روزنامه گسترش صنعت شماره 557 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 557

روزنامه گسترش صنعت شماره 557

روزنامه گسترش صنعت شماره 557

‫رئیس مرکز‬ ‫روابط عمومی و‬ ‫اطالع رسانی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت منصوب شد‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 12‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 25‬ربیع الثانی ‪1440‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2530‬‬ ‫‪ 2‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 8 557‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫روزنامه «گس��ترش صنعت» از ‪ ۱۵‬دی ‪ ۱۳۹۷‬تا برطرف ش��دن تبعیض های‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در توزیع یارانه و بی توجهی به تقسیم اگهی های‬ ‫دولتی به موسس��ه های مطبوعاتی‪ ،‬بهبود ش��رایط اقتصادی‪ ،‬رفع کمبود کاغذ و‬ ‫گل و گیاه‬ ‫جایگزین‬ ‫درامدهای نفتی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫اخرین شماره‬ ‫منتشر نمی شود‪ .‬بنا بر پیام مدیر مسئول‪ ،‬این روزنامه‬ ‫ساماندهی موسسه‬ ‫در طول انتشار مرتب چند ساله و با تیراژی چند برابر روزنامه هایی که از وزارت‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اسالمی یارانه دریافت می کنند‪ ،‬حتی یک ریال یارانه از وزارت‬ ‫ارش��اد دریافت نکرده است‪ .‬ناصربزرگمهر اعالم کرد‪ :‬با تعطیلی روزنامه ‪ ،‬تمامی‬ ‫همکاران روزنامه «گس��ترش صنعت» به جمع کارکنان روزنامه‬ ‫افزوده‬ ‫می شوند و هیچ خبرنگاری بیکار نشده است اما برای کنترل هزینه های موسسه‪،‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫از چاپ خودداری می شود‪ .‬الزم به توضیح است که در موسسه مطبوعاتی‬ ‫عالوه بر روزنامه‬ ‫‪ ،‬روزنامه های گس��ترش تج��ارت‪ ،‬روزگار معدن‪ ،‬روزگار‬ ‫خودرو و روزگار اقتصاد همچنان منتشر می شو ند‪.‬‬ ‫توسعه صنایع کوچک‪ ،‬تدبیر دولت برای رونق اقتصادی‬ ‫‪8‬‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫چهارشنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 12‬دی ‪ 25 1397‬ربیع الثانی ‪ 2 1440‬ژانویه ‪ 2019‬شماره ‪ 557‬پیاپی ‪2530‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تحلیل شاخص های کیفی موثر‬ ‫در ارائه خدمات معاینه فنی‬ ‫در نح��وه ارزیاب��ی کیف��ی‬ ‫خدمات شناخت نقاط قوت و‬ ‫ضعف هر ش��بکه از مهم ترین‬ ‫عوامل پیش��برد اه��داف بوده‬ ‫تا بتوان با ای��ن ابزار و داده ها‬ ‫ب��ه تجزی��ه و تحلی��ل ان در‬ ‫راستای ارتقای سایر عوامل و‬ ‫محمدجواد شریفی‬ ‫شاخص ها گام برداشت‪.‬‬ ‫مشاور رئیس هیات مدیره‬ ‫از انج��ا که مراک��ز معاینه‬ ‫انجمن صنفی مراکز معاینه‬ ‫فن��ی ج��زو س��ازمان های‬ ‫فنی خودرو‬ ‫خدمات محور بوده و با بررسی‬ ‫انجام ش��ده درباره شاخص ها‬ ‫و عوام��ل موثر در این حوزه به وی��ژه کیفیت ارائه خدمات‬ ‫معاینه فنی‪ ،‬پیش از هر چیز واژه کیفیت در خدمات مهم‬ ‫بوده که به تعریف ان می پردازیم‪:‬‬ ‫کیفیت خدمات‪ :‬مجموعه ای از ویژگی ها و مش��خصات‬ ‫است که قادر به براوردن نیازهای صریح یا ضمنی مشتریان‬ ‫اس��ت زیرا جلب رضایت مش��تریان و براورد خواسته های‬ ‫انها مهم ترین مس��ئله هر س��ازمان خدمات محور به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫بر اساس نظریه های مطرح شده کیفیت‪ ،‬اندازه و جهت‬ ‫تفاوت بین ادراک و انتظارات مش��تریان از خدماتی است‬ ‫که س��نجش رضایت مش��تریان کلیدواژه شاخص کیفیت‬ ‫شمرده می شود‪.‬‬ ‫به منظور این هدف مقول��ه کیفیت در خدمات معاینه‬ ‫فنی را از دو بعد مورد بحث و بررسی قرار می دهیم‪ :‬الف ‪-‬‬ ‫بعد کارکردی ب ‪ -‬بعد تکنیکی و فنی‬ ‫الف ‪ -‬بعد کارکردی (بیانگر عملکرد و نحوه ارائه خدمات‬ ‫معاینه فنی به خودروها است)‬ ‫ش��یوه ای ک��ه مش��تریان خدمات دریاف��ت می کنند و‬ ‫معیار س��نجش این عملکرد و اثر بخش��ی ان در اندیش��ه‬ ‫مش��تری مداری می توان ب ه دست اورد که به ان بازگشت‬ ‫مشتری به سازمان خدماتی می گویند و شاخص سنجش‬ ‫عملکرد ان سازمان است‪.‬‬ ‫‹ ‹منابع انسانی‬ ‫منابع انس��انی متخص��ص و ماهر یکی از ش��اخص های‬ ‫ارزیاب��ی مدیران ب��وده و مدیران مراک��ز معاینه فنی باید‬ ‫نس��بت به جذب و بکارگیری افراد متخصص و باتجربه در‬ ‫جایگاه ها و ایستگاه های کاری نهایت دقت را به کار گیرند‬ ‫زی��را این عمل در صورت نداش��تن دق��ت در جذب افراد‬ ‫با قابلیت مناس��ب موجب کارایی نداش��تن و ایجاد ضرر‬ ‫و زی��ان و دوباره کاری به مراجعه کنندگان و تس��ت دوباره‬ ‫خودرو خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹زمان‬ ‫ب��رای زمان انجام فرایند معاینه فنی خودرو بر اس��اس‬ ‫ایین نام��ه ماده ‪ ۳‬مص��وب هیات وزیران زمان اس��تاندارد‬ ‫‪ ۱۸‬دقیق��ه برای انج��ام تمامی فراینده��ای معاینه فنی‬ ‫در نظ��ر گرفته ش��ده اس��ت ک��ه ای��ن زم��ان از هنگام‬ ‫ورود خ��ودرو ب��ه مرک��ز معاینه فن��ی و از اغ��از پذیرش‬ ‫خودرو ش��روع ش��ده و س��پس مرحله به مرحله ت��ا انجام‬ ‫ازمون ه��ای مختلف ش��امل االیندگی موتور و سیس��تم‬ ‫تعلیق‪ ،‬ترمز‪ ،‬روش��نایی‪ ،‬برق و وضعی��ت ظاهری خودرو‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب‪ -‬بعد تکنیکی (فنی)‬ ‫تجهی��زات معاین��ه فن��ی‪ :‬در این مقوله ن��وع و کیفیت‬ ‫ماش��ین االت و تجهیزات مس��تقر در مرک��ز معاینه فنی‬ ‫مورد بررس��ی قرار می گیرد که در عملکرد فنی موثر بوده‬ ‫و بای��د ب��ا اخرین فناوری و ماش��ین االت مورد اس��تفاده‬ ‫ی که بر‬ ‫در کش��ورهای پیش��رفته استفاده ش��ود به گونه ا ‬ ‫اس��اس برنامه ریزی ها اگر برنامه ه��ای ‪PM (Prevent‬‬ ‫‪ )Maintenance‬به موق��ع انجام ش��ده باش��د و به ویژه‬ ‫کالیبراس��یون دستگاه ها‪ ،‬در عملکرد و صحت پارامترهای‬ ‫خروجی دستگاه بسیار موثر هستند‪.‬‬ ‫این موضوع در زمینه دس��تگاه اندازه گیری االیندگی و‬ ‫همچنین تست سه گانه (کمک فنر‪ ،‬ترمز و سیستم تعلیق)‬ ‫بای��د به موقع در فاصله زمانبندی ‪ ۶‬ماه و یک س��ال انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹استاندارد خدمات‬ ‫اس��تاندارد معاینه فنی خودرو و ازمون های مرتبط برای‬ ‫صالحیت تردد وسایل نقلیه موتوری برای نخستین بار در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۸۶‬تدوین ش��د و پس از بازنگری و بررسی های‬ ‫انجام ش��ده از س��وی کارشناس��ان و مش��اوران مرتبط با‬ ‫ای��ن صنعت و تایید کمیس��یون های مرتبط ‪۱۳۹۰/۹/۲۰‬‬ ‫باعنوان استاندارد شماره ‪ ۹۱۸۱‬تصویب شد‪.‬‬ ‫اس��تاندارد تدوین ش��ده در این باره که مالک و معیار‬ ‫س��نجش هس��تند‪ ،‬ارزیابی خدمات معاینه فنی در کشور‬ ‫ب��ه ش��مار م��ی رود ک��ه از مهم تری��ن پارامتره��ا تدوین‬ ‫ش��ده در این اس��تاندارد می ت��وان به می��زان االیندگی‪،‬‬ ‫ذرات معلق در گازهای خروجی‪ ،‬ش��تاب ترمز و‪ ...‬اش��اره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کیفیت خودرو‬ ‫این ش��اخص یکی از عوامل در بحث نحوه انجام معاینه‬ ‫فن��ی خودروها بوده که در این مقاله مورد بحث و ارزیابی‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫کیفیت خ��ودرو یکی از پارامتره��ای موثر در خرابی و‬ ‫عیوب حادث در خودرو اس��ت که این شاخص بستگی به‬ ‫ش��رکت خودروس��ازی و نحوه ارائه محصوالت ان در بازار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫تورم و تکانه موجود‬ ‫ریشه در بازار ندارد و‬ ‫پدیده برونزا مربوط به‬ ‫سیاست های پولی‪ ،‬مالی‬ ‫و بودجه ای و فشارهای‬ ‫مربوط به حوزه‬ ‫سیاست خارجی است‪.‬‬ ‫درحال حاضر کشور در‬ ‫جنگ اقتصادی بزرگ‬ ‫قرار دارد و فشار‬ ‫سیاست خارجی از‬ ‫بیرون وارد شده و بازار‬ ‫را به هم زده است‬ ‫یک کارشناس اقتصاد مطرح کرد‬ ‫رشد ‪ ۴۰۰‬درصدی نقدینگی در یک دهه‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مازندران‪،‬‬ ‫ابرتورم سال ‪ ۹۷‬را جزو تورم های کم نظیر در تاریخ‬ ‫اقتصاد کش��ور دانس��ته و گفته‪ :‬نه کس��ی می تواند‬ ‫اث��رات ان را ک��م بداند و نه توجیه کن��د‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫باید تالش کنیم تا اثرات منفی ان را کاهش دهیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمد محمدپور عمران با بیان‬ ‫اینکه افزایش لجام گس��یخته قیمت از نیمه نخست‬ ‫س��ال اغاز ش��د‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬این پدی��ده منفی و‬ ‫غیرقابل قبول دارای اث��رات منفی در زندگی مردم‬ ‫اس��ت و افزایش نیافتن درامد موجب کاهش قدرت‬ ‫خرید می شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مازندران با‬ ‫بیان اینکه سیاست های پولی و بانکی برای جلوگیری‬ ‫از تورم و رش��د بیش از حد ان موثر اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تورم و تکانه موجود ریش��ه در ب��ازار ندارد و پدیده‬ ‫برونزا مربوط به سیاست های پولی‪ ،‬مالی و بودجه ای‬ ‫و فش��ارهای مربوط به حوزه سیاست خارجی است‪.‬‬ ‫درحال حاضر کش��ور در جنگ اقتصادی بزرگ قرار‬ ‫دارد و فش��ار سیاست خارجی از بیرون وارد شده و‬ ‫بازار را به هم زده است‪.‬‬ ‫وی افزایش لجام گسیخته نقدینگی را از دیگر علل‬ ‫این تورم عنوان کرد و یاداور شد‪ :‬ساالنه ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫کش��ور برای اشراف بر اطالعات کامل در این زمینه‬ ‫به نقدینگی کش��ور اضافه می ش��ود و در طول یک‬ ‫ب��ه صورت ش��بکه باید م��ورد توجه ق��رار گیرد تا‬ ‫دهه گذش��ته این نقدینگی به بیش از ‪ ۴‬برابر یعنی‬ ‫کمبودی وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫از ‪ ۳۰۰‬ه��زار میلیارد به ه��زار و ‪ ۶۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫این مسئول با اشاره به وجود ‪ ۳۷‬هزار انبار کوچک‬ ‫تومان رسیده است‪.‬‬ ‫و بزرگ در استان گفت‪ :‬تمام انبارها در حال ثبت در‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مازندران با‬ ‫سامانه جامع انبارها است‪.‬‬ ‫اشاره به اینکه بهمن عظیم نقدینگی و فشار سنگین‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مازندران با‬ ‫خارجی از علل این ابر تورم است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬میزان‬ ‫اشاره به توزیع هزار و ‪ ۳۰۰‬تن گوشت قرمز منجمد‪،‬‬ ‫جهش در قیمت ها و سقوط ارزش پول‬ ‫هزار و ‪ ۴۰۰‬تن گوش��ت مرغ منجمد‪،‬‬ ‫ملی اثرات منفی و فش��اری بر اقش��ار‬ ‫هزار و ‪ ۱۵۰‬تن گوشت منجمد گوساله‬ ‫اس��یب پذیر م��ردم وارد می کند و در‬ ‫و ‪ ۱۷‬هزار الستیک اظهار کرد‪ :‬امسال‬ ‫این راستا‪ ،‬سیاست هایی از سوی دولت‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۲‬هزار م��ورد تخلف صنفی‬ ‫طراحی شده تا کاالهای اساسی کمتر‬ ‫کشف شد که ارزش پرونده های تخلف‬ ‫دستخوش تغییر شود‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۵۴‬میلیارد ریال بوده است‪.‬‬ ‫محمدپ��ور در بخش دیگر س��خنان‬ ‫محمد پور در ادامه با بیان اینکه ‪۳۵۰‬‬ ‫محمد محمدپور عمران‬ ‫خود به راهبردهای مقابله اشاره کرد و‬ ‫میلی��ارد تومان ط��رح در بخش تولید‬ ‫افزود‪ :‬در سال جاری بیش از ‪ ۱۴۶‬هزار افزایش لجام گسیخته سرمایه گذاری شده است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫قیمت از نیمه نخست‬ ‫مورد بازرسی از اصناف استان در سطح‬ ‫در ‪ ۹‬ماه امسال برای ‪ ۲‬هزار و ‪ ۶۰۰‬نفر‬ ‫خرده فروشی انجام شده است‪.‬‬ ‫سال اغاز شد‪ .‬این پدیده در طرح های جدید اشتغال ایجاد شد‪.‬‬ ‫منفی و غیرقابل قبول‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه شفاف س��ازی‬ ‫وی از واحده��ای تولی��دی به عنوان‬ ‫دارای اثرات منفی در‬ ‫تراکنش های مالی باید از گذش��ته در‬ ‫خط مق��دم جنگ اقتص��ادی یاد کرد‬ ‫زندگی مردم است و‬ ‫نظام اقتصاد کش��ور رخ می داد و نبود افزایش نیافتن درامد و گف��ت‪ :‬اجرای��ی نش��دن نیم��ی از‬ ‫این ش��فافیت و چرخ��ش غیرقانونی‪ ،‬موجب کاهش قدرت خرید مصوبه های س��تاد تسهیل و رفع موانع‬ ‫می شود‬ ‫ردیاب��ی موض��وع را س��خت می کند‪،‬‬ ‫تولید در استان یکی از مهم ترین موانع‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬س��اماندهی انبارهای‬ ‫واحده��ای تولی��دی مش��کل دار برای‬ ‫در بررسی طرح استفاده از توان تولیدی و حمایت از کاالی ایرانی تصویب شد‬ ‫تامین کنندگان کاال و خدمت مجاز به واگذاری مطالبات‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در جریان بررسی ماده ‪ ۸‬طرح حداکثر‬ ‫استفاده از توان تولیدی و حمایت از کاالی ایرانی تصویب کردند تامین کنندگان‬ ‫کاال و خدم��ت مجازند با اس��تناد به ماده ‪ ۱۰‬قانون برگ��زاری مناقصات و در‬ ‫چارچوب تامین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری(فاکتورینگ) تمام‬ ‫یا بخشی از مطالبات قراردادی خود را واگذار کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی در جلسه علنی در‬ ‫جریان بررس��ی ماده ‪ ۸‬طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات کشور‬ ‫و حمایت از کاالی ایرانی این ماده را تصویب کردند‪.‬‬ ‫بر اس��اس این ماده‪ ،‬تامین کنندگان کاال و خدمات مجازند با استناد به ماده‬ ‫‪ ۱۰‬قان��ون برگزاری مناقصات و در چارچوب تامین مالی واگذاری مطالبات از‬ ‫طریق کارگزاری(فاکتورینگ) تمام یا بخشی از مطالبات محقق شده و محقق‬ ‫نشده قراردادی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث( پذیرندگان) اعم از‬ ‫بانک ها یا موسسه های اعتباری واگذار کنند‪.‬‬ ‫در صورت��ی ک��ه تامین کنن��ده مطالب��ات را به ثال��ث واگذار کن��د‪ ،‬تمامی‬ ‫کارفرمای��ان موض��وع این قانون اع��م از دولتی و عمومی ی��ا تعاونی مکلف به‬ ‫رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری(فاکتورینگ) هستند‪.‬‬ ‫ایین نام��ه اجرای��ی این م��اده حداکثر در مدت ‪ ۴‬ماه از اب�لاغ این قانون از‬ ‫سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به‬ ‫تصویب هیات وزیران خواهد رسید‪.‬‬ ‫در تبصره یک این ماده امده است‪ :‬نهاد های موضوع ماده ‪ ۲‬این قانون مجاز‬ ‫نیس��تند در قرارداد خرید کاال یا خدمات یا خدمت حق واگذاری مطالبات ان‬ ‫قرارداد را از فروش��نده کاال یا خدمت س��لب کنند و در هر صورت س��لب این‬ ‫حق نافذ نخواهد بود‪.‬‬ ‫در تبصره ‪ ۲‬این ماده امده اس��ت که پرداخت کارفرما یا مشتری به خریدار‬ ‫قطعی و غیرقابل برگشت خواهد بود و تضامین ارائه شده از سوی کار فرما به‬ ‫تامین کنندگان به پذیرنده منتقل خواهد شد‪.‬‬ ‫نماین��دگان ماده ‪ ۹‬این طرح را نیز بررس��ی کرده و با ‪ ۱۶۷‬رای موافق و ‪۴‬‬ ‫رای مخالف ان را به تصویب رساندند‪.‬‬ ‫در م��اده ‪ ۹‬این طرح امده اس��ت‪ :‬به منظور گس��ترش ابزارهای تضمین و‬ ‫پوشش های بیمه ای در کشور‪:‬‬ ‫ال��ف‪ -‬به منظ��ور ارائه انواع ابزاره��ای تضمین مورد نی��از بخش تولیدی و‬ ‫خدماتی کش��ور اعم از ضمانتنامه‪ ،‬ش��رکت در مناقصه‪ ،‬پیش پرداخت‪ ،‬حسن‬ ‫انجام کار‪ ،‬حس��ن انجام تعهدات‪ ،‬کس��ور وجه الضمان و سایر ضمانتنامه های‬ ‫تعه��دات ق��راردادی‪ ،‬بیمه مرکزی جمهوری اس�لامی ایران مکلف اس��ت با‬ ‫همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور‪ ،‬بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫و اتاق ها‪ ،‬ش��یوه نامه مربوط به نحوه تاسیس و چارچوب فعالیت موسسه های‬ ‫تضمی��ن را در م��دت ‪ ۴‬ماه پس از الزم االجرا ش��دن این قانون تهیه و پس از‬ ‫تصویب شورای عالی بیمه و هیات وزیران ابالغ کند‪.‬‬ ‫ش��رکت های بیمه گر ایرانی مجازند در چارچوب ایین نامه پیش گفته‪ ،‬برای‬ ‫تاسیس موسسه های تضمین اقدام کنند‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ضمانتنامه های صادرش��ده از سوی موسسه های تضمین در زمره سایر‬ ‫ضمانتنامه ه��ای مج��از نهاد های موضوع م��اده ‪ ۲‬این قانون ق��رار می گیرد و‬ ‫کارفرمای��ان مجازند به عنوان جایگزین ضمانتنام ه بانکی برای قبول ان اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ج‪ -‬بیمه مرکزی موظف اس��ت در مدت ‪ ۳‬ماه پس از الزم االجرا ش��دن این‬ ‫قانون س��ازکار ارائه انواع پوش��ش های بیمه نامه اعتب��ار صادراتی و بیمه نامه‬ ‫مسئولیت ناش��ی از محصول از سوی شرکت های بیمه داخلی را تهیه و ابالغ‬ ‫کند‪ .‬در ادامه‪ ،‬نمایندگان ماده ‪ ۱۰‬این طرح را بررس��ی کردند و با ‪ ۱۶۶‬رای‬ ‫موافق و ‪ ۱۴‬رای مخالف ان را به تصویب رساندند‪.‬‬ ‫بر اس��اس ماده ‪ ۱۰‬این تبصره جایگزی��ن تبصره های ‪ ۱‬و ‪ ۲‬ماده ‪ ۱۲‬قانون‬ ‫حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت‬ ‫انه��ا در امر ص��ادرات و اصالح ماده ‪ ۱۰۴‬قانون مالیات های مس��تقیم مصوب‬ ‫‪ ۱۳۹۱ /۵/ ۱‬می شود‪.‬‬ ‫تبص��ره‪ :‬س��ازمان تامین اجتماع��ی مکلف اس��ت به منظور بیم��ه کارکنان‬ ‫ایران��ی دارای گواهینامه ش��غلی که برای اج��رای قراردادهای صدور خدمات‬ ‫فن��ی و مهندس��ی به خارج از کش��ور اعزام می ش��وند با دریاف��ت حق بیمه‬ ‫قراردادها(پیمان ها) به صورت ریالی فقط بر اساس صورت مزد یا حقوق ماهانه‬ ‫کارکنان محاسبه‪ ،‬وصول و مفاصا حساب قرار دا د یا پیمان ها را صادر کند‪.‬‬ ‫در ادامه ماده ‪ ۱۱‬این طرح بررس��ی ش��د که با رای نمایندگان حذف شد‪.‬‬ ‫همچنین ماده ‪ ۱۲‬این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع داده شد‪.‬‬ ‫فعالیت بهینه یا بازگشت به مدار تولید است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مازندران‬ ‫بخش��نامه تازه دادس��تان کل کش��ور در حمایت از‬ ‫مصوبه های س��تاد رف��ع موانع‪ ،‬تولید و اش��تغال را‬ ‫نسخه درمان بخشی از مشکالت واحدهای تولیدی‬ ‫مازندران دانس��ت و یاداور شد‪ :‬دادستان کل کشور‪،‬‬ ‫ابان امس��ال در راستای حمایت از مصوبه های ستاد‬ ‫تس��هیل و رفع موانع تولید و مش��کالت واحدهای‬ ‫تولی��دی در بخ��ش تکمیل و راه ان��دازی طرح های‬ ‫نیمه تمام‪ ،‬تامی��ن مالی‪ ،‬تعیین تکلی��ف بدهی های‬ ‫مع��وق و نی��ز محدودیت ه��ای زیس��ت محیطی‪،‬‬ ‫مناب��ع طبیع��ی و حل موان��ع صادرات��ی از تمامی‬ ‫دادس��تان های عموم��ی و انقالب خواس��ته که در‬ ‫اجرایی ک��ردن مصوبه های س��تادهای رفع موانع و‬ ‫مشکالت واحدهای تولیدی همراهی الزم را داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬محمدپور عمران گفت‪ :‬عمده مصوب هّ ها در‬ ‫این نشست ها تعیین تکلیف بدهی های معوق بانکی‬ ‫واحده��ا‪ ،‬محدودیت های زیس��ت محیطی و خارج‬ ‫کردن این واحدهای تولیدی از مصادره بانک ها بود‬ ‫که متاسفانه بنا بر دالیلی این مصوبه ها اجرایی نشد‪.‬‬ ‫وی در ادامه به اش��اره به جه��ش خوب صادرات‬ ‫غیرنفت��ی اس��تان اضاف��ه کرد‪ :‬امس��ال ص��ادرات‬ ‫غیر نفتی در مازن��دران ‪ ۱۳‬درصد افزایش یافت که‬ ‫‪ ۳۳۵‬میلیون دالر در ‪ ۹‬ماه امس��ال به نام گمرکات‬ ‫مازندران صادرات انجام شد‪.‬‬ ‫در مقایسه با شهریور‬ ‫تولید لوازم خانگی‬ ‫مه ر امسال افزایش یافت‬ ‫بررس��ی امارهای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نش��ان دهنده‬ ‫بهبود وضعیت و رشد تولید لوازم خانگی در مهر نسبت به شهریور‬ ‫امسال است‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬بنابر امارهای وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در مهر امس��ال به ترتیب ‪ ۵۷‬هزار و ‪ ۳۰۰‬یخچال‪۸۴ ،‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۰۰‬یخچال و فریزر‪ ۴۶ ،‬هزار و ‪ ۴۰۰‬ماش��ین لباسشویی‬ ‫و ‪ ۲۱‬هزار و ‪ ۹۰۰‬کولر ابی در کش��ور تولید شد‪ .‬در هفتمین ماه‬ ‫از سال‪ ،‬تولید تلویزیون با رشد ‪ ۱۸.۲‬درصدی‪ ،‬یخچال و فریزر با‬ ‫رش��د ‪ ۳۱.۵‬درصدی‪ ،‬ماشین لباسشویی با رشد ‪ ۲۹.۱‬درصدی و‬ ‫کولر ابی با رشد ‪ ۵.۶‬درصدی همراه بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش تولید لوازم خانگی در ‪ ۷‬ما ه امسال‬ ‫با این حال‪ ،‬بررس��ی اماره��ای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫حاکی از کاهش تولید انواع لوازم خانگی از اغاز امسال تا پایان مهر‬ ‫اس��ت به طوری که در این مدت تولی��د انواع تلویزیون با کاهش‬ ‫‪ ۳۲.۵‬درصدی در همسنجی با سال گذشته به ‪ ۳۹۴‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫دستگاه رسید‪ .‬در ‪ ۷‬ما ه امسال ‪ ۵۵۳‬هزار و ‪ ۸۰۰‬یخچال و فریزر‬ ‫از س��وی ش��رکت های داخلی تولید ش��د که در مقایسه با مدت‬ ‫مش��ابه سال گذش��ته ‪ ۱۳.۸‬درصد کاهش نشان می دهد‪ .‬بر پایه‬ ‫این گزارش‪ ،‬تا پایان مهر‪ ۲۹۶ ،‬هزار و ‪ ۵۰۰‬ماش��ین لباسش��ویی‬ ‫در کشور تولید ش��د که در همسنجی با سال پیش ‪ ۳۸.۲‬درصد‬ ‫کاهش داشته است‪ .‬همچنین در مدت یاد شده ‪ ۵۲۸‬هزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫کولر ابی تولید ش��د که در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته‬ ‫‪ ۵.۹‬درصد افت داشته است‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 12‬دی ‪ 25 1397‬ربیع الثانی ‪ 2 1440‬ژانویه ‪ 2019‬شماره ‪ 557‬پیاپی ‪2530‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫رئیس مرکز روابط عمومی و‬ ‫اطالع رسانی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت منصوب شد‬ ‫اسحاق جهانگیری ‬ ‫به طور قطع یکی از‬ ‫مهم ترین ارمان های‬ ‫انقالب اسالمی که امام‬ ‫راحل برای این انقالب‬ ‫ترسیم و بر ان اصرار و‬ ‫تاکید داشت و هدف مهم‬ ‫انقالبیون بوده این است‬ ‫که این انقالب‪ ،‬انقالب‬ ‫مستضعفان و پا برهنگان‬ ‫و کسانی است که رنج و‬ ‫مشقت بسیار دیده و دچار‬ ‫کمبود هستند‬ ‫روز گذشته معاون اول رئیس جمهوری و وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت وارد ایرانشهر شدند‬ ‫سیستان و بلوچستان میزبان دولتمردان‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ی مع��اون اول رئیس جمهوری ‪،‬‬ ‫اس��حاق جهانگیر ‬ ‫ی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به همراه‬ ‫رض��ا رحمان ‬ ‫جمعی از اعضای هیات دولت در س��فری یک روزه به‬ ‫اس��تان سیستان و بلوچستان‪ ،‬صبح روز گذشته وارد‬ ‫ایرانشهر شدند‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری با اش��اره به ضرورت‬ ‫تالش بی وقفه در راس��تای رفع محرومیت از مناطق‬ ‫مح��روم و اهتم��ام مس��ئوالن برای حل مش��کالت‬ ‫طبقات ضعی��ف جامعه تاکید کرد‪ :‬باید اس��تعدادها‬ ‫و توانمندی های موج��ود در مناطق مختلف ایران را‬ ‫شناسایی و در راستای ابادانی و پیشرفت کشور‪ ،‬رفع‬ ‫محرومیت و توسعه اشتغال از انها حمایت کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دولت‪ ،‬اس��حاق‬ ‫جهانگیری روز گذش��ته در ایین بهره برداری از ‪۸۰۰‬‬ ‫واحد مسکن روستایی مددجویی در استان سیستان‬ ‫و بلوچس��تان و شهرس��تان قصر قند ب��ا قدردانی از‬ ‫همه تالش��گران در راس��تای خدمت رسانی به مردم‬ ‫در مناطق محروم اظهار امیدواری کرد که مسئوالن‬ ‫بتوانن��د در زمین��ه تالش ب��رای رف��ع محرومیت از‬ ‫مناطق محروم موفق بوده و گام های اساسی بردارند‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری با اش��اره به اینکه در‬ ‫اس��تانه چهلمین س��ال پیروزی انقالب اسالمی قرار‬ ‫داری��م اظهار کرد‪ :‬ب��ه طور قطع یک��ی از مهم ترین‬ ‫ارمان های انقالب اس�لامی که ام��ام راحل برای این‬ ‫انقالب ترس��یم و بر ان اصرار و تاکید داشت و هدف‬ ‫مهم انقالبیون بوده این است که این انقالب‪ ،‬انقالب‬ ‫مس��تضعفان و پا برهنگان و کس��انی است که رنج و‬ ‫مشقت بسیار دیده و دچار کمبود هستند‪.‬‬ ‫ایجاد کند‪.‬‬ ‫جهانگیری‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی‪ ،‬رئیس‬ ‫س��ازمان صنایع دستی و گردشگری و سایر مسئوالن‬ ‫ذی رب��ط در امور فرهنگی را ب��ه حمایت همه جانبه‬ ‫از تالش��گران در ای��ن عرص��ه فراخوان��د و گف��ت‪:‬‬ ‫مطمئنم اگر در زمینه صنایع دس��تی و استعدادهای‬ ‫گردش��گری و فرهنگی استان سیستان و بلوچستان‬ ‫س��رمایه گذاری مناس��بی کنیم به طور قطع در این‬ ‫استان بیکار نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری ب��ا بی��ان اینک��ه‬ ‫خوشبختانه در این استان استعدادهای فراوانی وجود‬ ‫دارد ک��ه باید بر انها تمرکز کنی��م‪ ،‬افزود‪ :‬امیدواریم‬ ‫نتیجه این س��فر برنامه ریزی و تصمیم های خوب در‬ ‫این حوزه برای استان سیستان و بلوچستان باشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه وجود اثار تاریخ��ی و جاذبه های‬ ‫گردشگری همچون شهر سوخته در استان سیستان‬ ‫و بلوچس��تان بر ضرورت تالش برای شناساندن این‬ ‫ن گفت‪:‬‬ ‫جاذبه های تاریخی و فرهنگی به گردش��گرا ‬ ‫باید در راس��تای توس��عه اش��تغالزایی تالش کنیم؛‬ ‫خوش��بختانه اعتبارات بسیار خوبی در زمینه توسعه‬ ‫اش��تغال روستایی از سوی دولت در نظر گرفته شده‬ ‫که با س��ود بس��یار کم ب��ه هر میزان که نیاز باش��د‬ ‫می توانیم برای مناطق محروم اختصاص‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫ جهانگیری کش��ت محصوالت متنوع‬ ‫گرمس��یری در اس��تان سیس��تان و‬ ‫بلوچستان را یکی از زمینه های اشتغال‬ ‫در این اس��تان دانس��ت و اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫دولت در راس��تای حل مشکل اب برای‬ ‫رضا رحمانی‬ ‫کش��اورزان تالش ک��رده و برنامه ریزی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫کارخانه بافت بلوچ‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری ادام��ه داد‪ :‬کارهای‬ ‫زیب��ای صنایع دس��تی که به دس��ت هنرمن��دان در‬ ‫مناطق مختلف تولید و در بازارهای بین المللی عرضه‬ ‫می ش��ود به این معناس��ت که از گوش��ه و کنار این‬ ‫کش��ور با همه مشکالتی که وجود دارد استعدادهای‬ ‫بی نظیری ش��کوفا می ش��ود‪ .‬هن��ر دول��ت باید این‬ ‫باش��د که زمینه های ظهور و بروز این اس��تعداد ها را‬ ‫فراه��م کرده و بازار مورد نی��از انها را به وجود اورد و‬ ‫نمایشگاه های الزم را در مراکزی که امکان ان هست‪،‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری با بیان‬ ‫اینک��ه یک��ی از زمینه ه��ای اقتص��اد‬ ‫مقاومتی این ب��وده که مناطق مختلف‬ ‫کشور بر اساس استعداد هایی که دارند‬ ‫با اولویت بن��دی از مناطق محروم مورد‬ ‫رس��یدگی قرار بگیرن��د‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫نتیج��ه ان این بود ک��ه امروز می بینیم‬ ‫با توسعه استعدادهای هر منطقه بدون‬ ‫انک��ه بخواهیم کارخانه های بزرگ را به‬ ‫مناطق مختلف منتقل کنیم می توانیم‬ ‫‹ ‹اس�تعدادهای بی نظیر در گوشه و کنار‬ ‫کشور‬ ‫در راستای پیشرفت مناطق مختلف اقدام کنیم‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬بنیاد مس��تضعفان به عنوان نهادی‬ ‫که تحت امر رهبر انقالب فعالیت می کند با اقدام های‬ ‫مثب��ت در مناطق محروم این پی��ام مهم را منعکس‬ ‫می کند که اراده کرده تا در راس��تای توسعه مناطق‬ ‫مختلف کشور و رفع کمبودها کمک حال دولت باشد‬ ‫و امیدواریم این اقدام منشا یک تحول جدی باشد‪.‬‬ ‫جهانگیری با قدردان��ی از تالش های کمیته امداد‬ ‫امام خمینی (ره) و س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی‬ ‫برای س��اخت مس��کن مددجویان اظهار ک��رد‪ :‬باید‬ ‫مس��کن حمایتی ب��رای مددجویان کمیت��ه امداد و‬ ‫بهزیستی در دستور کار باشد تا همه مردم در مناطق‬ ‫دور افتاده و محروم صاحب خانه های ایمن باشند‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری همچنین از تالش ها‬ ‫و خدم��ات خانم ریگی فرمان��دار قصر قند در جهت‬ ‫رسیدگی به مس��ائل و مش��کالت مردم این منطقه‬ ‫گفت‪ :‬ب��ا تصمیم دولت خانم ریگی به عنوان دومین‬ ‫سفیر زن جمهوری اس�لامی ایران منصوب خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در این ایین در حضور معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫تفاهمنام��ه هم��کاری ط��رح پیش��رفت و ابادان��ی‬ ‫شهرس��تان قصر قند در راس��تای اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫محرومیت زدایی و ایجاد معیشت پایدار‬ ‫میان بنیاد مس��تضعفان و اس��تانداری‬ ‫سیستان و بلوچستان بسته شد‪.‬‬ ‫‹ ‹گامی برای محرومیت زدایی‬ ‫درحال حاضر با ظرفیت‬ ‫تولید ساالنه ‪ ۶۰۰‬تن‬ ‫نخ ( چاپ و تکمیل ‪ ۲‬میلیون‬ ‫متر مربع ) در بخش های‬ ‫ریسندگی و بافندگی‬ ‫فعال است‪ .‬درحال حاضر‬ ‫اشتغال این کارخانه ‪۱۲۸‬‬ ‫نفر به طور مستقیم است‬ ‫که با تکمیل شدن فرایند‬ ‫تولید‪ ،‬میزان اشتغال‬ ‫این کارخانه تا ‪ ۴۵۰‬نفر‬ ‫افزایش پیدا خواهد کرد‬ ‫� افتت�اح س�الن مس�افربری‬ ‫فرودگاه‬ ‫عالوه ب��ر این‪ ،‬جهانگی��ری صبح روز‬ ‫گذش��ته در جری��ان س��فر به اس��تان‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬پ��س از ورود‬ ‫به فرودگاه ایرانشهر س��الن مسافربری‬ ‫ای��ن فرودگاه را افتت��اح و از ان بازدید‬ ‫کرد‪ .‬فرودگاه ایرانشهر جزو ‪ ۱۰‬فرودگاه‬ ‫کشور اس��ت که از انتن رادار فضایی و‬ ‫امکان تصویر برداری در ش��ب برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬یکی از مش��کالت این فرودگاه‬ ‫نداش��تن پایانه مس��افربری بوده است‬ ‫که با راه اندازی ان امکان برقراری خط‬ ‫پرواز به نقاط دیگر مانند مشهد مقدس‬ ‫و شیراز فراهم خواهد شد‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫شهرستان ایرانش��هر در ناحیه مرکزی‬ ‫بلوچستان و در فاصله ‪ ۳۴۵‬کیلومتری‬ ‫زاهدان واقع شده است‪.‬‬ ‫� بازدید از کارخانه بافت بلوچ ایرانشهر‬ ‫رحمانی پس از ورود به ایرانش��هر از کارخانه بافت‬ ‫بلوچ این شهر بازدید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫بازدی��د از این واحد تولی��دی از نزدیک روند تولید و‬ ‫فعالیت این کارخانه را بررسی و از بخش های مختلف‬ ‫ان دیدن ک��رد‪ .‬کارخانه بافت بل��وچ درحال حاضر با‬ ‫خ( چاپ و تکمیل ‪۲‬‬ ‫ظرفیت تولید س��االنه ‪ ۶۰۰‬تن ن ‬ ‫میلیون متر مربع ) در بخش های ریسندگی و بافندگی‬ ‫فعال است‪ .‬درحال حاضر اش��تغال این کارخانه ‪۱۲۸‬‬ ‫نفر به طور مس��تقیم است که با تکمیل شدن فرایند‬ ‫تولید‪ ،‬میزان اشتغال این کارخانه تا ‪ ۴۵۰‬نفر افزایش‬ ‫پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬تا کنون بی��ش از ‪ ۵‬میلیون دال ر در‬ ‫این کارخانه سرمایه گذاری شده است و برای رسیدن‬ ‫به ظرفیت درنظر گرفته ش��ده در افق این طرح ‪۱۶۷‬‬ ‫میلیارد ریال سرمایه گذاری مورد نیاز است‪.‬‬ ‫‹ ‹وجود ‪ ۹۹۸‬طرح صنعتی در حال اجرا‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت پ��س از بازدید از‬ ‫کارخانه بافت بلوچ‪ ،‬در مجتم��ع فراورده های غذایی‬ ‫نخل طالیی بلوچ و ایران کوالی ایرانش��هر نیز دیدن‬ ‫کرد‪ .‬مجتمع فراورده ه��ای غذایی نخل طالیی بلوچ‬ ‫ایرانش��هر در زمینه تولید انواع اب میوه غیر مرکبات‬ ‫از کنس��انتره(پوره) و ش��یره خرم��ا فع��ال اس��ت و‬ ‫درحال حاضر میزان اش��تغال مستقیم در این مجتمع‬ ‫تولیدی تعداد ‪ ۴۰‬نفر است‪.‬‬ ‫کارخانه ایران کوال ایرانش��هر نی��ز تولید کننده انواع‬ ‫اب میوه مرکبات از کنس��انتره‪ ،‬انواع اب اشامیدنی و‬ ‫نوش��ابه های گاز دار طعم دار رنگی‪ ،‬کم کالری و نوشابه‬ ‫گاز دار بدون قند است و درحال حاضر بر اساس اعالم‬ ‫مدیران شرکت اشتغالی افزون بر ‪ ۱۲۰‬نفر ایجاد کرده‬ ‫است‪ .‬گفتنی است‪ ۹۹۸ ،‬طرح صنعتی در دست اجرا‬ ‫در استان با س��رمایه گذاری ‪ ۲۷‬هزار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال و پیش��رفت فیزیکی از صفر تا ‪ ۹۹‬درصد وجود‬ ‫دارد که با انجام این طرح ها زمینه اشتغال ‪ ۱۸‬هزار و‬ ‫‪ ۴۷۳‬نفر در استان ایجاد می شود‪.‬‬ ‫عمده این طرح های صنعتی س��یمان‪ ،‬فوالد‪ ،‬مس‪،‬‬ ‫کاش��ی‪ ،‬پنل پلی اورتان‪ ،‬س��ردخانه‪ ،‬اجر ماش��ینی‪،‬‬ ‫پودر ش��وینده‪ ،‬ان��واع مواد غذایی‪ ،‬بس��ته بندی انواع‬ ‫محصوالت غذایی‪ ،‬قوطی کنسرو‪ ،‬پروفیل الومینیوم و‬ ‫کنسانتره مس است‪.‬‬ ‫برخی دهک ها به عنوان خط قرمز مشخص شده اند‬ ‫وزی��ر تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماع��ی از تدوی��ن ایین نامه با‬ ‫چارچوب مش��خص برای ابالغ به استانداری ها خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫استانداری ها برای پرداخت یارانه باید بر اساس چارچوب ابالغی‬ ‫عمل کنند‪ .‬محمد شریعتمداری درباره واگذاری پرداخت یارانه‬ ‫به استانداری ها و نگرانی مردم از اعمال نظرهای سلیقه ای در این‬ ‫باره به ایلنا گفت‪ :‬این کار قرار است در چارچوب ایین نامه هایی‬ ‫که به زودی صادر می شود‪ ،‬انجام شود‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ادامه داد‪ :‬بر مبنای هماهنگی‬ ‫ب��ا وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬قرار ش��د یک ایین نامه‬ ‫مش��ترک تنظیم شود و استانداران بر اس��اس ان مسیر را طی‬ ‫کنند‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که ایا در این ایین نامه امکان‬ ‫قرار گرفتن گروه هایی مانند مس��تمری بگیران‪ ،‬بازنشستگان و‪...‬‬ ‫ب��ه عنوان خط قرمز اس��تانداری ها وج��ود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بله‪ .‬این‬ ‫گروه ها مش��خص ش��ده اند و در قالب ایین نامه به استانداری ها‬ ‫ابالغ خواهند شد‪.‬‬ ‫در حکمی از س��وی رضا رحمانی‪،‬‬ ‫محمدرض��ا انواری به عن��وان رئیس‬ ‫مرک��ز روابط عمومی و اطالع رس��انی‬ ‫این وزارتخانه منصوب و معرفی ش��د‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬در ای��ن حکم امده‬ ‫است‪« :‬با عنایت به شایستگی‪ ،‬تعهد‪،‬‬ ‫تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی‪،‬‬ ‫به موجب این حکم به س��مت رئیس مرک��ز روابط عمومی و‬ ‫اطالع رس��انی منصوب می شوید ‪ .‬انتظار می رود با برنامه ریزی‬ ‫مناس��ب و بهره گی��ری از ابزارهای رس��انه ای و ظرفیت های‬ ‫اطالع رس��انی موجود‪ ،‬تعامل س��ازنده با رسانه های گروهی و‬ ‫مجازی به عنوان تالش��گران عرصه اطالع رس��انی و همگام با‬ ‫سیاست های ش��ورای اطالع رس��انی دولت محترم به منظور‬ ‫افزای��ش همگرایی و هم افزای��ی در راس��تای تحقق اهداف‪،‬‬ ‫سیاس��ت ها‪ ،‬اس��تراتژی ها و برنامه های تعیین شده و انعکاس‬ ‫به موقع و هوش��مند عملکرد و اقدام های اجرایی وزارتخانه و‬ ‫ع و همچنین تحکیم و تقویت حوزه ارتباطات‬ ‫سازمان های تاب ‬ ‫و اطالع رسانی با بخش خصوصی‪ ،‬انجمن ها و تشکل ها تالش‬ ‫کنید‪ .‬امی��دوارم ضمن هماهنگی با معاونان و مدیران وزارت‬ ‫متب��وع و رعایت اص��ول قانونمداری‪ ،‬اعتدالگرایی و منش��ور‬ ‫اخالقی دولت تدبیر و امید و ایجاد وحدت رویه اطالع رسانی‬ ‫روابط عمومی ه��ای زیرمجموع��ه با رویک��رد امید افرینی در‬ ‫ایف��ای وظایف محول اقدام کنید‪ .‬موفقیت روز افزون ش��ما را‬ ‫از درگاه ایزد متعال خواس��تارم‪ ».‬گفتنی است‪ ،‬انواری دارای‬ ‫مدرک کارشناس��ی مترجمی زبان المانی و کارشناسی ارشد‬ ‫و دکترای عل��وم ارتباطات‪ ،‬از مدیران با تجربه صنعت خودرو‬ ‫در حوزه رس��انه و ارتباطات است‪ .‬ریاست اداره اطالع رسانی‬ ‫ایران خودرو‪ ،‬دبیر شورای سیاست گذاری نشریات ایران خودرو‪،‬‬ ‫ریاس��ت اداره ارتب��اط با رس��انه های حوزه هن��ری‪ ،‬عضویت‬ ‫در ش��ورای سردبیری و سردبیر نش��ریات از سوابق حرفه ای‬ ‫وی به ش��مار می رود‪ .‬ان��واری همچنین م��درس د رس های‬ ‫جامعه شناسی س��ازمانی‪ ،‬مبانی جامعه شناسی‪ ،‬افکار عمومی‬ ‫در دانشگاه ازاد تهران‪-‬مرکز و دانشکده خبر است‪.‬‬ ‫سامانه «بهین یاب»‬ ‫بستر مناسبی برای بانک هاست‬ ‫معاون ط��رح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫س��امانه بهین یاب با داشتن اخرین اطالعات واحدهای صنعتی‪،‬‬ ‫فرصت مغتنمی برای نظام بانکی کش��ور است‪ .‬به گزارش شاتا‪،‬‬ ‫سعید زرندی در جلسه هماهنگی عملیاتی کردن تبصره ‪ ۱۸‬که‬ ‫با حضور مدیران بانک ها برگزار شد‪ ،‬افزود‪ :‬مبنای اطالعات وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سامانه بهین یاب است و تمام اطالعات‪،‬‬ ‫واحدهای صنعتی از جمله فعال و غیرفعال بودن‪ ،‬میزان ظرفیت‬ ‫تولید‪ ،‬سرمایه گذاری‪ ،‬اشتغال و‪ ...‬در این سامانه موجود است‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬بانک ها برای اس��تفاده از اطالعات مورد نیاز‪ ،‬می توانند از‬ ‫ان بهره ببرند‪ .‬وی گفت‪ :‬اجرایی ش��دن تبصره ‪ ۱۸‬که به ایجاد‬ ‫اشتغال صنعتی کمک می کند‪ ،‬همراهی و همکاری مطلوب نظام‬ ‫بانک��ی را می طلب��د‪ .‬زرندی افزود‪ :‬بانک ها هر نظر‪ ،‬پیش��نهاد یا‬ ‫ابهام��ی در اج��رای تبصره ‪ ۱۸‬دارند را اع�لام کنند و ما قبل از‬ ‫اب�لاغ ایین نامه اجرای��ی تبصره ‪ ۱۸‬نظرهای هم��ه ذی نفعان را‬ ‫دریافت و س��پس ان را به اس��تان ها اب�لاغ می کنیم‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬به دنبال فضای جدیدی در س��رمایه گذاری هس��تیم و ان‬ ‫این اس��ت که سرمایه های جدید را به سمت طرح های نیمه تمام‬ ‫سوق دهیم‪ .‬زرندی در توضیح این مطلب گفت‪ :‬سرمایه گذاری از‬ ‫صفر هم زمان بر و هم هزینه بر است‪ ،‬پس بهتر است به جای ان‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری جدید را به سمت واحدهای تعطیل یا واحدهای‬ ‫نیمه تمام هدایت کنیم‪ .‬معاون طرح و برنامه وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت تصریح کرد‪ :‬در ش��رایطی که کش��ور به لحاظ مالی و‬ ‫پولی در محدودیت است‪ ،‬این سیاست می تواند هم برای صنعت‬ ‫و هم برای اقتصاد کالن کش��ور مفید باشد‪ .‬وی در ادامه جلسه‬ ‫درب��اره نحوه تجهیز منابع مالی کل برنامه های تولید و اش��تغال‬ ‫حوزه صنعت و معدن در قالب تبصره ‪ ۱۸‬گفت‪ :‬تسهیالت ریالی‬ ‫صندوق توس��عه ملی ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان‪ ،‬تسهیالت از محل‬ ‫منابع نظام بانکی ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان‪ ،‬یارانه س��ود تسهیالت‬ ‫به طور یکسان برای تمام برنامه ها به میزان ‪ ۳‬درصد در مجموع‬ ‫معادل یک هزار میلیارد تومان و کمک های فنی و اعتباری برای‬ ‫توس��عه خوش��ه ها و خدمات کلینیکی کس��ب وکار ‪ ۲۶‬میلیارد‬ ‫تومان در نظر گرفته شده است‪ .‬زرندی گفت‪ :‬جمع منابع تجهیز‬ ‫ش��ده ‪ ۲۱‬هزار میلیارد تومان‪ ،‬نرخ س��ود تس��هیالت در مناطق‬ ‫محروم ‪ ۱۲‬درصد و نرخ س��ود تس��هیالت در مناطق غیرمحروم‬ ‫‪ ۱۴‬درصد لحاظ شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در زمینه تولید و اش��تغال ح��وزه صنعت و معدن‬ ‫تکمیل طرح های نیمه تمام صنعتی و معدنی (با پیشرفت فیزیکی‬ ‫ب��االی ‪ ۶۰‬درصد)‪ ،‬تکمی��ل ‪ ۲۰۶۶‬واحد نیمه تم��ام صنعتی و‬ ‫معدنی و ایجاد فرصت های شغلی جدید به میزان ‪ ۱۳۰‬هزار نفر‬ ‫برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 12‬دی ‪ 25 1397‬ربیع الثانی ‪ 2 1440‬ژانویه ‪ 2019‬شماره ‪ 557‬پیاپی ‪2530‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت خبر داد‬ ‫معافیت ثبت سفارش واردات‬ ‫برخی اقالم‬ ‫راهبرد ساپکو در زمان تحریم ها اعالم شد‬ ‫بومی سازی با فناوری روز‬ ‫برای ادامه تولید‬ ‫مدیرعامل س��اپکو گفت‪ :‬این ش��رکت برنامه های جامعی‬ ‫ب��رای افزایش عم��ق خودکفایی قطع��ات و مجموعه ها در‬ ‫زمینه طراحی و مهندسی‪ ،‬فرایند تولید و مواد اولیه دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬حس��ین نجاری حداکثر بهره برداری‬ ‫از مناب��ع موجود‪ ،‬تعمیق و توس��عه خودکفای��ی را از جمله‬ ‫اقدام های ویژه س��اپکو در مقابله ب��ا تحریم ها عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬بازنگری در استانداردها و سیاست های کیفی و اصالح‬ ‫روش ها‪ ،‬سیستم ها و فرایندها از دیگر رویکردهای ساپکو در‬ ‫این زمینه است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬میزان س��اخت داخل قطع��ات در بخش های‬ ‫گوناگون تولید ش��امل فرایند تولید‪ ،‬قالب و ابزار‪ ،‬مواد اولیه‬ ‫و قطعات اس��تاندارد و زیرمجموعه ها متفاوت اس��ت که در‬ ‫بیشتر موارد به بیش از ‪۸۰‬درصد می رسد‪.‬‬ ‫نج��اری تاکی��د کرد‪ :‬ب��رای افزایش عمق س��اخت داخل‬ ‫برنامه های��ی از جمل��ه هماهنگ��ی ب��ا س��ازندگان ب��رای‬ ‫داخلی س��ازی قطع��ات زیرمجموع��ه خرید خ��ارج‪ ،‬تعمیق‬ ‫س��اخت داخل و اس��تفاده از توان تولیدکنندگان مواد اولیه‬ ‫فلزی و پلیمری برای جایگزینی مواد داخلی با مواد خارجی‬ ‫در تولی��د قطعات و همچنین بومی س��ازی قالب و ابزارهای‬ ‫م��ورد نیاز برای تولید قطعات خودرو را در دس��تور کار قرار‬ ‫داده ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��اپکو خودکفای��ی قطعات خری��د خارجی‪،‬‬ ‫کاه��ش ارزبری قطع��ات و مجموعه های خودکفا ش��ده‪ ،‬از‬ ‫طریق افزایش عمق س��اخت داخل خودکفای��ی مواد اولیه‬ ‫و قالب ه��ا با منش��اء خارج��ی و ایج��اد واریانت های جدید‬ ‫ب��رای اس��تفاده از ظرفیت س��ازندگان موج��ود را از جمله‬ ‫اقدام های انجام شده ساپکو برای جبران کاهش تیراژ تولید‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫وی درباره اقدام های ساپکو برای بومی سازی تولید قطعات‬ ‫ب��ا فناوری های ب��اال و روزامد گفت‪ :‬دس��ته بندی قطعات و‬ ‫مجموعه ه��ای خودرو به ‪۵‬بخش اصل��ی خودرو (مگاماژول)‬ ‫براساس طراحی و فناوری ساخت و تولید انجام شده است‪.‬‬ ‫نج��اری در پایان گفت‪ :‬تمام گلوگاه ها و مش��کالت تولید‬ ‫و تامی��ن قطعات ش��امل فراین��د تولید‪ ،‬فناوری س��اخت‪،‬‬ ‫مواد اولیه و‪ ...‬شناس��ایی ش��ده و برای تعمیق داخلی سازی‬ ‫مجموعه مگاماژول ها و زیرسیستم های انها برنامه ریزی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫شهاب علی عرب‬ ‫رفع مشکالت مالی و‬ ‫نقدینگی ُمسکن است‪.‬‬ ‫مشکل اساسی‪ ،‬مسئله‬ ‫قرارداد خودروسازان‬ ‫با قطعه سازان است که‬ ‫یک طرفه بسته می شود‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫معاون امور صنایع وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت گف��ت‪3 :‬ه��زار‬ ‫و‪200‬مورد م��اده اولی��ه و قطعات‬ ‫م��ورد نی��از تولید ب��رای واردات به‬ ‫مناط��ق ازاد و وی��ژه اقتص��ادی از‬ ‫ثبت سفارش معاف شد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬فرشاد مقیمی‪،‬‬ ‫معاون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از معافیت‬ ‫ثبت سفارش واردات ‪3‬هزار و‪243‬مواد اولیه‪ ،‬قطعات یدکی و‬ ‫ماشین االت مورد نیاز تولید به مناطق ازاد تجاری‪-‬صنعتی‬ ‫و ویژه اقتصادی خبر داد و گفت‪ :‬در راستای تسهیل فرایند‬ ‫تولید ملی‪ ،‬فهرس��تی از کاالهایی که نیاز به ثبت س��فارش‬ ‫ندارن��د ب��ه ش��ورای عالی مناط��ق ازاد و گم��رک ارائ��ه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به مصوب��ه اخیر هی��ات وزی��ران و اعمال‬ ‫سیاس��ت های حمایتی برای حفظ و صیانت از تولید گفت‪:‬‬ ‫به منظور تس��هیل در فرایند تولید داخلی در کشور‪ ،‬واردات‬ ‫مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید به مناطق ازاد تجاری‪-‬‬ ‫صنعت��ی و وی��ژه اقتص��ادی در چارچوب فهرس��ت اعالمی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬براساس مقررات این مناطق‬ ‫و بدون ثبت سفارش در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مجاز‬ ‫اعالم شده است‪.‬‬ ‫او تامی��ن مواد اولی��ه مورد نیاز صنای��ع را از دغدغه های‬ ‫اصلی صاحبان صنایع برشمرد و گفت‪ :‬تسهیل فرایند تولید‬ ‫در ش��رایط کنونی از مهم ترین برنامه های وزارتخانه بوده و‬ ‫در این راستا عالوه بر شناسایی مشکالت گمرکی واحدهای‬ ‫تولیدی‪ ،‬تدابیری برای تس��ریع در ورود مواد اولیه به کشور‬ ‫اندیشیده شد‪.‬‬ ‫مقیم��ی همچنی��ن ورود قطع��ات منفصله ب��رای تولید‬ ‫لیفت��راک به اس��تثنای دکل کامل‪ ،‬اکس��ل فرم��ان‪ ،‬رینگ‪،‬‬ ‫شاس��ی‪ ،‬وزنه تعادلی‪ ،‬کابین راننده ‪ ،‬بات��ری‪ ،‬رادیاتور اب‪،‬‬ ‫الس��تیک و کپس��ول مخصوص لیفتراک گازی با هر درصد‬ ‫س��اخت داخل و‪ ...‬را از دیگر محصوالتی اعالم کرد که برای‬ ‫ورود به کش��ور از طریق مناطق ازاد نیازی به ثبت سفارش‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫کمبود مواد اولیه‪ ،‬بازار قطعه سازان را کوچک کرد‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بیش از خودروس��ازان‪ ،‬این قطعه س��ازان هستند‬ ‫که به ش��دت برای سرپا نگه داش��تن صنعت خودرو‬ ‫کش��ور تالش می کنند و می جنگن��د‪ ،‬زیرا در دوران‬ ‫تحریم ه��ا انها باید به هر ترتیب��ی قطعات مورد نیاز‬ ‫ای��ن صنعت را تولی��د و تامین کنند‪ .‬در این راس��تا‬ ‫برخی کارشناس��ان عنوان کرده اند قطعه س��ازان در‬ ‫این ش��رایط جهادگران واقعی هس��تند ک��ه با تمام‬ ‫س��ختی ها تولید را ادامه داده و اجازه توقف صنعت‬ ‫خودروس��ازی کش��ور را نداده اند‪ .‬با تمام این ها برای‬ ‫ادامه راه باید مواد اولیه مورد نیاز انها تامین شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تعطیلی به واحدهای بزرگ رسید‬ ‫ش��هاب علی ع��رب‪ ،‬دبیر انجمن قطعه س��ازان قم‪،‬‬ ‫درباره وضعیت تولید قطعه س��ازان قم به «گسترش‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬ش��رایط تولی��د در تمامی بخش های‬ ‫صنعت به ویژه در صنعت قطعه مش��کل ش��ده‪ ،‬زیرا‬ ‫شرکت های خودروساز توان مالی پرداخت مطالبات‬ ‫را ندارن��د و حج��م معوق��ات انه��ا باال رفته اس��ت‪.‬‬ ‫قطعه ساز با چالش های زیادی روبه رو است از این رو‪،‬‬ ‫بخش��ی از این بدنه تعطیل شد ه است و بسیاری هم‬ ‫در استانه تعطیلی قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در نشس��تی ک��ه درب��اره پرداخ��ت‬ ‫تس��هیالت به قطعه سازان در استان قم تشکیل شد‪،‬‬ ‫انجمن اعالم کرد اگر این روند ادامه پیدا کند بحران‬ ‫در واحدهای قطعه س��ازی ش��کل جدی تری خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫دبیر انجمن قطعه س��ازان قم یاداور ش��د‪ :‬پیش تر‬ ‫حدود ‪۴‬ه��زار نفر در اس��تان ق��م در صنعت قطعه‬ ‫به طور مستقیم فعالیت داشتند که حدود یک چهارم‬ ‫انها تعدیل ش��دند‪ .‬اگر این رون��د ادامه یابد تعدیل‬ ‫هزار نفر دیگر دور از انتظار نیست‪.‬‬ ‫عن��وان می ش��ود واحده��ای صنعت��ی کوچ��ک‬ ‫تعطیل ش��ده و بس��یاری نیروهای خود را به حداقل‬ ‫رس��انده اند تا بتوانند فعالیت ش��ان را تا پایان س��ال‬ ‫مدیریت کنند‪ .‬علی ع��رب در این باره اظهارکرد‪ :‬این‬ ‫اتف��اق ب��رای واحدهای صنعتی ب��زرگ هم در حال‬ ‫رخ دادن اس��ت‪ .‬به عن��وان نمونه‪ ،‬ش��رکتی که بیش‬ ‫از‪۵۰‬محص��ول الکترونیکی و پالس��تیکی برای گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو و س��ایپا تامین می کرد به تازگی‬ ‫تولی��د ای��ن مجموعه متوق��ف و تمام ماش��ین االت‬ ‫خاموش شده اند‪.‬‬ ‫او درب��اره چرای��ی ای��ن امر گفت‪ :‬بیش��تر چالش‬ ‫مرب��وط به نقدینگ��ی و کمبود منابع مالی اس��ت و‬ ‫اینکه س��فارش خودروس��ازان هم به دلیل افت تیراژ‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫و اگ��ر این روند منطقی بهم بخورد‪ ،‬مش��کالت اغاز‬ ‫می ش��ود‪ .‬این امر کنار هزینه های سرباری است که‬ ‫خودروسازان به قطعه سازان تحمیل می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹توقف داخلی سازی با نبود مواد اولیه‬ ‫محم��د منوری‪ ،‬عض��و انجم��ن مدی��ران صنایع‬ ‫خراسان رضوی و از دیگر فعاالن صنعت قطعه درباره‬ ‫وضعیت تولید به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬مشکل‬ ‫حال حاضر قطعه س��ازی تامین مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫اس��ت‪ .‬البته قیمت انها هم موضوع مهمی بوده زیرا‬ ‫منجر به ایجاد بازار کاذب و سیاه شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از ابتدای سال تا امروز قیمت برخی‬ ‫مواد اولیه مانند مس ‪۳‬برابر شده باید ریشه یابی شود‬ ‫‹ ‹نپرداختن مطالبات و تحمیل هزینه ‬ ‫چرا این اتفاق برای مواد اولیه تولیدی کشور رخ داده‬ ‫دبیر انجمن قطعه س��ازان ق��م در ادامه با انتقاد از‬ ‫است؟ ایا با این شرایط می توان در تولید رقابت کرد‪.‬‬ ‫خودروسازان و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫او که از س��ال ‪ ۶۰‬در صنع��ت قطعه فعالیت دارد‪،‬‬ ‫این مش��کالت باید ازسوی وزارتخانه پیگیری و حل‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬ما می توانیم به ج��ای یک نوبت کاری‪،‬‬ ‫ش��ود‪ ،‬ضمن انکه رفع مش��کالت مال��ی و نقدینگی‬ ‫‪ ۳‬نوبت فعالیت داش��ته باشیم و نیروی انسانی خود‬ ‫ُمسکن اس��ت‪ ،‬زیرا مشکل اساسی‪ ،‬مس��ئله قرارداد‬ ‫را افزایش دهیم‪ ،‬زیرا با ممنوعیت واردات سهم بازار‬ ‫خودروسازان با قطعه سازان است که یک طرفه بسته‬ ‫قطعه سازان داخلی دست کم ‪۲‬برابر شده است‪ .‬اما در‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این باره مشکل تامین مواد اولیه داریم‪.‬‬ ‫این قطعه س��از در این باره توضی��ح داد‪ :‬در قرارداد‬ ‫عضو انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی یاداور‬ ‫اع�لام می ش��ود قیم��ت قطع��ات ‪ ۶۰‬ی��ا ‪۱۲۰‬روزه‬ ‫شد‪ :‬درحال حاضر بخشی از ماشین االت کارخانه های‬ ‫پرداخ��ت می ش��ود و س��پس در ادامه‬ ‫قطعه س��ازی به دلی��ل نبود م��واد اولیه‬ ‫این گونه نمی شود‪ ،‬در حالیکه قطعه ساز‬ ‫مورد نیاز خاموش اس��ت‪ .‬سرمایه ثابت‬ ‫هم کاری نمی تواند انجام دهد‪ .‬به عنوان‬ ‫کارخانه ها خوابیده به دلیل مش��کالتی‬ ‫نمونه‪ ،‬زمانی که پژوس��یتروئن قرار بود‬ ‫که به راحتی قابل رفع است‪.‬‬ ‫با قطعه س��ازان ایرانی در زمینه تامین‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬داخلی س��ازی برخی‬ ‫قطعات همکاری داش��ته باش��د‪ ،‬زمان‬ ‫قطعات در کش��ور امکان پذیر است اما‬ ‫پرداخت ‪ ۳۰‬یا ‪۶۰‬روزه بود ضمن انکه‬ ‫با رفع مش��کلی‪ ،‬چالشی جدیدتر نمود‬ ‫محمد منوری‬ ‫در ق��رارداد ش��رکت خودروس��از برای‬ ‫پیدا می کند‪ .‬به عن��وان نمونه‪ ،‬ارمیچر‬ ‫دیرک��رد پرداخت خ��ود حتی به مدت چند قرارداد روی میز اس��تارت چینی در بازار ایران ‪۳۵۰‬هزار‬ ‫یک روز جریمه مالی تعیین کرده بود‪.‬‬ ‫تومان خرید و فروش می شود در حالی‬ ‫داریم چون قیمت در‬ ‫علی ع��رب در پای��ان ب��ا اش��اره ب��ه بازار نوسان زیادی دارد‪ ،‬که اگر مواد اولیه به دس��ت تولیدکننده‬ ‫استراتژی خودروس��ازان خارجی ان را نمی توانیم تصمیم گیری برس��د من قطعه س��از می توانم ان را با‬ ‫کنیم و قرارداد ببندیم‬ ‫منطقی دانست و گفت‪ :‬با تحویل قطعه‬ ‫کمتر از ‪۲۲۰‬هزار تومان تولید و تامین‬ ‫باید پول ان برگردد تا تولید ادامه یابد‬ ‫کنم‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫نوسان های ارزی و بعد روانی‪ ،‬عوامل افزایش قیمت خودرو بود‬ ‫سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با بیان‬ ‫اینکه نوسان های ارزی و بعد روانی باعث افزایش قیمت خودرو در چند‬ ‫ما ه گذشته شده است‪ ،‬درباره سازمانی که مسئول قیمت گذاری خودرو‬ ‫است نیز توضیحاتی ارائه داد‪ .‬ولی ملکی در گفت وگو با خانه ملت با اشاره‬ ‫به تعریف خودروسازان از خودروهای انحصاری‪ ،‬گفت‪ :‬تیپ سمند‪ ،‬پژو‪،‬‬ ‫تیبا و پراید خودروهای انحصاری هستند چراکه فقط ‪۲‬شرکت خودروساز‬ ‫مس��ئولیت تولید انها را برعهده دارند از س��وی دیگر‪ ،‬بیش از ‪۸۰‬درصد‬ ‫خودرو مصرفی جامعه را تشکیل داده و پرتیراژ هستند‪ .‬نماینده مردم‬ ‫مشکین ش��هر در مجلس ش��ورای اسالمی افزود‪ :‬پیش از افزایش قیمت‬ ‫خودرو قیمت گذاری خودروهای انحصاری از سوی شورای رقابت انجام‬ ‫می ش��د در حالی که به تازگی و براس��اس مصوبه ش��ورای عالی اقتصاد‬ ‫قیمت گذارها در این حوزه در اختیار س��ازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان و س��تاد تنظیم بازار اس��ت‪ .‬کدام خودروها مش��مول‬ ‫قیمت گذاری نمی ش��وند؟ این نماینده مردم در مجلس دهم بیان کرد‪:‬‬ ‫به جز س��مند‪ ،‬پژو‪ ،‬تیبا و پراید س��ایر خودروها مشمول قیمت گذاری ها‬ ‫نیس��تند به عنوان نمونه‪ ،‬خودرو‪ ،۹۰L‬س��راتو و ‪ MVM‬که یک درصد‬ ‫بازار خودرو را در دس��ت داش��ته و مصرف عام��ل ندارند قیمت گذاری‬ ‫نمی شوند‪ .‬سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫با بیان اینکه در گذش��ته خودروهایی که کمتر از ‪۴۵‬میلیون تومان بود‬ ‫مش��مول قیمت گذاری قرار می گرفت اما درحال حاضر با افزایش قیمت‬ ‫خودرو این مبلغ حدود ‪ ۶۰‬میلیون در نظر گرفته می ش��ود‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫ب��ه ب��اور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ح��دود یک میلیون ثبت نام برای‬ ‫خودروهای انحصاری در پیش فروش ها انجام شده است به همین دلیل‬ ‫خودروس��ازان موظف هس��تند ‪۸۰‬درصد تولیدات خود را برای اجرای‬ ‫این تعهدات اختصاص دهند و فقط می توانند ‪۲۰‬درصد باقیمانده را در‬ ‫پیش فروش های جدید به فروش رسانند‪ .‬ملکی با اشاره به دالیل گرانی‬ ‫خودرو در چند ماه گذش��ته‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬خودرو مجموعه ای از قطعاتی‬ ‫مانند موتور‪ ،‬گیربکس‪ ،‬دیفرانس��یل‪ ،‬بدنه‪ ،‬الس��تیک و‪ ...‬است به همین‬ ‫دلی��ل نمی توان تنها کارخانه های خودروس��ازی را مقصر گرانی خودرو‬ ‫دانس��ت‪ .‬ملکی تاکید کرد‪ :‬نوس��ان های ارزی از یک س��و و بعد روانی از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬باعث افزایش قیمت مواد پتروش��یمی‪ ،‬پالستیک‪ ،‬فوالد‪،‬‬ ‫مواد اولیه تولید الس��تیک و‪ ...‬ش��د‪ .‬در نهایت این روند باعث باال رفتن‬ ‫قیمت قطعات و در نتیجه گرانی خودرو در کشور شد‪ .‬به گزارش خانه‬ ‫ملت‪ ،‬شورای رقابت با ارسال نامه ای به رئیس جمهوری‪ ،‬بخشنامه تنظیم‬ ‫قیمت خودروهای انحصاری را ارسال کرد تا رئیس جمهوری درباره ان‬ ‫تصمیم گیری کند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه خاطرنش��ان کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫اکن��ون به دلیل نبود مواد اولیه واحدهای صنعتی در‬ ‫شهرک های صنعتی خراسان رضوی تولید را کاهش‬ ‫داده و به همان نسبت تعدیل نیرو داشته اند و برخی‬ ‫هم به طور کامل تعطیل شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹کوچک شدن بازار‬ ‫منوری با بیان اینکه صنعتگر ایرانی مشکل دانش‬ ‫فنی ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬نیرو کار متخصص در اختیار داریم‬ ‫اگر مدیریت شود بیشتر قطعات قابلیت داخلی سازی‬ ‫‪100‬درص��دی دارن��د‪ .‬ماش��ین االت ب��رای افزایش‬ ‫بومی س��ازی وارد اما تولید معطل مواد اولیه اس��ت‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬برای تولید دنده اس��تارت و گیربکس‬ ‫اقدام کرده ایم قالب ها اماده ش��ده و می توانیم انها را‬ ‫‪100‬درص��د تولید کنیم اما با مراجعه به تولیدکننده‬ ‫فوالد الی��اژی عنوان می کند فع�لا نمی تواند تامین‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با وجود صادرات قطعه س��ازان خراسان‬ ‫رض��وی ب��ه بازارهای اس��یای میانه چال��ش تامین‬ ‫مواد اولیه س��بب شده تا مش��تریان خود را از دست‬ ‫بدهیم‪ .‬در نمایش��گاه امسال مش��تری پاکستانی ما‬ ‫برای س��فارش جدید امده بود اما متاس��فانه برخی‬ ‫قطعات را خط زدیم چون نبود مواد اولیه تولید انها‬ ‫را متوقف کرده است‪.‬‬ ‫عض��و انجمن مدی��ران صنایع خراس��ان رضوی با‬ ‫بی��ان اینکه ب��رای خودکفایی تمام ت�لاش صنعتگر‬ ‫افزایش عمق س��اخت داخل خودروها اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫س��ال گذش��ته اس��تارت هایی که برای خودروهای‬ ‫س��نگین در این واحد صنعتی تولید می ش��د حدود‬ ‫‪۱۸‬نوع بود و امس��ال به ‪ ۸۰‬نوع شامل استارت های‬ ‫خودروهای سنگین‪ ،‬نیمه سنگین و کشتی ها رسیده‬ ‫که ‪۸۵‬درصد انها از طراحی گرفته تا قالب سازی انها‬ ‫و‪ ...‬در داخل انجام شده است‪.‬‬ ‫منوری در پایان با اش��اره به مش��تری های جدید‬ ‫گفت‪ :‬چند ق��رارداد روی میز داریم چون قیمت در‬ ‫بازار نوس��ان زی��ادی دارد‪ ،‬نمی توانیم تصمیم گیری‬ ‫کنیم و قرارداد ببندیم‪.‬‬ ‫سخنگوی سازمان تعزیرات‪:‬‬ ‫شکایت از خودروسازان افزایش یافت‬ ‫سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره اینکه سازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان باید از خودروسازان درباره اقدام های اخیرشان شکایت کند‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫سازمان هیچ شکایتی از خودروسازان نکرده است‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬سیدیاسر رایگانی‪،‬‬ ‫س��خنگوی س��ازمان تعزیرات حکومتی درباره شکایت از خودروسازان در برنامه پایش‬ ‫گفت‪ :‬بر اساس قانون‪ ،‬سازمان تعزیرات سازمانی رسیدگی کننده است‪ ،‬امار پرونده های‬ ‫رس��یده به این س��ازمان حاکی از شکایت مردم از خودروسازان در ‪۹‬ماه نخست امسال‬ ‫نس��بت به کل س��ال گذاشته داشته اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬براس��اس امارها این شکایت ها‬ ‫‪۶۰۲‬درصد افزایش داشته است‪ .‬سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود‪ :‬همچنین‬ ‫سازمان تعزیرات مستند به ماده ‪ ۷‬تعزیرات‪ ،‬در ‪3‬ماه گذشته بیش از ‪۲۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫نمایندگی های خودروهای خارجی را به دلیل گران فروش��ی جریمه کرد‪ .‬همچنین در‬ ‫‪۳‬ماه گذش��ته بیش از ‪۴‬هزار پرونده ش��کایت از خودرویی ها تعیین تکلیف شد‪ .‬رایگانی‬ ‫درباره اینکه س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید از خودروس��ازان‬ ‫درباره اقدام های اخیرش��ان ش��کایت کند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬این س��ازمان هیچ ش��کایتی از‬ ‫خودروسازان نکرده است‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 12‬دی ‪ 25 1397‬ربیع الثانی ‪ 2 1440‬ژانویه ‪ 2019‬شماره ‪ 557‬پیاپی ‪2530‬‬ ‫خبر‬ ‫قدردانی از سفیر محصوالت‬ ‫ایران خودرو‬ ‫در جام جهانی روسیه‬ ‫قیمت گذاری خودرو‬ ‫براساس حاشیه بازار‬ ‫به تنهایی برای سامان‬ ‫اشفتگی بازار کفایت‬ ‫نمی کند و باید عرضه‬ ‫و تقاضا متعادل شود‪.‬‬ ‫در شرایط کنونی که‬ ‫موضوع تحریم های‬ ‫صنعت خودرو مطرح‬ ‫است‪ ،‬خودروسازان با‬ ‫مشکالت تولید روبه رو‬ ‫هستند و تولید کاهش‬ ‫یافته است‬ ‫اما و اگرهای اصالح قیمت خودرو براساس حاشیه بازار‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫عض��و هیات علمی دانش��گاه خواج��ه نصیرالدین‬ ‫طوس��ی معتقد است اگرچه برای س��امان اشفتگی‬ ‫ب��ازار در ش��رایط فعل��ی راه ح��ل دیگ��ری غی��ر از‬ ‫قیمت گذاری براساس حاش��یه بازار وجود ندارد اما‬ ‫این طرح‪ ،‬الگویی مناس��ب برای شرایط عادی است‬ ‫که امکان عرضه کافی وجود داش��ته باشد و اجرای‬ ‫این طرح در شرایط فعلی با اشکاالتی همراه خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫شهرام ازادی در گفت وگو با خبرخودرو اظهارکرد‪:‬‬ ‫قیمت گذاری خودرو براساس حاشیه بازار به تنهایی‬ ‫برای س��امان اش��فتگی بازار کفایت نمی کند و باید‬ ‫عرضه و تقاضا متعادل ش��وند‪ .‬در شرایط کنونی که‬ ‫موض��وع تحریم ه��ای صنعت خودرو مطرح اس��ت‪،‬‬ ‫خودروس��ازان با مشکالت تولید روبه رو بوده و تولید‬ ‫کاهش یافته و این مس��ئله موج��ب عرضه اندک در‬ ‫بازار می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اگرچ��ه ممک��ن اس��ت قیمت در‬ ‫حاشیه بازار قیمت مناسبی برای خودروساز باشد اما‬ ‫زمانی که عرضه اندک باش��د طبیعی است مشتریان‬ ‫که مردم هس��تند‪ ،‬ناراضی خواهند بود‪ .‬یعنی ممکن‬ ‫اس��ت قیمت ها متعادل شود اما عرضه کافی موجود‬ ‫بوده و با تولید بیش��تر خودروس��از سود بیشتری از‬ ‫نباشد‪ .‬این کارشناس خودرو اظهار کرد‪ :‬نبود عرضه‬ ‫بازار خود داشت‪.‬‬ ‫مناسب موجب می شود سطح قیمت باال نگه داشته‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو افزود‪ :‬اگر ش��اهد‬ ‫ش��ود هرچند قیم��ت کارخانه و بازار ممکن اس��ت‬ ‫بوده ای��م ک��ه در مقطع��ی تولیداتی انجام ش��د اما‬ ‫فاصله اندکی داشته باشند‪.‬‬ ‫عرضه نش��د به دلیل قیمت های مصوب و دستوری و‬ ‫عض��و هیات علمی دانش��گاه خواج��ه نصیرالدین‬ ‫فروش همراه با زیان خودروس��از بوده است‪ .‬درواقع‬ ‫طوسی درباره امکان مهندسی بازار و عرضه از سوی‬ ‫خودروس��از در این شرایط تمایلی به فروش نداشته‬ ‫خودروس��ازان گفت‪ :‬این امر در صورتی که قیمت ها‬ ‫اما اگر قیمت ها مناس��ب ش��ود نتیجه به این شکل‬ ‫برای خودروس��از همراه با س��ود باشد‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫بعید اس��ت‪ .‬به عبارتی‪ ،‬اگر قیمت های‬ ‫عض��و هیات علمی دانش��گاه خواجه‬ ‫تعیین ش��ده برای خودروساز همراه با‬ ‫نصیرالدی��ن طوس��ی در پاس��خ به این‬ ‫سود باشد خودروساز سعی می کند که‬ ‫پرسش که ایا با قیمت گذاری براساس‬ ‫تولید را با ش��تاب و تیراژ بیش��تر ادامه‬ ‫حاش��یه بازار‪ ،‬قیمت ه��ا هفته به هفته‬ ‫دهد‪ ،‬زیرا تولید بیش��تر معادل با سود‬ ‫کاه��ش می یابند یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬این امر‬ ‫زیادتر است‪.‬‬ ‫محقق نخواهد ش��د زیرا ممکن اس��ت‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬نگه داش��تن و عرضه‬ ‫عرضه مناسب نباشد‪.‬‬ ‫شهرام ازادی‬ ‫� عوامل کاهش تولید‬ ‫نکردن خودروها زمان��ی اتفاق می افتد‬ ‫اگر قیمت های تعیین شده‬ ‫ازادی تصری��ح ک��رد‪ :‬دو عامل باعث‬ ‫که عرضه کم و متقاضی زیاد باشد‪ ،‬اما برای خودروساز همراه‬ ‫اگر فرض کنی��م عرضه به میزان کافی با سود باشد خودروساز کاهش تولید شده که نخستین مسئله‪،‬‬ ‫باشد‪ ،‬س��ود خودروساز در تولید بیشتر سعی می کند تولید را با قیم��ت خ��ودرو اس��ت‪ .‬در ای��ن مدت‬ ‫خواهد بود‪ .‬این تجربه در گذش��ته نیز شتاب و تیراژ بیشتر ادامه قیمت ها ب��ه زیان خودروس��ازان بوده‬ ‫اتفاق افتاده‪ ،‬در سال های قبل در کشور دهد زیرا تولید بیشتر اس��ت‪ .‬مس��ئله دوم‪ ،‬موضوع تحریم ها‬ ‫معادل با سود زیادتر است‬ ‫است‪ .‬بسیاری از ش��رکت های خارجی‬ ‫حدود ‪۱.۵‬میلیون خودرو تولید می شد‬ ‫ک��ه مواد اولی��ه و قطعات ب��رای ایران‬ ‫و بر این اس��اس تولید خودرو سوداور‬ ‫ارس��ال می کردند اکنون حاضر به همکاری با ایران‬ ‫نبوده یا برای انتقال پول با مش��کل روبه رو هستند‪.‬‬ ‫این عوام��ل‪ ،‬موجب کاهش تولید ش��ده و بنابراین‬ ‫اصالح قیمت ها به تنهایی موجب دستیابی به تولید‬ ‫مناسب نمی شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره انچه با عنوان خ��ودرو یارانه ای برای‬ ‫پرای��د و پژو ‪ ۴۰۵‬مطرح می ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬این یک‬ ‫طرح شکس��ت خ��ورده اس��ت زیرا مس��ئله یارانه و‬ ‫حمایت دولت حتی درب��اره اقالم ضروری از جمله‬ ‫خوراک‪ ،‬ان��رژی یا دارو با اش��کاالتی روبه رو بوده و‬ ‫این مس��ئله درباره خودرو ک��ه ان را کاالی ضروری‬ ‫نمی شناسیم‪ ،‬راه حل خوبی نخواهد بود و بعید است‬ ‫ی که دارد بتواند ای��ن اقدام را به‬ ‫دولت با مش��کالت ‬ ‫سرانجام برساند‪.‬‬ ‫ازادی در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش ک��ه اگ��ر‬ ‫قیمت گذاری براس��اس حاش��یه بازار موجب کاهش‬ ‫قیمت ها نمی شود‪ ،‬راه حل بهتر چیست‪ ،‬گفت‪ :‬اصل‬ ‫امر درس��ت ب��وده و الگوی قیمت گذاری براس��اس‬ ‫حاش��یه بازار در ش��رایط عادی و نرم��ال که امکان‬ ‫عرضه کافی وجود داش��ته باش��د‪ ،‬الگوی مناس��بی‬ ‫اس��ت‪ .‬به طور کلی‪ ،‬درحال حاضر راه حل دیگری غیر‬ ‫از قیمت گذاری براس��اس حاش��یه بازار وجود ندارد‬ ‫ام��ا باید بدانی��م که این امر با اش��کاالتی نیز همراه‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان تایر‪ ،‬روغن‪ ،‬فیلتر‪ ،‬پنچرگیران و فیلتر سازان‪:‬‬ ‫رئی��س اتحادیه فروش��ندگان تای��ر‪ ،‬روغ��ن‪ ،‬فیلت��ر‪ ،‬پنچرگیران و‬ ‫فیلترس��ازان گفت‪ :‬با افزایش قیمت تایر در کارخانه بازار تایر به ثبات‬ ‫رسیده است و فعال در این بازار مشکلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫داوود س��عادتی نژاد‪ ،‬رئیس اتحادیه فروش��ندگان تایر‪ ،‬روغن‪ ،‬فیلتر‪،‬‬ ‫پنچرگی��ران و فیلترس��ازان در گفت وگو با خ��ودروکار اظهارکرد‪ :‬بازار‬ ‫تایر وضعیت مناس��بی پیدا کرده اس��ت‪ .‬اکنون قیمت ب��ازار با قیمت‬ ‫دولتی ‪۳۰‬تومان اختالف دارد‪ .‬افزایش قیمت ها در کارخانه سبب شده‬ ‫تا تولیدکنندگان محصوالت خ��ود را به بازار عرضه کنند و توزیع تایر‬ ‫در بازار سبب ش��ده تا در بازار این محصول کاهش قیمت رقم بخورد و‬ ‫اکنون هم بازار تقاضا افت داشته است‪.‬‬ ‫او نیز درباره بازار روغن موتور بیان کرد‪ :‬به تازگی قیمت روغن موتور‬ ‫نی��ز در بازار افزایش یافته که با هماهنگی هایی که با کارخانه ها ش��ده‬ ‫مقرر ش��د توزیع محصوالت خود به بازار را ش��روع کنند‪ .‬دلیل عرضه‬ ‫بازار تایر به ثبات رسید‬ ‫نش��دن محصوالت این ش��رکت ها به بازار پایین بودن قیمت انها است‬ ‫و عرضه نش��دن محصوالت س��بب افزایش قیمت روغن در بازار شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه فروش��ندگان تای��ر‪ ،‬روغ��ن‪ ،‬فیلت��ر‪ ،‬پنچرگیران و‬ ‫فیلترس��ازان ادامه داد‪ :‬در بازار‪ ،‬قیمت روغن به دلیل نبود عرضه ‪ ۲۵‬تا‬ ‫‪۳۰‬درصد با افزایش قیمت روبه رو شده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره ب��ازار فیلتر خودرو نی��ز بیان کرد‪ :‬تولی��د فیلتر خودرو‬ ‫به عل��ت افزایش قیمت م��واد اولیه کاهش یافته اس��ت‪ .‬اکنون فیلتر‬ ‫خودروه��ا در ب��ازار ب��ا افزای��ش قیم��ت روبه رو نش��ده اما اگ��ر روند‬ ‫کاه��ش تولی��د همچن��ان ادامه پی��دا کند‪ ،‬قیم��ت ان نی��ز افزایش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫س��عادتی نژاد ادامه داد‪ :‬تا به امروز تولید داخل کفاف بازار را می داد‬ ‫و بازار کمبودی درباره فیلترهای وارداتی نداش��ته اما اگر کاغذ و مواد‬ ‫اولیه تولید فیلتر وارد شود تولید ان افزایش خواهد یافت و نیاز بازار را‬ ‫نیز تامین می کند و به طور قطع مشکالت رفع می شود‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫سمند سورن ای ال ایکس توربو‬ ‫‪42/941/000‬‬ ‫‪85/000/000‬‬ ‫میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪359/000/000‬‬ ‫‪575/000/000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫‪35/105/000‬‬ ‫‪60/200/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید ‪+‬جی ال اس‬ ‫‪389/900/000‬‬ ‫‪480/000/000‬‬ ‫‪108/000/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل‪ 6.‬رادار‬ ‫‪287/292/000‬‬ ‫‪610/000/000‬‬ ‫‪282/000/000‬‬ ‫کیا سراتو فول ‪201۸‬‬ ‫‪219/607/000‬‬ ‫‪370/000/000‬‬ ‫‪202/000/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل نیوفیس کیو ال‬ ‫‪319/000/000‬‬ ‫‪500/000/000‬‬ ‫کیا سورنتو مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪354/916/000‬‬ ‫‪840/000/000‬‬ ‫دنا پالس توربو‪ ۴ /‬ایربگ‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫‪58/088/000‬‬ ‫‪76/700/000‬‬ ‫‪54/364/000‬‬ ‫‪125/000/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬کامل‪201۸‬‬ ‫‪91/000/000‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل ‪+‬اتوپارک‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار‬ ‫‪42/763/000‬‬ ‫سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫‪251/000/000‬‬ ‫‪298/000/000‬‬ ‫‪22/390/000‬‬ ‫‪36/300/000‬‬ ‫رنو کپچر‬ ‫توقف فروش‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو (اس‪)۷‬‬ ‫‪194/000/000‬‬ ‫تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی (تنوع رنگ)‬ ‫‪31/089/000‬‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک (اپشنال)‬ ‫‪196/000/000‬‬ ‫رنو ساندرو استپ وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫به زودی‬ ‫سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫چانگان سی اس‪35‬‬ ‫برلیانس کراس اتواتیک ‪+۱.۶‬مولتی‬ ‫‪71/700/000‬‬ ‫‪45/500/000‬‬ ‫کیا پیکانتو‬ ‫رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫کیا اپتیما جی اف کامل جی تی ‪۲۰۱۸‬‬ ‫‪127/000/000‬‬ ‫‪133/000/000‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬تیپ ‪C‬‬ ‫‪67/796/000‬‬ ‫‪122/000/000‬‬ ‫لکسوس تی ان ایکس ‪ ۲۰۰‬هفت کلید‪-‬اف اسپرت‬ ‫‪203/000/000‬‬ ‫تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪( ۲۰۱۸‬الفطیم)‬ ‫‪129/000/000‬‬ ‫لکسوس اچ ان ایکس ‪ ۳۰۰‬هفت کلید ‪2017‬‬ ‫‪224/570/000‬‬ ‫‪250/416/000‬‬ ‫‪99/105/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪266/583/000‬‬ ‫‪330/000/000‬‬ ‫‪465/000/000‬‬ ‫‪180/000/000‬‬ ‫‪500/000/000‬‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫‪210/000/000‬‬ ‫‪360/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪1/020/000/000‬‬ ‫‪373/500/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪660/000/000‬‬ ‫‪1/020/000/000‬‬ ‫درایینی با حضور قائم مقام ارشد مدیرعامل گروه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو‪ ،‬خودرو س��فیر محص��والت ایران خ��ودرو در‬ ‫مسابقات جام جهانی فوتبال روسیه تعویض شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایکوپرس‪ ،‬عب��اس ملکی تهرانی در این ایین‬ ‫ضم��ن قدردانی از اقدام مش��تری ایران خودرو برای س��فر‬ ‫به روس��یه با محصول پارس ایران خودرو گفت‪ :‬قصه س��فر‬ ‫طوالنی این مش��تری ب��ه همراه خانواده خ��ود برای دیدن‬ ‫بازی های جام جهانی روس��یه را شنیدیم‪ ،‬براساس تصمیم‬ ‫هیات مدیره ایران خودرو برای قدردانی از این مشتری وفادار‬ ‫تصمیم گرفته شد تا خودرو وی را با خودرویی صفر کیلومتر‬ ‫تعویض کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬پیش از انکه به دنب��ال اثار این اقدام در‬ ‫راستای معرفی محصوالت ایران خودرو در بازار جهانی باشیم‬ ‫به دنبال قدرشناس��ی از یک مشتری وفادار به ایران خودرو و‬ ‫ایج��اد امکان تعویض خودرو وی ب��ا محصول صفر کیلومتر‬ ‫بوده ایم‪.‬‬ ‫قائم مقام ارش��د مدیرعامل ایران خودرو با اشاره به شرایط‬ ‫سخت فعلی گفت‪ :‬امیدواریم با عبور سربلند از دوران تحریم‬ ‫فعلی همچنان و بیش از گذشته‪ ،‬محصوالت مان را متناسب‬ ‫با نیاز جامعه عرضه کنیم‪.‬‬ ‫وی از ش��کل گیری و ایج��اد باش��گاه مش��تریان وف��ادار‬ ‫ایران خودرو خبر داد و گفت‪ :‬با ایجاد این باشگاه قدرشناسی‬ ‫از مشتریان وفادار به طور سازمان یافته و منظم انجام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تولید خودرو‬ ‫‪ ۷۱‬درصد کاهش یافت‬ ‫براس��اس جدیدترین امار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تولی��د انواع خودرو در اذر امس��ال‪۷۱.۲ ،‬درصد نس��بت به‬ ‫مدت مشابه در سال گذشته کاهش یافته است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬در این م��دت تولید ان��واع خودرو از‬ ‫‪۱۴۶‬هزار و ‪ ۳۸۲‬خودرو در اذر س��ال گذش��ته به ‪۴۲‬هزار و‬ ‫‪ ۱۴۵‬خودروکاهش یافته است‪.‬‬ ‫تولید انواع س��واری در اذر سال ‪ ۹۷‬کاهش ‪ ۷۲‬درصدی‬ ‫داش��ته و از ‪ ۱۳۶‬هزار و ‪۸۲۸‬خودرو در اذر سال گذشته به‬ ‫‪ ۳۸‬هزار و ‪ ۲۷۵‬خودرو رسیده است‪.‬‬ ‫انواع ون نیز با تولید ‪ ۶۱‬خودرو در اذر امس��ال نسبت به‬ ‫مدت مش��ابه در سال گذشته که ‪ ۱۳۶‬خودرو تولید داشته‪،‬‬ ‫کاهش تولید ‪ ۵۵.۱‬درصدی را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫تولید انواع وانت و اتوبوس نیز همچون موارد ذکر ش��ده با‬ ‫کاهش روبه رو ش��ده و براساس امارها تولید وانت با ‪۲۹۴۹‬‬ ‫دس��تگاه در اذر امس��ال نس��بت به تولید ‪ ۷۶۸۵‬خودرو در‬ ‫مدت مشابه سال گذشته‪ ۶۱.۶ ،‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫تولید اتوبوس نی��ز با کاهش ‪ ۹۱.۲‬درصدی همراه بوده و‬ ‫از ‪ ۱۳۶‬خودرو در اذر س��ال گذشته به ‪ ۱۲‬دستگاه رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین کامیونت‪ ،‬کامیون و کشنده با تولید ‪۷۰۰‬‬ ‫خودرو در اذر سال ‪ ۹۷‬نسبت به تولید ‪ ۱۴۵۴‬خودرو از این‬ ‫نوع در مدت مش��ابه سال ‪ ،۹۶‬کاهش تولید ‪ ۵۱.۹‬درصدی‬ ‫را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫در مقابل تنها مینی بوس و میدل باس بوده که رشد تولید‬ ‫‪۳.۵‬درصدی داش��ته و تولید ان از ‪ ۱۴۳‬خودرو در اذر سال‬ ‫گذشته‪ ،‬به ‪ ۱۴۸‬خودرو رسیده است‪.‬‬ ‫عالوه بر این امار تجمیعی تولید خودرو در ‪ ۹‬ماه نخس��ت‬ ‫امس��ال تا پایان اذر نیز بدین صورت است که کاهش تولید‬ ‫‪ ۳۱‬درص��دی رخ داده و می��زان تولید از یک میلیون و ‪۱۰۶‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۳۸۵‬خودرو در ‪ ۹‬ماه س��ال ‪ ۱۳۹۶‬به ‪ ۷۶۳‬هزار و‬ ‫‪ ۵۱۹‬خودرو رسیده است‪.‬‬ ‫واردات اتوبوس دست دوم‬ ‫خیانت است‬ ‫دبی��ر انجم��ن خودروس��ازان ای��ران از احتم��ال واردات‬ ‫اتوبوس های دس��ت دوم از سوی ش��رکت اتوبوسرانی خبر‬ ‫داده و این کار را در شرایط فعلی خیانت به کشور خواند‪.‬‬ ‫احم��د نعمت بخ��ش در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوس رانی به تازگی از برنامه این‬ ‫ش��رکت برای واردات اتوبوس دست دوم به علت ناتوانی در‬ ‫خرید اتوبوس های نو‪ ،‬خبر داده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به وجود ‪ ۱۰‬شرکت اتوبوس ساز در کشور با‬ ‫ظرفیت تولید افزون بر ‪۴۵‬هزار خودرو از این نوع در س��ال‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬در ش��رایطی که تمام کارخانه های اتوبوس سازی‬ ‫زیر ظرفیت کار می کنند و بعضی از انها در اس��تانه تعطیلی‬ ‫هس��تند‪ ،‬واردات اتوبوس های دست دوم خارجی‪ ،‬خیانت به‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن خودروس��ازان ایران با بیان اینکه بخش های‬ ‫گوناگون کش��ور در ش��رایط تحریم باید ب��ه یکدیگر کمک‬ ‫کنند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر استفاده از اتوبوس های دست دوم اقتصادی‬ ‫بود کشورهای مبدا خودشان از ا نها استفاده می کردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این اتوبوس ها استانداردهای الزم برای ورود به‬ ‫کش��ور را ندارند و خرید انها منجر به وابستگی و مصرف ارز‬ ‫برای تعویض قطعات مستعمل خواهد شد‪.‬‬ ‫نعمت بخش همچنین با بیان اینکه براساس قانون حداکثر‬ ‫استفاده از توان تولید داخل‪ ،‬شرکت اتوبوسرانی حق واردات‬ ‫اتوبوس دس��ت دوم را ن��دارد‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ثبت سفارش واردات اتوبوس های دست دوم‬ ‫را متوقف خواهد کرد‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 12‬دی ‪ 25 1397‬ربیع الثانی ‪ 2 1440‬ژانویه ‪ 2019‬شماره ‪ 557‬پیاپی ‪2530‬‬ ‫خبر‬ ‫کشمکش برای دریافت اب‬ ‫بیشتر تمامی ندارد‬ ‫یک پژوهش��گر اب با بیان اینکه بیرون از بخش اب برای‬ ‫اب تصمیم گیری شده که روی تمام مناطق تاثیر می گذارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر چاره کار این اس��ت که سیاست گذاران‬ ‫واقعیت ها را در اختیار مردم قرار دهند‪ ،‬اطالعات شفاف ارائه‬ ‫دهند و یکی به نعل یکی به میخ نکوبند‪ .‬اینکه گفته می شود‬ ‫مس��ئله ای در زمینه اب نداریم موجب می ش��ود انتظارات‬ ‫زیاد ش��ود باید توقع ها را واقع بینانه ک��رد و حقیقت را هم‬ ‫به مردم و هم به نمایندگان گفت‪ .‬انوش نوری اس��فندیاری‬ ‫درب��اره وضعیت اب اس��تان های مرک��زی و واکنش برخی‬ ‫نماین��دگان به تخصیص بودجه و اب به این مناطق به ایلنا‬ ‫گف��ت‪ :‬وضعیت اب اصفهان که موضوع جدیدی نیس��ت و‬ ‫ریش��ه دار اس��ت‪ ،‬علت ان هم برنامه توسعه غلطی است که‬ ‫برای اس��تان در نظر گرفته اند‪ ،‬به دنبال ان جمعیت رش��د‬ ‫کرده و نیاز ابی خیلی باال رفته است‪ .‬وی افزود‪ :‬حل مسئله‬ ‫اب با منابع و بودجه‪ ،‬راه کوتاه مدت است‪ ،‬مشکالت اصفهان‬ ‫درازمدت اس��ت‪ ،‬به تدریج ایجاد شده و یک ساله هم برطرف‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬نمایندگان به جای حل ریش��ه ای از طریق فشار‬ ‫اوردن به مباحث بودجه ای می خواهند مشکل را حل کنند‬ ‫که راه درس��تی به نظر نمی اید‪ .‬باید موضوع را در ش��ورای‬ ‫حوضه ابریز حل کنند اما یک گام به سمت غیر واقعی شدن‬ ‫موض��وع می روند‪ .‬این پژوهش��گر اب تصریح کرد‪ :‬تصمیم‬ ‫گرفته شد ستادی تشکیل و موضوع بین دولت و نمایندگان‬ ‫بررسی شود‪ .‬حوضه ابریز زاینده رود یک شورای برنامه ریزی‬ ‫دارد که ریاس��ت ان با وزیر نیرو است‪ .‬اگر انجا مسائل را به‬ ‫شکل بنیادین حل کنند یک قدم رو به بهبود است‪ .‬اما این‬ ‫فشارهای مقطعی مثل استعفای نمایندگان مسائل اصفهان‬ ‫را که در انتخاب نوع صنعت‪ ،‬کش��اورزی یا توس��عه مس��یر‬ ‫اشتباه پیموده اند‪ ،‬حل نمی کند‪ .‬مشکل اب اصفهان مشکل‬ ‫توسعه ای اس��ت که بی رویه در این استان ایجاد شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مشکالت ناشی از تصمیم هایی است که بیرون‬ ‫از بخ��ش اب گرفته می ش��ود‪ ،‬صنایع نادرس��تی را انتخاب‬ ‫کرده ان��د و روی کش��اورزی تکیه کرده اند که باعث ش��ده‬ ‫تقاض��ا برای اب باال برود‪ .‬به ج��ای اینکه با محدودیت های‬ ‫اقلیمی و اکوسیستم سازگاری داشته باشند‪ ،‬سعی می کنند‬ ‫هر چه بیش��تر از منابع استفاده کنند یا از جاهای دیگر اب‬ ‫بیاورن��د‪ ،‬این روش غلط اس��ت‪ ،‬منابع هم ک��ه وجود ندارد‪.‬‬ ‫نوری اس��فندیاری تاکید کرد‪ :‬باید به سمت مدیریت تقاضا‬ ‫و مصرف برویم اما چون اینها کارهای س��خت تری هس��تند‬ ‫همه دنبال راه های اس��ان برای حل ماجرا هس��تند‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه ما مشکل توسعه داریم نه منابع ابی‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫اگر دنبال کش��مکش برای دریافت اب بیشتر باشیم مسئله‬ ‫تمامی ندارد‪ ،‬تقاضا بیشتر می شود‪ ،‬مثل حلقه های زنجیری‬ ‫اس��ت که پشت هم می اید‪ .‬بهتر است روشی اساسی به کار‬ ‫گرفته شود و توسعه هر منطقه ای متناسب با منابع طبیعی‬ ‫باشد‪ ،‬اکنون شیوه ای که برای استفاده از منابع طبیعی دارند‪،‬‬ ‫به منابع اب‪ ،‬خاک‪ ،‬مراتع و جنگل ها اس��یب می رساند‪ .‬این‬ ‫کارشناس حوزه اب خاطرنشان کرد‪ :‬روش توسعه ای باید به‬ ‫کار گرفته شود که با منابع مان سازگار است‪ .‬بیرون از بخش‬ ‫اب برای اب تصمیم گیری ش��ده که روی تمام مناطق تاثیر‬ ‫می گذارد‪ ،‬مناطق مرکزی کش��ور خشک هستند و به لحاظ‬ ‫کشاورزی و برخی از انواع صنعت توان زیادی ندارند‪ ،‬باید به‬ ‫سمتی بروند که توسعه کم اب بر داشته باشند‪ ،‬البته به اجبار ‬ ‫هم به این س��مت می روند اما چون با برنامه نیس��ت اثرات‬ ‫س��وء گسترده ای داشته اس��ت‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫چ��اره کار این اس��ت ک��ه سیاس��ت گذاران واقعیت ها را در‬ ‫اختی��ار مردم قرار دهند‪ ،‬اطالعات ش��فاف ارائه دهند‪ ،‬یکی‬ ‫به نعل یکی به میخ نکوبند‪ ،‬اینکه گفته می ش��ود مسئله ای‬ ‫در باره اب نداریم موجب می ش��ود انتظارات زیاد ش��ود باید‬ ‫توقع ه��ا را واقع بینانه کرد و حقیقت را هم به مردم و هم به‬ ‫نمایندگان گفت‪ .‬نوری اس��فندیاری افزود‪ :‬نمایندگان با هم‬ ‫در رقابتند‪ ،‬فکر می کنند اگر س��همی می توان گرفت سعی‬ ‫می کنند زودتر بگیرند‪ .‬این رقابت خطرناک که بنیه طبیعی‬ ‫کش��ور را به فرسایش برده و منابع مالی را هم هدر می دهد‬ ‫بای��د از بین برود‪ .‬وی با بیان اینک��ه انتخاب های غلطی که‬ ‫در گذش��ته داش��تیم امروز و انچه امروز انجام می دهیم در‬ ‫فردای مان تاثیر دارد‪ ،‬گفت‪ :‬امروز دیگر امکان انتخاب زیادی‬ ‫نداریم‪ ،‬بهتر اس��ت انتخابی کنیم ک��ه فردا وضعیت بهتری‬ ‫داشته باش��یم‪ .‬این پژوهشگر اب بیان کرد‪ :‬اکنون یک عده‬ ‫به طور وسیعی در سیستان و بلوچستان‪ ،‬خوزستان‪ ،‬اطراف‬ ‫ارومیه و خراسان جنوبی قربانی شده اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل اب منطق��ه ای یزد اعالم کرده یزدی ها ممکن‬ ‫اس��ت به زودی مهاجرت کنن��د‪ .‬در کوتاه م��دت می توانیم‬ ‫معض�لات را کاهش دهی��م اما انتخاب ام��روز به طور قطع ‬ ‫ب��ر ف��ردا تاثیر می گ��ذارد‪ ،‬باید ب��ه این فکر کنی��م که چه‬ ‫انتخاب های بهتری می توانیم داش��ته باش��یم‪ .‬به طور قطع‬ ‫به دنبال عرضه بیش��تر اب بودن و اینک��ه وانمود کنیم که‬ ‫مش��کلی نداریم‪ ،‬راه حل نیس��ت‪ .‬انتق��ال اب دریای عمان‬ ‫موضوع را حل نمی کند زیرا زمان بر است و سرانجام هم پول‬ ‫ندارند و پروژه ناقص می ماند‪ ،‬بهتر است واقع بینانه گفت وگو‬ ‫کنی��م‪ .‬وی گفت‪ :‬باید ببینی��م اقدا م هایی که قول انجام ان‬ ‫را می دهند واقع بینانه اس��ت یا خیر‪ .‬از کجا قرار اس��ت اب‬ ‫بیاورند؟ کارون و دز ابی ندارند که منتقل شود‪.‬‬ ‫مجبوری��م به س��مت دریا برویم ان ه��م ان قدر پر هزینه‬ ‫اس��ت که هی��چ فعالیت اقتص��ادی در این زمینه س��وداور‬ ‫نیس��ت‪ ،‬واقعیت این است که انتقال اب از دریا هم به بهانه‬ ‫تامین اب اشامیدنی مطرح می شود اما اب اشامیدنی بخش‬ ‫کوچکی از موضوع اس��ت‪ .‬انچه خطرناک است انتقال برای‬ ‫غیراشامیدنی است‪.‬‬ ‫بعد از رونمایی از‬ ‫قراردادهای جدید‬ ‫نفتی از سوی ایران‪،‬‬ ‫شرکت های روسی به‬ ‫مرور زمان پای میز‬ ‫مذاکره نشستند و در‬ ‫این راستا شرکت های‬ ‫لوک اویل‪ ،‬روس نفت‪،‬‬ ‫زاروبژنفت‪ ،‬تات نفت‪،‬‬ ‫گازپروم و گازپروم‬ ‫نفت با شرکت ملی نفت‬ ‫ایران‪ ،‬تفاهمنامه هم‬ ‫امضا کردند‬ ‫توسعه صنعت نفت ایران بدون حضور روس ها‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫شرکت های نفتی روسیه که در فضای پسابرجام‬ ‫با بیش��ترین مش��ارکت و مذاکره با ط��رف ایرانی‬ ‫در صدر فهرس��ت خواس��تگاران نفت و گاز ایران‬ ‫ایستادند و هرروز دریچه جدیدی برای حضور در‬ ‫این بازار باز می کردند‪ ،‬امروز که امریکا در پش��ت‬ ‫پرده تعامل با ایران ایستاده‪ ،‬خبری از انها نیست‬ ‫و به ظاهر بس��اط خود را از بازار نفت ایران جمع‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بعد از رونمایی از قراردادهای‬ ‫جدید نفتی از س��وی ایران‪ ،‬ش��رکت های روسی‬ ‫به م��رور زمان پای می��ز مذاکره نشس��تند و در‬ ‫ای��ن راس��تا ش��رکت های لوک اوی��ل‪ ،‬روس نفت‪،‬‬ ‫زاروبژنف��ت‪ ،‬تات نف��ت‪ ،‬گازپ��روم و گازپروم نفت‬ ‫با ش��رکت ملی نفت ای��ران‪ ،‬تفاهمنامه هم امضا‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫میدان های منص��وری‪ ،‬اب تیمور‪ ،‬کیش‪ ،‬یاران‪،‬‬ ‫م��ارون‪ ،‬الیه نفت��ی پارس جنوبی‪ ،‬کوپ��ال‪ ،‬ابان‪،‬‬ ‫اسفندیار‪ ،‬پایدار غربی‪ ،‬دهلران‪ ،‬پارس شمالی‪ ،‬اذر‪،‬‬ ‫چنگوله و چشمه خوش‪ ،‬از جمله میدان هایی بودند‬ ‫که درباره انها با ش��رکت های روس مذاکره ش��ده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫البت��ه این مذاکرات بی نتیجه نبود و در روزهای‬ ‫پایانی س��ال ‪ ۱۳۹۶‬ش��اهد امضای قرارداد بهبود‬ ‫بازیافت‪ ،‬افزایش تولی��د و بهره برداری میدان های‬ ‫نفتی اب��ان و پایدار غرب بین ش��رکت ملی نفت‬ ‫ایران و شرکت های زاروبژنفت روسیه و دانا انرژی‬ ‫ایران بودیم‪.‬‬ ‫یکی از پایگاه های اینترنتی دولت روس��یه منتشر‬ ‫خرید نفت ایران از س��وی روس��یه‪ ،‬روی دیگر‬ ‫شد‪ ،‬از میانه فوریه امسال میالدی‪ ،‬روسنفت قصد‬ ‫سکه تعامالت نفتی دو کشور بود و در دیداری که‬ ‫داشته فرصت های اکتشاف و تولید نفت در منطقه‬ ‫بین بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت کش��ورمان و الکساندر‬ ‫زاگرس را بررس��ی کند‪ .‬حتی در س��ال گذش��ته‬ ‫نواک‪ ،‬وزیر انرژی روس��یه در پایان س��ال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫میالدی‪ ،‬روس��نفت و شرکت ملی نفت ایران برای‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬قرار ش��د نفت ایران به یک ش��رکت‬ ‫همکاری در چند پروژه راهبردی در ایران با ارزشی‬ ‫روس��ی و ب��رای مقاصد خارج از روس��یه فروخته‬ ‫تا س��قف ‪ ۳۰‬میلیارد دالر‪ ،‬به توافق اولیه دس��ت‬ ‫ش��ود و ‪ ۵۰‬درصد پ��ول فروش نفت به روس��یه‪،‬‬ ‫یافتند‪.‬‬ ‫به ص��ورت نقدی تحویل ای��ران داده و ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬صنعت نفت ایران‪ ،‬به طور تقریبی ‬ ‫دیگ��ر ص��رف خری��د کاال و خدم��ات از روس��یه‬ ‫دیگر وجهی نداش��ته که روس ها به ان وارد نشده‬ ‫ش��ود که ای��ن موضوع نی��ز در مرحله اج��را قرار‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫از توسعه میدان ها گرفته تا تولید و فروش نفت‬ ‫تمایل روس ها برای حضور در صنعت نفت ایران‪،‬‬ ‫و‪ ...‬اما همی��ن روس ها با خروج ترامپ از برجام و‬ ‫غیرقابل انکار بود به طوری که یوری‬ ‫بعد از اینکه امریکا همه کش��ورهایی‬ ‫اوش��اکوف‪ ،‬دس��تیار رئیس جمهوری‬ ‫که ب��ا ایران تعامل نفتی داش��تند را‬ ‫روسیه اعالم کرد‬ ‫روسیه اعالم کرد که شرکت های نفت‬ ‫تهدید به تحریم ک��رد به مرور زمان‬ ‫اماده است تا حدود‬ ‫و گاز این کشور می توانند بیش از ‪۵۰‬‬ ‫و چراغ خاموش از صنعت نفت ایران‬ ‫‪ 50‬میلیارد دالر در‬ ‫ های‬ ‫میلی��ارد دالر در توس��عه میدان‬ ‫پا پس کشیدند‪.‬‬ ‫صنعت نفت‬ ‫در ابت��دا و کمت��ر از ی��ک ماه بعد‬ ‫نفت و گاز ایران سرمایه گذاری داشته ایران سرمایه گذاری‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫از اینکه ترامپ از برجام خارج ش��د‪،‬‬ ‫کند‪ .‬با این حال‬ ‫خروج‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫ک��ه‬ ‫دیگری‬ ‫دریچه‬ ‫ش��رکت لوک اویل روسیه که دومین‬ ‫شرایط کنونی و‬ ‫امری��کا از برجام در تعام�لات نفتی‬ ‫تولیدکنن��ده بزرگ نفت در روس��یه‬ ‫تحریم های امریکا‬ ‫ای��ران و روس گش��وده ش��د‪ ،‬تمایل نشان می دهد روسیه اس��ت‪ ،‬اعالم کرد که درحال حاضر به‬ ‫نه تنها قصد ادامه‬ ‫شرکت روسنفت به سرمایه گذاری در‬ ‫دلیل تهدی��د تحریم های امریکا علیه‬ ‫همکاری با ایران را‬ ‫منطقه زاگرس بود‪.‬‬ ‫کمپانی ه��ا تصمیم ندارد بر اس��اس‬ ‫ندارد بلکه تالش‬ ‫در این راس��تا یک س��ند رس��می‬ ‫طرح های توس��عه پروژه ه��ا در ایران‬ ‫دول��ت روس��یه نش��ان داد ش��رکت می کند تا همکاری های عمل کند و همه فعالیت های خود را‬ ‫روسنفت به س��رمایه گذاری در نفت موجود را هم به حداقل متوقف کرد‪.‬‬ ‫برساند‬ ‫و گاز منطق��ه زاگرس در ایران تمایل‬ ‫زاروبژنف��ت و روس نف��ت دیگ��ر‬ ‫دارد‪ .‬بر اس��اس س��ند یاد شده که در‬ ‫شرکت های روسی بودند که به دلیل‬ ‫به اندازه ‪ ۳‬فاز پارس جنوبی‬ ‫تولید خواهیم داشت‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز پارس‬ ‫رق��م تولید از میدان کیش را ‪ ۳‬میلیارد‬ ‫مترمکع��ب و ب��ه ان��دازه ‪ ۳‬ف��از پارس‬ ‫جنوبی عنوان کرد‪.‬‬ ‫محم��د مش��کین فام درباره توس��عه‬ ‫میدان گازی کیش از سوی شرکت های‬ ‫داخلی یا خارج��ی‪ ،‬به ایلنا گفت‪ :‬هنوز‬ ‫در این باره تصمیم گیری نش��ده؛ هم شرکت های داخلی و هم‬ ‫خارج��ی به ما مراجعه کرده اند‪ ،‬باید این مس��ئله را بررس��ی و‬ ‫خواهیم‬ ‫ ‬ ‫ب��ا وزارت نفت هماهنگ کنیم‪ ،‬س��پس تصمیم گیری‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز پ��ارس افزود‪ :‬در این پروژه ما‬ ‫کارفرما هس��تیم و پیمانکاران از شرکت های داخلی یا خارجی‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫وی درب��اره دلیل واگ��ذاری این پروژه به نف��ت و گاز پارس‬ ‫تصریح کرد‪ :‬توس��عه میدان ه��ای گازی خلیج فارس با ما بوده‪،‬‬ ‫کیش هم در عمل میدان گازی اس��ت‪ ،‬با توجه به اینکه حجم‬ ‫کاری ما کم می ش��ود و ظرفی��ت نیرو و دانش فنی الزم را هم‬ ‫داری��م‪ ،‬وزارت نفت تصمیم گرفت توس��عه ای��ن میدان را در‬ ‫اختیار ما قرار دهد‪.‬‬ ‫فاصله ‪ ۲۰۰‬کیلومتری میان جزیره کیش و کش��ور عمان و‬ ‫همچنین شیخ نش��ین دوبی‪ ،‬این جزیره را در موقعیت مناسبی‬ ‫برای صادرات گاز به کش��ورهای حاش��یه جنوبی خلیج فارس‪،‬‬ ‫قرار داده اس��ت به طوری که کیش می تواند به قطب انرژی و‬ ‫صادرات گاز‪ ،‬میعانات گازی و ال ان جی به کش��ورهای جنوب‬ ‫خلیج فارس تبدیل شود‪.‬‬ ‫عملیات حفاری نخستین چاه توسعه ای میدان گازی کیش‪،‬‬ ‫‪ ۴‬بهمن ‪ ۸۸‬اغاز شده بود‪.‬‬ ‫تحریم ه��ای امریکا بازار نفت ایران را ترک کردند‬ ‫و دیگری خبری از ان همه اش��تیاق برای تعامل‬ ‫نفتی با ایران نیست‪.‬‬ ‫روس ه��ا در حالی بازار نفت ایران را ترک کرده‬ ‫و پش��ت سرش��ان را هم نگاه نکردند که بسیاری‬ ‫از کارشناس��ان معتقدند روسیه جدی ترین رقیب‬ ‫ای��ران در نف��ت و گاز اس��ت و ت�لاش می کن��د‬ ‫مش��تریان نفت��ی و گازی ای��ران را در منطق��ه‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫انه��ا اعتق��اد دارن��د روس ه��ا ای��ران را هرگز‬ ‫نمی فروش��ند اما به ه��ر قیمتی که بش��ود اجاره‬ ‫می دهند‪ .‬روس ها دل ش��ان می خواه��د ایران در‬ ‫بازار نفت کوچک شود تا سهم ما را بگیرند‪.‬‬ ‫البته بس��یاری بر ای��ن باورند که ش��رکت های‬ ‫روس��ی از نظر مالی و فنی نس��بت به شرکت های‬ ‫غرب��ی بس��یار ضعیف تر هس��تند و ه��دف انها از‬ ‫س��رمایه گذاری در کشوری مانند ایران تمرین در‬ ‫حوزه توس��عه و افزایش توان س��رمایه گذاری های‬ ‫بین المللی است‪.‬‬ ‫پس از تصویب برجام مقامات روسیه ای بارها به‬ ‫ایران امدند و به نظر می رسید که دو کشور مسیر‬ ‫مناسبی را در توس��عه همکاری های حوزه انرژی‬ ‫پیش گرفته اند‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع ت��ا حدی پیش رفت که روس��یه‬ ‫اعالم کرد اماده است تا حدود‪ 50‬میلیارد دالر در‬ ‫صنعت نفت ایران سرمایه گذاری کند‪.‬‬ ‫با این حال ش��رایط کنونی و تحریم های امریکا‬ ‫نشان می دهد روسیه نه تنها قصد ادامه همکاری با‬ ‫ایران را ندارد بلکه تالش می کند تا همکاری های‬ ‫موجود را هم به حداقل برساند‪.‬‬ ‫پیش بینی های بین المللی از قیمت نفت نشان داد‬ ‫نفت سال اینده زیر‪ ۷۰‬دالر خواهد ماند‬ ‫نظرس��نجی رویترز نش��ان داد قیمت نفت در س��ال جدید میالدی‬ ‫پایی��ن ‪ ۷۰‬دالر در ه��ر بش��که خواهد ماند زیرا عرض��ه بیش از حد و‬ ‫کن��دی رش��د اقتصادی به تالش ه��ای اوپک برای تقویت ب��ازار ضربه‬ ‫می زند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬در نظرسنجی رویترز از ‪ ۳۲‬اقتصاددان و تحلیلگر‪،‬‬ ‫میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال ‪ ۶۹.۱۳‬دالر در سال‬ ‫جدید میالدی پیش بینی ش��د که بی��ش از ‪ ۵‬دالر کمتر از پیش بینی‬ ‫ماه گذشته بود‪.‬‬ ‫میانگین قیمت نفت برنت ‪ ۷۱.۷۶‬دالر در هر بش��که در سال گذشته‬ ‫میالدی بوده است‪.‬‬ ‫اشلی پترس��ن از شرکت «اس��تراتاس ادوایزرز» اظهار کرد‪ :‬در نیمه‬ ‫نخست امسال نگرانی ها نسبت به مازاد عرضه بر بازار حاکم خواهد بود‪.‬‬ ‫اوپک و متحدانش ش��امل روسیه در اغاز ماه گذشته با هدف کاهش‬ ‫س��طح ذخایر جهانی و تقویت قیمت ها‪ ،‬موافقت کردند تولیدشان را در‬ ‫مجموع ‪ ۱.۲‬میلیون بشکه در روز کاهش دهند‪.‬‬ ‫ام��ا این کاهش ت��ا پایان ماه جاری انجام نخواهد ش��د و قیمت های‬ ‫نفت از زمان اعالم این تصمیم‪ ،‬بیش از ‪ ۱۵‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫کایلین بیرچ‪ ،‬تحلیلگر واحد اطالعات اکونومیس��ت در این باره گفت‪:‬‬ ‫بازار تا حد زیادی روی تجدید کاهش تولید از سوی اوپک حساب کرده‬ ‫بود‪ .‬در نتیجه ما انتظار داریم اگر اوپک یا روس��یه از سهمیه تولیدشان‬ ‫تخطی کنند قیمت های نفت ریزش پیدا کند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬م��ا انتظ��ار داری��م کاه��ش تولی��د اوپک در‬ ‫اوری��ل ک��ه ای��ن گ��روه ب��ه بازبینی سیاس��ت تولی��د خ��ود خواهد‬ ‫پرداخ��ت‪ ،‬تمدی��د ش��ود زی��را تولی��د باالت��ر از س��وی امری��کا و‬ ‫ضعی��ف ش��دن تقاضای جهان��ی ت��داوم محدودیت عرض��ه را ایجاب‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫قیمت ه��ای نفت به دلیل تاثیر اختالف تج��اری میان امریکا و چین‬ ‫و کندی رش��د اقتصاد جهانی و دورنم��ای تقاضای کمتر برای نفت‪ ،‬از‬ ‫اوجش در اغاز اکتبر بیش از ‪ ۴۰‬درصد کاهش پیدا کرده است‪ .‬رویداد‬ ‫دیگ��ری که مانعی برای باال رفتن قیمت ه��ای نفت خواهد بود‪ ،‬کندی‬ ‫رشد مصرف است‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس اع�لام اداره اطالع��ات ان��رژی امری��کا‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫تحلیلگ��ران پیش بین��ی می کنند تقاضا در س��ال ج��اری اندکی بیش‬ ‫از ی��ک میلیون بش��که در روز رش��د خواهد کرد در حال��ی که تقاضا‬ ‫در س��ال گذش��ته ب��ه می��زان ‪ ۱.۵۴‬میلی��ون بش��که در روز رش��د‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در این بین‪ ،‬انتظار می رود رشد تولید نفت شیل امریکا قوی مانده و‬ ‫به میزان عرضه بیفزاید‪.‬‬ ‫امریکا امس��ال از روس��یه و عربستان س��عودی به عنوان بزرگ ترین‬ ‫تولیدکنن��دگان نفت جهان پیش��ی گرفته و تولی��دش به رکورد ‪۱۱.۷‬‬ ‫میلیون بشکه در روز رسیده است‪.‬‬ ‫در نظرس��نجی رویترز‪ ،‬قیمت نفت س��بک امریکا ‪ ۶۱.۰۵‬دالر در هر‬ ‫بش��که در سال ‪ ۲۰۱۹‬پیش بینی شد در حالی که در نظرسنجی قبلی‬ ‫‪ ۶۷.۴۵‬دالر براورد شده بود‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 12‬دی ‪ 25 1397‬ربیع الثانی ‪ 2 1440‬ژانویه ‪ 2019‬شماره ‪ 557‬پیاپی ‪2530‬‬ ‫خبر‬ ‫انتقاد امام جمعه تبریز‬ ‫از قطع درختان منطقه ارسباران‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫روسیه اصال مثل‬ ‫عراق و افغانستان‬ ‫نیست برای صادرات‬ ‫گل و گیاه به انجا باید‬ ‫استانداردهای خاصی‬ ‫را رعایت کرد‪ .‬خاک‬ ‫گلدان به طور حتم ‬ ‫باید صنعتی باشد؛‬ ‫بسته بندی باید کامل‬ ‫و استاندارد باشد و‬ ‫روی بسته بندی باید‬ ‫مشخصات کامل گل و‬ ‫گیاه درج شود‬ ‫سیب و پرتقال شب عید‬ ‫تامین است‬ ‫در گفت وگو با صادرکننده نمونه کشوری مطرح شد‬ ‫گل و گیاه جایگزین درامدهای نفتی‬ ‫غفلت از صادرات گل و گیاه به روسیه‬ ‫مریم غالمی‪-‬سرپرست روزنامه صمت در استان مرکزی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مس��کو بهتری��ن و بزرگ ترین بازار ب��رای محصوالت‬ ‫کشاورزی ایران است‪ .‬کشاورزان و فعاالن در حوزه های‬ ‫مختلف کشاورزی معتقدند تاکنون نسبت به این بازار‬ ‫بزرگ بی توجه بوده ایم‪ .‬انها بر این باورند که اگر بتوان‬ ‫به این بازار وارد ش��د‪ ،‬رش��د اقتصادی ایران در حوزه‬ ‫کشاورزی تصاعدی و چند برابر خواهد شد‪ .‬در روسیه‬ ‫فقط دو ماه از س��ال هوا خوب است و بقیه سال سرد‬ ‫و یخبندان اس��ت و هیچ محصولی در این کشور عمل‬ ‫نمی اید‪ .‬این کش��ور مجبور است تمامی نیازهای خود‬ ‫را وارد کند‪.‬‬ ‫بو کارهای با‬ ‫«گس��ترش صنعت» برای معرفی کس ‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬س��ال پیشینه به سراغ محمد رضا رضایی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل «گلک��ده مارانتا محالت» در شهرس��تان‬ ‫مح�لات رفت که کش��اورزی را از دوران کودکی اغاز‬ ‫کرده و این ش��غل به نوعی می��راث خانوادگی وی به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫محمدرض��ا رضای��ی‪ ،‬مدیرعام��ل «گلک��ده مارانتا‬ ‫محالت» در گفت وگو با خبرنگار «گسترش صنعت» از‬ ‫استان مرکزی اظهار کرد‪ :‬سامانه نیما قیمت دالر را با‬ ‫ما ‪ ۸۰۰۰‬تومان حساب می کند‪ ،‬بسیاری از هزینه های‬ ‫ما نیز بر اس��اس دالر ازاد اس��ت‪ ،‬این رویه درس��تی‬ ‫نیس��ت و باید اصالح ش��ود؛ دراین روی��ه صادرکننده‬ ‫ضرر می کند‪.‬‬ ‫این صادرکننده نمونه کشوری در توضیح چگونگی‬ ‫اغاز فعالیت خود تصریح کرد‪ :‬حدو د ‪ ۵۰‬سال است در‬ ‫حوزه صنعت گل و گیاه فعال هستم‪ .‬پدرم کشاورز بود‬ ‫و من از دوران کودکی در این رش��ته فعالیت داش��تم‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۷۰‬این گلخانه را راه اندازی کردم‪ .‬عمده‬ ‫فعالیت ما در ای��ن گلخانه تولید گل ه��ای اپارتمانی‬ ‫اس��ت‪ .‬رضایی افزود‪ :‬حدو د ‪ ۱۰‬ه��زار مترمربع فضای‬ ‫گلخانه ای داری��م و ‪ ۳‬هکتار فضای باز که در این فضا‬ ‫با کم��ک و همراهی ‪ ۱۷‬نفر تولید گل و گیاه را انجام‬ ‫می دهی��م‪ .‬صادرکننده نمونه کش��وری درباره برخی‬ ‫مش��کالت موجود در ای��ن حوزه اظهار ک��رد‪ :‬یکی از‬ ‫مهم ترین مشکالتی که درحال حاضر در حوزه صادرات‬ ‫گل و گیاه به وجود امده این اس��ت که دولت دستور‬ ‫داده ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما باز گردانیم‪.‬‬ ‫برخی بانک ها به جای کمک به تولید‪ ،‬ضدتولید عمل‬ ‫خری��دار خارجی وقتی برای خرید گل و گیاه به اینجا‬ ‫می کنند و فقط به فکر گرفتن س��ود بیش��تر هستند‪.‬‬ ‫مراجعه می کند در نخس��تین اقدام ب��ا صراف تماس‬ ‫صادرکنن��ده نمونه کش��ور گفت‪ :‬از س��ال ‪ ۶۸‬تا ‪۷۸‬‬ ‫می گی��رد و قیمت دالر ازاد را می پرس��د و بر اس��اس‬ ‫ص��ادرات بس��یار خوبی ب��ه دوبی و ابوظبی داش��تیم‬ ‫هم��ان قیم��ت دالر ازاد گل و گیاه را «ب��ه ریال» از‬ ‫اما متاس��فانه به دلیل نبود حمل ونقل مناس��ب‪ ،‬نبود‬ ‫ما خریداری می کند‪ .‬س��امانه نیما قیمت دالر را با ما‬ ‫بس��ته بندی مناس��ب و نبود خاک صنعتی مناس��ب‬ ‫‪ ۸۰۰۰‬تومان حس��اب می کند‪ ،‬بسیاری از هزینه های‬ ‫ای��ن ب��ازار را از دس��ت دادی��م‪ .‬درحال حاضر «خاک‬ ‫ما نیز بر اس��اس دالر ازاد اس��ت‪ ،‬این رویه درس��تی‬ ‫صنعتی» وجود دارد اما مشکالت حمل ونقل نامناسب‬ ‫نیس��ت و باید اصالح ش��ود؛ در این رویه صادرکننده‬ ‫و بس��ته بندی همچنان وجود دارد‪ .‬مشکل بسته بندی‬ ‫ضرر می کند‪.‬‬ ‫نامناس��ب باید از سوی خود تولیدکننده برطرف شود‬ ‫رضایی ادامه داد‪ :‬مش��کل دیگر این اس��ت که برای‬ ‫اما مشکل حمل ونقل را دولت باید حل کند‪.‬‬ ‫ص��ادرات گل قیمت پایه تعیی��ن کرده اند و بر مبنای‬ ‫رضای��ی توضیح داد‪ :‬در ان زم��ان گل و گیاه ایران‬ ‫همان قیمت پایه ما باید به س��امانه نیما دالر تحویل‬ ‫از طریق لنج به دوب��ی و ابوظبی می رفت؛ گل و گیاه‬ ‫دهیم‪ .‬برای مثال‪ ،‬تعیین کرده اند که قیمت پایه برای‬ ‫را ک��ف لنج که تاریک بود می گذاش��تند و حمل ونقل‬ ‫صادرات فالن گل ‪ ۱۰‬دالر اس��ت و بر همین اس��اس‪،‬‬ ‫می کردن��د؛ این گل و گیاه ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۱۵‬روز در تاریکی‬ ‫س��امانه نیما از ما دالر می خواهد‪ .‬در بسیاری از موارد‬ ‫می مان��د و وقتی بیرون می ام��د و افتاب می خورد به‬ ‫قیم��ت گل و گیاهی که ما ص��ادر می کنیم با قیمت‬ ‫ط��ور کل از بی��ن می رفت‪ .‬برای ص��ادرات گل و گیاه‬ ‫پایه متفاوت و پایین تر اس��ت‪ .‬داد و ستد در بازارهای‬ ‫به کش��ورهای اطراف بهترین گزینه هواپیما است که‬ ‫بین المللی کامال رقابتی اس��ت و نمی توان به مشتری‬ ‫بتواند گل و گیاه را خیلی سریع به مقصد برساند‪.‬‬ ‫اجبار کرد که باید گل را با این یا ان قیمت خریداری‬ ‫رضایی ادامه داد‪ :‬از س��ال ‪ ۷۸‬به بعد با کش��ورهای‬ ‫کند‪.‬‬ ‫عراق‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬گرجس��تان و عمان همکاری های‬ ‫مدیرعام��ل «گلکده مارانتا محالت» گفت‪ :‬در حوزه‬ ‫صادراتی داش��ته ام؛ البته بیش��تر صادرات ما به عراق‬ ‫تولید هم مش��کالت فراوان است ؛ سوخت بسیار گران‬ ‫انجام می شود‪ .‬عراقی ها طالب گل و گیاه ایران هستند‬ ‫شده است‪ ،‬توقع داریم وام های کم بهره و طوالنی مدت‬ ‫و به طور تقریب��ی همه نوع گل و گیاهی را خریداری‬ ‫در اختیارمان قرار بگیرد اما در بس��یاری از موارد این‬ ‫می کنند‪ .‬در سال ‪ ۷۸‬سفارش نخستین مشتری عراقی‬ ‫اتفاق نمی افت��د‪ .‬مهندس کارام��د و اموزش دیده که‬ ‫را انجام دادم و س��پس از طریق این مش��تری با دیگر‬ ‫بتواند مش��کالت ما را حل کند بس��یار کم است و در‬ ‫مشتری های عراقی ارتباط برقرار کردم‪.‬‬ ‫برخ��ی موارد اصال وجود ندارد‪ .‬به طور تقریبی تمامی‬ ‫مدیرعامل «گلکده مارانت��ا محالت» اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫گلکاران خودش��ان مشکالت شان را حل‬ ‫س��ال گذشته یک کنسرسیوم با ‪ ۵‬واحد‬ ‫می کنند و بر مبنای رویه سنتی امورات‬ ‫تولیدی تشکیل دادیم و در نمایشگاه گل‬ ‫تنها درخواست ما از دولت‬ ‫خود را پیش می برند و هنوز علم و دانش این است که صادرات را و گیاه مس��کو ش��رکت کردیم به دلیل‬ ‫کارامد که بتواند گلخانه های ما را مدرن در اولویت تمامی امور برخی مش��کالت نتوانستیم صادرات گل‬ ‫کند ب��ه صورت فراگی��ر وارد این عرصه خود قرار دهد و تمامی و گیاه به روسیه را انجام دهیم‪.‬‬ ‫مشکالت صادرات را‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫رضایی تاکید کرد‪ :‬روس��یه اصال مثل‬ ‫برطرف کند‪ .‬اگر صادرات‬ ‫رضایی تاکید ک��رد‪ :‬در حوزه دریافت‬ ‫عراق و افغانستان نیست و برای صادرات‬ ‫به کشورهای همسایه در‬ ‫وام و س��ودهای بس��یار باالیی که برخی سطحی وسیع و گسترده گل و گی��اه به انجا باید اس��تانداردهای‬ ‫بانک ه��ا دریافت می کنند واقعا مش��کل‬ ‫خاص��ی را رعایت کرد‪ .‬خ��اک گلدان به‬ ‫شکل بگیرد ما یک‬ ‫داریم‪ .‬در این صنعت و در اینجا هر کس جوان بیکارهم در کشور طور حت م باید صنعتی باشد؛ بسته بندی‬ ‫نخواهیم داشت‬ ‫را می خواهن��د نفرین کنن��د می گویند‬ ‫بای��د کام��ل و اس��تاندارد باش��د و روی‬ ‫«ان ش��ا اهلل گرفت��ار بان��ک ش��وی» زیرا‬ ‫بسته بندی باید مش��خصات کامل گل و‬ ‫گیاه درج شود‪ ،‬بهداشت خاک بای د رعایت شود‪ .‬اینها‬ ‫مسائلی است که ما هنوز زیرساخت های ان را در ایران‬ ‫نداریم و به ویژه در بسته بندی بسیار ضعیف هستیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬مس��کو بهتری��ن و بزرگ ترین بازار‬ ‫برای محصوالت کش��اورزی ایران اس��ت‪ .‬اگر بتوانیم‬ ‫به این بازار وارد ش��ویم رشد اقتصادی ایران در حوزه‬ ‫کشاورزی تصاعدی و چند برابر خواهد شد‪ .‬در روسیه‬ ‫فقط دو ماه از س��ال هوا خوب است و بقیه سال سرد‬ ‫و یخبندان اس��ت و هیچ محصولی در این کشور عمل‬ ‫نمی اید‪ .‬این کش��ور مجبور است تمامی نیازهای خود‬ ‫را وارد کند‪ .‬متاس��فانه ما تاکنون نس��بت به این بازار‬ ‫بزرگ بی توجه بوده ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل «گلکده مارانتا محالت» ادامه داد‪ :‬برخی‬ ‫از زیرس��اخت ها باید از سوی تولید کننده به وجود اید‬ ‫و برخی از سوی دولت‪.‬‬ ‫رضای��ی در بیان مثالی تصریح کرد‪ :‬کس��انی که در‬ ‫ترکی��ه کار ص��ادرات گل و گیاه را انج��ام می دهند از‬ ‫س��وی دولت حمایت ش��ده و می توانند برای صادرات‬ ‫گل و گی��اه از «چهار چرخ هایی» چند طبقه که عقب‬ ‫تو برگشت‬ ‫کانتینر قرار می گیرد استفاده کنند برای رف ‬ ‫این چهارچرخ ها به کشورهای دیگر هم هیچ مشکلی‬ ‫وجود ن��دارد‪ .‬اما م��ا نمی توانیم از ای��ن چهارچرخ ها‬ ‫اس��تفاده کنی��م‪ .‬اگر انه��ا را عقب کانتین��ر بگذاریم‬ ‫برای بیرون بردن انها از کش��ور مش��کالت بس��یاری‬ ‫داری��م و برای بازگرداندن این چهارچرخ ها به کش��ور‬ ‫دو هزار مش��کل و باید هزار جور س��وال و جواب پس‬ ‫بدهی��م‪ .‬رضای��ی تصریح کرد‪ :‬تنها درخواس��ت ما از‬ ‫دولت این اس��ت که صادرات را در اولویت تمامی امور‬ ‫خود قرار دهد و تمامی مش��کالت صادرات را برطرف‬ ‫کند‪ .‬اگر صادرات به کش��ورهای همسایه در سطحی‬ ‫وسیع و گسترده شکل بگیرد ما یک جوان بیکارهم در‬ ‫کشور نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫ب��ه بیانی س��اده تر می ت��وان گفت ک��ه محصوالت‬ ‫کشاورزی در اقتصاد مقاومتی جایگزین مناسبی برای‬ ‫درام��د نفتی به ش��مار می رود‪ .‬اگر هر بش��که نفت را‬ ‫در ش��رایط کنونی حدود ‪ ۶۰‬دالر محاسبه کنیم یک‬ ‫دسته گل رز ‪ ۶۰‬شاخه ای با احتساب هر شاخه گل رز‬ ‫به قیمتی حدود یک دالر می توان ارزاوری مناسبی را‬ ‫برای کشور محقق کرد‪.‬‬ ‫تولید نانوسوپرجاذب از ضایعات گندم برای صنایع بهداشتی‬ ‫محققان دانش��گاه شهید بهش��تی از ضایعات گندم‬ ‫نانوس��وپرجاذبی س��نتز کردن��د که ضمن س��ازگاری‬ ‫بیش��تر با محیط زیس��ت قابلیت ج��ذب اب باال مانند‬ ‫سوپرجاذب های موجود در بازار را دارد و از ان می توان‬ ‫در صنایع بهداشتی استفاده کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��ید رحمان جعفری پطرودی‪،‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه ش��هید بهش��تی با اش��اره‬ ‫ب��ه مض��رات م��واد ال��ی اس��تفاده ش��ده در تولی��د‬ ‫س��وپرجاذب های موجود در بازار‪ ،‬گفت‪ :‬از مش��کالت‬ ‫بهداشتی س��وپرجاذب های موجود در بازار می توان به‬ ‫ایجاد حساسیت برای نوزادان اشاره کرد که برای رفع‬ ‫این مش��کل در این مطالعات نسبت به بررسی قدرت‬ ‫نانوالیاف سلولز مشتق شده از ضایعات گندم در جذب‬ ‫و نگه��داری اب و همچنین قابلی��ت تقویت کنندگی‬ ‫سوپرجاذب اقدام کردیم‪.‬‬ ‫جعفری پطرودی تاکید ک��رد‪ :‬در این طرح عالوه بر‬ ‫به حداقل رس��اندن مش��کالت بهداشتی اس��تفاده از‬ ‫س��وپرجاذب ها‪ ،‬هزین��ه تولی��د انها را نی��ز به حدود‬ ‫یک سوم سوپرجاذب های موجود در بازار کاهش دادیم‪.‬‬ ‫این محق��ق درباره س��از کار جذب س��وپرجاذب ها‬ ‫و کارای��ی ویژه انها در حوزه کش��اورزی‪ ،‬یاداور ش��د‪:‬‬ ‫س��وپرجاذب ها از پلیمره��ای اب دوس��ت با س��اختار‬ ‫س��ه بعدی تش��کیل ش��ده اند که می توانند با برقراری‬ ‫پیوند هیدروژنی ب��ا مولکول های اب‪ ،‬مقادیر زیادی از‬ ‫اب را در خ��ود ذخیره کنند‪ .‬از این رو‪ ،‬در س��ال های‬ ‫گذشته اس��تفاده از انها در حوزه کش��اورزی افزایش‬ ‫یافته اس��ت چراکه سوپرجاذب ها با ذخیره و رهاسازی‬ ‫به موقع اب می توانند از مصرف بی رویه اب جلوگیری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫جعفری پطرودی با بیان اینکه در این پژوهش همه‬ ‫مواد اولیه برای س��نتز نانوس��وپرجاذب کامال طبیعی‬ ‫و مش��تق ش��ده از س��لولز گیاهی بوده اند‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬ازجمله کربوکس��ی متیل س��لولز‪ ،‬اتیل س��لولز‪،‬‬ ‫نانوالیاف سلولزی و همچنین از اسیدسیتریک به عنوان‬ ‫عامل ایجاد اتصاالت عرضی اس��تفاده و پس از س��نتز‬ ‫نانوس��وپرجاذب از میکروسکوپ الکترونی نشر میدانی‬ ‫برای بررس��ی ریزس��اختاری استفاده ش��ده است‪ .‬در‬ ‫نهایت نیز میزان قابلیت جذب اب و محلول های نمکی‬ ‫مورد ارزیابی قرار گرفت‪.‬‬ ‫امام جمعه تبریز گفت‪ :‬جنگل های ارس��باران و منطقه قره داغ‬ ‫قلب تپنده منطقه است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��ید محمد ال هاش��م‪ ،‬امام جمعه تبریز‬ ‫در خطبه ه��ای نماز جمعه در واکنش ب��ه قلع وقمع درختان در‬ ‫منطقه ارس��باران گفت‪ :‬متاس��فانه هفته گذش��ته شاهد بودیم‬ ‫ک��ه جنگل های ق��ره داغ و ارس��باران و به تعبی��ری قلب تپنده‬ ‫اذربایجان‪ ،‬قلع وقمع و درختان ان قطع می شوند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در راس��تای پیگی��ری این قضیه ب��ا مدیران ‬ ‫کل جهادکش��اورزی‪ ،‬مناب��ع طبیعی و محیط زیس��ت اس��تان‬ ‫صحبت هایی کرده ام‪.‬‬ ‫ال هاش��م تاکی��د کرد‪ :‬ب��ه مدیرکل ص��دا و س��یمای مرکز‬ ‫اذربایجان شرقی پیشنهاد می کنم به سرعت گفت وگویی با حضور‬ ‫مدیران منابع طبیعی‪ ،‬محیط زیست و جهادکشاورزی و همچنین‬ ‫سایر عوامل ذی ربط ترتیب داده و مردم را در جریان این موضوع‬ ‫قرار دهند‪.‬‬ ‫امام جمعه تبریز گفت‪ :‬اقای اس��تاندار نیز باید کمیته ویژه ای‬ ‫در استانداری برای این مشکل ایجاد کنند و نتیجه بررسی ها به‬ ‫مردم اعالم شود‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد‪:‬‬ ‫نتایج به دست امده از این تحقیقات حاکی از ان است‬ ‫که هر گرم از این نانوس��وپرجاذب توانایی جذب ‪۲۰۰‬‬ ‫گرم اب را دارد که در حضور ‪ ۱۰‬درصد وزنی نانو الیاف‬ ‫س��لولزی حاصل و همچنین میزان حساس��یت یونی‬ ‫این نانوس��وپرجاذب بین ‪ ۰.۷۳‬تا ‪ ۰.۹۸‬گزارش ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نتای��ج این تحقیق از س��وی س��ید رحمان جعفری‬ ‫پطرودی و اس��ماعیل رس��ولی گرم��ارودی از اعضای‬ ‫هیات علم��ی و ج�لال رنجب��ر دانش اموخت��ه مقطع‬ ‫کارشناسی ارش��د دانشگاه شهید بهشتی اجرایی و در‬ ‫مجله ‪ Carbohydrate Polymers‬با ضریب تاثیر‬ ‫‪ ۵.۱۵۸‬منتشر شده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران‬ ‫با بیان اینکه بخش زیادی از ذخیره س��ازی میوه شب عید انجام‬ ‫ش��ده و نگرانی از میوه ش��ب عید وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬پیش بینی‬ ‫می شود قیمت پرتقال در ایام عید کیلویی کمتر از ‪ ۴‬هزار تومان‬ ‫و سیب به قیمت مناسب تری عرضه شود‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» حس��ین ش��یرزاد‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پاسخ به اینکه شب عید‬ ‫نزدیک می ش��ود و مردم نگرانند که ایا میوه شب عید با قیمت‬ ‫مناسب دست ش��ان می رس��د‪ ،‬گفت‪ :‬مردم اصال نگران نباشند‪،‬‬ ‫کمیته ملی تنظیم بازار کش��ور و کمیت��ه راهبردی ملی تنظیم‬ ‫ب��ازار میوه عید‪ ،‬ذخیره س��ازی ‪ ۴۰‬هزار تن پرتق��ال و ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫تن س��یب را مصوب کرده و قرار اس��ت ‪ ۲۰‬درصد ذخیره سازی‬ ‫احتیاط��ی هم برای س��یب و پرتقال در نظر گرفته ش��ود و در‬ ‫مجموع برای خرید ‪ ۱۰۰‬هزار تن تامین اعتبار شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه هی��چ نگرانی برای تامین میوه ش��ب عید‬ ‫وج��ود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬نزدیک به ‪ ۲۰‬هزار تن س��یب به اس��تان ها‬ ‫حمل و در س��ردخانه ها ذخیره شده و ‪ ۳۰‬هزار تن پرتقال هم از‬ ‫س��ورتینگ داران خریداری شده است و هیچ نگرانی در این باره‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫ش��یرزاد ادامه داد‪ :‬توان ذخیره سازی و توان راهبری نیروهای‬ ‫ما در استان ها و ارتباطات ما با شبکه ها نشان می دهد که امسال‬ ‫هیچ گونه نگرانی از تامین میوه شب عید وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول در پاس��خ به اینک��ه با توجه ب��ه مصوبه‬ ‫ذخیره س��ازی ‪ ۱۰۰‬هزار تنی‪ ،‬هنوز ‪ ۵۰‬ه��زار تن نیاز دارید که‬ ‫ذخیره س��ازی کنید و ایا این میزان ذخیره س��ازی می تواند نیاز‬ ‫کشور را در ایام عید تامین کند و این ذخیره سازی نسبت به سال‬ ‫گذشته چه میزان افزایش یا کاهش دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ذخیره سازی ما‬ ‫امسال نسبت به سال ‪ ،۹۶-۹۷‬میزان ذخیره در سال های گذشته‬ ‫که حدود ‪ ۳۰‬هزار تن سیب و ‪ ۴۰‬هزار تن پرتقال بود‪.‬‬ ‫شیرزاد در پاسخ به اینکه قرار است این میوه ها به چه قیمتی‬ ‫ب ه دست مصرف کنندگان برسد‪ ،‬گفت‪ :‬هنوز کمیته راهبری ملی‬ ‫قیمتی را برای میوه ش��ب عید مش��خص نکرده و قرار است این‬ ‫قیمت گذاری در اس��فند انجام ش��ود و ما مطمئنیم که قیمت ها‬ ‫پایین خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که پیش بینی شما از قیمت ها‬ ‫چیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواری��م این دو میوه در ای��ام عید با حداقل‬ ‫قیمت دس��ت مردم برس��د و فکر نمی کنم که پرتقال از ‪ ۴‬هزار‬ ‫تومان بیشتر باش��د اما درباره سیب به دلیل اینکه این محصول‬ ‫به دلیل سرمای بهاره امسال ‪ ۴۰۰‬هزار تن کاهش تولید داشت‬ ‫و اینکه ما ش��کوفه دوم س��یب رابه دلیل ماندگاری کم در انبار‬ ‫نمی توانیم خریداری کنیم‪ ،‬به نظر می رس��د قیمت سیب اندکی‬ ‫از انچه حدس می زدیم بیشتر باشد و قول می دهم که با قیمت‬ ‫مناسب تری عرضه شود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی ایران در پاس��خ به‬ ‫اینکه ایا نارنگی هم ذخیره سازی شده است‪ ،‬گفت‪ :‬ذخیره سازی‬ ‫نارنگ��ی در برنامه کمیته راهبری ملی نیس��ت و ما برای این دو‬ ‫میوه که به عنوان س��بد اصلی میوه شب عید است برنامه ریزی‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫شیرزاد ادامه داد‪ :‬ما سعی می کنیم قیمت ها را پایین تر اوریم‬ ‫زیرا احس��اس ما این است که مردم امسال به میوه ارزان قیمت‬ ‫نیاز بیشتری دارند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ق��رار بود وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مسئول ذخیره س��ازی میوه شب عید باشد‪ ،‬گفت‪ :‬از اردیبهشت‬ ‫که بحث تنظیم بازار میوه اغاز ش��د ت��ا ‪ ۲۰‬اذر صنف و صنوف‬ ‫و وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت مس��ئول ذخیره س��ازی‬ ‫بودن��د ام��ا از ‪ ۲۰‬اذر ب��ه بعد این مس��ئولیت ب��ه وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی ابالغ ش��د و ای��ن وزارتخان��ه با محوریت س��ازمان‬ ‫مرک��زی تعاون��ی روس��تایی مکلف ب��ه تامین و ذخیره س��ازی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پاسخ به‬ ‫اینکه این میوه ها به چه قیمتی از باغداران خریداری می ش��ود‪،‬‬ ‫ل مرداد از کشاورزان خریداری می شود‬ ‫گفت‪ :‬سیب به طور معمو ‬ ‫و م��ا در ‪ ۲۰‬اذر ب��رای س��یب مکلف به تامین و ذخیره س��ازی‬ ‫شدیم‪ .‬از این رو‪ ،‬مجبور هستیم از سردخانه ها و سورتینگ داران‬ ‫خری��داری کنیم و بر اس��اس کیفیت س��یب از ‪ ۵۲۰۰‬تومان تا‬ ‫‪ ۶۹۰۰‬تومان متغیر است‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 557‬پیاپی ‪2530‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 12‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 25‬ربیع الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫استفاده از طرح های تیپ صنعتی‬ ‫برای کارافرینی‬ ‫یکی از خدمات حمایتی ارائه ش��ده‬ ‫از س��وی س��ازمان مبحث طرح های‬ ‫توجیه��ی در حوزه ه��ای مختل��ف‬ ‫صنع��ت برای بهره من��دی متقاضیان‬ ‫س��رمایه گذاری در این بخش اس��ت‪.‬‬ ‫اطالع��ات ارائ��ه ش��ده ب��رای افراد‬ ‫کارافری��ن و کس��انی ک��ه ب��ه فکر‬ ‫فرشاد کهیاری‪ /‬مدیر تامین‬ ‫راه اندازی یا توس��عه کسب وکار خود‬ ‫منابع مالی و سرمایه گذاری‬ ‫هس��تند می تواند مفی��د و کاربردی‬ ‫سازمان صنایع کوچک‬ ‫واق��ع ش��ود‪ ،‬اطالعات اولی��ه که هر‬ ‫کارافری��ن و ش��خصی ک��ه ب��ه فکر‬ ‫راه اندازی کسب وکار مستقل است باید بداند و با انها اشنا باشد‪ .‬طرح‬ ‫توجیهی(مع��ادل واژه انگلیس��ی‪ ) Feasibility Study‬با محوریت‬ ‫بررسی امکان پذیری ساخت یک واحد صنعتی یا توسعه ان نیاز اولیه‬ ‫یک کارافرین است؛ حال چه برای یک کسب وکار کوچک‪ ،‬چه ساخت‬ ‫یک مجتمع بزرگ صنعتی و تولیدی و عبارت اس��ت از گزارش��ی که‬ ‫توجیه پذی��ری یک ط��رح را از جنبه های مختلف ب��ازار‪ ،‬فنی‪ ،‬مالی و‬ ‫ی ش��امل‬ ‫اقتصادی مورد بررس��ی و مطالعه قرار می دهد‪ .‬طرح توجیه ‬ ‫نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کس��ب وکاری اس��ت که قصد‬ ‫راه ان��دازی ان وجود دارد‪ .‬پیش از ش��روع هر فعالیتی‪ ،‬در نظر گرفتن‬ ‫عوامل و شرایط موجود و بررسی انها در موفقیت و پیشبرد کسب وکار‬ ‫نقش اساسی ایفا می کند‪ .‬طرح توجیهی زوایای مختلف سرمایه گذاری‬ ‫از قبیل حدود میزان س��رمایه گذاری‪ ،‬وضعیت بازار و وضعیت موجود‬ ‫یک طرح را برای س��رمایه گذار روش��ن می کند تا سرمایه گذار بتواند‬ ‫تصمیم گیری راحت و درس��تی از مس��یر انتخابیش داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫خروج��ی نهایی مطالعات طرح توجیهی‪ ،‬ارائه یک مدل تصمیم گیری‬ ‫به ذی نفعان است که نشان دهنده دورنمایی از وضعیت تولید محصول‬ ‫مورد نظر در اینده است‪ .‬با استفاده از این مطالعات نقاط قوت و ضعف‬ ‫ایده سرمایه گذاری شناسایی شده و می توان راهکارهایی برای مقابله با‬ ‫تهدیدهای موجود در بازار اتخاذ کرد‪ .‬طرح های توجیهی در حوزه های‬ ‫مختل��ف صنعت کامال ب��ه صورت رایگان در اختیار عموم در نش��انی‬ ‫سایت در سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‪-‬خدمات‬ ‫الکترونیکی‪-‬طرح ه��ای تیپ صنعتی» ق��رار دارد و هیچ وجهی برای‬ ‫اس��تفاده از انها نباید پرداخت شود و باید بروز رسانی مناسب از سوی‬ ‫کارافرین در ان به عمل اید‪ .‬برخی افراد طرح های توجیهی بارگذاری‬ ‫شده در سایت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی را با کمی‬ ‫تغیی��ر و ویرای��ش در بازار به فروش می رس��انند‪ .‬از انجا که مطالعات‬ ‫امکان س��نجی را می توان نقطه عطف فرایند تصمیم گیری در اجرای‬ ‫ت بتواند‬ ‫پروژه یا انجام سرمایه گذاری دانس��ت‪ ،‬امیدواریم این مطالعا ‬ ‫راهنمای مناسبی برای متقاضیان کارافرین در حوزه صنعت باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اجرای ‪ ۱۸‬طرح عمرانی‬ ‫در شهرک های صنعتی قزوین‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی قزوین گف��ت‪ ۱۸ :‬طرح‬ ‫عمرانی و خدماتی با ‪ ۲۳۵‬میلیارد ریال اعتبار هم اکنون در شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی اس��تان در حال اجرا هس��تند‪ .‬به گزارش «گسترش‬ ‫صنعت» به نقل از روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫قزوین‪ ،‬حمیدرضا خانپور با اعالم این مطلب افزود‪ :‬بیشتر این طرح ها‬ ‫در ش��هرک های صنعتی کاسپین‪ ،‬ابیک(کاس��پین ‪ ،)۲‬لیا‪ ،‬خرمدشت‬ ‫و حکیمی��ه در حال اجرا هس��تند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی قزوین همچنی��ن اظهار ک��رد‪ :‬این طرح ها که اج��رای انها‬ ‫توسعه زیرساخت های عمرانی و رفاهی در شهرک های صنعتی استان‬ ‫را به دنبال دارد ش��امل عملیات اصالح ش��بکه اب رسانی و فاضالب‪،‬‬ ‫زیرسازی و اسفالت و بهسازی معابر‪ ،‬جدول گذاری‪ ،‬اجرای شبکه برق‪،‬‬ ‫س��اخت زهکش و تکمیل شبکه داخلی گاز هس��تند‪ .‬خانپور با بیان‬ ‫اینکه در مجموع امس��ال شاهد اجرای ‪ ۲۸‬طرح عمرانی و زیرساختی‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعتی اس��تان بودیم‪ ،‬اظهار کرد‪ ۱۰ :‬مورد از‬ ‫این طرح ها با صرف ‪ ۲۵‬میلیارد ریال امس��ال تکمیل ش��دند و مورد‬ ‫بهره ب��رداری قرار گرفتند و ‪ ۱۸‬طرح باقی مانده نیز در مراحل مختلف‬ ‫اجرا قرار دارند‪.‬‬ ‫توسعه صنایع کوچک‪ ،‬تدبیر دولت برای رونق اقتصادی‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنای��ع کوچ��ک ب��ا کارافرین��ی نوی��ن و ایجاد‬ ‫فرصت های ش��غلی جدید چرخ های اقتصادی را به‬ ‫حرک��ت درمی اورن��د و در این مس��یر حمایت های‬ ‫موثر دولت تدبیر و امید‪ ،‬زمینه رش��د و گس��ترش‬ ‫ای��ن صنای��ع را در مناطق مختلف کش��ور از جمله‬ ‫اذربایجان غربی فراهم کرده است‪.‬‬ ‫ش��هرک های صنعتی ب��ا قرار دادن ش��رکت های‬ ‫متع��دد تولیدکنن��ده در کن��ار هم‪ ،‬زمینه توس��عه‬ ‫صنعتی را با اس��تفاده از توان صنایع کوچک فراهم‬ ‫ک��رده و ان نیز به نوبه خود مس��یر بالندگی صنایع‬ ‫را در اس��تان مرزی اذربایجان غربی هموار س��اخته‬ ‫است‪.‬‬ ‫فع��االن صنایع مس��تقر در ش��هرک های صنعتی‬ ‫اذربایجان غربی با تمام توان برای توس��عه صنعتی‬ ‫استان و تامین نیازهای مردم در بخش های مختلف‬ ‫ت�لاش می کنند و در ح��وزه صنایع کوچک اثرگذار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اگرچه از دید برخی ها نب��ود صنایع بزرگ‪ ،‬نقص‬ ‫اساس��ی در اذربایجان غربی به شمار می رود اما در‬ ‫شرایطی که واحدهای بزرگ نیز با مشکالتی روبه رو‬ ‫هستند‪ ،‬شهرک های صنعتی به نماد توسعه صنعتی‬ ‫این استان تبدیل شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین نیاز حوزه درمان‬ ‫نیز گفت‪ :‬این شرکت از دو سال گذشته فعالیت خود‬ ‫را اغاز کرده و با ‪ ۵۰‬نوع محصول درصدد حضور در‬ ‫بازارهای استان و ایران است‪.‬‬ ‫جراحی اف��زود‪ :‬محصوالت تولیدی این ش��رکت‬ ‫از ابتدای امس��ال وارد بازار ش��ده و ش��بکه عرضه‬ ‫محصوالت این ش��رکت تا پایان امس��ال در س��طح‬ ‫کشور راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫این تولیدکننده با اش��اره به کیفی��ت قابل توجه‬ ‫محصوالت تولیدی این شرکت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬بیش از‬ ‫‪ ۹۰‬درصد مواد اولیه و بخش زیادی از ماش��ین االت‬ ‫این ش��رکت تولید داخل است و نیاز بسیار کمی به‬ ‫کاالهای وارداتی دارد‪.‬‬ ‫جراح��ی با بی��ان اینکه به دنب��ال تولید محصول‬ ‫مش��ترک با ترکیه با برند احتمالی «ایش��یل پاک»‬ ‫هستیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این محصول با هدف صادرات به‬ ‫دیگر کشورها در ارومیه تولید می شود و با همه توان‬ ‫برای تحقق ان گام برمی داریم‪.‬‬ ‫این تولیدکننده از دریافت تس��هیالت ‪ ۶۶‬میلیارد‬ ‫ریالی ب��رای اغاز فرایند تولید و توس��عه این بنگاه‬ ‫تولیدی نیز خب��ر داد و بیان کرد‪ :‬درحال حاضر ‪۴۲‬‬ ‫نفر در این واحد مش��غول فعالیت هستند و با وجود‬ ‫‪ ۵۰‬نمایندگی در سراس��ر کشور‪ ،‬میزان اشتغالزایی‬ ‫غیرمستقیم ان بسیار زیاد است‪.‬‬ ‫حس��ن تنهای��ی‪ ،‬مدیرعامل یک واح��د تولیدی‬ ‫مستقر در شهرک صنعتی با اشاره به اینکه بیش از‬ ‫‪ ۲۴‬سال از فعالیت این مجموعه در تولید تجهیزات‬ ‫ازمایش��گاهی می گذرد‪ ،‬به ایرنا گفت‪ :‬س��االنه ‪۳۵‬‬ ‫میلی��ون واحد لوله ازمایش��گاهی و ‪ ۴۰۰‬دس��تگاه‬ ‫س��انتریفیوژ مورد نیاز ازمایش��گاه ها در این شرکت‬ ‫تولید و روانه بازار داخل می شود‪.‬‬ ‫تنهایی افزود‪ :‬این شرکت ابتدا به شکل کارگاهی‬ ‫ب��ا ‪ ۱۲۰‬مترمرب��ع فضای ش��هری فعالی��ت خود را‬ ‫ش��روع کرد و درحال حاضر ‪ ۴۰‬نفر کارگر‪ ،‬تکنسین‬ ‫و کارشناس فعال در بیش از ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مترمربع‬ ‫فضای تولید ان فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫این تولیدکننده با اشاره به تالش این شرکت برای‬ ‫توس��عه ‪ ۱۰۰۰‬مترمربعی در راستای افزایش میزان‬ ‫تولید‪ ،‬اضافه ک��رد‪ :‬افزایش می��زان تولید لوله های‬ ‫ازمایش��گاهی در ط��ول ی��ک و نیم س��ال اینده با‬ ‫بهره برداری از فاز توسعه تا ‪ ۸۰‬میلیون‬ ‫واحد هدف گذاری شده است‪.‬‬ ‫تنهای��ی نیاز ح��وزه درمان کش��ور‬ ‫ب��ه لوله ه��ای ازمایش��گاهی را ‪۱۵۰‬‬ ‫میلی��ون واحد اعالم ک��رد و ادامه داد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۳۵‬ه��زار واح��د از این‬ ‫تعداد در این شرکت تولید می شود‪.‬‬ ‫علی عبدلی‬ ‫تنهای��ی بیان کرد‪ :‬در صورتی که فاز‬ ‫توس��عه به بهره برداری برس��د‪ ،‬میزان‬ ‫استفاده از فناوری های‬ ‫نوین‪ ،‬بهبود کیفیت‬ ‫تولید این ش��رکت به ‪ ۸۰‬میلیون واحد‬ ‫افزایش می یابد و افزون بر نیمی از نیاز محصوالت تولیدی‪ ،‬افزایش‬ ‫مزیت رقابتی تولید کنندگان‬ ‫کشور در این مرکز تولید می شود‪.‬‬ ‫و استاندارد سازی واحدها و‬ ‫‹ ‹تولید مشترک‬ ‫مهش��ید جراح��ی‪ ،‬مدیرعام��ل یک‬ ‫ش��رکت تولیدی مس��تقر در ش��هرک‬ ‫صنعت��ی ک��ه در ح��وزه تولی��د مواد‬ ‫بهداش��تی از جمل��ه صابون‪ ،‬ش��امپو‪،‬‬ ‫مای��ع ظرفش��ویی‪ ،‬مایع دستش��ویی‪،‬‬ ‫سفیدکننده و جرمگیر فعالیت می کند ‬ ‫� توسعه بازارهای هدف‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره ش��رکت «اترا‬ ‫ارتوپ��د» ک��ه در ح��وزه ایمپلنت های‬ ‫ارتوپ��دی در ارومی��ه مش��غول به کار‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬این شرکت جزو نخستین‬ ‫تولیدکنن��دگان ایمپلنت های تیتانیوم‬ ‫در ایران است‪.‬‬ ‫محمدباقر حس��ین زاده اف��زود‪ :‬همه‬ ‫دانش��گاه های علوم پزش��کی کش��ور و‬ ‫مراک��ز درمانی فعال در ح��وزه ارتوپد‬ ‫از محصوالت این ش��رکت که تولیدات‬ ‫ان ب��ا حدود یک پنجم قیمت کاالهای‬ ‫تولیدات از مهم ترین عوامل واردات��ی توزی��ع می ش��ود‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫توسعه صادرات و ورود می کنند‪.‬‬ ‫به بازارهای بین المللی به‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬درحال حاض��ر ‪۵‬‬ ‫شمار می رود‬ ‫تولیدکنن��ده ایمپلنت های ارتوپدی در‬ ‫که باید تولید کنندگان‬ ‫کش��ور فعال اس��ت ک��ه ایمپلنت های‬ ‫به این عوامل‬ ‫تیتانیوم��ی تنه��ا در ارومیه و مش��هد‬ ‫دقت کنند‬ ‫تولید و به بازار عرضه می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به صادرات محصوالت این ش��رکت‬ ‫به جمه��وری اذربایجان و اربیل عراق بیان کرد‪ :‬در‬ ‫صدد توس��عه بازارهای هدف هستیم و این امر را با‬ ‫توسعه کمی و کیفی دنبال می کنیم‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره شرکت «اترا ارتوپد» از فعالیت‬ ‫‪ ۲۸‬نف��ر کارش��ناس مهندس��ی مکانی��ک در کنار‬ ‫افزون بر ‪ ۴۰‬کارش��ناس و متخصص در این شرکت‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬عالوه بر محصوالت متعارف‪ ،‬برخی‬ ‫اختراعات از جمله ایمپلنت پاشنه پا در این مرکز به‬ ‫تولید انبوه رسیده که مایه افتخار است‪.‬‬ ‫‹ ‹به ثمر رسیدن طرح ها‬ ‫راه اندازی این نواحی صنعتی‪ ،‬زمینه به ثمر رسیدن‬ ‫طرح های اشتغال پایدار روس��تایی فراهم شده و از‬ ‫مهاجرت روس��تاییان به ش��هر جلوگیری می شود و‬ ‫حتی می توان��د در تحقق مهاج��رت معکوس موثر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫عبدلی گفت‪ :‬طرح پرداخت مشوق حق انتفاع در‬ ‫راستای حمایت از تولید و اشتغال به صنایع کوچک‬ ‫نیز در استان اجرا می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫اذربایجان غربی افزود‪ :‬برای ترغیب س��رمایه گذاران‬ ‫و رف��ع موان��ع س��رمایه گذاری در نواح��ی صنعتی‬ ‫مشوق هایی برقرار شده که سرمایه گذاران فقط ‪۳۰‬‬ ‫درص��د قیمت حق انتفاع زمی��ن را به صورت نقدی‬ ‫می پردازند و بقیه در اقساط ‪ ۳۶‬ماهه گرفته می شود‪.‬‬ ‫عبدل��ی ادام��ه داد‪ :‬همچنی��ن ب��رای خریداران‬ ‫زمین و تولیدکنن��دگان در موقع خرید زمین برای‬ ‫ساخت وس��از ‪ ۱۰‬درصد تخفیف در نظر گرفته شده‬ ‫است‪.‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫اذربایجان غربی بیان کرد‪ :‬خریدارانی که تمام هزینه‬ ‫زمین را یکجا پرداخت کنند از تخفیف ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳‬استراتژی راهبردی‬ ‫صادق نجفی‪ ،‬مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نیز چندی پیش در حاش��یه سفر به اذربایجان غربی‬ ‫با اش��اره به اینکه مهم ترین راهبرد این س��ازمان در‬ ‫س��ال مزین به «حمایت از کاالی ایرانی» همراهی‬ ‫ب��ا کارافرینان و حمایت عملی از انها اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امس��ال مشوق های الزم در زمینه کارافرینان واقعی‬ ‫اعمال می شود‪ .‬نجفی افزود‪ :‬سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران دو وظیفه مهم فراهم‬ ‫ک��ردن زیرس��اخت ها و حمای��ت از صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط را بر عه��ده دارد و باید در این مس��یر به‬ ‫صورت جهادی عمل کند‪ .‬مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ادامه داد‪ :‬حمایت از فعاالن صنایع کوچک‬ ‫و کارافرینان مورد تاکید رهبر معظم انقالب اس��ت‬ ‫زیرا این امر ش��رایط حمای��ت از کاالی ایرانی را در‬ ‫جامعه فراهم می کند و می تواند اش��تغال مناس��بی‬ ‫برای جوان��ان ایج��اد کند‪.‬نجفی بیان ک��رد‪ :‬توجه‬ ‫به بخش اش��تغال‪ ،‬باال بردن تولی��د ناخالص ملی و‬ ‫حمایت از ش��رکت های دانش بنیان و استارت اپ ها‬ ‫‪ ۳‬استراتژی مهمی است که باید مدیران و کارکنان‬ ‫این س��ازمان به ان توجه کنند‪ .‬مشاور وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ادامه داد‪ :‬فناوری بدون وجود نیروی‬ ‫انسانی کارامد هیچ اهمیت و فایده ای‬ ‫ن��دارد و با همین جوان��ان و نخبگانی‬ ‫که توانس��ته اند با وج��ود محدودیت ها‬ ‫اختراعاتی را ثبت کنند‪ ،‬می توان رشد‬ ‫قابل توجه��ی را در اقتصاد کش��ور به‬ ‫وجود اورد‪.‬‬ ‫عل��ی عبدل��ی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی اذربایجان غرب��ی نیز با اش��اره ب��ه وجود‬ ‫یک هزار و ‪ ۲۷۶‬واحد تولیدی در این اس��تان گفت‪:‬‬ ‫از ای��ن تعداد ‪ ۹۴۷‬واحد تولیدی ش��امل حدود ‪۶۰‬‬ ‫درص��د فعال اس��ت‪.‬عبدلی افزود‪ :‬مش��خص کردن‬ ‫واحدهای تولیدی فعال با توجه به میزان مصرف اب‬ ‫و برق و گاز هر واحد انجام ش��ده اس��ت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی اذربایجان غربی ادامه‬ ‫داد‪ ۲۲ :‬ه��زار و ‪ ۸۰۰‬نفر در واحدهای فعال موجود‬ ‫در این ش��هرک ها و نواحی مشغول به کار هستند و‬ ‫ای��ن امار‪ ،‬جایگاه این ش��هرک ها در حوزه صنعت و‬ ‫تولید استان را نشان می دهد‪.‬‬ ‫عبدلی بیان کرد‪ ۳۴ :‬شهرک و ناحیه‬ ‫صنعتی در اذربایجان غربی وجود دارد‬ ‫که ‪ ۲۶‬مورد از این تعداد در مس��احتی‬ ‫به میزان ‪ ۶۳۱‬هکتار فعال است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان اذربایجان غربی ادامه‬ ‫داد‪ :‬اس��تفاده از فناوری ه��ای نوی��ن‪،‬‬ ‫صادق نجفی‬ ‫بهب��ود کیفی��ت محص��والت تولیدی‪،‬‬ ‫حمایت از فعاالن‬ ‫افزایش مزیت رقابت��ی تولید کنندگان‬ ‫صنایع کوچک و‬ ‫و استاندارد س��ازی واحده��ا و تولیدات‬ ‫کارافرینان‬ ‫از مهم ترین عوامل توس��عه صادرات و‬ ‫مورد تاکید رهبر معظم‬ ‫ورود به بازارهای بین المللی به ش��مار‬ ‫انقالب‬ ‫می رود که بای��د تولید کنندگان به این‬ ‫است زیرا این امر‬ ‫عوام��ل دق��ت کنند‪.‬عبدل��ی گفت‪۷ :‬‬ ‫شرایط حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی را در جامعه‬ ‫ناحیه صنعتی روستایی تا پایان امسال‬ ‫فراهم می کند و‬ ‫بو کار در روستاهای‬ ‫با هدف رونق کس ‬ ‫می تواند اشتغال مناسبی‬ ‫ شود‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ اندازی‬ ‫اذربایجان غربی راه‬ ‫برای جوانان‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫ایجاد کند‬ ‫صنعتی استان اذربایجان غربی افزود‪ :‬با‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد ‬ ‫� سخن اخر‬ ‫واحده��ای تولی��دی مس��تقر در‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی‪ ،‬نم��اد «م��ا‬ ‫می توانیم» در اذربایجان غربی به شمار‬ ‫می روند و فعالیت انها می تواند مشوقی‬ ‫برای دیگر واحدهای تولیدی باشد‪.‬‬ ‫در ش��رایط کنونی که تولید داخل و‬ ‫حمایت از ان یک اصل به شمار می رود‪،‬‬ ‫این ش��رکت ها می توانند با توان افزایی‬ ‫در تولید‪ ،‬زمینه توسعه صنعتی کشور‬ ‫و اذربایج��ان غرب��ی را بی��ش از پیش‬ ‫فراه��م کنن��د و در بی اثرکردن هرچه‬ ‫بیشتر تحریم ها موثر باشند‪.‬‬ ‫اب نگار‬ ‫برگزاری انتخابات کلینیک های کسب و کار در کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان کهگیلویه‬ ‫و بویراحم��د گفت‪ :‬تش��کیل تیم های توانمندس��از در قالب‬ ‫بو کار از راهکارهای رفع معضالت واحدها و‬ ‫کلنیک های کس ‬ ‫طرح های تولیدی کهگیلویه و بویراحمد است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنعت» به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫جلس��ه انتخاب��ات کلینیک های کس��ب وکار ب��ا حضور ‪۱۲‬‬ ‫شخصیت حقوقی و حقیقی مش��اوران و نمایندگان اعضای‬ ‫شورای راهبری استان کهگیلویه و بویراحمد متشکل از اتاق‬ ‫بازرگانی و س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫سیدهاشم موس��وی در این جلسه اظهار کرد‪ :‬در راستای‬ ‫اجرای بند «ح» ماده ‪ ۴۶‬قانون برنامه شش��م و سیاست های‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‪ ،‬ایجاد و‬ ‫راه اندازی کلینیک های کسب وکار به منظور به ظرفیت رسانی‪،‬‬ ‫توانمندسازی‪ ،‬نوسازی و بازسازی کسب وکارها در استان در‬ ‫حال پیگیری و اجراست‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد در ادامه با اشاره به اهداف این کلینیک ها تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬نهادینه کردن فرهنگ مراجعه صاحبان کس��ب وکار‬ ‫به مش��اوران و متخصص��ان برای حل مش��کالت بنگاه های‬ ‫ی عارضه یابی‪ ،‬اسیب شناس��ی و ارائه راه حل مناس��ب‬ ‫تولید ‬ ‫برای رفع مش��کل انها‪ ،‬ایج��اد ارتباط نزدیک بین بنگاه های‬ ‫تولی��دی و مش��اوران حرف��ه ای و ارائه دهن��دگان خدمات‬ ‫کس��ب وکار‪ ،‬تس��هیل حضور مش��اوران حرف��ه ای در محل‬ ‫شهرک و نواحی صنعتی‪ ،‬افزایش ظرفیت بنگاه های تولیدی‪،‬‬ ‫فعال س��ازی واحدهای راکد و نوسازی و بازسازی انها و‪ ...‬از‬ ‫مهم ترین اهداف تشکیل کلینیک های کسب وکار و تیم های‬ ‫توانمندس��از اس��ت و بخش خصوصی به دلیل ماهیت و نوع‬ ‫عملکرد خارج از محدودیت ها می تواند توانمند تر و با قدرت تر‬ ‫در گش��ایش مشکالت حوزه تولید و صنعت اقدام و راهبری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫موس��وی ادامه داد‪ :‬با برگزاری فراخوان عمومی و شرکت‬ ‫مش��اور و تش��کیل کمیته تخصص��ی و انج��ام مصاحبه‪۸ ،‬‬ ‫ش��رکت مش��اوره برای حضور در انتخابات مجمع ش��رکت‬ ‫کردند که با برگزاری انتخابات ‪ ۵‬نفر از مدیران ش��رکت های‬ ‫مشاوری کس��ب وکار با کسب بیشترین ارا به عنوان اعضای‬ ‫هیات مدی��ره ه��اب کلینی��ک و مرک��ز کلینی��ک انتخاب‬ ‫ش��دند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر ‪ ۱۲‬شرکت‬ ‫مش��اوره مهندس��ی در مرکز خدمات فناوری و کس��ب وکار‬ ‫یاسوج ‪ ۳‬مستقر هس��تند که در زمینه های «بهبود کیفیت‪،‬‬ ‫دانش بنی��ان‪ ،‬اموزش ه��ای مهارتی و مدیریت��ی‪ ،‬صادرات و‬ ‫واردات‪ ،‬تدوی��ن اس��تاندارد‪ ،‬مالی‪ ،‬حس��ابداری و تبلیغات‪،‬‬ ‫برندین��گ» ب��ه واحدهای تولی��دی و صنعتی‪ ،‬ام��اده ارائه‬ ‫خدمات مشاوره مهندسی هستند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬روابط عمومی ابفا اصفهان‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
روزنامه گسترش صنعت 551

روزنامه گسترش صنعت 551

شماره : 551
تاریخ : 1397/10/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!