روزنامه گسترش صنعت شماره 554 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 554

روزنامه گسترش صنعت شماره 554

روزنامه گسترش صنعت شماره 554

‫ارگانیک‪ ،‬ضرورت‬ ‫امروز یا تولید‬ ‫ایده ال فردا‬ ‫یکشنبه‬ ‫ ‪ 9‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 22‬ربیع الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 30‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2527‬دوره جدید شماره ‪ 8 554‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫خودروهای‬ ‫هوشمند قابلیت‬ ‫بومی سازی دارند‬ ‫‪4‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫کارشناساندرگفت وگوبا«گسترشصنعت»پیشنهاد دادند‪:‬‬ ‫کاهش هزینه های غیرضروری‬ ‫بودجه را واقعی می کند‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫پشت صحنه بودجه‬ ‫شرکت های دولتی‬ ‫یکشنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 9‬دی ‪ 22 1397‬ربیع الثانی ‪ 30 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 554‬پیاپی ‪2527‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫ارگانیک‪ ،‬ضرورت امروز‬ ‫یا تولید ایده ال فردا‬ ‫وحید شقاقی‬ ‫قرار بوده شرکت های‬ ‫دولتی به محلی برای‬ ‫سوداوری تبدیل شوند‬ ‫و دولت از انها منتفع‬ ‫شود و درنهایت سود ان‬ ‫به کل اقتصاد برسد اما‬ ‫متاسفانه این شرکت ها‬ ‫نه تنها سوداوری ندارند‪،‬‬ ‫بلکه هزینه ها و زیان های‬ ‫قابل توجهی با خود‬ ‫به همراه داشته اند‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫بو کار‬ ‫ایج��اد و توس��عه کس�� ‬ ‫ارگانی��ک پای��دار مس��تلزم‬ ‫اس��تقرار «ترتیب ه��ای نه��ادی‪-‬‬ ‫س��اختاری»‪ ،‬نظام ثبت اطالعات‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬س��امانه شناس��ه‬ ‫اطالعات (ردیابی)‪ ،‬سامانه بازرسی‬ ‫م��ادر و اکرودیته‪ ،‬قواعد ش��فاف و‬ ‫حسین شیرزاد‬ ‫قانونگ��ذاری‪ ،‬نظام پایش و گواهی‬ ‫معاون وزیر جهاد کشاورزی‬ ‫ایمنی محصوالت و ایمنی زیستی‬ ‫و مدیرعامل سازمان مرکزی‬ ‫و همراهی با بازار جهانی در فرایند‬ ‫تعاون روستایی کشور‬ ‫تولید اس��ت که در بخش��ی از بطن‬ ‫خوی��ش ترتیب ه��ای تکنیک��ی‬ ‫را ه��م به دنب��ال دارد‪ .‬بحران های غذایی جهان��ی‪ ،‬در حدفاصل‬ ‫جن��گ جهان��ی اول و دوم و اغاز س��یاهه ای از ناکام��ی در تولید‬ ‫محصول در اس��یای جنوبی در اواسط دهه ‪۱۹۶۰‬میالدی‪ ،‬توجه‬ ‫حکومت های ملی و نیز س��ازمان های یاری دهنده برای توسعه را‬ ‫از مسئله توسعه به مسئله تمرکز دقیق تر بر طرح های تدبیر شده‬ ‫به منظور افزایش تولید کش��اورزی یا اموزه زراعت محور (توسعه‬ ‫با محوریت کش��اورزی) معطوف کرد‪ .‬راهبرد توس��عه کشاورزی‬ ‫از طری��ق انقالب س��بز با مدل اس��تفاده از هورمون های رش��د‪،‬‬ ‫انتی بیوتیک ه��ای خوراکی دام‪ ،‬اش��عه دادن و پرتوافکنی و مواد‬ ‫شیمیایی سنتزش��ده‪ ،‬نهاده های س��وداور در بخش کشاورزی‪،‬‬ ‫گس��ترش انواع بذرهای اصالح ش��ده گندم و برن��ج و ترویج انواع‬ ‫بذره��ای جدید اصالح ش��ده و تراریخته ها (جی ام دی) هس��ته‬ ‫اصلی رس��وخ مدرنیته و فناوری جدید در کش��اورزی را تشکیل‬ ‫م��ی داد که تاکی��د ان بر اس��تفاده از پژوهش ه��ای بیولوژیکی‬ ‫و ظرفیت موسس��ه های پژوهش��ی بخش دولت��ی و خصوصی در‬ ‫ایج��اد دانش فن��ی جدید‪ ،‬ظه��ور بذرهای معجزه گ��ر با مصرف‬ ‫زیاد کودهای ش��یمیایی‪ ،‬اس��تفاده از ظرفیت بخش صنعتی در‬ ‫ایجاد‪ ،‬تولید و تجاری س��ازی نهاده ه��ای فنی جدید در کنار توان‬ ‫و اموزش کش��اورزان در کس��ب دانش جدید و اس��تفاده موثر از‬ ‫نهاده های جدید اس��ت‪ .‬درواقع انقالب سبز از نظر فنی بیشتر یک‬ ‫انقالب ش��یمیایی و بیولوژیکی بود اما از دید اقتصادی اجتماعی‬ ‫ب��ه می��زان زیادی ب��ه انقالبی تجاری تبدیل ش��ده و گس��ترش‬ ‫سرمایه داری ارضی را توسط رهیافت های تکنوکرات (فن ساالر)‬ ‫و برخی رهیافت های اصالح طلب (روبنایی)‪ ،‬تس��ریع می کرد اما‬ ‫هزینه های باالی انقالب سبز‪ ،‬تالش دولت ها را محدود به مناطق‬ ‫خاص (ثروتمندترین مناطق) و بر کش��اورزان معین (کشاورزان‬ ‫مرفه) متمرکز کرده و واجد زیان های قابل توجهی عالوه بر مسائل‬ ‫فنی مانند بروز ناپایداری اکولوژیکی‪ ،‬الودگی اب های زیرزمینی‬ ‫و بره��م خوردن تعادل زیس��تی‪ ،‬نابودی دان��ش بومی‪ ،‬تضعیف‬ ‫صن��دوق ت��وارث ژنتیکی گیاه��ان بومی کش��ورهای پیرامونی‪،‬‬ ‫حساس بودن بذرهای اصالح شده‪ ،‬پیامد تخریب کننده کودهای‬ ‫ش��یمیایی و مقاوم��ت پایین بذره��ا در برابر افت ها و خش��کی‪،‬‬ ‫اسیب های زیس��ت محیطی کاربرد بی رویه سموم و افت کش ها‬ ‫به موازات تش��دید نابرابری و قطبی ش��دن جامعه روس��تایی نیز‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬این عوارض ناخوشایند که بیش��تر از موضع وحدت‬ ‫ذاتی (مونیسم) در ذات مدرنیته و نارسایی یا چالش ها و مشکالت‬ ‫حضور پارادایم مدرنیته در بخش کش��اورزی خیز برداش��ته بود‪،‬‬ ‫برخی از متفکران را تشویق کرد که به دنبال راه حل های جایگزین‬ ‫باش��ند‪ .‬راهبرد بدیل؛ ترویج نوعی کشاورزی زیستی‪ ،‬کشاورزی‬ ‫ارگانیک‪ ،‬طبیعی یا الی (بیو)‪ ،‬یا ش��بکه مدیریتی جامعی بود که‬ ‫در تولید و فراوری محصوالت ان از کودهای ش��یمیایی‪ ،‬سموم‪،‬‬ ‫هورمون ه��ا و دگرگونی ها و دس��ت کاری های ژنتیکی اس��تفاده‬ ‫نش��ود و همه مراحل تقویت زمین‪ ،‬کاش��ت و برداشت با استفاده‬ ‫از نهاده های طبیعی همچون کود زیستی‪ ،‬کمپوست ها‪ ،‬حشرات‬ ‫س��ودمند‪ ،‬ریزاندام ها کارا باش��د‪ .‬بنابراین مدیریت ارگانیک در‬ ‫چارچوب استانداردهای زیس��ت محیطی قرار دارد که مهم ترین‬ ‫هدف ان حفظ و پایداری خاک و ارزش های اکوسیستمی است و‬ ‫محصوالت ارگانیک نتیجه به کارگیری استانداردهای داوطلبانه‬ ‫و اجباری زیس��ت محیطی تولید‪ ،‬فراوری‪ ،‬ترابری و بسته بندی و‬ ‫رعایت حداکثر باقی مانده مجاز (ام ار ال اس)هستند‪ .‬بازار ارگانیک‬ ‫تابع نظام گواهی محصوالت کش��اورزی (تضمین کیفیت فرایند‬ ‫تولید و محصول با اس��تانداردهای مش��خص) و برچسب گذاری‬ ‫محصوالت ارگانیک بوده اس��ت و فراینده��ای تولید محصوالت‬ ‫ارگانیک را با توجه به شرایط بوم شناختی و اجتماعی محل تولید‪،‬‬ ‫تعیین می کنند و توس��ط یک س��ازمان مرجع انجام می ش��ود تا‬ ‫محص��ول‪ ،‬مطابق اس��تانداردهایی که در مقی��اس بین المللی از‬ ‫سوی س��ازمان های گواهی کننده‪ ،‬تولید ش��ده کمک کند‪ .‬برای‬ ‫یا اس)‬ ‫نمونه اس��تاندارد محصوالت کشاورزی ارگانیک ژاپن (ج ‬ ‫تنه��ا به محصوالتی اج��ازه فروش در بازار را می دهد که توس��ط‬ ‫اژانس های معتبر تضمین شده باشند‪ .‬اعطای گواهی محصوالت‬ ‫ارگانیک‪ ،‬فرایندی گران قیمت و پیچیده اس��ت و در وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی تالش هایی در راستای هماهنگ کردن استانداردهای‬ ‫گوناگون به منظور توس��عه بازار محص��والت ارگانیک در جریان‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین ما نیاز به یک قانون محکم داریم ولی تصور عامه‬ ‫این است که کسب وکار ارگانیک نوعی «ترتیبات فنی حرفه ای»‬ ‫اس��ت اما به نظر من توسعه و ایجاد کس��ب وکار ارگانیک پایدار‬ ‫مس��تلزم استقرار «ترتیب های نهادی‪-‬س��اختاری»‪ ،‬نظام ثبت‬ ‫اطالعات تولیدکنندگان‪ ،‬س��امانه شناس��ه اطالعات (ردیابی)‪،‬‬ ‫س��امانه بازرس��ی مادر و اکرودیته و قواعد شفاف و قانونگذاری‬ ‫نظام پایش و گواهی ایمنی محصوالت و ایمنی زیس��تی فرایند‬ ‫تولید اس��ت که در بخش��ی از بطن خوی��ش ترتیب هایتکنیکی‬ ‫را هم به دنب��ال دارد‪« .‬اس��تاندارد ارگانیک ایران ‪ -‬اس��تاندارد‬ ‫‪ » ۱۱۰۰۰‬باید س��اختاری‪-‬کارکردی نهادینه ش��ود‪ .‬امروزه در‬ ‫اروپا شرکت های ارگانیک محور تجاری‪ ،‬سازمان های غیردولتی‬ ‫و به تازگ��ی ش��به دولتی ش��کل گرفته اند‪ ،‬هزاران فدراس��یون‪،‬‬ ‫کنفدراس��یون‪ ،‬و اتحادیه از فع��االن ب��ازاری و تولیدکنندگان‬ ‫محصوالت ارگانیک تشکیل شده است‪.‬‬ ‫سقف بودجه سال اینده ‪ 40‬درصد افزایش دارد‬ ‫پشت صحنه بودجه شرکت های دولتی‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بودج��ه ش��رکت های دولت��ی در الیح��ه س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬درحال��ی افزایش یافته که ب��ه اعتقاد برخی‬ ‫کارشناسان‪ ،‬این ش��رکت ها اکنون در کنار هزینه ها‬ ‫و زیان هایی که با خود برای دولت به همراه دارند‪ ،‬به‬ ‫حیات خلوتی برای ذی نفعان تبدیل شده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬الیحه بودج��ه ‪ ۱۳۹۸‬با وجود‬ ‫تاکیدی که بر کاهش هزینه ها داشت‪ ،‬درنهایت نشان‬ ‫از افزایش ‪۴۰‬درصدی سقف کل بودجه سال اینده و‬ ‫رسیدن ان به ‪ ۱۷۰۳‬هزار میلیارد تومان دارد‪ .‬از این‬ ‫رقم ‪ ۱۲۷۴‬هزار میلیارد تومان متعلق به موسسه های‬ ‫انتفاعی وابس��ته به دولت و بانک هاست که نسبت به‬ ‫امسال که ‪ ۸۳۹‬هزار میلیارد تومان بود‪۵۱.۸ ،‬درصد‬ ‫افزایش دارد‪ .‬رش��د تامل برانگیز بودجه ش��رکت های‬ ‫دولتی درحالی اتفاق می افتد که در سال های گذشته‬ ‫همواره تاکید بر کوچک شدن بدنه دولت و واگذاری‬ ‫شرکت ها و موسسه های دولتی بوده است‪.‬‬ ‫وحید ش��قاقی کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه‬ ‫متاس��فانه ق��رار بوده ش��رکت های دولت��ی از طریق‬ ‫واگ��ذاری کمک��ی ب��رای کوچک ش��دن بدنه دولت‬ ‫باش��ند‪ ،‬اظهار کرد که نه تنها این اتفاق نیفتاده‪ ،‬بلکه‬ ‫بر افزای��ش هزینه های دولت و به دنب��ال ان فضایی‬ ‫برای ایجاد رانت کمک کرده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه این کارش��ناس اقتص��ادی‪ ،‬ق��رار بوده‬ ‫ش��رکت های دولتی به محلی برای سوداوری تبدیل‬ ‫ش��وند و دولت از انها منتفع ش��ود و درنهایت سود‬ ‫ان به کل اقتصاد برس��د اما متاس��فانه این شرکت ها‬ ‫نه تنها س��وداوری ندارند‪ ،‬بلک��ه هزینه ها و زیان های‬ ‫قابل توجهی ک��ه با خود به همراه داش��ته اند‪ ،‬انها را‬ ‫به س��رباری برای دولت تبدیل کرده که نه بهره وری‬ ‫دارند و نه کارامدی؛ در عین حال که اندازه دولت در‬ ‫این سال ها بزرگ ش��ده و شرکت ها بیشتر به عنوان‬ ‫منبعی زیان ده روی دست دولت مانده اند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینک��ه ذی نفعان بزرگی پش��ت‬ ‫صحنه برخی ش��رکت های دولتی ق��رار دارند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگر حس��اب های این ش��رکت ها بررس��ی ش��ود‪ ،‬به‬ ‫وضوح نش��ان می دهد که چگونه برخی از انها پشت‬ ‫استقبال از استانی شدن توزیع یارانه‬ ‫یک عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس شورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬با اس��تقبال از استانی شدن توزیع یارانه ها در‬ ‫بودجه س��ال اینده‪ ،‬افزایش سطح درامد مردم را شرط‬ ‫الزم برای ازادسازی نرخ سوخت عنوان کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬محمدرضا تابش اظه��ار کرد‪ :‬در‬ ‫الیحه بودجه سال ‪ ۹۸‬تصمیم مدبرانه ای درباره یارانه ها‬ ‫اتخاذ ش��د‪ .‬البته س��قف یارانه در س��ال اینده افزایش‬ ‫نمی یاب��د ول��ی مقرر ش��ده منابع به نس��بت جمعیت‬ ‫اس��تانی که از یارانه استفاده می کنند در اختیار شورای‬ ‫برنامه ریزی و اس��تانداران استان ها قرار گیرد و با توجه‬ ‫به اطالعات انها توزیع شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگ��ر پروژه های خوب‪ ،‬ج��ذاب و موردنیاز‬ ‫مردم تعریف ش��ود ممکن است عده ای از دریافت یارانه‬ ‫انص��راف دهن��د و ان را یک عمل خی��ر بدانند و اجازه‬ ‫دهند پول ش��ان صرف یک پروژه مش��خص ش��ود‪ .‬این‬ ‫اقدام خوبی اس��ت که انجام ش��ده و باعث تمرکززدایی‬ ‫می شود‪ ،‬به این شرط که در این زمینه خوب عمل شود‬ ‫و تبلیغات خوبی ش��ود که در این ص��ورت رقابتی هم‬ ‫بین اس��تان ها در این زمینه ایجاد خواهد شد و بخشی‬ ‫از پ��ول یاران��ه می تواند صرف پروژه های مش��خص در‬ ‫اس��تان ها شود‪ .‬نماینده مردم اردکان در مجلس با بیان‬ ‫اینک��ه اجباری در انصراف از دریافت یارانه وجود ندارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬البته ممکن است یارانه فرد متمولی را قطع کنند‬ ‫ولی نس��بت به دهک های متوسط به پایین جامعه هیچ‬ ‫اجباری در انصراف از دریافت یارانه وجود ندارد‪.‬‬ ‫تابش درباره واقعی ش��دن نرخ س��وخت نیز گفت‪ :‬ما‬ ‫شاهد این هستیم که حجم وسیعی از سوخت به دلیل‬ ‫ارزان بودن قیمت ان قاچاق می شود‪ .‬اگر ما می خواهیم‬ ‫جلوی رانت و فساد گرفته شود باید نرخ دالر و سوخت‬ ‫به نرخ جهانی برس��د ولی پیش زمینه ان این است که‬ ‫بتوانیم س��طح درامد خانوارها را باالتر ببریم و بعد نرخ‬ ‫سوخت و دالر را واقعی کنیم‪.‬این عضو کمیسیون برنامه‬ ‫و بودجه مجلس در پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬نخس��تین‬ ‫راهکار این امر سیاس��ی اس��ت‪ .‬تعام�لات منطقه ای و‬ ‫بین المللی ما به گونه ای باش��د ک��ه بتوانیم از مجموعه‬ ‫ظرفیت های م��ان برای بهره مندی مردم و ارتقای درامد‬ ‫سرانه استفاده کنیم‪ .‬من شواهدی می بینم که این امور‬ ‫انجام می شود‪ .‬اگر سمت گیری ها مثبت باشد همان طور‬ ‫که تحوالت منطق��ه ای را رصد می کنی��م می توانیم از‬ ‫مجموعه ظرفیت ها اس��تفاده کنیم‪ ،‬سطح درامد مردم‬ ‫را به مرور باال ببریم و نرخ س��وخت و دالر را هم واقعی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫صحنه ای ب��رای رانت خواری و حی��ات خلوتی برای‬ ‫ذی نفعان تبدیل ش��ده اند که ای��ن ذی نفعان بزرگ‬ ‫اجازه ورود ب��ه این ش��رکت ها و واکنش های انها را‬ ‫نمی دهند‪.‬‬ ‫ش��قاقی همچنین ب��ه موضوع دیگ��ری در رابطه‬ ‫با ش��رکت های دولتی اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬ماندن و‬ ‫حیات انها با ناکارامدی که دارند‪ ،‬درنهایت باتوجه به‬ ‫زیان های قابل توجه باعث شده به سمت دست اندازی‬ ‫ب��ه ش��بکه بانکی پیش برون��د؛ به گون��ه ای که برای‬ ‫پوشش هزینه های خود از منابع بانکی استفاده کرده‬ ‫و دائم به سمت استقراض می روند که این موضوع را‬ ‫می توان به وضوح در ترازنامه بانک ها مش��اهده کرد‬ ‫ک��ه چگونه دائم بر بدهی دول��ت به بانک ها و به طور‬ ‫خاص بدهی موسسه ها و شرکت های دولتی به شبکه‬ ‫بانکی افزوده می شود‪.‬‬ ‫در ای زمینه باید یاداور شد که افزایش بدهی دولت‬ ‫به ش��بکه بانکی در سال های گذش��ته از بزرگ ترین‬ ‫معضالت شبکه بانکی بوده و دولت با وجود اقداماتی‬ ‫که انجام داد‪ ،‬نتوانس��ت عملک��رد چندان موفقی در‬ ‫تسویه این بدهی داش��ته باشد؛ به طوری که براساس‬ ‫اخرین امار بانک مرکزی تا پایان مهر امس��ال بخش‬ ‫دولت��ی حدود ‪ ۲۳۰‬ه��زار میلیارد تومان به ش��بکه‬ ‫بانک��ی بدهکار بوده که حدود ‪ ۳۰‬ه��زار میلیارد ان‬ ‫متعل��ق به ش��رکت ها و موسس��ه های دولتی و باقی‬ ‫بدهی دولت بوده است‪.‬‬ ‫ب��ا این حال دولت در س��ال های گذش��ته همواره‬ ‫هزینه سنگینی برای ش��رکت های دولتی در بودجه‬ ‫ساالنه خود ثبت کرده و بر ان افزوده شده است‪.‬‬ ‫بودج��ه کش��ور از دو بخش عمومی و ش��رکت ها‬ ‫تشکیل می ش��ود که برای امسال حدود ‪ ۱۲۲۲‬هزار‬ ‫میلیارد تومان سقف کلی بودجه است که ‪ ۸۳۹‬هزار‬ ‫میلیارد تومان ان مربوط به «شرکت ها و موسسه های‬ ‫انتفاعی وابس��ته ب��ه دولت و بانک ه��ا» و ‪ ۴۴۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان ان مربوط به بودجه عمومی می ش��ود‬ ‫اما برای س��ال اینده با رشدی قابل توجه سقف کلی‬ ‫بودجه به ‪ ۱۷۰۳‬هزار میلیارد تومان رس��یده که در‬ ‫ان بودجه شرکت ها و موسسه های انتفاعی وابسته به‬ ‫دولت و بانک ها افزون ب��ر ‪ ۱۲۷۴‬هزار میلیارد تومان‬ ‫و بودج��ه عمومی دولت که کل کش��ور را با ان اداره‬ ‫می کند‪ ،‬حدود ‪ ۴۷۰‬هزار میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫نقش سرمایه های مردمی در توسعه صنعت نفت‬ ‫سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه‬ ‫طرح « افزای��ش ظرفیت پاالیش��گاه های میعانات‬ ‫گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه های مردمی»‬ ‫اه��داف و نقص های��ی دارد‪ ،‬ازاین رو بای��د با ادامه‬ ‫بررسی ها تحقق اهداف و رفع نواقص را ممکن کرد‪.‬‬ ‫اسداهلل قره خانی الوس��تانی در گفت وگو با خانه‬ ‫ملت با اش��اره به اینکه ش��اه بیت ط��رح «افزایش‬ ‫ظرفیت پاالیش��گاه های میعانات گازی و نفت خام‬ ‫با استفاده از سرمایه های مردمی» ارائه تنفس برای‬ ‫بازپرداخ��ت خوراک یا میعانات خریداری ش��ده به‬ ‫ش��رکت ملی گاز است‪ ،‬گفت‪ :‬این تنفس به معنای‬ ‫ان اس��ت که سرمایه گذاران می توانند پول خوراک‬ ‫دریاف��ت کرده را به م��رور و در مدت چند س��ال‬ ‫پرداخت کنند‪.‬‬ ‫نماینده مردم علی اباد کتول در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی در ادامه داد‪ :‬درواقع می توان س��رمایه در‬ ‫حال گردش را از صندوق توسعه ملی دراختیار این‬ ‫سرمایه گذاران برای خرید خوراک قرار داده و اجازه‬ ‫داد به مرور در مدت ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬سال این سرمایه را‬ ‫بازپرداخت کنند‪.‬‬ ‫وی در توضیح نحوه س��رمایه گذاری در ساخت و‬ ‫تکمیل پاالیشگاه های میعانات گازی و نفت خام از‬ ‫سوی مردم بیان کرد‪ :‬س��رمایه گذاری در این مهم‬ ‫بدین گونه است که هر طرح یک مجری دارد و باقی‬ ‫نیز سهامداران کوچک هستند‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه‬ ‫در ط��رح افزایش ظرفیت پاالیش��گاه های میعانات‬ ‫گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه های مردمی‪،‬‬ ‫سرمایه های بخش خصوصی مدنظر است نه دولتی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬این طرح دو مش��کل دارد؛ ابتدا اینکه‬ ‫چگونگی برداش��ت از صندوق توس��عه ملی و سهم‬ ‫ان در این طرح مش��خص نیست چراکه برداشت از‬ ‫صندوق نیازمند اذن رهبر معظم انقالب و دوس��وم‬ ‫رای نماین��دگان مجل��س اس��ت‪ ،‬همچنی��ن برای‬ ‫چگونگی وضعیت و نوع همکاری س��هامداران خرد‬ ‫با س��هامدار اصلی فکری نشده است‪ .‬طرح افزایش‬ ‫ظرفیت پاالیشگاه های میعانات گازی و نفت خام با‬ ‫استفاده از سرمایه گذاری مردمی دو هدف را دنبال‬ ‫می کند‪ ،‬نخست هدایت نقدینگی به سمت تولید و‬ ‫دیگری فعال کردن طرح ه��ا و بنگاه های اقتصادی‬ ‫حوزه نفت که موجب بی اثر شدن تحریم های نفتی‬ ‫در اینده خواهد شد‪.‬‬ ‫مشکالت صنعت پوشاک؛ از تامین مواد اولیه تا قانون کار‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی معتقد اس��ت موانعی مانند تامین مواد اولیه‬ ‫موردنیاز ب��رای تولید و وجود ضوابط بیمه‪ ،‬قانون کار‬ ‫و‪ ...‬از تولید و صادرات پوشاک جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫محس��ن کوهکن در گفت وگو با خانه ملت با اشاره‬ ‫به ضرورت س��اماندهی صنعت پوش��اک و استفاده از‬ ‫ظرفیت مناطق ازاد برای تاسیس نمایندگی برندهای‬ ‫خارج��ی گف��ت‪ :‬مناط��ق ازاد و وی��ژه اقتص��ادی با‬ ‫هدف اس��تفاده از دس��تاوردهای علمی و تجربه سایر‬ ‫کش��ورها در میدان تولید ایجاد می ش��ود‪ .‬در مصوبه‬ ‫جدید مجلس‪ ،‬از تبدی��ل مناطق ازاد به بازاری برای‬ ‫واردات جلوگیری شده است‪ .‬نماینده مردم لنجان در‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه فعاالن حوزه‬ ‫صنعت پوش��اک می تواند س��لیقه های قش��ر مختلف‬ ‫جامع��ه را به خوبی تامین و پوش��اک موردنیاز انها را‬ ‫تولید کنن��د‪ ،‬افزود‪ :‬این توانایی به گونه ای اس��ت که‬ ‫حت��ی ظرفیت صادرات نیز وج��ود دارد اما موانعی از‬ ‫تحقق این مه��م جلوگیری می کند؛ نخس��ت تامین‬ ‫م��واد اولیه موردنیاز اس��ت‪ .‬تنها س��لیقه برای تولید‬ ‫پوش��اک به روز و موردپسند کافی نیست‪ ،‬باید پارچه‬ ‫مناس��ب نیز در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد‪.‬عضو‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫بیان کرد‪ :‬هیچ گونه محدودیتی برای تولید پوش��اک‬ ‫زنانه و مردانه در ایران وجود ندارد‪ .‬تعریف و چارچوب‬ ‫مشخصی برای پوشاک در بیرون و داخل منزل وجود‬ ‫دارد و س��لیقه و دانش فعاالن صنعت پوش��اک ایران‬ ‫مشروط بر اینکه پارچه مناسب و کافی در اختیارشان‬ ‫ق��رار گی��رد‪ ،‬می تواند تمام نیازها را ب��راورده کرده و‬ ‫عالوه بر تامین نیاز داخل‪ ،‬بازار کش��ورهای همس��ایه‬ ‫را نی��ز در اختیار گرفت‪ .‬این نماینده مردم در مجلس‬ ‫دهم با بیان اینکه تولید پارچه های مرغوب‪ ،‬باکیفیت‬ ‫و دارای رنگ امیزی متنوع در کش��ور به کار بیش��تر‬ ‫نیاز دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگرچه کارخانه های نس��اجی با‬ ‫نوسازی تجهیزات اقداماتی در زمینه تولید پارچه های‬ ‫باکیفیت و مرغوب برای فعاالن حوزه پوش��اک انجام‬ ‫دادند اما این اقدامات کافی نبوده و نیاز اس��ت تالش‬ ‫بیشتری شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینک��ه می توان از طریق واردات پارچه‪،‬‬ ‫پوشاک باب میل مردم را تولید و حتی صادر نیز کرد‪،‬‬ ‫به مانع دیگری که در مسیر تولید و صادرات پوشاک‬ ‫وجود داد‪ ،‬اشاره و خاطرنش��ان کرد‪ :‬برخی ضوابط و‬ ‫چارچوب هایی که ناشی از قانون کار‪ ،‬تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫بیمه‪ ،‬بانک و‪ ...‬است‪ ،‬در برخی موارد مانعی در مسیر‬ ‫تولید و صادرات پوشاک به شمار می رود‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 9‬دی ‪ 22 1397‬ربیع الثانی ‪ 30 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 554‬پیاپی ‪2527‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫فصل بی پایان‬ ‫برای کارگران فصلی‬ ‫مهدی پازوکی‬ ‫درامدهای نفتی ایران‬ ‫با ‪ ۳‬شاخص سر و کار‬ ‫دارد که شامل میزان‬ ‫فروش‪ ،‬قیمت هر بشکه‬ ‫نفت و هزینه انتقال پول‬ ‫می شود‪ .‬اکنون در هر ‪۳‬‬ ‫شاخص وضعیت به ضرر‬ ‫ایران است‬ ‫کارشناسان در گفت وگو با «گسترش صنعت» پیشنهاد دادند‬ ‫کاهش هزینه های غیرضروری‪ ،‬بودجه را واقعی می کند‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫دولت نخس��تین الیح��ه بودجه دهه پنج��م انقالب‬ ‫اس�لامی را در حالی به مجلس ش��ورای اسالمی تحویل‬ ‫داد ک��ه درامدهای دولت در س��ال اینده کاهش خواهد‬ ‫یافت‪ .‬به طور کلی بودجه س��ند دخل و خرج دولت است‬ ‫که ش��امل دو حوزه منابع و مصارف می ش��ود‪ .‬در بخش‬ ‫درام��دی دو منبع درام��د داریم که یکی نفت اس��ت و‬ ‫دیگری درامد ناشی از مالیات‪ .‬در حوزه نفت باید در نظر‬ ‫داشته باش��یم که درامد حاصل از صادرات ما به واسطه‬ ‫تحریم ه��ای امریکا کاه��ش پیدا کرده اس��ت‪ .‬اینها در‬ ‫حالی اس��ت که رئیس جمهوری در ایین تحویل بودجه‬ ‫پیش��نهادی به مجلس شورای اس�لامی هدف نخست‬ ‫الیحه بودجه سال اینده را بهبود معیشت و زندگی مردم‬ ‫بیان کرد و گفت‪ :‬باید تالش کنیم که رنج مردم در فش��ار‬ ‫تحریم کاسته شود‪ .‬البته تا زمانی که تحریم برقرار است‪،‬‬ ‫نمی توان به ط��ور ‪ ۱۰۰‬در صد مش��کالت ان را برطرف‬ ‫ک��ر د اما با اقدام های خود می توانیم پیامدهای ناش��ی از‬ ‫فش��ار تحریم را کاهش دهیم و این کاری است که دولت‬ ‫با هماهنگی س��ایر قوا‪ ،‬فعاالن اقتصادی و مردم می تواند‬ ‫انجام دهد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان در ای��ن زمین��ه معتقدن��د ب��ا توجه به‬ ‫پیش بین��ی کاهش درامدهای نفتی در س��ال اینده دو‬ ‫مس��یر پیش روی بودجه س��ال ‪ ۹۸‬است ؛ نخست اینکه‬ ‫مجل��س مصوب کن��د واریز درامدهای نفتی کش��ور به‬ ‫حس��اب صندوق توس��عه ملی از ‪ ۳۴‬درصد به ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫برسد و دوم اینکه بودجه نهادهای فرهنگی و غیرضروری‬ ‫قطع یا کم شود‪.‬‬ ‫س اقتصاد با‬ ‫در همی��ن باره‪ ،‬مهدی پازوکی‪ ،‬کارش��نا ‬ ‫بیان تعریف بودجه به «گسترش صنعت» گفت‪ :‬دولت ها‬ ‫در ایران به طور کلی از دو بخش درامد کسب می کنند که‬ ‫ش��امل مالیات و فروش نفت می شود‪ .‬با توجه به شرایط‬ ‫رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬نگاه در بودجه س��ال ‪ ۹۸‬باید به مس��ائل‬ ‫اجتماعی حمایتی باشد‪.‬‬ ‫س��لمان خدادادی درباره بررس��ی بودجه سال ‪۹۸‬‬ ‫در کمیس��یون اجتماعی مجلس ش��ورای اسالمی و‬ ‫اینکه کمیس��یون متبوعش چه پیش��نهادهایی را به‬ ‫دول��ت در این باره داده اس��ت‪ ،‬به ایلنا گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به اینک��ه بودجه درحال حاضر تقدیم مجلس نش��ده‬ ‫روز» ارزیاب��ی ک��رد و گفت‪ :‬با توجه ب��ه یازدهمین دوره‬ ‫بین المللی فروش نفت ایران به شدت کاهش یافته است‪.‬‬ ‫انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی نگرانیم که بودجه در‬ ‫در این زمینه باید در نظر داش��ت ک��ه بیش از ‪ ۶۵‬درصد‬ ‫مجلس قلع و قمع شود‪.‬‬ ‫تجارت جهانی با دالر امریکا انجام می شود و این موضوع‬ ‫علیرض��ا عب��داهلل زاده با بی��ان اینکه امس��ال از لحاظ‬ ‫نشان می دهد که حتی اگر بر خالف میل ما باشد‪ ،‬امریکا‬ ‫اقتص��ادی و سیاس��ی در ش��رایط خاصی ق��رار داریم و‬ ‫بزرگ ترین اقتصاد دنیا اس��ت و امروز ما را با مش��کالت‬ ‫صادرات نفت ما تحت تاثیر تحریم های ظالمانه قرار دارد‪،‬‬ ‫اقتصادی درگیر کرده است‪.‬‬ ‫به ایرنا گفت‪ :‬بررس��ی ها نش��ان می دهد که س��عی شده‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬انچه در زمینه درامدهای نفتی اهمیت‬ ‫الیحه بودجه ‪ ،۱۳۹۸‬واقعی تر و متناسب با واقعیت های‬ ‫دارد س��هم صندوق ها و وزارت نفت است‪ .‬اکنون حدود‬ ‫روز تدوین ش��ود‪ .‬این نگرانی وج��ود دارد که با توجه به‬ ‫‪۱۴.۵‬درص��د از درامد به حس��اب ش��رکت نف��ت واریز‬ ‫اینکه در س��ال انتخابات مجلس ش��ورای اس�لامی قرار‬ ‫می ش��ود و حدود ‪ ۸۵.۵‬درصد باقی می ماند‪ .‬از این عدد‬ ‫داریم چه بالیی سر بودجه می اید‪.‬‬ ‫ح��دود ‪ ۳۴‬درصد به صندوق توس��عه ملی واریز و حدود‬ ‫عبداهلل زاده افزود‪ :‬س��ال اینده انتخاب��ات نمایندگان‬ ‫‪ ۵۱.۵‬درصد نصیب دولت می ش��ود‪ .‬موضوعی که اکنون‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی را داریم؛ خیلی از نمایندگان‬ ‫می تواند به اقتصاد ایران کمک کند این اس��ت که س��هم‬ ‫برای اینک��ه در این انتخابات رای اورن��د هزینه هایی را‬ ‫صندوق کاهش یابد‪ .‬باید توجه کرد که درامدهای نفتی‬ ‫برای بودجه می تراش��ند و برای اینکه ارقام درست شود‬ ‫ایران در س��ال اینده به دو دلیل کاه��ش پیدا می کند و‬ ‫درامدهای غیرواقعی نیز درنظر می گیرند‪.‬‬ ‫این موض��وع اقتصاد ایران را با مش��کل روبه رو می کند‪.‬‬ ‫وی توضی��ح داد‪ :‬هیچ برنامه ای مجانی‬ ‫درامدهای نفتی ایران با ‪ ۳‬ش��اخص س��ر و‬ ‫نیس��ت و باید هزینه ها پرداخت شود‪ ،‬این‬ ‫کار دارد که شامل میزان فروش‪ ،‬قیمت هر‬ ‫هزینه ها اگر از امروز برداشت شود مالیات‬ ‫بش��که نفت و هزینه انتقال پول می ش��ود‪.‬‬ ‫اس��ت و چنانچه مالیات کافی نباشد باید‬ ‫اکن��ون در هر ‪ ۳‬ش��اخص وضعیت به ضرر‬ ‫سراغ استقراض و چاپ پول بروند که خود‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫منجر به تورم می ش��ود یا اینکه به س��راغ‬ ‫پازوک��ی به این پرس��ش که اگر س��هم‬ ‫فروش نفت‪ ،‬واگذاری شرکت های دولتی‬ ‫صندوق توسعه ملی از درامدهای نفتی کم‬ ‫علیرضا عبداهلل زاده‬ ‫و زمین های ملی می روند‪.‬‬ ‫نش��ود چه راهکاری باقی می ماند‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬در ای��ن صورت مجل��س باید به دولت میان برنامه سیاست گذار‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد اظهار کرد‪ :‬هر‬ ‫و انچه د ر واقعیت اتفاق‬ ‫چیزی که به صورت رس��می و غیررسمی‬ ‫فشار وارد کند تا بودجه نهادهای فرهنگی‬ ‫می افتد فاصله زیادی‬ ‫ی قطع ش��ود یا بس��یار کاهش وجود دارد‪ .‬برای نمونه‪ ،‬از جیب و دارایی های مردم داده می شود‪،‬‬ ‫و غیرضرور ‬ ‫یابد‪ .‬به طور طبیعی مصارف باید تابع منابع ‪ ۱۴‬هزار میلیارد تومان باید در بودجه اورده شود و سازمان برنامه‬ ‫برای واردات کاالی‬ ‫و بودج��ه در تدوین الیحه بودجه س��ال‬ ‫دولت باشد‪ .‬در ش��رایطی که منابع کاهش‬ ‫اساسی در نظر گرفته‬ ‫اینده این اقدام را انجام داده است‪.‬‬ ‫می یابد نمی توان مصارف را به همان شکل‬ ‫شده اما مردم می گویند‬ ‫وی توضی��ح داد‪ :‬در ای��ران دارایی های‬ ‫قبل ادامه داد‪.‬‬ ‫که تغییرات محسوسی در‬ ‫‹ ‹بودجه قلع و قمع نشود‬ ‫تامین اقالم اساسی خود مل��ی مهم��ی همچ��ون نف��ت‪ ،‬بنزین و‬ ‫یک کارشناس اقتصاد‪ ،‬الیحه بودجه سال‬ ‫گاز داری��م که با تخفیف ب��ه عده ای داده‬ ‫شاهد نیستند‬ ‫اینده را «واقعی و متناس��ب با واقعیت های‬ ‫می ش��ود و اینها به طور معمول در جایی‬ ‫همسان سازی حقوق بازنشستگان اولویت بودجه ‪ ۹۸‬باشد‬ ‫است‪ ،‬اطالع دقیقی نداریم و چیزی هم که می دانیم‬ ‫جسته گریخته است‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬پیش از اینکه بحث بودجه امسال‬ ‫مطرح شود‪ ،‬ما در کمیسیون اجتماعی همسان سازی‬ ‫حق��وق بازنشس��تگان را مط��رح کردی��م‪ .‬اعض��ای‬ ‫کمیسیون و نمایندگان ملت شریف ایران این موضوع‬ ‫را یکی از مشکالت اساسی در حوزه مسائل اجتماعی‬ ‫بازنشستگان می دانند‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬در برنامه ششم‬ ‫توس��عه دولت را موظف کردیم برای همسان س��ازی‬ ‫حقوق بازنشستگان اقدام کند که بسیار هم مهم است‬ ‫و بای��د در اولویت بودجه ‪ ۹۸‬ق��رار گیرد در غیر این‬ ‫محاس��به نمی شود و امس��ال س��ازمان برنامه و بودجه‬ ‫گزارشی در این باره اماده کرده تا دولت و مجلس شورای‬ ‫اس�لامی بدانند که چه میزان تخفیف نس��بت به قیمت‬ ‫واقعی از این دارایی ها داده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خطر یارانه های پنهان‬ ‫عب��داهلل زاده یاداوری ک��رد‪ :‬رئیس مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی اعالم کرد که ‪ ۹۰۰‬هزار میلیارد تومان یارانه در‬ ‫کشور داده می شود اما حدود ‪ ۱۵۰‬هزار میلیارد تومان در‬ ‫بندهای بودجه امده است زیرا این تنها نوع یارانه نیست‪.‬‬ ‫اذر در هش��تمین جلس��ه شورای‬ ‫علی الریجانی‪ ۲۸ ،‬‬ ‫اداری اس��تان و فع��االن اقتص��ادی بیان کرد‪ :‬در س��ال‬ ‫‪۹۰۰‬هزار میلیارد تومان یارانه پنهان می دهیم که ‪۲‬برابر‬ ‫بودجه کشور است‪.‬‬ ‫عب��داهلل زاده ی��اداوری کرد‪ :‬دولت تعه��دات دیگری‬ ‫همچون بازسازی‪ ،‬اشتغالزایی یا موارد دیگر دارد و حدود‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار میلیون هزینه انها می شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصا د ادامه داد‪ :‬بر این اس��اس‪۶۵۰ ،‬‬ ‫هزار میلیارد تومان برای استفاده از منابع انرژی تخفیف‬ ‫می گیرند که حدود یک و نیم برابر کل بودجه است که به‬ ‫صورت پنهان و نامناسب توزیع می شود‪.‬‬ ‫محاسبات نشان می دهد که گروه های ثروتمند از این‬ ‫منابع بیشتر استفاده می کنند و طبقات فرودست جامعه‬ ‫به ش��دت اسیب می بینند و این تخفیف ها به جیب مردم‬ ‫نمی رود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با بیان اینکه سیاس��ت گذاران باید با‬ ‫مردم ش��فاف تر باش��ند و انها را امین خود بدانند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫سیاس��ت گذاران و مس��ئوالن باید مس��ائل‪ ،‬مشکالت‪،‬‬ ‫ش��رایط سیاسی و بین المللی را برای مردم تشریح کنند‬ ‫تا انها نیز در جریان مسائل قرار بگیرند‪.‬‬ ‫عب��داهلل زاده گف��ت‪ :‬می��ان برنامه د ر واقعی��ت اتفاق‬ ‫می افتد فاصله زیادی وج��ود دارد‪ .‬برای نمونه‪ ۱۴ ،‬هزار‬ ‫میلیارد تومان برای واردات کاالی اساسی در نظر گرفته‬ ‫شده اما مردم می گویند که تغییرات محسوسی در تامین‬ ‫اقالم اساسی خود شاهد نیستند‪.‬‬ ‫صورت پیامدهایی را دربرخواهد داشت‪ .‬نماینده مردم‬ ‫ملکان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬محور دوم‬ ‫که ما به دولت گوشزد کردیم نگاه حمایتی به بودجه‬ ‫است‪ .‬در جلس��ه هایی که در طول ماه های گذشته با‬ ‫دولت و س��ازمان ها داشتیم تاکید بر نگاه حمایتی به‬ ‫بودجه داش��تیم‪ ،‬یعنی محور حمایت��ی بودن بودجه‬ ‫برتری به س��ایر مواردی اس��ت که در بودجه مطرح‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫داس��تان کارگ��ران فصلی هیچ وقت تمام نمی ش��ود؛ انجا که‬ ‫ش��رایط س��خت و طاقت فرس��ای زندگی و بیکاری های مداوم‪،‬‬ ‫امان شان را بریده و دغدغه های شان را نقطه پایانی نیست‪.‬‬ ‫از جمله مش��کالتی ک��ه تا کنون در این زمینه مطرح ش��ده‪،‬‬ ‫نبود امار از کارگران فصلی اس��ت‪ .‬بسیاری از کارشناسان روابط‬ ‫کار و اقتصاددان��ان معتقدند دول��ت در این زمینه ابتدا باید امار‬ ‫مش��خصی از این کارگران داشته باش��د‪ .‬در این صورت می توان‬ ‫برای انها برنامه ریزی کرد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬باید در نظر داش��ت که‬ ‫کارگران فصلی به طور عمده در ‪ ۴‬فصل کار می کنند اما در ایران‬ ‫به دلیل ش��فاف نبودن فضای کار ب��رای کارگران فصلی چنین‬ ‫اتفاق��ی کمتر رخ می دهد و بیش��تر کارگران زمس��تانی در بهار‬ ‫و تابس��تان با وضعیت دش��واری زندگی می کنند‪ .‬با وجود انکه‬ ‫بس��یاری از کارشناسان بر این باورند که مشاغل فصلی تا حدی‬ ‫بخشی از مش��کل بیکاری در کشور را برطرف می کند‪ ،‬حقیقت‬ ‫ان اس��ت که ناپایداری این دسته مشاغل و محدود شدن انها به‬ ‫فصول خاصی از سال‪ ،‬زمینه بروز مشکالت دیگر را برای شاغالن‬ ‫فعالیت های موقت ایجاد می کند‪.‬‬ ‫بر اس��اس قانون کار‪ ،‬مشاغل فصلی کارهایی هستند که بنا بر‬ ‫ماهیت و طبیعت خود فقط در مقاطع مشخص و معینی از سال‬ ‫انجام می ش��وند‪ .‬از این رو‪ ،‬کسانی که در پروژه های ساختمانی‪،‬‬ ‫فعالیت های عمرانی‪ ،‬صیادی‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬برنج کوبی و کارخانجات‬ ‫قند اش��تغال ب��ه کار دارند‪ ،‬کارگر فصلی نامیده می ش��وند‪ .‬این‬ ‫دس��ته کارگران به تناس��ب نوع فعالیت به طور معمول ‪ ۶‬ماه از‬ ‫س��ال را که فصل صید‪ ،‬تولید و ساخت وساز و برداشت محصول‬ ‫اس��ت کار می کنند و با پایان ان دس��ت از کار می کشند و بیکار‬ ‫می ش��وند‪ .‬بعضی از فعالیت های فصلی مانند قالیشویی با شروع‬ ‫فصل گرما در تابس��تان و نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و‬ ‫بعضی دیگر مثل گل فروشی در اعیاد و برخی ایام و مناسبت های‬ ‫خاص پرکار می ش��وند‪ .‬دس��ته دیگری از فعالیت های فصلی در‬ ‫زمس��تان رونق بیش��تری می گیرند که از جمله انها می توان به‬ ‫لبوفروش��ی‪ ،‬اش و حلیم فروش��ی و قهوه خانه دار ی اش��اره کرد‪.‬‬ ‫امروز متناس��ب نبودن نیروی کار با فرصت های ش��غلی موجود‬ ‫در بازار موجب ش��ده ت��ا جویندگان کار حتی ب��ه کارهایی که‬ ‫تضمین��ی برای ادامه فعالیت ندارند و از ق��رارداد کار و بیمه در‬ ‫انه��ا خبری نیس��ت تن بدهند‪ ،‬فقط برای انک��ه کار و درامدی‬ ‫داشته باشند‪ .‬علی اکبر لبافی‪ ،‬کارشناس حوزه کار به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫وج��ود چنین فعالیت هایی در جامعه‪ ،‬گویای این واقعیت اس��ت‬ ‫که بس��یاری از کارگران مش��اغل فصلی زیرپوشش حمایت های‬ ‫حداقل��ی و بیمه ای ق��رار ندارند‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬کارگران فصلی‬ ‫فاقد هرگونه بیمه یا مزایای ش��غلی هس��تند و پشتوانه مالی یا‬ ‫بیمه ای در دوران بازنشس��تگی ندارند‪ .‬انه��ا به صورت مقطعی‬ ‫مش��غول کارند و ساعت کارشان مشخص نیست‪ .‬این کارشناس‬ ‫ح��وزه کار با بیان اینک��ه در تمام دنیا کارگران مش��اغل فصلی‬ ‫حمایت و زمانی هم که بیکار می ش��وند از مزایای بیمه بیکاری‬ ‫برخوردار می شوند‪ ،‬گفت‪ :‬در دنیا نیروی کار فصلی و بیکار شده‬ ‫را ره��ا نمی کنن��د و خدمات رفاهی‪ ،‬درمان��ی و بیمه ای برای او‬ ‫در نظ��ر می گیرن د به نحوی که اگر ب��ه دلیل تغییر فصول دچار‬ ‫بیکاری شد‪ ،‬مش��مول جابه جایی شغلی می شود و بالفاصله زیر‬ ‫پوش��ش بیمه قرار می گیرد در همه کش��ورها کارگران مشاغل‬ ‫فصلی مورد حمایت قرار می گیرند و زمانی هم که بیکار می شوند‬ ‫بیمه بیکاری دریافت می کنند‪ .‬او گفت‪ :‬باید از کارگران مش��اغل‬ ‫فصل��ی حمایت های قانونی و تضمینی ش��ود چرا که روز به روز بر‬ ‫تعداد انها افزوده می شود و اگر برای ساماندهی انها فکری نکنیم‬ ‫به س��مت مشاغل پنهان و کاذب س��وق داده می شوند‪ .‬کارگران‬ ‫فصل��ی و روزمزد به لحاظ درام��دی و حمایت های قانونی جزو‬ ‫ضعیف ترین گروه ش��اغالن در بازار کار به شمار می روند‪ .‬تعداد‬ ‫ایام بیکاری این گروه از کارگران در فصول سرد سال در مقایسه‬ ‫با ماه های گرم س��ال بیشتر اس��ت و ناچارند برای امرار معاش و‬ ‫تامی��ن هزینه های زندگی خانواده به مش��اغل دیگر حتی کاذب‬ ‫روی اورند‪ .‬در شرایط حاضر با وجود انکه مشکالت ساالنه برخی‬ ‫از کارگران فصلی برطرف شده‪ ،‬بسیاری از انها همچنان از بیمه‬ ‫و پوشش های حمایتی محروم هستند‪ .‬در این بین شایسته است‬ ‫س��ازمان ها و تشکل های کارگری برای شناسایی کارگران فصلی‬ ‫و روزم��زد اقدام کرده و ضمن اطالع از نح��وه فعالیت و زندگی‬ ‫انه��ا‪ ،‬وضعیت بیمه و حقوق قانون��ی انها را پیگیری کنند‪ .‬بیمه‬ ‫تامین اجتماع��ی و بیمه خدمات درمانی‪ ،‬ارزوی دیرینه کارگران‬ ‫مش��اغل فصلی اس��ت و دولت می تواند این امکان را با همکاری‬ ‫تش��کل های کارگری برای کارگران فصلی و روزمزد فراهم کند‬ ‫و برای حمایت بیش��تر از انها در برخی فصول‪ ،‬مشاغل جایگزین‬ ‫را پیش بینی کند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 9‬دی ‪ 22 1397‬ربیع الثانی ‪ 30 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 554‬پیاپی ‪2527‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بهره مندی کوچک ترها از توان‬ ‫ مهندسی بزرگ ترها‬ ‫خبر‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫«بسته جامع ساماندهی بازار‬ ‫خودرو» به مجلس ارائه می شود‬ ‫عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫نشس��ت با هیات رئیس��ه کمیس��یون وعده داد تا ‪۲‬هفته‬ ‫اینده بسته ای را برای «ساماندهی بازار خودرو» به مجلس‬ ‫شورای اسالمی ارائه کند‪.‬‬ ‫عب��داهلل رضیان‪ ،‬عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع‬ ‫و مع��ادن مجل��س در گفت وگو با مه��ر اظهارکرد‪ :‬اعضای‬ ‫هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اسالمی در نشستی با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫موضوع ب��ازار خودرو را مورد بررس��ی ق��رار دادند و وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قول داد تا ‪۲‬هفته اینده بس��ته ای‬ ‫را برای س��اماندهی بازار خودرو نهایی و به کمیسیون ارائه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به بررسی موضوع لزوم نزدیک شدن قیمت‬ ‫خودرو در کارخانه و بازار گفت‪ :‬مدیرعامل ش��رکت س��ایپا‬ ‫اع�لام کرد این ش��رکت روزان��ه ‪۳۰‬میلی��ارد تومان ضرر‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مجلس ده��م اظهارک��رد‪ :‬اختالف قیمت‬ ‫خ��ودرو در کارخان��ه و بازار ازاد به جی��ب دالل ها می رود‬ ‫و تنه��ا ‪۲۰‬درص��د خودروهای��ی ک��ه خری��د و ف��روش‬ ‫می ش��وند‪ ،‬خودرو ه��ای صف��ر ب��وده و بقیه دادوس��تد ها‬ ‫مرب��وط به خودرو هایی اس��ت ک��ه مدت ه��ا از تولید انها‬ ‫می گذرد‪.‬‬ ‫اگر خودروسازها ‪۵‬درصد زیر قیمت بازار خودرو را عرضه‬ ‫کنند‪ ،‬معامالت خودرو در بازار تحت کنترل وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و ش��رکت های خودروس��از درخواهد امد‬ ‫و به دلیل اینکه داللی ها کاه��ش می یابد تقاضای بازار نیز‬ ‫واقعی شده و روند کاهشی خواهد داشت‪.‬‬ ‫ایران خودرو به تمامی تعهدات‬ ‫خود به مشتریان در فروش‬ ‫قطعی‪ ،‬پایبند است‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو اعالم کرد این گروه در راستای‬ ‫تکریم مش��تریان به تمامی تعه��دات خود در فروش قطعی‬ ‫محصوالت پایبند است‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬پیرو خبر منتشر شده در شبکه های‬ ‫اجتماع��ی مبنی بر صدور فاکتور تعهدات قطعی ش��رکت‬ ‫ایران خودرو بدون سود مشارکت‪ ،‬گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫ضم��ن تکذیب این خبر اعالم کرد‪ ،‬تمامی تعهدات خود را‬ ‫با قیمت قطعی و براس��اس ش��رایط تنظیم شده قرارداد به‬ ‫مشتریان تحویل خواهد داد‪.‬‬ ‫مرتضی چمن ارا‬ ‫صحبت از خودروهای‬ ‫هوشمند و خودران برای‬ ‫ما کمی غریب است زیرا‬ ‫صنعت خودرو کشور‬ ‫همچنان درگیر تولید‬ ‫خودروهای بنزینی‬ ‫است اما به شکل خرد‬ ‫حرکت هایی در این راستا‬ ‫در حال انجام است‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫مجموعه س��ازی یک��ی از‬ ‫راهکاره��ا ب��رای توانمندت��ر‬ ‫ک��ردن واحده��ای تولیدی‬ ‫به وی��ژه در صنع��ت قطع��ه‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��کلی خاص ب��رای این‬ ‫ادغام نمی ت��وان تعیین کرد‪،‬‬ ‫ساسان قربانی‬ ‫بلکه این موضوع بس��تگی به‬ ‫فعال صنعت قطعه‬ ‫ش��رایط و موقعیت هر یک از‬ ‫سازندگان دارد‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬ب��رای عملیاتی کردن موض��وع‪ ،‬ارزیابی دقیق‬ ‫از واحدهای صنعتی ضروری اس��ت‪ .‬گاهی شرکتی دارای‬ ‫فناوری اس��ت اما سایر امکانات را در اختیار ندارد؛ بنابراین‬ ‫شکل ادغام در بین قطعه س��ازان باید متفاوت دنبال شود‪.‬‬ ‫ضمن انکه این امر در محصول با محصول نیز تفاوت دارد‪.‬‬ ‫معتقدم نباید خود را محدود به روشی خاص کرد‪ ،‬ضمن‬ ‫انکه الزم نیست یک فرمول دنبال شود‪.‬‬ ‫گاه��ی الزم اس��ت یک ش��رکت خارجی وارد ش��ود و‬ ‫به دنبال ش��ریک ایرانی باش��د و در جایی دیگر شاید الزم‬ ‫اس��ت چند ش��رکت کوچک داخلی با یک ش��رکت بزرگ‬ ‫هموطن همکاری داش��ته باش��ند تا به این ترتیب از بستر‬ ‫تولیدی‪ ،‬صنعتی و مهندس��ی ان ش��رکت بزرگ استفاده‬ ‫کرده و رشد کنند‪.‬‬ ‫همان گونه که ممکن اس��ت چند شرکت کوچک در هم‬ ‫ادغام ش��ده و یک مجموعه مهندس��ی جدید را طرح ریزی‬ ‫کنند که به طور قطع قوی تر از تک تک انها خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن ب��رای کارام��دی مجموعه س��ازی روش های‬ ‫گوناگون��ی در جهان وجود دارد ک��ه ازمون و خطای خود‬ ‫را گذرانده و امروز به عنوان تجربه می تواند در اختیار سایر‬ ‫فع��االن این عرصه ق��رار گیرد‪ ،‬روش هایی ک��ه تا به امروز‬ ‫پاس��خگو نیز بوده اند‪ .‬در نتیجه الزم است از همان روش ها‬ ‫برای بهره مندی بیشتر الگو گرفت‪.‬‬ ‫ام��ا به طور قط��ع‪ ،‬ادغام امری اس��ت که ب��رای صنایع‬ ‫کشور از جمله قطعه سازی گریزناپذیر است زیرا واحدهای‬ ‫کوچک فرصت الزم برای رش��د و توسعه در اختیار نداشته‬ ‫و برای فعالیت مطلوب باید در کنار همتایان دیگر با تدوین‬ ‫برنامه های بلندمدت در یک مسیر حرکت کنند‪.‬‬ ‫مخترع ایرانی در گفت وگو با «گسترش صنعت»‪:‬‬ ‫خودروهای هوشمند قابلیت بومی سازی دارند‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مس��ابقات گوناگون بخش��ی از فعالیت هایی است‬ ‫که زمینه رقابت را به وجود می اورد که بس��تری هم‬ ‫برای ارتقا و توس��عه به شمار می رود‪ .‬در بحث خودرو‬ ‫نیز مس��ابقات بس��یاری در جهان برگزار می شود که‬ ‫ه��ر یک جذابیت های خاص خود را دارد‪ .‬همان گونه‬ ‫که در نمایشگاه ها‪ ،‬تولیدکنندگان به نمایش اخرین‬ ‫دس��تاوردهای خود می پردازند؛ به ط��ور معمول‪ ،‬در‬ ‫مس��ابقات نیز هر ی��ک از ش��رکت کنندگان به ارائه‬ ‫اخری��ن توانمندی ه��ای خود در هر حوزه مش��غول‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مس��ابقات خودرو بیشتر در بخش ورزشی در حال‬ ‫انجام اس��ت اما مس��ابقات علمی هم به ویژه با ورود‬ ‫خودروهای��ی با فن��اوری جدید مانن��د خودروهای‬ ‫هوشمند و خودران این بخش را متنوع تر کرده است‪.‬‬ ‫ش��اید صحبت از خودروهای هوش��مند و خودران‬ ‫برای ما کمی غریب باش��د زیرا صنعت خودرو کشور‬ ‫همچنان درگیر تولید خودروهای بنزینی است اما به‬ ‫ش��کل خرد و نه کالن‪ ،‬حرکت هایی در این راستا در‬ ‫حال انجام اس��ت‪ .‬مرتضی چم��ن ارا‪ ،‬دارنده دکترای‬ ‫مع��ادل ‪ ICT‬و مخت��رع «تولی��د ب��رق از اصوات»‬ ‫اس��ت‪ .‬وی در مرکز علمی کاربردی ایران لوازم قطعه‬ ‫در حال فعالیت اس��ت‪ .‬در ادامه «گس��ترش صنعت»‬ ‫گفت وگوی��ی با وی در زمینه خودروهای هوش��مند‬ ‫و تبدی��ل گازهای کربن به اکس��یژن از س��وی این‬ ‫خودروها با وی داشت که می خوانید‪.‬‬ ‫€ €ش�ما در حال مطالع�ه درب�اره خودروهای‬ ‫هوش�مند هستید‪ .‬در این زمینه به چه نتایجی‬ ‫دست یافته اید؟‬ ‫برای نخس��تین بار در جهان‪ ،‬هوش ‪ EIM‬را بنیان‬ ‫گذاشتیم که بخشی از ان در حوزه تخصصی صنعت‬ ‫خودرو و خودروهای هوشمند فعالیت دارد‪ .‬کلید این‬ ‫امر در مرکز علمی کاربردی «ایران لوازم قطعه» زده‬ ‫شد‪ .‬جالب است بدانید در بنیاد هوش ‪ EIM‬کالس‬ ‫مخترع پروری برگزار می شود که بخشی از ان درباره‬ ‫صنعت خودرو و خودروهای هوشمند است‪.‬‬ ‫موضوع خودروهای اکسیژن ساز نیز از سال‪۱۳۹۱‬‬ ‫کلی��د خ��ورده و در ح��د نمونه های ازمایش��گاهی‬ ‫طراح هایی انجام شده اس��ت‪ .‬همچنین پروژه تولید‬ ‫خودروهای هوشمند اکسیژن ساز از سوی گروهی از‬ ‫متخصصان در حال پیگیری و انجام است‪.‬‬ ‫عضوهیات رئیسه کمیسیون اصل‪ 90‬مجلس شورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬خودروس��ازان نه تنها ب��ه تعهدات خود‬ ‫عم��ل نمی کنن��د‪ ،‬بلکه به خریداران��ی که خرید قطعی‬ ‫کرده ان��د فرمی ارائه می دهن��د با این مضمون که اگر از‬ ‫سود مش��ارکتی انصراف دهند می توانند خودرو خود را‬ ‫دریاف��ت کنند‪ .‬امیر خجس��ته درگفت وگو با خانه ملت‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه پایبند نبودن خودروس��ازان به تعهدات‬ ‫خود به یک معضل تبدیل شده‪ ،‬گفت‪ :‬این شرکت ها به‬ ‫تعهدات خود عمل نکرده و اگر مشکالتی دارند نباید از‬ ‫طریق غارت مردم منابع مالی خود را تامین کنند‪ .‬این‬ ‫نماینده مجلس دهم با اش��اره به نشس��تی که با حضور‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مدیران عامل دو شرکت‬ ‫بزرگ خودروس��ازی کش��ور برگزار ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬در این‬ ‫نشست تمام مس��ائل و مشکالت این شرکت ها بررسی‬ ‫€ €درباره خودروهای اکسیژن ساز بیشتر برای‬ ‫ای�ن پروژه ها را بخش خصوص�ی دنبال کند یا‬ ‫ما بگویید‪.‬‬ ‫دولتی؟‬ ‫وس��یله ای در ای��ن مرکز طراحی ش��ده که هزینه‬ ‫در هر دو حوزه خصوصی و دولتی برنامه همکاری‬ ‫زیادی ندارد (چنانچه با صنعتی ش��دن ان هزینه ها‬ ‫داریم‪ .‬اما بزرگ ترین مش��کلی ک��ه در حوزه خودرو‬ ‫کاه��ش بیش��تری خواهد داش��ت) و ب��ا نصب روی‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬نبود اطالع��ات و داده های م��ورد نیاز‬ ‫خودروه��ا و حتی خودروهایی ک��ه فیلتردار نبوده و‬ ‫در این باره اس��ت‪ .‬ضروری است دو س��امانه در این‬ ‫هوش��مند نیس��تند‪ ،‬گاز کربنیک اگزوز را با ترکیب‬ ‫زمینه وجود داشته باشد مش��ابه همان سامانه هایی‬ ‫یک سلس��له مواد ش��یمی به برق تبدیل می کند‪ .‬از‬ ‫ک��ه در جه��ان فعالیت دارند‪ .‬در ای��ن زمینه باید به‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬با این فرایند ‪ O۲‬ازاد ش��ده و به این‬ ‫مخترعان کشور میدان بدهیم‪ .‬از جمله این سامانه ها‬ ‫ترتیب خودروها می توانند اکسیژن ساز باشند‪.‬‬ ‫می توان به س��امانه «جابز» (‪ )Jobs‬و پل حرفه ای ها‬ ‫تولید اکس��یژن در خودروهای هوش��مند هنوز در‬ ‫(‪ )career bridges‬اش��اره کرد‪ .‬در سامانه «جابز»‬ ‫جهان انجام نش��ده و پروژه ای اس��ت که ما در مرکز‬ ‫ایده پردازان‪ ،‬مخترعان‪ ،‬کارافرین ها‪ ،‬سرمایه گذاران و‬ ‫خود در حال مطالعه و پیگیری درباره ان هستیم‪.‬‬ ‫صنعتگران هر یک جداگانه بانک اطالعات دارند‪ .‬اگر‬ ‫در زمینه خودروهای هوش��مند پروژه های دیگری‬ ‫خودروس��ازان خصوصی و دولتی این استانداردها را‬ ‫هم در ح��ال انجام اس��ت‪ .‬به عنوان نمون��ه‪ ،‬خودرو‬ ‫برای خود ایجاد کنند‪ ،‬می توانند پروژه های پژوهشی‬ ‫می توان��د بخش��ی از برق خود را از اص��وات و امواج‬ ‫خود را بهتر پیش ببرند و انها را زودتر تجاری سازی‬ ‫رادیویی موجود در فض��ا تامین کند‪ ،‬امواجی که در‬ ‫کنند‪ .‬ضمن انکه ایده ها و اختراعات به کمک صنعت‬ ‫حال هدررفت هستند‪ .‬همچنین تولید خودروهایی با‬ ‫از جمله خودروسازی می اید‪.‬‬ ‫قابلیت استفاده از گرما و حرارت موجود برای تامین‬ ‫درحال حاض��ر س��امانه «جاب��ز» م��ورد اس��تفاده‬ ‫برقش در زمینه بهینه سازی انرژی در حال مطالعه و‬ ‫خودروس��ازان جهانی است‪ .‬ضمن انکه دانشگاه های‬ ‫پیگیری در این مرکز است‪.‬‬ ‫تراز اول روی این سامانه مطالعه می کنند‪.‬‬ ‫مطالعات��ی نیز روی هدایت خودروهای هوش��مند‬ ‫فرصت های��ی ک��ه ای��ن س��امانه ب��رای دو طرف‬ ‫به وسیله تلفن همراه‪ ،‬برای افرادی که معلول هستند‬ ‫ق��رارداد ایجاد می کند این اس��ت که نیاز یک طرف‬ ‫و به عنوان نمونه‪ ،‬پای خود را از دست داده اند‪ ،‬انجام‬ ‫را با توانمندی طرف دیگ��ر رفع می کند‪ .‬در این باره‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به این ترتی��ب این اف��راد می توانند با‬ ‫ش��رکت خودروس��از می تواند واس��ط بین مخترع و‬ ‫گوشی های تلفن همراه خود رانندگی کنند‪.‬‬ ‫سرمایه گذار برای صنعتی شدن یک ایده باشد‪.‬‬ ‫€ €با تمام ای�ن توضیح ها اکنون پرس�ش این‬ ‫تاس��ف بار این اس��ت که ایده مخترعان داخلی در‬ ‫اس�ت که ایا این پروژه ها در ایران قابلیت اجرا‬ ‫کش��ورهای دیگر به مرحله اجرا می رسد‪ ،‬چرا نباید‬ ‫دارند؟‬ ‫در داخل کش��ور از انها بهره برد؟ موضوع این است‬ ‫در این زمینه نمونه ازمایش��گاهی س��اخته شده و‬ ‫ک��ه مدیران ما در زمینه خودروهای هوش��مند رفع‬ ‫سوئیچینگ مخابراتی ان در سال‪ ۸۴‬و ‪ ۸۵‬در کشور‬ ‫تکلیفی عمل می کنند‪.‬‬ ‫به ثبت ملی رس��ید اینکه با استفاده از گوشی تلفن‬ ‫این مس��ائل مه��م و کارامد هس��تند‪ ،‬اما وقتی ما‬ ‫هم��راه به خودرو فرمان دهیم‪ .‬بخش��ی دیگر که در‬ ‫هن��وز گام های نخس��ت را ب��رای تغیی��ر در صنعت‬ ‫سال‪ ۱۳۸۷‬مطالعه شد امروز در مرحله‬ ‫خودرو برنداش��ته ایم‪ ،‬راه ان��دازی این‬ ‫نمونه سازی برای ازمایش است‪ .‬در این‬ ‫سامانه چقدر می تواند مفید واقع شود‪.‬‬ ‫پ��روژه می خواهیم با تعامل س��ازنده با در زمینه تامین برق از‬ ‫پیش��نهاد من این اس��ت که در یک‬ ‫جهان ب��ه نتیجه های مورد نظر دس��ت امواج رادیویی برای ب��ازه زمانی معین س��امانه «جابز» در‬ ‫خطوط حمل ونقل عمومی‬ ‫یابیم‪.‬‬ ‫س��طح اس��تانی راه ان��دازی و داده ه��ا‬ ‫شامل خودرو‪ ،‬مترو و‪...‬‬ ‫€ €ای�ن پروژه ها به ش�کل بس�یار‬ ‫مخترعان‪ ،‬سرمایه داران‪ ،‬صنعتگران و‪...‬‬ ‫برنامه داریم‪ .‬همچنین‬ ‫محدود در حال انجام اس�ت‪ .‬عنوان‬ ‫جمع اوری شود‪.‬‬ ‫درباره تولید و ساخت‬ ‫کردید برخی پروژه ها حتی از س�ال وسایل هوایی که خود � در واق�ع پیش�نهاد نخس�ت‬ ‫‪ ۸۴‬کلید خورده و امروز بیش از یک اکسیژن ساز باشند ش�ما جذب سرمایه گذار و به دست‬ ‫اوردن اطالعات�ی در زمین�ه‬ ‫دهه گذش�ته‪ ،‬اما هنوز در حد نمونه‬ ‫مخترعان و ایده پردازان است؟‬ ‫باق�ی مانده ان�د‪ .‬قرار اس�ت اجرای‬ ‫انصراف از سود مشارکت‪ ،‬منطقی نیست‬ ‫ش��د این ش��رکت ها ادعا کردند به تمام تعهدات خود تا‬ ‫خ��رداد عمل کرده و محصوالت ثبت نام ش��ده را بدون‬ ‫مش��کلی به دس��ت خریداران خواهند رسانند‪ .‬وی بیان‬ ‫کرد‪ :‬با وجود تمام ادعاهای ش��رکت های خودروس��ازان‬ ‫مبنی بر عمل به تعهدات‪ ،‬براس��اس گزارش های رسیده‬ ‫این دو ش��رکت نه تنها به تعهدات خود عمل نکرده اند‪،‬‬ ‫بلک��ه ب��ه خریدارانی ک��ه خرید قطع��ی کرده اند فرمی‬ ‫ارائه می دهند با این مضمون که اگر از س��ود مشارکتی‬ ‫که به دلی��ل دیرکرد باید پرداخت ش��ود انصراف دهند‬ ‫می توانند خودرو خود را دریافت کنند درغیر این صورت‬ ‫خودرویی برای تحویل وجود ندارد‪ .‬عضوهیات رئیس��ه‬ ‫کمیس��یون اصل نود مجلس شورای اسالمی اظهارکرد‪:‬‬ ‫اگر خودروس��ازان نبود قطع��ه را دلیل تاخیر در تحویل‬ ‫خودرو بیان می کنند چگونه مشروط بر اینکه خریداران‬ ‫فرم صرف نظر از س��ود مشارکت را تکمیل کنند خودرو‬ ‫به انها تحویل داده می شود‪ .‬اگر خودرو موجود است باید‬ ‫بدون اما و اگر نه تنها به خرید قطعی ها‪ ،‬بلکه به افرادی‬ ‫که در پیش فروش ش��رکت کرده اند نیز خودرو را بدون‬ ‫تاخیر تحویل دهند‪ .‬رئیس فراکس��یون مبارزه با مفاسد‬ ‫اقتصادی مجلس ش��ورای اس�لامی با تاکی��د بر اینکه‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت باید به موضوع تعهدات‬ ‫شرکت های خودروساز ورود کند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬تعهد‬ ‫شرکت های خودروساز تا پایان امسال تحویل ‪۲۷۰‬هزار‬ ‫خودرو است‪ .‬خجسته تاکید کرد‪ :‬زمزمه هایی که مبنی‬ ‫بر ف��روش خودرو در کارخانه ‪۵‬درص��د زیر قیمت بازار‬ ‫ازاد اس��ت‪ ،‬منطقی نیست زیرا قیمت ها در بازار ازسوی‬ ‫دالالن و سرمایه گذاران تعیین می شود و با تشکیل باند و‬ ‫شبکه های اقتصادی قیمت های موردنظر خود را بر بازار‬ ‫بل��ه‪ .‬به راحتی گروه صنعتی ایران خودرو‪ ،‬ش��رکت‬ ‫س��ایپا ی��ا خودروس��ازان خصوص��ی می توانند این‬ ‫سامانه را داشته باشند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬در کشورهای‬ ‫صنعتی وقتی قرار اس��ت شرکتی صنعتی ثبت شود‬ ‫زمینه کاری ان پرس��ش می شود و اینکه چه کمکی‬ ‫به صنعت خودرو می کنند‪.‬‬ ‫جالب اس��ت وقتی زمینه راه اندازی این سامانه ها‬ ‫پیگیری ش��ود به کارشناس��ان ایرانی می ر س��یم‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬تاکید دارم این س��امانه ها در کش��ور فعالیت‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫€ €منظ�ور ای�ن اس�ت ک�ه از این س�امانه ها‪،‬‬ ‫بخش دولت�ی و خصوصی می توانند برای تولید‬ ‫خودروه�ای هوش�مند ی�ا اکسیژن س�از بهره‬ ‫ببرند؟‬ ‫بله‪ .‬یکی از مشکالت بزرگ صنعت خودرو مدیران‬ ‫مقطعی ان هس��تند‪ ،‬ضمن انکه اگر به طور مناسب‬ ‫فعالیت داشته باشند‪ .‬ضروری است این مشکل و نیز‬ ‫رف��ع تکلیفی عمل کردن در بدنه مدیریت به گونه ای‬ ‫رفع شود‪.‬‬ ‫€ €خودروهای هوش�مند و اکسیژن س�از تنها‬ ‫برای موارد خاص مانند مس�ابقات اتومبیلرانی‬ ‫کارب�رد دارند و از این قابلی�ت برخوردارند که‬ ‫به عنوان وسیله حمل ونقل در ناوگان حمل ونقل‬ ‫عمومی هم مورد استفاده قرار گیرند؟‬ ‫ای��ن خودروه��ا در ن��اوگان حمل ونق��ل عمومی‬ ‫قابل اس��تفاده هس��تند‪ .‬مقدمه این ن��وع کارایی در‬ ‫سال‪ ۱۳۸۵‬کلید خورد‪ .‬همان گونه که گفتم اینکه با‬ ‫اس��تفاده از امواج رادیویی موجود در فضا‪ ،‬برق مورد‬ ‫نیاز انها تامین ش��ود‪ .‬مجوز نمونه س��ازی ان گرفته‬ ‫ش��ده و می توان بر ای کل اجس��ام پرنده حتی برای‬ ‫وسایل نقلیه هوایی هم مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫در زمینه تامین برق از امواج رادیویی برای خطوط‬ ‫حمل ونقل عمومی ش��امل خودرو‪ ،‬مت��رو و‪ ...‬برنامه‬ ‫داریم‪ .‬همچنین درباره تولید و ساخت وسایل هوایی‬ ‫که خود اکسیژن ساز باشند‪.‬‬ ‫مطالع��ه در ای��ن زمینه ادام��ه دارد ام��ا از جمله‬ ‫چالش های ما این اس��ت که وقتی مخترع بخشی از‬ ‫تجهیزاتش دچار مشکل می شود مرکزی برای کمک‬ ‫و حمایت برای رفع مشکل وجود ندارد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در بح��ث رعایت قوانی��ن و مقررات از‬ ‫س��وی صاحبان خودرو برنامه مطالعاتی داریم اینکه‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬در حوزه موتورس��یکلت اگر صاحب‬ ‫ان کاله ایمنی بر سر نگذاشته باشد‪ ،‬موتورسیکلتش‬ ‫روشن نشود‪.‬‬ ‫حاکم می کنند‪ .‬به اعتقاد وی اگر شرکت های خودروساز‬ ‫به فکر افزایش قیمت خودرو هستند‪ ،‬می تواند قیمت ها‬ ‫را ‪ ۵‬تا ‪۱۰‬درصد نسبت به قیمت کنونی کارخانه افزایش‬ ‫دهند‪ .‬این نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی ادامه داد‪:‬‬ ‫تحقیق و تفحص از خودروس��ازن نیز با هدف رسیدگی‬ ‫به مسائلی مانند قیمت خودرو و‪ ...‬مطرح شده نهاد های‬ ‫نظارتی باید هرچه سریع تر به این موضوع ها ورود کرده‬ ‫و ب��ا متخلفان برخورد کنند‪ .‬خجس��ته درباره ادعاهای‬ ‫خودروس��ازان مبنی بر اینکه به دلی��ل تحریم با کمبود‬ ‫قطعه روبه رو هس��تند‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬تحریم ه��ا از ابان‬ ‫اعمال ش��د و بیش��تر پیش فروش ها پی��ش از این زمان‬ ‫بود ش��رکت های خودروس��ازی زمانی ک��ه ارز ‪۳‬هزار و‬ ‫‪۸۰۰‬توم��ان بود از مردم پول دریاف��ت کردند؛ بنابراین‬ ‫باید به تعهدات خود پایبند باشند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪ 9‬دی ‪ 22 1397‬ربیع الثانی ‪ 30 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 554‬پیاپی ‪2527‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی‬ ‫تهران بزرگ‪:‬‬ ‫دوچرخه سواری نباید‬ ‫منجربه بی انضباطی ترافیکی شود‬ ‫سبز کردن بخش‬ ‫حمل ونقل المان‬ ‫پروژه ای است که‬ ‫به ‪۱۰‬سال زمان نیاز‬ ‫دارد‪ .‬المان برای‬ ‫رسیدن به این هدف‬ ‫راهی جز کاهش انتشار‬ ‫گازهای گلخانه ای ندارد‬ ‫و این جز با تولید برق‬ ‫با کمک منابع انرژی‬ ‫تجدیدپذیر امکان پذیر‬ ‫نیست‬ ‫خودروهای برقی و چالش بزرگ ترین اقتصاد اروپا‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫المانی ه��ا دوس��ت دارن��د خ��ود را به عن��وان‬ ‫سرس��خت ترین هواداران محیط زیست و زمین پاک‬ ‫در جهان معرف��ی کنند‪ .‬انها برنامه های پیش��رفته‬ ‫برای بازیافت‪ ،‬عش��ق به جنگل ه��ا و نیز عزم برای‬ ‫جایگزینی منابع انرژی تجدیدپذیر به جای س��وخت‬ ‫هس��ته ای و زغال س��نگ ک��ه «انق�لاب ان��رژی»‬ ‫(‪ )Energiewende‬ن��ام گرفته را در دس��تور کار‬ ‫خود قرار داده اند که همگی نشانه هایی برای اگاهی‬ ‫زیست محیطی قوی این کشور به ویژه در مقایسه با‬ ‫کشورهای الوده کننده ای مانند امریکا و چین است‪.‬‬ ‫اما این تصویر سبز که بزرگ ترین و پرجمعیت ترین‬ ‫اقتصاد اروپا از خود س��اخته ب��ا جنبه دیگر هویت‬ ‫مل��ی المانی ها یعنی عش��ق دیرپا ب��ه خودروهای‬ ‫پرس��رعت و الوده کننده س��اخت نشان های تجاری‬ ‫پراوازه ب ام و‪ ،‬مرس��دس بن��ز و فولکس واگن جور‬ ‫درنمی اید‪ .‬حاال با مش��خص ش��دن نتایج مطالعات‬ ‫در این باره که این کش��ور نمی تواند به اهداف خود‬ ‫برای کاهش انتش��ار گاز دی اکس��یدکربن تا س��ال‬ ‫‪۲۰۲۰‬میالدی(‪۱۴۰۸-۰۹‬خورش��یدی) برس��د و‬ ‫رسوایی بزرگ خودروسازان این کشور در دستکاری‬ ‫کیت نش��ان دهنده االیندگی‪ ،‬پرس��ش هایی پیش‬ ‫امده مبنی بر اینکه این فرهنگ خودرویی در المان‬ ‫تا چه زمانی ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫المان گام های بلندی برای استفاده از نیروی باد و‬ ‫خورشید با هدف تولید برق برداشته اما کار گذاشتن‬ ‫توربین های بادی در جای جای کشور در مقایسه با‬ ‫تغییر روش المان ها از ان فرهنگ خودرویی عمیق‬ ‫به این شیوه از تولید برق کار اسانی به نظر می اید‪.‬‬ ‫سبز کردن بخش حمل ونقل المان پروژه ای است‬ ‫که به ‪۱۰‬سال زمان نیاز دارد‪.‬‬ ‫راه ح��ل روش��ن ای��ن کار برق��ی کردن ن��اوگان‬ ‫خودرویی این کشور اس��ت اما المان برای رسیدن‬ ‫به این هدف راهی جز کاهش شدید انتشار گازهای‬ ‫گلخان��ه ای ن��دارد و این جز با تولی��د برق با کمک‬ ‫منابع انرژی تجدیدپذیر امکان پذیر نیس��ت‪ .‬این در‬ ‫حالی است که بخش��ی از برق مورد نیاز این کشور‬ ‫اکنون با سوختن زغال سنگ و گاز طبیعی به دست‬ ‫می ای��د‪ .‬در هر صورت‪ ،‬به دلیل نوس��ان و س��کون‬ ‫می شوند‪ .‬این سامانه به مسافران امکان می دهد در‬ ‫تقاضا از س��وی مش��تریان‪ ،‬انگال مرکل‪ ،‬صدراعظم‬ ‫س��ریع ترین و ارزان ترین شکل ممکن بدون نیاز به‬ ‫المان مجبور ش��د از خیر هدف دولت یعنی داشتن‬ ‫خودرو ش��خصی از نقطه ای به نقط��ه دیگر جابه جا‬ ‫یک میلیون خودرو برقی در خیابان ها تا سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫(‪ )۱۳۰۸-۰۹‬بگذرد‪ .‬امروز ش��ماری از خودروهای‬ ‫استفان رملر‪ ،‬اس��تاد طراحی حمل ونقل دانشگاه‬ ‫این کش��ور برقی بوده و ساخت س��امانه های شارژ‬ ‫براونشویگ و نویس��نده پرفروش ترین کتاب المان‬ ‫باتری خودروهای برقی در سراس��ر این کشور اغاز‬ ‫درب��اره جابه جای��ی در این��ده‪ ،‬در این ب��اره گفت‪:‬‬ ‫شده‪ ،‬اما تا رس��یدن به هدف مورد نظر فاصله زیاد‬ ‫«تاکنون تمام فرصت ها ب��رای تغییرات زیربنایی از‬ ‫است‪.‬‬ ‫دست رفته اند‪.‬‬ ‫همچنین صنعت خودرو المان اعالم کرده دست‬ ‫انچه م��ا اکنون نی��از داریم اینده ای اس��ت که‬ ‫تنها نمی تواند ش��مار وسایل نقلیه برقی در جاده ها‬ ‫به ج��ای داش��تن ‪۴۶‬میلیون خودرو ب��ا کارکرد ‪۲۳‬‬ ‫را افزایش چش��مگیری ده��د و در این راه به کمک‬ ‫س��اعت در روز‪ ۵ ،‬تا ‪۱۰‬میلیون خ��ودرو با کارکرد‬ ‫دول��ت در بخش هایی مانند ایجاد زیرس��اخت برای‬ ‫‪۲۴‬ساعت و ‪۷‬روز هفته داشته باشد»‪.‬‬ ‫ایستگاه های شارژ و بهبود عملکرد باتری نیاز دارد‪.‬‬ ‫کلوس تپفر‪ ،‬وزیر محافظه کار پیشین محیط زیست‬ ‫ماتیاس ویس��من‪ ،‬رئیس انجم��ن صنعت خودرو‬ ‫و مش��اور قدیمی انگال مرکل نی��ز دراین باره گفت‪:‬‬ ‫الم��ان(‪ )VDA‬دراین ب��اره گفته ب��ود «تنها یک‬ ‫«ترس من از این اس��ت ک��ه وضعیت فعلی صنعت‬ ‫تالش مش��ترک از س��وی فعاالن صنع��ت خودرو و‬ ‫خ��ودرو الم��ان در خطر ق��رار گیرد؛ اگ��ر تنها به‬ ‫سیاستمداران اس��ت که می تواند دستیابی به سهم‬ ‫مدل های کسب وکاری استاندارد یا تنها خودروهای‬ ‫چش��مگیر ‪ ۱۵‬تا ‪۲۵‬درصدی خودروه��ای برقی تا‬ ‫برقی بسنده کند‪ .‬چیزی که ما نیاز داریم فکر کردن‬ ‫سال ‪ )۱۴۰۳-۰۴(۲۰۲۵‬را ممکن کند»‪.‬‬ ‫درباره یک تغییر نظام مند است»‪.‬‬ ‫او همچنی��ن اضاف��ه کرده ب��ود «اتحادی��ه اروپا‬ ‫براس��اس داده های وزارت حمل ونق��ل المان‪ ،‬در‬ ‫به احتم��ال زیاد در رس��یدن به هدف خ��ود یعنی‬ ‫س��ال ‪ ۸۰ )۱۳۹۳-۹۴(۲۰۱۵‬درص��د از کل ‪1/2‬‬ ‫کاهش ‪۳۰‬درصدی انتشار دی اکسیدکربن از ناوگان‬ ‫تریلیون کیلومتر س��فر در این کش��ور با استفاده از‬ ‫خودروهای جدید تا سال ‪ )۱۴۰۸-۰۹(۲۰۳۰‬ناکام‬ ‫خودروهای شخصی انجام شد‪ .‬از سال ‪-۸۶( ۲۰۰۸‬‬ ‫خواهد ماند»‪.‬‬ ‫‪ )۱۳۸۵‬تا ‪ ،)۱۳۹۵-۹۶(۲۰۱۷‬مجموع خودروهای‬ ‫کارشناس��ان حمل ونق��ل‪ ،‬کارافرین��ان و فعاالن‬ ‫رفت وامدکنن��ده در الم��ان از ‪ ۴۱‬میلی��ون به ‪۴۶‬‬ ‫محیط زیس��ت در المان به شدت بر این نکته تاکید‬ ‫میلیون خودرو رسید‪.‬‬ ‫می کنند که س��بز کردن بخش حمل ونقل ملی نیاز‬ ‫همچنین با دنباله روی از روند غالب بازار امریکا‪،‬‬ ‫به چیزی فرات��ر از جایگزین��ی خودروهای برقی با‬ ‫سهم خودروهای اس��پرت و کراس اوورها که بنزین‬ ‫بنزین س��وزها دارد‪ .‬این کارشناس��ان‬ ‫بیشتری می سوزانند و دی اکسیدکربن‬ ‫خواس��تار تغییرات عمیق تر هستند و‬ ‫بیشتری نسبت به خودروهای کوچک‬ ‫پیش بین��ی می کنن��د در اینده نقش‬ ‫تولید می کنن��د‪ ،‬از صفر در میانه دهه‬ ‫قرار است سامانه‬ ‫خودروهای ش��خصی بس��یار کمرنگ حمل ونقلی ایجاد شود ‪(۹۰‬نیمه های ده��ه ‪ )۷۰‬به ‪ ۲۲‬درصد‬ ‫و س��ازگاری ب��ا انچ��ه جابه جای��ی که در ان دوچرخه ها‪ ،‬در این روزها رسیده است‪.‬‬ ‫«مش��ارکتی» یا «هماهن��گ» نامیده اتوبوس ها‪ ،‬قطارها‬ ‫در مجم��وع‪ ،‬تمرک��ز بر ن��واوری در‬ ‫و خودروهای به‬ ‫می شود‪ ،‬بسیار پررنگ شود‪.‬‬ ‫صنع��ت خ��ودرو المان در س��ال های‬ ‫ شده‬ ‫به ای��ن ترتیب س��امانه حمل ونقلی اشتراک گذاری‬ ‫گذش��ته نه تنه��ا ب��ر کارکرده��ای‬ ‫ایجاد می ش��ود که در ان دوچرخه ها‪ ،‬هوشمند همگی با کمک زیست محیطی استوار نبوده‪ ،‬بلکه حس‬ ‫اتوبوس ه��ا‪ ،‬قطاره��ا و خودروهای به پلتفرم های دیجیتال لوک��س بودن را بیش��تر ب��ه خودروها‬ ‫کنترل شوند‬ ‫ اشتراک گذاری ش��ده هوشمند همگی‬ ‫داده‪ ،‬شتاب ش��ان را بیش��تر ک��رده و‬ ‫با کمک پلتفرم ه��ای دیجیتال کنترل‬ ‫طراحی ش��ان را به سمت شاسی بلندها‬ ‫برده است‪ .‬صنعت خودرو المان‪ ،‬با وجود شعارهای‬ ‫سبز‪ ،‬هرگز در مسیر رسیدن به هدف همیشگی خود‬ ‫تزلزل نش��ان نداده اس��ت؛ فروش خودرو در المان‪،‬‬ ‫اروپا و جهان تا حد امکان‪ .‬این مدل کس��ب وکاری‬ ‫در تع��ارض ج��دی ب��ا اه��داف مل��ی و بین المللی‬ ‫این کش��ور برای ایجاد ش��هرهایی کمت��ر الوده به‬ ‫دی اکسیدکربن و کاهش سریع انتشار این گاز سمی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��رای بیش از یک قرن‪ ،‬الم��ان پرچمدار صنعت‬ ‫خ��ودرو در جهان بود‪ .‬امروز‪ ،‬بخ��ش خودرو المان‬ ‫یک��ی از بزرگ تری��ن بخش های اش��تغالزا اس��ت‪.‬‬ ‫میلیون ه��ا المان��ی ب��ا خودروهای خ��ود به عنوان‬ ‫نماد افتخ��ار رفتار می کنن��د و بزرگراه ها‪ ،‬جایی که‬ ‫خودروه��ای پرق��درت اج��ازه دارن��د ت��ا س��رعت‬ ‫‪۱۵۰‬مایل در س��اعت یا بیش��تر برون��د‪ ،‬مانند یک‬ ‫مکان مذهبی برای المانی های خودرودوست تقدس‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫بخ��ش حمل ونقل الم��ان دومین منبع انتش��ار‬ ‫گازه��ای گلخانه ای در این کش��ور ب��ا تولید حدود‬ ‫‪۱۶۶‬میلیون تن دی اکسیدکربن در سال ‪-۹۵(۲۰۱۶‬‬ ‫‪ )۱۳۹۴‬ب��ود‪ .‬این یعن��ی یک پنجم مجموع گازهای‬ ‫گلخان��ه ای در الم��ان از بخش حمل ونقل انتش��ار‬ ‫پیدا ک��رد‪ .‬همچنی��ن پیش تر نامه ای غیررس��می‬ ‫درباره اس��تفاده از انرژی های تجدیدپذیر در المان‬ ‫انتش��ار پیدا کرده بود که مشخص می کرد با وجود‬ ‫س��اخت هزاران توربین بادی و نیروگاه خورشیدی‪،‬‬ ‫انتش��ار گازهای س��می فقط ‪27.6‬درص��د کمتر از‬ ‫س��طح ده��ه ‪( ۹۰‬دهه ‪ )۷۰‬اس��ت که ای��ن رقم از‬ ‫ه��دف ‪۴۰‬درصدی ک��ه ب��رای ‪)۱۳۹۸-۹۹(۲۰۲۰‬‬ ‫در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬بس��یار کمتر است‪ .‬به هرحال‬ ‫المان این روزها بر س��ر دوراهی سختی قرار گرفته‬ ‫اس��ت؛ یا باید از خیر نمادهای افتخار و بزرگراه های‬ ‫مقدس بگ��ذرد و به تولید خودروه��ای برقی بهای‬ ‫بیش��تری بدهد ی��ا پرچمداری خ��ود را در تولید و‬ ‫فروش خودروهای االین��ده حفظ کند و به حرکت‬ ‫الک پش��تی خود برای بهبود ای��ن وضع ادامه دهد؛‬ ‫تصمیم س��ختی که قدرتمندترین زن این روزهای‬ ‫جهان یعنی انگال مرکل‪ ،‬س��ختی اش را بیش از هر‬ ‫کس دیگری درک می کند‪.‬‬ ‫منبع‪Greenbiz :‬‬ ‫برگردان‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫تولید خودرو با قیمت مناسب درکشور هایی با اقتصاد پایین تر‬ ‫یک اقتص��اددان گفت‪ :‬صنعت خ��ودرو‪ ،‬صنعتی‬ ‫س��رزنده و توانا نیس��ت و دلیل مشکالت فعلی این‬ ‫صنعت نیز به این موضوع باز می گردد‪.‬‬ ‫مرتض��ی عزت��ی در گفت وگ��و با عصرخ��ودرو با‬ ‫بی��ان این مطلب اف��زود‪ :‬چندی پی��ش قیمت های‬ ‫مصوب خودروس��ازان پایین ت��ر از قیمت های فعلی‬ ‫ب��ود‪ ،‬ضمن انکه ت��وان اس��تفاده از ارز نیمایی نیز‬ ‫برای خودروس��ازان وجود داش��ت و اگ��ر درصدی‬ ‫ب��رای کاالهای واردات��ی و س��هم واردات از قیمت‬ ‫تمام شده انها در نظر گرفته شود‪ ،‬این سهم به کمتر‬ ‫از ‪۵۰‬درصد می رس��د‪ ،‬با این حال خودروس��ازان از‬ ‫تالطم بازار استفاده و با قیمت های باالتری اقدام به‬ ‫عرضه محصوالت خود کردند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬به دلی��ل تالطم ب��ازار و انتظارات‬ ‫غیرمتع��ارف خریداران‪ ،‬برخی خودروس��ازان از این‬ ‫ش��رایط اس��تفاده کردند و کاالها را ب��ا قیمت های‬ ‫باالتری در بازار به فروش رس��اندند‪ .‬بر این اس��اس‬ ‫همزمان با افزایش قیمت‪ ،‬تقاضا برای خرید خودرو‬ ‫نی��ز به ش��دت افزایش یاف��ت ام��ا درحال حاضر که‬ ‫خودروس��ازان امادگی برای فروش محصوالت خود‬ ‫دارند‪ ،‬به دلیل قیمت های ب��اال هیچ خریداری برای‬ ‫این محصوالت وجود ندارد‪.‬‬ ‫ای��ن اقتص��اددان با بی��ان اینکه صنع��ت خودرو‬ ‫درحال حاض��ر در تالش برای یافتن فضایی س��الم‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به دلیل مش��کالت پیش امده‬ ‫فض��ای س��الم پاس��خگوی تقاضاها نیس��ت چراکه‬ ‫تقاضای غیرمتعارف وارد بازار شده و عده ای سفته باز‬ ‫و س��ودجو نیز در کنار این بازار به دنبال کسب سود‬ ‫هس��تند‪ .‬هرچند گفته می ش��ود خودروس��ازان نیز‬ ‫به دنبال کسب سود بیشتر به جریان ها دامن زده اند‬ ‫و اگر خودروسازان وارد چنین فضایی نمی شدند در‬ ‫شرایط انتظارات غیرمتعارفی قرار نمی گرفتند‪.‬‬ ‫عزت��ی با تاکید ب��ر اینکه تقاضاها هم��واره دارای‬ ‫میانگین مش��خصی است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با وجود این‬ ‫میانگین‪ ،‬تقاضاها ارائه شد اما با این وجود خودروها‬ ‫در حالی که خریداران انه��ا در انتظار برای تحویل‬ ‫خودروه��ا بودند‪ ،‬در فض��ای ازاد ف��روش رفتند و‬ ‫خریداران قادر به دریافت خودرو خود نبودند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این روند ش��بهه عملکرد نادرس��ت‬ ‫خودروس��ازان را ایجاد کرد و ای��ن تصور را به وجود‬ ‫اورد ک��ه انها به بازار به عنوان یک فعالیت اقتصادی‬ ‫مولد ن��گاه نمی کنند‪ ،‬بلک��ه ان را فضایی می بینند‬ ‫که می توان از ان س��ود برد که این نگاه در ابتدا به‬ ‫خودروس��ازان ضربه وارد خواهد کرد و در ادامه نیز‬ ‫مانع از فعالیت بلندمدت انها خواهد شد‪.‬‬ ‫این اقتصاددان ب��ا بیان اینکه یک فعال اقتصادی‬ ‫بای��د بداند ب��ا فعالیت بهره را ب��ه حداکثر و قیمت‬ ‫را ب��ه حداقل برس��اند ت��ا همیش��ه در رقابت باقی‬ ‫بمان��د‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬در اختیار داش��تن رانت های‬ ‫حاش��یه ای همیشه موفقیت امیز نیست‪ .‬یک خودرو‬ ‫داخل��ی باید ب��ا هم کالس خارجی خ��ود در قیمت‬ ‫برابری قرار داش��ته باش��د این در حالی است که در‬ ‫واقعیت چنین ام��ری رخ نمی دهد و با وجود اینکه‬ ‫خودروهای خارجی ب��ا عوارض و ممنوعیت واردات‬ ‫با ‪2‬برابر قیمت به دس��ت مصرف کننده می رس��د اما‬ ‫تقاضای باالت��ری دارند که این رون��د برای صنعت‬ ‫خودرو مناسب نیست‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬دلیل نبود رقابت با شرکت های خارجی‬ ‫مدیریت یک بنگاه اقتصادی نیس��ت‪ ،‬بلکه مس��ائل‬ ‫حاش��یه ای اس��ت در این ش��رایط باید به این نکته‬ ‫توجه کرد مدیران توانمند قادر به افزایش بهره وری‬ ‫نیستند‪ .‬این ش��رایط در حالی است که عمده ترین‬ ‫مش��کل خودروس��ازان دنیا‪ ،‬پایین ب��ودن بهره وری‬ ‫است‪.‬‬ ‫عزت��ی اظهارک��رد‪ :‬درحال حاضر بررس��ی تجربه‬ ‫س��ایر کشورها نشان می دهد کش��ورهایی که حتی‬ ‫کل اقتصاد انها بهره وری پایین تری نسبت به ایران‬ ‫دارند قادر ب��ه تولید خودروهایی ب��ا قیمت های به‬ ‫مراتب پایین تری هس��تند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬پاکستان‬ ‫نیز خودروهای مشابه خودروهای ایرانی را با قیمت‬ ‫پایین ت��ر از ایران تولید می کند که این روند نش��ان‬ ‫می دهد بهره وری تولید خودرو در ایران پایین است‪.‬‬ ‫رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ توضیحاتی‬ ‫را درباره ش��رایط الزم برای توسعه دوچرخه سواری در تهران‬ ‫ارائه کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سردار محمدرضا مهماندار درباره راه اندازی‬ ‫طرح دوچرخه های اش��تراکی در تهران و توس��عه حمل ونقل‬ ‫ب��دون دود در پایتخت‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬در این زمینه چند نکته‬ ‫قابل توجه اس��ت‪ .‬مسئولیت ساماندهی حمل ونقل و ترافیک‬ ‫و تهیه زیرس��اخت های مربوط به ان در ش��هر تهران برعهده‬ ‫شهرداری تهران است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دوچرخه به عنوان یک وسیله پاک و بدون‬ ‫الودگی اهمیت باالیی در ش��هر دارد‪ ،‬گفت‪ :‬طبیعی است که‬ ‫پلیس نیز از توسعه چنین وسایل حمل ونقلی استقبال خواهد‬ ‫کرد اما باید مسیرهای ویژه ان نیز پیش بینی شود‪.‬‬ ‫مهماندار درباره ش��رایط مسیرهای ویژه تردد دوچرخه نیز‬ ‫اظهارکرد‪ :‬درباره مس��یرهای ویژه باید به نکاتی توجه شود از‬ ‫جمل��ه اینکه نباید راه جدیدی که برای تردد دوچرخه ایجاد‬ ‫می شود‪ ،‬س��بب بی انضباطی ترافیکی و ایجاد مزاحمت برای‬ ‫عابران پیاده و همچنین چرخه ترافیک در شهر شود‪.‬‬ ‫رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با بیان اینکه‬ ‫دوچرخه نیز بخشی از چرخه حمل ونقل است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬باید‬ ‫سهم تمامی وسایل حمل ونقلی در سطح شهر مشخص شود‬ ‫و تمام موارد یعنی حمل ونقل عمومی‪ ،‬خودروهای ش��خصی‬ ‫و دوچرخه را یک بس��ته کامل دی��ده و اگر می خواهیم برای‬ ‫انها سیاست گذاری کنیم‪ ،‬تمام انها را با هم دیده و برای یک‬ ‫مجموعه سیاست گذاری درستی انجام دهیم‪.‬‬ ‫به گفت��ه مهماندار‪ ،‬نباید با اقدام های احساس��ی طرح ها را‬ ‫اج��را کرد؛ بنابراین باید برنامه ریزی ه��ای الزم در این زمینه‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫پیامدهای منفی جنگ تجاری میان چین و امریکا‬ ‫تولید جهانی خودرو‬ ‫در سراشیبی سقوط‬ ‫نیس��ان موتورز نیز با توجه به کاهش تقاضای خرید خودرو‬ ‫در بازارهای جهانی از جمله چین‪ ،‬تصمیم گرفته میزان تولید‬ ‫خودروهای خود را در یک بازه زمانی ‪۳‬ماهه به ‪۳۰‬هزار خودرو‬ ‫کمتر از انچه پیش تر برنامه ریزی کرده بود‪ ،‬برساند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلنا‪ ،‬پس از ش��رکت های خودروس��ازی فورد‬ ‫امریکا و هیوندای موتورز کره جنوبی‪ ،‬حاال نیسان موتورز ژاپن‬ ‫س��ومین خودروساز بزرگی اس��ت که اعالم کرده‪ ،‬می خواهد‬ ‫میزان تولید خودرو در بازار چین را به حداقل برساند‪.‬‬ ‫به نظر می رسد پیامدهای منفی جنگ تجاری میان چین و‬ ‫امریکا و از سوی دیگر‪ ،‬پیش بینی کندی رشد اقتصاد جهانی‬ ‫و رک��ود اقتص��ادی در بازارهای گوناگون در سراس��ر جهان‬ ‫به تدریج در حال پدیدار ش��دن اس��ت و میزان تقاضا و خرید‬ ‫و ف��روش خودرو در بزرگ ترین ب��ازار خودرو جهان که چین‬ ‫اس��ت‪ ،‬به شدت رو به کاهش بوده و روندی نزولی را در پیش‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫همی��ن ام��ر نی��ز موجب ش��ده بس��یاری از ش��رکت های‬ ‫خودروس��ازی جه��ان تصمیم بگیرن��د حجم تولید س��االنه‬ ‫و پیش بینی ه��ای خود در س��ال اینده می�لادی را به میزان‬ ‫قابل توجهی کاهش دهند‪.‬‬ ‫حاال براس��اس گزارش رویترز‪ ،‬نیس��ان موتورز اعالم کرده‬ ‫قصد دارد در بازه زمانی دسامبر ‪( ۲۰۱۸‬دی‪ )۱۳۹۷‬تا فوریه‬ ‫‪( ۲۰۱۹‬بهمن‪ ،)۹۸‬چشم انداز حجم تولید خود را به ‪۳۰‬هزار‬ ‫خ��ودرو کمتر از انچه پیش تر برای ان برنامه ریزی کرده بود‪،‬‬ ‫برساند‪ .‬این در حالی است که این خودروساز در مدت مشابه‬ ‫سال گذش��ته‪ ،‬توانس��ت حدود ‪۴۰۰‬هزار خودرو را در چین‬ ‫به تولید رس��انده و بفروشد‪ .‬براس��اس گزارش پایگاه خبری‬ ‫نیکی ژاپن‪ ،‬نیس��ان موتورز قصد دارد این کاهش تولید را در‬ ‫‪۳‬کارخانه خود در چین اعمال کند که خودروهای قش��قایی‬ ‫و کراس اووره��ای اینفینیتی و ایکس ءتریل و همچنین مدل‬ ‫ونوسیا را تولید می کنند‪.‬‬ ‫ضرورت اجرای تعهدات‬ ‫از سوی خودروسازان‬ ‫رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬خودروسازان باید به تمام مواد قراردادی که با مشتریان‬ ‫منعقد کرده اند‪ ،‬عمل کنند‪.‬‬ ‫طرح ه��ای گوناگ��ون خودروس��ازان ب��رای پیش ف��روش‬ ‫محصوالت ش��ان ای��ن روزها به معضل��ی تازه تبدیل ش��ده‬ ‫به گونه ای که همه روزه تعداد زیادی از مردم از پایبند نبودن‬ ‫خودروس��ازان به تعهدات خ��ود گالیه مند بوده و خواس��تار‬ ‫ورود وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به این موضوع هس��تند‪.‬‬ ‫عزی��ز اکبریان‪ ،‬رئیس کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬درباره تعهدات‬ ‫خودروسازان‪ ،‬گفت‪ :‬خودروسازن باید به مرور به تعهدات خود‬ ‫عمل کنند و در صورتی که ضرر و زیانی نیز به خریداران وارد‬ ‫شده‪ ،‬جبران کنند‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم ک��رج مجل��س ش��ورای اس�لامی افزود‪:‬‬ ‫خودروس��ازان باید به تم��ام مواد قراردادی که با مش��تریان‬ ‫منعق��د کرده اند عمل کنند‪ .‬عزیزی��ان درباره زمزمه هایی که‬ ‫درباره پیش فروش جدید خودروس��ازان ش��نیده می ش��ود و‬ ‫اینکه ایا در ش��رایط فعلی تصمیم درست است‪ ،‬گفت‪ :‬ستاد‬ ‫تنظیم بازار باید در این زمینه تصمیم گیری کند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 9‬دی ‪ 22 1397‬ربیع الثانی ‪ 30 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 554‬پیاپی ‪2527‬‬ ‫خبر‬ ‫جزئیات سرقت از خط لوله انتقال‬ ‫فراورده در بوشهر‬ ‫جعفر پورفرجودی با بیان اینکه متخلفان از چند ماه پیش‬ ‫خانه محل تخلف را اجاره کرده اند‪ ،‬افزود‪ :‬بررسی اولیه حاکی‬ ‫اس��ت عمده برداش��ت متخلفان نفت گاز ب��وده و از انجا که‬ ‫انتق��ال بنزین از طریق این خط مح��دود بوده امکان زیادی‬ ‫برای سوء استفاده از این فراورده وجود نداشته است‪.‬‬ ‫پورفرج��ودی درباره جزئیات س��رقت از خ��ط لوله انتقال‬ ‫فراوره در اس��تان بوش��هر به مهر گفت‪ :‬ی��ک خط لوله ‪۱۶‬‬ ‫اینچ��ی که فراورده را به انبار ش��هید غیبی منتقل می کرد‪،‬‬ ‫دچار نشتی می شود‪ ،‬ماموران اعزام شده به محل برای ترمیم‬ ‫متوجه می ش��وند که یک خط لوله ی��ک اینچی از این خط‬ ‫منش��عب و به یکی از منازل مخروبه ختم می ش��ود که چند‬ ‫مخزن ‪ ۱۰۰۰‬لیتری در ان تعبیه ش��ده بود و سوخت به ان‬ ‫منتقل می شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه بالفاصله پس از این موضوع با همکاری‬ ‫نهادهای قضایی و انتظامی‪ ،‬متخلفان دس��تگیر شدند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫درحال حاضر مسیر خط لوله یک اینچی مسدود و خط اصلی‬ ‫در حال تعمیر است‪.‬‬ ‫سخنگوی ش��رکت پخش فراورده های نفتی تصریح کرد‪:‬‬ ‫اکن��ون فراورده از طری��ق خط اضطراری انتق��ال می یابد و‬ ‫بررس��ی برای نحوه سوء استفاده ادامه دارد تا میزان و نحوه‬ ‫سرقت مشخص شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬مبنای محاسبه فراورده ورودی انبار‬ ‫اس��ت و با توجه به اینکه هم حجم مخزن متخلفان کم بوده‬ ‫و همیشه مقداری فراورده داخل لوله باقی می ماند‪ .‬اگر خط‬ ‫دچار حادثه نمی ش��د امکان مطلع ش��دن از این سرقت کم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫پورفرجودی با بیان اینکه متخلفان از چند ماه پیش خانه‬ ‫مح��ل تخلف را اج��اره کرده اند‪ ،‬افزود‪ :‬بررس��ی اولیه حاکی‬ ‫اس��ت عمده برداش��ت متخلفان نفت گاز ب��وده و از انجا که‬ ‫انتق��ال بنزین از طریق این خط مح��دود بوده امکان زیادی‬ ‫ب��رای سوء اس��تفاده از ای��ن فراورده وجود نداش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫هم اکنون با همکاری نهادهای نظارتی و قضایی پیگیری این‬ ‫تخلف با جدیت در حال انجام است‪.‬‬ ‫طرح شناسایی شیل های نفتی‬ ‫امسال نهایی می شود‬ ‫رئیس پژوهش و فناوری مدیریت اکتش��اف ش��رکت ملی‬ ‫نف��ت ایران از دریافت مصوبه اجرای ‪ ۷‬پروژه پژوهش��ی این‬ ‫مدیریت خبر داد و گفت‪ :‬طرح پژوهشی شناسایی شیل های‬ ‫نفتی تا پیش از پایان امسال‪ ،‬امضا می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ش��رکت مل��ی نفت ایران‪ ،‬محم��ود حاجیان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هم اکنون ‪ ۷‬پروژه پژوهش��ی مدیریت اکتشاف‬ ‫از ش��ورای پژوهش ش��رکت ملی نفت ای��ران مصوبه اجرا‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬ق��رارداد فاز دوم ط��رح هیدرات های گازی‬ ‫عمان که چندی پیش با پژوهش��گاه صنعت نفت امضا شد‬ ‫یک��ی از ان ‪ ۷‬پ��روژه اس��ت که زمان اجرای ان ‪ ۴‬س��ال‬ ‫تعیین شده است‪.‬‬ ‫حاجی��ان ب��ا اش��اره ب��ه نتایج مثب��ت فاز نخس��ت طرح‬ ‫هیدرات ه��ای گازی‪ ،‬گف��ت‪ :‬در بخش ایران��ی دریای عمان‬ ‫مقادیر معتنابهی هیدرات گازی شناسایی شده که در اینده‬ ‫می تواند پاسخگوی مناسبی برای نیازهای گازی کشور باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نتایج فاز نخست طرح هیدرات های گازی نشان‬ ‫می دهد ک��ه در زیر منبع نامتعارف گاز‪ ،‬س��اختارهای گازی‬ ‫متعارفی نیز وجود دارد که در فاز دوم باید حجم دقیق گاز و‬ ‫محل دقیق حفر چاه ها مش��خص شود‪ .‬سرانجام در فاز سوم‪،‬‬ ‫چاه ها حفاری و استخراج انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫حاجیان درباره طرح پژوهش��ی شناسایی شیل های نفتی‬ ‫گفت‪ :‬خوشبختانه در فاز نخست اجرای این پروژه پژوهشی‬ ‫با انس��تیتو نفت دانش��گاه تهران‪ ،‬وجود نفت ش��یل در قالی‬ ‫کوه لرس��تان به اثبات رس��ید‪ .‬حجم درجای این نفت سبک‬ ‫و با کیفیت اقتصادی که قابلیت اس��تفاده مستقیم به عنوان‬ ‫س��وخت جت را دارد‪ ،‬بسیار قابل توجه است‪ .‬فاز دوم اجرای‬ ‫طرح پژوهشی نفت شیل ها مصوبه شورای پژوهشی شرکت‬ ‫ملی نفت ایران برای اجرا را دریافت کرده اس��ت‪ .‬پیش بینی‬ ‫می ش��ود قرارداد این طرح پژوهش��ی پس از دریافت مصوبه‬ ‫هیات مدیره ش��رکت ملی نفت ایران تا پیش از پایان امسال‬ ‫امضا شود‪.‬‬ ‫حاجیان اجرای پروژه ژئوشیمی شناسایی مسیر مهاجرت‬ ‫و تعیی��ن نوع س��یال در حوضه زاگ��رس در ناحیه فارس را‬ ‫از دیگر پروژه های پژوهش��ی مصوب اع�لام کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫صورت اجرایی ش��دن این پ��روژه‪ ،‬الیه های نفتی و مس��یر‬ ‫مهاجرت انها مشخص می شود که این موضوع ضمن کاهش‬ ‫ریسک حفاری‪ ،‬از حفر چاه های خشک جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫رئیس پژوهش و فناوری مدیریت اکتش��اف ش��رکت ملی‬ ‫نفت ایران با بیان اینکه ‪ ۳‬پروژه پژوهشی در حوزه ژئوفیزیک‬ ‫نیز مصوبه اجرا دریافت کرده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این پروژه ها‬ ‫ش��امل پردازش‪ ،‬برداشت و ژئوفیزیک مخزن است که تالش‬ ‫می کنی��م ب��ا کمک دانش��گاه فردوس��ی مش��هد و در قالب‬ ‫طرح های کالن پژوهش��ی با موضوع «بهبود و تصویرس��ازی‬ ‫زیرسطحی» به سرانجام برسانیم‪ .‬پروژه پژوهشی تولید انواع‬ ‫سیاالت حفاری که بتوانند در فشار و دمای باال و در چاه های‬ ‫عمیق استفاده شوند و کمترین اسیب را برای محیط زیست‬ ‫داشته باشند نیز در دستور کار است‪.‬‬ ‫علی بختیار‬ ‫حدود ‪ ۱۷۰‬میلیارد دالر‬ ‫در اقتصاد کشور پول‬ ‫سرگردان داریم‪ ،‬باید‬ ‫مشوق هایی در نظر بگیریم‬ ‫که مردم به جای بازار سکه‬ ‫و خودرو سرمایه خود را به‬ ‫سمت تولید ببرند‬ ‫نماینده ناظر در شورای عالی انرژی مطرح کرد‪:‬‬ ‫مردم و صندوق ها به کمک نفت می ایند‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی‬ ‫با اش��اره ب��ه طرح در ح��ال تدوین برای توس��عه‬ ‫س��رمایه گذاری بخش باالدست صنعت نفت گفت‪:‬‬ ‫با ‪ ۱.۵‬میلیارد دالر س��رمایه گذاری در میدان های‬ ‫مشترک به ویژه غرب کارون در ‪ ۳۲‬ماه‪ ۲۵۰ ،‬هزار‬ ‫بشکه به ظرفیت تولید اضافه می کنیم‪.‬‬ ‫عل��ی بختیار درب��اره الیحه بودج��ه ‪ ۹۸‬و توان‬ ‫توسعه نفت با توجه به سهم اختصاص داده شده و‬ ‫در نظر گرفتن کاهش درامدهای ناشی از تحریم ها‬ ‫ب��ه ایلنا گفت‪ :‬ب��ا توجه به ش��رایط تحریم نفت و‬ ‫کاهش ص��ادرات‪ ،‬دولت در زمین��ه باالنس بودجه‬ ‫دچار مش��کل بوده بنابراین س��هم صندوق توسعه‬ ‫مل��ی را به ‪ ۲۰‬درصد کاهش داد و س��هم نفت نیز‬ ‫همان ‪ ۱۴.۵‬درصد در نظر گرفته ش��ده که کاهش‬ ‫صادرات‪ ،‬درامدهای این صنعت را با چالش روبه رو‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این اتف��اق از این جهت که می توانیم‬ ‫از ای��ن فرصت اس��تفاده تا درامده��ای نفتی را از‬ ‫بودجه حذف کنیم‪ ،‬خوب اس��ت‪ .‬سال های گذشته‬ ‫نیز چنین تجربه ای داشتیم اما استفاده نکردیم‪ .‬در‬ ‫دوران تحریم نفتی س��ابق باید ب��ه این هدف نائل‬ ‫می شدیم که بودجه را بدون نفت ببندیم‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشنهادهای مالیاتی‬ ‫عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی‬ ‫عضو کمیس��یون انرژی مجلس با بیان اینکه طرح‬ ‫برندسازی جایگاه های عرضه سوخت داللی در حوزه‬ ‫بنزین را به دنبال ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬در این طرح برندهای‬ ‫سوخت وابسته به پاالیشگاه ها تعریف نشده اند و قرار‬ ‫است فقط در حوزه توزیع ایجاد برند شود‪.‬‬ ‫ج�لال میرزایی درب��اره معایب و مزای��ای «طرح‬ ‫برندس��ازی جایگاه های عرضه س��وخت» که ازسوی‬ ‫دولت دنبال می ش��ود‪ ،‬ب��ه خانه ملت گف��ت‪ :‬موانع‬ ‫جدی در راه برندس��ازی وجود دارد که یکی از موانع‬ ‫به مس��یر پاالیش تا پخش مربوط می ش��ود این در‬ ‫در ادامه تصریح کرد‪ :‬برای قطع وابس��تگی به نفت‬ ‫در بودج��ه چند زیر س��اخت الزم اس��ت از جمله‬ ‫اینک��ه درامدهای مالیاتی را افزایش دهیم‪ .‬در این‬ ‫باره قانونی در دس��تور کار مجلس اس��ت مبنی بر‬ ‫اینکه صندوق مکانیزه فروش داش��ته باش��یم‪ ،‬این‬ ‫صندوق یکی از زیرس��اخت هایی است که می تواند‬ ‫درامده��ای مالیات��ی را افزایش ده��د‪ ،‬اقدام دیگر‬ ‫وضع مالیات بر س��رمایه اس��ت یعنی ب��ا این کار‬ ‫درامدهای مالیاتی را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹گروه های مالیاتی را افزایش دهیم‬ ‫عضو کمیس��یون انرژی مجلس با تاکید بر لزوم‬ ‫تکمیل زیرس��اخت های مالیاتی خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫اکنون قش��ر حقوق بگیر که درامدش از همه کمتر‬ ‫اس��ت قبل از اینک��ه حقوق دریافت کن��د مالیات‬ ‫می پرداز د‪ ،‬ما بخش هایی در اقتصاد کشور داریم که‬ ‫درامدها و س��ود کالنی در اختیار دارند اما مالیات‬ ‫پرداخ��ت نمی کنن��د‪ ،‬با وجود همه ش��عارها هنوز‬ ‫نتوانسته ایم توسعه درامدها و گروه های مالیاتی را‬ ‫س��اماندهی کنیم‪ ،‬باید گروه های مالیاتی را توسعه‬ ‫دهیم نه اینکه بر افرادی که مالیات می دهند فشار‬ ‫وارد کنیم‪ .‬بختیاری با اش��اره به اقدام کمیس��یون‬ ‫تلفی��ق در بودج��ه ‪ ۹۷‬در راس��تای پلکانی کردن‬ ‫مالیات بر حقوق برای دس��تیابی به توسعه یافتگی‬ ‫گف��ت‪ :‬در این زمینه مقرر ش��د کس��ی که حقوق‬ ‫بیش��تری می گیرد مالیات بیش��تری هم بپردازد‪،‬‬ ‫اکن��ون نیز فارغ از اینکه مجلس کلیات بودجه ‪۹۸‬‬ ‫را بپذیرد یا خیر‪ ،‬باید اصالحاتی در ان انجام شود‬ ‫تا کمترین وابس��تگی را به درامدهای نفتی داشته‬ ‫‹ ‹جذب ‪ ۱۷۰‬میلیارد دالر سرمایه‬ ‫عضو کمیس��یون ان��رژی مجلس درباره توس��عه‬ ‫صنعت نفت با توجه به کاهش درامدهای صادراتی‬ ‫بیان ک��رد‪ :‬ما برای حل این موض��وع ابتکاراتی به‬ ‫خ��رج دادیم‪ ،‬از جمله ان طرح افزایش پاالیش��گاه‬ ‫و پتروپاالیش��گاه ها از طریق جذب سرمایه مردمی‬ ‫اس��ت‪ .‬این ط��رح در کمیس��یون اصل��ی و فرعی‬ ‫تصویب شده‪ ،‬در صحن علنی هم مورد بررسی قرار‬ ‫می گیرد و مورد وفاق کامل بورس‪ ،‬برنامه و بودجه‪،‬‬ ‫وزارت نفت‪ ،‬ش��رکت پاالیش و پخش فراورده های‬ ‫نفت��ی‪ ،‬مرک��ز پژوهش ه��ا و کمیس��یون ان��رژی‬ ‫است‪.‬‬ ‫نماینده ناظر در شورای عالی انرژی توضیح داد‪:‬‬ ‫معن��ای ان این اس��ت که ما ح��دود ‪ ۱۷۰‬میلیارد‬ ‫دالر در اقتصاد کش��ور پول س��رگردان داریم‪ ،‬باید‬ ‫مش��وق هایی در نظر بگیریم که مردم به جای بازار‬ ‫سکه و خودرو سرمایه خود را به سمت تولید ببرند‪.‬‬ ‫این طرح با جذابیت ‪ ۲۴‬درصد ‪ IRR‬اس��ت‪ ،‬مردم‬ ‫با سرمایه گذاری در توسعه پاالیشگاه های موجود و‬ ‫پتروپاالیشگاه های جدید سهیم می شوند و تحرکی‬ ‫در اقتص��اد و صنع��ت نفت کش��ور ایج��اد خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مش��وق های طرح یاد شده گفت‪:‬‬ ‫مش��وق ط��رح این اس��ت که از ‪ ۲‬س��ال ش��روع‬ ‫بهره ب��رداری منابع متعلق به صندوق توس��عه ملی‬ ‫پول خوراک را پرداخ��ت نمی کند و طی دوره ‪۱۲‬‬ ‫موانع جدی در راه برندسازی وجود دارد‬ ‫حالی اس��ت که کشورهای توسعه یافته این مسیر را‬ ‫به درس��تی طی کرده و ان هایی که پاالیشگاه دارند‬ ‫جایگاه های س��وخت را نیز در اختیار گرفته اند لذا در‬ ‫ایران نیز بای��د برند جایگاه های س��وخت در اختیار‬ ‫پاالیش��گاه باش��ند اما در این طرح برندهای سوخت‬ ‫وابس��ته به پاالیش��گاه ها تعریف نشده اند و قرار است‬ ‫فقط در حوزه توزیع ایجاد برند شود اما در کشورهای‬ ‫دیگر اینگونه نیست‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم ایالم‪ ،‬ای��وان و چرداول در مجلس‬ ‫شورای اسالمی با بیان اینکه مشکل دیگر این است‬ ‫موانع «طرح افزایش ظرفیت پاالیشگاه های میعانات گازی»‬ ‫یک عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه در شرایط‬ ‫اقتص��ادی کنون��ی پیدا کردن س��رمایه گذار ب��رای افزایش‬ ‫ظرفیت پاالیش��گاه های میعانات گازی کار اس��انی نیست‪.‬‬ ‫هدایت اهلل خادمی با بیان اینکه نسبت به اجرای شدن «طرح‬ ‫افزایش ظرفیت پاالیش��گاه های میعانات گازی و نفت خام با‬ ‫استفاده از س��رمایه گذاری های مردمی» خوش بین نیست‪،‬‬ ‫به ایلنا گفت‪ :‬مس��ئوالن عالقه ای به به سرانجام رساندن این‬ ‫نوع طرح ها به دلیل عمق و س��ختی پیرامون ان ندارند البته‬ ‫حدود ‪ 10‬سال گذشته با بهره برداری از سرمایه شرکت های‬ ‫ایران��ی بخش��ی از میادین نفتی همچ��ون فازهای ‪،10 ،8،9‬‬ ‫‪ 11‬و ‪12‬پ��ارس جنوبی توس��عه یافت اما پ��س از ان تاکنون‬ ‫از منابع داخلی و اوراق مش��ارکت برای توسعه نفتی استفاده‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫با بیان اینکه «طرح افزایش ظرفیت پاالیش��گاه های میعانات‬ ‫گازی و نفت خام با اس��تفاده از سرمایه گذاری های مردمی»‬ ‫ظاه��ر خوبی دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگرچه جذب س��رمایه مردمی‬ ‫باشیم و کشور را با وجود تحریم ها به سمت پویایی‬ ‫و توسعه سوق دهیم‪.‬‬ ‫برای تحقق این مهم ایده خوبی است اما در شرایط اقتصادی‬ ‫کنونی پیدا کردن چنین س��رمایه گذاری کار اس��انی نیست‬ ‫ضمن انکه باید مش��وق های بس��یار قوی برای ان ها در نظر‬ ‫گرفت تا میل و رغبت الزم ایجاد شود‪.‬‬ ‫اگرچه در «طرح افزایش ظرفیت پاالیشگاه های میعانات‬ ‫گازی» برداش��ت از صندوق توس��عه ملی و اعمال یک سری‬ ‫معافیت ها برای س��رمایه گذاران ذکر ش��ده اما معتقدم هیچ‬ ‫یک کارشناس��ی شده نیس��ت و حتی در صورت تصویب نیز‬ ‫اجرایی نخواهد ش��د عدم ثب��ات در وزارت نفت یکی از موانع‬ ‫پی��ش روی «طرح افزایش ظرفیت پاالیش��گاه های میعانات‬ ‫گازی ب��ا اس��تفاده از س��رمایه گذاری های مردمی» نماینده‬ ‫مردم ایذه و باغملک در مجلس ش��ورای اس�لامی همچنین‬ ‫از بع��د دیگری به این��ده این طرح نگریس��ت و توضیح داد‪:‬‬ ‫با توجه به نیاز ش��دید جامعه به اش��تغال ش��اید بتوان گفت؛‬ ‫مس��ئوالن در ب��ه نتیجه رس��اندن این تصمیم خود راس��خ‬ ‫باش��ند لذا جدیت در اهداف هر ناممکن��ی را ممکن خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫که در سیس��تم اداری و س��اختاری ایران دولت ها و‬ ‫اش��خاص اساس��ا با برند و برندسازی مشکل دارند و‬ ‫اجازه چنین رش��دی به افراد داده نمی ش��ود‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬برداشتن این موانع ابتدا به فرهنگسازی و تغییر‬ ‫نگاه ها نیاز دارد و سپس اراده قوی در اجرای طرح ها‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه مش��کالت متع��ددی در حوزه‬ ‫توزیع بنزین و نفت وجود دارد و تعدد چندهزارتایی‬ ‫جایگاه های س��وخت یکی از عوامل اصلی ایجاد این‬ ‫مش��کالت برای دولت است اما در صورت ایجاد چند‬ ‫برند تنها ان ها طرف حساب دولت بوده و باید نسبت‬ ‫س��اله با نرخ به��ره ‪ ۴‬درصد واریز انجام می ش��ود‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاران در سال نخست شروع بهره برداری‬ ‫همه انچه س��رمایه گذاری کردند به اضافه سود را‬ ‫دریافت خواهند کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید ‪ ۲۵۰‬هزار بشکه از غرب کارون‬ ‫بختی��ار با اش��اره به طرح در ح��ال تدوین برای‬ ‫بخش باالدس��ت صنعت نفت نی��ز گفت‪ :‬این طرح‬ ‫ه��م به این صورت اس��ت که ب��ا ‪ ۱.۵‬میلیارد دالر‬ ‫س��رمایه گذاری در میادین مش��ترک به ویژه غرب‬ ‫کارون در طول ‪ ۳۲‬ماه‪ ۲۵۰ ،‬هزار بشکه به ظرفیت‬ ‫تولید اضافه می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹صندوق ها را به کمک نفت می اوریم‬ ‫وی با تاکید بر اینکه باید به سمت نواوری‪ ،‬ابتکار‬ ‫و تامین مال��ی پروژه های نفتی برویم‪ ،‬درباره نحوه‬ ‫تامین اعتبار یاد ش��ده اظهار کرد‪ :‬برخی صندوق ها‬ ‫از جمل��ه صندوق های بازنشس��تگی با مش��کالت‬ ‫بس��یاری روبه رو هستند و منابع خود را در جاهای‬ ‫کم بازده سرمایه گذاری کرده و به سمت طرح های‬ ‫ج��ذاب نرفته اند‪ ،‬بنا داریم متناس��ب با منابعی که‬ ‫در اختی��ار دارن��د‪ ،‬همچنین راهب��ردی که دولت‬ ‫در زمین��ه ف��روش ش��رکت های متعلق به شس��تا‬ ‫دارد‪ ،‬منابع را برای توس��عه میادین مشترک سوق‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬ای��ن طرح هنوز اع�لام وصول‬ ‫نش��ده‪ ،‬در حال بررس��ی هس��تیم و با بخش های‬ ‫مختلف از جمله وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪،‬‬ ‫وزارت نفت کمیس��یون انرژی و مرکز پژوهش های‬ ‫مجلس شورای اسالمی در حال تدوین ان هستیم‪.‬‬ ‫به هم پاس��خگو باش��ند‪ ،‬افزود‪ :‬به نظر نمی رسد این‬ ‫طرح برخالف گفته برخی ها داللی در حوزه بنزین را‬ ‫به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی با‬ ‫اعتق��اد به اینکه باید به زنگه و تیم وی اعتماد کرد و‬ ‫اجرای چنین طرح های نترسید‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬مسئوالن‬ ‫وزارت نف��ت بای��د نظ��رات جایگاه داران س��وخت و‬ ‫کارشناس��ان را به خوبی ش��نیده و بررسی های الزم‬ ‫را ب��ه کفایت انجام دهند نه انکه طرحی را به صورت‬ ‫ناقص وارد مرحله اجرا کنند‪.‬‬ ‫امیدواری هند به تمدید معافیت های نفتی‬ ‫سانجیو سینگ رئیس شرکت نفت هند نفت ایران‬ ‫را دارای جایگاه مهمی برای حفظ تعادل بازار جهانی‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا به نقل از بیزینس انالین‪ ،‬سانجیو‬ ‫س��ینگ رئیس شرکت نفت هند‪ ،‬نفت ایران را دارای‬ ‫جایگاه مهمی برای حفظ تعادل بازار جهانی دانست‪.‬‬ ‫هن��د یکی از بزرگ تری��ن مصرف کنندگان نفت خام‬ ‫جهان است و ایران هم یکی از مهم ترین و اصلی ترین‬ ‫تامین کنندگان نفت هند محسوب می شود‪.‬‬ ‫‪ ۵‬نوامبر (‪ 14‬ابان)امریکا به هش��ت کشور جهان‬ ‫از جمله هند برای ادامه واردات نفت از ایران به مدت‬ ‫ش��ش ماه معافیت اعطا کرد این در حالی اس��ت که‬ ‫اکن��ون واش��نگتن در حال بررس��ی تمدید معافیت‬ ‫هند در س��ال جدید می�لادی بع��د از پایان مهلت‬ ‫معافیت های فعلی اس��ت‪ .‬س��انجیو سینگ در پاسخ‬ ‫به س��وال مربوط به راهبرد هندوستان بعد از پایان‬ ‫معافیت ها ب��رای ادامه واردات نف��ت از ایران گفت‪،‬‬ ‫بگذارید ببینیم چه می ش��ود ما همچنان ش��ش ماه‬ ‫ب��رای ادامه واردات وقت داری��م‪ .‬یکی از منابع حوزه‬ ‫ان��رژی در این خصوص گفت که هند با اس��تفاده از‬ ‫مکانیسم پرداخت روپیه به جای دالر‪ ،‬روابط تجاری‬ ‫خارجی خود را با ایران ادامه می دهد‪.‬‬ ‫ای��ن مقام ارش��د هندی در این ب��اره گفت‪ :‬هند‬ ‫به خرید نفت از ایران در س��ال جدید میالدی ادامه‬ ‫می ده��د و احتمال دارد این تجارت با حجم کمتری‬ ‫نسبت به س��ال گذشته باشد ولی ما امیدوار هستیم‬ ‫که امریکا با فش��ارهای خود مانع این ارتباط تجاری‬ ‫ش��ود‪ .‬به گفته این مقام هندی‪ ،‬هند به ادامه خرید‬ ‫نفت از ایران بعد از پایان معافیت ها‪ ،‬امیدوار اس��ت؛‬ ‫چراکه مذاکرات فشرده و مهمی در این خصوص بین‬ ‫هند و امریکا صورت گرفته اس��ت و در این مذاکرات‬ ‫دولت هند اعالم کرده اس��ت تا پیدا کردن جایگزین‬ ‫مطمئن��ی برای نفت ایران به رواب��ط تجاری خود با‬ ‫تهران ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫‪ 9‬دی ‪ 22 1397‬ربیع الثانی ‪ 30 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 554‬پیاپی ‪2527‬‬ ‫خبر‬ ‫قیمت منطقی مرغ‬ ‫‪ ١١‬هزار تومان‬ ‫نصراهلل پژمان فر‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫یکی از مسائل موجود در‬ ‫صنعت تولید کفش نبود‬ ‫مواد اولیه مورد نیاز است‬ ‫و اماده ایم در جلسه ای‬ ‫با وزیر‪ ،‬این مسئله را‬ ‫پیگیری کنیم‪ .‬ما باید‬ ‫فضای داخل و خارج از‬ ‫کشور را در بخش واردات‪،‬‬ ‫بازرگانی و تسهیالت به‬ ‫عنوان سرمایه در گردش‬ ‫مدیریت کنیم‬ ‫کفاشان هنوز با کمبود مواد اولیه دست و پنجه نرم می کنند‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بازار کفش دس��ت دوز مدتی است با کمبود مواد اولیه‬ ‫روبه رو اس��ت‪ .‬به گفته فعاالن این حوزه‪ ،‬در چند روز‬ ‫گذش��ته به واسطه ش��رایط س��خت تامین مواد اولیه‬ ‫تولید کفش دست دوز‪ ،‬برخی از تولیدکنندگان اعالم‬ ‫نارضایت��ی کردند و حتی تولید را به تعلیق دراوردند‪.‬‬ ‫این در حالی است که دولت با جدیت تمام اعالم کرد‬ ‫«ارز برای واردات م��واد اولیه تولیدی اختصاص پیدا‬ ‫خواهد کرد»‪.‬‬ ‫برخی از تولیدکنندگان و مس��ئوالن صنفی بر این‬ ‫عقیده هس��تند که ارز ب��رای واردات اختصاص یافته‬ ‫اس��ت اما مش��کالت بانکی‪ ،‬گش��ایش اعتبار و ثبت‬ ‫س��فارش کاال عاملی شده تا از اس��فن د سال گذشته‬ ‫واردات مواد اولیه تولید با تاخیر همراه باش��د‪ .‬در این‬ ‫می��ان تاخیر در واردات و تامین مواد اولیه در بازار به‬ ‫مذاق برخی افراد خوش امده و سودجویان به گونه ای‬ ‫رفتار کردند که بی ثبات��ی را در قیمت گذاری به بازار‬ ‫وارد کردند‪.‬‬ ‫درحال حاضر کفاش��ان با مش��کالتی‬ ‫همچ��ون نبود م��واد اولی��ه و خرید در‬ ‫تو پنجه نرم می کنند‪.‬‬ ‫داخل‪ ،‬دس ‬ ‫‹ ‹بی�ش از ‪ ۳۰۰‬درص�د افزایش‬ ‫نرخ‬ ‫رسول شجری‪ ،‬رئیس اتحادیه کفاشان‬ ‫دست دوز درباره وضعیت کفاشان در بازار‬ ‫به باشگاه خبرنگاران گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫کفاش��ان با مشکالتی همچون نبود مواد‬ ‫اولیه و خرید در داخل‪ ،‬درگیر هستند ‪.‬‬ ‫ش��جری با اش��اره به اینکه در س��ال‬ ‫گذش��ته نوس��ان های نرخ ارز مشکالتی‬ ‫را ب��رای ای��ن صنف ب��ه وج��ود اورده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬واردات خارج��ی و رکود‬ ‫اقتصادی ش��رایط س��ختی را برای این‬ ‫بخ��ش به وجود اورده که البته ابن روند‬ ‫ادامه داش��ت چرا که واحد های تولیدی‬ ‫نمی توانستند مواد اولیه را تهیه کنند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه کفاش��ان دس��ت دوز با‬ ‫اش��اره به اینکه در این صنعت تا بیش از ‪ ۳۰۰‬درصد‬ ‫افزایش نرخ وجود داشت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امیدواریم با به‬ ‫ثبات رس��یدن نرخ ارز وضعیت کفاشان دست دوز به‬ ‫تعادل برسد و قیمت ها کاهش یابد‪.‬‬ ‫ش��جری تصریح کرد‪ :‬تولیدکننده کف��ش در بازار‬ ‫همچنان با مش��کالتی دس��ت ب��ه گریبان اس��ت و‬ ‫مشکالت در این صنف نسبت به سال گذشته افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه کفاش��ان دس��ت دوز تاکید کرد‪ :‬ما‬ ‫همچن��ان در بخش صادرات و واردات دچار مش��کل‬ ‫ش ر فع‬ ‫هستیم و امیدواریم به زودی مشکالت این بخ ‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نیازهای ارزی تولیدکنندگان‬ ‫هزینه ایج��اد هر فرصت ش��غلی در صنعت کفش‬ ‫بسیار پایین تر از صنایع سنگین و برخی صنایع است‪.‬‬ ‫این در حالی است که خوشنامی محصوالت ایران در‬ ‫بازارهای صادراتی به نوع��ی بازارهای خارج از مرزها‬ ‫را برای ای��ن محصول تضمین کرده اس��ت‪ .‬اما هنوز‬ ‫مسئوالن به این واقعیت نرسیده اند که باید از صنعت‬ ‫کفش حمایت کنند نه اینکه فقط در جلس��ه ها از این‬ ‫صنعت سخن بگویند‪.‬‬ ‫علی لشگری‪ ،‬دبیرکل جامعه مدیران و متخصصین‬ ‫صنعت کفش ای��ران درب��اره نیاز ارزی‬ ‫تولیدکنن��دگان صنعت کفش داخلی به‬ ‫باش��گاه خبرنگاران گف��ت‪ :‬تنوع صنعت‬ ‫کفش باعث می شود امکان تقسیم بندی‬ ‫دقیق برای نیازهای ارزی تولیدکنندگان‬ ‫به وج��ود نیاید زیرا برخی از محصوالت‬ ‫مثل کفش های الستیکی دارای ارزبری‬ ‫رسول شجری‬ ‫کمتر بوده و برخ��ی تولیدات نیاز ارزی‬ ‫تولیدکننده کفش در بازار بیش��تری دارند اما امر مهم‪ ،‬تامین مواد‬ ‫همچنان با مشکالتی دست اولیه برای تولید است؛ چه ان بخش که‬ ‫به گریبان است و مشکالت‬ ‫منشا داخلی دارد و چه ان بخش از مواد‬ ‫در این صنف نسبت به‬ ‫اولیه که منشا خارجی دارند‪.‬‬ ‫سال گذشته افزایش‬ ‫لش��گری تاکی��د ک��رد‪ :‬ای��ن ن��وع‬ ‫یافته است‪.‬ما همچنان در‬ ‫بخش صادرات و واردات سیاس��ت گذاری در تامین مواد اولیه در‬ ‫دچار مشکل هستیم‬ ‫بسیاری از موارد باعث شده تامین مواد‬ ‫و امیدواریم به زودی‬ ‫اولیه خارجی بس��یار ارزان ت��ر تولیدات‬ ‫مشکالت این بخش ر فع‬ ‫داخ��ل کش��ورمان باش��د و در همی��ن‬ ‫شود‬ ‫دوره ش��اهد افزایش واردات هستیم که‬ ‫ارزب��ری باالیی دارن�� د در حالی که اگر‬ ‫واقعا مسئوالن تصمیم به حمایت از تولید داخل دارند‬ ‫باید مواد اولیه داخلی را با اس��تفاده از ساز کار نظارتی‬ ‫دقیقی مس��تقیم به تولیدکنندگان واقعی برس��انند و‬ ‫مانع از شکل گیری بازار داللی در این بخش شوند‪.‬‬ ‫دبیرکل جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش‬ ‫ایران اظه��ار کرد‪ :‬اکن��ون صنایع مختل��ف از جمله‬ ‫صنعت کف��ش ایران با ی��ک معادله چن��د مجهولی‬ ‫روب��ه رو ش��ده اند ک��ه نمی توانند ب��رای مدیریت ان‬ ‫برنامه ریزی کنند و ای��ن نگرانی میان تولید کنندگان‬ ‫افزای��ش یافته ک��ه در صورت ادامه چنین ش��رایطی‬ ‫چطور خواهند توانست به حیات اقتصادی خود ادامه‬ ‫دهند و چرخ تولید را به حرکت دراورند‪.‬‬ ‫به گفته لش��گری‪ ،‬توان اسمی تولید کفش در ایران‬ ‫معادل ‪ ۳00‬میلیون زوج کفش اس��ت که مش��کالت‬ ‫فعلی باعث شده میزان واقعی تولید در محدوده ‪۲00‬‬ ‫میلی��ون زوج قرار گیر د در حالی ک��ه همه می دانیم‬ ‫صنع��ت کفش یک��ی از مهم ترین صنایع اش��تغالزا با‬ ‫ارزش افزوده بسیار باالست و می توانیم از ان به خوبی‬ ‫در راستای توسعه اقتصاد کشور استفاده کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اماده پیگیری مشکل کفاشان هستیم‬ ‫جلسه ای با وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این مسئله را‬ ‫پیگیری کنیم‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬نماینده مردم مشهد و‬ ‫کالت در مجلس شورای اسالمی در جمع خبرنگاران‬ ‫گفت‪ :‬یکی از مس��ائل موجود در صنعت تولید کفش‬ ‫نبود مواد اولیه مورد نیاز است و اماده ایم در جلسه ای‬ ‫با وزیر‪ ،‬این مس��ئله را پیگیری کنیم‪ .‬پژمان فر افزود‪:‬‬ ‫بخش��ی از کارگاه ها که به صورت دستی کفش تولید‬ ‫می کنند با کاهش تولید روبه رو هس��تند و باید برای‬ ‫بررس��ی علل ان تدبیری بیندیش��یم‪ .‬نماینده مردم‬ ‫مش��هد و کالت در مجلس شورای اسالمی بیان کرد‪:‬‬ ‫م��ا باید فض��ای داخل و خارج از کش��ور را در بخش‬ ‫واردات‪ ،‬بازرگانی و تس��هیالت به عنوان س��رمایه در‬ ‫گردش مدیریت کنیم‪.‬‬ ‫پژمان فر تاکید کرد‪ :‬برای ایجاد ش��رایط تسهیل و‬ ‫خدمات دهی به این صنعت با وزیر و مسئوالن ذی ربط‬ ‫نشستی تشکیل می شود‪ .‬نماینده مردم مشهد و کالت‬ ‫در مجلس ش��ورای اسالمی با تاکید بر پیگیری و حل‬ ‫مس��ئله بانک و تس��هیالت‪ ،‬ص��ادرات‪ ،‬م��واد اولیه و‬ ‫واردات ان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬زمانی که کارگری ‪ ٢٠‬سال در‬ ‫صنعتی کار کرده و از صنعت خارج می ش��ود‪ ،‬احیای‬ ‫ان صنعت‪ ،‬به طور طبیعی سخت است‪.‬‬ ‫پژمان ف��ر بیان کرد‪ :‬ع��ده ای مط��رح می کنند که‬ ‫مشهد توانمندی الزم را در تولید ندارد‬ ‫و حض��ور زائر به نفع اقتصاد این ش��هر‬ ‫نیس��ت اما این را رد می کنم؛ می توانیم‬ ‫با برگزاری جش��نواره های فروش کاال‪،‬‬ ‫بستر مناس��ب را برای فروش و افزایش‬ ‫تولیدات فراهم کنیم‪.‬‬ ‫اصلی ترین نگرانی در صنعت کفش اینجاس��ت که‬ ‫بیشتر تولید کنندگان به دلیل اینکه به صورت صنفی‬ ‫فعالیت می کنند‪ ،‬امکان واردات مستقیم‬ ‫م��واد اولیه مورد نیازش��ان را ندارند و به‬ ‫ ناچار بنک��داران و واردکنندگان در واقع‬ ‫تامین کنن��ده نیازه��ای تولیدکنن��دگان‬ ‫شده اند که این روند می تواند بزرگ ترین‬ ‫چال��ش تولی��د در اینده نزدیک باش��د‪.‬‬ ‫مش��کالت ارزی و همچنی��ن برخ��ی‬ ‫علی لشگری‬ ‫سوء اس��تفاده ها باعث ش��ده تا بنکداران‬ ‫و واردکنن��دگان اصلی م��واد اولیه تولید توان اسمی تولید کفش در‬ ‫ایران معادل ‪ ۳00‬میلیون‬ ‫کفش نیز به بهانه های مختلف نرخ کاالها زوج کفش است که مشکالت‬ ‫را افزایش دهند و در واقع زمینه تعطیلی فعلی باعث شده میزان واقعی‬ ‫تولید در محدوده ‪۲00‬‬ ‫ی��ا کاهش تولی��د واحده��ای کوچک را‬ ‫میلیون زوج قرار گیرد در‬ ‫فراهم کنند‪.‬‬ ‫حالی که همه می دانیم صنعت‬ ‫حجت االسالم نصراهلل پژمان فر‪ ،‬نماینده کفش یکی از مهم ترین صنایع‬ ‫اشتغالزا با ارزش افزوده‬ ‫مردم مش��هد و کالت در مجلس شورای‬ ‫بسیار باالست و می توانیم‬ ‫اس�لامی درب��اره رفع مش��کالت صنعت‬ ‫از ان به خوبی در راستای‬ ‫توسعه اقتصاد کشور‬ ‫کفش دس��ت دوز گفت‪ :‬یکی از مس��ائل‬ ‫استفاده کنیم‬ ‫موج��ود در صنع��ت تولید کف��ش‪ ،‬نبود‬ ‫مواد اولیه مورد نیاز اس��ت و اماده ایم در‬ ‫� سخن اخر‬ ‫بر اس��اس قان��ون‪ ،‬واردات کفش به‬ ‫دلی��ل حمایت از تولی��د داخلی ممنوع‬ ‫اعالم شده و با توجه به افزایش نرخ ارز‬ ‫واردات یا حتی قاچ��اق این کاال صرفه‬ ‫اقتصادی ن��دارد به همین دلیل فرصت‬ ‫طالیی قابل توجه��ی در صنعت کفش‬ ‫ای��ران ایجاد ش��ده ت��ا تولیدکنندگان‬ ‫دوباره سهم واقعی خود از بازار ایران را‬ ‫پس بگیرن د اما سیاست های مقطعی یا‬ ‫گاه تصمیم گیری های اخیر باعث شده‬ ‫ای��ن فرصت طالیی کم کم رنگ باخته و‬ ‫از دست رفته به شمار رود‪.‬‬ ‫واردات گوساله پرواری به بازار داخلی کمک می کند‬ ‫رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام کش��ور گفت‪:‬‬ ‫سطح واردات گوشت به نحوی است که بازار با کمبود‬ ‫روبه رو نیس��ت و ب��ا ورود محموله های گوس��اله بازار‬ ‫اشباع خواهد شد که این کار برای تولیدکننده داخلی‬ ‫مش��کالتی مانند کمبود بازار برای عرضه محصول و‬ ‫از ط��رف دیگ��ر‪ ،‬هزینه های باال ب��رای تولید را ایجاد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش فودن��ا‪ ،‬منصور پوری��ان‪ ،‬رئیس مجمع‬ ‫ملی صادرکنندگان دام کش��ور درب��اره صادرات دام‬ ‫اعم از مولد و ش��یری از کش��ور و تاثیر ان بر دام های‬ ‫داخل��ی اظهار کرد‪ :‬ص��ادرات دام با تعرفه اس��ت اما‬ ‫دامپروری کش��ور تاکنون ص��ادرات باالیی در زمینه‬ ‫تلیسه(گاو ماده شیری) نداش��ته است‪ .‬با این وجود‪،‬‬ ‫یکی از افتخارات دامپروری کشور و دامداری سنگین‬ ‫صادرات تلیس��ه اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در سال ‪ ۹۶‬حدود‬ ‫‪ ۲۸۰۰‬تلیس��ه داش��تیم و ‪ ۴۴‬هزار راس ان را صادر‬ ‫ک��رده بودیم که پی��ش از ممنوعیت ص��ادرات بود‪.‬‬ ‫صادرات تاثیری بر تولید کش��ور ن��دارد‪ .‬برای دامدار‬ ‫اولویت تولید و فروش تولیدات خود است‪ .‬دام کاالیی‬ ‫نیست که بتوانیم انبار کنیم و به مرور زمان هم وزن‬ ‫اضافه می کند و هم کیفیت گوش��تی خود را از دست‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام کشور با اشاره‬ ‫به این نکته که ما درخواس��ت صادرات گوس��اله پایه‬ ‫پروار را داش��تیم‪ ،‬افزود‪ :‬بازار داخلی با نوس��ان هایی‬ ‫که در ان ایجاد ش��ده به نفع تولید نیس��ت به همین‬ ‫دلیل ما انتظار داش��تیم صادرات در بخش گوس��اله‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬بیش��ترین ضرر را گوساله و گوساله پایه‬ ‫پروار دیده اس��ت که به واس��طه قاچاقچیان از کشور‬ ‫خارج می ش��ود‪ .‬انتظار داش��تیم دامداران با امتیازی‬ ‫روبه رو ش��وند که بتوانند گوس��اله پایه پروار نر باالی‬ ‫‪ ۵۰۰‬کیلوگرم را ص��ادر کنند که این امتیاز می تواند‬ ‫دامدار م��ا را به تولید ترغیب کند‪ .‬پوریان افزود‪ :‬قرار‬ ‫بر این اس��ت که به غیر از گوش��ت منجمد‪ ،‬گوش��ت‬ ‫بسته بندی شده گرم و گوساله زنده هم از بنادر کشور‬ ‫وارد ش��ود‪ .‬در این صورت صنعت دامپروری کش��ور‬ ‫با مش��کالت بس��یاری روبه رو خواهد شد و اگر اجازه‬ ‫صادرات گوس��اله با وز ن باال را می دادند می توانستیم‬ ‫ب��ه ادامه تولید امیدوارتر باش��یم و هم جلوی قاچاق‬ ‫ان گرفته شود‪ .‬در کنار این مسائل سودی هم از این‬ ‫فروش به تولیدکننده می رسید تا بتواند به تولید ادامه‬ ‫دهد‪ .‬رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام کشور در‬ ‫ادامه تصریح کرد‪ :‬س��طح واردات گوش��ت به نحوی‬ ‫اس��ت که ب��ازار کمبود ندارد و ب��ا ورود محموله های‬ ‫گوس��اله بازار اش��باع خواهد ش��د که ای��ن کار برای‬ ‫تولیدکننده داخلی مشکالتی مانند کمبود بازار برای‬ ‫عرضه محص��ول و از طرف دیگر هزینه های باال برای‬ ‫تولی��د را ایج��اد می کند‪ .‬پوری��ان در زمینه افزایش‬ ‫ن��رخ نهاده ه��ای دامی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬دامداران‬ ‫ه��م با نوس��ان های ارز روب��ه رو ش��دند و مانند تمام‬ ‫محص��والت و کاالها‪ ،‬نرخ دام هم ب��اال رفت‪ .‬قیمتی‬ ‫که از دامداران می خواهند برای ورود گوش��ت به بازار‬ ‫داخل مناسب نیست و دامداران با درنظر گرفتن سود‬ ‫و هزین��ه خ��ود نمی توانند با نرخ کمتری گوش��ت را‬ ‫وارد ب��ازار داخلی کنند‪ .‬از ط��رف دیگر‪ ،‬بازار مصرف‬ ‫ما از دهک های متفاوتی تش��کیل شده و همه به این‬ ‫ماده پروتئینی نیاز دارند‪ .‬گرانی های اخیر و وابستگی‬ ‫گوس��اله به نهاده های وارداتی هم روی نرخ این کاال‬ ‫تاثیر باالیی داش��ته است‪ .‬وی افزود‪ :‬به همین دلیل‬ ‫گوشت گوس��اله با نرخ باال عرضه می ش��ود اما نباید‬ ‫چنین باش��د‪ .‬از این رو‪ ،‬برای ب��ازار مصرف مجبور به‬ ‫واردات گوشت منجمد و گرم هستیم که البته تصمیم‬ ‫خوبی اس��ت‪ .‬درباره واردات گوساله هم باید گوساله‬ ‫پایه پرواری باشد که بتواند به بازار مصرف کمک کند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوش��تی با اش��اره به‬ ‫افزایش تولید مرغ در کشور‪ ،‬گفت‪ :‬روند نزولی نرخ ادامه دارد‬ ‫و ب��ه اعتقاد ما نرخ ‪ ١١‬هزار تومان ب��رای هرکیلوگرم از این‬ ‫کاال مناسب است‪.‬‬ ‫محمد یوسفی با اش��اره به روند نزولی نرخ مرغ در بازار به‬ ‫مه��ر گفت‪ :‬ما حدود دو هفته پیش نیز اعالم کرده بودیم که‬ ‫برنامه افزایش تولید مرغ را داریم‪.‬‬ ‫رئی��س انجم��ن پرورش دهن��دگان م��رغ گوش��تی افزود‪:‬‬ ‫همچنین ش��رکت پشتیبانی امور دام روزانه ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬تن‬ ‫مرغ در کشور توزیع می کند که البته مردم استقبال چندانی‬ ‫نمی کنند اما بی تاثیر هم نیست‪.‬‬ ‫یوس��فی گفت‪ :‬تقاضا نیز نسبت به حدود دو هفته گذشته‬ ‫کاهش یافته اس��ت که همه این عوامل باعث شده نرخ روند‬ ‫نزولی بگیرد‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن پرورش دهندگان مرغ گوش��تی بیان کرد‪:‬‬ ‫نرخ در هفته اینده نیز مانند هفته جاری روند کاهش��ی دارد‬ ‫و م��ا نگرانیم دوب��اره افت نرخ در حدی باش��د که مرغداران‬ ‫ورشکسته شوند‪.‬‬ ‫یوسفی با اشاره به اینکه وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرده‬ ‫نرخ مناس��ب ب��رای هرکیلوگرم مرغ ‪ ١٠‬هزار تومان اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به اعتقاد ما نرخ مناسب برای هر کیلوگرم مرغ ‪١١‬هزار‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫قیمت لبنیات کاهش نیافت‬ ‫در حال��ی که قرار ب��ود قیمت فراورده ه��ای لبنی در بازار‬ ‫کاهش یابد و نرخ های مصوب جایگزین نرخ های قبلی ش��ود‪،‬‬ ‫بعد از حدود دو هفت��ه‪ ،‬قیمت فروش محصوالت لبنی هنوز‬ ‫کاهش نیافته است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر‪ ،‬پ��س از مصوب��ه س��ازمان حمای��ت‬ ‫مصرف کنندگان بود که رضا باکری‪ ،‬دبیر انجمن لبنی کشور‪،‬‬ ‫‪ ۲۰‬اذ ر درب��اره تغیی��ر نرخ لبنیات و اعمال نش��دن نرخ های‬ ‫جدی��د تا ان زمان‪ ،‬گفته بود‪ :‬همه کارخانجات مصوبه جدید‬ ‫س��ازمان حمایت را اجرا می کنند و تا حدود یک هفته اینده‬ ‫نرخ ه��ای جدی��د روی محص��والت جدی��دی ک��ه وارد بازار‬ ‫می شود‪ ،‬اعمال و درج خواهد شد‪.‬‬ ‫باک��ری اف��زوده ب��ود‪ :‬ب��ه عن��وان مث��ال‪ ،‬محصوالتی که‬ ‫در کارخانج��ات تاری��خ تولی��د ‪ ۹۷/۰۹/۲۰‬می خورن��د‪ ،‬ب��ا‬ ‫نرخ گذاری های جدید وارد بازار می شوند‪.‬‬ ‫با گذشت حدود ‪ ۱۵‬روز از ان زمان‪ ،‬این وعده کامال محقق‬ ‫نش��ده و تنها برخی برندهای لبن��ی نرخ برخی از محصوالت‬ ‫خود را کاهش داده اند‪.‬‬ ‫بررس��ی های میدانی نش��ان می دهد ک��ه برندهای دولتی‬ ‫کاه��ش نرخ نداش��ته اند و معدود کاهش نرخ ه��ا‪ ،‬مربوط به‬ ‫برندهای خصوصی بوده است‪.‬‬ ‫همچنین فراورده هایی مانند پنیر پاکتی و شیر کاهش نرخ‬ ‫داشته اند اما ماست بدون تغییر بوده است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬نرخ‬ ‫شیر حدود ‪ ٣٠٠‬تومان‪ ،‬پنیرهای پاکتی بزرگ حدود ‪ ۲‬هزار‬ ‫تومان و پنیرهای پاکتی کوچک ‪ ١٥٠٠‬کاهش داشته اند‪.‬‬ ‫خرید توافقی مرکبات‬ ‫گامی مهم در راستای تنظیم بازار‬ ‫نایب رئی��س اتحادیه باغداران تهران گف��ت‪ :‬خرید توافقی‬ ‫مرکبات یکی از ماموریت های سازمان مرکزی تعاون روستایی‬ ‫در راستای تنظیم بازار و نزدیک شدن به نرخ منصفانه فروش‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش باش��گاه خبرنگاران‪ ،‬مجتبی شادل و خرید توافقی‬ ‫مرکبات را گامی مهم در راستای تنظیم بازار دانست و افزود‪:‬‬ ‫خرید توافقی مرکبات یکی از ماموریت های س��ازمان مرکزی‬ ‫تعاون روستایی در راستای تنظیم بازار و نزدیک شدن به نرخ‬ ‫منصفانه فروش شمال کشور است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگ��ر باغداری توانایی جم��ع اوری محصولش را‬ ‫نداشته باشد یا س��لف خری برای خرید محصول به باغداران‬ ‫مراجعه نکرده باش��د‪ ،‬س��ازمان مرکزی تعاون روستایی برای‬ ‫جلوگیری از افت شدید قیمت‪ ،‬کاهش ضایعات و جمع اوری‬ ‫ب��ه موقع نکردن محصول خرید تضمینی را از باغداران انجام‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫ش��ادلو با اش��اره به اینکه خرید توافق��ی مرکبات بار مالی‬ ‫ب��ر دوش دولت ندارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬خری��د توافقی مانند خرید‬ ‫تضمینی نیس��ت که بار مال��ی دولت را افزای��ش دهد‪ ،‬بلکه‬ ‫س��ازمان مرک��زی تعاون روس��تایی به عنوان مباش��ر خرید‬ ‫محصول را در قالب س��رمایه ش��رکت ها‪ ،‬امکانات جمع اوری‬ ‫و س��ردخانه انج��ام می دهد تا بتواند ن��رخ مرکبات را به نرخ‬ ‫واقعی خود برس��اند‪ .‬نایب رئیس اتحادیه باغداران ادامه داد‪ :‬با‬ ‫توجه به انکه محصوالت باغی از جمله مرکبات در یک دوره‬ ‫جمع اوری و در دوره های دیگر در س��بد مصرفی خانوار قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬از این رو‪ ،‬خرید توافقی و نگهداری در س��ردخانه ها‬ ‫می تواند در تنظیم بازار این محصول تاثیر بس��زایی داش��ته‬ ‫باشد‪ .‬شادلو با اش��اره به اینکه بیشترین مقدار پرتقال را نوع‬ ‫تامس��ون به خود اختصاص داده اس��ت‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬خرید‬ ‫توافق��ی مرکبات به منظور جمع اوری ب��ه موقع محصول در‬ ‫جلوگیری از ضایع��ات و ارائه محصول با کیفیت به بازار تاثیر‬ ‫بس��زایی دارد‪ .‬وی در پایان با اش��اره به اینکه برداشت پکیج‬ ‫مرکبات از شهریور اغاز شده و در برخی واریته ها تا فروردین‬ ‫ادام��ه دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مصرف مرکبات در فصل زمس��تان‬ ‫می توان��د در کاه��ش مص��رف داروهای ش��یمیایی و درمان‬ ‫زودهنگام سرماخوردگی تاثیر بسزایی دارد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 554‬پیاپی ‪2527‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 9‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 22‬ربیع الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫خبر‬ ‫رفع نیازهای پژوهشی و فناوری‬ ‫صنایع در نمایشگاه‬ ‫معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران از نوزدهمین نمایش��گاه دس��تاوردهای پژوه��ش‪ ،‬فناوری و‬ ‫فن بازار در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران بازدید کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» ب��ه نق��ل از روابط عمومی‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران‪ ،‬محمدعلی‬ ‫عزیزمحمدی در این بازدید با حضور در غرفه س��ازمان از زحمات‬ ‫و تالش های همکاران معاونت برنامه ریزی و همکاران اس��تان های‬ ‫تهران‪ ،‬قم‪ ،‬قزوین و خوزس��تان که در ایجاد غرفه و پاسخگویی به‬ ‫مراجعان در حوزه های پژوهش و فناوری اهتمام الزم را داشته اند‪،‬‬ ‫قدردانی کرد‪.‬‬ ‫عزیزمحمدی برگزاری این نمایش��گاه را فرصت بس��یار مناسبی‬ ‫برای رفع نیازهای پژوهشی و فناوری واحدهای تولیدی دانست و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬نیازهای پژوهشی و فناوری واحدهای صنعتی مستقر‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعتی کشور از سوی فن بازارهای استانی‬ ‫شناسایی و احصا شده است‪.‬‬ ‫مع��اون برنامه ری��زی س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران با بیان اینکه این نمایش��گاه در قالب یک نمایش��گاه‬ ‫تقاضا محور برگزار شده است‪ ،‬افزود‪ :‬این نمایشگاه با نمایشگاه های‬ ‫دیگر متفاوت اس��ت و مش��کالت فن��اوری بس��یاری از واحدهای‬ ‫صنعت��ی و غیرصنعتی در ان مطرح می ش��ود و با توجه به حضور‬ ‫دانشگاه های سراس��ر کشور‪ ،‬فن بازارها‪ ،‬پارک های علم و فناوری و‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان می توانند در حل این مشکالت و کاهش‬ ‫مش��کالت ناشی از تحریم ها اثر مثبتی داشته باشند که امیدواریم‬ ‫به خروجی های بسیار خوبی منجر شود‪.‬‬ ‫فعال سازی ‪ ۳۷‬واحد صنعتی راکد‬ ‫در کرمانشاه‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان کرمانش��اه از‬ ‫فعال س��ازی ‪ ۳۷‬واحد صنعتی راکد در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫استان از اغاز امسال خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫کرمانشاه‪ ،‬بیژن کردس��تانی اظهار کرد‪ :‬در ‪ ۹‬ماه امسال ‪ ۳۷‬واحد‬ ‫صنعتی راکد در شهرک ها و نواحی صنعتی استان به چرخه تولید‬ ‫بازگشتند‪ .‬کردس��تانی میزان س��رمایه گذاری این واحد بر اساس‬ ‫پروانه بهره برداری را بیش از ‪ ۷۳۶‬میلیارد ریال اعالم کرد و افزود‪:‬‬ ‫با فعال س��ازی این واحدها زمینه اش��تغال برای بیش از ‪ ۴۰۰‬نفر‬ ‫فراهم ش��ده است‪ .‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫کرمانش��اه از هدف گذاری فعال س��ازی ‪ ۴۰‬واح��د راکد موجود در‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان تا پایان امسال خبر داد و عنوان کرد‪:‬‬ ‫امیدواریم در صورتی که ش��رایط فراهم ش��ود به این هدف گذاری‬ ‫دست یابیم‪ .‬به گفته کردستانی‪ ،‬فعال سازی واحدهای راکد موجود‬ ‫در ش��هرک های صنعتی اس��تان در ‪ ۹‬ماه امس��ال نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال گذشته رشد ‪ ۹۰‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫برگزاری «شب فرش» در کرمان‬ ‫ش��ب ف��رش کرمان با حضور برخ��ی از بزرگان فرش کش��ور با‬ ‫گرامیداشت پیشکسوتان فرش دستباف کرمان برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان کرمان ایین ش��ب فرش کرمان به‬ ‫منظ��ور قدردانی از پیشکس��وتان و فعاالن عرصه فرش دس��تباف‬ ‫کرم��ان و راور با همکاری این ش��رکت و ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫مع��ادن و کش��اورزی کرم��ان برگ��زار می ش��ود‪ .‬مجی��د غفاری‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان کرمان گفت‪ :‬فرش‬ ‫کرمان از اصالت و شهرت ویژه ای در عرصه جهانی برخوردار است‬ ‫و کمک به رونق دوباره و رفع مش��کالت از سوی نهادهای مرتبط‬ ‫ضروری به نظر می رس��د‪ .‬وی در ادامه بیان کرد‪ :‬برنامه شب فرش‬ ‫کرمان نخس��تین گردهمایی فعاالن و بزرگان فرش دس��تباف در‬ ‫طول این چند س��ال است‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫گرامیداشت پیشکسوتان اس��تان را از مهم ترین اهداف این برنامه‬ ‫برش��مرد و اظهار کرد‪ :‬توسعه خوشه فرش دستباف کرمان و راور‬ ‫کمک زیادی به همگرایی و اعتمادسازی ذی نفعان و فعاالن صنعت‬ ‫فرش در طول این ‪ ۳‬سال کرده است‪.‬‬ ‫تامین مالی‪ ،‬چشم اسفندیار دانش بنیان ها‬ ‫دربرمی گیرد‪ .‬برای حضور این شرکت ها در مجموعه‬ ‫ش��هرک های صنعتی نیز تخفیف ه��ای ویژه در نظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان که از انها به عنوان موتور‬ ‫محرکه اقتصاد دانش بنیان یاد می شود با بهره گیری‬ ‫از نخبگان و نیروهای مستعد و تحصیلکرده‪ ،‬وظیفه‬ ‫تکمیل چرخه تبدیل ایده به ثروت را بر عهده دارند‬ ‫که این کار مس��تلزم ایجاد ش��رایط مناس��ب برای‬ ‫فعالیت و نیز برخورداری از حمایت های الزم اس��ت‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند دانش فنی سرمایه اصلی این‬ ‫شرکت ها است و تامین مالی دغدغه اصلی انها برای‬ ‫تجاری س��ازی و تولید انبوه به شمار می رود‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که یک��ی از ارکان اصلی دس��تیابی به‬ ‫اقتصاد مقاومتی‪ ،‬حمایت از فعالیت های دانش بنیان‬ ‫و ایجاد زمینه های الزم برای تبدیل ایده به محصول‬ ‫و سپس ثروت است‪ .‬هرچند در سال های گذشته با‬ ‫تصویب قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان در‬ ‫که از این ش��رکت ها می توان ک��رد‪ ،‬خرید دانش و‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی و نیز تاسیس و اغاز به کار‬ ‫کاالیی اس��ت که ارائه می کنند‪ .‬در قانون حمایت از‬ ‫صندوق نواوری و ش��کوفایی‪ ،‬گام های اساسی برای‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان و هم در قوانین دیگر مقرر‬ ‫حمایت از این شرکت ها برداشته شد اما شرکت های‬ ‫شد هنگام برگزاری مناقصه ها در شرایط برابر از این‬ ‫دانش بنی��ان هنوز با مش��کالتی دس��ت وپنجه نرم‬ ‫شرکت ها خریداری ش��ود اما باز هم گرایشی وجود‬ ‫می کنن��د ک��ه باع��ث ش��ده گاه نتوانن��د چنان که‬ ‫دارد ک��ه خری��د کاال از بقیه جاها به وی��ژه خارج از‬ ‫باید و ش��اید در توس��عه کش��ورمان به ایفای نقش‬ ‫کشور باشد‪.‬‬ ‫پرداخت��ه و دردی از اقتصاد دوا کنند‪ .‬کارشناس��ان‬ ‫‹ ‹تامین سرمایه دانش بنیان ها‬ ‫در تحلیل ه��ای خ��ود مش��کالت متنوع��ی را برای‬ ‫برخی از کارشناسان بر این باورند که محل استقرار‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان متصورن��د‪ .‬برخی محل‬ ‫شرکت های دانش بنیان در میزان موفقیت های شان‬ ‫اس��تقرار انها در داخل واحده��ای صنعتی بزرگ یا‬ ‫در بازار تاثیرگذار اس��ت اما عده ای معتقدند چالش‬ ‫پارک های علم و فناوری را عامل موفقیت یا شکست‬ ‫اصلی ش��رکت های دانش بنیان محل اس��تقرار انها‬ ‫این ش��رکت ها می دانند‪ .‬گروه��ی از صنعتگران که‬ ‫نیست بلکه حضور انها در بازار است که دولت برای‬ ‫دارای واحده��ای دانش بنیان اختصاصی هس��تند با‬ ‫حل این چالش گام های مطلوبی برداشته است‪.‬‬ ‫دفاع از این واحدها استقرار شرکت های دانش بنیان‬ ‫نس��رین مصدق صدق��ی‪ ،‬معاون صنای��ع کوچک‬ ‫در کن��ار واحدهای صنعتی را یک ضرورت می دانند‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان ته��ران در‬ ‫و معتقدند این حضور س��بب اشنایی بیشتر فعاالن‬ ‫گفت وگو با «گس��ترش صنعت» اظهار کرد‪ :‬از انجا‬ ‫دانش بنی��ان با نیازه��ای اصلی صنایع‬ ‫که دان��ش فن��ی اصلی ترین س��رمایه‬ ‫ش��ده و در نتیج��ه تولید نیازس��نجی‬ ‫شرکت های دانش بنیان است‪ ،‬بیشترین‬ ‫ش��ده را به ارمغان م��ی اورد که بدون‬ ‫مشکل این واحدهای صنعتی نیز همان‬ ‫تردید امکان دسترسی به بازار فروش‬ ‫سرمایه ثابت و سرمایه در گردش است‪.‬‬ ‫بهت��ر نی��ز برای ش��ان فراهم اس��ت‪.‬‬ ‫مصدق صدق��ی تصریح کرد‪ :‬بیش��تر‬ ‫گروه��ی دیگر اس��تقرار دانش بنیان ها‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان‪ ،‬سفارش محور‬ ‫در پارک ه��ای علم و فن��اوری را یک‬ ‫هس��تند و از این جهت مش��کلی برای‬ ‫نسرین مصدق صدقی‬ ‫عامل مهم ب��رای موفقی��ت می دانند‬ ‫بازار ندارند‪ .‬محصوالت این ش��رکت ها‬ ‫از انجا که دانش‬ ‫چراکه به عقیده انها این حضور سبب‬ ‫خ��اص بوده و مش��تریان خاصی دارند‪.‬‬ ‫فنی اصلی ترین‬ ‫سرمایه شرکت های‬ ‫افزایش تعامل شرکت های دانش بنیان‬ ‫بنابراین‪ ،‬ممکن است در بخش صادرات‬ ‫دانش بنیان است‪،‬‬ ‫و اس��تفاده مناس��ب از فض��ای علمی‬ ‫مشکالتی داشته باش��ند اما از انج ا که‬ ‫بیشترین مشکل‬ ‫موجود می شود‪.‬‬ ‫ «های ت��ک» هس��تند و دان��ش فنی را‬ ‫این واحدهای صنعتی نیز‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫کارشناس��ان‬ ‫از‬ ‫گروهی دیگر‬ ‫دارن��د ممکن اس��ت در بخ��ش مالی و‬ ‫همان سرمایه‬ ‫اعتقادند که چالش اصلی شرکت های ثابت و سرمایه در گردش پش��تیبانی مالی به نسبت سایر صنایع‬ ‫است‬ ‫دانش بنیان از روز نخست‪ ،‬بازار بوده و‬ ‫کوچک و متوس��ط مش��کالت متفاوتی‬ ‫هنوز هم بازار است‪ .‬مهم ترین حمایتی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫خراس��ان رضوی ب��ه اس��تفاده از ظرفیت های نهفته‬ ‫صادرات برای صنعتگران در راس��تای رشد صادراتی‬ ‫واحدهای صنعتی تاکید کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» ب��ه نق��ل از‬ ‫روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫خراسان رضوی‪ ،‬مسعود مهدی زاده مقدم در نشست‬ ‫بررس��ی مس��ائل و راهکارهای راهبردی ب��ا مدیران‬ ‫ی گف��ت‪ :‬تعامل منطقی‬ ‫ش��هرک ها و نواح��ی صنعت ‬ ‫و همفک��ری الزم با صاحبان صنایع در ش��هرک ها و‬ ‫‹ ‹وام های ارزان برای دانش بنیان ها‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫«گسترش صنعت» از فعالیت شرکت های «های تک» و دانش بنیان در مجموعه شهرک های صنعتی گزارش می دهد‬ ‫معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان تهران تصریح کرد‪ :‬دانش بنیان ها به چند نوع‬ ‫تقسیم می شوند که ش��رکت های نوپا در پارک های‬ ‫علم و فناوری و مراکز رش��د مستقر هستند‪ .‬بعد از‬ ‫انکه این ش��رکت ها توسعه یافت می توانند در مراکز‬ ‫مختلفی از جمله شهرک های صنعتی مستقر شوند‪.‬‬ ‫ام��ا نوع دیگری از این ش��رکت های دانش بنیان که‬ ‫تولیدی هس��تند از قبل نیز فعالیت داشته اند یا در‬ ‫جریان فعالیت تولیدی دانش بنیان شناخته شده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مصدق صدقی‪ ،‬ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫تولی��دی که در ش��هرک های صنعتی هم مس��تقر‬ ‫هس��تند بعد از انکه قانون حمایت از دانش بنیان ها‬ ‫مطرح ش��د برای برخورداری از حمایت ها شناسایی‬ ‫و معرفی ش��دند‪ .‬این ش��رکت ها بر اس��اس ارزیابی‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‪ ،‬به عنوان‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان تولیدی ش��ناخته و ثبت‬ ‫ش��دند تا بتوانن��د از قانون حمایت از ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان و تخفیف ها و معافیت های‬ ‫ط استفاده کنند‪.‬‬ ‫مربو ‬ ‫مع��اون صنای��ع کوچ��ک ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی اس��تان تهران‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫عالوه بر حمایت های گس��ترده معاونت‬ ‫علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری از‬ ‫شاهپور قنبری‬ ‫فعالی��ت دانش بنیان ه��ا در مجموع��ه برگشت سرمایه‪ ،‬فروش‬ ‫شهرک های صنعتی حمایت می کند‪.‬‬ ‫مواد و محصوالت به‬ ‫مصدق صدقی با اش��اره ب��ه حمایت نهادهای دولتی‪ ،‬صادرات‬ ‫و سرمایه در گردش‬ ‫مجموعه شهرک های صنعتی از فعالیت‬ ‫مهم ترین مشکالت مطرح‬ ‫دانش بنیان ه��ا افزود‪ :‬ای��ن حمایت ها‬ ‫شده از سوی صاحبان‬ ‫ش��امل بس��ته های حمایت��ی صنای��ع شرکت های دانش بنیان‬ ‫کوچک و متوسط می شود و دوره های‬ ‫مستقر در شهرک های‬ ‫صنعتی است‬ ‫اموزش��ی‪ ،‬ش��رکت در نمایش��گاه ها‪،‬‬ ‫حض��ور در تورهای صنعت��ی و‪ ...‬را نیز‬ ‫بهره گیری از ظرفیت صادرات برای صنعتگران‬ ‫نواحی صنعتی به صورت مس��تمر باید باشد تا زمینه‬ ‫رش��د و توانمن��دی واحدهای صنعتی هم��واره روند‬ ‫مثبت داشته باشند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫خراسان رضوی افزود‪ :‬خوشبختانه نقش واحدهای‬ ‫صنعت��ی و فع��االن اقتص��ادی در زمین��ه ایج��اد‬ ‫اش��تغال‪ ،‬صادرات و در نهایت نواوری در راستای‬ ‫توسعه پایدار اقتصادی به ویژه اقتصاد مقاومتی به‬ ‫صورت مطلوب انجام شده است‪ .‬مهدی زاده مقدم‬ ‫با اشاره به اینکه مهم ترین هدف ما تحقق برنامه ها‬ ‫ب��رای صنعتگ��ران‪ ،‬تولیدکنن��دگان و کارافرینان‬ ‫ب��وده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بای��د در هر ش��رایط اقتصادی‪،‬‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت های نهفته ص��ادرات را برای‬ ‫بو کار صاحب��ان صنعت‬ ‫ایجاد مس��یر رونق کس�� ‬ ‫به ص��ورت مطلوب ایجاد کنی��م و با حمایت های‬ ‫س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‪:‬‬ ‫حرکتی جهادی در اقتصاد و اشتغال در پیش بگیریم‬ ‫مع��اون فنی س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران گفت‪ :‬باید با توجه‬ ‫به وضعیت کشور در بخش اقتصاد و اشتغال‬ ‫حرکتی جهادی را در پیش بگیریم‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنع��ت» به نقل‬ ‫از روابط عموم��ی س��ازمان صنای��ع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعت��ی ای��ران‪ ،‬فتحعل��ی‬ ‫محم��دزاده‪ ،‬مع��اون فن��ی س��ازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی ای��ران‪ ،‬در‬ ‫نشس��تی ب��ا مدیرعامل و کارکنان ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی اس��تان گیالن‪ ،‬با اشاره‬ ‫ب��ه اینکه باید با نگاه جدید به بخش صنعت‪،‬‬ ‫قدم های حیاتی را در جهت توس��عه کش��ور‬ ‫برداشت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید با توجه به وضعیت‬ ‫کش��ور در بخش اقتصاد و اش��تغال حرکتی‬ ‫جهادی را در پیش بگیریم‪.‬‬ ‫محم��دزاده ب��ه تغیی��ر اقلیم کش��ور در‬ ‫س��ال های اینده اشاره و تصریح کرد‪ :‬ارتقای‬ ‫مبلم��ان ش��هرک های صنعت��ی همچنی��ن‬ ‫مدیریت مص��رف اب در این بخش از جمله‬ ‫اقدام ه��ای بااهمیتی اس��ت ک��ه باید به جد‬ ‫پیگیری شود‪.‬‬ ‫مع��اون فنی س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی ایران درب��اره جذب‬ ‫س��رمایه گذاران و حمای��ت از انها بیان کرد‪:‬‬ ‫ج��ذب و حمایت همه جانبه از س��رمایه گذار‬ ‫راهکار اساس��ی در راس��تای خروج از رکود‪،‬‬ ‫افزای��ش ت��وان تولی��دی و ارتق��ای جایگاه‬ ‫صنعت در افزایش درامدهای کشور و کاهش‬ ‫وابستگی به درامدهای نفتی کشور است‪.‬‬ ‫محم��دزاده در ای��ن نشس��ت ب��ر اعطای‬ ‫اعتب��ارات و کمک های فن��ی و اعتباری در‬ ‫قال��ب یاران��ه س��ود تس��هیالت و همچنین‬ ‫افزایش س��هم اعتبارات زیرساختی از منابع‬ ‫اس��تانی تاکید کرد و گف��ت‪ :‬انتظار می رود‬ ‫در س��ال جاری نگاه ویژه ای به حوزه تامین‬ ‫زیرس��اخت ش��هرک های صنعتی شود‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬تخصی��ص اعتبارات مناس��ب به‬ ‫شهرک های صنعتی می تواند زمینه استقرار‬ ‫واحدهای صنعتی و در نتیجه توس��عه بخش‬ ‫صنعت در این استان را به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫احمدعلی ش��هیدی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان گیالن ضمن‬ ‫تشکر از س��فر معاون فنی س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی ایران به استان‬ ‫گیالن‪ ،‬با بیان اینکه امس��ال ش��اهد پویایی‬ ‫بیش��تر تولید و اشتغال در اس��تان خواهیم‬ ‫بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با اهتمامی که در مسئوالن‬ ‫این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند‬ ‫س��رمایه در گردش جزو مهم ترین مشکالت مطرح‬ ‫ش��ده از س��وی صاحبان ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫مستقر در ش��هرک های صنعتی به ش��مار می رود‪.‬‬ ‫بخشی از این مشکل با پرداخت وام های ارزان قیمت‬ ‫از س��وی بانک ها و صندوق ه��ای حمایتی قابل رفع‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��اهپور قنبری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان ته��ران در گفت وگو با «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» درب��اره فعالیت ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫در ش��هرک های صنعت��ی اظهار کرد‪ :‬ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان ب��ا حض��ور در ش��هرک های صنعتی‬ ‫می توانند از تخفیف ‪ ۱۰‬درصدی در بخش واگذاری‬ ‫زمین های اماده استفاده کنند‪.‬‬ ‫قنبری با اش��اره به شناس��ایی حدود ‪ ۵۰‬شرکت‬ ‫دانش بنیان در مجموعه شهرک های صنعتی استان‬ ‫تهران تاکید کرد‪ :‬سقف تخفیف در پرداخت نقدی و‬ ‫اقس��اط حق انتفاع از زمین های شهرک صنعتی نیز‬ ‫برای استقرار ش��رکت های دانش بنیان در مجموعه‬ ‫ش��هرک های صنعتی به عنوان مشوق دیگر در نظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫تهران در بیان مش��کالت فع��االن حوزه دانش بنیان‬ ‫گفت‪ :‬برگش��ت س��رمایه‪ ،‬فروش مواد و محصوالت‬ ‫ب��ه نهادهای دولتی‪ ،‬صادرات و س��رمایه در گردش‬ ‫مهم ترین مش��کالت مطرح ش��ده از سوی صاحبان‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان مس��تقر در ش��هرک های‬ ‫صنعتی است‪ .‬قنبری همچنین در زمین حمایت های‬ ‫مجموعه شهرک های صنعتی از دانش بنیان ها اظهار‬ ‫کرد‪ :‬پرداخت وام ‪ ۱۲‬درصد از س��وی بانک های در‬ ‫حال تعامل با ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫از جمله راهکارهای تامین س��رمایه در‬ ‫گردش این ش��رکت ها عنوان می شود‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬این ش��رکت ها می توانند از‬ ‫محل صندوق توسعه نواوری وام با نرخ‬ ‫سود ‪ ۱۱‬درصد برای تامین سرمایه در‬ ‫گردش استفاده کنند‪.‬‬ ‫محترم استان وجود دارد و برنامه ریزی هایی‬ ‫که در سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی کش��ور انجام ش��ده اس��ت ش��اهد‬ ‫اتفاق های خوب��ی در صنعت گیالن خواهیم‬ ‫ب��ود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬تمامی تالش ه��ا‪ ،‬در حوزه‬ ‫رش��د ش��هرک های صنعتی و اماده س��ازی‬ ‫زیرس��اخت ها ب��رای س��رمایه گذاری بوده و‬ ‫خوشبختانه توانس��تیم شهرک های صنعتی‬ ‫استان گیالن را برای س��رمایه گذاری بخش‬ ‫خصوصی اماده کنیم و با س��اخت واحدهای‬ ‫صنعت��ی و اتمام واحده��ای نیمه تمام برای‬ ‫اس��تان ارزش افزوده و اش��تغال ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫رئی��س هیات مدیره ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی استان گیالن در حاشیه این نشست‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ب��ا کمک تمامی نهاد های دولتی‬ ‫و بخش خصوصی می ت��وان موجبات احیای‬ ‫واحدها و نواحی صنعتی را در استان گیالن‬ ‫مهیا کرد‪ .‬شهیدی در پایان گفت‪ :‬در راستای‬ ‫احیا‪ ،‬تجهیز‪ ،‬توس��عه و راه اندازی واحدهای‬ ‫صنعت��ی غیرفع��ال و راکد باید دانش��گاه ها‪،‬‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان‪ ،‬بانک ه��ا و دیگر‬ ‫سازمان ها همکاری های مستمری با شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی داش��ته باشند تا بتوان‬ ‫مشکالت این واحدها را برطرف کرد‪.‬‬ ‫� سخن اخر‬ ‫بررس��ی ها نش��ان می ده��د ک��ه‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان دغدغ��ه ای‬ ‫ب��رای محل اس��تقرار ندارن��د اما تمام‬ ‫مش��کل انها نب��ود بازار مناس��ب برای‬ ‫محصوالت ش��ان در داخ��ل و خارج از‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬بدون تردید توزیع پول‬ ‫بدون برنام��ه نمی تواند راه نجاتی برای‬ ‫رشد و توسعه این شرکت ها باشد‪.‬‬ ‫ایران‪ ،‬تا حدود زیادی به این مهم در شهرک های‬ ‫صنعتی استان رسیده ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫خراس��ان رضوی عن��وان کرد‪ :‬مدیران ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی باید از نزدیک در جریان پیشرفت های‬ ‫صنعتی و فناوری های واحده��ای صنعتی و تولیدی‬ ‫قرار بگیرند تا از ظرفیت های نهفته در جهت رش��د و‬ ‫رونق اقتصادی بیش��تر صنعتگران و تولیدکنندگان و‬ ‫در راس��تای ارتقای در توسعه و افزایش ارزش افزوده‬ ‫بو کار استفاده شود‪.‬‬ ‫و در نهایت توسعه فضای کس ‬ ‫اب نگار‬ ‫منبع‪ :‬روابط عمومی ابفا اصفهان‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
روزنامه گسترش صنعت 551

روزنامه گسترش صنعت 551

شماره : 551
تاریخ : 1397/10/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!