روزنامه گسترش صنعت شماره 12 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 12

روزنامه گسترش صنعت شماره 12

روزنامه گسترش صنعت شماره 12

‫شنبه‬ ‫‪10‬میلیون‬ ‫کارگر حاشیه نشین‬ ‫بیمه شدند‬ ‫‪2‬‬ ‫سال بیست و هشتم پیاپی ‪1985‬‬ ‫‪ 4‬دی ‪1395‬‬ ‫‪ 24‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 24‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 16 12‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫شانس کارافرینی برای ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫دانشجویان دانشگاه تهران‬ ‫‪15‬‬ ‫واگذاری طرح های نیمه تمام‬ ‫به بخش خصوصی‬ ‫مع��اون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نی��رو گفت‪ :‬وزارت نیرو‬ ‫تالش داشته در دولت یازدهم طرح جدیدی را اغاز نکند و هیچ طرح‬ ‫س��ازه ای بزرگی مانند سد را از اعتبارات داخلی اجرا نکرد ه است‪ .‬به‬ ‫گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬علیرضا دائمی افزود‪ :‬تاکنون حدود ‪۳‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان از این اوراق توزیع ش��ده و ‪۲‬هزار میلیارد تومان نیز‬ ‫در ح��ال طی مراحل نهایی و اماده توزیع اس��ت‪ .‬که امس��ال بخش‬ ‫زیادی از اعتبارات وزارت نیرو از طریق اس��ناد خزانه اسالمی و اوراق‬ ‫مشارکت تامین شده است‪.‬‬ ‫پیامدهای نقض قرارداد‬ ‫در شهرک های صنعتی‬ ‫قطعه سازان «ستاره دار» شوند‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫در بررسی وضعیت ایران براساس گزارش های بانک جهانی و بنیاد هریتیج مطرح شد‬ ‫بخش خصوصی در حصار تنگ اقتصاد دولتی‬ ‫جایگاه بخش خصوصی و حضور پررنگ ان در اقتصاد کشور بستگی به ازادی اقتصادی‬ ‫و فضای مناسب برای ایفای نقش ان کشور دارد‪ .‬درحال حاضر بخش دولتی با سهم‬ ‫کسب وکار نیز براساس اقتصاد دولتی تعریف شود‪ .‬اخرین امار بانک جهانی از وضعیت‬ ‫کسب وکار‪ ،‬ایران با دو پله سقوط در بین ‪ ۱۹۱‬کشور جهان در رتبه ‪۱۲۰‬قرارگرفته‪...‬‬ ‫‪ ۸۵‬درصدی در اقتصاد بازیگر اصلی است و بخش خصوصی تنها در فضای ‪ ۱۵‬درصدی‬ ‫اقتصاد حق حیات و فعالیت دارد‪ .‬در چنین ساختاری سیاست گذاری ها برای رفع موانع‬ ‫گزارش میدانی «گسترش صنعت» در بازدید از «نوری تازه»‬ ‫کارخانه ای با رازهای‬ ‫فراوان‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪9‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫یکی از اس��تان های کش��ور که فعالیت زیادی در صنعت از جمله صنعت‬ ‫قطعه دارد اس��تان مرکزی اس��ت‪ .‬اراک در حال حاضر قطب صنعتی کشور‬ ‫به ش��مار می رود که در تولید انواع خودرو و ماشین االت کشاورزی فعالیت‬ ‫گسترده ای دارد و به طبع قطعه سازان زیادی در واحدهای تولیدی مشغول‬ ‫به س��اخت و تامین قطعات موردنیاز کشور هستند‪ .‬در راستای بازدیدهایی‬ ‫که نمایندگان مجلس از جمله کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی از ش��هرهای مختلف کشور داش��تند اس��تان مرکزی با دعوت از‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اس�لامی برای بازدید از صنایع‬ ‫این اس��تان و نیز شنیدن مشکالت و راهکارهای مدیریتی‪ ،‬یکی از میزبانان‬ ‫این گروه بود‪.‬‬ ‫زنان‬ ‫سوار بر لکوموتیو‬ ‫تولید ملی‬ ‫‪2‬‬ ‫برق بلور و کریس��تال از لوسترهای به سقف اویزان شده تا پیش دستی های روی‬ ‫میز و لیوان چای که در دس��ت داریم چش��م هر بیننده ای را به خود خیره می کند‪.‬‬ ‫ب��ه ویژه که برای تهیه گزارش از فرایند تولید این چشم روش��نی ها و کادویی ها به‬ ‫کارخان��ه نوری تازه یکی از دو کارخانه تولید بلور و کریس��تال در ش��هرک صنعتی‬ ‫شمس اباد وارد شدیم و با ظرف های تولیدی همین کارخانه پذیرایی شدیم‪.‬‬ ‫همجواری این کارخانه با کارخانه های سنگبری و فراورده های معدنی در شهرک‬ ‫صنعتی شمس اباد نیز بدون تناسب نیست زیرا ‪ 99‬درصد مواد اصلی مورد استفاده‬ ‫در نوری ت��ازه از معادن و کارخانه های فراوری مواد معدنی داخلی تهیه می ش��ود و‬ ‫‪ 60‬درصد ان را س��یلیس در برگرفته اس��ت به همین دلیل تولید بلور و کریستال از‬ ‫صنایع سبز به شمار می رود‪ .‬اما وقتی از مدیرکارخانه درباره میزان ترکیب مواد اولیه‬ ‫به ویژه در تهیه کریستال بدون سرب پرسیدیم در پاسخ شنیدیم که «راز است!»‬ ‫از هم��ان ب��دو ورود به دع��وت نریمان ش��ریف زاده‪ ،‬مدیر کارخانه از نمایش��گاه‬ ‫داخل��ی تولیدات بازدید کرده و با دقت به برق مجموعه های بلوری و کریس��تالی و‬ ‫کریستال های بدون سرب در ‪ 3‬ست پذیرایی و دکوری خیره شدم‪.‬‬ ‫محبوبیت کریس��تال و بلور نزد ایرانیان به حدی است که بسیاری از شرکت های‬ ‫تولیدکننده تنها به تولید ظرف هایی از این جنس بسنده نکرده و مجسمه و اشیای‬ ‫تزئینی کریستالی را نیز به بازار عرضه کرده اند که بسیار مورد توجه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫زمانی بهترین بلور کریس��تال در بازارهای کش��ور با نش��ان های جمهوری چک‬ ‫ش��ناخته می شد اما نمونه های ایرانی نیز در س��ال های اخیر از لحاظ کیفی در حد‬ ‫چشمگیری رشد داش��ت ه و شاید از لحاظ طراحی و درخشش ظاهری با نمونه های‬ ‫وارداتی قابل تشخیص نباشند‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬دی ‪ 24 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت و اقتصاد‬ ‫‪ 24‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 12‬پیاپی ‪1985‬‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خبر‬ ‫‪10‬میلیون کارگر حاشیه نشین‬ ‫بیمه شدند‬ ‫اولویت تسهیالت ارزی صندوق‬ ‫توسعه ملی به مناطق محروم‬ ‫صندوق توسعه ملی‪ ،‬مناطق کمتر توسعه یافته را در پرداخت‬ ‫تس��هیالت ارزی ب��ه طرح ه��ای تولیدی از طریق مش��ارکت با‬ ‫سازمان های توسعه ای در اولویت قرار می دهد‪.‬‬ ‫نماین��دگان مردم در خانه ملت مقرر کردند صندوق توس��عه‬ ‫ملی مناطق کمتر توس��عه یافته را در پرداخت تس��هیالت ارزی‬ ‫به طرح های تولیدی از طریق مشارکت با سازمان های توسعه ای‬ ‫در اولویت قرار دهد‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت به نقل از ایدرونیوز نمایندگان در‬ ‫دی ‪۹۵‬مجلس شورای‬ ‫نشست علنی نوبت عصر چهارشنبه اول ‬ ‫اس�لامی و در جریان رس��یدگی به گزارش کمیس��یون تلفیق‬ ‫درباره الیحه برنامه ششم توسعه اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران با ماده (‪ )۱۰‬الیحه یادشده با ‪ ۱۵۱‬رای‬ ‫موافق‪ ۱۰ ،‬رای مخالف و ‪ ۴‬رای ممتنع از مجموع ‪ ۲۰۰‬نماینده‬ ‫حاضر در صحن موافقت کردند‪.‬‬ ‫مع��اون برنامه ری��زی س��ازمان ای��درو در این زمین��ه گفت‪:‬‬ ‫براس��اس م��اده (‪ )۱۰‬این الیح��ه‪ ،‬صندوق توس��عه ملی مجاز‬ ‫اس��ت به طرح های تولیدی افراد حقیقی و حقوقی غیردولتی با‬ ‫حداکثر مشارکت ‪۴۹‬درصدی با سازمان های توسعه ای مشتمل‬ ‫بر س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران(ایدرو) و سازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی معادن و صنای��ع معدن��ی ایران(ایمیدرو)‪،‬‬ ‫سازمان صنایع کوچک و ش��رکت شهرک های صنعتی(ایزیپو)‪،‬‬ ‫ش��رکت ش��هرک های کش��اورزی و صندوق حمایت از توسعه‬ ‫س��رمایه گذاری در بخ��ش کش��اورزی‪ ،‬ش��رکت مل��ی صنایع‬ ‫پتروشیمی (ان‪.‬پی‪.‬سی) و شرکت تخصصی برق حرارتی که در‬ ‫مناطق کمتر توسعه یافته سرمایه گذاری کنند‪ ،‬تسهیالت ارزی‬ ‫بپ��ردازد‪ .‬به گفته ابوالفض��ل کیانی بختیاری در تبصره این ماده‬ ‫امده است؛ سازمان های توسعه ای مکلفند پس از ‪ 3‬سال از زمان‬ ‫بهره برداری س��هام خود را در طرح های یاد ش��ده به بخش های‬ ‫خصوصی و تعاونی بر اس��اس قانون اجرای سیاس��ت های کلی‬ ‫اصل(‪ )۴۴‬قانون اساسی واگذار کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��ازمان ایدرو در دو س��ال گذش��ته با محدودیت‬ ‫مال��ی‪ ،‬واگ��ذاری بیش از ‪ ۱۰۰‬ش��رکت زیرمجموع��ه با ارزش‬ ‫‪۴‬هزار میلیارد تومان و بازنگش��تن مطالبات ب��ه ایدرو به دلیل‬ ‫محدودیت های مالی دولت و همچنین واگذاری تکالیف ضروری‬ ‫س��ازمان به دنبال راهی برای تامین منابع‬ ‫ ‬ ‫توس��عه کشور به این‬ ‫مال��ی از روش ه��ای دیگر ازجمله صندوق توس��عه ملی بود که‬ ‫خوشبختانه با حمایت ها و پشتیبانی های وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران و تصویب این ماده قانونی این امر محقق شد‪.‬‬ ‫کیانی بختی��اری اظهار امی��دواری کرد با تصوی��ب این ماده‬ ‫س��ازمان های توس��عه ای می توانند از فرص��ت پیش امده برای‬ ‫توسعه مناطق محروم استفاده و به عنوان موتور محرک صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت برای رشد اقتصاد ملی نقشی موثر ایفا کنند‪.‬‬ ‫حسین ساسانی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی‬ ‫و جانش��ین س��تاد فرماندهی اقتصاد‬ ‫مقاومتی در اس��تان خراس��ان شمالی‬ ‫گفت‪10 :‬میلیون کارگر حاشیه نشین‬ ‫ش��هری ک��ه هی��چ حمای��ت درمانی‬ ‫نداشتند زیر پوشش بیمه قرار گرفتند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا عل��ی ربیعی روز‬ ‫جمعه در نشس��ت س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان‬ ‫ش��مالی اظهار کرد‪ :‬از این نظر گام های خوبی برداش��ته شده و‬ ‫امروز هزینه درمان در روستاها به ‪ 7‬تا ‪10‬درصد رسیده است در‬ ‫حالی که در گذش��ته ‪70‬درصد هزینه های درمان را روستاییان‬ ‫متقبل می شدند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تا پایان س��ال هی��چ خانواده ای که ‪ 2‬فرزند‬ ‫معلول داش��ته باشند بی خانه نخواهند ماند‪ ،‬افزود‪ :‬در اینده نیز‬ ‫خانه دار کردن خانواده های معلول و سرپرس��ت خانوار را دنبال‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ‪700‬هزار شغل‬ ‫در کش��ور ایجاد کردیم گف��ت‪ :‬باوجود این‪ ،‬وضعیت اش��تغال‬ ‫در کش��ور ملموس نیس��ت و حتی برخی که از دولت نیز پول‬ ‫می گیرند می گویند از نظر اش��تغال در کشور کاری انجام نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬با جرات و اطمینان می گویم که امسال‪ ،‬سال‬ ‫شکوفایی دولت اس��ت و سال ‪ 96‬سال جهش اقتصادی خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه قدرت خرید‬ ‫مردم کاهش پیدا کرده اس��ت گفت‪ :‬هنوز برخی اقش��ار جامعه‬ ‫قدرت خرید کمتری دارند که قابل قبول نیس��ت و باید در این‬ ‫ت اساس��ی انجام دهیم‪ .‬وی با بیان اینکه از جایی‬ ‫راس��تا اقداما ‬ ‫ن دیگری هزینه کردن اقدامی درست نیست‬ ‫برداش��ت و در مکا ‬ ‫اف��زود‪ :‬باید برای افزایش قدرت خرید مردم کارهای اساس��ی و‬ ‫زیربنایی و با برنامه انجام ش��ود تا منجر به افزایش درامد اقشار‬ ‫مختل��ف ش��ود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬عمق فقر طوری بوده و هس��ت‬ ‫ک��ه تمامی اقدامات انجام ش��ده در راس��تای ایجاد اش��تغال و‬ ‫سرمایه گذاری و رشد درامد خانوار ملموس نبوده است‪.‬‬ ‫وی اشاره ای به سیاست های رفاهی در طول دولت یازدهم کرد‬ ‫و افزود‪ :‬افزایش حقوق ها و افزایش پرداختی مستمری بگیران را‬ ‫داشته ایم و این در حالی است که در گذشته شکاف ‪67‬درصدی‬ ‫در این امر ایجاد شده بود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬ه��زار میلیارد تومان اعتبار برای از بین بردن‬ ‫شکاف حقوق بگیران ازجمله بازنشستگان و سایر گروه ها در نظر‬ ‫گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬ربیعی با بیان اینکه بنیه ه��ای اقتصادی را‬ ‫مق��اوم کرده ایم اف��زود‪ :‬در طول دولت یازده��م اقدامات خوبی‬ ‫انجام داده ایم و امارها نیز این امر را نشان می دهند‪.‬‬ ‫حسین سلیمی‬ ‫در بررسی وضعیت ایران براساس گزارش های بانک جهانی و بنیاد هریتیج مطرح شد‬ ‫بخش خصوصی در حصار تنگ اقتصاد دولتی‬ ‫جایگاه بخش خصوصی و حضور پررنگ ان در اقتصاد کش�ور بستگی به ازادی اقتصادی و‬ ‫فضای مناسب برای ایفای نقش ان کشور دارد‪ .‬درحال حاضر بخش دولتی با سهم ‪ ۸۵‬درصدی‬ ‫در اقتصاد بازیگر اصلی اس�ت و بخش خصوصی تنها در فضای ‪ ۱۵‬درصدی اقتصاد حق حیات‬ ‫و فعالیت دارد‪ .‬طبیعی اس�ت در چنین ساختاری برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها برای رفع‬ ‫موانع کس�ب وکار نیز براساس اقتصاد دولتی تعریف ش�ود‪ .‬بنابر اخرین امار بانک جهانی از‬ ‫وضعیت کس�ب وکار‪ ،‬ایران با دو پله سقوط در بین ‪ ۱۹۱‬کشور جهان در رتبه ‪۱۲۰‬قرار گرفته و‬ ‫براس�اس مطالعات بنیاد «هریتیج» نیز در ارزیابی شاخص ازادی اقتصادی کشورها‪ ،‬ایران از‬ ‫بین ‪ ۱۷۸‬کشور در جایگاه ‪ ۱۷۱‬قرار گرفته است‪.‬‬ ‫یکی از ن��کات مهم در‬ ‫اقتصادی ‪۱۷۸‬کشور جهان را مورد بررسی قرار داده‬ ‫بررسی این امار ها تفاوت‬ ‫که ایران با کسب امتیاز ‪ ۴۳/۵‬در جایگاه ‪ ۱۷۱‬جهان‬ ‫قابل توجه جای��گاه ایران‬ ‫ایس��تاده است‪ .‬در مقایس��ه منطقه ای نیز که شامل‬ ‫در گزارش های بین المللی‬ ‫خاورمیان��ه و ش��مال افریقا می ش��ود ای��ران در بین‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده اس��ت که نش��ات گرفته‬ ‫‪ ۱۷‬کش��ور منطق��ه در رتبه ‪ ۱۴‬قرار دارد‪ .‬براس��اس‬ ‫از دو موض��وع اس��ت؛‬ ‫طبقه بندی این بنیاد کشورهایی که امتیاز انها بیش‬ ‫صنعت‬ ‫نخس��ت نحوه محاسبه و‬ ‫از ‪ ۷۰‬باش��د جزو کشورهای با اقتصاد باز‪ ،‬امتیاز بین‬ ‫شاخص های مورد ارزیابی‬ ‫‪ ۵۰‬تا ‪ ۷۰‬جزو کشور های با اقتصاد نیمه باز و کمتر از‬ ‫است که بر اساس ان بانک جهانی تمرکز اصلی خود‬ ‫‪ ۵۰‬امتیاز جزو کشور های با اقتصاد بسته دسته بندی‬ ‫را بر قوانین کس��ب وکار و فضای مس��اعد برای اغاز‬ ‫می شوند بر همین اساس ایران جزو کشور های بسته‬ ‫کس��ب وکار گذاش��ته اس��ت اما بنیاد هریتیج ازادی‬ ‫اقتصادی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫اقتصادی و فضای کافی برای حضور بخش خصوصی‬ ‫نخس��تین ش��اخص مورد ارزیاب��ی ازادی حقوق‬ ‫را ارزیابی کرده از س��وی دیگر منابع مورد ارزیابی در‬ ‫مالکیت اس��ت‪ .‬این ش��اخص می��زان رعایت حقوق‬ ‫این دو گزارش متفاوت اس��ت‪ .‬بانک جهانی براساس‬ ‫مالکی��ت در قوانی��ن و ایین نام��ه کش��ور را م��ورد‬ ‫اطالعات دولتی ارزیابی های خود را انجام می دهد اما‬ ‫بررس��ی قرار می دهد و تاثیر زیادی در جلب اعتماد‬ ‫بنیاد پژوهشی هریتیج براساس اطالعات کارشناسان‬ ‫س��رمایه گذار خارجی و افزایش سرمایه گذاری دارد‪.‬‬ ‫خود در هر کش��ور اطالع��ات را م��ورد ارزیابی قرار‬ ‫ای��ران در ش��اخص حقوق مالکی��ت وضعیت مثبتی‬ ‫می دهد بنابراین منابع اماری دولتی و مستقل باعث‬ ‫نداشته و رتبه جهانی ‪ ۱۶۴‬را کسب کرده است‪ .‬ایران‬ ‫تفاوت جایگاه ایران در گزارش های جهانی ش��ده که‬ ‫در ش��اخص ازادی از فس��اد که به معنای نبود فضا‬ ‫اعتبار و نزدیک بودن به واقعیت در هریک از روش ها‬ ‫برای فس��اد و رانت در اقتصاد اس��ت توانسته جایگاه‬ ‫جای بحث دارد اما انچه در هر دو گزارش مش��ترک‬ ‫‪ ۱۴۲‬جهان��ی را کس��ب کن��د و در ش��اخص ازادی‬ ‫است ضعف بخش خصوصی و حضور پررنگ دولت در‬ ‫مالیاتی که به ش��فاف بودن قوانین و سیس��تم اخد‬ ‫اقتصاد کشور است‪.‬‬ ‫مالیات از تمام بخش های اقتصادی اشاره دارد نسبت‬ ‫‹ ‹وضعیت کس�ب وکار ای�ران در گزارش‬ ‫به س��ایر ش��اخص ها وضعیت بهتری دارد و توانسته‬ ‫بانک جهانی‬ ‫رتبه ‪ ۷۰‬را در میان کش��ورهای جهان‬ ‫براس��اس اخری��ن گ��زارش بان��ک‬ ‫کس��ب کند‪ .‬براس��اس تحقیق��ات این‬ ‫حسین ساسانی‪:‬‬ ‫جهانی ای��ران با دو رتبه تنزل نس��بت‬ ‫بنیاد ایران در ش��اخص هزینه و مخارج‬ ‫بررسی‬ ‫به گ��زارش س��ال ‪ 1394‬در رتبه ‪۱۲۰‬‬ ‫دولتی بهترین وضعیت را دارد و دارای‬ ‫وضعیت ایران‬ ‫از میان ‪ ۱۹۰‬کش��ور قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫رتبه ‪ ۱۰‬است‪ .‬این امر نشان از کوچک‬ ‫نشان از این دارد‬ ‫شاخص انجام کس��ب وکار بانک جهانی‬ ‫بودن مخارج دولت نسبت به کشورهای‬ ‫اقتصادی‬ ‫ازادی‬ ‫که‬ ‫شامل ‪۱۰‬ش��اخص ش��روع کسب وکار‬ ‫توسعه یافته اس��ت‪ .‬البته بخشی از این‬ ‫چندان به عملکرد‬ ‫(رتب��ه‪ ،)۱۰۲‬اخذ مجوز س��اخت (رتبه‬ ‫موضوع تنها به دلیل کوچک بودن سهم‬ ‫دولت های مختلف‬ ‫‪ ،)۲۷‬دسترس��ی ب��ه برق (رتب��ه ‪،)۹۴‬‬ ‫دولت در اقتصاد اس��ت‪ .‬کش��ور های در‬ ‫بستگی نداشته‬ ‫ثب��ت مالکیت (رتبه ‪ ،)۸۶‬اخذ اعتبارات‬ ‫حال توس��عه به دلیل هزینه های دولت‬ ‫و این موضوع‬ ‫(رتب��ه ‪ ،)۱۰۱‬حمای��ت از س��هامداران‬ ‫مخارج باالی��ی دارند بنابراین‪ ،‬این رتبه‬ ‫به ساختار بنیادی‬ ‫پرداخت‬ ‫خ��رد (رتب��ه ‪ ،)۱۶۵‬س��هولت‬ ‫به تنهایی نمی تواند مالک س��هم دولت‬ ‫اقتصاد ایران‬ ‫مالیات (رتب��ه ‪ ،)۱۰۰‬تجارت فرامرزی‬ ‫در اقتص��اد باش��د‪ .‬ای��ران در ارزیاب��ی‬ ‫بر می گردد‬ ‫(رتبه‪ ،)۱۷۰‬س��هولت اجرای قراردادها‬ ‫شاخص ازادی کس��ب وکار رتبه ‪،۱۱۹‬‬ ‫(رتب��ه ‪ ،)۷۰‬ورشکس��تگی و پرداخ��ت‬ ‫ازادی نیروی انسانی رتبه ‪ ،۱۳۹‬ازادی‬ ‫دی��ون (رتبه ‪ )۱۵۶‬اس��ت‪ .‬انطور که از‬ ‫تجاری رتبه ‪ ،۱۷۲‬ازادی سرمایه گذاری‬ ‫جدول منتشرشده بانک جهانی برمی اید‪ ،‬فاصله امتیاز‬ ‫رتب��ه‪ ،۱۷۷‬ازادی بانکی رتبه ‪ ،۱۷۷‬ازادی مالی رتبه‬ ‫کسب وکار اقتصاد ایران تا اقتصاد پیشرو ‪ ۵۷‬از ‪100‬‬ ‫‪ ۱۷۴‬و ازادی سرمایه رتبه ‪ ۱۷۷‬را دارد‪.‬‬ ‫است‪ .‬براس��اس گزارش این نهاد پژوهشی‪ ،‬خطاهای‬ ‫‹ ‹بسته بودن ساختار بنیادی اقتصاد ایران‬ ‫فاحش در ارس��ال اطالعات به بان��ک جهانی و نبود‬ ‫حسین ساسانی‪ ،‬عضو سابق کمیته ارسال اطالعات‬ ‫انس��جام محتوایی بین عملکرد دولت و تاثیرپذیری‬ ‫ب��ه بان��ک جهانی و ریی��س کارگروه توس��عه پایدار‬ ‫بخش خصوصی از قوانین و مقررات‪ ،‬ازجمله عواملی‬ ‫فرهنگس��تان علوم با اع�لام نتایج تحقیق��ات بنیاد‬ ‫است که موجب شده جایگاه ایران به درستی ارزیابی‬ ‫هریتیج در تحلیل وضعیت ازادی اقتصاد ایران گفت‪:‬‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫با نگاهی به امارهای ارائه ش��ده و مقایس��ه وضعیت‬ ‫‹ ‹وضعی�ت ازادی اقتص�ادی در گزارش‬ ‫ای��ران در ‪ ۱۰‬س��ال اخیر مش��اهده خواهیم کرد که‬ ‫بنیاد هریتیج‬ ‫امتیاز ایران در‪ ۱۰‬س��ال اخیر چندان نوسانی نداشته‬ ‫بنیاد هریتیج براساس ‪ 10‬شاخص وضعیت ازادی‬ ‫و تنها در س��ال ‪۲۰۰۴‬میالدی به بهترین وضعیت با‬ ‫امتی��از ‪ ۵۰/۵‬رس��یده ایم اما پس از ان دوباره س��یر‬ ‫نزولی داش��ته ایم‪ .‬با وجود تالش ه��ای دولت یازدهم‬ ‫برای افزایش س��هم بخش خصوصی اما س��یر نزولی‬ ‫در ‪ 3‬سال اخیر نیز ادامه داشته بنابراین امتیاز ایران‬ ‫اغلب زیر ‪ ۵۰‬بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بررس��ی وضعیت ایران نشان از این دارد‬ ‫ک��ه ازادی اقتصادی چندان ب��ه عملکرد دولت های‬ ‫مختلف بس��تگی نداش��ته و این موضوع به س��اختار‬ ‫بنی��ادی اقتصاد ای��ران بر می گردد‪ .‬ایران س��اختاری‬ ‫دولتی دارد بنابراین با سیاس��ت ها و برنامه های خرد‬ ‫دولت ها چندان تغیی��ری در وضعیت ایران به وجود‬ ‫نخواهد امد‪.‬‬ ‫ساس��انی با بیان اینکه ای��ران باید روش حکمرانی‬ ‫اقتص��اد خ��ود را تغییر ده��د گفت‪ :‬در کش��ورهای‬ ‫توسعه یافته ساختار حکمرانی اقتصاد به نحوی است‬ ‫که جایگاه و نقش دولت به عنوان دولت سیاست گذار‬ ‫تعریف ش��ده و دولت تنها به ارائ��ه خدمات عمومی‬ ‫و رفاه��ی می پ��ردازد و بازیگر اصل��ی اقتصاد بخش‬ ‫خصوصی و فعالیت های اقتصادی مردم اس��ت‪ .‬ایران‬ ‫نیز باید س��اختار حکمران��ی اقتصاد را اصالح و نقش‬ ‫‹ ‹لزوم گذش�ت دولت از حقوق خود در‬ ‫دول��ت و بخش خصوصی را در این م��دل باز تعریف‬ ‫واگذاری ها‬ ‫کند‪.‬‬ ‫رییس انجمن س��رمایه گذاری های مشترک ایرانی‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ویژگی اصلی ساختار دولتی‬ ‫و خارجی با بیان اینکه بخش��ی از ساختار اقتصادی‬ ‫به وجود امدن رانت و کنار رفتن افراد شایسته است‬ ‫نیز ناش��ی از نگرش های سیاس��ی و اقتصادی حاکم‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬همین امر باعث می ش��ود ت��ا بهره وری‬ ‫بر فضای کشور است گفت‪ :‬در ابتدای انقالب نگرش‬ ‫عملکرد اقتصادی دولتی به ش��دت کاهش پیدا کند‬ ‫مدیری��ت اقتص��اد مبتنی ب��ر اقتصاد دولت��ی بود و‬ ‫درنتیجه اقتصاد کشور مبتال به موانع کسب وکار برای‬ ‫سیاستمداران معتقد بودند کنترل تورم و کمبودهای‬ ‫ ‬ ‫بخش خصوصی می شود‪.‬‬ ‫اقتصادی در گرو دولتی ش��دن اقتصاد اس��ت اما به‬ ‫عضو سابق کمیته ارسال اطالعات به بانک جهانی‬ ‫مرور با گذش��ت ‪ 30‬سال از انقالب این نگرش تغییر‬ ‫با بی��ان اینکه جای��گاه ای��ران در گزارش های بانک‬ ‫کرده و دولت ها معتقدند س��هم بخش خصوصی باید‬ ‫جهانی نسبت به گزارش بنیاد های معتبری همچون‬ ‫افزای��ش یابد اما اکن��ون توان اج��رای ان در بخش‬ ‫هریتیج متفاوت اس��ت گفت‪ :‬ایران در گزارش بانک‬ ‫خصوصی وجود ندارد‪.‬‬ ‫جهان��ی از بی��ن ‪ ۱۹۰‬کش��ور رتب��ه ‪ ۱۲۰‬را دارد‪.‬‬ ‫سلیمی با تاکید بر اینکه خصوصی سازی و افزایش‬ ‫دلی��ل این تفاوت نیز به مناب��ع اماری این تحقیقات‬ ‫سهم بخش خصوصی نیاز به حمایت و‬ ‫برمی گ��ردد‪ .‬بان��ک جهان��ی براس��اس‬ ‫کمک از سوی دولت دارد‪ ،‬افزود‪ :‬به طور‬ ‫امارهایی ک��ه دولت ها ارائ��ه می کنند‬ ‫حسین سلیمی‪:‬‬ ‫مثال المان برای تغییر سیاست اقتصاد‬ ‫ارزیاب��ی انجام می دهد اما بنیاد هریتیج‬ ‫درحال حاضر‬ ‫کمونیس��تی تم��ام واحد ه��ا را به طور‬ ‫براس��اس مطالعات کارشناسان خود در‬ ‫‪۸۵‬درصد‬ ‫رایگان به بخ��ش خصوصی واگذار کرد‬ ‫هر کش��ور ارزیابی وضعی��ت اقتصادی‬ ‫اقتصاد کشور‬ ‫و از مح��ل درام��د مالیات��ی مبلغی را‬ ‫کشورها را انجام می دهد‪ .‬بنابراین اعتبار‬ ‫در دست دولت‬ ‫برای پرداخت س��هم بخ��ش خصوصی‬ ‫تحقیقات پژوهشکده هایی که امارهای‬ ‫و نهادهای وابسته‬ ‫اختصاص دادند‪ .‬در ایران نیز با توجه به‬ ‫خود را مستقل از دولت ها تهیه می کنند‬ ‫به دولت است‬ ‫وضعیت اقتصادی بخش خصوصی توان‬ ‫بیشتر است‪.‬‬ ‫بنابراین سهم‬ ‫‹ ‹رهای�ی از اقتص�اد دولت�ی‬ ‫پرداخت کل مبلغ را در ابتدای واگذاری‬ ‫‪ ۱۵‬درصدی چندان‬ ‫وعده انتخاباتی تمام دولت ها‬ ‫ن��دارد بنابراین دولت اگ��ر قصد ترمیم‬ ‫فضایی برای‬ ‫انجم��ن‬ ‫حس��ین س��لیمی‪ ،‬ریی��س‬ ‫س��اختار اقتص��ادی را دارد ابت��دا باید‬ ‫ازادی اقتصادی‬ ‫س��رمایه گذاری های مش��ترک ایرانی و‬ ‫دیدگاه نسبت به اجرای خصوصی سازی‬ ‫نمی گذارد‬ ‫خارج��ی و عضو ات��اق بازرگان��ی ایران‬ ‫تغیی��ر کن��د و دولت از بخش��ی از حق‬ ‫در گفت وگو با گس��ترش صنعت درباره‬ ‫خود بگذرد به عبارت دیگر واحد ها را با‬ ‫تاثیر ازادی اقتصادی در سرمایه گذاری‬ ‫قیمت اندک یا رایگان در اختیار بخش‬ ‫و رشد اقتصادی گفت‪ :‬درحال حاضر ‪ ۸۵‬درصد اقتصاد‬ ‫خصوص��ی قرار دهد و از طریق مالیات درامد خود را‬ ‫کش��ور در دس��ت دولت و نهادهای وابسته به دولت‬ ‫کسب کند‪.‬‬ ‫اس��ت بنابرای��ن س��هم ‪ ۱۵‬درصدی چن��دان فضایی‬ ‫بنابر این گزارش‪ ،‬ایران برای توس��عه یافتن نیاز به‬ ‫برای ازادی اقتص��ادی نمی گذارد‪ .‬در نتیجه مدیریت‬ ‫ای��ن دارد که بخش خصوصی بازیگ��ر اصلی اقتصاد‬ ‫فضای اقتصادی نیز بر اساس سهم ‪ ۸۵‬درصدی انجام‬ ‫کش��ور باش��د‪ .‬این امر ب��ا سیاس��ت های کوتاه مدت‬ ‫می ش��ود و تمام برنامه ریزی ها براساس تصمیم های‬ ‫دولت ها محقق نخواهد شد و نیاز به یک تغییر ساختار‬ ‫دولت��ی و برنامه ه��ای توس��عه ای و ح��ل معضالت‬ ‫بنیادی در اقتصاد کش��ور دارد تا ب��ا واگذاری ارزان‬ ‫اقتصادی نیز تاثیرگرفته از سهم دولتی است‪.‬‬ ‫بخش ه��ای دولتی به بخش خصوص��ی بیماری های‬ ‫س��لیمی با بیان اینکه تم��ام دولت ها در وعده های‬ ‫اقتصادی همچون موانع رایج در کس��ب وکار برطرف‬ ‫انتخاباتی خود کاهش س��هم دولت ب��ه حدود ‪۶۰‬تا‬ ‫و فضا برای نفس کشیدن بخش خصوصی در اقتصاد‬ ‫‪۷۰‬درصد را در برنامه خود داشته اند افزود‪ :‬متاسفانه‬ ‫ایران بیشتر شود‪.‬‬ ‫کاهش سهم دولت در اقتصاد در هیچ یک از دولت ها‬ ‫محقق نش��ده وحتی در مقاطعی افزایش نیز داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬دول��ت یازدهم نیز کاهش س��هم دولت را در‬ ‫برنامه خود داش��ته اما به دلیل تحریم ها در سال های‬ ‫گذش��ته و رکود اقتصادی موج��ود بخش خصوصی‬ ‫نمی تواند مشارکت بیشتری در اقتصاد کشور داشته‬ ‫باش��د بنابرای��ن امار بنیاد هریتی��ج در زمینه ازادی‬ ‫اقتصادی صددرصد درست است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬زمانی ک��ه اقتصاد بر تصدی گری دولت‬ ‫متمرکز می شود‪ ،‬رفع مش��کالت نیز در جهت سهم‬ ‫غال��ب خواه��د ب��ود بنابراین اق��دام چندان��ی برای‬ ‫رفع مش��کالت بخ��ش خصوصی انجام نمی ش��ود و‬ ‫س��رمایه گذار خارج��ی نیز در حد هم��ان ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫می توان��د در بخ��ش خصوصی ورود کن��د در نتیجه‬ ‫جذب س��رمایه گذاری در این کش��ور ها اندک است‬ ‫ام��ا در کش��ورهای ب��ا اقتص��اد ازاد به دلیل س��هم‬ ‫باالی بخش خصوصی رفع مش��کالت و برنامه ریزی‬ ‫اقتص��ادی در جهت مناف��ع بخش خصوص��ی انجام‬ ‫می شود در نتیجه سرمایه گذاری خارجی نیز افزایش‬ ‫پیدا می کند‪.‬‬ ‫‪ ۱۴۸‬دوره اموزشی‬ ‫برای کارافرینان‬ ‫شنبه‬ ‫احسان جوی گفت‪ :‬از ابتدای امسال تاکنون ‪ 148‬دوره اموزشی‬ ‫از سوی شرکت شهرک های صنعتی این استان برگزار شده است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 4‬دی ‪1395‬‬ ‫‪ 24‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 24‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 12‬پیاپی ‪1985‬‬ ‫احداث یک ناحیه صنعتی جدید‬ ‫در اردستان‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در بازدید از صنایع اصفهان‬ ‫احداث ناحیه صنعتی جدید را به صنعتگران اردستان نوید داد‪.‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫کارخانه ای با رازهای فراوان‬ ‫همجواری این کارخانه با کارخانه های سنگبری و فراورده های معدنی‬ ‫در ش��هرک صنعتی ش��مس اباد نیز بدون تناسب نیست زیرا ‪ 99‬درصد‬ ‫م��واد اصلی در نوری تازه از مع��ادن و کارخانه های فراوری مواد معدنی‬ ‫داخلی تهیه می شود و ‪ 60‬درصد ان را سیلیس در برگرفته است‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫پیامدهای نقض قرارداد در شهرک های صنعتی‬ ‫‪13‬‬ ‫توسعه کشور‪ ،‬مبتنی بر‬ ‫سیاست های کلیاقتصاد مقاومتی‬ ‫معرفی یک فناوری جدید‬ ‫در فن بازار همدان‬ ‫نقشه اصلی توسعه محصوالت‬ ‫در مرکز خدمات کسب و کار‬ ‫انجام مطالعات طراحی‬ ‫ناحیه صنعتی داورزن‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫بارگذاری اطالعات ‪ ۲۷‬شهرک‬ ‫و ناحیه صنعتی یزد‬ ‫در سامانه ‪GIS‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪14‬‬ ‫معاف از بدهی غیرجاری و چک برگشتی برای تسهیالت‬ ‫بنگاه ه��ای اقتصادی کوچک و متوس��ط از‬ ‫ش��رط بدهی غیرجاری و چک برگشتی برای‬ ‫دریافت تسهیالت مستثنا هستند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫گی�لان گف��ت‪ :‬توجه ب��ه مصوب��ات کارگروه‬ ‫کش��وری تس��هیل و رف��ع موان��ع تولی��د و با‬ ‫همکاری بانک مرکزی‪ ،‬ش��رکت ها و بنگاه های‬ ‫اقتصادی کوچک و متوس��ط از ش��رط بدهی‬ ‫غیرج��اری و چ��ک برگش��تی ب��رای دریافت‬ ‫تسهیالت و تعهدات مستثنا شده اند‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط‬ ‫عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫گیالن‪ ،‬طهمورث الهوتی اشکوری تصریح کرد‪:‬‬ ‫مهم ترین چالش های پیش روی سرمایه گذاران‬ ‫و صنعتگران در زمینه موضوعات بانکی است‪،‬‬ ‫از ای��ن رو ب��ا توج��ه ب��ه اولویت بن��دی موانع‬ ‫موج��ود و راهکاره��ای ارائه ش��ده در زمین��ه‬ ‫اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی‪ ،‬تصمیمات‬ ‫حمایتی جدیدی گرفته شده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫گیالن با اش��اره به پرداخت تس��هیالت بانکی‬ ‫ب��ه طرح ه��ای نیمه تمام صنعتی با پیش��رفت‬ ‫بی��ش از ‪60‬درص��د تصریح کرد‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫مصوب��ات کارگروه ملی تس��هیل و رفع موانع‬ ‫تولید و با همکاری بانک مرکزی‪ ،‬محل اجرای‬ ‫طرح ه��ای صنعت��ی و تولیدی‪ ،‬ماش��ین االت‬ ‫و دفترچه های قرارداد ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان ها ی��ا ضمانتنامه های صندوق‬ ‫حمایتی و بیمه نامه های دولتی به عنوان وثیقه‬ ‫مورد پذیرش بانک ها و موسسات اعتباری قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫الهوتی اش��کوری همچنین از مستثنا شدن‬ ‫ش��رکت ها و واحدهای کوچک و متوس��ط از‬ ‫ش��رط بده��ی غیرجاری و چک برگش��تی در‬ ‫اعطای تس��هیالت و تعهدات خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫بنگاه های مشمول این دستورالعمل از شرایط‬ ‫نداش��تن بدهی غیرج��اری‪ ،‬چک برگش��تی‪،‬‬ ‫رعایت نسبت مالکانه و مفاد ایین نامه «رعایت‬ ‫شاخص های مالی در اعطای تسهیالت سرمایه‬ ‫در گردش به اش��خاص حقیق��ی و حقوقی از‬ ‫س��وی بانک ه��ای دولتی»‪ ،‬ب��رای بهره مندی‬ ‫از تس��هیالت و تعه��دات مس��تثنا هس��تند و‬ ‫موسس��ات اعتباری می توانند بدهی غیرجاری‬ ‫کمت��ر از ‪10‬میلیارد ریال بنگاه های مش��مول‬ ‫این دس��تورالعمل را به مدت یک سال امهال‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫براس��اس قوانی��ن‪ ،‬واحده��ا و بنگاه ه��ای‬ ‫اقتص��ادی تولی��دی ‪ -‬صنعتی کوچ��ک دارای‬ ‫تع��داد کارکنان کمتر از ‪ 50‬نف��ر و بنگاه های‬ ‫اقتصادی متوس��ط دارای تعداد کارکنان بین‬ ‫‪ 50‬تا ‪ 100‬نفر است‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬دی ‪ 24 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 24‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 12‬پیاپی ‪1985‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۱۴۸‬دوره اموزشی‬ ‫برای کارافرینان‬ ‫بارگذاری اطالعات ‪ ۲۷‬شهرک‬ ‫و ناحیه صنعتی یزد در سامانه ‪GIS‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان یزد از اجرای‬ ‫سیستم اطالعات جغرافیایی (‪ )GIS‬در همه شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان یزد‪ ،‬سیدمسعود عظیمی در بازدید‬ ‫از ش��هرک صنعتی یز د گفت‪ :‬با راه ان��دازی و اجرایی کردن این‬ ‫سیس��تم‪ ،‬س��رمایه گذاران جدید می توانن��د از اخرین اطالعات‬ ‫وضعی��ت واگذاری زمین به ص��ورت انالین و با دقت باال اگاهی‬ ‫یابند‪.‬‬ ‫عظیمی افزود‪ :‬اطالعات موجود در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫در زمین��ه واگذاری قطعات و مالکیت ان اس��ت از این رو برای‬ ‫شفاف سازی و مشتری مداری در امر واگذاری وجود یک سیستم‬ ‫جامع برای مدیریت و پردازش اطالعات مکانی باید مدنظر گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬به منظور ایجاد اس��انی در واگذاری زمین‬ ‫به س��رمایه گذاران‪ ،‬راه اندازی یک سیس��تم جام��ع و متمرکز با‬ ‫قابلیت دسترسی به اطالعات دقیق از مختصات‪ ،‬مساحت‪ ،‬فعال‬ ‫ی��ا غیرفعال بودن واحد‪ ،‬وضعیت امکانات زیربنایی موجود مانند‬ ‫اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و مخابرات ضروری اس��ت ک��ه این مهم با اجرای‬ ‫سامانه ‪ GIS‬دست یافتنی شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان یزد گفت‪ :‬پس‬ ‫از اجرای کامل این سیس��تم‪ ،‬اطالع��ات تمام زمین ها و امکانات‬ ‫موج��ود در ش��هرک ها و نواحی صنعتی به ص��ورت عملیاتی از‬ ‫طریق س��ایت ‪ http: //gis.isipo.ir‬دراختیار س��رمایه گذاران‬ ‫قرار خواهد گرفت تا با اگاه��ی از اطالعات موجود بتوانند برای‬ ‫سرمایه گذارای مناسب اقدام کنند‪.‬‬ ‫هم اندیشی صنعتی در ایالم‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی ایالم از برگزاری جلسه‬ ‫هم اندیشی با بانک توسعه تعاون استان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان ای�لام‪ ،‬مرتضی دارای��ی گفت‪ :‬در‬ ‫راس��تای اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی و اعطای کمک های‬ ‫فن��ی و اعتب��اری و با هدف تامین مال��ی و حمایت از واحدهای‬ ‫تولیدی و اصناف مستقر در شهرک ه ا و نواحی صنعتی و صنفی‬ ‫استان جلسه ای با حضور مدیر بانک توسعه تعاون استان‪ ،‬رییس‬ ‫ش��عبه مرکزی این بانک‪ ،‬معاون برنامه ریزی و توس��عه منابع و‬ ‫مدیرمالی و ذی حسابی شرکت شهرک های صنعتی ایالم برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫دارایی بیان کرد‪ :‬دعوت از مدیر امور بانک توسعه تعاون استان‬ ‫در جلس��ات و کارگروه ه��ای پایش و رون��ق واحدهای صنعتی‪،‬‬ ‫انعق��اد تفاهمنام��ه برای اعط��ای تس��هیالت و کمک های فنی‬ ‫و اعتباری ب��ه واحدهای صنعتی و صنفی‪ ،‬پرداخت تس��هیالت‬ ‫مجدد به واحدهای صنعتی بدهکار و‪ ...‬از مهم ترین موارد مطرح‬ ‫شده در این جلسه بود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬نگاه مدیران بانک های عامل در دولت تدبیر و امید‬ ‫برای کمک به پویایی بخش صنعت و رونق کسب وکار در مقایسه‬ ‫با گذشته تفاوت کرده و همگام با سایر مسئوالن دولتی توجه و‬ ‫تمرکز خود را بر رفع موانع و مشکالت پیش روی تولید معطوف‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی ایالم اظهار امیدواری‬ ‫کرد که مدیران ارشد بانک توسعه تعاون استان به منظور تحقق‬ ‫رویکرده��ا و جهت گیری های اقتصادی دولت یازدهم و مدیریت‬ ‫ارش��د استان و برای شتاب بخش��ی و توسعه صنعتی و کمک به‬ ‫تح��رک و پویایی واحدهای تولیدی همچنین برای اش��تغالزایی‬ ‫جوانان همکاری‪ ،‬تعامل و هم افزایی بیشتری داشته باشند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اذربایجان غربی گفت‪:‬‬ ‫از ابتدای امس��ال تاکنون ‪ 148‬دوره اموزش��ی از سوی شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی این استان برگزار شده است‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اذربایجان غربی‪ ،‬احسان جوی با بیان این‬ ‫مطل��ب افزود‪ :‬با برگ��زاری این تعداد دوره اموزش��ی به ‪ 4‬هزار‬ ‫و ‪ 520‬نف��ر از مدیران و کارشناس��ان واحده��ای صنعتی و نیز‬ ‫کارافرینان و س��رمایه گذاران در ‪ 3‬حوزه مدیریتی‪ ،‬کارافرینی و‬ ‫مهارتی اموزش های الزم داده شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه هدف از برگزاری دوره های اموزش��ی‪،‬‬ ‫ارتقای س��طح دانش و مهارت فعاالن بخش صنعت و تولید اعم‬ ‫از مدی��ران واحدهای صنعتی و مدی��ران و کارگران بخش تولید‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعتی استان اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬با برگزاری‬ ‫‪ 148‬دوره اموزش��ی در مجم��وع بیش از ‪ 31‬ه��زار و ‪ 200‬نفر‬ ‫س��اعت دوره در امسال از س��وی معاونت صنایع کوچک شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی اذربایجان غربی برگزار شده است‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی اذربایجان غربی‬ ‫با اشاره به اینکه از ابتدا تاکنون در مجموع ‪ 826‬دوره اموزشی از‬ ‫سوی این شرکت برگزار شده است‪ ،‬گفت‪ :‬با برگزاری این تعداد‬ ‫دوره اموزش��ی نزدیک به ‪26‬هزار نفر در این دوره ها حضور بهم‬ ‫رسانده اند و از اموزش های ارائه شده برخوردار شده اند‪.‬‬ ‫جوی با اش��اره به راه اندازی س��ایت ام��وزش مجازی صنایع‬ ‫کوچک از طرف ش��رکت ش��هرک های صنعتی اذربایجان غربی‬ ‫گف��ت‪ :‬ارائه مدرک معتبر به صورت رای��گان از مزایای ثبت نام و‬ ‫بهره گیری از دوره های این سایت اموزشی است که عالقه مندان‬ ‫می توانند با مراجعه به سایت ‪ www.sme4u.ir‬برای ثبت نام و‬ ‫بهره برداری از مطالب این سایت اقدام کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در بازدید از صنایع استان اصفهان‪:‬‬ ‫احداث یک ناحیه صنعتی جدید در اردستان‬ ‫زینب عبدی‪ /‬بهروز راعی‪ -‬صنایع کوچک‪ :‬برخی اشکاالت زیرساختی در شهرک و نواحی‬ ‫صنعتی شهرستان اردس�تان وجود دارد با این حال در جهت اصالح ورودی شهرک و نواحی‬ ‫صنعتی‪ ،‬اتصال به جاده ترانزیت و هویت بخشی به شهرک ها و نواحی تصمیماتی گرفته شده‬ ‫اس�ت و در جهت یکنواختی ارائه خدمات و زیباس�ازی ش�هرک صنعتی اردستان واحدهای‬ ‫صنعتی که در خارج از ش�هرک مس�تقر هستند به این ش�هرک صنعتی متصل خواهند شد‪.‬‬ ‫ضمن انکه علی یزدانی‪ ،‬مدیرعامل س�ازمان صنایع کوچک و ش�هرک های صنعتی ایران در‬ ‫بازدید از صنایع این استان احداث ناحیه صنعتی جدید را به صنعتگران اردستان نوید داد‪.‬‬ ‫اردس��تان ب��ا ‪45‬هزار نف��ر جمعی��ت در ‪118‬‬ ‫کیلومتری ش��مال مرکز استان اصفهان قرار دارد‪.‬‬ ‫کل مس��احت اراض��ی نواحی و ش��هرک صنعتی‬ ‫شهرستان اردستان افزون بر ‪ 232‬هکتار است‪ .‬در‬ ‫حال حاضر قرارداد اح��داث ‪ 70‬واحد صنعتی در‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی این شهرستان منعقد‬ ‫ش��ده و از این تعداد ‪ 36‬واحد پروانه بهره برداری‬ ‫گرفتن��د و تع��دادی نیز ک��ه اقدام به س��اخت و‬ ‫س��از نکرده ان��د ق��رارداد انه��ا باط��ل و زمین به‬ ‫سرمایه گذاران جدید واگذار خواهد شد‪.‬‬ ‫پیش بینی می شود مجموعه این تصمیمات تا ‪6‬‬ ‫ماه اینده عملیاتی ش��ود و از سال اینده با مصوبه‬ ‫مجلس شورای اسالمی شاهد شادابی بیشتری در‬ ‫شهرک های صنعتی خواهیم بود‪.‬‬ ‫یزدانی با بی��ان اینکه در نواحی صنعتی زواره و‬ ‫مهاباد برای هزینه پرداخت زمین که صرف ایجاد‬ ‫زیرساخت ها خواهد شد ‪50‬درصد تخفیف درنظر‬ ‫گرفته ش��ده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با تصمیمی که‬ ‫روز پنجش��نبه گرفته شد این تخفیف در شهرک‬ ‫صنعتی اردستان هم اعمال خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تصوی�ب م�اده ‪ 6‬الیح�ه برنامه شش�م‬ ‫توسعه‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی ایران روز پنجش��نبه در س��فر یک روزه‬ ‫خود به اس��تان اصفهان با حضور در ش��هرک های‬ ‫صنعتی اردس��تان‪ ،‬مهاباد و زواره از روند پیشرفت‬ ‫فرابورس اعالم کرد و ادامه داد‪ :‬این اقدام از جهت‬ ‫تامین مالی بسیار به نفع بنگاه ها است و البته باید‬ ‫محصوالت قابل رقابت و صورت های مالی بنگاه ها‬ ‫مشخص باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ه انعق��اد تفاهمنامه ورود ب��ه بورس کاال‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬اقدام دیگر در جهت اموزش‬ ‫و توجه به امر تحقیق و توس��عه اس��ت که به ان‬ ‫در بنگاه های کوچک به دلیل هزینه بر بودن کمتر‬ ‫توجه ش��ده در صورت��ی که این به نف��ع بنگاه ها‬ ‫است و س��ازمان در این راستا تسهیالتی را فراهم‬ ‫کرده است و امسال هم در چارچوب سیاست های‬ ‫اقتصاد مقاومتی در کل کش��ور اموزش ‪100‬هزار‬ ‫نفر در برنامه قرار دارد‪.‬‬ ‫پروژه های در حال اجرا و مشکالت موجود بازدید‬ ‫کرد و به بررسی و رفع موانع تولید در این واحدها‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫یزدان��ی در حاش��یه بازدی��د از ی��ک کارخان��ه‬ ‫تولید موتورس��یکلت و ش��هرک صنعتی اردستان‬ ‫� ق�رارداد نزدی�ک ب�ه ‪ 9‬ه�زار واح�د‬ ‫و ناحیه ه��ای صنعت��ی زواره و مهاب��اد از تواب��ع‬ ‫صنعتی با بانک‬ ‫شهرس��تان کاش��ان در گفت وگو با خبرنگاران به‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت گفت‪:‬‬ ‫تصویب ماده ‪ 6‬الیحه برنامه شش��م توسعه کشور‬ ‫تاکنون در سراسر کشور به بنگاه هایی‬ ‫از س��وی مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫که از طریق سامانه بهین یاب ثبت نام‬ ‫اش��اره و تصریح ک��رد‪ :‬برمبنای این‬ ‫مصوبه‪ ،‬از س��ال این��ده ‪30‬درصد از قرار شد تا در نخستین یا مستقیم به بانک ها مراجعه کرده اند‬ ‫جلسه هیات مدیره‬ ‫در راس��تای منوی��ات رهب��ر معظ��م‬ ‫س��هم مالیات ارزش افزوده از س��هم‬ ‫سازمان در دو‬ ‫انق�لاب و سیاس��ت های دول��ت‪ ،‬در‬ ‫مربوط به ش��هرداری ها و دهیاری ها‬ ‫هفته اینده درباره‬ ‫راس��تای تامین نقدینگ��ی و تکمیل‬ ‫را‬ ‫ک��ه در عم��ل هیچ ن��وع خدماتی‬ ‫شهرستان اردستان‬ ‫ظرفیت بی��ش از ‪130‬ه��زار میلیارد‬ ‫صنعتی‬ ‫داخل ش��هرک ها و نواح��ی‬ ‫نیز تصمیم گیری‬ ‫نمی دادن��د به مجموعه ش��هرک ها و شود تا همین شرایط ریال تسهیالت پرداخت شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و‬ ‫نواحی صنعتی اختصاص یافت‪.‬‬ ‫و تسهیالت نیز برای‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران ادامه داد‪:‬‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک‬ ‫واحدهای صنعتی‬ ‫و ش��هرک های صنعت��ی ای��ران ب��ه اردستان درنظر گرفته این تس��هیالت به بی��ش از ‪ 8‬هزار و‬ ‫‪ 800‬واح��د صنعتی راک��د که موفق‬ ‫شود‬ ‫تش��کیل بی��ش از ‪ 388‬خوش��ه‬ ‫ب��ه عقد ق��رارداد با بانک ها ش��ده اند‪،‬‬ ‫صنعتی درجهت حمای��ت از صنایع‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫کوچک اش��اره کرد و گفت‪ :‬تشکیل‬ ‫یزدان��ی اف��زود‪ :‬ای��ن تس��هیالت ب��رای تامین‬ ‫این خوش��ه ها از صنف تا صنایع بزرگ یک اقدام‬ ‫نقدینگی و فعال شدن بنگاه ها پرداخت شد و یک‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی است‪.‬‬ ‫کمیته پایش و نظارتی نیز تش��کیل شد تا نظارت‬ ‫یزدان��ی یکی دیگ��ر از اقدامات انجام ش��ده در‬ ‫برمصرف صحیح اعتبارات داشته باشد‪.‬‬ ‫جه��ت حمای��ت از بنگاه های کوچ��ک را ورود به‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه در کل کش��ور بی��ش از‬ ‫‪ 952‬ش��هرک و ناحی��ه صنعت��ی وج��ود دارد‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬ایجاد و توس��عه زیرس��اخت ها‬ ‫در قال��ب ش��هرک ها و نواحی صنعت��ی و حمایت‬ ‫از صنای��ع در قال��ب طرح های مختل��ف از اهداف‬ ‫اصل��ی ش��رکت ش��هرک های صنعتی در کش��ور‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ای��ران ابراز کرد‪ :‬در راس��تای تامین امنیت خاطر‬ ‫سرمایه گذاران و جلوگیری از پراکندگی واحدهای‬ ‫صنعتی‪ ،‬سیاس��ت دولت این اس��ت که واحدهای‬ ‫صنعتی در داخل شهرک و نواحی صنعتی مستقر‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫یزدانی ادامه داد‪ :‬اگر در داخل ش��هرک ها زمین‬ ‫برای واگذاری باشد‪ ،‬اداره های منابع طبیعی خارج‬ ‫از شهرک ها نباید زمین واگذار کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کل مس��احت اراضی نواحی و‬ ‫شهرک صنعتی شهرستان اردستان افزون بر ‪232‬‬ ‫هکتار اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر قرارداد‬ ‫اح��داث ‪ 70‬واحد صنعتی در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی این شهرستان منعقد شده و از این تعداد‬ ‫‪ 36‬واح��د پروانه بهره ب��رداری گرفتند و تعدادی‬ ‫تو س��از نکرده ان��د‪ ،‬قرارداد‬ ‫نی��ز که اقدام به ساخ ‬ ‫انها باطل و به سرمایه گذاران جدید زمین واگذار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫یزدانی به وجود اشکاالت زیرساختی در شهرک‬ ‫و نواح��ی صنعتی این شهرس��تان اش��اره کرد و‬ ‫اف��زود‪ :‬در جهت اصالح ورودی ش��هرک و نواحی‬ ‫صنعتی‪ ،‬اتصال به جاده ترانزیت و هویت بخش��ی‬ ‫به ش��هرک ها و نواحی تصمیماتی گرفته شد و در‬ ‫جهت یکنواختی ارائه خدمات و زیباسازی شهرک‬ ‫صنعتی اردس��تان واحدهای صنعتی که درخارج‬ ‫از ش��هرک مستقر هستند‪ ،‬به این شهرک صنعتی‬ ‫متصل خواهند شد‪.‬‬ ‫توسعه کشور‪ ،‬مبتنی بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی‬ ‫ریی��س امور ش��ورای اقتصاد س��ازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی کش��ور گف��ت‪ :‬خوش��بختانه در اجرای‬ ‫بس��یاری از ارکان اقتص��اد مقاومتی ب��ا برنامه های‬ ‫زمان بندی ش��ده پیش رفته ایم و روند مناس��ب و رو‬ ‫به پیشرفتی را شاهد هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی استان گیالن‪ ،‬مجتبی‬ ‫خالصی در بازدید از توانمندی های ش��هرک صنعتی‬ ‫الهیجان و استانه اش��رفیه در استان گیالن‪ ،‬با بیان‬ ‫اهداف اقتصاد مقاومتی در راستای اعتالی خودکفایی‬ ‫و رونق اقتصادی کشور تصریح کرد‪ :‬اقتصاد مقاومتی‬ ‫دارای ‪ 3‬هدف رش��د اقتصادی‪ ،‬کاهش اسیب پذیری‬ ‫اقتصاد از تکانه ها و عوامل بیرونی و نیز دس��تیابی به‬ ‫اهداف چشم انداز بلندمدت کشور است‪.‬‬ ‫خالصی‪ ،‬توس��عه یافتگی و دس��تیابی ب��ه جایگاه‬ ‫نخست اقتصادی و علمی در منطقه و جهان اسالم را‬ ‫اهداف چشم انداز ‪20‬ساله کشور عنوان کرد‪.‬‬ ‫ریی��س امور ش��ورای اقتصاد س��ازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی کشور تصریح کرد‪ :‬هم اکنون سیاست های‬ ‫کلی اقتصاد مقاومتی در قالب برنامه های کوتاه مدت‪،‬‬ ‫دنبال می شود و مهم ترین هدف کشور در این راستا‬ ‫رسیدن به اقتصادی باثبات و پایدار است‪.‬‬ ‫خالصی با اش��اره به ابالغ ‪ 24‬فرمان سیاس��ت های‬ ‫کل��ی اقتص��اد مقاومت��ی در چارچ��وب برنامه های‬ ‫دوازده گانه به ‪ 23‬دس��تگاه کشوری تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫راس��تای فرمایشات رهبر معظم انقالب برای اجرای‬ ‫سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی‪ 121 ،‬پروژه از سوی‬ ‫ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مصوب شده که این‬ ‫پروژه ها در حوزه وزارتخانه ها و به دنبال ان‪ ،‬در سطح‬ ‫کش��ور و بین دستگاه های اس��تانی متناظر تعریف و‬ ‫ابالغ شده است‪.‬‬ ‫ریی��س امور ش��ورای اقتصاد س��ازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی کش��ور تصری��ح ک��رد‪ :‬برنامه های ملی‬ ‫ارتقای بهره وری‪ ،‬پیشبرد برون گرایی اقتصادی شامل‬ ‫توس��عه صادرات غیرنفتی‪ ،‬برنام��ه ملی ارتقای توان‬ ‫تولید ملی و برنامه مل��ی عدالت بنیان کردن اقتصاد‬ ‫و توس��عه عدالت اجتماعی از جمل��ه زیربرنامه های‬ ‫دوازده گانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است‪.‬‬ ‫خالصی همچنین قطع وابس��تگی به بودجه نفت‪،‬‬ ‫توسعه اقتصاد دانش بنیان‪ ،‬شفاف سازی و سالم سازی‬ ‫اقتصاد‪ ،‬توس��عه ظرفیت تولید نف��ت و گاز و تکمیل‬ ‫زنجی��ره پایین دس��تی و ب��ازار ان‪ ،‬هدفمندس��ازی‬ ‫یارانه ه��ا‪ ،‬ملی ک��ردن اقتصاد و سیاس��ت های پولی‬ ‫و ارزی‪ ،‬برق��راری انضباط مال��ی در بخش عمومی و‬ ‫گفتمان س��ازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی را از‬ ‫دیگر محورهای این برنامه مصوب س��تاد فرماندهی‬ ‫اقتصاد مقاومتی کشور عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه مهم ترین مولفه های اقتصاد مقاومتی‬ ‫را اقتص��ادی مبتنی بر مردم و اثرگ��ذاری جدی تر و‬ ‫پررنگ تر نقش مردم در حوزه اقتصاد عنوان کرد‪.‬‬ ‫ریی��س امور ش��ورای اقتصاد س��ازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ری��زی کش��ور در ادام��ه با بیان رص��د میزان‬ ‫عملکرد و اجرای برنامه های زمان بندی شده ویژه هر‬ ‫دس��تگاه اجرایی تصریح کرد‪ :‬با توجه به گزارش��ات‬ ‫و اماره��ای مربوط به عملکرد دس��تگاه های مختلف‬ ‫سراسر کشور در حوزه سیاست های اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫خوشبختانه در بسیاری از موارد مطابق با برنامه های‬ ‫زمان بندی ش��ده اقتصاد مقاومتی پی��ش رفته ایم و‬ ‫روند مناسب و رو به پیشرفتی را شاهد هستیم‪.‬‬ ‫خالصی هدف از س��فر به گیالن را بررسی عملکرد‬ ‫کارگ��روه اقتص��اد مقاومتی در اس��تان برش��مرد و‬ ‫افزود‪ :‬عملکرد کارگروه رفع موانع تولید در راس��تای‬ ‫برنامه ه��ای اقتص��اد مقاومتی در س��طح کش��ور و‬ ‫استان ها پیگیری می شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬گزارش��ات کارگروه های اس��تانی‬ ‫به طور مس��تمر به دبیرخانه مرکزی س��تاد ش��ورای‬ ‫اقتصاد مقاومتی واصل می شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬رییس امور شورای اقتصاد سازمان‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی کش��ور در س��فر به گیالن و‬ ‫اش��نایی با توانمندی ه��ای تولی��دی و صنعتی این‬ ‫اس��تان‪ ،‬از واحده��ای صنعتی ش��یرین گوهران وارنا‬ ‫در ش��هرک صنعتی الهیجان‪ ،‬کارخانه پالت س��ازان‬ ‫کادوس در ش��هرک صنعتی استانه اشرفیه‪ ،‬کارخانه‬ ‫بادام خشک کنی اس��تانه در منطقه دهسر‪ ،‬کارخانه‬ ‫پارس خ��زر نق��ر ه و پارس ش��هاب نقره در ش��هرک‬ ‫صنعتی نقره ده استانه اشرفیه بازدید کرد‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو‬ ‫وزیر را ه و شهرسازی‪:‬‬ ‫باید توسعه زیرساخت ها را‬ ‫درون اقتصاد ملی ببریم‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬دی ‪1395‬‬ ‫‪ 24‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 24‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 12‬پیاپی ‪1985‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫بسترها برای سرمایه گذاری‬ ‫بخش خصوصی اماده است‬ ‫تجهیزات خارجی و استخدام‬ ‫بومی ها در پتروشیمی‬ ‫تامین برق‬ ‫با وجود افت فشار گاز نیروگاه ها‬ ‫کاهش ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫تلفات جاد ه ای استان تهران‬ ‫پاالیشگاه الوان در کاهش‬ ‫تولید نفت کوره رکورد زد‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫توتال جریان گاز ترش را تسهیل می کند‬ ‫‪6‬‬ ‫مدیریت یکپارچه‬ ‫در بافت های ناکارامد‬ ‫‪11‬‬ ‫ضریب باالی خوردگی در صنعت نفت بیش از ‪ 2‬میلیارد دالر‬ ‫ی کشور گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫محمد سعیدنژاد‪ ،‬رییس سازمان بنادر و دریانورد ‬ ‫اقدامات مهمی را برای تس��هیل ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی انجام‬ ‫داده ایم و اعتقاد داریم تسهیل کننده مسیر سرمایه گذاری خصوصی هستیم‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪5‬هزار میلیارد تومان فعالیت راهسازی در استان تهران‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت‪۵ :‬هزار میلیارد تومان فعالیت های‬ ‫راهسازی در استان تهران در حال انجام است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوس��یما‪ ،‬نادر محمدزاده گفت‪۵ :‬هزار میلیارد تومان‬ ‫فعالیت های راهس��ازی در اس��تان تهران در حال انجام است که ‪۴‬هزار میلیارد‬ ‫تومان ان را شرکت ساخت و توسعه حمل ونقل و هزار میلیارد تومان دیگر را راه‬ ‫و شهرسازی استان تهران اجرا می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مهم ترین طرح های راهس��ازی در حوزه راه و شهرس��ازی اس��تان‬ ‫تهران‪ ،‬کمربندی اسالمش��هر‪ ،‬کمربندی پاکدش��ت و کمربن��دی دماوند و چند‬ ‫تقاطع غیرهمسطح است‪ .‬وی به اجرای ‪۳۲۰‬هزار واحد مسکن مهر در شهرهای‬ ‫استان تهران در چند سال گذشته تاکنون اشاره کرد و گفت‪۱۰۱ :‬هزار واحد ان‬ ‫در ش��هرهای باالی ‪۲۵‬هزار نفر جمعیت بوده که ‪۹۲‬هزار واحد ان تکمیل شده‬ ‫است‪ .‬محمدزاده افزود‪ :‬در شهر جدید پرند ساخت ‪۹۵‬هزار واحد اغاز شده بود‬ ‫که ‪۶۰‬هزار واحد ان تکمیل ش��د و ‪۳۵‬هزار واحد ان در مرحله نهایی اس��ت که‬ ‫دستگاه خدمات رسان باید زیرساخت ها را اماده کند‪ .‬وی گفت‪ :‬طرح مسکن مهر‬ ‫پرند باید تا پایان دولت به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫محمدزاده افزود‪ :‬در ش��هر جدید پردیس نیز س��اخت ‪۷۴‬هزار واحد اغاز شده‬ ‫بود که ‪۱۰‬هزار واحد ان تکمیل ش��ده و ‪۴۰‬هزار واحد اماده واگذاری اس��ت که‬ ‫دستگاه های خدمات رسان باید زیرساخت های ان را فراهم کنند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬بی��ش از هزار میلیارد تومان‪ ،‬راه و شهرس��ازی برای اماده س��ازی‬ ‫زیرساخت های شهر پردیس هزینه کرده است و به همین میزان نیز نیاز است‪.‬‬ ‫محمدزاده افزود‪ :‬در شهرهای زیر ‪۲۵‬هزار نفر جمعیت که بنیاد مسکن متولی‬ ‫ساخت مسکن مهر در انها بوده است بیشتر واحد ها واگذار شده و تا پایان دولت‬ ‫یازدهم باقی واحدها واگذار خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ ۷ :‬تا ‪۸‬هزار هکتار بافت فرسوده و ‪۶‬هزار هکتار سکونتگاه رسمی در‬ ‫اس��تان تهران وجود دارد‪ .‬محمدزاده افزود‪ :‬تاکنون ‪۱۵‬هزار پرونده برای دریافت‬ ‫تسهیالت به بانک ها معرفی شده است‪.‬‬ ‫افتتاح ‪ 6‬پروژه راه روستایی بوشهر در دهه فجر‬ ‫فرزاد رستمی مدیرکل راه و شهرسازی بوشهر‬ ‫گفت‪ ۱۴ :‬پروژه راه روس��تایی در این استان در‬ ‫دست اجراست که از این تعداد ‪ 6‬پروژه در دهه‬ ‫فجر افتتاح می ش��ود‪ .‬وی همچنین از پیشرفت‬ ‫‪۵۰‬درصدی س��اخت بزرگراه اهرم‪-‬برازجان خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت ب��ه نقل از پایگاه‬ ‫خبری وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬مدیر کل راه و‬ ‫شهرسازی بوشهر با بیان اینکه ‪۱۴‬پروژه احداث‬ ‫و بهس��ازی راه روستایی در بوشهر درحال انجام‬ ‫اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬عملی��ات محور ش��بانکاره‪-‬‬ ‫گلدش��ت به طول ‪7‬کیلومتر ‪۹۵‬درصد پیشرفت‬ ‫کرده و در دهه فجر به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫رس��تمی با بیان اینکه عملی��ات خاکبرداری‬ ‫ب��رای احداث قطعه س��وم راه روس��تایی میانی‬ ‫دیر ب��ه ط��ول ‪ 6‬کیلومتر ‪۴۵‬درصد پیش��رفت‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬احداث راه روستایی طلحه‪-‬‬ ‫شاه پس��رمرد به طول ‪4‬کیلومت��ر نیز ‪۹۲‬درصد‬ ‫پیش��رفت کرده که رو به اتمام است و دهه فجر‬ ‫به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشاره به پیشرفت ‪۷۵‬درصدی‬ ‫واگذاری طرح های نیمه تمام‬ ‫به بخش خصوصی‬ ‫احداث راه روس��تایی گردنه گچ و افتتاح ان در‬ ‫دهه فجر عنوان کرد‪ :‬عملیات احداث ابنیه فنی‬ ‫محور ریز‪-‬سرچش��مه‪-‬باغان ‪۹۰‬درصد پیشرفت‬ ‫کرده و تکمیل ابنی��ه فنی قطعه دوم این محور‬ ‫به پیشرفت ‪۳۲‬درصدی رسیده است‪ .‬همچنین‬ ‫احداث راه روس��تایی چهل زرعی به س��میعا به‬ ‫طول ‪5/2‬کیلومتر ‪۴۸‬درصد رشد کرده است‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرس��ازی بوش��هر همچنین‬ ‫گف��ت‪ :‬عملیات تعری��ض قطعه نخس��ت محور‬ ‫گزدراز‪-‬چاه حس��ین جمال به ط��ول ‪7‬کیلومتر‬ ‫همراه با احداث ‪ 3‬دستگاه ابنیه فنی به پیشرفت‬ ‫‪۱۵‬درصدی رس��یده و دهه فجر ش��اهد افتتاح‬ ‫پل ‪ 5‬دهان��ه ‪ 3‬متری در محور گلکی‪-‬ش��ورکی‬ ‫خواهیم بود که تاکنون به پیشرفت ‪۷۵‬درصدی‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دو پروژه روس��تایی دیگر در دست‬ ‫اجرا در بوش��هر ش��امل احداث دیوار حفاظتی‬ ‫هدایت اب در محور نمازگاه‪-‬تنگ ارم است که‬ ‫تنها ‪ 2‬درصد پیشرفت داشته و دیگری تعریض‬ ‫و بهسازی محور روستایی گاوسفید‪-‬مال محمود‬ ‫به طول ‪ 3‬کیلومتر با پیشرفت فیزیکی ‪۵۵‬درصد‬ ‫است‪.‬‬ ‫رس��تمی با بیان اینکه بوش��هر از استان های‬ ‫برتر کشور ازنظر برخورداری از راه های روستایی‬ ‫اسفالته است‪ ،‬گفت‪ :‬طول کل راه های روستایی‬ ‫استان ‪ ۲۲۹۶‬کیلومتر است که ‪ ۱۵۷۵‬کیلومتر‬ ‫اس��فالته و باق��ی راه شوس��ه و خاک��ی اس��ت‪.‬‬ ‫‪۹۹‬درصد روس��تاهای باالی ‪ ۲۰‬خانوار اس��تان‬ ‫دارای راه اس��فالته هس��تند که تنها ‪ 3‬روستای‬ ‫ب��االی ‪ ۲۰‬خانوار ش��امل سرچش��مه‪ ،‬باغ تاج و‬ ‫بن بید بدون راه روس��تایی هستند‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫ط��ول موردنیاز ب��رای تکمیل راه های اس��فالته‬ ‫روستایی(روستای سرچشمه) باالی ‪ ۵۰‬خانوار‪،‬‬ ‫‪ ۱۷‬کیلومت��ر اس��ت که تا پایان امس��ال محقق‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬مدیرکل راه و شهرس��ازی بوشهر‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬در ابت��دای دول��ت یازدهم ‪۲۱۶۵‬‬ ‫کیلومتر راه روس��تایی در اس��تان داش��تیم که‬ ‫اکنون به ‪ ۲۲۹۶‬کیلومتر رسیده است‪ .‬در دولت‬ ‫یازدهم ‪ ۱۳۱‬کیلومتر راه روس��تایی در اس��تان‬ ‫افتتاح ش��ده و تا پایان امسال ‪ ۳۰‬کیلومتر دیگر‬ ‫افتتاح می شود و ‪ ۲۰‬کیلومتر نیز تا شهریور ‪۹۶‬‬ ‫قابل افتتاح است‪.‬‬ ‫حمل ‪ ۳۳۰۰‬مسافر با کشتی جدید المان‬ ‫المان کش��تی کروز جدید را که برای خط کروز اسیایی ساخته است‪،‬‬ ‫به اب انداخت‪.‬‬ ‫به گزارش مانا‪ ،‬کش��تی کروز جدید موس��وم ب��ه «ورد دیریم» که در‬ ‫کشتی سازی «می یر ورف» المان ساخته شده است به اب انداخته شد‪.‬‬ ‫کشتی کروز جدید با ظرفیت ‪ ۱۵۱/۳۰۰‬تن و طول و عرض به ترتیب‬ ‫‪ ۳۳۵/۳۵‬و ‪ ۳۷/۹‬متر‪ ،‬قابلیت حمل ‪۳‬هزار و‪ ۳۰۰‬مسافر را دارد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬دی ‪ 24 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت زیرساخت‬ ‫‪ 24‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 12‬پیاپی ‪1985‬‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خبر‬ ‫بسترها برای سرمایه گذاری‬ ‫بخش خصوصی اماده است‬ ‫کاهش ‪ ۱۰‬درصدی تلفات جاد ه ای‬ ‫استان تهران‬ ‫مجیدرضا نصراهلل نژاد‪ ،‬مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫اس��تان تهران از کاهش ‪ ۱۰‬درصدی تلفات جا ده ای اس��تان در‬ ‫‪۷‬ماه امسال به نسبت مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫ب��ا کاهش ‪ ۲۰‬نف��ری در این مدت تعداد تلف��ات از ‪ ۲۱۲‬نفر به‬ ‫‪ ۱۹۲‬نفر کاهش یافته اس��ت‪ .‬مجیدرضا نصراهلل نژاد با اش��اره به‬ ‫اخرین وضعیت بخش راهداری و حمل ونقل جاده ای در س��طح‬ ‫اس��تان تهران به ایس��نا گفت‪ :‬از ‪۲‬ه��زار و ‪۸۵۰‬کیلومتر راه در‬ ‫سطح استان تهران‪ ۹۹۰ ،‬کیلومتر ش��امل ازادراه‪ ،‬بزرگراه و راه‬ ‫اصلی و هزار و ‪۸۶۰‬کیلومتر راه های روستایی می شود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫همچنین ش��هر تهران دارای ‪ ۴‬پایانه مس��افربری و ‪ ۴‬پایانه در‬ ‫ش��هر های اسالمشهر‪ ،‬بهارس��تان و ورامین به همراه ‪ ۹۰‬شرکت‬ ‫مسافربری است که طی ‪ ۷‬ماه امسال ‪۱۵‬میلیون مسافر به وسیله‬ ‫این ش��رکت ها جابه جا ش��ده اند‪ .‬مدیرکل راهداری و حمل ونقل‬ ‫جاده ای اس��تان تهران با اشاره به سرویس های موجود در شبکه‬ ‫ راه های اس��تان بیان کرد‪ ۳۴ :‬مجتم��ع خدماتی رفاهی فعال به‬ ‫هم��راه ‪ ۷۵‬دوربین ثبت تخلف��ات‪ ۱۶ ،‬دوربین نظارت تصویری‬ ‫و ‪ ۹۰‬دس��تگاه ت��ردد ش��مار به منظور پایش سراس��ر جاده های‬ ‫اس��تان نصب هستند‪ .‬نصراهلل نژاد بابیان اینکه ‪ ۳۹‬راهدارخانه در‬ ‫سطح استان در حال خدمت رسانی به مردم و اقدامات راهداری‬ ‫هستند»‪ ،‬گفت‪ ۳۰۰ :‬راهدار با بهره مندی از ‪ ۱۸۰‬دستگاه خودرو‬ ‫سبک و سنگین در این زمینه فعالیت می کنند که سرانجام این‬ ‫تالش ها و خدمت ها منجر به کاهش ‪ ۱۰‬درصدی تلفات ناشی از‬ ‫حوادث رانندگی از ‪ ۲۱۲‬به ‪ ۱۹۲‬نفر در س��طح جاده های استان‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال گذشته شده است‪.‬‬ ‫عباس اخوندی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫محمد س��عیدنژاد‪ ،‬رییس س��ازمان‬ ‫ی کش��ور ب��ا اعالم‬ ‫بن��ادر و دریانورد ‬ ‫حمایت سازمان بنادر از سرمایه گذاری‬ ‫بخش خصوصی در بن��ادر ایران‪ ،‬این‬ ‫مهم را در کنار توسعه سواحل مکران‬ ‫شعاری ملی خواند و گفت‪ :‬در راستای‬ ‫تحکیم این سیاست‪ ،‬مقررات مجلس‬ ‫در حمای��ت از بخ��ش خصوصی باید‬ ‫شفاف باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمد س��عیدنژاد در جمع مدیران کل بنادر‬ ‫شمالی و جنوبی کشور‪ ،‬استانداران شهرهای بندری‪ ،‬نمایندگان‬ ‫مجل��س و مدی��ران و فعاالن عرص��ه دریانوردی‪ ،‬ب��ا بیان اینکه‬ ‫س��ازمان بنادر محور توس��عه فعالیت های خود را در س��ال های‬ ‫گذش��ته حضور بخش خصوصی قرار داده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫اقدام��ات مهم��ی را برای تس��هیل ورود س��رمایه گذاران بخش‬ ‫خصوص��ی انجام داده ایم و اعتقاد داریم تس��هیل کننده مس��یر‬ ‫سرمایه گذاری خصوصی هستیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬واقعیت این اس��ت که امروز موضوع توس��عه‬ ‫دریامحور و توس��عه مکران شعار ملی اس��ت‪ ،‬امروز خوشبختانه‬ ‫توس��عه دریامح��ور م��ورد تاکید تمام مقامات کش��و ر اس��ت و‬ ‫از ان در مجل��س حمای��ت می ش��ود‪ .‬ریی��س س��ازمان بنادر و‬ ‫دریانوردی با اشاره به ضرورت وجود قوانینی برای ورود اسان تر‬ ‫ی گفت‪ :‬باید بس��ترهای‬ ‫بخ��ش خصوصی ب��ه پروژه های بن��در ‬ ‫س��رمایه گذاری بخش خصوصی چه داخلی و چه خارجی فراهم‬ ‫شود‪ .‬باید به صورت شفاف حمایت از بخش خصوصی در قوانین‬ ‫مجلس دیده ش��ود‪ .‬به گفته س��عیدنژاد ایجاد بسترهای مناسب‬ ‫برای ج��ذب و ورود س��رمایه گذار خصوصی داخل��ی و خارجی‬ ‫مورد تاکید دولت اس��ت و خوش��بختانه امسال کشور در شرایط‬ ‫بهتری برای جذب سرمایه گذار قرار داشته است‪.‬‬ ‫س��عیدنژاد با اش��اره به تاثیرات برجام در حوزه بندری‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پس از برجام شاهد تحوالت جدی در حوزه بنادر بوده ایم‪ .‬هجوم‬ ‫سرمایه گذاران خارجی به پروژه های بندری و دریایی ادامه دارد‬ ‫و ای��ن مهم از ثمرات برجام اس��ت‪ .‬درعین حال بس��ترها برای‬ ‫سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز اماده است‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد‪ :‬ش��رط ما برای ورود‬ ‫س��رمایه گذاران خارج��ی تعری��ف پروژه ه��ای مش��ترک بی��ن‬ ‫ش��رکت های ایرانی و خارجی اس��ت بنابراین شرکت های ایرانی‬ ‫هم می توانند از مجموعه امکانات سرمایه گذاران خارجی استفاده‬ ‫کنند‪ .‬س��عیدنژاد با بیان اینکه فراخوان مناقصه پایانه های یک و‬ ‫دو بندر ش��هید رجایی در دس��ت اجراس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬شرط ما‬ ‫برای ورود س��رمایه گذاران خارجی انتقال دانش و فناوری روز و‬ ‫ایجاد ارزش افزوده است‪ .‬وی با اشاره به عملکرد تخلیه و باربری‬ ‫در بن��ادر ایران‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون ‪۲۲۰‬میلیون تن عملیات تخلیه و‬ ‫بارگیری کاالهای نفتی و غیرنفتی در بنادر کش��ور انجام ش��ده‬ ‫اس��ت که شاهد رشد ‪۲۲‬درصدی نسبت به مدت مشابه در سال‬ ‫گذش��ته بودیم‪ .‬سعیدنژاد با اعالم خبر افزایش میزان صادرات از‬ ‫بنادر ایران نس��بت به رقم واردات گفت‪ :‬همچنین تاکنون شاهد‬ ‫تردد ‪۳۸‬هزار ش��ناور در بنادر ایران بودیم که در این بخش رشد‬ ‫‪۵‬درصدی را داشتیم‪ .‬در بخش جابه جایی مسافر نیز با جابه جایی‬ ‫‪ ۱۳‬میلیون نفر رشد ‪ ۶‬درصدی را داشتیم‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد‪ :‬س��رمایه گذاری های‬ ‫س��ازمان در بنادر ایران حدود ‪۴۶۴‬هزار میلیارد تومان بوده که‬ ‫‪۷‬هزار و ‪۷۰۰‬میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده ایم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۷۲۵‬پروژه در دس��ت اج��را داریم‪ ،‬خبرداد‪:‬‬ ‫قرارداد ساخت بندر شهید بهشتی چابهار به ارزش ‪۶۵۰‬میلیون‬ ‫دالر ب��ا فاینانس هندی و از محل صندوق توس��عه ملی درحال‬ ‫اجراست‪ .‬به گفته سعیدنژاد در فاز دوم بندر شهید رجایی شاهد‬ ‫پیشرفت ‪۹۱‬درصدی هستیم و خرید تجهیزات بندری ان انجام‬ ‫و نخستین محموله از کشور المان بارگیری شده است‪.‬‬ ‫سیدحسن موسوی نژاد‬ ‫وزیر راه و شهرسازی در ایین پایانی نمایشگاه حمل ونقل و صنایع وابسته عنوان کرد‬ ‫باید توسعه زیرساخت ها را درون اقتصاد ملی ببریم‬ ‫عباس اخون��دی‪ ،‬وزیر راه و‬ ‫صنعت زیر ساخت‬ ‫شهرسازی با اشاره به این نکته‬ ‫که تنها ‪۸۰‬میلیارد تومان یعنی‬ ‫یک درصد از بودجه امس��ال به‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی اختصاص یافته اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫می خواهیم توسعه زیرس��اخت ها را درون اقتصاد ملی‬ ‫ببری��م و ب��رای این اتفاق اقتصاد باید هزینه برگش��ت‬ ‫س��رمایه را تامین کند‪ .‬به گزارش گس��ترش صنعت‪،‬‬ ‫اخون��دی در مراس��م اختتامیه نخس��تین نمایش��گاه‬ ‫راهس��ازی‪ ،‬راهداری‪ ،‬حمل ونقل و صنایع وابسته پس‬ ‫از اس��تماع سخنان ‪ ۶‬تن از روسای انجمن های صنفی‬ ‫در س��خنانی بر ضرورت تغییر نگرش به توسعه ایران و‬ ‫مدیریت اقتصاد کشور تاکید کرد‪ .‬وزیر راه و شهرسازی‬ ‫ابتدا با اش��اره به سخنرانی یکی از روسای انجمن های‬ ‫صنفی گفت‪ :‬دبیر انجمن ش��رکت های راهس��ازی که‬ ‫تمام عمر خود را در کش��ور ص��رف ابادانی ایران کرده‬ ‫به نکات مهمی اش��اره کرده است و شما نیز مانند وی‬ ‫ارزش و قدر انچه را که در توسعه انجا م شده؛ در حوزه‬ ‫بن��ادر‪ ،‬جاده‪ ،‬فرودگاه و ریل می دانید‪ .‬به همین خاطر‬ ‫مهندس ازاد نگران نحوه نگهداری این سرمایه هاست‪.‬‬ ‫اخوندی تاکید کرد‪ :‬نکته مهم سهم درست و دقیق در‬ ‫اقتص��اد ایران و اینده ان اس��ت که همه ما چه دولتی‬ ‫و چ��ه مهندس��ان و صاحبان بخش ه��ای حمل ونقلی‬ ‫و خدمات��ی بای��د به این س��هم برس��یم‪ .‬وزی��ر راه و‬ ‫شهرس��ازی بابیان اینکه بودجه ابالغی امس��ال وزارت‬ ‫راه و شهرسازی ‪۷۷۰۰‬میلیارد تومان است گفت‪ :‬تنها‬ ‫‪۸۰‬میلیارد تومان یعنی ی��ک درصد بودجه اختصاص‬ ‫ یافته و اعتبار اس��ناد خزانه نی��ز ‪۲۵۶۰‬میلیارد تومان‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬ای��ن واقعیت اقتصاد ایران اس��ت و‬ ‫نکته مهم اینجاس��ت که وقتی ای��ن ارقام را می بینیم‬ ‫چه چیزی از اینده در ذهن ما ش��کل می گیرد‪ .‬کشور‬ ‫ما نیازمند تغییر نگرش اس��ت و برای رس��یدن به این‬ ‫مهم با هزاران مش��کل و مقاومت مواجه هس��تیم‪ .‬این‬ ‫مقام مسئول افزود‪ :‬از طرف دیگر امسال بودجه کشور‬ ‫‪۳۲۰‬هزار میلیارد تومان بس��ته ش��د که تنها ‪۵۷‬هزار‬ ‫میلیارد ان عمرانی اس��ت‪ .‬زمانی بحث بود که نس��بت‬ ‫اعتب��ارات جاری و عمرانی به نفع اعتبار عمرانی تغییر‬ ‫پی��دا کند ولی در عمل می بینیم که اعتبار عمرانی رو‬ ‫به کاهش است‪ .‬پرسش اینجاست که ایا می توان انچه‬ ‫را هزینه می شود برگرداند و ایا افزایش حقوق و یارانه‬ ‫قابل بازگشت است؟ اما متاسفانه شاهدیم که اعتبارات‬ ‫عمرانی کاهش می یابن��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬بنده گفتم‬ ‫در حوزه مس��کن ک��ه تامین صد درص��د ان به عهده‬ ‫بخش خصوصی بوده باید به این بخش واگذار ش��ود تا‬ ‫برای دولت هزینه مضاعفی ایجاد نشود و تاکنون تاوان‬ ‫ان را داده و می ده��م ام��ا به مفهوم ان نیس��ت که ما‬ ‫مهندس��ان‪ ،‬دولتمردان و مردم نسبت به اینده عمران‬ ‫قدرت تامین مالی را با حمایت بانک ها داش��ته باش��د‬ ‫کش��ور بی توجهیم بلکه این تغییر نگرش به معنای ان‬ ‫و ب��ه جرات می گوی��م که پایان دوران دولت س��االری‬ ‫است که باید منبع تامین مالی عمران را در کل اقتصاد‬ ‫اقتصادی فرا رسیده است هرچند عده ای در این زمینه‬ ‫و ن ه تنها بودجه بگنجانی��م چه در حوزه راه‪ ،‬چه بندر‬ ‫مقاومت می کنند اما معتقدم کس��ی موفق است که به‬ ‫و چه هوایی و ریل��ی و‪ ...‬باید از درون‪ ،‬اقتصاد ایران را‬ ‫این سهم رسیده باش��د‪ .‬وی همچنین با بیان اینکه از‬ ‫اباد کنیم و اگر قرار باشد وابسته به بودجه ملی باشیم‬ ‫برگزاری هفت��ه حمل ونقل از س��وی بخش خصوصی‬ ‫باید بدانیم ظرفیت ان به دلیل انواع هزینه های سربار‬ ‫اس��تقبال می کنی��م و امیدواریم نمایش��گاه بعدی را‬ ‫ج��اری رو به کاهش اس��ت‪ .‬به همی��ن دلیل عالوه بر‬ ‫بخ��ش خصوصی برگزار کند‪ ،‬به قانون مبارزه با قاچاق‬ ‫حوزه ازادراه ها به خصوصی سازی توسعه بنادر چابهار‬ ‫هم اش��اره کرد و گفت‪ :‬س��ال ‪ ۹۲‬راج��ع به موانع این‬ ‫و شهیدرجایی اقدام و نیز توسعه فرودگاه امام خمینی‬ ‫قان��ون مکاتباتی را در س��طح دول��ت و مراجع قانونی‬ ‫را از بودجه عمومی خارج کرده و توسعه ریلی کرمان‪-‬‬ ‫داش��تیم که به دلیل نب��ود حمایت بخش خصوصی به‬ ‫س��یرجان را به بخ��ش خصوصی واگذار‬ ‫نتیجه ای نرس��ید اما امروز اماده هرگونه‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫همکاری با ش��ما در این زمینه هس��تم‪.‬‬ ‫اخون��دی تصری��ح ک��رد‪ :‬می خواهیم بنده گفتم در حوزه‬ ‫در این مراس��م همچنین پوس��تر دومین‬ ‫توس��عه زیرس��اخت ها را درون اقتص��اد مسکن که تامین صد نمایشگاه راهسازی‪ ،‬راهداری‪ ،‬حمل ونقل‬ ‫درصد ان به عهده‬ ‫مل��ی ببریم و ب��رای این اتف��اق اقتصاد‬ ‫و صنایع وابس��ته که قرار است ‪ ۲۶‬تا ‪۲۹‬‬ ‫بخش خصوصی بوده‬ ‫باید هزینه برگش��ت س��رمایه را تامین‬ ‫اذر ‪ ۱۳۹۶‬برگزار ش��ود به وسیله وزیر راه‬ ‫باید به این بخش‬ ‫کند‪ .‬وزی��ر راه و شهرس��ازی بیان کرد‪:‬‬ ‫و شهرس��ازی امضا ش��د و تندیس و لوح‬ ‫واگذار شود تا برای‬ ‫در ح��وزه ازادراه ها تصری��ح کرده ام که دولت هزینه مضاعفی تقدیر نمایشگاه به علی ازاد رییس انجمن‬ ‫ح��ق مداخله در م��دل اقتصادی بخش ایجاد نشود و تاکنون راهسازی‪ ،‬بهروز مرادی مدیرعامل شرکت‬ ‫خصوص��ی را نداری��م و نمی توانی��م پز‬ ‫عقاب افش��ان‪ ،‬حج��ت نق��وی مدیرعامل‬ ‫تاوان ان را داده و‬ ‫خدم��ت دیگری را بدهیم و به پیامد ان می دهم اما به مفهوم ش��رکت نفت و گاز محمدیان و همچنین‬ ‫نیز متوجه هس��تم‪ .‬اگر س��رمایه گذاری‬ ‫نماینده قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیا و‬ ‫ان نیست که ما‬ ‫را ب��ه بخش خصوصی می س��پاریم باید مهندسان‪ ،‬دولتمردان مدیرعامل ازادراه خلیج فارس اعطا شد و‬ ‫و مردم نسبت به‬ ‫بازگش��ت س��رمایه نیز متعلق به بخش‬ ‫در بخش دولتی نیز مدیران روابط عمومی‬ ‫خصوصی باش��د چون سیستم یک طرفه اینده عمران کشور س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای‪،‬‬ ‫نیست‪ .‬وی همچنین به نوسازی ‪۶۵‬هزار بی توجهیم بلکه این س��ازمان بن��ادر و دریان��وردی‪ ،‬ش��رکت‬ ‫کامیون باالی ‪۳۵‬سال و نوسازی ناوگان تغییر نگرش به معنای س��اخت و زیربناهای حمل ونقل‪ ،‬راه اهن‬ ‫جاده ای و ریلی اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬در ان است که باید منبع جمهوری اسالمی‪ ،‬شهر فرودگاهی‪ ،‬راه و‬ ‫تمام حوزه های حمل ونقل و لجس��تیک تامین مالی عمران را شهرسازی استان تهران و راه و شهرسازی‬ ‫اعتقاد داریم امکان سرمایه گذاری دولتی در کل اقتصاد و نه تنها استان اذربایجان شرقی تقدیر شدند‪.‬‬ ‫بودجه بگنجانیم‬ ‫� رد معافیت گمرک‬ ‫در حمل ونقل نیس��ت و باید به س��متی‬ ‫سیدحس��ن موس��وی نژاد‪ ،‬ریی��س‬ ‫برویم که بتوانیم در محیط اقتصاد بازار‬ ‫هیات مدیره انجمن صنفی ش��رکت های‬ ‫قدرت رقابت با همتاهای خارجی را پیدا‬ ‫ریلی رجا در مراس��م اختتامیه نخس��تین نمایش��گاه‬ ‫کنیم‪ .‬اگر الینر ما نتواند به رقابت بپردازد س��هم ان از‬ ‫راهداری‪ ،‬راهسازی‪ ،‬حمل ونقل و صنایع وابسته عنوان‬ ‫صنعت دریایی دنیا چه می شود و اگر عمر هواپیماهای‬ ‫ک��رد‪ :‬متاس��فانه فعالیت های جدی توس��عه و ارتقای‬ ‫ما ‪۲۳‬سال باش��د چه سهمی از صنعت هوانوردی دنیا‬ ‫کیفیت ریلی کش��ور به ص��ورت ناجوانمردانه و دور از‬ ‫داریم‪ .‬م��ا باید جرات کنیم ک��ه ‪ ۲۰۰‬هواپیما را وارد‬ ‫صداقت زیر س��وال رفته ک��ه باید از این امر جلوگیری‬ ‫کش��ور کنیم که با سایر کشورهای جهان رقابت کنند‬ ‫شود‪ .‬به گزارش گسترش صنعت‪ ،‬وی تاکید کرد‪ :‬باید‬ ‫و اگ��ر می خواهیم در صنعت ریل��ی رقابت کنیم باید‬ ‫به خصوصی سازی صنعت ریلی بپردازیم اما این امر به‬ ‫به سیس��تم های پرس��رعت‪ ،‬دوخطه و اتصال به شبکه‬ ‫این معنی نیس��ت که دولت تمام هزینه ها را به بخش‬ ‫اس��یا مجهز ش��وند‪ .‬اخوندی تاکید کرد‪ :‬به طور کامل‬ ‫خصوصی سپرده بلکه می خواهیم ساختار تجاری سازی‬ ‫اماده ام که به ش��کلی دیگر وزارتخانه را اداره کنم ولی‬ ‫موردتوجه قرار گیرد‪ .‬موس��وی نژاد تاکید کرد‪ :‬نیازمند‬ ‫یک دس��ت صدا ندارد و باید در محیط اقتصادی ایران‬ ‫تغییر س��اختار بخش ریلی هس��تیم و همچنین باید‬ ‫چ��ه خصوصی‪ ،‬چه مالی‪ ،‬چه گمرکی و چه بانکی این‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬تا ‪۲‬هزار واگن مس��افری و ‪۶‬ه��زار واگن باری‬ ‫تغییر ایجاد شود و به سمتی برویم که بخش خصوصی‬ ‫به مجموعه ریلی ما اضافه ش��ود‪ .‬همچنین الزم است‬ ‫صنع��ت ریلی در کنار حمل ونقل ریلی باش��د و بخش‬ ‫دولت��ی از ظرفیت های اضافی اس��تفاده کن��د‪ .‬در این‬ ‫مراسم مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت های‬ ‫هواپیمایی با تقدی��ر از توجه ویژه دولت پس از برجام‬ ‫به ش��رکت های هواپیمایی گفت‪ :‬تح��والت مثبتی در‬ ‫ی��ک س��ال و نیم گذش��ته رخ داده ام��ا در حوزه های‬ ‫خارج از مجموعه وزارتخانه با مشکالت گمرکی مواجه‬ ‫هستیم که قطعات هواپیماها مشمول معافیت نیستند‬ ‫و نیز قانون ارزش افزوده و عوارض ش��هرداری برای ما‬ ‫مشکل ساز شده اس��ت‪ .‬همچنین حسین احمدی زاده‬ ‫رییس هیات مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی‬ ‫کارفرمایان موسسات و شرکت های حمل ونقل داخلی‬ ‫کاالی کش��ور با بی��ان اینکه بی��ش از ‪۹۰‬درصد نقش‬ ‫حمل ونقل کاال و مس��افر داخلی و بین المللی کش��ور‬ ‫ب��ه عهده بخش خصوصی اس��ت بر ض��رورت افزایش‬ ‫اختیارات شرکت های حمل ونقل خصوصی تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه امروز اگر راننده تخلف کند یا مشکالتی‬ ‫در صدور مجوز باش��د بار ان را شرکت های خصوصی‬ ‫ب��ه عهده دارند بدون اینکه نقش مدیریتی و اقتصادی‬ ‫داشته باشند و الزم است امور به طور واقعی و کامل به‬ ‫تشکل های صنفی واگذار شود که بازوهای اصلی دولت‬ ‫هستند‪ .‬مسعود پل مهر‪ ،‬رییس فدراسیون حمل ونقل و‬ ‫لجستیک ایران نیز در این مراسم در سخنانش بر این‬ ‫ام��ر تاکید کرد که الزم اس��ت دولت بخش خصوصی‬ ‫را از خ��ود بداند و امور مدیریتی و تصمیم س��ازی را به‬ ‫بخش خصوصی بس��پارد‪ .‬وی همچنین به مش��کالت‬ ‫هزینه های تامین اجتماعی و تعرفه های گمرکی اشاره‬ ‫کرد و از وزیر راه وشهرس��ازی خواس��ت در این زمینه‬ ‫تدابی��ری بیندیش��د‪ .‬همچنین یون��س جاوید‪ ،‬رییس‬ ‫هیات مدیره انجمن صنفی حمل ونقل بین المللی ایران‬ ‫با بیان اینک��ه بدون توجه به اج��زای مختلف تجارت‬ ‫و بازرگانی‪ ،‬حمل ونقل موفق نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫در بس��ته حمل ونقل برای برنامه شش��م توسعه فقط‬ ‫ب��ه عناصر داخلی توجه ش��ده و حوزه هایی چون امور‬ ‫گمرکی‪ ،‬ترانزیت‪ ،‬مالی��ات‪ ،‬ارزش افزوده و قراردادهای‬ ‫تجارت بین المللی مغفول مانده اند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن پیش��نهاد ک��رد وزارت حمل ونق��ل‬ ‫تش��کیل ش��ود و تا زمان تش��کیل این وزارتخانه تمام‬ ‫امور ترانزیت در معاونتی مس��تقل یا سازمان راهداری‬ ‫متمرکز شود‪.‬‬ ‫علی ازاد‪ ،‬رییس انجمن راهسازی نیز از دیگر مدیران‬ ‫حاضر در این مراس��م بود و در س��خنانش بر ضرورت‬ ‫افزای��ش بودجه ه��ای عمرانی حوزه راه و شهرس��ازی‬ ‫تاکید و درخواس��ت کرد وزیر راه و شهرسازی منشور‬ ‫مسئولیت اجتماعی را ارائه دهد و ان را اجرایی کند‪.‬‬ ‫مدیریت یکپارچه در بافت های ناکار امد‬ ‫مجید روستا‪ ،‬عضو هیات مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران‬ ‫ایجاد مش��ارکت بین دس��تگاه های ذی ربط در طرح های بازافرینی در‬ ‫س��طح ملی و محلی را اصلی ترین هدف ستاد ملی بازافرینی دانست و‬ ‫گفت‪ :‬براساس این قانون دستگاه های عضو ستاد ملی بازافرینی شهری‬ ‫و ش��هرداری ها مکلفند نس��بت به ارتقای کیفیت محدوده ها و محالت‬ ‫هدف از طریق برنامه ای مش��خص و مش��ترک اق��دام کنند‪ .‬به گزارش‬ ‫گسترش صنعت‪ ،‬این عضو هیات مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری‬ ‫ایران سیاس��ت گذاری‪ ،‬راهبری‪ ،‬مدیریت یکپارچه‪ ،‬ایجاد وحدت رویه و‬ ‫ ‬ ‫مشارکت عوامل مرتبط در سطح ملی و محلی به منظور احیا‪ ،‬بازافرینی‬ ‫و توانمندسازی بافت های ناکارامد ش��هری را از اهداف کالن برگزاری‬ ‫س��تادهای بازافرینی و کارگروه های زیرمجموعه ان اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫سند ملی راهبردی احیا‪ ،‬بهس��ازی‪ ،‬نوسازی و توانمندسازی بافت های‬ ‫فرسوده و ناکارامد شهری در جلسه هیات وزیران در تاریخ ‪۱۳۹۳/6/16‬‬ ‫و بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی‪ ،‬کشور‪ ،‬سازمان‬ ‫میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و شورای عالی استان ها و به‬ ‫اس��تناد ماده ‪ ۱۶‬قانون حمایت از احیا‪ ،‬بهس��ازی و نوسازی بافت های‬ ‫فرسوده و ناکارامد شهری مصوب ‪ ۱۳۸۹‬به تصویب رسید‪ .‬روستا افزود‪:‬‬ ‫براس��اس این قانون دس��تگاه های عضو س��تاد ملی بازافرینی شهری و‬ ‫شهرداری ها مکلفند نسبت به ارتقای کیفیت محدوده ها و محالت هدف‬ ‫از طریق برنامه های بهس��ازی‪ ،‬نوسازی‪ ،‬مقاوم سازی و ارتقای دسترسی‬ ‫ب��ه خدمات و بهبود زیرس��اخت ها با رویکرد محله مح��ور در چارچوب‬ ‫س��ند ملی راهبردی احیا‪ ،‬بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت های‬ ‫فرسوده و ناکارامد شهری‪ ،‬درباره ساالنه حداقل ‪ ۲۷۰‬محله از بافت های‬ ‫ناکارامد میانی‪ ،‬تاریخی‪ ،‬سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه ای به نحوی‬ ‫که سرانه های محدوده ها و محله های یادشده در‬ ‫‪۱۰‬س��ال به متوس��ط ش��اخص های همان شهر‬ ‫ارتقا یاب��د اقدام کنن��د‪ .‬وی همچنین خبر داد‪:‬‬ ‫براس��اس ای��ن قانون ب��ه منظ��ور پیش نگری و‬ ‫پیش��گیری از رشد س��کونتگاه های غیررسمی و‬ ‫حاش��یه ای‪ ،‬وزارت کشور با هماهنگی وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی‪ ،‬معاونت عمران و توسعه روستایی‬ ‫ریاست جمهوری و بنیاد مسکن انقالب اسالمی مکلف است تا یک سال‬ ‫از تاریخ الزم االجرا ش��دن این تصویبنامه نسبت به تدوین برنامه برای‬ ‫روس��تاها و ابادی ها و ش��هرهای واقع درحریم ش��هرهای کشور که در‬ ‫معرض پذیرش جمعیت و ناکارامدی در نظام اختصاص زمین هستند‪،‬‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫ تولید خودرو‬ ‫از برنامه پیشی گرفت‬ ‫‪ 4‬دی ‪1395‬‬ ‫‪ 24‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 24‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 12‬پیاپی ‪1985‬‬ ‫قطعه سازان «ستاره دار» شوند‬ ‫در راستای بازدیدهای کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی از شهرهای مختلف کش��ور در اس��تان مرکزی با دعوت از‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی و شنیدن مشکالت‬ ‫و راهکارهای مدیریتی پیش��نهاد شد قشر کارافرین صنعت و ازجمله‬ ‫قطعه س��ازان بر اس��اس میزان اهمیت حرفه ای و تالشی که در جهت‬ ‫کارافرینی در س��طح کشور انجام می دهند س��تاره دار و دارای نشان‬ ‫خاصی ش��وند که اعضای انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه‬ ‫و قطعه سازی اس��تان مرکزی پیشنهاد کردند این طرح از این استان‬ ‫به عنوان طرح ازمایش��ی اغاز ش��ود‪ .‬این س��تاره ها به نوعی درجه ای‬ ‫نظامی هس��تند که هنگام مراجعه به هر اداره و نهادی‪ ،‬با ارائه کارت‬ ‫و نش��ان یادش��ده‪ ،‬از اولویت خاص��ی در به��ره وری از مزایای دولتی‬ ‫برخوردار باشند و نگاهی ویژه به این فعاالن صنعتی شود‪.‬‬ ‫ تشکیل کارگروه سه جانبه‬ ‫انالیز قیمت جدید قطعات‬ ‫عرضه قطعات یدکی دست دوم‬ ‫به درخواست متقاضی‬ ‫«گسترش صنعت» مزایای طراحی پلتفرم ملی در صنعت خودرو را بررسی کرد‬ ‫افزایش ضریب نفوذ خودرو سازان در بازارهای صادراتی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫بسته های حمایتی برای‬ ‫شرکت کنندگان در چهارمین‬ ‫همایش صنعت خودرو‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬دی ‪ 24 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫گزارش ویژه‬ ‫‪ 24‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 12‬پیاپی ‪1985‬‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫«گسترش صنعت» مزایای طراحی پلتفرم ملی در صنعت خودرو را بررسی کرد‬ ‫افزایش ضریب نفوذ خودرو سازان در بازارهای صادراتی‬ ‫تنوع تولید به واس�طه در اختیار داش�تن پلتفرم با مالکیت در شرکت های بزرگ‬ ‫خودروس�ازی ‪ ،‬باعث شده تا این شرکت ها همگام با نیاز مصرف کنندگان پیش رفته‬ ‫و ضمن تامین نیازهای داخلی ‪ ،‬حضوری پررنگ در بازارهای صادراتی داشته باشند‪.‬‬ ‫همین امر باعث ش�ده تا خودروسازان داخلی که این روزها برنامه ریزی برای حضور‬ ‫حداکثری در بازارهای صادراتی را در دستور کار خود قرار داده اند‪ ،‬اقدام به طراحی‬ ‫مدیر پلتفرم گ��روه صنعتی‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫ایران خودرو با تشریح ‪ ۵‬هدف‬ ‫خودرو‬ ‫اصلی ب��رای طراح��ی و تولید‬ ‫پلتف��رم ملی نخس��تین مزیت‬ ‫این اقدام را اش��تغالزایی بیشتر فارغ التحصیالن عنوان‬ ‫و اظهار کرد‪ :‬ارائ��ه خدمات پس از فروش بهتر‪ ،‬انتقال‬ ‫فناوری برتر به داخل صنعت خودرو‪ ،‬در اختیار داشتن‬ ‫تامین کنندگانی باسطح استانداردهای روز دنیا و خروج‬ ‫پلتفرم های غیر بومی با مالکیت اروپایی از دیگر مزایای‬ ‫طراحی و تولید پلتفرم در داخل کشور است‪.‬‬ ‫کی��وان وزی��ری در گفت وگو با گس��ترش صنعت با‬ ‫تاکی��د بر اینکه باید با این دید به این پروژه نگاه کنیم‬ ‫که این پلتفرم بای��د ایران خودرویی بوده و محصوالت‬ ‫ان تولی��د ایران خودرو باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬ب��ردار اصلی این‬ ‫پروژه این است که با داشتن پلتفرم در مقابل تحریم ها‪،‬‬ ‫ایران خودرو مقاومت و ایستادگی باالتری خواهد داشت‬ ‫ضمن انکه ضریب تحمل صنعت خودرو را نیز افزایش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به داش��تن طراحی سمند و تحریم های‬ ‫جدی صنعت خودرو در س��ال ‪ ۹۱‬اظه��ار کرد‪ :‬در ان‬ ‫دوران با تحریم های س��ختی مواجه ش��دیم اما با این‬ ‫ش��رایط اش��تغالزایی‪ ،‬صادرات یا حتی تامین نیز ادامه‬ ‫یافت‪ .‬یعن��ی عالوه بر ‪ ۵‬محور اصل��ی طراحی پلتفرم‬ ‫با مالکی��ت ایران خودرو‪ ،‬این روند در قبال تحریم هایی‬ ‫که ه��ر لحظه ما را تهدید می کند توان ایس��تادگی را‬ ‫افزای��ش داده و در مقابل تحریم ها و حتی فش��ارهای‬ ‫فنی اقتصادی و سیاسی‪ ،‬توان تولید ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۶‬دستاورد طراحی پلتفرم ملی‬ ‫مدی��ر پلتفرم گ��روه صنعتی ایران خودرو در پاس��خ‬ ‫به این پرس��ش ک��ه برخی معتقدند در ش��رایط فعلی‬ ‫س��رمایه گذاری در این حوزه صرفه اقتصادی به همراه‬ ‫نخواهد داشت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سیستمی با عنوان برگشت‬ ‫س��رمایه (‪ )ROI‬وجود دارد اگر روی فرمول برگش��ت‬ ‫س��رمایه کوتاه مدت تمرکز کنیم بی شک جواب منفی‬ ‫بوده یا در این مح��دوده زمانی جواب نمی دهد اما اگر‬ ‫‪ X2‬به عالوه یک مس��اوی با صفر را از مجموعه اعداد‬ ‫حقیقی خ��ارج کرده و اعداد مختلف��ی وارد کنیم‪ ،‬در‬ ‫این ش��رایط می توان گفت ‪ X2‬می تواند مساوی منفی‬ ‫یک باشد‪.‬‬ ‫وزیری با تاکید بر اینکه نگاه در پروژه طراحی پلتفرم‬ ‫ملی باید مبتنی بر اشتغالزایی باشد تا شاهد فرار مغزها‬ ‫نباش��یم‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬با اجرای این پ��روژه همچنین‬ ‫شاهد ارتباط با دنیا باهدف انتقال فناوری برتر‪ ،‬ارتقای‬ ‫سطح دانش تامین کنندگان‪ ،‬خروج پلتفرم های قدیمی‬ ‫غیربومی با مالکیت اروپایی از کش��ور‪ ،‬خدمات پس از‬ ‫فروش اسان تر و ایستادگی در مقابل تحریم ها خواهیم‬ ‫ب��ود بنابرای��ن باید برای تحقق این م��وارد هزینه داده‬ ‫و مبالغ��ی پرداخت کنیم در غیراین صورت وابس��تگی‬ ‫ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر قصد داریم شعار مقابله با تحریم ها‬ ‫که وابسته نبودن و قدرتمند بودن است را محقق کنیم‬ ‫باید بهای ان را بپردازیم‪ ،‬از انجا که در ش��رایط تعادل‬ ‫پلتف�رم ملی کنند‪ .‬از ای�ن رو اقدامات در این زمینه در گ�روه صنعتی ایران خودرو‬ ‫کلید خورده و مذاکراتی با ش�رکت های بزرگ فعال در این حوزه اغاز ش�ده اس�ت‪.‬‬ ‫ب�ر این اس�اس در مذاکرات اولیه بیش از ‪ 10‬ش�رکت مورد مطالعه ق�رار گرفتند که‬ ‫به مرور زمان با شناس�ایی بیش�تر این ش�رکت ها‪ ،‬این انتخاب ها محدود و در حال‬ ‫حاضر به گفته مس�ئوالن این پروژه‪ ،‬این تعداد به ‪ 3‬تا ‪ 5‬ش�رکت رسیده است‪ .‬جدا‬ ‫قرار نداریم و در ش��رایط بحرانی هس��تیم‪ ،‬باید هزینه‬ ‫مدیری��ت بحران کرد تا برای مقابله با تحریم ها ضعیف‬ ‫نباش��یم زیرا امکان دوباره جنگ ه��ای تحریمی وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وزیری افزود‪ :‬بنابراین با توجه به این شرایط به عنوان‬ ‫مدی��ر پلتفرم ایران خودرو و قائم مق��ام مرکز تحقیقات‬ ‫ایران خودرو تاکید می کنم هزینه مصرفی برای پلتفرم‬ ‫الزامی بوده و باید پرداخت ش��ود زیرا این هزینه کردن‬ ‫بذری اس��ت که می کاریم تا از وابستگی به پلتفرم های‬ ‫قدیمی جدا شویم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا طراحی پلتفرم‬ ‫را راهکار توس��عه صنعت خودرو می دانید نیز گفت‪ :‬در‬ ‫این باره می توان دو راه موازی درپیش گرفت نخس��ت‬ ‫اینک��ه پلتفرم با مالکیت ایران خ��ودرو را انتخاب کنیم‬ ‫و در کن��ار ان به ط��ور موازی برای اینک��ه راه طوالنی‬ ‫و خس��ته کننده نباش��د و انگی��زه الزم را ایجاد کند از‬ ‫پلتفرم ه��ای ام��اده و موتور گیربکس ام��اده به عنوان‬ ‫منب��ع تغذیه ای اس��تفاده کنیم تا ش��کل جدیدی در‬ ‫بازار و همچنین محصوالت ایران خودرو ایجاد کند و از‬ ‫فناوری های نوین با ورود محدود س��ی کی دی و ارتباط‬ ‫با ش��رکای خارجی خود برای رس��اندن به هدف اصلی‬ ‫که همان پلتفرم با مالکیت ایران خودرو اس��ت به عنوان‬ ‫کاتالیزور استفاده و بازار را جدید و به روز کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران خودرو مش�تاق هم�کاری با زنجیره‬ ‫تامین به روز شده‬ ‫مدیر پلتف��رم گروه صنعتی ایران خودرو در تش��ریح‬ ‫توانایی قطعه س��ازان ب��رای همراهی با ای��ن پروژه نیز‬ ‫گفت‪ :‬ایران خودرو دس��ت یاری به س��وی قطعه سازان‬ ‫ایرانی دراز می کن��د و از تامین کنندگان اصلی‪ ،‬مادر و‬ ‫ب��زرگ دعوت می کند تا در کنار ایران خودرو به اجرای‬ ‫این پروژه کمک کنند‪.‬‬ ‫وزیری ادامه داد‪ :‬سیاس��تی که برای تاسیس ایکاپ‬ ‫و همچنی��ن خودروه��ای جدی��د پژو درپی��ش گرفته‬ ‫ش��د این است که دست س��ازندگان داخلی که جرات‬ ‫ایران��ی و انگی��زه الزم برای س��رمایه گذاری و ورود به‬ ‫فن��اوری جدید و حذف فناوری قدیمی را دارند را برای‬ ‫همکاری می فشارد اما در این میان‪ ،‬ایران خودرو منتظر‬ ‫قطعه س��ازانی که این توان را نداش��ته باش��ند نخواهد‬ ‫ماند و به س��راغ تامین کنن��دگان خارجی خواهد رفت‬ ‫ام��ا تاکید می کنی��م که هدف و اولوی��ت ایران خودرو‪،‬‬ ‫همکاری با تامین کنندگانی است که در روزهای خوب‬ ‫و بد در کنار ما بودند و اگر انها قصد همکاری نداش��ته‬ ‫باش��ند‪ ،‬ایران خودرو به س��راغ تامین کنندگان خارجی‬ ‫خواهد رفت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هرگونه سرمایه گذاری که ‪ ۳‬پارامتر‬ ‫و ی��ا ‪ ۳‬ضل��ع مثلث طالیی مهم هزین��ه‪ ،‬زمان و تفکر‬ ‫ملی را داش��ته باش��د و مرکز ان مالکیت ایران خودرو‬ ‫باشد‪ ،‬در دستور کار ایران خودرو خواهد بود‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫این ش��رایط ه��ر ضلعی که هزینه زیادی داش��ته و به‬ ‫صرفه نباش��د از چرخه حذف خواهد شد و از نگاه ملی‬ ‫هر کدام از این ضلع ها تامین نش��ود به سمت شرکای‬ ‫خارجی خواهیم رفت‪.‬‬ ‫از اقدامات انجام ش�ده در این حوزه ‪ ،‬انچه در این پروژه از اهمیت باالیی برخوردار‬ ‫اس�ت‪ ،‬س�رمایه گذاری و هزین ه انجام شده برای ان است‪ .‬گس�ترش صنعت در این‬ ‫گزارش به این پرس�ش ها پاسخ داده که پلتفرم ملی که در حال حاضر از سوی گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو در دس�ت بررسی اس�ت‪ ،‬تا چه اندازه پاسخگوی نیاز مشتریان‬ ‫بوده و ایا تنوع تولید را به همراه خواهد داشت؟‬ ‫کیوان وزیری‪:‬‬ ‫هزینه برای پلتفرم بذری است تا از وابستگی به‬ ‫پلتفرم های قدیمی جدا شویم‬ ‫ابوالفضل خلخالی‪:‬‬ ‫صنعت خودرو در شرایطی‪ ،‬اقتصادی خواهد بود که‬ ‫محصوالتی با برند ملی ارائه کند‬ ‫‹ ‹توجیه پذیری صد درصدی‬ ‫این کارش��ناس صنعت خ��ودرو تولید پلتفرم را منجر‬ ‫به ایج��اد انگیزه‪ ،‬ایج��اد درخت علم و دان��ش و مراکز‬ ‫دانش بنیان با قدرت علمی باال دانست و افزود‪ :‬در زمان‬ ‫جنگ ‪8‬س��اله‪ ،‬دنیا اسلحه در اختیار داشت و اسلحه ما‬ ‫نیروی انسانی عاشق بود که ایستادگی کردیم‪ .‬بنابراین‬ ‫داش��تن نیروی انس��انی یعنی نرم افزار‪ ،‬مغز افزار و عشق‬ ‫و عالق��ه در کنار یکدیگر اما در ح��ال حاضر همه امور‬ ‫س��خت افزار بوده ضمن انکه خ��روج ارز را نیز به همره‬ ‫دارد‪ .‬از این رو اگر به ش��کل ریشه ای به این موضوع نگاه‬ ‫کنیم‪ ،‬ترویج عش��ق و عالقه و انگیزه در دانش��گاه های‬ ‫کش��ور و دیگ��ر کارخانه ه��ا‪ ،‬ای��ن ط��رح را صددرصد‬ ‫توجیه پذیر می کند‪.‬‬ ‫وزی��ری ی��اداور ش��د‪ :‬به عن��وان ی��ک تولیدکننده با‬ ‫تع��داد زی��اد مراک��ز تحقیقات��ی و دانش��گاه هایی که‬ ‫با س��طح باال و ای��ن تعداد نی��روی انس��انی متعهد در‬ ‫حال فعالیت هس��تند‪ ،‬بر داش��تن پلتفرم��ی با مالکیت‬ ‫ایران خ��ودرو تاکی��د داریم و معتقدیم نخس��تین امری‬ ‫که باید در میان مش��تریان ایجاد ش��ود‪ ،‬اعتماد است و‬ ‫اعتماد نیز زمانی ش��کل می گیرد که ش��ناخت به وجود‬ ‫بیاید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برنامه ایران خودرو در مسیر طراحی پلتفرم‬ ‫جدید این است بعد از امضای قرارداد که در حال حاضر‬ ‫با ش��رکت های معتبری در حال مذاکرات نهایی هستیم‬ ‫به صورت ش��فاف‪ ،‬انگیزه وجود ی��ک پلتفرم ملی را در‬ ‫مصرف کنندگان ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹گلچین نهایی شرکت های طرف قرارداد‬ ‫مدی��ر پلتفرم گروه صنعتی ایران خ��ودرو‪ ،‬در ادامه از‬ ‫محدود ش��دن تعداد شرکت های طرف مذاکره خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬با ارزیابی چند باره‪ ،‬تعداد این شرکت ها به ‪ 3‬تا‬ ‫‪ ۵‬شرکت رسیده و تا چند هفته اینده یا درنهایت تا دو‬ ‫ماه اینده‪ ،‬قرارداد با شرکت مورد نظر نهایی خواهد شد‪.‬‬ ‫وزی��ر این اقدام را کار بزرگی دانس��ت و تصریح کرد‪:‬‬ ‫ط��رف ق��رارداد ایران خ��ودرو در ای��ن پ��روژه‪ ،‬یکی از‬ ‫بزرگترین ش��رکت های طراحی مهندس��ی دنیاس��ت و‬ ‫در کن��ار ان نیز تامین کنندگان و مش��اوره های دیگری‬ ‫هستند که به صورت کلی بین ایران خودرو و این شرکت‬ ‫به عن��وان زیرمحور‪ ،‬قرارداد همکاری خواهند داش��ت و‬ ‫مطمئن هستیم که با اعالم عمومی‪ ،‬این پلتفرم رضایت‬ ‫مصرف کنندگان را به طور کام��ل تامین خواهد کرد اما‬ ‫در ای��ن میان نیازمند حمایت بی چون و چرای دولت از‬ ‫طرح ملی پلتفرم با مالکی��ت ایران خودرو که همه ابعاد‬ ‫تعریف ش��ده در ان مناسب برای زمان جنگ اقتصادی‬ ‫است‪ ،‬هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹جای خالی پلتفرم ملی در صنعت خودرو‬ ‫ابوالفضل خلخالی‪ ،‬استادیار دانشکده مهندسی خودرو‬ ‫نی��ز در گفت وگو با گس��ترش صنعت با اش��اره به روند‬ ‫فعالیت خودروس��ازان بزرگ اظهار کرد‪ :‬خودروس��ازان‬ ‫بزرگ دنی��ا پلتفرم های مخصوص خ��ود را دارند و اگر‬ ‫درنظر داریم محصولی منحصربه فرد و خاص را طراحی‬ ‫و در ب��ازار توریع کنیم‪ ،‬باید هزینه توس��عه محصوالت‬ ‫منحصربه فرد که بس��یار باالس��ت را بپردازیم‪ ،‬از این رو‬ ‫ناگزیر به ارائه محصوالتی با پلتفرم مش��ترک هس��تیم‬ ‫که زیرمجموعه های مش��ترک در واقع تبدیل به پلتفرم‬ ‫خانواده محصول می شوند‪.‬‬ ‫وی با تاکید ب��ر اینکه در حال حاضر نیاز عمده ای به‬ ‫پلتفرم ملی در صنعت خودرو احس��اس می شود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در س��ال های اخیر توانمندی و دانش فنی طراحی‬ ‫پلتفرم در داخل کش��ور به وجود امده و امروز به لحاظ‬ ‫دانش طراحی پلتفرم در کشور دانش و اطالعات خوبی‬ ‫در اختیار داریم و انچه امروز ما را در این زمینه محدود‬ ‫می کند‪ ،‬دانش طراحی نیست بلکه زنجیره تامینی است‬ ‫که قادر به پشتیبانی پلتفرم باشد‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه زنجیره تامی��ن را مرتبط با یک‬ ‫پلتفرم دانس��ت و با تاکی��د براینکه ای��ن دو با یکدیگر‬ ‫مرتب��ط هس��تند بنابراین الزم اس��ت ابتدا نس��بت به‬ ‫قوی س��ازی زنجیره تامی��ن اقدام کنی��م‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫خودروس��از برای دانش طراحی پلتفرم‪ ،‬اطالعات کافی‬ ‫در اختیار دارد و می تواند با ارتباط با مشاوران بین المللی‬ ‫این دانش را بهبود بخش��د اما واگذاری طراحی پلتفرم‬ ‫به ص��ورت کامل ب��ه خارجی ها چن��دان توجیهی ندارد‬ ‫بنابراین می توان با مش��اوره ای که از خارجی ها دریافت‬ ‫می کنیم با یک همکاری مشترک که ‪۷۰‬درصد در داخل‬ ‫کش��ور و ‪۳۰‬درصد در خارج کشور اس��ت‪ ،‬کار را پیش‬ ‫ببریم‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت به روزرسانی زنجیره تامین‬ ‫خلخالی ش��کل گیری یک زنجیره تامین درست را از‬ ‫ملزوم��ات این امر اعالم و اظهار ک��رد‪ :‬باید دید در نظر‬ ‫داری��م ک��دام بخش از محص��والت خودروی��ی ازجمله‬ ‫سیس��تم فرمان یا قوای محرکه را در داخل کشور تولید‬ ‫ک��رده و کدام بخش را از خارج کش��ور وارد کنیم‪ ،‬پس‬ ‫از ان نس��بت به س��رمایه گذاری در ای��ن زمینه اقدام و‬ ‫تامین ها کنن��ده را تقویت می کنیم‪ .‬بنابراین الزم اس��ت‬ ‫زنجیره تامین مش��خص و حمایت شده ای داشته باشیم‬ ‫که در ان ش��رایط طراحی پلتفرم بسیار ساده تر خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینک��ه ضرورت طراح��ی پلتفرم در‬ ‫خودروس��ازان داخلی احس��اس می ش��ود‪ ،‬یاداور ش��د‪:‬‬ ‫انس��جام و توانمندی داخلی باید قالب باش��د و این امر‬ ‫تنها در طوالنی مدت جواب می دهد‪.‬‬ ‫وی در تشریح توجیه پذیری این طرح نیز گفت‪ :‬راهی‬ ‫غیر از این‪ ،‬صنعت خ��ودرو را غیراقتصادی خواهد کرد‬ ‫صنعت خودرو در ش��رایطی‪ ،‬اقتص��ادی خواهد بود که‬ ‫محصوالت��ی با برند مل��ی ارائه کن��د در غیراین صورت‬ ‫اقتص��ادی نخواه��د بود‪ .‬ممک��ن اس��ت در کوتاه مدت‬ ‫سرمایه گذاری خوبی داشته باشیم اما برای اینکه صنعت‬ ‫خودرو را در بلندم��دت به یک صنعت اقتصادی تبدیل‬ ‫کنی��م‪ ،‬باید بتوانیم محصوالتی ب��ا برند ملی ارائه دهیم‬ ‫در غیراین صورت صنعتی غیراقتصادی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫خلخالی با اشاره به حمایت هایی که از صنعت خودرو‬ ‫می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مصرف کنندگان با پرداخت تعرفه و‬ ‫خرید خودروهای داخلی از این صنعت حمایت می کنند‬ ‫ت��ا ای��ن صنعت به یک خودروس��از تبدیل ش��ود و اگر‬ ‫طراحی پلتفرم از سوی خودروسازان نادیده گرفته شود‬ ‫فشار به مصرف کننده افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫این استاد دانش��گاه با اشاره به پروژه موفق سمند در‬ ‫سال ‪۲۰۰۵‬م تصریح کرد‪ :‬مشکلی که در همه پروژه های‬ ‫ملی وجود دارد مش��خص نبودن استراتژی ها و در نظر‬ ‫نگرفتن استراتژی بلندمدت است و مشخص نیست بعد‬ ‫از تولی��د‪ ،‬وضعیت به چه ش��کلی ادامه می یابد بنابراین‬ ‫نگاهی به پروژه پلتفرم سمند نشان می دهد سمند نقطه‬ ‫طالی��ی صنعت خودرو بود و اگ��ر نوری که در ان زمان‬ ‫ایجاد ش��ده بود ادامه داشت‪ ،‬این پروژه را بیش از پیش‬ ‫منطقی می کرد‪.‬‬ ‫خلخال��ی تاکید کرد‪ :‬بنابراین الزم اس��ت در طراحی‬ ‫پلتفرم مل��ی با مرکزیت ایران خودرو کمبود های صنعت‬ ‫خودرو و قطعه و نداش��تن فناوری برتر اس��تخراج و در‬ ‫جه��ت رف��ع ان کمبودها‪ ،‬برنامه ریزی ج��دی و قاطعی‬ ‫شود‪ .‬به طور قطع طراحی پلتفرم با مالکیت ایران خودرو‬ ‫از لحاظ اعتبار کالس جهانی و نش��انه ای از دانش بنیان‬ ‫بودن صدردصد به نفع کل کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫بنابر این گزارش انچه از اظهارات فعاالن و کارشناسان‬ ‫این حوزه به دست می اید‪ ،‬این است که هزینه کرد انجام‬ ‫ش��ده در این حوزه نه تنها صرف�� ه اقتصادی باالیی برای‬ ‫کش��ور و به طور کل��ی صنعت خودرو ب��ه دنبال خواهد‬ ‫داش��ت بلکه در ش��رایط فعلی و با تن��وع نیازها از یک‬ ‫سو و توسعه صنعت خودرو در جهان از سوی دیگر‪ ،‬این‬ ‫ام��ر به یکی از پیش نیاز های توس��عه صنعت خودرو در‬ ‫کش��ور تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬از انجا که ایران همواره در‬ ‫جنگ تحریم ها و محدودیت های ناش��ی از ان قرار دارد‬ ‫بی ش��ک باید ب��رای مقابله با این وضعی��ت و اماده باش‬ ‫کامل و همچنین کاهش وابس��تگی‪ ،‬پلتفرمی با مالکیت‬ ‫خود دراختیار داش��ته باش��د‪ .‬از این رو به نظر می رس��د‬ ‫روزهای پایانی س��ال جاری را باید روزهای پرخبری در‬ ‫صنع��ت خودرو دانس��ت‪ .‬رونمایی از امض��ای قرارداد با‬ ‫یکی از ش��رکت های بزرگ اروپایی در زمینه طراحی و‬ ‫ورود نخس��تین خودرویی که از دل قرارداد ایران خودرو‬ ‫با پژو وارد بازار می شود‪ ،‬می تواند بازار را تا حدود زیادی‬ ‫امیدوار کرده و روزهای بهتری را برای فعاالن این حوزه‬ ‫به ارمغان بیاورد‪.‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ 4‬دی ‪ 24 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 24‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 12‬پیاپی ‪1985‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫حرکت هماهنگ سرمایه گذاران‬ ‫خارجی با قطعه سازان‬ ‫احمدرضا رعنایی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫غالمرضا فتاحی بیات‬ ‫در بازدید کمیسیون صنایع و معادن مجلس و معاونان وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از استان مرکزی پیشنهاد شد‬ ‫یکی از اس��تان های کشور‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫که فعالیت زیادی در صنعت‬ ‫خودرو‬ ‫از جمله صنع��ت قطعه دارد‬ ‫اس��تان مرکزی اس��ت‪ .‬اراک‬ ‫در حال حاضر قطب صنعتی کش��ور به ش��مار می رود‬ ‫ک��ه در تولی��د انواع خودرو و ماش��ین االت کش��اورزی‬ ‫فعالیت گس��ترده ای دارد و به طبع قطعه سازان زیادی‬ ‫در واحده��ای تولی��دی مش��غول به س��اخت و تامین‬ ‫قطعات موردنیاز کشور هستند‪ .‬در راستای بازدیدهایی‬ ‫ک��ه نمایندگان مجل��س از جمله کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس ش��ورای اس�لامی از ش��هرهای مختلف‬ ‫کش��ور داش��تند اس��تان مرکزی با دعوت از کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی برای بازدید از‬ ‫صنایع این اس��تان و نیز شنیدن مشکالت و راهکارهای‬ ‫مدیریت��ی‪ ،‬یک��ی از میزبان��ان این گروه ب��ود‪ .‬به گفته‬ ‫ریی��س انجمن تخصصی صنایع همگ��ن نیرو محرکه و‬ ‫قطعه سازی اراک‪ ،‬صنایع مختلفی در این استان پیشرو‬ ‫در کشور هس��تند که یکی از این صنایع‪ ،‬صنعت قطعه‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو انجمن ضمن دعوت از دولتمردان برای‬ ‫بازدید از توانمندی های این اس��تان در جلس��ه یادشده‬ ‫پیش��نهادهایی ارائه داد‪ .‬در ادامه «گس��ترش صنعت»‬ ‫برای ش��نیدن راهکارهای پیشنهاد شده به سراغ برخی‬ ‫از اعض��ای انجمن قطعه س��ازی اراک رف��ت و با انها به‬ ‫گفت وگو پرداخت که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹دادن امتیاز و اولویت بندی صنعتگران‬ ‫احمدرض��ا رعنایی‪ ،‬رییس انجم��ن تخصصی صنایع‬ ‫همگن نیرو محرکه و قطعه سازی استان مرکزی‪ ،‬درباره‬ ‫سفر استانی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی به اراک گفت‪ :‬قطعه س��ازان اس��تان مرکزی‬ ‫س��ابقه ای ‪ 40‬س��اله در این صنعت دارند و نیاز اس��ت‬ ‫با رفع برخی موانع به خوداتکایی و خودکفایی برس��ند‬ ‫زیرا با کمک قطعه سازان این استان قطعات بسیاری در‬ ‫کشور بومی شد‪ .‬بنابراین ضرورت دارد در شرایط امروز‬ ‫ب��رای اینکه در ادامه بتوانند این مس��یر را طی کنند و‬ ‫واحدهای تولیدی خود را فعال نگه دارند به مشکالت و‬ ‫چالش های انها رسیدگی شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این جلس��ه پیشنهادهای مختلفی ارائه‬ ‫ش��د که یکی از انها این بود که قش��ر کارافرین صنعت‬ ‫و ازجمله قطعه س��ازان بر اساس میزان اهمیت حرفه ای‬ ‫و تالش��ی که در جهت کارافرینی در سطح کشور انجام‬ ‫قطعه سازان ستاره دار شوند‬ ‫می دهند س��تاره دار و دارای نش��ان خاصی ش��وند که‬ ‫اعضای انجمن پیش��نهاد کردند این طرح از این استان‬ ‫به عنوان طرح ازمایشی اغاز شود‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنع��ت قطعه ادامه داد‪ :‬این س��تاره ها به‬ ‫نوعی درجه ای نظامی هس��تند که هنگام مراجعه به هر‬ ‫اداره و نهادی‪ ،‬با ارائه کارت و نش��ان یادشده‪ ،‬از اولویت‬ ‫خاصی در بهره وری از مزایای دولتی برخوردار باش��ند و‬ ‫نگاهی ویژه به این فعاالن صنعتی شود‪.‬‬ ‫نایب ریی��س انجم��ن تخصصی صنای��ع همگن نیرو‬ ‫محرکه و قطعه س��ازی کش��ور تصریح ک��رد‪ :‬با حضور‬ ‫معاون��ان وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت که از همراهان‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی بودند مش��کالت‬ ‫قطعه س��ازان مطرح شده و پیش��نهادهایی برای برنامه‬ ‫شش��م و ط��رح اقتص��اد مقاومت��ی از س��وی انجم��ن‬ ‫قطعه س��ازان اراک ارائه ش��د که امیدواریم این طرح ها‬ ‫در جهت پیش��رفت صنعت قطعه کشور با حمایت های‬ ‫دولت��ی نتیجه دهد و ش��اهد پیش��رفت صنعت و رفع‬ ‫چالش های ان باشیم‪.‬‬ ‫رعنایی در پاسخ به این پرسش که در استان مرکزی‬ ‫چند واحد تولیدی در صنعت قطعه فعالیت دارند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حدود ‪ ۱۲۰‬قطعه ساز در سطح استان فعالیت دارند که‬ ‫از بین انها واحدهای کوچک زیر ‪ 50‬نفر و متوسط بین‬ ‫‪ 50‬تا ‪ 150‬نفر و کارخانه های بزرگ با داشتن ‪ 800‬نفر‬ ‫نیروی کار در حال فعالیت بوده و به تامین قطعات مورد‬ ‫نیاز کشور می‪‎‬پردازند‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش ها و پیشنهادهای انجمن قطعه سازی‬ ‫غالمرضا فتاحی بی��ات‪ ،‬از اعضای هیات مدیره انجمن‬ ‫تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرو محرکه و قطعه س��ازی‬ ‫اس��تان مرکزی‪ ،‬درباره دس��تاوردهای این بازدید برای‬ ‫قطعه سازان اراکی به «گسترش صنعت» گفت‪ :‬طرح ها‬ ‫و برنامه هایی مطرح شد اما رسیدن به اهداف مورد نظر‬ ‫در کوتاه م��دت اتفاق نخواهد افت��اد و زمان زیادی نیاز‬ ‫است تا برنامه ها به نتایج تعیین شده برسد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬فع��االن صنعت قطع��ه اس��تان مرکزی‬ ‫چالش ها و پیش��نهادهای خود را برای بررسی بیشتر به‬ ‫هی��ات همراه معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم‬ ‫کردن��د و در ادامه باید برای رفع مش��کالت‪ ،‬موضوع را‬ ‫پیگیری کرد‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنع��ت قطعه کش��ور در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که این پیشنهادها ش��امل چه مواردی است‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬یکی از موانع قطعه سازان «نبود طرح جامع‬ ‫اس��تراتژیک و اجرایی صنعت برای دستیابی به اهداف‬ ‫سند چش��م انداز ‪ »۱۴۰۴‬بود که «الزام به تکمیل طرح‬ ‫در دس��ت اجرا و تبدیل ان به قانون رس��می کشور در‬ ‫برنامه ‪ 6‬ماهه» پیش��نهاد ش��د‪ .‬همچنین احیای طرح‬ ‫جامع امایش صنعت کش��ور نیز به عنوان پیشنهادی از‬ ‫سوی انجمن مطرح شد‪.‬‬ ‫مورد دوم «نب��ود طرح جامع اس��تراتژیک و اجرایی‬ ‫صنع��ت خودرو» بود که «الزام ب��ه طراحی و تصویب و‬ ‫تبدیل به قانون رس��می‪ -‬در برنامه یک ساله» به عنوان‬ ‫پیش��نهاد ارائه ش��د که البته ضرورت دارد «با همکاری‬ ‫صاحبنظران بخش خصوصی و تشکل های قطعه سازان»‬ ‫همراه باشد‪.‬‬ ‫هیات مدی��ره انجم��ن تخصصی صنای��ع همگن نیرو‬ ‫محرکه و قطعه س��ازی اس��تان مرکزی به مورد س��وم‬ ‫اش��اره کرد و گف��ت‪« :‬نبود ط��رح جامع اس��تراتژیک‬ ‫و اجرای��ی صنعت قطعه س��ازی» اس��ت که «ال��زام به‬ ‫طراحی و تصویب و تبدیل به قانون رسمی – در برنامه‬ ‫ی��ک و نیم س��اله» دارد و البته این ط��رح نیز باید «با‬ ‫همکاری تشکل های قطعه سازی وکارفرمایی و‪ »...‬انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬م��ورد چهارم «کمب��ود و نبود ت��وازن در توزیع‬ ‫نهادهای خدمات زیربنایی بین اس��تان های صنعتی» و‬ ‫پیش��نهادهای بعدی «قانون امای��ش نهادهای خدمات‬ ‫زیربنایی در استان های صنعتی کشور تدوین و تصویب‬ ‫ش��ود» و «الزام به اجرای ان در برنامه یک س��اله‪ ،‬مانند‬ ‫ازمایشگاه های مرجع‪ ،‬بیمه های سرمایه گذار صنعتی در‬ ‫جهت کاهش خطرپذیری سرمایه گذاری صنعتی» بود‪.‬‬ ‫پنجمین مورد «لزوم وقوع اصالح س��اختاری صنعت‬ ‫خودرو کشور» بود که ضرورت دارد «ساختار مدیریتی‬ ‫و مالکیت صنعت خودرو کش��ور تغییر کرده و به بخش‬ ‫خصوص��ی در ی��ک برنامه زمان بندی دو س��اله زیرنظر‬ ‫مجلس در چارچوب اقتصاد مقاومتی منتقل شود‪».‬‬ ‫وی ادامه داد‪« :‬نبود سیستم و مکانیزم کارا و اثربخش‬ ‫برای ارتباط صنعت اس��تان با سیس��تم قانون گذاری»‬ ‫چالش بعدی اس��ت که در این زمینه پیش��نهاد شد با‬ ‫«تشکیل دبیرخانه مشترک اس��تانی با کمیسیون های‬ ‫تخصصی مجلس ش��ورای اسالمی برای عملیاتی کردن‬ ‫موارد مورد نظر‪ ،‬در برنامه ‪ 2‬ماهه» کار عملیاتی شود‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬ای��ن دبیرخانه ش��امل حداق��ل ‪ ۳‬عضو از‬ ‫نماینده بخش خصوصی صنعت استان‪ ،‬نماینده دولتی‬ ‫بخش صنع��ت اس��تان و نماینده کمیس��یون مجلس‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫فتاحی بیات در ادامه به «ضعف بازار س��رمایه داخلی‬ ‫در تامی��ن مال��ی و نرخ باالی تامی��ن نقدینگی از بازار‬ ‫ازاد» به عنوان ششمین طرح اشاره کرد و گفت‪« :‬الزام‬ ‫به اجرای قانون رفع موانع تولید مصوب اول اردیبهشت‬ ‫‪ 94‬و ترمیم قوانین تسهیل فرایند جذب سرمایه گذاری‬ ‫مستقیم خارجی و س��رمایه گذاری مشترک» عنوان و‬ ‫گفته شد‪(« :‬طرح پیشنهادی بسته ‪ ۵‬بخشی ضمیمه)‬ ‫احیای مکانیزم ال س��ی داخلی و امکان تنزیل اس��ناد‬ ‫مالی پرداختی خودروس��از به زنجیره تامین از س��وی‬ ‫بانک ها» یکی از راهکارهای ان است‪.‬‬ ‫هفتمی��ن مورد «توجه نداش��تن به س��هم اش��تغال‬ ‫صنع��ت قطع ه و ظرفیت بومی ش��ده این صنعت» بود‬ ‫ک��ه «تصویب قان��ون حمایت موث��ر از اش��تغالزایی و‬ ‫فرهنگ سازی با قانون هایی مانند معرفی اشتغال افرینان‬ ‫به عنوان قهرمان��ان ملی و کاهش مالیات متناس��ب با‬ ‫ایجاد اش��تغال» به عنوان راهکار پیش��نهاد شد و البته‬ ‫«طرح پیشنهادی در دست تدوین» است‪.‬‬ ‫م��ورد بعدی «نبود مکانیزم الزام اور حمایتی عملی و‬ ‫کافی خودروس��ازان برای افزای��ش توان رقابتی صنعت‬ ‫قطع ه کشور» بود که «تصویب قانونی که خودروسازان‬ ‫را مکلف کند بخش��ی از درامد خ��ود را صرف افزایش‬ ‫توان رقابتی قطعه سازان ایرانی کنند» به عنوان راهکار‬ ‫ان پیشنهاد و «طرح اجرایی پیشنهادی» ضمیمه شد‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنعت قطع��ه نهمین بح��ث را «وجود‬ ‫زمینه برای میدان داری ش��رکت های بزرگ و به نسبت‬ ‫تازه تاسیس و جهت گیری حذف شرکت های کوچک و‬ ‫متوسط قطعه ساز» عنوان کرد و گفت‪« :‬ترمیم قوانین‬ ‫ضدانحصار و ضددامپینگ در صنعت قطعه « با «برنامه‬ ‫زمان بندی ‪ 6‬ماهه» پیشنهاد شد‪.‬‬ ‫فتاحی بی��ات در نهایت به اخرین مورد پیش��نهادی‬ ‫انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نی��رو محرکه و‬ ‫قطعه سازی اس��تان مرکزی اشاره کرد و گفت‪« :‬وجود‬ ‫قوانی��ن نامناس��ب به ویژه در صنعت قطع��ه» ضروری‬ ‫می کند ت��ا با «اس��تفاده از تمام ظرفیت تش��کل های‬ ‫صنفی ‪ -‬صنعتی قطعه س��ازی خودرو کشور در تدوین‬ ‫مق��ررات و تنظی��م الیحه ه��ای قانونی ب��رای تصویب‬ ‫در هی��ات دولت ی��ا مجل��س در راس��تای حمایت از‬ ‫قطعه سازان» این چالش نیز رفع شود‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫سمند سورن ای ال ایکس توربو‪ .‬کد‪58201‬‬ ‫‪37/948/000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‪.‬کد‪22009‬‬ ‫دنا با موتور ای اف‪7‬‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‪.‬ای ال ایکس‬ ‫پژو ‪ 207‬جدید‬ ‫‪42/549/000‬‬ ‫‪30/873/000‬‬ ‫‪33/000/000‬‬ ‫‪41/920/000‬‬ ‫‪45/000/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه دی ام ‪ .‬کامل نیوفیس‪.‬اتوپارک‪2017‬‬ ‫‪45/330/000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪.8‬کد‪27430‬‬ ‫سوزوکی ویتارا اتومات کالس‪9‬‬ ‫‪135/388/000‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬کامل اتوماتیک‬ ‫سایپا ‪ 151‬اس ای‬ ‫تیبا‪-2‬هاچ بک ای ایکس (تنوع رنگ)‬ ‫‪38/000/000‬‬ ‫کیا پیکانتو ‪2016‬‬ ‫‪109/900/000‬‬ ‫‪128/000/000‬‬ ‫‪79/055/000‬‬ ‫‪83/000/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل ‪ 2017‬نیوفیس‬ ‫‪18/696/000‬‬ ‫‪140/000/000‬‬ ‫‪18/300/000‬‬ ‫کیا ریو هاچ بک ‪ -‬کامل ‪2016‬‬ ‫کیا اپتیما جی اف کامل ‪ - 2017‬اتاق جدید جی تی‪+‬رادار‬ ‫‪27/606/000‬‬ ‫‪27/600/000‬‬ ‫‪90/966/000‬‬ ‫‪89/000/000‬‬ ‫تویوتا یاریس صندوقدار ‪2016‬‬ ‫‪56/000/000‬‬ ‫تویوتا کمری هیبرید ایکس ال ای مدل ‪2016‬‬ ‫چانگان سی اس‪( 35‬مونتای)‪-‬اتوماتیک‬ ‫برلیانس اچ‪- 320‬اتوماتیک‬ ‫‪51/003/500‬‬ ‫برلیانس اچ‪- 330‬اتوماتیک‬ ‫‪51/000/000‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل نیوفیس‪+‬اتوپارک‬ ‫کیا ریو صندوقدار ‪2016‬‬ ‫‪64/026/000‬‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک‬ ‫‪39/800/000‬‬ ‫‪44/800/000‬‬ ‫هیوندای ولستر‪ 6 .‬ایربگ‪2016‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬نیوفیس کامل‪2017‬‬ ‫هیوندای سوناتا ال اف ‪.‬کامل با رادار ‪2017‬‬ ‫‪37/388/000‬‬ ‫رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫قیمت‪ ‬بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫‪54/220/000‬‬ ‫‪65/500/000‬‬ ‫‪52/000/000‬‬ ‫کیا سورنتو اتاق جدید ‪ 204‬کامل ‪+2017‬اتوپارک‬ ‫تویوتا یاریس هاچ بک ‪2016‬‬ ‫تویوتا کروال جی ال ای کامل ‪2016‬‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار (تومان)‬ ‫‪124/507/000‬‬ ‫‪123/000/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪188/000/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪140/000/000‬‬ ‫‪189/554/000‬‬ ‫‪195/000/000‬‬ ‫‪75/197/000‬‬ ‫‪77/000/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪105/027/000‬‬ ‫‪236/000/000‬‬ ‫‪107/000/000‬‬ ‫‪105/050/000‬‬ ‫‪108/000/000‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪201/000/000‬‬ ‫‪....‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪179/000/000‬‬ ‫‪244/000/000‬‬ ‫‪115/000/000‬‬ ‫‪112/000/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪156/000/000‬‬ ‫‪109/900/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪111/000/000‬‬ ‫‪217/000/000‬‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی در‬ ‫رش��د صنعت خودرو کش��ور‬ ‫نقش بس��زایی دارد و برقراری‬ ‫ارتباط��ات بین المللی و جذب‬ ‫س��رمایه های خارجی حرکتی‬ ‫بس��یار مطل��وب در راس��تای‬ ‫پیش��رفت این صنعت اس��ت‬ ‫ابوالقاسم اروند‬ ‫اما اگر سرمایه گذاران خارجی‬ ‫رییس انجمن قطعه سازان‬ ‫اق��دام ب��ه س��رمایه گذاری با‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫قطعه س��ازان داخل��ی نکنند‪،‬‬ ‫نمی توان انتظ��ار بروز تغییر و‬ ‫تحول در صنعت خودرو کشور داشت چرا که شرط پیشرفت‬ ‫خودروسازی تحکیم صنعت قطع ه کشور است‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاران خارج��ی بای��د در جهت��ی هماهن��گ با‬ ‫قطعه سازان داخلی حرکت کنند و برقرار نشدن همکاری بین‬ ‫قطعه س��ازان داخلی و س��رمایه گذاران خارجی موجب در جا‬ ‫زدن صنعت خودرو کش��ور شده و همچنان باید شاهد مونتاژ‬ ‫خودرو‪ ،‬بدون هیچ گونه انتقال فناوری در کشور باشیم که در‬ ‫این صورت ضرر هنگفتی به صنعت خودرو وارد می شود‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که قطعه سازان از توان داخلی سازی مطلوبی‬ ‫برخوردار هستند‪.‬‬ ‫البته افزایش س��هم قطعه س��ازان در تولی��د تنها از طریق‬ ‫حمایت های دول��ت در برابر س��رمایه گذاران خارجی ممکن‬ ‫می شود‪ .‬اگر صنعت قطع ه و مجموعه سازی در ایران همچون‬ ‫سایر کشورهای جهان پابرجا باشد صنعت خودرو نیز ماندگار‬ ‫خواهد بود چراکه قطعه س��ازی بخش اصلی خودروس��ازی را‬ ‫تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫انتقال دانش فنی و ورود ماش��ین االت نوین و پیشرفته در‬ ‫پی برقراری ارتباطات بین المللی جدید قطعه س��ازان داخلی‬ ‫ب��ا س��رمایه گذاران خارجی محقق می ش��ود و متاس��فانه تا‬ ‫امروز هیچ گونه س��رمایه گذاری مشترک مفید و موثری بین‬ ‫قطعه سازان داخلی و س��رمایه گذاران خارجی برقرار نشده و‬ ‫انجام این مهم تنها به وس��یله حمایت های دولت امکان پذیر‬ ‫خواه��د بو د و تا زمان��ی که صنعت قطع ه و مجموعه س��ازی‬ ‫خودرو در کشور تقویت نشود صنعت خودرو هیچ حرکت رو‬ ‫به جلویی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عرضه قطعات یدکی دست دوم‬ ‫به درخواست متقاضی‬ ‫در حال��ی که فعالیت ه��ا برای رفع معضالت موج��ود در بازار‬ ‫لوازم یدکی قطعات خودرو شکل گرفته است‪ ،‬سخنگوی اتحادیه‬ ‫صنف فروش��ندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین االت در این باره‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به عرضه برخی از قطعات بی کیفیت و دست دوم‬ ‫در بازار‪ ،‬براس��اس قوانین نظام صنفی‪ ،‬فروشندگان لوازم یدکی‬ ‫به هیچ عنوان حق فروش قطعات دست دوم را ندارند و چنانچه‬ ‫قطعه ای به فروش برسد بر اساس خواست مشتری است‪.‬‬ ‫سیدمهدی کاظمی در گفت وگو با خبرخودرو اظهار کرد‪ :‬البته‬ ‫این امکان وجود دارد که قطعه دس��ت دومی بنا به درخواس��ت‬ ‫مش��تری‪ ،‬از س��وی برخی فروش��ندگان از بازار اوراق تهیه و به‬ ‫مشتری ارائه شود که احتمال ان نیز تنها یک درصد است‪.‬‬ ‫وی با رد ایراد های مطرح نس��بت ب��ه کیفیت قطعات داخلی‬ ‫افزود‪ :‬در صورتی که یک تا ‪۲‬درصد قطعات بی کیفیت س��اخت‬ ‫داخل در بازار وجود داش��ته باش��د این مس��ئله ب��ه کارگاه های‬ ‫تولیدی بدون مجوز بازمی گردد که در حال حاضر از سوی برخی‬ ‫کارگران کارخانه های تولیدی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫این فع��ال بازار لوازم یدکی تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر قطعات‬ ‫تولی��دی در ایران به لحاظ کیفیت در حد قطعات اصلی اروپایی‬ ‫اس��ت و اگر قطعه ای در کشور به نام تولید داخل به بازار عرضه‬ ‫شود به طور عمده قطعات غیرایرانی است که در بسته بندی های‬ ‫تقلبی ارائه می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به وجود برخی قطعات بی کیفیت و کپی در بازار‬ ‫گفت‪ :‬احتمال عرضه قطعات کپی از س��وی برخی فروش��ندگان‬ ‫لوازم یدکی در بازار وجود دارد که البته این مسئله موجب ارجاع‬ ‫شکایت های بسیاری به اتحادیه لوازم یدکی شده است‪.‬‬ ‫س��خنگوی اتحادیه صنف فروش��ندگان لوازم یدکی خودرو و‬ ‫ماش��ین االت در ادامه از افزایش میزان شکایت از عرضه قطعات‬ ‫بی کیفیت به بازار خبر داد و گفت‪ :‬با وجود اینکه میزان شکایت‬ ‫از قطعات بی کیفیت در ‪3‬ماه نخس��ت امسال بسیار کاهش پیدا‬ ‫کرد اما متاسفانه در ‪ 3‬ماه دوم و سوم امار شکایت سیر صعودی‬ ‫داشته که البته ‪۹۹‬درصد ش��کایت ها مربوط به قطعات وارداتی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬تعدادی از افراد ک��ه در زمینه خرید و فروش‬ ‫قطع��ات اطالعاتی ندارند یا ب��ه تازگی وارد بازار ش��ده اند اما از‬ ‫کیفی��ت باالی قطعات ایرانی مطلع هس��تند‪ ،‬قطعات خارجی را‬ ‫در بس��ته بندی های ایرانی ق��رار داده و به ن��ام کاالی ایرانی به‬ ‫فروش می رسانند‪ .‬این فعال بازار لوازم یدکی در ادامه با توجه به‬ ‫ارائ��ه برخی راهکارها به منظور جلوگیری از ورود قطعات قاچاق‬ ‫و بی کیفی��ت به کش��ور گفت‪ :‬اتحادیه ب��رای جلوگیری از ورود‬ ‫قطعات راهکارهایی را ارائه کرده اس��ت اما در زمینه به کارگیری‬ ‫انها اقدام عملی چندانی از سوی دستگاه های مجری انجام نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کاظمی تصریح ک��رد‪ :‬درحال حاضر بخ��ش مهمی از قطعات‬ ‫بی کیفیت از گمرکات رس��می وارد می ش��ود و ب��ه هیچ عنوان‬ ‫قطعات بی کیفیت به صورت قاچاق وارد نمی شود‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬دی ‪ 24 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 24‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 12‬پیاپی ‪1985‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫جلسه کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس با انجمن واردکنندگان‬ ‫ریی��س کمیته صنعت کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫شورای اس�لامی از تشکیل نخستین جلس��ه کمیسیون صنایع‬ ‫و مع��ادن با انجمن صنف��ی واردکنندگان خب��ر داد و گفت‪ :‬در‬ ‫هفته گذشته نخستین جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با انجمن صنفی واردکنندگان درباره واردات‬ ‫خودروهای امریکایی برگزار شد‪.‬‬ ‫ولی ملکی در گفت وگو با خبر خودرو اظهار کرد‪ :‬براین اساس‬ ‫جلس��ه نهایی کمیس��یون صنایع و معادن درباره جریان واردات‬ ‫خودروهای امریکایی در هفته اینده برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی در راستای اظهارات رهبر معظم انقالب در حال بررسی‬ ‫جری��ان واردات خودروه��ای امریکایی و درس��تی و نادرس��تی‬ ‫این مس��ئله اس��ت و به زودی نظر نهایی خود را درباره واردات‬ ‫خودروهای امریکایی به کشور اعالم خواهد کرد‪.‬‬ ‫نماین��ده مشکین ش��هر در مجلس دهم همچنین از بررس��ی‬ ‫موض��وع تولی��د خودروهای برق��ی و هیبریدی در کمیس��یون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی خب��ر داد و گفت‪ :‬در‬ ‫هفته اخیر نخس��تین جلسه این کمیسیون با حضور شرکت ها و‬ ‫تولیدکنندگان فعال در حوزه تولید خودروهای برقی تش��کیل و‬ ‫در زمین��ه تولید خودروهای برقی و هیبریدی و ضرورت انها در‬ ‫کشور مباحثی مطرح شد‪.‬‬ ‫نمره قبولی پارس خودرو‬ ‫در ازمون االیندگی‬ ‫براس��اس ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و اس��تاندارد ایران‪،‬‬ ‫محصوالت تولیدی شرکت پارس خودرو از گروه سایپا در ازمون‬ ‫االیندگی نمره قبولی را کسب کردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش س��ایپانیوز‪ ،‬ب��ا اج��رای ازم��ون االیندگی روی‬ ‫خودروهای تولیدی و وارداتی‪ ،‬از سوی شرکت بازرسی کیفیت و‬ ‫استاندارد ایران (‪ ،)ISQI‬محصوالت تولیدی پارس خودرو از گروه‬ ‫رنو‪ ،‬نمره قبولی کسب کرد تا بار دیگر شرکت پارس خودرو ثابت‬ ‫کند همواره پیشرو در کیفیت است‪.‬‬ ‫بناب��ر ای��ن گزارش‪ ،‬یک��ی از ش��اخص های اجب��اری صنعت‬ ‫خودرو که از س��وی سازمان محیط زیست پایش می شود‪ ،‬میزان‬ ‫االیندگی وسایط نقلیه موتوری است که از سوی شرکت ‪ISQI‬‬ ‫ازمون شده و گزارش ان به سازمان محیط زیست ارسال می شود‬ ‫که در ان خودروهای تندر‪ ،۹۰‬پارس تندر و رنو ساندرو موفق به‬ ‫کسب نمره قبولی در این ازمون شده اند‪.‬‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ تشکیل کارگروه سه جانبه‬ ‫انالیز قیمت جدید قطعات‬ ‫افزای��ش نرخ ارز و تاثیر ان ب��ر تامین مواد اولیه‬ ‫و همچنی��ن محصول نهایی‪ ،‬فع��االن حوزه صنعت‬ ‫قطعه و خودرو را دور یک میز کشاند تا راهکارهای‬ ‫کنت��رل این ش��رایط را موردبررس��ی ق��رار دهند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس هفته گذش��ته هیات رییسه انجمن‬ ‫قطعه سازان دیدارهایی با مدیران عامل ایران خودرو‬ ‫و س��ایپا برگزار کردند تا در این نشس��ت‪ ،‬راه هایی‬ ‫را ب��رای کنت��رل این روند بررس��ی کنن��د‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس مقرر ش��د تا کارگروهی سه جانبه با حضور‬ ‫قطعه س��ازان‪ ،‬خودروسازان و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت تشکیل شود تا قیمت ورودی های صنعت‬ ‫خودرو م��ورد ارزیابی قرار گیرد و انالیز جدیدی از‬ ‫قیمت قطعات خودرو تهیه شود‪.‬‬ ‫س��خنگوی انجمن قطعه س��ازان با بیان این خبر‬ ‫افزود‪ :‬این انالیز قیمتی ممکن اس��ت نشان دهنده‬ ‫افزای��ش قیم��ت تولی��د خ��ودرو باش��د‪ ،‬از این رو‬ ‫می توانیم با اجرای راهکارهایی مانند کاهش قیمت‬ ‫م��واد اولیه یا کاه��ش هزینه ه��ای دولتی صنعت‬ ‫خودرو مانع از افزایش قیمت خودرو شویم‪.‬‬ ‫فره��اد بهنیا با تاکید ب��ر اینکه اگر دولت مصمم‬ ‫به حفظ قیمت خودرو در همین حد فعلی اس��ت‪،‬‬ ‫بهترین راه��کار کاهش هزینه های دولتی و کنترل‬ ‫ورودی ه��ای صنع��ت خ��ودرو خواهد ب��ود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫افزایش هزینه تولید ممکن است باعث ایجاد بحران‬ ‫جدی در بسیاری از شرکت های قطعه سازی شود‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬در حال حاض��ر قیمت برخی‬ ‫مواد اولیه داخلی موردنیاز در صنعت قطعه س��ازی‬ ‫افزایش یافته و این مسئله افزایش قیمت تمام شده‬ ‫را به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫س��خنگوی انجمن قطعه س��ازان با بی��ان اینکه‬ ‫بیشترین افزایش قیمت از سوی شرکت های دولتی‬ ‫اتفاق افتاده که می توان به رش��د قیمت محصوالت‬ ‫فوالد مبارکه و همچنی��ن محصوالتی مانند مس‪،‬‬ ‫الومینیوم و مواد پتروش��یمی اش��اره کرد‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬افزایش قیمت این مواد اولیه در برخی موارد‬ ‫به گونه ای بوده که قیمت ماده اولیه داخلی به باالتر‬ ‫از قیمت مواد وارداتی رسیده است‪.‬‬ ‫بهنی��ا ب��ا بی��ان اینک��ه در س��ال جاری برخ��ی‬ ‫شرکت های زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قیمت‬ ‫محصوالت خود را ‪ ۲۲‬تا ‪ ۳۰‬درصد افزایش داده اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬محصوالت ش��رکت ف��والد مبارکه ‪۲۲‬درصد‬ ‫افزایش قیمت داشته اند که این مسئله روی قیمت‬ ‫تولید قطعات خودرو تاثیرگذار بوده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه جلس��ه هیات مدی��ره انجمن‬ ‫قطعه س��ازان با مدیران عامل س��ایپا و ایران خودرو‬ ‫گفت‪ :‬در جلس��ه با خودروس��ازان عن��وان کردیم‬ ‫که یکی از راه های کاه��ش قیمت خودرو‪ ،‬افزایش‬ ‫نیافتن قیمت مواد اولیه و حرکت به سمت کاهش‬ ‫قیمت مواد اولیه داخلی است‪ .‬انها نیز عنوان کردند‬ ‫که افزایش قیمت خودرو در ش��رایط فعلی به نفع‬ ‫خودروساز و قطعه ساز نیست اما با این حال بحثی‬ ‫درباره دس��تور مدیران خودروس��از به شرکت های‬ ‫تامین کنن��ده قطعات برای کاه��ش قیمت مطرح‬ ‫نشد‪.‬‬ ‫ تولید خودرو‬ ‫از برنامه پیشی گرفت‬ ‫در چهل وششمین نشست شورای سیاست گذاری‬ ‫صنعت خ��ودرو که با حضور محمدرض��ا نعمت زاده‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و نی��ره پیروزبخت‬ ‫رییس سازمان ملی استاندارد برگزار شد‪ ،‬بر ضرورت‬ ‫برنامه ریزی خودروس��ازان بر به کارگیری اقدامات و‬ ‫تمهیدات الزم با هدف افزایش صادرات تاکید شد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت تولید ‪۹۴۶‬هزار و ‪ ۵۳۳‬دس��تگاه‬ ‫انواع خودرو در کشور در مقایسه با مدت مشابه سال‬ ‫گذشته و رشد ‪۳۸/۷‬درصدی مورد تاکید قرار گرفت‪.‬‬ ‫امیرحسین قناتی سخنگوی شورای سیاست گذاری‬ ‫خودرو در گفت وگو با شاتا در پایان این نشست اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در این مدت ‪۸۸۰‬هزار دس��تگاه انواع خودروی‬ ‫س��واری در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت‬ ‫مشابه سال گذشته ‪۴۰/۷‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ب��رای نخس��تین بار عملکرد‬ ‫ش��رکت های خودروس��ازی از برنامه پیش��ی گرفته‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬براس��اس برنامه ریزی انجام شده تولید‬ ‫خودرو در کش��ور تا پایان اذر ماه باید به ‪۹۳۹‬هزار و‬ ‫‪ ۸۶۷‬دس��تگاه انواع خودرو در کشور می رسید که با‬ ‫میزان تولید فعلی ‪۰/۷‬درصد از برنامه پیش هستیم‪.‬‬ ‫سخنگوی شورای سیاست گذاری خودرو به محقق‬ ‫نش��دن اهداف مورد نظر در بخ��ش صادرات خودرو‬ ‫اش��اره و تصریح ک��رد‪ :‬تاکید داریم تا ش��رکت های‬ ‫خودروس��از اقدامات و تمهی��دات الزم برای افزایش‬ ‫ص��ادرات و ارتقای کیفیت را به کار گیرند تا در این‬ ‫بخش نیز از برنامه پیشی بگیریم‪.‬‬ ‫قناتی گزارش واحد رس��یدگی به شکایات صنعت‬ ‫خودرو در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را موضوع‬ ‫مطرح شده بعدی در این نشست عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫با توج��ه به گزارش های ارائه ش��ده و گزارش منابع‬ ‫دیگر‪ ،‬روند ش��کایت ارائه ش��ده به صنعت خودرو با‬ ‫وجود افزایش تیراژ کاهش پیدا کرده اس��ت‪ ،‬با این‬ ‫وجود مقرر ش��د شرکت های خودروس��از تمهیدات‬ ‫الزم ب��رای افزایش کیفیت و کاهش عیب و نقص ها‬ ‫در خودرو که منجر به نارضایتی مش��تری می ش��ود‬ ‫و همچنین ارتقای سیس��تم رس��یدگی به ش��کایت‬ ‫را ب��ه گونه ای س��اماندهی کنند که ش��کایت ها در‬ ‫ل شده و به‬ ‫همان مجموعه خودروس��ازی حل و فص ‬ ‫سازمان های باالتر ارجاع داده نشود‪.‬‬ ‫وی رعایت استانداردهای پیشنهادی سازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد درباره ارتقای صنع��ت خودرو با توجه به‬ ‫نحوه اجرا و زیرس��اخت هایی که مورد نیاز است را از‬ ‫دیگر مباحث این نشست برشمرد و افزود‪ :‬مقرر شد‬ ‫این برنامه با همکاری سازمان ملی استاندارد تدوین‬ ‫و نحوه ارتقای اس��تانداردها در صنعت خودرو با این‬ ‫سازمان مصوب و نهایی شود‪.‬‬ ‫سخنگوی شورای سیاست گذاری خودرو همچنین‬ ‫از ارائه گزارش ش��رکت های تامین کننده قطعات در‬ ‫این نشس��ت خبر داد و گفت‪ :‬با توج��ه به اقداماتی‬ ‫که ش��رکت های خودروس��از در جهت اهداف کیفی‬ ‫تامین شده برای صنعت خودرو تا پایان سال درنظر‬ ‫گرفته ان��د‪ ،‬در بخش قطعه س��ازی نیز تامین قطعات‬ ‫ب��ا کیفیت‪ ،‬کاه��ش قطعات برگش��تی از خطوط و‬ ‫همچنین افزایش کیفیت قطعات از تامین کننده های‬ ‫مختلف باید به طور جدی مدنظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫مدیر اجرایی شرکت همایش ارا در گفت وگو با «گسترش صنعت» خبر داد‬ ‫بسته های حمایتی برای شرکت کنندگان در چهارمین همایش صنعت خودرو‬ ‫مدی��ر اجرایی ش��رکت همای��ش ارا و عضو گروه مش��اورین ارا با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه چهارمین همایش بین المللی صنع��ت خودرو‪ ،‬بزرگترین همایش‬ ‫صنعتی امس��ال خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت خودرو در س��ال های گذشته به‬ ‫بلوغ نسبی دست یافت ه از این رو وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید دارد با‬ ‫توجه به شرایط فعلی این صنعت و نیاز به حرکت به سمت مشتری مداری‪،‬‬ ‫تمرکز بیشتری روی ارائه خدمات پس از فروش انجام شود‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫ای��ن همایش در حجم وس��یعی با حضور تعداد زی��ادی از فعاالن داخلی و‬ ‫خارجی این صنعت در بهمن ماه برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫محمدعلی دیبایی گروه های مخاطب این همایش را خودروسازان داخلی‬ ‫و بین المللی‪ ،‬واردکنندگان خودرو تولیدکنندگان و تامین کنندگان قطعات‬ ‫و مجموعه های خودرو‪ ،‬تولیدکنندگان تجهیزات تعمیرگاهی‪ ،‬ارائه کنندگان‬ ‫خدم��ات و راهکار های مدیریت��ی مرتبط با صنعت خودرو و ش��رکت های‬ ‫مشاوره و همه فعاالن گروه های مربوط به صنعت خودرو دانست و افزود‪ :‬بر‬ ‫این اس��اس از همه گروه های مرتبط با صنعت خودرو ایران برای حضور در‬ ‫ط را برای بیش از هزار‬ ‫ای��ن همایش دعوت به عم��ل اورد ه و اطالعات مربو ‬ ‫شرکت فعال در صنعت خودرو که در ایران مشغول فعالیت هستند‪ ،‬ارسال‬ ‫کرده ایم‪ .‬در واقع بخش های مختلف خودروسازی و شرکت های ارائه دهنده‬ ‫خدمات پس از فروش‪ ،‬شرکت های قطعه سازی‪ ،‬بانک ها‪ ،‬بیمه ها‪ ،‬لیزینگ ها‬ ‫و ش��رکت های نرم افزاری مرتبط با صنعت خودرو و همچنین ش��رکت های‬ ‫ارائه دهن��ده راهکاره��ای مدیریتی در این صنعت در جری��ان برگزاری این‬ ‫همایش قرار گرفته اند و اطالع رسانی کامل به انها انجام شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به بخش علمی ای��ن همایش اف��زود‪ :‬در بخش علمی این‬ ‫همای��ش فراخوان دریاف��ت مقاالت علمی با رویک��رد تجربیات و رویه های‬ ‫ت پس ازف��روش و نیز انتخاب و دعوت از س��خنان‬ ‫موف��ق در زمینه خدما ‬ ‫کلیدی انجام ش��د بر این اساس اطالع رسانی کاملی به دانشگاه های معتبر‬ ‫ایران که در زمینه خودرو‪ ،‬مدیریت‪ ،‬فروش و خدمات پس از فروش دارند و‬ ‫نیز اساتید دانشگاهی مرتبط با محور های همایش‪ ،‬انجام و دعوت رسمی از‬ ‫این مراکز و افراد به همراه پوستر فراخوان مقاالت انجام شده است‪.‬‬ ‫مدیر اجرایی شرکت همایش ارا و عضو گروه مشاورین ارا درباره اقدامات‬ ‫انجام ش��ده در بخش بین الملل این همایش اظه��ار کرد‪ :‬در این بخش در‬ ‫هم��ه زمینه ها از بزرگترین تولیدکنندگان خ��ودرو در ‪ ۵‬قاره جهان اعم از‬ ‫ش��رکت های فعال و غیرفعال در صنعت خودروی ایران ارتباط برقرار شده‬ ‫و در حال مذاکره هس��تیم ک��ه تاکنون مذاکرات با بیش از ‪ ۲۰۰‬ش��رکت‬ ‫بین المللی برای حضور در این همایش انجام شده است‪.‬‬ ‫دیبای��ی یکی از بخش های پررن��گ این همایش در ح��وزه بین الملل را‬ ‫حض��ور انجمن ها اعالم و تصری��ح کرد‪ :‬انجمن خدمات پ��س از فروش به‬ ‫همراه انجمن خودروس��ازان و انجمن سازندگان قطعات و مجموعه خودرو‬ ‫از ابتدا جزو متولیان این همایش بوده اند بر این اس��اس در بخش بین الملل‬ ‫نی��ز با انجمن های مرتب��ط با صنعت خودرو از کش��ورهای صاحب صنعت‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬مذاکراتی انج��ام و از انها برای حضور در ای��ن همایش دعوت به‬ ‫تاکنون مذاکرات‬ ‫با بیش از‬ ‫‪ ۲۰۰‬شرکت‬ ‫بین المللی‬ ‫برای حضور در این‬ ‫همایش انجام‬ ‫شده است‬ ‫عمل امده اس��ت که استقبال بی نظیری از سوی انجمن های معتبر اروپایی‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫او از اس��تقبال ش��رکت ها‪ ،‬انجمن ه��ا و گروه های متعدد از کش��ورهایی‬ ‫ازجمله المان‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬س��وئد‪ ،‬ژاپن‪ ،‬کره‪ ،‬چین‪ ،‬برزیل‪ ،‬مکزیک و تونس‬ ‫ب��رای حض��ور در این همایش خبر داد و گفت‪ :‬این کش��ورها موافقت خود‬ ‫را ب��رای دع��وت از انجمن ها و افراد کلیدی و همچنی��ن اعضای انها اعالم‬ ‫کرده اند تا افراد تخصصی در این همایش شرکت کنند‪ .‬یکی از نکات مورد‬ ‫تاکید‪ ،‬امکانات فراهم ش��ده در این همایش برای حاضران است تا چگونه و‬ ‫در چه سطوحی می توانند حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫مدیر اجرایی ش��رکت همای��ش ارا و عضو گروه مش��اورین ارا ادامه داد‪:‬‬ ‫نخس��تین بخش��ی که افراد می توانند در این همایش حضور داشته باشند‬ ‫مش��ارکت فردی اعضای مدیران شرکت های مرتبط با صنعت خودرو است‬ ‫ب��ا توجه به حضور همه افراد کلیدی صنعت خودرو در بخش های دولتی و‬ ‫ا جرایی‪ ،‬تصمیم گیران و تصمیم سازان‪ ،‬قانون گذاری و نظارت و بازرسی این‬ ‫همایش فرصت منحصر به فردی جهت اس��تفاده از سخنرانی ها و کانال های‬ ‫تخصصی و نیز در صورت تمایل ارائه مقاالت خواهد بود‪.‬‬ ‫دیبای��ی بخش دوم که فعاالن صنعت خودرو می توانند حضور پرنگ تری‬ ‫داش��ته باشند را حضور در نمایش��گاه جانبی چهارمین همایش بین المللی‬ ‫صنعت خودرو دانس��ت و افزود‪ :‬این نمایشگاه در مجموعه برج میالد جنب‬ ‫مرک��ز همایش های این برج در فضایی حدود ‪۶‬هزار مترمربع برگزار خواهد‬ ‫ش��د و فرصت مناسبی است تا ش��رکت ها محصوالت و خدمات خود را به‬ ‫نمای��ش بگذارند‪ .‬بنابراین در حال حاضر همه نقش��ه ها و طراحی های این‬ ‫فضای نمایش��گاهی اماده و برای همه ش��رکت ها ارس��ال شده که تاکنون‬ ‫استقبال خوبی از ان به عمل امده و شرکت ها در حال نهایی کردن حضور‬ ‫خود در این نمایش��گاه هس��تند و پیش بینی می ش��ود با توجه به استقبال‬ ‫کم نظیر جهت حضور در این نمایش��گاه طی دو هفته اینده کلیه فضا های‬ ‫نمایشگاهی به درخواست کنندگان تخصیص یابد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در این نمایش��گاه ‪ 3‬بخش مختلف پیش بینی ش��ده‬ ‫است‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬یک بخش و سالن از این نمایشگاه به سازمان گسترش‬ ‫و نوس��ازی صنایع ایران و ش��رکت های زیرمجموع��ه داخلی و خارجی این‬ ‫س��ازمان که در صنعت خودرو مش��غول به فعالیت هس��تند‪ ،‬تعلق خواهد‬ ‫داشت‪ .‬یک سالن نیز به خودروسازان داخلی و خارجی فعال اختصاص یافته‬ ‫ک��ه تولیدکنندگان ایرانی با خودروهای تولی��دی و خدمات پس از فروش‬ ‫خود در این نمایش��گاه حاضر خواهند شد و خودروسازان خارجی نیز یا از‬ ‫طریق نمایندگان خود در داخل کش��ور یا به صورت مستقل توانمندی های‬ ‫خود را در معرض نمایش خواهند گذاش��ت‪ .‬س��الن سوم نیز به بخش های‬ ‫مرتب��ط با صنعت خودرو ایران از جمل��ه تولیدکنندگان قطعات‪ ،‬تجهیزات‬ ‫تعمیرگاهی و خدمات و راهکارهای مدیریتی اختصاص خواهد یافت‪.‬‬ ‫به گفته دیبایی‪ ،‬در حاش��یه این نمایش��گاه نیز فضای محدودی با هدف‬ ‫نمایش تعداد محدودی از خودروهای سنگین به صورت کامیون‪ ،‬کامیونت یا‬ ‫اتوبوس پیش بینی شده که بی شک مخاطب خوبی به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این نمایش��گاه از ‪ ۲۱‬بهمن ماه و ‪3‬روز پیش از همایش‬ ‫کار خ��ود را اغ��از کرده و ت��ا ‪ ۲۵‬بهمن ماه بعد از برگ��زاری همایش ادامه‬ ‫می یابد‪ ،‬افزود‪ :‬این نمایش��گاه ها در این روزها پذیرای مخاطبان عام اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین در روزهای بازگش��ایی نمایشگاه (‪ ۲۱‬و ‪ ۲۲‬بهمن ماه) با روزهای‬ ‫پایانی جش��نواره فیلم فجر که مخاطبان زیادی دارد همزمان ش��ده بر این‬ ‫اساس تعاملی با ستاد جشنواره فیلم فجر انجام تا به مخاطبان این جشنواره‬ ‫اطالع رس��انی شود تا در این نمایشگاه حضور پیدا کنند‪ .‬همچنین مراسمی‬ ‫جهت حضور بازیگران و اهالی س��ینما در این نمایشگاه پیش بینی شده که‬ ‫مورد استقبال مخاطبان عام این نمایشگاه قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫مدی��ر اجرایی ش��رکت همایش ارا و عض��و گروه مش��اورین ارا از ایجاد‬ ‫کمپین های تبلیغاتی و اطالع رس��انی گسترده ای برای در اختیار قرار دادن‬ ‫اطالعات مربوط به این همایش و نمایشگاه خبر داد و گفت‪ :‬از انجا که این‬ ‫نمایشگاه مخاطب عام دارد و عامه مردم قادر به بازدید از نمایشگاه هستند‬ ‫این اطالع رس��انی از طریق جراید رسانه های دیجیتال‪ ،‬شبکه های مجازی‪،‬‬ ‫روزنامه ها و تبلیغات محیطی به اطالع مردم خواهد رسید‪.‬‬ ‫دیبایی ادامه داد‪ :‬ش��رکت های تولیدکننده خ��ودرو نیز می توانند در این‬ ‫نمایش��گاه کمپین های فروش ویژه همایش صنعت خودرو داشته باشند و‬ ‫خدمات ویژه پس از فروش خود را از طریق این کمپین ها به مخاطبان ارائه‬ ‫و فروش های فوق العاد ه را به همراه خدمات پس از فروش ویژه اطالع رسانی‬ ‫کنن��د‪ .‬وی ش��کل دیگری که ش��رکت های خودروس��از می توانند در این‬ ‫همایش و نمایش��گاه ش��رکت کنند را حمایت مالی از این همایش اعالم و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ش��رکت ه ا می توانند با انتخاب یکی از بسته های حمایت مالی‬ ‫که برای این همایش تعریف ش��ده و ب��ه اطالع همه فعاالن صنعت خودرو‬ ‫رس��یده‪ ،‬حضور خود را در این همایش پررنگ کنند‪ .‬شرکت ها می توانند با‬ ‫انتخاب و توافق انجام ش��ده با مجری برگزاری همایش‪ ،‬ضمن بهره بردن از‬ ‫بس��ته های پیش بینی شده نشست های تجاری مش��ترکی با نام برند خود‬ ‫برگزار کنند‪ .‬با انتخاب هر بسته حمایتی‪ ،‬حضور نام انها در همه بخش های‬ ‫همایش و نمایش��گاه و اقالم مربوط به برگزاری همایش درج خواهد ش��د‪.‬‬ ‫همچنین کارگاه های اموزشی پیش بینی شده که شرکت ها می توانند برای‬ ‫اطالع رسانی به حاضران و ارائه محصوالت خود از ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫دیبایی با اشاره به تشکیل سه کمیته علمی‪ ،‬بین الملل و اطالع رسانی در‬ ‫حاش��یه این همایش اظهار کرد‪ :‬در کمیت��ه علمی این همایش موضوعاتی‬ ‫در زمینه تعیین محور های اطالع رس��انی‪ ،‬جمع اوری مقاالت‪ ،‬تعیین هیات‬ ‫داوران و مواردی از این دست مورد بررسی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در کمیت��ه بین المل��ل نیز دعوت از مهمان و س��خنرانان‬ ‫خارجی و حضور ش��رکت های خارجی برای ش��رکت در چهارمین همایش‬ ‫بین المللی صنعت خودرو پیگیری ش��ده اس��ت‪ .‬کمیته اطالع رس��انی نیز‬ ‫وظیفه تعیین سیاس��ت ها و کمپین های مرتبط با خبررسانی و تبلیغات را‬ ‫برعهده دارد‪.‬‬ ‫به گفته دیبایی ش��ورای سیاست گذاری این همایش هر هفته با برگزاری‬ ‫جلساتی منظم مراحل اجرای برگزاری همایش را پیگیری می کنند‪.‬‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنعت زیرساخت‬ ‫‪ 4‬دی ‪ 24 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 24‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 12‬پیاپی ‪1985‬‬ ‫خبر‬ ‫توانایی تامین برق‬ ‫با وجود افت فشار گاز نیروگاه ها‬ ‫علیرضا دائمی‬ ‫معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو از تاثیر تصویب الیحه بودجه خبر داد‬ ‫واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی‬ ‫اعتبار بخش اب در بودجه سال ‪ ۹۵‬برابر ‪6/9‬هزار میلیارد تومان‬ ‫بود که این رقم در بودجه س�ال ‪ ۹۶‬با ‪۴‬درصد افزایش‪7/2 ،‬هزار‬ ‫میلیارد تومان پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫مع�اون برنامه ریزی و ام�ور اقتصادی وزیر نی�رو گفت‪ :‬وزارت‬ ‫علیرض��ا دائم��ی با بیان‬ ‫صنعت زیرساخت اینکه هفته گذش��ته‪2 ،‬‬ ‫ه��زار و ‪ 200‬میلی��ارد‬ ‫تومان دیگر از انواع این‬ ‫اوراق عرضه شده است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در مجموع امس��ال از ح��دود ‪۷‬هزار میلیارد‬ ‫تومان اوراق مشارکت استفاده کرده ایم‪.‬‬ ‫علیرضا دائمی با اش��اره به اینکه اعتبارات امسال‬ ‫وزارت نیرو حداکثر ‪۱۰‬هزار میلیارد تومان اس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این در حالی اس��ت که برای انجام طرح های‬ ‫خود به ‪۲۰۰‬هزار میلی��ارد تومان اعتبار نیاز داریم‬ ‫و الزم است که بخش خصوصی مشارکت بیشتری‬ ‫در طرح های اب و برق داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش اعتب�ار اب در الیحه بودجه‬ ‫سال ‪۹۶‬‬ ‫دائم��ی از اب به عن��وان عنصری ک��ه در تولید‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬کش��اورزی و انرژی نق��ش تعیین کننده‬ ‫دارد‪ ،‬ی��اد کرد و افزود‪ :‬در الیحه بودجه س��ال ‪۹۶‬‬ ‫ظرفیت ه��ای خوبی برای وزارت نیرو درنظر گرفته‬ ‫شده و با توجه به خاص بودن مسئله اب در برنامه‬ ‫شش��م توس��عه‪ ،‬با وجود اینکه بودجه های عمومی‬ ‫به ط��ور تقریب��ی در تمام مولفه ها کاهش داش��ته‪،‬‬ ‫بودجه اب از افزایش برخوردار بوده است‪.‬‬ ‫مع��اون برنامه ریزی و امور اقتص��ادی وزیر نیرو‬ ‫ادامه داد‪ :‬اعتبار بخش اب در بودجه سال ‪ ۹۵‬برابر‬ ‫‪6/9‬ه��زار میلیارد تومان بود که این رقم در بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬با ‪۴‬درصد افزایش به ‪7/2‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬بودجه وزارت نیرو برای س��ال‬ ‫‪ ۹۶‬نیز حدود ‪۱۰‬هزار میلیارد تومان براورد ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دائم��ی ب��ا بی��ان اینک��ه در بخ��ش ب��رق یا از‬ ‫بودجه های دولتی اس��تفاده نمی کنیم یا به ندرت‬ ‫اس��تفاده خواهیم کرد‪ ،‬افزود‪ :‬در توسعه منابع ابی‬ ‫در حوضه های ابریزمش��ترک‪ ،‬به ویژه س��اماندهی‬ ‫رودخانه ه��ا‪ ،‬جلوگی��ری از الودگ��ی مناب��ع ابی و‬ ‫تاسیسات فاضالب شاهد این افزایش بوده ایم‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬در برنامه ارائ��ه خدمات اب‬ ‫ش��هری و روس��تایی و مبحث فاض�لاب‪ ،‬اعتبارات‬ ‫بودج��ه از ‪۴۵۰‬میلی��ارد تومان ب��ه ‪۱۲۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان افزایش داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹میزان عوارض اب و برق در سال ‪۹۶‬‬ ‫مع��اون برنامه ریزی و امور اقتص��ادی وزیر نیرو‬ ‫درب��اره ع��وارض دریافت��ی در بخ��ش اب و برق‬ ‫گف��ت‪ :‬در این باره دو تبص��ره داریم که به ازای هر‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬لیت��ر اب‪ ،‬مبلغ ‪ ۱۵‬تومان به عنوان عوارض‬ ‫از مش��ترکان ش��هری دریافت می ش��ود و تا سقف‬ ‫‪۷۰‬میلیارد تومان برای توسعه طرح های اب رسانی‬ ‫روستایی هزینه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در بخش برق نیز در س��ال اینده‬ ‫به ازای هر کیلووات س��اعت برق مصرفی‪ ۵۰ ،‬ریال‬ ‫نیرو تالش داش�ته در دولت یازدهم ط�رح جدیدی را اغاز نکند‬ ‫و هی�چ طرح س�ازه ای بزرگی مانند س�د را از اعتب�ارات داخلی‬ ‫اجرا نکرده اس�ت‪ .‬به گزارش گس�ترش صنعت‪ ،‬علیرضا دائمی‪،‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و ام�ور اقتصادی وزیر نیرو با بیان این مطلب‬ ‫که امس�ال بخش زیادی از اعتبارات وزارت نیرو از طریق اس�ناد‬ ‫خزانه اسالمی و اوراق مشارکت تامین شده است‪ ،‬افزود‪ :‬تاکنون‬ ‫ح�دود ‪۳‬هزار میلی�ارد تومان از این اوراق توزیع ش�ده و ‪۲‬هزار‬ ‫میلیارد تومان نیز در حال طی مراحل نهایی و اماده توزیع است‪.‬‬ ‫مانند س��دها را از اعتبارات داخل��ی اغاز نکرده ایم‬ ‫و طرح های فاضالبی نیز بیش��تر با مشارکت بخش‬ ‫خصوصی در حال انجام است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬س��ال گذش��ته بیش از ‪ ۸۷‬تصفیه خانه‬ ‫و امس��ال نیز ‪ ۲۶‬تصفیه خانه ب��ه بخش خصوصی‬ ‫واگذار شده است‪.‬‬ ‫عوارض از مش��ترکان ش��هری دریافت می شود که‬ ‫تا سقف ‪۱۱۰۰‬میلیارد تومان برای خرید تضمینی‬ ‫ب��رق تولی��دی از انرژی ه��ای پاک و برق رس��انی‬ ‫روستایی هزینه شود‪.‬‬ ‫دائمی تاکید کرد‪ :‬عوارض اب در سال ‪ ۹۶‬تغییری‬ ‫نداشته ولی عوارض برق به ازای هرکیلووات ساعت‬ ‫‹ ‹کاه�ش اعتبارات دولت�ی برای بخش‬ ‫از ‪ ۳۰‬به ‪ ۵۰‬ریال افزایش یافته و س��قف هزینه ها‬ ‫برق و انرژی‬ ‫نیز از ‪۷۰۰‬میلی��ارد تومان به ‪۱۱۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫معاون برنامه ریزی و ام��ور اقتصادی وزارت نیرو‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتب�ارات دول�ت ب�رای توس�عه‬ ‫ادامه داد‪ :‬در بخش برق‪ ،‬سرمایه گذاری های دولتی‬ ‫زیر ساخت های مسکن مهر‬ ‫به ج��ز در پروژه های پس��ت ها و خط��وط انتقال‪،‬‬ ‫علیرضا دائمی با اشاره به اینکه تمام ظرفیت های‬ ‫به حداق��ل رس��یده و اکثریت طرح ه��ای برقی با‬ ‫مربوط به اوراق مش��ارکت‪ ،‬فاینانس‪ ،‬اس��ناد خزانه‬ ‫سرمایه گذاری بخش خصوصی در حال انجام است‪.‬‬ ‫اس�لامی و صکوک اجاره ب��رای وزارت نیرو مدنظر‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬در الیحه بودجه س��ال ‪،۹۶‬‬ ‫قرار دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬برای جبران یارانه های انرژی که‬ ‫اعتبارات در بخش انرژی ‪ ۳۷‬درصد کاهش داش��ته‬ ‫دولت بابت س��وخت مصرف��ی نیروگاه ها به وزارت‬ ‫و به تدریج اعتبارات عمومی از بخش برق برداش��ته‬ ‫نفت می پ��ردازد نیز ‪۴‬هزار میلی��ارد تومان در نظر‬ ‫می ش��ود و دولت به عنوان تنظیم کننده بازار ایفای‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫نقش خواهد کرد‪.‬‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫دولت‬ ‫ش��د‪:‬‬ ‫وی یاد اور‬ ‫دائمی ب��ا بیان ای��ن مطلب که در‬ ‫علیرضا دائمی‪:‬‬ ‫در بخش برق‪،‬‬ ‫زیرس��اخت های اب و برق مسکن مهر‬ ‫اعتبارات طرح های تعادل بخش��ی در‬ ‫نیز ‪۱۲۵‬میلیارد توم��ان درنظر گرفته سرمایه گذاری های دولتی س��فره های زیرزمین��ی در ردیف های‬ ‫به جز در پروژه های‬ ‫ک��ه وزارت نیرو نیز باید س��هم خود را‬ ‫اعتباری متفرق��ه ‪۲۶۰‬میلیارد تومان‬ ‫پست ها و خطوط انتقال‪،‬‬ ‫به صورت جداگانه بپردازد‪.‬‬ ‫برای اب و برق خوزستان ‪۲۰۰‬میلیارد‬ ‫به حداقل رسیده و‬ ‫‹ ‹جل�ب مش�ارکت بخ�ش اکثریت طرح های برقی توم��ان و ب��رای تقوی��ت طرح ه��ای‬ ‫خصوص�ی ب�رای تامی�ن مال�ی با سرمایه گذاری بخش س��امانه های فاضالب شهرهای دارای‬ ‫طرح ها‬ ‫خصوصی در حال انجام تنش اب��ی ‪۵۰۰‬میلیارد تومان درنظر‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون برنامه ری��زی و امور اقتصادی‬ ‫گرفته شده است‪ ،‬افزود‪ :‬برای توسعه‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫وزیر نی��رو اف��زود‪ :‬در الیح��ه بودجه الیحه بودجه سال ‪ ،۹۶‬زیرس��اخت ها و خدمت رس��انی ب��ه‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬تبص��ره ای لح��اظ ش��ده تا اعتبارات در بخش انرژی جزیره ابوموس��ی ‪۵۰‬میلی��ارد تومان‬ ‫بتوانیم طرح های نیمه تمام را به بخش ‪ ۳۷‬درصد کاهش داشته و و در مجم��وع ح��دود ‪۱۷۰۰‬میلیارد‬ ‫خصوصی واگذار کنیم‪.‬‬ ‫به تدریج اعتبارات عمومی تومان در بودجه متفرقه درنظر گرفته‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه تبص��ره ‪ ۲۰‬بند از بخش برق برداشته شده است‪.‬‬ ‫می شود و دولت به عنوان‬ ‫«الف» مبنی بر جلب مش��ارکت بخش تنظیم کننده بازار ایفای � ‪۲۰‬درصد تولید برق کش�ور‬ ‫به عهده وزارت نیرو است‬ ‫خصوصی ب��رای تامین مالی طرح های‬ ‫نقش خواهد کرد‪.‬‬ ‫دائم��ی درباره واگ��ذاری نیروگاه ها‬ ‫در تملک با اولویت طرح های نیمه تمام‬ ‫به بخ��ش خصوصی با بیان اینکه این‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬دول��ت طرح ه��ای الزم را‬ ‫واگذاری ها براس��اس ضوابط خاصی در حال انجام‬ ‫پیش بین��ی و ب��رای س��ال اینده در قان��ون لحاظ‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬براس��اس سیاست های اصل‪ ۴۴‬قانون‬ ‫کرده که این منابع تلفیقی از منابع عمومی دولت‪،‬‬ ‫اساس��ی باید ‪ ۲۰‬درص��د تولید برق کش��ور را نگه‬ ‫تسهیالت صندوق توسعه ملی و اورده سرمایه گذار‬ ‫داری��م و با توجه به اینکه در زمان حاضر ‪ ۵۵‬درصد‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫تولید برق کش��ور از سوی بخش خصوصی در حال‬ ‫دائمی ادامه داد‪ :‬بر این اس��اس‪۲۰ ،‬درصد اورده‬ ‫انجام اس��ت پیش بینی می کنیم ‪ ۲۵‬درصد دیگر از‬ ‫س��رمایه گذار‪۲۵ ،‬درصد از مح��ل اعتبارات تملک‬ ‫ظرفیت های نیروگاهی کش��ور به بخش خصوصی‬ ‫دارایی ه��ا‪ ۲۵ ،‬درص��د از صن��دوق توس��عه ملی و‬ ‫منتقل شود‪.‬‬ ‫بقیه از محل تس��هیالت منابع مالی داخلی بانک ها‬ ‫‹ ‹‪۷۰‬طرح بزرگ در ‪ ۴۰‬کشور جهان‬ ‫مشارکت خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو با اشاره‬ ‫‹ ‹وزارت نی�رو ط�رح س�ازه ای اغ�از‬ ‫به اینکه در زمان تحریم توانسته ایم ضمن برطرف‬ ‫نمی کند‬ ‫دائمی با اینکه وزارت نیرو تالش داشته در دولت‬ ‫کردن مش��کالت اب و برق داخل��ی‪ ،‬در بازار برق‬ ‫یازده��م طرح جدیدی را اغ��از نکند‪ ،‬اظهارکرد‪۸ :‬‬ ‫بین المللی حضور داشته باش��یم‪ ،‬افزود‪ :‬در همین‬ ‫طرحی که امسال در الیحه بودجه پیش بینی شده‬ ‫شرایط ‪ ۷۰‬طرح بزرگ در ‪ ۴۰‬کشور جهان در حال‬ ‫اغلب طرح های سازه ای نیست و هیچ طرح سازه ای‬ ‫اجرا داریم و از دانش فنی ساخت سد‪ ،‬نیروگاه های‬ ‫برق اب��ی‪ ،‬نیروگاه ه��ای گازی در حال اجرا و حتی‬ ‫تصفیه خانه های اب و فاضالب در کش��ور که بومی‬ ‫شده اند نیز برخوردار هستیم‪.‬‬ ‫علیرض��ا دائم��ی با اش��اره ب��ه اح��داث نیروگاه‬ ‫«س��نگ توده‪ »۲‬در تاجیکس��تان که از بزرگترین‬ ‫نیروگاه ه��ای ابی منطقه اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬همچنین‬ ‫احداث س��د و نیروگاه خداافرین که با مش��ارکت‬ ‫خارجی از س��وی متخصصان ایرانی س��اخته شده‬ ‫است از نقاط عطف این صنعت به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬در زمان حاضر بخش��ی از برق‬ ‫ترکی��ه‪ ،‬عراق‪ ،‬س��وریه‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬پاکس��تان و‬ ‫کشورهای شمالی از طرف ایران تامین می شود‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه دوره جدید ریاست جمهوری‬ ‫در امریکا تاثیری در روند کنونی صنعت اب و برق‬ ‫نخواهد داش��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ایران در بازار ‪۴۰۰‬میلیون‬ ‫نفری منطق��ه نقش محوری دارد و می تواند بخش‬ ‫عم��ده ای از نی��از منطقه را تامین کن��د؛ در زمان‬ ‫تحریم ها نیز توانس��تیم بس��یاری از مشکالت را از‬ ‫سر راه برداریم و به خودکفایی برسیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در مس��یری که حرکت می کنیم‬ ‫ممکن اس��ت عده ای از کش��ورها نیز ب��ا ما همراه‬ ‫ش��وند‪ ،‬بنابرای��ن امریکا بای��د محاس��به کند که‬ ‫می خواهد در بازار ایران نقش داشته باشد یا خیر؟‬ ‫معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو با اشاره‬ ‫به اینکه در زمان حاضر یک میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون‬ ‫نفر از مردم جهان به اب بهداشتی دسترسی ندارند‬ ‫که نتیج��ه ان مرگ ومیر ک��ودکان جهان به دلیل‬ ‫دسترس��ی نداشتن به منابع ابی سالم است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫براساس اخرین امار سازمان ملل‪ ،‬بخش زیادی از‬ ‫مردم جهان به برق نیز دسترسی ندارند و ما تالش‬ ‫می کنیم به جز کشور خودمان‪ ،‬در بازسازی صنعت‬ ‫اب و برق کشورهایی همچون افغانستان‪ ،‬سوریه و‬ ‫عراق نیز حضور فعال داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به نق��ش مهم وزارت نیرو‬ ‫در کش��ورهای اسیای میانه گفت‪ :‬ما در کشورهای‬ ‫اس��یای میانه می توانیم فعال تر از گذش��ته باشیم‬ ‫و ش��رایط ما با تغییر یک فرد ی��ا یک تفکر تغییر‬ ‫نمی کند؛ زیرا ایران به بلوغ صنعتی در صنعت اب‬ ‫و برق رسیده است‪.‬‬ ‫علیرض��ا دائم��ی در ادامه افزود‪ :‬اس��تقبال ما از‬ ‫س��رمایه گذاری و فن��اوری خارج��ی بیش��تر برای‬ ‫افزایش بهره وری اس��ت نه از روی محدودیت هایی‬ ‫که می تواند به ما اس��یب برساند‪ ،‬بنابراین دیگران‬ ‫بای��د در تصمیمات خود محتاط باش��ند تا چنین‬ ‫فرصتی را از دست ندهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما امادگی داریم با تجهیزات س��اخت‬ ‫داخل با کیفیت‪ ،‬در بازارهای رقابتی جهان حضور‬ ‫پیدا کنیم و حضور تفکر جدید در امریکا‪ ،‬بیش��تر‬ ‫باید باعث نگرانی اتحادیه اروپا و امریکا باش��د؛ زیرا‬ ‫با اتخاذ سیاست های غلط می تواند امتیازات بزرگی‬ ‫را از دست دهد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت م��ادر‬ ‫تخصصی تولی��د برق حرارتی‪،‬‬ ‫درب��اره تامین برق م��ورد نیاز‬ ‫کش��ور با وجود افت فشار گاز‬ ‫در برخی نیروگاه ها اعالم کرد‪:‬‬ ‫ظرفی��ت نصب ش��ده اماده به‬ ‫کار نیروگاه های کشور‪ ۱۲‬هزار‬ ‫محسن طرزطلب‬ ‫م��گاوات بیش از می��زان برق‬ ‫مصرفی است‪.‬‬ ‫محس��ن طرزطلب افزود‪ :‬تا‬ ‫پایان ماه گذشته و پیش از فرارسیدن سرمای شدید پاییزی‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۹۵‬درصد س��وخت نیروگاه های کش��ور از گاز تامین‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫به گفته این مسئول‪ ،‬در یک ماه گذشته و با افزایش مصرف‬ ‫گاز در بخش خانگی‪ ،‬افت فشار گاز موجب شد گاز نیروگاه ها‬ ‫با تاخیر و مشکالتی تامین شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این شرکت با هماهنگی شرکت پاالیش و پخش‬ ‫فراورده ه��ای نفتی و همچنین ش��رکت گاز‪ ،‬نیروگاه هایی را‬ ‫که برای تامین س��وخت انها مشکلی وجود ندارد در مدار نگه‬ ‫داشته است و به تولید برق می پردازد‪.‬‬ ‫طرزطلب افزود‪ :‬اینک نیروگاه های مناطق ش��مالی و شمال‬ ‫غرب کش��ور که بیش��تر روزها س��رمای زیر صف��ر را تجربه‬ ‫می کنن��د‪ ،‬با افت فش��ار گاز روبه رو ش��ده اند و از گازوئیل به‬ ‫عنوان سوخت دوم استفاده می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در برخی م��وارد نیز تعطیلی واحد نیروگاهی به‬ ‫صالح اس��ت و برق از سایر مناطق کشور به این نقاط منتقل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت م��ادر تخصص��ی تولید ب��رق حرارتی‬ ‫ی��اداوری کرد‪ :‬اس��تفاده از م��ازوت در نیروگاه ه��ا به عنوان‬ ‫س��وخت جایگزین ممنوع اس��ت و فقط در م��وارد اضطراری‬ ‫اس��تفاده می شود‪ ،‬به طور نمونه در هفته های گذشته در شهر‬ ‫تبریز به دلیل شدت س��رما‪ ،‬برای چند روز از سوخت مازوت‬ ‫برای راه اندازی نیروگاه استفاده شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ه��ر حال‪ ،‬ظرفیت نصب ش��ده اماده به کار‬ ‫نیروگاه ه��ای کش��ور ‪ ۱۲‬هزار م��گاوات بی��ش از میزان برق‬ ‫مصرف��ی اس��ت و تا ح��د ممکن س��عی می ش��ود از ظرفیت‬ ‫نیروگاه های با مصرف س��وخت گاز ب��رای تولید برق و انتقال‬ ‫ان به سایر نقاط استفاده شود‪.‬‬ ‫ای��ن مس��ئول وزارت نیرو ی��اداوری کرد‪ :‬تامی��ن برق در‬ ‫نیروگاه ه��ا با توج��ه به برنامه های پیش بینی ش��ده تعمیرات‬ ‫نیروگاهی انجام می ش��ود و سعی داریم تا حد امکان تداخلی‬ ‫در این موضوع پیش نیاید‪.‬‬ ‫ظرفیت نصب ش��ده نیروگاهی کشور تا پایان سال گذشته‬ ‫‪۷۴‬ه��زار و ‪ ۳۵۰‬م��گاوات بود که از این می��زان‪ ،‬بیش از ‪۸۵‬‬ ‫درصد معادل ‪۶۰‬هزار م��گاوات از نیروگاه های حرارتی تامین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تشکیل ستاد همکاری های ایران‬ ‫و عراق در حوزه اب و برق‬ ‫با دس��تور وزیر نیرو‪ ،‬س��تاد همکاری های ایران و عراق در‬ ‫حوزه اب و برق تشکیل و بهرام نظام الملکی به عنوان دبیر این‬ ‫ستاد منصوب شد‪.‬‬ ‫با توسعه روزافزون همکاری های فنی و مهندسی صنعت اب‬ ‫و برق ایران و عراق و سهم بیش از ‪۹۰‬درصدی صدور خدمات‬ ‫فنی و مهندس��ی در بخش اب و برق به این کشور‪ ،‬این ستاد‬ ‫با دستور حمید چیت چیان‪ ،‬وزیر نیرو برای فراهم کردن بستر‬ ‫مناسب توسعه و رفع موانع همکاری ها تشکیل شده است‪.‬‬ ‫برپای��ه نظر وزیر نیرو‪ ،‬س��تاد همکاری های ای��ران و عراق‬ ‫در ح��وزه اب و ب��رق‪ ،‬وظایف��ی همچون پیگی��ری مطالبات‬ ‫ش��رکت های بخ��ش خصوصی و دولتی صنع��ت اب و برق از‬ ‫طرف ه��ای عراقی‪ ،‬رفع موان��ع ورود بخش خصوصی به حوزه‬ ‫صادرات برق کشور عراق و پیگیری تخصیص خطوط اعتباری‬ ‫ب��رای اجرای پروژه های صنعت برق در کش��ور عراق از محل‬ ‫صندوق توسعه ملی را به عهده دارد‪.‬‬ ‫همچنی��ن توس��عه هم��کاری و تعامل با بخ��ش اقتصادی‬ ‫س��فارت ایران در عراق و همچنین رایزن بازرگانی س��ازمان‬ ‫توس��عه تج��ارت ای��ران‪ ،‬رایزنی ب��ا نهادهای ذی رب��ط برای‬ ‫اختصاص تس��هیالت به فعاالن صادراتی صنعت برق در قبال‬ ‫مطالب��ات مع��وق انها از کارفرمای��ان عراقی با ارائه اس��ناد و‬ ‫مدارک و تایید سندیکای صنعت برق ایران و همچنین توافق‬ ‫درب��اره تهاتر مطالبات معوق فع��االن صادراتی صنعت برق با‬ ‫مواد اولیه موجود در کشور عراق نیز از دیگر وظایف این ستاد‬ ‫خواهد بود‪ .‬حمایت از سرمایه گذاری و انتقال فناوری و ساخت‬ ‫خط��وط تولید در عراق برای س��اخت محصوالت و تجهیزات‬ ‫مش��ترک و جلوگیری از رقابت مخرب بین شرکت های ایرانی‬ ‫صادرکننده خدمات صنع��ت اب و برق در بازار عراق ازجمله‬ ‫مس��ئولیت هایی است که ستاد همکاری های ایران و عراق در‬ ‫حوزه اب و برق به عهده دارد‪.‬‬ ‫تا پایان مهر امس��ال‪ ،‬عراق با ‪3‬میلیارد و ‪۵۰۹‬میلیون دالر‪،‬‬ ‫سومین کشور وارد کننده کاالهای ایرانی پس از چین و امارات‬ ‫متحده عربی بوده است‪.‬‬ ‫بیش��ترین انرژی ارسال ش��ده برون مرزی در سال گذشته‬ ‫به کش��ور عراق (‪7‬میلیارد و ‪۷۱‬میلیون کیلووات ساعت) بود‬ ‫که نس��بت به سال ‪ ۱۳۹۳‬رشدی ‪16/6‬درصدی داشت و پس‬ ‫از ان کش��ورهای ترکیه‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬ارمنستان و‬ ‫جمهوری خودمختار نخجوان قرار داشتند‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬دی ‪ 24 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت زیرساخت‬ ‫‪ 24‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 12‬پیاپی ‪1985‬‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خبر‬ ‫تجهیزات خارجی و استخدام‬ ‫بومی ها در پتروشیمی‬ ‫عملی��ات اجرایی س��اخت‬ ‫پتروش��یمی دهدشت پس از‬ ‫‪۹‬س��ال وقفه با هم��ت دولت‬ ‫تدبیر و امید در دشت کالچو‬ ‫در شهرس��تان کهگیلوی��ه در‬ ‫اس��تان کهگیلویه وبویراحم��د‬ ‫اغاز شد‪.‬‬ ‫عدل هاشمی پور‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬عملیات‬ ‫نماینده مردم شهرستان‬ ‫خاکب��رداری پتروش��یمی‬ ‫کهگیلویه در مجلس‬ ‫دهدشت بعد از سال ها وقفه با‬ ‫انتخاب پیمانکار‪ ،‬روز دوشنبه‬ ‫اغاز شد‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم شهرس��تان کهگیلوی��ه در مجل��س‬ ‫ش��ورای اس�لامی درباره طرح گفت‪ :‬عملیات خاکبرداری‬ ‫پتروشیمی دهدشت با اعتبار ‪ ۲۲۰‬میلیارد ریالی اغاز شد‪.‬‬ ‫عدل هاشمی پور افزود‪ :‬براس��اس پیش بینی ها عملیات‬ ‫خاکبرداری در یک س��ال انجام می ش��ود‪ .‬بعد از عملیات‬ ‫خاکب��رداری احداث س��اختمان های غیرصنعتی نیز اغاز‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫هاش��می پور افزود‪ :‬طرح پتروشیمی دهدشت کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد در ‪ 3‬فاز پیش بینی شده و با همکاری شرکت‬ ‫هلدینگ خلیج فارس روند اجرای این طرح به خوبی انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل پتروشیمی دهدشت نیز با اشاره به همکاری‬ ‫مس��ئوالن دولتی در روند اجرای این طرح گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به حج��م ریالی طرح بیش از ‪ ۷۰‬درصد تجهیزات باید از‬ ‫سایر کشورها تامین شود‪.‬‬ ‫علی بطاحیان افزود‪ ۲۶ :‬شرکت برای سرمایه گذاری در‬ ‫پتروش��یمی دهدش��ت اعالم امادگی کرده اند‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫خ��ط لوله اتیلن این طرح از گچس��اران نیز در س��ال ‪۹۶‬‬ ‫تامین اعتبار خواهد شد‪.‬‬ ‫بطاحی��ان با تاکید ب��ر همکاری مردم و مس��ئوالن در‬ ‫اجرای این طرح افزود‪ :‬استخدام نیروهای بومی در اولویت‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫عملیات اجرایی پتروشیمی دهدشت از سال ‪ ۱۳۸۶‬در‬ ‫زمینی به مساحت ‪ ۱۱۰‬هکتار اغاز شد‪.‬‬ ‫پتروشیمی دهدش��ت با ظرفیت تولید ساالنه ‪۳۰۰‬هزار‬ ‫تن و اش��تغالزایی ‪ ۲۴۰‬نفر باید هزار روزه به بهره برداری‬ ‫می رس��ید‪ .‬بنابر این گزارش‪ ،‬دهدش��ت مرکز شهرستان‬ ‫کهگیلویه در فاصله حدود‪ ۱۸۰‬کیلومتری یاس��وج‪ ،‬مرکز‬ ‫استان کهگیلویه وبویراحمد واقع شده است‪.‬‬ ‫پایانه پتروشیمی پارس‬ ‫توسعه می‪‎‬یابد‬ ‫طرح توسعه پایانه پتروشیمی پارس پس از بهره برداری‬ ‫متانول پتروش��یمی مرج��ان و واحد الفین پتروش��یمی‬ ‫بوشهر اجرایی می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش صنعت ب��ه نقل از ش��انا‪ ،‬رییس‬ ‫عملی��ات بندر پتروش��یمی پارس (زیر مجموعه ش��رکت‬ ‫پایانه ه��ا و مخ��ازن پتروش��یمی) اظهار ک��رد‪ :‬پایانه‪‎‬های‬ ‫بن��در پارس فعالیت خ��ود را با ‪ ١٥‬اس��کله و پهلوگیری‬ ‫همزمان ‪ ١٢‬کش��تی با تناژ ‪ ٢٦٠‬ه��زار تن صادرات اغاز‬ ‫کرده و به تدریج با رشد صنعت پتروشیمی در منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی عسلویه حجم بارگیری محصوالت پتروشیمی از‬ ‫این پایانه به ‪ ١٢‬تا ‪ ١٣‬میلیون تن رسیده است‪.‬‬ ‫رضا کاوه افزود‪ :‬نیمی از صادرات بندر پتروشیمی پارس‬ ‫به چین و پس از ان کش��ورهای اس��یای جنوب شرقی و‬ ‫کشورهای حوزه خلیج فارس است‪.‬‬ ‫ریی��س عملیات بندر پتروش��یمی پارس گفت‪ :‬ظرفیت‬ ‫کل پیش بینی ش��ده این بندر برای بارگیری ‪ ٣٠‬میلیون‬ ‫تن محصوالت مختلف پتروشیمی است که اکنون از نیمی‬ ‫از ظرفیت ان استفاده می شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬ش��رکت پایانه‪‎‬ها و مخازن پتروش��یمی در‬ ‫نظر دارد پس از بهره برداری متانول پتروشیمی مرجان و‬ ‫واحد الفین پتروشیمی بوشهر ظرفیت این بندر را افزایش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در صورت باال بودن تناژ صادراتی محصوالت‪،‬‬ ‫ای��ن بندر می تواند از طریق چند اس��کله به طور همزمان‬ ‫ی��ک محصول را بارگیری کند‪ .‬به عنوان مثال محصوالت‬ ‫پتروش��یمی زاگرس با تناژ ‪ ٣٣٠٠‬هزار تن اغلب ازطریق‬ ‫دو اسکله بارگیری می شود‪.‬‬ ‫کاوه نزدیک��ی بندر به مجتمع های تولیدی را از مزایای‬ ‫بندر پتروش��یمی پارس دانس��ت و گف��ت‪ :‬نصب خطوط‬ ‫انتقال محصوالت اغلب هزینه باالیی به مجتمع ها تحمیل‬ ‫می کن��د و ای��ن نزدیکی مجتمع به پایانه باعث می ش��ود‬ ‫ت��ا هزینه های خط لوله انتقال محصوالت برای مجتمع ها‬ ‫اقتصادی شود‪ .‬به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی‪،‬‬ ‫رییس عملیات بندر پتروش��یمی پارس گفت‪ :‬اسکله یک‬ ‫و ‪٢‬بندر پتروش��یمی پارس در فاز دوم توسعه بندر مورد‬ ‫بهره ب��رداری قرار خواه��د گرفت و امکان��ات اولیه مانند‬ ‫عرش��ه و ضربه گیر دارد اما هنوز ن��وع محصول انتقالی از‬ ‫این اس��کله برنامه ریزی نشده و در حال مطالعه و بررسی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��رکت مل��ی صنایع پتروش��یمی در حال‬ ‫بررسی شرایط برای افزایش ظرفیت و توسعه بیشتر بندر‬ ‫پتروشیمی پارس است‪.‬‬ ‫امیرحسین کاوه‬ ‫ضریب باالی خوردگی در صنعت نفت بیش از ‪ 2‬میلیارد دالر‬ ‫توتال جریان گاز ترش را تسهیل می کند‬ ‫زیرس�اخت ‪ :‬پ�س از نشس�ت اوپک و موفقی�ت وزیر نف�ت در این نشس�ت و بازتاب های‬ ‫رس�انه ای‪ ،‬بیژن نامدارزنگنه پس از محمدجواد ظریف‪ ،‬دومین وزیر دولت روحانی اس�ت که‬ ‫به عنوان ش�خصی قدرتمند و توانمند در عرصه های بین المللی ش�ناخته می شود‪ .‬امروز نگاه‬ ‫فعاالن صنعت نفت بیش از گذشته به سمت اقای وزیر است و انتظار های بیشتری از او دارند‪.‬‬ ‫وقت��ی س��خن از وزیر نفت به می��ان می اید در کنار‬ ‫موضوع اکتش��افات و برداش��ت ها‪ ،‬یک��ی از مهم ترین‬ ‫موضوعات��ی که ب��ه ذهن می رس��د ص��ادرات نفت و‬ ‫فراورده های نفتی اس��ت‪ .‬به گزارش گسترش صنعت‪،‬‬ ‫ب��ا توجه به ذخای��ر نفتی ایران و وابس��تگی بودجه به‬ ‫منابع نفتی‪ ،‬صادرات فراورده های نفتی به کش��ورهای‬ ‫همس��ایه به وی��ژه عراق‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬تاجیکس��تان و‬ ‫پاکس��تان به دلی��ل نزدیکی ه��ای جغرافیایی اهمیت‬ ‫می یابد‪ .‬به گفته رییس کل گمرک در کش��ور ما نفت‬ ‫همیش��ه به راحتی صادر شده اما در فراورده های نفتی‬ ‫که س��بب جلوگیری از خام فروشی می شود باید کمی‬ ‫تجهیزات را تقویت کنیم‪ .‬رشد ‪۱۲۸‬درصدی صادرات‬ ‫نفت به چین گواهی بر همین سهولت در صادرات نفت‬ ‫اس��ت‪ .‬صادرات نفت ایران به چی��ن در ماه های مهر و‬ ‫ابان با رش��د ‪۱۲۸‬درصدی به ‪۷۷۷‬هزار بش��که در روز‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬به این ترتیب ایران اکنون در جایگاه‬ ‫چهارمین تامین کننده نفت این کشور قرار دارد‪ .‬امکان‬ ‫صادرات نفت ایران به اروپا پس از اجرای برجام و رفع‬ ‫تحریم ها ایجاد ش��د و امروز چین بزرگترین بازار نفت‬ ‫ایران به ش��مار می رود‪ .‬صادرات نف��ت و فراورده های‬ ‫نفتی نیازمند زیرساخت هایی ازجمله لوله های انتقال‬ ‫باکیفیت و تضمین ش��ده اس��ت‪ .‬بر این اساس با یکی‬ ‫از فع��االن بخش خصوصی و یکی از مس��ئوالن دولتی‬ ‫به گفت وگو نشس��تیم تا وضعیت تولید و اس��تفاده از‬ ‫لوله ه��ای انتقال نفت و فراورده های نفتی را بررس��ی‬ ‫کنیم‪ .‬س��ندیکای لوله و پروفیل فوالدی محل اجماع‬ ‫تولید کنندگان هر نوع لوله اس��ت‪ .‬دبیر این س��ندیکا‪،‬‬ ‫امیرحس��ین کاوه مدت��ی اس��ت که به تش��ریح دقیق‬ ‫موفقیت های این صنعت می پردازد‪ .‬از این رو گسترش‬ ‫صنعت در گفت وگو با کاوه نخس��ت به بررسی شرایط‬ ‫لوله های انتقال نف��ت پرداخت‪ .‬وی در این باره توضیح‬ ‫داد‪ :‬لوله های انتقال نفت ایران از نظر کیفیت ش��رایط‬ ‫مناس��بی دارند به طوری ک��ه درحال حاضر مطابق با‬ ‫اس��تاندارد ‪ IPS‬ش��رکت ملی نفت ایران و استاندارد‬ ‫بین الملل��ی ‪API۵L‬س��اخته می ش��وند‪ .‬کاوه افزود‪:‬‬ ‫درحال حاضر نزدیک به ‪۱۰‬ش��رکت لول��ه و تجهیزات‬ ‫پاالیشگاه الوان در کاهش تولید نفت کوره و تولید به‬ ‫صورت وکیوم باتوم تا مرز ‪ ۱۶/۷‬درصد مقام نخست را از‬ ‫ان خود کرد‪ .‬به گزارش گسترش صنعت به نقل از شانا‪،‬‬ ‫مدیرعامل پاالیش��گاه الوان گفت‪ :‬مجتمع تقطیر الوان‬ ‫س��ال ‪ ١٣٥٠‬شمس��ی با هدف تولید و تامین نفت کوره‬ ‫ی ساخته ش��ده بود که امروز‬ ‫صادراتی و س��وخت کشت ‬ ‫ب��ا توجه ب��ه نیاز داخل و سیاس��ت کاه��ش نفت کوره‪،‬‬ ‫رکورددار کاهش این فراورده نفتی کم ارزش شده است‪.‬‬ ‫محمدعل��ی اخباری اف��زود‪ :‬با توجه به ش��رایط بازار‬ ‫و بی ارزش ش��دن نفت ک��وره و سیاس��ت کاهش تولید‬ ‫این فراورده به دالیل زیس��ت محیطی‪ ،‬ش��رکت پاالیش‬ ‫نف��ت الوان از س��ال ‪ ٩١‬ت��ا ‪ ٩٢‬با خصوصی ش��دن این‬ ‫پاالیش��گاه و نبود نقدینگی و ضرردهی به س��مت تولید‬ ‫فراورده های باارزش حرکت کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬از س��ال ‪٩٥‬‬ ‫حمل ونقل لوله ها به کش��ورهای همسایه زیرساخت ها‬ ‫کافی است و مشکلی در این زمینه نداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹سکوت در تجارت فراورده های نفتی‬ ‫در ادامه بررسی شرایط خطوط انتقال نفت با معاون‬ ‫فنی و عملیاتی ش��رکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫س��اری گفت وگویی انجام دادیم تا هم شرایط یکی از‬ ‫شهرستان های کشور را بررسی کنیم و هم نظر یکی از‬ ‫س��دید‪ ،‬لوله سازی ماهشهر‪ ،‬لوله سازی صفا‪ ،‬لوله سازی‬ ‫مسئوالن دولتی را جویا شویم‪.‬‬ ‫ساوه‪ ،‬لوله سازی اهواز و‪ ...‬توانایی تولید لوله های قطور‬ ‫مع��اون فن��ی و عملیات��ی ش��رکت مل��ی پخ��ش‬ ‫نفت را دارند‪ .‬عضو ات��اق بازرگانی ایران درباره واردات‬ ‫فراورده ه��ای نفتی س��اری در گفت وگو با گس��ترش‬ ‫لوله های نفتی گفت‪ :‬ایران درحال حاضر توانایی ساخت‬ ‫صنعت گفت‪ :‬خطوط انتقال فراورده های نفتی س��اری‬ ‫بیش از ‪ ۱۸‬میلیون تن لوله های نفتی در س��ال را دارد‬ ‫امروز پاسخگوی نیاز های وارداتی است و لوله های این‬ ‫که از این مقدار‪ ۴ ،‬میلیون تن لوله های قطور هستند‪.‬‬ ‫شهرستان با استاندارد ها فاصله ندارد‪ .‬عبداله احمدی‬ ‫بنابراین ایران از واردات لوله بی نیاز است‬ ‫افزود‪ :‬مش��کل اصلی م��ا در واردات این‬ ‫اما گاه��ی پیمانکاران ب��ه دلیل ارزان تر‬ ‫اس��ت که حدود ‪ 4‬سال است که واردات‬ ‫امیر حسین کاوه‪:‬‬ ‫تمام شدن‪ ،‬اقدام به واردات می کنند‪.‬‬ ‫فراورده های نفتی از راه این شهرس��تان‬ ‫تا چند ماه اینده‬ ‫‹ ‹بازدید توتال از کارخانه های‬ ‫انجام نمی شود و مشکل اصلی ان سواپ‬ ‫ایران توانایی تولید‬ ‫لوله سازی‬ ‫است‪ .‬از سال ‪ ۹۱‬سواپ نفت دریای خزر‬ ‫نوعی ورق ویژه برای‬ ‫کاوه با اش��اره به مشکل خوردگی در‬ ‫تعطیل ش��ده اس��ت‪ .‬پیش از این واردات‬ ‫لوله های انتقال گاز‬ ‫لوله های نفتی گفت‪ :‬از سال ‪ ۷۱‬تا حدود‬ ‫نفت خ��ام‪ ،‬بنزین‪ ،‬نفت ک��وره و‪ ...‬از این‬ ‫ترش را به دست‬ ‫توانستیم‬ ‫‪ ۴‬سال پیش با همکاری توتال‬ ‫شهرستان انجام می ش��د اما مدتی است‬ ‫می اورد تا خوردگی‬ ‫امروز‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫لوله های گاز ت��رش تولید‬ ‫که ش��رایط تغییر کرده است‪ .‬وی درباره‬ ‫لوله ها کاهش یابد‬ ‫توتال ب��رای تک��رار همکاری ها در حال کارخانه های لوله سازی ص��ادرات فراورده های نفت��ی نیز گفت‪:‬‬ ‫بررس��ی کارخانه های لوله س��ازی ایران ایران در نقاط مختلف درحال حاض��ر صادرات��ی از ای��ن منطقه‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابرای��ن در موض��وع خوردگی‬ ‫انجام نمی شود اما اگر الزم باشد خواهیم‬ ‫کشور پراکنده اند‬ ‫که‬ ‫لوله ها ایران بیش از ‪ ۲۰‬س��ال است‬ ‫توانست زیرساخت های صادرات را ایجاد‬ ‫از این رو صادرات‬ ‫توانایی ساخت لوله گاز ترش را دارد‪.‬‬ ‫با مشکل زیادی‬ ‫کنیم‪ .‬این شهرس��تان ام��کان صادرات و‬ ‫کاوه درب��اره تولی��د ورقه های فوالدی مواجه نیست‪ .‬امروز واردات و تبدی��ل نفت ک��وره و گاز مایع‬ ‫منطقه از لوله های‬ ‫نیز گفت‪ :‬تا چند ماه اینده ایران توانایی‬ ‫را دارد‪ .‬ب��ه گ��زارش گس��ترش صنعت‪،‬‬ ‫ایرانی استفاده‬ ‫تولی��د نوع��ی ورق ویژه ب��رای لوله های‬ ‫ش��واهد و بررس��ی ها نش��ان می دهد که‬ ‫انتق��ال گاز ترش را به دس��ت می اورد تا می کند به طوری که به زیرساخت های انتقال نفت و فراورده های‬ ‫خوردگ��ی لوله ها کاهش یابد‪ .‬این عضو ترکمنستان‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫نفتی با ش��رایط مطلوبی همراه اس��ت و‬ ‫پاکستان و‪ ...‬لوله‬ ‫ات��اق بازرگانی ایران با اش��اره به توانایی‬ ‫توانایی لوله س��ازان در صنعت لوله سازی‬ ‫صادر می کنیم و در حال‬ ‫ای��ران در ص��ادرات لوله ه��ای نفتی نیز‬ ‫منجر به اس��ان ب��ودن درامدزایی از راه‬ ‫مذاکره با کشور عمان‬ ‫گفت‪ :‬کارخانه های لوله س��ازی ایران در‬ ‫نفت ش��ده اس��ت اما برای س��ازماندهی‬ ‫برای امضای قرارداد‬ ‫نقاط مختلف کشور پراکنده اند از این رو‬ ‫ص��ادرات نفت و فراوری ه��ای نفتی وزیر‬ ‫هستیم‬ ‫صادرات با مش��کل زیادی مواجه نیست‪.‬‬ ‫پرافتخار این روز ه��ا باید همتی مضاعف‬ ‫امروز منطقه از لوله های ایرانی اس��تفاده‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫می کن��د به طوری که به ترکمنس��تان‪،‬‬ ‫‹ ‹خسارت ‪ 10‬میلیارد دالری‬ ‫ع��راق‪ ،‬پاکس��تان و‪ ...‬لوله صادر می کنی��م و در حال‬ ‫خوردگی در س��ال های گذشته اسیب های اقتصادی‬ ‫مذاکره با کش��ور عمان برای امضای قرارداد هس��تیم‪.‬‬ ‫بس��یاری به مهم ترین منبع درام��دی ایران وارد کرده‬ ‫ب��ه گفته کاوه حم��ل لوله ها به کش��ورهای منطقه از‬ ‫اس��ت‪ .‬این اسیب ها به حدی بود که در اذر ‪ 94‬رییس‬ ‫راه حمل ونق��ل ریل��ی انجام می ش��ود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬در‬ ‫انجمن خوردگی ایران با اشاره به اینکه ‪ 8‬تا ‪ 0/8‬درصد‬ ‫پاالیشگاه الوان در کاهش تولید نفت کوره رکورد زد‬ ‫با تغییر خوراک پاالیش��گاه ب��ه میعانات گازی و کاهش‬ ‫تولید نفت ک��وره فراورده باارزش نفتای ترش س��نگین‬ ‫«م��واد اولیه تولی��د بنزین و نف��ت گاز» تولید کردیم و‬ ‫می��زان تولید نفت کوره از ‪ ٢٤‬درصد س��ال ‪ ٩٣‬و ‪ ٩٤‬را‬ ‫به ‪ ۱۶/۷‬درصد رس��اندیم‪ .‬به گفته مدیرعامل پاالیشگاه‬ ‫الوان‪ ،‬میزان تولید نفت کوره در ‪ 6‬ماه نخس��ت پارسال‬ ‫ح��دود ‪٣٨٥‬هزار تن بود که در ‪ 6‬ماه نخس��ت امس��ال‬ ‫به ‪ ٢٨٥‬هزار تن رس��یده اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬برای کاهش‬ ‫تولید نفت کوره دو پروژه جدید در شرکت پاالیش نفت‬ ‫الوان تحت عن��وان «واحد تقطیر در خال جدید و واحد‬ ‫قیرس��ازی» تعریف ش��ده که کار طراحی و مش��اوره به‬ ‫پیمانکار سپرده شده و مطالعات اولیه ان به پایان رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬اخباری افزود‪ :‬با اجرای این دو پروژه‪ ،‬نفت کوره‬ ‫موجود به قیر و نفت گاز تبدیل خواهد ش��د و در عمل‬ ‫تولید نفت کوره به طور کامل قطع می شود و جای خو د را‬ ‫ب��ه تولید فراورده های باارزش خواهد داد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫پروژه های در دس��ت طراحی ‪ ٣٠‬میلیون دالر هزینه در‬ ‫بر دارد که اجرای ان دو س��ال زمان می‪‎‬برد و براس��اس‬ ‫برنامه ریزی واحدهای جدید ازس��وی مهندسان داخلی‬ ‫و توان مهندس��ی و تخصصی پاالیش��گاه ساخته خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬مدیرعامل پاالیشگاه الوان با اش��اره به استقبال‬ ‫سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای اجرای این پروژه ها‬ ‫گفت‪ :‬این پروژه را با دریافت تسهیالت بانکی به سرانجام‬ ‫می رسانیم‪ ،‬زیرا معتقدیم بازگشت سرمایه ان فوری است‬ ‫و پس از یک سال همه سرمایه برگشت خواهد داشت‪ .‬به‬ ‫گزارش شانا‪ ،‬شرکت پاالیش نفت الوان در سال ‪١٣٥٥‬‬ ‫با عنوان مجتمع تقطیر الوان زیر نظر پاالیشگاه شیراز با‬ ‫ظرفیت ‪ ٢٠٠٠‬بش��که نفت خام در روز به‪‎‬وسیله شرکت‬ ‫هزینه تولید ناخالص مربوط به خوردگی اس��ت گفت‪:‬‬ ‫نزدیک به ‪ 10‬میلیارد دالر در س��ال با هزینه خوردگی‬ ‫مواجه هس��تیم که بیش از ‪ 20‬درصد هزینه ها مربوط‬ ‫ب��ه صنعت نفت اس��ت‪ .‬جابر نش��اطی‪ ،‬رییس انجمن‬ ‫خوردگی ایران با اشاره به نقش پژوهشگاه صنعت نفت‬ ‫در کاهش خوردگی این گونه توضیح داده بود‪ :‬چندین‬ ‫سال اس��ت که در حوزه کنترل و مدیریت و مهندسی‬ ‫خوردگ��ی ان فعالیت می کنیم چراکه مقوله خوردگی‬ ‫ب��ه ص��ورت مس��تقیم و غیرمس��تقیم ب��ر واحدهای‬ ‫صنعتی تاثی��ر می گذارد ک��ه به دنبال ان خس��ارات‬ ‫جبران ناپذی��ری را ب��ه صنعت کش��ور وارد می کند و‬ ‫بس��یاری از ای��ن خس��ارات در دنیا عنوان نمی ش��ود‪.‬‬ ‫خوردگ��ی در تجهیزات کلیدی نفت و س��ایر بخش ها‬ ‫س��االنه ‪ 10‬میلیارد دالر خسارت وارد صنعت می کند‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه در صنعت نفت سیاالت زیادی وجود‬ ‫دارد تجهیزات ان را از بین می برد به طوری که بیش از‬ ‫‪ 20‬درصد هزینه ها مربوط به این صنعت است‪.‬‬ ‫‹ ‹وعده کاهش ضریب خوردگی‬ ‫پس از اینکه مش��کالت خوردگ��ی در صنعت نفت‬ ‫باعث خسارت ‪ 10‬میلیارد دالری شد رحیم زمانیان در‬ ‫ابان سال گذشته نس��بت به این موضوع موضع گیری‬ ‫کرد‪ .‬مش��اور خوردگی در وزارت نفت با اشاره به سند‬ ‫خوردگی گفته بود‪ :‬تدوین س��ند خوردگی از سال ‪87‬‬ ‫ش��روع و در سال ‪ 88‬با موفقیت اجرا شد که توانستیم‬ ‫این سند را به صورت کتابچه ای اماده و اجرا کنیم‪.‬‬ ‫به گفته مش��اور مدیرکل نظام نگهداری و تعمیرات‬ ‫وزارت نفت اجرا ش��دن س��ند خوردگی به س��ال ‪92‬‬ ‫موکول و وقفه ای میان تدوین س��ند و اجرایی ش��دن‬ ‫ان ایجاد ش��د که خوش��بختانه دو سال است این سند‬ ‫در صنعت در حال اجراست‪ .‬وی با اشاره به اینکه هدف‬ ‫از برگزاری س��ومین کنگره خوردگ��ی در صنعت نفت‬ ‫اعتالی مدیریت خوردگی در صنعت نفت اس��ت‪ ،‬گفته‬ ‫بود‪ :‬این همایش برای فرهنگ سازی هرچه بیشتر مقوله‬ ‫مدیریت خوردگی در میان مدیران و کارشناسان حوزه‬ ‫نفت و همچنین گس��ترش و شناسایی مقوله خوردگی‬ ‫برگزار می شود‪ .‬در این حوزه تالش داریم با فناوری های‬ ‫روز دنیا بیش��تر اشنا شویم و از این رو تصمیم داریم با‬ ‫برگزاری این کنگره از تجربیات استادان و شرکت هایی‬ ‫ک��ه در حوزه خوردگی پژوهش های��ی را انجام داده اند‪،‬‬ ‫اس��تفاده حداکثری کنیم‪ .‬به گزارش گسترش صنعت‪،‬‬ ‫با اینکه فعاالن صنعتی در کش��ور برای کاهش ضریب‬ ‫خوردگی اقداماتی داشته اند اما هنوز خوردگی به عنوان‬ ‫یکی از اصلی ترین مشکالت این صنعت پابرجاست‪.‬‬ ‫اینگرا یوگس�لاوی س��ابق و با نظارت شرکت ملی نفت‬ ‫ایران ساخته شد و به بهره برداری رسید‪ .‬در این مجتمع‬ ‫پاالیش��ی با اعمال تغییرات بس��یار در س��ال های زیاد‬ ‫اردیبهشت ‪ ١٣٩٠‬و مصادف با روز ملی‬ ‫ ‬ ‫سرانجام در ‪١٠‬‬ ‫خلیج فارس‪ ،‬فاز نخست طرح بهبود فرایند و بهینه سازی‬ ‫ظرفیت ش��رکت با هدف افزای��ش ظرفیت از ‪ ٣٠‬به ‪٥٥‬‬ ‫هزار بشکه در روز در مدار تولید قرار گرفت‪ .‬واحد تصفیه‬ ‫هیدروژنی فراورده های میان تقطیر نفت س��فید و نفت‬ ‫گاز به منظور تولید فراورده ها مطابق با اس��تاندارد یورو‬ ‫ن پارسال به بهره برداری رسید‪ .‬هم اکنون خوراک‬ ‫‪ ،٤‬بهم ‬ ‫‪ ٣٥‬هزار بشکه (نفت خام) پاالیشگاه به‪‎‬وسیله یک رشته‬ ‫خط لوله ‪ ١٢‬اینچ از مخازن تاسیسات شرکت نفت فالت‬ ‫قاره الوان و ‪ ٢٠‬هزار بشکه میعانات گازی پارس جنوبی‬ ‫تامین می شود‪.‬‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪ 4‬دی ‪ 24 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 24‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 12‬پیاپی ‪1985‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫معرفی یک فناوری جدید‬ ‫در فن بازار همدان‬ ‫طهمورث الهوتی اشکوری‬ ‫تنها راکد ماندن و به‬ ‫بهره برداری نرساندن‬ ‫زمین باعث فسخ‬ ‫قرارداد نمی شود‬ ‫پیامدهای نقض قرارداد در شهرک های صنعتی‬ ‫سرمایه گذاران و صاحبان‬ ‫صنایع باید ‪ ۶‬تا یک س��ال‬ ‫پ��س از دریاف��ت زمین از‬ ‫ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی واحد صنعتی خود‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫را به بهره برداری برسانند‪.‬‬ ‫صنایع کوچک‬ ‫ب��ه ع�لاوه اینک��ه باید به‬ ‫تمامی دس��تور العمل ها و‬ ‫تبصره های ق��رارداد عمل‬ ‫کنند‪ .‬اگر س��رمایه گذاری نتواند به تعهدات خود عمل‬ ‫کند‪ ،‬مش��مول نقض قرارداد می ش��ود‪ .‬البته ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی ابتدا مش��کل واحد صنعتی را در‬ ‫جلسات پایش قرارداد و ستاد های تسهیل استانی مورد‬ ‫بررس��ی ق��رار می دهند و اگ��ر واحد صنعتی مش��کل‬ ‫سرمایه در گردش داشته باشد‪ ،‬وام به ان تعلق می گیرد‬ ‫در غی��ر این صورت براس��اس امور حقوق��ی‪ ،‬زمین از‬ ‫اختی��ار س��رمایه گذار خارج و به س��رمایه گذار دیگری‬ ‫واگذار می شود‪ .‬همچنین پایان کار و سند زمین به ان‬ ‫واحد صنعتی تعلق نخواهد گرفت‪ .‬با این حال ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی هم��واره اصل را ب��ر حمایت از‬ ‫صنعتگران گذاشته است‪.‬‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی متول��ی حمایت از‬ ‫صنای��ع کوچک و ارائه زمین برای صنعتگران اس��ت‪.‬‬ ‫این فرایند طی ضوابط و ش��رایط ویژه انجام می شود‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه برای تهیه و بهره برداری زمین صنعتی‬ ‫س��رمایه گذار باید مراحلی همچون مراجعه به شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان و دریافت اطالعات مربوط‬ ‫به ش��هرک های صنعتی استان از واحد برنامه ریزی و‬ ‫امور تولیدی‪ ،‬ارائه جواز تاس��یس صادرشده از وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت ی��ا یکی از س��ازمان های‬ ‫ذی رب��ط تکمیل ف��رم درخواس��ت زمی��ن‪ ،‬انتخاب‬ ‫ش��هرک صنعت��ی و قطعه زمی��ن مورد نظ��ر‪ ،‬انعقاد‬ ‫قرارداد حق انتفاع از تاسیسات شهرک صنعتی‪ ،‬ارائه‬ ‫نقشه های ساختمانی از سوی مجری طرح به شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان‪ ،‬دریافت پروانه ساختمان‬ ‫از شرکت شهرک های صنعتی استان‪ ،‬شروع عملیات‬ ‫اجرایی ساخت وساز واحد صنعتی و دریافت پایان کار‬ ‫از شرکت ش��هرک های صنعتی استان را طی کند‪ .‬با‬ ‫این حال ممکن است در هر مرحله شرایطی پیش اید‬ ‫که سرمایه گذار قرارداد دریافت زمین را نقض کند یا‬ ‫قادر به بهره برداری از ان نباش��د‪ .‬ممکن است سوال‬ ‫ش��ود که اگر س��رمایه گذار زمین دراختیار گذاش��ته‬ ‫تو ساز خارج‬ ‫ش��ده را به بهره برداری نرس��اند یا ساخ ‬ ‫از قرارداد در ان داش��ته باش��د‪ ،‬چه تبعاتی در انتظار‬ ‫ان خواهد بود؟‬ ‫‹ ‹چرا نقض قرارداد؟‬ ‫طهم��ورث الهوتی اش��کوری‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان گیالن در ای��ن زمینه به‬ ‫گس��ترش صنعت گف��ت‪ :‬در زمان عقد ق��رارداد برنامه‬ ‫زمان بندی اج��رای پ��روژه ضمیمه قرارداد می ش��ود‪.‬‬ ‫صاحبان صنایع باید بعد از تحویل زمین مفاد قرارداد و‬ ‫امیر حمیدنیا‪:‬‬ ‫اخطار به نقض قرارداد به نوع مجوز و زمان بندی تعریف‬ ‫شده در قرارداد بستگی دارد‬ ‫صیاد حاتمی‪:‬‬ ‫گاه در نقض و فسخ قرارداد نه تولیدکننده مقصر‬ ‫است نه شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اح��داث و بهره برداری زمین را رعایت کنند‪ .‬اگر در این‬ ‫می��ان زمین راکد بماند به طور معمول اقدامات فس��خ‬ ‫ق��رارداد از جانب ش��رکت ش��هرک های صنعتی انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬البت��ه برخ��ی از مش��کالت واحده��ای‬ ‫صنعتی ناش��ی از فشارهای اقتصادی است و به تعلل یا‬ ‫سهل انگاری سرمایه گذار مربوط نیست‪ .‬اگر این موضوع‬ ‫محرز ش��ود‪ ،‬مشکالت ان واحد صنعتی در کمیته های‬ ‫پایش بررس��ی و اقدامات الزم ب��رای ان درنظر گرفته‬ ‫می ش��ود‪ .‬در صورتی که وجود مش��کالت بیرونی برای‬ ‫واحد صنعتی محرز نش��ود و راکد ماندن زمین ناشی از‬ ‫تعلل باش��د تصمیم به فسخ قرارداد گرفته می شود‪ .‬در‬ ‫ای��ن صورت صاحب واحد صنعتی یا انصراف می دهد یا‬ ‫اگر اصرار به ادامه فعالیت داش��ته باشد الزامات حقوقی‬ ‫برای ان درنظر گرفته می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا فسخ قرارداد؟‬ ‫الهوتی اش��کوری گف��ت‪ :‬تنه��ا راک��د مان��دن و به‬ ‫بهره برداری نرساندن زمین باعث فسخ قرارداد نمی شود‬ ‫بلکه عمل نکردن به دستورالعمل های داخل قرارداد نیز‬ ‫می تواند دلیل فس��خ قرارداد همکاری باش��د‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه موارد زیست محیطی از جمله دستور العمل هایی‬ ‫اس��ت که باید از جانب سرمایه گذار رعایت شود از این‬ ‫رو اگر یک واحد صنعتی موارد زیست محیطی را رعایت‬ ‫نکند‪ ،‬امکان فس��خ قرارداد وج��ود دارد‪ .‬اما از انجا که‬ ‫هدف ش��رکت ش��هرک های صنعتی حمای��ت از تولید‬ ‫اس��ت س��عی می کنیم تا حد امکان‪ ،‬از صنایع حمایت‬ ‫کنیم‪ .‬ب��ه این منظور مش��کالت واحدهای صنعتی در‬ ‫کمیته ه��ای ایف��ای تعهدات قرارداد و پای��ش قرادادها‬ ‫مورد بررسی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی درباره موارد مهم نقض قرارداد نیز گفت‪ :‬تخلفات‬ ‫به طور معمول در دو حالت است؛ نخست‪ ،‬ممکن است‬ ‫سرمایه گذار واحد صنعتی زمین را خالی نگه دارد و به‬ ‫بهره برداری نرساند‪ .‬دوم‪ ،‬زمین به بهره برداری می رسد‬ ‫اما ضوابط ساخت وساز در ان رعایت نمی شود‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه ممکن است س��رمایه گذار بدون توجه به ضوابط‬ ‫ساخت وس��از بنای��ی را در زمین صنعت��ی ایجاد کند؛‬ ‫در این حال��ت و در صورت اثبات تخلف س��رمایه گذار‬ ‫نمی تواند مج��وز پایان کار س��اختمانی دریافت کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن ممکن اس��ت نتواند س��ند مالکیت زمین را‬ ‫دریافت کند‪ .‬البته همواره س��عی ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی ب��ر حمایت از واحدهای صنعتی اس��ت از این‬ ‫رو واحده��ای صنعت��ی در صورت وجود مش��کالت به‬ ‫کمیت��ه ایفای تعهدات قرارداد و پایش قراردادها ارجاع‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹دستگاه های خدمات رسان‬ ‫مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن‬ ‫درباره نقض قرارداد شرکت های خدمات رسان نیز گفت‪:‬‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی وظیفه ایجاد زیرساخت ها‬ ‫را در شهرک های صنعتی برعهده دارد‪ .‬به عبارتی زمین‬ ‫فاقد خدمات زیربنایی را ب��ه واحد های صنعتی واگذار‬ ‫نمی کنی��م اما ممکن اس��ت در زمینه ایجاد انش��عاب‬ ‫برق مش��کالتی به وجود اید‪ .‬به عنوان نمونه متقاضی‬ ‫و س��رمایه گذار واح��د صنعتی تقاضای انش��عاب را به‬ ‫شرکت برق بدهد اما ش��رکت خدمات رسان برق تعلل‬ ‫کند‪ .‬در چنین حالتی مش��کالت را پیگیری می کنیم‪.‬‬ ‫اما انشعاب اب در دس��ت شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫است و تمامی خدمات زیربنایی در زمینه اب همچون‬ ‫تصفیه خانه فاضالب ازس��وی ش��رکت ش��هرک ها اجرا‬ ‫می ش��ود و هزینه ها برعهده ش��رکت است از این رو در‬ ‫زمینه انش��عاب اب مش��کلی ب��رای واحدهای صنعتی‬ ‫پیش نمی اید و بیش��تر معطل��ی واحدهای صنعتی در‬ ‫زمینه اتصال برق است‪.‬‬ ‫‹ ‹مقیاس هایی برای تعیین جرایم‬ ‫ن��وع رفتار ب��ا صنعتگران در ش��هرک های صنعتی از‬ ‫لحاظ میزان برخورداری منطقه متفاوت است‪ .‬همچنین‬ ‫میزان جرایم درنظر گرفته شده می تواند متفاوت باشد‪.‬‬ ‫امیر حمیدنیا‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان زنجان در این زمینه به گسترش صنعت گفت‪:‬‬ ‫اخطار به نقض قرارداد از جانب صنعتگران به نوع مجوز‬ ‫و زمان بندی تعریف شده در قرارداد بستگی دارد از این‬ ‫رو اگر صنعتگران در بازه زمانی تعیین شده زمین را به‬ ‫بهره برداری نرس��انند‪ ،‬موضوع در ش��ورای حل اختالف‬ ‫مطرح می شود و مورد پیگیری قرار می گیرد‪ .‬این فرایند‬ ‫باعث جلوگیری از راکد ماندن زمین و داللی می شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره پروژه ه��ا و زمین ه��ای نیم��ه کاره در‬ ‫شهرک های صنعتی نیز گفت‪ :‬اگر صاحب واحد صنعتی‬ ‫دچار مشکل سرمایه در گردش باشد‪ ،‬موضوع در ستاد‬ ‫تس��هیل استانی مطرح می شود و در صورت صالحدید‪،‬‬ ‫وام سرمایه در گردش به ان وی تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫حمیدنی��ا درب��اره ساخت وس��ازهای غیرمج��از در‬ ‫محدوده زمین صنعتی نیز گفت‪ :‬نقشه های ساخت وساز‬ ‫واحدهای صنعتی را س��ازمان نظام مهندس��ی تصویب‬ ‫می کند و میزان و مساحت زمین نیز مشخص می شود‪.‬‬ ‫اگر واحد صنعتی خالف حدود تعیین ش��ده عمل کند‪،‬‬ ‫براساس ایین نامه اجرایی درباره تخلفات با ان برخورد‬ ‫می شود‪ .‬بدیهی اس��ت که در این حالت جریمه درنظر‬ ‫گرفته می ش��ود‪ .‬در این میان اگر میزان تخلف فراتر از‬ ‫جریمه مدنظر در ایین نامه اجرایی باش��د‪ ،‬ساخت وساز‬ ‫واحد صنعتی تخریب می ش��ود و پایان کار نیز برای ان‬ ‫واحد صنعتی اختصاص نخواهد یافت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان‬ ‫درباره میزان و نوع جریمه درنظر گرفته شده نیز گفت‪:‬‬ ‫نوع تخلفات و جریمه ها به شهرک های صنعتی و محل‬ ‫قرارگی��ری ان از لحاظ مناطق برخوردار و غیربرخودار‬ ‫بس��تگی دارد‪ .‬بدیهی اس��ت با حفظ این اصل و پس از‬ ‫ارزیابی و تشخیص تخلف اقدامات الزم انجام می شود‪.‬‬ ‫ضوابط قرارداد دریافت زمین در شهرک های صنعتی‬ ‫برای همه صنعتگران یکس��ان اس��ت‪ .‬بسیار هم پیش‬ ‫امده که زمینی را شرکت شهرک های صنعتی از اختیار‬ ‫سرمایه گذاری که قادر به بهره برداری ان نیست بیرون‬ ‫می اورد و دراختیار س��رمایه گذار دیگری قرار می دهد‪.‬‬ ‫صیاد حاتمی‪ ،‬مدیر شرکت «ارتا صنعت سبالن» یکی‬ ‫از س��رمایه گذارانی اس��ت که زمینی راکد را از شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی دریافت کرده است‪ .‬زمین شرکت‬ ‫ارت��ا صنعت در ابتدا دراختیار س��رمایه گذاری بوده که‬ ‫نتوانس��ته ان را به بهره برداری برساند از این رو شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی قرارداد خود را با ان سرمایه گذار‬ ‫نقض می کند و زمین را دراختیار حاتمی قرار می دهد‪.‬‬ ‫حاتمی در این زمینه به گسترش صنعت گفت‪ :‬این‬ ‫زمین که در شهرک صنعتی یک اردبیل واقع شده است‬ ‫را بعد از خرید به بهره برداری رساندم‪.‬‬ ‫وی درباره س��ازوکار زمان بندی بهره ب��رداری زمین‬ ‫نیز گفت‪ :‬براس��اس دس��تورالعمل تدوین ش��ده از ‪ ۶‬تا‬ ‫یک س��ال واحد صنعتی فرص��ت دارد تا زمین خود به‬ ‫بهره برداری برساند در غیراین صورت قرارداد به صورت‬ ‫یکطرفه فس��خ می ش��ود‪ .‬البته این در حالتی است که‬ ‫مشکالت ان واحد صنعتی از سوی شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی در جلسات پایش قرارداد بررسی شود‪.‬‬ ‫این تولیدکنن��ده درباره نحوه تقاضا ب��رای برقراری‬ ‫برق در واح��د صنعتی نیز گفت‪ :‬برای دریافت خدمات‬ ‫زیرساختی باید مراحل اداری طی شود؛ به این صورت‬ ‫که دس��تگاه های خدمات رس��ان از شرکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی درباره واح��د تولی��دی مورد نظر اس��تعالم‬ ‫می کنن��د و بع��د از اتصال ب��رق هزین��ه ان را روز امد‬ ‫دریاف��ت می کنند‪ .‬حاتمی با اش��اره ب��ه تبعات نقض‬ ‫ق��رارداد در ش��هرک های صنعتی گف��ت‪ :‬گاه در نقض‬ ‫و فس��خ قرارداد نه تولیدکننده مقصر اس��ت نه شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی؛ بلکه فشار اقتصادی باعث ایجاد‬ ‫مان��ع تولیدی بر س��ر راه صنعتگران می ش��ود‪ .‬در این‬ ‫حالت هیچ ک��دام از طرفین ق��رارداد تقصیری ندارند‪.‬‬ ‫هرچند همواره موارد زیادی پیش می اید که صنعتگری‬ ‫مجبور به نقض قرارداد خود می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش گس��ترش صنع��ت‪ ،‬افت��ان و خی��زان ‬ ‫اقتصادی در طول چند س��ال اخیر باعث ش��ده بعضی‬ ‫از س��رمایه گذاران نتوانن��د در زمی��ن صنعت��ی خ��ود‬ ‫تولید داش��ته باش��ند‪ .‬هر چند قانون و ضوابط در این‬ ‫ش��رایط راه حل هایی پیش بینی کرده اما تالش شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی هم��واره بر حمای��ت از تولید و‬ ‫راه اندازی واحدهای صنعتی است‪.‬‬ ‫بازدید فرماندار سیمرغ از ناحیه صنعتی سنگتاب‬ ‫فرمان��دار س��یمرغ به منظ��ور بررس��ی مس��ائل و‬ ‫مش��کالت واحده��ای تولیدی‪ ،‬از ‪ 2‬واح��د تولیدی‬ ‫بازدید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی مازن��دران‪ ،‬کامران‬ ‫علی پور در این بازدید گفت‪ :‬ناحیه صنعتی سنگتاب‬ ‫دارای ‪ 17‬هکت��ار وس��عت بوده ک��ه ‪ 41‬قرارداد در‬ ‫ان منعقدش��ده و ‪ 47‬واحد تولی��دی به بهره برداری‬ ‫رس��یده اند که ‪ 40‬واحد تولی��دی هم اکنون در حال‬ ‫فعالیت هستند‪.‬‬ ‫معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫مازندران افزود‪ :‬ایجاد بس��تر مناسب ازجمله راه های‬ ‫ارتباطی‪ ،‬شرایط مطلوب برای رغبت سرمایه گذاری‬ ‫در شهرک ها و نواحی صنعتی را فراهم می کند‪.‬‬ ‫وی بیان ک��رد‪ :‬با توجه به اعتب��ارات‪ ،‬پروژه هایی‬ ‫برای تکمیل زیرس��اخت شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫درنظر گرفته می شود‪.‬‬ ‫فرج ال��ه یداله پ��ور‪ ،‬فرماندار س��یمرغ نی��ز در این‬ ‫بازدید گفت‪ :‬صنایع کوچک و متوس��ط عامل اصلی‬ ‫توسعه اقتصادی به شمار می روند‪.‬‬ ‫فرماندار سیمرغ افزود‪ :‬کارافرینی‪ ،‬نواوری و ایجاد‬ ‫اش��تغال‪ ،‬عوامل مهم در یک واحد صنعتی کوچک‬ ‫اس��ت که نقش موثر و کلیدی در رونق تولید استان‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫در ای��ن بازدی��د مع��اون صنایع کوچک ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی مازندران‪ ،‬فرماندار س��یمرغ و‬ ‫مدیر اجرایی ناحیه صنعتی س��نگتاب‪ ،‬از واحدهای‬ ‫تولیدی یاسین شیر و مبلمان قبادی بازدید کردند‪.‬‬ ‫یک مخترع همدانی فناوری جدیدی ابداع کرده است‪ .‬این‬ ‫فناوری به تازگی به یک س��رمایه گذار معرفی و توافقات الزم‬ ‫برای اغاز همکاری انجام شد‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان همدان‪ ،‬فن بازار منطقه ای همدان‬ ‫پس از دریافت و بررسی یک ایده از مخترع همدانی در حوزه‬ ‫مصالح س��اختمانی‪ ،‬نشس��ت معرفی فناوری ب��ا حضور یک‬ ‫سرمایه گذار و مخترع را برگزار کرد‪.‬‬ ‫حس��ین پور‪ ،‬مخترع همدانی موفق ب��ه تولید اجر و بلوک‬ ‫سبک و ماسه فوق سبک با قیمت تمام شده کم و کیفیت زیاد‬ ‫ش��ده که این اختراع به مدیرعامل شرکت زرین بتن همدان‬ ‫معرفی و با استقبال وی مواجه شد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت پ��س از ارائه توضیحات و پاس��خگویی به‬ ‫س��ئواالت س��رمایه گذار‪ ،‬توافقات اولیه برای اغ��از تولیدات‬ ‫محصوالت جدید به صورت فاز به فاز انجام شد و سرمایه گذار‬ ‫به مشارکت در تولید این کاالها عالقه مند شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان همدان گفت‪:‬‬ ‫فن ب��ازار منطق��ه ای همدان در دل مرکز فن��اوری و خدمات‬ ‫کس��ب و کار ش��هرک فناوری همدان فرصت به شمار رفته و‬ ‫می تواند بخشی از خال ارتباط صنعت با نخبگان و دانشگاهیان‬ ‫را برطرف کند چرا که ارتباط صنعت با دانشگاه ها و نخبگان‬ ‫باعث موفقیت کسب و کار خواهد شد‪.‬‬ ‫کیوان گردان تاکید ک��رد‪ :‬فن بازار به نوعی یک بنگاه ایده‬ ‫است که بین صنعتگران و صاحبان ایده ارتباط برقرار می کند‬ ‫که به دلیل ماهیت عملیات��ی خود‪ ،‬می توانند به عنوان رابط‬ ‫بین دانشگاه و صنعت فعالیت کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه فن بازار به دنبال تحقق شعار ارتباط موثر‬ ‫دانشگاه با صنعت به دور از کلیشه های رایج است‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫مرکز تنها تس��هیل کننده بین دانشگاه و صنعت نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫واسطی برای به اشتراک گذاری تجربه های صنایع موفق بین‬ ‫سایر واحدهای تولیدی نیز است‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول ب��ا تاکید ب��ر اینکه یک��ی ازمهم ترین‬ ‫راهبردهای فن بازار منطقه ای اس��تان همدان برقراری ارتباط‬ ‫موثر بین مخترعان و صنعتگران است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به طوری‬ ‫که رساندن ایده های کاربردی مخترعان به صنعت برای حل‬ ‫مش��کالت و به حداقل رساندن هزینه تولید وظیفه سازنده و‬ ‫خطیر فن بازارهمدان است‪.‬‬ ‫گ��ردان افزود‪ :‬نیازه��ای فناوران��ه تولید ازس��وی فن بازار‬ ‫استحصال ش��ده و به اطالع دانشگاهیان و مخترعان رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬س��عی ما کاهش قیمت تولی��د و رفع موانع ان‬ ‫اس��ت و به همین دلیل در تالش هس��تیم پیوس��ته نیازها و‬ ‫مشکالت واحدهای صنعتی رصد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاهمنام�ه هم�کاری ب�ا بنی�اد ش�هید و ام�ور‬ ‫ایثارگران‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان همدان‬ ‫همچنین در راس��تای تفاهمنامه همکاری منعقد ش��ده بین‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی با بنیاد شهید و‬ ‫امور ایثارگران و هماهنگی استانی در جمع مدیرکل و مدیران‬ ‫شهرستانی بنیاد شهید این استان حضور یافت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه تفاهمنامه ای بی��ن معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت و مدیرعامل س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی و معاون رفاه اجتماعی بنیاد ش��هید و‬ ‫ایثارگران برای ارائه خدمت به این عزیزان منعقد شده‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تعهدات سازمانی صنایع کوچک به دو بخش تقسیم می شود‬ ‫که ش��امل تسریع و کمک در جذب فرزندان خانواده شهدا و‬ ‫ایثارگران در واحدهای تولیدی و حرکت در راس��تای افزایش‬ ‫توانمندی و ایجاد شغل برای این قشر ارزشمند جامعه است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان همدان با‬ ‫اشاره به اینکه بیشتر فرزندان خانواده شهدا‪ ،‬فارغ التحصیالن‬ ‫دانشگاهی هس��تند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید شغل هایی متناسب با‬ ‫تحصیالت این عزیزان در واحدهای صنعتی جست وجو کرد‪.‬‬ ‫گ��ردان ب��ا بی��ان اینکه فض��ا ب��رای برگزاری جلس��ات و‬ ‫هماهنگی ه��ای الزم دراختیار بنیاد ش��هید و ایثارگران قرار‬ ‫خواهد گرفت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬فلسفه وجودی شهرک های صنعتی‬ ‫فراهم کردن بس��تر سریع و ارزان قیمت برای ایجاد واحدهای‬ ‫تولیدی است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه براس��اس سیاست های جدید وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬اس��تقرار صنوف تولیدی و توزیعی‬ ‫در ش��هرک ها نیز دنبال می شود‪ ،‬گفت‪ :‬به همین دلیل شاهد‬ ‫احداث نخس��تین ش��هرک صنفی کشور در اس��تان همدان‬ ‫هستیم که در س��ایر نقاط کشور نیز این تجربه تسری یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫این مقام مسئول با بیان اینکه با فرزندان شهدا و ایثارگران‬ ‫برای تولی��د و راه اندازی واحدهای صنعتی نهایت همکاری و‬ ‫مس��اعدت به عمل خواهد امد‪ ،‬گف��ت‪ :‬در تفاهمنامه منعقد‬ ‫شده پیش پرداخت واگذاری زمین در شهرک های تقاضامحور‬ ‫ب��ه ‪ ۱۰‬درصد و در مناطق محروم ب��ه ‪ ۵‬درصد تقلیل یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫گردان با بیان اینکه تقسیط پرداخت باقی مبلغ زمین نیز از‬ ‫‪ ۳۰‬به ‪ ۴۸‬ماه برای خانواده ش��اهد افزایش یافته‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫از واحدهایی که از طرف بنیاد شهید معرفی شود برای حضور‬ ‫در نمایش��گاه های عرضه توانمندی های صنایع حمایت ویژه‬ ‫خواهد شد‪ .‬وی با اشاره به اینکه باید به سمت توانمند کردن‬ ‫فرزندان ش��اهد در راس��تای کارافرینی و تولید پیش برویم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬یکی از بزرگترین وظایف ما افزایش س��رمایه اجتماعی‬ ‫است تا جوانان نسبت به اینده امیدوار شوند‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬دی ‪ 24 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 24‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 12‬پیاپی ‪1985‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خبر‬ ‫هم افزایی صنایع و دانش بنیان ها‬ ‫در نمایشگاه‬ ‫نقشه اصلی توسعه محصوالت‬ ‫در مرکز خدمات کسب و کار‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی‬ ‫از برگزاری نشس��ت هم اندیش��ی با مدی��ران واحدهای صنعتی‪،‬‬ ‫مشاوران داخلی و خارجی خبرداد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی خراسان رضوی‪ ،‬مس��عود مهدی زاده مقدم‬ ‫گفت‪ :‬به منظور ارتقای دانش ارائه دهندگان خدمات کسب و کار‬ ‫و فعالیت های تولیدی‪ ،‬رقابت در بازارهای جهانی و س��اماندهی‬ ‫توانمندی ها و امکانات موجود‪ ،‬در نشستی با واحدهای صنعتی و‬ ‫مشاوران داخلی و خارجی به بحث و تبادل نظر پرداخته و نقشه‬ ‫اصلی ان ترسیم شد‪.‬‬ ‫مهدی زاده مقدم ادام��ه داد‪ :‬در حوزه طراحی‪ ،‬تامین و اجرای‬ ‫خطوط تولید صنعتی‪ ،‬مهندس��ی و س��اخت واحدهای صنعتی‬ ‫گلخانه ای‪ ،‬تجاری‪ ،‬دارویی و پزشکی طرح های خوبی ارائه شد‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫خراس��ان رضوی اظهار کرد‪ :‬مرکز خدمات فناوری برای ارتقای‬ ‫توانمندی ه��ای صنای��ع غذایی و بیوفن��اوری با ارائ��ه خدمات‬ ‫مهندسی مشاوره ای و اموزشی گام موثری در جهت بهبود توان‬ ‫رقابتی در س��طح ملی و بین المللی برداشته و به عنوان کلینیک‬ ‫صنایع غذایی برای رفع مش��کالت موج��ود صنایع غذایی عمل‬ ‫می کنی��م‪ .‬مهدی زاده مقدم تاکید کرد‪ :‬یکی از دغدغه های اصلی‬ ‫صنعتگ��ران و تولیدکنندگان مس��تقر در ش��هرک های صنعتی‬ ‫بازاریابی‪ ،‬اشنایی با قوانین و مقررات مربوط به صادرات‪ ،‬واردات‬ ‫و امور گمرکی و از س��وی دیگر اش��نایی با موارد تسهیل کننده‬ ‫در ای��ن امور اس��ت که ش��هرک های صنعتی خراس��ان رضوی‬ ‫تالش دارد با برگزاری این نشس��ت ها به انان مشاوره صنعتی و‬ ‫ط با اخرین‬ ‫کلینیکی دهد‪ .‬در پایان گفتنی است‪ ،‬مشاوران مربو ‬ ‫دس��تاوردهای شرکت های مختلف اشنا ش��ده‪ ،‬پرسش و پاسخ‬ ‫الزم انجام و راه های ارتباط و تبادل اطالعات مهیا شد‪.‬‬ ‫انجام مطالعات طراحی‬ ‫ناحیه صنعتی داورزن‬ ‫گزارش میدانی «گسترش صنعت» در بازدید از نوری تازه‬ ‫کارخانه ای با رازهای فراوان‬ ‫زینب عبدی‪-‬صنایع کوچک‪ :‬برق بلور و کریس�تال از لوس�ترهای به س�قف اویزان ش�ده‬ ‫تا پیش دس�تی های روی میز و لیوان چای که در دس�ت داریم چش�م هر بیننده ای را به خود‬ ‫خیره می کند‪ .‬به ویژه که برای تهیه گزارش از فرایند تولید این چشم روش�نی ها و کادویی ها‬ ‫به کارخانه نوری تازه یکی از دو کارخانه تولید بلور و کریستال در شهرک صنعتی شمس اباد‬ ‫وارد شدیم و با ظرف های تولیدی همین کارخانه پذیرایی شدیم‪.‬‬ ‫همج��واری این کارخانه با کارخانه های س��نگبری و‬ ‫فراورده های معدنی در ش��هرک صنعتی شمس اباد نیز‬ ‫بدون تناس��ب نیس��ت زیرا ‪ 99‬درصد مواد اصلی مورد‬ ‫اس��تفاده در نوری تازه از معادن و کارخانه های فراوری‬ ‫م��واد معدنی داخلی تهیه می ش��ود و ‪ 60‬درصد ان را‬ ‫س��یلیس در برگرفته اس��ت به همین دلیل تولید بلور‬ ‫و کریس��تال از صنایع سبز به شمار می رود‪ .‬اما وقتی از‬ ‫مدیرکارخانه درباره میزان ترکیب مواد اولیه به ویژه در‬ ‫تهیه کریستال بدون سرب پرسیدیم در پاسخ شنیدیم‬ ‫که «راز است!»‬ ‫از همان ب��دو ورود ب��ه دعوت نریمان ش��ریف زاده‪،‬‬ ‫مدیر کارخانه از نمایشگاه داخلی تولیدات بازدید کرده‬ ‫و با دق��ت به برق مجموعه های بلوری و کریس��تالی و‬ ‫کریستال های بدون سرب در ‪ 3‬ست پذیرایی و دکوری‬ ‫خیره شدم‪.‬‬ ‫محبوبیت کریستال و بلور نزد ایرانیان به حدی است‬ ‫که بس��یاری از ش��رکت های تولیدکننده تنها به تولید‬ ‫ظرف های��ی از این جنس بس��نده نکرده و مجس��مه و‬ ‫اش��یای تزئینی کریستالی را نیز به بازار عرضه کرده اند‬ ‫که بسیار مورد توجه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫زمانی بهترین بلور کریس��تال در بازارهای کش��ور با‬ ‫نشان های جمهوری چک شناخته می شد اما نمونه های‬ ‫ایران��ی نیز در س��ال های اخیر از لح��اظ کیفی در حد‬ ‫چش��مگیری رشد داش��ت ه و ش��اید از لحاظ طراحی و‬ ‫درخش��ش ظاهری با نمونه های وارداتی قابل تشخیص‬ ‫نباشند‪ .‬اکنون تولیدکنندگان داخلی به این توانمندی‬ ‫رسیده اند که اس��تانداردهای روز اروپا را به دست اورند‬ ‫و از تولید با لیس��انس نشان های معروف خارج شوند و‬ ‫با نام ایران��ی در رقابت با کریس��تال های خارجی بازار‬ ‫را در دس��ت بگیرند‪ .‬کارخانه بلور نوری تازه در س��ال‬ ‫س��نگ بنای بلور نوری ت��ازه با تامین ماش��ین االت‬ ‫مدرن از ش��رکت های معتبر اروپایی گذاش��ته شد‪ .‬به‬ ‫عنوان نمونه کوره ‪ 120‬و ‪ 130‬ان از ش��رکت ‪SORG‬‬ ‫المان خریداری ش��ده است‪ .‬این شرکت از معتبرترین‬ ‫تولیدکنندگان کوره های بلور دنیا است‪ .‬درواقع مدیران‬ ‫نوری تازه با توجه به توانمندی های کش��ورهای مطرح‬ ‫در صنع��ت بل��ور بخش زیادی از ماش��ین االت خود را‬ ‫از ش��رکت های معتب��ر تهیه کرده و البت��ه در این بین‬ ‫اس��تفاده از دان��ش فنی و توان داخل��ی را هم مد نظر‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫‪ 77‬احداث شد‪ .‬این کارخانه در طول ‪ 18‬سال گذشته‬ ‫روندی رو به رش��د داش��ته و عالوه بر قطع وابستگی به‬ ‫� تولید کریستال بدون سرب‬ ‫خ��ارج‪ ،‬در این بخش با کس��ب دانش فن��ی در زمینه‬ ‫از مدی��ر کارخان��ه نوری ت��ازه درباره دلی��ل وجود ‪2‬‬ ‫س��اخت قالب های مدرن و فرموالسیون بلور‪ ،‬موفق به‬ ‫کوره و ‪ 2‬میکس��ر جدا پرس��یدیم؛ وی پاسخ داد‪ :‬کوره‬ ‫قطع همکاری با ش��وگای ژاپن و سایر کشورهای دیگر‬ ‫ذوب م��واد اولیه ظرف ها و مصنوعات بل��وری از کوره‬ ‫ش��د و همچنین تولید محصول ب��ه کمک متخصصان‬ ‫م��واد مذاب کریس��تال جداس��ت ضمن‬ ‫داخل��ی در پاره ای موارد با کیفیتی حتی‬ ‫انک��ه کریس��تال در این کارخان��ه بدون‬ ‫فراتر از تولیدکنندگان اسیایی و اروپایی‬ ‫زمانی بهترین بلور‬ ‫س��رب تولید می ش��ود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬اروپا‬ ‫مورد استقبال واقع شد‪.‬‬ ‫کریستال در بازارهای‬ ‫به تولید بدون س��رب کریستال رو اورده‬ ‫تاسیس��ات تولیدی بل��ور نوری تازه در‬ ‫کشور با نشان های‬ ‫زمین��ی به مس��احت ‪ 12‬هکتار و فضای جمهوری چک شناخته اس��ت و م��ا نیز ب��ا بهره من��دی از دانش‬ ‫سرپوش��یده ای افزون ب��ر ‪ 9‬هکتار ایجاد می شد اما نمونه های داخلی توانس��ته ایم تولید کننده کریستال‬ ‫شده که در نوع خود در بین کارخانه های ایرانی نیز در سال های بدون سرب در خاورمیانه شناخته شویم‪.‬‬ ‫از شریف زاده پرسیدیم که ترکیب مواد‬ ‫غیردولت��ی کم نظیر و قابل توجه اس��ت‪.‬‬ ‫اخیر از لحاظ کیفی‬ ‫اولیه کریس��تال بدون س��رب با کریستال‬ ‫در حد چشمگیری‬ ‫اهتمام جدی به کیفیت در این ش��رکت‬ ‫موجب ش��ده تولیداتش عالوه بر کسب رشد داشته و شاید معمول��ی چ��ه تفاوت��ی دارد و در پاس��خ‬ ‫س��هم قابل توج��ه از واردات خارجی به با نمونه های وارداتی شنیدیم که «این یک راز است!»‬ ‫قابل تشخیص‬ ‫مدی��ر کارخان��ه نوری تازه ب��ا تاکید بر‬ ‫بازاره��ای بالق��وه خارجی نی��ز راه پیدا‬ ‫کن��د‪ .‬در این مورد ه��م از مدیرکارخانه نباشند اما وقتی از‬ ‫ض��رورت روش��ن نگه داش��تن ش��عله در‬ ‫پرس��یدیم که تولید و فروش ساالنه این مدیرکارخانه درباره کوره ها اف��زود‪ :‬برای حف��ظ کیفیت مواد‬ ‫میزان ترکیب مواد‬ ‫مذاب داخل کوره ه��ا و تولید محصوالت‬ ‫کارخان��ه چه میزان اس��ت و در پاس��خ‬ ‫تهیه‬ ‫اولیه به ویژه در‬ ‫کیفی بای��د مدتی در حدود ‪ 6‬تا‪ 7‬س��ال‬ ‫شنیدیم‪« :‬این یک راز است!»‬ ‫کریستال بدون سرب‬ ‫کوره های مذاب را روشن نگه داشت و در‬ ‫ش��رکت بلور نوری ت��ازه دارای ‪ 2‬کوره‬ ‫پرسیدیم در پاسخ‬ ‫این مدت سطح مش��خصی از مواد داخل‬ ‫مدرن ذوب شیشه به ظرفیت های ‪ 120‬و‬ ‫شنیدیم که «راز‬ ‫کوره موجود باشد‪.‬‬ ‫‪ 130‬تن است و روزانه ‪ 110‬تن انواع بلور‬ ‫است!»‬ ‫ش��ریف زاده همچنی��ن تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫را تولید و روانه بازار می کند‪ .‬این شرکت‬ ‫دسترس��ی به پیش نیازه��ای تولید یعنی‬ ‫دارای اتوماس��یون صنعت��ی و افزای��ش‬ ‫انرژی و مواد اولیه برای تولیدکنندگان مهم است که در‬ ‫بهره وری در حال حاضر با ‪ 783‬نیرو دست اندرکار تولید‬ ‫این زمینه نوری تازه با مش��کالتی از جمله تامین انرژی‬ ‫طیف وسیعی از محصوالت بلور است که نزدیک به ‪10‬‬ ‫گاز مواجه اس��ت زیرا هرس��ال با اغاز فصل س��رما این‬ ‫درصد کل نیاز کشور را تامین می کند‪.‬‬ ‫نگرانی وجود دارد ک��ه گاز مجموعه های صنعتی برای‬ ‫تامین نیازهای شهری قطع شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬س��یلیس‪ ،‬دولومیت‪ ،‬س��ولفات س��دیم‬ ‫و نیت��رات س��دیم از مواد اصلی تهیه بلور و کریس��تال‬ ‫اس��ت که قبل از ورود به کارخانه در ازمایشگاه شیمی‬ ‫بررسی کیفی شده و میزان کمی مورد نیاز وارد دستگاه‬ ‫میکس��ر می شود‪ .‬س��پس مخلوط به دست امده پس از‬ ‫بررسی مجدد ازمایشگاه وارد دستگاه میکسر می شود‪.‬‬ ‫در این مرحله شیشه خرده یا ضایعات تولیدات کارخانه‬ ‫با حجمی حدود ‪ 20‬درصد از کل مواد اولیه به دستگاه‬ ‫میکسر اضافه می شود‪.‬‬ ‫درنظر داش��ته باش��ید که ضایعات یا شیش��ه خرده‬ ‫اضافه ش��ده از نظر بلور و کریستال تفکیک شده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن درصد م��واد اولیه ترکیب ش��ده از پیش با‬ ‫برنامه کامپیوتری مشخص شده است‪.‬‬ ‫م��واد ورودی و خروجی به کوره ها برای حفظ صرفه‬ ‫اقتصادی در حد متناس��بی همواره ش��ارژ می ش��ود تا‬ ‫کوره ها تا ‪ 6‬یا ‪ 7‬سال روشن بماند‪.‬‬ ‫مواد مذاب بعد از کوره به کانال هایی س��اخته شده‬ ‫از اجرهای نسوز منتقل و به سمت خروجی های خط‬ ‫تولید هدایت می ش��ود‪ .‬خط تولید هر محصول دارای‬ ‫یک خروجی مجزاس��ت‪ .‬محصول و حتی بسته بندی‬ ‫در این کارخانه به دس��ت طراح��ان صنعتی طراحی‬ ‫می ش��ود‪ .‬ماش��ین االت این کارخان��ه همان طور که‬ ‫گفته ش��د‪ ،‬دارای فناوری های پ��رس‪ ،‬پرس و دمش‪،‬‬ ‫اس��پینگ یا گریز از مرکز اس��ت بنابراین مواد مذاب‬ ‫به س��مت قالب های ازپیش طراحی شده هدایت و به‬ ‫محصول نهایی تبدیل می شود که چشم هر بیننده ای‬ ‫را خیره می کند‪ .‬این بار هم از ش��ریف زاده خواستیم تا‬ ‫از قسمت طراحی محصول و خط بسته بندی تولیدات‬ ‫دیدن کنیم و بازهم در پاس��خ شنیدیم که «این یک‬ ‫راز است!»‬ ‫به گزارش گسترش صنعت‪ ،‬برای تشخیص شیشه و‬ ‫بلور باکیفیت باید فاکتورهای زیادی را درنظر داش��ت‪،‬‬ ‫مانند ظاهر جنس و نحوه بسته بندی ان‪ ،‬شیشه و بلور‬ ‫تولیدی نباید رنگ مات داش��ته و دارای حباب باش��د‪.‬‬ ‫شیش��ه و بلور وقتی دارای رنگ س��فید یا به اصطالح‬ ‫بی رنگ باشد‪ ،‬نشان دهنده کیفیت خوب ان است‪.‬‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫عکس ها‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی‬ ‫از برگزاری مناقصه و تعیین مش��اور مطالعات مرحله نخس��ت و‬ ‫دوم طراحی ناحیه صنعتی داورزن خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش گس��ترش صنعت ب��ه نق��ل از رواب��ط عمومی‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان خراس��ان رضوی‪ ،‬مسعود‬ ‫مهدی زاده مقدم ب��ا بیان این خبر اظهار کرد‪ :‬با توجه به رویکرد‬ ‫دول��ت تدبی��ر و امید در زمینه توس��عه صنعتی و ن��گاه ویژه به‬ ‫مناطق محروم ‪ ،‬مطالعات اماده س��ازی و امور عمرانی ان درحال‬ ‫اجراس��ت و تامین زیرساخت ها و بهس��ازی این ناحیه بخشی از‬ ‫نیازهای صنعتگران اس��ت و این ناحیه بس��تر مناس��بی را برای‬ ‫سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی استان فراهم می کند‪.‬‬ ‫مهدی زاده مق��دم ادام��ه داد‪ :‬ای��ن ط��رح ب��ا هزین��ه ای‬ ‫افزون بر‪300‬میلیون ریال و در ‪5‬ماه انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان خراسان رضوی اظهار کرد‪ :‬در بازدیدی که از محل شد‪،‬‬ ‫مطالعه و بررسی وضعیت زمین از قبیل شیب‪ ،‬مسیل های موجود‪،‬‬ ‫عوام��ل فیزیکی و هر نوع عاملی که در انجام ساخت وس��از موثر‬ ‫خواهد بود‪ ،‬انجام شد‪ .‬مهدی زاده مقدم عنوان کرد‪ :‬مطالعه کامل‬ ‫ی با توج��ه به عوارض طبیعی‬ ‫خیابان بندی پروژه‪ ،‬محوطه س��از ‬ ‫و ساخت وسازها‪ ،‬شبکه های تاسیس��ات‪ ،‬امکانات اطفای حریق‪،‬‬ ‫رعای��ت ضوابط و مقررات ایمنی‪ ،‬راه های دسترس��ی به ش��بکه‬ ‫ارتباطی‪ ،‬جمع اوری و انتقال اب های س��طحی‪ ،‬جدول گذاری و‬ ‫هرگونه عوامل تعیین کننده که حائز اهمیت بوده بررسی شد‪.‬‬ ‫عکس ‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی خراس��ان رضوی از‬ ‫برگزاری نمایشگاه پژوهش و فناوری در این استان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی خراسان رضوی‪ ،‬مس��عود مهدی زاده مقدم‬ ‫گفت‪ :‬هفدهمین نمایش��گاه پژوهش و فناوری خراس��ان رضوی‬ ‫و نمایشگاه تخصصی کتاب های دانشگاهی در مراسمی با حضور‬ ‫اس��تاندار‪ ،‬مدی��ران دس��تگاه های اجرایی و مرکز دانش��گاهی و‬ ‫پژوهشی استان در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد‪.‬‬ ‫مهدی زاده مقدم افزود‪ :‬نمایشگاه پژوهش و فناوری پیونددهنده‬ ‫‪ 3‬بخش دس��تگاه های اجرایی‪ ،‬صنعت و جامعه دانشگاهی است‬ ‫و نش��ان می دهد که دانشگاه های استان در حال تولید مقاالت و‬ ‫پژوهش های کاربردی و سوق یافتن به سمت نسل سوم دانشگاه‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫خراس��ان رضوی ادامه داد‪ :‬ما باید از تمام فرصت های کسب وکار‬ ‫برای واحدهای صنعتی و تولیدی اس��تفاده کنیم و ارزش افرینی‬ ‫در راستای توسعه اقتصادی انجام شود‪.‬‬ ‫مهدی زاده مق��دم اظهار کرد‪ :‬هدف از این نمایش��گاه برقراری‬ ‫ارتب��اط و اثر هم افزایی هرچه بیش��تر بی��ن واحدهای صنعتی‬ ‫متقاض��ی پژوهش و فناوری با مراکز پژوهش��ی و ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان است که در فضای حدود ‪ 100‬متر با استقرار فن بازار‬ ‫منطقه ای خراسان رضوی به معرفی اخرین دستاورد شرکت های‬ ‫فناور و دانش بنیان نیز پرداخته شد‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫خراس��ان رضوی گفت‪ :‬در این نمایشگاه ‪ 30‬شرکت دانش بنیان‬ ‫نوپا مس��تقر در ش��هرک فناوری صنایع غذای��ی و پارک علم و‬ ‫فناوری اخرین دس��تاوردهای کاربردی و صنعتی خود را معرفی‬ ‫ کردند‪.‬‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنعت و پژوهش‬ ‫‪ 4‬دی ‪ 24 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 24‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 12‬پیاپی ‪1985‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫محمدجعفر صدیق‬ ‫حسن علم الهدی‬ ‫بابک مختاری‬ ‫«گسترش صنعت» از پیامد های کمبود بودجه پارک های علم و فناوری گزارش می دهد‬ ‫شانس کارافرینی برای ‪ ۱۰‬درصد دانشجویان دانشگاه تهران‬ ‫بودج��ه پارک های علم‬ ‫و فناوری برای س��ال ‪۹۶‬‬ ‫‹ ‹تامین هزینه های پرسنلی‬ ‫ح��دود ‪ 2‬درص��د بودجه‬ ‫محمدجعف��ر صدی��ق‪ ،‬ریی��س پ��ارک عل��م و‬ ‫کل ام��وزش عالی اس��ت‪.‬‬ ‫فناوری دانش��گاه تهران ب��ا ابراز تاس��ف از اینکه‬ ‫براس��اس اخرین گزارش‬ ‫طیبه جهانبازی‬ ‫بودج��ه پارک های علم و فناوری جوابگوی وظایف‬ ‫وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫صنعت‬ ‫محوله انها نخواهد بو د به گس��ترش صنعت گفت‪:‬‬ ‫فناوری تع��داد پارک های‬ ‫عالوه بر این متاس��فانه الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۶‬با‬ ‫علم و فناوری در سال ‪۹۵‬‬ ‫سیاس��ت های ابالغی رهبر معظم انقالب مطابقت‬ ‫ب��ه ‪ ۳۹‬پ��ارک و تعداد مراکز رش��د به ‪ ۱۷۰‬مرکز‬ ‫ندارد و با بودجه در نظر گرفته شده فقط می توان‬ ‫رس��یده و اکن��ون ح��دود ‪۴‬هزار و ‪ ۴۰۰‬ش��رکت‬ ‫هزینه ه��ای جاری پارک ه��ای علم و فن��اوری را‬ ‫دانش بنی��ان در پارک های علم و فناوری مس��تقر‬ ‫تامین کرد و مبلغی برای تامین هزینه شرکت های‬ ‫هس��تند‪ .‬در حال حاضر برای رشد پارک های علم‬ ‫دانش بنیان باقی نخواهد ماند؛ این در حالی اس��ت‬ ‫و فناوری کش��ور با کمبود بودجه مواجه هس��تیم‬ ‫که برخی از شرکت های دانش بنیان نیاز به حمایت‬ ‫برای نمونه دانشگاه تهران توانایی حمایت از ‪۸۰۰‬‬ ‫جدی دارند‪.‬‬ ‫هس��ته تحقیقاتی در س��ال را دارد ک��ه با بودجه‬ ‫او افزود‪ :‬هرچند بودجه پیش��نهادی برای پارک‬ ‫تعیین ش��ده تنها از ‪ ۱۰۰‬هسته تحقیقاتی حمایت‬ ‫علم و فناوری دانشگاه تهران باالی ‪۴۰‬درصد رشد‬ ‫می کند‪ .‬متاس��فانه هر س��ال ح��دود ‪ ۸‬تا ‪۱۰‬هزار‬ ‫داشته اما این مبلغ نیز جوابگوی نیاز های این مرکز‬ ‫دانش��جو وارد دانش��گاه تهران می ش��وند که برای‬ ‫نخواهد بو د از این رو قبل از تصویب نهایی باید روی‬ ‫کارافرینی ‪۱۰‬درصد انها س��رمایه گذاری می شود‪.‬‬ ‫الیحه بودجه ‪ ۹۶‬اصالحات اساس��ی‬ ‫برای بررس��ی این موضوع گس��ترش‬ ‫صنعت گفت وگویی را با کارشناس��ان محمد جعفر صدیق‪ :‬ش��ود‪ .‬البته نظر بنده این نیست که‬ ‫دانشگاه تهران این سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور‬ ‫ترتیب داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹گ�ردش مال�ی پارک ه�ای ظرفیت را دارد که در در تدوین الیحه بودجه کوتاهی کرده‬ ‫علم و فناوری‬ ‫سال از ‪ ۸۰۰‬هسته و نظر بیشتر کارشناسان این است که‬ ‫به گفته محمد فرهادی‪ ،‬وزیر علوم‪ ،‬تحقیقاتی حمایت کند با توجه به اهمیت باالی شرکت های‬ ‫تحقیق��ات و فن��اوری گ��ردش مالی‬ ‫دانش بنیان در رش��د اقتصادی کشور‬ ‫پارک های علم و فناوری در س��ال ‪۹۳‬‬ ‫باید به این موضوع بنا به تاکید رهبر‬ ‫افزون بر ‪۱۸۰۰‬میلیارد تومان بوده و اعتبار مصوب‬ ‫معظم انقالب مانند بودجه های در نظر گرفته شده‬ ‫بود که‬ ‫پارک ها در س��ال ‪۱۳۰ ،۹۴‬میلیارد تومان ‬ ‫برای جنگ نگاه کرد‪.‬‬ ‫البت��ه این مبلغ به طور کامل تخصیص پیدا نکرده‬ ‫به گفته صدیق‪ ،‬تمامی کارشناس��ان حوزه علم‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که باید سهم اعتبارات‬ ‫و فناوری بر این موضوع واقف هس��تند که اکنون‬ ‫و تحقی��ق و فن��اوری را به ‪ ۲/۵‬ت��ا ‪۳‬درصدی که‬ ‫دولت با کمبود بودجه مواجه اس��ت اما نیاز داریم‬ ‫رهب��ر معظم انقالب فرمودند‪ ،‬برس��انیم‪ .‬این روند‬ ‫برای رش��د اقتصاد کش��ور و تکیه بر توان داخلی‬ ‫از س��ال جاری با رقم ‪۱/۱‬درصد اغاز ش��ده است‪.‬‬ ‫اقدام جدی تری انجام دهیم‪ .‬عالوه بر این براساس‬ ‫همچنین ب��ه گفته وحید احمدی‪ ،‬معاون پژوهش‬ ‫سیاس��ت های کلی عل��م و فن��اوری ابالغی رهبر‬ ‫و فن��اوری وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیق��ات و فناوری در‬ ‫معظم انقالب در قانون بودجه سال ‪ ۹۶‬کل کشور‬ ‫س��ال ‪ ۹۴‬گ��ردش مالی کش��ور در ح��وزه علم و‬ ‫بودج��ه ای برای پارک های عل��م و فناوری در نظر‬ ‫فناوری ح��دود ‪۱۸۰۰‬میلیارد تومان بوده و حدود‬ ‫گرفته ش��ده ک��ه در صورتی که ای��ن مبلغ تامین‬ ‫‪۱۱۰‬میلیارد تومان سرمایه گذاری برای حوزه علم‬ ‫ش��ود می توان گفت که پارک ه��ای علم و فناوری‬ ‫و فناوری کش��ور در نظر گرفته شد که این میزان‬ ‫می توانند به اهداف بلندمدت خود دست یابند‪ .‬این‬ ‫ارزش اف��زوده ‪ ۱۲‬برابری را نش��ان می دهد‪ .‬با این‬ ‫در حالی است که این مصوب ه اغلب به مرحله اجرا‬ ‫حال تالش هایی ب��رای ارتق��ای پارک های علم و‬ ‫نمی رسد و بودجه تعیین شده در اختیار پارک های‬ ‫فناوری از یک س��و و ش��رکت های دانش بنیان از‬ ‫سوی دیگر شده است‪.‬‬ ‫گسترش صنعت گفت‪ :‬با توجه به اینکه پارک علم‬ ‫و فناوری خراسان از س��ال های گذشته با کسری‬ ‫بودجه مواجه بود از این رو بودجه این پارک نسبت‬ ‫به س��ال های قبل رش��د ‪۴۵‬درصدی داش��ته که‬ ‫مجموع مبلغ ان به ‪۵‬میلیارد تومان هم نمی رسد‪.‬‬ ‫با وجود رش��د بودجه نمی توانیم اهداف مورد نظر‬ ‫را عملیاتی کنیم‪ .‬همچنین برای رشد شرکت های‬ ‫دانش بنیان بودجه برای دانش��گاه ها مشخص شده‬ ‫صندوق پژوهش‬ ‫ ‬ ‫و صندوق ه��ای مختلف ازجمل��ه‬ ‫و فن��اوری و صندوق نواوری و ش��کوفایی نیز این‬ ‫شرکت ها را حمایت می کنند‪ .‬اغلب این صندوق ها‬ ‫محدودیتی برای پرداخت تس��هیالت به شرکت ها‬ ‫ندارن�� د اما بودج ه پارک های علم و فناوری محدود‬ ‫به تامین هزینه های جاری‪ ،‬کارمندی و تا حدودی‬ ‫پرسنلی است‪.‬‬ ‫علم و فناوری انگونه که باید قرار نمی گیرد‪.‬‬ ‫او ب��ه برنام��ه پ��ارک عل��م و فناوری دانش��گاه‬ ‫تهران برای رش��د ش��رکت دانش بنیان اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬براس��اس پیش بینی ها قرار است در سال‬ ‫از ‪ ۲۰۰‬هس��ته تحقیقات��ی که دانش��جویان فوق‬ ‫لیسانس و دکترا را ش��امل می شود حمایت کنیم‬ ‫تا درنهایت به ‪ ۵۰‬مرکز رش��د در س��ال برس��یم‪.‬‬ ‫حمایت از هس��ته های تحقیقاتی ب��ه این صورت‬ ‫اس��ت که باید در بازه زمانی مشخص پژوهشگران‬ ‫دانش��گاهی بتوانند فناوری را به محصول تبدیل و‬ ‫ان را تجاری سازی کنند تا وارد مراکز رشد شوند‪.‬‬ ‫در غی��ر این ص��ورت پارک علم و فن��اوری از این‬ ‫شرکت ها حمایت نخواهد کرد از این رو پیش بینی‬ ‫می کنی��م از ‪ ۲۰۰‬هس��ته تحقیقات��ی حدود ‪۵۰‬‬ ‫ش��رکت در سال به مرکز رش��د راه پیدا کنند که‬ ‫‹ ‹دسته بندی پارک های علم و فناوری‬ ‫برای تحقق این ام��ر نیاز به بودجه حداقل ‪ ۳‬تا ‪۴‬‬ ‫بابک مخت��اری‪ ،‬ریی��س پارک عل��م و فناوری‬ ‫برابری بودجه فعلی داریم‪.‬‬ ‫خوزس��تان با اش��اره به اینکه بودج��ه پارک های‬ ‫او اف��زود‪ :‬با اجرای این طرح دانش��گاه تهران به‬ ‫فن��اوری حدود ‪ 2‬درصد بودج��ه کل اموزش عالی‬ ‫جای اینکه افراد متقاضی ش��غل به جامعه تحویل‬ ‫ت ب��ه گس��ترش صنع��ت گفت‪:‬‬ ‫اس�� ‬ ‫دهد می تواند اف��راد کار افرین را روانه‬ ‫هرچن��د بودجه علم و فناوری س��ال‬ ‫ش��رایط‬ ‫اجتم��اع کن��د از ای��ن رو با‬ ‫حسن علم الهدی‪:‬‬ ‫‪ ۹۶‬نسبت با س��ال ‪ ۹۵‬با رشد همراه‬ ‫فعل��ی می توان در س��ال تنها از ‪۱۰۰‬‬ ‫بودجه پارک های‬ ‫هس��ته تحقیقات��ی حمای��ت کرد که فناوری برای سال ‪ 96‬بوده اما مش��کل اساس��ی پارک های‬ ‫در نهایت ‪ ۸‬مورد ان وارد مراکز رش��د بین ‪ 15‬تا ‪ 25‬درصد عل��م و فناوری این اس��ت ک��ه پایه‬ ‫ضعیفی دارند و در صورتی که بودجه ‬ ‫می شود‪ .‬دلیل اصلی ان هم این است‬ ‫رشد داشته است‬ ‫مشخص ش��ده محقق ش��ود می توان‬ ‫که دول��ت فقط هزینه های پرس��نلی‬ ‫رش��د خوبی را ب��رای پارک های علم‬ ‫پارک ه��ای عل��م و فن��اوری را تامین‬ ‫و فن��اوری در نظ��ر گرف��ت‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ک��ه تامین این مبلغ ازس��وی دول��ت ‪۱۰۰‬درصد‬ ‫او افزود‪ :‬دانش��گاه تهران این ظرفیت را دارد که‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫در س��ال از ‪ ۸۰۰‬هس��ته تحقیقاتی حمایت کند‬ ‫مختاری ب��ا بیان اینکه پارک های علم و فناوری‬ ‫تا در س��ال ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۵۰‬مورد از این هس��ته های‬ ‫کشور به دو دس��ته تقسیم می شوند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫تحقیقاتی به مراکز رشد راه یابند‪ .‬هر سال حدود ‪۸‬‬ ‫دس��ته بندی پارک ه��ای عل��م و فن��اوری به قبل‬ ‫تا ‪۱۰‬هزار دانشجو وارد دانشگاه تهران می شو د که‬ ‫و بع��د از س��ال ‪ ۸۸‬برمی گردد پارک ه��ای علم و‬ ‫تنها برای ‪۱۰‬درصد انها می توانیم س��رمایه گذاری‬ ‫فناوری که بعد از س��ال ‪ ۸۸‬شکل گرفته اند اغلب‬ ‫کنیم‪ .‬این در حالی اس��ت که سیس��تم و ساختار‬ ‫فضای الزم برای اس��تقرار ش��رکت دانش بنیان را‬ ‫رش��د این دانش��جویان فراهم اس��ت ام��ا بودجه‬ ‫ندارن��د و مهم ترین مش��کل انه��ا در نظر گرفتن‬ ‫دانش��گاه ب��رای حمایت از این دانش��جویان کافی‬ ‫فض��ای فیزیکی ب��رای ازمایش��گاه ها‪ ،‬کار گاه ها و‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫م��کان اداری ب��رای پارک هاس��ت؛ ای��ن در حالی‬ ‫حس��ن علم الهدی‪ ،‬رییس پ��ارک علم و فناوری‬ ‫اس��ت ک��ه از س��ال ‪ ۹۰‬به بع��د بودج��ه عمرانی‬ ‫خراسان رضوی رش��د بودجه سال ‪ ۹۶‬پارک های‬ ‫ب��ه پارک ه��ای علم و فن��اوری اختص��اص نیافته‬ ‫علم و فناوری را بین ‪ ۱۵‬تا ‪۲۵‬درصد دانس��ت و به‬ ‫است‪.‬‬ ‫کسب مقام اول ایران در مسابقات جهانی محاسبات ذهنی ریاضی‬ ‫مدیرعامل موسس��ه اموزشی نو اندیش��ان پرتو راه ابریشم ( یوسی‬ ‫مس) ایران اعالم کرد‪ :‬ایران در مس��ابقات جهانی محاس��بات ذهنی‬ ‫ریاضی که در دوبی برگزار شد مقام اول جهان را کسب کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬داود قریشی با بیان اینکه در بیست و یکمین دوره‬ ‫از مسابقات جهانی( ‪ )ucmas‬دوهزار و ‪ ۲۰۲‬دانش اموز از ‪ ۳۳‬کشور‬ ‫جهان حضور داش��تند‪ ،‬گفت‪ ۱۶۲ :‬دانش اموز تیم منتخب دانش اموز‬ ‫از استان های مختلف کشور به این دوره از مسابقات اعزام شدند که با‬ ‫کسب ‪ ۹‬مدال قهرمانی‪ ۷۰ ،‬رتبه اولی و ‪ ۶۹‬رتبه دومی موجب شدند‬ ‫تا ایران مقام اول این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دهد‪ .‬رقابت‬ ‫دانش اموزان ایرانی در این دوره از مسابقات با وجود همه مشکالت و‬ ‫تحریم های ایران به ویژه در بخش تجهیزات اموزشی قابل تقدیر است‪.‬‬ ‫وی کسب این مقام جهانی را حاصل توکل دانش اموزان به خداوند‪،‬‬ ‫اعتماد به نف��س‪ ،‬پش��تکار و بکارگیری نیروهای متخصص اموزش��ی‬ ‫ب��ا مدارک دانش��گاهی ذی ربط در حوزه اموزش دانس��ت‪ .‬با توجه به‬ ‫ش��رکت کشورهای برتر در مس��ابقات جهانی ریاضی فکر نمی کردیم‬ ‫دانش ام��وزان ایرانی رتبه اول جه��ان را از ان خود کنند و پیش بینی‬ ‫رتبه دوم و س��وم را در بیس��ت و یکمین دوره مسابقات جهانی کرده‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫این مسئول با اش��اره به اینکه موسسه اموزشی نو اندیشان پرتو راه‬ ‫ابریشم (یوس��ی مس) در تمام استان های کشور دارای مرکز اموزش‬ ‫محاسبات ذهنی ریاضی است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این مجموعه به دلیل‬ ‫زیرپوش��ش قرار دادن گروه س��نی ‪ ۵‬تا ‪ ۱۳‬س��ال بیشترین ارتباط را‬ ‫ب��ا اموزش و پرورش دارد بنابراین هم��کاری این نهاد فرهنگی نقش‬ ‫موثری در گس��ترش این مهارت ذهنی به دانش اموزان ایران اسالمی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل موسسه اموزشی نواندیشان پرتو راه ابریشم (یوسی مس)‬ ‫ب ا اشاره به اینکه این مهارت موجب بهبود تمرکز و توانایی حل مسئله‬ ‫می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬یوسی مس رشد تحصیلی و س��ایر مهارت ها را برای‬ ‫زندگی روزمره دانش اموزان در پی دارد‪ .‬محاس��بات ذهنی ترکیبی از‬ ‫یک ابزار تدریس باستانی (چرتکه) است که موجب بهبود مهارت هایی ‬ ‫ل می شود به گونه ای‬ ‫از جمله مدیریت زمان‪ ،‬تمرکز و توانایی حل مسائ ‬ ‫که دانش اموزان در مسابقات جهانی قدرت پاسخگویی به ‪ ۲۰۰‬سوال‬ ‫را در مدت ‪ ۸‬دقیقه پیدا می کنند‪ .‬از مجموع ‪ ۱۶۲‬دانش اموز منتخب‬ ‫کش��وری برای مسابقات جهانی محاس��بات ریاضی ‪ ۱۳‬دانش اموز از‬ ‫استان البرز بودند‪.‬‬ ‫قریش��ی در ادامه به امار ‪ ۶۰‬هزار نفری دانش اموزان شرکت کننده‬ ‫در کالس های یوس��ی مس در ‪ ۴‬س��ال گذشته در کشور اشاره کرد و‬ ‫یاداور شد‪ :‬در اموزش این مهارت به دانش اموزان ایران ‪3‬هزار نیروی‬ ‫متخصص فعالیت دارند‪.‬‬ ‫ایران عضو مرکز داده های‬ ‫پراش پرتو ایکس شد‬ ‫با پذیرش درخواست عضویت عضو هیات علمی دانشکده‬ ‫مهندسی معدن پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران‪،‬‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران به عضوی��ت مرک��ز بین المللی‬ ‫داده های پراش پرتو ایکس درامد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬جمهوری اس�لامی ایران به واس��طه‬ ‫پذیرش درخواست عضویت گلناز جوزانی کهن‪ ،‬عضو هیات‬ ‫علمی دانشکده مهندسی معدن پردیس دانشکده های فنی‬ ‫دانش��گاه ته��ران‪ ،‬از این پس به طور رس��می به جمع ‪۴۷‬‬ ‫کش��ور عضو مرکز بین المللی داده های پ��راش پرتو ایکس‬ ‫(‪ )ICDD‬پیوست‪.‬‬ ‫ای��ن مرکز که ابتدا در س��ال ‪۱۹۴۱‬می�لادی به صورت‬ ‫کمیته مش��ترک انالیزهای ش��یمیایی به روش پراش پرتو‬ ‫ایکس تاسیس شد از سال ‪۱۹۶۱‬میالدی به کمیته مشترک‬ ‫اس��تانداردهای پراش پرتو ایک��س ‪ JCPDS‬تغییر نام داد‬ ‫و از س��ال ‪۱۹۷۸‬میالدی نیز با ن��ام فعلی خود یعنی مرکز‬ ‫بین المللی داده های پراش پرتو ایکس (‪ )ICDD‬در جهان‬ ‫شناخته می شود‪.‬‬ ‫هدف این مرکز که سازمانی غیرانتفاعی و غیردولتی است‬ ‫جمع اوری‪ ،‬ویرایش‪ ،‬انتش��ار و توزی��ع داده های پراش پرتو‬ ‫ایکس مواد بلورین به ص��ورت فایل های پراش پرتو ایکس‬ ‫(‪ )PDF‬اس��ت که تفس��یر نمودارهای پ��راش پرتو ایکس‬ ‫(‪ )XRD‬در سراسر جهان به وسیله انها انجام می شود‪.‬‬ ‫ای��ن مرکز ‪ ۳۱۰‬عضو فعال‪ ۱۵ ،‬عضو وابس��ته و ‪ ۱۷‬عضو‬ ‫دانش��جویی دارد که از پاییز امس��ال با پذیرش درخواست‬ ‫عضوی��ت دکتر گلن��از جوزانی که��ن‪ ،‬عضو هی��ات علمی‬ ‫ن برای نخس��تین بار جمهوری اسالمی ایران‬ ‫دانشگاه تهرا ‬ ‫نیز به عنوان چهل و هش��تمین کشور به عضویت این مرکز‬ ‫بین المللی درامد‪.‬‬ ‫براس��اس اع�لام روابط عمومی دانش��گاه ته��ران‪ ،‬گلناز‬ ‫ن به عنوان نخس��تین ایرانی عض��و این مرک ز از‬ ‫جوزانی که ‬ ‫س��ال ‪۲۰۰۹‬میالدی در ان فعالیت داشت و با این مصوبه‪،‬‬ ‫عضویت وی و دانش��گاه تهران ب��ه صورت عضو فعال تغییر‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۲۰‬برابری قراردادهای‬ ‫ارتباط با صنعت دانشگاه دزفول‬ ‫معاون پژوهش و فناوری دانش��گاه صنعتی جندی شاپور‬ ‫دزفول از رش��د ‪ ۲۰‬برابری قراردادهای پژوهش��ی ارتباط با‬ ‫صنعت این دانشگاه نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۵‬بیش از یک میلیارد تومان قرارداد پژوهشی با‬ ‫سازمان ها و صنایع مختلف منعقد شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬حبیب اهلل عباسی با بیان اینکه دانشگاه‬ ‫صنعتی دزفول در س��ال ‪ ۹۵‬نسبت به سال گذشته از نظر‬ ‫ت رش��د ‪۲۰‬‬ ‫حج��م قراردادهای پژوهش��ی ارتباط با صنع ‬ ‫برابری داش��ته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سال گذشته حجم قراردادهای‬ ‫پژوهشی برون دانش��گاهی حدود ‪۶۰‬میلیون تومان بود که‬ ‫امسال با رش��د قابل توجهی به بیش از یک میلیارد تومان‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به افزایش تعداد ای��ن قراردادها به بیش از‬ ‫‪ ۲۰‬قرارداد در یک س��ال گذش��ت ه اف��زود‪ :‬در این مدت هم‬ ‫ت علمی دانشگاه که وارد مقوله ارتباط با‬ ‫تعداد اعضای هیا ‬ ‫صنعت شدن د افزایش یافت و هم حجم و مبلغ قراردادهای‬ ‫پژوهشی دانشگاه رشد کرد و از این نظر درصدد هستیم در‬ ‫یک افق ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬س��اله از دل ای��ن قراردادها حداقل ‪ 3‬تا ‪5‬‬ ‫شرکت دانش بنیان ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫معاون پژوهش و فناوری دانش��گاه صنعتی جندی شاپور‬ ‫دزف��ول با بیان اینک��ه از این نظر جهش بس��یار خوبی در‬ ‫دانشگاه ایجاد شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬همچنین در حال رایزنی برای‬ ‫انعقاد تفاهمنامه های بیش��ت ر ازجمله با ش��هرداری دزفول‪،‬‬ ‫مو‬ ‫س��ازمان نظام مهندسی و دانش��گاه علوم پزشکی هستی ‬ ‫با مذاکرات انجام شده به زودی یکی از طرح های مشترک با‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی دزفول عملیاتی خواهد شد‪.‬‬ ‫«ایران ساخت»‪ ،‬گامی برای‬ ‫کارافرینی و رشد کسب و کار‬ ‫مدیر گروه اقتصاد و جامعه ش��بکه ‪ 5‬س��یما معتقد است‪:‬‬ ‫جش��نواره ملی فرهنگی هن��ری «ایران س��اخت» می تواند‬ ‫ موانعی که در حوزه کارافرینی وجود دارد را از سر راه بردارد‬ ‫و به رشد کسب وکار کمک کند‪.‬‬ ‫به گزارش ستاد خبری جشنواره «ایران ساخت»‪ ،‬مهدی‬ ‫خلجی‪ ،‬مدیر گروه اقتصاد و جامعه ش��بکه ‪ 5‬سیما درباره‬ ‫کمک رس��انه ها و فضای مجازی ب��ه تبلیغات محصوالت‬ ‫دانش بنیان داخلی گفت‪ :‬فضای مجازی یک رسانه مکمل‬ ‫در کنار رس��انه های دیگر اس��ت و از انج ا که این رس��انه‬ ‫مناب��ع خ��ودش را دارد و امکاناتش اع��م از تصویر و صدا ‬ ‫قابلیت ارش��یو دارد‪ ،‬می تواند تاثیر زی��ادی در این حوزه‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫خلج��ی درب��اره س��ازوکارهای نشان س��ازی محصوالت‬ ‫دانش بنیان ایرانی با بهره مندی از رس��انه ها و فضای مجازی‬ ‫ابراز کرد‪ :‬نشان س��ازی تخصص افرادی که در حوزه برندیگ‬ ‫کار می کنند را طلب می کند و باید کس��ی که با مولفه های‬ ‫استاندارد نشان سازی اشنایی دار د در این باره اظهارنظر کند‬ ‫اما رسانه و فضای مجازی می توان د یک محصول دانش بنیان‬ ‫را به یک نش��ان تجاری تبدیل کند‪ .‬اگر تولید محتوا درباره‬ ‫ان محصول درس��ت انجام و خوب هم در رس��انه ها منتشر‬ ‫شود‪ ،‬نتیجه خوبی حاصل خواهد شد‪.‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه گسترش صنعت‪:‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬دی‪1395‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه غیر تجاری فرهنگی مطبوعاتی (‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫‪ 24‬ربیع االول ‪ 1438‬قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫‪ 24‬دسامبر ‪ 2016‬سردبیرکل‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 12‬پیاپی ‪1985‬‬ ‫سردبیر‪ :‬مجتبی اعتماد مقدم‬ ‫)‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com/about.html‬‬ ‫فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫سازمان استان ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬محمدرضا ابراهیمی‬ ‫فناوری‪ :‬فرهاد صدیقی توانا‬ ‫چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫صنعت کالن‪ :‬حامد شایگان‬ ‫صنعت زیرساخت‪ :‬امیرحسن مهرزاد‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‪ :‬زینب عبدی‬ ‫خودرو‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ویرایش‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫نش�انی‪ :‬ته�ران‪ ،‬خیاب�ان قائ�م مق�ام فراهان�ی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪- 26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪info@sanatnewspaper.com :‬‬ ‫اگهی‪ads@sanatnewspaper.com:‬‬ ‫امور استان ها‪states@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر ‪64097‬‬ ‫صنعتگران معاصر ایران‬ ‫نگاهی به تالش های جعفر اخوان‬ ‫در بخش صنعت(بخش یازدهم)‬ ‫بهروز فروتن‬ ‫عکس‪ :‬فاطمه خوشبویی‬ ‫نام اخوان با مونتاژ نخستین ماشین های جیپ (در‬ ‫اواخر دهه ‪ )30‬گره خورده است‪ .‬با تاسیس کارخانه‬ ‫جی�پ در س�ال ‪ 11( 1338‬س�ال پیش از تاس�یس‬ ‫ل پس از ورود نخس�تین خودرو‬ ‫ذوب اهن و ‪ 59‬س�ا ‬ ‫به ایران) مونتاژ نخستین ماشین در کشور ما شکل‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫ن بنی��اد خیریه ای تاس��یس نکر د اما در بخش��ی‬ ‫اخ��وا ‬ ‫از اس��ناد باقیمان��ده از وی به نمونه های��ی از فعالیت های‬ ‫خیریه اش اشاره شده است‪ .‬اخوان در ‪ 28‬بهمن ‪3 ،1340‬‬ ‫دس��تگاه اتومبیل جیپ ویلز را به وزارت بهداری و در ‪15‬‬ ‫ل دو دستگاه جیپ ویلز اتاق کالسکه ای‬ ‫اسفند همان س��ا ‬ ‫ب��ه وزارت فرهن��گ هدی��ه داد‪ .‬وی در ‪ 31‬خرداد ‪1341‬‬ ‫به وکال��ت از وراث مرحوم احمد اخوان (پدر همس��رش)‬ ‫ملک امیریه را ب��رای مریض خان ه به وزارت بهداری واگذار‬ ‫کرد‪ .‬در ‪ 21‬ش��هریور ‪ 1341‬یک دستگاه امبوالنس برای‬ ‫کمک به زلزله زدگان بوئین زهرا به ش��یر و خورشید سرخ‬ ‫ن اعطا کرد‪ .‬همچنین در ‪ 28‬خ��رداد ‪ 1349‬مبلغ ‪5‬‬ ‫ای��را ‬ ‫میلیون ریال به س��اخت ازمایش��گاه و موسسات اموزشی‬ ‫فرح اختصاص داد‪.‬‬ ‫ق��درت مالی اخوان ناش��ی از ث��روت خانوادگی‪ ،‬تالش‬ ‫منظم‪ ،‬هدفمند و طوالنی مدت و بهره مندی از موقعیت ها‬ ‫و روابط وی بود که زمینه انباش��ت ثروت را برایش فراهم‬ ‫ک��رد‪ .‬اس��تفاده از موقعیت ه��ای اجتماع��ی و خانوادگی‬ ‫خود‪ ،‬س��رمایه گذاری در موقعیت های مناسب‪ ،‬پیش بینی‬ ‫تح��والت اقتصادی اینده و تخصی��ص منابع در ان زمینه ‬ ‫نق��ش موثری در گس��ترش ثروت وی ایفا ک��رد‪ .‬با اینکه‬ ‫تحصیالت دانشگاهی نداشت اما با زبان انگلیسی اشنا بود ‬ ‫به گونه ای که مشکلی با شرکای خارجی نداشت‪.‬‬ ‫هوش��نگ انصاری (وزیر اقتصاد ای��ران در دهه ‪ )50‬در‬ ‫دوره نوجوان��ی (ده��ه ‪ 20‬و ‪ 30‬شمس��ی) در ژاپن اقامت‬ ‫داشت‪ .‬وی با حمایت محمد نمازی در انجا رشد کرد و به‬ ‫اروپا و امریکا اعزام ش��د تا عالوه بر زبان ژاپنی‪ ،‬انگلیسی را‬ ‫هم بیاموزد‪ .‬هوشنگ انصاری در ژاپن برای جعفر اخوان و‬ ‫محمد نمازی کار می کرد‪.‬‬ ‫موقعی��ت اقتصادی اخ��وان به گونه ای ب��ود که همچون‬ ‫بس��یاری از ثروتمندان محل س��کونت خ��ود را در اوایل‬ ‫دهه ‪( 40‬س��ال ‪ )1344‬به شمال تهران منتقل کرد و در‬ ‫تجریش‪ ،‬چهارراه پس��یان خانه بزرگی س��اخت‪ .‬همچنین‬ ‫خانه ای در پاریس برای اس��تراحت‪ ،‬درمان و کار داش��ت‪.‬‬ ‫انه��ا به صورت فردی و جمعی ب��ه پاریس می رفتند‪ .‬یک‬ ‫بار که همس��رش در پاریس بود از وی خواست یا به ایران‬ ‫بیای د یا تا تیر منتظرش باشد تا با همدیگر از پاریس برای‬ ‫کار به امریکا بروند‪.‬‬ ‫تحصیل فرزندان در س��وئیس‪ ،‬امکان اس��تفاده از مراکز‬ ‫بهداش��تی انج��ا را برای درم��ان بیماری فراه��م کرد‪ .‬در‬ ‫ش��هریور ‪ 1349‬اضاف��ه وزن داش��ت‪ .‬ب��ه دلی��ل بیماری‬ ‫ت ‪3‬هفت��ه در یکی از بیمارس��تان های زوریخ‬ ‫س��تون فقرا ‬ ‫بس��تری ش��د و ‪ 3‬کیل و وزنش را کم کرد‪ .‬در همین زمان‬ ‫س��یگار را نیز ترک کرد‪ .‬در اس��تانه ‪ 60‬س��الگی به دلیل‬ ‫شرایط سنی و پیرچشمی از عینک استفاده کرد‪.‬‬ ‫اخوان در سال های ‪( 1323 -1324‬حدود ‪ 34‬سالگی) با‬ ‫فروغ الزم��ان‪ ،‬دختر احمد اخوان (تاجر و نماینده مجلس)‬ ‫ازدواج کرد‪ .‬همس��رش در نیمه فروردی��ن ‪( 1325‬بعد از‬ ‫جن��گ جهانی دوم) از راه بغ��داد و مصر برای درمان عازم‬ ‫فرانسه شد‬ ‫منبع‪ :‬کتاب سرگذشت ‪ 50‬کنشگر اقتصادی ایران‬ ‫سهیال جلودار زاده‬ ‫ارمان خالقی‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از ایین «یلدا تا نوروز» برای حمایت از خرید کاالهای ایرانی‬ ‫زنان سوار بر لکوموتیو تولید ملی‬ ‫اقتص��اد ای��ران برای خروج از رک��ود اقتصادی چاره ای‬ ‫جز فعال سازی تقاضا ندارد که بخشی از این نیاز با ایجاد‬ ‫رونق در بخش های اثر گذار همچون مس��کن‪ ،‬خودرو و‪...‬‬ ‫محق��ق می ش��ود و بخش دیگر نیز در مب��ارزه با قاچاق و‬ ‫کمپی��ن حمای��ت از تولید مل��ی نهفته اس��ت‪ .‬از این رو‬ ‫ت از کاالی ایرانی با رهبری زنان‬ ‫نخس��تین کمپین حمای ‬ ‫در مراس��می با عنوان «یلدا تا نوروز» اغاز ش��د تا س��وت‬ ‫لکوموتیو تولید ملی به صدا دراید‪ .‬این رویکرد از دیدگاه‬ ‫کارشناس��ان در صورت��ی که موفقیت امیز اجرا ش��ود تا‬ ‫‪۳۰‬درص��د نیز می تواند به مص��رف کاالهای ایرانی کمک‬ ‫کند هرچن��د پیروزی این کمپین به مولفه های زیادی از‬ ‫ت به‬ ‫تولید تا بازار بس��تگی دارد و باید ضمن ارتقای کیفی ‬ ‫همراهی رسانه ها و فرهنگ سازی تولید نیز توجه کرد‪.‬‬ ‫ی امس��ال‬ ‫مراس��م از یلدا تا نوروز که در روز نخس��ت د ‬ ‫ازس��وی کمیته زنان خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران‬ ‫برگزار ش��د با هدف ترغیب زنان به خرید کاالهای ایرانی‬ ‫اغاز شد‪ .‬درحال حاضر از نگاه صنعتگران مهم ترین مشکل‬ ‫تولید کشور پدیده شوم قاچاق است که در دوره تحریم ها‬ ‫ب��ه کمک رکود اقتصادی توانس��ته بودند تا ‪۴۰‬درصد به‬ ‫تولید ملی اسیب بزنند زیرا بسیاری از کارخانه های ایرانی‬ ‫با از دست دادن بازار تنها برای ماندن میزان تولید خود را‬ ‫تا بیش از ‪۴۰‬درصد کاهش دادند و حتی در برخی موارد‬ ‫بسیاری از انها برای رقابت با کاالهای قاچاق که به نوعی‬ ‫بدون پرداخت تعرفه و هزینه گمرکی وارد بازار می شدند‬ ‫مجبور به کاهش کیفیت محصوالت خود ش��دند و برخی‬ ‫دیگر از نش��ان ها همچون «ارج» نیز گرچه با کاستی های‬ ‫مدیریتی و بی توجهی به تغییرات فناوری های روز از قافله‬ ‫تولید بازماندند اما بی تردید بخش��ی از اس��یب ها ناشی از‬ ‫اش��باع ب��ازار از کاالهای قاچاق بود‪ .‬دولت امس��ال بحث‬ ‫مب��ارزه با قاچاق را جدی گرفت و برگزاری نمایش��گاه ها‬ ‫و جش��نواره های تولید نیز کمک کرد تا خریداران ایرانی‬ ‫با محصوالت داخلی بیش��تر اش��نا شوند‪ .‬در گفت وگویی‬ ‫که با تولیدکننده ها در نمایش��گاه لوازم خانگی در مصلی‬ ‫داشتیم انها معتقد بودند که مبارزه با قاچاق تا ‪۲۰‬درصد‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫در تقویت تولید ملی نقش داشته اما به طور قطع این تنها‬ ‫موضوع نیست و تولیدات داخلی باید بتوانند با محصوالتی‬ ‫که به طور رس��می وارد می ش��وند رقابت کنند‪ .‬بسیاری‬ ‫از محصوالت خارجی لوازم خانگی و منس��وجات وارداتی‬ ‫نمونه داخلی دارند که دولت با اعمال تعرفه مناسب و در‬ ‫نظر گرفتن عرضه و تقاضا بازار را تنظیم می کند‪ .‬هرچند‬ ‫بای��د این واقعیت را در نظر گرفت که تولید ملی هیچ گاه‬ ‫با حصارکش��ی به دور مرزهای کش��ور تقویت نمی ش��ود‬ ‫بلک��ه از طری��ق رقابت با تولی��دات خارجی و تالش برای‬ ‫ارتقای فناوری و جلب رضایت مش��تری در ارائه خدمات‬ ‫و گزینه ه��ای جدی��د می تواند راه خود را ب��رای ورود به‬ ‫بازارهای خارجی بگشاید‪.‬‬ ‫‹ ‹رویکرد تغییر‬ ‫مراس��م یل��دا تا نوروز ک��ه عصر چهارش��نبه با حضور‬ ‫کارافرین��ان و وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگزار ش��د‬ ‫تالش��ی برای نمای��ش نقش زنان در اقتصاد کش��ور بود‪.‬‬ ‫زی��را محمدرضا نعمت زاده در س��خنرانی خود به اهمیت‬ ‫تالش زنان از دوران جنگ تا س��ازندگی پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫امروز اقتصاد کش��ور در ش��رایطی است که حمایت زنان‬ ‫از تولی��د را می طلب��د و انان با خری��د کاالی ایرانی عالوه‬ ‫ب��ر اینکه به اش��تغالزایی کمک می کنن��د در ایجاد رونق‬ ‫اقتصادی نیز س��هیم خواهند بود‪ ،‬هرچند این موضوع را‬ ‫نیز نباید نادیده گرفت که زنان امروز در صنعت «ای تی»‬ ‫ب��ه دلی��ل ویژگی های این حرفه ب��ه موفقیت های خوبی‬ ‫دست یافته اند و با این رویه حضور زنان در اقتصاد هر روز‬ ‫چش��مگیرتر خواهد ش��د و حتی در عرصه های مدیریتی‬ ‫اثرگذاری خوبی داشته اند‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم تهران در مجلس ش��ورای اس�لامی در‬ ‫مراس��م یلدا تا نوروز ب��ا اعالم اینکه ب��رای تقویت تولید‬ ‫هم��ه ما باید رویک��رد جدیدی را دنب��ال کنیم گفت‪ :‬نه‬ ‫تنها مصرف کننده ها بلک��ه تولیدکننده ه ا نیز این رویه را‬ ‫باید دنبال کنند‪ .‬درحال حاضر با ناهماهنگی رس��انه های‬ ‫هس��تیم از این رو یکی از مش��کالت کنونی‬ ‫ ‬ ‫داخلی مواجه‬ ‫دسترسی نداشتن زنجیره تولیدکنندگان به رسانه حامی‬ ‫است تا بتواند نمایشگاه ها و محصوالت را معرفی کند‪ .‬این‬ ‫هزینه های باالی تبلیغاتی باعث شده که اگر تولیدکننده‬ ‫لوازم خانگ��ی با وانت نمون��ه ای از محصول خود را رایگان‬ ‫در خیابان ه��ا توزیع کند ب��ا این کار ضمن اینکه تبلیغات‬ ‫اثر گذارت��ری انجام داده نس��بت ب��ه هزینه های تبلیغاتی‬ ‫امروز نیز بار مالی کمتری خواهد داشت‪.‬‬ ‫س��هیال جلودار زاده با تاکید بر اینکه برای خرید کاالی‬ ‫ایران��ی باید هماهنگ عمل کنی��م افزود‪ :‬خرید محصول‬ ‫ایرانی ضمن حفظ اش��تغال به کشور نیز کمک می کند‪.‬‬ ‫در این مس��یر ارتباط اتحادیه هایی که کارخانه های انها‬ ‫در حال تعطیلی است با وزارتخانه ها و مجلس می تواند در‬ ‫راستای همکاری به حمایت از تولید ختم شود‪ .‬همچنین‬ ‫زنان ایرانی با خرید خود از تولید ملی حمایت می کنند و‬ ‫اگر در ارتباط با رس��انه ها و صداوسیما اعالم کنند خرید‬ ‫محص��والت ایران��ی را در اولویت خود ق��رار داده اند گام‬ ‫مثبتی برای موفقیت این طرح خواهد بود‪.‬‬ ‫بهروز فروتن‪ ،‬کارافرین نمونه با اشاره به اینکه صنعت‬ ‫ای��ران درحال حاضر با بیماری رکود مواجه اس��ت گفت‪:‬‬ ‫به ط��ور قطع حمایت زن��ان از محصوالت ایرانی می تواند‬ ‫بخش��ی از مشکل تقاضا را حل کند اما باید توجه داشت‬ ‫که زنان وقتی از محصولی حمایت می کنند که باکیفیت‬ ‫باش��د‪ .‬این رویکرد س��ال ها پیش در کشورهای المان و‬ ‫ژاپ��ن نی��ز به اج��را درامد و مردم این کش��ورها انقدر از‬ ‫محص��والت داخل��ی خود مص��رف کردند ت��ا تولید نیز‬ ‫با کیفیت تر شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اث�ر ‪ ۳۰‬درص�دی خری�د کاالی ایرانی بر‬ ‫تولید‬ ‫ی��ک عضو هیات مدیره خان��ه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در گفت وگ��و با گس��ترش صنعت درب��اره نقش زنان در‬ ‫تقاض��ای محصوالت ایرانی گف��ت‪ :‬ابتدا باید توجه کنیم‬ ‫در خری��د محص��والت خانگی نقش م��ادران و زنان زیاد‬ ‫اس��ت و درحال حاض��ر به دنبال ارزیاب��ی پژوهش ان نیز‬ ‫هس��تیم تا امار دقیق تری به دس��ت اوری��م‪ .‬با این حال‬ ‫اگ��ر زنان به طور جدی وارد عرص��ه حمایت از محصول‬ ‫ایرانی شوند می توانند این رویکرد را در فرزندان خود نیز‬ ‫فرهنگ س��ازی کنند اما مشکل این است که امروز دیده‬ ‫می ش��ود ایرانی ها از بین دو محصول با شرایط کیفیت و‬ ‫قیمت مشابه محصول خارجی را در اولویت قرار می دهند‬ ‫و ما باید هم اکنون این مشکل را حل کنیم و مردم اگر دو‬ ‫کاالی ایرانی و خارجی دارای ویژگی های مشاب ه هستند‬ ‫باید کاالی ایرانی را ترجیح دهند‪.‬‬ ‫ارمان خالقی افزود‪ :‬در برخی موارد ممکن است کاالی‬ ‫ایران��ی و خارجی از نظ��ر رتبه مصرف انرژی‪ ،‬کیفیت و‪...‬‬ ‫مش��ابه و تنها در طراحی متفاوت باش��ند و این ویژگی‬ ‫به ق��دری در مصرف اثر گذار نیس��ت که کاالی خارجی‬ ‫در اولوی��ت ق��رار گیرد‪ .‬هرچند ام��روز در صنایع غذایی‬ ‫مش��کلی نداریم و بیش��تر در منس��وجات و لوازم خانگی‬ ‫کاالی خارج��ی در اولویت قرار می گی��رد که این امار از‬ ‫انجا نشات می گیرد که در لوازم خانگی با در نظر گرفتن‬ ‫قاچاق و واردات رس��می نزدی��ک به ‪۶۰‬درصد بازار ایران‬ ‫از کاالی خارجی اش��باع شده و برای صنعت نساجی این‬ ‫امار ‪۴۰‬درصد است‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینکه حمای��ت از تولید داخل��ی واردات را‬ ‫هی��چ گاه به صفر نمی رس��اند تصریح ک��رد‪ :‬به طور قطع‬ ‫اثرگ��ذاری این کمپین اگر کاه��ش ‪۱۰‬درصدی واردات‬ ‫باش��د یک موفقیت به شمار می رود اما اگر به طو ر جدی‬ ‫این طرح اجرا ش��ود و به طور میانگین ارزیابی ما از بازار‬ ‫داخلی سهم ‪۵۰‬درصدی کاالهای خارجی باشد می توانیم‬ ‫تا ‪۳۰‬درصد تقاضای محصوالت داخلی را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫خالق��ی با تاکید بر اینکه مهم تری��ن اثر این طرح این‬ ‫اس��ت که با خرید لوازم خانگی داخلی مصرف مواد اولیه‬ ‫داخلی همچون ورق‪ ،‬مس‪ ،‬پالس��تیک‪ ،‬چرم‪ ،‬محصوالت‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬الکترونیک و‪ ...‬افزای��ش می یابد گفت‪ :‬این‬ ‫ط��رح یک اثر مل��ی دارد و چرخه تولید رونق می یابد که‬ ‫شامل تامین کننده مواد اولیه می شود تا شرکت هایی که‬ ‫خدمات پس از فروش ارائه می دهند فعال شوند بنابراین‬ ‫باید طرح خرید از کاالی ایرانی را یک رویکرد ملی دانست‬ ‫که لکوموتیو تولید را به حرکت درمی اورد‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫‪1394 - 1395‬‬ ‫معاون برنامه ریزی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ :‬صادرات ‪ 18‬میلیارد دالری مواد صنعتی و پتروشیمی ایران در ‪ 7‬ماه نخست ‪95‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!