روزنامه گسترش صنعت شماره 13 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 13

روزنامه گسترش صنعت شماره 13

روزنامه گسترش صنعت شماره 13

‫یکشنبه‬ ‫‪ 5‬دی ‪1395‬‬ ‫‪ 25‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 25‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫استفاده از فناوری خارجی‬ ‫برای افزایش بهره وری‬ ‫‪11‬‬ ‫سال بیست و هشتم پیاپی ‪1986‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 16 13‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫توسعه صنعت نفت‬ ‫در نزاع موافقان و مخالفان‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪12‬‬ ‫نوسان ارز؛هیجان روانی یا تبانی‬ ‫نرخ ارز دستاویز افزایش قیمت‬ ‫تشدید رکود با افزایش پایدار نرخ ارز‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دولت به دنبال حمایت از کنسرسیوم های صادراتی است‬ ‫صادرات انفرادی‬ ‫افت بازار صنایع کوچک‬ ‫‪10‬‬ ‫تاثیر اجرای قانون ممنوعیت معافیت مالیاتی‬ ‫عارضه مالیاتی اقتصاد‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫در جایگاه متهم و مطالبه گر‬ ‫‪16‬‬ ‫‪11‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫براساس براورد ها و به گفته وزیر نیرو‪ ،‬ایران نیازمند ‪۴۷‬تا ‪ ۵۰‬هزار مگاوات‬ ‫ظرفیت جدید تولید برق در ‪ ۱۰‬س��ال اینده و تا پایان برنامه ‪5‬س��اله هفتم‬ ‫توس��عه اس��ت‪ ،‬مقداری که برخی از کارشناس��ان ان را به ش��رط توجه به‬ ‫صادرات برق و نیاز منطقه‪ ،‬ناکافی می دانند‪ .‬ایران در حالی توانایی تولید برق‬ ‫مورد نیاز خود را دارد که برخی از کشور های منطقه هنوز به این توان دست‬ ‫نیافته اند‪ .‬این به معنای دیگر‪ ،‬یعنی فرصتی برای صادرات برق به کشور های‬ ‫منطقه و افزایش س��وداوری وجود دارد که ایران با صادرات انرژی می تواند‬ ‫ظرفیت گسترده ای برای افزایش درامدهای غیرنفتی ایجاد کند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫با توجه به لزوم ورود دولت به بازار ارز برای تنظیم نرخ مطرح شد‬ ‫جریمه خودروسازان‬ ‫تالفی چین برای امریکا‬ ‫برنام��ه چین برای تنبیه خودروس��از امریکایی به دلیل سیاس��ت‬ ‫تثبی��ت قیمت ها به خوبی نش��ان می دهد که اگ��ر دونالد ترامپ‪،‬‬ ‫ رییس جمهوری منتخب امریکا‪ ،‬بخواهد به چند دهه روابط بین دو‬ ‫کشور پایان دهد‪ ،‬پکن می تواند تالفی کننده خوبی باشد‪.‬‬ ‫ادعای ترام��پ مبنی بر اینکه امریکا نیازی به پذیرش سیاس��ت‬ ‫تایوان به عنوان بخشی از «چین واحد» ندارد‪ ،‬ممکن است پایه های‬ ‫رواب��ط بی��ن دو اقتصاد ب��زرگ حال حاض��ر جه��ان را بلرزاند‪ .‬در‬ ‫سال های اخیر روابط اقتصادی دو کشور گسترش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫کاهش ارزبری اقتصاد‬ ‫اصل مهم اقتصاد مقاومتی‬ ‫رونق بخش��ی به تولید‪ ،‬یک بس��ته حمایتی اس��ت که در حوزه صنایع کوچک و‬ ‫متوس��ط محدود به ارائه تس��هیالت نیست و ش��امل واگذاری زمین به واحدهای‬ ‫صنعت��ی جدید‪ ،‬ب��ه بهره برداری رس��اندن صنایع جدید و فعال س��ازی واحدهای‬ ‫صنعتی زیر ظرفیت واقعی نیز می ش��ود‪ .‬به گفته مس��ئوالن‪ ،‬همزمان با رسیدگی‬ ‫به این ‪ 3‬طرح‪ ،‬از خوش��ه های صنعتی و کنسرسیوم های صادراتی که امسال شکل‬ ‫گرفته برای حضور در کشورهای خارجی نیز حمایت می شود‪.‬‬ ‫یکی از مشکالتی که هم اکنون در صادرات کشور خودنمایی می کند‪ ،‬صادرات کاال‬ ‫به صورت انفرادی است که این شرکت ها بعد از مدتی توانایی تامین کاال به صورت‬ ‫بلند مدت را در بازار بین المللی نداش��ته و از چرخه صادرات خارج می ش��وند‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬احمد جوانمردی‪ ،‬مدیر توس��عه بازار و امور بین الملل سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران از شناسایی ‪ 60‬کنسرس��یوم صادراتی از خوشه های‬ ‫صنعت��ی برای توس��عه پایدار صادرات در کش��ور خبر داد و گفت‪ :‬کنسرس��یوم به‬ ‫مش��ارکت و اتحاد دو یا چند ش��رکت همگن گفته می شود که برای رسیدن به یک‬ ‫هدف (صادرات ) همکاری می کنند‪.‬‬ ‫به گفته جوانمردی‪ ،‬با شناس��ایی و ایجاد کنسرس��یوم صادراتی در خوش��ه های‬ ‫صنعتی مختلف در کش��ور‪ ،‬گامی مهم در توس��عه پایدار و منسجم صادرات کشور‬ ‫برداش��ته خواهد شد‪ .‬همچنین فرصت های سرمایه گذاری در حال شناسایی است‬ ‫و پ��س از تهیه و مطالعه امکان س��نجی فن��ی‪ ،‬مالی و اقتصادی‪ ،‬ای��ن فرصت ها به‬ ‫کش��ورهای مختلف‪ ،‬هیات های خارجی و س��رمایه گذاران ارسال می شو د بنابراین‬ ‫ش��رکت هایی که عالقه مند به داش��تن ش��رکای خارجی در تولید و داش��تن بازار‬ ‫هستند‪...‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 5‬دی ‪ 25 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت و اقتصاد‬ ‫‪ 25‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 13‬پیاپی ‪1986‬‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کاهش ارزبری اقتصاد‬ ‫اصل مهم اقتصاد مقاومتی‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی در ادامه بررسی الیحه‬ ‫برنامه شش��م توسعه‪ ،‬ترکیب اعضای ش��ورای پول و اعتبار را‬ ‫تعیین و ریاست ان را به رییس کل بانک مرکزی واگذار کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه‬ ‫علنی روز شنبه ماده ‪ 16‬الیحه برنامه ششم توسعه با ‪ 125‬رای‬ ‫موافق‪ 16 ،‬رای مخالف‪ 8 ،‬رای ممتنع از مجموع ‪ 202‬نماینده‬ ‫ن موافقت کردند‪.‬‬ ‫حاضر در صح ‬ ‫براساس این ماده‪ ،‬ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به این‬ ‫شرح تعیین شد‪ :‬وزیر امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬رییس کل بانک‬ ‫مرکزی جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬رییس سازمان برنامه و بودجه‬ ‫کش��ور یا معاون وی‪ ،‬دو تن از وزیران به انتخاب هیات وزیران‪،‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬دو نفر کارش��ناس و متخصص‬ ‫پولی و بانکی به پیش��نهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران و تایید رییس جمهوری‪ ،‬دادستان کل کشور یا‬ ‫اصغر پورمتین‬ ‫عکس‪ :‬ابوالفضل کیمیایی‬ ‫ ن��رخ واقع��ی ارز براس��اس‬ ‫حاصل ضرب نرخ رس��می در‬ ‫تف��اوت ت��ورم داخ��ل و خارج‬ ‫محاسبه می شود بنابراین نرخ‬ ‫واقعی ارز رقم��ی بیش از نرخ‬ ‫کنونی اس��ت‪ .‬نرخ ارز از سال‬ ‫‪ ۹۲‬تاکنون ثابت بوده در حالی‬ ‫وحید شقاقی‬ ‫که ش��کاف میان تورم داخل و‬ ‫اقتصاددان و عضو هیات‬ ‫خارج ح��دود ‪۷‬درصد اس��ت‪.‬‬ ‫علمی دانشگاه تهران‬ ‫بنابراین هر س��ال حداقل باید‬ ‫‪۷‬درصد ن��رخ ارز افزایش پیدا‬ ‫می ک��رد اما جلوگیری از روند ارام افزایش نرخ ارز در ‪۳‬س��ال‬ ‫گذشته باعث شده تا با تغییر شرایط بین المللی شاهد افزایش‬ ‫ناگهانی نرخ ارز باشیم‪.‬‬ ‫یک��ی از دالی��ل افزایش نرخ ارز تغیی��ر و تحوالت جهانی و‬ ‫انتخابات امریکاس��ت‪ .‬انتخاب ترامپ به عنوان رییس جمهوری‬ ‫امریکا و کابینه ضد ایرانی که در حال تشکیل است‪ ،‬سیگنالی‬ ‫را ب��ه جامع��ه ایران وارد ک��رده که وضعیت ای��ران در عرصه‬ ‫بین المللی حداقل از ش��رایط کنونی بهتر نخواهد شد‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر در اقتصاد کش��ور نیز رکود حاکم اس��ت و سرمایه مردم‬ ‫نه تنها در تولید جریان ندارد بلکه با کاهش س��ود سپرده های‬ ‫بانکی نیز س��رمایه های مردمی س��رگردان مان��ده بنابراین با‬ ‫دریاف��ت کوچکترین س��یگنال منفی ش��اهد ای��ن واکنش ها‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی صنایعی که ارزبری باال و وابستگی زیادی‬ ‫ب��ه مواد اولیه و کاالهای واس��طه ای خارجی دارند بیش��ترین‬ ‫اسیب را از افزایش نرخ ارز خواهند دید و افزایش نرخ ارز تاثیر‬ ‫خود را به طور مستقیم بر هزینه های تولید انها خواهد گذاشت‬ ‫بنابراین باید منتظر افزایش قیمت کاالی تولیدی انها باش��یم‬ ‫به طور مثال خودرو یکی از صنایعی است که در سال های اخیر‬ ‫بیشترین تاثیرپذیری را از نوسان نرخ ارز داشته است‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر صنایع متکی به داخل بیش��ترین منافع را از افزایش نرخ‬ ‫ارز خواهند برد‪ ،‬صنایعی که ارزبری باالیی ندارند و از مواداولیه‬ ‫و کاالهای واسطه ای داخلی استفاده می کنند بیشترین بهره را‬ ‫از کاه��ش ارزش پول مل��ی خواهند برد و هرچه نرخ ارز باالتر‬ ‫برود قدرت رقابت پذیری انها افزایش پیدا می کند و در عرصه‬ ‫صادرات می توانند بیشترین سود را کسب کنند‪.‬‬ ‫کاهش وابس��تگی صنای��ع به خارج مهم ترین عاملی اس��ت‬ ‫که باعث کس��ب منافع صنایع از افزایش نرخ ارز خواهد ش��د‪.‬‬ ‫متاس��فانه درحال حاض��ر عمده صنایع کش��ور به م��واد اولیه‬ ‫خارجی وابستگی دارند به همین دلیل در براورد کلی افزایش‬ ‫نرخ ارز به س��ود صنایع کش��ور نخواهد بود و به دلیل افزایش‬ ‫قیمت تمام ش��ده تاثیر چندانی بر رشد صادرات ملی نخواهد‬ ‫داشت و به ضرر مصرف کننده داخلی تمام خواهد شد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر براورد مناس��بی از میزان ارزب��ری صنایع در‬ ‫اقتصاد کش��ور وجود ندارد‪ .‬مطابق امار دو س��ال پیش اقتصاد‬ ‫ایران روزانه ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر ارز مصرف می کند اما اینکه سهم‬ ‫صنایع در مقابل سایر بخش های اقتصادی همچون خدمات و‬ ‫بازرگانی چه میزان اس��ت اماری وج��ود ندارد به همین دلیل‬ ‫براورد دقیقی از دنباله های منفی چنین رویدادهایی در بخش‬ ‫صنایع نمی توان ارائه داد‪.‬‬ ‫ایران ب��رای کاهش تاثیر نرخ ارز بر اقتص��اد ابتدا در عرصه‬ ‫بین المللی باید مذاکرات خود را با کش��ورهای اروپایی بیشتر‬ ‫کند ت��ا تاثیر امری��کا را در تواف��ق انجام ش��ده کاهش دهد‪.‬‬ ‫ازسوی دیگر وابستگی کشور را با جلوگیری از واردات بی رویه‬ ‫و خروج ارز از کش��ور بای��د کاهش داد و کااله��ای راهبردی‬ ‫و اس��تراتژیک صنعت��ی را در داخل تولید ک��رد‪ .‬درحال حاضر‬ ‫ظرفیت ه��ای موجود در کش��ور و موقعی��ت جغرافیایی ایران‬ ‫زمینه ه��ای الزم برای کاهش ارزبری اقتصاد کش��ور را فراهم‬ ‫کرده است‪ .‬کاهش ارزبری‪ ،‬یکی از اصول مهم اقتصاد مقاومتی‬ ‫است که اقتصاد کشور را در مقابل تغییر و تحول جهانی مقاوم‬ ‫می کند‪ .‬یکسان سازی یکی از راه های کاهش تاثیر نوسانات ارز‬ ‫بر اقتصاد اس��ت اما اکنون زمان ان فرا نرسیده است‪ .‬سیاست‬ ‫یکسان س��ازی ن��رخ ارز زمانی اتفاق می افتد ک��ه منابع ذخایر‬ ‫ارزی دولت در ش��رایط مناسبی باشد تا بتواند بازار را به خوبی‬ ‫مدیریت کند‪ .‬در ش��رایط کنونی فاصله ن��رخ ارز دولتی و ارز‬ ‫ازاد نیز زیاد ش��ده و این امر اجرای این سیاس��ت را دش��وار‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫محمدرضا مرتضوی‬ ‫با توجه به لزوم ورود دولت به بازار ارز برای تنظیم نرخ مطرح شد‬ ‫نوسان ارز؛هیجان روانی یا تبانی‬ ‫تشدید رکود با افزایش پایدار نرخ ارز‬ ‫فراز و نشیب های بازار ارز‬ ‫این روزها فضای اقتصادی‬ ‫کش��ور را از ارام��ش‬ ‫خ��ارج کرده و با گذش��ت‬ ‫‹ ‹رونق بازار در کوتاه مدت‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده ن��رخ ارز از ‪4‬ه��زار تومان‬ ‫صنعت‬ ‫اصغر پورمتین‪ ،‬اقتص��اددان و عضو هیات علمی بازار‬ ‫رکوردشکنی های جدیدی‬ ‫س��رمایه و مال��ی مرک��ز پژوهش های مجلس ش��ورای‬ ‫در این بازار به ثبت رسیده‬ ‫اسالمی در گفت وگو با گسترش صنعت در تحلیل دالیل‬ ‫اس��ت‪ .‬در چنین مواقعی که فض��ای اقتصادی با تنش‬ ‫افزای��ش نرخ ارز و تاثیر ان بر رکود بازار معتقد اس��ت؛‬ ‫روبه رو می ش��ود تحلیل ها و پیش بینی های متفاوتی از‬ ‫نرخ ارز پس از مدتی کاهش پیدا خواهد کرد و این امر‬ ‫وضعیت بازار ارائه می ش��ود که هر ک��دام تاثی ر مختلفی‬ ‫موجب رونق بازار خواهد ش��د‪ .‬وی در این باره گفت‪ :‬از‬ ‫بو کار و وضعیت صنایع خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫بر فضای کس�� ‬ ‫انج ا که جو روانی ناش��ی از افزایش نرخ ارز این تصور را‬ ‫اقتصاددان��ان نوس��انات ن��رخ ارز را مقطعی و ناش��ی از‬ ‫ب��ه وجود می اورد که به زودی ش��اهد افزایش قیمت ها‬ ‫افزایش تقاضا به دلیل س��فرهای سال نو میالدی و جو‬ ‫خواهیم بود‪،‬مردم خریدهای خود را سریع تر و به میزان‬ ‫روان��ی انتخابات امریکا می دانند اما صنعتگران معتقدند‬ ‫بیشتر انجام می دهند به همین دلیل افزایش نرخ ارز در‬ ‫ک��ه این افزایش ن��رخ مصنوعی بوده و ناش��ی از تبانی‬ ‫بازه زمانی کوتاهی می تواند منجر به رونق در بازار شود‬ ‫ش��رکت های پتروش��یمی و کمبود عرض��ه ارز به بازار‬ ‫اما این افزایش نرخ ارز مقطعی است و پس از مدتی نرخ‬ ‫است تا ثبات بازار را برهم زنند؛ تحلیل هایی که هر کدام‬ ‫ارز کاهش پیدا خواهد کرد ‪.‬‬ ‫تبعات مثبت و منفی برای تولید خواهد داشت‪.‬‬ ‫این اقتصاددان با بیان اینکه نوس��انات نرخ ارز جز در‬ ‫مطابق اخرین امار سازمان گمرک جمهوری اسالمی‬ ‫موارد خاص��ی روی قیمت محص��والت تاثیری نخواهد‬ ‫ایران در ‪ 8‬ما ه س��ال جاری س��هم کاالهای واس��طه ای‬ ‫گذاشت اظهارکرد‪ :‬نوسانات اخیر نرخ ارز‬ ‫ب��ه میزان ‪ 20‬میلیون و ‪ 2‬ه��زار تن و به‬ ‫با جری��ان نرخ ارز در دول��ت نهم و دهم‬ ‫ارزش ‪ 17‬میلی��ارد و ‪ 834‬میلی��ون دالر‬ ‫اصغر پورمتین‪:‬‬ ‫متفاوت اس��ت؛ ان زمان مبادالت ارز ‪20‬‬ ‫ب��ود که از نظر وزنی ‪ 93‬درصد و از لحاظ‬ ‫افزایش بیش از‬ ‫تا ‪ 25‬درصد هزینه داش��ت و افزایش نرخ‬ ‫ارزشی ‪ 68‬درصد از مجموع واردات را در‬ ‫‪10‬درصد مقطعی‬ ‫نی��ز پایدار بود اما نوس��انات اخیر ناش��ی‬ ‫برگرفته است‪ .‬عالوه بر این سهم کاالهای‬ ‫است و پس‬ ‫از مدتی‬ ‫از افزای��ش تقاضایی اس��ت که هر س��ال‬ ‫س��رمایه ای ‪ 599‬ه��زار تن ب��ه ارزش ‪6‬‬ ‫کاهش پیدا‬ ‫ب��ا افزایش س��فرهای خارجی ب��ه وجود‬ ‫میلی��ارد و ‪ 412‬میلی��ون دالر بوده که از‬ ‫خواهد کرد‬ ‫می ای��د و ب��ه طور معمول س��فارش های‬ ‫نظ��ر وزنی ‪ 3‬درصد و از نظر ارزش��ی ‪22‬‬ ‫کاال و گشایش اعتبارات نیز در همین ایام‬ ‫درص��د واردات ای��ن دوره را از ان خ��ود‬ ‫انجام می شود از سوی دیگر بار روانی انتخابات امریکا و‬ ‫اس��ت بنابراین حدود ‪90‬درصد ارزش واردات‬ ‫ ‬ ‫س��اخته‬ ‫تنش ها بر س��ر برجام نیز این موضوع را تشدید کرده و‬ ‫کش��ور در زمینه کاالهای واس��طه ای و سرمایه ای بوده‬ ‫باعث شده که نرخ ارز افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫و این نش��ان از تاثیر باالی نوس��انات نرخ ارز بر قیمت‬ ‫‹ ‹تولیدکنندگان صبر پیشه کنند‬ ‫تمام ش��ده محصوالت صنعتی دارد و درنهایت منجر به‬ ‫پورمتین با بیان اینک��ه افزایش ‪ 10‬درصدی نرخ ارز‬ ‫افزای��ش قیمت محصوالت خواهد ش��د‪ .‬در صورتی که‬ ‫طبیعی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬افزایش بیش از ‪10‬درصد مقطعی‬ ‫افزایش نرخ ارز مقطعی و ناش��ی از حباب قیمت باش��د‬ ‫اس��ت و پس ا ز مدتی کاهش پیدا خواهد کرد بنابراین‬ ‫افزای��ش ن��رخ ارز می تواند به دلیل ج��و روانی افزایش‬ ‫نرخ دالر بین ‪ 3700‬تا ‪ 3800‬تومان خواهد ماند‪ .‬دولت‬ ‫قیمت محصوالت در اینده موجب رونق در بازار شود اما‬ ‫نی��ز نرخ ارز ازاد را در بودجه ‪ 96‬حدود‪ 3900‬تومان در‬ ‫در صورت استمرار وضعیت کنونی و افزایش پایدار نرخ‬ ‫نظر گرفته که براس��اس تورم این افزایش ‪ 10‬درصدی‬ ‫ارز با توجه به س��طح رفاه عمومی اندک رونق به وجود‬ ‫طبیعی خواهد بود‪.‬‬ ‫ام��ده در ب��ازار نیز از بین خواهد رفت و رکود تش��دید‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬بنابرای��ن دولت می تواند ب��ا اختصاص ارز‬ ‫دولتی به تولیدکنندگان برای واردات کاالهای واسطه ای‬ ‫ضمن تزریق ارز بازار و کاهش نرخ موجب کاهش قیمت‬ ‫تمام شده صنایع نیز شود‪.‬‬ ‫ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار تعیین شد‬ ‫معاون وی‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫ایران‪ ،‬رییس اتاق تعاون و نمایندگان کمیسیون های اقتصادی‬ ‫و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی(هرکدام‬ ‫یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس‪.‬‬ ‫در تبصره‪ 1‬این ماده نیز ریاس��ت ش��ورا برعهده رییس کل‬ ‫بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران خواهد بود‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس در تبصره ‪ 2‬نیز مصوب کردند که هریک‬ ‫از اعضای خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک بار تغییر‬ ‫می یابند؛ انتخاب دوباره انها بالمانع است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازگشت ماده ‪ 17‬و ‪ 18‬به کمیسیون تلفیق‬ ‫نماین��دگان همچنین با ارجاع م��اده ‪ 17‬و ‪ 18‬الیحه برنامه‬ ‫شش��م توسعه به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر موافقت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫در ماده ‪ 17‬که به کمیس��یون تلفیق بازگشت‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫موظف می ش��د به منظور توس��عه انواع بانکداری متناس��ب با‬ ‫نیازهای داخلی کشور و هماهنگ با نظام بانکداری بین الملل و‬ ‫در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی‪:‬‬ ‫الف‪ -‬تا پایان سال دوم اجرای برنامه به بازتعریف و گسترش‬ ‫بازار افزای��ش نرخ ارز تمام تالش دولت برای رونقی که‬ ‫عض��و هی��ات علم��ی ب��ازار س��رمایه و مال��ی مرکز‬ ‫در م��اه اخیر به وج��ود امده را از بی��ن خواهد برد‪ .‬در‬ ‫پژوهش ه��ای مجلس ش��ورای اس�لامی ب��ا توصیه به‬ ‫حال حاضر س��طح درامد مردم محدود شده و افزایش‬ ‫صاحبان صنای��ع برای صبر در خری��د مواداولیه گفت‪:‬‬ ‫قیمت ها منجر به رکود بیش��تر خواهد شد‪ .‬در چند ماه‬ ‫در ای��ن مواقع صاحبان صنایع با عجل��ه در خرید مواد‬ ‫اخیر وضعیت بازار و تولید منظم ش��ده و رکود کاهش‬ ‫اولیه و ماشین االت و گشایش اعتبارات به حباب قیمت‬ ‫پیدا کرده است‪ .‬ایجاد تنش در بازار و تزریق منابع مالی‬ ‫دامن می زنند بنابراین صنعتگران باید در این مواقع صبر‬ ‫مردم به بازار ارز ارامش فضای اقتصادی را برهم خواهد‬ ‫پیشه کنند تا بازار به حالت عادی خود برگردد‪.‬‬ ‫‹ ‹تبانی پتروشیمی ها برای کمبود عرضه‬ ‫زد و دس��تاورد های دول��ت را از بین می برد‪ .‬وی با بیان‬ ‫در تحلیل مطرح ش��ده صنعتگران نس��بت به فضای‬ ‫اینک��ه دولت با تزریق ارز بانکی ب��ه صنایع می تواند در‬ ‫اقتصادی به وجود امده ابراز نگرانی بیش��تری می کنند‬ ‫یک هفته نرخ ارز را به قیمت گذش��ته بازگرداند ‪ ،‬اظهار‬ ‫و افزای��ش ن��رخ ارز را مصنوعی می دانن��د‪ .‬محمدرضا‬ ‫ک��رد‪ :‬دولت اگر تا پایان س��ال ‪ 4‬ت��ا ‪ 5‬میلیارد دالر به‬ ‫مرتض��وی‪ ،‬دبی��رکل خانه صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫واردات کاال های واس��طه ای اختصاص دهد در کمتر از‬ ‫ای��ران در گفت وگو با گس��ترش صنعت معتقد اس��ت‪:‬‬ ‫یک هفته وضعیت بازار از تنش خارج خواهد شد‪ .‬دولت‬ ‫افزای��ش نرخ ارز ناش��ی از افزایش تقاضا نیس��ت بلکه‬ ‫تا پایان سال هم به ارز نیاز دارد و هم به ریال که برای‬ ‫این امر به دلیل کمبود عرضه از س��وی پتروش��یمی ها‬ ‫ای��ن منظور به جای تزریق ارز به ب��ازار ازاد می تواند از‬ ‫رخ داده اس��ت‪ .‬مرتضوی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ‬ ‫طریق ارائه حواله بانکی برای واردات کاالهای واسطه ای‬ ‫ارز طبیعی نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تقاضا برای ارز چندان تغییر‬ ‫و س��رمایه ای به تولیدکنندگان نرخ ارز را متعادل کند‪.‬‬ ‫نکرده و س��ال های گذشته نیز همین روال وجود داشته‬ ‫دبیرکل خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران درباره تاثیر‬ ‫اس��ت‪ .‬انچه بازار را دچار تن��ش کرده کمبود عرضه ارز‬ ‫نرخ ارز ب��ر صنایع گفت‪ :‬واردات مواد اولیه واس��طه ای‬ ‫در ب��ازار اس��ت‪ .‬دولت به تعهد خود نس��بت به افزایش‬ ‫ح��دود ‪ 18‬میلی��ارد دالر اس��ت که در مقاب��ل اقتصاد‬ ‫نرخ ارز دولت��ی از ‪ 2500‬تومان به ‪3300‬‬ ‫‪ 500‬میلیارد دالری کش��ور رقم چندان‬ ‫تومان عمل و رشد ‪ 30‬درصدی متناسب با محمدرضا مرتضوی‪ :‬قاب��ل توجهی نیس��ت بنابراین نمی توان‬ ‫تورم این ‪3‬س��ال را پیاده سازی کرده اما از دولت اگر تا پایان سال گفت بیش��تر صنایع کش��ور وابس��ته به‬ ‫‪ 4‬تا ‪ 5‬میلیارد دالر‬ ‫انج ا که ورود ارز برای ش��رکت پتروشیمی‬ ‫واردات مواد اولیه هس��تند به طور مثال‬ ‫به واردات کاال های‬ ‫بدون هزینه انجام می شود نباید در نرخ ارز‬ ‫صنای��ع غذایی به جز روغ��ن و خوراک‬ ‫ازاد شاهد افزایش قیمت باشیم‪ .‬بخشی از واسطه ای اختصاص دام وابس��تگی چندانی ب��ه منابع ارزی‬ ‫عرضه ارز از سوی دولت و بخشی به وسیله دهد در یک هفته بازار ندارند‪ .‬صنایع پایین دس��تی پتروشیمی‪،‬‬ ‫پتروش��یمی ها و ص��ادرات میعانات گازی از تنش خارج می شود چرم‪ ،‬سیمان و ‪ ...‬وابستگی به ارز ندارند‬ ‫انجام می شود ‪ .‬دبیرکل خانه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫بنابرای��ن نمی توان گفت افزایش نرخ ارز‬ ‫و تج��ارت ایران با بیان اینکه افزایش نرخ ارز ناش��ی از‬ ‫بر تمام محصوالت صنعت��ی تاثیر گذار خواهد بود‪ .‬بنابر‬ ‫تبانی ش��رکت های پتروشیمی اس��ت گفت‪ :‬از انجا که‬ ‫این گزارش‪ ،‬با توجه به تحلیل های ارائه شده در صورت‬ ‫ورود ارز بدون هزینه انجام می ش��ود بنابراین عرضه ارز‬ ‫انک��ه وضعیت افزایش نرخ ارز ادام��ه پیدا کند و دولت‬ ‫باید در بازار بیش��تر ش��ود اما این اتفاق نیفتاده و ریشه‬ ‫اقدامی در جهت تنظیم بازار انجام ندهد ممکن اس��ت‬ ‫ان ب��ه رفتار کس��انی که به ص��ادرات میعانات گازی و‬ ‫با تش��دید رکود دس��تاوردهای ‪ 10‬ماه اخیر برای رونق‬ ‫پتروشیمی دسترسی دارند برمی گردد‪.‬‬ ‫تولید تح��ت تاثیر قرار گیرد‪ .‬د رنتیج��ه دولت می تواند‬ ‫‹ ‹تشدید رکود با افزایش پایدار نرخ ارز‬ ‫با اختص��اص ارز بانکی به تولید کنندگان با یک تیر‪ ،‬دو‬ ‫مرتض��وی با بی��ان اینکه دولت موظف اس��ت جلوی‬ ‫نش��ان بزند و ضمن تنظی��م بازار و کاهش ن��رخ ارز از‬ ‫هرگونه افزایش مصنوعی نرخ ارز را بگیرد‪،‬افزود‪ :‬برخی‬ ‫حرکت س��رمایه به س��مت بازار ارز جلوگیری کند و در‬ ‫گم��ان می کنند که ای��ن افزایش قیم��ت عاملی برای‬ ‫عین حال به تولیدکنندگان نیز در راس��تای خرید مواد‬ ‫رونق ب��ازار خواهد بود اما با توجه ب��ه رکود موجود در‬ ‫اولیه و کاهش قیمت تمام شده کمک کند‪.‬‬ ‫انواع بانکداری بر اس��اس تجارت بین الملل‪ ،‬نیاز کشور و اسناد‬ ‫باالدستی اقدام کند و برای بانک ها و موسسات پولی و اعتباری‬ ‫متناسب با استانداردهای فعالیت های تخصصی هریک از انواع‬ ‫بانکداری مجوز فعالیت صادر کند‪ .‬در این راس��تا بانک مرکزی‬ ‫مکلف اس��ت در ماموریت و فعالیت انواع بانک ها تجدیدنظر و‬ ‫ان را بازتعریف کند‪.‬‬ ‫ب‪ -‬سیس��تم بانکی را متناس��ب با انواع ماموریت هریک از‬ ‫بانک ها به صورت واحدهای تخصصی و حرفه ای مجزا بازرسی‬ ‫و نظ��ارت کند و معیارهای نظارتی خود را به صورت تخصصی‬ ‫و براس��اس تفکی��ک انواع ماموریت ها و انتظ��ارات از هریک از‬ ‫بانک ه��ا به ص��ورت متمای��ز انجام ده��د و این رویک��رد را در‬ ‫بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط مد نظر قرار دهد‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تمامی بانک ها و موسس��ات پولی و اعتباری نظام بانکی‬ ‫کش��ور مکلفند مفاد بندهای الف و ب را حداکثر یک سال پس‬ ‫از ابالغ بخشنامه ها و دستورالعمل های مقام ناظر اعمال کنند‪.‬‬ ‫در ماده ‪ 18‬که نمایندگان مجلس برای بررس��ی بیش��تر به‬ ‫کمیسیون تلفیق ارجاع دادند امده بود‪ :‬برای حصول اطمینان‬ ‫از اجرای درست عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور‪،‬‬ ‫شورای فقهی متشکل از‪:‬‬ ‫ ‪ 5‬فقی��ه (مجته��د متج��زی در ح��وزه فق��ه معامالت و‬‫صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)‬ ‫ رییس کل (یا قائم مقام) بانک مرکزی‬‫ معاون نظارتی بانک مرکزی‬‫ یک نفر حقوقدان اش��نا به مس��ائل پول��ی و بانکی و یک‬‫اقتصاددان (هر دو با معرفی رییس کل بانک مرکزی)‬ ‫ یک نفر از نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی اش��نا به‬‫بانکداری اسالمی با انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)‬ ‫‪ -‬دبیرکل کانون بانک ها ایجاد شده است‪.‬‬ ‫یک کسب وکار رویایی‬ ‫یکشنبه‬ ‫داخل اتاق استادان نشس��ته بودیم که سرپرستی بخش معماری‬ ‫یک تیم اعزامی به مسابقات کشوری را به من پیشنهاد دادند‪.‬‬ ‫‪ 5‬دی ‪1395‬‬ ‫‪ 25‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 25‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 13‬پیاپی ‪1986‬‬ ‫نقش نشان تجاری و نواوری کاال‬ ‫در جذب بازار‬ ‫نشان تجاری شرکت ها را به مشتریان معرفی می کند و درواقع‪،‬‬ ‫معرفی نوعی خدمات است و دارایی یک بنگاه به شمار می رود‪.‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫اینجا خبری از دالالن نیست‬ ‫زمان��ی که صاحب��ان صنایع ب��رای دریافت زمین در ش��هرک های‬ ‫صنعتی اقدام می کنند اطمینان دارند که با یک شرکت دولتی طرف‬ ‫قرارداد هس��تند‪ .‬به عالوه اینکه تامین زیرساخت ها برعهده شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی است‪.‬‬ ‫هم اندیشی اعضای‬ ‫کنسرسیوم های سنگ در تهران‬ ‫‪13‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫صادرات انفرادی‪ ،‬افت بازار صنایع کوچک‬ ‫‪4‬‬ ‫‪14‬‬ ‫حمایت از سرمایه گذاری‬ ‫در شهرک صنعتی فراشبند‪‎‬‬ ‫‪4‬‬ ‫جذب سرمایه گذاری‬ ‫در زیدون‬ ‫‪13‬‬ ‫ساماندهی صنایع در اس��تان تهران از سال ‪ 1363‬اغاز و در سال‬ ‫‪ 1366‬ش��رکت ش��هرک های صنعتی تهران ایجاد ش��د‪ .‬اکنون ‪28‬‬ ‫شهرک و ناحیه صنعتی در استان تهران وجود دارد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ابوالفضل کیمیایی‬ ‫ساماندهی شهرک های صنعتی‬ ‫خصوصی در تهران‬ ‫‪14‬‬ ‫توجه به سلیقه مشتری‪ ،‬رمز موفقیت‬ ‫استاندار سیس��تان و بلوچستان گفت‪ :‬توجه‬ ‫به ذائقه و س��لیقه مشتری یکی از کلیدی ترین‬ ‫رموز موفقی��ت واحد تولیدی در ب��ازار رقابتی‬ ‫امروز به شمار می رود‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط‬ ‫عمومی شرکت ش��هرک های صنعتی سیستان‬ ‫و بلوچس��تان‪ ،‬عل��ی اوسط هاش��می در بازدید‬ ‫از ش��هرک صنعتی کنارک اظه��ار کرد‪ :‬حفظ‬ ‫بازاره��ای قدی��م و به دس��ت اوردن بازارهای‬ ‫جدید بسیار با اهمیت است‪.‬‬ ‫اوسط هاش��می بیان ک��رد‪ :‬در این زمینه نوع‬ ‫بس��ته بندی ه��م از اهمیت وی��ژه ای برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫استاندار سیستان و بلوچستان در این بازدید‬ ‫بی��ان ک��رد‪ :‬توس��عه صنایع ش��یالتی و ایجاد‬ ‫زیرس��اخت های صید و صیادی از رویکردها و‬ ‫برنامه های مهم در استان است‪.‬‬ ‫اوسط هاش��می تاکید کرد‪ :‬ج��ذب بازارهای‬ ‫مهم ف��روش ماهی نیز از دیگ��ر برنامه ها برای‬ ‫حمایت از صیادان منطقه است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اتمام طرح قوطی س��ازی در‬ ‫کن��ارک باعث تکمیل زنجی��ره تولید در بخش‬ ‫صنایع شیالتی می شود‪.‬‬ ‫نماینده عالی دولت در استان افزود‪ :‬هم اکنون‬ ‫عزم��ی جدی ب��رای رفع مش��کالت واحدهای‬ ‫تولیدی در سیس��تان و بلوچستان و شکوفایی‬ ‫هر چه بیشتر استان در میان مسئوالن کشوری‬ ‫و استانی وجود دارد‪.‬‬ ‫اوسط هاش��می گفت‪ :‬ردیفی برای صیانت از‬ ‫بخش صنعت داریم ک��ه می توانیم برای نجات‬ ‫صنایع دچار مشکالت جدی از ان محل اعتبار‬ ‫پرداخت کنیم‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬عالوه ب��ر این‪ ،‬بیش از ‪50‬‬ ‫میلی��ارد توم��ان یارانه صنعت به سیس��تان و‬ ‫بلوچستان اختصاص یافت‪.‬‬ ‫اس��تاندار سیستان و بلوچس��تان افزود‪ :‬این‬ ‫یارانه در سفر اخیر معاون برنامه ریزی و نظارت‬ ‫راهبردی ریاست جمهوری به استان اختصاص‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫نماینده عالی دولت در اس��تان سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان تاکید کرد‪ :‬برنامه های کالن برای‬ ‫توس��عه بخش کش��اورزی‪ ،‬ش��یالت و صنایع‬ ‫شیالتی س��واحل مکران در دست تدوین قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬حس��ینعلی س��ارانی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان نیز گفت‪ :‬اس��تاندار در این بازدید‬ ‫ضمن بررسی وضعیت شهرک صنعتی کنارک‬ ‫از واحد های تولیدی مستقر در این شهرک نیز‬ ‫بازدید شد‪.‬‬ ‫س��ارانی اظهار ک��رد‪ :‬واحد تولیدی س��احل‬ ‫صید کنارک از جمله واحدهایی است که مورد‬ ‫بازدید قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی تاکیدکرد‪ :‬این واحد تولیدی با اشتغالزایی‬ ‫‪ 400‬نفر به صورت مستقیم در شهرک صنعتی‬ ‫کنارک در سیستان و بلوچستان مستقر است‪.‬‬ ‫ریی��س هیات مدیره ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی سیس��تان و بلوچس��تان بی��ان کرد‪:‬‬ ‫در ادامه بازدید جلس��ه س��تاد تس��هیل و رفع‬ ‫موانع تولید به ریاس��ت استاندار در محل واحد‬ ‫تولیدی ساحل صید کنارک برگزار شد‪.‬‬ ‫س��ارانی تاکید کرد‪ :‬در این جلس��ه مدیران‬ ‫اس��تانی بانک ه��ای کش��اورزی و صنع��ت و‬ ‫معدن‪ ،‬مدیرکل س��تاد جذب و سرمایه گذاری‬ ‫اس��تانداری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان‪ ،‬مع��اون امور معادن س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت و تع��داد دیگری از‬ ‫مدیران استانی و محلی حضور داشتند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این جلسه مشکالت واحدهای‬ ‫تولیدی شهرستان بحث و بررسی شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان بیان ک��رد‪ :‬واحدهای‬ ‫تولیدی عمل اوری ماهی سارینا‪ ،‬میامی‪ ،‬ساحل‬ ‫صید کنارک و طرح قوطی س��ازی ارمان گستر‬ ‫نوی��ن از جمله واحدهایی بودند که مش��کالت‬ ‫انها بررسی شد‪.‬‬ ‫س��ارانی اف��زود‪ :‬در ای��ن جلس��ه قرار ش��د‬ ‫واحده��ای غیرفعال که مش��کل س��رمایه در‬ ‫گردش دارند در شهرس��تان بررسی و گزارش‬ ‫ان به کارگروه استانی برای پیگیری اعالم شود‪.‬‬ ‫اموزش مجازی سرمایه گذاری‪ ،‬مدیریت و مهارت در کرمانشاه‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه از فراهم شدن‬ ‫امکان اموزش غیرحضوری برای سرمایه گذاران صنعتی‪ ،‬مدیران و شاغالن‬ ‫صنایع کوچک استان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی کرمانشاه‪ ،‬بیژن‬ ‫کردس��تانی اظهار کرد‪ :‬بس��ته اموزش��ی کارافرینی برای بنیان گذاران و‬ ‫سرمایه گذاران واحدهای صنعتی با هدف شناسایی با اصول اولیه و فضای‬ ‫کسب و کار و مشتمل بر بسته بندی های اموزشی متعدد است‪.‬‬ ‫کردستانی‪ ،‬بسته اموزشی ارتقای مهارت بازار مشتمل بر اموزش تمامی‬ ‫اصول مورد نیاز که دربرگیرنده ‪ 13‬دوره اموزشی است‪ ،‬اموزش تخصصی‬ ‫اصول ایمنی صنعتی و بهداشت محیط کار مشتمل بر ‪ 24‬ساعت در قالب‬ ‫‪ 5‬دوره اموزش‪ ،‬دوره های اموزش مهارت های هفت گانه ‪ ،ICDL‬بس��ته‬ ‫بو کار مشتمل بر‬ ‫اموزش مشاوران و ارائه دهندگان خدمات تخصصی کس ‬ ‫‪ 75‬س��اعت و در قالب ‪ 25‬عنوان دوره اموزشی را از مهم ترین عنوان های‬ ‫بسته های اموزشی برشمرد‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫کرمانشاه تاکیدکرد‪ :‬بهره گیری از این دوره های اموزشی سبب خواهد شد‬ ‫تا ضمن ارائه بس��ته کاملی از اموزش های متنوع محدودیت زمانی حذف‬ ‫شده‪ ،‬اتالف وقت و هزینه های سایر منابع به حداقل برسد‪.‬‬ ‫کردس��تانی در پایان از همه سرمایه گذاران و مدیران واحد های صنعتی‬ ‫و همچنین مش��اوران صنعتی اس��تان دعوت کرد تا ب��ا مراجعه به پایگاه‬ ‫‪ www.e_sme.ir‬از دوره ه��ای ام��وزش الکترونیک��ی س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران بهره مند ش��وند و گواهینامه معتبر‬ ‫دریافت کنند‪ .‬استفاده از این امکانات برای همه مخاطبان رایگان است‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 5‬دی ‪ 25 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 25‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 13‬پیاپی ‪1986‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خبر‬ ‫نقش نشان تجاری و نواوری کاال‬ ‫در جذب بازار‬ ‫‹ ‹سرمایه فکری و نواوری‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬همچنین س��یدمصطفی موس��وی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی مازندران در این همایش گفت‪:‬‬ ‫تولی��د هر ن��وع کاال و خدمات‪ ،‬حاصل نیروی کار‪ ،‬س��رمایه‬ ‫فکری و نواوری است‪.‬‬ ‫موس��وی اظهار کرد‪ :‬یک��ی از مباحث مهم ک��ه در بحث‬ ‫تولید وجود دارد انتخاب اس��تراتژی درس��ت برای ماندن در‬ ‫بازار اس��ت‪ .‬ورود به بازار عرضه‪ ،‬س��خت اما ماندگاری در ان‬ ‫به مراتب سخت تر است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی مازندران گفت‪:‬‬ ‫نش��ان تجاری‪ ،‬ن��واوری در تبلیغات و بس��ته بندی یک کاال‬ ‫نق��ش مهمی در ج��ذب بازارهای اقتص��اد داخلی و خارجی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫موس��وی دلیل مع��روف و موفق ب��ودن برخ��ی کاالها یا‬ ‫ش��رکت ها در س��طح ملی و بین المللی را دانش یک نش��ان‬ ‫دانس��ت و افزود‪ :‬تولیدکنندگان ایرانی توانمندی حضور در‬ ‫بازاره��ای جهانی را دارن��د و باید این قابلی��ت را با انتخاب‬ ‫درست به فعالیت برسانند‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ 8‬شرکت دانش بنیان‬ ‫در شهرک های صنعتی مازندران‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی مازندران گفت‪:‬‬ ‫یکی از سیاس��ت های اصلی دولت تدبیر و امید‪ ،‬خارج شدن‬ ‫دول��ت از اقتصاد نفتی و روی اوردن ب��ه اقتصاد دانش بنیان‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی مازندران‪ ،‬سید مصطفی موسوی اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬ش��رکت های دانش بنی��ان نقش محوری در س��اختار‬ ‫اقتصادی و توسعه استان دارند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی مازندران با اشاره‬ ‫به فعالیت ش��رکت های دانش بنیان در بخش تولید و صنعت‬ ‫اف��زود‪ :‬خالقیت‪ ،‬نواوری و گش��ایش فرصت ه��ای تجاری‪،‬‬ ‫اشتغالزایی و تسهیل محیط کارافرینی مهم ترین ویژگی های‬ ‫این شرکت ها است‪.‬‬ ‫موسوی گفت‪ :‬توجه به مزیت های شرکت های دانش بنیان‬ ‫برای کاهش وابس��تگی ها‪ ،‬عالوه بر خودباوری‪ ،‬به خودکفایی‬ ‫در کش��ور کمک می کند و در محیط نواور و ریسک پذیر‪ ،‬در‬ ‫تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی موثر است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی مازندران تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در حال حاضر ‪ 8‬ش��رکت دانش بنیان در ش��هرک های‬ ‫صنعتی استان در حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫موسوی تصریح کرد‪ :‬این واحدهای صنعتی در زمینه های‬ ‫تولید ابزار و ادوات کشاورزی‪ ،‬انواع لوله های سنگین و اسکلت‬ ‫فلزی و سوله‪ ،‬سخت افزارهای رایانه ای و دستگاه های کنترل‬ ‫مخابراتی‪ ،‬انواع ماش��ین های خ��وراک طیور و خرمن کوب و‬ ‫زباله سوزهای بیمارس��تانی‪ ،‬دریچه های فاضالبی و شیرهای‬ ‫قط��ع و وص��ل و اتصاالت چدنی اب رس��انی‪ ،‬دی��گ بخار و‬ ‫مخازن فوالدی‪ ،‬انواع رنگ مس��تربچ و کامپاند اتیلن سبک و‬ ‫بازیافت پالستیک «پی ای» و «پی پی »‪ ،‬و انواع برد هوشمند‬ ‫و اینورترها و منابع تغذیه صنعتی فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫احمد جوانمردی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫همای��ش اهمی��ت ثبت مل��ی و بین المللی نش��ان (برند)‬ ‫تج��اری با هدف اموزش ارتقای‪ ،‬بهره وری و رقابت پذیری در‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی استان مازندران برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی مازن��دران‪ ،‬س��ید مهدی میرصالحی‪،‬‬ ‫مدیرکل دفت��ر حمایت از مالکیت صنعت��ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در همای��ش اهمیت ثبت ملی و بین المللی‬ ‫نش��ان (برند) تجاری در س��اری گفت‪ :‬نشان تجاری یکی از‬ ‫مهم ترین عواملی اس��ت که شرکت ها را به مشتریان معرفی‬ ‫می کند و درواقع‪ ،‬معرفی نوعی خدمات اس��ت و دارایی یک‬ ‫بنگاه به شمار می رود که منجر به ایجاد ارزش افزوده خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر حمای��ت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت با اش��اره به نق��ش بازاریاب��ی در موفقیت‬ ‫واحدهای تولیدی اظهار کرد‪ :‬امروزه در تجارت جهانی‪ ،‬نشان‬ ‫تجاری نقش کلیدی و غیرقابل انکار دارد و حرف نخس��ت را‬ ‫در موفقیت و تجارت یک کاال می زند‪.‬‬ ‫میرصالح��ی اف��زود‪ :‬واحدهای تولیدی بای��د ضمن حفظ‬ ‫بازارهای خو د به بازارهای جدید ورود کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به دارایی های فکری همچون نواوری‪ ،‬خالقیت‬ ‫و ابتکار به عنوان س��رمایه برای واحدهای تولیدی و صنعتی‬ ‫که باید حمایت و متبلور شوند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬افکار و اندیشه های‬ ‫نو و خالق‪ ،‬س��رمایه نقدی در بنگاه های اقتصادی به ش��مار‬ ‫می روند که باید به درستی به کار گرفته شوند‪.‬‬ ‫میرصالحی تاکیدکرد‪ :‬در کشورهای توسعه یافته‪ ،‬نیروهای‬ ‫انسانی ماهر‪ ،‬دانش فنی و فناوری‪ ،‬صاحبان ایده‪ ،‬متخصصان‬ ‫و نشان های تجاری‪ ،‬دارایی های اصلی بنگاه های اقتصادی را‬ ‫تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر حمای��ت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با اشاره به مزیت های یک نشان‪ -‬که دارایی‬ ‫نامرئی به شمار می رود و می تواند به سرمایه ای بزرگ تبدیل‬ ‫ش��ود چراکه به عنوان اعتبار و اعتم��اد یک محصول در بازار‬ ‫است‪ -‬تاکید کرد‪ :‬یک محصول در گذر زمان‪ ،‬کهنه یا از مد‬ ‫خارج می شود اما نشان ان هرگز کهنه نمی شود‪.‬‬ ‫میرصالحی تصریح کرد‪ :‬اگاهی‪ ،‬درک کیفیت‪ ،‬تداعی نام و‬ ‫وفاداری به نشان تجاری‪4 ،‬ویژگی اصلی نشان تجاری است‪.‬‬ ‫سهراب بنام‬ ‫دولت به دنبال حمایت از کنسرسیوم های صادراتی است‬ ‫صادرات انفرادی‪ ،‬افت بازار صنایع کوچک‬ ‫شهرک های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد استفاده‬ ‫زین�ب عبدی‪-‬صنای�ع کوچک‪ :‬رونق بخش�ی ب�ه تولید‪ ،‬یک بس�ته حمایتی اس�ت که در‬ ‫متدلوژی توسعه ای خوشه ای را رویکردی بنیادی در‬ ‫حوزه صنایع کوچک و متوس�ط محدود به ارائه تس�هیالت نیس�ت و ش�امل واگذاری زمین‬ ‫سیستم های اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و صنعتی مبتنی بر‬ ‫ب�ه واحدهای صنعتی جدید‪ ،‬به بهره برداری رس�اندن صنایع جدید و فعال س�ازی واحدهای‬ ‫دو پایه توانمندس��ازی و پایایی فعاالن اقتصادی و‬ ‫صنعتی زیر ظرفیت واقعی نیز می شود‪ .‬به گفته مسئوالن‪ ،‬همزمان با رسیدگی به این ‪ 3‬طرح‪،‬‬ ‫تولید کنندگان منطقه ای و محلی دانس��ته و اظهار‬ ‫از خوش�ه های صنعتی و کنسرس�یوم های صادراتی که امس�ال ش�کل گرفته برای حضور در‬ ‫کرد‪ :‬ازجمله الگوهای مرس��وم در ایجاد اش��تغال و‬ ‫کشورهای خارجی نیز حمایت می شود‪.‬‬ ‫تسهیالت به ویژه در اس��تان های کمتر توسعه یافته‬ ‫اس��تفاده از مزیت ها و ظرفیت های هرمنطقه است ‬ ‫که در قالب مدل خوشه های کسب وکار قابل توسعه‬ ‫یکی از مشکالتی که هم اکنون در صادرات کشور‬ ‫ش��هرک های صنعتی از اب‪ ،‬برق‪ ،‬تلفن‪ ،‬فضای سبز‬ ‫و اجراست‪.‬‬ ‫خودنمایی می کند‪ ،‬صادرات کاال به صورت انفرادی‬ ‫و تصفیه خانه ها از جمله اقدامات انجام شده است و‬ ‫بنام افزود‪ :‬نخستین نمونه استفاده از مدل توسعه‬ ‫اس��ت که این شرکت ها بعد از مدتی توانایی تامین‬ ‫‪ 778‬ش��هرک و ناحیه صنعتی فعال از این امکانات‬ ‫خوش��ه ای در سطح اس��تان کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫کاال به ص��ورت بلند م��دت را در ب��ازار بین المللی‬ ‫استفاده می کنند‪.‬‬ ‫مربوط به دس��ت بافته های اس��تان است که از سال‬ ‫نداش��ته و از چرخه صادرات خارج می شوند‪ .‬با این‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در ح��وزه نرم اف��زاری نزدیک به ‪20‬‬ ‫‪ 94‬کار توسعه و توانمندسازی ان شروع شده و در‬ ‫ح��ال‪ ،‬احمد جوانمردی‪ ،‬مدیر توس��عه بازار و امور‬ ‫فعالی��ت ثابت و دائم در حوزه اموزش‪ ،‬ش��رکت در‬ ‫حال پیگیری اس��ت‪ .‬اکنون در اس��تان کهگیلویه و‬ ‫بین الملل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫نمایشگاه ها و توسعه فناوری‪ ،‬تامین مالی‪ ،‬هیات های‬ ‫بویراحمد ‪ 18‬خوشه کسب وکار شناسایی شده که‬ ‫صنعتی ایران از شناسایی ‪ 60‬کنسرسیوم صادراتی‬ ‫تجاری‪ ،‬روابط بین المللی و‪ ...‬ارائه می شود‪.‬‬ ‫مطالعات امکان س��نجی ‪ 3‬خوشه انجام‬ ‫از خوش��ه های صنعتی برای توسعه پایدار صادرات‬ ‫مدیر توس��عه بازار و امور بین الملل‬ ‫شده و مطالعات ‪ 2‬خوشه کسب وکار در‬ ‫در کشور خبر داد و گفت‪ :‬کنسرسیوم به مشارکت‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران با اش��اره ب��ه انعقاد ‪ 19‬حضور در بازارهای‬ ‫دست اقدام است‪.‬‬ ‫و اتحاد دو یا چند ش��رکت همگن گفته می ش��ود‬ ‫تفاهمنامه در طول س��ال های گذشته جهانی مستلزم ارتقای‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫که برای رس��یدن به یک هدف (صادرات ) همکاری‬ ‫سطح کیفی و کمی‬ ‫صنعت��ی کهگیلویه و بویراحمد تصریح‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫با کش��ور های مختلف با هدف توسعه‬ ‫تولیدات استانی‬ ‫کرد‪ :‬ه��دف از اجرای ای��ن طرح مهم‬ ‫ب��ه گفت��ه جوانم��ردی‪ ،‬ب��ا شناس��ایی و ایجاد‬ ‫روابط و همکاری های بین المللی گفت‪:‬‬ ‫است که با تولید‬ ‫اس��تانی‪ ،‬بررس��ی ‏موانع و مش��کالت‬ ‫کنسرسیوم صادراتی در خوشه های صنعتی مختلف‬ ‫بع��د از دوران برج��ام تفاهمنامه های‬ ‫ارگانیک‬ ‫محصوالت‬ ‫اصل��ی دس��ت بافته ها و تدوین راهبرد‬ ‫در کش��ور‪ ،‬گامی مهم در توس��عه پایدار و منسجم‬ ‫برای‬ ‫بلغارس��تان‬ ‫و‬ ‫المان‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫مطابق با سلیقه بازار‬ ‫و برنامه ه��ای مناس��ب‪ ،‬حمای��ت ویژه‬ ‫صادرات کش��ور برداش��ته خواهد ش��د‪ .‬همچنین‬ ‫شده‬ ‫منعقد‬ ‫کوچک‬ ‫صنایع‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫و مصرف کننده‪،‬‬ ‫از فعاالن این حوزه با مش��ارکت سایر‬ ‫فرصت های س��رمایه گذاری در حال شناسایی است‬ ‫است‪.‬‬ ‫شناسنامه دار کردن‬ ‫سازمان های متولی‪ ،‬نهاد های پشتیبان‬ ‫و پ��س از تهیه و مطالعه امکان س��نجی فنی‪ ،‬مالی‬ ‫جوانم��ردی اظه��ار ک��رد‪ :‬چی��ن‪،‬‬ ‫این محصوالت و‬ ‫کره جنوبی‪ ،‬ونزوئال‪ ،‬نیجریه‪ ،‬پاکستان در نهایت ایجاد نشان و ذی نفعان خوش��ه دس��ت بافته ها به‬ ‫و اقتص��ادی‪ ،‬این فرصت ها به کش��ورهای مختلف‪،‬‬ ‫و هند از دیگر کشورهایی هستند که مشترک این تولیدات منظور ارتقای س��طح پویایی خوشه و‬ ‫هیات های خارجی و سرمایه گذاران ارسال می شود ‬ ‫بهبود قابلیت رقابت پذیری تا رس��یدن‬ ‫بنابرای��ن ش��رکت هایی که عالقه مند به داش��تن‬ ‫ش��ده‬ ‫امضا‬ ‫انها‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫تفاهمنامه‬ ‫را در سطح کشور و‬ ‫بازار های بین المللی در به سطح مناسبی از توانمندی و پایایی‬ ‫ش��رکای خارجی در تولید و داش��تن بازار هستند‪،‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫جهت توسعه صادرات با اتکا به نظام شکل گرفته‪ ،‬است‪.‬‬ ‫می توانند به شرکت های مشاوره ذی صالح مراجعه‬ ‫‹ ‹هویت بخشی به تولیدات‬ ‫این در حالی اس��ت ک��ه توانمندی غیرنفتی معرفی می کند بن��ام اف��زود‪ :‬واحد ه��ای مختل��ف‬ ‫ط را امضا کنند‪.‬‬ ‫و قرارداد مربو ‬ ‫پش��تیبانی و خدم��ات تولید ش��امل‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و‬ ‫اجرای طرح های توس��عه ای خوشه در‬ ‫بافندگان‪،‬‏فروش��ندگان‪ ،‬ارائه دهندگان‬ ‫شهرک های صنعتی ایران و شرکت های زیرمجموعه‬ ‫گرو حمایت است‪ .‬دستگاه های دولتی‬ ‫خدمات کس��ب وکار (‪ ،) BDS‬طراح��ان‪ ،‬رنگرزها‪،‬‬ ‫‪ 50‬درص��د هزینه قراردادهای امکان س��نجی را در‬ ‫و بخش خصوصی می توانند پش��تیبان و حامی ان‬ ‫فروش��ندگان اب��زار‪ ،‬م��واد اولیه و‪ ...‬عضو خوش��ه‬ ‫قالب یارانه پرداخت و خالصه انها را به سفارتخانه ها‬ ‫باش��ند‪ .‬حضور در بازارهای جهانی مستلزم ارتقای‬ ‫دس��ت بافته ها هستند‪‎‬که خوش��بختانه با همکاری‬ ‫و کانال ه��ای ارتباطی خارج از کش��ور برای جذب‬ ‫س��طح کیفی و کمی تولیدات اس��تانی است که با‬ ‫انها مجموعه اقدامات مناسبی شده که از ان جمله‬ ‫شرکای جاری مناسب ان شرکت ارسال می کنند‪.‬‬ ‫تولید محصوالت ارگانیک مطابق با س��لیقه بازار و‬ ‫می ت��وان به ایجاد دو واحد مش��ترک ریس��ندگی‬ ‫جوانم��ردی با اش��اره ب��ه حمای��ت از طرح های‬ ‫مصرف کننده‪ ،‬شناس��نامه دار کردن این محصوالت‬ ‫پش��م در خوش��ه‪ ،‬ایجاد دو واحد رنگرزی مشترک‬ ‫صادرات��ی صنایع کوچ��ک گفت‪ :‬س��ازمان صنایع‬ ‫و در نهایت ایجاد نش��ان مشترک این تولیدات را در‬ ‫در خوش��ه‪ ،‬راه اندازی نمایش��گاه دائمی و بازارچه‬ ‫کوچک در دو حوزه اساسی زیرساخت ها و حمایت‬ ‫سطح کشور و بازار های بین المللی در جهت توسعه‬ ‫محصوالت دس��ت بافته های اس��تان‪ ،‬ایج��اد مرکز‬ ‫نرم افزاری‪ ،‬از صنایع کوچک حمایت می کند‪.‬‬ ‫صادرات غیرنفتی معرفی می کند‪.‬‬ ‫طراحی مش��ترک در خوش��ه در کل با اعتباری به‬ ‫جوانمردی افزود‪ :‬تامین زیرساخت ها و بهره مندی‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬س��هراب بنام‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫مبلغ ‪ 2‬هزار و ‪ 500‬میلیون ریال از محل منابع ملی‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫اشاره کرد که ‪100‬درصد منابع ملی اختصاصی در‬ ‫بحث توسعه خوشه های کسب وکار جذب شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد با اش��اره به ظرفیت دس��ت بافته ها در‬ ‫اس��تان گفت‪ :‬خوش��بختانه ظرفیت بسیار خوبی از‬ ‫حیث مواد اولیه‪ ،‬نیروی انس��انی و تولید در س��طح‬ ‫اس��تان وج��ود دارد که ب��ا همگرای��ی و هم افزایی‬ ‫همه دس��تگاه های اجرای��ی و برنامه ریزی صحیح و‬ ‫اصول��ی‪ ،‬اموزش و ارتقای مه��ارت و دانش فعاالن‬ ‫ای��ن عرصه می توان تولیدات اس��تان را در س��طح‬ ‫کش��ور و در بازارهای بین المللی به شکل مناسبی‬ ‫معرف��ی و در زمینه ایجاد بازار این محصوالت اقدام‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گفت��ه بنام‪ ،‬بروزرس��انی حلقه های گمش��ده‬ ‫خوشه‪ ،‬برگزاری دوره های اموزشی دست بافته های‬ ‫اس��تان‪ ،‬اموزش مش��اوران و فعاالن کس��ب وکار و‬ ‫توانمندسازی کل ذی نفعان خوشه از جمله اقدامات‬ ‫مهم در حال پیگیری در این راستاس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫استانداردسازی تولیدات از مهم ترین اقدامات اینده‬ ‫خوشه پس از شکل گیری کنسرسیوم صادراتی بوده‬ ‫و در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش صنع��ت‪ ،‬ارائ��ه محصول‬ ‫مش��خص ام��ا دارای نام ه��ای تج��اری متعدد در‬ ‫بازاره��ای صادراتی موجب از دس��ت رفتن اعتماد‬ ‫مصرف کننده و حذف ان محصول از بازار می ش��ود‬ ‫و بنابراین باید در قالب کنسرس��یوم های صادراتی‬ ‫محص��والت خوش��ه های صنعت��ی با ن��ام تجاری‬ ‫واح��د اما با همکاری اعضای خوش��ه در تولید ان‪،‬‬ ‫به بازارهای صادراتی ارس��ال شود‪ .‬همچنین سبد‬ ‫کاالی��ی متش��کل از انواع محصول م��ورد تقاضای‬ ‫مصرف کنن��ده ب��ا یک نام ب��ه بازاره��ای صادراتی‬ ‫عرضه ش��ود که این طرح در صنایع غذایی قابلیت‬ ‫اجرایی بیشتری دارد‪ .‬تاکنون ‪ ۳۸۸‬خوشه صنعتی‬ ‫در کشور شناسایی شده که ‪ ۱۱۲‬مورد ان تکمیل‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬از این تع��داد ‪ ۶۵‬مورد ب��ه انتخاب‬ ‫تش��کل فراگیر انجامیده و ‪ ۶۴‬کنسرس��یوم نیز در‬ ‫حال تش��کیل اس��ت که پیش از این ‪ ۱۴‬ش��رکت‬ ‫صادراتی به ثبت رس��یده و ‪ ۷‬نم��اد تجاری ایجاد‬ ‫ش��ده است‪ .‬همچنین ‪ ۷۵۰‬عامل توسعه خوشه در‬ ‫ای��ن طرح اموزش دیده اند ک��ه اطالعات انها برای‬ ‫س��ایر دستگاه های اجرایی در منطقه قابل استفاده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حمایت از سرمایه گذاری در شهرک صنعتی فراشبند‪‎‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس بر حمایت از متقاضیان‬ ‫س��رمایه گذار ی برای اس��تقرار واحد های صنعتی در ش��هرک صنعتی‬ ‫فراشبند تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار گس��ترش صنعت از استان فارس‪ ،‬شاهپور قنبری‬ ‫در بازدید اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع واحد های تولیدی و صنعتی‬ ‫از شهرک صنعتی فراشبند گفت‪ :‬برای حمایت بیشتر از سرمایه گذاران‪،‬‬ ‫حق انتفاع و واگذاری زمین در این ش��هرک صنعتی با کمترین قیمت‬ ‫واگذاری در استان فارس‪ ،‬درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت ش��هرک های صنعتی فارس با اشاره به برنامه های‬ ‫این ش��رکت در توسعه و تکمیل زیرس��اخت ها در این شهرک صنعتی‬ ‫گفت‪ :‬تاکنون طرح هایی نظیر زیرس��ازی‪ ،‬شبکه های داخلی اب‪ ،‬برق و‬ ‫جدول گذاری و س��اختمان نگهبانی و ‪2‬هکتار فضای سبز انجام و اسناد‬ ‫تک برگ این شهرک صنعتی نیز دریافت شده است ‪.‬‬ ‫قنبری همچنین با اشاره به عملیات زیر سازی و جدول گذاری شهرک‬ ‫صنعتی فراش��بند که با پیش��رفت فیزیکی ‪۹۰‬درصد در حال اجراست‬ ‫اظه��ار امیدواری کرد که این پروژه در کمت��ر از دو ماه اینده به پایان‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت ش��هرک های صنعتی فارس تصریح کرد‪ :‬عملیات‬ ‫نصب تجهیزات و کابل کش��ی خط برق شهرک به طول ‪ ۱۰‬کیلومتر در‬ ‫حال انجام اس��ت که ‪۲۰۴‬پایه ستون ان نصب شده و عملیات اجرایی‬ ‫بدون وقفه ادامه دارد‪.‬‬ ‫قنبری تکمیل س��ایر زیرساخت ها را منوط به استقرار سرمایه گذاران‬ ‫جدید دانس��ت و گف��ت‪ :‬از تمامی ظرفیت ها برای ج��ذب و حمایت از‬ ‫سرمایه گذاران استفاده می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی فارس با بیان اینکه شهرک‬ ‫صنعتی فراش��بند با مساحت ‪ 117/8‬هکتار ظرفیت استقرار ‪ 364‬واحد‬ ‫صنعتی با پیش بینی اشتغالزایی ‪1700‬نفر را دارد‪ ،‬گفت‪ :‬زیرساخت های‬ ‫مناس��بی ب��رای احداث واحد ه��ای تولیدی و صنعتی در این ش��هرک‬ ‫صنعتی ایجاد شده که باید سرمایه گذاران نهایت استفاده را از ان ببرند‪.‬‬ ‫قنبری با اشاره به واگذاری زمین برای ایجاد نیروگاه ‪ ۶‬مگاواتی تولید‬ ‫برق که با س��رمایه گذاری بخش خصوصی در حال ساخت است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این واحد صنعتی شامل نیروگاه مولد مقیاس کوچک و ‪ CHP‬و واحد‬ ‫تولید اب شیرین است‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت ش��هرک های صنعتی فارس میزان سرمایه گذاری‬ ‫اجرای این طرح را حدود ‪ 50‬میلیارد ریال اعالم کرد و گفت‪ :‬س��رمایه ‬ ‫این طرح از سوی شرکت تعاونی پترومتین جنوب تامین می شود‪.‬‬ ‫قنب��ری افزود‪ :‬با بهره برداری از این طرح در مرحله نخس��ت ظرفیت‬ ‫تولی��د ‪ 5‬مگاوات برق فراه��م و در مراحل بع د نیز اب ش��یرین تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫توسعه صنعت نفت‬ ‫در نزاع موافقان و مخالفان‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫در جایگاه متهم و مطالبه گر‬ ‫براس��اس براورد ه��ا و به گفته وزیر نیرو‪ ،‬ای��ران نیازمند ‪۴۷‬تا ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫م��گاوات ظرفیت جدید تولید برق در ‪ ۱۰‬س��ال اینده و ت��ا پایان برنامه‬ ‫‪5‬ساله هفتم توسعه است‪ ،‬مقداری که برخی از کارشناسان ان را به شرط‬ ‫توجه به صادرات برق و نیاز منطقه‪ ،‬ناکافی می دانند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 5‬دی ‪1395‬‬ ‫‪ 25‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 25‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 13‬پیاپی ‪1986‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫رحمت اله مه ابادی‪ ،‬معاون وزیر راه و شهرس��ازی خبرداد که یکی از‬ ‫رادارهای خریداری شده فرانسوی به زودی وارد کشور می شود و گفت‪:‬‬ ‫با توجه به سیاست توسعه و ارتقای سامانه های ارتباطی‪ ،‬ناوبری و کمک‬ ‫ناوبری تا پای��ان دولت بزرگترین تحول حمل ونقل هوایی در اس��مان‬ ‫ایران رخ می دهد‪3 .‬رادار جدید از فرانسه خریداری شده است که یکی‬ ‫از انها به زودی وارد کشور می شود‪.‬‬ ‫استفاده از فناوری خارجی‬ ‫برای افزایش بهره وری در داخل‬ ‫ایران و روسیه‬ ‫تفاهمنامه گازی امضا کردند‬ ‫ارائه گزارش کمیته فنی‬ ‫درباره پروژه هرمزان‬ ‫بهار چابهار نزدیک است‬ ‫‪6‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مذاکره ایران و بالروس‬ ‫برای فروش نفت و ساخت تجهیزات‬ ‫‪12‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از اخرین پیشرفت تنها بندر ترانشیپی کشور‬ ‫بزرگترین تحول حمل ونقل هوایی‬ ‫تا پایان دولت‬ ‫‪12‬‬ ‫خرید هواپیما از بوئینگ و ایرباس میوه برجام است‬ ‫قاسم ساعدی‪ ،‬عضو کمیسیون انرژی مجلس‬ ‫خری��د هواپیما را می��وه برجام خوان��د و گفت‪:‬‬ ‫با توجه به تحریم های بس��یار ش��دید‪ ،‬س��ال ها‬ ‫عقب ماندگ��ی در این حوزه تنها می توانس��ت با‬ ‫قراردادهایی در این س��طح جبران ش��ود و برای‬ ‫رس��یدن به این مهم دولت مس��یر درس��تی را‬ ‫پیم��ود و وزارت راه و شهرس��ازی نیز در تالش‬ ‫برای رس��یدن به نقطه هدف از تمام موانع عبور‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ساعدی افزود‪ :‬نوس��ازی ناوگان هوایی بعد از‬ ‫ل جای تبریک و تشکر ویژه دارد‪.‬‬ ‫‪ ۴۱‬سا ‬ ‫نماین��ده م��ردم دش��ت ازادگان در مجل��س‬ ‫ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه ق��رارداد خرید‬ ‫هواپیما با هدف ایج��اد تحول در صنعت هوایی‬ ‫کش��ورمان یک ضرورت بود‪ ،‬گفت‪ :‬مبنای کار از‬ ‫همان ابتدا استفاده از ظرفیت های ایران‪ ،‬افزایش‬ ‫قدرت و رقابت پذی��ری در صنعت هوانوردی بود‬ ‫تا بتوانیم سهم کشورمان را از صنعت حمل ونقل‬ ‫منطقه و جهان پس بگیریم‪ .‬برای رسیدن به این‬ ‫مهم دولت مس��یر درستی را پیمود و وزارت راه‬ ‫و شهرسازی نیز در تالش برای رسیدن به نقطه‬ ‫هدف از تمام موانع عبور کرد‪.‬‬ ‫پس از س��فر برخی مدیران نفتی به چین و بروز گمانه ها درباره خرید‬ ‫دکل های حفاری‪ ،‬موج جدیدی از انتقادات به وزارت نفت اغاز ش��د‪ .‬این‬ ‫مخالفت ها در حالی ایجاد ش��ده که هنوز اقدام رس��می برای خرید انجام‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگرچه در طول تحریم ها ناوگان‬ ‫کهنه خوب اداره ش��د و صنعت زمینگیر نش��د‬ ‫اما با توجه به تحریم های بس��یار شدید‪ ،‬سال ها‬ ‫عقب ماندگ��ی در این حوزه تنها می توانس��ت با‬ ‫قراردادهایی در این سطح جبران شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه این نماین��ده مجلس‪ ،‬مل��ت ایران‬ ‫خوش��حال هس��تند که از این به بعد مس��افرت‬ ‫هوایی در ایران با اطمینان خاطر بیشتری انجام‬ ‫می ش��ود و ضریب ایمنی س��فر هوایی در ایران‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫س تصریح کرد‪:‬‬ ‫عضو کمیس��یون انرژی مجل�� ‬ ‫توس��عه و تقویت حمل ونقل هوای��ی نه فقط در‬ ‫س��طح جابه جایی مسافر بلکه در سطح وسیع تر‬ ‫در زمینه توس��عه مس��ائل اقتصادی نیز اثر خود ‬ ‫را خواهد گذاش��ت‪ .‬در واقع رسیدن این هواپیما‬ ‫به کشور و قرار گرفتن ان روی باند فرودگاه های‬ ‫کش��ورمان یکی از مهم ترین اثراتی اس��ت که از‬ ‫برجام می توان انتظار داشت‪ .‬باید برجام را بیش‬ ‫از ای��ن به فال نی��ک گرفت و ب��رای تقویت ان‬ ‫کوشید‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه خرید هواپیم��ا از بوئینگ‬ ‫و ایرب��اس می��وه برجام ب��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬س��ایر‬ ‫وزارتخانه ه��ا نیز باید از فرصت برجام اس��تفاده‬ ‫کنن��د‪ ،‬خوش��بختانه وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫توانس��ت این فرصت طالیی را غنیمت بش��مرد‬ ‫و یکی از بزرگترین مشکالت حمل ونقلی کشور‬ ‫یعنی فرسودگی ناوگان هوایی را رفع کند‪.‬‬ ‫وی ب��ه مس��یر س��خت مذاک��رات سیاس��ی‬ ‫ب��ا قدرت ه��ای جهان��ی (برج��ام) و همچنین‬ ‫تالش های رژیم صهیونیستی علیه قرارداد خرید‬ ‫هواپیما اش��اره کرد و گفت‪ :‬اینکه با وجود تمام‬ ‫فش��ارها ایران توانست این قراردادها را عملیاتی‬ ‫کن��د نش��ان دهنده اقت��دار سیاس��ی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران و همچنین تعامل باالیی است که‬ ‫سیاستمداران ما با جهان دارند‪.‬‬ ‫به گفته این عضو کمیس��یون انرژی مجلس‪،‬‬ ‫مخالفت های غیرکارشناس��ی ب��ا خرید هواپیما‬ ‫در داخل کشور و همچنین تالش های دشمنان‬ ‫ای��ران در خ��ارج از کش��ور‪ ،‬مس��یر مذاکرات را‬ ‫چند بار به حاش��یه راند اما انجام این قراردادها‬ ‫درنهای��ت این پیام را به جه��ان مخابره کرد که‬ ‫چه دولت فعل��ی و چه دولت اینده امریکا تحت‬ ‫فش��ارهای بین الملل��ی و مواض��ع به ح��ق ایران‬ ‫نمی توانند از تعهدات خود سر باز بزنند‪.‬‬ ‫افزایش ‪۲/۲‬درصدی انرژی تامین شده‬ ‫نسبت به پارسال‬ ‫امضای موافقتنامه‬ ‫کدینگ شبکه برق ایران و ارمنستان‬ ‫از کل ان��رژی تولیدی داخل کش��ور بیش از ‪۲۱۳‬هزار و ‪ ۶۹۰‬گیگاوات س��اعت ان‬ ‫از طریق نیروگاه های حرارتی و حدود ‪۱۲‬هزار و ‪ ۳۴۶‬گیگاوات س��اعت ان به وس��یله‬ ‫نیروگاه های برقابی تولید شده است‪.‬‬ ‫میزان انرژی تولیدی به وسیله نیروگاه های حرارتی و برقابی از ابتدای امسال تا هفته‬ ‫س��ی ونهم نسبت به مدت مشابه سال گذش��ته به ترتیب ‪ ۱/۶۲‬و ‪۱۱/۸‬درصد افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو‪ ،‬وضعیت انرژی‬ ‫تامین شده در شبکه سراسری از ابتدای امسال تا پایان هفته سی و نهم نشان می دهد‬ ‫که انرژی تامین ش��ده ‪۲/۲‬درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته و‬ ‫به ‪۲۲۹‬هزار و ‪ ۳۵۴‬گیگاوات ساعت رسیده است‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬انرژی تولیدی داخل کش��ور نیز تا پایان هفته س��ی ونهم با‬ ‫افزای��ش ‪۲/۱۳‬درصدی نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته به ‪۲۲۶‬ه��زار و ‪۳۶‬‬ ‫گیگاوات ساعت رسیده است‪.‬‬ ‫همچنین س��هم میزان انرژی دریافتی برون مرزی با افزایش ‪۷/۳۵‬درصدی به ‪۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۱۸‬گیگاوات ساعت رسیده است‪.‬‬ ‫این گزارش می افزاید‪ ،‬از کل انرژی تولیدی داخل کش��ور بیش از ‪۲۱۳‬هزار و ‪۶۹۰‬‬ ‫گیگاوات س��اعت ان از طریق نیروگاه های حرارتی و ح��دود ‪۱۲‬هزار و ‪ ۳۴۶‬گیگاوات‬ ‫ساعت ان به وسیله نیروگاه های برقابی تولید شده است‪.‬‬ ‫در همایش تجاری دو کش��ور ایران و ارمنستان فضاهای موجود‬ ‫تجاری و س��رمایه گذاری دو کشور برای توسعه روابط تشریح شد‪.‬‬ ‫موافقتنامه «کدینگ شبکه های برق» دو کشور ایران و ارمنستان‬ ‫ن بین‬ ‫در حاش��یه س��فر رییس جمهوری اس�لامی ایران به ای��روا ‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مدیریت شبکه برق ایران و یک شرکت ارمنی‬ ‫امضا شد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت نیرو (پاون)‪ ،‬در حاش��یه‬ ‫س��فر حس��ن روحانی‪ ،‬رییس جمهوری و وزیر نیرو به ارمنس��تان‬ ‫کشور بین یک شرکت‬ ‫ ‬ ‫موافقتنامه «کدینگ ش��بکه های برق» دو‬ ‫ارمنی و مدیریت شبکه برق ایران امضا شد‪.‬‬ ‫همچنین در حاش��یه این همایش همای��ون حائری‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫مدیریت ش��بکه برق ای��ران اظهار امی��دواری کرد با پش��توانه و‬ ‫همکاری جدی کمیس��یون مش��ترک اقتصادی ایران و ارمنستان‬ ‫هرچ��ه زودتر احداث راه های ارتباطی کریدور ش��مال ‪ -‬جنوب و‬ ‫راه اهن خلیج فارس‪ -‬دریای س��یاه در دس��تور کار دو کش��ور قرار‬ ‫گیرد‪.‬اکنون میزان مبادالت تجاری میان ایران و ارمنستان حدود‬ ‫‪ ۴‬میلیارد دالر اس��ت که پیش بینی ش��ده این رقم در س��ال های‬ ‫اینده به ساالنه ‪ ۶‬میلیارد دالر افزایش یابد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 5‬دی ‪ 25 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت زیرساخت‬ ‫‪ 25‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 13‬پیاپی ‪1986‬‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خبر‬ ‫مه ابادی خبرداد‪:‬‬ ‫بزرگترین تحول حمل ونقل هوایی‬ ‫تا پایان دولت‬ ‫رحمت اله مه اب��ادی‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫راه و شهرس��ازی خبرداد که یکی از‬ ‫رادارهای خریداری ش��ده فرانسوی‬ ‫به زودی وارد کشور می شود و گفت‪:‬‬ ‫با توجه به سیاست توسعه و ارتقای‬ ‫سامانه های ارتباطی‪ ،‬ناوبری و کمک‬ ‫ناوبری ت��ا پایان دول��ت بزرگترین‬ ‫تحول حمل ونقل هوایی در اسمان ایران رخ می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از پایگاه خبری وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی‪ ،‬رحمت ال��ه مه اب��ادی از خریدهای جدید‬ ‫ش��رکت فرودگاه ها با هدف تجهیز فرودگاه های کش��ور خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬تا پایان دولت بزرگترین تحول حمل ونقل هوایی‬ ‫در اس��مان ایران رخ می دهد‪.‬مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و‬ ‫ناوبری هوایی ایران‪ ،‬با اعالم برنامه های این شرکت برای ارتقا‬ ‫و توسعه س��امانه های ارتباطی‪ ،‬ناوبری و کمک ناوبری گفت‪:‬‬ ‫‪3‬رادار جدید از فرانس��ه خریداری شده است که یکی از انها‬ ‫به زودی وارد کش��ور می ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همچنین باید‬ ‫اتوماسیون رادارهای مرکز کنترل فرودگاه مهراباد را نوسازی‬ ‫کنیم که مناقصه ان درحال برگزاری است‪ .‬مه ابادی با اعالم‬ ‫ل و تا این زمان اتفاق های بسیار مهمی در‬ ‫اینکه در این ‪ 3‬سا ‬ ‫حوزه هوایی رخ داده اس��ت و کارهایی انجام شده که منجر به‬ ‫تحول عظیمی در صنعت هوایی ش��ده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫هم��کاری نیروهای نظامی‪ ،‬دولت‪ ،‬مجلس و نگاه تازه وزیر به‬ ‫وضعیت صنعت هوایی‪ ،‬اتفاق های مبارکی رخ داده اس��ت‪ .‬به‬ ‫گفته مه ابادی‪ ،‬در یک سال گذشته نصب ‪ ۱۱‬دستگاه رکوردر‬ ‫داخلی در فروگاه های کشور و به روزکردن ‪ ۱۰‬دستگاه دیگر‪،‬‬ ‫خرید ‪ ۶۵۰‬پایانه ترانگ برای ‪ ۵‬فرودگاه‪ ،‬رفع ‪ BTS‬فرودگاه‬ ‫امام خمینی(ره)‪ ،‬تجهیز فرودگاه های مختلف به ‪ ۴۰۰‬دستگاه‬ ‫بیسیم ‪ AM‬و ‪FM‬و نصب و راه اندازی سیستم سوئیچینگ‬ ‫خارجی در فرودگاه ابادان از جمله اقداماتی است که در این‬ ‫حوزه انجام شده است و خدمات توسعه و ارتقای سامانه های‬ ‫ناوبری ادامه دارد‪.‬‬ ‫سنگ اندازی امریکا‬ ‫مانع ورود هواپیما نیست‬ ‫در حالی که به تازگی قرارداد خرید ‪ ۸۰‬هواپیما بین شرکت‬ ‫هواپیمایی هما و بوئینگ به امضا رس��ید‪ ،‬برخی کارشناسان‬ ‫صنعت هوایی بر این موضوع اذعان کرده اند که امریکا بر سر‬ ‫فروش هواپیما به ایران سنگ اندازی هایی خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش تین نیوز‪ ،‬در همین راس��تا روزنامه وال اس��تریت‬ ‫ژورنال در گزارش��ی عنوان کرده اس��ت‪ ،‬قرارداد امضا ش��ده‬ ‫«بوئین��گ» با ای��ران مس��تلزم تصوی��ب وزارت خزانه داری‪،‬‬ ‫وزارت خارج��ه و کنگره امریکا به ویژه در زمینه ترتیبات مالی‬ ‫ان اس��ت و بعید ب��ه نظر می رس�� د رییس جمهوری منتخب‬ ‫امری��کا که مخالف توافق هس��ته ای ایران اس��ت‪ ،‬ان را تایید‬ ‫کند‪ .‬در همین راس��تا ش��بکه فاکس نیوز گزارش کرد‪ ،‬برخی‬ ‫نمایندگان جمهوریخواه کنگره متعهد ش��ده اند که با اغاز به‬ ‫کار دولت جدید این کش��ور‪ ،‬تمام تالش خود را برای مقابله‬ ‫ب��ا فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران به کار می گیرند‪ .‬پس‬ ‫از امضای س��ند خرید ‪ ۸۰‬فروند هواپیم��ا از بوئینگ؛ برخی‬ ‫نمایندگان کنگره اعالم کردند که در کنگره بعدی قصد دارند‬ ‫به ش��دت با این توافق مقابله کنند و ابراز امیدواری کردند با‬ ‫اغاز ریاس��ت جمهوری ترامپ‪ ،‬جو سیاسی در راستای منافع‬ ‫انها پیش برود‪ .‬کارشناسان و تحلیلگران صنعت هوایی بر این‬ ‫باورند که حضور ترامپ مانع ورود هواپیما به کشور نمی شود‪،‬‬ ‫ش��اید شرکت هواپیمایی هما در زمان‪ ،‬تعداد و نوع هواپیما و‬ ‫برخی مسائل دیگر با مشکل روبه رو شود اما حضور ترامپ به‬ ‫معنای وارد نشدن هواپیما به کشور نیست‪.‬‬ ‫این س��خنان در حالی از س��وی مس��ئوالن و رس��انه های‬ ‫امریکایی مطرح می ش��ود که در امض��ای توافق تاریخی بین‬ ‫ش��رکت هواپیمایی هم��ا و بوئینگ‪ ،‬پری��زر نماینده بوئینگ‬ ‫اعالم کرد‪ :‬س��ندی که امروز امضا ش��د بر پای��ه توافقنامه ای‬ ‫بوده که در ماه ژوئن با ایران ایر امضا شده و این سند در قالب‬ ‫مجوزاتی است که بوئینگ از دولت امریکا دریافت کرده است‪.‬‬ ‫این س��خن به معن��ای این اس��ت که ش��رکت بوئینگ با‬ ‫محافظه کاری و اقدامات پیش بینی شده با شرکت هواپیمایی‬ ‫هما به توافق رس��یده اس��ت و خطری جدی بر سر راه ورود‬ ‫هواپیما به کشور نخواهد بود‪.‬‬ ‫هواپیمای سوپرجت ‪۱۰۰‬روسیه‬ ‫در راه ایران‬ ‫رس��ان ه روس از امض��ای یادداش��ت تفاهم می��ان تهران و‬ ‫مس��کو برای فروش هواپیمای س��وپرجت ‪ ۱۰۰‬به ایران خبر‬ ‫داد‪ .‬ش��رکت «سوخو»‪ ،‬بزرگترین تش��کیالت هواپیماسازی‬ ‫روسیه یادداش��ت تفاهمی برای فروش هواپیمای مسافربری‬ ‫س��وپرجت ‪ ،۱۰۰‬با یکی از شرکت های هواپیمایی ایران امضا‬ ‫کرد‪ .‬این مطلب را یک منبع در صنعت هواپیماسازی روسیه‬ ‫به خبرگزاری «اینترفاکس» گزارش داده اس��ت‪ .‬به گفته این‬ ‫منبع‪ ،‬این یادداشت تفاهم که در حاشیه سفر نمایشی شرکت‬ ‫«س��وخو» به تهران در میانه دس��امبر به امضا رس��یده‪ ،‬یک‬ ‫سند چارچوبی اس��ت و الزم االجرا نبوده و شرکت «سوخو»‬ ‫تاکن��ون گزارش��ی در این م��ورد ارائه نکرده اس��ت‪ .‬پیش از‬ ‫این الکس��اندر نواک وزیر انرژی روس��یه اعالم کرده بود که‬ ‫روس��یه برای فروش هواپیمای س��وپرجت ‪ ۱۰۰‬به ایران در‬ ‫حال مذاکره است‪.‬‬ ‫سیاوش رضوانی‬ ‫نادر میرشکار‬ ‫گزارش گسترش صنعت از اخرین پیشرفت تنها بندر ترانشیپی کشور‬ ‫بهار چابهار نزدیک است‬ ‫صنعت زیرس�اخت‪ :‬بندر چابهار در جنوب ش�رق ایران یکی از چهار راه های کریدور جنوبی‬ ‫تج�ارت جهانی به ش�مار می ای�د‪ .‬چهار راهی که دو کری�دور دیگر یعنی دو ش�اخه راه اهن‬ ‫پرس�رعت بین المللی ابریش�م را به جنوب پیوند می دهد‪ .‬مس�یر چابهار همچنین می تواند‬ ‫تاج�ران و س�رمایه گذاران هن�دی را توانمند کن�د تا بتوانن�د از طریق ای�ران و درنهایت از‬ ‫افغانس�تان و ترکمنستان‪ ،‬قزاقس�تان و دریای خزر به منطقه دسترسی پیدا کنند‪ .‬به همین‬ ‫دلیل است که هند برای بندر چابهار سرمایه گذاری کرده و اشتراک افغانستان در بندر چابهار‬ ‫هم می تواند در توسعه مناسبات تجارتی ما با هند کمک کند‪.‬‬ ‫بن��در چابه��ار در محاص��ره گواتر پاکس��تان و‬ ‫درصد کار انجام ش��ده است‪ ،‬به این معناست که‬ ‫جبل علی دوبی باید به جایگاهی برس��د تا بتواند‬ ‫کارهای بزرگش انجام ش��ده و ریزه کاری های ان‬ ‫بیشترین کش��تی ها را به سوی خود جلب کند و‬ ‫باقی مانده است‪ .‬اتمام کارهای ریز‪ ،‬نیازمند وقت‬ ‫این در ش��رایطی که س��رعت تخلیه ب��ار در بندر‬ ‫زیادی اس��ت اما این ‪۱۹‬درصد به احتمال قوی تا‬ ‫جبل علی چندین برابر چابهار اس��ت کار اس��انی‬ ‫بهار ‪ ۹۶‬به اتمام می رسد‪.‬‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی به تهیه تجهیزات مورد نیاز این پروژه اشاره‬ ‫با این وجود ظرفیت های جغرافیایی ایران یعنی‬ ‫کرد و گفت‪ :‬تجهیزات مورد نیاز‪ ،‬براساس فهرستی‬ ‫ظرفیت ترانشیپ کاال و قدرت نفوذ بر تنگه هرمز‬ ‫که به جمع بندی رسیده‪ ،‬در حال خریداری است‪.‬‬ ‫اهمیت ویژه ای دارد که در صورت توس��عه کامل‬ ‫مکنده ها‪ ،‬جرثقیل های محوطه ای و جرثقیل های‬ ‫بن��در چابهار انهم ب��ا س��رمایه گذاری های کالن‬ ‫ساحلی از جمله این تجهیزات هستند و پیش بینی‬ ‫بخ��ش خصوصی و با هم��کاری س��رمایه گذاران‬ ‫می ش��ود تا حدود یک ماه دیگر این تجهیزات به‬ ‫خارج��ی ای��ن موقعی��ت جغرافیای��ی برت��ری‬ ‫ایران برسد‪.‬‬ ‫چابه��ار نس��بت ب��ه گوات��ر و جبل عل��ی را نوید‬ ‫وی درب��اره فاز های بعدی ای��ن پروژه گفت‪ :‬در‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫تعیین زمان اغاز فاز های بعدی نقش‬ ‫مدیر کل سابق سازمان بنادر استان‬ ‫بخش خصوصی پر رنگ است‪.‬‬ ‫سیاوش رضوانی‪:‬‬ ‫سیستان و بلوچستان خبر داد که فاز‬ ‫بر اس��اس مدل ه��ای اقتصادی در‬ ‫پروژه بندر چابهار از‬ ‫نخس��ت این پروژه تا بهار سال اینده نظر فیزیکی پیشرفت دنیا اینچنین مرسوم است که هرگاه‬ ‫تکمیل می شود‪.‬‬ ‫فاز نخس��ت از نظر تج��اری بازدهی‬ ‫‪ ۸۱‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫س��یاوش رضوان��ی درب��اره میزان‬ ‫‪ ۷۰‬درصدی داش��ت و مورد استقبال‬ ‫وقتی می گوییم‬ ‫پیشرفت و س��رعت در اجرای پروژه ‪۸۱‬درصد کار انجام ق��رار گرفت‪ ،‬س��اخت فازهای بعدی‬ ‫بن��در چابهار ب��ه گس��ترش صنعت‬ ‫ش��روع خواهد ش��د‪ .‬به این معنا که‬ ‫شده است‪ ،‬به این‬ ‫گف��ت‪ :‬از انجای��ی که مدتی اس��ت معناست که کارهای بازاریابی ها باید انجام شده و صادرات‬ ‫دیگر عهده دار مدیریت سازمان بنادر بزرگش انجام شده و محصوالت��ی همچون م��واد معدنی و‬ ‫استان سیس��تان و بلوچستان نیستم ریزه کاری های ان باقی ترانزیت کاال انجام شود‪.‬‬ ‫مانده است و‬ ‫نمی توانم با اطمینان سخن بگویم اما‬ ‫ب��ا این حال حتی قب��ل از اینکه به‬ ‫‪۹‬درصد باقیمانده‬ ‫به نظر می رس��د پروژه بندر چابهار از‬ ‫بازدهی ‪ ۷۰‬درصدی هم برسد ممکن‬ ‫نظر فیزیکی پیش��رفت ‪ ۸۱‬درصدی به احتمال قوی تا بهار است بخش خصوصی بخواهد ساخت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪ ۹۶‬به اتمام می رسد فازه��ای بعدی را اغاز کن��د که این‬ ‫‪۸۱‬‬ ‫ گوییم‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫وقتی‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫ ‬ ‫ی‬ ‫رضوان‬ ‫کاری غیرمعمول نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹نگرانی از ترافیک کاال و کشتی‬ ‫مواصالت��ی‪ ،‬ریل��ی و جاده ای‪ ،‬افزای��ش بهره وری‬ ‫نیروی انس��انی و تسریع اثرات نقش بندر در رفاه‬ ‫عمومی اس��تان از مهم ترین اهداف و اولویت های‬ ‫مورد نظر ما برای توسعه بندر چابهار است‪.‬‬ ‫اقای��ی با پرداختن ب��ه اهمیت بن��در چابهار و‬ ‫جای��گاه ان در عرصه بین المللی و نزدیکی ان به‬ ‫بندر گواتر پاکس��تان گفت‪ :‬بندر گواتر پاکستان و‬ ‫بن��در چابهار مکمل هم هس��تند زیرا باعث رونق‬ ‫توسعه حمل ونقل دریایی منطقه و توسعه سواحل‬ ‫جنوب دو کشور خواهند شد و ما معتقدیم توسعه‬ ‫این دو بندر مهم باعث امنیت و ارتقای جایگاه دو‬ ‫کشور می شود‪.‬‬ ‫بهروز اقایی از ابتدای تیر ‪ ۹۵‬به عنوان مدیرکل‬ ‫س��ازمان بنادر و دریانوردی اس��تان سیس��تان و‬ ‫بلوچستان از طرف محمد سعیدنژاد‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫راه و شهرسازی انتخاب شد‪.‬‬ ‫وی در بخش��ی از سخنان مراس��م تودیع خود‬ ‫درباره توس��عه بندر چابهار گفته بود‪ :‬توسعه بندر‬ ‫چابهار در س��ال های گذشته در یک فراز و نشیب‬ ‫و ش��رایط تحریم قرار داش��ت که خوشبختانه با‬ ‫حمایت سازمان بنادر امروز شاهد پیشرفت خوبی‬ ‫هس��تیم اما ب��رای اتمام فاز نخس��ت برنامه ریزی‬ ‫مدون و همت ملی را می طلبد‪.‬‬ ‫‹ ‹پذیرش کشتی های ‪ ۱۰۰‬هزار تنی‬ ‫وی درباره اهداف پیش روی این س��ازمان برای‬ ‫به گفته رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫روند توس��عه بن��در چابهار اینگون��ه توضیح داده‬ ‫اس��تان سیستان و بلوچستان س��رعت در اجرای‬ ‫بود‪ :‬انعقاد س��رمایه گذاری مش��ترک ایران و هند‬ ‫پروژه چابهار مناسب است‪.‬‬ ‫به منظور توس��عه بندر چابهار و تبدیل شدن ان‬ ‫نادر میرش��کار در این باره به گس��ترش صنعت‬ ‫به یک کانون اقیانوسی‪ ،‬نیازمند طراحی و اجرای‬ ‫گف��ت‪ :‬بندر چابهار به س��رعت در ح��ال تغییر و‬ ‫فرایند بسیار است‪ ،‬در واقع ساخت و تجهیز بندر‬ ‫توس��عه ب��رای پذی��رش کاال و نقش افرین��ی در‬ ‫چابهار یک س��وی فرایند توس��عه اس��ت و سوی‬ ‫ترانزیت کاال به کش��ورهای ش��رق و شمال شرق‬ ‫دیگر برنامه ریزی برای جلوگیری از ترافیک کاال و‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫کشتی در اینده است‪.‬‬ ‫احداث اس��کله ب��رای پذیرش کش��تی هایی با‬ ‫ب��ه گفته اقایی ایج��اد منطقه وی��ژه اقتصادی‬ ‫ظرفی��ت بی��ش از ‪ ۱۰۰‬ه��زار تن و‬ ‫بن��در چابهار ب��ه منظ��ور بهره مندی‬ ‫توسعه منطقه ازاد چابهار برای رونق‬ ‫از مزای��ا و تس��هیالت ان‪ ،‬توس��عه‬ ‫نادر میرشکار‪:‬‬ ‫ظرفیت ترانش��یپی بن��در چابهار بین بندر چابهار به سرعت بخشیدن به تجارت منطقه ای شرایط‬ ‫بن��ادر داخل��ی و خارج��ی‪ ،‬توس��عه در حال تغییر و توسعه بس��یار مناس��بی را برای کشورهایی‬ ‫مانن��د افغانس��تان‪ ،‬ترکمنس��تان‪،‬‬ ‫زیرس��اخت های بن��دری و دریای��ی‪،‬‬ ‫برای پذیرش کاال‬ ‫تاجیکس��تان‪ ،‬قزاقس��تان‪ ،‬ازبکستان‬ ‫پیگی��ری توس��عه فیزیک��ی بن��در‪،‬‬ ‫و نقش افرینی در‬ ‫و حت��ی غ��رب پاکس��تان فراه��م‬ ‫ترانزیت کاال به‬ ‫فراهم کردن زمینه مش��ارکت بخش‬ ‫می کند تا در هم��کاری منطقه ای و‬ ‫کشورهای شرق و‬ ‫خصوصی در توس��عه ظرفی��ت بندر‪،‬‬ ‫شمال شرق ایران‬ ‫سرمایه گذاری مشترک بتواند منافع‬ ‫ایجاد ظرفیت های س��رمایه گذاری در‬ ‫زمینه ایج��اد خدم��ات ارزش افزوده است‪ .‬احداث اسکله مش��ترکی را برای توس��عه اقتصادی‬ ‫مانن��د کارخانجات صنای��ع تبدیلی‪ ،‬پذیرش کشتی هایی با انها به ارمغان اورد‪.‬‬ ‫مواد غذایی‪ ،‬ش��یالتی‪ ،‬م��واد معدنی ظرفیت بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫در حقیق��ت چابه��ار نزدیک ترین‬ ‫هزار تن و توسعه‬ ‫مسیر به کش��ورهای اس��یای میانه‬ ‫و خدم��ات کانتین��ری‪ ،‬ت�لاش برای‬ ‫را‬ ‫منطقه ازاد چابهار‬ ‫برای ترانزیت به ش��مار می رود و به‬ ‫جذب خطوط کش��تیرانی های بزرگ‬ ‫فراهم می کند‬ ‫این دلیل به چابهار بندر ترانش��یپی‬ ‫دنیا‪ ،‬توس��عه پایانه های مس��افری و‬ ‫نیز گفته می شود‪.‬‬ ‫گردش��گری دریایی‪ ،‬پیگیری راه های‬ ‫ارائه گزارش کمیته فنی درباره پروژه هرمزان‬ ‫جلسه هفدهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و‬ ‫معماری ایران با ‪ ۶‬دس��تور جلس��ه که اهم ان‪ ،‬ارائه‬ ‫گ��زارش فنی درب��اره پروژه برج مس��کونی هرمزان‬ ‫تهران و ارائه گزارش و بررس��ی تخلفات ش��هرداری‬ ‫لواس��ان بود با تاکید وزیر راه و شهرسازی بر اجرای‬ ‫مصوبه های شورای عالی از سوی استانداران تشکیل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬هفدهمین جلس��ه‬ ‫شورای عالی شهرس��ازی و معماری ایران به ریاست‬ ‫عب��اس اخوندی‪ ،‬وزیر راه و شهرس��ازی و به دبیری‬ ‫پی��روز حناچ��ی دبی��ر ش��ورا و معاون معم��اری و‬ ‫شهرس��ازی وزیر راه و شهرسازی با ‪ ۶‬دستور جلسه‬ ‫در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی تشکیل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بررس��ی اص�لاح مصوب��ه حریم اسالمش��هر پیرو‬ ‫رای دی��وان عدال��ت اداری‪ ،‬ارائه گزارش و بررس��ی‬ ‫تخلف��ات ش��هرداری لواس��ان‪ ،‬ارائه گ��زارش نهایی‬ ‫کمیته فن��ی درباره پروژه هرمزان‪ ،‬بررس��ی مصوبه‬ ‫کمیس��یون ماده ‪ ۵‬ش��هر اردبیل در محدوده بافت‬ ‫تاریخ��ی‪ ،‬ارائه گ��زارش از عملکرد کمیس��یون های‬ ‫ماده ‪ ۵‬سراس��ر کش��ور پیرامون مصوبه شورای عالی‬ ‫درباره اطالع رس��انی مصوب��ات و تصویب طرح های‬ ‫جامع ش��هرهای ب��ا جمعیت کمت��ر از ‪۲۰۰‬هزار نفر‬ ‫ازجمل��ه دستورجلس��ه ها و موضوعاتی ب��ود که در‬ ‫شورای عالی شهرس��ازی و معماری به شور گذاشته‬ ‫شد تا درباره تک تک انها تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی که در دو دستور جلسه شورا‬ ‫درباره بررس��ی اصالح مصوبه حریم اسالمشهر پیرو‬ ‫رای دی��وان عدال��ت اداری و ارائه گزارش و بررس��ی‬ ‫تخلفات ش��هرداری لواسان حضور داشت بر اهمیت‬ ‫ابالغ مصوبه های ش��ورای عالی شهرسازی و معماری‬ ‫از س��وی اس��تانداران تاکید کرد و خواس��تار توجه‬ ‫بیشتر مسئوالن به مصوبه هایی که در تصمیم گیری‬ ‫انه��ا نماین��دگان وزرای کش��ور‪ ،‬صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬دفاع‪ ،‬س��ازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردشگری‪ ،‬س��ازمان محیط زیست‬ ‫حضور دارند‪ ،‬شد‪.‬‬ ‫پیش تر‪ ،‬ش��ورای عالی شهرسازی و معماری ایران‬ ‫برای بررس��ی موض��وع در نامه ای ‪ ۲‬بن��دی مصوبه‬ ‫شورای عالی را درباره پروژه هرمزان و توقف عملیات‬ ‫س��اختمان اجرای برج مس��کونی صادر کرد تا رفع‬ ‫خطر گود در ان رعایت شود‪.‬‬ ‫همچنین پیش از اخرین مصوبه شورا‪ ،‬تصمیم بر‬ ‫ان بود ت��ا هیچ طبقه ای در پروژه هرمزان س��اخته‬ ‫نش��ود که بر اس��اس گزارش های بررس��ی شده در‬ ‫کمیت��ه فنی ‪ ،۳‬تاکنون س��اختمانی با ‪ ۲۲‬طبقه در‬ ‫پروژه هرمزان احداث ش��ده که بر اساس نظر کمیته‬ ‫فنی ‪ ۳‬ضوابط ایمنی و شهرس��ازی را رعایت نکرده‬ ‫است‪ .‬در هفدهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و‬ ‫معماری ایران که به زودی مصوبه های ان با ابالغ از‬ ‫سوی دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران‪،‬‬ ‫اطالع رس��انی عمومی خواهد شد‪ ،‬نمایندگان وزارت‬ ‫کشور‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬وزارت نیرو‪ ،‬وزارت دفاع و پیش��تیبانی‬ ‫نیروهای مس��لح‪ ،‬س��ازمان برنامه و بودجه‪ ،‬سازمان‬ ‫محیط زیست‪ ،‬سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و گردشگری حضور داشتند‪.‬‬ ‫همچنی��ن فرزانه صادق مالواج��رد مدیرکل دفتر‬ ‫معم��اری‪ ،‬طراحی ش��هری و بافت های واجد ارزش‪،‬‬ ‫زه��ره داودپور مدی��رکل دفتر طرح ه��ای کالبدی‪،‬‬ ‫معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران‪ ،‬مدیر‬ ‫شهرسازی اس��تان تهران‪ ،‬مدیرکل راه و شهرسازی‬ ‫اس��تان تهران در هفدهمین جلس��ه ش��ورای عالی‬ ‫شهرسازی و معماری ایران حضور داشتند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫«انجین »ها‬ ‫در انبارها دپو شد‬ ‫‪ 5‬دی ‪1395‬‬ ‫‪ 25‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 25‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 13‬پیاپی ‪1986‬‬ ‫جریمه خودروسازان‬ ‫تالفی چین برای امریکا‬ ‫برنامه چین برای تنبیه خودروس��از امریکایی به دلیل سیاس��ت تثبیت‬ ‫قیمت ها به خوبی نش��ان می دهد که اگر دونال��د ترامپ‪ ،‬رییس جمهوری‬ ‫منتخب امریکا‪ ،‬بخواهد به چند دهه روابط بین دو کشور پایان دهد‪ ،‬پکن‬ ‫می تواند تالفی کننده خوبی باشد‪ .‬ادعای ترامپ مبنی بر اینکه امریکا نیازی‬ ‫به پذیرش سیاس��ت تایوان به عنوان بخشی از «چین واحد» ندارد‪ ،‬ممکن‬ ‫است پایه های روابط بین دو اقتصاد بزرگ حال حاضر جهان را بلرزاند‪ .‬در‬ ‫سال های اخیر روابط اقتصادی دو کشور گسترش پیدا کرده و همکاری های‬ ‫تجاری انها به عنوان دو قدرت اقتصادی افزایش چشمگیری یافته است‪.‬‬ ‫نبض لجستیک سایپا‬ ‫در «سایپا لجستیک» می زند‬ ‫موتورسیکلت ها‬ ‫در برابر توفان االیندگی‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫«گسترش صنعت» تاثیر نوسان اقتصادی را بررسی کرد‬ ‫نرخ ارز دستاویز افزایش قیمت خودرو‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫فولکس واگن سقوط کرد‬ ‫‪10‬‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫ب��ر اس��اس نظرس��نجی س��االنه رضای��ت مصرف کنن��دگان مجله‬ ‫‪ Consumer Repots‬ک��ه خودروه��ای م��ورد عالق��ه و همچنین‬ ‫مدل هایی که مصرف کنندگان از انها ناراضی هس��تند را اعالم می کند‪،‬‬ ‫وضعیت فولکس واگن نسبت به سال قبل بدتر شده و از رتبه شانزدهم‬ ‫به بیس��ت و چهارم س��قوط کرده اس��ت‪ .‬به گزارش خ��ودروکار‪ ،‬این‬ ‫نظرس��نجی به ما می گوید مردم نس��بت به خودرو هایی که خریده اند‬ ‫چه حس��ی دارند اما این اطالعات چگونه جمع اوری می ش��ود؟ چگونه‬ ‫می توان شرکت ها را دسته بندی کرد؟ یک مدل بسیار خوب یا بر عکس‬ ‫نمی تواند نشان دهنده کیفیت کلی یک کمپانی باشد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 5‬دی ‪ 25 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 25‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 13‬پیاپی ‪1986‬‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نبض لجستیک سایپا در‬ ‫«سایپا لجستیک» می زند‬ ‫شرکت سایپا لجستیک ازسال ‪۸۳‬‬ ‫ب��ا رویکرد جدی��د برای ایج��اد نگاه‬ ‫سیس��تماتیک به مقوله لجس��تیک و‬ ‫حرکت به سوی برند سازی در صنعت‬ ‫حمل ونقل کش��ور در مجموعه گروه‬ ‫محمدباقر نوفلی‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا فعالیت خود را‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫اغ��از کرد و توانس��ت در بیش از یک‬ ‫سایپا لجستیک‬ ‫ده��ه فعالیت مس��تمر جایگاه مهمی‬ ‫را در حمل ونق��ل چندوجهی به ویژه‬ ‫در بخش لجس��تیک صنعت خودروسازی کش��ور به دست اورد‪.‬‬ ‫در س��ال ج��اری و بناب��ر تصمیم و نظ��ر مدیریت ارش��د گروه‬ ‫خودروس��ازی سایپا در راس��تای تبدیل شرکت سایپا لجستیک‬ ‫به مرکز بزرگ لجس��تیکی گروه‪ ،‬ش��رکت های شامخ و قسمت‬ ‫سفارش سازی شرکت ستکو به سایپا لجستیک منتقل شد‪.‬‬ ‫هدف از انتقال فعالیت های ش��رکت های یادش��ده به س��ایپا‬ ‫لجس��تیک‪ ،‬تبدیل این شرکت به مرکز متمرکز لجستیکی گروه‬ ‫اس��ت تا از این طریق و بر اس��اس یک مدل کارشناس��ی شده‬ ‫سایپا لجستیک پاسخگوی نیازهای لجستیکی گروه سایپا باشد؛‬ ‫چراکه سایپا لجستیک در مدت فعالیت خود همواره پاسخگویی‬ ‫ایم��ن و قابل اطمینان برای نیازهای گروه خودروس��ازی س��ایپا‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬یکی از فعالیت هایی که از ش��رکت شامخ به سایپا‬ ‫لجس��تیک منتقل ش��ده‪ ،‬انبارش و مدیریت انبار اس��ت‪ .‬فضای‬ ‫وس��یع و مس��احتی افزون ب��ر ‪ ۶۳۰۰۰‬مترمربع ب��ا برخورداری‬ ‫از ‪ ۶‬انب��ار‪ ،‬فرصت بی نظیری را به س��ایپا لجس��تیک در جهت‬ ‫مدیریت یکپارچه و جامع لجستیک داده است‪ .‬همچنین وجود‬ ‫زیرساخت های مناس��ب در حوزه مدیریت انبارش که البته باید‬ ‫گس��ترش و توس��عه یابد از دیگر نکات مثبت این تغییر اس��ت‪.‬‬ ‫بس��ته بندی قطع��ات خودروی��ی برای ب��ازار داخ��ل و خارج از‬ ‫کش��ور‪ ،‬از دیگر فعالیت هایی اس��ت که اکنون در شرکت سایپا‬ ‫لجس��تیک انجام می ش��ود‪ .‬بسته بندی اس��تاندارد برای قطعات‬ ‫خودروهای گروه س��ایپا‪ ،‬بس��ته بندی ایمن و مهندس��ی شده و‬ ‫همچنین بس��ته بندی قطعات خودرویی به صورت اس کی دی‬ ‫و س��ی کی دی برای صادرات از فعالیت هایی است که هم اکنون‬ ‫به صورت روزانه در س��ایپا لجس��تیک انجام می شود‪ .‬همچنین‬ ‫طراح��ی و تولید ان��واع پالت های فلزی و چوب��ی موردنیاز گروه‬ ‫س��ایپا که به عنوان ظروف اصلی لجس��تیکی مورد استفاده قرار‬ ‫می گیرند نیز در این ش��رکت تولید می ش��ود‪ .‬بهره برداری از دو‬ ‫کارگاه چوب��ی و اهنگ��ری و نیز نیروی متخص��ص و کارامد در‬ ‫حوزه بس��ته بندی از مزایای ش��رکت در این حوزه است‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس فعالیت های مهم زنجیره لجس��تیک‪ ،‬شامل بسته بندی‪،‬‬ ‫انب��ارش‪ ،‬حمل ونقل و تخلیه و بارگیری ب��ه صورت متمرکز در‬ ‫س��ایپا لجس��تیک انجام می ش��ود‪ .‬یکی از محورهای ‪ PL3‬در‬ ‫صنعت خودرو سازی که در حوزه محصول تعریف می شود‪ ،‬نصب‬ ‫اپش��ن است‪ .‬این فعالیت که پیش از این در شرکت ستکو انجام‬ ‫می ش��د اکنون با انتقال به سایپا لجستیک در این شرکت انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬نصب اپش��ن روی خودروهای تولیدی گروه سایپا با‬ ‫گارانتی یک س��اله مزیتی است که برای مش��تریان بسیار مهم‬ ‫بوده و این امر می تواند س��هم بازار را برای این ش��رکت توسعه‬ ‫دهد‪ .‬همچنین گس��ترش فعالیت های اپش��ن در ب��ازار داخل و‬ ‫خارج از کش��ور موضوع مهمی است که سایپا لجستیک به طور‬ ‫ج��دی ان را دنب��ال و پیگیری می کند‪ .‬بر این اس��اس تجمیع‬ ‫خدمات حمل ونقل‪ ،‬مدیریت انبار‪ ،‬عملیات بسته بندی و خدمات‬ ‫سفارشی سازی با هدف گسترش فعالیت های سایپا لجستیک به‬ ‫عنوان یک ش��رکت ‪ PL3‬برنامه ریزی و اجرا شده است‪ .‬استفاده‬ ‫حداکثری از ظرفیت موجود در حوزه های حمل ونقل‪ ،‬انبارداری‬ ‫و خدمات ارزش افزوده در جهت پاسخگوی سریع و به موقع به‬ ‫نیاز مشتریان مهم ترین هدفی است که سایپا لجستیک در دوره‬ ‫جدید فعالیت خود دنب��ال می کند‪ .‬در کنار تمامی مواردی که‬ ‫در باال به انها اش��اره ش��د‪ ،‬اختصاص ‪ ۴۷‬درصد از سهام شرکت‬ ‫س��ایپا لجس��تیک به خانواده های معظم ش��هدا فرصت بی نظیر‬ ‫خدم��ت را ب��رای تمامی کارکنان ش��رکت فراهم کرده اس��ت‪.‬‬ ‫کارکنان قدرش��ناس سایپا لجس��تیک با افتخار به این موضوع‪،‬‬ ‫همواره تم��ام تالش خود را در جهت افزای��ش بهره وری و ارائه‬ ‫خدمت به خانواده های معظم ش��هدا به کار می بندند‪ .‬ش��رکت‬ ‫سایپا لجستیک امیدوار اس��ت با بهره گیری از نیروی متخصص‬ ‫و همچنی��ن کارام��د و جدیت و همت واالیی ک��ه در کارکنان‬ ‫این شرکت در س��طوح مختلف س��ازمانی وجود دارد بتواند در‬ ‫جهت دس��تیابی به اهداف تعیین شده موفق و همچون گذشته‬ ‫به وظایف خود در گروه بزرگ خودروس��ازی س��ایپا جامه عمل‬ ‫بپوشاند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رکورد بارگیری‬ ‫در سایپا لجستیک شکست‬ ‫ش��رکت سایپا لجستیک با بارگیری ‪ 840‬خودرو در یک روز‬ ‫رکورد بارگیری خودرو را شکست‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط عمومی س��ایپا‬ ‫لجس��تیک‪ ،‬با توجه به تاکید مدیریت ارشد گروه خودروسازی‬ ‫س��ایپا مبنی بر افزایش ظرفیت تولید در س��ال جاری شرکت‬ ‫سایپا لجس��تیک نیز همگام با سیاست های ابالغی گروه‪ ،‬تمام‬ ‫توان خود را به کار بس��ت تا در راس��تای تحقق این هدف گام‬ ‫بردارد‪.‬‬ ‫رکورد قبلی سایپا لجستیک در بارگیری خودرو ‪ 816‬دستگاه‬ ‫در ی��ک روز بود که اکن��ون با به کارگی��ری ‪ 104‬تریلر حمل‬ ‫خودرو این رکورد به ‪ 840‬دستگاه خودرو ارتق ا یافته است‪.‬‬ ‫داود میرخانی رشتی‬ ‫حسن کریمی سنجری‬ ‫«گسترش صنعت» تاثیر نوسان اقتصادی بر صنعت را بررسی کرد‬ ‫نرخ ارز دستاویز افزایش قیمت خودرو‬ ‫اظهارنظرها درباره منطقی‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫بودن افزایش قیمت خودرو‬ ‫خودرو‬ ‫یا نیافتن ان متفاوت اس��ت‬ ‫اما انچه مس��لم خواهد بود‪،‬‬ ‫ضرورت پیش بینی راهکارهایی از سوی خودروسازان‬ ‫با هدف کنترل و جبران این هزینه هاست‪.‬‬ ‫‹ ‹امکان افزایش چندباره قیمت‬ ‫مش��اور انجمن خودروس��ازان ایران افزایش قیمت‬ ‫خودرو به واس��طه نوس��انات ارزی در چند ماه اینده‬ ‫را طبیع��ی و منطقی دانس��ت و گفت‪ :‬ب��ه طور قطع‬ ‫افزایش ناگهانی قیمت ارز در یک ماه گذشته‪ ،‬تاثیرات‬ ‫چشمگیری بر فعالیت خودروسازان گذاشته و افزایش‬ ‫قیم��ت در این صنعت را ناگزیر می کند و به طور قطع‬ ‫ب��ا ارائه دالیل مس��تند به ش��ورای رقاب��ت هیچ گونه‬ ‫ممنوعیت��ی برای افزایش قیمت خ��ودرو در چند ماه‬ ‫اینده وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫داود میرخانی رش��تی در گفت وگ��و ب��ا گس��ترش‬ ‫صنع��ت با بیان این مطلب افزود‪ :‬اگر سیاس��ت دولت‬ ‫یکسان س��ازی و تک نرخی کردن ارز در س��ال اینده‬ ‫باش��د که با روند فعلی این اقدام قطعی اس��ت‪ ،‬بعید‬ ‫به نظر می رس��د تغییراتی در این روند اعمال ش��ود و‬ ‫قیم��ت تخصیص یافته ای به خودروس��ازان اختصاص‬ ‫یابد بنابراین خودروسازان باید خود را با شرایط فعلی‬ ‫تطبیق دهند‪.‬‬ ‫وی درباره تاثیر افزایش نرخ ارز بر هزینه های تولید‬ ‫خ��ودرو اظهار کرد‪ :‬ب��ه طور قطع افزای��ش نرخ ارز و‬ ‫نوس��انات ان تاثیرات متفاوت��ی در هریک از خودروها‬ ‫برجای خواهد گذاش��ت و میزان داخلی س��ازی شرط‬ ‫اصلی روی میزان این اثرات اس��ت چ��را که هراندازه‬ ‫عمق س��اخت داخ��ل در خودرویی افزای��ش یابد‪ ،‬به‬ ‫مراتب تاثیر نوس��ان نرخ ارز روی ان کاهش می یابد و‬ ‫در مقابل هراندازه میزان داخلی س��ازی در یک خودرو‬ ‫کم باشد‪ ،‬تاثیر نوس��ان نرخ ارز روی قیمت نهایی ان‬ ‫خودرو بیشتر خواهد بود‪.‬‬ ‫مشاور انجمن خودروسازان ایران با اشاره به اظهارات‬ ‫مطرح ش��ده مبنی بر ضرر قطعه سازان از افزایش نرخ‬ ‫ارز به واس��طه انعقاد قرارداد مشخص با خودروسازان‬ ‫نی��ز تصریح کرد‪ :‬در هیچ دوره زمانی در صورت اعالم‬ ‫افزایش قیمت از سوی قطعه سازان‪ ،‬مخالفتی از سوی‬ ‫خودروس��ازان با این امر نشده اس��ت و اگر نرخ ارز و‬ ‫افزای�ش ناگهانی نرخ ارز و صعود غیرمنتظ�ره ان از یک ماه پیش‬ ‫تاکنون‪ ،‬بی ش�ک موضوعی نیس�ت ک�ه بتوان بی توجه ب�ه اثرات ان‬ ‫در صنای�ع مختل�ف از جمل�ه صنعت خ�ودرو‪ ،‬به راحت�ی از کنار ان‬ ‫گذش�ت‪ .‬فش�اری که تولیدکننده را ناگزیر به جب�ران این افزایش از‬ ‫طریق افزایش قیمت تمام ش�ده محصول می کند‪ .‬بی شک در شرایط‬ ‫فعلی و همزمان با پایان یافتن مواد اولیه مورد اختیار خودروسازان و‬ ‫قطعه سازان و تامین دوباره انها‪ ،‬هزینه هایی به خودروسازان تحمیل‬ ‫افزایش ان روی قیمت تمام ش��ده محصول قطعه ساز‪،‬‬ ‫تاثیری گذاش��ته باشد و این تاثیر به صورت مستند و‬ ‫قابل محاسبه باشد‪ ،‬خودروسازان قیمت را تغییر داده‬ ‫و افزایش قیمت برای قطعه سازان اعمال خواهند کرد‪.‬‬ ‫میرخانی رش��تی ادام ه داد‪ :‬این در حالی اس��ت که‬ ‫تعدادی از قطعه سازان در حال حاضر مواد اولیه مورد‬ ‫نی��از خود را در اختیار دارند اما ب��ا خرید جدید مواد‬ ‫اولیه متحمل پرداخت هزینه های بیش��تری می شوند‬ ‫که می توان با ارائه این صورت حساب ها به شرکت های‬ ‫تامی��ن قطعات خودروس��ازان بزرگ ش��اهد افزایش‬ ‫قیمت قراردادهای خود با خودروسازان باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای روش ه�ای س�ختگیرانه به جای‬ ‫افزایش قیمت‬ ‫بنابر اظهارات مش��اور انجمن خودروسازان مبنی بر‬ ‫روند طبیعی افزایش قیمت محصوالت خودروس��ازان‬ ‫به واس��طه افزایش قیمت ارز در ماه های اینده‪ ،‬حسن‬ ‫کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو‪ ،‬این افزایش‬ ‫قیمت را غیرمنطقی می داند‪.‬‬ ‫وی در گفت وگو با گسترش صنعت با تاکید بر اینکه‬ ‫این رویه درس��تی نیس��ت که خودروسازان به محض‬ ‫افزایش قیمت ارز‪ ،‬فشار را بر مصرف کننده نهایی وارد‬ ‫کنن��د‪ ،‬افزود‪ :‬ب��ا توجه به اقداماتی که خودروس��ازان‬ ‫می توانند در زمینه افزایش به��ره وری و مذاکره برای‬ ‫خرید ارزان انج��ام دهند‪ ،‬افزایش قیم��ت خودرو در‬ ‫ماه های اینده منطقی نخواهد بود بنابراین باید بخشی‬ ‫از ای��ن هزینه در خودروس��ازان تعدی��ل و روش های‬ ‫سخت تری امتحان شود‪.‬‬ ‫کریمی سنجری با تاکید براینکه وضعیت سیاسی و‬ ‫اقتصادی فعلی ش��رایط را برای افزایش قیمت خودرو‬ ‫نامس��اعد کرده اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬افزای��ش قیمت باعث‬ ‫می ش��ود بخش تقاضا از نیاز خود منصرف یا ان را به‬ ‫تاخیر بیندازد بنابراین بعید به نظر می رسد که دولت‬ ‫تحول صنعت خودرو در گرو حضور بخش خصوصی‬ ‫عضو هیات رییس��ه مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه دول��ت هیچگونه توجهی ب��ه مجموعه های‬ ‫بخش خصوصی صنعت خودرو کشور ندارد و این یکی‬ ‫از موانع س��رمایه گذاری در صنعت خودرو کشور تلقی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به��روز نعمتی در گفت وگ��و با خبر خ��ودرو درباره‬ ‫موانع س��رمایه گذاری در صنعت خودرو س��ازی کشور‬ ‫افزود‪ :‬دولت و مس��ئوالن ذی رب��ط باید به نقش بخش‬ ‫خصوص��ی در قرارداده��ای خودرویی و تاثی��ر انها در‬ ‫سرمایه گذاری های خارجی توجه ویژه ای داشته باشد تا‬ ‫شاهد ایجاد تحول در صنعت خودروسازی کشور باشیم‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬با توجه به اینک��ه پس از برجام تنها‬ ‫یک قرارداد خودرویی به مرحله امضا و س��رمایه گذاری‬ ‫رس��یده است ؛ در صورت فعالیت بخش خصوصی یکی‬ ‫از موانع سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودرو کشور‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫نعمت��ی اظهار کرد‪ :‬بس��یاری از کش��ورهای اروپایی‬ ‫تمای��ل ب��ه انعق��اد ق��رارداد خودرویی ب��ا بخش های‬ ‫خصوص��ی دارند و در صورت توجه دولت به این بخش‬ ‫می توان انتظار رشد و شکوفایی این صنعت را در اینده‬ ‫نزدیک داشت‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫در رابط��ه ب��ا راه ه��ای افزای��ش به��ره وری در صنعت‬ ‫خودروس��ازی کش��ور اذعان کرد‪ :‬دول��ت باید صنعت‬ ‫خودروس��ازی را ب��ه بخش خصوصی واگ��ذار کند چرا‬ ‫که سیاس��ت مدیریتی مسئوالن دولتی بر مبنای ایجاد‬ ‫تحول نیست و تغییری اصولی در سیستم خودرو سازی‬ ‫ایج��اد نمی کنند اما با وج��ود مدیران بخش خصوصی‬ ‫می توان ش��اهد تحولی اساسی در صنعت خودروسازی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫خواهد ش�د که این روند به طور طبیعی افزایش قیمت تمام شده را به‬ ‫همراه خواهد داش�ت‪ .‬هرچند از س�ال ها پیش بر بهبود بهره وری در‬ ‫صنعت خودرو تاکید ش�ده اما با این حال به هر دلیل خودروس�ازان‬ ‫موفق به اجرای این الگو در واحدهای صنعتی خود نش�ده اند و انتظار‬ ‫می رود هزینه های ناش�ی از نبود بهره وری از یک سو و نوسانات ارزی‬ ‫از س�وی دیگر ‪ ،‬صنع�ت خودرو را با چالش ج�دی قیمت مواجه کند‪.‬‬ ‫چالشی که متضرر اصلی ان مصرف کنندگان خواهند بود‪.‬‬ ‫نی��ز به لحاظ منطق��ی اجازه افزایش قیم��ت را برای‬ ‫خودروس��ازان دولتی که ‪۹۰‬درصد ب��ازار را در اختیار‬ ‫دارند صادر کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خ��ودرو تاکید کرد که وقت‬ ‫ان رسیده تا خودروس��ازان و قطعه سازان با ابزارهای‬ ‫منطقی تر‪ ،‬قیمت تمام ش��ده خ��ودرو را کاهش دهند‬ ‫و افزود‪ :‬خودروس��ازان باید هزینه های ناشی از نوسان‬ ‫نرخ ارز بر افزایش نرخ مواد اولیه را با افزایش بهره وری‬ ‫نیروی کار و افزایش عملکرد تجهیزات و ماشین االت‬ ‫جب��ران کنند و با انجام مذاکرات��ی‪ ،‬هزینه خریدهای‬ ‫گ��ران را کاهش دهند بنابرای��ن می توانند خرید خود‬ ‫را از تامین کنندگان اصلی و بدون واس��طه و منصف تر‬ ‫انجام دهند که به طور قط��ع اصالح روش های خرید‪،‬‬ ‫افزایش نرخ ارز در قیمت تمام ش��ده را خنثی خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بخ��ش زیادی از صنعت خودرو و‬ ‫قطعه تحت تاثیر نرخ ارز است و به طور قطع با افزایش‬ ‫ن��رخ ارز ش��اهد افزای��ش قیمت تمام ش��ده خواهیم‬ ‫بود‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬این افزایش نبای��د بالفاصله منجر‬ ‫به افزایش قیمت خودرو ش��ود چرا که خودروس��ازان‬ ‫و قطعه س��ازان فضا و قابلیت مناس��بی ب��رای افزایش‬ ‫بهره وری و عملک��رد کاری خود دارند که می توانند با‬ ‫کاهش هزینه های متفرقه خود‪ ،‬افزایش نرخ مواد اولیه‬ ‫را جبران کنند‪.‬‬ ‫کریمی س��نجری در تشریح وظایف دولت در چنین‬ ‫ن خدمتی ک��ه دولت‬ ‫ش��رایطی نیز گف��ت‪ :‬مهم تری�� ‬ ‫می تواند به خودروس��ازان کند کاهش س��هم خود در‬ ‫صنعت خودرو اس��ت‪ .‬در چند روز گذش��ته اظهاراتی‬ ‫مطرح ش��د مبنی بر اینکه بهترین راه خصوصی سازی‬ ‫فروش س��هام اس��ت‪ ،‬این در حالی است که نگاهی به‬ ‫وضعیت س��هام خودروسازان نش��ان می دهد در حال‬ ‫حاضر بخش زیادی از خودروسازان دولتی‪ ،‬خصوصی‬ ‫اما مدیریت انها همچنان دولتی اس��ت که الزم است‬ ‫نس��بت به اص�لاح این روند و واگ��ذاری مدیریت این‬ ‫شرکت ها به بخش خصوصی اقدام شود‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنع��ت خ��ودرو ب��ا اش��اره ب��ه‬ ‫محدودیت های دولتی ب��رای افزایش بهره وری افزود‪:‬‬ ‫بخش دولتی به دالیل مختلف اجازه افزایش بهره وری‬ ‫ندارد زیرا ممکن است این اقدام نیاز به روندی داشته‬ ‫باش��د که مدیر دولتی زیر بار ریسک ان نخواهد رفت‬ ‫اما در حال حاضر شرایط فعلی دولت به گونه ای است‬ ‫که بعید به نظر می رس��د در روزه��ای پایانی فعالیت‬ ‫دولت یازدهم چنین ریس��کی را قبول و اجازه افزایش‬ ‫قیم��ت خ��ودرو را صادر کن��د بنابراین بعی��د به نظر‬ ‫می رسد افزایش قیمت خودرو محقق شود‪.‬‬ ‫کریمی س��نجری راهکار کنترل قیم��ت در صنعت‬ ‫خ��ودرو را افزای��ش به��ره وری اع�لام و تصریح کرد‪:‬‬ ‫قطعه س��ازان ما در حال حاضر این توانایی را دارند که‬ ‫با انجام سرمایه گذاری در سطح اتوماسیون‪ ،‬نسبت به‬ ‫بهبود روش ها و در نهایت افزایش بهره وری اقدام کنند‬ ‫در این ش��رایط‪ ،‬فشار افزایش قیمت ارز را خنثی و به‬ ‫مصرف کننده نیز فشاری وارد نخواهند کرد‪.‬‬ ‫وی در پایان س��هم ن��رخ ارز بر قیمت مواد اولیه در‬ ‫خودروه��ا را متفاوت عنوان کرد و افزود‪ :‬باید پذیرفت‬ ‫که بیش��ترین س��هم یک خ��ودرو از م��واد و قطعات‬ ‫تش��کیل می ش��ود‪ .‬در ایران به دلیل بهره وری پایین و‬ ‫خرید گران بخش��ی از این قیمت قابل کنترل نیست‬ ‫این در حالی اس��ت که بخش زیادی از قیمت خودرو‬ ‫در سایر کش��ورها متاثر از حقوق‪ ،‬دستمزد و ضایعات‬ ‫اس��ت که در دنیا تعریف شده و در حد صفر است اما‬ ‫در ایران به دلیل خریدهای نادرس��ت‪ ،‬هزینه هایی در‬ ‫این زمینه پرداخت می ش��ود ک��ه در قالب ردیف های‬ ‫مختل��ف حس��ابداری در قیمت تمام ش��ده محصول‬ ‫تاثیرگذار خواهند بود‪.‬‬ ‫محدودیت عرضه خودروهای روز با روند فعلی توزیع سوخت‬ ‫مدیرکل ماشین س��ازی و نیرومحرکه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫ معدن و تجارت معتقد اس��ت اکنون سوخت متناسب‬ ‫با اس��تانداردهای جهانی در کش��ور توزیع سراس��ری‬ ‫نشده و یا توزیع ان به برخی کالنشهرها محدود است‬ ‫ک��ه با این روند نمی ت��وان خودروهایی جدید و دارای‬ ‫استانداردهای روز دنیا را عرضه کرد‪.‬‬ ‫امیرحس��ین قناتی در گفت وگو با عصرخودرو گفت‪:‬‬ ‫در صورت��ی که اینگونه خودروها عرضه ش��ود به دلیل‬ ‫نبود سوخت در نقاط مختلف کشور دچار مشکل شده‬ ‫و اس��تفاده از بنزین یا گازوئیل با استانداردهای پایین‬ ‫تر در اینگونه خودروها عالوه بر خطر اسیب رساندن به‬ ‫خودروهای یادشده‪ ،‬میزان مصرف سوخت و درنتیجه‬ ‫االیندگی را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬اگ��ر بنزی��ن دارای عدد اکتان متناس��ب‬ ‫با اس��تاندارد یورو ‪ ۴‬ی��ا گازوئی��ل دارای ‪ ۵۰‬پی تی ام‬ ‫در سراس��ر کش��ور توزیع ش��ود‪ ،‬امکان ارتقای سطح‬ ‫اس��تانداردهای مصرف س��وخت و االیندگی با عرضه‬ ‫خودروهای جدید در کش��ور فراهم می ش��ود‪ .‬قناتی با‬ ‫بی��ان اینک��ه هم اکنون خودروی قدیمی و منس��وخی‬ ‫در کش��ور نداریم ک��ه در حال تولید بوده و براس��اس‬ ‫تکالی��ف قانونی منعی برای تولی��د و عرضه ان وجود‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برخی اظهارنظرهای مطرح‬ ‫ش��ده در ای��ن زمینه ش��خصی بوده و مبن��ای قانونی‬ ‫ندارد‪ .‬بر این اس��اس هر خودرویی با هر میزان سن که‬ ‫بتواند استانداردهای ایمنی‪ ،‬کیفیت‪ ،‬مصرف سوخت و‬ ‫اس��تانداردهای االیندگی را بگذراند و در بازار مصرف‬ ‫تقاضایی برای اینگونه خودروها وجود داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫مش��کلی برای تداوم تولید و ش��ماره گذاری نخواهند‬ ‫داشت؛ خواه این خودرو پراید‪ ،‬پژو ‪ ۴۰۵‬یا وانت نیسان‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ 5‬دی ‪ 25 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 25‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 13‬پیاپی ‪1986‬‬ ‫یادداشت‬ ‫موتورسیکلت ها‬ ‫در برابر توفان االیندگی‬ ‫همزمان با اعالم ممنوعیت شماره گذاری موتور سیکلت های کاربراتوری و خرید بیش از نیاز تولیدکنندگان‬ ‫«انجین »ها در انبارها دپو شد‬ ‫براس��اس مصوبه دولت‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫و هی��ات وزی��ران ک��ه در‬ ‫خودرو‬ ‫سال گذش��ته به تصویب‬ ‫رس��ید از ابت��دای مه��ر‬ ‫امس��ال ورود موتورس��یکلت های کاربرات��وری به‬ ‫کشور ممنوع شد و از سوم تیر هیچ ثبت سفارشی‬ ‫برای موتورس��یکلت های کاربراتوری انجام نش��د‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس هم��ان مصوب��ه‪ ،‬مجوز س��اخت همه‬ ‫موتورس��یکلت های باقی مان��ده در کارخانه ه��ا تا‬ ‫پایان س��ال از دولت دریافت شد و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نیز برای سرعت بخشیدن به امور‪،‬‬ ‫فهرس��تی از موجودی های کارخانه ها تهیه کرده و‬ ‫در اختیار پلیس راه��ور ناجا قرار داد‪ .‬اما در ادامه‬ ‫کار شنیده می شود با ورود برخی نهادهای دولتی‬ ‫ش��ماره گذاری موتورس��یکلت های کاربراتوری از‬ ‫ابتدای مهر متوقف شده و هیچ سازمانی حاضر به‬ ‫اعالم موضع روشن در این باره نیست‪.‬‬ ‫از ای��ن رو انجمن تولیدکنندگان موتورس��یکلت‬ ‫و نی��ز س��ازندگان ب��ه نوع��ی گالیه مند هس��تند‬ ‫که س��رمایه انها ک��ه در واقع س��رمایه ملی بوده‬ ‫در حال اسیب دیدن است‪ .‬به گفته رییس انجمن‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬کارشناس��ان صنعت موتورسیکلت‬ ‫در ح��ال جمع بندی و فراهم کردن بس��تری برای‬ ‫ورود و ساخت موتورسیکلت های انژکتوری هستند‬ ‫ام��ا انتظار اس��ت در فرصت داده ش��ده نهادهای‬ ‫دولتی با تولیدکنندگان موتورسیکلت کاربراتوری‬ ‫همراهی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹شفاف سازی شود‬ ‫بهم��ن ضیامق��دم‪ ،‬دبی��ر و س��خنگوی انجمن‬ ‫تولیدکنندگان موتورس��یکلت کشور‪ ،‬درباره توقف‬ ‫ش��ماره گذاری موتورس��یکلت های کاربرات��وری‬ ‫به گس��ترش صنعت گف��ت‪ :‬در حالی ک��ه تداوم‬ ‫ش��ماره گذاری موتورس��یکلت های کاربراتوری بر‬ ‫اس��اس مج��وز وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫مصوب��ه هی��ات وزیران بای��د تا پایان س��ال ادامه‬ ‫داش��ته باش��د اما از ابتدای مهر پلیس راهور ناجا‬ ‫از ش��ماره گذاری این نوع موتورسیکلت ها ممانعت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬در این مصوبه به روش��نی اعالم ش��ده‬ ‫سازندگانی که انجین های کاربراتوری خود را پیش‬ ‫از ‪ 3‬تیر ثبت س��فارش کرده ان��د‪ ،‬می توانند تولید‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت موتورسیکلت ادامه داد‪ :‬عنوان‬ ‫می شود ‪ ۵۰۰‬تا ‪۶۰۰‬هزار موتورسیکلت کاربراتوری‬ ‫تولید ش��ده و قرار اس��ت وارد چرخ��ه حمل ونقل‬ ‫تهران ش��ود که منجر به الودگی هوا می ش��ود در‬ ‫حال��ی که اینگونه نیس��ت بلک��ه ‪۱۰‬درصد یعنی‬ ‫حدود ‪۵۰‬هزار دس��تگاه در تهران پالک می ش��ود‬ ‫و باقی برای ش��هرهای مختلف کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫این نوع اطالع رس��انی و الوده ک��ردن فضا‪ ،‬با چه‬ ‫هدفی انجام می ش��ود‪ ،‬مش��خص نیست اما به طور‬ ‫قطع تولید داخل را مختل کرده و به صنعت کشور‬ ‫اسیب می زند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬درب��اره الودگی موتورس��یکلت های‬ ‫کاربراتوری سخنان زیادی عنوان شده اما پرسش‬ ‫این اس��ت که ایا تمام الودگی هوای تهران مربوط‬ ‫به موتورسیکلت هاس��ت؟ در تابلوهای ش��هرداری‬ ‫اع�لام می ش��ود الودگی موتورس��یکلت ها ‪ ۵‬برابر‬ ‫خودروهاس��ت در حالی که سخن تولیدکنندگان‬ ‫موتورسیکلت این است که در شرایط یکسان یک‬ ‫دستگاه موتورسیکلت با یک خودرو یورو‪ ۳‬ازمون‬ ‫بهمن ضیامقدم‪:‬‬ ‫سخن تولید کنندگان موتورسیکلت این است که یک‬ ‫دستگاه موتورسیکلت و یک خودرو یورو‪ 3‬ازمون و‬ ‫میزان االیندگی ها مقایسه شود‪.‬‬ ‫رضا خیالی‪:‬‬ ‫محموله های انژکتوری از بهمن امسال وارد بازار‬ ‫می شود و امروز ازمون ها در حال انجام است و همزمان‬ ‫با ازمون های میدانی بازار نیز بررسی می شود‬ ‫شود و بعد از مقایسه قضاوت شود میزان االیندگی‬ ‫کدام یک از این دو دستگاه بیشتر است‪.‬‬ ‫ضیامقدم اعالم کرد‪ :‬تمام این جوس��ازی ها برای‬ ‫خدش��ه دار ک��ردن اذهان عمومی اس��ت در حالی‬ ‫که پنهانکاری و س��خن نگفتن به صورت ش��فاف‬ ‫مش��کالتی را ب��رای تولیدکنن��دگان این صنعت‬ ‫به وجود اورده اس��ت‪ .‬بارها عن��وان کرده اند بنا بر‬ ‫مصوب��ه هیات وزی��ران تولید موتورس��یکلت های‬ ‫کاربرات��وری بای��د از ابت��دای مه��ر ‪ ۹۵‬متوق��ف‬ ‫ش��ود د رحالی ک��ه زیر بن��د یک تبص��ره امده و‬ ‫موتورسیکلت هایی که انجین انها پیش از سوم تیر‬ ‫‪ ۹۵‬سفارش شده است می توانند تا پایان سال ‪۹۵‬‬ ‫موتورس��یکلت های خود را تولید کنند‪ .‬به هر حال‬ ‫سرمایه هایی برای این تعداد انجین هزینه شده که‬ ‫به اضاف��ه هزینه گمرک و‪ ...‬نبای��د به این راحتی‬ ‫چنین برخوردهای دوگانه ای شود‪.‬‬ ‫س��خنگوی انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت‬ ‫کش��ور ادامه داد‪ :‬برای رفع این مش��کل راهکاری‬ ‫وج��ود دارد در حال��ی که صورت مس��ئله را پاک‬ ‫می کنند‪ .‬به طور نمون��ه می توان اعالم کرد تعداد‬ ‫محدودی از این موتورسیکلت ها برای کالنشهرها و‬ ‫باقی در شهرهای دیگر پالک شود‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د حتی اگر چنین مجوزی صادر‬ ‫شود دور از انتظار نیست که دوباره افرادی سودجو‬ ‫قانون را به نوعی دور بزنند و برای فروش محصول‬ ‫خ��ود‪ ،‬انها را وارد ش��هرهای کوچک ک��رده و به‬ ‫نام ه��ای مختلف‪ ،‬خود خریداری کرده و در نهایت‬ ‫سر از کالنشهرها در بیاورد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تاکی��د ک��رد‪ :‬باید شفاف س��ازی‬ ‫ش��ود در حال��ی ک��ه نهاده��ای بس��یاری مانند‬ ‫اس��تانداری و ش��ورای ش��هر را وارد این مس��ئله‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات انجین های کاربراتوری‬ ‫پرسش این است که ایا امکان برگشت انجین ها‬ ‫یا حتی امکان فروش به کشور دیگری وجود دارد؟‬ ‫ضیامقدم در پاس��خ گفت‪ :‬امکان ص��ادرات وجود‬ ‫ندارد زی��را چین تمام منطقه را ب��ه لحاظ انجین‬ ‫پوش��ش داده در نتیجه بازار اطراف اشباع است و‬ ‫برای کش��ورهای دیگر شاید بتوان بین ‪ ۲‬تا ‪۳‬هزار‬ ‫انجین صادر کرد اما این حجم باال امکان صادرات‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که چ��را با وجود‬ ‫سخنانی که در سال ‪ ۹۴‬مبنی بر انژکتوری کردن‬ ‫موتورسیکلت ها مطرح شد این حجم باال از انجین‬ ‫کاربراتوری خریداری شده است‪ ،‬گفت‪ :‬امار دقیقی‬ ‫از تعداد انجین ها در دس��ت نیس��ت اما از انجا که‬ ‫بر اساس مصوبه سوم تیر ‪ ۹۵‬تولیدکنندگان اجازه‬ ‫س��اخت داشتند با درنظر گرفتن حجم بازار خرید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود حج�م ب�االی انجین بر اس�اس‬ ‫تقاضای بازار‬ ‫رض��ا خیال��ی‪ ،‬عض��و هی��ات مدی��ره انجم��ن‬ ‫موتورس��یکلت‪ ،‬از دیگ��ر تولیدکنن��دگان‬ ‫موتورس��یکلت در کشور در پاس��خ به این پرسش‬ ‫که حج��م انجین های موجود در انبارها چه میزان‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬امار اولیه ‪۴۸۰‬هزار انجین بود اما با‬ ‫توجه به تولید موتورس��یکلت ها در ماه های ششم‬ ‫و هفت��م‪ ،‬تعداد کاهش یافت و ش��اید بین ‪ ۴۰۰‬تا‬ ‫‪۴۵۰‬هزار انجین در انبارها موجود باشد‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به پرس��ش دیگر گسترش صنعت‬ ‫مبنی ب��ر اینک��ه با اع�لام اجب��اری ب��ودن تولید‬ ‫موتورس��یکلت های انژکتوری از سال گذشته‪ ،‬چرا‬ ‫واردکنن��دگان این حجم از انجی��ن را خریداری و‬ ‫وارد کردن��د‪ ،‬گفت‪ :‬تولید کش��ور به طور س��االنه‬ ‫بین ‪ ۵۰۰‬تا ‪۶۰۰‬هزار دس��تگاه بوده و این امار نیز‬ ‫بر اس��اس تقاضایی اس��ت که در بازار ایران وجود‬ ‫دارد‪ .‬بنابراین نمی توان امری را بدون اماده کردن‬ ‫زیرساخت ها به انجام رساند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت موتورس��یکلت ادامه داد‪ :‬منبع‬ ‫اصلی برای تامین انجین‪ ،‬چین است به طوری که‬ ‫‪۹۰‬درص��د از انها از این کش��ور و ‪۱۰‬درصد باقی‬ ‫از هند وارد می ش��ود‪ .‬بنابراین س��خن انجمن در‬ ‫حمای��ت از تولید داخل همین مس��ئله اس��ت که‬ ‫باید انژکتور در این کش��ورها تولید ش��ده باشد تا‬ ‫تولیدکننده ایرانی قادر به خرید و تولید باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬برای انج��ام فعالیت هایی که قش��ر‬ ‫زی��ادی را درب��ر می گیرد نیاز به کار کارشناس��ی‬ ‫اس��ت و نمی ت��وان ب��دون مطالع��ه حرک��ت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا کشور انژکتور تولید نمی کند‬ ‫خیال��ی ادامه داد‪ :‬ایا تولیدکنن��ده داخلی برای‬ ‫تولی��د این قطعه مهم اقدام کرده اس��ت در حالی‬ ‫که بس��یاری ادعا می کنند توان تولی��د انژکتور را‬ ‫دارند اما متاس��فانه در عمل اینگونه نیس��ت‪ .‬برای‬ ‫نمونه از مرداد امسال از شرکتی درخواست شد تا‬ ‫انژکتورهای مورد نیاز را تولید و تامین کند و امروز‬ ‫بعد از گذش��ت چند ماه ای��ن روزنامه می تواند در‬ ‫بازدیدی میدانی از پیشرفت کار گزارش تهیه کند‬ ‫تا مشخص شود که کار به کندی پیش می رود‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن تولیدکنن��دگان‬ ‫موتورس��یکلت ادام��ه داد‪ :‬بعد از س��اخت نمونه‪،‬‬ ‫حداقل ‪ ۶‬م��اه پیمایش نیاز دارد تا ازمون میدانی‬ ‫ش��ود و ایرادهای کار مشخص شده و سپس برای‬ ‫تولید انبوه اقدام شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به گالی�� ه از برخوردهای‬ ‫دوگان��ه نهاده��ای دولتی ب��ا این صنع��ت اظهار‬ ‫کرد‪ :‬کمیته ای متش��کل از محیط زیس��ت و چند‬ ‫نهاد دولتی دیگر تشکیل ش��د تا انژکتوری شدن‬ ‫موتورس��یکلت ها را اجب��اری کنند ب��دون اینکه‬ ‫از کارشناس��ان و اعضای انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫موتورسیکلت یا حتی از بازرسان استاندارد دعوت‬ ‫م نهایی گرفته شود‪ .‬تنها اعالم‬ ‫شده و سپس تصمی ‬ ‫می ش��ود موتورس��یکلت ها یک��ی از عوامل اصلی‬ ‫الودگی هوا در کش��ور هستن د اما به نظر می رسد‬ ‫این بحث بیش��تر از انکه س��ابقه زیس��ت محیطی‬ ‫داش��ته باش��د رنگ اقتصادی دارد و موضوع ورود‬ ‫‪۵‬هزار دستگاه موتورس��یکلت های برقی است که‬ ‫باید به فروش برسند‪.‬‬ ‫او از سفارش برای ساخت انژکتو ر به کشور چین‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬از ‪ ۲‬سال گذشته درخواست شد‬ ‫ت��ا تولیدکنندگان چینی انژکتور مورد نیاز کش��ور‬ ‫را تولی��د کنند ام��ا از انجا که ای��ن قطعه نیاز به‬ ‫کالیبراس��یون دارد و بین ‪ ۶‬ماه تا یک س��ال زمان‬ ‫می برد ت��ا اماده و ازم��ون ش��ود درنتیجه خرید‬ ‫انژکت��ور برای موتورس��یکلت های ‪ ۱۲۵‬سی س��ی‬ ‫کمی زمانبر است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬بعد از ورود به ایران این قطعه بین‬ ‫‪ ۶‬ماه تا یک سال در تمام مناطق ایران بین دماهای‬ ‫مختلف ازمون می ش��ود زیرا تغییر دما بین شمال‬ ‫و جنوب کش��ور بسیار متفاوت بوده و سپس اقدام‬ ‫به تولید انبوه می ش��ود‪ .‬بنابراین در این راس��تا به‬ ‫ط��ور جدی ب��ا تولیدکنندگان خارج��ی و داخلی‬ ‫مذاکره و گروهی از تولیدکنندگان چینی به کشور‬ ‫دعوت ش��دند و گروهی از کارشناسان نیز از ایران‬ ‫به چین س��فر کردند تا این مش��کل به س��رانجام‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن تولیدکنن��دگان‬ ‫موتورسیکلت درباره ثبت سفارش های انجین های‬ ‫کاربراتوری گفت‪ :‬ب��رای حفظ تعادل در بازار باید‬ ‫تعدادی انجین س��فارش و وارد می شد ‪ .‬واحدهای‬ ‫تولی��دی نمی توانند کارگرهای خ��ود را تعدیل یا‬ ‫اخراج کنند و برای اینکه کارخانه فعالیت داش��ته‬ ‫باشد باید تولید ادامه یابد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬ام��روز پلیس راهور ناجا عددی را بیان‬ ‫می کند که تنه��ا ان تعداد از موتورس��یکلت های‬ ‫کاربرات��وری را ش��ماره گذاری می کن��د در حالی‬ ‫ک��ه تع��داد انجین های موج��ود در ب��ازار بیش از‬ ‫ع��ددی اس��ت ک��ه از س��وی پلیس اعالم ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خیالی در نهایت خبر داد‪ :‬محموله های انژکتوری‬ ‫از بهمن امسال وارد بازار می شود و امروز ازمون ها‬ ‫در ح��ال انج��ام اس��ت و همزمان ب��ا ازمون های‬ ‫میدانی بازار نیز بررس��ی می ش��ود تا بازخوردها و‬ ‫میزان اس��تقبال م��ردم از این نوع موتورس��یکلت‬ ‫پیش بینی شود‪.‬‬ ‫ب��ه نظر می رس��د صنعتگران و کارشناس��ان به‬ ‫جای همراهی با دولت یا نهادهای دولتی به دنبال‬ ‫ثبات میزان تولید خود هستند زیرا با وجود اینکه‬ ‫از س��ال گذشته س��خنان زیادی از سوی سازمان‬ ‫محیط زیست و شهرداری مبنی بر ممنوعیت تولید‬ ‫موتورسیکلت های کاربراتوری شنیده شده بسیاری‬ ‫از تولیدکنن��دگان از حداق��ل فرصت داده ش��ده‬ ‫حداکثر اس��تفاده را کرده و به خرید حجم زیادی‬ ‫از انجین ه��ای کاربراتوری پرداخته اند در حالی که‬ ‫می توانستند این سرمایه را با سود کمتر به سمت‬ ‫خرید انژکتور از کشوری دیگری غیر از چین سوق‬ ‫دهن��د ام��ا برای یک یا ‪ 2‬س��ال اف��ت تولید و در‬ ‫نتیجه افت سود داش��ته باشند زیرا الودگی هوا و‬ ‫میزان االیندگی وسایل نقلیه قدیمی بر هیچ کس‬ ‫پوشیده نیس��ت و بهتر است بیش از انکه به خود‬ ‫و اف��ت تولید بیندیش��یم به بهداش��ت محیطی و‬ ‫سالمت افراد جامعه اندیشید‪.‬‬ ‫بس��یاری از کارشناس��ان معتقدن��د می��زان‬ ‫االیندگ��ی موتورس��یکلت های کاربرات��وری ‪۱۰‬‬ ‫برابر خودروهاس��ت که ش��اید این درصد در برابر‬ ‫خودروه��ای یورو‪ ۳‬کمتر باش��د اما به قول یکی از‬ ‫دولتمردان بای��د کار را از یک جایی به طور جدی‬ ‫ش��روع کرد اگر چه ممکن اس��ت اعتراض هایی به‬ ‫دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫کمت��ر ملت��ی را در جه��ان‬ ‫می توان س��راغ داشت که مانند‬ ‫ایران اینگونه نسبت به تولیدات‬ ‫خ��ود کم لط��ف باش��ند‪ .‬نمونه‬ ‫اخیر ان برخورد سلبی با تولید‬ ‫موتورس��یکلت در کشور است‪،‬‬ ‫انهم در زمانی که نقش��ه راه و‬ ‫حبیب اهلل محمودان‬ ‫برنام��ه ای مدون ب��رای روزامد‬ ‫نایب رییس انجمن‬ ‫تصوی��ب‬ ‫ک��ردن ان تدوی��ن و‬ ‫قطعه سازان موتورسیکلت‬ ‫مورد‬ ‫که‬ ‫ ای‬ ‫شده اس��ت؛ برنامه‬ ‫و دوچرخه‬ ‫تایی��د کارشناس��ان وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت قرار‬ ‫گرفته بود و متاسفانه شاهدیم که ده ها سازمان و نهاد بیگانه با‬ ‫صنعت‪ ،‬چگونه ان را قربانی می کنند‪ .‬هیاهویی که بر بنیان های‬ ‫ش��به حقیقی اس��توار بوده و در نهایت غیر مس��ئوالنه نسبت به‬ ‫کاالی صنعتی تولید داخل عمل ش��د‪ .‬شاید اگر دالرهای نفتی‬ ‫نبود و مقامات مس��ئول و غیرمسئول به اهمیت تولید صنعتی‬ ‫در داخل اگاهی داش��تند و اینکه در چه زمینی توپ می زنند و‬ ‫برنده نهایی چه کس��ی اس��ت هرگز اینگونه تیشه به ریشه یک‬ ‫صنعت نمی زدند‪ .‬موضوع اینگونه مطرح ش��د که موتورسیکلت‬ ‫یک��ی از منابع اصلی االیندگی ش��هر تهران و چند کالنش��هر‬ ‫کش��ور بوده و جزو صنایع االینده ب��وده و حتی ناهنجاری های‬ ‫اجتماعی و نابس��امانی های ش��هر تهران از تردد موتورسیکلت‬ ‫است؛ اماری که تنها خود ان را بیان کرده و باور دارند مبنی بر‬ ‫اینکه االیندگی یک موتورس��یکلت ‪ ۱۲۵‬سی سی ‪ ۷‬یا ‪ ۱۰‬برابر‬ ‫یک خودروی ‪۲‬هزار سی س��ی اس��ت؛ اماری که هرگز از سوی‬ ‫کارشناس��ان این صنعت مورد تایید قرار نگرفته و کس��انی که‬ ‫چنی��ن اماری را ارائه می دهند به طور معمول کارش��ناس این‬ ‫صنعت نبوده اند‪ .‬متاس��فانه در کش��ور همانطور که هر سازمانی‬ ‫می تواند س��ر صنعت ضعیف را ببرد‪ ،‬س��ازمان هایی نیز اقدام به‬ ‫اعالم امارهای دلخواه در هر زمان کرده اند‪.‬‬ ‫ضروری اس��ت برای روشن تر ش��دن موضوع‪ ،‬مقایسه ای بین‬ ‫صنعت موتورس��یکلت در ایران و پاکس��تان و نیز ترکیه داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬تولی��د موتورس��یکلت در ایران س��ابقه ‪۵۰‬س��اله‪ ،‬در‬ ‫پاکس��تان ‪۲۰‬س��اله و در ترکیه سابقه ‪۱۵‬س��اله دارد بنابراین‬ ‫صنعت موتورس��یکلت کشور در بخش قطعه سازی ریشه دارتر و‬ ‫پیش��رفته تر از هر دو کشور است در حالی که به حال خود رها‬ ‫شده و هرگز به مثابه یک صنعت جدی مورد توجه نبوده است و‬ ‫نتیجه چنین بی مهری هایی کهنگی مدل‪ ،‬فرایند تولید و تحلیل‬ ‫امار تولید س��االنه بوده است به طوری که از تولید حدود ساالنه‬ ‫یک میلیون دس��تگاه در سال ‪ ۸۶‬به ‪۵۰۰‬هزار دستگاه در سال‬ ‫‪ ۹۴‬کاهش یافت‪ .‬از ابتدای امسال برنامه هایی برای بهینه سازی‬ ‫مدل و روزامدی فرایند تولید و بهبود کیفیت قطعات داخلی در‬ ‫حال اجراس��ت که یکی از نتایج ان بومی سازی مدل های جدید‬ ‫و همچنین اس��تفاده از سیس��تم انژکتوری به جای کاربراتوری‬ ‫است‪ .‬کارشناس��ان خبره صنعتی می دانند که تغییر سیستم از‬ ‫کاربراتور به انژکتور در وس��یله ای مانند موتورسیکلت به اسانی‬ ‫خ��ودرو نبوده و برای تحقق اه��داف و منافع مصرف کننده باید‬ ‫در زمان و مکان های متفاوت ازمایش ش��ود‪ .‬همچنین ش��رایط‬ ‫خدمات پس از فروش مهیا و با هزینه قابل قبول در دس��ترس‬ ‫مصرف کننده ان که از اقشار ضعیف جامعه هستند‪ ،‬قرار گیرد‪.‬‬ ‫نیاز به یاداوری نیس��ت که هنگام رکود گسترده در کشور و‬ ‫امار باالی بیکاری حمایت از اقش��ار ضعیف جامعه به هر شکل‬ ‫ممکن از واجبات است چراکه موتورسیکلت سواران از این وسیله‬ ‫برای امرار معاش اس��تفاده می کنند‪ .‬الزم است دولتمردان این‬ ‫صنع��ت را فراموش نکرده و حداق��ل الودگی هوای تهران انهم‬ ‫تنه��ا از می��دان راه اهن تا تجری��ش را کل ای��ران تصور نکنند‬ ‫و برای ان اینگونه نسخه نویس��ی نش��ود‪ .‬باید از کس��انی که از‬ ‫تعطیلی کارخانجات موتورس��یکلت حمایت کرده اند پرسید که‬ ‫شما تاکنون برای بهبود تولید این وسیله و حمایت از روزامدی‬ ‫انچه کرده اید که اکنون اینگونه حکم بر تعطیلی ان می دهید؟‬ ‫ای��ا قوانین برای حمایت از این صنعت وضع ش��ده اس��ت؟ ایا‬ ‫ش��هرداری کالنش��هرها مانند تهران خط عبوری موتورسیکلت‬ ‫و دوچرخه همچون برخی کش��ورها تدارک دیده اس��ت؟ ایا در‬ ‫جلسات برگزاری الودگی هوا از انجمن های مرتبط دعوت شده‬ ‫اس��ت؟ ایا حق و حقوقی برای موتورس��وار و موتورسیکلت ساز‬ ‫قائل شده اند؟ ایا خبر دارید که تعداد زیادی از موتورسیکلت ها‬ ‫در مکان های��ی تردد دارند که کمتر دیده می ش��وند؟ ایا اماری‬ ‫برای موتورس��یکلت های اوراقی و اس��قاطی وجود دارد؟ ایا در‬ ‫صورتی که کل تردد موتورسیکلت ها ممنوع شد و باز در بعضی‬ ‫روزهای ته��ران در پاییز و به هنگام پدی��ده وارانگی االیندگی‬ ‫به وضوح دیده شد‪ ،‬ایا حاضرید بپذیرید که اشتباه کردید؟‬ ‫اما درباره این صنعت در پاکس��تان امار تولید نشان می دهد‬ ‫که تعداد موتورس��یکلت از یکصد هزار دستگاه در سال ‪ ۲۰۰۰‬‬ ‫ب��ه ‪2‬میلیون در س��ال ‪ ۲۰۱۲‬ارتقا یافت��ه و ‪۸۰‬درصد تولید از‬ ‫مدل ‪ ۷۰‬سی س��ی با ‪۹۵‬درصد تولید داخل است‪ .‬درحال حاضر‬ ‫پاکس��تان و ترکیه هر دو از صادر کنندگان موتورس��یکلت بوده‬ ‫و به طور غیرمس��تقیم وارد کننده قطعات موتورسیکلت از ایران‬ ‫هستند‪ .‬در قس��مت اسیایی ترکیه موتورسیکلت به تازگی رواج‬ ‫یافت��ه و افزون بر ‪ 30‬کارخانه در تولید این وس��یله نقش دارند‪.‬‬ ‫با توجه به حمایت های روزافزون دولت ترکیه از کاالی صنعتی‬ ‫دیری نخواهد گذش��ت که موتورس��یکلت های تولیدی انها به‬ ‫ایران وارد ش��ود‪ .‬احتیاجی به بلوا س��ازی نیس��ت بیایید از این‬ ‫صنعت حمای��ت کنیم و بگذاریم کارشناس��ان خبره تصمیمی‬ ‫مقتضی و همه جانبه بگیرند‪ .‬به طور قطع از س��ال اینده فناوری‬ ‫ ساخت موتورسیکلت انژکتوری وارد بازار می شود اما الزم است‬ ‫پیش از ان تمام جوانب دیده شود‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 5‬دی ‪ 25 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 25‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 13‬پیاپی ‪1986‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫موافقت با برپایی نمایشگاه خودرو‬ ‫در «شهر افتاب»‬ ‫سخنگوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬این وزارتخانه‬ ‫دنبال این اس��ت که برای مردم در راه حضور در نمایش��گاه ها و‬ ‫همچنین برای تردد ش��هری مش��کلی ایجاد نش��ود و به همین‬ ‫دلیل با برگزاری نمایشگاه های پر بازدید در شهر افتاب موافقت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫منوچهر طاهایی در گفت وگو با پرشین خودرو با تایید برگزاری‬ ‫جلسه مش��ترک وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مدیران شهری‬ ‫گفت‪ :‬در ان جلس��ه قرار بر این ش��د که نمایشگاه های پر بازدید‬ ‫به ش��هر افتاب منتقل ش��وند زیرا برگزاری این نمایشگاه ها در‬ ‫سایت نمایش��گاه بین المللی تهران‪ ،‬مشکالت ترافیکی به دنبال‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در جلس��ه مش��ترک وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و اعضای ش��ورای ش��هر‪ ،‬هم��ه جوانب بررس��ی و قرار‬ ‫ش��د وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت کمک کند ت��ا برای رفع‬ ‫نگرانی های ترافیکی‪ ،‬نمایش��گاه های پر بازدید در ش��هر افتاب‬ ‫برگ��زار ش��ود که نمایش��گاه خودرو ته��ران نیز ج��زو همان پر‬ ‫بازدیدهاست و برگزاری ان در شهر افتاب با شرایطی که درنظر‬ ‫گرفته شده است‪ ،‬صدق می کند‪.‬‬ ‫فولکس واگن سقوط کرد‬ ‫بر اس��اس نظرسنجی س��االنه رضایت مصرف کنندگان مجله‬ ‫‪ Consumer Repots‬که خودروهای مورد عالقه و همچنین‬ ‫مدل های��ی که مصرف کنندگان از انها ناراضی هس��تند را اعالم‬ ‫می کند‪ ،‬وضعیت فولکس واگن نس��بت به سال قبل بدتر شده و‬ ‫از رتبه شانزدهم به بیست و چهارم سقوط کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خودروکار‪ ،‬این نظرس��نجی به م��ا می گوید مردم‬ ‫نس��بت ب��ه خودرو هایی که خریده اند چه حس��ی دارند اما این‬ ‫اطالعات چگونه جمع اوری می ش��ود؟ چگونه می توان شرکت ها‬ ‫را دس��ته بندی کرد؟ یک مدل بسیار خوب یا بر عکس نمی تواند‬ ‫نشان دهنده کیفیت کلی یک کمپانی باشد‪.‬‬ ‫ب��رای این نظرس��نجی مدل ه��ای ‪ ۲۰۱۴‬ت��ا ‪۲۰۱۷‬میالدی‬ ‫موردبررس��ی قرار گرفته که حدود ‪ ۳۰۰‬هزار خودرو را ش��امل‬ ‫می ش��ود‪ .‬این نظرسنجی نش��ان داد که تسال‪ ،‬پورشه‪ ،‬ائودی و‬ ‫سوبارو به ترتیب امسال نیز ‪ 4‬خودرو نخست فهرست ما هستند‪.‬‬ ‫برخی برند ها نیز در حال پیش��رفت هستند‪ ،‬مانند لینکلن که از‬ ‫رده بیست و یکم به دوازدهم صعود کرد و همچنین هیوندای به‬ ‫لطف مدل های جدیدش از رده بیس��ت و چهارم به رده سیزدهم‬ ‫صعود کرد‪.‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫جریمه خودروسازان‬ ‫تالفی چین برای امریکا‬ ‫برنام��ه چین ب��رای تنبیه‬ ‫خودرو‬ ‫خودروس��از امریکایی به دلیل‬ ‫سیاس��ت تثبیت قیمت ها به‬ ‫خوبی نشان می دهد که اگر دونالد ترامپ‪ ،‬رییس جمهوری‬ ‫منتخب امریکا‪ ،‬بخواهد به چند دهه روابط بین دو کشور‬ ‫پایان دهد‪ ،‬پکن می تواند تالفی کننده خوبی باشد‪.‬‬ ‫ادع��ای ترامپ مبنی ب��ر اینکه امریکا نیازی به پذیرش‬ ‫سیاس��ت تایوان به عنوان بخش��ی از «چین واحد» ندارد‪،‬‬ ‫ممکن اس��ت پایه های روابط بی��ن دو اقتصاد بزرگ حال‬ ‫حاضر جهان را بلرزاند‪ .‬در سال های اخیر روابط اقتصادی‬ ‫دو کشور گسترش پیدا کرده و همکاری های تجاری انها‬ ‫به عن��وان دو قدرت اقتصادی افزایش چش��مگیری یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫با توجه به این شرایط بعید به نظر می رسد که اختالف‬ ‫نظر میان دو کشور به یک رویارویی نظامی اشکار تبدیل‬ ‫ش��ود یا حتی جنگ اقتصادی میان دو کش��ور رخ دهد‪.‬‬ ‫ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتی خود تهدید کرده بود‬ ‫که اگر رییس جمهور شود بر کاالهای وارداتی چین تعرفه‬ ‫‪۴۵‬درصدی وضع می کند‪.‬‬ ‫ام��ا اگر ترامپ بخواهد بر موضع خ��ود در قبال تایوان‬ ‫اصرار کند‪ ،‬چین درحال پیش��رفت امروز‪ ،‬راه های زیادی‬ ‫ب��رای جب��ران پی��ش روی خ��ود دارد‪ .‬به عقیده بیش��تر‬ ‫تحلیلگران مسئله تایوان بیشترین حساسیت را در روابط‬ ‫میان چین و امریکا دارد‪.‬‬ ‫در این ش��رایط روزنامه چاینا دیلی (‪)China Daily‬‬ ‫از قول یکی از مقامات چین خبر از جریمه ش��دن یکی از‬ ‫خودروسازان امریکایی به دلیل رفتار انحصارطلبانه ترامپ‬ ‫داده اس��ت‪ .‬در این خبر به نام خودروس��ازی که جریمه‬ ‫خواهد ش��د اشاره ای نش��ده اما گفته شده که چین برای‬ ‫زهرچشم نشان دادن به امریکای مورد رهبری ترامپ پس‬ ‫از ورود رییس جمهوری جدید به کاخ سفید در ‪ ۲۰‬ژانویه‬ ‫(اول بهم��ن) این جریمه ها را اعمال خواهد کرد‪ .‬درحالی‬ ‫ک��ه مقام��ات چین��ی گفته اند هیچکس نبای��د «هرچیز‬ ‫نادرستی» را در این باره باور کند‪ ،‬ترمز سهام شرکت های‬ ‫خودروسازی جنرال موتورز (‪)General Motors Co‬‬ ‫و فورد (‪)Ford Motor Co‬کش��یده ش��ده و شروع به‬ ‫سقوط کرده است‪.‬‬ ‫مناب��ع صنعت خودرو به رویت��رز گفته اند که تحقیق و‬ ‫بررس��ی چینی ها برای نشان دادن رفتاری خاص در قبال‬ ‫اظهارات اخیر ترامپ در دستور کار مقامات چینی وجود‬ ‫داش��ت‪ .‬اما این رفتار خاص از س��وی چینی ها که اعالم‬ ‫کرده ان��د یک خودروس��از را جریمه می کنند‪ ،‬انهم بدون‬ ‫اینک��ه بگویند چه ن��وع جریمه ای برای��ش درنظر دارند‪،‬‬ ‫ این پرس��ش را در ذهن ها ایجاد می کن��د که ایا مقامات‬ ‫چینی در صدد زهرچش��م نش��ان دادن ب��ه دولت اینده‬ ‫امریکا هستند‪ .‬جیسون میلر‪ ،‬یکی از سخنگویان ترامپ‪،‬‬ ‫پنجشنبه گذشته گفته بود که گروه ترامپ از این گزارش‬ ‫خبر دارد اما به گفته او هنوز برای واکنش نشان دادن به‬ ‫این گزارش زود است‪ .‬در واشنگتن‪ ،‬یک دستیار دموکرات‬ ‫کنگ��ره گف��ت که تهدید چین ب��رای جریمه کردن یکی‬ ‫از خودروس��ازان امریکا یک «ی��اداوری جدی خوب» به‬ ‫ترامپ است‪ .‬او گفت‪« :‬انها کارت هایی دارند که می توانند‬ ‫هر طور خواس��تند با این کارت ها بازی کنند و اگر ترامپ‬ ‫فکر می کند امریکا می تواند به عنوان تنها ابرقدرت جهانی‬ ‫با انها درباره تایوان و تجارت بین دو کشور با کره شمالی و‬ ‫هر موضوع دیگری وارد مذاکره شود‪ ،‬بهتر است که دراین‬ ‫باره بیشتر فکر کند‪».‬‬ ‫کمیس��یون توس��عه و اصالحات ملی چین که مسئول‬ ‫طرح ه��ای دولتی اس��ت‪ ،‬هیچ واکنش��ی به درخواس��ت‬ ‫رویت��رز برای اظهارنظ��ر درباره موضوع مطرح ش��ده در‬ ‫روزنامه چاینا دیلی نش��ان نداده اس��ت‪ .‬همچنین س��ایر‬ ‫ش��رکت های امریکایی مانند بوئینگ (‪ )Boeing Co‬و‬ ‫جنرال الکتریک (‪ )General Electric‬که سود زیادی‬ ‫از حضور در چین می برند‪ ،‬مهم ترین شرکت هایی هستند‬ ‫ک��ه می توانند ابزار تالفی کردن از نوع چینی قرار بگیرند‪.‬‬ ‫دسترس��ی این ش��رکت ها به بازار ب��زرگ چین می تواند‬ ‫با اقدامات مقامات چینی محدود ش��ود‪ .‬س��ود کس��ب و‬ ‫کارهای چینی در امریکا بیش از ‪۵۰۰‬میلیارد دالر براورد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫پک��ن همچنی��ن می تواند به س��اختار نظامی خود که‬ ‫همراه با کاهش رش��د اقتصادی این کشور حرکتش کند‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬سرعت بخش��د و مانورهای دریایی بیخ گوش‬ ‫تای��وان برگ��زار کند یا اقدام��ات دیگری ک��ه با منفعت‬ ‫کشورش همسو است را انجام دهد‪.‬‬ ‫اریک التبچ‪ ،‬نایب رییس ارش��د گروه البرات اس��تون‬ ‫بریج ‪ Albright Stonebridge Group‬و دس��تیار‬ ‫پیش��ین معاون نمایندگی تجاری امری��کا در امور چین‪،‬‬ ‫درای��ن باره گفت‪« :‬سیاس��ت تایوان ب��رای چین یکی از‬ ‫مهم ترین مس��ائل بوده و این کش��ور اماده است تا هرچه‬ ‫الزم باشد برای دفاع از این سیاست انجام دهد‪».‬‬ ‫ح��ال اینکه اصرار چین به این سیاس��ت ت��ا چه اندازه‬ ‫می تواند برای خودروسازهای بزرگ امریکایی ضرر داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬موضوعی است که میزان جریمه چینی ها ان را از‬ ‫ابهام درخواهد اورد‪.‬‬ ‫البت��ه یکی از مقامات پیش��ین امری��کا دید مثبت تری‬ ‫نسبت به این موضوع دارد‪ .‬به باور او ترامپ ضمانت کرده‬ ‫که سال نخست روابط دولتش با چین یک سال رقابتی و‬ ‫توام با مبارزه خواهد بود‪.‬‬ ‫به اعتقاد کارشناس��ان چینی و امریکایی این داس��تان‬ ‫می توان��د به ‪ 3‬ش��کل پیش برود‪ :‬نخس��ت اینکه ترامپ‬ ‫بسیار بیش��تر از رییس جمهور پیشین امریکا یعنی بوش‬ ‫با گذر زمان از مواضع خود عقب نش��ینی کند‪ ،‬دوم اینکه‬ ‫ترامپ بدون دس��ت زدن به عمل خاص و منسجمی تنها‬ ‫در کالم به سیاس��ت «چین واحد» اعتراض خود را نشان‬ ‫دهد و سوم اینکه چین و امریکا با تصمیم مقامات امریکا‬ ‫رویارویی نظامی را تجربه کنند‪ .‬البته احتمال اخر بسیار‬ ‫دور از ذهن است زیرا مقامات پیشین امریکا هرگز به سراغ‬ ‫این گزینه نرفته اند‪.‬‬ ‫در ش��رایط فعل��ی ک��ه دنی��ا در انتظ��ار ش��روع‬ ‫ریاست جمهوری ترامپ اس��ت و همه می خواهند بدانند‬ ‫میلی��اردر امالک در امری��کا چه تصمیماتی در حوزه های‬ ‫مختلف می گیرد‪ ،‬ترس به سراغ خودروسازهای امریکایی‬ ‫امده اس��ت‪ .‬چین با این اقدام و اقداماتی مشابه این نشان‬ ‫داده ک��ه اگر بخواهد می تواند تصمیمات الزم را در جهت‬ ‫منافع کش��ورش بگیرد‪ .‬حال بای��د منتظر ماند و دید چه‬ ‫سرنوش��تی در انتظار خودروسازان امریکایی خواهد بود و‬ ‫ایا یکی از غول های خودروساز امریکا در بازار چین ضربه‬ ‫خواهد خورد یا خیر‪ .‬برای یافتن پاس��خ این پرسش زمان‬ ‫چندانی باقی نمانده است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬رویترز‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنعت زیرساخت‬ ‫‪ 5‬دی ‪ 25 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 25‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 13‬پیاپی ‪1986‬‬ ‫خبر‬ ‫استفاده از فناوری خارجی‬ ‫برای افزایش بهره وری در داخل‬ ‫صادق صیاد‬ ‫امروز صنعت برق‬ ‫ایران در ساختار و‬ ‫مدیریت مشکلی‬ ‫ندارد‪ .‬انچنان‬ ‫که در ساخت‬ ‫نیروگاه ها براساس‬ ‫استاندارد های جهانی‬ ‫عمل می کند اما گلوگاه‬ ‫صنعت برق منابع مالی‬ ‫است‬ ‫«گسترش صنعت» نیازهای زیرساختی صنعت برق را بررسی کرد‬ ‫بخش خصوصی در جایگاه متهم و مطالبه گر‬ ‫براس��اس براورد ه��ا و به‬ ‫صنع ‬ ‫ت زیرساخت گفت��ه وزیر نی��رو‪ ،‬ایران‬ ‫نیازمن��د ‪۴۷‬ت��ا ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫مگاوات ظرفی��ت جدید‬ ‫تولی��د برق در ‪ ۱۰‬س��ال‬ ‫اینده و تا پایان برنامه ‪5‬س��اله هفتم توس��عه است‪،‬‬ ‫مقداری که برخی از کارشناسان ان را به شرط توجه‬ ‫به صادرات برق و نیاز منطقه‪ ،‬ناکافی می دانند‪.‬‬ ‫ای��ران در حالی توانایی تولید برق مورد نیاز خود را‬ ‫دارد که برخی از کشور های منطقه هنوز به این توان‬ ‫دس��ت نیافته اند‪ .‬این به معنای دیگر‪ ،‬یعنی فرصتی‬ ‫برای ص��ادرات برق به کش��ور های منطقه و افزایش‬ ‫س��وداوری وج��ود دارد که ایران با ص��ادرات انرژی‬ ‫می تواند ظرفیت گسترده ای برای افزایش درامدهای‬ ‫غیرنفتی ایجاد کند‪.‬‬ ‫دبیر کمیته حمایت از س��اخت داخل س��ندیکای‬ ‫ب��رق ای��ران در گفت وگ��و با گس��ترش صنعت بیان‬ ‫کرد‪ :‬ایج��اد ‪ ۴۷‬تا ‪ ۵۰‬هزار م��گاوات ظرفیت جدید‬ ‫تولید برق برای مدت ‪ ۱۰‬س��ال نا کافی است چراکه‬ ‫ما باید نگاه صادراتی به صنعت برق داش��ته باشیم‪ .‬با‬ ‫توجه به نیاز کشور های منطقه به برق و توانایی ایران‬ ‫در تامی��ن این نیاز باید برنامه ه��ای صادراتی برق را‬ ‫افزایش دهیم‪.‬‬ ‫ص��ادق صی��اد افزود‪ :‬ب��رای صادرات ب��رق پس از‬ ‫شناس��ایی مش��تریان باید نیروگاه ه��ای جدید را در‬ ‫مناطق نزدیک به این کش��ور ها ساخت تا هزینه های‬ ‫زیرساخت های صادراتی ‪-‬مانند خطوط انتقال برق‪-‬‬ ‫کاهش یابد‪ .‬این منطقی نیست که اگر قصد صادرات‬ ‫به ش��رق داریم‪ ،‬نیروگاه در غرب کشور ساخته شود ‬ ‫بنابرای��ن مهم ترین موض��وع در س��اخت نیروگاه ها‬ ‫برنامه ریزی های مالی است تا بر این اساس هزینه های‬ ‫ساخت به حداقل برسد و بهره وری افزایش یابد‪.‬‬ ‫این عضو سندیکای برق ایران درباره پیش نیازهای‬ ‫زیر ساخت س��ازی صنعت نفت ب��ه خبرنگار ما گفت‪:‬‬ ‫انچ��ه م��ورد نیاز اس��ت مناب��ع مالی اس��ت‪ .‬امروز‬ ‫صنع��ت برق ایران در س��اختار و مدیریت مش��کلی‬ ‫ن��دارد‪ .‬انچنان که در س��اخت نیروگاه ها براس��اس‬ ‫استاندارد های جهانی عمل می کند اما گلوگاه صنعت‬ ‫برق منابع مالی است‪ .‬برای تامین هزینه ها نیاز است‬ ‫دست بخش خصوصی در پروژه های صنعت برق باز تر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ب��ا وج��ود انتقاداتی ک��ه دبیر کمیت��ه حمایت از‬ ‫س��اخت داخل س��ندیکای برق ایران به میزان مورد‬ ‫نی��از ظرفیت جدید تولید برق و اس��تفاده ناکافی از‬ ‫ظرفیت بخش خصوصی داش��ت‪ ،‬از ابتدای امس��ال‪،‬‬ ‫احداث نیروگاه های جدی��د و امضای تفاهمنامه های‬ ‫ساخت اغاز شده است‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬یکی از این اقدامات‬ ‫که به اردیبهشت ‪ ۹۵‬بازمی گردد‪ ،‬امضای تفاهمنامه‬ ‫س��اخت ‪۵‬هزار مگاوات نیروگاه س��یکل ترکیبی بین‬ ‫ش��رکت تولید نیروی برق حرارت��ی و گروه مدیریت‬ ‫پروژه ه��ای نیروگاهی ایران (مپن��ا) در محل وزارت‬ ‫نیرو است‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به اخبار‬ ‫ن می دهد ک��ه از فروردین‬ ‫مروری بر خبر ها نش��ا ‬ ‫امسال‪ ،‬احداث‪ ۱۰‬هزار مگاوات نیروگاه جدید حرارتی‬ ‫اغاز شده است‪ .‬حمید چیت چیان پیش تر اعالم کرده‬ ‫بود که براس��اس برنامه ‪5‬س��اله ششم توسعه‪ ،‬کشور‬ ‫نیازمند ‪ ۲۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مگاوات ظرفیت جدید تولید‬ ‫برق تا پایان برنامه ششم توسعه است و باید به همین‬ ‫میزان نیروگاه جدید وارد مدار شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه وزیر نیرو‪ ،‬تا پایان س��ال ‪ ۹۵‬باید ‪۲‬هزار‬ ‫مگاوات نیروگاه در سطح کشور به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫اهمیت بازدهی و کارایی در تولید برق از انجاست‬ ‫که اس��تفاده از توربین ه��ای کالس ‪ F‬به جای ‪ E‬با‬ ‫قیمت گاز ‪ ۱۰‬س��نت در هر مترمکعب در مدت ‪۲۰‬‬ ‫سال‪ ،‬همه سرمایه گذاری نخستین ساخت نیروگاه در‬ ‫برابر صرفه جویی انرژی بازگشت خواهد کرد‪.‬‬ ‫براس��اس گزارشی که ایرنا منتشر کرده است‪ ،‬وزیر‬ ‫نیرو از اس��تقبال نکردن بخش خصوصی برای تولید‬ ‫فن��اوری توربین کالس ‪ F‬گالیه مند اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫چیت چی��ان‪ ،‬اس��تقبال نکردن بخ��ش خصوصی از‬ ‫تولید این محصول س��بب ش��ده وزارت نیرو خود به‬ ‫خریداری ‪۵‬هزار مگاوات نی��روگاه از گروه مپنا اقدام‬ ‫کند و تفاهمنامه ای را امضا کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹به برنامه های پیش بینی شده می رسیم‬ ‫با وج��ود اینکه بیش��تر طرح ه��ا و پروژه هایی که‬ ‫در صنای��ع مختلف در حال اجراس��ت‪ ،‬به برنامه های‬ ‫پیش بین��ی ش��ده نمی رس��د ام��ا این بار مس��ئوالن‬ ‫می گویند که س��اخت نیروگاه های برق حرارتی طبق‬ ‫برنامه ها پیش رفته است‪.‬‬ ‫در گزارش��ی که از برق نیوز منتش��ر ش��ده است‪،‬‬ ‫می خوانیم که محس��ن طرزطلب‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫م��ادر تخصصی نیروگاه ه��ای برق حرارت��ی‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه از هزار و‪ ۸۰۰‬مگاوات نیروگاهی که قرار اس��ت‬ ‫تا پایان امس��ال به بهره برداری برس��د هم اینک هزار‬ ‫و‪ ۴۰‬م��گاوات نیروگاه وارد مدار ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این موضوع بیانگر این مطلب اس��ت که شرکت مادر‬ ‫تخصص��ی نیروگاه های برق حرارتی براس��اس برنامه‬ ‫پیش م��ی رود و تاکن��ون صددرص��د برنامه های ان‬ ‫محقق شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه یکی از پروژه هایی که در قالب‬ ‫طرح های اقتصاد مقاومتی به شرکت نیروگاه های برق‬ ‫حرارتی ابالغ شده‪ ،‬تکمیل نیروگاه پرند است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این پروژه تا کنون ‪ ۵۸‬درصد پیشرفت فیزیکی داشته‬ ‫و تا پیک س��ال اینده م��ورد بهره برداری قرار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫محس��ن طرزطل��ب ب��ا اش��اره ب��ه تکمی��ل و‬ ‫بهره برداری‪۲‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬م��گاوات نی��روگاه جدید‬ ‫ش��امل نیروگاه ه��ای ماهش��هر‪ ،‬چادرمل��و‪ ،‬بهبهان‪،‬‬ ‫س��یرجان و کهنوج گفت‪ :‬عملی��ات اجرایی ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫مگاوات نیروگاه جدی��د در بخش دولتی و خصوصی‬ ‫از ابتدای امسال اغاز ش��ده و برای ‪ ۲۰‬هزار مگاوات‬ ‫نیروگاه دیگر نیز برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ب��رای ادامه عملیات اجرایی به ‪8/5‬‬ ‫میلیارد دالر اعتب��ار نیاز داریم تا بتوانیم این طرح ها‬ ‫را به انجام برسانیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مادر تخصصی نیروگاه های برق‬ ‫حرارتی گفت‪ :‬عملیات اجرایی نیروگاه های قش��م ‪،۲‬‬ ‫ماکو‪ ،‬المرد و بندرعباس اغاز ش��ده و براساس برنامه‬ ‫درحال انجام است‪.‬‬ ‫وی اظه��ار امی��دواری کرد تمام��ی طرح هایی که‬ ‫در قال��ب طرح اقتص��اد مقاومتی یا خ��ارج از ان به‬ ‫شرکت مادر تخصصی نیروگاه های تولید برق حرارتی‬ ‫واگذار ش��ده اس��ت‪ ،‬طبق برنامه و در موعد مقرر به‬ ‫بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش خصوصی کم رمق است‬ ‫اج��رای پروژه ه��ای س��یکل ترکیب��ی‪ ،‬مهم ترین‬ ‫پروژه بخش برق کش��ور اس��ت و ایران توانسته است‬ ‫در س��خت ترین دوران تحریم‪ ،‬روند تولید تجهیزات‬ ‫پیچی��ده نیروگاه��ی را ادامه دهد‪ ،‬باز ه��م نیروگاه‬ ‫ت خود را توسعه و کیفیت انها را ارتقا ‬ ‫بس��ازد‪ ،‬تولیدا ‬ ‫دهد‪ .‬بررس��ی ها نش��ان می دهد که امروز نه تنها در‬ ‫بازار داخلی نیاز کش��ور را تامی��ن می کنیم‪ ،‬بلکه در‬ ‫بازاره��ای جهانی نیز حضور داری��م اما صادرات برق‬ ‫همکاری ه��ای بیش��تر و وحدت نهاده��ای دولتی و‬ ‫خصوصی را می طلبد‪.‬‬ ‫اگرچه همواره بخ��ش خصوصی از حمایت نکردن‬ ‫دول��ت و مانع تراش��ی ها در ورود بخش خصوصی به‬ ‫مدیریت اقتصاد س��خن می گوید‪ ،‬این بار وزیر نیرو و‬ ‫مدیرکل دفتر توس��عه صادرات و صدور خدمات فنی‬ ‫و مهندسی این وزیر از حمایت نکردن اتاق بازرگانی‬ ‫از تولید زیرس��اخت های تولید و صادرات برق انتقاد‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر توسعه صادرات و صدور خدمات فنی‬ ‫و مهندسی وزارت نیرو در نشستی با انتقاد از عملکرد‬ ‫بخش خصوص��ی در حمایت صادرات خدمات فنی و‬ ‫مهندس��ی برق و با بیان اینکه رویکرد وزارت نیرو در‬ ‫پس��ا برجام تقویت و توس��عه صادرات خدمات فنی و‬ ‫مهندس��ی در صنایع برق و انرژی است‪ ،‬گفت‪ :‬بر این‬ ‫اس��اس ضروری است که بخش خصوصی موضوعاتی‬ ‫را که موجب اس��انی در صادرات می ش��ود پیشنهاد‬ ‫دهد‪ .‬به عنوان مثال یکی از این مش��کالت در توسعه‬ ‫ص��ادرات خدمات فنی و مهندس��ی در صنایع برق و‬ ‫ان��رژی‪ ،‬عملکرد بانک ها بوده و در ش��رایطی که باید‬ ‫سیس��تم بانکی در خدمت تولید و صنعت و اشتغال‬ ‫باش��د‪ ،‬به ان��دازه ای که انتظ��ار م��ی رود‪ ،‬همکاری‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش��ی که از خبرگزاری مهر منتش��ر‬ ‫ش��د‪ ،‬به��رام نظام الملکی ب��ا تاکید بر اینک��ه باید از‬ ‫ی موج��ود در ح��وزه اب و ب��رق برای‬ ‫توانمندی ه��ا ‬ ‫ارزاوری و اشتغال استفاده شود‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫‪ ۹۰‬درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه‬ ‫اب و برق بوده و با توجه به این موضوع‪ ،‬دفتر توسعه‬ ‫صادرات و صدور خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو‬ ‫امادگی دارد کمک های الزم را به فدراسیون صادرات‬ ‫انرژی دهد تا ‪ 3‬شرکت صادراتی قوی در حوزه اب و‬ ‫برق به وجود اورد‪.‬‬ ‫نظام الملکی ب��ا یاداوری ظرفیتی که در اب و برق‬ ‫وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬با وجود سهم بسیار باالی صادرات‬ ‫در ح��وزه اب و ب��رق‪ ،‬این بخش در ات��اق بازرگانی‬ ‫صدایی ندارد و اثاری از ان مشاهده نمی کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود ب�ه صنع�ت ب�رق‪ ،‬فعلا توجی�ح‬ ‫اقتصادی ندارد‬ ‫ام��ا نظر بخش خصوصی مقابل این دو مقام دولتی‬ ‫اس��ت؛ بخش خصوصی معتقد است که دولت اجازه‬ ‫ورود به صادرات برق را نمی دهد و از سوی دیگر برای‬ ‫ورود بخش خصوصی به ساخت نیروگاه ها انگیزه های‬ ‫کافی ایجاد نشده است‪.‬‬ ‫دبیر کمیته حمایت از ساخت داخل سندیکای برق‬ ‫ایران به گس��ترش صنعت گفت‪ :‬اگر بخش خصوصی‬ ‫بخواهد که س��ازنده و مالک نیروگاه های برق باش��د‬ ‫و از قطعات داخلی کش��ور اس��تفاده کند باید انگیزه‬ ‫کافی برای این هزینه را داش��ته باشد‪ .‬همان طور که‬ ‫می دانید درحال حاضر بیش��تر برق کش��ور در بخش‬ ‫خانگی مصرف می ش��ود این درحالی است که زمانی‬ ‫مصرف ب��رق منجر به ارزش افزوده می ش��ود که در‬ ‫بخش صنعت مصرفی باالتر از مصرف خانگی داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫صادق صیاد افزود‪ :‬نیروگاه های برق مانند کارخانه‬ ‫هستند که ورودی و هزینه هایی دارد و محصول ان‬ ‫برق اس��ت‪ .‬این محصول باید مشتری خود را داشته‬ ‫باش��د‪ .‬امروز بزرگترین مش��تری برق کش��ور‪ ،‬دولت‬ ‫اس��ت و هیچ اطمینانی وجود ندارد که دولت بتواند‬ ‫مش��تری خوبی برای این محصول باشد و پول خرید‬ ‫این محصول از بخش خصوصی را تامین کند‪ .‬این در‬ ‫ش��رایطی اس��ت که این نیروگاه ها برای ادامه حیات‬ ‫خود نیازمندند که با فروش کاالی خود‪ -‬یعنی برق‪-‬‬ ‫بتوانند هزینه های تولید اینده را تامین کنند‪.‬‬ ‫در کن��ار ه��م خوان��دن ای��ن انتقاد ه��ا و خبر ها‪،‬‬ ‫نتیج��ه ای تامل برانگیز و تک��راری را به ذهن متبادر‬ ‫می کند؛ نهاد های دولتی و خصوصی در برنامه ریزی ها‬ ‫و اجرای انها باید وحدت و هماهنگی مناسبی داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬امری ضروری که در نشست های تشکل های‬ ‫خصوص��ی و دولت��ی اگرچه دنبال می ش��ود اما باید‬ ‫سرعت و شدت بیشتری یابد‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۹۰‬درصدی روان اب ها بر سدهای قم‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اب منطقه ای قم گفت‪ :‬کاهش‬ ‫میزان ‪۹۰‬درصدی روان اب ها در دو س��ال گذشته بر‬ ‫وضعیت مخازن اب قم تاثیر گذاشته و این امر باعث‬ ‫کاهش اب در سدهای این استان شده است‪.‬‬ ‫احم��د حاج حسینی مس��گر قب��ل از پایان س��ال‬ ‫ابی گف��ت‪ :‬کاهش میزان بارندگی‪ ،‬ش��رایط اقلیمی‬ ‫و دخالت ه��ای انس��انی با حف��ر چاه ه��ای غیرمجاز‬ ‫یا برداش��ت های اضافی از چاه ه��ا و منابع ابی باعث‬ ‫کاهش میزان روان اب ها و به تبع ان ذخیره ابی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اب شرب استان قم از دو سد ‪۱۵‬خرداد‬ ‫و کوچری تامین می ش��ود ک��ه اب های ذخیره ای در‬ ‫پشت این سدها کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه س��د ‪۱۵‬خرداد منبعی برای‬ ‫تامین اب شرب قم با ظرفیت ‪۲۰۰‬میلیون متر مکعب‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر ‪۳۴‬میلیون متر مکعب اب‬ ‫در این سد ذخیره شده است‪.‬‬ ‫حسینی مسگر افزود‪ :‬سد کوچری از دیگر سدهای‬ ‫تامین اب استان قم اس��ت که ظرفیت ‪۲۰۷‬میلیون‬ ‫مت��ر مربع ذخیره اب��ی را دارد که از این مقدار کمتر‬ ‫از ‪۴۰‬میلیون مترمکعب اب در این سد وجود دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کمبود اب و روان اب ها مشکالت‬ ‫زیست محیطی نیز به وجود اورده است‪ ،‬گفت‪ :‬کاهش‬ ‫روان اب ها مش��کالت زیس��ت محیطی را ایجاد کرده‬ ‫اس��ت که در این راستا باید کش��اورزان و افرادی که‬ ‫به تامین اب نیاز دارند متناسب با نیاز خویش از اب‬ ‫بهره برداری کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ش��رایط کنونی‪ ،‬فرهنگسازی درست‬ ‫مصرف کردن باید برای اقش��ار مختلف مردم تبیین‬ ‫شود که این امر از طریق اطالع رسانی و نقش رسانه ها‬ ‫با حساس س��ازی مردم از وضعیت بحران ابی تحقق‬ ‫پیدا می کند‪.‬‬ ‫بای��د طوری عم��ل کنیم تا‬ ‫استفاده از سرمایه خارجی به‬ ‫عنوان ضعف و وابستگی و نفی‬ ‫استقالل کش��ور در صنایع از‬ ‫جمله اب و برق منجر نش��ود؛‬ ‫ای��ن اصلی ترین مح��ور گفت‬ ‫وگوی علیرض��ا دائمی‪ ،‬معاون‬ ‫علیرضا دائمی‬ ‫برنامه ریزی و ام��ور اقتصادی‬ ‫معاون برنامه ریزی و امور‬ ‫وزیر نیرو است‪.‬‬ ‫اقتصادی وزارت نیرو‬ ‫مع��اون برنامه ری��زی و ام��ور‬ ‫اقتص��ادی وزی��ر نی��رو گف��ت‪:‬‬ ‫پیش شرط ما برای همکاری های‬ ‫بین المللی انتقال فناوری است و بر این اساس تمام قراردادهای‬ ‫خارجی صنعت اب و برق پیوس��ت فناوری دارد‪ .‬علیرضا دائمی‬ ‫ب��ا تاکید بر اینکه وزارت نیرو از ایجاد س��رمایه خارجی به دلیل‬ ‫انتق��ال دانش فن��ی ‪ ،‬رقابت پذیر ک��ردن بازار و جذب س��رمایه‬ ‫خارجی اس��تقبال می کند‪ ،‬به پ��اون گفت‪ :‬ما هرگز در موقعیتی‬ ‫قرار نمی گیریم که وابس��تگی بیش از حدی به س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی ایجاد کنیم‪ ،‬زیرا بنیه اصلی کشور ما سرمایه های داخلی‬ ‫اس��ت‪ ،‬باید طوری عمل کنیم تا اس��تفاده از سرمایه خارجی به‬ ‫عنوان ضعف و وابستگی و نفی استقالل کشور در صنایع ازجمله‬ ‫اب و برق منجر نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹به تعهدات خود پایبندیم‬ ‫دائمی با اش��اره به اینکه کشور ما در ریسک سرمایه گذاری‬ ‫خارجی و انجام تعهدات خود یکی از بهترین کش��ورها است‬ ‫و تاکنون هیچگونه تخلفی نداش��ته و به خوش��نامی معروف‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬به همین دلیل با اجرایی ش��دن برجام‪ ،‬صدها‬ ‫شرکت خارجی برای مشارکت در طرح های ایرانی حضور پیدا‬ ‫می کنند که نش��ان دهنده پایبندی ما به تعهدات بین المللی‬ ‫اس��ت و اگ��ر چنین نب��ود با اس��تقبال بیش از ح��د انتظار‬ ‫شرکت های خارجی مواجه نمی شدیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مولفه های اصلی سرمایه گذاری‬ ‫علیرض��ا دائمی درب��اره منافع س��رمایه گذاری خارجی در‬ ‫بخ��ش اب و برق برای دول��ت گفت‪ :‬چند مولف��ه اصلی در‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی مد نظر وزارت نیرو اس��ت؛ نخس��ت ‬ ‫انتق��ال دانش فنی اس��ت که همه منطبق بر سیاس��ت های‬ ‫اقتصاد مقاومتی اس��ت‪ .‬وی از ایجاد رقاب��ت در بازار جهانی‬ ‫به عنوان دومین مولفه مدنظر وزارت نیرو در س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی نام ب��رد و افزود‪ :‬جذب س��رمایه های بین المللی نیز‬ ‫س��ومین مولفه مدنظر وزارت نیرو در سرمایه گذاری خارجی‬ ‫خواهد بود‪ .‬معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو با اش��اره‬ ‫به اینکه الزم اس��ت همراه با س��رمایه گذاری خارجی‪ ،‬دانش‬ ‫فنی را نیز وارد کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬به همین دلیل‪ ،‬تمام قراردادهای‬ ‫خارجی ما باید پیوست فناوری داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹استقبال از فناوری نیروگاه های بازده باال‬ ‫او با اش��اره به اینکه دانش فنی ساخت نیروگاه های گازی‬ ‫کالس ‪ F‬از ‪ 2‬یا ‪ 3‬ماه قبل اغاز ش��ده و ممکن است ‪ 4‬سال‬ ‫نیز به ط��ول بینجامد‪ ،‬گفت‪ :‬در صنعت برق واحدهای گازی‬ ‫وجود دارند که با بازده ‪ 22‬درصد مش��غول به کار هس��تند و‬ ‫بای��د انها را غیرفع��ال کنیم و به س��راغ نیروگاه های با بازده‬ ‫‪ 60‬درص��د برویم و این بدان معناس��ت ک��ه در مدت یک یا‬ ‫‪2‬س��ال‪ ،‬با پول صرفه جویی در سوخت می تواند تمام سرمایه‬ ‫را به م��ا بازگرداند‪ .‬وی با بیان اینکه ت��ا زمانی که رقابت در‬ ‫صنعت وجود نداش��ته باشد مردم باید از محصوالت درجه ‪3‬‬ ‫کم کیفیت اس��تفاده کنند‪ ،‬افزود‪ :‬رقابت سبب رشد می شود‬ ‫و رقابت صحیح باعث خواهد شد تا کیفیت کاالها و خدمات‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ظرفیت به ‪ 100‬هزار مگاوات‬ ‫مع��اون برنامه ری��زی و اقتص��اد وزیر نیرو با اش��اره به نیاز‬ ‫صنع��ت اب و برق به س��رمایه اظهار کرد‪ :‬در برنامه شش��م‬ ‫توس��عه باید ظرفیت تولید برق کش��ور را از ‪ 75‬هزار مگاوات‬ ‫ب��ه ‪ 100‬هزار مگاوات برس��انیم و در تولید انرژی های نو که‬ ‫در حال حاضر ‪ 0/3‬برق کش��ور از ان تامین می ش��ود نیز باید‬ ‫افزایش یابد که الزمه ان استفاده از سرمایه های بیرونی است‪.‬‬ ‫دائمی با اش��اره به محدودیت سرمایه گذاری داخلی گفت‪:‬‬ ‫منابع سرمایه گذاری داخلی محدود است و به صندوق توسعه‬ ‫مل��ی ی��ا بانک ها اختص��اص دارد که از س��رمایه های اندکی‬ ‫برخوردارن��د و بای��د ب��رای طرح های کالن‪ ،‬از س��رمایه های‬ ‫خارجی اس��تفاده ک��رد‪ .‬وی با بیان اینکه م��ا از این ظرفیت‬ ‫برخورداریم که برق مورد نیاز کش��ور را از انرژی خورشیدی‬ ‫تامی��ن کنیم‪ ،‬گف��ت‪ :‬در ایران می توان از پس��ماند و زباله و‬ ‫همچنی��ن نیروگاه های بادی‪ ،‬به میزان زیادی برق تولید کرد‬ ‫و از نیروگاه ه��ای برق اب��ی هم می توان ت��ا ‪ 25‬هزار مگاوات‬ ‫استفاده برد که همه اینها نیازمند سرمایه های کالن هستند‪.‬‬ ‫دائمی با اش��اره به اینکه کش��ور ما دارای سرمایه انسانی‪،‬‬ ‫دانش فنی‪ ،‬زیرس��اخت‪ ،‬بنادر‪ ،‬راه و مصارف باال است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در ایران به هر میزان برق تولید ش��ود مورد نیاز اس��ت‬ ‫و م��ازاد ان نیز می تواند صادر ش��ود و اگر س��رمایه داش��ته‬ ‫باش��یم این طرح ها س��رعت می یابد‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬بیش از‬ ‫یک س��ال از برجام می گذرد و در این مدت صدها مجوز برای‬ ‫س��رمایه گذاری های مشترک داخلی و خارجی صادر شده که‬ ‫می توانند نیروگاه های خورشیدی‪ ،‬بادی‪ ،‬زباله سوز‪ ،‬حرارتی و‬ ‫تولید پراکنده احداث کنند که مراحل کاری انها در حال طی‬ ‫ش��دن اس��ت‪ .‬معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو افزود‪:‬‬ ‫ایجاد ش��عب بانک های خارجی در کش��ور می تواند انتقال و‬ ‫ورود و خروج منابع مالی را زیر نظارت داشته باشد و در بحث‬ ‫سرمایه گذاری خارجی نیز بسیار موثر است‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 5‬دی ‪ 25 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 25‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 13‬پیاپی ‪1986‬‬ ‫صنعت زیرساخت‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫«گسترش صنعت» از اخرین تحلیل ها درباره خرید دکل های حفاری از چین گزارش می دهد‬ ‫خبر‬ ‫از سوی معاونت برنامه ریزی وزارت نفت‬ ‫تعیین قیمت جدید‬ ‫خوراک پتروشیمی ها‬ ‫معاونت برنامه ریزی وزارت نفت‪ ،‬قیمت گاز طبیعی س��بک و‬ ‫ن ‪3‬هزار‬ ‫ش��یرین خوراک برای ش��رکت های پتروشیمی را در ابا ‬ ‫و ‪ ٢٦٦‬ریال اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��انا‪ ،‬علیرضا رحمتی‪ ،‬مع��اون برنامه ریزی وزارت‬ ‫نف��ت پیش تر قیمت هر مترمکعب اس��تاندارد گاز طبیعی را در‬ ‫اردیبهش��ت ‪٢‬هزار و ‪٤٦٤‬‬ ‫ ‬ ‫ن امس��ال ‪٢‬هزار و ‪ ٣١٣‬ریال‪،‬‬ ‫فروردی ‬ ‫ری��ال و خردا د ‪٢‬هزار و ‪ ٧٠٢‬ریال‪ ،‬تی ر ‪٢‬هزار و ‪٧٩٠‬ریال‪ ،‬مرداد ‬ ‫‪٢‬هزار و ‪ ٦٨٠‬ریال‪ ،‬ش��هریو ر ‪٢‬هزار و ‪ ٦٤٢‬و مه ر ‪٣‬هزار و ‪١٠٠‬‬ ‫ریال تعیین و اعالم کرد‪.‬‬ ‫اعم��ال تعرفه ه��ا‪ ،‬ع��وارض‪ ،‬مالی��ات و حق��وق قانونی دولت‬ ‫و همچنی��ن مف��اد م��اده (‪ )٣‬ابالغی��ه یادش��ده در قبض های‬ ‫گاز مصرف��ی انج��ام می ش��ود‪ .‬در مت��ن کامل ابالغیه ش��ماره‬ ‫ی ‪ ١٣٩٤‬درباره‬ ‫‪ 2/20-503280‬وزی��ر نف��ت در تاری��خ ‪ ٢٦‬د ‬ ‫خوراک گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی امده است‪:‬‬ ‫به اس��تناد تکالیف و اختیارات ناش��ی از بند ‪ ٤‬ماده ‪ ١‬قانون‬ ‫الح��اق برخی م��واد به قانون تنظیم بخش��ی از مق��ررات مالی‬ ‫دولت (‪ )٢‬و پیرو موافقت معاون اول محترم ریاس��ت جمهوری‪،‬‬ ‫بدینوس��یله قیمت گاز طبیعی سبک و شیرین تحویلی از شبکه‬ ‫سراس��ری گاز به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی به ترتیب‬ ‫زیر تعیین و برای اجرا ابالغ می شود‪:‬‬ ‫ماده ‪ -١‬فرمول پایه محاس��به قیمت گاز س��بک و ش��یرین‬ ‫تحویل��ی از ش��بکه سراس��ری گاز به عنوان خ��وراک واحدهای‬ ‫پتروشیمی به ترتیب زیر خواهد بود‪:‬‬ ‫الف‪ -‬قیمت گاز طبیعی در بازار تعیین ش��ده * ‪ + ٠,٥‬معدل‬ ‫وزنی قیم��ت داخلی‪ ،‬صادرات��ی و واردات��ی * ‪ =٠.٥‬قیمت گاز‬ ‫طبیعی‬ ‫تبص�ره‪ -‬منظور از مع��دل وزنی قیمت داخل��ی‪ ،‬صادراتی و‬ ‫واردات��ی‪ ،‬حاصل ضرب کل گاز فروخته ش��ده منهای مقدار گاز‬ ‫وارداتی در متوس��ط قیمت فروش سایر مصارف داخلی(خانگی‪،‬‬ ‫تج��اری‪ ،‬دولتی‪ ،‬عمومی‪ ،‬حمل و نقل و صنعت بدون احتس��اب‬ ‫فروش به پتروش��یمی ها به عنوان خ��وراک) به عالوه کل درامد‬ ‫حاص��ل از ص��ادرات گاز و نی��ز کل پرداختی ب��رای واردات گاز ‬ ‫تقس��یم بر مقدار گاز فروخته ش��ده برای س��ایر مصارف داخلی‬ ‫(خانگ��ی‪ ،‬تج��اری‪ ،‬دولت��ی‪ ،‬عموم��ی‪ ،‬حمل ونق��ل و صنع��ت‬ ‫غیرخ��وراک پتروش��یمی ها) به عالوه مقدار صادرات گاز اس��ت‬ ‫(برابر با فرمول ذیل)‪ .‬این معدل در هر نیمه س��ال شمس��ی بر‬ ‫مبنای عملکرد نیمه گذشته سال محاسبه می شود و مالک عمل‬ ‫قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ب‪ -‬منظور از قیمت گاز طبیعی در بازار تعیین ش��ده عبارت‬ ‫اس��ت از متوس��ط قیمت گاز در هر ماه در هاب های تعیین شده‬ ‫به عنوان نش��انگر قیمت های عمده فروشی گاز طبیعی در مناطق‬ ‫رقیب در توس��عه صنعت پتروش��یمی ایران ش��امل هنری هاب‬ ‫امریکا‪ ،‬ه��اب البرتا کانادا و هاب‪‎‬ه��ای ‪ NBP‬انگلیس و ‪FFT‬‬ ‫هلند‪.‬‬ ‫م�اده ‪ -٢‬ب��رای حف��ظ رقابت پذی��ری صنایع پتروش��یمی‬ ‫متوس��ط قیمت گاز طبیعی خ��وراک این صنایع در هیچ حالتی‬ ‫از ‪90‬درص��د قیمتی که براس��اس بند ب م��اده یک این ابالغیه‬ ‫محاسبه می شود‪ ،‬بیشتر نخواهد شد‪.‬‬ ‫م�اده ‪ -٣‬قیم��ت گاز طبیعی موضوع ای��ن ابالغیه از ابتدای‬ ‫فروردی��ن ت��ا انته��ای ش��هریور ‪ ١٠‬درصد کمت��ر از قیمت های‬ ‫محاسبه ش��ده در م��اده ‪ ١‬و از ابت��دای مه�� ر تا انتهای اس��فند ‬ ‫‪ ١٠‬درصد بیشتر از قیمت های محاسبه شده در ماده ‪ ١‬است‪.‬‬ ‫م�اده ‪ -٤‬این فرمول قیمت از ابتدای س��ال ‪ ١٣٩٥‬تا ابتدای‬ ‫سال ‪ ١٤٠٥‬معتبر است‪.‬‬ ‫تبصره – برای واحدهای در دست بهره برداری و نیز طرح های‬ ‫در دست اجرا یا جدید‪ ،‬اعمال فرمول قیمت تعیین شد ه منوط به‬ ‫عقد قرارداد بلندمدت خرید خوراک گاز با شرکت ملی گاز ایران‬ ‫و اجرایی شدن ان است‪.‬‬ ‫م�اده ‪ -٥‬مبنای محاس��به و اع�لام قیم��ت گاز‪ ،‬مترمکعب‬ ‫مصرفی خواهد بود و در مواردی که قیمت ها در هاب های جهانی‬ ‫به میلیون ‪ Btu‬اعالم می شود در محاسبات هر ‪28/3‬مترمکعب‬ ‫گاز معادل یک میلیون ‪ Btu‬فرض می شود‪.‬‬ ‫ماده ‪ -٦‬منظ��ور از خوراک مصرفی واحدهای پتروش��یمی‪،‬‬ ‫همه مصارف واحدها پس از کس��ر مصارف س��وخت انهاس��ت‪.‬‬ ‫در مجتمع ه��ای پتروش��یمی و مناطق ویژه اقتص��ادی انرژی و‬ ‫پتروش��یمی که به دلیل س��امانه درونی شرکت های خریدار گاز‬ ‫طبیعی‪ ،‬س��نجش جداگان��ه میزان مصارف خوراک و س��وخت‬ ‫ت نس��بت س��وخت و خوراک مصرفی در هر مورد‬ ‫ممکن نیس�� ‬ ‫براساس اعالم معاونت برنامه ریزی وزارتخانه تعیین و برای انجام‬ ‫محاس��بات و صدور صورتحساب به ش��رکت های تابعه ذی ربط‬ ‫ابالغ می شود‪.‬‬ ‫م�اده ‪ -٧‬معاونت برنامه ری��زی وزارت نفت مکلف اس��ت با‬ ‫رعایت این ابالغی ه هر ما ه قیمت گاز طبیعی س��بک و ش��یرین‬ ‫تحویلی از شبکه سراسری گاز کشور به عنوان خوراک واحدهای‬ ‫پتروشیمی را به صورت ریالی محاسبه و برای اجرا به شرکت های‬ ‫تابعه ذی ربط ابالغ کند‪.‬‬ ‫تبصره – مبنای تسعیر نرخ ارز در هر ماه متوسط نرخ تسعیر‬ ‫ارز رسمی بانک مرکزی خواهد بود‪.‬‬ ‫توسعه صنعت نفت در نزاع موافقان و مخالفان‬ ‫موافقان‬ ‫دولت نباید ترمز توسعه صنعت نفت باشد‬ ‫تصمیم نهایی برای سرمایه گذاری بر عهده بخش خصوصی‬ ‫مخالفان‬ ‫خرید دکل های حفاری از خارج‪ ،‬ناقض اقتصاد مقاومتی‬ ‫چرا از دکل های حفاری بیکار استفاده نمی شود‬ ‫درباره واردات دکل های حفاری نیز به چش��م می خورد‪.‬‬ ‫امیر مهرزاد – صنعت زیرس�اخت‪ :‬پس از س�فر برخی مدیران نفتی به چین و بروز گمانه ها‬ ‫در روزه��ای گذش��ته مخالفان این خری��د چالش های‬ ‫درب�اره خری�د دکل های حف�اری‪ ،‬موج جدی�دی از انتقادات ب�ه وزارت نفت اغاز ش�د‪ .‬این‬ ‫بس��یاری را ب��رای بخش صنعت نفت رق��م زدند‪ .‬هفته‬ ‫مخالفت ها در حالی ایجاد ش�ده که هنوز اقدام رس�می برای خرید انجام نش�ده است‪ .‬محور‬ ‫گذش��ته هیاتی متشکل از نمایندگان شرکت های نفتی‬ ‫اصلی مخالفان برای نقد خرید دکل های حفاری‪ ،‬توس�عه س�اخت دکل های حفاری در داخل‬ ‫زیرمجموع��ه وزارت نف��ت ب��رای خرید چند دس��تگاه‬ ‫کشور است‪ .‬انها معتقدند براساس قراردادی که به تازگی با یکی از شرکت های روسی منعقد‬ ‫حف��اری دریایی ب��ه چین س��فر کرد و ای��ن در حالی‬ ‫ش�ده‪ ،‬خرید این دکل ها از چین به اقتصاد کش�ور ضربه می زند‪ .‬شرکت روسی قرار است تا ‪2‬‬ ‫اس��ت که س��اخت داخل ‪۵‬دس��تگاه حفاری دریایی از‬ ‫سال اینده ‪ 5‬دکل حفاری به کمک مهندسان ایرانی در خرمشهر بسازد‪.‬‬ ‫سوی ش��رکت های ایرانی در دس��ت اجراست‪ .‬موضوع‬ ‫س��فر برخی مدیران ب��ه چین برای تامین‬ ‫از س��وی دیگر اما برخی کارشناسان معتقدند‪ ،‬دولت‬ ‫دریای��ی صنعت نفت خودکفا ش��ود‪ .‬وی‬ ‫دستگاه های حفاری یکی از پرچالش ترین‬ ‫اگر بخواهد مانع خرید دکل های حفاری از خارج کشور‬ ‫مشارکت‬ ‫با‬ ‫اس��ت‬ ‫قرار‬ ‫که‬ ‫دکلی‬ ‫‪5‬‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫بحث های رس��انه ای در هفته گذشته بود؛‬ ‫در روزهای گذشته‬ ‫شود نقش سیاست گذاری در اقتصاد را رها کرده و ترمز‬ ‫شرایط‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫د‬ ‫ ‬ ‫ش��و‬ ‫ساخته‬ ‫ ها‬ ‫س‬ ‫رو‬ ‫چالش��ی که کارشناس��ان را به دو قس��م‬ ‫مخالفان این خرید‬ ‫توس��عه در صنعت نفت می ش��ود‪ .‬به گفته این دسته از‬ ‫خلیج ف��ارس طراحی ش��ده و قادرند در چالش های بسیاری را تبدیل کرد‪ .‬بخشی از کارشناسان معتقدند‬ ‫کارشناس��ان دولت نباید جلوی پ��ای بخش خصوصی‬ ‫می��دان پ��ارس جنوب��ی فعالی��ت کنند‪ .‬برای بخش صنعت نفت ایران در شرایطی که قرار است با روسیه ‪۵‬‬ ‫س��نگ اندازی کند و بخش خصوصی هم نمی تواند تا ‪2‬‬ ‫موس��وی با بی��ان اینکه پ��س از امضای‬ ‫دکل نفتی بسازد‪ ،‬نیازی به واردات ندارد و‬ ‫رقم زدند‪.‬‬ ‫سال اینده صبر کند تا نخستین تجربه مشترک ایران و‬ ‫قرارداد‪ ،‬نخستین دکل در ‪۲‬سال ساخته هفته گذشته هیاتی عده دیگر واردات را مصداق ارتباط جهانی‬ ‫روسیه در خلیج فارس به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫و تحوی��ل داده خواهد ش��د‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬متشکل از نمایندگان دانس��ته و برای واردات تجهیزات حفاری‬ ‫نفتی‬ ‫ های‬ ‫ت‬ ‫شرک‬ ‫حفاری‬ ‫‹ ‹سناریوی اول ساخت دکل‬ ‫ل‬ ‫ ‬ ‫دک‬ ‫نخس��تین‬ ‫داخ��ل‬ ‫س��اخت‬ ‫میزان‬ ‫در دریا توجیه خود را دارند‪ .‬دسته نخست‬ ‫‪ ۵۸‬درصد اس��ت ک��ه در دکل ه��ای بعد زیرمجموعه وزارت‬ ‫ش��رکت های ایرانی و روس��ی قرارداد ساخت ‪ ۵‬دکل‬ ‫از کارشناس��ان با اشاره به دکل های نفتی‬ ‫حفاری دریایی با هدف اکتش��اف و اس��تخراج نفت در‬ ‫داخلی سازی ان افزایش می یابد‪.‬‬ ‫نفت برای خرید چند بیکار در ایران معتقدند نباید برای واردات‬ ‫میدان ه��ای نفت��ی و گازی خلیج فارس ب��ه ارزش یک‬ ‫وی ب��ه ایج��اد مرک��ز معتب��ر اورهال دستگاه حفاری دریایی دس��تگاه های حفاری در دریا اقدا م کرد و‬ ‫به چین سفر کرد و‬ ‫میلیارد دالر امضا کردند‪ .‬به گزارش گس��ترش صنعت‪،‬‬ ‫(تعمیرات اساس��ی) در خلیج فارس اشاره‬ ‫می توان از دکل های بیکار ایرانی اس��تفاده‬ ‫این در حالی است که‬ ‫این قرارداد با حضور سیداحس��ان موس��وی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫کرد و گفت‪ :‬قرار اس��ت نخس��تین مرکز‬ ‫ک��رد‪ ،‬انه��ا معتقدند در صورت اس��تفاده‬ ‫ساخت داخل ‪۵‬دستگاه‬ ‫شرکت توس��عه سازه های دریایی(تس��دید) و الکساندر‬ ‫اورهال دکل های دریایی و خشکی کشور‬ ‫از دکل ه��ای موجود عالوه ب��ر حمایت از‬ ‫حفاری دریایی از سوی‬ ‫ایلی چوف‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت کاریزه بارایکدی روسیه‬ ‫در خرمشهر راه اندازی شود‪.‬‬ ‫شرکت های ایرانی در دکل داران می توان اینده روشن تری را نیز‬ ‫امضا ش��د‪ ۸۵ .‬درص��د ارزش این قرارداد ی��ک میلیارد‬ ‫با‬ ‫مرکز‬ ‫ای��ن‬ ‫اینکه‬ ‫بی��ان‬ ‫با‬ ‫موس��وی‬ ‫برای صنعت نفت ایران رقم زد‪.‬‬ ‫دست اجراست‪.‬‬ ‫دالری از طرف شرکت روسی تامین می شود‪.‬‬ ‫چینی‬ ‫و‬ ‫روس��ی‬ ‫ های‬ ‫ت‬ ‫ش��رک‬ ‫مشارکت‬ ‫� روی دیگر سکه‬ ‫موضوع سفر برخی‬ ‫ان‬ ‫ساخت‬ ‫شرکت ملی نفت با استفاده از این دکل ها‪،‬‬ ‫تاکنون‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫اضافه‬ ‫ش��د‪،‬‬ ‫خواهد‬ ‫ساخته‬ ‫منتق��دان و مخالفان خرید‪ ،‬این ش��یوه‬ ‫مدیران به چین برای‬ ‫ ها‬ ‫ل‬ ‫دک‬ ‫این‬ ‫در داخل کش��ور را تضمین می کند‪ .‬ساخت‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫اقالم‬ ‫س��اخت‬ ‫برای‬ ‫اقداماتی‬ ‫تامین دکل های حفاری را در حالی ناقض‬ ‫تامین دستگاه های‬ ‫‪ ۲‬س��ال در خرمشهر طول می کشد‪ .‬همچنین با ساخت‬ ‫م��ورد نی��از دکل های حف��اری در داخل‬ ‫اقتصاد مقاومت��ی می دانند که دولت فقط‬ ‫حفاری یکی از‬ ‫این دکل ها‪ ،‬طلسم ساخت دکل های حفاری دریایی در‬ ‫کش��ور انجام ش��ده اما یک مرکز اورهال پرچالش ترین بحث های می تواند سرمایه های داخلی را هدایت کند‪.‬‬ ‫ایران شکسته شده است‪.‬‬ ‫رسانه ای در هفته‬ ‫وی��ژه دکل ه��ای حف��اری ک��ه صاحب‬ ‫با توجه به اینکه دولت نهم اصل‪ ۴۴‬قانون‬ ‫گذشته بود‬ ‫مدیرعامل ش��رکت توسعه سازه های دریایی در ایین‬ ‫الیس��نس های معتبر(تح��ت لیس��انس)‬ ‫اساسی را به تصویب مجلس رساند‪ ،‬دولت‬ ‫دریایی گفت‪ :‬در‬ ‫ ‬ ‫امضای قرارداد س��اخت این دکل های‬ ‫باشد‪ ،‬وجود نداشته است‪.‬‬ ‫دیگر اجازه دخالت در شیوه سرمایه گذاری‬ ‫زمان اغ��از ب��ه کار پارس جنوبی تصور نمی ش��د ایران‬ ‫‹ ‹واردات دکل های نفتی‬ ‫را نداش��ته و فقط می تواند نقش راهبردی‬ ‫بتواند به سرعت در بخش های مختلف صنعت فراساحل‬ ‫ب��ا اینکه س��اخت دکل های حف��اری در ای��ران قرار‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬بر این اساس اگر بخش خصوصی بخواهد‬ ‫همچون حفاری میدان‪ ،‬س��اخت سکو و سایر سازه های‬ ‫اس��ت با همکاری روس ه��ا کلید بخورد ام��ا خبرهایی‬ ‫کااله��ا و تجهیزات م��ورد نیاز خود را از خارج کش��ور‬ ‫مذاکره ایران و بالروس برای فروش نفت و ساخت تجهیزات‬ ‫وزیر نفت با بیان اینکه ایران عالق ‪‎‬ه مند به توس��عه‬ ‫روابط با بالروس در بخش های مختلف است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫محور مذاکره با هیات بالروسی‪ ،‬ساخت تجهیزات و‬ ‫معامالت نفت و فراورده های نفتی بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش صنع��ت به نق��ل از پایگاه‬ ‫اطالع رس��انی وزارت نف��ت‪ ،‬بی��ژن نامدارزنگنه در‬ ‫دیدار با ویتالی ووک‪ ،‬وزیر صنایع جمهوری بالروس‬ ‫اف��زود‪ :‬ما عالقه مند به توس��عه روابط با بالروس در‬ ‫ش��اخه های مختلف هس��تیم به نحوی ک��ه منافع‬ ‫درازمدت دو طرف تامین شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬روزهای پرکاری را در جمهوری اسالمی‬ ‫ایران داشتید و امیدوارم سفری موفق را برای توسعه‬ ‫روابط دو کش��ور به ویژه در بخش اقتصادی داش��ته‬ ‫باشید‪.‬‬ ‫وزیر صنای��ع جمهوری بالروس ک��ه چند روزی‬ ‫است در تهران به سر می برد با محمدرضا نعمت زاده‪،‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و اس��حاق جهانگیری‪،‬‬ ‫معاون اول رییس جمهوری دیدار کرد‪.‬‬ ‫وی در مالقات با جهانگی��ری موفقیت های ایران‬ ‫در سیاست خارجی و برجام را تبریک گفت و افزود‪:‬‬ ‫این دستاورد نتیجه شایس��تگی مسئوالن و صبر و‬ ‫شکیبایی ملت ایران است‪.‬‬ ‫ویتالی ووک همچنین در این دیدار از عالقه مندی‬ ‫کش��ورش ب��رای توس��عه همکاری ها با ای��ران در‬ ‫زمینه‪‎‬ه��ای مختلف ازجمله بخ��ش نفت خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬بالروس امادگی دارد با ایران در حوزه پاالیش‬ ‫نفت و صادرات محصوالت پتروشیمی همکاری کند‪.‬‬ ‫بالروس کش��وری دور از دریا و در اروپاست که با‬ ‫کشورهای روسیه‪ ،‬اوکراین‪ ،‬لهستان‪ ،‬لیتوانی و لتونی‬ ‫هم مرز و پایتخت ان شهر مینسک است‪.‬‬ ‫تامی��ن کند تنه��ا مانعی که دول��ت می تواند پیش پای‬ ‫انه��ا بگذارد‪ ،‬تعرفه واردات اس��ت؛ تعرفه ای که با هدف‬ ‫حمایت از تولیدات داخلی تعریف می شود‪ .‬دولت برای‬ ‫جلوگیری از واردات‪ ،‬مش��وق هایی را به تولیدکنندگان‬ ‫داخلی ارائه می کند تا انها از واردات چشم پوش��ی کرده‬ ‫و دولت ه��م بتواند از این طریق سیاس��ت های ابالغی‬ ‫اقتص��اد مقاومت��ی را اجرا کند‪ .‬مان��ع دیگری که پیش‬ ‫روی بخ��ش خصوصی برای تامین کاال از خارج کش��ور‬ ‫وجود دارد‪ ،‬تعرفه واردات اس��ت‪ .‬این تعرفه در دو جبهه‬ ‫می تواند نقش حمایت از تولیدات داخل را داشته باشد‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر اینکه پرداخت تعرف��ه واردات نقش بازدارنده‬ ‫ب��رای تامین تجهیزات از خارج دارد‪ ،‬مبلغ تعرفه نیز به‬ ‫صندوق مش��وقات دولت برای حمای��ت از تولید داخل‬ ‫وارد می ش��ود‪ .‬بر این اساس اگر باز هم بخش خصوصی‬ ‫بخواهد از خارج کش��ور محصوالت م��ورد نیاز را تامین‬ ‫کند‪ ،‬دولت می تواند ب��ا تعرفه واردات از تولیدکنندگان‬ ‫داخلی حمایت کند‪.‬‬ ‫با این حال دس��ته دیگری از کارشناس��ان از واردات‬ ‫حمایت نمی کنند اما معتقدن��د زمان اقتصاد جزیره ای‬ ‫گذش��ته و دول��ت نباید ب��رای بخش خصوص��ی ترمز‬ ‫توسعه باش��د‪ .‬همان طور که در اخبار مربوط به امضای‬ ‫قرارداد با ش��رکت روسی برای ساخت دکل های حفاری‬ ‫در دری��ا امده بود‪ ،‬س��اخت این ‪ ۵‬دکل حدود ‪ ۲‬س��ال‬ ‫طول خواهد کشید‪ .‬پرسشی که این دسته از کارشناسان‬ ‫مطرح می کنند درباره نقش دولت در توس��عه است‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر ایا می توان از دولت توقع داشت مانع خرید‬ ‫دستگاه های حفاری بخش خصوصی شود؟‬ ‫بر اس��اس این گزارش باید در نظر داشت که ساخت‬ ‫دکل های حفاری در داخل کش��ور به کمک روس��یه در‬ ‫کمترین زمان براوردشده حدود ‪۲‬سال طول می کشد و‬ ‫نمی توان به بخش خصوصی گفت که باید دو سال صبر‬ ‫کند تا دانش فنی به کشور منتقل شود و بعد سازندگان‬ ‫داخلی بتوانند نخستین تجربه های شان را روی اب های‬ ‫خلیج فارس ش��ناور کنند‪ .‬همچنین وجه دیگری که در‬ ‫این انتقادات نادیده گرفته شده‪ ،‬این است که هنوز اقدام‬ ‫جدی برای خرید دکل های حفاری انجام نش��ده و این‬ ‫انتقادات براساس برخی گمانه هاست‪.‬‬ ‫ایران و روسیه تفاهمنامه گازی امضا کردند‬ ‫شرکت ملی گاز ایران و شرکت گازپروم روسیه در‬ ‫حضور دبیر ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران‬ ‫و روس��یه و وزیر انرژی روس��یه تفاهمنامه همکاری‬ ‫امضا کردند‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا عراق��ی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ملی گاز‬ ‫ایران و الکساندر مدودوف‪ ،‬معاون مدیرعامل شرکت‬ ‫گازپروم در حضور محمود واعظی و الکس��اندر نواک‬ ‫این تفاهمنامه همکاری را امضا کردند‪.‬‬ ‫ی‬ ‫هیات��ی ‪ ٣٠‬نفره از ش��رکت گازپروم روس��یه د ‪‎‬‬ ‫پارس��ال در س��طوح مدیریت��ی و کارشناس��ی ب��ه‬ ‫سرپرستی معاون مدیرعامل این شرکت به ایران امد‬ ‫و نخستین نشست همکاری شرکت ملی گاز ایران با‬ ‫این شرکت برگزار شد‪.‬‬ ‫به دلیل گسترده بودن حوزه های کاری صنعت گاز‬ ‫در طول این مذاکرات تصمیم گرفته ش��د ‪ 5‬کارگروه‬ ‫تعریف ش��ود؛ این کارگروه ه��ا در بخش تجارت گاز‪،‬‬ ‫تحقیق و توسعه‪ ،‬تولید و اجرای پروژه های مشترک‪،‬‬ ‫کاربری گاز و‪ ...‬تعریف و در قالب ان مذاکراتی انجام‬ ‫شد‪ .‬در این نشس��ت‪ ،‬طرح های اماده سرمایه گذاری‬ ‫در ایران تشریح و اعالم شد که ایران برای بخش های‬ ‫زیرساختی و اصلی خود در شرکت ملی گاز امادگی‬ ‫جذب بیش از ‪۶۲‬میلیارد دالر س��رمایه گذاری را در‬ ‫سال های اینده دارد‪.‬‬ ‫ش��رکت نفت مناطق مرکزی نفت ایران و گازپروم‬ ‫نف��ت روس��یه تفاهمنام��ه مطالعه دو می��دان نفتی‬ ‫چنگوله و چشمه خوش در غرب کشور را نیز چندی‬ ‫پی��ش امض��ا کردند‪ .‬س��لبعلی کریم��ی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت نفت مناطق مرکزی و «الکساندر دوک اوف»‬ ‫مدیرعامل شرکت گازپروم نفت روسیه این تفاهمنامه‬ ‫مطالعاتی را امضا کردند‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ 5‬دی ‪ 25 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 25‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 13‬پیاپی ‪1986‬‬ ‫خبر‬ ‫جذب سرمایه گذاری‬ ‫در زیدون‬ ‫بررسی «گسترش صنعت » از نحوه واگذاری زمین در شهرک های صنعتی‬ ‫ق��رارداد دریافت و انتقال‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫اراض��ی در ش��هرک های‬ ‫صنایع کوچک‬ ‫صنعت��ی تنه��ا می��ان دو‬ ‫ط��رف‪ ،‬س��رمایه گذار و‬ ‫ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی استانی منعقد می شود از این رو به شخص ثالث‬ ‫یا مشاوران امالک در نواحی صنعتی نیاز نیست‪ .‬زمانی‬ ‫که صاحبان صنایع برای دریافت زمین در ش��هرک های‬ ‫صنعتی اقدام می کنند اطمینان دارند که با یک شرکت‬ ‫دولت��ی طرف قرارداد هس��تند‪ .‬به ع�لاوه اینکه تامین‬ ‫زیرساخت ها برعهده شرکت شهرک های صنعتی است‪.‬‬ ‫این گونه می شود که تنها دغدغه صاحبان صنایع تولید‬ ‫صنعتی خواهد ش��د‪ .‬به عالوه اینکه قیمت زمین ها در‬ ‫ش��هرک های صنعتی چندان گران نمی ش��ود و تنها در‬ ‫برخی از ش��هرک های صنعتی پرتقاضا به نسبت درجه‬ ‫توسعه یافتگی منطقه ممکن است درصد ناچیزی باالتر‬ ‫رود‪ .‬تمامی این موارد باعث ایجاد امنیت سرمایه گذاری‬ ‫در محدوده ش��هرک های صنعتی برای صاحبان صنایع‬ ‫خواهد شد‪ .‬یکی از خبرهایی که در عین تکراری بودن‬ ‫برای مردم مالل اور نیز ش��ده اس��ت ماجرای فساد های‬ ‫بی شمار اقتصادی یا سوداگری زمین است‪ .‬شاید بسیار‬ ‫شنیده باشید که فردی یک زمین را به چند نفر فروخته‬ ‫اس��ت یا تخلف هایی در برخی از دفاتر مشاور امالک به‬ ‫وج��ود امده که متضرر اصلی م��ردم و صاحبان امالک‬ ‫بودند‪ .‬کم نیس��تند افرادی ک��ه برای تهیه یک زمین یا‬ ‫ملک خاص ب��ه منظور فعالیت کارگاه��ی و تولیدی یا‬ ‫تجاری دچار برخی از مشکالتی می شوند که به فکرشان‬ ‫نیز خطور نمی کرد‪ .‬ممکن است در این میان سوال شود‬ ‫که چه باید کرد که صاحبان صنایعی که نیاز به اجاره یا‬ ‫خرید زمین یا ملکی دارند دچار مش��کالت این چنینی‬ ‫نشوند و روند تولید انها به مخاطره نیفتد‪ .‬شاید در پاسخ‬ ‫بتوان گفت که باید از افراد و مش��اوران امالک مطمئن‬ ‫زمین را بخرند تا گرفتار دالالن زمین نشوند‪ .‬اما ممکن‬ ‫اس��ت باز هم سوال شود که در شهرک های صنعتی که‬ ‫ب��ه صورت مداوم زمی��ن و اراضی در اختی��ار صاحبان‬ ‫صنایع قرار می گیرد ایا نمونه های س��وداگری زمین نیز‬ ‫ش��نیده شده اس��ت و صاحبان صنایع در انجا نیز باید‬ ‫جای پای مشاوران امالک را ببیند؟ قبل از اینکه پاسخ‬ ‫این سوال داده ش��ود باید این نکته را از ذهن بگذرانیم‬ ‫ک��ه نخس��تین مولفه رونق و توس��عه صنعت��ی امنیت‬ ‫س��رمایه گذاری است که ش��هرک های صنعتی توانسته‬ ‫اس��ت برای واحدهای صنعتی مس��تقر در انجا را ایجاد‬ ‫کند‪ .‬امنیتی که هم از بابت تامین زیرس��اخت های الزم‬ ‫اس��ت هم بس��تری را در بطن خود جای داده است که‬ ‫ج��ای هرگونه ش��ک و تردی��د درباره وج��ود داللی و‬ ‫س��وداگری زمین را به صفر می رس��اند‪ .‬مصطفی امره‪،‬‬ ‫اینجا خبری از دالالن نیست‬ ‫مرتضی دارایی‪:‬‬ ‫افزایش قیمت زمین های شهرک های صنعتی تابع‬ ‫اختیارات ویژه است‬ ‫مصطفی امره‪:‬‬ ‫در مناطق کمتر توسعه یافته حمایت های ویژه ای از‬ ‫صنعتگران می شود‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی در‬ ‫ای��ن زمینه به گس��ترش صنعت گفت‪ :‬نق��ل و انتقال‬ ‫امالک در ش��هرک های صنعتی تابع شرایط و ضوابطی‬ ‫اس��ت که ش��رکت ش��هرک های اس��تانی ان را تعیین‬ ‫می کند‪ .‬این مهم باعث می ش��ود ک��ه از داللی و بورس‬ ‫خرید و فروش زمین در شهرک های صنعتی جلوگیری‬ ‫ش��ود‪ .‬وی درباره نبود مشاوران امالک در شهرک های‬ ‫صنعت��ی نیز گفت‪ :‬واحدهای صنعت��ی که در زمین در‬ ‫اختیار خود نمی خواهند فعالیت تولیدی داش��ته باشند‬ ‫باید به شرکت ش��هرک های صنعتی اطالع دهند تا ان‬ ‫زمین از س��وی ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی به فرد‬ ‫دیگری واگذار شود‪ .‬از این رو ضرورتی برای وجود بنگاه‬ ‫ام�لاک در ش��هرک های صنعت��ی دیده نمی ش��ود‪ .‬به‬ ‫عبارتی‪ ،‬حق انتقال با هماهنگی ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی انجام می شود‪ .‬البته ممکن است واحد صنعتی‬ ‫زمی��ن را دریاف��ت کرده اما قادر به نصب ماش��ین االت‬ ‫تولی��د نباش��د در ان صورت نیز با هماهنگی ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی فرایند انتقال زمین انجام می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان مرکزی‬ ‫درباره قیمت زمین در ش��هرک های صنعتی نیز گفت‪:‬‬ ‫انتقال س��ند به واحد صنعتی چند ش��رط دارد؛ نخست‬ ‫اینکه واحد صنعتی باید به بهره برداری رس��یده باش��د‪.‬‬ ‫س��پس س��ند تفکیکی و پروانه بهره برداری ان تکمیل‬ ‫شود و پس از پرداخت قیمت منطقه ای زمین‪ ،‬ملک به‬ ‫واح��د صنعتی منتقل می ش��ود‪ .‬به عبارت��ی تا پیش از‬ ‫دریاف��ت پروان��ه بهره ب��رداری‪ ،‬زمین در ش��هرک های‬ ‫صنعتی ب��ه صاحبان صنایع منتقل نمی ش��ود‪ .‬این امر‬ ‫باعث جلوگیری از رشد داللی می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹چگونگی محاسبه قیمت‬ ‫ام��ره با بی��ان اینکه هدف نهایی حمای��ت از تولید و‬ ‫جلوگی��ری از افزای��ش غیرطبیع��ی قیم��ت زمین در‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬در ش��هرک های‬ ‫صنعتی زمین فروخته نمی ش��ود بلکه ق��راردادی که با‬ ‫واحده��ای صنعتی منعقد می ش��ود ق��رارداد واگذاری‬ ‫حق انتفاع از تاسیس��ات ش��هرک های صنعتی است‪ .‬به‬ ‫عالوه اینکه زمین در شهرک های صنعتی قیمت چندان‬ ‫باالیی ن��دارد‪ .‬وی درب��اره نحوه تعیی��ن قیمت زمین‬ ‫در ش��هرک های صنعتی نیز گف��ت‪ :‬در ابتدای طراحی‬ ‫هر ش��هرک صنعتی مش��خص می ش��ود که چه میزان‬ ‫تاسیس��ات زیرساختی در ان شهرک صنعتی نیاز است‪.‬‬ ‫پس از تعیین انواع زیرس��اخت های الزم‪ ،‬حجم و مبلغ‬ ‫نهایی مشخص می ش��ود‪ .‬رقمی که به دست می اید بر‬ ‫متراژ زمین های قابل واگذاری تقس��یم می شود‪ .‬عددی‬ ‫که از این تقس��یم به دس��ت می اید پای��ه قیمت گذاری‬ ‫حقوق انتفاع در شهرک های صنعتی خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی‬ ‫گف��ت‪ :‬از انج ا ک��ه حمایت از واحده��ای صنعتی برای‬ ‫اس��تقرار در ش��هرک های صنعتی جزو اه��داف تعیین‬ ‫شده اس��ت به طور معمول قیمت واگذاری زمین کمتر‬ ‫از قیمت تمام ش��ده ان اس��ت‪ .‬به ویژه در مناطق کمتر‬ ‫توسعه یافته حمایت های ویژه ای از صنعتگران می شود‪.‬‬ ‫امره درباره امنیت سرمایه گذاری برای صاحبان صنایع‬ ‫در نتیج��ه وضع قوانین دریافت زمین در ش��هرک های‬ ‫صنعتی گفت‪ :‬زمان��ی که صاحبان صنایع برای دریافت‬ ‫زمین در ش��هرک های صنعتی اقدام می کنند اطمینان‬ ‫دارند که با یک ش��رکت دولتی طرف قرارداد هس��تند‪.‬‬ ‫از این رو اگر زمین ها معارضی داش��ته باش��ند شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی ان را پیگیری می کند‪ .‬همچنین‬ ‫تامین زیرساخت ها برعهده شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫است‪ .‬این گونه می شود که تنها دغدغه صاحبان صنایع‬ ‫تولید صنعتی خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹موانع ورود دالالن زمین‬ ‫یک��ی از مزیت های فعالی��ت واحده��ای تولیدی در‬ ‫شهرک های صنعتی دستیابی به امتیازات ویژه ای است‬ ‫که شرکت شهرک های صنعتی استانی برای انها در قالب‬ ‫دریاف��ت زمین در نظر می گیرد‪ .‬به عبارتی کارافرینان و‬ ‫سرمایه گذاران در داخل ش��هرک های صنعتی نه تنها با‬ ‫مشکالتی از جنس داللی و احتمال کالهبرداری مواجه‬ ‫نیستند بلکه خواهند توانست زمینی با قیمت ارزان و با‬ ‫ش��رایط مطلوب دریافت کنند‪ .‬معامله ای نیز که منعقد‬ ‫می شود به ش��خص ثالثی نیاز ندارد و تنها سرمایه گذار‬ ‫و شرکت ش��هرک های صنعتی با همدیگر وارد مذاکره‬ ‫می ش��وند‪ .‬درباره انتقال زمین نیز به همین شکل است‪.‬‬ ‫خریدار‪ ،‬ش��خص ثالث یا واسطه یا مشاور امالک در این‬ ‫نوع قراردادها حضور ندارند‪ .‬مرتضی دارایی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی استان ایالم در این زمینه‬ ‫به گسترش صنعت گفت‪ :‬تا زمانی که روند انتقال زمین‬ ‫با ضوابط شرکت شهرک های صنعتی اجرا نشود‪ ،‬خریدار‬ ‫دیگری به رسمیت شناخته نمی ش��ود‪ .‬دستورالعمل ها‬ ‫نی��ز به نحوی ثبت ش��ده که جلوی داللی و دادوس��تد‬ ‫گرفته شود‪ .‬به عبارتی تولید صنعتی هدف نهایی است و‬ ‫از این رو تمامی قوانین سختگیرانه برای این منظور است‬ ‫تا س��وداگری ش��کل نگیرد‪ .‬دارایی درباره مشوق های‬ ‫دریافت زمین در ش��هرک های صنعت��ی و ارتباط ان با‬ ‫جلوگی��ری از داللی نیز گفت‪ :‬افزایش قیمت زمین های‬ ‫ش��هرک های صنعتی تابع اختیارات خاصی اس��ت‪ .‬در‬ ‫برخی اوقات و سال ها قیمت زمین ها هیچ گونه تغییری‬ ‫نمی کن��د‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬در س��ال اقتص��اد مقاومتی‬ ‫قیمت زمین ها در شهرک های صنعتی افزایش نداشت‪.‬‬ ‫ل اگر در نظر بگیریم که نرخ تورم یک زمین نس��بت‬ ‫حا ‬ ‫به سال گذشته صفر باشد پس نمی تواند به یک باره نیز‬ ‫افزایش پیدا کند‪ .‬از این رو زمینه دادوستد و داللی نیز‬ ‫ایجاد نمی شود‪ .‬وی افزود‪ :‬در کنار افزایش نیافتن قیمت‬ ‫زمین‪ ،‬بخشودگی تا ‪۷۰‬درصد نیز شامل حال واحدهای‬ ‫صنعتی می شود‪ .‬عالوه بر این معافیت های مالیاتی برای‬ ‫واحدهای صنعتی درنظر گرفته می ش��ود‪ .‬البته ممکن‬ ‫اس��ت در کمت��ر از ‪۱۰‬درصد ش��هرک های صنعتی در‬ ‫سال افزایش قیمتی وضع ش��ود که البته دستورالعمل‬ ‫ان با نظر کارش��ناس رس��می قوه قضاییه‪ ،‬هیات مدیره‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی و تایید نهایی مدیرعامل‬ ‫س��ازمان صنایع کوچ��ک عملی می ش��ود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت شهرک های صنعتی استان ایالم افزود‪ :‬افزایش‬ ‫قیمت در ش��هرک های صنعتی بستگی به شاخص هایی‬ ‫همچ��ون تقاضامحوری‪ ،‬میزان زمی��ن باقی مانده در ان‬ ‫ش��هرک صنعتی‪ ،‬س��طح منطقه از لح��اظ برخورداری‬ ‫و توس��عه یافتگی سیاس��ت های اقتصادی کش��ور دارد‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬زمین در پرتقاضاترین ش��هرک صنعتی‬ ‫ایالم در هر متراژ ‪۷۵‬هزار تومان قیمت گذاری ش��ده اما‬ ‫در منطق��ه مهران در هر متر ‪ ۳۱‬هزار تومان اس��ت که‬ ‫با تخفیف به ‪ ۱۵‬هزار تومان نیز می رس��د که به صورت‬ ‫نقد و اقس��اط (‪ ۳‬تا ‪ ۴‬س��ال) واگذار می شود‪ .‬این روش‬ ‫و ضوابط انتقال زمین باع��ث جلوگیری از وجود داللی‬ ‫و س��وداگری زمین خواهد ش��د‪ .‬به گزارش گس��ترش‬ ‫صنعت س��ازمان های توس��عه ای و حمایت��ی می توانند‬ ‫زمینه تولید و توس��عه صنعتی را تا انجا برای واحدهای‬ ‫صنعتی گسترده کنند که تنها دغدغه انها افزایش تولید‬ ‫باش��د‪ .‬این حمایت ها از ایجاد مش��وق ها اغاز می شود‬ ‫و به ضوابطی می رس��د که امکان ایجاد مش��کل را برای‬ ‫واحدهای صنعتی به حداقل می رساند‪ .‬صحیح است که‬ ‫ممکن اس��ت واحدهای تولیدی مش��کالتی نیز داشته‬ ‫باش��ند اما همین که دغدغه ایجاد زیرساخت ها و تهیه‬ ‫زمین را ندارند نوعی امنیت را در حرفه خود احس��اس‬ ‫می کنن��د که رفته رفته به کاهش معضالت صنعتی انها‬ ‫نیز خواهد انجامید‪.‬‬ ‫تامین برق تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی خیام نیشابور‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی از بهره برداری‬ ‫پروژه تامین برق تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی خیام نیشابور خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی خراس��ان رض��وی‪ ،‬مس��عود مهدی زاده مقدم گفت‪ :‬ب��رای انجام این‬ ‫پ��روژه ‪ 304‬میلیون ریال از محل اعتبارات ملی هزینه ش��ده اس��ت‪ .‬رییس‬ ‫هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬پروژه های عمرانی در راستای رشد و توسعه اقتصادی‪ ،‬صنعتی و حمایت‬ ‫از س��رمایه گذاران انجام شده و در راستای منویات رهبر معظم و دولت تدبیر‬ ‫و امی��د در حوزه اقتصادی و بخش صنعت اس��ت‪ .‬مهدی زاده مقدم افزود‪ :‬این‬ ‫پ��روژه عمرانی با حجم عملیات ‪ 500‬متر ش��بکه فش��ار متوس��ط و با انجام‬ ‫عملی��ات نص��ب‪ ،‬ازمایش و راه اندازی ترانس انجام ش��ده اس��ت که با نصب‬ ‫ای��ن ترانس ها انجام ب��ه موقع برنامه های تعمیرات‪ ،‬نگه��داری و قدرت مانور‬ ‫در ش��بکه نیز ارتقا می یابد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫خراس��ان رضوی تصریح کرد‪ :‬ش��هرک صنعتی خیام نیش��ابور در زمینی به‬ ‫مساحت ‪ 246‬هکتار ایجاد شده که با توجه به شرایط مناسب ان‪ ،‬بستر الزم‬ ‫برای سرمایه گذاران فراهم است‪.‬‬ ‫مهدی زاده مق��دم تاکید کرد‪ :‬عملیات اجرای زیرس��اخت در ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی با هدف کاهش دغدغه تولیدکنندگان و صنعتگران و در جهت‬ ‫تکمیل و تجهیز شهرک ها و نواحی صنعتی انجام می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اس��تان خراسان رضوی گفت‪ :‬این‬ ‫شهرک فضای مناسبی برای کسب وکار دارد و در حال حاضر با استقرار ‪233‬‬ ‫واحد صنعتی بهره برداری ش��ده و افزون بر ‪6‬هزار و ‪ 275‬نفر در ان مش��غول‬ ‫به کار است‪.‬‬ ‫‹ ‹برگزاری دوره اموزش�ی حفاظت از‬ ‫گفتار تلفنی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی خراسان‬ ‫رضوی همچنین از برگزاری دوره اموزشی حفاظت‬ ‫ت خبر داد و گفت‪ :‬کارکنان شرکت باید‬ ‫از گفتار و تخلیه تلفنی در این شرک ‬ ‫از هرگونه ارائه اطالعات به افرادی که هویت انها برای ش��ان مشخص و محرز‬ ‫نش��ده اس��ت خودداری و از دادن هرگونه اطالعات درب��اره مدیر‪ ،‬کارکنان و‬ ‫ح��وزه کاری‪ ،‬به صورت تلفنی پرهیز کنن��د‪ .‬مهدی زاده مقدم تاکید کرد‪ :‬این‬ ‫دوره اموزش��ی با هدف اش��نایی مدیران و کارکنان ش��رکت با حفظ اسرار و‬ ‫اطالعات و حفاظت در گفتار برگزار شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خوزستان گفت‪:‬‬ ‫ش��هرک و ناحیه صنعتی شهرستان زیدون اماده هرگونه‬ ‫س��رمایه گذاری اس��ت و مجموعه ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی خوزس��تان حمایت ه��ای الزم را ب��رای جذب‬ ‫سرمایه گذاران دارد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی خوزس��تان‪ ،‬حبی��ب اهلل‬ ‫کش��ت زر‪ ،‬نماینده مردم بهبهان و اغاج��اری در مجلس‬ ‫شورای اسالمی با مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫خوزستان دیدار کرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم بهبهان و اغاجاری در این دیدار با اش��اره‬ ‫به موضوع اختصاص س��همی از مالیات ارزش افزوده برای‬ ‫واحدهای تولیدی مس��تقر در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫به منظور خدمات رس��انی در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬در شهرک صنعتی بهبهان و ناحیه صنعتی‬ ‫زیدون ظرفیت های مناس��بی برای س��رمایه گذاری وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫کش��ت زر گفت‪ :‬از ط��رح اختصاص س��همی از مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده ب��ه ش��هرک ها و نواحی صنعت��ی حمایت‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫همچنی��ن اخ�لاق محمدی��ان‪ ،‬ریی��س هیات مدیره و‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی خوزستان ضمن‬ ‫ارائه گزارش از وضعیت ش��هرک صنعتی بهبهان و ناحیه‬ ‫صنعت��ی زیدون گف��ت‪ :‬ش��هرک و ناحی��ه صنعتی این‬ ‫شهرس��تان اماده هرگونه سرمایه گذاری است و مجموعه‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی خوزستان حمایت های الزم را‬ ‫برای جذب سرمایه گذاران دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹توان نخبگان برای مشکالت صنایع‬ ‫این در حالی اس��ت که مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی در دیدار با رییس بنیاد نخبگان خوزس��تان نیز‬ ‫بر اس��تفاده از ظرفیت نخبگان در رفع موانع و مش��کالت‬ ‫صنعت تاکید کرد‪.‬‬ ‫اخالق محمدیان ضمن اشاره بر اینکه باید از توانمندی‬ ‫و دانش نخبگان در راستای رفع موانع و مشکالت صنعت‬ ‫در اس��تان به خوبی اس��تفاده کرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬از این طریق‬ ‫می توان به رفع نیازهای فناورانه واحدهای تولیدی کمک‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی خوزستان در‬ ‫ادامه اذعان کرد‪ :‬ماش��ین االت واحدهای صنعتی نیازمند‬ ‫فناوری ه��ای مدرن و پیش��رفته برای تولید هس��تند که‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی خوزس��تان برای توسعه این‬ ‫بخش همکاری الزم را با بنیاد نخبگان اس��تان در جهت‬ ‫شناسایی نخبگان صنعت اغاز کرده است‪.‬‬ ‫در این نشس��ت رییس بنیاد نخبگان خوزس��تان گفت‪:‬‬ ‫با توجه به تفاهمنامه منعقد ش��ده با شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی خوزس��تان‪ ،‬شناس��ایی و پایش نخب��گان حوزه‬ ‫صنعت انجام شده است‪.‬‬ ‫علیرضا زراسوندی افزود‪ :‬ما در حال تدوین دستورالعمل‬ ‫ویژه ای در این زمینه هستیم که نخبگان حوزه صنعت از‬ ‫حمایت های بنیاد بهره مند شوند‪.‬‬ ‫ایجاد زیرساخت های صنعتی‬ ‫در استان البرز‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی البرز گفت‪:‬‬ ‫ایجاد زیرس��اخت ها در ش��هرک ها صنعتی اس��تان البرز‬ ‫شتاب مناسبی گرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت ب��ه نقل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی اس��تان الب��رز‪ ،‬جهانگیر‬ ‫شاهمرادی گفت‪ :‬امید واریم شتابی که در سال ‪ 1395‬در‬ ‫تامین زیرساخت ها صنعتی در پیش گرفته شده ادامه یابد‬ ‫تا کاستی های گذشته جبران شود‪.‬‬ ‫وی اقدامات انجام ش��ده زیست محیطی در شهرک های‬ ‫صنعتی استان البرز را مطلوب ارزیابی کرد و افزود‪ :‬وجود‬ ‫تصفیه خانه ها باعث خواهد شد که فعالیت های صنعتی با‬ ‫حفظ محیط زیست پیش برود‪.‬‬ ‫ش��اهمرادی تصریح کرد‪ :‬زمین های صنعتی در اس��تان‬ ‫برای جذب س��رمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم شده‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬در هر منطقه نمی توان ش��هرک صنعتی ایجاد‬ ‫ک��رد بلکه در صورت وجود ظرفیتی در این مناطق انها را‬ ‫به سمت ایجاد خوشه صنعتی هدایت کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تصفیه خانه ها موجودات زند ه هستند‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬باید به خوبی از تصفیه خانه ها نگهداری ش��ود‬ ‫و ش��رکت های خدمات��ی در این ب��اره توجیه ش��وند چرا‬ ‫که ش��رکت ش��هرک های صنعتی تنها یک ب��ار می تواند‬ ‫تصفیه خانه بسازد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی البرز با تاکید‬ ‫بر اینکه ما مس��ئول صیانت از س��رمایه گذاری های انجام‬ ‫شده در شهرک های صنعتی هستیم‪ ،‬افزود‪ :‬باید به مسائل‬ ‫ایمنی در شهرک ها و نواحی صنعتی توجه ویژه شود و به‬ ‫همین دلیل تش��کیل کارگروه ایمنی و بهداشت در انها با‬ ‫جدیت دنبال شود‪.‬‬ ‫ش��اهمرادی با تاکید بر اینکه تامین اب از اولویت های‬ ‫اصلی ش��رکت است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هرچه به پیش می رویم بر‬ ‫شدت بحران اب افزوده می شود بنابراین باید از هدررفت‬ ‫اب جلوگیری کنیم و برای تامین اب برنامه ریزی داش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 5‬دی ‪ 25 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 25‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 13‬پیاپی ‪1986‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تجربه های کارافرینی‬ ‫یک کسب وکار رویایی‬ ‫زمانی که برای ش��خصی داس��تان می گویی��م در حقیقت به‬ ‫مغ��ز او پیام می دهیم که تو قرار نیس��ت به زحمت بیفتی‪ ،‬قرار‬ ‫نیست کاری کنی‪ ،‬پس راحت باش و گوش کن‪ .‬استرس را از او‬ ‫می گیریم و ارامش را به او می دهیم‪ ،‬س��پس در البالی داستان‪،‬‬ ‫مطالب خودمان را به او انتقال می دهیم‪.‬‬ ‫ام��روزه ثابت ش��ده ک��ه مان��دگاری داس��تان ها و خاطرات و‬ ‫ی انها بیش��تر از نحوه تدریس و نگارش خش��ک‪ ،‬دارای‬ ‫یادگیر ‬ ‫چارچوب است‪ .‬ما نیز قصد داریم تا در این شماره و شماره های‬ ‫بع�� د روزنامه گس��ترش صنعت و در همین صفح��ه تجربه های‬ ‫کارافرینان کسب و کارهای کوچک را در قالب داستان و خاطره ‬ ‫برای عالقه مندان منتشر کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مطالعه موردی اول‬ ‫دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد و ترم اول دانشگاه بودم که‬ ‫موفق ش��دم در چند دانش��گاه دروس کارگاهی را تدریس کنم‪.‬‬ ‫موفقیت بزرگی بود؛ اما هیچ گاه فکر نمی کردم این شروع رویایی‬ ‫و زیبا چقدر می تواند بد تمام شود‪ .‬در همان روزهای اول بود که‬ ‫با یکی از اس��تادان اشنا شدم که در رشته عمران در دانشگاه ها‬ ‫کارگاه برگزار می کرد و می گفتند از لحاظ علمی بس��یار توانمند‬ ‫اس��ت‪ .‬یک روز داخل اتاق اس��تادان نشسته بودیم که ایشان به‬ ‫من پیشنهاد دادند سرپرستی بخش معماری یک تیم دانشگاهی‬ ‫اعزامی به مسابقات کشوری را قبول کنم‪ .‬قرار شد من طرح یک‬ ‫پل را بدهم‪ .‬وقتی تمام ش��د گفتم این پل باید رنگ امیزی شود‬ ‫و به نظرم زرد رنگ شود‪ .‬گفتند طبق مقررات مسابقات استفاده‬ ‫از مواد ش��یمیایی مجاز نیس��ت و باید از مواد طبیعی اس��تفاده‬ ‫ش��و د بنابراین نمی شود‪ .‬به ایشان گفتم شما که تا این حد بتن‬ ‫را می شناسید‪ ،‬اختراعی کنید که بتن رنگی شود! از اینجا اولین‬ ‫جرقه های ایده ما شکل گرفت‪.‬‬ ‫رفتیم مس��ابقات و توانس��تیم مقام سوم کش��ور را در بخش‬ ‫معماری به دست اوریم‪ .‬بعد از برگشت به مسابقات اصرار کردم‬ ‫ک��ه این ایده را ثبت اختراع کنیم و تم��ام مراحل ثبت را انجام‬ ‫دادم و ایده مان به صورت ‪ 50-50‬در اصفهان ثبت شد‪.‬‬ ‫بع��د از ثبت ایده‪ ،‬به ایش��ان پیش��نهاد ایجاد یک ش��رکت و‬ ‫کس��ب وکار را دادم‪ .‬به دلیل مشغله‪ ،‬ایشان تمایل چندانی برای‬ ‫ثبت شرکت و راه اندازی یک کسب وکار نداشتند‪ ،‬اما قرار شد در‬ ‫این زمینه فکر و درصد سهام هر نفر را مشخص کنیم‪ .‬در نهایت‬ ‫چ��ون اورده نقدی من خیلی ک��م بود و چون خانم بودم و اداره‬ ‫کارگاه برایم کمی س��خت بود‪ ،‬پیشنهاد دادم ‪20‬درصد سهام به‬ ‫من تعلق بگیرد‪ .‬در مدت کوتاهی شروع به تحقیق کردم‪ .‬بیشتر‬ ‫دنبال دریافت وام بودم‪ .‬به کمیته امداد مراجعه کردم و شرایطم‬ ‫را توضیح داد م و قرار شد ‪7‬میلیون تومان وام دریافت کنم‪ .‬نیمی‬ ‫از این وام را به شریکم دادم و ‪20‬درصد سهام شرکت را گرفتم‪.‬‬ ‫البته چون ش��رکت س��هامی خاص بود‪ ،‬باید ‪ 3‬نفر می شدیم‪5 .‬‬ ‫درصد از سهام را به یکی از اشنایان شریکم دادیم که در کارهای‬ ‫ت شکل گرفت‪.‬‬ ‫اجرایی کمک مان می کرد و بدین ترتیب ش��رک ‬ ‫ساختار ش��رکت به این شکل بود که ش��ریکم مدیرعامل بود و‬ ‫من رییس هیات مدیره و سهامدار‪ ،‬ولی حق امضا دو نفره بود‪.‬‬ ‫ش��روع به فعالیت کردیم و وارد ش��هرک علم��ی و تحقیقاتی‬ ‫ش��دیم‪ .‬از هم��ان ابتدا م��ن ‪100‬درصد وقت��م را روی این کار‬ ‫گذاشتم و دیگر دانشگاه نرفتم؛ نه برای ادامه تحصیلم و نه برای‬ ‫تدریس‪ ،‬اما ش��ریکم با اینکه مدیرعامل بود‪ ،‬دانشگاه را همچنان‬ ‫ادامه داد‪ ،‬کارشناس��ی ارش��د قبول ش��د و ثبت نام کرد‪ .‬در یک‬ ‫شرکت دیگر هم مدیرعامل بود‪ ،‬اما باتوجه به قوانین که یک نفر‬ ‫نمی تواند در دو ش��رکت مدیرعامل باشد‪ ،‬فقط سهامدار شرکت‬ ‫دومی شد‪ ،‬ولی مدیریت ش��رکت دوم را همچنان داشت‪ .‬به هر‬ ‫حال پس از تاس��یس ش��رکت یک س��ری تجهیزات خریدیم به‬ ‫صورت چکی‪ ،‬که بعد متوجه شدم شریکم در عمل هیچ اورده ای‬ ‫نداش��ته و با اس��تفاده از پیش پرداخت پروژه های ش��رکت این‬ ‫تجهیزات را خریده اس��ت‪ .‬از انجا که کالس های علمی متعددی‬ ‫در ش��هرک علمی تحقیقاتی و به صورت رایگان برگزار می شد و‬ ‫من همه کالس ها را شرکت می کردم‪ ،‬تصمیم گرفتیم یک طرح‬ ‫کسب وکار برای خودمان بنویسیم که ای کاش نمی نوشتیم‪ .‬من‬ ‫از حس��اب و کتاب زیاد سردرنمی اوردم‪ ،‬ولی شریکم شروع کرد‬ ‫به ضرب و تقسیم کردن که ما اگر فالن کار را کنیم این می شود‬ ‫و فالن جور کنیم‪ ،‬ان‪ .‬طبق طرح کسب وکاری که ایشان نوشته‬ ‫بود ش��روع به فعالیت کردی م و ایده مان که «بتن رنگی» بود را‬ ‫اس��تارت زدیم‪ .‬در ابتدای کار ش��ریکم گفت برویم سراغ تولید‬ ‫محصول «الف» که حداقل چند میلیارد س��رمایه می خواس��ت‪.‬‬ ‫گفتم االن دکوراس��یون داخلی خیلی خوب جواب می دهد‪ .‬اگر‬ ‫ما از تولید محصوالت کوچک شروع کنیم بهتر است‪ ،‬اما ایشان‬ ‫قبول نکرد و یکی از اشتباهات ما این بود که برای تولید محصول‬ ‫«الف» که خیلی س��رمایه می خواس��ت اقدام کردی م بنابراین در‬ ‫یک کارخانه که از دوستان شریکم بود‪ ،‬شروع به فعالیت کردیم‪.‬‬ ‫قرار شد در کارخانه دوست شریکم تولید را شروع و نصف نصف‬ ‫سود را تقس��یم کنیم‪ .‬بدون قرارداد شروع به فعالیت کردیم‪ .‬ما‬ ‫بیرون از کارخانه رنگ را تولید و سپس وارد کارخانه می کردیم‪.‬‬ ‫ت ولی چون ما به صاحب کارخانه نگفته‬ ‫کارمان داش��ت می گرف ‬ ‫بودیم که رنگ را چطور و کجا تولید می کنیم احساس خطر کرد‬ ‫و بعد از چند وقت به بهانه ای از ادامه همکاری منصرف شد‪.‬‬ ‫شریکم گفت برویم یک محصول دیگر تولید کنیم‪ .‬برای شروع‬ ‫کلی پول نیاز داش��تیم‪ .‬از دایی ایش��ان ‪ 70‬میلیون تومان پول‬ ‫گرفتیم و قرار ش��د چه س��ود کنیم‪ ،‬چه زیان‪ ،‬تا یک س��ال پول‬ ‫را برگردانیم‪ .‬خوش��بختانه توانس��تیم قالب های تولید محصول‬ ‫«ب» را بخری��م‪ .‬س��راغ یکی از مناطق ش��هرداری رفتیم و یک‬ ‫پروژه خیلی خوب را که پول نقد هم می دادند‪ ،‬قرارداد بستیم‪ .‬از‬ ‫همان ابتدا بدقول بودیم تا جایی که یکی از مسئوالن شهرداری‬ ‫گفت‪« :‬خواهشا اگر نمی توانید تولید کنید اشکال ندارد‪ ،‬بگذارید‬ ‫کمک تان کنیم‪( ».‬ادامه دارد)‬ ‫منبع‪ :‬نبایدهای کسب و کارهای کوچک و کارافرینانه‬ ‫نویسندگان‪ :‬ندا موسوی و سیدسعید میرواحدی‬ ‫در جلسه ای با حضور استاندار در شهرستان قدس بررسی شد‬ ‫ساماندهی شهرک های صنعتی خصوصی در تهران‬ ‫زینب عبدی‪-‬صنایع کوچک‪ :‬تهران به عنوان پایتخت کش�ور و پیش�انی نظام‪ ،‬اگرچه قبل‬ ‫و حت�ی بع�د از انقالب ب�ا محدودیت هایی از حیث توس�عه صنعتی مواجه ب�وده‪ ،‬اما هرگز از‬ ‫توانمندی های صنعتی در این اس�تان کاسته نشده است‪ .‬واحدهای صنعتی کوچک در استان‬ ‫ته�ران پیش�ینه زیادی دارند و موجب اش�تغال دس�ت کم ‪ 50‬نفر ش�ده اند از ای�ن رو برنامه‬ ‫س�اماندهی و هویت دار ش�دن ای�ن صنایع به منظور برخ�ورداری از مزیت ه�ا و معافیت های‬ ‫استقرار در شهرک ها و نواحی صنعتی در دست اقدام است‪.‬‬ ‫ساماندهی صنایع در استان تهران از سال ‪1363‬‬ ‫اغاز و در س��ال ‪ 1366‬شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫تهران ایجاد شد‪ .‬اکنون ‪ 28‬شهرک و ناحیه صنعتی‬ ‫در اس��تان تهران وجود دارد که با تصویب ش��ورای‬ ‫برنامه ریزی اس��تان تهران ‪ 10‬ناحیه صنعتی دیگر‬ ‫نیز مصوبه احداث دریافت کرده اس��ت‪ .‬اما مدیریت‬ ‫و ساماندهی ش��هرک های صنعتی خصوصی که از‬ ‫خدمات شهرداری ها بهره نمی برند و از معافیت ها و‬ ‫مزیت های شرکت شهرک های صنعتی نیز استفاده‬ ‫نمی کنند موضوعی اس��ت که در نشستی با حضور‬ ‫استاندار تهران مطرح شد‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که رعایت نکردن مزیت های‬ ‫نسبی و اقتصادی در صنایع کوچک و متوسط باعث‬ ‫ش��ده تا بهره وری در صنایع استان تهران نسبت به‬ ‫میانگین کش��ور کمتر باش��د‪ .‬از این رو طرح تحول‬ ‫صنایع کوچک اس��تان ته��ران در برنامه ای ذیل ‪9‬‬ ‫برنامه اصلی پیگیری می شود‪.‬‬ ‫در اخری��ن روز از هفته گذش��ته‪ ،‬سیدحس��ین‬ ‫هاش��می‪ ،‬استاندار تهران همراه با هیاتی از معاونان‬ ‫و مدیران کل اداره ها و دستگاه های استانی با هدف‬ ‫بررس��ی‪ ،‬ارزیاب��ی و تاثیر بر افزایش س��رعت روند‬ ‫تکمی��ل برنامه ها و طرح های دولت در شهرس��تان‬ ‫قدس‪ ،‬وارد این شهرستان شد‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد یک شبه ‪ 8‬شهرک خصوصی‬ ‫محمدرض��ا قاهری ب��در‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان تهران در این بازدید‬ ‫اظهار کرد‪ 8 :‬ش��هرک صنعتی خصوصی در استان‬ ‫‹ ‹طرح تحول صنایع کوچک تهران‬ ‫قاهری ب��در با بیان اینکه توس��عه صنعتی تهران‬ ‫به عنوان موتور محرکه اقتصاد تهران مطرح اس��ت‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬احداث ‪ 8‬ش��هرک صنعتی خصوصی‬ ‫و ی��ک ش��به در دولت قبل ش��کل گرفته و مصوبه‬ ‫دولتی دریافت کرده و شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫تهران وجود دارد که از این تعداد‪ ،‬زاگرس و گلبرگ‬ ‫تهران ناظر بر این ش��هرک ها اس��ت اما در صورتی‬ ‫در شهرس��تان قدس واقع شده اما این شهرک های‬ ‫که ادامه پیدا کند مش��کالت بس��یاری را به همراه‬ ‫خصوصی یک ش��به و بدون بررس��ی احداث ش��ده‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫صنعتگران‬ ‫مشکالت‬ ‫به‬ ‫اشاره‬ ‫با‬ ‫ بدر‬ ‫ی‬ ‫قاهر‬ ‫تهران اف��زود‪ :‬هرچن��د تصویب این ش��هرک ها بر‬ ‫ش��هرک های خصوصی گفت‪ :‬وضعیت اب رس��انی‪،‬‬ ‫عهده شرکت نیست و ش��رکت تنها وظیفه اجرای‬ ‫برق رس��انی‪ ،‬فاضالب و‪ ...‬مش��کل دارد اما رفع ان‬ ‫ان را دارد ام��ا ای��ن موض��وع در ش��ورای معاونت‬ ‫منوط به انجام مطالعات جامع است‪.‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫ش��ده و در دو هفته اینده این موضوع‬ ‫احداث ‪ 8‬شهرک‬ ‫صنعتی اس��تان تهران تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫در جلس��ه ای با حضور معصومه ابتکار‪،‬‬ ‫این ش��هرک های خصوص��ی به دلیل صنعتی خصوصی و یک‬ ‫رییس س��ازمان محیط زیست بررسی‬ ‫شبه در دولت قبل‬ ‫تداخل محدوده با ش��هرداری ها برای‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫شکل گرفته و مصوبه‬ ‫ اس»‬ ‫تهیه نقش��ه دقی��ق و «جی پی ار‬ ‫قاهری ب��در با اش��اره ب��ه نام گذاری‬ ‫دولتی دریافت کرده‬ ‫اق��دام ش��ده اس��ت ت��ا بت��وان برای و شرکت شهرک های امس��ال به عنوان «اقتص��اد مقاومتی‪،‬‬ ‫رف��ع مش��کالت و خدمات رس��انی به صنعتی تهران ناظر بر اقدام و عمل» تصریح کرد‪ :‬دو موضوع‬ ‫صنعتگران اق��دام کرد ام��ا بازهم در این شهرک ها است اما ب��ه عنوان گلچی��ن اقتص��اد مقاومتی‬ ‫بحث مصوبه احداث واحد صنعتی اما در صورتی که ادامه مط��رح ش��ده که ب��ا صنای��ع کوچک‬ ‫مورد قبول نبودن مصوبه طرح توسعه‬ ‫و متوس��ط مرتبط اس��ت‪ .‬ی��ک مورد‬ ‫پیدا کند مشکالت‬ ‫ان واحد با مشکل مواجه می شویم‪.‬‬ ‫بسیاری را به همراه مزیت های نسبی و اقتصادی و موضوع‬ ‫ های‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک‬ ‫خواهد داشت‬ ‫دیگ��ر برونگرای��ی در صنایع کوچک و‬ ‫ ها‬ ‫ک‬ ‫صنعتی استان تهران گفت‪ :‬شهر‬ ‫متوسط است‪.‬‬ ‫و نواحی صنعتی استان تهران در سال‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫‪ 1363‬مکان یابی شده اما اجرایی نشده است‪ .‬اکنون‬ ‫صنعتی استان تهران ادامه داد‪ :‬بهره وری در استان‬ ‫با اغاز همکاری مشترک با سازمان برنامه و بودجه و‬ ‫تهران از متوسط بهره وری کشور کمتر است زیرا در‬ ‫تعیین اعتبار ‪ 300‬میلیون تومانی در بحث کارگروه‬ ‫صنایع تهران مزیت های نس��بی لحاظ نشده است‪.‬‬ ‫امای��ش س��رزمین دوباره ب��رای مکان یاب��ی ایجاد‬ ‫اگر این امر ادامه یابد صنایع استان تهران با مشکل‬ ‫انتخاب‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی تهران در مرحله‬ ‫مواجه می شود بنابراین طرح تحول صنایع کوچک‬ ‫هم اندیشی اعضای کنسرسیوم های سنگ در تهران‬ ‫نشست هم اندیشی کنسرس��یوم های سنگ تهران با‬ ‫حضور ‪ 20‬نفر از اعضای ‪ 3‬کنسرس��یوم ش��کل گرفته‬ ‫در اس��تان تهران در شرکت شهرک های صنعتی تهران‬ ‫برگزار شد‪ .‬به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط‬ ‫عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی ته��ران‪ ،‬در این‬ ‫نشس��ت که با حضور نماینده س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ای��ران همراه ب��ود‪ ،‬محمدرضا‬ ‫قاهری ب��در‪ ،‬ریی��س هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی تهران ب��ر لزوم توجه ب��ه ایجاد‬ ‫و توس��عه ش��بکه های کاری به منظور پیشبرد اهداف‬ ‫اعضای خوش��ه های صنعتی تاکید ک��رد‪ .‬قاهری بدر با‬ ‫اش��اره به طرح مدل توس��عه صنایع کوچک‪ ،‬خواستار‬ ‫ارتقای سطح فناوری صنعت شد و اظهار کرد‪ :‬با تدوین‬ ‫مدل توس��عه صنایع کوچک‪ ،‬تمرکز روی شاخص های‬ ‫ان و همراهی مسئوالن‪ ،‬در این حوزه پیشرفت و توسعه‬ ‫صنعتی حاصل می شود‪ .‬رییس هیات مدیره و مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی ته��ران الگوب��رداری از‬ ‫ش��یوه های کاری صنای��ع موفق دنیا و نح��وه عملکرد‬ ‫س��ازمان های تاثیرگذار را الزمه توس��عه کشور دانست‬ ‫و خواس��تار شناسایی و توس��عه مراکز محوری تجارت‬ ‫مشاور اس��ت که با انجام طرح جامع امکان سنجی‬ ‫مشکالت صنعتگران رفع خواهد شد‪.‬‬ ‫و «‪»Match Maker‬ه��ا به منظور توس��عه صادرات‬ ‫و ایجاد ارتباط موثر برای اس��تفاده از ظرفیت های انها‬ ‫شد‪ .‬در ادامه این نشست‪ ،‬نسرین مصدق صدقی‪ ،‬معاون‬ ‫صنایع کوچک ش��رکت ش��هرک های صنعتی تهران و‬ ‫نماینده س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران ضمن تش��ریح برنامه های حمایتی صنایع کوچک‬ ‫به منظور ایجاد و توسعه کنسرسیوم ها به ویژه در حوزه‬ ‫ص��ادرات‪ ،‬بر حمایت م��ادی و معنوی این بخش تاکید‬ ‫کرد‪ .‬همچنین احمد ش��ریفی‪ ،‬دبیر انجمن سنگ ایران‬ ‫به عنوان متولی شبکه فراگیر خوشه سنگ و نمایندگان‬ ‫کنسرس��یوم ها در بخش دیگر این نشس��ت دیدگاه ها و‬ ‫نیازهای خود را درباره توس��عه کنسرس��یوم ها و رش��د‬ ‫صادرات ارائه کردند‪ .‬گفتنی است‪ 3 ،‬کنسرسیو م سنگ‬ ‫اس��تان تهران در راس��تای سیاست توس��عه و حمایت‬ ‫از برنامه ه��ای مش��ارکتی با هم��کاری معاونت صنایع‬ ‫کوچک ش��رکت ش��هرک های صنعتی تهران و انجمن‬ ‫سنگ ایران به عنوان شبکه فراگیر خوشه سنگ استان‬ ‫تهران و معاونت صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک‬ ‫و شهرک های صنعتی ایران تشکیل می شود و مشمول‬ ‫برنامه های حمایتی می شوند‪.‬‬ ‫اس��تان تهران در برنام��ه ای ذی��ل ‪ 9‬برنامه اصلی‬ ‫پیگیری می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته قاهری بدر‪ ،‬س��اماندهی صنایع اس��تان‬ ‫تهران از س��ال ‪ 1363‬با همکاری سازمان برنامه و‬ ‫بودجه اغاز و در س��ال ‪ 1366‬ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی تهران ایجاد ش��د‪ .‬اکنون ‪ 28‬ش��هرک و‬ ‫ناحیه صنعت��ی زیر نظر دارد و با تصویب ش��ورای‬ ‫برنامه ریزی اس��تان تهران ‪ 10‬ناحیه صنعتی دیگر‬ ‫نیز مصوبه احداث دریافت کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹حلقه ارتباط علم و صنعت‬ ‫همچنی��ن س��یدمهدی محم��دی‪ ،‬فرمان��دار‬ ‫شهرس��تان قدس در همراهی با استاندار تهران به‬ ‫ظرفیت های مختلف شهرستان قدس در بخش های‬ ‫مختل��ف اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و علمی به ویژه وجود‬ ‫بزرگترین دانش��گاه شهرس��تان های غرب اس��تان‬ ‫تهران در شهرس��تان قدس اش��اره و اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫تعامل با دانش��گاه و بهره ب��رداری از علم و پژوهش‬ ‫فرص��ت مغتنمی برای متصل ک��ردن حلقه ارتباط‬ ‫علم و صنعت به یکدیگر تا دس��تیابی به ارمان های‬ ‫مقول��ه اقتص��اد مقاومتی و مطالب��ات رهبر معظم‬ ‫انقالب است‪ .‬محمدی در توضیح پروژه های عمرانی‬ ‫شهرستان قدس گفت‪ :‬یکی از مهم ترین پروژه های‬ ‫عمرانی شهرستان قدس‪ ،‬بیمارستان قدس است که‬ ‫از مصوبات سفر ریاست جمهوری به شهرستان بوده‬ ‫است و با توجه به مشکالت و دغدغه های بسیار زیاد‬ ‫بهداشتی و درمانی مردم این شهرستان و نبود حتی‬ ‫یک تخت بیمارستانی در ان‪ ،‬نزدیک به ‪ 350‬هزار‬ ‫نفری‪ ،‬غفلت روزمره از ان لطمه های جبران ناپذیری‬ ‫به شهرس��تان وارد خواهد کرد‪ .‬فرماندار شهرستان‬ ‫قدس افزود‪ :‬دیگر پروژه مهم ش��هری در شهرستان‬ ‫قدس‪ ،‬پل ورودی ش��هر از طرف بزرگراه فتح است‬ ‫که سال هاست مشکل ترافیکی سنگین و عدیده ای‬ ‫را برای شهرستان ایجاد و موجبات نارضایتی مردم‬ ‫ش��ریف را فراهم کرده که تکمی��ل ان از مهم ترین‬ ‫اولویت های قدس است‪.‬‬ ‫اجرای شبکه فاضالب در شهرک صنعتی محموداباد‬ ‫پس از انجام ف��از مطالعاتی و انتخاب پیمانکار‪،‬‬ ‫عملیات اجرایی شبکه جمع اوری فاضالب شهرک‬ ‫صنعتی محموداباد قم به طور رسمی اغاز شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش صنعت به نق��ل از روابط‬ ‫عموم��ی ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫ق��م‪ ،‬امیرطیبی نژاد با اعالم ای��ن خبر اظهار کرد‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به توس��عه قابل توجه ش��هرک صنعتی‬ ‫محموداباد قم و در راستای تامین زیرساخت های‬ ‫الزم و مورد نیاز واحدهای تولیدی‪ ،‬فاز مطالعاتی‬ ‫ایج��اد تصفیه خان��ه در این ش��هرک صنعتی در‬ ‫دس��تور کار قرار گرفت‪ .‬طیبی ن��ژاد با بیان اینکه‬ ‫در گذشته براساس نوع واحدهای صنعتی مستقر‬ ‫و مطالعات انجام شده نیازی به تصفیه خانه اعالم‬ ‫نش��ده بود‪ ،‬افزود‪ :‬پس از استقرار گسترده در این‬ ‫شهرک و انتخاب مشاور و انجام مطالعات مجدد‪،‬‬ ‫ضرورت ایجاد تصفیه خانه در اینده‪ ،‬دور از انتظار‬ ‫نبود که بالفاصله ش��رکت شهرک های صنعتی به‬ ‫انجام مقدمات ایجاد تصفیه خانه در دو فاز ش��بکه‬ ‫جمع اوری و احداث تصفیه خانه اقدام کرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی قم‬ ‫افزود‪ :‬در ‪6‬ماه نخست سال جاری مقدمات ایجاد‬ ‫ش��بکه جمع اوری فاضالب ش��هرک به طول ‪14‬‬ ‫کیلومت��ر و با اعتباری افزون ب��ر ‪ 20‬میلیارد ریال‬ ‫قطعی ش��د و با انتخاب پیمانکار مناس��ب‪ ،‬امروز‬ ‫ش��اهد اغاز رس��می عملیات اجرایی ایجاد شبکه‬ ‫جمع اوری این شهرک صنعتی هستیم‪.‬‬ ‫طیبی ن��ژاد افزود‪ :‬در بخش دیگ��ر کار در حال‬ ‫مطالع��ه ف��از نخس��ت و دوم مطالعات��ی ایج��اد‬ ‫تصفیه خانه شهرک صنعتی محمود اباد قم هستیم‬ ‫که با اتمام انها عملی��ات اجرایی این تصفیه خانه‬ ‫نیز اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی قم با‬ ‫بیان اینکه براس��اس سیاس��ت های کالن وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت زیرس��اخت ها متناس��ب‬ ‫با نیاز واحدهای تولیدی مس��تقر در شهرک های‬ ‫صنعت��ی و همچنین ش��هرک های متقاضی محور‬ ‫ایج��اد خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬احداث ای��ن دو پروژه‬ ‫مهم زیربنایی در ش��هرک صنعتی محموداباد در‬ ‫راس��تای همین سیاست شناسایی و اجرایی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫صنعت و پژوهش‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ 5‬دی ‪ 25 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 25‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 13‬پیاپی ‪1986‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تجاری سازی پروژه های فضایی‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از جزئیات همکاری ها در بازار فناوری ایران نشان داد‬ ‫‪۱۷۷‬میلیارد تومان قرارداد فن بازار در سال ‪95‬‬ ‫با توجه ب��ه اهمیتی که‬ ‫امروزه واسطه های اطالعاتی‬ ‫در ف��روش محص��والت‬ ‫فناوران��ه و دانش بنی��ان‬ ‫پی��دا کرده ان��د دو س��امانه‬ ‫طیبه جهانبازی‬ ‫ن ب��ازار ملی ایران‬ ‫ش��بکه ف ‬ ‫صنعت‬ ‫و س��امانه ارزیاب��ی فناوری‬ ‫ایران راه اندازی ش��ده است‪.‬‬ ‫تاکنون حجم قرارداد های ش��بکه فن بازار ملی ایران به‬ ‫‪۱۰۰‬میلیارد تومان و ارزیابی فناوری ایران به ‪۷۷‬میلیارد‬ ‫تومان رس��یده که درمجموع حجم قراردادهای این دو‬ ‫بخش بنا به فعالیت فن بازار ها در کش��ور ‪۱۷۷‬میلیارد‬ ‫تومان براورد می شود‪.‬‬ ‫فن ب��ازار به معنای بازار فناوری محلی برای مبادالت‬ ‫فناوری اس��ت‪ .‬همانطور که بازار مس��کن محل مبادله‬ ‫مسکن اس��ت و بنگاه های معامالت مسکن واسطه های‬ ‫اطالعات��ی و حقوقی معامله مس��کن هس��تن د در بازار‬ ‫فناوری نیز فن بازارها نقش واس��طه ای برای رس��اندن‬ ‫اطالع��ات ب��ه «عرضه کنن��دگان»‪« ،‬متقاضی��ان»‪،‬‬ ‫«کارافرینان» و «سرمایه گذاران» را دارند‪ .‬در ضمن به‬ ‫ارائ ه مشاوره مراحل انتقال فناوری می پردازند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشینه فن بازارها‬ ‫ن بازارها ب��ه بیش از دو دهه قبل (اواخر دهه‬ ‫تولد ف ‬ ‫‪ ۷۰‬می�لادی) و کش��ورهای ش��رق اس��یا بر می گردد‪.‬‬ ‫کش��ورهایی چون «ژاپن»‪« ،‬چین» و «هنگ کنگ» که‬ ‫خود تولیدکننده فناوری نبودند و بیش��تر از استراتژی‬ ‫انتقال فن��اوری اس��تفاده می کردند برای س��اماندهی‬ ‫جری��ان انتقال فناوری در کشورش��ان اق��دام به ایجاد‬ ‫ساختارهایی کردند که بعدها به نام ‪Technomarket‬‬ ‫یا ‪ Technomart‬معروف شدند‪.‬‬ ‫از نمون��ه ای از مهم ترین فن بازاره��ا می توان به فن ‬ ‫بازار اس��یا و اقیانوسیه ‪ ،APCTT‬مستقر در دهلی نو‪،‬‬ ‫ن بازار‪ ،Yet۲‬در امریکا و شبکه نواوری اروپا (‪)IRC‬‬ ‫ف ‬ ‫اشاره کرد‪ .‬با تشکیل فن بازار ها می توان ظرایف موجود‬ ‫در انتقال فناوری‪ ،‬لزوم ایجاد مکانیس��م اطالع رس��انی‬ ‫درست‪ ،‬همچنین مش��اوره ساختارمند و ایجاد بستری‬ ‫ب��رای استانداردس��ازی مب��ادالت را ب�� ه وج��ود اورد‪.‬‬ ‫واس��طه حرفه ای در‬ ‫ ‬ ‫در اص��ل فن ب��ازار در نقش یک‬ ‫س��طوح مختلف در کنار عرضه کنندگان (دانش��گاه ها‪،‬‬ ‫توس��عه صنایع) و‬ ‫ ‬ ‫پژوهش��گاه ها و واحدهای تحقیق و‬ ‫متقاضیان فن��اوری (صنایع بزرگ‪ ،‬بنگاه های اقتصادی‬ ‫کوچک و متوسط‪ ،‬س��رمایه گذاران و حتی دانشگاه ها)‬ ‫خواهد ب��ود‪ .‬با این تعریف می توان گف��ت که فن بازار‬ ‫داوران تمامی مس��تندات را بررس��ی و برای فناوران‬ ‫(‪ )TRL‬الماس��ی‪ ،‬طالیی و نق��ره ای تعیین می کنند‪.‬‬ ‫با مشخص ش��دن س��طح فناوری ‪ ،‬س��رمایه گذاران و‬ ‫صنعتگران قادر خواهند ب��ود محصول مورد نظر خود‬ ‫را در سامانه تقاضا دهند‪.‬‬ ‫مجید متقی طلب‪:‬‬ ‫این قراردادها بین سرمایه گذاران و مجموعه ‪ ۱۸‬پارک‬ ‫علم و فناوری مراکز پژوهشی و دانشگاه منعقد شد‬ ‫اکبر قنبرپور‪:‬‬ ‫تاکنون در بخش انتقال فناوری از خارج ‪۱۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان قرارداد منعقد شده است‬ ‫در اصل یک بنگاه تخصصی معامالت فناوری است‪ .‬در‬ ‫این بازار‪ ،‬فروش��ندگان فناوری فرصت خواهند یافت تا‬ ‫ایده ها و فناوری های خود را به معرض نمایش گذاشته‬ ‫و برای انها اقدام به بازاریابی کنند‪ .‬از طرفی این امکان‬ ‫نیز وجود دارد که متقاضیان فناوری نیز تقاضاهای خود‬ ‫را مطرح ک��رده و به این صورت قدرت انتخاب باالتری‬ ‫در بین گزینه ها داشته باشند‪.‬‬ ‫فن بازارها به ‪ 3‬دسته کلی فن بازار های اطالعات‪ ،‬فن‬ ‫ بازار انتقال فناوری و فن بازار ترکیبی تقسیم می شوند‪.‬‬ ‫ن بازار اطالعات‪ ،‬تنها اطالعات فناوری به مخاطبان‬ ‫در ف ‬ ‫عرضه می شود‪ .‬در واقع همان طور که وقتی به یک بنگاه‬ ‫معامالت مس��کن مراجع��ه می کنی د اطالع��ات کاملی‬ ‫درباره مسکن قابل خرید یا فروش با تمام ویژگی هایش‬ ‫ن بازار اطالعات می توانید از فناوری های‬ ‫می یابی�� د در ف ‬ ‫ن بازار انتقال‬ ‫قابل خرید و فروش مطلع ش��وید‪ .‬در ف�� ‬ ‫ن بازارها به طرف های معامله مش��اوره های‬ ‫فن��اوری‪ ،‬ف ‬ ‫فنی‪ ،‬حقوقی و بازار می دهند تا به بهترین شکل منافع‬ ‫ن بازار ترکیبی است که‬ ‫طرف ها تامین شود‪ .‬در نهایت ف ‬ ‫هر دو وظیفه باال را همزمان انجام می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹انعقاد ‪ ۳۱‬قرارداد‬ ‫مجید متقی طلب‪ ،‬رییس پارک علم و فناوری گیالن‬ ‫با بیان اینکه در ش��انزدهمین نمایش��گاه دستاوردهای‬ ‫پژوهش و فناوری که اذر امس��ال برگزار شد حدود ‪۳۱‬‬ ‫ق��رارداد به مبل��غ ‪۷۷‬میلیارد تومان به امضا رس��ی د به‬ ‫گسترش صنعت گفت‪ :‬این قراردادها بین سرمایه گذاران‬ ‫و مجموعه ‪ ۱۸‬پارک علم و فناوری مراکز پژوهش��ی و‬ ‫دانشگاه منعقد شد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬بزرگترین قرارداد فن بازار ها در نمایش��گاه‬ ‫امس��ال مربوط ب��ه پارک عل��م و فن��اوری گیالن بود‬ ‫که ح��دود ‪۱۵‬میلی��ارد تومان از س��وی س��رمایه گذار‬ ‫گلستانی برای ساخت ماش��ین االت تولید خمیر کاغذ‬ ‫از پس��ماندهای کش��اورزی در نظر گرفته شد‪ .‬از دیگر‬ ‫س��رمایه گذاری ها می ت��وان ب��ه قرارداد ه��ای بیش از‬ ‫‪۵‬میلیاردی دانشگاه صنعتی شریف اشاره کرد‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینک��ه ش��هرک علم��ی و تحقیقاتی‬ ‫‹ ‹‪ 3‬حوزه فعالیت فن بازارها‬ ‫اس��تان اصفهان نیز موفق به انعقاد قراردادهای ‪2/5‬‬ ‫ میلیاردی و ‪۵‬میلیاردی در این نمایشگاه شد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬عالوه بر این پژوهش��گاه صنایع غذایی خراسان‬ ‫رضوی‪ ،‬پژوهش��کده رنگ و پوشش و پارک های علم‬ ‫و فناوری گلستان و اردبیل و رفسنجان در حوزه های‬ ‫ن برای‬ ‫مختلف قراردادهایی را منعقد کردند‪ .‬همچنی ‬ ‫س��اخت ماشین االت صنعتی و گسترش فناوری های‬ ‫حوزه الکترونیک قراردادهایی با سرمایه گذاران منعقد‬ ‫شد که مجموع اینها به ‪۷۷‬میلیارد تومان رسید‪.‬‬ ‫به گفته متقی طلب برای تجاری س��ازی فناوری ها‬ ‫س��امانه ای را با عنوان س��امانه ارزیابی فناوری ایران‬ ‫(س��افا) راه ان��دازی کرده ایم تا اعض��ای هیات علمی‬ ‫دانشگاه ها و فناوران وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫بتوانند تحقیقات خود را تجاری س��ازی کنند‪ .‬پس از‬ ‫ثبت نام متقاضیان‪ ،‬محصوالت و فناوری ها براس��اس‬ ‫شاخص س��طح امادگی فناوری (‪ )TRL‬و از طریق‬ ‫نرم افزار هوش��مند طبقه بندی ش��ده و فناوری هایی‬ ‫که در س��طح شش��م این ش��اخص ق��رار گیرند به‬ ‫بازاریاب های فناوری معرفی می شوند‪.‬‬ ‫متقی طلب در پاسخ به این پرسش که این سامانه‬ ‫ت��ا چه اندازه می تواند به ف��روش محصوالت فناورانه‬ ‫کمک کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬همیشه برای به ثمر رساندن‬ ‫فعالیت ه��ای کارب��ردی نیاز ب��ه پایه علم��ی داریم‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه در نمایش��گاه پژوه��ش و فناوری‬ ‫س��ال گذشته پژوهش��گران محصوالت خود را بدون‬ ‫هیچ گونه ارزیابی قبلی به نمایشگاه عرضه می کردن د‬ ‫بنابراین برای رتبه بندی س��طح فن��اوری هر کدام از‬ ‫ش��رکت کنندگان تصمیم به راه اندازی این س��امانه‬ ‫مطابق چارچوب های بین المللی و برمبنای مدل ناسا‬ ‫گرفتیم‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه طراحی س��امانه ارزیابی فناوری‬ ‫سنگ محکی برای فناوران است‪ ،‬گفت‪ :‬برای تعیین‬ ‫توانای��ی پژوهش��گران در این س��امانه ‪ ۲۰۰‬س��وال‬ ‫طراحی شده که پژوهشگران با پاسخ به این سوال ها‬ ‫می توانند توانایی خود را محک بزنند‪ .‬در مرحله بعد‬ ‫اکبر قنبرپور‪ ،‬رییس مرکز فن بازار ملی با بیان اینکه‬ ‫مرکز مل��ی فن بازار ایران در نمایش��گاه اینوتکس که‬ ‫خرداد امس��ال برگزار شد موفق به انعقاد ‪۱۰۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان ق��رارداد ش�� د ب��ه گس��ترش صنع��ت گفت‪:‬‬ ‫فعالی��ت مرکز مل��ی فن بازار ایران ب��ر ‪ 3‬حوزه انتقال‬ ‫فناوری‪ ،‬اختراعات‪ ،‬س��رمایه گذاری شرکت های نوپا و‬ ‫استارت اپ ها متمرکز اس��ت‪ .‬تاکنون در بخش انتقال‬ ‫فناوری از خارج ‪۱۰۰‬میلیارد تومان قرارداد منعقد شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در بخش اختراعات در س��ال جاری حدود ‪3/5‬‬ ‫میلیارد تومان اختراع به س��رمایه گذاران و صنعتگران‬ ‫واگذار شده و س��رمایه گذاری شرکت های دانش بنیان‬ ‫نوپا و اس��تارت اپ ها حدود ‪۳‬میلیارد تومان بوده است‪.‬‬ ‫عالوه بر این با بازاریابی محصوالت دانش بنیان موفق به‬ ‫فروش ‪۳‬میلیارد تومان محصوالت دانش بنیان شده ایم‪.‬‬ ‫قنبرپ��ور به جزئیات قرارداد فن بازارها اش��اره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬بیش��تر قراردادها در ح��وزه فناوری ارتباطات‬ ‫و اطالعات و س�لامت بوده اس��ت‪ .‬در ح��وزه فناوری‬ ‫ارتباطات و اطالعات ‪ ۳‬قرارداد در نمایش��گاه اینوتکس‬ ‫داش��ته ایم و همچنی��ن در حوزه س�لامت ‪ ۳‬قرارداد‬ ‫مربوط به دارو‪ ،‬بیوسنسورها و دستگاه تست قند خون‬ ‫منعقد ش��د‪ .‬برای راه اندازی واحد تحقیق و توسعه در‬ ‫حوزه اتوماس��یون بین طرف ایران��ی و چینی قرارداد‬ ‫منعقد شد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬از دیگ��ر دس��تاورد های حاصل ش��ده از‬ ‫س��وی فن بازار های این مرکز انعقاد قرارداد همکاری‬ ‫در حوزه نانو مواد بین یکی از ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫ایرانی با ش��رکت اروپایی برای ورود محصوالت ایرانی‬ ‫به بازار های جهانی اس��ت و معاون��ت علمی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری در این ب��اره از ش��رکت دانش بنیان‬ ‫ایرانی حمایت مالی کرده است‪.‬‬ ‫به گفته قنبرپ��ور از دیگر قرارداد های منعقدش��ده‬ ‫با دیگر کش��ور ها در نمایش��گاه اینوتک��س می توان به‬ ‫کش��ورهایی مانند روس��یه‪ ،‬بالروس‪ ،‬اتریش و فرانسه‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬ح��وزه همکاری به این صورت اس��ت که‬ ‫دانش فنی به طرف ایرانی منتقل ش��ود و شرکت های‬ ‫ایرانی ظرفی��ت جذب دانش و نیروی انس��انی باالیی‬ ‫برای همکاری با طرف خارجی دارند‪.‬‬ ‫حل چالش کسب وکارهای نوپا در کشور‬ ‫وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالع��ات از برنامه ریزی برای حل چالش‬ ‫کسب وکارهای نوپا و اس��تارت اپ ها در کشور خبر داد و گفت‪ :‬با این‬ ‫برنامه ریزی‪ ،‬تعادل را با اصناف سنتی حفظ خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر‪ ،‬محمود واعظ��ی با اش��اره به رف��ع چالش های‬ ‫کسب وکارهای نوپا در کشور و تقابل اصناف و کسب وکارهای سنتی با‬ ‫این کس��ب وکارها اظهار کرد‪ :‬با برنامه ریزی مدنظر باید تعادل را میان‬ ‫این دو مدل کسب وکار ایجاد کنیم تا هر دو طرف بدون چالش بتوانند‬ ‫به فعالیت خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مث��ال راه اندازی مراکز خری��د و هایپرمارکت ها که‬ ‫به نظر می رسد تهدیدی برای کس��ب وکارهای سوپرمارکت ها باشند‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬اما در عمل تجربه نش��ان داد که هریک از این کس��ب وکارها‬ ‫مش��تریان خاص خ��ود را دارند‪ .‬هم اکنون نیز این اتفاق با گس��ترش‬ ‫ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات برای س��ایر کسب وکارها افتاده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات با تاکید ب��ر اینکه این موضوع‬ ‫مختص ایران نیس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬دنیا در حال تغییر اس��ت و ابزارهای‬ ‫ارتباطی که در اختیار ما قرار دارد به س��مت مدرن ش��دن ما را سوق‬ ‫می دهد و نمی توان دیگر با ابزارهای س��نتی زندگی کرد‪ .‬براین اساس‬ ‫باید کارایی این ابزارها مشخص شود‪.‬‬ ‫واعظ��ی گف��ت‪ :‬وظیفه دولت اس��ت ک��ه فضایی به وج��ود اورد تا‬ ‫کس��ب وکارهای جدی��د اینترنت��ی و انالین به راحتی ایجاد ش��وند و‬ ‫از س��وی دیگر کس��ب وکارهای سنتی از این فض ا خس��ارت نبینند و‬ ‫مزاحمتی برای هیچ یک ایجاد نشود‪ .‬باید کسب وکارهای نوپا و سنتی‬ ‫با هم کار کنند و خود را رقیب یکدیگر ندانند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این س��وال که در این زمینه ایا قوانین و مقرراتی‬ ‫برای فعالیت اس��تارت اپ ها وضع خواهد ش��د؟ ادام��ه داد‪ :‬در حوزه‬ ‫فضای مجازی‪ ،‬مشکالت قانون گذاری تنها مختص حوزه استارت اپ ها‬ ‫و کس��ب وکارها نیست بلکه این حوزه بسیار وسیع تر است و ما شاهد‬ ‫هس��تیم که در کنار فعالیت های واقعی کشور‬ ‫و ه��ر انچه ب��رای این فعالیت ه��ا رخ می دهد‬ ‫در بخ��ش فعالیت ه��ای مج��ازی نی��ز نم��ود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وزی��ر ارتباطات تاکید ک��رد‪ :‬در برخی از این‬ ‫فعالیت ه��ا با کمب��ود قانون و مصوب��ه مواجه‬ ‫هستیم‪ .‬البته ما در هر جایی که با این کمبودها‬ ‫مواجه شویم تا جایی که بشود از طریق تصویب‬ ‫مصوبه در کمیس��یون تنظیم مق��ررات ارتباطات س��عی می کنیم تا‬ ‫مشکالت بخش خصوصی را حل کنیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه دولت درک درس��تی از حوزه کس��ب وکارهای‬ ‫نوپ��ا و ایجاد اش��تغال در این بخ��ش دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬در صورت تقویت‬ ‫استارت اپ ها ش��اهد ایجاد شغل‪ ،‬صادرات خدمات و محصول در این‬ ‫حوزه خواهیم بود‪.‬‬ ‫رییس پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به فعالیت های این‬ ‫پژوهش��گاه در بخش فنی و مهندس��ی گفت‪ :‬پروژه ارسال‬ ‫مرسوله های پستی با اس��تفاده از پهپاد به صورت ازمایشی‬ ‫در کیش اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬حس��ن حدادپور در چهارمین جش��نواره‬ ‫تجلیل از پژوهش��گران پژوهش��گاه فضایی ای��ران افزود‪ :‬در‬ ‫حوزه فنی و مهندس��ی ‪ 5‬تفاهمنامه با مجموعه پست امضا‬ ‫ش��ده که دو مورد ان به مرحله انعقاد قرارداد رسیده است‪،‬‬ ‫ارسال مرسوله پستی با پهپاد یکی از انهاست‪ .‬همچنین در‬ ‫بخش فنی و مهندسی اس��تفاده از اینترنت اشیاء در زمینه‬ ‫کش��اورزی کشور به صورت ازمایش��ی در دشت مغان اجرا‬ ‫شده و در نظر داریم این کار را در برنامه راهبردی پژوهشگاه‬ ‫ادامه دهیم‪ .‬در طول ‪۳۰‬سال گذشته هزار پروژه افتخارامیز‬ ‫در پژوهشگاه انجام ش��ده و سعی داریم تجاری سازی ان را‬ ‫انجام دهیم‪.‬‬ ‫حدادپ��ور با اش��اره ب��ه اینکه پژوهش��گاه در یک س��ال‬ ‫گذش��ته ‪ ۲۵‬پروژه فناورانه انجام داده گفت‪ :‬استفاده از بالن‬ ‫استروتس��فر در بحث اینترنت در پژوهش��گاه فضایی انجام‬ ‫شده و اربعین امسال‪ ،‬بالن اربعین به منظور برقراری ارتباط‬ ‫اینترنتی زائرین کربال راه اندازی شد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬استفاده‬ ‫از بالن استروتس��فر در برنامه های اینده پژوهشگاه قرار دارد‬ ‫و سال اینده دستاوردهای پژوهشگاه در این زمینه عملیاتی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫حدادپ��ور با اش��اره به اینک��ه در اجرای پ��روژه ناهید ‪،۱‬‬ ‫پژوهش��گاه به وزی��ر ارتباطات قول داده ب��ود که این پروژه‬ ‫تا پایان امس��ال تمام و عملیاتی ش��ود گفت‪ :‬در زمان بندی‬ ‫هستیم اما سعی شده که این‬ ‫ ‬ ‫اجرای این پروژه ‪ ۴۰‬روز عقب‬ ‫عقب افتادگ��ی به بخش فنی پروژه ض��رر نزند‪ .‬اجرای پروژه‬ ‫ماهواره ناهید ‪ ۱‬با نظارت سازمان فضایی و تمام ازمون های‬ ‫اجرای این پروژه با تایید کارشناس��ان س��ازمان فضایی در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬ب��ا توج��ه به اج��رای ماه��واره ناهید ‪،۱‬‬ ‫پژوهش��گاه وقت را تلف نک��رده و در حال عقد قرارداد برای‬ ‫اجرای پروژه ناهید ‪ ۲‬اس��ت؛ برنامه پژوهشگاه این است که‬ ‫ت��ا انتهای س��ال ‪ ۹۶‬ماهواره ناهید ‪ ۲‬نیز عملیاتی ش��ود‪ .‬از‬ ‫برنامه های پژوهش��گاه این اس��ت که پ��روژه انتقال مداری‬ ‫ماه��واره ناهید ‪ ۱‬و ناهید ‪ ۲‬و ماهواره سنجش��ی و عملیاتی‬ ‫پارس ‪ ۲‬تهیه شود و در مدار قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬با توج��ه به تعریف چش��م انداز و برنامه‬ ‫پژوهش��گاه فضایی ایران‪ ،‬پژوهشگاه به دنبال کسب جایگاه‬ ‫برت��ر در منطقه در ح��وزه فضا و فناوری مربوط با توس��عه‬ ‫دانش طراحی در این حوزه درباره ساخت و عملیاتی کردن‬ ‫ماهواره های سنجشی و عملیاتی است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬پرت��اب ماهواره ناهید ‪ ۱‬تا پایان امس��ال و در‬ ‫صورت اماده نبودن مجموعه فضایی کش��ور در سال اینده‪،‬‬ ‫همچنی��ن عملیاتی کردن بالن استروتس��فر و اس��تفاده از‬ ‫اینترنت اش��یاء در حوزه های دیگر از برنامه های سال اینده‬ ‫این پژوهشگاه است‪.‬‬ ‫ اغاز پروژه بهینه سازی انرژی‬ ‫و محیط زیست در ساختمان‬ ‫پ��روژه «بهینه س��ازی ان��رژی و محیط زیس��ت در بخش‬ ‫ساختمان‪ ،‬اصالح قوانین و تحول بازار» با همکاری مشترک‬ ‫س��ازمان تس��هیالت محیط زیس��ت (‪ ،)GEF‬برنامه عمران‬ ‫س��ازمان ملل متحد (‪ )UNDP‬و ستاد بهینه سازی انرژی‬ ‫ی و فناوری ریاس��ت جمهوری‬ ‫و محیط زیس��ت معاونت علم ‬ ‫شروع به کار خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬در جلس��ه کمیته راهب��ری پروژه ملی‬ ‫«بهینه س��ازی انرژی و محیط زیس��ت در بخش ساختمان‪،‬‬ ‫اص�لاح قوانین و تحول بازار» با هدف افزایش کارایی انرژی‬ ‫ساختمان های مسکونی و تجاری‪-‬اداری که منجر به کاهش‬ ‫االینده های زیست محیطی خواهد شد با همکاری مشترک‬ ‫س��ازمان تس��هیالت محیط زیس��ت (‪ ،)GEF‬برنامه عمران‬ ‫س��ازمان ملل متحد (‪ )UNDP‬و معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری (ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست)‬ ‫از ابت��دای س��ال ‪ ۲۰۱۷‬می�لادی ش��روع ب��ه کار خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ی��داهلل س��بوحی‪ ،‬دبی��ر س��تاد بهینه س��ازی ان��رژی و‬ ‫محیط زیس��ت معاونت علمی در این جلسه گفت‪ :‬بررسی و‬ ‫بازبینی اسناد سیاسی‪ ،‬قوانین و استانداردهای کارایی انرژی‬ ‫و محیط زیست در کنار برچس��ب انرژی ساختمان با هدف‬ ‫طراحی برنام��ه راهبردی و عملیاتی بین بخش��ی و اجرای‬ ‫ان از مهم تری��ن رویکرده��ای اصلی این پ��روژه به منظور‬ ‫رس��یدن به چشم انداز اشاره شده است‪ .‬برای افزایش کارایی‬ ‫انرژی ساختمان های مس��کونی و تجاری – اداری به منظور‬ ‫ی این‬ ‫کاهش االینده های زیس��ت محیطی تصمی��م به اجرا ‬ ‫پروژه با همکاری مش��ترک سازمان تسهیالت محیط زیست‬ ‫(‪ )GEF‬و برنامه عمران س��ازمان مل��ل متحد (‪ )UNDP‬‬ ‫گرفته ایم‪.‬‬ ‫دبیر س��تاد بهینه س��ازی انرژی و محیط زیس��ت معاونت‬ ‫علمی با بی��ان اینکه اج��رای پروژه های ازمایش��ی کارایی‬ ‫انرژی و محیط زیس��ت در س��اختمان های نمون��ه و اجرای‬ ‫فرایند ارزیابی و صحه‪-‬س��نجی در دست کار است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ایجاد تحول س��اختار بازار انرژی در بخش س��اختمان‬ ‫با ام��وزش حرفه ای تمام ذی نفعان‪ ،‬زنجی��ره ارزش کارایی‬ ‫انرژی و محیط زیس��ت در کنار تهیه مش��وق ها و جریمه ها‬ ‫در جهت توس��عه طرح های پیش��نهادی فرایند تامین مالی‬ ‫همسو خواهد شد‪.‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه گسترش صنعت‪:‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 5‬دی‪1395‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه غیر تجاری فرهنگی مطبوعاتی (‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫‪ 25‬ربیع االول ‪ 1438‬قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫‪ 25‬دسامبر ‪ 2016‬سردبیرکل‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 13‬پیاپی ‪1986‬‬ ‫سردبیر‪ :‬مجتبی اعتماد مقدم‬ ‫صنعتگران معاصر ایران‬ ‫نگاهی به تالش های جعفر اخوان‬ ‫در بخش صنعت(بخش پایانی)‬ ‫نام اخوان با مونتاژ نخستین ماشین های جیپ (در‬ ‫اواخر دهه ‪ )30‬گره خورده است‪ .‬با تاسیس کارخانه‬ ‫جی�پ در س�ال ‪ 11( 1338‬س�ال پیش از تاس�یس‬ ‫ل پس از ورود نخس�تین خودرو‬ ‫ذوب اهن و ‪ 59‬س�ا ‬ ‫به ایران) مونتاژ نخستین ماشین در کشور ما شکل‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫از مصر نامه ای برای اخوان فرس��تاد و از گرمای انجا ش��کایت کرد‬ ‫و با زبان طنز به همس��رش جعفر‪ ،‬س��فارش کرد که زیاد به مجالس‬ ‫خوش��گذرانی نرود و گرنه پس از بازگشت تالفی خواهد کرد‪ .‬حاصل‬ ‫ن متولد ‪ 1334‬‬ ‫ازدواج انه ا ‪ 4‬دختر بود؛ نس��ترن (صدیقه) و یاس��م ‬ ‫دوقل��و بودند‪ .‬الهه س��ومین فرزند و گلنار (متول��د ‪ 1343‬یا ‪)1344‬‬ ‫اخرین فرزند بود‪ .‬دخترانش دارای دو اس��م کوچک بودند؛ یکی نام‬ ‫شناسنامه ای و دیگری نام مستعار که در خانه و بیرون با ان شناخته‬ ‫می شدند‪ 3 .‬نفر انها به مدت ‪ 2‬تا ‪ 3‬سال در مدرسه شبانه روزی سنت‬ ‫ج��ورج مونتروی (در ژنو س��وئیس) تحصیل کردند‪( .‬در س��ال های‬ ‫‪ 1968‬تا ‪1973‬میالدی)‪ .‬یاس��من در ‪ 10‬فوری��ه ‪ 1969‬در نامه ای‬ ‫(بخش��ی به زبان فارس��ی و بخش��ی به زبان انگلیس��ی) از مادرش‬ ‫درخواست کتاب گلستان و فرهنگ لغت فارسی – انگلیسی را کرد‪.‬‬ ‫ن همزمان در ژنو تحصیل می کردند‪ .‬الهه نیز در‬ ‫نس��ترن و یاس��م ‬ ‫اذر ‪ 1350-1351‬به تنهایی در انجا تحصیل می کرد‪ .‬انان دوستان‬ ‫زی��ادی از کش��ور های مختلف دنیا در این مدرس��ه بین المللی پیدا‬ ‫کردن��د‪ .‬هنگامی ک��ه در ایام تعطیل به ای��ران می امدن د ده ها نامه و‬ ‫کارت تبریک از ونزوئال‪ ،‬تایلند و‪ ...‬برای انها ارس��ال می ش��د‪ .‬دروس‬ ‫مختلفی در مدرس��ه به انها اموزش داده می ش��د؛ زبان انگلیس��ی‪،‬‬ ‫فرانسه‪ ،‬پیانو‪ ،‬گیتار‪ ،‬نقاشی‪ ،‬جغرافیا‪ ،‬زیست‪ ،‬تاریخ‪ ،‬ماشین نویسی‪،‬‬ ‫تندنویس��ی‪ ،‬خیاطی‪ ،‬والیبال‪ ،‬اسکی و‪ ...‬بخشی از دروس تحصیلی‬ ‫بود‪ .‬مس��ئوالن مدرس�� ه گزارش ه��ای دقیق��ی از وضعیت تک تک‬ ‫دروس‪ ،‬نمره ها‪ ،‬معدل‪ ،‬ش��خصیت‪ ،‬رفتار‪ ،‬مس��ائل مالی و وضعیت‬ ‫درمانی دختران اخوان به او ارائه می دادند؛ به عنوان نمون ه یاس��من‬ ‫و نس��ترن در درس موس��یقی تجربه خوبی به دست اورد ن د ولی در‬ ‫زبان فرانس��ه ضعیف هستند‪ .‬الهه در زیست شناسی و جغرافیا خوب‬ ‫خ ضعیف اس��ت و معدل نمره‬ ‫کار کرد ولی در زبان انگلیس��ی و تاری ‬ ‫‪44‬درصد را به دست اورده است‪ .‬درباره روحیه الهه نوشته بودند که‬ ‫همیشه بش��اش و اماده همکاری است‪ .‬در این مدرسه شبانه روزی‪،‬‬ ‫هر فصل ‪ 15/517‬تا ‪ 18/500‬فرانک سوئیس برای ‪ 3‬نفر انان هزینه‬ ‫می ش د که خانواده به طور مرتب ان را می پرداخت‪ .‬هزینه ها یکسان‬ ‫نب��ود؛ برای مثال هزینه تحصیل نس��ترن حدود ‪ 7/000‬و یاس��من‬ ‫ک پول توجیبی‬ ‫‪ 6709‬فرانک بود‪ .‬هرکدام از بچه ها هفته ای ‪ 88‬فران ‬ ‫دریاف��ت می کردند‪ .‬هزینه دروس هم متفاوت بود؛ برای نمونه درس‬ ‫فارس��ی ‪ 250‬فرانک و درس خیاطی ‪ 90‬فرانک برای یاسمن هزینه‬ ‫داش��ت‪ .‬در ترازنامه تجاری اخوان‪ ،‬هزینه مدرسه فرزندانش در ‪30‬‬ ‫مهر ‪ 1349‬مبلغ ‪ 811/151‬ریال عنوان شده است‪.‬‬ ‫عالوه بر این فعالیت سیاس��ی او در انتخابات دوره بیس��تم در سال‬ ‫‪ 1339‬به س��ود حزب مردم اس��داهلل علم (نخس��ت وزیر و وزیر دربار‬ ‫س��ال ‪ 1341‬و دهه ‪ )50‬در روزنامه ها منعکس ش��ده است‪ .‬او همراه‬ ‫علم یکی از س��خنرانان این جلسه بود‪ .‬اخوان در نهاد های کارفرمایی‬ ‫و صنفی فعاالنه مش��ارکت داشت و از موسسان اتاق صنایع و معادن‬ ‫ایران در س��ال ‪1341‬بود‪ .‬او به کشور های خارجی همراه هیات اتاق‬ ‫بازرگانی و صنایع به طور مکرر سفر کرد‪ .‬دیدار با نمایندگان اتاق سایر‬ ‫کش��ور ها و بازدید از صنایع ان کشور ها‪ ،‬عقد تفاهمنامه و همکاری‬ ‫دوجانب ه بخش��ی از اقدامات هیات های اتاق بازرگانی بود‪ .‬گزارشی از‬ ‫سفر چکسلواکی در اواسط خرداد ‪ 1346‬به محمدرضاشاه رساندند‬ ‫ک��ه از انجا بازدید می کرد‪ .‬در کنفرانس اتاق بازرگانی کش��ور در ‪31‬‬ ‫شهریور ‪ 1346‬در تبریز سخنرانی کرد‪ .‬وی همچنین از اعضای اتاق‬ ‫بازرگانی و صنایع و معادن تهران تا سال ‪ 1357‬بود‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کتاب سرگذشت ‪ 50‬کنشگر اقتصادی ایران‬ ‫)‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com/about.html‬‬ ‫فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫سازمان استان ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬محمدرضا ابراهیمی‬ ‫فناوری‪ :‬فرهاد صدیقی توانا‬ ‫چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫صنعت کالن‪ :‬حامد شایگان‬ ‫صنعت زیرساخت‪ :‬امیرحسن مهرزاد‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‪ :‬زینب عبدی‬ ‫خودرو‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ویرایش‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نش�انی‪ :‬ته�ران‪ ،‬خیاب�ان قائ�م مق�ام فراهان�ی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪- 26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪info@sanatnewspaper.com :‬‬ ‫اگهی‪ads@sanatnewspaper.com:‬‬ ‫امور استان ها‪states@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر ‪64097‬‬ ‫‹گزارش «گسترش صنعت» از تاثیر اجرای قانون‬ ‫ممنوعیت معافیت مالیاتی در برنامه ششم‬ ‫عارضه مالیاتی اقتصاد‬ ‫حمید گرمابی‬ ‫مهدی تقوی‬ ‫ارمان خالقی‬ ‫در ماده ‪ ۶‬برنامه شش�م توسعه اعمال تخفیف های مالیاتی جدید را ممنوع کرده تا بتوان با‬ ‫کسب درامد بیشتری از تولید از عارضه اقتصاد تک قطبی نفت فرار کرد و در مقابل نوسانات‬ ‫سیاس�ی مبتنی بر بازار بین المللی مقاومت بیش�تری از خود نش�ان داد‪ .‬این دورخیز مجلس‬ ‫ش�ورای اسلامی برای افزایش درامدهای مالیاتی از نظر برخی کارشناسان در شرایط رکود‬ ‫اقتصادی عوارض دیگری دارد که نه تنها به کاهش تولید و درامدهای مالیاتی ختم می ش�ود‬ ‫بلکه هزینه های اش�تغال دولت را نیز باال می برد‪ .‬در مقابل کارشناس�ان دیگری هس�تند که‬ ‫افزایش درامدهای مالیاتی را در هر حالت به نفع تولید می دانند زیرا با افزایش مخارج دولت‬ ‫پروژه ها و خریدهای جاری و سرمایه ای دولت باال می رود که برایند ان رونق تولید است‪.‬‬ ‫قوانی��ن مالیات��ی ایران از‬ ‫حامد شایگان‬ ‫فرانسه گرفته شده اما دلیل‬ ‫صنعت‬ ‫تف��اوت می��زان مالیات های‬ ‫پرداخت��ی ایرانی��ان با دیگر‬ ‫کش��ورها به درامده��ای دیگر دول��ت برمی گردد‪ .‬در‬ ‫ای��ران ثروت ملی نف��ت و گاز نیاز درام��دی دولت را‬ ‫تامی��ن می کند و از انجا که این درامد ملی اس��ت و‬ ‫باید مردم نیز از ان بهره ببرند دولت به جای پرداخت‬ ‫مس��تقیم با س��رمایه گذاری در زیرس��اخت ها و ایجاد‬ ‫اشتغال و تخفیف های مالیاتی ان را جبران می کند اما‬ ‫در کش��ورهایی که درامدهای نفتی ندارند درامدهای‬ ‫مالیاتی بیش��تری از مردم اخذ می ش��ود‪ .‬با این حال‬ ‫به منظور تحقق صرفه جوی��ی در هزینه های عمومی‪،‬‬ ‫دولت در ماده ‪ ۶‬الیحه برنامه شش��م توس��عه‪ ،‬اصالح‬ ‫نظام درامدی دولت با رویکرد قطع وابستگی بودجه به‬ ‫نف��ت را پیش گرفته که بر مبنای ان هرگونه تخفیف‪،‬‬ ‫ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید در س��ال های اجرای‬ ‫برنامه ممنوع اس��ت‪ .‬همچنین مطابق ماده ‪ ۳۸‬قانون‬ ‫مالی��ات بر ارزش اف��زوده ‪۳۰‬درصد ع��وارض دریافتی‬ ‫از واحدهای تولیدی مس��تقر در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی ب��رای تامین زیرس��اخت ها و ارائه خدمات و‬ ‫تکمیل پروژه های نیمه تمام و نواحی صنعتی اس��تان ‬ ‫در اختیار ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مالیات متناسب با رشد اقتصادی‬ ‫مدت اجرای ازمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫در الیح��ه بودج��ه امس��ال نیز برای یک س��ال دیگر‬ ‫تمدید شد‪ .‬سقف درامدهای مالیاتی ‪۱۱۲‬هزار میلیارد‬ ‫تومان��ی در الیحه بودج��ه ‪ ۹۶‬با رش�� د ‪۱/۸‬درصدی‬ ‫نس��بت به سال ‪ ۹۵‬نش��ان از رویکر د محتاطانه دولت‬ ‫دارد زیرا براس��اس پیش بینی های صندوق بین المللی‬ ‫پول و بانک مرکزی رش��د اقتصادی ایران در سال ‪۹۶‬‬ ‫در دامنه ای بین ‪ ۵‬تا ‪۶‬درصد خواهد بود؛ رش��دی که‬ ‫دیگر همچون س��ال ‪ ۹۵‬متاثر از افزایش صادرات نفت‬ ‫نخواه��د بود زیرا امس��ال میزان تولید نف��ت ایران به‬ ‫‪۴‬میلیون بش��که در روز رسیده و درامدهای دولت در‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫این بخش به سقف خود رسیده و تنها نوسانات قیمتی‬ ‫نفت می تواند تاثیر مضاعفی داشته باشد بنابراین سال‬ ‫‪ ۹۶‬باید ش��اهد اثر تولید و خدمات بر رشد اقتصادی‬ ‫کشور باش��یم که متاثر از س��رمایه گذاری های بعد از‬ ‫برجام‪ ،‬تسهیل قوانین کسب و کار‪ ،‬گشایش بازارهای‬ ‫بین المللی و نوسازی صنایع است و در چنین شرایطی‬ ‫پیش بینی می شود که درامدهای مالیاتی دولت بیش‬ ‫از ‪۱/۸‬درص��دی ک��ه دولت در بودج��ه ‪ ۹۶‬پیش بینی‬ ‫کرده رشد داشته باشد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنعت و معدن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با اشاره به ماده ‪ 6‬قانون برنامه ششم توسعه‬ ‫گفت‪ :‬براساس این مصوبه قوانین معافیت های مالیاتی‬ ‫همچن��ان برقرار اس��ت و تنها معافیت ه��ای مالیاتی‬ ‫جدید ممنوع ش��ده زیرا بای��د از اقتصاد تک محصولی‬ ‫بیرون بیاییم و مالیات های منصفانه می تواند جایگزین‬ ‫مناسبی برای نفت باشد و از نوسانات اقتصاد که متاثر‬ ‫از وابستگی به درامدهای نفتی است جلوگیری کند‪.‬‬ ‫حمید گرمابی با بیان اینکه دولت در تعیین افزایش‬ ‫درامدهای مالیاتی نسبت به پیش بینی رشد اقتصادی‬ ‫دست پایین تر را گرفته افزود‪ :‬اگر افزایش مالیات ها در‬ ‫برنامه ششم توسعه متناسب با رشد اقتصادی و کمتر‬ ‫از میزان تورم باشد قابل قبول خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹چرخه درامد مالیاتی و تولید‬ ‫اقتصاد ایران در یک سال اخیر فضای متفاوت تری‬ ‫را نس��بت به سال های نخس��ت دولت یازدهم تجربه‬ ‫می کند؛ هرچند در همان س��ال های ابتدایی نیز تورم‬ ‫اقتصادی از ‪۴۰‬درصد در س��ال نخس��ت به ‪۲۵‬درصد‬ ‫رس��ید و امروز این تورم در س��ال چه��ارم به ‪۸‬درصد‬ ‫رس��یده و رش��د اقتصادی نیز از منفی ‪ ۶/۸‬درصد به‬ ‫مثب��ت ‪۸‬درصد افزایش یافته که ای��ن موضوع از نظر‬ ‫شاخص های اقتصادی موید خروج از رکود است‪ .‬یک‬ ‫اس��تاد اقتص��اد در گفت وگو با گس��ترش صنعت نیز‬ ‫ضمن تایی��د این موضوع گفت‪ :‬درحال حاضر ایران در‬ ‫رکود اقتصادی نیس��ت زیرا وقتی مراحل رش��د را در‬ ‫نظر می گیریم با وجود افزایش جمعیت س��رانه تولید‬ ‫ناخالص داخلی سیر صعودی پیدا کرده هرچند ممکن‬ ‫است در بخش هایی رکود همچنان وجود داشته باشد‬ ‫اما درمجموع رونق اقتصادی حاکم است‪.‬‬ ‫مهدی تقوی ب��ا بیان اینکه اگر اقتص��اد ایران را با‬ ‫اروپایی ها و امریکایی ها مقایسه کنیم پرداخت مالیاتی‬ ‫مردم کمتر اس��ت افزود‪ :‬دولت بیشتر هزینه های خود‬ ‫را از درامده��ای نفتی تامین می کن��د‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫ب��ا توجه به اینکه دولت درامده��ای مالیاتی را صرف‬ ‫ایجاد زیرس��اخت ه ا می کند تولید نی��ز بهبود می یابد‬ ‫زیرا در همان س��ال نخس��ت ضریب مخارج دولت که‬ ‫باال می رود تقاضا برای خرید کاال در نتیجه هزینه های‬ ‫دولت رونق می گیرد که به دنبال ان تولید و اش��تغال‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید ب��ر اینکه اثر دیگر افزای��ش درامدهای‬ ‫مالیاتی دولت به صورت بلندمدت نش��ان داده خواهد‬ ‫ش��د افزود‪ :‬برای طرح های عمرانی ممکن اس��ت تا ‪۵‬‬ ‫س��ال اثر ان رخ ندهد اما درنهایت افزایش درامدهای‬ ‫مالیاتی به طور غیرمس��تقیم به نفع تولید نیز هس��ت‬ ‫هرچند وضع مالیات متناس��ب با این رش��د اقتصادی‬ ‫و اینک��ه س��ود بنگاه ها چقدر افزای��ش یافته می تواند‬ ‫تولیدکنن��ده را تحت تاثیر قرار ده��د‪ .‬با این حال در‬ ‫همه کشورها تخفیف مالیاتی برای واحدهای تولیدی‬ ‫جدی��د در نظ��ر گرفته می ش��ود تا بتوانن��د پایداری‬ ‫بیشتری در برابر نوسانات بازار به دست اورند‪.‬‬ ‫تقوی با برش��مردن دیگر منافع افزایش درامدهای‬ ‫مالیات��ی افزود‪ :‬وقتی دولت درامد خوبی کس��ب کند‬ ‫ی به تولیدکننده ها نیز پرداخت می ش��ود‪ .‬در این‬ ‫بده ‬ ‫مس��یر دولت باید شرکت هایی که مالیات معوق دارند‬ ‫را تشویق کند تا سریع تر مالیات های خود را پرداخت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید؛ مرغ تخم طالی دولت‬ ‫ای��ران ب��ا در نظ��ر گرفت��ن ‪۱۰‬درصد مالی��ات بر‬ ‫ارزش افزوده نسبت به سایر کشورهای دنیا که بین ‪۱۵‬‬ ‫ت��ا ‪۲۵‬درصد مالیات بر ارزش افزوده یا مصرف دریافت‬ ‫می کنن��د پایین تر اس��ت‪ .‬بنابراین در دنی��ا میانگین‬ ‫باالتری نس��بت ب��ه ای��ران دارند‪ .‬عض��و هیات مدیره‬ ‫خانه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ای��ران در گفت وگو با‬ ‫گس��ترش صنعت ضمن تایید این موضوع اظهار کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر س��ازمان امور مالیاتی ایران رس��یدن به‬ ‫مرز مالیاتی کشورهای دیگر را هدف گذاری کرده زیرا‬ ‫در ‪ ۱۷۰‬کشوری که سیس��تم مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫اعمال کرده اند به شکل های مختلفی محاسبه می شود‬ ‫برای نمون��ه در امریکا مالیات ب��ر ارزش افزوده وجود‬ ‫ن��دارد و به جای ان مالیات بر مصرف از مصرف کننده‬ ‫نهایی گرفته می ش��و د اما مالیات بر ارزش افزوده ایران‬ ‫مالی��ات بر مصرفی اس��ت که به ص��ورت مرحله ای از‬ ‫زنجیره تولید گرفته می ش��ود و هرقدر مصرف بیشتر‬ ‫شود مالیات بر ارزش افزوده نیز افزایش می یابد‪.‬‬ ‫ارمان خالقی با تاکید بر اینکه مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫مش��مول کاالهای مصرف��ی لوکس نمی ش��ود افزود‪:‬‬ ‫تف��اوت مالیات بر ارزش افزوده نس��بت ب��ه مالیات بر‬ ‫مصرف این است که در مالیات بر ارزش افزوده با هدف‬ ‫اینکه دولت زودتر به درامد برس��د و در نهایت کنترل‬ ‫بیش��تری روی چرخه تولید داش��ته باش��د مالیات از‬ ‫چرخه نخست تولید مواد اولیه تا تولیدات پایین دستی‬ ‫اخذ می ش��ود تا ضمن تکمیل جریان اطالعاتی از فرار‬ ‫مالیاتی نیز جلوگیری کند‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه در دنیا مالیات بر عملکرد با توجه‬ ‫به میزان درامد و به صورت پلکانی محاس��به می شود‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬در چنین ش��رایطی هر قدر درامد باالتر‬ ‫ب��رود میزان مالیات نیز افزای��ش می یابد‪ .‬تا جایی که‬ ‫دیده می شود در برخی شرکت های بزرگ تا ‪۵۰‬درصد‬ ‫نیز مالیات بر عملک��رد پرداخت می کنند از این رو در‬ ‫قانون مالیاتی س��ال ‪ ۹۶‬تاکید ش��ده که بخش��ودگی‬ ‫مالیاتی ممنوع است‪.‬‬ ‫خالق��ی درباره دالیل تصمیم دولت برای ممنوعیت‬ ‫معافیت ه��ای مالیاتی گفت‪ :‬از انج ا که در چند س��ال‬ ‫گذشته ازاد ش��دن قیمت حامل های انرژی‪ ،‬سرکوب‬ ‫افزای��ش قیمت ه��ا و نیز بحث تحریم ها باعث ش��د تا‬ ‫درنهای��ت تولیدکننده ها نتوانند ب��ه تعهدات خود در‬ ‫قبال بانک ه��ا‪ ،‬مالیات‪ ،‬تامین اجتماع��ی‪ ،‬گمرک و‪...‬‬ ‫عمل کنن��د و دولت نیز به طور متقابل به تولیدکننده‬ ‫بدهکار ش��د بنابراین بحث تهات��ر بدهی ها و تعهدات‬ ‫تولیدکننده ه��ا پیش امد‪ .‬مس��ئله اینجاس��ت که اگر‬ ‫تولیدکنن��ده نتواند بدهی به دول��ت را پرداخت کند‬ ‫جریمه می ش��ود اما این موضوع درب��اره دولت صدق‬ ‫نمی کند و چرخه ای ناقص بی��ن تولیدکننده و دولت‬ ‫به وجود امده که به مش��کالت دامن می زند‪ .‬از این رو‬ ‫دولت به عنوان یکی از مقصران این فضای ناسالم باید‬ ‫بخش��ودگی مالیاتی را ایجاد می ک��رد و برای جبران‬ ‫خس��ارت بدهی های مع��وق خود بای��د تخفیف های‬ ‫مالیاتی اعمال می ش��د‪ .‬همچنین باید در نظر داش��ت‬ ‫درحال حاضر اتفاق ویژه ای در اقتصاد کش��ور نیفتاده‬ ‫و دولتی که امروز درامد پایینی دارد و گرفتار اس��ت‬ ‫با این طرح به دنبال افزایش درامدهای مالیاتی است‬ ‫از این رو اجرای طرح ممنوعیت تخفیف های مالیاتی را‬ ‫می توان به «سر بریدن مرغ تخم طال» تعبیر کرد زیرا‬ ‫دولت با تسهیل تولید درامد بیشتری می تواند کسب‬ ‫کند اما با افزایش فش��ارهای مالیاتی س��رمایه گذاری‬ ‫بخش خصوصی کند شده و دولت باید هزینه بیشتری‬ ‫برای اشتغالزایی داشته باشد‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫با ضایعات ‪ 30‬درصدی محصوالت کشاورزی از مزرعه تا سفره غذایی ‪ 20‬میلیارد مترمکعب اب هدر می رود‪.‬‬ ‫سوگواره‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!