روزنامه جهان اقتصاد شماره 7462 - مگ لند
0

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7462

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7462

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7462

ˆz¿ Ä»Z¿Á¾Ìf f«Y Z { É ½Y€ËY ÃZ¼‹ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ }MÄ^ÀŒ°Ë  Õ{YMZÆ]Ä°‡ԗd¼Ì« ÁÂË Ó{Z¼Ì¿Ä·YÂuYYZ] €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ]  ¶¯ŽyZ‹½Y€Æe…Â] µZËÃZ¼‹®eļÌ]ÁÄËÁÄv¨ Äv¨ ®aÁY|^‡d¨¿d¼Ì« {Y{€^yZ¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Ö¸»{Zf‡Ĉ¸m{Ö¿ZuÁ Äv¨ ÖWZ¿Á€¯‚»€«©Â§dÌ “Á{€Æ‹d¨Å Ä·Z¬»€‡ d·Á{ĸyY|»YՃ€¿Y…ZÀ‹Z¯{Z¬f¿Y dy‡|^‡ÈÀÌÆ]\̯€e{ ḑZ¨‹ŠËY‚§Y ÖeZ̸¼Ÿև€]ZˆuZ] Ö´ŒÌ¼ÅÖ¿Z]€«dˆË–Ìv» Yd¿YÕZÅÄ¿YZË Ö¸yY{½Z‡€]Zˆu¾¼n¿Y”Ÿ Ö^mLZˆ¿ €´Ë{ÉZÅÄv¨{ YZ]ÁÄ ‡Âe ¥ZŒf¯Y|»ZÌa¾ËY€]ZÀ]d‡YŠÅZ¯Ä]Á½ZÆm{Ճ€¿Yc|‹|¿Á Ä]€nÀ»Á€»Y,YZ]ÕZmÄ]d·Á{–‡Âedy‡|^‡ÈÀÌÆ]\̯€e ¾ËYÁd‡YÃ|‹Œ¯{Ճ€¿Y¥€»{Ö¿ÂÀ¯Z§{¶]Z«€Ì£dÌ “Á Ä]€nÀ»Á€»Y,Öf·Á{{Zf«Y‰€´¿{®q¯€ÅZ›Ä]Հœ¿ÕZ˜y Äv¨¾Ì¼Å{ {€¯s€˜»½Y€ËY©ZeYÕZÅŠÅÁ„a‚¯€»†ÌW Ö¿ZnÌÅÁÃ{d‡ŻÕZÅÃZ´¿¥~ucÁ€“ ÄËZ»€‡Õ|ËZŸ€]cZÌ·Z»s€—Y ևZ‡YÕZÅŠ·Zq|˳Ö»½Y€ËY©ZeYÕZÅŠÅÁ„a‚¯€»†ÌW,Ö¼//‡Z«|¼v» ½Y€ËY{Zf«YY{Ä»ZÀ‡ZÀ‹Šz]Ã|‹hŸZ]ÄËZ»€‡Õ|ËZŸ€]cZÌ·Z»s€—{{Âm» |À¯d¨·Zz»Ö¸ §s€—{Z¨»Z],ÖeZÌ·Z»ÄËZa¾ËY¶YZ]d¬§Y»{ÂmÁZ] |Ì·Âe |‹s€˜»[Ô¬¿Y€^ÅÄ]Ö¿| »¶°ŒeÄ»Z¿{ ZÀˆËY†°Ÿ {Âm»ÕÓZ‡½YÂË{ZfyZ‡ ÖÀˀ§MZ¯ÃY€‡€]Ö ¿Z» ÁÃZ´Œ¿Y{|ÌeZ‡YÕZ°¼ÅZ]Œ¯Ö¿| »žËZÀÁ½| »֏yŠz]¶°Œe ŠÆmÁÖf»ÁZ¬»{Zf«Y¥Y|ÅYª¬veœÀ»Ä]Ö°¿Z]ÁÖ·Z»,Õ{Zf«Y»Y½Zzf» ÁÕ{Zf«YcÔ°Œ»Y֐ze֋Y‚³,Հ^źœ »¹Z¬»Ä]ÕYÄ»Z¿µZ‡YZ]|Ì·Âe |¿{€¯ÄWYYY½MYd§½Á€]ÕZÅZ°ÅYÁ½| »Šz]ÄËÁÄ]Œ¯Õ|Ì·Âe ÄËZ»€‡YZ] {€¯s€˜»{Zf«Y½ZÆmZ]´f¨³{½YZ‡ÃÂ^¿YՀ‡Y€‡½Â¿Z¯€Ì]{ {Zf«Y½ZÆm†°Ÿ Ö´»Z¿€]Ö]dˆ]¾]{Ö¸»¹Y|«Ys€— Äv¨ Õ{€^ÅY¹Y|«Y½Â¿Z«\ːe½Â»Y€ÌaÖ¸»dÌÀ»YÖ·ZŸÕY‹Ä¿Zy€Ì]{ÄÌ¿ZÌ] Zźˀve¤·ÕY€] |À¯Ö»{YÁcZˆy ½M|ÅZ//‹€ÌyYÕZŁÁ֗įÖËZÅZf§ÁZŀœ¿ZƛY ž§ZÀ»Á‘Y€£YÖ//¿Z]€«YÖ¸»ž§ZÀ»Át·Z»,º//Ë{Â] Ö ¨¿Ŀ³pÌÅį½M¾¼“ÁÃ{¼¿ÖuZÀmÁÖ//ÅÁ€³ ¶¬fÀ»½ZÀ¼‹{Ä]–¸£…{MÁ¹ZÌa,{Y|¿Â//Œ¯ÕY€] |À¯Ö» ÄËÁÄ][Ô¬¿YÁ¹Zœ¿Ö·ZŸÕZʼnYÄ]ÕY‚]Y¶//‡Âe ¾ˆv»|ÌƋÖ]Ô¬¿YÁ¹Á|y|À¼Œ¿Y{c{ZƋÂ“» ևŻcÓ{Zn»{½M½{Y{Y€«ÄËZ»d‡{ÁÃ{YՀz§ {d//‡YZœf¿YįÖËZÆ¿MÕÂ//‡YÄËÁÄ]ÖuZÀmÁ c|uÁºÌ°ve¥€Y{Ây¹Z¼fÅY¹Z¼eÖ¿ÂÀ¯dÌ «Â» {Á|ÀËZ¼¿Œ¯Z“ÁYÖÅ{½Z»Z//‡ÁÖ¸»¹Zn//ˆ¿YÁ Ö³‚]cÓY‡,|À‹Z]Y|£¾¼‹{Ä]Ã|À]¯x‡Za­Y|e |‹Z]Ö¼¿ÄÌmÂe¶]Z«ÄmÁpÌÅÄ]ÁÃ{¼¿{ZnËYY Ä]d^//ˆ¿ÖÅZ³MZ]Ö¸»dÌÀ»YÖ·ZŸÕYÂ//‹Ä¿Zy€Ì]{ ¹ÁY|eÁ‰€f//ˆ³µZ^¿{Ä]įÖËZÅ¥€—Öy€]{€°ËÁ Ä¿Zy€Ì]{{€°¸¼ŸÁÃZ´ËZm,Š¬¿{ċ|y{ZnËYÁÂÅZÌÅ ¾¼“¾°Ì·{Y|¿Y½Z¿MÄ]ÖË´z//‡Za|«,|Àf//ˆÅ Ây{ZÅ¥€—ļÅÄ]|̯YÄ̏ÂeÁx//‡Y{Z¬fŸY Y|//ŒÅ,¶ZuÖ]cÓ{Zn»Ä]½{Y{½Z//ËZacÁ€//“ Â//Œ¯t·Z»Áž§ZÀ»{Y{ºÌÅYÂz¿ÁZmYÄ//¯ºÌÅ{Ö» {€Ì´]Y€«½YZ]d‡ŻÄËZ»d‡{ ½Z³|ÀËZ¼¿,Ö·ZŸÕYÂ//‹Ä]»ÕY€mY[Â//qZq{ {ZÆ¿Ö¸»d//ÌÀ»Y½ÂÌ//ˆÌ¼¯Á†¸n»¹€fv»d//‡ZË ÖeZŸZmYÁZÅÖ¿‚ËYĸu€»|Àq{Œ¯ÕY~³½Â¿Z« {Ád§ZË{YÄ¿Zy€Ì]{cZœuÔ»į|Àf‹Y{Ä¿Zy€Ì]{Ä] |¿{Y{Y€«ÄmÂe{»,{Y»\¸£Y s€—¾ËY{»{¥Z// f»ÁÖ Ì^—ÕZÅÖ¿Y€´¿Öy€] –]€Ë}žmY€»YՀ̴ÌaZ]į{Â]s€˜»Ä//¿Zy€Ì]{ÕY€] |Ë{€³ž¨e€» €]½MÖËZÆ¿\ːeZes€—¾ËÁ|e¦¸fz»¶uY€»Ä̸¯ ¹Zn¿Y†¸n»ֿ¿Z«Á¥Z f»cY€¬»ÁµYÁ…Z//‡Y d‡YÄf‹Y|¿½M{Öf·Zy{Ä¿Zy€Ì]{ÁÃ|‹ ÁÄ¿Zy€Ì]{d//¬§Y»~yYÕY€]Ö//»Y‚·Y¹€fv»†//¸n» ½Â¿Z«[ÂqZq{Är¿M€´»Äf‹Y|¿€´Ë{ÕZÅÃZ´f//‡{ –‡ÂeÁÃ|Ë{€³Ä̏Âe½MdËZŸ,…|¬»€‹ÁևZ‡Y {€Ì³Ö»Y€«cZœ¿{»½Z^Æ´¿¹€fv»ÕY‹ ,Հ̳¶°‹¶uY€»Ây{Ä¿Zy€Ì]{ևZÀ‹Z¯€œ¿ Zźˀvež§ÕY€]Õ{€^ÅY¹Y|«Y½Â¿Z«\ːeÁ¶Ì¼°e ĸXˆ»©Â§½Â¿Z«įd‡Y¾ËY¹{€»©Â¬uYd¿Z̏Á ,†°Ÿ€]Á|À¯Ö¼¿{ZnËYÖ//¸»t·Z»½ZˁÄ]֏Zy ,|‹Z]Ö»Ö¿Y€´¿{»ÁÃ{Â]Ö¸»t·Z»¥Ôy€]Är¿M ֿ¿Z«ÕZÅ{ZÆ¿ÃZ´ËZmÁ½P‹įd‡YÖËZŵZnÀm¾Ì¼Å Ö¸»¹Znˆ¿YÁc|uÁÄ]ÁÃ{Y{Y€«ċ|y{»YŒ¯ cZ̸¯¶^«ÃZ»Á{{Á|ud‡YÃ|»MÄÌ¿ZÌ]¾ËYY֌z]{ d‡ZË–‡Âe{Â]Ã|‹֗½MYÖ¸uY€»į†¸n»s€— ‚Ì¿Y‹ÁÄWYYÖ¸»dÌÀ»YÖ·ZŸÕY‹Ä]†¸n»¹€fv» Ä]d^ˆ¿YÖeZœuÔ»,Â“»¶YYµZ^¬f//‡Y¾¼“ {€¯Õ|À]ž¼mÁÄWYY½MYÖ^¿YÂm ,ÕYÄÌ¿ZÌ]Z//Œf¿YZ]Ö¸»dÌÀ»YÖ·ZŸÕYÂ//‹Ä¿Zy€Ì]{ ÕZŁÁ֗įÖËZÅՁZ‡Ä̋Zu½Â»Y€ÌaYÖeZv̓Âe ¤·ÕY€]Õ{€^ÅY¹Y|//«Y½Â¿Z«\ːe½Â»Y€Ìa€//ÌyY ÄWYYd‡YÃ|‹{ZnËY¹{€»©Â¬uYd¿Z̏ÁZźˀve {€¯ d‡YÃ|»MÄÌ¿ZÌ]¾ËYY֌z]{ ½MYÖ¸uY€»į†¸n»s€—cZ̸¯¶^«ÃZ»Á{{Á|//u Ö·ZŸÕY‹Ä]†¸n»¹€fv»d‡ZË–‡Âe{Â]Ã|‹֗ ,Â“»¶YYµZ^¬f‡Y¾¼“‚Ì¿Y‹ÁÄWYYÖ¸»dÌÀ»Y Õ|À]ž¼mÁÄWYY½MYÖ^¿YÂmÄ]d^//ˆ¿YÖeZœuÔ» {€¯ \ːe{»s€—¾ËY{»{Ö·ZŸÕY‹Õ|À]ž¼m YÂ//‹Ä]»½YÂÀŸÄ]¶uY€»֗Y†aÁd§€³Y€« |Ë{€³¡Ô]Y Áև€]{{Â]Ã|‹Äf‡YÂy†¸n»YY‹Ä]»{ ÁÖ¸»dÌÀ»YÖ·ZŸÕY‹Ä¿Zy€Ì]{Z]s€—ÖËZÆ¿¾ËÁ|e {‹Հ°¨¼ÅÁ¶»Z e‚Ì¿ÄmZy»YcYÁ Öf¼Å |‹|Ë|¼eµZˆ»Y½ZËZaZe½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÖÅ|]Äˈed¸Æ» Äf‹~³µZ‡½ZËZaZeÖÅ|]¾ËYÄˈeÕY€]Ã|‹¾ÌÌ ed¸Æ»į|‹\ːeZ¿Á€¯Ö¸»{Zf‡{ {‹|Ë|¼eµZ‡ÃZ»|À¨‡YZe Zz‹Y,µZ‡{ֻԇYÕY‹†¸n»Ö°¿Z]Ä°^‹½YZ°Å|]ÖÅ|]¶ÌƈeÄ]»ª^— ¾ËY€] |ÀÀ¯dyY{€aµZ‡½ZËZaZeY{Âyī »ÖÅ|]Ze|Àf§ZËd¸Æ»֫¬uÁ̬֬u |Àfˆ¿YÂeÖ»½Z»Âe{Z̸̻Ze֫¬uZz‹YÁ½Z»Âe½Â̸̻Ze̬֬uZz‹Y…Z‡Y µZ‡ÃZ»|À¨‡YZ»Y,|¿Y{€b]Y{ÂyÖÅ|]Ã|‹¾Ì »–ËY€‹Z]ÁÃ{€¯Ã{Z¨f‡Yd¸Æ»¾ËYY –ËY€‹¾ËYY|Àfˆ¿YÂf¿Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁYÕZ̈]Á{Â]½Z»‚¼ÅZ¿Á€¯…Á€ËÁÂÌ//‹Z] |¿Â‹|À»ÀÆ] Ã|‹¾ÌÌ eÃZ»}M½ZËZaZeÕZ^fŸYcZˆ‡Â»ÁZÅ®¿Z]Ä]Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁÄ mY€»d€§ {‹¹Zn¿YZÅÖfyY{€aÃZ»|À¨‡Y{,½Z̓Z¬f»[Zˆuև€]Y†aZed‡Y [»Ö°¿Z]ÖÅ|]Äˈe¶Ìƈe½Â¿Z«µÂ¼Œ»½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âed¨³Ղ¯€»®¿Z]¶¯†ÌË |¿Y{d¸Æ»{ÂyÖÅ|]ÄˈeÕY€]µZˆ»Y½ZËZaZe¹Zœ¿dv¸»ŽÌzŒež¼n»}M ½Â̼̈¯ÁՂ¯€»®¿Z]{€¯¹ÔŸYÖf¼Å€ZÀ·Y|^Ÿ,Ղ¯€»®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ÕZËY‚»YÃ{Z¨f‡YÄ]ª§Â»Z¿Á€¯Â̋€—ZyÄ]įÖËZÅ|uYÁÄ]®¼¯ÕY€]†¸n»Õ{Zf«Y Ö¸»{Zf‡{Â“»s€—Zf‡YÂyÕÂƼm†ÌËÄ]Õ{ZÆÀŒÌa֗,|¿YÃ|Œ¿Ã|‹{Z˽¿Z« ÕZmµZ‡½ZËZaZe½Â¿Z«¾ËYÕZËY‚»YÃ{Z¨f‡Yd¸Æ»|Ë|¼eÂ“»į|¿|‹Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬» |̇\ːeÄ]{Zf‡Á€»YĈ¸m{ ÄˈeÕY€]½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeYÄf‡{¾ËYZ]Y¹ÓÕZ°¼Åd‡YÂyŒ¯ÕZÅ®¿Z]YÕÁ |ÀÅ{¹Zn¿YµZ‡½ZËZaZeZÆ¿MÖÅ|] Á€»Y,ֻԇYÕY‹†¸n»Õ{Zf«Y½Â̼̈¯ÁՂ¯€»®¿Z]{ZÆÀŒÌaÄ],Z¿€ËY‰Y‚³Ä] {€°¿ºy€‡Z¿Á€¯¶]Z¬»ÃÁYd À ¦¸fz»ÕZÅŠz]{®Ë„eY€f‡YÁºÆ»žËZÀYÃY¼ÅÂ//Œ¯ּ̋Á€fad À YZ]Y|{½MÕZÅğ¼n»€ËYÃÁYd ÀÁÃ{Â]Öf¨¿€Ì£cY{ZZÂy Ã|¿€Ì³€]{Ö¸¯½ZÌ]Ä]Á|Å{Ö»¶Ì°ŒeևÂ]d¯€‹ZÆqZ]Y½Y€ËYÄËZ»€//‡ dy‡|^‡ÈÀÌÆ]\̯€e{d·Á{ĸyY|»YՃ€¿Y…ZÀ‹Z¯{Z¬f¿Y Yd¿YÕZÅÄ¿YZËÖ´ŒÌ¼ÅÖ¿Z]€«dˆË–Ìv» .|¿Â‹ÖeZÌ·Z»ļˀm|ËZ]|¿YÃ{€¯[Zzf¿YYÄy€qÁ{€e­ZaÄÀ˂³įÖ¿Zˆ¯ ºÅÁ|‹Z]Ä¿Ó{ZŸZ¿|¿YÂeÖ»ºÅ,€e­ZaÕZÅdyÂ//‡YZÅd·Á{dËZ¼u¾ËY€]ZÀ] ÖfˆË–Ìv»€Ì£ÕZÅ[Zzf¿Yd¼‡Ä]Ydy‡YZ],¶¼Ÿ{įd//‡Y¾°¼» |À¯dËY|Å ªË€—Ÿָ§ÕZÅÁ{ÂyŠÅZ¯įd//‡YÃ{Â]s€˜»ZŸ{Y¾ËYÃY¼ÅZ»Y Z//Œf¿YŠÅZ¯Ä]€nÀ»Â¼n»{,Ö«€]ÕZÅÁ{Ây{Y| eŠËY‚§YÁÖÀ˂´ËZm Ä]ZÅŒ¯dy‡|^‡\̯€e{ZÅd·Á{d·Zy{0Y€ÅZ›Á{Â//‹Ö»¾]€¯ .|ÌfˆÌ¿ª§Y»ZŸ{Y¾ËYZ]ZËM d‡YœÀ»¾Ì¼Å dyY{€aÂ“»¾ËYՃ€¿YÄmÁÄ]dˆz¿|ËZ],Š‡€a¾ËYÄ]½{Y{x‡ZaÕY€] ,Õ|̋ÂyÕZÅՃ€¿Y¶j»€Ë~a|Ë|neÕZÅՃ€¿Y|Ì·ÂeÄ]•Â]€»cӐv»Ä°ÀËYµÁY €Ë~a|Ë|neÕZÅՃ€¿YÃ|ÀÀ¯¥€»Ä]•Â]€»cӐv»Á,Ạ̀ÁÖËZ»€³¾Ì»,Õ{Z] {Zf«YÕZÅ{ÁZf‡{Ö´¸¼m,ZÆ¿M€ËZœ¿ÁÕ|̋ÂyÕZž°»€´]M,Ö«€]ÕZÅÁ{Ây|À¿Z» ÁZ³,d¨¿¶j»€Ë~a|Ë|neՃ€¿Yž]ZÀ»Ö]Z̼¯YÄf‡YÂy€],ZÆ¿MŠËY|ÌaÁ|ÀfˆÅYZ] d‡YÃ{Â] ½Âr¼Å,€Ë~a|Ë|neÕZÅՃ€¿YÁÂuÕ{Zf«Y½ÓZ §Zed‡Y¶¼fv»ZÌ//ˆ]Ä°ÀËY¹Á{ |À‹Z]ÄËÁÕZÅd€§Ád¿Y\ˆ¯|€f»,ָ̈§ÕZÅՃ€¿YÁÂuÕ{Zf«Y½ÓZ § dËZ¼uÁd¿Y\ˆ¯ÕY€]ÕY‚]Y|¿YÂeÖ»,ÖfˆË–Ìv»¶WZˆ»Ä]¾fˆm¶‡Âe¾ËY€]ZÀ] ½Â§²ËÁ{·½ZÌ]Ä]Á{‹ZŒ§ÃÁ€³Ä]µ|^»|¿YÂeÖ»Ö¨À€Å |À‹Z]Öf·Á{ÄËÁÕZÅ ½Z‹{ÂyÕY€]ÄËÁÕZŁZÌf»Y\ˆ¯Öa{įd‡YÖ¿Zˆ¯Z¼fmY,Z//Œ§ÃÁ€³…‚Ì» 5 ¾°¼»,|‹Z]Öf]Z«cY{YÁ€] ħ€ ed‡Y¾°¼»ZÌf»Y¾ËY |Àf//ˆÅd¸»Ä̬]\ÌmYÁ ÕZ”ŸYZ]½Y€´Ë{d]Z«ž¿Z»į|‹Z]ÖÀÌ¿Y«d‡Y¾°¼»Á|‹Z]Ä¿YZË|̈]‡d//‡Y ZyÕZÅdÌ «Â»{ÂyÕZ”ŸYÕY€]|¿YÂf]į֬ˀ—€ÅÄ]ZŒ§ÃÁ€³ |¿Â‹ZŒ§ÃÁ€³ |À°Ì»{ZnËY pÌÅ{,€Ë~a|Ë|neÕZÅՃ€¿YÁÂuįd‡Y¾ËYÃZ]¾ËY{ZÀfŸY¶]Z«Â“»¾Ì»Â‡ ¾ËY |fˆËZ]Za€‡Á|]ZË|‹,Öf·Á{ÕZÅd¿YYÕ|À»ÀÆ]½Á|]Ze{Â^¿{Z«ZÌ¿{ÕZn¯ ÕZÅÁ{Âyև€]Ä]ºÌ¿YÂeÖ»µZj»˜] d//‡YÖÀ§ÃÂmÁYÕYğ¼n»€]Ö°f»ZŸ{Y ºËY{€b]Ö«€] ÕZÅÁ{ÂyÃÁ€³|¿Â//‹Ö»ºÌˆ¬eÃÁ€³ćÄ]Ä¿Y€ŒÌaºf//ˆÌ‡hÌuYZÅÁ{Ây -|ÀÀ¯Ö»¥€»Z³Z˾˂À]|À¿Z»ָ̈§ÕZÅdy‡į|ÀfˆÅICEsÖ¸yY{©Y€fuY ½ƒÁ|ÌÅZË,ָ̈§dy‡į|ÀfˆÅHVEsÕ|ˀ^ÌÅZËÖ^̯€eÕZÅÁ{ÂyÃÁ€³ ¥€»Z0 »Â¼Ÿį|Àf//ˆÅEVsÖ«€]ÕZÅÁ{ÂyÃÁ€³Á-|ÀÀ¯Ö»¥€»©€]Á |ÀfˆÅÖËZÅğ¼n»€ËÕYY{‚Ì¿ÃÁ€³ć¾ËY|ÀfˆÅ©€]Ã|ÀÀ¯ Äv¨{Ä»Y{Y €Æ»ÕÂe€aZÀ¸³ d¨¿ÃÁ€³ Partovimehr.1394@gmail.com ÈÀÌÆ]\̯€e¥ZŒf¯Y|»ZÌa¾ËY€]ZÀ]d‡YŠÅZ¯Ä]Á½ZÆm{Ճ€¿Yc|‹|¿Á Z§{¶]Z«€Ì£dÌ “ÁÄ]€nÀ»Á€»Y,YZ]ÕZmÄ]d·Á{–//‡Âedy‡|^‡ {®q¯€ÅZ›Ä]Հœ¿ÕZ˜y¾ËYÁd‡YÃ|‹Œ¯{Ճ€¿Y¥€»{Ö¿ÂÀ¯ Ád‡YÃ|‹¶¼ŸÕ{±‚]Ö¿Y€v]Á€]Ä]€nÀ»Á€»Y,Öf·Á{{Zf«Y‰€´¿ Ճ€¿Y{Z̟¹Z¼e½Y€v]®Ëd¼‡Ä]YŒ¯{Zf«Y,{Âm»dÌ “ÁÄ»Y{Y ´f¨³Ä]Ճ€¿YÁÂu…ZÀ‹Z¯,©Z¨eY¹Y€Æ‹Z]ÄÀÌ»¾Ì¼Å{ dyZ‡|ÅYÂy½Â¼ÀÅ ºÌ¿YÂyÖ»ºÅZ]įºÌfyY{€a ¦Œ¯€Ì˜ydÌ·ÂXˆ»į|Ë{Â]|¬f »,ºf‹Y{Z¼‹Z]0Y€ÌyYįÕYÄ^uZ»{ d·Á{ĸyY|»Ŀ³€ÅÁd‡Y{YMYZ]¹Zœ¿Ã|Ɵ€]dy‡|^‡ÈÀÌÆ]\̯€e į|ÌfˆÅ€”vfˆ»€´Ë{Õ‡Y |Ìfˆ¿Y{Ö»€”»ZfuÁ€¼iÖ]Y»Y¾ËY{ À³ºÅZ]dˆË–Ìv»ÁՃ€¿YÁ{Ä]•Â]€»¶WZ//ˆ»,Z»Á€»YÕZÌ¿{{ |^//‡ÈÀÌÆ]\̯€e,{YMYZ]¹Zœ¿ZËM |¿YÃ{€¯Y|ÌaÖ´¿Z´Àe•Z^eYÁ|¿YÃ{Ây d·Á{ZËM.|À¯Ö»[Zzf¿YÖfˆË–Ìv»cZœuÔ»¾f§€³€œ¿{Z]Ydy‡ ÕZÅ[Zzf¿Yd¼‡Ä]Ydy‡YZ],€e­ZaÕZÅdy‡YdËZ¼uZ]|ËZ^¿ZÅ .|ÀÀ¯dËY|ÅÖfˆË–Ìv» |ÌÅ|]ÁZmY d‡YZÌ¿{Á¶WZˆ»YÖ°ËÄ]¥Â˜ »ÁºÆ»Z̈]Z¼‹Š//‡€a¾ËY d^vºÅ½Y€ËYÃZ]{ºÌ¿YÂeÖ»| ]ÁºËÁ€]½ZÆm{Ö¸¼ŸcZÌ]€ne¡Y€‡Ä]į |ˀyd]Z]YÖËZÅÄ¿YZË,|À¸Åĸ¼mYÖËZaÁYÕZÅd·Á{Öy€]įºÌ¿Y{Ö» ºÌÀ¯ įd‡Yt“YÁ€a |ÀÀ¯Ö»Z˜ŸYÕ|À¸Å½YY|ˀyÄ],Ö«€]¹Z¼eZËÕ|ˀ^ÌÅÕZÅÁ{Ây ÕÁ{Ây|ˀyÄ]•Â]€»ÕZÅÄ¿YZËdyY{€aÕY€]|À¸Åd·Á{Äm{Â]¾Ì»Pež^À»ZÆÀe Šz]įºÌ¿Y{Ö»¾ÌÀr¼Å d‡YÕ|À¸Å½Y|¿Á€Æ‹YÃ|//‹~yYÕZÅcZÌ·Z»,Ö«€] Z]ÖÀ Ë |ÀÀ¯Ö»{{€eÄy€qÁ{Z],¹Y{€fˆ»Mĸ¼mYÁ|À¸Å{¾¯Z‡¹{€»YÕ{Zˁ |ÀÀ¯Ö¼¿Ã{Z¨f‡YÁ{ÂyYÁ|¿ÁÖ»{Âyğ‚»ZËd¯Z»€a‡,ć|»Ä]Äy€qÁ{ Ä¿YZËdyY{€a¥€,Ö»Y{€fˆ»MY‡Äy€qÁ{½Y|¿Á€Æ‹cZÌ·Z»Y֌z]¾ËY€]ZÀ] €ÅZ0  ^— |ÀfˆÅÖ«€]ÕÁ{ÂyY|ˀyį{‹Ö»½Z‹{Ây½Zˀƌ¼ÅYÄf‡{½MÄ] €Ë‚³Z¿Y€qį|‡€b]|À¸Åd·Á{Yį{Y{ªuÖ»Y{€fˆ»MY‡Äy€qÁ{|¿Á€Æ//‹ .|À¯d¯ZŒ»Y‡Á{Ây½Y|¿Á€Æ‹Ä¿YZËdyY{€a{Zed‡Y ,Ö«€]Á{ÂyÁÄy€qÁ{ÄÀ˂³Á{½ZÌ»YįÖ¿Zˆ¯Y€qįd‡Y¾ËY€´Ë{Š//‡€a Y€qÁ.|¿Â‹ªËŒeÄ¿YZËZ]|ËZ]|¿YÃ{€¯[Zzf¿YYÖ«€]ÕÁ{Ây€eÃ|ÀËÓMÄÀ˂³ ļÌ]ÁÄ»Z¿ÄËÁÄv¨ Ö·Z¤‹Y¾Ì˜ˆ¸§YÓZ¯cY{YÁÃZ]{ÖÀˀv]ÕZŹZ¬»’̬¿Á|“cYZƛY {Â]Ã|‹½MYd‡{Z¿d‹Y{€] |̯ZeÕ{€´¿ZÆmÁcZneÁd ÀcYÁYÖ¼‡ž^À»®ËY¶¬¿Ä]¾Ë€v]ÕY‚³€^y Ä»ZÀ ˜«Ä]Õ|À^ËZa{»{¾Ë€v]d»Â°ud]Ziž“»Ä]|Æ f»Ä¿ZzeYÁ¾ËYį{€//¯ d‡Y¶¸»½Z»Z‡ÕZÅ ÕZf¼Åįd¨³¾Ì˜ˆ¸§½Y€mZÆ»»YÁÄmZy»Y€ËÁÖ°·Z¼·Y‘ZËZf‡Y¾Ì¼Å{ \Ë~°eYcZne€ËÁÄ]\ˆfÀ»½ZÀz//‡ÖÀ¨¸eÕ³Ád¨³{Ö¿Z˂·Y¦Ì˜¸·Y|^ŸÁY ÕZŸ{Yd¨³¾Ë€v]ÄmZy»Y€ËÁY¶¬¿Ä]ÕYÄÌ¿ZÌ]{‚Ì¿Ö°·Z¼·Y€f§{ d//‡YÃ{€¯ 0 »Z¯€ËÁÄ]\ˆfÀ» {Y{c€ËZ¤»¾Ì˜ˆ¸§½Z»MYdËZ¼u{‰Œ¯ž“»Z]Ô dÌ]ÖfzfËZaÄ]£Y¿ÁՀfyZ]Ä¿Y€¯{¶¬f//ˆ»ÕŒ¯{ZnËYµZ^¿{Ä]ZÅÖÀ̘//ˆ¸§ –‡ÂeÃ|‹µZ¤‹YÕZž̻{Ö¸ÌWY€‡YÕZÅՁZ‡­€Æ‹Â“»Z»Y |Àf//ˆÅ…|¬¼·Y Ô»Z¯€“ZuµZu{įd‡YÖv¸|¿Á{ž¿Z»®ËÄ//ŒÌ¼ÅµZ‡{¶ÌWY€//‡Y d‡YÃ|‹¦«Âf» {Â]Äf¨³įŒ¯¾ËYcZne€ËÁ½ZÀz//‡Yį{€¯¹ÔŸY,¾Ë€v]Ö¼//‡ÕY‚³€^y d‹Y{€],Ã|‹|Ì·ÂeĬ˜À»¹Y|¯{¶ÌWY€‡YYÖeY{YÁÕÓZ¯į|À¯Ö¼¿Ö«€§¾Ë€v]ÕY€] ZÀ]¾Ì˜ˆ¸§Ö·Z¤‹Yª—ZÀ»{Ã|‹|Ì·ÂeÕZÅÓZ¯Œ¯¾ËYÁd‡YÄf§€³cÖf‡{Z¿ {€¯|ÅYÂz¿{YÁY¶¸»½Z»Z‡¦Ë€ eÄ] ¾Ë€v]į{€¯¹ÔŸY¾Ë€v]Ö¼‡ÕY‚³€^yY¶¬¿Ä]Ö]€ ·Y…|¬·YÄ»Z¿Á‰Y‚³Ä] Ö·Z¤‹Y֓YY{Ã|‹ÄfyZ‡ÕZÅ­€Æ‹{Ã|‹|Ì·ÂeÖ¸ÌWY€‡YÕZÅÓZ¯|Å{Ö¼¿ÁZmY {‹{YÁ¾Ì˜ˆ¸§ {Ây¥€edveµZ‡²ÀmY| ]¶ÌWY€‡YºËƒįYÖ¬—ZÀ»¶¸»½Z»Z‡€œ¿Y d‡YÖ·Z¤‹Y,{€¯ՁZ‡­€Æ‹,ª—ZÀ»½M{Á{ÁM{ cY{YÁ{»{¾Ë€v]Õ{€´¿ZÆmÁcZne,d À€ËÁÖ¿Z˂·Y|‹Y¾]|ËY€fŒÌa Z˶ÌWY€‡Y{Ã|‹|Ì·ÂeÕZÅÓZ¯¾Ì]Ä»ZÀ»į{€¯tˀeÖfˆÌ¿ÂÌƏÕZÅ­€Æ‹YÓZ¯ ,¾Ë€v]ÕY‚³€^y€œ¿YįÖeYZƛY {‹Ö¼¿¶WZ«ÖeÁZ¨eÖ·Z¤‹Y½ÓÂmÁՀfyZ]Ä¿Y€¯ {€¯½YÂÀŸ{Zf«Y½ZÆmZ]´f¨³{ÄËZ»€‡YZ]…ZÀ‹Z¯®Ë {Zf«Y½ZÆmÁ€»Yļ̼“ صفحه 1 {Zf«Y½ZÆm }MÄ^ÀŒ°Ë €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ] ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ Ä·Z¬»€‡ ḑZ¨‹ŠËY‚§Y ÖeZ̸¼Ÿև€]ZˆuZ] d‡Ż {Y{€^yZ¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Ö¸»{Zf‡Ĉ¸m{Ö¿ZuÁ ÖWZ¿Á€¯‚»€«©Â§dÌ “Á{€Æ‹d¨Å Ö^mLZˆ¿ Ö¸yY{½Z‡€]Zˆu¾¼n¿Y”Ÿ Õ{Zf«Yħ€ÁÖËYZ¯,֌z]€iYÖ]ZˁY|À¼‹ÁÁºœÀ»|ÀËM€§ÖeZ̸¼Ÿև€]Zˆu sԐË}Zz‹YÄ]Ö¸¼ŸÕZÅ{ZÆÀŒÌaZ]ÃY€¼ÅÖ]ZˁYlËZf¿‰Y‚³Á½Z»Z‡cZ̸¼Ÿ d‡YÖ·Z»և€]ZˆuYcÁZ¨f»Õ{Y»{ʇ€]ZˆuÂ¿¾ËY d‡YcZ̸¼Ÿ{Â^Æ]ÕY€] Z]¶¼Ÿ{½M½{¼¿ÖËY€mYÖ·Ád‡ZÀ‹M½Y€Ë|»€j¯YÕY€]ÃYÁ¾ËYį¹Ô¯{Äq€³Y ÖËYZ¯½YÂf̼¿,{{€´¿ž¨e€»cÔ°Œ»Áž¿Y»¾ËY€iYįd‡YÄmY»Ö¨¸fz»cÔ°Œ» {€¯Ã{ÁM€]¶»Z¯cÄ]YZœf¿Y{»֌z]€iYÁ ¾ËYZ]d‡YÃ|‹Ö»Y‚·YÄ ‡ÂeºnÀaÄ·Z‡Ä»Z¿€]{և€]ZˆuÂ¿¾ËYÄ°¿MÄ]ÄmÂeZ] Y{Ây€]ÖËÓZ]d̼ÅYYÖeZ̸¼Ÿև€]Zˆu½|‹Ö»Y‚·YÕZÅŠ·ZqÖ//‡€]{ÂmÁ d‡Y€Ë{Y»¶»Z‹և€]ZˆuÕÁŠÌad̼ÅYZ]ÕZÅŠ·Zq d‡Y cY€¬»Á¾Ì¿Y«½{Â^¿Ö§Z¯ Žzf»ÕÁ€Ì¿{Â^¼¯ \‡ZÀ»Z¿ÖeZ̸¼ŸՀ´‹Y‚³ÃÂv¿ ÖeZ̸¼Ÿև€]ZˆuÕY€]\‡ZÀ»ZÌ »{Â^¿ ÖeZ̸¼Ÿև€]Zˆud̼ÅYÁ|ËY§Y½Y€Ë|»Ö§Z¯Z¿dyZÀ‹ Ö·Z»¾Ì»Ze ÕZŶ°Œe{ÂmÁ¹|ŸÁÖeZ̸¼Ÿև€]ZˆuÄÀÌ»{\‡ZÀ»Ö]€neÕZÅ´·Y{Â^¿ ½Y€ËYÖ¸yY{½Z‡€]Zˆu¾¼n¿Y|À¿Z»Y~³€ÌiZeÁ|À¼e|«֏yÕYħ€u ÕYħ€uÄ »Zm¥€—YՀÌ]Y|e,֏yÕYħ€uÕZŶ°//Œe{ÂmÁÂy{ {| f»¾Ì¿Y«\ːeÁÖeZ̸¼Ÿ½Z‡€]ZˆuŠÌaYŠÌ]dyZÀ‹dÆmÕY|]Z//ˆu ÕY‚³€]ªË€—YÁՁZn»ÕZ”§ḑ€›Y½YÂeÖ»,{€Ì³cÂy¾//ËY{ ¾Ì]­€fŒ»[ZneµZ¬f¿YÄ]€nÀ»ÕYħ€uÕZŶ»Z eÁ¾ËÔ¿M֐zeÕZÅŠËZ¼Å ¾ËÁ|eÄ]d^ˆ¿և€]Zˆu½Z»Z‡¦ËZ›Áª§ÁÃY¼Å |‹|ÅYÂyÖeZ̸¼Ÿ½Z‡€]Zˆu Ö»¹Zn¿Y¹ÓcZ»Y|«YÖeZ̸¼Ÿև€]ZˆuÖ«€eÁ|‹dÆmÕYħ€uÕZÅ{Y|¿Zf‡Y YÕY|]ZˆuZÅ{Y|¿Zf‡Y¡Ô]YÁ\ːe½Z»ÖfˆËZ]ÕYħ€uÕZŶ°Œe¹Z¼e |Å{ d‡YՁZ‡ÄÀÌÆ]Z0 fËZÆ¿Ád̨̯,ḑZ¨‹ŠËY‚§YhŸZ]€»Y¾ËYÁ|ÀÀ¯ÖËY€mY š¨uÁÕYħ€udÌuԏ¹Âƨ»և€]Zˆu½Z»Z//‡ÕYħ€uZf§¾ÌËM…Z//‡Y€] cÔ̐veYÕY{Ây€]|À»ZÌ¿ÕYħ€udÌuԏ\ˆ¯ d‡YÕYħ€udÌuԏ d‡Yħ€uLZ¬eYÁ€¼fˆ»Ö·Z eÁÖÅZ³M¹‚¸fˆ»,ÕYħ€udÌuԏš¨uÁd‡YÖ·ZŸ Ád‡YcÁZ¨f»½MՀœ¿Ö¿Z^»įºÌÀÌ]Ö»ºÌÀ¯և€]YÂfv»€œ¿YYZʼnY‚³€³Y ÕY€mY{ĸu€»¾Ë€e¶°Œ»Á¾Ë€eևZ‡YYÖ°ËÖeZ̸¼Ÿև€]Zˆu‰Y‚³ÄWYY Ö¸yY{և€]ZˆuZ]ÖeZ̸¼Ÿև€]Zˆu¥Y|ÅYÄ°¿MZ] d‡Y½Y€ËY{ÖeZ̸¼Ÿև€]Zˆu Á¶»Z¯dyZÀ‹YÄf§€³€]ÖeZ̸¼Ÿև€]ZˆucZ‹Y‚³Õ{Y»{Ö·Ád‡YcÁZ¨f» d‡YÖ¸yY{և€]ZˆuÕZʼnY‚³և€] É{Zf«Yħ€ÁÊËYZ¯,ʌz]€iYÊ]ZˁY{ʇ€]Zˆu¾ËY¹Zn¿YcÁ€“Ä]ÄmÂeZ] ÉZÅɀ̳ºÌ¼e{½Y€Ë|»Ä]|¿YÂeÊ»ÉZne€Ì̤f»–Ìv»{cZ̸¼Ÿ{Â^Æ]ÁcZ̸¼Ÿ |À¯Ê¿ZËZ‹®¼¯ÊeM ‰Y‚³ Հ̴¿ZÆm ºÌ‡ZÀŒ]d̼‡Ä]YÖËÂnŒ¿Y{dËÂÅ ՁZn»ÕZ”§{ÂnŒ¿Y{ÁÃZ»}MºÅ{‚¿Z‹d^‡ZÀ»Ä]ÕÂƼm†Ì˵ÁY½ÁZ » µÂve€ÅÁ…|¬»Z§{,ֻԇY[Ô¬¿YՁÁ€Ìa{½ZËÂnŒ¿Y{Š¬¿ÁºÆ‡d‹Â¿ -d‡YZf¼»ÁÄfˆm€],Ö¼¸ŸÄ //‡ÂeÕY€]|À¸]¹Z³€Å{ÁÄ¿Y€³sԏYÁ±‚] ºËY|]…ZaY½ZËÂnŒ¿Y{ļÅd»€uÁºÌ‡ZÀŒ]d̼‡Ä]YÖËÂnŒ¿Y{dËÂÅ ®Ë€^eZ]¹Y€³ZfˆÀËY{{Ây֐z‹Äv¨{Հ̴¿ZÆm©Zv//‡Y,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] ÃZ´Œ¿Y{ÖÀ§Ã|°Œ¿Y{Y€§Y€‡|ÌƋÄ//‡į}MYd‹Â¿,Ân//Œ¿Y{Á ½Z»MZ]ÂnŒ¿Y{¹Z¿,Á€»YÄ]Ze|Àf‹Y€§Y€]YÕ{YMÁµÔ¬f‡YÕY€]ÁZ^»ºq€a½Y€Æe ZÀ¯{½{ZfˆËY,ևŻÁ֟Z¼fmY,Ö¼¸ŸÕZÅÖÅZ³M\//ˆ¯ÕY€]‰Ôe,ÖÅYÂy d‡YÃY€¼Å½Y€ËYÕÔfŸYÕY€]Ö³{ZfˆËYÁ¹{€» €ÅÁ…|¬»Z§{,ֻԇY[Ô¬¿YՁÁ€Ìa{{€¯|̯ZeÕÂƼm†Ì˵ÁY½ÁZ » į½ZÀq,d‡YZf¼»ÁÄfˆm€]½ZËÂnŒ¿Y{Š¬¿ÁºÆ‡Ä¿Y€³sԏYÁ±‚]µÂve d̼‡Ä]YÖËÂnŒ¿Y{dËÂÅ Œ¯Ä^¿ZmļÅÁÖ¼¸ŸÄ ‡ÂeÕY€]|À¸]¹Z³€Å{ ºËY|]…ZaY½ZËÂnŒ¿Y{ļÅd»€uÁºÌ‡ZÀŒ] }MÁÖq|À«|¼uYÁZÌ¿±‚]Ö¨˜»|ÌƋÂn//Œ¿Y{ć{ZËÄ]ÃZ»}MºÅ{‚¿Z//‹ †Ì˽ÁZ »½Âˆ°Ì¿{ZrËÖ¼‡Y|Ë{Ä]‘Y€fŸY¹Z´ÀÅįÕ“d Ë€//‹ }MxËZe{ZÌ¿Zfˀ]Z]½Y€ËY–]YÁՀ̳€‡Y¾ÌÀr¼ÅÁZ°Ë€»Md«ÁÕÂƼm ÄfŒ¯½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{{µZ‡½Z¼Å{Y{€»ÕZe{¯Y†aÃZ»ZÆq{Á|u {‹Ö»©Ô—YÂnŒ¿Y{Á,|¿|‹ Y|ÌaŠÅZ¯ZÅdË{Á|v»,|ÀÀ¯cZŸY€»€fŒÌ]|¬q€Åį|À¿Y|] Ã|ÀËMÕZÅÄf¨Å{,|À¯cZŸY€»€f¼¯ՀƋ€ÅÁ{€¯|ÅYÂy |‹|ÅYÂyÄmY»€fŒÌ]ÕZÅdË{Á|v»Z] ,|//‹ÄWYY{Zf//‡{įÖËZʼnY‚³{{€¯ħZ“YÖ¿ZuÁ Ä]Á€»YdˆŒ¿{Á|Àf‹Y{|Ë|‹‚»€«dÌ “Á€Æ//‹d¨Å –ËY€‹į|‹¹ÔŸY€Æ‹d¨Å¾ËY½YY|¿Z»€§Á½YY|¿Zf//‡Y ZŽZf‡€Æ‹Y֔ ]–ËY€‹Äf^·Y |¿Y{Z¿Á€¯Ä]Ôf]Y{Õ{  {½Zf‡€Æ‹d¨Å¾ËYÖ·ÁÃ|‹Ö·Á‚¿ÖfuÁd//‡Y\‡ZÀ» ½Zf‡€Æ‹d¨Å¾ËYÕY€]Z0 ¼fu|ËZ]Á|¿Y{Y€«Õ{ –ËY€‹ cÔ°Œ»Zq{Ã|ÀËM{Ze{€Ì´]¹Zn¿YžÌ‡ÁÁÕ§cZ»Y|«Y ºËŒ¿ ½Y€Æe–ËY€‹|//‹ÁM{Z˽Y€ÆedÌ “ÁÃZ]{¾ÌÀr¼ÅÕÁ d«{Ä]|ÀÀ¯‰Ôe|ËZ]ZÅÁ€Ì¿ļÅÁd‡Y€»\·Z»YÖn¿Z¿ ,{Œ¿Y€mYÖ]ÂyÄ]cY€¬»€³YY€Ë {‹Y€mYcY€¬»ļŠZq{Äf¨ÅÁ{ZˮˁY| ]d‡Y¾°¼»Ã|‹Ön¿Z¿įՀƋ {{€³Z]‚»€«dÌ “ÁÄ]ÁÃ|‹¶°Œ» ®¼¯Z]{€¯ÕYÁ|Ì»YY€]Y½ZËZa{|Ì»YÁ€Ì]|ed·Á{†ÌË …Á€ËÁ¾ËYįÖeÔ°Œ»Y€f Ë€‡Äq€ÅºÌ¿YÂf]ļÅÕZËÁ €f¼¯Հfˆ]Á€f¼¯ÕÔf]Y,€f¼¯c§Z],Ã{€¯{ZnËYŒ¯ÕY€] ºÌÀ¯Â^ŸÕZ¼Ì]®ÌaY½Z»{{Z¯Ä]®¼¯Z]Á µZ¼ŸYZ]Ä¿YÁÕZÅÖe§ÁՀfˆ]{Y»ŠÅZ¯ ZÅdË{Á|v» Ö¿Â˂˸eÃ|¿Õ³Ád¨³®Ë{Ö°¼¿|Ì ‡Ę]Y¾Ì¼Å{ ½YZ°¼ÅÁ{Â]€Ì³†¨¿įZ¿Á€¯¹Â‡®ÌaY†a{Á‚§Y¹{€»Z] ºÅ€“ZuµZu{,|¿{€¯¶¼veYZŒ§¾Ë€fŒÌ]ZŽZf‡Y{Z» ®Ë€Å d‡YÃ|‹Ö·Á‚¿Œ¯¶¯{€Ì»Á±€»ºÅÁՀfˆ] ½YZ°¼ÅdŒaZŀf»Öf¿Z‡,{‹Ö»ºyįÖÀvÀ»Y€f»ָ̻ [ZeįºËÂÀ‹Ö»ÖÅZ³ {‹Ö»ºyÕZ¼Ì]¾ËYZ//Œ§YZ» cÔ°Œ»kÁY{Z»½YZ°¼ÅZ»Y,Äf§ZËŠÅZ¯Z»½YZ°¼ÅÕÁM |ÀfˆÅ¹{€»ZÀ¯{ }MµÁY{įd//‡Y¾ËYZÅdË{Á|v»‰Y{Za{Y{Ä//»Y{YÕÁ Ön¿Z¿Ä]ª—ZÀ»¾ËY€j¯Y}M{Á{Â]{ZˁZ̈]‚»€«ª—ZÀ» ,|¿|‹Ön¿Z¿€Æ‹{Á|u,‚»€«€Æ‹Y |¿|‹¶Ë|^e Ä]|Àf//‹Y{Y€«Ön¿Z¿Á‚»€«€»{į€Æ//‹{Á|uZ»Y |¿|‹¶Ë|^e‚»€«dÌ “Á Ö°//‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d//‹Y|Æ]cYÁ{d¨³Ö°¼¿ ÁºÌf//ˆÅ¹{€»d»|y{€i»€ÀŸ¾Ë€e®q¯½YÂÀŸÄ] Ö·|¼ÅÁÕÂ^į|¿YÃ{€¯ª¸y¹{€»YZzf§Y¾//ˀe±‚] |ÀÀ¯Ö»ÖÅY€¼ÅÁ ZÅÄ¿ZŒ¿¾ËYįd//‡Y¾ËY¹{€»Y¾»ŠÅYÂy{€¯ZƛYÕÁ ºË{€´¿€]ÖËZŁÁÄ]ÁºËY~´¿ÕZ´¿YÕ{ZŸ[Z//ˆuÄ]Y įºË{€¯…Z¼f·YÁ€ÅZ»Y,ºË|Ì//‡Ä¿YÁ±€»Ä]į Yįºf¨³ºÅÁ½MÁd‡Y¶°Œ»¾Ë€f³‚]ÕY|ÀaÕ{ZŸ {€¯½ZÌ]d‹Y|Æ]€ËÁ ºËÂyÖ»¶³ÃZ]Á{¾Ì»ÕZÅċ³ µY‡€ËY½Z»{Ád‹Y|Æ]{Z¯ÁZf‡€aÁ®‹‚ad¼u Ö¿Z»©{Zt^ ºÌÅ|]Ä»Y{Yc|‹Z]YÕZ°¼Å¾ËYÁºË€^¿ |‡€]ÄnÌf¿Ä]©Z§ÁÁÖ·|¼ÅZ]Ö¿Z¼Ì¸‡|ÌƋs€—įd‡Y ºÌ‹Z]Öe§ÁՀfˆ]ÁÔf]Y{Y»€Ì´¼ŒqŠÅZ¯|ÅZ‹Á ÁºÌ‡Ö»Á{ŠËZ»MY‚ź«Ä]Ád//‡YÃ|//‹ Zf§€³{Y€§YZe|À¯®¼¯€f Ë€//‡Ö]ZËZ¼Ì]{|¿YÂeÖ»¾ËY ÃÁ{|ËZ]Ôf^»{Y€§Y |À]ZË{Â^Æ]€e{ÁÁ|¿ÂŒ¿½Zf‡Z¼Ì]dze |ËZ]Z0 ¼fuÄÀ̘¿€«’¬¿c{Á|ÀÀ¯cZŸY€»YÄÀ̘¿€« {‹{Ây€]½Z¿MZ] įÔf^»{€§d‡YZ]¦//‡ZeZÌ//ˆ]d¨³ÕÂƼm†ÌË Ä¿Zy‰{Ây,{‹Ö»ºÅ¹ÔŸYÁYÄ]Ád‡Yd^j»ÁYŠËZ»M Ä]Á{‹Z¼ÌaYÂÅZËZ˜«YÂ//‡|ÅYÂyÖ»ÖfuÁ|À¯­€eY Õ{Z^»YÁZÅÃZ³{Á€§Y{Y€§Y¾ËYYÕ{Y| eį{Á€]€´Ë{€Æ‹ |¿|‹Ã|¿Y{€³€],|ÀÀ¯d¯€u|Àf‡YÂyÖ»į {Y»¾ËYÄ//]d^//ˆ¿ºËY{Ĩ̛ÁZ»ļÅ{€¯Ä//§Z“YÕÁ Ôf^»{€§{‹¾‹ÁZm€Å ºÌÀ¯µZ¼ŸYYÖËZÅՀ̳dz‡ ¾ËYÕY€]|ËZ]ļˀm,d//‡YÃ{€¯’¬¿YÄÀ̘¿€«Á¦¸ze |¿Y{•Z^eYZ¼Ì]{Y€§YZ]įÕ{Y€§Y¾ÌÀr¼Å {‹µZ¼ŸY{Y€§Y ¾‹Á–ËY€‹Ze|¿€Ì´]Y€«ŠËZ»MÁ½Z»{,ÄÀËZ »{»|ËZ] {‹ Á€fŒÌ]ZÅd«{Á{ZˁZÅcZŸY€»½Z»€Å{€¯|̯ZeÖ¿ZuÁ Հe\‡ZÀ»–ËY€‹| ]Äf¨Å|Àq,|‹dËZŸ€fÆ]ZŶ°eÁ€a ¶ËYÁYÁ¾Ë{Á€§{¹{€//»įÖeZ»Y|«YZiM ºË{€¯Ä//]€neY Ã|ÅZŒ»{Y{€yÁdŒÆ^Ë{Y€yYÁY{Y,|¿{Y{¹Zn¿YdŒÆ^Ë{Y Ö¸°//Œ»ÕZ¼Ì]¾ËY|¿{€¯†u¹{€»įÄ^e€»Á{ÁºË{€¯ Ád§Áº¯ZÅĸZ§,|//¿{€¯Â^Ÿ½MYÁ|//À¯Ö¼¿{ZnËY ÄmY»ÕYÃ{€fˆ³Á±‚]Z̈]k»Z]ÃZ]Á{Á|‹{ZˁZÅ|»M ºË|‹ {Â^¿€ÌyYÄf¨ÅÁ{cZ»Y|«Y€³YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÂƼm†//ÌË Y{Y{Ä»Y{Y,ºË{Â]ÄmY»Ã{€f//ˆ³Z̈]cÔ°//Œ»Z]Á€»Y cYÁY,|¿{€¯‰ÔecZ]»ÕY€mYÕY€//]įÖ¿Z¿MļŠ,d‡YÄ¿ZzeYÁ¾ËY‰Á{€]¾Ì´À‡Z]į½Z»{Ád‹Y|Æ] Ö»Ö¿Y{|«,d‡YÖeZ̸¼ŸÃZ³Y€«Ã|¿Z»€§įŒ¯cYÁ ºÀ¯ Ö»Y‚·YYÖ¸°eÁ€aZ»Öf«Ád//¨³|Ì»YÁ€Ì]|ed·Á{†ÌË |À¯Ö»¡Ô]YÁ\//ːeY½MZ//¿Á€¯Ö¸»{Zf//‡ÁºÌÀ¯Ö» YY€mYÕY€]Z»Ĩ̛ÁÁY€mYÕY€]¾Ì·ÂXˆ»Z»{Ây©Z¬vf‡Y d‡Y€eÓZ]Á€fŒÌ]Õ{ZŸ¹{€» dÌ·ÂXˆ»įֈ¯d‹Y{ZƛY½M€«YÕYÄËM€¯}Z]Ö¿ZuÁ ÕÁ¶¼Ÿ,|ÀÀ¯Ö»ÃZ´¿ÕÁÄ]d»Â°u{¹{€»Á{Y{€//eÓZ] ļÅÁ€´Ë{ÕZÅÃZ´f‡{Á½Y€ËÁ |//‹Z]Y~³€ÌiZe|¿YÂeÖ» cZŸY€»|ËZ]½Y€´Ë{YŠÌ]|ÀfˆÅµÂXˆ»Œ¯{įÖËZÆ¿M |ÀÀ¯…ZˆuY¹{€»į{‹Ö»\m»|ÀÀ°¿cZŸY€»€³YÁ|ÀÀ¯ {Â]ÕÁ€“€³YÁdˆÌ¿ÕÁ€“Á¹ÓÖ¸ÌycZ]»¾ËY {€°¿¶¼Ÿ¹Z¬»½Ô§ÁÄ¿ZzeYÁÁÃY{Y½Ô§Y€q įd‡YºÆ»Z̈]ÁºËY{dÌ·ÂX//ˆ»Z»ļÅ{€¯½YÂÀŸÕÁ ´·Y½Z‹{ÂyÕY€]Y¾ËY¹{€»ÁºÌÀ¯cZŸY€»¹{€»YŠÌ]Z» ʬ¿Ä]ºÌÅ{Ö»¹Zn¿YįÖËZʼnÔeZ]×YLZ‹½YÁ|ÀÅ{Y€« ºÌ‡€][¸˜» YºË|//‹ª§Â»¹{€»ÕZ°¼ÅZ]{€¯ħZ“YÕÂƼm†ÌË {Â]ºÆ»Z̈] ºÌ‡€]‚»€«Ĭ˜À»Ä]‚»€«Ĭ˜À»{Á|u ‚Ì¿‚Ë‚Ÿ¹{€» |¿Â‹¶Ë|^eÖn¿Z¿ª—ZÀ»Ä]‚»€«ª—ZÀ»¾ËYį ¾ËÁ{Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZŽZ»Z‡{‚¿½Y€ËYºWY{Ã|ÀËZ¼¿Á€Ì¨‡ d‡YµÂXˆ»Ö¿Z»{ZaÄ¿Z»€v»cZŸÔ—YYd›Z¨uÄ]d^ˆ¿†¿YƒM Ä»ZÀ‡ZÀ‹ {Zf«Y½ZÆm †Ì‡Pe̸ָve,Հ^y‰ÁZ]½Y€ËYÕ{Zf«YÄ»Z¿Á¾Ìfˆz¿ Ã{Z‡€fˆ³Ä¿Z‡Ĉ‡R»ZÌf»Y\uZ• ½ Y€ÆeÕZÅd¯€‹d^iÃZ¼‹Ä]Ã|‹d^i ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e|Ì ‡µÂXˆ»€Ë|»• Õ|ÅYÕ|Æ»€Ì]{€‡• Ö»€°»Äv̸»Ö¿Z³Z]€Ë|»•Ձ{³Ö¼œ »¹ZÆ·YÖ·Z»ÁÖËY€mY»Y€Ë|»• €Æ»ÕÂe€aZÀ¸³ •ָ̟Z¼‡YZÀÆ» •Ö¼ÌÅY€]Y֔e€» •ÖWZ¨‹Ö¸ŸÄˀˀvedXÌÅ• dz]¿Ä̘ŸÖWYMÄv¨Á®Ì§Y€³•Zf‡Á{ ˆ» …Z°Ÿ• €n«ºË€» cZŸÔ—YÕÁZÀ§€Ë|»• ÃZ¼‹,½ZŒy{€Å³Äq¯,€Ìeºf¨Å½Y|Ì»Y€e¾ÌËZa,Ö]ÂÀmtf¨»½Z]ZÌy,½Y€Æe,½Y€ËYÖ¿ZŒ¿• Äˀˀve†°§€]Z¼¿• ¾¨¸e•Öfˆa|¯•  ZÅÖƳMÁÕY{Y»Y†°§€]Z¼¿• Հ^yÃZe¯¹ZÌaÄ¿Z»Z‡•ֻ¼Ÿ–]YÁ®»ZÌaÄ¿Z»Z‡• http www jahaneghtesad com Ä»Z¿ÁÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa• info@jahaneghtesad com ֻ¼Ÿ–]YÁ¶Ì¼ËYÄ»Z¿ZËY• ÃZ¼‹,tf§½Z]ZÌy,ÂËÂf‡Za€Ì‹½Y|Ì»Y| ],tf§ÃY€³‚],½Y€Æe,½Y€ËYÄ¿ZzaZqÖ¿ZŒ¿•‚Ë€¸³_ZqÄ¿ZzaZq• ¾¨¸e•ÕY€m|¼uYՀ‡Y€‡Šza• Ö¸yY{¾¨¸e•Ä»Z¿ÁՂ¯€»½Z¼fyZ‡Ղ¯€»€f§{¾Ì¯€fŒ»»Y• Á«½Y€ËYcZˀŒ¿½Y€Ë|»¾¼n¿Y»,«Öf·Á{€Ì£ÕZÅÄ»Z¿Á½Y€Ë|»Ö¨À¾¼n¿Y»Ö¨ÀÕZŶ°Œe”Ÿ{Zf«Y½ZÆm• d‡Y«Œ¯cZŸÂ^˜»Ö¿ÁZ e» ½ZÌ»{Ä^eÄ]ZÌf»Y \ˆ¯Z] Œ¯ÕZÅÄ»Z¿ÁÕ|À]Ä^e¾Ë€yM{d‡YÄfˆ¿YÂe{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á • |]ZËd‡{½Y€ËYÕZÅÄ»Z¿Á¶¯½ZÌ»{Ä^eÁŒ¯֏yÕZÅÄ»Z¿Á ISO 9001:2015 {Y|¿Zf‡YÄ»ZÀÌÅY³ÕYY{ • d‡YÃ|‹{Z½Z³€Æ»d À{Â^Æ]d¯€‹–‡Âe iso Ä»ZÀÌÅY³ • |ÌÀ¯µZ^¿{€ËÕZÅÄ°^‹{Y{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á • ŚƩƉƐ͗ͬͬƚǁŝƩĞƌ͘ĐŽŵͬũĂŚĂŶĞĐŽ€fÌËÂe • ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶƐƚĂŐƌĂŵ͘ĐŽŵͬũĂŚĂŶĞĐŽ¹Y€³ZfˆÀËY • ŚƩƉƐ͗ͬͬƚĞůĞŐƌĂŵ͘ŵĞͬũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ¹Y€´¸e• ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂĐĞŬ͘ĐŽŵͬũĂŚĂŶĞĐŽ­Â^ˆÌ§ • ŚƩƉ ǁǁǁ ĂƉĂƌĂƚ ĐŽŵ ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚcYZaM • ŚƩƉƐ͗ͬͬLJŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬĐŚĂŶŶĞůͬũĂŚĂŶĞĐŽ[ÂÌeÂË • http www rgs org ir saeed taghipoor@jahaneghtesad com Ä»Z¿c{ZƋ {Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ» d·Y|Ÿ‰€fˆ³,•Z˜v¿YY½M‚Ë€³ÃYÁ-|]ZËÖ¼¿¹YÁ{Á¹Y«µ|Ÿ…Z‡Y€]‚mÖ¿Z//ˆ¿YÄ »Zm Á{Y€§Y¾Å}ª¼Ÿ{}¨¿¶Ì·{Ä]|À¿YÂeÖ»ZÅÄ¿Z‡ d‡Y֟Z¼fmYÖ³|¿{Z ]YÁZÅÄ^ÀmļÅ{ º¸ˆ» 6ªuY"¾fˆ¿Y{"Z» |À‹Z]½Mª¬vež¿Z»ZËd·Y|ŸÖ»Zu,{ÂyÄmÂe¶]Z«ÕY~³€ÌiPec|« ¥|ÅÄ]½|̇ÃY|¿YÂeÖ»ªu¾ËYYÄ¿Y{€z]ÁZn]Ã{Z¨f‡YįºËÁZ]¾ËY€]ÁºÌ¿Y{Ö»½Y|¿Á€Æ‹ {Z‡Y¼ÅÂv¿¾Ë€fÆ]Ä]Y"Ä^¿ZmļÅd·Y|Ÿ‰€fˆ³"…|¬» ¹Zœ¿Yh ^À»ÕYħ€u©ÔyYÄ]Z°eYÄËZ‡{‚md·Y|Ÿ‰€fˆ³½ÂqÖËÓYÁ¥|Ž{€¯µZ^¿{ dˆÌ¿Á|¬»Ä¿ZŒË|¿Y{YMÁÄ¿YY|»ªuՀ°§Á֋Y ,Ã|‹ºÌœÀeZÅÄËÁÁ,Zł»€«–y,©Â¬uÂv»ć{ÁÄËZa¾ËY€]{Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ»¶»Z¯¾f» d‡YÃ|ÅZŒ»¶]Z«dËZ‡{http jahaneghtesad com ?p…{M{|À]{Á Ã|‹{ZnËYŠËZŒ³ºÅ½Zfˆ]Ze{,{Â]Ã|‹ž“ÁįÖfz//‡ cZŸY€»Ä°¿M’v»Ä] |¿|‹Ö “ÁÄqZq{ºÌÀÌ]Ö»,{Â] –ËY€//‹|ÀÀ¯†u¹{€»Á{€Ì´¿Y€«ÄmÂe{»Ä »Zm{ ºË{€³Ö»€]|]Ádz‡–ËY€‹Ä]| ]ÃZ»®Ë,Ã|‹Õ{ZŸ €³YÖfuºÌÅ{Ä»Y{YYZ//Åd^«Y€»|ËZ]Ä//ŒÌ¼Å{Y{Ä»Y{YÕÁ ºÌ¿YÂf]Á{€Ì³Y€«Z»ZÌfyY{\‡ZÀ»Á{Á¾X¼˜»¾ˆ¯YÁ Ä°ÀËYÕY€] {€¯dËZŸYZŶ°eÁ€a|ËZ]ºÅZ]ºÌÅ|]¹{€»Ä] ½Z»Äf¨Å|Àq½MÕY~³€iY,{‹Ö»ªË‚eÖf«Á¾ˆ¯YÁÓÁY ÁdˆÌ¿ŽzŒ»Zž//ˆ¯YÁ‘YŸÁZiMÂÀÅ {Y{¹Ó ÖËZÅŒ¯{d‡YY€«įÖËZž//ˆ¯YÁZiMdˆÌ¿¹Â¸ » Ád‡YY|¬»Äq|ÀÀ¯Á€‹Y½ÂÌ//‡ZÀ̈¯YÁ|ÀÅYÂyÖ»į dˆÌ¿¾‹ÁZÌ¿{ÕY€]ºÅZžˆ¯YÁ¾ËY‘YŸ Zžˆ¯YÁ¾ËYYÖy€]|ËZ‹{Y{Ä»Y{Y|Ì»YÁ€Ì]|ed·Á{†ÌË {ÂÀÅįÖÀˆ¯YÁÄ]ºÌ¿YÂeÖ¼¿Z»†a-|‹Z]֓YŸÕYY{ ÖÀX¼˜»¾ˆ¯YÁºÅd«Á€Å ºÌ‹Z]YÁ|Ì»YÄf§€´¿Y€«ZÌfyY |Ì·Âeḑ€›Á{‹Ö¼¿|Ì·ÂeZÌ¿{»Á{ÁY|¿YÄ]{‹Y|Ìa ÕY€]½ÂÌ//‡ZÀ̈¯YÁ¹Zn¿YÄ°ÀËY¾¼“ d//‡Y{Á|v»ZÌ¿{{ ¾//ˆ¯YÁ|Ì»YÄ]|ËZ^¿¾ËY€]ZÀ]{€]Ö»½Z»ZÌ¿{»{Y€§YļŠ|]ZËŠÅZ¯ZÅd^«Y€» Á|//‡Ö»¾//ˆ¯YÁºÌÀ¯Ö»€°§d¨³ÕÂ//Ƽm†ÌË |{ÖÀˆ¯YÁpÌÅįÖ·Zu{{‹Ö»¶uZ»cÔ°Œ» ¹Zn¿YÖ°Ìf¿ƒ€Ì̤e…Á€ËÁ¾ËYZËMºÌ¿Y{Ö¼¿ÁdˆÌ¿Šz]€iY |ËZ]ºÅZžˆ¯YÁ{‹{ZnËYՀÌ̤e¾ÌÀq€³YÁÄ¿ZË|Å{Ö» ½Z¼ÅÄ]YÖf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€aļÅ|ËZ]¾ËY€]ZÀ] |ÀÀ¯€Ì̤e ºÌÀ¯ÖeZ̸¼ŸÁY€mYd«{Ä]Ã|‹¹ÔŸY¶°‹ Z£MÄ ‡Âe¾ËY{Á‚§YcZŒËZ»MÄ ‡Âe€]{|n»|̯ZeZ]ÕÁ ÖÀ£,Z³ªË‚e,\¿cZ̸¼ŸÃZ»c|»¥€›Zźˀve¤·¹|ŸcÂ//{ ¾Ì‹Z»{|Ÿ¶«Y|uZ],\‡ZÀ»ÕZÀ£Äm{ZeY{Y»ՁZ‡ÀÌy}ÁՁZ//‡ |À¯Z£M‚À˜¿¾‹ÁÕ|¼uY|ÌƋcZˆÌ‡ZeÖÀÌ»€ËŠz]{m IR ÖÀ£cZ̸¼ŸĿ³€Å,Ö¿Z»ÁZ]¾Ì¼Å{d‡Y¦¸°»Ö¼eYՃ€¿Y½Z»Z‡¾ÌÀr¼Å Õ|¼v»Ö¸Ÿ|ÌƋcZˆÌ‡ZeÄ]Y IRÕZž̋Z»Z]Ä ‡ÂeÁªÌ¬veÁՁZ‡ Z£MÂ¿¾ËYY¾Ì‹Z»¶«Y|uZ]YՁZ//‡ÖÀ£cZ̸¼ŸÁÃ{€¯¶¬fÀ»Á{€§ |Å|]Ä ‡Âe¾Ì‹Z»Ä]µZ‡ÕZÆf¿YZeY½MÁÃ{¼¿ ÕZŒ§YÄ]d^ˆ¿,¾ËÁ{Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZŽZ»Z//‡{‚¿½Y€ËYºWY{Ã|ÀËZ¼¿Á€Ì¨//‡ ć\¿ÕY€]½Y€ËYÄ»Z¿€]{»{Ö¼eYՃ€¿YÖ¸¸¼·Y¾Ì]†¿YƒMÄ¿Z»€v»‰Y‚³ Ä]d^ˆ¿½Z»Z‡¾ËYį{€¯tˀeÁ{Z¬f¿Y‚À˜¿{|Ë|mÕZŃĄ̂ˀf¿Z‡ZŒ]M d‡YµÂXˆ»ZÅŒ¯Ö¿Z»{ZaÄ¿Z»€v»cZŸÔ—YYd›Z¨u d‹Â¿{ÂyՀfÌWÂeÄv¨{Ö»ZÌaZŒf¿YZ]Õ{Z]M\ˀ£º›Z¯,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] ,d‡Y½Y€ËYÄ¿Z»€v»Ä»Z¿cZËÂfv»ÕÁZuį†¿YƒMÄ ¼mÁ€»YÄ¿Z»€v»‰Y‚³ ,|ÀÀ¯Հ̴ÅY½M|À¿YÂf]‚Ì¿¹Z°uÕY‹ÕZ”ŸYÄ°ÀËYY¶^«ÖfuÁĸZ§Ô] |‹€ÅZ›ZÅÄ¿Z‡{ ,{Y|¿dÌ·Áˆ»cÓÂveÖ¿Z//‡ÁÄ]Z]Ę]Y{Z§€†¿YƒM{€¯tˀeÕÁ |ËZ¼¿¾Ì¼”e‚Ì¿Y½Z]‚Ì»Œ¯Ö¿Z»{ZaÄ¿Z»€v»cZŸÔ—YYd›Z¨u|ËZ]Ä°¸] ”ŸÕZÅŒ¯Á†¿YƒMºÅZ]|‹Z]Y€«€³Y{€¯½Z//Œ¿€—Zy½Z»Œ¯€Ì¨‡ |ËZ]†¿YƒM,|¿€Ì´¿Y€«{Z¬f¿YdveÖ´¿Z»€v»»Y{¥Z°//‹¾ËYÂy{ ½YÂÀŸÄ]«ºeYÁZ³»Ö¸yY{dËZ‡YÃ{Z¨f‡Yĸ¼mYÁ{ÂyÖ´¿Z»€v»ÕZÅZ¯ÁZ‡ |Å{Y€«Հ´¿Z]{»YcZ^eZ°»ÕY€]ÕY‚]Y ÕYÄfˆÅÕZÅdÌ·Z §ÃZ]{†¿YƒMÄ¿Z»€v»ÕZʼnY‚³įdˆÌ¿ÕZ]¾Ì·ÁY¾ËY |À¯Ö»Y|Ìa{ZÅÄ¿Z‡Ä]½Y€ËY ¾ËÁ{€¬fˆ»Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZŽZ»Z‡{Ä̇ÁºWY{Ã|ÀËZ¼¿¥Â¿ZÌ·ÁY¶ÌWZzÌ»€fŒÌa ZÅÄ¿Z‡Ä]Ö¼eYՃ€¿YÖ¸¸¼·Y¾Ì]†¿YƒMÄ¿Z»€v»ÕZʼnY‚³ÕZ//Œ§Yd^ˆ¿‚Ì¿ {Â]Ã{€¯‘Y€fŸY ÕY€]½Y€ËYÄ»Z¿€]Y,Ä¿Z»€v»֋Y‚³ZŒf¿YZ]Á€»YÖ¼eYՃ€¿YÖ¸¸¼·Y¾Ì]†¿YƒM {Y{€^y‚À˜¿{|Ë|mÕZŃĄ̂ˀf¿Z‡ZŒ]Mć\¿ †¸n»Õ{€^ÅY¹Y|«Ys€—cZ̸¯\ːeY†aÖ¼¯ĸZ§Ä]‰Y‚³¾ËYZŒf¿Y |‹Z‡€^yÖ]€£ÕZÅÄ¿Z‡{Zźˀve¤·ÕY€]ֻԇYÕY‹ įd‡Y¦›Â»Ö¼eYՃ€¿Y½Z»Z‡,ֻԇYÕY‹†¸n»Ä]»¾ËY…Z‡Y€] ½Z¼·MÄ][Z˜y¦Ë€› |ÌÀ¯¦«Âf»Y‚Ì´¿Yc€¨¿ÖËZ¿Á€¯|ËZeZaM |À¯®¼¯ Ád˯ÄmZy€ËÁsZ^·Y|//¼v»€Z¿|¼uY Ä»Y{Y[ÂqZq{į{€¯¹ÔŸYÕYÄ//Ì¿ZÌ]{Ä ¼m ,ևZ§Ön̸yÕZÅÂ//Œ¯Öf‹MÕY€]ZʼnÔe |‹¹Zn¿Y€¼i€¼j»ÕZųÁd¨³ Öf‹MÕ³Ád¨³{įÖËZÅ¥€—ļÅ{Á‚§YÕÁ cZ^iÕY€«€]ÕY€]{ÂyÕZ//Œ§Za,|Àf‹Y{d¯€‹ |Àf‹Y{Y€]YY…Z§l̸yÕZÅŒ¯ €ËÁ«Ö¿ZiµM¾¼u€·Y|^Ÿ¾]|¼v»»€´Ë{Õ‡Y ÖfÌËÂeÁ{d˯Ä//Ì¿ZÌ]Ä]ŠÀ¯YÁ{€˜«Ä//mZy ¶uÕ‡Ä]ºÆ»Ö»Z³,d˯Œ¯ÄÌ¿ZÌ]d//‹Â¿ d‡Y…Z§l̸yÄ̋ZuÕZÅŒ¯½Y€v] ¾WÁƒY€»ÁcYZ»Y,¾Ë€v],½Zfˆ]€Ÿ ,ºˆËÁ€eYdËZ¼uÄ]€˜«½{€¯ºÆf»Z]{Y{€y ÕZŁ€»Á|¿{€¯ž//˜«Â//Œ¯¾ËYZ]Y{Ây–]YÁ ÄuÁ{ÕÁÄ]ºÅY{Â//yÖËYÂÅÁÖËZË{,Ö//ÀÌ» |Àfˆ] ¾ÌÌ e•€‹,–]YÁՀ̳€‡YÕY€]ZÅŒ¯¾ËY Ã|‹¾ÌÌ e•Á€//‹Ä°ÀËY½ZÌ]Z]€˜«Z»Y|¿{Â]Ã{€¯ ½MÄ]½ÂÀ¯Ze,d‡YÂ//Œ¯¾ËYd̼¯Zuªu’«Z¿ ½Y€ËYÄmZy»Y€ËÁ,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] d‡YÃ{Y|¿¾e {ºÅZ¨eYZ»d//‹Â¿ՀfÌËÂe¹ZÌa{ŠÌaÖ¬ËZ«{ Ö»µZ^¬f‡YÃ|‹¹ÔŸYd˯–‡Âeį…Z§l̸y ºÌÀ¯ ÕYÄfˆÅª§YÂe®ËÄ]d¨³|̨‡wZ¯ÕZÅd‡Ż |À¯¾Ì»ZeYZ»ž§ZÀ»įºËY{ZÌ¿½Y€ËYZ]€eY€§ ºËY{½Y€ËYYYÖÀ‹ÁcYZœf¿YZ»|‹֟|»ÕÁ Ö°‹Â»Ä»Z¿€]Ŀ³€ÅÁÕYÄfˆÅsԇÄ]|ËZ^¿½Y€Æe |‹Z]Äf‹Y{և€f‡{|À¯|Ë|ÆeYĬ˜À»į {YՀ´Ë{Š//¬¿|ËZ]¾ÌÀr¼Å½Y€ËY{Á‚//§YÕÁ |À¯Z¨ËYĬ˜À» ½ZÌ]Y\¸˜»¾ËYÖ·Zu{½Z¼·MÄmZyÂ//»Y€ËÁ įÃ{€¯¹ÔŸYZÅZ]½Y€ËYÖ»Ô//‡YÕÂƼmį{€¯ {€¯|ÅYÂz¿À¯Y~»{ÂyÖ°‹Â»½YÂeÃZ]{ d‡ŻÕYĬ˜À»Õ³Ád¨³ÁևZ¼¸bË{ d‡YÃ{Â]½Y€ËYÄÀˀË{ Ä»Z¿ºÅZ¨eYµZ^¬f‡YZ]¦Ë€›{YÂm|¼v»¾ÌÀr¼Å ,d‡YÃ|‹¹ÔŸYd˯–//‡Âeį…Z§l̸y{ ÃY¼ÅÁZ]€Ë{Y½Y€ËYÖmZyd//‡Żd//‹Â3 ¿ d¨³ÁÖ´ËZˆ¼Å[Ây–]YÁ,ևZ¼¸bË{€]ÖÀf^» d‡YÃ{Â]ÕYĬ˜À»Õ³Á YZ»d‹Â¿ՀfÌËÂe¹ZÌa{½Y€ËYÄmZy»Y€ËÁ Ã|‹¹ÔŸYd˯–//‡Âeį…Z§l̸y{ºÅZ¨e ºÌÀ¯Ö»µZ^¬f‡Y ½Y€ËYc|//»Ö¿Ó—d//‡Ż,¦Ë€›Äf//‹Â¿Ä] Õ³Ád¨³ÁÖ´ËZˆ¼Å[Ây–]YÁ,Ö//‡Z¼¸bË{ ÁcZ^iÄ]Öf//‹MįºËYÁ|Ì»YZ» d//‡YÕYĬ˜À» Z»Ĭ˜À»¹{€»ļÅÕY€]Õ{Zf«YÁÖ//‡ŻÄ ‡Âe ¾ËYÄ]ŠÀ¯YÁ{Š//ÌaÖ¬ËZ«{¦Ë€›{YÂm|¼v» ½YÂÀŸÄ]YÖfˆÌ¿ÂÌƏºËƒ{Y{|«½Z¼·Mį€^y ¾ˆ¯YÁZ Ë€‡Á|‡ZÀŒ]d̼‡Ä]ÖËZaÁYÕŒ¯ d‹Â¿|Å{Y€«ZÅd//ˆÌ¿ÂÌƏZÌfyY{YZ¿Á€¯ |ÌÀ¯¦«Âf»Y‚Ì´¿Yc€¨¿ÖËZ¿Á€¯|ËZeZaM ¹ZÌa{½Y€//ËYÄmZy»Y€ËÁ,Z//¿€ËY‰Y‚³Ä//] ÖÀ^»"ÖeMÖe"ÕY‚³€^y€^yÄ]ÃZ‹YZ]ՀfÌËÂe Ä]YÖf//ˆÌ¿ÂÌƏºËƒ{Y{|«½Z//¼·MÄ°ÀËY€] Z Ë€‡Á|‡ZÀŒ]d̼‡Ä]"ÖËZaÁYÕŒ¯"½YÂÀŸ Á|Å{Y€«ZÅdˆÌ¿ÂÌƏZÌfyY{YZ¿Á€¯¾ˆ¯YÁ d‹Â¿,|ÀfˆÌ¿¯~»ª§YÂeYÖW‚mºÅZÅÖÀ̘ˆ¸§ |ÌÀ¯¦«Âf»Y‚Ì´¿Yc€¨¿ÖËZ¿Á€¯|ËZeZaM "…Z»°ËZÅ"cYZƛYÄ]ÃZ//‹YZ]¾ÌÀr¼Å¦Ë€› €eY€§ª§YÂecÁ€“ÃZ]{½Z¼·MÄ//mZy»Y€ËÁ ZaÁYÕZ°ÌWÁ€eÁ…Z»°ËZÅd‹Â¿½Y€ËYZ]¹Zm€]Y ¹Zn¿YYZÅZ¯¾ËY½Y€ËY{»{½{¥€uY¶^«|ËZ] Ä],|ÌÀ¯¦«Âf»Y‚Ì´¿Yc€¨¿ÖËZ¿Á€¯|ËZeZaM|Å{ |̋Z]|À^ËZadÌÀ»YÕY‹Ä»ZÀ ˜«¶Ë}{ÂycY|Æ e [€z»ÕZÅZf§YÁ|ËY{€]¹Zm€]’¬¿Yd‡{Á cZv̸ˆeÓ{{Z̸̻‰Á€§ÁZ»Ĭ˜À»{{Ây YÄ¿Y¯¯dËZ¼uÁ…Z§l̸yÕZÅÂ//Œ¯Ä] |ËY{€]d‡{¶ÌWY€‡YÖfˆËÁ€eµZ¼ŸY ³Ád¨³{Ä ¼mÁ½Z//¼·MÄmZy»Y€ËÁ Z]ˆ¼ÅՀœ¿ZƛY{¶´Ìb//‹YÖ¿Z¼·MÄˀ//Œ¿Z] ÁºÌÀ¯Ö»Ö»Y‚·YYÖ¸°eÁ€aZ»Öf«Ád¨³ÕÂƼm†//ÌË Z»{Ây©Z¬vf‡Y|À¯Ö»¡Ô]YÁ\ːeY½MZ¿Á€¯Ö¸»{Zf‡ €fŒÌ]Õ{ZŸ¹{€»YY€mYÕY€]Z»Ĩ̛ÁÁY€mYÕY€]¾Ì·ÂXˆ» d‡Y€eÓZ]Á {Zf‡Ĉ¸m{Ä^À‹Át^Ö¿ZuÁ¾ˆu,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] ÕY€]ÃZ»½Z]M{įÖeZ»Y|«YZ]{€¯ZƛYZ¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Ö//¸» Áֻ¼Ÿ¹ÔŸYZ]ÃZ»}MµÁY{†b‡Á|‹¹Zn¿Y€Æ//‹ ,|¿|‹ºÌˆ¬e{ÁÖn¿Z¿,‚»€«Äf‡{ćÄ]ZŀƋºÌ//ˆ¬e į|‹¹ÔŸYd‹Y|Æ]cYÁÕ‡YÁÃ|‹¹Zn¿YÖ]ÂyZ¯ d‡YÃ{Â]d^j»ZiM ¹{€»įÖ¿Z»Zed¨³¹{€//»ÕZ°¼Å¹Á‚·€]|̯ZeZ]ÕÁ Ád‡Y­Z¿€˜yÁՀ//ˆ»ÕZ¼Ì]¾ËYį|ÀÀ¯Ö»…ZˆuY ZŶ°eÁ€a|ËZ]Á½ZÀ—ÁºÅ,Ã{Y¿Zy,{ÂyÖf»Ô‡š¨uÕY€] ¹ÓºÅÖËZÅdË{Á|v»Äf^·YºÌÀ¯Ö»d§€ŒÌa|ÀÀ¯dËZŸY ¶¼ŸZÅ[ÂqZqÁcZ]»…Z‡Y€],ºÌÀ¯Ö»µZ¼ŸYįd‡Y –ËY€‹®Ë|ÅZ//‹¹{€»ÕZ°¼ÅZ]ºËYÁ|Ì»YÁ{€¯ºÌÅYÂy ºÌ‹Z]Հe\‡ZÀ» ®Ë{‚¿Á{Öe§€¨¿µZ¿Z¯Ä]Z»d¨³ÕÂƼm†ÌË Z]į{Â]½MYÖ¯ZuZ//ÅÖÀÌ]ŠÌaÖy€]ÖfuÁºË{Â]Ã|//‹ ¹Zn¿YįÖeZ»Y|«YZ]Ö·ÁºÌf‹Y{Հe|]Z̈]–ËY€‹|¿Á½Z¼Å Z]ºËYÁ|Ì»YÁºË|̇€¨¿µZ¿Z¯Ä]€¨¿µZ¿Z¯Y|//‹ ºÌ‹Z]Äf‹Y{ՀfÆ]–ËY€‹¹{€»ÕZ°¼Å Á֟Z¼fmYÕY~³ĸZ§dËZŸ,®‡Z»YÃ{Z¨f//‡Y,Ö¿ZuÁ Á{‹dËZŸČ̼Å|ËZ]įd//ˆ¿Y{ַYYž¼ne¹|Ÿ ,{‹Á€‹ZÅž¼neÁ{‹€fŒÌ]ZÅ{{€e€³Y{€¯½ZŒ¿€—Zy ÕZÅdË{Á|v»ļÅ{ÂmÁZ]ZaÁY{ {‹Ö»€fŒÌ]Z»¶°Œ» d‡ŻÕ‡ZÆq |‹Z”uY¯Z]{Ĉ¿Y€§€Ì¨‡ ¾ËYÖ¸»ž¼n»€ÌyYÄ»ZÀ ˜«Z]Ę]Y{Ä ¼mÁ¯Z]{Ĉ¿Y€§€Ì¨‡"…Á€³ÕZ¯Y}" |‹Z”uY½ZnËY}MÕÂƼmÄmZy»YcYÁÄ]Œ¯ ¯Z]d·Á{‘Y€fŸY,½ZnËZ]}MÕÂƼmÄmZy»YcYÁÖeZŸÂ^˜»|uYÁ‰Y‚³Ä] ÁÃ{Z"½ZfˆÀ»Y¹{€»Á©€‹ÁZaÁYÖv̈»ž»YÂmYdËZ¼u"Ä»ZÀ ˜«Z]•Z^eY{ |‹¡Ô]Y€Ì¨‡Ä],Ĉ¿Y€§Ö¸»ž¼n»Õ‡YÄ^ÀŒnÀa Z]Œ¯¾ËYÖ¸»ž¼n»Õ‡YÃ{Z|À‡¾ËYį|‹Ã|¿Z‡Ĉ¿Y€§€Ì¨‡Z”vf‡YÄ] ‚Ì¿ÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]¾Ì¿Y«€´Ë{,|vf»¶¸»½Z»Z‡ŒÀ»,Ö¸¸¼·Y¾Ì]©Â¬uµÂYÁ¾ËY» µZ‡{Ã{Z|vf»¶¸»½Z»Z‡dÌÀ»YÕY‹Á,,ÃZ¼‹ÕZÅÄ»ZÀ ˜« {Y{c€ËZ¤»,¡Z]À«Č«ZÀ»¶uÕY€]Õ{ÔÌ» Ĭ˜À»¾fyZÀ‹d̼‡Ä]Zf‡YÂyŒ¯¾ËYd·Á{YÕYÄ»ZÀ ˜«Á|Z]Ĉ¿Y€§Ö¸»ž¼n» |À‡®ËÃZ»}M€^»Y¿‚Ì¿Ĉ¿Y€§ÕZÀ‡†¸n»½YY¶^«Á|‹Ö¿ZfˆÅ¯¡Z]À« d‹Y{µZ^¿{Ä]Y¯Z]d·Á{‘Y€fŸYį{Â]Ã{€¯{ZÄÀÌ»¾ËY{YÄ]ZŒ» Ö¸»ž¼n»ÁZÀ‡ÕZÅÄ»ZÀ ˜«¾ËYį|¿ÁZ]¾ËY€]ևŻ½Z‡ZÀ‹Z¯įd‡YÖ·Zu{¾ËY {Y|¿ÖËY€mYc|«ÁÃ{Â]Ä̏Âe|u{Ĉ¿Y€§ d‡YÃ|‹¶Ì°ŒeZÀ‡†¸n»ÁÖ¸»ž¼n»YŒ¯¾ËYÄÀÀ¬»ëë½YÂÀ ]Ĉ¿Y€§½Z¼·Za ½YÂnz¿Ö·ZŸ†¸n»†ÌËÁ½Y€ËY€Ì¨‡ |¿{€¯|̯ZeZÅÕZ°¼Å‰€fˆ³€] ¦YÁ"Á½ZnËZ]}YÕÂƼm{½Y€ËYֻԇYÕÂƼm€Ì¨‡"Õ‡»…Z^Ÿ|Ì//‡" |̯ZeZÅÕZ°¼Å‰€f//ˆ³€]ÁY|Ë{Ä ¼mÁ½YÂnz¿Ö·ZŸ†¸n»†ÌË"¥Y\·Z— |¿{€¯ ¦¸fz»{Z ]YY|Ë{¾ËY{,½YÂnz¿{½Z»Œ¯Հ´·Â//ˆÀ¯€‡Y¶¬¿Ä]Z¿€ËY‰Y‚³Ä] d§€³Y€«և€]{»½Y€ËYֻԇYÕÂƼmZ]½YÂnz¿Zfz»{ÂyÕÂƼmÕZ°¼Å ‚Ì¿½YÂnz¿{½Z»Œ¯µÂ//ˆÀ¯€‡"ÖÀ̈u|¼uY|Ì//‡"įY|Ë{¾ËY{¥Y\·Z— ž“»Âz]½Y€ËYֻԇYÕÂƼmַYž“Y»½Y{|«įd¨³,d‹Y{”u ÕÂƼmÖ·Z¤‹Y֓YYՁZ‡{YMYdËZ¼u{ÕYÄÀ»ZyÄ·YYdËYc€”uZ°‹MÁtˀ ºÌfˆÅ½ZnËZ]}M ZÅļÅ{¾Ì]Z»Ö§ÕZÅÕZ°¼Å,|Ë|mcÓÂveZ]½YÂnz¿Ö·ZŸ†¸n»†ÌËÄf¨³Ä] d§ZË|ÅYÂyՀ̴¼Œq‰€fˆ³d˂¿Y€eÁ¶¬¿Á¶¼uÂz] |ÌƋ|À¼Œ¿Y{c{ZƋd^‡ZÀ¼]{Âyd̸ˆe\eY€»¾ÌÀr¼Å½YÂnz¿Ö·ZŸ†¸n»†ÌW {¼¿Õ{|¼ÅY€]Y,Ây¾ËY{½Y€ËY¹{€»Z]Á{€¯¹ÔŸYYÃ{YՀz§¾ˆv» Ö·ZŸ†¸n»µÁY½ÁZ »"¥YµZÀˁ}M"Z]¾ÌÀr¼Å½YÂnz¿Ä]€¨‡{½Z»Â//Œ¯€Ì¨‡ ÕÂƼm¾ËYÁ½Y€ËY¾Ì]–]YÁ‰€fˆ³Ây{ÁY|Ë{½YÂnz¿Zfz»{ÂyÕÂƼm |¿{Y{Y€«hv]{»YcZ^‡ZÀ»Ä ‡Âe¾‹ÁÕZŁY|¿YºŒqÁÄfyY{€a´f¨³Ä]Zfz»{Ây |ÌƋ½Z»Œ¯±‚]|À¼Œ¿Y{c{ZƋ€—Zz]Y{Âyd̸ˆeY{|n»,Y|Ë{¾ËY{¥YµZÀˁ |Ì»Z¿¹Ô‡Y½ZÆmÕZÅŒ¯Ö¼¸ŸÄËZ»€‡Y|ÌƋ½MÁ¹ÔŸYÃ{YՀz§¾ˆv» \¸—ÁY{Ö¿ZÆmÁd^‡ZÀ»Ä]Ö Ì] |À¯®¼¯Ä »ZmÖËZËÂaÄ]Ä¿Z^¸—ÁY{ÕZŽZ»Z‡Z]ÖËZÀ‹M Z]Ö¯{¯YY½Z¼¿Y|¿€§įºË€Ì´]{ZËd¨³ÕÂƼm†ÌË֟Z¼fmYcZ—Z^eYZÌf//‡{ YYÄ »ZmºÅÁ|À¯Ö»®¼¯Ä »ZmÖËZËÂaÄ]ºÅZ¯¾ËYºÌÀ¯ZÀ‹MÄ¿Z^¸—ÁY{ÕZŽZ»Z‡ {,\¸—ÁY{Ö¿ZÆmÁd^‡ZÀ»Ä]«Ö Ì]Ö¸Ÿ»,Z¿€ËY‰Y‚³Ä] |À¯Ö»Á{Ö¨À»ÖËY€³{€§ YÖ^¸—ÁY{,ğ¼n»¾ËY½Z^¸—ÁY{Ä]€¼uYµÔŁÁ®Ë€^eZ]½Y€ÆeÕ|¿€Å€¼uYµÔÅÄ¿Zy ÁZËÂaÖ^¸—ÁY{ÄÌuÁÄ]ÄmÂe½Á|]ÕYÄ »Zm€Åd¨³Á{€¯½YÂÀŸ²Àŀ§ÁÄÌuÁ®Ë ÕZ¯{|»|À¿Z»Ö¼ÌÅZ¨»{Á‚§YÕÂƼm†ÌË֟Z¼fmYcZ—Z^eYZÌf‡{ {Â]|ÅYÂz¿•ZŒ¿Z] ¶°‹½Z»Z‡½Á{{|ËZ]|À‹Z]€Ë~a€iY|ÀÅYÂyÖ»€³YZ»Y|Àf//ˆÌ¿€Ë~a½Z»Z‡¾Ë€ÌyÁ Äf§€³¶°‹½MÕZʼnYÁÄ »Zm½Á{{įd‡YÕÂÀ »ZfyZ‡®ËÖ^¸—ÁY{ |¿€Ì´] ֟Z¼fmY¶WZˆ»{ZŵZ‡įֈ¯Á֟Z¼fmY€´ŒÀ¯®Ë½YÂÀŸÄ]{€¯|̯ZeÖ Ì] d‡Y ºËY|¿ºÅZÀ¯{ÖËYÁMºÅÁÖ·|¼ÅÄ]ZÌ¿€ÌyYÕZŵZ‡½ÂqÕYÃÁ{pÌŹ|¬f »,¹YÃ{Â] {|ËZ]įĿ´¿M€ÌyYÕZŵZ‡{|‹hŸZ]Õ{Zf«YºˆËÁ€eÁZźˀve|‹ÁM{ZËÕÁ ¹Zœ¿{d‡YÃ{Y{Z»Ä]Y|yįՀ¼ŸYÁºÌ‹Z]ºÅZÀ¯{ļÅ|ËZ]½ÂÀ¯Y ºÌ‹Z^¿ºÅZÀ¯ ºÌÀ¯Ã{Z¨f‡YÖ^¸—ÁY{ صفحه 2 YZ]ÁÄ ‡Âe ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ }MÄ^ÀŒ°Ë €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ] {Zf«Y½ZÆm €^y {€¯s€˜»½Y€ËY©ZeYÕZÅŠÅÁ„a‚¯€»†ÌW ÄËZ»€‡Õ|ËZŸ€]cZÌ·Z»s€—YÖ¿ZnÌÅÁÃ{d‡ŻÕZÅÃZ´¿¥~ucÁ€“ ÕZÅև€]įÃ|‹Z§{¾°ˆ»Šz]{ÄËZ»€‡Õ|ËZŸ€] ÕY€]Äf§€³ccZ^‡Zv»Ä]ÄmÂeZ]|Å{Ö»½Z//Œ¿½M ֘ËY€‹{½Y€ÆeÁ,ª—ZÀ»{,ÁÕZŵZ‡ Õ|ËZŸ,Ã{Â]¹Âew€¿Y€f//ŒÌ]¾°ˆ»d¼Ì«|‹w€¿į ,ª—ZÀ»ÕY€]½Z»ºÅZ»Yd‡YÃ{Â]d^j»‚Ì¿ÄËZ»€//‡ d‡YÃ{Y{wÄËZ»€‡½ZˁZŵZ‡¾ËY{½Y€Æe€Æ‹Á ªÌ«{¦Ë€ e¹|Ÿ|Å{Ö»½Z//Œ¿Â“»¾Ì¼ÅÁYÃ|̬ŸÄ] Zœf¿Y|»lËZf¿ÖËY€mYcZ»Y‚·YÖÀÌ]ŠÌa¹|ŸÁÄËZ»€‡Õ|ËZŸ d‹Y{|ÅYÂz¿µZ^¿{Ä]Y½Â¿Z«\ːeY ‚Ì»Md̬§Â»ÕY€mY€´Ë{¥€—Y{Y{Ä»Y{YÃZ´Œ¿Y{{Zf‡Y¾ËY ÕY€]Õ{ZÆ¿ÕZÅdyZ//‡€ËÖuY€—|À»ZÌ¿,ÖeZÌ·Z»ÄËZa¾ËY Ád‡YՀ³Y{‡| f//ˆ»ÕZÅYZ]ļÅ|ÁÖËZ//‡ZÀ‹ ļÅ{cÔ»Z »|,|‹Z^¿ZÌÆ»ÖfyZ‡€Ë¾ÌÀqÄr¿ZÀq cZÌ·Z»ž“Á\Ìe€e¾ËYÄ]Ád//§€³|ÅYÂz¿cZÅYZ] YZ]YÖ´ÀË|¬¿ÖËZmÄ]ZmÄ]€nÀ»Z0 §€ÄËZ»€//‡Õ|ËZŸ€] {¹ÓḑZ¨‹YįÖËZÅÖËYY{€ËZ//‡YZ]Ä]ÖËYY{®Ë \m»{ÂyĸXˆ»¾ËYį{‹Ö»,|ÀfˆÌ¿Y{Ây€]cÔ»Z » įÖ·Zu{-|//‹|ÅYÂyÖ´f¨//‹M{ZnËYÁZÅYZ]{[ZÆf·Y Հ̳¸m,ÄËZ»€‡Õ|ËZŸ€]cZÌ·Z»ՁZ‡Ã{ZÌaÖ¸YĨˆ¸§ d‡YÄ¿Y€³Y{‡ÕZÅZf§Y dËY|ÅÕY€]ÕY‚]YYÄËZ»€//‡Õ|ËZŸÖeZÌ·Z»ÄËZa,Ö¼//‡Z« Ád//ˆ¿Y{|·Â»ÕZÅYZ]Ä]|·Â»€Ì£ÕZÅYZ]YZÅÄËZ»€//‡ c|‹Ä]Œ¯{Z¯Á\ˆ¯–Ìv»į֘ËY€‹{{€¯|̯Pe Z̈]|·Â»ÕZÅdÌ·Z §ÕY€]Ä·{Z^»ÄÀ˂ÅÁd//‡Y|ŸZˆ»Z¿ ,ÄËZ»€‡Õ|ËZŸ€]cZÌ·Z»~yYd‹Y{Zœf¿Y½YÂeÖ¼¿,d‡ÓZ] {‹{Zf«Y̬֬uŠz]Ä]ZÅÄËZ»€‡¾f§ZË©Â//‡Ä]€nÀ» kÁ€yÄ],Ã|‹€¯}{Y»Ä]ÄmÂe¹|Ÿį{ÁÖ»½MºÌ]Ä°¸] {‹ÖÆfÀ»Œ¯YÄËZ»€‡ {Ã{Á‚§Y‰Y€]cZÌ·Z»½Â¿Z«ÕY€mYÄ]€neÄ]ÃZ//‹YZ]ÁY ½Â¿Z«®Ë¾ËÁ|e½Á|]į{Y{½ZŒ¿Ä]€ne¾ËYd¨³Â//Œ¯ Ä]Ö]ZÌf‡{,½Zˀn»Ö§Z¯‰Â»M½Á|]Á¹ZÆ]Y½Á|]Áž»Zm |·Â»Šz]€“Ä]Z0 «Z¨eYÁd//ˆÌ¿€Ë~a½Z°»Y½Â¿Z«¥Y|ÅY ½Y€ËY©ZeY…Z‡Y¾Ì¼Å€]-|‹|ÅYÂy¹Z¼eÂ//Œ¯Ö¼‡Á ÁcÔ°Œ»Z]®Ë{‚¿Yį֏yŠz]Ã|ÀËZ¼¿½YÂÀŸÄ] \ːeį{Y{Y½MºÌ],d‡YZÀ‹M|·Â»ÕZÅŠz]ÕZÅZÀ´Àe į|À°¿Z]Õ{Zf«YcÔ°Œ»YÖŀ³ZÆÀeÄ¿,|»MZ¯Z¿¾Ì¿Y« |ËY‚¨Ì]‚Ì¿{Âm»ÕZÅÕZf§€³Ä] ¾ËY{€¯|̯Pe½ZËZa{½Y€ËY©Z//eYÕZÅŠÅÁ„a‚¯€»†ÌW cY€œ¿Y,ÄËZ»€//‡Õ|ËZŸ€]cZÌ·Z»s€—¶Ì¼°eÕY€]‚¯€» {į¶¬fˆ»½Z‡ZÀ‹Z¯ÁZÅÃZ´//Œ¿Y{Ö¼¸ŸcZÌÅÕZ”ŸY |À¯Ö»µZ^¬f‡Y,|¿Y{ŽzeÁÄ]€neÖeZÌ·Z»ÕZÅÁÂu Ä ‡ÂeÃÁ€³ development@jahaneghtesad.com Ö¸ §s€—Z]½Y€ËY©ZeYd¨·Zz»Ö¸Y¶ËÓ{ÃZ]{Ö¼//‡Z« ¾ËY{€¯t//ˀe,ÄËZ»€//‡Õ|ËZŸ€]cZÌ·Z»½YÂÀŸd//ve dËZŸµÁYÂv» d‡YYÂf‡YÖ¸YÂv»Ä//‡€]d¨·Zz» ¶»Z‹ֿ¿Z«{Y»ÖuY€—{Ö¼¸ŸÁÖ¬˜À»µÂY½|//Œ¿ Õ|ËZŸÁÖ «YÁ€Ì£Õ|ËZŸÕYÄËZ»€‡|»M{¾Ì]‚ËZ¼e¹|Ÿ Á¹ÂeÄ]•Â]€»cÔË| e¹|Ÿ,Ö «YÁÕ|ËZŸÕYÄËZ»€//‡ Õ{ZÆÀŒÌas€—{Ö¸¯—Ä]į­ÔÆf‡YÄ]•Â]€»cÔË| e d‡YÃ|Œ¿Ã|Ë{†¸n» Á¾¬f»cZŸÔ—YÁZ»MÕZ//ÅÃZ´ËZa{ÂmÁ¹|Ÿ»ÁYÄf¨³Ä] «Ö¿Â¿Z«Õ«ÖËY€mYÕZ//Åd¿Z¼“¾ËÁ|e¹|Ÿ»Á«ž»Zm Ö¸ §s€—Z]½Y€ËY©ZeYd¨·Zz»¶ËÓ{Y€´Ë{Âv»Á{‚//Ì¿ d‡YÄËZ»€‡Õ|ËZŸ€]cZÌ·Z» ¥~u¹Á‚·€]|̯PeZ]½Y€//ËY©ZeYÕZÅŠÅÁ„a‚¯€»†ÌW ÕY€mYÁ¾ËÁ|e|ÀËY€§YÖ//¿ZnÌÅÁÃ{d//‡ŻÕZÅÃZ´¿ ®Ë€Å½|¿Z»µÂ¨¤»{€¯tˀe,ÄËZ»€‡Õ|ËZŸcZÌ·Z»½Â¿Z« Õ|ËZŸ€]cZÌ·Z»½Â¿Z«ÖuY€—{Ä¿Z³Ä//‡ÕZÅÂv»¾ËYY Ä¿Y€³Y{‡ÕZÅZf§ÕY€]Ö³|¿Y{Z]Ŀ³pÌÅZÆÀeÄ¿,ÄËZ»€‡ ÖeZÌ·Z»d·Y|Ÿ¶Y,½MՁZ//‡Ã{ZÌaZ]Ä°¸],d‹Y{|ÅYÂz¿ {‚Ì¿Öf·Y|ŸÖ]­Y{YÁ|//‹|ÅYÂy‰Á|z»,ŠÌaYŠÌ] {‹Ö»|Ë|ŒeÄ »ZmZŒ«Y¾Ì]dˆˆ³ÁªÌ¼ eÄ »Zm Õ|ËZŸ€]cZÌ·Z»ÄÀÌ»{įÖeZ ·Z˜»Ä]ÃZ//‹YZ]Ö¼//‡Z« ÄmÂeZÆ¿MÄ]|ËZ]‚Ì¿Ö¸ §s€—{ÁÃ|//‹¹Zn¿YÄËZ»€//‡ ĻԟÃZ´Œ¿Y{{Zf«YÃ|°Œ¿Y{{µZˆ»Y¾Ì¼Åd¨³,{Â//‹ cZÌ·Z»ÕY€mYÁÖuY€—cZ»Y‚·YÃZ]{ÕYÄ»Z¿½ZËZaYÖWZ^—Z^— ,ZÆ¿MÄ]ÖÆmÂeÖ]į{Y{{ÂmÁÖ//‡Z‡YÕZÅŠ·Zq,d‡Y {€¯|ÅYÂy{ZnËYŒ¯ÖeZÌ·Z»ºfˆÌ‡{Õ|mÕZÅÖËZ‡Z¿ Šz]{€//¯|̯Pe½Y€ËY©Z//eYÕZÅŠÅÁ„a‚//¯€»†//ÌW ,Ä¿Z³Ä//‡ÕZÅ©ZeYÂyÄ],½Y€ËY{Zf«YY{Ä»ZÀ//‡ZÀ‹ ½YÂÀŸÄ]YÖeZÌ·Z»ÄËZa¾ËYcÁ€“ÁÕ{ÂmÁĨ//ˆ¸§Z0 ÀÌ¬Ë Z»Y-|¿Y{µÂ^«ՁZ]Äf¨//‡ÁՀ³Y{Â//‡µ€fÀ¯ÕY€]ÕY‚]Y µÂY½|//Œ¿dËZŸ€Ìœ¿Ö¸ËÓ{Ä]Ö¸ §s€//—cZ̸¯Z] ÕZÅYZ]ļÅ|ÕY€]Õ{ZÆ¿ÕZÅdyZ//‡€Ë{Â^¿,Ö¼¸Ÿ dËY|ÅÕY€]Z¯Á\ˆ¯–Ìv»½{Â^¿ZÌÆ»ÁՀ³Y{‡| fˆ» €³Y|À˳Ö»Á|ÀfˆÅ¦·Zz»,|·Â»ÕZÅŠz]Ä]ZÅÄËZ»€‡ Œ¯|¿YÂeÖ»,{Œ¿¹Zn¿YÖ¸ §s€—{ևZ‡YcZuԏY ºÌœÀeÁdÌ^je€Ìœ¿ÖeZÌ·Z»ÄËZa¾ËYÖ¸Y¥Y|ÅYª¬veYY |À¯Á{{Zf«Y{Հ³ YÄËZ»€‡Õ|ËZŸ€]cZÌ·Z»Ö¸ §s€—և€]|¿ÁÃZ]{ÁY ÕY«ÁZŒ»½YÂÀŸÄ]½Y€ËY©ZeYd¨³,֏yŠz]Õ‡ ÁZÅs€—ĸ¼mY¦¸fz»cZŸÂ“»ÃZ]{ÃY¼Å,Ä¿Z³ć ÄÌÆeևZÀ‹Z¯ÕZʼnY‚³†¸n»{և€]µZu{tËY· ÕZÅŠÅÁ„a‚¯€»¶Ì°ŒeZ]|¿Á¾ËY€“ZuµZu{Á|À¯Ö» cY€œ¿ÄÌÆe{,…Z‡Y¾ËY€] d‡YdˬeµZu{½Y€ËY©ZeY €]ÃÁԟ‚Ì¿ÄËZ»€‡Õ|ËZŸ€]cZÌ·Z»s€—ÃZ]{ևZÀ‹Z¯ Á½Y€ËY©ZeY֟Z¼fmY¾Ì»PeÁÖeZÌ·Z»»Y½ÂÌ//ˆÌ¼¯cY€œ¿ €^»|ÌeZ‡YcY€œ¿Y,Õ{Zf«Y½YZ¯|¿Yd‡{YÕYğ¼n» Â“»¾ËYÃZ]{Õ{ZˁÖËY€mYÁÖ¼¸ŸĬ]Z‡įÃZ´//Œ¿Y{ d‡YÃ|‹Ã{Z¨f‡Y¶¬fˆ»À^y½Z‡ZÀ‹Z¯¾ÌÀr¼ÅÁ|¿Y{ |˳Ö»½Y€ËY©ZeYÕZÅŠÅÁ„a‚¯€»†ÌW,Ö¼‡Z«|¼v» ÄËZ»€‡Õ|ËZŸ€]cZÌ·Z»s€—{{Âm»ևZ‡YÕZÅŠ·Zq d¬§Y»{ÂmÁZ]½Y€ËY{Zf«YY{Ä»ZÀ‡ZÀ‹Šz]Ã|//‹hŸZ] ÁY |À¯d¨·Zz»Ö¸ §s€—{Z¨»Z],Ö//eZÌ·Z»ÄËZa¾ËY¶YZ] {{Âm»ÕZÅÐyÄ]ÖÆmÂeÖ]cZ ^eÄ]d^//ˆ¿Y|ŒÅZ] Ö¿ZnÌÅÁÃ{d‡ŻÕZÅÃZ´¿¥~u¹Á‚·€],†¸n»s€— d‡YÃ{€¯|̯PeÖeZÌ·Z»ÄËZa¾ËYÕY€mYÁ¾ËÁ|e|ÀËY€§Y ,½Y€ËY©ZeYՀ^yÃZ´ËZaY¶//¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä//] Հ̳ž“»ÃZ//‹YZ]½Y€ËY©ZeYÕZÅŠÅÁ„a‚//¯€»†ÌW cZ̸¯µZ^«{½Y€ËY½ÁZ eÁ¥ZÀY,Ö¿Z³Z]ÕZÅ©ZeY€ÌyY ,Ä»Z¿¾ËYÖ¸YÂv»d¨³,ÄËZ»€//‡Õ|ËZŸ€]cZÌ·Z»s€— ¹Z¼e½|ÌnÀ‡½Á|]ÖeZÌ·Z»ÄËZa¾ËYÕY€mYÄ]d^ˆ¿Y|//ŒÅ {Zf«YÖ¸ §dÌ “ÁÄ]Ä//mÂeZ]|¿YÂeÖ»įÃ{Â]\//¿YÂm ÁÕ{Zf«Y½ÓZ §ÕY€]YÕ{ZˁcÔ°//Œ»,½Y€ËYZ¼fmYÁ ֌¿YÂyZ]Äf//‡YÂyZ¿ZËÄf//‡YÂyÖy€]Z»Y-|À¯{ZnËY¹{€» ÖÀ Ë½Y€ËY{Zf«YÖ¼//‡Šz]ÃZ´ËZm,Ä»Z¿¾ËYYcÁZ¨f» ½Y€³Y{‡ÃZ´ËZmZ]YÄ¿Z³ćÕZÅ©ZeYğ¼n»€ËÕZÅÁÂu YZ§{Y½MÁ|//¿YÃ{€¯‘Ÿ|·Â»€Ì£½YY~³ÄËZ»€//‡Á ÄËZ»€‡Õ|ËZŸ€]cZÌ·Z»s€—¶YZ]d¨·Zz»ÁՀ³Y{Â//‡ |¿YÄfˆ¿Y{ cZŸÂ“»€//̳{įÖ¿Z//ˆ¯ļÅ{Á‚§YÖ¼//‡Z«|¼v» ®ËZ]d¨·Zz»Ö»Âƨ»cÁZ¨e|ÀfˆÅÕ{Zf«YÕY~³d‡Ż {Á|À¿Y{Ö»YÂ“»®Ë¶YZ]d¨·Zz»Z]ÄvËÓZËs€— ćÕZ‡ÁÄ»Z¿Â“»‚Ì¿,ÄËZ»€‡Õ|ËZŸ€]cZÌ·Z»Â“» և€]µZu{s€—Ö¸ §{Z¨»Z]d¨·Zz»,Ä¿Z³ćÕZÅ©ZeY Ä¿{Y{Õ|mŽËZ¬¿ևZÀ‹Z¯ÁÖ¼¸ŸÃZ³|Ë{Yįd//‡Y Â“»¶YZ]d¨·Zz» s€—½|‹s€˜»½Z»Y½Y€ËY©ZeYÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]Ö¼//‡Z« ½Â̼̈¯{Ã|ÀËZ¼¿Á{Z],†¸n»{ÄËZ»€‡Õ|ËZŸ€]cZÌ·Z» ÕY€]Y{ÂyÖeŒ»cY€œ¿ÁÄf‹Y{”u†¸n»Õ{Zf«Y ÕY€mYcÁ€“ÃZ]{{Y{Ä»Y{Y,d//‡YÃ{Y{ÄWYYs€—{Â^Æ] ½Y€ËY©ZeYÁ{Y|¿{ÂmÁÖ°//‹Œ¯ÕY€]ÖeZÌ·Z»ÄËZa¾ËY ÕZÅÖ¿Y€Àz‡{ÃY¼ÅÄr¿ZÀq-{Y{|̯PeĸXˆ»¾ËY€]‚Ì¿ ÕZÅ©ZeY½Z³|ÀËZ¼¿cZÌÅÄ//ˆ¸m¾Ë€yMÄËÁÄ],©ZeY†ÌW ,|‹Y‚³€]Ä¿Z‡[ZvY”uZ]į‚Ì¿Â//Œ¯€//‡Y€‡ ÕY€]Ö¸YÕZÅ{ZÆÀ//ŒÌaYְ˽YÂÀŸÄ]Ö//eZÌ·Z»ÄËZa¾ËY -|‹s€˜»ÖÅ{‰Y{Zaºf//ˆÌ‡sԏYÁՀ³Y{Â//‡µ€fÀ¯ Z]įÄËZ»€//‡Õ|ËZŸ€]cZÌ·Z»Ö¸ §s€—Ây{Z//»Y և€]µZu{ֻԇYÕYÂ//‹†¸n»{d^iÃZ¼‹ -{€¯s€˜»ºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|» |ÀfˆÅµÁY{€³Z‹{YMª—ZÀ»,cÔ°Œ»¹Z¼e{ÂmÁZ] ÓZ¯©ZqZ«¾ËY€]ZÀ]d‡YdË{Á|v»½Á|],{YMª—ZÀ»Ä]cY{YÁįZn¿MY{€¯½ZÌ]ÖÀ»Â» ¾ËYÁ{Y|¿֗Z^eY{YMª—ZÀ»Ä]‚Ì¿Ö¸Y¾Ì»€‡Ä]ÓZ¯©ZqZ« {Y|¿ZÀ »{YMª—ZÀ»Ä] ½ÓÁˆ»Œ¯ dˆÌ¿µÁˆ»Ö¸Y¾Ì»€//‡Ä]ÓZ¯©ZqZ«µZ^«{½Â¿Z«ª^—ª—ZÀ» {Ây¦ËZ›ÁÕZf‡Y{|ËZ]į{Y{Ö»Zœf¿YÕÁ€Ì¿Á­€¼³¶Ì^«YÁÂu¾ËYÄ]•Â]€» |ÀÀ¯ÁZ^»©ZqZ«Z] d‡YºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡‰Á{€]Ö¸v»Ä »ZmÄ ‡Âe |À¿Z»{YMª—ZÀ»Öy€]Ä°ÀËY¾¼“{€¯½ZÌ]ºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z//‡ÀË|»cZÌņÌW Äf§€³Y€«{YMĬ˜À»‰Á{€]‚Ì¿Ö¸v»Ä »ZmÄ ‡ÂeÁ|¿YÄf§€³Y€«ՀƋ–Ìv»{ºŒ« Y~³ÄËZ»€‡[~mÕY€]ÖËZÅdyZ‡€ËÁÄÌÆe{ÂyÕY€]ÕZfyZ‡|ËZ]ZÆÀeÄ¿Z» d//‡Y Ä]ºÅÖ¸v»Ä »ZmÄ ‡ÂedÌ·ÂXˆ»Ä°¸],ºÌÅ|]¹Zn¿YY½Z¼fË»Z»ºÌ¿YÂf]ZeºÌÀ¯{ZnËY |‹Ã{€b‡{YMĬ˜À» Á|ÀÀ¯ZÌfyY’˨e{YMª—ZÀ»Ä]|ËZ]ZÅÄ¿ZzeYÁ½Â//¿Z«ª^—¾ÌÀr¼Å{Y{Ä//»Y{YÕÁ Ád¼cYÁ|À¿Z»d‡Y{YMª—ZÀ»ZÌ¿{»įÖËZÅÃZ´f//‡{įd//‡YÖ·Zu{¾ËY ZÅÄ¿ZzeYÁÖy€]ZÌfyY’˨eÄ°ÀËY¾¼“ |ÀÀ¯Ö¼¿ZÌfyY’˨eÖËYY{ÁcZ//Ì·Z» YZ»YÖ¸°Œ»ÁdˆÌ¿ºŒ«{YMĬ˜À»ÕZÅdË»P»ÕZf//‡Y{‰Á€aÁ‰Â»M|À¿Z» |À¯Ö¼¿¶u |‹Äf§€³½Z¿MY{YMª—ZÀ»ÕZËY‚»Öy€] ÕY€]¹ÓÕZÅdyZ‡€ËZÆÀeÄ¿€´Ë{Õ‡Y{Á‚§YºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z//‡¶»ZŸ€Ë|» ¾Ì»ZeÕZÅÃY,cZ]»Á¾Ì¿Y«Öy€]\ːeZ]Ä°¸],|»ZÌ¿{ÂmÁÄ]{YMª—ZÀ»YdËZ¼u ªu,­€¼³ªuªË€—YY{ÂyÄm{Â]ºŒ«{YMĬ˜À» |‹€e²Àe‚Ì¿{YMª—ZÀ»Äm{Â] {€¯Ö»¾Ì»Ze¾Ì»‰Á€§ÁÖeZÌ·Z»ḑZ » ÖeZÌ·Z»ḑZ »hv]µZj»½YÂÀŸÄ]ÁÃ|‹Äf§€³½MY{YMª—ZÀ»ÕZËY‚»{€¯ZƛYÖÀ»Â» ZÅÃZ³{Á€§¹Z¼e{Á€»YÄ°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]¾ÌÀr¼Å |‹{Á|v»‚Ì¿­€¼³Á¥~u֟¿Ä] {‹Ö¼¿[ˆv»d˂»‚Ì¿{YMª—ZÀ»ÕY€]Y‚ËÁ¾f‹Y|¿¹Ó€´Ë{,{‹Ö»{ZY‚ËÁ Á{Â]ÂÀ¼»­Z‹ÂaÁĈ^·Y¶»Z//‹ZÆqÃÁ€³ÕZÅÓZ¯{ÁÁÃZ»{Á|u{Y{Ä»Y{YÕÁ {Â]Ã|‹ÖÀÌ]ŠÌaZÅ|»M{Á‘YŸ¾ËY…Z‡Y€]{YMĬ˜À»Äm{Â]įd‡YÖ·Zu{¾ËY ½YÂeÖ¼¿‚Ì¿½MZ]įÃ|¿Z»Ö«Z]ºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡Äm{Â]¾Ì»ZeÕY€]¾Ì»‰Á€§–¬§ {€¯ª¬v»YºŒ«{YMĬ˜À»±‚]ÕZÅdË»Z» €f»Â¸Ì¯{Á|uºŒ«{YMĬ˜À»{€¯Y€]YºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z//‡ÀË|»cZÌņÌW {YMĬ˜À»d ‡ÁY|{–¬§ d‡YdÌ°·Z»|À‡ÕYY{½MY|{į{Y{d ‡Á Ĭ˜À»{įd‡YÖ·Zu{¾ËYÁd‡ZÅs€—ÕY€mYdÆmÕY~³YÁZˉÁ€§¶]Z«º//Œ« ÕZf‡Y{į{Y{dË»Z»ºŒ«{YMĬ˜À»µZu¾ËYZ] ºÌÀ¯Y~³YÁ¾Ì»ºÌ¿YÂeÖ¼¿ºÅÄËÁ Âv»cY{Z|Ì·Âe,ÕYĬ˜À»Ä ‡Âe,µZ¤f‹Y{ZnËY,ÖmZyÁÖ¸yY{ÕY~³ÄËZ»€‡[~m |À¯dÌ·Z §Ճ·ÂÀ°eÁÖÀ§Š¿Y{µZ¬f¿YÁ {YMª—ZÀ»Ä]–¸£ÃZ´¿ć ŽzŒ»ÂÀÅ,{YMª—ZÀ»ÄmÂe¶]Z«Zf^ˆ¿€¼Ÿº£Ä]Äf‹~³½ZÌ·Z‡{{€¯½ZŸ}YÖÀ»Â» {Â“»¾ËYįºËYÃZ¯pÌÅÁÃZ¯ļÅZ»ž«YÁ{-Y~³d‡ŻZ˺ÌfˆÅՀn»Z»dˆÌ¿ d‡YÄf‹Y~³ÖËY‚ˆ]€ÌiZeZ»ÕZÅ{€°ËÁÁ{€°¸¼ŸÃÂv¿ ºŒ«{YMĬ˜À»Õ|{ºÅ{®ËÁlÀaÕZ°Ì]w€¿YºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|» ZeºËYÁ|Ì»Y,€n§ÄÅ{{Ö¿Y€¼ŸÃÁ€aÁÄ¿ZyZ¯¾Ë|ÀqYÕY{€]ÀÆ]Z]{Á‚§YÁd//¨³ |‡€]|{ºÅ{dŒÅÁZÆqÄ]w€¿¾ËY,d·Á{½ZËZa ĸ¼mYYÖeZÌ·Z»Y€§ÕY€]Ö ]ZÀ»ÁÖreY{YÁ,Ör«ZqZ«½ÂqÖeYZ^Ÿ½ZÌ],µÂXˆ»¹Z¬»¾ËY ÕZÅÁ€Ì¿ÁdˆÌ¿Z»¦ËZ›ÁL‚m©ZqZ«Z]ÁZ^»{Á‚§YÁ|¿YÂyª—ZÀ»¾ËYÄ]ÃZ^f‹YÕZÅÃZ´¿ Z]{Ây€]Y‚]Y,{YMª—ZÀ»Ä°ÀËY¾¼“-|¿Y{YcZ»Y|«YĿ³¾ËYZ]ÁZ^»Ĩ̛ÁÖ»Zœf¿Y |¿Y|¿ºÅYÓZ¯©ZqZ« cY€¬»Á¾Ì¿Y«ž“Á¾ËYZ]Ô¼Ÿį{‹Ö»Äf¨³ÖreY{YÁZ»Ä]Ö·Zu{{Y{Ä»Y{YÕÁ -dˆÌ¿ZÌÆ»|ËZ//‹Á|ËZ]įĿ³½M,cY{ZÁ|Ì·Âe½Z°»YԏY,Õ{Zf«Yd˂»{Â^¿Á YŠÌ][Z]¾ËY{Y{YMª—ZÀ»d‡{,Ạ̀ÁÖ°¿Z]ÕZźˀve,Œ¯dÌ “Á¾ÌÀr¼Å \‡ZÀ»ÄËÁ|«Z§ÁÃ|̋ZaºÅYY{YMª—ZÀ»{­€¼³dÌ “Á,ÖÀ»Â» d‡YÄfˆ]ŠÌa {{YMª—ZÀ»ÕZÅdË»Z»Á¥Y|ÅYÄ]¶Ì¿ÕY€]ZŒ§ļžËY{Á‚§YÁ|¿YÂyª—ZÀ»¾ËY ½Z°»Y¾ËYÔ¼ŸÖmZyևZ¼¸bË{ÖfuÁcYZÌfyY,ֿ¿Z«Y‚]YY®ËpÌÅįd‡YÖ·Zu įd‡YÃZ»Á{{Á‚§YºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡¹Z¬»¾Ë€eÖ·ZŸ d‡YÃ{Y|¿{YMª—ZÀ»Ä]Y ÕY€]Z»ÕZaÁd‡{ºÅÔ¼Ÿ,©€]cY{ZÕY€]Z»YºÌÀ¯Ö»¾Ì»Ze½Z»{ÂyYÀ˂m©€] Ä]Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁYÕZ̈]Ä°ÀËYºÅÁd‡YÄf//ˆ]ֿ¿Z«™Zv·YŠz]¾ËYÄ]®¼¯ ÕY~³ÄËZ»€‡À˂m¾ËY{|Àfˆ¿YÂeÖ¼¿,ŠÌaµZ‡Ze©€]cYÁZ´»®ËÖfu{Â^¿€—Zy Á|̇|ÅYÂycYÁZ´»ÁY‚ÅÄ]ºŒ«©€]|Ì·Âe½YÂeÃ|ÀËMÃZ»Š‹ZeÄ°¿MµZu-|ÀÀ¯ {Â]|ÅYÂy©€]Ã|ÀÀ¯{ZºŒ« ̯֨ÕZ¬eYÁdzeY‚ÅÄ]YZŶfÅÁ€Ë~a½Z¼Æ»dzeḑ€›ŠËY‚§YÖÀ»Â» Ä]{Y| e¾ËY,d·Á{½ZËZaZeį{€¯ħZ“YÁ{€¼‹€]µZ‡lÀa¾ËY{ºŒ«Z]cZ°¿YY½M d‹Y~³|ÅYÂy€‡dŒaYŠÌ¯,d̼¯™Zv·Yį|̇|ÅYÂydzeY‚Å cY{ZZe{€¯{ZnËY{YMª—ZÀ»{Õ|¿Á|ËZ]{Á‚§YºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡¹Z¬»¾Ë€eÖ·ZŸ įÃ|‹µÂv»Œ¯{YMª—ZÀ»€j¯YÄ]ÖËZÅdË»Z»½ÂÀ¯YºÅZ»Y-{‹€fŒÌ]cY{YÁY d‡YZ̈]cY{Y€ËYÕYY{ ÖËY€mYÕZÅÃZ´f‡{Ä]d^ˆ¿{YMª—ZÀ»ª§Â»{€°¸¼Ÿ {ZÌfyY’˨ed¨³{YMª—ZÀ»Ä]Äm{Â]½Á|//]cYZÌfyY’˨eY{Z¬f¿YZ]Ö//À»Â» {ºÅÄm{Â],’˨e¾ËYZÀ¯{įd‡Y|À»{‡{YMª—ZÀ»–ËY€‹{Â^Æ]ÕY€]Öe {YMĬ˜À»Ä]€]ÄÀ˂ÅcYY{YZË,ZÌfyY’˨eÁÂu{Ô¼ŸÄ°¿MµZu-{€Ì´]Y€«ZÌfyY d‡YÃ{Â]Äm{Â]ZfyY½Á|]cYY{Y½McYZÌfyYÕY~³YÁZËÁÃ|‹Y~³YÁ įÖeZ¿Z°»YÁZËY‚»Y®ËpÌŽÁ|]€³Y{€¯½ZŒ¿€—ZyºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|» •Z¬¿€´Ë{ZË…Z§l̸yÄ̋ZuÕZÅŒ¯Z]Y{YMª—ZÀ»,|Œ¿Ö¸¼ŸÁ|‹Ö»Ã{Y{|ËZ] Äf‹Y{ևZÌ«Œ¯¶yY{Z]{Âm»cZ¿Z°»YZ]€³YZ»Y-ºËYÃ{Â^¿ª§Â»,ºÌÀ¯Ä//ˆËZ¬»½ZÆm |¿YÃ{Â]ª§Â»Z̈]{YMª—ZÀ»įºÌ]ZËÖ»{ÖfuYÄ],ºÌ‹Z] {€¯tˀe,|¿YÃ{€¯¶¼Ÿª§Â»ÖËY€mYÕZÅÃZ´f‡{Z]ĈËZ¬»{{YMª—ZÀ»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ Ö¿Y€¼ŸÕZÅÃÁ€aÁ{Y{{ÂmÁŠÌ¯ÁºŒ«{YMĬ˜À»½Z³‚»€Å½Zf‡Y{µZj»½YÂÀŸÄ] ÕY|¿Zf‡YÄm{Â]Â¼n» d‡YÄmÂe¶]Z«½Zf‡€Æ‹Z]½Z³‚»€Å¶¯Ä]d^ˆ¿ª—ZÀ»¾ËY ÁºŒ«{º«¾ËYįÖ·Zu{d//‡Y½Z»Âe{Z̸̻ÁY‚ÅZ]€]Y€]{½Z³‚»€Å |‹Z]Ö»½Z»Âe{Z̸̻ÁY‚ŮˁYŠÌ]ŠÌ¯ {Y{¹Zn¿YY|ËZadÌ·Z §½YÂeÖ¼¿Y|ËZaZ¿ž]ZÀ»Z] YŒ¯{YMª—ZÀ»ªÌ§Âe¹|Ÿ¶ËÓ{Ä»Y{Y{ºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡ÀË|»cZÌņÌW d̼//‡Ä]Y{YMª—ZÀ»,d̼¯Zu|ËZ]Y|f]Yd¨³Á{€¯Ö]ZˁY½Â³Z¿Â³ÕZÅŠz]{ ‰Á€§Z]įY€q-|Å{Y€«ª—ZÀ»¾ËYZÌfyY{YÖ·Z»ž]ZÀ»d·Á{,½M‰€Ë~aZ]Á|‡ZÀŒ] |‹|ÅYÂy¹Z¼eYY|ËZaZ¿ž]ZÀ»¾ËYÀyÓZ]ՁÁÁ{€¯ÃY{YYª—ZÀ»¾ËY½YÂeÖ¼¿¾Ì» €°§|ËZ]Y|ËZaž]ZÀ»¾Ì»ZeÕY€]Á{Y{¹Zn¿YY|ËZaZ¯½YÂeÖ¼¿Y|ËZaZ¿|»M{Z]d¨³ÕÁ ÕZÅs€—{,¾Ì»‰Á€§ÕZmÄ]Äf‹~³µZ‡lÀa{ºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡Á{€¯ևZ‡Y ½McY€iYÃ|ÀËM{į|//‹Õ{Zf«Y½Ô¯ÕZÅdÌ·Z §Y|»ZÆ//‡¾Ì»½{Y{Z]Öf ÀºÆ» |‹|ÅYÂyŽzŒ» \·Z£{¾Ì»ÕY~³YÁ€“ZuµZu{ºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡d//‡Ż{Y{Ä»Y{YÖÀ»Â» {Y|ËZaZ¿¾Ì¿Y«Z»Yd‡Y½Z»Z‡Ã|ÀËMž¨¿Ä]įd‡YÕ{Zf«YºÆ»ÕZÅs€—{d¯ZŒ» d‡Y¾Ë€§M¶°Œ»ZÅÄÀÌ»ļŠd‡Y­Ô»Z»ÕY€]†¸n»½Â¿Z« Հ´Ë{ğ¼n»Ä]Y{YMª—ZÀ»{Â]Y€«€³Yd¨³º//Œ«{YMĬ˜À»½Z»Z//‡¶»ZŸ€Ë|» |ËZ],|ÀÀ¯¶¬fÀ»ÖËYY{Á{Zf«YcYÁÄ]Y{YMª—ZÀ»Ä¿Zy€Ì]{Ä°ÀËYÕZmÄ],|ÀÅ|]µZ¬f¿Y d§€³Ö»Y€«Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡ğ¼n»€Ë Ã|‹¶¬fÀ»ÖËYY{cYÁğ¼n»Ä]d·Á{ğ¼n»Y{YMª—ZÀ»Ä¿Zy€Ì]{{Y{Ä»Y{YÖÀ»Â» ,½Â¿Z«®ËZ]d¬Ì¬u{Á|ÀfˆÅÕÂƼmd‡ZË€œ¿€Ë½Z¯Z¼¯{YMª—ZÀ»Z»Y,d‡Y |¿YÃ{€¯Y|m½M€´Ë{Šz]YYğ¼n»®ËÄ¿|]Y֌z] Ä¿ZzeYÁ¾ËYÁÃ|‹Y~³YÁÖËYY{Á{Zf«YcYÁÄ]Ä¿Zy€Ì]{Ä°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]d¨³ÕÁ |»M{Õ|{ ºÆ‡dyY{€aÄ»Y{YÕY€]̷ָ{,d‡YY{Ây€]Öf·Á{cYZ^fŸYºÆ‡Y |À¯¦Ì¸°e¾ÌÌ eÄÀÌ»¾ËY{|ËZ]Y~³½Â¿Z«Á{Y|¿{ÂmÁÄ¿Zy€Ì]{Ä]{YMª—ZÀ»½Z»Z‡ ºŒ«{YMĬ˜À»ÕZÅdÌ·Z §Äu·€‡ḑZ¨‹ ÁdˆÌ¿d‡{½Z»Z‡¾ËYÄ]ÖeZÌ·Z»Y€§¹ZÆeYd¨³ºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|» Z] |À¯և€]Ĝv·€Å{YĬ˜À»¾ËY{ZÀ‡Y–y€]cÄ]|¿YÂeÖ»ևZ]½Z»Z//‡ {ÕYĜv·cÄ]ÁÄ¿Z»Z‡–‡Âe½Z»Z‡¾ËY{ZÀ‡Y¹Z¼e,®Ì¿Á€f°·YÕZ”»YՁY|¿YÃY {YMĬ˜À»½Z»Z‡įÕ{€°ËÁ¾ÌÀqZ]{Y{Ä»Y{YÕÁ {€Ì³Ö»Y€«ևZ]½Z»Z‡ZÌfyY {ÓZ¯©ZqZ«ZËÁÖeZÌ·Z»Y€§|À¿Z»Ö¸WZˆ»s€—,{ÁÖ»ŠÌaՁZ‡¥Z¨‹Õ‡Ä]ºŒ« ½Mį|‹ÖËZ‡ZÀ‹ºŒ«{{»®Ë–¬§ÖeZÌ·Z»Y€§ {Y{ևZ‡YµY‡ÕZmÀ˂m¾ËY |‹¥€—€]ÖfÌÀ»YÕZÅ{ZÆ¿ÕZ°¼ÅZ]‚Ì¿{» d‡{¾Ì¿Y«ÁZÅÄ»ZÀŒz]Öy€]YºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|»ÁÀË|»cZÌņÌË cÔ°Œ»¾Ë€eºÆ»½YÂÀŸÄ]cYZÌfyYÁÂuÁ½Y‚Ì»Á­€¼³,cZÌ·Z»½Â»Y€Ìa¶ËZˆ»,€Ì³ZaÁ {€]¹Z¿Œ¯{YMª—ZÀ»ֿ¿Z«ÕZÅdË»P»¹Zn¿YÕY€] ,ºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡¶¸»Y¾Ì]»YÁֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ֻԇYÕY‹†¸n»Õ{Zf«Y½Â̼̈¯”ŸÁ†ÌË\ËZ¿Z]Y|Ë{{ÖÀ»Â»Z“|̼u {įŒ¯Õ{Zf«YÄËÁÁ{YMª—ZÀ»Ö·Z ËY‹Ä¿Zy€Ì]{†¸n»»YÁ֫¬u½ÁZ »Á Y‚ËÁ~yY,Ö¯€¼³Zy¾Ì¿Y«,ÖeZÌ·Z»ÕZÅḑZ »{€¯ZƛY,Y‚³€]|‹Ö¸¸¼·Y¾Ì]‚¯€» Œ¯{YMª—ZÀ»ÕY€]ZÆ¿MÖÀÌ]ŠÌaZ]įd‡YÕ{Y»ĸ¼mYÖmZyZ^eYZ¯¾Ì¿Y«Á {€¯¥€—€]‚Ì¿YŒ¯{Zf«YÕZŁZÌ¿YÖÆmÂe¶]Z«Šz]½YÂeÖ» dÌ·Z §ÁÕY~³ÄËZ»€‡ÕY€]ZÌ¿{»ÕZÅdyZ‡€Ë{ZnËYÕY€]{Âm»cÔ°//Œ»ÕÁ ¦Ì·Z°e½|‹ŽzŒ»Z]{Á‚§YÁdˆ¿Y{{YMª—ZÀ»cÔ°Œ»¾Ë€eºÆ»ĸ¼mYYÕ{Zf«Y ½{€¯Ö¸¼ŸÕÂ//‡Ä]d¯€uÕY€]¹ÓÕZÅdyZ//‡€Ë|ËZ]{YMª—ZÀ»ÕZÅdË»Z»Á {‹¾Ì»Ze,Ã|‹ÖÀÌ]ŠÌa¥Y|ÅY {ŠÌ¯‚mÄ]Œ¯{YMª—ZÀ»{€¯tˀeºŒ«{YMĬ˜À»½Z»Z‡ÀË|»cZÌņÌW ,Ö¼¸ŸÄ¿YÂfŒapÌŽÁ|]ZÅdyZ‡€Ë¾ËY{Â^¿Á|¿|‹†Ì‡Ze¹ÓÕZÅdyZ‡€Ë{Â^¿ |À¯Ö»Y‹{YYÂn¼ÅÕZÅŒ¯{YMª—ZÀ»Z]d]Z«½Z°»Y,ÖeZ̸¼ŸÁÕYÄ»Z¿€] {YMª—ZÀ»€´Ë{t˜‡{Y{YMĬ˜À»®ËYcYZœf¿Y½YÂeÖ»Ö¿Z»ZÆÀe-ÖÀ»Â»Äf¨³Ä] |‹Z]Ä]ZŒ»֘ËY€‹į{€¯ĈËZ¬»ÄËZˆ¼ÅÕZÅŒ¯ÖfuÁ½ZÆm ºŒ«{YMĬ˜À»ÕYÄ //‡ÂeÕZÅÃÁ€a,¶WZ//ˆ»Ö»Z¼e{ÂmÁZ]ÁµZu¾ËYZ]{€¯½ZÌ]ÕÁ {,cÔ°Œ»ļÅÄ]ÄmÂeZ]ÁÕ{€°¸¼ŸÁÕZ»MÕZÅÃ{Y{…Z//‡Y€]ÁÃ|//Œ¿¦«Âf» Œ¯dÌ “Á¾ÌÀr¼ÅÁZÅdˀË|»¹ÁY|»cY€Ì̤e,¾Ì¿Y«,cZ¿Z°»Y,ZÅdyZ‡€ËdÌ “Á ºÌfˆÅµÁY{€³Z‹ZźˀveÁ ŠÌ¯{Z¿Á€¯Ä]Ôf]YÄÀÌ»{€¨¿Y‚ŁYŠÌ]Հ´·Z]€£ Ä]Ôf^»Z¼Ì]Հfˆ]Á€¨¿Y‚ŁYŠÌ]Ö]ZËZ¼Ì]YŠÌ¯d»Ô‡ÕY‹Õ´Àz‡ {Y{€^yŠÌ¯½Zf‡Z¼Ì]{Äf‹~³Äf¨ÅÁ{{Z¿Á€¯ {YMĬ˜À»½Z»Z‡¶¸¼·Y¾Ì]»YÁֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á‰Y‚³Ä] {ŠÌ¯d»Ô‡ÕY‹Õ´Àz‡Ád»Ô‡Ä ‡Âe‚¯€»†ÌWZÌ¿Z“Z“|¼v»,ŠÌ¯ Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅŠËZ¼Å‚¯€»ՁY¾·Z‡{}Mįd»Ô‡ÕY‹Ĉ¸m¾Ì¼°ËÁև ŠÌ¯À˂m{€¨¿ÁY‚ŽÂÀ¯ZeÖ»|ÌaYZ£MYį¾ËY½ZÌ]Z],|‹Y‚³€]ŠÌ¯ ¾ËYÄ]Ôf^»€iY€]€¨¿Ä¿Z¨‡Zf»|{¹|Z»MZ]{Y| e¾ËYYÁ|¿|‹Հ´·Z]€£ Öf‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€aÕY€mY€]Հj¯Y|uÕZÅcZœ¿Z]d‹Y{ZƛY|¿{€¯c§ÕZ¼Ì] ÁZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]Ä]½ZËÔf^»ŠÅZ¯|ÅZ‹Äf‹~³Äf¨ÅÁ{{֟Z¼fmYÕY~³ĸZ§š¨uÁ ,ŠÌ¯d»Ô‡ÕY‹‰ÔeZ]į¾ËY€]|̯ZeZ]ZÌ¿Z“ ºÌfˆÅŠÌ¯½Zf‡Z¼Ì]{Հfˆ] {¦¸fz»¥ÂÀÁ֏yŠz]ĸ¼mYĬ˜À»¾ËY{€¬fˆ»ÖËY€mYÕZÅÃZ´f‡{ µ€fÀ¯ÁÖf‹Y|Æ]–]Y“ÕY€mY€]cZœ¿Հ´‹{€³Áֻ¼ŸcZ»|yÄWYYÕZÅÁÂu k»Y֋Z¿ÕZÅdË{Á|v»µZ¼ŸYZ]{Á‚§YºÌ‡€]{dÌ “ÁÄ]ºÌfˆ¿YÂeZ¿Á€¯ÕZ¼Ì] ²Àŀ§ÁŒ¯t˜‡{Ä »Zm¦¸fz»ZŒ«Yd»Ô‡š¨u¥|ÅZ]Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]¹Â‡ ºÌÀ¯Â^Ÿ¹Â‡k»Yd̬§Â»Z]ºÌ¿YÂeÖ»ՁZ‡ ¡Ô]YZ]d¨³½Zfˆ»{ÕZ¼Ì]Õ| ]k»ÕY€]¹ÓcY|ÌƼeÖÀÌ]ŠÌaÂy{ÕÁ Á€»Ys€—¾ËY¹ZÆq¹Z³{ÕZ¼Ì]µ€fÀ¯dÆm"Ö¿Z¼Ì¸‡º‡Z«kZu|ÌƋ"¹Z¿Z]Öu€— |‹|ÅYÂyÖËZ¼¿ÁÖ¼‡—Ä] ÕZ¼Ì]µ€fÀ¯|À¼‹ÂÅdˀË|»d̼ÅY¹Á‚·Ä]ÃZ‹YZ]ŠÌ¯d»Ô‡Ä ‡Âe‚¯€»†ÌË Á{Հfˆ]€¨¿Ã{Z]dÌ ¼mY‚Å|€ÅÕYYÄ]{€¯tˀeŠÌ¯À˂mt˜‡{ {dÌ “ÁÁ{Հfˆ]€¨¿Z]ÁÖn¿Z¿dÌ “ÁՀf//ˆ]€¨¿Z],‚»€«dÌ “Á {dÌ “Á{Äf‹~³Äf¨ÅÁ{{Հfˆ]€¨¿ćZ]ŠÌ¯½Zf‡Z¼Ì]į{‹Ö»Ö]ZˁY ½Y€§Zˆ»Á½ZÀ¯Z‡Z¼‹…Z‡Y€]€³Y{€¯½ZŒ¿€—ZyZÌ¿Z“Z“|¼v» d‡YÄf§€³Y€« ,‚»€«dÌ “ÁÁ{Հfˆ]€¨¿Z]ºË€Ì´]€œ¿{€¨¿Y‚ÅYŠÌ¯À˂mdÌ ¼m Ö»Ö]ZˁY{dÌ “ÁÁ{Հf//ˆ]€¨¿Á{Z]dËZÆ¿{ÁÖn¿Z¿Á{€¨¿Ä//‡ ½Zf‡Z¼Ì]{Z¼Ì]½|‹Հfˆ]YįÄf‹~³Äf¨ÅÁ{Z»MÄ]ÄmÂeZ]{Á‚§YZÌ¿Z“ {‹ ‚¯€»{Á‚§YÕÁ d‡Y{Ĭ˜À»¾ËYdÌ “Á{Y{Ö»€^yŠÌ¯֐ze©Â§Á֐ze ‚Ì¿Z»MÄ˂neÁ¶Ì¸veÁÃ{€¯|Ä¿YÁYŠÌ¯{ÕZ¼Ì]Â̋|¿Ád»Ô‡Ä ‡Âe |ÅYÂyµZ¼ŸY{|n»ZÅdË{Á|v»,dÌ “Á€Ì̤ec{Á{‹Ö»¹Zn¿Y\‹€Å ¾Ì]ÕZÅŠËZ¼Å‚¯€»ՁY¾·Z‡{d»Ô‡ÕY‹Ĉ¸m¾Ì¼°ËÁևd‡YÖÀf¨³ |‹ d‡YÕY‚³€]µZu{ŠÌ¯Ö¸¸¼·Y ½ZÀˀ§MZ¯Á|Ì·ÂeÖ»Zu,ՁÁZŒ¯®¿Z] Á¾Ë€e±‚]YՁÁZŒ¯®¿Z]Õ{Z̸̻dËZ¼u ½Y|¿Z»Â̗Öf ÀZfŒ¯ž¼fn»¾Ë€e½|» Öf ÀÕZÅÃZ³ZfŒ¯¾Ë€e½|»Á¾Ë€f³‚]YÖ°Ë,½Y|¿Z»½Zf‡YÃZ³Â¸³½Zf‡€Æ‹{ ՁY|¿YÃYՁÁZŒ¯®¿Z]Ö·ZË{Z̸̻d¯ZŒ»ÁdËZ¼uZ]įÄ¿ZÌ»ÁZy{Â̗ ½Zf‡Y{Ö³|ÀËZ¼¿YŠÌ]Z]ÁºÌ¬fˆ»cÄ]€¨¿ÕY€]µZ¤f‹Y{ZnËYZ]ÁÃ|‹ ZfyZ‡{Â^Æ]ÁÄ ‡Âe{ÖËY‚‡Ä]Š¬¿,½Z»€¯Á½ZƨY,Õ“½Z‡Y€y,½Y|¿Z»ÕZÅ d‡YÄf‹Y{Ĭ˜À»Õ{Zf«Yª¿ÁÁÂ̗‰Á€aÁ|Ì·Âe ®¿Z]¶¸¼·Y¾Ì]ÕZÅÕZ°¼ÅÁֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á‰Y‚³Ä] Ö°Ë,ž]€»€f»YŠÌ]duZˆ»Z]Z¿YÁZ‡Õ|Ì·ÂeÃÁ€³ºÌœŸÃÁ€a,ՁÁZ//Œ¯ ¡€»ÕZÅ|uYÁÕYY{,Ä¿ZÌ»ÁZy{Â̗Öf ÀÕZÅÃZ³ZfŒ¯¾Ë€e½|»Á¾Ë€f³‚]Y Á{Ä ˜« ÁdŸZ‡{Ä ˜«Õ|À]Äfˆ]ÁZfŒ¯ḑ€›Z]Öf‹Â³{Z» Ã|̇ÕY{€]ÀÆ]Ä]ՁÁZŒ¯®¿Z]cÔÌƈeZ]įd‡YŒ¯ÕZÅÃÁ€a¾Ë€eºÆ»Y Z],½Y€ËYՁÁZŒ¯Ŀ¼¿€Ë|»ÁZ¿YÁZ‡Õ|Ì·ÂeÃÁ€³€Ë|»,Ö^‡Z¼Æ—Ö¸ ·Y|^Ÿ€f¯{ d‡Y ¥Y|ÅY,ğ¼n»¾ËYZ]®¿Z]ÖÅY€¼ÅÁՁÁZŒ¯®¿Z]Ö·ZË{Z̸̻dËZ¼u€]|̯Ze |Ì·ÂeÀÌn¿¶Ì¼°e,Â̗‰Á€aÁ|Ì·ÂeZfyZ‡{Â^Æ]ÁÄ ‡ÂeY±‚]ž¼fn»¾ËY ŠËY‚§YZ]€eº·Z‡ÕYÄ »Zm¾f‹Y{,À¨‡Zeğ‚»Yt˜‡¾Ë€eÖ·ZŸ{¡€»d‹Â³ µÂv»¾ËYcY{Zḑ€›ŠËY‚§YdËZÆ¿{ÁŒ¯{¡€»d‹Â³¥€»Ä¿Y€//‡ ½{Â]YY{Á̸ּ«Y\‡ZÀ»–ËY€‹¶Ì·{Ä]½Y|¿Z»½Zf‡Y|ËY‚§YÖ»‰Y‚³¾ËY dˆ¿Y{ Ä^eÖ//Œ¯ÄmÂmÄ¿ZyZ¯ÁÖf//‹Â³¡€»|uYÁ,{Z»¡€»|uYÁYŠÌ] d‹Â³|{ÁÁÁ®ËÄmÂm|{|Ì·ÂeZ]YŒ¯Â̗d Àd//ˆz¿ {Y{Ã|Ɵ€],Œ¯|̨‡ ֓Z¬f»Õ‡YÖ¸»¾°ˆ»ÄÌ·ÁYÄmÁ‚ËYÁ ¾°ˆ»{ZÌÀ]dÌ·ÂXˆ»dve €^yÖ¸»¾°ˆ»֓Z¬f»Õ‡YÖ¸»¾°ˆ»ÄÌ·ÁYÄmÁ‚ËYÁY…ZÀ‹ªu{YÂm {‹Ö»Z£M֓Z¬f»YŠÌ]Ö¸»¾°ˆ»gY|uYµZ‡¹Z¼eYY¶^«Zed¨³Á{Y{ ,ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ,¾°ˆ»®¿Z]Հ^yÃZ´ËZaY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á‰Y‚³Ä] ÕY€mYdÌ “Á¾Ë€yM,ֻԇY[Ô¬¿Y¾°ˆ»{ZÌÀ]ՀƋ¾°ˆ»½ÁZ »…ZÀ‹ªu{YÂm {€¯¹ÔŸY,|‹|ÅYÂygY|uY{ZÌÀ]½McZœ¿Z]ZËÁ–‡ÂeįY¾°ˆ»Ö¸»¹Y|«Ys€— {ZÌÀ]įÖËZŀƋ{½Z̓Z¬f»Y€¨¿d¨³¾°ˆ»{ZÌÀ]ՀÆ//‹¾°ˆ»½ÁZ » ZÆ¿Mk¹€§į|Àf‹Y{¾°ˆ»d‡YÂy{,{Y{Ã|Ɵ€]YÖ¸»¾°ˆ»gY|uYĨ̛Á¾°ˆ» ėÂ]€»ÕZŹ€§ÁÕY~³Z]Y­Y|»,Ã|‹ÖËZÆ¿|ÌËZe€¨¿,{Y| e¾ËYY {Â]‚^‡ ½ÂÀ¯Ze{Á‚§Y…ZÀ‹ªu |¿|‹Äf§€Ë~aÖËZÆ¿Ã|‹|ÌËZe½YÂÀŸÄ]ÁÃ{€¯¶Ì¼°eY ‚ËYÁįÕ{Y€§Y{Y| eY |¿{Y{¹Zn¿Yd‡Y½Z»Âe½Â̸̻µ{Z »įYÄmÁÄÌ·ÁY‚ËYÁ€¨¿ ÖÀÌ»ÂÀž°ˆ»Á¾ Ì»Ö¸»½Z»Z//‡ÕZʼnÔe{ÂmÁZ]€¨¿ÕY€]|¿{€¯ÄmÁ d‡YÄf§ZÌ¿ŽÌze صفحه 3 {Zf«Y½ZÆm }MÄ^ÀŒ°Ë €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ] ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ ÖËZÀ]€ËZ^yY ¹ÔŸYd·Á{YÖ¸Ëd¯€‹¾ËYÕ{Z̸̻\¸—Ä]ÃZ‹YZ]Zm¶»ZŸ€Ë|» ÁÖ¸Ëd ÀÖf̼¯Zu{Z//Æ¿½YÂÀŸÄ]½Y€ËYÖ»Ô//‡YÕÂƼm¾ÅMÃY{€//¯ YZmd¯€‹Õ{Z̸̻cZ^·Z˜»dyY{€aÁՀ̴ÌaµÁRˆ»d·Á{Ã|ÀËZ¼¿ ¾ÅMÃYÁd·Á{įÖ·Zu{{€¯½ZÌ]Ö^m|¼v»,Zm‰Y‚³Ä] d‡Yd·Á{ Â//Œ¯Ö¸Ëd À{Öf·Á{Öf̼¯Zu{ZÆ¿½YÂÀŸÄ]½Y€ËYÖ»Ô//‡YÕÂƼm ¢·Z]\¸—Á|//‹Z]̸֨°ecZ»|yÄËYYÕY€]d·Á{YZmcZ^·Z˜»€Ì´Ìa|ËZ] Õ{Z̸̻ÖÅ|]Yd^v,|À¯dyY{€aYd¯€//‹¾ËYÕ{Z̸̻€] ZmY¾ÅMÃYÄ^·Z˜»d¨³Ö^m {Â//‹Ö»ZÅÄ¿Z//‡{ºÅ½M¾ÅMÃYÄ]Zm ½YÂÀŸÄ]¾ÅMÃYYZmÄ^·Z˜»½YÂÀŸÄ]¢¸^»¾ËY€]Y€]{Á|uÖ·Á,Ã{Â]tÌv –¬§{Á‚§YÕÁ dˆÌ¿½MÕ´z‡Zaֈ¯įd‡YÖ¸Ëd À{Öf·Á{Šz] Yְ˽YÂÀŸÄ]ÕYÄ»ÂuÁÖ¸v»ÕZÅZ˜«ÕY€]½Zˁ®¼¯d//yY{€a¹|Ÿ{ ¾ÅMÃYY\¸—½Z»Âe{Z̸̻YŠÌ],d·Á{¥€—YZm̸֨°e¦//ËZ›Á ÕZÅZ˜«€Ì//‡½Zˁ®¼¯{€¯½ZÌ]Ö^m {Y{{ÂmÁd·Á{YÖ³|ÀËZ¼¿Ä//] ,Ã|ÀŒ¯ºÆ‡Ä¿YZËd//‡½€eŠ//Œ¯{ÂyÕZÅZ˜«Ä¿YZË,̸֨°eÁÕYÄ»Âu Ã{Y¿ZyÄ]¦Ì¨zeÄËYY,ZmÕZÅZ˜«YZÆ¿MÃ{Y¿ZyÁ¾ÅMÃY½ZÀ¯Z¯Ã{Z¨f‡Y {t¿Y‡Y֋Z¿½Z³ÁZ¿Ä]cYZˆy¾Ì´À‡ÄÀ˂Å,‚Ë‚Ÿ½YZ^¿ZmÁY|Ƌ‚ » ,cZ—Z^eYÁºËԟ,ָ˕˜ydyZ‡€ËÁÖËZÀ]€ËcÔ°//Œ»Á¶ËZˆ»€iY ÖÀ Ë½MÃ|ÀËZ¼¿Ád·Á{įd‡YÖeZ^·Z˜»Ö´¼ÅẠ̀ÁÖf¯€uÁ€Ì//‡{Y» Ö«Z]¾Ì]Z¼Ì§[Z//ˆu{ÕY~³YÁY| ]ÁµZ//‡Yį{Y{€b]|ËZ]¾ÅMÃY d‡YÃ|Œ¿dyY{€aÁÃ|¿Z» ½Y€ËY½Z¼‡MYÕÂ^ŸÕZŁYÁ€aÕ|{ŠËY‚§Y įd//‡Y½MYÖ¯Zu½Y€ËYÖËYÂÅՀ]ÁZ¿ÁZÆÅZ³{Á€§d¯€//‹Z»MÖ//‡€] Äf§ZËŠËY‚§Y|{ µZ//ˆ»Y€Æ»֗Œ¯½Z¼//‡MYÕÂ^ŸÕZŁYÁ€a Հ]ÁZ¿ÁZÆÅZ³{Á€§d¯€‹Ã|‹€ŒfÀ»Z»M…Z//‡Y€],ºÌÀˆe‰Y‚³Ä] d‡Y Œ¯½Z¼//‡MYÕÂ^ŸYÁ€aÁY‚ŵZ//ˆ»YÃZ»€Æ»֗½Y€ËYÖËYÂÅ ֗ d//‡YÄf§ZËŠËY‚§Y|{ ½MYŠÌaÃZ»Ä]d^//ˆ¿įÃ|//‹¹Zn¿Y |¿{Â]Ã{€¯Â^Ÿ½Y€ËY½Z¼‡MYYÁ€aÁY‚ÅÕZmµZ//‡ÃZ»ÂˀƋ Ã{€¯Ã{Z¨f‡Y½Z»Œ¯½Z¼//‡MYYÁ€aÁY‚ÅÄf‹~³µZ//‡ÃZ»€Æ»{ Õ|{Ö¨À»|‹YÖ¯ZuÃZ»€Æ»ÕZŁYÁ€aZ]{|Ÿ¾ËYÄ//ˆËZ¬»į|¿{Â] ÕZÅÃZ»֗Â//Œ¯½Z¼//‡MYÕÂ^ŸÕZŁYÁ€a d//‡Y‚ÌËZaÃZ»¾Ì·ÁY{ ÃZ»Z]ĈËZ¬»{\Ìe€eÄ]ÂˀÆ//‹Á{Y{€»,€Ìe,{Y{€y,d//ŒÆÌ]{Y,¾Ë{Á€§ Äf§ZËŠÅZ¯|{Á,,,,|{Äf//‹~³µZ‡Ä]Z//Œ»ÕZÅ ŠËY‚§Y|¿Á|Å{Ö»½ZŒ¿½Y€ËYÖËYÂÅՀ]ÁZ¿ÁZÆÅZ³{Á€§d¯€‹Z»M d//‡Y ÕÂ^ŸÕZŁYÁ€aµZˆ»YÃZ»¾Ë{Á€§֗ d‡Y{Â^Æ]µZu{ÕÂ^ŸÕZŁYÁ€a {YÁ€aÁY‚ÅÄ]Õ|{{Á|u|//‹Z]YÁ€aÁY‚ŁY d‡YÃ|̇ÃZ»€Æ» ­Ô»Y½YÁZŒ»|{ֿ¿Z«€Ì£dÌ·Z § Ân»­Ô»Y½YÁZ//Œ»|{"Ä°ÀËY½ZÌ]Z]†¸n»½Y€¼Ÿ½ÂÌ//ˆÌ¼¯”Ÿ Y­Ô»YÕZÅÃZ´À]Ö//y€]Ä¿ZËY€³Y{Â//‡dÌ·Z §d¨³",|¿Y|¿dÌ·Z §ֿ¿Z« Y{Z¬f¿YZ]c€˜§­ZaZ“€Ì¸Ÿ,ºÌÀˆe‰Y‚³Ä] d‡Y¾°ˆ»YZ]º—Ôe¶»YŸ |Ë|Œe¶»YŸÁ¶ËÓ{YÖ°Ë{€¯ZƛY,¾°//ˆ»YZ]{½ÓÓ{dÌ·Z §¹ÁY|e |ËZ]įd‡YÁÂu¾ËY{½YZ]Äf¨//‡Á½ÓÓ{dÌ·Z §,¾°//ˆ»YZ]º—ÔeÁ ևZ‡YcZ»Y|«YYÖ°Ë {€Ì³c‰ÔeŠz]¾ËYÖÅ|¿Z»Z//‡ÕZf//‡Y{ ¾ËYÄ¿Z¨‡Pf»įd‡YÄËZ»€‡Õ|ËZŸ€]cZÌ·Z»½Â¿Z«ÕY€mY,½ÓÓ{µ€fÀ¯ÕY€] Y֌z]Ä¿ZËY€³Y{‡dÌ·Z §{Á‚§YÕÁ d‡YÃ|¿Z¼Ì«Z]d·Á{{½ZÀr¼ÅÄvËÓ ,ZÅZ»M…Z‡Y€],d‡Y¾°//ˆ»YZ]º—Ôe¶»YŸYÖ°ËÖeÔ»Z »ÕZÅÃZ´À] ¹Z³Á¾ËYY,|¿Y|¿dÌ·Z §ֿ¿Z«Â//n»­Ô»Y½YÁZ//Œ»|{YŠÌ] d‡YZÅÖ¯Ô»Yֿ¿Z«€Ì£dÌ·Z §YՀ̳¸mÁÁÂu¾ËYÖÅ|¿Z»Z‡,dˆz¿ µZj»—Ä],|ÀÅ{Ö»¶¤‹€Ì̤eÖfuYÄ]¶£ZŒ»Ö¸ §–ËY€//‹{d¨³ÕÁ ,{‹Ö»­Ô»Y½YÁZŒ»€f§{®ËÄ]¶Ë|^edŸ€‡Ä]Ö//‹Á€§ÃÂÌ»ÁZ¤»®Ë |ÀfˆÌ¿²ÀÅZ¼ÅZÅÄË{ZveYÁ¥ZÀYZ]ZÅÕY{€Æ‹į|Å{Ö»½ZŒ¿ĸXˆ»¾ËY Ö¸Ìy­Ô»Y½YÁZŒ»cÔ»Z »Ä¿Z¨‡Pf»"½ZÌ]Z]†¸n»½Y€¼Ÿ½ÂÌ//ˆÌ¼¯”Ÿ į{€Ì³Ö»cÕYÄ»Z¿µÂ«cÄ]cÔ»Z »Y֌z]ÁÃ{Â^¿¥Z¨//‹ d‡{ºÌÀ¯ÕZ¯|ËZ]Á¾ËYYd¨³d¸»Ä¿ZyÄ]"d‡Y‚Ì´¿Y{Zˆ§ĸXˆ»¾ËY ²ÀÅZ¼ÅÁÕ|m¹Y|«Y|À»ZÌ¿ĸXˆ»¾ËYį{‹ÃZe¯¾°ˆ»YZ]Y½Y€³Y{‡ d‡YՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁÁ¥ZÀY,ZÅÕY{€Æ‹ dˆÌ¿¾°¼»Ö¿ÂÀ¯ÕZÅ|‡Z][MÁ¶Ì‡ZÆ» ŠÌaY|¬»YŠÌ]ÀÌy}ŠËZnÀ³Z»ÕZÅ|‡d¨³[MÁÂu…ZÀ//‹Z¯®Ë ÕZÅ|‡Z]ºÅZ]Á{€Å[MZÆ»Á[Ô̇Z]ĸ]Z¬»Á|¿Y|¿YÖ¿ÂÀ¯Ã|//‹ÖÀÌ] cYÁcZ»Y|«YÃZ]{€Æ»Z]Â//´f¨³{Ö»€v»|»Zu d//ˆÌ¿€Ë~b¿Z°»YÖ¿ÂÀ¯ ÕYÁZ‡Šz]Á{ÄÀÌ»¾ËY{cZ»Y|«Yd¨³[Ô̇dˀË|»ÕZf//‡Y{Á€Ì¿ ,|‡dyZ‡Ä]½YÂeÖ»ÕYÁZ‡cZ»Y|«YÃZ]{ {‹Ö»¶»Z‹YÕYÁZ//‡€Ì£Á ÖÅZ̳Š‹ÂaŠËY‚§YÄ]½YÂeÖ»ÕYÁZ‡€Ì£cZ»Y|«YÕY€]Á …ÁÖ]Á€ËÓ,|À] Á½ÁZ¯ēÂuÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ {€¯ÃZ‹YZÅÄ¿Zy{Á€fˆ]{Á|u|Ë|veÁ Z¼‹Ä][Ô̇ZÆ»€œ¿Yª—ZÀ»¾Ë€e¾¼ËYÁ‚m,ZÅ|//‡{ÂmÁ¶Ì·{Ä]Äy€¯ įÖ¬—ZÀ»ZËZË{Ä]®Ë{‚¿ª—ZÀ»{ZÆÀe½ÁZ¯ēÂu{Z»{Y{Ä»Y{Y,{ÁÖ» ÄnÌf¿{[Ô̇|ÅZ‹|À]€‡ÁYÂÅY|À¿Z»d//‡Yº¯¾Ì»Ö°Ì·Á|ÌÅ\̋ Á[ԓZ§ÕZźfˆÌ‡½{Â]®¸Æfˆ»ÁŽ«Y¿½Md¸ŸįºÌf//ˆÅZÅÖ³|¿Z] Ö]€£ª—ZÀ»{ d‡YcYZ^fŸY|À»ZÌ¿€fŒÌ]–ËY€‹¾ËY{Â^Æ]įd‡Y֌°Å Œ¯©€‹[ÂÀmÕZÅēÂu{Äf^·Y ºËY|¿[Ô̇ÄÀÌ»{Ö¿Y|Àq¶°//Œ» …ZÀ‹Z¯¾ËYÄf¨³Ä] ºËY{ÕZÌ//ˆ]Ž«Y¿ÕYÁZ‡€Ì£ÁÕYÁZ//‡ÄÀÌ»{ -ZÅ|‡dŒa‚md‡Yd¼ ¿ÖËZm€Å{[M{ÂmÁ|¿|¬f »ÕZ̈][MÁÂu €¼j»|¿YÂeÖ»ºÌÀ¯š¨uZËÀÌy}Y[MºÌÅYÂz]֬ˀ—€ÅÄ]€³Y|¿|¬f »ZÆ¿M Ä]įd‡Y{Á|v»[MÀÌy}ÕZʼnÁ |‡gY|uY–ËY€‹{‚mÄ]|‹Z]€¼i {‹Ö»¹Zn¿YÕYÁZ‡ZËÁÕY{½YÂz]M‰ÁÁ{ {€¯s€˜»{Zf«Y½ZÆmZ]´f¨³{½YZ‡ÃÂ^¿YՀ‡Y€‡½Â¿Z¯€Ì]{ Ö´»Z¿€]Ö]dˆ]¾]{Ö¸»¹Y|«Ys€— |¿YÃ{Zf§Y֏yŠz]ḑ€›YÃ{Z¨f‡Y€°§Ä]€Ë{¾°ˆ»½ZÌ·Âf» Z//‡Z‡Y{€¯ZƛY¹{€»Á֏yŠz]ªË€—Y¾°//ˆ» Ä]€Ë{½ÓÂXˆ»Y€qÄ°ÀËYZ»Yd‡YÖf//‡{¥€u,¥€u¾ËY Äf‹~³ºÌ¿ÁµZ‡®Ë{ {Y{µY‡ÕZm,|¿YÃ{Zf§Y€°§¾ËY ÁÃYcYÁY€//q,{Â]¾°//ˆ»|Ì·ÂeÕY€]ÖËԗ½YÁ{į Y{Y{ÄWYY֏yŠz]įYÖËZÅÄ»Z¿€]Á€œ¿ՁZ‡€Æ‹ {Y|¿Y€«ÄmÂe{» dyZ‡ÃZ]{ՁZ//‡€Æ‹ÁÃYcYÁÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ Äf¨³Z»Y{€¯tˀeÖ¸»¹Y|«Ys€—½YÂÀŸdve|uYÁY‚//Å {Y|uYÁY‚žËYd‡YY€«ֈ¯Äqįd‡YÃ|//Œ¿ .Ö«ŻÁ®^‡ÄqZ]Á|À¯|Ì·ÂeŒ¯ ğ¼n»Á֏yŠz]½YÂÀŸÄ]Z»{Y{Ä»Y{YdmZuÂa ¹Y|«Ys€—ÖËY€mYÕZŁZ§Ä]ÂÀŽYZ‡ÃÂ^¿YՀ‡Y€‡½Â¿Z¯ dyZ‡ÕY€]½Y€Æe½YZ//‡ÃÂ^¿Y¾¼n¿YÄf^·Y,ºË|Ì//‡€¿Ö¸» ,d‡YÃ|Œ¿ÖËY€mYZ§{YÁÂÀÅZ»Y{€¯ºÅZ¨e|uYÁY‚Å Z»Yd//‡YÃ{Y{¹Zn¿Y,{Y{Ö»¹Zn¿Y|ËZ]įYÕ|Æ e¾//¼n¿Y d‡YÃ{€°¿¶¼Ÿ{ÂycY|Æ eÄ]ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ Ä]d^//ˆ¿Ô §Z»{Á‚§Y½YZ//‡ÃÂ^¿YՀ//‡Y€‡½Â¿Z¯€Ì]{ ¾Ì]‰ÂyՁZ//‡€Æ‹ÁÃYcYÁÖ//eZ̸¼ŸÕZÅÄ//»Z¿€] ՂËÄ»Z¿€]¾°ˆ»ÁÂu{ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ ºÌfˆÌ¿ Ä]ÁÄf//‡YÂz¿{»¾ËY{Y֏yŠz]€œ¿ÁÃ{€//¯ Šz]Ä£|£{įd‡YÄf§€³ºÌ¼e‰Âm{ÂyÔ»Z¯c Šz]ª§Â»Ä]€neYÖfu |Å|¿Y€«ÄmÂe{»Y֏y ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁ,¾°ˆ»|Ì·ÂeÁÂu{ºÅ֏y d‡YÃ{€°¿Y¹ÓÕY{€]ÀÆ] ¾°ˆ»ÃÁ€ahv]Öf«Á,µZ‡{{€¯|̯Ze½ZËZa{ÕÁ |̸¯Y½MÖËY€mYcZ̸¼Ÿ֏yŠz],|//‹s€˜»€Æ» ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁįՀÌ//ˆ»¾ËYZ],€“ZuµZu{ { dˆ]¾]‚mÄ],d‡YÄf§€³ŠÌa{Äf‹~³ºÌ¿ÁµZ‡®Ë{ –ËY€‹Á|Å{Ö¼¿wŒ¯¾°//ˆ»ÁÂu{֏Zy©Z¨eY €´»|¿Z»|ÅYÂyÖ«Z]dz‡–ËY€‹{½Z¯Z¼¯¹{€»¾°//ˆ» s€—hv] |Å{wÕ|Ë|mcZ«Z¨eYÃ|ÀËMÕZÅÃZ»{Ä°ÀËY ÃZ»,{Ô §įºÅ†¸n»¾°//ˆ»¾Ì»ZeÁ|Ì·ÂeŠÆm Ã|ÀËM{ºÌÀÌ^]|ËZ]Ád‡YÃ|¿Z»ÕYÄ¿Z‡€^y|u{Äf‹~³ |f§YÖ»Ö«Z¨eYÄq ½Z¼fyZ‡€Ÿ†°Ÿ YZmָ˶¬¿Á¶¼ud¯€‹Õ{Z̸̻\¸— d·Á{ ÖËZÀ]€Ë»Y Ä]®¼¯ÕY€]ÖËZŶ§€‡ {‹Ö»•Â]€»|À¯Ö»dyY{€a ÕY€]ZŽZ»Z‡ÁZÆf¯€‹ÕZž̻€eZÆe,¾Ì»Á€v»¾°ˆ» ¶Ì^«¾ËYYÖeZŸÂ“»ZËՁZ‡ėÂv»ÁՁZ‡Ã{Z»M¶Ì¼°e d‡YÖ¼¯Z̈]{Y|ŸYį{‹Ö»Äf§€³€œ¿{ ,dmZuÂa|Ì//‹€§Z]{Zf«Y½ZÆmZ´¿€^y,Ę]Y¾Ì¼Å{ dyY{€a´f¨³Ä]½YZ‡ÃÂ^¿YՀ‡Y€‡½Â¿Z¯€Ì]{ Y‚Ŏ̐zeZËMįµY‡¾ËYÄ]x‡Za{dmZuÂa|̋€§ ÖÀ°ˆ»ÕZÅs€—¶Ì¼°eÕY€]Äm{Â]ÄvËÓ{½Z»Âe{Z̸̻ Ö¼¿€œ¿ZƛY¾»Äm{Â]Ây{d¨³.|À¯Ö»dËZ¨¯ Ä¿ZË|Å{Ö»YZ//Ås€—¾ËY¥Z¨¯Äm{Â]¾ËYZËMÄ//¯ºÀ¯ ÁÃYcYÁÁÄm{Â]ÁÄ//»Z¿€]½Z»Z//‡{ÂyYÂ“»¾ËY |ÀÀ¯¹ÔŸYÁŽzŒ»YŠ§Z»Áž]ZÀ»|ËZ]ՁZ‡€Æ‹ ÁÂuÄm{Â]¾Ì»ZeÃZ]{½YZ//‡ÃÂ^¿YՀ//‡Y€‡½Â¿Z¯€Ì]{ ,½Ô¯Õ{Zf«YºnuÄ]ÄmÂeZ]¾°ˆ»Šz]Z»Y d‡YÖf·Á{ Öf¨´ÀÅÕZÅÄm{Â]Ä]ZÌ¿,Õ{Zf«Y€ÌiZeÁÓZ]µÂa‰{€//³ d‡YÃYÁÂuZ]cÁZ¨f»€œ¿¾ËYYÁ{Y{ {Z̸̻Äm{Â]Ây{ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½ÁZ » €eZÆeªË€—Y½MÃ|¼ŸįµZ‡{¾°ˆ»ÁÂuÖ¿Z»Âe {‹Ö»¾Ì»ZeįÕ{Y|ŸYd¨³{‹Ö»¾Ì»ZeÖf·Á{ÕZÆÀÌ» Ä] {€Ì³Ö»€]{YÖf·Á{ÕZÅÃÁ€aYÖÀÌËZaZÌ//ˆ]|{ Ö¸»¹Y|«Ys€—|uYÁY‚//ÅÕ{Zf«Y‰YµZj»Â//— ‚n]įd‡Y½Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅZe€]¢·Z]¾°//ˆ» cÔÌƈeªË€—Y½Mž]ZÀ»Ã|¼Ÿ,cZ//ˆÌ‡ZeÁ¾Ì»hv] {‹Ö»¾Ì»Ze¹{€»Ã{ÁMÁÖ°¿Z] ¾°//ˆ»ÁÂuÕY€]Äm{Â]{įÄr¿M,Ã{Y{¼v»Äf¨³Ä//] d·Á{įÖËZÅÄ¿YZ˾̼ÅÄ]Z»Â¼Ÿ{Â//‹Ö»Äf§€³€œ¿{ ָ̟Z¼‡Y ZÀÆ» mahnaz.esmaeeli@jahaneghtesad.com Äm{Â]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½ÁZ »,Äf//‹~³Á ¾°//ˆ»Šz]ÕZÅÄ¿YZËdyY{€aÕY€]Z§€Ö//f·Á{ÕZÅ {Y{ÖËÓZ]Z̈]ž]ZÀ»Ä]ZÌ¿¾°ˆ»d¨³{‹Ö»dyY{€a Šz]ªË€—YÁd//ˆÌ¿¾Ì»Ze¶]Z«Öf·Á{ÕZÅÄm{Â]Z]į {‹Ö»ª¬v»֏y cYZ^fŸYļž°ˆ»ÁÂu{{€¯ZƛYÃ{Y{¼v»{¼v» ,¾Ì»¾Ì»ZeÄ]•Â]€»cYZ^fŸY {Â//‹Ö»¾Ì»Ze¹{€»–‡Âe ÃÁ€a{įÖeZ»|yÁcYZÌf»Y,ÖËZÀ]ÁÁÖËZÀ]€ËcZˆÌ‡Ze ÕZÅÄ¿YZËÁ‚m¶WZˆ»€ËZ‡ÁcZ¨Ì¨zeYºŸY{Y{{ÂmÁZÅ {€¯tˀŒeÖ¿| »cZ§ZŒf¯YÁևZÀ‹¾Ì»½Z»Z‡†ÌË žËZÀÕY€]½Z»€¯Ze…Z§l̸y[MµZ¬f¿YcY€iY dˆÌ¿Öf]ZiÁŽzŒ»½Y‚Ì»ZÅ[M¾ËYºnu ½ZÌ]Ä]¾ÌÀr¼ÅÖ¿| »cZ§ZŒf¯YÁևZÀ‹¾Ì»½Z»Z‡†ÌË ¾ËYÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Á{€//¯ÃZ//‹YÄÌ»ÁYÄqZË{dÌ “Á¾Ë€yM ZƛY,d‡YÄÌ»ÁYÄqZË{ÕZÌuY{Zf‡ÕZ”ŸYYְ˽Z»Z//‡ ¾Ì»ZeÄÀÌ»{įÖfˀË|»Z]į|Å{Ö»½ZŒ¿Z»cZ ·Z˜»{€¯ €fÆ]Äf‹~³Ä]d^ˆ¿ÁÄ]Á½M[M,Ã|‹{ZnËYÄqZË{[M ¾ËYÄf‹~³ÕZŵZ‡duZˆ»|{Ze{Á|uÁd‡YÃ|‹ {ÁMd‡{Ä]Äfˆ¿YÂeYÄqZË{ Ä]ÄqZË{t˜//‡ZÅÖ³|¿Z]¹ÁY|eZ]į{€¯ÕYÁ|Ì»YY€]YÕÁ {{€³Z]Ö¸YduZˆ» įÖËZŵZ‡Ä]d^ˆ¿[MY€e€“ZuµZu{{€¯ħZ“YÕ|ÌƋ d‡YÄf§ZËŠËY‚§Y,{Â]Ã|‹®ŒyÄqZË{¾ËY [€‹[Mž^À»½YÂÀŸÄ]ž]ZÀ»¾ËYYZÅŒ¯YÕZ̈]{Á{Y{ {‹Ö»Ã{Z¨f‡Y ‚Ì¿Z»|‹ÁM{ZËÖ¿| »cZ§ZŒf¯YÁևZÀ‹¾Ì»½Z»Z‡†ÌË ½ZËZaÄ]Yž]ZÀ»¾ËYÖËZ‡ZÀ‹ÄÀÌ»{dÌ·Z §Œ¯½Zf‡Y|Àq{ ÃZŒ¿Z»€¯Á½Zf‡{€¯ÕZŽZf‡Y{ÃÁ€a¾Ë€yM{ÁºË|¿Z//‡ ºË{€¯ŽzŒ»Yd‡Z¯[Mž]ZÀ» Œ¯{{Âm»d‡Z¯ÕZÅ[Mºnu½Y‚Ì»Ây{ÕÁ t̓Âe,ºÌ‹Z]Äf‹Y{Õ{ÁM€]ºÌ¿YÂeÖ¼¿ÄÀÌ»¾ËY{Ä°ÀËY½ZÌ]Z] ½Y‚Ì»Ä]į|ÀfˆÅÖ§Z f»€Ì£Ö]Mž]ZÀ»,d‡Z¯ÕZÅ[M{Y{ Ö³|¿Z]½Y‚ַ̻Z‡{įÖe{ |¿Y{Ö´f//ˆ]Ö³|¿Z] c{Ö·Á,d//‡Y{ZˁZÅļ//Œq[Mºnu,|//‹Z]{Zˁ ½Y‚Ì»Á¾ËYY-|]ZËÖ»ŠÅZ¯ž]ZÀ»¾ËY[Mºnu,Ö·Zˆ°Œy Ã{Z¨f‡YÖf ÀÕZÅŠz]{[M¾ËYYd‡YY€«{Y{Ä»Y{YÕÁ {ֿ»Y€ÌaÕZÅ[MYºÌ¿YÂeÖ»įd‡YÖ]Ây€^y¾ËYį{‹ {‹Ã{Z¨f‡YÖf ÀZËÁՁÁZŒ¯ÕZÅŠz] d‡Y¾°¼»½Z»€¯Ze…Z§l̸y[MµZ¬f¿YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Õ|ÌƋ Šz]|‹ÁM{ZË,|‹Z^¿Y~³€iYZÅd‹{d//ˆŒ¿Á€§½Y‚Ì»{ ¥€»YÂ//Œ¯{{Âm»[M½Y‚Ì»|{Z//ÆÀed À YYžËZÀZÌ¿{»[MºÌ¿YÂf]€³YÁY|¿Y¾//̼ÅÖ·Á,|À¯Ö» dˆŒ¿Á€§ŠÅZ¯{Z ˜«,ºÌÀ¯¾Ì»Ze…Z§l̸y|À¿Z»Ö ]ZÀ» {Â]|ÅYÂyY~³€iY¾Ì» Ö¿| »cZ§ZŒf¯YÁևZÀ‹¾Ì»½Z»Z‡Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]Õ|ÌƋ {€¯½ZŒ¿€—Zy,d‡Y[€‹ÕY€]d‡Z¯[MÖËZ‡ZÀ‹Ö·Âf» ÖËÓZ]d̨̯į|ÀfˆÅ¥Z f»€Ì£ÕZÅ[M,Öf‡Z¯ÕZÅ[M ¹Y|«YÄ]ÃZ‹YZ]Ö¿| »cZ§ZŒf¯YÁևZÀ‹¾Ì»½Z»Z‡†ÌË [M¾Ì»ZeÕY€]½Z//»€¯Ze…Z§l̸y[MµZ¬f¿YÕY€]Â//Œ¯ ž]ZÀ»|{ZÆÀed ÀŠz]ZÅZ»M…Z‡Y€]d¨³,žËZÀ Y[M½Y‚Ì»¾Ì¼ÅºÌ¿YÂf]įÖe{Á|À¯Ö»¥€»YÖ]M dˆŒ¿Á€§½Y‚Ì»ŠÅZ¯{Z ˜«,ºÌÀ¯¾Ì»Zeֿ»Y€ÌaÖ]Mž]ZÀ»Y {Â]|ÅYÂy€iR»ZÅd‹{ ¾Ë€yMÂy{,ZÀˆËYZ]³Ád¨³{Õ|ÌƋZ“€Ì¸Ÿ€f¯{ —Ä]s€—¾ËYÄ°ÀËY½ZÌ]Z//]‚yÕZË{[MµZ¬f¿YdÌ “Á Öu€—,d‡YºÆ»įÄr¿MÖ·Á{Á‚§Y,d‡YÃ|Œ¿ÖËY€mYÕ|m ÕZÅd‹{d¼‡Ä]…Z§l̸yY[MµZ¬f¿YÕY€]Ã|//‹s€˜» ēÂu¾ËY[MÃ|ÀËMÕZÅÃZ»{įd‡YZ¯Âf‡{{Ղ¯€» |‹|ÅYÂyÃ|̌¯½Z»€¯Ĭ˜À»Ze‚Ë€]M {€¯|̯Ze½Y€ËYÖËYÂÅՀ]ÁZ¿ÁZÅÃZ³{Á€§d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» |À¯¥~uY½Y€ËYÖËYÂŀ̈»|¿YÂeÖ¼¿Z°Ë€»M ZŒ§ÁZÅÖfz‡¶¼veZ]Á|//‹ÄÀv{YÁÄ¿ÓÂXˆ»Œ¯ ¾Ë€fŒÌ],{ÂyÂv»Š¿Y{Ö¿Zˆ¿Yž]ZÀ»ÁZÅdyZ‡€Ë€]{Zˁ d‹Y{€˜«Œ¯Ä]Yc|ŸZˆ» Y½Y€ËYÖËYÂÅՀ]ÁZ¿ÁZÅÃZ³{Á€§d¯€//‹Հ°»€Ì»YÄf¨³Ä] Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅY|¿Zf‡Y¾f‹Y{Z]Õ{Zf«YÁÖfyZ//‡€Ë™Zv· \m»|¿YÂeÖ»ÕÂ^ŸÕZŁYÁ€aħ€ ew€¿ŠÅZ¯ZËÁÂWZ°ËY c|»ÃZe¯{¶«Y|uևŻÕZÅZf§Z»Y{‹ZŁYÁ€a[~m |ÀÅ{Ö»€Ì̤eÃ|‹ՂËÄ»Z¿€]ÁÖÀÌ]ŠÌaÄr¿MYY–ËY€‹ ÕZŀÌ//ˆ»µÂ^«¶]Z«ÖÀ¼ËYÁdÌÀ»Y€]|̯ZeZ]¾//ÌÀr¼ÅÕÁ YÂÀ¼Å¥|ÅZ]ÖËZ¼ÌaYÂÅÖ//¿ZÆm½Z»Z//‡d¨³½Y€ËYÖËYÂÅ ķ¬»{Ö»Zœ¿€Ì£Õ{¿YÂÅd À½YÂf»Ä //‡ÂeÁՁZ‡ ÕZÅÄ̏ÂeÁZÅÄËÁÖËYÂÅՀ]ÁZ¿cZ»|y{ÖÀ¼ËYÁd//ÌÀ»Y |ÀfˆÅ¦›Â»|Æ f»ÕZÅŒ¯Á|À¯Ö»ž“ÁYÕ{Y|¿Zf‡Y {YdÌÀ»YÁÖÀ¼ËYYÖ·Â^«{»t˜‡ZÆ¿MՁZ//‡Ã{ZÌaZ]į |ÀÀ¯¾Ì»Ze½Z‹ÖËYÂÅÕZŀ̈»µÂ— {Y{Ä»Y{Y½Y€ËYÖËYÂÅՀ]ÁZ¿ÁZÅÃZ³{Á€§d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» Y¶»Z¯dÌ ^eZ]‚Ì¿½Y€ËYÖËYÂÅՀ]ÁZ¿ÁZÅÃZ³{Á€§d¯€//‹ dyZ‡€ËŠz]{ºÌœŸÕY~³ÄËZ»€//‡ÁZÅ{Y|¿Zf//‡Y¾ËY Ĭ˜À»t˜‡{Ö·Â^«{»dÌ “ÁYÕ{¿YÂÅcZ̸¼ŸÕZÅ d‡YY{Ây€] ½Y€ËYÖËYÂÅՀ]ÁZ¿ÁZÅÃZ³{Á€§d¯€//‹{€¯|̯ZeՀ°»€Ì»Y ,Œ¯€‡Y€‡{ÖËYÂÅՀ]ÁZ¿\‡ZÀ»ÕZÅdyZ‡€Ë{ZnËYZ] Ä]ZŶ¼ ·YÂf//‡{ļÅdËZŸZ]YÖËYÂÅՀ//]ÁZ¿cZ»|y Œ¯ÕZ”§YÕÂ^ŸÕZÅZ¼ÌaYÂÅÄ]{Y|¿Zf//‡YÔ»Z¯c ½Y€ËY–‡ÂeÖËYÂÅՀ]ÁZ¿†ËÁ€‡Ö¸¯—Ä]Á|Å{Ö»ÄËYY d‡YÂWZ°ËY¾Ì¿Y«…Z‡Y€]Ĭ˜À»ÕZÅŒ¯€ËZ‡Á {Á|u½Zfˆ]€ŸÕZ”§½|‹Z]c{Ád//‡YÖ¿Ó— {Y{ºÌÅYÂyd‡{YÁµÂ—{YՀ˜«YÁ€a \‡ZÀ»Z̈]ÕÂ^ŸÕZŁYÁ€aÕY€]Œ¯ÕZ”§ÖÀ¼ËY d‡Y {€¯½YÂÀŸ½Y€ËYÖËYÂÅՀ]ÁZ¿ÁZÅÃZ³{Á€§d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» Õ{¿YÂÅÄ̟ԗY¹Ze¿pÌŽZf//ˆ]€ŸÕZ”§Ây{ Õ{¿YÂÅÃY{YFAAįÖe{{Y|¿{ÂmÁÖÀ¼ËYÁÖfÌÀ»Y ¥|ŁY| ]ZaÁYÕ{¿YÂÅÖÀ¼ËY†¿YƒMEASAÁµY|§ ¹Ze¿,½Y€ËYÕZ”§ÕY€]¾ËY€¯ÁYÄv¿Z‡ÁZ°Ë€»M{Z^Æa½{Y{Y€« ÕZŀ̈»{ÂmÁ¶Ì·{Ä]ÕZfyZ//‡™Zv·YZ»Y|¿YÃ{€¯{Z Z̈]ÕÂ^ŸÕZŁYÁ€aÕY€]Œ¯ÕZ”§ÖÀ¼ËY,\‡ZÀ»ՁY» \m»|¿YÂeÖ¼¿Z°Ë€»MÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]ÕÁ d//‡Y\‡ZÀ» ÕZÅd¯€‹ÕY€]½Y€ËYÕZ”§ħ€Ä]½Á€¬»ÖËYÂŀ̈»¥~u €Ìˆ»Z]Z°Ë€»Md·Á{ÕZÅÖÀ¼‹{d¨³,{Â//‹ZÌ¿{ÖËZ¼ÌaYÂÅ ZÅÃZ³{Á€§d¯€‹Z»YdˆÌ¿Ã|̋Âaֈ¯€]½Y€ËY¹{€»d§€ŒÌa ÄËYYĬ]Z‡‚Ì¿ÁÕYĬ˜À»ÕZÅd˂»ÕYY{½Y€ËYÖËYÂÅՀ]ÁZ¿Á ՄeY€f‡Y½ÂÀ¯YÁd‡YÓZ]d̨̯Z]½Y€ËYÖËYÂÅՀ]ÁZ¿cZ»|y {Y{{ÂyZ¯Âf‡{{YÕYĬ˜À»YZ]{µZ §Հ´ËZ] Zf§Ĭ˜À»ÖËZ¼ÌaYÂÅÕZ//Åd¯€//‹€³Y{€¯½ZÌ]Հ°»€Ì»Y Ä̏Âe\·Z«{Á€Œ»€fŒÌ]{‡\//ˆ¯€]ÖÀf^»ÁÕYħ€u Z ˜«,|À‹Z]Äf‹Y{YICAOÕŒ¯ÖËZ¼ÌaYÂŽZ»Z‡ÕZÅ ®Ë€‹®Ë½YÂÀŸÄ]Y½Y€ËYÖËYÂÅՀ]ÁZ¿ÁZÅÃZ³{Á€§d¯€‹ d‹Y{|ÀÅYÂy{ÂyZÀ¯{Z°eY¶]Z«Á€^f »ÕZne |̯Ze½Y€ËYÖ//ËYÂÅՀ]ÁZ¿ÁZÅÃZ³{Á€//§d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» €aÕZŁÁ{½Y€ËYÖËYÂÅՀ]ÁZ¿ÁZÅÃZ³{Á€§d¯€//‹{€¯ ½MÖËYÂÅÁ€»ÁÂ^Ÿ¶//v»ZÆÀe½YÂÀŸÄ]€˜«ºË€veº—Ôe ½Y€ËYÖËYÂÅՀ]ÁZ¿ÁZÅÃZ³{Á€§d¯€‹į{‹Ö»s€˜»Ã|‹ ÕY~³ħ€ e¹Zœ¿sԏYÄ]¹Y|«Y,YZ]YŠz]¾ËY[~mÕY€] ZÅħ€ eՀË~a¥Z˜ ¿YŠËY‚§YœÀ»Ä]ÖËYÂÅՀ]ÁZ¿cZ»|y ÖËZ¼ÌaYÂÅÕZÅd¯€‹Z]À¯Y~»ÁZ”§Ö]ZËYZ]µZu{ÁÃ{€¯ Õ|»M{ž]ZÀ»ՁZ//‡Y|ËZaÁ®Ì§Y€eŠËY‚§Y¥|ÅZ]¦¸fz» d‡YZÆ¿MY¶Zu {Y{½Y€ËYÕZ”§€]YÁ€aZeÄ¿YÁ€˜« Ä°ÀËY½ZÌ]Z]½Y€ËYÖËYÂÅՀ]ÁZ¿ÁZÅÃZ³{Á€§d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ÕZŁYÁ€aÕY€]½Zfˆ]€ŸZ˽Y€ËY½Z¼‡MYÂ^Ÿ½{Â]€eħ€Ä] Ŀ¼¿½YÂÀŸÄ]{Y{t̓Âe,{Y{ՁYÁ€a|¬»Ä]Ö´fˆ]Հ˜« YÁ€aZ¬Ë€§MÃZ«|Z¬»Ä]|ÅYÂz]€˜«ÖËZ¼ÌaYÂÅd¯€//‹€³Y Ä]½Á€¬»Á€eÃZe¯½Zfˆ]€ŸÕZ”§YÂ^Ÿįd‡YÖ Ì^—|À¯ Ö·Z¼‹ÁՂ¯€»ÕZaÁY|Z¬»Ä]|ÅYÂz]€³YZ»Yd‡Y€eħ€ d‡Y€eħ€Ä]½Á€¬»Á€eÃZe¯½Y€ËY€Ìˆ»,{Y~´]YÁ€a Zq{€˜«į֘ËY€//‹{d//‹Y{ÄmÂe|ËZ]{€¯|//̯ZeÕÁ —Ä]{Â^¿‰YÄËZ//ˆ¼ÅÕZÅÂ//Œ¯Y€§€]YÁ€ad̟ÂÀ¼» | ]įd‹Y{½Y€ËYÕZ”§YYÁ€aZe{Á|u{¾Ì´¿ZÌ» Z»M,¾Ë€v]ÁcYZ»Y,½Zfˆ]€ŸÕZÅŒ¯ÕZ”§½|‹Äfˆ]Y ¾ËY€]ZÀ]d§ZËŠËY‚§YÄ¿YÁYÁ€aZ//eÄ]ZŁYÁ€a¾ËY Z]€˜«ÕZźˀve½|//‹¥€—€]c{įd//‡YÖ Ì^— ÕZŁYÁ€aÁºÌ//‹Z]ÄmY»Ä¿YÁYÁ€aZ//eŠ//ÅZ¯ Z]\‡ZÀf»‰{ÂyŽfz»ÁÖfÀ‡ÕZŀ̈»Ä]Հ˜«ÖËZ¼ÌaYÂÅ |]ZË€Ì̤eՁYÁ€a|Z¬» ½Zf//ˆ]€ŸÕZ”§½{Â]Äf//ˆ]¶Ì·{Ä]½ÂÀ¯Y,Հ°»€Ì»YÄf¨³Ä] Z]Á½Z¼Ÿd¼//‡Ä]…Z§l̸yYZ¬Ë€§MÄ]Հ˜«ÕZŁYÁ€a €Ìˆ»Z̈]į{‹Ö»¹Zn¿YZ¬Ë€§Md¼//‡Ä]cYZ»Y½{Á{ €]|̯PeZ]½Y€ËYÖËYÂÅՀ]ÁZ¿ÁZÅÃZ³{Á€§d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» ħ€Ä]½Á€¬»ÖËYÂŀ̈»¥~u\m»|¿YÂeÖ¼¿Z°Ë€»MÄ°ÀËY ÕZžËӀËY€³Yd¨³,{‹ZÌ¿{ÖËZ¼ÌaYÂÅÕZÅd¯€‹ÕY€]½Y€ËY Z ˜«,|À‹Z]Äf‹Y{{‡\//ˆ¯€]ÖÀf^»ÁÕYħ€uZf§Ĭ˜À» Á€^f »ÕZne®Ë€‹®Ë½YÂÀŸÄ]Y½Y€ËYÕZÅÃZ³{Á€§d¯€‹ d‹Y{|ÀÅYÂy{ÂyZÀ¯{Z°eY¶]Z« Հ^yZŒf¿YÃZ]{…Z§Z]³Ád¨³{Հ°»€Ì»Y‰ÁZÌ//‡ ÕÂ^ŸÕZŁYÁ€a¥Y€v¿YÕY€]`»Y€ed·Á{ÕZʼnÔe€]ÖÀ^» {€¯½YÂÀŸ,½Z»Œ¯€]ZÅZ//Œ§ŠËY‚§YÕY€]½Y€ËY½Z¼‡MY €ËZ‡ÖËYÂÅÕZŀ̈»YÕZÌ//ˆ]|À¿Z»½Y€ËYÖËYÂÅÕZŀ̈» ½Á€¬»Á€eÃZe¯ZÌ¿{•Z¬¿YÖy€]|Z¬»ÕY€]|¿YÂeÖ»ZÅŒ¯ |‹Z]€e½Y€³Á€e|À¸]Öy€]ÕY€]Á€eħ€Ä] ÕZŀ̈»Z]Ä//ˆËZ¬»{½Y€ËYÖËYÂÅÕZŀÌ//ˆ»{€¯|̯ZeÕÁ ÕZaÁY|À¿Z»Õ|Z¬»ÕY€]ÄËZ//ˆ¼ÅÕZÅÂ//Œ¯{\Ì« Ä]ÕZŀ̈»YįÖ·Z¼‹ÕZ°Ë€»MÁ¾Ìq,Ղ¯€»ÁÖ·Z¼//‹ Ô»Z¯Á€eÃZe¯|//ÀÀ¯Ö»Ã{Z¨f//‡YPOLARZËÖ^˜«sԏY ÕZÅŒ¯{µZ §ÕZÅd¯€‹Ã|¼ŸÁd//‡Yħ€Ä]½Á€¬» |ÀÀ¯Ö»Ã{Z¨f‡YZŀ̈»¾ËYY|Z¬»¾ËYÄ]½|̇ÕY€]ÄËZˆ¼Å ¾ÌŸ{d¨³½Y€ËYÖËYÂÅՀ]ÁZ¿ÁZÅÃZ³{Á€§d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» Ä¿Y€fË|»ÁÂu,ZaÁY[ÂÀm{Õ|Z¬»Ä]և€f‡{ÕY€]µZu Ö Ì^—ÁÃ{Â]€eÖ¿Ó—ÕZŀ̈»½Y€ËYÖËYÂÅÕZŀ̈»,Z¬Ë€§MÁ Zeį€´Ë{ÕZŀ̈»YĬ˜À»ÖËZ¼ÌaYÂÅÕZÅd¯€‹įd//‡Y |ÀÀ¯Ö»Ã{Z¨f‡Yd‡Y€eħ€Ä]½Á€¬»Á€eÃZe¯Õ{Zˁ|u YÂ^Ÿį{Y{{ÂmÁÕ|//Z¬»¾Ì]¾ËY{{Á‚§YՀ//°»€Ì»Y Ö¿Y|ÀqcÁZ¨e,Ö¿Z»€œ¿Y\Ì«ÕZŀ̈»ZËÁ½Y€ËYÕZŀ̈» ÄËYYcZ»|yd̨̯Ád¼Ì«|À¿Z»Ö¸»YŸÁ{Y|¿{ÂmÁZÆ¿M{ ÕZneÕZÅ{Y|ËÁÕY€]ÁÕÁZÀ§€fˆ]{¿Õ{ÁZf‡{ {‹Ö»Y‚³€]"|À¼‹ÂŀƋ"ՁZn»ÃZ´ŒËZ¼¿ ¹€¨f¸aÕY€mYÁdyZ//‡,ÖuY€—Ä]¹Y|«YÄ¿Z«ÔyÖ»Y|«Y d‡YÃ{¼¿VRExpo¹Z¿Z]ՁZn»Ö¿ZÆmÃZ´//ŒËZ¼¿ Ä ‡Âe,cZneÁÕÁZÀ§ÖËY‚§YºÅ¥|ÅZ]¹€¨f¸a¾ËY ,Õ{Zf«YÁÖ¼¸Ÿ¥Y|//ÅYª¬ve,Âv»Š¿Y{{Zf«Y ÁÖf·Á{ÕZ//ŽZ»Z//‡ÁÕ{Zf«YÕZÅÃZ´À]ªËÂ//Œe ZÅ{ÁZf‡{ÄWYYÁÄ¿YÁZÀ§žËZÀYՀ̳ÀÆ]Ä]ÖËY€mY €f//ˆ]{½Z³|ÀÀ¯{ZÁ½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕZÅÕ|À¼¿YÂeÁ d‡YÃ|‹Y€mY|À¼‹ÂÅÄ°^‹ ½YÂeÖ»½YY{ħ€£ÕY€]¹€¨f¸a¾ËY€e€]ÕZÅÖ//³„ËÁY ÕZÅ|¿€]Z]ÖËZÀ//‹M,ÄËÁcZ¿Z°»YÁcZ»|yÄWYY½Z°»Y \ˆ¯ÁZÅYZ]Ä]ºÌ¬fˆ»և€f‡{,Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÁÖ¸yY{ ½Z³|ÀÀ¯|Ë{Z]Z¼//ŒÌ]”u,Ö¸¸¼·Y¾//Ì]ÕZÅZ¯Á ÁՁYÕZÅ|»M{ÁÖeY{ZÕZÅYZ]‰€fˆ³,ÖmZy ½Á|]½Z‡Mև€f‡{,½Z³|ÀÀ¯|Ë{Z]ÕY€]ÁÕ{Zf«Y|‹ {€¼‹€]YZÅÄÀ˂ÅŠÅZ¯Á½Z»Á½Z°»{dË{Á|v» xËZeY|À¼‹ÂŀƋՁZn»ÃZ´ŒËZ¼¿¹Z³¾Ìfˆz¿{ |‹|ÅYÂyY‚³€]ÕZmµZ‡ÃZ»}MÖ·Y {d·ÂƇd//‡Y½Z»Á½Z°»{½Z^—Zz»Հ̳Y€§Á |À¯Ö»ºÅY€§‚Ì¿Yd//ˆË–Ìv»YdËZ¼uÁ|Ë{Z] Ö¸¸¼·Y¾Ì]½Z³|ÀÀ¯d¯€‹{ZˁµZ¼fuYÄ],…Z‡Y¾ËY€] |‹|ÀÅYÂy[~mՁZn»ÕZÅ{Y|ËÁÄ]ՀfŒÌ] ZÅ_McZf‡YÁZa¿ÕZÅd¯€‹ÕY€]ZyZÌf»YZ¿Á€¯ dˀË|»Á‰Y,Z¿Á€¯Â̋dÌ “Á½{Â]ŽzŒ»Z¿ |Å|Ì»©Â‡€´Ë{ÕZÅZ°ÅYÕ‡Ä]YÃ|ÀÀ¯|Ì·Âe,½Z» ÁZa¿ÕZÅd¯€//‹Z0 Ây½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÁ¾Ì¼ÅY d¯€‹ÖËZ¿YÂe,{Á|v»Äm{Â]¶Ì·{Ä]įZÅ_McZf‡Y ÃZ´ŒËZ¼¿{”uZ]|¿Y|¿Yְ˂̧ÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿{ ,Ö]ZËYZ]ÕY€]\//‡ZÀ»Öf€§|À¿YÂeÖ»¾ËÔ¿MÕZ//Å |À‹Z]Äf‹Y{{ÂyÕZÅ|¿€]ÁcӐv»Ö§€ »ÁcZ¤Ì¸^e |ÀÀ¯¦Ë€ e{ÂyÕY€]YÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÁÖ¸v»ÕZÅYZ]Á ՁZn»ÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿Ö¿ZÆmµÂveÄ]|¿ÂÌa ‚¯€»½YÂÀ ]¹Z//‡½Y€´ŒËZ¼Åd¯€‹Zf//‡Y¾Ì¼Å{ Ö»€¨f¸aÄWYYZ//]cZneÁ{Y|ËÁÕÁM¿ÁÖÅ|]Zf//‹ {ZÅ{Y|ËÁÁÃZ´ŒËZ¼¿d À{Á€ŒÌaÁµZ §,¾Ë¿ ÄÀÌ»¾Ì¼Å{"cZ//neÁ{Y|ËÁÕÁM¿ÁÖÅ|]Zf//‹ ÃZ´ŒËZ¼¿ÁՁZn»ÃZ´//ŒËZ¼¿d¬Ì¬u{d//‡Y|¬f » {ÂmÁZ]ÁÖ¸ §–ËY€‹{,|ÀfˆÅÄ°//‡ÕÁÁ{̬֬u ¾ËYÄ]|ËZ],…€f‡{{ÁÄf§€ŒÌaÕÁZÀ§ÕZÆfyZ‡€Ë ÃYZÆÀe,{Y|//ËÁ®Ë{ְ˂̧”uį|Ì//‡ÁZ] ½Z»{½YY|ˀyÁ½Z³|ÀÀ¯d¯€‹Z]ÕZ°¼ÅÁ¶»Z e dˆÌ¿ZŽY€v] Z¼‹ՁZn»Ä]€neį|ÌÀ¯¶Zu½ZÀ̼—Y|ËZ]Äf^·Y| Ö³‚]Šz]į¾ËYÁ|À¯Ö¼¿º¯Ö «YÁÄ]€neYՂÌq Ä]€ne|À¿YÂeÖ»Z¼‹Ã|¿{Y|ËÁ{½Z³|ÀÀ¯d¯€//‹Y |À‹Z]Äf‹Y{Y{Y|ËÁ½Z¼ÅYՁZn» ÕZÌ//ˆ],Á€»YÕ{Zf«Y–ËY€//‹{{€¯t//ˀeÕÁ ¶Ì·{Ä]d//‡Y¾°¼»½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÁžËZÀ½Z^uZY {Y|ËÁ{|//À¿YÂf¿ÃZ´//ŒËZ¼¿ÄÀ˂ÅÁZ¿Á€¯…Á€//ËÁ ՁZn»ÃZ´ŒËZ¼¿¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]|ÀÀ¯d¯€‹Z¼‹ְ˂̧ ÕYY{ZÆÀeÄ¿ÁÁÄ//§€Ä]½Á€¬»Á¾»Y¾Ë‚´ËZm®//Ë ZÅÄÀ˂Å|Ë|‹ŠÅZ¯,d»Ô//‡š¨u½Âr¼ÅÖËZËY‚» ÃZ´ŒËZ¼¿,ՁZn»ÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿ÕY‚³€]¹Z³¾Ìfˆz¿{ Ä]ÕZmµZ‡ÃZ»}MÖ·YxËZeY"|À¼‹ÂŀƋ" |‹|ÅYÂyY‚³€]¾ËÔ¿Mc ÕZneÕZÅ{Y|ËÁÁZÅÃZ´ŒËZ¼¿,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] {‹Ö»ÄfyZÀ‹ZÌ¿{{Õ{Zf«YÄ //‡Âe[ZŽYÂÀŸÄ] ÄËZ»€//‡ÀÌn¿¶Ì¼°eÁYZ]Ä //‡ÂeÕZÅY‚]YÖ°ËÁ d‡YÕÁZÀ§,ÕY~³ CovidÕZ¼Ì]ÄËZ‡{Ö¸¤‹Ã|ÀËMY…Y€ÅÁºÌ] ½Z³|ÀÅ{ÄËYYÁ½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeZ//Ây¹{€»Ö³|¿€] Öf ÀÄ ‡Âe½YY|¼q€aÁ½YY{ÄËԗ½YÂÀŸÄ]cZ»|y ½M½Z»Z»Y-d‡YÃ|À°§YÄËZ‡ZÌ¿{€//‡Y€‡{Õ{Zf«YÁ |̈ËÂÀ]¿YY{ÂyÃ|ÀËMįd‡YÃ|̇Y€§ µZu{Č̼ÅcZne|¿Ád‡Y½|//‹Ö·ZfÌnË{d«Á |̋Z]€e¸m|‹ÖÀvÀ»Yįd//‡YºÆ»Ád‡Y€Ì̤e ½|̇ÕZÅY‚]Y¾Ë€e|À¼e|«Á¾Ë€f¼Æ»Yְ˺ÅÓZu d‡YՁZn»ÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿ÕY‚³€],¥|žËYÄ] ‚¯€»ՁZ//‡|À¼¿YÂe‚¯€»"€//Ë|»,½ZÌWZ“Z//“€»Ô£ صفحه 4 |Ì·Âe ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ }MÄ^ÀŒ°Ë €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ] ©Z¨eY |‹s€˜»[Ô¬¿Y€^ÅÄ]Ö¿| »¶°ŒeÄ»Z¿{ ÖÀˀ§MZ¯ÃY€‡€]Ö ¿Z»{Âm»ÕÓZ‡½YÂË{ZfyZ‡ Ä]Y{ÂyÖeZœ¿ÁÖ//ËY€mYŠ¬¿|ËZ]d·Á{,Õ{Z//f«YÁ ½YÂË{ZfyZ‡įY€q|À¯Y~³YÁÖ¨ÀÁÕ|Ì·ÂeÕZŶ°Œe d‡YÖÀˀ§MZ¯ÃY€‡€]Ö ¿Z»½ZÀr¼ÅŒ¯ÕÓZ‡ cÔ°Œ»Yd§½Á€]ÕZÅZ°ÅY Õ|Ì·ÂeÁÕ{Zf«YcÔ°Œ»½{€¼‹€]Z]Ä»Y{Y{ZŶ°Œe¾ËY ¾ËY¶uÕY€]Y{ÂyÕ{ZÆÀŒÌaÕZÅZ°ÅY,½M¶ËÓ{ÁŒ¯ ¶¯dËY|ÅÄ]Œ¯ÕZÅ®¿Z]¹Y‚·Y»ÁÃ{€¯ÄWYYcԔ » ,«Ä·Z‡Á{ÃÁ{֗ÄËZ»€‡YZ]Ä]Ö°¿Z]ÕZÅÃ{€b‡Ö´ÀË|¬¿ Հ̳¸mÁÖ´ÀË|¬¿µ€fÀ¯dÆm{Ղ¯€»®¿Z]µÔ¬f‡Y» Ö°¿Z]ÕZÅÃ{€b//‡dËY|Å€]cZœ¿ÁZÅ®¿Z]ÕY{ÃZ´À]Y ½MµZ^¿{Ä]ÁÖ¼«®//ËÄ]¹ÂeŠÅZ¯ÁÄËZ»€//‡YZ]Ä] ž§½Â¿Z«ÕY€mYÄ]d·Á{¹Y‚·Y»Á«ÄËZ»€//‡ÄÀ˂ÅŠÅZ¯ Ö//Œz]ÕY~³YÁªË€—YՀ³Õ|eŠÅZ¯Á|Ì·Âež¿Y» ¾ËYĸ¼mYY«Ö¨ÀÁÕ|Ì·ÂeÕZŶ°//ŒeÄ]¦ËZ›ÁY |À¿Y{Ö»ZÅZ°ÅY ÕZÅÃÁ€a¦Ë€ eÄ//]d·Á{¹Y‚·Y»|ÀÀ¯Ö»ħZ“Y½Z//ŒËY ‰{€³{Ö´ÀË|¬¿µ{Z »ÖËZÀ]€ËcZ¿Z°»Y{ZnËYZ]ÕYÄËZ»€‡ ÖeZ»|yÁÕ|Ì·ÂeÕZÅÃÁ€aÄ]Ö´ÀË|¬¿dËY|ÅdÆmŒ¯ ªË€—YÕY~³ÄËZ»€‡®//ˆËŠÅZ¯»,«ÄËZ»€‡YZ]{ ½YYž]ZÀ»Ä]և€f‡{ÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]cÔ»Z eÁdÌÀ»Y{ZnËY Öf·Á{ļ̿ÁÖf·Á{ÕZÅd¯€‹¹ZƇÕY~³YÁ»Á«Ö¸¸¼·Y¾Ì] YZÅd¯€//‹Ŀ´ÀËYdˀË|»įÕYĿ´]…Â]ªË€—Y ,«{€Ì³Y€«֏yŠz]ZÌfyY{ÁkZyd·Á{Zv¿Y Õ|Ì·ÂeÁÕ{Zf«YcÔ°//Œ»ÕY€]ՀiR»¶uÃY|¿YÂeÖ» |‹Z]Œ¯ ²À//‡¾¼n¿Y,½Y€ËY¾ÅM²À//‡¾¼n¿Y,½Y€ËY½| »Ä¿Zy ½| »Ö//‡|ÀÆ»¾¼n¿Y,½Y€ËY²À//‡µZ£¾¼n¿Y,½Y€//ËY Ö¨À¾¼n¿Y,½Y€ËY©ZeYÖ¿| »žËZÀÁ½{Z »½Â̼̈¯,½Y€ËY Á½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÄË{ZveY,Œ¯Âˆ¿{Y»d ÀÖËZ»€§Z¯ ½Z³|ÀÀ¯{ZÄË{ZveY,½Y€ËYÖ¿| »cӐv»½Z³|ÀÀ¯{Z ½{Z »ÁžËZÀ¾¼n¿YÁ½Y€//ËYÕÁÁ[€//‡ÕZÅÃ{ÁM€§ |̯Pe{ÂyÄ»Z¿½Z//ËZa{Á€´Ë{Z//]½Y€ËYÕÁÁ[€//‡ ÁŒ¯{Zf«Y{Ã|//‹¾ÌÌ e¥Y|ÅYÄ]½|Ì//‡,|ÀÀ¯Ö» |À»ZÌ¿ÁÃ{Â]kZyÄ¿Z³Ä//‡ÕY«ḑ€›Y|Ì·ÂeŠÆm d‡YՀ^ÅÄËÁcYÂf‡{ÁÕ{€^ÅYcZ¼Ì¼e Ö»ZƇd¯€‹ÁÃ{€¯‰Á¾ËYՁZ‡Ã{ZÌaÄ]¹Y|«Y€ÌyYÕZÅ Ä]€neYįd‡Y¹ÓÁ¾ËYYÁd‡YÃ{Y{¶Ì°ŒeÃÁ€a¹ZŸ {‹Ã{Z¨f‡Y,ÁŠÌa€Ìˆ»{d¯€‹¾ËY ¥Z^Ì·Z«€f¯{Ã|ÀËMÄf¨ÅÄ°ÀËY¹ÔŸYZ]Á|̼ËY¶»ZŸcZÌņÌW ,Ä»Z¿€]¾ËY€Ìˆ»½{€¯Y¼ÅÕY€]…Â]½Z»Z‡†Ì˶Y d§ZË{…Â]ÄÌ·ÁYd¬§Y»{€¯|̯Ze,d‡YÁ|̼ËY½Z¼ÆÌ» {‹Ö»ÖeZ̸¼Ÿ©Â§d¯€‹¶Ì°ŒeÂ“»Õ{ÁÄ]ÁÃ|‹ |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com ÁÖ·Z»ÕZŁY€e{ÕZfyZ‡cÔ°Œ»dÆmÄ]‚Ì¿ZÅ®¿Z] |Ë|ŒeÁ¹{€»ÕZÅÃ{€b‡¶YdyY{€a½Z°»Y¹|ŸYÖ¿Y€´¿ |ŸY«¹Z¼e¥Ôy€]Ղ¯€»®¿Z]€›Z¿{ZÆ¿cY€¬»Á¾Ì¿Y« ¹Zœ¿¾f‹Y{Ä´¿Za€‡ÕY€]|¿YÃ|//‹Â^n»ZÌ¿{Ö·Z»ÁÖ·Âa Ã{Y{ŽÌze€f³‚]ž]ZÀ»Ä]ՀeÓZ]ÕZÅ{‡,Œ¯Ö°¿Z] Ä]Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁÕY€//]YÖ·Z»¾Ì»Pew€¿,¶»ZŸ¾//ËYÁ d‡YÃ{Y{ŠËY‚§Yc|‹ d¼‡{Ö·ZfÌnË{c]Ö´ÀË|¬¿ŠËY‚§Y€´Ë{Õ‡Y Ä]¹YÁ½{€¯ÁÄ//]ªË€—Y–¬§,ZÅ®¿Z]Ä»Z¿Y€ed//‡Y {‡d§ZË{Z]ÖÅ|]µZƼf‡YZËÖ¸^«cÔÌÆ//ˆe½Z³|¿€Ì³ ZfyZ‡{…Z‡Y¾ËY€]ÁÃ|‹¹Zn¿YՀf§{c]½Z¿MY cÔÌƈe½{Y{d̸]Z«įÕÁZÀ‹ZË{YMÃÂmÁ,Œ¯Ö°¿Z] ÕZÅ|uYÁÁ{Y|¿{ÂmÁ|//‹Z]|Ë|mÕ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁÄ] µZ¤f‹YÁ|Ì·ÂeÕY€]Ö·Z»ž]ZÀ»{Â^¼¯Z]c|//‹Ä]Õ|Ì·Âe ž]ZÀ»,Ö°¿Z]¹Zœ¿{Ö´ÀË|¬¿ŠËY‚§Y¾ËY |Àf//ˆÅÁÄ]Á ¾Ë€fŒÌ]į{Y{{Zf«Y{Ö»ÂeZiM–¬§ÁÃ{Â^¿{YMÁZÀ‹ {Â]|ÅYÂyÄ »Zm¾ÌËZaÕ|»M{ÕZÅ®Å{ÄmÂf»‚Ì¿½MZiM Ö¨ÀÁÕ|Ì·ÂeÕZŶ°ŒeÄ]»YÕY~³YÁ |¿Â‹Ö»ÁM{ZËŒ¯Ö¿| »žËZÀÁ½| »Šz]¶°Œe Õ|Ì·Âe»YÕZÅ{€³Y€§Yd·Á{Հ³Õ|eŠÅZ¯œÀ»Ä] {Âyª¼ŸZed‡YŠÌaYŠÌ]ḑZ¨//‹ÁÕY|ËZa|À»ZÌ¿ ½Á|]®q¯Á±‚]ÕZÅd¯€//‹{ÁÁ |Å{‰€fˆ³Y YZÅd ¯€‹dˀË|»įÕYĿ´]¹ZÆ//‡ē€ŸdË{Á|v» {Â]|ÅYÂy€iR»,{Â//‹kZyÖf·ÂyÁÖf·Á{Z//v¿Y Ä°ÀËYtˀeZ]Â//Œ¯Ö¿| »žËZÀÁ½| »Šz]½ÓZ § |À»ZÌ¿{Âyd¯€u¹ÁY|//eÕY€]½Y€ËYÕ{Zf«YÕZ//ÅÃZ´À] ÕY~³ÄËZ»€‡[~mÁÖ·Z»¾Ì»PeY¾»YՀfˆ]{d¯€u ÕÓZ]Z̈]ºnuÄ]ÄmÂeZ]|ÀÀ¯Ö»½Z//Œ¿€—Zy,|Àf//ˆÅ Ä]Ö¿Y€ËYÕZÅd¯€‹ÕZ^«YÕZÌ//ˆ],½ZÆm{Ö´ÀË|¬¿ ÕZÅd¯€‹Ä¿Z¨‡Pf»Ö·Á|¿Y{և€f‡{½YYÖ¸¸¼·Y¾Ì]ž]ZÀ» Äf‹Y|¿Ö//‡€f‡{Ö·Z»¾Ì»PeÕZÅYZ]Áž]ZÀ»¾ËYÄ]Ö¿Y€ËY d]Z«c|«{½MµZ//^¿{Ä]ÁÄËZ»€//‡ÄÀ˂Å{€»Y¾ËYÁ d‡YÄf‹Y{Ö¨À»€ÌiPeÖÅZ´À]¾Ì] Ö°¿Z]{‡dyY{€aÕY€]Ö´ÀË|¬¿ŠËY‚§Y Šz]½ÓZ §įd//‡YՀ´Ë{Â“»«Ö´ÀË|¬¿ŠËY‚§Y» |¿YÄf‹Â¿ÁÄfyY{€a½MÄ]Հ^ÅÄ]{ÂyÄ»Z¿{֏y –‡Âf»Z]Ö´ÀË|¬¿[}Z¯|//‹w€¿Äf‹~³ÕZŵZ//‡{ YÖ´ÀË|¬¿ž]ZÀ»¹{€»ZeÃ|‹hŸZ]|{ÕÓZ]Ä¿ÓZ//‡ ¶Ë|^eÖf»ÁZ¬»{Zf«YÕZÅḑ€›YÃ{Z¨f‡YÁ|Ì·ÂeÕZmÄ] Ä¿Z¨‡Pf» |ÀÀ¯Ö·Z»cZˆ‡R»ÁZÅ®¿Z]{ÕY~³Ã{€b//‡Ä] Z]Œ¯Ö¿| »žËZÀÁ½| »֏yŠz]¶°//Œe ÁÖ·Z»,Õ{Zf«Y»Y½Zzf»ÁÃZ´Œ¿Y{|ÌeZ‡YÕZ°¼Å |Ì·ÂeŠÆmÁÖf»ÁZ¬»{Zf«Y¥Y|ÅYª¬veœÀ»Ä]Ö°¿Z] Y֐ze֋Y‚³,Հ^źœ »¹Z¬»Ä]ÕYÄ»Z¿µZ‡YZ] Á½| »Šz]ÄËÁÄ]Œ¯Õ|Ì·ÂeÁÕ{Zf«YcÔ°//Œ» |¿{€¯ÄWYYY½MYd§½Á€]ÕZÅZ°ÅY Ä¿Zy¶»Z//‹įZŶ°//Œe¾ËY,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚//³Ä] ,½Y€ËY²À//‡¾¼n¿Y,½Y€ËY¾ÅM²À//‡¾¼n¿Y,½Y€ËY½| » ,½Y€ËY½|// »Ö//‡|ÀÆ»¾¼n¿Y,½Y€ËY²À//‡µZ£¾¼n¿Y Ö¨À¾¼n¿Y,½Y€ËY©ZeYÖ¿| »žËZÀÁ½{Z »½ÂÌ//ˆÌ¼¯ Á½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÄË{ZveY,Œ¯Âˆ¿{Y»d ÀÖËZ»€§Z¯ ½Z³|ÀÀ¯{ZÄË{ZveY,½Y€ËYÖ¿| »cӐv»½Z³|ÀÀ¯{Z ½{Z »ÁžËZÀ¾¼n¿YÁ½Y€//ËYÕÁÁ[€//‡ÕZÅÃ{ÁM€§ ½|̇,|¿YÃ{€¯|̯Pe{ÂyÄ»Z¿{|ÀfˆÅ½Y€ËYÕÁÁ[€‡ |À»ZÌ¿,|Ì·ÂeŠÆmÁŒ¯{Zf«Y{Ã|‹¾ÌÌ e¥Y|ÅYÄ] d‡YՀ^ÅÄËÁcYÂf‡{ÁÕ{€^ÅYcZ¼Ì¼e}ZzeY Âv»ÄËZ»€‡YZ]Ä]Âv»®¿Z]{Zf«YYkÁ€y €]Œ¯Ö¿| »žËZÀÁ½| »֏yŠz]ÕZŶ°Œe Äf‹~³ÕZŵZ‡{Ö·Z»ÁÖ·ÂaÕY~´f‡Żį|¿ÁZ]¾ËY Äf//‹Y|¿ÕÁÀÆ]Á|Ì·ÂeŠËY‚§YÕY€]֐z//Œ»{€°ËÁ Ö·ÂaÄËZa[ZˆuÖ]¾f§ÓZ]Y֋Z¿Ö´ÀË|¬¿ŠËY‚§Y-d‡Y ®¿Z]Y‘Y€¬f//‡YªË€—YÖ´ÀË|¬¿ŠËY‚§YÁÂ//‡®ËY Ö¿YÂz¼ÅÖ¸yY{Ž·ZyZ¿|Ì·Âe|‹Z]€´Ë{Õ‡YՂ¯€» ÕZÅZÀ´ÀeÁcÔ°Œ»YÕZ̈]d¸ŸÓZ]¹Âe¾ËY€]ZÀ]{Y|¿ c|«Z]ºÌ¬fˆ»Ę]YÄËZ»€‡ÄÀ˂Ž{Â]ÓZ] d‡YÕ{Zf«Y w€¿{ČËį,½MŠÅZ¯½Á|]Á{Y{Öf¯€//‹¾Ì]d]Z« Õ|Ì·ÂeÕZÅÃZ´À]Ö¸¸¼·Y¾Ì]d]Z«c|«{Y{¹ÂeÁÀÆ] {€¯|ÅYÂz¿Y|ÌaŠËY‚§YŒ¯ Ä]Âv»®¿Z]{Z//f«YYd¯€u€]|̯PeZ]ZŶ°//Œe¾ËY c|»½Zַ̻Z»¾Ì»PeÕY€]Âv»ÄËZ»€//‡YZ]{Zf«Yd¼‡ |À»ZÌ¿{ÂyÄ//¯Öf ÀÁÕ|Ì·ÂeÕZÅÃZ´À]c|//»|À¸]Á ½Y€ËYÄËZ»€//‡YZ]|À˳Ö»,d//‡Yc|»|À¸]ՂËÄ»Z¿€] {Zf«Y½ZÆm |Ì·ÂeZ^yY ½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹”u †°fÌmÃZ´ŒËZ¼¿|Ì¿Y€ËYÕZnecZÌÅÁ ¾Ì¼¸Æq{”uÕY€]Ö¿Y€ËY½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹”uYÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|À GITEXÄ¿ZÌ»ÁZy®Ì¿Á€f°·YcZneÁ€eÂÌb»Z¯,®Ì¿Á€f°·YÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ´//ŒËZ¼¿ÃÁ{ ÕY‚³€]Z]½Z»‚¼Å,ÖËZ§Â°//‹ÁÕÁM¿©Á|Àֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] |À¯Ö»dËZ¼u ¹Â‡Â»Ä¿ZÌ»ÁZy®Ì¿Á€f°·YcZneÁ€eÂÌb»Z¯,®Ì¿Á€f°·YÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ´ŒËZ¼¿ÃÁ{¾Ì¼¸Æq ©Á|À,{‹Ö»Y‚³€]cYZ»YŒ¯{ÕZmÃZ»}MZexËZeYį«GITEX»Ä] «FutureStars»Šz]{”udÆmÖ¿Y€ËY½ ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹Y,ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿ ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|À¶¸¼·Y¾Ì]€Ë|»Z‡M[Y€Æ‡ {€¯dËZ¼u†°fÌmÃZ´//ŒËZ¼¿ Ä]ÖËZ§Â°//‹ÁÕÁM¿©Á|ÀŠ¬¿€]|̯Pe¾¼“€^y¾ËY¹ÔŸYZ],ÕÂƼmd//‡ZË ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|Àd¨³Œ¯ÕÁM¿¹Â]d//ˆËÖ¸Y½Y€´ËZ]Yְ˽YÂÀŸ €^f »ÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿{ZŽM”uYdËZ¼u,½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹YZ]Ä ‡ÂeÕZf‡Y{ ÕZÅd¯€‹ՁZ‡|À¼¿YÂeÃZ]{Z‡M d‡YÃ{Y{Y€«{ÂyZ¯Âf‡{{YÖmZyÁÖ¸yY{ €Ìˆ»¶ÌƈeÄ]½YÂeÖ»,ZÅd¯€‹YdËZ¼uÖ¸Y¥Y|ÅYĸ¼mY{€¯½ZŒ¿€—Zy½ZÌÀ]Š¿Y{ Ä]®¼¯,Ö]ZËYZ]ÁÖfˀË|»ÕZÅÕ|À¼¿YÂeÄ //‡Âe,cZ»|yÁcӐv»ՁZ//‡ÕZne ¥|ÅZ]Ä¿YÁM¿ÕZŶuÃYs€—,ÖmZyÕZÅYZ]Ä]{ÁÁÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]cZ—Z^eYÖÅ{¶°‹ {ÕÁ {€¯ÃZ‹YÖ¿ZÆm‰YÀÌn¿Ä]ZŽM{ÁÁÁ½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ՁZ‡Ö¸¸¼·Y¾Ì] ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|À{€¯Y€]Y,Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅÕZ°¼ÅÄ]Õ|À»īԟ€]|̯PeZ]Ä»Y{Y ÕYĬ˜À»ÁÖ¸yY{ÕZÅYZ]Z]½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Ä¿YÁZÀ§ÕZŶuÃYÁZÅÃ|ËY|¿ÂÌa{Ö ‡ {Ây½ZËZf¼ÅZ]ÁM¿ÕZÅd¯€‹t˜‡{ÕÁM¿ևZ¼¸bË{Հ̳¶°‹Ä]Zf‡Y¾ËY{Á{Y{ {€¯|ÅYÂy®¼¯Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÁÕYĬ˜À»{ {€Ì´]€]{YcZÌ¿Zy{d À¶¯|ËZ]†¸n»Žv¨eÁªÌ¬ve †¸n»{cZÌ¿Zy{d¯€‹YŽv¨eÁªÌ¬veÂy{Öu€—d¨³cZÌ¿Zy{¶»ZŸ€Ë|» cZÌ¿Zy{d¯€‹įÖ·Zu{{‹¥€—€]ğ¼n»¾ËYdÌ·Z §cÔ°Œ»Áž¿Y»ZeÃ|‹s€˜» d À¶¯Ä]|ËZ]ÁÂu¾ËYcÔ°Œ»¶uÕY€],{Y{ZÌfyY{Yd À¾ËYº¸Æq®ËZÆÀe cZÌ¿Zy{d¯€‹YŽv¨eÁªÌ¬veÂy{Öu€—{Á‚§YÖ¸”§Y‰ÁŻ {‹ÄfyY{€a cZÌ¿Zy{ğ¼n»dÌ·Z §ž¿Y»ÖËZ‡ZÀ‹ÁcÔ°Œ»և€]Ä]Zed‡YÃ|‹s€˜»†¸n»{ ªÌ¬vecZÌ¿Zy{d¯€‹{»{Zed‡Y†¸n»½Z³|ÀËZ¼¿ªu¾ËY{Y{Ä»Y{YÕÁ {‹ÄfyY{€a d€§®ËºŒqÄ]½MÄ]ÁºÌÀ¯Ö»µZ^¬f‡YŽv¨eÁªÌ¬ve¾ËYYºÅZ»Äf^·Y,|ÀÀ¯Žv¨eÁ YŽv¨eÁªÌ¬veºÌ˳Ö»Öf«ÁZ»įd//‡Y¾ËYºÆ»µYÂ//‡d¨³Ö¸”§Y ºÌÀ¯Ö»ÃZ´¿ ÁºÌÀ¯Ö¼¿¶uYd ÀYÖ¸°Œ»ž«YÁ{,YZ]ºÆ‡Y|{ZeZ]cZÌ¿Zy{d¯€‹ {‹¹Zn¿YÖ «YÁcÄ]ÁcÔ°Œ»½|‹¥€—€]ÕY€]֐v¨eÁªÌ¬ved‡YY€«€³Y Z»{ZÆÀŒÌa{Á‚§YcZÌ¿Zy{d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» {€Ì³Y€«և€]{»cZÌ¿Zy{d À¶¯|ËZ] Ä]®Ë{‚¿Ä¿ÓZ‡€“ZuµZu{įY€qd‡YcZÌ¿Zy{d ÀYŽv¨eÁªÌ¬ve¹Zn¿Y d¯€‹Ä]ª¸ f»½Mº¸Æq®ËZÆÀeÁ{Y{{ÂmÁd À¾ËY{Ö·Z»‰{€³½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å {‹d^j»lËZf¿Ä]ÖÆfÀ»Žv¨eÁªÌ¬ve¾ËYd‡YY€«€³Y{€¯|̯ZeÖ¸”§Y d‡YcZÌ¿Zy{ ªÌ¬veY€qįd‡ZnÀËYÖ¸YµY‡Á{€Ì³c|ËZ]cZÌ¿Zy{d ÀļŁYև€]®Ë {‹¹Zn¿Yd À¾ËY®q¯L‚m®ËYZÆÀe|ËZ]cZÌ¿Zy{{»{Žv¨eÁ {Y{€^yÁ|̼ËY¶»ZŸcZÌņÌË {‹ÂÀ¼»Œ¯Ä]Ã|‹ՁZ‡Ö¸yY{cZ ˜«{ÁÁ |Å{Ö»¶Ì°ŒeY…Â]Ö»ZƇd¯€‹¾Ìfˆz¿,Á|̼ËY ÕZʼnÔeZ]d¨³Œ¯ÕÁ{Ây½YZ‡Ä ˜«Áį€v»Á€Ì¿¾´¼ÅžËZÀ¾¼n¿Y†ÌË\WZ¿ ÕZÅÄf‡YÂyYÖ°Ë,¶yY{dyZ‡ÕZ¬eY{Äf‹~³µZ‡Á{{ÂyÄ]Ã|‹¹Zn¿Y ³Ád¨³{"Ã{Y\¸˜»Õ|Æ»" d‡YŒ¯Ä]Ã|‹ՁZ‡Ö¸yY{cZ ˜«{ÁÁ½{€¯ÂÀ¼»Z» cZ]Zzf¿YY†aÖ·Z¼fuYևŻÕZÅŠËZŒ³Ä]ÄmÂeZ]Ä·Zˆ»¾ËYdÌ//‡Zˆu{Á‚§YZ¿€ËYZ] €Ìˆ»{Ã|‹¹Zn¿YÕZʼnÔeÁZÅÕY~³ÄËZ»€‡Ze{‹Ö»ºÅ€fŒÌ]Z°Ë€»MÕÂƼmd‡ZË d¨¿Äfˆ¿YÂeŒ¯½Z»€ÅºË{Â]|ÅZ‹Äf‹~³YÁ{Y{d¨³ÕÁ |¿Z¼¿€f]YՁZ//‡Ö¸yY{ €ÅZ»Y,ÄfyY{€acY{YÁÄ]Ö¸yY{žËZÀÄ]ÄmÂe½Á|],|‹Z]Äf‹Y{ZÌfyY{YÁ|//‹Á€¨] Õ{€°ËÁ¾ÌÀq-d‡YÃ{€¯ÄmÂeÖ¸yY{½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÄ],Äf‹Y{ŠÅZ¯Öf¨¿ÕZÅ|»M{½Z» ½ÂÀ¯ZeÃZ»€ÌeYd‹Y{½ZÌ]Ö¨À¹Z¬»¾ËY d‡Y­Z¿€˜yÃ|‹¹Zn¿YÕZÅÕY~³ÄËZ»€‡ÕY€] d‡YÃ|‹Y‚³€]ՁZ‡Ä ˜«ÁÁ{Âyd ÀÁÂu{ՁZ‡Ö¸yY{‚Ì»ZÆq Ä ‡Âe,½Zf‡{€¯{Ó§¶»Z//‹¾ËYÄ]Ã|//‹¶¬fÀ»ÕZÅs€— {Ó§ÖÀe½Â̸̻ ¾ÅMÀf¿Z//ˆÀ¯,¿Z^ÖÀe½Â̸̻®Ë d‡Yï€]Y|»€‡{ӧĠ‡ÂeÁ½Z‡Y€y Ä ‡Âe"ğ¼n»€Ë¯~»d¯€//‹{€¯ħZ“YÄ»Y{Y{ÕÁ ‚Ì¿¸»{ZqÖf ÀÁÖ¿| »d¯€‹ÁÃ{Â]"cY‚¸§Á½{Z » d‡Y½MY|»ZƇ ÃZ»{cY‚¸§Á½{Z »Ä ‡Âed¯€‹|//‹ÁM{ZËÂa\ˀ£ d‡ŻÁ½Z»Z‡¾ËYՄeY€f‡YÕZf‡Y{d¯€‹¾ËY¶Ì°Œe ÂÀeÕY€]d·Á{ÁcZ//neÁ½| »,d ÀcYÁÕZ//Å ÕZÅÃÁ€a‰Y{€¯tˀe,d//‡YÖ·Z»¾Ì»Ze{֌z] įd‡Y½Z»Âe{Z̸̻¶«Y|u|Ë|md¯€‹¾ËY {‹Ö»Ö·Z»¾Ì»Ze…Â]Y½M½Z»Âe{Z̸̻ ÕZÅՀ̳ºÌ¼eÃZ]{,cZneÁ½| »,d À€ËÁ½ÁZ » d¨³,ÃÁ€a¹ZŸÖ»ZƇd¯€‹¾Ìf//ˆz¿Š¬¿€]ÖÀ^»ÄÌ·ÁY |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com ÃÁ€ad¯€‹¾Ìf//ˆz¿{€¯½ZÌ]Á|̼ËY¶»ZŸcZÌņÌË Ö»¶Ì°ŒeÕ{ÁÄ]Á|̼ËYÃÁ€³–‡ÂeŒ¯¹ZŸÖ»ZÆ//‡ {‹ Ä°ÀËYÄ]ÃZ//‹YZ]Âa\ˀ£{Y{Y|y,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] صفحه 5 {Zf«Y½ZÆm }MÄ^ÀŒ°Ë €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ] ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ d¨¿YZ]cÓÂveÄ]ÖÅZ´¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com ŠËY‚§YZ//]d¿€]d¨¿d¼Ì«Ö¿ZÆmÕZ//ÅYZ]cÔ»Z »¾//ˀyM{ |̇dÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]Ád‹Y{ŠËY‚§YdÀ‡Á,Õ|{ É|{ ŠËY‚§YZ]cÔ»Z »¾Ë€yM{®aÁYÖf¨¿|^//‡d¼Ì«¾ÌÀr¼Å |‹dÌ^jedÀ‡ÁÓ{Ä]ŠËY‚§YdÀ‡Z]Á Z]ÁÕ|{ ŠËY‚§YZ]½Y€//ËY¾Ì´À//‡d¨¿d¼Ì«,į{Â]Ö·Zu{¾ËY |̇dÀ‡ÁÓ{Ä]ŠËY‚§YdÀ‡ ®¼¯Äf//ˆ]®Ë\ːeÕY€]cYZœf¿Y€ÌiZedveÄ ¼mÁd¿€]d//¨¿ ®ËYŠÌ]|ËÁ¯¾ˆ¯YÁžËÂeŠËY‚§YµZ¼fuYÁZ°Ë€»Md·Á{Õ{Zf«Y |¿Z»Ó{€»¾ÌËZaZ»Y{€¯{ |{ Z]{€¯ZƛY­ÂËÂÌ¿{ÂÅÁ‚Ì»d¯€‹{Ճ€¿YcÔ»Z »€Ë|»,€³ÁZË[Z] Äfˆ]Y|¿YºŒq€ÌiZedvecÔ»Z »ÕZÆ]Ö¨À»Ã{Z ·Y©Â§ÕZÅ{Y|ËÁ{ÂmÁ {‹Z”»YÖ¬§YÂeÕ{Á‚]d‡Y¾°¼»Ád‡YÃ{€¯{ |Ë|mÖ·Z»®¼¯ {º¯Zu[‚uÁ{€Åd//ËZ¼uYįÕÓ{{Z̸̻Ö·Z»®¼¯Äf//ˆ] {Y{Y€«և€]d‡{{À´À¯{,d‡YY{Ây€]Z°Ë€»M ÕY€]Äv·Z»Z]Ä^À//‹lÀaÁÖ¼//‡Y|Ë{{…Ôa®aÁYÃÁ€³½Y€ËÁ Z]Y{Âyē€ŸdË{Á|v»½ZÀr¼ÅZ»Y|¿{€¯d¬§Y»ÄË¿YƒY|Ì·ÂeŠËY‚§Y d¨¿|Ì·Âe{€¯d¬§Y»ÃÁ€³¾ËY |ÀÅ{ֻĻY{YZ“Z¬e½|¿Z»¦Ì “Ä]ÄmÂe ½M\«Z f»|Ì·ÂeŠËY‚§YÁ|À¯Y|ÌaŠËY‚§YÁ{Ä°Œ]Y‚ÅÄË¿YƒY Ö¸¯|Ì·Âed‡ŻÃZ]{dˆ¿YÂf¿Á{€Ì³Y€«և€]{»Ä¿ZÅZ»…Z‡Y€] |À¯Y|Ìad‡{€œ¿Z¼mYÄ]µZ‡ {Ä°Œ]½Â̸̻ Ö¸ §ē€ŸdË{Á|v»…Ôa®aÁYd//‹Y{Zœf¿YYZ] |Å{Ä»Y{Y…Z»½ZËZaZeÃZ»ćc|»Ä]YÁ d¼Ì«€Ì̤e Ó{ d¼Ì« Ä·{Z^»|uYÁ               Ƀ€¿Y¶»Zu  Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  Ä°Œ]  ÂËÊeÊ]½Â̸̻  ¾·Z³  ¾·Z³ dy‡|^‡ÈÀÌÆ]\̯€e{d·Á{ĸyY|»YՃ€¿Y…ZÀ‹Z¯{Z¬f¿Y |¿Z»Ó{€»Ö»|«®Ë{d¨¿ €Ì̤e d¨¿ …Y‚´e¹Zyd¨¿ d¿€]¹Zyd¨¿ ®aÁYd¨¿|^‡ ½Y€ËY¾Ì´À‡d¨¿ Ê Ì^—Z³ ¾Ë‚À] ïd¨¿ ½Y€Æe…Â]{ּ̋Á€faÁd¨¿ ½Y€Æe…Â]ÖËZ̼̋ÃÁ€³cÔ»Z »ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com cÔ»Z »¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Ö¸YÓZeÖËZ̼̋ÃÁ€³d¯€‹¹ZƇ d§€³Y€«|f‡Á{Y{{» Y€«ĸ»Z »{»d]Á {ZÅd¯€‹¾ËYºÆ‡½Â̸̻ {Y| e ¢·Z]µZË{Z̸̻Y‚Å Ä]Á¾ËY{Ã|‹Ä·{Z^»¹ZÆ//‡‰Y d§€³ cÔ»Z »¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Ö¸YÓZeÖËZ̼̋ÃÁ€³ŽyZ//‹ |‹ |̇ {|ŸÄ]ŠÅZ¯|{¹| ÊËZ̼̋ÃÁ€³¹ZƇcÔ»Z »Ä]ÊÅZ´¿ Äf‹~³Á{½Y€Æe…Â]ÓZe Äf‹~³ÁdŒÅ{ ÊËZ̼̋ÃÁ€³ŽyZ‹cY€Ì̤e Yd¿YÕZÅÄ¿YZËÖ´ŒÌ¼ÅÖ¿Z]€«dˆË–Ìv» {Á€¿ŠÌad‡YÃ|‹ÖuY€—į—½M‚Ìq ,̸ּ«YcY€Ì̤eÁ¾Ì»ŠËZ»€³Ä]•Â]€»¶WZˆ»€]½Á‚§Y ÃZ]{,ÖfˆË–Ìv»hÌuYՀ´Ë{ÄfyZÀ‹Z¿ÃÂmÁÂÀÅ 0 j» |ÀfˆÅs€˜»€Ë~a|Ë|nežËZÀÁcӐv» µZu{Ô ½ZÆm{Ö«€]ÕÁ{Ây½Â̸̻Ä//‡{Á|u0ÓZ¼fuY€“Zu ÂÀÅÁ|¿YÃ|Œ¿Ã{‡€§½ÂÀ¯ZeZÆ¿MÕZÅՀeZ]į{Y{{ÂmÁ ՀeZ]¾ËYÕZÅ|¿Z¼ˆaÁcZ ËZ“,Ã|ÀËM{į|¿Y{Ö¼¿ֈ¯ |‹|ÀÅYÂyÕY|Æ´¿Z˾§{Zn¯{ÁĿ´qZÅ į|Ë{€¯ÃZ‹Yև|ÀÆ»ÁÕ{Zf«Y€°]cZ°¿Ä]Z¼‹ ½ZÌ]įÖ^·Z˜»ğ¼n»ÕZ°eYÄ]ZËM {Â]\·ZmZÌ//ˆ] ÕZÅՃ€¿Y¦·Zz»Z¼‹į¹€Ì´]YÄnÌf¿¾ËY|ËZ],|Ë{€¯ .|ÌfˆÅÖ«€]ÕZÅÁ{ÂyZË€Ë~a|Ë|ne Ճ€¿YÄ ‡ÂeZ]Öf¨·Zz»,YZ]{Zf«Y½YY|§€— ÄmÁpÌÅÄ] įY€q |¿Y|¿Ö«€]ÕZÅÁ{ÂyÄ //‡ÂeZË€Ë~a|Ë|neÕZÅ ½YY|§€— d‡Y{YMYZ]¹Zœ¿ª˜À»’¬¿‚Ì¿Öf¨·Zz»¾ÌÀq |ÀfˆÅ¦·Zz»|ÀËY€§¾ËY{ZÅd·Á{d·Zy{Z],YZ]{Zf«Y ŽyZ//‹Ä^eį½ZÆmÕZÅÂ//Œ¯Öy€]{,ÃÁÔ//ŸÄ] d·Á{ĸyY|»,d‡YÃ{Â]¾ÌËZaZÌ//ˆ]ZÆ¿MÕ{Zf«YÕ{YM Ä¿YZËÕZ˜ŸYªË€—Y,«dy‡|^//‡\̯€e»¾ÌÌ e{ZÅ Ö]įÖ»Y|«Y-d‡YÄf§Z˪¬ve«Ö¸Ìˆ§ÕZÅdyÂ//‡»Ä] ½YÂÀŸÄ] dˆÅÁÃ{Â]d//ˆË–Ìv»½ZˁÄ]Õ|Ë{€epÌÅ ,Ղ¿Á|¿Y,|ÀÅ,Ä̇Á,Õ{ ‡½Zfˆ]€Ÿ,¾Ìq,½Y€ËY,Ŀ¼¿ d˯,Ö^Ì·,cYZ»Y,½Zfˆ«Y‚«,©Y€Ÿ,ÔWÁ‚¿Á,€ËY‚n·Y,€» ,¾ËY€¯Y,Á{Y¯Y,½Zf//ˆÀ¼¯€e,®Ë‚°»,¾Ìf¿YƒM,½Zfˆ°]Y \Ìe€eÄ],‰{Ô´À]ÁÄˀnÌ¿,Ղ·Z»,½Zf//ˆ¯Za,½ZnËZ]}M µZ‡{«Ö¸Ìˆ§dy‡Ä¿YZË»ÕZ˜ŸY{YºÆ‡¾Ë€fŒÌ] |¿YÄf‹Y{ cY€Ì̤ecZ ·Z˜»{d€§ ÄÀ˂ÅcZ^//‡Zv»€œÀ»YZ»Y ՀfŒÌ]«¾]€¯Äm{Â]»,€»YÁ|]{Ö«€]ÕÁ{Ây,̸ּ«Y ¶]Z«€Ì£Á€Ë~aZ¿½Y€^m½Zˁ®Ë¾ËYÁd//‡YÃ{€¯¥€» d‡YdŒ³€] ¥€»į|ÌÀ¯Ö»‘€§Y€qÁdˆÌq«¾]€¯Äm{Â] ̸ּ«YcY€Ì̤eÕY€]ՀfŒÌ]½Zˁ«¾]€¯Äm{Â]»ŠÌaZŒÌa Ä^‡Zv»½Z»µÂ—{¾]€¯Z//Œf¿YÂ¼n»€´».{Y{ .{Œ̼¿ ֏Zy|uY¾Ì»ÃŻŠËZ»€³ŠËY‚§YY|¬»Ä°ÀËYÕY€] 0 »Z¯Y|¬»ZeºË€Ë‚³Z¿,{Á€¿€eÓZ] ºÌÀ¯€ŒfÀ»¾]€¯֐zŒ»Ô ÃZÌ//‡ÕZ»{ŠËY‚§Y {Y{¹Z¿«¾]€¯Äm{Â]»,Y|¬»¾ËYÁ À—Zz»Ä]Y€//Œ]cZÌu,Ã|//‹¾ÌÌ eY|¬»YŠÌ]¾Ì» ,Ö Ì^—¶»YŸ\ˀzec|«d‡Y¾°¼»ÁdyY|¿Y|ÅYÂy |‹Z]½Mµ€fÀ¯ÕY€]Z»Š¿Y{½Y‚Ì»ÕYÁ ÕY€]ՀfŒÌ]½Zˁ«¾]€¯Äm{Â]»ŠÌaZŒÌa¥€»,¾ËY€]ZÀ] Y|Ë|a֘ËY€‹d//‡Y¾°¼»įY€q {Y{̸ּ«YcY€Ì̤e 0 j» {Œ¿ª¬vf»ÖeM¥Z»į{‹ Y֋Z¿€ÌyY½Y€v]Ô ‰€fˆ³¶Ì·{Ä] {€Ì´]€œ¿{Y|ËÁ¯…Á€ËÁÖ»|¿Za ¥~u{Y€§YÀ»ÁÄ»Z¿€]YZÅ{{€eYÕZÌ//ˆ],ÕZ¼Ì]¾ËY «¾]€¯Äm{Â]»,|Ì·ÂeÁ|]{Ö«€]ÕÁ{Ây®Ë d‡YÃ|‹ ¾ËYį|Ì»Y¾ËYÄ]-d‡YÃ{€¯ÂzŒÌaÄf‹~³{YՀfŒÌ] { {Â//‹½Y€^mÖeMÕZÅŠËZ¼ÌaµÂ—{,¥€»ħZ“Y Y€f¼¯¥€»¶Ì·{Ä]ָ̈§ÕÁ{Ây,¶¼Ÿ{įÖ·Zu {Y{Y€«ՀfÆ]dÌ «Â»{,«¾]€¯Äm{Â]» ,€Ë~a|Ë|neÕZÆ˃€¿YÄ]•Â]€»žËZÀYÕZÌ//ˆ]ž«YÁ{ Öf·Á{ÕZÅdËZ¼uZ//]Y«¾]€¯Äm{Â]»YÖ//¼Æ»Šz] ļÅZed‡Y¶¼fv»įÖ·Zu{,|¿YÃ{€¯ÂzŒÌaŠÌaZŒÌa Հf¿Á‚§Ö³|ÀËÓM½Y‚Ì»YŠËZ¼Ìa¾Ìu{¥€»ÃÁ{ ‚Ì¿{»¾ËY{Z»Y |¿Y{Ây€]ָ̈§ÕZÅÁ{ÂyÄ]d^ˆ¿ ē€ŸYÖeÁZ¨f»lËZf¿|¿YÂfÌ»cÁZ¨f»ÕZÅÁ{ÂyĈËZ¬» 0 j» |¿Y|] €¼ŸµÂ—€³Yį|ÀÅ|Ì»½ZŒ¿cZ^‡Zv»Öy€]Ô ½Y‚Ì»Â¼n»,ºË€Ì´]€œ¿{€f»Â¸Ì¯Y‚ÅYZÅÁ{Ây Á ¹Y Ö]|À¿Z»ָ̈§ÕÁ{Ây®ËCOe¾]€¯Ö³|ÀËÓM ½Y‚Ì»Â¼n»Á¾e{Á|u,i BMWseries TeslaModelS Ô//ˆeÖ«€]ÕÁ{Ây®ËÖ³|ÀËÓM Ö³|ÀËÓM½Y‚Ì»Â¼n»dËZÆ¿{Á¾e{Á|u,PD MitsubishiÖ//ŒÌ]ˆfÌ»|À¿Z»Ö¸Ì//ˆ§ÕÁ{Ây®Ë {Â]|ÅYÂy¾e{Á|u,Mirage Ö¸Ì//ˆ§dyÂ//‡Z]ÕÁ{ÂyÖ³|ÀËÓM,Ã{Z//‡½Z//Ì]Ä] €f¼¯0ÓZ¼fuY,MitsubishiMirage֌Ì]‡ÂfÌ» TeslaModelS PDÔ//ˆeÖ«€]ÕÁ{Â//yY d‡Y |ÀÅ{Ö»½Z//Œ¿Ö¸¯ÕZÅ{ÁM€]į{€¯‰Â»Y€§|ËZ^¿Äf^·Y YZÌ¿{{{Âm»ָ̈§ÕZÅÁ{ÂyÖ³|ÀËÓM–//‡Âf»į {Y| eįY€q |ÀfˆÅ€fŒÌ]Ö«€]ÕZÅÁ{ÂyÖ³|ÀËÓM–‡Âf» ÃZ‹Y{»֌Ì]ˆfÌ»Ŀ¼¿½Âr¼ÅÖ§€»º¯ÕZÅÁ{Ây ‚Ì¿©€]|Ì·Âe{Ã|ÀËÓMÕZÆ˃€¿YºÆ‡,ÖÆ´¿YÁ |ÀfˆÌ¿{Zˁ |ËZ¼ÌaÖ»Y֌ÅZ¯Õ|¿Á |‹Z]Äf‹Y|¿ÖËÁ{Ây,Ã|ÀÀ¯¥€»®Ë€³Y¾ËY€]½Á‚§Y [Zzf¿Y¾ËY,{€z]Ö«€]ÕÁ{Ây®Ëį|‹Z]Äf‹Y{|«Á ¥€»€³YZ»Y |À°Ì»{YÁdˆË–Ìv»Ä]Հf¼¯\Ì//‡M |«Á|‹Z]Ö¸Ì//ˆ§ÕÁ{Ây®Ë®·Z»,€œ¿{»Ã|ÀÀ¯ {Âm»ָ̈§ÕÁ{Ây€¼Ÿ¹Z¼eYYŠÌaZeį|‹Z]Äf‹Y{ ¾ËY,|À¯Ö¸^«¾Ë‚´ËZmY|Ë|mÖ«€]ÕÁ{Ây®Ë,{Â//y {€¯|ÅYÂy{YÁd//ˆË–Ìv»Ä]ՀfŒÌ]\̇M[Zzf¿Y ¶]Z«Šz]½M|Ì·ÂeÕY€]Ã|//‹€//ŒfÀ»¾]€¯½Y‚Ì»įY€q ¾]€¯և|ÀÆ»cZ^‡Zv»{¶¼ fˆ»ÕÁ{ÂyYÃ{Z¨f//‡Y |‹|ÅYÂy™Âv¸» Ä]©€]ÕZÅÁ{Âyį|Ìf//ˆÅ|¬f »¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]ZËM ,€Ë~a|Ë|neÕZÅՃ€¿YÁÂu{Ö¿Z¼”¿YĿ¼¿®Ë½YÂÀŸ ZÌ¿{ÕZn¯pÌÅ{,Öf·Á{ÕZÅd¿YYÕ|À»ÀÆ]½Á|] .|À¯Y|ÌaÄ ‡ÂeZeÃ{Â^¿{Z« [ZˆfuY½Á|]¿Ö«€]ÕÁ{Ây®Ëd¼Ì«–//‡Âf» ĸ] ®Ëd¼Ì«–//‡Âf»Y,µZ//‡{Öf·Á{ÕZÅÄ¿YZË ,¾ÌÀr¼Å d‡YÃ{Â]€fŒÌ],{ÂyY€f¼Å¿ָ̈§ÕÁ{Ây Ö«€]ÕÁ{Ây®ËCOe¾]€¯Z//Œf¿Y½Y‚Ì»–//‡Âf» Y,µZ//‡½Z¼Å{¥€»YŠÌaÁ|Ì·Âeĸu€»{Â//¿ €fŒÌ]{ÂyY€f¼ÅÕ¿ָ̈§ÕÁ{Ây®Ëd¼Ì«–‡Âf» µZ‡{Ö«€]ÕÁ{Ây®ËY|ˀy,Ã{Z‡½ZÌ]Ä] d‡YÃ{Â] 5 {ÂyµÁYd‡{Á|Ë|mÕÁ{ÂyYÃ{Z¨f‡YÂÀÅį, |ˀyÕY€]ՀfŒÌ]ÄÀ˂ҮˁY,d//‡YÃ{€°¿Z£MY \^ˆ»ÁYÕÁ{Ây,€´Ë{Õ‡YÁd//‡YÄfyY{€aÁ{Ây d‡YÃ{Â]ָ̈§Â¿Ä]d^ˆ¿ՀfŒÌ]¾]€¯ZŒf¿Y €¼Ÿc|»µÂ—{ÁÁ{ÂyŠËZ¼Ìaĸu€»{į|Àq€Å ,{Â]|ÅYÂÿָ§Y€f¼¯Ö«€]¾]€¯ZŒ¿Y½Y‚Ì»d^ˆ¿,½M µÁYÄv¨YÄ»Y{Y ÕZÅÁ{Ây,ÁÃÁ€//³ÕZÅÁ{Âyֻ¼Ÿ—Ä//] ÕZÅÁ{ÂyZÆÀe,ž«YÁ{į|Àq€Å,|¿Â‹Ö»Ã|Ì»Z¿Ö«€] µÂ—{Á|ÀfˆÅ¶»Z¯Ö«€]ÕZÅÁ{Âyį|ÀfˆÅÃÁ€³ |ÀÀ¯Ö¼¿¥€»ָ̈§dy‡Â¿pÌÅ,ŠËZ¼Ìa COe¾]€¯ZŒf¿YÄ]€nÀ»,ZÅÁ{ÂyļÅ¥€»Á|Ì·Âe Á¾Ì»ŠËZ»€³¶»ZŸ,¾]€¯ZŒf¿YįºÌ¿Y{Ö»Á{Â//‹Ö» ÕZÅÁ{Ây{¾]€¯Z//Œf¿Y¶»YŸ d‡Y̸ּ«YcY€Ì̤e ŠËZ¼ÌaÁÁ{Ây|Ì·Âe,dyÂ//‡|Ì·Âe,ÃÁ€³ָ̈§ Õ|ˀ^ÌÅÕZÅÁ{Ây{¾]€¯ZŒf¿Y¶»YŸ |ÀfˆÅÁ{Ây |Ì·Âe,dy‡|Ì·Âe,PHEVÕZÅÁ{Ây|À¿Z»,ÃÁ€³ Á{ÂyŠËZ¼ÌaÁÖ«€]ՀeZ]|Ì·Âe,Á{Ây|Ì·Âe,©€]ÕÁ€Ì¿ Ö«€]ÕZÅÁ{Ây{¾]€¯Z//Œf¿Y¶»YŸ¾ÌÀr¼Å |ÀfˆÅ Ö«€]ՀeZ]|Ì·Âe,Á{Ây|Ì·Âe,©€]ÕÁ€Ì¿|Ì·Âe,ÃÁ€³ €ÅÕZÅÁ{ÂyļÅ,Ã{Z‡½ZÌ]Ä] |ÀfˆÅÁ{ÂyŠËZ¼ÌaÁ dˆË–Ìv»Ã|ÀËÓMÖ«€]ÕZÅÁ{Âyĸ¼mYÁÃÁ€³Ä//‡ |ÀfˆÅ |ÌÅ|]t̓Âe€fŒÌ]Ö«€]ÕZÅÁ{ÂyÖ³|ÀËÓMÃZ]{ YÃ|vf»cÓZËY{©€]|Ì·Âe|ÀËM€§,Â“»¾ËY­{ÕY€] ,Zn¿M©€]|Ì·ÂeÕZÆÅZ³Á€Ì¿{,µZ‡{|ˀ̴]€œ¿{ Z³ºÆ‡,|{©€]|Ì·Âe{²À‡µZ£¥€»ºÆ‡ dˆË,|{ÕYÄfˆÅՃ€¿YºÆ‡Á|{Ö Ì^— d‡YÃ{Â]|{ºÌ¿{Á|ud¨¿ºÆ‡Á|{ºÌ¿ÁZ³ ¾Ì»,Õ|̋Ây,Á|Ìŀ̜¿­ZaÕZÅՃ€¿YºÆ//‡ÖÀ Ë ºÆ//‡Äf^·Y d//‡YÃ{Â]¶¯Y|{ZÆÀe,{Z]ÁÖËZ»€³ cÓZËY{ĸ¼mYÁ½ZÆm{©€//]|Ì·Âe{­ZaÕZÆ˃€¿Y {Ä°¿ZÀr¿M,d‡YŠËY‚§YµZu{Õ{ZˁdŸ€//‡Z]Ã|vf» Ä]Ã|vf»cÓZËY©€]|Ì·Âe{²Àˆ·Z£ºÆ‡,µZ‡ €ÅÄ]Z»Y d§ZËŠÅZ¯|{Ä]µZ//‡{Á|{ ĸu€»Ä]•Â]€»Ö«€]ÕZÅÁ{ÂyÖ³|ÀËÓMYÖ//Œz]µZu d‡YZÆÅZ³Á€Ì¿{©€]|Ì·Âe ZÆ¿MÕZÅՀeZ],Ö//«€]ÕZÅÁ{ÂyÃ|ÀËÓMÕY‚mY€//´Ë{Y ÕZÆˀeZ]|Ì·Âe{€Ë~a|Ë|neÕZÆ˃€¿YºÆ//‡Ôj» |ÀfˆÅ ՂÌq½ZfˆÆ·Œ¯{µZ‡{Ã|‹|Ì·ÂeÖ»ÂÌfÌ· {Á|u½Z¼·M{d^ˆ¿¾ËYÁd‡YÃ{Â]|{{Á|u{ {Á|uĈ¿Y€§Á®qÕÂƼmÁ½Zf‡Zn»,|{ YZÅՀeZ]|Ì·ÂeZÌ¿{»Ճ€¿YÖ¬]Z» d//‡YÃ{Â]|{ įÕ—Ä] d‡YÃ|‹¾Ì»PeÕYÄfˆÅÁָ̈§Ճ€¿Y¶v» {Á|{{Á|u½ZfˆÆ·{ָ̈§ÕZÅdyÂ//‡ºÆ‡ d‡YÃ{Â]|{{Á|u½Z¼·M Ö«€]ÕZÅÁ{Âyįd//‡Y¾ËY½ZeœÀ»ZËM¾ËY€]ZÀ] .|ÀfˆÅָ̈§ÕZÅÁ{ÂyY€eÃ|ÀËÓM YÕYğ¼n»¾f§€³€œ¿{¹‚¸fˆ»Š‡€aÄ]½{Y{x//‡Za d‡YZƓ€§ŠÌa ®Ë|Ì·ÂeY֋Z¿5Ö³|ÀËÓM½Y‚Ì»–//‡Âf»Ä°ÀËYd//ˆz¿ Ö¸Ì//ˆ§ÕÁ{Ây®ËYŠÌ]€»YÁ|]{,¿Ö«€]ÕÁ{Ây ,|Ì·Âeĸu€»{Ö«€]ÕZÅÁ{Ây|Ì·ÂeÕY€]ÖÀ Ë d‡Y¿ {ָ̈§ÕZÅÁ{Ây d‡YÃ|‹€ŒfÀ»ՀfŒÌ]¾]€¯Y|¬» ÃZe¯€^y {Y{€^yd¨¿€ËÁ Ö´¿Zy½Z¯€fŒ»Y|{ÕZÆ]Z³½|‹½Z´ËYs€— d·Á{{ {Ö´¿Zy¥€»º¯½Z¯€fŒ»Y|{ÕZÆ]Z³½Z´ËYÄ^‡Zv»s€—և€]Yd¨¿€ËÁ {Y{€^yŒ¯{Ճ€¿Y¥€»dˀË|»ÕY€]֫Œ»½YÂÀŸÄ]d·Á{dXÌÅ ,Z³¥€»dˀË|»ÕY€]ÖËZÅ©ÂŒ»{ZnËYœÀ»Ä]d¨³,ÄÀ´¿½„Ì],d¨¿cYÁ‰Y‚³Ä] įÖ´¿Zy½Z¯€fŒ»Y|{ÕZÆ]Z³{‹և€]d·Á{{d‡YY€«įÖu€—…Z‡Y€] dy‡¥€»dˀË|»€]ÖËY‚ˆ]€ÌiPes€—¾ËYÁ{‹Ö»Ä^‡Zv»½Z´ËY,|¿Y{Հf¼¯¥€» ¾ËY…Z‡Y€]{Á‚§YÕÁ {‹Ö»ÖËY€mY,d·Á{dXÌÅ{\ːec{įd‹Y{|ÅYÂy Õ|{ŠÅZ¯Y,|ÀÅ{ŠÅZ¯|{½Zfˆ»{Y{Ây¥€»įÖ¿Z¯€fŒ»,Ä]» Ä^‡Zv»Õ|ŸZed¼Ì«Ä°ÀËYdˆz¿,{Y{€ÌiPeÁ{Â“»¾ËYį|¿Â‹Ö»Y{Ây€]ZÆ]Z³{ ¾ËYÕY€],|Å{Ö»¦Ì¨ze|{¥€»ŠÅZ¯Öa{ºÅd·Á{,¾ËY€]½Á‚§YÁ{‹Ö¼¿ ,d‹Y{|ÅYÂyÃY€¼ÅÄ]|»M{ŠÅZ¯Z»ÕY€]s€—¾ËY|Àq€Å,d‡YÃ|‹Ã|Ë{ºÅÖ ]ZÀ»Z¯ d̼ÅYZ»ÕY€]{Â//‹Ö»¶Zus€—¾ËYÄnÌf¿{į¥€»Á|Ì·ÂeY€e{µ{Z e{ZnËYZ»Y {Y{ՀfŒÌ] ÕZŹY|«Y€´Ë{YÃ{‡€§ÕZÅÕZz]ÖÀ˂´ËZmÁZÅÄ¿ZyÂe»ºfˆÌ‡sԏY{Á‚§Yd¨¿€ËÁ Á\ːeºÅ{Zf«YÕY‹{ŠÌaÄf¨Åįd‡YՃ€¿Y¥€»ŠÅZ¯ÄÀÌ»{d·Á{ºÆ» ÁÓZ]ÖËYZ¯Z]ÕZÅÕZz]Z]¾ÌËZaÃ{Z]Z]ÕZÅÕZz]’Ë eœÀ»Ä]YÕYÄ¿YZËd·Á{|‹€¬» {‹\ːed·Á{{ÕZmÄf¨Å¹YÁ|Ì»Yį|Å{ZfyYZÅÄ¿ZyÂe»€Ì¼ e‚Ì¿ ¥|Å,Ճ€¿Y¥€»dˀË|»ÄÀÌ»{Հ^źœ »¹Z¬»cZËÂÀ»ÕY€mY¹Á‚·€]|̯PeZ]ÄÀ´¿ ¥€»ŠÅZ¯ÕY€]ÖËZÅ©ÂŒ»ÕZ˜ŸYÁ½Z¯€f//Œ»YdËZ¼uYZÅs€—¾ËYÕY€mYYÖ¸Y dˆ¿Y{Œ¯{Ճ€¿Y ½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§cÓ{Z^»ֻ¼ŸÕZ¼¿   d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com  d§€³Y€«|f‡Á{Y{{»d¯€‹Ã|‹ē€ŸcӐv»½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ ÕÓZ¯…Â]cÓ{Z^»¶¯‰Y|Ì//‡‰Á€§Ä]ÓZ¯¾eY‚Å YŠÌ]Á¾ËY{ |̇µZË{Z̸̻ YŠÌ]Ä]½Y€Æe ʼ̋Á€faÁÊf¨¿ÉZÅÃ{ÁM€§cÓ{Z^»ʻ¼ŸÉZ¼¿ ÊËZ̼̋ÃÁ€³cÔ»Z »ʻ¼ŸÉZ¼¿ €Ì̤e €Ì̤e ¾eY‚Å ŽyZ‹ |{    µZË{Z̸̻ d¯€‹ µZ §ÉZÆf¯€‹{Y| e d]¿  cÔ»Z »cZ §{Â¼n» ºÆ‡½Â̸̻  ÃÁ€³cÔ»Z »ºnu µZË{Z̸̻  ÃÁ€³cÔ»Z »‰YÂ¼n» ºnu ĸ»Z » ĸ»Z » µZ˽Â̸̻ ºÆ‡Y‚Å ĸ»Z »{Y| e |{ d¼Ì« €Ì̤e Ê¿ZËZa          ¾Ì»Peʼ̋Á€faÁZ³Ád¨¿…      ½ZÌ¿Y€ËY …ʼ̋Á€faÃÁ€³   …Z§l̸yʼ̋Á€fažËZÀ    ½ŻZaZ³Ád¨¿‰€fˆ³     ½Y€ËYÊËZ̼̋žËZÀ…     …Za     ½YÁZÀ§ʼ̋Á€fa          d¼Ì«€Ì̤e¾Ì´¿ZÌ»  cÔ»Z »¶¯‰Y ϪΗηΫ̳ίϭέΕϼϣΎόϣέΩέΗέΑ̵ϻΎ̯Ξϧ̡ έϳΑ̯έϳϣ΍̶ϣϳηϭέΗ̡ ̶ρΧ̮ΑγϥϠϳΗ΍̶Ϡ̡ AA ΎϫϻΎ̯έϳΎγ ϡΟϥϠϳ̡ϭέ̶̡Ϡ̡ ̶ΟΎγϧϥϠϳ̡ϭέ̶̡Ϡ̡ RHP ¹Z¿   ē€ŸY|¬»  ΕϔϧεϳϻΎ̡ αΎΑϋέΩϧΑ ϡϭΗΎΑϡϭϳ̯ϭ Äf‹~³ÊeÔ»Z »Á{YZ]€eµZ §ºÆ‡Ã{ ‰Y ½Z³|À‹Á€§   Œ¯ZaÊf ÀÃÁ€³   †Ë{€aʼ̋Á€fa   ºmʼ̋Á€fa ΕϔϧεϳϻΎ̡ αΎΑϋέΩϧΑ ϥϳ̴ϧγΕΎ̯Ώϭϟ ϡΟ̶ϣϳηϭέΗ̡ ϥϳ̴ϧγϥϠϳΗ΍̶Ϡ̡ ̶ϘϳέίΗ €e€]ÉÓZ¯lÀaʼ̋Á€faÁÊf¨¿ÉZÅÃ{ÁM€§ʰ˂̧cÓ{Z^»Z»M ºnu ĸ»Z »‰Y ĸ»Z » µZËY‚Å             ¾Ì´¿ZÌ» d¼Ì« |‹ Ê¿ZËZa d¼Ì« µZË           ē€Ÿ ¹Z¿ ¾e ÓZ¯  ¹ÂeZ]¹Â̯Á  ¾Ì´À‡cZ¯[·  AAʘy®^‡¾¸ÌeYʸa  HPRÊmZˆ¿¾¸ÌaÁ€aʸa  ʬË‚e¾Ì´À‡¾¸ÌeYʸa صفحه 6 ½Y€ËY¾Ì»€‡ ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ }MÄ^ÀŒ°Ë €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ] {Zf«Y½ZÆm €^y Z³µZ¬f¿YcZ̸¼ŸĬ˜À»€Ë|» ֟Z¼fmYdÌ·ÂXˆ»‰€fˆ³ÕZf‡Y{½Z ¨ÀË}ÕY€]ÖËY‚§Y‰Y dËZ“\¸m®‹Ê]d//‹Y{ZƛYÊWY|y dŸ€//‡ŠËY‚§Y,Âm½Z//]Z]YÁ½Z// ¨ÀË} Ô—Y,½Z^—Zz»Ä]ʌz]ÊÅZ³M,ÊË´z‡Za cZ»|yÄWYYÃÂv¿Á,–^e€»Áž«Â»Ä]Ê¿Z‡ d»Y€¯š¨uÄ]ÄmÂeZ]¹{€»Ä]€iR»Á[¸˜» ÁÂm[Z]YÃZ´ËZm½{€¼‹Ê»Y€³ÁÊ¿Zˆ¿Y |‹\m»,½Z»Z//‡Ä]½ZÀ¯Z¯|Æ eŠËY‚§Y Ê¿Z»Z‡cY|Æ eÄ]¶¼Ÿ{½Z»Z‡ʳ|À·Z]Á d‡Y |¿YÂeÊ»ZÅdˆŒ¿¾ËYÉY‚³€]{Y{Ä»Y{YÉÁ É|À»ÀÆ]ÁcZÌ]€neµ{Z^eÉZ”§LZ¬eYÄÀÌ» ÁZÅ{€°¸¼Ÿ{Â//^Æ]dÆm{Ê ¼m{€//yY Ä]{Y{cÁ€“Y~·|//‹Z]Ê¿Z»Z‡ÉZÅ|ÀËM€§ YºŸY½ZˀfŒ»Ã|¿YcY{Z¬f¿YÁcY{ZÆÀ//ŒÌa ½YZ°¿Z¼Ìa,ķ·•Â˜yÁcZˆÌ‡Ze½Z´ËZˆ¼Å {Â^Æ]Ä]ÁÃZ´¿ÃY¼Å,cZ»|y½Z³|ÀÅ{ÄWYYÁ ºËY{€]¹Z³,ÊuԏYÃYȬ¿ª^—ÁÄf‹Y{ ‰Y‚³ʇ€]Z]Ĉ¸m¾ËY½ZËZad‡YÊÀf¨³ ¥|ÅÁ½Z ¨ÀË}YÊnÀ//‡€œ¿lËZf¿Ê//¸Ì¸ve ÉZƧ€—YÉ|À¼fËZ“LZ¬eYÉY€]ÊeMÉY~³ {Â]ÃY€¼Åž¨ÀË} ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ÖËY‚§Y‰YZ³µZ¬f¿YcZ̸¼ŸÄ//¬˜À»€Ë|» dÌ·ÂXˆ»‰€fˆ³ÕZf//‡Y{Y½Z ¨ÀË}ÕY€] Ĭ˜À»¾ËYÖ¿Z»Z‡Ö·Z e¥Y|ÅYYÁ֟Z¼fmY {€¼‹€] cZ̸¼ŸÄ//¬˜À»ʻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚//³Ä] {Ĭ˜À»€//Ë|»,ÊWY|yÁ€Ì§,Z³µZ//¬f¿Y ,|‹Y‚³€]½Z ¨ÀË}Ä]•Z^eY{įÉYÄ//ˆ¸m Z]ÊeZ̸¼ŸĬ˜À»¾ËYd¨³,\¸˜»¾ËY½ZÌ]Z//] ZŁZÌ¿ÊËZ‡ZÀ‹{|{{| f»cZˆ¸mÉY‚³€] Ê¿Z»Z‡½Á€]Á½Á{YºŸY,½Z ¨ÀË}cYZœf¿YÁ ʟZ¼fmYdÌ·ÂXˆ»cY|Æ e‰€fˆ³ÉZf‡Y{ d‡Y Ê»Z¼e{Á‚§YZ³µZ¬f¿YcZ̸¼ŸÄ//¬˜À»€Ë|» [ÂqZq{|¿Y{½M€]Ê ‡Ĭ˜À»¾ËY¶À‡€a µZ¬f¿YdÆm{,Z³µZ¬f¿Yd¯€//‹ÉZÅ|ÀËY€§ ¾ÌÀr¼ÅÁÊ Ì^—Z³ÁÀÆ]ÁY|ËZa,¾¼ËY,­Za ª¬veÁ{Y{Y€«ª^—½Z ¨ÀË}Ä]ÄÀÌÆ]cZ»|yÄWYY |¿Y{€]¹Z³¾ˆuYÂv¿Ä]½Z»Z‡ÄÌ·ZŸ¥Y|ÅY {Y{€^y½ZƨYÕY{€Æ‹Ĭ˜À»€Ë|» Ĭ˜À»{sZff§YÃ{Z»MÃÁ€a½Z»Âe{Z̸̻ Âf°¸¯¾ËYd¨³Á{€¯€¯}Ĭ˜À»¾ËYsZff§YÃ{Z»MÕZÅÃÁ€a€´Ë{YYÖ^ °»€f» {Á½Z»Âe{Z̸̻ÖËY€mYÄÀ˂ÅZ]įd//‡Y†³€¿¶³ğ¼n»Ze…|«½Y|Ì»Y d‡YÃ|‹gY|uY€f»ÁY‚ÅduZˆ» ,d‡YĬ˜À»sZff§YÃ{Z»MÕZÅÃÁ€a€´Ë{Y¾ËÁ€a­ZaÖÅ|¿Z»Z‡Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ d‡YÃ|‹¹Zn¿Y½Z»Âe½Â̸̻€]¢·Z]ÕYÄÀ˂ÅZ]‚Ì¿ÃÁ€a¾ËY{€¯|̯Ze ½Z]ZÌyՁZ‡ÁÃ{ZÌad¨³,Ĭ˜À»{ՁZ‡ÁÃ{ZÌaÕZÅÃÁ€aÄ]ÃZ‹YZ]ՁZ^Ƌ €]¢·Z]ÕYÄÀ˂ÅZ]¾ËÁ€a½Z]ZÌyՁZ‡ÁÃ{ZÌaÁµZË{Z̸̻ÄÀ˂ÅZ]ÖuZ^ d‡YÃ|‹¹Zn¿YµZË{Z̸̻ ½Zf‡Z¼Ì]ÖeZ¬^—²À̯ZaĬ˜À»sZff§YÃ{Z»MÕZÅÃÁ€aYÖ°Ë{€¯ZƛY,ZÅÄ»Z¿€] d‡YÃ|‹gY|uYÄˀ°ˆŸ½Zf‡Z¼Ì]Z]Öf¯ZŒ»cÄ]įd‡YÄˀ°ˆŸ ÁgY|uYÄÀ˂Å{Á‚§YÁ{€¯€¯}Á{ÂyY²À̯Za¾ËYḑ€›ՁZ^Ƌ|̼u d‡Y½Z»Âe{Z̸̻ÃÁ€a¾ËYՁZ‡{YM ÃYZÆqZeÃ|̼Ƨ|ÌƋ½Y|Ì»¶Z§|uÖ¸»½Z]ZÌygY|uYÁ®¸¼eÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ {Z̸̻ÄÀ˂ÅZ]€f»‘€ŸÁ€f»µÂ—Ä]Ö¸»½Z]ZÌy{€¯tˀe½Z‡€§ d‡YÃ|‹gY|uY½Z»Âe [M½‚z»ÁÖ]€£Ö«€‹Âf°¸¯gY|uY,½ZƨYÕY{€Æ//‹Ĭ˜À»€Ë|» ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com "sZff§Y ®Ë Ä^ÀŒ°Ë €Å" Ä»Z¿€]¾Ì¼Å{Â¿{d¨³½ZƨYÕY{€Æ‹Ĭ˜À»€Ë|» €]¢·Z]ÕYÄÀ˂ÅZ]Ĭ˜À»¦¸fz»ÖeZ»|yÖ¿Y€¼ŸÕZÅÃÁ€a½ZƨYÕY{€Æ‹ ÕY{€]ÀÆ]Ä]Õ”u€Ì£cÄ]Á½Y|¿Á€Æ‹”u½Á|],µZË{Z̸̻ |‡Ö» ¾ËYÄ]ÃZ‹YZ]ՁZ^Ƌ|̼u,½ZƨYÕY{€Æ‹ÕYÄ¿Z‡cZ—Z^eYÃY{Y‰Y‚³Ä] Հːe•Z^eYªË€—Y ½Zf‡ÂyÃ{€fˆ³Ö´f§€´]M{d¨¿d ÀÖ¿Z‡{Y|»YÄ»Y{Y ½Zf‡Ây©€]d ÀÁÂuÕZÅs€—Y½Z»‚¼ÅÕY{€]ÀÆ] ZÅÖ¿ÁZ¯ZÀ¯{½ÁZ¯Z³Ád¨¿ ,Á€Ì¿€ËÁ,½Y€ËYֻԇYÕÂƼmd‡ZËÖ¿ZuÁ¾ˆu Ĭ˜À»©€]ÕZÅd¯€‹¶»ZŸ½Y€Ë|»,½Zf‡ÂyY|¿Zf‡Y Õ|yÖ¸Ÿ€f¯{ÁYÂ//ÅYÕÁ€Ì¿žËÂe,½Zf//‡ÂyÕY |‹sZff§Y½Zf‡Ây©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€‹¶»ZŸ€Ë|» •Â]€»žËÂeÁÂ//u{ZÅs€—‰Y‚³¾ËY…Z//‡Y€] ,‰Â‹{cYÁZ´»®Ëḑ€›Z]Õ|Ì//‹ÂyÃZ³Á€Ì¿Ä] ÃZ³Á€Ì¿ÁµÂ§{{cYÁ¸̯ÁÕZ//ÅÃZ³Á€Ì¿ º//‡Y€»¾ËY{į{Â]ÕZmZ£M{ÖeY¸̯Ö]M©€] ZÅs€—¾ËYÕY€mYY¥|//ÅÁ|¿|Ì//‡ÕY{€]ÀÆ]Ä] ½Zf‡Ây½Zf‡Y{©€]Ä°^//‹Ä //‡ÂeÁÕY|ËZaLZ¬eY |‹Z]Ö» ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ”uZ]½Zf//‡Ây©€]d ÀÁÂu{s€—¾Ë|Àq Y|¿Zf//‡YÁ€Ì¿YÂe¶»ZŸ€Ë|»ÁÁ€Ì¿€ËÁ,ÂƼm†//ÌW ªË€—Y½Zf‡Ây©€]d À¶»ZŸ½Y€Ë|»Á½Zf‡Ây |̇ÕY{€]ÀÆ]Ä]¾ËÔ¿MÁՀːe•Z^eY Ã|//‹¡Ô]YÖf//‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€adËZŸÕZf//‡Y{ dÆm¾ÌÀr¼ÅÁZ//¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»Ö¸»{Zf//‡ÕÂ//‡Y €fŒÌ]Äq€ÅÂ̋YՀ̴//ŒÌaÁcZ ¼neYՀ̳¸m YÂ//Œ¯©€]d ÀÁÂu{s€—,Z¿Á€¯…Á€//ËÁ €f¯{”uZ]¾ËÔ¿Mc]ÁՀːe•Z//^eYªË€— {Y{€^yº«½Zf‡YÕZ¨]M¶»ZŸ€Ë|» ½Zf‡Y[MµZ¬f¿Y•Â˜yÖ¿Y€v]•Z¬¿ՁZ‡¾¼ËY Ö´fˆŒ]M\^‡į{Y{{ÂmÁÖ¸§ÕZÅÄ¿Zy{Á€Ì//ˆ» d‡YÃ|‹µZ¬f¿Y–yև€f‡{Ã{ZmÁķ·¥Y€—Y Ây{Äf§€³cÂ//Õ|À]dË·ÁYÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ Á{d//‹Y{½ZŸ}Y,µZ¬f¿Y•Â˜yÖ¿Y€v]•Z¬¿ՁZ//‡¾¼ËY µZ¬f¿Y–yYÖ¿Y€v]ʬ¿Á{Y{€y–yYÖ¿Y€v]ʬ¿ ¾ËYՁZ‡¾¼ËYœÀ»Ä]ÁÖËZ‡ZÀ‹Zf‡ÁÖ¿Z‡€]Mž¼fn» |‹¹Zn¿Y¹ÓՂËÄ»Z¿€]•Z¬¿ Y{dË·ÁYÁÖ¿Y€v]•Z¬¿ՁZ‡¾¼ËYcYZ^fŸYÂa©{Z€f¯{ €]½Á‚§YZf‡ÁÖ¿Z//‡€]Mž¼fn»–yÁ{Y{€y–y ÄmÂeZ]{€¯½Z//Œ¿€—ZyÁ¹ÔŸYµZ˽Â̸̻Á{Z̸̻ ÕZmµZ‡½Zfˆ»Á‚ÌËZa{½YÁY€§ÕZʼnZ]ÖÀÌ]ŠÌaÄ] Ö¿Y€v]•Z¬¿ՁZ‡¾¼ËYcZ̸¼Ÿ€ežË€‡Äq€Åį|‹Ö ‡ {‹Á€‹ Y{dË·ÁY•Z¬¿ՁZ‡¾¼ËYÖËY€mYcZ̸¼ŸÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ÃZ»ćY€f¼¯{ÁZ£MÃZ»€Æ»ÕY|f]YY{Y{€yµZ¬f¿Y–y –yY{dË·ÁYÁÖ¿Y€v]•Z¬¿Yʬ¿ćd¨³,|̇½ZËZaÄ] cZ̸¼ŸÁ|‹ՁZ‡¾¼ËY‚Ì¿Zf‡ÁÖ¿Z‡€]Mž¼fn»µZ¬f¿Y |‡Ö»½ZËZaÄ]Ã|ÀËMÁZe‚Ì¿€´Ë{ʬ¿Á{ÖËY€mY ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com •Z¬¿ՁZ‡¾¼ËYYº«½Zf‡Y[ԓZ§Á[Md¯€‹¶»ZŸ€Ë|» €]½Á‚§YÕZ^fŸYZ]½Zf‡YÖ¿Z//‡€]MµZ¬f¿Y•Â˜yÖ¿Y€v] {Y{€^yµZË{Z̸̻ ,º«½Zf‡Y[ԓZ§Á[Md¯€//‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] µZ¬f¿Y•Â˜yÖeZÌuŠ¬¿Ä]ÃZ‹YZ]Âa©{Z½ZmÖ¸Ÿ€f¯{ [M¾Ì»PeÕY€]Zf‡ÁÖ¿Z‡€]Mž¼fn»Á{Y{€yÖ¿Z‡€]M Y€«Ä]ÄmÂeZ]d¨³,¥Y€—YÕZÅZf‡ÁÁº«€Æ‹ZÌ¿{» ÁÕY|Æ´¿,Ö¸§ÕZÅÄ¿Zy{Á€Ìˆ»{•Â˜y¾ËY¾f§€³ d‡YY{Ây€]ÖËY‚ˆ]d̼ÅYYZŽMՁZ‡¾¼ËY µZ‡¶ËYÁYÁµZ‡€yYÁYÕZʼnZ]Ä]Zf‡Y¾Ì¼Å{ÕÁ ÖËZÅ[Ô̇,ZʼnZ]¾ËYÖa{|‹ÁM{ZËÁ{€¯ÃZ‹Y µZ¬f¿Y•Â˜y•Z¬¿YÖ//y€]Ö´f//ˆŒ]MÄ]€nÀ»ÁÕZm |‹Ö¿Z‡€]M Äfˆ‹Ä°ÀËY½ZÌ]Z]º«½Zf‡Y[ԓZ§Á[Md¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ŠËY‚§YYÖ´fˆ°‹µZ¼fuY,[MÕZÅķ·¥Y€—Y­Zy½|‹ {{Y{€yµZ¬f¿Y–yYʬ¿d//‹Y{ZƛY,|Å{Ö» d‡YŒ¯Õ|À¸]€‡ªË{Z»¾Ë€eZ]YՁYĈ‡Â» d‡YŒ¯Õ|À¸]€‡ÁÕ|»M€‡ ¾Ë€Ë{d»|«ÁĬ]Z‡Ä]ÄmÂeZ]{Á‚§Y½Y€ËYÂf‡ZaÂfÌfˆÌ¿Y†ÌW ,¾Ì·ÂXˆ»€fŒÌ]ÄmÂeZ]ÁÃ|ÀËM{º¸ˆ»—Ä]ՁYÄ//ˆ‡Â» Ä]ŠÌaYŠÌ]Á{ÁM|//ÅYÂyd//‡{Ä]Y{ÂyÖ¸^«ÃZ´ËZm |‹|ÅYÂyµ|]Œ¯cYZzf§Y ‚Ì¿½Y€ËYÂf//‡ZaÂfÌfˆÌ¿YÄ·Z//‡|°Ëd»|«Ä]ÃZ//‹YZ]ÕÁ Ä]Z°eY¹|Ÿ¹Á‚·ÁÂ//Œ¯–ËY€‹Ä]ÄmÂeZ]{€¯½Z//Œ¿€—Zy Ö»[ˆv»€´Ë|°ËÃZ³ÄÌ°e֟¿Ä]Âf‡ZaÁՁY,½Z´¿Z´Ì] š¨udÆm{¶^«Y€eº°vfˆ»ÁŠÌaYŠÌ]|ËZ]Á|¿Â//‹ ºÌÀ¯‰ÔeÄ »ZmÁŒ¯d»Ô‡ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ՁZ‡¹€‡Á¾ˆ¯YÁcZ¬Ì¬veĈ‡Â»,½Y€ËYÂf‡ZaÂfÌfˆÌ¿Y†ÌW {€¯½YÂÀŸŒ¯Õ|À¸]€‡ÁÕ|»M€‡ªË{Z»¾Ë€eZ]YYՁY ŠÌaYŠÌ]|ËZ]Âf‡ZaÁՁY,Œ¯Ö¿ÂÀ¯–ËY€‹{d¨³Á |¿Á¹Z¼fÅYŒ¯d»Ô‡¾Ì»ZeÕZf‡Y{ÁÃ{€¯ÄÌ°eºÆ] ½ZÌ]Z]Հ¸´Ì]Z“€Ì¸Ÿ€f¯{,ՁYĈ‡Â»ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] Z]Œ¯Ö¼¸ŸcZˆ‡Â»¾Ë€eÖ¼Ë|«YÖ°ËՁYĈ‡Â»Ä°ÀËY Ĉ‡Â»d̬§Â»Á€ÌiZe{€¯ZƛY,d‡Y½€«®ËÄ]\ˀ«Öf»|« ªË{Z»¾Ë€eZ]YZ//ž//ˆ¯YÁY¿Y|Ì·ÂeÁªÌ¬ve{ՁY |¿|»M{‰Z] Á,½Zf‡Ây{}MÁ|Ë|//‹ÕZʼnZ]µZ^¿{Ä]d¨³ÕÁ dÌ·ÂXˆ»ÕZf‡Y{,½ÁZ¯½Zf‡€Æ‹ÕY|¿Z»€§d‡YÂy{Ä]ZÀ] Ä̸ze`¼aÃZ´f‡|°ËÁÃ|À°»cÓM¾Ì‹Z»ÃZ´f‡{,֟Z¼fmY c]į,|//‹¹Y‚ŸY½ÁZ¯½Zf//‡€Æ‹Ä]Õ«Z//Œ§[M Z]Äf§€´]Mª—ZÀ»Á€]Z »Öv˜‡ÕZÅ[MÄ̸ze{ՁÁÄ¿Z^//‹ |Àf‹Y{d¯ZŒ»½ÁZ¯ÕY{€Æ‹ ÕY~£¾Ì»ZeY¾ÌÀr¼Å½ÁZ¯Z³Ád¨¿d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» ,ÖËÁ{Ây{Y|»YÃÁ€³¹Y‚ŸY,½ÁZ¯½Zf‡€Æ‹Õ{Y|»YÕZÅÁ€Ì¿ ¾ËYÕ{ZÆml̈]ÕZÅÃÁ€³d¯ZŒ»¾ÌÀr¼ÅÁÃ|À°»ÃZ´f‡|°Ë {Y{€^yYÂÅYÄf§€´]Mª—ZÀ»{¹{€»ÖËZn]ZmÕY€]d¯€‹ Õ{Y|Ƌ¾Ìˆu ½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡½Zf‡YÕ{¿ZË{Á{ZÀ]¶¯ÃY{YÕ{Zf«YÁÕ|À]»Y½ÁZ » ÕZÅÃÁ€³¹Y‚ŸYY½ÁZ¯Z³Ád¨¿ÕY{€]ÀÆ]d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» {Äf§€´]McÔv»¾ÌÀ¯Z‡Ä]®¼¯dÆmd¯€‹¾ËYÖ¿Z^ÌfŒa {Y{€^y½ÁZ¯ÁYÂÅYÕZŀƋ Z]d‹Y{ZƛY©Â§€^ytˀ//Œe{Õ|̨»Z“€»Ô£…|ÀÆ» |Ë|‹Ö³|¿Z]Â«Á€]ÖÀ^»ևZÀ‹YÂÅÕZÅY|ŒÅ¹ÔŸYÄ]ÄmÂe ,cÔv»Á€]Z »Ö´f§€´]McÔ°Œ»{ZnËY½Z°»YÁ½Zf‡Ây{ ÄWYYÕY€]½ÁZ¯Z³Ád¨¿d¯€‹{–^e€»cY‚ÌÆneÁZÅÁ€Ì¿ Ã{Z»Md·ZuÄ]Ö¿ÁZ¯ÁՁYÂÅY½Y|¿Á€Æ‹Ä]Ö¿Z^ÌfŒacZ»|y ½Zf‡{€¯Ö]Mº¯Z]ÕZ³Z‡Ä»Z¿€]\ːe ֐zeÄf̼¯{ Õ{| f»cZˆ¸mĸˆ¸‡֗Ä»Z¿€]cZ̸¯µZ‡µÂ—{Á ՀƋ[ԓZ§Á[MÕZÅd¯€//‹½Âr¼ÅÖËZÅÃZ´f‡{Z] ,d À½Z»Z‡ÁՁÁZŒ¯{ZÆm½Z»Z‡,½Zf‡YÖËZf//‡ÁÁ |‹ÄËYYÁ¾ËÁ|e–^e€»cYY{Y€ËZ‡Á½Zf‡YcZneÁ½| » {Ád§€Ë~acÄÌ·ÁYÄÌuԏY|À¨‡Y{dËZÆ¿{Á ½ZÌ]Z]Âa¾»R»…|ÀÆ» |̇ÖËZÆ¿sԏYÄ]Ä»Z¿€]{Y{€y ÃZnÀa{½Zf‡{€¯Ö]Mº¯Z]ÕZ³Z‡Ä»Z¿€]ÕZmµZ‡{Ä°ÀËY \ːeŒ¯Ö]Mº¯Z]ÕZ³Z‡֐zeÄf̼¯¾Ì¼°ËÁ Y|¿Zf‡Y”uZ]Ö¿Zf‡YĈ¸m½ÂÀ¯Ze{€¯½ZŒ¿€—Zy,|‹ ¾ËYÁ[Mž]ZÀ»Yd›Z¨uÕY‹”ŸÖËY€mYÕZÆÅZ´f‡{Á Ã|‹Y‚³€]Ã|‹ÄWYYÕZÅÄ»Z¿€]\ːeÁs€—dÆmÃÁ€³Z¯ {ÁcZŸÔ—YªÌ«|eÁև€]ÕZf‡Y{{Y{Ä»Y{YÕÁ d//‡Y ևZÀ‹Z¯Ĉ¸mYŠÌ],Ö¿Zf‡YÃÁ€³Z¯Ä]½MÄWYYdËZÆ¿ ½ÁZ » |Ë{€³Y‚³€]ÖËY€mYÕZÆÅZ´f‡{½Z‡ZÀ‹Z¯”uZ] ½ZËZa{½Zf‡{€¯ÕYĬ˜À»[Md¯€‹ÕY{€]ÀÆ]Ád›Z¨u {Á‚§Y½Zf‡Y[Mž]ZÀ»ÕÁŠÌaÕZÆ//Œ·ZqÄ]¾fyY{€a¾¼“ ÕZÅÃZ´f‡{–//‡ÂeÄ»Z¿€]¾ËY\·Z«{s€—d//‡Y€¬» [M¾Ì]µ{Z e{ZnËYœÀ»Ä]Ä ‡Âeºf¨ÅÄ»Z¿€]½ZËZaZeÖËY€mY {‹Y€mY,½Zf‡Y¥Z»ÁՂËÄ»Z¿€]¶]Z« ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Y½Zf‡{€¯ÕYĬ˜À»[Md¯€‹ÕY{€]ÀÆ]Ád›Z¨u½ÁZ » ¾Ì¼°ËÁÃZnÀa{½Zf‡{€¯Ö]Mº¯Z]ÕZ³Z‡Ä»Z¿€]\ːe ÕZmµZ‡ÃZ»€Æ»{Œ¯Ö]Mº¯Z]ÕZ³Z‡֐zeÄf̼¯ ,½Zf‡{€¯ÕYĬ˜À»[Md¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä]{Y{€^y Yd›Z¨uÕY‹Ĉ¸m¾Ì¼Œ‹{Âa¾»R»½Z§€Ÿ…|ÀÆ» {½Zf‡{€¯Ö]Mº¯Z]ÕZ³Z//‡Ö¿Zf‡YÃÁ€³Z¯Á[Mž]ZÀ» Z]d//‹Y{ZƛY,ÃÁ€³Z¯¾ËYÕZÅÄ»Z¿€]\ːeÂy Ä»Z¿€]Ä¿Zfz^‹Ây,½Zf‡YÖËY€mYÕZÅÃZ´f‡{ÖËY€´¼ÅÁ¶»Z e ½Zf‡{€¯Ö]Mº¯Z]ÕZ³Z‡ÃÁ€³Z¯–‡ÂeÃ|‹¾ËÁ|eÕZÅ ÖËZÆ¿\ːeÁsԏYĸu€»Ä],Š·Zq¾Ë€f¼¯Z]Õ|ÀËY€§֗ |̇ Ö¸»ÃÁ€³Z¯¶Ì°ŒeÕY€]½Y€ËÁdXÌÅÄ»Z¿\ːe¡Ô]YÕÁ ¾ËÁ|e|ÀËY€§Z£MYµZ‡|À¨‡Y{Ö]Mº¯Z]ÕZ³Z//‡ {Á‚§YÁ{€¯½YÂÀŸŒ¯{Ö]Mº¯Z]ÕZ³Z//‡Ö¸»Ä»Z¿€] |‹¡Ô]Y½Zf‡{€¯½Zf//‡YÄ]Ä»Z¿€]ÄÌ·ÁYZfyZ‡ÂˀÆ//‹ |‹¹Zn¿Y|À¨‡Y{ÄÌ·ÁYÄ»Z¿€]Ö¿Zf‡YZfyZ‡¾ËÁ|e†b‡ º«ÕY{€Æ‹Ö¿Y€‡Â]ÂeY½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|»[Zf¿Y œÀ»Ä]½Z³ÁZ¿ՁZ‡Â¿ÁÄ ‡Âe,‚ÌÆnedˀË|»,…€f‡{¶]Z« ÕÁÀÆ]€]ÖÀf^»­ZaÁ¾¼ËY,Õ{Zf«Y,d̨̯cZ»|yÄWYY ºfˆÌ‡{¾Ë¿ÕZÅÕÁZÀ§ÁÕÁM¿YՀ̳ÀÆ]Z]Ö¿Z»Z‡ €ËZ‡Z]Öˈ¼ÅÁÖ´ÀÅZ¼Å¾¼“,ՀƋ½Á{¶¬¿Á¶¼u Áº«Y|¿YºŒq|À‡[ÂqZq{ÕY{€Æ‹ÕZÅÁÂu d‡YZœf¿YÁ|̯Ze{»º«Õ{€^ÅYÄ»Z¿€] c€”ucZËZÀŸ¦À¯{ÁµZ f»|¿ÁY|yÄ]µZ°eYZ]d‡Y|Ì»Y …|¬»¹Zœ¿ÕZÆ¿Z»Mª¬ve€Ìˆ»{Y|¨·YÄ·ZÀuÁY€ŸÖ·Á Ö·Z ·Yĸ›|»Հ^źœ »¹Z¬»Հ^ÅÄ]ֻԇYÕÂƼm Ä·Y¹Ô‡dÌ]¶ÅYļˀ¯ÃZ³Z]½YÁZn»Á½Y€WYÄ]d»|yÁ {‹Äf‹Y{€]Հi»ÕZŹZ³ZÆ̸Ÿ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|»½YÂÀŸÄ]Y®Ì¿Ö¸ŸÖ¼°u֗º«Y{€Æ‹ {€¯[À»º«ÕY{€Æ‹Ö¿Y€‡Â]ÂeY Ä]Y®Ì¿Ö¸ŸÖ¼°uÁ|Z]{Y„¿½ZÌWZ¬‡֔e€»|̇€f¯{ {€¯[À»º«ÕY{€Æ‹Ö¿Y€‡Â]ÂeY½Z»Z‡¶»ZŸ€Ë|»½YÂÀŸ d‡YÃ|»M[Zf¿Yº°u¾ËY{ ¾ËY\m»Ä]Ö·Z ]ZÀm,ÖËY€mY[ZneÁ|Æ e\eY€»Ä]€œ¿ º«ÕY{€Æ‹(Ö¿Y€‡Â]ÂeY½Z»Z//‡¶»ZŸ€Ë|»)½YÂÀŸÄ]º°u ÁºœÀ»Ö¿Y€‡Â]ÂeYÄ°^‹‰€fˆ³Ä]¹Z¼fÅY,|Ë‹Ö»[À» ŠÌ¯À˂m{Ö¸Y¾¯ćdËZŸZ]Z¿Á€¯YՀ̴ŒÌa |‹|ÅYÂy|Ë|Œe¹Z¼edË|mZ]ZÅdË{Á|v»Ä »Zm{ZuMd»Ô//‡š¨u |Å{Ö»Y€«€ÌiZedveYŠÌ¯À˂m{Zf«Y€»Y¾ËYį ÁÂu{Õ{Z//f«YÕZÅdÌ·Z §š¨uÕY€]d//‹Y{½ZÌ]Ö¸ŸÂa|Ì //‡ ÕZÅcZœ¿ÁÃ{€fˆ³Ö¿Z‡Ô—YÁÄ¿Y€Ì´ŒÌacZ»Y|«YZ]|ËZ]Հ´‹{€³ ºÌÅ{€Ì̤e|̨‡Ä]YĬ˜À»¾ËY{dÌ “ÁÖ´ŒÌ¼ÅÁªÌ«{ Öf//‹Y|Æ]ÕZŶ°eÁ€adËZŸ€]Ö¨Àž»Zn»Հj¯Y|ucZœ¿Ö¸ŸÂa ŠÌ¯d»Ô‡ÕYÂ//‹dÌ·Z §ZÀ¯{€i»ÁÖ¸YĬ¸uYĬ˜À»¾ËY{ Öf‹Y|Æ]ÕZÅcZœ¿ÕY€mYÕY€]ՁZ//‡{Z¼fŸY€]ÄÌ°ed¨³Á{€¼//‹€] {­Za€e€]Õ´·Y½YÂÀŸÄ]À˂mZe{Y{ÃY€¼ÅÄ]YÖ]ÂyÕZÅ{ÁZf//‡{ {‹s€˜»ZÌ¿{ÁŒ¯t˜‡ †ÌWՀ¨œ»¾Ì//ˆv»Ô£cZœ¿Z]|Ë|mcZ¼Ì¼e}ZzeYd//‡YÖÀf¨³ {¦¸fz»¥ÂÀÕZÅdÌ·Z §Հ´¿Z]œÀ»Ä]ŠÌ¯d»Ô//‡ÕYÂ//‹ ½Z»{cZ»|yÄWYYÕY€]‰ÔeÁdÌ·Z §|Ë|mÃÂÌ//‹¡Ô]YÁ,Ĭ˜À»¾ËY {ÂyÕZÅdÌ·Z §Ä]½ZÀr¼Å|À¿YÂf]¥ÂÀÖy€]Ã|//‹\^//‡ÃZe¯ÕZÅ |ÀÅ{Ä»Y{Y ¾ËY{€¬f//ˆ»ÖËY€mYÕZÅÃZ´f//‡{ªÌ«{cZœ¿Z]{€¯tˀeZ¿Á€¯Z] ÕY~³ĸZ§š¨uÄ//]¹Z¼fÅYÁÖf//‹Y|Æ]–]Y“ÕY€mYdÆm{Ĭ˜À» ,ºÆ» €»Y ¾ËY ª¬ve €] ŠÌ¯½ZÀ¯Z‡d^j»ÕY|{\//ˆ¯Á֟Z¼fmY .d‡Y Äf§€³ Y€« { dÌ “Á { ŠÌ¯ {YM Ĭ˜À» ÄËÓ Ä‡ Y "֏y Šz] Á ZÅ Ä¿Z‡ ,Ö»{€»" d¯ZŒ» Á €i» ”u ÕÁ 19|ËÁ¯ …Á€ËÁ Â̋ ‰€fˆ³ Y Ä¿Y€Ì´ŒÌa cZ»Y|«Y d̬§Â» { |À¼e|« Ô—YÁd»Ô‡{Y‡ÕZ¬eY|ËZ]ZÅÄ¿Z‡{Á‚§YÁ {€¼‹€] ŠÌ¯ À˂m { µ€fÀ¯ÁZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]Â̋Y֋Z¿ÕZÅdË{Á|v»Ây{Ö¿Z//‡ |ÀÅ{Y€«dË·ÁY{Y½M ÕZÅcZœ¿ÁÄ¿Y€Ì´//ŒÌa€Ì]Y|eŠËY‚§YZ//]|ËZ]d//‹Y{ZƛYÖ¸ŸÂa ½|‹ª¬v» {€Ì³Y€«|̨‡dÌ “Á{ÁÃ{€¯€Ì̤eĬ˜À»²¿Հj¯Y|u {Y{ZÌ¿Ä »Zmt˜‡{ÖËY‚§YºÅÁ¹Znˆ¿YÄ]‚Ì¿ºÆ»¾ËY •ÂÀ»À˂m{Õ{Zf«Yª¿Á{ZnËYÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ŠÌ¯d»Ô‡ÕY‹€Ì]{ ¶°eÁ€adËZŸ¹|Ÿc{{Á‚§Yd‡YՀ´//‹{€³d ÀÄ ‡ÂeÄ] ÕY€]ÄËÁÄmÂeÁŠÌ¯d»Ô‡ÕY‹Õ‡YÃ|‹¡Ô]YÖf//‹Y|Æ]ÕZÅ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com €] cZœ¿ Á d^j» ½YZ//¼Ì] Z] •Z^eY { {Y€//§Y ÖËZ//‡ZÀ‹ ,Ö]ZËZ¼Ì]" s€— Ö»Y€mYdË|mZ]ŠÌ¯À˂m{Ä¿Y€Ì´//ŒÌacZ»Y|«Y dËÂv» Z] "ÄÀ̘¿€« {‹ ¶¸¼·Y¾Ì]»YÁֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á‰Y‚³Ä//] ½ÁZ »Ád»Ô‡ÕYÂ//‹€Ì]{Ö¸ŸÂa|Ì //‡,ŠÌ¯{YMĬ˜À»½Z»Z//‡ Հ´·Z]€£į¾//ËY½ZÌ]Z]ŠÌ¯{YMĬ˜À»½Z»Z//‡֟Z¼fmYÁÖ//´Àŀ§ Ád^j»½YZ¼Ì]Z]•Z^eY{{Y€//§YÁÁÄÀ̘¿€«,Z¿Á€¯Ä]Ôf^»½YZ//¼Ì] µÔÅÕ{Y|»YÕZÅ{ZÆ¿ÁÖn̈]ÕZÅÁ€Ì¿ÕZ°¼ÅZ]½ZËÔf^»ÄÀ̘¿€«s€— Z]d¨³{‹Ö»Y€mYĬ˜À»¾ËY{Ä¿Y€Ì´//ŒÌacZ»Y|«YdËÂv»Z]€¼uY ֟Z¼fmYÕY~³ĸZ§š¨uÁÖf‹Y|Æ]–]Y“ÕY€mY€]Հj¯Y|ucZœ¿ d‡YÃ|‹š¨uŠÌ¯½Zf‡Z¼Ì]ÕÁM[ZeÄ¿Zf‡MÄ¿Zfz^‹Ây ĸ]Z¬»¶uY€»Ö»Z¼e{Ön̈]ÕZÅÁ€Ì¿Ä¿Ó|¼Å‰ÔeY€Ë|¬eZ]Ö¸ŸÂa Հ‡Y€‡¹Â‡pÀËYķ·–y|À¼‹ÂÅÖ¿Y€´Ìa d§€Ë~a¹Zn¿Yd̬§Â»Z] µÂ—Ä]½Z‹Â·Ze¾ËÁ‚«Ã{Á|v»{Հ‡Y€‡¹Â‡" ķ·–y|À¼‹ÂÅÖ¿Y€´ÌaÕY€mYZ] µZ¬f¿YcZ̸¼ŸćĬ˜À»Ã{Á|v»{Հ‡Y€‡¹Â‡ķ·–yÖ¸yY{ևZ]cZ̸¼Ÿ,€f»Â¸Ì¯ |Ë{€³¶Ì¼°eZ³ cZ̸¼ŸćĬ˜À»€Ë|»Âb«{Z…|ÀÆ»Z³µZ¬f¿YcZ̸¼ŸćĬ˜À»ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ķ·–yÖ´qZb°ËÁd»ÔˆfÌ “Áև€]œÀ¼]{Á‚§Y©Â§\¸˜»¹ÔŸY¾¼“Z³µZ¬f¿Y Ä ˜«{¯~»ķ·–yÖ¸yY{ևZ]ÃÁ€a,Ã|‹¹Zn¿YՂËÄ»Z¿€]…Z‡Y€]ÁՀ‡Y€‡¹Â‡ Z°¿Z¼ÌacZ»|yYÃ{Z¨f‡YZ]ÕZ¯Á֗ÁZ£MÕZmµZ//‡ÃZ»½Z]M–//‡YÁYYÖ¿ZËZa Z]¾ËÁ‚«ķ·•Â˜yÕY{€]ÀÆ]‚¯€»¶À‡€aՁÁÄ¿Z^‹‰ÔeÁd¼ÅZ]ÁÃÁ€aÖËY€mY d§Z˽ZËZad̬§Â» Հ‡Y€‡¹Â‡ķ·–yµÂ—¹Z¼ecZ̸¼Ÿ¾ËYÕY€mYZ]Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹Y¾¼“Âb«{Z…|ÀÆ» dÀ´»¶»Z‹cZ̸¼Ÿ¾ËY{Á‚§Y,Ã|‹|À¼‹ÂÅÖ¿Y€´ÌaZ³µZ¬f¿YcZ̸¼ŸćĬ˜À»Ã{Á|v»{ lËZf¿և€]Y†aÁÃ{Â]|À¼‹ÂÅÁÖeZ»|¬»Ö¿Y€´Ìaĸu€»d¨ÅÁDGPSÕY€mY,ÕY~³ Y½ZÀ̼—YµÂuœÀ¼],Y{c|»ÁÕY€˜“YևZ‡YcY€Ì¼ eÕZÅÄ»Z¿€],|À¼‹ÂÅÖ¿Y€´Ìa ¾Ì»ZedÆmÖ Ì^—Z³ÁÀÆ]ÁY|ËZa¾¼ËY­ZaµZ¬f¿Y¥|ÅÄ]Ö]ZÌf‡{Áķ·–yd»Ô‡ d§€³|ÅYÂyY€«Z¯Âf‡{{Öf ÀÁÖ´¿Zy¥Z» ½Y€ËYÖ¿Z³Z]ÕZÅ©ZeYÕZ‡ÁY|Ë{ €˜«žËZÀÁÖ¿Z³Z]©ZeY†ÌWZ]½ZƨYÁ ©ZeYÕZ‡Á,€˜«Á½Y€ËYÕ{Zf«YÕZÅÕZ°¼Å­€fŒ»½Â̼̈¯…ÔmY¾Ì¼f¨ÅÄ̋Zu{ |¿{¼¿´f¨³ÁY|Ë{€˜«žËZÀÁÖ¿Z³Z]©ZeY†ÌWZ]½ZƨYÁ½Y€ËYÖ¿Z³Z]ÕZÅ Õ{€^ÅYÕZÅdË·ÁYtˀŒe¾¼“Y|Ë{¾ËY{½ZƨYÖ¿Z³Z]©ZeYֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] |̯ZeŒ¯Á{¾Ì]ÕZneÕZÅcZÌŵ{Z^ecÁ€“€],€˜«Œ¯Z]ÕZ°¼ÅÕY€]½Y€ËY©ZeY ,Հ´‹{€³,d˂¿Y€e,Ö¿Y€Ìf//Œ¯,½Z¼fyZ‡žËZÀ½Y€ËYÖ¿Z³Z]©ZeY†ÌW¾ÌÀr¼Å |//‹ ¾Ë€eºÆ»ĸ¼mYYÖ°‹‚a¹Y·ÁÖËÁY{,ÖÀ^·,ÖËY~£,ՁZ//‡¶fÅ,Ճ€¿Y,Ö¼Ì//‹Á€fa ÕZÅÕZ°¼Å|À¿YÂeÖ»€˜«Á½Y€ËY{€¯|̯ZeÁdˆ¿Y{€˜«Á½Y€ËY­€fŒ»ÕZ°¼ÅÕZÅÄÀÌ» ¾ÌÀr¼ÅÁ½Z˂]MÁcÔ̋{€¯tˀeÖ §Z‹¾Ìˆv»Ô£ |À‹Z]Äf‹Y{Ä^¿Zm|ÀqÁÄ^¿Zmć Á| fˆ»ZÌ//ˆ]€˜«YZ]ÕY€]|Ì·ÂehÌuY½Y€ËY{€˜«ÕY~³ÄËZ»€//‡ÕY€]ÖÀ^·žËZÀ Ä¿Z³ÕZÅÂv»tˀŒeÄ]‚Ì¿½ZƨYÖ¿Z³Z]©ZeY†ÌW,ՁY€ÌŒ¸³{ ˆ» d‡Y€mY¶]Z« dyY{€aÖ¿ZƨYÕ{Zf«Y½ÓZ §ÁZneZ]€˜«d¯ZŒ»ÁÕY~³ÄËZ»€‡ÁÂu{Õ{ZÆÀŒÌa ÕYÁ|Ì»YY€]Y€˜«žËZÀÁÖ¿Z³Z]©ZeY†ÌW,Ö¿ZiµMº‡Zm¾]Ĩ̸y,dˆŒ¿¾ËYÄ»Y{Y{ |]ZËÄ ‡Âe€˜«Á½Y€ËY¾Ì]cZneÁÕY~³ÄËZ»€‡ÄÀÌ»{€¯ |À‹Z] ž§½ZƨY½Zf‡Y{µZË{Z̸̻‰YÄ]Ö¸»֓YY |‹¥€e ©Â¬uš¨uÁÖf·Á{֓YYYd¿Z̏œÀ»Ä]{Y{€^y½ZƨY½Zf‡YՁZ‡€Æ‹ÁÃY¶¯€Ë|» |‹¥€ež§½ZƨY½Zf‡Y{Ö¸»֓YYÄ]‘€ e{»µZ¼·YdÌ] ֓YYÄ]‘€ eÀ¬§Â«ÁY½ZƨY½Zf‡YՁZ//‡€Æ‹ÁÃY¶¯€Ë|»½M€«ÕZ«Z“€Ì¸Ÿ Ö»Z¼e½Zf‡Y֓YYYd›Z¨u½Z´Ë¶»YŸ‰ÔeÁÕZ̋ÂÅ,d«{Z]d¨³Á{Y{€^yÖf·Á{ |‹Ã|¿Y{€³Z]µZ¼·YdÌ]Ä]Á¥€ež§֓YY¾ËY d¨³d//‡YµZË{Z̸̻€]¢·Z]Â¼n»{֓YY¾ËYÖ^ˀ¬e‰YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ÁY‚Ŷ»Z‹įÃ{Â]ž]€»€f»Y‚ŁYŠÌ]Ã|//‹Հ̳†aZ]֓YYduZ//ˆ» €Æ‹¾ÌÅZ‹½Zf‡€Æ‹{ž«YÁ½YÁÁ€Æ‹{ž]€»€f»Y‚Åd¨Å,½Z‹Z¯½Zf‡€Æ‹{ž]€»€f» ,½ZnÀ·½Zf‡€Æ‹{ž]€»€f»,Z“€Æ‹½Zf‡€Æ‹{ž«YÁ{Z]M­€e{ž]€»€f»,ļ̻Á ½Zf‡€Æ‹Ä]•Â]€»½Mž]€»€f»Y‚ÅÁ®¿Z]ZÌ]ÁÂy½Zf‡€Æ‹{ž]€»€f»Y‚ÅZÆq{Á|u {‹Ö»¹€Ì¼‡ d›Z¨u½Z´Ëd^«Y€»ÁdŒ³ÕZźÌe{€¯½ZŒ¿€—Zy½ZƨY½Zf‡YՁZ‡€Æ‹ÁÃY¶¯€Ë|» €¼fˆ»ÁՁÁÄ¿Z^‹cÄ]¶¯ÃY{Y{Zf‡{ºÅÁZŽZf‡€Æ‹cYY{Yt˜‡{ºÅ֓YY ÕÁ€]¦¸zeĿ³€ÅÃ|ÅZŒ»’v»Ä]Á|ÀÅ{Ö»Y€«ŠËZaÁ|{»YÖf·Á{ÕZÅ {€Ì³Ö»cֿ¿Z«{Ây€]½Z¨¸zf»Z]Ö¸»֓YY ¶¯ÃY{Y¾ËYdË·ÁY{Ä¿Y€Ì´ŒÌacZ»Y|«YÖ¸»֓YY¥€eYՀ̳¸mÕY€]{€¯|̯ZeÕÁ Ö¸»֓YY{Ö¿dŒ³ÁÃ|ÀÅ{Y|ŒÅºWԟÁ¸]Ze\¿,cZ»Y|«Y¾ËYĸ¼mYį{Y{Y€« d‡Yd·Á{Ä]•Â]€»֓YY¹Y|¯|À¿Y|]¹{€»Zed‡YÃ{Â] ¹{€»Yd‡YÄ »Zm{ZuM¹Z¼e¦ËZ›Á‚mÖ¸»֓YYYd›Z¨uį\¸˜»¾ËY½ZÌ]Z]½M€«ÕZ« |ÀÅ{‰Y‚³Ä¿Z»Z‡ªË€—YÃY{Y¾ËYÄ]YZn»€Ì£¥€eÁÁZne{Y»,d‡YÂy ¹ÔËYZ³ÃZ´ŒËÓZaHSEdˆË–Ìv»Ád‹Y|Æ],ÖÀ¼ËY†ÌW |‹[À» "Ö¿Z¼Ì¸‡ Ö¸Ÿ " ¹ÔËYZ³ŠËÓZad¯€‹¶»ZŸ€Ë|»½ZË¿Ä·YsÁ€f¯{Õ‡YÖ¼°u֗ |‹[À»¹ÔËYZ³ÃZ´ŒËÓZadˆË–Ìv»Ád‹Y|Æ],ÖÀ¼ËY†ÌW½YÂÀ ] ,Öf À|uYÁ¾ËYdˆË–Ìv»Ád//‹Y|Æ],ÖÀ¼ËY|Ë|m†ÌW,ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ,¹Z»Y|À]Ö]YZ§ּ̋Á€fa|ÀËM€§|//‹Y…|ÀÆ»,¹Z»Y|À]ּ̋Á€fa{ÖÀ¼ËYÖf//‡€a€‡ ¹ÔËYÄÌuZ¿Z³ÃY{Yd‡€a€‡Á¹ÔËY½Zf//‡YZ³d¯€‹Ö¿Z‡Z³ÕZÅÃÁ€a|//‹Y€›Z¿ ÕZŇ€b¼¯ÁÖËY{½ZeY|uYÁ|‹YZ°f]¿¾ÌÀr¼ÅÖ¿Z¼Ì¸‡ {Y{{ÂyÖfˀË|»Ä»Z¿Z¯{ ,ՁZ³ZŒ§dˬeÕZŇ€b¼¯ÁÖËY{½ZeY|uYÁՁY|¿YÃYºÌe”Ÿ,ՁZ³ZŒ§dˬe ,Z³‰ÁM€§ÕZÅ|uYÁ½YZ°f]¿d‡€a€‡,Z³‰ÁM€§ÕZÅ|uYÁµ€fÀ¯©ZeY|‹YZ°f]¿ Z³‰ÁM€§ÕZÅ|uYÁ¾ÌŒ¿Zm,ՁZ³ZŒ§dˬeÕZŇ€b¼¯ÁÖËY{½ZeY|uYÁd‡€a€‡ ,{€³Â³Õ|À]Ä¿Y{Ä¿ZyZ¯†ÌW,{€³Â³Õ|À]Ä¿Y{Ä¿ZyZ¯ÄË¿ZiՁY|¿YÃYºÌed//‡€a€‡, µZ‡|ÀqµÂ—{HSE†ÌW¾ÌŒ¿ZmÁÖÀ¼ËY|uYÁµÂX//ˆ»,dˆË–Ìv»|uYÁµÂXˆ» †¿ZˆÌ·©Â§­|»ÕYY{Ö¿Z¼Ì¸‡ÕZ«M {Y{{ÂyÕZ¯ª]Y‡{ÃZ´ŒËÓZa¾ËY{Äf//‹~³ |‹Z]Ö»ּ̋և|ÀÆ» |‹Ö¿Z‡Ô—Y½ZÀ¼‡‚¯€»ÕY|Y ÕY{€]ÀÆ]ÁÂu{©€]d»|yÄWYY ¾»©€]¾ŒÌ°Ì¸aYªË€—Y ,Y‚§Y ¹€¿ ¾ËY { Ö»{€» ÕZÅ d‡YÂy{ d^i ÃÂv¿ Á ,"¾» ©€] "¾ŒÌ°Ì¸aY ½Â»Y€Ìa ֋Â»M \·Z˜» .|‹ ÄWYY ½ZÀ¼‡ ‚¯€» ÕY| Y { ½Zf‡Y ©€] žËÂe d¯€‹ ½Â̇Y‚Ì¿Z°» Á Ä°^‹ cZ ·Z˜» ,g{YÂu ¶Ì¸ve Á Ä˂ne ÃÁ€³ †ÌW ÃZ/§ ,®Ì¿Á€f°·Y d·Á{ ª¬ve ÕZf‡Y { :d‹Y{ ½ZÌ] Âe€a ÖËÂË{Y Ä»Z¿€] d¼ˆ« ¾Ì¼Æ¿ Á և d¯€‹ Z¯Âf/‡{ { Õ”u€Ì£ cZ»|y Y Ã{Z¨f‡Y ,ÖËZ¿Á€¯ –ËY€/‹ Ä] ÄmÂeZ] Á ¹{€» µZ/u {Ây Öf‡YÂy{ cZ»|y |À¿YÂe Ö» ½Z¯€fŒ/» Á ½Z̓Z¬f/» Á Äf§€³ Y€« ½ZÀ¼‡ ½Zf‡Y ©€/] žËÂ/e .|ÀËZ¼¿ Հ̴Ìa "¾» ©€]" Õ{€]Z¯ Y‚§Y ¹€¿ ªË€— Y ©€] ÁÂu { Äf‡{¾Ì¯€/fŒ»cZ»|yÁÕY{€]ÀÆ]ÕZÅÁÂ/u{Ä¿Z»Z‡¾ËYcZ»|/y{Á‚§YÃ{Y‚̸ŸÕ|Æ» {ÂmÁZ“Z¬ed^i½Z°»Y,Ã|‹¦Ë€ ecZ»|yÁZÅÁÂuY¹Y|¯€ÅÄ]{ÁÁZ]ÁÃ|//‹Õ|À] ÃZ¼‹Ä]d‡YÂy{Հ̴Å|¯¶»Z‹ÄË|ÌËZe®»ZÌa,ÖËZÆ¿|ÌËZeÁ½Md^iY†aÁÄf//‹Y{ Y‚§Y¹€¿¾ËYcZ»|yį¾ËYÄ]ÃZ‹YZ]¾ÌÀr¼ÅÕÁ {‹Ö»µZ‡Y­€fŒ»ZË֓Z¬f»ÃY€¼Å {€¯ħZ“Y|‹Z]Ö»d»|y¶»Z‹,֋»ZycZ»|yÄWYY½YÂÀŸdveÕY{€]ÀÆ]ÁÂu{ À—Zz»cZˆÌ‡ZeY€˜yž§,¾»ÕZÅ֋»Zy,€]Z »ÖËZÀ‹Á¶°Œ»¹ÔŸY,֋»Zyd^i ,¹{€»Ä]Ã{YÁcZˆyd^i,Ä°^‹Ä]Ã{YÁcZˆyd^i,©€]Ä°^‹ƒZf·Á¶°//Œ»ž§,‚Ì»M Öf·Á{cY{YÁZÆ¿Z»Z‡–‡Âe{Âm»Ä°^‹¹Ô f‡Y,ºË€/už§d/‡YÂy{,©€]d«€‡d^i ÀÆ]ÁÂu{Y‚§Y¹€¿¾ËY{į|ÀfˆÅÕ{Y»½YÂÀŸÄ],©€]ÁÂu¾Ì mY€»cZ^eZ°»d^iÁ d‡Y€Ë~a½Z°»YÕY{€] ZÆ]ZqÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ´Œ¿Y{{ÖmZyÕÂnŒ¿Y{‰€Ë~a ÁևZÀ‹Z¯ž—Z¬»{Ö¿Zfˆ¿Z¤§YÕÂnŒ¿Y{d¨³ZÆ]ZqÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ´Œ¿Y{d//‡€a€‡ ŠËZ»M֋Â»MՃ·ÂÀ°e,¶¸¼·Y¾Ì]©Â¬ucZne‰Â»MÕZÅÄf‹{|‹YÖ//‡ZÀ‹Z¯ ¾ËY{Ö¿Z³Z]ÁÖËY|f]Y‰Â»M,Ä¿ZËY,ÕZ¼ »,ÁZ‡ÁdyZ//‡ŠËY€³½Y€¼Ÿ,¾Ì»€‡ ֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á‰Y‚³Ä] |¿|‹¶ÌveÄ]µÂ¤Œ»ÃZ´//Œ¿Y{ įÖËZŶ¼ ·YÂf‡{Z]d‹Y{ZƛY‰Á€]M€Z¿ZÆ]Zq{YMĬ˜À»½Z»Z‡¶¸¼·Y¾Ì]»YÁ Ö¿Y€ËY€Ì£½ZËÂnŒ¿Y{‰€Ë~aÕY€]ÖeY€¯Y~»,{Â]Ã|‹¡Ô]YÖ¿Y€ËY€Ì£½ZËÂnŒ¿Y{[~mÕY€] |¿|‹ZÆ]ZqÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ´Œ¿Y{[~mÂnŒ¿Y{{Y| e‰€Ë~aÃÁ{¾Ì·ÁY{į|‹¹Zn¿Y ½€¨¿dŒÅÁ{€»€¨¿½Zfˆ¿Z¤§YŒ¯Ã|‹[~m½ZËÂnŒ¿Y{{Y| e¾Ì]Y{Y{Ä»Y{YÕÁ Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ´Œ¿Y{֋Â»MÕZÅḑ€›Ä]ÄËZˆ¼ÅÕZÅŒ¯ÄmÂeÃ|ÀÅ{½ZŒ¿¾ËYį|ÀfˆÅ ZÆ]Zq{Ö¿Y€ËY€Ì£½ZËÂnŒ¿Y{”ud¨³ZÆ]ZqÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ´Œ¿Y{d‡€a€‡ d‡YZÆ]Zq |‹|ÅYÂy½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡½Zf‡YÖfuÁ½Zf‡€Æ‹¾ËYÕ{Zf«YÄ ‡ÂeÖÀˀ§MŠ¬¿hŸZ] صفحه 7 {Zf«Y½ZÆm €^y {€¯½YÂÀŸ{Zf«Y½ZÆmZ]´f¨³{ÄËZ»€‡YZ]…ZÀ‹Z¯®Ë Ö¼mZÆeÄ]Ö §Y|e Ö°¿Z]ºfˆÌ‡|Ë|ml¿Y  Ö §Y|eÖ°Ìf¯ZeºfˆÌ‡YZÆ°¿Z]d¨³½YÂeÖ» įd//‡YÃ{Y{®Ìf¯Ze€Ì̤e Ö¼mZÆe\̯€eÄ] Ã|‹¹Z¼eºÌ¬fˆ»ÄÀ˂Å{Õ|{ºÌ¿ÖfŒ´¿Y€‡ŠÅZ¯ ÕY€]YEPSŠËY‚§YÁcorebusinessdˬe,µÂ//a Ä]|¿YÄf§½Y|Ì»Ä]ºf//ˆÌ‡¾ËYZ]¶«Y|uįÖËZÆ°¿Z] ÖÅ{Z]d¨³½YÂeÖ»•Z^eY¾ËY{ d‡YÄf//‹Y{ÃY€¼Å Ö´ÀË|¬¿¹Y{¾ÌÀr¼ÅÁdˆz¿ÄÅZ»{ՁY»ÕZÅYZ] ֋Z¿į½Y€ËY{Zf«Y{Ö¨À»̬֬uÀÆ]w€¿Y֋Z¿ Y½Y€´ËZ]ÕZf§Õ´·Y€Ì̤eZ0 ^«Z f»ÁÓZ]¹Âew€¿Y {€¯½YÂÀŸÖ°Ìf¯Ze€Ì̤e¾ËYÖ¸Y¶¸Ÿ Ö»ՁZ]Ö^̯€eÄqZ]Z¼‹®¿Z]d//‡Y¾ËYµY‡µZu .|À¯ {€°¿ºy€‡Z¿Á€¯¶]Z¬»ÃÁYd À Ö¿ZÅY€§Õ|Æ»€f¯{ Ö°¿Z]»Y¾Ì‡ÂXe Ö¼ÌÅY€]Y֔e€» ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³ news morteza@gmail com ºÌÀ¯‘€§µZ^e§ºÌe®ËÄ]Zj»Ä]YÖ°¿Z]ºf//ˆÌ‡€³Y ÕZÅÃ{€b‡Ä]Yĸ¼uÁÖ¿ZÌ»,֟Z§{•Â˜y\̯€eÁ ÃZe¯ ÕZmÄÀ//ˆv·Y‘€«Ác|»|À¸],c|//»ÃZe¯ Ä]Ö°¿Z]ºfˆÌ‡µZ‡½ZËZa{,ºÌÀ¯ÄÌ^//Œec|» ՁZ]|{ |{ |//{\̯€eZ]\Ìe€e µZ‡{Ö°¿Z]ºf//ˆÌ‡įd//‡YÖ·Zu{¾ËY{¼¿Ö» ¾Ì»Ä]Y|{ |{ |{\̯€eÕZm ÖeZ^ŸÄ] €ËZ‡Ä]•Â]€»ZeÖ«Z^·Yd‡YÃ{Zf//‡€§ ¦¸fz»ÕZÅŠz]{®Ë„eY€f‡YÁºÆ»žËZÀYÃY¼ÅŒ¯ּ̋Á€fad À |{½MÕZÅğ¼n»€ËYÃÁYd ÀÁÃ{Â]Öf¨¿€Ì£cY{ZZ//Ây {Ö¸¯½ZÌ]Ä]Á|Å{Ö»¶Ì°ŒeևÂ]d¯€‹ZÆqZ]Y½Y€ËYÄËZ»€‡YZ]Y {ÃY¼ÅįÃ{Â]Ö^¿ZmcӐv»ÁÃÁYÃ|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕZÅd¯€//‹Ã|¿€Ì³€] |ËMÖ»[ZˆuÄ]ÄËZ»€‡YZ]ÕZÅd¯€‹¾Ë€eÁM{‡YÄf‹~³½ZÌ·Z‡ Ä]ÃZ‹YZ]{Zf«Y½ZÆmZ]³Ád¨³{ÄËZ»€‡YZ]€³¶Ì¸ve,Ö¿YÁ€Å|¼v» ‚¯€¼eÁՀ̴ÌaµZu{ÕZÅÃÁ€a,dÌ·Z §ÁÂuªÌ«{dyZÀ‹d¨³©Â§\¸˜» Ö]ZˁY{|¿YÂeÖ»ZÆ¿M‰YÕZ¬eYÁ|»M{ŠËY‚§YdÆmZÆf¯€‹®Ë„eY€f‡Y €´Ë|°ËZ]ZÆf¯€‹ĈËZ¬»¾ÌÀr¼Å |‹Z]d̼ÅY‚WZu½Z‹¹ZƇÖf¼Ì«Y|¿YºŒq Ã|‹ÃZ‹YÕZÅd^ˆ¿ÁÃ|‹\ˆ¯Öf¼Ì«ÖÅ{Z]¾ÌÀr¼ÅÁÕÁM{‡€œÀ»Y |¿YÂeÖ»ZÆf¯€‹Y®Ë€Å{Äf¨Æ¿¶Ìˆ¿ZfaÁZÆ¿McÁZ¨e\‡ZÀe¾f§€³€œ¿{Z] Ö]ZˁYdÆm,€fŒÌ]̸ָvecZ°¿և€]Ä]Y½Y€´¸Ì¸veÁ½YY~³ÄËZ»€‡ÄmÂe dË·ÁYÁì·Z]ÕZŶ̈¿ZfaÖËZ‡ZÀ‹ÁÖ¸ §d¼Ì«½{Â^¿Z˽{Â]€Ë~aÄÌmÂe †aև€]{»‰Y‚³{ |ËZ¼¿\¸mÕY~³ ÄËZ»€‡dÌ]Y~m€œÀ»YZÆ¿MÕ|À] ¶»YŸZ]Ę]Y{Հfz»t̓Âe½MÖ¸ §dÌ “ÁÁÃÁYµÂv»Ö§€ »Y ½ZÆm{ÃÁYdÌ “ÁY̸ָve†b‡ÁÄfyY{€aÕ|̸¯µÂv»¾ËY€]Y~³€iY ºËY{€aÖ»Œ¯¶yY{{ÃÁYd Àև€]Ä]dËZÆ¿{ÁÃ|‹ÄWYY ½ZÆm{ÃÁYd ÀdÌ “Á ÕYY{įÃ{Â]Ö·M\̯€e®ËÁÖËZ̼Ì//‹{¯¾Ë€e¥€»€aÁ¾Ë€eºÆ»ÃÁY |Ì·ÂeÃÁY€fŒÌ] d‡YÖ¿ƒÁ€fÌ¿|»ZmÕZÅ{¯¹Z¼e½ZÌ»{½ƒÁ€fÌ¿Y|¬»¾Ë€eÓZ] µÂv» d‡YµZfˆË€¯ÁµÂ¿Y€³,¶Ë€a¶°‹Ä]Á|»ZmcÄ]½ZÆm{Ã|‹ ZeÁ½ƒÁ€fÌ¿ÕÁZuÖËZ̼̋ÕZÅ{¯½YÂÀŸÄ]ՁÁZŒ¯{¥€»¶Ì·{Ä]ÃÁY ÁºÆ»ÖËZ̼̋cZ^̯€eYÕZ̈]|Ì·ÂeÕY€]ÄÌ·ÁYÃ{Z»½YÂÀ ]ÖËZ̼̋Õ{Á|u ,d‡Y©Y€fuYY¶ZuÕZŁZ³{į,Y{NoÕZÅÃ|ÀËÓMŠÅZ¯œÀ»Ä]Öf À d̼ÅYÁdÌ ¼mŠËY‚§YÄ]ÄmÂeZ]įd‡YÕ|//‹Ä]ÁÁ±‚]YZ]ÕYY{ d‡Yd̼ÅYZ]½ZÆmÖËY~£{Y»|Ì·Âe|¿Á{ÃÁYŠ¬¿,€Œ]­YÂy¥€» ,Ö¿ZÆm{Zf«Y|‹½ZÆm{ÃÁYd¼Ì«ÁZ“Z¬eÁē€Ÿ€]€i»¶»YŸ¾Ë€eºÆ» {ÃÁY|Ì·Âe,֘Ìv»dˆËcY€¬»,|»M{Ä¿Y€‡ŠËY‚§Y,¥€»Õ´·Y€Ì̤e w€¿ÁdÌ ¼m€Ì̤e,|ÀÅÁ¾Ìq|À¿Z»½ZÆmÃ|ÀÀ¯¥€»Á±‚]ÕZÅŒ¯ d‡Y²À‡µZ£ÁZ³w€¿ZÂyÃÁY|Ì·ÂeÄÌ·ÁY{Y» ÁÃ{Â]€˜«Á¾Ìq,½Zf//ˆ]€Ÿ½ZÆm{ÃÁYÃ|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕZÅd¯€//‹¾Ë€eºÆ» |{¶Ë€]ÁZaÁY,Z°Ë€»M,|ÀÅ,¾Ìq…€f//‡{{cZŸÔ—Y¾Ë€yMª^— cY{Z€ÌyYÕZÆ·Z‡{ |ÀËZ¼¿Ö»¥€»Y½ZÆm{Ã|//‹|Ì·ÂeÕZÅ{¯Y ŠÅZ¯dˆË–Ìv»€]|Ì·ÂecY€ÌiZe{d·Á{Ä¿Y€Ì³dz‡¾Ì¿Y«¶Ì·{Ä]¾Ìq ŠÅZ¯¾e½Â̸̻Y{Á|uZeµZ‡YįÕ—Ä]Äf‹Y{ևˆv» ¶yY{{ÃÁY|Ì·ÂeŠÅZ¯¶Ì·|]|ÀÅŒ¯{ÃÁYcY{YÁÖ§€—Y d//‡YÃ{Y{ Äf°¿ d‡YÃ|̇{ Ä]{ YÁÃ{€¯|‹|{Œ¯ Z] µZ‡Ze|ÀÅ{ÃÁYḑ€›ÖÀe½Â̸̻ŠËY‚§YÄmÂe¶]Z«ÁºÆ» ¾e½Â̸̻ ¾ÌqÕZÅÄ»Z¿€]Z]ª]Z˜»Ád‡YY€mYd‡{{ÕZÅÃÁ€a¶Ì¼°e d‹Y{|ÅYÂyŠÅZ¯Ze Œ¯¶yY{{ÃÁYd ÀdÌ “Á ½Z‡Y€y,ÃZŒ¿Z»€¯,†Ë{€aּ̋Á€fad¯€‹ZÆqŒ¯ÕZŁZ‡ÃÁY½ZÌ»Y 怓ZuµZu{¾ÌÀr¼ÅÁd‡YևÂ]€Ì£ՁYּ̋Á€faÁևÂ]Y€Ì‹Á d‡Y¶Ì¼°ed‡{{½Z¼Ì¸‡|nˆ»Á¹Z´ÀÅ,½Z³{€·¶Ì¼°eµZu{Ä ‡Âes€— ּ̋Á€faZ]|Ì·ÂeY|{įd‡Y¾e½Â̸̻ ½Y€ËYÃÁY|Ì·ÂeÂ¼n» Z]|{Á½Z‡Y€y|{,ÃZŒ¿Z»€¯|{,Y€Ì//‹|{,†Ë{€a d‡YՁYּ̋Á€fa ̸ָveÕZÅÂf¯Z§և€] ZÅd¯€‹Ž·ZyZ¿{‡Ä̋ZuĈËZ¬» ÖfŒ¯²Ì·Ö»Zuº°Ë¾Ì»YÕY~³ÄËZ»€‡©Á|À ½Z»Z‡Ö»Zu,½Y€ËY{ÖfŒ¯Ã|ÀËM¶ˆ¿YdËZ¼uZ]Á |‹½Y€ËY{ÖfŒ¯²Ì· ¾Ì»Zed¯€‹Y{€§º°Ë¾Ì»YÕY~³ÄËZ»€//‡©Á|À ֟Z¼fmYÕZÅdÌ·ÂXˆ»ÕZ¨ËYÕZf‡Y{¾Ì»YÄËZ»€‡ ½Y€Æe…Â]d¯€‹‰€Ë~a€Ë|» |¿|‹Äf§€Ë~a½Y€Æe…Â]{µZ‡ÕY|f]YYd¯€‹{Y| e …Â]{ZÅd¯€‹‰€Ë~aÁÂu{½ÂÀ¯ZeµZ‡ÕY|f]YY ‰€Ë~aÄ]įÃ|‹¶Ì°Œe‰€Ë~acZÌÅĈ¸m,½Y€Æe d‡YÃ|‹lfÀ»½Y€Æe…Â]{d¯€‹ d¨³{½Y€Æe…Â]d¯€‹‰€Ë~a€Ë|»,Ö¿Z»€Æ«|¼v» ½ZÌ»Yd‹Y{ZƛYÂy¾ËY{ZÀ//‡ÂË{YZ]Ö˳Á ÁÃ{Â]Ö¿Zf‡YÕY~³ÄËZ»€‡d¯€‹,d¯€‹¾ËY YZ]{µZ §d À¾ËYğ¼n»Yd¯€‹®ËZÆÀed//‡Y|ÌaÃZ»}MZe |¿{Â]ÕZneÕZÅd¯€‹Y‚Ì¿€´Ë{d¯€‹ Ád‡YÃ{¼¿\ˆ¯Y{ZÆ]©YÁY…Â]¶¯ŽyZ‹Y€f¼¯ÖÅ{Z]½Y€ËYÄËZ»€‡ ‰€Ë~aÖ¿Zf‡YÕZÅd¯€‹ÄËZ»€‡Â¼n»{Y{Ä»Y{YÖ¿Z»€Æ« …Â]¶¯ŽyZ‹Ä]d^ˆ¿ՀfŒÌ]ÖÅ{Z]d À¾ËY{µZ §ÕZÅ{Z¼¿€j¯Y ֋Z¿ZÅd¯€‹¾ËY[¸˜»cZ‹Y‚³ÄWYY½MÃ|¼Ÿ¶Ì·{į|¿YÄf‹Y{Y{ZÆ]©YÁY ¥Ôy€]Ö¿ZÆmÕZÅw€¿½|¿Z»dËZi¾ÌÀr¼ÅÁÄf‹~³ÕZÅÃZ»{Ó{|‹Y …Â]{ÕY~³ÄËZ»€‡¾‹ÁÕZŪ§Y €Ì³ºŒqŠËY‚§Y½Mž^eÄ]ÁZ¿Á€¯½Y€v]YÖ//‹Z¿€´Ë{ÕZÅÖfË{»Z¯‰‚Ë Z»YdˆÌ¿ŽzŒ»Â“»¾ËYÄnÌf¿|Àq€Å-{Â]|ÅYÂy ½ZËMY{€a‰YÕY~³ÄËZ»€‡ÁZŒ»d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» d‡YZÆ¿MÃ|‹¹Z¼eÕZÆ]Á‰Á€§ÕZÅ|»M{¾Ì]ĸZ§YZÅd¯€‹{‡Ä̋Zu {€¯½YÂÀŸcY‚¸§ÕY€]ÁŠÌaŠ·Zq®ËY½M½YÂeÖ» d‡{,ÄËZ»€//‡YZ]{ZÅd¯€//‹€Ìœ¿º¯ÂÀed¨³ Հ̳ÄnÌf¿ÁZÅd¯€‹Õ{ZÌÀ]և€] ½ZËMY{€a‰YÕY~³ÄËZ»€‡ÁZŒ»d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» Äf‹Y~³Z]Y½ZŒË¨e€a{¹ZƇ[Zzf¿YÕY€]½YY|»ZƇ ±‚]YZ]ÕYY{,Öf ÀÕ{Á|uZeÁՁÁZŒ¯{¥€»¶Ì·{Ä]ÃÁYµÂv» Ö°¿Z]ÕZÅETF€³YÄ°ÀËY€]ÖÀ^»Ö·YÂ//‡Ä]x‡Za{ Y…Â]{ÕY~³ÄËZ»€//‡¾‹Áª§YÂ“»¾ËYį Š‹ÂadÆm|Ë|mÕZÅḑ€›gY|uYÄ]ZÌ¿¾ÌÀr¼ÅÁd‡YÕ|‹Ä]ÁÁ d ÀZœf¿Y{ÖeY€Ì̤eÄq,|¿Â‹ÄËZ»€//‡YZ]Ä¿YÁ Հ^yÃZ´ËZaZ]´f¨³{€§½ZËÂa|¼uY |Å{Ö»|//Ë¿ ª—ZÀ»{Õ{Zf«Y€Ì£ÁÖ¼Ë|«ÕZÅ|uYÁYÕ{Y| eָ̘ eÁ½|‹Äfˆ],Z“Z¬e ½Y|Àq,Ö¸^«ÕZÅETFÄ]€ned¨³,d//‡YÕY|°¿Z] ZÅYZ]¾Ë€eÃ|¿YYÖ°ËYÄËZ»€‡YZ],ÄËZ»€//‡YZ] ÕZÅŒ¯ÕZÆf˂»Y²À‡µZ£ž^À»Ä]d^ˆ¿ՁZ³ž^À»Ä]և€f‡{Á½ZÆm Ä]Ö°¿Z]ÕZÅETFÕZmµZ‡{d‡Y|Ì ]Á{Â^¿ª§Â» ¾f‹Y{Z]ÄËZ»€‡YZ]d¨³Ádˆ¿Y{ÕY~³ÄËZ»€‡ÕY€] ‰Á€§€]Y~³€iYÁºÆ»cZ°¿€´Ë{Y d‡YÕZned]Z«Ä]{ÁÁÁZ³ÕYY{ YZ]{YÁ|Ë|mÕZÅETF¾ËY€³YZ»Y,{‹ē€ŸYZ] -d‡YÕY~³ÄËZ»€‡ÕY€]Ö^‡ZÀ»–Ìv»,¦¸fz»žËZÀ YZ]įd‡Y½ZfˆÀ¼¯€eÃÁYÖÀeY‚Å|uYÁՁY|¿YÃYÖ¸yY{ÕZŁZ‡ÃÁY {ZnËYÖ°¿Z]ÃÁ€³cÔ»Z »|¿Á{ՀÌ̤e,{Â//‹¹ZƇ cY{Z,Ö¿ZÆmÕZ//Åd¼Ì«Ä]Äf//ˆ]YÁžËZÀÄËÁÄ] Z]½ZfˆÀ¼¯€e|Ë|m|uYÁՁY|¿YÃYZ]ÁÃ{Y{Y€«€ÌiZedveY©Y€ŸÁ½Zfˆ¿Z¤§Y cZÌ·Z»Â“»ÃZ]{t̓ÂeÄ]Ä»Y{Y{€¨¿ZËÂa |À¯Ö¼¿ ¦¸fz»Ö¿Z»ÕZÅÁZ]{¹Y|¯€ÅZÅ֌ËÓZa,ZÅÂv» ÕZÅYZ]Ád¼Ì«Ã|̇ÕY{€]ÀÆ]Ä]µZ‡{į¾e½Â̸̻ ḑ€› ÕZÅÃ{€b‡{cZÌ·Z»¾ËY€³Yd¨³ÁdyY{€aÕ|ËZŸ€] |¿Â‹Ö»[ˆv»½YY|»ZƇÕY€]ÖÀ»YÕY~³ÄËZ»€‡ , ‚Ì¿½Zfˆ°]Y€“ZuµZu{ |Å{Ö»Y€«€ÌiZedveY¥Y€—Y Y€«€ÌiZedveYÕY|°¿Z]d ÀZ ˜«,{‹µZ¼ŸYÖ°¿Z] d ÀÕZÅd¯€‹ªÌ«{‰Y‚³|ËZ]Äf^·Y{Y{Ä»Y{YÕÁ ÃÁYÄf^·Y {Y{ÖÀeY‚ÅÄ»Z¿€]‚Ì¿½Zfˆ«Y‚«Á|À°Ì»ÕY{€]ÀÆ]ÃÁY¾eY‚Å c|»ÕZÅÃ{€b‡Yž]ZÀ»\̯€eįd]Z]¾ËYY-|Å{Ö» ½Z‡Â¿Z»Y-{‹¶Ì¸veÁև€]µY|¯{ևZ‡YcY‚¸§ {{€´Ì»ÖÀÌ]ŠÌaÁÄf‹Y{¾Ë€ËZ‡d^ˆ¿ՂËZ¼f»ÕZÅÖ³„ËÁ‚Ì¿Ö¸yY{ÕZŁZ‡ ž]ZÀ»ÕY|ËZa,|¿Â‹Ö»¶¬fÀ»ÕZmÕZÅÃ{€b//‡Ä]Y{ d¼Ì«d§YÁZÅÖfË{»Z¯|‹¾ÌÀr¼ÅŒ¯{Yw€¿ d¯€‹Ä ‡ÂeÕZÅs€—¹Zn¿Y¾ÌÀr¼ÅÁÃÁY|Ì·Âe|Ë|mÕZŁZ§ՁY|¿YÃYZ] ÕZmÕZÅÃ{€b‡d¼‡Ä]Z»Y{ÁÖ»d‡{Y®¿Z]{ ÃÁ€³¾ËYÕY€]YÖf^j»Ã|ÀËM€ÌyYÕZÅÄf¨Å|Àq{¹ZƇ Y|ÌaÕÁM{‡dÆmYՀe[¸˜»–ËY€‹ּˀve–ËY€‹½|//‹ž¨e€»ÁZÅ dËY|Å,|ÀfˆÅ®¿Z]ÕY€]ÕYÄÀ˂ź¯ÕZÅÃ{€b//‡į ¾ËY |‹|ÅYÂyÁÄ]Á½YY|»ZƇµZ^«YZ]Z ˜«įÃ{º« Äf°¿¾ËYÄ]ÄmÂeÖeY{ZÕZÅdË{Á|v»Áּˀve–ËY€//‹Ä]ÄmÂeZ] |ÀËZ¼¿ ¾ËYį|‡€]€œ¿Ä]|ËZ‹µÁYÃZ´¿{¾ËY€]ZÀ] {Â//‹Ö» į֟“»{Á‚§YµZu¾ÌŸ{ÄËZ»€‡YZ]…ZÀ//‹Z¯ cY{ZÁÃ{Â]|»Zmև€]{»ÕZÅd¯€‹cӐv»įd‡Yd̼ÅY‚WZu ž¨fÀ»YZÅ®¿Z]ž«YÁ{Z»Y|‹Z]d À¾ËY€“Ä]¹Y|«Y ÕY~³d¼Ì«,Ã|̇€¿dÌ ˜«Ä]ÂÀŽMÃZ]{†¸n» ¦Ì¨zeÃ|»M{ÂmÁÄ]¶°Œ»ZÆÀeÁ{Y|¿ZÌ¿Zy–ËY€‹Z]ÖËZÅÖfŒ¯Ä]ZÆ¿M {€¯|ÅYÂy ÃÁ€³¾ËYÕY€]Õ|Ë|m®//ˆËįd//‡Y{Ó§ÀÌn¿ d‡YÖeY{Z|Z¬»€Ì̤eY֋Z¿ZʼnÁ€§{ÕÓ{Y{Á|u ¾ËYį̨֨ze¾ÌÀr¼ÅÁÃÁYÖ¿ZÆmÕZ//Åd¼Ì«{cZ^i¾f§€³€œ¿{Z//] |¿|‹¹ÔŸYļÌ]d À{Հ³€ËeĬ]Zˆ»¾Ì·ÁY€e€]cY€¨¿ €œ¿{Ó{cZ“Á€¨»{ÖeY{ZÃÁYw€¿|¿Y{{Ây‰Á€§{d¯€//‹ ¾Ì»Ô»µZfˆË€¯ÁÕÓ{µÂ¿Zf»ÁÕÓ{­Z̿»M‘€§Z]ÁÃ|‹Äf§€³ d¯€‹ļÌ]²Àŀ§Â“»Z]Հ³€ËeĬ]Z//ˆ»{ d¸»ļÌ]«Õ€ËeļÌ]»Հ³€ËeĬ]Zˆ»€e€]cY€¨¿ ÁµZ‡¹Á{ÄÅZ»Š‹ÃÁ{ÕY€]Ö¿Z»ÂeY‚ÅÁÓ{ÁÕÓ{ ÁµZ‡{€y|À»€ÀÅ{Y| eY-d‡Y€¯}½ZËZ//‹ |¿{€¯ Á€·Z‡¾Ì¼Å|¨Åd^‡ZÀ»Ä]ļÌ]²Àŀ§Â“»Z]į ŠÌaÃ|‹ÃZ‹YÄ]ZŒ»ÕZÅÃÁ{ÕY€]dÀ‡ÁdÀ‡­YÂyZ³dËZÆ¿{Á Ĭ]Zˆ»Ä¿Zy€Ì]{Ä]Y{ÂyZiMįµZˆ³‚]|À»€ÀÅ ‰Y‚³Ä] |¿|‹¹ÔŸY,{Â]Ã|‹Y‚³€]d¸»ļÌ]†Ì‡Ze \Ìe€eÄ]ÁµZ‡ÕZÆf¿YÕY€]†Ë{€aÖ¼Ì//‹Á€fad¯€‹{{€´Ì»ÖÀÌ] Z«M€¨¿,|¿{€¯µZ//‡Y«Õ€ËeļÌ]»Հ³€Ëe Ä]d¸»ļÌ]–‡Âe{Y|ËÁ¾ËY,d¸»ļÌ]ֻ¼Ÿ–]YÁ , Á Ä]ZŒ»ÃÁ{{ÃZŒ¿Z»€¯Ö¼Ì//‹Á€faÁµZË Á Ä^À//‹lÀaÁ-‰Y‚³¾ËY€]ZÀ] |¿{Â]º¿Zy€¨¿Á ¾Ì·ÁYÕY€]Ád¯€‹¾ËY†Ì‡ZeÁ€·Z‡¾Ì¼Å|¨Åd^‡ZÀ» Á ½Z‡Y€yּ̋Á€faÁµZË Á Y€Ì‹ּ̋Á€fa Z“|¼v»ÁÕ|ÌuÕ{ZÅ,ÖËZ^—Z^—µZ//¼¯,ÃZ»}M ÕYļÌ]²Àŀ§ğZ‹YÖ¸¯Â“»Z]ļÌ]d À{Z] µZ‡{Ö¸yY{ÕZŁZ‡ÃÁYÄ°ÀËYÄ]ÄmÂeZ] |À‹Z]Äf‹Y{ºÆ‡€Å{Â//‡µZË Ĉ¸m®Ë{,Ĭ]Zˆ»¾ËY½YÁY{½YÂÀŸÄ]|·ÁÃZ//‹€Ì» Š»YMÁÖfËZ¼uÕZÅÖ³„ËÁ,ļÌ]|ˀycÁ€“€]ÖÀ^» cZ^·Z˜»µÂÁd§ZË{¹|ŸdÆmÄ]¶^«ÕZŵZ‡º£€Ì¸ŸÖÀÌËZäּ¬e{‡ Z]Y{ÂyZiMįÖ¿Y€³€Ëe¾Ì]YÁև€]YZiMÄfŸZ‡ €] |‹Y‚³€] Á®//ˆËµZ¬f¿YÁdˀË|»,ļÌ]€—Zy ¾ËYÕY€]Ö^‡ZÀ»Äf‹Z^¿Y{‡Y~·|¿YÄf‹Y{ՁÁZŒ¯dËZ¼ucZ»|y½Z»Z‡Y ,ļÌ]ÄÀËM{€¼Ÿ~³,Ö³|¿ÁļÌ]Ä]•Â]€»cZŸÂ“» Ä]|À»€ÀÅ–‡Âe€iY{Y| e,‰Y‚³¾ËY…Z//‡Y €eÓZ]ּ̈¬e{‡½YÂÀŸÄ]ÖeMÕZÆ·Z‡{¶Ìˆ¿Zfa¾ËYÁd‡Y{Âm»ZÅd¯€‹ cY€¨¿-|¿|̌¯€ËeÄ]YdÌÀ»YÁļÌ]ÁŠËZ‡MÁļÌ] ,{Y| e¾ËYYį|‹µZ‡YՀ³€ËeĬ]Z//ˆ»Ä¿Zy€Ì]{ {¼¿|ÅYÂy€ˆÌ»Y¶v»¾ËYYÄËZ»€‡ŠËY‚§YZË |¿{€¯[Zzf¿YY€e€] ְ˂̧cÄ]€iYÁµZfÌnË{cÄ]€//iY ‚Ì¿€´Ë{d¯€‹Ád‡Y½Z»Âe{Z̸̻Y‚ÅÃ|//‹ į|¿YÃ{Â]½Z»Âe{Z̸̻ÁY‚Å€]¢·Z]ÕYÄËZ»€‡ ½Y€Æe…Â]{,ÄËZ»€‡½Z»Âe{Z̸̻Y‚ŝ¼n»{ d¨³½Y€Æe…Â]d¯€‹‰€Ë~a€Ë|» d‡YÃ|‹‰€Ë~a ÄËZ»€‡¾Ì»Zed¯€‹,Ã|‹‰€Ë~aÕZÅd¯€//‹ĸ¼mY Ö¸ŸÂ]ּ̋Á€fa,|¿ÁYּ̋Á€fa,½Y{Z]M©€]ÃZ³Á€Ì¿,¾Ì»Y ּ̋Á€fa,µZ]{Y|mY¡€»,…ZaÖ¿| »ÕÁM€§,ZÀÌ//‡ {€]¹Z¿½YÂeÖ» Á‚Ë€^e €Ì̤e €Ì̤e Y|¬» ŽyZ‹ d¼Ì«€Ì̤e Ó{ d¼Ì«    ±‚]d¯€‹ŽyZ‹  €Ì̤e   †¿ÁY ԗ   †¿ÁY À¬¿   †¿ÁY ¾ÌeÔa     ÁZÀ‹{YMŽyZ‹      µÁYYZ]ŽyZ‹   Ä·{Z^»|uYÁ Ê¿ZÆmÉZÅYZ]{Êf ÀcY‚¸§d¼Ì« ¹Á{YZ]ŽyZ‹         d ÀŽyZ‹    ½ÁºÅd¼Ì«ŽyZ‹   d¯€‹d¼Ì«ŽyZ‹    Ê¿Á|¿Âa  ʋY Ê¿Ád¼Ì«ŽyZ‹    ®Ë€f»¾e {Ó§ ¶¯ŽyZ‹    ®Ë€f»¾e d·Z^¯ €Ì̤e d¼Ì«€Ì̤e Ó{ d¼Ì« Ä·{Z^»|uYÁ ‚¸§¹Z¿ †»              ½ÁºÅ¶¯ŽyZ‹    ®Ë€f»¾e ÉÁ    €f·Z §d¯€‹ŽyZ‹    ®Ë€f»¾e ¾ÅM²À‡ ½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ»Z¼Ì¿Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« ՁYÕZÅÄ·YÂu  ¶^«ÉZ¯Á ddD WͬWͬ^WͬΩϧϭέ ϭϴ ϭϳ ZÀ‡Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« …ZÀ°‡Y½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ» Ê´f¨Å YÂ¿ ‰Á€§  ¶^«ÉZ¯Á |ˀy ‰Á€§ |ˀy YÂ¿ ϭϲ ϭϰ ϭϱ ϭϲ ϭϰ ϭϮ ϭϮ ϭϬ ϵ ϴ ϵ ϵ ϭϬ ϵ ϴ ϲ ϲ ϰ Ϯ Ϭ ΎηΎϣέ̯ αϳΩ̡η ϥΎγ΍έΧ Wͬƚƚŵ Wͬ ί΍έϳη Wͬ^ ©Â¬uÁ‰Á€§ÕZÅÂf¯Z§Y®Ë€Åįd‡YÄf°¿¾ËY€´¿ZÌ]©Â§ÕZÅY{¼¿ Ö¸ §ĸ»Z »{»‰Yd^ˆ¿Ä]Äf‹~³cYÂÀ‡{ºÆ‡€Å{‡Á¹ZƇ½Z^uZ —Ä]d‡YŽzŒ»įĿ´¿Z¼ÅµZj»½YÂÀ ]{Y{Y€«֘ËY€‹Äq{ºÆ//‡ {Y{Y€«Հe[¸˜»dÌ “Á{†Ë{€aּ̋Á€fa¾Ì´¿ZÌ» ¶¯ŽyZ‹Z]ևÂ]ÕZÅd¯€‹ÖÅ{Z]ĈËZ¬» ϩΎϣέΫ΁ ΎΗϝΎγ̵΍ΩΗΑ΍ί΍̶ϫΩίΎΑϪγϳΎϘϣ ϯϱϬй Ϯϴϲй ϯϬϬй ϮϱϬй Ϯϭϳй Ϯϭϳй ϭϵϮй ϮϬϬй ϭϴϵй ϭϰϴй ϭϱϬй ΎϫΕ̯έηϭΕόϧλιϟΎΧΎϧΩϭγϪϳηΎΣ ϳϳй ϭϬϬй ϲϳй ϱϬй αϳΩ̡η ΎηΎϣέ̯ αϳΩ̡η ΎηΎϣέ̯ Εόϧλ ί΍έϳη Εόϧλ ί΍έϳη ϝ̯ιΧΎη ϝ̯ιΧΎη     ÁÂË cYZ»YºÅ{     cYZ»YºÅ{  ¾Ìq½YÂË  †Ì¸´¿Y|¿Âa   †Ë‡®¿Y€§  cÔ»Z »{Y| e µZË{Z̸̻ cÔ»Z »‰Y |W‡½Á€¯  ºÆ‡½Â̸̻ cÔ»Z »ºnu |W‡½Á€¯    ƒÁ€¿½Á€¯   ƒÁ€¿½Á€¯  |ÀÅÄÌaÁ  |ÀÅÄÌaÁ ¾aYƒ¾Ë|   ¾aYƒ¾Ë|°Ë            Z°Ë€»MÓ{     Z°Ë€»MÓ{ Y{Z¿Z¯Ó{     Y{Z¿Z¯Ó{ Ä̯€e€Ì·     Ä̯€e€Ì·  Ä̇Á¶]Á ©Y€ŸZÀË{| ZÌ·Y€f‡YÓ{ Ê]ÂÀmÀ¯½ÁÁY‚Å ½ZnËZ]}McZÀ»          Ä̇Á¶]Á   ½ZnËZ]}McZÀ» ΕόϧλιϟΎΧΎϧΩϭγϪϳηΎΣ ϵϲ αϳΩ̡η ί΍έϳη ½Y€Æe…Â]{¶¯ŽyZ‹Z]µÂaɀ³Y{‡|¿ÁĈËZ¬» ͘й ¶¯ŽyZ‹ ZÅ®¿Z]ŽyZ‹ Ê·Z»ÉZÅŽyZ‹ž¼m ͘й ͘й ͘й    Ͳ͘й ͘й ͘й ͘й ͘й Ê]ÂÀmÀ¯½ÁÁY‚Å  ϥΎγ΍έΧ ϵϳ Ͳ͘й ͘й ©Y€ŸZÀË{| ZÌ·Y€f‡YÓ{ Ϭй ϵϴ ͘й  ½ÁºÅ¶¯ŽyZ‹ Ͳ͘й Ͳ͘й ¾ÌŒÌaÉZ¯Á{½Y€Æe…Â]{Ê·Z»ÉZÅÃZ´À]ÄËZ¼¿ ÄËZ¼¿  €f·Z §d¯€‹ŽyZ‹   ¶¯ŽyZ‹   ʋY Ê¿Ád¼Ì«ŽyZ‹  M  ½ÁºÅd¼Ì«ŽyZ‹ †Ë‡®¿Y€§ ½ÁºÅ¶¯ŽyZ‹ µZË{Z̸̻ YZ]‰Y   d¯€‹ d¼Ì«ŽyZ‹   d ÀŽyZ‹ ŽyZ‹ ¶¯ŽyZ‹  ¹Á{YZ]ŽyZ‹  Y|¬»     µÁYYZ]ŽyZ‹  €Ì̤e  ÁZÀ‹{YMŽyZ‹    €Ì̤e  ±‚]d¯€‹ ŽyZ‹  ϯϬй ϪϫΎϣεη ½Y€Æe…Â]{Ê·Z»ÉZÅÃZ´À]¹ZƇ|¿ÁÄ]ÊÅZ´¿ ÁÂË   ϰϬй ½Y€Æe…Â]ʻ¼ŸÉZ¼¿   ϱϬй ž˜¬»{Â//Œ¯{Zf«YºÆ»½Z¯YYְ˽YÂ//ÀŸÄ]ļÌ]d À®//‹Ö] €—ZyŠ»YM¾Ì»ZeÕY€]¶Ë|]Ö]ÖfË»Z»,Ö¿ÂÀ¯\̌¿ÁY€§€aÁ…Z//ˆu ļÅÁ{Y{Ã|ƟÄ]Y‚Ë‚Ÿ½Y€ËY¦Ë€‹¹{€»{ZuMÁ½Y€´f À,½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe ÄWYYZ]Ze|¿YÄf§€³Z¯Ä]Y{ÂyŠ‹Â¯Á‰Ôe¹Z¼e‚Ì¿d À¾ËY½ÓZ § |ÀÀ¯{ZnËYY½ZÀ̼—YÁŠ»YM¾ËY,Ä »Zm¦¸fz»ZŒ«YÄ]cZ»|y¾Ë€fÆ] ,Ä·‚·Á¶Ì‡ĸ¼mYÄf//‹~³µZ//‡|Àq{Öa{ÖaÖ Ì^—g{YÂuÂ«Á Œ¯Ä̸ŸÄ¿Ó{ZŸZ¿ÕZźˀveY֋Z¿€f//ŒÌ]įÕ{Zf«YÕZÆ^̌¿ÁY€§ ,Äf‹~³µZ‡®Ë{Z¿Á€¯Ö»|¿ZaÃ{€f//ˆ³ÂÌ//‹dËZÆ¿{Á{Â]½Z»‚Ë‚Ÿ į{Y{½ZŒ¿ÁdyZ//‡¾//‹ÁŠÌaYŠÌ]YļÌ]d ÀÃZ´ËZmÁd̼ÅY d§€³€œ¿{Ä »ZmZŒ«YļÅÕY€]ÕÁ€“ZÌ¿ŠÌa½YÂÀŸÄ]YļÌ]|ËZ] {ÖËY‚§Z¼Å,½Y€³ļÌ]©Z§ÁÕY€//]Ö¼Àf¤»d€§"ļÌ]Á"}MºÅ{‚Ì//‡ ½ZÀ̼—Y,Š»YM€Æœ»½YÂÀŸÄ//]d À¾ËYÖ·ZÅYYÖ¿Y{|«ÁļÌ]d// À Š»YMÁŠËZ//‡M¾Ì»ZeÕY€]įd//‡YÄ »ZmÖ¿YÁdÌÀ»YÃ|ÀÀ¯¾Ì¼”eÁ Á|ÀÀ¯Ö¼¿¢Ë{Ö//Œ‹Â¯pÌŁY½Z³|Ë|¿ZˁÖ¿Y€´¿ž//§Á½YY‚³Ä//¼Ì] ½ÓZ §Á¹{€»{ZuMÕY€]¾//‹ÁÕYÃ|ÀËMŠz]|Ë¿,dÌ«ÔyÁÕÁM¿Z//]  ¾Ìq½YÂË ϲϬй |ÀfˆÅÕ{Zf«Y €]ÄÌ°eZ]Â//Œ¯ļÌ]d À±‚]Ã{Y¿ZyYÕ”Ÿ½YÂ//ÀŸÄ]€^·YÄ//¼Ì] Ö ‡ÃY¼Å{Ây½YÂe€a‰Á€§Ä°^‹d¼Å‚Ì¿Á|Æ f»ÁŽzf»½ZÀ¯Z¯ ,Ö·Z eÁ|‹€Ìˆ»{d¯€uZ],Ĩ«ÁÖ]Z°fŒaÁ‰ÔeÄËZ‡{d‡YÃ{€¯ t˜‡{|n»\ˆ¯,ÕZmµZ‡{ {Z‡ºÅY€§Y{Ây½ZˀfŒ»€—ZydËZ“ ÕÁM{‡w€¿,Ö¸yY{ÖËZ°eYÖ·Â^«Ân»{|n»d§ZË{,Ö·Z»Հ´¿YÂe®Ë ÕYħ€uÕZÅÕ|À¼¿YÂeY½ZŒ¿,½YÂf»Õ¨eÂa\ˆ¯{ÄmÂe¶]Z«|//‹Á {Y{Œ¯ļÌ]d À{€^·YļÌ]Ö·Z»Á ļÅÁ½YZf‡€a,½Zzf»,½Z°//‹‚aÕZÆe{Z‹d‹Y|³‚]¾¼“\¿ZnÀËY d›Z¨u¾Ì´À‡Z]Z¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋ÃÁ{µÂ—{įÂ//Œ¯Ö¿Z»{{Z¯ Á|À¼‹YÕZʼnÔeY,|¿YÃ|̌¯‰Á{Ä]Y½Y€ËY±‚]d¸»d»Ô//‡Y }MÁºÀ¯Ö»Ö¿Y{|«€^·YÄ//¼Ì]d¯€//‹{º¿YZ°¼ÅÖ»Z¼eŠz]|Ë¿ ®Ë€^eļÌ]d À½ÓZ §€´Ë{Á€^·YļÌ]{{Ây½YZ°¼ÅÄ]Y"ļÌ]Á" ļÌ]d À½ÓZ §Á½YY‚³Z¯,½ÓÂXˆ»ļÅÕ|À¸]€‡Ác{Z ‡ÁºË³Ö» ¹Zf‡YÂyµZ f»|¿ÁY|yYY  †Ì¸´¿Y|¿Âa ϯϴй ļÌ]Ád^‡ZÀ»Ä]€^·YļÌ]¶»ZŸ€Ë|»Ö¿Z̯Âa¾ˆv»¹ZÌa   ϱϮй ϱϭй ϰϯй  ϱϭй ϱϰй ϭϬй   ϰϴй ϮϬй  ϳϬй ϲϭй ϲϯй ϱϵй ϥΎγ΍έΧ ΎηΎϣέ̯ |ˀy  ϱϮй ϰϮй µZ‡ÕY|f]YYÖÅ{Z]Šz]Ä]•Â]€»Ã|‹ÄWYYÕZÅY{¼¿ÁZ»MYįĿ´¿Z¼Å ‰Á€§ ϰϵй ϥΎγ΍έΧ |ˀy  ϲϰй Ϭй ‰Á€§ ϴϬй ϳϬй ϲϬй ϲϬй ϱϮй ‚¸§  Ê´f¨Å Ž·ZyZ¿{‡Ä̋ZuŠz]Ä]•Â]€»Ã|‹ÄWYYÕZÅY{¼¿ÁZ»MYįĿ´¿Z¼Å ÃÁYÕÁM{‡€ÌyY½ZÌ·Z‡{d‡Y|ÌaµZ‡ÄÅZ»Š‹ZeµZ‡YZÅd¯€‹ YÄf‹~³µZ‡ć֗Œ¯ÃÁYd ÀįÄf‹Y{Հ̴¼Œq|‹½Y€ËYÕZŁZ‡ ¶Ì·{ d‡YÃ|̇|{Ä]½ÂÀ¯YµZ‡{Ž·ZyZ¿{‡Ä̋Zu|{ ֌ÅZ¯Ád]ZiµZu¾ÌŸ{ÃÁYÖ¿ZÆmÕZÅw€¿½{Â]ÓZ]Ä]Á©Z¨eY¾ËYÃ|¼Ÿ ÄWYYcZŸÔ—YZ]ª]Z˜» d‡YZÅd¯€‹¾ËYZ³Ze|¼ŸÖ§€»{Y»w€¿½{Â] Y€«d^ˆ¿¾ËYdÆmYՀfÆ]dÌ “Á{½Z‡Y€yÁÃZŒ¿Z»€¯ּ̋Á€faÃ|‹ d‡Y[¸˜»ZÅd¯€‹Ö»Z¼eÕY€]և€]{»d^ˆ¿¶¯{įÄf^·Y|¿Y{ ÁP SÁP Ed^ˆ¿ć€œÀ»YÖ¸yY{Z‡ÃÁYÕZÅd¯€‹ĈËZ¬» TTM ‫و‬P B Ê¿ZÆmÉZÅYZ]{ZÆ]½Y€³cY‚¸§d¼Ì« ½Y€Æe…Â]ºÆ»ÉZÅŽyZ‹dÌ “Á ÄËZ»€‡YZ] }MÄ^ÀŒ°Ë €^»Z‡{ Ö¿Zj·YžÌ] ºÆ¿ÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ €Ì̤e €Ì̤e Y|¬» ŽyZ‹¹Z¿    ZÅ®¿Z]ŽyZ‹     ͘й €Ì̤e      Ê·Z»ŽyZ‹ ZÅÉY~³ÄËZ»€‡ŽyZ‹  ²À˂̷Ê·Z»€ËZ‡ŽyZ‹     …Â]¶¯ŽyZ‹ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه جهان اقتصاد

روزنامه جهان اقتصاد 7480

روزنامه جهان اقتصاد 7480

شماره : 7480
تاریخ : 1399/10/07
روزنامه جهان اقتصاد 7478

روزنامه جهان اقتصاد 7478

شماره : 7478
تاریخ : 1399/10/04
روزنامه جهان اقتصاد 7467

روزنامه جهان اقتصاد 7467

شماره : 7467
تاریخ : 1399/09/22
روزنامه جهان اقتصاد 7466

روزنامه جهان اقتصاد 7466

شماره : 7466
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه جهان اقتصاد 7465

روزنامه جهان اقتصاد 7465

شماره : 7465
تاریخ : 1399/09/19
روزنامه جهان اقتصاد 7464

روزنامه جهان اقتصاد 7464

شماره : 7464
تاریخ : 1399/09/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!