °»€f»{Z̸̻€]½Á‚§Y,ÕZn·Z‡ÄÅZ»ʗcY{Z {Z̸̻€]¢·Z],Ã|//‹{ZËÊ¿Z»ÁZ]{Ö·Z¬f¿YZ³Â¼n»YÉZn·Z//‡{{Á‚§YÊWY|y Á½Zn¿,½Ô̳,¶Ì]{Y,Ê]€£,Ê«€‹½ZnËZ]}MÉZÆ¿Zf‡YZ³ÕZÅd¯€//‹Ä]Z³\ °»€f» cY{ZՁ€»ÕZÅÄ¿ZËZaÄ]\ °»€f»{Z̸̻Ä]\ˀ«Á¶ËÂve¥Z»dÆm½Zf‡{€¯ d‡YÃ|‹¶¬fÀ» Šz]{|Ë|mɀË~a­Y€f//‹Yº£€Ì¸Ÿ{¼¿tˀe½Y€ËYZ³µZ¬f¿YcZ̸¼ŸĬ˜À»€Ë|» ,žËÂe{½YÂeÁ\‡ZÀ»cY|ÌƼe{ZnËYZ]Ä¿Zfz^‹Ây,Ê¿Z‡Z³Ä ‡ÂeÁžËZÀÁÊ´¿Zy €Ì‡{€‡ª—ZÀ»{ZŒ§d§YZË{Â^¼¯Ŀ´rÌÅ[¸˜»cZ»|yÄWYY¾ÌÀr¼ÅÁµZ¬f¿YÁ|Ì·Âe d‡YÃ|Œ¿ĜuÔ»¥€»ÉZÅÄyZ‹€‡Á ÉZŀƋ\¸£YÉYÂÅŠÅZ¯€]ÊÀ^»ʇZÀ‹YÂŽZ»Z‡ÉZÅÊÀÌ]ŠÌaª^—d‹Y{ZƛYÉÁ ºËYÁ|Ì»Yįd‹Y{|ÅYÂyÉ{ €Ì‡‚Ì¿Ê Ì^—Z³¥€»Zf Ì^—,Ĭ˜À»¾ËYŠ‹Âadve |ÀËZ¼¿ÉZˁZ³Y|ËZaµZ¬f¿Y¹ÁY|e{YZ»,É{Y{Y|yd¼ ¿¾ËYÄÀÌÆ]¥€»Z]‚Ë‚Ÿ½ZÀ—¼Š|‹[Zzf¿Y½Zf‡Ây{Ó§d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ¶»ZŸ€Ë|»½YÂÀŸÄ]Õ¿Ä ¸«Ö¸Ÿ½Zf‡Ây{Ó§ÀË|»cZÌÅÕ‡Y,ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] |‹[Zzf¿Y½Zf‡Ây{Ó§d¯€‹ d‡YÃ|»M¾ÌÀq,Ã|Ì//‡LZ”»YÄ]ÀË|»cZÌņÌËՀÅZ—Z“ÕÂ//‡YįÖ¼°u{ ºËZ¼¿Ö»[À»½Zf‡Ây{Ó§d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»½YÂÀŸÄ]YÖ·Z ]ZÀmĸ̇Á¾Ë|] cZ¿Z°»YÖ»Z¼eYՀ̳ÀÆ]Z]Á[Ô¬¿Y€Ì^¯€^ÅÕZÅ{¼ÀÅ,µZ f»{‚ËYÄ]µZ°eYZ]d‡Y|Ì»Y |̋Z]Z‹Â¯Ä·Âv»¦ËZ›Á¹Zn¿Y{{Âm»ÕZÅḑ€›Á Z]ÁÄ·Âv»»Y¹Zn¿Y{‰ÔeÁ¶¯Âe,€°¨e{€^ÅY½{Y{Y€«Äu·€//‡Z]d//‡YÕÁ€“ ¹Z¼eÕYÄ¿Y|À¼//‹ÂÅÁÄ¿Y€°¨f»ÖÅ|¿Z»Z//‡Z]Á|»MZ¯Á|Æ f»,½Y{Z¯ÕZÅÁ€Ì¿Հ̳Z°] Ã|Æ ]įÖ¨ËZ›Á¹Zn¿YÄ]d^ˆ¿|À¼§|ÅÁַYՂËÄ»Z¿€]ÃY€¼ÅÄ]ZÌfyY{ž]ZÀ»ÁcZ¿Z°»Y |ÌËZ¼¿Š‹Â¯Ä¿Y|n»,|ËYÄf§€³ d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»½YÂÀŸÄ]µZ‡ÃZ»{Y{€»YÕ|¼v»Ö¸Ÿ¾ËYYŠÌa,d‡Y€¯}½ZËZ‹ d‡YÃ{¼¿d»|y½Zf‡Ây{Ó§ ½Y{Z]MY{€Æ‹Z]֌Ë|¿YºÅdˆŒ¿{½Zf‡Ây©€]žËÂed¯€‹¶»ZŸ€Ë|» €eÄfˆËZ‹Ö¿Z‡cZ»|y©€]cZ^·Z˜»ž«Â»Ä]dyY{€a d‹Y{|ÅYÂyÃY€¼ÅÄ]Y¹{€»Ä] ÄfˆËZ‹Ö¿Z‡cZ»|y,½Zf‡Ây©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€‹Õ{Zf‡ÁÂu{ÕYĈ¸m¶Ì°ŒeZ] ÕZÅÖÅ|]dyY{€a{½Y{Z]MÕY{€Æ‹Ád¯€‹¾ËY¾Ì]€fŒÌ]¶»Z eZ]¹{€»Á½Z¯€fŒ»Ä]€e d§€³Y€«€œ¿µ{Z^eÁև€]{»µZ‡½ZËZaZe,Ö§€»©€]ī »ÁÕZm Ä^À‹,Z°Å|]cYY{YÁÖËY€mYÕZÅÃZ´f‡{YÖ§€»©€]cZ^·Z˜»µÂÁĈ¸m¾Ì¼nÀa{ ¶»ZŸ€Ë|»Õ|yÖ¸Ÿ€f¯{Á½Y{Z]MY{€Æ//‹ՁY€Ì‹…|ÀÆ»”uZ]Öf//ˆŒ¿ÃZ»}M ī »ÁÕZmcZ^·Z˜»dyY{€a{ÕZ°¼ÅÖ´¿Â´qÁY‚³€]½Zf‡Ây©€]žËÂed¯€‹ {ÖÅZ´f‡{¾Ì]€fŒÌ]ÖËY‚§YºÅZ]\‡ZÀ»Հf//ˆ]{ZnËYÁ¶»Z e¾ÌÀr¼ÅÁÖ§€»©€] d§€³Y€«և€]{»,¦Ë€‹ÕZÅÖ¿Zf‡YºÅÄ]cZ»|y€fÆ]Äq€ÅÄËYYÕZf‡Y µÂÁÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]¯~»Ĉ¸m¶Ì°ŒeÁ½Y{Z]MY{€Æ‹”uYÕ|À‡€y¾¼“Õ|y ½Z¯€fŒ»ÕY€]Y|ËZa©€]¾Ì»ZeÁ[¸˜»cZ»|yÄËYY€]ּ̬fˆ»€ÌiZe,©€]|»M{YcZ^·Z˜» |»M{Öf¯€‹½Zf‡Ây©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€‹,dyZ‡½ZŒ¿€—Zy{Y{ÃY€¼ÅÄ]Y¹{€»Á ©€]ÕZÅs€—ÁZÅÃÁ€aÕY€mY¥€ī »ÁÕZmcZ^·Z˜»µÂÁž«YÁ{Ád‡YÄÀ˂Š½YZ°¿Z¼ÌaÄ]Äf‹~³ÕZŵZ‡ÖÅ|]dyY{€a¾ÌÀr¼ÅÁ©€]Ä°^‹ÕY|Æ´¿ÁՁZˆÆ],Ö¿Z‡ ¾ËY{Ã|Ë|ŸcÔ°Œ»{ZnËY\m»ZŽMž«Â»Ä]ÕY€mY¹|Ÿį{‹Ö»¶À‡€a©Â¬uÁ d‡YÃ{¼¿Á€]ÁÕ|mÕZÅŠ·ZqZ]Yd¯€‹¾ËYÁÃ|Ë{€³ZÅÄÀÌ» ½Zf‡Ây‚¯€»ÕZ¼Ì‡Y|¶¯€Ë|»Y|Ë{ YÂÅY©€]¶»ZŸ€Ë|»Z] Ղ¯€»{Zf‡{”uZ]ÃZ»}MÄ^À‹Á{Á€»Y½Zf‡ÂyÕZ¼Ì‡ÁY|¶¯€Ë|»Ö¼Ìu {€¯´f¨³ÁY|Ë{YÂÅY©€]¶»ZŸ€Ë|»ּˀ¯¾ˆuZ]d¯€‹ ֗d¯€‹¾ËYÕZÅ{ÁZf‡{Ä]ÃZ‹YZ]YÂÅY©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€‹¶»ZŸ€Ë|»Y|Ë{¾ËY{ ¾ËY©€]Ä°^‹dÌ “Á|Å{Ö»½ZŒ¿{€°¸¼ŸŠnÀ‡ÕZÅŽyZ‹d‹Y{½ZÌ]€ÌyYÕZÆ·Z‡ ŠÅZ¯ÁcZ¨¸eŠÅZ¯ĸ¼mY¦¸fz»ÕZÅÁÂu{Ád‡YÄf‹Y{Õ|‹Ä]Á|¿Á€ÆŒ¿Ô¯ Ĭ˜À»¾ËY{Ö¿Z‡€«€]Ä£|£{Á€»YÄ¿Zfz^‹ÂyÁºËYÄf‹Y{Ö]ÂyZ̈]ÕZÅ{ÁZf‡{֋»Zy {»žËÂeÕZÅÄ°^‹ÄÀÌ»{Ö¼¸ŸÕZÅ{ÁZf‡{¾Ë€e|Ë|mYՀ̳ÀÆ]Ä°¸]Á{Y|¿{ÂmÁ {Y{Y€«d¯€‹¾ËY€œ¿ ÁÁ€»Yd‹Y{½ZÌ]ZÅÄ¿Z‡ºÆ»Š¬¿Ä]ÃZ‹YZ]{Ây½ZÀz‡YՀ´Ë{Šz]{ּˀ¯¾ˆu ÁcZŸÔ—Y\ˆ¯ÁdˆÌ¿Ã|̋Âaֈ¯€]cZŸÔ—YÁZ^yY…Z´ ¿Y{ZÅÄ¿Z‡ÕY~³€ÌiZe ½Zf‡ÂyÕZ¼Ì‡ÁY|ÄÀÌ»¾ËY{į|‹Z]Ö»½Y|¿Á€Æ‹ÕZÆfË·ÁY¾Ë€f¼Æ»YÖ°ËZ^yY ÕZƋÔeÁcZ¼u…Z° ¿Y{Õ|À¼‹YÃY€¼ÅÁZËÁÄf‹Y{Ö]ÂyZ̈]Հ^yŠ//‹Âa {Y{€Ë|¬eÕZmįd‡YÃ{Â]YÂÅY©€]½YY‚´f»|y Č̼ÅÖ¸»Ä¿Z‡d‹Y{½ZÌ]Y|Ë{¾ËY{‚Ì¿½Zf‡ÂyÕZ¼Ì‡ÁY|½Z»Z‡¶¯€Ë|»Ö¼Ìu Y½Y|¿Á€Æ‹cYZœf¿Y…Z° ¿YZ]Á|‹Z]¾Ì·Âˆ»Á¹{€»½ZÌ»֗Z^eY¶ad‡YÃ{Â]‰Ôe{ |À¯¶¼Ÿ{ÂyŠ¬¿Ä]¹{€»Ä]ZÆ¿Z»Z‡cZ»|yÁZÅ{ÁZf‡{…Z° ¿Y¾ÌÀr¼ÅÁZÆÅZ´f‡{ œÀ»Ä]½Y|¿Á€Æ‹Z]YÂÅY©€]€fŒÌ]•Z^eY½Z°»YZe{Y{{ÂmÁÄf‹~³½Âr¼ÅÖ³{Z»M¾ËYÁ {‹ºÅY€§¹{€»ÃZ§ŠËY‚§Y Á€f»dˆz¿Z§¶Ì¼°e Õ{ÁÄ]Õ¸Ÿ½Zf‡Â]„̇ĸeՁY|¿YÃY µZ‡¶ËYÁYZe „̇ĸed¨³Ã|ÀËMµZ‡¶ËYÁYZeº«Á€f»®ËZ§½ZËZaÕY€]ՂËÄ»Z¿€]Ä]ÃZ‹YZ]º«Y{€Æ‹ d‡YÕY{€]ÀÆ]Ã{Z»M‚Ì¿€Ë|£±‚]ՁZ]€Æ‹Á€´Ë{Äf¨ÅÁ{ZeÕ¸Ÿ½Zf‡Â] º«ՀƋÕZÅÃÁ€aYº«½Zf‡YՀfˆ³{Y{¶¯†ÌW|Ë{Z]Ä̋Zu{{Y„¿½ZÌWZ¬‡֔e€»€f¯{ Z°»Z¯­€Æ‹Y€f»Â¸Ì¯ ¶»Z‹Á€f»dˆz¿Z§įd‡Y¾ËYZ»Š‹Â¯¹Z¼ed‹Y{ZƛY µZu{Z»¶°Œ»{Á‚§Yº«Y{€Æ‹ {‹ՁY|¿YÃYµZ‡¶ËYÁYZeՀƘ»|ÌƋ½Y|Ì»Ze ¾³YÁ¹YÁ{įºÌf‡YÂyÕŒ¯½ÓÂXˆ»YÁºÌfˆÅ‰Ôe{µZu{ÁÃ{Â]¾³YÁ€“Zu YÃÁ€a¾ËYÃZ»dŒÆ^Ë{YºÌ¿YÂf]×ZŒ¿Yį|ÀÀ¯º¯Z»Ä̼ƇYÁ|ÀÅ|]‘€«Z»Ä]ÖËÁ€f» ®¸¼eÕY€]­ÔaZ0 ^ˀ¬e{Á‚§Y‚Ì¿Ö «€]|ÌƋ½Z]ZÌyÃÁ€aÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ ºÌÀ¯ՁY|¿YÃY {€¯ºÌÅYÂyZ£MYÖËY€mYcZ̸¼ŸÃ|ÀËMÃZ»Á{Ö°Ë¥€›Ád‡YÃ|¿Z»Ö«Z] Y€f»įd‡YÃ{Z»M‚Ì¿ÃÁ€a¾ËYd¨³Á{€¯ÃZ‹Y‚Ì¿€‡ZËZ¼ŸÃÁ€aÄ]{Y„¿½ZÌWZ¬‡ Á|¿Y{ÕZ°¼Å¹{€»Z»Y,d‡Y¾Ë€§M¶°Œ»Z̈]ZžËYՁZ‡{YMZ0  «YÁÄ°ÀËYZ]ºÌÀ¯Z£MY½M ÕY{€Æ‹ÕZŽZ¼fyZ‡gY|uYÄ]ÃZ‹YZ]º«Y{€Æ‹ |¿Â‹Ö»¶Ì¼°eՀ´Ë{Y| ]Ö°Ë×ZŒ¿Y {‹ՁY|¿YÃYdŒÅÁÁ{,ćª—ZÀ»ÕZŽZ¼fyZ‡µZ‡½ZËZaZeºËY{|«{Y{Ä»Y{Y‚Ì¿ª—ZÀ» |‡Ö»ÕY{€]ÀÆ]Ä]Ã|ÀËMµZ‡{‚Ì¿Y‹½Z¼fyZ‡Á صفحه 7 {Zf«Y½ZÆm }MÄ^ÀŒnÀa €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ] ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ €^y …Â]Ä]¾Ì´À‡Ö´ÀË|¬¿½Zˀm{ÁÁ¹ÁY|e ¾Ë{Z]{ ˆ»Ä·Z¬»,ŻMļÌ]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] Õ‡YŻMļÌ]¶»ZŸ€Ë|»ÁÀË|»cZÌņÌW\ËZ¿ Ä ‡ÂeÁļÌ]ŠËZ¼Å¾Ì¼f¨ÅÁd//ˆÌ]½YÁY{cZÌÅ ŠËZ¼Å¾ËY{ÄWYY¶]Z«Ä·Z¬»Š//‹Yְ˽YÂÀŸÄ] |‹Ã|˂³€], µ|»ÖuY€—"½YÂÀŸZ]Ä·Z¬»¾ËY|ËY‚§YÖ»‰Y‚³¾ËY d¯€‹{Âƛ¿ÕZÅ®//ˆËdˀË|»ÁdyZÀ‹ ®ˆË€]Y~³€ÌiZe¶»YŸÖËZ//‡ZÀ‹¥|ÅZ]Á"ļÌ] d‡YÃ|‹ÄÌÆe,ļÌ]d¯€‹®Ë{Âƛ¿ÕZÅ Ã{¶Ì‡½ZÀ—¼ÅÄ]cZˆydyY{€aÕY€]€^·YļÌ]Ö³{Z»M |ÀfˆÅ€^·YļÌ]Ã|Ë{cZˆy½YY‚³ļÌ]Õ‡YÃ|‹ Ã|Ë{\̇M½YY‚³ļÌ],€^·YļÌ]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ¾ËYÕÁ{ÂyÄ¿|]ÁՁÂ//‡ŠeMÕZÅÄ»Z¿Ä//¼Ì]ÕYY{ Ö³|ÀËZ¼¿Á\ ‹Ä]cZˆy¹ÔŸYÕY€]|À¿YÂeÖ»d¯€‹ |ÀÀ¯Ä mY€»¯~»ÕZŽZf‡Y{€^·YļÌ]ÕZÅ Ã|Ë{\̇M½ZÀ—¼ÅZ]Õ{|¼ÅY€]YZ]€^·YļÌ]d¯€‹ …Z§,€Æ‹Â],½Zf‡ÂyÕZŽZf‡Y{€ÌyYÕZŶ̇Y d¯€‹¾ËY½Z//‡ZÀ‹Z¯|¿Z//‡Ö»Ô—YÄ]½Z³‚»€ÅÁ ”uÃ{¶Ì‡ª—ZÀ»{g{YÂuÂ«ÁY†aĸZ§Ô] ¹ÔŸYÕZÅcZˆyÖ]ZˁYÁÖ³|Ì//‡µZu{ÁÄf§ZË ZÅÖ¿Ä¿Z¼³Öy€]¥Ôy€]YYZ]Š»YM Z°Ë€»MÓ{w€¿µ€fÀ¯{Ղ¯€»®¿Z]cZ»Y|«YÄ]ÄmÂeZ] {Š»YMÁÖ^ˆ¿ÖeZ^i|ÅZ‹,Äf//‹~³Á֗ÁÂËÁ Õ|¿ÁÂy{ZÅÖ¿Ä¿Z¼³,ZÀ5 ^ËY‰Y‚³Ä] ºÌfˆÅYZ] ,YZ]¾ËYŠ»YMÃZ//]Á{½{ÂyºÅ€]ÁYw€¿Ö//ŒËY‚§Y ÁZ°Ë€»MÕÂƼmd//‡ZËcZ]Zzf¿YkÁY{ÂyÄ] ÕYÃ|ŸZe{Â]Ã|‹\m»,Ö¸yY{{Y»Öy€]s€—¾ÌÀr¼Å |À‹Z]Äf‹Y{YÄmÂe¶]Z«֌ÆmÁZÅd¼Ì«ŠËY‚§Y€œfÀ» |ÅYÂyŠËY‚§Y‚Ì¿½Z»ÂeY‚ÅZeÓ{w€¿Öy€]{Z¬fŸYÄ] kZy‚Ì¿Ղ¯€»®¿Z]d//‡{YYZ]¾ËYµ€fÀ¯Ád//§ZË Ö¸yY{ևŻž“Y»Á{Y»Öy€]s€—Z]Öfu-|‹|ÅYÂy Á{Y{|ÅYÂy½Z//Œ¿ŠÀ¯YÁYZ]į|¿{Â]|¬f »ÕYÃ|Ÿ‚Ì¿ YZ]¾ËYŠ»YM½{ÂyºÅ€]¥|ÅZ]‚Ì¿½ZËÂm{‡Á½ÓÓ{ |¿ÁZ»Y,|Àf‹Y{ZÅÖ¿Ä¿Z¼³Á֋YÂu¾ËYŠËY‚§Y{Ö ‡ |̇Ö^ˆ¿ÖeZ^iÄ]ZÅw€¿Á|‹€´Ë{ÕYĿ³Ä] Õ|¿Á€ÌyYÕZÅÄf¨Å֗Yw€¿|¿Ád¨³½YÂeÖ¼¿Äf^·Y µÂ¼ »½Z‡Â¿Z]ÃY€¼Å|¿ÁZ»YÃ{Â]Ö//ŒËY‚§YZËÖ//ŒÅZ¯ cY}ºÅ½Mį{Â]YZ]Ö «YÁZ¯ÁZ//‡ÁÖ·Z»ÕZÅYZ] tÌvµ€fÀ¯Z]d¨³½YÂeÖ»֟¿Ä] d‡YÖ·Z»|f‡Á{Y{ ÁÖ¸yY{ևŻÁÕ{Zf«YÕZÅ{Y|ydˀË|»ÁYZ]|¿Á Ŀ´ÀËYÄ]Ö¸ÌyÁÃ|‹Õ|À]ªËZŸ֟¿Ä]YYZ],ÖmZy į˜¿Z¼Å |Å{Ö¼¿½Z//Œ¿֌À¯YÁÖ//‹YÂuÁZÅ©Z¨eY ,d¨³{Ây€ÌyYÕZÅd^v{Ղ¯€»®¿Z]¶¯†//ÌË YՂ¯€»®¿Z]|À˳Ö»Á|ÀÅ{Ö»Ž«Z¿cZŸÔ—YÕYÃ|Ÿ ¾ËYÄ]|Àf//‹Y{Ä´¿Y{ÂyÕZÅÓZ¯ÕYÃ|Ÿ®ËÁ|Å{Ö¼¿ |ÀÀ¯ŽÌy€e†b‡{Â//‹½Z»ÂeY‚ÅZeYį|Ì»Y YZ]µ€fÀ¯{cZ»Y|«Y¾Ë€f¼Æ»Yְ˽Z‡ZÀ‹Z¯{Z¬fŸYÄ] w€¿Á{YMYZ]Öf¼Ì«ĸZ§½|//‹º¯,ZÅÖ·Ó{ŠÅZ¯Á Ö»ŠËY‚§YÁ{¾ËYw€¿ĸZ§ÃZ³€ÅY€Ëd‡YÖ¸»Ö§Y€ YZ]¾ËY½ZËÂm{‡Á½ÓÓ{ÕY€]{‹Ö»ÖÅZ´¿ÓÂm,|]ZË ½{ÂyºÅ€]Álu€»Ák€Å{ZnËYÕY€]d‡YÖ¸»ZŸ{Âyį ®¿Z]ž«Â»Ä]{ÁÁZ]ºÅ¶»ZŸ¾ËYįYZ]¾ËY{Š//»YM d§ZËŠÅZ¯Z̈]w€¿Á{¾ËYĸZ§Á|Œ¿ª¬v»Ղ¯€» ½Y€Æe…Â]ºÆ»ÉZÅŽyZ‹dÌ “Á |À¿Z‡€]‰Á€§Ä]€eÓZ]d¼Ì«Ä]Y¹ZƇį|ÀfˆÅ¾ËY |À¯‰‚˹ZƇZe{‹Ö»\m»Â“»¾Ì¼ÅÁ Ö]ÂyÄf¨ÅÃ|ÀËMÄf¨Åį¾ËYÄ]ÃZ‹YZ]½ZËZa{Õ{Y€» YZ]Ã|ÀËMÄf¨Å{d¨³{Â]|ÅYÂy½YY~³ÄËZ»€‡ÕY€] ÂyÄ]Âv»ÖfË{»Z¯ÕZÅÓZ¯½Zf//‡{{¹ZƇ Z»Y {€¯|ÅYÂy|‹ZÅÖ¿| »ÁZÅÖeY‚¸§ÁZÅ֌ËÓZa {Â]|ÅYÂy€e€Ì³ºŒqZÅ֌ËÓZa|‹ {‹Ö»Ã{Y{ZmYÖËZ”« ÕZʼnÁYZ//e{€¯Ä̏Âe½YY|»ZÆ//‡Ä]½ZËZa{ÕÁ ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|ÀÂyÄ]ºÌ¬fˆ»€Ì£ÕY~³ÄËZ»€‡ Ä]Y{ÂyÕZÅ®ˆËªË€—¾ËYYÁ|ÀÀ¯Ã{Z¨f//‡YÕY~³ ½Y€´¸Ì¸ve֐zecY€œ¿Y˜À̼ÅÁ|À¿Z‡€]¶«Y|u c|»|À¸]ÕY~³ÄËZ»€‡Ä]ÄmÂe |¿€^]ÀÆ]ÄËZ»€//‡YZ] ½Z»Z‡ÕZÅ…Â]€]cZœ¿€Ë|»į{Â]Õ{Y»€´Ë{Y {Y{Y€«|̯Ze{»³Ád¨³¾ËY{…Â] Ê¿ZÆmÉZÅYZ]{ZÆ]½Y€³cY‚¸§d¼Ì« Y|¬» ŽyZ‹ €Ì̤e d¼Ì«€Ì̤e Ó{ d¼Ì« Ä·{Z^»|uYÁ ‚¸§    ±‚]d¯€‹ŽyZ‹    †¿ÁY ԗ À¬¿ ¾ÌeÔa     ÁZÀ‹{YMŽyZ‹    †¿ÁY     µÁYYZ]ŽyZ‹    †¿ÁY     ¹Á{YZ]ŽyZ‹ Ê¿ZÆmÉZÅYZ]{Êf ÀcY‚¸§d¼Ì«    d ÀŽyZ‹     ½ÁºÅd¼Ì«ŽyZ‹     d¯€‹d¼Ì«ŽyZ‹    ʋY Ê¿Ád¼Ì«ŽyZ‹    ®Ë€f»¾e {Ó§   ®Ë€f»¾e d·Z^¯ €Ì̤e d¼Ì«€Ì̤e Ó{ d¼Ì« Ä·{Z^»|uYÁ ‚¸§¹Z¿    Ê¿Á|¿Âa †»     ¶¯ŽyZ‹      ½ÁºÅ¶¯ŽyZ‹    ®Ë€f»¾e ÉÁ    €f·Z §d¯€‹ŽyZ‹    ®Ë€f»¾e ¾ÅM²À‡ ½Y€Æe…Â]ʻ¼ŸÉZ¼¿ Y|¬» ŽyZ‹    ¶¯ŽyZ‹ €Ì̤e €Ì̤e     ½Y€Æe…Â]{Ê·Z»ÉZÅÃZ´À]¹ZƇ|¿ÁÄ]ÊÅZ´¿ ½Y€Æe…Â]{¶¯ŽyZ‹Z]µÂaɀ³Y{‡|¿ÁĈËZ¬» ½ÁºÅ¶¯ŽyZ‹ µZË{Z̸̻ YZ]‰Y ͘й cÔ»Z »{Y| e µZË{Z̸̻ cÔ»Z »‰Y ͘й    ZÅ®¿Z]ŽyZ‹ Ê·Z»ÉZÅŽyZ‹ž¼m ͘й ºÆ‡½Â̸̻ cÔ»Z »ºnu  ¶¯ŽyZ‹ ͘й ͘й ͘й ͘й ͘й ͘й ͘й ͘й  ½ÁºÅ¶¯ŽyZ‹  ½ÁºÅd¼Ì«ŽyZ‹  d¯€‹ d¼Ì«ŽyZ‹  ¶^«ÉZ¯Á   ¾ÌŒÌaÉZ¯Á{½Y€Æe…Â]{Ê·Z»ÉZÅÃZ´À]ÄËZ¼¿ ÄËZ¼¿ €Ì̤e €Ì̤e Y|¬» ŽyZ‹¹Z¿    ZÅ®¿Z]ŽyZ‹           Ê·Z»ŽyZ‹ ZÅÉY~³ÄËZ»€‡ŽyZ‹  ²À˂̷Ê·Z»€ËZ‡ŽyZ‹     €Ì̤e …Â]¶¯ŽyZ‹ ZÀ‡Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« …ZÀ°‡Y½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ» Ê´f¨Å YÂ¿ ‰Á€§  ¶^«ÉZ¯Á |ˀy ‰Á€§ |ˀy YÂ¿ ‰Á€§ |ˀy ‰Á€§ |ˀy     ÁÂË     ÁÂË     cYZ»YºÅ{     cYZ»YºÅ{  ¾Ìq½YÂË   †Ì¸´¿Y|¿Âa   †Ë‡®¿Y€§   |W‡½Á€¯   ƒÁ€¿½Á€¯    |ÀÅÄÌaÁ |ÀÅÄÌaÁ ¾aYƒ¾Ë|    ¾aYƒ¾Ë|°Ë              ¾Ìq½YÂË  †Ì¸´¿Y|¿Âa  †Ë‡®¿Y€§  |W‡½Á€¯ ƒÁ€¿½Á€¯ Z°Ë€»MÓ{     Z°Ë€»MÓ{ Y{Z¿Z¯Ó{     Y{Z¿Z¯Ó{  Ä̯€e€Ì·     Ä̇Á¶]Á         ©Y€ŸZÀË{|     ZÌ·Y€f‡YÓ{      Ê]ÂÀmÀ¯½ÁÁY‚Å ½ZnËZ]}McZÀ»     Ä̯€e€Ì· Ä̇Á¶]Á Ͳ͘й ½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ»Z¼Ì¿Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« ՁYÕZÅÄ·YÂu Ê´f¨Å Ͳ͘й  €f·Z §d¯€‹ŽyZ‹ Ͳ͘й  ¶¯ŽyZ‹ Ͳ͘й  ʋY Ê¿Ád¼Ì«ŽyZ‹ ͘й  d ÀŽyZ‹  ±‚]d¯€‹ ŽyZ‹ ͘й  µÁYYZ]ŽyZ‹ ͘й  ¹Á{YZ]ŽyZ‹  ÁZÀ‹{YMŽyZ‹ Ͳ͘й Ö¼ÌÅY€]Y֔e€» ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³ news morteza@gmail com ®Ë…Â]¶¯ŽyZ‹,Äf¨ÅÖeÔ»Z »Á¾Ë€yM{ lÀaYÁć¾ÌÀr¼Å,dˆŒ¿\¬Ÿ|uYÁÁY‚Å ¾Ë|],{Â]‰Âa‚»€«ŽyZ‹ÕZmÄf¨ÅÖeÔ»Z »Á |ˀyZŒ§Y‰Á€§Z//Œ§c|«Äf¨Å¾ËY{\Ìe€e ®q¯ÕZÅ{Z¼¿Äf¨Å¾ËY{į¾ËY¾¼“ {Â]€fŒÌ] {įÕ—Ä]|¿{Â]Ã{€¯|‹±‚]ÕZÅ{Z¼¿Y€fŒÌ] Y‚Å,½ÁºÅ¶¯ŽyZ‹,Äf¨ÅÖeÔ»Z »Á¾Ë€yM |‹dˬe|uYÁÁ YZ]…ZÀ//‹Z¯®ËZ]Â“»¾ËYd̼ÅYÄ]ÄmÂeZ] ºË{€¯´f¨³ÄËZ»€‡ ÄËZ»€‡¾Ì^»ÕY‚³Z¯Y{ZÆ]©YÁY€Ë|»,Õ{Y€»¾Ìˆu ½Zˀm€“ZuµZu{d¨³{Zf«Y½ZÆmZ]´f¨³{ ÕZÅÄf¨Å{Ád‡YÃ|‹ÄËZ»€//‡YZ]{YÁÖ´ÀË|¬¿ |‹|ÅYÂy|Ë|Œe‚Ì¿Ö´ÀË|¬¿½Zˀm{ÁÁÖeM ÕZŵÂa¾ËYY֌z]d¨³ÄËZ»€‡YZ]€³¶Ì¸ve¾ËY Ã|‹…Â]YZ]{YÁÄf‹~³ÕZÅÃZ»{ÓZ¼fuY|Ë|m …Â]YZÅÄËZ»€‡¾ËY,¶¯ŽyZ//‹•Â¬‡Z]Á{Â] {ÁÁµZu{Y{|n»€“ZuµZu{Ád‡YÃ|‹kZy ÄËZ»€‡ZŵÂa¾ËYY€´Ë{֌z] d//‡YYZ]¾ËYÄ] {€¯s€˜»…Â]½Z»Z‡ÕZÅ…Â]€]cZœ¿€Ë|» €Ì̤e  |ˀy¦{įּƇĿ¼¿½YÂÀŸÄ],|¿Â‹•Zfv» |‹Ö»[ˆv»€˜y®Ë,|‹Ö»Äf//‹Y~³‰Á€§ZË ÄnÌf¿{,{€¯Ö»{Ây€]cZÌfuYZ]½MÄ]€³ĸ»Z »Á {YÁŠËZŒ³ŠÌa½Z»{Y|ˀy‰Z¨‡€³ĸ»Z » ZŒ§c|«{Â//‹Ö»\m»Â“»¾ËYį|À¯Ö¼¿ ÕZŦ{½Y€³ĸ»Z »¾ÌÀr¼Å |]ZËŠËY‚§Y‰Á€§ µZ^¿{Y€Ë,|ÀÀ̌¿Ö¼¿ºÅŠËZŒ³ŠÌa½Z»{‰Á€§ YYZ]¾ËY{”uĬ]Z//‡į|ÀfˆÅÕ|Ë|mÕZÅ |¿Y|¿ Äf¨Å{ZÅÕY‚³Z¯Ä]̬֬u{Y€§Y{ÁÁd¨³Õ{Y€» µZ^¿{Ä]{Y€§Y¾ËYÁd‡YÄf§ZËŠËY‚§YZ̈]€ÌyYÕZÅ ÕYÄ¿ZŒ¿®Ë¾ËYÁ|ÀfˆÅ¹ZÆ//‡|ˀyÕY€]ÃÁZŒ» ¹ZƇYZ]Ä]µÂa½Zˀm{ÁÁÕY€]d‡Y d‹Y{½ZÌ]ÄËZ»€//‡¾Ì^»ÕY‚³Z¯Y{ZÆ]©YÁY€Ë|» d‡Y{ZˁÄËZ»€‡YZ]{̬֬uÕZŵÂaÖËZmÄ]Zm ÃÁ€³Ä]ÃÁ€³¾ËYYZ^e€»̬֬uÕZŵÂaįÕ—Ä] ÓZ¼fuYÂ“»¾ËYÁ|¿Â//‹Ö»¶¬fÀ»ևÂ]€´Ë{ Ã{Á‚§Y‰Á€§Z//Œ§€]ÕY|¬»Zed‡YÃ|//‹\m» ÄmÂeZ]d‹Y{½ZÌ]ÄËZ»€‡YZ]€³¶Ì¸ve¾ËY {Â//‹ Äf¨ÅÃ|ÀËMÄf¨ÅÄËZ»€‡YZ]Ä]Ö´ÀË|¬¿{ÁÁ|Ë|ŒeÄ] |‹|ÅYÂy֋Âa‚^‡ Äf¨Å{…Â]¶¯ŽyZ‹‰‚ËÄ]ÃZ//‹YZ]Õ{Y€» ¶Ì·{Ä]Äf¨Å¾ËY{¶¯ŽyZ//‹‰‚Ëd¨³ÕZm {Â]ŠËZŒ³ŠÌa½Â¿Z«€Ì̤e ,ŠËZŒ³ŠÌa½Â¿Z«{{Á‚§YÄËZ»€‡YZ]…ZÀ‹Z¯¾ËY dŸZ‡ZeĬ̫{ dŸZ‡YÖÀ Ë€yMĬ̫{ ŠËY€ËÁZËÁ¥~uY‰Z¨‡|À¿YÂeÖ¼¿½YY{¹ZÆ//‡ |¿Y~´]‰Á€§ZË|ˀy|Ë|m‰Z¨‡|À¿YÂeÖ»Z»Y|ÀÀ¯ Z̈]ÄËZ»€‡YZ]Ö·ZÅYZe|//‹\m»Â“»¾ËYÁ ª§Â»ÄËZ»€‡YZ]ZÌ¿,|À¼e|«ÄË¿ZiYZ] €Ì̤e  {€¯½YÂÀŸ{Zf«Y½ZÆmZ]´f¨³{ÄËZ»€‡YZ]…ZÀ‹Z¯ "Âƛ¿ ÕZÅ ®ˆË dˀË|»" և€] ŻM ļÌ] ¶»ZŸ€Ë|» Ä·Z¬» { ¹Zn¿YՁZ§Ö¨·{‰ÁYÃ{Z¨f‡YZ]įŠÅÁ„a¾ËY{ ½YÂÀŸÄ]ZÆÀeÄ¿Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋d‡YÃ|»M,Ã|‹ ,{Y{d̼ÅY"ÕZ¼Ì]®ˆË"ÁÂu{Âƛ¿Ö°ˆË ,Ö·Z»¦¸fz»ÕZÅŠz]{ÕYÃ{€fˆ³Ö¨À»ZiMZ]Ä°¸] "d‡Y¹YÂe{Zf«YÁļÌ] į|Å{Ö»½Z//Œ¿ªÌ¬ve¾ËYtËZf¿,‰Y‚³¾ËY€]ZÀ] cZŸÔ—YÕÁZÀ§€Ì´¼Œq|//‹,|Ë|mÖ»|¿ZaÁ€] Ã|¿ÁM{ÂmÁÄ]¶»YŸĸ¼mY,Ö·Z»ÕZÅ®//ˆËÁ |ÀfˆÅļÌ]ÕZÅd¯€‹{Âƛ¿ÕZÅ®ˆË ÄËZ»€‡YZ] ©Y€ŸZÀË{| ZÌ·Y€f‡YÓ{ Ê]ÂÀmÀ¯½ÁÁY‚Å  ½ZnËZ]}McZÀ» Zf§įÖËZn¿MYZ»Y,|À‹Z]Äf‹Y{Õ{ZˁcY€Ì̤e|ËZ^¿¾Ì¿Y« ,|‹Z]ÃY€¼ÅÖeY€Ì̤eZ]ÃY¼Åd‡Y¾°¼»½YY~³ÄËZ»€‡ Y{ZÆ]©YÁYÁ…Â]½Z»Z//‡Y~³½Â¿Z«Š¬¿Á¾ËYY ªÌ«{cZœ¿¥|ÅZ]ÁZf‡Y¾Ì¼Å{ d‡Y¶^«Y€f´¿€a …Â]½Z»Z‡–‡Âe«Ö¼Ì»€ed·Y|Ÿ‚¯€»»ÄËZ»€‡YZ]€] ŠÌa֫¬u¹Zœ¿,ZŦ¸zeÂy{Zed‡YÃ|‹{ZnËY Ö³|̇{Y»¾ËYÄ]dŸ€‡Ä],ÖËZ”«žmY€»Ä]ZmYY YZ]d»Ô//‡½Z]Ã|Ë{»¾ÌÀr¼Å{Á‚//§YŠz]Y|y |À¯ ÕZʼnY‚³ZeÃ|‹¶Ì°Œe½Z»Z‡¾ËY–‡Âe‚Ì¿«ÄËZ»€‡ Ö³|̇ZŽMÄ]Ád§ZË{dŸ€‡Ä]YYZ]½ÓZ §Á{Y€§Y ¹Zn¿Y¾ËÔ¿M—Ä]ZÅcZœ¿ºÅÂ¼n»{¾ËY€]ZÀ] |À¯ Ä]Õ| ]¶uY€»{Á{‹Ö»Ã{Y{¾Ì¨¸zf»Ä]ZÅY|//ŒÅÁ Á¶u{Y»ÁÃ|‹Ã{Y{ZmY|‹ÃZ‹YÓZ]{įՂ¯Y€» žmY€»Ä]ºÅÄ¿Z»€n»{Y»{ÂmÁc{,{‹Ö»¶§ Ã{€¯{ZnËYYZ]{ÖËÓZ]ḑZ¨//‹,…Â]½Z»Z‡Zf‡Y įÕ—Ä]-d‡YÄf§€³¶°‹YZ]{Ö¿Z´¼ÅcZœ¿Á Ö»Z¼etsetmc½Y€Æe…Â]ÕÁZÀ§dˀË|»dËZ‡{ -d‡YÃ|ÅZŒ»¶]Z«ÕYĜv·cÄ]YZ]cÓZ ¨¿YÁ¶ § {½Y€‹Z¿¹Y‚·YªË€—YÕÂv»¶Ì¸veÁḑZ¨‹¾ÌÀr¼Å ÁÄf§ZËŠËY‚§YµY|¯Ä¿Z»Z‡ªË€—YcZŸÔ—Yž«Â»Ä]µZ‡Y d‡YÄf§ZËŠÅZ¯Z̈]cZŸÔ—YµZ‡Y{€ÌyZe Ö·ZŸÕYÂ//‹Á…Â]½Z»Z//‡Y|ËZ]{€¯Ä//§Z“YÕÁ c¹ÓÕZÅdËZ¼u,ÕY~³cY€¬»ÁÂu{…Â] dŸ€‡Ä]Ö¿Y{€³YZ]Ä]½Y€‹Z¿¹Y‚·YY€ÌyYµZj»ÕY€] {€Ì³ µZu{€›Z¿Õ‡Y‚Ì¿½MÕY€mYÁ|//‹ÕY~³cY€¬» d‡Y¹Zn¿Y ZŶ¼ ·Y†°Ÿ,…Â]½Z»Z‡ÕZÅ…Â]€]cZœ¿€Ë|» Äf^·Yd¨³Ádˆ¿Y{Õ{ZˁdŸ€‡¹‚¸fˆ»YÄËZ»€‡YZ]{ dˬeµZ^¿{Ä//]ÃY¼ÅY{ZÆ]©YÁYÁ…Â//]½Z»Z//‡ Œ¯{Zf«Y|//‹ÕY€]µÂaYZ]ZÀ¯{ÄËZ»€//‡YZ] ª¿ÁÁZÅd¯€‹ž]ZÀ»‚ÌÆne{YZ]¾ËYY€Ë,d//‡YÃ{Â] |À¯Ö»Z¨ËYּƻŠ¬¿Õ{Zf«Y €Ë|»,Šz]Y|y¾ˆv»,ÄËZ»€‡YZ]Հ^yÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] Ö¿Â˂˸eÄ»Z¿€]{…Â]½Z»Z//‡ÕZÅ…Â]€]cZœ¿ ÕZŁZÌ¿ŠÌaYY|À¼e|«ÄË¿ZiYZ]{ÂmÁ,ÓZ¯½Y€ËYÄ°^‹ Ö·Z»¾Ì»ZeÕY€]{Á‚§YÁdˆ¿Y{ª§Â»ÄËZ»€‡YZ]®ËºÆ» ÕYZ]ÄËZ»€‡YZ]įºÌ¿Y|]|ËZ]dˆz¿¹Z³{ZÅd¯€‹ ÕY€]Öe|»|À¸]|Ë{ª§Y|ËZ],½M\‡ZÀeÄ]Ád‡Yc|»|À¸] ºÌ‹Z]Äf‹Y{€œ¿|»½M{ÕY~³ÄËZ»€‡ ½YÂÀŸÄ]Y{ZÆ]©YÁYÁ…Â]½Z»Z‡{€¯|̯ZeŠz]Y|y ÄËZ»€‡ՁZ‡€j¯Y|uµZ^¿{Ä]YZ]€›Z¿Á€³ºÌœÀeÖ·YÂf» ¾ËY{ d//‡YÄËZ»€//‡YZ]Ä]ֻ¼Ÿ{Z¼fŸYÁ֟Z¼fmY ½Y€ËYÃ|‹į¸]ՁYž]ZÀ»ՁZ‡{YMµZ¼fuY Œ¯Ä]cY{ZY¶ZuYd//Œ³Z]{Ղ¯€»®¿Z]cZ»Y|«YÄ]ÃZ//‹YZ]Ö¸Ÿ|̇ €³YZ»Y{€Ì´]c|ËZ]½M½Ô¯¶°‹Ä]Ö «YÁ½Z³|ÀÀ¯{ZZ]¶»Z e{€¯½Z//Œ¿€—Zy ÕZÅcZ¯YÃ{Z¨f‡YZË|‹Z]Œ¯ՁYÕZÅÄËZ»€‡ÁYkÁ€yÕY€]ÕYÃÂÌ//‹cY{Z ZeÃ|ÀÀ¯{ZÄ°¿MZË{€Ì³c֐z‹ÁÄ¿ZËÂm{‡¥Y|ÅYZ]¥€»Z]®ËÖ¿Z³Z] {,|¿Y{€´¿€]Œ¯Ä]YcY{ZY¶ZuYÃ|‹Ã{Y{ֿ¿Z«d€§ÁcZœv·¾Ë€yM ÖeY{ZYdŒ³Z]ÕY€]ՀeÄ¿Y€Ì³dz‡–]Y“Z]|ËZ]Ղ¯€»®¿Z]įd‡YÖ Ì^—ZnÀËY ½Z³|ÀÀ¯{Z,Ö¿Z³Z]ÕZÅ©ZeYÕZ°¼ÅZ]|¿YÂeÖ»Ղ¯€»®¿Z]{Y{Ä»Y{YÕÁ |À¯Zf§ Á|Å{Հf//ŒÌ]d€§ZÆ¿MÄ]¹Á‚·c{Á|À¯ÖËZ//‡ZÀ‹YՁY[Z//ˆu‰Ây |À¯[Zn»ÖeY{ZYdŒ³Z]Ä]֘]Y“Z]Y[Zˆu|]½Z³|ÀÀ¯{Z {Ã|‹į¸]ՁYž]ZÀ»½|‹{YMµZ¼fuY{€¯½ZŒ¿€—ZyՂ¯€»®¿Z]ՁYª^‡Y½ÁZ » d‡ZËcZ]Zzf¿YlËZf¿€Ì̤eZ]Á{Y{{ÂmÁ¾ÌqÁ¾aYƒ,|ÀÅ,©Y€Ÿ,À¯|À¿Z»ÖËZÅŒ¯ Ö·Z»cÓ{Z^e¹Zn¿Y¹|Ÿ{ZÅŒ¯¾ËYÕZÅ®¿Z]Ä]įÖÀÌ´À‡ZŒ§ž§,Z°Ë€»M{ÕÂƼm cY{ÁY€»|À¿YÂf]|ËZ]ZÅŒ¯¾ËYÕZÅ®¿Z] d‡Y¶¼fv»,d‡YÄf‹Y{{ÂmÁ½Y€ËYZ]Ö°¿Z]Á ºÅYZÅŒ¯¾ËYZ]Y{ÂycY€¯Y~»|¿YÂeÖ»Ղ¯€»®¿Z]Á|ÀÀ¯Z£M½Y€ËYZ]Y{ÂyÖ°¿Z] {{€³€]Œ¯Ä]ՀeÃ|‹¶Ìƈe|¿ÁZ]Ã|‹į¸]ՁYÃÂmÁZe|À¯Z£M½ÂÀ¯Y ®¿Z]ZÌfyY{YYZ]{½Z‡Â¿Á€]¶ËÓ{Öy€]Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]Õ{Zf«Y…ZÀ‹Z¯®Ë {ÂmÁZÅŒ¯Öy€]{½Y€ËYÃ|‹į¸]ՁYž]ZÀ»½|‹{YMµZ¼fuY{Á‚§Y,dˆÌ¿Ղ¯€» {Y{ {€¯ZƛYZÀ5 ^ËYZ´¿€^yZ]³Ád¨³{Õ{Zf«Y¶WZ//ˆ»…ZÀ‹Z¯,Ö¸Ÿ|Ì//‡µZ¼¯|̇ ÁZÅÃÂ̋և€],Œ¯Ä]Ã|‹į¸]YÖ·Z¼fuYÕ{ÁÁ½Y‚Ì»ÃZ]{ÖeZŸÔ—YÕÁMž¼m ®¿Z]¶»Z eÃÂv¿ÁÖeY{ZYdŒ³Z],Œ¯YkZyՁYž]ZÀ»dŒ³Z]ÕZźˆÌ¿Z°» ®¿Z]Ä]įd‡YÖeZŸÂ“»ĸ¼mYYµZ¬f¿Y½Á|]ÓZ¯µZ¬f¿YÕY€]d¼cYÁZ]Ղ¯€» |À¯Ö»®¼¯ՁYYZ]µ{Z e{ZnËYÁµ€fÀ¯{Ղ¯€» {ZnËYÕY€]ZÅZ°ÅY¾Ë€eºÆ»YÖ°ËՁY¥Z»Áž]ZÀ»{µ{Z e{ZnËY{€¯|̯ZeÕÁ YZ]€]Y~³€ÌiZe¶»YŸYÖy€]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ d//‡YՁYYZ]{cZ^iš¨uÁµ{Z e ÕZÅŠÀe{€¯½YÂÀŸ,d‡YՂ¯€»®¿Z]cYZÌfyYZ˦ËZ›ÁĘÌuYkZyÂ//Œ¯ՁY ÖeZŸÂ“»YÖ°Ë{€Ì³Ö»cևŻÕZÅŠÀeZ]{Ây€]ÃZ]{įÖeYZƛYÁևŻ ZËÓZ]YYw€¿½Z»ÂeY‚Å|ÀqZe|¿YÂeÖ»Ád‡Y€i»{YMYZ]{Yw€¿€]įd//‡Y ½Z»ÂeY‚ÅZeYÓ{w€¿€ÌyYÄf¨Å{ևŻÕZŀœ¿ZƛYYÖy€]į˜¿Z¼Å-|À¯¾ÌWZa {Y{ŠËY‚§Y صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه جهان اقتصاد

روزنامه جهان اقتصاد 7480

روزنامه جهان اقتصاد 7480

شماره : 7480
تاریخ : 1399/10/07
روزنامه جهان اقتصاد 7478

روزنامه جهان اقتصاد 7478

شماره : 7478
تاریخ : 1399/10/04
روزنامه جهان اقتصاد 7467

روزنامه جهان اقتصاد 7467

شماره : 7467
تاریخ : 1399/09/22
روزنامه جهان اقتصاد 7465

روزنامه جهان اقتصاد 7465

شماره : 7465
تاریخ : 1399/09/19
روزنامه جهان اقتصاد 7464

روزنامه جهان اقتصاد 7464

شماره : 7464
تاریخ : 1399/09/18
روزنامه جهان اقتصاد 7463

روزنامه جهان اقتصاد 7463

شماره : 7463
تاریخ : 1399/09/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!