روزنامه جهان اقتصاد شماره 7465 - مگ لند
0

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7465

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7465

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7465

ˆz¿ Ä»Z¿Á¾Ìf f«Y Z { É ½Y€ËY ÃZ¼‹ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ }MÄ^À‹ZÆq  Õ{YMZÆ]Ä°‡ԗd¼Ì« ÁÂË Ó{Z¼Ì¿Ä·YÂuYYZ] €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ]  ¶¯ŽyZ‹½Y€Æe…Â] µZËÃZ¼‹®eÄv¨ ®aÁY|^‡d¨¿d¼Ì« {€¯s€˜»{Zf«Y½ZÆmZ]´f¨³{¾°ˆ»YZ]…ZÀ‹Z¯ d‡YdÌ «YÁYÁ{Ö·ZyÕZÅÄ¿ZyÖ¿Â̸̻Z»M Äv¨ Ä·Z¬»€‡ –‡Âe½Y€ËYd¨¿|ˀyÕZÅÃ|¿Á€aÕZÌuYY{Zf«Y½ZÆm |Å{Ö»‰Y‚³Ö¼Ë|«ÕZÅՀfŒ»YÖ°Ë Z´¿Ä»Z¿Á É{Y‚Æ]{Zn‡ ½Zf‡Á|ÀÅ {€¯Z»d¨¿{ZË €´Ë{ÉZÅÄv¨{ d‡Ż d‡YÃ|‹¹Z¼eZ»€œ¿Y¹Zm€]ÃZ]{À¯Y~» ¹Zn¿YYY{ÂyįÕYʬ¿Ä]Z°Ë€»MdŒ³Z]YŠÌaZe{€¯¹ÔŸYd·Á{Õ´Àz‡ ‰Y‚³Ä] {Y|¿{ÂmÁZ‡Z‡YÕYÁZecY€¯Y~»Ö//‡€]½Z°»Y,{€¯Y|mŠeY|Æ e ÕZŶ°eÁ€adËZŸÕZf‡Y{į{ÂyÖ´f¨ÅՀ^ydˆŒ¿{Ö Ì]Ö¸Ÿ,ZÀˆËY YZ]ÁÄ ‡Âe {€¯s€˜»{Y„¿ÖÀ£և» ŠŠš“œ¡¥£နŒœ˜†°Ÿ ÕY€˜“YdÌ “Á{ՂËÄm{Â] Õ{Zf«YÕZź—Ôe¶Ì·{Ä] {€¯¶Ì¸ve½Y€ÆeÖ¿Z³Z]©ZeY†ÌWÖ·ZŸÁZŒ» †ÌˇÁ½Y€ËY©ZeY†ÌË |‹Z]Z¿Á€¯¾ˆ¯YÁ|¿YÂeÖ»½|ËZ]‚^‡¡Y€q µZ‡{Äm{Â]Հˆ¯Հ]Y€]lÀa|Ë|Œe Ä ‡ÂeÃÁ€³ development@jahaneghtesad.com Äm{Â]½|¿YÂyµ{Z f»Z¿Z],½Y€ÆeÖ¿Z³Z]©ZeY†ÌWÖ·ZŸÁZŒ»,Ö¿Y{ZÆ]ºÌÅY€]Y {Z̸̻Y‚Å€]Y€]Ö¼«Ã|ÀËMµZ‡Äm{Â]Õ{ÁM€]Հˆ¯į{€¯¹ÔŸY Ã|ÀËMµZ‡{{Â]|{{Á|uÕZmµZ‡{įÄm{Â]Ö´fˆ]YÁÁd//‡Y½Z»Âe |‡Ö»|{½Y‚Ì»Ä] ÁZŒ»Är¿M…Z//‡Y€],½Y€Æe©ZeYֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] Հˆ¯,d‡YÃ{€¯¶Ì¸veµZ‡Äm{Â]ÄvËӁY½Y€ÆeÖ¿Z³Z]©ZeY†ÌWÖ·ZŸ {Á|u,|Å{Ö»½ZŒ¿ºÆ»Ö·Z»|À‡¾ËY{YÄÀ˂ÅÁ|»M{cÁZ¨eįÄm{Â]ÖeZ̸¼Ÿ d‡YÄf‹~³µZ‡½Y‚Ì»€]Y€]įÖ¼«-{‹Ö»{ÁM€]½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å ¾fyZ//‡µ{Z f»ĸ¼mYּƻ¥Y|ÅYZ]Äm{Â]Ä°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]Ö¿Y{ZÆ]ºÌÅY€]Y ¶y{|À‡½YÂÀŸÄ]Äm{Â]½Â¿Z«d¨³,{‹Ö»ºÌœÀeÂ//Œ¯ÕZÅÄÀ˂ÅÁZÅ|»M{ ºnuŠÅZ¯€Ìœ¿Ö§Y|ÅY |À¯µZ^¿{ºÅYՀ´Ë{ºÆ»¥Y|ÅY|ËZ]Â//Œ¯k€yÁ Ä»Z¿€]{įÖ°¿Z]¹Zœ¿sԏYÁÖ¿ÁZ eÁ֏yŠz]Ä]»YÕY~³YÁ,d·Á{ Ä]Är¿MZ»Y {Y{Y€«‚Ì¿֏yŠz]ÄmÂe{»Ád‡YÃ|‹k|À»Ä ‡ÂeºŒ‹ –ËY€‹YYŒ¯įd‡Y¾ËY{ÁÖ»Zœf¿YÖ¿ÂÀ¯–ËY€‹{Äm{Â]YÖ¸¯c {»{€´Ë{Õ‡Y |Œz^]{Â^Æ]YÕ{Zf«YdÌ “ÁÁÃ{€¯kZyÖ»Âe{¯ {€Ì´]Ã|Ɵ€]YÕYÃ|¼ŸŠ¬¿Öf¨¿€Ì£cY{ZŠËY‚§YÁÓZ¯©ZqZ«YՀ̳¸m ÕÂv¿Ä],{‹Ö»Õ{Zf«YÖËZ§Â°‹hŸZ]Ã|ÀËMµZ//‡{įÄr¿M€ÅdËZÆ¿{Á |‹Z]Äf‹Y{Äm{Â]{ČË YÕYÄ·ZÅ{YZÅÄ»Z¿€]Á¥Y|ÅY¾ËYª¬veµZ‡Äm{Â]ÄvËÓÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÁY ÖËÓZ]|‹¶¯Äm{Â]µZ‡Äm{Â]ÄvËÓ{{Y{Ä»Y{Y,|Å{Ö»Y€«|Ë{€eÁ¹ZÆ]Y Yįd‡Yd·Á{ֻ¼ŸÄm{Â]ÁZÅd¯€‹Äm{Â],¶¯Äm{Â]YœÀ»-d‡YÄf‹Y{ ŠËY‚§Y½Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅY‚ÅÄ]µZ‡{½Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅÁY‚Å |{‚Ì¿ֻ¼ŸÄm{Â]¾ÌÀr¼Å d‡YÄf‹Y{|‹|{Ä]®Ë{‚¿ÁÄf§ZË ZÅÄ¿YZˁYÕYÃ|¼ŸŠz]Ä°ÀËYÂyÄ] {Y|¿ÖÆÌmÂeįd‡YÃ{€¯Y|Ìa|‹ Ä]d^ˆ¿ºÅÕZmÄÀ˂Å,µZu¾ÌŸ{ {Â//‹Ö»dyY{€aÄm{Â]YkZyž]ZÀ»Y ՁÁZŒ¯®¿Z]ÀË|»cPÌņÌW |‹|ÅYÂydyY{€aՁÁZŒ¯¦¸fz»ÕZÅŠz]€Ë{cÔÌƈeµZË{Z̸̻Y‚ÅÕZmµZ‡ ®¿Z]Ö¿Z»Z‡ZfyZ‡Z]½MՁZ‡\‡ZÀf»ÁՀ´¿Z]µZu ºÌfˆÅµZfÌnË{µÂveÕZÅÃÁ€aÕY€mYÕY€] YÖ¿Z//ˆ¿YÄËZ»€//‡Ä°ÀËY½ZÌ]Z//]Ä//»Y{Y{Z¯Ö//ÅZ» [ˆv»ª§Â»ÁZËÂa½Z»Z‡€ÅÕZÅÄËZ»€‡¾Ë€e|À¼‹Y ÕÁÀÆ]ŠËY‚§YÁՀ°§ÄËZ»€//‡š¨ud¨³{Â//‹Ö» įd‡Y®¿Z]Ã{Á‚§Y‰Y{ZnËY€Ìˆ»{Հ´Ë{Â“» {€°§‰Ây½YZ°¼Å½{Y{d¯ZŒ»ªË€—Y‚Ì¿ºÆ»¾ËY ºÌ¼e€Ìˆ»{{| f»ÕZÅÁ€³Z¯\·Z«{Á½Y€Ë|»ZÀ¯ d‡YÃ|‹ª¬v»ÕZmµZ‡{Հ̳ ZfyZ‡ՁZ‡ÄÀÌÆ]YŠ¿ZÀz//‡YՀ´Ë{Šz]{ÕÁ ¶Ë|]Ö]ÕZʼnÔeZ//]d¨³Á{Y{€^y®¿Z]{ÄËZ»€//‡ ºËYÄfˆ¿YÂeÕZmµZ‡Ä»Y{Y{ÁµZ//‡{½YZ°¼Å ºÌÀ¯ÄÀÌÆ]Y®¿Z]d¼Ì«½YYÁd¼Ì«½Y€³ž]ZÀ»\̯€e Ä]|{ Yd¼Ì«½Y€³ž]ZÀ»ºÆ//‡įÕYĿ³Ä] ‚Ì¿d^//ˆ¿¾Ì¼ÅÄ]Ä°ÀËY¾¼“Äf§ZËŠÅZ¯|{ d‡YÄf§ZËÖ¿Á‚§d¼Ì«½YYž]ZÀ» և|ÀÆ»ÕY€mY,Ä»Y{Y{ՁÁZŒ¯®¿Z]ÀË|»cZÌņÌË ½{€¯ÁÄ]Á|Ë|mÕZÅY‚]YÖuY€—Ây{YÖ·Z» ‰YŠËY‚§YÕY€]€´Ë{ºÆ»cZ»Y|«YYÄWYY¶]Z«cZ»|y |Ì·Âe ½Y€ÆeÖ¿Z³Z]©ZeYd»Ô‡{Zf«Y½Â̼̈¯†ÌW\ËZ¿Ö¿Y€´¿ Ö¿Z»ÂeYÕZ³|¿Z»Y {ZnËYd·Á{ºÌ¼eZ]Yw€¿cZ¿Z//‡Â¿Öa{ÁZÆ]YįÖ¿Z»ÂeY Á½ZÀˀ§MZ¯½ZÌ»{ĸ¼mY¦¸fz»ÕZÅŠz]{Õ|m½Z¨·Zz»Á½Y|¬fÀ»Á|//‹ ½Z»Z‡†ÌWį—½MÁd//‡YÖ¿|¿Z»½ZÀqºÅ,{Y{֏yŠz]½Y€´f À {Â]|ÀÅYÂyY¾ËYµÂ¼Œ»ÁY{ÁևZ‡YÕZÅÓZ¯,{€¯¹ÔŸYÖ³ZeÄ]Äm{Â]ÁÄ»Z¿€] ½YY~³ÄËZ»€‡ÕY€]ZÅ®¿Z]dÌ]Y~mŠËY‚§Y Ö¬˜À»µZ‡®Ë֗|‹½Y‚Ì»¾ËYįd‡YÃ{€¯Y|Ìa|‹|{µ{Z »µZ‡ Õ|{|//‹¾ËY|ËZ]įÄm{Â]ÕZÅ|»M{,Ä°ÀËYÄmÂe\·ZmÄf°¿ d//ˆÌ¿ įÖeZ̸¼ŸՀˆ¯,Ä°¿MÄnÌf¿ d//‡YÃ{€¯|//‹|{,|À¯¾Ì»ZeYZÅÄÀ˂Š{‹Ö»{ÁM€]½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å{Á|u,|Å{Ö»½ZŒ¿YÄÀ˂Å |»M{cÁZ¨e d‡YµZ‡Õ{ÁM€]½Y‚Ì»€]Y€]º«¾ËYį Öf¨¿ÕZÅ|»M{¶v»YÖeZ̸¼ŸՀˆ¯Y½Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÁY ¶v»Y,d‡YY€«‚Ì¿ÖeZ̸¼ŸՀˆ¯Ã|¿Z¼Ì«Z]½Z»Âe{Z̸̻ÁÃ|‹ÖÀÌ]ŠÌa և€]d¨³,{‹¾Ì»Ze©YÁY‰Á€§ÁÖ¸»Ä ‡Âe©Á|Àž]ZÀ»,ZÅd¯€‹‰Á€§ ÕYÄm{Â]µZ‡Äm{Â],Ã|‹¾ÌÌ e¥Y|ÅY¥Ôyį|Å{Ö»½Z//Œ¿¹Z«Y¾ËY d‡Yµ{Z f»Z¿ µZ‡{¹Âew€¿,Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZŽZ»Z‡ÖÀÌ]ŠÌa€]Y€]Ä°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]Ö¿Y{ZÆ] ,¹Âew€¿YZÅÖÀÌ]ŠÌa{ÂmÁZ//]į{€¯½YÂÀŸ,Ã|//‹ÖÀÌ]ŠÌa|{ÕZm Ã|ÀËMµZ‡Ö¿Y€¼ŸÄm{Â],…Z‡Y¾ËY€] d‡YÄf§ZË|//‹|{Ö¿Y€¼ŸÄm{Â] ½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å‚Ì¿ZÅd¯€‹‰Á€§Y֋Z¿|»M{ d//‡YÄf§ZÌ¿ª¬veÃ|ÀËM įd‡Y֘ËY€‹{¾ËYÁd//‡YÃ|‹€f¼¯d]Ziw€¿Ä],ÕZmµZ//‡Ä]d^//ˆ¿ {ÂmÁÄ]Öa{ÖaÕZŵÔfyYZÅd¯€‹‰Á€§ÁÕY~³YÁ{Ä°¿MµZu-Ã|‹Ã|Ë{ Ä ‡Âeį|Å{Ö»½ZŒ¿¾ËY {Â//‹Ö»ª¬v»|{ZeÓ¼ »Ö¿Y€¼ŸÄm{Â] |‹|ÅYÂyÄmY»¶°Œ»Z]Ã|ÀËM{ZÅdyZ‡€Ë €³YÁ¾ËYY |ÀÅ{Ö»½Z//Œ¿d»ÁZ¬»ÕY~³YÁ|¿Á{ZÅÃZ´f//‡{Öy€]Á|ËMÖ» Õ|m¶°Œ»Z]‚Ì¿º«¾ËYª¬ve,|À°¿Հ°§ZÅd»ÁZ¬»ÁZŵÔfyY¾ËYÕY€]d·Á{ ¾ËYįÃ|‹ÖÀÌ]ŠÌa½Z»Âe{Z̸̻Y‚ź«ºÅd¨¿cY{Z‰Yd¨³ÁY cY|̯Zeº£Ä]d·Á{įd‡Y½MÄm{Â]ÄvËÓcZ°¿€´Ë{Y |//‹|ÅYÂyÄmY» ºÅ½Z»Âe{Z̸̻Y‚žËY€]½Á‚§Y d‡YµZ//ˆ»Y[»Äm{Â]€]Y€] º« {ÂmÁZ],µZu¾ÌŸ{ d‡YÃ{€°¿¹Y|«Y|À¼eÁ€i{Y€§YÄ¿YZË¥~uÄ]d^ˆ¿,ֿ¿Z« Äm{Â]Öf¨¿ÕZÅ|»M{Â¼n»įÃ|‹ÖÀÌ]ŠÌa|»M{,Öf¨¿©YÁY‰Á€§¶v»Y {½M¥~uÕY€]YÖÅYpÌÅÄm{Â]{ÂÀÅd·Á{Ö¿Z»ÂeY½{Â]Y{Zˆ§ †ÌWÄf¨³Ä]įd‡YÖ·Zu{¾ËY |¿Z‡Ö»½Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅÄ]YÃ|ÀËMµZ‡ d‡YÄf§€´¿€œ¿ |»M{½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å{Á|uY|{{Á|uZÆÀe,Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡ ½Y‚Ì»,¹Z«Y¾ËY\ːec{d¨³Ä//»Y{Y{½Y€Æe©ZeY†ÌWÖ·ZŸÁZ//Œ» Â̋¶Ì·{Ä]įÕ{¯Ä]ÄmÂeZ]µZu d‡YÃ|‹ª¬v»ÕZmµZ‡[»Öf¨¿ įÖ·Zu{ |//‡Ö»|{Ä]ÁÄf§ZËŠËY‚§YÃZ]Á{d¨¿Ä]Äm{Â]Ö´f//ˆ]YÁ ,Z°Ë€»M–‡Âed¨¿ē€ŸŠËY‚§Y—¾Ì¼ÅÁ,Ã|‹€Ì³Y€§½ZÆm{Z¿Á€¯…Á€ËÁ YÄr¿M,Ö¸¯—Ä]Z»Y d//‡YÃ{Â]|{{Á|uÕZmµZ‡{Ö´f//ˆ]YÁ¾ËY dˆÌ·{½Y€ËY¾f‹Y{Y€«ÁZźˀveŽzŒ»Z¿dÌ “Á,½Zfˆ]€ŸÁ©Y€Ÿ,Ä̇Á {‹ª¬v»|»M{¾ËYįd‡Y|Ì ]¥YÖeÕY¥YÃŻ |Ì·Âe,Ã{€¯¶ÌƈeYZ¯Á\ˆ¯–ËY€‹įd//‡Y¾ËY{ÁÖ»Zœf¿YÄm{Â]½Â¿Z« €œ¿YÄm{Â]Á,{€^]¾Ì]YYÖ»Âe{¯–ËY€‹,|Å{ŠËY‚§YYÕY~³ÄËZ»€//‡Á |{Ã|ÀËMµZ‡Äm{Â]{ºÅÖeZÌ·Z»ÕZÅ|»M{ÕY€]{Y{Ä»Y{YÖ¿Y{ZÆ]ºÌÅY€]Y l¿ՁY€eZ¿Y{Ây,Ã|‹ºÌœÀe|À‡į֘ËY€‹{Z»Y{Â//‹µ{Z f»ÄÀ˂ÅÁ|»M{ YՀ̳¸mÄ]d^ˆ¿d·Á{{Â]Y€«įÖ·Zu{ d//‡YÃ|‹Äf§€³€œ¿{|//‹ |À¯ª¬v»Y¥Y|ÅY¾ËY|¿YÂf]d‡Y|Ì ],{€]Ö» µZ‡Äm{Â]ÄvËÓ{€»Y¾ËYį|À¯¹Y|«YÖeZÌ·Z»ÕZÅÄËZa‰€f//ˆ³ÁÖeZÌ·Z»Y€§ Á{Y{|¬¿½Y€ËY{Ä ‡ÂeÄ·Z‡lÀaֈË¿Ä»Z¿€]Ä]Äq€³Y,½Y{{Zf«Y,{Y„¿ÖÀ£և» ¾ËYįd‡Y|¬f »ՂËÄm{Â]ÃZ]{Z»Y-|¿YÂyֻĿZÀÌ]ž«YÁ€Ì£ÁÁ€“€Ì£Y½M ...Ö¸ §|ÀËY€§ÁYÃ|̬ŸÄ] {‹ºÌœÀeÄ¿ZÀÌ]ž«YÁÁd//‡{|ËZ]Ád‡YÖ»Y‚·Y|À//‡ {Â]ÖËÁY{žËZÀָ̘ e€œfÀ»|ËZ] {€¯և€]YևÂ]ÕZÅ®¿Z]ÄËZ»€‡dËZ¨¯{Zf«Y½ZÆm ÕZÅÃ{ZÆ¿ÃZ³YZ]Ä¿Z»Z‡Ä]ÃZ‹YZ]Á{€¼‹€]®¿Z]Ã{Á‚§Y ¾¼ËY€fˆ]{Ä¿Z»Z‡¾ËY½|‹ÖËY€mYZ]d¨³ՁÁZ//Œ¯ և€f‡{ÕY€]¹Ó€fˆ],½MՁZ//‡Ã{ZÌaÁÖ°¿Z]–Ìv» ºÅY€§ՁÁZŒ¯cӐv»ÖËZÆ¿½YY{€]ÀÆ]Á½YY|ˀy |‹|ÅYÂy €i»Š¬¿Ä]Š¿ZÀz‡Ö¿ZËZaŠz]{Z¯ÖÅZ»ÁY{€f¯{ ZƛYÁ{€¯ÃZ‹YÖ¿Z»Z‡Ã{Á‚§Y‰Y€»Y{cZ—Z^eY cZ»|y½|¿Z‡ZÀ‹Á½ZˀfŒ»ÖËZ‡ZÀ‹€Ìˆ»¾ËY{d‹Y{ YÖmZyÕZ¯€‹dËZ“œÀ»Ä]®¿Z]–‡ÂeÄËYY¶]Z« ½{€¯ºÅY€§Z]ՁÁZŒ¯®¿Z]ÁÃ{Â]huZ^»¾Ë€eևZ‡Y {‰Ôe‚Ì¿Ây¾ËY{µZfÌnË{ֻ¼Ÿ–]YÁ€fˆ] d‡YÄf‹Y{µÂ¼ »YÖÀ̈veÂy Ö§€ »¾¼“º‡Y€»¾ËYÄ»Y{Y{®¿Z]ÀË|»cZÌņÌË ՁÁZŒ¯®¿Z]\ //‹€Ë|»½YÂÀŸÄ]Õ¿Z“…|ÀÆ» ՀÅZ—Z“€Ì¸ŸÄ¿Z«{ZcZ»|yÄÅ{®ËY½Ô̳½Zf//‡Y …Z‡Y€]{€¯¹ÔŸYÁÖ¿Y{|«¥ÂÂ»d¼‡{ÖÀmÁ€] Ö¼¸Ÿ½YÂeY®¿Z]¹€fv»¶»ZŸ€Ë|»Õ‡YÃ{Zº°u Ã{Z¨f‡Y®¿Z]ÁZ//Œ»d¼‡{½Z//ŒËYÃ|¿Y[ZneÁ |‹|ÅYÂy d·Á{Õ´Àz‡ įÃ|ÀÀ¯|Ì·ÂeŒ¯ÕY€]Äq,|ËMÖ»Z¼‹Ä]Œ¯€ÅÖeZÌu±€ÅZ‹ÃY¼Åd¨¿ ºÅÁ|À¯Ö»¾Ì»PecZ»|yÁÓZ¯cY{YÁÕY€]Y{ÂyՁYÕZŁZÌ¿ºÅ½M‰Á€§Z] įÃ|ÀÀ¯¥€»Œ¯ÄqÁ|ÀÅ{Ö»ŠËY‚§YkZyÁ¶yY{{Y{ÂyՁY€ËZy} 0  §Á{Y{½M¥€»ÁÃ{Z¨f‡YÄ]|Ë|‹ZÌ¿ -dˆÌ¿€Ë~a½Z°»Y½MY‚Ë€³Ö³{Z‡Ä]Ô {ºÆ»¾ËYÕZÌuY{Ã|ÀÀ¯¥€»½YÂÀŸÄ]|ÀÅÁÃ|À‹Á€§½YÂÀŸÄ]½Y€ËYZŁÁ¾ËY |ÀÀf‹Y~³¹|«µZu {½Y€ËYd¨¿|ˀyÕY€]ŠŸÂ^f»Œ¯µZ^¬f//‡YY|ÀÅd¨¿€ËÁ,½ZÅ{Y€aY|À»Y{ Ã{Z»Mį|¿{€¯¹ÔŸYºÅ½Y€ËY½Y{€¼f·Á{ÁÃ{Y{€^yZźˀve½|‹Äf//‹Y{€]c |ÀfˆÅd¨¿cY{ZŠËY‚§Y d‡Ż}ZzeYÖa{,`»Y€e|·Z¿Á{d‡Z˽YÁ{{,{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y‰Y‚³Ä] ,Œ¯d¨¿cY{Z½{€¯{Á|v»ÁµZ‡{½Y€ËYºË€ve€]ÖÀ^»Z°Ë€»MÖmZy Â^n»ÖËŻMÕZÅÃZ´ŒËÓZaÁ|Àf§d‡{Y|ÀÅĸ¼mYÖf¨¿½ZˀfŒ»YÕZÌ//ˆ] |À‹Z]¾Ë‚´ËZmµZ^¿{Ä]d¨¿|ˀyÕZmÄ]|¿|‹ Äv¨ Äv¨ Äm{Â]ÄvËÓcYZn» Ä »ZmÉZÅÄËÓ€] ~´Å¾Ì¼ÅYÁd‡YÃ{Â]|{YŠÌ]ՁÁZŒ¯ µZ‡֗ՁÁZŒ¯®¿Z]cÔÌƈeŽ·ZyÃ|¿Z»|{ µZ‡{d‡Y€¬»Ä°ÀËY¾¼“d‡YÄf‹Y{|‹¥ÂÂ» Šz]€Ë{cÔÌÆ//ˆeµZË{Z̸̻Y‚Å‚Ì¿ÕZm Õ‡YֻԟYÕZÅdË·Y\ˆuՁÁZŒ¯¦¸fz»ÕZÅ {‹Z^fŸYªË‚eՁÁZŒ¯{ZÆm¹€fv»cYÁ ®¿Z]‚¯€¼eÄ]ÃZ‹Y¾¼“Š¿ZÀz‡YՀ´Ë{Šz]{ÕÁ ½Z»Z//‡{Ã{Á‚§Y‰Y{ZnËYÄ]įÖËZÅÂf¯Z§ÕÁ€] ՄeY€f//‡YÁZÅÄÀ˂ÅՀ^Åd//‹Y{ZƛY|À¯Ö»®¼¯ ¾ËYÁÃ{Â]Ây¾ËY{Ö¸Y¶»YŸ¾ËYYÖ°Ë‚ËZ¼e d¼Ì«,½Â³Z¿Â³ÕZÅ®ÌÀ°eÕY€mYZ]|À¯Ö»Š‹Â¯®¿Z] €e¾ÌËZat˜‡Ä]ՁÁZŒ¯ÁÂu{YÃ|‹ÄWYYcZ»|y ¾ËY€]d‡YÕ|ÅZ‹cZ¯ÁZŒ¯Á|Á|¿Z‡€]Z^«Y ÕYYÄ]¯~»s€—\·Z«{|¿YÂeÖ»ÁZŒ¯€ÅY€Ë,ZŸ|» w€¿Z]µZ˽Â̸̻¦¬‡ZeÁµZ˽Â̸̻Zf°Å€Å |À¯d§ZË{Z^fŸY|{ ¹Âƨ»Ä]ÃZ‹Y¾¼“Š¿ZÀz//‡YՀ´Ë{Šz]{ÕÁ {µZfÌnË{µÂves€—{€¯½ZŒ¿€—Zy®Ë„eY€f‡YÕÁM¿ {Ö¿ÂÀ¯–ËY€‹{Á|̇¹Zn¿YÄ]Z§lÀa{Zf‡Y¾Ì¼Å ½Zf‡YՁÁZ//Œ¯®¿Z]\ //‹€Ë|»ħZ »ÁºË€°e¾ÌËM ®¿Z]¾ËYÀË|»cZÌņÌËZ¯ÖÅZ»€f¯{”uZ]½Ô̳ ÕZ‡ÁÁdˀË|»½YZ°¼Å,Ö¿Zf‡Y½ÓÂX//ˆ»YÖ ¼m, |‹Y‚³€]ÃZ»}MÄ^À‹Á{Át^Ä ]Ze\ ‹ ֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½Z//ÆmÄ»Z¿Á‰Y‚³Ä] ÖÅZ»ÁY{€f¯{,½Ô̳½Zf‡YՁÁZŒ¯®¿Z]\ ‹dˀË|» µZ‡֌»–y{d¨³Ö¿ZÀz//‡֗Ä//ˆ¸m¾ËY{Z¯ ,|Ì·ÂeŠÆm€Ì//ˆ»{ŠÌaYŠÌ]d¯€u,®¿Z]ÕZm Ä]ÄËÁÄmÂeÁÕÂ//v»Š¿Y{,ÖËY~£dÌÀ»Y{¹Z//¼fÅY €Ìˆ»{ևZ‡YÕZÅs€—{ZnËY½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€//‹ ÕZÅd€§½{€¯ºÅY€§ÁՁÁZ//Œ¯Šz]ÖËZ°eY{Ây {Äf§€³cÕZÅÕY~³ÄËZ»€‡¶Ì·{Ä]|Ë|mÖ¸¤‹ ¾ËYÄ̸¯įd‡YÄf§€³Y€«|̯Ze{»ՁÁZŒ¯Šz] d‡YÖf»ÁZ¬»{Zf«Y¾Ì»Z”»YÄf§€³€]{Y» {€°¸¼ŸÄ]ÃZ‹Y¾¼“ՁÁZŒ¯®¿Z]ÀË|»cZÌņÌË €]ÕÁ€»d‹Y{ZƛYÄf//‹~³µZ‡{®¿Z]¾ËYd^j» Šz]cÔÌƈedyY{€a{Œ¯Ö°¿Z]ºfˆÌ‡{€°¸¼Ÿ {Z̸̻Y‚ŁY|Å{Ö»½ZŒ¿µZ‡{ՁÁZŒ¯ ®¿Z]ºÆ‡,Šz]¾ËY{Ã|//‹dyY{€acÔÌÆ//ˆeµZË |ˀy{Z»ևZ‡Y¶°Œ»d‹Y{ZƛY†ÌˇÁ½Y€ËYÖ¿Z³Z]­€f//Œ»©ZeY†ÌË €´Ë{ÁZe×YLZŒ¿YÁ{‹Y|Ìa½M¶uÃY|ËZ]į{Â]|ÅYÂyµÂaµZ¬f¿YZ¿Á€¯¾ˆ¯YÁ ½Y€ËYÖ·Z»Z¯ÁZ‡{€Ì´]Y€«ZÅŒ¯…€f‡{{Z¿Á€¯¾ˆ¯YÁÖf«ÁZe |f§YÖ»©Z¨eY¾ËY |‹|ÅYÂyZ]{»¾ËY{‚Ì¿ ½|‹ į¸] { FATF Á Zźˀve €ÌiZe {» { ZÀ¸ËY Z] ³Ád¨³ { Ö§Z»¹Zœ¿¦Ë€//‹ FATF Y €fŒÌ] ½Y€ËY ÕZŵÂa ½|‹ į¸] { Zźˀve €ÌiZe :d‹Y{ ZƛY ½Y€ËY ÕZŵÂa {ÂmÁ FATF ÃŻ dˆÌ· ¶°Œ» ºÅ Z] {‹ Äf‹Y{€] Zźˀve ¶»Z¯ — Ä] €³Y Äf^·Y .d‡Y ZË ºÌÀ¯ µÂ^« Y FATF ºÌ¿YÂeÖ» Z» .{Y{ Õ{Zf«Y ¶u ÃY ®Ë Ä//ŒÌ¼Å FATF Z»Y {Y{ Y Z»Y d‡Y Zźˀve ¶¼°» FATF dÆm ¾Ì¼Å Y .|ÀfˆÅ ħ€— ®Ë Zźˀve Z»Y ºÌÀ°¿ .{‹ ¥€—€] |¿YÂeÖ» d‡Y Õ{Zf«Y Á µZ°ÌÀ°e Â“» ®Ë į Zn¿M Z] Ze d‡Y ZÅd¯€//‹ Á ZÅ®¿Z] d//ŒuÁ Á …€e {ZnËY ºË€ve Ö¸Y ¥|Å :{Á‚§Y ÕÁ {‹Ö»ÖmZyÕZÅ®¿Z]Ä]•Â]€»Á{Y|¿ZÅd¯€‹Z]ÕZ¯FATF .|ÀÀ°¿ Z¯ ½Y€ËY Á¾Ì¿Y«Ä]ºÌ¿YÂf]Z»į|À¯Ö»Õ|À]½Z»Á|Å{Ö»½Z»Č̼ÅÁ|ÀÀ°¿Z¯½Y€ËYZ]Ze Ö¸¸¼·Y¾Ì]Ä »Zmֿ¿Z«Ö]֟¿Ä]Á{Y|¿ֿ¿Z«pÌÅZźˀveZ»Y ºË|¿ÂÌb]½McY€¬» |Å{Ö»½ZŒ¿Y µZ¬f¿Y{†ÌˇÖ·Z»µZ¿Z¯Š¬¿Ä]ÃZ‹YZ]†ÌˇÁ½Y€ËYÖ¿Z³Z]­€fŒ»©ZeY†ÌË ½Y€ËYÃ|‹į¸]ÕZŵÂa0ÓZ¼fuY½|ËZ]ÕZ«M[Zzf¿YZ]{€¯½ZÌ]½Y€ËYÃ|‹į¸]ÕZŵÂa {½Y€ËYՂ¯€»®¿Z]ZÌfyY{|¿YÂeÖ»ZŵÂa¾ËYÁ|‹|ÅYÂy{YM¹YM¹YMcÄ] ¾ˆ¯YÁÂyÄ]ZÌ¿{»ÕZÅÁY{ÁcÔ£|¿YÂf]½Y€ËYZe|‹Z]†ÌW‡Ö·Z»µZ¿Z¯ |À¯ÄÌÆeYZ¿Á€¯ ½Y€ËY Ղ¯€» ®¿Z] ªu dˆÌ¿ ZŵÂa ¾ËY ½|‹ {YM ž¿Z» FATF{€¯½Z//Œ¿€—ZyÕÁ {» ¾ËY { FATF ,|À¯ Ã{Z¨f//‡Y Y ½M Á |¿Y{Ö» sԏ į — €Å |¿YÂfÖ» Á d//‡Y d¸Ÿ Ä] į |ÀÀ¯ ZƛY €´Ë{ ÕZÅ®¿Z] Ã|‹ į¸] ÕZŵÂa ՁZ‡{YM Y | ] .{Y|¿ Öjv] į¸]{֌¬¿Â“»¾ËYZ»Y|ÀÀ¯Ö¼¿Z¯½Y€ËYZ]FATF ÃŻ dˆÌ· { ½Y€ËY ”u Âf‡{®ËZ]|¿YÂeÖ»½|ËZ]ÕZ«Md·Á{{€¯t]€eÖ§Z» {Y|¿½Y€ËYÕZŵÂa½|//‹ 0ÓZ¼fuYÁ|f¨Ì]©Z¨eY¾ËYįd‡Y|Ì ]Äf^·Y|À¯{YMY½Y€ËYÃ|‹į¸]ÕZŵÂaÁÁ®Ë dÌ «Â»¾ËYYÕ|uZe‚Ì¿h·ZiÕZÅŒ¯ |‹|ÅYÂycY€¯Y~»µÂ¼Œ»Â“»¾ËY ÕZźˀveÄ¿ZÆ]Ä]ZÅŒ¯¾ËY{½Y€ËYÕZŵÂaÓ{ZÅ{Z̸̻€³Y |¿YÃ{€¯Ã{Z¨f‡YL‡ ½Y€ËYÕZŵÂa½|‹į¸]¾ËY€]ZÀ] |¿€]Ö»Y½M{‡‚Ì¿ZÅŒ¯¾ËYd‡Yį¸]Z°Ë€»M ÁZźˀveY…€e€—ZyÄ]֌z]Ạ̀Á¾Ìq,Ö]ÂÀmÀ¯,©Y€Ÿ¶j»ÕZÅŒ¯{ ÀÆ]Z]Y½Y€ËYÕZŵÂaį|À‹Z]|Æ f»|ËZ]ZÅŒ¯¾ËYµZu€ÅÄ]Ö·Á,d‡YÄ¿ZÆ]֌z] {ZnËY`»Y€eįÖ¸ §–ËY€‹Z]{€¯ZƛYZ¿Á€¯¾ˆ¯YÁcY{YÁ{»{ÕÁ |ÀÀ¯{YM ¾ËYį|‡Ö¼¿€œ¿Ä],{ÂyºÌÅYÂy€]¶°Œ»Ä]Z¿Á€¯¾ˆ¯YÁcY{YÁ{0ÓZ¼fuYÃ{€¯ ½ZŒ¿ÕY€]½|ËZ]ÕZ«MįÕYÄ¿Zf‡Á{€Œ]ÕZÅd¯€uYÖ°Ë |‹Z]Äf‹Y{¹ÁY|e–ËY€‹ Z¿Á€¯¾ˆ¯YÁcY{YÁÕY€]½Y€ËY¶°Œ»ž§|Å{¹Zn¿Y|¿YÂeÖ»cY€¯Y~»‚^‡¡Y€q½{Y{ ÕY€]ZÅ®¿Z]ÁZÅd¯€‹ÄmÂf»į`»Y€eÕZ«MÕZÅ|Ë|ÆeZ]Ö¸ §–ËY€‹{Ö·Á d‡Y Ã|ÀËMÁZe–ËY€‹¾ËYÄf^·YįºËÂyÖ»€]¶°Œ»Ä]|‡Ö»€œ¿Ä]d‡Y½Y€ËYZ]Z¯ d¨³,{‹Ö¼¿ºË€veµÂ¼Œ»Z¿Á€¯¾ˆ¯YÁÄ°ÀËYÄ]x‡Za{Ö§Z» |‹|ÅYÂyž§ ļÅÖf«ÁZ»Y{‹ºË€veµÂ¼Œ»|ËZ^¿cÔ£į˜¿Z¼Å{‹ºË€veµÂ¼Œ»|ËZ^¿ÁY{ Z»Y{Y|¿{ÂmÁÁY{{ּˀve€ÅZ›{Ä°ÀËYZ]{‹Ö»Äfˆ]ÖmZycZneÕZÅÃY Z»ևZ‡Y¶°Œ»{€¯½ZŒ¿€—ZyÕÁ {€Ì³Ö»cºË€ve‚Ì¿ÁÂu¾ËY{ž«YÁ{ Ze×YLZŒ¿YÁ{‹Y|Ìa½M¶uÃY|ËZ]į{Â]|ÅYÂyµÂaµZ¬f¿YZ¿Á€¯¾ˆ¯YÁ|ˀy{ ZÅŒ¯…€f‡{{Z¿Á€¯¾ˆ¯YÁÖf«ÁZeºÀ¯Ö»€°§¾» |f§YÖ»©Z¨eY¾ËY€´Ë{Á |‹|ÅYÂyZ]{»¾ËY{‚Ì¿½Y€ËYÖ·Z»Z¯ÁZ‡{€Ì´]Y€« صفحه 1 {Zf«Y½ZÆm }MÄ^À‹ZÆq €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ] ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ Ä·Z¬»€‡ Äm{Â]ÄvËÓcYZn» Ä »ZmÉZÅÄËÓ€] d‡Ż d·Á{Õ´Àz‡ d‡YÃ|‹¹Z¼eZ»€œ¿Y¹Zm€]ÃZ]{À¯Y~» É{Y‚Æ]{Zn‡ Z´¿Ä»Z¿Á Äm{Â]¾ËYÉÁZ¯YÁ d‡YÃ|‹ºË|¬e†¸n»Ä]d·Á{¥€—YµZ‡Äm{Â]ÄvËÓ Äm{Â] d‡YŒ¯ÖfˀË|»¹Zœ¿ºfˆÌ‡¦ “•Z¬¿YÕY{€]Ã{€ad¬Ì¬u{ ÊÀÌ]‰Ây¾ÌŸ{ZÅ|Ë|ÆeÁZźˀveº—Ôe{Œ¯{Zf«Y’^¿į|Å{Ö»½ZŒ¿ É{Zf«YÉZÅÄ^Àm d‡YÃY€¼ÅÉ|mÉZÅÊ¿Y€´¿Z]½ZÀr¼Å,Z°Ë€»M{cZ]Zzf¿YZˆa ½Z¿Y{{Zf«YÃ|Ɵ€]d‡YÄfˆ]YÄm{Â]½M…Z‡Y€]d·Á{įÊm€yÁ¶y{ÁÄvËÓ¾ËY ÉZÅÊ¿Y€´¿YdËZ°u‚Ì¿Ä »ZmÉZÅÄËÓ{½MʟZ¼fmYÁÊ¿YÁÉZÅÄ^ÀmZ»Y,d‡Y |‹Z]Äf‹Y{Y€«½Z‡ZÀ‹Ä »ZmÄmÂe{»dˆËZ]Ê»į{Y{ÊÀË{ZÌÀ] ºË€veįÊ·Zu{ d‡YÄm{Â]{d·Á{É|»M{¶»ZŸ¾Ë€eºÆ»½YÂÀŸÄ]d¨¿½ZÀr¼Å ½Y€´¿d·Á{ʧ€—Y d‡YÃ{€¯®Ë{‚¿€¨Ä]Z^ˀ¬eYd¨¿‰Á€§¶v»YÉÁMYZÅ Y{¹{€»ɇÄ]ŠÌaYŠÌ]Y{Âyd‡{-Äm{Â]{{Ây|»M{dÌ “ÁY Ä¿Zy€]cZÌ·Z» d‡YÄf§€³€œ¿{{ÂyÉY€]cZÌ·Z»YYÊf¨´ÀÅÉ|»M{ºÆ‡ÁÃ{€¯ ½MÉÁ€]Äm{Â]{d·Á{įd‡YÖËZÅcZÌ·Z»¾Ë€eÂƛ¿YÊ°ËÊ·ZyÉZÅ d‡YÃ{€¯Z]ÉYÄËÁ[Zˆu É|»M{¾Ì»Ze{Ê¿YÂeZ¿Á{ÂyÊf//‡{²Àe€Ì//ˆ»{|ÅYÂyʼ¿d·Á{µZu¾ÌŸ{ |//‡Ê»€œ¿Ä] |À¯€œ¿|Ë|neÊ^Å~»‚¯Y€»Ä]½Ô¯ÉZŵÂaZfyY{,Äm{Â] |À¯ÉZ¯ÄÀÌ»¾ËY{|ÅYÂyʻĿÁ|¿YÂeʻĿd·Á{ Ö»Äm{Â]½Z»Âe½Â̸̻Á{Z̸̻µZˆ»YÄm{Â]{Ö^Å~»ÃZ´f‡{½ÂÀ¯Y ±‚]ÕZÆ¿Z»Z‡ZËZÅÄ¿ZzeYÁºÆ//‡€]Y€]¾Ë|ÀqZÅ{ZÆ¿¾ËYYÖy€]Äm{Â] |¿€Ì³ |¿YÃ{€¯|‹{ÂyµZˆ»YºÆ‡Ä]d^ˆ¿€]Y€]Ã{|ÀqµZ‡{Z” ]Ád‡YŒ¯ ½Z»Âe{Z̸̻Ã|ÀËMµZ‡Äm{Â]{Ä̼¸ŸÕZÅÁÂuÖ·ZŸÕY‹{»®Ë{–¬§ YŠÌ]ÁÁY{ÁY~£½Z»Z‡Äm{Â]€]Y€]Á{Z^ˀ¬e¢¸^»¾ËY {€¯|ÅYÂyd§ZË{Äm{Â] d‡YŒ¯ÕÁZÀ§ÁcZ¬Ì¬ve,¹Â¸ŸcYÁÄm{Â]€]Y€]lÀa d//‡YÃ|Ë{ÄËÁcÄ]µZ//‡ÉY€]‚Ì¿Á{ÂycY{YÁÄ]ՁYž]ZÀ»d·Á{ €´Ë{ÉZÅŒ¯{į|À¯\ˆ¯|»M{ÊËZÅÁ{Ây½Z^uZY|ÅYÂyÊ»d·Á{ÊÀ Ë ½ZÆmՁZ‡Á{Âyd À {€Ì³Ê»Y€«¹{€»ZÌfyY{ÄÀ˂žˀf¼¯Z]Áʳ{Z‡Ä] Á½Y{ÂyÕZÅÁ{Ây|Ë|m€Ÿ{YÁÁÄf§ŠÌa€´Ë{žËZÀZ]ÃY€¼ÅÃ|À]Zf‹|‹Z] Ä]Ä¿Z¨‡Zf»Z»Y |ÀÀ¯Ê»Ã{Z¨f‡YYZÅÁ{Ây¾Ë€ed̨̯Z]Ê¿Z‡MÄ]¹{€»Ád‡YÃ|‹Ö«€] cY{YYÁÄ]Ö´fˆ]YÁ€fŒÌ]ÁdˆÌ¿Z‡Á{Ây½Y€ËYŒ¯,Á{ÂyÁÂu½Z‡ZÀ‹Z¯Äf¨³ {‹Ê»Äf¨³Á|¿Y{ÖeY{YYÁÄÌ·ÁY{Y»Ä]¶»Z¯Ö´fˆ]YÁ‚Ì¿½YZ‡Ä ˜«Öfu {Y{ {ÂyÖ»­ZyÖ¸yY{½YZ‡Á{ÂyÉZŲÀ̯Za¦¯{Ž«Z¿ÕÁ{ÂyÃZ´f‡{Y‚Å ÕÁ{Ây®Ë|̋Z]Äf‹Y{|«Z¼‹€³YdÌ “Á¾ËYZ] |ÀfˆÅÄmY»Ä ˜«{Â^¼¯Z]Á d‡YÃ|Ë{ʳ‚][YÂyZ¼‹ÉY€]Äm{Â]{d·Á{|Ë‹Y‡ÊmZyʷ¼ » ¶v»Y|»M{½Z»Âe{Z̸̻ÁY‚Åd·Á{ÁÕZÆ·Z‡¥Ôy€]ÄvËÓ¾ËY{ d‡YÄf§€³€œ¿{{ÂyÕY€]Á{ÂyÕ{ÁÁ©Â¬u|À]Á{ÂycY{YÁ Šz]{dˆ¿YÂf¿ºË€veÁÊf¨¿Ê]ÉZÆ·Z‡Ê˳ |Å{Ê»d¨¿|Ë|‹ÉÂ]Äm{Â] Yd·Á{|»M{€³Y {Â]ºÌÅYÂyÊ°f»d¨¿Ä]½ZÀr¼ÅZ»Á|À¯{ZnËYʬ¿Á€´Ë{ÉZÅ Ê¿ÂÀ¯ÕZÅZŒ§ÁZźy.{Zf§Y|ÅYÂyÊ«Z¨eYÄq|À°¿Y|Ìaª¬ved¨¿‰Á€§¶v» ÊÀÌ]‰Ây€³Y d‡Y{ZˁZ̈]Ä »Zm€]Öfu‚Ì¿Êf¨¿|»M{ª¬ve[ZˆfuYZ]Äm{Â] ºÌÀ¯ÄqÄm{Â]Z]Z»|ËZÌ¿{[MYªÌ«{½|ËZ]Z¯Z£MÁZ°Ë€»MÊeZ]Zzf¿YZˆaÉZÅ .{Â]|ÅYÂyĿ´qdÌ “Á¾ËYÄ]d^ˆ¿Ä »ZmÉÁM[ZeÁ ‰Y‚³ ÕÂƼm†ÌË Œ¯YkZyY½M|ˀyÁÖ¿Y€ËY¾ˆ¯YÁdyZ‡ d‡YZ¯Âf‡{{ ÕÁ€“ÕZŁZÌ¿¾Ì»Ze{`»Y€ed·Á{ÕZÅÖ//‹Y€ež¿Z»į¾ËY½ZÌ]Z]ÕÂƼm†ÌË Z]¾ˆ¯YÁdyZ‡{€¯|̯Ze,|¿Z»|ÅYÂy½ZÌ¿ZÆm€—ZyÁ¾Å}{¾ˆ¯YÁĸ¼mY¹{€» ‰Y‚³Ä] d‡YZ¯Âf‡{{Â//Œ¯YkZyY½M|ˀyÁÖ¿Y€ËY½Y|À¼//Œ¿Y{®¼¯ Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Ö¸»{Zf‡֐zeÕZÅÄf̼¯Ĉ¸m,ÕÂƼmd‡ZËÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa ÕÂƼm†ÌËÖ¿ZuÁ¾//ˆu¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô‡ÓYdnud‡ZËÄ]Ä^À‹Ä//‡€Ÿ ÃZ]{Âv»Á{{֋Y‚³Ĉ¸m¾ËY{Ö¿Z»{ÁÖf‹Y|Æ]Äf̼¯µÁˆ» |‹¶Ì°Œe ŠËY‚§YÁžË€‡ŽÌzŒeÕZÅd̯Հ̳Z¯Ä]Z]€ÌyYÃ{€fˆ³ÕZÅՀ´·Z]€£d^j»€ÌiZe ÄÌÆeÁ¾Ì»ZeÕZÅÃYÁ¶yY{{¾ˆ¯YÁdyZ‡d§€ŒÌa¶uY€»‚Ì¿Ád̯Â¿¾ËY|Ì·Âe {Zf‡d¨³‰Y‚³¾ËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÂƼm†ÌË {€¯ÄWYYŒ¯YkZyY¾ˆ¯YÁ dË·ÁY d//‡YÃ{€¯ÕY~³¥|ÅdË·ÁYÁ{Z]Y{ÂyÕZʼnÔeZ¿Á€¯ZÆ»ÕY€]Ö¸» Ä]|À¼‹ÂÅÕY~³ĸZ§ÁՀ´·Z]€£{ÖËY€mYÕZÅd^«Y€»ÁZŶ°eÁ€aÕY€mY,dˆz¿ ºË{Â]|ÅZ‹|Ë|mk»µ€fÀ¯{Y½Md^j»ºWԟįd‡YÃY¾Ë€eÃ|‹¾Ì¼”e½YÂÀŸ ¾ËYdyZ‡€Ìˆ»ÁcZ»|¬»{Á‚§YÁdˆ¿Y{¾ˆ¯YÁÄÌÆeÁ¾Ì»ZeY¹Á{dË·ÁYÖ¿ZuÁ ½M|ˀyÁÄÌÆeÁÃ|‹ºÅY€§Ö¸yY{֐ze‚¯Y€»Á½Y|À¼Œ¿Y{ÖËZ¿YÂeÄ]Z°eYZ]¾ˆ¯YÁ d‡YZ¯Âf‡{{‚Ì¿Œ¯YkZyY Ä»ZÀ‡ZÀ‹ {Zf«Y½ZÆm †Ì‡Pe̸ָve,Հ^y‰ÁZ]½Y€ËYÕ{Zf«YÄ»Z¿Á¾Ìfˆz¿ Ã{Z‡€fˆ³Ä¿Z‡Ĉ‡R»ZÌf»Y\uZ• ½ Y€ÆeÕZÅd¯€‹d^iÃZ¼‹Ä]Ã|‹d^i ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e|Ì ‡µÂXˆ»€Ë|»• Õ|ÅYÕ|Æ»€Ì]{€‡• Ö»€°»Äv̸»Ö¿Z³Z]€Ë|»•Ձ{³Ö¼œ »¹ZÆ·YÖ·Z»ÁÖËY€mY»Y€Ë|»• €Æ»ÕÂe€aZÀ¸³ •ָ̟Z¼‡YZÀÆ» •Ö¼ÌÅY€]Y֔e€» •ÖWZ¨‹Ö¸ŸÄˀˀvedXÌÅ• dz]¿Ä̘ŸÖWYMÄv¨Á®Ì§Y€³•Zf‡Á{ ˆ» …Z°Ÿ• €n«ºË€» cZŸÔ—YÕÁZÀ§€Ë|»• ÃZ¼‹,½ZŒy{€Å³Äq¯,€Ìeºf¨Å½Y|Ì»Y€e¾ÌËZa,Ö]ÂÀmtf¨»½Z]ZÌy,½Y€Æe,½Y€ËYÖ¿ZŒ¿• Äˀˀve†°§€]Z¼¿• ¾¨¸e•Öfˆa|¯•  ZÅÖƳMÁÕY{Y»Y†°§€]Z¼¿• Հ^yÃZe¯¹ZÌaÄ¿Z»Z‡•ֻ¼Ÿ–]YÁ®»ZÌaÄ¿Z»Z‡• http www jahaneghtesad com Ä»Z¿ÁÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa• info@jahaneghtesad com ֻ¼Ÿ–]YÁ¶Ì¼ËYÄ»Z¿ZËY• ÃZ¼‹,tf§½Z]ZÌy,ÂËÂf‡Za€Ì‹½Y|Ì»Y| ],tf§ÃY€³‚],½Y€Æe,½Y€ËYÄ¿ZzaZqÖ¿ZŒ¿•‚Ë€¸³_ZqÄ¿ZzaZq• ¾¨¸e•ÕY€m|¼uYՀ‡Y€‡Šza• Ö¸yY{¾¨¸e•Ä»Z¿ÁՂ¯€»½Z¼fyZ‡Ղ¯€»€f§{¾Ì¯€fŒ»»Y• Á«½Y€ËYcZˀŒ¿½Y€Ë|»¾¼n¿Y»,«Öf·Á{€Ì£ÕZÅÄ»Z¿Á½Y€Ë|»Ö¨À¾¼n¿Y»Ö¨ÀÕZŶ°Œe”Ÿ{Zf«Y½ZÆm• d‡Y«Œ¯cZŸÂ^˜»Ö¿ÁZ e» ½ZÌ»{Ä^eÄ]ZÌf»Y \ˆ¯Z] Œ¯ÕZÅÄ»Z¿ÁÕ|À]Ä^e¾Ë€yM{d‡YÄfˆ¿YÂe{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á • |]ZËd‡{½Y€ËYÕZÅÄ»Z¿Á¶¯½ZÌ»{Ä^eÁŒ¯֏yÕZÅÄ»Z¿Á ISO 9001:2015 {Y|¿Zf‡YÄ»ZÀÌÅY³ÕYY{ • d‡YÃ|‹{Z½Z³€Æ»d À{Â^Æ]d¯€‹–‡Âe iso Ä»ZÀÌÅY³ • |ÌÀ¯µZ^¿{€ËÕZÅÄ°^‹{Y{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á • ŚƩƉƐ͗ͬͬƚǁŝƩĞƌ͘ĐŽŵͬũĂŚĂŶĞĐŽ€fÌËÂe • ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶƐƚĂŐƌĂŵ͘ĐŽŵͬũĂŚĂŶĞĐŽ¹Y€³ZfˆÀËY • ŚƩƉƐ͗ͬͬƚĞůĞŐƌĂŵ͘ŵĞͬũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ¹Y€´¸e• ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂĐĞŬ͘ĐŽŵͬũĂŚĂŶĞĐŽ­Â^ˆÌ§ • ŚƩƉ ǁǁǁ ĂƉĂƌĂƚ ĐŽŵ ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚcYZaM • ŚƩƉƐ͗ͬͬLJŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬĐŚĂŶŶĞůͬũĂŚĂŶĞĐŽ[ÂÌeÂË • http www rgs org ir saeed taghipoor@jahaneghtesad com Ä»Z¿c{ZƋ {Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ» d·Y|Ÿ‰€fˆ³,•Z˜v¿YY½M‚Ë€³ÃYÁ-|]ZËÖ¼¿¹YÁ{Á¹Y«µ|Ÿ…Z‡Y€]‚mÖ¿Z//ˆ¿YÄ »Zm Á{Y€§Y¾Å}ª¼Ÿ{}¨¿¶Ì·{Ä]|À¿YÂeÖ»ZÅÄ¿Z‡ d‡Y֟Z¼fmYÖ³|¿{Z ]YÁZÅÄ^ÀmļÅ{ º¸ˆ» 6ªuY"¾fˆ¿Y{"Z» |À‹Z]½Mª¬vež¿Z»ZËd·Y|ŸÖ»Zu,{ÂyÄmÂe¶]Z«ÕY~³€ÌiPec|« ¥|ÅÄ]½|̇ÃY|¿YÂeÖ»ªu¾ËYYÄ¿Y{€z]ÁZn]Ã{Z¨f‡YįºËÁZ]¾ËY€]ÁºÌ¿Y{Ö»½Y|¿Á€Æ‹ {Z‡Y¼ÅÂv¿¾Ë€fÆ]Ä]Y"Ä^¿ZmļÅd·Y|Ÿ‰€fˆ³"…|¬» ¹Zœ¿Yh ^À»ÕYħ€u©ÔyYÄ]Z°eYÄËZ‡{‚md·Y|Ÿ‰€fˆ³½ÂqÖËÓYÁ¥|Ž{€¯µZ^¿{ dˆÌ¿Á|¬»Ä¿ZŒË|¿Y{YMÁÄ¿YY|»ªuՀ°§Á֋Y ,Ã|‹ºÌœÀeZÅÄËÁÁ,Zł»€«–y,©Â¬uÂv»ć{ÁÄËZa¾ËY€]{Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ»¶»Z¯¾f» d‡YÃ|ÅZŒ»¶]Z«dËZ‡{http jahaneghtesad com ?p…{M{|À]{Á ÁÖÅY€¼ÅœÀ»Ä]Á†¸n»Ä]»{Ã|‹ÖÀÌ]ŠÌaž]ZÀ»ª¬ve µÂXˆ»ÕZÅÃZ´f‡{¾Ì]ÖeZˆ¸m,¹{€»Ä]Ö³|̇ÕY€]Ö´ÀÅZ¼Å Ä·Zˆ» {Y{Ä»Y{YcZˆ¸m¾ËYÁd‡YÃ|‹Y‚³€]†¸n»Ád·Á{{ Ö^̯€e{Âm»ž]ZÀ»Z]ºÌ¿YÂf]ºËYÁ|Ì»Y{Â]ž]ZÀ»¾ÌÌ e¶v»Z»Ö¸Y ºÌÀ¯ÖËY€mYYs€—Á{Y |ËZ]Z¯Äq½Y€ËY€œ¿\¸mÕY€]|¿Y{Ö»Z°Ë€»MÕ| ]d·Á{ |Å{¹Zn¿Y cYZƛYÄÀÌ»{½Y€Æež“»ÃZ]{֌‡€aÄ]x//‡Za{Ö Ì] ½Z]Ä]d¨³,½Y€//ËYZ]€fÆ]ª§YÂeÕY€]ÖmZycZ//»Z¬»Öy€] ÖÀ ËÖ»ZËdŒÆ^Ë{Y–ËY€‹Ä]d//Œ³Z]Ã{Z‡ d//‡YՂÌq,{Y{ļeZyŠeY|Æ e¹Zn¿YÄ]Z°Ë€»MįՁÁ½Z¼Å ÕZ¯¾ÌÀq`»Y€eįÖfŸ€//‡½Z¼ÅZ]Z°Ë€»MºËY{Zœf¿YZ»į ¹Z¼eÁ|Å{¹Zn¿Y,֗€//‹ŠÌaĿ´rÌŽÁ|]Äf^·YÁ{Y{¹Zn¿YY Ä]Z°Ë€»MÕ| ]d·Á{ |À¯…° »YÃ|‹֗[€z»ÕZÅ|¿Á ¹Zn¿Y|ËZ]½Y€ËY½ZÀ̼—Y\¸mÕY€]YÖËZÅZ¯Äqį|¿Y{Ö»Ö]Ây ,|¿‚]\̇MևZ¼¸bË{Ä]|¿YÂeÖ»įÕZ^¿ZˁcZ»Y|«YÄqYÁ|Å|] dŒ³Z]YŠÌaZe{€¯tˀed·Á{Õ´Àz//‡ |À¯ÕY{{Ây ½Z°»Y,{€¯Y|mŠeY|Æ e¹Z//n¿YYY{ÂyįÕYʬ¿Ä]Z°//ˀ»M {Y|¿{ÂmÁZ‡Z‡YÕYÁZecY€¯Y~»և€] d‡YÃ|‹¹Z¼eZ»€œ¿Y¹Zm€]{»{À¯Y~» [€ŸÕZÅŒ¯Á¾aYƒ¶ËZ¼e¹ÔŸYÃZ]{֌‡€aÄ]x‡Za{ÕÁ tˀe,¹Zm€]|Ë|mcY€¯Y~»Á”uÕY€]…Z§l̸yÁÂu Œ¯®Ë½YÂÀŸÄ]¾aYƒ€f//ŒÌ]ÖÀˀ§MŠ¬¿YÖ¸¯˜]Z»{€¯ Z»Y ºÌÀ¯Ö»µZ^¬f‡YÖ¸¸¼·Y¾Ì]¶WZ//ˆ»{ºÆ»®Ë€‹Ád‡Á{ ÕYÁZecY€¯Y~»dˆÌ¿Y€«ÁÃ|‹¹Z¼eZ»ÃZ³|Ë{Y¹Zm€]cY€¯Y~» |‹Z]Äf‹Y{{ÂmÁcY€¯Y~»ZfyZ‡|Ë|neÄ]ՁZÌ¿į{€Ì´]¹Zn¿Y ½Z‹ cY|Æ eÄ]ZÅ¥€—ļÅdŒ³Z],Ã|¿Z»Ö«Z]ĸXˆ»ZÆÀeÁ€»Y dˆÌ¿ÕYÃ|ÌrÌaÂ“»¾ËYÁd‡YÄf§€³¹Zn¿Yª§YÂeª]Z˜» ՁZ‡\‡ZÀf»ÄÀÌ»{d·Á{€œ¿ÃZ]{֌‡€aÄ]x‡Za{Ö Ì] ÕZÅÃY‚³ÕYY{µYÂ//‡ºÀ¯Ö»€°§d¨³,¹ÂeZ]½Y€³Z¯©Â¬u ©Â¬uÕY€]Ã|//‹\ːeÄm{Â]½Â¿Z«{Är¿M d//‡Y–^e€»Z¿ ©Â¬uÂy{d·Á{Z‡Z‡Y ½Y€³Z¯Ä¿Ád‡Yd·Á{½Y|À»Z¯ d·Á{Õ´Àz//‡ {€Ì³Ö¼¿ּ̼eÄm{Â]ÄvËÓ{½Y€//³Z¯ …Z//‡Y€]½Y|À»Z¯©Â¬uÕ|{ŠËY‚§YÄ°ÀËYÕÁM{Z//ËZ] ,d‡YÄf§€³cՂ¯€»®¿Z]–‡ÂeÃ|ÀËMµZ‡¹ÂeÖÀÌ]ŠÌa ½Z»Âe{Z̸̻Y‚ŵZ//‡{©Â¬udyY{€aZ^fŸY{€¯ZƛY Äf§ZËŠËY‚§Y½Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅÄ]Ä//m{Â]{įÃ{Â] Ã{Z ·Y©Â§ŠËY‚§Y,©Â¬uŠËY‚§Y|{€]ÃÁԟÖÀ Ë d//‡Y {{Á‚§YÕÁd‡YÃ|//‹ÖÀÌ]ŠÌaÄm{Â]{½ZÀ¯Z¯ÄËÁ Á|¿Â‹¹Y|zf‡Y€¨¿Y‚ÅÃ|//‹€¬»‚Ì¿d»Ô‡ÁÂuÄÀÌ» d‡YÄf‹Y{|‹|{ºÅd»Ô//‡ÁÂuÄËÁÃ{Z ·Y©Â§ µZ‡{ÕŒ¯ÁՀ°Œ·½Z´fˆŒ¿Z]ՁZ‡ՁZˆ¼Å¾ÌÀr¼Å ÁÃ|̇{Z̸̻Y‚ÅÄ]Z^fŸYY‚ŁYįÃ|//‹¹Zn¿Y Ä]d·Á{Z ˜«Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]Ö Ì] d‡YÄf‹Y{|‹|{ d]Zi½Y€Ì´]©Â¬u‰Á{YZŒ§ŠÅZ¯µZ^¿{Ä]Ö¨¸fz»ÕZÅÃÂ̋ Ö·ZŸÕY‹ºÌ¼e…Z‡Y€]½Y€³Z¯©Â¬uZ»Y{€¯ZƛY,d‡Y ÁZ»€§Z¯,½Y€³Z¯ÖËY€³Ä^¿ZmćZ]ÃZ»|À¨‡YÓ¼ »įd‡YZ¯ {Y|¿d·Á{Äm{Â]Z]֗Z^eYÁ{‹Ö»\ːed·Á{ ÕZŀƋ{d‡YZÌ¿Ád‡YÃ{Â]Šz]€iYÃ|‹¹Zn¿YÕZÅÖ]ZˁY |]ZËÄ»Y{Ys€—¾ËYÖn¿Z¿Á‚»€« {€¯tˀeZŶ°eÁ€a|Ë|‹dËZŸ€]|̯ZeZ]d·Á{Õ´Àz‡ ¶»Z//‹į{Y{ÕY~³€iYĸu€»|Àq{ZÆeZŸY€»Á¹{€»ÕZ°¼Å {Հfˆ]½|‹º¯Áַ¼ »cÄ]ÕZ¼Ì]ÂÌ//‹ŠÅZ¯ ½YZ¼Ì]Ä]Ö¿Z‡d»|yį{‹Ö»hŸZ]¾ËYÁ{‹Ö»½Zf‡Z¼Ì] Ã|‹½YZ¼Ì]€Ì»Á±€»½|‹€f¼¯hŸZ]ÁÃ|‹¹Zn¿Y€fŒÌ]µZu|] |‹|ÅYÂy€fŒÌ]½YZ¼Ì]½|¿Z»Ã|¿½Z°»YÁ ÀÌn¿ž˜«€]{ZˁZ̈]Ö¿Z¼Ì¸‡|ÌƋs€—ÕY€mY{Y{Ä»Y{YÕÁ ºÅ{‹Ö»¹ÔŸYd^j»½ZŒfˆeįÕ{Y€§Y d‹Y{|ÅYÂy€iYÂ̋ ÕZÆÅZ´f‡{Áֻ¼ŸĨ̛ÁºÅÁdˆÅ½Z//‹{ÂyÕ{€§Ĩ̛Á ºËY{|̯YÄ̏ÂeÁ|ÀÀ¯ÄÀ̘¿€«Y{Y€§Y¾ËYįd‡YÄ »ZmÖeZœ¿  |ÀËZ¼¿ÄÀ̘¿€«Y{Âyd‡Y\‡ZÀ»½ZËÔf^»¾ËYÄ]®Ë{‚¿{Y€§Y Õ{€§Z]€f»Á{Y€f¼¯ĸZ§Ä]ž]®ËZ]įÕ{Y€§YºÌÀ¯Ö»Ä̏Âe ÀÌn¿į|ÀÀ¯ÄÀ̘¿€«Y{Ây|¿YÄf‹Y{•Z^eYÃ|‹d^j»Šfˆeį ºÌÀ¯ž˜«ºÌ¿YÂf]€f Ë€‡Y…Á€ËÁµZ¬f¿Y ½ÂÀ¯Zed^j»Z¿Á€¯½YZ¼Ì]|Z]½ÂÀ¯Ze{€¯¹ÔŸYÄ»Y{Y{Ö Ì] d̟ÂÀ¼» Á`À‡Y,…Â]ÂeY,Z˜«,Z¼ÌaYÂÅÄ]€¨¿{ÁÁY ZÅÖ¼ÅÃÁ{Ây{Z»Ö¿Y€´¿¾Ë€fŒÌ] d‡YÃ|»M¶¼ŸÄ] dËZŸZ]¹{€»ºËYÁ|Ì»Yįd//‡Y|¸Ë\‹º‡Y€»{Ö³{Y¿Zy Ä]Ö³{Y¿ZyÕZÅÖ¼ÅÁ{{”u¹|ŸÁÖf‹Y|Æ]ZŶ°eÁ€a |ÀÀ¯®¼¯Z¿Á€¯…Á€ËÁÀÌn¿ž˜« ÂÌ//‹ŠÅZ¯ÕY€]Ö¸»Ö´ÀÅZ¼ÅÁÕZ°¼ÅY{€¯tˀeÕÁ YZ¿Á€¯½YÁ{ÕZÅÖfz‡įÖ»{€»Y ºÌÀ¯Ö»Ö¿Y{|«ÕZ¼Ì] Z»ļÅ‚Ì¿d»Ô‡¹Zœ¿{Z¯Y,ºÌÀ¯Ö»Ö¿Y{|«|¿Â‹Ö»¶¼vf» ºËY‚´‡Zb‡Ä »ZmÁ Z¿Á€¯½Z³|Ë{\̇MYdËZ¼uÕY€]d·Á{ÕZÅÄ»Z¿€] ÃZ]{֌‡€aÄ]x‡Za{dˆŒ¿¾ËYÄ»Y{Y{d·Á{Õ´Àz//‡ d¨³Z¿Á€¯½Z³|Ë{\̇MYd·Á{ÕZÅdËZ¼udÌ “Á¾Ë€yM įÕZÅ|uYÁYdËZ¼u{»{{ÂyÕZŠՂËÄ»Z¿€]{d//·Á{ ÕZŒ«YÁÃ{Y{d‡{YZ¯½Ô£Z//‹ºÅÁ|ÀfˆÅÖeZ»|yZe|¼Ÿ ÖeZ»Y|«Y|¿YÃ{Â]º¯|»M{ÕYY{ZËÁ|//¿YÃ{Â]d]Zi|»M{|«Z§į š¨uÕY€]ZÅÃZ´À]YdËZ¼udÆm{{Á‚§YÕÁ d§€³€œ¿{Y Ä]½ÂÀ¯ZeÄf§ZˍZfyY¹YÁ½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å¢¸^»¶£Z//Œ» –̈¬eÁªË e|À¿Z»ÖËZÅdËZ¼u¾ÌÀr¼Å |¿Y Ã|‹Ö§€ »ZÅ®¿Z] ÕY€]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Ö Ì] d‡YÃ|‹¾ÌÌ e‘YŸ€ËZ‡ÁÖeZÌ·Z» dve€¨¿Y‚ÅÁ½Â̸̻YŠÌ]Ã|//‹Z°Ì]{Y€§YYdËZ¼u ZŒ«YYdËZ¼uÕY€]|‹ÁM{ZË,|¿YÄf§€³Y€«ÕZ°Ì]ļÌ]Š‹Âa įY¿Zy½Â̸̻ Ä]½ÂÀ¯Ze,¹Á{Ö¿Z»Âe½Â̸̻®Ë¹YÁ¥|Å Õ{Zˁ{Y| e{ÁÖ»½Z¼³ d‡YÃ|‹dyY{€a|Àf‹Y{d‡YÂy{ ¾ËYÄ]|‹€¬»¾Ì¼ÅÕY€]|À//‹Z]Ã|//Œ¿ž¸˜»¹YÁ¾ËYY{Y€§YY ZŽM¹YÁ|ÌËZec{Á{‹µZ‡Y®»ZÌad·Á{Õ‡Y{Y€§Y ÖfŒÌ »®¼¯Ä»Z¿€]Ä]ÃZ‹YZ]d·Á{Õ´Àz‡ {‹dyY{€a‚Ì¿ ÖÀÌ]ŠÌaÃZ»ÕY€]ÁÃ{Â]Z¿Á€¯Ö¸»{Zf//‡Ä]»¾ËY{€¯ZƛY }MÃZ»Yįd‡Y€¬»Á dˆÌ¿Ã|ÀËMµZ‡Ä]•Â]€»Ád‡YÃ|‹ YŠ^]Z¿Á€¯YÃ|Ë{\̇M{Y€§Y¥|ÅÄ »Zm {‹dyY{€a‚Ì¿ {Â]|ÅYÂy€¨¿½Â̸̻ ½Z°»Y¹|ŸÁž//]ZÀ»dË{Á|v»d¸ŸÄ]¾ÌÀr¼Å{Y{Ä//»Y{YÕÁ €v»c{d‡YÃ|‹ÖÀÌ]ŠÌaZ»Yd‡YÃ|//‹š¨u½Z»Âe sԏYÖ»ÂeZiMÄ]d^ˆ¿Ö¿Z»ÂeYš¨uÖ¨À»ZiM½|‹ ETSw€¿Ä]ÖvÌm€eYw€¿sԏY,Y€Ì //ˆeÖvÌm€ew€¿ Y֋Z¿|»M{|{|Á¹Zn¿YÖ°Ì¿Á€f°·YcÔ»Z »Ä¿Z»Z‡w€¿ {‹¥€»¹{€»d»Ô‡ÁdŒÌ »ÕY€]sԏY¾ËY Ã|ÀËMµZ‡Äm{Â]Y¾Ì»Á€v»ºÆ‡ ¾Ì»Á€v»Ä]ÄmÂeÁd·Y|ŸÂy{Õ| ]¹ZÆ]Y{Y{Ä»Y{YÕÁ cY{YÁÕY€]Ó{{Z̸̻Y‚ŵ{Z »š¨ud‡Y€¯}¶]Z« d‡Y ¾ËY{Ö¿Z»ÂeYZ]Ö°‹‚acY‚ÌÆneÁÁY{,ևZ‡YÕZÅÓZ¯ Ä]Ä¿YZ˾ËYįd‡YÃ|̌Ë|¿YÄÀÌ»¾ËY{d·Á{ d‡YÃ{Â]Zf‡Y ¹{€»,d¿Y{ZnËYÁÖ¨À»‘YŸ½Á|]Á|‡€]{Ây¥|ÅÄ »Zm |¿€^]ÀÆ]½MY |]ZËÖ»ŠËY‚§Yd·Á{Ã|ÀËMµZ‡ÖeZÌ·Z»ÕZÅ|»M{ºÆ‡ ÕY€]Ã|‹ÖÀÌ]ŠÌaº«Ây{Ä»Y{Y{d·Á{Õ´Àz//‡ ÄmÂeZ]º«¾ËYd¨³Äm{Â]ÄvËÓ{ÖeZÌ·Z»ÕZ//Å|»M{ Ö¸ §–ËY€//‹Á{Âm»ÖeZÌ·Z»ÕZÅÄËZaÁֿ¿Z«ÕZÅḑ€›Ä//] Ŀ³€Åc{d‡YÖÆË|] d‡YÃ|‹ÖÀÌ]ŠÌaZÅZ¯Á\ˆ¯ ,ºÌ¬f//ˆ»ÕZÅcZÌ·Z»½Â¿Z«sԏYĸ¼mYÖeZÌ·Z»¾Ì¿Y«sԏY ÕZ˜ŸYÂy{ėÂ]€»¾//Ì¿Y«¤·,ÖeZÌ·Z»ÕZÅÄËZaŠËY‚§Y ÖÅZ´‹Á€§ÕZÅÄ¿ZËZa½Â¿Z«¶»Z¯½|‹ÖËY€mYÁÖeZÌ·Z»ÕZÅḑZ » ¹Z«YÄ]d^ˆ¿Ã|ÀËMµZ‡{ÖeZÌ·Z»ÕZÅ|»M{½Y‚Ì»½ZË{R»Ä¿Z»Z‡Á į{€¯tˀe¾ÌÀr¼ÅÕÁ d§ZË|ÅYÂyŠËY‚§YÃ|//‹ÖÀÌ]ŠÌa į{‹¶¼ŸÕÂv¿Ä]Äm{Â]ÄvËÓÖ//‡€]{{Y{Zœf¿Yd·Á{ {Œ¿ħZ“YµÂÁ¶]Z«€Ì£ÕZÅ|»M{ {Â]Šz]€iYt^Ze\‹ÕZÅdËÁ|v» {ºÅt^Ze\‹ÕZÅdË{Á|v»{€¯¹ÔŸY¾ÌÀr¼ÅÕÁ {€¯s€˜»d·Á{Õ{Zf«YÖ´ÀÅZ¼Å{Zf‡{Ö¿ZuÁ |ÀÀ¯Ö»Ã{Z¨f‡YL‡cZ§ÔfyYY½ZÅYÂy|] Ây{Ã|‹Äf§€³€œ¿{cY|ÌƼeÁÖËZ¿Á€¯ d¨³ֻ¼ŸÕZÅÁ{ÂyZ//Ì¿{»cZ ˜«¾Ì»Ze ¶¬¿Á¶¼už»ZmÕZÅÄ»Z¿€]¥Y|ÅYÄ]Ö]ZÌf‡{ÕY€] Ä¿Z»Z‡,½Y|¿Á€Æ‹Ä][¸˜»cZ»|yÄWYYÁÂ//Œ¯ |Ë|m½Z³ÁZ¿ªË‚e|À»ZÌ¿Œ¯ֻ¼Ÿ¶¬¿Á¶¼u d‡Y Ây{Œ¯cYÁ{ZÆÀ//ŒÌaĈ¸mÄ»Y{Y{ Œ¯ֻ¼Ÿ¶¬¿Á¶¼u½Z³ÁZ¿ՁZ‡Â¿ÕZÅZ°ÅY Z‡ª^—|‹€¬»Ád§€³Y€«և€]Áhv]{» ½Z³ÁZ¿cZ ˜«¾Ì»ZeZ]Ã|‹Äf§€³€œ¿{ÕZÅZ¯Á ÁÄf§ZËŠËY‚§YZÅ…Â]ÂeY|̨»€¼ŸºÅ,¶¬¿Á¶¼u ÕZÅ…Â]ÂeY¾Ì»Ze¾ÌÀr¼ÅÁՁZ‡Â¿Ä]d^ˆ¿ºÅ {‹¹Y|«Y½Z³ÁZ¿¾ËYÄ]|Ë|m Z]|‹¦›Â»¾ÌÀr¼ÅŒ¯cYÁdˆŒ¿¾ËY{ ,d¼cYÁÁՂ¯€»®¿Z],d¨¿cYÁd¯ZŒ» |À¯¾ËÁ|eYs€—¾ËYÖËY€mYZ¯ÁZ‡ Z¿Á€¯ÂÌ//‹Äf^·Yd¨³|Ì»YÁ€Ì]|ed·Á{†//ÌË ZiMd//‹Y~´¿į{€¯{YÁ{Zf«YÄ]ÕYÁZe­Â//‹ Ä¿Zfz^‹ÂyÖ·Á{Â//‹…¼¸»¹{€»ÕY€]{Â^Æ]¾ËY ,Z¿Á€¯¦ŸZ”»Ä]€“€]Y€]{d»ÁZ¬»ÃZ»Ö//a{ Y€«|‹ÁcZ^iÄ¿Zf‡M{Y{|n»Œ¯{Zf«Y®ÀËY d‡YÄf§€³ hŸZ]Z¿Á€¯ÂÌ//‹Ä¿Z¨//‡Zf»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Ö¿ZuÁ ĸ]Z¬»{Œ¯Õ{Zf«YÕZÅd̬§Â»įd‡YÃ|‹ {€¯½Z//Œ¿€—Zy,|//‹Z^¿…¼¸»Z°Ë€»MºË€veZ] Á¹Znˆ¿Y|À»ZÌ¿Â//Œ¯,Ö¿ÂÀ¯…Zˆu–ËY€‹{ ÕY{€]ÀÆ]|ÅZ‹ZŁÁ¾Ì¼Å{Ád‡YÖ´qZb°Ë cZ§ÔfyYYŒ¯Ád¸»½ZÅYÂy|]Ã{Z¨f‡YL‡Á YŒ¯Š»YMºÌ¨›Â»ļÅY~·ºÌfˆÅŒ¯½Á{ ºÌÀ¯|̯ZeÖ´qZb°ËÁc|uÁ€]Áš¨u Ä ‡ÂeÁՁZ‡Â¿cÁ€“€]|̯ZeZ]ÕÂƼm†ÌË –ËY€‹Ä]ÄmÂeZ]Œ¯ֻ¼Ÿ¶¬¿Á¶¼u½Z³ÁZ¿ Š»YMºÌ¨›Â»ļÅÄ//°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÂƼm†ÌË ,ºÌÀ¯|̯ZeÖ´qZb°ËÁc|uÁ€]Áš¨uYŒ¯ ½ZÅYÂy|]Ã{Z¨f‡YLÂ//‡ÁÕY{€]ÀÆ]|ÅZ‹d¨³ ºÌfˆÅŒ¯½Á{cZ§ÔfyYYŒ¯Ád¸» ,ÕÂƼm†ÌËÖ¿Z//‡Ô—YÃZ´ËZa‰Y‚//³Ä] Ĉ¸m{Ö¿ZuÁ¾ˆu¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô‡ÓYdnu ÕZÅZŒ§{ÂmÁZ]{€¯|̯ZeÕ{Zf«YÖ´ÀÅZ¼Å{Zf‡ {Z¿Á€¯ÂÌ//‹ÕZÅ\Ì//‡MÁּˀveĬ]Z//‡Ö] ,½Zfˆ]Ze¶§Õ{Zf«YÕZÅŽyZ‹,Œ¯{Zf«Y d‡YÃ{Y{½ZŒ¿֌z]|Ì»YÕZÅd»ÔŸ ¶Ì·{Ä//]{€//¯½Z//Œ¿€—ZyÕÂ//Ƽm†//ÌË ,ZÅdyZ‡€ËÄ ‡ÂeÁdˬe{ZÅÕY~³ÄËZ»€//‡ |Ë|‹ÕZÅÄ¿Z°e¶]Z¬»{d//ˆ¿YÂeÂ//Œ¯{Zf«Y ÕZŵZ//‡Y~³Y†aÁ|À¯d//»ÁZ¬»ּˀve cZ^i€Ìˆ»Ä]dŒ³Z]Ä¿Zf//‡M{,ÁY‹{ {€Ì³Y€«|‹Á ½Z´ËZˆ¼ÅÄ][Z˜y¦Ë€› d‡Y‚Ì»ÕÁÂÀÅ‚»€Åt¸Z°f]Y ³Ád¨³ÕÁZ]ÁÖ¿Z]‚Ì»ÄmZy»Y€ËÁ{Y|//¬» {€¯€œ¿µ{Z^eÁ Ây¾ËY{Հ´Ë{dÌËÂe{ÄmZy»Y€ËÁ {{Y|¬»¶Ì§¹YÖ¼Ë|«d‡Á{Ö¿Z]‚Ì»Y»d‹Â¿ ,ġÄmZy€ËÁ½YÂÀŸÄ]‰YÖmZy€¨‡¾Ì·ÁY « ¹|À‡€y ,ևŻ–]YÁ‰€fˆ³€]‚¯€¼edÌËÂe¾ËY{ÕÁ ÁºˆËÁ€eZ]ÁZ^»{d§€ŒÌaÁÖ´Àŀ§,Õ{Zf«Y Ä¿Zf‡Mt¸|¿ÁY½Y€ËYÄ^¿ZmļÅÖ¿Z^ÌfŒa€]|̯Pe Õ‡ÕZf¼ÅZ]{ÂyÕZųÁd¨³Z¯Âf//‡{Y {€¯½YÂÀŸ [Zf¿YY| ]ÖmZy€¨‡¾Ìfˆz¿{{Y|¬»¶Ì§ d‡YÃ|‹½Y€Æe{YÁÄf‹~³Ád¼‡¾ËYÄ] ‚»€Åt¸Z°f]Y ºÌÀ¯d^vºÅZ]ºÌ¬f//ˆ»— « d‡Y‚Ì»ÕÁÂÀÅHOPE ¾ËY{Հ´Ë{d//ÌËÂe{ºÅ¶^«ÖfŸZ//‡¦Ë€› ÕZÅŒ¯Öy€]|‡Ö»€œ¿Ä]d//‹Â¿Ây |¿ÁY֌z]į|¿YÃ{€¯d‡YÂy{[€£YÄËZˆ¼Å Ĭ˜À»Ây{[€£Z]Z» |À‹Z]½Y€ËYZ]À¯Y~» d‡Y½Z¿MÕZÅĸyY|»,Ö¸Y¶°Œ» ºÌÀ¯Ö¼¿À¯Y~» Z»µZu¾ÌŸ{{€//¯tˀeÄ//mZy»Y€//ˁÁ ÖËZÅs€—ÁºÌfˆÅ½Z´ËZˆ¼ÅZ]À¯Y~»Ã{Z»MČ̼ŠÕ³Ád¨³ž¼n»,Ä//¬˜À»dÌÀ»Y½Âr¼Å ¾ËY€´¿ZÌ]‚»€Åt¸¹Y|«YÁÕYĬ˜À» d‡YÂ“» ¶Ì§YÄmZy»YcYÁ{¦Ë€›{YÂm|¼v» l̸y{½Z´ËZ//ˆ¼ÅÄ][Z˜yÄmZy»Y€//ˁÁ ćÁZ°Ë€»MZ]ÕYÀ¯Y~»pÌÅÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]…Z§ d¨³,|‹|ÅYÂz¿¹Zn¿YĬ˜À»ÃZ]{ÖËZaÁYŒ¯ d‡Y‚Ì»ÕÁÂÀÅHOPE‚»€Åt¸Z°f]Y ÖË´Àz‡»YÁÖ¿Z//‡Ô—Y¶¯ÃY{Y‰Y‚³Ä] [Z//ˆu{¥€›{YÂm|¼v»,ÄmZy»YcYÁ Ĭ˜À»½Z´ËZ//ˆ¼ÅÄ][Z˜y€fÌËÂe{{ÂyՀ]Z¯ cÓZËYYY€q-‚Ë‚Ÿ½Z´ËZˆ¼Å»d‹Â¿…Z§l̸y cY€¯Y~»{|ÌÅYÂyÖ»ÖËZaÁYŒ¯Ä//‡ÁÃ|vf» Z],ÓÁYįÖ//·Zu{,|Ì//‹Z]Äf//‹Y{”u½Y€ËYZ] ¹Zn¿YZ»Ĭ˜À»Â//y{ÕYÀ¯Y~»p//ÌÅZŽM Z»Ĭ˜À»¶°//Œ»,{Ây,ZŽMįY€q,d§€³|ÅYÂz¿ Ä]ZÅÖmZyd·Zy{½Á|]ºÌ¿YÂeÖ»Z»,ZÌ¿Zi |ÀfˆÅ Ä̇ÁՃ€¿YÁdÌÀ»Y‚¯€»†ÌW d‡Y¾°¼»Z¿¹Zm€]€Ì̤e ,½|ËZ]ÕÂƼmd‡ZËÃÁ{Z£MÁÖ¿ÂÀ¯dÌ “Á ÕY€mYÁ¹Zm€]Ä]Z°Ë€»M•€‹ŠÌa½Á|]d//Œ³Z] d‡Y¹Zm€]ÕZÅ¥€—ļÅÕ‡Y½M{Z¨»¹Z¼e Z‡€³Y¹Y{½ZÀ̼—Y{€¯½ZŒ¿€—Zy…Á…ZÀ‹Z¯ µZ §Ö «YÁ˜]½Y€ËYcZneÕY€]†°f//ˆÀËYZ¯Á [ÂqZq{{ÂyÄ¿Z^¸—ÁY{cY|Æ eÄ]‚Ì¿½Y€ËY,{‹ {{€³Ö»Z]¹Zm€] |ÅYÂz]€´Ë{Z]ÖËZ°Ë€»M¥€//—€³YZ»Y{Á‚§YÕÁ ¹Zm€]ÕY€mYÕY€]|Ë|m–ËY€‹¶ÌËY€//‡Y€ÌiZedve |ÅYÂz¿Äf§€³cZ»Y|«YYÖ]¸˜»ÄnÌf¿pÌÅ|À¯s€˜» d§|ÅYÂz¿ZŒ§Z]€Ë½Y€ËYÁ|‹ µZ//‡{Z°Ë€»MÕÂ//Ƽm†ÌW`//»Y€e|//·Z¿Á{ YÄ^¿Zn°Ë—Ä]d//ŒÆ^Ë{YÕ{ÔÌ» ½Y€ËYÄ̸ŸYÕYÄ¿Z¼·Z›ÕZźˀveÁ|‹kZy¹Zm€] {€¯µZ¼ŸY ¾Ì]Õ{Z¼fŸYÖ]įd‡Y|¬f »…Á…ZÀ‹Z¯ {€¯ À¯Y~»Ŀ³€Åįd‡YÃ|̇Õ|uÄ]Z°Ë€»MÁ½Y€ËY |À¯Ö»¾°¼»Z¿Y¹Zm€]{»{ĸ¼mY¥€—Á{¾Ì] Z°Ë€»MÁ½Y€ËYÄ]•Â]€»ZÆÀedÌ “Á¾ËY{Á‚//§YÕÁ Œ¯Ä]Z°Ë€»M,`»Y€ed»Â°uÃÁ{{Á{‹Ö¼¿ cY|Æ eÕY€mYĿ³€ÅYį|‹¶Ë|^e{Z¼fŸY¶]Z«€Ì£ {Ö»Z]€‡{ÂyÖ¸¸¼·Y¾Ì] cY|Æ eÕY€mYYZ°Ë€»MÕY{{Ây`»Y€e{Y{Ä»Y{YÕÁ Z°Ë€»MÕ|À¼¿YÂeÁc|«ŠËZ¼¿֟¿YÖ¸¸¼·Y¾Ì] ¾ËY½{Â]{Z¼fŸY¶]Z«€Ì£Ä¿ZŒ¿Z«Á{Z»Y{€¯Ö»€Ì^ e d‡YŒ¯ Ä]Ä·Zˆ»¾ËYd¨³Ä̇ÁՃ€¿YÁdÌÀ»Y‚¯€»†ÌW Õ‡YÕ{Z¼fŸYĿ³pÌÅÁ{‹Ö»•Â]€»ºÅ¹Zm€] ÃZ]Á{À¯Y~»½Y€//ÆeÁ{Y|¿{ÂmÁZ°Ë€»MÄ//]½Y€ËY {–ËY€//‹¾Ë€fÆ]d¨³¥Â°a¸y {€Ë~aÖ//¼¿Y ¹Zm€]įd‡Y|¬f »Ä̇ÁՃ€¿YÁdÌÀ»Y‚¯€»†ÌW ÕY‹Ä»ZÀ ˜«Z]įÖ¸¸¼·Y¾Ì]ºÆ»ª§YÂe®Ë½YÂÀŸÄ] Ö»Y|«Y¾ÌÀqÁ|]ZË€Ì̤e|¿YÂeÖ¼¿,Ã|‹|ÌËZedÌÀ»Y d‡Y¾°¼»Z¿ \uZÕYÄfˆÅ½Z‡ZÀ‹Z¯Yį«¥Â°a¸y½Âf¿M» d¨³{Ä^À‹ćÁ€»Y{‹Ö»[ˆv»Ä̇Á€œ¿ Ä]Z°Ë€»MdŒ³Z]Z]į{€¯½ZŒ¿€—Zy,Z¿€ËYZ]³Á Âmd»Â°uÃÁ{{Y½M½Z°»Y½Z‡ZÀ‹Z¯į,¹Zm€] ª§YÂe¾ËY{Ã{ÂyºÅÄ]µ{Z e,|¿YÄfˆ¿Y|¿|Ì ]½|ËZ] dŒ³|ÅYÂyZ]ÄÌ·ÁYd·ZuÄ]Ö¸¸¼·Y¾Ì] d‡YÁZ]¾ËY€]ÄÌ//‡ÁՃ€¿YÁdÌÀ»Y‚¯€»†ÌW kÁ€y,¹Zm€]ÕY€mY{Ã|»MŠÌadÌ “Ád¸Ÿį kZy–¬§Ä¿įd‡YÖ¸¸¼·Y¾Ì]ª§YÂe¾ËYY¾f´À‹YÁ ª§YÂe¾ËY{Z¨»ÕY€mYYY€´Ë{ÕZÅŒ¯Ä°¸]|//‹ žÀ»dÌÀ»YÕY‹Ä»ZÀ ˜«’¬¿{Ö¸¸¼·Y¾Ì] įÕYʬ¿Ä]Z°Ë€»MdŒ³Z]YŠÌaZe{€¯¹ÔŸYd·Á{Õ´Àz‡ ÕYÁZecY€¯Y~»և€]½Z°»Y,{€¯Y|mŠeY|Æ e¹Zn¿YYY{Ây {Y|¿{ÂmÁZ‡Z‡Y į{ÂyÖ´f¨ÅՀ^ydˆŒ¿{Ö Ì]Ö¸Ÿ,ZÀ//ˆËY‰Y‚³Ä] †¿Y€¨À¯ÂW|ËÁcÄ],Öf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€adËZŸÕZf‡Y{ €]ÖÀf^»µZ//‡Äm{Â]ÄvËÓÄ//¯{€¯|̯Ze|//‹Y‚³€] ÕY€]‰Ôe{®Ë{‚¿Ã|ÀËMÄ]ÖÅZ´¿Z]ÁŒ¯Á€»YÕZÅdÌ «YÁ d‡YÄf§€³¶°‹€fÆ]Ã|ÀËM{Â^Æ] ,Ã|ÀËMµZ‡{Œ¯¶¯Äm{Â]ÄvËÓÄ°ÀËY¹ÔŸYZ]Ä»Y{Y{Ö Ì] Ã|//‹œÀ»Z]Á{¹Z«Y[Z//ˆfuYZ]½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å ,Äf‹Y{|‹|{,µZ//ˆ»Y¶¯Äm{Â]Z]ĈËZ¬»{įd//‡Y ,ֻ¼ŸÄm{Â]½Z»Âe{Z̸̻Y‚Ŷ»Z‹Äm{Â]ÄvËÓ{Á‚§Y {Z̸̻Y‚ÅÁ֏ZfyYÕZÅ|»M{½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å d·Á{Ä]Äfˆ]YÁ֟Z¨f¿YcZˆ‡R»,Öf·Á{ÕZÅd¯€‹Äm{Â]½Z»Âe d‡YZÅ®¿Z]Á ,Ã|ÀËMµZ‡Äm{Â]ÄvËÓÕZÅ{ÁZf‡{¾Ë€f¼Æ»YÖ°Ë{Y{Ä»Y{YÕÁ d‡YÕZmÄm{Â]{¹Zyd¨¿‰Á€§Y¶Zuž]ZÀ»Š¬¿ŠÅZ¯ ‰Á€§½Y‚Ì»YŠÌ],Ã|ÀËMµZ‡ÕZmÄm{Â]{,d·Á{ºÌ¼e€]ZÀ] ¾ÌÀr¼Å d‡YÃ|Œ¿Ã|Ë{d¨¿‰Á€§,ºË€veY¶^«½YÁ{{d¨¿ µZ‡Äm{Â]ÄvËÓÕZÅÖ³„ËÁYÖ°ËÖ¸»µÂa‰Yš¨u d‡Y €]ÖÀ^»ZÅÄ̏ÂeÖy€]º£Ä]{€¯½Z//Œ¿€—Zyd·Á{Õ´Àz‡ d·Á{,{Â]s€˜»Äm{Â]ºÌœÀe½Z»{įY€Ì ˆew€¿ŠËY‚§Y |ˀyc|«ŠÅZ¯YՀ̳¸m,Ö¸»µÂa‰YdˬeœÀ»Ä] |//Œ¿Z¯¾ËY¹Zn¿YÄ]€“Zu,½MÖ»ÂeZiMY[ZÀfmYÁ¹{€//» YZ],Ö°//‹‚acY‚ÌÆneÁÁY{,Ö//‡Z‡YÕZÅÓZ¯cY{YÁ d‡ŻÕ‡ZÆq {Y{€^y¹Zm€]µZ^«{Z°Ë€»MÃ|¿Z‡€Ì£Zf§Y{Z¬f¿YZ]¥Â°]ZË ¹Zm€]”ŸÄmZy½Y€ËÁdˆŒ¿ÕY‚³€]µZ¼fuY Ä]Ö°¼¯‚À˜¿{€fŒÌ]ÕZŃÂ̧€f¿Z‡\¿"Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Ä̇ÁÄmZy»Y€ËÁ½ÁZ » d‡YZ°Ë€»MÃ|¿Z‡€Ì£Zf§,dÌ “Á¾ËYÖ¸Y¶Ì·{{€¯|̯Ze"|À¯Ö¼¿ZÅŠÀeŠÅZ¯ ÄmZy»Y€ËÁ½ÁZ »¥Â°]ZËÖX³€‡,®ÌÀeÂb‡YÕY‚³€^yY¶¬¿Ä]ZÀˆËY‰Y‚³Ä] ½Y€ËY|Ë|mºÌ¼eį{€¯|̯Ze½YZ´¿€^yž¼m{ÖeYZƛY{Ä^À//‹ćÁÄÌ//‡Á ª§YÂe½Â»Y€ÌaZÅŠÀeŠÅZ¯€]Ö¿Y|Àq€ÌiZe‚Àœ¿{€f//ŒÌ]ÕZŃĄ̂ˀf¿Z‡\¿ÕY€] {Y|¿ÕYÄfˆÅ ¾ËYZ»YdˆÌ¿Õ|Ë|m€^y¹Zm€]¶Ë}½Y€ËYÄ¿Z^¸—ÁY{cY|Æ eÖnË|eŠÅZ¯{Y{Ä»Y{YÕÁ Ä»Z¿€]Ây{Ö¿ÂÀ¯ŠÀe€aÁÃ|ÌrÌa–ËY€‹{Öf^j»d§€ŒÌaž˜«—Ä]cZ»Y|«Y |ËMÖ¼¿Z¼‹Ä]½Y€ËYÕYÄfˆÅ YZe|ÅYÂyÖ»¹Zm€]ÕZÅ¥€—¹Z¼eÁ½Y€ËYY°ˆ»į{€¯½ZŒ¿€—Zy…Á¹Z¬»¾ËY |ÀÅ{½ZŒ¿Ä¿ÓÂXˆ»Õ{€°ËÁÁ|ÀÀ¯‚ÌŀaZÅŠÀe|Ë|Œe Ä¿Z¨‡Zf» d‡YZ°Ë€»MÃ|¿Z‡€Ì£Zf§Ö¿ÂÀ¯dÌ “ÁÖ¸YČË{€¯|̯Ze¥Â°]ZË ¾ËYÄ]½Y€ËY½{€¯Â^n»Á¹Zm€]Õ{Â]Z¿½ZÅYÂyį|¿Y{{ÂmÁÕY~³€ÌiZeÕZÅc|« t˜‡{¹Zm€]­€fŒ»½Â̼̈¯dˆŒ¿ÕY‚³€]µZ¼fuYY¾ÌÀr¼ÅÕÁ |Àf//ˆÅZ¯ ¾ËYÕY‚³€]ªÌ«{xËZeÃZ]{hv]µZu{Z»d¨³Á{Y{€^y®Ë{‚¿Ã|ÀËM{½Y€ËÁ ÁZ¯Âf‡{ÃZ]{Z» |‹Z]ÕZmµZ‡½ZËZaYŠÌaZed//‡Y¾°¼»įºÌfˆÅdˆŒ¿ ZÅ¥€—¹Z¼eª§YÂe{»dˆËZ]Ö»įºÌÀ¯Ö»Ö¿‚ËYÁhv]‚Ì¿{Y|ËÁ¾ËYÕZÅÄ»Z¿€] {‹Y‚³€]Õ{ÔÌ»|Ë|mµZ‡Z£MY¶^«ZedˆŒ¿{Y{µZ¼fuY |‹Z] ZaÁYÖmZyd‡ŻµÂXˆ» ºÌÀ¯Ö»Zzf§Y¹Zm€]Ä] dŒ³Z]¹Á‚·€]|ÀÀÀ¯Ö»Zzf§Y¹Zm€]Ä]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ZaÁYÄË{ZveYÖmZyd‡ŻµÂXˆ» _Âm,®ÌÀeÂb‡YÕY‚³€^yY¶¬¿Ä]ZÀˆËY‰Y‚³Ä] {€¯|̯ZeÕYÄfˆÅª§YÂeÄ]Z°Ë€»M €],{€¯Ö»d^vGLOBSECZÀÌ]Á{įZaÁYÄË{ZveYÖmZyd‡ŻµÂXˆ»µÂ] ¶»Z¯ÕY€mYÄ]½Y€ËYdŒ³Z]Á¹Zm€]­€fŒ»¹Y|«Yž»ZmÄ»Z¿€]Ä]Z°Ë€»MdŒ³Z]¹Á‚· Ã|vf»cÓZËYZeºÌÀ¯Y|ÌaÖÅY|ËZ]d‹Y{ZƛYµÂ] {€¯|̯Zeª§YÂe¾ËY¶Ë}ŠeY|Æ e ÂÀÅÕYÄfˆÅª§YÂe |À¯¶¼ŸŠeY|Æ eÄ]¶»Z¯—Ä]‚Ì¿½Y€ËYÁ{|¿ÂÌb]¹Zm€]Ä]ÃZ]Á{ ª§YÂe¾ËYÄ]Z»{Y{Ä»Y{YÕÁ {‹Ö»Ö]ZˁYª§Â»ևZ¼¸bË{ºÆ»{ÁZf‡{®Ë½YÂÀŸÄ] ºÌÀ¯Ö»Zzf§Y{Ây®ÌeZ¼¸bË{ḑ€›d̬§Â»¾Ë€f³‚]½YÂÀŸÄ] YÂÅYÃ|ÀËZ¼¿ d‡YÃ|‹½Zf‡Ây½Zf‡Yt˜‡{¶Ì‡Ä]€nÀ»dˀË|»L‡ ÃZ´f‡{dˀË|»L‡ÁÕ|Ɵ|]į{€¯|̯ZeֻԇYÕY‹†¸n»{YÂÅY¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ t˜‡{Ö´f§€´]M€Ìœ¿ÖËZÆ¿Y€v]Y€°eÄ]€nÀ»½Zf‡Ây½Zf‡Yt˜‡{µÂX//ˆ»ÕZÅ ¾Ë€yMÃZ]{,ZÀˆËYZ]³Ád¨³{Ö¨//‡ÂËÖ^fn» {‹Ö»¹{€»€]Z//Œ§Á½Zf//‡Y Äf¨Å®Ëd‹~³Y| ]{€¯½ZÌ]½Zf‡ÂyÕZŀƋ€ËZ‡ÁYÂÅY{Ö´f§€´]MdÌ “Á ½Zf‡YÕZÅḑ€›ÁcZ¿Z°»YÄ]ÄmÂeZ]Ä¿Z¨‡Zf»Z»Y ºÌfˆÅ½Y€v]¾ËY½|‹¥€—€]|ÅZ‹ Ã|‹dz‡¹{€»ÕY€]½M‰€Ë~aįºÌfˆÅÖËZŽY€v]|ÅZ‹ÖÅZ³|ÀqY€Å½Zf‡Ây įÖ·Zu{ºË{Â]Á€]ÁZf‡Á{[€‹[M¾Ì»Ze¶°Œ»Z]Z»½Zfˆ]Ze¶§{ d‡Y {Â^¿¶Ì·{Ä]‚Ì¿ZƋZ]¶§{{€¯ZƛYÄ»Y{Y{ÕÁ d‡Y±‚]Ä¿Zy{ÁÕYY{½Zf‡Y ÄmÂeZ] ºÌfˆÅZŀƋ{¶Ì‡½Y€v]|ÅZ‹Öv˜‡ÕZÆ]MÁ[ԓZ§Ä°^‹ÕZÆfyZ‡€Ë {\‡ZÀ»ÕZÆfyZ‡€Ë{Â^¿Á€ÌyYÕZÆ·Z//‡{ZÅÖ³|¿Z]ŠËY‚§YÁ̸ּ«YcY€Ì̤eÄ] †¸n»{YÂÅY¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ ºÌfˆÅ¹{€»Ö³|¿–ËY€‹½|‹Ö¿Y€v]|ÅZ‹½Zf‡Yt˜‡ Y d‡YÃ{€°¿¶¼Ÿ{ÂycY|Æ eÄ]‚Ì¿d·Á{Ä¿Z¨‡Zf»{€¯tˀeֻԇYÕY‹ ŽÌzeÄf‹~³µZ‡½Zf‡Ây½Zf‡YÄ]dËZÀŸZ]Հ^źœ »¹Z¬»įÖËÁÂ˽Â̸̻ ¹{€»|¿Á¾ËYÄ»Y{YZ] d§Zˎ̐zeŠÌaÃZ»®ËÖ¯|¿Y¢¸^»ZÆÀeÃ|À]ÕZÆˀ̴ÌaZ]|¿{Y{ dˀË|»{Zf‡{€¯|̯Ze½ZËZa{Ö¨‡ÂË |‹|ÀÅYÂy½Y€v]Zq{‚Ì¿Ö³|¿Z]¾Ë€f¼¯Z] Á€]Á½Y€v]®ËZ]½Zf‡Y{Á€ÅZ»įY€q|À‹Z]´z‡Za|ËZ]Œ¯cYÁÁ½Y€v] |‹Y€«ÁÖËZ‡ZÀ‹½Zf‡Yt˜‡{Ö¿Y€v]ʬ¿Äf‹~³µZ‡Ä]€neÄ]ÄmÂeZ] ºÌfˆÅ {‹Ö³|̇½Zf‡Y[ԓZ§Á[MÕ‡Y€´Ë{ּ̿ÁÕY{€Æ‹Õ‡YZÆ¿MYּ̿ Õ|À]dË·ÁY¹|ŸÁZÆfˀË|»L‡Ä»Y{Y |¿{€°¿¶¼Ÿ{ÂycY|Æ eÄ]Zƌz]Y¹Y|¯€ÅZ»Y d‡YÃ|‹½Zf‡Yt˜‡{½Y€v]Y€°eÄ]€nÀ» صفحه 2 YZ]ÁÄ ‡Âe ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ }MÄ^À‹ZÆq €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ] ÃZ³|Ë{ {€¯s€˜»{Y„¿ÖÀ£և» Õ{Zf«YÕZź—Ôe¶Ì·{Ä]ÕY€˜“YdÌ “Á{ՂËÄm{Â] ZÌfyY{Ö·Z»ž]ZÀ»Y̫֬{{ÁM€]€³Y {Â//]|ÅYÂyĿ´q Ä]½YÂeÖ¼¿ºÅž]ZÀ»ŽÌzeÁZÅÄÀ˂ÅÕY€],|̋Z]Äf‹Y|¿ {€¯ÕZ¯Ä¿ZÀÌ]ž«YÁc Ä]Ä¿ÓZ‡Äm{Â]ÁÄ ‡ÂeÄ»Z¿€]½{€¯–^e€»Äf^·Y|˳Ö»ÁY dÌÅZ»¹Y|¯€ÅÄm{Â]ÁÄ»Z¿€]-d//‡YÃZ^f‹YÕZ¯€´Ë|¼Å Y€Ì£Ád‡YÕÁ€“Հ»Yd·Á{ÕY€]Äm{Â] |¿Y{ÖeÁZ¨f» {€¯{‹Ö¼¿ÕZ¯½M tˀeŒ¯µZ‡lÀaÕY€]Ä ‡ÂeՂËÄ»Z¿€]ÃZ]{{Y„¿ÖÀ£ ÁdÌ «YÁ{Հœ¿cÔ°//Œ»Á¶WZ//ˆ»Y€Ì£Ä]|À¯Ö» ÕZ¯Ä·Z//‡lÀaՂËÄ»Z¿€],ZÌ¿{Á€»YdÌ “ÁÁ½Y€ËY{Zf«Y |Ì¿YÂeÖ¼¿Ã|ÀËMÃZ»Š‹ÕY€]Öf«Á d‡YÕÁ€“€Ì£ÁÃ{ÂÆÌ] Ä·Z‡lÀaÕY€]|ÌÅYÂyÖ»Ŀ´q,|ÌÅ{¹Zn¿YÖf‡{ÖÀÌ]ŠÌa |ÌÀ¯ՂËÄ»Z¿€]Ã|ÀËM Ä»Z¿€]½Z»Z‡-{Y{ÖeÁZ¨f»dÌÅZ»ՂËÄm{Â]|Å{ֻĻY{YÁY Ád‡Yd·Á{ֻ¼ŸÄm{Â]ÕY€]ՂËÄ»Z¿€]Ö·Âf»Äm{Â]Á |»M{ÄqÃ|ÀËMµZ‡®Ë{d·Á{į|À¯ÖÀÌ]ŠÌa|¿YÂf]|ËZ] |»M{€³Y d‹Y{|ÅYÂyÂ//Œ¯ÃY{YÕY€]ÖËZÅÄÀ˂ÅÄqÁ ÄmY»Äm{Â]Հˆ¯Z]d·Á{,|À//‹Z^¿Z³Z//‡ºÅZ]ÄÀ˂ÅÁ |‹|ÅYÂy ¶j»Õ| ]x¸eg{YÂuZŒÀ»Äm{Â]Հˆ¯|˳Ö»{Y„¿ÖÀ£ ¹Zn¿YÄ¿ZÀÌ]ž«YÁÁd//‡{ՂËÄm{Â]|ËZ] {Â]|ÅYÂy¹Âe {Y|¿d̟“»Z»Á€»Y½Y€ËYÕY€]ՂËÄ»Z¿€]Z»Y {‹ Ä ‡ÂeÃÁ€³ development@jahaneghtesad.com į{‹Ö»hŸZ]Zź—ÔeÁcY€Ì̤e¾ËYÁd‡Yº—Ôf»Z̈] {‹¹Zn¿YÁ{€Ì³cÕY€˜“YdÌ “Á{ՂËÄm{Â] ZźˀveĸXˆ»Äf‹~³µZ‡Ö·Y{d‡Y|¬f »{Y„¿ÖÀ£ |Ì¿YÂeÖ¼¿–ËY€‹¾ËY{ d//‡YÄf§€³c|‹ÁÃ|//‹Á€‹ ½Y€ËYÕZÅ|»M{€ËZ//‡ÁÖf¨¿ÕZÅ|»M{Ä//¯|ÌÀ¯ÖÀÌ]ŠÌa Ã|‹¹Zn¿YÖËZÅÖÀÌ]ŠÌaÄqÄ»Z¿€]¾ËYÖ·Z»ž]ZÀ»¾Ì»ZeÕY€] .Ŀ´qÁd‡Y Äm{Â]|ËY‚§YÖ»½Y€ËY©ZeYՀ^yÃZ´ËZaZ]³Ád¨³{{Y„¿ÖÀ£ d«ÁpÌÅÖ·Á{‹Äf‹Â¿Ä·Z‡lÀaÄ»Z¿€]Z]\‡ZÀf»|ËZ]Ä¿ÓZ‡ Õ{Zf«Y–ËY€//‹ÁZ“ÁY½Y€ËY{½Âq |f§YÖ¼¿©Z¨eY¾//ËY Ä·Z‡lÀaÖ//ˆË¿Ä»Z¿€]Ä]Äq€³Y,½Y{{Zf«Y,{Y„¿ÖÀ£Ö//‡Â» Ä¿ZÀÌ]ž«YÁ€Ì£ÁÁ€//“€Ì£Y½MÁ{Y{|¬¿½Y€ËY{Ä //‡Âe Ö»Y‚·Y|À‡¾ËYįd‡Y|¬f »ՂËÄm{Â]ÃZ]{Z»Y-|¿YÂyÖ» |ÀËY€§ÁYÃ|̬ŸÄ] {‹ºÌœÀeÄ¿ZÀÌ]ž«YÁÁd‡{|ËZ]Ád‡Y d·Á{ÕY€]ÓZ]Äm{Â]Հ//ˆ¯{ZnËYZ]¹YÂeՂËÄm{Â]Ö¸ § {Y{ÃY€¼ÅÄ]Õ|Ë|‹Ö»ÂeZiMįd‡Y d·Á{,½Y€ËY©ZeYՀ^yÃZ´ËZaY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ֻԇYÕY‹†¸n»Ä]Y{ÂyÄm{Â]ÄvËӾˀyMºÅ{YÁ{ Ä»Z¿€]Ö§€—Y {Y{Õ{Zˁ½Y|¬fÀ»ÕYÄvËÓ d//‡YÃ{€¯ÄWYY Ä°ÀËYd‡YºÆ»Är¿MZ»Y-d‡Y¾ËÁ|e€Ì//ˆ»{Ä ‡Âeºf¨Å ÖËZÅ{Z¬f¿Y½Y€ËY{ՂËÄm{Â]ÁֈË¿Ä»Z¿€]|¿ÁÄ]Č̼Šd‡Y{YÁÕ|mÁÕY€°e |˳Ö»ZÅ|¬¿¾ËYZ//ŒÀ»ÃZ]{½Y{{Zf«Y,{Y„¿ÖÀ£Ö//‡Â» ÖÀ »Ä]Äm{Â]-{Y{cÁZ¨eÖ¸ÌyՂËÄ»Z¿€]Z]Ղ//ËÄm{Â] Ä »ZmÃY{YÕY€]Ád‡Yd·Á{ÕZÅ|»M{ÁZÅÄÀ˂ÅÖÀÌ]ŠÌa Ä·Z‡lÀaÄ»Z¿€]Äf^·Y d//‡YÖ»Y‚·YՂËÄ»Z¿€]ÁՂËÄm{Â] Ä ‡ÂeֈË¿Ä»Z¿€] dˆÌ¿Ä·Z‡®ËֈË¿Äm{Â]¶j»Ä ‡Âe µZ‡lÀa{Ä »Zm¾ËYÃY{YÁÖ¿Y€ËYÄ »Zm¶¯ÕY€]Ä°ÀËYÖÀ Ë ,YÖËZÅZ¯Äq|ÅYÂyÖ»d·Á{Ä°ÀËY,{‹ÕY~³¥|ÅÃ|ÀËM |Å{¹Zn¿YÕYÃÂÌ//‹ÄqÄ]ÁÖ ]ZÀ»ŽÌzeÄqZ]ÁĿ´q †¸n»{[ZÀ]¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ ½ÁZ eÄ ‡Âe®¿Z]¶»ZŸ€Ë|» {‹Ö»¶Ë|^eŒ¯{Ó§cY{ZÁ|Ì·Âe\˜«Ä][ZÀ] d‡Y¾Ë€§Md€§ÖÀ¼“Š¿Y{µZ¬f¿Y |‹Z]Y~³€ÌiZeZ̈]ÕYĬ˜À»ÁÖ¸»t˜‡{Y|ËZaµZ¤f‹Y ZÌ^¿ÓYºeZyÃZ³Y€«Z]Հ´//‹{€³Ö·Z»ÃÁ€³{Y{Y€«ÕZ”»YÕÁ ½Zf‡Y{[ZÀ]d À{Ó§ž¼fn»Ä ‡ÂeÕZÅs€—ÕY€mYÕY€] ÕZÅs€—ՁY|¿YÃYZ]d¨³Á|¿YÂyºÆ»YÖ«€//‹½ZnËZ]}M Yְ˽YÂÀŸÄ]Ã|ÀËM{|¿YÂeÖ»Ĭ˜À»¾ËY,[ZÀ]{ӧĠ//‡Âe {‹¶Ë|^eŒ¯Õ{Ó§ÕZÅ\˜« ֫¬uÃZ´ËZmYZÌ^¿ÓYºeZyÃZ³Y€«Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]Ö]ZÀ]Հ«Z] µZ¤f‹Y{ZnËYÁÕY~³ÄËZ»€//‡{|¿YÂeÖ»Ád//‡YY{Ây€] d§€ŒÌaÁÄ ‡ÂeÕY€]ºeZyÃZ³Y€«{Á‚§Y,|‹Z]Y~³€ÌiZeY|ËZa ÃÁ€³Z]Ã|//‹Z”»Y{Y{Y€«ÁÃ{Y{¹Zn¿YÕ{Z//ˁcZ»Y|«YÂ//Œ¯ ¹Y|«Y,[ZÀ]{ӧĠ‡ÂeÕZÅs€—ÕY€mYÕY€]Հ´‹{€³Ö·Z» ºÌÀ¯Ö»dËZ¼u½MYįd‡YÕ|À¼‹Y Հ´‹{€³Ö·Z»ÃÁ€³Ä°ÀËY½ZÌ]Z]†¸n»Õ{Zf«Y½Â̼̈¯”Ÿ Ä //‡ÂeÕZÅs€—ÕY€mYZ]{Y{Ä»Y{Y,{Y{Y|»ZÆ//‡Y‚Å |‹|ÅYÂyµÂvf»Œ¯[€£µZ¼‹,[ZÀ]d À{Ó§ž¼fn» d¯€‹Z]|¿YÂeÖ»ž¼fn»¾ËY,µZ‡ZÆqZećÄf‹~³Y| ]Á Ö¿YÂÀŸpÌÅdve{€¯tˀeÖ]ZÀ]Հ«Z] |À¯d]Z«įZ^»{Ó§ ÃZ³Y€«įÕZ¯Z]Á{‹Ã{¦·Zz»Z‡ÕY~³ÄËZ»€‡Z]|ËZ^¿ ¹Zn¿YՀ´‹{€³Ö·Z»ÃÁ€³ÕZ°¼ÅZ]LZÌ^¿ÓYºeZyÖ³|¿Z‡ Á{Ó§|Ì·Âe{ּ̜ŸµÂve|ÅZ‹Ã|ÀËMµZ‡|Àq֗,|ÀÅ{Ö» {Â]ºÌÅYÂyĬ˜À»{µZ¤f‹Y{ZnËY ÕY~³ÄËZ»€‡d¨³ֻԇYÕY‹†¸n»{[ZÀ]¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ s€—ÕY€mYÕY€]Հ´//‹{€³Ö·Z»ÃÁ€³Ö¿Z»Âe{Z̸̻Y‚Å \˜«Ä]Y½Zf‡€Æ‹¾ËY,[ZÀ]d À{Ó§ž¼fn»Ä ‡ÂeÕZÅ |À¯Ö»¶Ë|^eŒ¯{Ó§cY{ZÁ|Ì·Âe ¹Ô‡ÓYdnu,Հ´//‹{€³Ö·Z»ÃÁ€³ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] {Á‚§YÖ]ZÀ]Հ«Z]|¼v» ÕZÅs€—ÕY€mYÕY€]Œ¯[€£µZ¼‹ÕY~³ÄËZ»€‡¾Ë€f³‚] Ĭ˜À»¾ËY{ÕZ°Ì]¶°Œ»¾ÌÀr¼Å,[ZÀ]{Ó§ž¼fn»Ä ‡Âe Ö«€‹½ZnËZ]}M½Zf‡Y{ÕZ°Ì]d¨³½YÂeÖ»Á|À¯Ö»¶uY d‹Y{|ÅYÂz¿Ö»Âƨ»[ZÀ]Âz] ÕY€mYÕY€]Հ´‹{€³Ö·Z»ÃÁ€³Ã|‹Z”»YÄ»ZÀ¬§YÂe{Á‚§YÕÁ {Ä°¸]-dˆÌ¿Ö¿Zf‡YÄ»ZÀ¬§YÂe®Ë,[ZÀ]{ӧĠ‡ÂeÕZÅs€— d‡YÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÁÖ¸»t˜‡ cY€ÌiZe¾f‹Y{€]ÃÁԟºÌœŸÃÁ€a¾ËYÕY€mY{€¯tˀeÕÁ Ä̯€e,©Y€Ÿ,ġÕZÅYZ]{,Œ¯{ÕZneÁÕ{Zf«YºÆ» |ÅYÂyY~³€ÌiZe,|ÀfˆÅ€»ºÅZ»Z]į½YÂnz¿Á½ZfˆÀ»YÖfuÁ ,ZÌ^¿ÓYºeZyÃZ³Y€«Z]Ã|‹Z”»YÄ»ZÀ¬§YÂe{Y{Ä»Y{YÖ]ZÀ]Հ«Z] {Â] Õ{Zf«YcY€ÌiZe|¿YÂeÖ»,įZ^»{Ó§Y| ]įd‡YÕYÃÁ€a€]Y |‹Z]Äf‹Y{Ĭ˜À»ÕZÅŒ¯Z]ÖfuY‰YÕZneÁ ÃÁ€a{€¯ZƛYֻԇYÕYÂ//‹†¸n»{[ZÀ]¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ {ZnËYÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÁÖ¸»cZne{|//¿YÂeÖ»¾ÌÀr¼Å¯~» {Zf«Y½ZÆm |Ë{Z]ÄÌ»ÁYՀ¯Z]|ÌƋÁ½ZÌ´Àŀ§,…|»,Ղ¯€»\ ‹Y YÖeZ°¿,®¿Z]ÕZ//ÅdÌ·Z §Ây{½YZ°¼ÅZ]Á{Â//¼¿ {»Äf//ˆm€]cZ°¿YÕY|°¿Z]²Àŀ§lËÁ€e {€¯Ä//̏Âe Ây¾ËY{½ZË|Æ» {Â]ZÅdˆŒ¿¾ËY{¶»ZŸ€Ë|»|̯Pe ÕY€]dÀ»½Á|]Z¯ÁÂ//m[Z]YÄ]¹Y€fuY{€¯½Z//Œ¿€—Zy {Á‚§YÕÁ {€Ì³Y€«{Zf‡Á¦½ZÀ¯Z¯Äu·€//‡|ËZ]¹{€» Ä]ÃY¼ÅdŸ€‡ÁḑZ¨‹,d«Y|Z]ÃY€¼ÅÄ¿ZŸZn‹d»|y {»Ä^ ‹½Y‚Ë‚ŸÁ½YZ°¼ÅÄ]®¿Z]|‹Y½Y€Ë|»Ä̏Âe½YÂÀŸ Y½ÁZ eÄ ‡Âe®¿Z]Õ¸mÄ]Ád¯€uÕÁ d//‡YÃ{Â]|̯Pe {€¯Ö]ZˁYd^j»ÖËYµZ¤f‹YÁÕYÄ ‡Âe¥Y|ÅYÄ]Ö]ZÌf‡{{ ºÆ‡ŠËY‚§Y™Zv·YYž]ZÀ»ŽÌzeÁ‚ÌÆneÁÂudˬeÁ {€¼‹€]d̼ÅY‚WZuÖ¿Zf‡YÁÕYĬ˜À»Ä ‡Âe{®¿Z] ÁÖÀ¼“Š¿Y{µZ¬f¿YÂ“»€]½ÁZ eÄ //‡Âe®¿Z]¶»ZŸ€Ë|» {¼¿|̯PeZÅ|Ë|Æe€]Ä^¸£ÁZÅd€§{ZnËY{½MŠ¬¿ ÃY€¼ÅÄ]į½ÁZ eÄ //‡Âe®¿Z]¶»ZŸ€Ë|»½ZË|ƻķYd//nu Äf§ZË”uÖ]€£½ZnËZ]}M½Zf‡Y{®¿Z]|‹Y½Y€Ë|»Öy€] ®¿Z]ÖËYY{¾Ë€e|À¼‹YÖ¿Z//ˆ¿YÄËZ»€‡d‹Y{ZƛYd‡Y ¥Y|ÅYÄ]¶Ì¿{Y®¿Z],{Zf//‡Á¦€fŒÌ]¶»Z eÁd//‡Y ÂW|ËÁc]½Z»ºÅÄÌ»ÁYYį½ZË|Æ» |À¯Ö»®¼¯Ö·ZŸ ½Zn¿Á¶Ì]{Y,Ö«€‹½ZnËZ]}M½Zf‡Yć½YZ°¼ÅZ]ֈ¿Y€¨À¯ ½YÂÀ ]Šz^¿ZÆm½Z¼Ë€¿[Zf¿YÁÖ§€ »Z],d¨³Ö»¾z‡‚Ì¿ cZÌ]€neÁ”u,Â//Œ¯[€£µZ¼‹{¶»ZŸ€Ë|»ÁZ//Œ» {®¿Z]¥Y|ÅY{€^ŒÌaÕY€]Öf€§Ád˂»Y½ZŒËY|À¼‹Y Šz]{½ÁZ eÄ ‡Âe®¿Z]¶»ZŸ€Ë|» {¼¿Ö¬¸eZŽZf‡Y¾ËY ¾ËYÕZÅdË·ÁYYYÖËZf‡ÁY|ËZaµZ¤f‹Y{Ây½ZÀz‡Y€´Ë{ {€°¸¼Ÿ\^‡Ä]½ÁZ eÄ ‡Âe®¿Z]{¼¿tˀeÁ{€¼‹€]®¿Z] µZ¤f‹Ys€—ºnÀaĸu€»ÕY€mY{,¾ÌŒÌaĸu€»ZÆq{d^j» Šz]{½ZË|Æ» {Y{Ã|Ɵ€]ºÆ»ÖfÌ·ÂXˆ»‚Ì¿ÖËZf‡ÁY|ËZa ÕZÅs€—ÕY€mYYÖ]¸˜»cZÌ]€ned¨³Š¿ZÀz‡YՀ´Ë{ cZÌ]€ne¾ËY­Y€f‹Yįd‡YÃ|‹¶ZuZŽZf‡Yt˜‡{Ö¸» µZ¬f¿YÁd‡YÕY{€]ÀÆ]¶]Z«Ö¿Z»Z//‡ÁÖ»Â]Š¿Y{½YÂÀŸÄ] ®¿Z]֐zecZ»|yt˜//‡ÕZ¬eY{½ZÀ¯Z¯ÖÀ¼“Š¿Y{ €¨‡¾ËY{½ÁZ eÄ ‡Âe®¿Z]¶»ZŸ€Ë|» d//‡Yd̼ÅY‚WZu Äm{Â]ÄvËÓÃZ]{½Y€ËY©ZeY¶¯€Ì]{d‹Y{{ZË ,cY{ZÁÖ¸»|Ì·ÂeYdËZ¼u,Õ{Zf«YcZ^iš¨u |‹Z]Äm{Â]ÕZÀ^» ©ZeY¶¯€Ì]{,Ö//¿Z”»Z“|¼v» ÄvËÓÃZ//]{Öf//‹Y{{ZË{½Y€ËY ¾//ˀeºÆ»,µZ//‡Ä//m{Â] Á¾ËÁ|e{|ËZ]Ä//¯ÖËZÅdË·ÁY ÄmÂe{Â//»Äm{Â]¾ËY\//ːe ÁY d‡YÃ{€¯tˀ//Œe,{€Ì³Y€« ,ğZˆ·Yª¸ycZ¼Ì¼ed‡Y|¬f » –Ìv»½{€¯¾»YZ¿€]Y€iY¾Ë€eºÆ» ½ÓZ §½ZÀ̼—Y¹|ŸÁZ¯Á\//ˆ¯ |¿Y{Õ{Zf«Y ¹Â¼Ÿ{,½Y€ËY©Z//eYՀ^yÃZ´ËZa ÃZ³|Ë{YÁd‡YÖ·Z»ÕY~³d‡Ż¶v»–¬§Ä¿ÓZ‡Äm{Â],Äf§€ŒÌaÕZÅÂ//Œ¯ |“ÕZÅd//‡Ż,Õ{¯Õ{Zf«YÕZÅÄy€qÁ€]¹Z´ÀÅ{Z0 e|¼Ÿ½Ô¯{Zf«Y Y€«Õ{Zf«Y½ÓZ §ÄmÂe{»{‹Ö»{¯YkÁ€y\m»įd·Á{ÕYÄy€q d‡YY|ËZaÁcZ^iZ]ZÅd·Á{ÕYħ€ eÁÖeZÌ·Z»ÕZÅd‡ŻZÅÂ//Œ¯¾ËY{ {Y{ YZ]Z¯ÁZ‡–//‡Âež]ZÀ»ŽÌzeª˜À»d·Á{|À¿Y{Ö»½ÂqÕ{Zf«Y½ÓZ §Á ‚Ì¿ÕYÄm{Â]ÕZÅd‡ŻªË€—YYZ]{€°¸¼Ÿ{µÔfyY½Y€´¿d//‡YÄf§€Ë~aY |ÀfˆÌ¿ ÕZÅ[ÂqZqį|¿YÄf§ZË{½YZ¯|¿Yd//‡{ļÅd‡ZŵZ‡įd‡Y½MdÌ «YÁ |¿YÃ|‹\m»ZÅ{Y€ËY¾ËYÁd‡YÕZfyZ//‡ÕZÅ{Y€ËYÕYY{½Y€ËY{ՂËÄm{Â] Á¹Âew€¿|À¿Z»½Ô¯{Zf«YÕZŀ̤f»{cZ^i{ZnËY½YÂeZÆÀeÄ¿Ä¿ÓZ‡Äm{Â]į Õ{Zf«Y½ÓZ §ļÅÄ¿Z¨‡Pf»Ä°¸],|‹Z]Äf‹Y|¿YcZ»|yÁZÅÓZ¯d¼Ì«ÁYw€¿ Äf§€³ğZˆ·Yª¸yZ0 e|¼ŸÁÄm{Â]\ːeÁÄÌÆe|ÀËM€§{įÖeZ¼Ì¼e|¿Y½Y€´¿ d‡YY~³€iYZŽMZ¯Á\ˆ¯–Ìv»½Ô¯{Zf«YÕZŀ̤f»€]Ŀ´q{‹Ö» ½Z»YÖ]Õ{Zf«Y²Àm®Ë€Ì³{Äf‹~³µZ‡|Àq{Œ¯įºÌ¿Y{Ö»®Ì¿Z»ļŠÄËÁÄ]ÁŒ¯Öf¨¿ÕZÅ|»M{ž˜«,²Àm¾ËYÖ¸YÕZÅÄËZaYÖ°Ë d//‡YÃ{Â] ½{€¯YÂ//‹{ÁÖf¨¿€Ì£cY{Z{µÔfyYÕZÅÄÀ˂ÅÄq€³Y d//‡YÃ{Â]d·Á{ ÃY{Y֘ËY€‹¾ÌÀq{ d‡YÃ|‹¶Ì¼ve֏yŠz]Ä]Z0 e|¼Ÿž]ZÀ»µZ¬f¿YÁ¶¬¿ YŒ¯¥Z»Áž]ZÀ»\̯€eÁd‡YÃ|‹µÔfyYZq{ºÅd·Á{–//‡Âe»Y ºÌœÀeÕY‹{€]֏yŠz]Y~· d‡YÃ{ºÅ€]c|»|À¸]ÕZÅ|¿ÁÄ]d^ˆ¿ d·Á{Ä]d‡YÃ{€¯Ö ‡{Ây½YÂe|u{Ád//‡Y¦«YÁ–ËY€//‹¾ËY{Äm{Â] |À¯®¼¯ ÕZŽÂ̼̈¯Á½Z³|ÀËZ¼¿Z0  ^—Ád//‡YÃ|//‹†¸n»ºË|¬eÄm{Â]ÄvËÓ®ÀËY |ÀÅ{¹Zn¿YY¹ÓÕZÅÖ//‡€]d·Á{cZ¼Ì¼eÄ]d^//ˆ¿|ËZ]†¸n»֐ze cZ¼Ì¼eÄ]|¿YÂeÖ»€ËÕZÅÂv»Ä]ÄmÂe |ÀÀ¯\ːeYµZ‡Äm{Â]Á |Œz^]¹Zœf¿YÕ{Zf«Y»YÁÂu{Äm{Â]{†¸n» ºÅY€§hÌuYºÅÁ½Ô¯{Zf«YÕZŀ̤f»cZ^ihÌuYºÅ½Y€ËY{Zf«YcZ^iš¨u d‡YµZ‡{Äm{Â]Ĩ̛Á¾Ë€eºÆ»¹{€»Ä]d·Á{Ö¿Z‡d»|yÄ»Y{Y½{€¯ Â¿€ÅZÌ »¾Ë€eºÆ»|¿YÂeÖ»|Ì·ÂeÁÕY~³ÄËZ»€‡ªËŒeÁÖ¸»|Ì·ÂeYdËZ¼u {€Ì³Y€«ÕYÄm{Â]ÕZŦË{Á¹Z°uYÃZ]{ZÅՀ̳ºÌ¼e Y|¿YÂeÖ»Õ«ÁY{Ä»ZÀ‡ZÀ‹½Z³|ÀÀ¯{ZYdËZ¼uÁÖf¨¿€Ì£cY{ZªËŒe |‹Z]d¨¿Y¶Zuž]ZÀ»Ä]Ö´fˆ]YÁYŒ¯{Zf«YcZn¿ ÖeZÌ·Z»ğZˆ·Yª¸ycZ¼Ì¼e½YÂeֻĿÓZ‡ÕZÅÄm{Â]{įd‡YÃ{Y{½ZŒ¿Ä]€ne dÌÅZ»¶Ì·{Ä]cZ¼Ì¼e¾ËYYÕYÃ|¼ŸŠz]Z»Yd§€³Ö·ÂaÁÕYħ€ eÁՁYÁ ÕY€]Ö¿Y|Àq|»M{Ä¿|¿Â//‹Y€mYºÅ€³YÁ|À]ZËÖ¼¿Y€mY½Z°»YÄm{Â]Ä·Z//‡®Ë Ŀ³¾ËYZ»Y |ÀÀ¯Ö»Y|Ìad‡{Ã|‹¾ÌÌ eŠÌaY¥Y|ÅYÄ]Ä¿Á|ÀÀ¯Ö»{ZnËYd·Á{ ½ÓZ §½ZÀ̼—Y¹|ŸÁZ¯Á\//ˆ¯–Ìv»½{€¯¾»YZ¿€]Y€iY¾Ë€eºÆ»cZ//¼Ì¼e cZŸÂ“»¾ËYÄ]ֻԇYÕY‹†¸n»{ÁÖ»Zœf¿YhÌu¾ËYY |¿Y{Õ{Zf«Y |À¯ÄmÂeZÅՀ̳ºÌ¼eļÅ{ صفحه 3 {Zf«Y½ZÆm }MÄ^À‹ZÆq €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ] ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ ÖËZÀ]€ËZ^yY ÖÀÌ»€ËÕZÅ[MÕZÅÃ|¿Á€aÄ]և€f‡{Ä£|£{ |‹¥€—€] ½Y€ËY[Mž]ZÀ»dˀË|»d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|»ÁÁZ¨]MÁ[M»Y{Á€Ì¿€ËÁ½ÁZ » [Z»Z‡[MŠz]֐zecZ»|yՁZ‡|À¼‹ÂÅÄ¿Z»Z‡YÕY{€]ÀÆ]Z]d¨³ º‡Z«,Á€Ì¿cYÁ‰Y‚³Ä] {‹Ö»¶ÌÆ//ˆeÕYĬ˜À»[MÕZÅÃ|¿Á€aÄ]և€f‡{ į{Â]¾ËYÄÅ{{Á€Ì¿cYÁÕZÅÄ£|£{YÖ°Ëd‹Y{ZƛYֈ»ZyÃ{YÖ¬e {į{‹€f¼¯Öv˜‡ÁÖÀÌ»€ËÕZÅ[MÕZÅÃ|¿Á€aÄ]Ö¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿և€f‡{ Á€‹YZ¯¾ËY{ÂyÄ]Žfz»Y‚§Y¹€¿®ËZ]Á¶¬fˆ»—Ä]Ö¿Zf‡Y€Å½Z»½M €´Ë{Ä]ZÅÃ{Y{ÁcZŸÔ—Y¾ËY½{Y{Y€«…€f‡{YÕYĬ˜À»[MÕZÅd¯€‹Á{€¯ ֈ¯€ÅÄ¿Z»Z‡¾ËYZ]d¨³[Z»Z‡Ä¿Z»Z‡d˂»ÃZ]{ÕÁ |¿{€¯Ö»‚ÌŀaZŽZf‡Y Äf‹Y{և€f‡{ÕYĬ˜À»ÕZÅ[M{{Âm»ÕZÅÃ|¿Á€aÖ»Z¼eÄ]|¿YÂeÖ»ÖËZm€Å{ ­€fŒ»Y‚ÅÁ½Â̸̻®Ë€“Zu½Z»{d‹Y{ZƛYֈ»ZyÃ{YÖ¬e |‹Z] €´Ë{­€fŒ»Y‚ÅÁÖv˜‡ÕZÅ[MŠz]{­€fŒ»Y‚Åį{Y{{ÂmÁ ÕÁ {‹Ö»¶»Z‹½YÁZŒ¯YZÆÀËY|{į|ÀfˆÅÖÀÌ»€ËÕZÅ[MŠz]{ ªË€—Y½Y€ËYÕZm€Å{|À¿YÂeÖ»½Z¯€fŒ»Ö»Z¼e,Ä¿Z»Z//‡¾ËYՁY|¿YÃYZ]{Á‚§Y ½ÁZ » {‹Ö³|̇ZÆ¿MÕZÅÃ|¿Á€aÄ]Ze|ÀÀ¯d‡YÂy{®Ì¿Á€f°·Yd·Á{ºfˆÌ‡ {Y{{ÂmÁŒ¯{[M»YÃY{Y{€¯½ZŒ¿€—ZyZ¨]MÁ[M»Y{Á€Ì¿€ËÁ cÄ]ÁÖ³|̇½MÄ]ZeÃ{Y{ÄWYYY{Âyd‡YÂy{|À¿YÂeÖ»½Z¯€fŒ»½ÂÀ¯Yį |ÀÀ¯d§ZË{Y{Âyx‡Za®Ì¿Á€f°·Y d‡YdÌ «YÁYÁ{Ö·ZyÕZÅÄ¿ZyÖ¿Â̸̻Z»M Ö·ZyÕZÅÄ¿ZyÖËZ‡ZÀ‹ÕY€]Հe€i»ÖËZÅY‚]YÁd‡YÃ|»M įÕYÄ¿Z»Z‡¾ËYįºÌÀÌ^]|ËZ]Ád‡YÖeZÌ·Z»½ZË{»d‡{{ ÖËZ‡ZÀ‹ÕY€]YÖ^‡ZÀ»ºfË´·Yd‡Y{Z«ZËM,Ã|‹ÖuY€— ºÌ¿YÂeÖ¼¿ÂÀžËY€]ZÀ].€ÌyZË|Å{d‡{Ä]Ö·ZyÕZÅÄ¿Zy ºÌ‹Z]Äf‹Y{s€—¾ËYYd‡{Ö]ZˁY®Ë |¿YÂeÖ»s€—¾ËYZËMįµY‡¾ËYÄ]x‡Za{Õ|¼v»½Z˜¸‡ .{‹¾°ˆ»YZ]Ä]Ö·ZyÕZÅÄ¿Zy{ÁÁÕY€]ÕZŒ§¹€ÅY Ö·ZyÕZÅÄ¿ZyZ»Mį{Y{¾ËYÄ]Ö´fˆ]Â“»¾ËYd¨³ ¾ËY{Y| eYÖÀ‹ÁcZŸÔ—YÂÀÅįY€q,ºËÁMd‡{Ä]Y •Â]€»{‹Ö»¹ÔŸY½ÓYįÖ»Z«YÁ{Y|ŸY ºËY|¿ZÅÄ¿Zy ¾ËYÕY€]̫֬{Y‚]Yįd‡YŒ¯µZ‡ÕZ¼‹€‡Ä] d‡YÃ{Â^¿Z¯ |¬qÖ·ZyÕZÅÄ¿Zy{Y| eºÌÀÌ^]|ËZ]ÓÁY,¾ËY€]ZÀ]{Á‚§YÕÁ |ËZ]µZu¾ÌŸ{,ºËY|¿¾ËYYÖÀ//‹ÁZ»MÂÀÅ.d//‡Y įY€q,|‹|ÀÅYÂyÖËZ‡ZÀ‹ZÅÄ¿Zy¾ËY֋ÁÄqÄ]ºÌÀÌ^] |ÀÀ¯Ö»ºÅY€§½Z°·Z»ÕY€]YÖËZÅd€§ZʼnÁY֔ ] |ÀÅYÂz]Ä°ÀËYÔj»,|ÀÀ¯Y€§cZÌ·Z»dyY{€aY|//À¿YÂf]į Y€«­Ô»YÄ¿Zy{ÄÌiZiY½{Â]ZË|uYÁ©€]ZË[M¥€» ½YÂf],ž^—Ä]€³Y |//¿Y{‚Ë€³ÃYÖfuYÄ]½Z°//·Z»,|ÀÅ{ {Â^Æ]Yē€Ÿ½Y‚Ì»|¿YÂeÖ»¾ËY,{€¯Y|ÌaY̫֬{ÕZÅY‚]Y ºÌÅ|]€œ¿½M¦Ì¯Áº¯ÃZ]{ºÌ¿YÂeÖ¼¿½ÓYÖ·Á|Å|] s€—¾ËY,Ĝv·¾ËYZe{€¯tˀe¾°ˆ»YZ]…ZÀ‹Z¯¾ËY ,|f§YÖ»Ö«Z¨eYÄqÃ|ÀËM{ºÌÀÌ^]|ËZ]ÓZu,d‡YÃ{Â^¿ª§Â» d‡{Ä]Հi»ÕZÅY‚]YÁ{Â//‹€e¶»Z¯Ä¿Z»Z‡¾ËY|ËZ‹ |‡€]½ZË{» ½Y‚Ì»ÃZ]{ºÌ¿YÂeÖ¼¿½ÓY†aįµY‡¾ËYÄ]x‡Za{ÕÁ d¨³.{€¯d^vÖ·ZyÕZÅÄ¿Zy€]s€—¾ËYÕY~//³€iY ½M€ÌiZe½Y‚Ì»,YZ]Ä]Ö·ZyÕZÅÄ¿Zy{ÁÁ‘€§€],€//Ìy |Àq|ÀÀ¯Ö»€°§Öy€]įÖ»Z«Y½MÖÀ Ë,d‡Y{Á|v»ºÅ Á{Ä]dÌ «YÁYÖ·ZyÕZÅÄ¿ZyYÖ¿Â̸̻ÖfuZËY‚Å| {Ä¿ZÀÌ]‰Âyd·Zu{ZËY‚Å|Àq|u{¾°¼»Z»Yd‡Y ē€Ÿ½Y‚Ì»ÀyÓZ],|À¯YZ]{YÁYÄ¿ZyY‚ÅÃ{|Àq|u |Œz]Ö»{Â^Æ]Õ|uZeY ½Z¼fyZ‡€Ÿ†°Ÿ d§ZËŠËY‚§YÖ»Â]ÕZŽZ‡¹ZÌad¿€fÀËY®Ì§Y€eºÆ‡ ÖÆmÂe¶]Z«ºÆ‡Ö»Â]ÕZŽZ‡¹ZÌaÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]ՁZn»ÕZ”§Ö¸»‚¯€»½ÁZ » ÖËZ”«cÔ°//Œ»d¨³,|¿YÃ{Y{ZfyY{ÂyÄ]Yd¿€fÀËY|¿Z]ÕZÀÆa®Ì§Y€eY Ä]ÃZ‹YZ],€Æ»Z]´f¨³{½Z̯YÂy€Ì»Y {‹Ö»Ö³|Ì//‡Ö¸yY{ÕZŽZ‡¹ZÌa dËZ¼us€—¹Á{Z§{Ö»Â]ÕZŽZ‡¹ZÌaÕY€]Ã|‹Äf§€³€œ¿{ÖfËZ¼uÖeZ»Y|«Y ,Ö»Â]ÕZŽZ‡¹ZÌaÕY‚§Ydz‡ÕZŁZÌ¿YÖ¿Z^ÌfŒaÁÂu{d¨³ZŽZ‡¹ZÌaY YÖ°Ë€»Y¾ËYÄ]Ö¿Z¼Ì¸‡|ÌƋÃ{Y{‚¯€»ZfyYįd‡YÃ{Zf§YÖ]ÂycZ«Z¨eY YÖ»Â]ÕZŽZ‡¹ZÌaÄ]€fÆ]cZ»|yÄWYY|¿YÂeÖ»¹Y|«Y¾ËYZ0  ˜« d//‡Y{Y»¾ËY Ã|‹¦›Â»ÖÅÁ€³Z¯‚Ì¿®Ì¿Á€f°·Yd·Á{cZ»|yhv]{d¨³ÕÁ |À¯dˬe d·Á{cZ»|yÄWYYºÌ¿YÂf]įÖÀ »¾ËYÄ] |À¯µZ^¿{YZŽZ‡¹ZÌadˬeÂ“»į Ä],Ã|‹Äf§€³€œ¿{Ö»Â]ÕYÄ¿Z‡¹ZÌaÕY€]įÕ|À]t˜‡Z]\‡ZÀf»Y®Ì¿Á€f°·Y ÖÅÁ€³Z¯{įՀ´Ë{hv]{Y{Ä»Y{YՁZn»ÕZ”§Ö¸»‚¯€»½ÁZ » ºËZbˆ]ZÆ¿M ¹ZÌaÖËZ”«cÔ°Œ»įd‡Y¾ËY,Ã|‹[»‚Ì¿½M¶YÁÃ{Â]Հ̴ÌaµZu{ \uZdÌ·ÂXˆ»Y€]Z¯dÌ·ÂXˆ»įÖÀ »¾ËYÄ] {‹Ö³|̇Ö¸yY{ÕYÄ¿Z‡ ÁZŽZ‡¹ZÌaÖ¸Y½ÓÂXˆ»į{ÁŠÌaÕYĿ³Ä]Z¯Á{Â//‹®Ì°¨e†ËÁ€‡ {‹{ZnËYZ”§¾ËYZ]Ö^‡ZÀf»€Ìˆ»Á|¿ÂŒ¿¶°Œ»Zq{ÖfËZ°‹€ÅZ]ZņËÁ€‡ ÖËZÀ]€Ë»Y {€¯s€˜»{Zf«Y½ZÆmZ]´f¨³{¾°ˆ»YZ]…ZÀ‹Z¯ Ä]s€—¾ËYÃZ]{¾°//ˆ»YZ]…ZÀ‹Z¯,Õ|¼v»½Z˜¸‡ dˆŒ¿´f¨³ ºÆ»d¨³Ö·ZyÕZÅÄ¿Zys€—ÃZ]{Õ|¼v»½Z˜¸‡Õ|Æ» ZËM,d‡YÖËZ‡ZÀ‹ĸXˆ»,Ö·ZyÕZÅÄ¿ZyÃZ]{ĸXˆ»¾Ë€e Ã|‹ÖÀÌ]ŠÌaÖ·ZyÕZÅÄ¿ZyÖËZ‡ZÀ‹ÕY€]įÖËZʼnÁ .€ÌyZË{‹ž«YÁ€i»|¿YÂeÖ»,d‡Y hv]ÄÅ{YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]¾°//ˆ»YZ]…ZÀ//‹Z¯¾ËY {s€—¾ËY{€¯tˀe,d‡YÃ{Â]s€˜»Ö·ZyÕZÅÄ¿Zy ª§Â»ZÅŒ¯֔ ]{ÁÃ|‹Ä]€neºÅ¦¸fz»ÕZÅŒ¯ ¾ËY d‡YÃ|‹ÄmY»dˆ°‹Z]ZÅÂ//Œ¯Öy€]{ÁÃ{Â] {‹Ö»¶¼Ÿ˜qÃZ]¾ËY{ºÌÀÌ^]|ËZ]ÃÁ{ ®¼¯Ä]cZŸÔ—YՃ·ÂÀ°e,€“ZuµZu{{Y{Ä//»Y{YÕÁ d¼Ì«Հ̳kÁYÕZÅÃÁ{Z]Œ¯ևŻÁÕ{Zf«Y–ËY€‹ ÕZÅYZ]€]º¯Zu–ËY€//‹įd‡Y½MYÖ¯Zu½Z¼fyZ//‡ €]‚Ì¿ևŻ–ËY€‹‚Ì¿ÁԗÁYYZ]ÄËÂ]ՁY»Ö·Z» d‡YÃ{Â]Y~³€iYZÅd¼Ì«ŠËY‚§Y YcZÌ·Z»~yYs€—½Z¨·Zz»Á½Z¬§Y»{ÂmÁÁļžËYZ//] |¿Z‡\ːeÄ]Y½M½Â¿Z«ºÅ{Zˆ¸n»,Ö·ZyÕZÅÄ¿Zy Â//Œ¯¶¯Äm{Â]ÄvËÓÖ//‡€]¶§{½ÂÀ¯YÁ Ä]‚Ì¿½Â¿Z«¾ËYÕY€mYYÖ//‹Z¿ÖeZÌ·Z»|»M{įºÌÀÌ]Ö» ÁÃ|ÀËMµZ‡{Y{ZÀ]d·Á{ÁÄf§ZËÃYÄm{Â]ÕZŶ§€//‡ ¶v»Y½Z»Âe{Z̸̻½Â¿Z«¾ËYÕY€mYdˆz¿µZ‡{ |À¯Ä¿Y‚yÖÅY|»M{ Õ|Æ»Z//]{Z//f«Y½Z//ÆmZ´//¿€^y,Ä//˜]Y¾//̼Å{ ָ̟Z¼‡Y ZÀÆ» mahnaz.esmaeeli@jahaneghtesad.com Z“Z¬eŠËY‚§YÁ¾°ˆ»YZ]{|Ë|‹ÕZŽZ//‡Â¿µZ^¿{Ä] ֿ°//ˆ»ÕZÅ|uYÁd¼//‡Ä]ZÅ{Z¬f¿Y½Z°Ìa­Â¿ÃY¼ŠÃZmYZˉÁ€§ÕY€]½Z°·Z»Õ‡YįÃ{Â]ÕYÃ|‹ÄfyZ‡ |¿|‹Ö¼¿ē€ŸYZ]Ä] ÕY{{Ây,Ö·ZyÕZÅÄ¿ZyYcZÌ·Z»~yY½Z¬§Y»Ã|̬ŸÄ//] µZ^¿{Ä]ÁÃ|‹YZ]µ{Z e½{ÂyºÅÄ]\^//‡,ē€ŸY ®Ë|Àq€Å{€Ì³Ö»{ÂyÄ]Ö//ŒËY‚§Y|¿Á‚Ì¿ZÅd¼Ì«½M ªÌ¨¸eÁ|À¯Ö¼¿|ÌËZeÖËZÆÀeÄ]YÃY‚//³¾ËYÖ·Z¼mYÃZ´¿ |ÀfˆÅ¾°ˆ»YZ]­€eµZu{½ÓÓ{ YZ]Y½ÓÓ{kÁ€yÁÖ»ÂecYZœf¿YŠÅZ¯|ÅZ//‹Ä°ÀËY½ZÌ]Z]…ZÀ//‹Z¯®Ë ,Äf§€³ª¿ÁZÆ¿Zf‡€Æ‹{Z»YÃ{€¯d§Y½Y€Æe{Z‡ÁdyZ‡d¨³ºÌfˆÅ¾°ˆ» dmZuÂa d‡YÃ|Œ¿{ZnËY̼֬Ÿ¥Z°//‹ZÆf¼Ì«Á½Z̓Z¬f»½YÂe¾Ì]ÂÀÅY€Ë Y€Ë,Ã{€°¿µZ^¬f‡Y¾°ˆ»Ö¸»¹Y|«Ys€—Y֏yŠz]į|‹֟|»¾ÌÀr¼Å ZÀˆËYZ]³Ád¨³{dmZuÂa|̋€§ |¿Y|¿{Z¬fŸY֏yŠz]Ä]½ÓÂX//ˆ» ÕZÅYZ]ÕÁÖ¿M€ÌiZe{Y{wZÌ¿{{€ÌyYÃZ»®Ë֗įևŻcZ«Z¨eY{€¯ZƛY |‹ÕY|¬»…Â]YZ] |¿{Y{½ZŒ¿žË€‡ÕZƌÀ¯YÁįd//‹Y{…Â]Áԗ,Y {Â^¿ŠÅZ¯¾»€œ¿Ä]Äf^·Y |Àf§€³{ÂyÄ]Ö·Á‚¿|¿ÁÓ{ÁԗÕZÅYZ]Á{€//¯ ¾°ˆ»YZ]€]Zŀ̤f»€ÌiZeÓ¼ »{Á‚§YÕÁ {€¯Ä̸zeÄ]Á€‹ZÅYZ][Z^uÄ°¸] Y½MdÌ ^eZeÃ|‹hŸZ]ÁÂu¾ËYՀË~a€Ë{Ö³„ËÁ¾Ì¼ÅÁd‡Y€^¿Z»ÕY|¬» ¾°ˆ»ՁY»ÕZÅYZ]{Äf‹~³ÃZ» |‹Z]ZÅYZ]€´Ë{Y€eÖ «YÁ,{Zf«Y–ËY€‹ {d¼Ì«ŠËY‚§YÖfu d‹Y|¿{¼¿½Y|Àq¾°ˆ»ÁÂu{Ö·ÁºÌf‹Y{d¼Ì«ŠÅZ¯ º¯Zu–ËY€‹Á€ÌiZeÁZ‡ÁdyZ‡Y¾°ˆ»Šz]Y€Ë-{Â]{Âƌ»ª—ZÀ»֔ ] |À¯Ö»dÌ ^e¾°ˆ»|Ì·ÂeÁÂu{Œ¯{Zf«Y€] {Y{€^yՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ d‡YÃ|‹¶Ë|^eÕZ]¾³YÁ|Ì·Âe\˜«Ä]½Y€ËY Ä]ÕZ]¾³YÁ¶yY{|Ì·Âe‚»€eºf//ˆÌ‡{|ŸÁ¶yY{|Ì·Âe­Â¸]¿»w€q{|Ÿ |À¯Ö»d¯€uÖ¸»¶ËÕÁÖ¸»w€qÕZmµZ‡{Z]¾Ì·ÁYÕY€]Á|‡Ö»Z”»Y |]ZËd‡{|{ÖËZ¨¯{ÂyÄ] ºÅ¾ËYYŠÌaÖËZ¨¯{ÂyÄ]©ZÌf‹Y¾ÅMÃYÃ{Y¿Zyğ¼n»{d¨³ַ‡|Ì ‡ ÕZÆ·Z‡Ze{‹Ö»|Ì·Âe¶yY{{ÁÁ€»YįÖeZ ˜«¦¸fz»¶ËÓ{Ä]Z»Yd‹Y{{ÂmÁ {Â]Ã{€¯€Ì³¾Ì»YZ»ZÆ¿McY{YÁÁºË{Â]Äfˆ]YÁZÆ¿McY{YÁÄ]€ÌyY |‹€Ì³¾Ì»Z»½Z³ÁZ¿YÖÆmÂe¶]Z«Šz],Ä¿Z¼·Z›ÕZźˀve|Ë|ŒeZ]{Á‚§YÕÁ cY{YÁ½Z°»YZ»YºÌf‹Y{Ö¸ËcZ ˜«|ˀyÕY€]µÂaÕ{Y»{ÖfuįÕYĿ³Ä] {Â^¿ZÆ¿M Ö§€ »Ä¿Z»Z‡ՁY|¿YÃYÄ]ÃZ‹YZ]½Y€ËYֻԇYÕÂƼm¾ÅMÃYd¯€‹¶»ZŸ€Ë|» d ÀcZ ˜«Ã|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕZÅd¯€//‹¾ÌÀr¼ÅÁÖ¸ËcZ ˜«Ä]¾ÅMÃYÕZŁZÌ¿ YŠÌ]¾ÌÀr¼Å d‡YÃ|‹ÕY~³Z]Ä ˜«|Œ‹ÁZÆq½ÂÀ¯Zeָ˶¬¿Á¶¼u |¿YÄf‹Y{Ö¸ËcZ ˜«cY{YÁ‰Z¨‡d^iįָ˶¬¿Á¶¼uÕZÅd¯€‹{» įºËYÄf§€³|Æ eZÆ¿MY,{Y{{ÂmÁZÆ¿M¶yY{|Ì·ÂeÖ·ÁÃ|‹­€¼³{YÁZ˜«¾ËYÁ |ÀÀ¯Ö»{YÁÄ ˜«į|‹Z]ÕZ]¾Ë€yM¾ËY |ÕZ]¾³YÁ|Ì·ÂeÖËZ¨¯{Ây¾ŒmÁ€»Y|‹ÁM{ZËՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½ÁZ » ºÌÀ¯Ö»Y‚³€]YÖ¿Y€ËY‚»€eºfˆÌ‡Áw€qYÃ{Z¨f‡YZ]¶yY{|Ì·Âe|{ ¾³YÁcY|Ì·Âe,ÕZ]Z˜«‚»€eÁw€qÂn»Á|Y†aÄf‹~³ÁYd¨³ÕÁ d‡YÃ|‹Z¨¯{Ây|{|¶yY{{ÕZ] YÃ{Z¨f‡YZ]į{Y|¿Ö¸yY{ħ€¶yY{|Ì·Âe{Y»Öy€]{d‹Y{ZƛYÖ·Â//‡ {€¯ºÌÅYÂyž§Y¶°Œ»¾ËYĬ˜À»{YZ]{ZnËYÁZÆ¿McY{ZÁÃÂ^¿Y|Ì·Âe |ˀy{Y{Y€«Á€»Yd¨³½Y€ËYÖ»Ô//‡YÕÂƼm¾ÅMÃYd¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» ÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³ Infrastructures@jahaneghtesad.com |Ì·ÂeՁZ‡Ö¸yY{{ÖËZ¨¯{Ây¾ŒmÕY‚³€]Ä]ÃZ‹YZ]ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ {Y{€^y®Ë{‚¿Ã|ÀËM{Հ§Zˆ»¾³YÁÄ]ÖËZ¨¯{Ây¾ËYՀˆeY,ÕZ]¾³YÁÕ|{ ÕZ]¾³YÁ‚»€eÁw€qYÖËZ¼¿Áº‡Y€»{ֻԇY|¼v»,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ®ËÄ]Ö¸yY{ÕZÅ{Y| f‡YÄ]ÄmÂe{€°ËÁÁÕÁZ]{Ây€°¨eÄ°ÀËY½ZÌ]Z]¶yY{|Ì·Âe µÂv»Á{|ˀy{Y{Y€«ÕZ”»Y|ÅZ‹Á€»Yd¨³,Ã|‹¶Ë|^eÄ¿ZÀ»R»ÁÃ|¿½Zˀm |ÀfˆÅY{Ây€]ÖËÓZ]d̼ÅYYįºÌfˆÅָˊz]{¶yY{|Ì·ÂeºÆ» ÕÂƼmÁºËY|¿kZyÄ]ÕZ]¾³YÁ|Ì·ÂeÕY€]Ö´f//ˆ]YÁpÌÅ€´Ë{Z»{Á‚§YÕÁ d‡YÃ|‹¶Ë|^eÕZ]¾³YÁ|Ì·Âe\˜«Ä]½Y€ËYֻԇY Ây{Ö¿ZÆmÕZÅYZ]YּƇºÌ¿YÂeֻİÀËY€]|̯PeZ]ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ ½Y€ËYÕZ̧Y€¤mY|ËZ]Z»Õ{Zf«Yd̬§Â»d¨³,ºÌÀ¯\ˆ¯Ö¸ËžËZÀcӐv» ºÌÀ¯Ö¸nf»YÕÁZ]{ÂyÄ°ÀËY€´»{‹Ö¼¿¶Zu¾ËYÁ|‹Z]€e±‚] ÕZ]¾³YÁ‚»€eÁw€q|Ì·ÂeÕY€]½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹|Àq‚¯€¼eÄ]ÃZ‹YZ]ֻԇY Հ§Zˆ»¾³YÁ‚»€eÁw€q|Ì·Âeև€]ÁªÌ¬veµZu{ºÅ€´Ë{d¯€‹|Àq{Á‚§Y ÖËZ¨¯{ÂyÄ]ָ˞ËZÀcY|Ì·ÂeÁÂu{ºÌ¿YÂeÖ»ZÆ¿M|Ì·Âe¶Ì¼°eZ]į|Àf//ˆÅ ºÌ‡€] |̇|{ÖËZ¨¯{ÂyÄ]ÕZ]¾³YÁ|Ì·Âe{½Y€ËY ÕZ]¾³YÁ|Ì·Âe{dˆ¿YÂeZ]¾Ìfˆz¿ÕY€]½Y€ËYd¨³¾ÅMÃYd¯€‹¶»ZŸ€Ë|» صفحه 4 |Ì·Âe ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ }MÄ^À‹ZÆq €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ] ©Z¨eY Ö¿Z»ÂeYÕZ³|¿Z»Y½Y€ÆeÖ¿Z³Z]©ZeYd»Ô‡{Zf«Y½Â̼̈¯†ÌW\ËZ¿Ö¿Y€´¿ {Â]ÖËÁY{žËZÀָ̘ e€œfÀ»|ËZ] ÁÃ{¾»Y{Œ¯{ÁY{{Â^¼¯Ä]ž˜«—Ä]Ö¿Z»Âe |¿ZŒ¯Ö»ָ̘ eÃZ´e€aÄ]YÁY{d ÀYÕ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁ –ËY€//‹{Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]½Y€Æe©ZeY½Z³|ÀËZ¼¿cZÌÅ”Ÿ {Á‚§Y,d‡YÃ|//‹¦«Âf»Ô»Z¯—Ä]ÁY{cY{Z,Ö¿ÂÀ¯ Ä°¿M¶Ì·{Ä]d‡YÃ|‹½YÂÀŸÖf·Á{½ÓÂX//ˆ»Õ‡YZÅZ] |{Y€f¼¯¶»Z‹Z«Z¨eYįÁY{|Ì·ÂeÕZÅÃ{ZÆ¿Y֌z] d‡YÃ{€¯Ã{Z¨f‡YÖ¿Z»ÂeYY,{‹Ö» ½MÕY€]ÄÅ{Á{YŠÌ]įÖeY{ZÕZÅYZ],€§Õ|»ZuÄf¨³Ä] įÖ¿Y€ËYÕZÅd¯€‹Ád‡Y¾f§d‡{YµZu{Ã|‹‰Ôe Ã|¿€]ºË€vedz‡–ËY€‹{ºÅ½MÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅĐ«ZÀ»{ |¿Y|¿Y{Y{Y€«{Z¬ ¿Y½Z°»Y,|¿YÃ|‹ {YÂ//Œ¯ÕÁ€]MÔ¼ŸÖ¿Z»ÂeYÄ°ÀËY½ZÌ]Z//]ÕÁ Հ´Ë{Y†aÖ//°Ë½Z³|ÀÀ¯{ZÁÄfyY|¿Y€//˜y‘€ » ½ZÀˀ§MZ¯¹Z¼ed¨³,|¿YÃ|‹Ղ¯€»®¿Z]ÃŻd‡€Æ§{YÁ ½Zœ»{|¿YÃ{€¯d§ZË{Ö//¿Z»ÂeYįÖ//¿Z¿Z³Z]Á Ä]ÖËZ”«Á֫¬ucÔ°//Œ»Ä//‡Á€a{ÁÄf§€³Y€«¹ZÆeY |¿€]Ö»€‡ d§M®ËÖ¿Z»ÂeY½|¿Z»Ö//«Z]{Á‚§Y€§Õ|»ZuÄ·ZÅ Z³|¿Z»Œ¯ÖËÁY{žËZÀÕY€]½ZÀqºÅw€¿¾ËY€³YÁd‡Y Œ¯ÖËÁY{½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeYՀfŒÌ]{Y| ež˜«—Ä],|¿Z¼] ½MÖËÁY{¹Ô«Y|{įÕŒ¯ÁÃ|‹ÄmY»¶°Œ»Z] ÕÁY{|Ì·ÂeÁ¾Ì»Ze{,{Â//‹Ö»|Ì·ÂeÖ¸yY{žËZÀ–‡Âe Ä·Z//ˆ»®ËÄ]ÁY{{Â^¼¯Á{|ÅYÂy²À·,¶yY{ZÌ¿{Â//» |‹|ÅYÂy¶Ë|^eÕ|m Z]¾ËY€]ZÀ],|‡€]½MÖ «YÁ½Z^uZd‡{Ä]Öf‡{Ä]YÂ¿ |ÀfˆÅ¦·Zz»½M¥~u {Y€§YÖ¬]Z»Á{Y|¿{ÂmÁֻ‡Äf‡{¾Ì]¾ËY{,ÕÁÄf¨³Ä] Ö´¼Å,{‹Ö»Öf ÀÁÕ|Ì·ÂeÕZÅÃZ´À]½Z^uZ¶»Z‹į įY€q|Àf//ˆÅÖ¿Z»ÂeY¶»Z¯¥~u½Z¬§Y»Á‚//m Â//Œ¯d ÀÁ{Zf«YÀ°Ìa€]YÕZ]½ZˁÁÖ¨À»cZ ^e d‡YÃ{€¯{YÁ d ÀZ^ˀ¬eÖ¿Z»ÂeYŽÌzeÄ°ÀËY½ZÌ]Z]€§Õ|»Zu YŽÌze¹ÁY|e{Á‚§Y,d//‡YÃ{€¯¶¨«YÂ//Œ¯ÕÁY{ ž§ZÀ»\ˆ¯{Ã{Z¨f‡YL‡Ä],µZ¿Z¯¾ËYYį|Àf//ˆÅÖ¿Z»Âe |ÀfˆÅµÂ¤Œ»Ö·Z» €ÅÄ°ÀËY½ZÌ]Z]½Y€Æe©ZeYd»Ô‡{Zf«Y½Â̼̈¯†ÌW\ËZ¿ d¨³,|À¯Ö»Z]Ã{Z¨f‡YL‡ÕY€]YÃY,Ä¿YZˁYÃÂ̋ÁÂ¿ [Z],{‹ªË‚eÖËZÆ¿Ã|ÀÀ¯¥€»Y€e¸mÄ¿YZ˾ËYÄq€Å {‹Ö»€eZ]{Zˆ§ÁÃ{Z¨f‡YL‡ ,Ö¿Z»ÂeY½YY|§€—¹Á{Äf//‡{įd//‡Y|¬f »ÕÁ ¾ËYd‡{ÃÂv¿dˀË|»{¦ “¶Ì·{Ä]į|ÀfˆÅÖ¿Zˆ¯ ¾ËYį|¿Y{ļÅYÁÁ…€eÄ°¿MZË|Àf//ˆÌ¿{Z«,ՁYÄ¿YZË w€¿cZ¿Z//‡Â¿Öa{ÁZÆ]YįÖ//¿Z»ÂeY {Õ|m½Z¨·Zz»Á½Y|¬fÀ»Á|//‹{ZnËYd·Á{ºÌ¼eZ]Y ½Y€´f ÀÁ½ZÀˀ§MZ¯½Z//Ì»{ĸ¼mY¦¸fz»ÕZÅŠz] †ÌWį—½MÁd‡YÖ¿|¿Z»½ZÀqºÅ,{Y{֏yŠz] ÁևZ‡YÕZÅÓZ¯,{€¯¹ÔŸYÖ³ZeÄ]Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡ {Â]|ÀÅYÂyY¾ËYµÂ¼Œ»ÁY{ ½Z»ºÅįÖÅZ^f‹Ye¥Ôy|‡Ö»€œ¿Ä],\Ìe€e¾ËYÄ] Y,d§€³cµZ//‡Äm{Â]ÄvËӁYÖËZ¼¿ÁZ//] Šz]‚Ì¿Ã|ÀËMµZ‡Á{‹¥~ud//ˆÌ¿Y€«Ö¿Z»Âe Öf·Á{ÕY~³w€¿¾ËYY€iZf»,Œ¯{Zf«YÁYZ]YÕYÃ|¼Ÿ d‡Y Ö¿Z»ÂeY¾Ì»ZeÁŽÌzeZ]½ZˁcZ ^e,½ZÌ»¾ËY{ €´Ë{YŠÌ]į|//‡Ö»€œ¿Ä]Â//Œ¯ÖËÁY{žËZÀÕY€] ½ÓZ §įZn¿MZeÃ|‹¹Z¼e½Y€³Ádz‡,Õ{Zf«YÕZÅŠz] ,ÖÅÁ€³ÁÖ¼‡ÕZŽԟY֗,ÁÂu¾ËY֏yŠz] |¿|‹ÁY{d ÀYw€¿¾ËY¥~uZf‡YÂyd]¿¾Ë|Àq{ k€yÁ¶ y{¹‚Ì¿Z°»{Ö¿Z»ÂeYÕZ³|¿Z»,µZu¾ËYZ] YÁY{½Y€´f ÀÁ½ZÀˀ§MZ¯Ö¿Y€´¿,Ã|ÀËMµZ‡ÕY€]d·Á{ Ä»Y{YÕY€]Ö¬»€´Ë{ÁY{Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁįÃ{€¯½Y|ÀqÁ{ cZÌÅ”Ÿį—½MÁ|À‹Z]Äf‹Y|¿YÖeMµZ//‡{dÌ·Z § Ä//ŒËÖ¿Z»ÂeYd§M,|˳Ö»½Y€Æe©ZeY½Z³|ÀËZ¼¿ {|ÅYÂyY½Y€ËY{ÁY{|Ì·Âe ÃÁ€³Á{Ä//]YÖ¿Z»ÂeY½Z//Ì»Zu,€//§Õ|»ZuÄ·ZÅ Y½Z^‡Z¯,µÁYÄf‡{įd‡Y|¬f »ÁÃ{€¯Õ|À]Äf‡{ |‹ŽzŒ»d¼cYÁÕ‡YÃ|‹€ŒfÀ»Z»M¾Ë€e|Ë|m…Z‡Y€] µZ‡®Ë{À»ÁÖ§€»¹Ô«YÕ|{YŠÌ]d¼Ì«|‹ {Á|uZ]Ö»€³Ö¿ÁZ¯Z»,|{ Z//]Ö¼//‹ZÅÖ¸yY{l¿€], Z]ՀfÌ· Y¿Y,Á{Á|uZ][€q€aÁ[€qº¯d//‡Z», Z]Ö»€³€ÌÀa, ŠËY‚§Y|{ZeZ]¾£ÁY¿Y¾ÌÀr¼ÅÁ|{ZeZ]ÖmZyÕZ//q {€¯ÃZ‹Yd¼Ì« YŠÌ]Ä]½Y€Æe€Æ‹t˜‡ÕZÅ֋Á€§Ã{€y{¹€³¡€»d¼Ì«Äf‹~³ÕZÅÄf¨Å ½Y€Æe½Zf‡YYZ]ºÌœÀeÃÁ€³Z¯ÃZ»€Æ»€yYÁYįdˆÌ·Zu{¾ËY |̇½Z»ÂeY‚Å {Â]Ã{€¯\ːe½Z»ÂeÁY‚ÅY¹€³¡€»¹€³Â¸Ì¯€Åd¼Ì« ĸ¼mYį|Àf//‹Y{d¼Ì«ŠËY‚§Y|{Ze¾Ì]ºÅÓZ¯½Z//Ì»¾//ËY{ , Z]¡€»d‹Â³, Z]Õ|À¸ËZel¿€],|{ Z]¡€»ºzeZŽM¾Ë€eºÆ» , Äfˆ°‹|À«,|{ Á Z]Õ|À]Äfˆ]ÁÖ˸̯€°‹, Z]Ã|¿¡€» ZÌa, Z]Ö´¿€§Äm³, Z]{Âz¿,Z]ÖfÌqZÌ]·, Z]ÂËÂf‡ZaÀ¯ Äf//‹Y{ŠËY‚§Y|{Ze¾Ì],d¼Ì«ŠËY‚§Y|{ Z]Â»Á Z] l¿€],½Z»ÂeÁY‚ÅÄ]¡€»ºze¸̯€Åd¼Ì«µZˆ»Y€Æ»{¾ËY€]ZÀ] d‡Y ÁY‚ÅÄ]Ã|¿¡€»,ÁY‚ÅÄ]¡€»d//‹Â³,ÁY‚ÅÄ]Õ|À¸ËZe Ä]ÖfÌqZÌ]·,Ä]ÂËÂf‡ZaÀ¯,½Z»ÂeY‚ÅÄ]|À«,Ä]€°‹, Ä]Â»ÁÄ]ZÌa,Ä]Ö´¿€§Äm³,ÁY‚ÅÄ]{Âz¿,ÁY‚Å d‡YÃ|̇½Z»ÂeÁY‚Å ÄmY»Õ|{ Á d¼Ì«ŠËY‚§YZ]c|»¾ËY{‚Ì¿Á„aÁ|ËY€a®Ìf//‡Ó ¾ÌÀr¼Å d//‡YÃ|Ì//‡½Z»ÂeY‚ÅÁÄ]ZŽMYĬ¸u€Åd¼Ì«Á|¿{Â] Y¶yY{|Ì·ÂeÖËŒ‡Z^·¾Ì‹Z»ÁºÌ‡,½Z¼Ì‡,½ÂÌ»Z¯Á…Â]ÂeY,|À¼//‡®Ìf‡Ó d‡YÄf§ZËŠËY‚§Y|{YŠÌ]ZŽMd¼Ì«įd‡YÖËZÅÓZ¯€´Ë{ĸ¼m |Àf‹Y{d¼Ì«ŠËY‚§Y|{Y€f¼¯Ã|‹{ZËc|»{įÖËZÅÓZ¯¾Ë€eºÆ»¾Ì]Y ®ËՀ˜]€Ì‹, Z]Öf¯Za¶Ë€f‡Y€Ì‹,|{ Z]¹Zy€Ì//‹Ä]½YÂeÖ»ºÅ ½ZŒ¿d¼cZneÁ½| »,d ÀcYÁÕ‡YÃ|‹€ŒfÀ»Z»M¾Ë€e|Ë|m ¾Ì]ÓZ¯d¼Ì«,Ö//‡Z‡YÕÓZ¯º¸«¾Ì]{µZ//ˆ»YÃZ»€Æ»{į|Å{Ö» ŠËY‚§Y¾Ë€fŒÌ],Äf‹Y{ŠËY‚§YÄf‹~³µZ‡{Y{€yÄ]d^ˆ¿|{ {Á|uZe ¹Ô«Y€f//ŒÌ]ÁÃ{Â]cZ]Â^uÁZËÂ//‡Ä·ZnÀ¯,cÓM¾ÅMÃÁ€³Ä]•Â]€»ºÅd¼Ì« YŠÌ]Ạ̀Á€°//‹,|À«,cZ]Â^u,¡€»ºze,¡€»,l¿€]¶j»À»ÁÖ//§€» d‡YÄf§ZËŠËY‚§Y|{ ÃZ»ZeÄf‹~³µZ‡€Æ»YZŽMd¼Ì«cY€Ì̤eįÖËÓZ¯¾Ì]Y,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] Ze Z]¾ÅM€ÌeÂ¿ZÆq¶»Z‹ÓZ¯d¼Ì«,Ã|‹€ŒfÀ»µZˆ»YÄ]ZŒ» Ä·ZnÀ¯,|{ Z]ÃZÌ//‡©Á,|{ Á Z]{€´¸Ì»Â¿Á{,|{ l¿€]ÁÕ|ÀÅl¿€],…|Ÿ,‚»€«ZÌ]·,Äb·¾ÌÀr¼ÅÁ|{ Z]ÖeY{YÁÕZˇ ŠËY‚§Y|{ Á ,, , Z]\Ìe€eÄ]ÖeZ¼//‡Z]Ö¿Zfˆ¯Za ÁÄf‹Y{ŠËY‚§Y|{YŠÌ]¶^«µZ‡Ä]ZŒ»ÃZ»Ä]d^ˆ¿µZˆ»Y€Æ»{d¼Ì« d‡YÃ|‹€]Y€]ZÆqZeÁ{¾Ì] {ÖeZ¼‡Z]Ö¿Zfˆ¯Zal¿€]ÁÕ|ÀÅl¿€],…|Ÿ,‚»€«ZÌ]·,Äb·¸̯€Åd¼Ì«¾ËY€]ZÀ] ÁY‚Å,½Z»ÂeÁY‚Å,½Z»ÂeÁY‚Å{Á|uÄ]\Ìe€eÄ]€Æ» d‡YÃ|̇½Z»ÂeÁY‚ÅÁ½Z»ÂeÁY‚Å,½Z»Âe ÖeY{YÁÕZˇÄ·ZnÀ¯Õ|{YŠÌ]ŠËY‚§Y‚Ì¿Z»M¾ËY{ÄmÂe¶]Z«Äf°¿ µÂv»¾ËYY¸̯€Åd¼Ì«Ã|//‹hŸZ]įd//‡YÂ̗Á¹Y{­YÂy֟¿ {į{Y{d̼ÅYÖËZn¿MYÂ“»¾//ËY |//‡€]½Z»ÂeÁY‚ŁYŠÌ]Ä] {Zf«Y½ZÆm |Ì·ÂeZ^yY |ƌ»Ã{‡€§ÕZÅֈ¯ZeՁZ‡Â¿¾°¼»€Ì£ÕZŸ{Y Õ|ˀ^ÌÅÖm¹YZ] Ä]ÖmZyÕÁ{ÂyÄ//¿Â³€ÅcY{YÁ,d¼cYÁÂf//‡{ª^—½ÂÀ¯ZeµZ//‡Y cÄ]Á{ÂycY{YÁZÆÀeÁd‡YÂÀ¼»Œ¯Ä]¶»Z¯ÕÁ{ÂyCBUc Œ¯Ä]Öm¹YÕÁ{ÂypÌÅcY{YÁ½Z°»Y†ad‡Y€Ë~a½Z°»Yĸ¨À»CKD {Y|¿{ÂmÁ |ÅZ//‹€ÌyYÕZŁÁ{,½ZnËZ]}MÁ{Âyd Àd¯€//‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä//] ½YÂÀŸdve|ƌ»ÕY{€Æ‹Ö¿Y€Ìˆ¯Ze€]cZœ¿ÁdˀË|»½Z»Z‡–‡ÂeՀ^yZŒf¿Y Ã{‡€§ÕZÅֈ¯ZeՁZ‡Â¿\·Z«{|ˀ^ÌÅÖm¹YÕÁ{Ây¹Z¿d^iŠÌa½YÂyY€§ ŠÌ]ÕYÄ ËZ‹֟“»¾ÌÀqZ‡Z‡Yįd‡YÃ|‹€//ŒfÀ»Ö·Zu{½YÂyY€§¾ËY ºË{Â] d‡Y¾°¼»€Ì£Հ»YÁÃ{Â^¿ ½Á|]Z^yYZŒf¿Yįd‡Y¾ËYd//‡YY{Ây€]ÕYÄËÁd̼ÅYY½ZÌ»¾ËY{įÄr¿M ÖmZyÕZ¯€‹Õ|Ɵ|]¶Ì·{Ä]½YZ‡Á{ÂyįŒ¯Ö¿ÂÀ¯–ËY€‹{…Z//‡YÁÄËZa |‹Y½Y€Ë|»Z ˜«ÁÃ{Â]ÕYħ€u©ÔyYYÁ{Ä]|À¿Y~³Ö»YÖfz//‡ÕZŁÁ{Ây Yd«{µZ¼¯Ã|Œ¿|ÌËZeÁªi»€Ì£Z^yYZ//Œf¿Y{|ËZ]ÖËY€mY¦¸fz»ÕZÅŠz]{ |À‹Z]Äf‹Y{ Öm¹YÕÁ{Ây|Ì·ÂeÖ·Âf»ZÆÀe½ZnËZ]}MÁ{Âyd Àd¯€‹Ä°ÀËYÄ]ÄmÂeZ] Հ»YCBUcÄ]Öm¹YÕÁ{ÂycY{YÁ½Z°»YZe|ŸZ«†ad‡YÂ//Œ¯{ d‡Y½Â¿Z«¥ÔyÁ¾°¼»€Ì£ ÁŒ¯ÕÁ{Âyd À€]Z°Ë€»MÕZźˀve¶Ì·{Ä]½ZnËZ]}MÁ{Âyd Àd¯€‹ Y֌z]¹Zn¿YÄ]ª§Â»,Z°Ë€»MZŒ§€iY{½Y€ËYZ]Âe»®ËZ‡d¯€‹ÕZ°¼ÅªÌ¸ e ÕY€]ÖËÁ{Ây€³YZ ˜«Á|Ë{€´¿Öm¹YÕÁ{Ây½ZˀfŒ»µZ^«{{ÂycY|Æ e ½Z»Z‡Ä¿{Â]|ÅYÂyd¯€‹¾ËY½YY{Ä·YÂuZ]dË·ÁYd//‹Y{ZÌfyY{YZ]Ä]ē€Ÿ Ö¿Y€Ìˆ¯Ze Â̗Á¹Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿Õ|{¾Ì»Ze Ã{ZÆ¿cY{YÁÕZÅZ»M{€¯¹ÔŸY½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÁ½Z³|ÀÀ¯¥€»dËZ¼u½Z»Z‡†ÌW {Y{YՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁÕY€]Â̗Á¹Y{ÕZÅÃ{ZÆ¿Õ|{¾Ì»ZeY½Z//Œ¿ ÕZÅÃ{ZÆ¿d¼cYÁ{Á‚§Y,YZ]ºÌœÀe{Zf‡Ĉ¸m{\¸˜»¾ËY½ZÌ]Z]Š]Ze…Z^Ÿ ž«Â»Ä]Ä¿ZzeYÁ¾ËYZÌ¿Y€fŒÌ]ÖfuYՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁZÌ¿{»Â̗Á¹Y{ d‡YÃ{€¯¾Ì»Pe d¼Ì«Á½Z»ÂeY‚ÅÄ]®‡Z»֋Á€§Ã{€yd¼Ì«d¨³‚Ì¿®//‡Z»d¼Ì«{»{ÕÁ ¥€»dËZ¼u½Z»Z‡†ÌW d//‡YÃ{€¯Y|ÌaŠÅZ¯½Z»ÂeÄ]½MÖ//‹Á€§Ã|¼Ÿ Z]½Z³|ÀÀ¯¥€»©Â¬u©Z¬uYÕY€]Zed//‡YÂyZÅÄ¿Z//‡Y½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÁ½Z³|ÀÀ¯ Á¡€»d¼Ì«{€¯tˀe¾ÌÀr¼ÅŠ]Ze |À‹Z]Äf‹Y{Y¹ÓÕZÅÕZ°¼ÅdËZ¼u½Z»Z‡ ,d¼½Z»Z‡Á{‹€fŒÌ]|ËZ^¿Œ¯ÕZŽZf‡Y{ֻԟY[»d¼Ì«Y¡€»ºze |ÀÅ{¹Zn¿YY¹ÓcZ»Y|«Y|ËZ]ÁÂu¾ËY{–]€Ë}ÕZÅÃZ´f‡{ÁcY€Ë‚ e½Z‡Z] ®ÌÀ̸¯‰Á…Z‡Y€]|Ë|mÕZÅÁ{ÂyÕY~³d¼Ì« Y…Ô°¼ÅÁ\Ì«ÕZÅÁ{ÂykÁ€yÕY€]ZÅÖ//‡€]¹Zn¿YYd]Z«ÕYÂ//‹†ÌW ÕZÅÁ{ÂyÃZ]{YÂ̋Z“,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] {Y{€^yY‹¾ËYÕY~³d¼Ì«¶¼ ·YÂf‡{ YZ]½{Â]ÕZv¿YÄ]ÄmÂeZ]d¨³,|//‹|ÀÅYÂyÕY~³d¼Ì«µÂ¼Œ»įÕ|Ë|m ÕY~³d¼Ì«¶¼ ·YÂf‡{¾ÌÌ eÁ{ÁÁÄ]¦›Â»,½Â¿Z«…Z‡Y€]d]Z«ÕY‹,Á{Ây cÁZ¨f»¹€¨f¸aZ]µZj»½YÂÀŸÄ]|¿Â‹ÖËZ//‡ZÀ‹|Ë|mįÖËZÅÁ{Ây{»{Ád//‡Y |‹|ÅYÂy¹Zn¿YÕY~³d¼Ì«,|À‹Z] ¹Zn¿Y®ÌÀ̸¯‰Á…Z‡Y€]|Ë|mÕZÅÁ{ÂyÕY~³d¼Ì«{Á‚§Yd]Z«ÕY‹†ÌW Ę]Y{ÁÃ|‹ŠÀ˂³Á{ÂyÕY~³d¼Ì«¶¬fˆ»À^yZe½M֗į{‹Ö» Y€«Y‹|ÌËZe{»Áև€]ZÅd¼Ì«dËZÆ¿{Á|ÀÀ¯Ö»¹ÔŸYY{Ây€œ¿,d¼Ì«Z] kÁ€yÕY€]d]Z«ÕY‹ÕZÅև€]Ä]¾ÌÀr¼Åd]Z«ÕYÂ//‹†ÌW d§€³|ÅYÂy ½Z»€¯ĸ¼mYÁ{Ây±‚]Õ|Ì·Âe|uYÁ|Àq{Y{t̓ÂeÁ{€¯ÃZ‹YZÅÁ{ÂyÖy€] d¼Ì«½Y€³ÕZÅÁ{Âyį|¿Y{{ÂmÁÂ//Œ¯{Á{Ây½Y€Ë|»Á¾¼Æ]ÃÁ€³,Âe» ÁZË–‡Âf»t˜‡{ZÆ¿MÕZÅÁ{Ây\¸£YÁ|ÀÀ¯Ö»|Ì·Âe±‚]‚ËZ‡Z]ÓZ]t˜‡Á dˆÌ¿¾ÌËZaÄ] ÖËZÅÁ{ÂyŠÌaÖe|»Y‚Ì¿Á{Ây½Y€ËYÁZbËZ‡ՁZ‡Á{ÂyÕZÅÃÁ€³{Y{Ä»Y{YYÂ̋ ՁZ//‡Á{ÂyÕZÅd¯€//‹cY|Ì·Âe¾Ì]{€³Y¾ËY€]ZÀ]-|ÀÀ¯Ì»|Ì·Âe€eÓZ]t˜//‡{ YÃZ´¿M|ÀÀ¯d]Z«º//ÅZ]|À¿YÂf]įÄf//‹Y{{ÂmÁt˜//‡Á…Ô¯®ËZ]ÕZÅÁ{Ây |¿Y{Y€«€œ¿|»{»|Àqį{€¯ºÌÅYÂykZyÕY~³d¼Ì«[ÂqZq |À¯Ö¼¿¶uYÖ¸°Œ»,Á{ÂyÖÅ|¿Z»Z‡s€— ½Y|]¾ËY d‡YÖ¨À»½YZ‡Á{ÂyÖ·Z»ÕZÅc{€¯ZƛYÁ{Ây…ZÀ//‹Z¯®Ë |À¯Y|ÌaŠÅZ¯Ö´ÀË|¬¿{‹Ö»hŸZ]Ád‡YZ^¿Zˁ½YZ‡Á{Ây|Ì·ÂeįÃ{Â]ZÀ » Õ|{ŠËY‚§Y€]ÖÀ^»d¼€ËÁcYZƛY{»{,ZÀ¸ËYZ]³Ád¨³{ÃÁY|]€§ €œ¿Y€³Y d‡YՂÌqÄq|Ì·ÂeŠËY‚§Y¾ËYZÌ »|Ë{|ËZ]d//‹Y{ZƛYÁ{Ây|Ì·Âe Á½Â̸̻®ËZ˵Z‡ |¿Y{ÕZ̈]ÖÀ§ḑ€›½YZ//‡Á{ÂyºÌÀ¯և€]ÖÀ§ ḑ€›¾ËY|‡Ö¼¿€œ¿Ä]Ö·Z»€œ¿Y½ÂÀ¯YZ»Y ºÌf‹Y{|Ì·ÂeÁ{ÂyÃZ´f‡{Y‚Å |‹Z]Äf‹Y{{ÂmÁ |Ì·ÂeįÃ{Â]Z//À »½Y|]¾ËY d//‡YÖ¨À»½YZ//‡Á{ÂyÖ·Z»ÕZÅc{Á‚§YÕÁ ½Y‚Ì»Ä]€³YÖÀ Ë |À¯Y|ÌaŠÅZ¯Ö´ÀË|¬¿{‹Ö»hŸZ]Ád‡YZ^¿Zˁ½YZ//‡Á{Ây |Ì·ÂeÃZ»ZÆqc|»Ä]|À¿YÂf]į|‹Z]Äf‹Y{{ÂmÁÁ{Ây|Ì·ÂeÕY€]ÄËZ»€‡֐zŒ» |À‡Ö»¦«ÂeÄ]֗c|»¾ËYY| ]|À‹Z]Äf‹Y{ ž]ZÀ»Ä]|Ì·Âe¦«ÂeÁÂ“»¾ËYYՀ̳¸mÕY€]{€¯tˀeÁ{Ây…ZÀ‹Z¯¾ËY d‡YZŵZ‡ {‹Ö»¹Âe{ZnËYhŸZ]|¿Á¾ËY¹ÁY|e,|ÀÀ¯Ö»ՁY|¿Yd‡{Ղ¯€»®¿Z] Ze |ÀÅ{ŠËY‚§YY|Ì·ÂeZe|¿€]Ö»ÓZ]Â//Œ¯{Y¹ÂeÁ|ÀÅ{Ö»¹Zn¿YYZ¯¾ËYį ž¨¿Ä]į½MY€fŒÌ]ZÆ¿MƒY€ÌeŠËY‚§Y|ÀÀ¯¶uY{ÂyÖ·Z»¶WZˆ»ZÅd¯€‹įÖ¿Z» {‹Ö»¹ÂeŠËY‚§YÄ]€nÀ»Á€“Ä]|‹Z]Œ¯ Ö¿Y‚Ì»Y€fŒÌ]½YZ‡Á{ÂyÃ|‹¹Z¼eÄÀ˂Åį|¿€Ë~aÖ¼¿½ZËZ«MÖf«Á{€¯½ZŒ¿€—ZyÕÁ ‰Á€§s€—{ {Y|¿Ö«€§YZ]ZËÓZ¯…Â]{‰Á€§,|À‹Á€§Ö»YÁ{Âyįd‡Y €³YįÖ·Zu{|À¯ÕY~³d¼Ì«d]Z«ÕY‹įÃ|‹Äf¨³‚Ì¿ÓZ¯…Â]{Á{Ây µZ‡Ã{֗,{‹Ö¿YYÁd§€ŒÌaÄ ‡ÂehŸZ]d]Z«ÕYÂ//‹ÕY~³d¼Ì«{Â]Y€« |À¯Ö¼¿¶uYÖ¸°Œ»s€—¾ËY¾ËY€]ZÀ],{Zf§YÖ»©Z¨eY¾ËYÄf‹~³ صفحه 5 {Zf«Y½ZÆm }MÄ^À‹ZÆq €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ] ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ d¨¿YZ]cÓÂveÄ]ÖÅZ´¿ |Å{Ö»‰Y‚³Ö¼Ë|«ÕZÅՀfŒ»YÖ°Ë–‡Âe½Y€ËYd¨¿|ˀyÕZÅÃ|¿Á€aÕZÌuYY{Zf«Y½ZÆm ®¼¯Z°Ë€»MÕ{Zf«Y®¼¯Äfˆ]\ːe Ճ€¿YÕY€]Z“Z¬edˬeÄ] {€¯Z»d¨¿{Z˽Zf‡Á|ÀÅ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com dÀ‡Á,Õ|{ ŠËY‚§YZ]d¿€]d¨¿d¼Ì«Ö¿ZÆmÕZÅYZ]cÔ»Z »¾Ë€yM{ |̇Ó{d¼Ì«Ä]Ád‹Y{ŠËY‚§Y dÀ‡Z]ÁÉ|{ ŠËY‚§YZ]cÔ»Z »¾Ë€yM{®aÁYÖf¨¿|^‡d¼Ì«¾ÌÀr¼Å |‹dÌ^jedÀ‡ÁÓ{Ä]ŠËY‚§Y ŠËY‚§YdÀ‡Z]ÁÕ|{ ŠËY‚§YZ]½Y€ËY¾Ì´À‡d¨¿d¼Ì«,į{Â]Ö·Zu{¾ËY |̇dÀ‡ÁÓ{Ä] |ËÁ¯Ä]Ôf]Y{Y»ŠËY‚§Y€ÌiZedveÖ¿ZÆmYZ]Ä^À‹ćÁcÔ»Z »{d¨¿d¼Ì« Ä]Ôf]Y{Y»ŠËY‚§Y {€//¯Y|ÌaŠÅZ¯Ö·YÂf»Á¾Ì»Á{ÕY€]ZaÁYÁZ°//ˀ»M{ d·ZËY{Ä¿Y€Ì³dz‡€Ì]Y|e¶»Z‹ZÅÄÀ̘¿€«|Ë|nehŸZ]Ö¿ZÆmt˜‡{Z¿Á€¯…Á€ËÁ cZ¬Ì¬ve€Ë|»,ÁZ‹½ÔqÓ d‡YÃ|‹Ö]ÂÀmÀ¯Á½Z¼·M¾ÌÀr¼ÅÁZ°Ë€»MÕZÌ¿€¨Ì·Z¯ ÖËZƌz]ÁZ°Ë€»M{֗Z¬¿{Ö»|¿ZadÌ “Á{€¯ZƛYZÌ·Y€f//‡YÖ¸»®¿Z]{ÓZ¯ Zf‡YÂyÖ¿Z»€§dveÄ^À‹Á{ÁZÌ¿€¨Ì·Z¯ d‡YÃ|¿Z»Ö«Z]Ã|ÀÀ¯¶fz»Z̈]ZaÁYY ,†ÀËY¾¨f‡YÄf¨³Ä] |‹Äf¨Åćc|»Ä]¹{€»½|¿Z»Ä¿Zy{ÁZÆÅZ´//‹Á€§ָ̘ e ÕZÆf·ZËY¾Ë€f³‚]YÖ°ËZÌ¿€¨Ì·Z¯,_¯ֈ¯YÖ·Z»cZ»|yd¯€‹|‹YdˆË„eY€f‡Y d¨¿ÕZÅYZ]ÕY€]į{Â]|ÅYÂyÄÀ̘¿€«{†¼ˆË€¯ZeZ°Ë€»M{dy‡Ã|ÀÀ¯¥€» ֌z]¶Ìƈed‡Y¾°¼»Œ¯¾ËYį|¿{€¯ZƛYĈ¿Y€§{Öf·Á{ž]ZÀ» d‡YÖ¨À» Ã|‹dyYÂÀ°ËÔf]Y|Ë|m{Y»Ö·Á‚¿|¿Áį¾ËYÄ]ÄmÂeZ]YÄÀ̘¿€«ÕZÆfË{Á|v»Y ª§YÂe€ÌiZedveįd¨¿ÕZÆf¼Ì«Äf‹~³Äf¨Å{ Öa{ {Y|¿ZÌ]€ÌyZeÄ]Yd‡Y ½ÂÀ¯Y½Y€´¸Ì¸ve,{Â]|ËÁ¯¾ˆ¯YÁē€ŸÁ|Ì·ÂeÖnË|eŠËY‚§YÕY€]…Ôa®aÁY Ã|‹¥Â˜ »|Ë|mÕ{Zf«Y®¼¯Äfˆ]\ːeÕY€]ÖËZ°Ë€»M½YY~´¿Â¿Z«ÕZƋÔeÄ] Ճ€¿YÕY€]Z“Z¬edˬeÕÁ{ÂyÄ]¿Ä]į¶£ZŒ»|‹dˬeÕY€]Äf//ˆ]¾ËY |¿Y d‡YÕÁ€“,{Y{€ÌiZe d¨¿ –ËY€‹{½Y€ËYd¨¿Ö¼Ë|«ՀfŒ»į|Ë{Á|¿Z»€œfÀ»|ËZ]µZu d‡YÄfyY|¿Y«Z»d¨¿»{ZËÄ]YÁYÃZ]Á{įZŁÁ¾ËYÄ¿YYÁ|Ì»Y €^d¨¿Ö¿ZÆmYZ]Ä]½Y€ËYÄ¿Y|À¼e|«dŒ³Z]½Z»Ze|¿YÂeÖ» .{€¯|ÀÅYÂy€a½ZŒËY€]Y½Y€ËYÕZm,\¸—d€§ÕZ^«ZË|À¯ Ä]YŒ¯¾ËY{dy‡d¼Ì«{ÂyÕZÅcZ//ˆy½Y€^mÕY€] ,|ÀÅd·Á{Âf‡{…Z‡Y€]Zf‡Y¾Ì¼Å{ |¿YÃ{Y{ŠËY‚§Yc|‹ Ö¿ZÆmÕZÅYZ]Ä]ÄmÂeZ]ÁÄ¿YÁcÄ]|ÀÅÕZÅÃZ´ŒËÓZa |ÀÅ{ŠËY‚§YZËŠÅZ¯Œ¯¾ËY{YdyÂ//‡d¼Ì«|À¿YÂeÖ» {Âyd¨¿cY{YÁdˆ¿YÂe¿Ö¸Å{,½Y€ËYYd¨¿cY{YÁÕY€]€´Ë{ |ÀÅd¨¿cY{YÁ‰YZŵZ//‡¾ËY{Á|Å{ŠËY‚§Y½Y€ËYYY {Â]Ó{½Â̸̻Á{Z̸̻{Á|u YÕYÃ|¼ŸŠz]{Â]Äf¨³Z¿€ËYZ]Ä^uZ»{½Y€Æe{|Àŀ̨‡ ÕZÅÖ¿‚ËYÁd‡YՃ€¿YŠz]Ä]Äfˆ]YÁ,|ÀÅÁ½Y€ËYÕZne–]YÁ Œ¯Á{Ö·ZŸ½ÓÂXˆ»ÕÂ//‡Y½Y€ËYd¨¿|ˀy{»{Õ{Zˁ d‡YÃ|‹¹Zn¿Y ½Y€ËYd¨¿|ˀy,Z»c|»|À¸]ՄeY€f‡Yd‡YÃ{Á‚§YY|À»{¹Y|³ d̨̯Z]\‡ZÀf»į|ÀfˆÅ|ÀÅ{Ö³‚]ÕZÅÃZ´ŒËÓZaY€Ëd‡Y Ä]YÖËZÅ€“,½Y€ÆeYd¨¿|ˀy¹|ŸÁ|¿YÃ|‹ÄfyZ‡½Y€ËYd¨¿ d‡YÃ{€¯{YÁZÅÃZ´ŒËÓZa¾ËY ºÌÅYÂyÖ»Ád‡Z»ÕZ°eY¶]Z«®Ë€‹½Y€ËYd//‡YÃ{Y{Ä»Y{YÕÁ ÁºË€Ì´]€//‡YY½Y€ÆeYd¨¿|ˀyÁºÌÀ¯š¨uY{Ây–]YÁ d‡Z»ž“»¾ËY €]…ÂvÀ»…Á€ËÁ¾ËY,½M½|‹€Ì³ļÅÁZ¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋Z] d‡YÄf‹Y~³Ö¿YÁY€§€ÌiZe¦¸fz»ÕZÅŒ¯Õ{€^ÅYcZ¼Ì¼e Ã{Â]ÄmY»Õ|{d¨ÅÕ{Z//f«Y|//‹Z]¾ËYYŠÌaį|ÀÅ |À¯Ö»Ä]€neY|{€¨ÖfuÁ®ËÕ{Zf«Y|‹½ÂÀ¯Y,d‡Y Õ{Zf«Y{¯€]c|‹Ä]Œ¯¾ËY{Հ‡Y€‡ÄÀ̘¿€«ÃZ»|Àq d‡YÄf‹Y~³€ÌiZe½M ¶°‹Ä]|ÀÅ{dy‡ÁՃ€¿YÕY€]Z“Z¬et˜//‡ÃÁ{¾ËY{ ¶Ì˜ e,|Ì·Âe‚¯Y€»ÁZÅÄ¿ZyZ¯€j¯YY€Ëd§ZËŠÅZ¯ÕYĬ]Z‡Ö] Ä]Ã{€fˆ³€“hŸZ],dyÂ//‡ÕY€]Z“Z¬eŠÅZ¯ |¿{Â]Ã|//‹ |ÀÅÕ{Zf«Yw€qÃZ]Á{d¯€uZ] |‹|ÀÅÖf¨¿ÕZÅÃZ´ŒËÓZa ZÅÃZ´ŒËÓZaÓZu,Œ¯¾ËY{Ճ€¿YÁdy‡¥€»ÕZÌuYÁ €Æ»ÕÂe€aZÀ¸³ d¨¿ÃÁ€³ Partovimehr.1394@gmail.com ÕY€]Äq,|ËMÖ»Z¼‹Ä]Œ¯€ÅÖeZÌu±€ÅZ//‹ÃY¼Åd¨¿ ÕY€]Y{ÂyՁYÕZŁZÌ¿ºÅ½M‰Á€§Z]įÃ|ÀÀ¯|Ì·ÂeÂ//Œ¯ Y{ÂyՁY€ËZy}ºÅÁ|//À¯Ö»¾Ì»PecZ//»|yÁÓZ¯cY{YÁ įÃ|ÀÀ¯¥€»Â//Œ¯ÄqÁ|ÀÅ{Ö»ŠËY‚§YkZyÁ¶yY{{ 0  §Á{Y{½M¥€»ÁÃ{Z¨f‡YÄ]|Ë|‹ZÌ¿ ½MY‚Ë€³Ö³{Z‡Ä]Ô ½YÂÀŸÄ]|ÀÅÁÃ|À‹Á€§½YÂÀŸÄ]½Y€ËYZŁÁ¾ËY-dˆÌ¿€Ë~a½Z°»Y |ÀÀf‹Y~³¹|«µZu{ºÆ»¾ËYÕZÌuY{Ã|ÀÀ¯¥€» ÕY€]ŠŸÂ^f»Œ¯µZ^¬f//‡YY|ÀÅd¨¿€ËÁ,½ZÅ{Y€aY|À»Y{ ÁÃ{Y{€^yZźˀve½|‹Äf//‹Y{€]c{½Y€ËYd¨¿|ˀy d¨¿cY{ZŠËY‚§YÃ{Z»MÄ//¯|¿{€¯¹ÔŸYºÅ½Y€ËY½Y{€¼f·Á{ |ÀfˆÅ `»Y€e|·Z¿Á{d‡Z˽YÁ{{,{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y‰Y‚³Ä] µZ‡{½Y€ËYºË€ve€]ÖÀ^»Z°Ë€»MÖmZyd‡Ż}ZzeYÖa{, Öf¨¿½ZˀfŒ»YÕZ̈],Œ¯d¨¿cY{Z½{€¯{Á|v»Á Ä]|¿|‹Â^n»ÖËŻMÕZÅÃZ´ŒËÓZaÁ|Àf§d‡{Y|ÀÅĸ¼mY |À‹Z]¾Ë‚´ËZmµZ^¿{Ä]d¨¿|ˀyÕZm ÁևZ¼¸bË{Ä]Öf¨¿½ZˀfŒ»|Ì»YºŒq,½|ËZ]Âm½|»MZ¯ÕÁZ] YÃZ]Á{½Y€ËYd¨¿|ˀyÕZÅÃ|¿Á€aÁÃ|‹ÄfyÁ{¹Zm€]ÕZÌuY d‡YÃ|‹kZyÖ¿Z´ËZ] ¶^«į|¿{Â]ZÅÕ|ÀÅ,½Y€ËY€«ZaÁ€aÁÖ¼Ë|«½ZˀfŒ»YÖ°Ë d¨¿¾e½Â̸̻ {Á|uÁÕZŵZ‡{,ZźˀveY Œ¯dŒÅÁ|ÀÅÄ]Z°Ë€»MÕZŦ̨zeZ]Á{€¯{YÁ½Y€ËYY¹Zy d¨¿ÕZÅYZ]dˀË|»ÕY€]…Ôa®aÁYdË»Z»|Ë|mÁ€‹ Ê¿ZÆmÉZÅYZ]{Ƀ€¿YÉZŶ»Zud¼Ì« €Ì̤e d¼Ì«€Ì̤e Ó{ d¼Ì« Ä·{Z^»|uYÁ               Ƀ€¿Y¶»Zu  Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  ÂËÊeÊ]½Â̸̻  ¾·Z³  ¾·Z³ …Y‚´e¹Zyd¨¿ d¿€]¹Zyd¨¿ ®aÁYd¨¿|^‡ ½Y€ËY¾Ì´À‡d¨¿ Ê Ì^—Z³ ¾Ë‚À] ïd¨¿ ½Y€Æe…Â]{ּ̋Á€faÁd¨¿ Öf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ÃÁ€³cÔ»Z »ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com ¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Ö¸YÓZeÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ÃÁ€³d¯€‹¹ZÆ//‡ d§€³Y€«|f‡Á{Y{{»cÔ»Z » Y€«ĸ»Z »{»d]¿ {ZÅd¯€//‹¾ËYºÆ//‡ {Y| e ¢·Z]µZË{Z̸̻Y‚Å Ä]Á¾ËY{Ã|‹Ä·{Z^»¹ZƇ‰Y d§€³ Z]cÔ»Z »¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Öf¨¿ÕZÅÃÁM€§ÃÁ€³ŽyZ//‹ |‹ |̇|uYÁ{|ŸÄ]ŠËY‚§Y|{ |uYÁ Êf¨¿ÉZÅÃ{ÁM€§ÃÁ€³¹ZƇcÔ»Z »Ä]ÊÅZ´¿ Äf‹~³ÁdŒÅ{Êf¨¿ÉZÅÃ{ÁY€§ÃÁ€³ŽyZ‹cY€Ì̤e ͘ ÄÌËÁƒt˜‡YŠÅZ¯Ä°Œ]½Â̸̻ Á{Y{Y€«Ä·Z‡lÀa Y€eÓZ]Ä°Œ]½Â̸̻ µZu¾ËYZ]|Å{Ö»½ZŒ¿YÄf‹~³ Äf¨ÅZÆq֗|¿Á¾ËY d‡YÄf‹~³µZ‡Ä]ZŒ»c|»t˜‡ €ËZy}t˜‡ŠÅZ¯Õ|À¯Ã|ÀÀ¯†° À»ÁÃ{Â]d]ZiÄf‹~³ €^f¯YZecÁYĸZ§{įd//‡Y֌ÅZ¯|¿ÁZ]ĈËZ¬»{ |ÅYÂz]…Ôa®aÁYd‡Y{ÁÂÀÅÄq€³Y d//‹Y{{ÂmÁ €—ZyÖ³{‡MÖ¯|¿Yd¨¿€ËZy}Ö¸ §t˜‡Z»Y{€Ì´]¾Œm ºÅY€§µZ‡ÕY|f]Y{YZ]dÌ “ÁZ]ĈËZ¬»{ÃÁ€³¾ËYÕY€] ¹Z³Öf‡{€Ìˆ»{…Ôa®aÁYį|Å{Ö»½ZŒ¿Á|À¯Ö» {Y{Ö»€] Ĭ¸uÁ{Y{Ä»Y{YZ°Ë€»Md¨¿ÕZ¨uÕZƸ¯{Z¼‹|‹ Z] d‡YÃ|Ì//‡Ĭ¸uÄ]ÁÄf§ZËŠËY‚§YcÁY€yYÁYY Ä¿Ád^j»Z^yYY€ËÄf‹Y{ZÆf¼Ì«ÕÁ̠֨“€ÌiZeµZu¾ËY Ã|̇Ó{®Ë{‚¿Ä]ZÆf¼Ì«,¾Ì]¾ËY{ |¿YÄf‹Y{ՀfŒÌ] d‡YÃ|‹Z£MÖ «YÁÕZÌuY|¿Á|‡Ö»€œ¿Ä]Á|¿Y |¿YÃ{€¯ZƛYÃZ³Mž//]ZÀ»,†ËY€a¶ËÁY‰Y‚³…Z//‡Y€] Y‚³€]ÄË¿Yƒ¹Z//Æq{…Ôa®aÁYÃÁ€³Õ| ]d//ˆŒ¿ ¾ËYxËZeįÃ{€¯ZƛY€´Ë{ž^À»®ËµZu¾ËYZ]{Â//‹Ö» ®aÁY½Y€ËÁÖeZœ¿Äf̼¯Y|Ë{į€^»Z//‡{ZedˆŒ¿ |‹|ÅYÂy|ÌËZe,{‹Ö»Y‚³€]…Ôa s€—µZu¾ËYZ] |‡€]Á{Ä°Œ]½Â̸̻Á{Ä]µZ‡ Y€«…Ôa®aÁY½Y€ËÁÖeZœ¿Äf̼¯|ÌËZe{»|ËZ]¯~» {€Ì³ Ze½ÂÀ¯YºÅYd//¨¿ÕZÅYZ]Ö¸ §|//¿Á{ÁÖ»Z//œf¿Y Ó{Á¾ˆ¯YÁcÓÂveÄ]•Â]€»Z^yY€ÌiZedve†¼ˆË€¯ ŠËY‚§Y{Õ{ ‡Õ°»YM€ÌyY¹Y|«Y |À¯Y|ÌaÄ»Y{Y€f¨Ì “ Y,Ä°Œ]€Å{dÀ‡½Y‚Ì»Ä]ŻMÄ]d¨¿‰Á€§d¼Ì« ÖfËZ¼u¾¯ {€¯|ÅYÂydËZ¼uZÆf¼Ì«Ö¸ §֌ËY‚§Y|¿Á Áԗ|À¿Z»ÖÀ»YÕZÆÌËYY{Y½YY~³ÄËZ»€‡c€mZÆ»,€´Ë{ d‡ZÅÓZ¯Á¹ZƇ€Ìœ¿€f°ˆË€aÕZÆÌËYY{Ä]Z°Ë€»MÓ{ ŠÅZ¯{ÂmÁZ]ÁÃ|//‹Äf//ˆÅMZ°Ë€»M{d¨¿ÕY€]Z“Z¬e µ‚Ë{Á¾Ë‚À]€ËZy},Äf‹~³Äf¨Å{Â//Œ¯¾ËYd¨¿€ËZy} |‹,½Zfˆ»¶§ÕZ“Z¬eÁÄÀ̘¿€«€Ì]Y|eY€¼f‡Y¶Ì·{Ä] Á{Ä°Œ]½Â̸̻ Z°Ë€»M{Ö¸ §ÕZ“Z¬e |¿{€¯ ÁÃ{Â]€f¼¯Ö´f¨ÅÕZÀ^»€]Á{Ä°Œ]Y‚Åįd‡Y €ËZy}Z»M¾Ë€yM d‡YÄf‹~³Äf¨ÅZÆq{t˜‡¾Ë€fÀÌËZa {Â]Ö¨À»,|‹€ŒfÀ»Z°Ë€»MՃ€¿YcZŸÔ—YÃY{YÕ‡Yį \Ìe€eÄ]į{Y{½ZŒ¿Yµ‚Ë{Á¾Ë‚À]€ËZy}ÀœfÀ»€Ì£|‹Á d¨¿€ËZy} |Àf‹Y{|‹Ä°Œ]½Â̸̻ ÁÄ°Œ]½Â̸̻ ¾Ì´¿ZÌ»Ä]®Ë{‚¿įd‡YÄ°Œ]½Â̸̻€“ZuµZu{ {Ä°Œ]½Â̸̻ ®aÁY|Ì·ÂeÄ̼ƇÂ¼n» d‹Y{ Ä̼ƇY€eÓZ]Á{Ä°Œ]Y‚ÅįÃ|//‹{ÁM€]Á įÖ·Zu{d‡Y€^»Z//‡{ZecÁYĸZ§{ÃÁ€³¾ËY|Ì·Âe Ä°Œ]Y‚ÅZŸÂ¼n»®aÁY”Ÿ€Ì£ÕZ”ŸY|Ì·ÂeÄ̼Ƈ d‡YÁ{ Õ|À¯¶»Z‹ºÌ¼e¾ËYÄ]•Â]€»ÕZÆ°ˆË,€´Ë{ÕÂ//‡Y µZ‡dˆz¿ÄÅZ»ć{ÂyÄ]Z“Z¬eÕZÌuY|¿Á d^ˆ¿cZ»ZÆ]YÁZ¿Á€¯…Á€ËÁÄ]Ôf]Y{Y»ŠËY‚§Yįd‡Y ½ZÀr¼Å|ËÁ¯½ÂÌ//‡ZÀ̈¯YÁÖ¿ZÆm¾Ìb¼¯Õ|»MZ¯Ä] {Y{Ä»Y{Y ÁÖ^Ì·Õ‡YÂyÄ]|Ì·ÂeŠËY‚§Y,€´Ë{®ˆË®Ë ½Â̸̻ YŠÌ]Ä]€“ZuµZu{Ö^Ì·|Ì·Âe d//‡YƒÁ€¿ Ä]ƒÁ€¿ {Y{Ä»Y{Y½M֌ËY‚§Y|¿ÁÁÃ|Ì//‡Á{Ä°Œ] |Å{Ö»ļeZyµZ‡½ZËZa{‰YÄ¿Z^¸—ÁY{|Ì·ÂeŠÅZ¯ |‡Ö»Á{Ä°Œ]½Â̸̻ Ä]Ã|ÀËMµZ‡{‰|Ì·ÂeÁ {ÁÖ»Zœf¿Y {Â]|ÅYÂy€eÓZ]Á{Ä°//Œ]Y‚Åį ÄÅZ»ćZeƒÁ€¿_Y{‡Y½ZÅÂ˺̜Ÿ½Y|Ì»|Ì·Âeḑ€› |À¯Y|ÌaŠËY‚§YÁ{Ä°Œ]Y‚ÅÄ]µZ‡¹ZÆq {Ä°//Œ]Y‚ÅÃZ»€Å…Ôa®aÁY{ÁÖ»ÖÀÌ]Š//Ìa ¶ËÁM{ŠËY‚§Y¾ËYÂ¼n»Ze|À¯ħZ“Y‰|//Ì·ÂeÄ]Á ŠÅZ¯ÖnË|e¶ÌÆ//ˆeÕY€]…Ôa®aÁYºÌ¼e{ÂmÁZ] Z^yY€ÌiZedve€//ÌyYÕZÅÄf¨Å{d¨¿ÕZ//Æf¼Ì«,|Ì·Âe €‡Y€‡{½Â̇ZÀ̈¯YÁÕZÅÄ»Z¿€]Z£MÁ|ËÁ¯¾ˆ¯YÁ |Àf‹Y{Õ{ Õ|¿Á½ZÆm ½YÂÀŸÄ]…Ôa®aÁY€ÌyYºÌ¼eÄq€³Y,ZÀ//ˆËY‰Y‚³Ä] ¾ËYZ»Y{Â//‹Ö»Ã|Ë{±‚]½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe½ZÌ»{Äv·Z» ÕZÅŒ¯Ä]ÕY|//ŒÅ¾ÌÀr¼ÅŠ¼Ì¼eįÄf§ZË{ÃÁ€³ \¬Ÿ½Z‹|Ì·ÂeŠÅZ¯¥Y|ÅYÄ]½|̇{įd‡YÕ”Ÿ …Ôa®aÁY|Ì·ÂeÁ{Ä°Œ]Y‚ÅŠËY‚§Y |¿YÃ|¿Z» ĸ¼mYZÅŒ¯YÕZ̈]įd//‡Y½MÕZÀ »Ä]ÄË¿YƒY Ä]…Ôa®aÁY|Ì·Âe{YZ»Yּ̿¶»ZŸį©Y€ŸÁÄÌ//‡Á Ä]€³Y,|¿{Â]µZ‡{Á{Ä°Œ]½Â̸̻ ½Y‚Ì» Y½Z//‹Õ|À^ËZaw€¿,|À¿Z¼]|À^ËZa|Ë|m|Ì·Âe¥Y|ÅY d§|ÅYÂy€eY€§|{ įÃ{€¯ZƛYÄ̇Á€ËÁd//ˆz¿½ÁZ »,­Y¿|¿Zˆ°·Y Ä°Œ]Y‚Å,…Ôa®aÁY|Ì·ÂeŠËY‚§YY‰Œ¯ºÆ‡ ¾ËY d‡Y€]Y€]½Y‚Ì»ºÅÕ{ //‡½Zfˆ]€ŸºÆ‡ÁÁ{ |Ì·ÂeÄ̼ƇÄË¿Yƒ{Ä̇ÁÁÕ{ ‡½Zfˆ]€ŸÖÀ Ë ÁÁ{Ä°Œ]½Â̸̻ ©Y€Ÿ,Á{Ä°//Œ]½Â̸̻ |ÀÅYÂyYÁ{Ä°//Œ]½Â̸̻ Ö]€ŸÃ|vf»cYZ»Y ÃZe¯€^y …Ôa®aÁY€ÌyYª§YÂeY†aŻMÄ]cYZ»YcY{ZŠËY‚§Y ,ē€ŸdË{Á|v»ÖnË|e¶ÌƈeÕY€]…Ôa®aÁY€ÌyYª§YÂeY†aÖ]€ŸÃ|vf»cYZ»Y |Å{Ö»ŠËY‚§YÖ¯|¿YÃ|ÀËMÃZ»{YŻMd¨¿½YY|ˀyÄ]ŠeY{Z½Y‚Ì» ÄË¿Yƒ{YŻMÄ]ŠeY{Z®aÁY”Ÿ±‚]Ã|ÀÀ¯|Ì·Âe¾Ì»Â‡Äq€³Y,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] Äf¨³Ä] dˆÌ¿ÕZmÃZ»c|‹Ä]dË{Á|v»¾ËYZ»Yd//‹Y{|ÅYÂyÄ´¿{Á|v»½ZÀr¼Å d¨¿Õ{Y{Y€«ÕZÅķ¼v»ºnu{Y{|«­Â¿{YÖ^›Â]Yd¨¿Ö¸»d¯€‹,ÃZ³Mž]ZÀ» įÖ·Zu{|Å{ŠÅZ¯|{Y…Y{Á¹Â¯Y€aMÖf¨¿ÕZÅ|ˀ³Á|{Y½Z]» Äf‹Y{ŠÅZ¯|{€^»Z‡{{­Â¿{YÕ‡YÃ|‹ē€ŸÖf¨¿ÕZÅ|ˀ³ļÅՀ̳Z] ½ZÌ»|Ë|‹€œ¿¥ÔfyYÁÀ¯Y~»Äf¨Å®Ë{Á|uY†aÄf‹~³Ä^À‹lÀa…Ôa®aÁY d‡Y d¬§Y»ÄË¿YƒY|Ì·ÂeÖnË|eŠËY‚§YZ]¹Zn¿Y€‡,Ö]€ŸÃ|vf»cYZ»YÁÕ{ ‡½Zfˆ]€Ÿ Ä°//Œ]Y‚ÅÄË¿Yƒ{Y‰|Ì·Âe|¿YÂeÖ»Ö]€ŸÃ|vf»cYZ»Y,ª§YÂe¾ËYdve {€¯ ­Â¿{Y |Å{ŠËY‚§Y,d‹Y{€^»Z‡{ZecÁYĸZ§{įÕ|Ì·Âet˜‡Z]ĈËZ¬»{Á{ cYZ»Y |Å{ŠÅZ¯|{lÀaÃ|ÀËMÃZ»YÂ//·Â·¹Yd¨¿ē€Ÿ½Y‚Ì»{Y{|«¾//ÌÀr¼Å ª§YÂedveÃ|‹¾ÌÌ eÄ̼ƇYՀfŒÌ]d¨¿į¾ËYY†aµZˆ»Y–//‡YÁYÖ]€ŸÃ|vf» ­Â¿{Y½Z»½MY d§€³Y€«Õ{ ‡½Zf//ˆ]€ŸÖÀ¸ŸxÌ]Âe{»,{€¯|Ì·Âe…Ôa®aÁY ļʼnÁ€§ºnuÁ{Y{ŠÅZ¯,d‡Y½ZÆmÖf¨¿Ĭ˜À»¾Ë€f³‚]įYŻMÄ]ē€Ÿ½Y‚Ì» ‰Á€§dË{Á|v»½MYŠÌa {€]¾ÌËZa|{€^f¯Y{Y{ÂyÖeY{ZÖf¨¿ÕZÅ|ˀ³ ¹Y|«Y{­Â¿{Y,±€^»Â¸]‰Y‚³…Z‡Y€] {Â]|{lÀa€^»Zfb‡ZeÄÌËÁƒYd¯€//‹¾ËY ŠÌaÃZ»Ä]d^ˆ¿dÀ‡½Y‚Ì»Ä]YÄË¿YƒÕY€]½Z]»d¨¿Ö¼‡‰Á€§d¼Ì«,Հ´Ë{ į{€¯¾ÌÌ eÖ]Á{d¨¿d¼Ì«ŽyZ‹Y€eÓZ]dÀ‡Y|ˀ³¾ËYd¼Ì«Á{Y{ŠËY‚§Y {Â]½Y€´¸Ì¸ve{ÁM€]Y€eÓZ] ½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§cÓ{Z^»ֻ¼ŸÕZ¼¿ ͘ ͘ ͘ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com ͘ ͘ ͘ d§€³Y€«|f‡Á{Y{{»d¯€‹Ã|‹ē€ŸcӐv»½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ ÕÓZ¯…Â]cÓ{Z^»¶¯‰Y|Ì//‡‰Á€§Ä]ÓZ¯¾eY‚Å YŠÌ]Á¾ËY{ |̇µZË{Z̸̻ YŠÌ]Ä]½Y€Æe ͘ ʼ̋Á€faÁÊf¨¿ÉZÅÃ{ÁM€§cÓ{Z^»ʻ¼ŸÉZ¼¿ Êf¨¿ÉZÅÃ{ÁY€§ÃÁ€³cÔ»Z »ʻ¼ŸÉZ¼¿ €Ì̤e €Ì̤e  ŽyZ‹ |{ µZË{Z̸̻ d¯€‹ µZ §ÉZÆf¯€‹{Y| e d]¿  cÔ»Z »cZ §{Â¼n» ºÆ‡½Â̸̻  ÃÁ€³cÔ»Z »ºnu µZË{Z̸̻  ÃÁ€³cÔ»Z »‰YÂ¼n» Äf‹~³Á{ÃÁ€³¹ZƇcÓ{Z^»ďÔy ‰Y ºnu ĸ»Z » ĸ»Z » µZ˽Â̸̻ ºÆ‡Y‚Å {Y| e |{ d¼Ì« ĸ»Z » €Ì̤e Ê¿ZËZa ¾eY‚Å ½Z³|À‹Á€§  ē€ŸY|¬»  d¼Ì«€Ì̤e¾Ì´¿ZÌ»  cÔ»Z »¶¯‰Y ϪΗηΫ̳ίϭέΕϼϣΎόϣέΩέΗέΑ̵ϻΎ̯Ξϧ̡ έϳΑ̯έϳϣ΍̶ϣϳηϭέΗ̡ ̶ρΧ̮ΑγϥϠϳΗ΍̶Ϡ̡ AA ΎϫϻΎ̯έϳΎγ ΕϔϧεϳϻΎ̡ αΎΑϋέΩϧΑ ϡϭΗΎΑϡϭϳ̯ϭ ϡΟϥϠϳ̡ϭέ̶̡Ϡ̡ ̶ΟΎγϧϥϠϳ̡ϭέ̶̡Ϡ̡ RHP ΕϔϧεϳϻΎ̡ αΎΑϋέΩϧΑ ϥϳ̴ϧγΕΎ̯Ώϭϟ ¹Z¿      ‚Ë€^ed¨¿ŠËÓZa      …Z^Ÿ|À]d¨¿ŠËÓZa      ½ Y€Æ]d¨¿               ½ZƨYd¨¿ŠËÓZa ½Y€Æed¨¿ŠËÓZa ½ZÅZb‡d¨¿          …Zad¨¿ d ¨¿d ÀÉY~³ÄËZ»€‡ ϡΟ̶ϣϳηϭέΗ̡ ϥϳ̴ϧγϥϠϳΗ΍̶Ϡ̡ ̶ϘϳέίΗ €e€]ÉÓZ¯lÀaʼ̋Á€faÁÊf¨¿ÉZÅÃ{ÁM€§ʰ˂̧cÓ{Z^»Z»M ºnu ĸ»Z »‰Y ĸ»Z » µZËY‚Å             ¾Ì´¿ZÌ» d¼Ì« |‹ Ê¿ZËZa d¼Ì« µZË           ē€Ÿ ¹Z¿ ¾e ÓZ¯  ¹ÂeZ]¹Â̯Á  ¾Ì´À‡cZ¯[·  AAʘy®^‡¾¸ÌeYʸa  HPRÊmZˆ¿¾¸ÌaÁ€aʸa  ʬË‚e¾Ì´À‡¾¸ÌeYʸa صفحه 6 ½Y€ËY¾Ì»€‡ ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ }MÄ^À‹ZÆq €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ] {Zf«Y½ZÆm €^y {€¯|̯ZeŠÌ¯{YMĬ˜À»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|» Z¿Á€¯Y֋Z¿½Y€v]dˀË|»{€ËYŠÌ¯Õ|̸¯Š¬¿ Ö]d¨³|»MZ¯ºfˆÌ‡®Ë{ZnËY{Ö§Z^§€‹€f¯{ÕZʼnÔeY Ã|‹¹Zn¿YŠÌ¯ÖËZ¼ÌaYÂÅd¯€‹{Õ|À¼‹YÕZʼnÔe|Ë{€e ÃZ´ËZmÕÔfŸYÕY€]‰ÔeÁ€Ìˆ»¾Ì¼ÅÄ»Y{Y‚Ì¿Z»¥|ÅÁd‡Y ÀË|»cZÌÅÕZ”ŸYį{€¯ÕYÁ|Ì»YY€]YÕÁ {Â]|ÅYÂy€ËYŠÌ¯ ÕY€]Yğ¼n»¾ËY,{Ây|À¼‹Y[ZneÁÖ·|¼ÅZ]€ËYŠÌ¯ ÖËYÂŶ¬¿Á¶¼ud À{€Ì´¼ŒqÕZÅd̬§Â»\ˆ¯ |ÀÀ¯ÕZËŒ¯Հ´‹{€³d Àª¿ÁÁ {©Â »ÕZÅZ¯YÕZ̈]cÔ¤fˆ»Á­Ô»YÁ‰Á€§Ä //‡Âe |¿|‹¦Ì¸°e¾ÌÌ eÕZ̈]ÕZÅÃ|¿Á€aÁÖÅ|¿Z»Z//‡€ËYŠÌ¯ Ö°¿Z]ÁÕY{YµYÁ¹Z//n¿Y{€ËYŠÌ¯d̬§Â»Y¾ÌÀr¼ÅÕÁ ‰YÄ]ÖËZ¿Á€¯cÔÌƈed§ZË{dÆmd¬§Y»\//ˆ¯Á ÄÌÆedÆm¢¸^»¾ËYÄ¿Zfz^//‹Âyd¨³Á{Y{€^y½Z»Âe{Z̸̻ €ËYŠÌ¯ÖËZ¼ÌaYÂŽZ³ÁZ¿cY€Ì¼ eÕY€]¹ÓcZ ˜«|ˀyÁY €Ë|¬eZ]‚Ì¿Ö¿Y€ÆeÖ¼‹ZÅ{YÂm|̇½ZfÌaZ¯ d‡YÄf§ZˍZfyY ¶°eÁ€adËZŸd‹Y{ZƛYŠÌ¯{YMĬ˜À»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|» €§Zˆ»dËZ“Á½ZÀ̼—Y\¸mÁՁZ//‡|¿€],Öf//‹Y|Æ]ÕZÅ –ËY€‹{YŠÌ¯ÖËZ¼ÌaYÂÅd¯€‹d̬§Â»į{Â]ÖËZÅZ°ÅY {€¯¾Ì¼”eÖËZ¿Á€¯dz‡ €Ë|»Ö§Z^§€//‹Ä¿Y€§€f¯{ÕZʼnÔeY€Ë|¬e¾//¼“Հ¨œ» ¾ËY¥Y|ÅY{€^ŒÌadÆm{ŠÌ¯ÖËZ¼ÌaYÂÅd¯€‹ª]Z‡¶»ZŸ dz‡–ËY€‹{ÂmÁZ]ÖËYÂŶ¬¿Á¶¼ud ÀÄ ‡ÂeÁd¯€‹ Á{Ö§Z^§€‹€f¯{‰Ôed‹Y{ZƛYZ¿Á€¯Հ̳ļÅÁºË€ve Ö¿ÂÀ¯dz‡–ËY€‹Y€ËYŠÌ¯Ze|‹\^‡½ZŒ¿YZ°¼Åğ¼n» ½YÂÀŸÄ]d¯€‹¾ËYÖ»ZÀ‹ÂyÁ|À¯~³d̬§Â»Ád»Ô//‡Ä] ÁÖ·|¼Å¶ZuÕZ¯d»Ô‡ÁḑZ¨‹Z]ÖËZ¼ÌaYÂÅd¯€‹®Ë d‡Yğ¼n»½ZÀ¯Z¯Á½Y€Ë|»‰Ôe ,€ËYŠÌ¯ՁZ//‡֏ycÁ€“Ä]Ä//mÂeZ]{Á‚//§YÕÁ {Zf«YcYÁÄ]ŠÌ¯{YMĬ˜À»½Z»Z‡Yd¯€‹¾ËYdÌ·ÂXˆ» d¯€‹¾ËYÖfˀË|»ZfyZ‡{ÖeY€Ì̤eÁÃ|//‹¶¬fÀ»ÖËYY{Á {€¯|ÅYÂy{ZnËY d¯€‹€ÌyYµZ‡|Àq{įÖ¿YÁY€§cÔ°Œ»Ä]ÃZ‹YZ]Հ¨œ» Ã|¼ŸŠz]Ä¿Zfz^‹Âyd¨³{Â]ÁÄ]Á½MZ]ŠÌ¯ÖËZ¼ÌaYÂÅ Á¦¸fz»ÕZÅÄf̼¯Y€¬f‡YZ]ÁÁ€»YÁÃ|‹¶ucÔ°//Œ»¾ËY Ã|‹¹Z¼eÕZÅd¼Ì«ÁÖeZ̸¼ŸÄm{Â]½ÂqÖjuZ^»¦Ì¸°e¾ÌÌ e ‰€Ë~aÁd¯€‹{ÀË|»cZÌŦ›Â»ÕZ”ŸYY€¬f‡Y¾ÌÀr¼ÅÁ ŠÌ¯ÖËZ¼ÌaYÂÅd¯€‹{dÌ·Z §–ËY€‹,ÖËY€mYÕZÅdÌ·ÂXˆ» d‡YÃ|‹€eÄÀÌÆ]Á€e¶Æ‡ Á¶¼ud À½YÁY€§ÕZÅŠ·ZqÄ]ÃZ‹YZ]‚Ì¿Ö§Z^§€//‹Ä¿Y€§ ŠÌ¯d¨³Z¿Á€¯Հ̳ļÅÁZźˀve¶Ì·{Ä]Œ¯ÖËYÂŶ¬¿ Հ̳kÁYÕZÅÃZ»{ŠÌ¯À˂mdÌ “Á¾f‹Y{Ä´¿|̨‡{€ËY dˀË|»ºfˆÌ‡{ZnËYÖ§Z^§€‹ d‡YÄf‹Y{¶Ë|]Ö]֌¬¿Z¿Á€¯ ŠÌ¯–ËY€‹ÖÅ|¿Z»Z‡ÕY€]ZʼnÁ¾Ë€e€i»YÖ°ËYÖÅÁ€³ Äf̼¯ĸ¼mYÄf̼¯{ZnËYZ]d//‹Y{ZƛYÁ{€¯½YÂÀŸ€ËY ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Ö¸YÕÁZ]€ËYŠÌ¯d¨³ŠÌ¯{YMĬ˜À»½Z»Z//‡¶»ZŸ€Ë|» d‡YŠÌ¯À˂mª¿ÁÁÄ ‡ÂeÕY€]ŠÌ¯{YMĬ˜À»½Z»Z‡ »YÁֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½Z//ÆmÄ»Z¿Á‰Y‚³Ä] º‡Y€»{Հ¨œ»¾Ìˆv»Ô£,ŠÌ¯{YMĬ˜À»½Z»Z‡¶¸¼·Y¾Ì] ,€ËYŠÌ¯|Ë|m¶»ZŸ€Ë|»Ö¿Y€ÆeÖ¼‹ZÅ{YÂm|̇½ZfÌaZ¯ħZ » ¥Y|ÅY{€^ŒÌa{ŠÌ¯ÖËZ¼ÌaYÂÅd¯€//‹€i»Š¬¿€]|̯ZeZ] ŠÌ¯dˬed¨³Հ´‹{€³d Àª¿ÁÁ½Z»Z‡ÕYÄ ‡Âe ¶¼u{€fŒÌ]ÕY~³€ÌiZe¥|ÅZ]d¯€‹¾ËYY|f«YÁ€ËY ļÅÄ ‡Âe{€i»¶»YŸ¾Ë€eºÆ»YÖ°ËŒ¯ÖËYÂŶ¬¿Á d‡YŠÌ¯À˂mÄ^¿Zm ZƛYŠÌ¯ÖËZ¼ÌaYÂÅd¯€‹Ö¸ §–ËY€‹YÕ|À‡€yY€]YZ]ÕÁ €ËYŠÌ¯,Z¿Á€¯Հ̳ļÅÁZźˀve|Ë|//Œe{ÂmÁZ]d‹Y{ {ÁÖ»Zœf¿YÄq€³Y,|À¯ÄWYYÖ·Â^«¶]Z«Ä»Z¿Z¯d‡YÄf//ˆ¿YÂe ÕZŁYÁ€a{|n»ÕY€«€]ÁÖ//Œz]¾Ì]ÕZÅÕZ°¼ÅÄ ‡ÂeZ] {€Ì³c«ZÅdÌ·Z §|‹Ä]Á|¿ÁÖmZy Õ{Zf«Y½ÓZ §Á½YY~³ÄËZ»€//‡Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]Հ¨œ»€f¯{ ÁZÅÕ|À¼¿YÂeÄ]À˂m¾//ËYÕ{Zf«Yª¿ÁÕY€]ŠÌ¯À//˂m Հ̳ļÅ{d¨³|//¿Y{Ö¿YÁY€§|Ì»Y€ËYŠÌ¯ÕZÅd//̧€› Yž¿Z»ŠÌ¯ÖËZ¼ÌaYÂÅd¯€‹ÕZÅḑ€›YÄÀÌÆ]Ã{Z¨f‡YZ¿Á€¯ |‹Ĭ˜À»{Z‡€§d«Z—ÁY‹{cÔ°Œ»Á€] dˆz¿ÕZÅÃZ»{½Y€v]dˀË|»¾Ì´À//‡Z]Ä°ÀËY¹ÔŸYZ]ÕÁ ÖËZ¼ÌaYÂÅd¯€//‹‰Á{€]ŠÌ¯{YMĬ˜À»{Z¿Á€¯Հ̳ļŠµZˆ»Y{Y{€yYZ¿Á€¯Y֋Z¿–ËY€‹{ÂmÁZ]{€¯tˀe{Â]ŠÌ¯ Ád‡YÄf‹Y{ŠËY‚§Y|{ŠÌ¯À˂m½Y€§Zˆ»Z»M½ÂÀ¯Ze Հ´‹{€³\˜«½YÂÀŸÄ]ŠÌ¯|¿€]š¨u{±‚]d̬§Â»¾ËY ºÌfˆÅ€ËYŠÌ¯ğ¼n»‰Ôe½Âŀ»YŒ¯ {€¯¹ÔŸY½YZˆr³Z³Ád¨¿ÕY{€]ÀÆ]d¯€‹cZ»|y€Ë|» Ö¸§ÕZŽY€v]{|Ì·ÂeYÖ¿Z^ÌfŒaÕY€]cZ»|ydˀË|»Ö³{Z»M ïÁ­Zy,²À‡‰‚ËZ]ʬ¿{ZÅÃZqÄ]և€f‡{ÕZÅÂv»ÁcZ//ˆÌ‡Pe ÄÌ·ÁYcZŸZ‡½Z¼Å{Ö·Á,|Ë{€³{Á|ˆ»ʬ¿Š‹d«Â»cÄ]į|‹Á€]Á Ä]”uZ]Õ{ZÆmÕZÅd¯€uZ]{Zf«Y€´À‡{‰Ôe€aÕZÅÁ€Ì¿,Ô—YY†a ÖËZŒ³Z]{{€eÕY€]€Ìˆ»Ád§€³¹Zn¿Y½Z»¾Ë€f¼¯{ž¿Y»ž§,¶v»{ž«Â» |‹ {Հ]Y€e€Ë~aZ¿Ö´fˆyÕZÅÁ€Ì¿Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]µÂ—{{€¯ÕÁM{ZËcZ»|y€Ë|» µÂ—,Y|ËZa|Ì·ÂeYÖ¿Z^ÌfŒadÆm{Z‡€§d«Z—ÕZ»€³Z]½Zfˆ]Zedz‡–ËY€‹ …Z§½Zf‡YÖËZ̧Y€¤mÁÂu{ž«YÁ|]Ó‡Á­{ÁĬ˜À»YՀf»Â¸Ì¯€Ìˆ» €f»ºnuįև€]Y½Zf‡Ây½Zf‡Y{|̨‡±ÕZÆÅZq¾Ë€yM€Ìˆ»Ze Á½Z‡ZÀ‹Z¯–‡ÂedŸZ‡ €¨¿Y‚Åd¨Å‰ÔeZ]€Ìˆ»¾ËY{{Âm»ž¿Y»Y\ °» ,{·ՁZˆÅYcÓM¾Ì‹Z»Á¾Ì´À‡Á®^‡ÕZÅÁ{ÂyYÃ{Z¨f‡YZ]ÄËÁÉZÅÂeY€aY d‡YÄmÂe¶]Z«į|‹ÉY{€^¯ZyÁɀ]ï, Á°Ìa,|ˀ³,Á|¸] |¿Y|¿¦«Âeįd‡YÕYķ¬»Á{֟Z¼fmYdÌ·ÂXˆ» ¾ËY,Õ|À^¿Z»ÁÄ»Z¿€]ª^—{Y{Ä»Y{YZ³Ád¨¿ÕY{€]ÀÆ]d¯€//‹cZ»|y€Ë|» €Ë~a\̇M•Z¬¿Y–^e€»cYY{Y€´Ë{Á½Z¼fyZ‡և|ÀÆ»ÃY{YÖ´ÀÅZ¼ÅZ]dˀË|» ÖÀÌ]ŠÌaZ]įd‡YÃ{Y{¹Zn¿YÖ¿Y|Ì»|Ë{Z]Ö³|¿Z]¶§{ÄËÁÄ]Z//‡Äi{ZuÁ ÕYĨ«ÁZe{€Ì´]¹Zn¿Y½Z»¾Ë€ežË€‡{Áž«Â»Ä]ž¿Y»ž§¹ÓÕZÅՀ̴ŒÌaÁ |ËZÌ¿ŠÌa|Ì·Âe{ | ]d¯€‹¾ËY{Á‚§Y½YZˆr³Z³Ád¨¿ÖeZ̸¼ŸĬ˜À»Ö³{€fˆ³Ä]ÃZ‹YZ]·{€¯ ¶»ZŸ€Ë|»ŽÌzŒeÁdËZ¼uZ]cZˆÌ‡ZeYd¿Z̏Á|Ì·Âe{{ÂyÖ¸Yd·Z‡Y YÂn¼Åª—ZÀ»cÔ°Œ»¶uÄ]®¼¯{½Y€ËYd¨¿Ö¸»d¯€‹¾Ì¿Y«[ÂqZÆq{ |À¯Ö¼¿¢Ë{Zf‡Y¾ËY{֌‹Â¯pÌŁYcZˆÌ‡Pe Á½YZ]‰Z]½|‹Ö¿Ó—Ác|//‹Ä]ÄmÂeZ]€ÌyYc|»{{€¯½Z//Œ¿€—ZyÕÁ ¾Ì]ÕZÅÃ{Zm{ËZ]֟€§ÁÖ¸YÕZŀÌ//ˆ»,¾Ì»d§Z]½{Â]| f//ˆ» {Y{€^yÖ·Z¼‹½Z‡Y€yZ³d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» Ö·Z¼‹½Z‡Y€y{Ö¿Z‡Z³¾Œm½ZËZaZe¹|«®Ë |{ ÖËZf‡ÁŠz]{ÁZÅY¿Zy|{ՀÆ//‹ ÉZf‡ÁćÄ]Ê¿Z‡Z³Z]į|¿Y{Ây€]Z³d¼ ¿YZÅY¿Zy d¼ ¿Y–ËY€‹|mYÁÊËZf‡ÁÉZÅY¿Zy|{,Ã|¿Z»Ê«Z] ½Zf‡Y{Ê¿Z‡Z³¾ŒmµZ‡½ZËZaZeÁ|‹|ÀÅYÂyY{Ây€]Z³ |‹|ÅYÂyY‚³€] Ö¸»d¯€//‹ÕY€]Z³¥€»dË·ÁY{€¯tˀe֯¸]€Ì» {¥Z»€ËZ‡Ád‡Y֌ËZ»€³ÁÖ´¿ZyŠz]{½Y€ËYZ³ €ËZ‡įd//ˆÌ¿ZÀ »½Y|]¾ËYÊ·Á-|¿€Ì³Ê»Y€«É| ]dË·ÁY Ä»Y{Y{µÂXˆ»¹Z¬»¾ËY|ÀfˆÌ¿Z³d¯€‹ÄmÂe{»¥Z» €]Y€]Z0 ^ˀ¬eÖ¿Y€ËYÕZÅY¿Zy{Âm»ÕZÅZ»M…Z‡Y€]d¨³ ¾Ì¯€fŒ»Ö»Z¼eYį |¿Y{©€]Á[M,Z³¥€»Ö¿ZÆm¾Ì´¿ZÌ» š¨u¾¼“Ê Ì^—Z³ÄÀÌÆ]Á¾¼ËY¥€»Z]{ÁÊ»Zœf¿YZ³ ¾ËYYÃ{Z¨f‡Y½Z°»Y,Y¿ZyÉZÅÄÀ˂ÅŠÅZ¯Ád//ˆË–Ìv» |ÀËZ¼¿ºÅY€§¾Ë€ËZ‡ÉY€]YÉY{{Y|yd¼ ¿ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com }¨¿\ˀ“YÖ·Z¼//‹½Z//‡Y€yZ³d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» ÖËZf‡ÁŠz]{Õ|{ ÁՀÆ//‹Šz]{Õ|{ {Y{€^y d¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á‰Y‚³Ä] ,\¸˜»¾ËY½ZÌ]Z],֯¸]€Ì»Z“¾ˆu,Ö·Z¼‹½Z‡Y€y½Zf‡YZ³ ÕY|f]YÄÅZ»Š‹{½Zf‡YÖ§€»Z³|{d//‹Y{ZƛY dËZ¼uÃ|ÀÅ{½ZŒ¿įd‡YÃ|‹Ã{Z¨f‡Yd ÀŠz]{µZ‡ ÉZÅŠz]{¾ÌÀr¼ÅÁ|‹Z]Ê»µZ¤f‹YÁ|Ì·ÂeYZ³d¯€‹ Z³¥€»|{½Y‚Ì»¶^«µZ‡Ä]ZŒ»c|»Ä]d^ˆ¿Ê´¿Zy |{,Œ¯{€“ZuµZu{d¨³ÕÁ d‡YÄf§ZËŠËY‚§Y Z³d¼ ¿YÖËZf‡ÁÕZÅY¿Zy|{ÁՀƋÕZÅY¿Zy Šz]{,Ö·Z¼‹½Z‡Y€y½Zf‡Y{Â“»¾ËYį|¿Y{Ây€] ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ÁY|ËZa|Ì·ÂeYÖ¿Z^ÌfŒaÕY€]½YZˆr³Z³Ád¨¿ÕY{€]ÀÆ]d¯€‹cZ»|y€Ë|» {dˀË|»¾ËYÕZÅՀ̴ŒÌaÁZÅÖÀÌ]ŠÌa,Ö³{Z»MYÖ¸§ÕZŽY€v]Z]ĸ]Z¬» {Y{€^y½Zfˆ» €Ìˆ»Z»Ö¸YdË·ÁY{¼¿ZƛYZ³Ád¨¿{Y|ËZa|Ì·Âed̼ÅY½ZÌ]Z]·{€¯Ö¸Ÿ Ä]Ö³|̇Á֟€§ÁÖ¸YÕZÅÃ{Zm½M†aÁÖeY{ZÁÖ¿Zˀmķ·•Â˜yÕZÅ {Y{Y€«Z³Ád¨¿½Â»Y€ÌaÕZÅ–Ìv»cYZœf¿Y dËZŸ¹Á‚·ÁZ¿Á€¯…Á€ËÁÂÌ//‹,¾¼//‹{Ä¿Z¼·Z›ÕZźˀve{ÂmÁ{Á‚§YÕÁ ¹Y|°rÌÅÖ·Á,|À¯Ö»{ZnËYYÖËZÅdË{Á|v»,ÕZ¼Ì]µ€fÀ¯ÕY€]Öf‹Y|Æ]¶°eÁ€a ¹Zn¿YÁY|ËZa|Ì·Âe¾ËY€]ZÀ],|À‹Z]Y~³€iYd¯€‹¾ËY½ZÀ¯Z¯Õ«Ã{YY€]|À¿YÂeÖ¼¿ d§€³c½ZƨY½Zf‡Y©€]žËÂed¯€‹–‡ÂeŒ¯{Z]¾Ì·ÁYÕY€] ¹ZƧÕZÅÂfÀ¯YÖf§ZË{Â̿Z°»Äi{Zu¾Ì·ÁYd^i ¾ËYd¨³d¯€‹¾ËY©€]ÕZÅd˧Á²ÀÌqZbˆË{»Y€Ë|» ½ZƨY½Zf‡YÄ]Žfz»Á{€§Ä]€vÀ»|ÀËM€§ÖÀ§€œ¿Y{Y|y {» d‡YÄf‡ÂÌaÂ«ÁÄ]Œ¯t˜‡{Z]¾Ì·ÁYÕY€]ÁÃ{Â] Z¯{Âyd^i,|‹{ZnËY|À¼‹ÂÅ|ÀËM€§¾ËYZ]½Z»‚¼ÅįՀ´Ë{ ՂËÄ»Z¿€]Z]ª]Z˜»į|‹Z]Ö»ՃZf·ÁcÔ°Œ»Ä]•Â]€»Äi{Zu |‹|ÅYÂyÖËY€mYÃZ»{MºÅ{Â¿YÄf§€³cÕZÅ ¹ZƧÕZÅÂfÀ¯YՃZf·ÁcÔ°Œ»ZËÁ֋»Zy|ÀËM€§¾ËY{ Ä¿Z»Z‡{Ä°^‹ƒZf·Á¶°Œ»{Y|ËÁ®Ë½YÂÀŸÄ]ÁÃ|‹d§ZË{ €´Ë{ž]ZÀ»YÃ|‹d§ZË{cZŸÔ—YÄ]ÄmÂeZ] {{€³Ö»d^iZ¼Å ÕZʼnY{€a¾ÌÀr¼ÅÁGISÁ­€f//Œ»ÕZÅY‚§Y¹€¿|À¿Z» ¶v»Ä]Á{Ây¾Ë€e®Ë{‚¿|À¼‹ÂÅ|ÀËM€§¾ËY,Äf§€³c Ä]Z¯{ÂyÔ»Z¯cÄ]Äi{ZuÁÄf§€³€œ¿{YÃ|//‹¹ÔŸY ZeŽÌzŒe½Z»Y|ÀËM€§¾ËY¶¯ {{€³Ö»µZ‡YcZ̸¼Ÿd¸^e |‹Z]Ö»ÄÌ¿Zi{Á|u{d¸^eÄ]ZmY ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ÕY€]Ã|//‹€Ë~adËÁcY‚ÌÆneZ¯{Â//ycZŸÔ—Yd//§ZË{ ÄÀˀË{ÕZŁY|¿YºŒqYÖ°Ë֋»Zy{¯d^iÁŽÌzŒe |‹Z]Ö»©€]žËÂeÕZÅd¯€‹{ ©€]žËÂed¯€‹©€]ÕZÅd˧Á²ÀÌqZbˆË{»Y‰Y‚³Ä] ½YZ°¼ÅՀ̴ÌaÁ‰ÔeÁµZ f»|¿ÁY|ycZËZÀŸZ]½ZƨY½Zf‡Y ÁՀ̳ÁY|¿Y¹Y·,YÁZ§€f§{,d‡Y€u,²ÀÌqZbˆË{ÕZÅÁÂu dÌ «YÁÄ]ÄÀˀË{ÕÁM¾ËY½ZˆË{€ad¯€//‹ÃÁ€aZ°¿Z¼Ìa ¾Ì·ÁYÃZ»}MºÅ{‚¿Z‹Ä^ÀŒ°ËÁdŸZ‡{Á|‹¶Ë|^e ÕZÅÂfÀ¯Y|À¼‹ÂÅÁÂ̿Z°»Ô»Z¯cÄ]֋»Zy{¯ {֋»Zy{¯®ËcÄ]‰Y{€aY†aÁd§ZË{¹ZƧ |Ë{€³d^i½Zf‡{YcZ̸¼Ÿd¸^e {€¯¹ÔŸYÂa¹ZfŸYÖ¸Ÿ |Ì·ÂeŠÆmµZ‡{Ö·‚¿Y{YMĬ˜À»½Z»Z‡ÖfËZ¼uÕZÅÄ»Z¿€]Y€¼f‡Y ½ZƨY֟Z¼fmY¾Ì»ZeÖ¿Z»{cZ»|yÄWYY d̨̯dËZÆ¿{ ÁZÀ§ÁÁM¿,½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹”u ½Ô̳ŠÅÁ„aÄf¨ÅՁZn»ÃZ´ŒËZ¼¿{ {Y| eÃZ»½Z]M½ZËZaZeÃZ»|À¨‡YYÁd//‡YZ¿Á€¯½YZ¼Ì] |¿YÃ|‹Հfˆ]€¯~·Y©Â§½Zf‡Z¼Ì]ć{Z¼Ì] cZ»Y|«Yd‹Y{ZƛY½ZƨY½Zf‡Y֟Z¼fmY¾Ì»Ze½Z»{€Ë|» {Y| e{Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]Â̋YÄ¿Y€Ì´ŒÌaÁÖf‹Y|Æ],Ö¿Z»{ ÃZ»|À¨‡Y{ÕZ¼Ì]Â̋½Z»YÃZ´¿Z»{Á®ÌÀ̸¯Ö¸a ÄWYY¾Ì mY€»Ä]ZÌ¿{»cZ»|yÁÃ|//‹ՂËÄ»Z¿€]½ÂÀ¯Ze d‡YÃ|‹ ÕYY{Ạ̀ÁÖf]ZË{¾»‚»½YZ¼Ì]ÕZÅÁY{¶ËÂveÂa¹ZfŸY Á{cÄ]֟Z¼fmY¾Ì»PeÖ¿Z»{‚¯Y€»{Ö°Ì¿Á€f°·YÃ|¿Á€a ÕZÅÄq€f§{Z^fŸY|Ë|¼eÕY€]Õ”ucZ mY€»¥~u,Ä¿ZÅZ» ֟Z¼fmY¾Ì»PeÕZÅÕY‚³Z¯Á\ ‹{֟Z¼fmY¾Ì»PeÖ¿Z»{ ½Z³|‹ļÌ]½Z»{©Z¬vf‡Y¾ËÔ¿Mև€]½Z°»Y{ZnËY¾ÌÀr¼ÅÁ ‚¯Y€»ÁZÅÃZ´ŒËZ»M,ZÅÄ¿ZyÁY{,ZÅ\˜»{½Y€Ì´]Հ¼fˆ»Á ÕY€]Ã|‹¹Zn¿YcZ»Y|«Yĸ¼mYY֟Z¼fmY¾Ì»Pe{Y{Y€«¥€— cZ mY€»ŠÅZ¯¥|ÅZ]®Ì¿Á€f°·Yd·Á{Ä //‡ÂeÁY€¬f‡Y {€¼‹€]Õ”u ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Ö¿Z»{cZ»|yÄWYYY½ZƨY½Zf‡Y֟Z¼fmY¾Ì»Ze½Z»{€Ë|» {Y{€^y½Y|¿Á€Æ‹Ä]d̨̯dËZÆ¿{½ZƨY֟Z¼fmY¾Ì»Ze |À¨‡YYZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]ÂÌ//‹ÕY|f]YY{Á‚§YÂa¹ZfŸYÖ¸Ÿ ļ—Z§c€”uÕZŽZf//‡Z¼Ì],ÃZ»{Á|uc|»Ä],ÃZ» ‚¯Y€»½YÂÀŸÄ]½ZƨYÖ//“€£€f¯{Á{Z]M¦n¿…Y€//ł·Y ½ZÀ¯Z¯•€¨»Ö´fˆyÄ]ÄmÂeZ]Á|¿{€¯dÌ·Z §Z¿Á€¯µY€¨Ë Ö¿Zf‡Y{Zf‡Z]Ã|‹¹Zn¿YÕZÅÖ´ÀÅZ¼ÅZ]¦ŸZ”»ÕZ¯Z]Á ÂˀƋÕY|f]YYÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ÁZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]dˀË|» µY€¨Ë‚¯€»½YÂÀŸÄ]½ZƨYÖf Ë€//‹€f¯{½Zf‡Z¼Ì]µZˆ»Y ļ—Z§c€”uÁ֓€£€f¯{ÕZÆ¿Zf‡Z¼Ì]{ÁZ¿Á€¯½YZ¼Ì] Äf§ZˍZfyY|ËÁ¯Šz]Á{Ze®Ë‚Ì¿{Z]M¦n¿…Y€Å‚·Y d‡Y {Á|u{Y| e,Z»M¾Ë€yM…Z‡Y€]d¨³µÂXˆ»¹Z¬»¾ËY ÄËÁ,½Zf‡Z¼Ì]ć{ÄËÁÁÕ{ZŸÕZÅdze¶»Z//‹dze Öf€§ZeÃ|‹Y‚³€]ՁZn»€fˆ]{Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]Հ̳ļŠֻZ³ Á {‹ ºÅY€§ ,ÃÁ {¾ËY{cZÌ]€neµ{Z^eÁÖËZÀ‹MdÆm { ÕÁZÀ§ Á ŠÅÁ„a" ÖÀ Ë ŠÅÁ„a Äf¨Å Z ‹ ª¬ve €Ì//ˆ» { {µZ §ÕZÅ{ZÆ¿½ZÌ» ÕZ°¼Å ÕZ”§ { "|Ì·Âe ŠÆm d//»|y {‹Äf‹Y{€]ÁÂu¾ËY µÁY¹Z¬»½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹[~m{½Z»Z‡¾ËYd‡YÖÀf¨³ ÖËZ§Â°‹‚¯€»{½ÂÀ¯YºÅÁÃ{¼¿\ˆ¯YŒ¯{YMª—ZÀ» µÂ¤Œ»d¯€‹€]¢·Z],Ĭ˜À»½ZÌÀ]Š¿Y{ÁÁM¿ÕZÅd¯€‹ Ö·‚¿Y{YMĬ˜À»½Z»Z‡,‚¯€»¾ËY€]ÃÁԟÁ,|À‹Z]Ö»dÌ·Z §Ä] ÕZÅs€—[~mdÆm¿ÕZÅÃ|ËYYdËZ¼uÕYÂ//‹{ZnËYZ] ÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »Z]ÕZ°¼ÅÄ»Z¿ºÅZ¨e{Z¬ ¿Y,ÕY~³ÄËZ»€‡ ÕZÅs€—Ö§€ »,ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|ÀÁÂƼmd‡ZË Á,cÔÌƈed§ZË{ÕY€]¶»ZŸÕZÅ®¿Z]Ä]½ZÌÀ]Š¿Y{ÁÁM¿ ÕZÅZ¯Á\ˆ¯Z]–^e€»ÕZÅÃZ´//ŒËZ¼¿ÁZÅŠËZ¼ÅÕY‚³€] ÁªËŒe,dËZ¼uÕZÅ\˜«YÖ°ËÄ]-ÕÁM¿ÁŠ¿Y{€]ÖÀf^» d‡YÃ|‹¶Ë|^eÁZÀ§ÁÁM¿,½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Ä]ÃÁZŒ» ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ÖËZ§Â°//‹‚¯€»{µZ §ÁZÀ§ÁÁM¿,½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€//‹ ¾Ì¼°ËÁdˆÌ]{,Ö·‚¿Y{YMĬ˜À»½ZÌÀ]Š¿Y{ÁÁM¿ÕZÅd¯€‹ į½Ô̳½Zf‡YYZ]¾§ÁÕÁZÀ§,ŠÅÁ„aÕZÅ{ÁZf‡{ÃZ´ŒËZ¼¿ ºfˆÌ]ZeºÅ|¨ÅYՁZn»cÄ],ŠÅÁ„aÖ¸»Äf¨Åd^‡ZÀ»Ä] |¿YÃ{€¯d¯€‹,Ã|‹Za€]ÃZ»}M ֻ¼Ÿ–]YÁdˀË|»Y¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á‰Y‚³Ä] Äf¨ÅÄ]Â]‚»ÃZ´ŒËZ¼¿,Ö·‚¿Y{YMĬ˜À»½Z»Z‡¶¸¼·Y¾Ì]»YÁ d¯€‹€]ÃÁԟÁÃ{¼¿Z¯Ä]Á€‹ՁZn»ÕZ”§{ŠÅÁ„a ½Zf‡Y€´Ë{ÖËY€mYÃZ´f‡{,Ĭ˜À»¾ËY{µZ §½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅ ”uՁZn»ÃZ´ŒËZ¼¿¾ËYÕZÅħ€£{s€—Â¼n»Z] {ÂyÖfËZ¼uÕZÅ{€^ÅYÕZf‡Y{Ö·‚¿Y{YMĬ˜À»½Z»Z‡ |¿Y{ Š¿Y{Y‰Yª¸y€]įÁZÀ§ÁÁM¿,½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Y ¹Y|«Y,Ã|‹{ZÆ¿ZÀ]Š¿Y{ÁÂuZ]–^e€»ÕZÅs€—ՁZ‡ÕZneÁ –ËY€‹¶Ì·{Ä]įÖÅZ´ŒËZ¼¿,Ã{¼¿ÃZ´ŒËZ¼¿¾ËY{d¯ZŒ»Ä] |‹s€˜»ºŒ«{YMĬ˜À»Ä ‡ÂeÁՂËÄ»Z¿€]ÕY‹Ĉ¸m¾Ì¼°ËÁև{ Z¿Á€¯Zˆa½YÁ{ÕY€]Հ´‹{€³ÕZÅdÌ·Z §cZœ¿Y€¼f‡YÁd̨̯ŠËY‚§YcÁ€“ {€¯tˀŒe Հ´‹{€³Á֟Z¼fmY,Ö´Àŀ§½ÁZ »Ã{Yx̋֔e€»Ĉ¸m¾ËYYՀ´Ë{Šz]{ ÁZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]Â̋dÌ “Á¾Ë€yMÃZ]{֋Y‚³ÄWYYÄ]ºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡ dyY{€aºŒ«À˂m{…Á€ËÁ¾ËYÄ]Ôf^»½YZ¼Ì]–ËY€‹ ,ºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡Ä ‡ÂeÁՂËÄ»Z¿€]ÕY‹Ĉ¸m¾Ì¼°ËÁÖ//‡Ä»Y{Y{ ֋Y‚³ºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡¶¸¼·Y¾Ì]»YÁֻ¼Ÿ–]YÁ€Ë|»Õ{Y€»¾Ìˆu Yğ¼n»¾ËY–‡ÂeÄf//‹~³Äf¨Å{Äf§€³cՀ^yÕYÂfv»|Ì·Âe½Â»Y€Ìa {€¯ÄWYY ºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡cZ—Z^eYÁcZŸÔ—YÕÁZÀ§€Ë|»ևZ^ŸZ“|¼v»¾ÌÀr¼Å –ËY€‹{cZŸÔ—YÕÁZÀ§ÁcZ—Z^eYÕZÅdyZ‡€ËdÌ “ÁÃZ]{֋Y‚³ÄWYYÄ] dyY{€aºÅ{‚̇¶§°W‡ž»ZmÄ»Z¿€]ÁÖeZ¬Ì¬ves€—{Á€“ZuµZu {Zf«YÕZÅŽyZ‹Z]d¼dˀË|»{€°¸¼ŸÕZÅŽyZ//‹Ö¬Ì^˜e‰Y‚³ÄWYY Ĭ˜À»½Z»Z‡|Ì·Âe¶ÌƈeÁ½| »,d À€Ë|»Ön¿€]Õ|Æ»|¼v»–‡ÂeÖf»ÁZ¬» ½Z»Z‡Ä ‡ÂeÁՂËÄ»Z¿€]ÕY‹Ĉ¸m¾Ì¼°ËÁևYՀ´Ë{Šz]ºŒ«{YM {Â]ºŒ«{YMĬ˜À» Ä]d¯€uÁZÅcZœ¿¾ËY¹ÁY|eÁՀ´‹{€³cZ»|y½Z³|ÀÅ{ÄWYYÄ]cZœ¿Y€¼f‡Y |‹Z]Ö»ÁÂu¾ËY{Ã|‹ÄWYYcӐv»ÁcZ»|yՁZ‡{Y|¿Zf‡YÕ‡ ~yY¶uY€»|ËZ]ºŒ«{YMĬ˜À»{µZ §Հ´‹{€³ÕZÅ|uYÁ¹Z¼eÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÖÀ»Â» žmY€»Ä]¦¸zf»ÕZÅ|uYÁÖ§€ »ÁՀ̴ÌaZf‡YÂy,|ÀÀ¯Հb‡½Â¿Z«ª]Z˜»YÂn» |‹ÁÂu¾ËY{dÌuԏ\uZÁÕZ”« ÕZÅ|uYÁª¿ÁÁՁY|¿YÃYY¥|Å-º//Œ«{YMĬ˜À»½Z»Z//‡¶»ZŸ€Ë|»Äf¨³Ä] d‡YÃ{Â]ZÅZf‡ÁÁÖ¸v»ž»YÂm{Zf«YÄ]®¼¯,À˂m¦¸fz»•Z¬¿{Õ{€´»Â] ºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡Z]Ö¸v»ž»YÂmÖÅY€¼ÅÁ[Ây•Z^eY{€¯½ZŒ¿€—ZyÕÁ |‹Z]À˂m{Հ´‹{€³Ä ‡ÂeÁª¿ÁZ‡ÄÀÌ»Äfˆ¿YÂe ՁZ‡Ã{Z»M¥|ÅZ]|ËZ]Հ´‹{€³ÁÂuÕZÅÄ»Z¿€]ÁZÅs€—{€¯tˀeÖÀ»Â» {½Y€´‹{€³Á½Y€§Zˆ»Ä]cZ»|yÄWYYÁZ¿Á€¯Zˆa½YÁ{ÕY€]À˂mՁZ//‡Z^ˁÁ {€Ì´]Y€«Z¯Âf‡{ dˀË|»Ä ‡Âe½ÁZ »€§c{Z ‡¾Ë|]ZŸĈ¸m¾ËYÕY|f]Y{,‰Y‚³¾ËY…Z//‡Y€] dyY{€aÖ¸^«ÕZÅdˆŒ¿cZ]»½Â»Y€ÌaÖeZv̓Âe½ZÌ]Ä]ºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡ YºŒ«{YMĬ˜À»Ä ‡ÂeÁՂËÄ»Z¿€]ÕYÂ//‹Ĉ¸m¾Ì¼°ËÁևZ¯Âf//‡{Á ºŒ«Õ{Zf«YÄËÁÁ{YMĬ˜À»Ö´Àŀ§gY€Ì»€Ë|»[Zf¿Y ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ”uZ]ºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡Ä ‡ÂeÁՂËÄ»Z¿€]ÕY‹Ĉ¸m¾Ì¼°ËÁÖ//‡ ¦›Â»”Ÿc{Z //‡€«Z]|¼v»,¶»ZŸ€Ë|»ÁÀË|»cZÌņÌË,ÖÀ»Â»Z“|̼u |‹Y‚³€]½Z»Z‡¾ËY½YÁZŒ»Á½Y€Ë|»,¾Ì¿ÁZ »YÖ ¼mÁÀË|»cZÌÅ Ĭ˜À»½Z»Z‡¶¸¼·Y¾Ì]»YÁֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á‰Y‚³Ä] Ä]Ö¼›Z¯Հ»YZ“€Ì¸Ÿ[Zf¿Y®Ë€^eZ]Ĉ¸m¾ËY{ÖÀ»Â»Z“|̼u,ºŒ«{YM Õ{Zf«YÄËÁÁ{YMĬ˜À»Öf‡{žËZÀÁՀ´‹{€³,Ö´Àŀ§gY€Ì»¶¯€Ë|»½YÂÀŸ ÁÂu¾ËYÕZÅdÌ·Z §Ä ‡ÂeÁՂËÄ»Z¿€]dÆmÖ]Âyd€§Y©Z¨eY¾ËY,ºŒ« dˆ¿Y{ Šz]ÁZÅÁÂu{cZ»|yd̨̯ŠËY‚§Y{€¯½ZÌ]ºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|» ÁŠÌaÕZÅdË·ÁYÁZÅÄ»Z¿€]¾Ë€f¼Æ»YÖ°ËՀ´//‹{€³d À¦¸fz»ÕZÅ d‡YºŒ«À˂m¦¸fz»•Z¬¿½Y€´‹{€³Õ|À»dËZ“ŠËY‚§YdÆm Â“»,{€¯ՂËÄ»Z¿€]½MÕY€mYÕY€]d«{Z]|ËZ]įՀ´Ë{Ä·Z//ˆ»{Y{Ä»Y{YÕÁ [Zf¿Yº°uºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|»ÁÀË|»cZÌņÌË,ÖÀ»Â»Z“|̼u Ä]Y½Z»Z‡¾ËYÖf‡{žËZÀÁՀ´‹{€³,Ö´Àŀ§gY€Ì»€Ë|»,Ö¼›Z¯Հ»YZ“€Ì¸Ÿ {ºŒ«Õ{Zf«YÄËÁÁ{YMĬ˜À»Öf‡{žËZÀÁՀ´‹{€³,Ö´Àŀ§gY€Ì»€Ë|»d¼‡ ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] {€¯Y|ÅYÕÁÄ]Ä ‡ÂeÁՂËÄ»Z¿€]ÕY‹Ĉ¸m¾Ì¼°ËÁև €ËÁ,½Zˆ¿Â»€¤YÖ¸ŸÕ‡Yº°u¾ËY,ºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z//‡¶¸¼·Y¾Ì]»YÁ d‡YÃ|‹¡Ô]YÖ¼›Z¯Հ»YZ“€Ì¸ŸÄ]Œ¯Öf‡{žËZÀÁՀ´‹{€³,Ö´Àŀ§gY€Ì» ½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|»ÁÀË|»cZÌŹ€fv»†ÌË{ZÆÀŒÌaÄ]ZÀ]d‡YÃ|»Mº°u¾ËY¾f»{ Ã{Z»"[" |À]Â“»,cY€¬»Á¾Ì¿Y«ÕY€mY{Á,ºŒ«Öf À ÕZne{YMĬ˜À» Ö¼WY{¹Z°uY½Â¿Z«Ã{Z»"¦·Y" |À] ‚Ì¿ Á {YM ª—ZÀ»ÃY{YÁ¶Ì°ŒeÖ´¿Â´q½Â¿Z« Á Հ´‹{€³ ,Ö´Àŀ§ gY€Ì» ¶¯€Ë|»" ½YÂÀŸ Ä] ¡Ô]Y ¾ËY \m» Ä],Œ¯Ä ‡ÂeÄ»Z¿€] Ä]d^ˆ¿{ÁÖ»Zœf¿Y |Ë‹Ö»[À» "ºŒ« Õ{Zf«Y ÄËÁ Á {YM Ĭ˜À» Öf‡{ žËZÀ Ä]ÕYÃÁ{Á€¼fˆ»cÄ]Y{€°¸¼Ÿ‰Y‚³Á¹Y|«YėÂ]€»¦Ì·Z°eÁ¦ËZ›Á¹Zn¿Y |ÌËZ¼¿ÄWYYÄ¿ZzeYÁ¾ËY†¸n»»YÁdˀË|»Ä ‡Âed¿ÁZ » ½Zfˆ£Z]€Æ‹Öv˜‡[MµZ¬f¿Y–yÃÁ€aÖ¿²À¸¯ †¸n»{{Ô»ÁZˀƋ,…|«ÕZŽZf‡€Æ‹¹{€»Ã|ÀËZ¼¿º//‡Y€»¾ËYÕY‚³€]֗ Á¶»ZŸ€Ë|»,½Y€Æe½Zf‡YÕZ¨]M¶»ZŸ€Ë|»,ZˀƋ½Zf‡€Æ‹Y|¿Z»€§,ֻԇYÕYÂ//‹ |Àf‹Y{”uÖ¸v»¾Ì·ÂXˆ»Á½Y€Æe½Zf‡Y[€£ÕZ¨]M½Y€Ë|» {¾¯Z‡¹{€»ÕZ“Z¬e{»[€‹[M½ÂÀ¯Zed¨³½Y€Æe½Zf‡Y[€£ÕZ¨]M¶»ZŸ€Ë|» ž]ZÀ»YĬ˜À»¾ËYÁd‡YÃ|‹¾Ì»ZeÖÀÌ»€Ë[Mž]ZÀ»ªË€—YZ0 §€½Y€Æe½Zf‡Y[€£ |Ë|‹d§Y|ÅZ‹€ÌyYÕZŵZ‡֗Ã|‹\^‡€»Y¾Ì¼ÅÁÃ{Â]ÀÆ]Ö]Öv˜//‡[M ºÌ‹Z]ÖÀÌ»€ËÕZÅÀ¨‡ [MYÃ{Z¨f//‡YÁY|ËZa[€//‹[MžËÂeÁ¾Ì»ZeÕY€]ÃÁ€a¾ËY{Á‚§Y½Zˀ^¯YÕ|Æ» Ä¿ZyĄ̈eYÄÌ¿Zi€]€fÌ·ÃÁ€a¾ËY¹Z¼eYZ]Ád‡YÃ|‹Z£MœÀ»¾Ì¼ÅÄ]Öv˜‡ d§ZË|ÅYÂyµZ¬f¿YZˀƋ½Zf‡€Æ‹½Zfˆ£Z]Ä][€‹[M½Y€Æe€Æ‹ºŒ‹ ½|q†ÀmYՀf¼Ì¸Ì»Áķ·€f»Â¸Ì¯€œ¿{»ÃÁ€a{d‹Y{ZƛYÁY ÀÌy}½‚z»ÁÖ^ °»€f»Ö·{Z e½‚z»¾ÌÀr¼ÅÁ|//‹|ÅYÂyY€mY¶Ìf¯Y{ µZ˽Â̸̻Y‚Å€]¢·Z]ÕZ^fŸYZ]cZˆÌ‡ZeÁƒZb¼aÃZ´f//ˆËYÃY€¼ÅÄ]Ö^ °»€f» {‹Ö»gY|uY ÕÁÀÆ]dˀË|»Äy€qՁZ‡Ã{ZÌa ½ZƨY¾ÅM[Á}d¯€‹t˜‡{ ¶»ZŸ€Ë|»Âf‡{Á€Ìad¯€‹t˜//‡{ÉÁÀÆ]dˀË|»Äy€qɁZ//‡Ã{ZÌaÃÁ€a ÊË´z‡ZaÉZf‡Y{,|Ì·Âe¶»YŸÄÀ˂ÅŠÅZ¯ÁÃ{Á‚§Y‰YŠËY‚§Y¥|ÅZ]d¯€‹ Ä»Z¿€]dˀË|»–‡ÂeÃ|‹¹Zn¿YcZ ·Z˜»ÄËZa€],d¯€‹½YY|»ZƇcYZœf¿YÁZŁZÌ¿Ä] ½Z»Z‡ÁZŒ»ɀ°//ˆŸ€¨ m€f¯{cY€œ¿Yɀ̳ÀÆ]ÁžËZÀÊ//‡|ÀÆ»ÁɂË |‹Z]Ê»ɀ̴ÌaµZu{ĸu€»ZÆq{Á¦Ë€ e,Êf ÀdˀË|» ¯~»ĸu€»ZÆq,€^y¾ËY½ZÌ]¾¼“žËZÀև|ÀÆ»ÁՂËÄ»Z¿€]€Ë|»Ö¿Z]֔e€» ŽyZ‹¶Ì¸veÁÄ˂ne,Õ|̸¯ÕZÅŽyZ‹Հ̳ÁY|¿YÁ¾ÌÌ e{€¯½ZÌ]s€‹¾Ë|]Y {Â^Æ]ÕZÅÄ»Z¿€]ÕY€mYÁ{Â^Æ]ÉZÅÄ»Z¿€]ÊËZ‡ZÀ‹,ÉÁÀÆ]ÉZÅ ÀÆ]ʸYÄf̼¯¶Ì°Œe¾¼“ÉÁÀÆ]dˀË|»Äy€qɁZ‡Ã{ZÌadÆm{{Á‚§YÕÁ É}¾Ì¿ÁZ »dËY|ÅZ]ėÂ]€»ʐzeÉZÅÄf̼¯,¶»ZŸ€Ë|»d‡ZËÄ]d¯€‹ÉÁ ÄÌf¼¯,Ƀ€¿YÉÁÀÆ]ÄÌf¼¯,ÄÌ·ÁY{Y»ÉÁÀÆ]Äf̼¯|Ë{€³¶Ì°Œes€‹¾Ë|]–] YZ]ÁµÂv»Ä ‡ÂeÉÁÀÆ]Äf̼¯Á,Z¯ÉÁ€Ì¿ÉÁÀÆ]Äf̼¯,ÄËZ»€‡ÉÁÀÆ] Õ«ZŒ§©€]µZ¬f¿Y•Â˜yÄ«Á€ˆ»ÕZź̇Z^¿Y¦Œ¯ Ä«Á€ˆ»Ö»ÂÌÀ̻·MÕZź̇Ä]•Â]€»Z^¿Y½Zf‡ÂyÕYĬ˜À»©€]d¯€‹d‡Y€u|uYÁ d‡Y€u|uYÁÕZʼnÔeÁZÅՀ̴ÌaÄ»Y{Y{ {€¯¦Œ¯YÕ«ZŒ§©€]µZ¬f¿Y•Â˜y ¦Œ¯Z^¿Y®Ë{©€]Õ«ZŒ§•Â˜yÄ«Á€ˆ»¹ÂÌÀ̻·MºÌ‡Õ{Zˁ€Ë{Z¬»,d¯€‹ Ö¸»d¯€‹Ä]ª¸ f»Öf«€‡Öf¨¿ÕZÅķ·YÕ{Zˁ€Ë{Z¬»Z^¿Y¾ËY{¾ÌÀ¼r¼Å |‹ ºÌ‡¾eZÅÃ{Ã|‹¦Œ¯Z^¿Y{ d‡YÃ|Ë{€³–^“Á¦Œ¯‚Ì¿[ÂÀm‚Ìzf¨¿ª—ZÀ» Á€Ì´f‡{€z·Z»€¨¿Á{Ę]Y¾ËY{ d//‹Y{{ÂmÁÖf¨¿Ä«Á€//ˆ»ÕZÅķ·Á¹ÂÌÀ̻·M |‹ֿ¿Z«žmY€»¶ËÂve Ö·Z¼fuYÕZÅÖ´f§€´]Mž§ÕY€]º«ÕY{€Æ‹¶»Z¯Ö³{Z»M ÕZÅÖ´f§€´]Mž§ÕY€]¶»Z¯Ö³{Z»MYº«ÕY{€Æ//‹¶¸¼·Y¾Ì]»YÁcZ—Z^eY¶¯€Ë|» ‰Y‚³d§ZË{Ã{Z»MÕY{€Æ//‹Ä¿Z»Z‡d¨³Á{Y{€^y€Æ//‹t˜//‡{Ö·Z¼fuY d‡Y€Æ‹t˜‡{Ö·Z¼fuYÕZÅÖ´f§€´]MÂy{½Y|¿Á€Æ‹ {Á€»Yt^YÖ¿Z¼‡McÓÁ‚¿‰Z]|Ë|mÄ¿Z»Z‡dÌ·Z §Ä]ÃZ‹YZ]Ã{Y€f¿Ô¯Õ|Æ» ÁÖ¿Zˆ¿YÕZÅÁ€Ì¿Ö»Z¼eÁ€»Y{Y|»Z]Y,Ã|‹¹Zn¿YÕZÅÖÀÌ]ŠÌaZ]d‹Y{ZƛY,º«€Æ‹ Ö·Z¼fuYÕZÅÖ´f§€´]Mž§ÁÄ^«€f»€Ì£g{YÂuÕY€]º«ÕY{€Æ‹cÓM¾Ì‹Z»ÁcY‚ÌÆne |ÀfˆÅ¶»Z¯Ö³{Z»M{ €^y€Æ‹t˜‡{Ö´f§€´]McZ‹Y‚³d§ZË{ÕY€]ÕY{€Æ‹Ä¿Z»Z‡Ö³{Z»MYÕÁ Ä¿Z»Z‡ªË€—YÄÀÌ»¾ËY{…Z¼eYŠÌ]dŸZ‡ZeÁ€»Yt^Yd¨³Á{Y{ |¿YÃ|‹¹Y‚ŸYÖ´f§€´]Mž§œÀ»Ä]ՀƋcZ»|y¶»YŸįd‡YÃ|‹d^i d¯€‹¶À‡€aĨ«ÁÊ]‰ÔeYÊ¿Y{|« ½Y€ÆeÕÁ€f»ÉY{€]ÀÆ] {”uZ]½Y€Æe€Æ‹ֻԇYÕY‹֟Z¼fmYÖ´Àŀ§½ÂÌ//ˆÌ¼¯†ÌW\ËZ¿ÕZz§ d¯€‹{€°¸¼Ÿ½Zˀm{®Ë{‚¿YlŸ€ Ì·Ác€”u½Y|Ì»Á€Æ‹€eZXeÕZÅÃZ´fˆËY ÉY{€]ÀÆ]d¯€‹¶À‡€a€¼f//ˆ»ÉZʼnÔeYÁd§€³Y€«½Y€ÆeÉÁ€f»ÉY{€]ÀÆ] {€¯Ê¿Y{|«Ä»ÂuÁ½Y€ÆeÉÁ€f» Ä»ÂuÁ½Y€ÆeÉÁ€f»ÉY{€]ÀÆ]d¯€‹¶¸¼·Y¾Ì]»YÁcZ—Z^eYdˀË|»‰Y‚³Ä] s€— Y |Ë{Z] Ä̋Zu { ½Y€Æe €Æ‹ ֻԇY ÕY‹ ֟Z¼fmY Ö´Àŀ§ ½Â̼̈¯ †ÌW\ËZ¿ ®Ë ʻ¼Ÿ ¶¬¿ Á ¶¼u ÖÅ{ †ËÁ€‡ ¹ÁY|e :d¨³ ½Y€Æe ÉÁ€f» { "d»Ô//‡ €¨‡ ŠËÂa" ¦«Âf»½Y|¿Á€Æ‹{{€eÕY€]¾Ë‚´ËZm[Zzf¿Y½Á|]½ZÆmÉZn¯pÌÅ{Ád‡Y cÁ€“ [ÂyÕZÅdÌ·Z §½Y|¿Á€Æ‹Ä]Ö¿Z//‡cZ»|yZÀ¯{‚Ì¿½Y€ÆeÕÁ€f»,d‡YÃ|//Œ¿ d‡YÃ{Y{¹Zn¿YZÅÃZ´fˆËY{YÖ´Àŀ§ ‰Ây¾ÌŸ,…Z^ŸÕZÅd‹{ÕZÌ]MÄ°^‹ d‡YŒ¯€Ìœ¿º¯ÕZÅs€—YÖ°ËÄ°§Á Ĉ¸m,Ö¿ÁZ eÕZÅd¯€‹Ä][M¶ËÂveÁÖ¼nu[M¶ËÂve½{¼¿ÖËY€mYÕZf‡Y{ d›Z¨u½ÁZ »,¹ÔËYÕYĬ˜À»[Md¯€‹¶»ZŸ€Ë|»,|¼uYÂa…|ÀÆ»”uZ]ÖÆÌmÂe d¯€‹¶»ZŸ½Y€Ë|»ÁՁÁZŒ¯{ZÆm,½Y€¸Å{½Zf‡€Æ‹[Mž]ZÀ»½Y€Ë|»,ÕY{€]ÀÆ]Á {ZÆmcZˆ¸m¾·Z‡{Ä°§Á‰Ây¾ÌŸÕZÌ]MÕZÅÄ°^‹|Ì·Âe½Y€][MÖ¿ÁZ eÕZÅ |Ë{€³Y‚³€]…Z^Ÿd‹{{ž«YÁՁÁZŒ¯ Ä°^‹d¨³Ĉ¸m¾ËY{|¼uYÂa,¹ÔËYÕYĬ˜À»[Md¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] |‹Z]Ö»Œ¯€Ìœ¿º¯ÕZÅs€—YÖ°ËÄ°§Á‰Ây¾ÌŸ,…Z^ŸÕZÅd//‹{ÕZÌ]M ÁY€mY½Zf‡Ây–¹ÔËYÕZf°ÅY‚Ås€—\·Z«{Հ^źœ »¹Z¬»Âf//‡{Z]į s€—¾ËYYÕY{€]ÀÆ]Ád›Z¨u,d‡Y€u{Á‚§Y|¼uYÂa |̇¹Zn¿Y€‡Ä]Ä¿Zfz^‹Ây ½YY{€]ÀÆ]Á½Z ¨ÀË}ļÅįd‡Y¹ÓÁd‡YY{Ây€]ÖËY‚ˆ]d̼ÅYYºÌœŸÁÃ{€fˆ³ Ĭ˜À»[Md¯€‹Z],½Y€][MÕZŶ°ŒeÁՁÁZŒ¯{ZÆm½Z»Z‡ĸ¼nÀ»½Ôy|»Õ}Á |ÀËZ¼¿ÕZ°¼ÅÕY صفحه 7 {Zf«Y½ZÆm }MÄ^À‹ZÆq €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ] ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ €^y {€¯|̯Ze¿cZneļÌ]Ö¿Z»Z‡Ä ‡Âe½ÁZ » ½YY~³ÄËZ»€‡ÕY€]ZÅ®¿Z]dÌ]Y~mŠËY‚§Y ŠËY‚§YÁd//ËY|Å{Ö//‡Z‡YŠ¬¿Ö¿Z//ˆ¿YÕÁ€Ì¿ dˆÌ¿Ö°‹Zf‡Y¾ËY{ {Y{½Z»Z‡®ËÕÁÀÆ] ¥Y|ÅYª¬ve{Ö¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿‰Â»M€»YÄ]ÄmÂeį {Ö¸¤‹ÕZÅ{Y|¿Zf‡YªÌ«{ÕY€mY¾ÌÀr¼ÅÁÖ¿Z»Z‡ {Â]|ÅYÂyY~³€iYZ̈],Õ{Zf«YÕZÅÃZ´À]d̬§Â» ºÌe|Å{Ö»½Z//Œ¿¿cZneļÌ]{€°¸¼ŸÄ]ÖÅZ´¿ |ÀfˆÅÃZ³MºÆ»¾ËYÄ]Ö]ÂyÄ]d¯€‹¾ËYÖfˀË|» Â̋€iY€]Ã|‹{ZnËYÕZÅdË{Á|v»{ÂmÁZ]įY€q d̨̯{Â^Æ]dÆm{Z°fŒaZ]½ZÀr¼ÅZ¿Á€¯…Á€ËÁ |ÀÀ¯Ö»‰Ôeğ¼n»‰Â»M ,ՁZ‡|À¼¿YÂe{½Md̼ÅYÁ‰Â»MŠ¬¿įÕ—Ä] ̯֨t˜‡½{€]ÓZ]ÁÖ¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿ÕZÅcZÆ»ÕZ¬eY ‰Á€§Ä°^‹Á\ ‹ÕZ‡Á,½ZÀ¯Z¯,½Y€Ë|»{€°¸¼Ÿ d‡YÃ|‹ÄÀË{ZÆ¿ ÕYļÌ]ÕZÅd¯€‹€f//ŒÌ]{,Ä°ÀËYÄmÂe¶]Z«Äf°¿ ¹{€» ZÀ¯ { dz‡ ÕZŁÁ { "Z»" dÌ·ÂXˆ»ÄÌuÁ½{€]ÓZ]ÁÖf‡Á{Â¿†udˬe\m» ½ÂyÕY|ÅY²Àŀ§½|‹ÄÀË{ZÆ¿{Á‚§YÕÁ {‹Ö»ՀË~a |ÅYÂyÖ¿ZËZ‹®¼¯ֻ¼Ÿd»Ô‡¾Ì»ZeÄ]Ä »Zm{º·Z‡ ļÌ]‰Á€§Ä°^‹Á\ ‹,{Zf‡½ZÀ¯Z¯d‡YÖÀf¨³ {€¯ ÕZÅd^‡ZÀ»Ä]ÁÃ{Â]½Ây€¼fˆ»½Z³|ÀÀ¯Y|ÅYL‚m"Z»" Á½ÂyÄ]½Y|À»ZÌ¿dÆm½ÂyÕY|ÅYÄ]c{Z^»¦¸fz» |ÀÀ¯Ö»Ö¿ÂyÕZÅÃ{ÁM€§ {֟Z¼fmYdÌ·ÂXˆ»ÕZ¨ËYÕZf//‡Y{"Z»"ļÌ]¶À‡€a –]YÁ‰Y‚³Ä//] |¿{€¯Y|ÅY½ÂyÄ¿Y|À//ˆaY|yÖ¸¼Ÿ ”uZ]"Z»"ļÌ]¶Ì]{YÄ^ ‹½ZÀ¯Z¯Á½Zf‡Y€Ë|»,ֻ¼Ÿ ½YZ¼Ì]Ä]®¼¯¥|ÅZ]¶Ì]{Y½Zf‡Y½ÂyµZ¬f¿Y‚¯€»{ |¿{€¯Y|ÅY½Ây,½MÕZÅÃ{ÁM€§Á½ÂyÄ]|À»ZÌ¿ ½ÂyÕY|ÅYd̼ÅYÄ]ÃZ‹YZ]Z»"ļÌ]¶Ì]{YÄ^ //‹€Ë|» Y|yÕZ“€]ÃÁԟÄ¿ZÅYÂy€Ìy»Y{d¯€//‹d¨³ "Õ{Z̏ÕZÅÁZÀ‹Y|Ë{Z]"֐ze‰Â»MÃÁ{ÕY‚³€] {ÁZÅÁZÀ//‹Ä]{ÁÁY¶^«¹ÓcY|ÌƼeÁcZ//»Y|«Y Z]Zŀ̳Y€§,ºÆ»¾ËYZ]–^e€»ÕZÅdÌ·Z §Ö¸¼Ÿ¹Zn¿YµÂ— ÁZÀ‹|¿Á€§ćÄ¿ZyÂe»Áċ€ŸÕÁ€]ʰ˂̧”u ¹Zn¿YÃÂv¿Z]®Ë{‚¿Y,­ZÀ¯Õ{Z̏ĸ°‡Y{€¬f//ˆ» Á|¿|‹ZÀ‹M,ZÅlÀ·¦¸fz»ÕZÅd¼ˆ«YևZ]|ÀËY€§ Ã{Z¨f‡Y{»dˆÌ·®qÁZŹ€§,‰Â»M¾ËYÕZÆf¿Y{ Ä]ÁՀ´¿Z],š§ZuļÌ]d¯€‹|Ë{Z]½Z‡ZÀ‹Z¯–‡Âe |‹Ö¿Z‡Á Z]Õ{Z̏ÕZÅÁZÀ//‹Y|Ë{Z]֐ze‰Â//»MÃÁ{ Á–]€Ë}½Z‡ZÀ‹Z¯Á½Z³|ÀËZ¼¿,Ä^ //‹½ZÀ¯Z¯”u ­ZÀ¯|À]{Öe‚ŸÖ¸Ÿ½ZfÌaZ¯–//‡Âe,Ĭ˜À»{µZ § ,Õ{Z̏ÕZÅlÀ·YÕ{Y| eÕÁ€//]Ö¸¼ŸcÄ]Á |Ë{€³Y‚³€] ‰Â»MÃÁ{¾ËY{,š§ZuļÌ]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] |ÀËY€§{Õ|̸¯cZ°//¿ÄWYYÁ¾ÌÌ^e¾¼“,ÁÁ®//Ë ¹Zn¿YÁÖ¿Â̈¿YÂÀ¯€Ì£ÕZÅÁZÀ//‹Y|Ë{Z]ÁևZ] ½Y€Æe…Â]ºÆ»ÉZÅŽyZ‹dÌ “Á d‡YÃ|‹€¯}ևÂ]ÕZÅd¯€‹ÄËZ»€‡dËZ¨¯€ËµÁ|m{ Ö·Z»c Ö·Z»c ÂˀƋ |À¨‡Y  ®¿Z]ÄËZ»€‡dËZ¨¯€Æ»Á,d·Z‡Á,ÄËZ¼‡,‰{€³Á,¾Ì»Á,‰{€³Á,d¼°u Yd‡{¾ËYį|Å{Ö»½ZŒ¿ZÅ{Z¼¿¾ËYÖ¸¯dÌ “ÁZ»Y d‡YÃ|//Œ¿€¯}ZÅ |ÀfˆÅÖ¨À»ÄËZ»€‡dËZ¨¯ÕYY{ÓZ¼fuYևÂ]ÕZÅ{Z¼¿ Äb//‡®¿Z]{¹Z£{Y¶Ì·{Ä]Ö°¿Z]ÕZÅ{Z¼¿YÕ{Y| eįd//‡Y€¯}Ä//]¹Ó ÁZ¿YÁ,¹Y«Á|À¿Z»dˆÌ¿d‡{{ZŽMÄËZ»€‡dËZ¨¯Y֋Y‚³ Ä]€neº¯Á{€y½YY{¹ZƇÄ]ÄËZ»€‡YZ]½Y€³¶Ì¸ve©Â§µÁ|mÄ]ÄmÂeZ] |À¸]ÕY~³ÄËZ»€‡¾Ë€§YZ¯Á{Z³Z//‡Za,d¸»ÕZÅ®¿Z]{|ÀÀ¯Ö»Ä̏Âe |ÀÀ¯c|» Ê¿ZÆmÉZÅYZ]{ZÆ]½Y€³cY‚¸§d¼Ì« €Ì̤e Y|¬» ŽyZ‹ €Ì̤e d¼Ì«€Ì̤e Ó{ d¼Ì« Ä·{Z^»|uYÁ ‚¸§    ±‚]d¯€‹ŽyZ‹    †¿ÁY ԗ À¬¿ ¾ÌeÔa    ÁZÀ‹{YMŽyZ‹    †¿ÁY     µÁYYZ]ŽyZ‹    †¿ÁY     ¹Á{YZ]ŽyZ‹     d ÀŽyZ‹    ½ÁºÅd¼Ì«ŽyZ‹     d¯€‹d¼Ì«ŽyZ‹      Ê¿ZÆmÉZÅYZ]{Êf ÀcY‚¸§d¼Ì« €Ì̤e d¼Ì«€Ì̤e Ó{ d¼Ì« Ä·{Z^»|uYÁ    Ê¿Á|¿Âa ‚¸§¹Z¿ ʋY Ê¿Ád¼Ì«ŽyZ‹    ®Ë€f»¾e {Ó§ ¶¯ŽyZ‹    ®Ë€f»¾e d·Z^¯ †»        ½ÁºÅ¶¯ŽyZ‹    ®Ë€f»¾e ÉÁ    €f·Z §d¯€‹ŽyZ‹    ®Ë€f»¾e ¾ÅM²À‡ ½Y€Æe…Â]ʻ¼ŸÉZ¼¿ Y|¬» ŽyZ‹    ¶¯ŽyZ‹ €Ì̤e  €Ì̤e     ½Y€Æe…Â]{Ê·Z»ÉZÅÃZ´À]¹ZƇ|¿ÁÄ]ÊÅZ´¿ ½Y€Æe…Â]{¶¯ŽyZ‹Z]µÂaɀ³Y{‡|¿ÁĈËZ¬» ½ÁºÅ¶¯ŽyZ‹ µZË{Z̸̻ YZ]‰Y ͘й cÔ»Z »{Y| e µZË{Z̸̻ cÔ»Z »‰Y ͘й    ZÅ®¿Z]ŽyZ‹ ͘й ͘й Ͳ͘й    Õ{ ,ÃZ§Á,€Æ‹Á,½Z»Z‡ÕZÅ{Z¼¿µY|¯Ä¿Z»Z‡{Ã|‹€ŒfÀ»Ö·Z»ÕZÅc{ d¯€//‹Ö¸Y¥|//Å{€//¯t//ˀeՁÁÂ//¿ ÕÁÀÆ]ŠËY‚§YÁÄÀ˂ÅŠÅZ¯Ä¿ZÌ»ÁZyÖ³|¿ļÌ] ¾Ì¼Å€]d‡YÕY~³ÄËZ»€‡ÕY€]\‡ZÀ»€fˆ]¾f§ZËÁ |^‡Á½YY‚³Z¯ZÌfyY{d¯€‹Ö·Z»ž]ZÀ»,…Z‡Y ZÆ¿MÁ{Y{Y€«Հ^f »ÁÕYħ€u,±‚]ÕZ//ŽY{€³ {ZnËYd¯€‹ÕY~³ÄËZ»€‡YYZœf¿Y{»ÖÅ{Z] |¿YÃ{€¯ {»{Ä»Y{Y{Ä¿ZÌ»ÁZyļÌ]d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» {ÁÁd¨³ļÌ]d À{|Ë|mÕZÅd¯€‹†Ì‡Ze ®¼¯YZ]Ä ‡ÂeÄ]|¿YÂeÖ»†¨¿ÁZeÕZÅd¯€//‹ |À¯ Ö¸^«®Ì¯½Z¼ÅYZÅd¯€‹¾ËYYZ]YÖ//Œz]Äf^·Y ½|‹±‚]Ã|ÀÅ{½ZŒ¿¾ËYÁd//‡YՀ³ļÌ]YZ] Z]Ö³|¿ļÌ]ÁÂu{Ö·Á,dˆÌ¿½MÄ //‡ÂeÁYZ] {Y{{ÂmÁÁÂ//u¾ËY{įՀ°]ÕZ”§Ä]Ä//mÂe { {Â]YÁ|Ì»Y|//Ë|mÕZÅd¯€//‹{ÁÁÄ]½YÂeÖ» Õ¨e€a|{YŠÌ]ZÌ¿{€´Ë{ÕZÅŒ¯{ž«YÁ {Y~·|Å{Ö»¶Ì°//ŒeÖ³|¿ļÌ]YZÆ¿MՀ³ļÌ] ÕZÅd¯€//‹Á{Y{{ÂmÁZ¯ÕY€]ÕZ”§ºÅ½Y€ËY ½|̌z]ÂÀeÁ|Ë|mµÂv»ÄWYYZ]|À¿YÂeÖ»|Ë|m €e[Y~mÁ€fÆ]YZ”§¾ËYՀ//³ļÌ]cӐv»Ä] ½YY~³ļÌ]Á½Y€³ļÌ]ÕY€]Ö¼·Z//‡d]Z«Á|ÀÀ¯ ÕZÅļÌ]Ä]ºÅ¹{€»ŠËY€³½Mž^eÄ]Á{Â//‹{ZnËY {‹Ö»€fŒÌ]Ö³|¿ Ä¿ZÌ»ÁZyÖ³|¿ļÌ]d¯€‹cӐv»ÃZ]{ՁÁ¿ cӐv»YÖ°Ë"Հ¼f//ˆ»µÂv»"{€¯½YÂÀŸ ÃÁԟ |‹½MYÖ]ÂyµZ^¬f//‡Yį{Â]d¯€‹ºÆ» ºÌÀ¯Ö»Z¯µÂv»¾Ë|ÀqÕÁ½Â//À¯YºÅ¾ËY€] {ÂmÁº£Ö¸ŸÁÂ//Œ¯Yʬ¿€Å{Z//»‰Á€§ ļÅְ˂̧”u¹Á‚·½Á|]|Àfˆ¿YÂeZÅdË{Á|v» ¹Zn¿YÖ°Ì¿Á€f°·YcÄ]YÄ»Z¿ļÌ]‰Á€§¶uY€» ‰Á€§Á{€°¸¼Ÿ€]Ö¨À»€ÌiPeZ¿Á€¯Á¾ËYY |ÀÅ{ Ä»Z¿€]Ä]d^ˆ¿ÖfuÁÄf‹Y|¿Ä¿ZÌ»ÁZyļÌ]d¯€‹ dËZÆ¿{ÁºË{€¯ª¬v»YՀfŒÌ]‰Á€§µZ//‡ µZ‡dˆz¿ÄÅZ»Š‹{YÕ|{|//‹ ºË{€¯Ä]€ne YÖ°Ë{€¯tˀ//ŒeĿ´ÀËYYªÌ§Âe¾ËYd¸ŸÕÁ ¾ËY-|ÀfˆÅZ»‰Á€§Ä°^//‹Z»d¯€//‹c«•Z¬¿ {Âm»ÕZÅ|Ë|Æe{ÂmÁZ],d¯€//‹½Y{Z¯½Y€Ì¨‡ ÕZŶ°eÁ€ad//ËZŸZ]Äf^·YÁ½Z//‹Öf»Ô‡ÕY€//] Á€]cZŸÔ—YÁ֐zeÃÁZŒ»|Àfˆ¿YÂeÖf‹Y|Æ] ZÆ¿MÁ|ÀÅ{ÄWYY¹{€»Ä]cӐv»{»{ª//Ì«{Á ‰Ôe¾ËY |ÀÀ¯cӐv»¾ËYYÃ{Z¨f‡YÄ]\Ì£€eY €˜y€aÕZŁÁ{Ö¿Z‡d»|y€fq‰€fˆ³ÕY€] d‡YÖ¿{Âf‡Á|À¼‹YZ¿Á€¯Հ̳ļŠ{‡ÄÀÌ»{Ä¿ZÌ»ÁZyÖ³|¿ļÌ]d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» {¶WZˆ»¾Ë€f¼Æ»YÖ°Ëd¨³ž§ZÀ»{d¯Z//Œ» ¾ËY d‡Yž§ZÀ»{d¯ZŒ»{‡Ä·Zˆ»,ļÌ]d À ÕZÅd¯€‹{ՀfŒ»ÕY|Æ´¿Á[~mÄ]ŽyZ‹ YÄ¿ZÌ»ÁZyÖ³|¿ļÌ]d¯€//‹ |À¯Ö»®¼¯ļÌ] Ã{Z]€aÁ\‡ZÀ»ÕZÅŠz]{Ã|‹[~mÕZÅÄËZ»€‡ ½ZˀfŒ»Ä]|¿YÂeֻķZˆ»¾ËYÁ|À¯Ö»ÕY~³ÄËZ»€‡ ÕY~³ÄËZ»€‡ÕY€]YÖ^‡ZÀ»¶v»į|Å|]½ZÀ̼—Y {d¯ZŒ»Y¶Zu{Â//‡Á|¿YÃ{€¯[Zzf¿Y{Ây d§ZË{ֿ¿Z«ÕZ//Å{Y{Y€«\·Z«{Ö^//‡ZÀ»ž§ZÀ» |ÀÀ¯Ö» {»{,Ä//¿ZÌ»ÁZyÖ³|¿ļÌ]d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» ÄmÂeZ]{€¯ZƛYZ¿Á€¯½YÁ{{d¯€//‹{€°¸¼Ÿ €‡Y€‡{|˯…Á€ËÁՀ̳ļÅÁ‰€fˆ³Ä] €Ì³{Ä·Zˆ»¾ËYZ]c|‹Ä]ļÌ]d ÀYÖ°Ë,½ZÆm Ã{Â]ÄmY»ĸXˆ»¾ËYZ]‚Ì¿Z»d¯€‹Z0 f Ì^—Ád‡YÃ{Â] Հj¯Y|udËZ¼uՀ̳ļžËYÕY|f]YYZ»{€°ËÁÁ YZaÄ¿ZÌ»ÁZyÖ³|¿ļÌ] d‡YÃ{Â]½Z¼¿YY~³ļÌ]Y Š‹ÂadveÕZÅļÌ]¹Z¼eÁÄf‹Y~³€eY€§ºÅ¾ËYY ,ÕY~³ÄËZ»€‡,Հ¼fˆ»,Ö¿Z»€¼ŸÕZÅļÌ]YºŸY ¦¬‡ZeZ¿Á€¯½Z»{ļÌ]µÂ¼Œ»YcYÂÀ‡Á€¼Ÿ¹Z¼e €œ¿{Z¿Á€¯½Z»{ÃZ]{įÖ¤¸^»½Z»Âe½Â̸̻ dÌ·ÂXˆ»\·Z«{¹Y|«Y¾ËYÄf^·Y {€¯{Â]Ã|‹Äf§€³ ½ZˀfŒ»µZ^¬f//‡Y{»ÁÃ{Â]‚Ì¿d¯€//‹֟Z¼fmY Öf¯€//‹¾Ì·ÁYÄ¿ZÌ»ÁZyÖ³|¿ļÌ] d§€³Y€«ºÅ ‰Á€§ÕY€]¹ÓdyZ//‡€ËÖeÕMÁÂu{į{Â] Ä]YZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]Š//‹ÂaZ]Ö¿Z»€¼ŸļÌ]¾ËÔ¿M {Y{ÄWYYZÅ_ZeZf‡YÁZÅ®eŒÀËY d¯€‹ÕZÅÄ»Z¿ļÌ]‰Á€§½Y‚Ì»ÃZ]{ՁÁ¿Õ|Æ» Z¿Á€¯‰€fˆ³½YÁ{{d¨³Z¿Á€¯‰€fˆ³ÃÁ{{ ,\‡ZÀ»ÕZÅdyZ‡€ËÁZŀf//ˆ]{ZnËYÄ]ÄmÂeZ] Äf‹Y{Ö]Ây‰Á€§dˆ¿YÂeÄ¿ZÌ»ÁZyļÌ]d¯€//‹ |ËZ‹{Âm»–ËY€‹Z]į{Â]¾ËYZ»ÖÀÌ]ŠÌaÄf^·Y |‹Z] Y|Ìad‡{d¯€‹Zœf¿Y{»|‹|{Ä]ºÌ¿YÂf¿ ÁºÌf‹Y{ÕYÃ|ÀÀ¯ÀÌy|‹ZÅZœf¿Y¥Ôy€]Z»Y-ºÌÀ¯ d̨̯LZ¬eYÕY€]Z»½YZ°¼ÅļÅÖ»€´·{hŸZ]¾ËY |‹¹{€»Ä]Ö¿Z‡d»|y ®ËZ¿Á€¯…Á€ËÁ‰€fˆ³ÕY|f]Y{{Á‚§YՁÁ¿ Ä°^‹Z»Y|‹{YÁŒ¯{Zf«YÄ¿|]Ä]±‚]­Â//‹ ÖÅ|]YZ]cÔ»Z »cZŸÔ—Y ,¾ÌÀr¼Å d‡YÃ{Â]µZË{Z̸̻ ÖÅ|]YZ]‰Y¶¯,ÖÅ|]YZ]{ÃZ»}McÔ»Z »{ ÁÄ]d^ˆ¿d¼Ì«ŠËY‚§Y¾Ë€fŒÌ] d//‡YÃ{Â]µZË{Z̸̻Á€»YYZ]{ÖÅ|]©YÁYcÔ»Z »‰Y ½Y‚Ì»Ä]ÁµZË d//¼Ì«Z]Zf//ˆ‹¾Ì»YʟZ¼fmY¾Ì»ZeÃZmYÄ]•Â]€»Äf//‹~³ÖeÔ»Z » ½ZÌ¿Y€ËYd¼°ud¯ZŒ»YÄf‹~³ÖeÔ»Z »ÁÄ]d^ˆ¿d¼Ì«ŠÅZ¯¾Ë€fŒÌ],¾ÌÀr¼Å d‡YÃ{Â]|{ d‹Y{|{Z^ˀ¬e½Y‚Ì»Z]ÁµZË d¼Ì«Z]d¼°u www.irabo.irÖÅ|]©YÁYÕZËZe¦·Y-Â]Y€ËYÄ¿Z»Z‡YÄf§€³€] µ{Z »Ã{Z] |{Ö°¿Z] Ö¿ZËZad¼Ì« |̇€‡xËZe ©YÁYÂ¿ {Z¼¿ ÖÅ|]YZ]¶¯ …Â]Y€§ …Â]    Äv]Y€»©YÁY Ä¿Y€¯     µZË{Z̸̻YZ]‰Y Z^  {Z̸̻cÔ»Z »‰Y µZË     cÔ»Z »ºnu  cÔ»Z »{Y| e ‚Ë€^e    Äv]Y€»©YÁY ¹|À³    ÃZmY Zfˆ‹    ÃZmY©YÁY ½Z]Ze     ÃZmY Zfˆ‹    ZÅÉY~³ÄËZ»€‡ŽyZ‹  ²À˂̷Ê·Z»€ËZ‡ŽyZ‹ …Â]¶¯ŽyZ‹ ZÀ‡Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« …ZÀ°‡Y½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ» Ê´f¨Å YÂ¿ ‰Á€§  ¶^«ÉZ¯Á |ˀy ‰Á€§ |ˀy YÂ¿ ÁÂË  cYZ»YºÅ{  ¾Ìq½YÂË   †Ì¸´¿Y|¿Âa ¾Ìq½YÂË  †Ì¸´¿Y|¿Âa   †Ë‡®¿Y€§    †Ë‡®¿Y€§ |W‡½Á€¯    |W‡½Á€¯ ƒÁ€¿½Á€¯   |ÀÅÄÌaÁ   ƒÁ€¿½Á€¯ |ÀÅÄÌaÁ ¾aYƒ¾Ë|°Ë ¾aYƒ¾Ë|   Z°Ë€»MÓ{     Z°Ë€»MÓ{ Y{Z¿Z¯Ó{     Y{Z¿Z¯Ó{   Ä̯€e€Ì·       Ä̇Á¶]Á   ©Y€ŸZÀË{|   ZÌ·Y€f‡YÓ{    Ê]ÂÀmÀ¯½ÁÁY‚Å ½ZnËZ]}McZÀ» ÁZyÁ ¶´    ÃZmY©YÁY    d¯ZŒ»©YÁY   ZÀ̇Á            Z¯Á     ÁÂË   cYZ»YºÅ{ …ZaÁ Ê·Z»ŽyZ‹   ZÅ®¿Z]ŽyZ‹       ¾Ë¿Á              dˆaÁ ÃZmY©YÁY        |ˀy  cZneÁ  ‰Á€§   ŽyZ‹¹Z¿ |ˀy    ‰Á€§ {Z]Á Y|¬» ½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ»Z¼Ì¿Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« ՁYÕZÅÄ·YÂu  Z‡ZaÁ  €Ì̤e    €Ì̤e     €Ì̤e ¾ÌŒÌaÉZ¯Á{½Y€Æe…Â]{Ê·Z»ÉZÅÃZ´À]ÄËZ¼¿ ÄËZ¼¿ Ͳ͘й  ¶^«ÉZ¯Á  ®Ë,d‡YÄËZ»€‡YZ]{Ã|ÀÀÌ]€aÁŠÀ¯Y€e€aÕZÅÃÁ€³YÖ°Ë«®¿Z]ÃÁ€³» ÕY{€§Z»YºÌfˆÅÖ°¿Z]ÃÁ€³{ZÅ̬֬u{€yÕZŵÂa¾Ì´À‡{ÁÁ|ÅZ‹Á ÓZ]ºnuZ]{€y½YY{¹ZƇÕZŵÂaįºÌÀ¯Ö»Ã|ÅZŒ»Ö^ÌnŸ—Ä]Á½M ̬֬u½Y{¹ZƇį|Å{Ö»½ZŒ¿Â“»¾ËY {‹Ö»kZyÖ°¿Z]ÃÁ€³Y ŠÅZ¯ÕY€] |ÀfˆÅ|Ë{€eZq{½MYkÁ€yZ˹ZƇ{½|¿Z»Ö«Z]{ZÅ®¿Z] ¹ZƇÕY€]d‡YÖ¿ZËZ‹®¼¯į«‚¸¼5 ¯3 »µ|»¹Z¿Ä]{Y{{ÂmÁÖ·|»,|Ë{€e¾ËY |ÀÅ{‚ËZ¼e®ˆË€a®¿Z]YY|‹d̸]Z«ÕYY{ÕZÅ®¿Z]ZeÖ°¿Z]½YY{ ‰YÁÖ]ZˁYÕY€]Ö°v»²À‡,‚¸¼¯µ|»,{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y‰Y‚³Ä] և€]Ä]µ|»¾ËY d‡YÖ°¿Z]€Ì£ÕZ^fŸYcZˆ‡Â»ÁZÅ®¿Z]{€°¸¼ŸÕY~³ {Y{€aÖ»Ö·Z»ÁÖfˀË|»{€//°¸¼ŸÕZÅÁÂuYÁÂulÀaÕY~´//‹YÁ ZÅ|»M{,dˀË|»,ZÅÖËYY{d̨̯,ÄËZ»€//‡dËZ¨¯YcZ^ŸÁÂulÀa¾ËY d‡YÖ´ÀË|¬¿Á ÕZÅ{Z¼¿ d‡YÃ|‹և€]ևÂ]Ö°¿Z]{Z¼¿ÄËZ»€//‡dËZ¨¯Zf‹Â¿¾ËY{ Ö°¿Z]ÕZÅ{Z¼¿Á«[ÂyÄ]Á»|ÀfˆÅZeÄËZ»€‡dËZ¨¯ÕYY{įÖ°¿Z] ÕYY{įÖ°¿Z]ÕZÅ{Z¼¿¾ÌÀr¼Å |¿Â‹Ö»€Ìˆ¨e«Ö·ZŸ»|ÀfˆÅÓZ]Ä]į ž«Y»¾ËY{,|¿Â‹Ö»Ã|Ì»Z¿«®ˆË€aZÌ//ˆ]»,|À‹Z]Ö¨À»ÄËZ»€‡dËZ¨¯ Yį|ÀÀ¯Ö»Ä̏ÂeÄ]€neº¯Á{€y½YY{¹ZƇÄ]ÄËZ»€‡YZ]½Y€³¶Ì¸ve ÕY{{Ây|ÀfˆÅÖ¨À»ÄËZ»€‡dËZ¨¯ÕYY{įÖËZÅ®¿Z]{ÕY~³ÄËZ»€//‡ |ÀÀ¯ Ͳ͘й  Ê´f¨Å Ͳ͘й  €f·Z §d¯€‹ŽyZ‹  ¶¯ŽyZ‹  ʋY Ê¿Ád¼Ì«ŽyZ‹ Ͳ͘й  d ÀŽyZ‹ Ͳ͘й  d¯€‹ d¼Ì«ŽyZ‹  ¹Á{YZ]ŽyZ‹ Ͳ͘й ͘й  ½ÁºÅ¶¯ŽyZ‹  ½ÁºÅd¼Ì«ŽyZ‹  ÁZÀ‹{YMŽyZ‹  µÁYYZ]ŽyZ‹  ±‚]d¯€‹ ŽyZ‹ ͘й Ö¼ÌÅY€]Y֔e€» ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³ news morteza@gmail com ÖÅ{Z]¾Ë€fŒÌ]Z]ÖÅ|]©YÁY ͘й ͘й d¸¼]Á  Ö°¿Z]µ{Z »Ã{Z]Z]Ä¿Y€¯Ä¿Y€¯€f//ˆ³ZÀ]Äv]Y€»,ÖÅ|]YZ]ÃZ»}McÔ»Z »{ ½ZÌ»{YÖÅ{Z]½Y‚Ì»¾Ë€fŒÌ]d‡YÖ°¿Z]{‡w€¿Z]Ä//ˆËZ¬»¶]Z«w€¿¾ËY|{{Á|u ½ZÌ»Y,Â]Y€ËYÄ¿Z»Z//‡ÕZʼnY‚³Ä]ÄmÂeZ] {Y{ŽÌze{ÂyÄ]ÖÅ|]YZ]{{Â//m»©YÁY ©YÁYÄ̬]Ä]d^ˆ¿Հe\‡ZÀ»Ö³|¿Â‹|¬¿YZ^©YÁY,|Àf‹Y{YÖÅ{Z]¾Ë€fŒÌ]įÖ«YÁY ÃZe¯½Z»{|¿YÂf],‰Á€§Á|ˀyÄ]Y~³ÄËZ»€‡ºÌ¼ec{įÖÀ »¾ËYÄ] {Â]Y{Ây€] |ËZ¼¿ĸ»Z »Y½MÖ³{Z‡Ä]Á www.irabo.irÖÅ|]©YÁYÕZËZe¦·Y-Â]Y€ËYÄ¿Z»Z‡YÄf§€³€] ͘й ͘й ¦Ë{ Ê·Z»ÉZÅŽyZ‹ž¼m ͘й ºÆ‡½Â̸̻ cÔ»Z »ºnu  ¶¯ŽyZ‹ ͘й Ö°¿Z]{Z¼¿ ÕÁÀÆ]ŠËY‚§YÁÄÀ˂ÅŠÅZ¯Ä¿ZÌ»ÁZyÖ³|¿ļÌ]ՄeY€f‡Y Š//‹ÂaŠËY‚§YZ»Ö¸YÕZÅ{€°ËÁY€´Ë{Ö°ËÁ įºÌÀ¯Ö»Ö //‡Ád//ˆÅºÅÖ¸^«cÓÂ//v» ÄWYYÕ|Ë|mÕZÅŠ‹ÂaZ]YՀ¼f//ˆ»cӐv» {Â]¾ËY‰Ôe ºÌÀ¯ÄWYYYՀeZ]€aµÂv»ÁºÌÀ¯ Õ‡YÕ|Ë|mcӐv»YZ]ÕZŁZÌ¿…Z‡Y€]į ÕÁ0Y€ÌyYÁ{‹ÄWYYd¯€‹Ä ‡ÂeÁªÌ¬ve½Z»Z‡ Äq€³Y ºÌÀ¯Ö»Z¯cZÌu•€‹Ä]Հ¼fˆ»µÂv» Ö ‡Ö·ÁÄf‹Y{{ÂmÁcÁZ¨f»֘ËY€‹Z]µÂv»¾ËY ºÌÀ¯ÄWYYՀfÆ]–ËY€‹Z]µÂv»ºÌÀ¯Ö» €Ì̤e  {€¯և€]YևÂ]ÕZÅ®¿Z]ÄËZ»€‡dËZ¨¯{Zf«Y½ZÆm ¿cZne{Ö¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿‰Â»MÖÀfˆˆ³Z¿ÀÌn¿ €ËYÖ//‹Â»M|uYÁ®Ë½YÂÀŸÄ]‰Â»MŠz], ļÌ]{Z»Y,d‡YÖ¿Zˆ¿Yž]ZÀ»dˀË|»ÕZÅğ¼n» d¿ÁZ »Ä¿|]{įd‡YÖ¸¬fˆ»dˀË|»¿cZne |À¯Ö»dÌ·Z §Ö¿Z»Z‡Ä ‡Âe LZ¬eYY†aÂ//¿cZneļÌ]d¯€//‹,€´Ë{¹Z³{ ž»ZmÄ»Z¿¹Zœ¿,‰Â»MdˀË|»Ä]Ö//‹Â»M|uYÁ Õ|À¼¿YÂe½M…Z‡Y€]įÃ{€¯¾ËÁ|e‚Ì¿YÖ//‹Â»M Z]įÃ|‹Ö]ZˁYs˜//‡ļÅ{½ZÀ¯Z¯¹Z¼eÕZÅ ZÌ¿{{įÕY‚§Y¹€¿ÁÕY‚§Ydz‡cY€Ì̤eÄ]ÄmÂe {d¯€‹¾ËY½ZÀ¯Z¯ğ¼n»Š¿Y{,|f§YÖ»©Z¨eY |¿Z¼¿Äf¨³Z¿ {‹Ö»Ö¿Z‡Á€]{ÂyÕ{€°¸¼ŸÁÂu ÕZÅÁ€Ì¿ÕY€]֋Â»MÕZÅÃÁ{¹Z¼eÕY‚³€]ZÀ¯{ ÕZÅÄ»Z¿¾ÌËMZ]ÖËZÀ‹MdÆmĬ]Z‡Z]½ZÀ¯Z¯,|Ë|m ¹ÓÕZʼnÂ»M,ļÌ]Ö·ZŸÕY‹Ã|‹Ö¿Z‡Á€] |ÀÀÌ]Ö»Y ÄËZ»€‡YZ]    Ä̯€e€Ì· Ä̇Á¶]Á   ©Y€ŸZÀË{| ZÌ·Y€f‡YÓ{ Ê]ÂÀmÀ¯½ÁÁY‚Å  ½ZnËZ]}McZÀ» صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه جهان اقتصاد

روزنامه جهان اقتصاد 7480

روزنامه جهان اقتصاد 7480

شماره : 7480
تاریخ : 1399/10/07
روزنامه جهان اقتصاد 7478

روزنامه جهان اقتصاد 7478

شماره : 7478
تاریخ : 1399/10/04
روزنامه جهان اقتصاد 7467

روزنامه جهان اقتصاد 7467

شماره : 7467
تاریخ : 1399/09/22
روزنامه جهان اقتصاد 7466

روزنامه جهان اقتصاد 7466

شماره : 7466
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه جهان اقتصاد 7464

روزنامه جهان اقتصاد 7464

شماره : 7464
تاریخ : 1399/09/18
روزنامه جهان اقتصاد 7463

روزنامه جهان اقتصاد 7463

شماره : 7463
تاریخ : 1399/09/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!