روزنامه گسترش صنعت شماره 136 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 136

روزنامه گسترش صنعت شماره 136

روزنامه گسترش صنعت شماره 136

‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2109‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪136‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫ریل سازان توان خود را اعالم کنند‪ ،‬مانع واردات می شویم‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 23‬خرداد ‪1396‬‬ ‫‪ 18‬رمضان ‪1438‬‬ ‫با اینکه در داخل کش��ور ظرفیت های بس��یاری برای ریل سازی وجود دارد اما س��ازمان های متولی این امر در کشور هنوز‬ ‫ترجیح می دهند نیازهای این حوزه را از طریق واردات برطرف کرده و استفاده از توان داخلی اولویت نخست انها نباشد‪ .‬این‬ ‫اتفاق عالوه بر اینکه باعث می ش��ود اش��تغال و سوددهی این صنعت در داخل کشور به خطر افتد‪ ،‬ارز بسیاری را نیز از ایران‬ ‫خارج می کند که به طور حتم به نفع اقتصاد کشور نبوده و با برخی بندهای اقتصاد مقاومتی نیز در تضاد است‪.‬‬ ‫‪ 13‬ژوئن مه ‪2017‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫کاهشفشاربرتولید‬ ‫باشفافیتمالیاتی‬ ‫برای ایجاد رونق وتحول صنایع کوچک و متوسط در امسال پیش بینی شد‬ ‫‪3‬‬ ‫«تیر» طرح دانش بنیان اب شیرین کن ممبران افتتاح می شود‬ ‫قراردادهای متنوع ایدرو با اروپایی ها‬ ‫رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از افتتاح تصفیه اب های‬ ‫زائد و ش��یرین کردن اب ش��ور دریا با عنوان طرح ممبران در تیر سال جاری خبر داد‪.‬‬ ‫منصور معظمی‪ ،‬معاون وزیر و رییس هیات عامل س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ای��ران (ایدرو) در گفت وگو با پایگاه خبری گس��ترش با بیان اینکه ایدرو درحال حاضر‬ ‫برنام��ه ای ب��رای همکاری با کش��ور قطر ندارد‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬قرارداد ه��ای متنوعی در‬ ‫بخش های مختلف صنعتی با کش��ور های اروپایی و مش��ارکت با عمان در دس��تور کار‬ ‫ایدرو قرار گرفته اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬این قراردادها در حوزه های مختلف خودرو‪ ،‬ساخت‬ ‫گیربکس اتوماتیک‪ ،‬س��اخت توربین های اف کالس‪ ،‬کشتی سازی‪ ،‬ساخت الستیک‪،‬‬ ‫بیو اتانول است‪ .‬به گفته معظمی‪ ،‬این قراردادها در سال ‪ ۹۵‬منعقد شده است و فعالیت‬ ‫اجرایی انها برای سال ‪ ۹۶‬در ایدرو دنبال می شود‪ .‬رییس هیات عامل سازمان گسترش‬ ‫و نوس��ازی صنایع ایران در ادامه به طرح تصفیه اب های زائد و ش��یرین کردن اب شور‬ ‫دریا با موضوع راه اندازی طرح ممبران اشاره کرد و گفت‪ :‬این طرح با همکاری دانشگاه‬ ‫صنعتی شریف و ش��رکت های دانش بنیان برای نخستین بار در کشور اجرا می شود که‬ ‫تیر سال جاری افتتاح خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬از انجایی که ایران در مجاورت دریای خلیج فارس قرار دارد می توان‬ ‫برای تامین بخش��ی از اب موردنیاز از اب ش��یرین کن ها اس��تفاده کرد‪ .‬از این رو‪ ،‬طرح‬ ‫تصفیه اب های زائد و ش��یرین کردن اب ش��ور دریا با موضوع راه اندازی طرح ممبران‬ ‫از س��وی ایدرو و همکاری دانش��گاه صنعتی ش��ریف در دس��تور کار ایدرو قرار گرفت‪.‬‬ ‫روش های مختلفی برای ش��یرین کردن اب دریا وجود دارد که بهترین روش ش��یرین‬ ‫کردن اب اس��تفاده از فیلترهای ممبرانی یا غشای تصفیه اب است که ایده اولیه تولید‬ ‫کارخانه براساس فیلترهای ممبرانی از سال ‪ ۸۸‬در سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران (ایدرو) مطرح شد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫راه اندازی ‪ 3‬هزار و ‪400‬‬ ‫طرح صنعتی با ‪ 130‬هزارشغل‬ ‫اشتغال برای ‪۱۴۰۰‬‬ ‫نق��اط ضعف و مثب��ت وزارت ام��ور اقتصادی و‬ ‫دارایی در ‪ 4‬س��ال گذش��ته مهم ترین هدف برای‬ ‫منتقدان و حامیان حس��ن روحانی است‪ ،‬منتقدان‬ ‫از یک سو عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی را‬ ‫نوک پیکان انتقادهای خود قرار داده اند و از سوی‬ ‫دیگ��ر حامیان دول��ت نقاط مثبت ای��ن وزارتخانه‬ ‫را برگ برن��ده کارنامه دول��ت می دانند‪ .‬به همین‬ ‫دلیل است که این وزارتخانه یکی از پرچالش ترین‬ ‫وزارتخانه های ایران در ‪ ۴‬سال گذشته بوده است‪.‬‬ ‫براس��اس اظه��ارات کارشناس��ان وضعی��ت‬ ‫اقتص��ادی کش��ور را می ت��وان متاث��ر از دو بخش‬ ‫سیاس��ت گذاری های دولت��ی و عوام��ل خ��ارج از‬ ‫اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی دانس��ت‪.‬‬ ‫به همین دلی��ل در مقابل عده ای از کارشناس��ان‬ ‫که وزارت اقتص��اد را به چوب نقدگرفته اند‪ ،‬برخی‬ ‫دیگ��ر معتقدند عملکرد ای��ن وزارت مثبت بوده و‬ ‫ضعف های موجود ناش��ی از عوامل خارج از اختیار‬ ‫ان اس��ت‪ .‬یکی از مهم ترین ای��ن عوامل فرار های‬ ‫مالیات��ی اس��ت‪ .‬در حال حاضر ح��دود ‪ 40‬درصد‬ ‫اقتصاد کش��ور‪ ،‬زیرزمینی اس��ت که به شکل های‬ ‫مختل��ف از پرداخت مالیات فرار می کنند و همین‬ ‫امر منجر به فش��ار تولید ب��رای تامین درامد های‬ ‫مالیات��ی ش��ده و در مواردی مانع اجرای درس��ت‬ ‫قوانی��ن مالیات��ی از جمل��ه مالی��ات ارزش افزوده‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬فرار های مالیاتی از جمل��ه مواردی‬ ‫اس��ت که کارشناسان معتقدند بخش��ی از ان در‬ ‫چارچوب سیاست های دولتی و بخشی از ان خارج‬ ‫از اختیارات این وزارتخانه اس��ت‪ .‬با این حال باید‬ ‫در نظر داش��ت که برخی سیاس��ت ها چه از طرف‬ ‫وزارت اقتص��اد اجرا ش��ده باش��د و چ��ه از طرف‬ ‫عوامل خارج��ی‪ ،‬به تولیدکنن��دگان و صنعتگران‬ ‫اسیب هایی وارد کرده است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫جبر بروزرسانی‬ ‫بر پیکر صنایع روشنایی‬ ‫‪4‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫المپ چینی در بسته بندی ایرانی‬ ‫المپ ها به چند دس��ته تقس��یم می ش��وند‪ :‬رش��ته ای‪ ،‬کم مصرف و ‪LED‬؛‬ ‫المپ های رشته ای حرارت زیادی تولید می کنند‪ .‬المپ های کم مصرف هم با‬ ‫توجه به وجود گاز فلورسنت در انها‪ ،‬خطرناک هستند‪ .‬المپ های ‪ LED‬نیز‬ ‫چند سالی است که تولید می شود‪ .‬تولید این نوع المپ ها چند سال اخیر در‬ ‫سراسر دنیا بسیار پیشرفت کرده است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫صنعت و اقتصاد بااهالی بهارستان‬ ‫‪8‬‬ ‫‪۴۰‬شرکت دانش بنیان سالمت‪ ،‬صادرات دارند‬ ‫مدیرکل دفتر توس��عه فناوری س�لامت وزارت‬ ‫بهداشت با بیان اینکه در حال تعریف روابط خوبی‬ ‫با شرکت های اروپایی هستیم ‪ ،‬گفت‪ :‬از بین ‪920‬‬ ‫ش��رکت دانش بنیان فعال در حوزه سالمت‪200 ،‬‬ ‫شرکت دارای محصول در بازار هستند؛ همچنین‬ ‫از ای��ن تعداد‪ ،‬محصول ‪ 40‬ش��رکت نیز در عرصه‬ ‫بین المللی به فروش می رسد‪.‬‬ ‫حس��ین وطن پور در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با اشاره‬ ‫ق تمیز در سطح دانشگاه های علوم‬ ‫به وجود ‪ 9‬اتا ‬ ‫پزش��کی کش��ور‪ ،‬اظهار کرد‪ 7 :‬اتاق تمیز همکار‬ ‫نیز همچون انس��تیتو رازی‪ ،‬انستیتو پاستور جهاد‬ ‫دانش��گاهی‪ ،‬مهندس��ی ژنتیک ‪ ،‬مرک��ز تحقیقات‬ ‫پلیمر و غیره داریم که به طور کلی می توان گفت‬ ‫ق تمیز در اختیار حوزه سالمت برای تولید‬ ‫‪ 15‬اتا ‬ ‫محصوالت دانش بنیان است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر توس��عه فناوری س�لامت وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی افزود‪ :‬در تمام‬ ‫‪ 64‬دانش��گا ه علوم پزشکی کشور نیز حداقل یک‬ ‫مرکز رش��د داریم اما با توجه به اینکه در برخی از‬ ‫دانش��گاه ها بیش از یک مرکز رشد وجود دارد‪ ،‬در‬ ‫حال حاضر ‪ 74‬مرکز رشد مربوط به حوزه سالمت‬ ‫در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یکی از این مراکز رش��د در کیش‬ ‫با عنوان مرکز بین المللی کیش مس��تقر است که‬ ‫برای استقرار ش��رکت های دانش بنیان خارجی یا‬ ‫ایرانیان مقیم خارج از کش��ور که مایل هستند در‬ ‫کیش مستقر شوند‪ ،‬فعال است‪.‬‬ ‫وطن پور همچنین با اش��اره به روند افزایش��ی‬ ‫تع��داد ش��رکت های دانش بنیان به ط��ور ماهانه‬ ‫گف��ت‪ :‬تعداد ش��رکت های دانش بنی��ان فعال در‬ ‫حوزه س�لامت از بین ‪ 3‬هزار شرکت دانش بنیان‬ ‫موجود در کش��ور‪ 920 ،‬ش��رکت است که ‪200‬‬ ‫شرکت دارای محصول در بازار هستند؛ همچنین‬ ‫از ای��ن تعداد‪ ،‬محصول ‪ 40‬ش��رکت نیز در عرصه‬ ‫بین المللی به فروش می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹حرک�ت مراک�ز تحقیقاتی به س�مت‬ ‫محصول محوری‬ ‫مدیرکل دفتر توس��عه فناوری س�لامت وزارت‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬درم��ان و اموزش پزش��کی با اش��اره‬ ‫به مراک��ز تحقیقاتی‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫ح��دود ‪ 750‬مرک��ز تحقیقاتی در دانش��گاه های‬ ‫مختلف مستقر هس��تند که به تازگی با برگزاری‬ ‫نشس��ت هایی با روس��ای مراکز در تالش هستیم‬ ‫تحقیق��ات انه��ا را به ط��رف محص��ول محوری‬ ‫س��وق دهیم ؛ البته مرکز تحقیقات غدد نخستین‬ ‫محصول خود را به بازار ارائه داد و در حال حاضر‬ ‫نیز مراک��ز کودکان‪ ،‬اورولوژی‪ ،‬چش��م و لیزر نیز‬ ‫پروژه هایی در حوزه فن��اوری دارند که امیدواریم‬ ‫به ارائه محصول منجر شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بسیاری از این پروژه ها تا پایان‬ ‫س��ال تحقق می یابد‪ ،‬به پارک های علم و فناوری‬ ‫حوزه سالمت اش��اره کرد و افزود‪ :‬پیرو توافق نامه ‬ ‫منعقد ش��ده با وزارت علوم‪ ،‬تمام پارک های علم‬ ‫و فن��اوری ب��رای ش��رکت های دانش بنیان حوزه‬ ‫سالمت قابل دسترسی هستند‪.‬‬ ‫وطن پور تصریح ک��رد‪ :‬اما به صورت اختصاصی‬ ‫برای حوزه س�لامت ‪ 3‬پارک علم و فناوری داریم‬ ‫ک��ه یکی از این پارک ها در پارک فناوری پردیس‬ ‫ادغام ش��ده اس��ت‪ ،‬یک پارک دیگر در ش��یراز و‬ ‫دیگری برای دانش��گاه علوم پزش��کی ایران است‪.‬‬ ‫درواق��ع زمین ه��ا و مجوزها گرفته ش��ده و قرار‬ ‫اس��ت این پارک ها را تا پایان س��ال برای پذیرش‬ ‫شرکت های دانش بنیان اماده سازی کنیم‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر توس��عه فناوری س�لامت وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی در ادامه با بیان‬ ‫اینک��ه قصد داریم به تدریج بخش خصوصی را در‬ ‫حوزه تاس��یس مراکز رشد و استقرار و حمایت از‬ ‫شرکت های دانش بنیان تقویت کنیم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫برنامه داریم در این راستا روابط قانونی را گذرانده‬ ‫و مصوبه های الزم را دریافت کنیم تا شرکت های‬ ‫بزرگ صنعتی که توانمندی خوب مالی هم دارند‬ ‫و می توانند مراکز رش��د خصوصی داشته باشند‪،‬‬ ‫وارد این حوزه ش��وند و ش��رکت های کوچک تر را‬ ‫زیر چتر خود مورد حمایت قرار دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹در ح�ال تعری�ف رواب�ط خوب�ی ب�ا‬ ‫شرکت های اروپایی هستیم‬ ‫وی همچنی��ن ب��ه بح��ث بین الملل��ی کردن‬ ‫نی��ز اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬از طریق حض��ور در‬ ‫نشس��ت های بین المللی و س��فرهای نماینده های‬ ‫دولت ه��ای مختلف به ایران‪ ،‬در پی این هس��تیم‬ ‫که شرکت های دانش بنیان خارجی را به داخلی ها‬ ‫وصل کنیم که البته هم اکنون تعداد محدودی از‬ ‫شرکت ها وصل شده اند؛ اما باید این میزان افزایش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫وطن پ��ور تصری��ح ک��رد‪ :‬رواب��ط خوب��ی را با‬ ‫کش��ورهای کره جنوبی‪ ،‬مالزی‪ ،‬لهس��تان و المان‬ ‫در حوزه فناوری داریم‪ ،‬همچنین در حال تعریف‬ ‫روابط خوبی با کشورهای اروپایی هستیم که اگر‬ ‫تحقق یابد‪ ،‬می توانیم شرکت های دانش بنیان خود‬ ‫را به شرکت های اروپایی و امریکایی وصل کنیم‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر توس��عه فناوری س�لامت وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی افزود‪ :‬استقبال‬ ‫از طرف کشورهای خارجی زیاد است؛ زیرا دانش‬ ‫و توانمندی داخلی ما فوق العاده است که اگر برای‬ ‫این نوع فعالیت ها مقداری فضای مناس��ب داشته‬ ‫باشیم‪ ،‬به طور قطع استقبال ها بیشتر می شود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬سال پیش نشست های فناوری‬ ‫متعددی با نمایندگان کشورهای خارجی همچون‬ ‫انگلی��س‪ ،‬کره جنوب��ی‪ ،‬مال��زی‪ ،‬اندون��زی و کوبا‬ ‫داشتیم و افزون بر ‪ 20‬تفاهم نامه در حوزه فناوری‬ ‫منعقد کردیم‪.‬‬ ‫وطن پور تصری��ح ک��رد‪ :‬در تفاهم نامه هایی که‬ ‫وزارت بهداشت با کشورهای مختلف دارد‪ ،‬پیوست‬ ‫فن��اروی را نی��ز اضافه کرده ایم؛ ب��ه همین دلیل‬ ‫نشس��ت های متعددی را در ایران با ش��رکت های‬ ‫خارجی داش��تیم که به تازگی نیز با حدود ‪150‬‬ ‫نفر از شرکت های مختلف ایتالیا نشست و مذاکره‬ ‫برگزار کردیم‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر توس��عه فناوری س�لامت وزارت‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬در س��ال های این��ده در صورت گش��ایش‬ ‫بی��ش از پیش فضا می توانیم روابط ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان خ��ود را با ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫خارجی بیشتر کنیم‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اقتصاد سیاسی‬ ‫‪ 23‬خرداد ‪ 18 1396‬رمضان ‪ 13 1438‬ژوئن ‪ 2017‬شماره ‪ 136‬پیاپی ‪2109‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اشتغال برای ‪۱۴۰۰‬‬ ‫اشتغال همواره از دغدغه های‬ ‫دولتم��ردان و ه��ر خان��واده‬ ‫درحال حاضر در کش��ور است‪.‬‬ ‫برای پاس��خگویی ب��ه این نیاز‬ ‫ملی بر اس��اس تجربه های ربع‬ ‫ق��رن تیم تخصصی در س��طح‬ ‫ملی و بین المللی‪ ،‬طرح اجرایی‬ ‫داود فدایی‬ ‫و عملیات��ی به عنوان اش��تغال‬ ‫استاد دانشگاه صنعتی‬ ‫تهیه شده اس��ت‪ .‬بدیهی است‬ ‫امیر کبیر‬ ‫تیم تخصص��ی و فعال در طرح‬ ‫اش��تغال ‪ ۱۴۰۰‬شامل استادان‬ ‫و متخصصان صنعت و تجارت در سطح ملی و بین المللی با خلق‬ ‫تفکر ایجاد درامد و اشتغال در صدد کاهش اسیب های اجتماعی‬ ‫و در پی ان افزایش رفاه جامعه تالش می کنند‪ .‬در این راستا افراد‬ ‫زیر به عنوان گروه های هدف در س��طح کالن و کش��وری در نظر‬ ‫گرفته شده اند‪:‬‬ ‫‪ -۱‬درامدزایی برای دانش��جویان هنگام تحصیل و ارتباط انها‬ ‫از ترم های اول با صنعت و بازار کار‬ ‫‪-۲‬درامدزای��ی ب��رای فارغ التحصی�لان بیکار دانش��گاهی در‬ ‫حوزه های تخصصی مورد نیاز بازار کار‬ ‫‪-۳‬درامدزای��ی جانب��ی ب��رای ش��اغالن فعل��ی در حوزه های‬ ‫تخصصی مورد نیاز بازار کار‬ ‫‪-۴‬درامدزای��ی برای زنان سرپرس��ت خانوار ی��ا افرادی که به‬ ‫ه��ر دلیل ترجیح می دهند کار را در خانه انجام دهند (مش��اغل‬ ‫خانگی)‬ ‫‪ -۵‬درامدزایی برای مربی��ان و فارغ التحصیالن مراکز اموزش‬ ‫فنی و حرفه ای و هنرس��تان ها در حوزه های تخصصی مورد نیاز‬ ‫بازار کار‬ ‫‪-۶‬افزای��ش درام��د برای ش��رکت ها یا افزایش به��ره وری در‬ ‫سازمان های دولتی و خصوصی‬ ‫موفقیت این طرح بر اساس شبکه ای عمل کردن انچه در بخش‬ ‫عرض��ه ی��ا تقاضای کار وجود دارد‪ ،‬ارتباط ملی و بین المللی ان و‬ ‫استفاده از بس��تر فناوری اطالعات در سرعت بخشی فرایندهای‬ ‫کاری است اما اینکه چگونه هریک از ‪ 6‬گروه هدف باال می توانند‬ ‫در طرح همکاری کنند سوال است‪.‬‬ ‫گروه اول‪ :‬دانشجویان‬ ‫دانش��جویان در قالب طرح ش��بکه مراکز خدمات نواوری ویژه‬ ‫دانش��جویی می توانن��د همکاری خود را با طرح اش��تعال‪۱۴۰۰‬‬ ‫شروع کنند‪.‬هدف این بخش از طر ح شامل درگیر شدن دانشجو‬ ‫با بدنه اجرایی بازار کار‪ ،‬ایجاد درامد و نیز ایجاد اعتماد به نفس در‬ ‫دانشجو و اشنا شدن انها با مشکالت و توانمندی فعلی بنگاه های‬ ‫اقتصادی کشور است‪.‬‬ ‫گروه دوم‪ :‬فارغ التحصیالن دانشگاهی‬ ‫در ای��ن گروه فارغ التحصیالن دانش��گاهی ی��ا مهارت بازار کار‬ ‫موجود را دارند یا جویای ان مهارت هستند‪.‬ان گروهی که مهارت‬ ‫م��ورد نیاز بازار موج��ود را دارند می توانند در بخش های مختلف‬ ‫خدمات��ی ی��ا تولیدی ما همکاری کنند‪ .‬همه اف��راد در هریک از‬ ‫شاخه های داده شده یا حوزه های تخصصی که قابلیت توسعه بازار‬ ‫عرضه خدمات طرح را داش��ته باش��ند‪ ،‬می توانند همکاری کنند‪.‬‬ ‫فارغ التحصی�لان بدون تجربه و مه��ارت کاری نیز در کوتاه ترین‬ ‫م��دت مه��ارت الزم را در یکی از حوزه ه��ای مطلوب بازار کار فرا‬ ‫گرفت��ه و پس از ان می توانن��د در حوزه مورد نظر همکاری خود‬ ‫را با طرح اش��تغال ‪ ۱۴۰۰‬ش��روع کنند یا اینکه در ش��بکه مراکز‬ ‫خدمات نواوری ویژه فارغ التحصیالن دانش��گاهی همکاری خود‬ ‫را با طرح داشته باشند‪.‬‬ ‫گروه سوم‪ :‬درامدزایی جانبی برای شاغالن فعلی‬ ‫به طور قطع افراد توانمندی هستند که درامد شغل فعلی شان‬ ‫ب��رای انها کافی نبوده و جویای یک درامد جانبی هس��تند‪ .‬این‬ ‫گروه نیز مانند گروه فارغ التحصیالن دانش��گاهی تجربه و مهارت‬ ‫مورد نیاز بازار کار فعلی را دارند که می توانند در بخش خدمات یا‬ ‫شبکه مراکز خدمات نواوری فعالیت کنند‪.‬اگر هم مهارت یا تجربه‬ ‫کافی را در حوزه های مورد تقاضای بازار کار ندارند‪ ،‬می توانند در‬ ‫دوره های اموزش��ی کوتاه مدت توانمند سازی شرکت کرده و پس‬ ‫از کسب مهارت الزم در بخش مورد نظر در طرح اشتغال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫همکاری کنند‪.‬‬ ‫گروه چهارم‪ :‬مشاغل خانگی‬ ‫در ای��ن گ��روه ه��م افراد صاح��ب تجربه و مه��ارت در یکی از‬ ‫دوره ه��ای م��ورد نیاز بازار کار فعلی هس��تند ک��ه در این صورت‬ ‫یا در بخش های مختلف خدماتی ارائه ش��ده همکاری می کنند یا‬ ‫در شبکه مراکز خدمات نواوری یا به عنوان توسعه دهندگان بازار‬ ‫همکاری خود را شروع می کنند‪.‬‬ ‫ح��ال اگر افراد این گ��روه هدف فاقد تجربه یا مهارت مورد نیاز‬ ‫بازار کار باش��ند می توانن��د در دوره های کوتاه مدت اموزش��ی و‬ ‫توانمندس��ازی ثبت نام کرده و پس از کسب مهارت الزم در حوزه‬ ‫مورد نظر‪ ،‬همکاری خود را با طرح اغاز کنند‪.‬‬ ‫گروه پنجم‪ :‬فارغ التحصیالن هنرستانی و مراکز اموزش‬ ‫فنی و حرفه ای و مربیان انها‬ ‫ای��ن گروه می توانند در قالب حوزه ه��ای مختلف مورد نظر در‬ ‫بخش خدمات همکاری خود را با طرح اشتغال ‪ ۱۴۰۰‬شروع کنند‪.‬‬ ‫گروه شش�م‪ :‬افزایش بهره وری س�ازمانی و درامد برای‬ ‫بنگاه های اقتصادی‬ ‫به طور قطع س��ازمان های دولت��ی و نیمه دولتی طالب افزایش‬ ‫بهره وری کاری برای افزایش رضایت بیشتر ارباب رجوع هستند و‬ ‫یا بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط که درحال حاضر در فکر‬ ‫توسعه درامد خود می باشند‪.‬‬ ‫در این بخش امکان همکاری بنگاه های اقتصادی با شرکت های‬ ‫مطرح اروپایی بررس��ی ش��ده و در صورت امکان و محرز ش��دن‬ ‫توانمندی های شرکت یادشده‪ ،‬فرصت و امکان همکاری مشترک‬ ‫با یک شرکت اروپایی مشابه را فراهم می اوریم‪.‬‬ ‫در حال حاضر حدود ‪40‬‬ ‫درصد اقتصاد کشور‬ ‫زیرزمینی است که به‬ ‫شکل های مختلف از‬ ‫پرداخت مالیات فرار‬ ‫می کنند و همین امر‬ ‫منجر به فشار تولید‬ ‫برای تامین درامد های‬ ‫مالیاتی شده و در‬ ‫مواردی مانع اجرای‬ ‫درست قوانین مالیاتی‬ ‫از جمله مالیات ارزش‬ ‫افزوده شده است‬ ‫در بررسی عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخش صنعت مطرح شد‬ ‫کاهش فشار بر تولید با شفافیت مالیاتی‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫نقاط ضعف و مثب��ت وزارت امور اقتصادی و دارایی‬ ‫در ‪ 4‬س��ال گذش��ته مهم ترین هدف برای منتقدان و‬ ‫حامیان حس��ن روحانی اس��ت‪ ،‬منتقدان از یک س��و‬ ‫عملکرد وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی را نوک پیکان‬ ‫انتقاده��ای خود قرار داده اند و از س��وی دیگر حامیان‬ ‫دول��ت نقاط مثبت این وزارتخانه را برگ برنده کارنامه‬ ‫دولت می دانند‪ .‬به همین دلیل است که این وزارتخانه‬ ‫یکی از پرچالش ترین وزارتخانه های ایران در ‪ ۴‬س��ال‬ ‫گذشته بوده است‪.‬‬ ‫براس��اس اظهارات کارشناس��ان وضعیت اقتصادی‬ ‫کشور را می توان متاثر از دو بخش سیاست گذاری های‬ ‫دولتی و عوامل خارج از اختیارات وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارایی دانس��ت‪ .‬به همین دلی��ل در مقابل عده ای از‬ ‫کارشناسان که وزارت اقتصاد را به چوب نقدگرفته اند‪،‬‬ ‫برخی دیگر معتقدند عملکرد این وزارت مثبت بوده و‬ ‫ضعف های موجود ناش��ی از عوامل خارج از اختیار ان‬ ‫اس��ت‪ .‬یکی از مهم ترین این عوام��ل فرار های مالیاتی‬ ‫اس��ت‪ .‬در حال حاضر حدود ‪ 40‬درصد اقتصاد کشور‪،‬‬ ‫زیرزمینی اس��ت که به ش��کل های مختلف از پرداخت‬ ‫مالیات فرار می کنند و همین امر منجر به فش��ار تولید‬ ‫برای تامین درامد های مالیاتی شده و در مواردی مانع‬ ‫اجرای درس��ت قوانین مالیاتی از جمله مالیات ارزش‬ ‫افزوده شده است‪.‬‬ ‫فرار ه��ای مالیات��ی از جمل��ه م��واردی اس��ت ک��ه‬ ‫کارشناس��ان معتقدن��د بخش��ی از ان در چارچ��وب‬ ‫سیاس��ت های دولتی و بخشی از ان خارج از اختیارات‬ ‫این وزارتخانه است‪.‬‬ ‫با این حال باید در نظر داش��ت که برخی سیاست ها‬ ‫چ��ه از طرف وزارت اقتصاد اجرا ش��ده باش��د و چه از‬ ‫طرف عوامل خارج��ی‪ ،‬به تولیدکنندگان و صنعتگران‬ ‫اسیب هایی وارد کرده است‪.‬‬ ‫فرار مالیاتی‪ ،‬نبود سیس��تم ش��فاف مالیات‪ ،‬اجرای‬ ‫نادرس��ت قانون مالی��ات ارزش اف��زوده و دیگر موارد‬ ‫این چنین��ی از مهم تری��ن مطالب��ات تولیدکنندگان و‬ ‫صنعتگران اس��ت که معتقدند با وجود برخی اقدامات‬ ‫مثبت دولت هنوز سیاس��ت های اجرایی فش��ار زیادی‬ ‫ب��ر تولی��د وارد کرده و منجر به اس��یب های جدی به‬ ‫عبدالوهاب سهل ابادی ‪:‬تولیدکنندگان در ‪ ۴‬سال‬ ‫گذشته در بخش صنعت‪ ،‬مالیات‪ ،‬ارزش افزوده و‬ ‫موارد این چنینی مطالباتی داشتند که اجرا نشد‬ ‫علی اکبر نیکواقبال ‪ :‬هنوز ‪ ۳۰‬یا ‪ ۴۰‬درصد اقتصاد‬ ‫زیرزمینی ایران مالیات نمی دهند و دولت نتوانسته‬ ‫انها را شناسایی کند‬ ‫صنعت شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹فشار نبود شفافیت مالیاتی بر صنعت‬ ‫عبدالوهاب س��هل ابادی‪ ،‬رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت درباره وضعیت اقتص��ادی صنعتگران در ‪۴‬‬ ‫سال گذشته به گسترش صنعت گفت‪ :‬تولیدکنندگان‬ ‫در ‪ ۴‬س��ال گذش��ته در بخش صنعت‪ ،‬مالیات‪ ،‬ارزش‬ ‫افزوده و موارد این چنینی مطالباتی داش��تند که اجرا‬ ‫نشد‪ .‬در بخش صنعت انتظارات بخش خصوصی بیشتر‬ ‫از چیزی بود که اجرا ش��ده و باید ب��ه این موضوعات‬ ‫اهمیت بیشتری داد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در سال های گذشته مشکالتی‬ ‫ب��ود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در ش��رایط اقتصادی ای��ران نیاز به‬ ‫ارزاوری بیش��تری وج��ود دارد و در این زمینه فروش‬ ‫نفت از اهمیت ویژه ای برخوردار است‪ .‬با این حال نباید‬ ‫فراموش کرد که تولیدکنندگان نیاز به شفافیت مالیات‬ ‫دارند تا مشکالت صنعت و تولید برطرف شود‪.‬‬ ‫ریی��س خانه صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ا تاکید بر‬ ‫عدالت مالیاتی توضی��ح داد‪ :‬عواملی که در این زمینه‬ ‫نق��ش دارند بای��د فضا را به س��مت عدال��ت مالیاتی‬ ‫حرک��ت دهند و ب��رای تولیدکننده تفاوت��ی ندارد که‬ ‫این نابرابری ها از طرف وزارتخانه اعمال شود یا عوامل‬ ‫خارج از وزارت اقتصاد در ان دس��ت داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫چنین سیاس��ت هایی از طرف هر نهادی که باش��د به‬ ‫بخش تولید و صنعت در کشور اسیب وارد می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹درامد های باداورده ای که بر باد رفت‬ ‫علی اکب��ر نیکواقبال‪ ،‬کارش��ناس اقتص��ادی و عضو‬ ‫هیات علمی دانش��کده اقتصاد دانش��گاه تهران درباره‬ ‫جای��گاه وزارت اقتص��اد و عملک��رد ان در تامی��ن‬ ‫درامد ه��ای دولت به گس��ترش صنع��ت گفت‪ :‬وزارت‬ ‫اقتصاد در تمام کش��ورها از اهمی��ت ویژه ای برخوردار‬ ‫است و سیاس��ت گذاری های اقتصادی باید به گونه ای‬ ‫باشد که اس��تقالل این وزارتخانه حفظ شود‪ .‬در ایران‬ ‫متاسفانه وزارت اقتصاد هنوز به این نقش دست نیافته‬ ‫و عوام��ل خ��ارج از ای��ن وزارت در ام��ور اقتصادی و‬ ‫سیاست گذاری این حوزه دخالت می کنند‪.‬‬ ‫نیکواقبال با بیان اینکه یکی از مهم ترین وظایف این‬ ‫وزارتخان��ه اخذ درامد ب��رای دولت و همچنین مخارج‬ ‫بودجه ای اس��ت اظهارک��رد‪ :‬این موضوع ب��ه ویژه در‬ ‫اقتصاد دولتی ما اهمیت دارد که سازمان های بسیاری‬ ‫در بخش ه��ای دولتی اداره می ش��وند‪ .‬برای بررس��ی‬ ‫عملک��رد وزارت اقتصاد و به طور کل��ی تیم اقتصادی‬ ‫دولت باید به مس��یری که اقتصاد ایران قبل از ‪ 4‬سال‬ ‫گذش��ته و به ویژه در جریان دو دولت نهم و دهم طی‬ ‫کرد‪ ،‬توجه کنیم‪ .‬اقتصاد ایران در ان دو دولت وضعیت‬ ‫نامناس��بی یافت و برای تایی��د این موضوع می توان به‬ ‫شاخص های اقتصادی در پایان ان دو دولت اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه این وضعیت در حالی است که‬ ‫در ان زم��ان بیش از ‪ ۸۰۰‬میلی��ارد دالر درامد نفتی‬ ‫حاصل شد افزود‪ :‬هیچ گاه مشخص نشد این درامد های‬ ‫نفتی چگونه و در کجا هزینه ش��ده اند‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫ان دو دول��ت اقداماتی انجام داد که اثرات منفی برای‬ ‫اقتصاد ایران داش��ت؛ ‪ ۲۳‬میلیارد دالر از پول کشور را‬ ‫برای تبدیل به کش��ورهای صنعتی برد و ارز را ‪ 3‬برابر‬ ‫کرد‪ .‬همچنین بخش��ی از منابع کشور را صرف مسکن‬ ‫مهر کرد و می توان گفت که بخش بزرگی از این منابع‬ ‫را ه��در داد‪ ،‬چراکه این پروژه بدون پش��توانه منطقی‬ ‫و برنامه ری��زی اجرا ش��د‪ .‬دولت های گذش��ته‪ ،‬میراث‬ ‫نامیمونی برای دولت یازدهم به ارمغان گذاشت که در‬ ‫بررسی عملکرد ‪ 4‬سال گذشته دولت یازدهم نمی توان‬ ‫از ان غافل ماند‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبات در اقتصاد کالن با هزینه رکود‬ ‫عضو هیات علمی دانش��کده اقتصاد دانشگاه تهران‬ ‫با اش��اره به نقاط مثبت کارنام��ه وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارایی گفت‪ :‬مهم ترین دس��تاورد این وزارتخانه تورم‬ ‫تک رقم��ی و از ان مهم تر ثبات تورم بود‪ .‬ایجاد ثبات‬ ‫در ش��اخص های اقتص��اد کالن از اع��داد و ارقام انها‬ ‫اهمیت بیش��تری دارد‪ .‬به نظ��ر من موضوعی که در ‪4‬‬ ‫ن را می توان دستاورد مهم‬ ‫سال گذشته اتفاق افتاد و ا ‬ ‫اقتصادی وزارت اقتصاد دانس��ت ثبات بر شاخص های‬ ‫کالن بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نگاهی به وضعیت ارز نش��ان می دهد که‬ ‫نوس��انات ان از ‪ ۱۰‬درصد کمتر اس��ت و این موضوع‬ ‫کم��ک خواهد ک��رد که اقتصاد کش��ور از یک ارامش‬ ‫نس��بی برخوردار ش��ده و راه برای ورود سرمایه گذاری‬ ‫هموارتر شود‪.‬‬ ‫این اقتصاددان درباره ناتوانی دولت در ایجاد رونق در‬ ‫تمام بخش های اقتصادی گفت‪ :‬تورم و رونق با یکدیگر‬ ‫ارتباط دارند و نمی ش��ود همزم��ان تورم را کاهش داد‬ ‫و رونق ایجاد کرد‪ .‬سیاس��ت ثبات و تک رقمی کردن‬ ‫تورم موضوعی بود که در دولت در اولویت قرار داش��ت‬ ‫و دستاورد مهمی برای دولت به شمار می اید‪.‬‬ ‫‹ ‹فرار مالیاتی ‪ 40‬درصدی در اقتصاد‬ ‫نیکواقبال افزای��ش درامدهای مالیاتی را یکی دیگر‬ ‫از نق��اط مثبت دولت دوازدهم دانس��ت و عنوان کرد‪:‬‬ ‫وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی در ‪ 4‬س��ال گذش��ته‬ ‫توانست درامد مالیاتی را افزایش دهد و به این ترتیب‬ ‫تکیه بودجه به مالیات بیش از نفت شد که این موضوع‬ ‫برای اقتصاد نفتی ما اهمیت بس��یاری داش��ت ولی در‬ ‫همی��ن بخش نی��ز ضعف هایی وج��ود دارد مثل انکه‬ ‫هن��وز ‪ ۳۰‬یا ‪ ۴۰‬درصد اقتصاد زیرزمینی ایران مالیات‬ ‫نمی دهند و دولت نتوانس��ته انها را شناس��ایی کند و‬ ‫فش��ار مالیاتی هنوز روی کارمندان است و البته برخی‬ ‫صنوف که دیدیم فش��ار اورده و رییس امور مالیاتی را‬ ‫در سال های گذشته عوض کردند‪.‬‬ ‫بنابر این گزارش‪ ،‬براس��اس اظهارات کارشناس��ان‬ ‫عملک��رد وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخش کلی‬ ‫اقتصاد مثبت بوده اس��ت اما اجرای این سیاست کالن‬ ‫در حف��ظ ثب��ات در اقتصاد منجر به اس��یب هایی در‬ ‫بخش صنعت شده است‪.‬‬ ‫عالوه بر این سیاس��ت های این وزارتخانه در بخش‬ ‫مالیاتی با وجود اقدامات مثبت هنوز نتوانسته مشکالت‬ ‫صنعت را حل کند‪.‬‬ ‫بنابراین می توان گفت وزارت امور اقتصادی و دارایی‬ ‫در طول ‪ 4‬س��ال گذش��ته با سیاس��ت های خود سعی‬ ‫داش��ته تاثیر عوام��ل خارجی بر اقتص��اد را به حداقل‬ ‫برس��اند و با ثبات ب��ه وجود امده تا ح��د قابل قبولی‬ ‫توانسته در این مسیر موفق عمل کند اما تمرکز بر این‬ ‫مس��یر مستلزم هزینه هایی اس��ت که اسیب هایی به‬ ‫صنعت وارد کرده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اولویت دولت دوازدهم‪ ،‬اصالح نظام بانکی باشد‬ ‫یک اقتصاددان بر لزوم اصالح نظام بانکی‬ ‫در دول��ت دوازده��م تاکی��د ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫پیش نی��از این امر‪ ،‬تغییر قان��ون بانکداری‬ ‫بدون ربا مطابق با استانداردهای بین المللی‬ ‫و تبدیل اندیش��ه اقتص��اد دولتی به اقتصاد‬ ‫رقابتی است‪.‬‬ ‫محمود جامس��از در این باره به ایرنا گفت‪:‬‬ ‫حجم نقدینگی در کشور از ‪ 12‬هزار تریلیون ریال عبور‬ ‫کرده و برای تصحیح گردش پولی کشور به اصالح نظام‬ ‫پولی و بانک نیازمندی��م‪ .‬وی افزود‪ :‬اصالح نظام پولی‬ ‫کشور جز با بازنگری در قانون عملیات بانکداری بدون‬ ‫ربا و انطباق ان با اس��تانداردهای بانکداری بین المللی‬ ‫و رویه های جهانی امک ان پذیر نیس��ت از این‬ ‫رو نیاز اس��ت رفع هرچه بیش��تر تحریم های‬ ‫بانکی کشور با بکارگیری ابزارهای دیپلماسی‬ ‫در دس��تو ر کار باش��د‪ .‬این تحلیلگر مسائل‬ ‫اقتص��ادی تاکید ک��رد‪ :‬اصالح نظ��ام بانکی‬ ‫تافته جدابافته از تغییرهای ضروری در دیگر‬ ‫بخش های اقتصادی کشور مانند گمرک‪ ،‬امور‬ ‫مالیاتی و نظام یارانه ها نیست و اینها از جمله مواردی‬ ‫اس��ت که س��اختار و ارکان اقتصاد کشور را تحت تاثیر‬ ‫قرار می دهند‪ .‬جامس��از رویه کنون��ی حاکم بر فضای‬ ‫اقتصادی کش��ور را ناش��ی از اس��تقرار اندیشه دولتی‬ ‫دانس��ت و بر ض��رورت تحول در این ن��گاه تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬تا زمانی که اندیش��ه رقابت محور جایگزین‬ ‫اندیشه اقتصاد دولتی نشود‪ ،‬هرگونه اصالح در ساختار‬ ‫نظام پول��ی‪ ،‬بانکی‪ ،‬گمرک‪ ،‬مالی��ات و مانند ان فقط‬ ‫ظاهری خواهد بود و مش��کلی از اقتصاد رفع نمی کند‪.‬‬ ‫این اقتصاددان گفت‪ :‬بانک مرکزی برای رفع بخش��ی‬ ‫از مش��کل بانک ها و موسس��ه های اعتباری‪ ،‬سیاس��ت‬ ‫ادغام را در دستو ر کار قرار داده تا از این طریق نسبت‬ ‫کفایت س��رمایه انها را بهبود بخشد‪ .‬جامساز یاداوری‬ ‫کرد‪ :‬بس��یاری از بانک ها نسبت کفایت سرمایه الزم و‬ ‫مورد نظر بانک مرکزی را ندارند‪ .‬در این شرایط بانک ها‬ ‫سعی می کنند با شیوه تجدید ارزیابی‪ ،‬دارایی های خود‬ ‫را بیش��تر نش��ان دهند که این رویه درس��ت نیست و‬ ‫مشکلی را حل نمی کند‪ .‬این تحلیلگر مسائل اقتصادی‬ ‫افزود‪ :‬امروز بس��یاری از بانک ها با مش��کل دارایی های‬ ‫منجمد روبه رویند؛ به ش��کلی ک��ه دارایی های انها از‬ ‫کل سپرده های جذب شد ه کمتر است‪ .‬این کارشناس‬ ‫درباره فعالی��ت تعاونی ها و موسس��ه های بدون مجوز‬ ‫بانک مرکزی در نظام پولی کشور گفت‪ :‬این موسسه ها‬ ‫هرچن��د از بانک مرکزی مجوز ندارند اما مجوزهایی را‬ ‫از دیگ��ر نهادها گرفته اند که به ات��کای ان فعالند‪ .‬به‬ ‫گفت��ه وی‪ ،‬فعالیت موسس��ه های غیرمجاز‪ ،‬نظام پولی‬ ‫کشور را به هم ریخته و دولت بارها قول داده است این‬ ‫موسسه ها را از طریق ادغام ساماندهی کند اما مشکل‬ ‫انها همچنان پابرجاست‪.‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 23‬خرداد ‪ 18 1396‬رمضان ‪ 13 1438‬ژوئن ‪ 2017‬شماره ‪ 136‬پیاپی ‪2109‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫رشد و شکوفایی صنعت البرز‬ ‫در گرو دانش روز‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫سال گذشته با‬ ‫تسهیالت اعطایی طرح‬ ‫رونق‪ 2 ،‬هزار و ‪411‬‬ ‫طرح جدید در داخل‬ ‫شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی به بهره برداری‬ ‫رسید که در مقایسه با‬ ‫سال ‪ 94‬از نظر تعدادی‬ ‫‪ 10‬درصد و از نظر‬ ‫اشتغال ‪ 20‬درصد‬ ‫رشد را به ثبت رسانید‬ ‫برای ایجاد رونق وتحول صنایع کوچک و متوسط در امسال پیش بینی شد‬ ‫راه اندازی ‪ 3‬هزار و ‪ 400‬طرح صنعتی با ‪ 130‬هزار شغل‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ایج��اد اش��تغال ‪ 130‬هزار نفری در ش��هرک ها و‬ ‫نواح��ی صنعتی همراه ب��ا بهره ب��رداری از ‪ 3‬هزار و‬ ‫‪ 400‬طرح صنعتی برای امس��ال هدف گذاری ش��ده‬ ‫است‪ .‬این درحالی اس��ت که اعطای تسهیالت رونق‬ ‫به صنایع در روزهای اخیر ابالغ ش��ده است و سامانه‬ ‫بهین یاب ب��رای ثبت نام متقاضیان نیز از هفته اینده‬ ‫باز خواهد شد‪.‬‬ ‫س��ال گذشته با تس��هیالت اعطایی طرح رونق‪2 ،‬‬ ‫هزار و ‪ 411‬طرح جدید در داخل شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی به بهره برداری رس��ید که در مقایسه با سال‬ ‫‪ 94‬از نظ��ر تعدادی ‪ 10‬درصد و از نظر اش��تغال ‪20‬‬ ‫درصد رشد را به ثبت رسانید‪.‬‬ ‫ان ط��ور که علی یزدانی‪ ،‬معاون وزیر صنعت معدن‬ ‫و تج��ارت گفت��ه اس��ت‪ ،‬در دولت یازدهم‪ ،‬نس��بت‬ ‫واحدهای تعطیل به واحدهای مس��تقر در شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی کش��ور از ‪ 20‬به ‪ 14‬درصد کاهش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬این کاهش تعداد واحدهای تعطیل در‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی با وجود مشکالت پیش‬ ‫روی دول��ت‪ ،‬نش��ان از تاثیرات مطل��وب برنامه های‬ ‫تعیین شده برای رشد و توسعه صنعت در کشور بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سال گذشته خروج از رکود ‪ 10‬هزار واحد صنعتی‬ ‫و تولیدی با اعطای تس��هیالت پیشنهاد شده بود که‬ ‫در نهایت با رقم ‪7‬هزار و ‪ 500‬واحد موافقت ش��د‪ .‬به‬ ‫این منظور بیش از ‪ 160‬هزار میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫برای راه اندازی یا افزایش ظرفیت بنگاه ها یا طرح های‬ ‫معافیت مالیاتی منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی بجنورد‬ ‫در دس��ت س��اخت که به مرحله بهره برداری نزدیک‬ ‫شده بودند‪ ،‬درنظر گرفته ش��د‪ .‬مطابق امارها‪240 ،‬‬ ‫ه��زار میلیارد ریال به بیش از ‪ 16‬هزار واحد صنعتی‬ ‫در س��ال ‪ 95‬اعطا ش��د که بس��یار بیش��تر از ارقام‬ ‫پیش بینی شده بود‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که یزدانی از رشد ‪ 47‬درصدی‬ ‫س��رمایه گذاری در ش��هرک ها و نواحی صنعتی در ‪2‬‬ ‫ماه امسال به لحاظ تعداد نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫قبل خبر داد و گفت‪ :‬در س��ال گذشته نیز ‪ 4‬هزار و‬ ‫‪ 31‬فقره قرارداد برای س��رمایه گذاری در شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی کش��ور منعقد شد که به لحاظ تعداد‬ ‫نسبت به سال ‪ 20 ،94‬درصد رشد داشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران تاکید دارد برای امس��ال بهره برداری و‬ ‫راه اندازی ‪3‬هزار و ‪ 400‬طرح صنعتی در شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی کشور پیش بینی شده است‪ .‬همچنین‬ ‫‪ 130‬هزار ش��غل جدید در واحدهای تولیدی مربوط‬ ‫به شهرک ها و نواحی صنعتی کشور ایجاد شود‪.‬‬ ‫این امر در راس��تای اجرای سیاس��ت های اقتصاد‬ ‫مقاومتی اس��ت ک��ه به گفته یزدان��ی‪ ،‬در این زمینه‬ ‫‪ 45‬وظیفه مس��تقیم و مشترک برای صنایع کوچک‬ ‫و متوسط درنظر گرفته شده است‪ .‬یکی از این موارد‬ ‫نوسازی واحدهای تولیدی با حمایت های مختلف از‬ ‫جمله کمک های اعتباری از دیگر برنامه های اقتصاد‬ ‫مقاومتی در حوزه صنعت اس��ت که با جدیت دنبال‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازگشایی دوباره بهین یاب‬ ‫س��امانه بهین یاب بخش��ی از تسهیالت طرح رونق‬ ‫تولی��د به ش��مار می رود‪ .‬در قالب این طرح از س��ال‬ ‫گذش��ته طرح ه��ا و واحدهای کش��اورزی و صنعتی‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی گفت‪:‬‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی بجنورد مش��مول قانون معافیت مالیاتی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی خراسان شمالی‪ ،‬سیاوش وحدت افزود‪ :‬این‬ ‫طرح با هدف تشویق س��رمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی‬ ‫کشور‪ ،‬برای سرمایه گذاران صنعتی‪ ،‬معدنی و خدماتی که دارای‬ ‫مجوز سرمایه گذاری از مراجع قانونی هستند‪ ،‬اجرا می شود‪.‬‬ ‫وحدت ب��ه معافیت مالیاتی ‪ 7‬س��اله منطقه وی��ژه اقتصادی‬ ‫بجنورد اش��اره کرد و ادامه داد‪ :‬معافی��ت مالیاتی برای مناطق‬ ‫کمتر توسعه یافته ‪ 13‬سال و برای سایر مناطق ‪ 7‬سال است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی گفت‪:‬‬ ‫در این قانون ‪ 50‬درصد از مالیات س��ال های بعد از دوره ‪7‬ساله‬ ‫نیز تا زمانی که درامد مش��مول مالیات واحد‪ ،‬معادل س��رمایه‬ ‫ثبت و پرداخت شده شود‪ ،‬مشمول بخشودگی می شود‪.‬‬ ‫وحدت افزود‪ :‬چنانچه س��رمایه گذاری انجام شده با مشارکت‬ ‫سرمایه گذار خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک های‬ ‫فن��ی و اقتص��ادی ایران باش��د‪ ،‬به ازای هر ‪ 5‬درصد مش��ارکت‬ ‫س��رمایه گذاری خارج��ی ‪ 10‬درصد و حداکثر ت��ا ‪ 50‬درصد به‬ ‫مشوق ها اضافه می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬قانون معافیت مالیاتی برای ان دس��ته از س��رمایه گذاران‬ ‫بخ��ش خصوصی مس��تقر در ش��هرک های صنعت��ی و مناطق‬ ‫ویژه اقتصادی اس��ت که از اول فروردین ‪ 95‬ب��رای انها پروانه‬ ‫بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده است‪.‬‬ ‫که نیازمند دریافت نقدینگی هس��تند تقاضای خود‬ ‫را برای دریافت تس��هیالت ‪ 18‬درص��دی با ثبت در‬ ‫سامانه بهین یاب‪ ،‬ارائه می دهند‪.‬‬ ‫ان طور که علی پرزحمت‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت قزوین در نشست شورای هماهنگی‬ ‫بانک های این اس��تان گفت س��امانه بهین یاب برای‬ ‫ثبت ن��ام از متقاضی��ان دریافت تس��هیالت بانکی در‬ ‫بخش تولید تا یک هفته اینده دوباره باز می شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬پرونده متقاضیان دریافت تس��هیالت‬ ‫رونق این اس��تان در سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫قزوین بررسی ش��ده و پیش بینی می شود به محض‬ ‫بازگشایی س��امانه بهین یاب‪ 200 ،‬متقاضی ثبت نام‬ ‫خود را تکمیل کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره ب�رداری از ‪ 200‬طرح صنعتی در ‪2‬‬ ‫ماه‬ ‫این درحالی اس��ت که در سال گذش��ته ‪ 4‬هزار و‬ ‫‪ 31‬قرارداد جدید با س��رمایه گذاران در ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی امضا ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین با وجود‬ ‫محدودیت های بودجه ای در س��ال گذش��ته اقدامات‬ ‫خوبی در جهت تحقق ماموریت های اصلی س��ازمان‬ ‫مانند راه ان��دازی دوباره واحده��ای صنعتی‪ ،‬اعطای‬ ‫تسهیالت به صنعتگران و کیفی سازی زیرساخت های‬ ‫عمرانی در ش��هرک ها و نواحی صنعتی انجام ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته فرشاد مقیمی‪ ،‬معاون برنامه ریزی سازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعت��ی ایران‪ ،‬ایجاد‬ ‫بیش از ‪100‬هزار ش��غل در س��ال ‪ 1396‬در دستور‬ ‫کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫مقیمی با تاکید بر اینکه بخش��نامه اجرایی اعطای‬ ‫تس��هیالت ‪ 20‬هزار میلیارد تومانی به ‪ 10‬هزار واحد‬ ‫در ‪ 2‬ماه نخست امسال محقق شد‬ ‫صدور ‪ ۳۵‬پروانه بهره برداری صنعتی‬ ‫‹‬ ‫در استان مرکزی‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان مرکزی گفت‪ :‬در ‪2‬ماه نخس��ت‬ ‫امس��ال ب��رای ‪ ۳۵‬واحد تولیدی‪ ،‬پروانه بهره برداری صنعتی با حجم س��رمایه گذاری‬ ‫‪ ۱۴۶۶‬میلیارد ریال صادر ش��ده که ‪ ۹۹۱‬نفر در این واحدهای تولیدی مش��غول به‬ ‫فعالیت هستند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری گسترش‪ ،‬محمدرضا حاجی پور اظهار کرد‪ :‬در سال گذشته‬ ‫‪ ۲۲۳‬پروانه بهره برداری صنعتی با اشتغال ‪ 2‬هزار و ‪ 956‬نفر در استان مرکزی صادر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی همچنین میزان س��رمایه گذاری در حوزه صنایع در سال ‪ ۹۵‬را ‪ 9‬هزار و ‪106‬‬ ‫میلیارد ریال عنوان کرد‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان مرکزی عنوان کرد‪ :‬خوشبختانه سال‬ ‫گذش��ته با اقدامات و تمهیدات س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان و همچنین‬ ‫حمایت و مس��اعدت های مدیران ملی و استانی در جهت حل مشکالت طرح های در‬ ‫دس��ت اجرا‪ ،‬میزان س��رمایه گذاری پروانه بهره برداری صادرشده نسبت به سال ‪،۹۴‬‬ ‫‪ ۱۰۴‬درصد و ازنظر تعداد ‪ ۱۳‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫حاجی پور افزود‪ :‬در ‪2‬ما ه نخس��ت امس��ال نیز ‪ ۸۲‬فقره جواز تاس��یس صنعتی با‬ ‫پیش بینی سرمایه گذاری افزون بر ‪ 2‬هزار و ‪ 680‬میلیارد ریال و اشتغال ‪ 2‬هزار و ‪42‬‬ ‫نفر در استان صادرشده است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬براس��اس اخرین ارزیابی ها‪ ،‬استان مرکزی با داشتن بیش از ‪ 2‬هزار‬ ‫و ‪ 900‬واحد صنعتی کوچک و بزرگ‪ ،‬رتبه چهارم توس��عه یافتگی صنعتی کش��ور را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫تولیدات ش��اخص اس��تان شامل محصوالت پتروشیمی‪ ،‬ماش��ین االت و تجهیزات‬ ‫کارخان��ه ای و نیروگاهی‪ ،‬ماش��ین االت س��نگین‪ ،‬ان��واع واگن و لکوموتیو‪ ،‬شیش��ه‪،‬‬ ‫الومینیوم و عایق رطوبتی است‪.‬‬ ‫صنعتی ابالغ ش��ده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این تسهیالت‬ ‫به طور عم��ده به واحدهایی ک��ه بازارهای داخلی و‬ ‫خارجی داش��ته اند و به رش��د تولید و اشتغال کمک‬ ‫می کنند‪ ،‬پرداخت می شود‪.‬‬ ‫مع��اون برنامه ری��زی س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران گفت‪ :‬درب��اره طرح های‬ ‫صنعتی نیز تس��هیالت ب��ه ان دس��ته از طرح هایی‬ ‫ک��ه با کمک اندکی راه ان��دازی وبه چرخه تولید وارد‬ ‫می ش��وند‪ ،‬داده می شود که براس��اس پیش بینی ها‪،‬‬ ‫حدود ‪ 200‬هزار میلیارد ریال براوردشده است‪.‬‬ ‫مقیمی در ادامه با اش��اره ب��ه بهره برداری از ‪200‬‬ ‫طرح جدید صنعتی در داخل شهرک های صنعتی در‬ ‫‪2‬ماه نخست امسال که بخشی از انها در ماه های اخر‬ ‫سال تس��هیالت دریافت کرده اند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬عمده‬ ‫این طرح ها در زمینه ه��ای صنایع غذایی‪ ،‬کانی های‬ ‫غیرفلزی‪ ،‬ش��یمیایی و فلزی بوده که بخش��ی از انها‬ ‫بهمن و اس��فند سال گذش��ته از تسهیالت یاد شده‬ ‫استفاده کرده بودند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مقیمی‪ ،‬حضور س��رمایه گذاران در ‪ 2‬ماه‬ ‫نخس��ت امس��ال با وجود جو انتخابات��ی و تعطیالت‬ ‫نوروز در همسنجی با سال گذشته رشد ‪ 47‬درصدی‬ ‫نش��ان می دهد که نویدبخش س��الی خوب در حوزه‬ ‫سرمایه گذاری صنعتی است‪.‬‬ ‫بنابر این گزارش‪ ،‬به نظر می رس��د باید بس��ترهای‬ ‫الزم برای حضور سرمایه گذاران در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی و ایجاد اش��تغال پایدار در این مناطق فراهم‬ ‫ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬راه اندازی دوباره واحدهای صنعتی‬ ‫متوقف و افزایش ظرفیت تولید واحدهایی که با کمتر‬ ‫از ظرفیت به کار مشغولند‪ ،‬باید با جدیت بیشتری در‬ ‫دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫توسعه و ارتقای تصفیه خانه فاضالب‬ ‫شهرک صنعتی چرمشهر‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی خراس��ان رضوی‬ ‫از اجرای طرح توس��عه و ارتقای تصفیه خانه فاضالب ش��هرک‬ ‫صنعتی چرمشهر خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی خراسان رضوی‪ ،‬مسعود مهدی زاده مقدم‬ ‫گف��ت‪ :‬با اجرای این طرح ظرفیت فاض�لاب ورودی به ‪ 3‬هزار‬ ‫متر مکعب در شبانه روز خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬هم اکنون ظرفیت تصفیه خانه هزار مترمکعب‬ ‫در شبانه روز است‪.‬‬ ‫مهدی زاده مق��دم عنوان کرد‪ :‬اس��ناد مناقصه پروژه توس��عه‬ ‫تصفیه خانه چرمش��هر بازگش��ایی ش��د و پیمانکار ان تعیین‬ ‫و عملی��ات اجرایی ط��رح در نیمه دوم خرداد س��ال جاری با‬ ‫اعتباری افزون بر ‪ 180‬میلیارد ریال شروع خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این تصفیه خانه در زمینی به مس��احت یک هکتار‬ ‫اح��داث ش��ده و فرایند تصفیه ان ب��ه روش تصفیه فیزیکی و‬ ‫بیولوژیکی اس��ت و تمام فاضالب شهرک صنعتی چرمشهر به‬ ‫این تصفیه خانه وارد می شود‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫خراس��ان رضوی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬یک��ی از اولویت های مهم‬ ‫ما در ش��هرک ها و نواحی صنعتی مس��ئله محیط زیست است‬ ‫و تم��ام تالش خود را برای حفظ و ارتق��ای ان انجام خواهیم‬ ‫داد‪.‬‬ ‫مهدی زاده مق��دم در پایان گفت‪ :‬زم��ان اجرایی این طرح ‪2‬‬ ‫س��ال و تامین اعتب��ار ان از محل اعتبارات اس��تانی و داخلی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی است‪.‬‬ ‫یک��ی از دغدغه ه��ا و‬ ‫برنامه ه��ای صنایع کوچک و‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫استان البرز تالش در راستای‬ ‫بهبود روابط دانشگاه و صنعت‬ ‫است چرا که تزریق دانش روز‬ ‫به بدنه صنعت می تواند نقش‬ ‫جهانگیر شاهمرادی‬ ‫بس��زایی در رشد و شکوفایی‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫صنعتی کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫شهرک های صنعتی البرز‬ ‫تجربه های به دس��ت امده‬ ‫بیانگر ان است که واحدهایی‬ ‫که از نیروی کار متخصص و با‬ ‫تحصیالت مربوط استفاده می کنند و از علم روز بهره برده اند‬ ‫به مراتب از نظر کیفیت محصول و حضور در بازار از وضعیت‬ ‫بهتری نس��بت به دیگر واحدهای صنعتی برخوردار هستند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن تزری��ق علم و دان��ش روز‪ ،‬به بدن��ه صنعت نقش‬ ‫بسزایی در رشد و شکوفایی صنعت استان و کشور دارد‪.‬‬ ‫در چند س��ال اخیر شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫الب��رز با هدف بهره گی��ری از دانش اموخت��گان و همچنین‬ ‫توان علمی انها در بخش صنعت توجه و برنامه ریزی ویژه ای‬ ‫داش��ته و با حمایت از پایان نامه در مقاطع عالی دانشگاهی‬ ‫زمین��ه فعالیت دانش��جویان در این زمینه نیز فراهم ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫شناس��ایی افراد ذی نفع بخش صنعت و برگزاری تورهای‬ ‫صنعت��ی برای دانش��جویان یکی دیگر از اقدام��ات موثر بر‬ ‫اشنایی صنعتگران با دانش روز و استفاده از ان است‪.‬‬ ‫برخی تورهای صنعتی با حضور گروه ها و اقش��ار مختلف‬ ‫و با هدف اش��نایی با بخش تولید و ت��وان علمی و صنعتی‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی در س��طح واحده��ای مس��تقر در‬ ‫شهرک های صنعتی یا کشور برگزار می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫واگذاری ‪ ۲‬زمین برای ساخت‬ ‫شهرک صنعتی در هرمزگان‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان هرمزگان‬ ‫از انعق��اد ‪ ۹۰۰‬ق��رارداد واگذاری زمین در ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی این اس��تان خب��ر داد و گف��ت‪ :‬از ای��ن تعداد‬ ‫‪۴۰۰‬قرارداد به بهره برداری رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری گسترش‪ ،‬بهمن غالمپور با بیان‬ ‫اینکه طرح احداث ‪ ۲۳‬شهرک و ناحیه صنعتی در استان‬ ‫هرمزگان مصوب ش��ده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از این تعداد‪،‬‬ ‫زیرساخت ‪ ۱۸‬ش��هرک و ناحیه صنعتی اماده شده است‬ ‫که در حال واگذاری زمین به انها هستیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان هرمزگان‪،‬‬ ‫با اش��اره ب��ه اینکه بهره ب��رداری از ش��هرک های صنعتی‬ ‫نیازمند گذر از چند مرحله اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نخس��ت‬ ‫باید مطالعات مکان یابی برای احداث این شهرک ها مورد‬ ‫توجه قرار گیرد تا مش��خص ش��ود شهرک های صنعتی با‬ ‫چه وسعتی بنا شوند‪.‬‬ ‫غالمپ��ور اف��زود‪ :‬مرحله بع��د پیگیری ب��رای دریافت‬ ‫مجوز های الزم از منابع طبیعی اس��تان است تا مشخص‬ ‫ش��ود وضعیت مالکیت زمین و محیط زیس��ت ان چگونه‬ ‫اس��ت‪ .‬موض��وع بع��دی تملک زمین اس��ت ک��ه به طور‬ ‫معمول از طریق منابع طبیعی‪ ،‬امور اراضی و کمیس��یون‬ ‫حقوق زیربنایی استانداری این موضوع مورد ارزیابی قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان هرمزگان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬براس��اس پیش بینی ها‪ ،‬در سال جاری طرح احداث‬ ‫دو ش��هرک و ناحیه صنعتی این اس��تان مصوب و اماده‬ ‫واگذاری زمین به متقاضیان خواهد بود‪.‬‬ ‫غالمپور معتقد است اگر زمین برای احداث شهرک های‬ ‫صنعتی کمتر از ‪ ۵۰‬هکتار باش��د در استان ها فعالیت های‬ ‫مربوط به ان انجام خواهد شد این در حالی است که اگر‬ ‫زمین برای احداث ش��هرک های صنعتی بیشتر ‪ ۵۰‬هکتار‬ ‫باشد باید مصوبه هیات وزیران را بگیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان هرمزگان‬ ‫ب��ه مرحله نهای��ی واگذاری زمی��ن به س��رمایه گذاران و‬ ‫متقاضی��ان ب��رای اح��داث ش��هرک های صنعتی اش��اره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬در این مرحله باید زیرس��اخت های الزم را‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫برای این منظور‪ ،‬به مش��خص کردن خیابان‪ ،‬اب و برق‬ ‫و فضای س��بز نیاز است‪ .‬در صورتی که این مراحل انجام‬ ‫شود‪ ،‬زمین اماده واگذاری به متقاضیان و سرمایه گذاران‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته غالمپ��ور‪ ،‬نمی توان تعداد واحد های صنعتی را‬ ‫که در این شهرک ها مستقر می شوند پیش بینی کرد زیرا‬ ‫هر واحدی باتوجه به نوع فعالیت‪ ،‬مساحت زمین متفاوتی‬ ‫نیاز دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به ط��ور تقریبی میانگین واگ��ذاری زمین‬ ‫در اس��تان هرمزگان برای هر واح��د صنعتی ‪ ۷‬هزار متر‬ ‫مرب��ع بوده به طوری که تاکنون حدود ‪ ۶۳۰‬هکتار زمین‬ ‫براساس ‪ ۹۰۰‬قراردادی که منعقد شده‪ ،‬به سرمایه گذاران‬ ‫برای احداث بنگاه های صنعتی واگذار شده است‪ .‬غالمپور‪،‬‬ ‫مهم ترین کمبود ش��هرک های صنعتی استان هرمزگان را‬ ‫گازرسانی دانست‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 23‬خرداد ‪ 18 1396‬رمضان ‪ 13 1438‬ژوئن ‪ 2017‬شماره ‪ 136‬پیاپی ‪2109‬‬ ‫فناوری های نوین و صنایع‬ ‫یادداشت‬ ‫جبر بروزرسانی‬ ‫بر پیکر صنایع روشنایی‬ ‫تازه ها‬ ‫شرکت های دانش بنیان‬ ‫به روسیه می روند‬ ‫کریدور توس��عه صادرات و تبادل فناوری معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاست جمهوری از حضور شرکت های دانش بنیان در‬ ‫روسیه و بازدید انها از مهم ترین نمایشگاه بین المللی روسیه‬ ‫حمای��ت می کن��د‪ .‬نمایش��گاه ‪ INNOPROM‬مهم ترین‬ ‫نمایش��گاه صنعت��ی بین المللی روس��یه اس��ت و بر اس��اس‬ ‫اولویت های مهم دنیای صنعت و فناوری‪ ،‬فرصت های جدیدی‬ ‫برای شرکت های بین المللی فراهم می کند‪ .‬به گزارش گسترش‬ ‫ح��وزه تجهی��زات و فناوری های‬ ‫ ‬ ‫صنعت‪ ،‬این نمایش��گاه در‬ ‫پ��ردازش مواد‪ ،‬تجهی��زات نف��ت و گاز‪ ،‬صنای��ع خودرویی‪،‬‬ ‫سیستم های روباتیک و خودکار‪ ،‬اتوماسیون صنعتی‪ ،‬فناوری‬ ‫توس��عه شهری‪ ،‬فناوری مهندسی قدرت و مهندسی مکانیک‬ ‫است که از ‪ ١٩‬تا ‪ ٢٢‬تیر در شهر یکاترینبورگ روسیه برگزار‬ ‫می ش��ود‪.‬کریدور ص��ادرات محصوالت دانش بنی��ان معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری از شرکت های دانش بنیان‬ ‫برای حضور در این نمایش��گاه حمایت می کند‪ .‬ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان برای ثبت ن��ام باید از طریق وب س��ایت کریدور‬ ‫توسعه صادرات محصوالت دانش بنیان اقدام کنند‪.‬‬ ‫تولید نوشیدنی غنی شده با قارچ‬ ‫پژوهشگران دانش��کده کشاورزی دانش��گاه صنعتی اصفهان‬ ‫برای نخس��تین بار با بهره گیری از قارچ خوراکی موفق به تولید‬ ‫محصول نوش��یدنی غنی ش��ده با قارچ و شیرین کننده طبیعی‬ ‫ش��دند‪ .‬به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از دانشگاه صنعتی‬ ‫اصفهان‪ ،‬مری��م حقیقی‪ ،‬مجری این ط��رح گفت‪ :‬پژوهش های‬ ‫پزش��کی نش��ان می دهد با مصرف قارچ‪ ،‬ضم��ن افزایش طول‬ ‫عمر‪ ،‬کاهش کلس��ترول و بهبود گردش خون در بدن‪ ،‬سیستم‬ ‫ایمنی بدن نیز تقویت می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬قارچ مقادیر زیادی‬ ‫کربوهی��درات و اهن دارد و بدین س��بب پزش��کان به بیماران‬ ‫دیابتی و افرادی که به تقویت دس��تگاه ایمنی بدن خود اهمیت‬ ‫می دهند و نیز افرادی که برنامه غذایی خاص دارند خوردن قارچ‬ ‫را توصیه می کنند‪ .‬عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه‬ ‫صنعتی اصفهان با بیان اینک��ه قارچ های خوراکی دارای درصد‬ ‫بس��یاری از پروتئین با قابلیت جذب باال در بدن است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬پژوهش ها نشان می دهد از مجموع ‪ ۲۰‬نمونه از اسیدهای‬ ‫امینه س��ازنده پروتئین های ب��دن‪ ۱۸ ،‬نمونه در قارچ ها موجود‬ ‫اس��ت‪ .‬حقیقی به جایگاه ویژه نوشیدنی قهوه همچون چای‪ ،‬در‬ ‫میان انواع نوش��یدنی های گرم اش��اره کرد و افزود‪ :‬قهوه دارای‬ ‫خاصیت نشاط بخش��ی و ضدافسردگی است و همچنین مصرف‬ ‫منظم ان به دلیل وجود اسیدکلروژونیک خطر ابتال به سرطان‬ ‫کبد را تا ‪ ۴۹‬درصد کاهش می دهد‪ .‬عضو هیات علمی دانش��گاه‬ ‫صنعتی اصفهان اضافه کرد‪ :‬با توجه به اثرات مثبت مصرف قارچ‬ ‫و افزایش مصرف قهوه در جامعه‪ ،‬افزایش بیماری های مربوط به‬ ‫سیستم ایمنی و دیابت می توان با فراوری مناسب‪ ،‬این گیاهان‬ ‫را به صورت نوشیدنی فراسودمند در رژیم غذایی مردم قرار داد‪.‬‬ ‫طرح تولید نوش��یدنی غنی شده با قارچ و شیرین کننده طبیعی‬ ‫برای نخس��تین بار ازسوی پژوهشگران دانشگاه صنعتی اصفهان‬ ‫ابداع ش��ده و به ش��ماره ‪ ۹۱۰۵۵‬در اداره مالکیت و اختراعات‬ ‫صنعتی به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫عیسی افخمی‬ ‫چراغ های زیرابی باید‬ ‫در مقابل اب و نفوذ‬ ‫رطوبت ایزوله باشند‬ ‫که در این زمینه ما‬ ‫موفق به طراحی گستره‬ ‫کاملی از چراغ های‬ ‫زیرابی برای نورپردازی‬ ‫ابنماها و فواره ها‬ ‫شده ایم‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫با تغییر فرایند های کس��ب‬ ‫و کار در عرص��ه صنعت��ی جا‬ ‫دارد ک��ه صنایع روش��نایی و‬ ‫الکترونیک��ی نی��ز از این قافله‬ ‫عق��ب نمانند‪ .‬به وی��ژه اینکه‬ ‫ش��رایط تولید نیز تغییر کرده‬ ‫و ب��ه احتم��ال‪ ،‬کارخانه ه��ا و‬ ‫صادق فیض ابادی‬ ‫کارگاه ه��ای صنعت��ی باید به‬ ‫رییس اتحادیه الکترونیک و‬ ‫وس��ایل روشنایی مجهز شوند‬ ‫سیستم های حفاظتی‬ ‫که به صرفه باش��د‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫عرصه روش��نایی نیز از تغییر‬ ‫و ایده پردازی دور نمانده اس��ت‪ .‬بسیار می بینیم اختراعات و‬ ‫ابداعات جدیدی در این عرصه می ش��ود‪ .‬کافی اس��ت نگاهی‬ ‫به گذش��ته بیندازیم؛ سیر اس��تفاده از المپ های رشته ای و‬ ‫کم مصرف و سپس المپ های ‪ LED‬که برای مصرف کننده به‬ ‫صرفه تر اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬باید گفت حتی در صورت ارتقای‬ ‫فن��اوری در این صنعت باز هم قطعه اصلی این تویلد وارداتی‬ ‫اس��ت‪ ،‬تنها می ماند باتری و رادارها ک��ه مبتکران می توانند‬ ‫در ای��ن بخ��ش ایده و خالقی��ت به خرج دهند‪ .‬ب��ه عبارتی‬ ‫تولیدکنن��دگان صنای��ع روش��نایی در دنیای ام��روز مجبور‬ ‫هستند به روز باشند چراکه تنوع محصوالت روز به روز بیشتر‬ ‫می شود‪ .‬با این حال‪ ،‬هزینه بسیاری برای تولیدکنندگان در بر‬ ‫دارد زیرا تغییر خط تولید مستلزم جابه جایی تجهیزات است‬ ‫و از این رو‪ ،‬کمک دستگاه های حمایتی دولتی اهمیت دارد‪.‬‬ ‫نکت��ه دیگ��ر اینکه ب��ازار ح��وزه خلیج فارس‪ ،‬پاکس��تان‪،‬‬ ‫افغانستان‪ ،‬ترکمنستان و ارمنستان محل خوبی برای صادرات‬ ‫محصوالت فناورانه ما اس��ت‪ .‬در این زمینه هر واحد تولیدی‬ ‫باید بتواند واحد «ار انددی» مس��تقل داشته باشد که همواره‬ ‫به روز باش��د چراک��ه روش های کس��ب و کار تغییر کرده و‬ ‫ن منازل‪ ،‬کارخانه ها و‬ ‫می طلب��د همزمان با تغییر دکوراس��یو ‬ ‫معماری ش��هرها تولیدات متنوع در عرصه صنایع روش��نایی‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫یک مبتکر تولید المپ های ‪ LED‬فناورانه گالیه کرد‬ ‫المپ چینی در بسته بندی ایرانی‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫المپ ها به چند دس��ته تقس��یم می ش��وند‪ :‬رشته ای‪،‬‬ ‫کم مصرف و ‪LED‬؛ المپ های رش��ته ای حرارت زیادی‬ ‫تولید می کنند‪ .‬المپ های کم مصرف هم با توجه به وجود‬ ‫گاز فلورسنت در انها‪ ،‬خطرناک هستند‪ .‬المپ های ‪LED‬‬ ‫نیز چند س��الی اس��ت که تولید می ش��ود‪ .‬تولید این نوع‬ ‫المپ ها چند س��ال اخیر در سراس��ر دنیا بسیار پیشرفت‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬خوش��بختانه در تولید ‪ LED‬کش��ور ما هم‬ ‫به موازات کش��ورهای پیش��رفته جلو می رود و فرهنگ‬ ‫استفاده از ان هم به وجود امده است‪ .‬المپ های ‪LED‬‬ ‫جزو وسایل روشنایی هستند که به دلیل مصرف پایین‬ ‫انرژی با اس��تقبال زیادی روبه رو ش��ده اند‪ .‬البته مش��ابه‬ ‫بس��یاری از وس��ایل الکتریکی و الکترونیکی قطعات ان‬ ‫وارد می ش��ود و تولید ان به صورت مونتاژ اس��ت‪ .‬هیچ‬ ‫المپی تا به حال تولید نشده که به لحاظ کیفیت نور جای‬ ‫هیچ ضرری‬ ‫المپ رشته ای را بگیرد‪ .‬المپ های رشته ای ‬ ‫ندارند اما مصرف انرژی باالیی دارند به طوری که ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪ ۲۰‬درص��د ان��رژی را به نور تبدیل می کنند و ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫ان به صورت حرارت از بین می رود و از انجا که فش��ار‬ ‫زیادی به ش��بکه های برق وارد می کند به صرفه نیس��ت‪.‬‬ ‫المپ ه��ای کم مص��رف هم ضررهای خاص خود را دارد و‬ ‫به لحاظ ظاهری زیبا نیستند‪ .‬اما مزیت المپ های ‪LED‬‬ ‫نسبت به المپ های دیگر این است که در مصرف انرژی‬ ‫تا ‪۹۰‬درصد صرفه جویی می ش��ود‪ .‬البته به ش��رطی که از‬ ‫هیچ اشعه‬ ‫جنس خوب و باکیفیت تولید ش��ده باش��د که ‬ ‫خطرناکی برای انسان ندارد‪ .‬به عالوه اینکه حرارت تولید‬ ‫نمی کند‪ .‬این ویژگی باعث می شود انرژی هدر نرود و برای‬ ‫سیم کشی ساختمان فشاری در بر نداشته باشد‪ .‬به عالوه‬ ‫اینکه به سیم کشی از نوع کابل نیاز ندارد بلکه سیم نمره‬ ‫یک هم تمام ساختمان را پوشش می دهد‪ .‬از طرفی بر اثر‬ ‫ضربه شکننده نیست و با کوچکترین ضربه نمی سوزد و‬ ‫در مقاب��ل نوس��انات و ولت��اژ باالی برق مقاومت می کند‪.‬‬ ‫ب��ه ص��ورت ناخوداگاه نیز تمامی تولیدکنندگان المپ و‬ ‫مهتاب��ی به س��مت تولید المپ ه��ای ‪ LED‬رواورده اند‪.‬‬ ‫درحال حاضر واحدهای تولیدی که به صورت سنتی المپ‬ ‫تولی��د می کردن��د هم خط تولید ‪ LED‬را از کش��ورهای‬ ‫خارج��ی وارد کرده ان��د‪ .‬این رش��ته صنعتی در ارتباط با‬ ‫فناوری توانس��ته اس��ت تنوع و گوناگونی شکلی و کیفی‬ ‫را تجربه کند‪ .‬به تازگی یک شرکت دانش بنیان موفق به‬ ‫طراحی‪ ،‬ساخت و تولید انواع چراغ های نورپردازی زیرابی‬ ‫و زمینی ‪ LED‬ش��ده اس��ت‪ .‬از انجا که این ایده ابتکاری‬ ‫در عرصه صنعت داخلی می تواند مورد توجه قرار گیرد با‬ ‫مدیرعامل و مبتکر این شرکت گفت وگو کرده ایم‪ .‬عیسی‬ ‫افخمی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان دانش و پژوهش‬ ‫مینوس��ا مس��تقر در پارک علم و فناوری ش��یراز درباره‬ ‫سازوکار این تولید فناور توضیحاتی به گسترش صنعت‬ ‫داد که مشروح ان را می خوانید‪:‬‬ ‫€ €هدف و ضرورت تولید چراغ های ‪ LED‬زمینی‬ ‫چیست؟‬ ‫هدف از انجام این طرح‪ ،‬دریافت تسهیالت برای تولید‬ ‫ان��واع چراغ های زیر ابی و دفنی ‪ LED‬به منظور تامین‬ ‫بازار داخل کش��ور‪ ،‬کاهش واردات به کشور‪ ،‬اشتغالزایی‬ ‫در شیراز و همچنین تامین نیازهای شهرداری ها به این‬ ‫نوع چراغ هاست‪ .‬بدیهی است در این زمینه توانسته ایم‬ ‫دانش فنی س��اخت این نوع چراغ ه��ا از جمله طراحی‬ ‫و س��اخت قالب های تولی��د‪ ،‬طراحی ان��واع درایورهای‬ ‫الکترونیکی مطابق پیشرفت های روز دنیا و در توان های‬ ‫مختل��ف را به دس��ت اوریم ک��ه تولید ب��ا کیفیت این‬ ‫محصوالت امکان ارائه ضمانت های مناسب به مشتریان‬ ‫را فراهم اورده است‪ .‬البته تولیدات شرکت ما به ‪۴‬دسته‬ ‫تقسیم شده است‪.‬‬ ‫€ €مشتریان این تولید فناور چه کسانی هستند؟‬ ‫ش��هرداری ها ازجمله مش��تریان اصلی برای تولیدات‬ ‫این محصول هستند چراکه این چراغ ها برای نورپردازی‬ ‫و روشنایی فضاهای شهری‪ ،‬بنا های تاریخی‪ ،‬پارک ها و‬ ‫بوستان ها کاربرد دارند‪.‬‬ ‫€ €ای�ا مجموعه تولی�دات روش�نایی در مرحله‬ ‫صنعتی سازی و انبوه سازی قرار گرفته است؟‬ ‫بخش��ی از محصوالت این ش��رکت برای کاربردهای‬ ‫نورپ��ردازی حرفه ای و با امکان کنترل طیف و ش��دت‬ ‫نور طراحی و تولید می ش��وند اما تاکن��ون این چراغ ها‬ ‫به تولید صنعتی نرسیده بود که با دریافت تسهیالت از‬ ‫صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک‬ ‫(صحا) در صدد تولید انبوه انها هستیم‪ .‬درصدد هستیم‬ ‫با تولید انبوه محصوالت خود‪ ،‬نیاز ش��هرداری های سایر‬ ‫مناطق کش��ور را هم تامین کنیم‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬برای‬ ‫نورپردازی یکی از تقاطع های مهم ش��یراز‪ ،‬قراردادی به‬ ‫ارزش‪ ۹۰۰‬میلیون تومان از طرف ش��هرداری ش��یراز با‬ ‫این شرکت منعقد ش��ده که مراحل اجرای ان در حال‬ ‫پایان است‪.‬‬ ‫€ €مزایای تولید چراغ های دفنی چیست؟‬ ‫در نمونه ه��ای موج��ود‪ ،‬در بدنه چراغ ه��ای دفنی از‬ ‫الومینیوم اس��تفاده می ش��ود که در زمین های مرطوب‬ ‫دچار خوردگی می ش��ود اما تالش کردیم در نمونه های‬ ‫س��اخت شرکت از استیل در بدنه چراغ ها بهره ببریم تا‬ ‫عمر محصول چند برابر ش��ود‪ .‬به عالوه اینکه چراغ های‬ ‫دفنی با بدنه از جنس استیل نمونه مشابه داخلی ندارد‪.‬‬ ‫البت��ه با وج��ود چالش های طراحی و فنی اس��تفاده از‬ ‫اس��تیل تنها یک ش��رکت المانی تاکنون به عرضه این‬ ‫چراغ ها پرداخته که محصول شرکت مینوسا چند برابر‬ ‫ارزان تر بوده و ویژگی های فنی باالتری دارد‪.‬‬ ‫€ €ای�ا ویژگی های منحصری برای این چراغ های‬ ‫زیرابی درنظر گرفته می شود؟‬ ‫چراغ ه��ای زیرابی باید در مقاب��ل اب و نفوذ رطوبت‬ ‫ایزوله باش��ند که در ای��ن زمینه ما موف��ق به طراحی‬ ‫گس��تره کاملی از چراغ ه��ای زیرابی ب��رای نورپردازی‬ ‫ابنماها و فواره ها شده ایم‪.‬‬ ‫€ €ش�نیده ش�ده که نوعی چراغ های روشنایی‬ ‫وایرل�س صوتی هم طراحی و تولی�د کرده اید‪ .‬در‬ ‫این زمینه توضیح دهید‪.‬‬ ‫ما در این ش��رکت موفق شدیم با کمک پژوهشگران‬ ‫جوان دانشگاهی عالوه بر تولید چراغ های دفنی و زیرابی‬ ‫‪ ،LED‬چراغ های روش��نایی هوشمند مجهز به سیستم‬ ‫صوت��ی وایرلس را طراح��ی و تولید کنی��م‪ .‬چراغ های‬ ‫روش��نایی این سیس��تم قابلیت کنترل هوشمند داشته‬ ‫و درکن��ار ان ام��کان پخش صوت با کیفی��ت باال را از‬ ‫طریق یک سیستم ارسال مرکزی کد گذاری شده دارد‪.‬‬ ‫البته این طرح مراحل ثبت اختراع خود را طی می کند‪.‬‬ ‫درحال حاضر نیز با ش��هرداری ش��یراز برای اجرای این‬ ‫پروژه در یکی از باغ های مهم تاریخی و گردشگری این‬ ‫شهر قرارداد منعقد کرده ایم‪.‬‬ ‫€ €مزایای این تولید فناورانه چیست؟‬ ‫هم اکنون طراحی روشنایی و سیستم صوتی پارک ها‬ ‫و بوس��تان ها به صورت مجزا از هم انجام می شود که با‬ ‫استفاده از این دس��تگاه هزینه های ناشی از کابل کشی‬ ‫و پایه ه��ای صوتی به صفر می رس��د و می توان با حذف‬ ‫پایه ه��ا و بلندگوها‪ ،‬زیبایی محیط را حفظ کرد که این‬ ‫موضوع به وی��ژه در اماکن باس��تانی و تاریخی به دلیل‬ ‫ضرورت کابل نکشیدن و اسیب های ناشی از کابل کشی‬ ‫اهمیت دارد‪.‬‬ ‫€ €چ�ه کمک ه�ای حمایت�ی دولت�ی در انجام و‬ ‫اجرای طرح های خود داشته اید؟‬ ‫صحا در راستای انجام پژوهش های طراحی چراغ های‬ ‫روش��نایی هوشمند مجهز به سیس��تم صوتی وایرلس‪،‬‬ ‫تس��هیالت مالی مناسبی به ش��رکت داده که ان شاءاهلل‬ ‫ت��ا ماه های اینده این پروژه و قرارداد ان تکمیل خواهد‬ ‫شد‪ .‬البته بنا داریم در صورت پشتیبانی بیشتر صندوق‪،‬‬ ‫این طرح را نیز به تولید انبوه برس��انیم‪ .‬به عالوه اینکه‬ ‫از معافیت ه��ای مالیاتی ویژه ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫بهره مند شدیم‪.‬‬ ‫€ € شرکت ش�ما چند نفر نیروی کار دارد و فکر‬ ‫می کنید با تولی�د این محصوالت چه میزان دایره‬ ‫اشتغالزایی ایجاد شود؟‬ ‫در حال حاضر ‪ ۳۰‬نفر در این شرکت مشغول هستند‬ ‫که در ص��ورت تولید انبوه محصوالت برای بازار مصرف‬ ‫این تعدادبه دو برابر افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫€ € چال�ش عمده تولی�دات فناوران�ه ای همچون‬ ‫چراغ های روشنایی چیست؟‬ ‫واردات بی رویه معضل عمده ماس��ت‪ .‬به عالوه اینکه‬ ‫بسیاری از شرکت های داخلی کاالی روشنایی را از چین‬ ‫وارد می کنند و س��پس با تغییر بسته بندی و کارتن به‬ ‫نام تولید ایرانی و به نام خود به فروش می رس��انند‪ .‬این‬ ‫رویکرد ب��ه طور قطع جلوی ابتکار و خالقیت را خواهد‬ ‫گفت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش گس��ترش صنع��ت‪ ،‬صنایع روش��نایی‬ ‫کم مصرف و بهینه با وجود تبلیغات بسیار از نظر کاهش‬ ‫مصرف انرژی مورد توجه س��ازمان ها و مردم قرار دارد‪.‬‬ ‫به نظر می رسد در اینده با رشد و پیشرفت فناوری این‬ ‫دسته از صنایع نیز بتوانند به توسعه بیشتری برسند‪.‬‬ ‫نمونه های موفق جهانی کسب و کارهای انالین‬ ‫ش��اید زمانی نگاه به فضای مجازی تش��ریفاتی بود‬ ‫اما امروزه به طور تقریب��ی تمامی افراد از فرصت های‬ ‫این فضا برای کس��ب درامد اگاهن��د و در این میان‪،‬‬ ‫بو کار و خرید و فروش انالین یکی از مهم ترین‬ ‫کس�� ‬ ‫روش ه��ای درامدزایی به ش��مار م��ی رود‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬ابزارها و روش های کس��ب درامد نامحدودند؛‬ ‫چنانچه براس��اس تعاریف اصالح شده امروز به موضوع‬ ‫نگاه کنیم‪ ،‬نخس��ت بازار را مکانی که در ان دا دو ستد‬ ‫روی می ده��د ندانیم بلکه ان را ذهن های خریدکننده‬ ‫و فروش��نده در نظر بگیری��م و دوم قید فیزیکی بودن‬ ‫را از مکان برداریم و مکان مجازی را هم به رس��میت‬ ‫بشناس��یم و س��پس این دو را در کنار بزرگترین ابداع‬ ‫واپسین دهه های سده بیستم یعنی اینترنت بنشانیم‪،‬‬ ‫بو کار از طریق فضای مجازی نه تنها منطقی‬ ‫انگاه کس ‬ ‫و قابل درک بلکه مطلوب و سوداور خواهد بود‪.‬فروش‬ ‫انالین‪ ،‬ش��کلی از تجارت الکترونیکی اس��ت که برای‬ ‫خریداران این امکان را فراهم می س��ازد که بتوانند در‬ ‫فضای مجازی کاالها یا خدماتی را به طور مس��تقیم از‬ ‫یک فروش��نده خریداری کنند‪ .‬وب س��ایت های خرید‬ ‫انالین به تازگی رشدی قارچ گونه داشته اند تا تقاضاهای‬ ‫فزاینده و نیازهای مش��تریان را براورده کنند‪ .‬ان طور‬ ‫که از اماره��ا برمی اید حدود ‪ ۷۱‬درصد فروش��ندگان‬ ‫امروز کاالی خود را به طور انالین به فروش می رسانند‬ ‫زیرا در پی انجام معامالتی بهترند‪ .‬به عالوه‪ ۸۰ ،‬درصد‬ ‫جمعی��ت امریکا به طور انالین خرید می کنند و نیمی‬ ‫از انه��ا بیش از ی��ک بار به چنی��ن کاری می پردازند‪.‬‬ ‫ب��ه عبارت دیگ��ر‪ ۱۹۸ ،‬میلیون امریکای��ی خریداران‬ ‫انالین هس��تند‪ .‬براساس اعالم اداره امار امریکا حدود‬ ‫‪ ۷/۵‬درصد از کل خرده فروشی سال ‪۲۰۱۵‬میالدی این‬ ‫کش��ور‪ ،‬انالین انجام شده اس��ت‪ .‬همین منبع‪ ،‬سهم‬ ‫تجارت الکترونیک س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی را در امریکا‬ ‫ب��ا ‪ ۵/۱‬درصد افزایش ‪ 29/7‬درصد عنوان کرده اس��ت‪.‬‬ ‫جالب اینجاست که ‪ ۲۵‬درصد خریداران انالین را افراد‬ ‫‪ ۵۴‬س��ال به باال تشکیل می دهند‪ .‬پیش��تازان عرصه‬ ‫بو کارهای انالین به ترتیب بریتانیا‪ ،‬چین‪ ،‬نروژ‪،‬‬ ‫کس�� ‬ ‫فنالند‪ ،‬کره جنوب��ی‪ ،‬دانمارک‪ ،‬الم��ان‪ ،‬امریکا و ژاپن‬ ‫هس��تند‪ .‬پیش بینی می شود نس��بت خریداران انالین‬ ‫ب ه درصد جمعیت اینترن��ت در مقیاس جهانی که در‬ ‫س��ال ‪۲۰۱۴‬میالدی حدود ‪ ۴۳‬درص��د بود به بیش از‬ ‫‪ ۴۷‬درصد در سال ‪۲۰۱8‬میالدی افزایش یابد‪ .‬چنانچه‬ ‫نگاهی به ارزش ناخال��ص کاال (‪ -)GMV‬که عبارت‬ ‫از ارزش کل کاالهای فروخته ش��ده در وب سایت های‬ ‫گوش��ه و کنار جهان است‪ -‬بیندازیم‪ ،‬خواهیم دید که‬ ‫در میان فهرست ‪ ۱۰‬فروشگاه بزرگ انالین‪ ،‬علی بابا و‬ ‫امازون به ط��ور تقریبی نیمی از بازار تجارت جهانی را‬ ‫در اختیار خود دارند‪.‬بر اساس تحلیل های ‪Internet‬‬ ‫‪ ،Retailer‬س��ایت علی بابا به تنهایی حدود ‪ ۲۷‬درصد‬ ‫از س��هم ب��ازار را در اختی��ار دارد و ام��ازون با حدود‬ ‫‪ ۱۳‬درص��د در جایگاه دوم ایس��تاده اس��ت‪ .‬هر دو در‬ ‫کش��ورهای خود غالبند و با توج��ه به رعایت دو اصل‬ ‫قیمت اندک و تحویل س��ریع‪ ،‬ق��درت انتخاب بزرگی‬ ‫به مش��تریان داده ان��د‪ .‬به طور تقریبی یک س��وم تمام‬ ‫تراکنش های خرده فروش��ی انالین در امریکا در سال‬ ‫گذش��ته میالدی در امازون انجام ش��د که نسبت به‬ ‫سال ‪۲۰۱۲‬میالدی رشد ‪ ۱۰‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫از ان سو نیز ‪ Jd.com‬که یکه تاز خرده فروشان انالین‬ ‫در چین اس��ت س��هم خود را از ‪ ۵/۱‬درصد در س��ال‬ ‫‪۲۰۱۲‬میالدی به ‪ ۱۱/۳‬درص��د افزایش داده و این در‬ ‫یب ِی و علی بابا در کشورهای‬ ‫حالی است که سهم بازار ا ‬ ‫یادشده به ترتیب ‪ ۱/۸‬و ‪ ۲/۶‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫رتبه های اول تا دهم بزرگترین خرده فروش��ان انالین‬ ‫در س��طح جهان را به ترتیب وب سایت های علی بابا (با‬ ‫س��هم ‪ ۲۶/۶‬درصد‪ ،‬چین)‪ ،‬امازون (‪ ۱۳‬درصد‪ ،‬امریکا)‪،‬‬ ‫ای بی (‪ ۴/۵‬درصد امریکا)‪ ،‬جِ ی دی ( ‪ ۳/۸‬درصد چین)‪،‬‬ ‫راکوتن (‪ ۱/۵‬درص��د ژاپن)‪ ،‬اپ��ل (‪ ۱/۴‬درصد امریکا)‪،‬‬ ‫س��انینگ (‪ ۱/۳‬درصد‪ ،‬چین)‪ ،‬ش��یائومی ( ‪ 0/1‬درصد‬ ‫چین)‪ ،‬دل (‪ ۰/۹‬درصد امریکا) و وال مارت (‪ ۰/۸‬درصد‬ ‫امریکا) در اختیار دارند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫زیر ساخت‬ ‫‪ 23‬خرداد ‪ 18 1396‬رمضان ‪ 13 1438‬ژوئن ‪ 2017‬شماره ‪ 136‬پیاپی ‪2109‬‬ ‫دریچه‬ ‫شبکه های مدرن ابیاری‬ ‫و اشتغال‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت متولی حمایت‬ ‫از تولیدکنندگان‬ ‫است و تولیدکنندگان‬ ‫با ارتباط بیشتر با این‬ ‫وزارتخانه می توانند‬ ‫بخش قابل توجهی‬ ‫از مشکالت خود را‬ ‫برطرف کنند‬ ‫گفت وگوی «گسترش صنعت» با رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی درباره تامین ریل در کشور‬ ‫ریل سازان توان خود را اعالم کنند‪ ،‬مانع واردات می شویم‬ ‫ذوب اهن اصفهان مدعی تولید ‪ 70‬تن ریل ‪ U33‬بر ساعت است‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫با اینکه در داخل کش��ور ظرفیت های بس��یاری‬ ‫برای ریل سازی وجود دارد اما سازمان های متولی‬ ‫این امر در کش��ور هنوز ترجیح می دهند نیازهای‬ ‫این ح��وزه را از طری��ق واردات برط��رف کرده و‬ ‫استفاده از توان داخلی اولویت نخست انها نباشد‪.‬‬ ‫این اتفاق عالوه بر اینکه باعث می ش��ود اش��تغال‬ ‫و س��وددهی این صنعت در داخل کشور به خطر‬ ‫افتد‪ ،‬ارز بس��یاری را نیز از ایران خارج می کند که‬ ‫به طور حتم به نفع اقتصاد کشور نبوده و با برخی‬ ‫بندهای اقتصاد مقاومتی نیز در تضاد است‪.‬‬ ‫ب��رای رس��یدن ب��ه اه��داف تعریف ش��ده در‬ ‫چش��م انداز ‪ ،۱۴۰۴‬خط��وط ریلی بای��د ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫کیلومتر دیگر امتداد یابند‪ .‬یکی از مهم ترین لوازم‬ ‫تحق��ق این هدف گذاری‪ ،‬رهای��ی راه اهن ایران از‬ ‫وابستگی به ریل های وارداتی است‪.‬‬ ‫از دی��دگاه کارشناس��ان‪ ،‬یک��ی از عل��ل اصلی‬ ‫توسعه نیافتن خط اهن در ایران‪ ،‬تولید نشدن ریل‬ ‫در کش��ور و نیاز به واردات این محصول است که‬ ‫مشکل بزرگی برای توسعه کشور به شمار می رود‪.‬‬ ‫کاه��ش ش��دید مص��رف س��وخت‪ ،‬هزینه های‬ ‫پایین ت��ر جابه جای��ی کاال‪ ،‬االیندگ��ی کمت��ر‪،‬‬ ‫کاهش ب��ار ترافیکی جاده ه��ا و در نتیجه کاهش‬ ‫تصادف��ات ج��اده ای از جمله مزای��ای حمل ونقل‬ ‫ریلی نس��بت ب��ه حمل ونق��ل جاده ای هس��تند‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این‪ ،‬فرس��ودگی خطوط ریلی کش��ور‬ ‫نی��ز نیاز ب��ه احداث ری��ل جدید را ایج��اد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین باید در نظر داشت که ریل های تولید‬ ‫داخل برای جایگزینی ریل های فرسوده از کیفیت‬ ‫کافی برخوردار نیس��ت و این موضوع باعث ش��ده‬ ‫وابستگی کشور در این زمینه افزایش یابد‪.‬‬ ‫در س��ال های پیش از پیروزی انقالب اسالمی‪،‬‬ ‫ایران ی��ک واردکننده صرف ریل ب��ود اما پس از‬ ‫پیروزی انقالب تالش ه ا برای دستیابی به فناوری‬ ‫تولی��د ری��ل به بار نشس��ت و در اوای��ل دهه ‪70‬‬ ‫کارخان��ه ذوب اهن اصفهان موفق ب��ه تولید ریل‬ ‫‪ U۳۳‬ش��د و تفاهمنام��ه ای ه��م در ای��ن زمینه‬ ‫بین این ش��رکت و ش��رکت راه اهن در س��ال ‪۷۳‬‬ ‫منعقد شد اما به دالیل نامشخصی استفاده از این‬ ‫ظرفیت داخلی در حوزه اجرایی محقق نشد‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۱۵‬س��ال بعد و در س��ال ‪ ،۸۷‬بکارگیری‬ ‫و اس��تفاده از توانمندی ش��رکت ذوب اهن مورد‬ ‫توجه بهره برداران ش��بکه ریلی کشور قرار گرفت‬ ‫و تفاهمنام��ه ای بی��ن مدیران ش��رکت راه اهن و‬ ‫ش��رکت ذوب اهن با هدف تولید انبوه ریل ‪U۳۳‬‬ ‫امضا ش��د اما ب��ه دلیل انچه کیفیت نامناس��ب و‬ ‫از رده خارج ش��دن ریل ‪ U۳۳‬اعالم شد‪ ،‬شرکت‬ ‫راه اهن دیگر س��فارش جدیدی ب��رای تولید این‬ ‫ریل به شرکت ذوب اهن نداد‪.‬‬ ‫همچنین مس��ئوالن ش��رکت راه اهن تاکنون از‬ ‫عم��ل به وعده های خود مبن��ی بر امضای قرارداد‬ ‫پیش خری��د ریل های تولیدی ش��رکت ذوب اهن‬ ‫حمای��ت از تولیدکنندگان داخلی ب��ا محمدرضا‬ ‫خ��ودداری کرده ان��د و خود یک��ی از عوامل مهم‬ ‫رضایی کوچی‪ ،‬رییس کمیس��یون عمران مجلس‬ ‫محقق نش��دن وعده این ش��رکت مبنی بر تولید‬ ‫شورای اس�لامی به گفت وگو نشست که شرح ان‬ ‫ریل ملی اس��ت‪ .‬این گونه بود که توان داخل برای‬ ‫در ادامه امده است‪.‬‬ ‫تولی��د ریل ملی مورد توجه قرار نگرفت و کش��ور‬ ‫€ €برخ�ی اطالع�ات حاکی از این اس�ت که‬ ‫همچنان واردکننده ریل است‪.‬‬ ‫شرکت ملی راه اهن جمهوری اسالمی تمایل‬ ‫چندانی به اس�تفاده از ریل های تولید داخل‬ ‫‹ ‹تولید ‪۷۰‬تن ریل ‪ U۳۳‬در ساعت‬ ‫ندارد و اولویت نخست تامین ریل های مورد‬ ‫در حال��ی که ش��رکت ملی راه اه��ن اعالم کرده‬ ‫نی�از را در واردات می پندارد‪ ،‬این موضوع را‬ ‫ب��ود ذوب اهن اصفهان قادر ب��ه تولید ریل ‪U۳۳‬‬ ‫چطور ارزیابی می کنید؟‬ ‫نیس��ت‪ ،‬حمیدرضا نورمحمدی‪ ،‬مدیر مهندس��ی‬ ‫تاکید کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی‬ ‫ناحیه ف��والد ذوب اهن و مدیر بخش مهندس��ی‬ ‫اس��تفاده حداکث��ری از ت��وان داخلی اس��ت که‬ ‫ریلی به گس��ترش صنعت گف��ت‪ :‬اکنون کارخانه‬ ‫در اقتص��اد مقاومت��ی نیز به ای��ن موضوع به طور‬ ‫ذوب اه��ن اصفهان به ظرفی��ت تولید ‪۷۰‬تن ریل‬ ‫مش��خص پرداخته شده اس��ت‪ .‬بر این اساس اگر‬ ‫‪ U۳۳‬رسیده است‪.‬‬ ‫تولیدکنن��دگان داخلی می توانن��د نیاز راه اهن در‬ ‫مدیر مهندس��ی ناحیه ف��والد ذوب اهن و مدیر‬ ‫داخل کشور را برطرف کنند‪ ،‬شرکت ملی راه اهن‬ ‫بخش مهندس��ی ریلی با اش��اره به اینکه کارخانه‬ ‫موظف اس��ت از این طریق تامین نیاز‬ ‫ذوب اه��ن می توان��د ریل م��ورد نیاز را‬ ‫کند‪ .‬موضوع تامین نیازهای حمل ونقل‬ ‫تولی��د کند‪ ،‬گفت‪ :‬با ای��ن حال موضوع‬ ‫ریل��ی عالوه ب��ر بحث ریل س��ازی در‬ ‫تفاهمنامه هنوز اجرایی نشده است‪.‬‬ ‫بحث واگن سازی و لکوموتیو نیز وجود‬ ‫بر اس��اس ای��ن ادعا به نظر می رس��د‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ذوب اه��ن اصفهان توان باالیی در تولید‬ ‫این محصول دارد ام��ا بنا به دالیلی که‬ ‫€کمیس�یون عم�ران‬ ‫€‬ ‫تاکنون از طرف ش��رکت مل��ی راه اهن‬ ‫ب�ه ط�ور مش�خص چ�ه اقداماتی‬ ‫جمه��وری اس�لامی اعالم نش��ده‪ ،‬این کارخانه ذوب اهن تاکن�ون ب�رای تامی�ن نیازه�ای‬ ‫می تواند‬ ‫محصول از مبادی دیگری تامین ش��ده‬ ‫بخ�ش حمل و نقل ریل�ی از طریق‬ ‫است‪.‬‬ ‫ریل مورد نیاز را تولید تولیدکنن�دگان داخلی انجام داده‬ ‫کند‪ ،‬با این حال موضوع‬ ‫است؟‬ ‫و‬ ‫مع�دن‬ ‫صنع�ت‪،‬‬ ‫وزارت‬ ‫‹‹‬ ‫تفاهمنامه هنوز اجرایی‬ ‫در ای��ن زمین��ه باره��ا مس��ئوالن و‬ ‫تولیدکنن�ده‬ ‫زب�ان‬ ‫تج�ارت‪،‬‬ ‫نشده است‬ ‫تولیدکنن��دگان را دع��وت کردی��م تا‬ ‫داخلی‬ ‫در بحث ه��ای رودررو ب��ه طرح و حل‬ ‫کاهش سرمایه در گردش و مشکالتی‬ ‫مش��کالت خ��ود بپردازند که در برخ��ی از موارد‬ ‫که در تامین منابع مالی وجود دارد در س��ال های‬ ‫این اقدام به نتیجه مطلوبی رس��ید و مش��کالتی‬ ‫گذشته اسیب های بسیاری به تولیدکنندگان وارد‬ ‫که وجود داش��ت برطرف ش��د‪ .‬در شرایط کنونی‬ ‫کرده و بخش��ی از فع��االن حوزه تولی��د به دلیل‬ ‫طرف تقاض��ا و متقاضی باید در بحث های رودررو‬ ‫ناتوانی در مقابله با این مشکالت از چرخه صنعت‬ ‫نیازهای خود را مطرح کنند و دولت نیز با حمایت‬ ‫کشور حذف شده اند‪.‬‬ ‫از تولیدکنندگان داخلی تالش کن د نیازهای کشور‬ ‫ع�لاوه ب��ر اینه��ا در پروژه های زیرس��اختی‪،‬‬ ‫از طریق تولید کنندگان برطرف شود‪.‬‬ ‫بدهی ه��ای بخ��ش دولت نیز از دیگر مش��کالتی‬ ‫اس��ت که توان بخش خصوصی کش��ور را کاهش‬ ‫€ €ب�ا این ح�ال در برخ�ی از زمینه ها هنوز‬ ‫داده اس��ت‪ .‬دول��ت در بس��یاری از پروژه ه��ا ب��ه‬ ‫مش�کالتی وج�ود دارد‪ ،‬دلی�ل اصل�ی ای�ن‬ ‫بخش خصوص��ی بدهکار اس��ت و تولیدکنندگان‬ ‫مشکالت را در چه می بینید؟‬ ‫ب��ه دلی��ل اینک��ه هنوز به س��رمایه خود دس��ت‬ ‫واحدهای تولی��دی ما توان مالی اندکی دارند و‬ ‫نیافته اند نمی توانند در پروژه های جدید ش��رکت‬ ‫س��رمایه در گردش معضل اصلی انهاست‪ .‬باید در‬ ‫کنند‪ .‬برخی کارشناس��ان این موضوع را سیاستی‬ ‫نظر داش��ت که تولید نیاز به س��رمایه در گردش‬ ‫می دانند که باعث شده کاال از خارج کشور تامین‬ ‫دارد‪ .‬اکن��ون یکی از بزرگترین مش��کالت بخش‬ ‫شود‪.‬‬ ‫تولید کشور نبود سرمایه در گردش و وفور نیروی‬ ‫ب��ه عبارت دیگر زمانی ک��ه تولیدکننده داخلی‬ ‫انسانی کارامد است‪.‬‬ ‫ت��وان تامی��ن محصول را نداش��ته باش��د‪ ،‬دولت‬ ‫در صورت��ی که معض��ل تامین مال��ی پروژه ها‬ ‫می تواند از طریق دیگر کش��ورها محصوالت مورد‬ ‫برطرف شود‪ ،‬طبیعی است که عالوه بر جلوگیری‬ ‫نیاز را تامین کند‪.‬‬ ‫از واردات بر توس��عه نیروی انس��انی نیز می توان‬ ‫اکنون بخش خصوصی در پروژه های زیرساختی‬ ‫تمرکز بیشتری داشت‪.‬‬ ‫تضعی��ف ش��ده و نمی توان��د در بس��یاری از این‬ ‫€ €برخی از تولیدکنندگان دلیل مش�کالت‬ ‫پروژه ها حضور داش��ته باش��د‪ .‬این موضوع دست‬ ‫مال�ی خ�ود را در بده�ی بخش ه�ای دولت‬ ‫دولت برای واردات را باز کرده است‪.‬‬ ‫می دانن�د که البته این موضوع در پروژه های‬ ‫در ادام��ه ای��ن موضوع گس��ترش صنعت برای‬ ‫ریل س�ازی نیز وجود دارد‪ ،‬این مش�کل را با‬ ‫بررس��ی وضعی��ت تولید ریل ‪ U۳۳‬و ش��یوه های‬ ‫چه سیاستی می توان حل کرد؟‬ ‫تولیدکنندگان معتقدند ما در کشور توان داریم‬ ‫اما از انها پش��تیبانی نمی شود و بدهی های بخش‬ ‫دولتی به انها اس��یب بس��یاری وارد کرده است‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان کشور با احتساب شرایط اقتصادی‬ ‫موج��ود نمی توانن��د با پرداخت نک��ردن به موقع‬ ‫وزارت راه و شهرسازی کاری از پیش ببرند‪ .‬دولت‬ ‫می تواند با افزایش سیاس��ت های حمایتی مشکل‬ ‫تامین منابع مالی را برطرف و همچنین بدهی های‬ ‫خ��ود را به بخش خصوصی پرداخ��ت کند تا این‬ ‫مشکالت برطرف شود‪.‬‬ ‫€ €تا زمانی که مشکل تامین مالی و پرداخت‬ ‫بدهی ها برطرف نشود‪ ،‬بخش خصوصی قادر‬ ‫ب�ه حضور در پروژه ه�ای این چنینی نخواهد‬ ‫بود‪ .‬موضوع حمایت از تولیدکنندگان نیز به‬ ‫عنوان یک کلیدواژه سال هاس�ت که مطرح‬ ‫شده است‪ .‬حمایت از تولیدکنندگان داخلی‬ ‫با چه س�از و کاری باید باش�د تا بیش�ترین‬ ‫بازده�ی را داش�ته باش�د و تولیدکنندگان‬ ‫بتوانند به قدرت مناس�بی در تولید دس�ت‬ ‫یابند؟‬ ‫در گام نخس��ت ب��رای این کار ابت��دا باید اراده‬ ‫کافی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی وجود‬ ‫داشته باش��د‪ .‬در صورتی که به واقع این اراده در‬ ‫کشور ایجاد شود‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫می توان��د به عن��وان نماینده بخ��ش تولیدکننده‬ ‫در کش��ور به مطالب��ات تولیدکنن��دگان از دیگر‬ ‫بخش ه��ای تولیدی بپردازد‪ .‬ب��ه عبارت دیگر این‬ ‫وزارتخان��ه بای��د مدافع تولیدکنن��دگان در دولت‬ ‫باش��د تا بتواند به دیگر بخش ه��ای دولتی که به‬ ‫بخش خصوصی بدهکار هس��تند ب��رای پرداخت‬ ‫بدهی ها فشار بیاورد‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت متولی حمایت‬ ‫از تولیدکنندگان است و تولیدکنندگان با ارتباط‬ ‫بیش��تر با این وزارتخان��ه می توانن��د بخش قابل‬ ‫توجهی از مشکالت خود را برطرف کنند‪.‬‬ ‫€ €کمیس�یون عمران در زمین�ه حمایت از‬ ‫تولیدکنندگان داخلی چه اقداماتی می تواند‬ ‫انجام دهد؟‬ ‫بارها از تولیدکنندگان خواس��ته ایم در صورتی‬ ‫ک��ه محصول��ی را می توانن��د تولیدکنن��د و ان‬ ‫محصول اکنون از خارج کش��ور تامین می شود به‬ ‫کمیسیون عمران اعالم کنند‪ .‬اجرای سیاست های‬ ‫اقتص��اد مقاومتی از وظایف دولت‪ ،‬مجلس و تمام‬ ‫سازمان ها و نهادهاست‪.‬‬ ‫همچنین براس��اس این ش��یوه اقتص��ادی باید‬ ‫اقتصاد کشور درون زا و برون نگر باشد‪ .‬با احتساب‬ ‫اینه��ا تولیدکنن��دگان بخش خصوص��ی باید در‬ ‫جریان پروژه های در حال اجرا باشند و هر جا که‬ ‫محصول وارداتی در داخل کش��ور تولید می ش��د‪،‬‬ ‫اع�لام کنند تا نمایندگان از طریق راه های قانونی‬ ‫مانع این کار شوند‪.‬‬ ‫کمیس��یون عم��ران در ش��رایطی ک��ه ش��اهد‬ ‫چنی��ن اقداماتی از طرف دس��تگاه های دولتی یا‬ ‫خصوصی باش��د از هیچ اقدامی ب��رای حمایت از‬ ‫تولیدکنندگان داخلی دریغ نخواهد کرد‪.‬‬ ‫تغیی��ر رویک��رد س��نتی‬ ‫بهره ب��رداری از مناب��ع اب به‬ ‫رویکردهای جدید و اس��تفاده‬ ‫از روش ه��ای نوی��ن ابیاری‪،‬‬ ‫ض��رورت گریزناپذی��ر تامین‬ ‫پایدار منابع اب کش��اورزی و‬ ‫تحقق توسعه پایدار است‪.‬‬ ‫مهرزاد احسانی‬ ‫یکی از راهکارهای اساس��ی‬ ‫مدیرکل مدیریت به‬ ‫س��اماندهی مص��رف اب در‬ ‫هم پیوسته منابع اب‬ ‫بخش کش��اورزی ب��ه عنوان‬ ‫حوضه های ابریز فالت‬ ‫ف اب‬ ‫بزرگترین بخ��ش مصر ‬ ‫مرکزی‬ ‫کش��ور و افزایش به��ره وری‪،‬‬ ‫ایجاد ش��بکه های ابی��اری و‬ ‫زهکشی و بهره برداری بهینه از انهاست‪.‬‬ ‫در دوران دولت یازدهم ‪ ۲۱۷‬هزار هکتار شبکه های ابیاری‬ ‫و زهکش��ی اصلی با هدف تکمیل چرخه اس��تفاده از اب در‬ ‫کشاورزی و ایجاد تولید پایدار احداث شده که معادل ‪ 3‬برابر‬ ‫مس��احت ش��هر تهران اس��ت‪ ۱۲۰ .‬هزار هکتار از زمین های‬ ‫زیرپوش��ش این ش��بکه ها در زمین های حاشیه رودخانه های‬ ‫مرزی ساخته شده است‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه با بهره برداری از هر دو هکتار شبکه ابیاری‬ ‫و زهکش��ی برای یک نفر اشتغال مس��تقیم و ‪ ۵‬نفر اشتغال‬ ‫غیرمس��تقیم ایجاد می شود با ساخت ‪ ۲۱۷‬هزار هکتار شبکه‬ ‫ابیاری و زهکش��ی اصلی در دولت یازدهم برای حدود ‪۱۶۰‬‬ ‫هزار نفر به طور مس��تقیم و غیرمس��تقیم ش��غل ایجاد شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫یکی از راهکارهای اساس��ی س��اماندهی مصرف و افزایش‬ ‫به��ره وری اب در بخ��ش کش��اورزی ب��ه عن��وان بزرگترین‬ ‫مصرف کننده اب‪ ،‬توس��عه و تکمیل ش��بکه سنجش مصارف‬ ‫اب کش��ور در شبکه های ابیاری و زهکشی است تا با تحویل‬ ‫حجمی اب به ذی نفعان و اعمال نظام حسابداری مصارف اب ‬ ‫بتوان از سرمایه گذاری ها بهره برداری بهینه کرد‪.‬‬ ‫در این راستا در دولت یازدهم تعداد ‪ ۸۸۶‬نقطه به ابزارهای‬ ‫اندازه گیری تحویل حجمی اب تجهیز شده اند که معادل ‪8/5‬‬ ‫برابر مجم��وع تعداد در طول دولت نه��م و دهم (‪ ۹۲‬نقطه)‬ ‫است‪.‬‬ ‫عالوه بر بهره برداری‪ ،‬س��رانه هزینه ک��رد برای نگهداری از‬ ‫تاسیس��ات ابی ازجمله سدها و ش��بکه های ابیاری‪ ،‬یکی از‬ ‫شاخص های مدیریت منابع اب است‪ .‬سرانه مقدار هزینه کرد‬ ‫برای نگهداری و تعمیرات س��االنه س��دهای کشور در دولت‬ ‫یازدهم‪ ،‬از حدود ‪ 3/4‬ریال به ازای هر متر مکعب مخزن س��د‬ ‫به حدود ‪ 4/8‬ریال افزایش یافته است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ 33‬هزار حلقه چاه غیرمجاز‬ ‫در استان تهران وجود دارد‬ ‫مدیر عامل ش��رکت اب منطقه ای تهران با بیان اینکه ‪33‬‬ ‫هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان تهران وجود دارد گفت‪2 :‬‬ ‫میلیارد و ‪ 250‬میلیون متر مکعب برداش��ت از چاه های مجاز‬ ‫در استان تهران انجام می شود‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬محمدرض��ا بختیاری‪ ،‬مدیر‬ ‫عامل ش��رکت اب منطقه ای تهران گفت‪ :‬میزان برداشت اب‬ ‫از چاه های مجاز و غیرمجاز اس��تان تهران حدود ‪2/5‬میلیارد‬ ‫متر مکعب اس��ت که ‪ 250‬میلیون متر مکعب ان به چاه های‬ ‫غیرمجاز و ‪ 2‬میلیارد و ‪ 250‬میلیون متر مکعب ان به چاه های‬ ‫مجاز اختصاص دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪10‬درصد از برداشت اب استان از چاه های‬ ‫غیرمجاز و ‪ 90‬درصد ان از چاه های مجاز اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫بیالن منفی استان تهران حدود ‪ 150‬میلیون متر مکعب است‬ ‫که عمده ان مربوط به برداش��ت چاه های مجاز بوده که بیش‬ ‫از حد مجاز برداشت می کنند‪.‬‬ ‫بختی��اری ب��ا اش��اره به اینک��ه به منظ��ور جلوگی��ری از‬ ‫برداش��ت های غیرمجاز کش��اورزان‪ ،‬وزارت نیرو طرح احی ا و‬ ‫تعادل بخش��ی اب های زیرزمینی را تصویب کرده‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫هدف از این طرح بستن چاه های غیرمجاز و کنترل برداشت‬ ‫از چاه های مجاز است‪.‬‬ ‫وی همچنین تاکید کرد‪ :‬در جهت طرح احیا و تعادل بخشی‬ ‫عالوه بر اینکه از برداش��ت های غیرمجاز جلوگیری می کنیم‪،‬‬ ‫پروان��ه چاه های مج��از را نیز تقلیل داده ای��م تا بیالن منفی‬ ‫دشت های استان ازجمله ورامین و تهران – کرج جبران شود‪.‬‬ ‫بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه‬ ‫‪ 10‬هزار حلقه چاه در اس��تان تهران وجود دارد که چاه های‬ ‫م��اده ‪ 5‬و نیمه عمیق به ش��مار می روند‪ ،‬گف��ت‪ :‬این چاه ها‬ ‫برای مصارف اس��تخر و ابیاری باغچه استفاده می شود که به‬ ‫طور عمده چاه های غیرمجاز بوده و تنها ‪ 15‬درصد انها مجاز‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سیاست وزارت نیرو به منظور کمک به سفره های‬ ‫اب زیرزمینی و نیز اس��تفاده نکردن مردم از اب شرب برای‬ ‫ابیاری باغچه و اس��تخر در ش��هر های باالی ‪ 200‬نفر‪ ،‬نصب‬ ‫کنتور هوشمند است‪.‬‬ ‫وی درب��اره پروانه احداث برای چاه های جدید در اس��تان‬ ‫ته��ران افزود‪ :‬پروانه احداث ب��رای چاه های جدید حدود ‪25‬‬ ‫متر مکعب در ش��بانه روز تنها برای مصارف ش��رب و صنعتی‬ ‫اختصاص داده می شود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 23‬ﺧﺮﺩﺍﺩ ‪ 18 1396‬ﺭﻣﻀﺎﻥ ‪ 13 1438‬ژﻭﺋﻦ ‪ 2017‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 136‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2109‬‬ ‫ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫ﻭ ﺁﻓﺖ ﺗﺤﻮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ‬ ‫ﺭﻭﻧﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻴﻔﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﻪ‬ ‫ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺭﺍ ﻣﻰﻃﻠﺒﺪ‪ .‬ﺍﮔــﺮ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ ﻳﻚ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ‪ 11‬ﺑﺨﺶ ﺍﺳــﺖ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﺻﻨﻌﺘﮕــﺮﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺮﺧــﻰ ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﺑﺨﺶﻫــﺎ‬ ‫ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺧﻮﺏ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺎﺯﻳﺎﺭ ﺑﻴﮕﻠﻮ‬ ‫ﻃﻮﺭﻯ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎﺕﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ‬ ‫ﺩﺑﻴﺮ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﻗﻄﻌﺎﺕ‬ ‫ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ‬ ‫ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕــﺮ ﺿﻌﻒ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﻴــﭻ ﺍﺩﻋﺎﻳﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺁﻥ‬ ‫ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﻓﻜﺮ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺿﻌﻒﻫﺎ ﻭ ﺭﺳــﺎﻧﺪﻥ ﻛﻴﻔﻴــﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺏ‬ ‫ﺗﻼﺵﻫﺎ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﮔﻼﻳﻪﻣﻨﺪﻯ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﻧﺠﻤﻦ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺧﻮﺩ ﺷــﺎﻛﻰ ﺍﺻﻠﻰ ﺑﻰﻛﻴﻔﻴﺘﻰ ﺑﺮﺧﻰ ﻗﻄﻌﺎﺕ‬ ‫ﺑﻪﺷﻤﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ‪ .‬ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻﺯﻡ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻰﻧﻈﻤﻰﻫﺎﻳﻰ ﺑﻮﺩﻩ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎ ﺩﺍﺷــﺘﻪﺍﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻧﻈﺎﻡﻣﻨﺪ ﺷﺪﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺴﺘﻴﻢ‪ .‬ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﻭ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﻻﻳﻞ ﺑﻰﻛﻴﻔﻴﺘﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ‪3‬ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺭﻭﺍﻝ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﺁﻏﺎﺯ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻛﻢﻛﻢ ﺭﺷــﺪ ﻛﻴﻔﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﺷــﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﺭﻭﺯﻯ ﻛﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ‬ ‫ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺗﻚ ﺳــﺘﺎﺭﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﮔﺬﺷــﺖ ﺍﺯ ﺑﺮﺧﻰ‬ ‫ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﻛﻤﺒﻮﺩﻫﺎ‪ ،‬ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ‪ ،‬ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ‪ 3‬ﻭ‬ ‫‪ 4‬ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﻤــﺎﻡ ﺗﻼﺵ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻧﺨﺴــﺖ ﻫﻴــﭻ ﻣﺤﺼﻮﻝ‬ ‫ﺑﻰﻛﻴﻔﻴﺘــﻰ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﺸــﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﮔﺎﻡ ﺑﻌﺪﻯ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻰﻛﻴﻔﻴﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳــﺎﻧﻴﻢ‪ .‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺧﻮﺑﻰ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳــﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻳــﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺟﺮﻳﻤﻪﻫﺎﻳﻰ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎﺕ‬ ‫ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ‬ ‫ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭼﻨﺪ ﺩﻫﻪﺍﻯ ﻛﻪ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﻢﺳﻄﺢ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ‬ ‫ﻭ ﺣﺘﻰ ﺩﺭ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ‬ ‫ﭘﻴﺸﺘﺎﺯﺗﺮ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ‬ ‫ﺁﺳﻴﺎﻳﻰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫ﺩﻫﺪ‬ ‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﻣﻬﺪﻯﻛﺎﻭﻩﺍﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺑــﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻓﺮﺍﺯ‬ ‫ﻭ ﻧﺸــﻴﺐﻫﺎﻳﻰ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷــﺖ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻭ ﺭﺷــﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ‬ ‫ﺩﺳــﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘــﻪ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ ﺷــﻜﻞ ﻛﻼﻥ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺗﻤﺎﻡ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﻗﻢ ﺧﻮﺭﺩﻩ‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﻣﻴﺮﺍﺣﻤﺪﻯ‬ ‫ﻧﻔﺖ‬ ‫ﺍﺳــﺖ؛ ﺣﺘــﻰ ﺻﻨﻌــﺖ‬ ‫ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭ‬ ‫ﻛﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ‬ ‫ﻧﻔﺘﺨﻴﺰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﺯﻳﺮﺍ‬ ‫ﻫﻤــﻮﺍﺭﻩ ﻣﻮﺍﻧﻌــﻰ ﭼﻮﻥ ﺟﻨﮓ‪ ،‬ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻭ ﺑــﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﻛﻤﺒﻮﺩ‬ ‫ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻳﻰ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻢﺍﻫﻤﻴﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺯﻳﺮﺍ ﺣﺘﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺁﻣﻮﺯﻩﻫﺎﻯ ﺩﻳﻨﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻃﻮﺭ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪ‪ ،‬ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺳــﺨﻨﺎﻥ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴــﻼﻡ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫»ﺍﮔﺮ ﻓﻘﺮ ﺍﺯ ﺩﺭﻯ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﺩ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪«.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺑﻰﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻮﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻯ‬ ‫ﻛﻪ ﺷــﺎﻫﺪ ﻫﺴــﺘﻴﻢ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺩﻫﻪ ﺍﺳﺖ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﻯ ﺭﻫﺒﺮ‬ ‫ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﻫﺮ ﺳــﺎﻝ‪ ،‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻻﻥ‬ ‫ﺣــﻮﺯﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳــﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺯ‬ ‫ﻫﻮﺷــﻴﺎﺭﻯ ﺭﻫﺒﺮ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮﺩ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳــﻦ ﺩﺭ ﮔــﺬﺭ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﻯ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠــﻰ ﻭ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﻭﻧﻖ ﻧﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ‪ 70‬ﺍﺯ ﻫﻤﺘﺎﻳﺎﻥ‬ ‫ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺧﻮﺩ ﻋﻘﺐﺗﺮ ﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﻭﻥﺭﻓﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺟﺬﺏ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺘﻰ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ ﺑﻰﺛﺒﺎﺗﻰ‬ ‫ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳــﻦ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﻓﻀــﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻞ ‪ 44‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ‪،‬‬ ‫ﻣﺒﻨﻰﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﻰﺳــﺎﺯﻯ‪ ،‬ﻓﻀﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺑﺨــﺶ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷــﺪﻥ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺗﻼﺵﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺪﻭﻳﻦ‬ ‫ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺎﻡﻫﺎﻯ ﻣﺜﺒﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺷــﺮﻭﻉ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻯ ﻣﻄﺮﺡ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﻣﺮﻯ ﻛﻪ ﭘﻴﺶﺗﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺘﻰ‬ ‫ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺧﻮﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﺑــﻮﺩ‪ .‬ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ‬ ‫ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺳــﻠﻴﻘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﺷــﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﺣﺘــﻰ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻫﺎﻯ ﺑﻌﺪﻯ ﻧﻴﺰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﭘﻴــﺪﺍ ﻛﻨﺪ ﻧﻪ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺴــﻴﺮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺷﻮﺩ؛ ﺍﻣﺮﻯ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻯ‬ ‫ﺁﻥ ﺭﺍ ﺯﻳﺮﺳﻮﺍﻝ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ‪ 10‬ﺳــﺎﻟﻪ ﻭ ﺣﺘﻰ ‪20‬ﺳﺎﻟﻪ‬ ‫ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﺗﺎ ﺭﺳــﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺭﺍ ﻫﻤﻮﺍﺭﺗﺮ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻳــﺪ ﺁﻣﻮﺧﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ‪ 4‬ﻭ ‪ 5‬ﺳــﺎﻟﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺯﻣﺎﻧﻰ‬ ‫ﻭ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵ »ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ« ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺗﻔﺎﻭﺕﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ‬ ‫ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻀﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﺳﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﻣﻴﺮﺍﺣﻤﺪﻯ‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﻣﻰﺁﻭﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯﻫﺎﻯ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺘﻰ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺩﻭﻃﺮﻓﻪ ﻳﻚ ﮔﺎﻡ ﭘﻴﺶﺗﺮ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﺴﺮﻭﺷﺎﻫﻰ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ‬ ‫ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧــﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺩﺍﺷــﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺯﻭﺩﺗــﺮ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻰﺍﻓﺘﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻳﻚ ﺷــﺮﻛﺖ ﺁﻟﻤﺎﻧــﻰ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺯﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺟﺪﻯ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﻪ ﺩﻭﻡ ﺳﺎﻝ‬ ‫‪ 95‬ﻭ ﻧﻴــﺰ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺳــﺎﻝ ‪ 96‬ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺟﺬﺏ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﻗﻄﻌﻪ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻏﺎﺯ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ‬ ‫ﺩﺭ ﺻﻨﻌــﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺭﻭﻧــﺪ ﻛﻨﺪﺗﺮﻯ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣــﺎ ﺗﻼﺵﻫﺎ‬ ‫‪ ‬ﻛﺮﻩ ﺍﻟﮕﻮﻳﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻰ‬ ‫ﺣﺎﻛﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﻯ‬ ‫ﺧﺴﺮﻭﺷــﺎﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺭ ﺑﺤــﺚ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻰ ﺍﻓﺰﻭﻥﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺘﻰ ﻭ ﺭﺷــﺪ ﻭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ‬ ‫ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﺴــﺎﺋﻠﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦﺑﺎﺭﻩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ‬ ‫ﻃﺮﺍﺣــﻰ ﻣﻬﻨﺪﺳــﻰ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑــﺎ ﺟﺬﺏ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﻮﻓﻖ ﺩﺭ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ ﺧﺎﺭﺟــﻰ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫــﺎﻯ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻭ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﻟﻴــﺪﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﻨــﺎﻭﺭﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ‪،‬‬ ‫ﺑــﻪ ﻃــﻮﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻣــﺮﻭﺯ ﺻﻨﻌــﺖ ﻗﻄﻌﻪ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻣﻬﻨﺪﺳــﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﻪﺩﺳﺖ‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻯ ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ‬ ‫ﻣﻰﺁﻳﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺗﺎﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺍﺻﻐﺮ ﺧﺴﺮﻭﺷﺎﻫﻰ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺨﺶ ﻃﺮﺍﺣﻰ‬ ‫ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﺧﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺟﻬﺎﻧﻰ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﺯﺍﻳﻦﺭﻭ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯﻫﺎﻯ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻮﻳﻢ‪ .‬ﭼﻮﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ‬ ‫ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻰ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻠﻰ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﻭ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺳﺮﺍﻍ ﺩﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺭﻓﺖ‪ .‬ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺪﻝﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺭﻧــﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﭘﻴــﺪﺍ ﻛﻨﺪ ﺍﻣﺎ‬ ‫ﺩﺭ ﺟــﺬﺏ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻣﻮﻓﻖ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻗﻄﻌﺎﺕ‬ ‫ﺷــﻮﺩ ﭘﻴﺸــﺘﺎﺯﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﺭﺍ ﺑــﺎ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺻﺎﺩﺭ‬ ‫ﺩﻳﮕــﺮﻯ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ ﺗﺮﻛﻴــﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪﻟﺤﺎﻅ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺍﺯﺍﻳﻦﺭﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳــﻰ‬ ‫ﻓﻨــﺎﻭﺭﻯ ﻭ ﺩﺍﻧــﺶ ﻓﻨــﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺭﺗﺒﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻧﮕﺮﺵ ﺻﻨﻌــﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫‪ ‬ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﻪ‬ ‫ﻭ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺍﺳــﺖ ﺍﺯﺍﻳــﻦﺭﻭ ﺍﮔﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌــﻪ ﻭ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺍﺻﻐﺮ ﺧﺴﺮﻭﺷــﺎﻫﻰ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣــﻮﺭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﺟــﺬﺏ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻣﻮﻓﻖ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯ ﺑﺰﺭگ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦﺑﺎﺭﻩ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﺣﻮﺯﻩﻫﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﻯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻓﻌﻠﻰ ﻛﻪ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﻛﺎﺭﺧﺎﻧــﻪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﺯ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﻧﻴﺰ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﻛﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩ ﺻﺎﺩﺭ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺮﺣﻠﻪ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺁﻥ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺬﺏ‬ ‫ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌــﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺴــﻴﺮ‬ ‫ﺍﻭ ﺑﻴــﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻮﻯ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﮔﺮﭼﻪ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻳــﻚ ﮔﺎﻡ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺣﺮﻛﺖ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌــﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎﻻﺗــﺮ ﺍﺯ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯﻫﺎﻯ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻰ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴﺴــﺖ ﺍﻣــﺎ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴــﻞ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺮﺣﻠﻪ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺑﺰﺭگ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﺻﺪ ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﻮﻣﻰ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ‪ ،‬ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺭﺍ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺍﻭ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑــﺎ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ‬ ‫ﺍﺭﺳــﺎﻝ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﻧﻈﺮ ﺟﻨــﺲ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯﻫﺎﻯ‬ ‫ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺧﻄﻮﻁ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﻓﻀﺎﻯ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺧﻴﻠﻰ ﺑﺤﺚ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﺴﻴﺮﻯ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﺘﺎﻯ‬ ‫ﺧﺴﺮﻭﺷــﺎﻫﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﭘﻴﺸــﻴﻨﻪ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﺁﺳﻴﺎﻳﻰ‬ ‫ﺗﺮﻙ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻃﻰ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻓﻌــﺎﻝ ﺩﺭ ﺻﻨﻌــﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺷــﺮﻁ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﻭﻃﺮﻓﻪ‬ ‫ﺷــﺮﺍﻛﺖ ﻧﻴﺰ ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑــﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻰﺍﻓﺘﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﺸــﻮﺭ ﻛﺮﻩﺟﻨﻮﺑﻰ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ‬ ‫ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﺸــﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ‪،‬‬ ‫ﺩﻟﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ‬ ‫ﺩﺭ ﺩﻫــﻪ ‪1970‬ﻣﻴــﻼﺩﻯ ﺑﺎ ﻟﻴﺴــﺎﻧﺲ ﺷــﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩ ﻭ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷــﺪﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ‬ ‫ﻳــﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﻃــﺮﻑ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﻭ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﻃﺮﺍﺣﻰ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻣﺴــﺘﻘﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﻭﻯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﻔﻊ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ‬ ‫ﻫﻴﻮﻧﺪﺍﻳﻰ ﺻﺪﺩﺭﺻﺪ ﻛﺮﻩﺍﻯ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻟﻴﺴــﺎﻧﺲ ﻳﺎ‬ ‫)ﺗﺮﻛﻴﻪ( ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻟﺰﺍﻳﻰ ﻛﻤﻚ ﺯﻳﺎﺩﻯ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻛﺎﺭ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻛﺸــﻮﺭ ﻳﺎﺩﺷــﺪﻩ ﻣﻰﻛﻨــﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳــﺖ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻭ‬ ‫ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺣﺘﻰ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﻴﻮﻧﺪﺍﻳﻰ ﺑﻪ ﺳــﺎﻳﺮ‬ ‫ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺭﻭﺯﺁﻣﺪ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺑﻬﺘﺮﻳــﻦ ﺍﻟﮕﻮ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺭﺍﻩ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﻴﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ﻭ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﻤﺘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺮﻩﺍﻯ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﻣﺴﻴﺮﻯ ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﻃﻰ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺷــﻜﻞ ﮔﻴﺮﺩ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻯ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺳﺖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻛﺸﻮﺭ )ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺮﻩ(‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﺟﻨﮓ ﻭ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺩﺍﺷﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﭼﺎﺭ‬ ‫ﻭﻗﻔﻪ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻯ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺭﺍﻩ ﺑﺎ ﺷﺘﺎﺏ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﺴﺮﻭﺷﺎﻫﻰ ﺩﺭﻧﻬﺎﻳﺖ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻓﺮﻭﺵ‬ ‫ﻗﻄﻌــﺎﺕ ﻛــﺮﻩﺍﻯ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻋﻤــﺪﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻛﺮﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺳﺖ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﻴــﺶ ﺍﺯ ‪ 70‬ﺗﺎ ‪80‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩﺷــﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻗﻰ ﺭﺍ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺭﺯﺁﻭﺭﻯ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﻭ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺒﻰﻧﮋﺍﺩ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﺪ‪ :‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ‪،‬‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻧﺸﺎﻥ)ﺑﺮﻧﺪ( ﻣﻠﻰ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻰ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻋﻘﺐﺗﺮ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﻣﻠﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻤﻨﺪ ﻭ ﺩﻧﺎ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﻣﻌﻀﻼﺕ‬ ‫ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻧﺒﻮﺩ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺴــﻴﺎﺭ‬ ‫ﭘﻴﺸﺘﺎﺯﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑـﺮﺍﻯ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺯﻧﺠﻴـﺮﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺤــﺚ ﭘﻴﻮﺳــﺘﻦ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﻪ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﺮﺧﻰ‬ ‫ﻣﻌﺘﻘﺪﻧــﺪ ﺻﻨﻌــﺖ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑــﻪ ﻟﺤﺎﻅ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺳــﺮﺁﻣﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺳــﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺳــﺎﻳﺮ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﺁﺭﺵ ﻣﺤﺒﻰﻧﮋﺍﺩ‬ ‫‪ ‬ﺗﺤﺮﻳﻢﻫـﺎﻯ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﺗﺮﻛﻴـﻪ ﺭﺍ‬ ‫ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻰ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﺭﺯﺍﻥ‬ ‫ﭘﻴﺸﺘﺎﺯ ﻛﺮﺩ‬ ‫ﺍﮔﺮ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﻣﻌﻀﻼﺕ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻧﺒﻮﺩ ﺍﻣﺮﻭﺯ‬ ‫ﺑﺮﺧﻰ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺳــﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ ﺑﺎﻗﻰ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ‪ ،‬ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻰﻣﺎﻧــﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻌﻨــﺎﻯ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻣﻨﺘﻘﻞ‬ ‫ﺑــﻪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺸــﺎﻳﻰ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﭘﻴﺸﺘﺎﺯﺗﺮ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺣﺮﻛﺖ‬ ‫ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫ﻣﺸــﺎﺭﻛﺘﻰ ﻧﻴﺴــﺖ‪ ،‬ﺩﺑﻴــﺮ ﺍﻧﺠﻤــﻦ‬ ‫ﻣﻰﻛﺮﺩ‬ ‫ﺑﺮﺧﻰ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﻪ‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻫﻤﮕﻦ‪ ،‬ﻧﻴﺮﻭﻣﺤﺮﻛﻪ‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻣﻠﻴﺖ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺗﺮﻛﻰ‬ ‫ﻭ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﺑﺎﺭﻩ‬ ‫ﻓﻌﺎﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﭼﻨﻴــﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻣﻮﺭﺩﺗﺎﻳﻴﺪ‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻧﻴﺴــﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺷــﺎﻫﺪ ‪ 3‬ﻧﻮﻉ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯ ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﻪ‬ ‫ﻫﺴﺘﻴﻢ‪ .‬ﮔﺮﻭﻩ ﻧﺨﺴــﺖ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﻭ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻰ ﭼﻮﻥ ﺭﻧﻮ ﻭ ﻓﻴﺎﺕ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳــﺎﻳﺮ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﻭ ﺑﺎ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﻛﺎﺭ ﺑﻮﻣﻰ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻣﺸــﻐﻮﻝ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻗﻄﻌﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ‬ ‫ﮔــﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛــﻪ ﺩﺍﻧﺶ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺗﺮ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻓﻨــﻰ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧــﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ‬ ‫ﺁﺭﺵ ﻣﺤﺒﻰﻧﮋﺍﺩ‪ ،‬ﺩﺑﻴﺮ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻫﻤﮕﻦ‪،‬‬ ‫ﻧﻴﺮﻭﻣﺤﺮﻛﻪ ﻭ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﺑﺎ ﺧﺎﺭﺟﻰﻫﺎ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﻛﺮﺩﻩ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ‬ ‫ﻗﻄﻌــﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﺴــﺎﻳﻪ ﻏﺮﺑﻰ ﺍﻭ ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻤﺪﻩ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺟﺰ ﺑﺤﺚ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ‬ ‫ﺍﻭ ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﮔــﺮﻭﻩ ﺳــﻮﻡ ﻧﻴــﺰ ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﮔــﺮﻭﻩ ﺑﻌﺪﻯ‬ ‫ﺗﻨﮕﺎﺗﻨــﮓ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺷــﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺗﺤﺮﻳﻤــﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩ ﺩﺭ ﭘﻴﺸــﻴﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳــﻰ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﻭ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺑــﺎ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ‬ ‫ﻓﺮﻭﺵ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺭﻧــﺪ ﻭ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ‪OEM‬‬ ‫ﻣﺸــﺎﺭﻛﺘﻰ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺧﻮﺩ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺎﻣﻴــﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦﻛﻨﻨــﺪﻩ ﻻﻳﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳــﻨﮕﻴﻦ ﭘﻠﻴﻤﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﺎﻳﻖﻫﺎﻯ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﺁﺗﺶ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺍﻭ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺳــﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﻗﻄﻌــﺎﺕ ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﻪ‬ ‫ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿــﺮ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺎ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﻗــﻮﻯ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺳــﺮﻋﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﺷﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻧﺰﺩﻳﻚ‬ ‫ﻋﻤﺪﻩﺍﻯ ﺍﺯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﺮﻛﻴــﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺒﻰﻧــﮋﺍﺩ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻣﺎ ﻇﺮﻓﻴــﺖ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﻭﻯ ﺗﺎﻛﻴــﺪ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﻢﻣﺮﺯﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺎ ﻗﺎﺭﻩ‬ ‫ﺍﺭﻭﭘــﺎ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﻰﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﺴــﻬﻴﻞ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﭘﻴﺸــﻴﻨﻪ ﭼﻨﺪ ﺩﻫﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ‬ ‫ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻛﺴــﺐﻭﻛﺎﺭ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ‪ 10‬ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﻫﻢﺳــﻄﺢ ﺑﺎ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﻤﺴــﺎﻳﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ ﻭ ﺣﺘﻰ ژﺍﭘﻨﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﭘﻴﺸﺘﺎﺯﺗﺮ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺁﺳﻴﺎﻳﻰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﻫﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ ﻭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﺭ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺷــﺎﻫﺪ ﻫﺴــﺘﻴﻢ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻛــﺮﻩﺍﻯ‪ ،‬ژﺍﭘﻨﻰ ﻭﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ ﺯﻳــﺎﺩﻯ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ‬ ‫ﺳﺨﻦ ﺁﺧﺮ‬ ‫ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ‬ ‫ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻗﻄﻌــﺎﺕ ﻓﻴﺎﺕ‪ ،‬ﺭﻧﻮ‪ ،‬ﻓﻮﻟﻜﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﻭ‬ ‫ﺁﺭﺍ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻭ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮﺭ‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﻗﻄﻊ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳــﻴﺪﻥ ﺑــﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻄﻠﻮﺏ‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﺭﺷــﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻼﺵ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺟﻬﺎﻧﻰ‬ ‫ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﻣﺘﺼﻞ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺠﻢ ﺯﻳــﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ‬ ‫سه شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 23‬خرداد ‪ 18 1396‬رمضان ‪ 13 1438‬ژوئن ‪ 2017‬شماره ‪ 136‬پیاپی ‪2109‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کاهش هزینه تولید‬ ‫با کنترل قیمت مواد اولیه‬ ‫عکس‪ :‬مهذدی کاوه ای‬ ‫برنامه ریزی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با هدف افزایش‬ ‫مشارکت خارجی ها‬ ‫در صنعت خودروی‬ ‫ایران در حالی است که‬ ‫پیش از این نیز بارها‬ ‫بر افزایش تنوع تولید‬ ‫تاکید شده و این امر‬ ‫راهکاری برای کاهش‬ ‫هزینه های تولید عنوان‬ ‫شده بود‬ ‫«گسترش صنعت» اثرات افزایش مشارکت با خارجی ها را برکاهش هزینه های صنعت خودرو بررسی کرد‬ ‫قیمت های منطقی دستاورد تنوع تولید‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بخش��ی از اتفاقی که امروز در بازار خودروی ایران‬ ‫مبن��ی بر تنوع تولید رخ داده ب��ه طور قطع با هدف‬ ‫پاس��خگویی به نیاز مصرف کنن��دگان داخلی بوده و‬ ‫هرچند تالش خودروسازان این است که با همکاری‬ ‫ش��رکای خارجی محصوالت جدیدی به بازار عرضه‬ ‫کنند اما به طور قطع دستیابی به این هدف‪ ،‬مستلزم‬ ‫ک این تنوع در کوتاه مدت‬ ‫بازاری رقابتی است‪ .‬بی ش ‬ ‫مورد توجه مصرف کنندگان داخلی قرار خواهد گرفت‬ ‫اما نکت��ه مهم اینکه ایا با افزایش این تنوع‪ ،‬ش��اهد‬ ‫کاهش هزینه ه��ای تولید خواهیم ب��ود؟ اغاز تولید‬ ‫موتور کم مصرف با همکاری اتریش��ی ها که به تازگی‬ ‫خبر ان از سوی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح‬ ‫ش��ده‪ ،‬نشان داد ش��ریک جدیدی به صنعت خودرو‬ ‫ایران اضافه شده است‪ .‬این شرایط در حالی است که‬ ‫تنوع تولید به وجود امده نیازمند بازاری رقابتی است‬ ‫که این امر جز با کاهش قیمت ها محقق نخواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت توجیه پذیر بودن سرمایه گذاری‬ ‫محمدتقی احمدیان‪ ،‬اس��تاد دانش��کده مهندسی‬ ‫مکانی��ک دانش��گاه صنعتی ش��ریف در گفت وگ��و با‬ ‫«گس��ترش صنع��ت»‪ ،‬بی ش��ک تنوع تولی��د که در‬ ‫س��ایه مش��ارکت با خارجی ها حاصل می ش��ود‪ ،‬باید‬ ‫همراه با س��ود مش��ترک باش��د تا منج��ر به کاهش‬ ‫هزینه های تولید ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬هر زمان که همکاری‬ ‫بر اساس تولید و پلتفرم مشترک انجام شود‪ ،‬باید به‬ ‫همکاری های مشترک با دید مثبت نگریست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اما اگر قرارداد های جدید به ش��کلی‬ ‫باشد که یکی از دوطرف قرارداد ملزم به تولید شده و‬ ‫هیچ پیشینه ای پشت ان نباشد‪ ،‬نمی توان این قرارداد‬ ‫حمید گرمابی‪:‬‬ ‫با تنوع در تولید و کاهش هزینه های تولید‪ ،‬روند عرضه‬ ‫محصوالت باکیفیت و فناوری روز تغییر کرده است‬ ‫محمد تقی احمدیان ‪:‬‬ ‫تنوع تولید که در سایه مشارکت با خارجی ها حاصل‬ ‫می شود‪ ،‬باید همراه با سود مشترک باشد‬ ‫را چندان قوی دانست‪.‬‬ ‫اس��تاد دانش��کده مهندس��ی مکانی��ک دانش��گاه‬ ‫صنعتی ش��ریف ب��ا اش��اره به ق��رارداد مش��ارکت با‬ ‫اتریش��ی ها با هدف تولید موتور کم مصرف به صورت‬ ‫مش��ترک اظهار کرد‪ :‬موتور با هر قیمتی که داش��ته‬ ‫باشد باید روی یک پلتفرم نصب شود بنابراین خرید‬ ‫و فروش خودرو با مدیریت و سرمایه گذاری مشترک ‬ ‫معن��ادار بوده و مزایایی همچ��ون کاهش هزینه های‬ ‫تولید را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫احمدیان با تاکید براینکه سرمایه گذاری مشترک با‬ ‫خارجی ها و دریافت سود مشترک‪ ،‬باید بازار مشترک‬ ‫نیز داشته باش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید دوطرف در سود‬ ‫و زی��ان تولید هر قطعه از جمله موتور کم مصرف که‬ ‫با همکاری اتریشی ها ساخته می شود‪ ،‬شریک باشند‬ ‫در عین حال باید اقداماتی همچون تحقیق و توسعه‬ ‫با هدف بهینه کردن موتور در س��ال های بعد با هدف‬ ‫بهبود محصول نیز انجام شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه باید درواقع یک جریان مداوم‬ ‫ش��کل گرفته و موتور موجود تحلیل و بررسی شود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در طراحی موتور باید دوطرف در جریان‬ ‫جزئیات کار قرار گیرند و با ارائه راهکارهایی نس��بت‬ ‫ب��ه کاهش هزینه تولید اقدام کنند‪ ،‬در این ش��رایط‬ ‫سرمایه گذاری معنادار خواهد شد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو در تشریح چگونگی‬ ‫کاه��ش هزینه های تولید با افزای��ش تنوع نیز گفت‪:‬‬ ‫به طور قطع الزمه توجیه پذیر بودن س��رمایه گذاری‪،‬‬ ‫ معنادار بودن ان اس��ت‪ ،‬در برخی قراردادها‪ ،‬فناوری‬ ‫‪ ۱۰‬برابر حس��اب ش��ده و س��اخت کارخان��ه و باقی‬ ‫تجهیزات ارزشی به مراتب کمتر دارد که اگر قرارداد‬ ‫با طرف اتریشی به این شکل انجام شود‪ ،‬دستاوردی‬ ‫برای ایران نخواهد داشت از این رو الزم است در ابتدا‬ ‫تعریف اولیه از سرمایه گذاری مشترک و ارزیابی از ان‬ ‫مشخص شده باشد‪.‬‬ ‫احمدی��ان ادامه داد‪ :‬در برخی مواقع این ارزیابی ها‬ ‫به گونه ای اس��ت که طراحی با هزینه باالیی محاسبه‬ ‫می ش��ود اما در مقابل س��رمایه گذاری ط��رف ایرانی‬ ‫چندان ارزش��ی نداش��ته که باید این امر مدنظر قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹عرض�ه محص�والت کیف�ی ب�ا کاه�ش‬ ‫هزینه های تولید‬ ‫بی شک یکی از دستاوردهای افزایش تنوع تولید‪،‬‬ ‫تولید رقابتی است و این امر جز با کاهش هزینه های‬ ‫تولید و همچنین قیمت تمام شده‪ ،‬محقق نخواهد‬ ‫ش��د‪ .‬در این ش��رایط با توجه به افزایش مشارکت‬ ‫خارجی ها در صنعت خودرو ایران از قطعات گرفته‬ ‫ت��ا خودرو کامل‪ ،‬انتظار م��ی رود صنعت خودرو در‬ ‫مسیر کاهش هزینه تولید گام بردارد‪.‬‬ ‫در همین حال حمید گرمابی‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی معتقد‬ ‫اس��ت چنانچ��ه ش��روط وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫ی با ش��رکت های خارجی رعایت‬ ‫تجارت در همکار ‬ ‫ش��ود و با قراردادهای خودرویی بازار خودرو ایران‬ ‫در اختیار شرکت های خارجی قرار نگیرد‪ ،‬می توان‬ ‫اینده خوبی برای صنعت خودرو متصور بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پیش بینی می ش��ود با تنوع در تولید‬ ‫و کاه��ش هزینه های تولید‪ ،‬روند عرضه محصوالت‬ ‫باکیفیت و فناوری روز تغییر کرده و ش��اهد س��یر‬ ‫صع��ودی تقاضای خودروهای داخلی در بازار ایران‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجل��س‬ ‫ش��ورای اس�لامی تصریح ک��رد‪ :‬انتق��ال دانش و‬ ‫فن��اوری جدید در جریان همکاری با ش��رکت های‬ ‫صاحب نش��ان(برند) می تواند ش��رایط مناسبی را‬ ‫برای مصرف کنن��دگان داخلی فراه��م کند ضمن‬ ‫اینکه انتظار می رود با رعایت ش��روط همکاری در‬ ‫مشارکت های اخیر ش��اهد کنترل و کاهش هزینه‬ ‫تولید و قیمت خودرو در کشور باشیم‪.‬‬ ‫گرماب��ی گفت‪ :‬در جریان ای��ن همکاری ها‪ ،‬باید‬ ‫تولی��د خودروهایی با قیمت مناس��ب و اقتصادی‬ ‫موردتوج��ه قرار گی��رد تا متقاضیان بیش��تری در‬ ‫داخل امکان خرید این محصوالت جدید را داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫برنامه ری��زی وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫با هدف افزایش مش��ارکت خارجی ه��ا در صنعت‬ ‫خودروی ایران در حالی اس��ت که پیش از این نیز‬ ‫باره��ا بر افزایش تنوع تولید تاکید ش��ده و این امر‬ ‫راهکاری برای کاهش هزینه های تولید عنوان شده‬ ‫بود‪ .‬حال در چنین شرایطی ضروری است با درنظر‬ ‫گرفتن مزایا و س��ود برای دوط��رف قرارداد‪ ،‬انتظار‬ ‫کاهش هزینه های تولید را داشته باشیم که به نظر‬ ‫می رسد با به نتیجه رسیدن مذاکرات در پسابرجام‬ ‫این امر چندان دور از دسترس نخواهد بود‪.‬‬ ‫رونمایی از ‪ 2‬خودروی جدید تا پایان امسال‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا با اش��اره به‬ ‫تحقق رش��د ‪ ۵۷‬درصدی تولید خ��ودرو در این گروه‪،‬‬ ‫س��وداوری مثبت ‪ ۱۵۷‬درصدی این شرکت را انقالبی‬ ‫در بازار سرمایه دانست و گفت‪ :‬این امار در مقایسه با‬ ‫رشد ‪ ۳۸‬درصدی کل صنعت خودرو قابل توجه بوده و‬ ‫نشان دهنده روند رو به رشد این شرکت است‪.‬‬ ‫به گ��زارش گس��ترش صنعت‪ ،‬مه��دی جمالی در‬ ‫ضیافت افطار با اصحاب رس��انه به رونمایی خودروی‬ ‫کوئیک در اواخر س��ال گذشته اش��اره و تصریح کرد‪:‬‬ ‫تالش می کنیم تا پایان س��ال ج��اری از دو محصول‬ ‫جدید ایرانی روی پلتفرم اس ‪ ۳۰۰‬رونمایی کنیم‪.‬‬ ‫وی از ب��ه بهره برداری رس��یدن کارخانه س��ایپا در‬ ‫الجزای��ر تا یک م��اه اینده خبر داد و افزود‪ :‬در س��ال‬ ‫گذشته شرکت تشکیالتی در قاره افریقا افتتاح شد و‬ ‫پس از ان در کمتر از یک سال کارخانه ای در الجزایر‬ ‫طراحی و اجرایی شد که حداکثر در یک ماه اینده به‬ ‫بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه صادرات این شرکت به دالیل‬ ‫ویژه ای تنها به برخی کش��ورها انجام می شد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬شرکت جدید در الجزایر طراحی سایپاست اما با‬ ‫مشارکت ‪ ۹۹‬درصدی سرمایه ای طرف خارجی احداث‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گروه خودروس��ازی س��ایپا در ادامه با‬ ‫اشاره به اینکه در همین راستا ماه گذشته‬ ‫قرارداد مهمی با شرکت سیتروئن فرانسه‬ ‫در زمینه طراحی منعقد و شرکت مشترک‬ ‫سایپا س��یتروئن ش��کل گرفت‪ ،‬افزود‪ :‬به‬ ‫زودی از خ��ودروی جدی��د این ش��رکت‬ ‫رونمایی خواهد ش��د‪ ،‬همچنین مذاکرات‬ ‫دیگری با سایر طرف های خارجی در حال‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫وی همچنین با اش��اره به اقدامات انجام ش��ده در‬ ‫ی خاطرنشان کرد‪ :‬با اجرایی شدن‬ ‫صنعت قطعه س��از ‬ ‫برجام‪ ،‬بس��یاری از قطعه س��ازان مطرح جهان اماده‬ ‫همکاری با صنایع و قطعه س��ازان داخلی ش��دند‪ ،‬به‬ ‫ط��وری که تفاهمنامه تولی��د رینگ الومینیومی بین‬ ‫س��ایپا و س��رمایه گذار خارجی در ش��هرک صنعتی‬ ‫خرمش��هر امضا ش��د و امیدواریم این کارخانه تا یک‬ ‫سال اینده به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫جمالی با اشاره به باال بردن سطح کیفی خودروهای‬ ‫تولی��د داخل تصریح کرد‪ :‬تالش ای��ن بوده با اصالح‬ ‫پلتفرم ه��ا و جایگزینی پلتفرم ه��ای جدید بر میزان‬ ‫کیفی��ت محص��والت خ��ود بیفزایی��م‪ .‬در عین حال‬ ‫ب��ا برنامه ریزی ه��ا بر کیفیت محص��والت فعلی خود‬ ‫افزوده ای��م ب��ه طوری که براس��اس اخری��ن گزارش‬ ‫ش��رکت بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ایران‪ ،‬گروه‬ ‫خودروسازی سایپا از نظر کیفی ‪ ۸‬رتبه رشد‬ ‫داش��ته اگرچه این برای ما کافی نیس��ت و‬ ‫تالش ها ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه رقابتی کردن فضای صنعت‬ ‫خ��ودرو یکی از دغدغه ه��ای فعاالن صنعت‬ ‫خودرو است‪ ،‬گفت‪ :‬در این راستا ما مذاکرات‬ ‫خوبی را با ش��رکت های خودروساز خارجی‬ ‫داش��ته ایم و به زودی نیز قرارداد ما با سیتروئن وارد‬ ‫فاز اجرایی می شود‪.‬‬ ‫جمالی از اجرای مرحله دوم اصالح س��اختار مالی‬ ‫شرکت در سال جاری خبر داد و با اشاره به سوداوری‬ ‫مثب��ت ‪ ۱۵۷‬درصدی ش��رکت‪ ،‬از این ام��ر به عنوان‬ ‫انقالبی در بازار سرمایه کشور یاد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولی�د ‪ ۳‬میلی�ون رین�گ الومینی�وم در‬ ‫خرمشهر‬ ‫جمال��ی همچنی��ن در ایین کلنگ زن��ی و امضای‬ ‫تفاهمنام��ه تولید رین��گ الومینیومی بین س��ایپا و‬ ‫س��رمایه گذار خارجی در ش��هرک صنعتی خرمشهر‬ ‫از‪ ۲۵‬میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی در این خط‬ ‫تولید خبر داد و گفت‪ :‬پیش بینی شده که در یک سال‬ ‫خط تولید شرکت تولید رینگ الومینیوم خرمشهر به‬ ‫بهره برداری کامل برس��د و ‪ ۳‬میلیون حلقه رینگ در‬ ‫س��ال تولید ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬از روزهای نخستی که‬ ‫مطالعه برای افزایش ظرفیت تولید در گروه سایپا اغاز‬ ‫ش��ده‪ ،‬یکی از بخش های اساسی قطعه سازی است و‬ ‫در بخش قطعه س��ازی‪ ،‬رینگ خودرو به عنوان رکنی‬ ‫اساسی جزو سیاست های اصلی گروه سایپا بوده است‬ ‫و بر همین اساس درنظر بوده که بتوانیم در این زمینه‬ ‫سرمایه گذاری خوبی انجام دهیم‪.‬‬ ‫جمالی گفت‪ :‬در ابتدا گروه اقتصادی سایپا براساس‬ ‫مطالعات انجام ش��ده به دالیل مختلف بیان کرد که‬ ‫افزایش ظرفیت تولید رینگ خرمش��هر به دلیل بعد‬ ‫مس��افت و با توجه به ش��رایط فعلی صرفه اقتصادی‬ ‫ندارد و از طرفی موضوع افزایش ظرفیت تولید رینگ‬ ‫س��ایپا در س��طوح مختلف دولت و گروه سایپا دنبال‬ ‫شد‪ .‬مدیرعامل سایپا افزود‪ :‬خوشبختانه پس از برجام‬ ‫فرصتی ایجاد ش��د تا مشارکت های خارجی در گروه‬ ‫س��ایپا رش��د یابد و بر این اس��اس و بعد از مذاکراتی‬ ‫که با خودروس��ازان بزرگ دنی��ا انجام دادیم ظرفیت‬ ‫تولید گروه خودروس��ازی سایپا را باالی یک میلیون‬ ‫خ��ودرو پیش بینی می کنی��م‪ .‬وی تاکی��د کرد‪ :‬این‬ ‫افزایش ظرفیت به س��ایپا اجازه می دهد که تولید در‬ ‫شرکت رینگ خرمش��هر اقتصادی شود و در طرحی‬ ‫که اکنون در خرمش��هر مدنظر اس��ت‪ ،‬ظرفیت تولید‬ ‫‪ ۳‬میلیون حلقه رینگ الومینیومی در طرح توس��عه‬ ‫رینگ خرمشهر پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫قیمت نهایی خودرو متاثر از‬ ‫دالیلی از جمله افزایش قیمت‬ ‫مواد اولیه خودروس��ازان است‬ ‫هرچند ک��ه گفته می ش��ود‪،‬‬ ‫خودروسازان به طور مستقیم‬ ‫از م��واد اولی��ه خودروس��ازی‬ ‫برای تولید استفاده نمی کنند‬ ‫ابوالفضل خلخالی‬ ‫و دخالت��ی در تعیی��ن هزینه‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‬ ‫تامی��ن م��واد اولی��ه ندارند و‬ ‫بیش��تر از سیستم ها و اجزایی‬ ‫(همچ��ون سیس��تم ترم��ز‪،‬‬ ‫سیس��تم فرمان و سیس��تم های قوای محرکه) ب��رای تولید‬ ‫خودرو اس��تفاده می کنند که از س��وی تامین کنندگان مواد‬ ‫اولیه س��اخته می ش��ود اما به طور قطع در صورتی که هزینه‬ ‫تامین مواد اولیه باال باش��د در قیمت نهایی خودرو تاثیر گذار‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫در حال حاضر بخش��ی از مواد اولیه خودروس��ازی از طرف‬ ‫منابع خارجی و از طریق واردات تامین می ش��ود و در اختیار‬ ‫خودروس��ازان ق��رار می گیرد که به طور قط��ع در این بخش‬ ‫تغیی��رات نرخ ارز و تعرف��ه واردات‪ ،‬تعیین کننده قیمت مواد‬ ‫اولی��ه خواهد بود‪ .‬از این رو به منظ��ور تعیین قیمت متعادل‬ ‫برای مواد اولیه‪ ،‬الزم است اقدامات و راهکارهایی در راستای‬ ‫کاهش قیمت تامین مواد اولیه در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫تجربه نش��ان داده انحصارگرایی در صنع��ت خودرو باعث‬ ‫ممانعت از واقعی ش��دن قیمت تامین مواد اولیه می ش��ود و‬ ‫فس��اد و رانت خواری را به دنبال دارد و در صورتی که صنعت‬ ‫خ��ودرو به س��مت خصوصی س��ازی و کاه��ش مداخله گری‬ ‫دولت س��وق داده ش��ود به طور قطع قیمت تامین مواد اولیه‬ ‫کاهش می یابد‪ .‬امروز دولت به دنبال بهبود وضعیت تجاری و‬ ‫اقتصادی کش��ور است و بر همین مبنا اقدام به صادرات مواد‬ ‫اولیه داخلی کرده که این امر باعث افزایش قیمت مواد اولیه‬ ‫در داخل می شود‪.‬‬ ‫در این ش��رایط الزم اس��ت دولت توجه خ��ود را بر بهبود‬ ‫وضعیت تولید قطعه سازان و تامین کنندگان مواد اولیه بگذارد‬ ‫و سطح کیفی محصوالت تولیدی را ارتقا دهد تا شاهد تولید‬ ‫خودروی داخلی بی کیفیت نباش��یم چراکه ضعف در خطوط‬ ‫تولید خودروسازی به علت ناکارامدی زنجیره تامین است‪.‬‬ ‫در صورت��ی که دولت از توان ش��رکت های دانش بنیان در‬ ‫صنعت خودروسازی اس��تفاده کند و راهکاری برای پرداخت‬ ‫مطالبات قطعه سازان و تامین کنندگان از خودروسازان که در‬ ‫ش��رایط رکود اقتصادی هستند ارائه دهد‪ ،‬تحولی اساسی در‬ ‫رویه تولید صنعت خودرو رخ خواهد داد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افتتاح خط تولید محصوالت سایپا‬ ‫در الجزایر‬ ‫معاون صادرات گروه خودروس��ازی س��ایپا گفت‪ :‬تمام خط‬ ‫تولید در حال نصب در الجزایر‪ ،‬از سوی مهندسان ایرانی انجام‬ ‫ش��ده و صادرات قطعات س��ایپا با ه��دف تولید محصوالت در‬ ‫کش��ور الجزایر از تیر س��ال جاری اغاز خواهد شد‪ .‬به گزارش‬ ‫میهن صنعت‪ ،‬محس��ن جوان درباره صادرات محصوالت سایپا‬ ‫ب��ه الجزایر افزود‪ :‬ما همیش��ه به دنب��ال پایگاهی قدرتمند در‬ ‫ش��مال افریقا بودیم که هم بازار خوبی برای فروش محصوالت‬ ‫سایپا باشد و هم به واسطه موقعیت مکانی‪ ،‬زمینه خوبی برای‬ ‫صادرات محصوالت به کشورهای همسایه شمال و شمال غرب‬ ‫افریقا ایجاد ش��ود‪ .‬وی گف��ت‪ :‬الجزایر بعد از افریقای جنوبی‪،‬‬ ‫دومین بازار بزرگ خودروی افریقا به ش��مار می رود‪ .‬بر همین‬ ‫اس��اس الجزایر را به منظور انجام این مهم انتخاب کردیم و با‬ ‫قدرتمندترین شریک تجاری که در حوزه خودرو فعال بود‪ ،‬به‬ ‫تفاهم رس��یدیم‪ .‬جوان افزود‪ :‬در حال حاضر با سرمایه گذاری‬ ‫تقریبی ‪۹۹‬درصدی ش��ریک تج��اری کار را ش��روع کردیم و‬ ‫خوشبختانه تا یک ماه اینده مراحل نصب خط به اتمام خواهد‬ ‫رسید و مراسم افتتاحیه ان تیر سال جاری خواهد بود‪.‬‬ ‫پراید تا پایان سال‬ ‫بازنشسته می شود‬ ‫رییس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬سازمان ملی استاندارد اعالم کرده که خودروی پراید تا‬ ‫پایان س��ال ‪ ۹۶‬باید از خطوط تولید خارج شود و کمیسیون‬ ‫صنایع به خودروس��ازان نیز اعالم کرده و انها تا پایان س��ال‬ ‫جاری پراید را بازنشس��ته می کنند‪ .‬به گزارش خودرونویس‪،‬‬ ‫عزی��ز اکبریان با بیان اینکه س��ازمان ملی اس��تاندارد متولی‬ ‫اعالم کیفیت خودروهاس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این سازمان باید نظرات‬ ‫خود را درباره کیفیت سایر خودروها اعالم کند تا کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مطابق با ان عکس العمل داش��ته باش��د‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به درخواست خودروسازان از ش��ورای رقابت برای‬ ‫افزایش ‪۵‬درصدی قیمت خودروها گفت‪ :‬درخواس��ت افزایش‬ ‫قیمت حق طبیعی خودروس��ازان اس��ت اما شورای رقابت و‬ ‫س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است که‬ ‫باید این درخواس��ت را بررس��ی کند‪ .‬نماینده مردم کرج در‬ ‫مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬اگر براساس بررسی های انجام‬ ‫ش��ده افزایش قیمت ضروری بوده یا اتفاق خاصی در کیفیت‬ ‫خ��ودرو رخ داده اس��ت‪ ،‬اجازه افزایش قیم��ت را صادر کند‪،‬‬ ‫در غیر این صورت خودروسازان مجوز افزایش قیمت ندارند‪.‬‬ ‫تازه ها‬ ‫سه شنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 136‬پیاپی ‪2109‬‬ ‫‪ 23‬خرداد ‪1396‬‬ ‫‪ 18‬رمضان ‪1438‬‬ ‫‪ 13‬ژوئن ‪2017‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه صمت‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی (‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫)‬ ‫سردبیرکل‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪ :‬مجتبی اعتماد مقدم‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫ردپای کرم ضدافتاب‬ ‫در صفحات خورشیدی‬ ‫کس��ی باور نمی کند که کرم های ضدافتاب به جز حفاظت از پوس��ت در‬ ‫برابر پرتوهای مضر خورش��ید کارایی دیگری هم داش��ته باشند اما گروهی‬ ‫از پژوهش��گران ای��ده هیجان انگیز تولید ب��رق از این نوع کرم ه��ا را دنبال‬ ‫می کنند‪ .‬در کرم های ضدافتاب ترکیبی به نام اکسید روی وجود دارد که در‬ ‫محافظت از پوست در برابر پرتوهای خورشید به عنوان عنصر کلیدی درنظر‬ ‫گرفته می ش��ود‪ .‬اما این ترکیب به عنوان نیمه هادی هم ش��ناخته می شود‬ ‫که می توان از ان در تولید نس��ل جدید صفحات خورش��یدی‪ ،‬حسگرهای‬ ‫گازی اپتیکی و لیزرهای ماورا بنفش اس��تفاده کرد و جالب اینکه از همین‬ ‫ترکیب به ظاهر س��اده می توان برای تولی��د گاز هیدروژنی بهره گرفت که‬ ‫قابلی��ت جایگزین کردن نفت خام به عنوان س��وخت خودروها و کامیون ها‬ ‫را دارد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬امیر حسن پور‪ ،‬پژوهشگر دوره دکترا در دانشگاه‬ ‫کونکوردیای کانادا می گوید‪ :‬ویژگی مهم اکس��ید روی در مقایس��ه با سایر‬ ‫نیمه هادی ها این است که این ترکیب فراوان وجود داشته و قیمت چندانی‬ ‫هم ندارد‪ .‬در نتیجه می ت��وان از ان در فرایندهای ارزان قیمت اما باکیفیت‬ ‫استفاده کرد‪ .‬به گفته این پژوهشگر‪ ،‬با استفاده از این نگرش جدید می توان‬ ‫به تولید سیس��تم هایی با ضریب عملکرد باال امیدوار بود که در ارائه انها به‬ ‫مواد کمیاب نیاز نیس��ت‪ .‬حسن پور با همکاری شمار دیگری از پژوهشگران‬ ‫این دانش��گاه روش��ی نوین برای پردازش اکسید روی ارائه کرده اند تا بتوان‬ ‫از ان به عنوان یک نیمه هادی اس��تفاده کرد‪ .‬حال انها امیدوارند که نس��ل‬ ‫جدیدی از صفحات خورش��یدی و س��لول های سوختی هیدروژنی ساخته‬ ‫شود که عملکرد به مراتب بهتری نسبت به نسخه های فعلی داشته باشند‪.‬‬ ‫دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی گفت‪ :‬امیدوار هستیم‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه مبلغ قابل قبولی برای اجرای اولویت های ستاد‬ ‫درنظر بگیرد تا برنامه ها و طرح های توسعه ای را اجرایی کنیم‪ .‬به گزارش‬ ‫گس��ترش صنعت به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‪،‬‬ ‫مصطفی قانعی‪ ،‬دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری در جلسه کمیسیون هماهنگی و اجرایی ستاد توسعه‬ ‫زیس��ت فناوری درباره برنامه های تعیین ش��ده برای امس��ال در س��تاد‬ ‫گفت‪ :‬ابتدای هر س��ال برای برنامه های جاری ستاد تصمیم گیری شده‬ ‫و ازس��وی گروه نوشته می ش��ود و در نهایت نظرها و رصد بر اجرای ان بر‬ ‫عهده کارگروه نظارت و ارزیابی س��تاد اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬تمام برنامه های‬ ‫مش��خص شده تا پایان س��ال انجام و اجرایی می شود و برای اتمام حجت‬ ‫در این زمینه کارگروه نظارت و ارزیابی ستاد بر حسن انجام کارها نظارت‬ ‫می کند‪ .‬به گفته قانعی‪ ،‬برگزاری کمیس��یون هماهنگی و اجرایی ستاد‬ ‫توس��عه زیس��ت فناوری‪ ،‬فرصتی فراهم می کند تا تمام اعضای س��تاد با‬ ‫اقدامات انجام ش��ده در کارگروه ها و گروه های تخصصی اش��نا ش��وند و‬ ‫نظرها و پیشنهادهای خود را ارائه کنند‪ .‬دبیر ستاد توسعه زیست فناوری‬ ‫معاونت علمی ادامه داد‪ :‬امیدوار هس��تیم س��ازمان برنامه و بودجه مبلغ‬ ‫قابل قبولی برای اجرای اولویت های ستاد درنظر بگیرد تا بتوانیم برنامه ها‬ ‫و طرح های توسعه ای خود را در حوزه زیست فناوری به سرانجام برسانیم‪.‬‬ ‫ایجاد زمینه تولید محتوای دیجیتال‬ ‫حالل‬ ‫پرویز کرمی‪ ،‬مش��اور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به بازار‬ ‫‪۳۵‬هزار میلیار د یورویی تولید محتوای دیجیتال اش��اره کرد و افزود‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه جمعیت کش��ورمان ح��دود یک درصد جمعیت جهان‬ ‫اس��ت باید بتوانیم س��هم یک درصدی خود را از ب��ازار تولید محتوای‬ ‫دیجیت��ال که معادل ‪ ۱۴۵‬هزار میلیارد تومان اس��ت‪ ،‬کس��ب کنیم‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که اکنون درامدهای حاص��ل از این بازار ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان اس��ت که حدود ‪100‬ه��زار میلیارد تومان کمتر درامد‬ ‫داریم‪ .‬وی با بیان اینکه ظرفیت بازار تولید محتوای دیجیتال‪ ،‬توجه به‬ ‫ظرفیت نیروی انسانی و سهم موضوعی ضرورت تالش در این زمینه را‬ ‫دوچندان می کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تولید محتوای دیجیتال در بازار رقابتی‬ ‫ام��روز یکی از ظرفیت های ارزنده و امکانی بس��یار خ��وب برای ایجاد‬ ‫اشتغال و درامدزایی به شمار می رود‪.‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫انقالب خودروهای برقی به رهبری چین‬ ‫خبر‬ ‫اجرای اولویت های زیست فناوری‬ ‫در گرو بودجه‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬گسترش صنعت‬ ‫دیگر مانند گوانگجو نیز در اس��تانه دس��تیابی به چنین‬ ‫هدفی هستند‪ .‬براساس سیزدهمین برنامه ‪ 5‬ساله چین‬ ‫(‪ 2016‬تا ‪ ،)2020‬این کشور به هدف تعبیه جایگاه های‬ ‫شارژ در سراسر کشور برای برطرف کردن نیاز ‪ 5‬میلیون‬ ‫خودروی برقی دست خواهد یافت‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫اس��تفاده از خودروهای برق��ی در حالی در چین رو به‬ ‫توسعه چشمگیر است که فروش این نوع خودرو در سال‬ ‫گذش��ته میالدی در این کش��ور به رکورد قابل توجهی‬ ‫رسیده و شتاب چین برای پیشی گرفتن از پیشکسوتان‬ ‫این ح��وزه در اروپ��ا و امریکا در حال افزایش اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬چین به عنوان دومین اقتصاد جهان اینک‬ ‫به ش��دت درگیر معضل الودگی هوا در شهرهای بزرگ‬ ‫خود اس��ت؛ معضل��ی که بخش عمده ای از ان ناش��ی از‬ ‫الودگی های کارخانه ها اس��ت اما از س��وی دیگر‪ ،‬بخش‬ ‫دیگری از این الودگی نیز از خودروها ناش��ی می ش��ود‪.‬‬ ‫چی��ن در حال حاض��ر در تالش اس��ت جایگزین ایاالت‬ ‫متحده در صدر اقتصادهای جهان ش��ود و پرواضح است‬ ‫که رقابت اصلی در این حوزه نیز میان همین دو کش��ور‬ ‫خواهد بود و به طور مشخص چین به هیچ وجه عالقه ای‬ ‫به شکست خوردن در این زمینه ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگاه چین در اس�تفاده از خودروهای‬ ‫برقی در جهان‬ ‫بر اس��اس امار‪ ،‬چین تا دسامبر ‪ 2016‬موفق به فروش‬ ‫‪ 645‬هزار و ‪ 708‬دستگاه خودروی برقی شد در حالی که‬ ‫مجموع فروش خودروه��ای برقی در کل اروپا در همان‬ ‫مقطع زمانی معادل ‪ 637‬هزار و ‪ 552‬دستگاه بوده است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬ایاالت متحده به عن��وان نزدیکترین‬ ‫رقیب چین در عرصه خودروهای برقی‪ ،‬در مقطع زمانی‬ ‫مش��ابه ‪ 570‬هزار و ‪ 187‬دس��تگاه از این خودروها را به‬ ‫فروش رسانده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن برای بررس��ی میزان ف��روش خودروهای‬ ‫جدید (غیرمس��تعمل) در چین به تفکیک س��ال‪ ،‬باید‬ ‫این گون��ه گفت که در س��ال ‪2011‬میالدی فقط ‪ 8‬هزار‬ ‫و ‪ 159‬دس��تگاه خودروی برقی جدید در این کش��ور به‬ ‫فروش رسیده بود‪ ،‬حال انکه ادامه ارقام گویای رشد باور‬ ‫نکردنی این امر در چین است‪.‬‬ ‫ف��روش ای��ن خودروها در س��ال ‪2012‬می�لادی در‬ ‫چی��ن به ‪ 12‬هزار و ‪ 791‬دس��تگاه افزایش یافت‪ ،‬س��ال‬ ‫‹ ‹تس�هیالت ب�رای گس�ترش اس�تفاده از‬ ‫خودروهای برقی‬ ‫‪2013‬می�لادی فروش ان به ‪ 17‬هزار و ‪ 642‬دس��تگاه‬ ‫رس��ید‪ ،‬در س��ال ‪2014‬میالدی به ‪ 74‬هزار و ‪ ،763‬در‬ ‫س��ال ‪2015‬میالدی به ‪ 331‬ه��زار و ‪ 90‬و در نهایت در‬ ‫س��ال ‪2016‬میالدی با ثبت رکورد ‪ 507‬هزار دستگاه به‬ ‫اوج رسید‪ .‬در این مقطع زمانی‪ ،‬رشد فروش خودروهای‬ ‫برقی به یکباره رخ داد و شاید کمتر کسی باور می کرد که‬ ‫این افزایش فروش محقق شود‪.‬‬ ‫سیاس��ت هایی را که چین اجرا می کند دنبال می کنند‪.‬‬ ‫در حالی که خودروس��ازان امریکایی در س��ال گذش��ته‬ ‫‪17‬میلیون و ‪ 500‬هزار دس��تگاه خ��ودرو در طول یک‬ ‫س��ال به فروش رساندند‪ ،‬چینی ها موفق شدند با فروش‬ ‫بیش از ‪ 28‬میلیون دس��تگاه خودرو بازار خود را رش��د‬ ‫دهن��د؛ هر چند فروش خودروه��ای چینی همچنان به‬ ‫سرعت رو به افزایش است‪.‬‬ ‫نشریه فوربس درباره اینده خودروهای برقی در چین‬ ‫نوشته است‪« :‬این کشور با رسیدن به سقف فروش بیش‬ ‫از ‪ 10‬میلی��ون و ‪ 500‬هزار دس��تگاه خ��ودروی برقی تا‬ ‫سال ‪2025‬میالدی‪ ،‬انقالب خودروهای برقی را رهبری‬ ‫خواهد کرد‪».‬‬ ‫این نش��ریه پیش بینی کرده است که چین همچنان‬ ‫در سال ‪2025‬میالدی با فروش ‪ 10‬میلیون و ‪ 600‬هزار‬ ‫دس��تگاه خودروی برقی‪ ،‬پیش��تاز ای��ن صنعت خواهد‬ ‫ب��ود و ‪30‬درصد از کل بازار جهانی متعلق به این کش��ور‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچنین برخ��ی گزارش ها درب��اره اینده و‬ ‫سیاس��ت های چی��ن در قبال ب��ازار خودروه��ای برقی‬ ‫گویاس��ت که اقتص��اد دوم جهان به ش��کل قاطعانه ای‬ ‫در ص��در این صنع��ت قرار گرفته اس��ت‪ .‬چین به دنبال‬ ‫کسب سهم ‪ 11‬درصدی از بازار فروش خودروهای برقی‬ ‫تا س��ال ‪2020‬میالدی اس��ت‪ .‬این موضوع از ان جهت‬ ‫اهمیت دارد که تولیدکنندگان خودرو در جهان‪ ،‬همواره‬ ‫چی��ن در نظ��ر دارد با توجه ب��ه افزایش اس��تفاده از‬ ‫خودروهای برقی در این کش��ور‪ ،‬در پایان س��ال جاری‬ ‫میالدی ‪ 800‬هزار جایگاه ش��ارژ جدی��د ایجاد کند که‬ ‫از این تعداد‪ 100 ،‬هزار جایگاه ان عمومی خواهد بود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت ک��ه در س��ال ‪ 2016‬میالدی در‬ ‫مجموع ‪ 100‬هزار جایگاه ش��ارژ خودروهای الکتریکی‬ ‫در چین س��اخته ش��د و تعداد این جایگاه ه��ا را به ‪150‬‬ ‫هزار م��ورد افزایش داد‪ .‬در حال حاضر‪ 14 ،‬هزار کیلومتر‬ ‫از بزرگراه های چین به جایگاه های ش��ارژ مجهز اس��ت‬ ‫ک��ه به طور میانگین در ه��ر ‪ 48/6‬کیلومتر‪ ،‬یک جایگاه‬ ‫ش��ارژ تعبیه شده است‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬در سال گذشته‬ ‫می�لادی خودروهای برق��ی در چی��ن در مجموع ‪1/2‬‬ ‫میلیارد کیلووات س��اعت برق مصرف کردند که معادل‬ ‫صرفه جویی ‪ 400‬هزار تن بنزین است‪ .‬در پکن به عنوان‬ ‫پایتخ��ت چین و ش��انگهای اینک فاصل��ه جایگاه های‬ ‫ش��ارژ به کمتر از ‪ 5‬کیلومتر رس��یده و شهرهای بزرگ‬ ‫‹ ‹ اینده خودروهای برقی در چین‬ ‫عکس روز‬ ‫‹ ‹ زیرساخت ها و جایگاه های شارژ‬ ‫اقتصاد با اهالی بهارستان‬ ‫عبدالکریم حس��ین زاده‪ ،‬عضو کمیسیون عمران مجلس با‬ ‫اش��اره به مصوبه اخیر س��ازمان امور مالیاتی کش��ور درباره‬ ‫دریافت مالیات ‪ ۱۰‬درصدی بر فروش واحدهای مس��کونی‬ ‫نوس��از گفت‪ :‬در صورتی که این نوع مالیات از خانه هایی که‬ ‫پیوس��ته در معرض فروش هس��تند گرفته شود‪ ،‬می تواند تا‬ ‫ح��دودی بازار مس��کن را به ثبات نزدیک کن��د‪ .‬همچنین‬ ‫گرفتن مالیات از فروش مس��کن می تواند راهکار خوبی برای تبدیل مسکن به کاالی‬ ‫مصرفی باشد‪ .‬البته در صورتی که دریافت مالیات از مسکن خللی در روند ساخت وساز‬ ‫ان ایجاد نکند مفید و مورد حمایت اس��ت اما در غیراین صورت باید بازنگری در ان‬ ‫شود‪ .‬هر چند بسیاری از خریدوفروش هایی که اکنون در بازار مسکن شاهد هستیم‬ ‫عامل افزایش نرخ ها بوده و مسکن را به کاالیی سرمایه ای بدل کرده است با این حال‬ ‫باید سیاست هایی که به رونق بازار مسکن منجر می شود در دستور کار قرار بگیرد‪.‬‬ ‫ایین بزرگداشت شهدای ترور‬ ‫دول��ت جمهوری خلق چین به منظور تش��ویق مردم‬ ‫و افزایش اس��تفاده از خودروهای برقی در این کش��ور‪،‬‬ ‫این خودروها را مش��مول معافیت از مالیات (از ‪ 6‬هزار تا‬ ‫‪ 10‬هزار دالر) کرده اس��ت‪ .‬این در حالی است که امریکا‬ ‫ب��ه عنوان نزدیک ترین رقیب چین در حوزه خودروهای‬ ‫برقی‪ ،‬ش��رایط متفاوتی را تجربه می کند و دولت دونالد‬ ‫ترامپ‪ ،‬به ش��دت به دنبال حذف معافیت مالیات ‪ 7‬هزار‬ ‫و ‪ 500‬دالری خری��د خودروهای برقی اس��ت‪ .‬عالوه بر‬ ‫ای��ن امر‪ ،‬عوامل دیگر را بای��د درنظر گرفت؛ در حالی که‬ ‫«تسال» و «شورولت» به عنوان مهم ترین تولیدکنندگان‬ ‫خودروهای برقی در امریکا‪ ،‬خودروهای خود را در س��ال‬ ‫این��ده با برچس��ب قیمتی حدود ‪ 35‬ه��زار دالر به بازار‬ ‫عرضه خواهند ک��رد‪ ،‬چین همچن��ان ترجیح می دهد‬ ‫نس��خه های بسیار ساده تر و سبک تر از خودروهای برقی‬ ‫تولید کن��د؛ خودروهایی که قیمت برخی از معادل های‬ ‫انه��ا فقط ‪ 5‬هزار دالر اس��ت و حتی رانندگی بس��یاری‬ ‫از ای��ن خودروه��ای س��بک برقی در چین‪ ،‬ب��ه گرفتن‬ ‫گواهینامه و پالک هم نیاز ندارد‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی‪ ،‬مشخص اس��ت که چین هرچه‬ ‫بیش��تر ب��ر موض��وع گس��ترش و توس��عه اس��تفاده از‬ ‫خودروه��ای برقی در داخل کش��ور و فروش محصوالت‬ ‫خود در سایر کشورها تمرکز خواهد کرد‪ .‬چین که قصد‬ ‫دارد ب��ه هر نحوی ب��ه اقتصاد اول جهان تبدیل ش��ود‪،‬‬ ‫بای��د در تمامی زمینه ها موفق به حصول این امر ش��ود‪.‬‬ ‫دولت و حزب کمونیس��ت چین قصد دارند این کشور را‬ ‫به نخستین قدرت جهان در این صنعت تبدیل کنند چرا‬ ‫که انان معتقدند انقالب در این زمینه می تواند جهان را‬ ‫از فاجعه زیس��ت محیطی نجات ده��د و بدون تغییر در‬ ‫سوخت خودروها‪ ،‬از نقطه عطف در حفظ محیط زیست‬ ‫نمی توان سخن گفت‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایسنا‬ ‫محمد باقر س��عادت‪ ،‬عضو کمیس��یون کشاورزی‪ ،‬اب و‬ ‫مناب��ع طبیعی مجلس گفت‪ :‬اجرای قانون تغییر کاربری‬ ‫در اراضی کشاورزی نیازمند نگاه همه جانبه است زیرا در‬ ‫برخی مواقع ش��اهد تراکم جمعیتی در محدوده شهری‬ ‫هس��تیم و بنابراین در این زمینه چاره ای نیست که برای‬ ‫تامین مسکن شهروندان بخشی از اراضی کشاورزی را به‬ ‫واحدهای مسکونی تبدیل کنیم‪ .‬همچنین نباید اجازه داد در اراضی استراتژیک‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬ویالس��ازی رواج پیداکند‪ .‬تغییرکاربری در اراضی کشاورزی بدون‬ ‫رعایت محورهای کارشناسی ش��ده‪ ،‬اقتصاد کش��اورزی را درمعرض تهدید قرار‬ ‫می ده��د‪ ،‬بنابرای��ن برای دفاع از حق��وق تولیدکننده و افزای��ش دلگرمی برای‬ ‫افزایش تولید نزد کش��اورزان‪ ،‬دولت باید با هرگونه تغییر غیرقانونی کاربری در‬ ‫اراضی کشاورزی برخورد قانونی کند‪.‬‬ ‫ ‬ ‫عباس پاپی زاده‪ ،‬عضوکمیسیون کشاورزی‪ ،‬اب و منابع‬ ‫طبیعی مجلس گفت‪ :‬گرانی گوش��ت ب��ا کاهش میزان‬ ‫تولید علوفه در اراضی کش��اورزی ارتباط مستقیم دارد‪،‬‬ ‫بنابرای��ن دولت برای تنظی��م بازار گوش��ت باید درگام‬ ‫نخس��ت فکری برای افزایش تولی��د نهاده های دامی در‬ ‫اراضی کش��اورزی کند‪ .‬وی با بی��ان اینکه اصالح الگوی‬ ‫کش��ت‪ ،‬مکانیزه کردن ابیاری و در نظرگرفتن یارانه تولید برای تولیدکنندگان‬ ‫نهاده های دامی از عواملی اس��ت که می تواند هزینه تولید گوش��ت را درکش��ور‬ ‫کاهش دهد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دولت اعالم می کند ما ‪۸۵۰‬هزار تن گوش��ت قرمز در‬ ‫کش��ور تولیدکرده ایم و می توانیم با‪ ۱۰۰‬هزار تن واردات‪ ،‬گوشت مصرفی کشور‬ ‫را تامین کنیم اما این امار دقیق و جامع نیس��ت‪ .‬برای تعیین جبران کس��ری در‬ ‫بازار مواد غذایی‪ ،‬باید مدیران کشاورزی با امایش اقتصادی میزان سرمایه گذاری‬ ‫و تولید را در بازار گوشت مشخص کنند و سپس بر مبنای عرضه و تقاضای بازار‪،‬‬ ‫واردات مواد غذایی از جمله گوشت قرمز را به جریان بیندازند‪.‬‬ ‫بهم��ن طاهرخانی‪ ،‬نماینده مردم تاکس��تان در مجلس‬ ‫گف��ت‪ :‬صادرات مرغ نیازمند رها ش��دن از نگاه جزیره ای‬ ‫درصادرات اس��ت؛ بدین معنا که اگرخواهان پایداری در‬ ‫صادرات فراورده های مرغی به بازارهای همچون روسیه‬ ‫هستیم‪ ،‬باید تدوام صادرات بدون وقفه در دستور کار قرار‬ ‫بگیرد‪ .‬صادرات بهینه مرغ نیازمند ایجاد ریل س��اختاری‬ ‫به نحوی اس��ت که بت��وان از میزان نیاز بازارهای خارجی در تمام فواصل س��ال‬ ‫اطالعات جامع به دس��ت اورد زیرا برای صادرات فراورده های مرغی به بازار های‬ ‫خارج��ی باید برای هر ب��ازار تعریف خاصی درنظرگرفت تا طب��ق تقاضای بازار‬ ‫خارجی‪ ،‬برنامه ریزی صادراتی عملیاتی شود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!