روزنامه گسترش صنعت شماره 10 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 10

روزنامه گسترش صنعت شماره 10

روزنامه گسترش صنعت شماره 10

‫چهار شنبه‬ ‫کارخانه می سازیم‬ ‫برای کاهش معضالت‬ ‫نه رشد اقتصاد‬ ‫‪16‬‬ ‫سال بیست و هشتم پیاپی ‪1983‬‬ ‫اول دی ‪1395‬‬ ‫‪ 21‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 21‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 16 10‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫اخرین وضعیت تنش های بین ایران و ترکمنستان‬ ‫برای صادرات گاز‬ ‫ارزیابی مثبت از مذاکرات گازی‬ ‫نتیجه انتقال صنوف مزاحم و االینده‬ ‫به شهرک های صنعتی‬ ‫صدور الکترونیکی‬ ‫ضمانتنامه صنایع کوچک‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪12‬‬ ‫پروژه های نیمه تمام در دست انداز بودجه‬ ‫یکی از برنامه های اصلی دولت برای سال اینده توجه به پروژه های عمرانی‬ ‫است‪ .‬در همین راستا با افزایش ‪10‬درصدی بودجه پروژه های عمرانی‬ ‫اعتبارات در نظر گرفته شده به رقم بی سابقه ‪62‬هزار و ‪700‬میلیارد تومان‬ ‫رسیده است‪ .‬به گفته محمدباقر نوبخت‪ ،‬رییس سازمان برنامه و بودجه کشور‬ ‫دولت اولویت های پروژه های عمرانی خود را بر طرح های زیست محیطی‪ ،‬اب‬ ‫و فاضالب و شبکه های ریلی قرارداده است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قطعات قاچاق و بی کیفیت‬ ‫چینی‪ ،‬حباب هایی اسیب رسان‬ ‫‪14‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اهمیت اموزش انضباط کار‬ ‫در مدیریت های خانوادگی‬ ‫‪13‬‬ ‫عکس‪ :‬فاطمه خوشبویی‬ ‫ام��وزش انضب��اط و رواب��ط کاری در حالی در ش��هرک های صنعتی‬ ‫ب��رای صنعتگ��ران و نی��روی کار فع��ال در واحدهای صنعت��ی برگزار‬ ‫می ش��ود که کارشناس��ان معتقدند اصلی ترین چال��ش تولید از وجود‬ ‫کارگ��ران غیرماه��ر و اموزش ندی��ده به ویژه در صنایع کوچک ناش��ی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫البته از انج ا که واحدهای صنعتی کوچک با تعداد ش��اغالن کمتر و با‬ ‫سیستم خود مالکی یا به صورت خانوادگی مدیریت می شوند‪ ،‬شاید این‬ ‫دوره های اموزشی برای انها جذابیت نداشته باشد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫با توجه به برنامه های ویژه دولت برای پروژه های عمرانی در سال ‪ 96‬مطرح شد‬ ‫ارامش‪ ،‬ایمنی و زیبایی شهر ها‬ ‫احداث شهرک های تخصصی ‪ -‬صنفی در ایالم با هدف زیباسازی‬ ‫شهر و انتقال صنوف االینده از سطح شهر اغاز شده است از این رو‬ ‫ب��ا همکاری اتاق اصناف و س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت این‬ ‫اس��تان‪ ،‬اطالعات مربوط به صنوف اس��تان جمع اوری و شناسایی‬ ‫می ش��ود تا اصناف برای استقرار در ش��هرک ها و نواحی صنعتی یا‬ ‫برنامه ریزی برای ایجاد شهرک های تخصصی ‪ -‬صنفی اولویت بندی‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫جلوگیری‬ ‫از خروج‬ ‫‪ ۱۶‬میلیارد دالر ارز‬ ‫مش��کالت صنعتگران به طور عموم مش��ابه است و اگر کس��انی بخواهند‬ ‫ب��رای نخس��تین بار وارد این عرصه ش��وند موانع بس��یاری وج��ود دارد زیرا‬ ‫واردات بی روی��ه قطعات‪ ،‬بازار رقبای خارجی را گ��رم و قاچاق عرصه را برای‬ ‫تولیدکننده داخلی تنگ تر کرده است‪.‬‬ ‫از انج��ا ک��ه کااله��ای قاچ��اق ح��ق گم��رک نمی پردازند به ط��ور قطع‬ ‫ارزان ت��ر از قطع��ات داخل��ی خواهند ب��ود از ای��ن رو در ابتدا ممکن اس��ت‬ ‫نظ��ر مش��تری را ب��ه خود جل��ب کنن��د در حالی ک��ه از کیفی��ت مطلوبی‬ ‫برخوردار نیس��تند‪ .‬امروز قطع��ات قاچاق کانتینری به ش��یوه های مختلف‬ ‫کم اظه��اری و‪ ...‬وارد کش��ور می ش��ود‪ .‬اگ��ر برای این مش��کل سیاس��ت و‬ ‫برنام��ه ای ج��دی تدوی��ن ش��ود تولی��د داخل رونق��ی دوچن��دان خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫امروز بیش��تر بازار ایران در دس��ت تولیدکنندگان چینی اس��ت و طبیعی‬ ‫اس��ت رقی��ب اصل��ی صنعتگ��ران داخلی محص��والت چینی اس��ت که به‬ ‫لحاظ قیمت و کیفیت بس��یار نازل هس��تند اما به طور قط��ع مصرف کننده‬ ‫بع��د از یک بار اس��تفاده و مش��اهده کیفیت‪ ،‬متمایل به محص��والت ایرانی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اما حجم خرید ب��االی این قطعات ارزان قیمت ابتدا به خط تولید صنعتگر‬ ‫داخلی اس��یب می زند‪ .‬برای نمونه در ابتدای کار که این ش��رکت محصوالت‬ ‫خود را وارد بازار کش��ور کرد برای ‪ ۳‬ماه افت فروش داش��ت اما خوش��بختانه‬ ‫امروز این نش��ان در بازار ش��ناخته شده و س��هم خود را در مقابل رقبا در بازار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫اول دی ‪ 21 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 21‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 10‬پیاپی ‪1983‬‬ ‫صنعت و اقتصاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش بازاریابی در صنعت ملی‬ ‫توس��عه صنعت مل��ی و رونق بازار‬ ‫صنایع داخلی موجب رونق کس��ب و‬ ‫کار‪ ،‬ایجاد اش��تغال و رش��د اقتصادی‬ ‫کشور می ش��ود اما در شرایطی که به‬ ‫دلیل ناهماهنگی عرضه و تقاضا رکود‬ ‫بر بخشی از این بازار حاکم است نباید‬ ‫تولیدکنن��دگان را مقصر رک��ود بازار‬ ‫شهرام شیرکوند‬ ‫دانس��ت؛ چراکه هرچند تولید صنایع‬ ‫پژوهشگر صنعتی‬ ‫داخلی در س��ال های اخیر قدری رشد‬ ‫داشته اما از این جهت که قدرت خرید‬ ‫مردم به موازات ان تقویت نشده موجب کاهش نسبی تقاضا در بازار‬ ‫ش��ده اس��ت ولی از انجا که صنعت داخلی بخش مهمی از اشتغال را‬ ‫دربر می گیرد باید برای توس��عه فروش کااله��ای داخلی کم دوام و‬ ‫بادوام در مقاطع و شرایط مختلف برنامه ای جامع تدوین شود‪ .‬یکی از‬ ‫برنامه ریزی ها‪ ،‬فراگیری فنون بازاریابی است‪ .‬بازاریابی محصوالت و‬ ‫خدمات‪ ،‬عامل ماندگاری و بالندگی موسسات و بنگاه های اقتصادی‬ ‫است و ب ه این جهت از اهمیتی ویژه برخوردار بوده و در چرخه تولید‬ ‫تا مصرف نقط ه کلیدی تلقی می شود‪ .‬حال اگر این فرایند با پشتوانه‬ ‫تحقیقات بازار همراه ش��ود که خود می تواند بخشی از علم بازاریابی‬ ‫باشد به طور قطع اثربخشی بیشتری خواهد داشت‪« .‬راسبی گازیر»‬ ‫معتقد اس��ت در بازاریابی‪ ،‬اطالعات تنها به عنوان مبنایی برای اتخاذ‬ ‫تصمیمات بهتر نیس��ت بلکه یک دارایی ارزش��مند است که از نظر‬ ‫استراتژیک می تواند مزایای رقابتی به بار اورد‪.‬‬ ‫در شرایطی که تولید و عرضه کاال و خدمات به عنوان مبنا و میزانی‬ ‫برای س��نجش توسعه یافتگی اقتصادی کش��ورها قلمداد می شود‪،‬‬ ‫عنص��ری نقش حیاتی دارد که پایداری این روند را تضمین کند‪ .‬این‬ ‫عنصر بدون ش��ک مصرف کننده است که حق انتخاب دارد از این رو‬ ‫گزینه هایی که برای انتخاب پیش روی اوس��ت و براساس انها یکی را‬ ‫بر دیگری مقدم می دارد‪ ،‬بس��یار اساس��ی و تعیین کننده است‪ .‬باید‬ ‫این موارد را ش��ناخت‪ ،‬تحلیل کرد و تولی��د را بر پایه انها بنیان نهاد‪.‬‬ ‫البته قبل از هرچیز باید پذیرفت که الزمه تحقق این هدف‪ ،‬شناخت‬ ‫عالقه های مش��تری‪ ،‬مدیریت تجربه مشتریان‪ ،‬درک تحوالت بازار‬ ‫و برنامه ری��زی درس��ت برای توس��عه محصوالت جدید اس��ت و در‬ ‫ش��رایط فعلی که بازار نیازمند کلینیک اس��ت باید سراغ تحقیقات‬ ‫بازاریابی رفت‪ .‬تحقیقات بازاریابی زمانی ضرورت دارد که مش��کلی‬ ‫مش��اهده می ش��ود مانند کاهش س��هم بازار یا ضعیف شدن نحوه‬ ‫توزیع‪ .‬تحقیقات بازاریابی روشی عینی‪ ،‬منظم و منسجم است که از‬ ‫طریق ان اطالعات الزم و مناسب برای تصمیم گیری مدیر بازاریابی‬ ‫فراهم می ش��ود‪ .‬یکی از مواردی که موجبات تصمیمات س��ازنده و‬ ‫درس��ت مدی��ران بازاریابی را فراه��م می کند‪ ،‬تحقیق��ات بازاریابی‬ ‫اس��ت؛ تحقیقاتی که به طور کلی به گروه های تحقیقات درباره بازار‪،‬‬ ‫تحقیقات درباره مشتری و مصرف کننده و تحقیقات درباره محصول‬ ‫تقس��یم می ش��ود‪ .‬تحقیقات بازاریابی کاربردهای زیادی دارد؛ این‬ ‫تحقیقات بیش��تر در تعیین سیاس��ت های بازاریابی به کار می رود و‬ ‫ب��ه این ترتیب از عوامل قابل کنترل و خارج از کنترل بازار به بهترین‬ ‫شکل استفاده می شود؛ تحقیقات بازاریابی با کشف بازارهای جدید‪،‬‬ ‫موارد استفاده از کاالها و خدمات پیشین را توسعه می دهد‪ .‬مهم ترین‬ ‫مزیت تحقیقات بازاریابی این اس��ت ک��ه موجب حذف تصمیماتی‬ ‫که بر پایه اطالعات نادرس��ت است‪ ،‬می ش��ود و از انجا که اغلب پس‬ ‫از تصمیم گیری ه��ای مهم تجاری امکان بازگش��ت وج��ود ندارد از‬ ‫س��رمایه گذاری های سنگین و بدون تحقیق و مطالعه در بخش های‬ ‫غیرضروری جلوگیری می شود‪ .‬تحقیقات بازاریابی همچنین موجب‬ ‫کاهش هزینه ها می شود و تاثیر فعالیت های تبلیغاتی را افزایش داده‬ ‫و باعث توسعه فروش می شود‪ .‬در سازمان هایی که برنامه کار خود را‬ ‫با توجه به نیازها و خواسته های مشتریان تنظیم می کنند‪ ،‬تحقیقات‬ ‫بازاریابی گامی اساسی در مسیر شناختن مشتریان است‪ .‬باید گفت‬ ‫نقش حیاتی تحقیقات بازاریابی برقراری پیوند بین مشتری و سازمان‬ ‫از طریق اطالعات اس��ت‪ .‬باید به یاد داشته باشیم که بازاریابی سبب‬ ‫بهبود پایه های صنعت و تولید می ش��ود‪ .‬ب��ه موازات ان بهبود نقش‬ ‫صنعت داخلی کش��ور تاثیرات وسیعی در س��طوح مختلف اجتماع‬ ‫به جای می گذارد‪ .‬بس��یاری از دگرگونی های سودمند اجتماعی که‬ ‫با سرمایه گذاری های بهداش��تی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬کشاورزی و صنعتی در‬ ‫طوالنی مدت به دس��ت می ایند با س��رمایه گذاری در صنعت ملی به‬ ‫اسانی حاصل می شود‪ .‬با درنظرگرفتن زیرساخت هایی که به همراه‬ ‫صنعت داخلی در کش��ورها به وجود می اید‪ ،‬توسعه صنعتی سرعت‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫با توجه به برنامه های ویژه دولت برای پروژه های عمرانی در سال ‪ 96‬مطرح شد‬ ‫پروژه های نیمه تمام در دست انداز بودجه‬ ‫یکی از برنامه های اصلی دولت‬ ‫ب��رای س��ال این��ده توج��ه به‬ ‫پروژه ه��ای عمرانی اس��ت‪ .‬در‬ ‫همی��ن راس��تا ب��ا افزای��ش‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‪10‬درص��دی بودجه پروژه های‬ ‫عمرانی اعتبارات در نظر گرفته‬ ‫صنعت‬ ‫شده به رقم بی سابقه ‪62‬هزار و‬ ‫‪700‬میلی��ارد توم��ان رس��یده‬ ‫است‪ .‬به گفته محمدباقر نوبخت‪ ،‬رییس سازمان برنامه‬ ‫و بودجه کش��ور دولت اولویت ه��ای پروژه های عمرانی‬ ‫خ��ود را بر طرح های زیس��ت محیطی‪ ،‬اب و فاضالب و‬ ‫ش��بکه های ریلی قرارداده اس��ت‪ .‬البته با اضافه شدن‬ ‫طرح های امنیتی و دفاعی در برنامه شش��م توسعه این‬ ‫اولویت بندی ه��ا ب��ه ‪ 5‬ح��وزه ارتقا پیدا کرده اس��ت‪.‬‬ ‫تخصیص اعتبارات پروژه های عمرانی به دلیل مشکالت‬ ‫اقتصادی و درامدی همواره با مش��کالتی رو به رو بوده و‬ ‫هیچ گاه این اعتبارات به طور کامل تخصیص نیافته اما‬ ‫ب��ا وجود افزایش اعتبارات می توان افزایش تخصیص را‬ ‫نیز در س��ال اینده پیش بینی کرد که این امر به فرض‬ ‫تحقق فروش ‪ 2/5‬بشکه نفت در روز به قیمت ‪ 55‬دالر‬ ‫و نرخ ارز ‪ 3300‬تومان پیش بینی شده است ‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر براس��اس براورد ه��ای دولت حدود‬ ‫‪ 500‬ه��زار میلی��ارد تومان پروژه های مل��ی ناتمام در‬ ‫کش��ور وجود دارد که ش��امل ‪10‬هزار پروژه کوچک و‬ ‫بزرگ می ش��ود‪ .‬از این میزان بیش از ‪300‬هزار میلیارد‬ ‫تومان به پروژه های عمرانی اختصاص دارد که با فرض‬ ‫تخصی��ص صددرصدی ‪62‬ه��زار و ‪700‬میلیارد تومان‬ ‫اعتبارات در س��ال ‪96‬تنها ‪20‬درص��د پروژه ها تکمیل‬ ‫خواهد شد‪ .‬سیدهادی بهادری‪ ،‬نایب رییس کمیسیون‬ ‫عمران مجلس ش��ورای اس�لامی با اع�لام این موضوع‬ ‫در گفت وگو با گس��ترش صنعت درباره بودجه عمرانی‬ ‫الیحه بودج��ه ‪96‬گفت‪ :‬با در نظ��ر گرفتن بدهی های‬ ‫دولت در پروژه های عمرانی که حداقل در حوزه وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی به ‪ 10‬هزارمیلیارد تومان می رسد اگر‬ ‫دولت قصد پرداخت این بدهی را نیز داشته باشد شاهد‬ ‫پیشرفت کمتری در پروژه ها خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹محورهای پنج گانه پروژه های عمرانی‬ ‫نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی‬ ‫ب��ا بیان اینکه تاکنون تنها ‪ 5‬درصد از ‪ 57‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان بودجه عمرانی ‪ 95‬به ص��ورت نقدی تخصیص‬ ‫یافت��ه گف��ت‪ :‬دولت تمرکز اصلی خود را در س��ال ‪95‬‬ ‫پی‪.‬ال‪.‬سی لندن به‬ ‫ ‬ ‫ملی بانک‬ ‫سیستم تسویه یورو متصل شد‬ ‫معاون ام��ور ارزی و بین الملل بانک ملی اعالم کرد‪ :‬ملی بانک‬ ‫پی‪.‬ال‪.‬س��ی (‪ - PLC‬سابس��یدری بانک ملی ایران) در لندن به‬ ‫نظام پرداخت تارگت ‪ )2 Target( 2‬متصل ش��د‪ .‬به گزارش روز‬ ‫سه ش��نبه روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬غالمرضا پناهی گفت‪:‬‬ ‫لو انتقال به ارز ی��ورو در منطقه اروپا از‬ ‫ب��ا این اتصال‪ ،‬ام��کان نق ‬ ‫س��وی ملی بانک لندن فراهم شده و این بانک اماده ارائه خدمات‬ ‫کارگزاری به ارز یورو به بانک های ایرانی است‪ .‬عضو هیات مدیره‬ ‫بانک ملی ایران یاداور شد‪ :‬در نظام های پرداخت یورویی تارگت‬ ‫‪ ،2‬بانک های تجاری کشورهای اروپایی عملیات پرداخت و تسویه‬ ‫را از طریق یک��ی از بانک های مرکزی اروپایی انجام می دهند‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬اتصال ش��بکه بانکی ایران به نظام بانکی بین الملل‬ ‫از دس��تاوردهای برجام اس��ت و بر این مبنا‪ ،‬پیش از این نیز بانک‬ ‫بین المللی پرشیا در انگلیس ازطریق بانک مرکزی المان به نظام‬ ‫پرداخت یورو موس��وم به «تارگت ‪ »2‬متصل ش��ده بود‪ .‬ش��عبه‬ ‫فرانکفورت بانک سپه‪ ،‬دیگر بانک ایرانی است که توانسته پس از‬ ‫برجام به نظام تارگت ‪ 2‬متصل شود‪.‬‬ ‫سیدهادی بهادری‪:‬‬ ‫با فرض تخصیص صددرصدی ‪62‬هزار و ‪700‬میلیارد‬ ‫تومان اعتبارات در سال ‪96‬تنها ‪20‬درصد پروژه ها‬ ‫تکمیل خواهد شد‬ ‫مهدی پورقاضی‪:‬‬ ‫دولت ها در زمان بودجه ریزی به خوبی اعتبارات را‬ ‫تعریف اما در زمان اجرا به نحو دیگری عمل می کنند‬ ‫بر تس��ویه بده��ی پیمانکاران قرار داد که با احتس��اب‬ ‫پرداخت بدهی های دولت از طریق اس��ناد خزانه حدود‬ ‫‪ 70‬تا ‪ 80‬اعتبارات تخصیص پیدا کرده است ‪ .‬بنابراین‬ ‫دول��ت در بودج��ه س��ال ‪ 95‬اغلب اعتب��ارات مانده از‬ ‫س��ال های پیش را پرداخت کرده ت��ا پیمانکاران توان‬ ‫ادامه پروژه ها را داشته باشند ‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در الیحه بودجه ‪ 96‬اعتبار پروژه های ریلی‬ ‫افزایش پی��دا ک��رده و در ازای ان از اعتبار پروژه های‬ ‫جاده ای کاس��ته شده اما از انجایی که تخصیص اعتبار‬ ‫مه��م اس��ت نمی توان قض��اوت دقیقی نس��بت به این‬ ‫پروژه ها انجام داد‪ .‬به طور کلی بودجه ارائه شده دارای‬ ‫نق��اط قوت باالیی اس��ت و در ص��ورت تحقق می توان‬ ‫شاهد پیشرفت در پروژه های عمرانی بود ‪.‬‬ ‫بهادری با اش��اره ب��ه اولویت ه��ای چهارگانه دولت‬ ‫در پروژه ه��ای عمران��ی اظهارک��رد‪ :‬دول��ت طرح های‬ ‫زیس��ت محیطی‪ ،‬اب و فاضالب و شبکه های ریلی را در‬ ‫اولویت های پروژه ای خود قرار داده که در تدوین برنامه‬ ‫ششم توسعه با اضافه شدن پروژه های امنیتی و دفاعی‬ ‫این اولویت بندی به ‪ 5‬اولویت ارتقا و برنامه های هریک‬ ‫از بخش ها نیز گسترش یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایط تحقق اعتبارات عمرانی‬ ‫نایب ریی��س کمیس��یون عم��ران مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با تاکید بر اینک��ه قیمت نفت و میزان فروش‬ ‫در س��ال اینده در تحقق اعتبارات عمرانی نقش مهمی‬ ‫ایف��ا می کند‪،‬گفت‪:‬محاس��بات دولت براس��اس فروش‬ ‫‪2/5‬میلیون بش��که در روز با قیمت هر بش��که ‪55‬دالر‬ ‫با نرخ ارز ‪ 3300‬توم��ان بوده بنابراین تخصیص کامل‬ ‫اعتبارات منوط به تحقق این متغیرهاست‪.‬‬ ‫وی درب��اره واگ��ذاری پروژه های عمران��ی به بخش‬ ‫خصوصی گف��ت‪ :‬در بحث واگذاری ها ب��ا وجود تاکید‬ ‫دولت بر واگ��ذاری در عمل چندان رغبتی به واگذاری‬ ‫دیده نمی ش��ود و چون اطالع رسانی گسترده و شفافی‬ ‫درب��اره طرح ه��ای قاب��ل واگ��ذاری نمی ش��ود بخش‬ ‫خصوصی در صورت تمایل نی��ز اطالعی از واگذاری ها‬ ‫ندارد‪ .‬در حال حاض��ر از نظر قانونی این ظرفیت دیده‬ ‫و در بودجه ‪ 96‬نیز به ان اشاره شده اما درعمل بخش‬ ‫خصوصی چندان ب��ا پروژه های عمرانی درگیر نش��ده‬ ‫ است‪.‬‬ ‫بهادری با بیان اینکه طرح های زیر ‪ 50‬درصد تکمیل‬ ‫ش��ده به بخش خصوصی واگذار ش��ود گف��ت‪ :‬به طور‬ ‫طبیعی بخش خصوصی در طرح هایی ورود خواهد کرد‬ ‫که منافعی نیز برای ان داشته باشد بنابراین طرح های‬ ‫زیر ‪ 50‬درصد هم بار بیش��تری از روی دولت برخواهد‬ ‫داش��ت و هم منافع بیش��تری عاید بخ��ش خصوصی‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹قابلی�ت واگ�ذاری ‪ 2500‬ط�رح عمرانی‬ ‫نیمه تمام به بخش خصوصی‬ ‫به دلیل مش��کالت موج��ود در تخصیص اعتبارات و‬ ‫افزایش م��داوم بدهی های دولت‪ ،‬واگ��ذاری پروژه های‬ ‫عمران��ی به بخش خصوصی یک��ی از برنامه های اصلی‬ ‫دول��ت در س��ال اینده خواه��د بود‪ .‬در همین راس��تا‬ ‫اس��حاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول رییس جمهور در ارائه‬ ‫گزارشی از واگذاری پروژه های عمرانی در ستاد اقتصاد‬ ‫مقاومتی با اعالم اینکه مسئولیت واگذاری ‪ 2500‬طرح‬ ‫عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی برعهده س��ازمان‬ ‫برنامه و بودج��ه خواهد بود گفت‪ :‬جمع کل پروژه های‬ ‫شناسایی شده ملی و استانی قابل واگذاری تا پایان ابان‬ ‫س��ال جاری ‪ 6267‬پروژه بوده ک��ه تاکنون ‪933‬پروژه‬ ‫ملی و اس��تانی واگذار شده و اعتبار کل سرمایه گذاری‬ ‫ب��رای این تعداد پروژه ‪8‬میلی��ارد و ‪750‬میلیون تومان‬ ‫ب��ود ک��ه از این تع��داد ‪ 700‬پروژه تکمیل ش��ده و به‬ ‫بهره برداری رس��یده‪ 94 ،‬پروژه جدید و ‪ 139‬پروژه نیز‬ ‫نیمه تمام اس��ت‪ .‬وی در این گ��زارش تعداد پروژه های‬ ‫تصمیم گی��ری ش��ده ب��رای واگ��ذاری را ‪ 576‬پروژه و‬ ‫پروژه های در حال فراخوان برای واگذاری را ‪650‬پروژه‬ ‫اعالم کرد ‪ .‬با این وجود بخش خصوصی تمایل چندانی‬ ‫برای در دس��ت گرفت��ن پروژه های عمران��ی ندارد‪ .‬در‬ ‫همین راستا مهدی پورقاضی‪ ،‬رییس کمیسیون صنعت‬ ‫اتاق بازرگان��ی ایران در گفت وگو با گس��ترش صنعت‬ ‫درب��اره افزایش بودجه های عمران��ی گفت‪ :‬دولت ها در‬ ‫زم��ان بودجه ریزی به خوبی اعتب��ارات را تعریف اما در‬ ‫زم��ان اجرا ب��ه نحو دیگری عمل می کنن��د‪ .‬در بودجه‬ ‫‪ ۹۵‬رقم قابل توجهی نزدیک به ‪57‬هزار میلیارد تومان‬ ‫اعتب��ار برای پروژه های عمرانی در نظر گرفته ش��د اما‬ ‫تنها حدود ‪۱۲‬هزار میلیارد تومان ان محقق شده است‬ ‫بنابرای��ن تا زمانی که ارقام تعریف ش��ده محقق نش��ود‬ ‫نمی توان روی ان حساب باز کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹توان باالی بخش خصوصی برای اجرای‬ ‫پروژه ها‬ ‫پورقاضی درباره واگذاری طرح ها به بخش خصوصی‬ ‫نی��ز اظهارک��رد‪ :‬واگذاری طرح ه��ای عمرانی به بخش‬ ‫خصوصی هنوز ابهاماتی دارد و روش��ن نیست که یک‬ ‫طرح عمرانی همچون س��اخت یک جاده یا بندر با چه‬ ‫شرایطی باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد؛ اگر‬ ‫بناس��ت به شکل پیمانکاری واگذار شود که در گذشته‬ ‫نیز وجود داش��ته اما اگر بناست بخش خصوصی مالک‬ ‫ط��رح عمرانی باش��د ضوابط واگذاری ای��ن مالکیت به‬ ‫بخش خصوصی باید تعریف شود‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با بیان‬ ‫اینکه اجرای طرح های عمرانی در توان بخش خصوصی‬ ‫ب��وده و با رش��دی ک��ه در بخش های مختل��ف فنی و‬ ‫مهندس��ی و صنعتی ایران ایجاد شده توان اجرا وجود‬ ‫دارد گفت‪ :‬البته این امر مستلزم امنیت سرمایه گذاری و‬ ‫مشخص شدن چگونگی بازگشت سرمایه است‪ .‬یکی از‬ ‫مزایای واگذاری طرح ها به بخش خصوصی‪ ،‬جلوگیری‬ ‫از اجرای طرح های بدون توجیه اقتصادی است چراکه‬ ‫بخش خصوصی در طرحی که توجیه اقتصادی نداشته‬ ‫باشد هیچ گاه سرمایه گذاری نخواهد کرد و درنتیجه از‬ ‫اجرای طرح ه��ای بدون توجیه اقتصادی نیز جلوگیری‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫بناب��ر این گزارش‪ ،‬دول��ت برای رس��یدن به اهداف‬ ‫مورد نظر در پروژه های عمرانی باید نسبت به واگذاری‬ ‫طرح ه��ا به بخش خصوصی اقدام��ات جدی تری انجام‬ ‫دهد تا با اطالع رس��انی مناس��ب درباره طرح ها و ارائه‬ ‫اس��تراتژی روش��ن برای تامین منافع بخش خصوصی‬ ‫زمین��ه واگذاری طرح های عمرانی بزرگ و تاثیر گذار را‬ ‫فراهم کند تا ضمن پررنگ شدن نقش بخش خصوصی‬ ‫در اقتصاد کش��ور بار عظیم پروژه های عمرانی از دوش‬ ‫دولت نیز برداشته شود‪.‬‬ ‫‪ 100‬میلیارد دالر ذخایر ارزی داریم‬ ‫ی باید جلوی‬ ‫ب��ه گفته وزیر امور اقتص��ادی و دارای ‬ ‫برگش��ت تورم را بگیریم چر اکه به هسته سخت تورم‬ ‫رسیده ایم و مبارزه با ان دشوار شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬علی طیب نیا دوش��نبه ‪ ۲۹‬اذر‬ ‫در مراسم گرامیداش��ت روز وحدت حوزه و دانشگاه‬ ‫و بزرگداش��ت ش��هادت دکت��ر محم��د مفت��ح در‬ ‫شهرس��تان تویس��رکان اظهار ک��رد‪ :‬نباید تالطمات‬ ‫در بازاره��ای بین الملل��ی و افزای��ش ن��رخ ارز را‬ ‫فراموش کرد‪ ،‬خوش��بختانه با پای��ان یافتن تحریم ها‬ ‫و اعمال سیاست های خردورزانه‪ ،‬بخشی از تنگناهای‬ ‫اقتصادی کش��ور به پایان رس��ید به طوری که اقتصاد‬ ‫ای��ران در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬به طور همزمان رش��د باالی‬ ‫اقتص��ادی و تورم یک رقم��ی را تجربه خواهد کرد و‬ ‫این در حالی است که وقتی دولت یازدهم اداره امور‬ ‫ت رشد اقتصادی کشور منفی و تورم‬ ‫را به دست گرف ‬ ‫بیش از ‪۴۰‬درصد بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه در نیمه نخس��ت‬ ‫امسال رشد تولید در کشور به ‪7/4‬درصد‬ ‫رسیده و نرخ تورم ‪8/6‬درصد کاهش یافته ‬ ‫از وابس��تگی کش��ور به نفت انتقاد کرد و‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬با وجود تاکی��د رهبر معظم‬ ‫انقالب بر کاهش و قطع وابستگی به نفت‬ ‫سیاست ه ا به گونه ای بود که این وابستگی‬ ‫افزایش یافت‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬کاهش قیمت نفت در ایران منجر‬ ‫به دو نتیجه تش��دید تورم و کاهش نرخ تولید ش��د‬ ‫ب��ه طوری که در ان زمان می ش��د از ذخایر ارزی در‬ ‫خارج از کش��ور برای مدیریت این مش��کل استفاده‬ ‫ی��ا نف��ت را پیش فروش ک��رد‪ .‬در ح��ال حاضر روی‬ ‫کاغ��ذ ‪۱۰۰‬میلی��ارد دالر ذخای��ر ارزی در خارج از‬ ‫کش��ور داری��م و ای��ن در حالی اس��ت که‬ ‫کشورهای حاش��یه خلیج فارس اوراق قرضه‬ ‫را در بازارهای بین المللی منتشر می کنند و‬ ‫کسب درامد دارند اما این امکان برای ایران‬ ‫وجود نداشت‪.‬‬ ‫وزی��ر اقتصاد ب��ه تحمیل جن��گ کاهش‬ ‫قیمت به کش��ور از س��وی عربس��تان اشاره‬ ‫کرد که ضرر زیادی ب��رای ایران به بار اورد‬ ‫چرا که انها می خواس��تند مقاومت ایران را بش��کنند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬خوشبختانه از پیش بینی ها در‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬جلوتر می رویم به طوری که برای امس��ال‬ ‫رش��د اقتصادی ‪5‬درصدی هدف گذاری ش��ده بود و‬ ‫از طرف دیگر باید جلوی برگش��ت ت��ورم را بگیریم‬ ‫چرا که به هس��ته سخت تورم رس��یده ایم و مبارزه با‬ ‫ان دشوار شده است‪ .‬طیب نیا افزود‪ :‬به دنبال کاهش‬ ‫ت��ورم از ‪8‬درصد نبودیم چراکه ممکن اس��ت تبعات‬ ‫س��نگینی برای اقتصاد کش��ور ایجاد کن��د‪ .‬در ‪3‬ماه ‬ ‫نخس��ت سال نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته‬ ‫رش��د ‪5/4‬درصدی داش��تیم که تابس��تان امسال به‬ ‫رشد اقتصادی ‪9/2‬درصد دس��ت یافتیم‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه رش��د اقتصادی نیمه نخست امسال در مقایسه‬ ‫با مدت مش��ابه سال گذش��ته ‪4/7‬درصد بوده‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬اگر نرخ رشد ‪8‬درصدی برای کشور درنظر گرفته‬ ‫شده امکان دست یافتن به ان وجود دارد‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد عزت و کرام��ت ملی را در گرو اقتدار‬ ‫در تولید و ثروت دانس��ت و با بیان اینکه رسیدن به‬ ‫رش��د اقتصادی با همدلی و وحدت امکان پذیر است‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬باید با این کار زمینه ایجاد زندگی بهت ر‬ ‫را برای مردم فراهم کنیم چراکه انها شایسته بهترین‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫احداث شهرک صنفی‬ ‫در هر مرکز شهر‬ ‫چهار شنبه‬ ‫در هر اس��تانی با توجه به ظرفیت های موجود ش��هرک تخصصی‬ ‫مشاغل صنفی ایجاد می شود‪.‬‬ ‫اول دی ‪1395‬‬ ‫‪ 21‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 21‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 10‬پیاپی ‪1983‬‬ ‫خدمات نیم بهای شهرک های صنعتی‬ ‫در مناطق کمتر توسعه یافته‬ ‫امیدواریم با تشویق سرمایه گذاران شاهد وضعیت مطلوب تر‬ ‫شهرک صنعتی الیگودرز باشیم‪.‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫صدور الکترونیکی ضمانتنامه صنایع کوچک‬ ‫اهمیت اموزش انضباط کار‬ ‫در مدیریت های خانوادگی‬ ‫اصلی ترین چالش تولی��د از وجود کارگران غیرماهر و اموزش ندیده به ویژه‬ ‫در صنایع کوچک ناش��ی می ش��ود‪ .‬از انج ا که واحدهای صنعتی کوچک با‬ ‫تعداد شاغالن کمتر و با سیستم خود مالکی یا به صورت خانوادگی مدیریت‬ ‫می شوند‪ ،‬شاید این دوره های اموزشی برای انها جذابیت نداشته باشد‪.‬‬ ‫همین صفحه‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪13‬‬ ‫افتتاح مرکز شکل گیری‬ ‫کسب و کارهای نوپا در ارومیه‬ ‫پارادوکس نیروی کار ماهر‬ ‫‪13‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بانک ها حق صدور اجرائیه‬ ‫برای واحدهای صنعتی را ندارند‬ ‫‪4‬‬ ‫شناسایی‪ 60‬فرصت‬ ‫سرمایه گذاری در استان تهران‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‪14‬‬ ‫شروع فاز توسعه نظام پیمانکاری‬ ‫فرعی در استان کرمان‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫خدمات نیم بهای شهرک های صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته‬ ‫معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫اکنون ‪ 952‬ش��هرک‪ ،‬ناحیه صنعتی و منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی در کشور فعالیت می کنند که از‬ ‫این تعداد ‪ 296‬ناحیه صنعتی در روس��تاها و‬ ‫مناطق کمتر توسعه یافته مستقر هستند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬علی یزدانی در حاش��یه‬ ‫بازدید از ش��هرک صنعت��ی الیگودرز در جمع‬ ‫خبرن��گاران اظه��ار ک��رد‪ :‬سیاس��ت وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعت��ی‪ ،‬اماده کردن‬ ‫زیرس��اخت های الزم ب��رای جذاب تر ش��دن‬ ‫سرمایه گذاری و تشویق سرمایه گذاران در این‬ ‫شهرک ها است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه یزدان��ی‪ ،‬امکان��ات م��ورد نی��از‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی در مناط��ق کمت��ر‬ ‫توس��عه یافته ب��ا ‪ 50‬درص��د تخفی��ف ب��ه‬ ‫س��رمایه گذاران ارائ��ه می ش��ود‪ .‬مدیرعام��ل‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ای��ران درباره ش��هرک صنعتی الیگ��ودرز نیز‬ ‫گفت‪ :‬ش��هرک صنعتی الیگودرز به لحاظ قرار‬ ‫گرفتن در مس��یر جاده اصل��ی‪ ،‬می تواند برای‬ ‫سرمایه گذاران بسیار جذاب باشد‪.‬‬ ‫یزدان��ی اف��زود‪ :‬امیدواری��م ب��ا تش��ویق‬ ‫س��رمایه گذاران ش��اهد وضعی��ت مطلوب ت��ر‬ ‫شهرک صنعتی الیگودرز باشیم‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫همچنی��ن در حاش��یه بازدی��د از کارخان��ه‬ ‫داروس��ازی بایر افالک شهرس��تان ازنا با بیان‬ ‫اینکه این کارخانه دارای استانداردهای جهانی‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬سرمایه در گردش مورد نیاز برای‬ ‫این کارخانه تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫یزدانی با بیان اینکه فاز تولید داروی انسانی‬ ‫ای��ن کارخانه در حال اجراس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬بخش‬ ‫تولی��د داروی دام��ی ای��ن کارخانه ب��ه دلیل‬ ‫نداش��تن س��رمایه در گردش مورد نیاز تنها با‬ ‫‪ 30‬درصد ظرفیت خود کار می کند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪:‬‬ ‫تامی��ن س��رمایه در گ��ردش مورد نی��از این‬ ‫کارخانه به طور جدی پیگیری می شود‪.‬‬ ‫یزدانی اف��زود‪ :‬این واح��د می تواند عالوه بر‬ ‫تامی��ن نیاز داخ��ل در ح��وزه داروهای دامی‪،‬‬ ‫صادرات هم داشته باشد‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫اول دی ‪ 21 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 21‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 10‬پیاپی ‪1983‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خبر‬ ‫احداث ساختمان اتش نشانی‬ ‫شهرک صنعتی مالیر یک‬ ‫در همدان‬ ‫شروع فاز توسعه نظام پیمانکاری‬ ‫فرعی در استان کرمان‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کرمان گفت‪ :‬فاز توسعه‬ ‫نظ��ام پیمان��کاری فرعی در اس��تان کرمان اغاز ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫گس��ترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی کرمان‪ ،‬مجیدغفاری اظهار کرد‪ :‬در راس��تای برنامه های‬ ‫حمایتی شرکت ش��هرک های صنعتی استان کرمان و برنامه های‬ ‫توسعه صنایع کوچک در حوزه توسعه نظام پیمانکاری فرعی طی‬ ‫اج��رای مراحل ارزیابی کیف��ی‪ ،‬فنی و مالی و انتخاب عامل محلی‬ ‫دفتر نظام پیمانکاری فرعی استان کرمان با حضور اعضای انتخاب‬ ‫مش��اور شرکت‪ ،‬مصاحبه نمایندگان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران از متقاضیان ش��رکت کننده انجام شد‪ .‬غفاری تاکید‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به اینکه پروژه نظام پیمانکاری فرعی با هدف تقویت‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط برای افزایش تولید و اشتغالزایی‪ ،‬رقابت‬ ‫بین الملل��ی انها و جذب س��رمایه گذار خارجی اس��ت‪ ،‬عامل دفتر‬ ‫محل��ی «اس پی ایکس» با توجه به طی مراحل قانونی انتخاب و به‬ ‫مدت ‪ 2‬س��ال قرارداد منعقد ش��د و عامل درحال حاضر در مرحله‬ ‫شناسایی واحدهای صنعتی بزرگ و اقدامات اولیه است‪.‬‬ ‫راه اندازی فروشگاه مجازی‬ ‫برای تولیدات خراسان جنوبی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی خراس��ان جنوبی از‬ ‫راه اندازی س��ایت فروش��گاه مجازی محصوالت تولیدی خراسان‬ ‫جنوب��ی خبر داد‪ .‬به گزارش گس��ترش صنعت ب��ه نقل از روابط‬ ‫عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی خراس��ان جنوبی‪ ،‬عباس‬ ‫جرجانی با اعالم این خبر گفت‪ :‬سایتی در فضای مجازی برای این‬ ‫فروشگاه اینترنتی درنظر گرفته شده و به صورت ازمایشی فعالیت‬ ‫خود را اغاز کرده است که به زودی فهرست تولیدات استان در ان‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬جرجانی افزود‪ :‬این سایت با کمک بسیج راه اندازی‬ ‫ش��ده و هر یک از واحدهای تولیدی صنعتی‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬غذایی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی‪ ،‬خدماتی و ‪ ...‬می توانند صفحه ای را در این سایت‬ ‫دراختیار خود گرفته و به معرفی و عرضه محصوالت خود در این‬ ‫س��ایت بپردازند‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان‬ ‫جنوب��ی تصریح ک��رد‪ :‬از انجا که محص��والت برخی از واحدهای‬ ‫صنعتی اس��تان قیمت باالیی دارد قرار ش��د تا با کمک بس��یج و‬ ‫رایزنی با واحدهای تولیدی اس��تان تمهیداتی اندیش��یده شود تا‬ ‫مش��تریان بتوانند محصوالت اس��تان را به صورت اقس��اطی هم‬ ‫بخرن��د‪ .‬جرجانی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر این س��ایت راه اندازی‬ ‫شده و چند محصول از دسته محصوالت صنایع غذایی‪ ،‬کشاورزی‬ ‫و صنایع دس��تی اس��تان در ان عرضه شده است و به زودی دیگر‬ ‫محصوالت تولیدی اس��تان هم در س��ایت قرار خواهد گرفت‪ .‬به‬ ‫گفته مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی‪ ،‬در‬ ‫این س��ایت فقط محصوالتی که تولید داخل اس��تان باشد معرفی‬ ‫و عرضه می شود‪.‬‬ ‫افتتاح مرکز شکل گیری‬ ‫کسب و کارهای نوپا در ارومیه‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی اذربایجان غربی از‬ ‫بو کارهای نوپ��ا در برج خدمات‬ ‫افتتاح مرکز ش��کل گیری کس�� ‬ ‫بو کار ش��هرک فناوری الکترونیک و صنای��ع غذایی ارومیه‬ ‫کس�� ‬ ‫خب��ر داد‪ .‬به گزارش گس��ترش صنعت به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی اذربایجان غربی‪ ،‬احسان جوی با بیان‬ ‫اینک��ه در زمین��ه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مبنی بر توس��عه‬ ‫بو کارهای نوپا‬ ‫کارافرینی در صنایع کوچک مرکز شکل گیری کس ‬ ‫با حمایت شرکت شهرک های صنعتی اذربایجان غربی افتتاح شد‪،‬‬ ‫بو کار‬ ‫افزود‪ :‬هدف این مرکز تقویت مهارت های کارافرینی و کس ‬ ‫برای جوانان اس��ت‪ .‬جوی با اش��اره به اینکه مرکز ش��کل گیری‬ ‫بو کارهای نوپ��ا با همکاری یکی از ش��رکت های مش��اوره‬ ‫کس�� ‬ ‫بو کار راه اندازی ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ش��رکت شهرک های‬ ‫کس�� ‬ ‫صنعت��ی اذربایجان غرب��ی به صورت مش��ترک فض��ا و امکانات‬ ‫اموزش��ی و مشاوره ای مورد نیاز برای هس��ته های کارافرینی در‬ ‫حوزه ه��ای فناوری اطالعات‪ ،‬رایانه و تجارت الکترونیک را فراهم‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫اصغر مصاحب نیا‬ ‫سیدمهدی نیازی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان همدان از احداث‬ ‫ساختمان اتش نشانی در شهرک صنعتی مالیر یک خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان همدان‪ ،‬کیوان گردان با بیان اینکه‬ ‫ایجاد اش��یانه اتش نش��انی در ش��هرک های صنعت��ی در دولت‬ ‫تدبیر و امید با جدیت دنبال می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تامین امنیت‬ ‫واحدهای صنعتی و کارکنان این مجموعه ها به عنوان سرمایه های‬ ‫دغدغه مهم مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ ‬ ‫کش��ور همواره‬ ‫شهرک های صنعتی ایران است‪ .‬گردان با بیان اینکه تامین امنیت‬ ‫شهرک های صنعتی در دو بعد سخت افزاری و نرم افزاری در استان‬ ‫دنبال می ش��ود‪ ،‬افزود ‪ :‬برای ایجاد امادگی در مدیران و کارکنان‬ ‫واحدهای صنعتی برای مقابله با حوادث مختلف تاکنون دوره های‬ ‫اموزش��ی بسیاری در حوزه بهداش��ت و ایمنی برگزار شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان همدان با اشاره‬ ‫به اینکه احداث اش��یانه اتش نش��انی نیز با جدیت در شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی استان پیگیری شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در همین‬ ‫راستا ساختمان اتش نشانی شهرک صنعتی مالیر یک با مساحت‬ ‫‪ 210‬مترمربع با اعتباری افزون بر ‪3/5‬میلیارد ریال س��اخته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمدحسین مقیسه‬ ‫در حاشیه برگزاری بیست و دومین نمایشگاه الکامپ رونمایی شد‬ ‫صدور الکترونیکی ضمانتنامه صنایع کوچک‬ ‫س�امانه الکترونیکی صدور ضمانتنامه در صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در‬ ‫حاش�یه برگزاری بیست و دومین نمایش�گاه الکامپ در غرفه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫رونمایی شد‪ .‬این سامانه امکان ثبت درخواست متقاضیان تا صدور ضمانتنامه را دارد‪.‬‬ ‫متقاضیان در این س�امانه می توانند برای ثبت درخواست خود به صورت الکترونیکی اقدام‬ ‫کرده و مراحل بررس�ی درخواست خود را رهگیری و رصد کنند‪ .‬از طریق این سامانه‪ ،‬امکان‬ ‫نظارت و پایش مراحل صدور ضمانتنامه برای عوامل اجرایی‪ ،‬نظارتی و مدیران ارشد صندوق‬ ‫فراهم خواهد بود‪.‬‬ ‫بعد از عملیاتی شدن سامانه‬ ‫در کل کش��ور‪ ،‬متقاضی��ان‬ ‫ب��رای ثب��ت الکترونیک��ی‬ ‫درخواس��ت خ��ود می توانند‬ ‫زینب عبدی‬ ‫به س��ایت صندوق به ادرس‬ ‫صنایع کوچک‬ ‫‪ www.sif.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫محمدحس��ین مقیسه‪،‬‬ ‫مدیرعامل صندوق ضمانت‬ ‫سرمایه گذاری صنایع کوچک با بیان اینکه بسیاری‬ ‫از خدم��ات ارائه ش��ده در این صن��دوق در حوزه‬ ‫صنای��ع کوچک در هیچ صن��دوق حمایتی رقیب‬ ‫ندارد به بخش��ی از این خدمات اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫صندوق ضمان��ت س��رمایه گذاری صنایع کوچک‬ ‫به موج��ب قانون وظیفه دارد تا موجبات توس��عه‬ ‫سرمایه گذاری صنایع کوچک را فراهم کند ضمن‬ ‫اینک��ه پذیرش ریس��ک در حوزه خری��د‪ ،‬فروش‪،‬‬ ‫پیمانکاری و سرمایه گذاری را برعهده دارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل صن��دوق ضمان��ت س��رمایه گذاری‬ ‫صنایع کوچک با بیان اینکه در حال حاضر س��قف‬ ‫هر ضمانتنامه ‪ 30‬میلیارد ریال اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫خدمات تنها در قبال دریافت حداقل کارمزد (بین‬ ‫یک تا ‪ 2‬درصد) در طول سال داده می شود‪.‬‬ ‫مقیسه همچنین اظهار کرد‪ :‬این صندوق در حوزه‬ ‫پیمانکاری نیز ضمانتنامه های مورد نیاز پیمانکاران‬ ‫از قبی��ل مزایده و مناقصه‪ ،‬پیش پرداخت‪ ،‬حس��ن‬ ‫انجام کار و کسور وجه الضمان را صادر می کند که‬ ‫دراین زمینه تا ‪ 50‬درصد تخیف کارمزد پیش بینی‬ ‫ش��ده و ‪ 50‬درصد تخفیف نی��ز در وجوه تودیعی‬ ‫نسبت به سیس��تم بانکی درنظر گرفته شده است‬ ‫که متقاضیان می توانند از ان بهره مند شوند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل صن��دوق ضمان��ت س��رمایه گذاری‬ ‫صنایع کوچک گفت‪ :‬برای کاهش و حذف مراجعه‬ ‫حض��وری متقاضیان و تس��هیل ثبت درخواس��ت‬ ‫متقاضی��ان و نی��ز شفاف س��ازی مراح��ل صدور‪،‬‬ ‫س��امانه ای ب��رای مدیریت این فراین��د طراحی و‬ ‫اجرا شده تا بعد از اجرای مراحل ازمایشی در کل‬ ‫کشور عملیاتی شود که از این سامانه در نمایشگاه‬ ‫رونمایی شد‪.‬‬ ‫مقیس��ه اف��زود‪ :‬در دو هفته اینده این س��امانه‬ ‫به صورت ازمایش��ی در دو اس��تان اجرایی خواهد‬ ‫ش��د و بعد از ان در کل کش��ور عملیاتی می شود‬ ‫و متقاضیان می توانند بدون مراجعه به صندوق یا‬ ‫نمایندگان استانی برای ثبت درخواست و پیگیری‬ ‫مراحل صدور ضمانتنامه خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫بانک ها حق صدور اجرائیه برای واحدهای صنعتی را ندارند‬ ‫دادس��تان بجنورد در دیدار با مدیرعامل ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی اس��تان خراسان شمالی گفت‪:‬‬ ‫بانک ه��ا نباید ب��رای واحدهای صنعتی مس��تقر در‬ ‫استان اجرائیه صادر کنند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار گس��ترش صنعت از خراسان‬ ‫ش��مالی‪ ،‬محمد ی��اران اظهار ک��رد‪ :‬اداره های ثبت‬ ‫اس��تان نیز نباید اجرائیه های صادر ش��ده از سوی‬ ‫بانک ها را تحویل گرفته یا ثبت کنند‪.‬‬ ‫یاران به تشکیل کمیس��یون حل اختالف صنایع‬ ‫استان اش��اره و تاکیدکرد‪ :‬این کمیسیون برای حل‬ ‫مشکالت قضایی واحدهای صنعتی مستقر در استان‬ ‫تشکیل شده است تا حل مسائل و مشکالت مربوط‬ ‫به صنایع تسریع یابد‪.‬‬ ‫دادس��تان بجنورد گفت‪ :‬بانک ها و اداره های ثبت‬ ‫در صورت دریافت مجوز از کمیسیون صنایع استان‬ ‫می توانن��د ب��رای واحدهای صنعت��ی اجرائیه صادر‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫یاران ادامه داد‪ :‬دادگس��تری های استان نیز بدون‬ ‫گرفت��ن مجوز از کمیس��یون حل اخت�لاف صنایع‬ ‫هیچ گونه دادخواستی علیه صنایع را ثبت نمی کنند‪.‬‬ ‫همچنی��ن س��یاوش وحدت‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی خراسان شمالی در این جلسه‬ ‫گف��ت‪ :‬بکارگیری زندانی��ان بند ب��از در واحدهای‬ ‫صنعتی از جمله مواردی اس��ت که به اش��تغال این‬ ‫افراد کمک می کند‪.‬‬ ‫وحدت افزود‪ :‬بکارگیری این افراد برای واحدهای‬ ‫صنعتی از لحاظ هزینه نیروی کار به صرفه است‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫خراس��ان ش��مالی اظهار کرد‪ :‬به یقی��ن بکارگیری‬ ‫زندانیان بند باز واجد ش��رایط در ب��ازار کار تبعات‬ ‫فرهنگی و اجتماعی بس��یار خوبی برای این افراد و‬ ‫جامعه دارد‪.‬‬ ‫وحدت تاکیدکرد‪ :‬با توجه به تش��کیل کمیسیون‬ ‫ح��ل اخت�لاف صنای��ع در اس��تان‪ ،‬بانک ه��ا باید‬ ‫حمایت های بیش��تری از واحدهای صنعتی کنند تا‬ ‫شاهد رونق صنایع در استان باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی خراسان‬ ‫ش��مالی تاکید ک��رد‪ :‬این گونه حرکت ها از س��وی‬ ‫مسئوالن باعث تس��هیل امور و دلگرمی صنعتگران‬ ‫به ویژه صنایع کوچک و متوسط می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خدمات و فرایندهای الکترونیکی‬ ‫در ادامه این مراس��م‪ ،‬اصغ��ر مصاحب نیا‪ ،‬رییس‬ ‫مرک��ز نوس��ازی و تح��ول اداری و دبی��ر کارگروه‬ ‫توس��عه دولت الکترونی��ک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در این باره گفت‪ :‬توسعه دولت الکترونیک‬ ‫از برنامه ه��ای اساس��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت است و رویکرد به گونه ای است که خدمات‬ ‫و فراینده��ای کاری ای��ن وزارتخان��ه به س��رعت‬ ‫الکترونیکی ش��ود و فراینده��ا و خدمات مهم در‬ ‫این وزارتخانه انتخاب ش��ده و شناس��نامه خدمات‬ ‫انها تکمیل می ش��ود تا مراحل الکترونیکی کردن‬ ‫فرایند ها انجام شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ش��اتا‪ ،‬مصاحب نیا با بی��ان اینکه از‬ ‫طریق سیاس��ت هایی که از س��وی کارگروه توسعه‬ ‫دول��ت الکترونی��ک در وزارتخان��ه و ب��ا هماهنگی‬ ‫مراج��ع ذی ربط تدوی��ن و ابالغ می ش��ود‪ ،‬مراحل‬ ‫ایجاد و توس��عه سامانه ها و فرایندهای الکترونیکی‬ ‫ای��ن وزارت را پای��ش و نظ��ارت می کنی��م‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫سیاس��ت گذاری ما در این حوزه به گونه ای اس��ت‬ ‫که ضم��ن هم افزایی و تعام��ل در همه بخش های‬ ‫وزارت‪ ،‬از امکانات موجود حداکثر اس��تفاده ش��ود‬ ‫و برنامه ه��ای بخش های صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫براساس اولویت های تعیین شده و به صورت متوازن‬ ‫پیش برود‪.‬‬ ‫رییس مرکز نوسازی و تحول اداری و دبیر کارگروه‬ ‫توس��عه دول��ت الکترونیک وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت یک��ی از برنامه های مهم دیگ��ر این حوزه را‬ ‫توسعه ارتباطات برون س��ازمانی با دستگاه هایی که‬ ‫مکمل خدمات این وزارت هس��تند‪ ،‬دانست و گفت‪:‬‬ ‫ب��رای تکمیل س��اختار پنجره واحد و در بس��تر های‬ ‫تعیین ش��ده از س��وی س��ازمان فن��اوری اطالعات‪،‬‬ ‫پروژه های زیرساختی مانند ایجاد شبکه «ای ایکس»‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در دستور کار بوده و مراحل‬ ‫اجرایی را طی می کند‪ .‬این بس��تر داده های مورد نیاز‬ ‫ب��رای خدمات وزارت را به ص��ورت یکپارچه دریافت‬ ‫کرده و در سامانه های بخشی توزیع می کند‪.‬‬ ‫مصاحب نیا در خاتمه افزود‪ :‬با توجه به گستردگی‬ ‫خدم��ات و پیچیدگی فرایندها‪ ،‬ای��ن وزارت یکی از‬ ‫دستگاه های پیشرو در حوزه توسعه دولت الکترونیک‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ساختار توسعه دولت الکترونیک‬ ‫همچنین س��یدمهدی نیازی‪ ،‬مدی��رکل دفتر امار‬ ‫و ف��راوری داده ه��ا و عض��و کارگروه توس��عه دولت‬ ‫الکترونیک نیز در این زمینه گفت‪ :‬س��اختار توس��عه‬ ‫دول��ت الکترونیک در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در حوزه صنعت ش��امل صدور مجوزها‪ ،‬تامین مالی‪،‬‬ ‫مش��وق ها و معافیت ه��ا‪ ،‬حوزه معدن ش��امل صدور‬ ‫مجوزها‪ ،‬حوزه تجارت ش��امل صدور مجوزها‪ ،‬کنترل‬ ‫و نظارت بر قیمت ها و رس��یدگی به ش��کایات‪ ،‬حوزه‬ ‫تجارت الکترونیک شامل صدور گواهی نماد‪ ،‬گواهی‬ ‫امض��ای الکترونیک��ی و رهگیری‪ ،‬ح��وزه اموزش و‬ ‫پژوهش شامل صدور مجوزها و مشوق ها و در نهایت‬ ‫حوزه اطالع رس��انی و شفاف سازی شامل پورتال ها و‬ ‫پایگاه های اطالعاتی و پایگاه های اطالعات جغرافیایی‬ ‫است‪.‬‬ ‫نی��ازی تصریح ک��رد‪ :‬س��امانه ص��دور ضمانتنامه‬ ‫صن��دوق ضمان��ت س��رمایه گذاری صنای��ع کوچک‬ ‫در ح��وزه صنعت و تامین مالی ق��رار دارد و خدمت‬ ‫جدیدی است که مراحل تحلیل و اجرای ان در چند‬ ‫ماه اخیر انجام ش��ده و رونمایی ش��د ت��ا با عملیاتی‬ ‫ش��دن ان یکی دیگر از خدمات مهم وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت الکترونیکی شود‪.‬‬ ‫شهرک صنعتی کاسپین به ‪ 150‬لیتر برثانیه اب نیازمند است‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی قزوین‬ ‫گفت‪ :‬شهرک صنعتی کاسپین برای تامین نیازهای‬ ‫واحدهای تولیدی مس��تقر در این��ده‪ ،‬به ‪ 150‬لیتر‬ ‫برثانیه اب نیاز دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش صنع��ت به نق��ل از روابط‬ ‫عمومی ش��رکت شهرک های صنعتی استان قزوین‪،‬‬ ‫حمیدرضا خانپور در نشس��ت مش��ترک با فریدون‬ ‫همتی‪ ،‬اس��تاندار قزوین و ستار محمودی‪ ،‬قائم مقام‬ ‫وزیر نی��رو اظهار ک��رد‪ :‬از وزارت نیرو درخواس��ت‬ ‫داریم ت��ا به ارائه مجوزهای الزم ب��رای برخورداری‬ ‫این شهرک صنعتی واقع در شهرستان ابیک از این‬ ‫میزان اب که مصوبه سفر رییس جمهوری نیز است‪،‬‬ ‫اقدام کند‪.‬‬ ‫خانپور با بیان اینکه بخش صنعت س��هم ناچیزی‬ ‫از مصرف اب را به خود اختصاص داده است‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬با توج��ه به نقش صنع��ت در تامین نیازهای‬ ‫م��ردم و کاهش وابس��تگی ب��ه بیگان��گان در کنار‬ ‫اشتغالزایی و درامدزایی باید برای تامین اب و برق‬ ‫مورد نیاز واحدهای تولیدی مس��تقر در شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی اقدام کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی قزوین‬ ‫افزود‪ :‬برای تامین برق مورد نیاز شهرک های صنعتی‬ ‫استان قزوین به دو پست ‪ 63‬مگاوات نیز نیازمندیم‬ ‫که تحقق این موضوع به مجوز و حمایت های وزارت‬ ‫نیرو نیاز دارد‪.‬‬ ‫خانپ��و ر کاه��ش هزینه ه��ای تولی��د را یک��ی از‬ ‫سیاس��ت های جدی دولت در بخ��ش اقتصاد خواند‬ ‫و گف��ت‪ :‬بنابرای��ن انتظ��ار م��ی رود دس��تگاه های‬ ‫خدمات رس��ان برای ارائه خدمات خود به شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی همراهی و تس��هیل الزم را داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫قزوین یاداوری کرد‪ :‬از دس��تگاه های خدمات رسان‬ ‫از جمله ش��رکت های توزیع نیروی برق و اب استان‬ ‫تقاض��ا داریم تا م��اده ‪81‬قانون الح��اق برخی مواد‬ ‫به قانون تنظیم بخش��ی از مق��ررات مالی دولت را‬ ‫که وزارتخانه های نیرو‪ ،‬نف��ت و ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعات را مکلف س��اخته تا به تامین اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‬ ‫و امکانات مخابراتی شهرک ها و نواحی صنعتی تا در‬ ‫واحدهای تولیدی مستقر اقدام کنند‪ ،‬اجرایی سازند‪.‬‬ ‫پیشرانش فضایی چیست؟‬ ‫چهار شنبه‬ ‫ش��تاب دهنده های فضاپیما و ماهواره ه��ا‪ ،‬دقیق ترین مکانیزم و‬ ‫قطعاتی هستند که سرنوشت یک فضاپیما را تعیین می کنند‬ ‫اول دی ‪1395‬‬ ‫‪ 21‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 21‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 10‬پیاپی ‪1983‬‬ ‫کاهش ‪ 16‬درصدی‬ ‫مصرف اب کشاورزی‬ ‫تولید گاز پارس جنوبی به ‪۵۵۰‬‬ ‫میلیون مترمکعب می رسد‬ ‫درباره مسائل سانحه قطار مشهد‬ ‫نمی توان با صراحت حرف زد‬ ‫‪6‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫«گسترش صنعت» از اخرین وضعیت تنش های بین ایران و ترکمنستان برای صادرات گاز گزارش می دهد‬ ‫‪12‬‬ ‫پیشرفت ‪۸۸‬درصدی شبکه‬ ‫فاضالب مناطق مرکزی تهران‬ ‫ظرفیت حداکثری برداشت گاز‬ ‫از سکوی فاز ‪٢١‬‬ ‫از مهم ترین موضوعاتی که ب ه توسعه و نوسازی زیرساخت های تجارت‬ ‫دریایی بندر انزلی مربوط می شود‪ ،‬توسعه مجتمع بندری کاسپین است‪.‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫جلوگیری از خروج‬ ‫‪ ۱۶‬میلیارد دالر ارز‬ ‫حیدر بهمنی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت مل��ی حفاری ایران از‬ ‫جلوگیری از حدود ‪ ۱۶‬میلیارد دالر ارز در عملیات حفاری‬ ‫‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۱۷۸‬حلق��ه چاه ه��ای نفت و گاز از س��وی این‬ ‫شرکت از بدو تاسیس تاکنون خبر داد‪.‬‬ ‫اتمام احداث ‪ 2‬پست اسکله از‬ ‫مجتمع بندری کاسپین تا پایان دی‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ارزیابی مثبت از مذاکرات گازی‬ ‫‪12‬‬ ‫انحصار زیرزمینی در نوسازی‬ ‫زیرساخت های تهران‬ ‫بع�د از اینکه جای خانه های حیاط دار و حوض های خانه پدری با‬ ‫پارکینگ طبقاتی برج های اس�مان خراش عوض شد‪ ،‬بسیاری از‬ ‫زیرس�اخت های زندگی شهری نیاز به تغییرات جدی پیدا کرد که‬ ‫برخی از انها هنوز اجرایی نش�ده و با سیستم قبلی که برای همان‬ ‫خانه های کوچک و بزرگ باصفا بود‪ ،‬زیرش�هر در انتظار نوس�ازی‬ ‫هس�تند‪ .‬یکی از اصلی ترین زیرس�اخت هایی که ام�روزه نیاز به‬ ‫نوسازی و توس�عه ان وجود دارد‪ ،‬ش�بکه انتقال اب در کالنشهر‬ ‫تهران است‪.‬‬ ‫از طرف�ی باید درنظر داش�ت که تعویض لوله ه�ای بزرگ انتقال‬ ‫اب‪ ،‬ان ه�م درس�ت در مرکزی�ت ش�هر های پرتردد و ش�لوغ به‬ ‫پروژه هایی دردسرس�از تبدیل ش�ده اند اما چ�اره ای جز تعویض‬ ‫و اصالح ش�بکه های انتقال اب نیس�ت؛ امری که بحران کم ابی به‬ ‫ شدت و التزام ان افزوده است‪.‬‬ ‫کارشناس�ان از هدررف�ت اب در ش�بکه انتقال اب (از س�د تا‬ ‫مصرف کنن�ده واقع�ی) خب�ر می دهند و این هش�دار‪ ،‬روش�نگر‬ ‫اهمی�ت نوس�ازی خطوط انتق�ال و توزیع اس�ت‪ .‬ب�ه موجب این‬ ‫اهمیت‪ ،‬تقویت زیرس�اخت های اب شهری‪ ،‬کشاورزی و صنعتی‬ ‫در نهاد ه�ای مرب�وط دنبال می ش�ود‪ .‬ام�ا هزینه های ب�االی این‬ ‫پروژه ها و کمبود منابع مالی موجب ش�ده که نتوان با سرعت قابل‬ ‫قبولی از اتالف اب در لوله های انتقال کاست و این گونه‪ ،‬اژیر قرمز‬ ‫هدررفت اب به صدا در امده است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫اول دی ‪ 21 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 21‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 10‬پیاپی ‪1983‬‬ ‫خبر‬ ‫اتمام احداث ‪ 2‬پست اسکله از‬ ‫مجتمع بندری کاسپین تا پایان دی‬ ‫پس از اینکه انزلی به عنوان‬ ‫منطقه ازاد تعریف شد‪ ،‬چالش‬ ‫فرسودگی و ناتوانی اسکله های‬ ‫ای��ن بن��در نقش مهم��ی در‬ ‫تجارت اس��تان گیالن داشت‪.‬‬ ‫بر این اس��اس دول��ت یازدهم‬ ‫نوس��ازی و توس��عه این بندر‬ ‫رضا مسرور‬ ‫را در دس��تور کار ق��رارداد تا‬ ‫مدیرعامل سازمان‬ ‫مش��کالتی که باع��ث کاهش‬ ‫منطقه ازاد انزلی‬ ‫تج��ارت این اس��تان می ش��د ‬ ‫برطرف شود‪ .‬یکی از مهم ترین‬ ‫موضوعاتی که به بندر انزلی در‬ ‫زمینه توسعه و نوسازی زیرساخت های تجارت دریایی مربوط‬ ‫می ش��د‪ ،‬توس��عه مجتمع بندری کاس��پین بود که براساس‬ ‫اخرین اطالعات تا پایان دی این پروژه اجر ا می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان منطق��ه ازاد انزلی با اش��اره به اتمام‬ ‫احداث دو پس��ت اس��کله از مجتمع بندری کاسپین تا پایان‬ ‫دی امس��ال اف��زود‪ :‬با راه ان��دازی مجتمع بندری کاس��پین‪،‬‬ ‫تولیدکنن��دگان می توانند محصوالت خود را به کش��ورهای‬ ‫اطراف به ویژه روسیه صادر کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬رضا مسرور در دیدار با رییس امور اقتصاد‬ ‫مقاومتی سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به فعال سازی‬ ‫‪ ۴۸‬واحد تولیدی راکد و نیمه فعال در راس��تای تحقق اهداف‬ ‫اقتصاد مقاومتی در این منطقه اظهار کرد‪ :‬سازمان منطقه ازاد‬ ‫انزلی در ‪3‬س��ال گذشته با اعمال معافیت ها و مزایای قانونی‬ ‫مناطق ازاد در محدوده منطقه‪ ،‬بستر حضور سرمایه گذاران و‬ ‫فعاالن اقتصادی به منظور افزایش جذب سرمایه گذار و رشد‬ ‫اشتغالزایی را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان منطقه ازاد انزلی با اشاره به اتمام احداث‬ ‫دو پست اسکله از مجتمع بندری کاسپین تا پایان دی امسال‬ ‫افزود‪ :‬با راه اندازی مجتمع بندری کاسپین‪ ،‬تولیدکنندگان در‬ ‫بخش های مختل��ف به راحتی می توانند محصوالت خود را به‬ ‫کش��ورهای اطراف به ویژه روسیه صادر کنند‪ .‬درواقع مجتمع‬ ‫بندری کاس��پین با رویکرد صادرات��ی و هدف قرار دادن بازار‬ ‫روس��یه‪ ،‬ش��رایط افزایش صادرات کاال را در راستای اقتصاد‬ ‫مقاومتی فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه منطقه ازاد انزلی در حوزه انتقال فناوری‪،‬‬ ‫حمای��ت از ش��رکت های دانش بنیان و رش��د ش��اخص های‬ ‫اقتص��ادی مانند ص��ادرات و صادرات دوب��اره عملکرد خوبی‬ ‫داش��ته گفت‪ :‬می��زان صادرات از منطقه ازاد انزلی در س��ال‬ ‫‪ ۹۱‬براب��ر با ‪۴۴۰‬هزار دالر بوده که این رقم در س��ال ‪ ۹۴‬به‬ ‫‪۴۲‬میلیون دالر رس��یده و همچنین صادرات دوباره از مسیر‬ ‫منطق��ه در ‪8‬ماه امس��ال به ‪۱۸۰‬میلیون دالر رس��یده که از‬ ‫هدف پیش بینی شده برای این منطقه فراتر رفته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل منطقه ازاد انزلی با اشاره به اینکه براساس امار‬ ‫دبیرخانه شورای عالی مناطق ازاد‪ ،‬رتبه برتر بین ‪ 7‬منطقه در‬ ‫اجرا و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را کسب کرده ایم‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬این س��ازمان در راس��تای اهداف مناط��ق ازاد عالوه بر‬ ‫فعال سازی واحد های صنعتی به فعالسازی واحد های تجاری‬ ‫راکد هم اقدام کرده و درحال حاضر یک هزار و ‪ ۲۰۰‬فروشگاه‬ ‫و واحد تجاری در این منطقه فعال است‪.‬‬ ‫مدیرعامل منطق��ه ازاد انزلی با تاکید ب��ر لزوم رفع موانع‬ ‫تعرفه ای و مشکالت استانداردهای کاال در کشورهای حاشیه‬ ‫دریای خزر و تاس��یس ش��رکت های مدیریت صادرات برای‬ ‫افزایش س��هم ایران در مبادالت تجاری با کشورهای حاشیه‬ ‫خزر افزود‪ :‬با توجه به اینکه کش��ور روس��یه به عنوان هدف‬ ‫اصلی صادرات کاال به ش��مار می رود‪ ،‬در راس��تای تس��هیل‬ ‫مبادالت تجاری و اقتصادی‪ ،‬موانعی از این دست باید برطرف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مجتبی خالص��ی‪ ،‬رییس امور اقتصاد مقاومتی و ش��ورای‬ ‫اقتصاد س��ازمان برنامه و بودجه نیز در این دیدار اظهار کرد‪:‬‬ ‫ایجاد مراکز دانش بنیان‪ ،‬ص��ادرات دوباره و صادرات از محل‬ ‫ترانزیت ‪3‬رویکرد اساس��ی تبیین شده ستاد اقتصاد مقاومتی‬ ‫برای مناطق ازاد اس��ت که منطقه ازاد انزلی در این زمینه ها‬ ‫دستاورد و جایگاه خوبی دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تقدیر از اقدامات س��ازمان در جذب س��رمایه گذار‬ ‫خصوصی برای مجتمع بندری کاسپین و حمایت از واحدهای‬ ‫صادراتی افزود‪ :‬ستاد اقتصاد مقاومتی به‬ ‫ ‬ ‫تولیدی دانش بنیان‬ ‫‪ 5‬رویکرد درونزایی با اس��تفاده از امکانات داخلی برای تولید‪،‬‬ ‫برونگرایی واحدهای مس��تقر در مناطق ازاد با هدف صادرات‬ ‫کاال و خدم��ات به کش��ورهای دیگر با نش��ان ایرانی‪ ،‬مردمی‬ ‫بودن فعالیت ها و عدالت محوری و دانش بنیان بودن انها توجه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫خالصی با اش��اره به ابالغ ‪ ۱۲۱‬پروژه به عنوان اولویت های‬ ‫مل��ی سیاس��ت های اقتصاد مقاومت��ی در س��ال ‪ ۹۵‬به ‪۲۳‬‬ ‫دس��تگاه اجرایی تصریح کرد‪ :‬هرکدام از این پروژه ها از سوی‬ ‫دس��تگاه های مختلف و در س��طح ملی از ابتدای اردیبهشت‬ ‫امسال در دس��ت اجرا بوده و براساس گزارش های دبیرخانه‬ ‫ستاد اقتصاد مقاومتی‪ ،‬پیشرفت قابل قبولی داشته است‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬در راستای بررسی و ارزیابی میزان پیشرفت‬ ‫فیزیکی پروژه ها چند پروژه مهم در سطح هر منطقه که اغلب‬ ‫واحدهای راکد یا نیمه فعال هستند‪ ،‬انتخاب می شوند‪.‬‬ ‫رییس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه‬ ‫و بودجه یاداور شد‪ :‬س��تاد اقتصاد مقاومتی کارگروهی را به‬ ‫ریاست وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تشکیل داده و مصوبات‬ ‫ای��ن کارگروه درجهت بررس��ی مش��کالت و پیگیری ان به‬ ‫دستگاه های اجرایی ابالغ می شود‪.‬‬ ‫صنعت زیرساخت‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از عملکرد شتاب دهنده ها در فضاپیما‬ ‫پیشرانش فضایی چیست؟‬ ‫امیر مهرزاد‪-‬صنعت زیرساخت‪ :‬شتاب دهنده های فضاپیما و ماهواره ها‪ ،‬دقیق ترین مکانیزم‬ ‫و قطعاتی هس�تند که سرنوش�ت یک فضاپیما را تعیین می کنند‪ .‬اگر ش�تاب به اندازه کافی‬ ‫ایجاد نش�ود‪ ،‬فضاپیما نمی تواند در مدار مشخص ش�ده حرکت کند و اگر ش�تاب بیش از حد‬ ‫باش�د‪ ،‬ممکن است فضاپیما یا ماهواره از مدار خارج شود‪ .‬بر این اساس سرنوشت پرنده های‬ ‫بدون سرنشین در فضا تا حد قابل توجهی به شتاب دهنده ها بستگی دارد‪ .‬پیشرانش فضایی‬ ‫ب�ه مجموعه روش هایی گفته می ش�ود که برای ش�تاب دادن فضاپیماه�ا و ماهواره ها تعریف‬ ‫شده اند‪ .‬برای این کار از روش های مختلفی استفاده می شود که هرکدام مزایا و معایب خود را‬ ‫دارند و به طور کلی پیشرانش فضایی حوزه بسیاری از تحقیقات کنونی در مراکز مهم فضایی‬ ‫دنیا بوده که نتیجه این تحقیقات بهبود روش های موجود و توسعه روش های جدید پیشرانش‬ ‫فضایی اس�ت‪ .‬مبنای تولید تراست (نیروی پیش�ران) در بسیاری از این روش ها شتاب دادن‬ ‫ذرات و اعمال عکس العمل ان در جهت مخالف به خود وس�یله براس�اس قانون س�وم نیوتن‬ ‫است‪ .‬با این حال در برخی روش های در حال توسعه نیز از انرژی های موجود در طبیعت مانند‬ ‫انرژی ذرات و فوتون های بادهای خورشیدی یا انرژی مغناطیسی سیارات برای تولید تراست‬ ‫استفاده می شود که مزایای بسیار زیادی نسبت به روش های معمول دارد‪.‬‬ ‫«گسترش صنعت» برای بررسی بیشتر مکانیزم‬ ‫شتاب دهنده ها با زینب السادات ابوالقاسم حسینی‪،‬‬ ‫کارش��ناس صنای��ع فضایی به گفت وگو نشس��ت‪.‬‬ ‫وی درب��اره تعری��ف ش��تاب دهنده ها گفت‪ :‬تمام‬ ‫فضاپیماه��ا و ماهواره ه��ای کنون��ی از راکت های‬ ‫شیمیایی س��وخت جامد و س��وخت مایع دوپایه‬ ‫(‪ )Bipropellant‬و به ندرت سوخت مایع دوپایه‬ ‫(‪ )Monopropellant‬ب��رای پرت��اب ب��ه مدار‬ ‫اس��تفاده می کنند‪ .‬اگرچه برخی پرتابگرها مانند‬ ‫اسپیس ش��یپ وان و راکت پگاسوس از موتورهای‬ ‫هواتنفس��ی در مرحله نخس��ت به��ره می گیرند‪.‬‬ ‫بیش��تر ماهواره ه��ا از رانش زاه��ای (تراس��تر)‬ ‫ش��یمیایی س��اده و قابل اطمینان یا رانش زاهای‬ ‫الکتریک��ی مانند جت های مقاومت��ی برای حفظ‬ ‫مدار و کنترل وضعیت خود بهره می برند و برخی‬ ‫نیز از چرخ ه��ای مومنتومی برای کنترل وضعیت‬ ‫استفاده می کنند‪.‬‬ ‫ابوالقاسم حسینی با اشاره به اینکه فضاپیماهای‬ ‫بی��ن س��یاره ای نی��ز از رانش زاهای ش��یمیایی و‬ ‫الکتریک��ی ب��رای انجام ماموریت ه��ای خود بهره‬ ‫می جویند‪ ،‬گفت‪ :‬استفاده از رانش زاهای الکتریکی‬ ‫در ماهواره ها نخس��تین بار ازسوی شوروی سابق‬ ‫انجام ش��د‪ .‬نخس��تین رانش زای مورد استفاده در‬ ‫یک ماموری��ت فضایی یک ران��ش زای الکتریکی‬ ‫از ن��وع پالس پالس��مایی ی��ا ‪ PPT‬ب��ود که در‬ ‫س��ال ‪1964‬میالدی روی ماه��واره ‪ 2-Zond‬با‬ ‫ماموری��ت کنترل وضعیت س��ه مح��وره به پرواز‬ ‫درامد‪ .‬این نخس��تین اس��تفاده از یک رانش زا در‬ ‫فضا بود که زمینه گسترش انواع دیگر رانش زاهای‬ ‫الکتریکی را برای استفاده در ماموریت های فضایی‬ ‫پس از ان فراهم کرد‪.‬‬ ‫این کارشناس صنایع فضایی افزود‪ :‬ماهواره های‬ ‫غربی نیز پس از ان برای حفظ موقعیت ش��مال)‬ ‫جن��وب یا ‪NSSK) north – south station‬‬ ‫‪ keeping‬خود استفاده از رانش زاهای الکتریکی‬ ‫را اغ��از کردند‪ .‬س��ال ها پ��س از ان اس��تفاده از‬ ‫رانش زاهای ش��یمیایی نیز در سیستم پیشرانش‬ ‫ماهواره ه��ا اغ��از ش��د‪ .‬اس��تفاده از رانش زاهای‬ ‫الکتریکی و ش��یمیایی در فضاپیماها و ماهواره ها‬ ‫تا امروز ادامه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز ماهواره به پیشرانش فضایی‬ ‫ابوالقاس��م حس��ینی گفت‪ :‬یک ماه��واره پس‬ ‫از انک��ه از زمی��ن به م��دار پرتاب ش��ود‪ ،‬باید در‬ ‫م��دار مش��خص و از قبل تعیین ش��ده خود قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫پس از قرارگیری در مدار خود احتیاج به کنترل‬ ‫وضعیت دارد تا بتواند در جهت مناس��ب نس��بت‬ ‫به زمین‪ ،‬خورش��ید و در صورت نیاز س��ایر اجرام‬ ‫س��ماوی قرار گی��رد‪ .‬ماهواره ها تحت اثر پس��ای‬ ‫ناش��ی از الیه نازک اتمس��فر نیز ق��رار دارند‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل ب��رای باقی ماندن در م��دار در زمان‬ ‫طوالنی نیاز به یک سیس��تم پیشرانش که گاهی‬ ‫اصالح��ات کوچک مداری انجام دهد (حفظ مدار)‬ ‫را در لحظ��ات مختل��ف تغیی��ر داده و ماموریت‬ ‫احس��اس می شود‪ .‬بسیاری از ماهواره ها نیازمندند‬ ‫مشخصی را انجام دهد‪.‬‬ ‫تا در زمان هایی مش��خص از مداری به مدار دیگر‬ ‫ازجمل��ه موتورهای واکنش می ت��وان به موتور‬ ‫انتقال یابند که این امر به وس��یله یک سیس��تم‬ ‫موش��ک‪ ،‬موتوره��ای هواتنفس��ی و پیش��رانش‬ ‫پیشرانش انجام می شود‪ .‬زمانی که ماهواره توانایی‬ ‫الکترومغناطیس��ی اش��اره کرد‪ .‬گفتنی اس��ت که‬ ‫اصالح مدار خود را داشته باشد عمر کاری ان نیز‬ ‫موتوره��ای هواتنفس��ی در ماموریت های فضایی‬ ‫افزایش می یابد‪ .‬فضاپیماهایی که برای س��فرهای‬ ‫کاربرد ندارند بلکه در بخش فرود به زمین پس از‬ ‫طوالنی ت��ر س��اخته ش��ده اند (مانن��د س��فرهای‬ ‫بازگشت به جو استفاده می شوند‪.‬‬ ‫بین سیاره ای (‪ ،)Interplanetary‬بین ستاره ای‬ ‫‪ -۱-۱‬موتور موش�ک (‪:)rocket engine‬‬ ‫(‪ )Interstellar‬و اعماق فضا (‪)Deep Space‬‬ ‫بس��یاری از موتورهای موشک از دسته موتورهای‬ ‫نیاز به سیستم پیشرانش دارند‪.‬‬ ‫احتراق داخلی هستند‪ .‬این موتورها جرم خروجی‬ ‫انها نی��ز مانند ماهواره ها به م��دار خارج از جو‬ ‫به ش��کل گاز داغ را با دمایی بس��یار ب��اال تولید‬ ‫پرت��اب می ش��وند ولی پس از ان خ��ود باید قادر‬ ‫می کنند که این فرایند از ترکیب س��وخت مایع‪،‬‬ ‫باش��ند تا مدار را ترک کنند و به مسیر مورد نظر‬ ‫جامد ی��ا حتی گاز ب��ا ماده ای اکس��ید کننده در‬ ‫برون��د‪ .‬البته به جز روش های پیش��رانش فضایی‬ ‫محفظه احتراق انجام می شود‪ .‬سپس این گاز داغ‬ ‫معم��ول‪ ،‬روش های جدید دیگری مثل اس��تفاده‬ ‫از دهانه خروجی (‪ )nozzle‬زنگوله مانندی خارج‬ ‫بادب��ان خورش��یدی (‪ )Solar Sail‬نی��ز در حال‬ ‫می ش��ود که این نازل بیش��تر انرژی گرمایی این‬ ‫بررس��ی های گسترده است که به علت محدودیت‬ ‫گاز را به انرژی جنبش��ی موشک تبدیل می کند‪.‬‬ ‫ذخیره س��وخت و زمان سفر‪ ،‬بسیار مناسب برای‬ ‫در برخ��ی مواق��ع س��رعت گازه��ای‬ ‫این دسته از ماموریت ها هستند‪.‬‬ ‫خروجی ب��ه ‪ 10‬برابر س��رعت صوت‬ ‫‹ ‹مانورمداری‬ ‫زینب السادات‬ ‫ابوالقاسم حسینی با بیان اینکه در ابوالقاسم حسینی‪ :‬در سطح دریا نیز رسیده است‪ .‬اکنون‬ ‫بس��یاری از این رانش زاها از سوخت و‬ ‫زمینه حرکت در فض��ا‪ ،‬مانورمداری‬ ‫بیشتر ماهواره ها‬ ‫از رانش زاهای‬ ‫اکس��ید کننده مایع استفاده می کنند‬ ‫درواقع استفاده از سیستم پیشرانش‬ ‫برای تغییر مدار فضاپیماست‪ ،‬گفت‪( :‬تراستر) شیمیایی و پیشرانه (س��وخت و اکسید کننده)‬ ‫ان��واع متعددی از تغییر یا جابه جایی ساده و قابل اطمینان یا پس از افزایش فشار به وسیله پمپ ها‬ ‫مدار وج��ود دارد که به برخی از انها رانش زاهای الکتریکی یا فشار گاز در مخازن به صورت مایع‬ ‫مانند جت های‬ ‫وارد محفظه احتراق می ش��ود و پس‬ ‫به طور مختصر اشاره خواهد شد‪:‬‬ ‫مقاومتی برای حفظ‬ ‫جابه جای�ی م�داری هافم�ن مدار و کنترل وضعیت از فروپاشی‪ ،‬اختالط فاز مایع‪ ،‬تبخیر‪،‬‬ ‫(‪ :)Hohmann transfer‬در خود بهره می برند و اختالط ف��از گاز و احتراق‪ ،‬گاز داغی‬ ‫این نوع از جابه جایی جرم مورد نظر برخی نیز از چرخ های تولید می ش��ود که با حرکت در طول‬ ‫بی��ن دو مدار کروی در یک صفحه و مومنتومی برای کنترل ن��ازل‪ ،‬ان��رژی گرمایی ان ب��ه انرژی‬ ‫وضعیت استفاده‬ ‫جنبش��ی تبدیل می شود و تکانه جت‬ ‫با ارتفاعات متفاوت جابه جا می شود‪.‬‬ ‫می کنند‬ ‫خروجی‪ ،‬فضاپیما یا ماهواره را حرکت‬ ‫انتقال بین ‪ 2‬مدار بیضوی (‪Bi-‬‬ ‫داده و پیش می راند‪ .‬به جرات می توان‬ ‫‪ :)elliptic transfer‬در ای��ن نوع‬ ‫گفت موتورهای موش��کی بیش��ترین‬ ‫انتقال نی��ز ماهواره از ی��ک مدار به‬ ‫نیروی پیشران را در فضاپیماها ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫مدار دیگر منتقل می شود با این تفاوت که میزان‬ ‫‪ -۱-۲‬پیش�رانش الکترومغناطیس�ی‬ ‫ش��تاب مورد نیاز ان کمت��ر از جابه جایی مداری‬ ‫(‪ :)electromagnetic propulsion‬به جز‬ ‫هافمن است‪.‬‬ ‫تولید گازهای خروجی داغ و روش های دینامیک‬ ‫‹ ‹پیاده سازی سیستم پیشرانش فضایی‬ ‫سیاالت راه های دیگری نیز برای شتاب بخشیدن‬ ‫ابوالقاسم حسینی در ادامه به بررسی پیاده سازی‬ ‫ب��ه فضاپیما از طریق خروج ج��رم وجود دارد که‬ ‫سیستم پیش��رانش فضایی پرداخت و انواع ان را‬ ‫از طری��ق نیروی الکتریکی و نیروی مغناطیس��ی‬ ‫این گونه توضیح داد‪:‬‬ ‫تامی��ن می ش��ود‪ .‬در این روش می ت��وان اتم های‬ ‫‪ -۱‬موتور واکنش�ی (‪:)reaction engine‬‬ ‫گازهای خروجی را با یک موتور الکتریکی س��اده‬ ‫این ن��وع موتور نیروی پیش��ران (تراس��ت) را بر‬ ‫یونیزه کرده و سپس با ایجاد اختالف ولتاژ در این‬ ‫اس��اس قانون س��وم نیوتن با اس��تفاده از واکنش‬ ‫یون ها‪ ،‬انها را با شتاب باالیی به حرکت دراورد و‬ ‫جرم خروجی تامین می کند‪ .‬بر این اس��اس بر هر‬ ‫فضاپیما نیز تحت تاثیر این گازهای یونیزه شتاب‬ ‫نیروی عاملی‪ ،‬عکس العمل��ی از محل اعمال نیرو‬ ‫می گیرد‪ .‬البته ایده پیش��رانش الکتریکی به سال‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫‪1906‬می�لادی بازمی گ��ردد که از س��وی رابرت‬ ‫با خ��روج مواد حاصل از احت��راق درون موتور‪،‬‬ ‫گودارد مطرح شد‪.‬‬ ‫تغییر جرمی در فضاپیما ایجاد می ش��ود که منجر‬ ‫برای برخی ماموریت ها به ویژه نزیک خورش��ید‪،‬‬ ‫به تغییر س��رعت فضاپیما در خالف جهت خروج‬ ‫از انرژی خورش��یدی و در ماموریت های دورتر از‬ ‫جریان جرمی می ش��ود‪ ،‬به ای��ن ترتیب فضاپیما‬ ‫انرژی هس��ته ای بهره برداری می شود‪ .‬به هر حال‬ ‫می تواند با اس��تفاده از این سیس��تم سرعت خود‬ ‫در پیش��رانش الکتریکی با هر منبعی (شیمیایی‪،‬‬ ‫خورشیدی یا هسته ای) بیشترین توان قابل تولید‬ ‫به میزان نیروی پیشران قابل تولید محدود است‪.‬‬ ‫تراس��ترهای الکتریکی اغلب نیروی پیشرانشی‬ ‫کمتر از یک نیوتن تولید می کند‪.‬‬ ‫ای��ن نی��رو روی زمین به ط��ور تقریبی معادل‬ ‫وزن برداشتن یک خودکار است اما همین نیروی‬ ‫ک��م برای افزای��ش عمر مداری ماهواره ها بس��یار‬ ‫حائز اهمیت اس��ت‪ .‬این اهمیت س��بب ش��ده تا‬ ‫ناسا و شرکت های بزرگ روز به روز درحال ارتقای‬ ‫تراسترهای الکتریکی خود باشند‪.‬‬ ‫تراستر ‪ NEXT‬یک موتور الکتریکی با سوخت‬ ‫زنون اس��ت که هم اکنون در ازمایشگاه پیشرانش‬ ‫الکتریکی مرکز تحقیق��ات گلن در حال ازمایش‬ ‫اس��ت‪ .‬از این تراستر قرار اس��ت در ماموریت های‬ ‫اینده ناسا در فضا که امکان استفاده از تراسترهای‬ ‫شیمیایی وجود ندارد‪ ،‬استفاده شود‪.‬‬ ‫اس��تفاده از تراس��ترهای الکتریک��ی از س��ال‬ ‫‪1960‬می�لادی اغاز ش��د‪ .‬ای��ن تراس��ترها توان‬ ‫الکتریکی خود را از پنل های خورش��یدی یا منابع‬ ‫سوخت هسته ای تامین می کنند‪ .‬سپس این توان‬ ‫الکتریکی برای یونیزه ک��ردن مولکول های درون‬ ‫محفظه تراس��تر (که برای تراس��تر ‪ NEXT‬این‬ ‫مولکول از نوع زنون اس��ت) اس��تفاده می ش��وند‪.‬‬ ‫مولکول های یونیزه شده با حرکت به سوی قطب‬ ‫منفی تراس��تر ش��تاب گرفت��ه و وارد یک صفح ه‬ ‫مشبک هدایت کننده شده و سپس از انتهای نازل‬ ‫خارج می ش��وند‪ ،‬به این ترتیب نیروی پیش��رانش‬ ‫تولی��د می کنند‪ .‬این تراس��ترها اغلب ش��امل ‪5‬‬ ‫بخ��ش اصلی منبع ت��وان‪ ،‬واحد پ��ردازش توان‪،‬‬ ‫سامانه مدیریت س��وخت‪ ،‬رایانه کنترل و محفظه ‬ ‫اصلی تراستر هستند‪.‬‬ ‫تراس��ترهای الکتریکی نیروی پیش��رانش کمی‬ ‫را تولی��د می کنند اما همین نی��روی کم با توجه‬ ‫به وجود ش��رایط خال در فضا ب��رای ماهواره ها و‬ ‫فضاپیماه��ا بس��یار مفی��د خواهد ب��ود‪ .‬اغلب از‬ ‫تراسترهای الکتریکی برای حفظ موقعیت مداری‬ ‫اس��تفاده می ش��ود‪ .‬البته گاهی از انها برای انجام‬ ‫مانورهای مداری در بازه ه��ای زمانی طوالنی نیز‬ ‫استفاده می شود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬پیشرانش بدون استفاده از عکس العمل‬ ‫جرم خروجی‪ :‬طبق قان��ون بقای اندازه حرکت‪،‬‬ ‫اگر جرمی از جس��م خارج نش��ود ی��ا نیرویی به‬ ‫ان وارد نش��ود پس نمی توان��د مرکز جرم خود را‬ ‫جابه جا کرده وشتاب بگیرد‪.‬‬ ‫ح��ال انک��ه الزم اس��ت بدانی��م فضا ب��ه ویژه‬ ‫منظوم��ه شمس��ی به طور کام��ل خال��ی از نیرو‬ ‫نیس��ت بلکه نیروی گرانش��ی بین اجرام و نیروی‬ ‫الکترومغناطیس��ی اهمی��ت وی��ژه ای دارن��د که‬ ‫می توانن��د باعث ایج��اد تغییر در ان��دازه حرکت‬ ‫فضاپیما ش��وند اما چون بهره گیری از این نیروها‬ ‫نیاز به ابزار دقیق و پیچیده ای دارد هنوز در حال‬ ‫بررسی است‪.‬‬ ‫درباره مسائل فنی سانحه قطار مشهد نمی توان با صراحت حرف زد‬ ‫عض��و کمیس��یون برنام��ه و بودج��ه با اش��اره به‬ ‫صحبت های اقای مطهری درباره علت س��انحه اخیر‬ ‫قطار مش��هد گف��ت ‪ :‬اقای مطهری نبای��د اظهارنظر‬ ‫می ک��رد و صحبت ه��ای وی غیرکارشناس��ی ب��ود‪.‬‬ ‫مهرداد الهوتی با اش��اره به قرائت گزارش کمیسیون‬ ‫عمران درباره سانحه اخیر قطار مشهد در شاهرود به‬ ‫ایلنا گفت‪ :‬بر اس��اس گزارش��ات و مستندات یکی از‬ ‫مهم ترین عوامل دخیل در بروز این س��انحه خطای‬ ‫انس��انی ب��وده اس��ت‪ .‬وی درب��اره صحبت های علی‬ ‫مطه��ری در صحن علن��ی مجلس مبنی ب��ر اینکه‬ ‫سیس��تم ‪ ATC‬قطار مش��کل داش��ته است‪ ،‬گفت ‪:‬‬ ‫معتقدم هر نماینده مجلس��ی می توان��د نظر خود را‬ ‫درباره وقوع این س��انحه اظهار کن��د اما نمی توان و‬ ‫نباید نظرات غیرکارشناسانه اظهار کرد و درباره این‬ ‫سانحه نمی توان با صراحت نظر داد‪ .‬وی افزود‪ :‬درباره‬ ‫دالیل وقوع س��انحه ریلی اخیر در شاهرود که منجر‬ ‫به جان باختن تعدادی از هموطنان مان شد موضوع‬ ‫را باید کارشناس��ان فنی این حوزه بررس��ی کنند و‬ ‫به طور قطع پرونده به کارشناس��ان تخصصی ارجاع‬ ‫داده می ش��ود‪ .‬الهوتی ادامه داد‪ :‬انچه از مس��تندات‬ ‫به دس��ت امده و از صوت مکالمات کارکنان ایستگاه‬ ‫قط��ار و مرکز ‪ CTC‬با لکوموتی��وران قطار تبریز –‬ ‫مش��هد شنیده ش��ده این اس��ت که لکوموتیوران به‬ ‫مس��ئول ایس��تگاه می گوید که چراغ قرمز اس��ت و‬ ‫‪ ATC‬اجازه حرکت نمی دهد اما با دس��تور مسئول‬ ‫مرکز ایس��تگاه ‪ ATC‬خاموش می ش��ود و قطار به‬ ‫صورت دس��تی حرکت می کند‪ .‬این نماینده مجلس‬ ‫ادامه می دهد‪ :‬این مکالمات نشان می دهد که ‪ATC‬‬ ‫درست عمل کرده و خطای انسانی منجر به بروز این‬ ‫حادثه غمبار شده است‪ .‬الهوتی با بیان اینکه موافق‬ ‫استیضاح وزیر راه و شهرسازی نیستم‪ ،‬گفت‪ :‬معتقدم‬ ‫همه ما در بروز این سانحه مقصر هستیم‪ .‬وقتی عمر‬ ‫ناوگان ریلی امروز به ‪50‬س��ال رس��یده و امکانات و‬ ‫بودجه ای هم در اختیار وزارتخانه مربوط برای کاهش‬ ‫عمر ن��اوگان قرار نداده ایم‪ ،‬چط��ور می توانیم انتظار‬ ‫پیشگیری از سوانح را داشته باشیم؟‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬از س��وی دیگ��ر مهم ترین نکته ای‬ ‫ک��ه باع��ث افزایش تلفات در این س��انحه ش��د دیر‬ ‫رس��یدن نیروهای امداد ب��ود بنابراین فقط نمی توان‬ ‫یک دستگاه را مقصر اعالم کرد‪.‬‬ ‫فاصله معنادار خدمات‬ ‫پس از فروش در ایران‬ ‫با استاندارد های جهانی‬ ‫‪10‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 10‬پیاپی ‪1983‬‬ ‫سهم ‪ 25‬درصدی سایپا‬ ‫در شرکت مشترک با الجزایر‬ ‫اول دی ‪1395‬‬ ‫‪ 21‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 21‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫پافشاری خودروسازان بر حفظ سهم داخلی سازی‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫در انتظار ثبات قیمت ارز‬ ‫نوس��انات ارزی به طور قطع بر صنعتی ک��ه ‪ 30‬درصد از مواد اولیه و‬ ‫ن می کند ‪ ،‬تاثیر بس��زایی‬ ‫ملزوم��ات تولید خود را از طریق واردات تامی ‬ ‫خواهد گذاش��ت و قیمت نهایی محصول نیز متاثر از این روند افزایش‬ ‫می یاب��د‪ .‬از انجا که صنعت خودرو ناگزیر به تامین ارز مورد نیاز خود از‬ ‫بازار ازاد است‪ ،‬بی شک از این نوسانات متاثر خواهد شد‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫قطعات قاچاق و بی کیفیت چینی‬ ‫حباب هایی اسیب رسان‬ ‫صنعت قطعه در ایران پیش��ینه چند دهه ای و شاید افزون بر نیمی از‬ ‫عمر صنعت خودرو کشور را دارد و از این رو در این مرحله دوران نوپایی‬ ‫خود را پش��ت سر گذاشته و اماده است تا همچون همتایان بین المللی‬ ‫خ��ود که عمری کمتر از صنعت قطعه ای��ران دارند‪ ،‬وارد دنیایی جدید‬ ‫ب��ا فناوری روزامد ش��وند‪ .‬در بین قطعه س��ازان‪ ،‬تولیدکنندگان بزرگی‬ ‫وجود دارند که کار با همتایان خارجی را راهی کوتاه برای دستیابی به‬ ‫بازارهای جهانی دانسته و در این راه گام های بلندی برداشته اند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫عنوان سبز کیفیت‬ ‫به پارس خودرو‬ ‫‪9‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫اول دی ‪ 21 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 21‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 10‬پیاپی ‪1983‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫سهم ‪ 25‬درصدی سایپا‬ ‫در شرکت مشترک با الجزایر‬ ‫مدیرعام��ل گروه خودروس��ازی س��ایپا گفت‪ :‬مهندس��ان و‬ ‫کارکنان س��ایپا متعهد هستند که س��االنه یک محصول جدید‬ ‫را معرفی کنند و امیدوارم تا پایان س��ال محصول جدید به بازار‬ ‫ارائه شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلنا‪ ،‬مهدی جمالی درب��اره اخرین وضعیت این‬ ‫خودروس��ازی گفت‪ :‬س��ایپا نسبت به سال گذش��ته ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫افزای��ش تولید داش��ته در حالی که کل خودروس��ازی کش��ور‬ ‫‪ ۲۶‬درصد رشد را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همزمان با افزایش تولیدات و گس��ترش فعالیت ها‬ ‫مذاکرات خود را با ش��رکت های گوناگ��ون خارجی برای تولید‬ ‫خودروه��ای جدید اغاز کردی��م و اکنون قرارداد مش��ارکت با‬ ‫سیتروئن تنظیم شده و مراحل نهایی خود را می گذراند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سیاست اصلی و کلی در مجموعه سایپا توسعه‬ ‫محص��ول بوده که به صورت جدی در این گروه در حال پیگیری‬ ‫است‪.‬‬ ‫جمال��ی تصری��ح کرد‪ :‬مهندس��ان و کارکنان س��ایپا متعهد‬ ‫هستند که ساالنه یک محصول جدید معرفی کنند و امیدوارم‬ ‫تا پایان س��ال محصول جدید این گروه خودروس��ازی به بازار‬ ‫ارائه شود‪.‬‬ ‫وی درباره برنامه س��ایپا برای صادرات به کشورهای افریقایی‬ ‫گف��ت‪ :‬مذاکرات ب��ا الجزایر از رون��د خوبی برخوردار اس��ت و‬ ‫اساس��نامه شرکت مشترک س��ایپا و الجزایر نیز در حال نهایی‬ ‫ش می رود و‬ ‫ش��دن اس��ت‪ .‬صادرات به لبن��ان نیز به خوبی پی�� ‬ ‫توانس��تیم در این کشور نمایشگاه اقتصادی راه اندازی کنیم که‬ ‫کمتر از یک ماه اینده از سوی وزیر صنعت لبنان افتتاح خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سایپا با تاکید بر اینکه برنامه تولید ‪۲۰‬هزار دستگاه‬ ‫در الجزایر پیش بینی ش��ده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در الجزایر نیز‬ ‫س��رمایه گذاری از س��وی طرف الجزایری انجام ش��ده که سایپا‬ ‫س��هم ‪ ۲۵‬درصدی خواهد داش��ت و قرار است در انجا در حوزه‬ ‫تکنیکی و دانش فنی فعالیت کند‪.‬‬ ‫جمال��ی تصریح کرد‪ :‬اگر بخواهیم وضعیت امروز س��ایپا را با‬ ‫سال های قبل مقایسه کنیم می توانیم بگوییم معجزه ای رخ داده‬ ‫و امروز تمام تالش ما این است که سود مناسبی به سهامداران‬ ‫بپردازیم زیرا براین عقیده هس��تیم ش��رکتی که سود اور نباشد‬ ‫همیشه در معرض تهدید است‪.‬‬ ‫عنوان سبز کیفیت رنو مرکزی‬ ‫به پارس خودرو‬ ‫ش��رکت پارس خودرو از گروه خودروس��ازی سایپا در ممیزی‬ ‫دوره ای ‪3‬ماهه رنو‪ ،‬موفق به کس��ب عنوان سبز در همپوشانی و‬ ‫انطباق نتایج کیفی با گروه رنو مرکزی شد‪.‬‬ ‫به گزارش سایپا نیوز‪ ،‬محصوالت رنو پارس خودرو در ممیزی‬ ‫کیفی رنو موسوم به «‪ »ASP‬در ‪3‬ما ه چهارم سال‪ ۲۰۱۶‬منتهی‬ ‫به اذر امسال موفق به کسب عنوان سبز در همپوشانی و انطباق‬ ‫نتایج کیفی پارس خودرو با نتایج گروه ممیزی رنو مرکزی شد‪.‬‬ ‫در ممیزی رنو مرکزی که به صورت دوره ای ‪ 3‬ماهه در تمام‬ ‫کارخانه ه��ای رنو در دنیا انجام می ش��ود محص��والت گروه رنو‬ ‫پارس خودرو ش��امل تندر‪ ،۹۰‬پارس تندر و ساندرو در محدوده‬ ‫سبز کیفی قرارگرفته است‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬شاخص ها بیانگر مهارت باال‪ ،‬صالحیت‪،‬‬ ‫قابلی��ت اطمین��ان‪ ،‬ش��فافیت گزارش ه��ای ارزش��یابی کیفی‬ ‫(‪ )AVES‬و صح��ت کارکرد سیس��تم های کیف��ی گروه پارس‬ ‫خودرو منطبق با استاندارد های رنو است‪.‬‬ ‫پیش از این محصوالت پارس خودرو بیش��ترین ستاره کیفی‬ ‫را از س��ازمان بازرسی کیفیت و اس��تاندارد ایران دریافت کرده‬ ‫اس��ت که در اخرین گزارش این س��ازمان‪ ،‬خودرو س��اندرو در‬ ‫محدوده خودروهای زیر ‪۵۰‬میلیون تومان توانس��ته ‪ ۴‬س��تاره‬ ‫کیفی را کسب کند‬ ‫ایران خودرو جشنواره هنری‬ ‫«حرکت» را استارت زد‬ ‫گ��روه صنعتی ایران خودرو فراخوان جش��نواره هنری خود با‬ ‫عن��وان «حرک��ت» را در ‪ 3‬حوزه عکس‪ ،‬کاریکات��ور و طراحی‬ ‫پوستر منتشر کرد‪ .‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬با اعالم فراخوان جشنواره هنری حرکت‬ ‫هنرمندان ‪ 3‬حوزه عکس‪ ،‬کاریکاتور و طراحان پوستر می توانند‬ ‫اثار خودر را برای حضور در این جشنواره ارسال کنند‪.‬‬ ‫در فراخوان این جش��نواره ‪ 3‬موضوع «ایران خودرو؛ همسفر‬ ‫خانواده ایرانی»‪« ،‬ایران خودرو؛ کار و زندگی»‪« ،‬ایران خودرو؛ از‬ ‫دیروز تا امروز» برای هنرمندان عکاس درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫«خودروس��ازی موتور محرک صنعت»‪« ،‬دیپلماسی صنعتی‬ ‫ایران خودرو تعامل با خودروسازان معتبر جهانی» و «چرا ایران؟‬ ‫چرا ایران خودرو؟» موضوعات مطرح ش��ده برای بخش طراحی‬ ‫پوستر بوده و موضوع مسابقه کاریکاتور نیز «فرهنگ رانندگی»‬ ‫است‪.‬‬ ‫هموطنان و هنرمندان کش��ور برای حضور در این جشنواره‬ ‫از زم��ان اعالم فراخوان تا ‪ ۱۰‬بهم��ن ‪ ۹۵‬فرصت دارند که اثار‬ ‫خود را به سایت ‪ artikco. ir‬ارسال کنند‪ .‬همچنین اطالعات‬ ‫بیش��تر درباره این جش��نواره و جوایز ان را نیز از طریق همین‬ ‫سایت یا دبیرخانه دائمی ان در اختیار عالقه مندان قرار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫زم��ان برگزاری نمایش��گاه اث��ار جش��نواره ‪ ۲۴‬و ‪ ۲۵‬بهمن‬ ‫و همزم��ان ب��ا همایش بین الملل��ی صنعت خودرو در س��الن‬ ‫همایش ه��ای برج میالد خواهد بود‪ .‬عالقه مندان برای کس��ب‬ ‫اطالعات بیشتر می توانند با تلفن ‪ ۸۶۰۷۲۶۰۲‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫پافشاری خودروسازان بر حفظ سهم داخلی سازی‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو‪ :‬در قرارداد با پژو دستیابی به ‪۴۰‬درصد داخلی سازی در پایان سال نخست را دنبال می کنیم‬ ‫یک�ی از م�واردی ک�ه در قراردادهای اخی�ر صنعت خودرو‬ ‫هم�واره از ان به عن�وان نقطه ق�وت قراردادها یاد می ش�ود‪،‬‬ ‫افزایش عمق س�اخت داخل با تکیه بر توانمندی قطعه سازان‬ ‫اس�ت‪ .‬این هدف که ب�ا اتصال فع�االن این حوزه ب�ه زنجیره‬ ‫تامین جهانی انجام ش�ده‪ ،‬بیش از انکه قطعه س�ازان داخلی‬ ‫توانمندی شرکت های قطعه ساز ایرانی در تولید‬ ‫قطع��ه در دوران تحریم موید این نکته اس��ت که‬ ‫قطعه سازان به سطح باالیی از بلوغ دست یافته اند‬ ‫و در ص��ورت دارا بودن فناوری و دانش فنی تولید‬ ‫قطع��ات‪ ،‬توانایی تولی��د قطع��ات مورد نظر برای‬ ‫محصوالت جدید و به روز را دارند‪ .‬حال با توجه به‬ ‫این توانمندی و همزمان با نزدیک ش��دن به زمان‬ ‫عرضه نخستین محصول جدید قراردادهای منعقد‬ ‫شده‪ ،‬هیات رییسه انجمن قطعه سازان در دیداری‬ ‫مش��ترک با مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫دغدغه ه��ای خ��ود را مط��رح کردن��د‪ .‬هرچن��د‬ ‫تاکیدهای هاش��م یکه زارع مبنی بر پافشاری روی‬ ‫مواضع خود درباره داخلی س��ازی‪ ،‬قطعه س��ازان را‬ ‫امیدوار می کند اما باید دید همزمان با شروع کار‪،‬‬ ‫ چه اتفاقی رخ می دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایکوپ��رس‪ ،‬مدیرعامل گروه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو در ای��ن دی��دار تاکید ک��رد که در‬ ‫قرارداد با پژو دستیابی به ساخت داخل ‪۴۰‬درصد‬ ‫در پایان س��ال نخس��ت و ‪۷۰‬درصد تا پایان سال‬ ‫چهارم هدف گذاری ش��ده که بر اجرای دقیق مفاد‬ ‫قرارداد پافش��اری کرده و ی��ک قدم از موضع خود‬ ‫کوتاه نخواهیم امد‪.‬‬ ‫هاش��م یک��ه زارع با تاکی��د بر افزای��ش کیفیت‬ ‫محصول قطعه س��ازان گفت‪ :‬باید در مواجه شدن‬ ‫با مسائل نگاهی راهبردی داشته باشیم تا در زمان‬ ‫بروز هرگونه بحران دچار تزلزل نشویم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به انحصاری نبودن خودرو با توجه‬ ‫به تن��وع تولید محص��ول در کالس ه��ای قیمتی‬ ‫مختلف گفت‪ :‬البته افزایش قیمت‪ ،‬مسیر مناسبی‬ ‫ب��رای برون رفت از مش��کالت تامی��ن و تولید در‬ ‫قطعه سازی نیست و باید با اینده نگری‪ ،‬برای حفظ‬ ‫شرایط و توازن فعلی‪ ،‬مسیرهای دیگری را درنظر‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گروه صنعتی ایران خ��ودرو با تاکید‬ ‫ی و روش های جدید تولید اش�نا کند‪ ،‬نقش انها را‬ ‫را ب�ا فناور ‬ ‫در تولید محصوالت جدید بیش از پیش می س�ازد‪ .‬هرچند در‬ ‫ابتدای کار اظهارات زیادی مبنی بر ناتوانی قطعه س�ازان برای‬ ‫انجام تولیدات جدید مطرح شد و میزان داخلی سازی قطعات‬ ‫در س�ال نخس�ت هم�کاری‪۲۰ ،‬درصد عنوان ش�د ام�ا با این‬ ‫حال مش�ارکت قطعه سازان ایرانی و پیوس�تن انها به زنجیره‬ ‫تامین جهانی پ�ژو را باید ازجمله س�رفصل های مهم قرارداد‬ ‫ایران خودرو و پژو دانس�ت که با نظ�ارت کامل وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در نهایت باعث بومی س�ازی تولید محصوالت‬ ‫در سال سوم همکاری خواهد شد‪.‬‬ ‫بر برنامه ریزی ب��رای جایگزینی محصوالت جدید‬ ‫در خط��وط تولی��د قطعه س��ازان گف��ت‪ :‬باید به‬ ‫‹ ‹زنجی�ره تامین فدای انعقاد قرارداد با‬ ‫س��متی برویم که هم زمان ب��ا اجرای قرارداد پژو‪،‬‬ ‫خارجی ها نشود‬ ‫قطعه س��ازان داخلی با ورود فناوری جدید توسعه‬ ‫در همی��ن ح��ال دبی��ر انجمن صنای��ع همگن‬ ‫یافته و امکان صادرات در شبکه جهانی تامین پژو‬ ‫قطعه سازان خودرو معتقد است که در قراردادهای‬ ‫را نیز داشته باشند‪.‬‬ ‫جدید خودرویی باید از تجربه های گذشته استفاده‬ ‫وی حمایت از قطعه سازان را وظیفه خودروسازان‬ ‫کرده و بی شک نباید زنجیره تامین داخلی را فدای‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬قطعه س��ازان کوچک باید سطح‬ ‫انعقاد قرارداد با خارجی ها کرد‪.‬‬ ‫فناوری و توان تولید خود را ارتقا داده تا بتوانند به‬ ‫ارش محبی نژاد با تاکید بر اینکه در‬ ‫تولید ادامه دهند‪.‬‬ ‫دوران پس��ابرجام دو گلوگاه در حوزه‬ ‫رقابتی‬ ‫کیفی��ت‬ ‫و‬ ‫قیمت‬ ‫یک��ه زارع‬ ‫قطعه سازان باید‬ ‫همکاری ه��ای بین الملل��ی خودرویی‬ ‫را‬ ‫مناس��ب‬ ‫فروش‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و خدم��ات‬ ‫با ارتقای دانش‬ ‫وجود دارد که بای��د روی انها تمرکز‬ ‫در‬ ‫ خ��ودرو‬ ‫ن‬ ‫ایرا‬ ‫اصلی‬ ‫ های‬ ‫ش��اخص‬ ‫و فناوری تولید با‬ ‫هم��کاری با قطعه س��ازان عنوان کرد اقتدار با شرکت های کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬نخس��ت شروع مشارکت‬ ‫و گفت‪ :‬ما قطعه س��ازان را از خانواده خارجی برخورد کنند دوب��اره ب��ا خودروس��ازان بین المللی‬ ‫ب��زرگ ایران خ��ودرو می دانی��م و در تا بیشترین منافع را بعد از سال هاس��ت ک��ه پس از برجام‬ ‫مس��یر رش��د و ارتقا از انه��ا حمایت در زمینه داخلی سازی امکان پذیر ش��ده و بای��د ان را به فال‬ ‫تولید از ان اقتصاد نیک گرفت و امیدوارم صنعت و کشور‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫کشور کنند‬ ‫از این بازگش��ت و مش��ارکت جدید‪،‬‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫حداکثر استفاده را داشته باشد‪.‬‬ ‫تع��داد زیاد قطعه س��ازان هم��کار با‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬گل��وگاه دوم‪،‬‬ ‫خودروس��از را روی��ه ای نادرس��ت و‬ ‫داخلی س��ازی قطعات اس��ت ک��ه باید ب��ا تجهیز‬ ‫خالف روش خودروس��ازان بزرگ دنیا دانس��ت و‬ ‫زنجی��ره تامین قطعه س��ازی و خودروس��ازی این‬ ‫گفت‪ :‬کاهش تعداد مناب��ع تامین قطعه و حرکت‬ ‫اتفاق رخ دهد‪ .‬الزمه انجام این مهم‪ ،‬زنجیره دانش‬ ‫به سوی مجموعه سازی در دستور کار ایران خودرو‬ ‫فنی و س��رمایه در گردش مناسب است که باید به‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫مجموعه ها تزریق شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬قطعه س��ازان باید ب��ا ارتقای دانش‬ ‫محبی ن��ژاد با اش��اره به حضور خودروس��ازان و‬ ‫و فن��اوری تولید با اقتدار با ش��رکت های خارجی‬ ‫قطعه س��ازان خارج��ی در کش��ور گفت‪ :‬س��رعت‬ ‫برخ��ورد کنن��د تا بیش��ترین مناف��ع را در زمینه‬ ‫عم��ل و عملک��رد هیجان��ی برخی ب��ا طرف های‬ ‫داخلی سازی تولید از ان اقتصاد کشور کنند‪.‬‬ ‫خارج��ی و انعق��اد قراردادهای مش��ارکتی بدون‬ ‫یک��ه زار ع کار انجم��ن قطعه س��ازی را س��خت‬ ‫درنظر گرفتن مس��ائلی مانند عمق س��اخت تولید‬ ‫و پیچی��ده دانس��ت و ب��ا تاکی��د ب��ر داش��تن‬ ‫‪۴۰‬درصدی در داخل و بدون تهیه زیرساخت های‬ ‫هوی��ت مل��ی و صنعت��ی اعض��ا در انجم��ن‪،‬‬ ‫الزم‪ ،‬زنجی��ره تامی��ن و خدمات پ��س از فروش و‬ ‫اظهار امیدواری ک��رد‪ :‬با انج��ام فعالیت تخصصی‬ ‫نیازهای بحق مش��تری را از ای��ن خدمات قربانی‬ ‫در کمیس��یون های داخل��ی ای��ن انجمن‪ ،‬ش��اهد‬ ‫نتایج خوب و مفیدی برای صنعت خودرو کش��ور‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با در نظر گرفتن ‪ 3‬اصل ش��روع تولید‬ ‫با ‪۴۰‬درصد داخلی سازی‪ ،‬بحث تجهیز کل اجزای‬ ‫تامین و زیرساخت های ان و بحث خدمات پس از‬ ‫ف��روش‪ ،‬قراردادهای جدید و اینده صنعت خودرو‬ ‫موفق خواهند بود اما مسئوالن ذی ربط باید قبل‬ ‫از هر مشارکت و قرارداد جدید‪ ،‬طرح توجیهی ان‬ ‫را به خوبی بررسی کنند‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن صنای��ع همگ��ن نیرومحرک��ه و‬ ‫قطعه س��ازان خودرو بیان کرد‪ :‬چنانچه در طرح ها‬ ‫و مش��ارکت های جدید صنعت خودرو که منتج به‬ ‫قرارداد نهایی ش��ده یا می شود‪ ،‬مراحل به درستی‬ ‫طی ش��ده و طرح تجاری و توجیهی باشد‪ ،‬به طور‬ ‫حتم منابع تامین زیرس��اخت قطعه سازی و مدت‬ ‫زم��ان مورد نیاز ان دیده ش��ده و مش��کلی پیش‬ ‫نخواهد امد‪.‬‬ ‫محبی نژاد با اشاره به این مطلب که برای توسعه‬ ‫ی��ک صنعت‪ ،‬دولت ها بای��د روی ان تمرکز کنند‪،‬‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬صنعت قطعه سازی در زمان تحریم از‬ ‫قطعه سازی جهان فاصله زیادی گرفت و هم اکنون‬ ‫با نقطه ارمانی خود فرس��نگ ها فاصله دارد و این‬ ‫را بای��د بدانیم ک��ه دنیا در انتظار رس��یدن به ان‬ ‫نقطه ارمانی نمی ماند و این کمبود باید با سرعتی‬ ‫چند برابر قبل و با سرمایه گذاری و ارتباطات قوی‬ ‫تکمیل شود‪.‬‬ ‫هرچند پیش از این دیدار نگرانی هایی از س��وی‬ ‫قطعه س��ازان درباره نحوه همکاری های مش��ترک‬ ‫مطرح ش��ده بود اما با برگزاری این نشست انتظار‬ ‫می رود تا حدودی از فشار واردشده به قطعه سازان‬ ‫کاسته ش��ود؛ قطعه س��ازانی که در شرایط تحریم‬ ‫نش��ان دادن��د چی��زی از کش��ورهای رقی��ب کم‬ ‫ندارن��د و می توانن��د با تکی��ه ب��ر توانمندی های‬ ‫خ��ود بازوهای کمکی ق��وی برای خودروس��ازان‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫صنعت خودرو نیازمند اصالحات زیرساختی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به منظور بهره وری و ارتقای س��طح‬ ‫تولیدات داخلی‪ ،‬سلسله محدودیت هایی برای شرکت های وارد کننده‬ ‫خودرو به وجود اورد که اکنون زیرنظارت ستاد تنظیم بازار قرار دارد‬ ‫و ای��ن امر می تواند گام مثبتی در راس��تای تحق��ق اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫اشتغالزایی و افزایش بهره وری صنعت خودرو کشور تلقی شود‪.‬‬ ‫عضو هیات رییسه خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران دراین‬ ‫ب��اره با بیان اینکه صنعت خودرو تاکنون به دلیل اقدامات نامناس��ب‬ ‫ازجمله باال بودن میزان تعرفه ها و نیز قرار نگرفتن در فضای رقابتی‪،‬‬ ‫نارضایتی مردم را به همراه داش��ته اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با توجه به این‬ ‫شرایط الزم اس��ت با هدف برون رفت از این شرایط برنامه ریزی هایی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫حمیدرضا صالحی افزود‪ :‬س��هولت در واردات خودروهای خارجی از‬ ‫یک سو به عنوان تهدید و استفاده و ورود سرمایه گذار خارجی از سوی‬ ‫دیگر می تواند به عنوان فرصتی برای تولید کننده داخلی تلقی شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به سند چش��م انداز ‪۲۰‬س��اله عنوان کرد‪ :‬استفاده از‬ ‫فرصت های هوش��مندانه و تدوین برنامه های اس��تراتژیک بهترین راه‬ ‫دس��تیابی به قدرت برتر منطقه مطابق با سند چشم انداز ‪۲۰‬ساله به‬ ‫شمار می اید‪.‬‬ ‫عض��و هیات رییس��ه خانه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان تهران‬ ‫ب ب��رای بهب��ود وضعیت صنعت‬ ‫در ادام��ه ب��ا ارائه راهکاری مناس�� ‬ ‫خودروسازی کش��ور بیان کرد‪ :‬دولت می تواند به مرور زمان از طریق‬ ‫کاهش تعرفه خودرو‪ ،‬اقدامات مناسبی برای ارتقای بهره وری و تنظیم‬ ‫بازار انجام دهد‪.‬‬ ‫عضو انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران نیز عنوان کرد‪:‬‬ ‫طرح سرمایه گذاری مشترک که از سوی سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران مطرح ش��ده گام مثبتی برای پیشرفت این صنعت است‬ ‫چرا که شرایط را برای ورود به بازارهای بین المللی فراهم می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته رضا پدیدار‪ ،‬این اق��دام گام موثری در جهت جلوگیری از‬ ‫واردات بی رویه خودرو تلقی می شود و با ایجاد محدودیت هایی زمینه‬ ‫را برای افزایش خطوط تولید به وجود اورده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سیاست‬ ‫معقولی را در پیش گرفته است‪ ،‬افزود‪ :‬تدوین چنین برنامه هایی برای‬ ‫انعقاد قراردا د با ش��رکای خارجی می تواند س��طح کیفی خودروها را‬ ‫افزای��ش دهد و در ص��ورت تطابق با اس��تانداردهای جهانی زمینه را‬ ‫برای افزایش صادرات و نیز ورود دیگر سرمایه گذاران خارجی به ایران‬ ‫فراهم کند‪.‬‬ ‫عضو انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران اصالح ساختاری‬ ‫را بزرگترین راهکار بهبود وضعیت صنعت خودروس��ازی برش��مرد و‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به نبود دسترس��ی به دانش روز صنعت خودروسازی و‬ ‫وجود تحریم های بین المللی‪ ،‬صنعت خودروسازی انطور که باید عمل‬ ‫نکرده و به همین منظور با اس��تفاده از فرصت به دست امده‪ ،‬می توان‬ ‫شاهد پیشرفت روزافزون این صنعت باشیم‪.‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫اول دی ‪ 21 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 21‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 10‬پیاپی ‪1983‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫حمایت های دولتی‬ ‫و رشد صنعت قطعه‬ ‫محمد منوری‬ ‫برای ماندگاری در بازار‬ ‫نیاز است واحد های‬ ‫تولیدی قطعه همواره‬ ‫در حال توسعه و‬ ‫گسترش محصوالت‬ ‫خود باشند و در این‬ ‫راستا رضایت مشتریان‬ ‫را جلب کنند‬ ‫در گفت وگو با یکی از قطعه سازان تامین کننده بازار لوازم یدکی خودرو مطرح شد‬ ‫قطعات قاچاق و بی کیفیت چینی‪ ،‬حباب هایی اسیب رسان‬ ‫صنعت قطعه در ایران پیشینه چند دهه ای و شاید افزون بر‬ ‫نیم�ی از عمر صنعت خ�ودرو کش�ور را دارد و از این رو در‬ ‫این مرحله دوران نوپایی خود را پش�ت سر گذاشته و اماده‬ ‫اس�ت تا همچون همتایان بین المللی خ�ود که عمری کمتر‬ ‫از صنع�ت قطعه ایران دارن�د‪ ،‬وارد دنیایی جدید با فناوری‬ ‫روزامد ش�وند‪ .‬در بین قطعه س�ازان‪ ،‬تولیدکنندگان بزرگی‬ ‫ای�ن گ�روه صنعت�ی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫در ح�ال حاض�ر چ�ه‬ ‫خودرو‬ ‫تولی�د‬ ‫محصوالت�ی‬ ‫می کند؟‬ ‫ای��ن گروه صنعتی ب��ا ‪ ۳‬دهه تجربه ت��ا به امروز‬ ‫حدود ‪ ۲۷۰‬تا ‪ ۲۸۰‬محصول در زمینه قطعات برقی‬ ‫و اس��تارت خودرو تولید کرده اس��ت‪ .‬همچنین به‬ ‫دلیل کیفیت محصوالت در دوره س��خت تحریم ها‬ ‫توانس��ت در بازار باقی بماند در حالی که بس��یاری‬ ‫از واحدهای مشابه از گردونه رقابت حذف شدند‪.‬‬ ‫یکی دیگر از چالش های امروز صنعتگران داخلی‪،‬‬ ‫ورود قطعات بی کیفیت و ارزان قیمت چینی به بازار‬ ‫است که این گروه صنعتی توانسته به دلیل کیفیت‬ ‫محصوالت سهم خود را در بازار حفظ کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن با ه��دف ماندگاری‪ ،‬هم��واره در حال‬ ‫توس��عه و گس��ترش محص��والت خود ب��وده و هر‬ ‫روز محص��والت جدی��دی به س��بد تولی��دات خود‬ ‫اضاف��ه می کند‪ .‬به طوری ک��ه در ‪ ۳‬ماه اخیر تولید‬ ‫اس��تارت های جدید را اغاز کرده و تمرکز روی انواع‬ ‫دینام برای خودروهای س��بک و سنگین نیز پروژه‬ ‫اینده این ش��رکت اس��ت‪ .‬برنامه و هدف این گروه‬ ‫صنعتی خودکفایی کشور در تولید محصوالتی است‬ ‫که به وس��یله ای��ن گروه صنعتی در ح��ال تولید و‬ ‫توسعه است‪.‬‬ ‫€ €ایا این گروه صنعتی قطعات موردنیاز خود‬ ‫را تهیه و مونتاژ می کند؟‬ ‫تم��ام مجموعه قطع��ات ای��ن ‪ ۲۸۰‬محصول در‬ ‫واحده��ای تولیدی این گروه صنعتی تولید و مونتاژ‬ ‫می ش��ود‪ .‬البته ت��ا مدتی قبل خط تولی��د ارمیچر‬ ‫نداش��ته و ارمیچر اس��تارت را وارد می کردیم اما با‬ ‫راه اندازی خط تولی��د این قطعه هم اکنون تولید در‬ ‫داخل انجام می شود‪.‬‬ ‫€ €چند درص�د بازار با تولیدات این ش�رکت‬ ‫تامین می شود؟‬ ‫حدود ‪۶۵‬درصد س��هم بازار ای��ن ‪ ۲۸۰‬قطعه در‬ ‫اختی��ار برادران منوری اس��ت و از انجا که کاال های‬ ‫وج�ود دارند که کار با همتای�ان خارجی را راهی کوتاه برای‬ ‫دس�تیابی به بازارهای جهانی دانس�ته و در این راه گام های‬ ‫بلن�دی برداش�ته اند‪ .‬از این رو گس�ترش صنعت به س�راغ‬ ‫محمد منوری‪ ،‬فعال صنعت قطعه و عضو انجمن قطعه سازان‬ ‫خراس�ان رضوی که پیش�ینه ای دیرینه در این صنعت دارد‬ ‫رفت�ه و گفت وگوی کوتاهی ب�ا وی در این زمینه انجام داده‬ ‫رقب��ای چینی کیفیت الزم را ندارند بازار داخل بعد‬ ‫از یک بار اس��تفاده از س��وی مصرف کننده ایرانی از‬ ‫دس��ت می رود‪ .‬همچنین از دیگر خدمات این گروه‬ ‫صنعتی ارائه گارانتی یک ساله برای تمام محصوالت‬ ‫تولیدی است و براساس خدماتی که دارد در راستای‬ ‫جلب رضایت مشتریان گام برداشته است‪.‬‬ ‫€ €ای�ا توان و ظرفیت گس�ترده تر کردن این‬ ‫واح�د تولیدی برای تامین بیش�تر بازار وجود‬ ‫دارد؟‬ ‫با توجه به ش��رایطی که در زمان تحریم ها وجود‬ ‫داش��ت برای چند م��اه مدت زم��ان کاری کارخانه‬ ‫کاه��ش و اضافه کاری ها حذف ش��د و امروز با یک‬ ‫ش��یفت در حال فعالیت اس��ت اما برای توس��عه و‬ ‫گس��ترش واحدهای تولیدی خود برنامه هایی دارد‪.‬‬ ‫برای نمونه در بحث استارت‪ ،‬مجموعه کامل شده و‬ ‫تمام قطعات مورد نی��از در این گروه صنعتی تولید‬ ‫می ش��ود و برنامه برای تولید دینام نیز این است تا‬ ‫تمام نیازهای خودروهای س��بک و سنگین داخل را‬ ‫تامین کنیم‪.‬‬ ‫€ €ایا قطعات این گروه صنعتی با هدف تامین‬ ‫نیاز خودروسازان تولید می شود؟‬ ‫تولیدات این شرکت بیشتر با هدف خدمات پس از‬ ‫فروش و تامین بازار لوازم یدکی انجام می شود‪ .‬البته‬ ‫برای خودروهای س��نگین با خودروسازانی همچون‬ ‫س��ایپا دیزل‪ ،‬ایدم تبریز و تراکتورس��ازی همکاری‬ ‫داری��م اما برای تامین خط تولید خودروس��ازان در‬ ‫بحث خودروهای جدید مذاکراتی انجام ش��ده است‬ ‫و در ح��ال را یزنی هس��تیم‪ .‬امیدواریم ب��ا افزایش‬ ‫خ��ط تولید خ��ود بتوانی��م وارد قراردادهای جدید‬ ‫با خودروس��ازان با هدف تامین قطع��ات مورد نیاز‬ ‫خودروهای سواری شویم‪ .‬البته کار با خودروسازان با‬ ‫مشکالتی روبه رو است و دیرکرد در پرداخت ها برای‬ ‫قطعه س��ازان مشکل ساز شده است از این رو چالش‬ ‫مال��ی‪ ،‬کارها را کمی کند کرده بنابراین تمایل برای‬ ‫تامین قطعات م��ورد نیاز بازار لوازم یدکی بیش��تر‬ ‫است‪.‬‬ ‫است‪ .‬وی که عضو انجمن مدیران صنایع خراسان نیز هست‬ ‫از ایجاد واحدی مجزا با عنوان ش�رکت «کاراگس�تر شرق»‬ ‫در زمینه تولی�د قالب ها و ماش�ین االت موردنیاز مرتبط با‬ ‫اس�تارت و دینام خودرو در این گ�روه صنعتی گفت که در‬ ‫ام�ر کیفیت تولید محصوالت‪ ،‬نظارت و کنترل دقیقی انجام‬ ‫می دهد‪ .‬مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫€ €در ح�ال حاض�ر می�زان تولید ای�ن واحد‬ ‫صنعتی چه میزان بوده و نیاز بازار چقدر است؟‬ ‫از انج��ا که قطع��ات تولیدی این گ��روه صنعتی‬ ‫متنوع اس��ت‪ ،‬تولید و برنامه ریزی براساس نیاز بازار‬ ‫یک تا ‪ ۳‬ماه زمان می برد از این رو ممکن اس��ت در‬ ‫طول یک م��اه ردیفی از محص��والت‪ ،‬تولید باالیی‬ ‫داش��ته باش��ند و در ماه دیگر قطع��ه ای دیگر تیراژ‬ ‫باالیی داشته باشد‪.‬‬ ‫به ط��ور کلی در قطعات مصرفی ب��ازار روزانه بین‬ ‫‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۷۰۰‬محص��ول در تیراژهای مختلف تولید‬ ‫می ش��ود‪ .‬رقبایی نیز در بازار برای قطعات پرمصرف‬ ‫استارت‪ ،‬دینام و قطعات ان وجود دارد که واسطه ها‬ ‫اقدام به واردات انها از چین می کنند‪ .‬بنابراین سهم‬ ‫ای��ن گروه صنعت��ی در محص��والت مختلف به طور‬ ‫میانگین از ‪ ۴۰‬تا ‪۶۰‬درصد است‪.‬‬ ‫€ €ای�ا تولی�دات ای�ن گ�روه صنعت�ی صادر‬ ‫می شود؟‬ ‫بل��ه‪ ،‬در ح��ال حاض��ر ص��ادرات ای��ن تولیدات‬ ‫به کش��ورهای اس��یای میان��ه مانند افغانس��تان و‬ ‫ترکمنس��تان و سایر کش��ورهای این منطقه انجام‬ ‫می شود که مصر و سوریه نیز پیش تر جزو این سبد‬ ‫بودند اما به خاطر جو نامناس��ب این کش��ورها‪ ،‬در‬ ‫حال حاضر صادرات به این کش��ور قطع شده است‪.‬‬ ‫افریقا نیز جزو بازارهایی بوده که قطعات این نش��ان‬ ‫به ان راه پیدا کرده است‪.‬‬ ‫€ €برنام�ه ای�ن گ�روه صنعتی برای توس�عه‬ ‫صادرات چیست؟‬ ‫برنامه و بازار هدف این گروه صنعتی کش��ورهای‬ ‫افریقایی اس��ت و کارشناس��ان روی ب��ازار عراق در‬ ‫حال مطالعه هستند‪ .‬در نمایشگاه صنعت قطعه نیز‬ ‫مش��تریانی ورود کرده اند و مذاکرات ابتدایی انجام‬ ‫ش��د و این گ��روه تولیدی در حال حرک��ت به این‬ ‫سمت بوده اما مشکالت برای صادرات زیاد است‪.‬‬ ‫€ €به عنوان س�خن اخر از مش�کالت صنعت‬ ‫قطعه و راهکارهای خود بگویید‪.‬‬ ‫مش��کالت صنعتگران به طور عموم مش��ابه است‬ ‫و اگر کس��انی بخواهند برای نخس��تین بار وارد این‬ ‫عرصه شوند موانع بس��یاری وجود دارد زیرا واردات‬ ‫بی رویه قطعات‪ ،‬بازار رقبای خارجی را گرم و قاچاق‬ ‫عرصه را برای تولیدکننده داخلی تنگ تر کرده است‪.‬‬ ‫از انجا که کاالهای قاچاق حق گمرک نمی پردازند‬ ‫به طور قطع ارزان تر از قطعات داخلی خواهند بود از‬ ‫این رو در ابتدا ممکن اس��ت نظر مشتری را به خود‬ ‫جلب کنند در حالی که از کیفیت مطلوبی برخوردار‬ ‫نیستند‪ .‬امروز قطعات قاچاق کانتینری به شیوه های‬ ‫مختلف کم اظهاری و‪ ...‬وارد کشور می شود‪ .‬اگر برای‬ ‫این مشکل سیاس��ت و برنامه ای جدی تدوین شود‬ ‫تولید داخل رونقی دوچندان خواهد گرفت‪.‬‬ ‫امروز بیش��تر بازار ایران در دست تولیدکنندگان‬ ‫چینی است و طبیعی است رقیب اصلی صنعتگران‬ ‫داخلی محصوالت چینی اس��ت که به لحاظ قیمت‬ ‫و کیفی��ت بس��یار ن��ازل هس��تند اما به ط��ور قطع‬ ‫مصرف کنن��ده بعد از یک بار اس��تفاده و مش��اهده‬ ‫کیفیت‪ ،‬متمایل به محصوالت ایرانی می شود‪.‬‬ ‫ام��ا حجم خرید ب��االی این قطع��ات ارزان قیمت‬ ‫ابتدا به خط تولید صنعتگر داخلی اس��یب می زند‪.‬‬ ‫برای نمونه در ابتدای کار که این شرکت محصوالت‬ ‫خود را وارد بازار کش��ور کرد برای ‪ ۳‬ماه افت فروش‬ ‫داش��ت اما خوش��بختانه امروز این نش��ان در بازار‬ ‫ش��ناخته شده و سهم خود را در مقابل رقبا در بازار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫انچه در گزارش ها و مصاحبه ها با قطعه س��ازان به‬ ‫دست امده است حاکی از وجود ظرفیت هایی نهفته‬ ‫در این صنعت اس��ت که حمایت های مالی و دولتی‬ ‫به راحتی انها را به منصه ظهور می رساند‪ .‬به گونه ای‬ ‫که می ت��وان امیدوار بود حداق��ل در برخی قطعات‬ ‫که امروز در کش��ور تولید می ش��ود ب��ه خودکفایی‬ ‫صددرصدی رس��ید و حتی ب��رای بازارهای خارجی‬ ‫نی��ز قطعه تامین کرد‪ .‬این امر میس��ر نخواهد ش��د‬ ‫مگ��ر با همراهی بانک ها و همت خود قطعه س��ازان‬ ‫برای جذب س��رمایه گذاری های خارج��ی از طرف‬ ‫همتایان شان‪.‬‬ ‫ضرورت بازگشت تعرفه واردات قطعات به سال ‪91‬‬ ‫قاچاق اقالم مختلف در کش��ور ش��کایت بسیاری از‬ ‫تولیدکنندگان را به همراه داش��ته اس��ت در این بین‪،‬‬ ‫قطعات خودرو با وجود سنگین و حجیم بودن بعضی از‬ ‫انها یکی از این اقالم است‪ .‬دبیر انجمن تخصصی صنایع‬ ‫همگن نیرو محرکه و قطعه س��ازی کشور درباره قاچاق‬ ‫قطعه به کش��ور می گوید‪ :‬در حال حاضر بیش از نیمی‬ ‫از قطعات مورد اس��تفاده در خطوط تولید خودروسازان‬ ‫و بازار خدمات پس از فروش در کشور وارداتی است‪.‬‬ ‫ارش محبی ن��ژاد در گفت وگ��و با خبرخ��ودرو افزود‪:‬‬ ‫امروز قاچ��اق در حوزه قطعات خودرو مانند بس��یاری‬ ‫از حوزه های دیگر معضلی اساس��ی اس��ت زیرا قطعات‬ ‫کم حجم را با هر شیوه ای می توان قاچاق کرد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬چنانچه فکری برای س��اماندهی و‬ ‫مدیریت ب��ر واردات قطعات انجام نش��ود به‬ ‫زودی در کن��ار واردات انبوه قطعات قاچاق‪،‬‬ ‫ش��اهد واردات بی رویه قطعات به کش��ور از‬ ‫مجراهای رسمی خواهیم بود‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه با اش��اره به اینکه‬ ‫س��االنه بیش از ی��ک میلی��ارد دالر قطعات‬ ‫خودرو به ش��کل قاچاق وارد ایران می ش��ود‪،‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬این ش��رایط زنگ خطری برای کش��ور و‬ ‫صنعت قطع ه اس��ت چرا که ادام��ه این جریان منجر به‬ ‫تعطیلی گسترده در واحدهای قطعه سازی خواهد شد‪.‬‬ ‫در ای��ن جریان برخی از قطعات وارداتی به ویژه قطعات‬ ‫قاچ��اق‪ ،‬بی کیفیت بوده که به ط��ور قطع باعث ضرر و‬ ‫زیان خریداران خواهد شد‪ .‬وی با توجه به جریان موثر‬ ‫در واردات قطعات گفت‪ :‬امروز واردات قطعات‬ ‫از س��وی خودروسازان و تامین کنندگان بازار‬ ‫لوازم یدکی کش��ور به ش��کل گسترده انجام‬ ‫می ش��ود که در این جریان امر‪ ،‬تولیدکننده‬ ‫و مصرف کنن��دگان داخل��ی ه��ر دو متضرر‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگن‬ ‫نی��رو محرکه و قطعه س��ازی کش��ور همچنین به نقش‬ ‫‪۷۰‬درص��دی تعرف��ه در رون��د واردات قطعه به کش��ور‬ ‫پرداخ��ت و اظهار ک��رد‪ :‬در صورتی ک��ه تعرفه واردات‬ ‫قطعات به تعرفه های سال ‪ ۹۰‬و ‪ ۹۱‬باز گردد می تواند به‬ ‫جریان واردات در این بخش کمک کند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬البته تنه��ا ابزارهای تعرفه ای در این جریان‬ ‫کارساز نخواهد بود چرا که امکان افزایش قاچاق قطعات‬ ‫نیز در این روند وجود دارد‪.‬‬ ‫محبی نژاد با توجه ب��ه جریان واردات قطعات خودرو‬ ‫به دو ش��کل رس��می و قاچاق عنوان ک��رد‪ :‬در چنین‬ ‫وضعیتی‪ ،‬یکی از موانع تعرفه واردات است که می تواند‬ ‫تا حدودی از این اتفاق جلوگیری کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به رقم پیش��نهادی برای تعرفه واردات‬ ‫قطع��ات اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه تعرف��ه واردات قطعات‬ ‫کمتر از رقم پیش��نهادی قطعه س��ازان است به طوری‬ ‫که هم اکنون ک��ف تعرفه واردات قطع��ات خودرو باید‬ ‫‪۳۲‬درصد باش��د تا قطعه س��از داخلی رقابت پذیر باشد‪،‬‬ ‫در حالی که متاس��فانه میانگی��ن تعرفه واردات قطعات‬ ‫خودرو ‪ ۱۵‬درصد است‪.‬‬ ‫یک��ی از انتظاره��ای‬ ‫قطعه سازان حمایت و همراهی‬ ‫دس��ت اندرکاران دولت��ی و‬ ‫صنع��ت خ��ودرو ب��ا ه��دف‬ ‫روزامد کردن خط��وط تولید‬ ‫اس��ت‪ .‬صنع��ت قطع��ه ایران‬ ‫در دو ده��ه ‪ ۷۰‬و ‪ ۸۰‬رش��د‬ ‫محسن رزم خواه‬ ‫چشم گیری داش��ته و در این‬ ‫عضو انجمن سازندگان قطعات‬ ‫زم��ان امکانات بس��یاری برای‬ ‫و مجموعه های خودرو‬ ‫تولید قطعات در کشور فراهم‬ ‫شده است‪ .‬بنابراین در شرایط‬ ‫جدید با فضای فراهم ش��ده صنعت قطعه کشور نیازمند ارتقای‬ ‫دان��ش فنی و امکان مراوده با ش��رکت های خارجی اس��ت البته‬ ‫برای رقابت پذیری قطع��ات تولیدی در عرصه بین المللی باید از‬ ‫ماشین االت مدرن و مجهز استفاده شود‪.‬‬ ‫ب��رای ورود این صنع��ت در عرصه های جهانی بای��د اقدام به‬ ‫اس��تفاده از ماشین االت و تجهیزات پیش��رفته کرد زیرا ارتقای‬ ‫کیفیت‪ ،‬تحول در قیمت و باال رفتن سرعت تحویل قطعات الزمه‬ ‫ورود قطعه سازان به عرصه های بین المللی است‪.‬‬ ‫همچنی��ن اصلی تری��ن بخ��ش صنعت خ��ودرو صنعت قطعه‬ ‫اس��ت از ای��ن رو در کمیته اس��تراتژیک اقدام ب��ه تصویب طرح‬ ‫ارتق��ای دانش فنی‪ ،‬دانش مدیریتی و ورود ماش��ین االت مدرن‬ ‫و پیش��رفته به این صنعت ش��د تا برمبنای ان چش��م انداز سال‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬محقق ش��ود اما متاس��فانه هنوز این اقدام‪ ،‬عملی نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬از بین رفتن تحریم ها در رش��د و توس��عه صنعت قطعه ‬ ‫کش��ور بی تاثیر نیست اما به دلیل حرکت محتاطانه شرکت های‬ ‫خارجی هنوز انتظارها محقق نش��ده و راه برای رش��د و توسعه‬ ‫قطعه س��ازان طوالنی اس��ت‪ .‬دولت ها اصلی ترین حامیان صنایع‬ ‫هس��تند بنابراین انتظار این اس��ت که همکاری دولت در رش��د‬ ‫و توس��عه صنعت قطع ه کش��ور قوی تر باش��د چرا که برای ورود‬ ‫ب��ه بازارهای جهان��ی حمایت های دولتی الزامی اس��ت‪ .‬یکی از‬ ‫راهکارهای توسعه سرمایه گذاری است که تاثیر بسزایی بر میزان‬ ‫رقابت پذیری قطعه س��ازان دارد بنابراین ضروری اس��ت دولت بر‬ ‫این امر حدود کند و س��رمایه گذاری از سوی ان انجام شود زیرا‬ ‫همانطور که بارها عنوان ش��د ورود به بازارهای رقابتی از طریق‬ ‫ارتقای کیفیت‪ ،‬قیمت مناس��ب و افزایش س��رعت تولید و توان‬ ‫مدیریتی امکان پذیر است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ضرورت نظارت دقیق‬ ‫بر زنجیره تامین خودروسازان‬ ‫در حالی که س��خنان امروز و دیروز قطعه سازان متفاوت است‬ ‫زمانی از همراهی و همکاری خودروسازان می گویند و دیگر بار از‬ ‫نامهربانی انها‪ .‬یک فعال صنعت قطعه کشور تاکید کرد‪ :‬استفاده‬ ‫نک��ردن از ظرفیت و توانمندی قطعه س��ازان داخلی‪ ،‬اوضاع این‬ ‫صنعت را وخیم تر کرده و بستر ورود قطعات خارجی و بی کیفیت‬ ‫به کشور مهیا می شود‪.‬‬ ‫علی اکب��ر جوانروح در گفت وگو با خبرخ��ودرو افزود‪ :‬در حال‬ ‫حاضر قطعه س��ازی ای��ران از ظرفیت خوبی برخوردار اس��ت اما‬ ‫اف��ت توان مالی مش��کالتی را در جریان تولی��د در این صنعت‬ ‫ایجاد کرده و متاس��فانه امروز تنها قطعه س��ازی که از توان مالی‬ ‫باالیی برخوردار و صاحب قدرت هستند امکان همکاری و حضور‬ ‫در چرخه تامین شرکت های خودروس��از را دارند و قطعه سازان‬ ‫ضعیف در عمل حذف می شوند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬البته مهمتر از افت توان مالی ش��رکت ها‪ ،‬وجود‬ ‫نداشتن بازار مناس��ب در صنعت قطع ه کشور بوده به طوری که‬ ‫در این سال ها بخش زیادی از سفارش ها به قطعه سازان کوچک‬ ‫به قطعه س��ازان بزرگ واگذار شده اس��ت‪ .‬بنابراین اوضاع تولید‬ ‫و بازار برای واحدهای قطعه س��ازی به ویژه ش��رکت های کوچک‬ ‫بسیار سخت و نگران کننده است‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه با اش��اره به تاثیر ادغام ش��رکت ها در‬ ‫افزایش توانمندی قطعه س��ازان گف��ت‪ :‬در دنیا هدف از ادغام در‬ ‫صنعت قطع ه ارتقای توان قطعه س��ازان کوچک در قالب تشکیل‬ ‫ش��رکت های بزرگ قطعه سازی اس��ت این در حالی که در ایران‬ ‫این مس��ئله با هدف از بی��ن رفتن قطعه س��ازان کوچک دنبال‬ ‫می ش��ود‪ .‬بنابراین با این شرایط بیم ان می رود که صنعت قطعه ‬ ‫ایران به تدریج رو به انحصار برود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه باید مسیر توسعه و پیشرفت در صنعت‬ ‫خودرو و قطعه س��ازی ایران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با نگاه به این فرایند و تدوین و تحلیل شرایط‬ ‫موجود‪ ،‬می توان مس��یر توس��عه و پیش��رفت در صنعت خودرو‬ ‫به ویژه قطعه سازی کشور را به درستی ترسیم کرد‪ .‬عضو انجمن‬ ‫سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو همچنین به وجود رانت‬ ‫در بخش هایی از تولید در کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬تا زمانی که‬ ‫ران��ت در کش��ور از بین نرود توان و اس��تعدادهای واقعی در هر‬ ‫بخشی از تولید از جمله قطعه سازی رشد نخواهد کرد‪ .‬جوانروح‬ ‫در پایان افزود‪ :‬در چنین شرایطی نیاز به نظارت دقیق بر جریان‬ ‫زنجیره تامین ش��رکت ها وجود دارد تا روند فعالیت ها به ش��کل‬ ‫مطلوبی حرکت کند‪.‬‬ ‫همچن��ان که فعاالن صنعت قطعه در میدانی از گفت وگوهای‬ ‫غیرمس��تقیم ض��رورت حضور خ��ود را ب��رای تامی��ن قطعات‬ ‫خودروهای جدید به خودروس��ازان گوش��زد می کنن��د انها نیز‬ ‫بحث نوسازی و روزامدی واحدهای تولیدی را مطرح کرده و به‬ ‫قول یکی از فعاالن صنعت خودرو نیاز است انها در گفت وگویی‬ ‫بی واسطه خواسته های خود را به یکدیگر اعالم کنند‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫اول دی ‪ 21 1395‬ربیع االول ‪ 21 1438‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 10‬پیاپی ‪1983‬‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫دبیر کمیته بین الملل چهارمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران مطرح کرد‬ ‫فاصله معنادار خدمات پس از فروش در ایران‬ ‫با استاندارد های جهانی‬ ‫نخس�تین عاملی که یک مش�تری را برای خرید خودرو یا اس�تفاده از‬ ‫خدماتی ترغیب می کند‪ ،‬نش�ان و برند شناخته ش�ده ان محصول است‬ ‫چرا که مش�تری ای�ن اطمینان را خواهد داش�ت این نش�ان به واس�طه‬ ‫ش�ناخته ش�دن در بازار‪ ،‬بی ش�ک خدمات پس از فروش مناس�بی ارائه‬ ‫می کند‪ .‬این امر برای کش�وری همچون ایران که س�ازوکار طراحی ش�ده‬ ‫در ان براس�اس روش ه�ای س�نتی و قدیمی اس�ت‪ ،‬کار را با مش�کالتی‬ ‫مواجه می کند‪ .‬چهارمین همایش بین المللی صنعت خودرو که امس�ال با‬ ‫€€در ح�ال حاض�ر فع�االن‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫حوزه خدمات پ�س از فروش‬ ‫خودرو‬ ‫اعالم می کنند که این خدمات‬ ‫تفاوت چندانی ب�ا میانگین ها‬ ‫و اس�تانداردهای جهان�ی ندارد این در حالی اس�ت‬ ‫که گزارش های منتشر ش�ده در این زمینه همچنان‬ ‫گویای نارضایتی مش�تریان است‪ .‬شما این فاصله را‬ ‫چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫بررسی روند فروش و خدمات پس از فروش شرکت های‬ ‫خودروس��از نش��ان می دهد تعداد خودروهای��ی که در ماه‬ ‫نخس��ت بعد از فروش ب��ه تعمیرگاه ه��ا مراجعه می کنند‪،‬‬ ‫تعداد کمی نیس��ت و هرچند در یکی دو سال گذشته این‬ ‫رقم به طرز چش��مگیری کاهش یافته است اما با این حال‬ ‫برای کسب رضایت مشتریان راه زیادی در پیش داریم‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که بس��یاری از تعمیرگاه ها و سیستم های‬ ‫اموزش��ی در حوزه خدمات پس از فروش براساس روش ها‬ ‫و سیس��تم های س��نتی ایجاد ش��ده و تصوری که از ارائه‬ ‫خدمات در این حوزه وجود دارد‪ ،‬ایجاد برند اس��ت‪ .‬اما در‬ ‫حال حاضر پش��تیبانی که باید از سوی برنده ا به مشتریان‬ ‫ارائه شود را شاهد نیستیم‪ .‬بنابراین بررسی ‪ 6‬محور تعیین‬ ‫رویک�ردی متفاوت‪ ،‬موضوع فروش و خدمات پ�س از فروش را به عنوان‬ ‫محور کاری خود برگزیده‪ ،‬در نظر دارد با عملیاتی کردن تجربیات موفقی‬ ‫که در این کنفرانس مطرح می ش�ود‪ ،‬ضمن بهبود وضعیت خدمات پس از‬ ‫فروش در کشور‪ ،‬تجربه جدیدی را رقم بزند‪ .‬برای اگاهی از اهداف اصلی‬ ‫این همایش گفت وگویی با بیوک علیمرادلو مشاور خودرویی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫ مع�دن و تج�ارت و دبیر کمیت�ه بین الملل چهارمین همای�ش بین المللی‬ ‫صنعت خودرو ایران داشته ایم که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫شده چهارمین همایش بین المللی صنعت خودرو براساس‬ ‫مذاکرات و جلس��اتی تعیین ش��د که با بیش از ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫ش��رکت های فروش و خدمات پس از فروش خودروسازان‬ ‫و واردکنن��دگان برگ��زار ش��ده بود و در نهای��ت به عنوان‬ ‫محورهایی تعیین شد تا بتوانیم در کنفرانس مذاکره کرده‬ ‫و الگوهای بهتری ایجاد کنیم‪ .‬به طور قطع اس��تانداردهای‬ ‫خدمات پس از فروش در کشور با استانداردهای بین المللی‬ ‫فاصل��ه دارد که انتظار می رود ب��ا برگزاری همایش هایی از‬ ‫این دس��ت این فاصله تکمی��ل و روش های نوین فروش و‬ ‫خدمات پس از فروش در کشور ارائه شود‪.‬‬ ‫€ €محورهای تعیین ش�ده براساس تجربیات موفق‬ ‫و همچنین چالش های موجود در حوزه خدمات پس‬ ‫از فروش خودروسازان تعریف شده‪ ،‬ایا ظرفیت های‬ ‫موجود در شبکه خدمات پس از فروش ایران قابلیت‬ ‫اجرایی کردن این تجربیات را خواهد داشت؟‬ ‫بل��ه‪ ،‬به طور قطع ای��ن توان در ش��بکه خدمات پس از‬ ‫ف��روش ایران وج��ود دارد‪ .‬امروز ش��اهد تح��والت خوبی‬ ‫در ای��ن زمینه هس��تیم و به مرور زمان‪ ،‬ش��رایط در حال‬ ‫بهبود و میزان ش��کایات در حال کاهش اس��ت‪ .‬در همین‬ ‫حال قطعات نیز به خوبی تامین می ش��ود هرچند هنوز با‬ ‫میانگین و استانداردهای جهانی‪ ،‬فاصله چشمگیری داریم‪.‬‬ ‫امیدواری��م با برگ��زاری این کنفرانس و مطرح ش��دن این‬ ‫مسائل‪ ،‬فعاالن حوزه خدمات پس از فروش بتوانند بهترین‬ ‫بهره برداری را از تجربیات مطرح شده داشته باشند و پاسخ‬ ‫مشکالت شناس��ایی ش��ده را دریافته‪ ،‬کار را پیش برده و‬ ‫وضعیت فعلی را بهبود ببخشند‪.‬‬ ‫€ €حض�ور ش�رکت های خارج�ی را در این همایش‬ ‫چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫مس��ئوالن برگزاری ای��ن همایش در تالش هس��تند تا‬ ‫ش��رکت هایی که قصد س��رمایه گذاری و راه اندازی شبکه‬ ‫مس��تقل خدمات پ��س از فروش در ای��ران دارند را به این‬ ‫همای��ش دعوت کنند ت��ا ضمن مطرح ک��ردن اقدامات و‬ ‫تجربی��ات خود‪ ،‬بتوانن��د جنبه هایی ک��ه قابلیت عملیاتی‬ ‫ش��دن دارند را در کش��ور پیاده کنن��د‪ .‬بنابراین کنفرانس‬ ‫امس��ال که با محوری��ت فروش و خدمات پ��س از فروش‬ ‫برگ��زار می ش��ود ‪ ،‬از افراد توانمند در ای��ن حوزه دعوت به‬ ‫عمل اورده است‪ .‬محوریت سومین همایش با هدف جلب‬ ‫و جذب س��رمایه گذاری در این صنعت بود و سعی کردیم‬ ‫در کنفرانس س��ال گذشته همه مواردی که سرمایه گذاران‬ ‫خارجی برای سرمایه گذاری در ایران به ان نیاز دارند را در‬ ‫قالب مقاالت در اختیار سرمایه گذاران قرار دهیم‪ .‬بنابراین‬ ‫ه��دف اصلی این بود که بتوانیم تا جایی که امکان دارد به‬ ‫ش��رکت های بین المللی اعالم کنیم که شرایط برای ورود‬ ‫و س��رمایه گذاری در ایران مهیاس��ت و انها می توانند وارد‬ ‫سرمایه گذاری مشترک با ایران شوند‪.‬‬ ‫€ €با توجه به نزدیک ش�دن به یک س�الگی برجام‪،‬‬ ‫تاثیر این امر را در س�رمایه گذاری در صنعت خودرو‬ ‫و افزایش حضور س�رمایه گذاران خارجی در صنعت‬ ‫خودرو کشور چگونه می بینید؟‬ ‫بع��د از برج��ام قرارداد ه��ای مش��ارکتی متع��ددی ب��ا‬ ‫خودروس��ازان داخل��ی و همچنین با ایدرو منعقد ش��د و‬ ‫ب��ا توجه به ای��ن ش��رایط پیش بینی می ش��ود که حضور‬ ‫خودروس��ازان و همکاران خارجی صنع��ت خودرو در این‬ ‫کنفران��س پررنگ خواهد بود‪ .‬براس��اس تفاهمنامه منعقد‬ ‫ش��ده میان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با رنو‬ ‫نیسان ‪ ،‬این شرکت خودروساز شبکه مستقل خدمات پس‬ ‫از ف��روش خود را در ایران راه اندازی خواهد کرد که بر این‬ ‫اس��اس به طور قطع ش��اهد ارائه روش های نوین فروش و‬ ‫خدمات پس از فروش در کش��ور خواهیم بود‪ .‬به طور قطع‬ ‫ضعف ها و کاس��تی های زیادی در بخ��ش خدمات پس از‬ ‫فروش وجود دارد و در این کنفرانس س��عی داریم جایگاه‬ ‫خدمات پس از فروش در س��اخت برندها و ایجاد اعتماد و‬ ‫اطمینان و مش��تریان وفادار از یک س��و و اقتصادی کردن‬ ‫فعالیت ه��ای مرتبط با خدمات پس از فروش را از س��وی‬ ‫دیگ��ر و از منظره��ای مختلف مورد بررس��ی ق��رار دهیم‪.‬‬ ‫بنابراین پیش بینی شده تا خدمات پس از فروش در نقاطی‬ ‫از کش��ور که ضعیف عمل می کنند و به شدت موردضعف‬ ‫هستند‪ ،‬مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫€ €€دس�تاوردها و تاثیرات ای�ن همایش و همچنین‬ ‫‪ 3‬همایش گذشته را در چه مواردی می دانید؟‬ ‫کنفرانس س��ال گذشته با هدف جذب س��رمایه گذاری‬ ‫خارج��ی و یک��ی از اصلی ترین محورهایی ک��ه موردتوجه‬ ‫قرار گرفت��ه بود‪ ،‬معرف��ی توانمندی ه��ای صنعت خودرو‬ ‫ایران با هدف جذب س��رمایه گذار بود براین اساس موارد و‬ ‫موضوعاتی را برای س��رمایه گذاران خارجی باز کرد‪ .‬امسال‬ ‫نی��ز ب��ا تعیین موضوع خدم��ات پس از ف��روش به عنوان‬ ‫محور کنفرانس‪ ،‬بح��ث صنعت و خدمات پس از فروش را‬ ‫موشکافی خواهیم کرد و امیدواریم این کنفرانس الگوهای‬ ‫نوین��ی ارائه دهد چرا که هدف اصلی این کنفرانس‪ ،‬تبادل‬ ‫تجربیات و عملیاتی کردن انها در داخل کشور است‪.‬‬ ‫همزمان با نوسانات ارزی افزایش قیمت خودرو اجتناب ناپذیر شد‬ ‫نوسانات ارزی به طور قطع بر صنعتی که ‪ 30‬درصد از مواد اولیه و ملزومات‬ ‫ن می کند ‪ ،‬تاثیر بس��زایی خواهد گذاشت‬ ‫تولید خود را از طریق واردات تامی ‬ ‫و قیم��ت نهای��ی محصول نیز متاثر از این روند افزای��ش می یابد‪ .‬از انجا که‬ ‫صنعت خودرو ناگزیر به تامین ارز مورد نیاز خود از بازار ازاد اس��ت‪ ،‬بی شک‬ ‫از این نوسانات متاثر خواهد شد‪.‬‬ ‫بو کار اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تاثیر‬ ‫رییس کمیس��یون تسهیل کس ‬ ‫نرخ ارز بر قیمت برخی از تولیدات داخلی پیش بینی کرد که نوس��انات نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬افزایش ‪ ۵‬تا ‪۱۰‬درصدی قیمت خودرو را به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫محمد رضا نجفی منش در گفت وگو با خبر خودرو با توجه به وابستگی ‪۳۰‬‬ ‫درصدی خودروس��ازان به قطعات و مواد اولیه وارداتی اظهار کرد‪ :‬با افزایش‬ ‫‪ ۲۰‬درص��دی نرخ ارز‪ ،‬انتظار می رود این مس��ئله حداقل ‪ ۶‬درصد بر قیمت‬ ‫نهایی خودرو تاثیر بگذارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬هم اکنون بخش��ی از نیاز خودروسازان به صورت قطعات و مواد‬ ‫اولیه از خارج کشور تامین می شود و از انجا که ارز مبادله ای به خودروسازان‬ ‫اختصاص نمی یابد و ش��رکت ها ناگزیر به استفاده از ارز ازاد هستند‪ ،‬بخشی‬ ‫از قطعاتی که با ارز ازاد تامین می ش��ود در قیمت تمام ش��ده محصول تاثیر‬ ‫خواهد داشت و به طور منطقی بر قیمت نهایی خودرو نیز تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫نجفی من��ش با توجه به برخی اظهارات مبنی بر بی تاثیری انی نرخ ارز بر‬ ‫س��فارش گذاری خودروسازان تصریح کرد‪ :‬در صورتی که تا پیش از افزایش‬ ‫نرخ ارز‪ ،‬قطعاتی س��فارش گذاری شده باشد در زمان ورود و تحویل‪ ،‬قیمت‬ ‫قطعات بر اساس نرخ روز دالر‪ ،‬محاسبه شده و ترخیص می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تامین ‪ ۲۰‬درصد از قطعات مورد نیاز خودروسازان از منابع‬ ‫خارجی تاکید کرد‪ :‬البته بخش��ی از ‪ ۸۰‬درص��د قطعاتی که در داخل تولید‬ ‫و تامین می ش��وند نیز همچنان وابستگی هایی در تامین مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫دارد ک��ه ب��ه طور قطع ب��ا افزایش نرخ ارز بر تولید قطع��ات و قیمت نهایی‬ ‫خودروسازان تاثیر خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان تهران تصریح کرد‪ :‬البته افزایش نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬تاثیراتی روی سایر اقالم و کاالها خواهد داشت از این رو احتمال دارد که‬ ‫صنعت خودرو در انتظار ثبات قیمت ارز‬ ‫قیمت خودرو متاثر از این جریان شود‪.‬‬ ‫نجفی منش با اش��اره به پیش بینی افزایش ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬درصدی قیمت خودرو‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬البته این رقم افزایش در صورتی اس��ت که نرخ ارز بیش از این‬ ‫افزایش نیابد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن درب��اره تاثیر ن��رخ ارز بر قراردادهای همکاری با ش��رکای‬ ‫خارجی گفت‪ :‬نوس��انات نرخ ارز بر تولیدات مشترک خودروسازان با شرکای‬ ‫خارج��ی که در ماه های اینده به بازار عرضه می ش��وند نیز تاثیرگذار خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی در ادامه به تاثیر ارز تک نرخی بر بازار خودرو اش��اره و اظهار کرد‪ :‬به‬ ‫طور قطع تک نرخی شدن ارز در ایجاد بازار رقابتی تاثیر خواهد گذاشت هر‬ ‫چند برای دستیابی به بازار رقابتی عالوه بر تک نرخی شدن ارز‪ ،‬کاهش سود‬ ‫ارتقای ‪ ۹‬پله ای سایپاپرس در رتبه بندی کیفی رنو پارس‬ ‫شرکت سایپا پرس برای نخستین بار موفق به کسب نمره ‪ ۱۷‬و ارتقای ‪ ۹‬پله ای‬ ‫در اخرین رتبه بندی کیفی رنوپارس و دستیابی به ‪ External PPM‬صفر در‬ ‫ماه های اخیر شد‪.‬‬ ‫به گزارش عصرخ��ودرو‪ ،‬محمد کریمی‪ ،‬مدیر تضمین کیفیت س��ایپاپرس با‬ ‫س افزود‪ :‬ارتباط مستقیم‬ ‫اشاره به جاری سازی فرهنگ مشتری مداری در سایپاپر ‬ ‫با مشتریان و ایجاد سامانه رسیدگی به صدای مشتریان‪ ،‬رصد و ارزیابی وضعیت‬ ‫کیفی محصوالت در خطوط مشتری به صورت انالین و پاسخگویی به درخواست‬ ‫مش��تریان در کوتاه ترین زمان‪ ،‬با استفاده از روش های حل مسئله(‪QC story,‬‬ ‫‪ )D8‬ب��ا رویکرد کاهش ایرادهای تک��راری در حال حاضر به عنوان یک فرهنگ‬ ‫سازمانی در همه سطوح استقرار یافته است‪.‬‬ ‫کریمی ادامه داد‪ :‬به منظور حصول اطمینان از اثربخش��ی اقدامات انجام شده‬ ‫و ارتقای س��طح به کارگیری ابزار های کیفی‪ ،‬برنامه منظمی با استفاده از اخرین‬ ‫روش های روز دنیا در حوزه مهندسی کیفیت و مشارکت رنو پارس تدوین شده‬ ‫و در حال اجراس��ت که نتایج عملکردی ان به صورت هفتگی و مستمر با حضور‬ ‫مدیران ارشد شرکت در حوزه ابعادی و ظاهری مورد پایش قرار می گیرد‪.‬‬ ‫مدی��ر تضمی��ن کیفیت س��ایپاپرس با تش��ریح مهم ترین برنامه ه��ای اینده‬ ‫س��ایپاپرس در حوزه های مختلف کیفی گفت‪ :‬با پیاده س��ازی نقش��ه راه تولید‬ ‫س��ایپا پرس تغییری اساسی در نوع نگرش به فرهنگ مسئولیت پذیری کیفی در‬ ‫حال شکل گرفتن و جاری شدن است و برنامه های مدونی به منظور استفاده از‬ ‫توان بالفعل و بالقوه موجود در سازمان تدوین شده است‪.‬‬ ‫بانکی نیز در این جریان نقش مهمی دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در صورتی که س��ود تسهیالت بانکی بر اساس نرخ جهانی و از‬ ‫س��ویی قیمت ارز ازاد شود‪ ،‬بازار خودرو ایران در شرایط رقابتی بهتری قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫تجربه س��ال های اخیر نش��ان می دهد نوس��انات نرخ ارز همواره توانسته‬ ‫تالطم هایی را در بازار خودرو ایجاد کند به طوری که برخی از پیش بینی ها‬ ‫حاکی از ان اس��ت که با تدوام جریان حاکم بر بازار ارز و س��یر صعودی نرخ‬ ‫دالر‪ ،‬گری��زی از افزایش قیم��ت خودرو نخواهد بود ای��ن موضوع در حالی‬ ‫مطرح می شود که به گفته دبیر انجمن خودرو سازان ایران‪ ،‬افزایش های اخیر‬ ‫ی را برای خودروس��ازان ایجاد کرده است‪ .‬حال در چنین‬ ‫نرخ ارز نگرانی های ‬ ‫شرایطی این پرسش مطرح می شود که در صورت متوقف نشدن افزایش نرخ‬ ‫دالر و باز گش��ت به شرایط گذشته‪ ،‬چه سرنوشتی برای بازار و قیمت خودرو‬ ‫رقم خواهد خورد؟‬ ‫دبیر انجمن خودروسازان ایران ضمن اعالم نگرانی خودروسازان از افزایش‬ ‫نرخ ارز گفت‪ :‬با ادامه روند گرانی نرخ ارز و برگش��تن به ش��رایط گذش��ته‪،‬‬ ‫متاس��فانه افزایش قیم��ت خودرو اجتناب ناپذیر اس��ت‪ .‬البته این افزایش بر‬ ‫اس��اس میزان ارزبری هر خودرو و هر قطعه اثرات خود را خواهد داش��ت اما‬ ‫درصد ان متفاوت است‪.‬‬ ‫احمد نعمت بخش با اش��اره به وابستگی ارزی بخش زیادی از قطعه سازان‬ ‫ت تاکید می کند‪ :‬در این سال ها‬ ‫در تامین مواد اولیه و تکمیل برخی از قطعا ‬ ‫با وجود تالش خودروس��ازان برای افزایش سهم ساخت داخل‪ ،‬اما همچنان‬ ‫وابستگی ارزی وجود دارد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن خودروس��ازان ایران همچنین با اشاره به خروج بخش زیادی‬ ‫از خودروهای داخل��ی از جریان قیمت گذاری تصریح کرد‪ :‬با توجه به ایجاد‬ ‫بازار رقابت هم اکنون قیمت گذاری بیشتر خودروها به شرکت های خودروساز‬ ‫واگذار ش��ده اس��ت از این رو ش��رکت ها نیز با افزایش نرخ ارز و تاثیر ان بر‬ ‫افزای��ش هزینه ها ناگزیر به افزایش قیمت خودرو خواهند بود‪ ،‬همانگونه که‬ ‫واردکنندگان کاال نیز این رویه را در شرایط افزایش نرخ ارز اعمال می کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته نعمت بخ��ش‪ ،‬همواره در جریان نوس��انات نرخ ارز بس��یاری از‬ ‫قطعه س��ازان که وابستگی ارزی بیشتری دارند از شرایط موجود قیمتی ابراز‬ ‫نارضایتی کرده و خواستار افزایش قیمت شده اند‪.‬‬ ‫وی می گوید‪ :‬هرچند قیمت بیش��تر خودروها به شرکت ها واگذار شده اما‬ ‫به طور قطع خودروس��ازان با بررسی وضعیت موجود و در نظر گرفتن تداوم‬ ‫حضور در بازار رقابت‪ ،‬اقدام به تغییر یا افزایش قیمت خودرو خواهند کرد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن خودروس��ازان ای��ران درباره تاثیر نرخ ارز ب��ر افزایش قیمت‬ ‫خودرو عنوان می کند‪ :‬از انجا که میزان ارزبری خودروهای تولیدی در کشور‬ ‫متفاوت است از این رو نمی توان رقم دقیقی درباره تاثیر نرخ ارز بر قیمت هر‬ ‫خودرو اعالم کرد اما این شرایط بر اساس میزان ارزبری خودروها‪ ،‬بین ‪ ۲‬تا‬ ‫‪ ۱۰‬درصد بر هزینه تولید خودروهای داخلی تاثیر خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫خودرو در رتبه دوم رشد اقتصادی‬ ‫صنعت خودرو از دیرباز پیشران صنایع شناخته می شد و رشد این صنعت‬ ‫تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی داشته است‪ .‬حال در چنین شرایطی با رشد‬ ‫تولید خودرو در سال جاری طبیعی است که شاهد تاثیرگذاری ان بر اقتصاد‬ ‫باشیم‪ .‬بر این اس��اس یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است که بخشی‬ ‫از رشد اقتصادی ‪ ۷/۴‬درصدی در نیمه نخست امسال ناشی از افزایش قابل‬ ‫توجه تولید خودرو در کشور بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬فربد زاوه اظهار کرد‪ :‬براساس انچه که اعالم شده رشد‬ ‫اقتصادی کش��ور در ‪ 6‬ماه نخس��ت امس��ال به عدد قابل توج��ه ‪ ۷/۴‬درصد‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این به معنای بزرگ ش��دن اقتصاد کش��ور به میزان ‪۷/۴‬‬ ‫درصد و به همان میزان رشد تولید و ارزش افزوده در اقتصاد ملی بوده است‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬به طور قطع سهم قابل توجهی از رشد اقتصادی اخیر ناشی‬ ‫از افزایش تولید نفت خام بوده است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو ادامه داد‪ :‬بعد از صنایع نفت و گاز‪ ،‬صنعت‬ ‫خ��ودرو با رش��د ح��دود ‪ ۴۰‬درصدی تولید در س��ال ج��اری از بخش های‬ ‫تاثیرگذار در تحقق رشد اقتصادی ‪ ۷/۴‬درصدی در سال جاری بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته رشد اقتصادی ابتدا بر متغیرهای کالن اقتصادی از جمله‬ ‫ارزش اف��زوده و تولید ناخالص داخلی تاثیرگذار بوده و مقداری زمان می برد‬ ‫تا تاثیر خود را بر زندگی روزمره مردم نش��ان دهد اما به طور قطع در اینده‬ ‫تاثیر این رشد اقتصادی قابل توجه بر زندگی مردم نمایان خواهد شد‪.‬‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنعت زیرساخت‬ ‫اول دی ‪ 21 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 21‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 10‬پیاپی ‪1983‬‬ ‫خبر‬ ‫کاهش ‪ 16‬درصدی مصرف اب‬ ‫کشاورزی‬ ‫پوسیدگی شبکه انتقال اب در کالنشهرها و هزینه های میلیاردی پیش رو‬ ‫انحصار زیرزمینی در نوسازی زیرساخت های تهران‬ ‫صنعت زیرساخت‬ ‫بع��د از اینک��ه جای‬ ‫خانه ه��ای حی��اط دار و‬ ‫حوض های خانه پدری‬ ‫ب��ا پارکین��گ طبقاتی‬ ‫برج های اس��مان خراش عوض ش��د‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫زیرس��اخت های زندگی ش��هری نیاز به تغییرات‬ ‫جدی پیدا کرد که برخی از انها هنوز اجرایی نشده‬ ‫و با سیستم قبلی که برای همان خانه های کوچک‬ ‫و ب��زرگ باصفا بود‪ ،‬زیرش��هر در انتظار نوس��ازی‬ ‫هس��تند‪ .‬یکی از اصلی ترین زیرس��اخت هایی که‬ ‫امروزه نیاز به نوس��ازی و توس��عه ان وجود دارد‪،‬‬ ‫شبکه انتقال اب در کالنشهر تهران است‪.‬‬ ‫از طرف��ی بای��د درنظ��ر داش��ت ک��ه تعویض‬ ‫لوله ه��ای بزرگ انتق��ال اب‪ ،‬ان هم درس��ت در‬ ‫مرکزیت ش��هر های پرتردد و شلوغ به پروژه هایی‬ ‫دردسرساز تبدیل شده اند اما چاره ای جز تعویض‬ ‫و اصالح ش��بکه های انتقال اب نیس��ت؛ امری که‬ ‫بحران کم ابی به شدت و التزام ان افزوده است‪.‬‬ ‫کارشناسان از هدررفت اب در شبکه انتقال اب‬ ‫(از س��د تا مصرف کننده واقع��ی) خبر می دهند و‬ ‫این هش��دار‪ ،‬روش��نگر اهمیت نوس��ازی خطوط‬ ‫انتق��ال و توزی��ع اس��ت‪ .‬به موجب ای��ن اهمیت‪،‬‬ ‫تقویت زیرس��اخت های اب ش��هری‪ ،‬کشاورزی و‬ ‫صنعت��ی در نهاد های مربوط دنبال می ش��ود‪ .‬اما‬ ‫هزینه های باالی این پروژه ها و کمبود منابع مالی‬ ‫موجب ش��ده نتوان با سرعت قابل قبولی از اتالف‬ ‫اب در لوله ه��ای انتقال کاس��ت و این گونه‪ ،‬اژیر‬ ‫قرمز هدررفت اب به صدا در امده است‪.‬‬ ‫‹ ‹فرسودگی در شبکه های انتقال اب‬ ‫نماین��ده کمیس��یون عم��ران مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی بیشتر شبکه های انتقال اب شهرستان ها‬ ‫را دچار فرس��ودگی دانس��ت‪ .‬حس��ین هاش��می‬ ‫تختی نژاد در گفت وگو با گس��ترش صنعت عنوان‬ ‫کرد‪ :‬بیش��تر ش��بکه های انتقال اب شهرستان ها‬ ‫فرسوده هستند و به همین علت با هدررفت انرژی‬ ‫اب مواجه ش��ده ایم‪ .‬با این توضیح‪ ،‬روش��ن است‬ ‫که ش��بکه های انتقال اب شهرس��تان ها‪ ،‬نیازمند‬ ‫بازسازی هستند‪ .‬عالوه بر این در بخش انتقال اب‬ ‫کشاورزی با مشکالتی روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫وی به مصرف اب کشاورزی اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫در بخش کش��اورزی دولت فشار اورد که مصرف‬ ‫اب را بکاه��د و به این ترتی��ب از ابیاری قطره ای‬ ‫اس��تفاده شد اما کشاورزان سطح زیر کشت را باال‬ ‫بردند از این رو از مصرف اب کش��اورزی کاس��ته‬ ‫نشد‪.‬‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم بندر عباس به پرسش��ی مبنی بر‬ ‫علی اکبر غزلی گفت‪ :‬در مقابل‪ ،‬جنس پلی اتیلن‬ ‫اینک��ه مجل��س چ��ه اقدامات��ی برای نوس��ازی‬ ‫و از بس��ت مورد انتقاد برخی از کارشناسان است‬ ‫ش��بکه های انتقال اب دارد‪ ،‬این گونه پاس��خ داد‪:‬‬ ‫به طوری که از حدود ‪ ۸‬س��ال پیش‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫در کمیت��ه اب به این موضوع پرداخته ایم اما قرار‬ ‫جنس از بس��ت به علت احتم��ال الودگی ممنوع‬ ‫است جلسه ای میان دو کمیسیون عمران و انرژی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫داش��ته باش��یم و این موضوع را مورد بررسی های‬ ‫به گفته این کارشناس‪ ۳۰ ،‬درصد از شبکه های‬ ‫دقیق قرار دهیم‪.‬‬ ‫توزیع اب کش��ور به بازس��ازی و اصالح نیاز دارند‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه نق��ش مهم اب‬ ‫که برای این ام��ر روش های متفاوتی‬ ‫در برنام��ه شش��م توس��عه اف��زود‪:‬‬ ‫درنظ��ر گرفت��ه می ش��ود‪ .‬اگرچ��ه‬ ‫در محاسبات از دو‬ ‫درحال حاضر تمام نمایندگان مجلس‪،‬‬ ‫بازسازی لوله ها توصیه می شود اما در‬ ‫هدررفت واقعی‬ ‫وقت خود را ب��رای دو موضوع برنامه‬ ‫ایران بیش��تر موضوع تعویض لوله ها‬ ‫و ظاهری نام برده‬ ‫ششم و بودجه صرف می کنند با این‬ ‫مطرح است‪.‬‬ ‫می شود که ‪۱۳/۳‬‬ ‫حال در بررس��ی برنامه شش��م الزم‬ ‫غزلی افزود‪ :‬تعویض لوله ها نیازمند‬ ‫درصد مربوط به‬ ‫اس��ت که به موضوع کاهش هدررفت هدررفت واقعی اب هزینه های باالیی اس��ت‪ .‬البته هزینه‬ ‫اب ش��رب‪ ،‬کش��اورزی و صنعت��ی‬ ‫تعوی��ض لوله‪ ،‬ثابت نیس��ت و در هر‬ ‫است و هدررفت‬ ‫پرداخته ش��ود‪ .‬برنامه ه��ا باید بر پایه ظاهری مواردی از جمله شهرس��تانی متفاوت است اما تعویض‬ ‫بررس��ی های دقی��ق و کارشناس��ی مصارف غیرمجاز‪ ،‬خطای یک کیلومتر خ��ط لوله توزیع اب به‬ ‫تدوین ش��ود تا هزینه غیرهدفمندی مدیریت داده و خطای ط��ور میانگین‪ ۱۰۰‬ت��ا ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫نشود‪ ،‬اما نه به این قیمت که به بهانه کنتور را شامل می شود تومان اعتبار مالی نیاز دارد‪ .‬به عبارت‬ ‫بررس��ی های دقیق دچار غفلت شده و از ان جهت ظاهری دیگر در امور بهره برداری شرکت اب‬ ‫و برنامه ریزی برای نوس��ازی خطوط دانسته می شود که و فاضالب بیشترین بودجه را به خود‬ ‫انتقال اب را کنار بگذاریم‪.‬‬ ‫اب به مصرف رسیده اختصاص می دهد‪.‬‬ ‫اصلاح س�االنه ‪۴‬ه�زار و درحقیقت به هدر‬ ‫کارش��ناس ارش��د دفت��ر مدیریت‬ ‫‹‹‬ ‫ه است‬ ‫نرفت ‬ ‫کیلومتر‬ ‫مص��رف و نظارت بر کاهش اب بدون‬ ‫با وج��ود همه انتقاده��ا‪ ،‬دولت در‬ ‫درامد درب��اره نیاز کش��ور به اصالح‬ ‫تالش اس��ت که شبکه های توزیع اب‬ ‫شبکه های توزیع اب گفت‪ :‬ساالنه ‪۳‬‬ ‫را اصالح کند‪ .‬در این باره‪ ،‬کارش��ناس ارشد دفتر‬ ‫ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۴‬هزار کیلومتر از ش��بکه توزیع‬ ‫مدیری��ت مص��رف و نظارت بر کاه��ش اب بدون‬ ‫اب کشور اصالح می شود اما انچه مورد نیاز است‬ ‫درامد ش��رکت مهندس��ی اب و فاضالب کش��ور‬ ‫بی��ش از ‪ 2‬برابر این مقدار اس��ت‪ .‬با این وجود‪ ،‬با‬ ‫به گس��ترش صنعت گفت‪ :‬در ش��بکه توزیع اب‬ ‫درنظر گرفتن منابع مالی‪ ،‬تالش می شود هر سال‬ ‫از لوله های مختلف و جنس های مختلف اس��تفاده‬ ‫تعدادی از این خطوط انتقال اصالح شوند‪.‬‬ ‫می ش��ود‪ .‬برخ��ی از لوله های ش��بکه های توزیع‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ش��رکت های اب و فاضالب ضرر ده‬ ‫بیش از‪ ۴۰‬س��ال است که تعویض نش��ده اند‪ .‬در‬ ‫هس��تند‪ .‬قیمت اب به ازای ه��ر مترمکعب‪ ،‬هزار‬ ‫گذشته لوله هایی برای محله ای که خانه های یک‬ ‫توم��ان اس��ت اما متوس��ط فروش اب ب��ه مردم‬ ‫طبقه داش��ت به کار برده ش��د اما حال با افزایش‬ ‫کمت��ر از ‪۵۰۰‬توم��ان اس��ت‪ .‬به عبارت��ی حدود‬ ‫ساخت وس��از اپارتمان های چند طبقه این لوله ها‬ ‫کمتر از نص��ف هزینه ها از مصرف کننده و بقیه از‬ ‫جوابگوی نیازها نیستند‪.‬‬ ‫یارانه های دولتی تامین می شود‪ .‬به همین علت ما‬ ‫علی اکب��ر غزلی درب��اره عمر مفی��د لوله ها در‬ ‫در تعویض لوله های فرس��وده نمی توانیم از محل‬ ‫ش��بکه انتقال اب این گونه توضیح داد‪ :‬عمر مفید‬ ‫درامد ها استفاده کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹هدررفت ‪۱۳/۳‬درصد اب در توزیع‬ ‫هر کدام از انها متفاوت است اما بین انواع مختلف‬ ‫این کارش��ناس با تاکید بر هدررفت ‪۱۳/۳‬درصد‬ ‫لوله‪ ،‬لول��ه چدن داکتیل بیش��ترین عمر مفید را‬ ‫اب در ش��بکه توزیع کش��ور گفت‪ :‬در محاسبات از‬ ‫دارد که برخی از ش��بکه های توزی��ع اب ایران از‬ ‫دو هدررفت واقعی و ظاهری نام برده می ش��ود که‬ ‫ان استفاده می کنند اما به دلیل قیمت باالی لوله‬ ‫‪ ۱۳/۳‬درص��د مربوط به هدررفت واقعی اب اس��ت‬ ‫چدن داکتیل‪ ،‬بعضی از ش��رکت ها از ان استفاده‬ ‫و هدررف��ت ظاه��ری م��واردی از جمل��ه مصارف‬ ‫غیرمج��از‪ ،‬خط��ای مدیری��ت داده و خطای کنتور‬ ‫را ش��امل می ش��ود و از ان جهت ظاهری دانس��ته‬ ‫می ش��ود که اب به مصرف رس��یده و درحقیقت به‬ ‫هدر نرفته است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از نظر فنی هدررفت اب هیچگاه برابر‬ ‫صفر نمی ش��ود اما از س��ال ‪ ۸۳‬مجموعه اقداماتی‬ ‫داشتیم که در نهایت میزان اب بدون درامد کاهش‬ ‫چش��مگیری داش��ت و از ‪ ۳۲‬به ‪ ۲۶‬درصد رس��ید‪.‬‬ ‫برای هر یک درصد کاهش هزینه های بسیاری شده‬ ‫است‪ .‬این هزینه ها برای شرکت ها توجیح اقتصادی‬ ‫نداش��ت اما اب موضوع ملی و دارای اهمیت است‬ ‫از ای��ن رو باید همواره برای کاه��ش هدررفت اب‬ ‫تالش کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹موفقی�ت پتروش�یمی ها در تولید لوله‬ ‫انتقال اب‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬در مقابل لوله های‬ ‫فلزی‪ ،‬ش��رکت های پتروشیمی توانسته اند لوله های‬ ‫انتقال ابی تولید کنند که کارایی بیشتری دارد‪.‬‬ ‫مدیر پژوهش و فناوری پتروشیمی جم‪ ،‬شهریور‬ ‫گذشته درباره تولید گرید ‪ ۱۰۰PE‬و کاربرد ان در‬ ‫صنعت تولید لوله های انتقال اب به ایلنا گفته بود‪:‬‬ ‫این محصول اس��تراتژیک که در شرکت پتروشیمی‬ ‫ج��م تولید می ش��ود کارب��رد فراوان��ی در مصارف‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬صنعتی و خط��وط لوله های انتقال اب‬ ‫و گاز دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته رضا راش��دی‪ ،‬امروزه اس��تفاده از مواد‬ ‫پلی اتیلن (‪ )PE‬در سیس��تم های اب رس��انی تحت‬ ‫فش��ار و گازرس��انی رش��د فزاینده ای داشته است‪.‬‬ ‫همچنین با رویکرد مواد اولیه شاهد تولید گونه های‬ ‫متفاوتی از پلی اتیلن بوده ایم که نس��ل سوم از این‬ ‫سیر رو به رشد‪ ،‬مواد ‪ ۱۰۰PE‬هستند‪ .‬این مواد از‬ ‫ده��ه ‪ 90‬میالدی در اروپا به عن��وان درجه کیفیت‬ ‫مناس��ب در صنعت لوله مطرح ش��ده اس��ت‪ .‬گرید‬ ‫‪ ۱۰۰PE‬پتروش��یمی جم با اخرین فناوری روز در‬ ‫صنعت پتروش��یمی تولید ش��ده و از نظر خواص و‬ ‫طول عمر عملکردی بی نظیر در قیاس با محصوالت‬ ‫رقب��ا دارد‪ .‬طراح��ی و عرض��ه تج��اری محصوالت‬ ‫پلیمری با ارزش افزوده باال و خواص ویژه در دستور‬ ‫کار واحد پژوهش و فناوری شرکت پتروشیمی جم‬ ‫قرار دارد و در اینده ای نزدیک شاهد تجاری سازی‬ ‫چن��د محصول جدید دیگر خواهیم بود‪ .‬حال اینکه‬ ‫نیاز است تا تولید این لوله های انتقال خطوط اب و‬ ‫گاز از انحصار بیرون اید‪ ،‬به تولید انبوه برس��د و به‬ ‫نوسازی خطوط انتقال کمک کند‪.‬‬ ‫پیشرفت ‪۸۸‬درصدی شبکه فاضالب مناطق مرکزی تهران‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت فاضالب ته��ران بر ض��رورت تس��ریع در اجرای‬ ‫پروژه های ش��رکت تاکید کرد و از پیش��رفت ‪۸۸‬درص��دی جمع اوری و‬ ‫انتقال فاضالب مناطق مرکزی(‪ )CN‬خبر داد‪.‬‬ ‫اصغر ریاضتی به ایسنا گفت‪ :‬اجرای خطوط اصلی و نیمه اصلی فاضالب‬ ‫نواحی مرکزی تهران به عنوان کانون اقتصادی و اجتماعی کالنشهر تهران‬ ‫از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت و ش��رایط ویژه حاکم بر منطقه شامل‬ ‫بافت سنتی‪ ،‬ترافیک سنگین در معابر و وجود تاسیسات شهری فرسوده‬ ‫و متراکم اجرای ش��بکه فاضالب در مناطق مرکزی ش��هر را با مشکالتی‬ ‫روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫وی ب��ه اغ��از اج��رای عملیات ش��بکه فاض�لاب مناط��ق مرکزی در‬ ‫م��رداد ‪ ۱۳۹۲‬اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬طراحی ش��بکه فاض�لاب مناطق‬ ‫مرک��زی در ح��دود ‪۹۳/۶‬کیلومتر خطوط لوله گ��ذاری در مناطق‪ ۷ ،۶‬و‬ ‫‪ ۱۲‬ش��هرداری ته��ران بوده که تاکن��ون ‪۸۱/۴۵‬کیلومتر ان اجرا ش��ده‬ ‫اس��ت ک��ه بی��ش از ‪ ۳۰‬کیلومت��ر از ان در س��ال ‪ ۱۳۹۴‬اجرا ش��ده و‬ ‫پیش بین��ی می ش��ود ‪ ۱۱‬کیلومتر باقی مانده ان تا پایان امس��ال اجرایی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ریاضتی افزود‪ :‬قطر لوله گذاری ش��بکه در ای��ن مناطق از ‪ ۲۵۰‬تا هزار‬ ‫و ‪۴۰۰‬میلی متر اس��ت که به دلیل واقع شدن مراکز تجاری متعدد شامل‬ ‫سفارتخانه ها‪ ،‬اداره های دولتی و وزارتخانه ها در این محدوده اجرای شبکه‬ ‫با ش��رایط ویژه ای بوده‪ ،‬ولی درحال حاضر جبهه های کاری فعال س��طح‬ ‫مناطق در خیابان فیاض بخش‪ ،‬س��هروردی‪ ،‬مفتح‪ ،‬انقالب (محدوده پل‬ ‫چوبی) و نورمحمدی است‪.‬‬ ‫ناحی��ه مرک��زی تهران مس��احتی در حدود ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۷۸۰‬هکتار در‬ ‫مناط��ق ‪ ۷ ،۶‬و ‪ ۱۲‬و بخش��ی از مناطق ‪ 16 ،11 ،3‬را ش��امل می ش��ود‬ ‫و ای��ن محدوده جمعیتی در حدود یک میلی��ون و ‪۹۸‬هزار نفر دارد و با‬ ‫اتم��ام پروژه‪ ،‬فاضالب مناطق مرکزی از طری��ق خط انتقال هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫میلی متری به تونل فاضالب رو شرق منتقل خواهد شد‪.‬‬ ‫رهاسازی ‪440‬میلیون مترمکعب اب از سدهای حوضه‪ ،‬برنامه‬ ‫کاه��ش ‪16‬درصدی مصرف اب کش��اورزی در حوضه و بس��تن‬ ‫س��ردهانه نهرهای حوضه در فصل های غیرزراعی عوامل موثر بر‬ ‫افزایش حجم دریاچه ارومیه در سال ابی ‪ 94-95‬بوده است‪.‬‬ ‫وزیر نیرو گفت‪ :‬برگزاری نشس��ت های حوضه های ابریز برای‬ ‫رسیدن به اجماع نظری در بین دستگاه ها و سازمان های مختلف‬ ‫برای تدوین راهکارهای عملیاتی مناس��ب برای تخصیص بهینه‬ ‫مناب��ع اب در حوضه های ابریز اس��ت‪ ،‬به نح��وی که در نهایت‬ ‫تضمین کننده منافع ملی باش��د‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی‬ ‫وزارت نی��رو‪ ،‬حمید چیت چیان گفت‪ :‬متاس��فانه در حال حاضر‬ ‫به دلیل اظهارنظرهای متفاوتی که از س��وی دستگاه های اجرایی‬ ‫مختلف در حوضه های ابریز می ش��ود‪ ،‬مردم دچار س��ردرگمی‬ ‫ش��ده اند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬این در حالی اس��ت ک��ه وزارت نیرو همه‬ ‫این تصمیمات را با هماهنگی س��ایر دس��تگاه ها در این حوضه‬ ‫و حوضه های ابریز کش��ور اتخاذ می کند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬انتظار‬ ‫این است که مسئولیت اجرای تصمیم گیری ها بین دستگاه های‬ ‫مختلف توزیع ش��ود و همه برایند تصمیمات این نشس��ت ها را‬ ‫اجرایی کنند‪ .‬چیت چیان ادامه داد‪ :‬این نشس��ت ها برای رسیدن‬ ‫به اجماع نظری و تدوین راهکارهای عملیاتی به منظور تخصیص‬ ‫بهینه منابع اب در حوضه های ابریز است‪ ،‬به نحوی که درنهایت‬ ‫تضمین کننده منافع ملی کش��ور باشد‪ .‬همچنین در این نشست‬ ‫ب��ه عوامل موثر بر افزای��ش حجم دریاچه ارومیه در س��ال ابی‬ ‫‪ 94-95‬در مقایس��ه با س��ال گذش��ته اشاره ش��د که رهاسازی‬ ‫‪440‬میلیون مترمکعب اب از س��دهای حوض��ه‪ ،‬برنامه کاهش‬ ‫‪16‬درصدی مصرف اب کش��اورزی در حوضه و بستن سردهانه‬ ‫نهرهای حوضه در فصل های غیرزراعی از جمله این موارد است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬در این نشس��ت اعضای ش��ورای ابریز حوضه‬ ‫دریاچه ارومیه درباره بازنگری در میزان مصرف اب کش��اورزی‬ ‫و میزان رهاس��ازی اب برای احیای دریاچه ارومیه تصمیم گیری‬ ‫کردند‪ .‬همچنین بر اس��اس ابالغ وزیر نیرو‪ ،‬حقابه محیط زیستی‬ ‫دریاچه ارومیه ساالنه ‪2‬میلیارد و ‪578‬میلیون مترمکعب تعیین‬ ‫شده و در برنامه های احیا قرار گرفته است‪.‬‬ ‫الزام ایجاد مدیریت حوضه ای‬ ‫انسان در زمینه اب‪ ،‬طبیعت‬ ‫و محیط زیست به گونه ای رفتار‬ ‫ک��رده ک��ه به جای اس��تفاده از‬ ‫منابع طبیع��ت از خود طبیعت‬ ‫بهره گرفته است‪ .‬قائم مقام وزیر‬ ‫نیرو گف��ت‪ :‬رویکرد وزارت نیرو‬ ‫در مدیری��ت اب کش��ور ایجاد‬ ‫ستار محمودی‬ ‫مدیریت به هم پیوسته حوضه ای‬ ‫قائم مقام وزیر نیرو‬ ‫است و نگاه استانی در این زمینه‬ ‫مخرب خواهد ب��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو‪،‬‬ ‫س��تار محمودی در پانزدهمین کنفران��س هیدرولیک ایران که‬ ‫با مش��ارکت شرکت اب منطقه ای قزوین در دانشگاه بین المللی‬ ‫امام خمینی(ره) قزوین برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬امروز مباحث مربوط‬ ‫به اب و هیدرولی��ک از مهم ترین موضوعات جامعه بوده و علوم‬ ‫اب و هیدرولی��ک برای کمک و بهره گیری بهتر از منابع ابی در‬ ‫خدمت بشر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امروز مجموعه مدیریتی دولت به دنبال مدیریت‬ ‫مشارکتی در سازه ها بوده و به دنبال ان‪ ،‬وزارت نیرو درپی جلب‬ ‫مشارکت مستقیم مردم در زمینه های مختلف مباحث مربوط به‬ ‫اس��تفاده بهینه از منابع ابی است و راهکارهایی را در این زمینه‬ ‫اجرایی کرده اس��ت‪ .‬قائم مقام وزیر نیرو عنوان کرد‪ :‬با پیش��رفت‬ ‫فناوری و دسترسی به ابزار جدید و روزامد‪ ،‬مدیریت کالن کشور‬ ‫در زمینه های مختلف به پیش��رفت های قابل توجهی دست یافته‬ ‫است‪ ،‬ولی در زمینه اب‪ ،‬طبیعت و محیط زیست به گونه ای رفتار‬ ‫کرده که به جای اس��تفاده از منابع تجدیدشونده طبیعت از خود‬ ‫طبیعت اس��تفاده کرده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬هم اکنون نیز انسان‬ ‫ش��اهد اثار و عکس العمل های طبیعت در قب��ال این نوع رفتار‬ ‫اس��ت که ازجمله ان می توان به خشک شدن تاالب ها و کاهش‬ ‫سفره های اب زیرزمینی و به دنبال ان فرونشست اشاره کرد‪.‬‬ ‫محمودی درباره پس��اب حاصل از واحده��ای تولیدی یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬این پس��اب باید با اس��تفاده از راهکارهای اصولی و عملی‬ ‫تصفیه و س��پس برای تعادل س��فره های زیرزمین��ی به چرخه‬ ‫ابی طبیعت بازگردانده ش��ود‪ .‬وی پیامدهای حاصل از برداشت‬ ‫بی رویه از منابع ابی را افزایش میزان االینده ها و کاهش کیفیت‬ ‫منابع ابی برش��مرد و در ادامه با اش��اره به امار ‪48‬س��اله یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬براساس امار و اطالعات بلندمدت میزان اب تجدیدشونده‬ ‫‪130‬میلی��ارد مترمکعب بوده که در ‪ 6‬س��ال اخی��ر این میزان‬ ‫به دلیل برداش��ت های بی رویه به ‪ 90‬میلیارد مترمکعب رس��یده‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬این موضوع خود سبب ایجاد ناپایداری در منابع‬ ‫ابی می شود و این کنفرانس و همایش های مربوط فرصت بسیار‬ ‫خوبی برای هم فکری در راس��تای حف��ظ و صیانت از این منبع‬ ‫خدادادی خواهد بود‪.‬‬ ‫محمودی در ادامه با اشاره به اهمیت بخش اب که یکی از ‪4‬‬ ‫اولویت اصلی دولت در بودجه سال اینده به شمار می اید‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬ش��ورای عالی اب در ‪ 3‬دوره گذش��ته دولت فقط ‪ 8‬جلسه‬ ‫داش��ته اس��ت‪ ،‬حال انکه در دولت یازدهم ‪ 20‬جلس��ه شورای‬ ‫عال��ی اب با حضور رییس جمهوری تش��کیل ش��ده و این خود‬ ‫نشان دهنده اهمیت موضوع اب و محیط زیست در دولت است‪.‬‬ ‫وی در خاتم��ه به بی��ان این موضوع که تغییر سیاس��ت های‬ ‫ش��رکت های اب منطقه ای از حوضه ای به اس��تانی اشتباه بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اش��اره کرد‪ :‬در حال حاض��ر رویک��رد وزارت نیرو ایجاد‬ ‫مدیریت حوزه ای است‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫اول دی ‪ 21 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 21‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 10‬پیاپی ‪1983‬‬ ‫صنعت زیرساخت‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خبر‬ ‫جلوگیری از خروج‬ ‫‪ ۱۶‬میلیارد دالر ارز‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی‬ ‫حف��اری ای��ران از جلوگیری از‬ ‫حدود ‪ ۱۶‬میلی��ارد دالر ارز در‬ ‫عملی��ات حفاری ‪ ۴‬هزار و ‪۱۷۸‬‬ ‫حلق��ه چاه ه��ای نف��ت و گاز از‬ ‫سوی این شرکت از بدو تاسیس‬ ‫تاکن��ون خب��ر داد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫حیدر بهمنی‬ ‫پای��گاه اطالع رس��انی ش��رکت‬ ‫ملی نفت ای��ران‪ ،‬حیدر بهمنی‬ ‫در اس��تانه س��ی و هفتمی��ن‬ ‫س��الگرد تاسیس ش��رکت ملی‬ ‫حف��اری ایران اظهار کرد‪ :‬این رقم ب��ا در نظر گرفتن صرف ‪۳۵‬‬ ‫درصد مجموع هزینه ه��ای تقریبی حفر هر حلقه چاه در بخش‬ ‫حفاری محاسبه شده است‪ .‬وی با اشاره به نقش اساسی عملیات‬ ‫حفاری در نگهداش��ت و افزایش تولید نفت و گاز افزود‪ :‬شرکت‬ ‫مل��ی حفاری ایران هم اکنون بی��ش از ‪ ۶۰‬درصد بازار داخلی در‬ ‫بخش حفاری در مناطق نفتخیز خش��کی و ‪ ۲۵‬درصد در بخش‬ ‫دریایی کشور را برعهده دارد و این در حالی است که تا پیش از‬ ‫ورود ش��رکت های بخش خصوصی‪ ،‬صد درصد حفاری در بخش‬ ‫خشکی با کاربس��ت دکل های این شرکت انجام می شد‪ .‬بهمنی‬ ‫گفت‪ :‬این ش��رکت در ‪ ۳۷‬س��ال فعالیت خود که با بکارگیری ‪۶‬‬ ‫دس��تگاه حفاری کلید خورد و در خ�لال بیش از ‪ 3‬دهه به ‪۷۵‬‬ ‫دکل افزای��ش یافته افزون بر ‪ ۸‬میلیون و ‪ ۸۳۶‬هزار متر حفاری‬ ‫و ‪ ۱۵۱‬ه��زار مورد عملیات تخصصی را در کارنامه خود دارد که‬ ‫با مدیریت‪ ،‬تخصص و دانش ایرانی محقق شده است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ملی حفاری ایران ارائه خدم��ات تخصصی حفاری را از‬ ‫اساس��ی ترین بخش ه��ای تکمیل چاه های نف��ت و گاز عنوان و‬ ‫وجه تمایز ملی حفاری با دیگر شرکت ها را توانایی ارائه ‪ ۲۷‬نوع‬ ‫خدمات فنی به موازات عملیات حفاری در بخش های خش��کی‬ ‫و دریایی و در س��ازندهای مختلف برشمرد‪ .‬وی رشد و بالندگی‬ ‫صنع��ت حفاری در کش��ور را مره��ون ت�لاش و ایثارگری های‬ ‫کارکنان س��ختکوش این شرکت دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬صنعت‬ ‫حفاری هم اینک از لحاظ تخصصی در کشور به طور کامل بومی‬ ‫شده و این در حالی است که تا قبل از پیروزی شکوهمند انقالب‬ ‫اس�لامی از صفر تا صد از س��وی شرکت های خارجی مدیریت و‬ ‫مهندس��ی می ش��د‪ .‬بهمنی با بیان اینکه این شرکت در گستره‬ ‫اس��تان های خوزس��تان‪ ،‬کهگیلوی هو بویر احمد‪ ،‬ایالم‪ ،‬کرمانشاه‪،‬‬ ‫بوش��هر هرمزگان‪ ،‬خراسان رضوی‪ ،‬فارس‪ ،‬گلستان‪ ،‬قم و اردبیل‬ ‫فعالیت های عملیاتی داشته‪ ،‬افزود‪ :‬حضور در ترکمنستان‪ ،‬لیبی‪،‬‬ ‫دریای ش��مال و کویت بخشی از فعالیت های برون مرزی شرکت‬ ‫ملی حفاری است‪ .‬مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران از گردش‬ ‫مته حفاری به پشتیبانی کاالی ایرانی در دوران محدودیت های‬ ‫ایجاد شده اشاره کرد و گفت‪ :‬سازندگان و تولید کنندگان داخلی‬ ‫امروز به مرزی از توانمندی دست یافته اند که عالوه بر توفیق در‬ ‫س��اخت قطعات و تجهیزات‪ 6 ،‬دکل حفاری را در کشور ساخته‬ ‫و در مدار عملیات قرار داده اند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬این شرکت‬ ‫نخس��تین ش��رکت ایرانی ارائه کننده حفاری افق��ی و جهت دار‪،‬‬ ‫خدمات حفاری فرو تعادلی‪ ،‬اجرا کننده پروژه های کلید در دست‬ ‫(‪ ،)EPDS‬حامی ساخت داخل و ارائه دهنده خدمات مربوط به‬ ‫کنترل فوران چاه است‪ .‬بهمنی ادامه داد‪ :‬شرکت ملی حفاری با‬ ‫بیش از ‪ ۱۶‬هزار نیروی کارامد در حال حاضر‪ ،‬رویکرد خود را دهه‬ ‫اول فعالیت بر محور تاس��یس و راه اندازی‪ ،‬در دهه دوم تثبیت‪،‬‬ ‫دهه س��وم پروژه محوری برای ورود به بازار رقابت و دهه چهارم‬ ‫را بر مبنای دانش مح��وری و نگاه بنگاهداری اقتصادی معطوف‬ ‫کرده و به اجرا گذاشته است‪.‬‬ ‫ظرفیت حداکثری برداشت گاز‬ ‫از سکوی فاز ‪٢١‬‬ ‫سرپرست طرح توسعه فازهای ‪ ٢٠‬و ‪ ٢١‬پارس جنوبی با اشاره‬ ‫به ثبت رکورد ‪ ٤٢‬س��اعته برای شیرین س��ازی گاز س��کوی فاز‬ ‫‪ ٢١‬اظهار کرد‪ :‬تا پایان هفته برداش��ت گاز از س��کوی این فاز به‬ ‫ظرفیت حداکثری خواهد رس��ید‪ .‬به گزارش گسترش صنعت به‬ ‫نقل از ش��رکت نفت و گاز پارس‪ ،‬علیرض��ا عبادی با بیان اینکه‬ ‫سکوی فاز ‪ ٢١‬پارس جنوبی اماده برداشت حداکثری گاز است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هم اکنون روزانه ‪ ٤٨٠‬میلیون فوت مکعب گاز از سکوی فاز‬ ‫‪ ٢١‬برداشت می‪‎‬ش��ود که با افزایش ظرفیت پاالیشگاه خشکی‪،‬‬ ‫حجم برداش��ت متناسب با ان افزایش می یابد‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫براس��اس برنامه ریزی انجام شده تا پایان این هفته برداشت گاز‬ ‫از س��کوی فاز ‪ ٢١‬پارس جنوبی به حداکثر می‪‎‬رسد‪ .‬سکوی فاز‬ ‫‪ ٢١‬پارس جنوبی ظرفیت برداشت روزانه ‪ ٢٨‬میلیون مترمکعب‬ ‫گاز را دارد ک��ه پ��س از انتقال به پاالیش��گاه و ف��راورش روزانه‬ ‫‪ ٢٥‬میلیون مترمکعب گاز ش��یرین به ش��بکه سراس��ری تزریق‬ ‫خواه��د کرد‪ .‬گاز س��کوی فاز ‪ ٢١‬پارس جنوبی که پنجش��نبه‬ ‫هفته گذشته (‪ ٢٥‬اذر) به پاالیشگاه خشکی این فاز ارسال شده‬ ‫بود با ثبت رکورد ‪ ٤٢‬س��اعت برای عملیات شیرین س��ازی‪ ،‬روز‬ ‫ش��نبه هفته ج��اری ( ‪ ٢٧‬اذر) و پس از اخ��ذ مجوز صادرات از‬ ‫ش��رکت ملی گاز به شبکه سراسری تزریق شد‪ .‬علیرضا عبادی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ب��ا همت و تالش متخصصان ایرانی توانس��تیم گاز ترش‬ ‫تولیدی از بخش فراس��احل این طرح را با ثبت این رکورد برای‬ ‫شیرین سازی به خط لوله سراسری تزریق کرده و ظرفیت تامین‬ ‫سوخت زمس��تانی کش��ور را افزایش دهیم‪ .‬وی توجه جدی به‬ ‫عملیات پیش راه اندازی و اماده س��ازی واحدهای پاالیشگاه برای‬ ‫ورود گاز را دلی��ل موفقی��ت و ثبت این رکورد دانس��ته و افزود‪:‬‬ ‫از ‪ ٢‬ماه گذش��ته ردیف نخست شیرین س��ازی این پاالیشگاه با‬ ‫اس��تفاده از گاز ترش فازهای ‪ ٨-٧-٦‬پارس جنوبی اماده شده و‬ ‫همه مراحل پیش راه اندازی این فاز به صورت کامل و با دقت باال‬ ‫انجام ش��ده بود‪ .‬عبادی گفت‪ :‬تمامی مراحل انجام کار در بخش‬ ‫فراس��احل و پاالیشگاه این پروژه بدون حادثه بوده و با راه اندازی‬ ‫ردیف دوم شیرین سازی در هفته جاری میزان سوزاندن گازهای‬ ‫مشعل پاالیشگاه نیز به حداقل می‪‎‬رسد‪.‬‬ ‫«گسترش صنعت» از اخرین وضعیت تنش های بین ایران و ترکمنستان برای صادرات گاز گزارش می دهد‬ ‫ارزیابی مثبت از مذاکرات گازی‬ ‫اس��ت برای تامین گاز مناطق ش��مال و ش��مال شرق‬ ‫امیر مهرزاد‪-‬صنعت زیرس�اخت‪ :‬در روزهای گذش�ته موضوع قطع گاز برخی اس�تان های‬ ‫کش��ور از ترکمنس��تان گاز وارد کردیم تا بدین طریق‬ ‫ش�مالی از طرف کش�ور ترکمنس�تان از پرتنش ترین خبرهایی بود که در یکی از رسانه های‬ ‫موازنه مصرف را در این مناطق برقرار کنیم‪.‬‬ ‫منتقد دولت به نقل از یک منبع اگاه اعالم شد‪ .‬برخی کارشناسان معتقدند با احتساب اینکه‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با بهره ب��رداری از مخزن ذخیره س��ازی‬ ‫فصل س�رما شروع شده‪ ،‬انتشار اخبار این چنینی تبعات سنگینی را در فضای عمومی کشور‬ ‫ش��وریجه وابس��تگی ایران به گاز ترکمنستان کاهش‬ ‫ایجاد می کند‪.‬‬ ‫می یابد‪ .‬با افتتاح مخزن ذخیره س��ازی شوریجه واردات‬ ‫گاز از ترکمنس��تان قطع نمی ش��ود اما نی��از ما به گاز‬ ‫ترکمنس��تان کاس��ته ش��ده و از حالت بح��ران خارج‬ ‫در بررس��ی های گسترش صنعت درستی و نادرستی‬ ‫فصل زمستان تالش کند تا حرف زور بزند‪.‬‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ای��ن خبر تا حدی به چالش کش��یده ش��د با این حال‬ ‫ای��ن منب��ع اگاه تصریح ک��رد‪ :‬وزارت نف��ت برخی‬ ‫با بهره برداری از مخزن ذخیره س��ازی ش��وریجه در‬ ‫کل خبر تکذیب نش��د اما گفته های ض��د و نقیض در‬ ‫رفتاره��ای طرف ترکمن را برخالف چارچوب قرارداد و‬ ‫شهرس��تان سرخس اس��تان خراس��ان رضوی ایران از‬ ‫این باره کم نبود‪ .‬بر این اساس گسترش صنعت با یکی‬ ‫برخالف روح معاضدت‪ ،‬حسن همجواری‬ ‫نظ��ر ت��وان ذخیره س��ازی گاز در رتب��ه‬ ‫از مقام��ات وزارت نفت در این ب��اره گفت وگو کرد‪ .‬این‬ ‫و همکاری دو کشور دانسته و در صورت‬ ‫اول خاورمیان��ه و رتبه پنج��م جهان قرار‬ ‫منبع اگاه به گسترش صنعت گفت‪ :‬در روزهای گذشته‬ ‫عمل نکردن انها به تعهدات ش��ان ان را خوشبختانه مشکالتی می گی��رد‪.‬‏ای��ن مخ��زن دارای ظرفی��ت‬ ‫که مطرح شده در‬ ‫مش��کالتی از طرف ترکمنس��تان مطرح ش��ده بود اما‬ ‫مصداق پیمان شکنی و موجب فسخ دائم‬ ‫‪۸/۴‬میلی��ارد مترمکع��ب اس��ت ک��ه ب��ا‬ ‫حال برطرف شدن‬ ‫خوشبختانه این مشکالت برطرف شده است‪.‬‬ ‫قرارداد تجارت گاز با این کش��ور خواهد‬ ‫راه ان��دازی ان وابس��تگی کش��ورمان به‬ ‫است و برای تامین‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه مش��کالت مطرح ش��ده به‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫واردات گاز از ترکمنستان کاهش می یابد‪.‬‬ ‫گاز استان های شمالی‬ ‫مابه تفاوت قیمت گاز صادراتی مربوط می شد که در این‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬تم��ام تمهیدات الزم‬ ‫‏ در فص��ل تابس��تان روزان��ه ‪۱۰‬میلیون‬ ‫کشور مشکلی وجود‬ ‫زمینه مذاکراتی شده‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه مشکالتی که‬ ‫ب��رای تامین س��وخت زمس��تانی به ویژه ندارد‪ .‬همچنین تاکنون مترمکعب گاز از س��وی ‪ 3‬کمپرس��ور به‬ ‫مطرح ش��ده در حال برطرف شدن است و برای تامین‬ ‫در استان های ش��مالی اندیشیده شده و مذاکرات روند مثبتی مخزن شوریجه تزریق و در روزهای سرد‬ ‫گاز استان های شمالی کشور مشکلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫مشکلی‬ ‫مردم‬ ‫همکاری‬ ‫با‬ ‫داریم‬ ‫اطمینان‬ ‫فصل پاییز و زمس��تان روزانه ‪۲۰‬میلیون‬ ‫داشته و تا روزهای‬ ‫ترکمنس��تان‬ ‫ای��ن منبع اگاه ک��ه مذاکرات ایران و‬ ‫نخواهیم‬ ‫زمستانی‬ ‫س��وخت‬ ‫تامین‬ ‫برای‬ ‫مترمکع��ب گاز برداش��ت و ب��ه ش��بکه‬ ‫اینده این مشکالت‬ ‫را مثب��ت ارزیابی می کن د در ادامه گفت‪ :‬خوش��بختانه‬ ‫داش��ت‪ .‬این منبع اگاه اف��زود‪ :‬ایران در‬ ‫گازرسانی کش��ور تزریق می شود‪.‬‏تاکنون‬ ‫برطرف خواهد شد‬ ‫تاکنون مذاکرات روند مثبتی داشته و تا روزهای اینده‬ ‫برهه ها و زمینه های مختلف هیچ گاه زیر‬ ‫ح��دود ‪۳۰۰‬میلی��ون مترمکع��ب گاز به‬ ‫این مشکالت برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫بار حرف نادرست نرفته و به تاسی از این‬ ‫مخزن ش��وریجه تزریق شده است‪ .‬با این‬ ‫این گفت وگو در حالی اس��ت که در روزهای گذشته‬ ‫عزتمندی ملی‪ ،‬وزارت نفت نیز پول مملکت را به ناحق‬ ‫حال مخزن ش��وریجه کفاف گاز مورد نیاز اس��تان های‬ ‫تامین گاز استان های ش��مالی کشور با مشکلی روبه رو‬ ‫به کس��ی پرداخت نخواهد کرد و از حق مردم نخواهد‬ ‫همج��وار ترکمنس��تان را ن��داد و هن��وز در این زمینه‬ ‫نب��وده و کش��ور ترکمنس��تان در اعالمی غیررس��می‬ ‫گذش��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬ما برای مدیریت ش��رایط س��خت‬ ‫مش��کالتی وجود دارد‪ .‬همچنین باید در نظر داشت که‬ ‫موضوع بستن شیر گاز ها را مطرح کرده که طرف ایرانی‬ ‫امادگی داریم و هرگ��ز اجازه نخواهیم داد تا خانه های‬ ‫ترکمنستان نخس��تین تنش ها را هم در نزدیکی فصل‬ ‫در حال بررسی و رفع این مشکالت است‪.‬‬ ‫مردم سرد ش��ود‪ .‬برای تامین سوخت مصرف کنندگان‬ ‫سرما به وجود اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹نقطه اغاز ماجرا‬ ‫‹ ‹قرارداد گاز ایران و پاکستان‬ ‫عمده و صنایع اس��تان های شمالی نیز پیش بینی هایی‬ ‫ترکمنس��تان ب��رای دریاف��ت ‪۲‬میلی��ارد دالر بابت‬ ‫ترکمنس��تان براس��اس یک قرارداد ‪۲۵‬ساله متعهد‬ ‫ش��ده و در صورت بروز هر مش��کلی مورد حمایت قرار‬ ‫مابه تف��اوت قیم��ت گاز صادراتی فش��ارهایی به طرف‬ ‫اس��ت روزانه ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۵‬میلیون مترمکعب گاز به ایران‬ ‫خواهند گرفت‪.‬‬ ‫ایرانی اورده و ترکمنس��تان برای دریافت این مبلغ به‬ ‫‹ ‹سابقه روابط ایران و ترکمنستان‬ ‫ص��ادر کند‪ .‬ترکمنس��تان س��االنه ح��دود ‪ ۶۰‬میلیارد‬ ‫دنبال قطع گاز ایران در فصل سرماست‪.‬‬ ‫س��ال ‪ ۹۳‬پس از گذش��ت حدود ‪ ۱۰‬سال از قرارداد‬ ‫مترمکع��ب گاز تولید می کند که حدود دوس��وم ان به‬ ‫ای��ن مهم تری��ن بخش از خبری اس��ت ک��ه یکی از‬ ‫ایران و ترکمنس��تان نخستین چالش ها در این قرارداد‬ ‫شرکت روسی «گاز پروم صادر» می شود‪ .‬قرارداد ایران‬ ‫خبرگزاری ه��ا به نق��ل از یک منب��ع اگاه در روزهای‬ ‫به وجود امد و براس��اس اطالعات رسمی ترکمنستان‬ ‫با ترکمنس��تان برای واردات گاز نیز در س��ال ‪۱۹۹۷‬م‬ ‫گذش��ته منتشر کرده و به نوعی اغاز تنش های ایران و‬ ‫تعهدات خود در قرارداد صادرات گاز به ایران را به طور‬ ‫به مدت ‪۲۵‬س��ال بسته و براس��اس ان خط لوله ای به‬ ‫ترکمنستان بود‪ .‬وی گفت‪ :‬قراردادهای خرید و فروش‬ ‫کامل انجام نداده بود‪.‬‬ ‫طول ‪ ۲۰۰‬کیلومت��ر برای انتقال گاز ترکمنس��تان به‬ ‫ت اس��ت که حل م��وارد اختالف دوطرف‬ ‫گاز بلندم��د ‬ ‫مع��اون عملیات وقت ش��رکت مل��ی گاز در این باره‬ ‫ایران احداث شد‪ .‬براساس این قرارداد ترکمنستان باید‬ ‫در ان تنه��ا از طریق مراجعه ب��ه داور مرضی الطرفین‬ ‫گف��ت‪ :‬ترکمنس��تان براس��اس ق��رارداد بای��د روزانه‬ ‫افزون بر ‪۲۳‬میلیون مترمکعب در روز به ایران گاز صادر‬ ‫امکان پذی��ر اس��ت‪ .‬وی با بی��ان اینکه موض��وع ادعای‬ ‫‪۴۰‬میلیون مترمکعب گاز به ایران صادر کند اما بیش از‬ ‫کند‪ .‬گفته می ش��ود اختالف میان ایران و ترکمنستان‬ ‫ترکمن ها مرب��وط به افزایش چند براب��ری قیمت گاز‬ ‫‪۲۳‬میلیون مترمکعب صادر نکرده که این مس��ئله قابل‬ ‫بر س��ر قیم��ت گاز صادراتی بوده و مقام��ات ترکمنی‬ ‫وارداتی در دولت قبل اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬این موضوع فاقد‬ ‫پیگیری است‪ .‬عبدالحس��ین ثمری افزود‪ :‬این موضوع‬ ‫خواس��تار افزایش صد درصدی قیم��ت گاز بوده اند که‬ ‫مبنای قراردادی است و طرف ترکمن باید این موضوع‬ ‫قاب��ل پیگیری اس��ت و ان را بررس��ی خواهیم کرد‪ .‬به‬ ‫در س��فر علی کردان‪ ،‬قائم مقام وق��ت وزیر نفت به این‬ ‫را در دادگاه پیگی��ری کند نه اینکه با گروکش��ی و در‬ ‫دلیل اینک��ه بخش عمده تولید گاز کش��ور در جنوب‬ ‫کش��ور مورد موافقت ای��ران قرار نگرفت��ه و همین امر‬ ‫باعث قطع صادرات گاز یک روز پس از بازگشت هیات‬ ‫مذاکره کننده ایرانی از این کشور شده است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که براس��اس قرارداد قیمت هر‬ ‫هزار مترمکعب گاز صادراتی این کش��ور به ایران حدود‬ ‫‪ ۴۲‬دالر در هر هزار مترمکعب در نظر گرفته ش��ده که‬ ‫در دو س��ال گذش��ته با افزایش ‪ ۳۳‬دالری به ‪ ۷۵‬دالر‬ ‫رس��یده بود که مقامات ترکمنی خواستار افزایش این‬ ‫رقم ب��ه ‪ ۱۴۵‬دالر در هر هزار مترمکعب ش��ده اند که‬ ‫تاکنون به دلیل موافقت نکردن مقامات ایرانی مسکوت‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫زمس��تان ‪ ۸۶‬نیز با وجود افزایش س��رما در ایران و‬ ‫قطعی گاز در مناطق ش��مال و ش��مال غرب کشور اما‬ ‫مسئوالن نفتی با قطع صادرات گاز خود به ترکیه‪ ،‬قطع‬ ‫گاز صنایع و پتروشیمی ها و تزریق ان به شبکه داخلی‬ ‫کش��ور سعی در مهار بحران در کشور کردند و با وجود‬ ‫بحران بس��یار در این زمین��ه زیر بار افزایش قیمت گاز‬ ‫وارداتی ترکمنستان به ایران نرفتند‪.‬‬ ‫در این بین ترکمنس��تان در ماه های گذشته با وجود‬ ‫تعهد بین دو کش��ور سعی در جلب بازارهای دیگر دارد‬ ‫به گونه ای که به غیراز جذب بازار اروپا گفته می ش��ود‬ ‫ترکمنس��تان طبق ق��راردادی ‪۳۰‬س��اله باید س��االنه‬ ‫‪۳۰‬میلیارد مترمکعب گاز طبیعی با قیمت ‪ ۱۹۵‬دالر به‬ ‫ازای هر هزار مترمکعب به چین صادر کند‪.‬‬ ‫این قرارداد در حالی منعقد شد که ظرفیت تولید گاز‬ ‫در ترکمنستان حدود ‪۱/۳‬هزار میلیارد مترمکعب است‬ ‫و با صدور ‪۳۰‬میلیارد مترمکعب در سال‪ ،‬سهم زیادی از‬ ‫توان صادراتی این کشور وارد بازار چین می شود ضمن‬ ‫انکه قیمت اعالم شده در این قرارداد‪ ،‬از دو برابر قیمت‬ ‫گاز صادراتی ترکمنستان به ایران نیز بیشتر است‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب در ش��رایطی که دولت ترکمنس��تان‬ ‫خواس��تار نادیده گرفتن توافقات قبلی با ایران و انجام‬ ‫مذاکرات جدید درباره قیمت گاز صادراتی به ایران شده‬ ‫و نماین��دگان مجلس تاکید دارند ام��ا مقامات دولتی‬ ‫تاکن��ون مذاکرات جدی را با این کش��ور اغاز نکرده اند‬ ‫در حالی که ترکمنس��تان با خیال اسوده به فکر جذب‬ ‫بازاره��ای جدید ب��ا قیمت های��ی ‪ 3‬براب��ر قیمت گاز‬ ‫صادراتی به ایران اس��ت و در این راه نیز تاکنون موفق‬ ‫عمل کرده است‪ .‬بر اساس این گزارش به نظر می رسد‬ ‫توان صادراتی ترکمنستان در زمینه گاز کمتر از حجم‬ ‫تولی��د این محص��ول بوده و قراردادهای این کش��ور با‬ ‫اتحادی��ه اروپا‪ ،‬چین و ایران با چالش های جدی روبه رو‬ ‫شده است‪ .‬شاید ترکمنس��تان با بروز چنین رفتارها و‬ ‫موضع گیری هایی درصدد است تا توان گازرسانی ایران‬ ‫به منطقه شمال غرب و شمال افزایش یابد تا هم ایران‬ ‫از واردات گاز ترکمنس��تان خالص شود و هم تعهدات‬ ‫این کشور برای صادرات گاز کاهش یابد‪.‬‬ ‫تولید گاز پارس جنوبی به ‪ ۵۵۰‬میلیون مترمکعب می رسد‬ ‫س که بهره برداری‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نفت وگاز پ��ار ‬ ‫از فازه��ای عظیم گازی پارس جنوب��ی را برعهده دارد ‬ ‫امروز در نشس��تی خبری به مناسبت سالگرد تاسیس‬ ‫این شرکت حضور یافت‪ .‬محمد مشکین فام اعالم کرد‪:‬‬ ‫تولید گاز پارس جنوبی تا پایان س��ال به ‪٥٥٠‬میلیون‬ ‫مترمکعب خواهد رسید و به این ترتیب به طور تقریبی‬ ‫از نظر میزان تولید با رقیب قطری که در بهره برداری از‬ ‫پارس جنوبی با ایران مشترک است برابر خواهیم شد‪.‬‬ ‫وی همچنین گفت‪ :‬مذاکرات بر سر واگذاری میدان‬ ‫گازی فرزاد بی در حال نهایی شدن و اتمام است‪.‬‬ ‫ی از لحاظ‬ ‫به گفته مش��کین فام‪ ،‬میدان گازی فرزاد ب ‬ ‫مخزن و برخ��ی تولیدات بس��یار پیچیده تر‬ ‫از پارس جنوب��ی اس��ت‪ .‬وی اخرین وضعیت‬ ‫تولیدات امسال از میدان گازی پارس جنوبی‬ ‫ت��ا ام��روز ‪ ٣٠‬اذر را ‪٥٠٠‬میلیون مترمکعب‬ ‫گاز طبیعی‪ ٦٥٠ ،‬هزار بشکه میعانات گازی‪،‬‬ ‫‪ 6‬میلی��ون تن ات��ان و ‪ 6/6‬میلی��ون تن ال‬ ‫پ��ی جی اعالم کرد و گف��ت‪ :‬با تکمیل روند‬ ‫تولی��د گاز در فاز ‪ ۲۱‬پ��ارس جنوبی‪ ،‬تولید‬ ‫این می��دان تا پایان هفته جاری ب��ه ‪ ۵۱۵‬میلیون تن‬ ‫خواهد رس��ید‪ .‬وی درب��اره اینکه ارزیاب��ی از عملکرد‬ ‫پیمانکاران خارجی و داخلی در فازهای مختلف پارس‬ ‫جنوبی چیس��ت و در فضای پ��س از برجام‬ ‫برای مش��ارکت پیمانکاران و سرمایه گذاران‬ ‫خارج��ی در فازهای پارس جنوبی و س��ایر‬ ‫میدان ه��ای گازی و نفت��ی خلیج فارس چه‬ ‫برنامه ای دارید؟ پاس��خ داد‪ :‬هر پروژه را باید‬ ‫در زمان خودش س��نجید‪ .‬مس��لم است که‬ ‫ش��رکت های بین الملل��ی با توج��ه به تعدد‬ ‫پروژه ه ا در سایر کشورها از نظر زمان بندی و‬ ‫حرفه ای بودن بهتر هستند اما این موضوع قابل قیاس‬ ‫ت چراکه شرکت های داخلی‬ ‫با شرکت های داخلی نیس ‬ ‫در شرایط بدی بودند ‪ .‬وی با اشاره به فراهم شدن بستر‬ ‫همکاری با ش��رکت های خارجی در فضای پس��ابرجام‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬بعد از اجرا ی برجام کار عمده ای نمانده که‬ ‫انجام نش��ده باشد‪ .‬مشکین فام توضیح داد‪ :‬ما در بخش‬ ‫س��رمایه گذاری و انتقال فناوری با شرکت های خارجی‬ ‫موف��ق بوده ایم‪ .‬در ای��ن زمینه ابتدا باید ش��رکت های‬ ‫بین الملل��ی دان��ش فن��ی را بیاورند و م��ا الگوبرداری‬ ‫کنیم تا بتوانیم در پروژه های بعد از ان اس��تفاده کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نفت وگاز پارس افزود‪ :‬کار توس��عه‬ ‫فازهای پارس جنوبی تا پایان سال ‪٩٦‬به اتمام می رسد‬ ‫و از ان به بعد فقط باید کار نگهداشت و فراورش تولید‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫اول دی ‪ 21 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 21‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 10‬پیاپی ‪1983‬‬ ‫یادداشت‬ ‫پارادوکس نیروی کار ماهر‬ ‫اهمیت اموزش انضباط کار در مدیریت های خانوادگی‬ ‫ام��وزش انضب��اط و رواب��ط‬ ‫صفیه رضایی کاری در حالی در شهرک های‬ ‫گروه صنایع کوچک صنعت��ی ب��رای صنعتگران و‬ ‫نیروی کار فعال در واحدهای‬ ‫صنعتی برگزار می ش��ود که‬ ‫کارشناس��ان معتقدند اصلی ترین چال��ش تولید از‬ ‫وجود کارگران غیرماه��ر و اموزش ندیده به ویژه در‬ ‫صنایع کوچک ناش��ی می ش��ود‪ .‬البت��ه از انج ا که‬ ‫واحدهای صنعتی کوچک با تعداد شاغالن کمتر و با‬ ‫سیستم خود مالکی یا به صورت خانوادگی مدیریت‬ ‫می شوند‪ ،‬ش��اید این دوره های اموزش��ی برای انها‬ ‫جذابیت نداشته باشد‪.‬‬ ‫ام��وزش مهارت های کار برای ش��اغالن‬ ‫ ‬ ‫البت��ه اگر‬ ‫صنعت��ی برگزار ش��ود به طور قط��ع در تولید تاثیر‬ ‫م خواهد داشت‪.‬‬ ‫مستقی ‬ ‫مهارت ام��وزی نی��روی کار در صنع��ت یک��ی از‬ ‫موضوعاتی است که مسئوالن بر ان تاکید می کنند ‬ ‫تا جای��ی که یک��ی از عوامل رونق تولی��د و بهبود‬ ‫کیفیت محصوالت و درنهایت باال رفتن ارزش افزوده‬ ‫را مهارت ام��وزی نیروی کار ب��راورد می کنند‪ .‬البته‬ ‫با پیش��رفت علم و فناوری همه مش��اغل موجود در‬ ‫جامعه به کس��ب مهارت نیاز دارن��د به عالوه اینکه‬ ‫در جه��ان فرا صنعتی امروز توس��عه ب��ه معنی عام‬ ‫بدون توجه به اموزش ه��ای فنی و حرفه ای مفهوم‬ ‫نخواهد داش��ت‪ .‬نیروی انسانی شاغل در صنعت نیز‬ ‫بای��د بتواند قبل از حضور در کار این نوع اموزش ها‬ ‫را دریاف��ت کن��د‪ .‬اموزش های��ی که بتوان��د فرد را‬ ‫برای احراز ش��غل‪ ،‬حرفه و کسب وکار اماده کند یا‬ ‫کارای��ی و توانای��ی وی را در انجام ان افزایش دهد‪.‬‬ ‫در کن��ار ام��وزش و مهارت اموزی نی��روی کار‪ ،‬بر‬ ‫اموزش مدیران صنعتی نیز تاکید بسیاری می شود ‬ ‫تا جایی که در اسیب شناس��ی چالش های صنعتی‬ ‫ای��ران روزامد نب��ودن و توقف مدی��ران صنعتی در‬ ‫برخی از اموزه ه��ای عملی و صنعتی یکی از دالیل‬ ‫توسعه نیافتگی صنعتی به شمار می رود‪.‬‬ ‫فرقی هم نمی کند که ای��ن مدیران در واحدهای‬ ‫صنعتی کوچ��ک یا بزرگ یا نیروی کار ش��اغل در‬ ‫صنایع کوچک باش��د یا صنایع س��نگین؛ مهم این‬ ‫اس��ت که مهارت ه��ای توانمندس��از ام��روزه جزو‬ ‫دغدغه های مسئوالن صنعتی کشور است‪ .‬البته این‬ ‫دغدغه در ش��هرک های صنعتی کشور در حال رفع‬ ‫است به این شیوه که دوره های اموزشی انضباط کار‬ ‫در ش��هرک های صنعتی برای نی��روی کار فعال در‬ ‫واحدهای تولیدی برگزار می شود‪.‬‬ ‫اگر مهارت نیروی کار در صنعت باال رود به‬ ‫صورت مستقیم و غیرمستقیم می توان تاثیر ان‬ ‫را در تولیدات مشاهده کرد‬ ‫بیژن کردستانی‬ ‫اموزش ضوابط و روابط کاری نباید تشریفات‬ ‫داشته باشد بلکه این اموزش ها می تواند در‬ ‫کارگاه و کارخانه ها نیز ارائه شود‬ ‫‹ ‹اهمیت اموزش انضباط کار‬ ‫نی��روی انس��انی غیرماه��ر یک��ی از چالش های‬ ‫س��رمایه ای در صنایع کوچک اس��ت که شاید درد‬ ‫مشترکی برای صنایع مشابه به شمار اید اما مهم تر‬ ‫از بیان این درد مش��ترک‪ ،‬روش های مهارت اموزی‬ ‫مناب��ع انس��انی در محیط های صنعتی اس��ت‪ .‬باید‬ ‫بدانی��م ک��ه اگر نی��روی کار در هر رش��ته صنعتی‬ ‫با قوانین و ضوابط کار اش��نایی داش��ته باشد و در‬ ‫عین حال مهارت کاری کافی را کسب کند‪ ،‬خواهد‬ ‫توانست چیدمان رشد و توسعه صنعتی را در حرفه‬ ‫خود به خوبی بهبود بخش د چرا که مشکل جمعیت‬ ‫ش��اغل در محیط های کاری این است که مختصات‬ ‫روابط کاری را نمی دانند و به همین دلیل نمی توانند‬ ‫مهارت ه��ای الزم را در حرفه خود کس��ب کنند‪ .‬به‬ ‫عبارتی اگر نی��روی کار فعال در صنع��ت بتواند به‬ ‫فرهنگ‪ ،‬انضباط‪ ،‬روابط و قوانین کار اش��راف داشته‬ ‫باش��د به ط��ور قط��ع در حرفه خ��ود موفق تر عمل‬ ‫می کند‪ .‬این مهم در شهرک های صنعتی درک شده‬ ‫و از انج ا که یکی از وظایف س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و شرکت های صنعتی‪ ،‬توانمندسازی صنایع کوچک‬ ‫اس��ت برگزاری دوره های اموزشی انضباط کا ر برای‬ ‫نی��روی کار فع��ال در واحدهای صنعت��ی پیگیری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بیژن کردس��تانی‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی اس��تان کرمانش��اه ب��ا تاکید ب��ر اهمیت‬ ‫دوره های اموزشی روابط و انضباط کا ر برای فعاالن‬ ‫صنعتی به گس��ترش صنعت گف��ت‪ :‬تمامی تالش‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی این اس��ت که سطح‬ ‫اموزش��ی و مهارتی نیروی کار صنعت��ی باالتر رود ‬ ‫چرا که این امر تاثیر مستقیمی در تولید محصوالت‬ ‫استاندارد خواهد داشت‪.‬‬ ‫کردستانی گفت‪ :‬ش��رکت شهرک های صنعتی با‬ ‫توجه به تفاهمنامه ای که با سازمان فنی و حرفه ای‬ ‫کش��ور دارد دوره اموزش��ی انضباط کار را در کنار‬ ‫دیگر دوره های اموزش��ی تا پایان سال جاری برگزار‬ ‫می کند‪ .‬وی درب��اره هزینه های برگزاری دوره های‬ ‫اموزش��ی انضباط کار نیز گفت‪ :‬شرکت شهرک های‬ ‫سید مسعود عظیمی‬ ‫صنعتی یارانه اموزش��ی برای برگ��زاری این دوره ها‬ ‫ت به این ص��ورت که تا ‪۸۰‬درصد‬ ‫در نظر گرفته اس�� ‬ ‫هزینه ها را تقبل می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫کرمانش��اه معتقد است که اگر مهارت نیروی کار در‬ ‫صنعت باال رود به صورت مس��تقیم و غیرمس��تقیم‬ ‫می توان تاثیر ان را در تولیدات مشاهده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اما و اگر های اموزش روابط کار‬ ‫یکی از ویژگی های صنایع کوچک این اس��ت که‬ ‫تعداد افراد شاغل در انها کمتر و در نتیجه‪ ،‬مدیریت‬ ‫در واحده��ای صنعتی کوچک ب��ه صورت انحصار و‬ ‫در دس��ت یک نفر است‪ .‬این گونه اس��ت که روابط‬ ‫و انضباط کار را مدیریت صنعتی مش��خص می کند‬ ‫و ش��اید دور از ذهن باش��د که دوره های اموزش��ی‬ ‫بتواند چندان تاثیری در باال رفتن س��طح اموزشی‬ ‫انها داشته باشد و فرقی هم نکند که این اموزش ها‬ ‫در ش��هرک های صنعتی برگزار ش��ود ی��ا بیرون از‬ ‫شهرک ها‪.‬‬ ‫سید مس��عود عظیم��ی‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی یزد در این زمینه به گسترش‬ ‫صنعت گفت‪ :‬در صنایع کوچک قدرت خود کنترلی‬ ‫از س��وی مدی��ران صنعتی بیش��تر اس��ت و از انجا ‬ ‫ک��ه برخی واحدهای تولی��دی به صورت خودمالکی‬ ‫ی��ا خانوادگی مدیریت می ش��وند ش��اید دوره های‬ ‫اموزش��ی انضباط کا ر چندان برای شاغالن صنعتی‬ ‫انها جذابیت نداشته باش��د‪ .‬هر چند اگر نیروی کار‬ ‫صنعت��ی بتواند قواعد و روابط کاری و وظایف کارگر‬ ‫و کارفرما را بدان��د‪ ،‬می تواند در حرفه خود موفق تر‬ ‫عم��ل کند‪ .‬البت��ه با توجه به ای��ن مولفه واحدهای‬ ‫صنعت��ی کوچک‪ ،‬ابت��دا باید از واحده��ای تولیدی‬ ‫برای شرکت در دوره های اموزشی نیازسنجی شود‬ ‫و س��پس با تفکیک صنایع و رش��ته های تخصصی‬ ‫انه��ا به برگ��زاری کالس ه��ا اقدام ک��رد‪ .‬عظیمی‬ ‫گفت‪ :‬دوره های اموزش��ی انضباط کاری با همکاری‬ ‫واحده��ای صنعتی و س��ازمان فن��ی و حرفه ای در‬ ‫عنوان ه��ای درس��ی عموم��ی و تخصص��ی برگزار‬ ‫می شود‪ .‬به عالوه اینکه شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫در هماهنگی با دانش��گاه ها و مراکز اموزش��ی قرار‬ ‫دارد‪ .‬در این زمینه مراکز اموزشی عنوان های درسی‬ ‫برای صنعتگران ارائه می دهند و در برخی موارد نیز‬ ‫صنعتگران به انها برای اموزش معرفی می شوند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی یزد‬ ‫معتقد است که اموزش ضوابط و روابط کاری نباید‬ ‫تشریفات داش��ته باشد بلکه این اموزش ها می تواند‬ ‫در کارگاه و کارخانه ها نیز ارائه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مهارت های توانمندساز‬ ‫نق��دی بر نظ��ام مهارت ام��وزی در بخش صنعت‬ ‫وج��ود دارد که اموزش ه��ای مهارتی متناس��ب با‬ ‫نی��از روز در جامعه تدوین نمی ش��ود به این معنی‬ ‫ک��ه افرادی ک��ه اموزش ه��ای مهارتی ب��ه مهارت‬ ‫جویان می دهند انچن��ان همگام با دانش روز پیش‬ ‫نمی روند‪ .‬ب��ه عبارتی نمی دانند که چه مهارت هایی‬ ‫ب��رای ش��رایط روز الزم اس��ت ک��ه براس��اس ان‬ ‫قابلیت ها و توانمندی های الزم را در نس��ل جویای‬ ‫مهارت بیدار کنند‪ .‬همچنین سال هاس��ت که بخش‬ ‫مهارت اموزی نتواس��ته است رش��د قابلیت ها را نیز‬ ‫در مجموعه اموزش��ی قرار دهد‪ .‬در اینجا قابلیت ها‪،‬‬ ‫توانمندی هایی اس��ت که در کن��ار مهارت ها کمک‬ ‫می کند تا نیروی کار کارش را مطلوب ت ر انجام دهد‪.‬‬ ‫به عبارتی ما نباید به داش��تن تکنسین و مهندس و‬ ‫متخص��ص اکتفا کنیم بلکه باید نی��روی کار بتواند‬ ‫قابلی��ت ارتباطی در محیط کار داش��ته باش��د‪ .‬به‬ ‫ع�لاوه اینکه بتوان��د قابلیت سرپرس��تی در محیط‬ ‫کار را برعه��ده بگی��رد و حتی بتوان��د علم و دانش‬ ‫اگاهی خود را به دیگ��ر همکاران خود انتقال دهد‪.‬‬ ‫بای��د مجموع��ه ای از مهارت اموزی ها برای کارگران‬ ‫صنعتی مدنظر باش��د که عالوه بر مهارت های فنی‪،‬‬ ‫قابلیت ه��ای توانمندس��از‪ ،‬قابلیت ه��ای راهبری و‬ ‫دوراندیش��ی و اینده نگری را در انه��ا تقویت کند‪.‬‬ ‫اگر یک تکنسین دارای قابلیت های گفته شده باشد‪،‬‬ ‫می تواند در تولید ان کارخانه موثر واقع شود‪ .‬به یاد‬ ‫داش��ته باش��یم افراد در محیط های صنعتی در یک‬ ‫زنجیره مصرف قرار دارند و به نوعی به همدیگر نیاز‬ ‫دارند‪ .‬فعالیت ها و دستاوردهای انها مورد نیاز دیگر‬ ‫کارکنان ان کارخانه یا واحد صنعتی می شود‪ .‬از این‬ ‫رو بای��د اموزش های قابلیت ها و توانمندی ها هم در‬ ‫برنامه های مهارت اموزی باشد و تنها به اموزش های‬ ‫فنی و تخصصی اکتفا نکنیم‪ .‬بسیار دیده شده است‬ ‫که استادکار اموزش دهنده خود مهارت های الزم و‬ ‫موردنیاز روز را نمی دان د بنابراین باید تمامی جهات‬ ‫و ابعاد مهارت اموزی بررسی و لحاظ شود‪.‬‬ ‫تمدید دستورالعمل بخشودگی بدهی واحدهای تولیدی مازندران‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی مازندران از دس��تورالعمل‬ ‫بخش��ودگی بدهی واحدهای تولیدی و صنعتی مس��تقر در ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی استان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی مازندران‪ ،‬سیدمصطفی موسوی گفت‪ :‬در راستای حمایت و رفع‬ ‫موان��ع تولید و همچنین ایج��اد انگیزه در واحده��ای تولیدی و صنعتی‬ ‫مس��تقر در ش��هرک ها و نواحی صنعتی که تاکن��ون موفق به پرداخت و‬ ‫تعدیل بدهی معوق نشده اند‪ ،‬این واحدها مشمول مشوق های بخشودگی‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران با اشاره به بخشودگی‬ ‫جرایم اقس��اط در این دس��تورالعمل افزود‪ :‬واحدهای تولیدی و صنعتی‬ ‫ک��ه به بدهی انها جریمه تعلق گرفته باش��د ب��ا پرداخت ‪ ۵۰‬درصد اصل‬ ‫بدهی مشمول ‪ ۶۵‬درصد بخشودگی و با پرداخت ‪ ۱۰۰‬درصد اصل بدهی‬ ‫مش��مول ‪ ۸۰‬درصد بخشودگی و نیز برای تسویه‪ ۲۵ ،‬درصد تسهیالت از‬ ‫‪ ۵۰‬درصد بخشودگی با رعایت ضوابط‪ ،‬بهره مند خواهند شد‪.‬‬ ‫موسوی بیان کرد‪ :‬مهلت استفاده از این بخشودگی تا پایان شهریور بود‬ ‫که به منظور ارائه تس��هیالت و همچنین در جهت حمایت از بخش تولید‬ ‫و صنعت و رونق واحدهای کارگاهی‪ ،‬تا ‪ 15‬اسفند امسال تمدید شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالت ویژه برای دانش بنیان ها‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی مازندران همچنی��ن از ارائه‬ ‫تس��هیالت ویژه به شرکت های دانش بنیان در شهرک های صنعتی استان‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫موس��وی گفت‪ :‬در راس��تای تحقق سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی و‬ ‫همچنین توس��عه اقتصادی دانش بنیان‪ ،‬ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫تسهیالت ویژه ای به شرکت های دانش بنیان پرداخت می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران اظهار کرد‪ :‬شرکت های‬ ‫دانش بنیان متقاضی س��رمایه گذاری در ش��هرک های صنعتی از کاهش‬ ‫‪ ۱۰‬درص��دی بخش نقدی قرارداد واگذاری اراضی ش��هرک های صنعتی‬ ‫برخوردار خواهند شد‪.‬‬ ‫موس��وی با اشاره به حمایت شرکت شهرک های صنعتی از شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان افزود‪ :‬کاه��ش درصد پرداخت بخش نق��دی‪ ،‬واگذاری حق‬ ‫بهره برداری از اراضی ش��هرک های صنعتی اس��ت که این مبلغ پرداخت‬ ‫بخ��ش نق��دی در مناط��ق توس��عه یافته ‪ ۱۰‬درص��د‪ ،‬در مناط��ق کمتر‬ ‫توسعه یافته حداقل ‪ ۵‬درصد و در ‪ ۱۴‬قسط ‪ 3‬ماهه است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬ش��رکت های دانش بنیان می توانند از بخش��ودگی ‪۵‬‬ ‫درصد از کل مبلغ قرارداد و پرداخت نقد و اقس��اط‪ ،‬مطابق دستورالعمل‬ ‫مربوط سرمایه گذاری شرکت های دانش بنیان بهره مند شوند‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی مازندران‬ ‫تاکید کرد‪ :‬بهبود توان رقابتی‪ ،‬ارتقای کیفی محصوالت در راستای حضور‬ ‫در بازارهای جهانی و استفاده از دانش های روز در بخش صنعت و تولید از‬ ‫مهم ترین رویکرد های شرکت شهرک های صنعتی در حمایت از واحدهای‬ ‫تولیدی و صنعتی است‪.‬‬ ‫تجهیزمنابع انسانی در صنایع‬ ‫کوچک دارای زنجیره ای است که‬ ‫اگر یک مهره از ان دچار چالش‬ ‫ش��ود تمامی سیاس��ت گذاری ها‬ ‫نیز ب��ا چالش و نوس��ان مواجه‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬کافی اس��ت برای‬ ‫اثبات این فرضی��ه صنعت لوازم‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫خانگی را مث��ال بزنیم؛ صنعتی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫تو پنجه‬ ‫که س��ال ها با رکود دس ‬ ‫نرم کرده است و بازار ان مملو از‬ ‫حرفه ای ها و تازه کارانی نیز هس��ت که از دست تقلب کاران و‬ ‫زیرپله ای ها گالیه می کنند‪ .‬در چنین شرایطی کارفرمایان به‬ ‫تعطیلی کارخانه و تعدیل نیروی کار اقدام کرده اند‪ .‬در مقابل‪،‬‬ ‫ب��ازار تولیدات انها با ظهور اجناس بی کیفیت مش��ابه قبضه‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬حال چطور می توان از کارفرمای یک کارخانه‬ ‫ورشکس��ته یا در شرف تعطیلی انتظار داشت که برای بهبود‬ ‫پایه های اموزشی نیروی کار خود برنامه ریزی کند؟ اینجاست‬ ‫که می بینیم تجهیز نیروی انسانی و اموزش و بروز رسانی انها‬ ‫در زنجیره ای از چالش ها گم می ش��ود؛ به عبارتی اموزش در‬ ‫چنین شرایطی معنا ندارد‪.‬‬ ‫حالت دیگری نیز می توان تصور کرد؛ ممکن است کارخانه‬ ‫در ش��رایط مطلوب اقتصادی فعالیت کن��د و باز هم کارفرما‬ ‫نخواهد که نیروی کار خود اموزش های مهارتی بیشتر ببینند‬ ‫یا تمایل نداش��ته باش��د که از قوانین کار اگاه شوند‪ .‬توجیه‬ ‫برخی کارفرمایان این اس��ت که اگر قرار باش��د تولیدکننده‬ ‫س��طح مهارت نی��روی کار خود را باال بب��رد همپای ان باید‬ ‫حق��وق کارکنان خ��ود را افزایش دهند‪ .‬ای��ن نکته نیز گفته‬ ‫می شود که برخی تولیدکنندگان صنایع کوچک حاشیه سود‬ ‫کمی دارند و توانایی ایجاد سیس��تم های اموزش مهارت های‬ ‫کار را نخواهد داش��ت‪ .‬به عبارتی تمایل دارند نیروی کار در‬ ‫سطحی از اموزش و مهارت باقی بماند و با همان سیستم کار‬ ‫کند‪ ،‬تا اینکه مجبور باشند به دلیل سطح مهارتی باال‪ ،‬به انها‬ ‫دس��تمزد بیشتری بدهند‪ .‬متاس��فانه این قاعده در برخی از‬ ‫کارگاه ها و کارخانه های کوچک وجود دارد‪.‬‬ ‫در حالت دیگری نیز می ت��وان مدیر کارخانه ای را دید که‬ ‫خ��ود تحوالت صنع��ت و حرفه خود را نمی دان��د و به همان‬ ‫س��بک و س��یاق پیش��ین عمل می کند تا جای��ی که تمایل‬ ‫دارد سیستم اس��تاد‪ -‬ش��اگردی همچنان باپرجا بماند‪ .‬این‬ ‫کارفرمایان معتقدند انهایی که در دانش��گاه درس خوانده اند‬ ‫به درد صنعت نمی خوردند‪.‬‬ ‫حال اگر مجموعه ای از این باورها را کنار همدیگر بگذاریم‬ ‫خواهیم دید فرضیه نخس��ت ما صحیح اس��ت و چندان دور‬ ‫از ذهن نیس��ت‪ .‬از ای��ن رو اگر قرار اس��ت م��دام از لزوم باال‬ ‫رفتن س��طح مهارت کارکنان صنعتی سخن گفته شود باید‬ ‫مهره های نخس��تین تجهیز منابع انس��انی اصالح ش��ود‪ .‬به‬ ‫عبارتی باید اموزش از مدیران اغاز ش��ود و به سطح کارکنان‬ ‫برس��د‪ .‬در کنار ان نیز باید چرخ های رش��د و رونق اقتصادی‬ ‫اندکی به تحرک بیفتند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫احداث ناحیه صنفی ایالم‬ ‫برای استقرار اصناف‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان ایالم از برگزاری‬ ‫نشست بررسی و هماهنگی احداث ناحیه صنفی ایالم و استقرار‬ ‫واحدهای صنفی در ان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان ایالم‪ ،‬مرتضی دارایی گفت‪ :‬براساس‬ ‫تفاهمنامه مرکز اصناف و بازرگانان ایران و صنایع کوچک در هر‬ ‫استانی با توجه به ظرفیت های موجود شهرک تخصصی مشاغل‬ ‫صنفی ایجاد می شود‪.‬‬ ‫دارایی افزود‪ :‬پیرو جلس��ات قبلی و در راس��تای اجرایی شدن‬ ‫ای��ن تفاهمنامه و کارگ��روه اجرایی بنگاه های خ��رد‪ ،‬کوچک و‬ ‫متوس��ط و با هدف س��اماندهی و کمک به اس��تقرار اصناف در‬ ‫ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی و نی��ز ایجاد ش��هرک صنعتی ‪-‬‬ ‫تخصصی صنفی اس��تان جلسه ای با حضور معاون امور بازرگانی‬ ‫و توسعه تجارت سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬معاون صنایع‬ ‫کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان و رییس اتاق اصناف‬ ‫استان برگزار شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان ایالم ادامه داد‪ :‬با‬ ‫همکاری اتاق اصناف و سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اطالعات‬ ‫مربوط به صنوف اس��تان جمع اوری و ضمن شناس��ایی صنوف‬ ‫برای اولویت بندی انها به منظور اس��تقرار در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی یا برنامه ریزی برای ایجاد شهرک های تخصصی ‪ -‬صنفی‬ ‫اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫دارای��ی با اش��اره به تصوی��ب ناحیه صنف��ی در کارگروه امور‬ ‫زیربنایی و شهرس��ازی استان و کمیس��یون ماده ‪ 21‬طرح های‬ ‫غیرکش��اورزی اس��تان اظهار امیدواری کرد در اینده نزدیک و‬ ‫با اجرا و احداث ناحیه صنفی ایالم در راس��تای زیباس��ازی شهر‬ ‫ای�لام و کاهش صنوف االینده از س��طح ش��هر گام های موثری‬ ‫برداشته ش��ود‪ .‬مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫ایالم با تاکید بر نقش مش��وق های الزم ب��رای انتقال اصناف به‬ ‫ش��هرک تخصصی مشاغل صنفی بیان کرد‪ :‬هماهنگی با بانک ها‬ ‫برای ارائه تس��هیالت به افرادی که تمایل دارند در شهرک های‬ ‫تخصصی ‪ -‬صنفی مشغول به کار شوند‪ ،‬می تواند کمک زیادی به‬ ‫این امر کند‪ .‬دارایی گفت‪ :‬احداث شهرک های تخصصی صنعتی‬ ‫ صنفی در ش��هر ایالم و مراکز شهرستان های استان در دستور‬‫کار این شرکت قرار دارد‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫اول دی ‪ 21 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 21‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 10‬پیاپی ‪1983‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خبر‬ ‫بهره مندی ‪ 84‬طرح و واحد صنعتی‬ ‫از تسهیالت رونق تولید‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی کهگیلویه بویراحمد‬ ‫گف��ت‪ :‬از ابتدای طرح پرداخت تس��هیالت رونق تولید تاکنون‬ ‫‪ 23‬واحد صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی این‬ ‫استان این تسهیالت را دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد‪ ،‬سهراب بنام اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تاکنون ‪ 84‬طرح و واحد صنعتی و تولیدی متقاضی در این‬ ‫اس��تان حدود ‪ 770‬میلیارد ریال تسهیالت رونق تولید دریافت‬ ‫کرده ان��د و از ای��ن تعداد‪ 23 ،‬واحد صنعتی و تولیدی مس��تقر‬ ‫در ش��هرک های صنعتی بیش از ‪191‬میلیارد ریال تس��هیالت‬ ‫دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫بنام ادامه داد‪ :‬واحدهای صنعتی راکد‪ ،‬واحدهای تولیدی که‬ ‫با کمتر از ظرفیت اس��می به فعالیت می پردازند و نیز واحدهای‬ ‫صنعتی در حال س��اخت که دارای بیش از ‪ 60‬درصد پیشرفت‬ ‫فیزیکی باش��ند و تا پایان امس��ال به تولید برس��ند‪ ،‬مش��مول‬ ‫دریافت تسهیالت می شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬واحدهای صنعتی و تولیدی که به بانک ها معرفی‬ ‫شدند هر چه سریع تر برای تکمیل پرونده مراجعه و با توجه به‬ ‫پایان مهلت پرداخت به دریافت تسهیالت اقدام کنند‪.‬‬ ‫بنام تصریح کرد‪ :‬پرونده تعدادی از واحدهای صنعتی متقاضی‬ ‫نیز در مرحله بررس��ی و رسیدگی و عقد قرارداد با بانک ها بوده‬ ‫که میزان اختصاص این تسهیالت روزانه در حال افزایش است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫اظهار امیدواری کرد با اختصاص تسهیالت به واحدهای صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط تحول مناسبی در زمینه ارتقای تولید و نیز‬ ‫ایجاد و حفظ اش��تغال در واحدهای صنعتی این اس��تان ایجاد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اجرای شبکه روشنایی‬ ‫در ‪ 3‬شهرک صنعتی خراسان شمالی‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی گفت‪:‬‬ ‫شبکه روشنایی در ‪ 3‬شهرک صنعتی استان اجرا شد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی خراسان شمالی‪ ،‬س��یاوش وحدت اظهار‬ ‫کرد‪ :‬شبکه روش��نایی در شهرک های صنعتی بیدک‪ ،‬جاجرم و‬ ‫فاروج اجرا شد‪.‬‬ ‫وحدت ادامه داد‪ :‬ش��بکه روش��نایی معابر به صورت زمینی و‬ ‫هوای��ی به طول حدود ‪ 5‬کیلومتر در این ش��هرک های صنعتی‬ ‫اجرا شده است‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره ش��رکت ش��هرک های صنعتی خراس��ان‬ ‫شمالی گفت‪ :‬شبکه توزیع برق ‪ 20‬کیلوولت داخلی برای منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی بجنورد نیز اجرا شد‪.‬‬ ‫وح��دت تصریح ک��رد‪ :‬برای تامین حدود ‪ 2‬م��گاوات برق در‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی بجنورد یک و یک کیلومتر ش��بکه فشار‬ ‫متوسط توزیع برق ‪20‬کیلوولت اجرا شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬منطقه ویژه اقتصادی بجنورد هم اکنون دارای اب‬ ‫و برق بوده و این منطقه خیابان کشی شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی خراس��ان شمالی‬ ‫تاکیدک��رد‪ :‬با تامین امکان��ات زیربنایی اولی��ه در منطقه ویژه‬ ‫اقتص��ادی بجنورد تا پایان امس��ال این منطقه قابل واگذاری به‬ ‫متقاضیان سرمایه گذاری می شود‪.‬‬ ‫وحدت ادامه داد‪ :‬براس��اس نقش��ه طراحی شده‪ ،‬منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی بجنورد دارای زون های غذایی‪ ،‬س��لولزی‪ ،‬فلزی‪ ،‬کانی‬ ‫غیرفلزی‪ ،‬خدماتی‪ ،‬گمرک‪ ،‬اموزش و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬براس��اس مصوب��ه هیات وزیران‪ ،‬ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان خراسان ش��مالی به عنوان سازمان‬ ‫متولی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بجنورد تعیین شده است‪.‬‬ ‫راه اندازی مرکز اموزش‬ ‫طراحی طال و جواهر در یزد‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان یزد از راه اندازی‬ ‫نخس��تین مرک��ز تخصصی ام��وزش طراحی ط�لا و جواهر با‬ ‫پیگیری خوشه طالی استان در اینده ای نزدیک خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی یزد‪ ،‬سیدمس��عود عظیمی ب��ا اعالم این‬ ‫خب��ر گفت‪ :‬با توجه ب��ه اهمیت بخش طراحی به عنوان یکی از‬ ‫حلقه های گمش��ده صنعت طالی کشور و نبود مراکز تخصصی‬ ‫ام��وزش طراحی در س��طح اس��تان‪ ،‬راه اندازی ای��ن مرکز در‬ ‫برنامه های عمل خوشه طالی برای امسال قرار گرفت‪.‬‬ ‫عظیمی با اش��اره به پیشرفت فیزیکی ‪ 90‬درصدی این پروژه‬ ‫بیان ک��رد‪ :‬برای این مرک��ز در حال حاض��ر فضایی حدود ‪60‬‬ ‫متر در محل اتحادیه طال و جواهر اس��تان پیش بینی ش��ده که‬ ‫فعالیت های عمرانی ان در دست اقدام است‪.‬‬ ‫همچنی��ن علی کریم��ی‪ ،‬عامل خوش��ه طال درب��اره اهداف‬ ‫راه اندازی این مرکز گفت‪ :‬ایجاد بس��تری مناس��ب و تخصصی‬ ‫ب��رای اموزش طراحان طال و جواه��ر‪ ،‬ایجاد مزیت رقابتی برای‬ ‫ط�لای اس��تان‪ ،‬افزایش ت��وان رقابتی با مصنوع��ات خارجی و‬ ‫داخلی‪ ،‬جذب اس��تادان مجرب داخل��ی و خارجی برای انتقال‬ ‫مهارت ه��ای طراحی به ذی نفع��ان از مهم ترین دالیل و اهداف‬ ‫ایجاد این مراکز در یزد است‪.‬‬ ‫کریمی افزود‪ :‬طبق برنامه ریزی های انجام ش��ده در اینده ای‬ ‫نزدیک با تجهیز مرکز‪ ،‬ش��اهد راه اندازی ان خواهیم بود و این‬ ‫مرک��ز محلی برای انج��ام دوره های اموزش��ی ‪ -‬مهارتی طال و‬ ‫جواهر و تربیت نیروی انسانی متخصص خواهد بود‪.‬‬ ‫مرتضی دارایی‬ ‫یاراله نصیری‬ ‫نتیجه انتقال صنوف مزاحم و االینده به شهرک های صنعتی‬ ‫ارامش‪ ،‬ایمنی و زیبایی شهر ها‬ ‫زین�ب عبدی‪-‬صنای�ع کوچ�ک‪ :‬احداث ش�هرک های تخصصی ‪ -‬صنفی در ایلام با هدف‬ ‫زیباس�ازی ش�هر و انتقال صنوف االینده از سطح شهر اغاز شده اس�ت از این رو با همکاری‬ ‫اتاق اصناف و س�ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این اس�تان‪ ،‬اطالعات مربوط به صنوف استان‬ ‫جمع اوری و شناس�ایی می ش�ود تا اصناف برای اس�تقرار در ش�هرک ها و نواحی صنعتی یا‬ ‫برنامه ریزی برای ایجاد شهرک های تخصصی ‪ -‬صنفی اولویت بندی شوند‪.‬‬ ‫مجموعه ش��هرک ها و نواحی تخصصی ‪ -‬صنفی‬ ‫در شهرستان ایالم شامل ش��هرک های نمایشگاه‬ ‫ماشین‪ ،‬مصالح س��اختمانی‪ ،‬مکانیکان‪ ،‬بنکداران‬ ‫و ‪ ...‬است‪.‬‬ ‫ در نظر داش��ته باشید براس��اس تفاهمنامه اتاق‬ ‫اصناف و بازرگانان ایران و سازمان صنایع کوچک‬ ‫و شهرک های صنعتی ایران در هر استانی با توجه‬ ‫به ظرفیت های موجود ش��هرک تخصصی مشاغل‬ ‫صنفی ایجاد می شود‪.‬‬ ‫ایالم اس��تانی اس��ت که به ازای هر ‪ 20‬نفر یک‬ ‫واحد صنفی در ان دایر است و حجم قابل توجهی‬ ‫از اش��تغال این منطقه را کسبه و بازاریان تشکیل‬ ‫می دهند‪ .‬با این حال ایالم تنها اس��تان فاقد بازار‬ ‫تخصصی و شهرک صنفی در کشور است‪.‬‬ ‫به اعتقاد نمایندگان اصناف ایالم‪ ،‬نه تنها گرانی‬ ‫در بازار ایالم نیس��ت بلکه با احتساب این شرایط‬ ‫ارزانی نیز وجود دارد‪ ،‬ب��ه طوری که ‪ 37‬اتحادیه‪،‬‬ ‫‪ 7‬واحد بازرس��ی و ‪30‬هزار واح��د صنفی اکنون‬ ‫در اس��تان ایالم فعال اس��ت و این ام��ار با توجه‬ ‫به جمعیت اس��تان بیانگر این است که به ازای هر‬ ‫‪ 20‬نفر یک واحد صنفی دایر است که حجم قابل‬ ‫توجهی از اش��تغال این منطقه را کسبه و بازاریان‬ ‫تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫کارشناسان نیز معتقدند که با مدیریت جامع و‬ ‫ساماندهی صنوف مختلف و انتقال اصناف مزاحم‬ ‫هدف س��اماندهی و کمک به اس��تقرار اصناف در‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی و نیز ایجاد ش��هرک‬ ‫صنعتی تخصصی ‪ -‬صنف��ی ایالم‪ ،‬اجالس ماهانه‬ ‫اتاق اصناف ایالم با حضور رییس امور شعب بانک‬ ‫تجارت استان‪ ،‬معاون شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان‪ ،‬رییس اتاق اصناف و رییسان اتحادیه های‬ ‫صنفی ایالم برگزار شد‪.‬‬ ‫دارایی با تاکید بر نقش مش��وق های الزم برای‬ ‫انتقال اصناف به شهرک تخصصی مشاغل صنفی‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬در این��ده نزدیک و با اج��را و احداث‬ ‫ناحیه صنفی ایالم در راس��تای زیباس��ازی ش��هر‬ ‫ای�لام و انتق��ال صنوف االینده از س��طح ش��هر‬ ‫گام های موثری برداریم‪.‬‬ ‫به بیرون از شهر افزون بر کاهش مشکالت شهری‪،‬‬ ‫نوعی رقابت پذیری در بازار ایالم ایجاد شود‪.‬‬ ‫مرتضی دارایی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی اس��تان ای�لام ب��ا اش��اره ب��ه تصویب‬ ‫ناحی��ه صنف��ی در ش��ورای برنامه ریزی اس��تان‬ ‫� راه اندازی شهرک صنفی ایالم‬ ‫و کارگروه ه��ای مرب��وط اظه��ار ک��رد‪ :‬اح��داث‬ ‫یارال��ه نصیری‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫ش��هرک های تخصصی صنعتی ‪ -‬صنفی در شهر‬ ‫و تجارت اس��تان ایالم در این زمینه معتقد است‬ ‫ایالم و مراکز شهرستان های استان در دستور کار‬ ‫ک��ه مزیت انتق��ال صن��وف مزاحم و‬ ‫این شرکت قرار‬ ‫االینده به شهرک های صنفی عالوه بر‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫هیات اقتصادی و‬ ‫دارای��ی ادام��ه داد‪ :‬هماهنگ��ی سیاسی عراق امادگی بازگش��ت ارامش به شهر و زیبا سازی‬ ‫ب��ا بانک ه��ا ب��رای ارائه تس��هیالت خود را برای مشارکت ان‪ ،‬موج��ب روان س��ازی ترافی��ک‪،‬‬ ‫کاهش حج��م مراجعات روزمره مردم‬ ‫ب��ه اف��رادی ک��ه تمای��ل دارن��د در‬ ‫در اجرای طرح های‬ ‫به مرکز شهر و نقاط پر تردد می شود‪.‬‬ ‫ش��هرک های تخصص��ی ‪ -‬صنف��ی‬ ‫حوزه مواد غذایی‪،‬‬ ‫همچنی��ن انتقال صن��وف االینده‬ ‫مش��غول به کار شوند‪ ،‬می تواند کمک‬ ‫شوینده ها و تولید‬ ‫به خارج از ش��هرها عالوه ب��ر ارتقای‬ ‫زیادی به این امر کند‪.‬‬ ‫مصالح ساختمانی و‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های محصوالت کشاورزی بهداش��ت روانی جامعه به زیباسازی‬ ‫اعالم کرده اند‪ .‬با‬ ‫فضای محیطی کمک فراوان می کند‪.‬‬ ‫صنعت��ی اس��تان ای�لام با اش��اره به‬ ‫برگزاری نشس��ت عملیاتی رییس��ان مذاکرات به عمل امده‬ ‫نصی��ری ادام��ه داد‪ :‬ب��ا توج��ه به‬ ‫اصناف مراکز شهرس��تان های استان زمینه عقد قرارداد اقدام��ات انجام ش��ده و پیگیری های‬ ‫گفت‪ :‬با توجه با اس��تراتژی ش��رکت تعدادی از واحدهای شرکت ش��هرک های صنعتی استان و‬ ‫صنعتی و تولیدی‬ ‫هم��کاری اتاق اصن��اف ایالم به زودی‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی اس��تان ایالم‬ ‫تاجران‬ ‫مبنی بر تمرکز احداث ش��هرک های شهرک ایالم با‬ ‫ش��هرک صنف��ی شهرس��تان ای�لام‬ ‫عراقی پیش امد‬ ‫راه ان��دازی و در ادامه این طرح نیز در‬ ‫صنف��ی و اس��تقرار واحدهای صنفی‬ ‫سایر شهرستان ها اجرا می شود‪.‬‬ ‫در ش��هرک های صنعتی ‪ -‬صنفی با‬ ‫در نشست مشترک بررسی راه های جذب سرمایه گذار ترکیه ای‬ ‫شناسایی‪ 60‬فرصت سرمایه گذاری در استان تهران‬ ‫راه های جذب س��رمایه گذاری خارجی‬ ‫شرکت های ترکیه ای به ایران در نشست‬ ‫مش��ترکی با حضور رایزن ارشد اقتصادی‬ ‫س��فارت ترکی��ه‪ ،‬ریی��س هیات مدیره و‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫ته��ران‪ ،‬نماین��دگان بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کش��اورزی اتاق تهران‪ ،‬سازمان‬ ‫س��رمایه گذاری و مش��ارکت های مردمی‬ ‫ش��هرداری تهران و جمعی از نمایندگان‬ ‫تام االختی��ار دس��تگاه های اجرایی عضو‬ ‫در مرکز خدمات س��رمایه گذاری استان‬ ‫تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش صنع��ت به نقل‬ ‫از رواب��ط عمومی ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی تهران‪ ،‬اهلل محمد اقایی‪ ،‬نماینده‬ ‫وزیر و مدیرکل ام��ور اقتصادی و دارایی‬ ‫ته��ران در این نشس��ت ضم��ن معرفی‬ ‫وظای��ف و مس��ئولیت های مرکز خدمات‬ ‫س��رمایه گذاری اس��تان تهران گفت‪ :‬در‬ ‫این مرک��ز با حض��ور فع��ال نمایندگان‬ ‫تام االختیار دس��تگاه های اجرایی استان‬ ‫مرتب��ط ب��ا س��رمایه گذاری‪ ،‬تمام��ی‬ ‫فرصت ه��ای مناس��ب س��رمایه گذاری‬ ‫شناس��ایی و به س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫که متقاضی سرمایه گذاری هستند‪ ،‬ارائه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اقای��ی با اش��اره ب��ه بازار مص��رف در‬ ‫ته��ران‪ ،‬س��رمایه گذاری در این اس��تان‬ ‫را ج��ذاب خوان��د و اف��زود‪ :‬تاکنون ‪60‬‬ ‫فرصت س��رمایه گذاری در اس��تان تهران‬ ‫ب��ا هم��کاری دس��تگاه های مرتبط برای‬ ‫معرفی به س��رمایه گذاران خارجی احصا‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫خدم��ات‬ ‫مرک��ز‬ ‫نایب ریی��س‬ ‫سرمایه گذاری اس��تان تهران اظهار کرد‪:‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه مزیت های س��رمایه گذاری‬ ‫در حوزه ه��ای ش��هری‪ ،‬هتل س��ازی و‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬در ح��ال حاض��ر زمینه های‬ ‫همکاری مطلوبی برای س��رمایه گذاران‪،‬‬ ‫به ویژه برای س��رمایه گذاران کشور ترکیه‬ ‫فراهم است‪.‬‬ ‫اقای��ی گفت‪ :‬نمایندگان دس��تگاه های‬ ‫اجرایی عض��و مرکز‪ ،‬اطالعات ش��فاف و‬ ‫دقیق درباره مناطق و صنایع دارای مزیت‬ ‫س��رمایه گذاری در حوزه های مختلف را‬ ‫شناس��ایی کرده اند که در ص��ورت لزوم‬ ‫دراختیار متقاضیان س��رمایه گذاری قرار‬ ‫داده خواهد شد‪.‬‬ ‫نایب رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری‬ ‫استان تهران افزود‪ :‬برای شناخت بیشتر‬ ‫س��رمایه گذاران ش��رکت های ترکی��ه ای‬ ‫از س��رمایه گذاری در ای��ران پیش��نهاد‬ ‫می ش��ود کنفرانس مشترکی برگزار شود‬ ‫تا مزیت ها و فرصت های س��رمایه گذاری‬ ‫ایران به طرف ترکیه ای معرفی شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ابت��دای ای��ن نشس��ت‬ ‫گزارشی از ش��اخص های اقتصادی ایران‬ ‫و ترکیه‪ ،‬وضعیت و میزان سرمایه گذاری‬ ‫ش��رکت های ترکی��ه ای در ایران و میزان‬ ‫مبادالت تجاری دو کشور ارائه شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش گس��ترش صنعت‪ ،‬در ش��هرک ها‬ ‫و نواح��ی صنعت��ی اس��تان امادگی ب��رای جلب‬ ‫و حمای��ت از س��رمایه گذاران در هم��ه زمینه ها‬ ‫از جمل��ه زیرس��اخت ها‪ ،‬معافیت ه��ای مالیاتی و‬ ‫مش��وق های جدید کس��ب و کار وج��ود دارد اما‬ ‫جذب سرمایه گذار در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫با ایجاد امنیت و اعتماد نزد سرمایه گذاران به ویژه‬ ‫سرمایه گذاران خارجی میسر است‪.‬‬ ‫چندی پی��ش نیز هی��ات اقتصادی و سیاس��ی‬ ‫اس��تان «واسط» کش��ور عراق از شهرک صنعتی‬ ‫ای�لام و ش��باب دیدن کردن��د‪ .‬ه��دف از بازدید‬ ‫ای��ن هی��ات از ش��هرک صنعت��ی ای�لام و ناحیه‬ ‫صنعت��ی ش��باب معرف��ی واحده��ای تولی��دی‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری مشترک و توسعه مناسبات تجاری‬ ‫با رویکرد تقوی��ت واحدهای صادرات محور عنوان‬ ‫شد‪.‬‬ ‫هیات اقتصادی و سیاس��ی ع��راق امادگی خود‬ ‫را برای مش��ارکت در اجرای طرح های حوزه مواد‬ ‫غذایی‪ ،‬ش��وینده ها و تولید مصالح س��اختمانی و‬ ‫محصوالت کش��اورزی اعالم کرده اند‪ .‬همچنین با‬ ‫مذاکرات به عمل امده زمینه عقد قرارداد تعدادی‬ ‫از واحده��ای صنعتی و تولیدی ش��هرک ایالم با‬ ‫تاج��ران عراقی پیش امد ک��ه نویدبخش حرکت‬ ‫جدیدی در بخش تولید و صنعت استان است‪.‬‬ ‫همچنین هیات اقتصادی و سیاسی استان واسط‬ ‫عراق در ‪ 2‬روز عالوه بر برگزاری نشست تخصصی‬ ‫و رودررو و با مدیران و متولیان صنعتی استان‪ ،‬از‬ ‫ظرفیت های تولیدی اس��تان و واحدهای زرجین‬ ‫باف��ت‪ ،‬پویا نخ و کیمیا بیتومین ایالم مس��تقر در‬ ‫شهرک صنعتی ایالم و واحدهای صنعتی کوالک‬ ‫غرب‪ ،‬کوش��اب غرب و فوالد گستر اتنا مستقر در‬ ‫ناحیه صنعتی شباب بازدید کردند و با روند تولید‬ ‫محصوالت انها اشنا شدند‪.‬‬ ‫زمینه ورود بنگاه های کوچک به بورس‬ ‫تسهیل شود‬ ‫عض��و هیات رییس��ه ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن و کش��اورزی تهران‬ ‫مهم ترین مش��کل بنگاه ه��ای کوچک را نقدینگی دانس��ت و گفت‪ :‬خرید و‬ ‫فروش سهام و عرضه به سهامداران باید در فرابورس تسهیل شود‪.‬‬ ‫س��یدحامد واح��دی با بیان اینک��ه ‪ ۴۵‬درصد اش��تغال و ‪۳۳‬درصد تولید‬ ‫ناخالص داخلی جهان را ش��رکت های کوچک و متوس��ط (‪ )SME‬تشکیل‬ ‫می دهند‪ ،‬گفت‪ :‬در مناطقی مانند اس��یای جنوب ش��رقی به ش��رکت های‬ ‫کوچک و متوسط روی اورده اند و از طریق انها توانسته اند بیشترین اشتغال‬ ‫را با کمترین سرمایه گذاری ایجاد کنند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬واحدی با اش��اره به اینکه در بورس «نزدگ» ( ‪) Nasdag‬‬ ‫امریکا‪ ،‬بزرگترین ش��رکت ها در بازار «‪ »SME‬ها حضور دارند‪ ،‬افزود‪ :‬در این‬ ‫بازار‪ ،‬تسهیالت مناسبی برای این شرکت ها درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫عض��و هیات رییس��ه ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن و کش��اورزی تهران‬ ‫مهم ترین مش��کل ش��رکت های کوچک و متوس��ط در کش��ور را نقدینگی‬ ‫دانس��ت و افزود‪ :‬بانک ها به شرکت های بزرگ توجه کرده و به راحتی به انها‬ ‫تسهیالت می دهند‪ .‬شرکت های کوچک و متوسط باید تالش کنند به تامین‬ ‫مالی از بازار سرمایه روی اوردند و به تدریج از بازار پولی فاصله بگیرند‪.‬‬ ‫واحدی با اش��اره به فرایند پذیرش و عرضه س��هام شرکت های کوچک و‬ ‫متوسط در فرابورس اظهار کرد‪ :‬خرید و فروش سهام و عرضه به سهامداران‬ ‫باید تسهیل شود‪.‬‬ ‫عضو هیات رییس��ه اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی تهران با بیان‬ ‫اینکه پس از برجام‪ ،‬روند صادرات محصوالت پتروشیمی تسهیل شد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ورود ش��رکت های کوچک و متوسط به بازار س��رمایه‪ ،‬سبب رونق این بازار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫صنعت و پژوهش‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫اول دی ‪ 21 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 21‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 10‬پیاپی ‪1983‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ابالغ تقسیم کار ملی‬ ‫زیست فناوری‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از جزئیات بازارسازی برای شرکت های دانش بنیان نشان داد‬ ‫‪ 9‬وزارتخانه مامور توسعه بازار دانش بنیان ها‬ ‫تمام��ی کارشناس��انی که‬ ‫نقش��ی در پیش��برد فعالیت‬ ‫شرکت های دانش بنیان دارند‬ ‫در ای��ن موض��وع ب��ه توافق‬ ‫طیبه جهانبازی‬ ‫رس��یده اند که ش��رکت های‬ ‫صنعت‬ ‫فن��اور و دانش بنی��ان ب��رای‬ ‫ف��روش محصوالت خ��ود با‬ ‫مش��کالتی همچون نداشتن‬ ‫تجربه کافی در حوزه بازار‪ ،‬نداش��تن نیروی انس��انی‬ ‫متخصص‪ ،‬نبود بانک اطالعاتی درس��ت‪ ،‬نبود منابع‬ ‫مال��ی و ورادات بی روی��ه مواجه هس��تند‪ .‬نیمه دوم‬ ‫شهریور س��ال جاری بود که سورنا س��تاری‪ ،‬معاون‬ ‫علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری اع�لام کرد‪ :‬به‬ ‫منظ��ور بازارس��ازی ب��رای محص��والت دانش بنیان‬ ‫تولید داخ��ل میزان ‪۱۰‬هزار میلی��ارد تومان تعیین‬ ‫ش��ده که تا پایان س��ال ‪ ۹۶‬وزارتخانه های بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزش��کی‪ ،‬جهاد کش��اورزی‪ ،‬نفت‪،‬‬ ‫نی��رو‪ ،‬ارتباطات و فن��اوری اطالعات‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح‪ ،‬راه و‬ ‫شهرسازی و علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری موظفند سهم‬ ‫دستگاه از هدف برنامه و روش اجرای ان را به معاون‬ ‫علمی و فن��اوری رییس جمهوری برای جمع بندی و‬ ‫ارائه به هیات وزیران اعالم کنند که گسترش صنعت‬ ‫ب��رای اگاهی از جزئی��ات این طرح با کارشناس��ان‬ ‫گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار سازی با پیوست فناوری‬ ‫مهدی الیاس��ی‪ ،‬معاون سیاس��ت گذاری و ارزیابی‬ ‫راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با‬ ‫اشاره به اینکه حدود دو ماه گذشته در مصوبه هیات‬ ‫وزیران ‪ ۹‬وزارتخانه برای تحریک بازار ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان مشخص شدند به گسترش صنعت گفت‪:‬‬ ‫اکنون تفاهمنام��ه اولیه برای همکاری در این حوزه‬ ‫با وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی امضا‬ ‫ش��د‪ .‬حدود ‪ ۳‬مدل اصلی از س��وی معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاست جمهوری برای توسعه بازار محصوالت‬ ‫دانش بنیان ب��ا همکاری وزارتخانه ها طراحی ش��ده‬ ‫است‪ .‬یکی از مدل ها هدایت شرکت های دانش بنیان‬ ‫در نمایشگاه ایران ساخت است تا بتوانیم خریدهای‬ ‫دولتی و عمومی را برای فروش محصوالت دانش بنیان‬ ‫به سایر وزارتخانه ها تعمیم دهیم‪ .‬از سوی دیگر این‬ ‫وزارتخانه ها ‪ ۱۰‬قلم کاالی کلیدی و اولویت دار خود‬ ‫را اعالم کنند تا بتوانیم نیاز شرکت های دانش بنیان‬ ‫را با فروش محصوالت شان برطرف کنیم‪.‬‬ ‫مهدی الیاسی‪:‬‬ ‫برای رفع نیاز شرکت های دانش بنیان وزارتخانه ها‬ ‫کاالهای کلیدی و اولویت دار را اعالم کنند‬ ‫میثم نریمانی‪:‬‬ ‫گام دوم دولت برای دانش بنیان ها بازسازی‬ ‫محصوالت دانش بنیان است‬ ‫الیاس��ی با اش��اره به اینکه با اس��تفاده از پیوست‬ ‫فناوری می توان س��هم تولید داخل را در پروژه های‬ ‫ب��زرگ تعریف کرد‪ ،‬اف��زود‪ :‬در تعیین س��هم تولید‬ ‫داخل می توان بحث ف��روش محصوالت دانش بنیان‬ ‫را هم در نظر گرفت‪ .‬این موضوع براساس تفاهمنامه‬ ‫با وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی به طور‬ ‫مش��خص قید ش��ده و برای س��ایر وزارتخانه ها نیز‬ ‫لحاظ خواهد شد‪ .‬بازار سازی محصوالت دانش بنیان‬ ‫در نمایش��گاه ایران ساخت ش��امل دو بخش است؛‬ ‫یکی در نظ��ر گرفتن مدل ارزیابی و دیگری موضوع‬ ‫حمایت از ش��رکت های دانش بنیان اس��ت‪ .‬در مدل‬ ‫ارزیاب��ی ش��رکت های دانش بنیان توانمن��د از نظر‬ ‫فنی و نواور بودن ارزیابی می ش��وند به عنوان نمونه‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی استاندارد‬ ‫خوبی را برای محص��والت دانش بنیان تعریف کرده‬ ‫و براس��اس این اس��تاندارد اگر ثابت شود که کاالی‬ ‫ایرانی با کیفیت و قیمت مناسب وجود دارد واردات‬ ‫ان محصول محدود خواهد ش��د‪ .‬ب��ا توجه به اینکه‬ ‫مدعی س��اخت محصول داخلی در کشور زیاد است‬ ‫باید شرکت های تولید کننده داخلی با برچسب زدن‬ ‫مونتاژ کار یا صاحب دانش فنی بودن انها مش��خص‬ ‫ش��ود که در بس��ته ارزیابی معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری ب��رای هم��کاری ب��ا وزارتخانه ها‬ ‫ای��ن موض��وع لحاظ ش��ده اس��ت‪ .‬بح��ث حمایتی‬ ‫نمایشگاه ایران س��اخت نیز به این صورت است که‬ ‫دستگاه های مختلف ازجمله معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری و وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫برای دانش��گاه ها و مراکز پژوهش��ی که از تجهیزات‬ ‫ساخت داخل اس��تفاده کنند یارانه ای را متناسب با‬ ‫س��قف خریدش��ان در نظر خواهند گرفت‪ .‬این مدل‬ ‫حمایتی ب��رای س��ایر وزارتخانه ها ازجمل��ه وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی نیز در نظر گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫او به دیگر مدل همکاری معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری با س��ایر وزارتخانه ها برای توسعه‬ ‫ب��ازار محصوالت دانش بنیان اش��اره کرد و افزود‪ :‬در‬ ‫اعزام شرکت های دانش بنیان به نمایشگاه هوایی فرانسه‬ ‫کری��دور ص��ادرات معاون��ت علم��ی و فن��اوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری در راس��تای افزای��ش تعامالت‬ ‫هم��کاری ب��ا کش��ورها از حض��ور ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان در نمایش��گاه هوایی فرانس��ه حمایت‬ ‫می کند‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬نمایشگاه تجاری دوساالنه‬ ‫صنایع هوایی (‪)2016-Aeromart Toulouse‬‬ ‫از ‪ 9‬تا ‪ ۱۱‬اذر ( ‪ ۲۹‬نوامبر تا اول دس��امبر ‪۲۰۱۶‬‬ ‫ی شود‪ .‬کریدور توسعه‬ ‫) در تولوز فرانس��ه برگزار م ‪‎‬‬ ‫صادرات و تب��ادل فناوری معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری در نظر دارد در قالب اعزام هیات‬ ‫تجاری از ش��رکت های دانش بنی��ان حمایت کند‪.‬‬ ‫براساس ایین نامه‪ ،‬کریدور صادرات معاونت علمی‬ ‫و فن��اوری ریاس��ت جمهوری به می��زان ‪۸۰‬درصد‬ ‫هزین��ه رفت و برگش��ت ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫را می پ��ردازد‪ .‬همچنین ‪۵۰‬درص��د هزینه هتل تا‬ ‫س��قف هر نفر ‪۴‬میلی��ون تومان از س��وی کریدور‬ ‫پرداخت می ش��ود‪ .‬از هر شرکت دانش بنیان ‪ ۲‬نفر‬ ‫می تواند در این نمایش��گاه حضور داشته باشد‪ .‬با‬ ‫توجه به اینکه نمایش��گاه تجاری دوساالنه صنایع‬ ‫هوایی مربوط به تازه های هوایی است شرکت های‬ ‫دانش بنیانی که عالقه مند به حضور در نمایش��گاه‬ ‫هستند باید در این زمینه فعالیت کرده باشند‪.‬‬ ‫تفاهمنامه ای ک��ه با وزارتخانه ها برای توس��عه بازار‬ ‫محصوالت دانش بنیان در نظر گرفته شده مدل های‬ ‫حمایت��ی برای بازار س��ازی محص��والت دانش بنیان‬ ‫طراحی می شود‪.‬‬ ‫به گفته الیاس��ی تا پایان اذر امس��ال جمع بندی‬ ‫وزارتخانه ه��ا از می��زان حمای��ت برای بازار س��ازی‬ ‫محصوالت دانش بنیان انجام می ش��ود و پیش نویس‬ ‫تفاهمنام��ه ‪ ۴‬وزارتخان��ه تهیه ش��ده و اماده نهایی‬ ‫ش��دن است و تا اوایل سال اینده تصویب نهایی این‬ ‫برنامه در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹گام دوم دولت برای دانش بنیان ها‬ ‫میث��م نریمانی‪ ،‬مدیرکل سیاس��ت گذاری معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری به ماده‪ ۴۳‬قانون‬ ‫رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور‬ ‫برای حمایت از توس��عه بازار محصوالت‪ ،‬صادرات و‬ ‫افزایش تولید ش��رکت های دانش بنیان اشاره کرد و‬ ‫به گسترش صنعت گفت‪ :‬حوزه های مختلفی ازجمله‬ ‫نانو فناوری‪ ،‬زیست فناوری‪ ،‬هوافضا و‪ ...‬در این قانون‬ ‫برای حمایت تعیین شده اند‪ .‬از سویی در زیرمجموعه‬ ‫پ��روژه بزرگ اقتص��اد مقاومتی برنام��ه مهم اقتصاد‬ ‫دانش بنیان مش��خص ش��ده که بحث اصلی توسعه‬ ‫اقتصاد دانش بنیان بازار محصوالت دانش بنیان است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬از سال ‪ ۸۹‬قانون حمایت از شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان ب��ه تصویب دولت رس��ید و با توجه به‬ ‫اینک��ه چند س��الی از تصویب این قان��ون می گذرد‬ ‫در این چند س��ال ش��رکت های دانش بنی��ان مورد‬ ‫ارزیابی قرار گرفتند و درحال حاضر ‪ ۲۷۰۰‬ش��رکت‬ ‫دانش بنی��ان صالحیت اس��تفاده از قانون حمایت از‬ ‫شرکت های دانش بنیان را کسب کرده اند‪ .‬همچنین‬ ‫با ایجاد صندوق نواوری و شکوفایی و قوانین مالیاتی‬ ‫حمایت های خوبی از این شرکت ها می شود‪ .‬در این‬ ‫چند سال شرکت های دانش بنیان توانمند شناسایی‬ ‫ش��ده اند و محصوالت و پژوهش ه��ای انها به نتیجه‬ ‫رس��یده اما قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان‬ ‫زمان��ی تکمیل خواهد ش��د که تولی��د محصول به‬ ‫بازار سازی و مصرف ختم شود‪.‬‬ ‫نریمانی با اش��اره به اینکه گام نخست دولت برای‬ ‫حمایت از ش��رکت های دانش بنی��ان تصویب قانون‬ ‫حمایت از ش��رکت های دانش بنی��ان بود و گام دوم‬ ‫بازار سازی برای محصوالت دانش بنیان است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با حمایت دولت شرکت های دانش بنیان تا امروز‬ ‫توانسته اند طرح های فناورانه خود را تجاری سازی و‬ ‫به محص��ول تبدیل کنند اما اکنون این ش��رکت ها‬ ‫برای ف��روش محصوالت خود با مش��کالتی مواجه‬ ‫هس��تند از جمله اینکه مش��ابه خارجی محصوالت‬ ‫در ب��ازار وج��ود دارد و از س��ویی واردات بی روی��ه‬ ‫مانع فروش محصوالت این ش��رکت ها می شود و از‬ ‫ط��رف دیگر ب��رای فروش محصول خ��ود به برخی‬ ‫استاندارد ها نیاز دارند از این رو نیاز به برنامه مدونی‬ ‫برای اعتماد س��ازی ازمایشگاه ها و ارگان های دولتی‬ ‫برای خرید محصوالت این شرکت ها وجود دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل سیاس��ت گذاری معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری با بیان اینک��ه طبق مصوبه دولت‬ ‫قرار ش��د ‪ ۹‬وزارتخانه میزان سهم شان را از ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان برای توس��عه محصوالت دانش بنیان‬ ‫به معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری اعالم‬ ‫کنن��د‪ ،‬گفت‪ :‬ب��رای تعیی��ن وظای��ف وزارتخانه ها‬ ‫برنامه ه��ای متع��ددی تعیین ش��د ازجمل��ه اینکه‬ ‫محص��والت دانش بنی��ان هرک��دام از وزارتخانه ه��ا‬ ‫به صورت مجزا شناس��ایی ش��ود‪ .‬اکنون حدود ‪۷۰‬‬ ‫محصول با فناوری پیشرفته از سوی معاونت علمی‬ ‫و فناوری ریاس��ت جمهوری شناسایی شده است‪ .‬بر‬ ‫اس��اس این ارزیابی اولویت های ه��ر وزارتخانه برای‬ ‫تعری��ف فناوری های پیش��رفته مخت��ص وزارتخانه‬ ‫ط مش��خص خواهد ش�� د ب��ه عن��وان نمونه‬ ‫مرب��و ‬ ‫اولویت ه��ای وزارت بهداش��ت‪ ،‬درم��ان و ام��وزش‬ ‫پزش��کی ب��رای داش��تن فناوری های پیش��رفته در‬ ‫حوزه های درمان‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬واکس��ن و‪ ...‬شامل چه‬ ‫فناوری هایی می شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬از دیگر برنامه ها شناسایی نیاز وزارتخانه ها‬ ‫به ابزار ها برای توس��عه بازار است که متناسب با نیاز ‬ ‫انها وجوه س��رمایه گذاری مانند یارانه در نظر گرفته‬ ‫می شود به شرطی که برای فناوری محصول را ارتقا‬ ‫دهند و برنامه توسعه بازار را تعریف کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته نریمانی بس��یاری از ارگان ه��ای دولتی‬ ‫محصوالت ش��رکت های دانش بنیان را نمی شناسند‬ ‫و ای��ن برنامه کم��ک خواهد کرد به شناس��ایی نیاز‬ ‫س��ازمان های دولت��ی و از س��وی دیگ��ر نیاز ه��ای‬ ‫اولویت دار وزارتخانه نیز مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫معرفی ایده فناورانه برتر در مهندسی زیستی‬ ‫دومین جش��نواره و مس��ابقه خالقی��ت و نواوری‬ ‫در مهندس��ی زیس��تی با هدف معرفی بهترین ایده‬ ‫برتر الهام گرفته از طبیعت از سوی پژوهشگاه رویان‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬حامد دائمی‪ ،‬عضو‬ ‫هیات علمی پژوهش��گاه رویان و دبیر علمی دومین‬ ‫جشنواره و مس��ابقه خالقیت و نواوری در مهندسی‬ ‫زیس��تی گفت‪ :‬گروه مهندس��ی زیس��تی پژوهشگاه‬ ‫رویان با ه��دف حمایت از پژوهش��گران و مبتکران‬ ‫جوان ب��رای دومین بار مس��ابقه خالقیت و نواوری‬ ‫در مهندس��ی زیستی را برگزار می کند‪ .‬عضو هیات‬ ‫علمی گروه مهندس��ی زیس��تی پژوهش��گاه رویان‬ ‫با اش��اره ب��ه محورهای اصل��ی این مس��ابقه اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مهندس��ی بافت‪ ،‬دارورس��انی‪ ،‬فراوری زیستی‬ ‫س��لول های بنیادی‪ ،‬س��لول درمانی و زیست مواد از‬ ‫محورهای این مس��ابقه به ش��مار می رود‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه همه پژوهش��گران سراسر کشور می توانند در‬ ‫این مس��ابقه ش��رکت کنند‪ ،‬افزود‪ :‬در این مس��ابقه‬ ‫پژوهشگران زیر ‪۳۵‬سال می توانند با الهام از طبیعت‬ ‫به ارائه ایده ای نواورانه در حوزه مهندس��ی زیس��تی‬ ‫بپردازند و از طرح پیش��نهادی خود در روز برگزاری‬ ‫همای��ش دفاع کنند‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬در انتها به ایده‬ ‫برتر جایزه نقدی اهدا خواهد شد‪.‬‬ ‫دبیر س��تاد توس��عه زیس��ت فناوری‬ ‫معاونت علمی با اش��اره ب��ه برنامه مدون‬ ‫تقس��یم کار ملی زیس��ت فناوری کشور‬ ‫گف��ت‪ :‬می توانی��م در ‪۱۰‬س��ال این��ده‬ ‫‪۲۰‬درص��د اقتص��اد کش��ور را از اقتصاد‬ ‫زیس��تی تامین کنیم‪ .‬به گزارش پایگاه‬ ‫اطالع رس��انی معاونت علم��ی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری‪ ،‬مصطف��ی قانعی در‬ ‫صد و نوزدهمین جلسه کمیسیون هماهنگی و اجرایی ستاد توسعه‬ ‫زیس��ت فناوری گفت‪ :‬یکی از بزرگترین پروژه های زیست فناوری‬ ‫تهیه برنامه مدون تقس��یم کار ملی زیس��ت فناوری بود که وظایف‬ ‫تمامی دس��تگاه های ذی ربط در این حوزه مشخص شده است‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬این برنامه با هدف ورود فعال همه دس��تگاه های ذی ربط در‬ ‫حوزه زیست فناوری به این موضوع تهیه شده و به همه دستگاه های‬ ‫مرتبط نیز ابالغ خواهد ش��د‪ .‬به گفته قانع��ی‪ ،‬باید برنامه ای در این‬ ‫زمینه تهیه ش��ود که دولت را مج��اب به حمایت کرده و درامدزایی‬ ‫و ارزش افرینی حوزه زیس��ت فناوری را برای دولت روش��ن کند تا‬ ‫در اینده به اقتصاد زیس��تی نیز فکر کنی��م؛ اقتصادی که در برخی‬ ‫کش��ورها مورد توجه قرار گرفته اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬باید برنامه‬ ‫ارائه ش��ده به حدی جامع و کامل باش��د تا موضوع اقتصاد زیستی را‬ ‫نیز به ان پیوس��ت کنیم؛ در این صورت می توانیم در ‪۱۰‬سال اینده‬ ‫‪۲۰‬درصد اقتصاد کش��ور را از اقتصاد زیس��تی تامی��ن کنیم‪ .‬دبیر‬ ‫ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی با اشاره به ارزش افرینی‬ ‫زیس��ت فناوری در اینده اقتصادی کش��ور گفت‪ :‬پس از ارائه برنامه‬ ‫مدون تقس��یم کار ملی زیس��ت فناوری‪ ،‬س��ال اینده بسته اقتصاد‬ ‫زیس��تی را نیز ارائ��ه خواهیم کرد‪ .‬قانعی بیان ک��رد‪ :‬هنوز در دولت‬ ‫ب��ه اقتصادی بودن علم و فناوری چن��دان اعتقادی وجود ندارد که‬ ‫نهادینه کردن این فرهنگ و باور در دولت وظیفه ماست و باید با ارائه‬ ‫برنامه های مدون و تالش های بی وقفه ان را به نتیجه برسانیم‪ .‬برای‬ ‫رهایی از اقتصاد نفتی باید به منابع زیستی اتکا داشت که متاسفانه‬ ‫هنوز نتوانس��ته ایم اهمیت منابع زیستی را در جامعه نهادینه کنیم‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬ایجاد و راه ان��دازی «کمیته ملی زیس��ت فناوری»‬ ‫به عنوان نهاد ملی مدیریت توس��عه زیس��ت فناوری در سال ‪۱۳۷۹‬‬ ‫به ص��ورت کمیته ای فرابخش��ی با عضویت دس��تگاه ها و نهادهای‬ ‫ذی رب��ط‪ ،‬درواق��ع نقطه اغازین س��اماندهی نظام مل��ی مدیریت‬ ‫زیس��ت فناوری در کشور است‪ .‬س��ند ملی زیست فناوری به منظور‬ ‫توس��عه جهشی و هدفمند این فناوری در کشور از طرف این کمیته‬ ‫اماده ش��د و در س��ال ‪ ۸۳‬به تصویب هیات دولت رس��ید‪ .‬براساس‬ ‫این سند با ایجاد شورای عالی زیست فناوری برای سیاست گذاری‪،‬‬ ‫برنامه ری��زی و نظارت ملی در حوزه ه��ای اموزش‪ ،‬پژوهش و تولید‬ ‫در زیس��ت فناوری موافقت شد‪ .‬ستاد توسعه زیست فناوری در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۷‬به عنوان یکی از س��تادهای فناوری ه��ای راهبردی زیر نظر‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایجاد شد‪.‬‬ ‫توسعه همکاری ایران و ایتالیا‬ ‫در زیست فناوری‬ ‫همکاری های فناوری و نواوری در حوزه زیست فناوری بین ایران‬ ‫و ایتالیا توسعه خواهد یافت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی معاون��ت علم��ی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری‪ ،‬در نشس��ت مش��ترک ایران و ایتالیا با موضوع‬ ‫«هم��کاری فناوران��ه و نواوری بین کش��ور و ایتالی��ا» موضوعاتی‬ ‫همچون ل��زوم ش��ناخت اولیه و اعتمادس��ازی دولت ه��ای ایران‬ ‫و ایتالی��ا ب��ه منظور ایجاد رواب��ط دوجانبه‪ ،‬تب��ادل اطالعات میان‬ ‫دوط��رف در موضوعات مرب��وط به ش��رکت های ایتالیایی فعال در‬ ‫حوزه زیس��ت فناوری‪ ،‬مراکز علمی‪ ،‬پژوهش��ی و دانشگاهی حوزه‬ ‫زیست فناوری مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫همچنین از دیگر موضوعات مورد بررسی در این جلسه می توان‬ ‫ب��ه ایجاد مدل تبادل نواوری ایتالیا‪-‬ایران و همکاری های دوجانبه‬ ‫در حوزه های علمی و فناوری با توجه به پروژه ایتالیا و چین اش��اره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫افتتاح پیشرفته ترین فناور ‬ ‫ی‬ ‫روز دنیا برای تامین اب اصفهان‬ ‫پیش��رفته ترین فناوری روز دنیا با عنوان «انقالب سبز در صنعت‬ ‫اب و فاضالب» در دنیا برای نخس��تین بار در خاورمیانه و در سطح‬ ‫نیمه صنعت��ی در نی��روگاه برق ش��هید منتظری اصفه��ان افتتاح‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی معاون��ت علم��ی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری‪ ،‬مصطفی قانعی‪ ،‬دبیر ستاد توسعه زیست فناوری‬ ‫معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری درباره طرح تامین اب‬ ‫مصرف��ی نیروگاه برق ش��هید منتظری اصفهان گف��ت‪ :‬با توجه به‬ ‫توسعه مدیریت مصرف اب و اهمیت بازچرخش ان و با هدف تامین‬ ‫اب بخش صنعت و فضای س��بز ش��هری از طری��ق بازچرخش اب‬ ‫از فاضالب های صنعتی و شهری‪ ،‬طرح یاد شده اجرایی می شود‪.‬‬ ‫دبیر س��تاد توسعه زیس��ت فناوری با اش��اره به ایجاد دانش فنی‬ ‫پیش��رفته ترین سیس��تم تصفیه فاضالب (راکتور با زیس��ت توده‬ ‫گرانولی) گفت‪ :‬این طرح با حمایت س��تاد توس��عه زیست فناوری‬ ‫معاون��ت علم��ی در ‪ ۳۰۰‬مترمکع��ب و ب��ه صورت ازمایش��ی در‬ ‫تصفیه خانه شاهین شهر اصفهان نصب و راه اندازی شد‪.‬‬ ‫قانعی بیان کرد‪ :‬با انجام طرح ازمایشی به ظرفیت ‪۳۰۰‬مترمکعب‬ ‫در روز‪ ،‬هم اکنون دانش فنی پیشرفته ترین سیستم تصفیه فاضالب‬ ‫که در س��ال ‪۲۰۱۲‬میالدی در هلند تجاری س��ازی شده و تاکنون‬ ‫احداث این سیس��تم در انحصار یک ش��رکت هلن��دی بود در ایران‬ ‫ایج��اد ش��د و در روزهای اینده ب��ا حضور معاون علم��ی و فناوری‬ ‫رییس جمهوری افتتاح می شود‪.‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه گسترش صنعت‪:‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫اول دی‪1395‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه غیر تجاری فرهنگی مطبوعاتی (‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫‪ 21‬ربیع االول ‪ 1438‬قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫‪ 21‬دسامبر ‪ 2016‬سردبیرکل‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 10‬پیاپی ‪1983‬‬ ‫سردبیر‪ :‬مجتبی اعتماد مقدم‬ ‫صنعتگران معاصر ایران‬ ‫نگاهی به تالش های جعفر اخوان‬ ‫در بخش صنعت(بخش نهم)‬ ‫نام اخوان با مونتاژ نخس�تین ماش�ین های جیپ (در‬ ‫اواخر دهه ‪ )30‬گره خورده اس�ت‪ .‬با تاس�یس کارخانه‬ ‫جیپ در سال ‪ 11( 1338‬سال پیش از تاسیس ذوب اهن‬ ‫ل پس از ورود نخستین خودرو به ایران) مونتاژ‬ ‫و ‪ 59‬سا ‬ ‫نخستین ماشین در کشور ما شکل گرفت‪.‬‬ ‫نیرو ه��ای چپ‪ ،‬جعف��ر اخوان را س��رمایه داری وابس��ته و‬ ‫کمپرادور می دانس��تند و پیوند او با ش��رکای خارجی – مثل‬ ‫جنرال موتورز – و ش��رکای داخلی – مثل بنیاد پهلوی – را‬ ‫گواه بر این ادعا می شمردند و کالن سرمایه دارانی مثل اخوان‪،‬‬ ‫عبدالعزی��ز فرمانفرمائیان‪ ،‬احمد ابتهاج و‪ ...‬که تعدادش��ان به‬ ‫صد نفر می رسید به ابرسرمایه دار ایران پیش از انقالب ملقب‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫از نظ��ر ابراهامیان‪ ،‬جعف��ر اخوان‪ ،‬مهدی نم��ازی‪ ،‬محمد‬ ‫خسروش��اهی‪ ،‬رس��ول وهاب زاده و‪ ...‬از جمله س��رمایه دارانی‬ ‫بودند که نخس��تین سود های میلیونی خود را در دوران ترقی‬ ‫قیمت نفت در دهه ‪ 1340‬و ‪ 1350‬به دس��ت اوردند‪ .‬به نظر‬ ‫می رسد این مس��ئله درباره اخوان که در س��ال ‪ 1338‬اقدام‬ ‫ب��ه س��رمایه گذاری در صنعت خودرو ک��رد و درباره نمازی و‬ ‫تعدادی دیگر‪ ،‬مطابق با واقعیت نیس��ت‪ .‬اخوان عضو برخی از‬ ‫کلوپ ها بود یا گاهی در جلس��ات انها شرکت می کرد؛ همین‬ ‫مس��ئله س��بب برخی اتهامات به وی شد‪ .‬در اس��ناد لژاریا از‬ ‫ورود برخ��ی داوطلبان با حضور ‪ 55‬نفر از جمله جعفر اخوان‪،‬‬ ‫فری��دون فلفلی (فع��ال اقتصادی)‪ ،‬احمد هوم��ن و علی پرتو‬ ‫(اس��تاد دانشگاه) سخن امده است‪ )1348/12/11( .‬از جهت‬ ‫پیوند های سیاسی و اداری در تقویم جیبی وی به دیدارش با‬ ‫وزیر فرهنگ در اس��فند ‪ 1338‬اشاره شده است‪ .‬غیر از بنیاد‬ ‫پهلوی از برادران و خواهران ش��اه به عنوان س��هامدار شرکت ‬ ‫س��خنی نیامده اما چک هایی وجود دارد که به حس��اب فرح‬ ‫پهلوی در بانک ملی شعبه کرج واریز می شد‪ .‬از خرداد ‪1344‬‬ ‫تا ابان ‪ 1345‬ماهانه ‪ 11000‬ریال به همین حساب واریز شد‪.‬‬ ‫ن عالوه بر کارخان��ه جیب‪،‬‬ ‫فعالیت ه��ای اقتص��ادی اخ��وا ‬ ‫س��هامداری در چند بانک‪ ،‬ش��رکت صنعتی و اج��اره داری از‬ ‫دهه ‪ 30‬تا اواخر دهه ‪ 50‬اس��ت‪ .‬اش��خاص حقیقی و حقوقی‬ ‫ی اجاره دار ساختمان های وی بودند؛ اداره امار‪ ،‬شرکت‬ ‫بسیار ‬ ‫تلفن‪ ،‬بیمارستان توان بخشی‪ ،‬شرکت افتاب شرق‪ ،‬بانک ایران‬ ‫ترانس��پورت و‪ ...‬از مستاجران ساختمان جیپ در سال ‪1342‬‬ ‫بودند‪ .‬اخوان در سال ‪ 1338‬یکی از سهامداران بانک ایرانیان‬ ‫بود و سهامی به ارزش ‪ 5‬میلیون ریال داشت‪ .‬ابوالحسن ابتهاج‬ ‫نیز از س��هامداران و رییس هیات مدیره ای��ن بانک بود‪ .‬بانک‬ ‫ایرانیان با مش��ارکت بانک های امریکایی و تعدادی از تاجران‬ ‫ن رییس‬ ‫و صاحبان صنایع ایران تاس��یس شد‪ .‬همچنین اخوا ‬ ‫ت عامل بانک داریوش ب��ود‪ .‬این بانک در‬ ‫هیات مدی��ره و هیا ‬ ‫سال ‪ 1352‬با س��رمایه ‪ 5‬میلیارد ریالی تاسیس شد‪ .‬اخوان‪،‬‬ ‫سهام بانک و شرکت ها را به نام فرزندان و همسرش می خرید‪،‬‬ ‫در بان��ک داریوش برای هرک��دام از انها ‪ 16000‬س��هم (در‬ ‫مجموع ‪ 80000‬سهم) خریده بود‪.‬‬ ‫اخ��وان در پای��ان س��ال ‪ 1355‬در بانک ایرانی��ان صاحب‬ ‫ش صاحب‬ ‫‪100‬میلی��ون ری��ال س��رمایه و در بان��ک داری��و ‬ ‫‪400‬میلیون ریال س��هام ب��ود‪ .‬وی در تع��دادی از بانک ها و‬ ‫شرکت های صنعتی خارجی نیز دارایی و سهام داشت‪ .‬دارایی‬ ‫او در بانک امریکی اف و لیودز لندن ‪ 113799‬مارک‪ ،‬اونیون‬ ‫بانک س��وئیس ‪ 8‬ملیون ریال و موج��ودی او در بانک چیس‬ ‫مانهاتان س��وئیس بی��ش از ‪ 234/000‬دالر بود‪ .‬از ش��رکت‬ ‫جنرال موتورز امریکا نیز ‪ 3/600/000‬ریال س��هام خریداری‬ ‫کرد‪ .‬همچنین اپارتمانی در پاریس داشت‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کتاب سرگذشت ‪ 50‬کنشگر اقتصادی ایران‬ ‫)‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com/about.html‬‬ ‫فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫سازمان استان ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬محمدرضا ابراهیمی‬ ‫فناوری‪ :‬فرهاد صدیقی توانا‬ ‫چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫صنعت کالن‪ :‬حامد شایگان‬ ‫صنعت زیرساخت‪ :‬امیرحسن مهرزاد‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‪ :‬زینب عبدی‬ ‫خودرو‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ویرایش‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نش�انی‪ :‬ته�ران‪ ،‬خیاب�ان قائ�م مق�ام فراهان�ی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪- 26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪info@sanatnewspaper.com :‬‬ ‫اگهی‪ads@sanatnewspaper.com:‬‬ ‫امور استان ها‪states@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر ‪64097‬‬ ‫گفت وگوی «گسترش صنعت» با نایب رییس انجمن کیفیت ایران‬ ‫ کارخانه می سازیم‬ ‫ برای کاهش معضالت‬ ‫نه رشد اقتصاد‬ ‫درامدهای نفت��ی در ایران‬ ‫حامد شایگان‬ ‫باعث شده که دولت همچنان‬ ‫صنعت‬ ‫دیوانس��االری بزرگ��ی برای‬ ‫توزیع ان ش��کل دهد و تولید‬ ‫همچنان در س��ایه ان با کمترین کارک��رد قرار گیرد‪ .‬در‬ ‫این مسیر ممکن است سازمان هایی همچون استاندارد و‬ ‫س��ازمان حمایت مصرف کننده کارکرد خود را در خدمت‬ ‫به تولید به درستی انجام ندهند‪ .‬روزنامه گسترش صنعت‬ ‫در این باره با فرش��ید ش��کرخدایی‪ ،‬نای��ب رییس انجمن‬ ‫کیفیت ایران گفت وگویی انجام داد و اعالم کرد‪ :‬نخستین‬ ‫مشکل تکیه دولت به درامدهای نفتی است که باعث شده‬ ‫ایران کارخانه بس��ازد برای کاهش معضالت نه برای رشد‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬از طرف دیگر حاکمی��ت نباید نقش نظارتی‬ ‫داش��ته باش��د بلکه باید قانون تدوین کند زیرا هم اکنون‬ ‫سازمان حمایت مصرف کننده تنها با سرکوب قیمت ضد‬ ‫تولید عمل می کند در حالی که کارکرد استاندارد تنظیم‬ ‫روابط بین تولیدکننده و مشتری است‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�تاندارد و کیفی�ت در ای�ران از چ�ه‬ ‫زمانی ش�کل گرفته و چه جایگاهی در نظام‬ ‫تولید کشور به دست اورده است؟‬ ‫اس��تاندارد مقدمه کیفیت اس��ت و از س��ال های بسیار‬ ‫دور وجود داش��ته‪ .‬در ایران س��ازمان اس��تاندارد پیشینه‬ ‫‪ ۹۲‬س��اله دارد و قدیمی ترین س��ازمان خاورمیانه است و‬ ‫حتی ‪ ۱۲‬سال از سازمان استاندارد المان قدیمی تر است‬ ‫که ابتدا با نام اداره اندازه شناس��ی با مفهوم کالیبراسیون‬ ‫فعالی��ت خ��ود را اغاز ک��رد و در متر بزازی ه��ا تا ترازوی‬ ‫بازاری ها نقش داش��ت‪ .‬بازار در ایران ریشه قدیمی دارد و‬ ‫مفهوم استاندارد سازی وقتی اغاز شد که تولید انبوه شکل‬ ‫گرفت؛ در واقع با انبوهسازی باید روابط بین مصرف کننده‬ ‫و تولید کننده تنظیم می شد که به ان «استاندارد سازی»‬ ‫می گفتن��د‪ .‬چراک��ه با یکسان س��ازی بخش��ی از حقوق‬ ‫مصرف کننده نیز ضایع می ش��ود و کس��ی که باید کفش‬ ‫اندازه ‪ ۴۲/۵‬می پوشید در تولید انبوه فرد باید یک شماره‬ ‫کوچکتر یا بزرگتر بپوش��د بنابراین استانداردسازی یعنی‬ ‫یکنواخت س��ازی که به نیابت از خریدار و فروشنده انجام‬ ‫می شود و در محصوالت مختلف با کارکرد سالمت سازی‬ ‫از مقوله ه��ای زی��ان اور کنترل می کند از این رو کس��ی‬ ‫که محصول اس��تاندارد مصرف می کند مطمئن است که‬ ‫مصرف ان به س�لامت او اس��یب نمی زن��د در نتیجه در‬ ‫استاندارد س��ازی ابتدا انس��ان محور قرار داشت به طوری‬ ‫که مصرف محصول نباید به انس��ان اس��یب می زد اما بعد‬ ‫توسعه یافت که نباید مصرف ان به اب و هوا‪ ،‬محیط زیست‬ ‫و‪ ...‬نیز اسیب وارد می کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹امروزه در دنیا اس�تاندارد چه کارکردی‬ ‫دارد و در ایران چگونه است؟‬ ‫در دنیا اس��ناد اس��تاندارد کارکرد جدی��د پیدا کرده و‬ ‫جزو مرجع رس��یدگی دستگاه قضایی است زیرا به عنوان‬ ‫یک س��ند حقوقی پذیرفته می شود‪ .‬هرچند در ایران این‬ ‫موض��وع صدق نمی کند‪ .‬از طرف دیگر اس��تاندارد رابطه‬ ‫مستقیم با بیمه پیدا کرده است برای نمونه شرکت توتال‬ ‫ب��ه ایران می اید و در قرارداد با وزارت نفت اعالم می کند‬ ‫محصول ایرانی را با اس��تاندار د «ای پ��ی ای» می پذیرد و‬ ‫ای��ن موضوع باعث می ش��ود که همه محص��والت ایران‬ ‫ب��ه دنبال اخذ ان اس��تاندارد بروند یا اینکه از فهرس��ت‬ ‫کاالهای توتال حذف ش��وند اما چرا استاندارد برای توتال‬ ‫مهم اس��ت؟ اگر ان محصوالت اس��تاندارد نداشته باشند‬ ‫شرکت بیمه ان پروژه را بیمه نمی کند‪ .‬در زمان تحریم ها‬ ‫ایران نزدیک به ‪ ۴‬هزار قطعه را اس��تاندارد داخلی کرد و‬ ‫هیچ شرکت بیمه ای خارجی پاالیشگاه هایی که با قطعات‬ ‫استاندارد ایران ساخته می شوند را بیمه نمی کند هرچند‬ ‫ش��رکت های بیمه ایرانی ممکن اس��ت ان را بیمه کنند‬ ‫برای همین اس��ت که پیوس��ت قراردادهای ساخت وساز‬ ‫دارای اس��تانداردهای زلزل��ه و‪ ...‬اس��ت بنابراین کارکرد‬ ‫اس��تاندارد تنظیم رابطه بین مصرف کننده و تولیدکننده‬ ‫اس��ت‪ .‬امروزه بیمه ها جای بازرسان سازمان استاندارد را‬ ‫گرفته اند از این رو در رویکرد جدید سازمان استاندارد به‬ ‫عن��وان رگوالتور عمل می کند و در دنیا نیز همین اس��ت‬ ‫به عبارت دیگر س��ازمان اس��تاندارد قوانین را می نویسد‪.‬‬ ‫اس��تاندارد روابط تولیدکننده ه��ا را در زنجیره تولید که‬ ‫ممکن است هر کدام از حلقه های تولید در کشوری باشند‬ ‫تنظیم می کند‪ .‬از ان زمان موضوع تکمیل زنجیره ارزش‬ ‫و س��اماندهی انها دغدغ ه سازمان های استاندارد شد زیرا‬ ‫در زنجیره ارزش باعث تس��هیل روابط حلقه های مختلف‬ ‫تولید می شود اما باید توجه داشت که استاندارد در ایران‬ ‫هنوز دوگانه است‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�تاندارد چگونه روابط بین مش�تری و‬ ‫تولیدکنن�ده را تنظی�م می کند و ایا در این‬ ‫س�اختار ب�ه حق�وق مصرف کنن�ده نیز توجه‬ ‫می شود؟‬ ‫در دنیا اگر محصولی به مش��کل بخ��ورد مبنای قضاوت‬ ‫استاندارد اس��ت و وقتی شرکت می خواهد اعالم کند تمام‬ ‫اس��تاندارد را رعایت کرده محصول خ��ود را بیمه می کند‪.‬‬ ‫در اروپ��ا به ازای هر خدم��ات یا تولید محصول باید تعهد به‬ ‫جبران خسارت ش��ود‪ .‬در چنین شرایطی از طریق بیمه ها‬ ‫عمل می ش��ود بنابراین شرکت های بیمه ای استاندارد ها را‬ ‫ارزیاب��ی می کنند تا درصوت رعایت همه انها را بیمه کنند‪.‬‬ ‫وقتی امروزه محصولی خراب شود میلیون ها نفر خوشحال‬ ‫می ش��وند زیرا می توانند در قبال ان درامد کس��ب کنند‪.‬‬ ‫برای نمونه بچه ای که هنگام تاب بازی به دلیل پاره ش��دن‬ ‫طناب تاب اس��یب می بیند با مستند س��ازی این اس��یب‬ ‫ش��رکت تولیدکننده تاب باید خس��ارت پرداخت کند که‬ ‫حتی ناظران پول گریه بچه را نیز جزو این خسارت به شمار‬ ‫می اورند‪ .‬تصور ما این اس��ت که اروپایی ها وقتی محصولی‬ ‫خراب ش��ود تعویض و عذرخواهی می کنند ادم های خوبی‬ ‫هستند اما اینگونه نیست و انها سیستم های بهتری را پیاده‬ ‫می کنند تا از خس��ارت فرار کنند‪ .‬در ای��ران اگر محصولی‬ ‫خراب ش��ود و به تعزی��رات مراجعه کنی��د تولیدکننده یا‬ ‫فروش��نده متخلف مش��مول جریمه ش��ده و پ��ول ان به‬ ‫حس��اب دولت واریز می ش��ود و به فرد خس��ارتی پرداخت‬ ‫نمی شود‪ .‬این موضوع باعث کاهش انگیزه پیگیری قضایی‬ ‫در تخلفات فروش��نده ها و تولیدکننده ها می شود‪ .‬درواقع‬ ‫هیچ قانونی در کش��ور حمایت نمی کند که اس��یب دیده از‬ ‫مصرف یک محصول خس��ارت بگیرد و حتی اگر اثبات کند‬ ‫تنه��ا دولت جریم��ه دریافت می کند‪ .‬گرچه ممکن اس��ت‬ ‫در ایران تولیدکننده ای در راس��تای مش��تری مداری دل‬ ‫زیان ده را به دس��ت اورد اما در قانون ما چنین چیزی دیده‬ ‫نش��ده است از این رو ابتدا باید قانون حمایت مصرف کننده‬ ‫اصالح ش��ود‪ .‬چراکه وقتی محصولی باعث اسیب به فردی‬ ‫ش��ود اگر فرد ش��کایت کرده باش��د باید به همه کسانی که‬ ‫از مص��رف ای��ن محصول زی��ان دیده اند و حتی ش��کایت‬ ‫نکرده اند خس��ارت پرداخت شود که چنین قانونی در ایران‬ ‫وجود ندارد‪ .‬درحال حاضر تولیدکننده های س��الم در بین‬ ‫تولیدکننده ه��ای خط��اکار زیان می کنند زی��را وقتی رب‬ ‫گوجه ای وارد بازار می ش��ود که تعدادی استاندارد وزنی را‬ ‫رعایت نکرده اند رسیدگی به کم فروشی تا زمانی که کشف‬ ‫ش��ود چند سال طول می کش��د و اگر در این مدت برای هر‬ ‫محصول ‪ ۵۰‬گرم کمتر فروخته باشد در زمان اثبات تخلف‬ ‫می گوی��د از این به بعد اصالح می کنم؛ در چنین ش��رایطی‬ ‫تولیدکننده سالم ضرر کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ای�ا س�ازمان های نظارتی درب�اره تولید‬ ‫و کیفی�ت ب�ه درس�تی عمل می کنن�د و چه‬ ‫تغییراتی باید در این بخش دیده شود؟‬ ‫استاندارد س��ازی و س��ازمان حمایت مصرف کننده در‬ ‫ایران باید بروز و به هم متصل شوند‪ .‬قانون جدید سازمان‬ ‫اس��تاندارد با همین رویکرد تدوین ش��ده که وظیفه هایی‬ ‫همچ��ون اندازه شناس��ی‪ ،‬اعتباردهی ب��ه نهاد های ملی‪،‬‬ ‫تدوین استاندارد‪ ،‬نظارت بر بازار و نمونه برداری را به عهده‬ ‫می گیرد تا محصول به سالمت مصرف کننده اسیب نزند‪.‬‬ ‫درواقع قاعده باید اینگونه باش��د که سازمان های نظارتی‬ ‫رگوالت��ور و تنظیم کننده روابط بوده و به نوعی حکمیت‬ ‫بی��ن تولیدکننده و مصرف کننده باش��د اما از انجایی که‬ ‫ماموریت س��ازمان حمایت مصرف کنن��ده و تولیدکننده‬ ‫ابه��ام دارد و رگوالت��وری نیس��ت و نقش ن��گارش قانون‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫سهم مثبت کشاورزی در دولت یازدهم‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫ب��رای تنظی��م روابط بی��ن مصرف کنن��ده و تولید کننده‬ ‫ن��دارد اگر حذف ش��ود اتفاقی در کش��ور نمی افتد و باید‬ ‫این وظیفه به عهده س��ازمان استاندارد باشد زیرا سازمان‬ ‫حمایت مصرف کننده تاکنون تنها سرکوب کننده قیمت‬ ‫بوده که موجب اسیب دیدن کیفیت می شود؛ به عبارتی‬ ‫قیمت گ��ذاری پیامی ض��د کیفیت دارد زی��را کیفیت با‬ ‫قیم��ت باالتر مش��تری جذب می کند‪ .‬ح��ال اگر قانونی‬ ‫بگذاریم که کت و ش��لوار با قیمت ‪ ۳۰‬هزار تومان بیش��تر‬ ‫را ممن��وع کند درواقع تمام نش��ان ها حذف می ش��وند یا‬ ‫درحال حاضر تعیین سقف برای رب گوجه باعث شده که‬ ‫تولیدکننده های خطاکار نمک بیش��تری برای ماندگاری‬ ‫بزنن��د‪ ،‬پوره س��یب اضافه و محصول را به جای شیش��ه‬ ‫در قوطی بس��ته بندی کردند‪ .‬رگوالتوری ش��دن سازمان‬ ‫اس��تاندارد‪ ،‬ب��روز کردن قوانین حمای��ت مصرف کننده و‬ ‫ارتق��ای عملکرد قوه قضایی��ه در حمایت از مصرف کننده‬ ‫نهای��ی می تواند به ص��ورت خودکار منجر ب��ه باال رفتن‬ ‫کیفیت شود‪ .‬از همین رو انجمن کیفیت هم معتقد است‬ ‫حذف این س��ازمان اسیب زا نیست همان گونه که اگر در‬ ‫حوزه اقتصاد نقش دولت را حذف کنیم برنده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹چه موانعی باعث ش�ده ک�ه دولت ها در‬ ‫ایران به موازات جهانی ش�دن اقتصاد رش�د‬ ‫نکنند؟‬ ‫نخست باید بگویم دولت نباید یعنی دولت باید کوچک‬ ‫شود‪ .‬دولت ایران ‪10‬برابر ژاپن است در حالی که جمعیت‬ ‫ان دو برابر ایران است‪ .‬ما بروکراسی بزرگی ایجاد کرده ایم‬ ‫که کانال توزیع درامدهای نفتی اس��ت‪ .‬درحال حاضر ‪۸۰‬‬ ‫درصد بودجه کش��ور دس��تمزد کارکنان دولت است که‬ ‫ام��روز تا ‪ ۴‬میلیون نفر کارکنان دولتی داریم و ‪ ۵‬میلیون‬ ‫نف��ر بازنشس��ته‪ .‬حال اگر برای هر کارمن��د خانواده ای ‪۴‬‬ ‫نف��ره در نظ��ر بگیریم یعنی درامد نفت��ی برای پرداخت‬ ‫حقوق کارکنان دولت به طور تقریبی بین ‪ ۴۰‬میلیون نفر‬ ‫توزیع می ش��ود و اقدام دولت نیز توزیع این درامد اس��ت‪.‬‬ ‫درامدهای نفتی در ایران ش��رایطی را به وجود اورده که‬ ‫ب��ه این مناب��ع تکیه کنیم مانند خان��واده ثروتمندی که‬ ‫برای بچه اش مغازه می خرد تا س��رش گرم ش��ود نه اینکه‬ ‫درامدزایی کند زیرا اگر در ان مغازه درامد نداشته باشد‬ ‫تعطیل نمی ش��ود زیرا هدف از خرید ان س��رگرم کردن‬ ‫فرزند خانواده بوده بنابراین در ایران کارخانه برای کاهش‬ ‫معضالت ساخته می شود نه برای رشد اقتصادی‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫‪ 7000‬واحد مسکن مهر پرند به دلیل نبود انشعابات باد می خورد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!