روزنامه گسترش صنعت شماره 11 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 11

روزنامه گسترش صنعت شماره 11

روزنامه گسترش صنعت شماره 11

‫پنجشنبه‬ ‫نقطه کور مدیریت‬ ‫سازمانی‬ ‫‪16‬‬ ‫سال بیست و هشتم پیاپی ‪1984‬‬ ‫‪ 2‬دی ‪1395‬‬ ‫‪ 22‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 16 11‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪ 2‬دهه تاخیر‬ ‫سنگ محک کشتی سازان ایرانی‬ ‫‪6‬‬ ‫قیمت مالک کیفیت نیست‬ ‫گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی‪ ،‬ماهانه از سوی شرکت بازرسی کیفیت و‬ ‫استاندارد ایران منتشر می شود و به طور معمول در این گزارش بیشتر خودروهایی که‬ ‫یکی از مهم ترین دالیل رتبه پایین ایران در شاخص حل وفصل ورشکستگی‪،‬‬ ‫توجه خاص باب ‪ ۱۱‬قانون تجارت به امر ورشکس��تگی از زاویه خاتمه فعالیت‬ ‫ش��رکت است‪ .‬به این معنا که در این قانون راهکاری برای احیا و بازسازماندهی‬ ‫بنگاه در نظر گرفته نشده و پیش فرض قانون خروج قطعی کسب وکار از چرخه‬ ‫فعالیت های اقتصادی اس��ت‪ .‬براس��اس تحقیقات مرکز پژوهش های مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی قوانین مرتبط با ورشکستگی ایران هم قدیمی و هم ناکارامد‬ ‫هس��تند البته قدیمی بودن قوانین ب��ه خودی خود مالک منفی یا مثبت بودن‬ ‫تاثیر انها بر روابط تجاری صاحبان کسب و کار نیست‪.‬‬ ‫در کالس قیمتی پایین تر قرار دارند‪ ،‬تک ستاره کیفی را دریافت می کنند و خودروهای‬ ‫کم کیفیت معرفی می شوند‪ .‬تحویل خودروهای مشکل دار نیز یکی از چالش های‬ ‫خودروسازان است که به نظر می رسد باید راهکاری اساسی برای رفع ان اندیشیده شود‪،‬‬ ‫زیرا تحویل خودرویی همراه با ایراد با رعایت حقوق مصرف کنندگان مغایر بوده‪...‬‬ ‫به بهانه راه اندازی مراکز اموزش طراحی و ساخت طال‬ ‫در شهرک های صنعتی بررسی شد‬ ‫طراحی جواهر‬ ‫هنری اشتغالزا در دست پسران‬ ‫‪2‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سکوت قانون‪ ،‬انحصار زمین‬ ‫بخش خصوصی سرمایه گذار بازوی دولت در فعالیت های اقتصادی است‪.‬‬ ‫این فرصت برای ایجاد ش��هرک های خصوصی نیز به این بخش داده ش��ده‬ ‫اس��ت تا جایی که یک س��رمایه گذار می تواند برای دریاف��ت مجوز زمین و‬ ‫احداث یک ش��هرک صنعتی اق��دام کند و پس از دریاف��ت زمین با نظارت‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی‪ ،‬در ان فعالیت صنعتی داش��ته باشد‪ .‬حتی‬ ‫می توان��د در صورت توانایی زمین های ش��هرک را به غیر واگذار نکند و تنها‬ ‫خ��ود در انج��ا واحد صنعتی ایج��اد کند‪ .‬البته این رویک��رد محل اختالف‬ ‫نظ��ر اس��ت و تصمیم گی��ری نهایی براس��اس مصلح��ت و ش��رایط انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫در گفت وگوی اختصاصی «گسترش صنعت» با فعاالن ارزیابی کیفیت خودرو تاکید شد‬ ‫احیای ورشکستگی‬ ‫فصل فراموش شده قانون‬ ‫ائتالف ‪ ۸‬قدرت برای‬ ‫ساخت فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی‬ ‫اختالف شرکا‪ ،‬بازار‬ ‫و تسهیالت؛ ‪ 3‬مانع تولید‬ ‫‪13‬‬ ‫‪8‬‬ ‫طراحی دنیای گس��ترده ای اس��ت‪ .‬اینکه چگونه یک ایده به ذهن طراح می رسد‬ ‫گاه اگاهانه و گاه ناخوداگاه اس��ت اما طراحی طال و جواهر نیازمند مهارت‪ ،‬تجربه و‬ ‫دقت باال و البته صرف زمان زیادی اس��ت‪ .‬امروزه با پیش��رفت فناوری‪ ،‬روش کار در‬ ‫مرحله قالب س��ازی تغییر کرده و این بخش با نرم افزارهای مختلف روز نظیر راینو‬ ‫و ماتریکس انجام می ش��ود‪ ،‬به این صورت که بعد از تایید ایده اولیه‪ ،‬طرح به دس��ت‬ ‫افراد متخصص در نرم افزار به صورت س��ه بعدی مدل می ش��ود و این مدل به وسیله‬ ‫دستگاه های پیشرفته با جدیدترین فناوری دنیا ساخته شده و به عنوان قالب اصلی‬ ‫برای تولید مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫در ایران هنوز طراحی طال و جواهرات به صورت یک رش��ته مس��تقل دانشگاهی‬ ‫تدریس نمی ش��ود و متاس��فانه نبود این امر در قیاس با دیگر کش��ورها باعث شده‬ ‫نتوانیم از سیل عظیم استعداد بالقوه افراد به ویژه جوانان در این صنعت بهره بگیریم‪.‬‬ ‫به طور کلی این هنر یکی از گرایش های رشته طراحی صنعتی است‪.‬‬ ‫عالقه من��دان ب��ه این حرفه باید روند تحصیل خود را ب��ه گونه ای هدایت کنند تا‬ ‫بتوانند در زمینه طراحی جواهرات مهارت های الز م را کس��ب کنند اما به طور قطع‬ ‫این امر کامل نخواهد بود چرا که طراحی صنعتی در دانشگاه های ما به صورت کلی‬ ‫تدریس می شود‪.‬‬ ‫اهمیت بخش طراحی به عنوان یکی از حلقه های گمشده صنعت طالی کشور‬ ‫و نبود مراکز تخصصی اموزش طراحی در اس��تان ها از س��وی کارشناسان مطرح‬ ‫اس��ت‪ .‬به ویژه در استان هایی مانند یزد‪ ،‬زنجان و خراسان رضوی که ساخت طال‬ ‫و جواهر هنری دیرینه است‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 2‬دی ‪ 22 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت و اقتصاد‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 11‬پیاپی ‪1984‬‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خبر‬ ‫بهره وری در بنگاه های اقتصادی‬ ‫با توجه به حقوق مشتری‬ ‫ثبات مذاکرات اقتصادی برای‬ ‫پیوستن به سازمان تجارت جهانی‬ ‫کارگاه اموزش��ی مش��ترک موسس��ه مطالعات و پژوهش های‬ ‫بازرگانی با موسسه اقتصاد بین الملل کره و موسسه اقتصاد صنعتی‬ ‫و تجاری کره در روز دوم با برگزاری ‪ 3‬نشست در زمینه مذاکرات‬ ‫عضویت در س��ازمان تجارت جهانی پایان یافت‪ .‬در این نشست ها‬ ‫جون کیو سو‪ ،‬مدیر دپارتمان تجارت جهانی موسسه سیاست های‬ ‫اقتص��اد بین الملل کره و جونگ دوک کیم‪ ،‬مدیر دپارتمان تجارت‬ ‫چندجانبه موسس��ه سیاست های اقتصاد بین الملل کره سخنرانی‬ ‫کرده و با متخصصان ایرانی به بحث و گفت وگو پرداختند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش گس��ترش صنعت‪ ،‬در نشس��ت کارگاه اموزش��ی‬ ‫سیاس��ت های صنعتی و پیوس��تن به س��ازمان تج��ارت جهانی‪،‬‬ ‫کیو س��و به بررس��ی فرایند کلی الحاق به سازمان تجارت جهانی‬ ‫پرداخ��ت که ش��امل تبیی��ن فرایندهای ارائ��ه پیش نویس رژیم‬ ‫تجاری‪ ،‬تشکیل گروه کاری و انجام مذاکرات دوجانبه و چندجانبه‬ ‫برای نهایی سازی بسته الحاق کشورهای درخواست دهنده می شد‪.‬‬ ‫دکتر سو در تبیین تک تک این موارد فنی و فرایندی گفت‪ :‬فرایند‬ ‫ی عالوه بر اینکه‬ ‫الحاق از نظر شرایط داخل کشور و روابط بین الملل ‬ ‫ت زیرا نهایی سازی و ارائه‬ ‫ت به شدت سیاسی نیز هس ‬ ‫تکنیکال اس�� ‬ ‫رژیم ه��ای تجاری نیازمند اجماع س��ازی بین ذی نفعان حوزه های‬ ‫مختل��ف اقتص��اد داخلی و توجیه انها نس��بت به اولویت های ملی‬ ‫کش��ور در زمینه تجارت خارجی اس��ت‪ .‬بدون این اجماع به طور‬ ‫مسلم تیم مذاکره کننده شانس چندانی در پیشبرد بده بستان های‬ ‫متعددی که در طول فرایند مذاکره وجود دارد‪ ،‬نخواهد داش��ت‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬از انجایی که با توجه به قوانین داخلی سازمان تجارت‬ ‫جهانی حتی مخالفت یک کش��ور عضو می تواند کل پروسه الحاق‬ ‫عضو جدید را متوقف کند‪ ،‬مدیریت کردن روابط با س��ایر اعضای‬ ‫ش حیاتی‬ ‫س��ازمان تجارت جهانی و نیز اجماع س��ازی بین انها نق ‬ ‫در الحاق عضو جدید خواهد داش��ت‪ .‬بدین ترتیب بدیهی اس��ت‬ ‫ک��ه فرایند عضویت برای اقتصاد بزرگی همچون ایران زمان قابل‬ ‫توجهی را به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫کی��م به تحلیل مذاکرات الحاق درباره خدمات و تعهدات خاص‬ ‫کش��ورها در ای��ن زمینه پرداخت‪ .‬بخش خدم��ات به ویژه در بین‬ ‫کش��ورهای توس��عه یافته به دلیل انکه س��هم عم��ده ای از تولید‬ ‫ناخال��ص داخلی را تش��کیل می ده د از اولوی��ت باالیی برخوردار‬ ‫اس��ت و س��هم ‪50‬درصدی ان از تولید ناخالص داخلی کشورمان‪،‬‬ ‫ش��رایطی کمابیش یکسان برای ما ایجاد کرده است‪ .‬کیم بررسی‬ ‫ش��اخص محدودی��ت تج��اری خدم��ات در حوزه ه��ای مختلف‬ ‫برای کش��ورها را مهم دانس��ت و گفت‪ :‬این م��ورد می تواند درک‬ ‫جامعی از چگونگی واکنش سیاس��ت گذاران در س��ایر کش��ورها‬ ‫نس��بت به ش��رایط خاص‪ ،‬ب��رای متخصصان ایران��ی و در جهت‬ ‫تعیی��ن باز ب��ودن یا بس��تن حوزه های مختل��ف خدماتی‪ ،‬فراهم‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫ناصر ریاحی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫معاون تع��اون وزارت تع��اون‪ ،‬کار و‬ ‫رف��اه اجتماع��ی در شش��مین اجالس‬ ‫رضایتمندی مشتری اظهار کرد‪ :‬بیشتر‬ ‫دستگاه های مدنی در احیای حق مردم‬ ‫ضعیف عمل می کنند در حالی که باید‬ ‫به اصل مسئولیت پذیری و پاسخگویی‬ ‫اهتمام ورزند‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬سیدحمید کالنتری‪ ،‬معاون تعاون وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی در شش��مین اجالس رضایتمندی مش��تری و‬ ‫گردهمایی مدیران صنعت و تجارت ایران ضمن توجه مضاعف به‬ ‫بحث مدیریت در بنگاه های اقتصادی گفت‪ :‬مدیریت یک امر ذاتی‬ ‫تلقی می شود ولی باید مدیران سطح دانش مدیریتی خود را مطابق‬ ‫با علم جهانی پیش ببرند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مدیر هرچه باانگیزه تر و پویاتر فعالیت کند‪ ،‬می تواند‬ ‫فضای بهتری را برای اشتغال و رونق اقتصادی ان بنگاه ایجاد کن د و‬ ‫این فضا در نهایت منجر به حسن اعتماد مشتری و مخاطبان شود‪.‬‬ ‫کالنتری‪ ،‬توجه به حقوق مش��تری را س��بب بهره وری سازمان‬ ‫می داند و اذعان می کند‪ :‬در نگاه کلی مشتری مداری یعنی انسان ها‬ ‫دارای حقوق یکسان و برابری هستند که باید به ان احترام گذاشت‪.‬‬ ‫گاهی در نگاه های اقتصادی مش��تری مداری را با فریب‪ ،‬نیرنگ و‬ ‫ظاهرسازی اشتباه می گیرند‪.‬‬ ‫معاون تعاون وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی تاکیدکرد‪ :‬بیشتر‬ ‫دس��تگاه های مردمی در احی��ای حق مردم ضعیف عمل می کنند‬ ‫در حالی که باید همواره به اصل مس��ئولیت پذیری و پاس��خگویی‬ ‫اهتمام ویژه ورزند و اصل بردباری و پاس��خگویی را س��رلوحه کار‬ ‫خود قرار دهند‪.‬‬ ‫در ای��ن اجالس خدماتی که ش��رکت تعاونی خ��اص کارکنان‬ ‫ایران خ��ودرو به س��هامداران خود ارائه کرده‪ ،‬نحوه رس��یدگی به‬ ‫نیازهای مش��تریان از س��وی تی��م تحقی��ق و داوری این اجالس‬ ‫م��ورد ارزیاب��ی قرارگرفت و پس از بررس��ی خدمات ارائه ش��ده و‬ ‫ب��ه دلیل نهادینه ش��دن اصل مش��تری محوری و رعایت در تمام‬ ‫س��طوح ش��رکت تعاونی خاص تندیس سه س��تاره این اجالس به‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تعاونی خاص اقای حسین محمدی اهدا شد‪.‬‬ ‫داوران به دالیل ارج نهادن به مش��تری‪ ،‬ارائه خدمات گس��ترده و‬ ‫با کیفیت‪ ،‬خدمات رس��انی دقیق و به موقع و ارتباط با مش��تریان از‬ ‫طریق واحد رضایت مشتری‪ ،‬این شرکت را الیق دریافت این نشان‬ ‫دانستند‪ .‬در این دوره تعاونی خاص جزو معدود شرکت های فعال‬ ‫در بخش تعاونی های کشور بود که توانست به این موفقیت دست‬ ‫پیدا کند‪ .‬ششمین اجالس رضایتمندی مشتری با رویکرد تجلیل‬ ‫از واحدهای نمونه و مشتری مدار از سوی گروه پیشگامان در مرکز‬ ‫ل به بررسی عملکرد‬ ‫اس��ناد و کتابخانه ملی برگزار ش��د که هر سا ‬ ‫شرکت های تولیدی‪ ،‬خدماتی و سرمایه گذاری در تمامی اصناف و‬ ‫صنایع پرداخته و انها را ارزیابی می کند‪.‬‬ ‫مسعود باستانی‬ ‫با توجه به جایگاه ‪ ۱۴۰‬ایران در شاخص حل و فصل ورشکستگی بانک جهانی مطرح شد‬ ‫احیای ورشکستگی‪ ،‬فصل فراموش شده قانون‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن‬ ‫دالی��ل رتبه پایی��ن ایران‬ ‫در ش��اخص حل وفص��ل‬ ‫ورشکستگی‪ ،‬توجه خاص‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده باب ‪ ۱۱‬قان��ون تجارت به‬ ‫صنعت‬ ‫امر ورشکس��تگی از زاویه‬ ‫خاتم��ه فعالیت ش��رکت‬ ‫اس��ت‪ .‬به این معنا که در‬ ‫این قانون راهکاری برای احیا و بازس��ازماندهی بنگاه‬ ‫در نظر گرفته نشده و پیش فرض قانون خروج قطعی‬ ‫کسب وکار از چرخه فعالیت های اقتصادی است‪.‬‬ ‫براس��اس تحقیق��ات مرکز پژوهش ه��ای مجلس‬ ‫شورای اس�لامی قوانین مرتبط با ورشکستگی ایران‬ ‫هم قدیمی و هم ناکارامد هستند البته قدیمی بودن‬ ‫قوانی��ن به خودی خود مالک منف��ی یا مثبت بودن‬ ‫بو کار نیست‬ ‫تاثیر انها بر روابط تجاری صاحبان کس ‬ ‫اما با توجه به مفاد قوانین موجود و از منظر پاسخگو‬ ‫نبودن ب��ه نیازهای امروزه و ارائه نکردن راهکار برای‬ ‫برطرف کردن مش��کالت اساسی پیشین‪ ،‬همزمان و‬ ‫پس از ورشکس��تگی در عمل با ناکارامدی قانونی و‬ ‫اجرایی در حوزه ورشکستگی مواجه هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگاه نامطلوب ایران‬ ‫گزارش ه��ای س��االنه بان��ک جهانی در ‪ ۱۲‬س��ال‬ ‫گذش��ته نیز بیانگر این اس��ت که با فرض وجود یک‬ ‫پرون��ده ع��ادی و غیرپیچیده ورشکس��تگی‪ ،‬جایگاه‬ ‫ایران در بی��ن رقبای منطقه ای و جهانی در وضعیت‬ ‫نامطلوب��ی بوده اس��ت‪ .‬هر ان��دازه ک��ه هزینه برای‬ ‫ش��رکت ورشکس��ته افزایش یابد یا نرخ بازستانی به‬ ‫ضرر بس��تانکاران کاهش یابد به یقین در مقایس��ه با‬ ‫س��ایر رقبا رتبه بهتری به اقتصاد ایران تعلق خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬با توجه به همین ناکارامدی ها باوجود انکه به‬ ‫دلیل مش��کالت اقتصادی بنگاه های بسیاری در مرز‬ ‫ورشکستگی قرار دارند اما تعداد اندکی از این بنگاه ها‬ ‫اقدام به اعالم ورشکستگی می کنند‪ .‬بر همین اساس‬ ‫اتاق بازرگانی ایران پیش��نهاداتی را برای اصالح این‬ ‫قانون در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫ناصر ریاحی‪ ،‬رییس کمیس��یون حمایت قضایی و‬ ‫مالکیت فک��ری اتاق بازرگانی ای��ران در گفت وگو با‬ ‫گسترش صنعت درباره ضعف های قانون ورشکستگی‬ ‫و پیگیری ه��ای ات��اق برای اصالح ای��ن قانون گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر بس��یاری از واحد ه��ای صنعتی در مرز‬ ‫ورشکس��تگی قرار دارن��د و با وجود اینک��ه از لحاظ‬ ‫قانونی موظف هس��تند اعالم ورشکس��تگی کنند یا‬ ‫افزایش س��رمایه دهند هیچ گونه اقدامی از سوی انها‬ ‫انجام نمی ش��ود و امار اعالم ورشکس��تگی در کشور‬ ‫براس�اس اعالم مرکز پژوهش های مجلس ش�ورای اسلامی مطابق با اخرین گزارش بانک‬ ‫جهانی ایران در ش�اخص حل وفصل ورشکس�تگی در رتبه ‪ ۱۴۰‬جهان قراردارد‪ .‬شاخص حل‬ ‫بو کار است‬ ‫و فصل ورشکس�تگی یکی از شاخص های تاثیر گذار در ارزیابی بهبود محیط کس ‬ ‫که این سازوکار بیشتر متوجه قوانین و ایین نامه های مربوط به فرایند رسیدگی به بنگاه های‬ ‫ورشکسته است‪.‬‬ ‫بسیار کمتر از واقعیت است‪.‬‬ ‫ریاحی با اشاره به ضعف های قانون ورشکستگی‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬مطاب��ق قان��ون هر بنگاهی ک��ه نتواند‬ ‫به تعهدات خود عمل کند ورشکس��ته اس��ت و به‬ ‫دلی��ل کلی بودن قان��ون و ورود نکردن به جزئیات‬ ‫تعریف شفافی از ورشکس��ته در کشور وجود ندارد‬ ‫و خود فرد یا ش��خص ثالث به محض عمل نکردن‬ ‫به تعهدات می توانند فعالیت بنگاه را متوقف کنند‪.‬‬ ‫درحالی که برگش��ت خوردن چک با ورشکستگی‬ ‫متفاوت اس��ت و توق��ف ‪ ۶‬عملیات بن��گاه عوارض‬ ‫منفی بسیاری برای بنگاه اقتصادی و فضای محیط‬ ‫کسب وکار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نبود قابلیت احیای بنگاه در قانون‬ ‫رییس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری‬ ‫ات��اق بازرگانی ایران با بیان اینکه ب��ه دلیل ابهامات‬ ‫موج��ود در قان��ون ات��اق بازرگانی پیش��نهاد اصالح‬ ‫قان��ون را ارائه کرده اس��ت اظهار ک��رد‪ :‬بحث توقف‬ ‫عملیات موضوع مهمی اس��ت که ب��ه دلیل ابهام در‬ ‫قانون معتقدیم این بخش باید از قانون حذف شود‪.‬از‬ ‫س��وی دیگر به دلیل انکه قانون برای بنگاه هایی که‬ ‫ورشکستگی خود را اعالم نمی کنند مجازاتی در نظر‬ ‫نگرفته اکنون ش��اهد انبوهی از بنگاه های ورشکسته‬ ‫هس��تیم که با امید به اینکه در اینده ممکن اس��ت‬ ‫شرایط تغییر کند به فعالیت خود ادامه می دهند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه در قانون ورشکس��تگی‬ ‫ظرفیتی برای بازس��اماندهی و بازگش��ت بنگاه ها به‬ ‫چرخه اقتصاد در نظر گرفته نش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬در قوانین‬ ‫کش��ورهای پیشرفته ش��رکت ورشکس��ته به منزله‬ ‫بیماری است که می توان ان را درمان کرد و ماهیت‬ ‫بو کار از بین نم��ی رود بلکه در نهایت به‬ ‫اصلی کس�� ‬ ‫فرد دیگری که توانایی ان را دارد واگذار می ش��ود اما‬ ‫متاس��فانه در ایران به دلیل ضعف در قانون ش��رکت‬ ‫ورشکس��ته مرده تلقی و تنها اموال ان تعیین تکلیف‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری‬ ‫ات��اق بازرگانی ایران با بیان اینک��ه در قانون امکانی‬ ‫ب��رای ادغام یا واگذاری بنگاه های ورشکس��ته وجود‬ ‫ن��دارد گفت‪ :‬با ادغام یا واگذاری بنگاه از بین نخواهد‬ ‫رف��ت و می تواند به حیات خ��ود ادامه دهد و این به‬ ‫معنای حفظ اش��تغال و کاهش زی��ان دیدن اقتصاد‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹اعالم قبل از رسیدن به بن بست‬ ‫ضعف ه��ای موج��ود در قوانین ورشکس��تگی و به‬ ‫بو کار همواره‬ ‫تبع مش��کالت موجود در محیط کس ‬ ‫یک��ی از دغدغه ه��ای کمیس��یون صنای��ع مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی نیز بود‪ .‬در همین راس��تا مسعود‬ ‫باستانی‪ ،‬سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای‬ ‫اسالمی در گفت وگو با گس��ترش صنعت با اشاره به‬ ‫مش��کالت موجود در قانون ورشکستگی گفت‪ :‬اعالم‬ ‫ورشکس��تگی راه حلی است برای کمک به بنگاه های‬ ‫اقتصادی که دچار مشکل هستند تا از بن بست رهایی‬ ‫یابن��د درنتیجه با تعیین تاریخ ورشکس��تگی تکلیف‬ ‫بس��یاری از مسائل روش��ن خواهد شد‪ .‬درحال حاضر‬ ‫بسیاری از واحد ها در مرز ورشکستگی قرار دارند که‬ ‫با توجه به مش��کالت اقتصادی سال های گذشته این‬ ‫امر طبیعی است‪.‬‬ ‫باس��تانی با بیان اینکه قانون باید به نحوی تسهیل‬ ‫ش��ود که بنگاه در استانه ورشکستگی وضعیت خود‬ ‫را اع�لام کند گف��ت‪ :‬در قانون باید ش��رایطی فراهم‬ ‫ش��ود تا بنگاه زمانی که به مرز ورشکس��تگی رسید‬ ‫عملیات را متوقف کند و تمهیدات الزم را بیندیش��د‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر زمانی اعالم ورشکس��تگی می ش��ود‬ ‫که بنگاه به بن بس��ت رس��یده و اموال باید به مزایده‬ ‫گذاش��ته ش��ود بنابراین امکانی برای بازساماندهی و‬ ‫احیای بنگاه پس از ورشکستگی وجود ندارد‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون صنای��ع مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با تاکید براینک��ه به دلیل ابه��ام در قانون‬ ‫نمی ت��وان از ان ب��ه عنوان ش��اخصی ب��رای تعیین‬ ‫ورشکس��تگی اس��تفاده کرد اظهارکرد‪ :‬از انجایی که‬ ‫واحد ها اعالم ورشکستگی نمی کنند و از سوی دیگر‬ ‫تعریف قانون به نحوی اس��ت که نمی توان براس��اس‬ ‫ان امارگیری درس��تی انجام داد تا مش��خص ش��ود‬ ‫چه تعداد از بنگاه های اقتصادی ورشکس��ته هستند‬ ‫درنتیجه اماری نمی توان در این زمینه ارائه کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹قان�ون جام�ع در گ�رو ارتب�اط بخ�ش‬ ‫خصوصی با قوه مقننه و دولت‬ ‫باس��تانی با بیان اینکه کمیس��یون صنایع مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی هنوز به طور جدی به این موضوع‬ ‫ورود نکرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬درخواس��ت اصالح و بیان‬ ‫ابهامات قانون باید از س��وی بخش خصوصی مطرح‬ ‫شود تا نمایندگان طرح موضوع کنند اما درحال حاضر‬ ‫ارتباط بخش خصوصی همچون اتحادیه ها‪ ،‬انجمن و‬ ‫تعاونی ها با بدنه دولت و قانون گذاران به خوبی برقرار‬ ‫نشده و متاسفانه هنگام تصویب طرح یا الیحه نظری‬ ‫از بخش خصوصی که قانون برای او تصویب می شود‬ ‫اخذ نمی ش��ود بنابراین کمیسیون با همفکری بخش‬ ‫خصوصی پس از بررسی برنامه ششم توسعه و بودجه‬ ‫‪ ۹۶‬به این موضوعات رسیدگی خواهد کرد‪.‬‬ ‫بناب��ر این گ��زارش‪ ،‬براس��اس جمع بن��دی مرکز‬ ‫پژوهش ه��ای مجل��س ش��ورای اس�لامی چنانچ��ه‬ ‫اراده ای ب��رای اصالح نظ��ام ورشکس��تگی در ایران‬ ‫وجود داش��ته باش��د بای��د در مرحله نخس��ت نظام‬ ‫جامع اطالعات مالکیتی و اعتباری کش��ور به خوبی‬ ‫طراح��ی و مدیری��ت ش��ود و در مرحله بع��د قانون‬ ‫موجود با هدف بازس��ازماندهی شرکت و تامین مالی‬ ‫پ��س از ورشکس��تگی بازنگ��ری ش��ود‪ .‬هرچند قرار‬ ‫گرفت��ن در رتبه ‪ ۱۴۰‬جهان به ان��دازه کافی گویای‬ ‫کاس��تی های ملموس در س��اختار حقوقی و اجرایی‬ ‫نظام ورشکستگی اس��ت اما توجه به معیار فاصله از‬ ‫کش��ورهای پیشرو‪ ،‬ابعاد بیش��تری از این موضوع را‬ ‫نمایان می کند‪ .‬اقتصاد ایران در نماگر ورشکس��تگی‬ ‫در دو گزارش اخر حدود ‪ ۷۰‬واحد و در ‪ ۵‬سال پیش‬ ‫از ان ح��دود ‪ ۸۰‬واحد از بهترین عملکرد دنیا فاصله‬ ‫دارد و داش��ته اس��ت‪ .‬این وضعیت بیانگر بیش��ترین‬ ‫میزان فاصل��ه در بین نماگرهای ده گان��ه با بهترین‬ ‫عملکردهای دنیاست‪.‬‬ ‫با توجه به تجربیات کش��ورها در س��ال های اخیر‬ ‫و به وی��ژه پ��س از بحران مالی س��ال ‪۲۰۰۸‬میالدی‬ ‫می ت��وان ب��ه قطعی��ت گفت ک��ه قان��ون موجود و‬ ‫حاک��م بر ورشکس��تگی مص��وب س��ال ‪ ۱۳۴۷‬تنها‬ ‫ب��ه برخی جنبه ه��ای قضای��ی موض��وع پرداخته و‬ ‫به ابع��اد اقتصادی و اجتماعی ای��ن پدیده عادی در‬ ‫ام��ر تجارت و بنگاهداری توجه نکرده اس��ت‪ .‬جدا از‬ ‫مزیت های اقتصادی‪ ،‬قوانین کارامد ورشکس��تگی از‬ ‫جنبه اجتماعی نیز باعث تقویت امکان همکاری های‬ ‫بلندمدت بین صاحبان کسب وکار می شود و به دلیل‬ ‫وجود س��ازوکارهای قابل اتکا برای ذی نفعان قرارداد‬ ‫منجر به افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی و‬ ‫در نتیجه بهبود محیط کسب وکار خواهد شد‪.‬‬ ‫رشد اقتصادی ‪ 6/6‬درصدی و تورم ‪ 9‬درصدی برای سال ‪95‬‬ ‫گزارش جدید هیات مشاور صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد ایران‬ ‫در س��ال ‪2016‬م از چشم انداز رشد تولید ناخالص داخلی ‪ 6/6‬درصدی و‬ ‫تورم ‪ 9‬درصدی حکایت دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬هیات کارشناس��ی صندوق بین المللی پول مهر امسال‬ ‫سفری به ایران داشت و گزارش اولیه را از چشم انداز اقتصاد ایران منتشر‬ ‫کرد که رشد ‪ 4/5‬درصدی و نرخ تورم ‪ 9/2‬درصدی برای سال جاری در‬ ‫ان پیش بینی شده بود‪.‬‬ ‫هیات کارشناس��ی م��اده ‪ 4‬صن��دوق بین الملل��ی پول ک��ه در میانه‬ ‫اذر س��فری ب��ه ای��ران داش��ت‪ ،‬ارزیابی های خود را نس��بت ب��ه اینده‬ ‫اقتص��اد ایران بروز ک��رد و این گزارش در اس��فند ‪ -95‬فروردین ‪1396‬‬ ‫(مارس ‪ )2017‬برای بحث و بررسی به هیات اجرایی صندوق بین المللی‬ ‫پول ارائه می شود‪.‬‬ ‫این گزارش عالوه بر اینکه چش��م انداز اقتصاد ایران را در س��ال جاری‬ ‫و اینده ترس��یم می کند‪ ،‬پیش��نهادهایی را برای بهب��ود اوضاع اقتصادی‬ ‫کشورمان ارائه کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه دنبال اجرای برنامه جامع اقدام مش��ترک (برجام) و افزایش تولید‬ ‫و صادرات نفت انتظار می رود رش��د تولید ناخالص داخلی به قیمت های‬ ‫حقیق��ی در اقتصاد ایران افزایش یافته و به ‪ 6/6‬درصد در س��ال ‪1395‬‬ ‫(‪2016-17‬م) افزون شود‪.‬‬ ‫ن که تولید نفت در سال ‪2017-18(1396‬م) به سطح طبیعی‬ ‫همچنا ‬ ‫خود می رس��د و رش��د بخش غیرنفتی در سطح متوسطی قرار می گیرد‪،‬‬ ‫پیش بینی می شود رشد اقتصادی ایران در این سال در سطح ‪ 3/5‬درصد‬ ‫قرار گیرد‪ .‬صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده‪ ،‬با توجه به سیاست های‬ ‫محتاطانه اجراش��ده در سال های اخیر‪ ،‬نرخ تورم در سال جاری به حدود‬ ‫‪ 9‬درصد برس�� د هرچند به دلیل اثر افزایش نرخ ارز پیش بینی می ش��ود‬ ‫که این نرخ برای سال ‪ 1396‬به اندکی بیش از ‪ 11‬درصد برسد‪ .‬گزارش‬ ‫صندوق بین المللی پول توصیه کرده است مجموعه ای از اصالحات جامع‬ ‫و هماهن��گ با هدف حمای��ت از تورم پایین و پایدار‪ ،‬تجدید س��اختار و‬ ‫افزای��ش س��رمایه بانک ها‪ ،‬طراحی و اجرای سیاس��ت مالی در چارچوب‬ ‫میان مدت برای حمایت از اصالحات و اولویت بخشی به تغییرات حقوقی‬ ‫و مقررات��ی تس��هیل در امور س��رمایه گذاری‪ ،‬حمایت از ایجاد ش��غل و‬ ‫بهبود نظام تدبیری که این اهداف را تحقق می بخش��د ‪ ،‬مورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫تعامل شرکت های خدماتی‬ ‫با دستگاه های اجرایی‬ ‫پنجشنبه‬ ‫توجه به نیازهای مش��ترک و تعامل با دستگاه های خدمات رسان‪ ،‬از‬ ‫مهم ترین دالیل تشکیل یک شرکت خدماتی است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 2‬دی ‪1395‬‬ ‫‪ 22‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 11‬پیاپی ‪1984‬‬ ‫ی��ک س��رمایه گذار می تواند ب��رای احداث یک ش��هرک‬ ‫صنعتی اقدام کند و پس از دریافت زمین با نظارت ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی‪ ،‬در ان فعالیت صنعتی داش��ته باشد‪.‬‬ ‫حتی می توان��د در صورت توانایی زمین های ش��هرک را به‬ ‫غیر واگذار نکند البته این رویکرد محل اختالف نظر است‪.‬‬ ‫بازگشت به تولید ‪ 180‬واحد‬ ‫تولیدی راکد در زنجان‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪13‬‬ ‫تامین کسری وثیقه ‪ 5‬واحد‬ ‫صنعتی در شهرک نظراباد‬ ‫‪4‬‬ ‫طراحی جواهر‪ ،‬هنری اشتغالزا‬ ‫در دست پسران‬ ‫در ای��ران هنوز طراح��ی طال و جواهرات به صورت یک رش��ته‬ ‫مس��تقل دانشگاهی تدریس نمی ش��ود و متاسفانه نبود این امر در‬ ‫قیاس با دیگر کش��ورها باعث شده نتوانیم از سیل عظیم استعداد‬ ‫بالقوه افراد به ویژه جوانان در این صنعت بهره بگیریم‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫هم اندیشی پارک علم و فناوری در ایالم‬ ‫دارایی با اشاره به اتمام پروژه احداث ساختمان‬ ‫کس��ب وکار ش��هرک صنعتی ایالم اظهارکرد‪ :‬این‬ ‫ش��رکت امادگی الزم را برای دراختیار گذاش��تن‬ ‫فضای برای اس��تقرار نخب��گان و دفتر پارک علم‬ ‫و فناوری به منظور شناس��ایی‪ ،‬مشاوره‪ ،‬کمک به‬ ‫دانش بنیان ک��ردن واحدهای تولیدی و صنعتی و‬ ‫تولید پتنت دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫ایالم با تاکید بر قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬این ش��رکت از واحدهای دانش بنیان و‬ ‫با هدف رسیدن به تولید انبوه حمایت می کند‪.‬‬ ‫دارایی گف��ت‪ :‬پارک های علم و فناوری عالوه بر‬ ‫ام��کان فعالیت ش��رکت های کوچک و متوس��ط‬ ‫دانش مح��ور و کارافرین در یک محیط اقتصادی‪،‬‬ ‫بس��تر الزم را برای انتقال و توسعه فناوری‪ ،‬تولید‬ ‫با ارزش افزوده باال‪ ،‬جذب سرمایه گذاری خارجی و‬ ‫ورود کارافرین��ان و واحدهای صنعتی به بازارهای‬ ‫جهانی فراهم می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫ایالم‪ ،‬هدف اصلی پارک علم و فناوری را گسترش‬ ‫ارتباطات پژوهش��ی صنایع موجود در هر منطقه‬ ‫با واحدهای پژوهش��ی دانش��گاه های ان منطقه و‬ ‫ارتقای فرهنگ ن��واوری و افزایش توان رقابت در‬ ‫میان ش��رکت ها و موسس��اتی که متکی بر علم و‬ ‫دان��ش در محیط پارک فعالی��ت می کنند‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫دارای��ی با اش��اره ب��ه تفاهمنامه بین س��ازمان‬ ‫صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعت��ی ایران و‬ ‫کشور کره جنوبی برای انتقال فناوری از این کشور ‬ ‫افزود‪ :‬ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان در‬ ‫حال شناس��ایی و رفع نیازهای فناورانه واحدهای‬ ‫صنعتی است و پارک علم و فناوری ایالم می تواند‬ ‫از طریق ش��رکت های دانش بنیان مستقر در این‬ ‫پارک در این زمینه کمک شایانی کند‪.‬‬ ‫احداث اتش نشانی ناحیه صنعتی طغرود قم اغاز شد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی قم از اغاز عملیات اجرایی احداث‬ ‫ساختمان ایستگاه اتش نش��انی ناحیه صنعتی طغرود همزمان با میالد پیامبر‬ ‫اعظ��م(ص) خب��ر داد‪ .‬به گزارش گس��ترش صنعت به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت شهرک های صنعتی استان قم‪ ،‬امیر طیبی نژاد با اعالم این خبر اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬با توجه به افزایش روزافزون واحدهای تولیدی و توس��عه ش��هرک ها و‬ ‫نواح��ی صنعت��ی‪ ،‬ایجاد و توس��عه زیرس��اخت های خدماتی در ش��هرک های‬ ‫صنعتی ازجمله ایس��تگاه های اتش نش��انی امری الزم و اجتناب ناپذیر اس��ت‪.‬‬ ‫طیبی نژاد افزود‪ :‬ش��رکت شهرک های صنعتی قم در همین راستا در سال های‬ ‫گذش��ته همواره به دنبال ایجاد‪ ،‬توسعه و تجهیز ایس��تگاه های اتش نشانی در‬ ‫س��طح ش��هرک های صنعتی بوده و هم اکنون ش��هرک های صنعتی شکوهیه‪،‬‬ ‫ثامن االئمه(ع)‪ ،‬محموداباد و سلفچگان دارای ساختمان و خودروی اتش نشانی‬ ‫هس��تند‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قم با تاکید بر اینکه موجودی‬ ‫شهرک های صنعتی در این بخش تا سطح مطلوب شهرک ها و استاندارد فاصله‬ ‫بسیاری دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ایجاد زیرساخت های شهرک های صنعتی استان در بخش‬ ‫ایمن��ی و اتش نش��انی در حد بضاعت و ت��وان بوده و برای تامی��ن واقعی نیاز‬ ‫واحدهای صنعتی کمک و مس��اعدت مس��ئوالن استان را می طلبد‪ .‬طیبی نژاد‬ ‫ادامه داد‪ :‬در همین راس��تا و همزمان با میالد پیامبر اعظم(ص) و فرزند ش��ان‬ ‫ام��ام جعفرص��ادق(ع) عملیات اجرایی س��اخت ایس��تگاه اتش نش��انی ناحیه‬ ‫صنعتی طغ��رود با اعتباری افزون بر ‪3‬میلی��ارد و ‪500‬میلیون ریال و زیربنای‬ ‫‪ 250‬مترمربع اغاز ش��د و پیش بینی می کنیم ساختمان این ایستگاه در مدت‬ ‫‪6‬ماه به بهره برداری برس��د‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قم اهتمام‬ ‫و جدیت این ش��رکت در افزایش توان اطفای حریق و امدادی در ش��هرک ها‬ ‫و نواح��ی صنعتی را یاداور ش��د و گفت‪ :‬ش��رکت ش��هرک های صنعتی قم با‬ ‫فعال کردن مدیریت اچ اس ای‪ ،‬تهیه شناسنامه ایمنی واحدهای صنعتی مستقر‬ ‫در ش��هرک های صنعتی و همیاری واحده��ای صنعتی به دنبال باال بردن توان‬ ‫پیشگیری و عملیاتی واحدهای صنعتی است‪.‬‬ ‫کلینیک سیار مشاوره کسب وکار به اسالم اباد غرب رسید‬ ‫تس��هیل دسترس��ی مدیران و صاحبان طرح ها‬ ‫و واحده��ای صنعتی مس��تقر در ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان به مش��اوران متخصص برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫استان کرمانش��اه تصریح کرد‪ :‬در این کلینیک‬ ‫گروه مش��اوران متخصص کس��ب وکار منتخب‬ ‫در حوزه ه��ای مختل��ف (بازاریاب��ی‪ ،‬بازرگانی‪،‬‬ ‫حقوق��ی‪ ،‬بیمه‪ ،‬اس��تاندارد‪ ،‬فن��اوری‪ ،‬انرژی و‬ ‫فنی و مهندس��ی) حض��ور دارن��د و به صورت‬ ‫مش��اوره می دهند‪.‬‬ ‫ ‬ ‫رایگان ب��ه مدیران صنعتی‬ ‫کردستانی با ابراز امیدواری برای حل مشکالت‬ ‫واحده��ای صنعتی ب��ا دریافت این مش��اوره ها‬ ‫تاکیدکرد‪ :‬در بازه های زمانی مختلف در س��ایر‬ ‫شهرک های صنعتی استان با اطالع رسانی قبلی‬ ‫به واحدهای صنعتی‪ ،‬به استقرار کلینیک سیار‬ ‫مشاوره کسب وکار اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫اختالف شرکا‪ ،‬بازار و تسهیالت؛ ‪ 3‬مانع تولید‬ ‫توسعه شهرک های صنعتی‬ ‫با مکان یابی اراضی‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫کرمانش��اه اظهارکرد‪ :‬کلینیک س��یار مش��اوره‬ ‫کس��ب وکار با حضور مدیران و صاحبان صنایع‬ ‫در شهرک صنعتی اسالم اباد غرب برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنع��ت روابط عمومی‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی کرمانشاه‪ ،‬بیژن‬ ‫کردس��تانی اف��زود‪ :‬ای��ن کلینی��ک در جهت‬ ‫ارتقای ت��وان رقابتی صنایع کوچک و به منظور‬ ‫تفاهمنامه ای بین شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین و‬ ‫مرکز اموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا منعقد شد‪.‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫سکوت قانون‪ ،‬انحصار زمین‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی ایالم از‬ ‫برگزاری جلسه هم اندیشی علم و فناوری استان با‬ ‫حضور رییس پارک علم و فناوری اس��تان‪ ،‬معاون‬ ‫صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی ایالم و‬ ‫معاون پژوهشی پارک خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نق��ل از روابط‬ ‫عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان ایالم‪،‬‬ ‫مرتضی دارایی گفت‪ :‬با تجاری سازی علم و تکمیل‬ ‫زنجیره علم و ثروت می توانیم از علم‪ ،‬ثروت تولید‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫دارایی افزود‪ :‬علم باید در تولید ناخالص داخلی‬ ‫و صادرات نقش داشته باش��د‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان ایالم با اشاره به اینکه‬ ‫خالقی��ت در کنار ن��واوری‪ ،‬کارافرینی را به وجود‬ ‫می اورد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این ش��رکت امادگی دراختیار‬ ‫گذاشتن سخت افزار برای شرکت های دانش بنیان‬ ‫و فناوری را دارد‪.‬‬ ‫ارائه خدمات علمی به صنعتگران‬ ‫قزوین در اجرای یک تفاهمنامه‬ ‫‪4‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 2‬دی ‪ 22 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 11‬پیاپی ‪1984‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خبر‬ ‫تامین کسری وثیقه ‪ 5‬واحد‬ ‫صنعتی در شهرک نظراباد‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی البرز از امادگی صندوق‬ ‫ضمانت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچ��ک ب��رای تامین کس��ری‬ ‫وثیقه واحدهای صنایع کوچک‬ ‫این استان تا سقف ‪ 30‬میلیارد‬ ‫ریال خبر داد‪.‬‬ ‫جهانگیر شاهمرادی‬ ‫به گزارش گسترش صنعت‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫ب��ه نق��ل از رواب��ط عموم��ی شهرک های صنعتی البرز‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫الب��رز‪ ،‬جهانگیر ش��اهمرادی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این صندوق از صندوق های توس��عه ای بخش‬ ‫تولید اس��ت که با هدف تسهیل س��رمایه گذاری از طریق‬ ‫صدور ضمانتنامه اعتباری ایجاد ش��ده و در اس��تان البرز‬ ‫نیز فعالیت دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی البرز گفت‪:‬‬ ‫صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک‪ ،‬وثیقه های‬ ‫مورد نیاز واحدهای صنعتی برای دریافت تسهیالت بانکی‬ ‫را به میزان ‪70‬درصد اصل و س��ود تس��هیالت در مناطق‬ ‫توسعه یافته و ‪85‬درصد اصل و سود تسهیالت در مناطق‬ ‫کمتر توسعه یافته تعهد می کند‪.‬‬ ‫ش��اهمرادی ادامه داد‪ :‬صنعتگ��ران در کوتاه ترین زمان‬ ‫و ب��دون مراجعه به بان��ک در ازای وثیقه قرار دادن محل‬ ‫اجرای طرح می توانند از این ضمانتنامه های صادرشده از‬ ‫سوی صندوق در نظام بانکی استفاده کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان البرز‬ ‫اف��زود‪ :‬اولویت تامین ضمانت ای��ن صندوق برای دریافت‬ ‫تس��هیالت س��رمایه در گ��ردش‪ ،‬طرح ه��ای ایج��ادی‪،‬‬ ‫عارضه یاب��ی واحدهای صنعتی‪ ،‬طرح ه��ای دانش بنیان و‬ ‫طرح های مس��تقر در ش��هرک های صنعتی و شهرک های‬ ‫فناوری است‪.‬‬ ‫ش��اهمرادی با اش��اره به بازدید از ‪ 5‬طرح در ش��هرک‬ ‫صنعت��ی نظراب��اد البرز ب��ر حمایت از ای��ن طرح ها برای‬ ‫تس��ریع در راه اندازی و اغاز فعالیت شان در بخش تولید و‬ ‫صنع��ت تاکید کرد و گفت‪ :‬این واحدها از ضمانتنامه های‬ ‫صندوق اس��تفاده کرده اند که این بازدید با هدف بررسی‬ ‫وضعی��ت واحده��ای صنعتی پس از اس��تفاده از خدمات‬ ‫ضمانت نام صندوق انجام شده است‪.‬‬ ‫گسترش صادرات‬ ‫خوشه طیور خراسان جنوبی‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی‬ ‫از افزای��ش صادرات محصوالت خوش��ه طیور خراس��ان‬ ‫جنوبی به افغانستان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی خراس��ان جنوبی‪ ،‬عباس‬ ‫جرجانی از افزایش طیف محصوالت تولیدی مرغ اس��تان‬ ‫و صادرات ان خبر داد و گفت‪ :‬تاکنون محصوالت خوش��ه‬ ‫مرغ استان شامل گوشت مرغ‪ ،‬جوجه یک روزه‪ ،‬مرغ بدون‬ ‫انتی بیوتیک‪ ،‬مرغ منجمد‪ ،‬تخم مرغ و‪ ...‬به خارج از کشور‬ ‫صادر می ش��د که از این به بعد کبک‪ ،‬بوقلمون‪ ،‬بلدرچین‬ ‫و تخ��م بلدرچین ه��م در یکی‪ ،‬دو ماه اینده وارد س��بد‬ ‫صادراتی خراس��ان جنوبی به افغانستان می شود از این رو‬ ‫سبد صادرات این استان گسترده تر می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی‬ ‫با بی��ان اینکه س��رانه مصرف محصوالت مرغ در کش��ور‬ ‫بیشتر از دیگر کشورها است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خراسان جنوبی‬ ‫حدود ‪۸۰‬درص��د تولید مازاد در زمین��ه محصوالت مرغ‬ ‫دارد از این رو توان صادراتی استان برای مرغ زیاد است‪.‬‬ ‫وی به فعالیت ‪ ۸۶۰‬واحد مرغداری در اس��تان اش��اره‬ ‫ک��رد و ادامه داد‪ :‬خراس��ان جنوبی ی��ک چرخه کامل در‬ ‫تولید محصوالت مرغ دارد و س��االنه مقادیر زیادی از ان‬ ‫را به دیگر اس��تان ها و کش��ور ها صادر می کند به طوری‬ ‫که در س��ال گذش��ته ‪۵۲‬هزار تن گوش��ت مرغ‪۱۴ ،‬هزار‬ ‫تن تخم مرغ‪ ۳۰ ،‬میلیون جوج��ه یک روزه‪۳۵۰ ،‬هزار تن‬ ‫خوراک طی��ور و مرغ بدون انتی بیوتی��ک تولید و عرضه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫به گفته جرجانی‪ ،‬در س��ال گذشته‪۱۷ ،‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تن‬ ‫خ��وراک طیور به ارزش ‪۱/۸‬میلیون دالر‪۱۳ ،‬هزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫ت��ن مرغ منجم��د و ‪۲/۱‬میلیون دالر جوج��ه یک روزه به‬ ‫افغانستان صادر کرده که این میزان صادرات در سال ‪۹۵‬‬ ‫جهش خوبی داشته است‪.‬‬ ‫وی از راه اندازی مرکز تحقیق و توسعه (ار اند دی) برای‬ ‫کنسرس��یوم صادراتی مرغ اس��تان خبر داد و گفت‪ :‬برای‬ ‫نشان سازی و افزایش صادرات محصوالت این کنسرسیوم‬ ‫نیاز بود تا یک س��ری پژوهش و مطالع��ات در این حوزه‬ ‫ش��ود که به این منظ��ور یک مرکز تحقیق و توس��عه در‬ ‫استان راه اندازی شد‪.‬‬ ‫جرجانی ب��ا بیان اینک��ه ‪ ۳‬فروش��گاه تخصصی عرضه‬ ‫محص��والت خوش��ه طی��ور در شهرس��تان های بیرجند‪،‬‬ ‫خوس��ف و نهبندان راه اندازی شده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬تاکنون‬ ‫‪ ۷‬واح��د صادرات مح��ور در زمینه تولی��دات مرغ در این‬ ‫کنسرس��یوم فعالی��ت می کنن��د ک��ه در این��ده ‪ ۴‬واحد‬ ‫دیگر ه��م به ان اضافه می ش��ود و محصوالت��ی از قبیل‬ ‫مرغ منجمد‪ ،‬مرغ بدون انتی بیوتیک‪ ،‬تخم مرغ‪ ،‬گوش��ت‬ ‫شترمرغ و‪ ...‬را عرضه می کنند‪.‬‬ ‫علی یزدانی‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در بازدید از شهرک ها و نواحی صنعتی لرستان‪:‬‬ ‫اختالف شرکا‪ ،‬بازار و تسهیالت؛ ‪ 3‬مانع تولید‬ ‫دارای قابلی��ت ص��ادرات‪ ،‬در ش��هرک های صنعتی‬ ‫زینب عبدی‪ -‬صنایع کوچک‪ :‬صنایع مس�تقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان لرستان‬ ‫کش��ور شناس��ایی ش��د ه و با برگ��زاری کالس های‬ ‫در حال�ی ب�ا مش�کالت تصفیه خانه و فاضلاب و مبلمان ش�هری و زیباس�ازی مواجهند که‬ ‫اموزش مدیریت ص��ادرات‪ ،‬این بنگاه ها به بازارهای‬ ‫مسئوالن از زیرساخت ها در ‪ 21‬شهرک و ناحیه صنعتی این استان گفته اند؛ حال انکه عمده‬ ‫داخلی و خارجی دست خواهند یافت‪.‬‬ ‫مش�کالت صنعتگران درحال حاضر امور بانکی و مالیاتی اس�ت‪ .‬اکنون ‪ 952‬ش�هرک‪ ،‬ناحیه‬ ‫ریی��س س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی در کشور فعالیت می کنند که از این تعداد ‪ 296‬ناحیه صنعتی‬ ‫صنعتی ایران بر توجه به اموزش تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫در روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته مستقر هستند‪.‬‬ ‫امس��ال بنا داری��م ‪ ۱۰۰‬هزار نف��ر را اموزش دهیم‬ ‫و توجه ب��ه اموزش‪ ،‬تحقیق و توس��عه‪ ،‬بازار و علم‬ ‫مدیریت از اهمیت بسزایی برخوردار است و می تواند‬ ‫هرچند در تمام استان های کشور تاکنون ‪ 7‬هزار و‬ ‫صنعت��ی افزود‪ :‬ب��ا توجه به اینکه مب��ارزه با قاچاق‬ ‫بنگاه ها را از این وضعیت خارج کند‪.‬‬ ‫‪ 400‬میلیارد تومان به ‪ 9‬هزار و ‪ 977‬واحد تولیدی‬ ‫پوش��اک در کشور مطرح اس��ت این واحد می تواند‬ ‫ب��ه گفت��ه یزدان��ی‪ ،‬برای رس��یدن به توس��عه و‬ ‫تعل��ق گرفته اما این تس��هیالت با ش��رایط مصوب‬ ‫پاسخگوی نیاز باشد چراکه مواد اولیه ان از تولیدات‬ ‫ایجاد اش��تغال باید نقاط قوت و ضعف‬ ‫شورای پول و اعتبار پرداخت شده است‪.‬‬ ‫داخل است و بازار بسیار مناسبی دارد‪.‬‬ ‫مشخص شود نقاط قوت تقویت و نقاط‬ ‫ان طور ک��ه علی یزدان��ی‪ ،‬معاون وزی��ر صنعت‪،‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران افزود‪ :‬در اختالف شرکا‪ ،‬مشکل ضعف برطرف شود‪.‬‬ ‫معدن و تجارت در س��فر به استان لرستان و بازدید‬ ‫بازار و پرداخت نشدن‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫از ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی این اس��تان گفت‪،‬‬ ‫همه اس��تان های کشور س��تاد اقتصاد‬ ‫تسهیالت از عمده‬ ‫بازدید از شهرک صنعتی بروجرد اظهار‬ ‫در تمام��ی بنگاه هایی که در ش��هرک ها مس��تقرند‬ ‫مقاومت��ی و کارگروه س��تاد تس��هیل‬ ‫مشکالت بنگاه هاست‪،‬‬ ‫کرد‪ :‬یکی از برنامه هایی که در مجموعه‬ ‫مش��کالت شناسایی شده و با دانشگاه فنی حرفه ای‬ ‫ش��کل گرفته که در مجم��وع در کل‬ ‫نمی توان نسخه واحدی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬س��ازمان صنایع‬ ‫کش��ور‪ ،‬س��ازمان مدیریت‪ ،‬مهندسان و شرکت های‬ ‫کش��ور ‪9‬هزار و ‪ 977‬بن��گاه در قالب‬ ‫برای انان پیچید‬ ‫طرح رونق با تس��هیالت ‪7‬هزار و ‪ 400‬بلکه باید متناسب با کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی دنبال‬ ‫مش��اور مذاکراتی داش��تیم تا نس��خه ای برای حل‬ ‫میلیارد تومان قرارداد بستند و سیستم مشکالت شان اقدام به می شود حضور در مجموعه شهرک های‬ ‫مشکالت انان پیچیده ش��ود و به انان ‪6‬ماه فرصت‬ ‫صنعتی در شهرستان های مختلف است‬ ‫داده شود تا مشکالت شان حل شود‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫کرده‬ ‫پرداخت‬ ‫را‬ ‫مبلغ‬ ‫این‬ ‫بانکی‬ ‫رفع انها کرد‬ ‫تا از نزدیک با تولیدکنندگان و صاحبان‬ ‫یزدانی با اش��اره به اینکه اختالف ش��رکا‪ ،‬مشکل‬ ‫یزدان��ی گفت‪ :‬مقرر ش��ده ‪7‬هزار و‬ ‫صنایع اش��نا و برای رفع مشکالت انها‬ ‫بازار و پرداخت نش��دن تسهیالت از عمده مشکالت‬ ‫‪ 500‬بنگاه تا پایان امسال از تسهیالت‬ ‫تدابیری اندیشیده شود‪.‬‬ ‫بنگاه هاس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬نمی توان نس��خه واحدی برای‬ ‫و ش��رایطی که مهیاس��ت اس��تفاده کنند‪ .‬بخشی‬ ‫ب��ه گفته یزدانی‪ ،‬سیاس��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫انان پیچید بلکه باید متناسب با مشکالت شان اقدام‬ ‫از بانک ها به صورت مس��تقیم مش��کلی نداش��تند‬ ‫و تجارت و س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫به رفع انها کرد‪.‬‬ ‫و ش��رایط اعتباری انها به گونه ای ب��وده که با انها‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬ام��اده ک��ردن زیرس��اخت های الزم‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در بازدید از‬ ‫همکاری کرده اند‪.‬‬ ‫ب��رای جذاب تر ش��دن س��رمایه گذاری و تش��ویق‬ ‫‪3‬واحد شهرک صنعتی در شهرستان بروجرد گفت‪:‬‬ ‫ریی��س س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫س��رمایه گذاران در این ش��هرک ها اس��ت از این رو‬ ‫در این ‪3‬واحد از همه امکانات و تجهیزات اس��تفاده‬ ‫صنعتی ایران گفت‪ :‬بخش��ی از ای��ن بنگاه ها پروانه‬ ‫امکان��ات ش��هرک های صنعت��ی در مناط��ق کمتر‬ ‫ش��ده اما مش��کل عمده انان امور مالیاتی است که‬ ‫صنعتی دارن��د اما خالی از ماش��ین االت و امکانات‬ ‫توس��عه یافته با ‪ 50‬درصد تخفیف به سرمایه گذاران‬ ‫باید رسیدگی شود‪ .‬با سازمان امور مالیاتی کشور که‬ ‫هس��تند و ب��ه انب��ار تبدیل ش��ده اند ک��ه درصدد‬ ‫ارائه می شود‪.‬‬ ‫همراه و همگام با تولید اس��ت درباره تامین سرمایه‬ ‫شناس��ایی انها هس��تیم تا پروانه انها را باطل کنیم‬ ‫ریی��س س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫ثاب��ت ب��رای بنگاه هایی ک��ه هیچ مش��کلی ندارند‬ ‫و در مقابل‪ ،‬بنگاه هایی را که می توانند در واحدهای‬ ‫صنعتی ایران درباره ش��هرک صنعتی الیگودرز نیز‬ ‫صحبت شده هر معضلی که در استان وجود دارد و‬ ‫تولید فعالیت بیشتری داشته باشند‪ ،‬تقویت کنیم‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬ش��هرک صنعتی الیگودرز به لحاظ اینکه در‬ ‫قابل حل باشد‪ ،‬رفع شود و هرچه قابل حل نیست از‬ ‫به گفته یزدان��ی ‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مس��یر جاده اصلی قرار دارد برای س��رمایه گذاران‬ ‫طریق وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پیگیری شود‪.‬‬ ‫حمایت خواهد کرد تا در این مسیر از هلدینگ های‬ ‫بسیار جذاب خواهد بود‪.‬‬ ‫یزدانی ادامه داد‪ :‬این ‪3‬واحد در شهرستان بروجرد‬ ‫معتبر کش��ور ک��ه دارای منابع مالی الزم هس��تند‪،‬‬ ‫یزدانی افزود‪ :‬امیدواریم با تش��ویق سرمایه گذاران‬ ‫ظرفی��ت صادرات دارند که یکی از انها زاگرس پوش‬ ‫اس��تفاده کنند‪ .‬در این راستا یک هزار و ‪ 200‬بنگاه‬ ‫ش��اهد وضعیت مطلوب تر شهرک صنعتی الیگودرز‬ ‫بوده و در حوزه پوش��اک کار می کند و در چارچوب‬ ‫صادرکننده در شهرک های صنعتی کشور شناسایی‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫سیاس��ت های اقتص��اد مقاومت��ی اس��ت‪ .‬در واحد‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫زاگرس پوش ‪ ۳۰۰‬نفر مشغول به کار هستند و طرح‬ ‫وی با تاکید بر اینکه بنگاه هایی که برای دریافت‬ ‫صنعتی ایران همچنین در حاشیه بازدید از کارخانه‬ ‫توسعه ان می تواند کارگشا باشد و برای این مهم ‪۲۰‬‬ ‫تس��هیالت معرفی می ش��وند باید به علم روز تولید‬ ‫داروس��ازی بایر افالک شهرس��تان ازنا با بیان اینکه‬ ‫میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد‪.‬‬ ‫مجه��ز بوده تا ت��وان رقابت در بازاره��ای داخلی و‬ ‫ای��ن کارخانه دارای اس��تانداردهای جهانی اس��ت‪،‬‬ ‫ های‬ ‫ک‬ ‫ش��هر‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫ریی��س س��ازمان صنایع‬ ‫خارجی را داشته باشند‪ ،‬افزود‪ 388 :‬خوشه صنعتی‬ ‫گفت‪ :‬سرمایه در گردش مورد نیاز برای این کارخانه‬ ‫تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه فاز تولید داروی انس��انی این‬ ‫کارخانه در حال اجراست‪ ،‬افزود‪ :‬بخش تولید داروی‬ ‫دامی ای��ن کارخانه به دلیل نداش��تن س��رمایه در‬ ‫گردش م��ورد نیاز تنها ب��ا ‪ 30‬درصد ظرفیت خود‬ ‫کار می کند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬تامین‬ ‫س��رمایه در گردش مورد نیاز ای��ن کارخانه به طور‬ ‫جدی پیگیری می شود‪.‬‬ ‫یزدانی افزود‪ :‬این واح��د می تواند عالوه بر تامین‬ ‫نی��از داخل در ح��وزه داروهای دام��ی هم صادرات‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران با اش��اره به مشکل نقدینگی برخی از‬ ‫واحده��ای صنعتی اظهار کرد‪ :‬کارخانه داروس��ازی‬ ‫بایراف�لاک ازنا از همه لحاظ در حد اس��تانداردهای‬ ‫جهانی است و فاز نخست ان به بهره برداری رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫یزدانی در حاش��یه بازی��د از این بن��گاه تولیدی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ای��ن کارخانه از لح��اظ فضای فیزیکی‬ ‫و تجهی��زات و نیروهای ش��اغل و متخصص در حد‬ ‫اس��تاندارد قرار دارد و میزان سرمایه گذاری ارزی و‬ ‫ریالی ان قابل توجه است اما متاسفانه انچه مشهود‬ ‫بوده این اس��ت که این کارخانه تنه��ا با ‪ 30‬درصد‬ ‫ظرفیت کار می کند‪.‬‬ ‫وی نبود س��رمایه در گردش را مشکل اصلی این‬ ‫کارخان��ه عنوان ک��رد و افزود‪ :‬تقاض��ای این واحد‬ ‫تولیدی در کارگروه استانی مصوب شده و پیشنهاد‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت نیز این اس��ت که‬ ‫س��رمایه گذاران بخش خصوصی ک��ه از لحاظ مالی‬ ‫و تخصصی در وضعیت مناس��بی ق��رار دارند با این‬ ‫مجموعه در جه��ت افزایش ظرفیت تولید همکاری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫این مسئول گفت‪ :‬امیدواریم در بازدید بعدی هم‬ ‫اش��تغال افزایش یافته باشد و هم مجموعه بتواند از‬ ‫فضاها و تجهیزات این کارخانه استفاده ببرد‪.‬‬ ‫یزدانی اف��زود‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫جهاد کش��اورزی‪ ،‬استانداری‪ ،‬ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی استان‪ ،‬سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران و دامپزش��کی باید ورود جدی کرده و‬ ‫به این کارخانه کمک کنند‪ .‬همچنین اس��تانداری‪،‬‬ ‫شرکت شهرک ها و سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان نهایت همراهی را با این کارخانه داشته باشند‪.‬‬ ‫تعامل با دستگاه های اجرایی از سوی شرکت های خدماتی‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی مازندران‬ ‫گف��ت‪ :‬کار گروهی‪ ،‬توج��ه به نیازهای مش��ترک و‬ ‫تعام��ل با دس��تگاه های خدمات رس��ان‪ ،‬از مهم ترین‬ ‫دالیل تش��کیل یک شرکت خدماتی در شهرک های‬ ‫صنعتی است‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی مازندران‪ ،‬سیدمصطفی‬ ‫موسوی در جلسه بررسی قوانین و مقررات حاکم بر‬ ‫تشکیل شرکت های خدماتی استان های شمال کشور‬ ‫اظهار کرد‪ :‬شرکت های خدماتی براساس قانون و در‬ ‫راستای برنامه اجرای واگذاری اداره امور و نگهداری‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی تشکیل شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران با‬ ‫اش��اره به اهداف تشکیل شرکت های خدماتی افزود‪:‬‬ ‫یک��ی از برنامه ها و اقدامات س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ای��ران‪ ،‬ایجاد ش��رکت های‬ ‫خدماتی و واگذاری ام��ور مربوط ‪ ،‬به خود واحدهای‬ ‫صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی با استفاده از‬ ‫به وجود اوردن منافع مشترک بین واحدهای موجود‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬موس��وی بیان ک��رد‪ :‬کار گروهی‪ ،‬توجه‬ ‫به نیازهای مش��ترک واحدها‪ ،‬تعامل با دستگاه های‬ ‫دولت��ی و خدمات رس��ان‪ ،‬مهم ترین دالیل تش��کیل‬ ‫شرکت خدماتی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی مازندران‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬درمجموع‪ ،‬در اس��تان مازندران تاکنون‬ ‫بی��ش از ‪ 100‬مجم��ع عمومی در بح��ث انتخابات‬ ‫هیات مدی��ره ش��رکت خدمات��ی و مجام��ع مال��ی‬ ‫برگزار ش��ده اس��ت‪ .‬موس��وی ادامه داد‪ :‬با همکاری‬ ‫صاحب نظران‪ ،‬اساس��نامه ش��رکت خدمات��ی مورد‬ ‫بازنگ��ری ق��رار گرف��ت و درباره مش��کالت بحث و‬ ‫تبادل نظر ش��ده اس��ت‪ .‬مرتضی ش��عبانی‪ ،‬نماینده‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫نی��ز در این جلس��ه گف��ت‪ :‬قانون مالکی��ت و نحوه‬ ‫نگهداری امور ش��هرک های صنعتی در س��ال ‪ 87‬به‬ ‫تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است‪.‬‬ ‫ش��عبانی افزود‪ :‬براس��اس ماده ‪ 5‬ایین نامه اجرای‬ ‫قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی‪ ،‬شهرک هایی مشمول تشکیل شرکت‬ ‫خدماتی می ش��وند که بیش از ‪50‬درصد زمین های‬ ‫ل واگ��ذاری در ف��از عملیاتی در هر ش��هرک و‬ ‫قاب�� ‬ ‫ناحیه صنعتی واگذار ش��ود و حداق��ل واحدهای به‬ ‫بهره برداری رس��یده در ش��هرک های صنعتی به ‪15‬‬ ‫مورد و در ناحیه صنعتی به ‪ 5‬مورد رسیده باشند‪.‬‬ ‫نماین��ده س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ایران گفت‪ :‬ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫وظیف��ه ترغی��ب و دعوت ب��رای امر واگ��ذاری امور‬ ‫شهرک ها و تشکیل جلسه را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫الزم به توضیح اس��ت‪ ،‬در این جلس��ه نمایندگان‬ ‫ش��رکت های خدماتی اس��تان های ش��مال کش��ور‪،‬‬ ‫پیرامون موانع و مشکالت شرکت های خدماتی شامل‬ ‫نحوه واگذاری و اداره امور و قوانین و مقررات مربوط‬ ‫بحث و تبادل نظر کردند‪.‬‬ ‫ظرفیت انرژی بادی‬ ‫معادل‪ 50‬نیروگاه هسته ای‬ ‫بررس��ی قیمت اس��تفاده از انرژی باد نش��ان می دهد که گرچه هزینه‬ ‫ماشین های بادی با بزرگی و نیز ازدیاد توان تخمینی انها افزایش می یابد‪،‬‬ ‫ولی بهای هر کیلووات انرژی انها کاهش پیدا می کند‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 2‬دی ‪1395‬‬ ‫‪ 22‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 11‬پیاپی ‪1984‬‬ ‫یک ش��رکت دانش بنیان در مرکز رشد فناوری های نفت و گاز دانشگاه‬ ‫صنعت نفت موفق به طراحی و ساخت کوادکوپتر عمودپرداز (‪)VTOL‬‬ ‫برای کنترل خطوط لوله های نفت و گاز شد‪.‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ 2‬دهه تاخیر سنگ محک کشتی سازان ایرانی‬ ‫ائتالف ‪ ۸‬قدرت برای ساخت‬ ‫فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی‬ ‫کنسرس��یومی متش��کل از ‪ 8‬ش��رکت ای��درو‪ ،‬ایزوایکو‪ ،‬تاسیس��ات‬ ‫دریایی‪ ،‬ماشین س��ازی اراک‪ ،‬مپنا‪ ،‬ش��رکت ملی حفاری‪ ،‬ای‪.‬پی‪.‬ام‪.‬ای‬ ‫و پایندان برای س��اخت و اتمام فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی تش��کیل ش��ده‬ ‫است‪ .‬بر اساس وعده مدیران‪ ،‬این کنسرسیوم در نظر دارد با استفاده از‬ ‫تمام توان داخلی این فاز را به طور بومی به بهره برداری برس��اند‪ .‬برخی‬ ‫پیش بینی ها حاکی از این است که فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی تا سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫به بهره برداری خواهد رس��ید‪ .‬این فاز اکنون با اشتغالزایی بیش از ‪۶۰۰‬‬ ‫نفر به مرحله اجرایی رسیده و قرار است در ماه های اینده با اشتغالزایی‬ ‫‪۴‬هزار نفری مسیر ساخت را ادامه دهد‪.‬‬ ‫کنترل خطوط لوله های نفت و گاز‬ ‫افزایش یافت‬ ‫‪6‬‬ ‫‪12‬‬ ‫پیشرفت ‪۸۸‬درصدی شبکه‬ ‫فاضالب مناطق مرکزی تهران‬ ‫‪11‬‬ ‫ایران در اندونزی‬ ‫نیروگاه می سازد‬ ‫‪12‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ساخت ازادراه پلور ـ پردیس‬ ‫امسال کلید می خورد‬ ‫‪11‬‬ ‫استیضاح وزیر راه به صالح نیست‬ ‫عضو کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪:‬‬ ‫تغییر وزیر راه و شهرسازی در شرایط کنونی که چند ماه از‬ ‫دوره دولت یازدهم باقی مانده است‪ ،‬به صالح نیست‪.‬‬ ‫یوناتن بت کلیا در این باره افزود‪ :‬با فرض استیضاح وزیر راه‬ ‫و شهرس��ازی و ندادن رای اعتماد به وی‪ ،‬حضور فرد دیگری‬ ‫به ‪3‬ماه در مقام سرپرس��ت یا وزیر‪ ،‬چه مش��کلی را از کشور‬ ‫رفع می کند؟‬ ‫وی گف��ت‪ :‬اق��ای اخوندی چند ب��ار در کمیس��یون عمران مجلس‬ ‫حضور یافته و به نمایندگان توضیحاتی درباره سانحه برخورد دو قطار‬ ‫ارائه کرده اس��ت‪ ،‬اقای ت��رکان نیز که از طرف دول��ت مامور پیگیری‬ ‫حادثه قطار بود‪ ،‬پس از بررس��ی موضوع‪ ،‬به کمیس��یون گزارش دادند‪.‬‬ ‫کمیس��یون تخصصی نیز پس از بررسی و جمع بندی‪ ،‬گزارش تفصیلی‬ ‫خود را در صحن علنی خواند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬مجلس می تواند از هر وزیری درب��اره اتفاق های رخ داده‬ ‫توضیح بخواهد اما اینکه بالفاصله بحث اس��تیضاح پیش کشیده شود‪،‬‬ ‫جایز نیس��ت‪ .‬اق��ای اخوندی در دوره فعالیت خ��ود مذاکرات خوب و‬ ‫موفقیت امیزی با مدیران ش��رکت های هواپیمایی برای خرید هواپیما‬ ‫و نوس��ازی ناوگان هوایی و نیز توس��عه ناوگان ریلی و‪ ...‬انجام داده اند‬ ‫که نباید اقدام های مثبت او با این سانحه که ناشی از خطای انسانی یا‬ ‫حتی مشکل فنی بود‪ ،‬زیر سوال برود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وزیر راه و شهرسازی برای تحقق رقابت پذیری در‬ ‫منطقه و جهان و حذف واس��طه ها‪ ،‬قرارداد خرید ‪ 138‬فروند‬ ‫هواپیم��ای ایرباس و ای‪.‬تی‪.‬ار را امضا کرد که انصاف نیس��ت‬ ‫اقدام های مثبت و اهداف بلند وزیر راه نادیده گرفته شود‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪:‬‬ ‫نوس��ازی ناوگان فرس��وده ریلی و هوایی یکی از اولویت های‬ ‫برنام�� ه وزارت راه در ای��ن دوره ب��ود که جای قدردان��ی دارد‪ .‬وزیر راه‬ ‫و شهرس��ازی نیز از اغاز‪ ،‬بر نوس��ازی ناوگان حمل ونقل عمومی اصرار‬ ‫داش��ت که بیانگر اهمیت دادن وی به ایمن��ی و کیفیت خدمات دهی‬ ‫و نگرانی از جان مردم اس��ت‪ .‬عضو کمیس��یون عمران مجلس شورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬در س��انحه برخورد دو قطار نمی توان کل وزارتخانه یا‬ ‫ش��خص وزیر را مقص��ر معرفی کرد بلکه زیرمجموعه ش��رکت راه اهن‬ ‫خطاهایی داش��ت که مدیرعامل شرکت با اس��تعفای خود‪ ،‬مسئولیت‬ ‫ان را پذیرفت‪ ،‬همین کافی است و نشان می دهد خطاها نادیده گرفته‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬بت کلیا افزود‪ :‬در حالی که دشمنان ایران در خارج از مرزها‬ ‫علیه ما جبهه گیری کرده اند‪ ،‬شایس��ته نیست ما در داخل با هم درگیر‬ ‫ش��ویم و به جای رفع مشکل‪ ،‬تقصیر را به گردن یکدیگر بیندازیم‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬به جای استیضاح وزیر به فکر رفع مشکالت باشیم‪.‬‬ ‫گازرسانی به هزار خانوار روستایی‬ ‫خریدکانتینر‪۱۹‬میلیون و‪۱۸۰‬هزار دالری‬ ‫طرح های گازرسانی به ‪ ٤٧‬روستای شهرستان میانه در اذربایجان شرقی‬ ‫تا پایان امس��ال افتتاح می شود‪ .‬به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از‬ ‫ش��انا‪ ،‬ولی ا‪ ...‬دینی‪ ،‬مدیرعامل شرکت گاز استان اذربایجان شرقی گفت‪:‬‬ ‫تا پایان امس��ال‪ ،‬طرح های گازرس��انی به ‪ ٤٧‬روستا‪ ،‬طرح گازرسانی به‬ ‫مجتمع ذوب فوالد اذربایجان و س��اخت ایس��تگاه تقلیل فش��ار گاز با‬ ‫ظرفیت ‪ ٥٠‬هزار مترمکعب در ساعت افتتاح می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان اذربایجان شرقی افزود‪ :‬برای گازرسانی به‬ ‫‪ ٤٧‬روس��تای شهرستان میانه‪ ١٨٠ ،‬میلیارد ریال اعتبار هزینه می شود‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬گازرس��انی به این ‪ ٤٧‬روستا زمینه برخورداری بیش از‬ ‫‪ 3‬ه��زار نفر از اهالی این روس��تاها را از نعمت گاز فراهم می کند‪ .‬دینی‬ ‫گفت‪ :‬همچنین در دهه فجر امس��ال عملیات گازرسانی به طرح مجتمع‬ ‫توس��عه ذوب ف��والد اذربایجان که از گاز به عنوان خ��وراک در عملیات‬ ‫احیای تولید اهن اس��فنجی اس��تفاده می کند به بهره ب��رداری خواهد‬ ‫رسید‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز اس��تان اذربایجان شرقی به افزایش حجم‬ ‫گاز ورودی شهرستان میانه اشاره کرد و افزود‪ :‬با توجه به افزایش تعداد‬ ‫مشترکان گاز طبیعی شهرس��تان میانه و گازرسانی به مراکز تولیدی و‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬میزان گاز ورودی این شهرس��تان از ‪ ٥٠‬ه��زار مترمکعب در‬ ‫ساعت به ‪ ١٠٠‬هزار مترمکعب در ساعت افزایش یافته است‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫ب��رای تحقق منویات رهبر معظم انقالب در زمینه اقتصاد مقاومتی‪ ،‬این‬ ‫ش��رکت امادگی دارد در اسرع وقت نس��بت به گازرسانی و بهره مندی‬ ‫مراکز تولیدی و صنعتی اقدام کند‪.‬‬ ‫خط کشتیرانی «ون های» تایوان‪ ،‬از شرکت تولیدی کانتینر سینگاماز‬ ‫هنگ کن��گ کانتینرهای��ی به ظرفیت ‪۱۰‬ه��زار و ‪ ۱۵۰‬تی ای یو و ارزش‬ ‫‪۱۹‬میلی��ون و ‪۱۸۰‬ه��زار دالر خریداری کرد‪ .‬به گ��زارش مانا‪ ،‬ون های‬ ‫تعدادی کانتینر استاندارد ‪ ۲۰‬فوتی‪ ،‬کانتینر عمومی ‪ ۴۰‬فوتی و کانتینر‬ ‫ب��ا حجم ب��االی ‪ ۴۰‬فوتی را ب��ه ارزش ‪۱۹‬میلیون و ‪۱۸۰‬ه��زار دالر از‬ ‫تولیدکننده کانتینری سینگاماز خرید که ارزش هر کدام به طور میانگین‬ ‫هزار و ‪ ۸۹۰‬دالر براورد ش��ده اس��ت‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬قرار است‬ ‫کانتینره��ا با ظرفیت ‪۱۰‬هزار و ‪ ۱۵۰‬تی ای یو در ‪ 5‬کارخانه س��ینگاماز‬ ‫ساخته شوند‪.‬‬ ‫اصالح نقاط پر حادثه جاده های اصفهان‬ ‫مدی��ر اداره راه��داری و حمل ونق��ل ج��اده ای تیران و ک��رون گفت‪:‬‬ ‫‪۱۵‬میلی��ارد ریال برای رفع نیازهای راه��داری تیران و کرون که در ‪۴۵‬‬ ‫کیلومتری غرب اصفهان قرار دارند‪ ،‬نیاز است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش تین نیوز‪ ،‬محمدرض��ا زواران افزود‪ :‬این اعتب��ار برای اغاز‬ ‫عملیات احداث زیرگذرهای روستایی‪ ،‬نگهداری راه های اصلی‪ ،‬تجهیزات‬ ‫راه ه��ا‪ ،‬روکش‪ ،‬رفع نقاط حادثه خیز و تعمیر و تجهیز راهدارخانه ها نیاز‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به احداث زیر گذر منطقه کارگاهی شهید چمران‬ ‫تیران گفت‪ :‬این زیرگذر ‪۸۰‬درصد پیشرفت فیزیکی داشته که پیش بینی‬ ‫می شود در ماه های اینده به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 2‬دی ‪ 22 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت زیرساخت‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 11‬پیاپی ‪1984‬‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خبر‬ ‫گشایش ‪ ۴‬خط اعتبارات‬ ‫اسنادی‬ ‫اعزام ‪ ۳۳‬گروه ایمن سازی‬ ‫به جاده های مازندران‬ ‫در یک طرح زمس��تانی‪ ۳۳ ،‬گ��روه راهداری در راه های‬ ‫اصلی مازندران مستقر ش��ده اند تا این مسیر پر مسافر را‬ ‫لباسی نو بپوشانند و برای میزبانی از مسافران اماده شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫مازندران به وجود تمامی زمینه های حمل ونقل در استان‬ ‫اعم از حمل ونقل هوایی‪ ،‬ریلی‪ ،‬دریایی و جاده ای اش��اره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬باید به مازندران به دلی��ل دارا بودن تمامی‬ ‫ساختارها در بخش حمل ونقل توجه ویژه شده و اعتباراتی‬ ‫کافی و مناسب به این استان اختصاص داده شود‪ ،‬چرا که‬ ‫صنعت حمل ونقل می تواند در زمینه توس��عه و شکوفایی‬ ‫این اس��تان بس��یار کارساز و گره گشا باش��د‪ .‬احمدافرین‬ ‫محمدزاده افزود‪ :‬شبکه راه های ارتباطی مازندران به طول‬ ‫‪۱۰‬هزار و ‪ ۴۰۰‬کیلومتر ازادراه‪ ،‬بزرگراه‪ ،‬راه اصلی‪ ،‬فرعی‬ ‫و روس��تایی به عنوان محور اصل��ی حمل ونقل جاده ای از‬ ‫عوامل عمده رشد و توسعه اقتصادی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫اس��تان بوده و ب��ه عنوان ش��ریان های حیاتی و اقتصادی‬ ‫از جایگاه ویژه ای برخوردار اس��ت که ب��ا صرف اعتبارات‬ ‫کالن در س��ال های متمادی احداث ش��ده و جزو یکی از‬ ‫عظیم ترین سرمایه های ملی کشور به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی به وظیفه اصل��ی ادارات کل راهداری و حمل ونقل‬ ‫جاده ای اس��تان ها اش��اره کرد و در این باره گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه وظیفه اصلی ادارات کل اس��تان ها ایمن سازی و‬ ‫نگهداری راه اس��ت از این رو ای��ن اداره کل نیز اقدامات‬ ‫بسیار گس��ترده ای را در زمینه نگهداری و ایمن سازی در‬ ‫دست اجرا داش��ته که ازجمله انها می توان به نصب انواع‬ ‫عالئم‪ ،‬خط کش��ی ها‪ ،‬بهس��ازی و روکش اس��فالت‪ ،‬نصب‬ ‫گاردری��ل و نگهداری از ‪ ۴۰۰‬کیلومتر روش��نایی محورها‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫محم��دزاده همچنی��ن در زمین��ه عملی��ات راهداری‬ ‫زمستانی این اداره کل در امسال افزود‪ ۳۳ :‬اکیپ راهداری‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬راهدار به همراه ‪ ۲۵۰‬دستگاه از انواع ماشین االت‬ ‫راهداری در گردنه های مهم و برفگیر اس��تان مستقر شده‬ ‫و امادگ��ی کامل ب��رای اجرای عملیات راه��داری و برف‬ ‫روبی در سطح محورها را دارند‪.‬‬ ‫حمید رضا رضاییان اصل‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مدیرعامل سازمان بنادر و‬ ‫دریانوردی گفت‪ :‬تا دو سال‬ ‫اینده جمع س��رمایه گذاری‬ ‫داخلی و خارج��ی در حوزه‬ ‫تجهی��زات بن��ادر ح��دود‬ ‫‪۷۰۰‬میلی��ون دال ر ان��واع‬ ‫تجهیزات بندری اس��ت که‬ ‫محمد سعیدنژاد‬ ‫وارد بنادر کشور می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان‬ ‫ب��ه گ��زارش تین نی��وز‪،‬‬ ‫بنادر و دریانوردی‬ ‫محمد سعیدنژاد گفت‪ :‬پس‬ ‫از توافق��ات برج��ام موضوع‬ ‫خری��د تجهی��زات بندری از‬ ‫کش��ورهای خارج��ی را دنبال کردی��م و برخی تجهیزات‬ ‫بندری از اروپا خریداری ش��د که ای��ن خرید ه ا دو دلیل‬ ‫عم��ده و مهم داش��ت؛ نخس��ت انک��ه الزم ب��ود نیاز به‬ ‫تجهیزات در بنادر برطرف شود‪ ،‬همچنین باید به غربی ها‬ ‫بفهمانی��م که یخ تحریم ها در حال ذوب ش��دن اس��ت و‬ ‫مقاومت بیهوده در این باره منطقی نیست‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی افزود‪ :‬در شرایط‬ ‫پس��ابرجام‪ ،‬ورود خطوط الینری به بنادر کش��ور افزایش‬ ‫یاف��ت ضمن انکه در خرید تجهی��زات بندری موانع رفع‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه ضمانتنامه رس��می ای��ن خرید ها ‬ ‫به دس��ت ما رس��یده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این کاال به کشور وارد‬ ‫شده که در توس��عه تجهیزات بندری و توسعه فعالیت ها‬ ‫در بنادر موثر است‪.‬‬ ‫ مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی گفت‪ :‬تا ‪۲‬س��ال‬ ‫این��ده جمع س��رمایه گذاری داخل��ی و خارجی در حوزه‬ ‫تجهی��زات بنادر حدود ‪۷۰۰‬میلی��ون دالر انواع تجهیزات‬ ‫بندری است که وارد بنادر و دریاهای کشور می شود‪.‬‬ ‫سعیدنژاد افزود‪ :‬بیش��ترین تجهیزات برای بندر شهید‬ ‫بهش��تی چابهار و بندر ش��هید رجایی بندرعباس درنظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره به اینکه نخستین‬ ‫اعتبارات اس��نادی (ال س��ی) به مبل��غ ‪۱۷۰‬میلیون دالر‬ ‫انجام ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬قرار اس��ت ‪ ۴‬ال سی دیگر برای‬ ‫یکی از شرکت های اروپایی گش��ایش شود‪ .‬در این راستا‬ ‫خری��د و نصب تجهیزات بندری مورد نی��از در بنادر امام‬ ‫خمینی(ره) ‪ ،‬شهید رجایی‪ ،‬چابهار و یکی از بنادر شمالی‬ ‫در دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫س��عیدنژاد همچنین درباره فعالیت س��ازمان بنادر در‬ ‫نوس��ازی و توسعه شناورها گفت‪ :‬س��ال گذشته از محل‬ ‫وجوه اداره ش��ده سازمان بنادر و دریانوردی ‪۲۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان تس��هیالت در اختیار بخش خصوصی قرار دادیم تا‬ ‫از این محل برای ساخت شناورها استفاده شود‪.‬‬ ‫ مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی افزود‪ :‬میانگین‬ ‫سود این تسهیالت ‪۱۰‬درصد است که مابه التفاوت سود از‬ ‫سوی سازمان پرداخت می شود‪ .‬ضمن انکه در این پروژه‪،‬‬ ‫بانک های مختلف‪ ،‬بانک عامل هستند‪.‬‬ ‫اسحاق جهانگیری‬ ‫محمد حسین داجمر‬ ‫‪ 2‬دهه تاخیر سنگ محک کشتی سازان ایرانی‬ ‫فلوس» ارائه ش��د‪ .‬در دهه ‪۱۹۷۰‬میالدی به دلیل‬ ‫امیر مهرزاد – گس�ترش صنعت‪ :‬هفته گذش�ته پس از قرارداد خرید کشتی از کره جنوبی‪،‬‬ ‫ظرفیت ه��ای موجود در کش��ور‪ ،‬مانن��د نفت خیز‬ ‫موج جدیدی از انتقادها به راه افتاد که باعث جنجال های بسیاری در کشتی سازی کشور شد‪.‬‬ ‫بودن خلیج فارس‪ ،‬توس��عه صنع��ت دریایی باعث‬ ‫نهایی شدن قرارداد خرید ‪ ۱۰‬فروند کشتی از هیوندایی کره جنوبی حواشی زیادی را ایجاد‬ ‫جذب این ش��رکت برای انج��ام فعالیت در ایران‬ ‫کرد‪ .‬این تنش ها زمانی به اوج خود رسید که حمیدرضا رضاییان اصل‪ ،‬مدیرعامل ایزوایکو در‬ ‫ش��د‪ .‬پس از انقالب‪ ،‬دو ش��رکت «کشتی س��ازی‬ ‫نشس�ت خبرنگاران از ناراحتی به گریه افتاد‪ .‬رفتار مدیرعامل یکی از بزرگترین س�ایت های‬ ‫خلیج فارس» و «کشتی سازی صدرا» سعی کردند‬ ‫کشتی س�ازی در کش�ور‪ ،‬مسیر کشتی س�ازی را از وضعیت اقتصادی به رویکردهای سیاسی‬ ‫همان برنامه کشتی سازی پیش از انقالب را ادامه‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫دهند‪ .‬ش��رکت ص��درا هم بر بنیان های ش��رکت‬ ‫صنای��ع دریایی ملی ایران که در بوش��هر اغاز به‬ ‫کشتی س��ازی های داخلی به دنبال امضای این‬ ‫حواش��ی مربوط به امضای ق��رارداد در روزهای‬ ‫کار کرده بود‪ ،‬اس��توار است‪ .‬با این حال مشکالت‬ ‫قرارداد هجمه های رس��انه ای گس��ترده ای را علیه‬ ‫گذش��ته حجم باالیی از خبره��ای بخش دریایی‬ ‫زی��ادی در این زمینه وجود دارد که باعث ش��ده‬ ‫کش��تیرانی جمهوری اس�لامی ایران اغاز کردند‪.‬‬ ‫کشور را به خود اختصاص داد‪ .‬مسئوالن‪ ،‬مدیران‬ ‫قرارداد س��اخت ‪ ۶‬کش��تی کانتینری که از اواخر‬ ‫انها معتقد بودند در شرایطی که کشتی سازی در‬ ‫و مقام��ات متع��ددی در تمام س��طوح اظهار نظر‬ ‫دهه ‪ ۷۰‬امضا شده بود هنوز به نتیجه نرسد‪.‬‬ ‫کش��ور با رکود جدی روبه رو شده و در سال های‬ ‫کردن��د‪ .‬البته این اظهارنظرها خلل و فرج ها هنوز‬ ‫کش��تیرانی جمهوری اس�لامی ایران در س��ال‬ ‫گذش��ته برای توسعه این صنعت و زیرساخت های‬ ‫در نتیجه نهایی تاثیری نداش��ته اند و با گذش��ت‬ ‫‪ ۱۳۷۹‬پ��س از ‪ ۴‬س��ال مذاک��ره توانس��ته ب��ود‬ ‫الزم هزین��ه فراوانی نیز ش��ده اس��ت‪ ،‬س��فارش‬ ‫چند روز از واقعه نخس��تین‪ ،‬به نظر می رس��د که‬ ‫ق��رارداد س��اخت ‪ ۶‬فرون��د کش��تی کانتینربر با‬ ‫‪۱۰‬فروند کش��تی ب��ه کره جنوبی هی��چ توجیهی‬ ‫کمی حواش��ی ارام گرفته و اینک می توان نگاهی‬ ‫ظرفیت ‪ ،۲۲۰۰TEU‬ب��ا ایزوایکو به ارزش بیش‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫واقعی تر به مسئله پیش امده داشت‪.‬‬ ‫از ‪۱۸۸‬میلی��ون دالر منعقد کند که براس��اس ان‬ ‫رضاییان اصل‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت کشتی سازی‬ ‫با مرور صحبت ها و خبرهای روزهای گذشته در‬ ‫مجموعه ایزوایکو متعهد ش��د این ‪ ۶‬فروند کشتی‬ ‫ایزویک��و حتی پای ‪ ۶‬ه��زار و ‪۵۰۰‬نیروی کار این‬ ‫این زمینه به س��ادگی می توان پی برد که اگرچه‬ ‫را در یک دوره ‪ ۴۴‬ماه��ه تحویل دهد؛ قراردادی‬ ‫شرکت را پیش کش��ید و گفت تامین حقوق این‬ ‫کشتی س��ازی داخلی در طلب توجه و حمایت بر‬ ‫که در ادامه تغییرات زیادی داشت‪.‬‬ ‫نیروها که هر کدام مس��ئولیت ی��ک زندگی را به‬ ‫حق است اما این موضوع هیچ تناقضی با خرید ‪۱۰‬‬ ‫البت��ه نگاه به قراردادهای منعقدش��ده در بحث‬ ‫عهده دارند بر چیزهای دیگر اولویت دارد‪.‬‬ ‫فروند کشتی انهم براساس قراردادی که مربوط به‬ ‫کشتی سازی نش��ان می دهد که نخستین قرارداد‬ ‫در‬ ‫طرف‬ ‫پس از اینکه تنش ها بیش��تر ش��د‪ ،‬دو‬ ‫قبل‬ ‫دولت‬ ‫تصدیگری‬ ‫دوران‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ ها‬ ‫م‬ ‫تحری‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫ساخت کشتی در کشور بین دو شرکت کشتیرانی‬ ‫رسانه ملی به مناظره نشستند و کشتی سازی های‬ ‫می ش��ود‪ ،‬ندارد‪ .‬همچنی��ن باید در‬ ‫جمهوری اس�لامی و شرکت صدرا در‬ ‫داخلی این کار را خیانت به کشور دانستند‪.‬‬ ‫نظر داش��ت که اجرای ای��ن قرارداد‬ ‫سال ‪ ۷۲‬و در شرایطی منعقد شد که‬ ‫در مقابل‪ ،‬کش��تیرانی جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫می تواند بخشی از سرمایه های از بین کشتی سازی صدرا باید ت��ا پیش از این فعالی��ت کارخانه های‬ ‫سرانجام واکنش نشان داد و ماجرای قراردادهای‬ ‫رفته را زنده کند‪.‬‬ ‫نسبت به ساخت یک نه چن��دان پیش��رفته کشتی س��ازی‬ ‫فروند کشتی کانتینربر‬ ‫‪ ۱۲‬س��ال پیش را مطرح کرد تا شاید مهر پایانی‬ ‫به عبارت دیگر نیازهای کش��ور در‬ ‫داخلی‪ ،‬بیش��تر بر تعمیر و نوس��ازی‬ ‫با ظرفیت ‪۲۸۷۳‬تن و‬ ‫بر این داس��تان باشد‪ .‬بر اس��اس اعالم کشتیرانی‬ ‫حوزه کش��تیرانی تنها به همین ‪۱۰‬‬ ‫ش��ناورها و در نهایت ب��ارج متمرکز‬ ‫طول ‪۹۳‬متر در بوشهر‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران کشتی سازی های داخلی‬ ‫فروند مح��دود نمی ش��ود‪ .‬دولت به اقدام کند اما صدرا بود‪ ،‬ب��ه عبارتی می توان مدعی ش��د‬ ‫س��ال ها پیش بر اساس قراردادی متعهد شدند در‬ ‫عنوان متولی ه��ر دو طرف می تواند پس از دریافت قسط این قرارداد نخس��تین قرارداد ساخت‬ ‫مدتی مشخص که ‪ ۲‬ساله بود‪ ،‬چند فروند کشتی‬ ‫با سفارش به کشتی س��ازی داخلی‪ ،‬نخست و ساخت یک کش��تی بود که متاسفانه هیچ وقت به‬ ‫بسازند اما با وجود دریافت مبلغ های سنگین پس‬ ‫معتقدند‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫انها‬ ‫مدیران‬ ‫ های‬ ‫ه‬ ‫گفت‬ ‫عمل نرس��ید و پس از گذشت سال ها‬ ‫بلوک فوالدی‪ ،‬این‬ ‫از ‪ ۱۲‬سال تنها دو کشتی تحویل داده شد‪.‬‬ ‫دیگ��ر دوران تاخیره��ا گذش��ته‪ ،‬پروژه را به دلیل نبود مبلغ قرارداد ب��ه متقاضی بازگردانده‬ ‫ن درحالی اس��ت که در صنعت کش��تیرانی و‬ ‫ای ‬ ‫عیارس��نجی کن��د‪ .‬کشتی س��ازان‬ ‫شد و این دو کشتی ساخته نشدند‪.‬‬ ‫سکوی مناسب‬ ‫کشتی س��ازی زمان و مدیریت ان اهمیت بس��یار‬ ‫داخلی اصرار دارد که توانایی ساخت‬ ‫کارشناس��ان درب��اره این ق��رارداد‬ ‫متوقف کرد‬ ‫باالیی دارد‪ .‬کش��تیرانی جمهوری اسالمی مدعی‬ ‫کش��تی های بزرگ و اقیانوس پیما را‬ ‫معتقدند پس از گذشت حدود ‪ ۸‬سال‬ ‫ش��د با این س��ابقه چگون��ه می ت��وان در چنین‬ ‫دارند‪ ،‬در مقابل کشتیرانی جمهوری‬ ‫مبلغ اولیه مرجوع شد و این در حالی‬ ‫قراردادی به صنعت کشتی س��ازی داخلی اعتماد‬ ‫اسالمی ایران به دلیل سابقه ناخوشایند همکاری‬ ‫بود که هیچ جریمه ای برای سازنده درنظر گرفته‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ا کشتی س��ازی داخلی ترجی��ح می دهد در این‬ ‫نشد‪.‬‬ ‫در حالی ک��ه فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا نیز به‬ ‫زمینه ریس��ک نکن��د چراکه با لغ��و تحریم ها در‬ ‫انچه از پیش��ینه این قرارداد مش��خص اس��ت‪،‬‬ ‫این ماجرا واکنش نش��ان داده و خواستار لغو این‬ ‫دوران پسابرجام‪ ،‬این شرکت تالش دارد بازارهای‬ ‫اینکه کشتی س��ازی صدرا باید نس��بت به ساخت‬ ‫قرارداد ش��ده بود‪ ،‬اسحاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول‬ ‫از دس��ت رفته خود را بازگرداند و به توس��عه این‬ ‫یک فروند کشتی کانتینربر با ظرفیت ‪۲۸۷۳‬تن و‬ ‫رییس جمهوری با حضور در این قرارگاه نسبت به‬ ‫خطوط نیز وارد ش��ود‪ .‬در چنین ش��رایطی زمان‬ ‫طول ‪۹۳‬متر در بوشهر اقدام کند اما صدرا پس از‬ ‫این اظهارات واکنش نش��ان داده و به دغدغه های‬ ‫اهمیت بسزایی دارد‪.‬‬ ‫دریافت قسط نخست و ساخت یک بلوک فوالدی‪،‬‬ ‫انها پاسخ داد‪.‬‬ ‫با این همه‪ ،‬هفته گذشته فرصتی فراهم کرد تا‬ ‫این پروژه را به دلیل نبود س��کوی مناسب متوقف‬ ‫به گفته جهانگیری این قرارداد مربوط به دوران‬ ‫جدال چندساله کشتیرانی و کشتی سازی داخلی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫پیش از تحریم هاست و کشتی سازی هیوندایی در‬ ‫که به صورت ارام و گاه به شکل اتش زیرخاکستر‬ ‫دومی��ن ق��رارداد‪ ،‬مرب��وط اس��ت ب��ه یکی از‬ ‫ان زمان ‪۲۵‬درصد از مبلغ قرارداد را دریافت کرده‬ ‫بود‪ ،‬اشکار شده و دو طرف در مقابل افکار عمومی‬ ‫ش��رکت های تابع کش��تیرانی‪ ،‬یعنی کش��تیرانی‬ ‫ب��ود‪ .‬در ادامه و به دلیل تحریم ه��ا امکان انتقال‬ ‫به ادعاهای خود پاس��خ دهند‪ .‬فرصتی که اگرچه‬ ‫والفجر که در س��ال ‪ ۷۵‬برای تامین ش��ناورهای‬ ‫باقی پول فراهم نش��د و این ش��رکت ب��ه دادگاه‬ ‫در برخی موارد تاس��ف بار بود اما بسیاری نکات را‬ ‫مس��افری خود با کشتی سازی اروندان به پای میز‬ ‫ش��کایت ک��رد‪ ،‬چرا ک��ه مدعی بود کار س��اخت‬ ‫روشن کرد‪.‬‬ ‫مذاکره رفت‪ ،‬هرچند عملیات اجرایی این قرارداد‬ ‫‹ ‹سابقه کشتی سازان داخلی‬ ‫کشتی ها را اغاز کرده است‪.‬‬ ‫(ب��ه ارزش ‪۱۳‬میلیون دالر به منظور س��اخت دو‬ ‫تاری��خ صنعت کشتی س��ازی در داخل ایران به‬ ‫بر اساس گفته های معاون اول رییس جمهوری با‬ ‫فروند کشتی مسافری کاتاماران)‪ ،‬در عمل از سال‬ ‫زمان��ی برمی گردد که هن��وز کش��ورهایی مانند‬ ‫رفع تحریم ها‪ ،‬دولت ایران و کش��تیرانی جمهوری‬ ‫‪ ۷۹‬اغاز شد‪.‬‬ ‫ام��ارات‪ ،‬کوی��ت و‪ ...‬در ح��وزه دریای��ی و بندری‬ ‫اس�لامی ایران دوباره به س��راغ این کشتی سازی‬ ‫اگرچه براس��اس ق��رارداد اولیه کشتی س��ازی‬ ‫اقدامی نکرده بودند‪.‬‬ ‫رفت و ن��ه تنها مبلغ اولیه را احی��ا کرد‪ ،‬بلکه در‬ ‫ارون��دان بای��د ش��ناورهای نامب��رده را در تاریخ‬ ‫کشتی سازی در ایران حتی پیش از کره جنوبی‬ ‫قرارداد جدید‪ ،‬کشتی سازی هیوندایی متعهد شد‬ ‫‪ 81/1/31‬ب��ه کش��تیرانی والفج��ر تحویل می داد‬ ‫برنامه ریزی ش��د‪ ،‬نخستین برنامه کشتی سازی در‬ ‫ساخت این کش��تی ها را با فناوری جدیدتر و ‪۲۵‬‬ ‫ام��ا بازهم ب��ه دالیلی‪ ،‬موفق به تحوی��ل به موقع‬ ‫ای��ران مرب��وط به پیش از انقالب اس��ت که طرح‬ ‫درصد ارزان تر از قرارداد اولیه تمام کند‪ .‬در نتیجه‬ ‫پروژه نش��د‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬براس��اس توافق دیگری‬ ‫ان از س��وی یک ش��رکت المانی به نام «بلوم اند‬ ‫این کار یک سود همه جانبه است‪.‬‬ ‫که برای حمایت کش��تیرانی والفجر از سازندگان‬ ‫داخلی انجام می شد‪ ،‬تاریخ تحویل دهی به اسفند‬ ‫‪ ۱۳۸۱‬تغییر یافت‪ .‬اگرچه دو طرف می دانس��تند‬ ‫که تحویل ش��ناورها در این تاریخ نیز امکان پذیر‬ ‫نخواه��د ب��ود‪ ،‬چرا که ع�لاوه بر تکمیل نش��دن‬ ‫ساخت بدنه نخس��تین شناور‪ ،‬متعلقات مربوط به‬ ‫تجهیزات ش��ناورها مانند لوله ه��ا‪ ،‬کابل های برق‪،‬‬ ‫ماش��ین االت و‪ ...‬نیز ت��ا بهمن ‪ ۸۱‬اماده نش��ده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫اما پایان دهه ‪ ۷۰‬یعنی در س��ال ‪ ۱۳۷۹‬قرارداد‬ ‫دیگری که وارد مرحله جدی شد‪ ،‬قرارداد ساخت‬ ‫‪۶‬فرون��د کش��تی کانتینرب��ر بود که ای��ن بار بین‬ ‫کش��تیرانی و کشتی س��ازی ایزوایکو منعقد ش��د‬ ‫و ایزوایکو نس��بت به س��اخت ‪۶‬فروند کشتی هر‬ ‫کدام ب��ا ظرفی��ت ‪ TEU ۲۲۰۰‬کانتینر در یک‬ ‫دوره ‪۴۴‬ماهه متعهد ش��د؛ قراردادی که تغییرات‬ ‫زیادی داشت‪ ،‬از جمله تغییرات ان کاهش تعداد‬ ‫کشتی ها و زمان قرارداد بود‪ .‬نخستین کشتی پس‬ ‫از ‪ ۵۵۰‬روز تاخیر در اسفند ‪ ۸۴‬در حالی که بدون‬ ‫موتور‪ ،‬درهای انبار و محل اسکان کارکنان بود به‬ ‫اب انداخته شد‪ .‬حال انکه بسیاری از کارشناسان‬ ‫معتقدند هنوز بسیاری از شرکت ها گمان می کنند‬ ‫با س��اخت یک حوضچه خش��ک می توان در رده‬ ‫شرکت های س��ازنده کشتی قرار گرفت درصورتی‬ ‫که این ش��رکت ها هنوز قادر به قبول سفارش��اتی‬ ‫همانند شرکت های رقیب خود نیستند‪.‬‬ ‫موضوع س��اخت ‪ ۶‬فروند کشتی کانتینری برای‬ ‫بس��یاری اشناست اما این قرارداد ابعادی دارد که‬ ‫شاید برای همه اش��کار نباشد‪ .‬گسترش صنعت‪،‬‬ ‫برای بررسی ابعاد این قرارداد که قرار بود براساس‬ ‫ان تا س��ال ‪ ۸۳‬این تعداد کشتی کانتینری به اب‬ ‫انداخته ش��ود‪ ،‬با محمدحسین داجمر‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫و رییس هیات مدیره س��ابق کشتیرانی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫داجمر درباره این قرارداد که با گذشت بیش از‬ ‫‪ ۱۰‬سال هنوز اجرا نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬این قرارداد‬ ‫اواخر دهه ‪ ۷۰‬منعقد شد که براساس ان قرار بود‬ ‫یک کشتی را المانی ها با حضور مهندسان ایرانی‬ ‫و ‪ ۵‬کشتی دیگر را مجتمع کشتی سازی و صنایع‬ ‫فراساحل ایران بسازد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پس از گذش��ت ‪ ۲‬سال از قرارداد به‬ ‫دلیل اینکه مبلغ قابل پرداخت بر اساس پیشرفت‬ ‫زمان��ی تعیین ش��ده بود‪ ،‬نه براس��اس پیش��رفت‬ ‫فیزیک��ی‪ ،‬حدود ‪۹۰‬درص��د از کل قرارداد تحویل‬ ‫متجمع سازنده شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل و رییس هیات مدیره سابق کشتیرانی‬ ‫جمه��وری اس�لامی ب��ا اش��اره به اینک��ه جدول‬ ‫زمانبندی تحویل کش��تی ها چن��د بار تغییر کرد‪،‬‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬در نهایت و پس از اتفاقاتی که افتاد‬ ‫قرار شد ششمین کش��تی در بهمن ‪۱۳۸۴‬به اب‬ ‫انداخته شود‪.‬‬ ‫داجمر افزود‪ :‬به دلیل فش��اری که وزیر بازرگانی‬ ‫در ان زمان اورد قرار ش��د ساخت ‪ ۶‬کشتی به ‪۴‬‬ ‫کش��تی کاهش یابد‪ .‬در این حالت یعنی ش��رکت‬ ‫س��ازنده باید ‪ ۳‬کش��تی تحویل م��ی داد زیرا یک‬ ‫کشتی را هم سازنده خارجی تحویل داده بود‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش به نظر می رسد اگر قرارداد‬ ‫س��اخت کش��تی ها با کره جنوبی به دوران قبل از‬ ‫تحریم ه��ا هم مربوط نمی ش��د‪ ،‬س��فارش انها به‬ ‫خارج از کشور برای دولت یازدهم رفتار اشک باری‬ ‫نبوده و ش��اید تا حدی بتوان به دولت حق داد که‬ ‫در ساخت کش��تی های کانتینربر به کشتی سازان‬ ‫داخلی اعتمادی نداشته باشد‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫تعرفه سرعت گیر‬ ‫واردات بی دلیل قطعه‬ ‫‪ 2‬دی ‪1395‬‬ ‫‪ 22‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 11‬پیاپی ‪1984‬‬ ‫مشارکت تایرهای ایرانی‬ ‫در ازمون فرانسوی ها‬ ‫ام��روز فع��االن صنع��ت تایر با دریاف��ت فناوری از ش��رکت های‬ ‫خارجی تایرهای س��واری رادیال تولید و نیاز خودروسازان داخلی را‬ ‫تامین می کنند‪ .‬در حال حاضر یکی از مش��کالت صنعت تایر کشور‬ ‫کارخانه ها و ظرفیت کم تولید انهاس��ت زیرا گالیه های بس��یاری از‬ ‫س��وی تولیدکنندگان تایر کش��ور وجود دارد که س��هم بازار انها از‬ ‫قاچاق و واردات کاهش یافته و محصوالت در انبار باقی مانده است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که انجمن واردکنن��دگان تایر به ظرفیت خالی‬ ‫بازار و پوش��ش ان به وسیله واردات اش��اره می کند‪ .‬از دیگر دالیلی‬ ‫که برای این امر به ان استدالل می کنند فرسودگی خطوط تولید و‬ ‫نداشتن فناوری روز دنیا در محصوالت داخلی است‪.‬‬ ‫انتصاب رییس‬ ‫انجمن شرکت های‬ ‫خدمات پس از فروش خودرو‬ ‫شناسایی‬ ‫قطعه سازان توانمند‬ ‫در گفت وگوی «گسترش صنعت» با فعاالن ارزیابی کیفیت خودرو تاکید شد‬ ‫قیمت مالک کیفیت نیست‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫همکاری های مشارکتی به همراه جذب سرمایه های خارجی برای‬ ‫توس��عه صنعت کشور در حال انجام است و این روزها صنعت خودرو‬ ‫و قطعه روزهای پرمش��غله ای را س��پری می کنند‪ .‬در این راستا دبیر‬ ‫انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو از شناسایی و معرفی‬ ‫قطعه س��ازان همکار با فولکس واگن خبر داد و گفت‪ :‬کمیته توسعه‬ ‫و ارتقای کسب وکار انجمن قطعه سازان جلسه ای با مدیر خودکفایی‬ ‫ش��رکت فولکس واگن در ش��رکت ماموت خواهند داشت تا فهرست‬ ‫قطع��ات مورد نظر برای تولید و س��ازندگان مرتبط برای همکاری ها‬ ‫مشخص شوند‪.‬‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 2‬دی ‪ 22 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 11‬پیاپی ‪1984‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫گامی موثر در صادرات خودرو‬ ‫خبر‬ ‫احتمال توقف واردات هوندا‬ ‫در ش��رایطی که ش��رکت واردکننده خودروهای هوندا درگیر‬ ‫توقف شماره گذاری خودروهای وارد شده از امریکا است‪ ،‬احتمال‬ ‫لغو مجوز و توقف فعالیت این ش��رکت در زمینه ثبت س��فارش و‬ ‫واردات خودروهای هوندا نیز مطرح شده است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬در‬ ‫سال های گذشته برخی از شرکت های واردکننده خودرو به دلیل‬ ‫انکه امکان اخذ نمایندگی مس��تقیم از ش��رکت های خودروساز‬ ‫خارجی برای واردات محصوالتش��ان را نداش��تند از شرکت های‬ ‫واسطه اقدام به اخذ نمایندگی واردات برخی برندهای خودروهای‬ ‫خارجی کرده اند‪ .‬با این حال از س��ال گذش��ته و با اجرایی ش��دن‬ ‫برجام‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از ش��رکت های واردکننده‬ ‫خودرو که نمایندگی خود را از ش��رکت های واسطه اخذ کرده اند‬ ‫خواس��ته هر چه س��ریع تر نس��بت به اخذ نمایندگی مس��تقیم‬ ‫از ش��رکت اصلی خودروس��از خارجی اقدام کنن��د‪ .‬در این زمینه‬ ‫براساس جدیدترین اخبار به دست امده‪ ،‬مهلت داده شده از سوی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به این شرکت ها رو به اتمام بوده و‬ ‫به زودی مجوز صادر شده برای فعالیت شرکت هایی که با واسطه و‬ ‫به صورت غیرمستقیم اقدام به اخذ نمایندگی واردات خودروهای‬ ‫خارجی کرده اند‪ ،‬باطل خواهد ش��د‪ .‬یکی از این ش��رکت ها که در‬ ‫اس��تانه لغو مجوز فعالیت است شرکت «فامیلی موتور » است که‬ ‫واردات خودروهای هوندا به ایران را انجام می دهد و از حدود دو ماه‬ ‫پیش نیز درگیر حاشیه ای به نام توقف شماره گذاری خودروهای‬ ‫واردش��ده از امریکا شده است‪ .‬یکی از خودروهای ساخته شده در‬ ‫امریکا که وارد ایران ش��ده مدل فول خودرو هوندا ‪ CR_V‬است‬ ‫که از سوی یکی از زیرمجموعه های گروه صنعتی گلرنگ (فامیلی‬ ‫موتور) وارد ایران شده است‪.‬‬ ‫در این ش��رایط رضا صحرایی‪ ،‬مش��اور گ��روه صنعتی گلرنگ‪،‬‬ ‫با تایید غیرمس��تقیم ب��ودن نمایندگی فامیلی موت��ور در زمینه‬ ‫واردات خودروه��ای ژاپنی هوندا به ایران‪ ،‬می گوید‪ :‬بعد از اجرایی‬ ‫ش��دن برجام‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت از نمایندگی های‬ ‫واردکننده خودرو که نمایندگی اصلی و مستقیم نیستند خواسته‬ ‫نس��بت به اخذ نمایندگی مس��تقیم اقدام کنند‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫برخی شرکت های واردکننده خودرو از جمله شرکت واردکننده‬ ‫هوندا از نمایندگی های فرعی ش��رکت های خودروس��از خارجی‬ ‫نمایندگی خود را اخذ کرده اند‪ ،‬خاطرنشان کرده که در این شرایط‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرده این نمایندگی ها باید‬ ‫مجوز خود را از ش��رکت خودروس��از مادر دریاف��ت کنند‪ ،‬با این‬ ‫حال دش��واری هایی در این راه وج��ود دارد؛ ازجمله اینکه برخی‬ ‫کش��ورها ازجمله ژاپ��ن هنوز درباره لغو تحریم ها ش��بهه دارند و‬ ‫عالقه ای به ارائه نمایندگی مس��تقیم به ای��ران ندارند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه نمایندگی اخذشده برای واردات خودروهای هوندا به ایران‬ ‫نیز غیرمستقیم بوده و از شعبه سوئد هوندا اخذ شده است‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رده در صورتی که وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت مهلت داده‬ ‫ش��ده برای اخذ نمایندگی مس��تقیم از ش��رکت های خودروساز‬ ‫خارجی را تمدید نکند‪ ،‬ثبت س��فارش و واردات خودروهای هوندا‬ ‫نی��ز متوقف خواهد ش��د‪ .‬وی اظهار کرده باید ب��ه این نکته توجه‬ ‫داش��ت که واردات خ��ودرو از طریق نمایندگی های مس��تقیم یا‬ ‫غیرمستقیم تاثیری در موضوعاتی همچون کیفیت خدمات پس‬ ‫از فروش خودروهای وارد شده ندارد و تاکید وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت مبنی بر اخذ نمایندگی مس��تقیم به دلیل ان اس��ت که‬ ‫با اجرایی ش��دن برجام ارتباط مس��تقیم با خودروسازان خارجی‬ ‫برقرار ش��ود‪ .‬با این حال امیدواریم وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مهلت داده ش��ده برای اخذ نمایندگی مس��تقیم را تمدید کند تا‬ ‫شرایط برای برقراری ارتباط فراهم شود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ی��ک کارش��ناس صنعت خ��ودرو در رابطه با ال��زام ‪۳۰‬درصد‬ ‫صادرات در قراردادهای جدید خودرویی معتقد اس��ت ‪۳۰‬درصد‬ ‫ص��ادرات و الزام ان در قرارداده��ای جدید خودرویی گامی موثر‬ ‫در راس��تای رشد صادرات کشور است‪ .‬امراهلل امینی در گفت وگو با‬ ‫خبرخودرو بیان کرده با کمک قطعه س��ازان و خودروسازان داخلی‬ ‫و افزای��ش توان تولید که یکی از بخش های اصلی صادرات بوده و در‬ ‫عمق بخشیدن به قطعه سازی داخلی موثر است‪ ،‬می توان شاهد رشد‬ ‫و توسعه صادرات بود‪ .‬وی تصریح کرده الزام ‪۳۰‬درصد صادرات باید‬ ‫به صورت س��االنه یا در یک دوره چند ساله در قراردادها منعقد شود‬ ‫البته باید به این نکته توجه داش��ت که خودروسازان خارجی تسلط‬ ‫و تجربه بیش��تری در جذب و ورود به بازارهای جهانی خودروسازی‬ ‫دارند و با این عمل تنها دغدغه قطعه س��ازان و خودروسازان داخلی‬ ‫مربوط به بخش تولیدی خودرو می ش��ود و ورود به بازارهای رقابتی‬ ‫اسان تر خواهد ش��د‪ .‬امینی با بیان اینکه سرمایه گذاری در صنعت‬ ‫خ��ودرو و ایجاد س��رمایه گذاری های مش��ترک جدید در رش��د و‬ ‫توس��عه خودرو و ورود به بازارهای جهانی اهمی��ت دارد ابراز کرده‬ ‫فراهم س��ازی زیرس��اخت های صادرات خودرو پیش زمینه ورود به‬ ‫بازارهای رقابتی است‪ .‬فراهم سازی زیرساخت های صادرات شامل‬ ‫استاندارد سازی خط تولید‪ ،‬اس��تفاده از نیروی انسانی متخصص و‬ ‫کارام��د و ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی می ش��ود تا با قیمتی‬ ‫مناس��ب اماده عرضه به بازارهای جهانی شوند بنابراین تامین این‬ ‫عوامل و زیرس��اخت ها الزم��ه ورود صنعت خودرو و قطعه س��ازی‬ ‫به عرصه بین المللی اس��ت‪ .‬اس��تفاده از فناوری های نوین و انتقال‬ ‫فن��اوری می توان��د در رقابت پذی��ری و افزایش ت��وان صادراتی در‬ ‫قرارداده��ای جدید خودرویی موثر واقع ش��ود‪ .‬امینی در ارتباط با‬ ‫وضعی��ت کنونی صادرات خودروهای داخلی خاطرنش��ان کرده به‬ ‫دلیل وجود تحریم ها و برخی مس��ائل داخلی ص��ادرات خودرو در‬ ‫سالیان گذشته رشد چندانی نداشته و برای توسعه این صنعت باید‬ ‫اقدام به تدوین برنام��ه صادراتی بلندمدت کرد البته وجود مدیران‬ ‫متخصص و کارامد می تواند در این زمینه نقش موثری داشته باشد‪.‬‬ ‫در گفت وگوی «گسترش صنعت» با فعاالن ارزیابی کیفیت خودرو تاکید شد‬ ‫گ��زارش ارزیابی کیفیت‬ ‫خودرو‬ ‫خودروه��ای داخلی‪ ،‬ماهانه‬ ‫از س��وی ش��رکت بازرسی‬ ‫کیفیت و اس��تاندارد ایران منتش��ر می شود و به طور‬ ‫معم��ول در ای��ن گزارش بیش��تر خودروهایی که در‬ ‫کالس قیمتی پایین تر قرار دارند‪ ،‬تک س��تاره کیفی‬ ‫را دریاف��ت می کنند و خودروهای کم کیفیت معرفی‬ ‫می ش��وند‪ .‬تحویل خودروهای مشکل دار نیز یکی از‬ ‫چالش های خودروس��ازان اس��ت که به نظر می رسد‬ ‫باید راهکاری اساس��ی برای رفع ان اندیشیده شود‪،‬‬ ‫زی��را تحویل خودرویی همراه با ایراد با رعایت حقوق‬ ‫مصرف کنندگان مغایر بوده و مش��تری حق دارد در‬ ‫برابر پولی که می پردازد‪ ،‬خودرویی با تجهیزات کمتر‬ ‫اما سالم دریافت کند‪.‬‬ ‫در حال حاضر بیش��تر مدل ه��ای «پراید» کمترین‬ ‫ستاره کیفی را دریافت می کنند اما اینکه چه دالیلی‬ ‫باعث می ش��ود یک خ��ودرو کیفیت پایینی داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬پرسش��ی اس��ت که رییس اداره برنامه ریزی‬ ‫و بهبود سیس��تم های کیفیت س��ایپا در گفت وگو با‬ ‫گسترش صنعت به ان پاسخ داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تمرکز خودروسازان بر محور کیفیت‬ ‫به گفت��ه نس��رین وفایی‪ ،‬به ط��ور تقریب��ی تمام‬ ‫فعالیت های ش��رکت های خودروسازی ازجمله گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا بر محور کیفیت متمرکز شده‬ ‫است‪ .‬ما می دانیم که کیفیت محصوالت پایین است‬ ‫اما کیفی��ت از عوامل مختلفی تاثی��ر می گیرد که از‬ ‫کنترل شرکت های خودروسازی خارج است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به برخی از عواملی که روی‬ ‫کیفیت خودرو تاثیر دارد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬تولید قطعات‬ ‫بی کیفیت و ورود ان به ش��رکت های خودروس��ازی‬ ‫روی تولی��د محص��ول اثر می گ��ذارد‪ .‬در حال حاضر‬ ‫قطعه س��ازان در وضعیت مالی و اقتصادی مناس��بی‬ ‫قرار ندارند بنابراین‪ ،‬این موضوع روی کیفیت قطعات‬ ‫تاثیرگذار خواهد بود‪ .‬از س��ویی به دلیل تحریم های‬ ‫بین المللی نتوانستیم دانش خودرو را به طور شایسته‬ ‫وارد کش��ور کنیم زیرا در دوران تحریم شرکت های‬ ‫خودروساز خارجی از انتقال دانش فنی به شرکت های‬ ‫خودروساز داخلی جلوگیری می کردند‪.‬‬ ‫وفایی ادام��ه داد‪ :‬در طراحی و خری��د خودرو نیز‬ ‫سیاست ها به گونه ای بوده که خواسته های مشتریان‬ ‫قیمت مالک کیفیت نیست‬ ‫فرشید شکرخدایی‪:‬‬ ‫خودروسازان باید محصول را با مرغوبیت بیشتر‪،‬‬ ‫زمان تحویل باالتر اما سالم تحویل مشتری دهند‬ ‫نسرین وفایی‪:‬‬ ‫برای ارتقای کیفیت باید هزینه کرد و اپشن های‬ ‫بیشتری به ان افزود‬ ‫به صورت شایس��ته اعمال نش��ده اس��ت‪ .‬این عوامل‬ ‫دس��ت در دست هم داده و وارد مجموعه خواهد شد‬ ‫و سپس این ایرادها به خط تولید منتقل می شود‪.‬‬ ‫ریی��س اداره برنامه ری��زی و بهبود سیس��تم های‬ ‫کیفیت س��ایپا معتقد است خودروس��ازان در تالش‬ ‫هس��تند تا محصولی کیفی به تولید برس��انند اما در‬ ‫سنجش موفق ش��دن یا نشدن انها باید به این نکته‬ ‫توجه داش��ت که ای��ن روند کیفی در تم��ام صنایع‬ ‫و خدم��ات مختل��ف دیده ش��ده و تنها ب��ه صنعت‬ ‫خ��ودرو اختص��اص ن��دارد‪ .‬در نگاهی کل��ی از انجا‬ ‫که مش��تریان خودرو قیمت باالی��ی برای خرید این‬ ‫محصول می پردازند‪ ،‬کیفیت خودرو را نسبت به دیگر‬ ‫محصوالت بیشتر مورد س��نجش قرار می دهند و به‬ ‫اصطالح‪ ،‬کیفیت خودرو به چش��م مش��تری بیشتر‬ ‫جلوه می کند و گاهی به عنوان ابزار دراختیار رسانه ها‬ ‫قرار می گیرد تا علیه صنعت خودرو قلم فرسایی کنند‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه همکاری مشترک با خودروسازان‬ ‫خارج��ی و همچنین گش��ایش های به وج��ود امده‬ ‫پ��س از برجام می توان��د روی کیفی��ت خودروهای‬ ‫داخلی تاثیر داش��ته باش��د نیز گفت‪ :‬اگ��ر بتوانیم با‬ ‫همکاری های مشترک‪ ،‬محصوالت جدید تولید کنیم‬ ‫و براس��اس نیاز مشتریان اپشن های بیشتری به انها‬ ‫اضاف��ه کنیم عالوه بر ان برای قطعات‪ ،‬س��ورس های‬ ‫مختل��ف درنظر بگیریم‪ ،‬به طور قط��ع این مجموعه‬ ‫رشد کیفیت خواهد داشت‪.‬‬ ‫همان طور که در ابتدای گزارش اشاره شد‪ ،‬شرکت ‬ ‫بازرسی کیفیت و اس��تاندارد ایران براساس رده های‬ ‫قیمتی مش��خص‪ ،‬ب��ه ارزیابی کیفی��ت خودروهای‬ ‫داخلی می پ��ردازد و در این بی��ن برخی محصوالت‬ ‫س��ایپا از جمله پراید و تیبا تک س��تاره اند و به دیگر‬ ‫سخن کمترین ستاره های کیفی را دریافت می کنند‪.‬‬ ‫وفایی درباره این موضوع بیان کرد‪ :‬شرکت بازرسی‬ ‫کیفیت و استاندارد ایران براساس رده های قیمتی به‬ ‫ارزیابی کیف��ی خودروها می پردازد‪ .‬در این رویه یک‬ ‫اش��کال وجود دارد؛ اینکه پراید در رده قیمتی تا ‪۲۵‬‬ ‫میلیون تومان مورد س��نجش قرار می گیرد و تیبا که‬ ‫قیمتی حدود ‪۲۷‬میلیون تومان دارد‪ ،‬در رده قیمتی‬ ‫‪ ۲۵‬تا ‪۵۰‬میلی��ون تومان مورد ارزیابی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫خودروهای��ی ک��ه قیمتی بی��ن ‪ ۴۰‬ت��ا ‪۵۰‬میلیون‬ ‫تومان دارند در این رده ارزیابی مش��کلی برای پشت‬ ‫سرگذاش��تن ش��اخص های ارزیابی ندارند اما تیبا با‬ ‫توجه به قیمتی که دارد‪ ،‬کم کیفیت به شمار می اید‪.‬‬ ‫ان ط��ور که وفایی اظهار کرد‪ ،‬برای ارتقای کیفیت‬ ‫باید هزین ه کرد و اپش��ن های بیش��تری به ان افزود‬ ‫ک��ه در این صورت قیمت خ��ودرو افزایش می یابد و‬ ‫نارضایتی مش��تریان را به همراه خواهد داشت‪ .‬براین‬ ‫اساس س��ایپا تولید محصوالت جدید در همکاری با‬ ‫خودروسازان خارجی و از رده خارج کردن محصوالت‬ ‫قدیمی را در برنامه خود قرار داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نارضایتی از دریافت خودرو صفر‬ ‫هنگامی که س��خن از نارضایتی مشتریان به میان‬ ‫می اید این گونه اس��تدالل می ش��ود که مش��تری به‬ ‫هم��ان اندازه که پول می پ��ردازد باید انتظار کیفیت‬ ‫داش��ته باش��د و برای نمونه‪ ،‬نمی ت��وان از خودرویی‬ ‫‪20‬میلیون تومانی انتظ��ار کیفیتی مانند محصوالت‬ ‫تویوتا را داش��ت‪ .‬اگرچه این اس��تدالل صحیح است‬ ‫اما به باور نایب رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران‪،‬‬ ‫مش��تری در براب��ر پولی ک��ه پرداخ��ت می کند باید‬ ‫خودرویی س��الم تحویل بگی��رد و این موضوع نه تنها‬ ‫در بخش خودرو بلکه در تمام کاالها مصداق دارد‪.‬‬ ‫فرشید شکرخدایی در گفت وگو با گسترش صنعت‬ ‫با اش��اره به ش��اخص هایی ک��ه در ارزیاب��ی کیفیت‬ ‫خودروه��ای داخلی مورد توجه ق��رار می گیرد‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬مش��تری با توجه به ‪ ۴‬عامل مرغوبیت‪ ،‬قیمت‪،‬‬ ‫زمان (تحوی��ل) و ن��واوری محصول��ی را خریداری‬ ‫می کن��د‪ .‬ش��رکت بازرس��ی کیفی��ت و اس��تاندارد‬ ‫ای��ران در ارزیابی ه��ای کیفی خ��ودرو‪ ،‬مرغوبیت را‬ ‫اندازه گیری می کند و دیگر ش��اخص ها ازجمله زمان‬ ‫و نواوری ارزیابی نمی ش��ود‪ .‬ب��رای ارزیابی مرغوبیت‬ ‫دس��ته بندی هایی وجود دارد ک��ه قیمت در راس ان‬ ‫است و ش��رکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به‬ ‫ان توجه دارد بر همین اس��اس در ارزیابی خودروها‪،‬‬ ‫کالس های قیمتی تعریف شده است‪.‬‬ ‫به گفته نایب رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران‪،‬‬ ‫ح درامدها متغیر‬ ‫از انجا که در قشرهای مختلف‪ ،‬سط ‬ ‫اس��ت‪ ،‬تقاضا ب��رای خرید خودرو براس��اس رده های‬ ‫قیمتی متفاوت ب��وده و چالش در بخش خودروهای‬ ‫قیم��ت پایین اس��ت‪ .‬به طور کلی در هر س��طحی از‬ ‫مرغوبی��ت و قیم��ت‪ ،‬محص��ول نباید خراب باش��د‪.‬‬ ‫هنگامی ک��ه مش��تری ارزان ترین خ��ودرو دنیا را هم‬ ‫می خرد‪ ،‬این خودرو هنگام خرید نباید مشکل داشته‬ ‫باشد و برای نمونه در ان به سختی باز و بسته شود‪.‬‬ ‫در حال حاضر م��ردم از مرغوبیت خودروهای داخلی‬ ‫رضایت دارند اما نارضایتی انها به خرابی خودروهای‬ ‫نو برمی گردد که این خرابی ها با س��طوح قبل کار در‬ ‫ارتباط است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مردم به خوبی از این موضوع مطلع‬ ‫هستند هنگامی که برای خرید خودرویی ‪۳۰‬میلیون‬ ‫تومان پرداخت می کنند نباید انتظار داش��ته باشند‬ ‫س��وار خودرویی هم رده با بنز ش��وند اما به طور کلی‬ ‫هیچ مصرف کننده ای در دنیا حاضر نیست محصولی‬ ‫خ��راب را تحوی��ل بگیرد‪ .‬خودروس��ازان نباید حتی‬ ‫در عرض��ه خودروهای ارزان قیم��ت‪ ،‬محصول خراب‬ ‫به مش��تری تحویل دهند‪ .‬خودروس��ازان باید روی‬ ‫خراب��ی صرف تمرکز کنند و محصول را با مرغوبیت ‬ ‫بیش��تر‪ ،‬زمان تحویل باالتر اما سالم تحویل مشتری‬ ‫دهند‪ .‬براساس انچه در این گزارش مورد بررسی قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬برای تولی��د خودرویی باکیفیت زنجیره ای از‬ ‫عوامل باید به یاری خودروسازان بیاید تا محصولی که‬ ‫به دست مش��تری می رسد‪ ،‬کمترین ایرادهای کیفی‬ ‫را داش��ته باش��د‪ .‬در ش��رایط فعلی اگرچه مشتریان‬ ‫ایرانی درک درس��تی از مشکالت خودروسازان دارند‬ ‫اما صنعتگران موظفند حت��ی ارزان ترین محصوالت‬ ‫خود را بدون خرابی اولیه به مش��تری تحویل دهند‬ ‫تا حس بی توجهی به حقوق مصرف کننده در خریدار‬ ‫ایجاد نشود‪.‬‬ ‫ضرورت ارتقای استانداردهای تولید خودرو‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با تاکید بر اینکه ارتقای اس��تانداردهای‬ ‫تولید خ��ودرو در ایران یک ضرورت اس��ت‪ ،‬بیان‬ ‫ک��رده توج��ه ب��ه حداق��ل اس��تانداردها مطلوب‬ ‫خودروسازی ایران نیست و شرکت ها باید به دنبال‬ ‫ارتقای استانداردهای تولید باشند‪.‬‬ ‫س��یدمهدی مقدسی در گفت وگو با خبر خودرو‬ ‫اظهار کرده که خودروسازان نباید به استانداردهای‬ ‫حداقل��ی اکتفا کنند و باید ت�لاش کنند روز به روز‬ ‫س��طح اس��تانداردهای تولید در صنعت خودروی‬ ‫ایران ارتقا یابد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه بازدیده��ای میدان��ی برخی‬ ‫اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اسالمی از شرکت های خودروسازی‪ ،‬تصریح کرده‬ ‫درحال حاض��ر یکی از اولویت های کمیته‬ ‫صنعت کمیسیون صنایع مجلس‪ ،‬نظارت‬ ‫و بازدید از شرکت های بزرگ خودروساز‬ ‫داخل��ی اس��ت چراکه مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی در نظ��ر دارد در بحث کیفیت‪،‬‬ ‫ایمنی‪ ،‬کاهش قیمت و ارائه خدمات پس‬ ‫از فروش مناسب در خودروسازی ها ورود‬ ‫کرده و در این زمینه نظارت جدی داشته باشد‪.‬‬ ‫ب��ه باور مقدس��ی‪ ،‬توج��ه به کیفی��ت و ارتقای‬ ‫اس��تانداردهای تولی��د از م��وارد مه��م ب��رای‬ ‫مصرف کنن��دگان داخل��ی اس��ت‪ ،‬چنانچ��ه امروز‬ ‫ش��اهدیم تمایل به خری��د خودروهای خارجی در‬ ‫بازار افزایش یافته و علت ان مقایس��ه ای است که‬ ‫همواره بین خودروهای داخلی و وارداتی ازس��وی‬ ‫متقاضی��ان انج��ام می ش��ود‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی ضرورت دارد تا خودروس��ازان‬ ‫متناس��ب ب��ا نیاز ب��ازار و س��طح درامد‬ ‫جامعه‪ ،‬رده ه��ای مختلف��ی از خودروها‬ ‫را تولی��د کنند؛ این در حالی اس��ت که‬ ‫ارتقای کیفیت همواره برای هر س��طحی‬ ‫از تولیدات مورد تاکید بوده است‪.‬‬ ‫نماین��ده اراک و کمیج��ان در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی ضمن اش��اره به تاکید مجل��س بر نگاه‬ ‫جدی خودروسازان به تحقیق و توسعه در صنعت‬ ‫خودرو خاطرنش��ان ک��رده متاس��فانه در ایران به‬ ‫وی��ژه در صنعت خودرو‪ ،‬تحقیق و توس��عه معنای‬ ‫چندانی ندارد و با جدیت به ان پرداخته نمی شود‬ ‫در حالی که در بسیاری از کشورهای صنعتی دنیا‬ ‫حداقل ‪۴۰‬درصد پرس��نل انها در تحقیق و توسعه‬ ‫فعالی��ت کرده و بی��ش از ‪۱۰‬درصد فروش خود را‬ ‫صرف تحقیق و توس��عه می کنند‪ .‬باید بخش��ی از‬ ‫منابع ش��رکت های خودروسازی به سمت تحقیق‬ ‫و توس��عه س��وق یابد که به طور حتم این جریان‬ ‫در مسیر ارتقای کیفی خودروها بوده و می تواند به‬ ‫بقای شرکت های خودروساز کمک کند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رده امروز خودروه��ای چینی با‬ ‫ظاهری زیبا وارد ایران ش��ده اند و متاس��فانه سهم‬ ‫بزرگ��ی از بازار ای��ران را تحت تاثیر ق��رار داده اند‬ ‫در حال��ی که اگ��ر در ح��وزه تحقیق و توس��عه‪،‬‬ ‫طراح��ی‪ ،‬افزایش اپش��ن ها و کاهش قیمت توجه‬ ‫و سرمایه گذاری بیشتری ش��ود می توان بازار را از‬ ‫سایر رقبا گرفت‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ 2‬دی ‪ 22 1395‬ربیع االول ‪ 22 1438‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 11‬پیاپی ‪1984‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ شماره گذاری کاربراتوری ها‬ ‫در ابهام‬ ‫علیرضا یحیی زاده‪:‬‬ ‫چندین جلسه با‬ ‫شرکت های فرانسوی‬ ‫داشتیم و نمونه ای از‬ ‫تایرهای مورد نظر برای‬ ‫انها فرستاده شده که‬ ‫در حال ازمون هستند‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از وضعیت تولید تایر در کشور نشان داد‬ ‫مشارکت تایرهای ایرانی در ازمون فرانسوی ها‬ ‫ای�ران در تولید تای�ر تجربه ای نیم قرنی دارد و نخس�تین‬ ‫کارخانه تولید تایر در س�ال ‪ ۱۳۳۷‬با سرمایه گذاری خارجی‬ ‫ب�ا عنوان ش�رکت کیان تای�ر برای تولی�د انواع تای�ر بایاس‬ ‫نخی با ظرفیت اس�می س�االنه ‪۸‬هزار تن تاسیس شد‪ ،‬البته‬ ‫این ش�رکت در سال ‪ ۱۳۸۰‬به الس�تیک البرز تغییر نام داد‪.‬‬ ‫در ادامه ش�رکت ایران تایر در س�ال ‪ ۱۳۴۲‬برای تولید انواع‬ ‫تای�ر بای�اس نخی و نیز الس�تیک دن�ا در س�ال ‪ ۱۳۵۳‬برای‬ ‫تولید تایرهای سواری بایاس و رادیال نخی راه اندازی شدند‪.‬‬ ‫همچنین ش�رکت الستیک پارس در س�ال ‪ ۱۳۵۵‬با همکاری‬ ‫و س�رمایه گذاری ش�رکتی ایتالیای�ی ب�ا برنامه تولی�د انواع‬ ‫از این رو گسترش صنعت‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫برای اگاهی و اطالع رسانی‬ ‫خودرو‬ ‫از توانمندی کش��ور در امر‬ ‫تولید الس��تیک های مورد‬ ‫نیاز به س��راغ علیرضا یحیی زاده‪ ،‬مدیر فروش بخش‬ ‫‪( OEM‬تجهیزات خودرویی) بارز که پیش��ینه ای‬ ‫‪ 22‬س��اله در صنع��ت تای��ر دارد رفت ک��ه در ادامه‬ ‫مشروح این گفت وگو را می خوانید‪.‬‬ ‫€ €ای�ن گروه صنعتی چند درص�د بازار را در‬ ‫بخش خودروهای سواری در اختیار دارد؟‬ ‫سهم این گروه صنعتی برای خودروهای سواری و‬ ‫خط ‪ OEM‬به طور تقریبی ‪۳۵‬درصد و در خدمات‬ ‫پس از فروش بین ‪ ۲۷‬تا ‪۳۰‬درصد بازار است‪.‬‬ ‫€ €در بح�ث تامین تایر خودروهای س�نگین‬ ‫این درصدها چه میزان است؟‬ ‫تایر خودروهای س��نگین دو دس��ته هس��تند؛ در‬ ‫تایرهای ت��ی وی ار بارز تنه��ا تولیدکننده تایرهای‬ ‫رادیال (س��یمی تیوبلس) باری اس��ت و با توجه به‬ ‫ظرفیت تولید خ��ود به طور تقریبی ‪۳۵۰‬هزار حلقه‬ ‫در س��ال تولید دارد و به این ترتیب براس��اس حجم‬ ‫تولیدی خود تمام نیاز خودروسازان داخلی را تامین‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫€ €ایا نیاز بازار همین تعداد حلقه است؟‬ ‫خی��ر‪ ،‬نیاز کل بازار داخل ح��دود یک میلیون تا‬ ‫یک میلیون و ‪۲۰۰‬هزار حلقه است که باقی به وسیله‬ ‫واردات الستیک از دیگر کشورها تامین می شود‪.‬‬ ‫€ €با توجه به تجربه طوالنی که در این صنعت‬ ‫دارید نیاز بازار خودروهای سواری ساالنه چند‬ ‫هزار حلقه است؟‬ ‫تایرهای کشاورزی‪ ،‬س�نگین‪ ،‬نیمه سنگین و سواری فعالیت‬ ‫خ�ود را اغ�از کرد‪ .‬در س�ال های پ�س از انقالب اسلامی ‪۵‬‬ ‫شرکت الس�تیک بارز‪ ،‬ارتاویل تایر‪ ،‬الستیک یزد‪ ،‬کویر تایر‬ ‫و الستیک خوزس�تان‪ ،‬به منظور تولید انواع تایرهای بایاس‬ ‫و رادیال نخی و س�یمی به ظرفیت پیش�ین کشور اضافه شد‬ ‫و ام�روز فعاالن این صنعت با دریافت فناوری از ش�رکت های‬ ‫خارجی تایرهای س�واری رادیال تولید و نیاز خودروس�ازان‬ ‫داخلی را تامی�ن می کنند‪ .‬در حال حاضر یکی از مش�کالت‬ ‫صنعت تایر کشور کارخانه ها و ظرفیت کم تولید انهاست زیرا‬ ‫گالیه های بسیاری از س�وی تولیدکنندگان تایر کشور وجود‬ ‫ب��رای امس��ال‪ ،‬پیش بینی ش��ده کل نیاز کش��ور‬ ‫‪۱۶‬میلیون حلقه باش��د و بارز نی��ز با افزایش حدود‬ ‫‪۵‬ه��زار حلق��ه تایر با افتتاح س��ایت س��نندج خود‬ ‫می تواند سهم بیشتری در بازار داخل داشته باشد‪.‬‬ ‫€ €به لحاظ فناوری ایا خط تولید بارز روزامد‬ ‫است؟‬ ‫بل��ه‪ ،‬فن��اوری مورد اس��تفاده این ش��رکت برای‬ ‫کنتیننت��ال (‪ )Continental‬المان اس��ت و این‬ ‫کش��ور در امر فناوری و دانش فنی بارز را پشتیبانی‬ ‫و حمای��ت می کند‪ .‬الزم به یاداوری اس��ت که تمام‬ ‫محصوالت این ش��رکت از زمان تولید‪ ،‬به مدت ‪۳۶‬‬ ‫ماه گارانتی دارد‪.‬‬ ‫€ €ایا در بحث تایر خودروهای س�واری‪ ،‬بارز‬ ‫تایرهای سیمی نیز تولید می کند؟‬ ‫بل��ه‪ ،‬تمام رادیال س��واری از ان��دازه ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۸‬که‬ ‫به عن��وان نمونه تولید می ش��ود در بارز تولید و وارد‬ ‫ب��ازار مصرف می ش��ود‪ .‬به ط��ور نمونه تای��ر رادیال‬ ‫ان��دازه ‪ ۱۳‬ب��رای پراید‪ ۱۴ ،‬برای خان��واده پژو‪۱۵ ،‬‬ ‫برای خانواده رنو‪ ۱۶ ،‬برای خانواده ایس��وزو یا همان‬ ‫سوزوکی گرند ویتارا‪ ۱۷ ،‬و ‪ ۱۸‬برای مگان است‪.‬‬ ‫€ €واردکنن�دگان تای�ر در چرای�ی واردات‬ ‫عن�وان می کنند فن�اوری مورد اس�تفاده در‬ ‫صنع�ت تایر بس�یار قدیم�ی و ب�رای ‪ ۳‬تا ‪۴‬‬ ‫ده�ه گذش�ته اس�ت و معتقدن�د در حال�ی‬ ‫ک�ه کش�ورهای صنعت�ی تایره�ای س�یمی‬ ‫تولی�د می کنند تولیدکنن�دگان ایرانی هنوز‬ ‫الستیک های نخی دارند‪.‬‬ ‫بعض��ی از تولیدکنندگان داخلی نی��از به روزامد‬ ‫ش��دن دارن��د و همچن��ان محدود ب��ه فناوری های‬ ‫دارد که س�هم بازار انه�ا از قاچ�اق و واردات کاهش یافته و‬ ‫محصوالت در انبار باقی مانده اس�ت‪ .‬این در حالی اس�ت که‬ ‫انجم�ن واردکنندگان تای�ر به ظرفیت خالی بازار و پوش�ش‬ ‫ان به وس�یله واردات اشاره می کند‪ .‬از دیگر دالیلی که برای‬ ‫این امر به ان اس�تدالل می کنند فرس�ودگی خطوط تولید و‬ ‫نداشتن فناوری روز دنیا در محصوالت داخلی است‪.‬‬ ‫گ�روه صنعتی ب�ارز اوای�ل دهه‪ 70‬ب�ا نام مجتم�ع صنایع‬ ‫الس�تیک کرمان تولید خود را اغاز کرد و تا امروز توانس�ته‬ ‫اس�ت ان�واع تایرهای رادیال س�واری‪ ،‬رادیال ب�اری‪ ،‬رادیال‬ ‫تجاری‪ ،SUV ،‬راهسازی و کشاورزی را طراحی و تولید کند‪.‬‬ ‫قدیم��ی این صنعت هس��تند ام��ا تولیدکنندگانی‬ ‫در کش��ور فعالیت دارند ک��ه از دانش روز دنیا بهره‬ ‫می گیرند و این شرکت نیز به دنبال ترمیم و نوسازی‬ ‫فناوری های روز خود اس��ت تا محصوالت تولیدی را‬ ‫در همکاری با اس��تانداردهای جهانی تولید و عرضه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫€ €ایا تمام تایرهای سواری این گروه صنعتی‬ ‫س�یمی اس�ت ی�ا تایرهای نخ�ی نی�ز تولید‬ ‫می شود؟‬ ‫خیر‪ ،‬تمام تایرهای س��واری بارز س��یمی است و‬ ‫تایرهای نخی در حد نیازی که بازار داش��ته باش��د‬ ‫تولید می شود‪ .‬دانش فنی تولید تایرهای نخی بایاس‬ ‫در ای��ن گروه صنعتی وجود دارد اما تنها با توجه به‬ ‫نی��ازی که ب��ازار دارد تولید می ش��ود و اولویت بارز‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫€ €س�هم صادرات تایر ای�ن گروه صنعتی چه‬ ‫میزان است؟‬ ‫برنامه صادرات بارز برای افق ‪۱۴۰۴‬یکصد میلیون‬ ‫دالر اس��ت اما برای امسال برنامه حدود ‪۱۰‬میلیون‬ ‫دالر صادرات است که در ‪۶‬ماه نخست ‪ ۴‬تا ‪۵‬میلیون‬ ‫دالر صادرات انجام ش��د و نیم��ی از این پیش بینی‬ ‫محقق شده است‪.‬‬ ‫€ €صادرات به کدام کشورهاست؟‬ ‫کش��ورهای ح��وزه خلیج ف��ارس مانن��د ع��راق‪،‬‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬یم��ن‪ ،‬س��ودان اس��ت که‬ ‫بیشترین سهم مربوط به تایرهای کشاورزی است و‬ ‫البته در تایرهای رادیال تمام س��یمی‪ ،‬بارز به ترکیه‬ ‫نیز صادرات دارد‪.‬‬ ‫€ €تولیدکنن�دگان معتقدن�د ب�ا توج�ه به‬ ‫رک�ودی که در ب�ازار وجود دارد بس�یاری از‬ ‫انه�ا با ظرفیتی پایین تر از توان خود در حال‬ ‫تولی�د هس�تند‪ .‬ایا وضعیت ب�رای این گروه‬ ‫صنعتی نیز به همین شکل است؟‬ ‫این مس��ئله درب��اره بارز صدق نمی کن��د و امروز‬ ‫ب��ارز حتی باالت��ر از ظرفیت خ��ود در حال فعالیت‬ ‫و تولی��د اس��ت‪ .‬با توجه ب��ه تصمی��م انجمن برای‬ ‫کنت��رل قاچ��اق و واردات و براس��اس نی��از ب��ازار‪،‬‬ ‫ام��روز ب��ا حداکث��ر ظرفیت خ��ود در ح��ال تولید‬ ‫هس��تیم و این در حالی اس��ت که موجودی انبار نیز‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫€ €ایا بارز قادر به افزایش س�هم ‪27‬درصدی‬ ‫خود خواهد بود؟‬ ‫در بح��ث تایره��ای رادیال س��واری ب��ا توجه به‬ ‫توسعه ای که با راه اندازی سایت سنندج در بهمن ماه‬ ‫اتفاق می افتد ‪۵‬میلیون حلقه به ظرفیت پیشین این‬ ‫گروه صنعتی افزوده ش��ده و می��زان تولید تایرهای‬ ‫رادیال سواری به ‪۱۰‬میلیون حلقه در سال می رسد‪.‬‬ ‫€ €ای�ا برای تامین تایر خودروهای جدید نیز‬ ‫مذاکراتی انجام داده اید؟‬ ‫بله‪ ،‬برای تامین تایرهای مورد نیاز سراتو در سایپا‪،‬‬ ‫دانگ فن��گ در ایران خ��ودرو و نیز خانواده پژو ‪۳۰۱‬‬ ‫رایزنی های اولیه انجام شده و در حال طراحی برای‬ ‫تولید انها هستیم‪.‬‬ ‫همچنین تا امروز چندین جلس��ه با ش��رکت های‬ ‫فرانس��وی داش��تیم و نمونه ای از تایرهای مورد نظر‬ ‫برای انها فرستاده شده و در حال ازمون هستند که‬ ‫امیدواریم با تایید استانداردهای مورد نظر قراردادها‬ ‫به زودی منعقد شود‪.‬‬ ‫شناسایی قطعه سازان توانمند‬ ‫همکاری ه��ای مش��ارکتی ب��ه هم��راه ج��ذب‬ ‫سرمایه های خارجی برای توسعه صنعت کشور در‬ ‫حال انجام است و این روزها صنعت خودرو و قطعه‬ ‫روزهای پرمش��غله ای را س��پری می کنند‪ .‬در این‬ ‫راستا دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خودرو از شناسایی و معرفی قطعه سازان همکار با‬ ‫فولک��س واگن خبر داد و گفت‪ :‬کمیته توس��عه و‬ ‫ارتقای کس��ب وکار انجمن قطعه سازان جلسه ای با‬ ‫مدیر خودکفایی ش��رکت فولکس واگن در شرکت‬ ‫ماموت خواهند داشت تا فهرست قطعات مورد نظر‬ ‫برای تولید و س��ازندگان مرتب��ط برای همکاری ها‬ ‫مشخص شوند‪.‬‬ ‫مازیار بیگل��و در گفت وگو با خبرخ��ودرو اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به توانمندی قطعه س��ازان داخلی به‬ ‫لحاظ دانش و فناوری پیش بینی می شود‬ ‫حداق��ل ‪۳۰‬درصد از قطع��ات در مرحله‬ ‫نخست همکاری با فولکس واگن در ایران‬ ‫امکان تولید داشته باشند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هر چند به طور معمول این‬ ‫میزان داخلی س��ازی در اغاز همکاری ها‬ ‫انج��ام نمی ش��ود چ��را که هر ش��رکت‬ ‫خودروس��ازی در این زمینه الزام��ات خاصی دارد‬ ‫که بای��د م��وارد و اس��تانداردهای خ��ود را اعالم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه ه��ای‬ ‫خودرو گفت‪ :‬فرایند همکاری قطعه س��ازان داخلی‬ ‫ب��ا فولکس نیز همچ��ون همکاری با پژو و س��ایر‬ ‫ش��رکت های خارج��ی خواهد بود و نیاز اس��ت تا‬ ‫حداقل در فرصتی چند ماهه س��ازندگان‬ ‫داخلی الزامات مورد نظر شرکای خارجی‬ ‫را در تولید قالب ها و مسائل فنی و خرید‬ ‫دس��تگاه های جدید در تولی��د را عملی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی با توج��ه به نهایی ش��دن قرارداد‬ ‫فولک��س واگ��ن ب��ا ش��رکت مام��وت‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در جریان این قرارداد‪ ،‬به زودی‬ ‫تولید دو مدل خودرو س��واری با همکاری فولکس‬ ‫در ش��رکت ماموت اغاز می ش��ود ضمن اینکه در‬ ‫جری��ان ای��ن همکاری ها ‪ ۴‬مدل س��واری فولکس‬ ‫نیز به ص��ورت ‪ CBU‬عرضه و ب��ه فروش خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫بیگلو با اشاره به اقدام انجمن سازندگان قطعات‬ ‫و مجموعه های خودرو برای شناسایی قطعه سازان‬ ‫در جری��ان همکاری با فولکس گف��ت‪ :‬با توجه به‬ ‫تاخی��ر رخ داده در مس��یر خودکفای��ی در تولید‪،‬‬ ‫این انجمن بنا به درخواس��ت شرکت ماموت وارد‬ ‫ش��د تا در این زمین��ه کمک های الزم ش��ود و بر‬ ‫اساس این برنامه‪ ،‬س��ازندگانی که از نظر فناوری‪،‬‬ ‫دان��ش و ت��وان مال��ی قابلیت ه��ای الزم را دارند‬ ‫شناس��ایی شده و به این شرکت خودروساز معرفی‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫به نظر می رسد دست اندرکاران و مدیران صنعت‬ ‫قطعه گام های بلندی برداش��ته اند تا صنعت قطعه‬ ‫از رک��ود و محدودیت های امروز خود خارج ش��ده‬ ‫و در کن��ار خودروس��ازان حرک��ت خ��ود را ادامه‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫خب��ر ش��ماره گذاری بی��ش از نیم‬ ‫میلی��ون موتورس��یکلت کاربراتوری‬ ‫انهم پس از گذش��ت حدود دو ماه از‬ ‫اجرایی ش��دن مصوبه دولت مبنی بر‬ ‫توقف شماره گذاری موتورسیکلت های‬ ‫کاربراتوری همچنان انتقادهایی را از‬ ‫س��وی دس��تگاه های متولی به دنبال‬ ‫داش��ته است‪ .‬در ش��رایطی که معاون س��ازمان محیط زیست‬ ‫ب��ر ل��زوم اخ��ذ مصوبه دولت ب��رای تولی��د و ش��ماره گذاری‬ ‫موتورس��یکلت های کاربراتوری تاکی��د می کند‪ ،‬رییس انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان موتورس��یکلت ضمن اش��اره ب��ر اخذ مجوز‬ ‫شماره گذاری این موتورسیکلت ها‪ ،‬هر گونه ممانعت در جریان‬ ‫ش��ماره گذاری انها را خالف قانون دانسته و انتقاد های مطرح‬ ‫ش��ده در این جریان را به نوعی وقت کشی در این راستا اعالم‬ ‫می کن��د‪ .‬ابوالفضل حجازی در گفت وگو ب��ا خبرخودرو اظهار‬ ‫کرد‪ :‬زمانی که قوانین متفاوت درباره یک موضوع اجرا می شود‬ ‫چگونه می توان انتظار داش��ت س��رمایه گذار خارجی وارد بازار‬ ‫ای��ران ش��ود‪ .‬او با اش��اره به اینک��ه به صنعت موتورس��یکلت‬ ‫کش��ور توجهی نمی ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬اگ��ر توقف ش��ماره گذاری‬ ‫موتورس��یکلت های کاربراتوری ادامه داشته باشد اسیب جدی‬ ‫به این صنعت وارد ش��ده و جبران ان سخت و ناممکن خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫رییس انجم��ن تولیدکنندگان موتورس��یکلت تصریح کرد‪:‬‬ ‫در راس��تای مصوب��ه دولت‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫نامه ای به وزیر کش��ور دستور شماره گذاری موتورسیکلت های‬ ‫کابرات��وری را ابالغ کرده اس��ت اما ای��ن انتقادها و موانعی که‬ ‫ایجاد می شود تنها برای از بین بردن زمانی است که در اختیار‬ ‫سازندگان این نوع موتورسیکلت هاست‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به قانون ش��کنی مس��لم در جریان ممانعت از‬ ‫ش��ماره گذاری موتورس��یکلت های کاربراتوری اف��زود‪ :‬زمانی‬ ‫ک��ه انجمن تولیدکنندگان موتورس��یکلت در راس��تای قانون‬ ‫و مصوب��ه دولت اعالم کرده که از ابتدای س��ال امادگی ورود‬ ‫موتورس��یکلت های انژکتوری به ب��ازار دارد چرا در مقابل این‬ ‫همکاری سنگ اندازی می شود‪.‬‬ ‫حجازی با اش��اره به اغار بیکاری در صنعت موتورس��یکلت‬ ‫گف��ت‪ :‬در ‪ ۷۰‬روز گذش��ته‪ ،‬بی��ش از ‪۵‬هزار نف��ر در صنعت‬ ‫موتورسیکلت کش��ور بیکار شده اند‪ ،‬در صورتی که این جریان‬ ‫ادام��ه پیدا کند تا ماه اینده تعداد بی��کاران در این صنعت به‬ ‫‪۲۰‬هزار نفر خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی درباره تولید موتورس��یکلت های انژکت��وری اظهارکرد‪:‬‬ ‫بای��د منابع مالی برای ورود و تولید این نوع موتورس��یکلت ها ‬ ‫تامین ش��ود تا بتوان در این زمینه اقدام کرد‪ ،‬زمانی که کاالها‬ ‫در کارخانه ه��ا تبدیل به پول نش��ده اس��ت چ��ه انتظاری از‬ ‫تولیدکنندگان وجود دارد‪.‬‬ ‫حجازی گفت‪ :‬با شرایط ایجاد شده پیش بینی می شود سال‬ ‫اینده صنعت موتورسیکلت کشور تنش وسیعی داشته باشد و‬ ‫اینکه تولید موتورسیکلت های انژکتوری چه سرانجامی داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫قطعات خودرو خود را‬ ‫بیشتر بشناسید‬ ‫برای راکبان خودرو ضروری است تا اطالعات حداقلی درباره‬ ‫خودروهای خود و قطعات ان داش��ته باش��ند تا با بروز مشکل‬ ‫بدانند مش��کل اصلی از کدام قطعه است تا کمک بیشتری به‬ ‫انها کند‪ .‬از این رو در این نوشتار به معرفی و عملکرد برخی از‬ ‫قطعات مهم خودرو پرداخته می شود‪.‬‬ ‫کالچ‪ :‬در خودروه��ای دارای جعب��ه دند ه دس��تی وجود دارد‬ ‫و وظیف ه ان انتقال گش��تاور از پیش��رانه به گیربکس اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین با فش��ردن پدال کالچ ارتباط پیش��رانه و گیربکس‬ ‫قطع شده تا بتوان بدون اسیب به قطعات داخلی جعبه دنده‪،‬‬ ‫نس��بت به تعوی��ض دنده ها اقدام ک��رد‪ .‬کالچ نقش مهمی در‬ ‫خودروهای دنده دس��تی دارد اما این نقش را بدون هزینه ایفا‬ ‫نمی کند‪ .‬از انجایی که کالچ گش��تاور تولیدی پیش��رانه را از‬ ‫طری��ق اصطکاک منتق��ل می کند‪ ،‬بنابراین با گذش��ت زمان‪،‬‬ ‫ضخامت صفحه کالچ کاه��ش یافته و لنت های روی ان تمام‬ ‫می شوند‪ .‬این زمانی است که باید با مراجعه به مکانیک‪ ،‬صفحه‬ ‫کالچ ن��و را جایگزین قبلی کرد‪ .‬اگ��ر در تعویض صفحه کالچ‬ ‫تمام شده تعلل شود ممکن است خودرو دیگر قادر به حرکت‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫طبق‪ :‬قطعه ای اس��ت که در هر خودرو دارای ش��کل متفاوتی‬ ‫است و وظیف ه اتصال چرخ را به خودرو به عهده دارد‪ .‬این قطعه‬ ‫از متعلقات جلوبندی خودرو به ش��مار م��ی رود‪ .‬در طبق چند‬ ‫ع��دد بوش وجود دارد ک��ه در صورت خرابی انها باعث گیجی‬ ‫فرمان‪ ،‬سر و صدا و الستیک سایی می شود‪.‬‬ ‫میل لن�گ‪ :‬یکی از مهم تری��ن اجزای پیش��رانه های احتراق‬ ‫داخلی است و وظیف ه اصلی ان تبدیل حرکت خطی پیستون ها‬ ‫به حرکت دورانی است‪ .‬درست همانند میل سوپاپ‪ ،‬میل لنگ‬ ‫نی��ز یک قطع�� ه مصرفی نیس��ت و به ندرت پی��ش می اید که‬ ‫خراب شود اما اگر روغن کافی به برینگ های میل لنگ نرسد‬ ‫می تواند سبب اسیب به برینگ ها و خود میل لنگ شود‪.‬‬ ‫کاس�ه نمد س�ر میل لنگ‪ :‬میل لنگ خودرو دارای دو کاسه‬ ‫نمد است که یکی در انتهای میل لنگ و در سمت جعبه دنده‬ ‫و دیگری در س��ر میل لنگ و درس��ت در پشت پولی سر میل‬ ‫لنگ قرار دارد‪ ،‬وظیف ه این کاس��ه نمدها اب‪‎‬بندی میل لنگ از‬ ‫لحاظ روغن است‪ .‬اگر از این کاسه نمدها روغن به بیرون نشت‬ ‫کند باید نسبت به تعویض انها اقدام کرد‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 2‬دی ‪ 22 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 11‬پیاپی ‪1984‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫رییس انجمن شرکت های خدمات‬ ‫پس از فروش خودرو منصوب شد‬ ‫در اخری��ن دوره از انتخاب��ات هیات مدی��ره انجم��ن صنفی‬ ‫ش��رکت های خدمات پس از فروش خودرو‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ایس��اکو به عنوان رییس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های‬ ‫خدمات پس از فروش خودرو انتخاب شد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی شرکت های خدمات پس از فروش خودرو‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا خبر خودرو ب��ا اعالم این خبر اظه��ار کرد‪ :‬در‬ ‫جلس��ه ای که با حضور همه اعض��ای هیات مدیره انجمن صنفی‬ ‫ش��رکت های خدمات پس از فروش خودرو برگزار ش��د‪ ،‬س��ید‬ ‫رضا حس��ینی مدیرعامل شرکت ایس��اکو برای باقی مانده دوره‬ ‫هیات مدی��ره (تا دوم اذرماه س��ال ‪ )۹۷‬به عنوان رییس و رحیم‬ ‫علیشاهی مدیرعامل شرکت س��ایپا یدک به عنوان نایب رییس‬ ‫هیات مدی��ره انجمن صنفی ش��رکت های خدمات پس از فروش‬ ‫خودرو انتخاب ش��دند‪ .‬عباسعلی غیاثی دوره برگزاری انتخابات‬ ‫هیات مدی��ره انجمن صنفی ش��رکت های خدمات پس از فروش‬ ‫را ‪ ۳‬س��ال اعالم ک��رد و گفت‪ :‬طبق اساس��نامه این انجمن‪ ،‬در‬ ‫ص��ورت بروز هرگون��ه تغییراتی در مدیریت ش��رکت های عضو‬ ‫هیات مدیره انجمن‪ ،‬مدیرعامل جدید به عنوان عضو هیات مدیره‬ ‫وارد هیات مدی��ره انجمن ش��ده و در صورتی ک��ه تغییراتی در‬ ‫ریاس��ت هیات مدیره یا نایب رییس به وجود اید‪ ،‬برای باقیمانده‬ ‫دوره رای گیری می شود‪.‬‬ ‫نبود تناسب قیمت و کیفیت‬ ‫خدمات خودروسازان‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس دهم معتقد اس��ت‬ ‫برگ��زاری همایش های تخصصی فرصت خوب��ی را برای ارزیابی‬ ‫توانمندی ه��ای داخل��ی‪ ،‬انتقال تجربه ها و اس��تفاده از الگوهای‬ ‫موفق دنیا فراهم می کند‪.‬‬ ‫به گزارش پرش��ین خودرو‪ ،‬س��یدجواد حسینی کیا با اشاره به‬ ‫اینکه در حال حاضر یکی از اصلی ترین مشکالت صنعت خودرو‬ ‫ایران‪ ،‬تولید نش��دن محصوالت رقابتی است‪ ،‬گفت‪ :‬تا زمانی که‬ ‫اعضای هیات مدیره شرکت ها‪ ،‬سهام داران صنعت خودرو هستند‬ ‫این مش��کل ادامه خواهد داشت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬متاسفانه این‬ ‫چرخه معیوب باعث خروج صنعت خودرو از جریان رقابت شده‬ ‫اس��ت چنانچه امروز معی��ار تعیین قیمت خ��ودرو‪ ،‬تنها منافع‬ ‫خودروس��ازی اس��ت و مصرف کنن��ده در عمل هی��چ اهمیت و‬ ‫جایگاهی ندارد در حالی که در دنیا به دلیل وجود رقابت پذیری‬ ‫و جریان منطقی عرضه و تقاضا‪ ،‬ش��اخص تعیین قیمت خودرو‬ ‫فقط نیاز بازار است و سهامداران نقشی در این زمینه ندارند‪.‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تعرفه سرعت گیر‬ ‫واردات بی دلیل قطعه‬ ‫چن�د م�اه از متهم کردن قطعه س�ازان ب�ه واردات و فروش انها به اس�م تولی�دات داخلی‬ ‫نمی گ�ذرد که معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در اظهارنظری جدید اعالم کرده که منکر‬ ‫بروز این اتفاق نیستیم‪ .‬بی شک با تایید این موضوع کیفیت تولیدات خودروسازان و تاکیدات‬ ‫انه�ا مبنی بر بی کیفیت بودن زنجیره نیز تایید می ش�ود‪ .‬هرچند کارشناس�ان صنعت قطعه‬ ‫معتقدند س�طح کیفی قطعات خودروها از سوی شرکت های خودروساز تعیین می شود اما در‬ ‫شرایطی که قطعه سازان اقدام به واردات‪ ،‬حتی از مبادی قانونی و فروش ان به اسم خود کنند‬ ‫در نهایت بی کیفیتی تولیدات داخلی بر گردن قطعه ساز خواهد افتاد‪.‬‬ ‫معاون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت معتقد‬ ‫اس��ت به دلیل تنوع بس��یار در قطعات و ل��وازم خودرویی‪،‬‬ ‫ممکن است گاهی قطعات وارداتی به جای قطعات تولیدی‬ ‫به بازار عرضه ش��ود اما بی شک این روند جزو سیاست های‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیست و ما به دنبال حمایت‬ ‫از تولید داخلی هستیم‪.‬‬ ‫محس��ن صالحی نی��ا در گفت وگ��و ب��ا پرش��ین خودرو‬ ‫درب��اره قاچاق قطعات خودرو و بس��ته بندی این کاال ها در‬ ‫بس��ته های ایرانی گفت‪ :‬قطعه سازی که قطعه را وارد کرده‬ ‫و با بس��ته بندی خود یا یک ش��رکت ایرانی دیگر به فروش‬ ‫می رساند‪ ،‬قطعه ساز نیست‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬قطعه س��از ب��ه تولیدکنن��ده ای گفت��ه‬ ‫می ش��ود که بر اس��اس پارامترهای مورد نیاز کیفی تعیین‬ ‫شده توس��ط مس��ئوالن ذی ربط چرخه تولید یک یا چند‬ ‫قطعه را در مجموعه خ��ود ایجاد کرده و قطعه تولیدی را با‬ ‫استانداردهای موجود تولید و به بازار عرضه می کند‪.‬‬ ‫صالحی نیا با تاکید بر درجه بندی قطعه س��ازان از س��وی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و مجموعه باالدس��تی این‬ ‫صنع��ت تصریح ک��رد‪ :‬در برخی مواقع و در ش��رایط خاص‬ ‫ممکن است یک یا چند قطعه ساز برای مدتی محدود دست‬ ‫ب��ه این کار زده و به جای تولید‪ ،‬کاال را به صورت مس��تقیم‬ ‫وارد کنن��د؛ م��ا منکر بروز این اتفاق نیس��تیم اما معتقدیم‬ ‫که قطعه س��از واقعی براساس اهداف کشور و مجموعه خود‬ ‫دس��ت به ایجاد یک خط تولید زده و باید به صورت مستقیم‬ ‫تولید کننده باشد‪ ،‬نه واردکننده‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬البت��ه ممک��ن اس��ت در چرخ��ه تولید یک‬ ‫محص��ول‪ ،‬مواد اولیه یا یک قطعه خاص از قطعه اصلی‪ ،‬نیاز‬ ‫به واردات داش��ته باشد برای نمونه ساخت یک پمپ به یک‬ ‫اورینگ خاص نیاز داش��ته باشد که در کشور توان تولید ان‬ ‫نیست و تنها ‪ ۴‬کش��ور توان تولید ان را دارند در این زمینه‬ ‫نمی توان به قطعه ساز برای واردات ایراد گرفت‪.‬‬ ‫معاون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره‬ ‫راه ح��ل موجود برای مقابله ب��ا واردات به جای تولید گفت‪:‬‬ ‫نظام تعرفه ای در کش��ور اعالم ش��ده که اگر کس��ی قطعه‬ ‫خودروی��ی را به صورت کامل وارد کرد‪ ،‬باید تعرفه گمرکی‬ ‫باالی��ی پرداخت کن��د که این امر می توان��د مانع از واردات‬ ‫بی دلیل شود‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه احمدرضا رعنای��ی‪ ،‬نایب رییس انجمن‬ ‫تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی کشور در‬ ‫گفت وگو با گسترش صنعت گفت‪ :‬حدود یک دهه گذشته‬ ‫ب��ه دلیل هزینه های باالی تولید داخ��ل با توجه به افزایش‬ ‫هزینه هایی مانن��د افزایش حقوق و انرژی‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫در فش��ار زیادی قرار گرفتن��د‪ ،‬در نتیجه قیمت محصوالت‬ ‫نهایی انها افزایش یافت‪ .‬در همین حال کش��ورهایی مانند‬ ‫چی��ن و هند که با چالش تورم روبه رو نبوده اند‪ ،‬توانس��تند‬ ‫قطعات را با قیمتی ثابت وارد کش��ور کنند‪ .‬بنابراین بعضی‬ ‫از تولیدکنن��دگان به جای خالقیت و افزایش بهره وری و از‬ ‫انجا که خودروس��ازان خواس��تار دریافت قطعات با قیمت‬ ‫ثابت بودند‪ ،‬تشویق به واردات قطعه شدند‪.‬‬ ‫رعنایی افزود‪ :‬خودروس��از تورم را در قیمت تمام ش��ده‬ ‫درنظر نمی گرفت و قیمت های خرید را پایین نگه داش��ته‬ ‫بود‪ .‬به این ترتیب قطعه س��ازان محص��والت تولیدی خود‬ ‫را از دیگ��ر کش��ورها وارد کردن��د و ب��ه ن��ام کاالی خود به‬ ‫خودروس��ازان فروختند که این عمل تولیدکننده داخل را‬ ‫تبدیل به دالل و واسطه کرد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬خطر بزرگ ای��ن اتف��اق از بین رفتن‬ ‫خوداتکای��ی کش��ور در تولی��د در م��دت کوتاهی اس��ت‬ ‫در حالی ک��ه ای��ن خوداتکای��ی حاص��ل بی��ش از ‪ ۳‬دهه‬ ‫ت�لاش صنعتگ��ران خواهد ب��ود‪ .‬به دنبال ای��ن روند تمام‬ ‫تولیدکنن��دگان کم ک��م ب��ه واردات قطعه گرای��ش پیدا‬ ‫می کنند و در چنین ش��رایطی تولیدکنندگان دیگر قادر به‬ ‫رقابت نخواهند بود زیرا محصول موردنیاز با قیمت پایین تر‬ ‫ب��ه بازار عرضه می ش��ود‪ .‬ای��ن فعال صنعت قطع��ه افزود‪:‬‬ ‫بدترین ش��کل چنین روندی این اس��ت که قطعات چینی‬ ‫و هندی به نام تولید داخل معرفی می شوند‪.‬‬ ‫رعنایی تصریح کرد‪ :‬البته این مسئله بارها در جلسه های‬ ‫شورای سیاست گذاری خودرو مطرح شده و از سوی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز تا حدودی با این مسئله برخورد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬واردات قطع��ات از س��وی برخ��ی‬ ‫قطعه س��ازنماها و خودروس��ازان به وس��یله انجمن و سایر‬ ‫مجاری در حال پیگیری اس��ت تا سهم قطعه سازان داخلی‬ ‫از تولید در کش��ور کوچک و کوچکتر نش��ود اما اینکه تا چه‬ ‫میزان موفق شویم و تا چه اندازه خودروسازان به این مسئله‬ ‫تن دهد و وزارتخانه حمایت کند‪ ،‬اما و اگرهای زیادی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹برخی واردات طبیعی است‬ ‫امید رضای��ی‪ ،‬عضو انجم��ن تخصص��ی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازی کش��ور در گفت وگو با گسترش‬ ‫صنع��ت در این ب��اره گفت‪ :‬باید بپذیری��م که صنعت قطعه‬ ‫کش��ور صددرصد خودکفا نیس��ت بلکه صنعتی وابس��ته‬ ‫اس��ت و این وابس��تگی مربوط به نوع قطعه است‪ .‬بنابراین‬ ‫ممکن اس��ت در درص��دی از برخی قطع��ات‪ ،‬خودکفایی‬ ‫انجام ش��ده باش��د اما الزم اس��ت در باقی قسمت های ان‬ ‫خودکفایی انجام ش��ود در نتیجه علت واردات نبود قابلیت‬ ‫خودکفای��ی در برخی قطعات اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫بخش های��ی مانند قطع��ات مبتنی بر های ت��ک‪ ،‬ناگزیر به‬ ‫واردات هس��تیم‪ .‬همچنین کاالهایی که به طور کامل وارد‬ ‫می شوند نیز در دسته قطعات وارداتی قرار می گیرند به این‬ ‫عل��ت به لحاظ مواد اولیه و مصارف انرژی و فناوری قدیمی‬ ‫ک��ه در ایران وجود دارد بومی س��ازی انها به صرفه نیس��ت‬ ‫زیرا در صورت داخلی سازی قیمت ان فراتر از قیمت هدف‬ ‫خودروس��از خواهد بود‪ .‬این فعال صنعت قطعه گفت‪ :‬برای‬ ‫داخلی سازی این قطعات باید شیب و نسبتی که در واردات‬ ‫انها وجود دارد هر چند ماه یکبار رصد شده و به مرور حجم‬ ‫ان کاهش یابد که برای این امر ترمیم زیرساخت ها ضروری‬ ‫به نظر می رس��د و نیاز به س��رمایه گذاری وجود دارد که از‬ ‫محل مطالباتی به دس��ت می اید که قطعه ساز از خودروساز‬ ‫دریافت می کند‪ .‬این در صورتی اس��ت که هنوز مطالبات به‬ ‫طور کامل وصول نشده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬باید قطعات تقس��یم بندی و ارزیابی الزم‬ ‫انجام شود که کدام قطعات ظرفیت ساخت داخل و تا چند‬ ‫درصد را دارند یا کدام قطعات‪ ،‬قابلیت ساخت داخل ندارند‪.‬‬ ‫عمق داخل نش��دنی نیست بلکه باید برنامه داشت و مرحله‬ ‫به مرحله پیش رفت‪.‬‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنعت زیرساخت‬ ‫‪ 2‬دی ‪ 22 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 11‬پیاپی ‪1984‬‬ ‫خبر‬ ‫پیشرفت ‪۸۸‬درصدی شبکه‬ ‫فاضالب مناطق مرکزی تهران‬ ‫ظرفیت انرژی بادی‪ ،‬معادل‪ 50‬نیروگاه هسته ای‬ ‫باد یکی از مظاهر انرژی‬ ‫صنعت زیرساخت خورش��یدی ب��وده که‬ ‫پیوسته جزء کوچکی از‬ ‫تابش خورشید است‪ .‬بر‬ ‫این اس��اس گرم ش��دن‬ ‫زمی��ن و ج��و ان به طور نامس��اوی باع��ث تولید‬ ‫‹ ‹مزیت های انرژی بادی‬ ‫جریان ه��ای همرفت (جابه جایی) می ش��ود و نیز‬ ‫یکی از مهم ترین مزیت های انرژی باد ان اس��ت‬ ‫حرکت نسبی جو نس��بت به زمین از دیگر دالیل‬ ‫که وزش ان در زمس��تان سریع تر است و هنگامی‬ ‫تولید باد است‪.‬‬ ‫ک��ه نیاز بیش��تری ب��ه ب��رق داریم‪ ،‬الکتریس��یته‬ ‫ب��ا توجه به اینکه مواد قابل احتراق فس��یلی در‬ ‫بیش��تری تولید می ش��ود‪ .‬این انرژی بدون ایجاد‬ ‫زمین رو به کاهش بوده و به تازگی پیش��رفت های‬ ‫الودگ��ی‪ ،‬دارای منبع انرژی پایان ناپذیر و فناوری‬ ‫زیادی در زمینه استفاده از انرژی باد حاصل شده‬ ‫ازموده شده اس��ت‪ .‬اخرین پیشرفت های صنعت‪،‬‬ ‫است‪ ،‬به نظر می رسد این انرژی بتواند تا حدی نیاز‬ ‫همواره سبب کاهش هزینه الکتریسیته تولید شده‬ ‫به برق را تامین کند‪ .‬انرژی باد اغلب در دس��ترس‬ ‫به وس��یله مولدهای بادی است‪ .‬این مبلغ کمتر از‬ ‫اس��ت و هیچ ن��وع الودگی بر ج��ای نمی گذارد و‬ ‫هزینه الکتریس��یته تولید ش��ده با زغال س��نگ و‬ ‫می توان��د از نظر اقتصادی نی��ز در درازمدت قابل‬ ‫ش��کافت هس��ته ای ب��وده و از نظ��ر‬ ‫مقایسه با س��ایر منابع انرژی شود‪ .‬در‬ ‫اقتص��ادی قابل رقابت با س��ایر موارد‬ ‫سال های گذشته کوشش فراوانی برای‬ ‫اس��تفاده از ان��رژی باد ش��ده و تولید بررسی های مختلفی اس��ت‪ .‬انرژی ه��ای ب��ادی همچنین‬ ‫مانند دیگر انرژی های قابل تجدید و‬ ‫ان��رژی از باد ب��ا اس��تفاده از فناوری‬ ‫که در زمینه قیمت‬ ‫ادامه دار مخالفان زیادی ندارد‪.‬‬ ‫پیشرفته در ابعاد بزرگ الزم و ضروری‬ ‫استفاده از انرژی‬ ‫‹ن�اکار امدی ه�ای‬ ‫جلوه کرده است‪ .‬با این حال ایران در باد انجام شده است‪‹ ،‬‬ ‫زمین��ه بهره برداری از انرژی های بادی نشان می دهد که گرچه انرژی بادی‬ ‫هزینه ماشین های‬ ‫گفته می شود که یکی از بزرگترین‬ ‫هنوز با مشکالتی روبه رو است‪.‬‬ ‫بادی با بزرگی و نیز‬ ‫‹ ‹تاریخچه انرژی های بادی‬ ‫موان��ع بهره برداری از نی��روی باد در‬ ‫نخس��تین ماش��ین بادی به دس��ت ازدیاد توان تخمینی بریتانیا‪ ،‬مس��ئله تاثیر زیست محیطی‬ ‫ایرانیان باس��تان ساخته شده و بعدها انها افزایش می یابد‪ ،‬ان است‪.‬‬ ‫یونانی��ان ب��رای خرد ک��ردن دانه ها و ولی بهای هر کیلووات‬ ‫بس��یاری از م��ردم می گوین��د‬ ‫انرژی انها کاهش‬ ‫مصری ه��ا‪ ،‬رومی ه��ا و چینی ها برای‬ ‫مولده��ای ب��ادی از نظ��ر ظاه��ری‬ ‫پیدا می کند‬ ‫قایقرانی و ابیاری از انرژی باد استفاده‬ ‫ناخوشایند بوده و پرسروصدا هستند‪.‬‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫با این ح��ال باید گف��ت‪ ،‬مولدی که‬ ‫در ق��رن ‪13‬می�لادی ای��ن ن��وع‬ ‫سوخت ان زغال سنگ است‪ ،‬به یقین‬ ‫توربین ه��ا به دس��ت س��ربازان صلیبی ب��ه اروپا‬ ‫پرسرو صداتر و زش��ت تر از دکل های اسیاب بادی‬ ‫ب��رده ش��د و هلندی ها فعالیت زیادی در توس��عه‬ ‫خواهد بود‪ .‬صدای متوال��ی توربین های دکل های‬ ‫دس��تگاه های بادی داشتند‪ ،‬به طوری که در اواسط‬ ‫اس��یاب بادی برای کس��انی ک��ه در نزدیکی انها‬ ‫ق��رن ‪19‬میالدی ح��دود ‪9‬هزار ماش��ین بادی به‬ ‫هس��تند‪ ،‬موضوعی مهم به ش��مار م��ی رود‪ .‬اکنون‬ ‫منظورهای گوناگون مورد اس��تفاده قرار می گرفته‬ ‫صدای این مولدها به کمک فناوری چرخ دنده ها و‬ ‫است‪.‬‬ ‫توربین های سه تیغه ای قابل کنترل است‪.‬‬ ‫� نیروگاه ساحلی‬ ‫در زم��ان انقالب صنعت��ی در اروپا اس��تفاده از‬ ‫ی��ک راه پیش��گیری از ش��کایات مردمی که در‬ ‫ماش��ین های بادی کاه��ش یاف��ت‪ .‬بهره گیری از‬ ‫نزدیک��ی نیروگاه های بادی زندگ��ی می کنند‪ ،‬بنا‬ ‫انرژی باد در ایاالت متحده از سال ‪1854‬میالدی‬ ‫ک��ردن مجموعه دکل ه��ای ب��ادی در پایگاه های‬ ‫شروع شد‪.‬‬ ‫س��احلی اس��ت که هیچ کس نه انه��ا را می بیند‬ ‫از این ماش��ین ها بیشتر برای باال کشیدن اب از‬ ‫و نه صدا ی ش��ان را می ش��نود‪ .‬همچنی��ن در انجا‬ ‫چا ه و بعدها برای تولید الکتریسیته استفاده شد‪.‬‬ ‫بزرگترین ماشین بادی را در زمان جنگ جهانی‬ ‫دوم امریکایی ها س��اختند‪ .‬در ش��وروی سابق در‬ ‫س��ال ‪1931‬میالدی ماش��ین بادی با محور افقی‬ ‫به کار انداختند ک��ه انتظار می رفت ‪ 100‬کیلو وات‬ ‫برق به ش��بکه دهد‪ .‬ارتفاع این برج ‪ 23‬متر و قطر‬ ‫پره ها ‪5/3‬متر بود‪.‬‬ ‫توان ‪ 50‬نیروگاه هس��ته ای‪ .‬اما هنوز مشکالتی بر‬ ‫اغل��ب وزش باد دو برابر خش��کی اس��ت‪ .‬با اینکه‬ ‫س��ر راه بهره برداری از این الکتریسیته سبز وجود‬ ‫دری��ا طبیعتی تباه کنن��ده دارد و س��بب کاهش‬ ‫دارد‪ .‬توربین های چرخان باعث تداخل در دریافت‬ ‫عمر مولدها می ش��ود‪ ،‬در ع��وض احتمال تخریب‬ ‫ام��واج تلویزیونی ش��ده و به نظر می رس��د وقتی‬ ‫و خرابکاری در انها کاس��ته می ش��ود‪ .‬در بسیاری‬ ‫ب��اد نمی وزد‪ ،‬منظ��ره ناخوش��ایندی از چیزهایی‬ ‫از کش��ورهای دنی��ا مردمانی ک��ه در نزدیکی این‬ ‫بی مصرف را به نمایش می گذارند‪.‬‬ ‫نیروگاه ها زندگی می کنند‪ ،‬دست به خراب کردن‬ ‫برای��ان رابرت‪ ،‬مهن��دس اس��ترالیایی‪ ،‬راه حل‬ ‫انها زده و خسارت های بسیاری برجا گذاشته اند‪.‬‬ ‫� نیروگاه های جدید بادی‬ ‫جالب��ی برای ای��ن کار دارد‪ :‬به جای برافراش��تن‬ ‫امروزه ارتفاع برج های ویژه انرژی باد به ‪ 70‬متر‬ ‫توربین ه��ا روی زمین‪ ،‬انها را در جریان تند باد در‬ ‫می رسد که این نیروگاه ها می تواند‪ 5/1‬مگاوات برق‬ ‫ارتفاع ‪ 15‬تا ‪45‬هزار پایی ش��ناور می سازیم‪ .‬او با‬ ‫تولید کند اما نصب روتورهای (چرخنده ) قوی تر در‬ ‫همکاری ‪ 3‬مهندس دیگر دستگاهی را ساخت ه که‬ ‫این تاسیسات می تواند بهای الکتریسیته حاصل از‬ ‫ژنراتور الکتریکی پرنده (‪ )FEG‬نام گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫این منبع غیرس��نگواره ای را تا حد قابل مالحظه ای‬ ‫این دس��تگاه مانند بادبادک در هوا شناور می ماند‬ ‫کاهش ده��د‪ .‬در حال حاضر یک ش��رکت المانی‬ ‫و بادهایی با سرعت ‪ 200‬مایل بر ساعت‪ ،‬پره های‬ ‫در صدد اس��ت با تولید نس��ل جدیدی از تاسیسات‬ ‫ان را می چرخانن��د‪ .‬جریان الکتریکی تولید ش��ده‬ ‫بادی هزین��ه این منبع ان��رژی جایگزین را تا حد‬ ‫از راه رش��ت ه بس��یار محکمی به ایس��تگاه زمینی‬ ‫الکتریسیته هسته ای کاهش دهد‪ .‬برج‬ ‫فرستاده می شود‪ .‬به نظر این مهندس‬ ‫جدید ک��ه ‪ 90‬متر ارتف��اع دارد‪ ،‬قادر‬ ‫استرالیایی‪ ،‬می توان ‪ 600‬عدد از این‬ ‫کند‪.‬‬ ‫است ‪ 5‬مگاوات الکتریسیته تولید‬ ‫دس��تگاه ها را در هوا داش��ت که هر‬ ‫یکی از بزرگترین‬ ‫از انجا ک��ه مجموعه چرخ دنده ها و موانع بهره برداری از کدام ‪ 20‬مگاوات برق تولید می کنند‪.‬‬ ‫‹مس�ائل اقتص�ادی‬ ‫مواد در ی��ک واحد جای دارند‪ ،‬بخش‬ ‫‹‬ ‫نیروی باد‬ ‫محرک بس��یار س��بکتر از نمونه های‬ ‫ماشین های بادی‬ ‫در بریتانیا‪ ،‬مسئله‬ ‫ام��روزه فناوری اس��تفاده از انرژی‬ ‫قبلی است‪ .‬این ویژگی امکان استفاده تاثیر زیست محیطی‬ ‫ان است‪ .‬بسیاری‬ ‫ب��اد در بس��یاری از کش��ورها در‬ ‫از ای��ن تاسیس��ات را در دریاهای ازاد‬ ‫از مردم می گویند‬ ‫دس��ترس بوده و ارزان ترین راه برای‬ ‫ک��ه در انها باده��ای قویتری می وزد‪،‬‬ ‫مولدهای بادی‬ ‫تهیه الکتریس��یته از مشتقات انرژی‬ ‫اسانتر می کند‪.‬‬ ‫از نظر ظاهری‬ ‫خورش��یدی تش��خیص داده ش��ده‬ ‫از اطالع��ات مرب��وط ب��ه صنع��ت‬ ‫ناخوشایند بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬بهای ان��رژی تولید ش��ده به‬ ‫هواپیمایی‪ ،‬ایرودینامیک‪ ،‬الکترونیک‬ ‫و پرسروصدا‬ ‫عوام��ل محیطی و عمل��ی و نیز نوع‬ ‫و‪ ...‬در ساخت این ماشین ها بهره گیری‬ ‫هستند‬ ‫ماش��ین به کار گرفته ش��ده بستگی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫دارد‪ .‬بررس��ی های مختلف��ی ک��ه در‬ ‫به ای��ن ترتیب پروانه هایی س��اخته‬ ‫زمین��ه قیم��ت اس��تفاده از ان��رژی‬ ‫می ش��ود که برای بادهای تند به طور‬ ‫باد انجام ش��ده اس��ت‪ ،‬نش��ان می دهد که گرچه‬ ‫س��ریع کار می کند‪ .‬ماشین های دیگر غیر از پروانه‬ ‫هزینه ماش��ین های ب��ادی با بزرگ��ی و نیز ازدیاد‬ ‫نیز مورد نظر بوده و در حال توسعه است‪.‬‬ ‫توان تخمینی انه��ا افزایش می یابد‪ ،‬ولی بهای هر‬ ‫‪ 2‬درصد از انرژی خورش��ید که به زمین می رسد‬ ‫کیلووات ان��رژی انها کاهش پی��دا می کند‪ .‬وقتی‬ ‫به ب��اد تبدی��ل ش��ده و ‪35‬درصد ان��رژی باد در‬ ‫کاربردهای جمعی ماش��ین های ب��ادی مورد نظر‬ ‫ضخامت ی��ک کیلومتری از س��طح زمین موجود‬ ‫باش��د‪ ،‬هزینه های کاربردهای جمعی ماشین ها در‬ ‫اس��ت‪ .‬محاس��بات نش��ان می دهد که برای تمام‬ ‫ابعاد کوچک اس��ت‪ .‬الزم به یاد اوری است که در‬ ‫س��یاره زمین این انرژی ‪ 20‬براب��ر انرژی مصرفی‬ ‫انتخاب دس��تگاه های بزرگ محدودیت هایی وجود‬ ‫دنیا است‪.‬‬ ‫‹ ‹نیروگاه بادی در اسمان‬ ‫دارد‪ .‬برای مثال اگر س��رعت انتهایی پره ماش��ین‬ ‫بهره گیری از نیروی ب��اد به عنوان یکی از منابع‬ ‫بادی به حد س��رعت صوت یا بیش��تر برسد تولید‬ ‫انرژی نو روز به روز بیش��تر می ش��ود‪ .‬توان کنونی‬ ‫موج ضربه کرده و س��بب گرم شدن و فرسودگی و‬ ‫جهان‪ ،‬حدود ‪50‬هزار مگاوات اس��ت؛ یعنی حدود‬ ‫از کار افتادن سریع ماشین می شود‪.‬‬ ‫پیشرفت ‪ ۹۵‬درصدی زیرسازی مسیر مالیر‪ -‬کرمانشاه‬ ‫مدیر پروژه راه اهن غرب کش��ور با اش��اره به پیشرفت ‪ ۷۵‬درصدی‬ ‫بخش روس��ازی راه اهن مالیر‪-‬کرمانشاه گفت‪ :‬برای تکمیل این خط‬ ‫به‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم‪.‬‬ ‫نورالدین گندمی به مهرگفت‪ :‬پروژه راه اهن اراک‪ -‬مالیر‪-‬کرمانشاه‬ ‫از ‪2‬بخش (اراک‪-‬مالیر و مالیر‪-‬کرمانش��اه) تشکیل شده است‪ .‬بخش‬ ‫ابتدایی مس��یر (اراک‪ -‬مالیر) با طول ‪ ۹۰‬کیلومتر احداث ش��ده و از‬ ‫مالیر به کرمانشاه هم ‪ ۲۱۶‬کیلومتر ریل نیاز است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬زیرس��ازی مسیر مالیر‪ -‬کرمانش��اه‪ ۹۵ ،‬درصد پیشرفت‬ ‫فیزیکی داشته و ‪ ۴۰‬درصد مسیر هم روسازی شده است‪.‬‬ ‫به گفته گندمی‪ ،‬در مس��یر ریلی مالیر به کرمانش��اه‪ ۸ ،‬ایس��تگاه‬ ‫درنظرگرفته ش��ده اس��ت که یکی از این ایس��تگاه ها درجه یک‪ ،‬یک‬ ‫ایستگاه درجه ‪ 2‬و بقیه درجه ‪ 3‬هستند‪.‬‬ ‫مدی��ر پ��روژه راه اهن غرب کش��ور گفت‪ :‬ایس��تگاه های درجه یک‬ ‫تش��ریفاتی هس��تند و امکانات و امتیازات بیش��تری نس��بت به سایر‬ ‫ایس��تگاه ها دارن��د ب��ه عن��وان نمونه در این مس��یر ریلی‪ ،‬ایس��تگاه‬ ‫کرمانش��اه ب��ا مس��احت ‪3‬ه��زار و ‪ 600‬مترمربع از ن��وع درجه یک‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اهمیت تکمیل این طرح بی��ان کرد‪ :‬برای تکمیل‬ ‫زیرسازی‪ ،‬ریل گذاری‪ ،‬سیگنالینگ و ساخت ایستگاه های مسیر ریلی‬ ‫مالیر‪-‬کرمانشاه بیش از ‪۴۰۰‬میلیارد تومان منابع مالی نیاز است البته‬ ‫برخی بخش ها می تواند پس از ریل گذاری و عبور قطار تکمیل شود‪.‬‬ ‫گندمی افزود‪ :‬نقدینگی الزم برای ریل گذاری و س��یگنالینگ مسیر‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیارد تومان اس��ت و در صورتی که این مبلغ تا ‪ ۳‬هفته اینده‬ ‫تامین ش��ود می توانیم تا پایان سال شاهد تکمیل مسیر ریلی مالیر‪-‬‬ ‫کرمانشاه باشیم‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول گفت‪ :‬برای ریل گذاری این مسیر‪ ۲۱۶‬کیلومتری‬ ‫نیازمن��د ‪ ۱۴‬ه��زار تن ریل هس��تیم که تمامی این ریل ه��ا از خارج‬ ‫کش��ور تامین می ش��ود‪ .‬البته ذوب اهن اصفهان برای س��اخت ریل‬ ‫‪(U۳۳‬ریل ه��ای مترو) اعالم امادگی کرده اس��ت که اگ��ر در زمینه‬ ‫س��اخت ‪ UIC۶۰‬هم فعال شود و ریل ها را به مرحله ازمایش نهایی‬ ‫برساند ریل ها را از داخل تامین می کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به تامی��ن ریل ها از ‪2‬کش��ور روس��یه و چین گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر برای اتمام اولیه پروژه به ‪۱۵۰‬میلیارد تومان نیاز اس��ت‬ ‫که ‪۵۰‬میلیارد تومان ان برای ریل گذاری و تامین سوزن‪ ۵۰ ،‬میلیارد‬ ‫تومان برای س��یگنالینگ و ‪۵۰‬میلی��ارد تومان هم برای تهیه تراورس‬ ‫و اجرا نیازمندیم‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش‪ ،‬عملیات اجرایی قطعه مالیر به کرمانش��اه از سال‬ ‫‪ ۹۰‬اغاز ش��ده و این قطعه در راس��تای اتصال اراک به مرز خسروی و‬ ‫سپس کربال درحال ساخت است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فاضالب‬ ‫تهران بر ضرورت تسریع در‬ ‫اج��رای پروژه های ش��رکت‬ ‫تاکی��د ک��رد و از پیش��رفت‬ ‫‪۸۸‬درص��دی جم��ع اوری‬ ‫و انتق��ال فاض�لاب مناطق‬ ‫مرکزی(‪ )CN‬خبر داد‪.‬‬ ‫اصغر ریاضتی‬ ‫اصغ��ر ریاضتی به ایس��نا‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫گفت‪ :‬اج��رای خطوط اصلی‬ ‫فاضالب تهران‬ ‫و نیمه اصلی فاضالب نواحی‬ ‫مرک��زی ته��ران به عن��وان‬ ‫کان��ون اقتصادی و اجتماعی‬ ‫کالنشهر تهران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و شرایط‬ ‫ویژه حاکم بر منطقه شامل بافت سنتی‪ ،‬ترافیک سنگین‬ ‫در معابر و وجود تاسیس��ات ش��هری فرس��وده و متراکم‬ ‫اجرای ش��بکه فاض�لاب در مناط��ق مرکزی ش��هر را با‬ ‫مشکالتی روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫وی به اغ��از اجرای عملیات ش��بکه فاض�لاب مناطق‬ ‫مرکزی در مرداد ‪ ۱۳۹۲‬اشاره کرد و گفت‪ :‬طراحی شبکه‬ ‫فاضالب مناطق مرک��زی در حدود ‪۹۳/۶‬کیلومتر خطوط‬ ‫لوله گذاری در مناطق‪ ۷ ،۶‬و ‪ ۱۲‬شهرداری تهران بوده که‬ ‫تاکنون ‪۸۱/۴۵‬کیلومتر ان اجرا ش��ده اس��ت که بیش از‬ ‫‪ ۳۰‬کیلومتر از ان در س��ال ‪ ۱۳۹۴‬اجرا شده و پیش بینی‬ ‫می شود ‪ ۱۱‬کیلومتر باقی مانده ان تا پایان امسال اجرایی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ریاضتی افزود‪ :‬قطر لوله گذاری ش��بکه در این مناطق از‬ ‫‪ ۲۵۰‬تا هزار و ‪۴۰۰‬میلی متر اس��ت که به دلیل واقع شدن‬ ‫مراکز تجاری متعدد شامل سفارتخانه ها‪ ،‬اداره های دولتی‬ ‫و وزارتخانه ه��ا در این محدوده اجرای ش��بکه با ش��رایط‬ ‫ویژه ای ب��وده‪ ،‬ولی درحال حاضر جبهه ه��ای کاری فعال‬ ‫س��طح مناطق در خیابان فیاض بخش‪ ،‬سهروردی‪ ،‬مفتح‪،‬‬ ‫انقالب (محدوده پل چوبی) و نورمحمدی است‪.‬‬ ‫ناحی��ه مرک��زی تهران مس��احتی در ح��دود ‪ ۳‬هزار و‬ ‫‪ ۷۸۰‬هکت��ار در مناط��ق ‪ ۷ ،۶‬و ‪ ۱۲‬و بخش��ی از مناطق‬ ‫‪ 16 ،١١ ،3‬را شامل می شود و این محدوده جمعیتی در‬ ‫ح��دود یک میلیون و ‪۹۸‬هزار نف��ر دارد و با اتمام پروژه‪،‬‬ ‫فاضالب مناطق مرکزی از طریق خط انتقال هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫میلی متری به تونل فاضالب رو شرق منتقل خواهد شد‪.‬‬ ‫هزار و ‪700‬کیلومتر شبکه‬ ‫زمینی برق در استان مرکزی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت توزیع‬ ‫برق اس��تان مرک��زی گفت‪:‬‬ ‫تاکنون هزار و ‪ ۷۰۰‬کیلومتر‬ ‫ش��بکه زمینی برق در سطح‬ ‫اس��تان مرکزی ایجاد ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫گس��ترش‬ ‫گ��زارش‬ ‫ب��ه‬ ‫محمد اله داد‬ ‫صنع��ت ب��ه نق��ل از روابط‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع‬ ‫عموم��ی ش��رکت توزی��ع‬ ‫برق استان مرکزی‬ ‫نیروی برق اس��تان مرکزی‪،‬‬ ‫محمد اله داد افزود‪ :‬توس��عه‬ ‫ش��بکه های زمینی برق به عنوان ش��بکه ایمن و کم خطر‪،‬‬ ‫یکی از اهداف و اولویت های این شرکت است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬شرکت توزیع برق اس��تان مرکزی رتبه‬ ‫برتر ارزیابی عملکرد کش��ور را کس��ب کرد‪ .‬این ش��رکت‬ ‫در ارزیابی عملکرد س��ال ‪ ،۹۴‬در بین شرکت های توزیع‬ ‫برق کش��ور‪ ،‬رتبه نخست را کس��ب کرده است‪.‬همچنین‬ ‫باید در نظر داش��ت که استان مرکزی یکی از بزرگ ترین‬ ‫قطب های صنعتی ایران بود و بس��یاری از صنایع سنگین‬ ‫کش��ور دراین اس��تان جانمایی ش��ده اند‪ .‬بر این اس��اس‬ ‫طبیعی اس��ت که نیاز برق این استان بیش از نسبت برق‬ ‫به جمعیت باشد‪.‬‬ ‫ساخت ازادراه پلور ـ پردیس‬ ‫امسال کلید می خورد‬ ‫مع��اون ش��رکت س��اخت‬ ‫و توس��عه ازادراه ه��ا از اغاز‬ ‫احداث ازادراه پلور ـ پردیس‬ ‫در امس��ال خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫این ازادراه با یک هزارمیلیارد‬ ‫تومان هزینه از س��وی بخش‬ ‫خصوصی ساخته خواهد شد‪.‬‬ ‫حسین میرشفیع‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬حس��ین‬ ‫معاون شرکت ساخت و‬ ‫میرش��فیع در حاشیه مراسم‬ ‫توسعه ازادراه ها‬ ‫افتتاحیه نخستین نمایشگاه‬ ‫راهسازی‪ ،‬راهداری و صنایع‬ ‫وابسته افزود‪ :‬با ساخت این ازادراه‪ ،‬فاصله شهر پردیس تا‬ ‫پلور ‪ ۲۴‬کیلومتر می شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬هزین��ه م��ورد نیاز ب��رای س��اخت ازادراه‬ ‫پلورـپردی��س نزدی��ک به ه��زار میلیارد تومان اس��ت و‬ ‫فراخوان مناقصه ساخت این ازادراه منتشر شده است‪.‬‬ ‫به گفته این مقام مسئول‪ ،‬ساخت ازادراه پلور ـ پردیس‬ ‫امس��ال اغاز می شود و براساس برنامه قرار است تونل های‬ ‫مختلفی در ان ساخته شود‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 2‬دی ‪ 22 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت زیرساخت‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 11‬پیاپی ‪1984‬‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خبر‬ ‫کنترل خطوط لوله های نفت و گاز‬ ‫افزایش یافت‬ ‫یک ش��رکت دانش بنی��ان در مرکز رش��د فناوری های نفت و‬ ‫گاز دانش��گاه صنعت نفت موفق به طراحی و ساخت کوادکوپتر‬ ‫عمودپ��رداز (‪ )VTOL‬برای کنترل خطوط لوله های نفت و گاز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬هدف از اجرای این طرح‪ ،‬بومی سازی و بهبود‬ ‫عملکرد فنی کوادکوپترهاست که امروز در شرایط مختلف به کار‬ ‫ت ش��ده را بدون ریس��ک یا خطر جانی با‬ ‫می روند و داده های ثب ‬ ‫قابلیت اطمینان باال در اختیار مصرف کننده قرار می دهند‪.‬‬ ‫این دس��تگاه در یک ش��رکت دانش بنیان که در مرکز رش��د‬ ‫فناوری ه��ای نفت و گاز دانش��گاه صنعت نفت مس��تقر اس��ت‪،‬‬ ‫طراحی و ساخته شده است‪.‬‬ ‫مشخصه های فنی و تجهیزات جانبی این کوادکوپتر به گونه ای‬ ‫طراحی ش��ده اس��ت ک��ه ب��رای کاربردهای مختل��ف عکس و‬ ‫فیلم برداری‪ ،‬بازرس��ی به ویژه زیرنظر داشتن خطوط لوله انتقال‬ ‫گاز و نفت در ش��رایط مختلف جغرافیایی و جوی‪ ،‬نقشه برداری‪،‬‬ ‫اکتش��اف‪ ،‬بازدید از س��دها‪ ،‬مرزبانی زمین��ی و دریایی‪ ،‬مانور و‬ ‫تنظیم گزارش از مناطق دش��وار و حتی کنترل محیط زیس��ت‬ ‫گیاهی و جانوری مناس��ب اس��ت‪ .‬فرایند طراحی و ساخت این‬ ‫محصول شامل ‪ 3‬بخش مکانیکی‪ ،‬الکترونیکی و رایانه ای است‪.‬‬ ‫این ط��رح همچنی��ن در دومی��ن المپیاد دانش��جویی طرح‬ ‫کس��ب وکار خوزستان ‪ -‬همکار جش��نواره ملی فن افرینی شیخ‬ ‫بهایی که اردیبهش��ت ماه در محل پارک علم و فناوری اس��تان‬ ‫برگزار شد‪ ،‬در میان ‪ 8‬طرح نهایی رتبه دوم را کسب کرد‪.‬‬ ‫ایران در اندونزی نیروگاه می سازد‬ ‫در جریان س��فر «وی��دودو» به تهران‪ ،‬ای��ران و اندونزی به ‪۳‬‬ ‫توافق بزرگ برای امضای قرارداد فروش گاز مایع‪ ،‬تامین خوراک‬ ‫پاالیش��گاه های نفتی و اجرای پ��روژه افزایش ضریب بازیافت دو‬ ‫میدان نفت دست یافتند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر‪ ،‬همزم��ان ب��ا س��فر «جوک��و وی��دودو»‬ ‫رییس جمه��وری اندونزی به تهران‪ ،‬ایران و اندونزی به عنوان دو‬ ‫کشور بزرگ جهان اسالم به ‪ 3‬توافق بزرگ نفتی دست یافته اند‪.‬‬ ‫بر این اساس در طول سفر رییس جمهوری اندونزی به تهران‪،‬‬ ‫‪ 3‬تفاهمنامه هم در حوزه صنایع نفت‪ ،‬گاز و نیروگاه س��ازی بین‬ ‫شرکت های دو کشور امضا شده به طوری که با توافق انجام شده‬ ‫به زودی ایرانی ها ساخت پاالیشگاه و نیروگاه های برق را در این‬ ‫کشور اسیایی اغاز خواهند کرد‪.‬‬ ‫مهم تری��ن توافق نفت��ی تهران‪-‬جاکارتا به ح��وزه تجارت گاز‬ ‫بازمی گردد‪ ،‬جایی که ش��رکت ملی نفت ایران متعهد شده برای‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی حدود ‪۵۰۰‬هزار تن گاز مایع شامل پروپان‬ ‫و بوت��ان را به اندونزی صادر کند‪ .‬عالوه بر این در جریان س��فر‬ ‫رییس جمه��وری اندونزی به تهران‪ ،‬ش��رکت مل��ی نفت ایران با‬ ‫هدف توس��عه همکاری ها در صنایع نفت و گاز و تامین خوراک‬ ‫پاالیش��گاه های جدی��د نفت این کش��ور‪ ،‬با ش��رکت های بخش‬ ‫خصوصی اندونزی یک تفاهمنامه همکاری امضا کرده اس��ت‪ .‬با‬ ‫امضای این تفاهمنامه پیش بینی می شود بخشی از خوراک نفت‬ ‫خام یا میعانات گازی پاالیش��گاه های جدید اندونزی به وس��یله‬ ‫شرکت ملی نفت ایران تامین شود‪ .‬همچنین در نشست مشترک‬ ‫«جوکو ویدودو» و حس��ن روحانی در تهران قرار ش��ده که پس‬ ‫از ارائه مطالعات از سوی ش��رکت ملی نفت اندونزی (پترومینا)‬ ‫و تایید این مطالعات فنی به وس��یله ش��رکت مل��ی نفت ایران‪،‬‬ ‫قرارداد پروژه افزایش ضریب بازیافت میدان های نفتی اب تیمور‬ ‫و منصوری با این شرکت نفتی اندونزی یا کنسرسیومی متشکل‬ ‫از چند شرکت ایرانی‪ ،‬اروپایی و اندونزیایی امضا شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نیروگاه سازی ایران در اندونزی‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬در کنار ‪ 3‬توافق بزرگ نفتی تهران‪-‬جاکارتا‪،‬‬ ‫دو کشور در حوزه صنایع برق و نیروگاه سازی نیز در تهران یک‬ ‫تفاهمنامه جدید همکاری امضا کرده اند‪.‬‬ ‫ب��ه عبارت دیگر س��ومین تفاهمنامه میان ش��رکت ملی برق‬ ‫اندونزی و یک ش��رکت نیروگاه س��از ایرانی با هدف زمینه سازی‬ ‫حض��ور موثرتر این گ��روه در بازار انرژی اندونزی امضا ش��ده تا‬ ‫مقدمات اجرای پروژه های مختلف و تامین مالی انها در اینده ای‬ ‫نزدیک فراهم ش��ود‪ .‬با امض��ای این تفاهمنام��ه انتظار می رود‬ ‫هم��کاری با بانک ها و موسس��ات تجاری به منظ��ور تامین مالی‬ ‫پروژه های اینده تسهیل شود و شکل های مختلف سرمایه گذاری‬ ‫ش��رکت های نیروگاه س��از ای��ران در ب��ازار اندونزی ب��ا اجرای‬ ‫پروژه هایی همچون ‪ IPP، EPC‬و ‪ EPCF‬تحقق یابد‪.‬‬ ‫بازگشت اندونزیایی ها به پتروشیمی ایران‬ ‫از س��وی دیگ��ر اندونزیایی ه��ا هم ب��ه منظور از س��رگیری‬ ‫فعالیت ه��ای خود در صنایع پتروش��یمی ای��ران به ویژه پس از‬ ‫خروج ش��رکت ‪ PUSRI‬اندونزی از طرح پتروش��یمی هنگام‪،‬‬ ‫یک تفاهم جدید با ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی ایران امضا‬ ‫کرده اند‪ .‬حسین علیمراد‪ ،‬مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع‬ ‫پتروشیمی در حاشیه امضای این تفاهمنامه با اندونزیایی ها گفته‬ ‫است‪ :‬ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی با یک شرکت اندونزیایی‬ ‫برای اغاز مطالعات اقتصادی و امکان س��رمایه گذاری مس��تقیم‬ ‫در صنعت پتروش��یمی ایران در ‪ 4‬طرح پتروش��یمی تفاهمنامه‬ ‫امضا کردند‪.‬‬ ‫ای��ن توافق ها در حالی در حوزه صنایع نفت‪ ،‬گاز و انرژی بین‬ ‫تهران‪-‬جاکارتا رد و بدل ش��ده که بی��ژن زنگنه وزیر نفت ایران‬ ‫چهارشنبه شب‪ ٢٤ ،‬اذر ماه با «ایگناسیوس جوهان» وزیر انرژی‬ ‫و منابع معدنی کش��ور اندونزی در تهران دیدار و گفت وگو کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در مجم��وع با توافق های انجام ش��ده می��ان تهران‪-‬جاکارتا‪،‬‬ ‫پیش بینی می شود با اجرا و عملیاتی شدن این توافق ها اندونزی‬ ‫به یکی از ش��رکای ایران در صنایع نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬برق و تجارت گاز‬ ‫رو تبدیل شود‪.‬‬ ‫مایع در سال های پیش ‬ ‫سیدمحمد اکبری‬ ‫تکمیل فاز ‪۱۴‬‬ ‫پارس جنوبی از سوی‬ ‫کنسرسیومی متشکل‬ ‫از ‪ 8‬شرکت ایدرو‪،‬‬ ‫ایزوایکو‪ ،‬تاسیسات‬ ‫دریایی‪ ،‬ماشین سازی‬ ‫اراک‪ ،‬مپنا‪ ،‬شرکت ملی‬ ‫حفاری‪ ،‬ای‪.‬پی‪.‬ام‪.‬ای و‬ ‫پایندان انجام می شود‬ ‫ائتالف ‪ ۸‬قدرت برای ساخت فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی‬ ‫امیر مهرزاد‪-‬گروه صنعت زیرس�اخت‪ :‬کنسرس�یومی متش�کل از ‪ 8‬ش�رکت ای�درو‪ ،‬ایزوایکو‪،‬‬ ‫تاسیس�ات دریایی‪ ،‬ماشین س�ازی اراک‪ ،‬مپنا‪ ،‬ش�رکت ملی حفاری‪ ،‬ای‪.‬پی‪.‬ام‪.‬ای و پایندان برای‬ ‫س�اخت و اتمام فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی تش�کیل شده است‪ .‬بر اساس وعده مدیران‪ ،‬این کنسرسیوم‬ ‫در نظر دارد با اس�تفاده از تمام توان داخلی این فاز را به طور بومی به بهره برداری برس�اند‪ .‬برخی‬ ‫پیش بینی ها حاکی از این است که فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی تا سال ‪ ۱۳۹۷‬به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫این فاز اکنون با اشتغالزایی بیش از ‪ ۶۰۰‬نفر به مرحله اجرایی رسیده و قرار است در ماه های اینده‬ ‫با اشتغالزایی ‪۴‬هزار نفری مسیر ساخت را ادامه دهد‪.‬‬ ‫خرداد سال ‪ 93‬بود که مدیرعامل شرکت نفت و‬ ‫گاز پارس در حکمی‪ ،‬مرتضی زرین گل را به عنوان‬ ‫سرپرس��ت طرح توس��عه ف��از ‪ ١٤‬پ��ارس جنوبی‬ ‫منصوب کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش گس��ترش صنعت به نق��ل از روابط‬ ‫عموم��ی ش��رکت نف��ت و گاز پ��ارس‪ ،‬علی اکب��ر‬ ‫ش��عبان پور در این حکم‪ ،‬همکاری و تعامل موثر با‬ ‫مدیریت های س��تادی‪ ،‬پیمانکاران اجرایی و رییس‬ ‫کنسرسیوم فاز ‪ ١٤‬میدان مشترک پارس جنوبی را‬ ‫در چارچ��وب مفاد قرارداد فی مابین به عنوان یکی‬ ‫از ماموریت ه��ای اصلی مجری این بخش از میدان‬ ‫ابالغ کرده است‪.‬‬ ‫زری��ن گل پیش از ای��ن در مدیری��ت طرح های‬ ‫پشتیبانی ش��رکت نفت و گاز پارس حضور داشته‬ ‫و سوابق متعددی نیز در توسعه صنایع پتروشیمی‬ ‫دارد‪ .‬پیش از این مهندس س��تاری‪ ،‬اداره این طرح‬ ‫گازی را به عهده داشت‪.‬‬ ‫ف��از ‪ ١٤‬پ��ارس جنوب��ی ازجمل��ه طرح ه��ای‬ ‫پارس جنوبی بوده که به وس��یله کنسرس��یومی از‬ ‫ش��رکت های ایرانی ب��ه رهبری ش��رکت مدیریت‬ ‫طرح های صنعت��ی ایران (‪ )IPMI‬به نمایندگی از‬ ‫سازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران در حال‬ ‫اجراست‪.‬‬ ‫پ��س از ان در س��ال ‪ 93‬مج��ری ای��ن ط��رح‬ ‫پیمانکاران این ط��رح را معرفی کرد‪ .‬مجری طرح‬ ‫توسعه فاز ‪ ۱۴‬خبر داد‪ :‬انتخاب پیمانکاران ‪ ۵‬بسته‬ ‫قراردادی توسعه فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی مجری طرح‬ ‫توسعه فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی‪ ،‬از انتخاب پیمانکاران‬ ‫دو بسته قراردادی توسعه فاز ‪ ۱۴‬خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫پیمانکاران ‪ 3‬بسته دیگر قراردادی این پروژه تا دو‬ ‫هفته اینده تعیین می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت اسماعیل گله داری‪،‬‬ ‫مج��ری طرح توس��عه ف��از ‪ ۱۴‬پ��ارس جنوبی‪ ،‬با‬ ‫تش��ریح جزئیات مراحل توسعه فاز ‪ ،۱۴‬از انتخاب‬ ‫پیمان��کاران س��اخت تانک ه��ای «ال‪.‬پی‪.‬جی» و‬ ‫«میعان��ات گازی» خب��ر داد و افزود‪ :‬ب��ه زودی و‬ ‫حداکثر تا دو هفته اینده‪ 3 ،‬بس��ته جدید دیگر در‬ ‫قالب انتخاب پیمانکاران بخش مش��اور مهندس��ی‬ ‫تفصیل��ی‪ ،‬بخش لخته گی��ر انتق��ال گاز از دریا به‬ ‫خش��کی و نیز پیمانکار تامین کننده (طرف خرید)‬ ‫اهن االت سازه های فلزی نهایی می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬قرارداد دو بس��ته نخس��ت به صورت‬ ‫مهندس��ی‪ ،‬س��اخت و اج��را(‪ )EPC‬اس��ت ک��ه‬ ‫پیمانکاران هم اکنون خرید ورق و س��ایر تجهیزات‬ ‫مورد نیاز طرح را اغاز کرده اند و با تحویل زمین تا‬ ‫یک ماه اینده‪ ،‬مراحل ساخت و تجهیز کارگاه ها از‬ ‫ابتدای اسفند ماه اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫مجری ف��از ‪ ۱۴‬پارس جنوبی‪ ،‬میزان پیش��رفت‬ ‫بخش خشکی این پروژه گازی را ‪7/96‬درصد اعالم‬ ‫کرد و گفت‪ :‬مراحل س��اخت ای��ن بخش از برنامه‬ ‫زمان بندی تعریف شده جلوتر است‪.‬‬ ‫گله داری احداث دو رش��ته خطوط لوله زیر دریا‬ ‫از س��کوهای دریایی تا پاالیش��گاه خشکی به طول‬ ‫‪ ۲۷۰‬کیلومت��ر (هری��ک ‪ ۱۳۵‬کیلومتر)‪ ،‬س��اخت‬ ‫سکو و عرشه مس��تقر در بخش دریا و حفاری ‪۴۴‬‬ ‫حلقه چ��اه را از برنامه های پیش روی توس��عه فاز‬ ‫‪۱۴‬عنوان کرد و افزود‪ :‬اکنون در بخش خاکبرداری‬ ‫و خاکری��زی س��ایت این فاز با بی��ش از ‪۶۵‬درصد‬ ‫پیش��رفت روبه رو هستیم که می توان گفت مراحل‬ ‫تسطیح و اماده سازی بخش خشکی این فاز تا یک‬ ‫ماه اینده به اتمام می رسد‪.‬‬ ‫گله داری‪ ،‬عملکرد پیمانکاران س��اخت س��کو و‬ ‫عرش��ه را قابل قبول خواند و گف��ت‪ :‬این بخش با‬ ‫پیشرفت ‪38/3‬درصدی همراه است‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬نصب س��کو مطابق برنامه ارائه‬ ‫ش��ده در ماه پانزدهم اج��رای پروژه و حداکثر تا ‪۸‬‬ ‫ما اینده انجام می ش��ود؛ ب��ه گونه ای که پس از ان‬ ‫مراحل حفاری این فاز به س��رعت اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته گل��ه داری‪ ،‬اکنون فناوری تولید تجهیزات‬ ‫س��رچاهی و درون چاهی بومی شده و با این وجود‬ ‫هیچ مشکلی در تامین قطعات مورد نیاز این طرح‬ ‫ایجاد نخواهد شد‪ .‬مجری طرح توسعه فاز ‪ ،۱۴‬روند‬ ‫تزریق منابع مالی به این پروژه را مطلوب دانس��ت‬ ‫و اف��زود‪ :‬در هیچ دوره ای چنین رس��التی بر دوش‬ ‫ش��رکت نفت و گاز پارس نبوده است که خود هم‬ ‫مسئولیت ساخت و بهره برداری کامل از طرح ها را‬ ‫به عهده داشته و هم تامین کننده اعتبارات و منابع‬ ‫مالی پروژه ها باش��د‪ .‬گله داری با تایید ش��یوه های‬ ‫کارامد و متنوع تامین اعتبار از سوی شرکت نفت‬ ‫و گاز پارس‪ ،‬از ارائ��ه کامل پیش پرداخت های این‬ ‫طرح خبر داد و گفت‪ :‬جذابیت س��رمایه گذاری در‬ ‫پروژه ه��ای پارس جنوبی به گونه ای تثبیت ش��ده‬ ‫که اعتماد عمومی وی��ژه ای را درباره هدایت منابع‬ ‫مال��ی داخلی و خارجی به س��وی طرح ها به وجود‬ ‫اورده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬اکنون بیش از ‪ ۱۲۰۰‬نفر با س��هم‬ ‫‪۵۲‬درصدی نیروی انسانی بومی در مراحل مختلف‬ ‫ساخت فاز ‪ ۱۴‬مش��غول به کار هستند که مطابق‬ ‫برنامه زمان بندی‪ ،‬تعداد نیروی انس��انی شاغل در‬ ‫این پروژه بزرگ گازی تا پایان س��ال اینده یا اوایل‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۱‬به بیش از ‪۱۰‬هزار نفر می رسد‪ .‬طرح‬ ‫توس��عه فاز ‪ ۱۴‬از سوی کنسرس��یومی متشکل از‬ ‫ش��رکت های ایرانی ایدرو (س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران) ‪( ،IPMI‬شرکت مدیریت‬ ‫طرح های صنعتی ایران)‪ ،‬صدرا‪ ،‬مهندسی و ساخت‬ ‫تاسیس��ات دریایی ای��ران‪ ،‬ایزوایکو‪ ،‬ش��رکت ملی‬ ‫حفاری و مپنا در س��ایت پارس منطقه دو کنگان‬ ‫در حال اجراست‪.‬‬ ‫� شرایط کنونی طرح‬ ‫معاون طرح های نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی شرکت‬ ‫پاین��دان‪ ،‬از به بهره برداری رس��یدن فاز ‪ ۱۴‬پارس‬ ‫جنوبی در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬در ص��ورت جذب نیروی‬ ‫ی خبر داد‪ .‬سیدمحمد اکبری‪،‬‬ ‫انسانی متخصص بوم ‬ ‫ب��ا اعالم اینکه ش��رکت پایندان به عن��وان یکی از‬ ‫زیرمجموعه های بنیاد مستضعفان که در این بخش‬ ‫سرمایه گذاری عظیمی برای توسعه منطقه داشته‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬اکنون ‪ ۶۰۰‬نیروی انسانی این شرکت‬ ‫در فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی مشغول به کار هستند که‬ ‫تا ‪4‬ماه اینده با اولویت جذب نیروهای بومی شمار‬ ‫شاغالن این ش��رکت به بیش از ‪ ۴‬هزار نفر خواهد‬ ‫رس��ید‪ .‬اکبری گفت‪ :‬تکمیل فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی‬ ‫از س��وی کنسرسیومی متشکل از ‪ 8‬شرکت ایدرو‪،‬‬ ‫ایزوایکو‪ ،‬تاسیس��ات دریایی‪ ،‬ماشین س��ازی اراک‪،‬‬ ‫مپنا‪ ،‬ش��رکت ملی حفاری‪ ،‬ای‪.‬پی‪.‬ام‪.‬ای و پایندان‬ ‫انج��ام می ش��ود‪ .‬معاون ش��رکت پاین��دان افزود‪:‬‬ ‫پیش بینی می ش��ود برای تکمیل پاالیشگاه فاز ‪۱۴‬‬ ‫پارس جنوبی ‪5‬میلیارد دالر هزینه شود و براساس‬ ‫برنامه ریزی ‪ 8‬ش��رکت کنسرسیوم این فاز در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫اکب��ری گفت‪ :‬بیش از ‪۵۰‬درصد عملیات اجرایی‬ ‫ساخت پاالیشگاه فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی به دست این‬ ‫ش��رکت وابسته به بنیاد مستضعفان انجام می شود‬ ‫که از جمله کار های انجام شده می توان به ‪۹۰‬هزار‬ ‫تن بتن ریزی و س��یویل‪ ،‬یک میلی��ون و ‪۲۰۰‬هزار‬ ‫این��چ قطر جوش��کاری کامال تخصص��ی‪۱۷ ،‬هزار‬ ‫تن نصب تجهیزات و‪ ...‬اش��اره ک��رد و عالوه بر ان‬ ‫شرکت پایندان به عنوان یکی از شرکت های بنیاد‬ ‫مس��تضعفان انجام طرح های پاالیشگاهی فازهای‬ ‫‪ ۱۷ ،۱۳‬و ‪ ۱۸‬پ��ارس جنوبی را به عنوان پیمانکار‬ ‫شرکت نفت وگاز پارس به عهده دارد‪.‬‬ ‫مدیر پروژه های معاونت پاالیشگاهی و پتروشیمی‬ ‫پایندان افزود‪ :‬همه عوامل انسانی ساخت این فاز و‬ ‫س��ایر فازهای پارس جنوب��ی از متخصصان جوان‬ ‫ایرانی هستند که عالوه بر برخورداری از تجربیات‬ ‫و دانش س��ازمانی چن��د دهه گذش��ته‪ ،‬تجربیات‬ ‫جدیدی را برای منابع انسانی فعلی و اینده شرکت‬ ‫پایندان به ارمغان خواهند اورد و این فرایند باعث‬ ‫ایجاد چابکی کم نظیری برای ش��رکت «پایندان»‬ ‫در همه حوزه های کاری ش��ده اس��ت به طوری که‬ ‫کارفرما های فعلی ش��رکت همیشه حساب ویژه ای‬ ‫ب��رای این چابکی ش��رکت پاین��دان در پروژه های‬ ‫پیمانکاری باز می کنند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در تکمیل فازهای ‪ ۱۷ ،۱۴ ،۱۳‬و ‪۱۸‬‬ ‫م‬ ‫پارس جنوبی نیز به متخصصان خارجی نیاز نداری ‬ ‫زی��را توانمندی ه��ای جمهوری اس�لامی ایران در‬ ‫این بخش بس��یار ارتقا یافته است و حتی می تواند‬ ‫خدمات فنی و مهندسی خود را در بخش نفت‪ ،‬گاز‬ ‫ی افزود‪ :‬با راه اندازی‬ ‫و پتروش��یمی صادر کند‪ .‬اکبر ‬ ‫پاالیش��گاه این ف��از می ت��وان روزان��ه ‪۵۰‬میلیون‬ ‫مترمکع��ب گاز ش��یرین‪۷۷ ،‬هزار بش��که میعانات‬ ‫گازی‪ ۴۰۰ ،‬تن گوگرد و ‪ ۲۹۰۰‬تن گاز مایع تولید‬ ‫کرد‪ ،‬همچنین با توجه تولید روزانه ‪ ۲۷۵۰‬تن اتان‬ ‫برای واحدهای پتروشیمی چند برابر ارزش افزوده‬ ‫به دست می اید‪.‬‬ ‫این مقام مسئول ش��رکت پایندان درباره فاز‪۱۳‬‬ ‫پارس جنوب��ی گف��ت‪ :‬اکنون پیش��رفت فیزیکی‬ ‫پروژه هایی که مس��ئولیت انها به شرکت پایندان‬ ‫واگ��ذار ش��ده ب��ه بی��ش از ‪ ۷۵‬درص��د رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادامه س��خنان خود مهم ترین مزیت های‬ ‫شرکت پایندان در اجرای مسئولیت های محوله در‬ ‫فاز های مختلف پ��ارس جنوبی را به ترتیب رکورد‬ ‫روز های بدون حادثه در بخش ‪ ،HSE‬برخورداری‬ ‫از بزرگتری��ن خط جوش اتوماتیک تولید اس��کول‬ ‫پایپین��گ که توانایی و ظرفیت جوش��کاری‪۲۰۰۰‬‬ ‫این��چ کار در روز را دارد و همچنی��ن ‪۱۰‬هزار متر‬ ‫مربع شاپ س��وله و‪ ...‬برشمرد و تاکید کرد‪ :‬بر پایه‬ ‫قرارداد‪ ،‬ش��رکت پایندان بخشی از پروژه های خود‬ ‫در این فاز را ‪ 30‬اذر امس��ال و بخشی دیگر را ‪31‬‬ ‫اردیبهشت ‪ ۱۳۹۶‬به کارفرما تحویل می دهد‪ .‬اکبری ‬ ‫گفت‪ :‬فاز ‪ ۱۳‬پارس جنوبی متشکل از کنسرسیوم‬ ‫‪ 3‬شرکت صدرا‪ ،‬مپنا و تکنوپایدار ایرانیان در حال‬ ‫تکمیل است و ش��رکت پایندان بخشی از عملیات‬ ‫اجرایی ش��رکت پترو پای��دار ایرانیان وابس��ته به‬ ‫ق��رارگاه خاتم االنبی��ا(ص) را در این ف��از به عهده‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این فاز به س��رعت پیش��رفت می کند‬ ‫و هم��ه کاره��ای اجرایی پ��روژه نیز ب��ا کنترل و‬ ‫ارزیابی ه��ای روزان��ه در ح��ال تکمیل اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش گس��ترش صنعت به نقل از صداوسیما‪ ،‬به‬ ‫گفته معاون ش��رکت پایندان در فاز ‪ ۱۳‬توانمندی‬ ‫ش��رکت درحال حاضر به عنوان یک نمونه و الگوی‬ ‫کار احداث پاالیشگاه در منطقه به شمار می اید به‬ ‫طوری که کارفرمای پ��روژه قرار گاه خاتم االنبیا از‬ ‫شاخص چابکی و توان به کارگیری چند برابری نیرو‬ ‫برای سرعت بخشی به کار از سوی شرکت پایندان‬ ‫بسیار راضی بوده و مذاکرات اولیه ای برای کار های‬ ‫جدید و مشترک نیز داشته است‪.‬‬ ‫روسیه به دنبال سواپ نفت خام با ایران است‬ ‫وزیر نفت گفت‪ :‬شرکت لوک اویل روسیه به دنبال‬ ‫سواپ نفت خام با ایران است که مذاکره در این باره‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از ایرنا‪ ،‬بیژن‬ ‫ت درباره برنامه مشارکت تهران‬ ‫نامدار زنگنه‪ ،‬وزیر نف ‬ ‫ت اظهار کرد‪ :‬در سفر وزیر‬ ‫و مس��کو برای سواپ نف ‬ ‫انرژی روس��یه به تهران در این باره مذاکره ای نشده ‬ ‫اما لوک اویل این طرح را دنبال می کند‪.‬‬ ‫وی درب��اره س��واپ گاز افزود‪ :‬ش��رکت گازپروم‬ ‫روس��یه نیز برای مشارکت با ایران در بخش سواپ‬ ‫گاز اقدام های��ی را دنبال می کن��د‪ .‬زنگنه افزود‪ :‬در‬ ‫سفر هیات روسی به تهران درباره برخی میدان های‬ ‫نفت��ی مذاکراتی انج��ام و تفاهمنامه هایی نیز امضا‬ ‫شده است‪ .‬وزیر نفت عنوان کرد‪ :‬شرکت روس نفت‬ ‫نیز از طریق س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)‬ ‫در پی مش��ارکت در توسعه ‪ 4‬میدان نفتی ازجمله‬ ‫میدان ازادگان جنوبی است‪ .‬در جریان سفر هیات‬ ‫اقتصادی و نفتی روسیه به ریاست الکساندر نواک‪،‬‬ ‫وزیر انرژی روس��یه ب��ه تهران در هفته گذش��ته‪،‬‬ ‫تفاهمنام��ه مطالع��ه دو می��دان نفت��ی چنگوله و‬ ‫چش��مه خوش در غرب کش��ور امضا شد‪ .‬با امضای‬ ‫ای��ن تفاهمنامه‪ ،‬مجموع میدان های نفتی ایران که‬ ‫براساس تفاهمنام ه قرار است روس ها کار مطالعاتی‬ ‫مربوط به انها را انجام دهن د به ‪ 7‬میدان رسید‪.‬‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪ 2‬دی ‪ 22 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 11‬پیاپی ‪1984‬‬ ‫خبر‬ ‫پرداخت تسهیالت طرح رونق‬ ‫به ‪ 115‬واحد تولیدی مازندران‬ ‫عکس‪ :‬ابوالفضل کیمیایی‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از نحوه واگذاری و فعالیت سرمایه گذاران در شهرک های خصوصی نشان داد‬ ‫سکوت قانون‪ ،‬انحصار زمین‬ ‫بخ��ش خصوص��ی‬ ‫س��رمایه گذار بازوی دولت‬ ‫در فعالیت ه��ای اقتصادی‬ ‫اس��ت‪ .‬این فرص��ت برای‬ ‫ایجاد شهرک های خصوصی‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫نیز به این بخش داده شده‬ ‫صنایع کوچک‬ ‫اس��ت ت��ا جایی ک��ه یک‬ ‫سرمایه گذار می تواند برای‬ ‫دریاف��ت مج��وز زمی��ن و‬ ‫احداث یک شهرک صنعتی اقدام کند و پس از دریافت‬ ‫زمین با نظارت ش��رکت ش��هرک های صنعتی‪ ،‬در ان‬ ‫فعالیت صنعتی داش��ته باشد‪ .‬حتی می تواند در صورت‬ ‫توانایی زمین های ش��هرک را به غیر واگذار نکند و تنها‬ ‫خود در انجا واحد صنعتی ایجاد کند‪ .‬البته این رویکرد‬ ‫محل اختالف نظر است و تصمیم گیری نهایی براساس‬ ‫مصلحت و شرایط انجام می شود‪.‬‬ ‫در بسیاری از تحلیل ها و نقدها گفته می شود که باید‬ ‫نس��بت به کوچک سازی دولت و گسترده کردن فضای‬ ‫فعالیت برای بخش خصوصی واقعی عمل شود‪ .‬هرچند‬ ‫بخش خصوصی همواره این انتقاد را داش��ته و دارد که‬ ‫از قافل��ه فعالیت دولت��ی عقب می ماند ی��ا انچنان که‬ ‫باید و ش��اید فضای موثر برای حضور این بخش فراهم‬ ‫نیست اما تالش ها در مسیر خصوصی سازی دریچه های‬ ‫اقتص��ادی و صنعتی پیش می رود‪ .‬یکی از ش��واهد ان‬ ‫نیز ایجاد ش��هرک های صنعتی خصوصی اس��ت که در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۸۸‬به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید‬ ‫و دس��تورالعمل اجرایی ان در س��ال ‪ ۱۳۹۳‬از س��وی‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران‬ ‫تنظیم و تصویب ش��د‪ .‬به طور معمول نیز این شهرک ها‬ ‫با توجه به اصل مزیت نس��بی در هر استان و منطق ه و‬ ‫به فراخور نیاز و تقاضای سرمایه گذاران ایجاد می شود‪.‬‬ ‫در این میان برخی از شهرک های صنعتی خصوصی به‬ ‫ص��ورت تخصصی و در یک رش��ته ‪ -‬صنعت خاص نیز‬ ‫ممکن اس��ت به وجود اید‪ .‬به عنوان نمونه ممکن است‬ ‫که یک شهرک تخصصی در زمینه تولید کاالیی خاص‬ ‫به صورت خصوصی اداره ش��ود و واحدهای صنعتی در‬ ‫این شهرک حول محور همان صنعت خاص ایجاد شده‬ ‫باش��د که همگی با مدیریت یک س��رمایه گذار باش��د‪.‬‬ ‫ش��اید در این میان س��وال ش��ود که ایا وجود چنین‬ ‫شهرک هایی امکان پذیر اس��ت و سازوکار فعالیت انها‬ ‫از نظر ش��رکت ش��هرک های صنعتی چگون��ه تنظیم‬ ‫می ش��ود؟ یا ممکن اس��ت سوال ش��ود که وجود یک‬ ‫سرمایه گذار در یک شهرک تخصصی خصوصی انحصار‬ ‫ایجاد می کند که ممکن اس��ت بر سر ان اختالف نظر‬ ‫باشد؟ حتی ممکن است این سوال نیز پرسیده شود که‬ ‫ایا س��رمایه گذار می تواند زمین ها را به غیر واگذار کند‬ ‫یا اینکه تمامی زمین های ش��هرک دراختیار و انحصار‬ ‫او ق��رار می گیرد؟ در مجموع یک س��رمایه گذار بخش‬ ‫خصوص��ی چگونه می توان��د در یک ش��هرک صنعتی‬ ‫خصوصی فعالیت کند؟‬ ‫جهانگیر شاهمرادی‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫‪ ۱۵۰‬هکتار در دس��ت بخش خصوصی قرار بگیرد باید‬ ‫‪ ۱۰۰‬هکتار ان برای یک س��رمایه گذار باشد و حداقل‬ ‫‪ ۵۰‬هکتار ان به غیر واگذار ش��ود‪ .‬اینجاست که قانون‬ ‫س��اکت مانده اس��ت و بس��تگی ب��ه تصمیم گیرندگان‬ ‫اجرایی دارد که چه صالحی درنظر بگیرند‪.‬‬ ‫وجود یک سرمایه گذار با چندین واحد صنعتی‬ ‫که در اختیار وی است انحصار ایجاد نمی کند‬ ‫سیاوش وحدت‬ ‫یک شهرک خصوصی می تواند ازسوی یک‬ ‫سرمایه گذار اداره شود‪ .‬البته این در صورت‬ ‫وجود توانمندی برای ان شخص است‬ ‫صنعتی اس��تان البرز در این زمینه به گسترش صنعت‬ ‫گفت‪ :‬یک ش��هرک خصوص��ی می تواند ازس��وی یک‬ ‫س��رمایه گذار اداره ش��ود‪ .‬البته این در ص��ورت وجود‬ ‫توانمندی و پیش نیازهای اولیه برای ان ش��خص است‪.‬‬ ‫از این رو تخلف به شمار نمی رود‪ .‬اما قیمت گذاری زمین‬ ‫در این ش��هرک ها باید به تایید ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی برسد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬شهرک صنعتی «ماموت» نمونه ای از این‬ ‫شهرک های خصوصی است که در اتوبان کرج به سمت‬ ‫هشتگرد قرار داد‪ .‬این شهرک صنعتی در مساحت ‪۱۳۰‬‬ ‫هکتار اس��ت‪ .‬فعالیت واحدهای صنعتی این شهرک در‬ ‫زمینه تولید خودروهای اسکانیا و تریلی های باربر است‪.‬‬ ‫‹ ‹هدف تولید است‬ ‫س��یاوش وحدت‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی استان خراسان شمالی نیز به گسترش صنعت‬ ‫گفت‪ :‬بسیار کم پیش می اید که تنها یک سرمایه گذار‬ ‫تقاض��ای فعالی��ت در تمامی زمین های یک ش��هرک‬ ‫صنعتی را خصوصی داش��ته باش��د و به ط��ور معمول‬ ‫واگ��ذاری به غیر نیز انجام می ش��ود‪ .‬البت��ه از انجا که‬ ‫هدف در ش��هرک های صنعتی‪ ،‬تولید است‪ ،‬وجود یک‬ ‫س��رمایه گذار با چندین واحد صنعتی که در اختیار وی‬ ‫است انحصار ایجاد نمی کند‪.‬‬ ‫وح��دت درب��اره مختصات واگ��ذاری زمی��ن و ارائه‬ ‫امتیازات به بخش خصوصی در ش��هرک های تخصصی‬ ‫خصوصی نی��ز گفت‪ :‬زمین در ش��هرک های خصوصی‬ ‫براس��اس قوانی��ن قیمت گ��ذاری می ش��ود‪ .‬ام��ا اگ��ر‬ ‫س��رمایه گذار بخواهد خود در ‪ ۲۰‬ی��ا ‪ ۳۰‬هکتار زمین‬ ‫ش��هرک‪ ،‬واحد های صنعتی مربوط ب��ه صنعت خود را‬ ‫ایجاد و اداره کند باید توانایی ان را داشته باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در اس��تان خراس��ان ش��مالی ش��هرک‬ ‫تخصصی با این مختصات وجود ندارد‪.‬‬ ‫ممکن است س��رمایه گذار زمینی را دراختیار داشته‬ ‫و خواهان ایجاد ش��هرک صنعتی در ان محدوده باشد‪.‬‬ ‫وحدت در این زمینه نیز گفت‪ :‬س��رمایه گذار باید برای‬ ‫احداث ش��هرک صنعتی در زمین��ی که خود مالک ان‬ ‫است از شرکت شهرک های صنعتی مجوز دریافت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹دریافت مجوز‬ ‫مجی��د یاریگ��ر‪ ،‬مع��اون صنای��ع کوچ��ک اس��تان‬ ‫اذربایجان ش��رقی درباره نحوه ص��دور جواز زمین برای‬ ‫احداث ش��هرک صنعت��ی خصوصی نیز به گس��ترش‬ ‫صنعت گفت‪ :‬برای دریافت مجوز از شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی باید س��رمایه گذار باعنوان شرکت حقوقی ثبت‬ ‫ش��ده به س��ازمان صنایع کوچک مراجعه کند‪ .‬به طور‬ ‫معمول نیز سرمایه گذاران باعنوان های شرکت سهامی‬ ‫جهانگیر شاهمرادی‬ ‫خاص‪ ،‬با مسئولیت محدود یا تضامنی اقدام می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سرمایه گذاران در ابتدا نیز باید از سازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت یا دفتر صنایع تبدیلی وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی جواز تاس��یس کس��ب کرده و برای‬ ‫دریافت زمین به ش��رکت شهرک های صنعتی مراجعه‬ ‫کنند تا براس��اس متراژ معین و الزم به انها زمین داده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫یاریگر با اشاره به فرایند دریافت مجوز ایجاد شهرک‬ ‫صنعتی نیز گف��ت‪ :‬اگر س��رمایه گذار بخش خصوصی‬ ‫زمین نیز داش��ته باشد باید برای دریافت مجوز احداث‬ ‫شهرک خصوصی از س��ازمان ها استعالم اورد که موید‬ ‫نظر مثبت انها باش��د‪ .‬بعد از دریافت مجوز و معرفی به‬ ‫دس��تگاه های اجرایی خدمات رسان و در نهایت تصویب‬ ‫هیات مدیره ش��هرک های صنعتی جواز تاس��یس داده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در اذربایجان ش��رقی چندی��ن ش��هرک‬ ‫تخصصی خصوصی وجود دارد؛ به عنوان نمونه شهرک‬ ‫صنعتی سهند اذران در زمینه برق و الکترونیک فعالیت‬ ‫می کند‪ .‬همچنین شهرک صنعتی «چالیش صنعت»در‬ ‫زمینه تولید لوازم خانگی فعال است‪.‬‬ ‫یاریگر گفت‪ :‬هر دو شهرک صنعتی سهند «اذران» و‬ ‫«چالیش صنعت» در مجموع ‪ ۵۰‬هکتار مساحت دارند‪.‬‬ ‫ب��ه این مجموعه می توان ش��هرک صنعتی غرب تبریز‬ ‫را نی��ز اضافه کرد که در مس��احتی زیر ‪ ۲۰‬هکتار و در‬ ‫جنوب غرب تبریز واقع شده است‪.‬‬ ‫معاون صنایع کوچک اذربایجان ش��رقی گفت‪ :‬تقاضا‬ ‫برای ایجاد ش��هرک تخصصی خصوصی در این استان‬ ‫زیاد اس��ت‪ .‬به عن��وان نمونه به تازگ��ی اعطای مجوز‬ ‫برای ش��هرک تخصصی خصوص��ی اذربایجان خاور در‬ ‫مساحتی حدود ‪ ۷۰۰‬هکتار در دست بررسی است که‬ ‫سرمایه گذار ان شرکت شیرین عسل است‪.‬‬ ‫‹ ‹اختالف نظر‬ ‫معاون صنایع کوچک استان اذربایجان شرقی معتقد‬ ‫است که درباره وجود تنها یک سرمایه گذار در شهرک‬ ‫خصوص��ی تخصص��ی و ایج��اد انحصار اخت�لاف نظر‬ ‫وج��ود دارد؛ برخی معتقدند که شهرک س��ازی زمین‬ ‫صنعتی تولی��د می کند؛ به این صورت ک��ه مواد اولیه‬ ‫ک��ه همان زمین اس��ت تحویل داده می ش��ود و بعد از‬ ‫قرارگیری زیرساخت ها زمین صنعتی ایجاد می شود که‬ ‫نوعی تولید اس��ت‪ .‬از ای��ن رو تفاوتی نمی کند که یک‬ ‫س��رمایه گذار باشد با چندین واحد صنعتی در مدیریت‬ ‫وی ی��ا چندین س��رمایه گذار در یک ش��هرک؛ چراکه‬ ‫موضوع مهم توانمندی سرمایه گذار است‪.‬‬ ‫اما برخی معتقدند اگر ش��هرک صنعتی به مساحت‬ ‫‹ ‹بخش خصوصی نیازمند حمایت دولتی‬ ‫به نظر می رس��د موضع س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی درباره شهرک های صنعتی‬ ‫خصوص��ی ارائه مج��وز و نظارت اس��ت‪ .‬ب��ا این حال‬ ‫ممکن اس��ت بخش خصوصی س��رمایه گذار این نکته‬ ‫را نی��ز مطرح کند ک��ه باید از امتی��ازات و مزایایی که‬ ‫در ش��هرک های صنعتی دولتی داده می ش��ود برخودار‬ ‫باش��ند چراکه درزمین��ه احداث و ایجاد ش��هرک این‬ ‫بخش مش��کالت زیادی دارند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬علیرضا‬ ‫ظهی��ر امامی‪ ،‬ریی��س هیات مدیره ش��هرک تخصصی‬ ‫«کامپوزیت س��ازه ماندگار» فارس معتقد است که در‬ ‫ماده ‪ ۱۱۱‬قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی دولت‪،‬‬ ‫مقرر ش��ده است که ش��هرک های صنعتی خصوصی از‬ ‫تمامی مزای��ا و امتیازات قانونی ش��هرک های صنعتی‬ ‫دولت��ی برخوردار باش��ند ام��ا هیات دول��ت درهنگام‬ ‫تنظی��م م��اده ‪ ۴‬ایین نامه اجرایی تبص��ره ‪ ۲‬اصالحی‬ ‫م��اده ‪ ۹‬قانون افزای��ش بهره وری بخش کش��اورزی و‬ ‫منابع طبیعی موضوع م��اده‪ ۴۵‬قانون رفع موانع تولید‬ ‫رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور‪ ،‬مصوب کرده که‬ ‫واگذاری زمین های ملی به ش��هرک های صنعتی با نرخ‬ ‫کارشناس��ی روز محاسبه و دریافت شود؛ این در حالی‬ ‫است که براساس تبصره ذیل همین ماده این نرخ برای‬ ‫شهرک های صنعتی دولتی به صورت منطقه ای محاسبه‬ ‫و دریافت می ش��ود که برخالف ماده ‪۱۱۱‬قانون تنظیم‬ ‫بخش��ی از مقررات مالی دولت اس��ت‪ .‬وی همچنین به‬ ‫گس��ترش صنعت گفت‪ :‬شهرک های صنعتی خصوصی‬ ‫از معافیت ها و امتیازاتی که شهرک های صنعتی دولتی‬ ‫دارند‪ ،‬بی بهره هستند‪.‬‬ ‫گفته های این سرمایه گذار بخش خصوصی در حالی‬ ‫اس��ت که در ایج��اد و احداث یک ش��هرک خصوصی‪،‬‬ ‫سرمایه گذار س��ود ش��خصی خود را می بیند و بدیهی‬ ‫اس��ت که اگر فعالیت در یک ش��هرک خصوصی برای‬ ‫او صرفه اقتصادی نداش��ته باشد این کار را نمی کند‪ .‬به‬ ‫عالوه اینکه وقتی گفته می ش��ود باید زمام فعالیت های‬ ‫اقتصادی به دست بخش خصوصی بیفتد دیگر نباید به‬ ‫دنبال امتیازات دولتی بود‪.‬‬ ‫در مجم��وع می ت��وان این گونه گفت که باید مس��یر‬ ‫فعالیت بخ��ش خصوصی در چارچ��وب قوانین هموار‬ ‫تو پاگیر‬ ‫شود‪ .‬ش��اید این قوانین در برخی از موارد دس ‬ ‫تلقی ش��ود اما انجا که س��خن از تولید اس��ت هر چه‬ ‫ب��رای فعالی��ت س��رمایه گذار بخش خصوص��ی امکان‬ ‫بیش��تری فراهم باش��د نتیجه بهت��ری می توان گرفت‪.‬‬ ‫نکته دیگر اینکه برای برطرف شدن ابهام در بسترهای‬ ‫سرمایه گذاری باید خال های قانونی مرتفع شود چرا که‬ ‫این خال ها گاه می تواند باعث کند ش��دن روند فعالیت‬ ‫سرمایه گذاران شود‪.‬‬ ‫توسعه شهرک های صنعتی با مکان یابی اراضی‬ ‫معاون صنایع کوچک ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫مازن��دران از انج��ام ط��رح پژوهش��ی اولویت بن��دی و‬ ‫مکان یاب��ی اراض��ی مازندران ب��رای احداث و توس��عه‬ ‫شهرک های صنعتی اس��تان‪ ،‬براساس استانداردها خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط عمومی‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی مازندران‪ ،‬کامران علی پور‬ ‫گفت‪ :‬یک��ی از دغدغه های اصل��ی و عناصر کلیدی در‬ ‫موفقیت مراکز صنعتی‪ ،‬انجام مطالعات مکان یابی است‬ ‫که بسیار موردتوجه قرار دارد‪.‬‬ ‫معاون صنایع کوچک ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫مازندران با اش��اره به نقش مکان یابی درست و مناسب‬ ‫در ایجاد ش��هرک های صنعتی اظهار کرد‪ :‬عالوه بر تاثیر‬ ‫اقتصادی بر عملکرد واح��د صنعتی‪ ،‬اثر های اجتماعی‪،‬‬ ‫زیست محیطی‪ ،‬فرهنگی و اقتصادی در منطقه دارد‪.‬‬ ‫عل��ی پور افزود‪ :‬طرح پژوهش��ی شناس��ایی لکه های‬ ‫مناس��ب صنعتی در استان‪ ،‬در دس��تور کار قرارگرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی تصری��ح کرد‪ :‬این طرح پژوهش��ی در ‪ 4‬فاز‬ ‫ش��امل شناس��ایی و معرف��ی اجمالی صنعت اس��تان‪،‬‬ ‫طراح��ی مدل مناس��ب ب��رای ایجاد ش��هرک صنعتی‬ ‫اس��تاندارد‪ ،‬تحقیق و تحلیل داده ها و نقشه ها به روش‬ ‫«ا اچ پی» فازی و سیستم اطالعات جغرافیایی به عنوان‬ ‫ابزاری که به راحت��ی می تواند با این حجم انبوه از داده‬ ‫کار کرد‪ ،‬انجام شده است‪.‬‬ ‫معاون صنایع کوچک ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫مازندران خاطرنش��ان کرد‪ :‬اجرای مناس��ب طرح های‬ ‫پژوهش��ی می تواند پش��تیبان تصمیم گیری های کالن‬ ‫استان باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی مازندران از پرداخت‬ ‫تس��هیالت ‪ 1161‬میلیارد ریالی طرح رونق تولید به ‪ 115‬واحد‬ ‫صنعتی مس��تقر در ش��هرک های صنعتی خب��ر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫گس��ترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی مازندران‪ ،‬سیدمصطفی موس��وی گفت‪ :‬از ابتدای طرح‬ ‫رونق تولید در استان ‪ 615‬واحد تولیدی مستقر در شهرک های‬ ‫صنعتی‪ ،‬در س��امانه بهین یاب ثبت نام کرده اند که پس از بررسی‬ ‫درخواس��ت تس��هیالت واحدها در کارگروه تسهیل و رفع موانع‬ ‫تولی��د اس��تان‪ ،‬ب��ه ‪ 115‬واحد تولی��دی ‪ 1161‬میلی��ارد ریال‬ ‫تس��هیالت پرداخت شده است‪ .‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی مازندران اظهار کرد‪ :‬یکی از شرط های اعالمی تسهیالت‬ ‫ط��رح رونق تولید به واحدهای تولی��دی‪ ،‬راه اندازی واحد راکد و‬ ‫غیرفعال است که تزریق این نقدینگی سبب رونق بخش تولید و‬ ‫صنعت در مازندران می ش��ود و با رونق این بخش‪ ،‬شاهد اشتغال‬ ‫نیز در اس��تان خواهیم بود‪ .‬موسوی تصریح کرد‪ :‬با اجرای طرح‬ ‫رون��ق واحدهای تولی��دی و تزریق نقدینگی ب��ه بخش تولید و‬ ‫صنعت‪ ،‬مهم ترین دغدغه س��رمایه گذاران در این بخش‪ ،‬برطرف‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫برگزاری همایش مدیریت پسماند‬ ‫در کاسپین‬ ‫معاون فنی شرکت ش��هرک های صنعتی استان قزوین گفت‪:‬‬ ‫در راس��تای اموزش و اشناس��ازی مدیران واحدهای صنعتی با‬ ‫روند مدیریت و ساماندهی پسماندهای صنعتی سمینار و کارگاه‬ ‫اموزش��ی مدیریت پسماند در ش��هرک صنعتی کاسپین برگزار‬ ‫شد‪ .‬به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان قزوین‪ ،‬حس��ین گلی پور در حاشیه‬ ‫این س��مینار اظهار کرد‪ :‬اثر های جنبه ه��ای تهدید و خطر های‬ ‫ناش��ی از پس��ماندهای صنعتی در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‪،‬‬ ‫روش های جداسازی و تفکیک پس��ماندها از مبدا‪ ،‬تاثیرات دفع‬ ‫نامناسب پسماند بر انسان ها و محیط زیست و الودگی های ناشی‬ ‫از س��وزاندن پس��ماندها از مهم ترین مباحث مطرح شده در این‬ ‫سمینار بود‪ .‬وی گفت‪ :‬این شرکت درنظر دارد مجموعه قوانین و‬ ‫مقررات کنوانسیون بازل و ایین نامه های اجرایی قانون مدیریت‬ ‫پس��ماند را با برگ��زاری همایش ها و کارگاه های اموزش��ی برای‬ ‫واحدهای صنعتی و تولیدی در بیشتر شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫به اجرا بگذارد‪ .‬قابل بیان است‪ ،‬اجرای مطالعات مدیریت پسماند‬ ‫با س��رمایه گذاری یک میلیارد ریال در شهرک های صنعتی لیا‪،‬‬ ‫کاسپین‪ ،‬حیدریه و اراسنج در چندسال اخیر انجام شده است‪.‬‬ ‫اشنایی واحدهای صنعتی گلستان‬ ‫با فرابورس‬ ‫معاون صنایع کوچک ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫گلس��تان از برگزاری نخستین دوره اموزشی روش و مزیت های‬ ‫حض��ور واحده��ای صنعتی کوچ��ک و متوس��ط در فرابورس با‬ ‫حضور معاون توس��عه بازار فرابورس کش��ور و با همکاری مرکز‬ ‫ام��وزش بازرگانی خبر داد‪ .‬به گزارش گس��ترش صنعت به نقل‬ ‫از روابط عمومی ش��رکت شهرک های صنعتی گلستان‪ ،‬سیدرضا‬ ‫مسلمی عقیلی گفت‪ :‬در این دوره اموزشی که مدیران‪ ،‬مشاوران‬ ‫و نمایندگان واحدهای صنعتی حضور داشتند مباحث بازارهای‬ ‫جدید مالی و نحوه حضور واحدهای صنعتی در فرابورس کشور و‬ ‫روش های جدید تامین مالی مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت‪.‬‬ ‫به گفت��ه معاون صنایع کوچک ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان گلستان‪ ،‬در کشورهای توسعه یافته صنعتی بانک ها یکی‬ ‫از روش های تامین منابع مالی به ش��مار می روند و این کشورها‬ ‫راهکاره��ای دیگ��ری چون ب��ورس‪ ،‬فرابورس‪ ،‬نهاده��ای تامین‬ ‫سرمایه و‪ ...‬را نیز در دستور کار خود قرار داده اند‪ .‬مسلمی عقیلی‬ ‫افزود‪ :‬شرکت شهرک های صنعتی تامین مالی واحدهای صنعتی‬ ‫را یک��ی از اولویت ه��ای خ��ود می داند و در این راس��تا خدمات‬ ‫حمایتی خود را برای اش��نایی مدیران و مش��اوران با نحوه ورود‬ ‫به بازارهای جدید مالی از طریق واگذاری سهام اغاز کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین واحدهای صنعتی که به منظور ورود به این‬ ‫حوزه تمای��ل دارند‪ ،‬می توانند به واحد صنایع کوچک ش��رکت‬ ‫مراجعه و درخواست خود را برای دریافت مشاوره های الزم ارائه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مشکالت صنعتی _ صنفی‬ ‫نمایشگاه اهواز‬ ‫با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری‬ ‫اهواز نشست بررسی مشکالت صنعتی _ صنفی نمایشگاه اهواز‬ ‫برگزار شد‪ .‬به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی خوزس��تان‪ ،‬س��یدعلی بحرینی‬ ‫ب��ا تاکید ب��ر اینکه بای��د از س��رمایه گذار در بخش های مختلف‬ ‫حمایت الزم را داش��ته باش��یم‪ ،‬گفت‪ :‬نباید هدف ما فقط جذب‬ ‫س��رمایه گذار در استان باشد‪ ،‬بلکه باید در بخش های مختلف از‬ ‫س��رمایه گذار حمایت و صیانت الزم شود‪ .‬معاون هماهنگی امور‬ ‫اقتصادی و بین الملل اس��تانداری اهواز گفت‪ :‬موارد قانونی برای‬ ‫ایجاد ش��هرک های خصوصی در خوزستان باید به صورت دقیق‬ ‫و با نظارت کامل باش��د تا بتوان در این راس��تا برای رفع موانع‪،‬‬ ‫پیگیری های هدفمند و نتیجه بخش انجام داد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬باید روش هایی اتخاذ ش��ود تا س��رمایه گذاری در‬ ‫خوزستان دچار موازی کاری نشود و سرمایه گذاران بدون اطالع‬ ‫و اگاه��ی در یک بخش س��رمایه گذاری نکنند‪ .‬ایجاد یک بانک‬ ‫اطالعاتی می تواند به این موضوع کمک شایانی کند‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 2‬دی ‪ 22 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 11‬پیاپی ‪1984‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خبر‬ ‫پرداخت ‪ 3250‬میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت در مازندران‬ ‫ارائه خدمات علمی به صنعتگران‬ ‫قزوین در اجرای یک تفاهمنامه‬ ‫مدیر عامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان قزوین گفت‪ :‬در‬ ‫راس��تای همکاری های مشترک‬ ‫علم��ی‪ ،‬پژوهش��ی و فناوری در‬ ‫جهت ارائه خدمات به واحدهای‬ ‫صنعت��ی اس��تان تفاهمنامه ای‬ ‫بین شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫حمیدرضا خانپور‬ ‫اس��تان قزوی��ن و مرکز اموزش‬ ‫مدیر عامل شرکت‬ ‫عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا‬ ‫شهرک های صنعتی قزوین‬ ‫منعقد شد‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت به‬ ‫نقل از روابط عمومی ش��رکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫قزوی��ن‪ ،‬حمیدرضا خانپور در مراس��م امضای تفاهمنامه‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ارائه خدمات به واحدهای صنعتی اس��تان با‬ ‫در نظر گرفتن ظرفیت های موجود دانش��گاهی‪ ،‬بررس��ی‬ ‫مش��کالت واحدهای بهره بردار راکد و کمک به راه اندازی‬ ‫مجدد انها و کمک ب��ه واحدهای تولیدی فعال در زمینه‬ ‫باال بردن ظرفیت تولید از مهم ترین اهداف این تفاهمنامه‬ ‫است‪.‬‬ ‫خانپ��ور ادام��ه داد‪ :‬کاهش قیمت تمام ش��ده و افزایش‬ ‫به��ره وری‪ ،‬ارائ��ه خدمات ب��ه واحدهای نیمه س��اخته در‬ ‫انتخ��اب نوع فن��اوری و مش��اوره های صنعت��ی و ایجاد‬ ‫زمین��ه همکاری درب��اره طرح های پژوهش��ی‪ ،‬پروژه ها و‬ ‫پایان نامه های دانش��جویان و برگزاری دوره های کارورزی‬ ‫در واحده��ا و برگ��زاری تورهای صنعت��ی مرتبط نیز در‬ ‫اجرای این تفاهمنامه دنبال می شود‪.‬‬ ‫مدیر عامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان قزوین با‬ ‫اش��اره به تعهدات تفاهمنامه تصریح کرد‪ :‬معرفی اعضای‬ ‫هیات علم��ی منتخب برای مش��ارکت و عضویت در گروه‬ ‫عارضه یاب��ی و مش��اوره‪ ،‬هدای��ت طرح های پژوهش��ی و‬ ‫پایان نامه های دانش��جویی دانشگاه به حوزه رفع مشکالت‬ ‫صنای��ع کوچ��ک از تعهدات دو طرف در ای��ن تفاهمنامه‬ ‫اس��ت‪ .‬از دیگ��ر م��وارد تعهد ش��ده می توان ب��ه تعریف‬ ‫دوره های دانشگاهی مورد نیاز در راستای توسعه فناوری‬ ‫صنایع‪ ،‬تشویق اعضای هیات علمی دانشگاه ها برای ارتباط‬ ‫با صنایع‪ ،‬از جمله تشکیل جلسات با صنعتگران و بازدید‬ ‫کارشناسی‪ ،‬اعزام دانشجویان و حمایت مالی از دوره های‬ ‫اموزش��ی برگزار ش��ده برای کارکنان واحد های صنعتی‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬محم��د انیس��ه‪ ،‬رییس مرکز ام��وزش عالی‬ ‫فنی و مهندس��ی بوئین زهرا از ارائ��ه قابلیت های فناوری‬ ‫و مهندس��ی اطالعات به صنایع به وی��ژه صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط در ش��هرک های صنعتی خبرداد و استفاده از‬ ‫ظرفیت های گروه دانش��گاهی در ارائه خدمات مشاوره ای‬ ‫ب��ه صنای��ع را از اولویت های این مرکز در راس��تای رونق‬ ‫تولید دانست‪.‬‬ ‫این تفاهمنامه با حض��ور حمید رضا خانپور‪ ،‬مدیر عامل‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان قزوی��ن امضا و به‬ ‫محمد انیس��ه‪ ،‬رییس مرکز اموزش عالی فنی و مهندسی‬ ‫بوئین زهرا برای اجرا ابالغ شد‪.‬‬ ‫سید مسعود عظیمی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫اس��تاندار مازن��دران گف��ت‪:‬‬ ‫‪ 3‬ه��زار و ‪ 250‬میلی��ارد ری��ال‬ ‫تس��هیالت رونق تولید و خروج‬ ‫از رک��ود تاکنون ب��ه واحدهای‬ ‫تولیدی اس��تان پرداخت ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت به‬ ‫ربیع فالح‬ ‫استاندار مازندران‬ ‫نقل از روابط عمومی استانداری‬ ‫مازندران‪ ،‬ربیع فالح در نشست‬ ‫ستاد تسهیل و رفع موانع تولید‬ ‫اس��تان اظهار کرد‪ :‬تاکنون ‪ 783‬واحد تولیدی‪ ،‬صنعتی و‬ ‫کشاورزی استان تسهیالت رونق تولید دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫ف�لاح افزود‪ :‬تاکنون ‪ 563‬واح��د از این تعداد در حوزه‬ ‫کشاورزی و ‪ 220‬واحد در حوزه صنعت موفق به دریافت‬ ‫تسهیالت شده اند‪.‬‬ ‫استاندار مازندران گفت‪ :‬مازندران در پرداخت تسهیالت‬ ‫رونق تولید در بین ‪ 31‬اس��تان کش��ور رتبه نخست را به‬ ‫خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫ف�لاح افزود‪ :‬در بین بانک های دولتی بانک کش��اورزی‬ ‫با پرداخت تس��هیالت به ‪ 455‬واحد صنعتی و کشاورزی‬ ‫رتبه نخست را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫اس��تاندار مازندران تصریح کرد‪ :‬با توجه به سیاست ها و‬ ‫برنامه ه��ای دولت تدبیر و امی��د‪ ،‬همه باید تالش کنند تا‬ ‫واحدهای تولیدی با مشکل رو به رو نشوند‪.‬‬ ‫در این نشست مش��کالت تعدادی از واحدهای تولیدی‬ ‫و صنعتی مازندران بررس��ی ش��د‪ .‬مازندران ‪ 4‬هزار واحد‬ ‫صنعتی دارد و ‪ 60‬هزار نفر در این واحدها اشتغال دارند‪.‬‬ ‫پرداخ��ت ‪ 3‬هزار و ‪ 250‬میلیارد ریال تس��هیالت رونق‬ ‫تولید‪ ،‬حدود ‪ 70‬درصد از سهمیه استان از این تسهیالت‬ ‫اس��ت‪ .‬س��همیه مازن��دران از ‪ 160‬ه��زار میلی��ارد ریال‬ ‫تس��هیالت بسته رونق تولید‪ 4 ،‬هزار و ‪ 700‬میلیارد ریال‬ ‫تعیین شده است‪.‬‬ ‫مسعود مهدی زاده مقدم‬ ‫به بهانه راه اندازی مراکز اموزش طراحی و ساخت طال در شهرک های صنعتی بررسی شد‬ ‫طراحی جواهر‪ ،‬هنری اشتغالزا در دست پسران‬ ‫هنگامی که پشت ویترین مغازه های طال و جواهرفروشی می ایستم‪ ،‬به طرح ها دقت می کنم‪.‬‬ ‫با قرار گرفتن خطوط ظریف در کنار هم‪ ،‬ش�کل ها و طرح های�ی به وجود می اید که می تواند‬ ‫س�لیقه ها و روحیات مختلف را دربر گیرد‪ .‬اما الزمه رشد و پیشرفت این صنعت داشتن نگاه‬ ‫تخصصی در تمامی بخش های ان است‪ .‬از طراحی گرفته تا قالب سازی و تولید‪ ،‬همه نیازمند‬ ‫اموزش تخصصی و البته استفاده از فناوری روز هستند‪.‬‬ ‫دنی��ای‬ ‫طراح��ی‬ ‫گس��ترده ای اس��ت‪ .‬اینکه‬ ‫چگونه یک ای��ده به ذهن‬ ‫طراح می رسد گاه اگاهانه‬ ‫و گاه ناخوداگاه اس��ت اما‬ ‫زینب عبدی‬ ‫طراح��ی ط�لا و جواه��ر‬ ‫صنایع کوچک‬ ‫نیازمن��د مه��ارت‪ ،‬تجربه‬ ‫و دقت ب��اال و البته صرف‬ ‫زم��ان زیادی اس��ت‪ .‬امروزه با پیش��رفت فناوری‪،‬‬ ‫روش کار در مرحله قالب سازی تغییر کرده و این‬ ‫بخش ب��ا نرم افزارهای مختل��ف روز نظیر راینو و‬ ‫ماتریکس انجام می شود‪ ،‬به این صورت که بعد از‬ ‫تایید ایده اولیه‪ ،‬طرح به دست افراد متخصص در‬ ‫نرم افزار به صورت س��ه بعدی مدل می شود و این‬ ‫مدل به وسیله دستگاه های پیشرفته با جدیدترین‬ ‫فناوری دنیا س��اخته شده و به عنوان قالب اصلی‬ ‫برای تولید مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫در ایران هنوز طراحی طال و جواهرات به صورت‬ ‫یک رش��ته مستقل دانشگاهی تدریس نمی شود و‬ ‫متاس��فانه نبود این امر در قیاس با دیگر کشورها‬ ‫باعث ش��ده نتوانیم از سیل عظیم استعداد بالقوه‬ ‫افراد به ویژه جوان��ان در این صنعت بهره بگیریم‪.‬‬ ‫ب��ه طور کلی این هنر یکی از گرایش های رش��ته‬ ‫طراحی صنعتی است‪.‬‬ ‫عالقه مندان به این حرفه باید روند تحصیل خود‬ ‫را به گون��ه ای هدایت کنند ت��ا بتوانند در زمینه‬ ‫طراحی جواهرات مهارت های الزم را کسب کنند‬ ‫اما به طور قطع ای��ن امر کامل نخواهد بود چرا که‬ ‫طراحی صنعتی در دانشگاه های ما به صورت کلی‬ ‫تدریس می شود‪.‬‬ ‫اهمی��ت بخ��ش طراح��ی به عن��وان یک��ی از‬ ‫حلقه های گمش��ده صنعت طالی کش��ور و نبود‬ ‫مراک��ز تخصصی ام��وزش طراحی در اس��تان ها‬ ‫از س��وی کارشناس��ان مط��رح اس��ت‪ .‬به ویژه در‬ ‫اس��تان هایی مانند یزد‪ ،‬زنجان و خراسان رضوی‬ ‫که ساخت طال و جواهر هنری دیرینه است‪.‬‬ ‫‹ ‹مرکز طراحی طال در یزد‬ ‫صنع��ت ط�لا و زرگ��ری در اس��تان‬ ‫ی��زد دارای دیرین��ه اس��ت و ای��ن‬ ‫هن��ر‪ -‬صنع��ت جای��گاه وی��ژه ای در ی��زد دارد‬ ‫به طوری که از دیرباز طالی یزد ش��هرت بسیاری‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫با این حال نخس��تین مرک��ز تخصصی اموزش‬ ‫طراح��ی ط�لا و جواهر ب��ا پیگیری‬ ‫خوش��ه ط�لای اس��تان ب��ه زودی‬ ‫� ش�هرت جهان�ی جواهر در‬ ‫راه اندازی می ش��ود‪ .‬س��ید مس��عود گردش طالی کهنه و مشهد‬ ‫عظیم��ی‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت دست دوم در بازار‬ ‫ایجاد توسعه صنعتی طراحی طال و‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان یزد در از مهم ترین مشکالت‬ ‫جواهر در اس��تان خراسان رضوی نیز‬ ‫این ب��اره گف��ت‪ :‬برای ای��ن مرکز در مطرح شده از سوی‬ ‫دنبال می شود به طوری که با دستور‬ ‫فعاالن این حوزه است‬ ‫ح��ال حاضر فضایی ح��دود ‪ 60‬متر که کارشناسان قاچاق معاون��ت س��ازمان می��راث فرهنگی‬ ‫در محل اتحادیه طال و جواهر استان مصنوعات طال و ورود پیشنهادی برای ثبت مشهد به عنوان‬ ‫پیش بین��ی ش��ده ک��ه فعالیت های شمش طال و همچنین ش��هر جهان��ی س��نگ های قیمتی به‬ ‫عمرانی ان در دست اقدام است‪.‬‬ ‫خروج قاچاقی این کاالی ش��ورای جهان��ی س��نگ های قیمتی‬ ‫عظیمی خوشه های صنعتی را یکی‬ ‫ارسال ش��د‪ .‬داوران این طرح به ایران‬ ‫ارزشمند از کشور‬ ‫از راهکارهای ارتقای سطح توانمندی‬ ‫امدن��د و در دو روز از توانمندی های‬ ‫را نیز به ان اضافه‬ ‫تولیدکنن��دگان داخل��ی و افزای��ش‬ ‫کرده اند‬ ‫خراس��ان رضوی در این زمینه بازدید‬ ‫رقاب��ت پذیری انه��ا در بازار داخل و‬ ‫کردند و با ظرفیت های ان اشنا شدند‬ ‫دالیل‬ ‫خارج عن��وان کرد و یک��ی از‬ ‫و نظرات ش��ان را ب��ه ش��ورای جهانی‬ ‫ های‬ ‫ه‬ ‫خوش��‬ ‫رونق ب��ازار محصوالت‬ ‫اب�لاغ کردند و در یک رقابت س��خت با بانکوک و‬ ‫صنعتی اس��تان یزد در داخل و خارج از کشور را‬ ‫ش��هرهایی از هند این عنوان به تصاحب مش��هد‬ ‫اجرای این پروژه ها برشمرد‪.‬‬ ‫درامد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫تاکنون اقدام��ات مهمی در جهت شناس��اندن‬ ‫یزد مهم ترین اهداف راه اندازی این مرکز اموزشی‬ ‫مش��هد به عنوان ش��هر س��نگ های قیمتی انجام‬ ‫را ایجاد بستری مناسب و تخصصی برای اموزش‬ ‫ش��ده اما مهم این اس��ت ک��ه بتوان ای��ن عنوان‬ ‫طراحان طال و جواهر‪ ،‬ایج��اد مزیت رقابتی برای‬ ‫را حف��ظ ک��رد و در رقاب��ت با ‪ 31‬ش��هر دیگری‬ ‫طالی استان یزد‪ ،‬افزایش توان رقابتی با مصنوعات‬ ‫ک��ه در دنیا این عن��وان را از ان خ��ود کرده اند‪،‬‬ ‫سهم‪ 16‬میلیون دالری صنایع کوچک در صادرات خراسان جنوبی‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫خراس��ان جنوب��ی گف��ت‪ :‬واحده��ای‬ ‫صادرات محور مس��تقر در ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان ‪16‬میلیون دالر کاال به‬ ‫خارج از کشور صادر کردند‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنع��ت به نقل‬ ‫از روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی خراس��ان جنوب��ی‪ ،‬عب��اس جرجانی در‬ ‫این باره اظهار کرد‪ :‬در ‪8‬ماه نخس��ت امسال ‪617‬‬ ‫اظهارنام��ه صادرات��ی ب��رای تولی��دات واحدهای‬ ‫صادرات مح��ور مس��تقر در ش��هرک ها و نواح��ی‬ ‫صنعتی استان صادر شد‪.‬‬ ‫جرجانی ارزش کاالهای صادر ش��ده از س��وی‬ ‫واحدهای تولیدی صادرات محور مستقر در نواحی‬ ‫و ش��هرک های صنعتی استان را در ‪ 8‬ماه نخست‬ ‫خارجی و داخلی و جذب اس��تادان مجرب داخلی‬ ‫و خارج��ی برای انتقال مهارت های طراحی عنوان‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬انتظار می رود این مرکز محلی برای‬ ‫انجام دوره های اموزش��ی ‪ -‬مهارتی طال و جواهر و‬ ‫تربیت نیروی انسانی متخصص باشد‪.‬‬ ‫عظیم��ی همچنین با اش��اره ب��ه حضور اعضای‬ ‫خوش��ه طالی اس��تان یزد در قالب دریافت غرفه‬ ‫مش��ترک در دومی��ن نمایش��گاه ط�لا‪ ،‬جواهر و‬ ‫س��نگ های قیمتی کیش گفت‪ :‬در این نمایشگاه‬ ‫که با حضور ‪ 60‬شرکت ایرانی برگزار شد‪ ،‬تعدادی‬ ‫از ذی نفع��ان خوش��ه طالی اس��تان ی��زد حضور‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫این نمایشگاه با حضور بیش از ‪ ۸۰‬غرفه داخلی‬ ‫و خارجی در مس��احتی افزون بر ‪ ۵‬هزار مترمربع‬ ‫از ‪ 18‬ت��ا ‪ 21‬اذر ب��ا حضور محمد کش��تی ارای‪،‬‬ ‫ریی��س اتحادیه تولید کنن��دگان و صادرکنندگان‬ ‫طال و جواهر و رییس��ان اتحادیه های اس��تان های‬ ‫مختلف کش��ور در مرکز نمایشگاه های بین المللی‬ ‫کیش برگزار شد‪.‬‬ ‫امس��ال ‪16‬میلی��ون دالر عن��وان کرد و‬ ‫اف��زود‪ :‬ای��ن کاالها از گمرک خراس��ان‬ ‫جنوبی به افغانستان‪ ،‬عراق‪ ،‬تاجیکستان‪،‬‬ ‫پاکستان و کشورهای اروپایی صادر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫خراس��ان جنوب��ی ادامه داد‪ :‬بیش��ترین‬ ‫محص��والت صادر ش��ده در این م��دت از طریق‬ ‫گمرک خراس��ان جنوب��ی در زمینه های خوراک‬ ‫دام و طیور‪ ،‬کاشی و سرامیک‪ ،‬عایق های رطوبتی‪،‬‬ ‫بتن سبک‪ ،‬چرم های نسوز و‪ ...‬بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته جرجان��ی‪ ،‬مقدار ص��ادرات واحدهای‬ ‫تولی��دی صادرات مح��ور مس��تقر در نواح��ی و‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان از طریق گمرک در‬ ‫سال ‪ ،94‬بیش از ‪19‬میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫باق��ی مان��د بنابرای��ن نخس��تین دوره اموزش��ی‬ ‫طراح��ی کالس��یک جواهرات در مش��هد مربوط‬ ‫به این موضوع اس��ت و ای��ن روند ادامه دار خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫همچنین مس��عود مهدی زاده مقدم‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان خراس��ان‬ ‫رض��وی در دوره اموزش��ی طراح��ی کالس��یک‬ ‫جواه��رات در مش��هد گفت‪ :‬دنیای امروز ش��امل‬ ‫مولفه ه��ای مختل��ف اقتصاد‪ ،‬اجتم��اع و فرهنگ‬ ‫اس��ت و ما در هر مسئله ای با این پدیده ها روبه رو‬ ‫می ش��ویم‪ .‬هنگامی که با اقتصاد س��ر و کار داریم‬ ‫با سرمایه داران مواجه هستیم و این گروه کسانی‬ ‫هس��تند که بیش��ترین ض��رر را از قدیمی بودن‬ ‫صنعت طراحی جواهرات می کنند‪.‬‬ ‫مهدی زاده مق��دم تاکی��د کرد‪ :‬طراح��ی جواهر‬ ‫شغلی هنری و مولد اشتغال است و وضعیت امروز‬ ‫ما از نظر طراحی نس��بت به گذش��ته بهتر ش��ده‬ ‫اس��ت و همین روند باید ادام��ه یابد و از نخبگان‬ ‫این عرصه که توانایی های باالیی دارند‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش گس��ترش صنعت‪ ،‬گ��ردش طالی‬ ‫کهنه و دس��ت دوم در بازار از مهم ترین مشکالت‬ ‫مطرح ش��ده از س��وی فعاالن این حوزه است که‬ ‫کارشناسان‪ ،‬قاچاق مصنوعات طال و ورود شمش‬ ‫طال و همچنین خروج قاچاقی این کاالی ارزشمند‬ ‫از کش��ور را نیز به ان اضافه کرده اند‪ .‬بررس��ی ها‬ ‫نش��ان می دهد ک��ه بهترین راه مب��ارزه با قاچاق‬ ‫بهبود شرایط تولید اس��ت تا هنگامی که خریدار‬ ‫به بازار م��ی رود‪ ،‬ترجیح دهد محص��ول ایرانی را‬ ‫بخرد و به این ترتیب بازار برای محصوالت ایرانی‬ ‫ب��ه وجود اید‪ .‬ای��ن امر نیازمند س��اخت و عرضه‬ ‫محصوالت تقاضامحور است‪.‬‬ ‫اینجاس��ت که اهمیت طراحی در صنعت طال و‬ ‫جواهر نمایان می شود‪.‬‬ ‫طراحی یکی از اصولی است که اگر ان را تقویت‬ ‫کنیم‪ ،‬می توانیم بسیاری از مشکالت را حل کنیم‪.‬‬ ‫خوش��حال هس��تیم که امروز همه به این نتیجه‬ ‫رس��یده اند که صنف و صنعت طال‪ ،‬جواهر و نقره‬ ‫به حمایت و توسعه نیاز دارد و فعالیت طراحان ما‬ ‫هدفمند می ش��ود و برای انان پروانه کسب و کد‬ ‫«ایسیک» صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫بازگشت به تولید ‪ 180‬واحد تولیدی راکد در زنجان‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان زنج��ان گف��ت‪ :‬از ‪ 360‬واح��د‬ ‫تولی��دی ک��ه در ابتدای دول��ت تدبیر و‬ ‫امید در استان غیرفعال بود حدود نصف‬ ‫ان با اعطای تس��هیالت و برنامه ریزی و‬ ‫مساعدت های ستاد تسهیل و رفع موانع‬ ‫تولید فعال شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش صنعت به نق��ل از روابط‬ ‫عموم��ی ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫زنجان‪ ،‬امیر حمیدنی��ا رقابت نا پذیری کاالها را از‬ ‫مشکالت اصلی بخش تولید استان عنوان و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬محصوالتی که داخل اس��تان تولید می شوند‬ ‫به دلیل نداش��تن مولفه های الزم مانند بی توجهی‬ ‫به اصول بسته بندی مناسب و در نهایت بازاریابی‬ ‫دچار مشکل می ش��وند و در نتیجه ضروری است‬ ‫ت��ا به مقوله اقتص��اد مقاومتی و موضوع‬ ‫درون زا ب��ودن ان توج��ه جدی داش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫حمیدنی��ا نب��ود نقدینگ��ی را یکی از‬ ‫دالیل رک��ود واحده��ای صنعتی اعالم‬ ‫و تصری��ح ک��رد‪ :‬با توجه ب��ه پایش های‬ ‫انجام ش��ده در امس��ال عالوه بر مشکل‬ ‫نقدینگی‪ ،‬مدیریت نادرس��ت نیز یک��ی از عوامل‬ ‫مهم رکود واحدها به ش��مار می رود که دلیل این‬ ‫موضوع نیز استفاده نکردن از خدمات شرکت های‬ ‫مشاور در زمینه کسب وکار است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫زنجان اضافه کرد‪ :‬اختالف شرکا بعد از راه اندازی‬ ‫و نااگاه��ی از قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی از‬ ‫دیگر مشکالت گریبانگیر واحدهای صنعتی است‪.‬‬ ‫صنعت و پژوهش‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ 2‬دی ‪ 22 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 11‬پیاپی ‪1984‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫همکاری زیست فناوری‬ ‫ایران و ایتالیا‬ ‫روح اهلل استیری‬ ‫جایگاه ایران در فناوری‬ ‫از کشور های حاشیه‬ ‫خلیج فارس و افریقا‬ ‫ممتازتر است‬ ‫«گسترش صنعت» از مزیت رشد تحقیق و توسعه در صنایع دنیا گزارش می دهد‬ ‫کاهش شکاف فناوری با نواوری‬ ‫طیب�ه جهانب�ازی ‪ -‬صنعت‪ :‬جه��ان هر دقیقه‬ ‫درح��ال تغیی��ر اس��ت‪ .‬ب��ا تغیی��ر در ابزاره��ا و‬ ‫تکنیک هاس��ت ک��ه ه��ر روز در دنیا ن��واوری رخ‬ ‫می دهد و به س��بب ان صنایع پیش��رفته زندگی‬ ‫انس��ان ها را دس��تخوش تغیی��ر کرده اس��ت‪ .‬در‬ ‫این میان کش��وری حرف برای گفت��ن دارد که از‬ ‫پژوهش ه��ا و تحقیقات به نحو احس��ن اس��تفاده‬ ‫کرده و از س��ویی بتوان��د ایده های پژوهش��گران‬ ‫را تجاری س��ازی کن��د‪ .‬ام��ا اینکه کدام کش��ورها‬ ‫توانسته اند بیشترین بهره را از ظرفیت های داخلی‬ ‫ببرند و با فناوری روز دنیا منطبق شوند؟ موضوعی‬ ‫است که در این گزارش به ان پرداخته شده است‪.‬‬ ‫نگاهی به پیشرفته ترین کشورهای دنیا در سال‬ ‫‪ ۹۳‬نش��ان می دهد که ‪ ۱۰‬کش��ور جزو کشورهای‬ ‫پیش��رو در اس��تفاده بهینه از منابع برای رسیدن‬ ‫به ش��کوفایی در صنایع به ش��مار می ایند که در‬ ‫این میان ژاپن پیشرفته ترین کشور دنیاست‪ .‬ژاپن‬ ‫موفق به ساخت دستگاهی شده که می تواند افراد‬ ‫را در چند ثانیه به هر طبقه ای از س��اختمان ببرد‪.‬‬ ‫در ساخت سالح نیز این کشور اسلحه های لیزری‬ ‫را ساخت ه که اشعه ان در هوا جریان پیدا می کند‪.‬‬ ‫در وس��ایل الکترونیک��ی ه��م می توان ژاپ��ن را با‬ ‫قاطعیت تمام یک غول تمام عیار دانست‪.‬‬ ‫کشور بعدی ایاالت متحده است که در استفاده‬ ‫از برخ��ی تکنیک ها جزو بهترین هاس��ت‪ .‬اینترنت‬ ‫یکی از مهم ترین دس��تاوردهای امریکایی هاست و‬ ‫کالیفرنیا و فرمانت جزو س��ریع ترین شهرها از نظر‬ ‫سرعت اینترنت هستند‪ .‬دفاتر مرکزی شرکت های‬ ‫بزرگی چون اینتل‪ ،‬گوگل‪ ،‬دل‪ AMD ،‬و‪ ...‬در این‬ ‫کشور واقع شده و این کشور در زمینه علوم هوا فضا‬ ‫یک قدرت تمام عیار است‪ .‬بهترین و هوشمندترین‬ ‫سیستم دفاعی متعلق به این کشور است‪.‬‬ ‫سومین کشور هند است که در توسعه نرم افزاری‬ ‫خیلی س��ریع رشد کرده است‪ .‬هند در زمینه هایی‬ ‫ن و علوم‬ ‫چون علوم پزش��کی‪ ،‬علوم مرتبط با جها ‬ ‫جنگی در حال پیشرفت است‪.‬‬ ‫چهارمین کش��ور کره جنوبی است که با ساخت‬ ‫روبات‪ ،‬هواپیما‪ ،‬قطار‪ ،‬خ��ودرو و تهویه کننده های‬ ‫هوا خود را در فهرست پیشرفته ترین کشورها قرار‬ ‫داده است‪ .‬کره با وجود نشان هایی مثل «ال جی»‬ ‫و «سامسونگ » منتظر یک فرصت استثنایی است‬ ‫تا جایگاه ژاپن را به عنوان پیش��رفته ترین کش��ور‬ ‫دنیا از ان خود کند‪.‬‬ ‫پنجمین کش��ور المان اس��ت که پیشرفته ترین‬ ‫کش��ور دنی��ا در زمان جن��گ جهان��ی دوم بود و‬ ‫درحال حاضر هم بین ‪ ۱۰‬کشور پیشرفته دنیا قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬مثال بارز از پیشرفته بودن این کشور‪،‬‬ ‫ورزشگاه المپیک واقع در برلین است‪.‬‬ ‫ششمین کشور چین است‪ .‬این کشور قصد دارد‬ ‫تا ‪ ۳‬س��ال دیگر به قدرت برت��ر بعدی دنیا تبدیل‬ ‫شود‪ .‬هر کشو ر صنایع ویژه خود را دارد که در ان‬ ‫بهترین اس��ت‪ .‬برای مثال المان در خودروسازی‪،‬‬ ‫ژاپن در ساخت وسایل الکترونیکی و بازی‪ ،‬امریکا‬ ‫در تولید اس��لحه و چین هم در س��اخت برخی از‬ ‫دس��تگاه های مهم مثل قطب نما و باروت که هنوز‬ ‫در بس��یاری از زمینه های علمی استفاده می شود‬ ‫شهرت دارد‪.‬‬ ‫کانادا جزو کش��ورهای پیش��رفته در اس��تفاده‬ ‫از فناوری های روز اس��ت‪ .‬صنعتگران این کش��ور‬ ‫دس��تگاه های پرداخت بی سیم را س��اختند که با‬ ‫نگاهی به ش��رکت های امریکایی مشخص می شود‬ ‫بیشترین خرید را از کانادایی ها دارند‪.‬‬ ‫انگلیس دانش��مندانی دارد که این کش��ور را به‬ ‫س��مت انقالب علمی و صنعت��ی هدایت می کنند‪.‬‬ ‫انگلی��س خیلی بیش��تر از دیگر کش��ورهای دنیا‬ ‫در ص��دد اس��تفاده از فناوری های روز دنیاس��ت و‬ ‫مصرف خیلی پایینی دارد‪.‬‬ ‫فیلیپین کش��وری اس��ت که در این حوزه رو به‬ ‫پیشرفت اس��ت؛ این کشور س��ایت های هسته ای‬ ‫دارد و با ترکیب فناوری کشورهای دیگر تالش در‬ ‫رسیدن به اخرین صنایع روز دارد‪.‬‬ ‫روس��یه یکی از کشورهایی اس��ت که در تولید‬ ‫ماشین های سنگین خیلی سریع رو به رشد است‪.‬‬ ‫روس��یه دارای پیشرفته ترین سیس��تم دفاعی در‬ ‫دنیاست و در زمینه هوا فضا نیز بسیار فعال است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازدی�د از پارک های عل�م و فناوری‬ ‫ایران‬ ‫نگوین هونگ تک‪ ،‬سفیر کشور ویتنام در ایران با‬ ‫بیان اینکه صنایع نساجی و الکترونیک ویتنام جزو‬ ‫صنایع پیشرو این کش��ور از نظر فناوری به شمار‬ ‫ت گفت‪ :‬ویتنام صادرات‬ ‫می ای د به گس��ترش صنع ‬ ‫زیادی در حوزه نساجی به دیگر کشورها دارد و در‬ ‫تولید مدارهای الکترونیکی خیلی قوی عمل کرده‬ ‫است‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که کشور ویتنام‬ ‫در چه حوزه های صنعتی می تواند با ایران همکاری‬ ‫کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دسترس��ی ایران به فناوری های‬ ‫روز در حوزه فراورده های نفتی خوب است‪ .‬در این‬ ‫حوزه عالقه مند به همکاری با ایران هس��تیم تا از‬ ‫تجربه پژوهشگران ایرانی برای تولید محصوالت از‬ ‫این فراورده های نفت��ی و از فرایندهای الزم برای‬ ‫دستیابی به محصوالت جدید نفتی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫هون��گ ت��ک اف��زود‪ :‬ع�لاوه ب��ر ای��ن می توان‬ ‫فراورده های نفتی را از ایران به کشور ویتنام برد و‬ ‫با استفاده از دانش فنی ایرانیان فراورده های نفتی‬ ‫را با استفاده از فرایند های جدید به محصول تبدیل‬ ‫کرد‪ .‬در حوزه فل��زات و اهن ایران به فناوری های‬ ‫خوبی دست یافته که در این زمینه نیز عالقه مند به‬ ‫همکاری و استفاده از تجربیات پژوهشگران ایرانی‬ ‫هس��تیم‪ .‬وی در پاس��خ به این پرسش که کشور‬ ‫ویتنام در کدام صنایع توانسته از فناوری های روز‬ ‫بهره بب��رد؟ تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر با ش��رکت‬ ‫«اینتل» قرارداد بس��ته ایم و مدار های الکترونیکی‬ ‫این ش��رکت را در ویتنام تولید می کنیم‪ .‬ش��رکت‬ ‫اینتل یک ش��رکت تجهیزات رایان��ه ای امریکایی‬ ‫ت که در تولید س��خت افزارهای رایانه و تلفن‬ ‫اس�� ‬ ‫همرا ه با تمرکز بر مادربورد‪ ،‬کارت شبکه‪ ،‬چیپست‪،‬‬ ‫بلوتوث و حافظه های فلش فعالیت می کند‪ .‬عالوه‬ ‫ب��ر این با ش��رکت «ه��ای وب» ای��ران در حوزه‬ ‫ارتباط��ات تلفن��ی (‪)Telecommunication‬‬ ‫قرارداد منعقد کرده ایم تا در ایران بتوانیم فعالیت‬ ‫خود را در این حوزه ش��روع کنیم‪ .‬به گفته هونگ‬ ‫ت��ک به تازگی ویتنام ق��رارداد ‪ ۲‬میلیارد دالری با‬ ‫ایران منعقد کرده که هدف گذاری ها برای گسترش‬ ‫روابط با ایران در این قرارداد مش��خص شده است‪.‬‬ ‫برای هم��کاری در حوزه کش��اورزی ویتنام یکی‬ ‫از صادر کنندگان برنج اس��ت ک��ه می تواند در این‬ ‫حوزه به ایران خدمات ارائه دهد و در س��ایر اقالم‬ ‫انعقاد ‪۷۷‬میلیارد تومان قرارداد در فن بازار هفته پژوهش‬ ‫ن از انعقاد ‪ ۳۱‬قرارداد به مبلغ ‪۷۷‬میلیارد‬ ‫دبیر فن بازار جمهوری اسالمی ایرا ‬ ‫تومان در هفدهمین نمایش��گاه دس��تاوردهای پژوهشی‪ ،‬فناوری و فن بازار خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬مجی��د متقی طل��ب در اختتامی��ه هفدهمین نمایش��گاه‬ ‫دس��تاوردهای پژوهش��ی‪ ،‬فناوری و فن بازار گفت‪ :‬از مجموع ‪ ۷۷‬میلیارد تومان‬ ‫ل ‪ ۲۱‬ق��رارداد به ارزش‬ ‫ق��رارداد تج��اری منعقد ش��ده در هفته پژوهش امس��ا ‬ ‫‪ ۵۱‬میلی��ارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان در زمینه تولی��د و فروش محصول و خدمات‬ ‫فن��اوری‪ ۵ ،‬قرارداد به مبلغ ‪ 2‬میلیارد و ‪ ۸۴۰‬میلی��ون تومان به منظور فروش و‬ ‫انتقال دانش فنی و ‪ ۵‬پیمان مش��ارکت نیز ب��ه ارزش ‪ ۲۲‬میلیارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون‬ ‫تومان به امضا رسید‪.‬‬ ‫رییس پارک علم و فناوری گیالن افزود‪ :‬عالوه بر امضای این‪ ۳۱‬تفاهمنام ه در‬ ‫مدت فعالیت نمایشگاه (از ‪ ۲۴‬اذر) ‪ 8‬تفاهمنامه دیگر نیز به امضا رسیده است‪.‬‬ ‫وی به حضور ‪ ۲۷۱‬ش��رکت کننده از دانش��گاه ها‪ ،‬پژوهشگاه ها‪ ،‬پارک های علم‬ ‫و فناوری‪ ،‬مراکز رش��د و بخش خصوصی در هفدهمین نمایش��گاه دستاوردهای‬ ‫پژوهش��ی اش��اره کرد و گفت‪ :‬در نمایشگاه امسال شاهد حضور ‪ ۳۴‬پارک علم و‬ ‫فناوری‪ ۳۴ ،‬واحد دانشگاه ازاد‪ ۱۹ ،‬پژوهشگاه‪ ۱۱ ،‬شرکت خارجی‪ ۷۸ ،‬موسسه‬ ‫اموزش عالی و دانش��گاه های دولتی و غیردولتی‪ ۲۹ ،‬کارگزار فناوری و تعدادی‬ ‫ت از بخش خصوصی و سازمان های مختلف بودیم‪.‬‬ ‫شرک ‬ ‫متقی طل��ب از ورود ‪ 3‬هزار و ‪ ۵۶۶‬فناوری به س��امانه ارزیاب��ی فناوری وزارت‬ ‫علوم در این دوره از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫اطالعات مربوط به بیش از ‪2‬هزار فناوری حاضر در نمایشگاه نیز در این سامانه‬ ‫وارد نشده بود که امیدواریم تا سال اینده اطالعات انها ثبت شود‪.‬‬ ‫دبیر فن بازار جمهوری اس�لامی ایران یاداور ش��د‪ :‬یک ه��زار و ‪ ۶۴۴‬فناوری‬ ‫موجود در نمایشگاه هفته پژوهش امسال دارای ‪( TRL‬رتبه بندی سطح امادگی‬ ‫فناوری) بودند‪.‬‬ ‫وی به حضور ش��رکت کنندگان و بازدیدکنندگان خارجی از نمایشگاه امسال‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬هیات های مختلفی از عراق‪ ،‬مالزی‪ ،‬اندونزی‪ ،‬روسیه‪ ،‬لبنان‪،‬‬ ‫سوریه‪ ،‬افغانستان‪ ،‬نیجریه و سودان از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی‪ ،‬فناوری‬ ‫و فن بازار ‪ ۹۵‬بازدید کردند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬فن بازار به معنای بازار فن��اوری‪ ،‬محلی برای مبادالت فناوری‬ ‫است‪.‬‬ ‫همان طور که بازار مس��کن محل مبادله مس��کن اس��ت و بنگاه های معامالت‬ ‫مس��کن واس��طه های اطالعاتی و حقوقی معامله مسکن هستن د در بازار فناوری‬ ‫نیز فن بازارها نقش واسطه ای برای رساندن اطالعات فناوری به عرضه کنندگان‪،‬‬ ‫متقاضیان‪ ،‬کارافرینان و س��رمایه گذاران را دارد‪ .‬در ضمن به ارائه مشاوره درباره‬ ‫مراحل انتقال فناوری می پردازد‪.‬‬ ‫کشاورزی این کش��ور محصوالت با کیفیتی تولید‬ ‫می کن��د که می تواند در این حوزه ه��ا نیز با ایران‬ ‫هم��کاری کن��د‪ .‬س��فیر ویتنام در پاس��خ به این‬ ‫پرسش که وضعیت شرکت های دانش بنیان ویتنام‬ ‫به چه صورت است و ایا با پارک های علم و فناوری‬ ‫ایران همکاری داشته اید؟ گفت‪ :‬چندین پارک علم‬ ‫و فناوری در کشور ویتنام مشغول فعالیت هستند‬ ‫اما ایران در این زمینه پیشرفت های خوبی داشته‬ ‫اس��ت از این رو تیمی را برای بازدید از پارک های‬ ‫علم و فناوری ایران تشکیل داده ایم و با پارک های‬ ‫عل��م وفناوری قزوین‪ ،‬البرز و اصفهان نیز همکاری‬ ‫داشته ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشرفت ایران در فناوری‬ ‫بو کار‬ ‫روح اهلل استیری‪ ،‬مدیرکل دفتر توسعه کس ‬ ‫بین الملل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫با مقایس��ه کشورمان با کشور های توسعه یافته‪ ،‬در‬ ‫حال توس��عه و توس��عه نیافت ه به گسترش صنعت‬ ‫گف��ت‪ :‬اگ��ر بخواهیم ای��ران را از نظر فن��اوری با‬ ‫کشور های توسعه نیافته مقایسه کنیم جایگاه ایران‬ ‫از کشورهایی مانند کشور های حاشیه خلیج فارس‬ ‫و افریقا ممتاز تر اس��ت و در فناوری هایی همچون‬ ‫علوم زیستی‪ ،‬علوم ش��ناختی و نانو به مراتب نسبت‬ ‫به این کش��ور ها خ��وب عمل کرده ای��م‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫کش��ورمان در مقایس��ه ب��ا کش��ور های در ح��ال‬ ‫توس��عه از نظر فناوری از کشور هایی مانند ترکیه‪،‬‬ ‫عربس��تان سعودی و روس��یه به جز صنایع دفاعی‬ ‫این کش��ور جلوتر اس��ت‪ .‬همچنین اگ��ر بخواهیم‬ ‫با دید خوش��بینانه به این موض��وع نگاه کنیم در‬ ‫ی و سلول های بنیادی‬ ‫فناوری های نانو‪ ،‬علوم زیست ‬ ‫ایران نس��بت به کش��ور های در حال توسعه بهتر‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته اس��تیری برای مقایس��ه ایران با‬ ‫کش��ورهای پیش��رفته ای مانند امریکای مرکزی و‬ ‫ش��مالی همچنین اروپا با ش��کاف فناوری روبه رو‬ ‫هس��تیم البت��ه در برخی علوم نس��بت به س��ایر‬ ‫کش��ورهای پیشرفته جلوتر هس��تیم اما در بحث‬ ‫کاربردی ک��ردن علوم و تجاری س��ازی فناوری با‬ ‫این کشورها فاصله داریم‪ .‬درحال حاضر کشور های‬ ‫اروپایی‪ ،‬شرق اسیا‪ ،‬کره‪ ،‬ژاپن و امریکای مرکزی و‬ ‫شمالی در حوزه فناوری پیشرو هستند‪.‬‬ ‫ساخت بازوی رباتیک‬ ‫پژوهشگران دانش��گاه جامع علمی کاربردی موفق به‬ ‫س��اخت بازوی رباتیک با قابلی��ت چرخش ‪ ۳۶۰‬درجه‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دانشگاه جامع علمی‬ ‫کاربردی‪ ،‬پژوهش��گران دانش��گاه جامع علمی کاربردی‬ ‫موفق ش��دند بازوی رباتی��ک با قابلی��ت بکارگیری در‬ ‫صنعت ماشین سازی را در نمایشگاه هفته پژوهش ارائه‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫نمونه خارجی این ب��ازوی متحرک بیش از ‪۸‬میلیارد‬ ‫توم��ان قیم��ت دارد که پژوهش��گران دانش��گاه علمی‬ ‫کاربردی توانس��تند ان را بهینه س��ازی کنند و در حال‬ ‫حاض��ر این بازوی متحرک ایرانی اقدامات اولیه را انجام‬ ‫می دهد‪ .‬این بازو می تواند فرد را شناسایی کرده‪ ،‬لیوان‬ ‫را برداشته و به دست او دهد‪.‬‬ ‫ای��ن بازوی متحرک قابلی��ت چرخش ‪ ۳۶۰‬درجه ای‬ ‫دارد و نمونه دانش��جویی ان برای نخستین بار از سوی‬ ‫دانش��جویان علمی کاربردی طراحی و س��اخته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همکاری های فناوری و نواوری در حوزه زیست فناوری بین‬ ‫ایران و ایتالیا توسعه خواهد یافت‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از پایگاه اطالع رسانی‬ ‫معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬در نشس��ت‬ ‫مش��ترکی بین ایران و ایتالیا با موضوع «همکاری فناورانه و‬ ‫نواوری بین کش��ور و ایتالیا» موضوعاتی نظیر لزوم شناخت‬ ‫اولیه و اعتمادسازی دولت های ایران و ایتالیا به منظور ایجاد‬ ‫روابط دوجانبه‪ ،‬تبادل اطالعات میان دو طرف در موضوعات‬ ‫مربوط به شرکت های ایتالیایی فعال در حوزه زیست فناوری‪،‬‬ ‫مراکز علمی‪ ،‬پژوهش��ی و دانش��گاهی حوزه زیس��ت فناوری‬ ‫بررسی شد‪.‬‬ ‫همچنین از دیگر موضوعات مورد بررس��ی در این جلس��ه‬ ‫می ت��وان ب��ه ایجاد م��دل تب��ادل ن��واوری ایتالی��ا‪ ،‬ایران و‬ ‫همکاری ه��ای دوجانبه در حوزه های علمی و فناوری با توجه‬ ‫به پروژه ایتالیا و چین اشاره کرد‪.‬‬ ‫در این نشست تخصصی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری‪،‬‬ ‫اعضای س��تاد توس��عه زیس��ت فناوری در حوزه های ذخایر‬ ‫ژنتیک‪ ،‬مواد و تجهیزات‪ ،‬منابع انس��انی‪ ،‬تولید‪ ،‬تجاری سازی‬ ‫و بازار و همچنین ش��رکت های زیس��ت فناوری در حوزه های‬ ‫مختلف و مهمانانی از ش��بکه دفاتر انتقال فناوری دانشگاهی‬ ‫ایتالی��ا‪ ،‬رییس کمیته علمی پارک علم��ی‪Area Science‬‬ ‫‪ ،Park‬ریی��س دفتر انتقال فناوری دانش��گاه علوم پزش��کی‬ ‫‪ ،Udine‬مس��ئول مرکز زیس��ت فناوری‪Biotechnicum‬‬ ‫‪ ،Bicocca‬عضو پانل زیس��ت فناوری اتحادیه اروپا و ارزیاب‬ ‫مراکز مختلف پژوهش��ی اروپا و مس��ئول پروژه گزارش مرور‬ ‫سیاس��ت های علم فناوری و نواوری ایران از س��ازمان انکتاد‬ ‫حضور داشتند‪.‬‬ ‫اشتغالزایی برای ‪۱۵‬هزار نفر‬ ‫در یک شرکت دانش بنیان‬ ‫ی��ک ش��رکت دانش بنیان در طول ‪ ۶‬ماه ب��رای ‪ ۱۵‬هزار و‬ ‫‪ ۱۰۰‬نفر اشتغال ایجاد کرد‪۱۵ .‬هزار تن از این افراد در سمت‬ ‫رانن��ده و ‪ ۱۰۰‬متخصص نیز در بخش فنی و اداری ش��رکت‬ ‫مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬ش��رکت دانش بنیان تپس��ی که از خرداد‬ ‫امسال فعالیت خود را اغاز کرد ه در شرایطی اقدام به فعالیت‬ ‫کرد که بیکاری یکی از مهم ترین معضالت کش��ور است‪ .‬این‬ ‫ش��رکت برمبنای اقتصاد مشارکتی که اقتصادی مبتنی بر به‬ ‫ت با همکاری اشخاصی‬ ‫اشتراک گذاش��تن کاال و خدمات اس ‬ ‫که وس��ایل نقلیه و فرصت دارند‪ ،‬اقدام به خدمت رس��انی به‬ ‫شهروندان تهرانی در زمینه حمل ونقل می کند‪.‬‬ ‫مزای��ای چنین خدمتی اس��تفاده از هزاران وس��یله نقلیه‬ ‫تک سرنش��ین و افزایش قاب��ل توجه درامد رانن��دگان انها‪،‬‬ ‫تو امد برای مس��افران‪ ،‬کاهش ترافیک و‬ ‫کاهش هزین��ه رف ‬ ‫الودگی هواس��ت‪ .‬در این طرح‪ ،‬مشتریان با در دست داشتن‬ ‫گوش��ی همراه و نصب اپلیکیش��ن تپس��ی که در نسخه های‬ ‫اندروید و ‪ iOS‬ارائه ش��ده‪ ،‬می توانند در هر لحظه و هر کجا‬ ‫برای مقصد مورد نظر ماشین درخواست کنند و نزدیک ترین‬ ‫اتومبیل هم مسی ر به انها پاسخ مثبت خواهد داد‪.‬‬ ‫از انجا که رانندگان این ش��رکت پس از رساندن مسافران‬ ‫نی��ازی به بازگش��ت به مبد ا ندارند و از هم��ان مکان قادر به‬ ‫انجام سفر بعدی هس��تند‪ ،‬میزان کارایی شان حداقل دوبرابر‬ ‫خدمات حمل ونقل موجود شهری است‪ .‬این امر تاثیر مستقیم‬ ‫بر کاهش ترافیک دارد و از س��وی دیگر درامد رانندگان نیز‬ ‫افزایش قابل توجهی پیدا می کند‪.‬‬ ‫در این خدمت رس��انی‪ ،‬استفاده از وس��ایل نقلیه با کیفیت‬ ‫جایگاه ویژه ای داشته و به طور مداوم از سوی شرکت کنترل‬ ‫می شود‪ .‬همچنین شرکت بر امنیت مسافران نظارت مستمر‬ ‫دارد‪ .‬اس��تارت اپ تپس��ی که مج��وز دانش بنیان خ��ود را از‬ ‫معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری دریافت کرده در‬ ‫سالن ‪ ۳۵‬نمایش��گاه الکامپ حضور داشت و به مهمانان این‬ ‫نمایشگاه خدمات ویژه ارائه کرد‪.‬‬ ‫راهیابی ‪ ۱۴‬اختراع‬ ‫از چهارمحال وبختیاری‬ ‫به جشنواره رویش‬ ‫لو بختیاری از راهیابی‬ ‫رییس بنیاد نخبگان استان چهارمحا ‬ ‫‪ ۱۴‬اختراع از اس��تان به جشنواره منطقه ای رویش کوهرنگ‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬مجتبی بنیادیان اظهار کرد‪۱۰ :‬‬ ‫اختراع از اس��تان چهارمحال وبختی��اری در بخش داوری و ‪4‬‬ ‫اختراع در بخش تجاری س��ازی به جشنواره منطقه ای رویش‬ ‫کوهرن��گ راه یافت‪ .‬در ثبت نام اولیه جش��نواره ‪ ۲۹۴‬اختراع‬ ‫در بخ��ش داوری و ‪ ۱۹‬اخت��راع در بخش تجاری س��ازی نیز‬ ‫ارائه ش��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬این اختراعات ویژه اس��تان های‬ ‫لو بختی��اری‪ ،‬اصفهان‪ ،‬قم‪ ،‬الب��رز‪ ،‬تهران و مرکزی‬ ‫چهارمحا ‬ ‫ب��وده که با داوری های اولیه حضور ‪ ۱۶۱‬اثر در بخش داوری‬ ‫و ‪ ۱۶‬اثر در بخش تجاری س��ازی میس��ر ش��د‪ .‬در این میان‬ ‫لو بختیاری‬ ‫تع��داد قابل توجهی اخت��راع از اس��تان چهارمحا ‬ ‫در جش��نواره ثبت نام اولیه ش��د و از این تع��دا د ‪ ۱۴‬اختراع‬ ‫از اس��تان مجوز حضور در جش��نواره را گرفت‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫محورهای ثبت نام جشنواره شامل صنایع غذایی و کشاورزی‪،‬‬ ‫مکانیک و مکانیک ماش��ین های کشاورزی‪ ،‬برق‪ ،‬الکترونیک‪،‬‬ ‫رایانه‪ ،‬عمران‪ ،‬شیمی و مواد‪ ،‬پزشکی و مهندسی پزشکی بود‪.‬‬ ‫در این دوره از جش��نواره رویش کوهرنگ‪ 4 ،‬داور از اس��تان‬ ‫چهارمحال و بختیاری در تیم داوری حضور داشتند‪.‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه گسترش صنعت‪:‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 2‬دی‪1395‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 11‬پیاپی ‪1984‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه غیر تجاری فرهنگی مطبوعاتی (‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫‪ 22‬ربیع االول ‪ 1438‬قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪ 2016‬سردبیرکل‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪ :‬مجتبی اعتماد مقدم‬ ‫)‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com/about.html‬‬ ‫فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫سازمان استان ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬محمدرضا ابراهیمی‬ ‫فناوری‪ :‬فرهاد صدیقی توانا‬ ‫چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫صنعت کالن‪ :‬حامد شایگان‬ ‫صنعت زیرساخت‪ :‬امیرحسن مهرزاد‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‪ :‬زینب عبدی‬ ‫خودرو‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ویرایش‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫نش�انی‪ :‬ته�ران‪ ،‬خیاب�ان قائ�م مق�ام فراهان�ی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪- 26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪info@sanatnewspaper.com :‬‬ ‫اگهی‪ads@sanatnewspaper.com:‬‬ ‫امور استان ها‪states@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر ‪64097‬‬ ‫صنعتگران معاصر ایران‬ ‫نگاهی به تالش های جعفر اخوان‬ ‫در بخش صنعت(بخش دهم)‬ ‫نقطه کور مدیریت سازمانی‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه در‬ ‫حامد شایگان‬ ‫س��ال های اخیر بروز فس��اد‬ ‫صنعت‬ ‫مالی در دستگاه های دولتی‬ ‫به یکی از مشکالت اقتصادی‬ ‫کشور برای تحقق اهداف تبدیل شده نقش مدیران در‬ ‫این فساد محسوس است زیرا مهم ترین رسالت مدیران‬ ‫ایجاد نظام کارامد و س��الم در اداره یک س��ازمان است‬ ‫که با نگاهی پیشگیرانه جلوتر از بقیه نقش های مدیران‬ ‫ق��رار می گی��رد‪ .‬علی محمد محمدی‪ ،‬رییس س��ازمان‬ ‫مدیریت صنعتی ایران در گفت وگویی که با گس��ترش‬ ‫صنعت در این باره داش��ت گفت‪ :‬در بس��یاری از مواقع‬ ‫نظ��ام مدیریت ناکارامد به مدیران به ارث می رس��د و‬ ‫این مدیران باید به اصالح ان بپردازند اما از انجایی که‬ ‫بسیاری از مدیران سازمان های دولتی منفعت طلبی را‬ ‫در اولویت حل مشکالت سازمانی قرار می دهند سازمان‬ ‫را به ورطه نابودی می برند که باید برای جلوگیری از ان‬ ‫نظام ارزیابی عملکرد در کنار انها قرار گیرد‪ .‬متن کامل‬ ‫این گفت وگو را می خوانید‪.‬‬ ‫€ €نق�ش مدی�ران در موفقیت های س�ازمان و‬ ‫درنهایت تحقق اهداف جامعه چیست؟‬ ‫ت مدی��ران در تصمیم گیری نهفته‬ ‫اث��ر تمام فعالی�� ‬ ‫اس��ت؛ یک مدیر خوب‪ ،‬تصمیم گیر خوبی اس��ت که با‬ ‫تشخیص و ریشه یابی به موقع عارضه ها برای رسیدگی‬ ‫به مش��کالت واقعی س��ازمان عمل می کن��د‪ .‬مدیران‬ ‫هوش��یار در تعامل با درون و بیرون س��ازمان س��ریع تر‬ ‫عم��ل می کنند‪ .‬زیرا وقتی اختالف تغییر و تحوالت در‬ ‫بیرون و درون سازمان زیاد باشد سازمان نابود می شود‬ ‫از این رو مدیر خوب کسی است که متناسب با تغییرات‬ ‫بیرونی در س��ازمان تغییر ایج��اد می کند و مدیر عالی‬ ‫کس��ی اس��ت که پیش از تغییرات بیرونی در س��ازمان‬ ‫تغیی��ر به وج��ود می اورد‪ .‬از این رو نخس��ت باید توجه‬ ‫داش��ت که دو نوع مش��کل در س��ازمان ها وجود دارد؛‬ ‫یک دسته اتفاقاتی است که به تازگی رخ داده و نوع دیگر‬ ‫مزمن هستند که یا به موقع تشخیص ندادیم یا درمان‬ ‫نکرده ایم‪ .‬این موضوع از نااگاهی و ضعف دانش مدیران‬ ‫نش��ات می گیرد به طوری که مدیران تشخیص داده اند‬ ‫اما تخصص حل ان را ندارند و مس��ئله رها می شود‪ .‬در‬ ‫ای��ن زمینه گاهی کمبود مناب��ع و امکانات مانع از حل‬ ‫ان می ش��ود یا مدیران انگیزه ای برای حل ان نداشتند‬ ‫که در این حالت اگر روحیه فداکاری نداش��ته باش��ند‬ ‫منافع س��ازمانی نیز در اولویت ق��رار نمی گیرد‪ .‬برخی‬ ‫از مدیران نیز ممکن اس��ت که نخواهند مشکل را حل‬ ‫کنند؛ موضوعی که در میان س��ازمان های دولتی ایران‬ ‫بیش��تر دیده می شود و علت ان نیز این است که منافع‬ ‫شخصی برای انها ندارد‪.‬‬ ‫€ €چ�را مدیران س�ازمان های ایران�ی عملکرد ‬ ‫کوتاه مدت و ناکارامدی دارند؟‬ ‫هر قدر در سازمانی مشکالت کهنه زیادتر باشد نظام‬ ‫مدیریت ان سازمان ناکارامدتر است‪ .‬وقتی «ندانستن»‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫سهم تولید ناخالص داخلی ‪ 30‬اقتصاد بزرگ دنیا‬ ‫ج��واب مدیر می ش��ود ک��ه به ش��بکه اطالعاتی درون‬ ‫سازمان دسترسی ندارد یا شبکه دیجیتالی در سازمان‬ ‫دقیق نیست و مدیران در نقطه کوری قرار می گیرند که‬ ‫شکافی بین عملکرد موجود و مطلوب ایجاد می شود؛ در‬ ‫این شرایط مدیر متوجه انحراف از عملکرد نمی شود‪ .‬در‬ ‫مرحل ه بع د به شرایطی می رسد که این فاصله از عملکرد‬ ‫مطلوب بیشتر می ش��ود و عوارضی همچون نارضایتی‬ ‫کارکنان و‪ ...‬بروز می کند‪ .‬حال از انجایی که بسیاری از‬ ‫مدیران دارای غرور کاذب هستند یا اینکه فکر می کنند‬ ‫قبول اش��تباه به جایگاه انها اسیب وارد می کند با انکار‬ ‫خود بحران را تشدید می کنند‪ .‬در چنین شرایطی انها‬ ‫مدعی هس��تند که دیگران سیاهنمایی می کنند و این‬ ‫فرار روبه جلو باعث می ش��ود تا انها وارد مرحله حاد تر‬ ‫بحران ش��وند و عجوالنه تصمیم گیری کنند که اسیب‬ ‫جبران ناپذیرتری به س��ازمان ها می زند‪ .‬متاس��فانه در‬ ‫س��ازمان های ایران هر ‪ 3‬مرحله کوری‪ ،‬انکار مش��کل و‬ ‫درنهای��ت بحران س��ازمان را تجربه کرده ایم‪ .‬از انجایی‬ ‫که در ایران دروازه های ارزیابی نداریم سازمان ها کم کم‬ ‫دچار بحران می شوند و مدیران متوجه نمی شوند‪ .‬حال‬ ‫از انج ا که بسیاری از مدیران توان تحلیل و درک عالئم‬ ‫برای پیش بینی اینده را ندارند و با پیش فرض های ذهنی‬ ‫قدی��م رویدادهای جدید را تحلیل کرده اند مش��کالت‬ ‫بیش��تر خود را نش��ان می دهند از این رو برای موفقیت‬ ‫باید تیم خوب یعنی مدیران و مش��اوران خوب داش��ته‬ ‫باش��ید که بتوانید تش��خیص‪ ،‬تحلیل و تصمیم گیری‬ ‫درستی از موقعیت ها داشته باشی د اما وقتی مدیر ارشد‬ ‫کارامد نباشد مدیران پایینی ضعیف انتخاب می شوند‬ ‫ک��ه در نهای��ت به س��ازمان اس��یب وارد می کند یعنی‬ ‫کارکنان مش��کالت سازمان را به مدیر منتقل می کنند‬ ‫اما مدیر ضعیف همچنان کتمان می کن د از این رو انها‬ ‫در تعامل با محیط ضعیف هس��تند و نمی توانند منابع‬ ‫مورد نیاز را تامین کنند و س��ازمان را به ورطه نابودی‬ ‫می برند‪ .‬از این رو کار مدیران س��خت اس��ت زیرا باید‬ ‫منابع بالقوه را بالفعل کنند‪ .‬مدیریت خوب این است که‬ ‫با امکانات متوس��ط به نتایج خوب دست یابند نه اینکه‬ ‫با منابع خوب نتیجه متوس��ط به دست اورند‪ .‬بعد دیگر‬ ‫مدیران تخصیص درس��ت منابع است و گاهی از منابع‬ ‫به موقع یا به درستی استفاده نکرده اند‪ .‬حال در شرایطی‬ ‫که مدیران نمی خواهند مش��کل حل ش��ود بی توجهی‬ ‫به ش��اخص های عملکرد اتفاق می افتد؛ به عبارتی اگر‬ ‫از مدیران براس��اس شاخص های معین نتیجه خواسته‬ ‫نشود یا برای دستیابی به اهداف در بازه زمانی برنامه ای‬ ‫نباشد کم کم مدیران به سمت بی تفاوتی می روند‪.‬‬ ‫€ €مدیریت خوب چگونه در س�ازمان ها ش�کل‬ ‫ش یا فس�اد اور عمل‬ ‫می گی�رد و چه زمانی اثر بخ ‬ ‫می کند؟‬ ‫مدیر موفق کسی است که در راه رشد و توسعه خود ‬ ‫موفق بوده اما ممکن است سازمان او موفق نبوده باشد‬ ‫اما مدیر اثربخش س��ازمان را به اهدافش رس��انده و از‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫نام اخوان با مونتاژ نخس�تین ماش�ین های جیپ (در‬ ‫اواخر دهه ‪ )30‬گره خورده اس�ت‪ .‬با تاس�یس کارخانه‬ ‫جیپ در سال ‪ 11( 1338‬سال پیش از تاسیس ذوب اهن‬ ‫ل پس از ورود نخستین خودرو به ایران) مونتاژ‬ ‫و ‪ 59‬سا ‬ ‫نخستین ماشین در کشور ما شکل گرفت‪.‬‬ ‫ش��رکت جیپ از نظر تعداد پرسنل و مقدار تولید از بیشتر‬ ‫ش��رکت های خودروسازی در دهه پنجاه کوچکتر بود‪ .‬برخی‬ ‫ش��رکت های دیگر از لحاظ تعداد پرس��نل و مق��دار تولید از‬ ‫این قرارند‪:‬‬ ‫ش��رکت زامیاد‪ ،‬متعل��ق به پرویز نصیرپور و رضا رس��تگار‬ ‫ی با ش��رکت س��وئدی ولوو در س��ال ‪ 1342‬شریک و‬ ‫اصفهان ‬ ‫مالک ‪25‬درصد سهام بود و ‪ 1000‬پرسنل داشت‪.‬‬ ‫شرکت اتومبیل سازی مزدا‪ ،‬متعلق به سرباز و کاتوزیان در‬ ‫س��ال ‪ 1339‬تاسیس ش��د؛ ‪ 585‬پرسنل داشت و ساالنه ‪12‬‬ ‫هزار دستگاه تولید می کرد‪.‬‬ ‫ایسه در سال‬ ‫ش��رکت س��یتروئن‪ ،‬متعلق به خانواده الفرد ‬ ‫‪ 1348‬تاسیس شد؛ ‪ 1000‬شاغل داشت و روزانه ‪ 55‬دستگاه‬ ‫تولید می کرد‪.‬‬ ‫شرکت ایران ناس��یونال‪ ،‬متعلق به برادران خیامی در سال‬ ‫‪ 1341‬تاس��یس شد و س��االنه صد هزار دستگاه اتومبیل در‬ ‫اواسط دهه ‪ 50‬تولید می کرد‪.‬‬ ‫یک��ی از خریداران ب��زرگ محصوالت جی��پ‪ ،‬ارتش ایران‬ ‫بود‪ .‬روابط ش��رکت با مسئوالن وزارت دفاع و ارتش و اعطای‬ ‫هدایای ش��رکت به انها از دید نیرو های امنیتی مخفی نبود‪.‬‬ ‫در دیدار تیمس��ار جم (وزیر دفاع) از کارخانه اتومبیل سازی‬ ‫جیپ‪ ،‬کارخانه جعفر اخوان یک دس��تگاه اتومبیل اریا و یک‬ ‫دستگاه جیپ استیش��ن به ایشان هدیه داد‪ .‬بعد از چند روز‬ ‫پ برای ارتش بخرند‪.‬‬ ‫تیمسار دستور داد که چند دستگاه جی ‬ ‫ش نیازمند‬ ‫قض��اوت درباره ک��م و کیف و صدق این گ��زار ‬ ‫داده های بیشتری است که پژوهشگر به انها دسترسی ندارد؛‬ ‫ولی باید گفت اینگونه دادوستد ها جزئی از فرهنگ کسب وکار‬ ‫گ رایج اس��ت و به الزام‬ ‫و بین خریداران و فروش��ندگان بزر ‬ ‫بیانگر فساد شرکت نیست‪.‬‬ ‫ترازنامه دیگری درباره حس��اب های اخوان در پایان س��ال‬ ‫‪ 1346‬موجود اس��ت‪ .‬در این ترازنامه امده که وی ‪400/000‬‬ ‫دالر (‪30‬میلی��ون ریال) در لویدز بان��ک لندن و در اخر مهر‬ ‫‪ ،1349‬مبلغ ‪ 585/000‬دالر سپرده داشته است‪ .‬جمع طلب‬ ‫(ان��واع دارای��ی وی و خانواده اش) و ق��رض او به صورت برابر‬ ‫ح��دود ‪ 865/000/000‬ریال بود ک��ه در ‪ 30‬مهر ‪ 1349‬به‬ ‫بیش از یک میلیارد و ‪121‬میلیون ریال رسید‪.‬‬ ‫س پس از پیروزی انقالب اعالم کرد‬ ‫بانک ملی ش��عبه پاری ‬ ‫در ‪ 7‬مارس ‪ 1 979‬مبلغ ‪ 327/000‬فرانک و ‪ 130/000‬دالر‬ ‫ن واریز کرده است‪ .‬اخوان در دو مرحله‪ ،‬مبلغ‬ ‫به حساب اخوا ‬ ‫‪ 340/000‬فرانک از حس��اب خو د برداشت‪ .‬حساب مشترک‬ ‫اخوان و همسرش در ‪ 11‬دسامبر ‪ 20( 1978‬اذر ‪ )1357‬به‬ ‫مقدار ‪ 2/786/848‬دالر کسری داشت که اخوان این مبلغ را‬ ‫واریز و مانده حساب را تسویه کرد‪ .‬همچنین بانک ملی ایران‪،‬‬ ‫شعبه پاریس در ‪ 12‬اوریل ‪ 22/1979‬اردیبهشت ‪3( 1358‬‬ ‫م��اه پس از پیروزی انقالب) اعالم ک��رد که مبلغ ‪252/125‬‬ ‫ریال (اصل و بهره) از اخوان طلبکار است‪.‬‬ ‫ن ش��امل زمین های متع��دد در کرج و تهران‪،‬‬ ‫دارایی اخوا ‬ ‫ساختمان های متعدد‪ ،‬س��هام بانک ها‪ ،‬سهام چندین شرکت‬ ‫صنعتی و کارخانه جیپ بود‪ .‬دفت��ر کل گزارش دارایی هایی‬ ‫اخ��وان در اس��فند ‪ 1355‬می��زان س��رمایه او را ‪ -‬به عنوان‬ ‫بستانکار – بیش از ‪ 2‬میلیارد و ‪ 108‬میلیون ریال اعالم کرد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کتاب سرگذشت ‪ 50‬کنشگر اقتصادی ایران‬ ‫گفت وگوی «گسترش صنعت» با رییس سازمان مدیریت صنعتی‬ ‫ای��ن طریق خودش نیز به موفقیت رس��یده اس��ت‪ .‬در‬ ‫ای��ران مدیران موفق بیش��تر از مدیران اثربخش داریم‬ ‫زیرا مدیرانی بوده اند که سازمان ها را پلکانی باال برده اند‬ ‫بدون انکه عملکرد ان عامل رش��د انها باش��د‪ .‬از این رو‬ ‫«نخواس��تن» مدیران برای حل مشکل گاهی می تواند‬ ‫تحت تاثی��ر انگیزه فردی یا عوامل حزبی باش��د که در‬ ‫انتخاب تیم مدیریت موثر است‪ .‬وقتی مدیران براساس‬ ‫نظام طایفه س��االری و حزب گرایی انتخاب می ش��وند‬ ‫اف��راد ی��اد می گیرند که اثبات قابلی��ت نکنند از این رو‬ ‫س��عی می کنند به مس��ئله نپردازند زیرا حل مس��ئله‬ ‫ان��رژی زیادی می خواهد و ریس��ک دارد؛ دلیل ان هم‬ ‫این است که معلوم نیست عوارض حل مسئله چیست؟‬ ‫برایند ان کوتاه نگر اس��ت که بیش��تر مدی��ران ایرانی‬ ‫اینگونه هس��تند زیرا مشخص نیس��ت تا چه زمانی در‬ ‫راس قدرت هستند و به معضالت ریشه ای نمی پردازند‬ ‫و بیش��تر به فعالیت هایی که اثار ان در کوتاه مدت بروز‬ ‫می کند می پردازند‪ .‬به عبارت دیگر در حل مسئله نفعی‬ ‫نمی بینند‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه مدیران باید انتفاع‬ ‫خود را در منافع س��ازمان ببینند اما انگیزه مادی نباید‬ ‫انق��در مهم باش��د که منافع س��ازمان را نادیده بگیرد‪.‬‬ ‫مدیران باید کارکنان را نیز توجیه کنند که هم راستای‬ ‫اهداف سازمانی اهداف فردی به وجو د اید که متاسفانه‬ ‫در ایران بس��یاری از مدیران دولتی منافع شخصی را با‬ ‫منافع س��ازمانی گره نمی زنند‪ .‬البته باید توجه داش��ت‬ ‫مناف��ع ش��خصی برای همه مدیران وج��ود دارد و تنها‬ ‫بین انها ش��دت و ضعف اس��ت‪ .‬نظام مدیریت کارامد‬ ‫ب��ا توجه به خدم��ات مدیران جبران می کن��د اما باید‬ ‫برمبنای اصالت س��ازمان باشد‪ .‬بس��یاری از مشکالت‬ ‫س��ازمان ها بی تردید درنتیج��ه منفعت طلبی مدیران‬ ‫اس��ت و ریشه بس��یاری از تصمیماتی است که تنها به‬ ‫نفع فرد است و باعث اتالف منابع سازمان می شود و این‬ ‫غلبه انگیزه های شخصی باعث انحراف منابع سازمان و‬ ‫عامل فساد می شود‪ .‬حال در بسیاری مواقع ناکارامدی‬ ‫سازمان که عامل فساد است از سازمان ها به ارث رسیده‬ ‫اما بی تردید مدیران نقش موثری در اصالح و بهبود ان‬ ‫باید داشته باشند که الزم است نظام ارزشیابی عملکرد‬ ‫در کن��ار مدیر ق��رار گیرد تا به انها فرصت داده ش��ود‬ ‫سیس��تم را اصالح کنند‪ .‬حال اگر مدیری می گوید که‬ ‫م��ن نمی توانم کاری کنم صادقانه کنار برود تا دیگرانی‬ ‫که می توانند اثرگذار باشند کار را به عهده بگیرند‪.‬‬ ‫€ €نظ�ام مدیری�ت ضعی�ف یا عملک�رد صعیف‬ ‫مدی�ران چگونه به صورت متقابل س�ازمان را به‬ ‫سوی فساد یا نابودی می کشاند؟‬ ‫مدیران ما وارث نظام های مدیریتی هس��تند زیرا به‬ ‫ان��دازه کافی اختیار به انها داده نمی ش��ود و زمانی که‬ ‫تو پاگیر‬ ‫می خواهند موثر باش��ند به دلیل قوانین دس�� ‬ ‫فرص��ت خالقیت و جس��ارت پیدا نمی کنن��د‪ .‬تنها در‬ ‫سیس��تم های دولت��ی این مش��کل وجود ن��دارد بلکه‬ ‫در بخ��ش خصوص��ی نیز مالکیت نق��ش دولت را بازی‬ ‫می کند و مانع اثربخش��ی مدیران می ش�� و د اما ریش��ه‬ ‫این مش��کالت کجاس��ت؟ نظام های اموزش مدیریت‬ ‫در کش��ور م��ا مدیران تحول گرا و ریس��ک پذیر تربیت‬ ‫نمی کنند و توسعه حافظه ها را مبنا قرار داده اند و برای‬ ‫موفقیت در دوره های مدیریت بیش��تر حافظه های انها‬ ‫ازموده می شود نه قابلیت های شان‪ .‬حال وقتی مدیران‬ ‫اثر بخش وارد سیس��تم ها نمی شوند بسیاری از ضعف ها‬ ‫از نظام مدیریت به ارث می رس��د؛ ب��ه عبارتی مدیران‬ ‫تابع عقل دیروز می ش��وند‪ .‬با توجه به ش��رایط کنونی‬ ‫باید نس��خه برای امروز بنویسند‪ ،‬زیرا باید منشا تحول‬ ‫ع بیش��تری دارند باید از‬ ‫باش��ند و انها که اختیار و مناب ‬ ‫بقیه کارکنان اثربخش تر باشند‪ .‬در سیستم های دولتی‬ ‫ناکارامدی ناش��ی از انتخاب بد مدیران است و از کوزه‬ ‫همان تراود که در اوست‪ .‬در این شرایط عدالت سازمانی‬ ‫اتفاق نمی افتد و ناکارامدی تا س��طوح پایین س��ازمان‬ ‫ریشه می دواند و ضعف عملکرد بیشتر می شود‪ .‬براساس‬ ‫همین شرایط است که در ایران نظام ارزشیابی عملکرد‬ ‫ضعیف باعث ش��ده نظام مدیریت به درستی عمل نکند‬ ‫و در بسیاری از مواد «پاسبانی» عمل می کنیم تا طرف‬ ‫را مقص��ر بدانیم؛ این در حالی اس��ت ک��ه ارزیابی اول‬ ‫بای��د برای بازخورد به مدیران باش��د تا اصالحات الزم‬ ‫انجام ش��ود و درنهایت اگر تغییرات الزم انجام نش��د به‬ ‫تغیی��ر مدیریت فکر می کنیم‪ .‬مدیران در فضای رقابتی‬ ‫می توانند اثباث قابلیت کنند‪ .‬از طرف دیگر مدیر خوب‬ ‫در سیس��تم های دولتی تقدیر نمی شود اما اگر مدیری‬ ‫بد کار کند بس��یار به ان پرداخته می ش��ود‪ .‬در بخش‬ ‫خصوص��ی نیز اثربخش��ی مدیران س��ال ها تحت تاثیر‬ ‫س��وداوری از طری��ق ت��ورم قیمت ها ب��ود و بنگاه ها از‬ ‫این مس��یر به سود بیشتری دست یافته اند نه از طریق‬ ‫بهره وری یا شایس��تگی عملکرد‪ .‬بنابراین امروز که نرخ‬ ‫ت��ورم کاهش یافته نقش مدیران بیش��تر دیده خواهد‬ ‫ش��د زیرا بنگاه ها دیگ��ر نمی توانند به کمک محیط به‬ ‫سوداوری باال دست یابند‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫شرکت جنرال موتورز ماه اینده برای کاهش دپو خودرو ‪ 5‬کارخانه خود را به طور موقت تعطیل می کند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!