روزنامه گسترش صنعت شماره 121 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 121

روزنامه گسترش صنعت شماره 121

روزنامه گسترش صنعت شماره 121

‫سال بیست و نهم‬ ‫مردم به درامد ملی‪ 2/5‬برابری تخیلی «نه» گفتند‬ ‫پیاپی ‪2094‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫رییس جمهوری گفت‪ :‬مردم با حضور بی نظیر خود در انتخابات خواس��تند بگویند که در کش��ور ما تکثر به رس��میت شناخته شده است‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین حس��ن روحانی‪ ،‬دوشنبه در ابتدای نشس��ت خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه «بسیار‬ ‫خوش��حالم که امروز از طریق رس��انه های جمعی می توانم با ملت ایران صحبت کنم» ادامه داد‪ :‬ملت بزرگ ما بزرگترین حضور‬ ‫خود را در انتخابات به نمایش گذاشتند‪٤٢ .‬میلیون جمعیت در انتخابات حضور پیدا کردند که اگر می توانستند از همه انهایی‬ ‫که در صف بودند رای اخذ کنند به ‪٤٥‬میلیون هم می رس��ید‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد؛ من می خواهم بگویم این تعداد رای پای‬ ‫صندوق ارا یک حضور بی نظیر بود‪.‬‬ ‫همین صفحه‬ ‫‪ 2‬خرداد ‪1396‬‬ ‫‪ 26‬شعبان ‪1438‬‬ ‫‪ 23‬مه ‪2017‬‬ ‫بو کار‬ ‫تسهیالت بانکی‪ ،‬مهم ترین چالش محیط کس ‬ ‫براس��اس ارزیابی ‪ ۲۶۸‬تش��کل اقتصادی سراسر کش��ور از ‪ ۲۳‬مولفه ملی‬ ‫محیط کس��ب وکار ایران مولفه های «مش��کل دریافت تسهیالت از بانک ها»‪،‬‬ ‫«ضع��ف بازار س��رمایه در تامین مال��ی تولید و نرخ باالی تامین س��رمایه از‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫براساسنظرسنجیاز‪ ۲۶۸‬تشکلاقتصادیکشورمشخصشد‬ ‫بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی» نسبت‬ ‫به س��ایر مولفه ها در وضعیت نامناس��ب تری قرار دارند‪ .‬براساس این پژوهش‬ ‫مولفه ه��ای «ضعف زیرس��اخت های تامی��ن برق»‪« ،‬ضعف زیرس��اخت های‬ ‫دوره جدید شماره ‪121‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫حمل ونقل» و «ضعف نظام توزیع و مش��کالت رس��اندن محصول به دس��ت‬ ‫مصرف کننده» نس��بت به سایر مولفه ها در پاییز ‪ ۹۵‬در وضعیت مساعد تری‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫دانشگاه فرصتی‬ ‫برای کمک‬ ‫به تولیدکنندگان‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش صنایع کوچک‬ ‫در مشارکت مردمی‬ ‫مجموعه سازی مکالمه ای‬ ‫جدید در صنعت قطعه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫صنعت و اقتصاد بااهالی بهارستان‬ ‫«گسترش صنعت» در گفت وگو با فعاالن بازار خودرو راهکارهای رونق را بررسی کرد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ماموریت های خودرویی دولت جدید‬ ‫‪7‬‬ ‫رییس جمهوری در نخستین نشست خبری پس از انتخابات دوازدهم‪:‬‬ ‫مردم به درامد ملی ‪ 2/5‬برابری تخیلی «نه» گفتند‬ ‫رییس جمهوری گفت‪ :‬مردم با حضور بی نظیر خود‬ ‫در انتخابات خواس��تند بگویند که در کش��ور ما تکثر‬ ‫به رس��میت شناخته ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین حس��ن روحانی‪ ،‬دوشنبه‬ ‫در ابتدای نشس��ت خب��ری با اصحاب رس��انه با بیان‬ ‫اینکه «بسیار خوشحالم که امروز از طریق رسانه های‬ ‫جمعی می توانم با ملت ایران صحبت کنم» ادامه داد‪:‬‬ ‫مل��ت بزرگ ما بزرگترین حضور خ��ود را در انتخابات‬ ‫به نمایش گذاشتند‪٤٢ .‬میلیون جمعیت در انتخابات‬ ‫حضور پیدا کردند که اگر می توانس��تند از همه انهایی‬ ‫که در ص��ف بودند رای اخذ کنند ب��ه ‪٤٥‬میلیون هم‬ ‫می رس��ید‪ .‬وی خاطرنشان کرد؛ من می خواهم بگویم‬ ‫این تع��داد رای پای صندوق ارا ی��ک حضور بی نظیر‬ ‫بود‪ .‬مردم با این حضور و این انتخاب خواستند بگویند‬ ‫که در کش��ور ما تکثر به رسمیت شناخته شده است‪.‬‬ ‫ریی��س دولت دوازدهم ب��ا بیان اینک��ه «هیچ گروه‪،‬‬ ‫جناح ‪ ،‬تفکر و ایده ای قابل حذف نیس��ت» اظهار کرد‪:‬‬ ‫همه هس��تند‪ ،‬حضور دارند و از همه باید برای ساختن‬ ‫ای��ران پراوازه بهره بگیریم‪ .‬وی افزود‪ :‬در این انتخابات‬ ‫مردم در تراز باالترین دموکراس��ی های جهان حضور‬ ‫پی��دا کردن��د‪ .‬مردمی که دارای مش��کالت اقتصادی‬ ‫هس��تند‪ .‬مردمی که در روس��تاها با مشکالت زندگی‬ ‫می کنند ام��ا به پول نه گفتند‪ .‬م��ردم به خوبی اعالم‬ ‫کرده اند‪ ،‬ما می فهمیم اب شور عطش را کم نمی کند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬مردم به فکر اقتصاد هستند و به درامد‬ ‫مل��ی ‪ 2/5‬برابری تخیلی «ن��ه» گفتند‪« .‬نه» مردم به‬ ‫فریبکاران بهترین بخش ای��ن انتخابات بود‪ .‬روحانی‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه «انها «تالش کردند ب��ه مردم بگویند‬ ‫دین ش��ان در خطر اس��ت» افزود‪ :‬انان کوشیدند که‬ ‫س��ند ‪ 2030‬را که ریش��ه اش مربوط به سال ‪1990‬‬ ‫می ش��ود بگویند که علیه دین مردم اس��ت‪ .‬س��ندی‬ ‫که نه ما بلکه هیچ کش��وری ان را امضا نکرده اس��ت‪.‬‬ ‫س��ندی که دولت یازدهم به صراحت نوش��ته با دین‪ ،‬‬ ‫فرهنگ و اخالق ما سازگار نیست و کان لم یکن تلقی‬ ‫ش��ده اس��ت‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬مردم به دین و فرهنگ‬ ‫خود بس��یار حساس هس��تند و دروغگویی ها کاری از‬ ‫پیش نبرد‪ .‬حس��ن روحانی که ریاست جمهوریش در‬ ‫دور دوم با کس��ب بیش از ‪ ۵۷‬درصد مجموع ارا تداوم‬ ‫یافته اس��ت‪ ،‬در این نشس��ت‪ ،‬ضمن طرح مهم ترین‬ ‫مس��ائل کش��ور‪ ،‬بویژه پ��س از‏حضور مل��ت ایران در‬ ‫دوازدهمی��ن دوره انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری و‬ ‫ش��وراهای اسالمی شهر و روس��تا‪ ،‬مواضع‏جمهوری‬ ‫اسالمی ایران را‏درباره مسائل منطقه ای و بین المللی‬ ‫تش��ریح و تبیین کرد و به س��واالت خبرنگاران پاسخ‬ ‫داد‪ .‬در این نشس��ت محمدباقر نوبخت‪ ،‬حس��ینعلی‬ ‫امیری‪ ،‬ش��هیندخت م�لاوردی‪ ،‬زه��را احمدی پور‬ ‫رییس س��ازمان گردشگری‪ ،‬رضا صالحی امیری وزیر‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‪ ،‬س��یدمحمود علوی وزیر‬ ‫اطالعات‪ ،‬محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه‪ ،‬محمد‬ ‫شریعتمداری‪ ،‬حسین دهقان و جمعی دیگر از اعضای‬ ‫دولت حضور داشتند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان سمنان‪:‬‬ ‫هدف نهایی دولت تدبیر و امید توسعه رونق تولید است‬ ‫پنجاه و هشتمین جلسه کارگروه ستاد تسهیل‬ ‫و رفع موانع تولید اس��تان س��منان برگزار شد و‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫سمنان در این جلس��ه گفت‪ :‬هدف نهایی دولت‬ ‫تدبیر و امید توس��عه رونق تولید‪ ،‬خروج از رکود‬ ‫اقتص��ادی و در نتیج��ه افزایش افراد ش��اغل در‬ ‫جامعه است‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرن��گار «گس��ترش صنعت» از‬ ‫سمنان‪ ،‬بهروز اس��ودی با بیان این مطلب اظهار‬ ‫کرد‪ :‬دولت تدبیر و امید سیاست های زیادی برای‬ ‫رفع مش��کالت مردم دارد که یکی از اصلی ترین‬ ‫ان‪ ،‬ایجاد و افزایش اشتغال و توسعه رونق تولید‬ ‫است‪.‬‬ ‫اسودی اشاره به رویکرد مثبت ستاد تسهیالت‬ ‫و رفع موانع تولید در استان سمنان تصریح کرد‪:‬‬ ‫با فعال سازی واحدهای تولیدی و صنعتی تعطیل‬ ‫و نیمه تعطی��ل و با برگ��زاری کارگروه های رفع‬ ‫موانع تولید‪ ،‬اش��تغالزایی زیادی در کش��ور و در‬ ‫استان ها ایجاد می شود‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫س��منان بیان کرد‪ :‬با همت دول��ت یازدهم و در‬ ‫راس��تای تحقق اهداف اقتص��اد مقاومتی و رونق‬ ‫تولید‪434 ،‬میلیارد تومان تسهیالت رونق تولید‬ ‫به ‪ 780‬واحد تولیدی استان پرداخت شده است‪.‬‬ ‫اسودی با اش��اره به برگزاری ‪ 57‬جلسه کارگروه‬ ‫رفع موانع تولید در استان تصریح کرد‪ :‬تاکنون و‬ ‫با تدابیر دولت تدبیر و امید مشکالت ‪ 375‬واحد‬ ‫تولیدی اس��تان در جلسات کارگروه بررسی و در‬ ‫جهت رفع موانع پیش رو ‪ 908‬مصوبه به تصویب‬ ‫اعضای کارگروه رسیده است‪.‬‬ ‫دبیر کارگروه رفع موانع تولید اس��تان سمنان‬ ‫ضمن بیان تحلیل فراوانی مصوبات این کارگروه‬ ‫گف��ت‪ :‬از ‪ 908‬مصوبه قبلی ‪47‬درصد مربوط به‬ ‫امور بانکی‪18 ،‬درصد مرب��وط به امور زیربنایی‪،‬‬ ‫‪13‬درصد مربوط به امور مالیاتی و مابقی مربوط‬ ‫ب��ه تامین اجتماعی و س��ایر امور می باش��د که‬ ‫‪52‬درصد از ان اجرایی شده است‪.‬‬ ‫در این جلسه مشکالت ‪ 4‬واحد تولیدی استان‬ ‫در ام��ور مربوط به بانکی و تس��هیالت و مالیات‬ ‫بررس��ی و گزارش��ی از عملکرد بانک های عامل‬ ‫اس��تان درباره پرداخت تس��هیالت رونق تولید و‬ ‫کمیته پایش و نظارت تسهیالت ارائه شد‪.‬‬ ‫در گفت وگوی پایگاه خبری گسترش با معاون طرح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح شد‬ ‫حس��ین ابویی مهریزی‪ ،‬معاون ط��رح و برنامه‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در گفت وگو با‬ ‫پایگاه خبری گس��ترش ضمن اشاره به ‪۱۰‬محور‬ ‫اساس��ی دولت یازدهم‪ ،‬گفت‪ :‬این اقدمات شامل‬ ‫بو کار‪ ،‬سرمایه گذاری و تکمیل‬ ‫بهبود فضای کس ‬ ‫طرح ه��ای نیمه تم��ام‪ ،‬ظرفیت س��ازی جدید در‬ ‫صنایع مهم و اس��تراتژیک‪ ،‬رف��ع موانع و ارتقای‬ ‫تولید‪ ،‬توسعه اکتشاف و بهره برداری معادن‪ ،‬ایجاد‬ ‫و توسعه زیرساخت های صنعتی و معدنی‪ ،‬تجارت‬ ‫خارجی‪ ،‬اموزش‪ ،‬فناوری و تحقیق و توسعه‪ ،‬بازار‬ ‫و بازرگان��ی داخلی و اصالح س��اختارهای اداری‪،‬‬ ‫اسان سازی خدمات و شفاف سازی اطالعات است‪.‬‬ ‫ابویی مهری��زی درباره عملک��رد دولت یازدهم‬ ‫بو کار در دولت‬ ‫بیان کرد‪ :‬با نگاهی به فضای کس ‬ ‫یازدهم مش��خص می ش��ود که رتب��ه بین المللی‬ ‫بو کار از ‪ ۱۵۲‬به ‪ ۱۲۰‬در‬ ‫ای��ران در فضای کس�� ‬ ‫این دولت ارتقایافته و جایگاه رقابت پذیری ایران‬ ‫از ‪ ۸۲‬به ‪ ۷۶‬رسیده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به کاهش نرخ ت��ورم از ‪ 34/7‬در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۲‬به ‪۹‬درصد در سال ‪ ۱۳۹۵‬گفت‪ :‬در‬ ‫دولت یازدهم افزایش نرخ رش��د بخش صنعت از‬ ‫منف��ی ‪10/5‬ب��ه ‪4/6‬درصد (‪ 9‬م��اه ‪ )۱۳۹۵‬و به‬ ‫احتمال حداقل ‪۵‬درصد در س��ال ‪۱۳۹۵‬رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین نرخ رشد بخش عمده فروشی و‬ ‫خرده فروشی (تجارت) از منفی ‪ 4/5‬به ‪3/4‬درصد‬ ‫(‪ 9‬ماه ‪ )۱۳۹۵‬را دانس��ت‪ .‬نرخ رشد اقتصادی از‬ ‫منف��ی ‪ 5/6‬به ‪ 2/7‬درصد (‪ 9‬ماه ‪ )۱۳۹۵‬افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫ابویی مهری��زی ب��ه س��رمایه گذاری و تکمیل‬ ‫طرح های نیمه تمام در دولت یازدهم اش��اره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬نرخ رش��د تشکیل سرمایه کل اقتصاد از‬ ‫منفی ‪23/8‬در سال ‪ ۱۳۹۱‬به ‪3/5‬درصد در سال‬ ‫‪( ۱۳۹۳‬مقدماتی) رسیده است‪ .‬نرخ رشد تشکیل‬ ‫س��رمایه بخش صنعت و مع��دن از منفی ‪41/9‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۱‬ب��ه ‪8/1‬درصد در س��ال ‪۱۳۹۳‬‬ ‫(مقدماتی) رسید‪.‬‬ ‫وی به س��رمایه گذاری و تکمیل ‪ ۱۹‬هزار واحد‬ ‫جدید و توسعه ای با س��رمایه گذاری بیش از ‪۷۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان و اش��تغال مس��تقیم بیش از‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار نفر در دولت یازدهم اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫‪ ۱۶۰‬ط��رح صنعتی و معدنی با س��رمایه گذاری‬ ‫خارج��ی ب��ه ارزش ‪ ۸‬میلی��ارد دالر که حدود ‪۷‬‬ ‫‪۱۰‬محور اساسی که نمره قبولی دولت یازدهم را تایید کرد‬ ‫میلیارد دالر ان به مرحله اجرایی درامده اس��ت‪،‬‬ ‫در این دولت به تصویب رسید‪.‬‬ ‫مع��اون طرح و برنام��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با اش��اره به پرداخت تس��هیالت بانکی به‬ ‫بخ��ش صنعت و معدن از حدود ‪ ۷۱‬هزار میلیارد‬ ‫تومان در سال ‪ ۱۳۹۲‬به حدود ‪ ۱۶۱‬هزار میلیارد‬ ‫تومان در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬گفت‪ :‬پرداخت تسهیالت‬ ‫بانکی به بخش بازرگانی از حدود ‪ ۳۱‬هزار میلیارد‬ ‫تومان در س��ال ‪ ۱۳۹۲‬به حدود ‪ ۷۲‬هزار میلیارد‬ ‫تومان سال ‪ ۱۳۹۵‬رسید‪.‬‬ ‫ابویی مهریزی با بیان رفع موانع و ارتقای تولید‬ ‫در دولت یازدهم گفت‪ :‬پیشنهاد‪ ،‬تصویب و ابالغ‬ ‫دو مصوبه ‪ ۳۵‬ماده ای در دولت برای حذف برخی‬ ‫محدودیت ها‪ ،‬پیشنهاد‪ ،‬تصویب و ابالغ قانون رفع‬ ‫موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی (سال‬ ‫‪ )۱۳۹۴‬و ایجاد کارگروه استانی و ملی تسهیل و‬ ‫رفع موانع تولید از جمله اقداماتی بود که در این‬ ‫دولت انجام ش��د‪ .‬جلسات س��تاد استانی ‪ ۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۷۰‬م��ورد و تعداد مصوب��ات ‪ ۵۳‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫بوده اس��ت که ‪ ۵۳‬درصد این مصوبات اجرا شده‬ ‫و ‪ ۴۷‬درصد انها در دس��ت اجراس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫جلسات کارگروه ملی ‪ ۲۳۰‬مورد بود که مصوبات‬ ‫این جلسه ها ‪ ۸۰۰‬مورد بوده است‪.‬‬ ‫ابویی مهریزی به ایجاد و توسعه زیرساخت های‬ ‫صنعت��ی و معدن��ی اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬ب��ه‬ ‫بهره برداری رس��اندن ‪۷۲‬شهرک و ناحیه صنعتی‬ ‫(مرحله واگذاری زمین) برای اس��تقرار واحدهای‬ ‫تولی��دی (افزای��ش از ‪ ۷۱۸‬ش��هرک و ناحیه به‬ ‫‪ ۷۹۰‬ناحیه و ش��هرک)‪ ،‬ایج��اد تصفیه خانه برای‬ ‫‪ ۳۷‬ش��هرک و ناحیه صنعت��ی و تامین اب برای‬ ‫‪ ۹۴‬ش��هرک و ناحیه صنعت��ی از جمله اقدامات‬ ‫زیرساختی دولت بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مواردی همچون تامین برق برای ‪۵۸‬‬ ‫ش��هرک و ناحیه صنعتی‪ ،‬تامی��ن گاز برای ‪۱۰۲‬‬ ‫ش��هرک و ناحیه صنعتی‪ ،‬تامین تلفن و خدمات‬ ‫مخابراتی برای ‪ ۱۳۸‬ش��هرک و ناحیه صنعتی و‬ ‫واگذاری حدود ‪ ۲‬هزار هکتار زمین صنعتی در ‪5‬‬ ‫هزار و ‪ 500‬فقره قرارداد در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعت��ی نیز از دیگر اقدامات زیر س��اختی دولت‬ ‫یازدهم است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه فعالیت های ای��ن دولت در‬ ‫حوزه اموزش‪ ،‬فناوری و تحقیق و توس��عه گفت‪:‬‬ ‫ایج��اد معاونت ام��وزش‪ ،‬پژوه��ش و فناوری در‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ب��رای تمرکز بر‬ ‫موضوع��ات مهم این حوزه بعد از یک دهه انحالل‬ ‫ان‪ ،‬قبول مسئولیت و محوریت برنامه ملی اقتصاد‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬صدور ‪ ۹۱۶‬پروانه تحقیق و توس��عه‬ ‫در دولت یازدهم به نحوی که از س��ال ‪ ۱۳۶۸‬تا‬ ‫ابت��دای دولت یازدهم فق��ط ‪ ۱۱۱۶‬پروانه صادر‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬همچنین حمایت از ایجاد شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان صنعتی با هم��کاری معاونت علمی‬ ‫و فناوری ریاس��ت جمهوری ک��ه از ابتدای دولت‬ ‫یازدهم تا پایان س��ال ‪ ۱۳۹۵‬به تعداد ‪ ۳۹۳‬واحد‬ ‫ایجاد ش��ده ک��ه از نظر تع��دادی ‪ ۱۳‬درصد و از‬ ‫نظ��ر درامدی ح��دود ‪ ۷۲‬درص��د کل واحدهای‬ ‫دانش بنیان را تش��کیل می دهد‪ ،‬از اقدمات دولت‬ ‫یازده��م در ح��وزه اموزش‪ ،‬فن��اوری و تحقیق و‬ ‫توسعه است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اقتصاد سیاسی‬ ‫‪ 2‬خرداد ‪ 26 1396‬شعبان ‪ 23 1438‬مه ‪ 2017‬شماره ‪ 121‬پیاپی ‪2094‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫دانشگاه فرصتی‬ ‫برای کمک به تولیدکنندگان‬ ‫رمضان بهرامی‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫حدود ‪4‬دهه از عمر دانشگاه ‬ ‫ازاد می گ��ذرد و به عن��وان‬ ‫بزرگتری��ن دانش��گاه حضوری‬ ‫جهان روزه��ای خاصی را طی‬ ‫می کند‪ .‬در این ‪4‬دهه دانشگاه‬ ‫ازاد اس�لامی از خ��روج خیلی‬ ‫از عالقه من��دان ب��ه تحصیل از‬ ‫مهرداد سیفعلی‬ ‫کشور و سرمایه انها جلوگیری‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫کرد و این س��رمایه ها به بزرگ‬ ‫ش��دن این دانشگاه کمک کرد‪.‬‬ ‫درباره سرمایه های این دانشگاه اظهارنظرهای زیادی از ‪300‬هزار‬ ‫میلیارد تومان تا ‪250‬میلیارد ش��ده اما هر چه هس��ت س��رمایه‬ ‫زیادی را به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬در این میان چه کس��ی‬ ‫هس��ت در ایران که نداند هر سال تعداد بیشتری از صندلی های‬ ‫دانشگاه ها چه ملی و چه ازاد در حال خالی شدن است و خیلی‬ ‫از رشته محل ها یا جمع شده اند و یا در حال جمع اوری هستند‪.‬‬ ‫کمبود دانشجو به واسطه توسعه کمی و نه کیفی سایر دانشگاه ها‬ ‫در زمان دولت های نهم و دهم و بیش از میزان تقاضا در کش��ور‬ ‫باعث شده که خیلی از واحدهای دانشگاه ازاد اسالمی به ویژه در‬ ‫شهرهای کوچک ضررده اعالم شود و به زودی این واحدها جمع‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬این دانشگاه که نیمی از دانش اموختگان کشور را‬ ‫ب��ه خود اختصاص می دهد یا باید روند فعل��ی را ادامه دهد و با‬ ‫تعدیل نیرو و واحدهای دانش��گاهی فقط در مراکز اس��تانی و به‬ ‫صورت محدود به کار خود ادامه دهد و یا باید با استفاده از شبکه‬ ‫مویرگی وسیعی که در سطح کشور در اختیار دارد و این شبکه‬ ‫به ط��ور تقریبی ارتباط مثبتی با مدیران اس��تانی دارد با اندکی‬ ‫ی از این ظرفیت قوی‬ ‫تغییر کاربری عالوه بر ادامه امور اموزش�� ‬ ‫برای خدمت به کشور اس��تفاده کند‪ .‬برای رسیدن به این نقطه‬ ‫چند موضوع در کنار هم باید دیده شود که عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ - 1‬مدیریت‬ ‫شاید به جرات بتوان دکتر حمید میرزاده را تنها مدیر بلندپایه‬ ‫کش��ور دانس��ت که هیچ گاه الوده سیاست نش��د و شاخص های‬ ‫مدیریتی همواره مهم تر از مس��ائل سیاس��ی برای ایش��ان بود‪.‬‬ ‫ایش��ان از مدیران مورد وثوق ایت اهلل هاش��می بود که مدیریت‬ ‫یکی از مهم تری��ن ثمره های زندگی اش را به او س��پرد‪ .‬رضایت‬ ‫رهبر معظم انقالب نیز از عملکرد ایشان به صراحت در حکم شان‬ ‫برای دکتر والیتی دیده می ش��ود‪ .‬معاونت اجرایی نخس��ت وزیر‪،‬‬ ‫رییس دفتر ریاس��ت جمهوری و ریاست سازمان برنامه و بودجه‬ ‫در کنار س��وابق درخش��ان علمی از ایشان مدیری ساخته که به‬ ‫عنوان یکی از دس��تاوردها‪ ،‬رتبه علمی دانشگاه در پایگاه علمی‬ ‫جهانی (‪ )wos‬از ‪ ۷۵۸‬در س��ال ‪ 90‬و ابتدای حضور ایش��ان به‬ ‫رتبه ‪ ۱۳۳‬در پایان کارش��ان ارتقا داده شد‪ .‬توجه بیش از پیش‬ ‫ایش��ان به کارهای دانش بنیان‪ ،‬فعالیت های پژوهش��ی مرتبط با‬ ‫صنعت و توس��عه کیفی دانش��گاه در ارتقای رتبه علمی دانشگاه‬ ‫بی تاثیر نبو د اما در ابتدای امس��ال و پس از حضور دکتر والیتی‬ ‫در راس دانشگاه و با توجه به تاکید ایشان بر استقالل مدیریتی‬ ‫و در مخلص کالم دو پادشاهی در یک اقلیم نگنجیدند و ایشان‬ ‫هرچند ماموریت شان ناتمام ماند اما عطای کار در دانشگاه را به‬ ‫لقایش بخشیدند‪.‬‬ ‫‪ -2‬شبکه تولید و توزیع‬ ‫چند ماهی از حضور دکتر والیتی به عنوان رییس هیات امنای‬ ‫دانش��گاه ازاد اسالمی می گذرد‪ .‬ایشان به خوبی با بازی و قواعد‬ ‫ان اشناست‪ .‬از معدود مدیران کشور است که هم ارتباط خوبی‬ ‫ب��ا حاکمی��ت دارد و هم ارتباط مناس��بی با دول��ت فعلی دارد‪.‬‬ ‫ماموریت خطیری به عهده دارد و خودش به خوبی بر ان اشراف‬ ‫دارد‪ .‬دانش��گاه ازاد اس�لامی به عنوان یک دانش��گاه غیردولتی‬ ‫در چن��د دهه گذش��ته به خوبی به وظیفه خ��ود عمل کرده اما‬ ‫نکته اصلی اینجاس��ت که تاکید بر حض��ور صرف به عنوان یک‬ ‫ارگان اموزشی به طور قطع از تاثیرگذاری این دانشگاه در سپهر‬ ‫سیاس��ی ‪ -‬اجتماعی کشور در س��ال های اینده خواهد کاست‪.‬‬ ‫اقبال به تحصیالت دانش��گاهی به واسطه توجیه اقتصادی پایین‬ ‫ان به ش��دت در جامعه در حال کم شدن است و این نمی تواند‬ ‫چندان ب��رای این دانش��گاه که تنه��ا از طریق ش��هریه ارتزاق‬ ‫می کند‪ ،‬خوش یمن باش��د‪ .‬دانشگاه ازاد اس�لامی درحال حاضر‬ ‫به طور تقریبی در تمامی شهرهای حتی کوچک ایران یک واحد‬ ‫دانش��گاهی دارد و این ش��بکه مویرگی بزرگ در کشور می تواند‬ ‫با تغییر کاربری بخش عمده ای از مش��کالت کشور را حل کند‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگر یکی از بزرگترین معضالت واحدهای تولیدی در‬ ‫کشور‪ ،‬دسترسی نداشتن اسان به بازار مواد اولیه و بازار مصرف‬ ‫است و به طور کلی در کشور اغلب مایحتاج افراد و مجموعه های‬ ‫مختلف گران تر از اس��تاندارد جهانی به دست انها می رسد‪ .‬علت‬ ‫تعطیلی بیش��تر واحدهای تولیدی در ای��ران هزینه باالی مواد‬ ‫اولیه و حتی دسترسی راحت نداشتن به ان در کنار هزینه باالی‬ ‫توزیع در کش��ور اس��ت‪ .‬در کش��ور مافیاهای نامحسوسی شکل‬ ‫گرفت ه که مواد اولیه را با س��ود قابل توجه��ی به تولید کنندگان‬ ‫می فروش��ند و از طرف دیگر محصوالت تولیدی انها را مافیایی‬ ‫دیگر به صورت بلندمدت و با ارزان ترین قیمت ممکن خریداری‬ ‫می کند‪ .‬درحال حاضر دانش��گاه ازاد اس�لامی در تمام کش��ور و‬ ‫حتی خارج از کشور شعبه های متعددی دارد و با کپی برداری از‬ ‫ش��بکه ها و فروشگاه های اینترنتی مختلف می تواند دسترسی به‬ ‫این بازارها برای تولیدکنندگان و حتی افراد معمولی را تس��هیل‬ ‫کند‪ .‬به طور مثال برای صنایع پایین دستی پتروشیمی مواد اولیه‬ ‫مشخص اس��ت اما خرید ان برای تولیدکنندگان خرد از بورس‬ ‫به طور تقریبی غیرممکن اس��ت در صورتی که دانشگاه ازاد این‬ ‫خرید را می تواند به صورت جمعی با اس��تفاده از س��رمایه خود‬ ‫تولیدکنندگان انجام دهد و هزینه مواد اولیه برای این شرکت ها‬ ‫به میزان قابل توجهی کاهش یابد‪.‬‬ ‫نصراهلل محمد حسین فالح‬ ‫براساس نظرسنجی از ‪ ۲۶۸‬تشکل اقتصادی کشور مشخص شد‬ ‫تسهیالت بانکی‪ ،‬مهم ترین چالش محیط کسب و کار‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ایران از ‪ ۲۳‬مولفه ملی محیط کس��ب وکار در ایران را با‬ ‫ابزار پرسشنامه استخراج و ارائه می کند‪.‬‬ ‫براس��اس ارزیابی ‪ ۲۶۸‬تشکل اقتصادی سراسر کشور‬ ‫از ‪ ۲۳‬مولفه ملی محیط کس��ب وکار ای��ران مولفه های‬ ‫«مش��کل دریافت تس��هیالت از بانک ها»‪« ،‬ضعف بازار‬ ‫س��رمایه در تامی��ن مال��ی تولی��د و نرخ ب��االی تامین‬ ‫سرمایه از بازار غیررس��می» و «وجود مفاسد اقتصادی‬ ‫در دستگاه های حکومتی» نس��بت به سایر مولفه ها در‬ ‫وضعیت نامناسب تری قرار دارند‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن پژوه��ش مولفه ه��ای «ضع��ف‬ ‫زیرس��اخت های تامین برق»‪« ،‬ضعف زیرس��اخت های‬ ‫حمل ونقل» و «ضعف نظام توزیع و مش��کالت رساندن‬ ‫محصول به دست مصرف کننده» نسبت به سایر مولفه ها‬ ‫در پاییز ‪ ۹۵‬در وضعیت مس��اعد تری قرار دارد‪ .‬وضعیت‬ ‫بو کار در پاییز ‪ ۹۵‬براساس نظر تشکل های‬ ‫محیط کس ‬ ‫اقتصادی نمره ‪ ۵/۸۳‬از ‪( ۱۰‬بدترین ارزیابی) را دریافت‬ ‫کرده که اندکی مناس��ب تر از ارزیابی تابس��تان ‪۱۳۹۵‬‬ ‫(با میانگین ‪)۵/۹۳‬اس��ت‪ .‬همچنین این ارزیابی نش��ان‬ ‫می دهد که از نظر تش��کل های مش��ارکت کننده در این‬ ‫پژوهش‪ ،‬محیط کس��ب وکار ای��ران در پاییز ‪ ۱۳۹۵‬در‬ ‫مقایسه با فصل مشابه سال قبل (پاییز ‪۱۳۹۴‬با میانگین‬ ‫‪ ۶/۰۴‬از ‪ )۱۰‬اندکی مساعد تر است‪.‬‬ ‫مولفه های محیط کس��ب وکار‪ ،‬عواملی هستند که به‬ ‫طور مش��ترک بر اداره و عملکرد همه بنگاه ها در جامعه‬ ‫به ویژه بنگاه های کوچک و متوس��ط تاثیرگذار اس��ت‪،‬‬ ‫چراک��ه بنگاه های بزرگ تاح��دودی می توانند با صرف‬ ‫هزینه های��ی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی‬ ‫و البی کردن در محافل سیاست گذاری‪ ،‬عوامل خارجی‬ ‫موث��ر بر اداره و عملکرد بنگاه هایش��ان را مهار کنند اما‬ ‫بنگاه های کوچک و متوس��ط چنین قابلیتی ندارند و به‬ ‫همی��ن دلیل بهبود محیط کس��ب وکار برای بنگاه های‬ ‫کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ پراکندگی جغرافیایی‬ ‫براس��اس پراکندگ��ی جغرافیای��ی نیز تش��کل های‬ ‫اقتصادی اس��تان های زنجان‪ ،‬قزوین‪ ،‬خراس��ان جنوبی‬ ‫و خراسان ش��مالی ارزیابی بدتر و تشکل های اقتصادی‬ ‫اس��تان های چهارمحال وبختی��اری‪ ،‬گی�لان‪ ،‬اردبیل و‬ ‫مازندران ارزیابی بهتری نس��بت به تش��کل های س��ایر‬ ‫اس��تان ها از وضعیت مولفه های محیط کس��ب وکار در‬ ‫پاییز ‪ ۱۳۹۵‬ارائه کرده ان��د‪ .‬گزارش های فصلی محیط‬ ‫کس��ب وکار ایران از تابس��تان ‪ ۱۳۸۹‬به طور مستمر با‬ ‫همکاری تش��کل های اقتصادی سراس��ر کشور از سوی‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی تهیه و منتشر‬ ‫می ش��ود‪ .‬این گزارش ها‪ ،‬ارزیابی تش��کل های اقتصادی‬ ‫‹ ‹اهمیت مولفه های کس�ب وکار در صنایع‬ ‫کوچک و متوسط‬ ‫‹ ‹تس�هیالت بانک�ی در ص�در مش�کالت‬ ‫کسب وکار‬ ‫مولف��ه «دریافت تس��هیالت از بانک ه��ا» در تمامی‬ ‫سال های گذش��ته در صدر مشکالت محیط کسب وکار‬ ‫قرار داش��ته اس��ت‪ .‬نکته ای که در اینج��ا اهمیت دارد‬ ‫این اس��ت که تص��ور بنگاه های اقتص��ادی که همچون‬ ‫دوره های گذش��ته رانت بس��یار زیادی در تسهیالت و‬ ‫اعتب��ارات بانکی وجود دارد با کاهش ش��دید نرخ تورم‬ ‫چنین رانتی دیگر وجود نداش��ته و وضع به طور کامل‬ ‫برعکس شده اس��ت‪ .‬بنابراین اتکا به وام بانکی در حال‬ ‫حاضر به تنهایی نمی تواند راهگش��ای مشکالت بنگاه ها‬ ‫باشد و وضعیت دش��وار انها را بهبود بخشد‪ .‬نکته دیگر‬ ‫به ش��رایط عمومی نظام بانکی برمی گردد به طوری که‬ ‫ه��ر روز که می گ��ذرد وضعیت بانک ها وخیم تر ش��ده‬ ‫و ت��وان وام دهی ش��ان کاه��ش می یابد‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫مش��کل همیش��گی بنگاه های اقتصادی ب��ا نظام بانکی‬ ‫اس��ت که ش��امل تبعیض و برخوردهای س��لیقه ای با‬ ‫متقاضیان دریافت تسهیالت و همچنین اعطای وام های‬ ‫بسیارسنگین به بنگاه های رابطه دار و افراد خاص است‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک ه�ا ایین نامه ه�ای دولت�ی را اج�را‬ ‫نمی کنند‬ ‫در کنار مشکل دسترسی به بانک ها‪ ،‬موانع تامین مالی‬ ‫از بازار سرمایه نیز در سال های اخیر به عنوان مانع دوم‬ ‫عنوان ش��ده اس��ت‪ .‬رکود فعالیت های تولیدی و تحقق‬ ‫نیافتن پیش بینی های خوش��بینانه بنگاه های اقتصادی‬ ‫برای فروش بیشتر و افزایش هزینه ها‪ ،‬تنها راه دوام و بقا‬ ‫و جلوگیری از ورشکستگی دریافت منابع مالی است‪ .‬به‬ ‫بو کار‬ ‫همین دلیل اکنون مهم ترین چالش محیط کس�� ‬ ‫در شیوه های تامین مالی خالصه می شود‪.‬‬ ‫رمض��ان بهرام��ی‪ ،‬نایب رییس خانه صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت درباره چالش تس��هیالت بانکی به گس��ترش‬ ‫صنع��ت گف��ت‪ :‬مهم ترین خواس��ته صنعتگ��ران رفع‬ ‫مش��کالت بانکی اس��ت‪ .‬اقدامات موثری در این زمینه‬ ‫از س��وی دولت انجام ش��ده اما موضوع اجرا نشدن این‬ ‫دس��تورهای دولت از سوی بانک هاست‪ .‬نرخ سود بانکی‬ ‫یکی از مهم ترین موانع بر س��ر راه تولید و رقابت پذیری‬ ‫محصوالت صنعتی است‪ .‬محاسبات بانک ها برای گرفتن‬ ‫بهره بانکی ش��فاف نیس��ت‪ ،‬بهره های مرکب که خالف‬ ‫شرع و قانون است از تولیدکنندگان دریافت می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬وثیقه ه��ای بانکی یکی دیگر از مش��کالت‬ ‫بانکی اس��ت‪ ،‬بانک ها تنه��ا وثیقه هایی را می پذیرند که‬ ‫س��هل الوصول باش��د و وثیقه های زمان اجرای طرح را‬ ‫نمی پذیرند‪ .‬باوجود انکه معاون اول رییس جمهوری در‬ ‫حضور بخش خصوصی دستور به رفع برخی از مشکالت‬ ‫بانکی داده اند تا تس��هیالت در دس��ترس تولید باش��د‬ ‫بانک ها از اجرای این دستورها سر بازمی زنند‪.‬‬ ‫‹ ‹وخیم شدن وضعیت مفاسد اقتصادی‬ ‫ مولف��ه «وجود مفاس��د اقتص��ادی در دس��تگاه های‬ ‫حکومت��ی» از رقم ‪ (۶/۶۳‬رتب��ه ‪ )۵‬در پاییز ‪ ۱۳۹۲‬به‬ ‫رق��م ‪(۷/۰۰‬رتبه‪ )۳‬در پاییز ‪ ۱۳۹۵‬رس��یده که نش��ان‬ ‫می دهد در س��ال های مورد برس��ی ش��رایط این مولفه‬ ‫از نظر تش��کل های مش��ارکت کننده به مرور نامساعد تر‬ ‫شده است‪ .‬هرچه زمان می گذرد وجود و گسترش فساد‬ ‫اقتصادی در دس��تگاه های حکومتی تاثیر منفی و چهره‬ ‫مخوف خود را بیش��تر به نمایش می گ��ذارد‪ .‬کرم های‬ ‫فس��اد با بی توجهی مس��ئوالن رده باال در تاروپود نظام‬ ‫هرچه بیشتر رخنه کرده و پایه های اقتصاد سالم و مولد‬ ‫را تخری��ب می کند‪ .‬با جای گرفتن فس��اد اقتصادی در‬ ‫رتبه س��وم از سال گذش��ته این را باید هشداری جدی‬ ‫تلق��ی کرد ک��ه ضروری اس��ت اقدامات اساس��ی برای‬ ‫کاه��ش ان ش��ود‪ .‬نصراهلل محمدحس��ین ف�لاح‪ ،‬عضو‬ ‫کنفدراس��یون صنعت در گفت وگو با گسترش صنعت با‬ ‫تاکید بر بحران فساد در دستگاه های اداری گفت‪ :‬یکی‬ ‫از مهم ترین مطالبات بخش خصوصی جلوگیری از فساد‬ ‫در دس��تگاه های اداری اس��ت‪ .‬وجود رشوه و فساد های‬ ‫اقتص��ادی مختل��ف در دس��تگاه ها منجر ب��ه افزایش‬ ‫هزینه ه��ای تولید ش��ده و دولت باید هرچه س��ریع تر‬ ‫ساختار مناس��بی برای کنترل مفاسد اقتصادی تدوین‬ ‫کند‪ .‬عضو کنفدراس��یون صنعت با پیش��نهاد تشکیل‬ ‫کمیته ضربتی مبارزه با مفاس��د اقتص��ادی گفت‪ :‬باید‬ ‫اقدامی ضربتی در س��طح گسترده در تمام دستگاه های‬ ‫اجرایی و قضایی کش��ور انجام داد ت��ا مردم در مواجهه‬ ‫با چنین فس��اد هایی با اطالع به این کمیته به س��رعت‬ ‫بازرس��ان در محل حاضر شده و با افراد خاطی برخورد‬ ‫جدی ش��ود‪ .‬فالح با بیان اینکه فس��اد اقتصادی باعث‬ ‫از بین رفتن انگیزه در فعالیت اقتصادی س��الم می شود‬ ‫گفت‪ :‬وجود فس��اد مالی عالوه بر اس��یب های مالی به‬ ‫منابع کش��ور موجب دلس��رد ش��دن م��ردم از فعالیت‬ ‫اقتصادی س��الم و گس��ترش فساد بیش��تر خواهد شد‪.‬‬ ‫ مولفه «برگش��ت چک های مش��تریان و همکاران» نیز‬ ‫از رق��م ‪( ۵/۳۷‬رتب��ه ‪ )۱۵‬در پاییز ‪ ۱۳۹۲‬به رقم ‪۶/۲۶‬‬ ‫(رتبه ‪ )۶۹‬در پاییز ‪ ۱۳۹۵‬رس��یده که نش��ان می دهد‬ ‫در طول س��ال های مورد بررسی ش��رایط این مولفه از‬ ‫نظر تشکل های مشارکت کننده به مرور نامساعدتر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬مولفه «نرخ باالی بیمه اجباری نیروی انسانی»‬ ‫در شرایط اقتصادی با رشد کم جان و البته مفاسدی که‬ ‫در حوزه تامین اجتماعی وجود دارد نیز باعث ش��ده تا‬ ‫این عامل در جایگاه چهارم بین ‪۲۳‬مانع اصلی در محیط‬ ‫بو کار ظاهر شود‪.‬‬ ‫کس ‬ ‫‹ ‹بهب�ود وضعی�ت تحریم ه�ا و ثب�ات در‬ ‫قیمت ها‬ ‫مولفه « اعمال تحریم های بین المللی علیه کشورمان»‬ ‫نی��ز از رقم ‪( ۶/۷۸‬رتبه ‪ )۳‬در تابس��تان ‪ ۱۳۹۲‬به رقم‬ ‫‪ ( ۵/۵۲‬رتب��ه ‪ )۱۴‬در پاییز ‪ ۱۳۹۵‬رس��یده که نش��ان‬ ‫می دهد در س��ال های مورد بررسی ش��رایط این مولفه‬ ‫از نظر تش��کل های مش��ارکت کننده به مرور مساعدتر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬مولفه «بی ثباتی در قیمت م��واد اولیه»‬ ‫از رق��م ‪( ۶/۷۸‬رتب��ه ‪ )۴‬در پایی��ز ‪ ۱۳۹۲‬به رقم ‪۵/۸۴‬‬ ‫(رتبه ‪ )۹‬در پاییز ‪ ۱۳۹۵‬رس��یده که نشان می دهد در‬ ‫طول س��ال های مورد بررسی ش��رایط این مولفه از نظر‬ ‫تشکل های مشارکت کننده به مرور مساعدتر شده است‪.‬‬ ‫مولفه «قیمت گذاری غیرمنطقی محصوالت تولیدی‬ ‫توسط دولت و نهادهای حکومتی» از رقم ‪( ۶/۲۳‬رتبه‪)۹‬‬ ‫در پاییز ‪ ۱۳۹۲‬به رقم ‪(۵/۵۹‬رتبه ‪ )۱۲‬در پاییز ‪۱۳۹۵‬‬ ‫رسیده که نشان می دهد در طول سال های مورد بررسی‬ ‫ش��رایط این مولفه از نظر تشکل های مشارکت کننده به‬ ‫مرور مساعدتر شده است‪ .‬به طور کلی براساس ارزیابی‬ ‫تش��کل های اقتص��ادی‪ ،‬در مجم��وع مطالع��ات فصلی‬ ‫پای��ش محیط کس��ب وکار که از پاییز ‪ ۱۳۸۹‬از س��وی‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی انجام شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬محیط اقتصادی شرایط بدتری نسبت به محیط‬ ‫نه��ادی دارد‪ .‬در محیط اقتصادی به ترتیب محیط مالی‬ ‫و محی��ط اقتص��اد کالن و پ��س از انها س��اختار تولید‬ ‫(صنایع و کشاورزی) و در اخر محیط جغرافیایی دارای‬ ‫بو کار اقتصاد ایران‬ ‫نامساعدترین شرایط در محیط کس ‬ ‫ارزیاب��ی ش��ده اند‪ .‬در محیط نهادی به ترتیب س��اختار‬ ‫دولت‪ ،‬محیط سیاسی‪ ،‬محیط حقوقی‪ ،‬محیط فرهنگی‬ ‫و س��پس محیط فناوری و نواوری نامساعدترین شرایط‬ ‫را در محیط کسب وکار اقتصاد کشور دارند‪.‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 2‬خرداد ‪ 26 1396‬شعبان ‪ 23 1438‬مه ‪ 2017‬شماره ‪ 121‬پیاپی ‪2094‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش صنایع کوچک‬ ‫در مشارکت مردمی‬ ‫سید مسعود عظیمی‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫رویکرد دولت یازدهم‬ ‫در مسیر ارتقا‪ ،‬احیا‬ ‫و بروزرسانی صنایع‬ ‫کوچک و متوسط بود‬ ‫که تسهیالت مالی و‬ ‫پشتیبانی از احیا و‬ ‫ارتقای این بخش از‬ ‫صنعت از سوی دولت‬ ‫انجام شد‬ ‫مدیران شرکت شهرک های صنعتی در گفت و گو با «گسترش صنعت» مطرح کردند‬ ‫ادامه طرح رونق خواسته صنایع کوچک از دولت دوازدهم‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫با انتخاب حس��ن روحان��ی به عن��وان رییس جمهوری‬ ‫دولت دوازدهم مدیران ش��رکت ش��هرک های صنعتی بر‬ ‫ادامه ط��رح رونق و تس��هیالت دهی به صنای��ع کوچک و‬ ‫متوس��ط تاکید کردند‪ .‬این درحالی اس��ت که پیش از این‬ ‫نیز کارشناسان‪ ،‬تولیدکنندگان و مسئوالن شرکت کننده‬ ‫در طرح نظرسنجی گسترش صنعت تسهیالت دهی تولید‬ ‫را مهم ترین اقدام دولت در س��ال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام‬ ‫و عمل» و در راس��تای حمایت از صنای��ع کوچک انتخاب‬ ‫کردند‪ .‬تس��هیالت رونق تولید‪ ،‬بخش��ودگی بدهی جرایم‬ ‫بیم��ه ای و مالیات��ی‪ ،‬شناس��ایی و رفع مش��کالت تولید با‬ ‫برگزاری کارگروه رفع موانع تولید‪ ،‬پذیرش س��هام صنایع‬ ‫کوچک در بورس و فرابورس از شاخص ترین اقدامات انجام‬ ‫ش��ده دولت یازده��م در حوزه صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫ب��ود که می ت��وان انعق��اد تفاهمنامه ه��ای حمایتی برای‬ ‫توس��عه کارافرینی‪ ،‬اجرای دوره های اموزش��ی حضوری‬ ‫و غیرحضوری ب��رای مدیران و کارکن��ان صنایع کوچک‪،‬‬ ‫صدور اسناد مالکیت در شهرک ها و نواحی صنعتی‪ ،‬توسعه‬ ‫و تکمی��ل زیرس��اخت ها در ش��هرک ها و نواحی صنعتی و‬ ‫ثب��ات نرخ زمین در ش��هرک ها و نواحی صنعت��ی را نیز به‬ ‫ان افزود‪ .‬تس��هیالت رونق در س��ال گذش��ته به طرح های‬ ‫صنعتی بیش از ‪ 60‬درصد پیشرفت فیزیکی پرداخت شده‬ ‫است و اکنون در ستاد اقتصاد مقاومتی پیشنهاد شده تا این‬ ‫تس��هیالت به طرح های باالی ‪ 40‬درصد پیشرفت فیزیکی‬ ‫نیز پرداخت ش��ود‪ .‬سال گذش��ته بیش از ‪ 17‬هزار میلیارد‬ ‫تومان تس��هیالت رونق به بیش از ‪ 24‬ه��زار واحد صنعتی‬ ‫پرداخت ش��د‪ .‬دولت درنظر داشت با دادن تسهیالت رونق‬ ‫تولید به ‪۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬واحد صنعتی کوچک و متوس��ط در‬ ‫سال ‪ 95‬به احیای این بخش از صنایع راکد در اشتغالزایی‪،‬‬ ‫ایجاد ارزش افزوده و رسیدن به رشد اقتصادی مثبت دست‬ ‫یاب��د‪ .‬چندی پی��ش وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت برای‬ ‫دادن تسهیالت بانکی در سال ‪ ۹۶‬پیشنهاد ‪ ۵‬بندی به ستاد‬ ‫حمید رضا خانپور‪:‬‬ ‫محل اجرای طرح صنعتی می تواند به عنوان تضمین‬ ‫دریافت تسهیالت درنظر گرفته شود‬ ‫عباس جرجانی‪:‬‬ ‫انتظار می رود بازارهای صادراتی و عرضه محصوالت‬ ‫صنایع کوچک و متوسط در بازارهای هدف توسعه یابد‬ ‫اقتص��اد مقاومتی داد‪ .‬در این طرح‪ ،‬اختصاص تس��هیالت‬ ‫‪۴۲‬ه��زار میلیارد تومانی با کمک بانک ها به ‪۱۲۱‬هزار واحد‬ ‫صنعتی و تولیدی به تازگی هدف گذاری ش��ده اس��ت‪ .‬این‬ ‫ط��رح متفاوت از طرح رونق تولید اس��ت به طوری که دادن‬ ‫تس��هیالت بانکی به ‪۱۰۰‬ه��زار صنف تولی��دی به منظور‬ ‫نوس��ازی‪ 5 ،‬هزار واحد صنعتی در جهت نوس��ازی صنایع‪،‬‬ ‫‪۱۰‬هزار واحد صنعتی به عنوان س��رمایه در گردش‪۵ ،‬هزار‬ ‫واح��د صنعتی برای تکمیل طرح ه��ای نیمه تمام و ‪۱۰۰۰‬‬ ‫واحد به منظور نوس��ازی و تجهیز معادن در طرح پیشنهاد‬ ‫ش��ده از س��وی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت به س��تاد‬ ‫فرماندهی اقتصاد مقاومتی مدنظر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹بهبود شرایط اقتصادی و کنترل بازار‬ ‫عباس جرجانی‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫خراسان جنوبی در گفت وگو با گسترش صنعت اظهار کرد‪:‬‬ ‫خروج اقتصاد از ش��رایط قبلی با ثب��ات قیمت ها و کاهش‬ ‫ت��ورم مهم ترین اقدام دولت یازدهم اس��ت‪ .‬ن��رخ تورم در‬ ‫دولت دهم ت��ا جایی افزایش یافته بود ک��ه بازار در کنترل‬ ‫نب��ود‪ .‬جرجان��ی ادامه داد‪ :‬بعد از بهبود ش��رایط اقتصادی‬ ‫و کنت��رل ب��ازار‪ ،‬مهم ترین اق��دام دولت در ح��وزه صنایع‬ ‫کوچ��ک اجرای ط��رح رونق تولید و دادن تس��هیالت بود؛‬ ‫طرحی که بعد از انقالب برای نخستین بار در کشور با وجود‬ ‫بدهی معوق بانک��ی‪ ،‬بدهی های مالیاتی و تامین اجتماعی‬ ‫صنعتگ��ران باز هم تس��هیالت پرداخت ش��د‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان جنوبی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اکنون که چرخه اقتصادی به گردش در امده اس��ت‪،‬‬ ‫انتظار می رود بازارهای صادراتی و عرضه محصوالت صنایع‬ ‫کوچک و متوسط در بازارهای هدف توسعه یابد‪ .‬جرجانی‬ ‫یاداوری کرد‪ :‬با پیش��نهاد تس��هیالت دهی به طرح های با‬ ‫پیش��رفت باالی ‪ 40‬درصد که در س��تاد اقتص��اد مقاومتی‬ ‫مطرح ش��ده اس��ت‪ ،‬موافقت ش��ود‪ .‬پیش از این تسهیالت‬ ‫رون��ق به طرح ه��ای ب��االی ‪ 60‬درصد پیش��رفت فیزیکی‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تکمیل طرح های نیمه تمام در اولویت‬ ‫حمیدرض��ا خانپور‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی قزوین در گفت وگو با گس��ترش صنعت اظهار کرد‪:‬‬ ‫قان��ون رفع موان��ع تولید در دولت یازدهم اجرا ش��د که اثر‬ ‫بسیار سازنده ای بر صنایع کوچک و متوسط داشت اما برای‬ ‫ادامه این طرح در دولت دوازدهم الزم اس��ت ایرادهای ان‬ ‫شناس��ایی و رفع ش��ود‪ .‬خانپور معتقد است که طرح رونق‬ ‫اقتصادی واحدهای صنعتی و خدماتی مانند س��ال گذشته‬ ‫ادامه داشته باش��د و رویکرد بانکی نیز بر تکمیل طرح های‬ ‫صنعتی تغییر یابد‪ .‬اکنون رویکرد بانک ها بر تامین سرمایه‬ ‫در گردش واحدهای صنعتی اس��ت در صورتی که در سال‬ ‫گذش��ته دولت اعالم کرده بود طرح ه��ای باالی ‪ 60‬درصد‬ ‫پیش��رفت فیزیکی در اولویت دریافت تس��هیالت باش��د و‬ ‫ابتدای امسال نیز اعالم کرده است طرح های دارای بیش از‬ ‫‪ 40‬درصد پیش��رفت فیزیکی در اولویت دریافت تسهیالت‬ ‫بانک��ی قرار گیرد تا بت��وان این طرح ه��ا را تکمیل کرد اما‬ ‫بای��د نگاه بلندمدت ‪ 5‬تا ‪7‬س��اله در بازپرداخت این گونه از‬ ‫تسهیالت داشته باش��یم‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان قزوین ادامه داد‪ :‬در این راستا محل اجرای‬ ‫طرح صنعتی می تواند به عنوان تضمین دریافت تسهیالت‬ ‫درنظر گرفته ش��ود‪ .‬اهمیت این امر نیز در ایجاد اش��تغال‬ ‫پایداری است که ساالنه در تعهد دولت است‪.‬‬ ‫این اش��تغالزایی در صنعت و در صنایع کوچک و متوسط‬ ‫امکان پذیر است‪ .‬خانپور تصریح کرد‪ :‬نوسازی و بروزرسانی‬ ‫واحدهای صنعتی نیز بعد از ‪ 15‬یا ‪20‬س��ال باید انجام شود‬ ‫ک��ه این ام��ر نیز نیازمن��د توجه دولت در راس��تای اجرای‬ ‫سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی اس��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان قزوی��ن با اش��اره به حضور‬ ‫حداکثری مردم در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫گفت‪ :‬برای تحرک بخش��ی به صنعت و رونق تولید می توان‬ ‫از مردم و س��رمایه های مردمی بهره مند ش��د اما نیاز است‬ ‫اطالع رس��انی ش��ود و از واردات کااله��ای مش��ابه تولید‬ ‫داخل��ی ممانعت و در کنار ان ب��رای مصرف کاالی داخلی‬ ‫اطالع رسانی‪ ،‬حمایت و اعتمادسازی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پشتیبانی و احیا در نوسازی و بازارسازی‬ ‫سیدمس��عود عظیمی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان یزد در گفت وگو با گسترش صنعت اظهار‬ ‫کرد‪ :‬صنایع کوچک و متوس��ط بای��د حمایت های دولت را‬ ‫به عنوان یک نهاد پش��تیبان داشته باش��د‪ .‬رویکرد دولت‬ ‫یازدهم در مس��یر ارتقا‪ ،‬احیا و بروزرسانی صنایع کوچک و‬ ‫متوسط بود که تسهیالت مالی و پشتیبانی از احیا و ارتقای‬ ‫ای��ن بخش از صنعت از س��وی دولت انجام ش��د‪ .‬عظیمی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در س��ال جاری نیز در راس��تای اقتصاد مقاومتی‬ ‫و حمایت از بنگاه های خرد‪ ،‬کوچک و متوس��ط برنامه های‬ ‫حمایتی بس��یاری تهیه شده است‪ .‬ضمن انکه با پابرجایی‬ ‫دولت اصالحات انتظار م��ی رود طرح های حمایتی در این‬ ‫زمینه ادامه یابد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان ی��زد طرح رونق تولی��د را از کاره��ای بزرگ دولت‬ ‫برش��مرد و تصریح کرد‪ :‬اقدامات حمایت��ی دولت در حوزه‬ ‫اموزش‪ ،‬اجرای طرح های توس��عه ای خوشه های صنعتی‪،‬‬ ‫توس��عه بازارها و‪ ...‬زیربنای جنب��ش نرم افزاری در صنعت‬ ‫را شکل داده اس��ت‪ .‬در صورتی که اقدامات حمایتی دولت‬ ‫در بهس��ازی و بازسازی صنایع‪ ،‬کم کردن قیمت تمام شده‬ ‫تولی��د‪ ،‬ایج��اد کنسرس��یوم ها و توس��عه بازارهای هدف‬ ‫صادراتی با شناس��ایی بازارهای متقاض��ی کاالهای ایرانی‬ ‫افزای��ش یابد فضای کس��ب و کار نیز بهب��ود خواهد یافت‪.‬‬ ‫عظیم��ی افزود‪ :‬توس��عه خوش��ه های صنعت��ی یک مدل‬ ‫اقتصادی موفق اس��ت که در دول��ت یازدهم مورد پیگیری‬ ‫و حمایت جدی قرار گرفت‪.‬‬ ‫ب��ر هیچ کس پنهان نیس��ت‬ ‫که س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫واحد های صنعتی شریان اصلی‬ ‫ایجاد شغل و تحرک در صنعت‬ ‫کش��ور است‪ .‬س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ای��ران در س��ال های اخیر که‬ ‫علی قبادی‬ ‫مزین بوده به نام س��ال اقتصاد‬ ‫کارشناس حقوقی‬ ‫مقاومتی با تغییر سیاست های‬ ‫سازمان صنایع کوچک و‬ ‫خ��ود‪ ،‬ب��ا وج��ود تحریم ه��ا شهرک های صنعتی ایران‬ ‫گام های بلندی در این راس��تا‬ ‫ب��رای ایجاد تح��ول اقتصادی‬ ‫برداشت‪ .‬ایجاد بستری مناسب برای راه اندازی واحد های راکد‬ ‫و کمک به صنایعی که دچار مش��کالت بسیاری بودند و ایجاد‬ ‫امکان اس��تفاده از منابع بانکی و سرمایه در گردش و با وجود‬ ‫هم��کاری ناکافی بانک های عامل در دادن این تس��هیالت‪ ،‬با‬ ‫پیگیری های ویژه س��تاد اقتصاد مقاومتی و س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک به واحد های صنعتی مس��تقر در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی کش��ور تسهیالت ویژ ه ای اهدا ش��د که نقش پررنگ‬ ‫این مجموعه در رسیدن به اهداف امسال که همان اشتغال و‬ ‫تولید است با تمامی کاس��تی ها و مشکالت را نشان می دهد‪.‬‬ ‫با وجود کم لطفی ها و بداخالقی ها در حین تبلیغات انتخاباتی‬ ‫برخی افراد سیاس��ی برای سیاه نمایی و نش��ان دادن شرایط‬ ‫نامطلوب شهرک های صنعتی کش��ور سخنانی به زبان اورده‬ ‫شد با هدف تخریب دولت که نقطه قوت دولت را می خواستند‬ ‫به عنوان نقطه ضعف ان نش��ان دهند اما خوشبختانه با دادن‬ ‫امار ها و دس��تاورد های دولت به ویژه در حوزه سازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک بر همگان ثابت ش��د که س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران توفیق های قابل توجهی در دولت‬ ‫تدبیر و امید به دست اورده‪ ،‬که در سال های گذشته بی نظیر‬ ‫بوده‪ ،‬س��فر های متوالی اس��تانی از س��وی مدیران و جلسات‬ ‫حضوری با صنعتگ��ران و تولید کنندگان و مدیران کارخانه ها‬ ‫و پیگیری های پیوس��ته و جلسات حضوری با این ولی نعمتان‬ ‫بخش صنعت کشور باعث دلگرمی صنعتگران و اعتماد دوباره‬ ‫این قشر از جامعه به دولت تدبیر و امید شد‪.‬‬ ‫صنعتگ��ران و تولید کنن��دگان در کنار س��ایر اقش��ار ملت‬ ‫با وجود مش��کالت در ح��وزه صنع��ت در انتخابات حضوری‬ ‫پرش��وری در کنار یکایک ملت داش��تند‪ .‬امید داریم با توجه‬ ‫به اعتماد مردم به برنامه ها و سیاس��ت های دولت یازدهم این‬ ‫س��ازمان بتواند مانند گذش��ته نقش ویژه ای در اینده کشور‬ ‫و ایجاد اش��تغال و تولید داشته باش��د‪ .‬صنایع کوچک در هر‬ ‫کش��وری اگر مورد حمایت ق��رار گیرد‪ ،‬می توان��د به تنهایی‬ ‫مش��کالت اقتصادی و اجتماعی مربوطه را حل کند و بستری‬ ‫مناس��ب برای همدلی مردم و دولت شود حال که ملت عزیز‬ ‫ای��ران ب��ا حض��ور حداکثری خود ب��ار دیگر مه��ر تاییدی بر‬ ‫سیاس��ت های دولت تدبیر و امید زدند امید هست که با توجه‬ ‫به سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید‪ ،‬اشتغال» به پاس قدردانی از‬ ‫حضور و حسن اعتماد ملت شریف ایران بستری مناسب برای‬ ‫اش��تغال جوانان و ایجاد تولید و رونق اقتصادی در جهت رفاه‬ ‫هرچه بیش��تر این ملت فهیم ایجاد کنیم‪ .‬فراهم اوردن رونق‬ ‫اقتص��ادی و گذر از این دوره تاریخی و امکان اقتصادی پویا با‬ ‫انجام سیاس��ت های موجود قابل دستیابی خواهد بود و تالش‬ ‫ش��بانه روزی مجموعه صنایع کوچک کشور در دولت یازدهم‬ ‫انچنان کارنامه موفقی در حوزه صنعت به مردم کش��ور ارائه‬ ‫کرد که می توان این رش��د قابل لمس را یکی از دالیل حضور‬ ‫پرشور مردم در صحنه انتخابات و حمایت از دولت دانست‪ .‬در‬ ‫پایان باید گفت که در ابتدای راه قرار داریم و مانند سال های‬ ‫قبل باید صنعتگر و تولید کننده در کش��ور‪ ،‬محترم ش��ناخته‬ ‫شوند و بستر های مناسب و اسانی برای ایجاد زیرساخت های‬ ‫تولید فراهم ش��ود‪ .‬یاداوری این نکته خالی از لطف نیست که‬ ‫باید محترم شمردن صنعتگران و تولیدکنندگان چراغ راهمان‬ ‫در اینده باشد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫فناوری های نوین و صنایع‬ ‫‪ 2‬خرداد ‪ 26 1396‬شعبان ‪ 23 1438‬مه ‪ 2017‬شماره ‪ 121‬پیاپی ‪2094‬‬ ‫ایین بزرگداشت روز ملی بهره وری در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد‬ ‫صعود ایران بر اقتصاد‬ ‫مبتنی بر بهره وری‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫ایین بزرگداش��ت روز ملی بهره وری با حمای��ت اتاق بازرگانی‬ ‫ایران صبح روز گذش��ته در محل این سازمان همزمان با روز ملی‬ ‫بهره وری و هشتمین جش��نواره بهره وری برگزار شد‪ .‬فرصت های‬ ‫پیش روی اقتصاد ایران در حوزه بهره وری و نقش و جایگاه بخش‬ ‫خصوصی در توسعه بهره وری ملی از موضوعات محوری این ایین‬ ‫یک روزه بود‪ .‬جش��نواره ملی بهره وری در راستای کمک به تحقق‬ ‫مفاد برنامه های توس��عه در ح��وزه بهره وری و ل��زوم بهره گیری‬ ‫از س��ا زو کار اجرایی برای تحقق چش��م انداز ‪ ۲۰‬س��اله نظام و با‬ ‫هدف گس��ترش فرهنگ مدیریت به��ره وری و کمک به افزایش‬ ‫توان رقابت پذیری بنگاه ه��ای اقتصادی و قدردانی از بهره ورترین‬ ‫مدیران ارشد شرکت های ایرانی‪ ،‬هر سال برگزار می شود که دیروز‬ ‫هش��تمین دوره برگزاری ان به پایان رسید و نهمین دوره ان به‬ ‫طور رسمی اغاز خواهد ش��د‪ .‬فرایند اجرایی هشتمین جشنواره‬ ‫ملی بهره وری از اول خرداد ‪ ۹۵‬اغاز شد‪ .‬در این دوره از جشنواره‬ ‫در مجموع ‪ ۳۸‬پروژه به دبیرخانه جشنواره ارسال شد‪ .‬همچنین ‪7‬‬ ‫پروژه در سومین مسابقه ملی بهینه کاوی شرکت کردند‪ .‬از میان‬ ‫پروژه های ارس��الی گروه های م��واد و محصوالت دارویی و بانک و‬ ‫موسسات پولی و مالی با ‪ ۶‬پروژه بیشترین و گروه صنایع غذایی با‬ ‫‪ ۲‬پروژه کمترین پروژه را در این دوره از مسابقه ها ارسال کرده اند‪.‬‬ ‫همچنین با توجه به بررس��ی پروژه ه��ا در حوزه های مختلف ‪۲۰‬‬ ‫پ��روژه در ن��واوری‪ ۱۴ ،‬پروژه برای گروه س��ازی‪ ،‬توانمندس��ازی‬ ‫کارکن��ان‪ ۱۱ ،‬پروژه در بهینه کاوی و برنامه ریزی اس��تراتژیک و‬ ‫توس��عه‪ ۱۰ ،‬پروژه در مدیریت فرایند و توسعه و تمرکز بر بازار و‬ ‫مشتری‪ ۹ ،‬پروژه برای مدیریت دانش و فناوری اطالعات‪7 ،‬پروژه‬ ‫در زمینه رهبری‪ ،‬روابط با تامین کنندگان و شرکا و استانداردها و‬ ‫جوایز‪ ۶ ،‬پروژه در زمینه ارزیابی عملکرد و ‪ 5‬پروژه در حوزه های‬ ‫مسئولیت پذیری اجتماعی و زیست محیطی و تحصیالت‪ ،‬اموزش‪،‬‬ ‫توسعه و یادگیری بوده است‪.‬‬ ‫عوامل تاثیر گذار بر بهره وری‬ ‫ابوالفضل روغنی‪ ،‬رییس کمیس��یون صنع��ت و معدن اتاق بازرگانی ایران‬ ‫در ای��ن گردهمایی که با حضور بخش زیادی از فعاالن اقتصادی و صاحبان‬ ‫بنگاه های بخش خصوصی برگزار ش��د با بیان اینکه نگاه جزیره ای نمی تواند‬ ‫اثربخش باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬توجه به تولید را به تنهایی نمی توان عامل مهم رشد‬ ‫اقتصادی درنظر گرفت و باید مشکالت و چرایی پیشرفت نداشتن صنعت و‬ ‫اجرای سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان دو مبحث تاثیر گذار در‬ ‫حوزه بهره وری مد نظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬حدود ‪ ۲/۷‬درصد از ‪ ۸‬درصد رش��د اقتصادی مدنظر دولت‬ ‫مربوط به بهره وری است و این امر نشان از اهمیت بالقوه این بخش دارد‪.‬‬ ‫روغنی با بیان اینکه رتبه کشور در حوزه بهره وری تاکنون روند‬ ‫نزولی را در پیش گرفته است‪ ،‬افزود‪ :‬رتبه ما در اسیا ‪ ۷‬بوده و این‬ ‫امر نش��ان از پیش��رفت نکردن ما در این بخش دارد و علت اصلی‬ ‫ان‪ ،‬دولتی بودن ‪۸۰‬درصد اقتصاد دولتی است‪.‬‬ ‫نایب رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد‪ :‬بیشترین پیشرفت‬ ‫کش��ور مربوط به بنگاه های بزرگ بوده اس��ت درحالی که با توجه‬ ‫به مولد بودن بنگاه های کوچک و متوس��ط‪ ،‬توجه به انها باید در‬ ‫دستورکار قرار گیرد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬قوانین ناکارامد‪ ،‬قانون کار‪ ،‬مسائل مربوط به تامین اجتماعی‬ ‫تحقق رشد اقتصادی پایدار با تکیه بر ارتقای بهره وری‬ ‫حس��ین س�لاح ورزی‪ ،‬نایب رییس ات��اق بازرگانی ای��ران در این‬ ‫گردهمای��ی عنوان کرد‪ :‬برخ��ی مباحث در حوزه م��ورد ظلم قرار‬ ‫گرفته که بهره وری از جمله انهاس��ت چرا که اقدامات در این زمینه‬ ‫تنها در حد حرف بوده و عملی نمی شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه رش��د اقتصادی پایدار در هر کش��ور از محل‬ ‫بهره وری محقق می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬بی توجهی ب��ه بحث بهره وری در‬ ‫اقتصاد یکی از دالیل تحقق نیافتن رش��د پایدار در کشور ما کشور‬ ‫و ناکارام��دی نظ��ام مالیات��ی از جمله عوامل اثربخش در رش��د‬ ‫اقتصادی بوده است‪ .‬همچنین وجود تحریم های ظالمانه در طول‬ ‫چند س��ال اخیر مان��ع از ورود فناوری های نوین و اموزش نیروی‬ ‫جوان تحصیلکرده شده است‪.‬‬ ‫روغنی با اش��اره به دو بند سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬مطابق با بند ‪ ۴‬این سیاست ها قرار شده بود از طریق‬ ‫هدفمندس��ازی یارانه ها ش��اهد رونق حوزه صنعت باشیم اما این‬ ‫مسئله بیشترین اسیب را بر پیکره صنعت کشور وارد کرد‪ .‬عالوه بر موضوع‪،‬‬ ‫مطاب��ق با بند ‪ 20‬ان باید تقویت فرهنگ جه��ادی در ایجاد ارزش افزوده و‬ ‫اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به فعاالن اقتصادی مورد توجه و حمایت قرار‬ ‫گیرد چرا که هم اکنون شاهد فراموشی کارافرینی در کشور هستیم‪.‬‬ ‫نایب رییس اتاق بازرگانی ایران توانمندسازی و بهره وری را مستلزم تحقق‬ ‫چند عامل مهم دانس��ت و افزود‪ :‬کارامدی دولت و انتخاب کابینه مناسب‪،‬‬ ‫ایجاد بس��ترهای س��رمایه پذیر در کشور‪ ،‬اس��تفاده از نیروی انسانی‪ ،‬انتقال‬ ‫فن��اوری‪ ،‬رقاب��ت و تحول س��اختاری‪ ،‬بازارهای کارامد و توس��عه صادرات‪،‬‬ ‫مدیریت نرخ ارز‪ ،‬ثبات اقتصاد کالن‪ ،‬توس��عه بخش های مالی کشور و توجه‬ ‫به محیط زیست و انرژی از جمله عوامل تاثیرگذار بر حوزه بهره وری بوده که‬ ‫نیازمند توجه بیشتری است‪.‬‬ ‫هشتمین جشنواره ملی بهره وری بدون اعطای تندیس‬ ‫بوده است‪ .‬سالح ورزی گفت‪ :‬تا زمانی که مباحثی مثل واقعی شدن‬ ‫نرخ ارز در اقتصاد کش��ور انجام نشود‪ ،‬شاهد رشد صادرات تولید و‬ ‫بهره وری نخواهیم بود‪ .‬نایب رییس اتاق بازرگانی ایران افزود‪ :‬توجه‬ ‫ب��ه بخش دولتی و خصوصی باید در دس��تور کار ق��رار گیرد و اگر‬ ‫به س��ایر بخش ها مث��ل خصولتی و عمومی ک��ه تعریفی برای انها‬ ‫در قوانین کش��ور وجود ندارد‪ ،‬توجه ش��ود‪ ،‬نمی توان ش��اهد رشد‬ ‫بهره وری بود‪.‬‬ ‫برای سومین سال پیاپی هیچ شرکت ایرانی موفق به دریافت‬ ‫تندیس ملی بهره وری نشد‪ .‬فرشید شکرخدایی‪ ،‬رییس کارگروه‬ ‫رقابت کمیس��یون رقابت‪ ،‬خصوصی سازی و سالمت اداری اتاق‬ ‫ایران و دبیر جشنواره ملی بهره وری در این زمینه گفت‪ :‬تندیس‬ ‫ملی بهره وری به شرکتی اعطا می شود که در هر ‪ 5‬مسابقه ملی‬ ‫بهره وری‪ ،‬بهینه کاوی‪ ،‬تجربه های موفق‪ ،‬بهترین محل برای کار‬ ‫و برترین توان اجرایی ش��رکت کرده و حدنصاب الزم را کسب‬ ‫کرده باشد‪.‬‬ ‫به گفته این مقام مسئول‪ ،‬در بین شرکت های ارزیابی شده در‬ ‫این دوره‪ ،‬شرکتی که توانسته باشد همه این ویژگی ها را داشته‬ ‫و در هر ‪ 5‬مس��ابقه به امتیازات الزم رس��یده باشد‪ ،‬نداشتیم و‬ ‫به این ترتیب امس��ال برای سومین سال پیاپی تندیس به هیچ‬ ‫ش��رکتی تعلق نگرفت؛ هرچند بخش��ی از این موضوع ناشی از‬ ‫شرایط خاص اقتصادی کشور است‪.‬‬ ‫در مسیر بهره وری‬ ‫بهزاد س��لطانی‪ ،‬ریی��س هیات عامل صندوق نواوری و ش��کوفایی در این‬ ‫نشس��ت گف��ت‪ :‬مطابق گ��زارش مجمع جهان��ی اقتصاد و برپایه ش��اخص‬ ‫رقابت پذیری جهانی‪ ،‬امس��ال ایران ب��رای نخس��تین بار از اقتصاد مبتنی بر‬ ‫منابع به اقتصاد مبتنی بر بهره وری منتقل ش��ده است‪ .‬ایران در گزارش های‬ ‫رقابت پذیری جهانی در فصل ‪ 2016 -2017‬با ‪ ۲‬پله نزول و با امتیاز ‪۴/۱۲‬‬ ‫در بین ‪ ۱۳۸‬کشور جهان در جایگاه ‪ 78‬قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬ای��ران که از س��ال ‪ ۲۰۱۰‬تا ‪۲۰۱۵‬میالدی کش��وری در‬ ‫مرحله گذار به بهره وری بود‪ ،‬امس��ال در جایگاهی باالتر از عربستان‪ ،‬عمان و‬ ‫ترکیه به کشوری مبتنی بر بهره وری صعود کرده است‪.‬‬ ‫سلطانی افزود‪ :‬س��هم کنونی اقتصاد دانش بنیان‬ ‫در تولید ناخالص داخلی فقط ‪0/15‬درصد است که‬ ‫مطاب��ق با برنامه باید در اف��ق ‪ ۱۴۰۴‬به ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫تولید ناخالص داخلی افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬در این زمینه باید ش��رکت های‬ ‫ما به ش��رکت های دانش بنی��ان تغییر یابند تا خلق‬ ‫ارزش افزوده بیشتری را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل صندوق نواوری و ش��کوفایی با اشاره به بهره وری اندک‬ ‫ای��ران در بخش های مختلف اقتصادی مطاب��ق گزارش مک کنزی‪ ،‬به برخی‬ ‫شاخص ها در این زمینه اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬توسعه نیروی کار با مهارت های‬ ‫کار و انعطاف پذی��ری بیش��تر‪ ،‬بهب��ود گس��ترده‬ ‫در به��ره وری نی��روی کار‪ ،‬بهب��ود محیط کس��ب‬ ‫و کار(محی��ط رقابتی ت��ر‪ ،‬پویات��ر و ترغیب کننده‬ ‫کارافرین��ی)‪ ،‬افزایش نرخ مش��ارکت نی��روی کار‬ ‫به وی��ژه زنان‪ ،‬کنترل تورم‪ ،‬تثبیت نرخ ارز‪ ،‬افزایش‬ ‫ش��فافیت و پاس��خگویی دولت‪ ،‬نواوری و توس��عه فن��اوری و بهبود جذب‬ ‫سرمایه گذاری خارجی‪ ،‬نیازمندی های رشد اقتصادی کشور است‪.‬‬ ‫در ای��ن ایی��ن همچنین محمدعل��ی محمدی‪ ،‬رییس کمیت��ه راهبردی‬ ‫جش��نواره ملی بهره وری افزود‪ :‬وقتی به��ره وری افزایش می یابد که یکی از‬ ‫مسائل جامعه حل شده باشد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬سال ها اقتصاد ایران درگیر تورم بوده و در نتیجه بسیاری از‬ ‫سازمان ها و شرکت ها سوداوری شان با افزایش قیمت ها اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫محمدی گفت‪ :‬در فضای تورم س��ال های گذشته بهره وری دچار فراموشی‬ ‫ش��د و وقتی بتوان از راه های راحت تر به س��ود رس��ید‪ ،‬به طور قطع راه های‬ ‫سخت کنار گذاش��ته خواهند شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به همین دلیل امروز برای‬ ‫دستیابی به بهره وری از طریق سوداوری کار سختی پیش رو داریم‪.‬‬ ‫گزارش ویژه روز‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از نشست خبری رییس سازمان ملی بهره وری‬ ‫سهم ‪ ۸۶‬درصدی بهره وری در رشد اقتصادی‬ ‫صفیه رضایی‪ :‬اول خرداد به روز بهره وری و بهینه س��ازی مصرف نام گذاری‬ ‫شده است‪ .‬ش��اید همین نام گذاری بهانه ای باشد که به مفهوم یا دستاوردها‬ ‫و عملکردی که در این بخش انجام ش��ده اس��ت‪ ،‬بیش��تر بپردازیم‪ .‬شاید هم‬ ‫فرصت مناس��بی باشد که مس��ئوالن این بخش به مرور و بازگویی خدمات و‬ ‫امارهایی که در این مولفه مهم وجود دارد‪ ،‬اش��اره ای کنند‪ .‬مانند س��ال های‬ ‫گذش��ته نشس��ت خبری با حضور رویا طباطبایی یزدی‪ ،‬رییس سازمان ملی‬ ‫بهره وری در این روز برگزار ش��د‪ .‬طباطبایی یزدی در این نشس��ت خبری در‬ ‫پاس��خ به س��وال گس��ترش صنعت درباره اینکه چه میزان تاثیر اس��تفاده از‬ ‫فناوری های روز می تواند به رش��د بهره وری کمک کند و چقدر این ش��اخص‬ ‫در کش��ور ما مورد محاس��به قرار می گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬شاید در سال های گذشته‬ ‫ش ‪ IT‬و فناوری های نوین در محاس��به میزان بهره وری توجه چندانی‬ ‫به نق ‬ ‫نمی شد اما در چند سال اخیر به این شاخص اهمیت ویژه ای داده می شود‪ .‬به‬ ‫این ترتیب سازمان ملی بهره وری ایران نیز اقدامات گسترده ای در این بخش‬ ‫انجام داده و امید هست با گسترش فناوری های روز و پیشرفت استفاده از انها‬ ‫تاثیر گذاری انها بر محاس��به بهره وری در سطح کشوری بیشتر شود‪ .‬به عالوه‬ ‫اینکه این شاخص بر محاسبه رشد اقتصادی موثر است‪ .‬بدیهی است در کشور‬ ‫ما مانند دیگر کشورها این بخش موثر و قابل مالحظه خواهد بود‪.‬‬ ‫رییس سازمان ملی بهره وری ایران گفت‪ :‬پس از تحریم ها در سال ‪ ٩٣‬سهم‬ ‫بهره وری در رش��د اقتصادی ‪٦٥‬درصد بود که این افزایش به دلیل رهایی از‬ ‫تحریم ها طبیعی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��اخص بهره وری هر ‪ ١٠ ،5‬یا ‪ ١٥‬س��ال محاس��به می شود‪ .‬از‬ ‫میانگین رش��د اقتصادی در ‪ 3‬س��ال از ‪ ٩٣‬تا ‪ ٩٥‬که ‪ ۴/۲۸‬درصد بود س��هم‬ ‫بهره وری از ان ‪۲/۶۴‬درصد محاسبه شده است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان ملی بهره وری ایران گفت‪ :‬در سال ‪٩٣‬معادل ‪۱/۹۵‬درصد‬ ‫از ‪3‬درصد رشد اقتصادی حاصل بهره وری کل عوامل تولید بود‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬ش��اخص های بهره وری در سال های ‪ ۹۲ ،۹۱‬و‬ ‫‪ ٩٤‬منفی و تنها سال های ‪ ٩٣‬و ‪ ٩٥‬مثبت شد‪.‬‬ ‫طباطبایی یزدی رشد اقتصادی در سال ‪ ٩٣‬را منهای ‪ 8‬درصد‪،‬‬ ‫س��ال ‪٩٢‬برابر با صفر‪ ،‬س��ال ‪ ٩٣‬برابر با ‪ 3‬درصد‪ ،‬سال ‪ ٩٤‬برابر با‬ ‫منهای ‪ ۱/۶‬درصد و در س��ال ‪ ٩٥‬برابر با ‪۱۱/۶‬درصد عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬درس��ت است که در سال ‪ ۹۳‬معادل ‪ ۶۵‬درصد از رشد‬ ‫اقتصادی حاصل از بهره وری بود اما نباید فکر کنیم این روند همیشگی است‪.‬‬ ‫پ��س از تحریم یا جنگ همواره س��هم بهره وری در رش��د اقتصادی افزایش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان ملی بهره وری تاکید کرد‪ :‬باید ب��رای ارتقای بهره وری در‬ ‫کش��ور همه بخش های مختلف اقتصادی‪ ،‬استان های کشور و حتی در سطح‬ ‫فردی به یاری یکدیگر بشتابیم‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از س��خنانش ش��اخص بهره وری نیروی کار در سال‬ ‫گذش��ته را ‪ ۸/۵۹‬درصد و س��هم بهره وری سرمایه را نیز ‪ ۱۰/۸۶‬درصد اعالم‬ ‫کرد‪ .‬طباطبایی یزدی با بیان اینکه س��هم بهره وری از رشد اقتصادی در سال‬ ‫گذش��ته ‪ ۹/۹۵‬درصد بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اقتصاد ایران در ‪ 9‬ماه س��ال ‪ ۹۵‬رشد‬ ‫‪ ۱۱/۶‬درص��دی را تجربه کرد و بانک مرکزی هنوز نرخ رش��د اقتصادی تمام‬ ‫سال را اعالم نکرده‪ ،‬اما ما براساس براوردهای اماری‪ ،‬سهم بهره وری از رشد‬ ‫اقتصادی را ‪ ٨٦‬درصد تخمین زده ایم‪ .‬این مقام مس��ئول نرخ رشد اقتصادی‬ ‫در س��ال ‪ ١٣٩٤‬را براس��اس س��ال پایه ‪ ٩٠‬منفی ‪ ۱/۶‬درص��د اعالم کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در س��ال ‪ ١٣٩٤‬به دلیل ادامه تحریم ها و برخی مش��کالت ش��اخص‬ ‫به��ره وری نیروی کار منفی ‪ ،۴/۵۸‬س��رمایه منفی ‪ ۲/۸۱‬و همه عوامل تولید‬ ‫منفی ‪۳/۵۲‬بوده است‪.‬‬ ‫طباطبایی ی��زدی با بی��ان اینکه ایران در میان ‪ ۱۹‬کش��ور عضو‬ ‫سازمان بهره وری اسیایی مانند ژاپن‪ ،‬تایوان و‪ ...‬از نظر میزبانی رتبه‬ ‫دوم را دارد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در برنامه ریزی های دو‪ ،‬س��ه سال اینده نیز‬ ‫شرایط به همین شکل است‪ .‬وی همچنین با اشاره به اینکه بهره وری‬ ‫اب برای ایران بس��یار مهم است‪ ،‬گفت‪ :‬ما همکاری دوجانبه ای در‬ ‫ای��ن زمینه با کش��ورهای عضو مانند تایوان داری��م ضمن اینکه به‬ ‫تازگی با کره جنوبی تفاهمنامه ای در این زمینه امضا کرده ایم‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان ملی بهره وری ایران با بیان اینکه هنوز ش��اخص بهره وری‬ ‫اب محاس��به نشده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬البته در دنیا انجام این کار مشکل است اما‬ ‫ما حدود دو س��ال اس��ت که کمیته بهره وری اب را با همکاری وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی‪ ،‬وزارت نیرو و متخصصان دیگر تشکیل داده ایم و روی این موضوع‬ ‫کار می کنیم‪ .‬در همین راستا‪ ،‬حدود ‪ ۸‬تا ‪ ۹‬ماه اینده اطالعات مورد نیاز در‬ ‫زمینه شاخص بهره وری اب را محاسبه و اعالم می کنیم‪.‬‬ ‫به گفته طباطبایی یزدی‪ ،‬بهره وری کل عوامل تولید عبارت است از نسبت‬ ‫تولید ناخالص داخلی به میانگین موزون نیروی کار و موجودی سرمایه ثابت‬ ‫است(وزن هریک از عوامل تولید بر اساس ارزش انها تعیین می شود)‪.‬‬ ‫این مقام مسئول اظهارکرد‪ :‬ش��اخص های بهره وری براساس ارزش افزوده‬ ‫تعداد جمعیت و موجودی سرمایه (‪ )۱۳۹۰ = ۱۰۰‬است‪ .‬بهره وری نیروی کار‬ ‫از سال ‪ ۱۳۹۱‬تا ‪ ۱۳۹۵‬به ترتیب ‪ ۸۷ ،۹۱ ،۸۸ ،۹۲‬و ‪ ۹۵‬است‪.‬‬ ‫یاداور می شود‪ ،‬بهره وری نیروی کار‪ ،‬نسبت تولید ناخالص داخلی به تعداد‬ ‫نیروی کار است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬علت کاهش رشد شاخص بهره وری کل عوامل تولید در سال‬ ‫‪ ۹۱‬ناش��ی از تحریم های اقتصادی و دسترسی نداشتن به مواد اولیه وارداتی‪،‬‬ ‫با وجود رش��د نیروی کار و س��رمایه بوده که به شکل رشد منفی در شاخص‬ ‫بهره وری نمایان شده است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان ملی بهره وری اعالم کرد‪ :‬کل اقتصاد کش��ور شرایط نرمال‬ ‫نداش��ت‪ .‬این عامل نش��ان دهنده نب��ود بهره وری در کل اقتصاد بوده اس��ت‪.‬‬ ‫بنابراین تاثیر منفی هر عاملی مانند مشکالت اقتصادی (که ناشی از فشارهای‬ ‫سیاسی بود)‪ ،‬سیاسی‪ ،‬تجاری‪ ،‬قانونی و برخی عوامل دیگر مشخص است‪.‬‬ ‫طباطبایی ی��زدی با بیان اینکه بهره وری راه بهتری برای رش��د اقتصادی‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون در کتاب تعلیمات اجتماعی دبس��تان دو درس را به‬ ‫موض��وع بهره وری اختصاص داده اند‪ .‬بهره وری‪ ،‬فرهنگ اس��ت و باید یکایک‬ ‫افراد جامعه با این مقوله درگیر مثبت شوند‪.‬‬ ‫رییس سازمان ملی بهره وری ایران گفت‪ :‬هنوز شاخص های بهره وری درباره‬ ‫اب محاسبه نشده است‪ .‬حدود ‪ ۲‬سال است که کمیته ای برای بهره وری اب‬ ‫با س��ازمان اب و وزارت جهاد کش��اورزی تش��کیل داده ایم که در حال انجام‬ ‫اقدامات مناسب در این زمینه هستیم‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬موقعیت بهره وری کل‬ ‫عوامل تولید در ایران بین س��ال های ‪ ۲۰۱۰‬تا ‪۲۰۱۴‬میالدی معادل منهای‬ ‫‪۲/۱‬درصد بود‪ .‬طباطبایی یزدی گفت‪ :‬از انجا که شاخص بهره وری را باید در‬ ‫بازه زمانی طوالنی بررسی کرد بین سال های ‪ ۲۰۰۰‬تا ‪۲۰۱۴‬میالدی وضعیت‬ ‫ایران بین ‪۱۹‬کشور از میانگین باالتر بود‪ .‬طباطبایی یزدی همچنین افزود‪ :‬در‬ ‫سال های یاد شده میانگین رشد اقتصادی ‪۴/۳‬درصد بود که یک درصد ان از‬ ‫طریق بهره وری حاصل شد و ‪۰/۳‬درصد بهره وری از نیروی کار و ‪۲/۹‬درصد از‬ ‫طریق سرمایه به دست امده بود‪ .‬رییس سازمان ملی بهره وری گفت‪ :‬مشاهده‬ ‫می ش��ود سهم بهره وری در رش��د اقتصادی اندک و بیش از همه درامدهای‬ ‫نفتی این رشد را سبب شده بود‪ .‬وی اظهار امیدواری کرد‪ :‬در سال های اینده‬ ‫با عزمی که دولت تدبیر و امید برای ارتقای نیروی کار دارد بتوانیم سهم این‬ ‫بخش را در بهره وری افزایش دهیم‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫زیرساخت‬ ‫‪ 2‬خرداد ‪ 26 1396‬شعبان ‪ 23 1438‬مه ‪ 2017‬شماره ‪ 121‬پیاپی ‪2094‬‬ ‫گزارش کوتاه‬ ‫تحلیلی بر بازار اینده‬ ‫تجدیدپذیرها‬ ‫سازمان گسترش و‬ ‫نوسازی صنایع ایران‬ ‫عالقه مند است که‬ ‫عالوه بر واردات‬ ‫ماشین االت مدرن‬ ‫و روز دنیا ایران‬ ‫بتواند به ساخت و‬ ‫تولید این دسته از‬ ‫ماشین االت نیز اقدام‬ ‫کند‪ ۵۰ .‬سال پیش‬ ‫ماشین ابزارهایی که‬ ‫در دنیا وجود داشت‬ ‫به تبریز امد و در‬ ‫ماشین سازی تبریز این‬ ‫ماشین االت ساخته شد‪.‬‬ ‫بر این اساس ظرفیت‬ ‫این کار در کشور وجود‬ ‫دارد و ایران در این کار‬ ‫سابقه ‪ ۵۰‬ساله دارد‬ ‫معاون توسعه سرمایه گذاری های صنعتی ایدرو به «گسترش صنعت» گفت‬ ‫تمام زیرساخت ها اماده تولید مشترک ماشین ابزار با المان‬ ‫فرسودگی‪ ،‬کلیدواژه رکود اقتصادی و ناتوانی واحدهای‬ ‫تولیدی ایران در س�ال های گذش�ته است‪ .‬با اینکه صنایع‬ ‫سنگین و ساخت ماشین ابزار در ایران سابقه ای بیش از نیم‬ ‫قرن دارد اما همچنان این مش�کالت وجود دارد و بسیاری‬ ‫از واحدهای تولیدی درگیر ان هستند‪.‬‬ ‫پس از رفع تحریم های اقتص�ادی ایران تالش کرد برای‬ ‫س�رمایه گذاری مش�ترک اق�دام کند تا عالوه ب�ر واردات‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بر این اس��اس خبرنگار گس��ترش صنعت با فرداد‬ ‫دلیری‪ ،‬معاون توس��عه س��رمایه گذاری های صنعتی‬ ‫ای��درو ب��ه گفت وگو پرداخت تا خ��م و چم وضعیت‬ ‫تولی��د ماش��ین ابزار و امادگ��ی ایران ب��رای چنین‬ ‫اقداماتی بررس��ی ش��ود‪ .‬دلیری در این گفت وگو به‬ ‫سطح توانایی ایران‪ ،‬وضعیت زیرساخت ها برای تولید‬ ‫مشترک و موانع بانکی پرداخت‪.‬‬ ‫€ €ماش�ین ابزارها چ�ه تاثی�ری در رف�ع‬ ‫فرس�ودگی‪ ،‬افزایش کیفیت و قیمت تمام شده‬ ‫رقابتی دارند؟‬ ‫ماش��ین االت بر تولید‪ ،‬کیفیت‪ ،‬س��رعت و قیمت‬ ‫تمام ش��ده تاثی��ر مس��تقیم دارد‪ .‬روزام��د ب��ودن‬ ‫ماش��ین االت و مهارت اپراتورها بر این ش��اخص ها‬ ‫تاثیر بسیاری دارد که متاسفانه در سال های گذشته‬ ‫نبود ماش��ین ابزارهای روزام��د باعث رکود و کاهش‬ ‫کیفیت و حجم تولید در ایران ش��ده اس��ت‪ .‬به این‬ ‫دلیل بس��یاری از بازارها نیز از بین رفته که بازگشت‬ ‫ایران به نقطه مناس��ب را با چالش های جدی روبه رو‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫€ €ایا گس�ترش روابط ایران با جامعه صنعتی‬ ‫در دنیا می تواند به رفع مشکالتی که در حوزه‬ ‫بازاریابی وجود دارد‪ ،‬کمک کند؟‬ ‫بله‪ .‬گس��ترش روابط ایران با جامع��ه صنعتی در‬ ‫دنیا باعث می شود که مهارت و دانش فنی اپراتور ها‬ ‫افزایش یابد و همچنین ایران می تواند از جدیدترین‬ ‫ماشین االت و ماشین ابزارها در کارخانه ها و واحدهای‬ ‫تولیدی خود استفاده کند‪ .‬در این شرایط بازاریابی و‬ ‫ماشین ابزارهای روز دنیا‪ ،‬دانش فنی و فناوری تولید نیز به‬ ‫ایران منتقل شود تا واحدهایی مانند ماشین سازی اراک و‬ ‫تبریز دوباره با قدرت بیشتر به این عرصه بازگردند‪ .‬درپی‬ ‫این اقدامات قرار است خرداد امسال نمایشگاه ماشین ابزار‬ ‫و فلزکاری در شهر افتاب تهران برگزار شود‪.‬‬ ‫برگزار کننده این نمایش�گاه که یک شرکت المانی است‬ ‫سابقه ‪ 40‬س�اله در اجرای این نمایشگاه بین المللی دارد و‬ ‫فروش محصول نهایی نیز تسهیل می شود‪.‬‬ ‫یکی از مش��کالتی که اکنون وجود دارد این است‬ ‫ک��ه صنعتگران ایران��ی از بس��یاری رویدادها مطلع‬ ‫نیس��تند‪ .‬برای مثال نمایشگاه ماش��ین ابزار که قرار‬ ‫اس��ت المانی ها در ش��هر افتاب برگ��زار کنند یکی‬ ‫از مهم تری��ن رویداده��ای این عرصه اس��ت اما این‬ ‫احتمال وجود دارد ک��ه برخی تولیدکنندگان از ان‬ ‫مطلع نشوند‪ .‬باید برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که‬ ‫تولیدکنندگان و صاحبان کارخانه هایی که با مشکل‬ ‫فرسودگی روبه رو هستند در جریان این اتفاق ها قرار‬ ‫بگیرند‪ .‬البته انها هم باید به فکر نوس��ازی باش��ند و‬ ‫پیگیر این موضوع شوند‪.‬‬ ‫€ €با توجه به قانون استفاده حداکثری از توان‬ ‫داخلی در قراردادهای بین المللی ایا مذاکرات‬ ‫با ش�رکت های المانی به گونه ای پیش می رود‬ ‫که سرمایه گذاری مشترک المانی ها در صنعت‬ ‫ایران به نتیجه برسد؟‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران عالقه مند‬ ‫اس��ت که ع�لاوه ب��ر واردات ماش��ین االت مدرن و‬ ‫روز دنیا ایران بتواند به س��اخت و تولید این دس��ته‬ ‫از ماش��ین االت نی��ز اق��دام کن��د‪ ۵۰ .‬س��ال پیش‬ ‫ماش��ین ابزارهایی که در دنیا وجود داش��ت به تبریز‬ ‫امد و در ماشین سازی تبریز این ماشین االت ساخته‬ ‫ن کار در کشور وجود‬ ‫شد‪ .‬بر این اس��اس ظرفیت ای ‬ ‫دارد و ایران در ان س��ابقه ‪ ۵۰‬س��اله دارد‪ .‬س��اخت‬ ‫ماش��ین االت در داخل کش��ور عالوه بر اینکه باعث‬ ‫می شود بسیاری از مشکالت مربوط به فرسودگی از‬ ‫بین برود‪ ،‬س��طح تولید و دانش فنی در داخل کشور‬ ‫را نیز افزایش می دهد‪.‬‬ ‫عالقه مندی��م صاحبان فناوری در دنیا با حضور در‬ ‫ایران به تولید در کش��ور ما بپردازند‪ .‬این دستگاه ها‬ ‫قرار اس�ت ‪ 70‬ش�رکت المانی به ایران بیاین�د تا عالوه بر‬ ‫صادرات این ماش�ین ها به کش�ورمان ب�رای تولید انها در‬ ‫ایران نیز اقدام کنند‪.‬‬ ‫س�ازمان گس�ترش و نوس�ازی صنای�ع ای�ران ب�ه‬ ‫عنوان ش�ریک اس�تراتژیک در ای�ن نمایش�گاه و جذب‬ ‫سرمایه گذاران المانی نقش بسیار مهمی دارد و قرار است‬ ‫این مذاکرات برعهده ایدرو باشد‪.‬‬ ‫در حال پیشرفت هستند و نمی توانیم مانند سال های‬ ‫گذش��ته یک دستگاه را بخریم و برای مدت طوالنی‬ ‫همان دستگاه را تولید کنیم‪ .‬با احتساب رشد صنعت‬ ‫در دنیای امروز این کار شدنی نیست‪ .‬اکنون بسیاری‬ ‫از ماش��ین ابزارها ه��ر ‪ ۱۲‬یا ‪ ۱۸‬م��اه یک بار روزامد‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس تولیدکننده دس��تگاه باید در ایران‬ ‫حضور داشته باشد تا تغییراتی که در دستگاه ها داده‬ ‫می ش��ود در ایران هم اعمال ش��ود و ماشین االت ما‬ ‫از دنیا عقب نماند‪ .‬تنها راهکاری که باعث می ش��ود‬ ‫ای��ران بتوان��د همپای فن��اوری جهانی رش��د کند‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری مشترک با طرف خارجی است‪.‬‬ ‫در قراردادهایی که س��ازمان گس��ترش و نوسازی‬ ‫صنای��ع ای��ران قص��د دارد در این زمینه ب��رای انها‬ ‫اق��دام کند باید ای��ن موضوع را در نظر داش��ت که‬ ‫کارخانه ه��ای انها در ایران با فناوری روز در کش��ور‬ ‫خودش��ان همخوانی داشته باش��د و این طور نباشد‬ ‫که کارخانه ای که در المان فعالیت می کند با همان‬ ‫کارخان��ه در ایران تفاوت زمانی در فناوری داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫€ €اهنگ�ری‪ ،‬ریخته گری و فن�ون این چنینی‬ ‫از مهم ترین زیرس�اخت های تولید ماشین ابزار‬ ‫اس�ت‪ ،‬این زیرساخت ها اکنون در کشور تا چه‬ ‫اندازه اماده سرمایه گذاری مشترک و تولید در‬ ‫ایران هستند؟‬ ‫از نظر فن تولید جزو پیش��رفته ترین کش��ورها در‬ ‫دنیا هس��تیم‪ .‬اکن��ون از نظر ریخته گ��ری‪ ،‬اهنگری‬ ‫و ماش��ین کاری ایران ش��رایط بس��یار مناسبی دارد‬ ‫و نیروه��ای پرتوان��ی در کش��ور فعالی��ت می کنند‪.‬‬ ‫همچنین برای اینکه این توان در کشور از بین نرود‪،‬‬ ‫موسس��ه های علمی‪ ،‬فنی و حرفه ای و دانشگاه های‬ ‫بس��یاری در کش��ور به ام��وزش این فن��ون و علوم‬ ‫می پردازند‪ .‬این سیاس��ت در سال های متوالی باعث‬ ‫شده که ایران از این نظر هیچ مشکلی نداشته باشد‪.‬‬ ‫زیرساخت مورد نیاز برای تولید ماشین ابزار در ایران‬ ‫ش��امل اهنگ��ری‪ ،‬ریخته گری و فن��ون این چنینی‬ ‫اس��ت که خوش��بختانه به بهترین ش��کل اکنون در‬ ‫کش��ور وج��ود دارد و ای��ران به این لحاظ مش��کلی‬ ‫برای سرمایه گذاری مش��ترک ندارد‪ .‬زیربنا را داریم‬ ‫و فق��ط به فناوری مدرن نیاز اس��ت‪ .‬ای��ران از نظر‬ ‫زیرس��اخت های مورد نیاز در خاورمیانه نظیر ندارد‬ ‫و باید بدانیم که ایران ‪ 50‬س��ال س��ابقه فعالیت در‬ ‫صنایع سنگین را دارد‪.‬‬ ‫€ €یک�ی از بزرگتری�ن مش�کالت ای�ران در‬ ‫س�رمایه گذاری های مش�ترک‪ ،‬رواب�ط بانک�ی‬ ‫اس�ت‪ .‬در بس�یاری از موارد قراردادها به دلیل‬ ‫مش�کالت بانکی به حالت تعلی�ق درامده اند‪.‬‬ ‫برای رفع این مش�کل چه اقداماتی انجام شده‬ ‫است؟‬ ‫امروزه بانک هایی در خارج هستند که ال سی های‬ ‫ای��ران را می پذیرن��د و می توانند فاینان��س را از این‬ ‫طریق انج��ام دهند‪ .‬هر چند که رقم ها هنوز به انچه‬ ‫ن در حالت کلی نیاز دارد نرس��یده اما اقداماتی‬ ‫ای��را ‬ ‫انجام ش��ده که نش��ان از بهبود وضعیت در ماه های‬ ‫این��ده دارد‪ .‬در مبحث ماش��ین ابزار هم دنبال چند‬ ‫میلیارد دالر سرمایه گذاری نیستیم و از طریق همین‬ ‫س��طح می توانیم به فاینانس مناس��بی برای رشد و‬ ‫توس��عه این صنعت در کش��ور دس��ت پیدا کنیم‪ .‬به‬ ‫عب��ارت دیگر بانک هایی ک��ه می توانند در دنیا برای‬ ‫فاینانس های قیمت پایین اقدام کنند در این صنعت‬ ‫قادرن د کار کش��ور را پیش ببرن��د اما در حالت کلی‬ ‫هنوز مشکالتی وجود دارد‪.‬‬ ‫اجرای ‪ ۱۱‬هزار کیلومتر شبکه اب در روستا ها‬ ‫وزی��ر نیرو گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۹۵‬بیش از ‪ ۱۱‬هزار‬ ‫کیلومتر ش��بکه ابرس��انی احداث و در این س��ال‬ ‫‪ ۲۹۵۸‬روستا ابرسانی شد‪.‬‬ ‫حمی��د چیت چیان در ایین خدمت رس��انی اب‬ ‫و ب��رق به بیش از ‪ ۷۲۰۰‬روس��تای کش��ور اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬در ابتدای این دولت ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬هزار روس��تا از‬ ‫طریق تانکر ابرسانی می شد و بسیاری از روستا ها‬ ‫ی��ا فاقد ش��بکه اب بودند و یا ش��بکه فرس��وده‬ ‫داشتند؛ شرایط بسیار س��ختی بود و مردم از اب‬ ‫غیربهداشتی استفاده می کردند؛ این شرایط برای‬ ‫ما ناگوار بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وضع بهداش��تی روس��تا ها اسفبار بود‬ ‫و به ش��هر ها مهاجرت کردند‪ ،‬سازمان ملل ‪ ۵‬حق‬ ‫برای انسان در باره اب قائل است‪ :‬اب کافی‪ ،‬سالم‪،‬‬ ‫گوارا‪ ،‬قابل دس��ترس و به صرفه؛ ما افق های تازه و‬ ‫دورتری را برای این امر در نظر گرفتیم‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۲‬هیچ‬ ‫ردیفی برای ابرس��انی روستایی در نظر‬ ‫گرفته نشده بود و بیشتر از منابع عمرانی‬ ‫استانی اس��تفاده می شد اما در نخستین‬ ‫س��ال تنظیم بودجه ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫و در س��ال های بعد این رق��م به ‪۱۱۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان رسید‪.‬‬ ‫وزی��ر نیرو گفت‪ :‬با رایزنی دولت و مجلس ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیون دالر نیز از صندوق توس��عه ملی در س��ال‬ ‫‪ ۹۴‬در اختی��ار وزارت نیرو قرار گرفت و از س��ال‬ ‫‪ ۹۵‬استفاده شد‪.‬‬ ‫چیت چیان با بیان اینکه برنامه محوری ما ایجاد‬ ‫مجتمع های ابرسانی روس��تایی بود تا روستاهای‬ ‫بیش��تری از اب بهره مند شوند‪ ،‬گفت‪ :‬در سال ‪۹۵‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۱‬هزار کیلومتر شبکه ابرسانی‬ ‫اح��داث و در این س��ال ‪ ۲۹۸۵‬روس��تا‬ ‫ابرس��انی ش�� د در حالی که در سال های‬ ‫گذش��ته و در دولت نه��م و دهم به طور‬ ‫میانگین ‪ ۲۹۳‬روستا ابرسانی می شد اما‬ ‫فقط در سال ‪ ۹۵‬به اندازه کل دولت نهم‬ ‫و دهم ابرسانی روستایی انجام شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬نتایج این امر تثبیت جمعیت در‬ ‫روس��تا‪ ،‬ارتقای بهداشت روستایی و ایجاد اشتغال‬ ‫ب��رای ‪ ۵۹‬ه��زار نفر بوده و تا مرداد امس��ال ‪۷۸۶‬‬ ‫روستا نیز از اب شرب بهره مند خواهند شد‪.‬‬ ‫وزی��ر نیرو تاکید کرد‪ :‬در بخش برق وزارت نیرو‬ ‫متعهد ش��د تا روس��تاهای ب��االی ‪ ۱۰‬خانوار را از‬ ‫نعم��ت برق بهره مند کند و طب��ق امار بیش از ‪۹‬‬ ‫هزار خانوار برق رسانی شد‪.‬‬ ‫چیت چیان افزود‪ :‬این روس��تا ها سخت گذرترین‬ ‫روس��تا ها بودند و برای حمل تجهیزات مسیرهای‬ ‫س��خت در برخ��ی جا ه��ا ب��ر دوش و کوله ه��ای‬ ‫زحمتکشان بخش برق حمل شد‪.‬‬ ‫وزیر نیرو تصریح کرد‪ :‬در این دوره ‪ ۲۱۷‬روس��تا‬ ‫نیز با انرژی های نو برق رس��انی ش��د و برق رسانی‬ ‫روس��تایی توانس��ت تحول��ی عمی��ق در کیفیت‬ ‫زندگی روس��تا ها و وضعیت اقتص��ادی انها ایجاد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬از خدمت گ��زاران بخش اب و‬ ‫برق در بخش س��تادی و شرکت ها تشکر می کنیم‬ ‫و مهم ت��ر از همه از خیرینی تش��کر می کنیم که‬ ‫هزینه ابرسانی در برخی روستا ها را تامین کردند‪.‬‬ ‫از رهبر معظم انقالب نیز برای حمایت شان تشکر‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫میزان توس��عه انرژی های تجدیدپذیر در ایران در قیاس با‬ ‫کش��ورهای پیش��رفته ان طور که باید نبوده و ایران در این‬ ‫زمینه عقب مانده اس��ت که البته در دول��ت یازدهم با تغییر‬ ‫رویکرد به این انرژی این امیدواری ایجاد ش��ده که توس��عه‬ ‫انرژی پاک در ریل توس��عه قرار بگی��رد‪ .‬ایران با اینکه دارای‬ ‫منابع بس��یاری ارزنده برای تولید انرژی تجدیدپذیر است اما‬ ‫س��هم انرژی پاک در سبد نیروی کش��ور بسیار اندک است‪.‬‬ ‫بخش قابل توجهی از ایران کویری اس��ت که ظرفیت انرژی‬ ‫خورش��یدی دارد و بخشی از کش��ور نیز دارای بادهای پایدار‬ ‫اس��ت که از انها نیز برای توربین های بادی می توان استفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫امارها حاکی از ان است که سال گذشته تولید انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر در جهان ‪ ۱۶۰‬گیگاوات س��اعت افزایش داشته و‬ ‫بخش خصوصی در حال گس��ترش ان است‪ .‬بر همین اساس‬ ‫‪ ۹۰‬ش��رکت بزرگ جهان از جمله جن��رال موتورز‪ ،‬گوگل و‬ ‫فیسبوک متعهد شده اند در اینده نزدیک ‪ ۱۰۰‬درصد انرژی‬ ‫مورد نیاز خود را از انرژی های تجدیدپذیر تامین کنند و دیگر‬ ‫از انرژی سنتی استفاده نکنند‪.‬‬ ‫اتحادی��ه اروپ��ا نق��ش اساس��ی در تبدی��ل انرژی ه��ای‬ ‫تجدید ناپذیر به انرژی های تجدیدپذیر دارد تاجایی که سهم‬ ‫افزای��ش انرژی های تجدیدپذیر تا ای��ن زمان ‪ ۱۶‬درصد بوده‬ ‫و قرار اس��ت تا س��ال ‪۲۰۲۰‬میالدی این میزان به ‪۲۰‬درصد‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫ب��ه تازگی در المان یکی از ش��رکت های بزرگ ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫مصرف خود را از انرژی های تجدیدپذیر تامین می کند‪ ،‬اینها‬ ‫تحوالتی اس��ت که در سراس��ر جهان با ان روبه رو هستیم و‬ ‫چشم انداز مثبتی را برای اینده جهان ترسیم می کند‪.‬‬ ‫ظرفیت های فنی و مهندس��ی ایران قادر است فرصت های‬ ‫اقتص��ادی و اش��تغال زی��ادی را فراه��م کند‪ ،‬چراک��ه ایران‬ ‫پیش��رفت های زیادی در زمینه انرژی های تجدیدپذیر داشته‬ ‫و بخش خصوصی نقش اساسی در این میان ایفا می کند‪.‬‬ ‫ایران به عنوان بازار بس��یار قوی در زمینه انرژی های پایدار‬ ‫ش��ناخته شده و در زمینه انرژی های تجدیدپذیر قراردادهای‬ ‫زیادی بین ایران با المان‪ ،‬ایتالیا و سوئیس منعقد شده است‪.‬‬ ‫در همین زمین��ه عدنان امین‪ ،‬مدیر کل اژانس بین المللی‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر معتقد است که ایران بازار اینده انرژی‬ ‫است و زمینه های سرمایه گذاری فراوانی در بخش انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر در ایران وجود دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه اتحادی��ه اروپ��ا ارزش زی��ادی برای‬ ‫ظرفیت ه��ای ایران قائل اس��ت و به همی��ن دلیل‪ ،‬فرصت و‬ ‫زمینه مناسبی را فراهم خواهد کرد تا سرمایه گذاران خارجی‬ ‫بتوانند در بازار انرژی ایران س��رمایه گذاری کنند بر این باور‬ ‫اس��ت که با همکاری متقابل می توان به اهداف بزرگ رسید‬ ‫و سوخت یا موتور دسترسی به اهداف جهان را فراهم کرد‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬اگر سیاس��ت دقیقی در پیش گرفته ش��ود‬ ‫می توان هزینه انرژی های تجدیدپذیر را در ایران کاهش داد‬ ‫به طوری که هزینه تولید انرژی خورش��یدی در ایران می تواند‬ ‫تا ‪ ۴۵‬درصد کاهش یابد‪.‬‬ ‫یک��ی از برنامه های مهم دولت یازدهم توس��عه انرژی های‬ ‫تجدیذدپذی��ر بوده ک��ه در این راس��تا نیز گام ه��ای خوبی‬ ‫برداش��ته به طوری که ظرفیت این انرژی در س��ال های اخیر‬ ‫با افزایش خوبی روبه رو بوده است‪.‬‬ ‫ب��ا این وجود ظرفیت ه��ای ایران در ح��وزه تجدیدپذیرها‬ ‫بس��یار باالست و الزم اس��ت که توجه بیشتری در این حوزه‬ ‫ش��ود چراکه این مسئله نه تنها می تواند در مسائل اقتصادی‬ ‫کمک رس��ان باشد بلکه در زمینه زیست محیطی نیز می تواند‬ ‫تاثیرات خوبی برجای بگذارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اغاز عملیات اجرایی نیروگاه‬ ‫سیکل ترکیبی زاهدان‬ ‫مدیرعامل شرکت مادر تخصصی‬ ‫تولید نی��روی ب��رق حرارتی گفت‪:‬‬ ‫عملی��ات اجرای��ی نیروگاه س��یکل‬ ‫ترکیبی زاهدان به ظرفیت کل ‪۵۰۰‬‬ ‫م��گاوات ف��ردا با حض��ور مقام های‬ ‫اس��تانی و وزارت نی��رو اغاز خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫محس��ن طرزطلب ضمن بیان این خبر افرود‪ :‬این نیروگاه‬ ‫‪ ۵۰۰‬مگاواتی با س��رمایه گذاری شرکت اال افق توس در دو‬ ‫واحد گازی ‪ ۱۶۲‬م��گاوات و یک واحد بخار ‪ ۱۶۰‬مگاوات با‬ ‫تکیه بر توان و تجهیزات ساخت داخل احداث خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این نیروگاه در زمینی به مس��احت ‪ ۵۰‬هکتار و‬ ‫در ‪ ۵‬کیلومتری شهر زاهدان احداث خواهد شد و پیش بینی‬ ‫می ش��ود نخس��تین واحد گازی این نیروگاه تا اواخر ‪۱۳۹۸‬‬ ‫وارد مدار برق کشور شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬هم اکن��ون عملیات مربوط به دیوارکش��ی در‬ ‫اطراف محوطه نیروگاه انجام شده و چاه اب و برق مورد نیاز‬ ‫برای ش��روع عملیات اجرایی ان ازسوی سرمایه گذار تامین‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ظرفیت تولید برق اس��تان سیستان و بلوچستان در حال‬ ‫حاضر ‪ ۱۳۶۲‬مگاوات اس��ت که از طریق نیروگاه های دولتی‬ ‫زاهدان‪ ،‬کنارک و ایرانشهر و خصوصی چابهار تولید می شود‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 2‬خرداد ‪ 26 1396‬شعبان ‪ 23 1438‬مه ‪ 2017‬شماره ‪ 121‬پیاپی ‪2094‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مجموعه سازی مکالمه ای جدید‬ ‫در صنعت قطعه‬ ‫دیدگاه‬ ‫ضرورت دارد قطعه سازان‬ ‫کوچک دیده شوند‬ ‫ام��روز باال بودن هزینه های تولید خودرو یکی از نگرانی های‬ ‫فعاالن این صنعت را رقم زده و انها باید برای افزایش قیمت های‬ ‫خود با دلیل و مدرک این ادعا را ثابت و رضایت شورای رقابت‬ ‫را به دست اورند‪.‬‬ ‫در چند ماه پایانی س��ال ‪ ۹۵‬قیمت مواد اولیه قطعه س��ازان‬ ‫حدود دو برابر افزایش داش��ت‪ ،‬همچنین قیمت جهانی فلزات‬ ‫در ماه های گذشته رشد کرد درحالی که در مدت ‪۳‬سال قطعات‬ ‫تغییر قیمتی نداشتند و قطعه سازان قیمت های خود را افزایش‬ ‫ندادند‪.‬‬ ‫در تم��ام دنی��ا با افزایش قیمت مواد اولیه‪ ،‬قیمت محصوالت‬ ‫تولیدی افزایش یافته اما این اتفاق در چند سال گذشته درباره‬ ‫قطعات خودرو داخلی در کش��ور رخ نداده اس��ت‪ .‬همچنین با‬ ‫توجه به اینکه پرداخت محصوالت تحویل داده ش��ده از س��وی‬ ‫قطعه س��ازان به خودروسازان به موقع انجام نمی شود و باوجود‬ ‫بهره های باالی بانکی‪ ،‬قطعه سازان نتوانسته اند به درستی توسعه‬ ‫داشته باشند‪ ،‬این روند در مرحله نخست به خودروسازان لطمه‬ ‫وارد می کند‪.‬‬ ‫امروز بسیاری از کارخانه های کوچک قطعه سازی هنگام فشار‬ ‫تحریم ها تعطیل ش��ده اند و برخی نیز در اس��تانه ورشکستگی‬ ‫قرار دارند و اگر فکر اساس��ی برای این امر نش��ود ممکن اس��ت‬ ‫بحران ه��ای بزرگت��ری در این صنعت و صنعت خودرو کش��ور‬ ‫اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫یک��ی از چالش های موج��ود در صنعت قطعه نامتوازن بودن‬ ‫قیمت ها در حوزه قطعه س��ازی اس��ت برای نمونه ممکن است‬ ‫کارخانه های خودروسازی در برخی موارد قیمت های مناسبی‬ ‫به بعضی از ش��رکت های بزرگ قطعه س��ازی پرداخت کنند اما‬ ‫ازانجایی که ش��رکت های کوچکتر ق��درت کمتری دارند ناچار‬ ‫دریافتی های پایین تری دارند که برای روشن نگه داشتن موتور‬ ‫متح��رک ای��ن صنعت الزم اس��ت تمام قطعه س��ازان توانمند‬ ‫حضوری فعال در صنعت و تولید قطعه داشته باشند‪.‬‬ ‫شاید سرمایه گذاری‬ ‫برای تولید قطعه ای‬ ‫امروز توجیه اقتصادی‬ ‫نداشته باشد اما اینده‬ ‫فناوری در حال حرکت‬ ‫به ان سمت است از‬ ‫این رو ضرورت امروز‬ ‫کشور به شمار می رود‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫امروز ناچار به تغییر هستیم‬ ‫و ش��رایط ایج��اب می کند هر‬ ‫امری را روزامد دریافت کرده‬ ‫و دنبال کنیم که در این میان‬ ‫مجموعه س��ازی مکالم��ه ای‬ ‫جدی��د در صنع��ت قطعه دنیا‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫امید رضایی‬ ‫در فصل جدید تولید کشور‬ ‫کارشناس صنعت قطعه‬ ‫در صنع��ت خ��ودرو و قطعه‪،‬‬ ‫ادغ��ام قطعه س��ازان داخل��ی‬ ‫مطرح شده و نشان دهنده این‬ ‫است صنایع به این بلوغ حرفه ای رسیده اند که این خود فتح‬ ‫باب بزرگی است‪ .‬امروز نوعی پوست اندازی در صنایع خودرو‬ ‫و قطعه در حال رخ دادن اس��ت که پیش از ایران بس��یاری‬ ‫از کش��ورها به این س��مت رفته بودند حتی در اس��یا‪ ،‬کره و‬ ‫کش��ورهای زیادی این مه��م را در صنعت قطعه داخلی خود‬ ‫انجام داده اند‪ .‬بنابراین در این بس��تر نه تنها رقابت وجود دارد‬ ‫بلک��ه از توانمندی یکدیگر در جهت تحلیل و ارتقای صنعت‬ ‫در مجموعه خود استفاده می کنند‪.‬‬ ‫حرکت به گونه ای است که اگر بخواهیم خودروسازی قوی‬ ‫داشته باش��یم باید قطعه سازی کش��ور قوی باشد و در کنار‬ ‫یکدیگر و همسو با سیاست های حرفه ای حرکت کند‪.‬‬ ‫زمان��ی ک��ه خودروس��ازان ب��زرگ جهان س��رمایه گذاری‬ ‫مش��ترک (جوینت ونچ��ر) را در دنیا دنب��ال می کنند به طور‬ ‫قطع قطعه سازان خود را نیز همراه می کنند‪ .‬پیش تر تعریفی‬ ‫اشتباه از این مسئله وجود داشت که سرمایه گذاری مشترک‬ ‫بای��د با یک همتای خارجی انجام ش��ود در حالی که این امر‬ ‫می توان��د بین نهادهای مختلف در داخل اتفاق بیفتد و حتی‬ ‫الزم نیس��ت ش��رکتی با ش��رکتی همتا قرارداد ببندد برای‬ ‫نمونه ش��رکت تولیدی کوچکی که در مقیاس پایین در حال‬ ‫حرکت است می تواند با جهاد دانشگاهی یا یک دانشگاه وارد‬ ‫همکاری و سرمایه گذاری مشترک شود‪ .‬یکی از دیدگاه های‬ ‫تحول ممکن اس��ت مشارکت مالی و غیرمالی تولیدکنندگان‬ ‫کوچک با مجموعه های دیگر باشد که دانشگاه بهترین گزینه‬ ‫در ای��ن امر خواهد بود زیرا از هر ش��رایطی ب��رای ارتباط با‬ ‫صنعت برای انجام پروژه های جدید استقبال می کند و بنا بر‬ ‫شرایط کار درصدها تعیین می شود‪.‬‬ ‫بنابراین باید دیدگاه های موجود و س��نتی را اصالح کرده و‬ ‫فرصت های به دست امده تلنگری باشد تا با شیوه های جدید‬ ‫به رفع مسائل و چالش های خود بپردازیم‪.‬‬ ‫باید دانش��گاه های اقتصادی روی این محورها ایده دهند و‬ ‫خالقیت داش��ته باش��ند و تحلیل کنند‪ .‬باید نگاه دانشگاهی‬ ‫و کارش��ناس صنعتی همزمان وجود داش��ته باشد و نظرات‬ ‫ص ش��ده‬ ‫مختلف دیده ش��ود تا نقاط ضعف و قوت ها مش��خ ‬ ‫و با اعتماد بیش��تر گام بعدی برداش��ته ش��ود‪ .‬ب��رای نمونه‬ ‫مش��ارکت یک تولیدکننده با تولیدکننده ای دیگر در استان‬ ‫یا ش��هری دیگر‪ ،‬می تواند انه��ا را در تامین مواد اولیه کمک‬ ‫کند و بی واس��طه محص��ول خود را با به��ره وری باالتر تولید‬ ‫کنن��د‪ .‬درنتیجه ضرورت امروز صنعت قطع��ه تحول در نوع‬ ‫نگاه هاس��ت‪ ،‬امروز زمانی اس��ت که باید از راه ها و شیوه های‬ ‫جدید نترسید و خطر کرد تا نتایج مطلوبی به دست اورد‪.‬‬ ‫قطعه سازان با تشریح شرایط داخلی سازی قطعات تاکید کردند‬ ‫اینده نگری‪ ،‬نیاز سرمایه گذاری در تولید قطعات‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫علی جهان افروز‪:‬‬ ‫قطعات مربوط به فناوری که اشتغال زایی مناسبی دارد‪،‬‬ ‫باید داخلی سازی شوند‬ ‫برخ��ی کارشناس��ان معتقدن��د نی��از اس��ت در‬ ‫داخلی س��ازی خودروه��ا ب��ه خودکفای��ی ‪ 90‬ت��ا‬ ‫صددرصدیاست اما برخی دیگر هزینه کردن و صرف‬ ‫وقت برای داخلی س��ازی تمام قطعات را نقطه اسیب‬ ‫ب��رای صنعت خودرو و قطعه کش��ور عنوان می کنند‬ ‫زی��را به اعتقاد انها نیازی برای س��رمایه گذاری روی‬ ‫برخی قطعات در داخل نیست زیرا تعدادی قطعه ساز‬ ‫محدود بین المللی تمام نیاز خودروس��ازان جهانی را‬ ‫تامین می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت داخلی سازی قطعات مربوط به‬ ‫فناوری‬ ‫عل��ی جهان افروز‪ ،‬یک��ی از فع��االن صنعت قطعه‬ ‫دراین ب��اره به گس��ترش صنعت گفت‪ :‬ای��ن روند به‬ ‫سیاس��ت های کالن کشور بس��تگی دارد‪ .‬به طورقطع‬ ‫نیاز نیست تمام قطعات در داخل تولید شود و برخی‬ ‫قطعات جزئی نیاز به سرمایه گذاری در داخل ندارد و‬ ‫می توان از خارج تامین کرد اما سرمایه گذاری که برای‬ ‫برخی قطعاتی در کش��ور انجام شده تنها به این دلیل‬ ‫که قیمت ان ارزان تر تمام می شود است‪ ،‬گاهی دیده‬ ‫می شود به دلیل شتاب برای تولید‪ ،‬فرصت قالب سازی‬ ‫برای تولید قطعات جدید به قطعه ساز داده نمی شود و‬ ‫ترجیح به واردات است که این مسئله توجیه منطقی‬ ‫ن��دارد‪ .‬ازاین رو برای قطعاتی مانند گیربکس‪ ،‬تایر و‪...‬‬ ‫سرمایه گذاری شده و تولیدکنندگان بزرگی داریم که‬ ‫قابلی��ت و توانمن��دی الزم را دارند و نی��از به واردات‬ ‫نیست‪ .‬واحدهای قطعه سازی زیادی زیرمجموعه انها‬ ‫هس��تند که می توانند نیاز خودروس��ازان را در داخل‬ ‫تامین کنند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬ام��روز ش��رکت مگاموتور در ام��ر تولید‬ ‫گیربکس و موتور فعالیت دارد یا ش��رکت نیرومحرکه‬ ‫مجموعه بزرگی است که گیربکس های خانواده پژو را‬ ‫تولید می کند و برای تولید این قطعات در داخل تنها‬ ‫زمان و سرمایه الزم اس��ت تا قطعه ساز فرصت کافی‬ ‫برای تولید ان هاداشته باشد و از سوی دیگر نیاز دارد‬ ‫س��رمایه در گردش در اختیار داش��ته تا بتواند روند‬ ‫محمود طالب‪:‬‬ ‫اگر امروز صنعت قطعه روی قطعات الکترونیک‬ ‫سرمایه گذاری کند ضرر نخواهد کرد‬ ‫تولید خود را ادامه دهد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطع��ه ادامه داد‪ :‬خودروس��ازان‬ ‫خارجی هر ‪ 3‬س��ال یک بار تغیی��ر کلی در خودرو به‬ ‫وجود می اورند اما برای تامین نظر مش��تری هرسال‬ ‫تغییرات جزئ��ی به اصطالح تغییر چهره (فیس لیفت)‬ ‫در چراغ‪ ،‬س��پر و‪ ...‬خودرو ایجاد می کنند اما تغییرات‬ ‫در موتور‪ ،‬گیربکس و‪ ...‬طوالنی مدت تر بوده و ممکن‬ ‫است هر یک دهه تغییراتی به وجود اید‪.‬‬ ‫مدی��ر تولی��د ش��رکت ریخته گری دقی��ق پوالدیر‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬ازاین رو امروز در کش��ور قطعات مهمی‬ ‫مانند گیربکس‪ ،‬موتور‪ ،‬جلوبن��دی و‪ ...‬در حال تولید‬ ‫اس��ت که تولید انها نیز توجی��ه اقتصادی دارد‪ .‬امروز‬ ‫مشکل اساسی واردات بی رویه برخی قطعات است که‬ ‫در کشور تولید می شود‪ .‬خودروهای چینی خیابان ها‬ ‫را پرکرده درحالی ک��ه کیفیت مطلوبی ندارند‪ .‬تجربه‬ ‫دو دهه اس��تفاده از خودروهای داخلی مانند سمند و‬ ‫پژو نش��ان می دهد این خودروها بدون مشکل حدود‬ ‫‪400‬هزار کیلومتر قادر به تردد هستند و حتی هنگام‬ ‫فروش با افت قیمت کمی به فروش می رسند‪ .‬این در‬ ‫حالی است که خریداران خودروهای چینی از خرابی‬ ‫قطعات خودروهای خود بس��یار گالیه مند هستند که‬ ‫ت ان ها نیز بسیار گران است‪.‬‬ ‫قطعا ‬ ‫او با تاکید بر اینکه صرفه اقتصادی تنها در صادرات‬ ‫نیس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬یک خودرو داخلی‪ ،‬خدمات پس‬ ‫از فروش مناس��بی دارد‪ ،‬قطعات یدک��ی قابل تامین‬ ‫ب��وده و فعالی��ت کارخان��ه ای در ای��ران زنجیره ای از‬ ‫افراد را مش��غول کرده است‪ .‬ازاین رو باید سعی کنیم‬ ‫در کش��ور روی تمام رش��ته ها فعالیت داشته باشیم‪.‬‬ ‫قطع��ات جزئی مانند کیلومترش��مار‪ ،‬پم��پ انژکتور‪،‬‬ ‫فندک خودرو و‪ ...‬که در تمام خودروها یکسان است و‬ ‫یک شرکت در دنیا برای تمام خودروها اقدام به تولید‬ ‫می کند نیاز به سرمایه گذاری و احداث کارخانه ندارد‬ ‫اما ‪80‬درصد باقی قطعات مربوط به فناوری می شوند‬ ‫و مهندسان را مشغول می کنند‪.‬‬ ‫ت نوک تیزی صنعت کشور‪،‬‬ ‫جهان افروز معتقد اس�� ‬ ‫خودروس��ازی اس��ت و انچه به عنوان تولی��د انبوه و‬ ‫مصرف عام دارد پیشرفته تر از صنعت خودرو در کشور‬ ‫نیس��ت امری که مکانیزم و ان��واع صنایع و روش های‬ ‫تولیدی در ان به کار رفته است‪ .‬ازاین رو باید شرایطی‬ ‫برای ان به وجود اورد که رشد و توسعه داشته باشد و‬ ‫مردم از کاالی داخلی استفاده کنند‪ .‬با مونتاژ فناوری‬ ‫پیشرفت اتفاق نمی افتد‪ ،‬فناوری در حال رشد است و‬ ‫باید با انها حرکت کرد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬س��ال ‪ 95‬کش��ور از نظر تعداد خودرو در‬ ‫دنیا رتبه ‪ 17‬را داشت‪ ،‬اگر نشان (برند)ها و مدل های‬ ‫جدی��د تولید و موتورهای بهینه در دس��تور کار قرار‬ ‫گی��رد این روند حفظ می ش��ود و در منطقه صادرات‬ ‫نیز خواهیم داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ض�رورت س�رمایه گذاری ب�رای تولی�د‬ ‫قطعات الکترونیکی‬ ‫در ادامه محمود طالب‪ ،‬یکی از کارشناسان صنعت‬ ‫قطعه به گس��ترش صنعت گفت‪ :‬منطق علم اقتصاد و‬ ‫تجارت این است محصولی که ارزش اقتصادی دارد و‬ ‫می توان با قیمت رقابتی تولید کرد‪ ،‬باید تولید ش��ود‬ ‫و ق��رار نیس��ت در دنیا هر کش��وری تمام محصوالت‬ ‫موردنی��از خ��ود را به ط��ور اختصاص��ی تولی��د کند‪.‬‬ ‫به هرحال محدودیت منابع وجود دارد و تولید باید به‬ ‫سمتی حرکت کند که توجیه بیشتری داشته باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬منطقی این اس��ت که اولویت گذاشته و‬ ‫براورد ش��ود به چه میزان منابع وجود دارد و کاالیی‬ ‫ک��ه بیش��ترین صرف��ه اقتص��ادی را دارد و می تواند‬ ‫برگشت سرمایه داش��ته باشد در کشور ساخته شود‪.‬‬ ‫البته زمانی که در شرایط سیاسی قرار می گیریم تمام‬ ‫ای��ن بحث ها کنار می رود و اولویت اس��تقالل اس��ت‪.‬‬ ‫زمانی تولید تمام قطعات در کش��ور ضرورت داش��ت‬ ‫زی��را ش��رکت های خارجی حاضر به ف��روش قطعات‬ ‫خود نبودند اما اگر ش��رایط مطلوب باشد قطعاتی که‬ ‫ارزش افزوده بیش��تری دارند جزو اولویت های نخست‬ ‫تولید قطعه س��ازان داخل قرار خواهد گرفت‪ ،‬از این رو‬ ‫این مس��ئله ب��ه فضای اقتصادی و سیاس��ی کش��ور‬ ‫برمی گردد‪.‬‬ ‫عنوان می شود کشور در برخی خودروهای قدیمی‬ ‫مانند پیکان به خودکفایی بیش از ‪85‬درصدی رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬طالب در پاس��خ به این پرس��ش که ایا الزم‬ ‫اس��ت با براورد کلی نسبت به ش��رایط کلی سیاسی‬ ‫و اقتصادی کش��ور‪ ،‬مدل های جدی��د نیز وارد همین‬ ‫روند تولید ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬نخس��ت باید روش��ی برای‬ ‫دس��ته بندی قطعات داشته باش��یم زیرا ممکن است‬ ‫برخی قطعات وابس��تگی ایجاد کند و اگر امروز روی‬ ‫این قطعات س��رمایه گذاری شود در اینده صنعت به‬ ‫ان نی��از خواهد داش��ت‪ .‬به این ترتی��ب باید دورنمای‬ ‫صنعت دیده شود‪ .‬برای نمونه اگر امروز صنعت قطعه‬ ‫روی قطع��ات الکترونی��ک س��رمایه گذاری کند ضرر‬ ‫نخواهد کرد و ش��اید سرمایه گذاری زیادی الزم باشد‬ ‫و کشورهای پیشرو این قطعات را در این امر باقیمت‬ ‫پایین تر در اختیار ای��ران بگذارند اما از انجا که روند‬ ‫صنعت خودرو در جهان به سوی الکترونیک شدن در‬ ‫حال حرکت بوده صالح اس��ت در برخی قطعات ورود‬ ‫جدی داشته باشیم‪.‬‬ ‫مع��اون پیش��ین مهندس��ی و تکوی��ن محص��ول‬ ‫سازه گس��تر افزود‪ :‬تصمی��م دراین باره ب��ا یک عامل‬ ‫نخواهد ب��ود و عوامل مختلف تاثیر دارند‪ .‬برای نمونه‬ ‫ضرورتی برای تولید برخی قطعات نیست زیرا می توان‬ ‫انها را از سایر شرکت های خارجی تهیه کرد از این رو‬ ‫به سادگی قابل تصمیم گیری نیست و باید دسته بندی‬ ‫و اولویت بندی شود‪.‬‬ ‫طال��ب ب��ه عوام��ل مختلف اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫بستگی به سیاست های کشور‪ ،‬فناوری اینده‪ ،‬انرژی‪،‬‬ ‫بحث ه��ای ارزی و مالی و توجیه اقتصادی دارد حتی‬ ‫باید توجه داش��ت ش��اید س��رمایه گذاری برای تولید‬ ‫قطعه ای امروز توجیه اقتصادی نداشته باشد اما اینده‬ ‫فناوری در حال حرکت به ان س��مت اس��ت از این رو‬ ‫ضرورت امروز کشور به شمار می رود‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫سمند سورن ای ال ایکس توربو‪ .‬کد‪58202‬‬ ‫‪38/793/000‬‬ ‫‪41/800/000‬‬ ‫هیوندای ولستر‪ 6 .‬ایربگ‪2016‬‬ ‫‪124/507/000‬‬ ‫‪138/000/000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‪.‬کد‪22009‬‬ ‫‪31/381/000‬‬ ‫‪31/900/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ال اف هیبرید جی ال اس پالس‬ ‫‪161/258/000‬‬ ‫‪165/000/000‬‬ ‫‪42/051/000‬‬ ‫‪42/500/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه دی ام ‪ .‬کامل نیوفیس‪.‬اتوپارک‪2017‬‬ ‫دنا با موتور ای اف‪7‬‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‪.‬ای ال ایکس‬ ‫پژو ‪ 207‬جدید‬ ‫‪42/680/000‬‬ ‫‪45/330/000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪.8‬کد‪27430‬‬ ‫‪38/849/000‬‬ ‫سوزوکی ویتارا اتومات کالس‪۱۰‬‬ ‫‪146/981/000‬‬ ‫رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫‪43/600/000‬‬ ‫‪52/500/000‬‬ ‫‪38/500/000‬‬ ‫‪109/981/000‬‬ ‫‪116/000/000‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو کامل اتوماتیک‬ ‫‪94/981/000‬‬ ‫‪91/000/000‬‬ ‫تیبا‪-2‬هاچ بک ای ایکس (تنوع رنگ)‬ ‫‪27/718/000‬‬ ‫‪27/600/000‬‬ ‫‪91/078/000‬‬ ‫‪92/600/000‬‬ ‫‪54/346/000‬‬ ‫‪56/800/000‬‬ ‫سایپا ‪ 151‬اس ای‬ ‫‪19/314/000‬‬ ‫چانگان سی اس‪( 35‬مونتای)‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪65/990/000‬‬ ‫برلیانس اچ‪- 320‬اتوماتیک‬ ‫‪51/862/500‬‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک‬ ‫برلیانس اچ‪- 330‬اتوماتیک‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬نیوفیس کامل‪2017‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل نیوفیس‪+‬اتوپارک‬ ‫کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫کیا ریو صندوقدار ‪2017‬‬ ‫‪147/226/000‬‬ ‫‪145/000/000‬‬ ‫‪194/950/000‬‬ ‫‪193/000/000‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫‪85/000/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪238/000/000‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫‪111/000/000‬‬ ‫‪199/244/000‬‬ ‫‪203/000/000‬‬ ‫‪143/000/000‬‬ ‫کیا ریو هاچ بک ‪ -‬کامل ‪2017‬‬ ‫‪19/000/000‬‬ ‫کیا اپتیما جی اف کامل ‪ - 2017‬اتاق جدید جی تی‪+‬رادار‬ ‫وارداتی‬ ‫‪67/000/000‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪-2016‬کامل با هداپ‬ ‫‪150/000/000‬‬ ‫‪144/000/000‬‬ ‫‪53/900/000‬‬ ‫لکسوس تی ‪ 2۰0‬ان ایکس هفت کلید‪-‬اف اسپرت ‪۲۰۱۷‬‬ ‫‪398/000/000‬‬ ‫‪370/000/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل ‪ 2017‬نیوفیس کیو ال‬ ‫کیا سورنتو اتاق جدید ‪ 2.4‬کامل‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬کامل‬ ‫لکسوس اچ ‪ 200‬سی تی هیبریدی‪-‬کامل ‪2016‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪162/000/000‬‬ ‫‪000/000/205‬‬ ‫‪112/000/000‬‬ ‫‪196/000/000‬‬ ‫‪220/000/000‬‬ ‫‪154/000/000‬‬ ‫‪207/000/000‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 2‬خرداد ‪ 26 1396‬شعبان ‪ 23 1438‬مه ‪ 2017‬شماره ‪ 121‬پیاپی ‪2094‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت تحول‬ ‫سیاست های گذاری خودرویی‬ ‫در دولت دوازدهم‬ ‫با ورود خودروهای‬ ‫جدید از یک سو و‬ ‫ارتقای کیفیت تولیدات‬ ‫خودروسازان از سوی‬ ‫دیگر می توان رونق‬ ‫را به بازار خودرو‬ ‫بازگرداند به شرط انکه‬ ‫دولت نظارتی اساسی‬ ‫بر این روندها داشته‬ ‫باشد‬ ‫«گسترش صنعت» در گفت وگو با فعاالن بازار خودرو راهکارهای رونق را بررسی کرد‬ ‫ماموریت های خودرویی دولت جدید‬ ‫میترا ممسنی‪ :‬دولت دوازدهم در حالی کار خود را اغاز خواهد‬ ‫کرد که به واس�طه اعمال سیاس�ت هایی با هدف مهار تورم‪ ،‬بازار‬ ‫در رکود کامل به س�ر می برد‪ .‬رکود اقتص�ادی فعلی که از خواب‬ ‫پروژه های عمرانی نش�ات گرفته اس�ت در حالی ریشه به تیشه‬ ‫اقتصاد می زند که به واسطه رونق ان ‪ ،‬بیش از ‪ 170‬شغل به روزهای‬ ‫روشن خود بازمی گردند‪ .‬نکته ای که فعاالن بازار خودرو نیز بر ان‬ ‫اذعان دارند‪ ،‬هرچند پیش بینی سودهای کالن مشارکت از سوی‬ ‫خودروسازان و پرداخت چندباره مالیات ارزش افزوده نیز نفسی‬ ‫برای انها باقی نگذاش�ته ام�ا انها معتقدند ب�ا ورود خودروهای‬ ‫جدید از یک سو و ارتقای کیفیت تولیدات خودروسازان از سوی‬ ‫دیگ�ر می توان رون�ق را به بازار خودرو بازگرداند به ش�رط انکه‬ ‫دولت نظارتی اساسی بر این روندها داشته باشد‪.‬‬ ‫خروج خودروسازان از بنگاه داری‬ ‫انچه ام��روز به عن��وان مطالبه اصلی‬ ‫جای اندیش��یدن درباره کیفیت و مواردی‬ ‫بازار خ��ودرو از دول��ت دوازدهم مطرح‬ ‫از این دست‪ ،‬بیش��تر به دنبال بنگاه داری‬ ‫می ش��ود‪ ،‬نظ��ارت ب��ر بهب��ود وضعیت‬ ‫ت س��ودهای‬ ‫هس��تند که نمونه ان پرداخ ‬ ‫کیفی تولیدات خودروس��ازان اس��ت‪ .‬در‬ ‫ب��االی مش��ارکت ب��ه خری��داران خودرو‬ ‫ح��ال حاضر تنه��ا روی بهب��ود کیفیت‬ ‫است‪ .‬در این ش��رایط خودروسازان برای‬ ‫خودروهای تولید داخل تاکید می ش��ود‬ ‫پرداخت س��ود بیش��تر به دنبال استفاده‬ ‫ام��ا هیچ اقدام��ی در این زمین��ه انجام‬ ‫از قطع��ات بی کیفیت با ه��دف جبران و‬ ‫سعید موتمن‬ ‫نش��ده بنابراین با این روند فعلی به نظر رییس اتحادیه فروشندگان کاهش هزینه ه��ای خود خواهن��د بود و‬ ‫می رسد باید وضعیت انحصار در صنعت‬ ‫در مقابل مصرف کننده به دلیل نداش��تن‬ ‫خودرو تهران‬ ‫خ��ودرو و دولتی ی��ا خصوصی بودن ان‬ ‫توان مالی مناسب برای خرید خودروهای‬ ‫را مشخص کرد تا بتوان مطالبات جدی‬ ‫گران قیم��ت‪ ،‬ناگزی��ر ب��ه اس��تفاده از‬ ‫از این صنعت داش��ت‪ .‬یکی از مشکالت فعلی صنعت‬ ‫خودروهای موجود در بازار است‪.‬‬ ‫خودرو تغییر پی دی پی مدیریت هاست در این شرایط‬ ‫در چند س��ال گذشته شاهد کاهش خرید و فروش‬ ‫تغیی��رات مثبتی که از س��وی یک مدی��ر پیش بینی‬ ‫در ب��ازار خودرو و رکود هس��تیم چراک��ه خریداران‬ ‫می شود از س��وی مدیر دیگری نادیده گرفته خواهد‬ ‫خ��ودرو معتق��د هس��تند خودرویی که در ‪۱۰‬س��ال‬ ‫ش��د‪ .‬این شرایط در حالی اس��ت که خودروسازان به‬ ‫پیش به تولید رس��یده باکیفیت ت��ر از تولیدات فعلی‬ ‫اس��ت‪ ،‬بنابراین در ص��ورت نبود نی��از‪ ،‬تمایلی برای‬ ‫خرید خودرو وجود نخواهد داش��ت‪ .‬این ش��رایط در‬ ‫حالی است که ش��اهد رونق خرید در نمایندگی های‬ ‫خودروس��ازان هستیم‪ ،‬به طور قطع این روند به دلیل‬ ‫پرداخت س��ودهای مش��ارکتی باالتر از نرخ های سود‬ ‫بانکی اس��ت‪ .‬در حالی که بانک ها موظف به پرداخت‬ ‫سودی معادل ‪۲۰‬درصد هستند‪ ،‬خودروسازان معادل‬ ‫‪ ۲۳‬تا ‪۲۶‬درصد س��ود مشارکت پرداخت می کنند در‬ ‫این شرایط خریداران تنها برای دریافت سود اقدام به‬ ‫ثبت نام می کنند نه دریافت خودرو‪ .‬تجربه نشان داده‬ ‫خریداران��ی که برای تامین نیاز خ��ود اقدام به خرید‬ ‫می کنند بیش��تر تمایل به خرید ف��وری دارند و تنها‬ ‫کسانی به س��راغ نمایندگی های فروش خودروسازان‬ ‫می روند که درنظر دارند با مبلغی که دراختیار دارند‪،‬‬ ‫س��ودی کس��ب کنند چراکه همگان بر این موضوع‬ ‫اذعان دارن��د خودرو تبدیل به کاالی مصرفی ش��ده‬ ‫و با خرید ان نه تنها س��ودی کس��ب نمی کنند‪ ،‬بلکه‬ ‫ام��کان ضرردهی انها نیز وج��ود دارد‪ .‬از این رو برای‬ ‫بهبود وضعیت رکود بازار خودرو باید خودروس��ازانی‬ ‫که به دنب��ال بنگاه داری و بانکداری هس��تند‪ ،‬تغییر‬ ‫رویک��رد داده و به فکر تولی��د و ارتقای کیفیت خود‬ ‫باشند زیرا تا زمانی که فضا رقابتی نشود‪ ،‬این مشکل‬ ‫همچنان وجود خواهد داشت و این روند زمانی اصالح‬ ‫می شود که ش��اهد کاهش تعرفه ها باشیم‪ .‬الزم است‬ ‫خودروسازان و دولت مدیریت کرده و اقدام به ساخت‬ ‫خ��ودرو باکیفی��ت کنند‪ .‬از س��وی دیگر الزم اس��ت‬ ‫س��اماندهی پیش فروش ها نیز در دس��تور کار دولت‬ ‫ق��رار گیرد‪ .‬در زمینه خودروه��ای وارداتی نیز باید بر‬ ‫ورود قطع��ات موردنیاز نظارت دقیقی انجام ش��ود تا‬ ‫قطعات خودروهای وارداتی در دسترس باشد این در‬ ‫حالی اس��ت که هم اکنون شاهد سرگردانی مشتریان‬ ‫در نمایندگی ها با هدف تامین قطعه هستیم‪.‬‬ ‫ضرورت بازنگری در مالیات ارزش افزوده خودرو‬ ‫پیش بینی مشوق های یارانه ای‬ ‫ب��ازار در حال حاضر در رکود به س��ر‬ ‫هم اکنون تعداد زیادی از نمایشگاه های‬ ‫می ب��رد و تنها با رون��ق دوباره پروژه های‬ ‫خری��د و فروش خودرو ب��ه دلیل الزام به‬ ‫عمرانی ش��اهد بهبود وضعی��ت بیش از‬ ‫پرداخ��ت مالیات ه��ای س��نگین تعطیل‬ ‫‪ ۱۷۰‬ش��غل دیگر خواهی��م بود چراکه با‬ ‫شده اند چراکه در کنار پرداخت مالیات بر‬ ‫ساختمان س��ازی‪ ،‬راهس��ازی و هرگون��ه‬ ‫درامد‪ ،‬باید نس��بت به پرداخت مالیات بر‬ ‫پروژه عمران��ی دیگر‪ ،‬نقدینگی به جامعه‬ ‫ارزش افزوده هم اقدام کنند‪ .‬این ش��رایط‬ ‫بازگش��ته و در این صورت شاهد افزایش‬ ‫در حالی فش��ار مضاعفی ب��ه فعاالن این‬ ‫غالمحسین قاسمیان‬ ‫نایب رییس اتحادیه‬ ‫تقاض��ا ب��رای خری��د و ف��روش خودرو‬ ‫ح��وزه وارد کرده ک��ه خودروهای داخلی‬ ‫خواهی��م ب��ود ای��ن در حالی اس��ت که فروشندگان خودرو تهران در کارخانه و در زمان تحویل به مش��تری‬ ‫هم اکنون به دلیل نبود تقاضا بازار خودرو‬ ‫و خودروه��ای وارداتی در گمرک‪ ،‬مالیات‬ ‫در رکود کامل به س��ر می برد از این رو به نظر می رسد‪،‬‬ ‫بر ارزش اف��زوده خود را پرداخته اند و در حالی که حتی‬ ‫تنها راهکار تقویت بازار خودرو رونق پروژه های عمرانی‬ ‫ب��ا کارکرد یک ماه��ه‪ ،‬قیمت خودرو کاه��ش می یابد‬ ‫اس��ت‪ .‬در این شرایط پرداخت مالیات از سوی فعاالن‬ ‫اما با این حال باید نس��بت به پرداخ��ت این مالیات ها‬ ‫بازار خودرو‪ ،‬ش��رایط را دش��وار کرده است زیرا فعاالن‬ ‫اقدام کنند‪ .‬این ش��رایط در حالی اس��ت که هم اکنون‬ ‫ای��ن حوزه در حالی ملزم ب��ه پرداخت مالیات بر ارزش‬ ‫خودرو به عنوان یک کاالی مصرفی ش��ناخته می شود و‬ ‫افزوده هس��تند که قبل از ورود خودرو به نمایش��گاه‪،‬‬ ‫با کارکرد چند ماهه‪ ،‬ش��اهد افت قیمت خواهد بود اما‬ ‫این مالیات از س��وی نمایش��گاه دار پرداخت شده است‬ ‫ب��ا این حال در هر خرید و ف��روش الزام برای پرداخت‬ ‫اما براس��اس پیش بینی ها حتی خودروی دس��ت دوم‬ ‫مالی��ات ارزش اف��زوده وج��ود دارد‪ .‬بنابرای��ن بازنگری‬ ‫نی��ز ملزم به پرداخ��ت مالیات بر ارزش اف��زوده تعیین‬ ‫در نح��وه پرداخت مالیات از یکس��و و رونق پروژه های‬ ‫ش��ده جدا از کمیسیون خرید و فروش خودرو از سوی‬ ‫عمرانی از س��وی دیگ��ر می تواند وضعی��ت فعلی بازار‬ ‫فروشنده است‪.‬‬ ‫خودرو را بهبود بخشد‪.‬‬ ‫انتظ��ار فعاالن ب��ازار خ��ودرو از دولت‬ ‫صورت رونق کسب وکار و دریافت مالیات‬ ‫دوازدهم این اس��ت که به تعهد های داده‬ ‫براساس تعرفه های درست‪ ،‬امنیت شغلی‬ ‫ش��ده در قرارداده��ای جدی��د خودرویی‬ ‫ایجاد خواهد شد‪ .‬بنابراین به نظر می رسد‬ ‫مبنی بر س��اخت ی��ا مونت��اژ خودروهای‬ ‫نخس��تین اقدام��ی که الزم اس��ت دولت‬ ‫جدید‪ ،‬نظارت ش��ود تا ای��ن قراردادها به‬ ‫دوازدهم انجام دهد تعیین میزان مالیات‬ ‫مرحل��ه اجرا رس��یده و درنهای��ت منجر‬ ‫براساس شفاف سازی و نسبت به درامدها‬ ‫به ایجاد ش��غل و افزایش س��اخت داخل کاظم محمدی نیکخواه باش��د‪ .‬هم اکنون یک واحد صنفی حدود‬ ‫ش��ود در این ش��رایط‪ ،‬ب��ازار نی��ز رونق‬ ‫‪۳۰‬درصد هزینه بیمه پرداخت می کند که‬ ‫فعال بازار خودرو‬ ‫خواه��د گرف��ت‪ ،‬در حالی ک��ه هم اکنون‬ ‫در ش��رایط رکود‪ ،‬ای��ن هزینه ها درنهایت‬ ‫زیرس��اخت های تولی��د در صنعت خودرو‬ ‫منجر به تعدیل نیروی انسانی خواهد شد‬ ‫متعل��ق به س��ال های قبل از ‪ ۲۰۱۰‬میالدی اس��ت که‬ ‫ز این رو به نظر می رسد راهکاری که می تواند به فعاالن‬ ‫باید نسبت به بهبود این شرایط اقدام کرد‪ .‬در کنار این‬ ‫بازار خودرو در این شرایط کمک کند‪ ،‬پیش بینی یارانه‬ ‫موضوع باید راهکاری برای مالیات فروش��ندگان خودرو‬ ‫تش��ویقی و تخفیف های��ی در این زمینه اس��ت‪ .‬در این‬ ‫پیش بین��ی کرد‪ .‬در حال حاضر با وج��ود رکود در بازار‬ ‫شرایط مشوق ها برای جذب نیروی انسانی در واحدهای‬ ‫خودرو‪ ،‬پرداخت مالیات از سوی فعاالن بازار کاری بسیار‬ ‫صنفی به وجود خواهد امد اما در حال حاضر کارفرماها‬ ‫سرسام اور است اما حتی در شرایط رکود به فعاالن این‬ ‫برای اینکه توان پرداخت این مالیات ها را ندارند‪ ،‬نسبت‬ ‫حوزه رحم نش��د‪ .‬از س��وی دیگر بیمه و شهرداری نیز‬ ‫به تعدیل نیروی انسانی اقدام می کنند‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫هزینه های خود را به فعاالن این حوزه تحمیل می کنند‬ ‫دولت می تواند با ی��ک برنامه ریزی صحیح با هماهنگی‬ ‫به طوری که ‪۴۰‬درص��د از درامد یک واحد صنفی وارد‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی و دارای��ی کارفرماهای تولیدی و‬ ‫سیستم دولتی می شود و در کنار این هزینه های دولتی‬ ‫خدماتی را تشویق کند زیرا در سیستم فعلی کارفرمایی‬ ‫مالیات ارزش افزوده نیز وضعیت را نامساعد کرده اما در‬ ‫و کارگری‪ ،‬نمی توان دخل و خرج خوبی داشت‪.‬‬ ‫واگذاری نظارت بر واردات خودرو به اتحادیه‬ ‫اتحادی��ه فروش��ندگان خ��ودرو در نظ��ر دارد ب��ا انج��ام‬ ‫نامه نگاری های مربوط‪ ،‬خواس��تار واگ��ذاری واردات خودرو به‬ ‫اتحادیه فروش��ندگان خودرو باشد تا این اتحادیه نظارت های‬ ‫الزم را ب��ر ورود ه��ر خ��ودرو ب��ه کش��ور داش��ته و هرگونه‬ ‫ثبت سفارش و واردات با نظر نمایشگاه داران انجام شود تا بازار‬ ‫از هرگونه خودرو اشباع نشده و خودروهایی وارد شود که نظر‬ ‫مصرف کننده را جلب کند‪.‬‬ ‫به طور قطع ایرانی شایسته بهترین است و نباید خودروهای‬ ‫بی کیفیت خارجی وارد ایران ش��ود‪ .‬اگر هنگام ثبت س��فارش‬ ‫نظر اتحادیه نمایشگاه داران مدنظر قرار گیرد‪ ،‬این روند منجر‬ ‫ب��ه ورود خودروهای باکیفیت و پرتقاضا به بازار خواهد ش��د‬ ‫در این ش��رایط نیاز مصرف کنندگان تامین ش��ده و ارامشی‬ ‫به او داده می ش��ود چراکه این اطمین��ان را به وجود می اورد‬ ‫خرید و فروش زیرنظر اتحادیه انجام خواهد شد و خودروهای‬ ‫واردات��ی از نظر کیفیت و اصالت‪ ،‬موردتایید کامل قرار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫بر این اس��اس ب��ه زودی این پیش��نهاد در دولت جدید به‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫نعمت اهلل کاشانی‬ ‫عضو اتحادیه فروشندگان‬ ‫خودرو تهران‬ ‫در حالی ب��ر ارتقای کیفیت‬ ‫تولیدات خودروس��ازان تاکید‬ ‫می ش��ود که به نظر می رس��د‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه ش��رایط فعلی‬ ‫حاک��م ب��ر صنع��ت خ��ودرو‬ ‫الزم اس��ت‪ ،‬دول��ت دوازدهم‬ ‫نس��بت به اجرای قانون خروج‬ ‫سعید باستانی‬ ‫خودروهای بی کیفیت از خط‬ ‫سخنگوی کمیسیون صنایع‬ ‫تولید اق��دام کرده و با افزایش‬ ‫و معادن مجلس شورای‬ ‫کیفی��ت تولی��دات‪ ،‬ب��ه هاب‬ ‫اسالمی‬ ‫توزی��ع خ��ودرو در خاورمیانه‬ ‫تبدی��ل ش��ود‪ .‬هرچن��د در‬ ‫پس��ابرجام اقداماتی در زمین��ه رونق صنعت خ��ودرو انجام‬ ‫ش��ده اما به نظر می رسد بخشی از سیاست گذاری های دولت‬ ‫دوازده��م در حوزه صنعت خ��ودرو باید تغییر کند چرا که با‬ ‫توجه به نوع سرمایه گذاری های جدیدی که در صنعت خودرو‬ ‫انجام شده‪ ،‬باید سیاست گذاری های خودرویی نیز به سمتی‬ ‫حرکت کند که این دو شرکت به عنوان تولیدکننده منطقه ای‬ ‫خ��ودرو مطرح و ایران نیز به هاب توزی��ع خودرو در منطقه‬ ‫تبدیل ش��ود‪ .‬بی شک ظرفیت ها و دسترس��ی ها برای تبدیل‬ ‫ای��ران به هاب منطق��ه وجود دارد و هرگونه س��رمایه گذاری‬ ‫جدید در حوزه خودرویی باید با رویکرد صادرات انجام شود و‬ ‫با این رویکرد بحث کیفیت‪ ،‬خدمات پس از فروش‪ ،‬برندینگ‬ ‫و سایر مباحث با حوزه خودرو جدی دیده شود‪ .‬برای ارتقای‬ ‫ص��ادرات خودرو در س��ال های اینده باید س��بد محصوالت‬ ‫خودرویی متنوع شود تا ایران به هاب تولید خودرو در منطقه‬ ‫تبدیل شود‪ .‬صنعت خودرو به قوانین تسهیلگر همانند قوانین‬ ‫مالیاتی‪ ،‬صادراتی و تعرفه ای برای سیاست گذاری در صنعت‬ ‫خودرو نیازمند اس��ت و باید برنامه های��ی به دولت و مجلس‬ ‫ارائه کند تا دس��تیابی به اهداف اینده و تبدیل شدن به هاب‬ ‫خودرویی تسهیل شود‪.‬‬ ‫هم اکنون قوانین و بخش��نامه هایی ب��رای افزایش کیفیت‬ ‫خ��ودرو و توقف خطوط تولید بی کیفیت وجود دارد و به طور‬ ‫قطع مجلس از بعد نظارتی برای اجرای این قوانین ورود پیدا‬ ‫می کند تا خطوط تولید خودروهای بی کیفیت متوقف و تولید‬ ‫خودروهای باکیفیت جایگزین ان ش��ود‪ .‬از این رو الزم است‬ ‫دولت دوازدهم نس��بت به توقف خط��وط تولید خودروهای‬ ‫بی کیفیت اقدام و قانون خروج خودروهای بی کیفیت از خط‬ ‫تولید را اجرا و سرمایه گذاری جدید را وارد این عرصه کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تحویل خودروهای پرمیوم دی اس‬ ‫با پالک‬ ‫ارین موتور تابان نمایندگی رسمی دی اس فرانسه‪ ،‬برای ارائه‬ ‫خدمات ویژه به مشتریان پرمیوم سوار خود‪ ،‬تحویل محصوالت‬ ‫این نشان خاص فرانسوی را به صورت پالک شده اغاز کرد‪.‬‬ ‫به گزارش پرشین خودرو‪ ،‬شرکت ارین موتور به منظور رفاه‬ ‫حال مش��تریان خ��ود و در انتظار ص��ف تحویل پالک گذاری‬ ‫نماندن انه��ا‪ ،‬محصوالت خود را در زم��ان تحویل‪ ،‬به صورت‬ ‫ی اس سواران قرار می دهد‪.‬‬ ‫پالک شده در اختیار د ‬ ‫این ش��رکت جزو معدود واردکنندگان خودرویی اس��ت که‬ ‫این امکان را با وجود تمامی مشکالت این مسیر‪ ،‬فراهم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��رکت ارین موتور‪ ،‬در حال حاض��ر خودروهای دی اس‪،۴‬‬ ‫دی اس ‪ ،۳‬دی اس ‪ ۵‬ال اس‪ ،‬دی اس ‪ ۵‬و شاسی بلند دی اس ‪۶‬‬ ‫با ش��رایط ویژه بهاره با تخفیف خرید نقدی تا ‪۳‬درصد ارزش‬ ‫خودرو و تس��هیالت بدون بهره ‪ ۱۲‬م��اه و ‪۱۸‬ماه و همچنین‬ ‫‪۲۴‬ماه با بهره ‪۱۸‬درصد عرضه می کند‪.‬‬ ‫حضور ایران در زنجیره جهانی‬ ‫تجارت خودرو‬ ‫یک کارش��ناس صنعت خودرو گفت‪ :‬همکاری مش��ترک با‬ ‫خارجی ها راه میانبر به س��مت خودروس��از ش��دن ایران است‬ ‫و دول��ت نیز نش��ان داده که موافق مش��ارکت خارجی در این‬ ‫صنعت بوده و از ان حمایت می کند‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬حس��ن کریمی سنجری‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫دولت یازدهم تصویر و تفکری مناسب از ایران به خودروسازان‬ ‫خارجی ارائه کرده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در حال حاضر خودروس��ازان‬ ‫خارج��ی به این باور رس��یده اند ک��ه ایران مح��ل امنی برای‬ ‫س��رمایه گذاری به ش��مار می رود و این موضوع می تواند انها را‬ ‫برای حضور در صنعت و بازار خودرو کشور بیشتر ترغیب کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ادام��ه می ده��د‪ :‬دولت پیام ه��ای خوب و‬ ‫امیدوارکنن��ده ای را به س��رمایه گذاران خارجی ارس��ال کرد و‬ ‫نتیجه ان‪ ،‬حضور شرکت های مشهور خودروساز و قطعه ساز و‬ ‫طراح دنیا در ایران بوده و در اینده هم خواهد بود‪.‬‬ ‫به گفته کریمی س��نجری‪ ،‬می توان گفت ترس خودروسازان‬ ‫خارجی برای حضور در ایران ریخته شده و این اتفاق می تواند‬ ‫مقدمات حضور ایران را در زنجیره جهانی تجارت خودرو فراهم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫او ابرازامی��دواری کرد که دولت بتواند با رفع برخی موانع به‬ ‫واسطه اصالح قوانین دس��ت و پاگیر‪ ،‬راه حضور خارجی ها در‬ ‫خودروسازی کشور هموارتر کند‪.‬‬ ‫رویداد نگار‬ ‫سه شنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 121‬پیاپی ‪2094‬‬ ‫‪ 2‬خرداد ‪1396‬‬ ‫‪ 26‬شعبان ‪1438‬‬ ‫‪ 23‬مه ‪2017‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه صمت‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی (‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫)‬ ‫سردبیرکل‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪ :‬مجتبی اعتماد مقدم‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫بازتاب گسترده توییت ظریف‬ ‫در رسانه های فرانسه‬ ‫واکنش توییتری محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه ایران که ادعاهای‬ ‫دونالد ترامپ‪ ،‬رییس جمهوری امریکا علیه کشورمان در ریاض را سیاستی‬ ‫برای دوش��یدن ثروت عربستان نامیده اس��ت‪ ،‬در رسانه های فرانسوی به‬ ‫صورت گس��ترده بازتاب داش��ت‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪ ،‬در نخس��تین اقدام‪،‬‬ ‫خبرگزاری فرانس��ه گزارش��ی از واکنش توییتری وزیر امور خارجه ایران‬ ‫را منتشر کرد و در گام بعدی بسیاری از تارنماهای خبری فرانسوی زبان‬ ‫همچون «فیگارو»‪« ،‬لو سوار»‪۲۰« ،‬مینوت»‪« ،‬سود اینفو»‪« ،‬لکسپرس»‪،‬‬ ‫«ل مینوت»‪« ،‬لکرووا» و َ‬ ‫َ‬ ‫«ل َکپیتال» ان را بازتاب دادند‪.‬‬ ‫خبرگزاری فرانس��ه در این زمین��ه با تیتر«ای��ران می گوید که ترامپ‬ ‫می خواهد پول عربس��تان را بدوشد» نوش��ت‪« :‬محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر‬ ‫امور خارجه ایران در یک پیام توییتری اعالم کرد حمله های طراحی شده‬ ‫دونالد ترامپ‪ ،‬رییس جمهوری امریکا علیه کشورش‪ ،‬القا کننده این مطلب‬ ‫است که واشنگتن می خواهد پول عربستان سعودی را بدوشد‪».‬‬ ‫در این خبر به نقل از وزیر امور خارجه ایران امده است‪« :‬ایران ‪ -‬که تازه‬ ‫یک انتخابات واقعی را پشت سرگذاشته است – از سوی رییس جمهوری‬ ‫امریکا در ان «مهد دموکراسی و میانه روی» مورد حمله قرار می گیرد‪ .‬ایا‬ ‫این سیاست خارجی است یا تنها دوشیدن ‪ ۴۸۰‬میلیارد دالر از عربستان‬ ‫سعودی؟» خبرگزاری فرانسه می افزاید‪« :‬واشنگتن و ریاض در نخستین‬ ‫روز بازدید ترامپ از عربس��تان‪ ،‬قرارداد بس��یار هنگفت چندصد میلیارد‬ ‫دالری که ‪ ۱۱۰‬میلیارد دالر ان مربوط به خرید تسلیحات نظامی امریکا‬ ‫از سوی عربستان سعودی می شود را امضا کرد‪».‬‬ ‫مطبوعات‪ :‬سرانه مطالعه در ایران بین ‪ 6‬تا ‪ 12‬دقیقه در شبانه روز است‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬گسترش صنعت‬ ‫تالش دولت یازدهم برای رونق اقتصادی روستاها‬ ‫«حلیمه جان» بیکار ندارد‬ ‫یادداشت‬ ‫اری دوباره به جمهوری اسالمی‬ ‫چن��د روز از برگ��زاری یک��ی از‬ ‫بزرگتری��ن رویداده��ای تاری��خ ملت‬ ‫ایران گذش��ته اس��ت‪ .‬مردم ای��ران از‬ ‫روزه��ا قبل خ��ود را ام��اده کرده اند‬ ‫ت��ا در ای��ن ازم��ون ب��زرگ مقتدرانه‬ ‫ش��رکت کنند و حماس��ه ای ماندگار‬ ‫را ب��ه ثبت برس��انند ک��ه در روزهای‬ ‫محمدعلی روشن‬ ‫پایانی ش��اهد اوج گی��ری رقابت های‬ ‫کارشناس رسانه‬ ‫انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری‬ ‫بودیم‪ .‬ام��روز با همه بدگویی هایی که‬ ‫رس��انه های معاند و خارج��ی انجام دادند و همراهی های��ی که در برخی‬ ‫اردوگاه های سیاس��ی داخلی با این جریان ضدانقالب ش��د شاهد حضور‬ ‫باش��کوه و بی نظیر مردم در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری‬ ‫و پنجمین دوره ش��وراهای اس�لامی شهر و روس��تا بودیم‪ .‬در همه جای‬ ‫ایران حضوری بی س��ابقه در اس��تقبال از نامزد ها دیده می ش��د که یکی‬ ‫خادم حضرت علی ابن موس��ی الرضا(ع) بزرگترین س��مت عمرش بود و‬ ‫دیگری رییس جمهوری وقت‪ .‬حضور بسیار با شکوه مردم معتقد و انقالبی‬ ‫ایران در انتخابات و لبیک به فرمان رهبر انقالب اس�لامی را باید خروش‬ ‫انقالبی در روز ‪ 29‬اردیبهش��ت دانست‪ .‬خروشی که نه تنها عزت کشور را‬ ‫حفظ کرد بلکه هیمنه پوش��الی و توخالی تمام ضدانقالب ها و دش��منان‬ ‫را که در راس انها صهیونیس��ت ها و مس��تکبران قرار دارند‪ ،‬نیز نیس��ت و‬ ‫ناب��ود کرد‪ .‬امروز م��ردم انقالبی ایران با تفکر انقالبی‪ ،‬عالج کش��ور خود‬ ‫را تحق��ق اقتصاد مقاومتی می دانند که این مه��م بدون تفکر‪ ،‬مدیریت و‬ ‫اقدام انقالبی و دخالت مردم در اداره امور امکان پذیر نخواهد بود‪ .‬ایرانیان‬ ‫انقالب اسالمی را دوست دارند و با فرمان رهبر انقالب در مقابل هر جریان‬ ‫خارجی و داخلی که بخواهد انقالب را نادیده بگیرد و اراده و خواست ملت‬ ‫را نبیند‪ ،‬می ایستند‪.‬‬ ‫امی��دوارم انها که ناخواس��ته و نااگاهانه کنار م��ردم در این رقابت که‬ ‫درحقیق��ت رقاب��ت درون خانوادگ��ی فرزندان انق�لاب و اعضای جبهه‬ ‫مستضعفان بود قرار نگرفته و سعی بر سیاه نمایی ها داشتند‪ ،‬به دامن ملت‬ ‫بازگشته‪ ،‬اعتدال را پیشه گیرند و دور از تندروی های افراطی‪ ،‬طوری عمل‬ ‫کنن��د که در اینده مجبور نش��وند راه ضد انقالب ه��ا را ادامه دهند‪ .‬امروز‬ ‫این انتخابات را می توان همه پرس��ی دیگری برای کشور دانست که با رای‬ ‫یکپارچه اری ملت روبه رو ش��د‪ .‬امیدوارم رفع مشکالت اقتصادی‪ ،‬تالش‬ ‫برای شکوفایی اقتصاد‪ ،‬تحقق تولید ملی‪ ،‬ایجاد شغل‪ ،‬درمان و تحصیالت‬ ‫رایگان‪ ،‬بهبود معیش��ت مردم‪ ،‬اصالح امور فرهنگ��ی در دولت دوازدهم‬ ‫بیش از هر دولت دیگری مشهود باشد‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫کارافرینان روس��تای حلیمه جان در شهرستان‬ ‫رودبار استان گیالن با همت و تالش خود طبیعت‬ ‫روستا را صد چندان زیباتر کرده اند‪ .‬در دل روستا‬ ‫می توان معجزه اش��تغال و توسعه گردشگری را با‬ ‫تس��هیالت اندک دید و مانند ان را در دیگر نقاط‬ ‫کشور اجرا کرد‪.‬‬ ‫در روستای حلیمه جان چندین طرح کارافرینی‬ ‫اجرا شده است‪.‬‬ ‫در این روس��تا ‪ 13‬خانه بوم گ��ردی برای اقامت‬ ‫گردش��گران‪ ،‬با کم��ک صن��دوق کارافرینی امید‬ ‫ساخته و بازسازی شده و به تازگی به بهره برداری‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬خانه های بوم گردی در روستای‬ ‫حلیمه جان یاداور زیباترین خانه های سنتی استان‬ ‫گیالن هس��تند که فقط در تصاوی��ر قدیمی به جا‬ ‫مانده از گذشته می توان انها را دید‪.‬‬ ‫این خانه ها به س��بک س��نتی تزئین ش��ده اند‪.‬‬ ‫پرده ه��ای پارچ��ه ای گلدار‪ ،‬پوش��ش حصیری در‬ ‫برخی از قس��مت های خان��ه‪ ،‬جانمایی ظرف های‬ ‫گلی «گم��ج» و دیگر کارهای چوبی جلوه خاصی‬ ‫به خانه ها داده اس��ت که می توان��د فرصت خوبی‬ ‫برای گردش��گران ایجاد کند تا با سبک خانه های‬ ‫سنتی گیالن از نزدیک اشنا شوند‪.‬‬ ‫در یکی از خانه های بوم گردی‪ ،‬تنوری برپا شده‬ ‫و مادر خان��واده در ان نان می پ��زد و با وانتی که‬ ‫از طریق تس��هیالت کارافرینی امید به صاحبخانه‬ ‫داده شده است‪ ،‬دستپخت شان توزیع می شود‪.‬‬ ‫صن��دوق کارافرینی امید برخ��ی امکانات مانند‬ ‫کالس��که س��واری‪ ،‬قایق برای گ��ردش در دریاچه‬ ‫کوچ��ک این روس��تا‪ ،‬تجهیزات عکاس��ی‪ ،‬نانوایی‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬االچیق ه��ای کلب��ه درخت��ی و برخی‬ ‫عکس روز‬ ‫منبع‪ :‬روحانی و جهانگیری در نخستین نشست هیات دولت پس از انتخابات‬ ‫واحده��ای اقتصادی دیگر را در روس��تای حلیمه‬ ‫جان فراهم کرده است تا بتواند تمایل گردشگران‬ ‫را برای اقامت در این روستا افزایش دهد‪.‬‬ ‫فروش��گاه صنایع دس��تی در این روستا مملو از‬ ‫زنان جوانی اس��ت که در حال تولید صنایع دستی‬ ‫محلی ش��ان هس��تند‪ .‬حصیربافی یک��ی از صنایع‬ ‫دستی گیالن اس��ت که با دستان ورزیده دختران‬ ‫این روستا بافته می شود‪.‬‬ ‫لی�لا عزیزی‪ ،‬یک��ی از کارافرینان روس��تا که با‬ ‫پوش��ش محلی مش��غول به کار اس��ت‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫درام��دم از تولی��د صنایع دس��تی خوب اس��ت و‬ ‫از اینک��ه در ی��ک فعالیت اقتص��ادی حضور دارم‬ ‫خوشحالم‪.‬‬ ‫وی از صن��دوق کارافرینی امی��د ‪ 300‬میلیون‬ ‫ریال تس��هیالت برای تولید صنایع دستی دریافت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫رزیتا سلیمی‪ ،‬یکی دیگر از زنان جوان این روستا‬ ‫اس��ت که در ایین گش��ایش طرح های این روستا‬ ‫حضور داش��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬توانایی انجام کار دارم و‬ ‫در صورتی که امکان استفاده از تسهیالت صندوق‬ ‫کارافرینی را داشته باش��م می توانم درامد کسب‬ ‫کنم‪.‬‬ ‫محمدرض��ا شیخ االس�لامی‪ ،‬مدیرعامل صندوق‬ ‫کارافرینی امید اس��تان گی�لان نیز گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫‪ 620‬طرح اشتغالزایی در استان گیالن با تسهیالت‬ ‫‪150‬میلی��ارد ری��ال اجرا ش��ده و ‪ 6‬ه��زار و ‪300‬‬ ‫اشتغال حاصل این طرح ها است‪.‬‬ ‫شیخ االسالمی همچنین از طرح «هر روستا‪ ،‬یک‬ ‫محصول و یک کارخانه» نام برد و گفت‪ :‬تعدادی از‬ ‫روستاهای استان گیالن به پرورش ماهی خاویاری‬ ‫مشغول هستند‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬ماهیان خاویاری در اب شور در‬ ‫مدت ‪14‬سال و در اب های شیرین در مدت ‪9‬سال‬ ‫به بهره برداری می رسند‪ .‬خاویار این نوع ماهی بازار‬ ‫خاص خود را دارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل صن��دوق کارافرینی اس��تان گیالن‬ ‫اف��زود‪ :‬دهنه سرش��یجان و اس��طلخ جان ازجمله‬ ‫روس��تاهای بدون بیکار اس��تان گیالن هستند که‬ ‫در ‪ 3‬س��ال و نیم گذشته با تسهیالتی که از سوی‬ ‫صندوق کارافرینی امید دراختیار انها نهاده ش��ده‬ ‫است توانسته اند اشتغال وسیعی در روستاها ایجاد‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در روس��تای اسطلخ جان با تسهیالت‬ ‫‪ 240‬میلیارد ریالی توانس��ته ایم ب��رای ‪ 30‬نفر در‬ ‫صنعت فرشبافی اشتغال ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬رس��توران سنتی‪ ،‬قایق سواری در‬ ‫حاشیه اس��تخر بزرگ روستا‪ ،‬خانه های بوم گردی‪،‬‬ ‫کاش��ت سبزی‪ ،‬بس��ته بندی حبوبات‪ ،‬پرورش گل‬ ‫و ایج��اد گلخان��ه‪ ،‬تولید و فروش صنایع دس��تی‪،‬‬ ‫عکاس��خانه سنتی از جمله طرح هایی است که در‬ ‫روستای اسطلخ جان راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫صنعت و اقتصاد اهالی بهارستان‬ ‫محمدرضا رضایی کوچی‪ ،‬رییس کمیسیون عمران‪:‬‬ ‫امروز نقش خودروس��ازی در ارتقای ش��اخص های‬ ‫حم��ل و نقل ب��ا دع��وت از وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬خودروسازان و فعاالن صنعت خودروسازی‬ ‫کشور در این کمیسیون بررسی خواهد شد‪.‬‬ ‫ش��ادمهر کاظم زاده‪ ،‬عضو هیات رییس��ه کمیسیون‬ ‫عمران‪ :‬تجدیدنظر در تسهیالت دهی در بخش مسکن‬ ‫باید از اولویت های دولت دوازدهم باشد و دولت اینده‬ ‫باید زمان انتظار از حیث س��پرده گذاری برای دریافت‬ ‫تسهیالت مسکن را حذف کند‪.‬‬ ‫محمدرضا پورابراهیمی داورانی‪ ،‬رییس کمیس��یون‬ ‫اقتصادی‪ :‬شوک مثبت به بازار سرمایه ناشی از انتخاب‬ ‫رییس جمهوری‪ ،‬به تنهایی برای تقویت این بازار کفایت‬ ‫نمی کند بلکه باید به واقعیت های اقتصادی توجه شود‪.‬‬ ‫این موضوع بیانگر این اس��ت ک��ه در عرصه میدانی‪،‬‬ ‫بنگاه های اقتصادی به سمت سوداوری حرکت کنند‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا فوالدگر‪ ،‬رییس کمیس��یون ویژه حمایت‬ ‫از تولید داخلی‪ :‬یک ش��رکت س��وم ف��ارغ از ایران خودرو‬ ‫و س��ایپا باید تش��کیل ش��ود تا متولی تولید خودروهای‬ ‫هیبریدی ش��ود‪ .‬با تش��کیل شرکت س��وم بازار خودرو تا‬ ‫حدودی از انحصار خارج می شود و دولت نیز ملزم به ایجاد‬ ‫زیرس��اخت ها و تس��هیالت دهی ارزان قیمت شود و حتی‬ ‫اصل سرمایه را ضمانت کند‪.‬‬ ‫سعید باستانی‪ ،‬سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن‪:‬‬ ‫دول��ت دوازدهم باید قانون خروج خودروهای بی کیفیت‬ ‫از خ��ط تولید را اجرا کند و ب��ا افزایش کیفیت به هاب‬ ‫توزیع خودرو در خاورمیانه تبدیل ش��ود‪ .‬مجلس از بعد‬ ‫نظارت��ی برای اجرای این قوانی��ن ورود می کند تا تولید‬ ‫خودروهای باکیفیت جایگزین ان شود‪.‬‬ ‫شهباز حس��ن پور بیگلری‪ ،‬عضو کمیس��یون برنامه‪،‬‬ ‫بودج��ه و محاس��بات‪ :‬امار دقیقی از واردات پوش��اک‬ ‫کودک و بزرگس��ال به کش��ور در دست نیست‪ .‬قاچاق‬ ‫پوشاک به کشور س��االنه فرصت های اشتغال بسیاری‬ ‫را می سوزاند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!