روزنامه گسترش صنعت شماره 552 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 552

روزنامه گسترش صنعت شماره 552

روزنامه گسترش صنعت شماره 552

‫بودجه ‪۹۸‬‬ ‫اطمینان بخش و مایه‬ ‫ثبات بازار است‬ ‫چهار شنبه‬ ‫ ‪ 5‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 18‬ربیع الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2525‬دوره جدید شماره ‪ 8 552‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪ 26‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫احیای سرمایه‬ ‫اجتماعی نیازمند‬ ‫همفکری محافل‬ ‫علمی است‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫قطعه سازاندرگفت وگوبا«گسترشصنعت»عنوانکردند‬ ‫سرمقاله‬ ‫صادرات منوط به تدوین نقشه راه تولید‬ ‫توجه تولید به بازارهای‬ ‫نوظهور صادراتی‬ ‫‪2‬‬ ‫گزارش‬ ‫پیش بینی رتبه بین المللی ‪۱۵‬‬ ‫برای علم ایران‬ ‫ایران در ‪ ۱۰‬سال گذشته توانسته از رتبه ‪ ۳۴‬تولید کننده علم در‬ ‫جهان به رتبه ‪ ۱۶‬دست پیدا کند‪ .‬پیش بینی می شود این رتبه امسال‬ ‫به ‪ ۱۵‬در جهان برسد‪ .‬این در حالی است که ایران در حوزه هایی مانند‬ ‫علم نانو در جهان رتبه ‪ ۴‬را دارد‪ .‬همچنین‪ ،‬کشور ما در حوزه های‬ ‫خاصی مانند بیوفناوری و سلول های بنیادی به سرعت در حال رشد‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ایران اماده صادرات‬ ‫توان مدیریت مگاپروژه ها‬ ‫ورود ای��ران ب��ه کالن پروژه های حوزه نفت و گاز ه��ر چند بدون اما و‬ ‫اگر نیس��ت و تحویل انها در ش��اخص هایی مانند زمان تحویل و هزینه‬ ‫راه اندازی رتبه ضعیفی دارد اما باعث ش��ده ایران به عنوان کش��وری که‬ ‫توان راه اندازی و اجرای مگاپروژه ها را دارد ش��ناخته ش��ود‪ .‬پیمانکاران‬ ‫عمومی ایران که با عنوان جنرال کنتراکتور ش��ناخته می ش��وند به لحاظ‬ ‫توان مدیریتی موقعیت مناس��بی در میان اقتصادهای نوظهور منطقه به‬ ‫ دست اورده اند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تاریخ و صنعت‬ ‫تلفیق صنعت و دانشگاه‬ ‫در توس��عه صنایع باید ب��ه موضوعات بنیادین متع��ددی توجه کرد که‬ ‫یکی از انها طراحی مناس��ب دانشگاه هایی است که بتوان از ان طریق برای‬ ‫حوزه های صنعت‪ ،‬دانشجو تربیت کرده و از طرف دیگر‪ ،‬این مراکز اموزشی‬ ‫نیز در تهیه و تدوین برنامه های صنعتی نقش بسیار مهمی داشته باشند به‬ ‫همین جهت بود که دانشگاه صنعتی شریف طراحی و تاسیس شد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 5‬دی ‪ 18 1397‬ربیع الثانی ‪ 26 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 552‬پیاپی ‪2525‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫توجه تولید به بازارهای نوظهور‬ ‫صادراتی‬ ‫اقتصاد ایران در کنار نرخ‬ ‫رشد باال و فرایند همگرایی‬ ‫درام��دی ب��ا کش��ورهای‬ ‫توس��عه یافته‪ ،‬باید به سمت‬ ‫گس��ترش و تحکی��م روابط‬ ‫اقتصادی و س��رمایه گذاری‬ ‫و تولی��د مش��ترک با دنیای‬ ‫محمدامین بزازی پور فرشی‬ ‫بی��رون حرک��ت کن��د‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫به گونه ای که رشد اقتصادی‬ ‫شهرک های صنعتی استان‬ ‫بیش از گذش��ته تحت تاثیر‬ ‫البرز‬ ‫تحوالت و ارتباطات سازنده‬ ‫با بیرون باش��د و الزمه این‬ ‫کار حضور ق��وی محصوالت ایران��ی در بازارهای نوظهور‬ ‫است که می تواند اقتصاد کشورمان را شکوفا کند‪.‬‬ ‫توجه ب��ه بازارهای صادرات��ی نوظهور نی��ز می تواند به‬ ‫رون��ق اقتصادی کش��ور کمک قابل توجهی کن��د‪ ،‬چراکه‬ ‫اقتصاده��ای نوظهور ب��ه عامالن فع��ال و بازیگران اصلی‬ ‫جهانی ش��دن تبدیل ش��ده و در مقیاسی بسیار فزاینده به‬ ‫موج جهانی ش��دن کمک کرده اند‪ .‬از این رو ضرورت توجه‬ ‫و توس��عه بازارهای نوظهور صادراتی در این مقطع زمانی‬ ‫بیش ازپیش اس��ت‪ .‬در این میان نبای��د بازارهای صادراتی‬ ‫گذش��ته را از دس��ت بدهی��م‪ .‬بازاره��ای صادراتی که در‬ ‫گذش��ته با زحمت های بس��یار زیاد فعاالن تجاری کشور‬ ‫به دس��ت امده است نباید به س��ادگی از دست برود و باید‬ ‫ب��رای حفظ انها و حض��ور تاجران ایران��ی در این بازارها‬ ‫از تمام توان اس��تفاده کنیم‪ .‬بنابرای��ن تحریم های اعمال‬ ‫ش��ده علیه کش��ورمان را باید نوعی فرص��ت بدانیم که ما‬ ‫را از وابس��تگی به درامدهای نفتی نجات می دهد اما قطع‬ ‫وابستگی اقتصاد به درامد های ناشی از فروش نفت باید در‬ ‫کشور رقم بخورد‪ .‬بنابراین توجه به صنایع داخلی و توسعه‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی از مواردی اس��ت ک��ه می تواند اقتصاد‬ ‫کش��ور را به شکوفایی برس��اند؛ امری که در شرایط فعلی‬ ‫کشورمان به نظر می رسد تحقق ان دور از دسترس نیست‪.‬‬ ‫نظر کارشناس��ان و فعاالن صنعتی در زمینه ش��ناخت‬ ‫راه ه��ای ایجاد ارتباط و توس��عه بازاره��ای صادراتی و نیز‬ ‫حض��ور در بازارهای نوظهور صادراتی بس��یار مهم اس��ت‪.‬‬ ‫با برگزاری نشس��ت هایی می توان تاجران و صادرکنندگان‬ ‫ایرانی را در دسترسی اسان و کارامد به بازارهای صادراتی‬ ‫یاری کرد و ارتباط انها را با بخش تولید برقرار کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پیامدهای ممنوعیت واردات‬ ‫خودروهای خارجی‬ ‫واردات خودروهای خارجی به کشور از طرف دولت ممنوع‬ ‫ش��ده و پیش فروش هایی که پی��ش از اجرای این ممنوعیت‬ ‫از طرف شرکت های واردکننده و نمایندگی های شرکت های‬ ‫خودروس��ازی خارجی انجام ش��ده ب��ود‪ ،‬به حال��ت تعلیق‬ ‫درامدند‪.‬‬ ‫به گزارش جام نیوز‪ ،‬برخی از مس��ئوالن اتحادیه دارندگان‬ ‫نمایش��گاه ها و فروش��ندگان خودرو از جای��گاه قانونی خود‬ ‫برای تخریب ش��رکت های خوشنام سوءاس��تفاده می کنند‪.‬‬ ‫همه چیز از جایی ش��روع شد که واردات خودروهای خارجی‬ ‫به کش��ور از س��وی دولت ممنوع شد و پیش فروش هایی که‬ ‫پیش از اجرای این ممنوعیت ازسوی شرکت های واردکننده‬ ‫و نمایندگی های ش��رکت های خودروس��ازی خارجی انجام‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬به حالت تعلیق درامدند‪ .‬بخش��ی از خودروهای‬ ‫وارد شده به کش��ور در گمرک های کشور خاک می خوردند‬ ‫و اجازه ترخیص به انها داده نمی ش��د و بخشی دیگر نیز به‬ ‫دلیل ممنوعیت های ایجاد ش��ده حتی اجازه ثبت سفارش و‬ ‫واردات پیدا نکردند‪.‬‬ ‫میالد علینق��ی مدیرعامل هلدینگ داتیس به عنوان یکی‬ ‫از ش��رکت های بزرگ و فعال در زمین��ه واردات خودروهای‬ ‫خارجی و ارائه خدمات پس از فروش به خودروهای وارداتی‬ ‫موج��ود در کش��ور با گالی��ه از برخی ارتباطات ناس��الم در‬ ‫فضای کسب وکار خودرویی‪ ،‬از تخلف های برخی از مسئوالن‬ ‫می گوی��د و اینکه این افراد با تخریب ش��رکت های فعال در‬ ‫زمینه واردات خودرو‪ ،‬با اس��تناد ب��ه بهانه های واهی و بدون‬ ‫هرگون��ه پش��توانه حقوقی اق��دام به تخری��ب حیثیت افراد‬ ‫حقیقی و حقوقی فعال در این صنف می کنند‪.‬‬ ‫علینق��ی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه در ش��رایطی ک��ه واردات‬ ‫خودروهای خارجی به کش��ور ممنوع است‪ ،‬چگونه می توان‬ ‫از واردکنندگان و فعاالن اقتصادی انتظار داشت تا خودرو به‬ ‫مشتری تحویل دهند‪ ،‬گفت‪ :‬با تمام این اوصاف نباید از نقش‬ ‫تخریبی برخی مدیران تش��کل های صنف��ی در از بین بردن‬ ‫اعتماد عمومی به بخش خصوصی غافل شد و باید سودهای‬ ‫کالن پشت پرده را از دالیل اصلی این شیطنت ها دانست‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬متاس��فانه برخی رسانه های سودجو نیز با‬ ‫همکاری این افراد اقدام به تخریب فضای کسب وکار کرده اند‬ ‫که جا دارد مس��ئوالن قضایی با برخورد بجا و مقتضی با این‬ ‫افراد زمینه چنین رفتارهایی را در کش��ور از بین ببرند‪ .‬این‬ ‫کارشناس بازار خودرو‪ ،‬چنین رفتارهایی را نوعی اقدام علیه‬ ‫ارام��ش و امنیت ملی دانس��ت که نه تنه��ا کمکی به فضای‬ ‫کسب وکار نمی کند بلکه باعث تشویش اذهان عمومی جامعه‬ ‫و ترس مردم از س��رمایه گذاری در بخش خصوصی کش��ور‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫عبدالرضا رحمانی فضلی‬ ‫همه بخش های ‪ ۳‬قوه که‬ ‫در مراحل تدوین‪ ،‬تنظیم‬ ‫و بازتنظیم بودجه ‪۹۸‬‬ ‫دخالت داشته اند‪ ،‬باید‬ ‫با حضور فعال رسانه ای‪،‬‬ ‫کلیت بودجه ارائه شده‬ ‫و بودجه مربوط به بخش‬ ‫خود را با دقت و واقع بینی‬ ‫و با رویکرد کارشناسی‬ ‫و منطقی برای مردم و‬ ‫نخبگان تشریح و تبیین‬ ‫کنند‬ ‫وزیر کشور‪:‬‬ ‫بودجه ‪ ۹۸‬اطمینان بخش و مایه ثبات بازار است‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در دهمین نشس��ت ستاد اطالع رسانی و تبلیغات‬ ‫اقتصادی کش��ور‪ ،‬وزیر کشور بر دفاع کارشناسی و‬ ‫منطقی س��ازمان های مختلف اجرایی در رس��انه ها‬ ‫از بودجه پیش��نهادی برای س��ال اینده به مجلس‬ ‫شورای اسالمی تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت کش��ور‪،‬‬ ‫در دهمین نشس��ت ستاد اطالع رس��انی و تبلیغات‬ ‫اقتصادی کش��ور که وزیر کش��ور پس از اس��تماع‬ ‫گزارش های ارائه شده در زمینه اخرین روند تدوین‬ ‫بودجه س��ال ‪ ،۹۸‬ب��ر دفاع کارشناس��ی و منطقی‬ ‫س��ازمان های مختلف اجرایی در رسانه ها از بودجه‬ ‫پیش��نهادی برای س��ال اینده به مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی تاکید کرد‪.‬‬ ‫عبدالرضا رحمانی فضلی با اذعان به اینکه بودجه‬ ‫سال ‪ ۹۸‬متناسب با شرایط و واقعیت های اقتصادی‬ ‫جاری در کش��ور بازتنظیم ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫انتقادهای مطرح ش��ده در رسانه ها و افکار عمومی‬ ‫را با س��عه صدر بش��نویم و به صورت کارشناسی و‬ ‫منطقی به پرسش ها و شبهه ها پاسخ دهیم‪.‬‬ ‫رئیس س��تاد اطالع رس��انی و تبلیغات اقتصادی‬ ‫کش��ور با بیان اینک��ه طرح رس��انه ای رویکردهای‬ ‫عموم��ی بودجه ‪ ۹۸‬اطمینان بخ��ش و مایه ارامش‬ ‫مردم و ثبات بازار است‪ ،‬افزایش قابل توجه دریافتی‬ ‫حقوق بگی��ران و بازنشس��تگان‪ ،‬تامی��ن کااله��ای‬ ‫اساس��ی و داروی موردنی��از م��ردم ب��ا ارز دولتی‪،‬‬ ‫حمایت کامل از طرح تحول س�لامت‪ ،‬توجه کافی‬ ‫ب��ه رفاه اجتماعی و همزمان نب��ود هرگونه کاهش‬ ‫در بودجه ه��ای عمران��ی را ازجمل��ه رویکرده��ای‬ ‫اطمینان بخش و ثبات افرین بودجه ‪ ۹۸‬برش��مرد و‬ ‫خواستار توجه کارشناسی و امیدافرین رسانه ها به‬ ‫این رویکردها شد‪.‬‬ ‫رحمانی فضلی اف��زود‪ :‬همه بخش های ‪ ۳‬قوه که‬ ‫در مراح��ل تدوین‪ ،‬تنظی��م و بازتنظیم بودجه ‪۹۸‬‬ ‫دخال��ت داش��ته اند‪ ،‬باید با حضور فعال رس��انه ای‪،‬‬ ‫کلیت بودجه ارائه ش��ده و بودجه مربوط به بخش‬ ‫خود را با دقت و واقع بینی و با رویکرد کارشناسی و‬ ‫منطقی برای مردم و نخبگان تشریح و تبیین کنند‬ ‫و به پرس��ش ها‪ ،‬ابهام ها و انتقادهای مطرح شده در‬ ‫رسانه ها و افکار عمومی پاسخ دهند‪.‬‬ ‫وزیر کش��ور با اعالم اینکه در بودجه پیشنهادی‪،‬‬ ‫توج��ه ویژه ای به ارتقای پژوه��ش در مراکز علمی‬ ‫و دانش��گاهی کشور و همچنین توسعه فعالیت های‬ ‫پژوهشی کاربردی در پارک های علم و فناوری شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬ابراز امیدواری کرد‪ :‬بدنه علمی و دانشگاهی‬ ‫کش��ور ج��دا از پیش داوری ها و ب��ا درک دقیق از‬ ‫اقتضائات فضای اجتماعی و اقتصادی کش��ور‪ ،‬باید‬ ‫تصوی��ر واقع بینانه ای از اثار بودجه پیش��نهادی بر‬ ‫اقتص��اد کالن کش��ور را در رس��انه ها ارائه دهند و‬ ‫زمینه افزایش امید و اعتماد عمومی را فراهم کنند‪.‬‬ ‫رئی��س ش��ورای امنیت کش��ور ضم��ن تاکید بر‬ ‫ض��رورت پاس��خگویی کارشناس��ی س��ازمان ها‪ ،‬از‬ ‫همه جریان های رس��انه ای و کارشناسی عالقه مند‬ ‫اثرات نرخ تورم بر سودهای بانکی‬ ‫پیش��ی گرفتن ن��رخ تورم اعالم ش��ده‬ ‫ازس��وی مرکز امار (‪۱۸‬درص��د) از نرخ‬ ‫س��ود مصوب بانک مرکزی (‪۱۵‬درصد)‪،‬‬ ‫پدیده ای است که یک اقتصاددان معتقد‬ ‫اس��ت می تواند باعث خروج س��پرده ها‬ ‫از بانک ه��ا و تاثیرگ��ذاری ب��ر بازارهای‬ ‫سرمایه ای دیگر شود‪.‬‬ ‫فرش��ید س��یم بر عضو هی��ات علمی‬ ‫دانش��کده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی‬ ‫تهران با اشاره به نرخ رسمی اعالم شده‬ ‫تورم از س��وی مرکز ام��ار (‪۱۸‬درصد) با‬ ‫مقایس��ه این نرخ نس��بت به نرخ س��ود‬ ‫بانکی به ایس��نا گفت‪ :‬ن��رخ تورم از نرخ‬ ‫س��ود پایه ای ک��ه بانک مرک��زی برای‬ ‫بانک ه��ا مش��خص ک��رده‪ ،‬فرات��ر رفته‬ ‫است‪ .‬از س��وی دیگر نزدیک شدن نرخ‬ ‫تورم رس��می به حداکثر سود پرداختی‬ ‫از س��وی بانک ها باعث می شود بسیاری‬ ‫از س��پرده گذاران احس��اس کنند دیگر‬ ‫س��رمایه گذاری در بانک ه��ا نمی توان��د‬ ‫همچون گذش��ته برای ش��ان س��وداور‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه خرده س��رمایه گذاران‬ ‫بانک��ی بیش��ترین اس��یب را از ای��ن‬ ‫وضعی��ت خواهن��د دید‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬اگر‬ ‫سپرده گذاران در بانک ها احساس کنند‬ ‫ک��ه این حوزه نمی تواند س��ود موردنظر‬ ‫را به انه��ا پرداخت کند‪ ،‬ممکن اس��ت‬ ‫س��رمایه های خ��ود را در حوزه ه��ای‬ ‫دیگری مانند بورس یا حتی مس��کن یا‬ ‫سکه وارد کنند که در این صورت باعث‬ ‫ایج��اد تالطم های��ی در بازاره��ا خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی با اش��اره به‬ ‫وظیف��ه اصل��ی بانک مرک��زی در حفظ‬ ‫ارزش پ��ول اظه��ار ک��رد‪ :‬اگ��ر بانک ها‬ ‫بتوانن��د متناس��ب با ای��ن افزایش تورم‬ ‫س��ود بیش��تری به س��پرده ها پرداخت‬ ‫کنند‪ ،‬می توانند جلوی خروج سرمایه ها‬ ‫را از بانک ه��ا بگیرند و درنهایت از ایجاد‬ ‫تالط��م در بازارهای س��رمایه ای دیگر یا‬ ‫ایجاد تورم بیشتر جلوگیری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫با اینکه نرخ سود بانکی مصوب شورای‬ ‫پ��ول و اعتب��ار ‪۱۵‬درصد اس��ت اما نرخ‬ ‫س��ودی که پرداخت می شود تا ‪۲‬درصد‬ ‫هم افزایش دارد‪.‬‬ ‫هرچند این سود نس��بت به نرخ تورم‬ ‫اندک به نظر می رسد اما با اتفاق هایی که‬ ‫در بازارهای س��رمایه ای دیگر مانند بازار‬ ‫ارز و س��که و حتی طال اتف��اق می افتد‪،‬‬ ‫امنی��ت بیش��تر اصلی تری��ن جذابی��ت‬ ‫بانک ها در بازارهای سرمایه ای است‪.‬‬ ‫ابتدای این هفته نیز براساس تصویب‬ ‫ش��ورای پ��ول و اعتبار پرداخت س��ود‬ ‫س��پرده های س��رمایه گذاری کوتاه مدت‬ ‫از ابتدای بهمن امس��ال از روزش��مار به‬ ‫ماه شمار تغییر خواهد کرد‪.‬‬ ‫به مباحث بودجه خواس��ت‪ ،‬از سیاسی کردن روند‬ ‫بررس��ی بودجه و مباحث مرب��وط به ان خودداری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫رحمان��ی فضل��ی در ای��ن زمین��ه ب��ا اش��اره به‬ ‫مسئولیت بس��یار حساس رسانه ها و اصحاب رسانه‬ ‫در روند بررس��ی و تصویب بودجه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بررس��ی های کارشناسی و رس��انه ای بودجه نباید‬ ‫رویک��رد تنش افرین��ی و مسئله س��ازی های کاذب‬ ‫و غیرضروری را در کش��ور تداعی کن��د‪ ،‬بلکه باید‬ ‫مطالب��ه اف��کار عموم��ی را ب��رای وحدت افرینی و‬ ‫اجماع س��ازی ملی در مس��یر بررسی بودجه‪ ،‬به جد‬ ‫مورد توجه قرار دهد‪.‬‬ ‫وزیر کش��ور با تاکید دوباره بر اینکه بررسی های‬ ‫بودجه و انعکاس ان در رسانه ها باید منشا انسجام‬ ‫بی��ن بخش ه��ای مختل��ف کش��ور باش��د‪ ،‬از همه‬ ‫تحلیلگ��ران‪ ،‬چهره ه��ا و فعاالن سیاس��ی و احزاب‬ ‫خواس��ت تفاوت ها و رقابت ه��ای موجود در عرصه‬ ‫سیاسی کشور را مبنای تنش ها و دعواهای جناحی‬ ‫و خدای ناکرده بداخالقی ها‪ ،‬بر س��ر بودجه ‪ ۹۸‬قرار‬ ‫ندهند‪.‬‬ ‫در دهمین نشس��ت ستاد اطالع رسانی و تبلیغات‬ ‫اقتصادی کش��ور‪ ،‬رئیس س��تاد همچنی��ن پس از‬ ‫استماع گزارش سازمان ها از روند انعکاس رسانه ای‬ ‫تحوالت عرصه اش��تغال‪ ،‬تولید و توزی��ع مرغ تازه‬ ‫و منجم��د‪ ،‬تولید‪ ،‬واردات و توزیع الس��تیک مورد‬ ‫اس��تفاده در حمل ونقل عمومی‪ ،‬توزیع گوشی های‬ ‫تلف��ن هم��راه و ذخیره س��ازی میوه ش��ب عید‪ ،‬بر‬ ‫ضرورت قیمت گذاری موثر کاالهای اساس��ی تاکید‬ ‫کرد و اقدام ج��دی‪ ،‬تحول افرین و کاربردی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای اطالع رسانی عمومی‬ ‫قیمت های مص��وب‪ ،‬حداقل در زمین��ه ‪ ۲۵‬کاالی‬ ‫اساس��ی مورداس��تفاده یا مرتبط با عم��وم مردم را‬ ‫خواستار شد‪.‬‬ ‫در دهمین نشس��ت ستاد اطالع رسانی و تبلیغات‬ ‫اقتصادی کش��ور‪ ،‬رحمانی فضلی پ��س از توجه به‬ ‫گزارش نماینده قوه قضاییه و برخی از سازمان های‬ ‫عضو درب��اره بازتاب رس��انه ای برخوردهای اخیر با‬ ‫مفسدان اقتصادی‪ ،‬ضمن اس��تقبال از رویکرد قوه‬ ‫قضاییه در تش��دید مواجه ش��دن قانونی با فساد و‬ ‫جرائم اقتصادی‪ ،‬خواستار ارتقای روند اعتمادسازی‬ ‫س��ازمان های مس��ئول و اقدامات موثر رسانه ای در‬ ‫این عرصه شد‪.‬‬ ‫رئیس س��تاد اطالع رس��انی و تبلیغات اقتصادی‬ ‫ب��ا تاکید بر اهمیت اطالع رس��انی مرحله به مرحله‬ ‫قوه قضاییه با همکاری رسانه ها از مستندات موجود‬ ‫در مس��یر رس��یدگی به تخلف های اقتص��ادی‪ ،‬از‬ ‫رسانه ها خواست ضمن توجه به مباحث کارشناسی‬ ‫از رویکرده��ای اعتم��ادزدا در ای��ن عرص��ه دوری‬ ‫کنند‪ .‬وزیر کش��ور ضمن تاکید بر تحقق رس��الت‬ ‫رس��انه ها در پش��تیبانی از اجرای عدالت و دفاع از‬ ‫اس��تیفای حقوق عمومی و خصوص��ی‪ ،‬از اصحاب‬ ‫رس��انه خواس��ت هوش��مندانه از مظلوم نمای��ی و‬ ‫ترحم برانگی��زی مجرم��ان واقع��ی و محکوم��ان‬ ‫دادگاه های قانونی‪ ،‬ممانعت کرده و افکار عمومی را‬ ‫در مسیر اجرای عدالت و تحقق منافع واقعی مردم‬ ‫و کشور همراهی کنند‪.‬‬ ‫احیای سرمایه اجتماعی نیازمند همفکری محافل علمی است‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری با اش��اره به مشکالت‬ ‫و چالش های پیش روی کش��ور‪ ،‬بر همکاری دانشگاه‬ ‫و نخبگان ب��ا دولت به منظور مقابل��ه با چالش های‬ ‫موج��ود تاکید ک��رد و گفت‪ :‬دول��ت امادگی و عزم‬ ‫ج��دی دارد از ظرفی��ت و توان دانش��گاه برای حل‬ ‫مشکالت کشور استفاده کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬اس��حاق جهانگیری در نشس��ت‬ ‫گزارش عملکرد خوش��ه های مشورتی دانش��گاه های کشور با‬ ‫بیان اینکه در ش��رایط کنونی و اعم��ال تحریم های ظالمانه و‬ ‫یک جانبه امریکا بر پیچیدگی در حل مش��کالت افزوده شده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬حل مشکالت موجود در حوزه حقوق شهروندی‪،‬‬ ‫س��رمایه اجتماع��ی و اقتصاد پولی و بانک��ی با کمک نخبگان‬ ‫جامعه میس��ر اس��ت‪ .‬وی با قدردانی از رئیس��ان دانشگاه ها و‬ ‫استادان حاضر در خوشه های مشورتی که با دغدغه نسبت به‬ ‫حل مشکالت کشور وارد عرصه شده اند تا راهکارهای اجرایی‬ ‫برای عبور از بحران ها ارائه دهند‪ ،‬گفت‪ :‬با وجود محدودیت ها‬ ‫و برخی موانع ساختاری‪ ،‬دولت تالش می کند عالوه بر استفاده‬ ‫از نظره��ای ارائه ش��ده ارتباط دس��تگاه های اجرای��ی با نهاد‬ ‫دانشگاه را تقویت کند‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری در ای��ن نشس��ت ب��ا تاکید‬ ‫ب��ر اهمی��ت موضوع س��رمایه اجتماع��ی و نق��ش نخبگان و‬ ‫دانش��گاهیان در بازس��ازی اعتماد و امید مردم گفت‪ :‬احیای‬ ‫س��رمایه اجتماعی و مقابله با اس��یب های اجتماعی که امروز‬ ‫حساس��یت ها نس��بت به ان دوچندان شده‪ ،‬نیازمند همکاری‬ ‫جدی محافل علمی و حاکمیتی در کشور است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار اس��ت که‬ ‫ه��ر ‪ ۵-۶‬ماه در حضور رهبر معظم انقالب نشس��تی با حضور‬ ‫رئیس��ان قوا و مس��ئوالن حوزه های اجتماعی کشور برگزار و‬ ‫تصمیم های الزم در این زمینه اتخاذ می شود که خروجی این‬ ‫نشس��ت ها جلوگیری از روند رو به رشد اسیب های‬ ‫اجتماعی خواهد بود‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری با اش��اره به اقدامات‬ ‫انجام شده در ماه های گذشته برای مهار تالطم نرخ‬ ‫ارز که از ابتدای س��ال اغاز ش��ده بود‪ ،‬گفت‪ :‬دولت‬ ‫پ��س از ایج��اد ارامش در بازاره��ای اقتصادی تمام‬ ‫تالش خود را در هفته های اینده روی موضوع تولید‬ ‫متمرکز خواهد کرد تا کش��ور از بابت درامدهای ارزی و رفع‬ ‫نیازهای داخلی با مشکل روبه رو نشود‪.‬‬ ‫جهانگی��ری یک��ی از چالش های مهم پیش روی کش��ور را‬ ‫وضعیت صندوق های بازنشستگی خواند و با بیان اینکه دولت‬ ‫نمی توان��د به وضعیت موج��ود و پرداخت ‪ ۸۰‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان کم��ک به این صندوق ها ادامه دهد‪ ،‬خواس��تار تدوین‬ ‫برنامه ای جدید از سوی دانشگاهیان در این زمینه شد‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری با اش��اره ب��ه مباحث مطرح‬ ‫ش��ده در نشس��ت پیرامون کاهش مالیات شرکت ها از ‪ ۲۵‬به‬ ‫‪ ۲۰‬درصد‪ ،‬گفت‪ :‬برخی نس��بت ب��ه کاهش درامدهای دولت‬ ‫در صورت اتخاذ این تصمیم هش��دار می دهن��د اما در دولت‬ ‫اصالحات میزان مالیات ها از ‪ ۵۴‬به ‪۲۵‬درصد کاهش یافت اما‬ ‫درامدهای دولت باالتر رفت‪ .‬بنابراین وزارت اقتصای و دارایی‬ ‫با هم اندیشی دانشگاهیان باید در این زمینه برنامه ریزی الزم‬ ‫را انجام دهند‪.‬‬ ‫جهانگیری با اش��اره به اینکه مش��کالت اقتصادی کشور در‬ ‫س��ال های متمادی گذش��ته یکسان بوده و ش��ناخت کاملی‬ ‫نس��بت به انها وج��ود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر ما در حل مش��کالتی‬ ‫مانند کاهش بهره وری یا اصالح نرخ حامل های انرژی ناموفق‬ ‫هس��تیم‪ ،‬دلی��ل ان این ب��وده که یا راه حل خ��وب و اجرایی‬ ‫نداشته ایم یا نتوانس��ته ایم راهکارهای علمی را به خوبی اجرا‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 5‬دی ‪ 18 1397‬ربیع الثانی ‪ 26 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 552‬پیاپی ‪2525‬‬ ‫خبر‬ ‫«خاویار گیاهی»‬ ‫در کشتزارهای خراسان شمالی‬ ‫عکس‪:‬گسترش صنعت‬ ‫کشور ما در حوزه های‬ ‫خاصی مانند بیوفناوری‬ ‫و سلول های بنیادی به‬ ‫سرعت در حال رشد‬ ‫است‬ ‫در حاشیه بازدید معاونان رئیس جمهوری از پارک علم و فناوری پردیس مطرح شد‬ ‫پیش بینی رتبه بین المللی ‪ ۱۵‬برای علم ایران‬ ‫عل��وم و وزارت بهداش��ت در حال فعالیت اس��ت‪.‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫در این نمایش��گاه فناوری های ایرانی برای ساخت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ازمایشگاه ها عرضه می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینک��ه حدود ‪ ۹‬هزار دس��تگاه‬ ‫ایران در ‪ ۱۰‬س��ال گذشته توانس��ته از رتبه ‪۳۴‬‬ ‫«های تک» در این نمایش��گاه عرضه می شود‪ ،‬بیان‬ ‫تولید کننده علم در جهان به رتبه ‪ ۱۶‬دس��ت پیدا‬ ‫کرد‪ :‬تا امروز نمایش��گاهی با این وس��عت در ایران‬ ‫کند‪ .‬پیش بینی می ش��ود این رتبه امسال به ‪ ۱۵‬در‬ ‫نداش��ته ایم‪ .‬نکته مهم جهت گی��ری فوق العاده در‬ ‫جهان برسد‪.‬‬ ‫اقتصاد اس��ت که از اغاز این دولت به سمت اقتصاد‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه ای��ران در حوزه هایی‬ ‫دانش بنیان ایجاد ش��د و نتایج ان را امروز ش��اهد‬ ‫مانن��د علم نانو در جهان رتبه ‪ ۴‬را دارد‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫کش��ور م��ا در حوزه های خاصی مانن��د بیوفناوری‬ ‫س��تاری تاکی��د ک��رد‪ :‬س��ال گذش��ته ف��روش‬ ‫و س��لول های بنی��ادی به س��رعت در حال رش��د‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان ایرانی بی��ش از ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫است‪.‬‬ ‫میلیارد تومان بوده اس��ت‪ .‬همچنین تا پایان س��ال‬ ‫س��ورنا س��تاری‪ ،‬مع��اون علم��ی و فن��اوری‬ ‫‪ ۹۶‬بی��ش از ‪ ۳۰۰‬هزار ش��غل مس��تقل برای افراد‬ ‫رئیس جمهوری و محمدباقر نوبخت‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫تحصیلکرده ایجاد شد‪.‬‬ ‫برنامه و بودجه از شرکت های فعال در‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه ح��وزه‬ ‫پارک عل��م و فن��اوری پردیس بازدید‬ ‫دانش بنی��ان حوزه ای اس��ت که مردم‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫در زندگ��ی روزمره اث��رات تحول ان‬ ‫مع��اون علم��ی و فن��اوری رئی��س‬ ‫را شاهد هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬فعالیت های‬ ‫ جمهوری رش��د علم در ای��ران را قابل‬ ‫ح��وزه فناوری اطالع��ات‪ ،‬بیوفناوری‪،‬‬ ‫توج��ه دانس��ت و گفت‪ :‬در ‪ ۱۰‬س��ال‬ ‫س��لول های بنیادی و دیگر حوزه ها از‬ ‫گذش��ته از رتب��ه ‪ ۳۴‬در تولی��د عل��م‬ ‫جمله این موارد است‪.‬‬ ‫سورنا ستاری‬ ‫جه��ان به ‪ ۱۶‬رس��یده ایم و پیش بینی‬ ‫مع��اون علم��ی و فن��اوری رئی��س‬ ‫نیروی انسانی‬ ‫می ش��ود امسال رتبه ‪ ۱۵‬را از ان خود‬ ‫ جمه��وری ادامه داد‪ :‬نیروی انس��انی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫فوق العاده ای در ایران فوق الع��اده ای در ای��ران وج��ود دارد‪.‬‬ ‫وجود دارد‪ .‬همچنین‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت»‬ ‫چنانچ��ه بتوانیم این نیرو را به زندگی‬ ‫سال گذشته فروش‬ ‫س��ورنا س��تاری‪ ،‬مع��اون علم��ی و شرکت های دانش بنیان روزمره بکش��انیم و ش��یرینی توسعه‬ ‫فن��اوری رئیس جمهوری در حاش��یه ایرانی بیش از ‪ ۶۰‬هزار علومی چون نان��و و بایو را در زندگی‬ ‫میلیارد تومان بوده‬ ‫بازدی��د محمدباق��ر نوبخ��ت‪ ،‬مع��اون‬ ‫روزمره خود ش��اهد باش��ند‪ ،‬می توان‬ ‫رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه است‪ .‬ضمن انکه تا پایان امی��دوار ب��ود اتفاقی ک��ه منتظر ان‬ ‫سال ‪ ۹۶‬بیش از ‪۳۰۰‬‬ ‫و بودجه کش��ور از پارک علم و فناوری هزار شغل مستقل برای هستیم رخ رهد‪.‬‬ ‫پردی��س گف��ت‪ :‬این هفته نمایش��گاه‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬در طول ‪ ۱۰‬س��ال‬ ‫افراد تحصیلکرده‬ ‫مش��ترک «تجهی��زات ازمایش��گاهی‬ ‫گذش��ته ای��ران توانس��ته از رتبه ‪۳۴‬‬ ‫ایجاد شد‬ ‫س��اخت داخل» ب��ا هم��کاری وزارت‬ ‫تولید کننده علم در جهان به رتبه ‪۱۶‬‬ ‫میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫دست پیدا کند‪ .‬پیش بینی می شود این رتبه امسال‬ ‫رئیس س��ازمان برنامه و بودج��ه در ادامه افزود‪:‬‬ ‫به ‪ ۱۵‬در جهان برسد‪ .‬همان طور که در حوزه هایی‬ ‫با توجه به ش��رایط حاص��ل از تحریم و محدودیت‬ ‫مانند علم نانو ای��ران با دارا بودن رتبه ‪ ۴‬در جهان‬ ‫ص��ادرات نفت‪ ،‬رش��د بودجه ما برای س��ال اینده‬ ‫پیشتاز است‪ .‬کش��ور ما در حوزه های خاصی مانند‬ ‫محدود اس��ت ام��ا با این ح��ال‪ ،‬ب��رای پارک های‬ ‫بیوفناوری و س��لول های بنیادی نیز به س��رعت در‬ ‫علم و فناوری رش��د اعتباری بیش از ‪ ۷۲‬درصدی‬ ‫حال رشد است‪.‬‬ ‫داشته ایم‪.‬‬ ‫س��تاری افزود‪ :‬نکته مهم این است که ما بهترین‬ ‫نوبخت همچنین از توافق سازمان برنامه و بودجه‬ ‫اکوسیس��تم اس��تارت اپی منطقه را ایجاد کرده ایم‪.‬‬ ‫ب��ا معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری خبر‬ ‫در طول چند س��ال گذشته توانسته ایم محیطی در‬ ‫داد که بر مبنای ان پارک هایی که رشد انها بیشتر‬ ‫حوزه استارت اپی کشور ایجاد کنیم که فعاالن این‬ ‫از ظرفیت انهاس��ت از محدودیت فعالیت های شان‬ ‫عرص��ه بتوانند با ایده های ن��و خود زندگی مردم را‬ ‫در سال ا ینده کاسته ش��ود یا حداقل با پشتیبانی‬ ‫تحت تاثی��ر قرار دهند‪ .‬این اقدام را می توان تزریق‬ ‫الزم موانع پی��ش روی انها از بین برود‪ .‬به گفته او‪،‬‬ ‫شیرینی علم در جامعه دانست‪.‬‬ ‫اثار این حمایت ها را چندین برابر در اقتصاد کشور‬ ‫وی با اشاره به اینکه اینده روشن دیده می شود‪،‬‬ ‫خواهیم دید‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬ما در ایران نیازمند یک محیط کسب و کار نو‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید‬ ‫هستیم تا موجب رویش ایده های نو‬ ‫بر اینکه زیرس��اخت و س��خت افزارها در‬ ‫شود؛ قدمی که تا امروز به خوبی در‬ ‫‪ ۴‬س��ال گذش��ته به اندازه کافی توسعه‬ ‫ان پیش رفته ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹رش�د ‪ ۷۲‬درصدی بودجه‬ ‫یافته اند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اینها در عرصه رقابت‬ ‫پارک های علم و فناوری‬ ‫جهانی کافی نیس��تند‪ .‬باید اقتصاد خود‬ ‫محمدباقر نوبخت‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫را در براب��ر تحریم ها مق��اوم کنیم و راه‬ ‫برنامه و بودجه نیز در حاشیه بازدید‬ ‫ان توس��عه اقتصاد دانش بنیان و مردمی‬ ‫محمدباقر نوبخت‬ ‫از پارک علم و فناوری پردیس اعالم‬ ‫اس��ت‪ ،‬همان ط��ور ک��ه حمای��ت بخش‬ ‫پارک هایی که رشد‬ ‫ک��رد‪ :‬در الیح��ه بودجه س��ال ‪۹۸‬‬ ‫مردمی از اقتصاد دانش بنیان نیز تاکنون‬ ‫انها بیشتر از ظرفیت‬ ‫اعتبار م��ورد نظر ب��رای پارک های‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۷۰۰‬میلی��ارد توم��ان ب��وده‬ ‫انهاست از محدودیت‬ ‫علم و فناوری ‪ ۷۲‬درصد رشد یافته فعالیت های شان در سال است‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنعت» هفته‬ ‫ا ینده کاسته شود یا‬ ‫نوبخت‪ ،‬معاون رئیس جمهوری با حداقل با پشتیبانی الزم پژوهش برای فعاالن دانشگاهی‪ ،‬فناوران‬ ‫اش��اره به اینکه منابع بودجه س��ال موانع پیش روی انها از بین و دانش بنیان ه��ا ب��ا رویدادهای مختلف‬ ‫‪ ۴۰۷ ،۹۸‬هزار میلیارد تومان است‪ ،‬برود‪ .‬در الیحه بودجه سال اغ��از ش��د‪ .‬در ای��ن هفت��ه نوزدهمین‬ ‫‪ ۹۸‬اعتبار مورد نظر برای‬ ‫گفت‪ :‬بعد از امور اجتماعی و رفاهی پارک های علم و فناوری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش‪ ،‬فناوری‬ ‫باالترین بودجه در نظر گرفته شده ‪ ۷۲‬درصد رشد یافته و فن بازار و ششمین نمایشگاه تجهیزات‬ ‫برای بخش اموزش و پژوهش است‬ ‫و مواد ازمایش��گاهی س��اخت ایران برپا‬ ‫است‬ ‫که رقم بودجه ان افزون بر ‪ ۷۵‬هزار‬ ‫شده و پذیرای عالقه مندان است‪.‬‬ ‫وعده ارزانی مرغ در هفته اینده‬ ‫در حال��ی نرخ مصوب س��تاد تنظیم ب��ازار برای‬ ‫گوش��ت مرغ کیلویی ‪ ۹۸۰۰‬تومان اس��ت که مرغ‬ ‫در ب��ازار بیش از ‪ ۱۳‬ه��زار و ‪ ۹۰۰‬تومان به فروش‬ ‫می رس��د و برنامه کاهش قیمت ه��م نتیجه نداده‬ ‫است‪.‬‬ ‫قیمت مرغ در چند هفته گذشته با سرعت تندی‬ ‫رو به ب��اال حرکت می کند و هیچ برنامه دولتی هم‬ ‫ت در‬ ‫برای متعادل س��ازی نرخ بازار کارس��از نیس�� ‬ ‫حال��ی که س��تاد تنظیم بازار نرخ مصوب گوش��ت‬ ‫مرغ را کیلویی ‪ ۹۸۰۰‬تومان اعالم کرده اما قیمت‬ ‫م��رغ اکنون در بازار بیش از ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان‬ ‫شده است‪ .‬قیمت مرغ در یک ماه گذشته از حدود‬ ‫‪ ۱۰‬هزار تومان به این قیمت افزایش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫برنامه دولت برای کاهش قیمت توزیع مرغ منجمد‬ ‫رس��یدن به قیمت کیلویی ‪ ۸۹۰۰‬تومان بود‪ ،‬بلکه‬ ‫بازار م��رغ بتوان��د از این طریق تا ح��دودی روی‬ ‫ارامش ببیند‪.‬‬ ‫در حالی که بر اساس اعالم اتحادیه فروشندگان‬ ‫پرن��ده و ماه��ی‪ ،‬قیمت گوش��ت مرغ ب��ه کیلویی‬ ‫‪ ۱۴‬ه��زار و ‪ ۳۰۰‬توم��ان رس��یده اس��ت و رئیس‬ ‫ای��ن اتحادیه س��ودجویی مرغ��داران را عامل این‬ ‫گرانی می دان��د‪ ،‬رئیس انجم��ن پرورش دهندگان‬ ‫م��رغ گوش��تی این مس��ئله را تکذی��ب می کند و‬ ‫می گوی��د فروش��ندگان گوش��ت م��رغ در میدان‬ ‫بهمن بر س��ر گرانی این محص��ول پروتئینی با هم‬ ‫رقاب��ت می کنن��د و م��ردم از انها نخرند ت��ا ارزان‬ ‫شود‪.‬‬ ‫گوشت مرغ در هفته های گذشته با افزایش قیمت‬ ‫و نوسان های عجیب و غریبی روبه رو شد و بر اساس‬ ‫اعالم اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی به کیلویی‬ ‫‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۳۰۰‬تومان در بازار رسید‪ ،‬البته مهدی‬ ‫یوسف خانی‪ ،‬رئیس این اتحادیه در اظهاراتی عامل‬ ‫این گرانی را سودجویی تولیدکنندگان گوشت مرغ‬ ‫دانس��ته و با بیان اینکه اکنون مرغ زنده ‪ ۹۵۰۰‬تا‬ ‫‪ ۹۸۰۰‬تومان عرضه ش��ده اس��ت‪ ،‬به ایس��نا گفت‪:‬‬ ‫علت افزایش بی س��ابقه قیمت مرغ‪ ،‬کاهش تولید و‬ ‫سودجویی تولیدکنندگان مرغ زنده از شرایط فعلی‬ ‫است و هیچ نظارتی بر روند عرضه مرغ زنده وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫این اظهارات در حالی مطرح ش��د که در مقابل‬ ‫محمد یوسفی‪ ،‬رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ‬ ‫گوش��تی‪ ،‬این موضوع را تکذیب و گفت‪ :‬مرغداران‬ ‫هی��چ گاه دنبال س��ودجویی نبوده و نیس��تند و با‬ ‫توجه به افزایش هزینه های تولیدشان هر کیلوگرم‬ ‫گوش��ت م��رغ زن��ده را ‪ ۸۰۰۰‬ت��ا ‪ ۸۵۰۰‬توم��ان‬ ‫عرض��ه می کنند و با توجه ب��ه در نظر گرفتن این‬ ‫ن��رخ‪ ،‬قیمت منطقی هر کیلوگرم گوش��ت مرغ در‬ ‫ب��ازار کیلویی ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۵۰۰‬ت��ا ‪ ۱۲‬هزار تومان‬ ‫است‪.‬‬ ‫یوس��فی افزود‪ :‬عام��ل این افزای��ش قیمت های‬ ‫ناگهانی‪ ،‬سودجویی و رقابت برخی عرضه کنندگان‬ ‫این محصول در میدان بهمن تهران بر س��ر گرانی‬ ‫اس��ت اما به مردم توصیه می کنیم که این محصول‬ ‫را از فروش��ندگان نخرند و به مراکزی که ش��رکت‬ ‫پش��تیبانی امور دام مش��خص کرده و مرغ منجمد‬ ‫ام��اده طبخ را کیلویی ‪ ۸۹۰۰‬تومان می فروش��ند‪،‬‬ ‫مراجعه کنن��د چرا که در این ص��ورت و با کاهش‬ ‫تقاضا‪ ،‬فروش��ندگان نیز مجبور می شوند قیمت را‬ ‫پایین تر اورند‪.‬‬ ‫رئی��س انجم��ن پرورش دهندگان مرغ گوش��تی‬ ‫ادامه داد‪ :‬صدها عام��ل و پارامتر در تعیین قیمت‬ ‫گوش��ت مرغ همچون نهاده های تولید‪ ،‬حمل ونقل‪،‬‬ ‫جوج��ه یک روزه‪ ،‬هزینه های کارگ��ری‪ ،‬هزینه های‬ ‫ان��رژی و‪ ...‬تاثیرگذار هس��تند و هم��ه این عوامل‬ ‫دست به دست هم می دهند تا یک کیلوگرم گوشت‬ ‫مرغ تولید شود‪ .‬البته در برخی از این عوامل تولید‪،‬‬ ‫نرخ ارز کمترین تاثیر را دارد یا اساسا تاثیری ندارد‬ ‫اما هم��ه انها با افزایش قیمت روبه رو ش��ده و گاه‬ ‫چند برابر شده اند‪.‬‬ ‫یوسفی با اش��اره به اینکه ش��رایط و هزینه های‬ ‫تولید گوشت مرغ از دو سال گذشته که نهاده های‬ ‫تولی��د برای مرغداران ب��ا ارز ‪ ۱۲۲۶‬تومانی وارد و‬ ‫تامین می ش��د تاکنون که به ‪ ۴۲۰۰‬تومان رسیده‪،‬‬ ‫ب��ه کلی تغییر کرده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬از هفته اینده‬ ‫قیمت گوشت مرغ متعادل تر می شود و دیگر شاهد‬ ‫افزای��ش قیمت ه��ای ناگهانی و یک ش��به در بازار‬ ‫نخواهیم بود‪.‬‬ ‫اظه��ارات رئیس��ان دو اتحادیه مرتب��ط با تولید‬ ‫و توزیع گوش��ت مرغ و دست به دس��ت شدن توپ‬ ‫گران��ی مرغ بین انها در حالی اس��ت ک��ه در این‬ ‫بین مصرف کنندگان از گرانی این محصول اس��یب‬ ‫می بینن��د و از س��ازمان های نظارت��ی نی��ز خبری‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫مدیر زراعت س��ازمان جهادکش��اورزی خراسان ش��مالی‬ ‫از برداش��ت ‪ ۲۱۰۰‬کیلوگ��رم در هکتار خاوی��ار گیاهی از‬ ‫کشتزارهای این استان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمدنقی کاظمیان با اشاره به اینکه‬ ‫تولید گیاه «کینوا»(خاویار گیاهی) به صورت ازمایش��ی در‬ ‫این استان اغاز شد‪ ،‬افزود‪ :‬کاشت و برداشت این گیاه برای‬ ‫نخستین بار در سال جاری انجام شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬کین��وا به عنوان مادر غ�لات و از خانواده‬ ‫گیاهان دارویی به ش��مار می رود و امسال این محصول در‬ ‫سطح ‪ ۱۹‬هکتار کشت شد‪.‬‬ ‫مدیر زراعت س��ازمان جهاد کش��اورزی خراسان شمالی‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬کینوا یکی از گیاهان مقاوم به کم ابی اس��ت‬ ‫و یک گیاه بس��یار مناس��ب برای کشت در مناطق خشک‬ ‫و نیمه خشک به ش��مار می رود‪ .‬بنابراین‪ ،‬می توان به عنوان‬ ‫جایگزین برای گیاهان پراب بر استفاده کرد‪.‬‬ ‫کاظمیان یاداوری کرد‪ :‬فروش این گیاه در این اس��تان‬ ‫به صورت خرید توافقی اس��ت و کشاورزان به صورت توافقی‬ ‫محصول خود را به فروش می رسانند‪.‬‬ ‫صرفه جویی‪ ۵‬میلیون دالری‬ ‫با اصالح نژاد قزل اال‬ ‫رئیس موسسه تحقیقات علوم ش��یالتی پیش بینی کرد‬ ‫ک��ه با اجرای برنامه اصالح نژاد ق��زل االی رنگین کمان در‬ ‫‪ ۳‬تا ‪ ۴‬س��ال اینده‪ ،‬ایران از واردات س��االنه ‪ ۴۵۰‬تا ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیون قطعه تخم چشم زده بی نیاز می شود‪.‬‬ ‫به گزارش مه��ر‪ ،‬محمد پورکاظمی گفت‪ :‬در س��ال ‪۹۶‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۵‬میلی��ون دالر ب��رای واردات تخ��م چش��م زده‬ ‫ق��زل االی رنگین کم��ان ارز از کش��ور خارج ش��د‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که برنامه اصالح نژاد ق��زل االی رنگین کمان‬ ‫با همکاری سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو) و‬ ‫کش��ور نروژ انجام می شود و س��ند کلی این برنامه‪ ،‬تهیه و‬ ‫به زودی مراحل عملیاتی ان اغاز می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در ص��ورت حمایت از این پروژه‪ ،‬احتمال‬ ‫خودکفایی در تولید تخم چشم زده ماهی قزل اال در کشور‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول از تولید ‪ ۴‬ه��زار جفت میگو عاری از‬ ‫بیماری تا پایان امس��ال خبر داد و اظهار کرد‪ :‬اصالح نژاد‬ ‫میگو وانامی یکی از پروژه های این موسس��ه اس��ت که در‬ ‫این راستا‪ ،‬یک سند ملی را با همکاری شرکت دانش بنیان‬ ‫و مرکز ‪ SPF‬موسس��ه تحقیقات علوم ش��یالتی کشور در‬ ‫بوش��هر تهیه شده است‪ .‬ما در س��ال گذشته‪ ،‬در قالب این‬ ‫پ��روژه ‪ ۳‬هزار جفت میگو با قابلیت رش��د بهتر و عاری از‬ ‫بیماری تولید کردیم‪.‬‬ ‫پورکاظم��ی‪ ،‬اصالح نژاد ماهی کپ��ور معمولی را از دیگر‬ ‫پروژه های این موسس��ه نام برد و گفت‪ :‬یک میلیارد تومان‬ ‫از هزینه های این پروژه از س��وی اس��تانداری خوزس��تان‪،‬‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلی��ون تومان از س��وی مرک��ز همکاری های تحول‬ ‫و پیش��رفت ریاس��ت جمهوری و ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان نیز از‬ ‫سوی این موسسه تامین می شود‪.‬‬ ‫رئیس موسس��ه تحقیقات علوم ش��یالتی کش��ور با بیان‬ ‫اینکه پروژه ‪ ۳‬س��اله اص�لاح نژاد ماهی کپ��ور معمولی با‬ ‫همکاری مجارس��تان انجام می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬سند ملی این‬ ‫پروژه نیز تدوین ش��ده و در راستای اجرای ان‪ ۵۰۰ ،‬هزار‬ ‫عدد تخم چشم زده اصالح نژاد شده وارد کشور شده‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه ما نژادهای بومی کشور را جمع اوری و پالک گذاری‬ ‫و به اهواز منتقل کرده ایم‪.‬‬ ‫پورکاظم��ی به پ��روژه ‪ SPF‬ق��زل االی رنگین کمان نیز‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬دس��تیابی به دانش فنی و تولید مولد‬ ‫ع��اری از بیماری های خ��اص از اهداف این پروژه اس��ت‪.‬‬ ‫در حوزه ق��زل االی رنگین کم��ان‪ ،‬بیماری های خطرناکی‬ ‫مانن��د ‪ VHS‬وج��ود دارد ک��ه موج��ب تلف��ات زی��ادی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی اعتب��ار این پ��روژه مهم را ‪ ۶‬میلی��ارد تومان عنوان‬ ‫و تصری��ح کرد‪ ۳ :‬میلی��ارد تومان از اعتب��ارات این پروژه‬ ‫را معاون��ت علمی ریاس��ت جمهوری‪۱.۵ ،‬میلی��ارد تومان‬ ‫اس��تانداری مازندران و ‪ ۱.۵‬میلیارد تومان دیگر را موسسه‬ ‫تحقیقات علوم شیالتی کش��ور تامین می کند‪ .‬فاز نخست‬ ‫این پروژه تمام شده و امسال دانش فنی تولید مولد عاری‬ ‫از بیماری خاص ماهی ق��زل االی رنگین کمان را به بخش‬ ‫خصوصی واگذار خواهیم کرد‪.‬‬ ‫رئیس موسس��ه تحقیقات علوم ش��یالتی کش��ور درباره‬ ‫وضعی��ت ذخایر ابزی��ان در اب های جنوب کش��ور گفت‪:‬‬ ‫مطالع��ات و بررس��ی های م��ا در زمینه پای��ش و ارزیابی‬ ‫ابزیان اب های جنوب کش��ور در س��ال گذشته نشان داد‬ ‫که جمعیت بعضی از گونه هایی مانند یال اس��بی کاهش و‬ ‫در برخی مناطق جمعیت ماهی حلوا سفید افزایش جزئی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫پورکاظمی درباره ذخایر فانوس ماهیان نیز تصریح کرد‪:‬‬ ‫مطالعات و بررسی سال های قبل این موسسه حاکی از ‪۲.۳‬‬ ‫میلی��ون تن ذخیره فانوس ماهیان در اب های دریای عمان‬ ‫است‪ .‬از این رو‪ ،‬ما پیشنهاد صید ساالنه ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫تن از این گونه ماهی را پیش��نهاد دادیم‪ .‬عمر این ماهیان‬ ‫کوچک حدود ‪ ۳۶۲‬روز اس��ت و اگر صید نشوند می میرند‬ ‫و تجزیه می شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تاکید ما بر این است که صید و بهره برداری‬ ‫از فانوس ماهیان نباید به سایر گونه ها اسیب وارد کند زیرا‬ ‫هر یک از گونه ابزیان‪ ،‬وضعیت ذخایر متفاوتی دارند‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 5‬دی ‪ 18 1397‬ربیع الثانی ‪ 26 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 552‬پیاپی ‪2525‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فراهم نبودن شرایط ادغام‬ ‫قطعه سازان‬ ‫خبر‬ ‫فرهنگی تشریح کرد‬ ‫چرایی سوق پیدا کردن نقدینگی‬ ‫به سمت خرید خودرو‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با بیان‬ ‫اینکه تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار نقدینگی را به سمت‬ ‫خرید این کاال سوق داد‪ ،‬گفت‪ :‬باید ارزش روز مبلغی که خریداران‬ ‫در زمان پیش فروش پرداخت کردند‪ ،‬محاس��به و باقیمانده زمان‬ ‫تحویل از خریداران دریافت ش��ود‪ .‬محمدحس��ین فرهنگی در‬ ‫گفت وگو با خانه ملت با بیان اینکه خودروسازان باید به تعهدات‬ ‫خود پایبند باش��ند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در ح��وزه قیمت خودرو دو نکته‬ ‫مهم وجود دارد؛ نخس��ت تعهدات پیش��ین این کارخانه ها است‪.‬‬ ‫براساس توافقی که میان کمیسیون صنایع و خودروسازان انجام‬ ‫شده‪ ،‬شرکت ها موظف هستند به تعهدات خود با قیمت های قبل‬ ‫پایبند باشند‪ .‬مردمی که یک سال گذشته در پیش فروش ثبت نام‬ ‫کردن��د نباید به دلیل کاهش ارزش پول متضرر ش��وند چراکه با‬ ‫مبلغی که خریداران در زمان پیش فروش در اختیار خودروسازان‬ ‫قرار دادند این کارخانه ها می توانستند خودرو را فوری و با هزینه‬ ‫پایین تولید کنند‪ .‬نماینده مردم تبریز‪ ،‬اذرشهر و اسکو در مجلس‬ ‫شورای اسالمی افزود‪ :‬اگرچه خودروسازان سخت زیربار عمل به‬ ‫تعهدات خود می روند اما پیش فروش‪ ،‬معامله ای دو طرفه است و‬ ‫برای اعتمادسازی طرفین باید به تعهدات خود عمل کنند‪ .‬عضو‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی تاکید کرد‪:‬‬ ‫باید ارزش روز مبلغی که خریداران در زمان پیش فروش پرداخت‬ ‫کردن��د محاس��به و باقیمانده قیمت خ��ودرو در زمان تحویل از‬ ‫خریداران دریافت ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه خودرو نیز مانند سایر‬ ‫کاالها تحت تاثیر بازار اس��ت‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬تغییر قیمت قطعات‪،‬‬ ‫مواد اولیه و دس��تمزدها باعث افزایش قیمت خودرو می شود‪ .‬در‬ ‫صورتی که خودروسازان ملزم به عرضه خودرو با قیمتی پایین تر‬ ‫از قیمت تمام ش��ده ش��ود ورشکس��تگی انها حتمی است‪ .‬عضو‬ ‫فراکسیون والیی در مجلس شورای اسالمی بیان کرد‪ :‬در صورتی‬ ‫ک��ه قیمت ب��ازار و کارخانه به یکدیگر نزدیک ش��ود انگیزه های‬ ‫دالالن در ب��ازار خودرو از بین می رود و بازار خود را با فاصله های‬ ‫قیمت��ی منطبق می کند‪ .‬فرهنگی ب��ا بیان اینکه اگر فاصله میان‬ ‫قیمت بازار و کارخانه زیاد باش��د همه به دنبال خرید از کارخانه‬ ‫هس��تند که این موضوع خود مش��کالت بسیاری ایجاد می کند‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬زمان��ی که فاصله میان قیمت خ��ودرو در کارخانه و‬ ‫بازار کم شود تقاضا کاهش پیدا کرده و خودروساز ناچار می شود‬ ‫قیمت را کاهش دهد؛ بنابراین میان عرضه و تقاضا تعادل ش��کل‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار نقدینگی را به سمت خرید‬ ‫این کاال سوق می دهد که نیاز است این جاذبه از بین رود‪ .‬عضو‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫به دلیل تحریم‪ ،‬بس��یاری از قطعه سازان نتوانستند قطعات مورد‬ ‫نی��از را تامی��ن کنند در نتیجه قیمت خ��ودرو افزایش پیدا کرد‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬قیمت ها براس��اس واقعیت های بازار ش��کل می گیرد‪.‬‬ ‫متاس��فانه فرایند عرضه و تقاضا در ایران مشکالت بسیاری دارد‬ ‫و بس��یاری از کاالهای داخلی از کش��ور خارج شده و دوباره به نام‬ ‫محصول خارجی وارد کش��ور می ش��ود‪ .‬فرهنگی در پایان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬خودروسازان کشور خود باید به فکر تولید قطعات مورد نیاز‬ ‫باشند تا در شرایط بحرانی وارد رقابت شده و قطعات را با قیمتی‬ ‫پایین تر تهیه کنند‪.‬‬ ‫محمد نصوحی‪ :‬اگر مواد‬ ‫اولیه الزم موجود باشد‬ ‫تولید مانند گذشته ادامه‬ ‫خواهد داشت‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫مجموعه سازی موضوعی است‬ ‫که از س��وی صنعتگران داخلی‬ ‫مطرح بوده و عنوان می ش��ود با‬ ‫ادغ��ام صنعت توانمندتر خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬اما ب��ا توجه ب��ه تجربه ای‬ ‫ک��ه در این زمینه دارم با چنین‬ ‫امری مخالفت هستم و در تمام‬ ‫رضا هاشمی‬ ‫نشست ها نیز این را اعالم کرده ام‬ ‫فعال صنعت قطعه‬ ‫زی��را واحده��ای کوچک از بین‬ ‫می روند‪ .‬این سیاس��ت منطقی‬ ‫نیس��ت که قطع��ات را در چند‬ ‫س��ازنده محدود کنیم چنانچه اتفاقی ب��رای یکی از واحد بزرگ‬ ‫رخ دهد اس��یب های جدی به کل صنعت وارد می شود‪ .‬ضروری‬ ‫است هر واحد صنعتی کار خود را انجام دهد و تقسیم کار به شیوه‬ ‫منطقی انجام ش��ود‪ .‬الزم است هر واحد صنعتی اگرچه کوچک‪،‬‬ ‫به شکل تخصصی بخشی از این صنعت را بر عهده گیرد‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬سیس��تم ترمز خود دارای قطعاتی مانند فنر‪ ،‬الس��تیک‪،‬‬ ‫پالس��تیک و‪ ...‬اس��ت اگر هر بخش کار خود را به بهترین شکل و‬ ‫تخصصی انجام دهد به س��ایر واحدهای بزرگ کمک می ش��ود تا‬ ‫یک قطعه کامل را به شکل مطلوب برای خط تولید اماده کنند‪.‬‬ ‫هنوز ش��رایط کش��ور به انجا نرس��یده که ادغام در صنعت قطعه‬ ‫کش��ور محقق ش��ود‪ .‬امروز بیکاری یکی از معضالت اصلی کشور‬ ‫است که با ادغام به این مسئله بیشتر دامن زده می شود‪ .‬اگر سخن‬ ‫از کارامدی و روزامد شدن صنعت قطعه است باید این واحدهای‬ ‫ب��زرگ کم��ک کنند تا این واحدهای کوچک به س��طح مطلوب‬ ‫برس��ند‪ .‬در بح��ث حمایت باید کمک ک��رد تا واحدهای صنعتی‬ ‫کوچک خود را به سطح مطلوب برسانند‪ ،‬نه انکه صورت مسئله‬ ‫را پاک کنیم‪ .‬تقسیم کار در صنعت و تولید مهم است‪ .‬ضمن انکه‬ ‫اگر بررسی شود این واحدهای کوچک هستند که صنعت کشور را‬ ‫تا امروز نگه داشته اند‪ .‬امروز خودروساز به راحتی می تواند زنجیره‬ ‫ن خود را مدیریت کند تا صاحب فناوری شود‪ .‬این امر منجر‬ ‫تامی ‬ ‫به توسعه هر دو صنعت خودرو و قطعه می شود‪.‬‬ ‫قطعه سازان در گفت وگو با «گسترش صنعت» عنوان کردند‬ ‫صادرات منوط به تدوین نقشه راه تولید‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنعت قطعه در ش��رایط موجود ریزش بس��یاری‬ ‫داشته است‪ .‬برخی تغییر شغل داد ه یا در جایی دیگر‬ ‫س��رمایه خود را م��ورد بهره برداری ق��رار داده اند‪ .‬اما‬ ‫کسانی که س��ال ها در این صنعت تجربه اندوخته اند‬ ‫و به ق��ول معروف عم��ری را در این صنعت س��پری‬ ‫کرده اند به این راحتی نمی توانند تغییر مسیر دهند‪.‬‬ ‫اخبار این روزهای قطعه سازان حکایت از این دارد که‬ ‫باقیمانده ه��ا به امید فردا چراغ واحد صنعتی خود را‬ ‫روشن نگه داشته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود مواد اولیه و افت تیراژ‬ ‫محم��د نصوحی‪ ،‬مدیرفروش یکی از ش��رکت های‬ ‫تولیدکنن��ده قطعات خودروهای س��بک و س��نگین‬ ‫در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬نخس��تین‬ ‫مشکل قطعه سازان کمبود مواد اولیه مورد نیاز است‪.‬‬ ‫امکاناتی در اختیار تولیدکننده نیست و این امر ادامه‬ ‫مس��یر را با دش��واری همراه کرده است‪ .‬برای تامین‬ ‫مناب��ع مالی وقتی به بانک ها مراجعه می ش��ود‪ ،‬هزار‬ ‫مانع س��ر راه صنعتگر می گذارند‪ .‬ضمن انکه افزایش‬ ‫قیمت مواد اولیه روندی است که متوقف نمی شود و‬ ‫همچنان ادامه دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬البته مس��ائل مربوط‬ ‫ب��ه مالی��ات و دارایی و نیز انرژی ش��امل قیمت اب ‪،‬‬ ‫برق‪ ،‬گاز و‪ ...‬هم س��ر جای خود است‪ .‬با این وضعیت‬ ‫ضروری است دولت یارانه ای برای تولید در نظر بگیرد‬ ‫تا بتواند محصوالت را ارزان تر در اختیار مصرف کننده‬ ‫قرار دهد‪ .‬این فعال صنعت قطعه با بیان اینکه واحد‬ ‫صنعت��ی انها خط تولید و بازار لوازم یدکی را‪ ،‬هر دو‬ ‫پوش��ش می دهد در ادامه گفت‪ :‬بیش��تر فعالیت ما با‬ ‫ایران خودرو و مگاموتور است‪ .‬البته در زمینه قطعات‬ ‫خودروهای س��واری فق��ط خط تولید خودروس��از را‬ ‫تامین می کنیم و در بازار لوازم یدکی فعالیتی نداریم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به افت تولید تصریح کرد‪ :‬سال گذشته‬ ‫در ‪۳‬نوبت فعالیت داشتیم اما امسال ناگزیر به فعالیت‬ ‫تک نوبتی هستیم‪.‬‬ ‫نصوحی با بی��ان اینکه تمام م��واد اولیه مورد نیاز‬ ‫انه��ا از داخل تامین می ش��ود‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬اگر مواد‬ ‫اولیه الزم موجود باشد‪ ،‬تولید همچون گذشته ادامه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش بینی اینده‬ ‫نصوحی نیز با گالیه نس��بت به گران��ی مواد اولیه‬ ‫در ‪ ۲‬ت��ا ‪ ۳‬نوبت‪ ،‬گف��ت‪ :‬در حالی ک��ه قیمت تمام‬ ‫نهاده ه��ای تولید و قطعات ماش��ین االت و تجهیزات‬ ‫افزایش یافته‪ ،‬اما نرخ قطعات بروزرسانی نشده است‪.‬‬ ‫ای��ن قطعه س��از درباره ورشکس��تی قطعه س��ازان‬ ‫اظهارکرد‪ :‬واحدهای صنعتی بس��یاری تعطیل شده و‬ ‫انهایی که مانده اند هم با تعدیل نیرو در حال فعالیت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫نصوح��ی در زمینه ادامه فعالیت ه��ا در واحدهای‬ ‫صنعت��ی خاطرنش��ان کرد‪ :‬تولیدکنن��ده اس��ترس‬ ‫اتفاق های فردا را دارد و نسبت به اینده نگران است و‬ ‫نمی تواند برنامه ای برای خود تدوین کند‪.‬‬ ‫‹ ‹دولتی ها همراهی کنند‬ ‫مش��کلی حل نمی ش��ود‪ ،‬بلکه چوب الی چرخ تولید‬ ‫می گذارن��د‪ .‬انها همراه��ی الزم را با بخش خصوصی‬ ‫ندارن��د و با خصومت رفتار می کنن��د و این وضعیت‬ ‫موجب دلسردی تولیدکننده شده است‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه ادامه داد‪ :‬در ‪۲‬سال گذشته‬ ‫‪ ۵‬تا ‪۶‬تولیدکننده از همکاران ما که بیش از ‪۵۰‬نیروی‬ ‫کاری داشتند ناگزیر به توقف تولید شدند‪.‬‬ ‫خرس��ند با بیان اینکه مش��کل اصلی ما همکاری‬ ‫نک��ردن اداره ه��ای دولتی با بخش خصوصی اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در کنار همکاری نش��دن متص��ل نبودن این‬ ‫اداره ها به یکدیگر هم س��بب ش��ده تا چالش ها نمود‬ ‫بیشتری داشته باشد‪ .‬ارتباط وجود ندارند و هر نهادی‬ ‫به شکل جزیره ای عمل می کند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬مس��ئول دولتی در رسانه از مشکالت‬ ‫صنعتگ��ران می گوی��د و عن��وان می کند نس��بت به‬ ‫وضعی��ت مطلع بوده و به دنبال رفع ان اس��ت اما در‬ ‫عمل تغییری دیده نمی ش��ود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬فردی‬ ‫که خود در صنعت فعالیت نداشته باشد‪ ،‬مشکالت را‬ ‫نمی شناس��د در نتیجه نمی تواند راه حل درستی ارائه‬ ‫ده��د‪ .‬اگر بخواهیم به طور واقع��ی و جدی صنعت و‬ ‫وضعیت تولید را ساماندهی کنیم این‬ ‫امر از س��وی مدیری��ت دولتی محقق‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬بلکه مدیر باید از بدنه خود‬ ‫صنعت باشد‪.‬‬ ‫در ادامه س��یدجمال خرس��ند‪ ،‬رئیس‬ ‫هیات مدی��ره یک��ی از برنده��ای داخلی‬ ‫ک��ه در زمینه تولید ان��واع اگزوز فعالیت‬ ‫دارد‪ ،‬درب��اره گران��ی م��واد اولی��ه ب��ه‬ ‫«گسترش صنعت» گفت‪ :‬مواد اولیه گران‬ ‫خری��داری و در نتیجه گران هم فروخته‬ ‫سیدجمال خرسند‬ ‫می ش��ود‪ .‬ای��ن نمی تواند مش��کل اصلی‬ ‫تولید قطعه سازان باشد‪.‬‬ ‫بیشتر اداره ها به گونه ای‬ ‫او افزود‪ :‬با این روند قرار نیست صنعت برخورد می کنند که نه تنها‬ ‫مشکلی حل نمی شود‪،‬‬ ‫رش��د کند‪ .‬همه راهکارها در حد ش��عار‬ ‫و ح��رف مانده باقی مانده اس��ت‪ .‬وی در بلکه چوب الی چرخ تولید‬ ‫می گذارند‬ ‫توضیح این موضوع گفت‪ :‬بیشتر اداره ها‬ ‫به گون��ه ای برخورد می کنن��د که نه تنها‬ ‫� اتفاق های مثبت و مقطعی‬ ‫خرس��ند در ادام��ه درددل ه��ای‬ ‫صنعتگ��ران اظهارکرد‪ :‬پیش ت��ر اداره‬ ‫کار قانون��ی وض��ع کرده ک��ه مربوط‬ ‫ب��ه واحده��ای تولیدی بی��ش از ‪۳۰‬‬ ‫نفر می ش��د‪ .‬این امر باعث ش��د برخی‬ ‫تنها ب��رای اینکه مش��مول این قانون‬ ‫نش��وند به تعدیل نیروی انسانی خود‬ ‫بپردازن��د‪ ،‬زیرا تدوین ای��ن قوانین در‬ ‫شرایط سخت تولید نمی تواند کارساز‬ ‫باش��د‪ .‬وی عنوان ک��رد‪ :‬از ای��ن رو‪ ،‬در بحث تعدیل‬ ‫نیرو تنها نباید به این مس��ئله متمرکز ش��د که تیراژ‬ ‫افت داش��ته و صنعتگر ناگزیر به تعدیل نیرو ش��ده‪،‬‬ ‫بلکه جاهایی این س��ختگیری های قانونی اس��ت که‬ ‫صنعتگ��ر را ناچار ب��ه تعدیل نیرو می کن��د‪ .‬یا حتی‬ ‫افزایش تیراژ نمی تواند خبر خوشحال کننده ای باشد‬ ‫زیرا ممکن اس��ت یک واحد تولیدی از گردونه خارج‬ ‫ش��ده و دیگری س��هم او را تولی��د می کند‪ .‬پس این‬ ‫امر نمی تواند نش��ان دهنده رونق تولید و بازار کش��ور‬ ‫باش��د‪ .‬خرس��ند در ادامه گالیه های خود بخشی از‬ ‫مش��کالت را مرب��وط ب��ه تولیدکنندگان دانس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬نمی توان همه مس��ائل و مش��کالت را مربوط‬ ‫به بخش دولتی دانس��ت‪ ،‬بلکه جاهایی هم صنعتگر‬ ‫دچار اشتباه می شود‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬با به وجود امدن‬ ‫تحریم بعضی از این فضا سوءاس��تفاده کرده و قیمت‬ ‫محصوالت خود را بی قاع��ده افزایش داده اند‪ .‬برخی‬ ‫معتقدن��د چ��ون ممنوعیت واردات کاالهای مش��ابه‬ ‫تولی��د داخ��ل از ابتدای تیر رقم خ��ورد و قاچاق نیز‬ ‫ب��ه این ترتیب کمتر ش��د‪ ،‬بازار محص��والت داخلی‬ ‫رونق بیش��تری گرفت‪ .‬وی در این باره معتقد اس��ت‬ ‫این امور به ش��کل مقطعی نمی تواند کارساز و مفید‬ ‫باشد‪ ،‬بلکه بیشتر اسیب رسان است زیرا نوعی شوک‬ ‫به واحده��ای صنعتی بوده در حال��ی که حمایت از‬ ‫کاالی داخلی باید به طور مستمر و با برنامه های جامع‬ ‫باش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬بازار امروز که منجر به خوش حالی‬ ‫بعضی از تولیدکنندگان شده پایدار و ماندگار نیست‬ ‫و نمی توان به ان خوشبین بود‪ .‬خرسند با بیان اینکه‬ ‫خال نقش��ه راه مش��کل پایه ای صنعت خودرو است‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬اگر حتی ش��رکتی بسیار قوی مانند تویوتا‬ ‫خریداری شود و تمام خط تولید ان به داخل منتقل‬ ‫ش��ود‪ ،‬نمی توانی��م تویوتا صادر کنیم زیرا نقش��ه راه‬ ‫نداریم و زیرس��اخت ها فراهم نیس��ت‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫تع��دد قوانین که به نوعی خود منجر به چالش ش��ده‬ ‫فرصت ها را از ما می گیرد‪.‬‬ ‫کاهش ارزبری تولید لنت ترمز‬ ‫ب��ه گفت�� ه رئیس انجم��ن صنای��ع تولید لن��ت ترمز‬ ‫وکالچ‪ ،‬تولیدکنن��دگان داخلی عزم خ��ود را برای تولید‬ ‫محصوالتی ب��ا ارزبری کمتر جزم کرده اند‪ .‬البته ش��اید‬ ‫در ابتدا کمی س��خت به نظر برس��د اما به اعتقاد وی در‬ ‫اینده ای نه چندان دور ش��اهد ف��روش قطعاتی خواهیم‬ ‫بود که با بیشترین درصد داخلی سازی عرضه می شوند‪.‬‬ ‫سیدحس��ین الج��وردی در گفت وگ��و ب��ا خبرخودرو‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬قیمت تولیدات ما متاث��ر از تغییرات قیمتی‬ ‫محص��والت دو خودروس��از بزرگ نیس��ت‪ ،‬ام��ا ممکن‬ ‫اس��ت کاهش نرخ ارز بر قیمت محص��والت اینده که با‬ ‫ارز ارزان ت��ری تولید ش��ده اند اثرگذار باش��د زیرا قیمت‬ ‫تولیدات فعلی براس��اس نرخ ارز نیمایی تعیین می شود‬ ‫که درحال حاضر تفاوتی با گذش��ته ندارد‪ .‬وی در ادامه‬ ‫اف��زود‪ :‬با کاهش قیمت ارز در بازار ازاد در عمل تجارتی‬ ‫انجام نش��ده ام��ا چنانچه این روند کاهش��ی ادامه یابد‪،‬‬ ‫ممکن است در اینده ش��اهد افت قیمت ها باشیم‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬ب��ا توجه به انکه مس��ئولیت کنترل کیفیت لنت‬ ‫ترمز را موسس��ه اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی کشور‬ ‫برعه��ده دارد و تولی��دات کارخانه های قطعه س��ازی از‬ ‫س��وی این موسس��ه مورد پایش قرار می گیرد و ماهانه‬ ‫با نمونه برداری هایی که انجام می شود چنانچه با مشکلی‬ ‫در کیفی��ت روبه رو ش��وند در نهای��ت از تولید ان قطعه‬ ‫جلوگیری به عمل می اید؛ بنابراین تولیدکنندگان معتبر‬ ‫داخل��ی نمی توانن��د کاالی بی کیفیت و غیراس��تاندارد‬ ‫عرضه کنند‪.‬الجوردی اذع��ان کرد‪ :‬تمام تولیدکنندگان‬ ‫ب��ا حداکثر ت��وان و ظرفیت ام��اده تولید هس��تند و با‬ ‫خرید تجهیزات و ماش��ین االت جدید‪ ،‬خطوط تولید را‬ ‫توس��عه داده اند؛ بنابراین چنانچ��ه موانع داخلی برطرف‬ ‫ش��ود‪ .‬به طور قطع‪ ،‬حتی بیش از نیاز داخل‪ ،‬قطعه س��از‬ ‫می تواند مولفه های استانداردی را در محصوالتش لحاظ‬ ‫کند‪ .‬رئیس انجمن صنایع تولید لنت ترمز و کالچ گفت‪:‬‬ ‫تولید کنندگان درحال حاضر با معضالت جدی دس��ت و‬ ‫پنجه نرم می کنند؛ بنابراین باید به منظور بهبود وضعیت‬ ‫مالی‪ ،‬تس��هیالتی با شرایط مناس��ب در اختیار انها قرار‬ ‫گی��رد‪ .‬همچنین گمرک و بانک مرکزی باید با همکاری‬ ‫بیشتر امکان ترخیص کاالهای مورد نیاز تولید کنندگان‬ ‫را فراهم کند زیرا این خود تحریمی ها گاهی ازاردهنده تر‬ ‫از تحریم ه��ای خارج��ی ب��وده و منجر به ض��رر و زیان‬ ‫تولیدکنندگان می شود و ممکن است در مدتی که مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز تولید در گمرک دپو شده است‪ ،‬غیرقابل‬ ‫اس��تفاده یا از کیفیت ان کاسته ش��ود‪ .‬وی تحریم ها و‬ ‫فشارهای خارجی را فرصتی برای تولید کنندگان دانست‬ ‫و افزود‪ :‬معتقدم فش��ار ها فرصتی برای اینده کش��ور و‬ ‫به خودکفایی رس��یدن تولیدکنندگان اس��ت و باید این‬ ‫فش��ارها را به ف��ال نیک گرفت و با تالش بیش��تر برای‬ ‫حف��ظ منافع ملی تمام تولیدات را بومی س��ازی کنیم تا‬ ‫نیازی به خارج از کش��ور نداشته باش��یم؛ بنابراین باید‬ ‫با تکیه بر س��رمایه و دانش داخلی محصوالتی با حداقل‬ ‫ارزبری تولید کنیم‪ .‬این فعال صنعت قطعه درباره میزان‬ ‫ارزبری تولید لنت گفت‪ :‬ارزبری تولید لنت بس��تگی به‬ ‫نوع کارخانه دارد اما به طور متوسط بین ‪ ۵۰‬تا ‪۶۰‬درصد‬ ‫تولی��د لنت ارزب��ری دارد که درحال حاض��ر کارخانه ها‪،‬‬ ‫تولی��د محصوالتی ب��ا حداقل ارزبری را در دس��تور کار‬ ‫خ��ود قرار داده ان��د و بخش تحقیق و توس��عه و کنترل‬ ‫کیفی کارخانه ها پیگیر این مس��ئله است که مواد اولیه‬ ‫داخلی را جایگزین مواد اولیه خارجی کند تا در اینده ای‬ ‫نزدیک شاهد کاهش ارزبری لنت ترمز باشیم‪ .‬الجوردی‬ ‫درباره ارتقای استانداردها نیز اظهارکرد‪ :‬در اینده نزدیک‬ ‫برای استاندارد لنت ترمز‪ ،‬شرایط جدیدی اعالم می شود‬ ‫اما تا این لحظه موسس��ه استاندارد هنوز هیچ استاندارد‬ ‫جدیدی را اعالم نکرده است‪ .‬البته باید به این نکته توجه‬ ‫داشت سختگیری های سازمان ملی استاندارد در نهایت‬ ‫به سود صنایع تولیدی کشور است و تولیدکنندگان خود‬ ‫را با این استانداردها وفق خواهند داد‪.‬‬ ‫ب ام و در کره جنوبی تحت پیگرد قرار می گیرد‬ ‫ش��رکت خودروس��ازی ب ام و در کره جنوب��ی به‬ ‫اتهام پنهان نگهداش��تن نق��ص فنی قطعات و تاخیر‬ ‫در فراخ��وان خودروهای با نق��ص فنی ‪ ،‬تحت پیگرد‬ ‫قانونی قرار خواهد گرفت‪ .‬به گزارش ش��بکه جهانی‬ ‫بی بی س��ی‪ ،‬وزارت حمل ونقل کره جنوبی همچنین‬ ‫این شرکت خودروس��ازی المانی را ‪10‬میلیون دالر‬ ‫جریمه کرده اس��ت‪ .‬گروهی که درب��اره خودروهای‬ ‫ب ام و از ماه اوت امسال به این طرف تحقیق می کنند‪،‬‬ ‫دریافته اند که سردکننده این خودرو ها نشت می کند‬ ‫و باعث می شود موتور ان ها اتش بگیرد‪.‬‬ ‫در کره جنوبی‪ ،‬امسال حدود‪40‬مورد اتش سوزی‬ ‫موت��ور ب ام و رخ داده و این ش��رکت به دلیل همین‬ ‫نق��ص فنی بی��ش از ‪۱.۵‬میلی��ون از خودروهایش را‬ ‫در سراس��ر جهان فراخوان کرده است‪ .‬شرکت ب ام و‬ ‫در کره جنوب��ی عذرخواهی کرده اس��ت و گفته در‬ ‫تحقیقات همکاری خواهد کرد‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 5‬دی ‪ 18 1397‬ربیع الثانی ‪ 26 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 552‬پیاپی ‪2525‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش ‪۳۳‬درصدی تولید‬ ‫مینی بوس و میدل باس‬ ‫رضا رضایی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫اگر دولت از ‪۳‬دهه پیش‬ ‫هدف مشخصی برای‬ ‫صنعت خودرو تعیین و‬ ‫برای ان هدف و نقشه راه‬ ‫تعریف می کرد‪ ،‬در نقطه‬ ‫فعلی نبودیم‬ ‫ازمون و خطا برای نجات صنعت خودرو‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ده��ه ‪ ۹۰‬س��ال های پر فراز و نش��یبی برای صنعت‬ ‫خ��ودرو کش��ور بود‪ .‬اوایل س��ال مش��کالت تحریمی‬ ‫می رفت تا نفس صنعت خودرو را قطع کند‪ ،‬اما با همت‬ ‫قطعه سازان‪ ،‬با وجود بی تعهدی شریکان خارجی‪ ،‬تولید‬ ‫ادامه یافت‪ .‬برجام فرصتی دوباره برای دمیدن جان تازه‬ ‫در خودروس��ازی کشور بود که رونق نسبی سال ‪ ۹۵‬و‬ ‫‪ ۹۶‬را رق��م زد‪ .‬ام��ا هنوز تولید تجاری مدل های جدید‬ ‫به سرانجام نرسیده بود که فشارهای تحریمی جدید و‬ ‫تعلیق همکاری شریکان خارجی وضعیتی دیگر را برای‬ ‫این صنعت به وجود اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹موانع داخلی‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬س��الی پرچالش برای صنایع کشور به ویژه‬ ‫صنع��ت خودرو و قطعه به عنوان یکی از پول س��ازترین‬ ‫بخش ها است‪ .‬به گفته صنعتگران خودتحریمی ها کنار‬ ‫تحریم ه��ای خارجی توان تولید را به حداقل رس��انده‬ ‫و جزی��ره ای عمل کردن نهاده��ای دولتی مانند بیمه‪،‬‬ ‫دارای��ی‪ ،‬بان��ک و‪ ...‬ب��دون توجه به مش��کالت موجود‬ ‫به دنب��ال برنامه ه��ا و اهداف مالی خود هس��تند‪ .‬خال‬ ‫برنامه ه��ای بلندمدت از جمله چالش های دیگر صنایع‬ ‫کش��ور اس��ت که تولیدکننده را بدون نقشه راه به حال‬ ‫خود رها کرده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬کارشناس��ان معتقدند ب��ا اینکه‬ ‫سال هاس��ت ایران در زمره کش��ورهای خودروساز قرار‬ ‫دارد‪ ،‬اما هنوز نقش��ه راهی ب��رای این صنعت و صنایع‬ ‫وابس��ته به ان تعریف نش��ده اس��ت و به همین دلیل با‬ ‫کوچک ترین فشار خارجی و تحریم ها وضعیت شکننده‬ ‫ان نمایان می ش��ود‪ .‬خودروس��ازی دومین شاخه مهم‬ ‫اقتصاد ملی پس از صنعت نفت و گاز اس��ت که س��هم‬ ‫‪۱۸‬درصدی در اشتغال صنعتی و ‪۳.۵‬درصدی در تولید‬ ‫ناخال��ص داخلی دارد؛ از این صنعت به عنوان لکوموتیو‬ ‫رش��د دیگر صنایع کش��ور یاد می ش��ود؛ به طوری که‬ ‫‪۶۰‬رش��ته صنعت��ی دیگر با ان در ارتب��اط بوده و یکی‬ ‫از عرصه ه��ای تحقق ش��عار «حمایت از کاالی ایرانی»‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬این صنعت ب��ا وجود تجرب ه و قدمت‬ ‫چن��د دهه ‪ ،‬اما صنعتی پایدار و قوی ارزیابی نمی ش��ود‬ ‫و به گفته مهدی پورقاضی‪ ،‬رئیس کمیس��یون صنعت‬ ‫اتاق تهران بی تدبیری سال های گذشته صنعت خودرو‬ ‫منج��ر ب��ه کاهش به��ره وری‪ ،‬کاهش تولی��د‪ ،‬کاهش‬ ‫سوداوری و نارضایتی مردم شده است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان از ج��ذب س��رمایه گذاری خارج��ی‪،‬‬ ‫گس��ترش واحدهای تحقیق و توس��عه و افزایش سهم‬ ‫س��اخت داخل به عن��وان ش��اخص های بنیادین طرح‬ ‫تحول و بهبود صنعت خودرو یاد می کنند‪.‬‬ ‫هرچند در سال های گذشته و متاثر از اجرایی شدن‬ ‫برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) گشایش هایی را در‬ ‫جذب س��رمایه گذاری های خارجی ش��اهد بودیم ‪ -‬که‬ ‫ان هم به دنبال خروج یک جانبه امریکا از برجام معلق‬ ‫مان��د‪ -‬اما در گس��ترش واحدهای تحقیق و توس��عه و‬ ‫افزایش س��هم س��اخت داخل با وجود همه فرصت ها و‬ ‫امکانات‪ ،‬اقدام چش��مگیری دیده نمی شود‪ .‬در این باره‬ ‫رضا رضایی‪ ،‬رییس پیش��ین انجمن سازندگان قطعات‬ ‫‹ ‹تعریف نقشه راه خودروسازی‬ ‫و مجموعه ه��ای خودروی��ی گفت‪ :‬در ش��رایط کنونی‬ ‫رضایی در ادامه گفت‪ :‬اگر دولت از ‪۳‬دهه پیش هدف‬ ‫جن��گ اقتصادی و تحریم ها‪ ،‬نیاز اس��ت دس��ت کم به‬ ‫مشخصی برای صنعت خودرو تعیین و برای ان هدف و‬ ‫تسهیل س��ازی شرایط در داخل کش��ور بپردازیم‪ .‬وی‬ ‫نقشه راه تعریف می کرد‪ ،‬در نقطه فعلی نبودیم‪ .‬مسیری‬ ‫افزود‪ :‬در س��ال های گذش��ته هر چند ‪ ۸۰‬تا ‪۸۵‬درصد‬ ‫که چین از ‪۲۲‬سال پیش به درستی پیمود و امروز عالوه‬ ‫خودروه��ای س��اخت داخ��ل را بومی س��ازی کردیم و‬ ‫بر تولید ‪100‬درصدی خودروهای خود در داخل‪ ،‬انها را‬ ‫تامین مواد اولیه انها در کش��ور میس��ر ش��د اما امروز‬ ‫به دورترین نقاط جهان صادر می کند‪ .‬وی مدعی ش��د‬ ‫شاهدیم وابستگی در همان ‪ ۱۵‬تا ‪۲۰‬درصد باقی برای‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران ب��ا این توان تخصصی و مالی‬ ‫این صنعت دردسرس��از ش��ده است‪ .‬او بیان کرد‪ :‬بیش‬ ‫منوط به تس��هیل قوانین‪ ،‬قادر به ساخت خودروهایی‬ ‫از ‪۱۳‬ه��زار قلم قطعه در س��اخت انواع خودروها وجود‬ ‫‪100‬درصد داخلی امن‪ ،‬با اسایش و در کالس اقتصادی‬ ‫دارد و هر روز که می گذرد موجودی انبار قطعه س��ازان‬ ‫است‪ .‬وی به تعطیلی ‪۵‬ساله واحدهای تحقیق و توسعه‬ ‫و خودروسازان کاهش می یابد و ادامه این روند به زیان‬ ‫(‪ )R&D‬خودروس��ازان و قطعه س��ازان اشاره کرد که‬ ‫هر ‪ ۲‬صنعت است‪ .‬این فعال صنعت قطعه یاداور شد‪:‬‬ ‫متاثر از به روز نش��دن قیمت ها و سایر عوامل‬ ‫خودروس��ازی و قطعه سازی ‪۲‬صنعت‬ ‫اتفاق افتاد و باید به سرعت نسبت به احیای‬ ‫اس��تراتژیک به ش��مار می رون��د ک��ه‬ ‫انها اقدام کرد‪ .‬این فعال صنعت قطعه تاکید‬ ‫نیروه��ای زیادی در انها مش��غول به‬ ‫کرد‪ :‬فوری تری��ن کار پس از پایان تحریم ها‬ ‫کار هس��تند‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬هرچند‬ ‫برنامه ری��زی برای صنعت خ��ودرو و تعیین‬ ‫بخ��ش خصوصی می توان��د تحریم ها‬ ‫نقشه راه است‪.‬‬ ‫را به ش��یوه هایی با صرف هزینه های‬ ‫‹ ‹احیای شیوه بدون انتقال ارز‬ ‫بیشتر دور بزند‪ ،‬اما با محدودیت هایی‬ ‫بیگلو‬ ‫دبی��ر انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و‬ ‫روبه رو اس��ت به ط��وری که حتی اگر‬ ‫ام��روز ‪۲‬مش��کل اصلی ای��ن صنایع خواسته قطعه سازان در مجموعه های خودروی��ی نیز در ادامه گفت‪:‬‬ ‫این شرایط‪ ،‬ثبت سفارش ها‬ ‫یعن��ی قیمت نهایی خودروها و تامین با شیوه «بدون انتقال ارز» اگر کانال بانکی برای مراوده های پولی و مالی‬ ‫نقدینگی برطرف شود‪ ،‬رونق در تولید است واردات بدون انتقال با خارج از کش��ور باز نشود‪ ،‬تامین مواد اولیه‬ ‫همچون گذشته به راحتی امکان پذیر ارز‪ ،‬شیوه ای بود که سال ها مورد نیاز صنعت قطعه ‪ ،‬امکان پذیر نیس��ت‪.‬‬ ‫فعاالن اقتصادی از ان‬ ‫مازیار بیگلو افزود‪ :‬خواس��ته قطعه سازان در‬ ‫نیس��ت‪ .‬رضایی با اب��راز امیدواری از‬ ‫استفاده می کردند‬ ‫این ش��رایط‪ ،‬میسر ش��دن ثبت سفارش ها با‬ ‫اینکه مس��ئله تحریم ها هرچه زودتر‬ ‫ش��یوه «بدون انتقال ارز» است‪ .‬وی توضیح‬ ‫با حفظ کرامت کش��ورمان حل وفصل‬ ‫ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬حتی با رفع تحریم ه��ا در قطعاتی مانند‬ ‫س��امانه مالتی پلک��س‪ ABS ،‬ترم��ز‪( ECU ،‬رایان��ه‬ ‫خودرو) و ایربگ(کیسه هوا) وابسته به خارج هستیم و‬ ‫باید در کوتاه ترین زمان با کمک دولت و خودروس��ازان‬ ‫بومی سازی انها را اغاز کنیم‪ .‬وی با تاکید بر لزوم رفع‬ ‫برخی مش��کالت داخلی‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬در شرایط‬ ‫س��خت تحریم ها‪ ،‬اینکه گمرک ب��رای ترخیص کاالها‬ ‫«منشا ارز» را از واردکنندگان مطالبه می کند یا شیوه‬ ‫«بدون انتقال ارز» را‪ ،‬انتظار می رود دولت تس��هیالتی‬ ‫در این زمینه ها ایجاد کند‪ .‬این مقام صنفی پیش��نهاد‬ ‫کرد س��تادی ویژه برای این موضوع شکل گیرد تا پس‬ ‫از شناس��ایی شدن مشکالت‪ ،‬به سرعت به دولت انتقال‬ ‫داده ش��ود تا با اصالح قوانین نس��بت به رفع انها اقدام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫داد‪ :‬واردات بدون انتقال ارز‪ ،‬ش��یوه ای بود که س��ال ها‬ ‫فع��االن اقتصادی از ای��ن راه‪ ،‬کاالهایی که دولت بابت‬ ‫انها گشایش اعتبار اسنادی (‪ )LC‬انجام نمی داد را وارد‬ ‫کش��ور می کردند و این روش به ویژه در زمان تحریم ها‬ ‫ک��ه نقل و انتقال های مالی به س��ختی انجام می ش��د‪،‬‬ ‫کارساز بود‪ .‬گفتنی است دسته بندی کاالها به دو بخش‬ ‫کاالهای مش��مول ارز مبادل��ه ای و ارز ازاد که به دلیل‬ ‫تحریم ها در اغاز دهه‪ ۹۰‬شکل گرفت‪ ،‬سبب شد برخی‬ ‫واردکنن��دگان ارز م��ورد نیاز خود را برای خرید کاال از‬ ‫بازار ازاد تهیه کنند که به این شیوه واردات بدون انتقال‬ ‫ارز می گفتند‪ .‬در ان زمان به دلیل محدودیت در منابع‬ ‫ارزی و ل��زوم مدیریت ان‪ ،‬دولت تصمیم گرفت برخی‬ ‫کاالهای اساسی و واس��طه ای را مشمول ارز مبادله ای‬ ‫کن��د‪ .‬ارز این دس��ته از کاالها از ش��بکه بانکی تامین‬ ‫می ش��د و در مقابل س��ایر کاالهایی که در این فهرست‬ ‫جایی نداش��تند باید ارز خود را از خارج ش��بکه بانکی‬ ‫تامین می کردند‪ .‬پس از اجرای برجام در دی سال‪ ۹۴‬و‬ ‫تسهیل برخی مراودات بانکی و مالی‪ ،‬در ‪۱۶‬بهمن سال‬ ‫گذشته اسحاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫در بخش��نامه ای واردات ب��دون انتقال ارز از ‪۴‬کش��ور‬ ‫ترکی��ه‪ ،‬چین‪ ،‬هند و کره جنوب��ی را ممنوع اعالم کرد‪.‬‬ ‫حدود ‪۲‬ماه بعد در ش��امگاه ‪20‬فروردین دولت تصمیم‬ ‫گرفت نظام ارزی کشور را به شناور مدیریت شده تغییر‬ ‫دهد؛ در این روش که به گفته رئیس جمهوری‪ ،‬اقدامی‬ ‫پیش دس��تانه برای مقابله با س��تیزه جویی امریکا بود‪،‬‬ ‫سیاس��ت یکسان سازی ارز با نرخ هر دالر ‪۴۲۰۰‬تومان‬ ‫کلید خورد و صادرکنندگان موظف شدند ارز حاصل از‬ ‫صادرات را از طریق س��امانه نیما به داخل منتقل کنند‬ ‫ت��ا در اختیار واردکنندگان قرار گیرد‪ .‬بیگلو ادامه داد‪:‬‬ ‫در برقراری دوباره این شیوه نهاد های گوناگون از جمله‬ ‫بان��ک مرکزی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و وزارت‬ ‫ام��ور اقتصادی و دارایی بای��د کمک کنند‪ .‬وی درباره‬ ‫وضعی��ت این روزهای صنعت قطع�� ه نیز گفت‪ :‬اکنون‬ ‫همه منتظر هس��تند سازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان یا وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫اعالم قیمت خودروها بپردازد تا براساس ان و واکنش ها‬ ‫و بازخوردهایی که به دنبال خواهد داشت‪ ،‬قیمت ها در‬ ‫بخش قطعه سازی نیز مشخص شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این مق��ام صنفی‪ ،‬تامی��ن نقدینگی برای‬ ‫خودروس��ازان و قطعه س��ازان از دیگر خواسته فعاالن‬ ‫این صنوف است‪.‬‬ ‫نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات موتورسیکلت تشریح کرد‬ ‫در ش��رایطی که صنعت موتورسیکلت ایران با مشکالت‬ ‫بین المللی و مس��ائل خود تحریمی زیادی روبه رو اس��ت‪،‬‬ ‫موض��وع ارتقا و اجبار به اس��تانداردهای روز جهان تبدیل‬ ‫به معضل جدی برای س��رمایه گذاری و فعالیت این صنعت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گزارش پرش��ین خودرو‪ ،‬در یکی دو س��ال گذش��ته‬ ‫طرح موضوع هایی مانند ارتقا و بروزرس��انی تولید‪ ،‬صنعت‬ ‫موتورسیکلت را ملزم به اجرای قوانین و تغییراتی در چرخه‬ ‫تولید کرده که موجب خروج بسیاری از واحدهای تولیدی‬ ‫از این صنعت ش��ده است‪ .‬در واقع خودتحریمی ها و قوانین‬ ‫محدود کننده این روزهای دولتمردان بس��تری برای قطع‬ ‫همکاری صنعت موتورسیکلت ایران با کشورهای اطراف و‬ ‫فرصتی برای شرکت های روسی و ترکیه ای برای در دست‬ ‫گرفتن بازار موتورس��یکلت ایران شده است‪ .‬انچه در این‬ ‫میان بیش از همه موجب نگرانی شده اخباری درباره انتقال‬ ‫یکی از بزرگ ترین کارخانه های موتورسیکلت سازی ایران‬ ‫به ترکیه اس��ت‪ .‬باجاج درحال حاضر دومین تولیدکننده‬ ‫بزرگ موتورسیکلت در هند به شمار می رود که در ‪۱۵‬سال‬ ‫تاخت وتاز موتورسیکلت های روسی و ترکی در بازار ایران‬ ‫همکاری با ایران با تولید مدل «پولسار»(‪ )Pulsar‬جواب‬ ‫قطعی را از این بازار گرفت و ایران را منطقه مناس��بی برای‬ ‫فروش این مدل موتورسیکلت ارزیابی کرد‪ .‬اما این شرکت‬ ‫به دالیل واضحی‪ ،‬این روزها با اغاز تولید موتورسیکلت های‬ ‫پولس��ار در روس��یه‪ ،‬می رود تا این شرکت روسی که کمتر‬ ‫از ‪2‬س��ال از همکاری انه��ا با باجاج می گذرد را مس��ئول‬ ‫تامین ب��ازار ایران کرده و ایران را ناگزی��ر به واردات از این‬ ‫ش��رکت کند‪ .‬این اتفاق ها در حالی رقم می خورد که بیش‬ ‫از ‪۱۵‬س��ال از تولید موتورس��یکلت های باج��اج در ایران‬ ‫می گذرد‪ .‬تاس��ف بارتر اینکه شرکت باجاج از سرمایه گذار‬ ‫ایرانی خواسته به دلیل مشکالت مربوط به سرمایه گذاری‬ ‫در ایران و قوانین و محدودیت های مربوط به استانداردهای‬ ‫تولیدی در ایران‪ ،‬تش��کیالت و نیروه��ای خود را به ترکیه‬ ‫منتقل کرده و در انجا سرمایه گذاری کند‪ .‬در واقع با اجرای‬ ‫این خواس��ته‪ ،‬این ش��رکت بنا دارد ترکیه را هاب صنعتی‬ ‫ک��رده و در این��ده از ترکیه موتورس��یکلت ها را به ش��کل‬ ‫س��ی بی یو به ایران صادر کند‪ .‬این موانع و محدودیت ها در‬ ‫حالی موجب خروج ش��رکت ها و سرمایه گذاری نکردن در‬ ‫این صنعت می شود که به گفته یکی از فعاالن عرصه تولید‬ ‫ت هم اکنون استاندارد تولید موتورسیکلت در‬ ‫موتورسیکل ‬ ‫بسیاری از کش��ورهای اطراف یورو‪ ۲‬است اما مسئوالن ما‬ ‫بنا دارند از س��ال اینده استاندارد یورو ‪ ۵‬اروپا را در صنعت‬ ‫موتورس��یکلت کش��ور اجرایی کنند‪ .‬ب��ه گفته حبیب اهلل‬ ‫محمودان بیش از یک سال است صنعت موتورسیکلت در‬ ‫ای��ران تعطیل و این اتفاق ن��ه به دلیل تحریم‪ ،‬بلکه به دلیل‬ ‫اخبارکذبیاستکهاالیندگییکموتورسیکلترابرابریک‬ ‫خودرو اعالم می کند در حالی که هیچ کارشناسی تاکنون‬ ‫چنین ادعای کذبی را تایید نکرده است‪ .‬نایب رئیس انجمن‬ ‫سازندگان قطعات موتورسیکلت‪ ،‬با اشاره به نقش حمایتی‬ ‫دولت ها در توسعه اقتصادی و صنعتی در جهان‪ ،‬گفت‪ :‬هر‬ ‫چند در بسیاری از کش��ورها قوانین بسیار سختگیرانه ای‬ ‫ب��رای تولید وجود دارد ام��ا همزمان تمام خدمات تامین و‬ ‫نگهداری برای تولید از س��وی دولت ها فراهم می شود‪ ،‬در‬ ‫حالی ک��ه در ایران قوانین بس��یار محدودکننده ای وجود‬ ‫دارد که موجب تعطیلی تولید و صنایع ش��ده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫با طرح این پرس��ش که دلیل الزام قوانین و استانداردهای‬ ‫یورو ‪ ۳‬و ‪ ۴‬در صنعت موتورس��یکلت چیس��ت؟ گفت‪ :‬باید‬ ‫همس��و با شرکت هایی که سهم بزرگی در بازار ایران دارند‬ ‫الزامات گذش��ته متوقف و استاندارد یورو‪ ۲‬اجرایی شود تا‬ ‫کارخانه ها دوباره به چرخه تولید برگردد و در طول فرایند‬ ‫تولید اصالح س��اختار و اصالح مدل و ارتقای کیفی انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬این فعال در صنعت موتورسیکلت در ادامه با اشاره‬ ‫به انتشار اخباری درباره تولید و فروش موتورسیکلت های‬ ‫«باکس��ر» برای نخستین بار در روس��یه‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬با این‬ ‫اتفاق ه��ا این احتم��ال وجود دارد ک��ه به دلیل تحریم ها و‬ ‫مسائلی چون اجبار به استاندارد یورو‪ ۴‬در اینده نه چندان‬ ‫دور‪ ،‬بازار ایران محل تاخت وتاز موتورسیکلت های روسی‬ ‫و ترکیه ای ش��ود‪ .‬محمودان با انتقاد از مس��ئوالن وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت به جه��ت قوانی��ن ضدتولید‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬امروز مسئوالن کش��ور انقدر که نگران‬ ‫یک پلنگ هس��تند متاس��فانه نگران این صنعت نیستند‪،‬‬ ‫چراکه هم اکنون بدتر از موضوع امنیت س��رمایه گذاری در‬ ‫ایران‪ ،‬قوانین محدود کننده دولتی اس��ت که مانع فعالیت‬ ‫این صنعت شده است‪.‬‬ ‫تولید انواع مینی بوس و میدل باس در ابان امسال با افزایش‬ ‫‪۳۳.۳‬درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬براس��اس اعالم وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت تولی��د انواع مینی بوس و میدل باس در ابان امس��ال‬ ‫به ‪۱۶۴‬خودرو از این نوع رس��ید که نس��بت به مدت مشابه‬ ‫س��ال گذش��ته که ‪۱۲۳‬خودرو تولید کرده بود‪۳۳.۳ ،‬درصد‬ ‫رشد داشته است‪.‬‬ ‫ب��ر ای��ن اس��اس ش��رکت ایران خ��ودرو دی��زل ب��ا تولید‬ ‫‪۲۹‬مینی ب��وس و میدل باس در ابان امس��ال نس��بت به ابان‬ ‫س��ال گذش��ته که یک خ��ودرو تولید داش��ت‪ ،‬رش��د تولید‬ ‫‪۲۸۰۰‬درصدی را به ثبت رسانده است‪.‬‬ ‫ش��رکت س��روش دیزل مبنا نی��ز با تولی��د ‪۷۲‬مینی بوس‬ ‫و میدل ب��اس در ابان امس��ال نس��بت به تولی��د ‪۳۰‬خودرو‬ ‫دیگر از این نوع در مدت مش��ابه س��ال گذش��ته‪ ،‬رشد تولید‬ ‫‪۱۴۰‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫در مقابل ش��رکت پیش��رو دیزل اس��یا با تولید ‪۲۵‬خودرو‬ ‫از ای��ن محصوالت در ابان امس��ال نس��بت به مدت مش��ابه‬ ‫س��ال گذش��ته که ‪۳۳‬خودرو تولید کرده بود‪ ،‬کاهش تولید‬ ‫‪۲۴.۲‬درصدی را تجربه کرد‪.‬‬ ‫همچنین گ��روه بهمن نیز با کاه��ش تولید ‪۲۰.۸‬درصدی‬ ‫نس��بت به م��دت مش��ابه س��ال گذش��ته‪۳۸ ،‬مینی بوس و‬ ‫میدل باس تولید کرده است‪ .‬میزان تولید این شرکت در ابان‬ ‫ت عقاب افشان و‬ ‫سال گذش��ته ‪۴۸‬خودرو بوده است‪ .‬ش��رک ‬ ‫ش تولید ‪100‬درصدی‬ ‫هوران��د خودرو دیزل نیز هر دو کاه�� ‬ ‫را تجربه کرده اند‪.‬‬ ‫عقاب افشان ابان س��ال گذشته ‪۱۰‬مینی بوس و میدل باس‬ ‫تولید کرده بود‪ ،‬در حالی که ابان امسال هیچ تولیدی در این‬ ‫زمینه نداشته است‪.‬‬ ‫هوراند خودرو دیزل نیز ابان امسال هیچ تولیدی در زمینه‬ ‫مینی بوس و میدل باس نداش��ته است‪ ،‬در حالی که در مدت‬ ‫مشابه س��ال گذش��ته یک خودرو از این نوع محصول تولید‬ ‫کرده بود‪.‬‬ ‫دلیل صدای گیربکس خودرو‬ ‫در دنده عقب‬ ‫برای بیش��تر رانندگان خودرو با دنده دس��تی اتفاق افتاده‬ ‫ک��ه هن��گام تعویض دنده دس��تی و ق��راردادن ان در حالت‬ ‫دنده عق��ب‪ ،‬صدای ناهنجاری ش��نیده می ش��ود که نتیجه‬ ‫فعل وانفعاالتی در سیستم چرخ دنده ها است‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬در انتقال قدرت دس��تی‪ ،‬بیش��تر از‬ ‫دنده های مارپیچ اس��تفاده می ش��ود اما دن��ده عقب به دلیل‬ ‫موقعی��ت ویژه خود نیاز به نوع دیگ��ری از چرخ دنده ها دارد‬ ‫که به چرخ دنده س��اده معروف اس��ت‪ .‬دنده هایی که نسبت‬ ‫دنده های جلو (مثبت) را ایجاد می کنند‪ ،‬همه مارپیچ هستند‬ ‫(مانند دنده یک‪ 2 ،‬و ‪ .)3‬دندانه های مارپیچ به ش��کل مورب‬ ‫برش خورده اند‪ .‬زمانی که ‪ 2‬دنده در چرخ دنده مارپیچ با هم‬ ‫درگیر می ش��وند‪ ،‬تماس دندانه ها در پایان یک دندانه شروع‬ ‫می ش��ود و این تماس به تدریج باعث چرخاندن دو چرخ دنده‬ ‫می شود‪ .‬تا زمانی که دو دندانه به طورکامل در حال درگیری‬ ‫هستند‪ ،‬این درگیری تدریجی باعث می شود چرخ دنده های‬ ‫مارپیچ مالیم تر و ارام تر از چرخ دنده های س��اده عمل کنند‪.‬‬ ‫به دلیل وج��ود زاویه در دندانه ه��ای دنده های مارپیچ‪ ،‬بیش‬ ‫از ی��ک دندانه در ی��ک زمان در این ن��وع چرخ دند ه‪‎‬ها با هم‬ ‫درگیر هس��تند که این نوع برخورد یا سایش سبب می شود‬ ‫این چرخ دنده ها قدرت بیشتر‪ ،‬با تنش کمتری داشته باشند‪.‬‬ ‫فقط مش��کل درب��اره چرخ دنده ه��ای مارپیچ این اس��ت که‬ ‫انها به س��ختی در کن��ار هم و در خ��ارج از درگیری به روی‬ ‫ه��م می لغزن��د‪ .‬در یک تعویض دنده دس��تی‪ ،‬دنده های جلو‬ ‫در حال��ت درگی��ری قرار دارند (در تم��ام زمان ها) و حلقه ها‬ ‫به وس��یله دس��ته تعویض دنده کنترل ش��ده و س��رعت های‬ ‫متفاوت��ی را به محور خروجی منتق��ل می کنند‪ .‬دنده عقب‬ ‫در تعویض دنده دس��تی به عنوان دن��ده هرزگرد می چرخد‪.‬‬ ‫چرخ دنده س��اده بزرگ با دو چرخ دنده ساده دیگر‪ ،‬در زمانی‬ ‫که نیاز به تغییر جهت چرخش (دنده عقب) داش��ته باش��یم‬ ‫به روی هم می لغزند (با هم برخورد می کنند)‪ .‬بیش��تر چرخ‬ ‫دنده های به کار رفته در سیس��تم های انتقال قدرت دستی از‬ ‫نوع مارپیچ هستند‪3 .‬چرخ دنده که مخصوص دنده عقب است‬ ‫از انواع دندانه های س��اده به شمار می روند‪ .‬دنده های ساده با‬ ‫دندانه های مس��تقیم‪ ،‬در مقایس��ه با چرخ دنده های مارپیچ‪،‬‬ ‫لغزش بیش��تری نس��بت بهم دارند‪ .‬هنگامی که دندانه های‬ ‫چرخ دنده با یک چرخ دنده ساده درگیر است‪ ،‬به جای اینکه‬ ‫به ارامی لغزش داشته باشند دندانه ها با هم برخورد می کنند‪.‬‬ ‫این واکنش موجب بروز اندکی س��روصدا و نیز افزایش تنش‬ ‫به روی دندانه ها می شود‪ .‬هنگامی که صدای بلندتری نسبت‬ ‫به درگیری سایر دنده ها می شنوید‪ ،‬ان صدای تغییر وضعیت‬ ‫و چرخش دنده خودرو اس��ت؛ صدایی که می ش��نوید صدای‬ ‫برخورد و درگیری دنده های س��اده عقب با یکدیگر است‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬می توان گفت که این امری طبیعی و عادی است‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 5‬دی ‪ 18 1397‬ربیع الثانی ‪ 26 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 552‬پیاپی ‪2525‬‬ ‫خبر‬ ‫انتشار اوراق مشارکت ارزی‬ ‫و ریالی برای توسعه پتروشیمی ها‬ ‫نقش انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫در افزایش امنیت ایران‬ ‫توس��عه تجدیدپذیره��ا در مناط��ق مح��روم‪ ،‬نه تنه��ا موج��ب‬ ‫محرومیت زدای��ی و ایجاد پدافند غیرعامل می ش��و د بلکه جایگزین‬ ‫مناس��بی برای اشتغال کش��اورزان در مناطق روس��تایی است زیرا‬ ‫موجب التیام بخش��ی به بحران ابی موجود در کش��ور ش��ده و حتی‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اینکه ایجاد اش��تغال در این مناطق می توان��د از تخلیه‬ ‫روس��تاهای مرزی جلوگیری کند به بهبود مسائل امنیتی کشور نیز‬ ‫کم��ک می کند‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬پیمان تقی پور‪ ،‬مدیرکل دفتر تدوین‬ ‫و تسهیل مقررات س��ازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی‬ ‫برق (ساتبا) در نشست تخصصی با موضوع نقش و ظرفیت انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر در توسعه مناطق محروم و روستایی کشور‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫در سال های گذش��ته خرید تضمینی برق تجدیدپذیر به صورت ‪۲۰‬‬ ‫س��اله و با قیمت ه��ای مصوب‪ ،‬موجب جذب س��رمایه گذاران بخش‬ ‫خصوصی به این حوزه ش��ده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ب��رای مثال‪ ،‬اجرای‬ ‫طرح برکت افتاب در خراس��ان رضوی و با حمایت کمیته امداد امام‬ ‫خمینی (ره) موجب شد سامانه های خورشیدی برای مددجویان این‬ ‫کمیته ساخته شود و این مددجویان مالک نیروگاه خورشیدی شده و‬ ‫برق تولیدی خود را به وزارت نیرو بفروشند و درامد کسب کنند‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر اینکه کمیته امداد موفق به ایجاد ‪ ۲۴۰۰‬نیروگاه تجدیدپذیر‬ ‫کوچک مقیاس در مناطق محروم و قش��ر بس��یار ضعیف جامعه شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از مشکالتی که در مسیر توسعه تجدیدپذیر پیش‬ ‫ام��د‪ ،‬ای��ن بود که عوارض ب��رق که در قانون بودجه با هدف توس��عه‬ ‫تجدیدپذیر و بهینه س��ازی شبکه روس��تایی در نظر گرفته شده بود‪،‬‬ ‫به ص��ورت کامل و منظ��م در اختیار تجدیدپذیرها قرار داده نش��د و‬ ‫موجب تاخیر در پرداخت ها ش��د‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر با توجه‬ ‫به توسعه ایجادشده در زمینه انرژی های تجدیدپذیر با کمبود بودجه‬ ‫روبه رو هس��تیم‪ .‬از این رو‪ ،‬نیاز اس��ت عالوه بر عوارض برق‪ ،‬سهمی از‬ ‫بودجه هایی که برای توس��عه مناطق محروم و ایجاد اش��تغال به هر‬ ‫یک از اس��تان ها اختصاص می یابد نیز ب��رای خرید برق تجدیدپذیر‬ ‫از این سامانه ها صرف ش��و د چراکه اغلب سامانه های کیلوواتی و نیز‬ ‫نیروگاه های با ظرفیت باال در مناطق محروم ساخته شده اند و در ایجاد‬ ‫اش��تغال و جلوگیری از مهاجرت روستاییان موفق بوده اند‪ .‬وی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬س��همی از تبصره ‪ ۱۸‬قانون بودجه درباره توس��عه اشتغالزایی و‬ ‫نیز قانون اس��تفاده متوازن از امکانات کشور می تواند به شکل بودجه‬ ‫مس��تقیم به عوارض برق اضافه ش��ود و برای خرید برق تجدیدپذیر‬ ‫استفاده شود‪ .‬تقی پور با اشاره به ماده ‪ ۶۱‬قانون اصالح الگوی مصرف‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬سوخت صرفه جویی شده نیز به عنوان یکی از منابع برای خرید‬ ‫ب��رق تجدیدپذیر باید در اختیار س��اتبا قرار بگیرد ام��ا هنوز این امر‬ ‫محقق نشده است‪ .‬همچنین مجتبی اصغری‪ ،‬قائم مقام سازمان بسیج‬ ‫مهندسان صنعتی کشور در این نشست با بیان اینکه امسال ‪ ۳۰۰۰‬و‬ ‫س��ال اینده ‪ ۳۰‬هزار سامانه خورشیدی نصب می کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬ایجاد‬ ‫و توسعه اشتغال در مناطق روستایی با استفاده از توسعه سامانه های‬ ‫خورشیدی‪ ،‬اتفاق های مثبتی را برای کشور رقم خواهد زد و درنهایت‬ ‫به توسعه و ابادانی این مناطق خواهد انجامید‪.‬‬ ‫محمد مشکین فام‬ ‫ایدرو از جمله پیمانکارانی‬ ‫بود که از فازهای ابتدایی‬ ‫پارس جنوبی حضور‬ ‫داشت‪ .‬این سازمان‬ ‫توانست رفته رفته توان و‬ ‫حجم سرمایه گذاری خود را‬ ‫افزایش دهد‪ .‬خوشبختانه‬ ‫با اعتمادی که در داخل‬ ‫کشور وجود داشت‬ ‫چند پیمانکار دیگر نیز‬ ‫توانستند به این قابلیت‬ ‫دست یابند‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫معاون وزیر نفت در امور پتروش��یمی‬ ‫از تهی��ه پیش نوی��س عرض��ه اوراق‬ ‫مشارکت ریالی و ارزی طرح های صنعت‬ ‫پتروشیمی برای رفع بخشی از مشکالت‬ ‫مال��ی طرح های نیمه کاره و توس��عه این‬ ‫صنع��ت خبر داد‪ .‬به گزارش وزارت نفت‪،‬‬ ‫بهزاد محمدی در ایین تجلیل از خدمات‬ ‫رضا نوروززاده‪ ،‬مدیرعامل پیش��ین شرکت ملی صنایع پتروشیمی‬ ‫گفت‪ :‬در حکم مدیرعاملی از سوی وزیر نفت‪ ،‬به جهش دوم صنعت‬ ‫پتروش��یمی تاکید ش��ده است که این جهش نباید فقط به صورت‬ ‫ش��عارگونه باشد‪ .‬وی با بیان اینکه جهش دوم صنعت پتروشیمی‬ ‫قابلیت تعریف در ‪ ۴‬بخش را دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ش��رکت ملی صنایع‬ ‫پتروشیمی به دلیل خصوصی سازی‪ ،‬اکنون مانند گذشته سکاندار‬ ‫ت اما می تواند محرکی بسیار خوب برای توسعه و‬ ‫این صنعت نیس ‬ ‫ی نخستین گام جهش‬ ‫پیش��رفت صنعت پتروشیمی باشد‪ .‬محمد ‬ ‫دوم صنعت پتروشیمی کشور را «تهیه نقشه راه» این صنعت بیان‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬نقش راهبردی شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس‬ ‫از واگذاری پتروشیمی ها به بخش خصوصی باید تقویت شود‪ .‬وی‬ ‫بازتعریف و بازافرینی جایگاه ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی در‬ ‫توس��عه صنعت پتروشیمی کش��ور را دومین گام برای جهش دوم‬ ‫این صنعت اعالم کرد و گفت‪ :‬برای به سرانجام رساندن طرح های‬ ‫نیمه کاره و در دس��ت اجرای پتروش��یمی باید نگاه ویژه ای به انها‬ ‫داش��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫س��ومین گام‪ ،‬وظیف��ه داریم راه را ب��رای تکمیل و انجام طرح های‬ ‫نیمه کاره پتروش��یمی باز کنیم‪ .‬محمدی گفت‪ :‬این ش��رکت برای‬ ‫کم��ک به رفع بخش��ی از مش��کالت مال��ی طرح ه��ای نیمه کاره‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬در حال تهیه پیش نویس اولیه فروش اوراق مشارکت‬ ‫ارزی و ریالی اس��ت که باید به تصویب دولت برس��د‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫نشس��ت های مختلفی در این باره در وزارت نفت برگزار ش��ده و در‬ ‫حال جمع بندی این طرح هس��تیم‪ .‬مع��اون وزیر نفت‪ ،‬چهارمین‬ ‫گام از جهش دوم صنعت پتروش��یمی را افزایش انرژی س��ازمانی‬ ‫در مجموعه ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫س��طح انرژی س��ازمان باید رشد کند و نگاه ها مانند هلدینگ های‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬عملیاتی تر و اجرایی تر ش��ود‪ .‬بهزاد محمدی متولد‬ ‫‪ ۱۳۴۵‬و تحصیلکرده مهندس��ی ش��یمی گرایش صنایع پاالیش‬ ‫نفت از دانش��گاه شیراز اس��ت‪ .‬وی در ‪ ۱۵‬سال گذشته در صنعت‬ ‫نفت در سمت های مدیرعاملی و مدیر دپارتمان راه اندازی شرکت‬ ‫مهندس��ی و س��اختمان صنایع نفت‪ ،‬مدیر راه اندازی فازهای ‪ ۹‬و‬ ‫‪ ۱۰‬پارس جنوبی و مدیر ‪ R&D‬ش��رکت پتروشیمی فارابی انجام‬ ‫وظیفه کرده اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬مدیریت پروژه و کارشناسی فرایند‬ ‫در پروژه های مختلف جزو پیشینه کاری وی به شمار می اید‪.‬‬ ‫«گسترش صنعت» از ظرفیت های ایدرو در مدیریت مگاپروژه ها گزارش می دهد‬ ‫ایران اماده صادرات توان مدیریت مگاپروژه ها‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪Oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ورود ای��ران ب��ه کالن پروژه ه��ای حوزه نف��ت و گاز‬ ‫ه��ر چن��د بدون ام��ا و اگر نیس��ت و تحوی��ل انها در‬ ‫ش��اخص هایی مانند زمان تحوی��ل و هزینه راه اندازی‬ ‫رتب��ه ضعیف��ی دارد اما باعث ش��ده ایران ب��ه عنوان‬ ‫کشوری که توان راه اندازی و اجرای مگاپروژه ها را دارد‬ ‫شناخته شود‪.‬‬ ‫پیمانکاران عمومی ایران که با عنوان جنرال کنتراکتور‬ ‫ش��ناخته می ش��وند به لحاظ توان مدیریتی موقعیت‬ ‫مناس��بی در میان اقتصادهای نوظهور منطقه به دست‬ ‫اورده اند‪ .‬اگر چه شیوه اجرا و تامین مالی این پروژه ها‬ ‫در ای��ران توجی��ه اقتصادی پروژه ها را در بس��یاری از‬ ‫موارد با مش��کالت جدی روبه رو کرده اما به هر سوی‬ ‫توان مدیریتی کشور در این حوزه ها رشد قابل توجهی‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬یکی از حوزه هایی که ایران توانسته در‬ ‫ان به رش��د مناس��بی در زمینه مدیریت دس��ت یابد‪،‬‬ ‫ساخت فازهای گازی و پاالیشگاه های مرتبط در پارس‬ ‫جنوبی است‪.‬‬ ‫برخ��ی از پیمان��کاران بخش خصوص��ی در فازهای‬ ‫مختلف پارس جنوبی نقش داشتند و با اعتماد شرکت‬ ‫نفت و گاز پارس توانس��تند به مرور زمان توان خود را‬ ‫افزایش دهند‪ .‬در این مس��یر برخ��ی پیمانکاران امروز‬ ‫اماده هس��تند تا مگاپروژه های حوزه گاز را در س��ایر‬ ‫کشورها هم اجرا کنند‪ .‬با این حال‪ ،‬یکی از موضوعاتی‬ ‫که اکنون مطرح اس��ت به اعتب��ار بین المللی و قدرت‬ ‫چانه زن��ی ای��ن پیمانکاران با س��ایر کش��ورها مربوط‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬کارشناس��ان معتقدند سازمان گسترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران با احتساب توانی که دارد مسیر‬ ‫صدور خدمات مدیریتی کشور در حوزه مگاپروژه ها را‬ ‫باز خواهد کرد‪.‬‬ ‫ه��ر چند که چند پیمانکار دیگ��ر هم در این زمینه‬ ‫به لحاظ دان��ش فنی توان انجام این کار را دارند اما با‬ ‫توجه به اساس��نامه و وظیفه ذاتی ایدرو که گس��ترش‬ ‫و توس��عه است‪ ،‬به نظر می رس��د این سازمان می تواند‬ ‫درهای بس��ته صدور خدمات مدیریتی مگاپروژه ها به‬ ‫کشورهای خارجی را باز کند‪.‬‬ ‫پیمان��کاران ایرانی باعث ش��ده تا مس��یر صادرات این‬ ‫خدمات بسته باشد‪ .‬ایدرو به عنوان یک سازمان دولتی‬ ‫و معتبر بین ش��رکت های خارجی می تواند این مسیر‬ ‫را ب��از کند تا دیگر پیمانکاران هم در همکاری با ایدرو‬ ‫بتوانند توان خود در کشورهای دیگر را به منصه ظهور‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫‹ ‹روابط استراتژیک‪ ،‬مانع تحریم شدن‬ ‫غالمرضا ش��رفی‪ ،‬عضو کمیس��یون ان��رژی مجلس‬ ‫‹ ‹ایدرو پیشگام باشد‬ ‫شورای اس�لامی درباره توان صدور خدمات مدیریتی‬ ‫محمد مش��کین فام‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز‬ ‫ب��ه کش��ورهای دیگر به «گس��ترش صنع��ت» گفت‪:‬‬ ‫پارس در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» اظهار کرد‪:‬‬ ‫خوش��بختانه ایران توان مدیریتی باالیی در راه اندازی‬ ‫ای��درو از جمله پیمانکارانی ب��ود که از فازهای ابتدایی‬ ‫مگا پروژه ه��ای عرصه نفت و گاز دارد اما به دلیل نبود‬ ‫پارس جنوبی حضور داش��ت‪ .‬این س��ازمان توانس��ت‬ ‫دسترس��ی به منابع بین المللی‪ ،‬تحریم ها و مش��کالت‬ ‫رفته رفت��ه توان و حجم س��رمایه گذاری‬ ‫عرصه س��اخت این توان در کش��ور زیر‬ ‫خ��ود را افزایش ده��د‪ .‬خوش��بختانه با‬ ‫سایه مش��کالت مانده اس��ت‪ .‬البته باید‬ ‫اعتم��ادی ک��ه در داخ��ل کش��ور وجود‬ ‫ای��ن موض��وع را هم در نظر داش��ت که‬ ‫داش��ت چند پیمانکار دیگر نیز توانستند‬ ‫کش��ورهای دارای منابع نف��ت و گاز در‬ ‫به این قابلیت دس��ت یابند‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫دنیا به س��ادگی حاض��ر به هم��کاری با‬ ‫مش��کلی که اکنون وج��ود دارد درهای‬ ‫شرکت های ایرانی نمی شوند اما برای این‬ ‫بسته صدور توانی اس��ت که پیمانکاران‬ ‫کار راه هایی وجود دارد‪.‬‬ ‫غالمرضا شرفی‬ ‫ایران��ی در اجرای این پروژه ها به دس��ت‬ ‫وی اف��زود‪ :‬یک��ی از راهکارهای صدور‬ ‫اورده اند‪.‬‬ ‫خدم��ات مدیریت��ی کاه��ش قیم��ت و‬ ‫باید این موضوع را‬ ‫بپذیریم که قدرت‬ ‫مش��کین فام ب��ا بی��ان اینک��ه پس از‬ ‫حمایت دولت اس��ت‪ .‬شاید چندین دهه‬ ‫سازمان های دولتی‬ ‫گذشت چند س��ال ایدرو به عنوان رهبر‬ ‫پی��ش زمانی که توت��ال وارد عرصه نفت‬ ‫به مراتب بیشتر از‬ ‫کنسرس��یوم فاز ‪ ۱۷‬و ‪ ۱۸‬انتخاب ش��د بخش خصوصی است‪ .‬ش��د نیاز به حمای��ت چندانی نداش��ت‬ ‫و این فاز مدتی اس��ت بدون مش��کل به‬ ‫ام��ا امروز این گونه نیس��ت‪ .‬تا حدود نیم‬ ‫در این شرایط ریسک‬ ‫بهره ب��رداری رس��یده توضی��ح داد‪ :‬این‬ ‫قرن پیش فعالیت های عرصه نفت و گاز‬ ‫سرمایه گذاری هم‬ ‫موض��وع به معنی این اس��ت که ایدرو و افزایش می یابد‪ .‬این توان تا ای��ن اندازه افزایش پی��دا نکرده بود و‬ ‫دیگر پیمان��کاران بزرگ پ��ارس جنوبی در سازمان ایدرو وجود شرکت های نوظهور در ان دوره به راحتی‬ ‫دارد و می توان برای این‬ ‫ام��روز می توانن��د در کش��ورهای دیگر کار بودجه مشخصی را در می توانستند سهم خود را از بازار افزایش‬ ‫هم فعالیت داش��ته باش��ند‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫دهن��د‪ .‬این ش��رکت ها اکن��ون به نوعی‬ ‫نظر گرفت‬ ‫تحریم ها و پایین ب��ودن قدرت چانه زنی‬ ‫انحص��ار رس��یده اند و تمام کش��ورها از‬ ‫رایزنی با رئیس جمهوری درباره مشکل انتقال اب‬ ‫جمعی از نمایندگان خوزستان در هنگام ورود رئیس جمهوری به‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با تجمع در اطراف وی خواستار رسیدگی‬ ‫به مش��کالت اب این استان ش��دند‪ .‬در این راستا‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫قول داد موضوع را در دس��تور کار قرار دهد و جهانگیری و نوبخت را‬ ‫مسئول رسیدگی به این موضوع کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬عباس پاپی زاده در جمع خبرنگاران با اشاره به‬ ‫اعتراض نمایندگان خوزس��تان به رئیس جمهوری در بدو ورود وی‬ ‫به جلس��ه علنی مجلس‪ ،‬گفت‪ :‬من به همراه نمایندگان خوزستان‪،‬‬ ‫چهارمحال و بختیاری و لرس��تان صحبتی با رئیس جمهوری داشتم‬ ‫که باید جل��وی تصمیم های غلط در زمینه انتقال اب بین حوضه ای‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم دزفول در مجلس مدعی ش��د که رئیس جمهوری‬ ‫هم قول داد که موضوع را در دستور کار قرار دهد و اقایان جهانگیری‬ ‫و نوبخت را مامور رسیدگی به بودجه کرد‪ .‬قرار شد ما هم جلسه ای با‬ ‫رئیس جمهوری و معاونان وی داشته باشیم‪.‬‬ ‫نماینده مردم دزفول در مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به اینکه‬ ‫موضوع انتقال اب به یکی از اقدامات تخریبی محیط زیس��ت تبدیل‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه در دهه های گذش��ته از طرق مختلف‬ ‫اق��دام به انتقال اب بین حوضه ای ش��ده اس��ت و ای��ن باعث از بین‬ ‫رفتن رژیم طبیعی رودخانه ها‪ ،‬دریاچه ها و تاالب ها ش��ده اس��ت که‬ ‫نخس��تین اثر مخرب ان را در دریاچه ارومیه و با سدس��ازی و انتقال‬ ‫اب دیدیم‪ .‬بعد از ان نیز استان خوزستان دچار نابودی شده و عالوه‬ ‫بر این تاالب ها و دریاچه های زیادی در س��طح کشور از جمله استان‬ ‫خوزستان خشک شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه خوزس��تان تبدیل به کانون ریزگرد در کش��ور‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬درحال حاضر ‪ ۲۲‬اس��تان دیگر تحت تاثیر‬ ‫ای��ن ریزگردها قرار دارند و به این معناس��ت که ما تصمی م خوبی در‬ ‫زمینه منابع اب نگرفته ایم‪ .‬متاسفانه وزارت نیرو و نهادهای ذی ربط‬ ‫هم حاضر به جبران موضوع نیس��تند‪ .‬بودجه نیز ش��رایطی دارد که‬ ‫ام��کان انجام کارهای جدید در زمینه انتق��ال اب وجود ندار د اما به‬ ‫دلیل برخی از فش��ارهایی که به دولت وارد شده تصمیم های اشتباه‬ ‫تکراری در حال وقوع است‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس ش��ورای اسالمی با تاکید بر ضرورت توجه به‬ ‫دیدگاه های کارشناس��ی و امایش س��رزمین‪ ،‬توسعه پایدار و حفظ‬ ‫محیط زیس��ت برای جلوگیری از بروز مش��کل در زمینه منابع ابی‪،‬‬ ‫خاطر نش��ان کرد‪ :‬م��ا تجربه های تلخی در زمین��ه انتقال اب داریم‬ ‫ک��ه گریبان کش��ور را گرفته اس��ت در حالی که در دنی��ا انتقال اب‬ ‫بین حوضه ای رد ش��ده و کشورهای توس��عه یافته در این زمینه کار‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫پاپی زاده با اش��اره به اعتراض نمایندگان اس��تان های کرمانشاه‪،‬‬ ‫کردس��تان‪ ،‬لرستان و خوزستان نسبت به موضوع انتقال اب‪ ،‬یاداور‬ ‫شد‪ :‬حتی نمایندگان استان های گیالن‪ ،‬مازندران و گلستان نسبت‬ ‫به انتقال ابی که قرار اس��ت از دریاچه محدود و بس��ته ای مانند خزر‬ ‫رخ دهد به ش��دت معترض هس��تند‪ .‬فعاالن محیط زیست نیز با این‬ ‫موضوع مخالف هستند و این موضوع اثبات شده است‪ .‬ما در گذشته‬ ‫هم تجربه هایی در این زمینه داش��تیم و می بینیم که اتفاق هایی در‬ ‫حوزه محیط زیس��ت رخ داده که ناش��ی از این تصمیم های غلط در‬ ‫زمینه انتقال اب است‪.‬‬ ‫همکاری با انها استقبال می کنند‪ .‬با این حال‪ ،‬می توان‬ ‫ب��ا حمایت دولت از این پیمان��کاران تعهدات معقول و‬ ‫بیشتر را با هزینه کمتر در نظر گرفت‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینکه س��ازمان هایی مانن��د ایدرو‬ ‫ک��ه نق��ش دولتی دارند بای��د در این زمینه پیش��گام‬ ‫باش��ند‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬باید این موض��وع را بپذیریم که‬ ‫قدرت س��ازمان های دولتی به مراتب بیش��تر از بخش‬ ‫خصوصی اس��ت‪ .‬در این شرایط ریسک سرمایه گذاری‬ ‫هم افزایش می یابد‪ .‬این توان در س��ازمان ایدرو وجود‬ ‫دارد و می ت��وان برای این کار بودجه مش��خصی را در‬ ‫نظر گرفت‪ .‬با وجود این‪ ،‬نباید فراموش کرد ایدرو یا هر‬ ‫کدام از پیمانکاران دولتی و خصوصی اکنون نمی توانند‬ ‫به تنهایی وارد چنین عرصه ای ش��وند‪ .‬بر این اس��اس‪،‬‬ ‫بهتری��ن راهکار این اس��ت که س��ازمان های قدرتمند‬ ‫در صف��وف ابتدایی باش��ند و پیمان��کاران خصوصی و‬ ‫کوچک تر نیز در پروژه ها نقش داشته باشند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه ش��رفی‪ ،‬اج��رای پروژه ه��ای کالن در‬ ‫کش��ورهای دیگ��ر ق��درت چانه زنی ای��ران را افزایش‬ ‫می دهد‪ .‬اگر کش��ور ما چند قرار داد بزرگ با شرکت ها ‬ ‫و کش��ورهای توس��عه یافته در دنیا داشت‪ ،‬نه ترامپ و‬ ‫نه هیچ سیاس��تمدار دیگری می توانست به این راحتی‬ ‫ای��ران را ت��رک کند؛ ف��رض کنیم توت��ال در ایران ‪۵‬‬ ‫مگاپروژه داش��ت و قرارداد فاز ‪ ۱۱‬هم امضا شده بود‪،‬‬ ‫در این ش��رایط توتال هرگز قادر به ت��رک ایران نبود‬ ‫و تالش می کرد حداق��ل از امریکا معافیت همکاری با‬ ‫ای��ران را بگیرد‪ .‬امریکا هم به دلی��ل اینکه از خدمات‬ ‫این شرکت استفاده زیادی می برد مجبور بود دست کم‬ ‫بخش��ی از خواس��ته های توتال را قب��ول کند‪ .‬واقعیت‬ ‫موضوع این اس��ت که کشورهای توسعه یافته از ایران‬ ‫استفاده چندانی نمی کنند و ما هم از انها بهره چندانی‬ ‫نبرده ایم‪ .‬در این ش��رایط‪ ،‬تحریم ایران ساده ترین کار‬ ‫ممکن است‪.‬‬ ‫خشکسالی مانعی برای استفاده از انرژی های پاک‬ ‫نتای��ج مطالع��ات نش��ان می ده��د ک��ه‬ ‫خشکس��الی های اخی��ر‪ ،‬س��بب افزای��ش‬ ‫انتش��ار گازهای دی اکس��ید کربن شد ه زیرا‬ ‫س��وخت های فس��یلی‪ ،‬جایگزین انرژی های‬ ‫پاک در نیروگاه های برقابی شده اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬به نقل از ارث‪ ،‬بسیاری‬ ‫از نقاط جهان به نیروگاه های برقابی وابس��ته‬ ‫هس��تند اما در طول خشکسالی‪ ،‬مناطقی که‬ ‫از ان��رژی ابی اس��تفاده می کرده اند‪ ،‬اغلب به‬ ‫دلی��ل کمبود منابع ابی مجبور به اس��تفاده‬ ‫بیشتر از سوخت های فسیلی می شوند‪.‬‬ ‫محققان دانش��گاه اس��تنفورد امریک ا اظهار‬ ‫کردند که اس��تفاده بیش��تر از س��وخت های‬ ‫فس��یلی‪ ،‬منجر ب��ه افزایش انتش��ار گازهای‬ ‫مضر می ش��ود و خشکسالی عامل انتشار ‪۱۰‬‬ ‫درصد دی اکس��یدکربن (‪ ،)CO۲‬در ‪ ۴‬ایالت‬ ‫کالیفرنیا‪ ،‬واشنگتن‪ ،‬ایداهو و اورگان در بین‬ ‫سال های ‪ ۲۰۰۱‬تا ‪ ۲۰۱۵‬بوده است‪.‬‬ ‫انها همچنی��ن دریافتند که در طول دوره‬ ‫خشکس��الی‪ ،‬همراه با افزایش انتشار‪،CO ۲‬‬ ‫دی اکس��ید گوگرد و اکس��ید نیت��روژن هم‬ ‫به دلیل استفاده بیشتر از سوخت های فسیلی‬ ‫به دلیل کمبود اب افزایش می یابد‪.‬‬ ‫یافته ها حاکی اس��ت ک��ه اب در تولیدات‬ ‫برقابی به طور مس��تقیم و غیرمستقیم‪ ،‬برای‬ ‫خنک نگه داشتن نیروگاه های حرارتی کاربرد‬ ‫دارد‪ .‬نوا دیفن باخ‪ ،‬از نویسندگان این مطالعه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نیروگاه های ابی نقش کلیدی در‬ ‫استفاده از انرژی های پاک دارند‪.‬‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن چالش ه��ای کاه��ش‬ ‫انتش��ار گازه��ای گلخان��ه ای و جلوگیری از‬ ‫انتش��ار کربن‪ ،‬اطمینان از این موضوع است‬ ‫که دسترسی به منابع انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫فراهم شود‪ .‬زمانی که طی خشکسالی‪ ،‬منابع‬ ‫ابی با بحران روبه رو می ش��وند‪ ،‬ش��بکه برق‬ ‫بای��د از روش های جایگزین انرژی مش��ابه با‬ ‫نیروگاه های برقابی استفاده کند‪.‬‬ ‫نتایج بررسی ها نشان می دهد که تغییرات‬ ‫انرژی در زمان خشکسالی باعث افزایش ‪۱۰۰‬‬ ‫میلی��ون ت��ن دی اکس��ید کربن در ‪ ۱۱‬ایالت‬ ‫امریکا در سال های ‪ ۲۰۰۱‬تا ‪ ۲۰۱۵‬شده که‬ ‫معادل انتشار ان از ‪ ۱.۴‬میلیون وسیله نقلیه‬ ‫در هر سال است‪.‬‬ ‫کارشناسان همچنین عنوان کردند‪ :‬تاثیرات‬ ‫خشکسالی بر امنیت مواد غذایی و کشاورزی‬ ‫پیش از این مورد بررس��ی قرار گرفته بود اما‬ ‫درباره تاثیر خشکس��الی در بخ��ش انرژی و‬ ‫انتشار االینده ها مطالعات کافی نشده است‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫‪ 5‬دی ‪ 18 1397‬ربیع الثانی ‪ 26 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 552‬پیاپی ‪2525‬‬ ‫خبر‬ ‫دانش بنیان ها در نوسازی‬ ‫خط تولید صنایع همکاری کنند‬ ‫یداهلل صادقی‬ ‫انوشیروان محسنی بندپی‬ ‫محمد امامی امین‬ ‫رضا سعیدی‬ ‫در بیستمین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران مطرح شد‬ ‫حرکت به سمت صنایع نوین‪ ،‬راهبرد پایتخت‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بیستمین نشس��ت کارگروه تس��هیل و رفع موانع‬ ‫ن حضور‬ ‫تولی��د اس��تان ته��ران در حالی با نخس��تی ‬ ‫انوشیروان محس��نی بندپی‪ ،‬اس��تاندار جدید تهران‬ ‫برگزار شد که رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان به عن��وان دبیر ای��ن کارگروه در گزارش��ی‪،‬‬ ‫تصویری اجمالی از وضعیت کلی واحدهای تولیدی و‬ ‫صنعتی استان ارائه کرد‪.‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۳۰۰‬واحد صنعتی در اس��تان‬ ‫ته��ران وج��ود دارد که س��هم ‪ ۲۰‬درص��دی از کل‬ ‫واحدهای صنعتی کش��ور را شامل می شود‪ .‬این امار‬ ‫بیانگر ضرورت تامین منابع مالی مورد نیاز یک پنجم‬ ‫صنایع کشور است که در استان تهران استقرار دارند‪.‬‬ ‫این امر از مهم ترین موضوع ها و هش��دارهایی بود که‬ ‫یداهلل صادقی‪ ،‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ته��ران که دبیر کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید‬ ‫استان تهران نیز هست‪ ،‬ان را مطرح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محسنی بندپی‪ ،‬استاندار تهران نیز‬ ‫در بیس��تمین نشست کارگروه تس��هیل و رفع موانع‬ ‫تولید اس��تان تهران در جمع خبرنگاران با اش��اره به‬ ‫مش��کالت صنایع تولیدی گفت‪ ۵۰ :‬درصد صنایعی‬ ‫ک��ه برای رفع مش��کل ب��ه کارگروه تس��هیل و رفع‬ ‫موانع تولید استان مراجعه کرده اند مربوط به مسائل‬ ‫بانکی‪ ۱۸ ،‬درصد امور مالیاتی و ‪ ۲۰‬درصد س��ازمان‬ ‫تامین اجتماعی است‪.‬‬ ‫بندپی افزود‪ :‬باید ش��رایطی را فراهم س��اخت که‬ ‫بنگاه های اقتصادی و تولیدی بتوانند به فعالیت خود‬ ‫ادامه دهند و کس��انی که در انها مشغول به فعالیت‬ ‫هستند‪ ،‬بیکار نشوند‪.‬‬ ‫‹ ‹صیانت از صنایع‬ ‫ی��داهلل صادقی‪ ،‬رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان تهران در بیس��تمین نشست کارگروه‬ ‫تس��هیل و رفع موانع تولید استان تهران تصریح کرد‪:‬‬ ‫واحده��ای تولیدی به ش��دت نیازمن��د تامین منابع‬ ‫مال��ی هس��تند و در ص��ورت تامین نش��دن‪ ،‬به طور‬ ‫حتم اس��تان با کاهش اشتغال و تولید روبه رو خواهد‬ ‫ش��د؛ همان طور که ش��اخص ها نش��ان می دهد تورم‬ ‫تولیدکننده هم افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از س��ال های گذشته بیش از ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫منابع کل کش��ور برای بخش تولید بود در حالی که‬ ‫امارهای منتش��ر شده بانک مرکزی نشان می دهد از‬ ‫‪ ۳۰۳‬هزار میلی��ارد تومان فقط ‪ ۱۲۴‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان ب��رای بخش صنعت و مع��دن اختصاص پیدا‬ ‫کرده که حدود ‪ ۲۷.۵‬درصد کل منابع است‪.‬‬ ‫صادق��ی به ثبت نام ‪ ۱۲۷‬واحد تولیدی در س��امانه‬ ‫بهین یاب (سامانه ثبت نام واحدهای تولیدی مشکل دار‬ ‫برای م��واد اولیه یا دیگر نیازها) اش��اره و بیان کرد‪ :‬‬ ‫امسال تاکنون پرداختی به این واحدها نشده است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫تهران با بیان اینکه در این اس��تان معتبرترین مراکز‬ ‫اموزشی و پژوهش��ی‪ ،‬نیروی متخصص و بزرگ ترین‬ ‫جامعه صنفی کشور مستقر هستند‪ ،‬گفت‪ :‬یک پنجم‬ ‫صنایع ایران در این استان استقرار یافته اند‪.‬‬ ‫ی سهم استان تهران را از تولیدات صنعتی و‬ ‫صادق ‬ ‫نیز کل تولید ناخالص داخلی کشور به ترتیب ‪17 .6‬‬ ‫درصد و ‪ 6 . 8‬درصد اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۳۰۴‬مجوز بهره برداری‬ ‫برای واحدهای صنعتی در اس��تان تهران صادر شده‪،‬‬ ‫ان را مع��ادل ‪ ۲۰‬درصد کل صنایع کش��ور خواند و‬ ‫افزود‪ :‬بیش از ‪ ۵۰۰‬هزار نفر بر اساس پروانه اولیه در‬ ‫این واحدها مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫تهران ب��ه وجود یک ه��زار و ‪ ۸۶۶‬واحد صنعتی در‬ ‫مرحله تاسیس اشاره و خاطرنشان کرد‪ :‬تعداد صنایع‬ ‫در دس��ت ساخت دارای پیشرفت فیزیکی بین ‪ ۶۰‬تا‬ ‫‪ ۸۰‬درص��د به ‪ ۱۳۶‬مورد با س��رمایه مورد نیاز ‪۶۲۰‬‬ ‫میلیارد تومان و اش��تغال پیش بینی ش��ده ‪ ۶‬هزار و‬ ‫‪ ۳۲۱‬نفر می رسد‪.‬‬ ‫صادقی ادامه داد‪ :‬تعداد صنایع در دس��ت س��اخت‬ ‫دارای پیش��رفت فیزیکی بی��ن ‪ ۸۰‬تا ‪ ۱۰۰‬درصد به‬ ‫‪ ۱۴۳‬مورد با سرمایه مورد نیاز ‪ ۵۸۰‬میلیارد تومان و‬ ‫پیش بینی اشتغال ‪ ۶‬هزار و ‪ ۲۷‬نفر می رسد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬در مجموع ب��رای بهره برداری این‬ ‫‹ ‹از ‪ ۷۰‬هزار نفر نیروی کار تا بدهی ‪۸۰۰‬‬ ‫واحدها در طول امس��ال به یک ه��زار میلیارد تومان‬ ‫میلیارد تومانی‬ ‫سرمایه نیاز داریم‪.‬‬ ‫پرونده ای که در این نشست بیشترین زمان جلسه‬ ‫رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫را به خود اختصاص داد و اعالم ش��د که به تنهایی با‬ ‫ته��ران‪ ،‬راهبرد پایتخت را حرکت به س��مت صنایع‬ ‫‪ ۸‬بانک به مش��کل برخورده است مشکل بدهی ‪۸۰۰‬‬ ‫نوین خواند و گفت‪ :‬از ویژگی های صنایع مس��تقر در‬ ‫میلیارد تومانی یک شرکت بخش خصوصی فعال در‬ ‫این استان استمرار جریان پژوهش در انهاست‪.‬‬ ‫زمینه پیمانکاری به نظام بانکی بود‪.‬‬ ‫وی تعداد ش��هرک ها و نواحی مصوب‬ ‫انص��اری‪ ،‬مدیرعامل این ش��رکت در‬ ‫ای��ن اس��تان را ‪ ۳۸‬منطق��ه خوان��د و‬ ‫بیش از ‪ ۱۷‬هزار‬ ‫اغ��از گف��ت‪ :‬س��ال ‪ ۲۰۱۴‬در جای��گاه‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬تاکنون فقط ‪ ۱۸‬ناحیه‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬واحد صنعتی‬ ‫‪ ۹۹‬ش��رکت های پیمانکاری بزرگ دنیا‬ ‫و شهرک صنعتی شکل گرفته اند‪.‬‬ ‫در استان تهران‬ ‫قرار داش��تیم اما گرفتار تحریم ش��دیم‬ ‫ های‬ ‫ت‬ ‫صادق��ی ب��ه ش��کل گیری باف‬ ‫وجود دارد که سهم‬ ‫و اکن��ون نمی توانیم بی��ش از یک هزار‬ ‫صنعت��ی و صنف��ی در ش��عاع ‪۲۰‬‬ ‫‪ ۲۰‬درصدی از کل‬ ‫کیلومتری پایتخت اش��اره کرد و افزود‪ :‬واحدهای صنعتی کشور میلیارد تومان س��رمایه خود را از نقاط‬ ‫را شامل می شود‪.‬‬ ‫مختل��ف جهان به داخل کش��ور انتقال‬ ‫اکن��ون ‪ ۹‬ه��زار و ‪ ۵۷۵‬واحد صنعتی و‬ ‫این امار بیانگر ضرورت‬ ‫دهی��م در حالی که ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫‪ ۱۶‬ه��زار و ‪ ۷۱۶‬واحد صنف��ی در این‬ ‫تامین منابع مالی مورد نیاز‬ ‫در داخل بدهکار هستیم‪.‬‬ ‫محدوده ممنوعه مستقر و بیش از ‪۱۸۰‬‬ ‫یک پنجم صنایع‬ ‫وی ب��ه مطالب��ه ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومانی‬ ‫هزار نفر در انها مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫کشور است که‬ ‫در استان تهران‬ ‫این ش��رکت از پروژه های داخلی اشاره‬ ‫رئی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫استقرار دارند‬ ‫و ادعا کرد‪ :‬این شرکت زمانی به تنهایی‬ ‫تجارت استان تهران بر لزوم ساماندهی‬ ‫‪ ۵۰‬درص��د ص��ادرات خدم��ات فنی و‬ ‫ای��ن واحده��ای صنف��ی و صنعتی در‬ ‫محدوده ممنوعه ‪ ۲۰‬کیلومتری برای استقرار صنایع‬ ‫و واحده��ای تولیدی تاکید و بیان کرد‪ :‬اکنون س��ند‬ ‫امایش برای ساماندهی و تصمیم گیری در این زمینه‬ ‫اماده شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به نبود مزیت معدنی در استان تهران‬ ‫یاداورش��د‪ :‬در اس��تان ‪ ۲۹۹‬معدن فع��ال با ظرفیت‬ ‫استخراج ساالنه ‪ ۵۰‬میلیون تن دارد‪.‬‬ ‫صادقی اضافه کرد‪ ۴۴۸ :‬اتحادیه‪ ۱۶ ،‬اتاق اصناف و‬ ‫‪ ۳۸۰‬هزار و ‪ ۹۷۱‬واحد صنفی در بخش های مختلف‬ ‫فعالی��ت می کنند که بیش از یک میلیون نفر در انها‬ ‫شاغل هستند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫ته��ران گف��ت‪ :‬ای��ن اس��تان در زمین��ه تولید فرش‬ ‫دس��تباف از استان های مطرح کشور است و ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫نفر در این زمینه فعالیت می کنند اما فقط ‪ ۷‬هزار نفر‬ ‫انان به علت محدودیت بودجه بیمه شده اند‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ ۱۶ :‬ه��زار کارت بازرگانی در این‬ ‫اس��تان صادر ش��ده که مع��ادل دو س��وم کارت های‬ ‫بازرگانی فعال کل کشور است‪.‬‬ ‫صادقی میزان ثبت س��فارش کاالی کل کشور در‬ ‫طول ‪ ۸‬ماه گذش��ته امس��ال را ‪ ۶۰‬میلی��ارد و ‪۵۵۲‬‬ ‫میلیون دالر برش��مرد که سهم استان تهران از ان به‬ ‫‪ ۴۳‬میلی��ارد و ‪ ۸۴۵‬میلیون دالر‪ ،‬رقمی بیش از ‪۷۲‬‬ ‫درصد عملکرد ملی می رسد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫تهران کل صادرات این اس��تان را ب��ه علت صادرات‬ ‫کاال از دیگر مبادی گمرکی کشور را غیرقابل ارزیابی‬ ‫خواند‪.‬‬ ‫مهندسی کشور را برعهده داشت در حالی که اکنون‬ ‫نمی تواند چنین عملکردی داشته باشد‪.‬‬ ‫انصاری ب��ا بیان اینکه زمانی این ش��رکت نزدیک‬ ‫‪ ۷۰‬ه��زار نفر نیروی کار داش��ت که اینک به ‪ ۳‬هزار‬ ‫نفر رس��یده است درخواست کرد که تنفس ‪ ۱۸‬ماهه‬ ‫بدهی بانکی دریافت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹توقف اجرای عملیات بانکی‬ ‫رضا س��عیدی‪ ،‬معاون س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان تهران نیز در ادامه این نشست افزود‪ :‬‬ ‫مش��کل این ش��رکت برای نخس��تین بار است که در‬ ‫کارگروه مطرح می ش��ود و بای��د از ظرفیت های این‬ ‫مجموعه برای رفع مسئله استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مش��کالت مطرح ش��ده از س��وی‬ ‫صنعتگ��ران تاکید کرد‪ :‬اس��تفاده از تنفس ‪ ۱۸‬ماهه‬ ‫برای باز پرداخت بده��ی بانکی اقدامی غی ر قانونی به‬ ‫ش��مار نمی رود و بانک توس��عه تعاون هم می تواند از‬ ‫ارکان اعتباری برای رفع مشکل استفاده کند‪.‬‬ ‫معاون س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫تهران افزود‪ :‬تاکنون این شرکت ‪ ۲۰‬قسط از این رقم‬ ‫را پرداخت کرده و ‪ ۱۶‬قسط دیگر باقی مانده است‪.‬‬ ‫س��عیدی هم تنها خواسته شرکت یادشده را توقف‬ ‫اجرای عملی��ات بانکی درباره بدهی و معوقه ها اعالم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹غیبت نمایندگان برخی بانک ها‬ ‫محمد امامی امین‪ ،‬معاون هماهنگی امور اقتصادی‬ ‫اس��تاندار تهران با اش��اره به مش��کالت مطرح شده‬ ‫از س��وی صنعتگ��ران تاکید کرد‪ :‬نماین��دگان برخی‬ ‫بانک های عامل در این نشست غایب هستند‪ .‬با وجود‬ ‫غیبت این نمایندگان بانک ها‪ ،‬اجرای پیش��نهادهای‬ ‫ارائه ش��ده ب��رای حل مش��کالت این ش��رکت ها به‬ ‫بانک ه��ای دی‪ ،‬انصار‪ ،‬پارس��یان‪ ،‬اقتصاد نوین و رفاه‬ ‫قطعی و قابل اجراست‪.‬‬ ‫امامی امین با اش��اره به پیش��نهادهای مطرح شده‬ ‫برای رفع مش��کالت صنعتگران افزود‪ :‬تصمیم قطعی‬ ‫درباره مش��کل ش��رکت کیسون با س��ایر بانک ها بار‬ ‫دیگ��ر در کمیته ه��ای تخصصی مورد بررس��ی قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫در ادامه این جلسه‪ ،‬مشکل شرکت بخش خصوصی‬ ‫در زمینه تولید تخم مرغ مطرح ش��د که این شرکت‬ ‫‪ ۱۲‬سال قبل‪ ،‬اقدام به دریافت وام یک ساله با اقساط‬ ‫‪ ۱۲‬ماهه کرده اما با گذش��ت این مدت هنوز اقساط‬ ‫ان پرداخت نشده است‪.‬‬ ‫همچنین در پایان جلسه به دنبال موافقت نماینده‬ ‫س��ازمان تامین اجتماع��ی با پیش��نهاد پرداخت ‪۳۰‬‬ ‫درصد حق بیم��ه ماه های مهر‪ ،‬ابان و اذر ش��رکتی‬ ‫خصوصی در زمینه خدمات مهندس��ی‪ ،‬تقسیط باقی‬ ‫بدهی ان در ‪ ۸‬قسط‪ ،‬جلسه به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان مطرح کرد‬ ‫تسهیالت دهی با نرخ سود متعادل برای نوسازی صنایع کشور‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫اصفه��ان حمایت نظام بانک��ی از بخش های تولیدی‬ ‫و صنعتی کش��ور‪ ،‬ارائه تس��هیالت ارزان قیمت برای‬ ‫نوس��ازی صنای��ع و بخش های تولی��دی و همچنین‬ ‫کاهش نرخ تسهیالت بانکی را یکی از پیش شرط های‬ ‫موفقی��ت در اجرای اقتص��اد مقاومت��ی و حمایت از‬ ‫تولید و اش��تغال عنوان کرد و گفت‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫امروزه در اقتصاد کش��ور‪ ،‬نظام بانکی یکی از شریکان‬ ‫اصل��ی تجاری فعاالن اقتص��ادی و کارافرینان بوده و‬ ‫بخش عمده س��رمایه های الزم در بخش های تولیدی‬ ‫و صنعتی از طریق تس��هیالت بانکی تامین می شود‪،‬‬ ‫حمای��ت ویژه بانک ها از این بخش های مولد می تواند‬ ‫نقش بس��یار موثری در توس��عه صنعتی و اقتصادی‪،‬‬ ‫افزایش اش��تغال و همچنین ارتقای س��طح معیشت‬ ‫شهروندان ایفا کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» ب��ه نق��ل از‬ ‫روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫اصفهان‪ ،‬محمدجواد بگی باال بودن نرخ تس��هیالت و‬ ‫سپرده های بانکی را یکی از چالش های اصلی اقتصاد‬ ‫کش��ور در دهه های گذشته دانست و افزود‪ :‬متاسفانه‬ ‫باال بودن نرخ تس��هیالت س��بب افزایش هزینه های‬ ‫تولید و کاهش رقابت پذیری تولیدات کش��ور ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬باال بودن نرخ سود سپرده ها به یکی‬ ‫از رقیب��ان اصلی فعالیت ه��ای مولد و صنعتی تبدیل‬ ‫ش��ده است که استمرار این روند می تواند اسیب های‬ ‫جبران ناپذی��ری ب��ه اقتص��اد‪ ،‬اش��تغال و معیش��ت‬ ‫شهروندان بزند‪.‬‬ ‫ی ش��کاف تکنولوژیکی صنایع کش��ور با رقیبان‬ ‫بگ ‬ ‫بین المللی خود را یکی از چالش های مهم این بخش‬ ‫دانست که سبب کاهش کیفیت محصوالت و خدمات‬ ‫و همچنین افزایش بهای تمام شده تولید شده است و‬ ‫قدرت رقابتی صنایع کشور را در بازارهای بین المللی‬ ‫و حت��ی بازار رقابتی داخل��ی در رویارویی با کاالهای‬ ‫وارداتی کاهش داده اس��ت که باید با همت و حمایت‬ ‫ویژه این شکاف برطرف شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان سمنان گفت‪:‬‬ ‫همکاری ش��رکت های دانش بنیان با واحدهای صنعتی اس��تان‬ ‫س��منان برای نوسازی ماش��ین االت خط تولید افزایش یابد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش «گس��ترش صنعت» به نقل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان س��منان‪ ،‬حسن ال بویه افزود‪ :‬امار‬ ‫دقیقی از میزان فرس��ودگی ماش��ین االت خط تولید در استان‬ ‫سمنان وجود ندارد اما تحریم های اقتصادی استکبار بر تشدید‬ ‫این روند تاثیرگذار بوده اس��ت‪ .‬ال بویه تاکید کرد‪ :‬در ش��رایط‬ ‫تحری��م که فناوری های روز جهان به کش��ور وارد نمی ش��ود با‬ ‫هم افزایی شرکت های دانش بنیان و واحدهای صنعتی می توان‬ ‫برای بهره وری و کیفیت بخشی هرچه بیشتر تولیدات بنگاه های‬ ‫اقتصادی کش��ور تالش کرد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی استان سمنان اضافه کرد‪ :‬فرسودگی واحدهای صنعتی‬ ‫مختص به ماشین االت خط تولید نیست و افزایش دانش نیروهای‬ ‫انسانی در بنگاه های اقتصادی نیز ضرورت دنیای فناوری امروز‬ ‫است‪ .‬ال بویه ادامه داد‪ :‬اکنون میزان بهره وری ماشین االت خط‬ ‫تولید به نسبت سال های گذشته به کمتر از ‪ ۵‬سال کاهش پیدا‬ ‫کرده است و واحدهای صنعتی استان با بروز رسانی دانش تولید‬ ‫ب��رای ماندگاری در بازار و فروش محصوالت پیش��گام باش��ند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان سمنان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬نوسان های قیمت ارز در ماه های گذشته به افزایش قیمت‬ ‫مواد اولیه تولید محصول در واحدهای صنعتی استان دامن زده‬ ‫و اکن��ون کمبود نقدینگی یکی از چالش ه��ای مهم بنگاه های‬ ‫اقتصادی کشور است‪ .‬استان سمنان یک منطقه ویژه اقتصادی‪،‬‬ ‫‪ ۸‬ناحیه و ‪ ۱۰‬شهرک صنعتی با یک هزار و ‪ ۲۰۰‬واحد تولیدی‬ ‫دارد که ‪ ۲۹‬هزار نفر در این واحدها اشتغال دارند‪.‬‬ ‫بازدید سرپرست استانداری قم‬ ‫از شهرک صنعتی سلفچگان‬ ‫سرپرس��ت اس��تانداری ق��م به همراه سرپرس��ت ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی این اس��تان و جمعی از مدیران با حضور‬ ‫در ش��هرک صنعتی س��لفچگان از چندین واحد تولیدی بازدید‬ ‫ک��رد‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت» به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان قم‪ ،‬سید محمدرضا هاشمی‬ ‫در این بازدیدها که با هدف بررسی مشکالت واحدهای تولیدی‬ ‫از نزدیک برگزار ش��ده بود بر ت�لاش جهادی مدیران برای رفع‬ ‫مشکالت واحدهای تولیدی تاکید کرد‪ .‬سرپرست استانداری قم‬ ‫با اشاره به وجود ‪ ۷‬شهرک صنعتی در استان تصریح کرد‪ :‬بیش‬ ‫از ‪ ۲‬هزار و ‪ ۳۰۰‬واحد صنعتی در ش��هرک های صنعتی قم در‬ ‫حال فعالیت هستند‪ .‬وی با بیان اینکه برخی واحدهای صنعتی‬ ‫در حالت نیمه فعال هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬در س��ال گذشته نزدیک به‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومان تسهیالت به واحدهای صنعتی و تولیدی‬ ‫استان قم پرداخت شد که در جهت افزایش ظرفیت تولید نقش‬ ‫مهمی داش��ت‪ .‬هاشمی گفت‪ :‬کمیته ای برای احصای مشکالت‬ ‫واحدهای باقی مانده تش��کیل ش��ده است و در تالش هستیم تا‬ ‫با رفع این مش��کالت تثبیت اش��تغال در استان را مهیا سازیم‪.‬‬ ‫جواد علیمددی‪ ،‬سرپرس��ت شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫قم نیز در حاشیه این بازدید با بیان اینکه سرپرست استانداری‬ ‫قم از ‪ ۳‬واحد تولید ش��مش اه��ن‪ ،‬ذوب فرومنگنزهای الیاژی‬ ‫و تولید الیاف در ش��هرک صنعتی س��لفچگان ق��م بازدید کرد‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬امیدواریم با حضور مس��ئو الن استانی در بین‬ ‫س��رمایه گذاران شاهد تسریع در رس��یدگی به مشکالت و رفع‬ ‫نیاز های انها باشیم‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در همین راستا‪ ،‬این شرکت‬ ‫با ایجاد کلینیک مشاوره صنعتی در شهرک صنعتی شکوهیه و‬ ‫حضور مستمر در واحدهای صنعتی برای شناسایی و رفع نیازها‬ ‫با استفاده از ظرفیت های قانونی خود و همچنین توانمندی های‬ ‫بخش خصوصی یا انتقال مش��کالت به س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫تالش می کند‪.‬‬ ‫‪ ۶۷‬واحد صنعتی قزوین‬ ‫در تملک بانک ها‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان قزوین گفت‪:‬‬ ‫‪ ۶۷‬واحد تولیدی و صنعتی فعال و راکد در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعت��ی در تمل��ک بانک ها هس��تند‪ .‬به گزارش «گس��ترش‬ ‫صنعت» به نقل از روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫استان قزوین‪ ،‬حمید رضا خانپور با اعالم این مطلب اظهار کرد‪:‬‬ ‫اجاره به ش��رط تملیک‪ ،‬گرفتن شریک تجاری‪ ،‬استهمال بدهی‬ ‫ی جرای��م از مهم ترین موضوع ها و پیش��نهادهای‬ ‫و بخش��ودگ ‬ ‫مطرح شده برای تعیین تکلیف این واحدهای تولیدی در تملک‬ ‫بانک های عامل اس��تان اس��ت که همکاری مدی��ران اقتصادی‬ ‫و بانک های اس��تان ب��رای انتقال واحدها به س��رمایه گذاران یا‬ ‫فعال س��ازی دوباره این واحدها را می طلب��د‪ .‬خانپور افزود‪۱۳ :‬‬ ‫واح��د تولیدی و صنعت��ی در تملک بانک های عامل با برگزاری‬ ‫جلسه های متعدد و هماهنگی های انجام شده در طول چند سال‬ ‫گذش��ته به س��رمایه گذاران جدید واگذار شده است که در حال‬ ‫حاض��ر از مجم��وع ‪ ۶۷‬واحد تولیدی و طرح صنعتی در تملک و‬ ‫جانش��ینی بانک های عامل‪ ۱۸ ،‬واحد تولیدی فعال بوده و بقیه‬ ‫غیر فعال و راکد هستند‪.‬رئیس هیات مدیره شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان قزوین گفت‪ :‬این شرکت در تعامل با بانک های‬ ‫عامل‪ ،‬همسو در این زمینه تالش می کند ضمن وصول مطالبات‬ ‫مع��وق بانک های عامل به واس��طه اعطای تس��هیالت بانکی به‬ ‫واحدهای صنعتی مس��تقر در ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی با‬ ‫حذف بروکراس��ی اداری و سرمایه گذاران پرداخت شده و شاهد‬ ‫فعال س��ازی و خ��روج از رک��ود واحدهای تولی��دی‪ ،‬صنعتی و‬ ‫خدمات��ی که از ر اه های مختلف اعمال جانش��ینی بانک ها راکد‬ ‫و غیر فعال ش ده اند باشد‪.‬‬ ‫ شود‪ .‬شود‪.‬‬ ‫نقل می‬ ‫وفاداری بی‬ ‫است که‬ ‫صنعت‬ ‫مطبوعات و‬ ‫یاداوری‬ ‫صفحه‪،‬‬ ‫ وکاست می‬ ‫ کمعینا نقل‬ ‫وفاداری‬ ‫جهتجهت‬ ‫استدرکه در‬ ‫صنعت‬ ‫مطبوعات و‬ ‫تاریختاریخ‬ ‫یاداوری‬ ‫صفحه‪،‬‬ ‫این این‬ ‫تلفیق صنعت و دانشگاه‬ ‫چهار شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 552‬پیاپی ‪2525‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 5‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 18‬ربیع الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 26‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫نشریه دیروز‬ ‫معرفی نشریه اقتصاد منابع‬ ‫و محصول‬ ‫کلی��ه کارگاه هایی ک��ه تولید کننده کاالها یا خدمات مش��ابهی‬ ‫هستند تش��کیل صنعت می دهند‪ .‬مفهوم صنعت به سبب تداخل‬ ‫ت زیرا فقط عده محدودی از‬ ‫و تش��ابه فعالیت ها کامل روشن نیس ‬ ‫کارگاه های بزرگ را می توان سراغ داشت که تنها یک نوع محصول‬ ‫به بازار عرضه می کنند در حالی که هر یک از این کارگاه ها ممکن‬ ‫است اتومبیل‪ ،‬تراکتور‪ ،‬یخچال‪ ،‬دستگاه های سردکننده‪ ،‬تلویزیون‬ ‫و بس��یاری محصوالت گوناگون دیگ��ر نیز تولید کند‪ .‬به طور کلی‬ ‫اس��اس گروه بندی یک کارگاه تولید اصلی و عمده ان است‪ .‬بدین‬ ‫معنا که اگ��ر مهم ترین فراورده کاربران از اتومبیل باش��د در این‬ ‫ص��ورت جزو گروه صنعت اتومبیل قرار می گیرد ولی اگر بخواهیم‬ ‫س��ایر فعالیت های مختلف کارگاه مذکور(مثال ساختن یخچال) را‬ ‫نیز گروه بندی کنیم بایس��تی در طبقه بندی قید کنیم که بخشی‬ ‫از فعالیت ه��ای کارگاه به تولید یخچ��ال اختصاص دارد‪ .‬عده ای از‬ ‫صنای��ع که از بعضی جهات با یکدیگ��ر متفاوت و از بعضی جهات‬ ‫دیگر متشابهند مجموعه گروه صنعت خوانده می شوند‪ .‬مثال کلیه‬ ‫کارگاه های نخ ریسی تشکیل یک صنعت می دهند‪ .‬کارگاه هایی که‬ ‫نخ های مزب��ور را تبدیل به پارچه می کند تش��کیل صنعت دیگر‪.‬‬ ‫همچنین کارگاه هایی که پارچه محصول را رنگ امیزی کرده یا به‬ ‫صورت دیگری کامل می کنند تشکیل صنعت سومی را می دهند‪.‬‬ ‫این مطالب بخش��ی از یک جزوه متعلق به دانشگاه تهران است‬ ‫که شماره اول ان در سال ‪ ۱۳۴۴‬به چاپ رسیده است‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه در این دوران بس��یاری از پیش��رفت های عمده‬ ‫نظریه های اقتصادی به نسبت به س��رعت جزوی از دروس اقتصاد‬ ‫و در دوره های مقدماتی ش��ده است‪ ،‬انتشار نشریه برای تبیین این‬ ‫شرایط الزم بوده است‪.‬‬ ‫نش��ریه مقدمه ای بر اقتصاد منابع و محصول از س��وی انتشارات‬ ‫موسس��ه تحقیق��ات اقتصادی دانش��کده حقوق علوم سیاس��ی و‬ ‫اقتصادی دانش��گاه تهران‪ ،‬دی س��ال ‪ ۱۳۴۴‬منتش��ر شده است‪.‬‬ ‫مطلب اصلی این نشریه به قلم ویلیام میرنیک و ترجمه نصرت اهلل‬ ‫حلمی است‪ .‬درباره دالیل انتشار چنین نشریه ای در بخش مقدمه‬ ‫عنوان ش��ده اس��ت‪ :‬اگاهی در مورد بررس��ی مبانی روش تحلیلی‬ ‫منابع و محصول برای دانش��جویان علم اقتصاد حتی در دوره های‬ ‫مقدماتی‪ ،‬امروزه چون ضرورتی جلوه گر گش��ته و نوشته مزبور به‬ ‫قصد جوابگویی به این ضرورت انتشار یافته است‪.‬‬ ‫مطبوعات دیروز‬ ‫حسن محرابی‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در توس��عه صنایع بای��د به موضوع��ات بنیادین‬ ‫متعددی توجه کرد که یکی از انها طراحی مناسب‬ ‫دانش��گاه هایی اس��ت که بت��وان از ان طریق برای‬ ‫حوزه های صنعت‪ ،‬دانش��جو تربیت کرده و از طرف‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬این مراکز اموزش��ی نیز در تهی��ه و تدوین‬ ‫برنامه های صنعتی نقش بسیار مهمی داشته باشند‬ ‫ب��ه همین جهت بود که دانش��گاه صنعتی ش��ریف‬ ‫طراحی و تاسیس شد‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬اس��تادان این دانشگاه نقش مهمی در‬ ‫حوزه های مختلف جامعه صنعتی کش��ور داش��تند‪.‬‬ ‫فری��دون هژبری یک��ی از این افراد اس��ت‪ .‬یکی از‬ ‫طرح های دکتر هژبری در اغاز کارش تهیه و تدوین‬ ‫یک لغتنامه انگلیسی‪-‬فارس��ی شامل اصطالحات و‬ ‫واژگان فنی تخصصی ش��یمی‪ ،‬نفت‪ ،‬پتروشیمی و‬ ‫متالوژی بود که به تش��ویق وی ب��ا عنوان فرهنگ‬ ‫لغات و اصطالحات علوم شیمی تدوین شد‪.‬‬ ‫هژب��ری‪ ،‬بهم��ن ‪ ۱۳۱۴‬در ابادان ب��ه دنیا امده‬ ‫اس��ت‪ .‬پس از پایان تحصیالت ابتدای��ی در ابادان‬ ‫تحصیالت دبیرستان خود را نیز در دبیرستان رازی‬ ‫این شهر به پایان برد‪ .‬وی در سال ‪ ۱۳۳۴‬برای ادامه‬ ‫تحصی�لات دانش��گاهی به المان رفت و در رش��ته‬ ‫ش��یمی در دانش��گاه مونیخ تحصیل دوره لیسانس‬ ‫خود را اغاز کرد‪ .‬تحصیالت وی در مقطع دکترا در‬ ‫دانشگاه کارلسروهه المان به پایان رسیده است‪ .‬وی‬ ‫پس از بازگشت به ایران در دانشگاه صنعتی شریف‬ ‫مشغول به کار شد‪.‬‬ ‫وی می گوی��د پ��س از انج��ام مراح��ل ابتدای��ی‬ ‫اس��تخدام‪ ،‬به دانش��کده شیمی دانش��گاه صنعتی‬ ‫شریف پیوس��ت‪ .‬دانشگاه صنعتی ش��ریف در ابان‬ ‫‪ ۱۳۴۴‬تاس��یس ش��ده بود‪ .‬درباره اهداف راه اندازی‬ ‫این دانش��گاه در اساس��نامه امده بود‪« :‬پیش��رفت‬ ‫برنامه های توسعه اقتصادی و صنعتی کردن کشور‬ ‫ایجاب می کند تا نیروی انسانی مناسب با احتیاجات‬ ‫جامعه صنعتی ایران تجهیز شود‪ .‬برای نیل به هدف‬ ‫مقرر ش��د دانشگاه صنعتی مجهز تاسیس گردد که‬ ‫قادر باش��د از یک طرف متخصصینی با وسعت نظر‬ ‫علم��ی و مهارت فنی تربیت کنن��د‪ ،‬از طرف دیگر‬ ‫با انج��ام تحقیقات علم��ی و فنی خ��ود را در تراز‬ ‫موسسات مش��ابه کشورهای پیش��رفته نگه دارد‪».‬‬ ‫هژبری در س��ال ‪ ۱۳۴۵‬وارد دانش��گاه می شود‪ .‬در‬ ‫دوره نخس��ت دانش��گاه صنعتی از بین ‪ ۵۳۲۱‬نفر‬ ‫داوطلب ش��رکت کننده در ازمون ورودی ‪ ۴۱۲‬نفر‬ ‫دانش��جو برای تحصیل در ‪ ۴‬رش��ته مهندسی برق‬ ‫مهندسی ش��یمی مهندس��ی متالوژی و مهندسی‬ ‫مکانیک پذیرفته می ش��وند‪ .‬هژبری در سال ‪۱۳۴۷‬‬ ‫در زمره یکی از دانش��یاران جدید دانشگاه صنعتی‬ ‫ق��رار می گی��رد‪ .‬هژبری پس از س��پری کردن یک‬ ‫سال فرصت مطالعاتی دانش��گاه انگلستان به ایران‬ ‫بازمی گ��ردد و در س��ال ‪ ۱۳۵۰‬از س��وی اعض��ای‬ ‫هیات علم��ی دانش��کده ش��یمی به عن��وان رئیس‬ ‫دانشکده شیمی برگزیده می شود‪.‬‬ ‫وی می گوی��د از جمل��ه تالش های م��ن در این‬ ‫دوره از مدیریت و دانش��کده شیمی‪ ،‬تجهیز فزاینده‬ ‫ازمایش��گاه ها و تقویت امکانات پیشرفته علمی در‬ ‫جهت گس��ترش فعالیت های پژوهش��ی دانشکده‪،‬‬ ‫ارتقای دوره فوق لیس��انس‪ ،‬افزای��ش و ارائه دروس‬ ‫کارخانه تولید کاغذ اسکناس‬ ‫ ‪ ۲۷‬مه�� ر ‪ ۱۳۵۶‬در مطبوع��ات عن��وان‬ ‫ش��د کارخانه چاپ اس��کناس طی ‪ ۴‬سال‬ ‫اتی اماده به کار خواهد کرد‪ .‬یک کارخانه‬ ‫تولید کاغذ اسکناس به ظرفیت ‪ ۲‬هزار تن‬ ‫در س��ال قابل توس��عه تا ‪ ۲۴‬ه��زار تن در‬ ‫ای��ران احداث می ش��ود‪ .‬هزینه های اجرای‬ ‫این طرح که به تصویب شورای اقتصاد نیز‬ ‫رس��ید حدود ‪ ۴‬میلیارد ریال پیش بینی و‬ ‫فراهم ش��ده اس��ت‪ .‬مطالع��ات اولیه برای‬ ‫احداث کارخانه یادش��ده انجام ش��د‪ .‬بانک‬ ‫مرکزی برای پیاده کردن این طرح سازمان‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی صنایع ای��ران را به‬ ‫عنوان مش��اور طرح برگزید‪ .‬البته عملیات‬ ‫ساختمانی چاپخانه اسکناس از سال ‪۱۳۵۵‬‬ ‫اغاز شده و قرار بود تا سال ‪ ۱۳۶۰‬به پایان‬ ‫برس��د‪ .‬همچنین به منظور بی نیازی بانک‬ ‫مرکزی از خرید پولک س��که از کشورهای‬ ‫خارج‪ ،‬یک کارخانه پولک س��که در داخل‬ ‫نیز ایجاد ش��ود‪ .‬ظرفیت این کارخانه نیز ‪۲‬‬ ‫هزار تن در سال در نظر گرفته شده بود‪.‬‬ ‫کارخانه تولید نان ماشینی‬ ‫اب��ان ‪ ۱۳ ۵۲‬پیش بینی ش�� د تولید نان‬ ‫ماش��ینی اوایل سال ‪ ۱۳۵۳‬به روزی حدود‬ ‫‪ ۲۶۰‬تن افزایش یابد‪ .‬در سال ‪ ۱۳۵۲‬تولید‬ ‫نان ماش��ینی روزانه ‪ ۱۲۰‬تن بود‪ .‬کارخانه‬ ‫ن��ان ماش��ینی در تهران ب��ا ظرفیت ‪ ۴‬تن‬ ‫ن��ان بربری در ‪ ۸‬س��اعت و ی��ک کارخانه‬ ‫در زاه��دان با ظرفیت ‪ ۸‬ت��ن نان بربری و‬ ‫اروپای��ی و دیگ��ری در زابل ب��ا ظرفیت ‪۴‬‬ ‫ت��ن نان برب��ری در ‪ ۸‬س��اعت بهره برداری‬ ‫می ش��د‪ .‬همین طور دو کارخانه ماش��ینی‬ ‫جدی��د نیز در منطق��ه امیراباد و ش��وش‬ ‫ش��رقی اماده بهره برداری می شد‪ .‬بر اساس‬ ‫برنامه ریزی های انج ام ش��ده‪ ،‬ق��رار بود این‬ ‫کارخانه ه��ا عالوه بر تولید ن��ان بربری‪ ،‬نان‬ ‫ل��واش‪ ،‬تافت��ون و اروپایی نی��ز تولید کند‪.‬‬ ‫به ای��ن ترتیب تا اوایل س��ال بعد ظرفیت‬ ‫تولی��دی کارخانه های نام ب��رده از ‪ ۱۲۰‬تن‬ ‫به حدود ‪ ۲۶۰‬تن در روز افزایش می یافت‪.‬‬ ‫همچنین ق��رار ب��ود کارخانه ه��ای نان‬ ‫ماش��ینی در کرمان‪ ،‬بندرعباس‪ ،‬ایرانشهر‬ ‫و چابهار فعالیت خ��ود را اغاز کنند‪ .‬ایجاد‬ ‫کارخانه های نان ماشینی در برنامه عمرانی‬ ‫شش��م در سطح گس��ترده و وسیعی مورد‬ ‫توج��ه بود به گون��ه ای که ق��رار بود ‪۱۹۳‬‬ ‫کارخانه نان ماشینی با ظرفیت های مختلف‬ ‫در گوشه و کنار کشور تاسیس شود‪.‬‬ ‫تخصص��ی انتخابی و گزینش ه��ای علمی کاربردی‬ ‫دوره لیس��انس اس��ت‪ .‬هژبری در ‪ ۱۳۵۴‬به سمت‬ ‫معاون اموزش��ی و دانش��جویی دانش��گاه صنعتی‬ ‫منصوب می ش��ود‪ .‬وی می گوید پ��س از انتصاب به‬ ‫س��مت با مشکالتی مواجه ش��دم؛ از جمله موضوع‬ ‫ثبت ن��ام دانش��جویان در هر نیم س��ال ب��ود که با‬ ‫بی نظم��ی و هجوم انان برای انتخاب دروس مواجه‬ ‫بودی��م‪ .‬اغلب دانش��جویان از اینکه نمی توانس��تند‬ ‫دروس م��ورد عالقه خود را انتخ��اب کنند ناراضی‬ ‫بودند‪ .‬از این رو‪ ،‬نخس��تین اقدام م��ن یافتن راه و‬ ‫روش مناس��ب برای حل این مش��کل ب��ود‪ .‬پس از‬ ‫بررسی های الزم تصمیم گرفتیم که برنامه جدید به‬ ‫ش نام نویسی» را به اجرا در اوریم‪.‬‬ ‫نام «پی ‬ ‫در این زمینه ابتدا خس��رو هرندی‪ ،‬دانش اموخته‬ ‫دانش��کده ریاضی و قهرم��ان و اس��تاد بین المللی‬ ‫ش��طرنج ایران و مس��ئول ام��ور کامپیوت��ری اداره‬ ‫اموزش دانش��گاه اظهار کرد ک��ه می تواند این کار‬ ‫را در ی��ک فرصت کوتاه انجام ده��د‪ .‬با بهره گیری‬ ‫محکومیت مدیر دوغ ابعلی‬ ‫تولیدکننده دوغ ابعلی به اتهام گرانفروش��ی ب��ه پرداخت ‪ ۲۵۰‬هزار‬ ‫ری��ال جزای نقدی محکوم ش��د‪ .‬مدیر این ش��رکت متهم ب��ود در اوج‬ ‫مصرف نوشابه های غیرالکلی در تابستان گذشته قیمت نوشابه های خود‬ ‫را ب��ه ج��ای ‪ ۶‬و نیم ریال ب��ه قیمت عمده فروش��ی و ‪ ۸‬ریال به قیمت‬ ‫خرده فروشی عرضه کرده است‪.‬‬ ‫ن ‪۱۳۵۴‬‬ ‫روزنامه اطالعات‪ ۴ ،‬ابا ‬ ‫یک ایرانی رئیس کل نمایشگاه های‬ ‫بین المللی افریقایی و اسیایی‬ ‫نخس��تین کنگره تش��کیل‬ ‫س��ازمان نمایش��گاه بین المللی‬ ‫افریقای��ی تایی��د و تصوی��ب‬ ‫اساسنامه و مقررات و برنامه کار‬ ‫س��ازمان نمایش��گاه بین المللی‬ ‫افریقای��ی و اس��یایی‪ ،‬رئی��س‬ ‫هیات مدی��ره و مدیرعام��ل‬ ‫شرکت س��هامی نمایشگاه های‬ ‫بین الملل��ی ایران را ب��ه اتفاق‬ ‫ارا ب��رای م��دت ‪ ۴‬س��ال ب��ه‬ ‫ریاست کل س��ازمان نمایشگاه‬ ‫بین المللی افریقایی و اس��یایی‬ ‫انتخاب کرد‪.‬‬ ‫روزنامه اطالعات‪ ۴ ،‬ابان ‪۱۳۵۴‬‬ ‫از کمک نمایندگی ش��رکت ای بی ام برنامه «پیش‬ ‫نام نویس��ی» برای نخستین بار انجام شد‪ .‬از ان پس‬ ‫اداره ام��وزش و دانش��کده ها موفق ش��دند ثبت نام‬ ‫دانش��گاه در هر نیم س��ال تحصیلی با نظم بیشتر‬ ‫الس بندی مناس��ب انج��ام دهند‪ .‬از‬ ‫و ظرفیت و ک ‬ ‫برنامه ه��ای دیگر این ب��ود که به منظور اش��نایی‬ ‫دانش��جویان با صنایع کش��ور افزون ب��ر کاراموزی‬ ‫تابستانه دانش��جویان در مراکز صنعتی‪ ،‬یک برنامه‬ ‫اموزش صنعتی هنگام تحصیل نیز برای انان تدوین‬ ‫ش��د و به اجرا درامد‪ .‬در این برنامه دانشجویان یک‬ ‫نیم سال تحصیلی را در یکی از صنایع بزرگ کشور‬ ‫می گذراندند‪ .‬در نخس��تین مرحل��ه از اجرای طرح‬ ‫اموزش صنعتی هنگام تحصیل کارخانه پتروشیمی‬ ‫مرودش��ت ش��یراز‪ ،‬مجتمع پتروش��یمی و کارخانه‬ ‫تراکتورسازی تبریز در نظر گرفته شده بود‪ .‬هژبری‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۶۰‬پس از اقام��ت در امریکا به عنوان‬ ‫دانش پژوه ارشد در یک شرکت تبدیل نفت سنگین‬ ‫به نفت سبک و بنزین فعالیت کرد‪.‬‬ ‫نوسازی کارخانه قدیمی‬ ‫سیمان ری با ‪ ۴۰‬میلیون دالر‬ ‫یک موسس��ه المان غربی و یک شرکت بازرگانی‬ ‫چکس��لواکی برنده مناقصه نوس��ازی ی��ک کارخانه‬ ‫س��یمان ‪ ۴۰‬میلیون دالری در ایران شده است‪ .‬این‬ ‫قرارداد ضمنا دلیل است بر همکاری فزاینده شرق و‬ ‫غ��رب‪ .‬مجله نیوزویک که این خبر را منتش��ر کرده‪،‬‬ ‫نوشته است که این قرارداد را از جانب ایران سازمان‬ ‫صنعتی نوس��ازی کش��ور منعق��د کرده ت��ا کارخانه‬ ‫قدیمی س��یمان ری واقع در حومه تهران را نوسازی‬ ‫کند‪ .‬در این قرارداد س��هم موسسه المانی ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫ارزش قرارداد و وظیفه موسس��ه فراهم کردن وسایل‬ ‫سنگ خرد کنی اس��ت در حالی که شرکت بازرگانی‬ ‫چکسلواکی ناظر بر دستگاه های حرارتی و سرد کننده‬ ‫کارخان��ه خواهد بود‪ .‬ظرفیت تولی��دی این کارخانه‬ ‫روزان��ه ‪ ۲‬هزار تن پ��س از پایان عملیات نوس��ازی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫ن ‪۱۳۵۴‬‬ ‫روزنامه اطالعات‪ ۱۴ ،‬ابا ‬ ‫فروش کشمش به انگلستان هر تن ‪ ۶۰۰‬دالر‬ ‫روز گذش��ته یکی از بازرگانان صادر کننده خش��کبار به خبرنگار‬ ‫روزنامه اطالعات گفت امروز چند تن از بازرگانان دو پارتی کشمش‬ ‫‪ ۲۰۰‬و ‪ ۴۰۰‬تن به قیمت هر تن ‪ ۶۳۰‬انگلستان فروختند و تدریجا‬ ‫تحوی��ل خواهند داد‪ .‬یکی دیگ��ر از بازرگانان گفت هم اکنون من و‬ ‫دو تن دیگر با خریداران کش��مش در کش��ورهای انگلستان‪ ،‬المان‬ ‫فدرال و هلند مش��غول مذاکره می باشیم‪ .‬قیمت های پیشنهاد شده‬ ‫از کشورهای مذکور هر تن ‪ ۵۸۰‬تا ‪ ۶۱۰‬دالر و محل تحویل در بنادر‬ ‫اروپاس��ت‪ .‬این بازرگانان گفتند پیش بینی می ش��ود در یکی دو روز‬ ‫اخیر این معامالت انجام گیرد‪ .‬از قرار اطالع‪ ،‬مذاکراتی نیز پیرامون‬ ‫فروش برگه زردالو به کش��ورهای مذکور و چند کش��ور عربی انجام‬ ‫گرفته که انها نیز در این هفته به نتیجه خواهند رسید‪.‬‬ ‫روزنامه اطالعات‪ ۵ ،‬ابان ‪۱۳۵۴‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 551

روزنامه گسترش صنعت 551

شماره : 551
تاریخ : 1397/10/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!