روزنامه گسترش صنعت شماره 553 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 553

روزنامه گسترش صنعت شماره 553

روزنامه گسترش صنعت شماره 553

‫ارزهای نفتی‬ ‫اقتصاد ایران‬ ‫را بی ثبات‬ ‫کرده است‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2526‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 8 553‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 8‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬ربیع الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫مجوز سران‬ ‫قوا برای فروش‬ ‫‪3‬میلیون بشکه‬ ‫نفت در بورس‬ ‫‪6‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫مدیران منابع انسانی‬ ‫در رویارویی با شرایط پیچیده‬ ‫مزایایتسهیالتکم بهرهبرایمشاغلروستاییوعشایریسببشد‬ ‫روی اوری سرمایه گذاران‬ ‫از شهرک ها به نواحی صنعتی‬ ‫‪8‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫احمد بذلی‪ -‬قائم مقام مدیرعامل س�ازمان مدیریت صنعتی‪ :‬پیشرفت‬ ‫حوزه های مختلف به ویژه فناوری باعث شده محیطی رقابتی‪ ،‬پویا‪ ،‬مبهم‬ ‫و به شدت متغیر ایجاد شود تا جایی که توان برنامه ریزی مطمئن و پایدار‬ ‫را از بس��یاری از سازمان ها س��لب و انها را با چالش های فراوانی روبه رو‬ ‫کرده است‪ .‬از ‪ ۳‬دهه گذشته جریانی اکنده از تغییر و تحوالت پرشتاب‬ ‫در فضای کس��ب وکار به وجود امده که از یک طرف سطح باالیی از نبود‬ ‫اطمین��ان را برای بنگاه ها ایجاد کرده و از س��ویی هزینه های بنگاه ها را‬ ‫به دالی��ل مختلف ازجمل��ه ضرورت حرکت در مرزهای دانش و کس��ب‬ ‫اطالعات به روز ‪ ،‬دس��تیابی به فناوری های جدید و بهره گیری از نیروی‬ ‫انسانی کمیاب و پرهزینه افزایش داده است‪.‬‬ ‫به گفته هوملت‪ ،‬یک��ی از متفکران این عرصه‪ ،‬اینده به دالیل مختلف‬ ‫ازجمل��ه تغییر ظرفی��ت تقاضا‪ ،‬تغییر هزینه های تولی��د‪ ،‬تغییر فناوری‪،‬‬ ‫ت دولت ه��ا و‪ ...‬تغییر می کن��د و همین عوام��ل می تواند باعث‬ ‫سیاس�� ‬ ‫ایجاد گسس��ت در اس��تراتژی و شکست ان ش��ود‪ .‬او از ان لحظه ها به‬ ‫عنوان لحظه های س��خت و پراس��ترس یاد ک��رده و تاکید می کند نقش‬ ‫استراتژیست ها در شرایط گسست معلوم می شود‪.‬‬ ‫بنگاه های کسب وکار برای اینکه از گردونه تغییر و تحول عقب نمانند‬ ‫و ام��کان ادامه حیات و بقا را در فضای اکنده از تغییر داش��ته باش��ند‪،‬‬ ‫ناگزیرند با تمام توان با رقیبان خود به رقابت بپردازند‪ .‬بدیهی اس��ت که‬ ‫این رقابت به سادگی میس��ر نبوده و برای بنگاه هزینه های زیادی درپی‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫اق��دام نکردن به موقع و واکنش نامناس��ب به این تحوالت‪ ،‬زمینه های‬ ‫انحطاط و کاهش طول عمر س��ازمان ها را فراهم خواهد کرد‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی به نظر می رس��د یکی از اساس��ی ترین چالش ه��ای پیش روی‬ ‫س��ازمان ها افزایش نیاز ب��ه مدیران توانمند و حرف��ه ای در حوزه منابع‬ ‫انسانی است‪.‬‬ ‫امروزه کسب وکار و کسب ثروت بر پایه ایده و اندیشه قرار دارد و عنصر‬ ‫دانایی‪ ،‬محور اصلی اقتصاد اس��ت‪ .‬اقتص��اد دانایی محور متکی به تولید‪،‬‬ ‫توزیع و مصرف دانایی است و محرک اصلی رشد و ایجاد ثروت و اشتغال‬ ‫در تمامی رشته فعالیت ها‪ ،‬دانایی است‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 8‬دی ‪ 21 1397‬ربیع الثانی ‪ 29 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 553‬پیاپی ‪2526‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫مدیران منابع انسانی‬ ‫در رویارویی با شرایط پیچیده‬ ‫ادامه از صفحه یک‬ ‫ب��ه عبارت دیگر در اقتصاد زمانی که دانایی به ظرفیت‬ ‫کامل خود می رس��د‪ ،‬ارزش اقتصادی پیدا می کند و انگاه‬ ‫ارزش افزوده باال و ثروت افرینی تصاعدی خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫ح��ال با توجه به ش��رایط محیطی پیچیده‪ ،‬این پرس��ش‬ ‫مطرح می ش��ود که چه تحوالتی باید در س��ازمان ها برای‬ ‫رویارویی با این شرایط ایجاد شود‪.‬‬ ‫پیش ف��رض بیش��تر تئوریس��ین ها این اس��ت که نبود‬ ‫اطمینان‪ ،‬ناخوش��ایند ولی اجتناب ناپذیر اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫به تصمیم گیران توصیه می کنند برای کاهش نا اطمینانی‬ ‫اقدامی سازمانی را طراحی و اجرا کنند‪.‬‬ ‫به باور نگارنده س��ازمان ها ابت��دا باید این پیش فرض را‬ ‫تغییر دهند و الگ��وی ذهنی جدیدی در مدیران خود در‬ ‫این زمینه ایجاد کنند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه بهتر اس��ت این طور اس��تدالل کنیم که‬ ‫نبود اطمینان به جای ناخوش��ایند بودن‪ ،‬شکلی از شور و‬ ‫هیجان زندگی است‪.‬‬ ‫ب��ر این مبن��ا تغیی��ر ازاردهنده نیس��ت و نباید از ان‬ ‫اجتناب ک��رد‪ ،‬بلکه نوعی تجربه خوش��ایند و معمول در‬ ‫زندگی فراصنعتی اس��ت‪ .‬بدیهی اس��ت با این پیش فرض‬ ‫رویکرده��ای ما تغییر خواهد کرد و به جای اینکه به فکر‬ ‫کنترل رابطه س��ازمان و محیط باش��یم‪ ،‬به فکر سازمانی‬ ‫ب��دون مرز‪ ،‬س��اختارهای ش��بکه ای و ن��واوری خواهیم‬ ‫افتاد‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د مهم ترین نقش‪ ،‬نقش رهبری است که‬ ‫باید این پارادایم ها را داش��ته باش��د و بتواند چشم اندازی‬ ‫روش��ن بر مبنای ان برای افراد سازمان ایجاد کرده و انها‬ ‫را برای رسیدن به ان توانمند کند‪.‬‬ ‫البته دس��تیابی ب��ه این مهم نیازمند ابزارهایی اس��ت‬ ‫که در فرصتی مناس��ب ب��ه ان خواهیم پرداخت‪ ،‬ازاین رو‬ ‫در این مجال به قابلیت های م��ورد نیاز در مدیران منابع‬ ‫انس��انی ب��رای رویارویی با ش��رایط پیچی��ده محیطی و‬ ‫سازمانی می پردازیم که از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫به نظرمی رس��د رهبری تحول افرین و تفکر استراتژیک‬ ‫را می توان مهم ترین و اساسی ترین راهبرد حوزه مدیریت‬ ‫منابع انسانی برای رویارویی با شرایط پیچیده کسب وکار‬ ‫نام برد ام��ا این راهبردها رویکرده��ای جدیدی همچون‬ ‫توجه به کارافرینی س��ازمانی‪ ،‬استعدادیابی و نواوری باز‪،‬‬ ‫برند کارفرما و مسئولیت های اجتماعی و‪ ...‬را می طلبد‪.‬‬ ‫ب��ه باور م��ن در فضای جدی��د‪ ،‬مدیران منابع انس��انی‬ ‫بای��د دس��ت از کنترل و مدیریت س��نتی برداش��ته و به‬ ‫رهبرانی تحول گرا تبدیل شوند که عالوه بر نقش رهبری‪،‬‬ ‫س��بب ایجاد انگیزه برای کارکنان در نقش های مختلف‪،‬‬ ‫مشاوران مدیران صف‪ ،‬مباشران س��ازمان ها‪ ،‬تسهیلگران‬ ‫و رابطه س��ازان قوی در س��ازمان برای رویارویی درست و‬ ‫به هنگام با تغییرات باشند‪.‬‬ ‫منظور از مباش��ری سرمایه انسانی‪ ،‬ایجاد رابطه ای موثر‬ ‫بین س��ازمان و کارکنان اس��ت که در ان س��ازمان بدون‬ ‫ایجاد امپراتوری و تس��لط ش��دید‪ ،‬رهب��ری کند و بدون‬ ‫کنترل پیروان‪ ،‬امر تسهیل س��ازی را انجام دهد‪ .‬مباشری‪،‬‬ ‫امکان ایج��اد رابطه ای بین س��ازمان و کارکنان را فراهم‬ ‫می کند که در ان هرکدام سهم و نقشی مهم و مسئوالنه‬ ‫در موفقیت سازمان ایفا می کنند‪.‬‬ ‫مدی��ران منابع انس��انی در نقش تس��هیل کننده دانش‬ ‫فقط درپی اس��تخدام افراد مس��تعد و ق��راردادن انها در‬ ‫کار نیس��تند‪ ،‬بلکه درصدد ایجاد س��ازمانی هس��تند که‬ ‫بتواند خلق دانش کرده و ان را بین کارکنان‪ ،‬مش��تریان‪،‬‬ ‫عرضه کنن��دگان و ش��رکت های تولیدکنن��ده محصوالت‬ ‫مکمل توزیع کند‪.‬‬ ‫فن��اوری پیش��رفته ب��ه کارکن��ان پایین س��ازمان این‬ ‫ام��کان را می دهد تا فرصت ه��ا را درک کرده و ایده های‬ ‫خارق العاده ای ارائه کنن��د‪ .‬محدودیت های زبانی در حال‬ ‫ازبین رفتن است‪.‬‬ ‫به زودی کارکنان مش��غول در مناط��ق مختلف جهان‬ ‫قادر خواهند بود بدون بهره گیری از مترجم‪ ،‬به طور انالین‬ ‫با یکدیگر ارتباط برقرار کنند‪.‬‬ ‫یکی دیگ��ر از نقش های مهم و جدی��د مدیریت منابع‬ ‫انس��انی‪ ،‬نق��ش برقرارکننده رابطه اس��ت‪ .‬در محیط های‬ ‫س��ریع و متالطم‪ ،‬بر ایجاد و حف��ظ ارتباط بین کارکنان‬ ‫سازمان تاکید زیادی می شود‪.‬‬ ‫در ای��ن نقش‪ ،‬مدیری��ت منابع انس��انی برنامه هایی را‬ ‫تدوی��ن کرده و اقداماتی را انج��ام می دهد که کارکنان را‬ ‫قادر به تشویق‪ ،‬تسهیل‪ ،‬پرورش و حفظ روابط با کارکنان‬ ‫هم رده‪ ،‬مش��تریان‪ ،‬عرضه کنندگان‪ ،‬شرکت های فعال در‬ ‫عرصه های مش��ابه و حتی گاهی با رقب��ا می کند‪ .‬قدرت‬ ‫روابط عبارت اس��ت از ایجاد هم افزایی در درون س��ازمان‬ ‫و در سطح بازار‪.‬‬ ‫نقش دیگر حوزه منابع انس��انی در عصر تغییر‪ ،‬توانایی‬ ‫و تخصص در کس��ب ارایش س��ریع اس��ت‪ .‬بس��یاری از‬ ‫س��ازمان ها در اقتصاد دانش م��دار‪ ،‬عالوه بر ایجاد و حفظ‬ ‫مزی��ت رقابت��ی بلندم��دت‪ ،‬به شناس��ایی و اس��تفاده از‬ ‫تاکتیک های چریکی مانند دست می زنند‪.‬‬ ‫در این ش��رایط‪ ،‬نوعی از مدیریت منابع انس��انی مورد‬ ‫نیاز خواهد بود تا به س��رعت‪ ،‬عناصر خاص سرمایه انسانی‬ ‫را تجهیز‪ ،‬متمرکز و اماده کند تا س��ازمان را در دستیابی‬ ‫به اهداف استراتژیک یاری رساند‪.‬‬ ‫محمدباقر نوبخت‬ ‫در تبصره ‪ ۱۴‬بودجه‬ ‫سال اینده برای سیاست‬ ‫کاهش فقر مطلق ‪ ۷‬هزار‬ ‫میلیارد تومان درنظر‬ ‫گرفته شده است‬ ‫محمدباقر نوبخت‪:‬‬ ‫سال اینده در بودجه سازما ن ها صرفه جویی خواهد شد‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫اخری��ن برنام��ه گفت وگوی ویژه خب��ری با موضوع‬ ‫بررس��ی دخل و خرج کش��ور در بودج��ه ‪ ۹۸‬با حضور‬ ‫محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابت��دای برنام��ه‪ ،‬نوبخت با اش��اره به الیحه بودجه‬ ‫‪ ۹۸‬اظهار کرد‪ :‬ما معتقد هستیم که درحال حاضر فشار‬ ‫س��نگینی بر س��بد کاالی خانوار ایجاد ش��ده است و به‬ ‫روش های مختلف باید این مش��کالت جبران ش��ود‪ .‬از‬ ‫این رو مقرر ش��ده اس��ت س��ال اینده با افزایش حقوق‪،‬‬ ‫کاهش قدرت خرید کارمندان دولت را تعدیل کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مقرر ش��د ‪ ۲۵‬کاالی اساس��ی با ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬توم��ان با هزین��ه ‪ ۱۴‬میلیارد دالر برای نیازهای‬ ‫معیش��تی مردم جبران ش��ود‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬موضع ما‬ ‫این گون��ه نیس��ت ک��ه کار فوق العاده ای ب��رای مردم و‬ ‫همکاران خ��ود در دولت انجام دادیم بلکه مقدورات ما‬ ‫برای انجام این کارها به این صورت بوده است‪.‬‬ ‫نوبخت با اش��اره به کنترل ت��ورم بیان کرد‪ :‬ما غیر از‬ ‫انچه برای مصرف خانوارها مساعدتی لحاظ کنیم‪ ،‬باید‬ ‫نظارت خود را در این زمینه بیشتر کنیم‪ .‬از طرفی ایجاد‬ ‫نقدینگی از دالیل به وجود امدن تورم اس��ت که دولت‬ ‫بای��د بتواند بدهی های خود را ب��ه نظام بانکی پرداخت‬ ‫کند‪ .‬از س��وی دیگر موظف هس��تیم ب��رای بنگاه های‬ ‫اقتص��ادی از طریق تبصره ‪ ۶۵(۱۸‬میلیارد تومان منابع‬ ‫برای تخصیص این امر لحاظ کردیم) بتوانیم به ش��کل‬ ‫وام ه��ای ارزان قیمت یا بالع��وض به واحدهای تولیدی‬ ‫کمک کنیم که فش��ار هزینه ها کاه��ش پیدا کند‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬دولت درتالش اس��ت انتظارات تورمی که‬ ‫س��ومین مولفه تورم در اقتصاد ایران به ش��مار می اید را‬ ‫مورد توجه قرار دهد و یکی از اهداف ما در بودجه سال‬ ‫اینده مهار تورم اس��ت‪ .‬رئیس س��ازمان برنامه و بودجه‬ ‫با اش��اره ب��ه تاخیر در تقدیم الیح��ه بودجه به مجلس‬ ‫یاداور شد‪ ۱۵ :‬اذر امسال بعد از برگزاری نشست خبری‬ ‫الیحه بودجه را با پیوس��ت های خود به طور غیررسمی‬ ‫خدم��ت رئیس مجل��س تقدیم کردیم اما ب��ا توجه به‬ ‫محدودیت ه��ا‪ ،‬مناب��ع بودج��ه ای را به گونه ای طراحی‬ ‫کردیم که اگر این منابع تس��هیل نشود‪ ،‬حداقل بتوانیم‬ ‫یک دوازدهم به ش��کل ماهانه از ‪۳۴‬درصد ارز واریز شده‬ ‫به صندوق توسعه برداش��ت کنیم‪ ،‬به طوری که حداقل‬ ‫واریزی را به صندوق توس��عه ملی داشته باشیم که این‬ ‫عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام گفت‪ :‬ارز‬ ‫ناش��ی از نف��ت موجب بی ثباتی در اقتصاد ما ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬به این دلی��ل که درامد نفتی بس��یار راحت‬ ‫به دست می اید و راحت نیز هزینه می شود‪ ،‬دولت ها‬ ‫را تنب��ل بار اورده و دیگر س��راغ ای��ن نمی روند که‬ ‫مالیات حق را بگیرند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬غالمرض��ا مصباحی مقدم در‬ ‫نشس��تی با موضوع دس��تاوردهای اقتصادی انقالب‬ ‫اس�لامی و جنگ ارزی گفت‪ :‬برای توضیح تحوالت‬ ‫اقتص��ادی این ‪ ۴‬دهه بای��د ان را با پیش از پیروزی‬ ‫انق�لاب مقایس��ه کنیم‪ .‬کش��ور ما قب��ل از پیروزی‬ ‫انق�لاب از نظر اقتصادی به ش��دت به غ��رب به ویژه‬ ‫امریکا وابس��ته بود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬امریکایی ها ‪ ۵‬برنامه‬ ‫در ایران اجرا کردند اما برنامه ششم با مشکل مواجه‬ ‫و با انقالب روبه رو ش��د‪ .‬امریکایی ها برنامه های خود‬ ‫را به گون��ه ای طراح��ی می کردند که اقتص��اد ایران‬ ‫موضوع در ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی ‪ ۳‬قوه هم‬ ‫مطرح ش��ده اس��ت‪ .‬با توجه به اینکه سال اینده‪ ،‬شاهد‬ ‫سال ویژه ای هستیم‪،‬ازاین رو باید کاری کنیم که در این‬ ‫شرایط سخت‪ ،‬فشاری بر کارمندان دولت به وجود نیاید‪.‬‬ ‫نوبخ��ت ادامه داد‪ :‬تاکی��دات رهبر معظم انقالب این‬ ‫بود که نگاه دولت به بودجه ‪۲‬س��اله باش��د و به گونه ای‬ ‫عمل کنیم که واریزی بیش��تری به صندوق توسعه ملی‬ ‫داش��ته باش��یم و بتوانیم از این طری��ق ذخیره ای برای‬ ‫س��ال های اینده داشته باش��یم‪ .‬رئیس سازمان برنامه و‬ ‫بودجه تصریح کرد‪ :‬بودجه س��ال ‪ ۹۸‬بر اس��اس شرایط‬ ‫تحریمی دیده شده است‪ ،‬بر این اساس ‪ ۲‬میلیون و ‪۴۱۰‬‬ ‫هزار بش��که منابع نفتی امسال‪ ،‬در بودجه سال اینده ‪۱‬‬ ‫میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار بش��که لحاظ ش��ده اس��ت‪ .‬نوبخت‬ ‫افزود‪ :‬درامدهای نفتی بودجه امس��ال ‪ ۲۷‬میلیارد دالر‬ ‫بود که سال اینده با ‪۲۸‬درصد کاهش‪ ۲۱ ،‬میلیارد دالر‬ ‫درنظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه سال اینده‬ ‫‪ ۲۷‬هزار میلیارد تومان در بودجه س��ازمان های اجرایی‬ ‫صرفه جویی خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬ما برای یک برنامه ‪۲‬ساله‬ ‫و به منظور اصالح بودجه دولت‪ ۱۰ ،‬اصالح س��اختاری‬ ‫به عنوان نقش��ه راه لحاظ کردیم‪ .‬رئیس سازمان برنامه‬ ‫و بودج��ه ادامه داد‪ :‬رئیس جمه��وری امروز در مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی به س��ازمان برنامه و بودجه ماموریت‬ ‫دادن��د نام س��ازمان ها و نهادهایی ک��ه از معافیت های‬ ‫‪ ۵۰‬ه��زار میلی��ارد تومانی برخوردار می ش��وند را اعالم‬ ‫کند‪ ،‬این درحالی اس��ت که ‪ ۹۳۴‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫یاران��ه پنهان و ‪ ۵۰‬هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی‬ ‫در کش��ور وج��ود دارد‪ .‬وی گف��ت‪ :‬کمک های دولت به‬ ‫صندوق های بازنشس��تگی که پیش تر ‪ ۲۳‬هزار میلیارد‬ ‫تومان بود‪ ۸۱ ،‬درصد افزایش یافته است‪ .‬نوبخت افزود‪:‬‬ ‫بودجه عمومی کش��ور ‪ ۴۷۸‬هزار میلیارد تومان بوده و‬ ‫دولت مکلف شده است ‪۵‬درصد ان را صرف تقویت بنیه‬ ‫دفاعی کش��ور کند و در ص��ورت تامین منابع درامدی‬ ‫جدید بدون شک به این بودجه اضافه خواهد شد‪ .‬رئیس‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه گفت‪ :‬در بودجه امس��ال برای‬ ‫ایج��اد ‪ ۱‬میلیون و ‪ ۳۳‬هزار فرصت ش��غلی برنامه ریزی‬ ‫شده بود که این تعداد سال اینده به ‪ ۱‬میلیون و ‪ ۷۷‬هزار‬ ‫فرصت شغلی افزایش خواهد یافت‪ .‬نوبخت افزود‪ :‬برای‬ ‫حفظ اش��تغال موجود نیاز به برداشت ‪ ۱‬میلیارد دالر از‬ ‫صندوق ذخیره ارزی داش��تیم که رهبر معظم انقالب با‬ ‫ان موافقت کردند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬در تبصره ‪ ۱۴‬بودجه س��ال اینده‬ ‫برای سیاس��ت کاهش فقر مطلق ‪ ۷‬هزار میلیارد تومان‬ ‫درنظر گرفته شده است‪ .‬رئیس سازمان برنامه و بودجه‬ ‫با اشاره به اینکه در بودجه پیش بینی برای افزایش نرخ‬ ‫حامل های انرژی انجام نش��ده است بنابراین حتی یک‬ ‫ری��ال ان مربوط به افزایش حامل های انرژی نیس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به طور متوسط نرخ هر لیتر بنزین ‪ ۵۲‬تا ‪ ۵۴‬سنت‬ ‫اس��ت و ما در حد ‪ ۱۲‬س��نت عمل می کنیم‪ ،‬حامل های‬ ‫ان��رژی از ام��وال ملت اس��ت و از س��وی قاچاقچیان با‬ ‫لوله کش��ی یا از زیر اب به کش��ورهای همسایه می رود‬ ‫و در انجا گران تر به فروش می رس��د‪ ،‬ازاین رو این حرف‬ ‫مردم درس��ت اس��ت که می گویند اگر قرار است با نرخ‬ ‫منطق��ه ای بنزین ما را حس��اب کنید حقوق هم باید به‬ ‫همان صورت حساب شود‪ ،‬پس این حرف مردم درست‬ ‫است و باید بپذیریم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه در بودجه حت��ی یک ریال از‬ ‫بابت مابه التفاوت ها به حامل های انرژی نداده ایم‪ ،‬اگرچه‬ ‫می توانی��م هزاران میلیارد تومان درامد کس��ب کنیم‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ ۹۳۴ :‬هزار میلیارد تومان یارانه پنهان‬ ‫و ‪ ۵۰‬ه��زار میلی��ارد تومان معافی��ت مالیاتی داریم که‬ ‫می ش��ود هزار هزار میلیارد تومان و این عدد‪ ،‬قابل توجه‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس س��ازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه ما‬ ‫ه��ر انچه را که خیر مردم باش��د‪ ،‬تصمیم گیری کرده و‬ ‫با ش��فافیت تصمیم ها را مط��رح می کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬دولت‬ ‫به دنب��ال افزایش قیمت‪ ،‬درامد و پول بیش��تر نیس��ت‪،‬‬ ‫م��ا نمی خواهی��م از جیب مردم درامده��ا را باال ببریم‬ ‫به طوری که یک بس��ته جبرانی و حمایتی را داش��تیم و‬ ‫حتی یک ریال از بودجه در ان استفاده نکردیم‪.‬‬ ‫نوبخت با اش��اره به اینکه ارز پتروشیمی را درگذشته‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬توم��ان حس��اب می کردی��م اما اکن��ون انها ارز‬ ‫خ��ود را در س��امانه نیما با ارز ‪ ۷‬ی��ا ‪۸‬هزار تومان عرضه‬ ‫می کنند‪ ،‬بنابراین لزومی ندارد که بخواهیم خوراک انها‬ ‫را ب��ا نرخ ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان بدهیم‪ ،‬این مابه التفاوت‬ ‫را از بودج��ه نمی دهی��م ‪ ۲۰۰‬هزار تومان به همکاران و‬ ‫حتی برای خانوارها می دهیم و این ناشی از مابه التفاوت‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به اینکه درامدهای مالیاتی ‪۱۲۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان اس��ت که رش��د ‪۱۱‬درصدی‬ ‫را نش��ان می دهد‪ ،‬افزود‪ :‬وقتی می گوییم وابس��تگی به‬ ‫نفت را قطع کنیم به این معناس��ت که تنها چیزی که‬ ‫برای مان می ماند افزایش مالیات هاست‪ .‬در سیاست های‬ ‫اقتصاد مقاومتی بر افزایش مالیات ها اش��اره شده است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان برنامه و بودجه ب��ا بیان اینکه ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان معافیت مالیاتی داریم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬همیشه‬ ‫باید نرخ تورم را به اضافه رش��د اقتصادی درنظر بگیریم‬ ‫که در نهایت به کوش��ش مالیاتی منجر می شود‪ .‬دولت‬ ‫رعای��ت حال تولیدکنندگان خ��ود را می کند‪ ،‬ما حاضر‬ ‫ارزهای نفتی اقتصاد ایران را بی ثبات کرده است‬ ‫وابس��ته به امریکا و اروپا باش��د‪ .‬ایران قبل‬ ‫از انق�لاب ‪ ۶‬میلی��ون بش��که نف��ت تولید‬ ‫می کرد‪ ،‬درحالی که جمعیت کشور حداکثر‬ ‫‪ ۳۶‬میلیون نفر بود‪ .‬ارزش دالر در مقایس��ه‬ ‫با ط�لا پیش از پیروزی انقالب نس��بت به‬ ‫اکنون بس��یار باالتر بود‪ .‬ایران صادرکننده‬ ‫ب��زرگ نفت و ش��اید دومی��ن صادرکننده‬ ‫و بی��ش از ‪۸۰‬درص��د بودجه س��االنه م��ا متکی به‬ ‫نف��ت ب��ود‪ .‬درامده��ای ارزی به ط��ور عم��ده برای‬ ‫واردات کاالها هزینه می ش��د و ای��ن اوج صنعت ما‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مصباحی مقدم با بیان اینکه ما صنعت زیرس��اخت‬ ‫نداش��تیم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬صنعت ما صنعتی وابسته بود‬ ‫و کسانی که از درامد سرشار نفت متنعم‬ ‫می ش��دند‪ ،‬عموم ملت ایران نبودند‪ .‬قبل‬ ‫از پیروزی انقالب ح��دود ‪۴۵‬درصد ملت‬ ‫ما زیر خط فقر قرار داش��تند و ش��هرهای‬ ‫بزرگی چون تهران‪ ،‬شیراز‪ ،‬اصفهان‪ ،‬تبریز‬ ‫و مش��هد ش��هرهایی بودند که مقداری از‬ ‫درامد نفت برخوردار شده بودند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه تورم پدیده بسیار خطرناک‬ ‫و بیماری اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬یکی از اثار تورم این‬ ‫اس��ت که منابع را از تولید به س��مت داللی‪ ،‬قاچاق‬ ‫و فعالیت های��ی با س��ود باداورده منح��رف می کند‪.‬‬ ‫درحال حاضر ‪۶۰‬درصد اقتصاد ما در بخش غیر مولد‬ ‫اس��ت و ‪۶۰‬درصد منابع بانکی به این سمت می رود‪،‬‬ ‫نمی ش��ویم به نرخ باال بردن درامدها‪ ،‬مالیات را افزایش‬ ‫دهیم‪ .‬امسال سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی ‪۵‬و‬ ‫‪۷‬دهم درصد اس��ت که این رقم در سال اینده ‪۵‬درصد‬ ‫خواهد بود‪ .‬نوبخت با اشاره به اینکه ما باید رعایت حال‬ ‫تولیدکنندگان را در ش��رایط رکود داشته باشیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اکنون چند سال است که سازمان امور مالیاتی به دنبال‬ ‫ق��وی و ب��ه روز کردن نرم افزارهای خود اس��ت‪ .‬ازاین رو‬ ‫به دنبال شناس��ایی کسانی هس��تیم که از دادن مالیات‬ ‫فرار می کنند‪ .‬رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به‬ ‫اینکه منابع محدود است و همه تقاضای به حقی دارند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بخشی از منابع ما نفت و بخش دیگر مالیات است‪.‬‬ ‫به هیچ وجه دولت راضی نمی ش��ود به افراد زحمتکشی‬ ‫که اقدام به تولید و تجارت می کنند‪ ،‬بیشتر از حد معین‬ ‫فشار وارد کند اما به اندازه نرخ تورم می توان عمل کرد‪.‬‬ ‫نوبخت با اش��اره به اینکه ما در ش��رایط رکود تورمی‬ ‫هس��تیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دولت س��ال گذش��ته ‪ ۲۹‬هزار‬ ‫میلیارد تومان از بدهی هایش به بانک ها را تس��ویه کرد‪،‬‬ ‫تالش مان این است که با وجود همه مشکالت پرداخت‬ ‫بدون تاخیر و به موقع انجام شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه باید حجم نقدینگی و حجم پول‬ ‫را کاهش دهیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باید اموال و دارایی های دولت‬ ‫را مولدزایی کنیم‪ .‬این مس��ئله یکی از روش هایی است‬ ‫که از طریق ان می توان نقدینگی را جمع کرد و جلوی‬ ‫رش��د فزاینده ان را گرفت‪ ،‬بنابراین فروش اموال مازاد‬ ‫یکی از روش های اصالح ساختارهاست‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫برنامه و بودجه افزود‪ :‬ایا از سال ‪ ۹۲‬تا اکنون یک ریال‬ ‫کس��ری بودجه را از طریق اس��تقراض از بانک مرکزی‬ ‫تامین کرده ایم؟ در حوزه پولی و ارزی مشکالتی داریم‬ ‫ولی در حوزه مالی ایا یک روز شد که با همه سختی ها‬ ‫بگویم ببخشید امکان پرداخت حقوق نیست؟ نوبخت با‬ ‫اشاره به نگاه دولت در بودجه سال ‪ ۹۸‬برای تحقق برنامه‬ ‫ششم توسعه خاطرنشان کرد‪ :‬تبصره های ‪۱۹ ،۱۸ ،۱۴‬‬ ‫و ‪ ۲۰‬الیحه بودجه س��ال اینده برای تحقق بخش هایی‬ ‫از برنامه شش��م توسعه تدوین ش��ده است‪ .‬باید درنظر‬ ‫داشت که برنامه ششم توسعه برای شرایط غیرتحریمی‬ ‫تنظیم ش��د در حالی که در ش��رایط تحریمی هستیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬س��قف معافیت مالیاتی در سال‬ ‫اینده معادل امسال و ‪ ۲۷‬میلیون تومان در سال است‪.‬‬ ‫نوبخت بیان کرد‪ :‬از همه فشارها و مشکالتی که ناشی‬ ‫از مس��ائل اقتصادی بر مردم است عذرخواه هستم ولی‬ ‫هیچ یک ب��ه دلیل بی توجهی کارگزاران مردم در دولت‬ ‫نیس��ت‪ .‬همه تالش مان این اس��ت که از تجربه و تالش‬ ‫خود در این روزهای سخت برای مردم استفاده کنیم‪.‬‬ ‫بنابراین این بخش بزرگ و بخش مولد کوچک شده‬ ‫است‪ .‬بیشترین موسسه های مالی اعتباری در مشهد‬ ‫ایجاد شده و نقطه شروع این شهر است که از مشهد‬ ‫به سایر شهرها رفت‪ ،‬این یعنی فعالیت های غیرمولد‬ ‫بس��یار س��وداور بوده و هی��چ مالیاتی ب��ه ان تعلق‬ ‫نمی گیرد ک��ه این انحراف اس��ت و تولید را کاهش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫مصباحی مق��دم ادام��ه داد‪ :‬بازتوزیعی که تورم در‬ ‫جامع��ه به وجود م��ی اورد‪ ،‬تبعیض امیز بوده و تورم‬ ‫در خدمت صاحبان س��رمایه های ثابت است که این‬ ‫س��رمایه ها بر اثر تورم رشد پیدا می کنند‪ ،‬در نتیجه‬ ‫قدرت خرید افرادی که حقوق بگیر هس��تند‪ ،‬کاهش‬ ‫پیدا می کند و این موجب می ش��ود که ثروت بخش‬ ‫اندک��ی از افراد جامعه بهمن وار زیاد ش��ود و قدرت‬ ‫خرید بخش بزرگی از جامعه کاهش پیدا کند و زیر‬ ‫خط فقر روند‪.‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 8‬دی ‪ 21 1397‬ربیع الثانی ‪ 29 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 553‬پیاپی ‪2526‬‬ ‫خبر‬ ‫نزول ‪ ۴‬رتبه ای ایران‬ ‫در شاخص سهولت کسب و کار‬ ‫با توجه به ثاب��ت ماندن تقریبی هزینه های عمرانی‬ ‫می توان دریافت که دولت س��عی می کند رشد منابع‬ ‫درامدی را بیش��تر بر هزینه های جاری متمرکز کند‪.‬‬ ‫در کنار ارائه تصویر کلی از بودجه س��ال ‪ ،۹۸‬جزئیات‬ ‫منابع و مصارف دولت را به تصویر کشیده ایم‪.‬‬ ‫به گزارش اسکان نیوز‪ ،‬بررسی نقشه راه مالی دولت‬ ‫در سال ‪ ،۹۸‬نکات کلیدی را منعکس می کند؛ نخست‬ ‫اینکه به لحاظ اس��می بودجه از نظر منابع و مصارف‬ ‫عمومی با رش��د ‪ ۵‬درصدی روبه رو بوده اما بر اس��اس‬ ‫تعدیل نرخ تورم‪ ،‬بودجه س��ال اینده نسبت به امسال‬ ‫انقباضی خواهد بود‪ .‬همچنین محاسبات حاکی از ان‬ ‫است که «سرانه منابع عمومی بودجه» در سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫نسبت به امسال ‪ ۴‬درصد رشد کرده است‪.‬‬ ‫نکته دیگر این اس��ت که در بودجه س��ال اینده به‬ ‫ دلیل کاهش س��هم صندوق توس��عه مل��ی و افزایش‬ ‫نرخ تس��عیر ارز‪ ،‬پیش بینی شده که سهم درامدهای‬ ‫نفتی به بیش از یک سوم منابع عمومی برسد‪ .‬در کنار‬ ‫این موضوع‪ ،‬دولت انتظار دارد از س��مت مالیات نیز ‪۸‬‬ ‫درصد درامد بیشتری را نسبت به امسال کسب کند‪.‬‬ ‫در س��مت مخارج بررس��ی ها حاکی از ان است که‬ ‫افزایش حقوق و دستمزد باعث شده میزان هزینه های‬ ‫جاری رشد ‪ ۹‬درصدی را ثبت کند‪ .‬این در حالی است‬ ‫که میزان منابع در نظر گرفته ش��ده برای بازپرداخت‬ ‫اوراق مالی افت ‪ ۱۸‬درصدی را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫با توجه به ثاب��ت ماندن تقریبی هزینه های عمرانی‬ ‫می توان دریافت که دولت س��عی می کند رشد منابع‬ ‫درامدی را بیش��تر بر هزینه های جاری متمرکز کند‪.‬‬ ‫در کنار ارائه تصویر کلی از بودجه س��ال ‪ ،۹۸‬جزئیات‬ ‫منابع و مصارف دولت را به تصویر کشیده ایم‪.‬‬ ‫الیح��ه بودجه ‪ ۹۸‬نش��ان دهنده رویک��رد دولت در‬ ‫افزایش هزینه ه��ای جاری در ازای کاهش هزینه های‬ ‫مالی است‪ .‬دولت ترجیح داده تا در سال اینده حقوق‬ ‫کارکن��ان خ��ود را به میزان ت��ورم افزای��ش دهد اما‬ ‫پرداخت های عمرانی را ثابت نگ ه دارد و تعهدات مالی‬ ‫خود را به تعویق بیندازد‪.‬‬ ‫درامده��ای نفت��ی دولت در س��ال اینده نس��بت‬ ‫به امس��ال ‪ ۴۱‬درصد رش��د کرد اما این رش��د نه در‬ ‫پرداخت های عمرانی بلک��ه در پرداخت های جاری و‬ ‫پوش��ش کاهش درامدهای مال��ی و دیگر درامدهای‬ ‫دولت منعکس ش��ده است‪ .‬در این گزارش ارقام کالن‬ ‫الیحه بودجه ‪ ۹۸‬بررسی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تصویر کلی بودجه‬ ‫الیحه بودجه ‪ ۹۸‬از حیث کل منابع بودجه افزون بر‬ ‫‪ 1703. 2‬هزار میلیارد تومان است‪ .‬ب ه طور کلی منابع‬ ‫بودج��ه از دو مح��ل قابل تحصیل اس��ت‪ :‬درامدهای‬ ‫بودجه عموم��ی و درامده��ای ش��رکت های دولتی‪،‬‬ ‫بانک ه��ا و موسس��ه های انتفاع��ی‪ .‬درامدهای بودجه‬ ‫عمومی خ��ود از دو محل «مناب��ع عمومی» و درامد‬ ‫اختصاصی وزارتخانه ها و موسسه های دولتی ب ه دست‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫درام��د حاص��ل از مالیات‪ ،‬گمرک‪ ،‬ف��روش نفت و‬ ‫انتش��ار اوراق ذیل منابع عمومی دولت قرار می گیرند‪.‬‬ ‫در قان��ون بودج��ه ‪ ،۹۷‬مناب��ع کل بوج��ه مع��ادل‬ ‫‪1223 . 1‬هزار میلیارد تومان در نظر گرفته ش��ده بود‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬در الیحه بودجه س��ال اینده‪ ،‬حجم بودجه‬ ‫به میزان‪ 39 . 2‬درصد منبس��ط ش��ده است‪ .‬بررسی ها‬ ‫حاکی از این اس��ت که بیش��ترین انبس��اط در درامد‬ ‫ش��رکت های دولتی‪ ،‬موسس��ه های انتفاعی و بانک ها‬ ‫و کمترین انبس��اط در منابع عموم��ی دولت رخ داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش درامدهای دولت‬ ‫یک��ی از اج��زای اصل��ی مناب��ع عموم��ی بودجه‪،‬‬ ‫درامدهای دولت است‪ .‬مهم ترین جزو بخش درامدها‪،‬‬ ‫درامدهای حاصل از مالیات اس��ت‪ .‬اما در کنار مالیات‬ ‫دولت‪ ،‬درامدهای دیگری نیز دارد‪ :‬درامدهای حاصل‬ ‫از مالکیت دول��ت‪ ،‬درامدهای حاصل از فروش کاال و‬ ‫خدمات‪ ،‬درامدهای حاصل از جریمه ها و خسا رت ها و‬ ‫درامدهای متفرقه‪ .‬مجموع درامدهای دولت در الیحه‬ ‫بودجه ‪ ۹۸‬نسبت به قانون بودجه ‪ ،۹۷‬بیش از ‪ ۷‬هزار‬ ‫ت اما این کاهش در‬ ‫میلی��ارد تومان کاهش یافته اس�� ‬ ‫درامدهای مالیاتی رخ نداده است‪ ،‬برعکس درامدهای‬ ‫مالیاتی برای سال ا ینده نسبت به امسال با ‪ ۸ . ۱‬درصد‬ ‫افزایش‪ ،‬معادل ‪ ۱۵۳ . ۵‬هزار میلیارد تومان لحاظ شده‬ ‫است‪ .‬بیشترین رویکرد کاهشی دولت در درامدها‪ ،‬در‬ ‫«درامده��ای حاصل از مالکیت دولت» و «درامدهای‬ ‫حاصل از جرایم و خسارات» دیده می شود‪ .‬در این دو‬ ‫م��ورد‪ ،‬در الیحه بودجه ‪ ۹۸‬بیش از ‪ ۳۳‬درصد کاهش‬ ‫نسبت به قانون بودجه ‪ ۹۷‬رخ داده است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ترجمه اعداد بودجه ‪۹۸‬‬ ‫نس��بت به امس��ال ‪ ۴۱‬درصد درامد نفتی بیش��تری‬ ‫کسب کند‪.‬‬ ‫این اختالف بیش از هر چیز به سهم صندوق توسعه‬ ‫ملی باز می گردد‪ .‬در تبصره نخست قانون بودجه سال‬ ‫‪ ،۹۷‬سهم صندوق توس��عه ملی از صادرات نفت‪۳۲ ،‬‬ ‫درصد تعیین ش��ده بود اما در تبصره نخست امسال‪،‬‬ ‫س��هم صندوق توسعه ملی به ‪ ۲۰‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۱۲‬درصدی از س��هم صندوق توس��عه ملی و‬ ‫افزایش نرخ تس��عیر ارز‪ ،‬موجب ش��ده ت��ا درامدهای‬ ‫ریال��ی دول��ت از فروش نف��ت و فراورده ه��ای نفتی‬ ‫نس��بت به سال گذشته رشد کند‪ .‬به طور کلی افزایش‬ ‫درامدهای نفتی باعث ش��ده تا بودجه سال ‪ ،۹۸‬بوی‬ ‫نفت بیشتری بدهد؛ در سال گذشته سهم درامدهای‬ ‫نفتی از مناب��ع عمومی دولت معادل ‪ ۲۶ . ۱‬درصد بود‬ ‫ام ا امس��ال س��هم نفت به نزدیک ‪ ۳۵‬درصد رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬یک س��وم از منابع عمومی دولت در‬ ‫سال ا ینده وابسته به درامدهای نفتی خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ ارز بودجه‬ ‫انچه در قان��ون بودجه به عن��وان درامدهای نفتی‬ ‫‹ ‹رویکرد معکوس در هزینه ها‬ ‫لحاظ می شود‪ ،‬مجموع سهم دولت و مناطق نفت خیز‬ ‫ام��ا برخالف کاهش��ی که در درامده��ای دولت در‬ ‫است‪ .‬از این رو‪ ،‬سهم صندوق توسعه ملی (‪ ۲۰‬درصد)‬ ‫الیحه بودجه س��ال اینده دیده ش��ده‪ ،‬هزینه ها روند‬ ‫و س��هم ش��رکت ملی نفت و گاز ایران (‪ ۱۴ . ۵‬درصد)‬ ‫افزایش��ی پیش گرفته اند‪ .‬مجم��وع هزینه های دولت‬ ‫لحاظ نمی شود‪ .‬در نتیجه‪ ،‬عدد درامدهای ریالی نفتی‬ ‫برای سال اینده ‪ ۳۲۰ . ۶‬هزار میلیارد تومان اعالم شده‬ ‫در بودجه معادل ‪ ۶۵ . ۵‬درصد از کل درامدهای حاصل‬ ‫که نس��بت به قانون بودجه امس��ال‪ ،‬بیش از ‪ ۹‬درصد‬ ‫از فروش نفت خام و فراورده های نفتی است‪.‬‬ ‫رش��د را منعک��س می کند‪ .‬عم��ده هزینه های جاری‬ ‫در این حالت کل فروش نفت کش��ور در سال ا ینده‬ ‫دولت‪ ،‬به حقوق کارکنان و رفاه اجتماعی باز می گردد‪.‬‬ ‫باید بیش از ‪ ۲۱۷‬هزار میلیارد تومان باش��د‪ .‬پیش تر‬ ‫فص��ل نخس��ت هزینه ها‪ ،‬عن��وان «جب��ران خدمت‬ ‫محمدباق��ر نوبخت‪ ،‬رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه‬ ‫کارکنان» را دارد که داللت بر حقوق کارمندان دولت‬ ‫کشور پیش بینی دولت از صادرات نفت در سال ا ینده‬ ‫دارد‪ .‬ع��ددی که برای این بخش از هزینه ها در الیحه‬ ‫را ‪ ۱ . ۵‬میلی��ون بش��که در روز با متوس��ط قیمت ‪۵۴‬‬ ‫بودج��ه ‪ ۹۸‬در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬مع��ادل ‪ 95 . 2‬هزار‬ ‫دالر اع�لام کرده بود‪ .‬در ای��ن حال درامد ارزی نفتی‬ ‫میلیارد تومان اس��ت‪ .‬این عدد در قانون بودجه س��ال‬ ‫بای��د در حدود ‪29 . 5‬میلیارد دالر باش��د‪ .‬اینکه دولت‬ ‫گذش��ته ‪ 73 . 3‬هزار میلیارد تومان بود‪ .‬از این رو‪ ،‬این‬ ‫ب��رای ‪29 . 5‬میلی��ارد دالر‪ ۲۱۷ ،‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫رقم در الیحه بودجه س��ال اینده معادل ‪ ۲۹ . ۲‬درصد‬ ‫درام��د ریال��ی در نظر گرفته به این معنی اس��ت که‬ ‫رشد کرده اس��ت در حالی که پیش تر اعالم شده بود‬ ‫رقم متوس��ط دالر در بودجه سال اینده باید بیش از‬ ‫حق��وق کارمندان دولت مع��ادل ‪ ۲۰‬درصد در بودجه‬ ‫‪ ۷‬هزار تومان باشد‪.‬‬ ‫سال ا ینده افزایش یافته است‪ .‬اما بخش مهم دیگری‬ ‫این در حالی اس��ت که متوسط نرخ ارز در بودجه از‬ ‫ک��ه ذیل هزینه ها افزایش قاب��ل توجهی یافته‪ ،‬منابع‬ ‫سوی مس��ئوالن ‪ ۵۷۰۰‬تومان اعالم شده بود‪ .‬به نظر‬ ‫تخصیص��ی دولت بابت رفاه اجتماعی اس��ت‪ .‬این رقم‬ ‫ای��ن عدد در حالتی محقق می ش��ود که دولت میزان‬ ‫نس��بت به قانون بودجه امس��ال با ‪ ۲۰‬درصد افزایش‬ ‫صادرات یا قیمت متوسط نفت در سال اینده را فرای‬ ‫به ‪ 122 . 5‬هزار میلیارد تومان ارتقا پیدا کرده است‪.‬‬ ‫پیش بینی ه��ای قبل��ی در نظر گرفته ک��ه با واقعیت‬ ‫ام��ا در برخی اقالم هزینه های جاری‪ ،‬دولت رویکرد‬ ‫اقتصاد جهانی چندان مطابقت ندارد‪.‬‬ ‫انقباض��ی را در پیش گرفته اس��ت‪ .‬دول��ت در الیحه‬ ‫اما اگر فرض ش��ود دولت هم��ان نرخ ‪ ۵۷۰۰‬تومان‬ ‫بودج��ه ‪ ۹۸‬از هزینه های اس��تفاده از کاال و خدمات‪،‬‬ ‫را مالک ق��رار داده و از طری��ق افزایش فروش نفت‪،‬‬ ‫هزینه ه��ای اموال و دارایی و س��ایر هزینه ها کاس��ته‬ ‫ب��ه ‪ ۱۴۲‬ه��زار میلی��ارد تومان دس��ت‬ ‫اس��ت‪ .‬جالب توجه ترین کاهش مربوط‬ ‫یافت��ه‪ ،‬ن��رخ تس��عیر ارز دوم ب��ه چ��ه‬ ‫به «س��ایر هزینه های دولت» اس��ت که‬ ‫دولت برای جبران‬ ‫ش��کلی محاس��به می ش��ود؟ با توجه به‬ ‫نس��بت به قانون بودجه ‪ ،۹۷‬بیش از ‪۱۳‬‬ ‫هزینه های افزایش س��خنان رئیس جمه��وری ‪ ۱۴‬میلیارد‬ ‫هزار میلیارد تومان کاهش یافته است‪.‬‬ ‫یافته‪ ،‬از هزینه های‬ ‫دالر ص��رف واردات کااله��ای اساس��ی‬ ‫مجموع فع��ل و انفع��االت هزینه ها و‬ ‫مالی خود در سال‬ ‫با ن��رخ ‪ ۴۲۰۰‬توم��ان خواهد ش��د‪ ،‬از‬ ‫درامده��ای دول��ت حاکی از این اس��ت اینده کاسته است‪ .‬در‬ ‫ای��ن رو‪ ،‬بقی��ه درامده��ای ارزی دولت‬ ‫که ت��راز عملیات��ی بودج��ه ‪ ۹۸‬معادل حقیقت دولت ترجیح‬ ‫منفی ‪ ۱۱۲‬ه��زار میلیارد تومان خواهد داده تا حقوق کارکنان بای��د به نرخ دیگری محاس��به ش��ود تا‬ ‫ن��رخ میانگی��ن ‪ ۵۷۰۰‬تومان ب ه دس��ت‬ ‫ب��ود و این در حالی اس��ت که در س��ال‬ ‫د اما از‬ ‫افزایش یاب ‬ ‫اید‪.‬‬ ‫گذشته تراز عملیاتی ‪ ۷۷ . ۸‬هزار میلیارد‬ ‫بازپرداخت اصل‬ ‫بر اس��اس الیح��ه بودج��ه ‪ ،۹۸‬منابع‬ ‫توم��ان ب��ود‪ .‬در نتیجه در س��ال ا ینده‪ ،‬اوراق مالی و اعتبارات‬ ‫تراز عملیاتی دولت بر مبنای پیش بینی موضوع واگذاری سهام حاص��ل از نف��ت و فراورده ه��ای نفتی‪،‬‬ ‫بکاهد مجموع تملک مع��ادل ‪ ۱۴۲ . ۵‬هزار میلی��ارد تومان در‬ ‫دولت‪ ۳۰ ،‬درصد منفی تر خواهد بود‪.‬‬ ‫دارایی های مالی در نظر گرفته ش��ده اس��ت که ‪ ۳‬درصد از‬ ‫‹ ‹طعم نفت در بودجه‬ ‫در قانون بودجه امسال‪ ،‬منابع حاصل الیحه بودجه ‪ ۹۸‬نسبت ان (معادل ‪ ۵.۵‬هزار میلیارد تومان) سهم‬ ‫از نفت و فراورده های نفتی معادل ‪ ۱۰۱‬به قانون بودجه ‪ ۹۷‬با مناطق نفت خیز‪ ،‬گازخیز و کمتر توسعه‬ ‫ت اما در سال پسرفت ‪18. 6‬درصدی یافته کشور است‪ .‬انچه برای دولت باقی‬ ‫هزار میلیارد تومان بوده اس ‬ ‫اینده این رقم ب��ه ‪ 142 . 5‬هزار میلیارد به ‪ ۲۵‬هزار میلیارد می ماند‪ ،‬حدو د ‪ ۱۳۷‬هزار میلیارد تومان‬ ‫تومان افزایش یافته اس��ت‪ ،‬به این معنی تومان رسیده است است‪ .‬در نتیجه دولت باید از این منابع‪،‬‬ ‫بابت واردات کاالهای اساس��ی اس��تفاده‬ ‫ک��ه دولت انتظ��ار دارد در س��ال اینده‬ ‫دولت الیحه بودجه‬ ‫سال ‪ ۹۸‬را با دو سقف‬ ‫ارائه کرده است‪ .‬سقف‬ ‫نخست منابع عمومی‬ ‫‪ 407 .7‬هزار میلیارد‬ ‫تومان و سقف دوم‪،‬‬ ‫‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫باالتر در نظر گرفته‬ ‫شده است‬ ‫کند‪.‬‬ ‫دول��ت ب��رای واردات ‪ ۱۴‬میلی��ارد دالر کاال با نرخ‬ ‫‪ ،۴۲۰۰‬نیاز ب��ه ‪ ۵۸ . ۸‬هزار میلیارد توم��ان دارد‪ .‬اگر‬ ‫این عدد را از رقم در دسترس دولت از منابع نفتی در‬ ‫نظر گیریم‪ ۷۸ . ۲ ،‬هزار میلیارد تومان باقی می ماند‪ .‬از‬ ‫طرفی‪ ،‬در طول یک ماه گذشته‪ ،‬نرخ میانگین بودجه‬ ‫از س��وی رئیس س��ازمان برنامه و بودجه و رئیس کل‬ ‫بانک مرکزی حدو د ‪ ۵۷۰۰‬تومان اعالم شده بود‪.‬‬ ‫اگر نرخ درامد نفت��ی کل (یعنی ‪ ۱۳۷‬هزار میلیارد‬ ‫تومان) را بر نرخ تس��عیر بودجه تقسیم کنیم‪ ،‬درامد‬ ‫دالری دولت از مح��ل فروش نفت حدود ‪ ۲۴‬میلیارد‬ ‫دالر خواه��د بود ک��ه ‪ ۱۴‬میلی��ارد دالر ب��ه واردات‬ ‫کااله��ای اساس��ی اختص��اص دارد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬منابع‬ ‫دالری دولت مع��ادل ‪ ۱۰‬میلیارد دالر خواهد بود که‬ ‫بای��د معادل‪ 78 . 2‬ه��زار میلیارد تومان ش��ود‪ .‬در این‬ ‫حالت‪ ،‬نرخ تس��عیر دوم که در اختی��ار بانک مرکزی‬ ‫برای عرضه در سامانه نیما داده می شود‪ ،‬حدو د ‪۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬تومان خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹اهداف سقف دوم‬ ‫دولت الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۸‬را با دو س��قف ارائه‬ ‫کرده است‪ .‬سقف نخست منابع عمومی ‪ 407 .7‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان و س��قف دوم‪ ۴۰ ،‬هزار میلیارد تومان‬ ‫باالتر در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫در م��اده واحده الیحه بودج��ه ‪ ،۹۸‬به دولت اجازه‬ ‫داده ش��ده ت��ا از محل وص��ول مازاد مناب��ع عمومی‬ ‫نس��بت ب��ه ارق��ام مصوب (به وی��ژه مناب��ع حاصل از‬ ‫صادرات نفت خام‪ ،‬میعان��ات گازی و خالص صادرات‬ ‫گاز) و برداش��ت مجاز از صندوق توسعه ملی‪ ،‬مصارف‬ ‫عموم��ی را تا س��قف ‪ ۴۰‬ه��زار میلیارد توم��ان ارتقا‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫ام��ا این مصارف ‪ ،‬ص��رف چه اهدافی خواهد ش��د؟‬ ‫نیم��ی از ای��ن مبلغ‪ ،‬یعن��ی ‪ ۲۰‬هزار میلی��ارد‪ ،‬بابت‬ ‫اجرای ماده ‪ ۱۰۶‬قانون برنامه شش��م توس��عه توزیع‬ ‫می شود‪ .‬بر اساس این ماده قانونی‪ ،‬دولت مکلف است‬ ‫ب��ه منظور افزایش توان دفاعی کش��ور در تراز قدرت‬ ‫منطق��ه ای و تامی��ن منافع و امنیت مل��ی‪ ،‬حداقل ‪۵‬‬ ‫ درصد از منابع بودجه عمومی و درامدهای اختصاصی‬ ‫را به عنوان س��هم تقویت بنیه دفاع��ی در ردیف های‬ ‫تقویت بنیه دفاعی در بودجه س��االنه کشور اختصاص‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫بر ای��ن مبن��ا‪ ۲۰ ،‬هزار میلی��ارد تومان ب��ا تفاهم‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور و ستاد کل نیروهای‬ ‫مسلح توزیع خواهد ش��د‪ .‬اما ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫دیگر‪ ،‬صرف چه اموری خواهد ش��د؟ دولت در الیحه‬ ‫بودجه ‪ ،۹۸‬فهرس��ت بلن��دی را در قالب یک جدول ‬ ‫تدارک دیده‪ ،‬که در صورت تحقق منابع بیشتر‪ ،‬صرف‬ ‫ای��ن امور خواهد ک��رد‪ .‬در این فهرس��ت بلند از نهاد‬ ‫ریاس��ت جمهوری و ش��ورای نظارت بر صدا و سیما تا‬ ‫موسس��ه های گوناگون اموزش��ی و فرهنگی به چشم‬ ‫می خورد‪.‬‬ ‫‹ ‹پس زدن در تملک دارایی های مالی‬ ‫دول��ت برای جب��ران هزینه های افزای��ش یافته‪ ،‬از‬ ‫هزینه های مالی خود در س��ال اینده کاس��ته اس��ت‪.‬‬ ‫در حقیق��ت دولت ترجی��ح داده تا حق��وق کارکنان‬ ‫افزای��ش یاب�� د ام��ا از بازپرداخت اص��ل اوراق مالی و‬ ‫اعتب��ارات موض��وع واگذاری س��هام بکاه��د‪ .‬مجموع‬ ‫تملک دارایی های مالی در الیحه بودجه ‪ ۹۸‬نسبت به‬ ‫قانون بودجه ‪ ۹۷‬با پسرفت ‪18 . 6‬درصدی به ‪ ۲۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان رس��یده است‪ .‬اگر به ریز تعهدات مالی‬ ‫دولت بنگریم‪ ،‬بیش��ترین کاهش در بازپرداخت اصل‬ ‫اوراق مالی رخ داده اس��ت در حالی که دولت در سال‬ ‫گذشته ‪ ۲۳‬هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل‬ ‫اوراق مالی در نظر گرفته بود‪ ،‬این رقم در سال جاری‬ ‫به ‪19 . 2‬هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد‪.‬‬ ‫دبیر س��تاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور از تنزل‬ ‫بو کارها خبر داد و‬ ‫‪ ۴‬رتبه ای ایران در ش��اخص س��هولت کس�� ‬ ‫گفت‪ :‬ایران در این ش��اخص از رتبه ‪ ۱۲۴‬به ‪ ۱۲۸‬کاهش رتبه‬ ‫پیدا کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬منص��ور کبگانیان در حاش��یه جلس��ه‬ ‫یکص دو س��یزدهم جلسه ش��ورای س��تاد راهبردی اجرای نقشه‬ ‫جامع علمی کش��ور در جمع خبرنگاران ارائه گزارش��ی از علم‬ ‫و فناوری را از دس��تورهای جلسه این ستاد عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫در این جلس��ه ضمن ارائه گزارش علم و فناوری‪ ،‬ش��اخص های‬ ‫مرتبط با «علم و فناوری» و همچنین «س��هولت کس��ب وکارها‬ ‫برای فارغ التحصیالن دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان» مورد‬ ‫ارزیابی قرار گرفت‪ .‬وی با بیان اینکه کشور در شاخص های علم‬ ‫نو‬ ‫و فناوری رش��د داشته است‪ ،‬از محققان‪ ،‬دانشمندان‪ ،‬استادا ‬ ‫دانش��جویان قدردانی کرد‪ .‬کبگانیان در عین حال خاطر نش��ان‬ ‫بو کارها‬ ‫کرد‪ :‬در مقابل‪ ،‬کش��ور در ش��اخص های س��هولت کس ‬ ‫کاه��ش رتبه یافته که این امر برای ما هش��دار اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫دبیر ستاد راهبردی اجرای نقشه جامع علمی کشور‪ ،‬رتبه ایران‬ ‫بو کارها‬ ‫در سال گذش��ته میالدی در شاخص های سهولت کس ‬ ‫‪ ۱۲۴‬بوده که این عدد رتبه مناس��بی برای کشور نیست اما در‬ ‫سال جدید میالدی با ‪ ۴‬رتبه کاهش به رتبه ‪ ۱۲۸‬رسیده است‪.‬‬ ‫بو کارها را شامل مواردی‬ ‫کبگانیان ش��اخص های سهولت کس�� ‬ ‫چون س��هولت دریافت مجوز‪ ،‬سهولت تعطیل کردن شرکت ها‪،‬‬ ‫ورشکس��تگی ش��رکت ها‪ ،‬تع��داد کارکن��ان‪ ،‬مالی��ات و حقوق‬ ‫مالکیت فکری عنوان کرد و یاداور ش��د‪ :‬کشور به غیر از برخی‬ ‫ش��اخص های خرد در بیشتر این ش��اخص ها افت داشته است‪.‬‬ ‫دبیر س��تاد راهبردی اجرای نقش��ه جامع علمی کشور بررسی‬ ‫اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی را از دیگر موضوع های مطرح‬ ‫در این جلس��ه عنوان و اظهار کرد‪ :‬در جلسه های گذشته ستاد‬ ‫نهاد های مختل��ف گزارش های خود را در این حوزه ارائه کردند‬ ‫و در این جلسه از وزارتخان ه تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و مرکز‬ ‫همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری دعوت کردیم تا‬ ‫هر کدام گزارش های خود را در این حوزه ارائه دهند‪ .‬کبگانیان‬ ‫اضافه کرد‪ :‬با توجه به امارهای ارائه شده از سوی وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬بر توجه بیشتر به مشاغل مهارتی و ضرورت‬ ‫متناسب سازی حقوق و دستمزدها تاکید شد‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫در این جلس��ه از وزارت تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی درخواست‬ ‫ش��د تا راهبردهای خود را در این زمینه ارائه دهد‪ ،‬خاطر نشان‬ ‫کرد‪ :‬از سوی مرکز همکاری پیشرفت و تحول گزارشی در زمینه‬ ‫تناسب اشتغال با رش��ته تحصیلی ارائه شد که به دلیل کمبود‬ ‫وقت این گزارش در جلس��ه اینده س��تاد ارائه خواهد شد‪ .‬دبیر‬ ‫س��تاد راهبردی نقشه جامع علمی کش��ور بیان کرد‪ :‬بر اساس‬ ‫گزارش ارائه ش��ده برخی از افراد تحصیلکرده در حوزه هایی به‬ ‫غیر از رش��ته تحصیلی خود مشغول به فعالیت هستند که این‬ ‫امر از نظر ما اتالف هزینه اس��ت‪ .‬وی بررسی امارهای مرتبط با‬ ‫تناسب ش��غل با رشته تحصیلی را از اهداف ارائه این گزارش ها‬ ‫دانس��ت و یاداور شد‪ :‬با تکمیل شدن این گزارش می توانیم در‬ ‫این حوزه به جمع بندی برسیم‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری بیمه ها در بانک ها‬ ‫کاهش می یابد‬ ‫مدیرعام��ل بیم��ه البرز از تالش س��ندیکای بیمه گران و بیمه‬ ‫مرکزی برای اصالح ایین نامه سرمایه گذاری شرکت های بیمه به‬ ‫منظور کاهش حداقل سرمایه گذاری بیمه ها در بانک ها از ‪ ۳۰‬به‬ ‫‪ ۱۵‬درصد خبر داد‪ .‬بروز شرایط تورمی در اقتصاد کشور عالوه بر‬ ‫اثرگ��ذاری ب��ر اقالم مصرفی و گران ش��دن کااله��ا روی صنایع‬ ‫تولیدی و خدماتی اقتصاد هم تاثیر می گذارد‪ .‬صنعت بیمه یکی‬ ‫از این صنایع است که با شدت گرفتن تورم به ناچار باید خود را‬ ‫برای انجام تغییراتی اماده کند‪ .‬صنعت بیمه برای ایفای تعهدات‬ ‫مختلف و گاه س��نگین خود باید در حوزه هایی که می توانند در‬ ‫بلندمدت س��وداور باشند س��رمایه گذاری کند‪ .‬بانک ها و امالک‬ ‫یکی از مطمئن ترین و س��وداورترین سرمایه گذاری های بیمه ها‬ ‫در طول س��ال های گذش��ته بوده است‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬اما بروز‬ ‫ش��رایط تورمی باعث شده تا رفته رفته نرخ تورم به حداکثر سود‬ ‫پرداختی بانک ها نزدیک شود‪ .‬در چنین شرایطی به نظر می رسد‬ ‫ش��رکت های بیمه باید به سمت س��رمایه گذاری در فعالیت های‬ ‫مولد تغییر رویه دهند‪ .‬رسول تاجدار‪ ،‬مدیرعامل بیمه البرز درباره‬ ‫ضرورت سرمایه گذاری مولد بیمه ها با بیان اینکه سرمایه گذاری‬ ‫از سوی شرکت های بیمه تابع یک ایین نامه است‪ ،‬به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫در تمام دنیا هم وضعیت به همین منوال است و نهاد ناظر سعی‬ ‫دارد تا ش��رکت های بیمه به گونه ای سرمایه گذاری نکنند که در‬ ‫اینده نتوانند از عهده ایفای تعهدات شان برایند‪ .‬مدیرعامل بیمه‬ ‫البرز درباره س��پرده های بانکی شرکت های بیمه و سوداوری ان‬ ‫در این شرایط تورمی که نرخ تورم به سود بانکی نزدیک می شود‬ ‫هم اظهار کرد‪ :‬صنعت بیمه صنعتی اس��ت که باید یک تعادل را‬ ‫بین میزان نقدینگی و سررس��ید ایفای تعهدات خود ایجاد کند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬اینکه گفته ش��ود چون سود بانکی به تورم نزدیک شده‬ ‫است شرکت های بیمه نباید در ان سرمایه گذاری کنند به صورت‬ ‫ت چرا که بیمه ها باید همیشه یک سری‬ ‫مطلق گزاره درستی نیس ‬ ‫وجوهی را داشته باشند که برای ایفای برخی تعهدات خود به ان‬ ‫دسترسی انی داشته باشند‪ .‬وی با اشاره به ایین نامه بیمه مرکزی‬ ‫درباره سبد سرمایه گذاری شرکت های بیمه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر اساس‬ ‫ایین نامه فعلی دس��ت کم ‪ ۳۰‬درصد از س��پرده های بیمه باید در‬ ‫بانک ها باش�� د اما حداکثری برای ان مشخص نشده است‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬به تازگی اقدام هایی از س��وی س��ندیکای بیمه گران و بیمه‬ ‫مرکزی انجام ش��ده و این ایین نامه در حال اصالح شدن است تا‬ ‫این حداقل ‪ ۳۰‬درصد به ‪ ۱۵‬درصد کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 8‬دی ‪ 21 1397‬ربیع الثانی ‪ 29 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 553‬پیاپی ‪2526‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اینده مبهم خودروهای وارداتی‬ ‫خبر‬ ‫مدیر عملیات امداد خودرو ایران‪:‬‬ ‫‪۱۵۰۰‬اکیپ امدادخودرو ایران‬ ‫در طرح زمستانی حضور دارند‬ ‫مدی��ر عملی��ات و مناط��ق ام��داد خ��ودرو ای��ران گفت‪:‬‬ ‫‪۱۵۰۰‬اکی��پ امدادخودرو در طرح زمس��تانی حضور دارند و‬ ‫به تناس��ب طرح‪ ،‬تمام قطعات زمس��تانی خودرو ها در سبد‬ ‫اکیپ ها بروزرسانی شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش خودروکار‪ ،‬رس��ول رمضانی‪ ،‬مدی��ر عملیات و‬ ‫مناطق امداد خودرو ایران درباره طرح زمستانی امداد خودرو‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬به دلی��ل اینکه بزرگ ترین ن��اوگان امدادی را در‬ ‫اختیار داریم‪ ،‬هر سال در رزمایش زمستانی پلیس راه شرکت‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪۱۵۰۰ :‬اکی��پ امدادخودرو در طرح زمس��تانی‬ ‫حض��ور دارند و به تناس��ب ط��رح‪ ،‬تمام قطعات زمس��تانی‬ ‫خودرو ها در سبد اکیپ ها بروزرسانی شده است‪.‬‬ ‫مدی��ر عملی��ات و مناطق ام��داد خودرو ایران با اش��اره به‬ ‫ش��رایط متف��اوت محور ها در اس��تان تهران گف��ت‪ :‬در تمام‬ ‫‪7‬مس��یر ورودی و خروجی تهران‪۷ ،‬پایگاه ثابت ایجاد شده و‬ ‫همه این پایگاه ها به قطعات مرتبط به طرح زمس��تانی مجهز‬ ‫ش��دند که ب��رای تجهیز هر پایگاه به قطع��ات مورد نیاز بین‬ ‫‪۵۰۰‬تا یک میلیارد تومان هزینه شده است‪.‬‬ ‫رمضان��ی با بیان اینکه در داخل ش��هر ته��ران ‪۵۲۰‬اکیپ‬ ‫مجهز ش��دند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬براس��اس بیشترین تراکنشی‬ ‫که امداد در ان مس��یر ها انجام ش��ده‪ ،‬اکیپ ها مستقر شدند‬ ‫و در صورت درخواس��ت به محل هایی که نیاز به امداد دارند‪،‬‬ ‫حرکت خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی میانگین زمان رس��یدن اکیپ های امدادی در س��طح‬ ‫کشور را ‪۲۵‬دقیقه عنوان کرد‪.‬‬ ‫مدیر عملیات و مناطق امداد خودرو ایران درباره نحوه ارائه‬ ‫خدمات در زمان های یک طرفه ش��دن ج��اده چالوس افزود‪:‬‬ ‫به دلی��ل وجود پایگاه ه��ای ثابت در این مح��ور با هماهنگی‬ ‫ب��ا پلیس در زمان های��ی که جاده یک طرفه می ش��ود‪ ۶۰،‬تا‬ ‫‪۷۰‬درص��د اکیپ های امدادی در ابتدای جاده از س��متی که‬ ‫یک طرفه می ش��ود قرار می گیرند تا کار امدادرسانی به موقع‬ ‫انجام شود‪ .‬رمضانی تصریح کرد‪ :‬طرح زمستانی امداد خودرو‬ ‫که از ابتدای دی اغاز ش��ده تا ‪۲۷‬اسفند و پیش از اغاز امداد‬ ‫نوروزی ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫حسن کریمی سنجری‬ ‫از تولیدکننده به اندازه‬ ‫کافی حمایت نمی شود‪.‬‬ ‫رتبه کسب وکار ما در‬ ‫جهان ‪ ۱۲۸‬است که‬ ‫جایگاه قابل قبولی‬ ‫نیست‪ .‬سیاست های‬ ‫بانکی و پولی ما‬ ‫به اندازه کافی از‬ ‫شرکت های تولیدکننده‬ ‫حمایت نمی کنند‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫دول��ت ب��رای س��ال‪۹۸‬‬ ‫درام��دی از طری��ق واردات‬ ‫خودرو در نظر نگرفته اس��ت‪.‬‬ ‫زمانی ک��ه درامدی از طریق‬ ‫واردات ب��رای کش��ور در‬ ‫نظ��ر گرفته نش��ود‪ ،‬در عمل‬ ‫ثبت س��فارش خودرو در سال‬ ‫مهدی دادفر‬ ‫اینده نیز بس��ته خواهد بود‪.‬‬ ‫در ای��ن میان نکت��ه ای وجود دبیر انجمن واردکنندگان‬ ‫خودرو‬ ‫دارد که دول��ت از این درامد‬ ‫صرف نظ��ر ک��رده و ان را در‬ ‫الیحه بودجه‪ ۹۸‬نیاورده است‬ ‫ام��ا هر زمان که واردات باز ش��ود می ت��وان از طریق درامد‬ ‫حاصل از ان کسری بودجه در بخش های گوناگون را جبران‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اگر واردات خودرو همچنان در س��ال اینده ممنوع باشد‪،‬‬ ‫قیمت انها در بازار همس��ان با ن��رخ ارز افزایش پیدا خواهد‬ ‫کرد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬وضعیت خدمات پس از فروش خودروهای‬ ‫وارداتی در ش��رایط مناس��بی قرار ندارد زی��را درامد اصلی‬ ‫شرکت های واردکننده از طریق واردات خودرو است و زمانی‬ ‫که واردات بس��ته باشد‪ ،‬خدمات پس از فروش نیز با مشکل‬ ‫روبه رو خواهد شد‪ .‬اگر مسائل به همین روال ادامه پیدا کند‪،‬‬ ‫پیش بینی می شود در سال‪ ۹۸‬هیچ شرکت واردکننده ای در‬ ‫کشور وجود نداشته باشد‪ .‬‬ ‫همچنی��ن در بح��ث تعیین تکلیف خودروهای دپو ش��ده‬ ‫در گم��رک‪ ،‬با وجود گذش��ت ‪ ۸‬تا ‪ ۹‬م��اه‪ ،‬تصمیمی برای‬ ‫خودروه��ای موجود در گمرک گرفته نش��ده که ناش��ی از‬ ‫بی تدبیری در بخش های گوناگون تصمیم گیرنده بوده است‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر حدود‪۱۴‬هزار و ‪۸۰۰‬خ��ودرو در گمرک در‬ ‫حال خاک خوردن اس��ت که نه تنها باعث ایجاد مش��کالت‬ ‫ب��رای خری��داران و واردکنندگان ش��ده‪ ،‬بلک��ه قرارگیری‬ ‫خودروها در معرض س��رما و گرما باعث اس��یب دیدن انها‬ ‫می ش��ود‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬چرم داش��بورد و صندلی ها‪ ،‬تایر‬ ‫خودرو‪ ،‬باتری خودروهای هیبرید و بس��یاری از موارد دیگر‪،‬‬ ‫در طول این مدت زمان دچار خسارت و مشکل شده است‪.‬‬ ‫در نتیجه ش��رکت های واردکننده پ��س از ترخیص خودرو‪،‬‬ ‫مجبور به ایجاد یک سلس��له تعمیر در این زمینه ها هستند‪.‬‬ ‫اما مسئول محبوس ماندن خودروها در گمرک‪ ،‬شرکت های‬ ‫واردکننده نیس��تند و چنین هزینه ای نباید به انها متحمل‬ ‫شود و باید پاسخگویی در این زمینه وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫مدل های جدید خودرو بومی سازی می شوند‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫این روزها در صنعت خودرو و قطعه خبرهای خوب‬ ‫زیاد نیس��ت و کمبود مواد اولیه‪ ،‬کاهش س��رمایه در‬ ‫گ��ردش‪ ،‬تعدیل نیرو‪ ،‬ریزش واحده��ای صنعتی و‪...‬‬ ‫موضوع هایی اس��ت ک��ه این صنع��ت را درگیر خود‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬اما هنوز صنعتگران با امید فعالیت خود‬ ‫را ادام��ه می دهند و با وج��ود تحریم های خارجی و‬ ‫خودتحریمی ها تولید محصوالت با جدیت ادامه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹قطعاتی صددرصد بومی‬ ‫صنع��ت خ��ودرو به عن��وان یک��ی از بنگاه ه��ای‬ ‫اقتص��ادی تاثیرگذار در صنعت و اقتصاد کش��ور نیاز‬ ‫به تح��والت بس��یاری دارد‪ .‬ورود خودروهای جدید‬ ‫یکی از تغییراتی اس��ت که می تواند در این راستا رخ‬ ‫دهد‪ .‬براس��اس اتفاق های س��ال های ‪ ۹۴‬و ‪ ۹۵‬گروه‬ ‫صنعت��ی ایران خ��ودرو دو م��دل ‪ ۳۰۱‬و ‪ ۲۰۰۸‬را به‬ ‫س��بد محصوالت خود اضافه کرد؛ خودروهایی که در‬ ‫ب��ازار تقاضا نیز اثر مثبت داش��ت‪ .‬البته پیش از این‬ ‫تولی��د پ��ژو ‪ ۲۰۷‬هم در انواع اتومات و دس��تی اغاز‬ ‫ش��ده بود و به لحاظ داخلی س��ازی جلوتر از دو مدل‬ ‫دیگر تولی��د ان ادامه دارد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬اجباری‬ ‫ش��دن اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه از ابت��دای‬ ‫دی ورود ای��ن خودروها را به چرخ��ه تولید ضروری‬ ‫می کن��د‪ .‬مصطفی کاظ��م زاده یک��ی از تامین کننده‬ ‫قطعات خودروهای موردنظر در بحث داخلی س��ازی‬ ‫خودروها به «گسترش صنعت» گفت‪ :‬پژو ‪ ۳۰۱‬بیش‬ ‫از ‪۶۰‬داخلی س��ازی ش��ده و در این ب��اره پروژه ای که‬ ‫ایران خودرو برای داخلی س��ازی قطعات پژو ‪ ۳۰۱‬به‬ ‫شرکت ما محول کرده‪ ،‬برخی قطعات تزئینی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قالب س��ازی قطعات م��ورد نظر انجام و‬ ‫نمونه ها اماده شده است‪ .‬ضمن انکه تمام مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز ‪ ۳۰۱‬و ‪ ۲۰۰۸‬هم از داخل تامین می ش��ود‬ ‫و ب ه نوعی بومی س��ازی در این قطعات ‪100‬درصدی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنع��ت قطع��ه در ادامه با اش��اره به‬ ‫نمونه های س��اخته و اماده شده صداگیرها و عایق ها‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬نمونه ه��ا تایید ش��ده و ب��ا س��فارش گذاری‬ ‫خودروساز تولید صنعتی این قطعات اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹هر امری با حمایت‪ ،‬شدنی است‬ ‫کاظم زاده درباره تولید و تامین قطعات پژو ‪۲۰۰۸‬‬ ‫گفت‪ :‬شرکت ما در زمینه تریم داخلی فعالیت دارد و‬ ‫امادگی تولید و تامین رو دری های هر مدل جدیدی‬ ‫را دارد‪ .‬ماشین االت و قالب های مورد نیاز فراهم بوده‬ ‫و ظرفی��ت و توانمن��دی به لحاظ دانش��ی در اختیار‬ ‫قطعه ساز ایرانی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫پیش تر محمدرضا معتمد‪ ،‬مدیرعامل شرکت ایکاپ‬ ‫در گفت وگ��و با «گس��ترش صنعت» عنوان کرده بود‬ ‫‪ ،۳۰۱‬ش��هریور ‪ ۹۸‬تجاری ش��ده و وارد بازار خودرو‬ ‫کشور می ش��ود‪ .‬کاظم زاده در پاس��خ به این پرسش‬ ‫که بین س��فارش قطعه و تامین از س��وی قطعه ساز‬ ‫چه فاصله زمانی نیاز اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اگر امکانات تولید‬ ‫فراهم باشد ساخت قطعات زمان بر نیست‪ .‬برای تولید‬ ‫و تامین قطعه ای مانند عایق حداکثر یک هفته زمان‬ ‫نیاز داریم تا سفارش را تولید و تامین کنیم‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه مدیرعامل ای��کاپ به طور قطع‪،‬‬ ‫برنامه ای برای تامین قطعات مورد نیاز و داخلی سازی‬ ‫ش��دن ای��ن خودروه��ا دارد‪ ،‬گفت‪ :‬داخلی س��ازی با‬ ‫جدیت دنبال می شود‪.‬‬ ‫کاظ��م زاده در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه اینده‬ ‫مدل ه��ای جدی��د خودرویی را چگون��ه می بینید ایا‬ ‫‹ ‹چالش در تدوین برنامه های بلندمدت‬ ‫قطعه ساز می تواند تولید و تامین قطعات جدید را به‬ ‫بخش��ی از مولفه های توسعه مربوط به اینده نگری‬ ‫سرانجام برساند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬اگر خودروسازی از سوی‬ ‫و داش��تن برنامه ه��ای بلندمدت اس��ت‪ .‬راز موفقیت‬ ‫دولت حمایت ش��ود‪ ،‬توان و ظرفی��ت تولید فناوری‬ ‫و پیش��رفت در برنامه ه��ای بلندمدتی اس��ت که هر‬ ‫قطعات وجود دارد‪ .‬همان گونه که در انرژی هسته ای‬ ‫ی��ک از صنایع ب��رای خود تدوی��ن می کنند‪ .‬چالش‬ ‫حرفی برای گفتن داریم یا توانسته ایم پهپاد بسازیم‪،‬‬ ‫خودروس��از داخلی در تدوین این برنامه ها چیست؟‬ ‫خ��ودرو پیچیده ت��ر از این صنایع نیس��ت‪ .‬به جرات‬ ‫حس��ن کریمی س��نجری یکی از کارشناسان خودرو‬ ‫می گویم قطعه س��ازان توان تولی��د قطعات را دارند و‬ ‫در این ب��اره به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬توس��عه و‬ ‫تنها نیاز انها حمایت است‪.‬‬ ‫داش��تن برنامه ه��ای بلندمدت در صنع��ت خودرو از‬ ‫وی در توضیح نوع این حمایت ها خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫جنبه های گوناگون قابل بررس��ی و بخش��ی از انها از‬ ‫مهم تری��ن این حمایت ها‪ ،‬فرصت علمی و دانش��ی و‬ ‫سوی خودروس��ازان قابل پیگیری بوده و بخشی نیز‬ ‫نیز ایجاد انگیزه است‪ .‬تا امروز قطعه ساز داخلی اراده‬ ‫مربوط به سیاس��ت های کالن کش��وری است‪ ،‬ضمن‬ ‫تولید هر قطعه ای را کرده‪ ،‬توانسته ان را به سرانجام‬ ‫انکه سیاس��ت های اقتصادی کش��ور هم بر این روند‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫تاثیر می گذارند‪.‬‬ ‫کاظم زاده ادامه داد‪ :‬وقتی قطعه ساز سرمایه گذاری‬ ‫وی با اشاره به سیاس��ت های کالن کشور‪ ،‬تصریح‬ ‫دانشی و نیروی انسانی می کند‪ ،‬از مراکز علمی کمک‬ ‫کرد‪ :‬توس��عه و پیش��رفت در طراح��ی و تولید و هم‬ ‫گرفته می ش��ود تا طرح ه��ا اجرا و ب��ه مرحله تولید‬ ‫فروش در مشارکت با شریکان خارجی اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫برسند؛ با وجود داخلی سازی می بینیم برخی افراد با‬ ‫باید از طریق ش��ریکان خارجی به لحاظ دانش فنی‬ ‫دور زدن قانون و با برخی ارتباط ها ش��روع به واردات‬ ‫و طراحی پلتفرم محص��والت جدید همکاری کنیم‪.‬‬ ‫همان قطعه می کنند‪ .‬این امور پروژه های داخلی را با‬ ‫ضم��ن انکه در این هم��کاری می ت��وان از بازارهای‬ ‫چالش جدی روبه رو می کند‪.‬‬ ‫بین الملل��ی و منطقه ای و بازارهایی که ش��رکت های‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬برای تولید باید برنامه داش��ت و از‬ ‫صاحب‪‎‬نام دارند‪ ،‬استفاده کرد‪.‬‬ ‫صنعتگر برنامه خواست‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬تا زمانی که موضوع صادرات‬ ‫این فعال صنعت خودرو در پاس��خ به‬ ‫را در خودروسازی به طور جدی پیگیری‬ ‫این پرس��ش که ظرفیت صنعت خودرو‬ ‫نکنیم‪ ،‬توس��عه و پیشرفت مورد انتظار‬ ‫کش��ور برای افزودن مدل های جدیدتر‬ ‫محقق نمی ش��ود‪ .‬با صادرات اس��ت که‬ ‫ب��ه س��بد محصوالت��ش چقدر اس��ت‪،‬‬ ‫می توانی��م در زنجی��ره خودروس��ازی‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬خودروس��از داخل��ی از نظر‬ ‫جهانی جایگاهی داشته باشیم‪.‬‬ ‫علمی‪ ،‬دانش مورد نیاز را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫� سیـاس�ـت هــای داخلــی‪،‬‬ ‫معتقدم برای ادامه راه و توس��عه‪ ،‬برنامه‬ ‫مصطفی کاظم زاده‬ ‫تولید محور نیست‬ ‫مناسب نداریم‪ .‬اگر این صنعت به سوی‬ ‫کریمی س��نجری ب��ا بی��ان اینک��ه‬ ‫خصوصی س��ازی حرکت کند‪ ،‬بخشی از تمام مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز قطعات صداگیر سیاس��ت های اقتص��ادی تولیدمح��ور‬ ‫راه طی کرده است‪.‬‬ ‫و عایق پژو ‪ ۳۰۱‬از‬ ‫نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از تولیدکنن��ده به اندازه‬ ‫وی با اش��اره ب��ه ن��وع عملکردها در‬ ‫بخ��ش خصوصی عنوان کرد‪ :‬براس��اس داخل تامین می شود کافی حمایت نمی شود‪ .‬رتبه کسب وکار‬ ‫تالش��ی که بخش خصوصی برای حفظ و بومی سازی در این م��ا در جهان ‪ ۱۲۸‬اس��ت ک��ه جایگاه‬ ‫س��رمایه خ��ود دارد‪ ،‬فعالیت های��ش در قطعات ‪ 100‬درصدی قابل قبول��ی نیس��ت‪ .‬سیاس��ت های‬ ‫است‬ ‫بانک��ی و پول��ی م��ا از ش��رکت های‬ ‫راستای کاهش هزینه های سربار بوده و‬ ‫تولیدکننده حمایت نمی کنند‪ .‬در حوزه‬ ‫توسعه را با جدیت بیشتر دنبال می کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با تاکید بر توانمندی خودروسازان‬ ‫داخلی اظهارکرد‪ :‬خودروسازی ما به لحاظ امکانات و‬ ‫تجهیزات تفاوت چندانی با خودروس��ازان کشورهای‬ ‫دیگ��ر ن��دارد‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت باید‬ ‫مدیریت کند و براساس برنامه می توان قطعات مورد‬ ‫نظر را داخلی سازی کرد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬وزارت دفاع‬ ‫می تواند در بومی س��ازی قطعه ای مانند ایربگ کمک‬ ‫کند‪ .‬این امر شدنی است‪.‬‬ ‫کاظم زاده در پایان گفت‪ :‬خودروس��از توان ساخت‬ ‫مدل های جدید و همچنین پلتفرم را دارد و قطعه ساز‬ ‫ه��م می توان قطعات انها را تولید و تامین کند‪ .‬فقط‬ ‫نیاز به حمایت است‪.‬‬ ‫قانون گذاری تولید و تجارت‪ ،‬قوانین مناس��بی تدوین‬ ‫نمی ش��ود و همان قوانین هم خیلی پایدار نیس��تند‪.‬‬ ‫ به عنوان نمونه‪ ،‬در دولت دوازدهم‪ ،‬شاهد بودیم چقدر‬ ‫بخشنامه صادر شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پی ریزی سیاس��ت گذاری های اقتصادی‬ ‫نادرس��ت در ادامه منج��ر به این می ش��ود که برای‬ ‫جبران بخشنامه های متعدد صادر شود‪ .‬این عملکرد‬ ‫در عمل س��بب می شود تولیدکننده سردرگم شود و‬ ‫نتواند حتی برنامه میان مدت هم داشته باشد‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ب��ه هر ح��ال تولی��د بدون‬ ‫برنامه ری��زی بلندمدت و پایدار‪ ،‬نمی تواند ش��رایط را‬ ‫برای توس��عه ایجاد کند‪ .‬وقتی قوانین به ش��کل دائم‬ ‫تغییر می کند‪ ،‬فضای کس��ب وکار نامساعدمی شود و‬ ‫چالش های امروز رقم می خورد‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه برای رقابت‬ ‫کریمی س��نجری در ادامه به وظایف خودروسازان‬ ‫برای توس��عه اش��اره کرد و گفت‪ :‬شرکت های بزرگ‬ ‫جهان مبلغ قابل توجه��ی یعنی بیش از ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬درصد‬ ‫درامدهای خود را برای واحد تحقیق و توسعه هزینه‬ ‫می کنند‪ .‬حتی گاهی درصدی که در تحقیق و توسعه‬ ‫مص��رف می ش��ود از درامده��ای س��ود عملیاتی ان‬ ‫شرکت ها باالتر است‪.‬‬ ‫وی عن��وان ک��رد‪ :‬میانگی��ن حاش��یه س��ود برای‬ ‫خودروس��ازان در جهان‪ ۵.۴ ،‬درصد است و هزینه ای‬ ‫که به طور میانگین ش��رکت های بزرگ و صاحب برند‬ ‫در حوزه تحقیق و توس��عه هزینه کرده اند‪ ۵.۳ ،‬درصد‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬به ط��ور تقریبی‪ ،‬معادل حاش��یه س��ود‬ ‫خودروسازی جهان‪ ،‬برای این امر مهم سرمایه گذاری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنع��ت خ��ودرو ی��اداور ش��د‪:‬‬ ‫خودروس��ازان کره ای افزون بر ‪ ۶‬درصد و امریکایی ها‬ ‫بی��ش از ‪۸‬درصد از س��ود خ��ود را ب��رای تحقیق و‬ ‫توس��عه هزینه می کنند ت��ا از گردون��ه رقابت عقب‬ ‫نمانند‪ .‬استراتژی صنعت دنیا مبنی بر کاهش قیمت‬ ‫تمام ش��ده محصوالت بوده تا بتوانند قیمت نهایی را‬ ‫کاهش دهند‪ .‬از این رو‪ ،‬شرکت ها طرح های پژوهشی‬ ‫دارند‪ ،‬در جاهای گوناگونی سرمایه گذاری می کنند تا‬ ‫قیمت خودروهای خ��ود را کاهش دهند‪ .‬در صنعت‬ ‫خودرو این یک ضرورت جدی است‪.‬‬ ‫او تصری��ح کرد‪ :‬تحقیق و توس��عه در جایی اتفاق‬ ‫می افت��د که بن��گاه‪ ،‬اقتصادی باش��د‪ .‬ش��رکت های‬ ‫خودروس��از م��ا مانند ی��ک بن��گاه اقتص��ادی اداره‬ ‫نمی ش��وند زیرا دخالت های دولت در این ش��رکت ها‬ ‫بیش از حمایت‪ ،‬مخرب بوده اس��ت‪ .‬کریمی سنجری‬ ‫در پایان گفت‪ :‬ضروری اس��ت در ‪ ۳‬حوزه کار کنیم؛‬ ‫نخست اینکه صنعت خودرو مستقل از سیاست های‬ ‫کالن کش��ور باش��د‪ ،‬دومین موضوع بهبود و اصالح‬ ‫سیاس��ت های اقتصادی کش��ور و در نهایت تغییر و‬ ‫تحول در نحوه اداره صنعت خودرو اس��ت؛ اینکه انها‬ ‫به سوی بنگاه های اقتصادی سوداور هدایت شوند‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫سمند سورن ای ال ایکس توربو‬ ‫‪42/941/000‬‬ ‫‪85/000/000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫‪35/105/000‬‬ ‫‪61/000/000‬‬ ‫دنا پالس توربو‪ ۴ /‬ایربگ‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار‬ ‫رنو کپچر‬ ‫‪58/088/000‬‬ ‫‪76/700/000‬‬ ‫‪54/364/000‬‬ ‫‪42/763/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫‪359/000/000‬‬ ‫‪5 70/000/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید ‪+‬جی ال اس‬ ‫‪389/900/000‬‬ ‫‪480/000/000‬‬ ‫‪109/000/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل‪ 6.‬رادار‬ ‫‪287/292/000‬‬ ‫‪620/000/000‬‬ ‫‪282/000/000‬‬ ‫کیا سراتو فول ‪201۸‬‬ ‫‪219/607/000‬‬ ‫‪373/000/000‬‬ ‫میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪123/000/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬کامل‪201۸‬‬ ‫‪90/000/000‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل ‪+‬اتوپارک‬ ‫‪71/200/000‬‬ ‫کیا پیکانتو‬ ‫‪224/570/000‬‬ ‫‪250/416/000‬‬ ‫‪99/105/000‬‬ ‫‪330/000/000‬‬ ‫‪460/000/000‬‬ ‫‪170/000/000‬‬ ‫شنبه‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪ 8‬دی ‪ 21 1397‬ربیع الثانی ‪ 29 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 553‬پیاپی ‪2526‬‬ ‫خبر‬ ‫‪۹۵‬درصد اتوبوس های شهری‬ ‫معاینه فنی دارند‬ ‫گروهی از شهرداران‬ ‫سی‪ ،۴۰‬جسورانه‬ ‫متعهد شدند که‬ ‫راهکارهایی برای‬ ‫کاهش الودگی هوا‬ ‫و تغییرات اقلیمی‬ ‫بیابند‪ .‬انها در تالش‬ ‫هستند با ایجاد‬ ‫خیابان های «بدون‬ ‫سوخت های فسیلی» از‬ ‫پس این کار برایند‬ ‫شهر های «سی‪ »40‬و بیانیه «خیابان های پاک»‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ش��هرهای موفق این��ده به این دلیل ش��هر موفق‬ ‫خوان��ده خواهند ش��د که به راهکارهای��ی بهتر برای‬ ‫جابه جایی و کاهش الودگی دست می یابند‪ .‬مسئوالن‬ ‫این شهرها خواهند توانس��ت با استفاده از مدل های‬ ‫حمل ونق��ل نواوران��ه و اش��تراکی و نیز ش��بکه های‬ ‫قدرتمند به این اهداف دست پیدا کنند‪.‬‬ ‫ای��ن دیدگاهی اس��ت ک��ه بنیان هم��کاری میان‬ ‫ش��هرهای موسوم به «ش��هرهای س��ی‪C ۴۰(»۴۰‬‬ ‫‪ )Cities‬و شرکت «مس��ترکارد» (‪،)Mastercard‬‬ ‫از پرچمداران خدمات پرداخت و کارت های اعتباری‬ ‫در جهان را می گذارد‪ .‬حمل ونقل دلیل اصلی انتش��ار‬ ‫گازهای گلخانه ای(‪ )GHG‬در جهان اس��ت و به طور‬ ‫میانگی��ن بیش از یک س��وم االینده های ش��هری در‬ ‫سراسر جهان را تولید می کند‪ .‬همزمان با رشد نواحی‬ ‫ش��هری در جهان‪ ،‬جمعیت ش��هری نی��ز باال خواهد‬ ‫رفت و شهروندان بیش از هر موضوعی‪ ،‬وقت شان در‬ ‫ترافیک هدر می رود‪ .‬نتیجه این هدررفت وقت چیزی‬ ‫ج��ز کاهش به��ره وری نخواهد بود‪ .‬گذش��ته از این‪،‬‬ ‫مراکز الوده ش��هری نیز باعث می شوند شهروندان در‬ ‫هوای س��می تنفس کنند که حاصل ان پایین امدن‬ ‫سطح سالمت عمومی است‪.‬‬ ‫داده های تازه نش��ان می دهد هوای کثیف منجر به‬ ‫مرگ زودرس در س��ال در جهان می ش��ود و این امر‪،‬‬ ‫به وی��ژه در میان کودکان با بیماری هایی مانند اس��م‬ ‫رو به فزونی اس��ت‪ .‬درست به همین دلیل گروهی از‬ ‫شهرداران سی‪ ،۴۰‬جسورانه متعهد شدند راهکارهایی‬ ‫ب��رای کاهش الودگی هوا و تغیی��رات اقلیمی بیابند‪.‬‬ ‫انها در تالش هس��تند با ایج��اد خیابان های «بدون‬ ‫سوخت های فسیلی» از پس این کار برایند‪ .‬سی‪،۴۰‬‬ ‫ش��بکه ای از ابرش��هرهای جهان اس��ت که متعهد به‬ ‫یافتن راهکاری برای تغییرات اقلیمی در جهان شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این نهاد از ش��هرها در راس��تای اثرگذاری در‬ ‫این روند‪ ،‬به اشتراک گذاری دانش های نو و اقدام های‬ ‫دیگر جهان از جمله نیویورک‪ ،‬س��نگاپور‪ ،‬س��یدنی و‬ ‫مهم پشتیبانی می کند‪ .‬در اکتبر ‪( ۲۰۱۷‬مهر ‪)۱۳۹۶‬‬ ‫مکزیکوسیتی نیز تصمیم گرفتند تجربه رفت وامد در‬ ‫ش��هرداران ش��هرهای لندن‪ ،‬پاری��س‪ ،‬لس انجلس‪،‬‬ ‫این شهرها را اسان تر‪ ،‬سریع تر و پایدارتر کنند‪.‬‬ ‫کپنهاگ‪ ،‬بارسلونا‪ ،‬کویتو (پایتخت اکوادور)‪ ،‬ونکوور‪،‬‬ ‫یکپارچگ��ی راه حل ه��ای دیجیت��ال و فناورانه در‬ ‫مکزیکوس��یتی‪ ،‬میالن‪ ،‬س��یاتل‪ ،‬اوکلند و کیپ تاون‬ ‫تمامی ش��بکه های حمل ونقل ب��ه راحت تر و بهینه تر‬ ‫پ��ای بیانی��ه پیش��گامانه ای را امضا ک��رده و متعهد‬ ‫شدن حمل ونقل عمومی کمک کرده است‪ .‬در لندن‬ ‫شدند تا س��ال ‪ )۱۴۰۳-۰۴(۲۰۲۵‬تنها اتوبوس هایی‬ ‫روش های گوناگونی برای پرداخت هزینه س��فرهای‬ ‫تولید کنند که میزان انتش��ار االیندگی در انها صفر‬ ‫درون ش��هری وج��ود دارد؛ یک��ی از انه��ا بلیت های‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��هرداران همچنین در این بیانیه اطمینان‬ ‫روزانه است که نسبت به روش دیگر یعنی «پرداخت‬ ‫دادند بخش بزرگی از ش��هرهای زیرنظرشان تا سال‬ ‫همزمان با هر س��فر» برای ش��هروندان گران تر تمام‬ ‫‪ )۱۴۰۸-۰۹(۲۰۳۰‬عاری از هرگونه االیندگی باشد‪.‬‬ ‫می ش��ود‪ .‬اکنون هزینه حدود نیمی از همه سفرها با‬ ‫این یک تعهد بلندپروازانه در زمینه سرمایه گذاری‬ ‫تاکسی‪ ،‬اتوبوس یا قطار از نوع پرداخت همزمان با هر‬ ‫و نواوری اس��ت که این ش��هرهای بزرگ را س��بزتر‪،‬‬ ‫سفر با کارت های پرداخت یا گوشی های تلفن همراه‬ ‫س��الم تر و کامیاب ت��ر خواه��د ک��رد‪ .‬امضاکنندگان‬ ‫که همیشه همراه مس��افر هستند‪ ،‬پرداخت می شود‪.‬‬ ‫ای��ن بیانی��ه این��ده ای را در ذه��ن پرورانده ان��د که‬ ‫ای��ن روش همچنی��ن دیدگاه ه��ای بهت��ری درباره‬ ‫در ان پی��اده روی‪ ،‬دوچرخه س��واری و حمل ونق��ل‬ ‫روش های س��فر درون ش��هری‪ ،‬چه برای ش��هروندان‬ ‫اش��تراکی روش های غالب ش��هروندان و گردشگران‬ ‫و چ��ه بازدیدکنندگان‪ ،‬ارائه می دهد‪ .‬از این مس��یر‪،‬‬ ‫برای رفت وامد در س��طح شهر اس��ت‪ .‬در واقع اینده‬ ‫برنامه ریزان ش��هری می توانند برنامه های محلی ارائه‬ ‫جابه جایی شهری با کاهش تردد وسایل نقلیه شهری‬ ‫کنند که س��امانه حمل ونقل را در رویارویی با تغییر‬ ‫در عین فراهم شدن امکان جابه جایی های بهتر برای‬ ‫مس��یر تقاضا و نیز نیازها و اولویت های شخصی افراد‬ ‫همه‪ ،‬دسترسی بدون مرز به حمل ونقل و در دسترس‬ ‫کارامدتر و پاسخگوتر کند‪ .‬برای نمونه‪ ،‬در شیکاگوی‬ ‫قرار گرفتن پیش��رفته ترین فناوری ها برای داش��تن‬ ‫امری��کا‪ ،‬ش��رکت مس��ترکارد‪ ،‬ارائه دهن��ده خدمات‬ ‫خیابان های س��الم تر تعریف می ش��ود‪ .‬ب��رای تبدیل‬ ‫پرداخت‪ ،‬با ش��رکت «س��یتی تک» (‪،)City Tech‬‬ ‫چنین دیدگاه��ی به واقعیت تنها تالش ش��هرداران‬ ‫یک ش��تاب دهنده فناوری ش��هری‪ ،‬دست همکاری‬ ‫کافی نیس��ت‪ .‬این دیدگاه همچنین به همت دولت و‬ ‫داده تا ببینند چگونه شخصی سازی هدف گذاری شده‬ ‫بخش خصوصی به طور همزمان نیاز دارد‪ ،‬زیرا همگی‬ ‫ارتباط��ات می تواند ب��ر انتقال تقاضا در س��اعت اوج‬ ‫با هم باید تغییرات بنیادین در ش��یوه‬ ‫ترافیک تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫زندگی‪ ،‬کار و حرکت ش��هرهای بزرگ‬ ‫نتای��ج نش��ان می ده��د وقت��ی‬ ‫جهان ایجاد کنند‪.‬‬ ‫اکنون هزینه حدود نیمی س��رویس دهنده محل��ی حمل ونق��ل در‬ ‫در زم��ان حاض��ر‪ ،‬فن��اوری درحال از همه سفرها با تاکسی‪ ،‬کرایه کس��انی که زودتر یا دیرتر از پیام‬ ‫اتوبوس یا قطار از نوع‬ ‫دگرگ��ون ک��ردن رفت وام��د اف��راد پرداخت همزمان با هر متن��ی فرس��تاده ش��ده درب��اره ترافیک‬ ‫در مس��یرهای درون ش��هری اس��ت‪ .‬سفر با کارت های پرداخت س��نگین س��فر خود را انج��ام می دادند‪،‬‬ ‫گوش��ی های تلفن هم��راه هم به عنوان یا گوشی های تلفن همراه تخفیف قائل شد‪۱۷/۵ ،‬درصد از رانندگان‬ ‫اب��زار جهت یابی و هم وس��یله ای برای که همیشه همراه مسافر شرکت کننده در این ازمایش بین ساعت‬ ‫پرداخ��ت اس��تفاده می ش��وند‪ .‬پس از هستند‪ ،‬پرداخت می شود ‪ ۵‬ت��ا ‪ ۶‬بعدازظهر مس��یر خ��ود را تغییر‬ ‫موفقیت ه��ای لن��دن‪ ،‬چندین ش��هر‬ ‫دادن��د‪ .‬این نتیجه نش��ان داد‪ ،‬می ش��ود‬ ‫ورود مجلس به موضوع افزایش قیمت الستیک‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی با‬ ‫تاکید بر اینکه راهکارهای دولت برای کاهش قیمت ها ُمس��کن‬ ‫اس��ت نه درمان‪ ،‬گف��ت‪ :‬افزایش قیمت الس��تیک خودروهای‬ ‫س��واری در کارگروه صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی بررسی می شود‪ .‬س��یده حمیده زرابادی در‬ ‫گفت وگو با خانه ملت درباره افزایش قیمت الستیک خودروهای‬ ‫س��واری‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬نظارت نکردن بر نح��وه قیمت گذاری ها‪،‬‬ ‫قیمت بسیاری از کاالها را بدون توجه به الگوی خاص افزایش‬ ‫داد و ای��ن موضوع در مورد الس��تیک خودروهای س��واری نیز‬ ‫اتفاق افتاد‪ .‬نماینده مردم قزوین‪ ،‬ابیک‪ ،‬البرز مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی افزود‪ :‬اگرچه برای حل مش��کل کامیونداران از خرداد‬ ‫ارز ‪4200‬تومان��ی برای واردات الس��تیک تخصیص پیدا کرد‪،‬‬ ‫ام��ا تولیدکنندگان داخلی برای تهیه مواد اولیه نتوانس��تند از‬ ‫این ارز استفاده کنند؛ بنابراین قیمت الستیک داخلی افزایش‬ ‫پی��دا ک��رد و تولید ب��ا قیمت قبلی به صرفه نب��ود‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه نیاز کش��ور ‪۵‬میلیون الس��تیک است‪ ،‬افزود‪ :‬از این تعداد‬ ‫یک میلیون الس��تیک با واردات و بخش��ی نی��ز از طریق تولید‬ ‫داخلی تامین و باقی نیز از مس��یر قاچاق وارد کشور می شد که‬ ‫خوش��بختانه با افزایش قیمت ارز‪ ،‬قاچاق این کاال کاهش پیدا‬ ‫کرد‪ .‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫با بیان اینکه براساس سیاست گذاری های اشتباه دولت افزایش‬ ‫قیمت الس��تیک خودروهای س��واری اتفاق افت��اد‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫تولیدکنندگان داخلی الستیک برای تهیه مواد اولیه نتوانستند‬ ‫از ارز ‪4200‬تومانی اس��تفاده کنند و ناچار بودند عالوه بر تهیه‬ ‫مواد اولیه هزینه هایی نیز برای دستمزد پرداخت کنند؛ بنابراین‬ ‫ام��کان رقابت با کاالی وارداتی را نداش��تند‪ .‬سیاس��ت گذاری‬ ‫یادش��ده باعث شد قیمت الستیک خودروهای سواری افزایش‬ ‫قیمت چش��مگیری پیدا کند‪ .‬زرابادی با اش��اره به راهکارهای‬ ‫الزم ب��رای کاه��ش قیم��ت الس��تیک خودروهای س��واری‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬دولت با پیگیری راهکارهای موقتی به دنبال‬ ‫حل مشکالت است در حالی که این راهکارها ُمسکن هستند و‬ ‫پس از مدتی قیمت ها دوباره افزایش پیدا می کنند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫دولت باید با راهکارهای دائمی به دنبال ساماندهی بازار و کنترل‬ ‫قیمت ها باش��د‪ .‬این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫ادامه داد‪ :‬شفاف سازی در چرخه تامین الستیک یعنی مراحل‬ ‫تولید‪ ،‬واردات و توزیع از رانت جلوگیری و دست دالالن را از این‬ ‫حوزه کوتاه می کند‪ .‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی با بیان اینکه بخش زیادی از الستیک مورد نیاز‬ ‫کشور از طریق قاچاق تامین می شد و خوشبختانه درحال حاضر‬ ‫به دلیل افزایش نرخ ارز این کانال غیرفعال شده و دولت باید از‬ ‫سایر کانال ها به دنبال حل این مشکالت باشد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬نبود‬ ‫نظ��ارت باعث افزایش قیمت مواد اولیه داخلی ش��د در نتیجه‬ ‫تولید کنن��دگان داخلی الس��تیک نیز به دلیل این بی توجهی ها‬ ‫ناچار به افزایش قیمت ش��دند‪ .‬زرابادی همچنین تصریح کرد‪:‬‬ ‫افزایش قیمت الستیک خودروهای سواری در کارگروه صنعت‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن شورای اسالمی بررسی می شود‪.‬‬ ‫به دیجیتالی س��ازی و هوش��مند ک��ردن این بخش‬ ‫امیدوار ب��ود‪ .‬این نوع مدیریت هوش��مند جابه جایی‬ ‫ظرفیت بزرگی برای ش��هرها ایجاد می کند تا بتوانند‬ ‫از زیرس��اخت های موجود بیشترین استفاده را ببرند‪.‬‬ ‫این درس��ت در رویارویی با سرمایه گذاری های هزینه‬ ‫روی ظرفیت های جدید تنها برای پوشش ساعت های‬ ‫به شدت پرترافیک است‪.‬‬ ‫همزمان با برداشته ش��دن موانع استفاده از اتوبوس‪،‬‬ ‫تراموا یا قطار‪ ،‬مردم اش��تیاق بیش��تری ب��رای انتخاب‬ ‫یکی از وس��ایل حمل ونقل عمومی به جای خودروهای‬ ‫ش��خصی و الوده کنن��ده خود نش��ان می دهن��د‪ .‬وقتی‬ ‫خودروهای ش��خصی کمتری در خیابان ها باش��ند‪ ،‬هم‬ ‫کیفیت هوا بهتر می ش��ود و ه��م جاده های امن تری در‬ ‫دس��ترس ش��هروندان قرار خواهد گرفت‪ .‬این بی تردید‬ ‫مش��وق خوبی برای مردم خواهد بود ک��ه پیاده روی یا‬ ‫دوچرخه س��واری کنند؛ کاری که به س�لامت عمومی‬ ‫ش��هر بسیار کمک می کند‪ .‬این یکپارچگی همچنین به‬ ‫کاهش شدید انتشار گازهای گلخانه ای کمک می کند؛‬ ‫اتفاقی که شهرها برای تحقق اینده کم کربن به ان نیاز‬ ‫ش��دید دارند‪ .‬بیانیه خیابان های بدون س��وخت های‬ ‫فسیلی سی‪ ۴۰‬مش��خص می کند که چگونه شهرها‬ ‫اینده جمعی ما را ش��کل می دهند‪ .‬هم سی‪ ۴۰‬و هم‬ ‫مسترکارت به طور کامل متعهد به گسترش ابتکارهایی‬ ‫هستند که شهرهای بزرگ جهان را پاکیزه تر‪ ،‬سبزتر‪،‬‬ ‫سالم تر و پایدارتر می کند‪ .‬در واقع شهرهای جهان با‬ ‫استفاده از ظرفیت شرکت های شناخته شده و جهانی‬ ‫و نهاده��ای اجتماعی ت�لاش می کنند ب��ه اینده ای‬ ‫فراتر از دود و دم دس��ت یابند‪ .‬رهایی از الودگی های‬ ‫سرس��ام اور ش��هری مدیریتی محلی با تفکر جهانی‬ ‫می خواهد‪ .‬ش��اید نتوان به طوردقیق همان فرمولی را‬ ‫که در یک منطقه ش��هری اجرا شده با همان سبک‪،‬‬ ‫عمق و اندازه در ش��هری دیگر پیاده کرد اما بی تردید‬ ‫می ت��وان از چارچوب ه��ا و پایه های مش��ترک برای‬ ‫ریشه کنی الودگی در همه جای جهان بهره برد‪.‬‬ ‫منبع‪Huffingtonpost :‬‬ ‫برگردان‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫صنعتگران به دنبال راه های جایگزین برای مبادالت بانکی‬ ‫یک کارش��ناس صنع��ت خودرو با بی��ان اینکه‬ ‫خودروس��ازان و قطعه س��ازان به دنب��ال راه ه��ای‬ ‫جایگزی��ن برای مب��ادالت بانکی هس��تند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اکنون که وس��ط جنگ قرار داریم زمان نقد کردن‬ ‫صنع��ت خ��ودرو نیس��ت‪ .‬به گزارش خ��ودروکار‪،‬‬ ‫امیرحس��ین کاکای��ی درباره تاثی��ر قطع مبادالت‬ ‫کونلون بان��ک چین بر صنعت خ��ودرو اظهارکرد‪:‬‬ ‫این ب��ار تحریم ه��ای امری��کا س��ختگیرانه تر و‬ ‫هوشمندانه تر اس��ت و حتی افراد داخل شرکت ها‬ ‫را نیز رصد می کند‪ .‬وی افزود‪ :‬بانک چینی کونلون‬ ‫یک��ی از مهم ترین ارتباطاتی بوده که تاکنون وجود‬ ‫داشته که اکنون ارتباط با ان به مانع برخورد کرده‬ ‫است‪ .‬این کارشناس صنعت خودرو گفت‪ :‬همیشه‬ ‫در تحریم ه��ا‪ ،‬عده ای در صف نخس��ت تحریم قرار‬ ‫می گیرن��د و جریمه می ش��وند و اتف��اق جدیدی‬ ‫نیفتاده است‪ .‬کاکایی با بیان اینکه صنعت خودرو‬ ‫کش��ور درگیر چالش و از ابتدای سال با افت تولید‬ ‫روبه رو ش��ده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نکته مهم این است که‬ ‫خودروس��ازان و قطعه س��ازان در حال پیدا کردن‬ ‫جایگزین هس��تند و به دلیل اینکه دولت ها به ویژه‬ ‫اروپایی ه��ا هم��راه ایران هس��تند‪ ،‬به طور منطقی‬ ‫راه ه��ای جدید ایجاد می ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬راه های‬ ‫جایگزین کمی هزینه های تولید را افزایش و از نظر‬ ‫کیف��ی هم بر تولید اثرگ��ذار خواهد بود‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬هزینه مالی ناش��ی از مناب��ع حدود ‪۲۰‬درصد‬ ‫اس��ت و در مجموع حدود ‪ ۲۰‬تا ‪۳۰‬درصد هزینه ها‬ ‫را افزای��ش خواه��د داد‪ .‬کاکایی تاکید کرد‪ :‬یکی از‬ ‫مواردی که موجب شده خودروسازان زیان ببینند‬ ‫اتفاقی بود که در گمرک و با دپو ش��دن مواد اولیه‬ ‫افتاد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬س��ختگیری های گمرک برای‬ ‫دریافت مدارک گوناگون موجب شد زمانی که کاال‬ ‫در گمرک ماه ها رسوب می کند‪ ،‬فقط هزینه انبار به‬ ‫هزینه کل اضافه نمی شود‪ ،‬بلکه مبلغی که در شبکه‬ ‫قفل ش��ده نیز جزو هزینه تولید به ش��مار می رود‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬نکته مثبت این اس��ت که باید بتوانیم از‬ ‫این تهدیدها بیرونی استفاده و قطعات را در داخل‬ ‫کشور تولید کنیم‪ .‬عضو هیات علمی دانشگاه علم و‬ ‫صنعت با بیان اینکه در مدت ‪3‬ماه گذشته همکاری‬ ‫با بانک کونلون سخت شده بود‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع‬ ‫جدی نیست و دنیا به حدی بزرگ است که به طور‬ ‫قطع‪ ،‬می توان راه ها و بانک های جدید برای کار پیدا‬ ‫ک��رد‪ .‬کاکایی تاکید کرد‪ :‬اکنون که وس��ط جنگ‬ ‫اقتصادی قرار داریم زمان نقد کردن صنعت خودرو‬ ‫نیست و باید تمرکز ما روی توسعه داخلی باشد‪ .‬اگر‬ ‫به این سمت نرویم و درگیر مسائل مالی باشیم و ان‬ ‫را نقد کنیم‪ ،‬تهدیدها عملی می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��تاد مراکز معاینه فنی ش��هر تهران از دریافت‬ ‫معاینه فنی ‪۹۵‬درصد اتوبوس های شهرداری تهران خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرخودرو‪ ،‬س��یدنواب حسینی منش‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ستاد معاینه فنی ش��هر تهران با بیان اینکه به مردم قول داده‬ ‫بودی��م که اگر اس��تقبال از مراک��ز معاینه فن��ی افزایش یابد‪،‬‬ ‫ظرفیت را افزایش خواهیم داد‪ ،‬گفت‪ :‬س��ال گذش��ته دریافت‬ ‫معاینه فن��ی برتر برای دریافت ط��رح ترافیک با تالش معاون‬ ‫حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری تهران اجرایی ش��د‪ .‬از س��ال‬ ‫گذش��ته خطوط س��یار معاینه فنی را نیز راه اندازی کردیم‪ .‬از‬ ‫انجایی که در تهران مش��کل زمین داری��م و در برخی مناطق‬ ‫همچون مناطق ش��مالی به دلی��ل قیمت ب��االی زمین امکان‬ ‫س��اخت مراکز ثابت معاینه فنی نیست‪ ،‬خطوط سیار توانستند‬ ‫مش��کل معاینه فن��ی در این مناطق را برط��رف کنند‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه ابان امس��ال ‪۲۲۰‬هزار خودرو به مراکز معاینه فنی‬ ‫مراجع��ه و خدم��ات دریاف��ت کردند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این نش��ان‬ ‫می ده��د عملک��رد یک ماه��ه معاینه فنی در ته��ران به اندازه‬ ‫عملکرد یک ساله در کالنش��هرهای دیگر است‪ .‬حسینی منش‬ ‫با بیان اینکه معاینه فنی دس��تاوردهای زی��ادی دارد و عیوب‬ ‫خودروها را نش��ان می دهد‪ ،‬گفت‪ :‬با ای��ن حال صنعت خودرو‬ ‫ت نیسان با‬ ‫از این امارها اس��تقبال نمی کند و می بینیم که وان ‬ ‫وجود اینکه االیندگی زیادی دارد‪ ،‬اما هنوز هم تولید می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برای نخس��تین بار امسال ازمون کنار جاده ای‬ ‫برای خودروهای س��نگین را در نظر گرفتیم‪ ،‬اظهارکرد‪۲۵۰۰ :‬‬ ‫خ��ودرو دیزلی فارغ از اینک��ه معاینه فنی دارند یا ندارند‪ ،‬مورد‬ ‫ازمای��ش قرار گرفتند که ‪۲۴‬درصد خودروها با وجود داش��تن‬ ‫معاینه فنی مردود ش��دند که این نتیجه نشان می دهد میزان‬ ‫االیندگی بسیار باالس��ت‪ .‬حسینی منش افزود‪ :‬داشتن معاینه‬ ‫فنی را از اتوبوس و خودروهای خدمات شهری شهرداری شروع‬ ‫کردیم و بر همین اس��اس ‪۹۵‬درصد اتوبوس های شرکت واحد‬ ‫توانستند معاینه فنی دریافت کنند‪.‬‬ ‫شکایت های خودرویی‬ ‫افزایش یافت‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران اعالم‬ ‫کرد‪ :‬تعداد ش��کایت های خودرویی مردم در سراس��ر کشور در‬ ‫س��ال ‪2 ،٩٦‬هزار و ‪٦٧‬مورد بود اما در ‪٩‬ماه سال جاری با رشد‬ ‫‪۳‬برابری به ‪ ٦‬هزار و ‪ ٣٦٦‬مورد رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬یداهلل صادقی با بیان اینکه س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان تهران مرجع دریافت و رس��یدگی به‬ ‫ش��کایت های خودرویی ش��هروندان در کل کشور است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫همه افراد ش��اکی از ش��رکت ها درباره روند ف��روش و تحویل‬ ‫خودروهای تولید داخلی و خارجی می توانند ش��کایت خود را‬ ‫برای رسیدگی به کارگروه نظارت بر تخلفات خودرویی در این‬ ‫سازمان ارجاع دهند‪.‬‬ ‫به گفته وی اگر شهروندان موضوع شکایت را به سازمان های‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت دیگر اس��تان ها نیز ارائه کنند به این‬ ‫سازمان در استان تهران برای پیگیری و رسیدگی ارجاع خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫صادقی اظهارکرد‪ :‬س��ال گذش��ته با وجود انج��ام واردات و‬ ‫تولید خودرو‪ ،‬با مش��کالت کمتری در بازار خودرو همراه بودیم‬ ‫و این در حالی است که امسال با توجه به موضوع منع واردات‪،‬‬ ‫ایفانش��دن تعهدات کامل واردکنندگان و اف��ت تولید خودرو‪،‬‬ ‫شکایت خودرویی به طور چشمگیری افزایش یافته است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران اعالم‬ ‫کرد که از مجموع ‪8‬هزار و ‪٤٣٣‬شکایت خودرویی سال های ‪٩٦‬‬ ‫و ‪4 ،٩٧‬هزار و ‪٧٠٠‬مورد به تشکیل پرونده منجر شده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬تبدیل ش��کایت ها به پرونده به این معناست‬ ‫ک��ه در فرایند رس��یدگی‪ ،‬تخلف ش��رکت های خودروس��از یا‬ ‫عرضه کننده احراز و پرونده به تعزیرات حکومتی ارس��ال شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته صادقی هزار پرونده شکایت های خودرویی نیز اکنون‬ ‫در دست بررسی است که در هفته اینده به تعزیرات حکومتی‬ ‫ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬موض��وع ‪۲‬هزار و ‪٧٣٣‬پرونده ش��کایت‪ ،‬خارج از تعهدات‬ ‫ق��راردادی بین خریدار و فروش��نده تلقی و به دلیل وارد نبودن‬ ‫شکایت‪ ،‬این پرونده ها مختومه و کنار گذاشته شده اند‪.‬‬ ‫صادق��ی عنوان عم��ده تخلف های خودروی��ی را ایفا نکردن‬ ‫تعهدات و مطالبه وجه اضافه بر تعهدات شرکت های خودرویی‬ ‫برشمرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مدت زمان پیگیری و رسیدگی به شکایت های‬ ‫خودرویی اظهارکرد‪ :‬از زمان ارسال شکایت‪ ،‬پیگیری های الزم‬ ‫از سوی مسئوالن مربوط انجام می شود و طی نامه ای به شرکت‬ ‫متعهد‪۱۰ ،‬روز فرصت داده می شود تا یا رضایت شاکی را جلب‬ ‫ی��ا دالیل خود را درباره روند عملکردی که داش��ته اند‪ ،‬گزارش‬ ‫کنند‪ .‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان تهران‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬پس از مهلت ‪10‬روز اگر ش��اکی رضایت داد پرونده‬ ‫مختومه اعالم می ش��ود‪ ،‬در غیر این صورت شکایت مورد نظر‬ ‫در کارگ��روه مرب��وط از نظ��ر مباحث حقوقی‪ ،‬فن��ی و تجاری‬ ‫مورد رس��یدگی قرار می گیرد‪ .‬او افزود‪ :‬در ادامه رس��یدگی و‬ ‫به دنب��ال صدور رای در کارگ��روه‪ ،‬پرونده به تعزیرات حکومتی‬ ‫ارسال می شود‪ .‬صادقی درباره مدت زمان تشکیل نشست های‬ ‫کارگروه رس��یدگی به ش��کایت های خودرویی نیز گفت‪ :‬زمان‬ ‫تشکیل نشس��ت های این کارگروه به میزان پرونده های ارسال‬ ‫ش��ده بس��تگی دارد‪ .‬در ش��رایط کنونی این کارگروه هفته ای‬ ‫یک بار نشست برگزار می کند‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 8‬دی ‪ 21 1397‬ربیع الثانی ‪ 29 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 553‬پیاپی ‪2526‬‬ ‫وزیر نیرو در ایین امضای سند همکاری های برقی ایران و عراق‪:‬‬ ‫صادرات برق تا رفع نیاز عراقی ها ادامه دارد‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪Oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫وزیر نیرو گفت‪ :‬بر اس��اس س��ند امضا ش��ده بین ایران و‬ ‫عراق‪ ،‬چارچوب یک همکاری بلندمدت در زمینه بازسازی‬ ‫صنعت برق عراق ش��کل گرفته است و این توافق به عنوان‬ ‫یک روز تاریخی در صنعت برق این کشور ثبت خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش پاون‪ ،‬رضا اردکانیان در حاش��یه ایین امضای‬ ‫یادداشت تفاهم همکاری های دو جانبه میان وزارتخانه های‬ ‫نی��رو و برق ای��ران و عراق‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این س��فر منجر به‬ ‫امض��ای توافقنام��ه ای تاریخی در صنعت برق عراق ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مذاکرات «فشرده و موثر» خود با مسئوالن‬ ‫صنعت برق عراق‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بر این اس��اس‪ ،‬چارچوب یک‬ ‫هم��کاری بلندمدت در زمینه بازس��ازی صنع��ت برق این‬ ‫کش��ور بزرگ و مهم را در همس��ایگی خود بنا نهادیم و بر‬ ‫مبنای توافقی که به عمل امده اس��ت س��عی خواهیم کرد‬ ‫تمامی دانش و تجربه موجود در ش��رکت ها و موسسه های‬ ‫فعال جمهوری اسالمی ایران را برای توسعه صنعت برق به‬ ‫عنوان یک بخش زیربنایی در جهت توسعه کشور عراق به‬ ‫کار بگیریم‪.‬‬ ‫اردکانی��ان تاکی��د کرد‪ :‬ای��ن مهم ش��امل کاهش قابل‬ ‫مالحظه تلفات در ش��بکه برق عراق‪ ،‬توس��عه و بازس��ازی‬ ‫نیروگاه های عراق‪ ،‬ش��بکه های مدیریت��ی‪ ،‬اموزش نیروی‬ ‫انس��انی و‪ ...‬خواه��د بود و تا زمان رفع نی��از مردم عراق به‬ ‫انرژی‪ ،‬صادرات برق ما به این کشور ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫وزی��ر نیرو با اش��اره به اینک��ه این تواف��ق در چارچوب‬ ‫خواسته های رهبران دو کشور شکل گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫مهم در جریان دیدار من با نخس��ت وزیر و رئیس جمهوری‬ ‫عراق نیز مورد تایید و تاکید واقع شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬امیدواریم به زودی با پاس��خ مثبتی که به‬ ‫دعوت اینجانب داده شده است وزیر برق عراق و مسئوالن‬ ‫صنعت برق این کشور بازدیدهای برنامه ریزی شده ای را در‬ ‫ایران به عمل اورن��د و برنامه تفصیلی عملیاتی کردن این‬ ‫تواف��ق را به اتفاق مرور کنیم و قرارداد جدید صادرات برق‬ ‫به کشور عراق را هم به امضا برسانیم‪.‬‬ ‫اردکانی��ان درب��اره نقش ش��رکت های خصوص��ی برای‬ ‫اجرایی ش��دن همکاری های جدید میان دو کش��ور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر بیش از ‪ ۶۵‬درصد ان��رژی مورد نیاز ایران به‬ ‫کوش��ش بخش خصوصی تولید می شود و بخش خصوصی‬ ‫ما نقش بس��یار مهمی در عملیاتی شدن این توافق خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وزی��ر نیرو تاکی��د کرد‪ :‬توان بخ��ش خصوصی در زمینه‬ ‫س��اخت نیروگاه‪ ،‬بازس��ازی شبکه های برق کش��ور عراق‪،‬‬ ‫کاهش تلفات در ش��بکه توزیع و سایر شیوه های مدیریت‬ ‫نوین به کار گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینک ه ایران در بخ��ش اب و برق بنای‬ ‫هم��کاری جدی با ش��رکت ها و س��ازمان های دولتی عراق‬ ‫دارد‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬طبیعی اس��ت در چارچوب همکاری های‬ ‫جدی��د دو کش��ور صدها ش��رکت خصوصی ای��ران نیز در‬ ‫زمینه س��اخت تجهیزات و همچنین تاسیس��ات نیروگاه ها‬ ‫و تجهی��زات مرب��وط به توزیع اب اش��امیدنی‪ ،‬جمع اوری‬ ‫و تصفی��ه فاض�لاب و س��اخت نیروگاه ه��ای تجدیدپذیر‬ ‫خورش��یدی ب��ا همتای��ان عراقی خ��ود همکاری داش��ته‬ ‫و در ب��ازار اب و ب��رق ای��ن کش��ور حضور فعال��ی خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫اردکانی��ان در پای��ان اظهار امیدواری ک��رد که در اینده‬ ‫نزدیک گزارش های خوبی در زمینه اجرای این توافقنامه به‬ ‫استحضار دو ملت شریف عراق و ایران برساند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری عراق نیز در دیدار وزیر نیروی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران و هیات همراه وی‪ ،‬بر اهمیت گسترش روابط‬ ‫در حوزه انرژی با ایران تاکید کرد‪.‬‬ ‫مجوز سران قوا برای فروش ‪3‬میلیون بشکه نفت در بورس‬ ‫وزیر نفت با بیان اینکه مرحله س��وم عرضه نفت‬ ‫در بورس شاید هفته اینده انجام شود‪ ،‬گفت‪ :‬مجوز‬ ‫الزم از س��ران سه قوه اخذ شده تا ‪3‬میلیون بشکه‬ ‫نف��ت در بورس ب��ه صورت ‪ 100‬درص��د ریالی به‬ ‫فروش برس��د‪ .‬به گزارش خانه مل��ت‪ ،‬بیژن نامدار‬ ‫زنگن��ه با اش��اره به فروش دو مرحل��ه ای نفت در‬ ‫بورس‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬گ��زارش این دو مرحله فروش‬ ‫به ش��ورای عالی اقتصادی قوای س��ه گانه ارائه و‬ ‫مجوز جدید از سران س��ه قوه برای مرحله جدید‬ ‫فروش نفت در بورس اخذ ش��د‪ .‬وزیر نفت با بیان‬ ‫اینک��ه ب��ه زودی اطالعیه ای درباره مرحله س��وم‬ ‫فروش نفت در بورس منتش��ر می شود‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫این راس��تا مجوز الزم از سران سه قوه اخذ شده تا‬ ‫‪3‬میلیون بش��که نفت در بورس به صورت‬ ‫‪ 100‬درصد ریالی با نرخ ارز س��امانه س��نا‬ ‫به فروش برسد‪ .‬زنگنه بیان کرد‪ :‬اگر فردی‬ ‫به خرید ارزی نفت در بورس تمایل داشت‬ ‫نفت به صورت ارزی به این ش��خص ارائه و‬ ‫اگر فردی به خرید ریالی نفت تمایل داشت‬ ‫عرضه به صورت ریالی انجام می شود‪ .‬عضو‬ ‫کابینه دولت دوازدهم با اش��اره به وضعیت فروش‬ ‫نفت های خریداری ش��ده در بورس‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫خریداران نفت در بورس توانسته اند طالی سیاه را‬ ‫صادر کنند و مش��کلی در این زمینه وجود نداشته‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬در مرحله نخس��ت فروش‬ ‫نف��ت (‪ 6‬ابان امس��ال)‪ ،‬یک میلیون بش��که نفت‬ ‫خام عرضه شد اما ‪8‬محموله ‪ 35‬هزار‬ ‫بشکه ای (معادل ‪ 280‬هزار بشکه) به‬ ‫نرخ بشکه ای ‪ 74‬دالر و ‪ 85‬سنت به‬ ‫فروش رسید‪.‬‬ ‫در دومی��ن مرحله فروش نفت خام‬ ‫در بورس ان��رژی (‪ 20‬ابان) نیز ‪700‬‬ ‫هزار بشکه نفت خام به نرخ بشکه ای‬ ‫‪ 64‬دالر و ‪ 97‬سنت داد و ستد شد‪.‬‬ ‫تاکنون‪ ،‬ش��یوه فروش نفت در بورس انرژی ‪20‬‬ ‫درصد ریالی و ‪ 80‬درصد ارزی بوده‪ ،‬اما با توجه به‬ ‫درخواست ها و پیش��نهادها قرار است از این پس‬ ‫امکان خرید به صورت ‪ 100‬درصد ریالی نیز فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫موج بحران اب در پایتخت‬ ‫اگرچ��ه میزان بارش ه��ا در فصل پایی��ز در پایتخت مناس��ب بوده اما‬ ‫همچن��ان نگرانی هایی برای وضعیت مناب��ع ابی تهران وجود دارد چراکه‬ ‫فقط یک س��وم از س��ال ابی سپری ش��ده و بارش برف است که می تواند‬ ‫سرنوشت منابع ابی پایتخت را مشخص کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬درحال حاضر وضعیت منابع ابی تهران نسبت به سال‬ ‫ابی گذش��ته با ‪ ۱۲‬درصد کاهش روبه رو اس��ت به گونه ای که بر اس��اس‬ ‫امار موجود از وضعیت مخازن س��دها در پایان فصل پاییز‪ ،‬مجموع حجم‬ ‫کنونی ‪ ۵‬سد بزرگ مخزنی اس��تان تهران‪ ۵۴۹ ،‬میلیون مترمکعب بوده‬ ‫و این در حالی اس��ت که س��ال گذش��ته این عدد معادل با ‪ ۶۲۵‬میلیون‬ ‫مترمکعب بوده است‪.‬‬ ‫داریوش مختاری‪ ،‬کارش��ناس حوزه اب در این باره گفت‪ :‬الزم اس��ت‬ ‫تدابیری برای مدیریت مصرف اب اندیشیده شود چراکه بحران اب تمام‬ ‫اس��تان ها را دربرگرفت��ه و باید نگاه ویژه ای به این موضوع وجود داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه مصرف متوس��ط یک خان��وار تهران��ی‪ ،‬حدود ‪۲۰‬‬ ‫مترمکعب در ماه اس��ت ک��ه با کاهش ‪ ۱۰‬درصدی مص��رف اب‪ ،‬معادل‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلیون مترمکعب که مصرف س��االنه دو اس��تان است‪ ،‬صرفه جویی‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬می توان با انجام اقدام هایی ساده از هدررفت اب‬ ‫جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫این در شرایطی است که بر اساس گفته های مسئو الن‪ ،‬متوسط نیاز اب‬ ‫اشامیدنی شهر تهران‪ ،‬یک میلیارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون مترمکعب برنامه ریزی‬ ‫می ش��ود ک��ه با توجه به وضعیت اب و هوا‪ ،‬ب��ارش‪ ،‬ذخیره برفی و منابع‬ ‫اب زیرزمینی‪ ،‬بخش��ی از این نیاز از منابع ابی سطحی (سدهای پنج گانه‬ ‫تهران) و بخشی دیگر از منابع اب زیرزمینی تامین می شود‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این‪ ،‬درحال حاضر‪ ۲۲ ،‬درصد از اب مصرفی اس��تان تهران از‬ ‫سدها تامین می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ۲۰‬درص��د از روان اب ها و ‪ ۵۸‬درص��د از اب های زیرزمینی‬ ‫تامین می شود و بر مبنای امار ساالنه‪ ،‬با ‪ ۱۵۰‬میلیون متر مکعب کسری‬ ‫مخازن زیرزمینی روبه رو هس��تیم و در طول ‪ ۱۱‬س��ال سطح اب ابخوان‬ ‫تهران با افت ‪ ۱.۹‬متری روبه رو بوده است‪.‬‬ ‫ازس��وی دیگر‪ ،‬باید به این مس��ئله نیز توجه کرد ک��ه از ‪ ۴۰۰‬میلیارد‬ ‫مترمکعب منابع ابی در س��ال‪ ۳۰۰ ،‬میلیارد مترمکعب‪ ،‬تبخیر و از ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیارد مترمکعب باقیمانده‪ ۹۰ ،‬میلیارد در حوزه کشاورزی و ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫مترمکعب در حوزه اب اشامیدنی مصرف می شود و این در شرایطی است‬ ‫که در روزهای گرم سال و در اوج مصرف‪ ۴.۵ ،‬میلیون مترمکعب اب در‬ ‫اس��تان تهران مصرف می ش��ود که این رقم معادل ‪ ۵۲‬هزار لیتر بر ثانیه‪،‬‬ ‫یعن��ی مع��ادل ‪ ۵۲‬هزار بطری ی��ک لیتری در هر ثانیه اس��ت که از این‬ ‫میزان‪ ،‬مصرف ش��هر ته��ران‪ ۳ ،‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬ه��زار مترمکعب بر ثانیه‬ ‫تخمین زده ش��ده است‪ .‬به عبارتی‪ ،‬معادل ‪ ۳۸‬هزار بطری یک لیتری در‬ ‫ثانیه در شهر تهران اب مصرف می شود‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬بر اس��اس اخرین امار منتشرش��ده از سوی وزارت نیرو‪،‬‬ ‫از اغاز س��ال اب��ی ‪ ۹۷-۹۸‬تا پای��ان اذر‪ ،‬حجم اب ورودی به س��دهای‬ ‫ الر ‪ ،‬طالقان ‪ ،‬کرج‪ ،‬لتیان و ماملو ‪ ۱۷۵‬میلیون مترمکعب گزارش ش��ده و‬ ‫خروجی اب از این س��دها‪ ،‬در مقایس��ه با سال ابی ‪ ۹۶-۹۷‬از ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫کاهش برخوردار بوده است‪.‬‬ ‫همچنین حجم مخزن س��د الر در مقایسه با سال گذشته‪ ،‬کاهش ‪۵۲‬‬ ‫درص��دی‪ ،‬س��د ماملو ‪ ۳۲‬درصدی و س��د لتیان از کاه��ش ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫داشته و سدهای طالقان و کرج به ترتیب از ‪ ۲‬و ‪ ۴‬درصد رشد برخوردار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫برنامه مدیریت تنش اب اش��امیدنی با فرض بارندگی مشابه سال ابی‬ ‫گذش��ته و کمبود اب در تابستان سال ‪ ،۱۴۰۰‬در وزارت نیرو پیش بینی‬ ‫ش��ده و برای مدیریت تنش ابی ش��هرها و روستاهای کشور‪ ،‬راهکارهایی‬ ‫در قال��ب افزای��ش تامین و تولی��د اب‪ ،‬بهبود کیف��ی اب‪ ،‬افزایش توان‬ ‫ذخیره س��ازی اب‪ ،‬ارتقای مدیریت و بهره وری منابع تامین‪ ،‬تاسیس��ات و‬ ‫ش��بکه ها و نیز مدیریت مصرف در نظر گرفته شده است که از این طریق‬ ‫بتوان تا حد زیادی تنش ابی در کشور را مدیریت کرد‪.‬‬ ‫اجرای طرح های وزارت نیرو با مشارکت بخش خصوصی‬ ‫مع��اون وزیر نیرو از افزای��ش همکاری های بخش خصوصی در‬ ‫طرح های اب و برق خبر داد و گفت‪ :‬بر اس��اس تبصره ‪ ۱۹‬قانون‬ ‫بودجه سال ‪ ،۱۳۹۷‬مدل مالی طرح های اب و برق و فاضالب در‬ ‫کارگروه واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای تصویب‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫محس��ن بختیار با بیان اینکه وزارت نیرو برای انجام طرح های‬ ‫خود اقدام های متعددی انجام داده اس��ت‪ ،‬ب��ه ایلنا گفت‪ :‬تعداد‬ ‫زی��ادی از طرح ها را شناس��ایی و در کارگروه واگ��ذاری طرح های تملک‬ ‫دارایی های س��رمایه ای مصوب کردیم تا با ارائه فراخوان ازسوی نهادهای‬ ‫اجرایی موجب افزایش همکاری بخش خصوصی شویم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به میزان اس��تقبال بخش خصوصی از ای��ن طرح ها‪ ،‬ابراز‬ ‫کرد‪ :‬باتوجه به تس��هیالت باالیی که در تبصره ‪ ۱۹‬دیده شده‬ ‫به نظر می رس��د که شاهد افزایش استقبال بخش خصوصی در‬ ‫این بخش باشیم‪.‬‬ ‫مع��اون برنامه ری��زی و ام��ور اقتص��ادی وزی��ر نی��رو حجم‬ ‫س��رمایه گذاری مورد نیاز برای تکمیل طرح های مصوب توسط‬ ‫بخش خصوصی را ‪ ۱۴۰‬هزار میلیارد ریال دانس��ت و افزود‪ :‬در‬ ‫بخش اب و فاض�لاب و نیروگاه های تجدیدپذیر طرح هایی در‬ ‫نظر گرفته شده اس��ت که امیدواریم با مشارکت بخش خصوصی بتوانیم‬ ‫این طرح ها را اجرایی کنیم‪.‬‬ ‫بختی��ار بر این باور اس��ت که با افزایش ت��وان بخش خصوصی می توان‬ ‫پروژه های باقی مانده را اجرا و به بهره برداری بیشتری رساند‪.‬‬ ‫بره��م صالح در این دی��دار که وزیر برق عراق و س��فیر‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران در بغداد نیز حضور داشتند گفت‬ ‫که توس��عه روابط در همه زمینه ها به ویژه در بخش انرژی‬ ‫و اب به نحوی که باعث ارتقای همکاری ها بین دو کش��ور‬ ‫شود‪ ،‬دارای اهمیت است‪.‬‬ ‫صال��ح در بخ��ش دیگری از این جلس��ه تاکی��د کرد که‬ ‫همه کش��ورهای منطقه درب��اره تثبیت اصول صلح و ثبات‬ ‫مسئو لیت بزرگی بر عهده دارند‪.‬‬ ‫بساط دالالن از بازار مواد اولیه پتروشیمی جمع شد؟‬ ‫نوسانات بازار ارز در چند ماه گذشته بر فعالیت پتروشیمی ها در بورس‬ ‫سایه انداخت و با توجه به اینکه این شرکت ها مواد اولیه را با نرخ ‪۴۲۰۰‬‬ ‫توم��ان عرضه می کردن��د تقاضا برای مواد اولیه به ط��رز عجیبی افزایش‬ ‫یاف��ت؛ به طوری ک��ه تولیدکننده واقعی امکان تهیه م��واد اولیه را با نرخ‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی نداش��ت‪ .‬در نهایت س��قف معامالت در در بورس ازاد شد‬ ‫و اخری��ن اخبار حاکی از ان اس��ت که عرضه و تقاضا ب��رای مواد اولیه و‬ ‫همچنین نرخ این مواد به تعادل رس��یده اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬فعاالن‬ ‫صنعت پتروش��یمی در ماه های اخیر و زمانی که بازار با نوسانات ارزی رو‬ ‫به رو ش��د از وضعیت بورس کاال گله داشتند و از وجود دالالن و رانت در‬ ‫بورس کاال خبر می دادند‪ .‬به گفته انها‪ ،‬تقاضا در بورس کاال از ابتدای سال‬ ‫تا ش��هریورماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۳۰۰‬برابر شد‪ ،‬درحالی‬ ‫که این تقاضا واقعی نیست و صرف تولید نمی شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه فعاالن این ح��وزه‪ ،‬تقاضا از ابتدای س��ال ‪ ۱۳۹۶‬تا بیس��تم‬ ‫شهریورماه در بورس کاال ‪2‬میلیون و ‪ ۶۲۲‬هزار تن بوده که این میزان در‬ ‫مدت مش��ابه سال ‪ ۱۳۹۷‬به ‪7‬میلیون و ‪ ۷۰۴‬هزار و ‪ ۵۷‬تن رسیده است‪.‬‬ ‫ی می گفتند‪:‬‬ ‫در واقع تقاضا ‪ ۳۰۰‬برابر باال رفته اس��ت‪ .‬فعاالن پتروش��یم ‬ ‫میزان معامله از ابتدای س��ال ‪ ۱۳۹۶‬تا ‪ ۲۰‬ش��هریورماه همان س��ال یک‬ ‫میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار بوده که این میزان امسال به یک میلیون و ‪ ۵۳۱‬هزار‬ ‫رس��یده است‪ .‬در واقع میزان عرضه ما ‪ ۲۶‬درصد بیشتر بوده است‪ ،‬اما باز‬ ‫هم اگر مشکلی ایجاد شود می گویند تقصیر پتروشیمی ها است‪ ،‬اما کسی‬ ‫نمی گوید ‪ ۳۰۰‬درصد تقاضا برای چیس��ت‪ .‬در نهایت از ‪ ۲۴‬ش��هریورماه‬ ‫س��قف رقابت معامالت محصوالت پتروش��یمی در بورس کاال که حداکثر‬ ‫‪5‬درصد بود باز ش��د و این امکان ب��رای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان‬ ‫فراهم شد که در فضای رقابتی به خرید اقدام کنند‪ .‬از این تصمیم حدود‬ ‫‪3‬ماه گذش��ته و به نظر می رس��د بازار پتروشیمی اکنون به تعادل رسیده‬ ‫است و دالالن از این بازار خارج شده اند‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫‪ 8‬دی ‪ 21 1397‬ربیع الثانی ‪ 29 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 553‬پیاپی ‪2526‬‬ ‫در گفت وگوی «گسترش صنعت» با معاون وزیر جهاد کشاورزی بررسی شد‬ ‫اخرین وضعیت ذخیره سازی پرتقال در زمستان و تنظیم بازار نوروز‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تنظی��م بازار ش��ب عید برای کنت��رل تقاض��ا و جلوگیری‬ ‫از افزای��ش قیم��ت می��وه یک��ی از برنامه ه��ای وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی است که ابتدای زمس��تان با خرید سیب و پرتقال‬ ‫و س��ایر مرکبات از باغداران اغاز و برای عرضه در بازار ش��ب‬ ‫عید ذخیره س��ازی می ش��ود‪ .‬این امر از ان جهت اهمیت دارد‬ ‫که از س��ودجویی دالالن در زمینه افزایش قیمت میوه و ضرر‬ ‫باغداران در فروش ارزان میوه جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫به گفته کارشناسان‪ ،‬قیمت پرتقال درجه یک در سطح شهر‬ ‫تهران در هفته س��وم اذر حدود ‪ ۸۱۹۰۰‬ریال بود که نس��بت‬ ‫به مدت مش��ابه سال گذشته بیش از ‪ ۳۸.۵‬درصد رشد داشته‬ ‫است؛ این میزان رشد با توجه به اینکه به طور تقریبی با رشد‬ ‫ش��اخص کل برابر است نش��ان می دهد میزان عرضه در سال‬ ‫جاری تغییر چش��مگیری نکرده اس��ت و ب��ازار حالت نرمال و‬ ‫پایداری را طی می کند‪.‬‬ ‫بررسی امار های صادراتی این محصول تا پایان ابان نشانگر‬ ‫صادرات ‪ ۴۰۰۰‬تنی این محصول اس��ت( پرتقال به طور عموم ‬ ‫در زمستان صادر می ش��ود)‪ .‬بنابراین‪ ،‬در طول ‪ ۳‬ماه پیش رو‬ ‫بی تعادلی قابل پیش بینی مورد انتظار نیست‪.‬‬ ‫نکت��ه قاب��ل توجه اینک��ه قیمت پرتق��ال در هفت��ه پایانی‬ ‫س��ال های نرمال از حیث تولید‪ ،‬به طور تقریبی با قیمت پایان‬ ‫ابان برابری می کند و بر پایه این فرض قیمت قابل انتظار برای‬ ‫پرتقال با کیفیت های متفاوت حدود ‪ ۸۸۰۰۰‬تا ‪ ۹۲۰۰۰‬ریال‬ ‫در س��طح شهر تهران است‪ .‬این امر ممکن است سبب افزایش‬ ‫قیمت این میوه ها در بازار پرتقاضای اسفند باشد‪.‬‬ ‫بررسی نوسان های بازار پرتقال در ‪ ۶‬ما ه دوم سال موید رشد‬ ‫‪ ۶۰‬درصدی میزان تقاضای این محصول در اسفن د هر سال به‬ ‫نس��بت ماه های قبل از ان است و این افزایش‪ ،‬در هفته پایانی‬ ‫و روزهای پایانی سال شدت بسیار محسوسی به خود می گیرد‪.‬‬ ‫قیمت پرتقال وضعیت بسیار ارام و طبیعی نشان می دهد و‬ ‫تا پایان س��ال افزایش غیر منتظره نرخ نخواهیم داشت‪ .‬با این‬ ‫عید باس��تانی نوروز و افزایش ش��دید میزان تقاضا‪ ،‬دستخوش‬ ‫حال‪ ،‬ادامه این بازار در ‪ ۳‬ماه پایانی امسال و تنظیم بازار میوه‬ ‫التهاب جدی ش��ده‪ ،‬به طوری که در صورت بی توجهی به امر‬ ‫در ن��وروز ‪ ۹۸‬را در گفت وگو با حس��ین ش��یرزاد‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫تنظیم بازار‪ ،‬ش��اهد افزایش شدید قیمت ها و نارضایتی عموم‬ ‫جهاد کش��اورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی‬ ‫مصرف کنندگان خواهیم بود‪ .‬بررس��ی نوسان های بازار پرتقال‬ ‫کشور بررسی کردیم که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫در ‪ ۶‬ما ه دوم س��ال نشانگر رش��د ‪ ۶۰‬درصدی میزان تقاضای‬ ‫€ €با توجه به پیش�نهاد مع�اون اول رئیس جمهوری و‬ ‫این محصول در اس��فند هر سال به نسبت ماه های پیش از ان‬ ‫ابالغیه وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر مسئولیت سازمان‬ ‫اس��ت و این افزای��ش‪ ،‬در هفته پایانی و روزهای پایانی س��ال‬ ‫مرکزی تعاون روستایی ایران در تنظیم بازار میوه (سیب‬ ‫شدت بسیار محسوسی به خود می گیرد‪.‬‬ ‫و پرتقال) عید سال ‪ ۱۳۹۸‬وضعیت کلی میوه پرتقال را‬ ‫بررس��ی اطالعات س��ازمان میادین شهرداری‬ ‫چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫تهران هم نش��ان می دهد که خرید پرتقال برای‬ ‫تنظیم بازار محصوالت کش��اورزی در بیش��تر‬ ‫وضعیت بسیار ارام و ایام ن��وروز از روز دوم هفته پایانی اس��فند اغاز‬ ‫کش��ورها ب��ه عنوان یک��ی از چالش ه��ای مهم‬ ‫حاکمیت��ی ب��رای دولت ها به ش��مار رفته و این طبیعی بر بازار پرتقال می ش��ود و در دو روز قبل از روز عید به حداکثر‬ ‫امسال حاکم بوده و‬ ‫می��زان خود می رس��د و در مجم��وع در ان روز‬ ‫موضوع به ویژه در کش��ورهای پیشرفته به لحاظ‬ ‫تا پایان سال افزایش‬ ‫کشاورزی از اهمیت باالتری نیز برخوردار است‪ .‬غیرمنتظره قیمتی در این می��زان تقاضا برای خرید پرتق��ال حدو د ‪ ۶‬تا ‪۷‬‬ ‫در کش��ور ما ب��ه طور معمول ب��ازار میوه در زمینه نخواهیم داشت برابر روز نخست هفته است‪.‬‬ ‫� وضعیت تغییرات قیمتی پرتقال در هفته‬ ‫ای��ام پایانی هر س��ال‪ ،‬ب��ا توجه به فرا رس��یدن‬ ‫نخس�ت دی در ش�هر تهران و پیش بینی شرایط اینده‬ ‫بازار را چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫بر اس��اس اطالعات سازمان میادین ش��هرداری تهران‪،‬‬ ‫می��زان تقاضا برای خری��د پرتقال در هفته پایانی س��ال‬ ‫حدود ‪ ۵.۵‬برابر هفته نخست اسفند بوده‪ ،‬بررسی ها نشان‬ ‫می دهد که بیش��ترین خرید پرتقال برای ایام نوروز از روز‬ ‫دوم هفته پایانی اس��فند اغاز می ش��ود و در دو روز پایانی‬ ‫ل در ابتدای‬ ‫س��ال به اوج خود می رس��د‪ ،‬در ضمن‪ ،‬هر سا ‬ ‫ورود نوبران��ه پرتق��ال به بازار کش��ور‪ ،‬روند نرخ به ش��دت‬ ‫کاهش��ی ب��وده و در پای��ان اذر به کف نرخ س��االنه خود‬ ‫می رسد‪ .‬سپس سیر صعودی نرخ از اواسط بهمن با شیب‬ ‫به نس��بت مالیم اغاز می ش��ود و در هفته پایانی س��ال به‬ ‫باالترین حد ممکن می رسد‪.‬‬ ‫امار بانک مرکزی نیز در این زمینه حاکی از ان اس��ت‬ ‫که قیمت پرتقال درجه یک در سطح شهر تهران در هفته‬ ‫سوم اذر نسبت به زمان مشابه سال گذشته بیش از ‪۳۸.۵‬‬ ‫درصد رش��د داشته که این میزان با توجه به اینکه به طور‬ ‫تقریبی با رشد شاخص کل برابر است نشانگر ثبات عرضه‬ ‫محصول در سال جاری و وجود وضعیت نرمال و پایدار در‬ ‫بازار است‪ .‬مالحظه امار تجارت این محصول تا پایان ابان‬ ‫ن‬ ‫نیز حاکی از صادرات ‪ ۴۰۰۰‬تنی این محصول است‪ .‬از ای ‬ ‫رو‪ ،‬در ‪ ۳‬م��اه پیش رو‪ ،‬وضعیت بی تعادلی در بازار داخلی‬ ‫پیش بینی نمی شود‪.‬‬ ‫€ €اتحادیه های مرکزی و ملی وابس�ته به س�ازمان‬ ‫مرکزی تعاون روس�تایی چه برنام�ه ای برای تنظیم‬ ‫بازار پرتقال شب عید دارند؟‬ ‫درحال حاضر بیش از ‪ ۸۷‬درصد محصول پرتقال ش��مال‬ ‫کش��ور برداشت شده و اتحادیه سراس��ری باغداران کشور‬ ‫و اتحادیه باغداران اس��تان مازن��دران برنامه ریزی دقیقی‬ ‫را ب��رای مداخله هدفمند در ب��ازار پرتقال از حدود ‪ ۲‬ماه‬ ‫گذش��ته به صورت ارام اغاز کرده و می��زان مکفی و قابل‬ ‫توجهی از پرتقال های با کیفیت تامسون را خریداری و پس‬ ‫از انجام مراحل شست وش��و‪ ،‬قارچ کشی‪ ،‬واکس مخصوص‪،‬‬ ‫درجه بندی‪ ،‬گرمخانه و جعبه زنی در انبارها و سردخانه های‬ ‫ط ذخی��ره کرده اند‪ .‬به طور کلی‪ ،‬در س��ال جاری‪ ،‬با‬ ‫مربو ‬ ‫اعتماد بیش��تر ب��ه اتحادیه های تخصصی کش��اورزی و بر‬ ‫مبن��ای ماده ‪ ۶‬قانون افزایش بهره وری بخش کش��اورزی‪،‬‬ ‫وظایف اجرایی تنظیم بازار (البته با نظارت عالیه س��ازمان‬ ‫مرکزی تعاون روس��تایی) ب��ه اتحادیه های ذی ربط واگذار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫€ €با هم�ه این موارد پیش بینی ش�ما از بازار پایان‬ ‫سال چگونه است؟‬ ‫در مجموع ‪ ،‬وضعیت بسیار ارام و طبیعی بر بازار پرتقال‬ ‫امس��ال حاکم بوده و تا پایان س��ال افزای��ش غیرمنتظره‬ ‫قیمتی در این زمینه نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬از هم��کاری صمیمانه هم��ه باغداران‪،‬‬ ‫سورتینگ داران‪ ،‬سردخانه داران و اعضای پر تالش اتحادیه‬ ‫ملی باغداران کش��ور و اتحادیه استانی باغداران مازندران‬ ‫در اجرای درس��ت ط��رح تنظیم بازار میوه امس��ال کمال‬ ‫تشکر و امتنان را دارم‪.‬‬ ‫مخالفت تولیدکنندگان با کاهش قیمت تخم مرغ‬ ‫مدیرعامل اتحادیه سراس��ری مرغ تخم گذار‬ ‫گف��ت‪ :‬تولیدکنن��دگان در نام��ه ای ب��ه وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی و شرکت پش��تیبانی امور دام‬ ‫ممنوعیت واردات تخم مرغ را خواس��تار ش��دند‬ ‫تا تولید به سبب کاهش قیمت‪ ،‬اسیب نبیند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬رض��ا ترکاش��وند افزود‪ :‬در‬ ‫پی ورود ش��رکت پش��تیبانی امور دام کشور به‬ ‫موضوع عرضه تخم م��رغ وارداتی با قیمت های‬ ‫مصوب تنظیم ب��ازاری‪ ،‬قیمت این محصول در‬ ‫مرغداری های کش��ور به کمتر از ‪ ۷‬هزار تومان‬ ‫در هر کیلوگرم رسیده است‪.‬‬ ‫ترکاش��وند تصریح کرد‪ :‬ادامه عرضه تخم مرغ‬ ‫وارداتی و کاهش قیمت‪ ،‬می تواند تولیدکنندگان‬ ‫را در حاشیه زیان قرار دهد و با حذف گله های‬ ‫مرغ تخم گذار اسیب جدی به این صنعت وارد‬ ‫کن��د که این امر‪ ،‬موجب نگرانی تولیدکنندگان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه سراس��ری مرغ تخم گذار‬ ‫گف��ت‪ :‬خوش��بختانه بیماری انفلوان��زای فوق‬ ‫حاد پرندگان کنترل شده است و در واحدهای‬ ‫تولیدی مشکلی نداریم به طوری که واحدهای‬ ‫خسارت دیده س��ال گذشته نیز به چرخه تولید‬ ‫بازگشته اند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬با توجه ب��ه افزایش هزینه های‬ ‫تولید قیمت منطقی ه��ر کیلوگرم تخم مرغ در‬ ‫مرغداری های کش��ور ‪ ۷۲۰۰‬تومان اس��ت که‬ ‫برای مصرف کننده به ازای هر ش��انه ‪ ۳۰‬تایی‪،‬‬ ‫‪ ۱۶‬هزار تا ‪ ۱۷‬هزار تومان تمام می شود‪.‬‬ ‫وی افزای��ش قیم��ت هر کیلوگ��رم تخم مرغ‬ ‫ب��ه بی��ش از ‪ ۱۰‬ه��زار توم��ان را اجح��اف به‬ ‫تولیدکنن��دگان و مصرف کنن��دگان دانس��ت و‬ ‫اف��زود‪ :‬در بدترین ش��رایط‪ ،‬قیمت تخم مرغ در‬ ‫مرغداری ه��ای کش��ور بی��ش از ‪ ۸۵۰۰‬تومان‬ ‫نرسیده است‪.‬‬ ‫ترکاش��وند اع�لام ک��رد‪ :‬در تفاهم��ی ب��ا‬ ‫تولیدکنن��دگان ق��رار اس��ت در ص��ورت قطع‬ ‫واردات تخم مرغ از س��وی ش��رکت پش��تیبانی‬ ‫امور دام کشور‪ ،‬ماهانه ‪ ۲‬هزار تن تولید داخلی‬ ‫به بازار عرضه ش��ود ت��ا تولیدکنندگان متضرر‬ ‫نشوند‪.‬‬ ‫س��االنه نزدیک به ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تن‬ ‫گوشت مرغ و ‪ ۹۳۰‬هزار تن تخم مرغ در کشور‬ ‫تولید می شود و کشور در تولید این محصوالت‬ ‫خودکفاس��ت اما س��ال گذش��ته به دلیل بروز‬ ‫بیماری انفلوانزای ف��وق حاد پرندگان‪ ،‬واردات‬ ‫تخم مرغ اغاز شد‪.‬‬ ‫چندی پی��ش‪ ،‬قیم��ت ه��ر ش��انه ‪ ۳۰‬تایی‬ ‫تخم مرغ به ‪ ۲۴‬هزار تومان رس��ید که ش��رکت‬ ‫پشتیبانی امور دام کش��ور برای تنظیم بازار به‬ ‫عرضه تخم مرغ ه��ای وارداتی با قیمت ‪ ۱۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬توم��ان اق��دام کرد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫پشتیبانی امور دام کشور در این باره گفت‪ :‬این‬ ‫ش��رکت با عرضه نامحدود تخم مرغ وارداتی به‬ ‫قیمت ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان توانست قیمت هر‬ ‫ش��انه ‪ ۳۰‬تایی تخم مرغ را به کمتر از ‪ ۱۶‬هزار‬ ‫تومان در بازار برس��اند‪ .‬حمید ورناصری اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬با وجود انتق��اد تولیدکنندگان تخم مرغ‪،‬‬ ‫رون��د توزی��ع این محص��ول تا متعادل ش��دن‬ ‫قیمت ها ادامه می یابد‪.‬‬ ‫مزایای تسهیالت کم بهره برای مشاغل روستایی و عشایری سبب شد‬ ‫شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 553‬پیاپی ‪2526‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 8‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬ربیع الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫تامین مالی صنایع کوچک‬ ‫از بازار سرمایه‬ ‫تامین مال��ی و در اختیار داش��تن‬ ‫نقدینگی مورد نیاز هم��واره به عنوان‬ ‫چالش اصل��ی بخش صنع��ت مطرح‬ ‫بوده اس��ت ام��ا ای��ن موض��وع برای‬ ‫صنایع کوچک اولویت بیش��تری دارد‪.‬‬ ‫تا کنون نیز صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫برای تامین نقدینگی م��ورد نیاز خود‬ ‫احمد علی شهیدی‬ ‫وابس��ته به منابع مالی بانک ها بوده اند‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫اما صنایع بزرگ امکان فروش سهام در‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫بازار س��رمایه و جذب نقدینگی مورد‬ ‫استان گیالن‬ ‫نی��از از طریق س��رمایه های مردمی را‬ ‫داش��تند‪ .‬از این رو‪ ،‬پذیرش واحدهای‬ ‫صنعتی کوچ��ک و متوس��ط در بازار‬ ‫س��رمایه مورد توجه مس��ئوالن قرار گرفت تا صا حبان صنایع کوچک و‬ ‫متوسط نیز بتوانند از طریق فروش س��هام به جذب نقدینگی بپردازند‪.‬‬ ‫سهولت و سرعت پذیرش‪ ،‬معرفی شرکت به یکایک افراد جامعه‪ ،‬تامین‬ ‫مالی‪ ،‬برخ��ورداری از معافیت مالیاتی‪ ،‬امکان توثیق س��هام‪ ،‬ش��فافیت‬ ‫ارتقا به بازارهای باالتر از جمله مزایای شرکت های‬ ‫اطالعاتی‪ ،‬س��هولت ‬ ‫کوچک و متوس��ط برای بنگاه های پذیرفته ش��ده به ش��مار می رود‪ .‬با‬ ‫توجه به اینکه تا کنون امکان تامین مالی صنای��ع کوچک از طریق بازار‬ ‫سرمایه در کشور فراهم نبوده است‪ ،‬در یک س��ال گذشته تالش بسیار‬ ‫زیادی برای تامی��ن نقدینگی واحدهای صنعتی در بازار فرابورس ش��د‬ ‫که نتیجه ان ایجاد بازار صنایع کوچک و متوس��ط در فرابورس اس��ت‪.‬‬ ‫اکنون ش��رکت های متقاضی پس از دریافت ح��د نصاب های مورد نظر‬ ‫در فرابورس ایران پذیرفته شده و عالوه بر مزایای بازار سرمایه‪ ،‬مشمول‬ ‫مزایای ویژه این بازار نیز می ش��وند‪ .‬با توجه به اهداف اس��تراتژیک بازار‬ ‫س��رمایه درباره کمک به تامین مالی بنگاه های اقتصادی‪ ،‬س��اده ترین‬ ‫ش��رایط ب��رای ورود ش��رکت ها در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬فرابورس‬ ‫ایران نیز به عنوان دومین بورس اوراق بهادار رس��می کش��ور به منظور‬ ‫شتاب بخشی ب ه فرایند اجرا و تحقق ارکان اقتصاد مقاومتی با همکاری‬ ‫س��ازمان بورس و اوراق بهادار و س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی‪ ،‬بازاری ویژه به منظور فراهم کردن دسترس��ی عموم بنگاه های‬ ‫اقتصادی کشور به ویژه ش��رکت های کوچک و متوس��ط و شرکت های‬ ‫دانش بنیان به بازار سرمایه طراحی کرده است‪ .‬در این بازار شرکت های‬ ‫متقاضی پ��س از گرفتن حد نصاب ه��ای مورد نظر در فراب��ورس ایران‬ ‫پذیرفته ش��ده و عالوه ب��ر برخ��ورداری از تمامی مزایای ش��رکت های‬ ‫پذیرفته ش��ده در بازار س��رمایه‪ ،‬مش��مول مزای��ای ویژه این ب��ازار نیز‬ ‫می ش��وند‪ .‬بنابراین‪ ،‬صاحبان صنایع برای دریافت اطالعات و چگونگی‬ ‫تامین مالی از طریق بازار سرمایه می توانند به معاونت صنایع کوچک در‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استانی مراجعه کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫صدور بیش از ‪ ۱۴۰‬میلیارد تومان‬ ‫ضمانتنامه برای صنایع کوچک‬ ‫صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنای��ع کوچک اعالم کرد که از‬ ‫اغاز امس��ال تا پایان اذر‪ ،‬یک هزار و ‪ ۴۲۶‬میلیارد ریال ضمانتنامه‬ ‫ب��رای صنای��ع کوچک صادر و تمدید ش��د‪ .‬به گزارش «گس��ترش‬ ‫صنعت » این صندوق از اغاز امسال تا پایان اذ ر‪ ۸۴ ،‬مورد ضمانتنامه‬ ‫به ارزش ‪ ۶۵۴‬میلیارد ریال صادر و ‪ ۱۳۴‬ضمانتنامه به ارزش ‪۷۷۱‬‬ ‫میلیارد ریال تمدید کرد‪ .‬در این مدت ‪ ۲۶۸‬میلیارد ریال ضمانتنامه‬ ‫اعتب��اری برای ایجاد واحدهای صنعت��ی و ‪ ۲۶۴‬میلیارد ریال برای‬ ‫ضمانتنامه اعتباری س��رمایه در گ��ردش واحدهای صنایع کوچک‬ ‫صادر ش��ده اس��ت‪ .‬برپایه این گزارش‪ ،‬در ‪ ۹‬ماه امس��ال بانک سینا‬ ‫با ‪ ۲۷۹‬میلیارد ریال‪ ،‬پس��ت بانک با ‪ ۱۲۶‬میلیارد ریال و بانک سپه‬ ‫با ‪ ۵۱‬میلیارد ریال بیش��ترین ضمانتنامه را از این صندوق دریافت‬ ‫کردند‪ .‬همچنین در این مدت استان های کرمانشاه‪ ،‬فارس و خراسان‬ ‫جنوبی پیش��تاز دریاف��ت ضمانتنامه برای صنای��ع کوچک بوده اند‪.‬‬ ‫محمدحس��ین مقیس��ه‪ ،‬مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری‬ ‫صنایع کوچک درب��اره نیاز این صندوق به افزایش س��رمایه گفت‪:‬‬ ‫تاکنون بیش از ‪ ۶‬برابر سرمایه صندوق‪ ،‬ضمانتنامه صادر شده است‬ ‫و برای ادامه فعالیت‪ ،‬به افزایش سرمایه نیاز فوری داریم‪.‬‬ ‫روی اوری سرمایه گذاران از شهرک ها به نواحی صنعتی‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫سرمایه گذاران در ش��هرک های صنعتی‪ ،‬بر اساس‬ ‫قانون نمی توانند از تس��هیالت مش��اغل روس��تایی و‬ ‫عش��ایری بهره مند ش��وند اما ای��ن ممنوعیت برای‬ ‫سرمایه گذاران در نواحی صنعتی وجود ندارد‪ .‬همین‬ ‫امر موجب ش��ده برخ��ی از س��رمایه گذاران که قرار‬ ‫بود در شهرک های صنعتی اس��تان خراسان شمالی‬ ‫س��رمایه گذاری کنند اکنون سرمایه خود را به سوی‬ ‫نواحی صنعتی این استان سوق دهند‪.‬‬ ‫به گفته کارشناس��ان‪ ،‬پایین بودن نرخ تس��هیالت‬ ‫مشاغل روستایی و عشایری‪ ،‬متقاضیان سرمایه گذاری‬ ‫در ش��هرک های صنعتی خراسان شمالی را به سوی‬ ‫نواحی صنعتی سوق داده است‪.‬‬ ‫س��یاوش وحدت‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان خراس��ان ش��مالی در این ب��اره به‬ ‫«گس��ترش صنع��ت» گف��ت‪ :‬اختصاص تس��هیالت‬ ‫مشاغل روس��تایی و عشایری به س��رمایه گذاران در‬ ‫نواحی صنعتی‪ ،‬سبب اقبال به این نواحی شده است‪.‬‬ ‫بسته شده است‪.‬‬ ‫وحدت ادامه داد‪ :‬س��ود پایین تس��هیالت مشاغل‬ ‫‹ ‹اجرای طرح صنعتی در روستا‬ ‫روس��تایی و عش��ایری س��بب ش��ده ت��ا برخ��ی از‬ ‫س��رمایه گذاران می گویند حساب «دو دو تا‪ ،‬چهار‬ ‫س��رمایه گذاران در شهرس��تان های استان طرح های‬ ‫تا» اس��ت و در ش��رایطی ک��ه وام با ن��رخ پایین به‬ ‫خود را از شهرک به ناحیه صنعتی ببرند‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان در شهرک های صنعتی‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫داده نمی شود‪ ،‬س��وق دادن سرمایه به‬ ‫صنعتی اس��تان خراسان ش��مالی تاکید‬ ‫نواحی صنعتی‪ ،‬امری طبیعی بوده و گاه‬ ‫کرد‪ :‬البته ش��مار ای��ن طرح ها کم بوده‬ ‫ممکن است سرمایه گذاری با ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫اما با ش��رایط کنونی‪ ،‬در مجموع تمایل‬ ‫پیش��رفت هم از ادامه کار در ش��هرک‬ ‫به سرمایه گذاری در ناحیه های صنعتی‬ ‫منصرف شده و سرمایه اش را به نواحی‬ ‫بیشتر از شهرک های صنعتی شده است‪.‬‬ ‫صنعتی ببرد‪.‬‬ ‫سیاوش وحدت‬ ‫وحدت افزود‪ :‬اکنون ‪ ۵۴‬س��رمایه گذار‬ ‫سیدعلی میرکریمی‪ ،‬مدیرکل جذب‬ ‫برای اجرای طرح خود در نواحی صنعتی اختصاص تسهیالت مشاغل و حمایت س��رمایه گذاری اس��تانداری‬ ‫روستایی و عشایری به‬ ‫استان قرارداد بسته اند و ‪ ۲۰‬هکتار زمین‬ ‫خراس��ان ش��مالی ب��ه ایرنا گف��ت‪ :‬بر‬ ‫سرمایه گذاران در نواحی‬ ‫دریاف��ت کرده اند ک��ه ‪ ۴۰‬درصد از این‬ ‫اس��اس قان��ون‪ ،‬صنای��ع و واحده��ای‬ ‫صنعتی‪ ،‬سبب اقبال به این‬ ‫قراردادها مربوط به امسال است‪.‬‬ ‫تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی‪،‬‬ ‫نواحی شده است‪.‬‬ ‫صنعتی‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫برخ�لاف طرح ه��ای نواح��ی صنعتی‪،‬‬ ‫سود پایین تسهیالت‬ ‫مشاغل روستایی و‬ ‫استان خراسان ش��مالی گفت‪ :‬سال ‪۹۵‬‬ ‫نمی توانند از تسهیالت مشاغل خانگی‬ ‫عشایری سبب شده تا‬ ‫فق��ط ‪ ۲‬ق��رارداد س��رمایه گذاری ب��ا ‪۲‬‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫برخی از سرمایه گذاران‬ ‫ه��زار مترمربع زمین‪ ،‬س��ال ‪ ،۹۶‬تعداد‬ ‫میرکریمی ادامه داد‪ :‬صنعتگرانی که‬ ‫در شهرستان های استان‬ ‫‪ ۵‬قرارداد با ‪ ۲.۵‬هکتار زمین و امس��ال طرح های خود را از شهرک متقاضی سرمایه گذاری در شهرک های‬ ‫‪ ۲۰‬ق��رارداد با ‪ ۷.۵‬هکت��ار زمین برای‬ ‫صنعتی بودند یا اج��رای طرح انان در‬ ‫به ناحیه صنعتی ببرند‬ ‫سرمایه گذاری در نواحی صنعتی استان‬ ‫مراحل ابتدایی است‪ ،‬ترجیح می دهند‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراس��ان شمالی‬ ‫طرح خود را در یکی از نواحی صنعتی اجرا کرده و از‬ ‫هم گفت‪ :‬س��رمایه گذار ب��ه دنبال صرف��ه اقتصادی‬ ‫مزایای تسهیالت کم بهره مشاغل روستایی و عشایری‬ ‫کار اس��ت و به همین لح��اظ‪ ،‬با توجه به پایین بودن‬ ‫بهره مند شوند‪.‬‬ ‫نرخ تس��هیالت مش��اغل روس��تایی‪ ،‬به دنبال جذب‬ ‫مدیرکل جذب و حمایت سرمایه گذاری استانداری‬ ‫ای��ن منابع بوده و س��رمایه خود را برای‬ ‫خراسان شمالی افزود‪ :‬اکنون واحدهای‬ ‫اجرای طرح خود به ناحیه صنعتی سوق‬ ‫مس��تقر در ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫می توانند از تسهیالت منابع مختلف با‬ ‫س��یدهادی حس��ینی اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫نرخ ‪ ۱۸‬درصد اس��تفاده کنند که این‬ ‫ای��ن ش��رایط‪ ،‬س��رمایه گذاران برخ��ی‬ ‫رقم برای ای��ن تولیدکنندگان به صرفه‬ ‫از صنای��ع مس��تقر در ش��هرک های‬ ‫نیست‪ .‬میر کریمی گفت‪ :‬از نمایندگان‬ ‫صنعتی‪ ،‬که پیش��رفت کمی داش��ته یا‬ ‫مجلس شورای اس�لامی انتظار می رود‬ ‫سیدهادی حسینی‬ ‫در مراح��ل اولیه اجرای طرح هس��تند‪،‬‬ ‫تالش کنند تا برای تسهیالت پرداختی‬ ‫ب��ه واحده��ای صنعت��ی مس��تقر در سرمایه گذار به دنبال انتق��ال طرح ب��ه ناحیه صنعت��ی را به‬ ‫صرفه اقتصادی کار‬ ‫صرف��ه تر دی��ده و از س��رمایه گذاری و‬ ‫شهرک های صنعتی این استان محروم‪،‬‬ ‫است و به همین لحاظ‪ ،‬با‬ ‫ادام��ه کار در ش��هرک صنعتی منصرف‬ ‫یارانه منظور شود و بخشی از مشکالت‬ ‫توجه به پایین‬ ‫بودن نرخ سود تسهیالت می شوند‪.‬‬ ‫مالی این تولیدکنندگان رفع شود‪.‬‬ ‫مدی��رکل ج��ذب و حمای��ت مشاغل روستایی‪ ،‬به � سخن اخر‬ ‫س��رمایه گذاری اس��تانداری خراس��ان دنبال جذب این منابع‬ ‫خراس��ان ش��مالی دارای ‪ ۹‬شهرک و‬ ‫بوده‬ ‫‪ ۵‬ناحی��ه صنعتی اس��ت و تاکنون بیش‬ ‫ش��مالی اظهار کرد‪ :‬واحدهای صنعتی‬ ‫و سرمایه خود را برای‬ ‫از ‪ ۲۴۰‬واح��د تولیدی در ش��هرک های‬ ‫نیازمند تس��هیالتی ب��ا بهره های کمتر‬ ‫اجرای طرح خود به ناحیه‬ ‫صنعتی استان به بهره برداری رسیده که‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫صنعتی سوق‬ ‫‹ ‹صرفه اقتصادی در اولویت‬ ‫ب��رای ان بیش از ‪ ۲‬ه��زار میلیارد ریال‬ ‫می دهد‬ ‫رئی��س اداره طرح ه��ا و برنامه ریزی‬ ‫سرمایه گذاری شده است‪.‬‬ ‫در ایین امضای تفاهمنامه شرکت شهرک های صنعتی قزوین با دانشگاه جامع علمی کاربردی این استان مطرح شد‬ ‫صنعتی بودن نیازمند اموزش مداوم نیروی انسانی‬ ‫قزوی��ن ب��ا وج��ود اینک��ه از لحاظ وس��عت جزو‬ ‫اس��تان های کوچک کشور اس��ت اما با دارا بودن ‪۲۰‬‬ ‫ش��هر‪ ،‬ش��هرک و ناحیه صنعتی یک��ی از قطب های‬ ‫صنعتی کش��ور به شمار می رود‪ .‬با این حال‪ ،‬صنعتی‬ ‫بودن استان ها نیازمندی هایی دارد که اموزش مداوم‬ ‫و موث��ر نیروی انس��انی یکی از انهاس��ت‪ .‬حمیدرضا‬ ‫خانپور‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫قزوی��ن در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» از انعقاد‬ ‫تفاهمنام��ه هم��کاری علمی‪ ،‬تحقیقاتی و اموزش��ی‬ ‫مش��ترک ش��رکت ش��هرک های صنعتی با دانشگاه‬ ‫جام��ع علمی کارب��ردی خبر داد و گف��ت‪ :‬حمایت از‬ ‫پایان نامه ه��ای مرتب��ط با ح��وزه صنع��ت‪ ،‬برگزاری‬ ‫میزگرده��ای علم��ی و همایش های پژوهش��ی‪ ،‬تور‬ ‫بازدید برای دانشجویان به منظور کاربینی‪ ،‬کارورزی‬ ‫و کار ام��وزی‪ ،‬ش��رکت در نمایش��گاه های تخصصی‬ ‫دانش��گاه و برگ��زاری دوره های رویدادهای ش��تاب‪،‬‬ ‫تدوین رش��ته های جدید با توجه به ماموریت شرکت‬ ‫برای رفع نیازهای اموزش��ی نیروی انسانی و استفاده‬ ‫از ازمایش��گاه ها و تجهی��زات از مهم ترین اهداف این‬ ‫تفاهمنامه است‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت» علی‬ ‫فتح طاهری‪ ،‬رئیس دانش��گاه جام��ع علمی کاربردی‬ ‫استان قزوین در ایین امضای تفاهمنامه با بیان اینکه‬ ‫دانش��گاه ها در زمینه فناوری و اموزش منابع انسانی‬ ‫می توانند بازوی قدرتمند صنایع باش��ند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫دانش��گاه جامع علمی کاربردی در بین دانش��گاه های‬ ‫کش��ور به س��بب ماموری��ت خاص خ��ود در تربیت‬ ‫تکنسین ماهر و نیروی انسانی اشنا به کاربرد فناوری‬ ‫روز‪ ،‬ارتب��اط نزدیک تری با بخش صنعت دارد‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬پیوند و هم افزایی میان این دو حوزه با س��هولت‬ ‫بیشتری برقرار خواهد شد‪.‬‬ ‫فتح طاهری اجرای درس��ت درس های کاربینی و‬ ‫کارورزی را از دغدغه های جدی این دانشگاه دانست‬ ‫و ابراز کرد‪ :‬اگر میان زیر نظام اموزش علمی کاربردی‬ ‫در راستای حمایت از رویداد استارت اپی کشت وکال در دانشگاه کردستان انجام شد‬ ‫و س��ایر زیرنظام ه��ای اموزش عالی کش��ور تمایزی‬ ‫وجود دارد یکی به دلیل نسبت میان ارائه درس های‬ ‫عمل��ی و کارگاهی به درس ه��ای نظری و دیگری به‬ ‫دلیل برگزاری درس های کاربینی و کارورزی است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬هدف ما در این دانش��گاه اموزش‬ ‫مهارت هاس��ت و ای��ن ام��ر تنها ب��ا ارائ��ه مفاهیم و‬ ‫نظریه ه��ای علمی میس��ر نخواهد ش��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬در‬ ‫ام��وزش علمی کارب��ردی ب��ا پیش بین��ی د رس های‬ ‫کاربینی و کارورزی تالش ش��ده است امکان اشنایی‬ ‫بی واسطه دانشجویان با فضای تولید و نحوه عملکرد‬ ‫نظام واقعی کسب وکار فراهم شود‪.‬‬ ‫اب نگار‬ ‫معرفی ‪ ۹‬ایده دانش بنیان به سرمایه گذاران‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان کردس��تان گفت‪ :‬این شرکت در‬ ‫راس��تای ماموریت س��ازمانی حمایت از‬ ‫کسب و کارهای استارت اپی و دانش بنیان‬ ‫از روی��داد اس��تارت اپی کش��ت و کال‬ ‫دانشگاه کردس��تان با موضوع کشاورزی‬ ‫حمایت کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» به‬ ‫نقل از روابط عمومی ش��رک شهرک های‬ ‫صنعتی استان کردستان‪ ،‬احمدخسروی‬ ‫در ایی��ن پایا ن��ی روی��داد اس��تارت اپی‬ ‫کشت و کال دانش��گاه کردستان با اشاره‬ ‫به اینکه این رویداد با محوریت دانشگاه‬ ‫کردستان و در مرکز نواوری این دانشگاه‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬در خالل این رویداد‬ ‫‪ ۲۹‬ای��ده شناس��ایی ش��د ک��ه پس از‬ ‫ارزیابی ایده ها ‪ ۹‬ایده در قالب ‪ ۹‬تیم در‬ ‫مدت ‪ ۴۸‬س��اعت به کار به روی ایده ها‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫کردس��تان افزود‪ :‬استارت اپ ها به دور از‬ ‫عملکردهای جزی��ره ای باید با محوریت‬ ‫دانش��گاه ها انجام شوند و در این فرایند‬ ‫باید سایر دانشگاه ها و پارک های فناوری‬ ‫نی��ز درگیر ش��وند ت��ا از نتیج��ه نهایی‬ ‫رویداد‪ ،‬کس��ب و کارهایی استخراج شود‬ ‫که پایدار باشند‪.‬‬ ‫خس��روی تصری��ح کرد‪ :‬ام��روزه یکی‬ ‫از مش��کالت اصل��ی بازار کس��ب و کار و‬ ‫اش��تغال‪ ،‬نبود ارتباط بین بخش صنعت‬ ‫و دانشگاه است که متاسفانه درحد شعار‬ ‫باق��ی مانده و هیچ اقدامی در این زمینه‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان کردس��تان گفت‪ :‬یکی از مزایای‬ ‫برگ��زاری اس��تارت اپ ها ب��ا محوری��ت‬ ‫دانش��گاه ها‪ ،‬دس��تیابی به همین حلقه‬ ‫ارتب��اط صنع��ت و دانش��گاه اس��ت که‬ ‫بای��د تقویت ش��ود و در این ب��اره نتایج‬ ‫مطلوب��ی به نفع اس��تان کردس��تان که‬ ‫به لحاظ اس��تعدادهای نیروی انسانی و‬ ‫سرمایه های جغرافیایی و منطقه ای یک‬ ‫استان غنی به شمار می رود‪ ،‬رقم خورد‪.‬‬ ‫خس��روی اظه��ار کرد‪ :‬اس��تعدادهای‬ ‫یاد ش��ده در استان باید به سمت صنعت‬ ‫سوق داده شود‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬استفاده‬ ‫از کش��اورزی علم��ی‪ ،‬نوی��ن و مدرن به‬ ‫جای کش��اورزی س��نتی یا بهره وری از‬ ‫اب ه��ای س��طحی و زیرزمینی اس��تان‬ ‫به صورت فرایندهای صنعتی درایند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه در ش��رایط‬ ‫اقتصادی کنونی کش��ور‪ ،‬ارتباط نزدیک‬ ‫صنعت و دانش��گاه به نفع کشور خواهد‬ ‫ب��ود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی استان کردستان به عنوان بخش‬ ‫دولت��ی و واحدهای صنعتی مس��تقر در‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی در جایگاه بخش‬ ‫خصوص��ی‪ ،‬ام��اده هرگون��ه هم��کاری‬ ‫و مس��اعدت در زمین��ه کس��ب و کار ب��ا‬ ‫دانشگاه ها هستند‪.‬‬ ‫خس��روی در پای��ان ب��ا اش��اره ب��ه‬ ‫ماموریت ه��ای ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی و اعالم برنامه های این ش��رکت‬ ‫در راس��تای حمایت های سخت افزاری و‬ ‫نرم اف��زاری از ش��رکت های دانش بنیان‪،‬‬ ‫اب��راز امی��دواری ک��رد ک��ه برگ��زاری‬ ‫استارت اپ های مسئله محور‪ ،‬حول محور‬ ‫صنایع اس��تان بتواند گره گشای مسائل‬ ‫پیش روی صنعت استان باشد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬روابط عمومی ابفا اصفهان‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
روزنامه گسترش صنعت 551

روزنامه گسترش صنعت 551

شماره : 551
تاریخ : 1397/10/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!