روزنامه گسترش صنعت شماره 555 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 555

روزنامه گسترش صنعت شماره 555

روزنامه گسترش صنعت شماره 555

‫تبدیل دانش‬ ‫به کاالیی روزمره‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2528‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 8 555‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 10‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬ربیع الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫ایمان و امید‬ ‫راز رهایی از‬ ‫مشکالت‬ ‫‪8‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫دومین جشنواره «ایران ساخت» در ایستگاه اخر‬ ‫‪8‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫دوشنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 10‬دی ‪ 23 1397‬ربیع الثانی ‪ 31 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 555‬پیاپی ‪2528‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫تبدیل دانش‬ ‫به کاالیی روزمره‬ ‫مایلم با طرح پرسشی بحث را شروع‬ ‫کن��م‪ ،‬اگر ق��رار باش��د بزرگ ترین‬ ‫اختراع های قرن گذشته را فهرست‬ ‫کنی��د؛ اختراع هایی ک��ه زندگی ما‬ ‫را ع��وض کرده ان��د و زندگی بدون‬ ‫انه��ا قابل تصور نیس��ت‪ ،‬ش��ما چه‬ ‫اختراع های��ی را در ای��ن فهرس��ت‬ ‫حامد هدائی‬ ‫ق��رار می دهید؟ مطمئنم چیزهایی‬ ‫اقتصاددان رفتاری‬ ‫مانند موتور سوختی‪ ،‬نیمه رساناها‪،‬‬ ‫داروه��ای گوناگونی که زندگی ما را‬ ‫اسان تر کرده اند‪ ،‬اینترنت و بسیاری از موارد دیگر را نام می برید که‬ ‫زندگی را راحت تر و لذت بخش تر کرده اند‪ .‬من هم با شما موافقم ولی‬ ‫معتقدم مهم ترین اختراع در ‪ ۱۰۰‬س��ال گذش��ته‪ ،‬اختراع مدیریت‬ ‫اس��ت‪« .‬گری همل» دانش��مندی که در حوزه مدیریت دس��ت به‬ ‫نواوری ه��ای فراوانی زده می گوید‪ :‬ش��اید ای��ن گفته کمی عجیب‬ ‫به نظر برس��د چون کمترکسی فکر می کند که مدیریت یک اختراع‬ ‫باش��د اما اگر به اب��زار و روش هایی که ما اس��تفاده می کنیم تا افراد‬ ‫را گردهم اوریم و امکانات را برای رس��یدن به هدفی مولد بس��یج و‬ ‫س��ازماندهی کنیم نگاهی بیندازیم‪ ،‬می بینیم که مدیریت هم یک‬ ‫اختراع است و اعتقاد من این است که ما حاال باید مدیریت را دوباره‬ ‫اخت��راع کنیم‪ .‬به عبارتی نحوه رهبری‪ ،‬برنامه ریزی‪ ،‬س��ازماندهی‪،‬‬ ‫اس��تخدام و انگیزش بخش��ی را باید دوباره اختراع کرد‪ ،‬چون امروز‬ ‫س��ازمان ها با چالش هایی روبه رو هستند که مشابهی در طول تاریخ‬ ‫نداش��ته اند‪ .‬بگذارید کمی به گذشته برگردیم‪ .‬با من به سال ‪۱۲۶۸‬‬ ‫خورشیدی بیایید‪ ،‬حدود ‪ ۱۲۰‬سال پیش‪ ،‬اگر در ان سال در امریکا‪،‬‬ ‫المان‪ ،‬انگلیس یا به عبارتی در دنیای توسعه یافته ان روزگار زندگی‬ ‫می کردید‪ ،‬می دیدید که ‪۹۰‬درصد از مردم مشغول کشاورزی بودند‬ ‫و ش��رکت های تولیدی کمتر از ‪ ۴‬کارمند داشتند‪ .‬بنابراین در سال‬ ‫‪ ۱۲۶۸‬خورش��یدی س��ازمان ها کوچک بودند‪ .‬با گذشت یک نسل‬ ‫همه چیز تغییر کرد‪ .‬در س��ال ‪۱۲۹۳‬خورشیدی یعنی ‪ ۲۵‬سال بعد‬ ‫ش��رکت فورد س��االنه بیش از نیم میلیون خ��ودرو تولید می کرد و‬ ‫«یواس اس��تیل» نخستین ش��رکت در جهان بود که به سرمای ه یک‬ ‫میلی��ارد دالری رس��ید و در این مدت کوتاه یعنی ب��ه اندازه تغییر‬ ‫یک نس��ل تمام ابزارهای مدیریت مدرن اختراع شدند‪ .‬پرداخت در‬ ‫برابر عملکرد‪ ،‬بودجه بندی سرمایه‪ ،‬طراحی وظایف‪ ،‬تقسیم بندی‪،‬‬ ‫مدیری��ت برند‪ ،‬تم��ام ابزارها و روش های مدیری��ت که هنوز هم در‬ ‫سازمان های گوش هو کنار جهان دیده می شوند‪ ،‬پیش از سال ‪۱۲۹۸‬‬ ‫خورشیدی اختراع ش��ده اند و بیشتر انها را افرادی اختراع کرده اند‬ ‫که در اواسط قرن نوزدهم میالدی به دنیا امده اند و این چیزی است‬ ‫که به ان مدیریت ‪ ۱.۰‬می گویم‪ .‬درحقیقت اگر تکامل مدیریت را در‬ ‫‪ 100‬سال گذشته روی نمودار ببریم به یک منحنی کالسیک شبیه‬ ‫به منحنی فناوری می رس��یم‪ ،‬یعنی ‪ 100‬سال پیش تعداد اختراع‬ ‫ها و تفکرهای جدید بس��یار زیاد بود ولی با گذش��ت زمان این روند‬ ‫تکاملی اهس��ته و اهسته تر ش��د و در زندگی کاری ما‪ ،‬یعنی حدود‬ ‫‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬س��ال پی��ش‪ ،‬روش مدیریتی به ندرت دچار تغییر ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین اصول‪ ،‬ابزار و روش هایی که ما در س��ازمان های مان‬ ‫استفاده می کنیم‪ ،‬از بسیاری جهت ها میراث و اموزه های استادان‪،‬‬ ‫مدیرعامالن پیش��ین و متفکرانی هس��تند که خیلی وقت است یا‬ ‫مرده اند یا بازنشس��ته ش��ده اند اما دیدگاه های شان درباره مدیریت‬ ‫هنوز هم محرک س��ازمان ها است‪ .‬به نظر می رسد نخستین چالشی‬ ‫که امروزه با ان روبه رو هس��تیم که مشابهی هم در تاریخ ندارد‪ ،‬این‬ ‫اس��ت که ما نخس��تین نسل در تاریخ بشریت هس��تیم که با نرخ رو‬ ‫به رش��د تغییر روبه رو هس��تیم‪ ،‬تغییر به معنای واقعی کلمه تغییر‬ ‫کرده اس��ت و این تغییر در دوران زندگی ما روی داده اس��ت‪ .‬ما در‬ ‫دنیایی زندگی می کنیم که تعادل خود را از دست داده است‪ .‬تغییر‪،‬‬ ‫طغیانگر‪ ،‬سرس��خت و همواره غافلگیرکننده است‪ .‬چالش دوم که‬ ‫حقیقتی بنیادین و درعین حال جدید برای شرکت ها است‪ ،‬تشدید‬ ‫رقابت است‪ .‬اگر چند سال به عقب بازگردیم‪ ،‬سدهایی وجود داشتند‬ ‫که جلوی تخریب ش��رکت ها را می گرفتند؛ س��دهایی که از حاشیه‬ ‫سود شرکت ها محافظت می کردند و به انها اجازه می دادند قیمت ها‬ ‫را باال نگه دارند اما وقتی این سدها شکسته شد‪ ،‬شرکت ها وارد جنگ‬ ‫با یکدیگر شدند تا از حاشیه سود و موقعیت شان در بازار دفاع کنند و‬ ‫تنها راه پیروزی در این جنگ‪ ،‬نواوری است‪ .‬بنابراین شرکت ها باید‬ ‫بیشتر با تغییر سازگار شوند و با خالقیت جلوی تخریب خود را بگیرند‬ ‫چون ش��رکت ها باید موقعیت خود را هرروز دوباره در بازار به دست‬ ‫اورند‪ .‬سومین و دشوارترین چالشی که به نظر می رسد شرکت های‬ ‫امروزی با ان روبه رو باش��ند‪ ،‬این است که در دنیای امروزی‪ ،‬دانش‬ ‫هم تبدیل به کاالیی روزمره ش��ده و برای سازمان ها سخت است که‬ ‫خود را از س��ایرین متمایز کنند و ای��ده ای نو و منحصربه فرد را وارد‬ ‫ب��ازار کنند‪ .‬امروزه مزایای دانش کم و کمتر می ش��وند و کارمندان‬ ‫خ��وب می روند و برای رقب��ا کار می کنند‪ ،‬چون در سراس��ر جهان‬ ‫ارتشی از مش��اوران وجود دارند که به سرعت الگوبرداری می کنند‬ ‫و ان دانش را از ش��رکت های س��ریع به ش��رکت های اهس��ته و از‬ ‫شرکت های هوش��مند به ش��رکت های نه چندان هوشمند انتقال‬ ‫می دهند‪ .‬ازانجاکه تمام شرکت ها به شبکه ای یکسان از شریکان و‬ ‫متصدیان کسب وکار دسترس��ی دارند این موضوع‪ ،‬انتقال دانش را‬ ‫خیلی اس��ان کرده است‪ ،‬بنابراین در چنین دنیایی بیش از انکه نوع‬ ‫مزایای دانش کنونی شما اهمیت داشته باشد‪ ،‬سرعت شما در تولید‬ ‫دانش جدید مهم اس��ت و تاکید من روی واژه خلق کردن اس��ت‪.‬در‬ ‫اخر درباره ‪ ۳‬چالش مهم که شرکت ها با انها روبه رو هستند صحبت‬ ‫شد‪ ،‬پس باید شرکتی بسازیم که مانند خود تغییر‪ ،‬به سرعت تغییر‬ ‫کند‪ ،‬ش��رکتی که نواوری وظیفه همیش��گی و روزانه همه باش��د و‬ ‫کارمندان خالقیت و اشتیاق ش��ان را با خود س��ر کار بیاورند‪ .‬به نظر‬ ‫می رسد ش��رکت هایی که در دهه اینده روی این مسائل کار کنند‪،‬‬ ‫پیش��رفت خواهند کرد‪ .‬ش��رکت هایی که مدل های مدیریتی خود‬ ‫را زودتر از رقبای ش��ان تغییر دهند‪ ،‬تا مکان هایی س��ازش پذیرتر‪،‬‬ ‫نواورتر و مش��ارکتی تر برای کار کردن باشند‪ .‬مسئله مهم این است‬ ‫که چطور باید این فرایند را تسریع کرد؟‬ ‫مجموع‬ ‫سپرده گذاری های‬ ‫ریالی صندوق از‬ ‫ابتدای سال ‪۱۳۹۴‬‬ ‫تا پایان شهریور‬ ‫امسال برای بخش های‬ ‫تعیین شده به منظور‬ ‫اختصاص ‪۱۰‬درصد‬ ‫مشخص شده حدود‬ ‫‪۲۸‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان بوده‬ ‫است‬ ‫جزئیات توزیع ‪ ۲۸‬هزار میلیارد تومانی منابع ارزی‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صندوق توسعه ملی حدود ‪ ۲۸‬هزار میلیارد تومان‬ ‫س��پرده گذاری ریالی به منظور پرداخت تس��هیالت‬ ‫در دو بخش اصلی «اب و کش��اورزی» و همچنین‬ ‫«صنعت و معدن» انجام داده است‪.‬‬ ‫در این بین با وجود تاکید بر س��هم مساوی این‬ ‫بخش ها‪ ،‬س��رعت گردش وجوه سپرده گذاری شده‬ ‫در صنعت و معدن بیشتر بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬از ابتدای س��ال ‪ ۱۳۹۴‬و براساس‬ ‫قان��ون تنظی��م بخش��ی از مق��ررات مال��ی دولت‪،‬‬ ‫صندوق توس��عه ملی مکلف ش��د هرسال بخشی از‬ ‫منابع ورودی صن��دوق را به طور ریالی به دو بخش ‬ ‫تعیین شده‪ ،‬اختصاص دهد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس صندوق توس��عه ملی باید س��االنه‬ ‫‪۱۰‬درصد را برای پرداخت تس��هیالت به بخش های‬ ‫خصوصی‪ ،‬تعاونی و بنگاه ه��ای اقتصادی متعلق به‬ ‫موسس��ه های عمومی غیردولتی به طرح های دارای‬ ‫توجیه فنی‪ ،‬زیست محیطی‪ ،‬مالی و اهلیت متقاضی‬ ‫امس��ال با تاکید بر قانون حمایت از توسعه و ایجاد‬ ‫به ش��کل پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش اب‪،‬‬ ‫اش��تغال پایدار در مناطق روس��تایی و عشایری که‬ ‫کشاورزی‪ ،‬صنایع تبدیلی و تکمیلی‪ ،‬منابع طبیعی‬ ‫باید با اس��تفاده از منابع صندوق توسعه ملی انجام‬ ‫و محیط زیس��ت و صادرات محصوالت‬ ‫ش��ود‪ ،‬ح��دود ‪ ۳۰۰۰‬میلی��ارد تومان‬ ‫کش��اورزی در بانک ه��ای دولت��ی و صندوق توسعه ملی باید در دو مرحل��ه در بانک ه��ای منتخب‬ ‫خصوصی داخلی سپرده گذاری کند‪.‬‬ ‫ساالنه ‪۱۰‬درصد را برای سپرده گذاری ش��ده است و تسهیالت‬ ‫پرداخت تسهیالت به‬ ‫این درحالی است که عملکرد صندوق‬ ‫اعطایی از محل این منابع به طرح های‬ ‫بخش های خصوصی‪ ،‬تعاونی‬ ‫توس��عه ملی در رابطه با این دو تکلیف‬ ‫غیردولتی در حوزه کش��اورزی‪ ،‬منابع‬ ‫و بنگاه های اقتصادی‬ ‫قانونی از سال ‪ ۱۳۹۴‬نشان می دهد در‬ ‫طبیع��ی‪ ،‬مع��ادن کوچ��ک‪ ،‬فن��اوری‬ ‫متعلق به موسسه های‬ ‫این سال‪ ،‬حدود ‪ ۴۹۴۷‬میلیارد تومان‪،‬‬ ‫اطالعات‪ ،‬گردش��گری‪ ،‬صنایع دستی‪،‬‬ ‫عمومی غیردولتی به‬ ‫طرح های دارای توجیه‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬نی��ز ‪ ۶۰۹۵‬میلی��ارد‬ ‫تمام��ی فعالیت های مرب��وط به فرش‬ ‫توم��ان‪ ،‬در س��ال گذش��ته ‪ ۱۱‬هزار و فنی‪ ،‬زیست محیطی‪ ،‬مالی دس��تباف و خدم��ات در مناط��ق‬ ‫و اهلیت متقاضی به شکل‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان و در نیمه نخست پرداخت و بازپرداخت ریالی روس��تایی و عش��ایری و همچنی��ن‬ ‫امس��ال ح��دود ‪ ۳۰۳۰‬ه��زار میلیارد در بخش اب‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬ب��رای تامی��ن س��رمایه در گ��ردش‬ ‫توم��ان در ‪ ۲۵‬بانک دولتی و خصوصی صنایع تبدیلی و تکمیلی‪ ،‬واحده��ای تولیدی مس��تقر در نواحی‬ ‫س��پرده گذاری کرده و تا پایان شهریور منابع طبیعی و محیط زیست صنعت��ی روس��تایی و ش��هرهای زی��ر‬ ‫و صادرات محصوالت‬ ‫امس��ال مانده قاب��ل تخصیص از محل‬ ‫‪ ۱۰‬هزار نفر جمعی��ت اختصاص پیدا‬ ‫کشاورزی در بانک های‬ ‫قراردادهای س��پرده گذاری ریالی فعال دولتی و خصوصی داخلی می کن��د‪ .‬ب��ر ای��ن اس��اس مجم��وع‬ ‫حدود ‪ ۶۲۰۰‬میلیارد تومان بوده است‪.‬‬ ‫س��پرده گذاری های ریال��ی صن��دوق‬ ‫سپرده گذاری کند‬ ‫همچنی��ن تا پای��ان نیمه نخس��ت‬ ‫از ابت��دای س��ال ‪ ۱۳۹۴‬ت��ا پای��ان‬ ‫ش��هریور امس��ال ب��رای بخش ه��ای تعیین ش��ده‬ ‫ب��ه منظ��ور اختص��اص ‪۱۰‬درص��د مشخص ش��ده‬ ‫ح��دود ‪ ۲۸‬ه��زار و ‪ ۲۰۰‬میلی��ارد توم��ان ب��وده‬ ‫اس��ت‪ .‬اما توزی��ع س��پرده گذاری ریال��ی صندوق‬ ‫توس��عه ملی در بخش های مختل��ف از این حکایت‬ ‫دارد که با وجود س��هم مس��اوی بخش های «اب و‬ ‫کش��اورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی» و «صنعت‬ ‫و معدن و گردش��گری» از منابع ارزی که هر س��ال‬ ‫تبدیل به ریال می ش��وند‪ ،‬به واس��طه انکه بیش��تر‬ ‫س��پرده گذاری های صن��دوق در بخ��ش صنعت و‬ ‫معدن برای پرداخت تس��هیالت سرمایه در گردش‬ ‫انج��ام می ش��ود‪ ،‬وج��وه س��پرده گذاری ش��ده در‬ ‫این بخش از س��رعت گردش بیش��تری نس��بت به‬ ‫سپرده گذاری های بخش اب و کشاورزی که بیشتر‬ ‫برای س��رمایه ثاب��ت پرداخت می ش��وند‪ ،‬برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬البته دلیل این جریان به این برمی گردد که‬ ‫مدت قراردادهای س��رمایه در گردش ‪۲‬سال و مدت‬ ‫قراردادهای سرمایه ثابت ‪ ۷‬سال بوده‪ ،‬درنتیجه بازه‬ ‫زمانی بازگشت منابع از محل قراردادهای سرمایه در‬ ‫گردش سریع تر است‪.‬‬ ‫‪۱۰‬درصد کارکنان دولت سال اینده ساماندهی می شوند؟‬ ‫س��خنگوی ستاد بودجه س��ازمان برنامه و بودجه‬ ‫کش��ور درباره اخباری مبنی بر اینکه س��ازمان های‬ ‫اجرای��ی می توانند س��ال اینده حداکث��ر ‪۱۰‬درصد‬ ‫نیروهای مازاد خود را جابه جا‪ ،‬بازخرید یا بازنشسته‬ ‫کنند‪ ،‬توضیح داد‪.‬‬ ‫م��ژگان خانل��و درباره اخب��اری مبنی ب��ر اینکه‬ ‫س��ازمان های اجرایی می توانند سال اینده حداکثر‬ ‫‪۱۰‬درصد نیروهای مازاد خود را با لحاظ یک ش��رط‬ ‫اقداماتی مانند فس��خ قرارداد‪ ،‬جابه جایی و بازخرید‬ ‫انجام دهند‪ ،‬به ایس��نا گفت‪ :‬اجرای جزء (‪ )۳‬تبصره‬ ‫(‪ )۲۰‬الیحه بودجه س��ال اینده در راستای افزایش‬ ‫کارایی و اثربخشی نیروی انسانی است که جزو اثار‬ ‫مترتب بر اج��رای بودجه ریزی مبتن��ی بر عملکرد‬ ‫است‪.‬‬ ‫توجه به تولید در سطح کالن نارسایی دارد‬ ‫نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی‬ ‫ته��ران معتقد اس��ت با وجود انکه در س��ال های‬ ‫گذشته تالش شده شرایط برای حمایت از تولید‬ ‫و بخش های تولیدی در اتاق بازرگانی افزایش یابد‬ ‫اما همچنان نارسایی هایی وجود دارد که بخشی از‬ ‫ان از نگاه کالن به تولید ریشه می گیرد‪.‬‬ ‫امیر شهریاری به ایلنا اظهار کرد‪ :‬اتاق بازرگانی‬ ‫همان ط��ور که از نام گذاری ابتدایی ان مش��خص‬ ‫اس��ت‪ ،‬در س��ال های ابتدایی فعالیت خود توجه‬ ‫ویژه ای به مس��ائل بازرگانی و تجارت داش��ت اما‬ ‫پس از ان با تغییرات س��اختاری ب��ه وجود امده‬ ‫بخش ه��ای صنعت‪ ،‬مع��دن و کش��اورزی نیز به‬ ‫ان اضافه ش��د و فعالیت ها در این بخش ها نیز با‬ ‫برنامه ریزی هایی جدید در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گفته وی با تش��کیل کمیسیون های مختلف‬ ‫تخصص��ی در اتاق تالش ش��ده ب��رای هریک از‬ ‫بخش ه��ا برنامه ری��زی جداگانه ای انجام ش��ود و‬ ‫درنهای��ت از ظرفی��ت به وجود امده ب��رای انتقال‬ ‫خواس��ته های بخ��ش خصوص��ی در حوزه هایی‬ ‫همچ��ون ش��ورای گفت وگ��وی دول��ت و بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬استفاده شود‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی‬ ‫تهران در پاس��خ به این پرس��ش که تا چه میزان‬ ‫اتاق توانسته تمرکز خود بر حوزه های تولیدمحور‬ ‫را افزایش دهد؟ توضی��ح داد‪ :‬موضوعی که نباید‬ ‫ان را فراموش کرد نارسایی ها و ابهام هایی است که‬ ‫در نگاه کالن کش��ور به تولید وجود دارد و گاهی‬ ‫نبود نگاه صحیح برای تولیدکنندگان مشکالتی را‬ ‫به وجود اورده اس��ت‪ .‬اتاق بازرگانی نیز به عنوان‬ ‫جزئی از این ساختار‪ ،‬ایرادهایی داشته که البته در‬ ‫سال های گذشته تالش برای جبران بخشی از انها‬ ‫کلید خورده است‪.‬‬ ‫ش��هریاری ادامه داد‪ :‬در کنار ان نباید فراموش‬ ‫کنیم که بازرگانی نیز ارتباطی قوی با تولید دارد‪.‬‬ ‫یعنی بس��یاری از صادرکنندگان برای تامین مواد‬ ‫اولی��ه خود به تولید نیاز دارن��د و باید تعامل های‬ ‫قوی ب��ا تولیدکنندگان داش��ته باش��ند‪ .‬در کنار‬ ‫ان بحث در رابطه با واردات نیز به دخیل ش��دن‬ ‫تولیدکنندگان نیاز دارد‪ .‬کمیس��یون بندی شدن‬ ‫اتاق نیز کمک کرده که هر گروه به طور تخصصی‬ ‫مس��ائل و موارد مربوط به خود را بررسی کرده و‬ ‫ارائه کنند‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی‬ ‫ته��ران درباره جدیدتری��ن برنامه هایی که در این‬ ‫حوزه از س��وی اتاق پیگیری می ش��ود نیز گفت‪:‬‬ ‫ام��روز اتاق در هر کمیس��یون خ��ود اولویت های‬ ‫خاص��ی را دنب��ال می کند‪ .‬برای نمون��ه در حوزه‬ ‫کش��اورزی دو موض��وع به ط��ور ج��دی دنب��ال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫از سویی مدیریت منابع اب و چگونگی استفاده‬ ‫از ظرفیت ه��ای موجود و از س��وی دیگر افزایش‬ ‫بهره وری در حوزه کش��اورزی موضوع هایی است‬ ‫ک��ه به طور جدی دنب��ال می ش��وند‪ .‬در کنار ان‬ ‫ت�لاش برای حل مش��کالت کش��اورزان و انتقال‬ ‫خواسته های انان به مسئوالن نیز موضوع دیگری‬ ‫است که از سوی اتاق دنبال می شود‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬اجرای این بند از رس��وب نیروی‬ ‫انس��انی م��ازاد ب��رای انج��ام فعالیت ه��ای مصوب‬ ‫س��ازمان های اجرای��ی جلوگیری ک��رده و با انتقال‬ ‫انان به س��ازمان هایی که ب��ه تجربه و تخصص انان‬ ‫نیاز دارند‪ ،‬منجر به افزایش کارایی نیروی انس��انی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس اعالم س��ازمان برنام��ه و بودجه‪ ،‬خانلو‬ ‫گفت‪ :‬س��ازمان اجرایی موظف اس��ت محل خدمت‬ ‫دیگری برای این افراد مش��خص کند و س��پس انها‬ ‫را انتقال دهد‪.‬‬ ‫به گفت��ه او‪ ،‬درصورتی که فرد ب��ا این جابه جایی‬ ‫موافقت نکند‪ ،‬س��ازمان اجرایی می تواند براس��اس‬ ‫قوانین و مقررات و در صورت دارا بودن شرایط‪ ،‬وی‬ ‫را بازنشسته یا بازخرید کند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه کارگران قراردادی پیشنهاد کرد‪:‬‬ ‫کارگران سبد حمایتی را از «امکان» بگیرند‬ ‫رئیس اتحادی��ه کارگران ق��راردادی و پیمانی با تاکید‬ ‫بر توزیع س��ریع تر بس��ته های حمایت غذایی به کارگران‬ ‫و بازنشس��تگان‪ ،‬پیش��نهاد کرد‪ :‬بس��ته حمایتی از طریق‬ ‫اتحادیه «امکان» در اختیار کارگران قرار گیرد‪.‬‬ ‫فت��ح اهلل بیات به ایلن��ا اظهار کرد‪ :‬وقت��ی طرحی ملی‬ ‫می ش��ود بای��د همه قش��رها و گروه ها را پوش��ش دهد و‬ ‫کارگ��ران و بازنشس��تگان تامین اجتماعی ه��م جزو ان‬ ‫ی ایند‪.‬‬ ‫به شمار م ‬ ‫وی پرداخت بس��ته حمایتی ب��ه خانوارهای کارگری و‬ ‫مستمری بگیران را منوط به تامین اعتبار مورد نیاز دانست‬ ‫و اف��زود‪ :‬با توجه به اینکه دول��ت تامین کننده بودجه این‬ ‫طرح است‪ ،‬بر اساس منابع پیش بینی شده اقدام می کند‪ ،‬از‬ ‫این رو برای اجرای طرح در حوزه کارگران و بازنشس��تگان‬ ‫بای��د بودج��ه الزم در اختیار س��ازمان تامی��ن اجتماعی‬ ‫گذاشته شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درعین حال‬ ‫از توزیع بسته های حمایت غذایی از سوی اتحادیه امکان‬ ‫اس��تقبال کرد و گفت‪ :‬با توجه به اینکه کارگران «امکان»‬ ‫را می شناس��ند و تاحدوی قبول دارند و کاالهای اساس��ی‬ ‫خود را از این تعاونی تهیه می کنند‪ ،‬اگر توزیع سبد کاالی‬ ‫کارگران از طریق این اتحادیه انجام شود‪ ،‬بهتر است‪.‬‬ ‫بی��ات افزود‪ :‬اگر بس��ته حمای��ت غذایی ی��ا مباحث و‬ ‫موضوع های اینچنینی از س��وی اتحادی��ه امکان (اتحادیه‬ ‫مرکزی تعاونی های مصرف کارگران ایران) که تش��کل ها‬ ‫و سازمان های کارگری نسبت به ان شناخت دارند و مورد‬ ‫اعتماد کارگران هم است‪ ،‬توزیع شود‪ ،‬عالوه بر ایجاد نظم‬ ‫و ترتیب از س��ردرگمی و بالتکلیف��ی کارگران جلوگیری‬ ‫ک��رده و موجب می ش��ود مایحتاج ض��روری و مورد نیاز‬ ‫کارگران با کمترین هزینه و در اسرع وقت تامین و عرضه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این مقام مس��ئول کارگری با توج��ه به انکه‬ ‫وجه بس��ته های حمایتی نقدی نیست و فقط برای خرید‬ ‫کاال اختص��اص یافته‪ ،‬کارگ��ران می توانند ب��ا مراجعه به‬ ‫تعاونی ه��ای «امکان» نزدیک محل س��کونت خود‪ ،‬اعتبار‬ ‫شارژ ش��ده را صرف خرید کاالها و مایحتاج موردنیازشان‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بی��ات تصری��ح کرد‪ :‬ب��ه دلی��ل کاهش ق��درت خرید‬ ‫خانواره��ای کارگری‪ ،‬توزیع بن کاال و فراهم کردن امکان‬ ‫خرید به ش��کل اقساطی ازس��وی اتحادیه امکان‪ ،‬هم در‬ ‫معیش��ت کارگران موثر اس��ت و هم تعاونی ه��ای امکان‬ ‫را تقوی��ت می کن��د ت��ا کاالی باکیفیت و قاب��ل رقابت با‬ ‫فروشگاه های بیرونی عرضه کنند‪.‬‬ ‫بی��ات همچنی��ن ب��ه ط��رح همسان س��ازی حق��وق‬ ‫بازنشس��تگان اش��اره کرد و گفت‪ :‬متاس��فانه منابعی که‬ ‫برای اج��رای این طرح در بودجه درنظر گرفته می ش��ود‬ ‫ناچیز و ناکافی اس��ت‪ ،‬در صورتی که اگر نیت این است که‬ ‫همسان سازی را عملیاتی کنند با این حداقل ها امکان پذیر‬ ‫نیس��ت‪ .‬ما معتقدیم دولت باید بودجه مناسبی برای این‬ ‫ط��رح اختصاص بدهد تا بخش زیادی از بازنشس��تگان را‬ ‫ش��امل شود‪ .‬پیش از این وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫همسان س��ازی حقوق بازنشس��تگان را نیازمند مساعدت‬ ‫مجلس و سایر نهادها در تامین بودجه ان دانسته و گفته‬ ‫بود برای همسان س��ازی به ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان اعتبار‬ ‫نیاز داریم‪.‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 10‬دی ‪ 23 1397‬ربیع الثانی ‪ 31 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 555‬پیاپی ‪2528‬‬ ‫خبر‬ ‫توافق استراتژیک میان سازمان‬ ‫مدیریت صنعتی و‬ ‫دانشگاه صنعت نفت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫دولت باید هزینه‬ ‫تصمیم های کالنی که‬ ‫برای کشور گرفته‬ ‫می شود را بپردازد‬ ‫و حق ندارد بخش‬ ‫خصوصی ‪ -‬اعم از‬ ‫کارگران و کارفرمایان ‪-‬‬ ‫را قربانی کند‬ ‫معادله دو مجهولی «تعیین حداقل حقوق برای سال ‪»۹۸‬‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ش��رایط اقتصادی کش��ور و ش��کاف بین دستمزد با‬ ‫هزینه های زندگ��ی کارگران وضعی��ت پیچیده ای را به‬ ‫وجود اورده اس��ت‪ .‬از یک طرف‪ ،‬کارگ��ران نمی توانند با‬ ‫دس��تمزدهای کنون��ی معیشت ش��ان را اداره کنند و از‬ ‫طرف دیگر‪ ،‬بخش��ی از کارفرمایان نی��ز قادر به افزایش‬ ‫دس��تمزدها نیس��تند‪ .‬به گزارش عصر ایران‪ ،‬زمس��تان‬ ‫هر س��ال‪ ،‬فصل بررس��ی حداقل حقوق و دس��تمزدها‬ ‫برای س��ال اینده اس��ت‪ ۳ .‬گروه از نمایندگان کارگران‪،‬‬ ‫کارفرمای��ان و دولت در این فصل جلس��ه های پی در پی‬ ‫برگزار می کنند تا به توافق برس��ند و البته ناگفته نماند‬ ‫که در پایان‪ ،‬نه کارگران راضی می شوند و نه کارفرمایان‪.‬‬ ‫امس��ال این وضعیت‪ ،‬حس��اس تر خواهد بود؛ ش��رایط‬ ‫اقتصادی و ش��کاف بین دس��تمزد به گونه ای است که‬ ‫دس��تیابی به یک درصد منطقی برای هر ‪ ۳‬طرف کاری‬ ‫بسیار دشوار و حتی نشدنی است‪ .‬از یک سو‪ ،‬هزینه های‬ ‫زندگی به حدی باال رفته اس��ت که کارگران نمی توانند‬ ‫با دس��تمزدهای کنونی معیشت ش��ان را اداره کنند و از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬درامدهای بخش خصوصی نه تنها افزایش‬ ‫نیافته بلکه روندی کاهش��ی به خود گرفته است‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬کارفرمایان نیز قادر به افزایش دستمزدها نیستند‪.‬‬ ‫در ص��ورت افزایش دس��تمزدها‪ ،‬یک اتف��اق به طور‬ ‫نماین��دگان مجل��س‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫را موظف به ایجاد س��امانه متمرکزی برای درج فهرس��ت‬ ‫توانمندی ه��ای محص��والت داخلی کردند‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫روابط عمومی مجلس شورای اسالمی‪ ،‬نمایندگان مجلس‬ ‫در ادامه بررسی جزئیات طرح ‪ ۱۰۰‬درصد استفاده از توان‬ ‫تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی ماده ‪۴‬‬ ‫ای��ن طرح را با ‪ ۱۶۰‬رای موافق‪ ۱۷ ،‬رای مخالف و ‪ ۷‬رای‬ ‫ممتنع از مجموع ‪ ۲۳۴‬نماینده حاضر در مجلس تصویب‬ ‫کردند‪ .‬بر اساس بند (الف) ماده ‪ ۴‬این طرح وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت موظف است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬از محل اعتبارات داخلی و با استفاده از سامانه های‬ ‫موج��ود‪ ،‬س��امانه متمرک��زی را ب��رای درج فهرس��ت‬ ‫توانمندی های محصوالت داخلی ساماندهی کند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ب��ا رعای��ت مواد ‪ ۲‬و ‪ ۳‬قانون بهبود مس��تمر محیط‬ ‫بو کار مصوب ‪ ۱۳۹۰ /۱۱ /۱۶‬با اصالحات و الحاقات‬ ‫کس�� ‬ ‫بع��دی و دریافت نظرهای اتاق ه ا کانون عالی انجمن های‬ ‫صنف��ی کارفرمایی ایران و دیگر تش��کل های سراس��ری‬ ‫کارفرمای��ی و کارگری در مدت ‪ ۴‬م��اه پس از الزم االجرا‬ ‫ش��دن این قان��ون اقدام به درج فهرس��ت توانمندی های‬ ‫قط��ع فراگیر خواهد ش��د؛ بنگاه ه��ای بخش خصوصی‬ ‫مجبور خواهند ش��د نیروهای خ��ود را تعدیل کنند تا‬ ‫بتوانند موج��ودی و درامد خود را بی��ن حقوق بگیر ان‬ ‫باقی مانده تقس��یم کنند‪ .‬به بیان دیگر‪ ،‬افزایش س��طح‬ ‫حقوق و دستمزدها‪ ،‬به طور ملموسی بیکاری را افزایش‬ ‫خواه��د داد و این یعنی نقض غ��رض به زیان کارگران‪.‬‬ ‫از طرف دیگ��ر نیز همان گونه که پیش تر عنوان ش��د‪،‬‬ ‫هزینه های زندگی به طور سرس��ام اوری باال رفته است‬ ‫و کارگران نیز واقع��ا نمی توانند بین دخل و خرج خود‬ ‫تناس��بی هرچند نسبی برقرار کنند‪ .‬نمی شود که دولت‬ ‫برای کارمندان خود افزایش حقوق ‪ ۲۰‬درصدی تعریف‬ ‫کند (که ان هم کافی نیس��ت) اما برای کارمندان بخش‬ ‫خصوصی چاره ای نیندیش��د‪ .‬دول��ت بر وضعیت بخش‬ ‫خصوصی واقف است و می داند که این بخش در استانه‬ ‫بحران اس��ت‪ .‬اثر تحریم ها به بخش خصوصی دیرتر از‬ ‫بخش دولتی می رس��د اما اثرات ان در بخش خصوصی‬ ‫مخرب تر است‪ ،‬چراکه بخش خصوصی پشتوانه سرمایه‪،‬‬ ‫درامد و رانت دولتی را ندارد‪ .‬بنابر این‪ ،‬هیچ گاه ش��رکت‬ ‫مل��ی نفت ایران ی��ا توانی��ر و‪ ...‬تعطیل نمی ش��وند اما‬ ‫ش��رکت های بخش خصوصی طرف قرارداد انها‪ ،‬حتی‬ ‫ب��ا وصول نش��دن مطالبات مربوط به یک ق��رارداد نیز‬ ‫ممکن اس��ت ورشکسته شوند و کارکنان انها نیز بیکار‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۷‬که هنوز اثر تحریم ها به طور کامل خود‬ ‫را نشان نداده است‪ ،‬بسیاری از شرکت ها مجبور شده اند‬ ‫از تعداد نیروی انس��انی خود بکاهند و چاره ای هم جز‬ ‫این نداش��تند‪ .‬انها باید بین تعطیلی ش��رکت و بیکاری‬ ‫همه کارکن��ان و اخراج تع��دادی از کارمندان‪ ،‬یکی را‬ ‫انتخ��اب می کردند‪ .‬در س��ال ‪ ،۱۳۹۸‬این گزاره به طور‬ ‫جدی مطرح است که اثر تحریم ها مجموعه های دولتی‬ ‫را درنوردد و به ج��ان بخش خصوصی بیفتد‪ .‬در چنان‬ ‫وضعیتی‪ ،‬الزام بخش خصوصی به افزایش دس��تمزدها‬ ‫و حق بیمه‪ ،‬به معنای تحمیل هزینه بیش��تر اس��ت بر‬ ‫شرکت هایی که درامدهای شان کمتر شده است‪ .‬نتیجه‬ ‫چنین وضعیتی نیز انتقال مشکل بر ضعیف ترین حلقه‬ ‫این زنجیره اس��ت‪ ،‬یعنی کارگران‪ .‬در بین کارگران نیز‬ ‫هر چه کارگری مهارت کمتری داش��ته باشد‪ ،‬احتمال‬ ‫اخراجش بیش��تر اس��ت و ش��انس اینکه بتواند کاری‬ ‫پیدا کند‪ ،‬کمت��ر‪ .‬از این رو‪ ،‬وقوع بحران های اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماع��ی و حتی امنیتی با انبوهی از کارگران بیکاری‬ ‫که چی��زی برای از دس��ت دادن ندارن��د‪ ،‬دور از ذهن‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکار چیست؟‬ ‫گذشته از راهکار کالن که بارها بر ان تاکید کرده ایم‬ ‫و ان اص�لاح روابط بین المللی ب��رای اتصال همه جانبه‬ ‫اقتص��اد ایران به جهان اس��ت‪ ،‬باید گفت که مس��ئول‬ ‫وضعی��ت کنونی‪ ،‬نه کارگران هس��تند و نه کارفرمایان‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬تحمی��ل هزینه ب��ر انه��ا دور از عقالنیت و‬ ‫انصاف اس��ت‪ .‬دولت باید راسا مسئولیت این وضعیت و‬ ‫هزینه های ان را بپذیرد‪ .‬به نظر می رسد حال که فصل‬ ‫بررس��ی بودجه است‪ ،‬می توان به این گزاره ها فکر کرد‪:‬‬ ‫وظیفه ای جدید برای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫محصوالت داخلی‪ ،‬ظرفیت و اسامی تولید کنندگان کاالها‬ ‫ی‪ -‬س��اخت‪،‬‬ ‫و عرضه کنندگان خدمات‪ ،‬پیمانکاران طراح ‬ ‫فناوری ه��ای داخل��ی و رتبه بن��دی در س��امانه متمرکز‬ ‫موضوع جزء یک این بند کند‪ .‬اطالعات این س��امانه باید‬ ‫به صورت مس��تمر روزامد شود و در دسترس عموم باشد‬ ‫که عمق ساخت داخل محصوالت داخلی و نصب برچسب‬ ‫ل روی محصوالت را‬ ‫نشان دهنده درصد عمق ساخت داخ ‬ ‫حداکثر در دوره دو ساله تعیین و در سامانه موضوع جزء‬ ‫یک این بند درج کند‪.‬‬ ‫تبص��ره‪ :‬ایین نام��ه اجرایی این جزء مش��تمل بر روش‬ ‫اح��راز عمق س��اخت داخ��ل و تحقق ان ب��ا رعایت مواد‬ ‫بو کار مصوب‬ ‫‪ ۲‬و ‪ ۳‬قان��ون بهبود مس��تمر محیط کس�� ‬ ‫‪ ۱۳۹۰ /۱۱ /۱۶‬ب��ا اصالح��ات و الحاقات بعدی از س��وی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با همکاری سازمان برنامه و‬ ‫بودجه کشور و وزارتخانه های نفت‪ ،‬نیرو‪ ،‬جهاد کشاورزی‬ ‫و بهداش��ت در م��دت ‪ ۴‬ماه بعد از الزم االجرا ش��دن این‬ ‫قانون تهیه و ابالغ می شود‪ .‬حداکثر یک ماه بعد از تصویب‬ ‫طرح های (پروژه ه��ای خود) در مرجع ذی ربط نس��بت به‬ ‫انتش��ار فهرست و مش��خصات انها در سامانه موضوع این‬ ‫ماده اقدام کند‪ .‬فهرس��ت کاالها و خدمات خارجی مورد‬ ‫ی( پروژه های ) موضوع ای��ن بند و همچنین‬ ‫نی��از طرح ها ‬ ‫نیازهای دوران بهره برداری طرح های (پروژه های ) خود را‬ ‫ط در سامانه‬ ‫با درج مش��خصات فنی و استانداردهای مربو ‬ ‫موضوع این ماده اعالم کند‪.‬‬ ‫تبص��ره ‪ :۱‬درباره اق�لام نیازهای دفاعی کش��ور طبق‬ ‫قوانین و مقررات مربوطه عمل می شود‪.‬‬ ‫تبص��ره ‪ :۲‬خری��د خارجی اقالم این ج��زء اعم از اینکه‬ ‫این خرید از بازار داخلی یا خارجی انجام شود در صورتی‬ ‫که حداقل ‪ ۳‬ماه قبل از ش��روع فرایند خرید در س��امانه‬ ‫نام برده بارگذاری نش��ده باش��د‪ ،‬ممنوع است‪ .‬در صورت‬ ‫وجود شرایط اضطرار یا فوریت با درخواست باالترین مقام‬ ‫س��ازمان و ارائه مس��تندات و تایید وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت این زمان قابل کاهش است‪.‬‬ ‫اس��تاندارد مورد نظر کاال و خدمات مورد نیاز را تعیین‬ ‫به اندازه ای که قرار است حقوق و دستمزد افزایش یابد‪،‬‬ ‫دولت به کارگران زیر پوش��ش تامین اجتماعی‪ ،‬بن کاال‬ ‫بدهد‪ .‬با ای��ن کار‪ ،‬کارمندان بخش خصوصی می توانند‬ ‫بخشی از نیاز های ماهانه مانند اقالم غذایی را به رایگان‬ ‫ت و حق��وق دریافتی را صرف دیگر نیازهای خود‬ ‫دریاف ‬ ‫کنن��د؛ یا معادل افزایش حقوق‪ ،‬از میزان مالیات یا حق‬ ‫بیمه کارفرمایان بکاهد و مانند اینها‪ .‬البته ش��اید گفته‬ ‫شود که دولت از کجا بیاورد؟ این پرسشی است که باید‬ ‫درباره بخش خصوصی پرسید که از کجا اعتبار مورد نیاز‬ ‫برای افزایش دس��تمزدها را تامین و پرداخت کند؟ ان‬ ‫هم در شرایطی که درامدها کاهشی شده است و حتی‬ ‫بقای اصل بنگاه های بخش خصوصی زیر س��وال است‪.‬‬ ‫دولت بای��د هزینه تصمیم های کالنی که برای کش��ور‬ ‫گرفته می ش��ود را بپردازد و حق ندارد بخش خصوصی‬ ‫ اعم از کارگران و کارفرمایان ‪ -‬را قربانی کند‪ .‬اگر دولت‬‫بخواهد مش��کالت مالی را به بخ��ش خصوصی منتقل‬ ‫کند‪ ،‬در سال ‪ ،۱۳۹۸‬تعطیلی گسترده بخش خصوصی‬ ‫به ویژه در میان ش��رکت های متوسط و کوچک را شاهد‬ ‫خواهی��م ب��ود و این یعن��ی زلزله در اقتصاد‪ ،‬س��ونامی‬ ‫بیکاری و بحران های فراگیر ناش��ی از ان‪ .‬مسئوالن این‬ ‫هشدار را جدی بگیرند و درباره بخش خصوصی در سال‬ ‫حساس پیش رو‪ ،‬عاقالنه تصمیم بگیرند‪ ،‬تصمیمی که‬ ‫نمی تواند در جلسه محدود نمایندگان دولت‪ ،‬کارگران و‬ ‫کارفرمایان اتخاذ شود و نیاز به اراده ای فراتر‪ ،‬دست کم‬ ‫در سطح هیات دولت دارد‪.‬‬ ‫و در سامانه موضوع این ماده اعالم کند و در صورت نبود‬ ‫استاندارد مدون پیشنهاد تدوین یا انطباق ان را به سازمان‬ ‫ملی استاندارد ارائه کنند‪.‬‬ ‫محص��والت داخلی دارای گواهی انطباق از مراکز تایید‬ ‫صالحیت داخلی‪ ،‬یا بین المللی را مورد قبول و تایید قرار‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬در صورتی که نهاد های موضوع ماده ‪ ۲‬این قانون‬ ‫اس��تانداردهای مورد نظر خود را ب��ه صورت غیرمتعارف‬ ‫تعیی��ن کنند با اعتراض تش��کل تخصصی س��ازندگان و‬ ‫پیمانکاران طراحی‪ -‬تدارک‪-‬س��اخت‪ -‬موضوع به سازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد ایران ارجاع می ش��وند و با بررسی الگو با‬ ‫هم��کاری طرف ه��ای ذی نفع و س��ایر نهاده��ای مربوط‬ ‫حداکثر در مدت یک ماه اتخاذ تصمیم کند‪.‬‬ ‫تصمیم س��ازمان ملی استاندارد برای نهادهای موضوع‬ ‫ماده ‪ ۲‬این قانون الزم االجرا است‪.‬‬ ‫نماین��دگان مجلس همچنین بن��د ‪ ۴‬و ‪ ۲‬تبصره ان را‬ ‫برای رفع ابهام به کمیسیون ارجاع دادند که در ان موضوع‬ ‫رتبه بن��دی تولید کنندگان کاال و عرضه کنندگان خدمات‬ ‫امده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعتی و معاون اموزش های‬ ‫حرفه ای و ازاد دانش��گاه صنعت نفت‪ ،‬بر توس��عه همکاری ها‬ ‫به ویژه در ح��وزه اموزش های تخصصی و کاربردی با رویکرد‬ ‫مهارت محوری تاکید کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایدرو نیوز‪ ،‬در این جلس��ه مدیرعامل س��ازمان‬ ‫مدیریت صنعتی گفت‪ :‬این س��ازمان از اغاز تاسیس‪ ،‬موضوع‬ ‫مشاوره صنعتی و توس��عه ظرفیت سازی حرفه ای بخش های‬ ‫دولت��ی و خصوص��ی و همچنین پرورش مدی��ران بنگاه ها و‬ ‫صنایع در حال ساخت ر ا همواره در دستور کار داشته است‪.‬‬ ‫ابوالفض��ل کیانی بختیاری افزود‪ :‬امادگ��ی داری م همکاری‬ ‫نامحدود با اتحاد اس��تراتژیک دو برند برقرار کنیم و با توجه‬ ‫به مجوز اعطای صالحیت حرفه ای از طرف س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه‪ ،‬به این سازمان‪ ،‬در این زمینه نیز می توانیم مشارکت‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫کیانی بختی��اری ب��ا تاکید ب��ر رویک��رد مهارت محوری در‬ ‫دوره های اموزشی س��ازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬درباره «مرکز‬ ‫کاریابی و توس��عه اش��تغال دانش اموختگان کش��ور» اظهار‬ ‫کرد‪ :‬دانش اموخت��گان در این مرکز مهارت ه��ای الزم برای‬ ‫بو کار حرفه ای را می اموزند و در پایان دوره ب ا هماهنگی‬ ‫کس ‬ ‫سازمان‪ ،‬به بنگاه ها و صنایع مختلف معرفی می شوند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به برگزاری دوره های مدیریت اجرایی فناوری و‬ ‫نواوری و دیگر دوره های تخصصی از جمله دوره های مدیریت‬ ‫بو کار صنایع کوچک و متوسط در سازمان‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫کس�� ‬ ‫بو کار‬ ‫امادگی داریم دوره های مدیریت اجرایی و مدیریت کس ‬ ‫تخصصی حوزه نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی را با توجه به اهداف‬ ‫صنعت نفت به طور مش��ترک طراحی و برگزار کنیم‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬درباره پروژه های مرتبط با مقوله انقالب صنعتی چهارم‬ ‫و هوشمندس��ازی پروژه های صنعت نفت می توانیم همکاری‬ ‫همه جانبه داشته باشیم‪.‬‬ ‫کیانی بختیاری بر امادگی سازمان مدیریت صنعتی درباره‬ ‫برگ��زاری دوره ه��ای مش��ترک مدیریت ان��رژی و همکاری‬ ‫گس��ترده در جایزه ملی مدیریت انرژی با صنعت نفت تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مع��اون اموزش های حرفه ای و ازاد دانش��گاه صنعت نفت ‬ ‫نیز با اش��اره به پیشینه و برند س��ازمان مدیریت صنعتی در‬ ‫برگزاری دوره های تخصصی و کاربردی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دانش��گاه‬ ‫صنعت نفت با امکاناتی که در ‪ ۴‬دانشکده خود دارد‪ ،‬می تواند‬ ‫در برگ��زاری دوره های اموزش��ی ازاد و حرفه ای با س��ازمان‬ ‫مدیری��ت صنعتی هم��کاری کند و در این بخ��ش‪ ،‬کارکنان‬ ‫صنعت نفت‪ ،‬جامعه هدف اصلی به شمار می روند‪.‬‬ ‫سید مهدی میررکنی خاطر نشان کرد‪ :‬درباره برگزاری دوره‬ ‫دارایی ه��ای فیزیکی و دوره ه��ای بلندمدت حرفه ای ‪MBA‬‬ ‫و ‪ DBA‬در گرایش ه��ای نف��ت و گاز و قرارداده��ای نفتی‬ ‫امیدواریم از تجربه های سازمان استفاده کنیم‪.‬‬ ‫میررکنی در پایان ابراز امیدواری کرد که دانش��گاه صنعت‬ ‫نفت در همکاری با س��ازمان مدیریت صنعتی در مسیر ارائه‬ ‫اموزش های حرف��ه ای و کاربردی بتوان��د گام های موثرتری‬ ‫بردارد‪.‬‬ ‫امادگی «ایتکو» برای همکاری با‬ ‫شرکت های صنعتی عراق‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت تجاری صنعت��ی عیون الواح��ه عراق‬ ‫در دیدار با مدیرعامل ش��رکت توربین توان گس��تر ایرانیان‬ ‫خواستار همکاری های مشترک صنعتی شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬عباس حس��ین مهدی‪ ،‬مدیر شرکت‬ ‫تجاری صنعتی عیون الواحه عراق در دیدار با احمد خادم المله‬ ‫ن( ایتکو ) خواستار‬ ‫مدیرعامل شرکت توربین توان گستر ایرانیا ‬ ‫بهره گیری از دانش فنی ایتکو در زمینه تعمیر تجهیزات دوار‬ ‫و ساخت قطعات انواع توربین و مولد های برق شد‪.‬‬ ‫در این دیدار مهندس مهدی با اش��اره به نیاز صنعت عراق‬ ‫به فناور و دانش بومی س��ازی قطعات و تعمیر انواع تجهیزات‬ ‫دوار‪ ،‬پیش��رفت های جمهوری اس�لامی ایران در این زمینه‬ ‫را تحس��ین کرد و خواستار اس��تفاده از تجربه های ایتکو در‬ ‫این زمینه ش��د‪ .‬احمد خادم المله‪ ،‬مدیرعامل شرکت توربین‬ ‫توان گس��تر ایرانیان نیز ضمن تشریح توانمندی های شرکت‬ ‫ایتکو در بومی س��ازی قطعات انوع تجهیزات دوار گفت‪ :‬ایتکو‬ ‫شرکتی دانش بنیان است که با بهره گیری از دانش و تخصص‬ ‫مهندس��ان جوان توانسته اس��ت بیش از ‪ ۲‬هزار قطعه انواع‬ ‫موتور های فعال در بخش حمل ونقل ریلی‪ ،‬نفت و گاز‪ ،‬صنعت‬ ‫هوایی و نیروگاهی را بومی سازی کند‪.‬‬ ‫خادم المله با اش��اره به قرابت فرهنگ��ی و تاریخی دو ملت‬ ‫ای��ران و عراق امادگی ش��رکت توربین توان گس��تر ایرانیان‬ ‫برای انتقال دانش فنی و تجربه های این ش��رکت در طراحی‪،‬‬ ‫س��اخت‪ ،‬نگهداری و تعمی��ر انواع قطعات تجهی��زات دوار و‬ ‫نیروگاه های مقیاس کوچک به کش��ور عراق از طریق شرکت‬ ‫عیون الواحه را اعالم کرد‪.‬‬ ‫در این دیدار طرف ها توافق کردند فهرس��تی از زمینه های‬ ‫همکاری مشترک را با یکدیگر تبادل کنند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 10‬دی ‪ 23 1397‬ربیع الثانی ‪ 31 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 555‬پیاپی ‪2528‬‬ ‫خبر‬ ‫تاجران ایرانی وضعیت صنعت‬ ‫خودرو چین را بررسی کردند‬ ‫جریمه میلیاردی یک متخلف‬ ‫در قاچاق لوازم یدکی خودرو‬ ‫مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان از محکومیت یک‬ ‫ف��رد متخلف در ارتباط با نگه��داری کاالی قاچاق لوازم یدکی‬ ‫خودرو در تعزیرات حکومتی استان سمنان خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خ��ودروکار‪ ،‬رض��ا محمدی‪ ،‬مدی��رکل تعزیرات‬ ‫حکومتی اس��تان سمنان از محکومیت ‪۳۲۱‬میلیاردی یک فرد‬ ‫متخلف خبر داد و گفت‪ :‬این پرونده در شهریور ماه به تعزیرات‬ ‫حکومتی گزارش شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا توجه به گزارش اولیه نهاد کاش��ف ارزش‬ ‫تخل��ف به مبلغ ‪۱۰۰۰‬میلیارد ریال اعالم ش��د که پس از ارائه‬ ‫م��دارک و مس��تندات از س��وی ف��رد خاطی به ش��عبه و طی‬ ‫تش��ریفات قانونی و محرز ش��دن تخلف‪ ،‬شعبه مربوط با توجه‬ ‫به محتویات پرونده‪ ،‬فرد خاطی را به جزای نقدی محکوم کرد‪.‬‬ ‫محم��دی توضی��ح داد‪ :‬این فرد ب��ه جزای نق��دی به مبلغ‬ ‫‪۳۲۱‬میلی��ارد و ‪۶۰۲‬میلی��ون ‪۵۲۸‬ه��زار و ‪۹۵۵‬ریال و ضبط‬ ‫بخشی از کاالی قاچاق محکوم شد‪.‬‬ ‫ممنوعیت صادرات‬ ‫و چالش تایرسازان‬ ‫رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران اعالم کرد‪ :‬ممنوعیت‬ ‫صادرات تایر در اندازه هایی که با مازاد نیاز داخل روبه رو است‪،‬‬ ‫اس��یب های بس��یاری به تولیدکنن��دگان وارد می کند و برای‬ ‫افزایش رقابت در بازار‪ ،‬باید تولید یا واردات افزایش یابد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا تقی گنج��ی در گفت وگو با خبرخ��ودرو درباره‬ ‫ب��ازار تای��ر اظهارک��رد‪ :‬درحال حاض��ر در زمین��ه واردات تایر‬ ‫محدودیت هایی وج��ود دارد اما این محدودیت در بازار تاثیری‬ ‫ندارد زیرا تایرهای در اندازه های‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۶‬در بازار ایران به اندازه‬ ‫کافی تولید می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در اندازه های‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۵‬اضافه تولید وجود دارد و‬ ‫تولیدکنندگان باید بتوانند صادرات داش��ته باشند اما این امر با‬ ‫ممنوعیت صادرات امکان پذیر نیست و تولیدکننده از این ناحیه‬ ‫در حال اسیب است‪.‬‬ ‫او درباره راهکار افزایش رقابت در بازار گفت‪ :‬رقابتی تر شدن‬ ‫ب��ازار به افزایش تولید ارتب��اط دارد و نیز تا ح��دی با واردات‬ ‫مرتب��ط اس��ت‪ .‬البته فعال تاج��ران به دلیل امنیت یا مس��ائل‬ ‫دیگری که حس می کنند زیر بار واردات نمی روند‪ .‬برای واردات‬ ‫تایرهای س��نگین به تاج��ران ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی اختصاص داده‬ ‫ش��ده و تعرفه واردات نیز حذف ش��د اما با ای��ن حال تاجران‪،‬‬ ‫نس��بت به واردات اقدام نمی کنند‪ .‬برای ایج��اد بازار رقابتی یا‬ ‫باید تاجران واردات بیش��تری داشته باش��ند یا تولید کارخانه‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫تقی گنج��ی درب��اره پیش فروش ه��ای ‪ ۳‬ت��ا ‪۴‬ماه��ه بعضی‬ ‫ش��رکت های تولیدکننده تایر با پیش فاکتورهای چند میلیارد‬ ‫تومان��ی‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬چنین مس��ئله ای نمی تواند وجود داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬اگر چنین موضوعی مطرح باش��د به این صورت اس��ت‬ ‫که یک ش��رکت تولید کننده با قراردادهای بلندمدت‪ ،‬کاالهای‬ ‫خود را فروخته و پیش فروش کرده که اش��کالی به این امر وارد‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫رئی��س انجم��ن صنفی صنعت تای��ر ایران در پاس��خ به این‬ ‫پرسش که ایا هزینه های تحقیق و توسعه تایرسازان در قیمت‬ ‫تعیین ش��ده تایر در نظر گرفته می ش��ود یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬هزینه‬ ‫تحقیق و توس��عه در قیمت تایر در نظر گرفته نش��ده و برخی‬ ‫ش��رکت ها به این مس��ئله اعتراض کرده اند و سازمان حمایت‬ ‫تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در حال بررس��ی این موضوع‬ ‫و اصالح قیمت تایرهای خاص است‪ .‬تقی گنجی درباره معافیت‬ ‫مالیاتی برخی از تایرسازان گفت‪ :‬از نظر قانونی‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫ب��ه دلیل ق��رار گرفتن در مناط��ق محروم و کمت��ر برخوردار‬ ‫می توانند از معافیت های مالیاتی استفاده کنند‪.‬‬ ‫من به خودروسازان‬ ‫اعالم کردم که قادر‬ ‫هستند نیاز های خود‬ ‫را از داخل کشور‬ ‫تامین کنند‪ .‬امروز‬ ‫شاهد هستیم که یکی‬ ‫از شرکت های وزارت‬ ‫دفاع موفق به تولید‬ ‫چندده هزار ‪ ECU‬مورد‬ ‫نیاز انها شده است‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫نشس��ت بررس��ی «صنع��ت خ��ودرو در چی��ن» ب��ا حضور‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬تولیدکنن��دگان و تاجران ایران��ی این صنعت‪ ،‬با‬ ‫همت اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم چین در شانگهای برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬در این نشس��ت تخصصی ک��ه اعضای اتاق‬ ‫بازرگان��ی ایرانیان مقیم ش��رق چین و مرکز حضور داش��تند‪،‬‬ ‫کارشناسان این حوزه با ارائه گزارش های اماری‪ ،‬از روند سریع‬ ‫و شتابان این صنعت در چین خبر دادند‪.‬‬ ‫در این نشست اعالم ش��د تولید و صادرات خودرو چینی به‬ ‫جهان در ‪۱۰‬سال گذشته رشد بسیار باالیی داشته و توانسته از‬ ‫رقیبان امریکایی و اروپایی خود پیشی بگیرد‪ ،‬به طوری که این‬ ‫کشور در سال ‪۲۰۱۸‬میالدی(‪ ۱۳۹۶-۹۷‬خورشیدی) با تولید‬ ‫‪۲۹‬میلیون خ��ودرو‪ ،‬در صدر بزرگ ترین تولید کنندگان خودرو‬ ‫جهان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در ادام��ه این نشس��ت چالش های تولید خ��ودرو و قطعات‬ ‫خ��ودرو در ای��ران و مش��کالت این ح��وزه بین ای��ران و چین‬ ‫ازسوی کارشناس��ان‪ ،‬تولیدکنندگان و بازرگانان اتاق بازرگانی‬ ‫ایرانیان ش��رق و مرکز چین مورد بحث و بررسی قرار گرفت و‬ ‫راهکارهایی نیز در این راستا از سوی اعضا ارائه شد‪.‬‬ ‫تاج��ران ایرانی مقیم ش��انگهای همچنین در این نشس��ت‬ ‫مشکالت و موانع تجاری میان ایران و چین از قبیل حمل ونقل‪،‬‬ ‫گمرک‪ ،‬ثبت س��فارش‪ ،‬بانک و دیگر مشکالت را بررسی کردند‬ ‫و خواس��تار پیگیری و رفع این مشکالت از سوی اتاق بازرگانی‬ ‫ایرانیان مقیم چین شدند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر بیش از هزار تاجر و فع��ال بازرگانی ایرانی در‬ ‫چین فعالیت می کنند که از این تعداد حدود ‪۳۰۰‬نفر عضو اتاق‬ ‫بازرگانی ایرانیان مقیم چین هستند‪.‬‬ ‫افزایش خودکفایی صنعت خودرو در تعامل با صنایع نظامی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫یکی از چالش های موجود در کش��ور‪ ،‬جزیره ای‬ ‫عم��ل کردن بخش های گوناگون اس��ت؛ به گونه ای‬ ‫ک��ه گاه دو نهاد در یک راس��تا فعالیت دارند اما از‬ ‫عملک��رد‪ ،‬برنامه ها و فعالیت ه��ای یکدیگر بی خبر‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫این جدا عمل کردن نهادها‪ ،‬صنایع را هم درگیر‬ ‫ک��رده اس��ت‪ ،‬به طوری که گاهی ش��اهد هس��تیم‬ ‫توانمن��دی در صنعت��ی وجود دارد ک��ه مورد نیاز‬ ‫ن زمینه شکل‬ ‫صنعت دیگری است اما تعاملی در ای ‬ ‫نگرفته است‪.‬‬ ‫چندی پی��ش امیرس��رتیپ امیر حاتم��ی‪ ،‬وزیر‬ ‫دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ایین گشایش‬ ‫نمایشگاه دس��تاوردهای فناورانه با ابراز خرسندی‬ ‫از حضور پژوهش��گران‪ ،‬دانش��مندان و شرکت های‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬س��نگ بنای فعالیت های وزارت دفاع‬ ‫را تکیه بر ظرفیت های داخلی و بومی دانس��ته و با‬ ‫گالیه از خودروس��ازان گفته بود «من به انها اعالم‬ ‫کردم که قادر هس��تند نیاز های خ��ود را از داخل‬ ‫کشور تامین کنند‪.‬‬ ‫امروز ش��اهد هس��تیم که یکی از ش��رکت های‬ ‫وزارت دف��اع موف��ق به تولی��د چندده هزار ‪ECU‬‬ ‫مورد نیاز انها شد ه است‪».‬‬ ‫در ادامه «گس��ترش صنعت» درباره این همکاری ‬ ‫و چگونگی مشارکت انها با دو نفر از فعاالن صنعت‬ ‫قطعه کش��ور در دو انجم��ن گوناگون فعال در این‬ ‫صنعت گفت وگو کرد که هر یک‪ ،‬ضمن اس��تقبال‬ ‫از این طرح‪ ،‬چالش های موجود را تشریح کردند‪.‬‬ ‫وزارت دفاع تولید و تامین یک سلس��له از قطعات‬ ‫را متعه��د ش��دند ام��ا این هم��کاری ادام��ه پیدا‬ ‫نک��رد‪ ،‬افزود‪ :‬به عن��وان نمون��ه‪ ،‬در تولید فیبرهای‬ ‫الکترونیکی (فیبرهای ‪ )PCB‬مجموعه های صنایع‬ ‫دفاع‪ ،‬تجهی��زات مطلوبی در اختیار دارند اما وقتی‬ ‫تولید برای صنعت خودرو باش��د ب��ه لحاظ کیفی‬ ‫فرات��ر از امکانات و فرایند تولی��دی مجموعه های‬ ‫نظامی است و خیلی نمی توانند پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬چون هزینه سربار‬ ‫در وزارت دفاع باال اس��ت و تامین کننده و خریدار‬ ‫خودش��ان هس��تند تا حدودی می توانن��د در این‬ ‫فراین��د حرکت کنند ام��ا در صنعت خودرو رقابت‬ ‫به لحاظ قیمت تمام ش��ده بسیار بااهمیت است‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬رس��یدن به قیمت های مناسب برای رقابت‬ ‫در بازار امر ساده ای نیست‪ ،‬ضمن انکه نشدنی هم‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه با اش��اره به س��خن وزیر‬ ‫دفاع درب��اره ‪ ECU‬گف��ت‪ :‬تولید ای��ن قطعه در‬ ‫صنعت خودرو براساس انتظاری که داریم یک بعد‬ ‫موضوع و س��اخت قطعه براس��اس پایه های نظامی‬ ‫مسئله دیگری است‪.‬‬ ‫‹ ‹استقبال از طرح‬ ‫رضایی در پاسخ به این پرسش که تفاوت ‪ECU‬‬ ‫نظامی و خودروسازی چیست‪ ،‬گفت‪ :‬استانداردهای‬ ‫نظام��ی ‪۵‬برابر اس��تانداردهای خودروی��ی بوده و‬ ‫سختگیرانه تر اس��ت اما دلیل بر این نیست که اگر‬ ‫ما محصولی را در ردی��ف نظامی ان تولید کردیم‪،‬‬ ‫بتوانیم خیلی سریع نوع خودرویی ان را هم تولید‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه اس��تاندارد و کیفیت در این‬ ‫دو صنعت متفاوت اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬وقتی می گوییم‬ ‫‹ ‹پیشینه فعالیت بدون نتیجه‬ ‫اس��تانداردهای کیفی ب��ه معنی صحه گ��ذاری بر‬ ‫امی��د رضای��ی‪ ،‬عض��و انجمن تخصص��ی صنایع‬ ‫فن��اوری موجود درباره یک کاال نیس��ت‪ .‬ازس��وی‬ ‫همگ��ن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور درباره‬ ‫دیگر‪ ،‬فرایند ازمون یک محصول در صنعت خودرو‬ ‫همکاری نهادهایی که در یک راستا فعالیت دارند‪،‬‬ ‫ساده تر از محصوالت نظامی است‪.‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬همکاری در راس��تای خودکفایی بیشتر‬ ‫عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫صنعت اقدام مطلوبی است اما این همکاری تنها در‬ ‫و قطعه سازی کش��ور گفت‪ :‬به هر روی صنعتگران‬ ‫رس��انه ها اعالم ش��ده و هنوز دعوتی از انجمن های‬ ‫از این همکاری استقبال می کنند‪ ،‬اما مشارکت در‬ ‫فعال در صنعت خودرو نشده است‪.‬‬ ‫این زمینه باید تنگاتنگ باشد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه به تجربه خ��ود در زمینه این نوع‬ ‫وی در ادامه به برخی چالش ها اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫همکاری ه��ا اش��اره و اظهارکرد‪ :‬بی��ش از یک دهه‬ ‫کشور در مجموعه های نظامی امکانات و تجهیزاتی‬ ‫پی��ش وزارت دفاع ب��ا زیرمجموعه های خود مانند‬ ‫دارد ک��ه ب��دون اس��تفاده مانده اس��ت‪ .‬در صنایع‬ ‫صاای��ران‪ ،‬صنعت مخاب��رات ش��یراز و‪ ..‬به صنعت‬ ‫نظام��ی همچون صنعت خودرو‪ ،‬تیراژ باال نیس��ت‪.‬‬ ‫خ��ودرو ورود ک��رد اما این همکاری ب��دون نتیجه‬ ‫ممکن اس��ت ش��مارگان یک محص��ول در صنایع‬ ‫مغف��ول ماند‪ .‬حت��ی ان قطعاتی که خ��ود تمایل‬ ‫دفاعی حداکثر ‪۱۰‬هزار باش��د اما تولید قطعات در‬ ‫به تولی��د انها داش��تند و برای انها س��رمایه گذاری‬ ‫صنعت خودرو هم اکنون با وجود مش��کالت تولید‬ ‫کرده بودند نیز در تیراژ قابل قبولی تولید نشد‪.‬‬ ‫باز هم میلیونی اس��ت‪ .‬باید راهکار مناسب در این‬ ‫رضای��ی درباره چرایی این ام��ر گفت‪ :‬در این باره‬ ‫زمینه ارائه شود‪.‬‬ ‫بهت��ر اس��ت ان مجموعه ه��ا خ��ود‬ ‫این کارش��ناس صنعت قطعه یاداور‬ ‫پاس��خگو باش��ند اما در ش��کل کالن‬ ‫ش��د‪ :‬حدود یک دهه پیش‪ ،‬شاهد یک‬ ‫در وزارت دف��اع ک��ه وظیف��ه تامین‬ ‫سلسله ازمایش هایی در ازمایشگاه های‬ ‫تس��لیحات نظام��ی را دارد‪ ،‬اولویت با‬ ‫این وزارتخانه بودی��م که فقط مربوط‬ ‫تامین قطعات مربوط به این تجهیزات‬ ‫ب��ه ازمون های نظامی می ش��د‪ .‬در ان‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر ه��م این نهاد ب��ه صنعت‬ ‫زم��ان که صنعتگ��ران ح��وزه خودرو‬ ‫خودرو و تولی��د قطعات مورد نیاز ان‬ ‫به لح��اظ برخی ازمون ه��ا محدودیت‬ ‫امید رضایی‬ ‫ورود کند‪ ،‬چنانچ��ه برنامه ای‪ ،‬تامین‬ ‫ازمایش��گاهی داش��تند‪ ،‬ازمایش ها را‬ ‫امکانات و ظرفیت های‬ ‫قطعات نظامی را ضروری کند اولویت‬ ‫در این ازمایش��گاه ها انجام دادیم و در‬ ‫مناسبی در صنایع‬ ‫تولید دوباره با قطعات نظامی خواهد‬ ‫سطح خیلی خوبی هم پاسخ گرفتیم‪.‬‬ ‫نظامی وجود دارد که‬ ‫ب��ود و تولید قطعه ب��رای خط تولید‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬امکان��ات و‬ ‫می تواند به کمک‬ ‫صنعت خودرو بیاید‪.‬‬ ‫خودروسازی متوقف می شود‪.‬‬ ‫ظرفیت ه��ای مناس��بی در صنای��ع‬ ‫عضو انجمن تخصصی صنایع همگن البته این امر شرط هایی نظام��ی وج��ود دارد ک��ه می تواند به‬ ‫دارد‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور با‬ ‫کم��ک صنع��ت خ��ودرو بیای��د‪ .‬البته‬ ‫بیان اینک��ه در ان دوره مجموعه های‬ ‫ای��ن ام��ر ش��رط هایی دارد‪ .‬وج��ود‬ ‫یک سلس��له مس��ائل محرمانه در صنای��ع نظامی‪،‬‬ ‫کار در ای��ن زمین��ه را ب��رای مش��تری و پیمانکار‬ ‫س��خت می کند‪ .‬باید مواردی که امکان پذیر اس��ت‬ ‫تس��هیل ش��ود تا همکاری ها به طور مناسب شکل‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کمک مجموعه ه�ای نظامی به صنعت‬ ‫خودرو در جهان‬ ‫رضای��ی در ادامه با بیان اینکه باید داش��ته های‬ ‫صنع��ت خودرو در کنار داش��ته های صنایع نظامی‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬با مطالعه می توان امکان س��نجی‬ ‫ک��رد‪ .‬به عنوان نمون��ه‪ ،‬بخش «اینفلیت��ور» ایربگ‬ ‫در بیش��تر کش��ورهایی در ح��ال تولید اس��ت که‬ ‫شرکت های تولیدکننده ان به طور عمده وابستگی‬ ‫نظامی دارند زیرا دانش مواد منفجره‪ ،‬کپس��ول ان‬ ‫و‪ ...‬در صنایع نظامی بیشتر است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬انقدر که در صنعت نظامی پیش��رفت‬ ‫داش��تیم ک��ه در صنعت خ��ودرو نداش��ته ایم‪ .‬این‬ ‫مش��ارکت و همکاری می تواند ش��روع مناس��ب و‬ ‫مطلوبی در این مس��یر باش��د اما در ای��ن راه باید‬ ‫هوشمندانه عمل کنیم‪ ،‬نه احساسی‪ .‬اینکه بگوییم‪،‬‬ ‫می توانیم این قطعه نظامی را تولید کنیم پس توان‬ ‫تولی��د همانند ان قطعه را برای س��ایر صنایع هم‬ ‫داریم‪ ،‬درست نیست‪ .‬بسیاری از قطعات به کار رفته‬ ‫در گوش��ی های تلفن همراه و صنعت خودرو مانند‬ ‫‪ ECU‬و‪ ...‬از صنای��ع نظامی وارد این صنایع ش��ده‬ ‫است‪ .‬اما باید دید انتظارات یک صنعت برای تامین‬ ‫نیازهایش و در مقابل توانمندی صنعت دیگر برای‬ ‫پاسخگویی به ان نیازها‪ ،‬چیست‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه تاکید کرد‪ :‬باید انتظارات‬ ‫برای اس��تانداردهای خودرویی براورد و داشته های‬ ‫صنایع نظامی برای رفع نیاز س��ایر صنایع مشخص‬ ‫ش��ود‪ .‬اگر این مشارکت ش��کل بگیرد انجمن های‬ ‫تخصصی مانن��د انجمن تخصص��ی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور از این همکاری‬ ‫اس��تقبال و حمای��ت می کنند و ه��ر انچه دارند را‬ ‫عرضه ک��رده تا از ای��ن فرصت ها اس��تفاده بهینه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به تجربه قبلی خ��ود در همکاری‬ ‫ب��ا مجموعه های نظامی در ادام��ه گفت‪ :‬در بازدید‬ ‫از مجموعه های نظامی بس��یار حسرت خوردم که‬ ‫چرا این همه امکانات نتوانسته وارد صنعت خودرو‬ ‫کش��ور ش��ود‪ .‬این فقط مربوط به ی��ک دهه پیش‬ ‫اس��ت‪ .‬حیف اس��ت س��رمایه گذاری های کشور در‬ ‫صنایع دفاعی وارد صنعت خودرو نشود‪.‬‬ ‫رضای��ی با بی��ان اینکه در بخش های��ی می توان‬ ‫همکاری داشت که تا امروز به ان بخش ها توجهی‬ ‫نشده اس��ت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬امروز باید مدعی شد‬ ‫چرا این ن��گاه برای همکاری و مش��ارکت تاکنون‬ ‫وجود نداش��ته اس��ت‪ .‬ض��رورت دارد‬ ‫طرفین داشته های خود را به اشتراک‬ ‫بگذارند و با یک هدف مش��ترک پیش‬ ‫بروند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش ارزبری‬ ‫به نظر می رسد برای برقراری ارتباط‬ ‫و مذاکره بی��ن مجموعه های نظامی و‬ ‫صنعت خودرو بیش از همه باید انجمن‬ ‫قطعه سازان کشور پیشگام شود‪ .‬مازیار‬ ‫بیگلو‪ ،‬دبیر انجمن س��ازندگان قطعات‬ ‫و مجموعه ه��ای خ��ودرو درباره اینکه‬ ‫ای��ا این انجمن برای این مش��ارکت و‬ ‫هم��کاری مذاک��ره ای ب��ا وزارت دفاع‬ ‫داش��ته یا خی��ر‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن موضوع‬ ‫جدیدی است و هنوز انجمن مذاکرات‬ ‫را اغاز نکرده است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های‬ ‫خودرو افزود‪ :‬البته در نشس��ت های مربوط به ستاد‬ ‫اقتص��اد مقاومتی و س��ازمان برنام��ه و بودجه این‬ ‫موض��وع مطرح ش��ده بود اما به طور رس��می اعالم‬ ‫نشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬انجم��ن از چنین طرحی اس��تقبال‬ ‫می کند و به طور قطع‪ ،‬پیرو س��خنانی که وزیر دفاع‬ ‫داش��ته نشست های هماهنگی برگزار خواهد شد تا‬ ‫بتوانیم از توانمندی هایی که در سپاه و ارتش وجود‬ ‫دارد بر ای خودکفایی صنعت خودرو استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به کاهش وابستگی ها گفت‪ :‬هدف‬ ‫این اس��ت که ارزبری صنعت خودرو کشور کاهش‬ ‫پی��دا کند و تولید محصوالت و به دنبال ان کیفیت‬ ‫افزایش یافته و در نهایت با قیمت مناسب‪ ،‬رضایت‬ ‫مشتری را جلب کنیم‪.‬‬ ‫در بحث قیمت ها به این دلیل که تیراژ در تولید‬ ‫تجهی��زات نظام��ی با قطع��ات در صنع��ت خودرو‬ ‫متفاوت اس��ت‪ ،‬قیم��ت تمام ش��ده در محصوالت‬ ‫نظامی باالتر اس��ت؛ از این رو ممکن است همکاری‬ ‫با روند خاصی انجام شود‪.‬‬ ‫بیگلو در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه ایا انجمن‬ ‫درباره این مش��ارکت و وجود چالش های احتمالی‬ ‫و رف��ع انها ب��ا اعضای خود گفت وگویی داش��ته یا‬ ‫خیر‪ ،‬گفت‪ :‬هن��وز هیات مدیره موضوع را با اعضای‬ ‫انجمن مطرح نکرده زیرا مس��ئله جدیدی اس��ت‪.‬‬ ‫انجم��ن برای این امر چارچوبی تعریف خواهد کرد‬ ‫و مش��خص می کند که ش��کل همکاری ها چگونه‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه خاطرنش��ان کرد‪ :‬پیش تر‬ ‫انجمن درباره کمبودهای صنعت قطعه و نیازهایی‬ ‫که دارد‪ ،‬مطالعاتی داش��ته و مش��کالت قطعات در‬ ‫سطح نرم افزاری و سخت افزاری شناسایی شده اند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های‬ ‫خودرو ادامه داد‪ :‬حتی می توان گفت مشکل تولید‬ ‫‪ ECU‬در کشور بیشتر نرم افزاری است در این باره‬ ‫پیرو گفت وگو با قطعه س��ازان‪ ،‬نشس��ت هایی هم با‬ ‫نهادهای تولیدی نظامی خواهیم داش��ت تا بتوانیم‬ ‫از امکانات انها بهره مند شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکیل کارگروه مشترک‬ ‫بیگلو در ادامه عنوان کرد‪ :‬طبیعی است در صنایع‬ ‫نظامی با نگاه نظامی به تولید نگاه ش��ود در حالی‬ ‫ک��ه صنعتگر ن��گاه صنعتی دارد‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬به طور‬ ‫قطع پیش��نهاد انجمن تشکیل کارگروهی مشترک‬ ‫خواه��د بود ک��ه در ای��ن کارگروه ضمن بررس��ی‬ ‫مالحظات نظامی‪ ،‬اصول صنعت خودرو هم رعایت‬ ‫ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬ش��اید نیاز باش��د برای پوشش‬ ‫نیازه��ای صنعتخودروس��ازی مب��ادرت ب��ه‬ ‫ظرفیت س��ازی در بعض��ی بخش های‬ ‫مجموعه های نظام��ی کنیم‪ .‬راهکارها‬ ‫باید پیش��نهاد داده ش��ود زیرا ممکن‬ ‫اس��ت هر دو صنعت یک قطعه را نیاز‬ ‫داش��ته باشند اما از دو فضای متفاوت‬ ‫به این قطعه مشترک نگاه شود‪.‬‬ ‫بیگلو در پایان درباره کاهش قیمت‬ ‫مازیار بیگلو‬ ‫تمام ش��ده محصوالت صنعتی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در صنایع نظامی نگاه نظامی‬ ‫ب��ه طور قطع ب��ا تیراژ ب��اال‪ ،‬قیمت ها‬ ‫به تولید می شود در حالی‬ ‫که صنعتگر نگاه صنعتی رقابت پذیر می شود‪ .‬هدف نهایی تامین‬ ‫دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬به طور قطع و تولید قطعات مورد نیاز اس��ت و در‬ ‫پیشنهاد انجمن تشکیل این راستا‪ ،‬حتی اگر قطعه ای در داخل‬ ‫کارگروهی مشترک خواهد با قیمت باالتر از نوع مش��ابه خارجی‬ ‫بود‬ ‫تولید ش��ود به دلیل خودکفایی باز هم‬ ‫مزیت هایی خواهد داشت‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪ 10‬دی ‪ 23 1397‬ربیع الثانی ‪ 31 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 555‬پیاپی ‪2528‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون امور صنایع وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫خودروسازان باید ارزبری‬ ‫خود را ‪۱۰‬درصد کاهش دهند‬ ‫تیونینگ خودرو در‬ ‫واقع ایجاد تغییر در‬ ‫ظاهر یا عملکرد یک‬ ‫وسیله نقلیه با هدف‬ ‫بهبود کارکرد ان است‪.‬‬ ‫تیونینگ این فرصت‬ ‫را به صاحب خودرو‬ ‫می دهد که وسیله‬ ‫نقلیه را کمی شخصی تر‬ ‫کرده و سلیقه خود را‬ ‫در برخی قسمت ها‬ ‫لحاظ کند‬ ‫پولسازی صنعت خودرو در تیونینگ و نواوری‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫راهی ک��ردن یک خ��ودرو جدید به ب��ازار کاری‬ ‫س��خت و پرزحمت است‪ .‬برای اینکه خودرو‪ ،‬خودرو‬ ‫ش��ود‪ ،‬به س��ال ها برنامه ریزی‪ ،‬طراحی و در نهایت‬ ‫ازمایش نهایی نیاز دارد‪.‬‬ ‫س��پری ش��دن چنین روندی ش��کیبایی زیادی‬ ‫می خواهد ام��ا همه نمی توانند در این مس��یر صبر‬ ‫ایوب داشته باش��ند‪ ،‬پس به سراغ یک راهکار دیگر‬ ‫می روند؛ تیونینگ‪ .‬تیونین��گ خودرو در واقع ایجاد‬ ‫تغییر در ظاهر یا عملکرد یک وس��یله نقلیه با هدف‬ ‫بهبود کارکرد ان است‪.‬‬ ‫خودروس��ازان به ط��ور معم��ول ت�لاش می کنند‬ ‫خودروی��ی از کارخان��ه بیرون بیاید که با س��لیقه و‬ ‫انتظار عموم مردم همخوانی داش��ته باشد‪ .‬تیونینگ‬ ‫اما ای��ن فرصت را ب��ه صاحب خ��ودرو می دهد که‬ ‫وس��یله نقلیه را کمی شخصی تر کرده و سلیقه خود‬ ‫را در برخی قسمت ها لحاظ کند‪ .‬تیونینگ همچنین‬ ‫در کنار سرگرمی و توجه به سلیقه شخصی افراد‪ ،‬به‬ ‫بهبود عملکرد کمک ک��رده و به عنوان مثال موتور‬ ‫را قبراق تر می کند‪ .‬تیونینگ در بخش های گوناگون‬ ‫یک خودرو یعنی موتور‪ ،‬تعلیق و بدنه انجام می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن می ت��وان تغییراتی در فض��ای داخلی و‬ ‫خارجی خودرو انجام داد که انها هم در زمره صنعت‬ ‫سرگرم کننده و جذاب تیونینگ قرار می گیرند‪.‬‬ ‫موسس��ه پژوهش های بازار زیون(‪ )Zion‬در هند‬ ‫گزارش��ی منتش��ر کرد که در ان به ب��ازار تیونینگ‬ ‫در جه��ان و ام��ار و ارق��ام مرب��وط ب��ه ان اش��اره‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬بر اس��اس این گزارش ارزش جهانی‬ ‫بازار اکسس��وری خ��ودرو در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۹۴-۹۵‬خورش��یدی) ب��ه ‪ ۸/۳۶۰‬میلی��ون دالر‬ ‫رس��ید و انتظ��ار می رود ای��ن رقم تا س��ال ‪۲۰۲۲‬‬ ‫میالدی(‪۱۴۰۰-۰۱‬خورشیدی) به ‪ ۵۱۹/۰۱‬میلیون‬ ‫دالر برس��د‪ .‬این یعنی نرخ رش��د س��االنه ترکیبی‬ ‫(‪ )CAGR‬در ای��ن صنعت بین س��ال های ‪۲۰۱۷‬‬ ‫(‪ )۱۳۹۵-۹۶‬تا ‪۱۴۰۰-۰۱(۲۰۲۲‬خورشیدی) ‪۴/۶‬‬ ‫درصد است‪.‬‬ ‫داش��ته باش��د و تقاضا برای تغییر و سفارشی کردن‬ ‫انتظار این اس��ت که بازار اکسس��وری های خودرو‬ ‫خودروه��ا با همین روند رو به رش��د پیش برود‪ .‬در‬ ‫در ‪ ۴‬س��ال اینده ش��اهد رش��د پایدار باش��د‪ .‬برای‬ ‫منطقه اس��یا‪-‬اقیانوس ارام نی��ز افزایش جمعیت و‬ ‫تحقق رش��د پیش بینی ش��ده ب��رای این ب��ازار به‬ ‫تغییر سبک زندگی در افزایش تقاضا برای تیونینگ‬ ‫افزایش تقاضای خودرو‪ ،‬افزایش تمایل به سفارش��ی‬ ‫خودروها نقش پررنگی در سال ‪)۱۳۹۴-۹۵(۲۰۱۶‬‬ ‫کردن خودرو به ویژه در میان نس��ل جوان و رش��د‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫فروش پیکاپ ها نیاز اس��ت‪ .‬اکنون از بازار تیونینگ‬ ‫تیونین��گ البته به هر ش��کلی و در ه��ر اندازه ای‬ ‫محص��والت زیادی در سراس��ر جهان در دس��ترس‬ ‫نمی توان��د انجام ش��ود‪ .‬ش��رکت های فع��ال در این‬ ‫خریداران اس��ت اما بس��یاری از انها کیفیت الزم را‬ ‫زمین��ه در کل جهان ب��رای اینکه بتوانن��د در بازار‬ ‫ندارند‪ .‬از این رو‪ ،‬در دس��ترس بودن اکسسوری های‬ ‫رقابتی این صنعت باقی بمانن��د باید از مجموعه ای‬ ‫ارزان قیمت و باکیفیت پایین می تواند به روند رش��د‬ ‫از شیوه نامه های ایمنی پیروی کنند‪.‬‬ ‫ای��ن بازار متن��وع و جذاب اس��یب وارد کند‪ .‬توجه‬ ‫این یعنی انها نمی توانند ب ه هر سازی که مشتری‬ ‫به این اس��یب زمان��ی جدی تر می ش��ود که بدانیم‬ ‫زد برقصند و باید تمام جوانب به ویژه ایمنی را در نظر‬ ‫خودروهای امروزی پا را روی گاز گذاشته و با سرعت‬ ‫بگیرند‪ .‬برنامه هایی مانند «ان اچ ارای»‪« ،‬ای اچ ارای»‬ ‫در حال رفتن به سمت فناوری های جدید روشنایی‪،‬‬ ‫و «سولو» همگی نیاز هستند و یک خودرو باید تمام‬ ‫دسترس��ی به وس��ایل نقلی��ه بیومتری��ک‪ ،‬نمایش‬ ‫اس��تانداردهای این برنامه ها را رعایت کرده باشد تا‬ ‫اطالعات روی شیش��ه جلو و سایر فناوری های نوین‬ ‫بتواند با تیونینگ ج��ذاب خود در خیابان ها رفت و‬ ‫هستند‪ .‬براساس محصول‪ ،‬این بازار تنوع زیادی دارد‬ ‫امد کند‪.‬‬ ‫و می توان محصوالتی مانند چراغ جلو و عقب‪ ،‬چراغ‬ ‫اکنون ش��رکت هایی مانند «جی ز ریسینگ» (‪J’s‬‬ ‫قوه‪ ،‬تزئینات ظاهری‪ ،‬چراغ های هش��دار‪ ،‬چراغ های‬ ‫‪« ،)Racing‬ارای یواچ‪-‬ول��ت» (‪)RAUH-Welt‬‬ ‫داخلی‪ ،‬س��ت های الکترونیکی‪ ،‬لوازم جانبی داخلی‪،‬‬ ‫«رین اسپید» (‪« ،)Rinspeed‬موستانگ پی تی ار»‬ ‫ابزارهای س��بک زندگی‪ ،‬صفحه کیلومترشمار‪ ،‬لوازم‬ ‫(‪ )Mustang PTR‬و «اف ای ب��ی دیزای��ن» از‬ ‫جانبی مرب��وط به ایمنی‪ ،‬تهویه مطبوع‪ ،‬محصوالتی‬ ‫بهترین ه��ای تیونینگ در سراس��ر جهان هس��تند‪.‬‬ ‫برای افزایش کارکرد و‪ ...‬را در ان دید‪.‬‬ ‫ام��ا در میان ش��رکت های فعال در ای��ن زمینه یک‬ ‫از لحاظ درامد در صنعت تیونینگ‪ ،‬اروپا پرچمدار‬ ‫نام اشنا نیز به چش��م می خورد؛ شرکت بریتانیایی‬ ‫درامدزایی اس��ت و توانست بیش��ترین درامد را در‬ ‫«منص��وری» (‪ )Mansory‬ک��ه مال��ک ان ی��ک‬ ‫س��ال ‪ )۱۳۹۴-۹۵(۲۰۱۶‬در ای��ن بخش به دس��ت‬ ‫ایرانی تبار به نام کورش منصوری اس��ت و اکنون در‬ ‫اورد‪ .‬ای��ن رش��د درامدی ب��رای اروپا بی��ش از هر‬ ‫مونی��خ المان فعالیت می کن��د‪ ،‬از جمله بزرگ ترین‬ ‫چی��ز در نتیج��ه افزای��ش هزینه کرد‬ ‫تیونینگ کارهای جهان است‪.‬‬ ‫مش��تریان در بخ��ش تیونینگ اس��ت‪.‬‬ ‫می ت��وان گف��ت کمتر ش��رکتی در‬ ‫صنعت تیونینگ در‬ ‫پ��س از اروپا منطقه امریکای ش��مالی جهان امروز که امکانات و دنی��ای خدمات پ��س از فروش خودرو‬ ‫دیگر بازار پررونق تیونینگ خودرو بود‪ .‬فناوری ها چشمگیرتر از در بخ��ش تیونینگ به اندازه ش��رکت‬ ‫پیش بینی ها بر این اس��ت که امریکای گذشته هستند‪ ،‬به یکی از سفارسی س��ازی منص��وری‪ ،‬نام اش��نا‬ ‫صنایع مهم تبدیل شده و‬ ‫ش��مالی بتواند س��هم ‪۲۷.۳‬درصدی از گردش مالی باالیی را نیز اس��ت‪ .‬منصوری اشتیاق ش��دیدی در‬ ‫این ب��ازار را در این��ده نزدیک به خود به لطف مشتریان عالقه مند بازار تیونینگ و نواوری از خود نش��ان‬ ‫اختصاص دهد‪.‬‬ ‫در سراسر جهان تجربه می دهد‪ .‬تنها یک نمونه از این اش��تیاق‬ ‫می کند‬ ‫همچنین پیش بینی می ش��ود رشد‬ ‫را می ت��وان در مدل جی تی ریس بنتلی‬ ‫این صنعت در قاره سبز در اینده ادامه‬ ‫کانتیننتال در نمایش��گاه خودرو ژنو در‬ ‫سال ‪(۲۰۱۵‬میانه ‪ )۱۳۹۴‬دید‪.‬‬ ‫انچه ش��رکت هایی مانند منصوری ارائه می دهند‬ ‫خالقیتی در راس��تای قدرتمندتر شدن خودروهایی‬ ‫است که از ابتدا قدرتمند از کارخانه بیرون می ایند‪.‬‬ ‫ام��ا رون��د ای��ن روزه��ای تیونین��گ مانن��د کل‬ ‫خودروس��ازی جهان در حال پیش��روی به س��مت‬ ‫خودروهای هیبریدی و برقی اس��ت‪ .‬ش��اید در نگاه‬ ‫نخس��ت شگفت اور باشد اما واقعیت ماجرا این است‬ ‫که نوبتی هم باش��د حاال نوبت تیونینگ خودروهای‬ ‫برقی و هیبریدی رسیده است‪.‬‬ ‫اگر مزیت ه��ای غیرتیونینگی این ن��وع خودروها‬ ‫مانند به صرفه بودن یا انتشار کم گازهای گلخانه ای‬ ‫را کن��ار بگذاری��م‪ ،‬خودروه��ای هیبری��دی و برقی‬ ‫قابلیت های بسیاری از نظر اندازه و کارایی باال دارند‬ ‫ک��ه تیونینگ می تواند انه��ا را افزایش هم بدهد‪ .‬در‬ ‫واق��ع همین عملکرد بس��یار قوی اس��ت که گاهی‬ ‫رانندگان را می ترساند‪.‬‬ ‫از س��ال ‪ ۲۰۰۹‬میالدی (‪۱۳۸۷-۸۸‬خورشیدی)‬ ‫به این سو سرعت برخی مدل های خودروهای برقی‬ ‫توانس��ته تنه به تنه خودروهای مس��ابقه ای فرمول‬ ‫ی��ک بزند‪ .‬این خودروه��ا از افزایش قدرت گرفته تا‬ ‫موتوره��ای تورب��و به خود دیدند و این باعث ش��ده‬ ‫دنیا به تیونینگ های خوب ب��رای خودروهای برقی‬ ‫امیدوار باشد‪.‬‬ ‫به نوع��ی می ت��وان گفت تیونینگ ه��ای اینده از‬ ‫ان خودروه��ای برق��ی و هیبری��دی اس��ت‪ .‬به هر‬ ‫ح��ال صنعت تیونینگ در جه��ان امروز که امکانات‬ ‫و فناوری ها چش��م گیرتر از گذشته هستند‪ ،‬به یکی‬ ‫از صنایع مهم تبدیل ش��ده و گردش مالی باالیی را‬ ‫نیز به لطف مش��تریان عالقه مند در سراس��ر جهان‬ ‫تجرب��ه می کند‪ .‬این صنعت که هم فال اس��ت و هم‬ ‫تماشا به س��ادگی یک خودرو قدرتمند را از گذشته‬ ‫قدرتمندت��ر کرده و به چرخ��ش صنعت خودرو نیز‬ ‫کمک می کند‪.‬‬ ‫منبع‪Cheatsheet :‬‬ ‫‪Globenewswire‬‬ ‫‪Fastcar‬‬ ‫برگردان‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫یک کارشناس خودرویی مطرح کرد‪:‬‬ ‫رعایت استانداردهای هشتادوپنج گانه خودرویی شاید در کیفیت بخشی‬ ‫به تولیدات داخلی موثر باش��د اما در شرایط کنونی خودروسازان قادر به‬ ‫رعایت انها نیس��تند‪ .‬از س��وی دیگ��ر‪ ،‬این الزامات تنها ب��ه تولید خودرو‬ ‫ب��رای بازار داخلی پرداخت��ه و تولید صادرات مح��ور در ان درنظر گرفته‬ ‫نشده است‪ .‬سعید مدنی‪ ،‬مدیرعامل پیشین شرکت سایپا در گفت وگو با‬ ‫خبرخودرو‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬از انجا که استانداردهای هشتادوپنج گانه براساس‬ ‫اس��تانداردهای روز جهان اس��ت به ط��ور قطع‪ ،‬منجر ب��ه بهبود کیفیت‬ ‫خودروها خواهد ش��د و طراحی های قدیم را پوشش خواهد داد و با توجه‬ ‫به اصالحاتی که در سیس��تم های ایمنی و کیفیت خودرو انجام می ش��ود‬ ‫به طور قطع‪ ،‬کیفیت خودروها نس��بت به گذشته تغییر خواهد کرد‪ .‬وی‬ ‫در ادامه افزود‪ :‬در شرایط کنونی خودروسازان قادر به رعایت تمام الزامات‬ ‫سازمان استاندارد نخواهند بود زیرا اجرای برخی از انها مستلزم همکاری‬ ‫با ش��رکت های خارجی است؛ بنابراین رعایت اس��تانداردها قابل اجرا‪ ،‬اما‬ ‫زمانبر اس��ت‪ .‬این کارش��ناس صنعت خودرو تصریح کرد‪ :‬سرمایه گذاری‬ ‫در ارتق��ای کیفی��ت محصوالتی مانند پراید یا پژو پاس��خگوی نیاز تولید‬ ‫صادرات محور نیست و در داخل نیز بنا به اضطرار از این مدل های قدیمی‬ ‫استفاده می ش��ود به گونه ای که هدف گذاری مدنظر‪ ،‬توقف تولید پراید تا‬ ‫پایان س��ال‪ ۹۵‬و جایگزین ش��دن با تیبا بود اما این برنامه محقق نش��د‪.‬‬ ‫مدنی با تاکید بر اینکه تحول در صنعت خودرو با توجه به شرایط سیاسی‬ ‫کشور سخت و دشوار است‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت خودرو‪ ،‬صنعتی است که بدون‬ ‫تولید خودرو کشور‪ ،‬صادرات محور نیست‬ ‫همکاری و تعامل با سایر خودروسازان جهان قابل توسعه به معنی توسعه‬ ‫جهانی نخواهد بود‪ .‬مدیرعامل پیش��ین شرکت س��ایپا خاطرنشان کرد‪ :‬با‬ ‫بهره گیری از توان داخل��ی و دانش خارجی موفق به طراحی پلتفرم های‬ ‫جدید شده ایم البته بر این نکته تاکید می کنم چنانچه فضای اقتصادی و‬ ‫سیاسی کشور شرایط الزم را برای صنعت خودرو فراهم کند‪ ،‬به طور قطع‬ ‫تولید مدل های جدید شتاب بیشتری خواهند گرفت‪ .‬او در ادامه با تاکید‬ ‫بر تکیه به توان داخلی گفت‪ :‬چنانچه فضای سیاس��ی کشور برای حضور‬ ‫خودروسازان خارجی مهیا شود همکاری با برندهای معروف خودروسازی‬ ‫جهان منجر به تولید محصوالتی متنوع و با کیفیت خواهد ش��د اما باید‬ ‫توجه داش��ت به طور معمول با نخس��تین بحرانی که برای کشور به وجود‬ ‫بیاید کش��ور را ترک خواهند کرد؛ بنابرای��ن باید با تکیه بر دانش داخلی‬ ‫خودروهایی با استانداردهای روز اروپا تولید کنیم‪ .‬این کارشناس صنعت‬ ‫خ��ودرو اظهارکرد‪ :‬ما ش��بکه بازاریابی‪ ،‬فروش و خدم��ات پس از فروش‬ ‫ق��وی در اختیار داری��م اما به دلیل رقابتی نبودن تولی��د و فروش‪ ،‬امکان‬ ‫ارزیابی می��زان موفقیت در این زمینه وجود ندارد زیرا خودروس��ازان نه‬ ‫تنها به دنبال بازار فروش نیس��تند‪ ،‬بلکه برای خرید محصوالت شان شاهد‬ ‫صف های طوالنی هس��تند‪ .‬وی افزود‪ :‬بنابراین در صورت افزایش ظرفیت‬ ‫تولید و رس��یدن ب��ه تولید ‪۳‬میلیون خودرو در س��ال و همچنین ارتقای‬ ‫کیف��ی و تولید محصوالت متن��وع می توان به بازاریاب��ی و فروش تاکید‬ ‫داشت‪ .‬مدیرعامل پیشین شرکت سایپا با تاکید بر اینکه فعالیت در فضای‬ ‫رقابتی تنها در فضای باز اقتصادی امکان پذیر اس��ت تصریح کرد‪ :‬چنانچه‬ ‫خواهان حضور در فضاهای رقابتی هس��تیم باید در مرحله نخس��ت نظام‬ ‫قیمت گذاری برداشته شود‪ ،‬س��پس شرایط برای حضور بخش خصوصی‬ ‫مهیا ش��ود‪ .‬در مرحله س��وم نیز نرخ ارز واقعی ش��ود زیرا در کشوری که‬ ‫قیمت ارز با نظر مدیران باالدس��تی باال و پایین می شود و تولید کنندگان‬ ‫باید با قیمت های دس��توری محصوالت خ��ود را عرضه کنند نمی توان به‬ ‫رش��د اقتصادی و تولید محصوالت صادرات محور امید داش��ت‪ .‬مدنی در‬ ‫پای��ان گفت‪ :‬از الزامات مش��ارکت و همکاری با برندهای خوب خودرویی‬ ‫هدف گذاری برای داخلی سازی است تا براساس برنامه ای هدفمند پس از‬ ‫مدت کوتاهی ‪۷۰‬درصد تولید خودرو داخل س��ازی شود تا در صورت بروز‬ ‫مشکل‪ ،‬متکی به توان داخلی باشیم‪.‬‬ ‫براساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی‪ ،‬خودروسازان باید در‬ ‫سال ‪ ۹۸‬میزان ارزبری تولیدات شان را ‪۱۰‬درصد کاهش دهند‪.‬‬ ‫فرش��اد مقیمی‪ ،‬معاون امور صنای��ع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در گفت وگو با پرش��ین خودرو‪ ،‬با اعالم این خبر گفت‪:‬‬ ‫در نشس��ت اخیر س��تاد اقتصاد مقاومتی که ب��ا حضور معاون‬ ‫اول رئیس جمهوری برگزار ش��د توجه به افزایش داخلی سازی‬ ‫در صنع��ت خ��ودرو مورد تاکید ق��رار گرفت و بر این اس��اس‬ ‫هدف گذاری برای افزایش س��هم داخلی قطعات در سال‪ ۹۸‬در‬ ‫دستور کار قرار گرفت‪.‬وی افزود‪ :‬براساس هدف گذاری انجام شده‬ ‫در این س��تاد خودروس��ازان ملزم ش��دند تا در سال‪ ۹۸‬میزان‬ ‫ارزبری تولیدات شان را ‪۱۰‬درصد کاهش دهند تا عمق ساخت‬ ‫داخل خودروها به تدریج افزایش یابد‪ .‬معاون امور صنایع وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت تصریح کرد‪ :‬به همی��ن منظور مقرر‬ ‫ش��د تا با برگزاری چندین نمایشگاه از جمله نمایشگاه خودرو‬ ‫تهران‪ ،‬شرکت ها قطعات وارداتی مورد نیاز صنعت خودرو را در‬ ‫معرض دید قطعه سازان‪ ،‬طراحان و شرکت های دانش بنیان قرار‬ ‫دهن��د تا با حمایت این ش��رکت ها و تقویت توان صنعت قطعه‬ ‫به منظور افزایش سهم داخلی سازی خودروها در کشور گام های‬ ‫مناسب تری برداشته شود‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬همچنین در راستای‬ ‫این هدف با دعوت و هماهنگی با صندوق نواوری و ش��کوفایی‬ ‫مقرر ش��د تا این صندوق نیز حمایت های الزم در حوزه صنایع‬ ‫دارای اولویت به ویژه خودروس��ازی را داشته باشند‪ .‬مقیمی در‬ ‫پایان با اش��اره به هدف گ��ذاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برای افزایش داخلی سازی خودروها خاطرنشان کرد‪ :‬تا پیش از‬ ‫این خودروهایی با ‪۴‬درصد داخلی سازی نیز منعی برای واردات‬ ‫به کشور نداش��ت اما در مرحله ای سهم داخلی سازی خودروها‬ ‫ب��ه ‪۲۰‬درصد و در برنامه ای دیگر مقرر ش��ده تا این س��هم به‬ ‫‪۴۰‬درص��د افزایش یابد زیرا در غیر ای��ن صورت تعرفه واردات‬ ‫قطعات این خودروها براس��اس تعرفه ‪ CBU‬محاس��به خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫شارژ خودرو برقی‬ ‫در کوتاه ترین زمان‬ ‫ش��رکت خودروس��ازی فولکس واگن یک ش��ارژر فوق سریع‬ ‫خ��ودرو برق��ی پرتاب��ل توس��عه داده ک��ه می ت��وان ان را در‬ ‫پارکین��گ خانه نصب کرد تا خودرو برق��ی کاربران را فقط در‬ ‫‪۱۷‬دقیقه کامل ش��ارژ کند‪ .‬به گزارش اقتصادانالین‪ ،‬ش��رکت‬ ‫خودروس��ازی فولکس واگن می خواهد به صاحبان خودروهای‬ ‫برقی اطمینان دهد که همیش��ه می توانند از ش��ارژ کافی برای‬ ‫رانندگی خودرو برقی خود برخوردار باش��ند‪ .‬گفتنی است این‬ ‫ش��رکت یک شارژر پرتابل توس��عه داده که ظرفیت شارژ ‪۳۶۰‬‬ ‫کیلووات س��اعتی دارد و با شارژ سریع ‪۱۰۰‬کیلوواتی می تواند‬ ‫حداکثر تا ‪۱۵‬خ��ودرو برقی با میانگین زمان ‪۱۷‬دقیقه ش��ارژ‬ ‫کن��د‪ .‬بنابراین به جای نیاز به پیدا کردن یک ایس��تگاه ش��ارژ‬ ‫در ش��هر‪ ،‬می توان خودرو خود را در پارکینگ خانه شارژ کرد‪.‬‬ ‫در واقع این ش��ارژر‪ ،‬یک پاوربانک است‪ ،‬منتها این بار به جای‬ ‫تلفن همراه‪ ،‬برای خودرو مورد استفاده قرار می گیرد‪ .‬این شارژر‬ ‫می تواند عالوه بر انرژی الکتریکی‪ ،‬از طریق انرژی خورش��یدی‬ ‫یا باد نیز ش��ارژ ش��ود و می تواند به عنوان یک ایس��تگاه شارژ‬ ‫دائمی نیز اس��تفاده شود‪ .‬البته در دس��ترس قرار گرفتن این‬ ‫ش��ارژر ممکن است مدتی طول بکشد‪ .‬نخستین نمونه های ان‬ ‫به عنوان یک پروژه ازمایش��ی به احتمال زیاد در نیمه نخس��ت‬ ‫سال ‪۲۰۱۹‬میالدی(‪۱۳۹۸‬خورش��یدی) در شهر وولفسبورگ‬ ‫که مقر فولکس واگن اس��ت‪ ،‬ساخته و در اختیار مشتریان قرار‬ ‫گیرد‪ .‬ش��ارژرهای اصلی در دیگر شهرها و کشورها نیز از سال‬ ‫‪ )۱۳۹۹(۲۰۲۰‬در دسترس قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫‪۲۵‬هزار موتورسیکلت به مراکز‬ ‫اسقاط تحویل داده می شود‬ ‫رئیس کارگروه اتحادیه بازیافت اسقاط خودرو های فرسوده‪،‬‬ ‫از تحوی��ل ‪۲۵‬هزار موتورس��یکلت به مراکز اس��قاط خودرو در‬ ‫یک ماه اینده خبر داد‪ .‬محمدحس��ین گ��ودرزی در گفت وگو‬ ‫ب��ا اقتصادانالی��ن درب��اره جزئیات اس��قاط موتورس��یکلت ها‬ ‫اظهارکرد‪ :‬براساس حکم دادگاه‪ ،‬جمع اوری موتورسیکلت های‬ ‫فرس��وده برعهده ستاد اجرایی فرمان امام است و ابتدا قرار بود‬ ‫موتورسیکلت هایی که مدتی است در پارکینگ خاک خورده اند‬ ‫و صاحبان شان پیگیر انها نیستند‪ ،‬به مزایده گذاشته شود که با‬ ‫این کار مخالفت شد زیرا بسیاری از انها مشکل ثبت یا صنعتی‬ ‫دارند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بنابراین تصمیم بر این شد تا یک ماه اینده‬ ‫‪۲۵‬هزار موتورسیکلت به مراکز اسقاط تهران تحویل داده شود‬ ‫و مراکز اس��قاط برای انه��ا گواهی صادر و در نهایت کارخانه ها‬ ‫بتوانند با اس��تفاده از این گواهی ها موتورس��یکلت تولید کنند‪.‬‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره انجمن صنفی مراکز اس��قاط کش��ور با‬ ‫بی��ان اینکه دولت ب��رای جایگزینی این تعداد موتورس��یکلت‬ ‫مش��کل پرداخت وام دارد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫موتورس��واران به ط��ور عمده از قش��ر ضعیف جامعه هس��تند‪،‬‬ ‫ق��رار ش��د وام کم بهره ای به این اف��راد تعلق گیرد ت��ا بتوانند‬ ‫موتورس��یکلت های فرسوده خود را تحویل مراکز اسقاط داده و‬ ‫موتور جدید تحویل بگیرند اما متاس��فانه هنوز دولت با مشکل‬ ‫پرداخت وام روبه رو اس��ت‪ .‬گودرزی درباره اسقاط خودرو های‬ ‫فرس��وده نیز بیان کرد‪ :‬نشست های در این باره با مشاور رئیس‬ ‫سازمان محیط زیست داش��ته ایم و خوشبختانه وی پیگیر این‬ ‫موضوع است‪ ،‬البته هنوز نتیجه ای حاصل نشده و طرح اسقاط‬ ‫خودرو های فرسوده همچنان بدون تکلیف هستند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 10‬دی ‪ 23 1397‬ربیع الثانی ‪ 31 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 555‬پیاپی ‪2528‬‬ ‫خبر‬ ‫دولت دوازدهم و‬ ‫واگذاری به شیوه رد دیون‬ ‫پ��س از اینک��ه اص��ل ‪ ۴۴‬قان��ون اساس��ی تصویب ش��د‪،‬‬ ‫خصوصی س��ازی در ای��ران س��رعت گرفت‪ .‬ای��ن موضوع که‬ ‫در زمان دولت نهم مطرح ش��د‪ ،‬به دلیل ش��یوه های اجرایی‬ ‫ای��ن دولت و دولت دهم مش��کالتی را جلوی پای واحدهای‬ ‫صنعتی و بنگاه های اقتصادی قرار داد‪ .‬البته شیوه واگذاری ها‬ ‫موضوعی اس��ت که هنوز هم درب��اره ان حرف و حدیث های‬ ‫بس��یاری وج��ود دارد اما درباره اش��تباه ب��ودن واگذاری به‬ ‫ش��یوه رد دیون و بدون در نظر گرفتن اهلیت خریدار ش��ک‬ ‫و شبهه ای وجود ندارد‪ .‬دولت دهم در ماه های پایانی تصمیم‬ ‫گرفت یکی از پتروش��یمی های کش��ور را به ش��یوه رد دیون‬ ‫واگذار کند؛ تصمیمی که هنوز هم بر روند تولید این کارخانه‬ ‫تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫واگذاری پتروشیمی بیستون انتقادهای فراوانی ایجاد کرده‬ ‫ی دس��تور‬ ‫و پیش بین��ی می ش��ود وزیر امور اقتصادی و دارای ‬ ‫توق��ف این واگذاری پرابه��ام را صادر کند‪ .‬این پتروش��یمی‬ ‫در س��ال ‪ ،۱۳۹۱‬بابت رد دیون دولت ب��ه بانک ملت واگذار‬ ‫ش��د و پس از یک مزایده ناکام برای فروش شرکت‪ ،‬مدیران‬ ‫بانک ملت‪ ،‬سهام این پتروشیمی را در فرابورس عرضه کردند‬ ‫که گروه توس��عه صنعتی ماهان سپاهان برنده ‪ ۶۸.۰۹‬درصد‬ ‫س��هام این پتروش��یمی می ش��ود‪ .‬اما واگذاری متوقف شد و‬ ‫خریدار‪ ،‬پیگیری حقوقی خود را از سر گرفت‪.‬‬ ‫اما در کنار خال مدیریتی در پتروش��یمی بیس��تون‪ ،‬بدهی‬ ‫پتروشیمی بیستون از ‪ ۱۸۹‬میلیارد تومان بدهی ثبت شده در‬ ‫واگذاری سال ‪ ۹۱‬به بیش از ‪ ۷۸۰‬میلیارد تومان افزایش یافته‬ ‫است‪ .‬پایان اذ ر امسال‪ ،‬رئیس مجمع نمایندگان کرمانشاه از‬ ‫توقف واگذاری مزایده سهام پتروشیمی بیستون از سوی وزیر‬ ‫اقتصاد‪ ،‬خبر داد و گفت که به دلیل دقیق نبودن قیمت پایه‬ ‫واگذاری پتروشیمی بیس��تون‪ ،‬تخلف در مزایده محرز است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬واگذاری بلوک ‪ ۶۸.۰۹‬درصدی پتروش��یمی‬ ‫بیستون چندین بار به تعویق افتاد‪.‬‬ ‫سید جواد حس��ینی کیا‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با اش��اره ب��ه اینکه م��ا معتقدیم‬ ‫پتروش��یمی نباید به مزایده گذاشته ش��ود‪ ،‬به ایلنا گفت‪ :‬ما‬ ‫موافق واگذاری تمام واحدهای تولیدی به نرخ عادالنه هستیم ‬ ‫اما در مس��ئله واگذاری پتروشیمی این نرخ گذاری عادالنه و‬ ‫ش��فاف نیس��ت‪ ،‬پتروش��یمی یک بار دیگر نرخ گ��ذاری و به‬ ‫قیمت روز به مزایده گذاش��ته خواهد ش��د تا به بیت المال و‬ ‫س��رمایه مردم لطمه ای وارد نشود‪ .‬متاسفانه سیلوهای سنقر‬ ‫که دس��ت کم ‪ ۲۰‬میلیارد تومان ارزش داش��ت‪ ،‬به قیمت ‪۵‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان به مزایده رس��ید که البته با‬ ‫پیگیری های انجام ش��ده و با دس��تور وزی��ر اقتصاد‪ ،‬جلوی‬ ‫ان گرفت��ه و روند مزایده متوقف ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬تخلف در‬ ‫واگذاری پتروشیمی بیستون محرز است‪ ،‬منظور از تخلف هم‬ ‫ت بلکه قیمت پایه اعالم شده‬ ‫طی نش��دن روند اداری نیس�� ‬ ‫دقیق نبوده و در زمان واگذاری توجه الزم به نوسان های بازار‬ ‫و ش��رایط روز نشده اس��ت‪ .‬هرچند سازمان خصوصی سازی‬ ‫گزارش صورت های مالی ش��رکت پتروش��یمی را منتهی به‬ ‫‪ ۲۹‬اس��فند ‪ ۱۳۹۶‬دانسته اس��ت اما ایت جوشن‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت پتروشیمی بیستون اذر ‪ ۹۷‬به نیپنا گفته بود‪ :‬اخرین‬ ‫کارشناس��ی قیمت این ش��رکت در س��ال ‪ ۹۵‬انجام شده و‬ ‫اعتبار هر کارشناس��ی هم حدود ‪ ۶‬ماه بیشتر نیست‪ .‬در کنار‬ ‫اعتراض نمایندگان مجلس و بخشی از مدیران‪ ،‬حتی استاندار‬ ‫کرمانش��اه هم اواسط اذر نامه مخالفت استانداری با واگذاری‬ ‫این سیلوها را به مس��ئوالن ارشد دولت ارسال کرد‪ .‬میرعلی‬ ‫هلل پوری حسینی‪ ،‬رئیس سازمان خصوصی سازی‪،‬‬ ‫اشرف عبدا ‬ ‫در این باره توضیح داد‪ :‬پاکت های مزایده قیمت پیش��نهادی‬ ‫خریداران برای س��هام ‪ ۶۸.۰۹‬درصدی ش��رکت پتروشیمی‬ ‫بیستون باز و صورتجلسه و برنده ان هم مشخص شد‪ .‬قیمت‬ ‫پیش��نهادی سازمان خصوصی س��ازی برای واگذاری بیش از‬ ‫‪ ۱۷۰‬میلیارد تومان اعالم ش��ده بود ک��ه ‪ ۳‬نفر از خریداران‬ ‫بیش از ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان را اعالم کرده بودند که در نهایت‬ ‫یک نفر باالترین قیمت را داده بود که برنده شد‪.‬‬ ‫با ای��ن حال‪ ،‬موض��وع دیگری که مطرح می ش��ود قیمت‬ ‫نهایی خرید اس��ت‪ .‬مزایده واگذاری بل��وک ‪ ۶۸.۰۹‬درصدی‬ ‫ش��رکت پتروش��یمی بیس��تون به باالترین مبلغ پیشنهادی‬ ‫حدود ‪ ۵۰۳‬میلیارد تومان واگذار شده است‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫در تعیین قیمت پیش��نهادی مزای��ده بلوک ‪ ۶۸.۰۹‬درصدی‬ ‫شرکت پتروشیمی بیستون از سوی سازمان خصوصی سازی‪،‬‬ ‫کارشناسی دقیق نشده که خریداران ‪ ۳‬برابر قیمت کارشناسی‬ ‫را پیشنهاد داده اند‪ .‬خریدار اصلی شرکت پتروشیمی بیستون‪،‬‬ ‫همان خریدار پاالیشگاه کرمانشاه است؛ شرکتی که تا به حال‬ ‫چندین بار ب��ه دلیل طلب ‪ ۱۳۵‬میلیارد تومانی پتروش��یمی‬ ‫بیس��تون حکم پلمب این شرکت و توقیف اموال پتروشیمی‬ ‫را گرفته بود‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬شنیده شده دارایی های شرکت‬ ‫پتروشیمی بیستون که در صورت های مالی منتهی به اسفن د‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬عنوان شده بر اساس دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی و یور و ‪۵۱۰۰‬‬ ‫تومانی محاس��به شده اس��ت‪ ،‬حال انکه با افزایش قیمت ارز‬ ‫و محاس��به دوباره این دارایی ها بر اساس قیمت روز ارزهای‬ ‫دالر و ی��ورو ارزش این دارایی ها ب��ه ‪ ۲‬برابر ارتقا می یابد که‬ ‫این موضوع یک سهل انگاری پرابهام در بحث خصوصی سازی‬ ‫را نشان می دهد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬تصمیم گیری نهای��ی درباره این‬ ‫واگذاری بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است‪ .‬با اینکه‬ ‫ش��رایط موجود نش��ان می دهد زمینه برای ابط��ال واگذاری‬ ‫وج��ود دارد اما وزارت امور اقتصادی و دارایی اس��ت که باید‬ ‫تصمی��م نهایی را بگیرد‪ .‬دول��ت یازدهم و دوازدهم در بخش‬ ‫واگذاری ها تاکنون رد دیون نداش��تند و این وعده دولت های‬ ‫یازدهم و دوازدهم بود‪.‬‬ ‫پیشنهادهای اصالحی‬ ‫در اطالعیه جدید عرضه‬ ‫نفت خام در شورای عالی‬ ‫هماهنگی اقتصادی سران‬ ‫‪ ۳‬قوه مطرح شد و در پی‬ ‫ان راهکارهای وزارت نفت‬ ‫در زمینه عرضه گسترده تر‬ ‫نفت خام در بورس انرژی‬ ‫مورد تصویب قرار گرفت‬ ‫راهکارهای تازه برای فروش نفت در بورس انرژی‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫رئی��س کمیس��یون اقتص��ادی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی و عضو ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی‬ ‫درباره مصوبه جدید این ش��ورا در زمینه عرضه نفت‬ ‫خام در بورس گفت‪ :‬خوش��بختانه این مسئله مورد‬ ‫توافق س��ران ق��وا قرار گرفت‪ ،‬ما هم در این جلس��ه‬ ‫نظر مثبت مان را اعالم کردیم‪ .‬بر اس��اس این مصوبه‬ ‫ی عالی هماهنگی اقتصادی‪ ،‬قرار اس��ت بحث‬ ‫ش��ورا ‬ ‫عرض��ه نف��ت در بورس انرژی اس��تمرار پی��دا کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬ش��رایط قبلی که بخش��ی از ان ارزی و‬ ‫بخش از ان ریالی بود تسهیل می شود‪.‬‬ ‫محمدرض��ا پورابراهیمی در‬ ‫گفت وگو با ف��ارس ادامه داد‪:‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬به طور تقریبی‬ ‫حتی تا ‪ ۱۰۰‬درصد ریالی هم‬ ‫می تواند انجام شود البته این‬ ‫اختیاری اس��ت که به وزارت‬ ‫نفت داده شده است تا بتواند‬ ‫حتی تا سقف ‪ ۱۰۰‬درصد هم به صورت ریالی تسویه‬ ‫کند‪ .‬از این رو‪ ،‬این مس��ئله به طور حتم بر ساختار‬ ‫بورس نفت و ظرفیت بورس انرژی اثر مثبت خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون اقتص��ادی مجلس در پاس��خ‬ ‫به پرسش��ی درب��اره میزان نفتی که بر اس��اس این‬ ‫مصوبه ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی در بورس‬ ‫انرژی عرضه خواهد ش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬فکر می کنم فعال‬ ‫در فاز نخس��ت تا ‪ ۳‬میلیون بشکه توافق شده است‬ ‫و ان ش��ا اهلل در نوبت های بعدی ب��ه این حجم اضافه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫پورابراهیم��ی ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه بع��د از پایان‬ ‫حجم یادش��ده ‪ ،‬دوباره باید ش��ورای عالی هماهنگی‬ ‫اقتص��ادی مصوب��ه جدی��دی در این زمینه داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬اضاف��ه کرد‪ :‬البت��ه به دلیل اینک��ه الزم بود‬ ‫ش��ورا نتیجه را دریافت و بع��د ارزیابی کند‪ ،‬طبیعی‬ ‫اس��ت اگر نتیجه مثبت باش��د مثل همان ش��رایط‬ ‫ارزی در ریالی هم می تواند این امر اس��تمرار داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫پورابراهیم��ی درباره ش��ایعه نبود خری��دار برای‬ ‫نفت عرضه ش��ده در بورس گفت‪ :‬ما در جلسه هایی‬ ‫ک��ه با مدی��ران بازار س��رمایه به ویژه ب��ورس انرژی‬ ‫داش��تیم‪ ،‬انها اع�لام کردند به تازگ��ی نمایندگان از‬ ‫طرف سفارتخانه ها‪ ،‬حتی س��فیران کشورهای مهم‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬اعالم امادگی کرده ان��د و در حال انجام‬ ‫کارها هستند‪.‬‬ ‫ی عالی هماهنگی اقتصادی که‬ ‫در جلس��ه ش��ورا ‬ ‫به ریاس��ت رئیس جمهوری و با حضور رئیسان قوای‬ ‫مقننه و قضاییه تشکیل شد‪ ،‬بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت‬ ‫با ارائه گزارشی از اجرای مصوبه پیشین شورای عالی‬ ‫هماهنگ��ی اقتصادی درباره ف��روش نفت در بورس‬ ‫انرژی‪ ،‬راهکاره��ای ان وزارتخان��ه در زمینه عرضه‬ ‫گس��ترده تر نفت در بورس ان��رژی را مطرح کرد که‬ ‫به تصویب رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش�نهادهای اصالح�ی در اطالعی�ه‬ ‫جدید‬ ‫سیدعلی حسینی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫بورس انرژی ایران هم درباره‬ ‫اخرین اقدام ها برای اغاز دور‬ ‫جدید عرضه نفت خام در این‬ ‫ب��ازار گف��ت‪ :‬خوش��بختانه‬ ‫پیش��نهادهای اصالح��ی در‬ ‫اطالعی��ه جدی��د عرضه نفت‬ ‫خام در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران ‪ ۳‬قوه‬ ‫مطرح ش��د و در پی ان راهکاره��ای وزارت نفت در‬ ‫زمینه عرضه گس��ترده تر نفت خ��ام در بورس انرژی‬ ‫مورد تصویب قرار گرفت‪ .‬وی با بیان اینکه هنوز این‬ ‫مصوبه و جزئیات ان به شرکت ملی نفت ابالغ نشده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به لزوم تایید نهایی مصوبه های‬ ‫ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی‪ ،‬تالش می شود تا‬ ‫فرایند زمانی ابالغ این مصوب�� ه در کوتاه ترین زمان‬ ‫ممکن محقق شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل بورس انرژی اضافه کرد‪ :‬انتظار می رود‬ ‫با اعالم جزئیات این مصوبه و ساز کارهای پیشنهادی‬ ‫وزارت نف��ت بتوان در کوتاه تری��ن زمان ممکن‪ ،‬دور‬ ‫جدی��د عرض��ه نفت خ��ام در بورس ان��رژی را اغاز‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تالش های ارزنده و گام های رو به‬ ‫جلوی وزارت نفت و ش��رکت ملی نف��ت ایران برای‬ ‫عرض��ه نفت خام در بورس ان��رژی افزود‪ :‬تالش های‬ ‫بس��یاری در مدت اخیر ش��ده تا نفت خام در بورس‬ ‫انرژی با ساز کاری حرفه ای و عملیاتی از سوی وزارت‬ ‫نفت عرضه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم اندازی روشن‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬محمدعل��ی‬ ‫خطیب��ی‪ ،‬مدیر پیش��ین امور‬ ‫بین المل��ل ش��رکت ملی نفت‬ ‫ای��ران با اش��اره به چش��م انداز‬ ‫روش��ن راهکار عرض��ه نفت در‬ ‫بورس گفت‪ :‬انتظار اینکه بورس‬ ‫به تنهایی همه مش��کالت ما را‬ ‫حل کند‪ ،‬بجا نیست بلکه از این ساز کار باید انتظار در حد‬ ‫ظرفیت��ش داش��ت که البته در اینده ب��ا تکاملی که پیدا‬ ‫می کند باید بتواند مس��یر پیش��رفتش را بپیماید‪ .‬بورس‬ ‫فعال چنین ظرفیتی ندارد که همه مشکالت تحریم های‬ ‫نفتی را حل کند اما به هر حال این روند به طور قط ع باید‬ ‫ادامه پیدا کند و ما انتظار رشد در این مسیر را باید از ان‬ ‫داشته باش��یم‪ .‬مدیر پیشین امور بین الملل شرکت ملی‬ ‫نفت ایران مقایس��ه بورس موردنظر ما با بورس های رایج‬ ‫در سراسر دنیا را غلط دانست و اظهار کرد‪ :‬بورسی که در‬ ‫دنیا مصطلح اس��ت با بورس ای��ران تفاوت دارد‪ .‬در واقع‪،‬‬ ‫بورس ما با بورس های دنیا ارتباط ندارد‪ .‬از این رو‪ ،‬بورس‬ ‫خاصی اس��ت اما در همین س��از کار هم به نظر من نباید‬ ‫برای کس��انی که می خواهند انج��ا فعالیت کنند‪ ،‬منعی‬ ‫قائل ش��د و باید ازادانه هر کس��ی که می تواند در بورس‬ ‫ش��رکت کند و واقعا فضای رقابتی باش��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬نباید‬ ‫برای مش��ارکت و فعالی��ت در ان محدودیتی ایجاد کرد؛‬ ‫فضای گزینش��ی مانع فضای رقابتی می شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬با‬ ‫توجه به اینکه باید واجدان حداقل ش��رایطی را داش��ته‬ ‫باش��ند‪ ،‬هر کس��ی که متقاضی بود باید بتواند در بورس‬ ‫فعالی��ت کن��د در این ص��ورت‪ ،‬فضا رقابتی می ش��ود و‬ ‫شفافیت پیدا می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹فضا برای فعالیت توانمندها‬ ‫خطیبی با اش��اره اینکه اطالعیه بورس انرژی ش��رایط‬ ‫را برای همه ش��رکت های خصوصی توانمند فراهم کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر ش��رکت کنندگان را محدود کنیم این‬ ‫ش��ائبه پیش می اید که ما گزینش می کنیم و به بعضی‬ ‫اجازه حضور در این رقابت را نمی دهیم‪ .‬از این نظر ایرادی‬ ‫ندارد که ما در بین خریداران ازادی عمل داش��ته باشیم‬ ‫و چ��ه از داخ��ل و چ��ه از خارج‪ ،‬همه بتوانند با داش��تن‬ ‫حداقل ش��رایط حضور یابند که درحال حاضر این شرایط‬ ‫تا حد مطلوبی فراهم ش��ده اس��ت‪ .‬مدیر پیش��ین امور‬ ‫بین الملل ش��رکت ملی نفت ایران در ادامه خاطر نش��ان‬ ‫ل بورس های‬ ‫ک��رد‪ :‬بورس های معتبر دنیا ب��ه طور معمو ‬ ‫کاغذی هس��تند یعن��ی برای مثال‪ ،‬در ی��ک روز ممکن‬ ‫اس��ت ‪ ۱۰۰‬میلیون بش��که نفت معامله ش��ود در حالی‬ ‫ل انجا نفت جابه جا نمی ش��ود‪ ،‬همه اش بحث‬ ‫ ک��ه در عم ‬ ‫کاغذی اس��ت‪ .‬یعنی این می خرد‪ ،‬به ان می فروش��د‪ ،‬ان‬ ‫می خرد‪ ،‬به ان می فروشد و بیشتر حالت به اصطالح‪ ،‬پیپر‬ ‫مارکت (‪ )paper market‬اس��ت در نهایت هم خریدار‬ ‫اخری محموله را تحویل می گیرد و اس��تفاده می کند اما‬ ‫ان محموله تا به مصرف کننده نهایی برس��د گاه ده ها بار‬ ‫معامله و منج ر می شود که در انجا قیمت کشف شود‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬مقایسه بورس های دنیا با راهکار ما برای مقابله با‬ ‫تحریم های نفتی اشتباه است و استفاده از ظرفیت بخش‬ ‫خصوصی می تواند میزان صادرات نفت ما را افزایش دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاوت با بورسی های دنیا‬ ‫وی همچنی��ن تاکی��د کرد‪ :‬هدف مان این نیس��ت که‬ ‫بخواهیم کشف قیمت کنیم؛ ما هدف مان فروش فیزیکی‬ ‫نف��ت اس��ت‪ .‬در بورس های معتبر دنیا ف��روش فیزیکی‬ ‫چندان مدنظر نیس��ت بلکه در بح��ث قیمت ها و رقابت‬ ‫در قیمت ها و س��ود‪ ،‬هدف کس��ب سود از این بازار است‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬فضای انها با ب��ورس ایران فرق دارد‪ .‬در ایران‬ ‫البته قول داده اند قس��مت کاغذی را هم راه اندازی کنند‬ ‫اما تاکنون که بحث فیزیکی و معامالت فیزیکی اس��ت و‬ ‫معامالت کاغذی مطرح نیست زیرا درحال حاضر مشکل‬ ‫ما مش��کل کاغذی نیست بلکه فروش فیزیکی نفت است‬ ‫ ‬ ‫و بورس اینجا باید به ما کمک کند‪ .‬بنابراین‪ ،‬امیدواریم در‬ ‫اینده بخش معامالت کاغذی هم راه اندازی شود‪ .‬خطیبی‬ ‫ب��ه وجود راهکارهایی برای دور زدن تحریم های نفتی از‬ ‫سوی بخش خصوصی اشاره و اظهار کرد‪ :‬این نخستین بار ‬ ‫نیس��ت که فروش نفت ایران تحریم می ش��ود و حتی در‬ ‫دوره قبل��ی هم تحریم های س��خت تری را گذراندیم‪ .‬در‬ ‫س��ری گذشته که تحریم ها خیلی دشوارتر بود و به طور‬ ‫تقریب��ی به ق��ول امریکایی ها ان دفع��ه انها یک اجماع‬ ‫جهانی علیه ایران درست کرده بودند توانستیم نفت را به‬ ‫لطایف الحیلی بفروشیم؛ اکنون که فقط می گویند امریکا‬ ‫ایران را تحریم کرده است و کسی او را همراهی نمی کند‪.‬‬ ‫مدیر پیش��ین امور بین الملل ش��رکت ملی نفت ایران در‬ ‫پایان تاکید کرد‪ :‬پس ش��رایط کنونی مش��کل تر از قبل‬ ‫نیس��ت و بخش خصوصی می توان��د از راه های مختلفی‬ ‫صادرات نفت را انجام دهد‪ .‬در این زمینه کمی عزم‪ ،‬اراده‬ ‫و اعتماد به بخش خصوصی الزم اس��ت‪ .‬در این باره باید‬ ‫مقداری فضای رقابتی ایجاد شود و شرکت ملی نفت ایران‬ ‫هم تالش های خودش را انجام دهد‪ .‬بنابراین‪ ،‬به طور قطع ‬ ‫بخش خصوصی می تواند راهکارهایی شناسایی کند و ما‬ ‫باید از این راه ها استفاده کنیم‪.‬‬ ‫فروش نفت به مشتریان سنتی بورس انرژی‬ ‫عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫درب��اره احتمال ف��روش نفت خری��داری در بورس‬ ‫به مش��تریان سنتی ش��رکت ملی نفت ایران گفت‪:‬‬ ‫مشتریان س��نتی در حجم های باال برای مثال‪۳۰۰ ،‬‬ ‫یا ‪ ۴۰۰‬هزار بشکه در روز از ما نفت می خرند‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬منطقی نیس��ت ‪ ۳۰۰‬هزار بش��که از شرکت ملی‬ ‫نفت و ‪ ۴۰‬هزار بش��که از بخش خصوصی خریداری‬ ‫ل به س��مت‬ ‫کنن��د‪ .‬خریداران ب��زرگ به طور معمو ‬ ‫فروش��ندگان مطمئن می روند تا حداکثر نیازشان را‬ ‫بتوانند تامین کنند‪ .‬هدایت اهلل خادمی در گفت وگو با‬ ‫فارس افزود‪ :‬بس��یاری از پاالیشگاه ها در دنیا هستند‬ ‫که از ما نفت نمی خرند و اگر بخش خصوصی بتواند‬ ‫به این پاالیش��گاه های کوچ��ک و خصوصی که قابل‬ ‫رصد از سوی امریکا نیستند‪ ،‬بفروشد اتفاق خوبی رخ‬ ‫می دهد اما متاس��فانه کسانی که مخالف عرضه نفت‬ ‫در بورس هس��تند تاکید دارن��د که بخش خصوصی‬ ‫قادر به ای��ن کار نخواهد بود‪ .‬نماین��ده مردم ایذه و‬ ‫باغملک در مجلس همچنین با رد افش��ای اطالعات‬ ‫خریداران نفت در بورس‪ ،‬درباره قیمت نفت فروخته‬ ‫شده به انها گفت‪ :‬ما در شرایط تحریم هستیم و کار‬ ‫در این شرایط ابزارهای خاص خودش را می طلبد‪ .‬اگر ‬ ‫خریداران زیادی داشته باشیم می توانیم قیمت را باال‬ ‫ببریم و اگر تعداد خریداران کم باشد مجبور هستیم‬ ‫قیمت را به ص��ورت منطقی و معقول کاهش دهیم‪.‬‬ ‫در وض��ع کنونی هم امکان فروش نفت به قیمت باال‬ ‫وجود ندارد زیرا نفت ایران تحریم ش��ده اس��ت و به‬ ‫ط��ور قطع برای دارنده ان هزینه هایی درپی دارد‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬اعطای تخفیفی معقول در یک ساز کار رقابتی‬ ‫منطقی به نظر می رس��د‪ .‬وی با اشاره به نظارت های‬ ‫موج��ود در فرایند عرضه نفت در بورس گفت‪ :‬با این‬ ‫حال‪ ،‬وزارت نفت باید بر این کار نظارت داشته باشد‬ ‫زیرا وزارت نفت اس��ت که در حال فروش کا ال است‬ ‫پس باید مطمئن باشد درامدش را ب ه دست می اورد‪.‬‬ ‫کمیسیون انرژی مجلس هم باید نظارت های خودش‬ ‫را فراتر از کنترل و نظارت وزارتخانه ها و دولت داشته‬ ‫باشد‪ .‬سایر نهادهای نظارتی هم باید نظارت کنند اما‬ ‫نباید کار را ان ق��در پیچیده و خطرناک جلوه دهیم‬ ‫که هیچ کسی حاضر نش��ود بیاید زیرا خریداری که‬ ‫می خواهد بیاید‪ ،‬می خواهد یک کار تجاری بکند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون ان��رژی افزود‪ :‬ضم��ن انکه باید‬ ‫شرایط را هم لحاظ کرد‪.‬‬ ‫در ش��رایط تحریم وضع متفاوت است؛ وقتی نفت‬ ‫ایران تحریم اس��ت و صادرات ندارد باید از هر راهی‬ ‫کس��ب درامد کنیم‪ .‬یکی از راه هایش این اس��ت که‬ ‫نف��ت ارزان تر بدهیم البته بای��د این تخفیف در یک‬ ‫سازکار رقابتی معقول داده شود که بورس این بستر‬ ‫را فراهم کرده است‪ .‬راه دیگر فروش در اب های ازاد‬ ‫است‪.‬‬ ‫روش دیگر نیز ذخیره سازی در سایر کشوره ا است‪.‬‬ ‫خادمی درباره علت توقف عرضه نفت در بورس بیان‬ ‫کرد‪ :‬ما به عنوان کشوری که بزرگ ترین دارنده نفت‬ ‫و گاز جهان هستیم‪ ،‬هنوز داریم خام فروشی می کنیم‬ ‫یعنی در زمین دش��من ب��ازی می کنیم‪ .‬رهبر معظم‬ ‫انقالب ده ها ب��ار فرمودند خام فروش��ی نکنید چون‬ ‫امروز را می دیدند‪ .‬خام فروش��ی یعنی تک محصولی‪،‬‬ ‫یعنی اجب��ار به ارزان فروش��ی و در مع��رض تهدید‬ ‫دش��من قرار گرفتن‪ ،‬اما اگر پاالیش��گاه می ساختیم‬ ‫و نف��ت را به چندین محص��ول با ارزش دیگر تبدیل‬ ‫می کردیم‪ ،‬امکان تحری��م نبود‪ .‬نماینده مردم ایذه و‬ ‫باغملک در مجلس خاطر نشان کرد‪ :‬زمانی مسئوالن‬ ‫به جای اینکه پاالیشگاه تاسیس کنند‪ ،‬گفتند بنزین‬ ‫بخری��م‪ ،‬در حال��ی که اگر پاالیش��گاه می س��اختیم‬ ‫هم اش��تغال ایجاد می ش��د و هم م��ورد تحریم قرار‬ ‫نمی گرفتیم‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 10‬دی ‪ 23 1397‬ربیع الثانی ‪ 31 1440‬دسامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 555‬پیاپی ‪2528‬‬ ‫خبر‬ ‫قرارداد با دانشگاه روس برای‬ ‫ایجاد ارزش افزوده در قنادی‬ ‫برنج یکی از اقالم مهم‬ ‫در سبد غذایی کشور‬ ‫است به طوری که‬ ‫سرانه مصرف حدود‬ ‫‪ ۳۶.۵‬کیلوگرم در سال‬ ‫عنوان می شود‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از کشت جایگزین در شالیزارها به جبران هزینه برنجکاران نشان داد‬ ‫ناکامی سودجویان از احتکار برنج‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫چند س��الی اس��ت که ب��ه علت بح��ران کم ابی‬ ‫ب��ا تصوی��ب هیات وزیران‪ ،‬کش��ت برن��ج فقط در‬ ‫اس��تان های گیالن و مازندران و بر اس��اس الگوی‬ ‫کش��ت وزارت جهاد کش��اورزی مجاز اعالم شده و‬ ‫شالیکاران س��ایر استان ها با شرایط خاص مجاز به‬ ‫ای��ن کار خواهند بود به طوری که کش��ت برنج در‬ ‫نوبت اول یا دوم در برخی اس��تان ها با ممنوعیت ها‬ ‫و محدودیت هایی همراه بوده و باعث ش��د ه سطح‬ ‫زیرکش��ت برخ��ی از اس��تان ها کاهش پی��دا کند‬ ‫و کش��اورزان ب��ه کش��ت جایگزین مانن د کش��ت‬ ‫افتابگردان‪ ،‬پنبه‪ ،‬سویا و‪ ...‬روی اورند‪.‬‬ ‫همچنین وزارت جهاد کش��اورزی باید به منظور‬ ‫بهب��ود معیش��ت کش��اورزان‪ ،‬افزایش به��ره وری‬ ‫نهاده��ا و تولید برنج‪ ،‬زیرس��اخت های مورد نیاز از‬ ‫جمله تجهیز و نوس��ازی اراضی شالیزاری‪ ،‬ساخت‬ ‫و توس��عه اب بندان ه��ا‪ ،‬اج��رای روش ه��ای نوین‬ ‫ابیاری و تکمیل ش��بکه های ابیاری و زهکش��ی و‬ ‫کمک ه��ای فنی و اعتباری برای ماش��ینی کردن‪،‬‬ ‫بذره��ای اصالح ش��ده‪ ،‬تغذی��ه متع��ادل‪ ،‬مدیریت‬ ‫افات‪ ،‬بیماری ها‪ ،‬علف های هرز و کش��ت نش��ایی‬ ‫در استان های گیالن و مازندران و مناطق مشروط‬ ‫مندرج در تبصره ها را اجرایی کند‪.‬‬ ‫کمبود اب و خشکسالی‪ ،‬تغییر کاربری زمین های‬ ‫ش��الیزاری‪ ،‬فرس��ودگی ش��الیکوبی ها‪ ،‬ب��اال بودن‬ ‫ضایعات کش��ت و کار س��نتی باعث شده تا دومین‬ ‫محصول پرمصرف ایران یعنی برنج با چالش روبه رو‬ ‫شود‪ .‬ش��اید این پرسش به ذهن برسد که با وجود‬ ‫بحران اب و چنین مش��کالتی‪ ،‬با کش��ت برنج چه‬ ‫باید کرد؟‬ ‫‹ ‹غفلت از اموزش کشت جایگزین‬ ‫نبی ش��فیعی یکی از برنجکاران اس��تان گلستان‬ ‫اس��ت‪ .‬او از شرایط کش��ت جایگزین ناراضی بوده‬ ‫و معتقد اس��ت که کش��ت جایگزین کفاف معاش‬ ‫انه��ا را نمی دهد و انها به جز برنجکاری با کش��ت‬ ‫دیگر اشنا نیستند و دولت هم اقدامی برای اموزش‬ ‫کشت جایگزین نکرده است‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که هیات وزی��ران‪ ،‬وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی را مکلف کرده تا نسبت به معرفی‬ ‫کش��ت های جایگزین برنج در خارج از استان های‬ ‫گیالن و مازندران اق��دام و با فعالیت های ترویجی‬ ‫و اعطای کمک های فن��ی و اعتباری‪ ،‬حمایت های‬ ‫الزم را به عمل اورد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬دولت برای کاهش مصرف میزان‬ ‫اب در برنج��کاری‪ ،‬طرح کش��ت خش��که کاری و‬ ‫ابی��اری نوین را مط��رح کرده اس��ت‪ .‬در خارج از‬ ‫اس��تان های گیالن و مازندران‪ ،‬خش��که کاری برنج‬ ‫مش��روط به ابیاری تحت فش��ار و نص��ب کنتور از‬ ‫س��وی متقاضی یا تحوی��ل حجمی و اس��تفاده از‬ ‫حداکث��ر ‪ ۷‬هزار مترمکع��ب اب در هکتار در یک‬ ‫دوره کشت که به تایید مشترک جهاد کشاورزی و‬ ‫شرکت اب منطقه ای استان برسد‪ ،‬مجاز اعالم شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر اساس امارهای موجود میزان مصرف اب برای‬ ‫کش��ت برنج در ی��ک هکتار زمین در اس��تان های‬ ‫مختلف‪ ،‬متفاوت است‪ .‬به طور مثال‪ ،‬میزان مصرف‬ ‫اب در اس��تان مازندران نس��بت به استان گلستان‬ ‫به دلی��ل تبخیر کم اب و س��طح ب��االی اب های‬ ‫زیرزمینی کمتر است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬مص��رف اب در ه��ر هکتار ارقام‬ ‫محل��ی ‪ ۷‬هزار مترمکعب و ارقام پرمحصول ‪ ۸‬هزار‬ ‫مترمکعب اس��ت‪ .‬این میزان در اس��تان گلس��تان‬ ‫بی��ن ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۵‬هزار مترمعکب تخمین زده ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته محمدرضا عباسی‪ ،‬معاون بهبود تولیدات‬ ‫گیاه��ی اس��تان گلس��تان‪ ،‬میزان مص��رف اب در‬ ‫خش��که کاری ‪ ۳۵‬درصد کاه��ش پیدا می کند‪ .‬وی‬ ‫در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد‪ :‬اگر در این روش از‬ ‫شبکه ابیاری نوین استفاده شود میزان مصرف اب‬ ‫‪ ۷‬هزار مترمکع��ب خواهد بود‪ .‬در غیر این صورت‪،‬‬ ‫می��زان مصرف اب تا ‪ ۱۰‬ه��زار مترمکعب افزایش‬ ‫پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه�ی ب�ه بهای تمام ش�ده‬ ‫کشت برنج‬ ‫کشاورزی‪ ،‬خشکه کاری برنج عالوه بر کاهش دادن‬ ‫هزینه ه��ای برنجکاران می تواند در مواردی کیفیت‬ ‫برنج کش��ت ش��ده و میزان محصول برنج تولیدی‬ ‫را نی��ز افزایش ده��د‪ .‬اما به دلیل ازمایش��ی بودن‬ ‫طرح در مساحت کم ( ‪ ۵۰‬هکتار در گلستان) میزان‬ ‫هزینه و تولید در دست نیست‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که میزان درامد برنجکاری‬ ‫بسته به قیمت بازار بیش از ‪ ۳۰‬میلیون تومان برای‬ ‫هر هکتار در ارقام پرمحصول است‪.‬‬ ‫‹ ‹اما و اگرهای واردات برنج‬ ‫برن��ج یکی از اقالم مهم در س��بد غذایی کش��ور‬ ‫ت به طوری که س��رانه مصرف هر ایرانی حدود‬ ‫اس ‬ ‫‪ ۳۶.۵‬کیلوگرم در سال عنوان می شود‪.‬‬ ‫ب��ا این اوصاف‪ ،‬ایران نیازمن��د ‪ ۳‬میلیون و ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار تن برنج در س��ال اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که بر اس��اس گفته مس��ئوالن حوزه کشاورزی در‬ ‫س��ال ‪ ۲‬میلی��ون و ‪ ۳۰۰‬هزار تن برنج در کش��ور‬ ‫تولید می شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬برای جبران کسری برنج و‬ ‫ذخیره احتیاطی‪ ،‬کشور نیازمند واردات خواهد بود‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر واردات برنج ب��ا تعرفه ‪ ۲۶‬درصد‬ ‫و ارز دولت��ی در زمان های مش��خص وارد کش��ور‬ ‫می شود‪ .‬بیش��ترین کش��ورهای مبدا برای واردات‬ ‫برنج‪ ،‬هندوستان و پاکستان هستند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر قیم��ت برنج واردات��ی در مبادی‬ ‫ورودی ‪ ۷‬ه��زار توم��ان و حداکث��ر قیمت فروش‬ ‫مصرف کنن��ده با احتس��اب همه هزینه ه��ا ‪ ۸‬هزار‬ ‫تومان تعیین شده اس��ت‪ .‬بر اساس گفته برخی از‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی‪،‬‬ ‫س��االنه باید ‪ ۸۰۰‬تا ی��ک میلیون تن‬ ‫برنج وارد کشور شود و واردات بی رویه‬ ‫برنج‪ ،‬افت اراضی ش��الیزاری و خیانت‬ ‫در حق کش��اورزان مازندرانی به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدن��د ک��ه مالک‬ ‫مسیح کشاورز‬ ‫تخمین س��رانه مصرف باید مش��خص‬ ‫جو روانی که از سوی‬ ‫ش��ود؛ در این صورت می توان به عدد‬ ‫برخی از مدیران‬ ‫واقع��ی نی��از کش��ور پی برد‪ .‬کش��ور‬ ‫ایجاد شده‪ ،‬باعث‬ ‫نیازمن��د واردات یک میلیون تن برنج‬ ‫شکل گیری پدیده‬ ‫است‪ .‬بیش از این مقدار باعث افزایش‬ ‫احتکار خانگی شده‬ ‫عرضه به تقاضا خواهد ش��د و این امر‬ ‫است‪ .‬این امر مصرف‬ ‫برنج خارجی را افزایش رفته رفت��ه باعث کاه��ش قیمت برنج‬ ‫خواهد داد‪ .‬همچنین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بح��ث بعدی در تولی��د برنج‪ ،‬میزان‬ ‫بهای تمام شده اس��ت‪ .‬با توجه به نرخ‬ ‫ارز ‪ ۳‬ه��زار ‪ ۲۰۰‬تومان در س��ال ‪،۹۶‬‬ ‫هزینه کشت‪ ،‬داشت و برداشت شامل ‬ ‫به��ای کارگر‪ ،‬بیمه‪ ،‬ماش��ین االت‪ ،‬اب‬ ‫و‪ ...‬ب��رای هر کیلو برنج ‪ ۶‬هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫تومان تخمین زده ش��ده است که این‬ ‫میزان در س��ال ‪ ۹۷‬ب��ه دلیل افزایش‬ ‫ن��رخ ارز در کش��ت دوم‪ ،‬به طور قطع ‬ ‫افزایش پیدا خواهد ک��رد که امار ان‬ ‫درحال حاضر از سوی مسئوالن منتشر‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر ب��ا احتس��اب تمامی‬ ‫برخی از تولیدکنندگان‬ ‫فاکتورها در بهای تمام ش��ده‪ ،‬به ازای‬ ‫برنج ایرانی تصور‬ ‫هر هکتار کشت برنج مبلغ ‪ ۲۳‬میلیون می کنند با افزایش قیمت‬ ‫توم��ان برای ارق��ام پر محصول و مبلغ‬ ‫برنج سود‬ ‫بیشتری عایدشان‬ ‫‪ ۲۱‬میلیون تومان ب��رای ارقام محلی‬ ‫خواهد شد‬ ‫هزینه می شود‪.‬‬ ‫ب��ر مبن��ای گفت��ه مدی��ران بخش‬ ‫� نوسان ارز مانع از قاچاق شد‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت که مس��یح‬ ‫کش��اورز‪ ،‬دبیر انجم��ن واردکنندگان‬ ‫برنج به شدت با این نظر مخالف بوده و‬ ‫به ایلنا گفت‪ :‬میزان نیاز واقعی جامعه‬ ‫ب��ه واردات برنج‪ ،‬ح��دود یک میلیون‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬ت��ا یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن اس��ت‪ .‬در‬ ‫سال های گذش��ته به دلیل قاچاق عظیم برنج‪ ،‬نیاز‬ ‫واقعی جامعه مش��خص نبوده اس��ت اما امسال به‬ ‫دلیل افزایش نرخ ارز به هیچ عنوان قاچاق رخ نداده‬ ‫و تمامی برنج ها از مبادی دولتی وارد کش��ور شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کش��اورز ادامه داد‪ :‬کدام انب��ار در ایران ظرفیت‬ ‫ذخیره س��ازی ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬هزار تن برنج را دارد؟‬ ‫هر س��ال به هر میزان برنجی که وارد کشور شده‪،‬‬ ‫به مصرف رسیده اس��ت‪ .‬اما به دلیل وجود قاچاق‪،‬‬ ‫امار دقیقی از میزان نیاز کش��ور در دسترس نبوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫میزان واردات برنج در سال ‪ ،۹۴‬حدود ‪ ۷۴۵‬هزار‬ ‫ت��ن بوده که این عدد در س��ال ‪ ۹۵‬به میزان ‪۸۳۹‬‬ ‫هزار تن رس��یده است‪ .‬در س��ال ‪ ۹۶‬میزان واردات‬ ‫نس��بت به چند سال گذشته افزایش یافته و حدود‬ ‫یک میلیون و ‪ ۲۹۳‬هزار تن برنج وارد کش��ور شده‬ ‫اس��ت‪ .‬درحال حاض��ر با مقایس��ه واردات در ‪ ۸‬ماه‬ ‫امس��ال با مدت مشابه در سال ‪ ،۹۶‬متوجه کاهش‬ ‫‪ ۱۲‬درصدی واردات خواهیم شد‪.‬‬ ‫به گفته کش��اورز‪ ،‬از این میزان‪ ،‬حدود ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫تن از طریق بخش خصوصی و بقیه از طریق بخش‬ ‫دولتی وارد کشور شده است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن واردکنن��دگان برنج‪ ،‬احتکار برنج را‬ ‫ش��ایعه بی اس��اس خواند و افزود‪ :‬تمامی انبارهای‬ ‫برنج ثبت شده است‪.‬‬ ‫واردکنن��دگان برنج نمی توانند به طور مس��تقیم ‬ ‫چندی��ن هزار تن برنج را در ب��ازار عرضه کنند‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل باید در انبار نگهداری ش��ود‪ .‬متاسفانه‬ ‫برخی از کارشناس��ان نهاد نظارتی‪ ،‬تعریف درستی‬ ‫از احت��کار نداش��ته و هر ذخیره س��ازی را مصداق‬ ‫احتکار می دانند‪.‬‬ ‫کش��اورز معتقد اس��ت که جو روانی که از سوی‬ ‫برخ��ی از مدیران ایجاد ش��ده‪ ،‬باعث ش��کل گیری‬ ‫پدیده احتکار خانگی ش��ده اس��ت‪ .‬این امر مصرف‬ ‫برنج خارجی را افزایش خواهد داد‪.‬‬ ‫همچنین برخ��ی از تولیدکنن��دگان برنج ایرانی‬ ‫تصور می کنند با افزایش قیمت برنج سود بیشتری‬ ‫عایدش��ان خواهد ش��د‪ .‬این در حالی اس��ت که به‬ ‫مرور زمان برنج از س��فره قش��ر متوسط و ضعیف‬ ‫خارج می شود‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون کش��اورزی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گف��ت‪ :‬ب��ر اس��اس تصمیم کمیس��یون‬ ‫کش��اورزی مجلس اگر قرار است دولت وزیر جهاد‬ ‫کش��اورزی خ��ود را حفظ کند بای��د در باره قیمت‬ ‫گندم به سرعت تجدید نظر کند‪.‬‬ ‫به گزارش فودنا‪ ،‬علی ابراهیمی اظهار کرد‪ :‬اقای‬ ‫حجتی برای چندمین بار است که برای استیضاح به‬ ‫مجلس می اید اما هر بار استدالل هایی که می اورد‬ ‫باعث می شو د رای اعتماد را از نمایندگان بگیرد‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون کش��اورزی مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی افزود‪ :‬دلیل استیضاح این بار وی‪ ،‬از سوی‬ ‫کس��انی که این موضوع را پیگیری می کنند‪ ،‬خرید‬ ‫تضمینی گندم است؛ ما در جریان محدودیت های‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی هستیم اما کاری که دولت‬ ‫و شورای اقتصاد برای خرید تضمینی گندم کردند‬ ‫را قبول نداریم‪.‬‬ ‫ابراهیم��ی ادام��ه داد‪ :‬وزارت جه��اد کش��اورزی‬ ‫به عن��وان ی��ک وزارتخانه سیاس��ت گذار در حوزه‬ ‫فروش محصول‬ ‫راهکار اصلی موفقیت‬ ‫استارت اپ ها‬ ‫رئی��س هیات مدیره و مدیرعامل بانک کش��اورزی در ایین‬ ‫پایانی رویداد اس��تارت اپی «فین تک ف��ارم» این بانک گفت‪:‬‬ ‫اس��تارت اپ ها ب��ا فروش محصول ب��ه عنوان راه��کار اصلی‬ ‫بو کارهای کوچک موفق خواهند شد‪.‬‬ ‫کس ‬ ‫ب��ه گزارش فودنا‪ ،‬روح اله خدارحمی گفت‪ :‬برگزاری رویداد‬ ‫استارت اپی و کمپ نو اوری فین تک فارم‪ ،‬انتظار ما را براورده‬ ‫ع و به طور حت م این‬ ‫ک��رد‪ .‬با چنی��ن دور خیزی‪ ،‬به طور قط�� ‬ ‫حرکت را با شدت و قدرت بیشتری ادامه خواهیم داد‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کش��اورزی به هنگام‬ ‫قدردان��ی از ‪ ۱۷‬ش��رکت اس��تارت اپی و فین تک��ی منتخب‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬خوش��بختانه در این رویداد فرصتی فراهم ش��د‬ ‫کسبو کارهای جدید را به خوبی تبیین‬ ‫ ‬ ‫تا ش��رکت ها قابلیت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫خدارحمی افزود‪ :‬نکته مهم این اس��ت که ایده های جدید‬ ‫بو کارها‪ ،‬قابل عرضه و پذیرش در بازار باشند‪ .‬به عبارت‬ ‫کس ‬ ‫دیگر‪ ،‬بای��د صا حبان ایده ها در راه حل ه��ای جدید به دنبال‬ ‫عرضه و فروش باشند‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدی��ره و مدیرعامل بانک کش��اورزی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬تفکر فقط اس��تفاده از تسهیالت و تکیه بر حمایت های‬ ‫مالی بنگاه های اقتصادی‪ ،‬کارامد نیست و باید قبل از اجرای‬ ‫هر طرح و ایده ای به دنبال بازار فروش ان ایده بود‪.‬‬ ‫خدارحم��ی در بخش پایانی س��خنان خ��ود ضمن تاکید‬ ‫ ‬ ‫بر ضرورت تعام��ل با فعاالن بخش کش��اورزی افزود‪ :‬فضای‬ ‫مناس��بی برای ارائه فعالیت ها و ف��روش ایده های نوین وجود‬ ‫بو کار های جدید‬ ‫دارد و بان��ک کش��اورزی از راه اندازی کس�� ‬ ‫مبتنی بر فناوری برای هوشمند سازی هرچه بیشتر کشاورزی‬ ‫حمایت می کند‪.‬‬ ‫خرید تضمینی برگ سبز چای‬ ‫در سال اینده ادامه دارد‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫سوای کش��مکش واردکنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫انچ��ه در ای��ن بین مهم به نظر می رس��د‪ ،‬س��فره‬ ‫کوچک مردم اس��ت‪ .‬درحال حاض��ر افزایش قیمت‬ ‫برنج از یک س��و و مشکالت کش��اورزان در تامین‬ ‫معیش��ت خود از سوی دیگر جایی برای کشمکش‬ ‫سیاسی نمی گذارد‪.‬‬ ‫تجدید نظر دولت در قیمت گندم‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬باید اقدام های موثرتری داش��ته باشد‪.‬‬ ‫محورهای دیگری نیز درباره استیضاح حجتی مورد‬ ‫بحث است اما انچه باعث شد استیضاح وی دوباره‬ ‫کلید بخورد قیمت خرید تضمینی گندم است‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون کش��اورزی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی تصریح کرد‪ :‬بر اساس رایزنی هایی که در‬ ‫کمیسیون کش��اورزی ش��ده‪ ،‬اگر قرار است دولت‬ ‫وزی��ر خود را حفظ کند باید در باره قیمت گندم به‬ ‫سرعت تجدید نظر کند‪.‬‬ ‫گروه��ی از پژوهش��گران و اعض��ای هیات علمی دانش��گاه‬ ‫«س��اراتوف» روس��یه که برای ارائه گزارش��ی از روند اجرای‬ ‫طرح های پژوهش��ی مش��ترک و نیز عقد قرارداد جدید برای‬ ‫پروژه «کارب��رد اولئوژل های خوراک��ی در محصوالت قنادی‬ ‫ب��ا هدف بهب��ود ویژگی های تغذیه ای حس��ی»‪ ،‬با حضور در‬ ‫موسس��ه پژوهش��ی علوم و صنایع غذایی با مس��ئوالن این‬ ‫موسسه دیدار و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬قرارداد جدید این موسس��ه با دانش��گاه‬ ‫س��اراتوف روس��یه با هدف ارتقای س�لامت و امنیت غذایی‬ ‫جامع��ه و ایجاد ارزش افزوده در فراورده های قنادی به عنوان‬ ‫یک��ی از مهم ترین مزیت های صادرات ای��ران در صنعت غذا‬ ‫بسته می شود‪.‬‬ ‫بهبود ویژگی های حسی مواد غذایی و نیز کمک به افزایش‬ ‫بازار پس��ندی محصوالت قنادی از دیگر اه��داف اجرای این‬ ‫طرح پژوهشی با دانشگاه ساراتوف روسیه است‪.‬‬ ‫بر اس��اس اع�لام روابط عمومی وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫فناوری بر مبنای امار اعالم ش��ده از س��وی انجمن شیرینی‬ ‫و ش��کالت ایران‪ ،‬در سال گذشته ‪ ۷۵۰‬میلیون دالر فراورده ‬ ‫قن��ادی به ‪ ۶۶‬کش��ور جهان از جمله روس��یه‪ ،‬ژاپن و امریکا‬ ‫صادر ش��ده اس��ت که افزایش و بهبود ویژگی های تغذیه ای‬ ‫ع در توس��عه بازار ان نقش‬ ‫و حس��ی این محصول به طور قط ‬ ‫موثری خواهد داشت‪.‬‬ ‫ابراهیمی گفت‪ :‬درس��ت اس��ت که ایش��ان برای‬ ‫افزای��ش قیمت خرید تضمینی گندم پیگیری هایی‬ ‫در دولت داش��ته و حتی به دلیل این امر جلسه ها‬ ‫را ترک کرده اس��ت اما باید در نظر داشت که وزیر‬ ‫متول��ی اصل این موضوع اس��ت و م��ا از وی توقع‬ ‫بیش��تری داریم‪ .‬عضو کمیسیون کشاورزی مجلس‬ ‫شورای اسالمی اظهار کرد‪ :‬موضوع خرید تضمینی‬ ‫گندم دیگر نباید بر عهده دولت باشد‪ ،‬بلکه باید ان‬ ‫را به قانونی اجباری تبدیل کرد‪.‬‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی اعالم ک��رد‪ :‬در الیحه بودجه ‪۹۸‬‬ ‫خرید تضمینی برگ چای به قوت خود باقی اس��ت و خبری‬ ‫که به نقل از برخی اش��خاص در رس��انه ها مطرح شده است‪،‬‬ ‫از اساس کذب اس��ت‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت» به نقل‬ ‫از تارنمای وزارت جهاد کش��اورزی‪ ،‬وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫در اطالعیه ای در کانال اطالع رس��انی خ��ود اعالم کرد که با‬ ‫حمایت های س��ازمان برنامه و بودجه در دولت‪ ،‬صنعت چای‬ ‫به نسبت سال های گذشته رونق پیدا کرده و دولت با افزایش‬ ‫نرخ خرید تضمینی برگ چای و پرداخت به موقع حق س��هم‬ ‫دولت در راستای حمایت تمام قد از این کشاورزان زحمتکش‬ ‫گام برداشته اس��ت‪ .‬بنا بر این گزارش‪ ،‬محمدحسین قربانی‪،‬‬ ‫نماینده مردم استانه اشرفیه در مجلس شورای اسالمی پیش‬ ‫از این با بی��ان اینکه نمایندگان گی�لان نگران حذف ردیف‬ ‫اعتباری خرید تضمینی چای در الیحه بودجه ‪ ۹۸‬هس��تند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امیدواریم این مسئله در کمیسیون تلفیق اصالح شود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 555‬پیاپی ‪2528‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 10‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬ربیع الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫ایمان و امید‬ ‫راز رهایی از مشکالت‬ ‫گمش��ده ای در میان ما هس��ت؛‬ ‫گمش��ده ای گران قیمت‪ .‬اکنون که‬ ‫در س��ردترین روزها و طوالنی ترین‬ ‫شب ها‪ ،‬به س��ر می بریم‪ ،‬اکنون که‬ ‫جهان در تردی�� د صلح و خصومت‪،‬‬ ‫عش��ق و نف��رت‪ ،‬ازادی و اس��ارت‬ ‫و مهربان��ی و خباث��ت‪ ،‬س��رگردان‬ ‫مانده اس��ت‪ ،‬گمش��ده ای م��ا را به‬ ‫پرویز کرمی‬ ‫سمت خوبی ها هدایت خواهد کرد؛‬ ‫دبیرکل جشنواره‬ ‫«ایمان و امید»‪ .‬اری‪ ،‬ایمان و امید‬ ‫ایران ساخت‬ ‫گمش��ده ماس��ت‪ .‬ایمان و امید به‬ ‫فرداهای روشن و ایران سرافراز‪.‬‬ ‫نمی خواه��م جمع علمی و فرهنگی را به الوان و افکار سیاس��ت ‬ ‫ال��وده کنم اما بدخواهان ایران در پی خش��کاندن ایمان و امید ما‬ ‫در جامعه هستند‪.‬‬ ‫طبیع��ت به ما حرکت را اموخته اس��ت‪ .‬این هم از رموز خلقت‬ ‫اس��ت که با حرکت‪ ،‬همه چیز س��ر جای خود قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫دانش و فرهن��گ‪ ،‬چرخ های جلوبرنده جامعه ان��د اما انچه به این‬ ‫چرخ ها نیرو و حرکت می بخشد ایمان و امید است‪ .‬بی شک‪ ،‬تلفیق‬ ‫دانش و فرهنگ مومنانه‪ ،‬ما را از اینجایی که هستی م باالتر خواهد‬ ‫برد‪.‬‬ ‫س��خن را به درازا نمی کشانم و جان سخن را می گویم؛ جوانان‬ ‫پرش��ور و حالی‪ ،‬پرش��مار در ای��ن روزگا ر فعالی��ت می کنند و در‬ ‫یک یک انان‪ ،‬عشق به ساختن و باال رفتن موج می زند‪ .‬دانشمندان‬ ‫و نخبگان و متخصصان و پژوهش��گران بس��یاری‪ ،‬دانش ساختن و‬ ‫اباد کردن را می دانند‪ .‬مدیران دلس��وز و مس��ئو الن دلسوخته ای‬ ‫هم در عرصه هس��تند که فردای روشن تر و بهتری را برای همه ما‬ ‫ارزومندند‪ .‬مردم نیز در انتظار به ثمر نشستن این تالش ها و حامی‬ ‫بزرگ انان هستند‪.‬‬ ‫گرم��ای ایمان و امید به داش��ته ها و انباش��ته های مان و به «ما‬ ‫می توانیم»‪ ،‬ما را از سردی و سنگینی این روزهای نامهربان و ناروا ‬ ‫می توان�� د برهاند‪ .‬ایمان و امید به هر انچ��ه داریم و از بیگانه تمنا‬ ‫می کنیم‪ ،‬راز رهایی ما است و البته ایمان به «ایران ساخت»‪.‬‬ ‫اما در دومین «ایران س��اخت» چه گذش��ت؛ دومین جش��نواره‬ ‫ملی‪ ،‬فرهنگی و هنری «ایران س��اخت» با اهداف «جریان سازی و‬ ‫تولی��د محتوا برای فضای مجازی مرتبط با چرخه تجاری س��ازی‪،‬‬ ‫کارافرین��ی و اقتصاد دانش بنیان»‪« ،‬حمایت از خدمات و تولیدات‬ ‫دانش بنیان س��اخت ای��ران»‪« ،‬س��اماندهی واردات بی رویه و ارج‬ ‫نهادن به کاالها و محصوالت ایرانی با کیفیت» و همچنین «کمک‬ ‫به برجسته سازی (نشان تجاری) کاالهای مرغوب ایرانی» و در یک‬ ‫کالم حمای��ت از تولی��د ملی پا به عرصه گذاش��ت‪ .‬در بخش های‬ ‫ادبی��ات‪ ،‬هنره��ای تجس��می‪ ،‬رس��انه های دیداری و ش��نیداری‪،‬‬ ‫رس��انه های دیجیت��ال‪ ،‬ایده بازار و بخش دانش اموزی‪ ،‬و با ش��عار‬ ‫بو کار ایرانی» پذیرای اثار از سراس��ر کشور‬ ‫«فناوری ایرانی‪ ،‬کس�� ‬ ‫بود‪ .‬از مجموع ‪ ۲۸۳۸‬اثر رس��یده‪ ،‬در بخ��ش ادبیات ‪ ۴۷۴‬اثر‪ ،‬در‬ ‫بخش هنرهای تجس��می ‪ ۸۴۰‬اثر‪ ،‬در بخش دیداری و ش��نیداری‬ ‫‪ ۹۲۳‬اثر‪ ،‬رسانه های دیجیتال ‪ ۲۶۴‬اثر و ایده بازار ‪ ۲۳۰‬اثر به این‬ ‫جشنواره ارسال شد و در این میان اثار برگزیده در طول ‪ ۵‬روز در‬ ‫خانه هنرمندان ایران به نمایش در امد‪.‬‬ ‫انچ��ه این رویداد علمی‪ ،‬فرهنگی و هن��ری در جامعه به دنبال‬ ‫تقویت��ش بود‪ ،‬فضایی اس��ت که در ان دول��ت و حاکمیت از یک‬ ‫س��و‪ ،‬تولیدکنندگان‪ ،‬م��ردم و مصرف کنندگان از س��وی دیگر‪ ،‬با‬ ‫تقس��یم وظایف و تعام��ل با یکدیگر ایجادش کنند‪ .‬خوش��بختانه‬ ‫«ایران س��اخت» مطالبه گر از ‪ ۳‬قش��ر نام برده در حمایت از تولید‬ ‫ملی بوده که با سربلندی‪ ،‬میزبان این داد و ستدگاه شده است‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان یک امید‪ ،‬جان گرفته اس��ت؛ ه��ر جا که بخش‬ ‫خصوصی و مردم در ان‪ ،‬پای گذاش��ته اند‪ ،‬ماندگاری و استمرار نیز‬ ‫پا گرفته است‪ .‬امیدوارم که این جشنواره بیش از پیش مورد توجه‬ ‫مردم و بخش خصوصی قرار گیرد و انان خود اس��تمراردهندگان‬ ‫این حرکت ملی باشند‪.‬‬ ‫اما انچه در این رهگذر‪ ،‬ارزویی دست یافتنی است‪ ،‬شکل گیری‬ ‫و برپایی و راه اندازی اس��تارت اپ هایی اس��ت ک��ه در حوزه تولید‬ ‫محت��وا فعالیت خواهند کرد‪ .‬ای��ن ارزو‪ ،‬اخرین حلقه تکامل تفکر‬ ‫«ایران ساخت» است‪.‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ایی��ن پایانی دومین جش��نواره مل��ی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و هن��ری «ایران س��اخت» میزب��ان برترین ه��ا در‬ ‫بخش ه��ای گوناگون این جش��نواره ب��ود‪ .‬دومین‬ ‫جش��نواره ملی‪ ،‬فرهنگی و هنری «ایران س��اخت»‬ ‫ب��ا اه��داف «جریان س��ازی و تولید محت��وا برای‬ ‫فضای مج��ازی مرتبط ب��ا چرخه تجاری س��ازی‪،‬‬ ‫کارافرین��ی و اقتص��اد دانش بنی��ان»‪« ،‬حمایت از‬ ‫خدم��ات و تولی��دات دانش بنیان س��اخت ایران»‪،‬‬ ‫«س��اماندهی واردات بی رویه و ارج نهادن به کاالها‬ ‫و محص��والت ایرانی با کیفیت» و همچنین «کمک‬ ‫به برجسته سازی (نش��ان تجاری) کاالهای مرغوب‬ ‫ایران��ی»‪ ،‬در بخ��ش ادبی��ات‪ ،‬هنرهای تجس��می‪،‬‬ ‫رس��انه های دی��داری و ش��نیداری‪ ،‬رس��انه های‬ ‫دیجیت��ال و ای��ده ب��ازار و بخ��ش دانش اموزی به‬ ‫همت س��تاد فرهنگ س��ازی اقتص��اد دانش بنیان‬ ‫معاون��ت علمی و ب��ه دبیر کلی پروی��ز کرمی و با‬ ‫ش��عار «فناوری ایرانی‪ ،‬کس��ب و کار ایرانی» ‪ ۴‬تا ‪۸‬‬ ‫دی امس��ال در خانه هنرمن��دان میزبان مخاطبان‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹حرک�ت اجتماع�ی ب�رای رون�ق‬ ‫کسب وکار دانش بنیان‬ ‫‹ ‹اثار برگزیده روی بیلبوردهای شهر‬ ‫پیروز حناچی‪ ،‬ش��هردار ته��ران در ایین پایانی‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» س��ورنا ستاری‪،‬‬ ‫دومین جش��نواره ملی و فرهنگی «ایران س��اخت» ‬ ‫مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری در ایین‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬ای��ن جش��نواره فرهنگ��ی و هنری‬ ‫پایان��ی دومین جش��نواره مل��ی‪ ،‬فرهنگی و هنری‬ ‫ ب��ا توجه بخش��ی ب��ه ض��رورت حمای��ت از کاال و‬ ‫«ایران س��اخت» گف��ت‪ :‬رونق اقتص��اد دانش بنیان‬ ‫کسب و کارهای ایرانی فرصتی برای ارائه توانمندی ها‬ ‫حمای��ت هم��ه بخش های جامع��ه را نی��از دارد و‬ ‫و ظرفیت های داخلی فراهم اورده است‪.‬‬ ‫جش��نواره فرهنگی و هنری «ایران ساخت» اغازی‬ ‫حناچ��ی ادامه داد‪ :‬برگزاری ای��ن رویداد فضایی‬ ‫ب��رای ی��ک حرک��ت اجتماع��ی در مطالبه گری و‬ ‫برای تبدی��ل تهدید به فرصت را در ش��رایطی که‬ ‫حمایت از کسب وکارهای دانش بنیان و استارت اپی‬ ‫ای��ران ب��ا تحریم های مختلف از س��وی دش��منان‬ ‫است‪.‬‬ ‫روبه رو است‪ ،‬فراهم می کند‪.‬‬ ‫ملی‬ ‫جش��نواره‬ ‫این‬ ‫نق��ش‬ ‫به‬ ‫اش��اره‬ ‫با‬ ‫س��تاری‬ ‫ش��هردار تهران تاکید کرد‪ :‬س��اختن فرصت های‬ ‫در ش��کل دهی یک حرکت اجتماع��ی برای رونق‬ ‫ارزشمند از سخت ترین مانع ها‪ ،‬مهم ترین تجربه ای‬ ‫کس��ب وکارهای دانش بنیان و اس��تارت اپی گفت‪:‬‬ ‫اس��ت که در زمان کنونی می توان ب ه دس��ت اورد‪.‬‬ ‫هدف «ایران ساخت» فرهنگ س��ازی است اما این‬ ‫کس��انی که امروز ادعای قدرت جهان��ی دارند نیز‬ ‫جشنواره بخشی از زنجیره اقتصاد دانش بنیان است‪.‬‬ ‫روزگاری از همی��ن امتیاز اس��تفاده کردند‪ .‬پس از‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری تاکید کرد‪:‬‬ ‫پیروزی انقالب اس�لامی دش��من از نبود انس��جام‬ ‫رونق اقتصاد دانش بنیان به حمایت همه بخش های‬ ‫داخلی کشور بهره برد و جنگ تحمیلی اغاز شد‪.‬‬ ‫جامعه نیاز دارد و جش��نواره «ایران ساخت» اغازی‬ ‫حناچی ب��ا بیان اینکه جش��نواره ملی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫ب��رای ش��کل گیری ی��ک حرک��ت‬ ‫و هن��ری «ایران س��اخت» توجه دوباره‬ ‫اجتماعی در این راستا است‪.‬‬ ‫به کس��ب وکارها و محص��والت ایرانی‬ ‫س��تاری ایجاد یک بس��تر فکری و‬ ‫را اولوی��ت قرار داده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫فرهنگ��ی مناس��ب را ضرورتی برای‬ ‫پس از انقالب اسالمی و با رهبری امام‬ ‫بو کارهای دانش بنیان‪،‬‬ ‫توسعه کس�� ‬ ‫خمین��ی(ره) تهدیدهای گوناگون علیه‬ ‫کاالی‬ ‫رون��ق‬ ‫و‬ ‫اس��تارت اپی‬ ‫کشور‪ ،‬به فرصت تبدیل شد‪.‬‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫اظهار‬ ‫و‬ ‫دانس��ت‬ ‫ س��اخت‬ ‫ایران‬ ‫سورنا ستاری‬ ‫فارغ از خشونت هایی که در جنگ رخ‬ ‫که‬ ‫ ای‬ ‫ه‬ ‫تحصیلکرد‬ ‫و‬ ‫خ�لاق‬ ‫جوان��ان‬ ‫می دهد‪ ،‬جنگ تحمیلی اعتماد به نفس‬ ‫جوانان خالق و‬ ‫کس��بو کار خود‬ ‫ ‬ ‫به دنبال راه اندازی‬ ‫جوانان کش��ور را باال برد و منجر ش��د‬ ‫تحصیلکرده ای که‬ ‫معنوی‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬ ‫هستند‪ ،‬با حمایت‬ ‫ایران روی پای خود بایستد‪ ،‬به گونه ای‬ ‫به دنبال راه اندازی‬ ‫جامع��ه‪ ،‬ب��ه جزئ��ی جدایی ناپذیر از کسب و کار خود هستند‪ ،‬که ام��روز امکان تعرض به کش��ورمان‬ ‫با حمایت فرهنگی‬ ‫اقتصاد جامعه بدل می شوند‪.‬‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫و معنوی جامعه‪،‬‬ ‫به گفت��ه معاون علم��ی و فناوری‬ ‫ش��هردار تهران همچنی��ن بیان کرد‪:‬‬ ‫به جزئی جدایی ناپذیر‬ ‫رئیس جمه��وری‪ ،‬جش��نواره «ایران‬ ‫البته در ش��رایطی که ام��روز ایران در‬ ‫از اقتصاد جامعه بدل‬ ‫ س��اخت» از ابزار و زبان هنر استفاده‬ ‫ان ق��رار دارد در کوتاه م��دت نمی توان‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫می کند ت��ا فرهنگ حمایت از کاالی رونق اقتصاد دانش بنیان فعالی��ت زیادی انج��ام داد اما می توان‬ ‫ایران��ی‪ ،‬ش��رکت های دانش بنیان و به حمایت همه بخش های تهدی��د را ب��ه فرصت تبدیل ک��رد و با‬ ‫جامعه نیاز دارد‬ ‫اس��تارت اپ های داخلی را در جامعه‬ ‫نگاه اقتصادی امکان فعالیت و توس��عه‬ ‫جاری کند‪.‬‬ ‫حمایت ه��ا از تولیدکنن��دگان داخلی‪،‬‬ ‫با اثر «شیوه مستندس��ازی در شرکت پویش داده‬ ‫شرکت های دانش بنیان و استارت اپ ها فراهم شود‪.‬‬ ‫نوین»‪ ،‬مهراب اکبری ش��هپر ب��ا اثر «بازیافت مواد‬ ‫از ای��ن فرصت ب��ه وجود ام��ده می توانیم حداکثر‬ ‫تجدید حی��ات»‪ ،‬محمد بی طرفان با اثر «اندیش��ه‬ ‫اس��تفاده را برای متک��ی بودن به نی��روی داخلی‬ ‫مبارزه با اس��تعمار و ترویج کاالی داخلی در دوره‬ ‫ببریم‪.‬‬ ‫قاجار» اهدا کرد‪.‬‬ ‫به گفت��ه حناچی‪« ،‬ایران س��اخت» فضایی برای‬ ‫در بخ��ش ایده ب��ازار دومی��ن جش��نواره ملی‪،‬‬ ‫توج��ه ب��ه کاالی ایرانی فراهم کرده ت��ا با تکیه بر‬ ‫فرهنگی و هنری «ایران س��اخت» جایزه نخس��ت‬ ‫توانمندی های داخلی و استفاده از ظرفیت ها از این‬ ‫به ش��رکت مهندسی کاش��فان نیلفام با اثر «پکیج‬ ‫شرایط سخت عبور کنیم‪.‬‬ ‫فاضالب بهداشتی و صنعتی» اهدا شد‪ .‬جایزه دوم‬ ‫ش��هردار ته��ران همچنی��ن در ای��ن ایین خبر‬ ‫این بخش از ان شرکت الماس طب کاسپین با اثر‬ ‫داد ک��ه اثار منتخب جش��نواره مل��ی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫«دس��تگاه کنتراست تراپی» بود‪ .‬جایزه سوم را نیز‬ ‫هنری «ایران س��اخت» با هماهنگی میان سازمان‬ ‫محمدمهدی حاجتی با اثر «س��اخت کود ارگانیک‬ ‫زیباس��ازی و دبیرکل جش��نواره روی بیلبوردهای‬ ‫از ضایعات کشاورزی» از ان خود کرد‪.‬‬ ‫شهر تهران قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹معرفی برگزیدگان‬ ‫بخش هنرهای تجسمی ش��امل ‪ ۳‬حوزه پوستر‪،‬‬ ‫برگزیدگان ‪ ۵‬بخش هنرهای تجس��می‪ ،‬ادبیات‪،‬‬ ‫تصویرس��ازی و کارتون بود‪ .‬در حوزه پوس��تر این‬ ‫دیداری و ش��نیداری‪ ،‬رس��انه های دیجیتال و ایده‬ ‫بخش‪ ،‬رتبه نخست را میثم گل بابایی با اثر «زودتر‬ ‫ب��ازار دومی��ن جش��نواره ملی‪ ،‬فرهنگ��ی و هنری‬ ‫بیدارش��و! » از ان خود ک��رد‪ .‬رتب��ه دوم به احمد‬ ‫«ایران ساخت» معرفی ش��دند‪ .‬بخش دانش اموزی‬ ‫وجدان نژاد با اثر «س��فره ایران��ی» تعلق گرفت‪ .‬اثر‬ ‫این جش��نواره تا پایان سال تحصیلی ادامه خواهد‬ ‫«کاال سم تولید داخلی» از محمدعلی حلیمی رتبه‬ ‫داش��ت و برگزیدگان ان اعالم خواهد‬ ‫سوم را برای او به همراه داشت و رتبه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫چهارم نیز ب��ه نعیمه پاک نی��ت با اثر‬ ‫بخ��ش ادبیات در ‪ ۳‬حوزه داس��تان‬ ‫«نجاتش بدیم! » اهدا شد‪.‬‬ ‫کوتاه‪ ،‬ش��عر و مس��تندنگاری برگزار‬ ‫در حوزه تصویرسازی بخش هنرهای‬ ‫شد‪ .‬در حوزه داستان این بخش‪ ،‬رضا‬ ‫تجس��می هیات داوران کس��ی را حائز‬ ‫احس��ان پور با اثر «ابی نیسانی» رتبه‬ ‫رتب��ه اعالم نکرد ‪ .‬در حوزه کارتون این‬ ‫نخس��ت‪ ،‬علی خضری با اثر «س��ماق‬ ‫بخ��ش به ترتیب جابر اس��دی‪ ،‬مهدی‬ ‫پیروز حناچی‬ ‫ایرانی» رتبه دوم و مصطفی محمدی‬ ‫عزی��زی‪ ،‬محمود نظ��ری و ناصر مقدم‬ ‫اثار منتخب جشنواره‬ ‫با اثر «رنگ طال» رتبه س��وم را از ان‬ ‫رتبه های اول تا چه��ارم را از ان خود‬ ‫ملی‪ ،‬فرهنگی و هنری‬ ‫خود کردند‪.‬‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫ «ایران ساخت» با‬ ‫بخش رس��انه های دیجیتال دومین‬ ‫در حوزه شعر این بخش رتبه نخست هماهنگی میان سازمان‬ ‫زیباسازی و دبیرکل‬ ‫از ان علی س��لیمانی ب��ا اثر «مصرف‬ ‫جش��نواره مل��ی‪ ،‬فرهنگ��ی و هن��ری‬ ‫غ��رور»‪ ،‬رتب��ه دوم محمدحس��ین جشنواره روی بیلبوردهای «ایران س��اخت» از ‪ ۶‬ح��وزه بازی های‬ ‫شهر تهران قرار می گیرد‪.‬‬ ‫مهدویان با اث��ر «فوتبال ایران‪-‬ژاپن»‬ ‫رایانه ای‪ ،‬س��امانه هوشمند و ای او تی‪،‬‬ ‫از این فرصت به وجود‬ ‫و رتبه س��وم حسن حاتمی بهابادی با امده می توانیم حداکثر ش��بکه های اجتماعی‪ ،‬نرم اف��زار تلفن‬ ‫اثر «کاسب داخلی چند» شد‪.‬‬ ‫استفاده را برای متکی هم��راه‪ ،‬نرم افزاره��ای کارب��ردی و‬ ‫حوزه مس��تندنگاری بخش ادبیات بودن به نیروی داخلی چند رس��انه ای و نیز وب سایت تشکیل‬ ‫ببریم‬ ‫نی��ز جوای��ز اول تا س��وم خ��ود را به‬ ‫ش��ده ب��ود‪ .‬در س��ایر بخش ه��ا نی��ز‬ ‫ترتیب به ش��رکت پوی��ش داده نوین‬ ‫برگزیدگان معرفی شدند‪.‬‬ ‫حمایت از ایده های نو در معاونت فناوری رئیس جمهوری‬ ‫معاون توس��عه مدیریت و جذب سرمایه‬ ‫معاون��ت علم��ی رئیس جمهوری ب��ا بیان‬ ‫جزئیات حمایت از ایده های نو‪ ،‬گفت‪ :‬هفته‬ ‫جاری س��امانه ای راه ان��دازی می کنیم که‬ ‫صاحبان ایده و سرمایه گذاران می توانند در‬ ‫انجا همدیگر را ببینند‪.‬‬ ‫علیرض��ا دلیری در حاش��یه ایین پایانی‬ ‫دومین جش��نواره مل��ی‪ ،‬فرهنگی و هنری‬ ‫ایران س��اخت در جمع خبرن��گاران اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬اعتق��اد داریم بیش��تر کس��انی که‬ ‫ایده پرداز و نابغه هس��تند‪ ،‬تفکر اقتصادی‬ ‫ندارند‪ ،‬نمی دانند مس��یر را چگونه ش��روع‬ ‫کنن��د و انتظار دارند که کس��ی به دنبال‬ ‫بیاید در حالی که انها باید خودش��ان‬ ‫انها ‬ ‫حرک��ت کنند‪ ،‬به زمین بخورن��د و دوباره‬ ‫حرکت کنند‪.‬‬ ‫دلیری در پاس��خ به اینکه همواره گالیه‬ ‫نابغه ها‪ ،‬مخترعان و ایده پردازان این اس��ت‬ ‫ک��ه دولت از انها حمای��ت نمی کند و این‬ ‫عاملی برای فرار مغزها از کشور شده است‪،‬‬ ‫چ��ه برنامه هایی برای حمای��ت از این گونه‬ ‫اف��راد دارید‪ ،‬گف��ت‪ :‬در معاون��ت علمی و‬ ‫فناوری ریاس��ت جمهوری بس��تر بس��یار‬ ‫خوب��ی را ب��رای حمایت از اس��تارت اپ ها‬ ‫فراه��م کردی��م‪ ،‬بی��ش از ‪ ۱۲۰‬خدمت به‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان می دهیم و انها‬ ‫از تس��هیالت‪ ،‬معافیت مالیاتی‪ ،‬گمرکی و‬ ‫م��کان محل خدمت بهره مند می ش��وند و‬ ‫حتی مشکل نیروی انسانی انها را با امریه‬ ‫سربازی حل کردیم و این خدمت ها باعث‬ ‫می شود که ریسک تولید انها پایین بیاید‪.‬‬ ‫معاون توس��عه مدیریت و جذب سرمایه‬ ‫معاون��ت علم��ی رئیس جمه��وری افزود‪:‬‬ ‫س��رمایه گذاری هایی برای انها انجام دادیم‬ ‫ک��ه در کن��ار ایده پ��ردازان و نابغه ها قرار‬ ‫بگیرند و با گرفتن درصدی از سهام کاری‬ ‫که انجام می دهند‪ ،‬تامین مالی پروژه های‬ ‫انها را برعهده بگیرند‪.‬‬ ‫دلی��ری ب��ا بی��ان اینکه تاکن��ون مجوز‬ ‫‪ ۱۵‬صن��دوق س��رمایه گذاری در ب��ورس‬ ‫را گرفتی��م‪ ،‬گف��ت‪ :‬اینه��ا با ن��ام صندوق‬ ‫جس��ورانه راه ان��دازی ش��ده ک��ه ‪ ۷‬ت��ا ‪۸‬‬ ‫صن��دوق س��رمایه گذاری کرده ان��د‪ ،‬ای��ن‬ ‫صندوق ها یک سال اس��ت شکل گرفته و‬ ‫حتی هلدینگ ه��ای بزرگ اقتصادی مانند‬ ‫س��تاد اجرایی فرم��ان حضرت ام��ام(ره)‬ ‫س��رمایه هایی را که در زمینه های مختلف‬ ‫بود‪ ،‬در این مس��یر اوردیم و انها روی این‬ ‫ایده ها سرمایه گذاری می کنند که تقاضا به‬ ‫سمت بانک ها نرود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بنابرای��ن‪ ،‬صاح��ب ای��ده و‬ ‫س��رمایه گذار با همدیگر ش��ریک و همکار‬ ‫می ش��وند و کاری را انج��ام می دهن��د و‬ ‫س��رمایه گذار به ازای س��رمایه ای که وارد‬ ‫می کن��د‪ ،‬س��هام ان کار را می گیرد و این‬ ‫می تواند نتیجه خوبی برای افرادی داش��ته‬ ‫باشد که خودشان تفکر اقتصادی ندارند‪.‬‬ ‫معاون توس��عه مدیریت و جذب سرمایه‬ ‫معاونت علمی رئیس جمه��وری ادامه داد‪:‬‬ ‫اینکه دول��ت بخواهد اینها را سروس��امان‬ ‫ده��د‪ ،‬این تفک��ر اقتصادی نیس��ت و تنها‬ ‫راه��کار این اس��ت که س��رمایه گذاران به‬ ‫س��راغ ای��ن جوان ه��ای نابغ��ه‪ ،‬مبتکر و‬ ‫ایده پ��رداز برون��د و با هم��کاری همدیگر‬ ‫کاری را اغ��از کنن��د‪ .‬دلیری در پاس��خ به‬ ‫اینکه تاکن��ون چند صندوق در این زمینه‬ ‫راه اندازی ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬در طول سال‬ ‫گذش��ته ‪ ۱۵‬صندوق راه اندازی شده و ‪۱۵‬‬ ‫صندوق دیگر هم راه اندازی می شود و حتی‬ ‫هلدینگ های دیگر هم در این مسیر امدند‬ ‫و س��رمایه گذاری می کنن��د‪ .‬ب��رای مثال‪ ،‬‬ ‫استان قدس یک صندوق ‪ ۱۰۰‬میلیاردی‬ ‫تومان��ی راه اندازی می کند‪ ،‬دانش��گاه ازاد‬ ‫صن��دوق ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان��ی راه اندازی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫معاون توس��عه مدیریت و جذب سرمایه‬ ‫معاون��ت علم��ی رئیس جمه��وری افزود‪:‬‬ ‫ای��ن هفته س��امانه ای را معاون��ت فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری ب��ا هم��کاری بخ��ش‬ ‫خصوصی راه ان��دازی می کند که صاحبان‬ ‫ای��ده می توانن��د ایده های خ��ود را در این‬ ‫سامانه بگذارند و سرمایه گذار ان را بردارد‬ ‫و پس از ان چند سامانه دیگر هم راه اندازی‬ ‫خواهد شد تا بین انها رقابت ایجاد شود‪.‬‬ ‫اب نگار‬ ‫منبع‪:‬روابط عمومی ابفا اصفهان‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫دومین جشنواره «ایرانساخت» در ایستگاه اخر‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
روزنامه گسترش صنعت 551

روزنامه گسترش صنعت 551

شماره : 551
تاریخ : 1397/10/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!