روزنامه گسترش صنعت شماره 14 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 14

روزنامه گسترش صنعت شماره 14

روزنامه گسترش صنعت شماره 14

‫دوشنبه‬ ‫ بودجه ریزی نفتی‬ ‫و اقتصاد ماروپله ای‬ ‫‪2‬‬ ‫سال بیست و هشتم پیاپی ‪1987‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 16 14‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫افزایش قیمت بنزین‬ ‫به جای کاهش قیمت سی ان جی‬ ‫پایتخت باد‬ ‫در انتظار تعمیر نیروگاه‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ پیش بینی رشد اقتصادی‬ ‫از رویا تا واقعیت‬ ‫چرا «نیچر» ‪ 58‬مقاله ایرانی را‬ ‫حذف کرد؟‬ ‫«حذف ‪ 58‬مقاله ایرانی به دلیل س��رقت علمی‪ ،‬تقلب و تبانی درباره مولف‬ ‫و در روند بررسی علمی از ‪ 7‬نشریه علمی» خبر دردناکی بود که به سرعت در‬ ‫صدر اخبار علمی و پژوهش��ی دنیا قرار گرفت و برخی نام رسوایی بین المللی‬ ‫بر ان گذاشتند‪ .‬البته این همه ماجرا نبود‪ ،‬چون چند روز بعد شایعه دیگری با‬ ‫نام برخی از چهره های ش��اخص علمی که بعضی مسئولیت هایی نیز داشتند‪،‬‬ ‫منتش��ر شد و واکنش های زیادی را برانگیخت‪ .‬گفته می شود این ‪ 58‬مقاله از‬ ‫س��وی ‪ 282‬پژوهشگر ایرانی نوشته شده و به دلیل جعل مدرک و مستندات‬ ‫علمی‪ ،‬دس��تکاری در مقاالت و‪ ...‬مردود اعالم ش��ده اند‪ .‬چیزی که ویراستار‬ ‫ارش��د مجله نیچ��ر در اخرین مقاله خود پرده از ان برداش��ت و گفت که این‬ ‫تقلب ها از طرف ‪ iranian scientists‬انجام شده است‪.‬‬ ‫ریچارد اس��تون‪ ،‬روزنامه نگار علمی برجسته و س��ردبیر بخش بین المللی‬ ‫مجله ساینس گزارشی درباره تقلب های علمی در ایران ‪ ،‬فروش پایان نامه های‬ ‫ارش��د و دکترا در راس��ته خیابان انقالب‪ ،‬راه افتادن بازار فروش پروپوزال و‪...‬‬ ‫با عنوان «بازار مش��کوک مقاالت علمی به رشد ایران در علم صدمه می زند»‬ ‫منتشر کرد‪.‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫امروز اغاز می شود‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از هدفگذاری های بودجه ‪96‬‬ ‫ضعف های ساختاری ربطی به دولت ندارد‬ ‫ تفاهمنامه با روس ها‬ ‫ربطی به نشست اوپک ندارد‬ ‫‪ 6‬دی ‪1395‬‬ ‫‪ 26‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 26‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪15‬‬ ‫معامله سهام صنایع کوچک در بورس کاال و فرابورس‬ ‫امروز عرضه سهام صنایع کوچک و متوسط با تفاهمنامه ای سه جانبه تسهیل‬ ‫شد ‪ ،‬به طوری که رفع دغدغه تامین وثیقه و منابع مالی واحدهای صنعتی‬ ‫کوچک و متوسط مورد توافق بورس کاال‪ ،‬صندوق ضمانت سرمایه گذاری‬ ‫صنایع کوچک و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران قرار‬ ‫گرفت‪ .‬الزامات قانونی و پیچیدگی عضویت در فرابورس و ابهام واحدهای‬ ‫صنعتی از فرایند اداری و قانونی از مهم ترین موانع در معامله سهام صنایع‬ ‫کوچک در بورس است‪ .‬کارشناسان معتقدند بکارگیری مشاوران توانمند و‬ ‫اطالع رسانی به صنایع کوچک راهکاری است که می تواند حضور صنایع‬ ‫کوچک در بورس را همراهی کند‪...‬‬ ‫‪14‬‬ ‫جذاب ترین نواوری های‬ ‫خودرویی در سال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫خودروهای عصر ما روز به روز وابس��ته تر به سیس��تم های رایانه ای می شوند‪.‬‬ ‫البته این روند تنها برای خودروهای بدون سرنش��ین نیس��ت‪ .‬خودروس��ازها به‬ ‫خوب��ی می دانند ک��ه خودروهای امروزی باید هوش��مند ب��وده و در عین حال‬ ‫استفاده از انها به سادگی امکانپذیر باشد‪.‬‬ ‫بس��یاری از نواوری ها در این مسیر هنوز روی مدل های مفهومی هستند و به‬ ‫مرحله تولید انبوه نرس��یده اند اما اگر خودروس��ازان با همین فرمان پیش بروند‬ ‫(که می روند) در اینده نزدیک خودروهایی که سوار خواهیم شد‪ ،‬تغییرات زیادی‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۶‬میالدی خودروسازان مختلف تا توانس��تند دست به نواوری‬ ‫زدند که در این گزارش به بخش��ی از برترین نواوری های س��ال میالدی اش��اره‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫س��م اشمیت‪ ،‬راننده حرفه ای ماشین های مسابقه ای است که به دلیل یک‬ ‫حادثه از گردن به پایین فلج ش��د اما حاال او به لطف فناوری جدیدی که روی‬ ‫کوروت ‪ Z06‬پیاده ش��ده دوباره می توان��د رانندگی کند‪ .‬در فناوری «پیکان‬ ‫الکترونیک» یا «‪ »Arrow Electronict‬راننده با زدن یک عینک افتابی‬ ‫مجهز به حس��گرهای رصدکننده حرکات‪ ،‬می تواند با ماش��ین ارتباط برقرار‬ ‫کن��د‪ .‬در این فناوری وقتی راننده س��رش را ت��کان می دهد تمام اطالعات به‬ ‫سیس��تم پردازنده نصب ش��ده روی خودرو فرس��تاده ش��ده و به این ترتیب‬ ‫چرخ ها به کنترل راننده در می ایند‪ .‬راننده همچنین می تواند سرعت خودرو‬ ‫را با دمیدن در یک نی که روی عینک افتابی قرار دارد‪ ،‬کنترل کند‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫صنعت و اقتصاد‬ ‫‪ 6‬دی ‪ 26 1395‬ربیع االول ‪ 26 1438‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 14‬پیاپی ‪1987‬‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بودجه ریزی‬ ‫نفتی و اقتصاد‬ ‫ماروپله ای‬ ‫خبر‬ ‫تحلیل جایگاه دالر برابر یورو‬ ‫به اطالعات بین المللی نیاز دارد‬ ‫اس��تاد اقتصاد دانشگاه شهید بهش��تی درباره بحث تقویت‬ ‫دالر براب��ر یورو در س��ال اینده می�لادی و پیش بینی برهم‬ ‫خوردن معادالت اقتصادی در پی ان گفت‪ :‬چنین تحلیلی به‬ ‫برخورداری از اطالعات بین المللی بسیار غنی نیازمند است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬س��عید لیالز با اش��اره به اینکه این روزها‬ ‫دالر به قوی ترین وضعیت خود در ‪20‬س��ال گذش��ته در برابر‬ ‫س��ایر ارزها رسیده و هرگز اینقدر قدرتمند نبوده اظهار کرد‪:‬‬ ‫هنوز براوردی از تاثیر رفت��ار اینده رییس جمهوری منتخب‬ ‫امری��کا ب��ر دالر نداریم اما به ش��خصه ح��دس می زنم مانند‬ ‫دوران رییس جمهوری «ریگان» که از افزایش کسری بودجه‬ ‫به عنوان حربه ای برای تقویت تحوالت عمرانی در این کش��ور‬ ‫به��ره برد‪« ،‬دونالد ترامپ» نیز برای پوش��ش هرچه بیش��تر‬ ‫هزینه ها به کاهش قیمت دالر بپردازد‪.‬‬ ‫لی�لاز اضافه کرد‪ :‬مطالعات نش��ان داده که هر یک درصد‬ ‫کس��ری بودجه دول��ت امریکا ‪200‬میلی��ارد دالر منابع برای‬ ‫دولت این کش��ور ایجاد می کند در حالی که کس��ری کنونی‬ ‫بودج��ه ایاالت متحده ‪ 2/5‬ت��ا ‪3‬درصد تولید ناخالص داخلی‬ ‫امریکاست‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس مس��ائل اقتص��ادی اع�لام کرد‪ :‬رش��د‬ ‫‪0/25‬درصدی نرخ بهره بانکی از س��وی ف��درال رزرو (بانک‬ ‫مرکزی امریکا) در هفته های گذش��ته ب��ا هدف جلوگیری از‬ ‫افزایش نرخ تورم انجام شده است‪.‬‬ ‫فریدون احمدی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ب��رای تحقق رش��د اقتصادی‬ ‫‪7/7‬درص��دی نی��از ب��ه اب��زار‬ ‫مناس��ب اس��ت‪ .‬دولت در سال‬ ‫رمضان بهرامی‬ ‫‪ 95‬ب��ه وس��یله نفت توانس��ت نایب رییس خانه صنعت‪،‬‬ ‫رش��د اقتصادی را افزایش دهد‬ ‫معدن و تجارت‬ ‫اما در س��ال این��ده از این ابزار‬ ‫کمت��ر می تواند بهره ببرد‪ .‬با این‬ ‫وجود بودجه س��ال‪ 96‬متکی بر نف��ت تدوین و پیش بینی ها ‬ ‫نیز بر همین اس��اس انجام شده اس��ت اما با توجه به شرایط‬ ‫جهانی بعید اس��ت که این رقم محقق شود‪ .‬دولت با امید به‬ ‫ای��ن موضوع هزینه های بودجه را نیز ب��اال در نظر گرفته که‬ ‫به طور قطع در س��ال اینده با کس��ری بودجه مواجه خواهد‬ ‫شد و همچون سال های گذش��ته دست به استقراض خواهد‬ ‫زد‪ .‬دولت ها همواره براس��اس واقعیت ه��ا بودجه ریزی انجام‬ ‫نمی دهند به همین دلیل برای تحقق هدف های تعیین ش��ده‬ ‫همواره با مشکل مواجه می شوند‪.‬‬ ‫رشد اقتصادی سال ‪ 95‬متکی بر نفت محقق شده و بخش‬ ‫خصوصی س��هم بسیار اندکی در رشد اقتصادی داشته است‪.‬‬ ‫بودجه ریزی براس��اس نفت همچون بازی ماروپله به ش��انس‬ ‫متکی اس��ت و ب��ا کوچکترین اتف��اق جهانی ممکن اس��ت‬ ‫تمام معادالت به هم بریزد‪ .‬زمانی که اس��اس اقتصاد بر پایه‬ ‫نفت تعریف ش��ود ریس��ک اقتصادی باال خواهد رفت و رشد‬ ‫اقتصادی نیز پایدار نخواهد بود‪ .‬از سوی دیگر رشد اقتصادی‬ ‫حاص��ل از نفت نتیج ه چندانی برای بخش خصوصی نخواهد‬ ‫داشت و اقتصاد دولتی تقویت می شود‪.‬‬ ‫بودجه ری��زی دولت باید براس��اس فعالیت بخش خصوصی‬ ‫تعریف ش��ود‪ .‬در این شرایط اقتصاد مقاومتی محقق می شود‬ ‫و تاثیرپذیری اقتصاد از ش��رایط بیرونی کاس��ته خواهد شد‪.‬‬ ‫بخش خصوصی مس��یر خود را طی خواهد کرد اما این دولت‬ ‫اس��ت که باید بستر را برای نقش افرینی بیشتر فراهم کند‪ .‬با‬ ‫بودجه عمرانی که دول��ت در نظر گرفته و ادامه روند کنونی‬ ‫در صنایع سهم بخش خصوصی در رشد اقتصادی سال اینده‬ ‫ناچیز خواهد بود‪.‬‬ ‫در س��ال جاری بخش کش��اورزی نیز به رش��د اقتصادی‬ ‫تاحدودی کمک ک��رد اما باید دید که این امر به چه قیمتی‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬رشد ناشی از کش��اورزی زمانی مناسب است که‬ ‫ارزش افزوده ان به تمام س��طوح جامعه برس��د‪ .‬دولت تمرکز‬ ‫خود را در بخش کش��اورزی بر دو تا ‪ 3‬محصول اس��تراتژیک‬ ‫همچون گندم قرار داده اما امروز زیر ساخت چندانی در سایر‬ ‫محصوالت وجود ندارد و در سال های اینده به طور قطع برای‬ ‫تامین محصوالت کش��اورزی با مش��کل مواجه خواهیم شد‪.‬‬ ‫دولت باید برنامه های شفاف و روشنی برای نواوری و توسعه‬ ‫در بخش کش��اورزی‪،‬معدن‪،‬صنعت‪ ،‬تج��ارت و‪ ...‬ارائه کند‪ .‬با‬ ‫ادامه این روند نمی توان ش��اهد رش��د بود‪ .‬در حال حاضر با‬ ‫رک��ود موجود در بخش تولید اگر واحد های تولیدی در پایان‬ ‫س��ال تولید را متوق��ف کنند به اندازه ‪ 6‬م��اه در انبارها کاال‬ ‫برای تامین نیاز بازار وجود دارد‪ .‬رشد اقتصادی باید برمبنای‬ ‫کسب و کار عمومی برنامه ریزی شود تا تمام سطوح جامعه از‬ ‫رشد اقتصادی بهره مند شوند‪ .‬زمانی که رشد اقتصادی ناشی‬ ‫از فعالیت اقتصادی مردم باش��د درامد عمومی مردم افزایش‬ ‫پیدا می کند و بازار نیز رونق می گیرد‪ .‬تولید‪ ،‬صادرات‪ ،‬درامد‬ ‫عمومی و‪ ...‬زنجیره هایی هس��تند که به یکدیگر تنیده ش��ده‬ ‫و ضعف در یک بخش س��ایر بخش ه��ا را هم تحت تاثیر قرار‬ ‫می دهد درنتیجه دولت برای تحقق رشد اقتصادی که در نظر‬ ‫گرفته راهی جز س��رمایه گذاری بر بخش صنعت و کشاورزی‬ ‫نخواهد داشت و نمی تواند روی نفت حساب باز کند‪.‬‬ ‫مرتضی افقه‬ ‫«گسترش صنعت» هدفگذاری های بودجه ‪ 96‬را بررسی کرد‬ ‫پیش بینی رشد اقتصادی از رویا تا واقعیت‬ ‫ضعف های ساختاری ربطی به دولت ندارد‬ ‫دول��ت در الیحه بودجه‬ ‫در اقتصاد اس��ت‪ .‬در سال های ‪ 1389‬و ‪ 1390‬با جهش‬ ‫س��ال‪ 96‬رش��د اقتصادی‬ ‫دوب��اره قیمت نفت‪ ،‬درامدهای نفتی به ترتیب به ‪61/3‬‬ ‫را ‪7/7‬درص��د پیش بین��ی‬ ‫و ‪ 58/4‬میلی��ارد دالر افزایش یاف��ت و به پیروی از ان‬ ‫و برنامه ری��زی خ��ود را بر‬ ‫نرخ رشد اقتصادی به ترتیب به ‪ 6/5‬و ‪4/3‬درصد رسید‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده همین اساس تنظیم کرده‬ ‫ام��ا در س��ال های ‪ 1390‬و ‪ 1391‬تش��دید تحریم های‬ ‫اس��ت؛ رقمی که براساس‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اغاز روند نزولی حجم نفت صادراتی کشور و‬ ‫صنعت‬ ‫پیش بینی تمامی نهاد های‬ ‫محدودیت های مالی از یک سو و روند فزاینده نرخ تورم‪،‬‬ ‫بین الملل��ی‪ ،‬نماین��دگان‬ ‫افزایش و نوس��ان شدید قیمت ارز و در نتیجه بی ثباتی‬ ‫مجلس و کارشناس��ان اقتصادی تحقق ان دور از انتظار‬ ‫در س��ایر بازارها از س��وی دیگر موجب شد تا نرخ رشد‬ ‫اس��ت‪ .‬دولت در س��ال ‪ 95‬با برداشته ش��دن تحریم ها‬ ‫اقتصادی کش��ور در سال ‪ 1391‬به پایین ترین سطح در‬ ‫توانس��ت تولید نفت را به ‪ 3/92‬میلیون بش��که در روز‬ ‫دهه ه��ای اخیر یعنی منفی ‪ 6/8‬درصد س��قوط کند‪.‬در‬ ‫برس��اند به همین دلیل در س��ال ج��اری بنابر اخرین‬ ‫سال ‪ 1391‬نرخ رش��د اقتصادی بدون نفت منفی ‪0/9‬‬ ‫گ��زارش بانک مرکزی رش��د اقتصادی به‬ ‫درصد بود و در س��ال ‪ 1392‬نیز نرخ رشد‬ ‫‪ 7/4‬درصد رسیده است‪ .‬بر همین اساس‬ ‫اقتص��ادی با منف��ی ‪ 1/9‬درصد همچنان‬ ‫فریدون احمدی‪:‬‬ ‫با توجه به رشد شدید تولید نفت در سال‬ ‫کاهش یافت‪ .‬در س��ال ‪ 1393‬نرخ رش��د‬ ‫اگر واقعیت ها‬ ‫‪ 95‬و شکس��تن حب��اب رش��د اقتصادی‬ ‫اقتصادی ‪ 3‬درصد و برای سال ‪ 1394‬رقم‬ ‫را در نظر بگیریم‬ ‫دولت در س��ال ‪ 96‬برای رش��د اقتصادی‬ ‫‪ 1/3‬درصد به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫‪7//7‬درص��د نمی تواند برنامه س��ال ‪ 95‬را تحقق رشد اقتصادی � پیش بینی رشد اقتصادی از نگاه‬ ‫‪7/7‬درصدی‬ ‫موسسات بین المللی‬ ‫پیاده س��ازی کند بنابراین بای��د به دنبال‬ ‫دور از واقعیت‬ ‫دول��ت در حالی رش��د اقتص��ادی ‪7/7‬‬ ‫رش��د تولید در بخش صنعت و کشاورزی‬ ‫خواهد بود‬ ‫درصدی را برای س��ال این��ده پیش بینی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بررس�ی رش�د اقتص�ادی یک‬ ‫کرده ک��ه تمام��ی نهاده��ای بین المللی‬ ‫دهه اخیر‬ ‫رس��یدن ب��ه ای��ن رق��م را دور از انتظار‬ ‫در یک دهه اخیر رش��د اقتصادی کش��ور نوس��انات‬ ‫توصیف کرده اند‪.‬موسسه تحقیقاتی «بیزینس مانیتور»‬ ‫ش��دیدی را تجربه کرده اس��ت‪.‬همزمان ب��ا اغاز اجرای‬ ‫در اخرین گزارش خود رش��د اقتصادی در س��ال اینده‬ ‫برنامه چهارم توس��عه و هدف گذاری نرخ رشد اقتصادی‬ ‫را ‪ 5/1‬درصد پیش بینی کرده اس��ت‪ .‬اکونومیس��ت نیز‬ ‫‪ 8‬درص��دی ب��ه مدد افزایش قیمت جهان��ی نفت و باال‬ ‫در اخرین گزارش خود از چش��م انداز اقتصاد جهان در‬ ‫بودن درامدهای نفتی اقتصاد کشور در سال های ‪1385‬‬ ‫س��ال ‪2017‬میالدی پیش بینی کرده که ایران در سال‬ ‫و ‪ 1386‬به ترتیب رشد اقتصادی ‪ 6/1‬درصد و ‪7/7‬درصد‬ ‫اینده رشد تولید ناخالص داخلی ‪ 5 /4‬درصدی را تجربه‬ ‫تجربه ش��د اما در س��ال ‪ 1387‬رش��د اقتصادی به ‪0/6‬‬ ‫می کند‪.‬صن��دوق بین المللی پول نیز در اخرین گزارش‬ ‫درصد و در س��ال ‪ 1388‬به ‪ 1/3‬درصد تنزل داشت‪.‬در‬ ‫خود که به تازگی منتشر ش��ده اورده است‪ « :‬به دنبال‬ ‫سال های ‪ 1387‬و ‪ 1388‬که نرخ رشد به شدت نسبت‬ ‫اج��رای برنامه جامع اقدام مش��ترک (برجام) و افزایش‬ ‫به س��ال های قبل کاهش یافت‪ ،‬درامده��ای نفتی نیز‬ ‫تولید و صادرات نفت انتظار می رود رشد تولید ناخالص‬ ‫کاهش داش��ته اند‪.‬درامد نفتی کشور که در سال ‪1386‬‬ ‫داخلی به قیمت های حقیق��ی در اقتصاد ایران افزایش‬ ‫به رقم ‪ 71/8‬میلیارد دالر رس��یده بود در س��ال ‪1387‬‬ ‫یافت��ه و ب��ه ‪ 6/6‬درصد در س��ال ‪95‬برس��د‪ .‬همچنین‬ ‫به ‪67/7‬میلیارد دالر و در س��ال ‪ 1388‬به ‪50/9‬میلیارد‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اینکه تولید نفت در س��ال ‪ 96‬به س��طح‬ ‫دالر کاه��ش یافت‪ .‬این وضعیت حاکی از ان اس��ت که‬ ‫طبیعی خود خواهد رس��ید و رش��د بخش غیرنفتی در‬ ‫رش��د اقتصادی ایجاد شده در س��ال های اول دهه ‪،80‬‬ ‫س��طح متوسطی قرار می گیرد‪ ،‬پیش بینی می شود رشد‬ ‫رش��د پایدار و همراه با اصالح ساختار در اقتصاد کشور‬ ‫اقتصادی سال اینده در سطح ‪ 3/5‬درصدی قرار گیرد»‬ ‫‹ ‹‪ 5‬درصد رشد اقتصادی مطلوب‬ ‫نبوده است‪ .‬مقایسه روند میزان درامدهای نفتی در این‬ ‫ب��ا توجه به وضعیت کش��ور نماین��دگان مجلس نیز‬ ‫س��ال ها با روند نرخ رشد اقتصادی گویای مشابهت باال‬ ‫معتقدن��د تحقق رش��د اقتصادی ‪ 7/7‬درص��دی دور از‬ ‫و حرکت همس��ان این دو متغیر است که این وضعیت‬ ‫واقعیت اس��ت‪ .‬فریدون احمدی‪ ،‬نایب رییس کمیسیون‬ ‫ناش��ی از وابس��تگی زیاد به نفت و باال بودن سهم نفت‬ ‫صنایع مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با گسترش‬ ‫صنعت درباره تحقق رش��د اقتصادی پیش بینی شده در‬ ‫الیحه بودجه ‪96‬گفت‪ :‬اگر س��ند چش��م انداز را مدنظر‬ ‫قرار دهیم رش��د اقتصادی باید در همین حدود تعیین‬ ‫ش��ود اما اگر واقعیت ها را در نظر بگیریم تحقق رش��د‬ ‫‹ ‹سهم اندک تولید در رشد اقتصادی‬ ‫اقتص��ادی ‪7/7‬درصدی دور از واقعیت خواهد بود‪ .‬البته‬ ‫این اقتصاددان رشد اقتصادی سال اینده را بین ‪ 3‬تا‬ ‫دول��ت و مجلس تمام تالش خود را خواهند کرد تا این‬ ‫‪ 4‬درص��د پیش بینی کرد و گفت‪:‬با توجه به تداوم رکود‬ ‫رقم محقق شود اما با توجه به شرایط کشور بعید است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 95‬عمده رشد اقتصادی ‪7/4‬درصدی در سال‬ ‫احمدی با بیان اینکه با توجه به ش��رایط رس��یدن به‬ ‫جاری براس��اس فروش نفت و بخش اندکی از ان ناشی‬ ‫رشد اقتصادی ‪ 5‬درصدی مطلوب خواهد بود‪،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫از فعالیت های س��ایر بخش های اقتصادی بوده اس��ت‪.‬‬ ‫بخش عمده ای از رشد اقتصادی سال ‪ 95‬ناشی از رشد‬ ‫وجود ضعف های ساختاری که ربطی هم به دولت ندارد‬ ‫تولید نفت پس از برداش��ته ش��دن تحریم ها بوده است‬ ‫باعث شده تا سهم تولید در رشد اقتصادی‬ ‫بنابراین چون امکان ندارد در سال اینده‬ ‫اندک باشد و این امر در سال ‪ 96‬نیز ادامه‬ ‫به این میزان ش��اهد رشد در بخش نفت‬ ‫مرتضی افقه‪:‬‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫باشیم رس��یدن به این رقم دور از انتظار‬ ‫با توجه به‬ ‫افقه ب��ا بی��ان اینکه با برط��رف کردن‬ ‫اس��ت‪ .‬نایب ریی��س کمیس��یون صنایع‬ ‫بو کار در بنگاه های کوچک و‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به اینکه محدودیت های موجود موانع کس�� ‬ ‫در بخش تولید سال‬ ‫متوس��ط می توان س��هم تولید را در رشد‬ ‫نهاد های بین المللی همچون بانک جهانی‬ ‫اینده بعید است که‬ ‫اقتصادی افزای��ش داد‪،‬گفت‪:‬بس��یاری از‬ ‫نیز معتقدند رشد اقتصادی ‪ 7/7‬درصدی‬ ‫شاهد چنین جهشی در‬ ‫بو کار همچون قوانین ناکارامد‪،‬‬ ‫موانع کس ‬ ‫محقق نخواهد شد اظهارکرد‪ :‬دولت برای‬ ‫رشد اقتصادی باشیم‬ ‫بروکراسی اداری‪ ،‬دس��تگاه قضایی و‪...‬که‬ ‫انکه بتواند رشد اقتصادی را باال نگه دارد‬ ‫چن��دان به عملکرد دولت ه��ا ربطی ندارد‬ ‫بای��د تمرکز خود را ب��ر صنایع کوچک و‬ ‫مانع از رش��د تولید ش��ده و با مش��کالت‬ ‫توس��ط بگذارد ت��ا از طریق رش��د تولید‬ ‫بین المللی که دولت در س��ال اینده ب��ا روی کارامدن‬ ‫کاهش رش��د ناش��ی از ثبات در تولید نفت را پوش��ش‬ ‫ترامپ خواهد داش��ت دغدغه دولت همچون س��ال ‪94‬‬ ‫دهد‪ .‬در سال ‪ 95‬تاحدودی به این بخش ها توجه شد اما‬ ‫مس��ائل دیپلماس��ی خواهد بود و بعید است که بتواند‬ ‫در س��ال ‪ 96‬دولت باید توجه جدی تری به این بخش ها‬ ‫این موانع را به طور جدی برطرف کند بنابراین در روند‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ترکیدن حباب رشد اقتصادی در سال ‪95‬‬ ‫کنونی تغییری ایجاد نخواهد شد‪.‬‬ ‫مرتضی افقه‪،‬اقتصاددان و عضو هیات علمی دانش��گاه‬ ‫وی اف��زود‪ :‬دول��ت تمرکز خود را بای��د بر بنگاه های‬ ‫شهید چمران اهواز نیز در گفت وگو با گسترش صنعت‬ ‫کوچک و متوس��ط بگذارد تا بتواند عالوه بر رشد تولید‪،‬‬ ‫درباره تحقق رش��د اقتصادی ‪7/7‬درصدی در سال ‪96‬‬ ‫معضل بیکاری را نیز تاحدودی برطرف کند‪ .‬البته دولت‬ ‫گفت‪ :‬براس��اس اعالم دولت رش��د اقتصادی س��ال ‪95‬‬ ‫در س��ال ‪ 95‬ای��ن امر را با اختص��اص ‪ 16‬هزار میلیارد‬ ‫تاکن��ون ‪7/4‬درصد بوده و با در نظر گرفتن این رش��د‬ ‫تومان در دس��تور کار قرار داد اما ب��ه دلیل پراکندگی‬ ‫حباب رش��د اقتصادی ناشی از برداشته شدن تحریم ها‬ ‫برنامه ه��ا و اجرای ناق��ص انها ازس��وی بانک ها نتیجه‬ ‫و افزای��ش ف��روش نف��ت ترکیده اس��ت و ب��ا توجه به‬ ‫مطلوب حاصل نشد‪.‬‬ ‫محدودیت های موجود در بخش تولید سال اینده بعید‬ ‫بنابر این گزارش‪،‬با توجه به رش��د تولید نفت در سال‬ ‫اس��ت که شاهد چنین جهشی در رشد اقتصادی باشیم‬ ‫‪ 95‬و رس��یدن به وضعیت پایدار در س��ال اینده دولت‬ ‫بنابراین رش��د پیش بینی شده در الیحه بودجه ‪ 96‬دور‬ ‫برای رس��یدن به رشد اقتصادی ‪ 7/7‬درصدی باید روی‬ ‫از واقعیت است‪ .‬افقه با بیان اینکه پیش بینی های جهانی‬ ‫رش��د تولید در بخش صنعت و کش��اورزی حس��اب باز‬ ‫نیز نس��بت به رش��د اقتصادی ایران گویای همین نکته‬ ‫کند‪ .‬برای رس��یدن به این هدف نیز دولت باید به دلیل‬ ‫اس��ت افزود‪ :‬ش��رایط کنونی در دوران دولت سازندگی‬ ‫بازدهی سریع و اشتغالزایی باال تمرکز خود را بر صنایع‬ ‫پس از جنگ نیز به وجود امد و دو س��ال پس از پایان‬ ‫کوچک و متوس��ط بگذارد تا از این طریق بتواند رش��د‬ ‫جنگ رشد اقتصادی به ‪ 14‬درصد رسید اما سال بعد از‬ ‫اقتصادی مد نظر را محقق کند‪.‬‬ ‫ان رش��د اقتصادی به نیم درصد رسید‪ .‬به عبارت دیگر‬ ‫چون در زمان جنگ ظرفیت های خالی وجود داش��ت با‬ ‫برطرف ش��دن محدودیت ها پس از جنگ شاهد جهش‬ ‫ناگهانی رشد اقتصادی بودیم اما سال بعد با عادی شدن‬ ‫شرایط رشد اقتصادی کاهش پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪ 5‬گالیه صنعتگران به جهانگیری‬ ‫جلس��ه معاون اول رییس جمهوری با تش��کل های تولیدی و روس��ای‬ ‫خانه های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تانی با طرح ‪ 5‬موضوع مهم همراه‬ ‫بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬در جلسه ای که بین روسای خانه های صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان ها و نیز تشکل های تولیدی مختلف با اسحاق جهانگیری‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬تولیدکنندگان با طرح اهم مشکالت خود‪ ،‬خواستار برطرف‬ ‫ش��دن این مش��کالت در بخش صنعت و معدن کش��ور و نیز رفع موانع‬ ‫تولید شدند‪.‬‬ ‫میزان مالیات واحدهای تولیدی و رشد مالیات این بخش یکی از مسائل‬ ‫مطرح ش��ده از س��وی دبیران کل خانه های صنعت و معدن استانی و نیز‬ ‫تش��کل های تولیدی در جلس��ه با معاون اول رییس جمهوری بود‪ .‬رش��د‬ ‫‪۱۸‬درص��دی مالیات در بخش تولید در س��ال ‪ ،۱۳۹۱‬رش��د ‪۱۸‬درصدی‬ ‫در س��ال ‪ ،۱۳۹۲‬رشد ‪۳۲‬درصدی در سال ‪ ۱۳۹۳‬و رشد ‪۲۳‬درصدی در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۴‬مهم ترین مسئله ای بود که نسبت به ان اعتراض شد‪ ،‬چراکه‬ ‫تولیدکنندگان معتقد بودند این دوران ‪4‬س��اله نمی تواند به عنوان دورانی‬ ‫تلقی شود که واحدهای تولیدی با پرداخت مالیات بیشتری روبه رو بودند‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان در این جلس��ه عنوان کردند‪ :‬بخش��ی از اقتصاد در کشور‬ ‫مالیات نمی دهد و قرار نیس��ت به این دلیل فشار واردشده به بخش های‬ ‫شناسنامه دار اقتصادی در کشور وارد شود‪ ،‬بنابراین بخش تولید در کشور‬ ‫نسبت به این مس��ئله اعتراض دارد و خواهان رسیدگی به این مشکل از‬ ‫طرف مسئوالن ذی ربط است‪ .‬در بخش دیگری از اظهارات تولیدکنندگان‬ ‫موضوع جرائم در صورت تاخیر در پرداخت ها بیان شد‪ .‬انها عنوان کردند‬ ‫که تاخیر در پرداخت ها به منزله این نیس��ت که واحدهای تولیدی قصد‬ ‫پرداخت ندارند‪ .‬گاهی به دلیل شرایط اقتصادی روند کار به گونه ای پیش‬ ‫رفته که به طور مثال در یک دوره زمانی پرداخت ها دچار مش��کل ش��ده‬ ‫اس��ت؛ بنابراین نباید به محض تعویق و عقب افتادگی جرائم س��نگین و‬ ‫بهره های مرکب مش��مول حال بخش تولید شود‪ .‬در بخش دیگری از این‬ ‫جلسه برخی تولیدکنندگان عالوه بر اعتراض نسبت به سود ‪۱۸‬درصدی‬ ‫تسهیالت بانکی به بخش تولید عنوان کردند‪ :‬گاهی برخی بانک ها خود را‬ ‫مقید به اعمال این نرخ نمی دانند و با س��ود بیشتری تسهیالت اختصاص‬ ‫می دهن��د‪ .‬در عین حال ط��ی بروکراس��ی های اداری در بانک ها از دیگر‬ ‫مشکالتی است که تولیدکنندگان را اذیت می کند‪.‬‬ ‫یک کسب و کار رویایی‬ ‫دوشنبه‬ ‫ما که برای اولین بار قصد داشتیم محصول «ب» را تولید‬ ‫کنیم‪ ،‬ش��روع کردیم به ازمون و خطا‪ .‬متاس��فانه یکی در‬ ‫میان محصوالت خراب می شد‪.‬‬ ‫‪ 6‬دی ‪1395‬‬ ‫‪ 26‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 26‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 14‬پیاپی ‪1987‬‬ ‫فن بازار ملی ایران با وجود ظرفیت های گوناگون‬ ‫علمی و صنعتی استان مرکزی نگاه ویژه ای به این‬ ‫استان داشته است‪.‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫معامله سهام صنایع کوچک‬ ‫در بورس کاال و فرابورس‬ ‫رهاورد تور صنعتی‬ ‫خوشه سنگ قم به عراق‬ ‫رشد ‪ 3‬برابری واگذاری‬ ‫زمین صنعتی در قزوین‬ ‫صنعت اذربایجان غربی‬ ‫اماده ورود ایده‪‎‬های جدید‬ ‫نوید تولید و اشتغال‬ ‫در منطقه ویژه اقتصادی بانه‬ ‫برنامه ریزی برای تصویب منطقه ازاد تجاری بانه و مریوان در مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی در حال انجام اس��ت‪ .‬اقدامات اولیه برای تامین برق و‬ ‫اب مورد نیاز بنگاه ها و واحدهای صنعتی‪ ،‬پیش بینی و مقدمات استقرار‬ ‫گمرک با اعتبار اولیه ‪۳۰‬میلیارد ریال فراهم شده است‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪4‬‬ ‫با بهره برداری از خط انتقال اب بن – بروجن در چهارمحال و بختیاری‬ ‫کم ابی ‪ 8‬شهرک و ناحیه صنعتی بر طرف می شود‬ ‫چهارمح��ال و بختی��اری ب��ا اش��اره‬ ‫ب��ه خدم��ات زیربنای��ی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی در فاز توس��عه‬ ‫ش��هرک صنعتی ش��هرکرد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با وج��ود بضاعت اندک به دلیل‬ ‫محدودیت ه��ای اعتب��اری در هر دو‬ ‫حوزه مل��ی و اس��تانی‪ ،‬فعالیت های‬ ‫زیرس��اختی ای��ن فاز در حد قاب��ل قبولی در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫ش��فیع زاده کمب��ود اب را مهم تری��ن‬ ‫مش��کل ش��هرک صنعتی ش��هرکرد برشمرد‬ ‫و خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬خوش��بختانه در پروژه‬ ‫انتق��ال اب ب��ن – بروج��ن‪ ،‬به ط��ور تقریبی‬ ‫‪12‬میلی��ون مترمکعب اب ب��ه بخش صنعت‬ ‫اختصاص یافته اس��ت که پس از بهره برداری‬ ‫از این پروژه‪ ،‬تا ح��دود زیادی معضل کم ابی‬ ‫در این ش��هرک و ‪ 7‬شهرک و ناحیه صنعتی‬ ‫دیگر اس��تان برطرف می شود‪ .‬در جریان این‬ ‫هم اندیش��ی تع��دادی از متولی��ان‬ ‫واحده��ای صنعت��ی ضم��ن تقدیر‬ ‫از تالش های ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی و همچنین شرکت خدماتی‬ ‫ش��هرک صنعتی شهرکرد مشکالت‬ ‫موجود را بیان کردند‪.‬‬ ‫درخواس��ت تش��کیل کمیت��ه ای‬ ‫برای نظارت بر حس��ن اجرای مصوبات ستاد‬ ‫فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان‪ ،‬تخصصی تر‬ ‫ش��دن نمایشگاه ها و تورهای صنعتی‪ ،‬تشویق‬ ‫اداره ه��ا و س��ازمان های دولت��ی ب��ه خری��د‬ ‫محصوالت درون اس��تانی‪ ،‬فراهم شدن امکان‬ ‫بازدی��د کارشناس��ان بانک ه��ا از واحده��ای‬ ‫تولیدی و تداوم جلس��ات هم اندیشی ازجمله‬ ‫موارد مطرح شده از سوی صنعتگران شهرک‬ ‫صنعتی ش��هرکرد بود که مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان نیز ب��ه منظور‬ ‫پیگیری‪ ،‬قول مساعد داد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫اب؛ شمشیر دو لبه در شهرک های صنعتی‬ ‫ورود صنایع کوچک و متوس��ط به بازار س��رمایه در حالی از امروز اغاز‬ ‫می ش��ود که عرضه سهام این بنگاه های اقتصادی با تفاهمنامه ای سه جانبه‬ ‫ت به طوری که رفع دغدغه تامین وثیقه و تامین منابع‬ ‫تس��هیل ش��ده اس�� ‬ ‫مال��ی واحده��ای صنعتی کوچک و متوس��ط م��ورد توافق ب��ورس کاال‪،‬‬ ‫صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک و س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و شهرک های صنعتی ایران قرار گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫چهارمح��ال و بختی��اری در نشس��تی ک��ه‬ ‫به منظور هم اندیش��ی با واحدهای مستقر در‬ ‫ش��هرک صنعتی ش��هرکرد برگزار شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در سال جاری‪ ،‬مجموعه نشست های تخصصی‬ ‫در بخش صنع��ت با محوریت س��تاد اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی هم��واره در رفع موان��ع واحدهای‬ ‫تولیدی موثر بود‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرن��گار گس��ترش صنعت از‬ ‫چهارمح��ال و بختیاری‪ ،‬علیرضا ش��فیع زاده‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬هرچند که در م��وارد معدودی‬ ‫قوانی��ن بانک��ی موج��ب کن��دی فعالیت در‬ ‫بخش تولید اس��ت اما با حمایت های بی دریغ‬ ‫اس��تاندار‪ ،‬جلس��ات پیوسته س��تاد تسهیل و‬ ‫پای��ش در تعامل ب��ا بانک ها منج��ر به نتایج‬ ‫ارزنده ای ب��رای راه اندازی مج��دد تعدادی از‬ ‫واحدهای راکد شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫توسعه بهره وری با محوریت فن بازار‬ ‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 6‬دی ‪ 26 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 26‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 14‬پیاپی ‪1987‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خبر‬ ‫توسعه بهره وری‬ ‫با محوریت فن بازار‬ ‫پنجمین پایش واحدهای صنعتی‬ ‫در کرمانشاه‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان کرمانشاه‬ ‫گفت‪ :‬پنجمین جلس��ه پایش واحدهای صنعتی کرمانش��اه‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش صنعت ب��ه نق��ل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی کرمانش��اه‪ ،‬بیژن کردستانی‬ ‫در این جلس��ه که درباره تعیین تکلیف مشکالت مربوط به‬ ‫‪ 10‬واحد صنعتی برگزار ش��د‪ ،‬با اشاره به ابالغ سیاست های‬ ‫اقتص��اد مقاومتی از س��وی رهبر معظم انقالب در امس��ال‬ ‫موض��وع تعیین تکلی��ف واحده��ای تولیدی و فع��ال کردن‬ ‫واحده��ای نیمه فعال را از اولویت ه��ای اصلی دولت یازدهم‬ ‫برشمرد‪.‬‬ ‫کردس��تانی تصریح کرد‪ :‬در این جلس��ه عم��ده مباحث‬ ‫درباره استفاده از بخش��ودگی جرایم اقساط معوق براساس‬ ‫دس��تورالعمل ابالغی از سوی س��ازمان متبوع بوده و ضمن‬ ‫ارائه توضیحات تکمیلی تصمیمات الزم اتخاذ شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان کرمانشاه‬ ‫گف��ت‪ :‬این جلس��ه با حضور مدی��ران واحد ه��ای صنعتی‪،‬‬ ‫نمایندگان جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی استان کرمانشاه‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫اموزش امنیت ملی در شهرک های‬ ‫صنعتی خراسان رضوی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان خراسان‬ ‫رضوی از برگزاری دوره اموزشی بیوتروریسم در شهرک های‬ ‫صنعتی خراسان رضوی خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش صنعت ب��ه نق��ل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی خراس��ان رضوی‪ ،‬مس��عود‬ ‫مهدی زاده مق��دم گف��ت‪ :‬براس��اس نیازس��نجی و طب��ق‬ ‫برنامه ریزی های انجام شده‪ ،‬دوره اموزشی امنیت ملی سطح‬ ‫یک با موضوع بیوتروریس��م برای معاونان و مدیران شرکت‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫مهدی زاده مق��دم ب��ا توجه به ان��واع تهدی��دات در حوزه‬ ‫صنعت افزود‪ :‬بیوتروریس��م و فراورده های ویروسی ناشی از‬ ‫ان می توان��د یکی از مهم ترین‪ ،‬اساس��ی ترین و راحت ترین‬ ‫تهدیدات و اهداف باش��د بنابراین برنامه ریزی برای برگزاری‬ ‫این گونه کالس های اموزشی ضروری است‪.‬‬ ‫ریی��س هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی خراس��ان رض��وی ادام��ه داد‪ :‬شناس��ایی نق��اط‬ ‫اس��یب پذیر‪ ،‬طراحی و اج��رای راهکار ه��ای مختلف برای‬ ‫کاهش تهدیدات در این جلسات اموزش داده می شود‪.‬‬ ‫مهدی زاده مق��دم اظه��ار ک��رد‪ :‬امنیت ش��امل ‪ 3‬عنصر‬ ‫محرمانگی‪ ،‬یکپارچگی و در دسترس بودن است که با توجه‬ ‫به مباحث مختلف باید در تمام زمینه ها با دقت عمل کرد‪.‬‬ ‫ریی��س هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی خراسان رضوی تاکید کرد‪ :‬اهداف این دوره روش ها‬ ‫و شگردهای نوین جاسوسی‪ ،‬بیوتروریسم‪ ،‬جنگ نرم‪ ،‬امنیت‬ ‫فن��اوری اطالعات (ای تی)‪ ،‬حفاظت تلفنی و حفاظت گفتار‬ ‫است و درباره مسائل مختلف ان بحث و تبادل نظر شد‪.‬‬ ‫مهدی زاده مق��دم گفت‪ :‬ب��ا توجه به اینکه نف��وذ فناوری‬ ‫اطالع��ات در همه عرصه ها زیاد اس��ت در نتیجه نگهداری‬ ‫اطالعات و محافظت انها باید با نهایت دقت انجام شود‪.‬‬ ‫علی یزدانی‬ ‫نمایی از شهرستان بانه در استان کردستان‬ ‫مع��اون صنای��ع کوچک ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان مرکزی بر توس��عه بهره وری و ارتقای سطح فناوری‬ ‫صنایع به ویژه صنایع کوچک و متوس��ط با محوریت فن بازار‬ ‫منطقه ای استان مرکزی تاکید کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش صنعت ب��ه نق��ل از روابط عمومی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی‪ ،‬اصغر ذوالفقاری‬ ‫افزود‪ :‬امروز بخش عمده ای از مش��کالت صنایع اس��تان در‬ ‫حوزه نوس��ازی و س��رمایه گذاری در بخ��ش تولید با ارزش‬ ‫افزوده است‪.‬‬ ‫اکب��ر قنبرپور‪ ،‬رییس ش��بکه فن بازار ملی ای��ران در این‬ ‫نشس��ت با تاکید بر جایگاه ویژه فن بازار منطقه ای اس��تان‬ ‫مرک��زی در کش��ور اف��زود‪ :‬فن ب��ازار مل��ی ایران ب��ا وجود‬ ‫ظرفیت های گوناگون علمی و صنعتی اس��تان مرکزی نگاه‬ ‫ویژه ای به این اس��تان داشته و خوش��بختانه فن بازار استان‬ ‫مرکزی همواره جزو برترین فن بازارهای کشور بوده است‪.‬‬ ‫قنبرپ��ور در این نشس��ت از اجرای طرح ازمایش��ی تهیه‬ ‫کتابچه فرصت های سرمایه گذاری فناوری در استان مرکزی‬ ‫به عنوان نخس��تین استان در کشور با حمایت فن بازار ملی‬ ‫ایران و پارک فناوری پردیس خبر داد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت ی��ک روزه‪ ،‬عملک��رد فن ب��ازار منطقه ای‬ ‫استان مرکزی با حضور مسئوالن فن بازار ملی ایران‪ ،‬معاون‬ ‫صنایع کوچک و مدیر توس��عه صنعتی و کارافرینی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان ارزیابی و پیش��نهاداتی درباره‬ ‫بهبود فرایندها و بهره گیری بیش��تر از خدمات فن بازار ملی‬ ‫ایران مطرح شد‪.‬‬ ‫فن ب��ازار منطق��ه ای اس��تان مرکزی به عنوان نخس��تین‬ ‫فن بازار منطقه ای کش��ور ذی��ل قرارداد همکاری س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران و پارک فناوری‬ ‫پردیس در ابان ‪ 1392‬تاس��یس و در طول ‪3‬س��ال فعالیت‬ ‫خ��ود اقدامات گس��ترده ای درباره ترویج‪ ،‬توس��عه و انتقال‬ ‫فناوری در استان مرکزی به انجام رسانده است‪.‬‬ ‫محسن بیگلری‬ ‫موافقت با هر پیشنهادی برای حمایت از سرمایه گذاران‬ ‫نوید تولید و اشتغال در منطقه ویژه اقتصادی بانه‬ ‫از هیچ تالش��ی دری��غ نمی ورزد به ط��وری که تاکنون‬ ‫اقدامات زیادی انجام داده و بس��ترهای الزم را تدارک‬ ‫دیده است‪.‬‬ ‫گرفته ش��ده و به محض تملک‪ ،‬دراختیار اس��تان قرار‬ ‫داده می شود‪.‬‬ ‫یزدانی با اش��اره ب��ه نقش ش��هرک های صنعتی در‬ ‫روند توس��عه و اشتغال کش��ور گفت‪ :‬شهرک صنعتی‬ ‫س��قز نیز با هدف کمک به توس��عه در شهرستان سقز‬ ‫و ایجاد اش��تغال و تولید احداث شده و ما اماده هر نوع‬ ‫کمک و فراهم کردن شرایط اسان کاری برای حمایت‬ ‫کردس��تان دانس��ت و تاکید کرد‪ :‬تمام خدمات ما‪ ،‬یک‬ ‫از س��رمایه گذاران مای��ل به حضور در این شهرس��تان‬ ‫پیوست اجتماعی و فرهنگی دارد و رضایت مردم شرط‬ ‫هس��تیم‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت افزود‪:‬‬ ‫نخست است‪.‬‬ ‫تاکن��ون قرارداده��ای متعددی با متقاضی��ان دریافت‬ ‫یزدان��ی از همه س��رمایه گذاران بانه برای همکاری و‬ ‫زمی��ن در ای��ن ش��هرک منعقد ش��ده به ط��وری که‬ ‫س��رمایه گذاری در منطقه ویژه اقتص��ادی دعوت کرد‬ ‫درحال حاضر ‪ ۸۶‬قرار داد ب��ه پروانه بهره برداری تبدیل‬ ‫و گف��ت‪ :‬برای حمایت از س��رمایه گذاران منطقه‪ ،‬با هر‬ ‫ش��ده و ‪۷۵‬درصد از واحدهای مس��تقر در این شهرک‬ ‫پیشنهادی در حوزه س��رمایه گذاری موافقت می شود‪،‬‬ ‫مشغول فعالیت هستند‪.‬‬ ‫چراکه هدف‪ ،‬ایجاد اش��تغال پایدار در منطقه اس��ت و‬ ‫یزدانی تصریح کرد‪ :‬تعدادی از زمین های واگذار شده‬ ‫اشتغال پایدار در گرو سرمایه گذاری بلند مدت است‪.‬‬ ‫در این شهرک به انبار و کاربری های غیرتولیدی تبدیل‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫پایش اقدام��ات قانونی در‬ ‫ ‬ ‫ش��ده بود که پ��س از انجام‬ ‫توجه به موقعیت جغرافیایی بانه و نزدیکی به مرز‪ ،‬این‬ ‫راستای بازپس گیری این موارد انجام شد و برای ابطال‬ ‫منطقه در اینده نزدیک یکی از مناطق مطلوب کش��ور‬ ‫پروانه این واحدها اقدامات الزم شد‪.‬‬ ‫می ش��ود‪ .‬یک حرکت زیرساختی در این‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫منطقه ش��کل گرفته باید برای س��رعت‬ ‫اقدامات اولیه برای‬ ‫شهرک های صنعتی ایران درباره امتیازات‬ ‫بخشیدن به این پروژه همه اهالی منطقه‬ ‫تامین برق و اب مورد‬ ‫درنظر گرفته شده برای سرمایه گذاران در‬ ‫همکاری کنن��د چرا که اولوی��ت‪ ،‬ایجاد‬ ‫نیاز بنگاه ها و واحدهای‬ ‫شهرک های صنعتی اعالم کرد‪ :‬در زمینه‬ ‫اشتغال برای مردم منطقه است‪.‬‬ ‫صنعتی در منطقه‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان صنایع کوچک و ویژه اقتصادی بانه‪ ،‬تشویق سرمایه گذاران برنامه های متعددی‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران در بازدید از پیش بینی و مقدمات تدارک دیده ش��ده اس��ت ت��ا صنعتگران‬ ‫کارخان��ه المپ کم مص��رف و المپ های استقرار گمرک با اعتبار اش��تغال با کمترین دغدغه فعالیت کنند‬ ‫«ال ای دی» بان��ه ب��ا تاکید ب��ر ضرورت اولیه ‪۳۰‬میلیارد ریال که در این راستا می توان به کاهش قیمت‬ ‫زمی��ن‪ ،‬افزایش تع��داد اقس��اط و حذف‬ ‫حل مش��کالت واحدهای تولیدی گفت‪:‬‬ ‫فراهم شده است‬ ‫مقررات دست و پاگیر اشاره کرد‪.‬‬ ‫با توجه ب��ه اراده نظام مقدس جمهوری‬ ‫یزدانی درب��اره مش��وق های مربوط به‬ ‫اس�لامی و جدی��ت دول��ت در اج��رای‬ ‫بنگاه ه��ای کوچک راک��د و دارای تولی��د زیر ظرفیت‬ ‫برنامه ه��ای کوتاه م��دت و بلندمدت‪ ،‬ض��رورت دارد تا‬ ‫اس��می گفت‪ :‬در حوزه هایی مثل مالیات ارزش افزوده‪،‬‬ ‫تمام س��ازمان های مرتبط با امر توس��عه با نگاهی ویژه‬ ‫تس��هیالت بانکی‪ ،‬بیم��ه تامین اجتماع��ی و صندوق‬ ‫به حل مشکالت و مطالبات تولید کنندگان بنگرند و از‬ ‫ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک اقدامات مناسبی‬ ‫تمام منابع به ویژه منابع بانکی برای کمک به واحدهای‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫تولیدی بهره گیرند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در بازدید از‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اف��زود‪ :‬در‬ ‫شهرک صنعتی کریم اباد سقز احداث شهرک شماره‪۲‬‬ ‫ش��رایطی که رهبر معظم انقالب تاکید ویژه بر اجرای‬ ‫س��قز را خبر داد و اعالم کرد‪ :‬این شهرک در مساحت‬ ‫اقتص��اد مقاومتی به عن��وان بهترین مدل ب��رای اداره‬ ‫‪ ۹۸‬هکتار احداث می ش��ود که درحال حاضر ‪ ۴۸‬هکتار‬ ‫کش��ور و کاهش اس��یب ها دارند باید تمام وزارتخانه ها‬ ‫ان عملیاتی ش��ده و فاز اماده سازی در دست اجراست‬ ‫و سازمان های کشور در این راستا از هیچ تالشی دریغ‬ ‫و ب��ه محض تملک ‪ ۵۰‬هکتار دیگر نیز عملیات اجرایی‬ ‫نکنن��د‪ .‬یزدان��ی تصریح ک��رد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫اغاز می شود و دراختیار متقاضیان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫تجارت به ویژه س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫یزدان��ی افزود‪ :‬اعتب��ارات الزم این ش��هرک در نظر‬ ‫صنعتی در این راس��تا با تمام ت��وان حرکت می کند و‬ ‫علی یزدان��ی‪ ،‬مدیرعام��ل س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعت��ی ایران اظهار کرد‪ :‬در راس��تای‬ ‫حمای��ت از س��رمایه گذاران و همچنین رونق اقتصادی‬ ‫در کردستان‪ ،‬دولت با هرگونه سرمایه گذاری در منطقه‬ ‫ویژه بانه همکاری می کند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار گس��ترش صنعت از کردس��تان‪،‬‬ ‫علی یزدانی در روند بازید از ش��هرک صنعتی س��قز در‬ ‫جم��ع خبرنگاران اظه��ار کرد‪ :‬بی��ش از ‪10‬هزار بنگاه‬ ‫کوچک برای دریافت تس��هیالت در س��امانه بهین یاب‬ ‫ثبت نام کرده اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪9‬هزار میلیارد تومان تس��هیالت از‬ ‫طریق بانک ه��ای عامل به بنگاه های کوچک اختصاص‬ ‫خواهد یاف��ت‪ ،‬افزود‪ :‬حمای��ت از بنگاه های کوچک از‬ ‫طریق تسهیل در امور مالیاتی‪ ،‬تامین اجتماعی‪ ،‬بانکی‬ ‫و ضمانت های بانکی پیگیری جدی می شود‪.‬‬ ‫یزدان��ی عنوان کرد‪ :‬دولت به طور جدی از بنگاه های‬ ‫کوچ��ک حمایت می کند و در این راس��تا ب��رای ارائه‬ ‫تس��هیالت بانکی سرمایه در گردش و ثابت بانک ها هم‬ ‫همکاری خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی ه��دف از س��فر ب��ه س��قز را بررس��ی وض��ع‬ ‫زیرساخت های شهرک صنعتی و رفع موانع و مشکالت‬ ‫طرح سرمایه گذاری کارخانه س��یگارت عنوان و اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬ش��هرک های صنعت��ی شهرس��تان س��قز برای‬ ‫سرمایه گذاری س��رمایه گذاران با توجه به فراهم بودن‬ ‫زیرساخت های الزم‪ ،‬مناسب است‪.‬‬ ‫زینب عبدی‪-‬صنایع کوچک‪ :‬اهمیت توسعه صنعتی در مناطق مرزی به دلیل ایجاد اشتغال‬ ‫پایدار و ماندگاری اهالی بومی برای حمایت از مرزها و ایجاد امنیت است‪ .‬در این میان احداث‬ ‫ش�هرک های صنعتی به عنوان بس�تری مناسب در توس�عه صنایع کوچک و متوسط اهمیت‬ ‫دارد زیرا صنایع کوچک و متوس�ط با س�رمایه ای اندک راه اندازی می ش�ود‪ ،‬زودبازده است و‬ ‫ارزش افزوده باالیی دارد از این رو یکی از راهکارهای مناسب اشتغالزایی به شمار می رود‪.‬‬ ‫ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بانه با وسعت ‪ ۸۵‬هکتار‬ ‫از جمله اقداماتی است که به گفته علی یزدانی‪ ،‬رییس‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران‬ ‫تمام زیرس��اخت ها در نیمه نخست س��ال ‪ ۹۶‬تکمیل‬ ‫می شود‪ .‬مقدمات برنامه ریزی برای تصویب منطقه ازاد‬ ‫تجاری بانه و مریوان در مجلس شورای اسالمی در حال‬ ‫انجام اس��ت‪ .‬اقدامات اولیه برای تامین برق و اب مورد‬ ‫نیاز بنگاه ها و واحدهای صنعتی‪ ،‬پیش بینی و مقدمات‬ ‫اس��تقرار گمرک با اعتبار اولیه ‪۳۰‬میلیارد ریال فراهم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ش��هر مرزی بانه در ‪ ۲۴۲‬کیلومتری غرب س��نندج‬ ‫مرکز اس��تان کردستان اس��ت‪ .‬نیروی کار ماهر‪ ،‬منابع‬ ‫اولیه و نزدیکی ب��ه بازارهای خارجی از مزیت های این‬ ‫منطقه به ش��مار می رود که اینده سرمایه گذاری را در‬ ‫کردستان درخشان می کند‪.‬‬ ‫در اس��تان کردس��تان بیش از یک هزار هکتار اراضی‬ ‫برای توس��عه صنعت��ی درنظر گرفته ش��ده که تاکنون‬ ‫حدود ‪ ۵۰۰‬هکتار ان واگذار شده است‪.‬‬ ‫عل��ی یزدان��ی‪ ،‬ریی��س س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران در بازدید از زیرساخت های‬ ‫ش��هرک های صنعتی کردس��تان و بررس��ی مشکالت‬ ‫واحده��ای تولیدی مس��تقر در ش��هرک صنعتی اعالم‬ ‫کرد‪ :‬س��رمایه گذاران مستقر در ش��هرک های صنعتی‬ ‫مشوق های ویژه می گیرند‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬تولید و‬ ‫اشتغالزایی را یکی از ویژگی های مناطق ویژه اقتصادی‬ ‫بی��ان کرد و گف��ت‪ :‬واحدهای تجاری‪ ،‬نمایش��گاهی و‬ ‫صنعت��ی این منطق��ه به زودی فعال می ش��ود‪ .‬با ایجاد‬ ‫منطق��ه ویژه اقتصادی در منطق��ه بانه‪ ،‬رونق اقتصادی‬ ‫ش��کل می گیرد و همه م��ردم می توانند از ان بهره مند‬ ‫ش��وند‪ .‬یزدانی افزود‪ :‬گمرک برای س��رمایه گذاران در‬ ‫منطقه بانه‪ ،‬تس��هیالت ویژه قائل خواهد ش��د و تفاوت‬ ‫این منطق��ه با دیگر مناطق س��رعت در ورود و خروج‬ ‫کاالست که با استقرار گمرک این امکان فراهم می شود‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران ایج��اد منطقه ویژه اقتصادی بانه را یکی‬ ‫از مهم تری��ن عوامل توس��عه صنعتی و تجاری اس��تان‬ ‫� احداث شهرک شماره ‪ ۲‬سقز‬ ‫‹ ‹ثبت ن�ام ‪10‬ه�زار واح�دی و پرداخ�ت‬ ‫‪9‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫‹ ‹خرید ‪ 98‬هکتار زمین در سقز‬ ‫محسن بیگلری‪ ،‬نماینده مردم شهرستان های سقز و‬ ‫بانه در مجلس ش��ورای اسالمی هم در روند این بازدید‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬به دس��تور معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت ‪ 98‬هکتار زمین برای ش��هرک صنعتی جدید‬ ‫شهرستان سقز در عصراباد خرید می شود‪.‬‬ ‫بیگل��ری اف��زود‪ :‬اماده س��ازی زیرس��اخت های این‬ ‫زمین ها برای شهرک صنعتی به زوی اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬در س��فر معاون وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت به س��قز که با حضور نماینده‬ ‫مردم شهرستان های سقز و بانه‪ ،‬معاون هماهنگی امور‬ ‫اقتصادی و توسعه استانداری کردستان‪ ،‬رییس سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان کردستان‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان کردستان بود‪ ،‬از‬ ‫کارخانه قند فردوس س��قز و کارخانه در دست احداث‬ ‫راژان پالستیک صاحب نیز بازدید به عمل امد‪.‬‬ ‫صادرات ‪185‬هزار دالری‪ ،‬رهاورد تور صنعتی خوشه سنگ قم به عراق‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی قم گف��ت‪ :‬در پی حضور‬ ‫خوشه کسب وکار سنگ قم در نمایشگاه بین المللی بغداد و گفت وگو با‬ ‫صنعتگران و بازرگانان عراقی‪ ،‬افزون بر ‪185‬هزار دالر س��نگ قم به این‬ ‫کشور صادر شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش گس��ترش صنعت ب��ه نق��ل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان ق��م‪ ،‬امی��ر طیبی نژاد با اع�لام این خبر‬ ‫اظهارکرد‪ :‬خوش��بختانه پس از اجرای سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی‬ ‫سازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی و انتخاب خوشه سنگ‬ ‫قم به عنوان پروژه اقتصاد مقاومتی کشور‪ ،‬شاهد ترسیم اینده ای روشن‬ ‫برای این صنعت اس��تان هس��تیم‪ .‬طیبی نژاد با اش��اره به برگزاری تور‬ ‫صنعتگران و فعاالن خوش��ه کسب وکار سنگ قم به عراق گفت‪ :‬پاییز‬ ‫امس��ال جمعی از فعاالن خوشه سنگ قم در راستای برنامه های عملی‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و در قالب ‪ 2‬کنسرسیوم صادراتی در نمایشگاه‬ ‫بین المللی عراق حضور یافتند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫قم دس��تاوردهای این حضور و تور صنعتی را بس��یار فراتر از انتظارات‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬یکی از دس��تاوردهای این تور‪ ،‬رغبت بیشتر فعاالن‬ ‫این بخش به فعالیت های گروهی و اقدامات مش��ترک بود که درنهایت‬ ‫دو کنسرس��یوم س��نگ قم با ادغام به یک کنسرسیوم صادراتی بزرگ‬ ‫تبدیل ش��د‪ .‬طیبی نژاد حضور سرمایه گذاران‪ ،‬تاجران و تولید کنندگان‬ ‫صنعت س��نگ و س��اختمان عراق به قم را از دیگر دس��تاوردهای این‬ ‫برنام��ه عنوان و بی��ان کرد‪ :‬تاجران عراقی با حض��ور در قم و بازدید از‬ ‫ظرفیت ها و توانایی تولیدات و صادرات سنگ قم‪ ،‬همکاری های تجاری‬ ‫خ��ود با طرف ایران��ی را اغاز کردند و تاکنون افزون ب��ر ‪185‬هزار دالر‬ ‫سنگ خریداری کرده اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی قم با بیان اینکه نخستین‬ ‫محمول��ه صادراتی‪ ،‬بارگیری و به طرف مقابل تحویل ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫اق��دام نمونه بارز اعتماد و همدلی بخش خصوصی اس��تان قم با بخش‬ ‫ل جدید از دوران فعالیت‬ ‫دولتی است که می تواند اغازگر یک فضا و فص ‬ ‫صنعت سنگ قم باشد و برای تحقق این مهم الزم است فعاالن خوشه‬ ‫سنگ قم با درنظر گرفتن برنامه های عملی عامل توسعه در مسیر تعالی‬ ‫صادرات و شناس��ایی و ورود بازارهای منطق ها ی و جهانی حرکت کنند‪.‬‬ ‫طیبی نژاد با اشاره به برنامه های اقتصاد مقاومتی سازمان صنایع کوچک‬ ‫و شهرک های صنعتی ایران در سال جاری تاکید کرد‪ :‬شاهد هستیم که‬ ‫در س��ال جدید که خواس��ت رهبر معظم انقالب و برنامه های دولت در‬ ‫مسیر اقتصاد مقاومتی قرار گرفته‪ ،‬طرح ها و برنامه هایی اجرایی می شود‬ ‫که در دهه های گذشته اجرای انها بی سابقه بوده است‪.‬‬ ‫تالش وزارت نیرو رفع موانع‬ ‫از سر راه بخش غیردولتی است‬ ‫سهم خواهی ایران از سپهر اقتصاد‬ ‫جهانی‬ ‫قراردادهای بوئینگ و ایرباس برای نوسازی و توسعه ناوگان هوایی‬ ‫کش��ور که پس از ماه ها پیگیری به امضای دوطرف رسید‪ ،‬این روزها‬ ‫یکی از بزرگترین دستاوردهای پس از برجام تلقی می شود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 6‬دی ‪1395‬‬ ‫‪ 26‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 26‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 14‬پیاپی ‪1987‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫ب��ا توجه به محدود بودن منابع فس��یلی‪ ،‬انرژی ه��ای تجدیدپذیر از‬ ‫مهم تری��ن دغدغه های امروز در س��طح بین المللی اس��ت و با توجه‬ ‫ب��ه وجود مناطق بادخیز در ایران‪ ،‬بس��تر مناس��بی برای گس��ترش‬ ‫بهره برداری از توربین های بادی فراهم اس��ت‪ .‬با این حال تنها تعداد‬ ‫مح��دودی نیروگاه ان��رژی بادی در ای��ران وجود دارد ک��ه در راس‬ ‫ان نی��روگاه بادی منجیل ق��رار دارد‪ .‬اما توربین ه��ای بادی منجیل‬ ‫مدت هاس��ت که با تم��ام ظرفیت کار نمی کنند و دچار فرس��ودگی‬ ‫ش��ده اند‪ .‬یک س��ازنده توربین های بادی در گفت وگو با گس��ترش‬ ‫صنعت گفت‪ :‬تعویض توربین های از کار افتاده منجیل ضروری نیست‬ ‫و تعمیر انها کفایت می کند‪ .‬توربین های منجیل را ش��رکت صبا نیرو‬ ‫ساخته و ما تحویل وزارت نیرو دادیم‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫کارنامه وزیر راه و شهرسازی‬ ‫مثبت است‬ ‫‪6‬‬ ‫‪12‬‬ ‫تفکر درازمدت‬ ‫اصل مدیریت صنعت برق‬ ‫‪11‬‬ ‫پیشرفت ‪۴۰‬درصدی طرح ایمنی جاده ها‬ ‫ریی��س مرک��ز تحقیق��ات راه‪ ،‬مس��کن و‬ ‫شهرس��ازی با اش��اره به پیش��رفت‪۴۰‬تا ‪۴۵‬‬ ‫درصدی طرح ایمنی جاده ها گفت‪ :‬پیش بینی‬ ‫می شود این طرح تا پایان دولت یازدهم نهایی‬ ‫ش��ده و به تصویب برسد‪ .‬محمد شکرچی زاده‬ ‫ب��ه مهر گفت‪ :‬این ط��رح بخش های مختلفی‬ ‫دارد و وظایف دس��تگاه های مرتبط در ان به‬ ‫خوبی مش��خص شده است‪ .‬ش��کرچی زاده با‬ ‫اش��اره به پیش��رفت ‪ ۴۰‬تا ‪ ۴۵‬درصدی طرح‬ ‫ایمنی جاده ها اظهارک��رد‪ :‬تالش می کنیم تا‬ ‫پایان دول��ت یازدهم این طرح را نهایی کرده‬ ‫و به تصویب برسانیم تا در دستور کار تمامی‬ ‫دس��تگاه ها قرارگیرد‪ .‬به گفت��ه رییس مرکز‬ ‫تحقیقات راه‪ ،‬مس��کن و شهرسازی‪ ،‬با وجود‬ ‫هماهنگی تمامی دس��تگاه ها ب��ا یکدیگر در‬ ‫بحث ایمنی جاده ه��ا‪ ،‬هنوز برخی موضوعات‬ ‫مس��ئول خاصی ن��دارد که در ط��رح ایمنی‬ ‫جاده ه��ا‪ ،‬وظیف��ه ه��ر بخش را ب��ا همکاری‬ ‫تمامی دس��تگاه ها و متخصصان امر مشخص‬ ‫کردیم‪ .‬وی افزود‪ :‬مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مسکن‬ ‫و شهرس��ازی برای تدوین این طرح با تمامی‬ ‫دس��تگاه ها از جمله نیروی انتظامی‪ ،‬سازمان‬ ‫راه��داری‪ ،‬س��تاد وزارتخان��ه و مجموعه های‬ ‫درمانی کش��ور در ارتباط است‪ .‬شکرچی زاده‬ ‫گف��ت‪ :‬هم اکنون س��هم هر بخ��ش در حجم‬ ‫تصادف��ات ج��اده ای مش��خص نیس��ت و در‬ ‫ای��ن زمینه اخت�لاف نظر وج��ود دارد یعنی‬ ‫معلوم نیس��ت که س��هم جاده‪ ،‬خودرو‪ ،‬رفتار‬ ‫انس��انی و س��ایر عوامل در هر تصادف چقدر‬ ‫اس��ت؟ این مقام مس��ئول اف��زود‪ :‬باید تعداد‬ ‫جان باخت��گان ح��وادث رانندگ��ی را کاهش‬ ‫دهیم‪ ،‬درحال حاضر تعداد مجروحان‪ ،‬چندین‬ ‫برابر امار کشته ش��دگان جاده ای اس��ت‪ .‬وی‬ ‫ب��ه نقش عوامل مختل��ف در حوادث جاده ای‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬بحث رفتارهای انس��انی‬ ‫در ای��ن حوادث بس��یار مهم اس��ت و در این‬ ‫زمین��ه رایزنی هایی با س��ازمان های مرتبط‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬درباره مسائل فنی هم مذاکراتی‬ ‫با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انجام ش��ده‬ ‫است‪ .‬ش��کرچی زاده گفت‪ :‬فصل های مختلف‬ ‫و راهبرده��ای بس��یاری برای ط��رح ایمنی‬ ‫جاده ها تدوین ش��ده و وظیفه هر دس��تگاه و‬ ‫همچنین دس��تگاه های همکار مشخص شده‬ ‫اس��ت‪ .‬رییس مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مس��کن و‬ ‫شهرس��ازی اف��زود‪ :‬انتظار م��ی رود که طرح‬ ‫ایمنی جاده ها تا پایان دولت یازدهم به اتمام‬ ‫برس��د و پس از تصویب هیات دولت‪ ،‬اجرایی‬ ‫ش��ود ضمن اینکه وزیر راه و شهرس��ازی هم‬ ‫ب��ه عن��وان رییس کمیس��یون ایمن��ی راه ها‬ ‫با تفوی��ض اختیار از س��وی رییس جمهوری‬ ‫می تواند این طرح را تصویب کند‪.‬‬ ‫عوارض پایین ازادراه ها دلیل گریز سرمایه گذاران‬ ‫مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی گف��ت‪ :‬کاه��ش در عوارض ج��اده ای‪،‬‬ ‫س��رمایه گذار را از س��رمایه گذاری در این حوزه دور می کند‪ ،‬به گونه ای که‬ ‫در برخی موارد در مدت ‪ ۲۰‬سال نیز اصل سرمایه به انها باز نمی گردد‪ .‬به‬ ‫گزارش میزان‪ ،‬داود کشاورزیان درباره وضع راه های مواصالتی و جاده های‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬در راس��تای حفظ و نگهداری جاده عوارض دریافت می شود‬ ‫که رقم ان در مقایسه با هزینه نگهداری جاده ها قابل قبول نیست‪ ،‬به طور‬ ‫مث��ال ازادراه تهران‪-‬کرج و تهران‪ -‬قم یا عوارضی دریافت نمی ش��ود یا در‬ ‫صورت دریافت بس��یار ناچیز است‪ .‬وی افزود‪ :‬در این میان ازاد راه تهران_‬ ‫پردی��س با عوارض ‪۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومانی در مقایس��ه با دیگر عوارض قابل‬ ‫قبول تر است‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی افزود‪ :‬تا ام��روز بخش خصوصی به عنوان‬ ‫پیمانکار مشغول به کار بوده و سرمایه گذار اصلی دولتی بوده است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در ادامه گفت‪ :‬نگهداری‬ ‫جاده ها‪ ،‬پاکس��ازی حریم جاده ها‪ ،‬اصالح ش��انه ها و ش��یب ها نیز به عهده‬ ‫دولتی هاست‪ .‬وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی با پول دولت مشغول به‬ ‫کار است‪ ،‬افزود‪ :‬در تقسیم بندی کارها در برخی مناطق فعالیت ها به دست‬ ‫بخش خصوصی انجام شده و در بعضی مناطق فعالیت های مشابه به دست‬ ‫بخش دولتی انجام می ش��ود‪ .‬کش��اورزیان گفت‪ :‬باید ب��ه دنبال حمایت از‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان و فعالیت های کیفی باش��یم و فق��ط به قیمت‬ ‫تمام شده نباید توجه کرد‪ .‬به طور قطع ورود بخش خصوصی در این حوزه‬ ‫باعث بهبود عملکرد خواهد شد‪ .‬همچنین نشان سازی شرکت های موجود‬ ‫در افزایش کیفیت تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫افتتاح ‪ 2‬پروژه شهری در مناطق کرج‬ ‫پ��روژه بازگش��ایی ادام��ه بل��وار ش��هید‬ ‫دش��تبان زاده (دان��ش ش��رقی) در محل فاز‬ ‫‪۴‬مهرشهر و افتتاح پارک الغدیر در اق تپه در‬ ‫مناطق ‪ ۴‬و ‪ ۱۲‬ش��هرداری کرج افتتاح شد و‬ ‫در مدار بهره برداری قرار گرفت‪ .‬شهردار این‬ ‫کالنشهر با اشاره به افتتاح ادامه بلوار شهید‬ ‫دشتبان زاده گفت‪ :‬براس��اس طرح جهادی‪،‬‬ ‫پروژه عمرانی بازگش��ایی بلوار دانش ازجمله‬ ‫فعالیت هایی بود که در دستور کار شهرداری‬ ‫منطق��ه ‪ ۴‬کرج قرار گرفت تا به این وس��یله‬ ‫‪11‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫افزایش قیمت بنزین به جای کاهش قیمت سی ان جی‬ ‫پایتخت باد‬ ‫در انتظار تعمیر نیروگاه‬ ‫انچه نفتی ها را وادار‬ ‫به توافق کرد‬ ‫امسال در راستای بحث اقتصاد مقاومتی ‪ 400‬هزار کنتور‬ ‫هوشمند برای مشترکان صنعتی و ‪ 50‬هزار کنتور برای چاه های‬ ‫کشاورزی نصب می کنیم‪.‬‬ ‫توس��عه پایدار ش��هر‪ ،‬ایده ال س��ازی محیط‬ ‫ش��هری و ارتق��ای رضایتمندی ش��هروندان‬ ‫بی��ش از پی��ش در س��طح ای��ن مح��دوده‬ ‫محق��ق ش��ود‪ .‬علی ترکاش��وند اف��زود‪ :‬این‬ ‫عملیات ش��امل ازاد س��ازی معبر‪ ،‬زیرسازی‪،‬‬ ‫جدول گ��ذاری‪ ،‬پیاده رو س��ازی و راهس��ازی‬ ‫شامل روس��ازی غیراسفالت‪ ،‬ساخت و نصب‬ ‫نرده‪ ،‬احداث فضای س��بز‪ ،‬کاش��ت نهال و‪...‬‬ ‫است که با همت حوزه های عمران‪ ،‬خدمات‬ ‫شهری و فضای سبز منطقه ‪ ۴‬شهرداری این‬ ‫کالنش��هر در مدت کوتاهی انجام شده و روز‬ ‫گذش��ته ش��اهد بهره برداری از ان بودیم‪ .‬در‬ ‫ادامه ش��هردار کرج در حاشیه افتتاح پارک‬ ‫الغدیر واقع در محله اق تپه اظهار کرد‪ :‬مردم‬ ‫ساکن مناطق کم برخوردار از مدیران شهری‬ ‫انتظار توجه ویژه به مش��کالت خود را دارند‬ ‫و باید در این مناطق با رویکرد جهادی وارد‬ ‫میدان ش��د و پروژه ها و ط رح ه��ای عمرانی‬ ‫ش��هر به ویژه‬ ‫ ‬ ‫به طور عادالنه در همه مناطق‬ ‫مناطق محروم و کم برخوردار اجرا شود‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 6‬دی ‪ 26 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت زیرساخت‬ ‫‪ 26‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 14‬پیاپی ‪1987‬‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خبر‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس‪:‬‬ ‫کارنامه وزیر راه و شهرسازی‬ ‫مثبت است‬ ‫عض��و کمیس��یون امنی��ت ملی و‬ ‫سیاس��ت خارج��ی با بی��ان اینکه در‬ ‫دوره مدیرت اخوندی در وزارت راه و‬ ‫شهرسازی با توجه به افزایش قیمت ها‬ ‫و کس��ری منابع اقدامات قابل توجهی‬ ‫انجام ش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬کارنام��ه عملکرد‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی در طول ‪3‬سال‬ ‫گذشته را مثبت ارزیابی می کنم‪.‬‬ ‫محمدمهدی برومندی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا‪،‬‬ ‫با بیان اینکه از وقوع س��انحه قطار مش��هد متاثر هس��تیم و این‬ ‫حادثه تمام ملت ایران‪ ،‬مسئوالن و شخص وزیر راه و شهرسازی‬ ‫را متاس��ف کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به شرایط کنونی کشور‪،‬‬ ‫نمایندگان مجلس نباید درباره اس��تیضاح وزیر راه و شهرسازی‬ ‫تصمیم احساسی بگیرند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه کارنامه عملکرد ‪3‬ساله عباس اخوندی در‬ ‫وزارت راه و شهرسازی قابل قبول است‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به شرایط‬ ‫مال��ی‪ ،‬وجود تحریم ه��ا‪ ،‬کاهش درامدهای نفتی‪ ،‬خوش��بختانه‬ ‫اخوندی در راس وزارتخانه مهم که نقش توس��عه ای در کش��ور‬ ‫دارد توانست عملکرد خوبی را از خود به جای بگذارد‪.‬‬ ‫برومندی با اشاره به مش��کالت وزارت راه و شهرسازی گفت‪:‬‬ ‫این وزارتخانه عمرانی امروز با مش��کالت متعددی که مهم ترین‬ ‫ان مشکالت مالی بوده مواجه است‪ ،‬امروز وزارت راه و شهرسازی‬ ‫‪8‬هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است به این معنا که‬ ‫در ای��ن حوزه به ارزش ‪8‬هزار میلی��ارد تومان کار عمرانی انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد‪ :‬در حالی که با کسری‬ ‫شدید بودجه مواجه هستیم از سوی دیگر شاهد افزایش قیمت ها‬ ‫در بخش کاال و خدمات در طول ‪ 3‬س��ال گذشته بوده ایم‪ .‬یکی‬ ‫از مهم ترین مواد مورد استفاده در پروژه های عمرانی و راهسازی‬ ‫قیر است که در ‪ 3‬سال گذشته افزایش قیمت قابل توجهی داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫برومندی ادامه داد‪ :‬قبل از شروع دوره کار اخوندی در وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی هر کیلو قیر ‪ 250‬تومان بوده اما امروز ش��اهد‬ ‫ان هس��تیم که قیر به کیلویی ‪ 1800‬تومان افزایش قیمت پیدا‬ ‫کرده و همواره قیمت مواد مورد اس��تفاده در پروژه های عمرانی‬ ‫در نوسان بوده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به طور قطع وقتی درامدهای کشور در حال کاهش‬ ‫اس��ت و قیمت ها ه��م روز به روز افزایش پی��دا می کند طبیعی‬ ‫است که حجم کارهای عمرانی کمتر شود اما شاهد این هستیم‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی در دوره مدیری��ت اخون��دی اقدام��ات‬ ‫بسیار قابل توجهی در حوزه راهس��ازی‪ ،‬روکش راه ها و روسازی‬ ‫جاده های کش��ور انجام داده اس��ت و در هی��چ دوره ای به اندازه‬ ‫ای��ن دوره به طور همزمان این حجم از پروژه های راهس��ازی در‬ ‫جری��ان نبوده اس��ت و من نمره خوبی به عملک��رد وزیر در این‬ ‫حوزه می دهم‪.‬‬ ‫ای��ن نماین��ده مجلس ب��ا اش��اره ب��ه اقدام��ات وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی در بخش نوس��ازی ن��اوگان هوایی گف��ت‪ :‬یکی از‬ ‫مهم ترین دغدغه های ما در کش��ور نوس��ازی صنعت هوایی بود‬ ‫که خوش��بختانه در پس��ابرجام تالش های خوب��ی در این حوزه‬ ‫انجام ش��د و امروز شاهد ان هستیم که قرارداد خرید نزدیک به‬ ‫‪200‬فروند هواپیمای نو از ش��رکت های بوئینگ و ایرباس منعقد‬ ‫شده است و به زودی شاهد ورود هواپیماهای جدید خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از س��وی دیگر س��ایر ایرالین ها هم در بخش خرید‬ ‫هواپیم��ا و اجاره ن��اوگان جوان هوایی اقدام��ات قابل توجهی را‬ ‫انجام داده اند و امروز شاهد این هستیم که گام های بلندی برای‬ ‫رفع دغدغه نوسازی ناوگان هوایی کشور برداشته شده است‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون امنیت ملی با بیان اینکه در حوزه نوس��ازی‬ ‫ناوگان هوایی هم به عملکرد وزیر راه و شهرس��ازی نمره خوبی‬ ‫می دهن��د‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬نمایندگان مجلس نباید احساس��ی عمل‬ ‫کنن��د و باید در فض��ای بهتر و منطقی ت��ری عملکردها را مورد‬ ‫داوری قرار دهیم‪ .‬این نماینده مجلس ادامه داد‪ :‬چند ماه بیشتر‬ ‫از عمر دولت یازدهم باقی نمانده است باید اجازه دهیم مسئوالن‬ ‫با فراغت خاطر درباره موضوعات کالن و مهم کشور تصمیم گیری‬ ‫کنند‪ .‬امروز در مجلس بررس��ی و تصویب برنامه ششم و بررسی‬ ‫برنامه بودجه در جریان اس��ت و باید تمرکز نمایندگان معطوف‬ ‫به این موضوع ها باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه اس��تیضاح وزیر راه و شهرس��ازی را به‬ ‫صالح مردم و کش��ور نمی دانیم‪ ،‬گفت‪ :‬مخالف استیضاح عباس‬ ‫اخوندی هستم و معتقدم کارنامه عملکرد وزیر راه در طول چند‬ ‫سال گذشته قابل قبول بوده است‪.‬‬ ‫برومندی با بیان اینکه باید به این نکته توجه داش��ته باش��یم‬ ‫که در دوره مدیریت اخوندی میزان تلفات جاده ای‪ ،‬هوایی و در‬ ‫س��ایر بخش های حمل ونقلی کاهش پیدا کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫از می��زان تلفات و حوادث حمل ونقل‪ ،‬مقایس��ه ای از این دوره و‬ ‫دوره های قبل داش��ته باش��یم می بینیم که این روند هم مثبت‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫نماینده مردم مرودش��ت با بیان اینکه در حادثه قطار مش��هد‬ ‫عامل انس��انی موجب بروز این سانحه شد‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫چن��د هزار کارمند در وزارت راه و شهرس��ازی مش��غول به کار‬ ‫هس��تند و اینکه وزیری که در راس این تعداد کارکنان مشغول‬ ‫به کار است را بخواهیم استیضاح کنیم درست نیست‪.‬‬ ‫وی همچنین با اش��اره به اس��تعفای محس��ن پورس��یداقایی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت راه اهن گفت‪ :‬معتقدم اقای پورس��یداقایی‬ ‫کار بس��یار شایس��ته ای را انجام داد و برای نخستین بار بود که‬ ‫در کش��ورمان مدیر مستقل یک حوزه مس��ئولیت را پذیرفت و‬ ‫امیدوارم این جریان تجربه ای باشد برای سایر مدیران باشد‪.‬‬ ‫عباس اخوندی‬ ‫اخوندی با اشاره به امضای قرارداد با بوئینگ و ایرباس‪:‬‬ ‫سهم خواهی ایران از سپهر اقتصاد جهانی‬ ‫امی�ر مهرزاد ‪-‬صنعت زیرس�اخت‪ :‬قراردادهای بوئینگ و ایرباس برای نوس�ازی و توس�عه‬ ‫را ب��ه جهان می دهند که ما پش��تیبان صلح‪ ،‬ارامش‪،‬‬ ‫ناوگان هوایی کش�ور ک�ه پس از ماه ها پیگیری‪ ،‬به امضا دوطرف رس�ید‪ ،‬ای�ن روزها یکی از‬ ‫امنی��ت و توس��عه روابط انسان دوس��تانه و همچنین‬ ‫بزرگترین دستاوردهای پس از برجام تلقی می شود‪ .‬دستاوردی که فرسودگی ‪40‬ساله صنعت‬ ‫اقدام ب��ر مبنای سیاس��ت برد ‪ -‬برد هس��تیم‪ .‬نکته ‬ ‫هوایی کش�ور را می تواند تا حد قابل مالحظه ای برطرف کند‪ .‬با این حال قرارداد با بوئینگ و‬ ‫بااهمی��ت و قابل توجه انکه ای��ن موفقیت ها در حالی‬ ‫ایرباس باعث ش�د صنعتگران و مسئوالن به پروژه های بزرگ‪ ،‬عمیق تر فکر کنند‪ .‬در شرایط‬ ‫به دست امده اند که رژیم اسرائیل و نیروهای داعشی‬ ‫کنونی بس�یاری از پروژه های بزرگ در ایران به دلیل تحریم ها از دست رفته اند و با مذاکرات‬ ‫و پشتیبانان ش��ان در منطقه سعی داشتند و دارند که‬ ‫فنی می توان پای خارجی ها را به این پروژه ها باز کرد‪.‬‬ ‫با جنگ افروزی های گس��ترده و دسیسه های مختلف‬ ‫مانع موفقیت های ما ش��وند‪ .‬این اقدام نش��ان داد که‬ ‫ای��ن تدبیر یک راهکار موثر برای مقابله با توطئه های‬ ‫عباس اخوندی در بیانیه ای که روز گذشته منتشر‬ ‫توسعه ایران عزیز شود‪ .‬همه می دانند که تحریم های‬ ‫انه��ا و خنثی کردن انهاس��ت و الزم به تاکید اس��ت‬ ‫کرد به این موضوع تا حد قابل توجهی پرداخت‪.‬‬ ‫ظالمان��ه در کن��ار بی‪‎‬تدبیری ها موج��ب محرومیت‬ ‫که امضای ای��ن قراردادها در این ش��رایط که برنامه‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش صنعت در ای��ن بیانیه امده‬ ‫خواس��ته انها‬ ‫ ‬ ‫طوالنی مدت ایرانیان از این اولیه ترین‬ ‫جامع اقدام مش��ترک در فضای سیاس��ی در مرحله‬ ‫است‪ :‬امضای قرارداد نهایی خرید ‪ ۱۰۰‬فروند هواپیما‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫تردی��د جدی قرار گرفته اس��ت‪ ،‬یک بار دیگر اهمیت‬ ‫از ش��رکت ایرب��اس در کن��ار خری��د ‪ ۸۰‬هواپیمای‬ ‫این��ک این نخس��تین گام در جهت پاس��خ به این‬ ‫حفاظت و مراقبت از دس��تاوردهای به دس��ت امده را‬ ‫بوئینگ‪ ،‬بی گمان ظرفیت اثرگذاری جدی بر صنعت‬ ‫خواس��ت ملی بود‪ .‬م��ن توجه دارم ک��ه در کنار ان‪،‬‬ ‫گوشزد می کند‪.‬‬ ‫حمل ونقل هوایی‪ ،‬توس��عه ملی و بهبود جایگاه ایران‬ ‫باید کل صنعت هوانوردی شامل خدمات فرودگاه ها و‬ ‫م��ا امیدواری��م با وج��ود تغییر و تح��ول در دولت‬ ‫در سطح اقتصاد جهانی را داراست‪.‬‬ ‫هوانوردی نیز به موازات هم مدرن ش��وند و ارتق ا پیدا‬ ‫امریکا ک��ه در ایند ه نزدیک ایجاد خواهد ش��د‪ ،‬این‬ ‫ش��رکت هواپیمایی جمهوری اس�لامی ایران(هما)‬ ‫کنند‪ .‬در این ارتباط گام‪‎‬های مهمی برداش��ته ش��ده‬ ‫کش��ور همچنان به تعهدات خود پایبند باشد‪ .‬فعاالن‬ ‫قرارداد نهایی خری��د ‪ ۱۰۰‬فروند هواپیمای میان برد‬ ‫ است و اقدامات موثری انجام شده که به طور جداگانه‬ ‫اقتص��ادی در س��طح جه��ان؛ به وی��ژه‬ ‫و دوربرد را با شرکت ایرباس به صورت اجاره به شرط‬ ‫به اطالع مردم خواهد رسید‪.‬‬ ‫اروپایی ها و امریکایی ها با امضای اینگونه‬ ‫تملیک منعقد کرد‪.‬‬ ‫نکت��ه مهمی ک��ه در ارتب��اط با این‬ ‫عباس اخوندی‪:‬‬ ‫قراردادها و ایج��اد تعهد بلندمدت برای‬ ‫به ط��ور قطع این اق��دام در کنار خری��د ‪ ۸۰‬فروند‬ ‫دادوس��تد باید به مردم گوش��زد کنم‪،‬‬ ‫نح��و ه گفت وگ��و و انج��ام تواف��ق ب��ا نکته مهم‪ ،‬فهم ما از خودش��ان این خواسته را اش��کارا بیان‬ ‫هواپیم��ای بوئینگ‪ ،‬بارز ترین اق��دام در تاریخ صنعت‬ ‫طرف هایی اس��ت که رابط ه رس��می با تحوالت جهانی و دیدن می کنن��د‪ .‬همچنان که مدی��ران بوئینگ‬ ‫هوان��وردی و از ان فرات��ر اقتص��اد ملی ایران اس��ت‪.‬‬ ‫و گسترش روابط‬ ‫و ایرباس اعالم داش��ته اند‪ ،‬تمام مراحل‬ ‫بی گم��ان این قراردادها ظرفی��ت اثرگذاری جدی بر‬ ‫انها ب��رای مدتی حدود ‪۴۰‬س��اله قطع‬ ‫شده بود‪ .‬پذیرش انها برای تامین مالی تجاری با کسانی است دریافت مجوزهای قانون��ی در مذاکرات‬ ‫صنعت حمل ونقل هوایی‪ ،‬گردش��گری‪ ،‬توسعه ملی و‬ ‫مس��تقیم بخش��ی از هواپیماها در کنار که با وجود تمام این و امض��ای این قراردادها لحاظ ش��ده اند‪.‬‬ ‫بهبود جایگاه ایران در س��طح اقتص��اد جهانی دارند‪.‬‬ ‫تامین مالی باقی قرارداد در سطح بازار غوغاساالری ها‪ ،‬در پی بنابرای��ن‪ ،‬در ه��ر دو ق��رارداد تعهد به‬ ‫افزون ت��ر انکه‪ ،‬این تدبی��ر گامی موثر در توس��عه و‬ ‫پایدار کردن منطق‬ ‫مفاد انها برای دوطرف الزامی اس��ت‪ .‬ما‬ ‫پایداری امنیت ایران‪ ،‬همچنین منطقه و جهان است‪.‬‬ ‫مال��ی بین المللی و اعتم��اد به ظرفیت‬ ‫مبادله اقتصادی در‬ ‫امیدواریم این پختگی و مسئولیت پذیری‬ ‫ای��ن قراردادها که در این س��طح گس��ترده پس از‬ ‫تضامین‬ ‫به‬ ‫اتکاء‬ ‫ب��دون‬ ‫«هما»‬ ‫تجاری‬ ‫یک فضای صلح امیز‬ ‫رسمی دولت‪ ،‬افتخاری است برای ایران جهانی در برابر منطق در جامعه سیاس��ی امریکا حاصل ش��ده‬ ‫‪ ۴۱‬س��ال بین «هما» و بوئین��گ و «هما» و ایرباس‬ ‫که هنوز اینچنین در سطح جهان دارای زورگویی‪ ،‬گردن کشی باشد و فضایی فراهم کنند دنیا باور کند‬ ‫امض ا شدند‪ ،‬یک پیام روشن برای جهان داشتند و ان‬ ‫و استکباری هستند که و جهان امیدوار باشد که با گفت وگو نیز‬ ‫اینکه‪ ،‬ایران مصمم اس��ت که سهم خود را از اقتصاد‬ ‫اعتبار است‪.‬‬ ‫برای رس��یدن به اهداف پیش گفته‪ ،‬اقدامی به موقع و نیز می توان به صلح رسید‪.‬‬ ‫جهانی بازپس گی��رد‪ .‬ورود ایران به اقتصاد جهانی در‬ ‫به ه��ر روی‪ ،‬این قرارداده��ا اقداماتی‬ ‫این دوران‪ ،‬ورودی عزت مندانه و غرورافرین و در خور‬ ‫نکت��ه مهم‪ ،‬فهم م��ا از تحوالت جهانی‬ ‫بسیار مهم است‬ ‫تاریخی ب��رای صنعت هوان��وردی ایران‬ ‫ن ایران ش��هری خواهد بود‪ .‬دولت در کلیت خود‬ ‫تمد ‬ ‫و دی��دن و گس��ترش رواب��ط تجاری با‬ ‫هستند‪ .‬ما نخستین گام را برای نوسازی‬ ‫و م��ن و تم��ام همکارانم در وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫کس��انی اس��ت که با وجود تم��ام این‬ ‫ناوگان هوایی برداش��تیم‪ .‬خرید ‪ ۸۰‬فروند هواپیمای‬ ‫با هم��کاری تمام فعاالن حرفه ای در بخش خصوصی‬ ‫غوغاس��االری ها‪ ،‬در پی پایدار ک��ردن منطق مبادله ‬ ‫بوئین��گ و ‪ ۱۰۰‬فروند هواپیمای ایرباس و ‪ ۲۰‬فروند‬ ‫به عن��وان نیروهای ملی یک بار دیگ��ر تالش خواهیم‬ ‫اقتص��ادی در ی��ک فضای صلح امیز جهان��ی در برابر‬ ‫‪ ATR‬که ق��رارداد ان به زودی تکمیل خواهد ش��د‪،‬‬ ‫ک��رد که جایگاه ایران را در منطقه و جهان در جهت‬ ‫منطق زورگویی‪ ،‬گردن کشی و استکباری هستند که‬ ‫نشان دهنده عزم جدی ما برای نوسازی ناوگان هوایی‬ ‫ارتقا ‪ ،‬مورد بازخوانی قرار دهیم‪.‬‬ ‫اقدامی به موقع و نیز بسیار مهم است‪.‬‬ ‫ایران اس��ت‪ .‬مبن��ای کار ما در این ارتباط اس��تفاده‬ ‫همه روزه هزاران ایرانی برای مقاصد تجاری‪ ،‬اداری‪،‬‬ ‫فعاالن اقتصادی‪ ،‬بازرگان��ان و صنعت گران همواره‬ ‫از ظرفی��ت مزیت های نس��بی ای��ران‪ ،‬افزایش قدرتِ‬ ‫گردشگری‪ ،‬زیارتی و دیدارهای فامیلی به گوشه گوشه‬ ‫ه��وادار این منطق بوده اند‪ .‬انها سیاس��ت مداران را به‬ ‫رقابت پذی��ری در صنعت هوان��وردی و بازپس گیری‬ ‫ایران و تمام جهان مسافرت می کنند‪ .‬ایرانیان شایسته‬ ‫س��وی استقرار صلح و گس��ترش ان و کاهش هزینه ‬ ‫س��هم ایران از صنع��ت حمل ونقل هوای��ی منطقه و‬ ‫داشتن بهترین خطوط هواپیمایی در سطح منطقه و‬ ‫مب��ادالت بین المللی دعوت می کنن��د‪ .‬در این میان‬ ‫جهان است‪.‬‬ ‫جهان هس��تند‪ .‬انها دوس��ت دارند که این سفرها را‬ ‫فع��االن صنعت حمل ونقل به دلیل فه��م ژرفی که از‬ ‫برای حصول به این هدف‪ ،‬سیاست ما رقابت تجاری‬ ‫ب��ا ناوگان مل��ی و خطوط هوایی ایران��ی انجام دهند‬ ‫ارتباطات دارند‪ ،‬همواره پیشتاز بوده و هستند‪.‬‬ ‫در سطح بین المللی از طریق افزایش کارایی و خدمت‬ ‫و منفعت��ی که از این طریق حاصل می ش��ود‪ ،‬موجب‬ ‫این بار نیز امضا کنندگان این قراردادها این عالمت‬ ‫بهت��ر به مردم ای��ران و جهان‪ ،‬کس��ب رضایت انها و‬ ‫زنجیره ارزش این صنع��ت در ایران و جهان‬ ‫ ‬ ‫تکمی��ل‬ ‫است‪.‬‬ ‫میزان صندلی خریداری ش��ده در ای��ن قراردادها‬ ‫‪۵۰‬ه��زار صندلی اس��ت ک��ه بی��ش از دو برابر تمام‬ ‫صندلی های ناوگان فعال موجود اس��ت‪ .‬توجه داشته‬ ‫باشیم که سن ناوگان هواپیمایی ایران حدود ‪۲۳‬سال‬ ‫اس��ت‪ .‬این بدین معنی است که بیش��تر انها یا سن‬ ‫بازنشس��تگی خود را طی کرده اند ی��ا به زودی به ان‬ ‫می رس��ند‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید توجه داشت که تا ‪۱۰‬سال‬ ‫چرخه فعالیت خارج شوند‪.‬‬ ‫ ‬ ‫اینده بیش��تر انها باید از‬ ‫این گام نخس��ت برای بازس��ازی س��اختاری «هما»‬ ‫به عن��وان هواپیمایی ملی و حام��ل پرچم ایران عزیز‬ ‫بود‪.‬‬ ‫این ش��رکت باید خود را برای ی��ک دور ه جدید با‬ ‫سطح متمایزی از کارایی و خدمت رسانی به مشتریان‬ ‫اماده کند‪ .‬در ایند ه نزدیک‪ ،‬به منظور افزایش کارایی‬ ‫و بهره وری از س��رمایه های مادی و انسانی «هما»‪ ،‬ما‬ ‫ان را از نظر حقوقی و مالی نیز بازس��ازی س��اختاری‬ ‫کرده و س��هم ان را در بازار بورس اوراق بهادار ایران‬ ‫ی��ا حت��ی بازاره��ای بین المللی در ص��ورت دریافت‬ ‫مجوزهای قانونی‪ ،‬عرضه خواهیم کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن قرارداده��ا در صنع��ت هوان��وردی بیش‬ ‫از ‪۲۰‬ه��زار ش��غل ش��امل مش��اغل فن��ی‪ ،‬خلبانی‪،‬‬ ‫مهمانداری‪ ،‬مهندس��ی و تعمیرات ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫افزون بر این ده ها هزار ش��غل غیرمس��تقیم دیگر در‬ ‫حوزه های بازرگانی‪ ،‬گردش��گری و خدمات وابسته به‬ ‫انها و همچنی��ن خدمات متعدد حمل ونقلی در مبدا‬ ‫و مقصد و در ش��هرهای دوردست ایران شکل خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫در این قراردادها افزون بر خرید هواپیما‪ ،‬موضوعات‬ ‫دیگری چون اموزش خلبانان و تعمیرات و نگهداری‪،‬‬ ‫حمایت از توس��عه خدمات ناوب��ری هوایی(‪،)ATM‬‬ ‫عملیات فرودگاه��ی و هواپیمایی‪ ،‬انتق��ال فناوری و‬ ‫هماهنگ��ی مقررات رگوالتوری می ش��ود‪ .‬به گمان ما‬ ‫این راهکار بنیادین برای مقاو م کردن اقتصاد ایران در‬ ‫برابر تکانه های ملی و بین المللی است‪.‬‬ ‫در نهای��ت بای��د از راهنمای��ی و پش��تیبانی های‬ ‫رییس جمه��وری ک��ه در تمام این فراین��د همراه ما‬ ‫بودند‪ ،‬سپاسگزاری کنیم‪.‬‬ ‫براس��اس این بیانیه به نظر می رس��د بس��یاری از‬ ‫پروژه ه��ای ب��زرگ نیز بع��د از برج��ام ظرفیت های‬ ‫بسیاری برای همکاری های بین المللی ایجاد کرده اند‪.‬‬ ‫بهره برداری از این ظرفیت نیز به عهده سیاست گذاران‬ ‫خواهد بود‪ .‬رفتارهایی که از یک سو می تواند‪ ،‬راه رشد‬ ‫را در ایران با همکاری کشورهای پیشرفته هموار کند‬ ‫و از سویی می تواند اداره جزیره ای کشور را رغم بزند‪.‬‬ ‫نخستین محموله تجهیزات بندر شهید بهشتی چابهار در راه ایران‬ ‫نخستین محموله تجهیزات و ماشین االت فاز یک‬ ‫توس��عه بندر شهید بهش��تی چابهار شامل چندین‬ ‫دس��تگاه جرثقیل ه��ای موبایل��ی س��احلی‪ ،‬از بندر‬ ‫روستوک کشور المان به مقصد چابهار بارگیری شد‪.‬‬ ‫قرار است براساس برنامه ریزی های انجام شده این‬ ‫تجهیزات که از سوی یک فروند کشتی اختصاصی از‬ ‫المان به ایران حمل می شود‪ ،‬تا اواخر دی ماه امسال‬ ‫وارد چابهار شود‪.‬‬ ‫جرثقیل های خریداری ش��ده دارای ظرفیت های‬ ‫‪ ۸۰ ،۱۳۰ ،۱۴۰‬و ‪ ۵۰‬ت��ن هس��تند و ب��ا دارا بودن‬ ‫امکاناتی ازجمله اسپریدر و گرپ قابلیت جابه جایی‬ ‫کانتینرهای سنگین تا ارتفاع ‪ 6‬طبقه از روی عرشه و‬ ‫تا عمق ‪ ۱۸‬کانتینر و همچنین قابلیت تخلیه بارهای‬ ‫فله را دارند‪.‬‬ ‫به گ��زارش گس��ترش صنعت از رواب��ط عمومی‬ ‫شرکت اریا بنادر ایرانیان‪ ،‬ابراهیم یاسری‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫این ش��رکت گف��ت‪ :‬ارزش م��ادی ماش��ین االت و‬ ‫تجهیزات فاز یک بندر ش��هید بهش��تی چابهار‪ ،‬در‬ ‫مجموع ‪۴۰۳‬میلیون دالر بوده که قرار است در یک‬ ‫دوره دو س��اله و براس��اس برنامه زمانبندی شده‪ ،‬به‬ ‫این بندر وارد شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه ای��ن تجهیزات ت��ا پایان‬ ‫دی ماه وارد کش��ور خواهد ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬با ورود این‬ ‫ماشین االت قرار است به تدریج تجهیزات یاد شده در‬ ‫فاز یک بندر شهید بهشتی چابهار مورد بهره برداری‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه خ��ط اعتباری (ال س��ی) این‬ ‫تجهی��زات ‪6‬ماه پیش‪ ،‬از طریق بان��ک ایران و اروپا‬ ‫(‪ )EIH Bank‬گشایش یافته بود‪ ،‬افزود‪ :‬تجهیزاتی‬ ‫مانند یدک کش‪ ،‬ریچ اس��تکر‪ ،‬تجهی��زات مکانیزه‬ ‫ب و سایر تجهیزات‬ ‫تخلیه غالت‪ ،‬کش��تی های الیرو ‬ ‫م��ورد نی��ا ز به تدریج و براس��اس برنام��ه زمانبندی‬ ‫ش��ده از طریق مناقصه های خارج��ی و با همکاری‬ ‫شرکت های داخلی تامین خواهند شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش صنع��ت‪ ،‬پیش ت��ر محمد‬ ‫س��عیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در‬ ‫مراسم امضای قرارداد سرمایه گذاری ‪۳۶۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال��ی بخش خصوصی در ‪ 8‬بن��در تجاری ایران در‬ ‫روز ‪ ۲۹‬اذرم��اه امس��ال از حمل ای��ن تجهیزات به‬ ‫مقصد بندر چابهار خبر داده بود‪.‬‬ ‫اموزش و الگوگیری‬ ‫ خودروسازان‬ ‫از تجربیات جهانی‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 6‬دی ‪1395‬‬ ‫‪ 26‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 26‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 14‬پیاپی ‪1987‬‬ ‫جذاب ترین نواوری های‬ ‫خودرویی در سال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫خودروهای عصر ما روز به روز وابسته تر به سیستم های رایانه ای می شوند‪.‬‬ ‫البته این روند تنها برای خودروهای بدون سرنش��ین نیست‪ .‬خودروسازها به‬ ‫خوب��ی می دانند که خودروهای امروزی باید هوش��مند بوده و در عین حال‬ ‫استفاده از انها به سادگی امکانپذیر باشد‪ .‬بسیاری از نواوری ها در این مسیر‬ ‫هنوز روی مدل های مفهومی هس��تند و به مرحله تولید انبوه نرسیده اند اما‬ ‫اگر خودروس��ازان با همین فرمان پیش بروند (که می روند) در اینده نزدیک‬ ‫خودروهایی که س��وار خواهیم ش��د‪ ،‬تغییرات زیادی خواهند کرد‪ .‬در سال‬ ‫‪۲۰۱۶‬میالدی خودروسازان مختلف تا توانستند دست به نواوری زدند که در‬ ‫این گزارش به بخشی از برترین نواوری های سال میالدی اشاره شده است‪.‬‬ ‫وضعیت بهره وری نیروی انسانی‬ ‫و سرمایه در صنعت خودرو‬ ‫ایا از میزان توانمندی خود‬ ‫اگاهیم؟‬ ‫ نقش پررنگ مجموعه سازی‬ ‫ در قیمت رقابتی و صادرات‬ ‫کیفیت و رعایت استاندارد ضامن توسعه قطعه سازی‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫خودروس��ازان با برنامه ریزی های ابتدای س��ال ق��رار بود مطالبات‬ ‫قطعه س��ازان را با اهن��گ منظم تری پرداخت کنن��د و به این ترتیب‬ ‫زمینه رش��د و مرتفع ش��دن برخی مش��کالت این صنعت را فراهم‬ ‫کنند‪ .‬از همین رو یک فعال صنعت قطعه کشور معتقد است افزایش‬ ‫تی��راژ تولید خودروس��ازان‪ ،‬تقوی��ت بنیه مالی ش��رکت ها و تغییر و‬ ‫تحول های مدیریتی در صنعت خودرو موجب ش��ده ش��رایط بهتری‬ ‫برای قطعه سازان فراهم شود‪.‬‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سخنگوی شورای نگهبان پس از بازدید خطوط تولید ایران خودرو تاکید کرد‬ ‫مرکز تحقیقات نماد پیشرفت ایران خودرو‬ ‫س��خنگوی شورای نگهبان گفت‪ :‬خودروسازی در ایران به صنعت مادر تبدیل‬ ‫ش��ده و با وجود مطالبی که گاه از س��وی برخی افراد یا حتی مس��ئوالن شنیده‬ ‫می شود‪ ،‬به هیچ عنوان نمی توان به حذف یا تضعیف ان فکر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬عباس کدخدایی پس از بازدید س��الن ها‪ ،‬خطوط تولید‬ ‫و مرکز تحقیقات ایران خودرو اظهار کرد‪ :‬اگر مقامات‪ ،‬مس��ئوالن و اقشار مختلف‬ ‫مردم بازدیدهایی از خطوط و سالن های تولید ایران خودرو داشته باشند‪ ،‬به طور‬ ‫قطع دیدگاه و ذهنیت انها نس��بت به این صنعت و تولیدات داخلی تغییر خواهد‬ ‫کرد‪ .‬کدخدایی ادامه داد‪ :‬پیش تر وقتی از خودروهای ایرانی استفاده می کردیم‪،‬‬ ‫ت دیگری داش��تیم اما در حال حاضر که با گوش��ه ای از تالش‪ ،‬تخصص و‬ ‫ذهنی ‬ ‫برنامه های صنعتگران خودروس��ازی کش��ور از نزدیک اشنا شدم‪ ،‬نگاه و دیدگاه‬ ‫کامال متفاوتی با گذش��ته داش��ته و خواهم داشت‪ .‬وی با تاکید بر اینکه اعتقاد ما‬ ‫حمایت از همه بخش های صنعت خودرو است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قوه مقننه می تواند با‬ ‫وضع قوانینی برای تس��هیل فضای کسب وکار‪ ،‬صادرات و تقویت های مالی از این‬ ‫صنعت حمایت کند و الزم اس��ت قوه مجریه نیز در بحث ثبات مدیریت حرکت‬ ‫کند چراکه ش��اهد تحوالت چشمگیر و برنامه های هدفمندی در سال های اخیر‬ ‫بوده ایم و باید این روند ادامه پیدا کند‪ .‬س��خنگوی شورای نگهبان اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫بازدید از س��الن های ساخت قطعات و موتور خودرو به این ذهنیت رسیدیم که با‬ ‫روند موجود به زودی ش��اهد تحوالت اساسی در صنعت و تولیدات خودروسازی‬ ‫کش��ور خواهیم بود اما این ذهنیت در مرکز تحقیقات گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫که به نوعی اتاق فکر صنعت خودرو کشور است‪ ،‬به شکلی کامل و عمیق عینیت‬ ‫یافته از این رو تحت تاثیر قرار گرفتم‪ .‬کدخدایی گفت‪ :‬در حال حاضر به اطمینان‬ ‫خاطر بیش��تری دس��ت پیدا کرده و می توان گفت اگر از ای��ن قابلیت حمایت و‬ ‫پشتیبانی الزم انجام شود‪ ،‬می توان همطراز با کشورهای پیشرو در صنعت خودرو‬ ‫حرک��ت کرده و نیازهای کش��ور و منطقه را از نظر تن��وع و کیفیت تامین کنیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ش��اهد بوده ایم که گروه صنعتی ایران خودرو در حوزه جذب نخبگان‬ ‫و اس��تفاده از توانمندی های داخلی کشور اقدامات بس��یار خوبی انجام داده که‬ ‫بی ش��ک استفاده از نیروهای جوان و خالق می تواند به رشد و توسعه بخش های‬ ‫مختلف کشور منجر شود‪.‬‬ ‫اولویت توسعه فروش اینترنتی خودرو‬ ‫در ایران خودرو‬ ‫درامد ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومانی مالیاتی دولت‬ ‫از صنعت خودرو‬ ‫فرایند فروش در ش��رکت ایران خودرو در بس��تر اینترن��ت و به صورت‬ ‫عمومی به مرحله اجرا در می اید‪ .‬به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ایران خودرو با ارسال نامه ای به منصور معظمی معاون وزیر و رییس هیات‬ ‫عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اعالم این مطلب اطمینان‬ ‫خاطر داد که با افزایش تولید و عرضه خودرو‪ ،‬ش��اهد روند نزولی اختالف‬ ‫قیمت بین بازار و کارخانه باش��یم و این رویه در هفته های اینده استمرار‬ ‫خواه��د یافت‪ .‬هاش��م یکه زارع ب��ا بیان اینکه اخت�لاف قیمت موجود در‬ ‫حدود هزینه های محضری نقل و انتقال است‪ ،‬در نامه خود یاداوری کرده‬ ‫است فروش شرکت ایران خودرو در ماه های گذشته براساس بخشنامه های‬ ‫صادرشده این شرکت از طریق سایت فروش اینترنتی شرکت ایران خودرو‬ ‫اجرایی و تاکنون بیش از ‪۳۰‬هزار دس��تگاه خودرو در ماه های ش��هریور و‬ ‫ابان از طریق همین بخش��نامه ها‪ ،‬به روش اینترنتی از س��وی مش��تریان‬ ‫این شرکت خریداری شده است‪ .‬همچنین تسهیل در دسترسی مشتریان‬ ‫ب��ه خرید خ��ودرو و نظ��ارت دقیق بر عرض��ه خ��ودرو در نمایندگی ها از‬ ‫فعالیت ه��ای دیگر ایران خودرو بوده اس��ت‪ .‬مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و رییس هیات عامل س��ازمان گس��ترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫ح��دود دو هفته پیش در نامه ای به مدیران عامل دو ش��رکت ایران خودرو‬ ‫و س��ایپا از انها خواس��ته بود در جهت حذف اختالف میان قیمت رسمی‬ ‫فروش خودروهای این دو ش��رکت با قیمت بازار تالش کنند‪ .‬معظمی در‬ ‫ای��ن نامه همچنی��ن تقویت عرضه اینترنتی خودروه��ا و فروش خودرو به‬ ‫مصرف کنندگان اصلی از طریق شبکه نمایندگی های مجاز را خواستار شده‬ ‫بود تا بدین طریق با حذف بازار داللی‪ ،‬محصوالت با قیمت های مصوب در‬ ‫اختیار هموطنان قرار گیرد‪.‬‬ ‫صنعت خودرو امسال بیش از ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومان درامد مالیاتی برای‬ ‫دولت ایجاد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش اقتصاد انالین‪ ،‬بررس��ی سرفصل های درامدی دولت نشان‬ ‫می دهد ش��ماره گذاری‪ ،‬واردات و نقل و انتقال خودرو در ایران‪ ،‬درامدی‬ ‫بیش از ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومان از ابتدای فروردین سال جاری تا پایان مهر‬ ‫برای دولت به همراه داشته است‪.‬‬ ‫بیش��ترین میزان درامد حاصل ش��ده در این ‪ ۳‬س��رفصل به واردات‬ ‫خودرو اختصاص داشته اس��ت‪ .‬در این مقطع زمانی حدود ‪ ۶۶۰‬میلیارد‬ ‫تومان مالیات از محل واردات خودرو به دس��ت امده اس��ت که فاصله ای‬ ‫قابل توجه با پیش بینی دولت در این دوره زمانی دارد‪ .‬دولت بر این باور‬ ‫ب��ود که در این مقطع زمانی می تواند ح��دود ‪ ۲‬هزار و ‪ ۴۰‬میلیارد تومان‬ ‫درامد از این محل به دس��ت اورد‪ .‬از س��وی دیگر درامد حاصل شده از‬ ‫محل شماره گذاری خودرو نیز برابر با ‪ ۵۸۰‬میلیارد تومان بوده که در این‬ ‫سرفصل‪ ،‬عملکرد بیش از پیش بینی های دولت بوده است‪ .‬به این ترتیب‬ ‫مش��خص می ش��ود انتظار دولت‪ ،‬تولید خودرویی کمتر از میزان تولید‬ ‫انجام ش��ده در واحدهای خودروس��ازی ایران است‪ .‬میزان تولید خودرو‬ ‫در سال جاری حدود ‪۳۵‬درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش‬ ‫یافته و پیش بینی می شود هدف تولید یک میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار خودرو در‬ ‫س��ال جاری محقق شود‪ .‬در عین حال سرفصل بعدی به مالیات نقل و‬ ‫انتقال خودرو اختصاص داش��ته است‪ .‬در این بخش درامد حاصل شده‬ ‫برای دولت ‪ ۳۳۰‬میلیارد تومان بوده این در حالی اس��ت که دولت انتظار‬ ‫داش��ت در این دوره زمانی حدود ‪ ۴۴۰‬میلی��ارد تومان از محل خرید و‬ ‫فروش خودرو و مالیات نقل و انتقال ان درامد کسب کند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 6‬دی ‪ 26 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 26‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 14‬پیاپی ‪1987‬‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫وقفه ای دیگر در نوسازی ناوگان‬ ‫تاکسی های فرسوده‬ ‫ب��ه گفت��ه ریی��س اتحادی��ه‬ ‫تاکسیرانی های شهری این بار بانک‬ ‫پارس��یان به عنوان یکی از ‪ ۳‬بانک‬ ‫عامل نوسازی تاکسی های فرسوده‪،‬‬ ‫با اجبار متقاضیان برای استفاده از‬ ‫بیمه پارسیان‪ ،‬وقفه دیگری در این‬ ‫طرح ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫مس��عود طیب��ی در گفت وگ��و‬ ‫با ایس��نا اظهار کرده اجرای طرح نوس��ازی بیمه بدنه برای‬ ‫تاکس��ی ها اجباری اس��ت اما اینکه بیمه ای به صورت الزامی‬ ‫از س��وی بانک به متقاضیان اجبار ش��ود نوع��ی باج خواهی‬ ‫اس��ت و به هیج عنوان پذیرفته نیست که برای پرداخت وام‬ ‫پیش شرط استفاده از بیمه بانک گذاشته شود‪.‬‬ ‫وی افزوده درحال حاض��ر متقاضیانی که برای دریافت وام‬ ‫در قالب این طرح به بانک پارس��یان مراجعه می کنند برای‬ ‫دریافت بیمه بدنه به بیمه پارس��یان ارجاع داده می شوند که‬ ‫این الزام اس��تفاده از بیمه بانک نباید وجود داشته باشد‪ .‬این‬ ‫در ش��رایطی است که ‪ ۳‬بانک پارس��یان‪ ،‬ملت و تجارت در‬ ‫این طرح به عنوان بانک عامل به ش��مار می ایند؛ بانک ملت‬ ‫وام های بیشتری اختصاص داده و چنین محدودیتی نیز برای‬ ‫متقاضیان اعمال نکرده است‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه تاکس��یرانی های شهری کش��ور از تحویل‬ ‫‪۳۱‬ه��زار و ‪ ۹۴۳‬تاکس��ی جدی��د در قال��ب طرح نوس��ازی‬ ‫ناوگان تاکس��یرانی کش��ور به متقاضیان خب��ر داده و بیان‬ ‫ک��رده درحال حاضر ‪۶۴‬هزار و ‪ ۳۰۰‬نفر در این طرح ثبت نام‬ ‫کرده ان��د که از این تعداد ‪۳۲‬هزار و ‪ ۶۳۷‬نفر تایید واریز پول‬ ‫به حساب ایران خودرو را گرفته اند‪ .‬اخرین کد رهگیری صادر‬ ‫شده از س��وی ایران خودرو ‪ ۲۹‬ابان امسال انجام شده است‬ ‫و حدود ‪ ۵۰۰‬متقاضی نی��ز در انتظار صدور کد رهگیری از‬ ‫سوی ایران خودرو هستند‪.‬‬ ‫طبیبی تاکید کرده ‪50‬هزار و ‪ 15‬نفر نیز به عنوان متقاضی‬ ‫خرید نقدی خودرو به شرکت ایران خودرو معرفی شده اند به‬ ‫این ترتیب درحال حاضر حدود یک چهارم ناوگان تاکسیرانی‬ ‫کشور نوسازی شده یعنی از هر ‪ 4‬تاکسی یکی نو شده است‬ ‫که این رویداد کم کم در س��طح ش��هرهای کش��ور نیز قابل‬ ‫مشاهده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر بهبود س��رویس دهی ایران خودرو در این‬ ‫طرح به ویژه در ماه های اخیر‪ ،‬این سرویس دهی را قابل تقدیر‬ ‫خوانده و گفته البته هنوز مراکز تحویل خودرو که مقرر شده‬ ‫بود در تمامی ش��هرها ایجاد شوند محدود به مراکز استان ها‬ ‫هستند که باعث رفت وامدهای غیرضروری و تحمیل هزینه‬ ‫به متقاضیان شده است‪.‬‬ ‫تامین زیرساخت نوسازی‬ ‫فرسوده ها با کمک دولت‬ ‫در گفت و گو «گسترش صنعت» با دبیر جشنواره ملی بهروه وری تشریح شد‬ ‫وضعیت بهره وری نیروی انسانی و سرمایه در صنعت خودرو‬ ‫گزارش بهره وری صنعت خودرو که هرس�ال برای جش�نواره ملی بهره وری اماده می شود‪،‬‬ ‫نش�ان می دهد در س�ال های گذش�ته بهره وری در صنعت خودرو مورد توج�ه قرار نگرفته و‬ ‫شرکت های خودروسازی باید با ایجاد درامد بیشتر و صرفه جویی در هزینه در راستای بهبود‬ ‫بهره وری خود گام بردارند‪.‬‬ ‫نخس��تین روز خ��رداد‪،‬‬ ‫گروه خودرو‬ ‫روز مل��ی به��ره وری‬ ‫نامگذاری ش��ده و هرسال‬ ‫در ای��ن روز جش��نواره ملی به��ره وری به اجرا در‬ ‫می اید‪ .‬براس��اس رس��می قدیمی هرسال در این‬ ‫روز اختتامیه جش��نواره س��ال گذشته و افتتاحیه‬ ‫جشنواره سال جدید برگزار می شود به گونه ای که‬ ‫در طول یک سال وضعیت بهره وری شرکت هایی‬ ‫که صورت های مالی خود را به دبیرخانه جشنواره‬ ‫ارائ��ه می دهند ب��رای حضور در جش��نواره مورد‬ ‫سنجش قرار می گیرد‪.‬‬ ‫به طور کلی بهره وری ‪ 50‬رشته در این جشنواره‬ ‫مل��ی س��نجیده می ش��ود و در این بی��ن صنعت‬ ‫خودرو نیز از جمله صنایعی هس��تند که گزارش‬ ‫به��ره وری ان در ‪ 3‬بخش خودروس��ازی‪ ،‬خدمات‬ ‫فنی مهندس��ی خودرو و س��اخت قطع��ات اعالم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به نقش به��ره وری در صنعت خودرو‪،‬‬ ‫«گس��ترش صنعت» در ارتباط با گزارش هایی که‬ ‫درباره این صنعت برای جش��نواره ملی بهره وری‬ ‫اماده ش��ده‪ ،‬به گفت وگو با فرش��ید شکرخدایی‪،‬‬ ‫دبیر جشنواره ملی بهره وری نشست‪.‬‬ ‫ش��کرخدایی س��خنان خود را اینگونه اغاز کرد‬ ‫ک��ه در عصر حاضر دس��تیابی به رش��د اقتصادی‬ ‫از طری��ق ارتق��ای به��ره وری از مهم ترین اهداف‬ ‫اقتصادی کشورها به شمار می اید‪ .‬بررسی عملکرد‬ ‫کشورهایی که در چند دهه اخیر از رشد اقتصادی‬ ‫قابل توجهی بهره مند ش��ده اند‪ ،‬بیانگر این واقعیت‬ ‫اس��ت که بخش عمده ای از رشد اقتصادی بیشتر‬ ‫این کشورها از طریق بهره وری حاصل شده است‪.‬‬ ‫به گفته دبیر جش��نواره ملی به��ره وری‪ ،‬بر این‬ ‫اساس محاس��به رشد ش��اخص های بهره وری در‬ ‫صنای��ع مختلف برای تعیین س��هم ان در رش��د‬ ‫اقتصادی کش��ور ها در راس��تای برنامه ریزی های‬ ‫این��ده از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت بنابراین‬ ‫پیرو این مسئله جشنواره ملی بهره وری در ‪8‬سال‬ ‫گذشته س��عی کرده رشد ش��اخص های متوسط‬ ‫به��ره وری تمام عوامل‪ ،‬متوس��ط بهره وری نیروی‬ ‫کار و متوس��ط به��ره وری س��رمایه به ن��رخ ثابت‬ ‫(تورم زدایی ش��ده نسبت به س��ال ‪ )۸۳‬در صنایع‬ ‫مختلف را محاس��به کند و در اختیار برنامه ریزان‬ ‫اقتصادی و پژوهشگران و صاحبان کسب وکار قرار‬ ‫دهد‪ ،‬تاکنون نیز اندازه گیری شاخص های ‪۵۰۰۰‬‬ ‫بنگاه اقتصادی در این جشنواره انجام شده است‪.‬‬ ‫صنع��ت خ��ودرو نیز یک��ی از ‪ ۵۰‬رش��ته فعالیت‬ ‫اندازه گیری شده در جشنواره بوده که نمودار های‬ ‫ان قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫وی ک��ه نمودارهای گزارش به��ره وری صنعت‬ ‫خ��ودرو را پیش ت��ر در اختیار گس��ترش صنعت‬ ‫ق��رار داده بود‪ ،‬در ادامه به توضی��ح این نمودارها‬ ‫پرداخت‪ .‬ش��کر خدایی در تحلیل نمودار نخس��ت‬ ‫که «مقایس��ه رقابت پذیری هزین��ه نیروی کار به‬ ‫مقدار ثابت ‪ 1383‬در صنعت های خودروس��ازی‪،‬‬ ‫خدمات مهندس��ی خودرو و ساخت قطعات» نام‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬شاخص «بهره وری هزینه نیروی کار»‬ ‫رایج ترین مقیاس��ی اس��ت که درباره یک اقتصاد‪،‬‬ ‫صنعت یا یک واحد تولیدی به کار برده می ش��ود‬ ‫و نش��ان می دهد به طور متوسط به ازای هر ریال‬ ‫هزینه برای کارکنان چه میزان ارزش افزوده ایجاد‬ ‫ش��ده است‪ .‬براس��اس این نمودار میزان رشد این‬ ‫ش��اخص بسیار کمتر از رش��د پیش بینی شده در‬ ‫برنامه چهارم و پنجم توسعه بوده و تنها در برخی‬ ‫از س��ال ها مقدار رشد این ش��اخص مناسب بوده‬ ‫اس��ت که این رش��د نیز می تواند به واسطه تدابیر‬ ‫حمایتی دولت از این صنعت باش��د که البته این‬ ‫حمایت ها به صورت کوتاه مدت و با اثار مناسب اما‬ ‫به صورت بلند مدت گاه��ی با اثار مخربی همراه‬ ‫بوده اس��ت که در سال های بعدی کاهش شاخص‬ ‫بهره وری نیروی کار مشاهده می شود که ناشی از‬ ‫شرایط نامساعد اقتصادی کشور است‪.‬‬ ‫نایب ریی��س انجمن مدیری��ت کیفیت ایران در‬ ‫ارتباط با ش��اخص «بهره وری س��رمایه» اینگونه‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬در این ش��اخص که می��زان کارایی‬ ‫دارایی ها و نحوه اس��تفاده از سرمایه های ثابت را‬ ‫منعکس می کند‪ ،‬روند مناسبی مشاهده نمی شود‬ ‫و نه تنها در س��ال های اجرایی ش��دن برنامه های‬ ‫توس��عه ای کش��ور رشدی مشاهده نش��ده بلکه با‬ ‫کاهش نیز روبه رو ش��ده اس��ت اما در س��ال های‬ ‫پایانی این ش��اخص رشد داشته که یکی از دالیل‬ ‫ان را می ت��وان ش��رایط اقتصادی کش��ور به دلیل‬ ‫وجود تحریم ها دانس��ت که در این وضعیت امکان‬ ‫س��رمایه گذاری های جدید و ورود ماشین االت به‬ ‫سختی فراهم شده است‪.‬‬ ‫به گفته دبیر جش��نواره ملی بهره وری با بررسی‬ ‫میزان رشد بهره وری در صنعت خودرو کشور باید‬ ‫به این مس��ئله اشاره کرد که در سال های گذشته‬ ‫در زمین��ه بهره وری به میزان کافی توجهی وجود‬ ‫نداش��ته و بیش��تر توجه مدیران ارش��د سازمان‬ ‫معط��وف به س��رمایه گذاری و رش��د اقتصادی از‬ ‫طریق فعالیت های توسعه ای بوده است‪ .‬از انجایی‬ ‫ک��ه فعالیت های توس��عه ای هزینه ب��ر و همراه با‬ ‫دشواری های خاص خود بوده و وابسته به شرایط‬ ‫سیاس��ی کش��ور در م��وارد س��رمایه گذاری های‬ ‫خارجی اس��ت‪ ،‬بنابرای��ن ایجاد درامد بیش��تر و‬ ‫صرفه جوی��ی در هزینه از طریق راه حل های بهبود‬ ‫بهره وری از س��وی ش��رکت ها و س��ازمان ها برای‬ ‫افزایش توان رقابت پذیری بس��یار مورد توجه قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫منبع جدول ها‪ :‬انجمن ملی کیفیت‬ ‫عضو کمیس��یون انرژی مجلس‬ ‫شواری اسالمی در ارتباط با الیحه‬ ‫هوای پاک بیان کرده این الیحه در‬ ‫مجلس شواری اسالمی مطرح شد‬ ‫و پس از تایید کمیسیون انرژی به‬ ‫صح��ن علنی مجلس ارج��اع داده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫هدایت اهلل خادم��ی در گفت وگو‬ ‫با خبرخودرو اظهار کرده اج��رای الیحه هوای پاک نیازمند‬ ‫ایجاد هماهنگی بین تمامی دس��تگاه های اجرایی همچنین‬ ‫حمایت و همتی جمعی و همگانی در سطح ملی است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه متاسفانه برخی از طرح های زیست محیطی‬ ‫که در گذش��ته برای کاهش الودگی هوا مطرح شده اند پس‬ ‫از تصویب به نتیجه ای مطلوب منتهی نش��دند‪ ،‬عنوان کرده‬ ‫الیحه هوای پاک و اجرای موفقیت امیز ان نیازمند مدیریت‬ ‫یکپارچه و مشخص است تا به نتیجه ای مطلوب منتهی شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته خادم��ی وجود خودروهای فرس��وده‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫از س��وخت های بی کیفی��ت و‪ ...‬باع��ث تش��دید الودگی هوا‬ ‫در کالنش��هرها ش��ده بنابراین باید نظارتی دقیق و کنترلی‬ ‫همگان��ی از طریق مدیریتی حرف��ه ای بر این بخش ها وجود‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینک��ه روزانه ده ها هزار ت��ن گوگرد وارد‬ ‫فضای مورد استنش��اق ش��هروندان می ش��ود و تولید نفت و‬ ‫گاز در تش��دید میزان الودگی هوا موثر اس��ت‪ ،‬تصریح کرده‬ ‫الودگ��ی هوای کنونی موضوعی همگانی اس��ت که دامنگیر‬ ‫جوام��ع مختل��ف ش��ده و رف��ع ان در گرو عزم��ی جدی و‬ ‫مدیریتی یکپارچه است‪.‬‬ ‫خادمی با اش��اره ب��ه اینکه الودگی هوا در س��طح جهانی‬ ‫باعث ش��ده سازمان های بین المللی برخی کشورها را موظف‬ ‫ب��ه کنترل میزان الودگی و نظارت بر االینده ها کنند‪ ،‬اذعان‬ ‫ک��رده متاس��فانه الودگی ه��وای موجود ک��ه تعطیلی هایی‬ ‫را در پی داش��ته موج��ب وارد امدن ضرره��ای هنگفتی به‬ ‫اقتصاد کش��ور شده است بنابراین باید یک سازمان مشخص‬ ‫مس��ئولیت کنترل و نظارت بر ان را به عهده گیرد تا میزان‬ ‫الودگی به حد قابل توجهی کاهش یابد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��واری اسالمی در رابطه‬ ‫با تس��ریع در خروج و تعویض خودروهای فرسوده ابراز کرده‬ ‫دولت باید به تامین زیرس��اخت های تعویض خودرو فرسوده‬ ‫و خ��روج ان از سیس��تم حمل ونقل کمک کن��د و برای ان‬ ‫تس��هیالتی در نظر گیرد تا مالکان بتوانند نسبت به نوسازی‬ ‫خودرو فرسوده خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫فرشید شکر خدایی‬ ‫ش��رکت خودروس��ازی کره جنوبی کیاموت��ور مونتاژ‬ ‫خ��ودرو در پاکس��تان را اغ��از خواه��د کرد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬شرکت الکی سیمنت که بخش��ی از گروه بزرگ‬ ‫برادران یونس اس��ت‪ ،‬در بیانیه ای اع�لام کرد قصد دارد‬ ‫با س��رمایه گذاری ‪۱۲‬میلیارد روپیه (‪۱۱۵‬میلیون دالر)‪،‬‬ ‫یک ش��رکت جدید برای تولی��د و مونتاژ خودروهای کیا‬ ‫راه ان��دازی کند‪ .‬هنوز معلوم نیس��ت کیا چ��ه میزان در‬ ‫خودروهای کیا در پاکستان مونتاژ می شود‬ ‫این س��رمایه گذاری پاکس��تانی اختص��اص خواهد داد‪.‬‬ ‫خودروهای کیا در گذش��ته در پاکس��تان مونتاژ شده اند‬ ‫ام��ا فروش ناامیدکننده به توقف تولید منجر ش��د‪ .‬الکی‬ ‫سیمنت به بازار بورس پاکستان اعالم کرد شرکت جدید‬ ‫ع�لاوه بر واردات و ص��ادرات همه نوع خودروهای کیا‪ ،‬به‬ ‫بازاریاب��ی و فروش انه��ا خواهد پرداخت‪ .‬ورود دوباره کیا‬ ‫به پاکس��تان‪ ،‬از تالش های دولت این کشور برای متحول‬ ‫کردن بازار خودرو که در دست خودروسازان ژاپنی تویوتا‪،‬‬ ‫هوندا و س��وزوکی اس��ت‪ ،‬حمایت می کند‪ .‬خودروسازان‬ ‫ژاپن��ی با ش��رکای بوم��ی در پاکس��تان خ��ودرو مونتاژ‬ ‫می کنند‪ .‬خودروس��از فرانس��وی رنو ماه گذشته موافقت‬ ‫ک��رد در کارخانه جدیدی در پاکس��تان س��رمایه گذاری‬ ‫کند و مقامات پاکس��تانی اعالم کرده اند س��رگرم مذاکره‬ ‫با خودروس��ازان متعددی هستند‪ .‬دولت پاکستان بر این‬ ‫باور است که رقابت فزاینده به پایین اوردن قیمت خودرو‬ ‫در این کش��ور کم��ک می کند و در ماه مارس سیاس��ت‬ ‫خودروی��ی جدیدی را اع�لام کرد که با عرضه تعرفه های‬ ‫وارداتی مناسب‪ ،‬از ورود خودروسازان جدید به این کشور‬ ‫حمایت می کند‪ .‬این مش��وق ها خودروس��ازانی که سابقه‬ ‫حضور در پاکستان را دارند‪ ،‬عصبانی کرده است و بعضی‬ ‫از انها اعالم کرده اند باید از شرایط مشابه بهره مند شوند‪.‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ 6‬دی ‪ 26 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 14‬پیاپی ‪1987‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫دخالت دولت‬ ‫و کاهش سهم واردات تایر‬ ‫عکس‪ :‬ابوالفضل کیمیایی‬ ‫در گفت وگو با شرکت های بازرگانی فعال در صنعت قطعه کشور مطرح شد‬ ‫کیفیت و رعایت استاندارد ضامن توسعه قطعه سازی‬ ‫او افزود‪ :‬این شرکت از قطعات بی کیفیت و ارزان‬ ‫چرخه صنعت ش�امل‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫قیم��ت چینی اس��تفاده نمی کند و س��ود و درامد‬ ‫‪ 3‬ضل�ع تولی�د‪ ،‬توزیع‬ ‫خودرو‬ ‫خ��ود را مبنای فعالیت قرار نداده اس��ت‪ .‬رس��الت‬ ‫و مصرف اس�ت‪ .‬در امر‬ ‫ای��ن ش��رکت در برنام��ه کوتاه مدت ارائ��ه قطعات‬ ‫توزی�ع ام�ا و اگرهای�ی‬ ‫اصلی و باکیفیت بوده و قرار اس��ت در ‪۵‬سال اینده‬ ‫مانن�د دالل�ی و واس�طه های س�ودجو مطرح‬ ‫با همکاری ش��رکت های المانی ک��ه قطعات از انها‬ ‫است که در کش�ورهای دیگر نیز به طور کامل‬ ‫تامین می ش��ود کارخانه انها به کمک مهندسان و‬ ‫تعریف شده و مشخص است‪ ،‬به نظر می رسد‪،‬‬ ‫کارگ��ران ایرانی به ایران منتقل و تولید در کش��ور‬ ‫تاسیس شرکت های بازرگانی در چرخه صنعت‬ ‫انجام شود تا مانع خروج ارز از کشور شویم‪.‬‬ ‫ب�رای توزیع و رس�اندن محصوالت به دس�ت‬ ‫ای��ن فع��ال صنعت قطعه ادامه داد‪ :‬از س��ویی با‬ ‫مصرف کننده راهی برای س�اده شدن فرایند‬ ‫ای��ن کار اش��تغالزایی در کش��ور رون��ق می گیرد و‬ ‫تولید باشد‪.‬‬ ‫دانش فنی و فن��اوری که امروز در قالب نمایندگی‬ ‫برخی از این ش�رکت ها برای تامین نیازهای‬ ‫با خرید قطعات باکیفیت انجام می شود در اینده ای‬ ‫بازار از محصوالت خارجی استفاده می کنند و‬ ‫نه چندان دور به طور کامل به کشور منتقل خواهد‬ ‫برخی دیگر عهده دار پخ�ش کاالهای داخلی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫هس�تند‪ .‬در بخ�ش صنع�ت قطع�ه نی�ز این‬ ‫او گفت‪ :‬در حال حاضر کارشناس��ان المانی برای‬ ‫ش�رکت ها ب�ا این هدف تاس�یس ش�ده اند تا‬ ‫سنجش زمینه ها در حال رفت وامد و مطالعه هستند‪.‬‬ ‫نیازه�ای بازار را در امر توزیع پوش�ش دهند‪.‬‬ ‫برای نمونه پژو زمانی که با خودروسازان داخلی در‬ ‫از ای�ن رو‬ ‫در ای�ن گزارش ب�ه فعالیت‬ ‫پروژه مشترک ایکاپ قرارداد مشترکی منعقد کرد‬ ‫دو ش�رکت بازرگانی ک�ه به تامین نی�از بازار‬ ‫در برنامه خود تامین قطعه از قطعه سازان ایرانی را‬ ‫از طری�ق واردات و ش�رکت دیگری که توزیع‬ ‫مدنظر قرار داد و برای تحقق این امر سرمایه گذاری‬ ‫قطع�ات داخلی را به عهده دارد‪ ،‬اش�اره کرده‬ ‫مش��ترک در صنعت قطعه کش��ور مطرح ش��د‪ .‬به‬ ‫اس�ت‪ .‬یکی‪ ،‬از ح�ق مصرف کننده ب�رای در‬ ‫همی��ن دلیل این ش��رکت بازرگانی ب��ا این هدف‬ ‫اختی�ار داش�تن بهترین محص�ول می گوید و‬ ‫کار را اغ��از کرد که در ابتدای ام��ر قرارداد فروش‬ ‫دیگری از ارتقای کیفی قطعات تولید داخل‪.‬‬ ‫منعقد ش��ود تا بتوانیم ب��ازار این قطعات را در بازار‬ ‫‹ ‹واردات قطع�ه تا خرید فناوری و خط‬ ‫کش��ور بررس��ی کرده و در ادامه پس‬ ‫تولید ان‬ ‫از مطالع��ات الزم زمینه س��از ورود این‬ ‫حسین قیاس��ی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫حسین قیاسی‪:‬‬ ‫قطعه سازان به ایران باشیم‪.‬‬ ‫ته��ران پارت یدک‪ ،‬در پاس��خ به این‬ ‫شده‬ ‫در رایزنی های انجام‬ ‫قیاس��ی تاکید کرد‪ :‬براس��اس توافق‬ ‫پرس��ش‬ ‫ک��ه ای��ا محصوالتی‬ ‫با قطعه سازان اروپایی‬ ‫که از س��وی ای��ن ش��رکت بازرگانی تمام تمرکز این است که انجام ش��ده قرار اس��ت در مناطق ازاد‬ ‫وارد می ش��ود ظرفیت تولید در داخل بازار خاورمیانه پوشش کش��ور با س��رمایه گذاری مشترک نیز‬ ‫داده شود‬ ‫خ��ط تولید تحت لیس��انس راه اندازی‬ ‫کش��ور را ندارد یا مس��ئله کیفیت در‬ ‫ش��ود‪ .‬او درباره چرای��ی کیفیت پایین‬ ‫میان است‪ ،‬گفت‪ :‬بیشتر بحث کیفیت‬ ‫برخی قطعات داخلی نی��ز اظهار کرد‪:‬‬ ‫مطرح بوده و با توجه به اینکه به لحاظ‬ ‫انحصار و بسته شدن درهای ارتباطی با شرکت های‬ ‫کنترل و کیفیت هنوز توان رقابت بین قطعه سازان‬ ‫خارجی و پایین بودن انتظار خودروسازان منجر به‬ ‫داخلی ب��ا همتایان اروپایی وج��ود ندارد به همین‬ ‫این ش��د که قطعه س��ازانی وارد چرخه تولید شوند‬ ‫دلیل مصرف کنن��دگان ایران��ی ناگزیرند در برخی‬ ‫که از توانای��ی باالیی برخوردار نیس��تند‪ .‬در حالی‬ ‫قطع��ات از کاالهای بی کیفیت اس��تفاده کنند‪ .‬این‬ ‫که تمام تمرکز ش��رکت های بزرگ دنیا روی بحث‬ ‫در حالی اس��ت که برای سلس��له ای از محصوالت‬ ‫کیفیت و رضایت مندی مش��تریان است و ما از این‬ ‫هنوز انتقال دانش فنی و س��رمایه گذاری مشترک‬ ‫مهم غفلت کرده ایم‪ .‬اگر تمرکز روی کیفیت باش��د‬ ‫با شرکت های خارجی محقق نشده به همین دلیل‬ ‫و اقدام عملی در بحث اقتصاد مقاومتی محقق شود‬ ‫مصرف کنندگان داخلی ناگزیر به استفاده از بعضی‬ ‫گریزی از حرکت بر اس��اس اس��تانداردهای تعیین‬ ‫قطعات‪ ،‬با کیفیت نامناسب هستند که از این رو این‬ ‫شده جهانی نداریم‪.‬‬ ‫شرکت این فاصله را با واردات سلسله قطعات اصلی‬ ‫این فعال در عرصه ش��رکت های بازرگانی افزود‪:‬‬ ‫و باکیفیت خارجی پر کرده است‪.‬‬ ‫صنعت قطعه کش��ور بهبود پی��دا کرده و با افزایش‬ ‫هرجا صنعت کش��ور اس��یب دید زمانی بود که از‬ ‫کیفی��ت قطعات‪ ،‬ش��رکت های بازرگانی به س��مت‬ ‫استانداردها دور شد‪ .‬اگر چراغ قرمز استاندارد باشد‬ ‫توزیع قطعات داخلی بیش��تر متمایل شده اند و اگر‬ ‫به طور قط��ع ظرفیت و ت��وان در صنعت قطعه به‬ ‫فناوری و ماش��ین االت روزامد وارد سیستم تولید‬ ‫لحاظ م��واد اولیه‪ ،‬مهندس��ان کارازموده و خطوط‬ ‫کش��ور ش��ود بازار نیازی ب��ه ورود قطعات خارجی‬ ‫های تک در کش��ور وج��ود دارد و تنها نیاز اس��ت‬ ‫نخواهد داشت‪ .‬این فعال بازرگانی در صنعت قطعه‬ ‫مدیریت در قالب استانداردهای جهانی انجام شود‪.‬‬ ‫افزود‪ :‬متاس��فانه در ایران هنوز بعضی قطعه سازان‬ ‫قیاس��ی در پاس��خ به این پرسش که ایا به لحاظ‬ ‫نتوانسته اند خود را با فناوری روز دنیا همراه کنند و‬ ‫قیم��ت نیز قادر به رقابت خواهیم بود‪ ،‬گفت‪ :‬بله به‬ ‫علت نیز این است که این دستگاه ها و ماشین االت‬ ‫دلی��ل مواد اولیه و نیروی انس��انی ارزان و نیز بازار‬ ‫گران بوده و رقابت کنار قطعات ارزان قیمت چینی‬ ‫خوبی که در اختیار داریم می توانیم وارد عرصه های‬ ‫سخت است‪.‬‬ ‫بین الملل��ی ش��ویم‪ .‬همانگونه که فع��االن صنعتی‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬اگر دول��ت از تولیدکنندگان برای‬ ‫خارج��ی معتقدند بازار ایران فضای مناس��بی برای‬ ‫روزامد کردن انها حمایت کند استعدادهای خوبی‬ ‫سرمایه گذاری اس��ت؛ کاری که در چین انجام شد‬ ‫برای تولید قطعه در کش��ور وجود دارد‪ .‬برای نمونه‬ ‫و به لحاظ اقتصادی پیش��رفت‪‎‬های بسیار خوبی را‬ ‫تا ‪ 2‬س��ال پی��ش ‪۸۰‬درصد کاالهای م��ورد عرضه ‬ ‫شاهد بودیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬قطعه س��ازان اروپایی با یک س��وم‬ ‫این ش��رکت وارداتی بود اما خوش��بختانه امس��ال‬ ‫حقوق کارگر اروپایی می توانند قطعات موردنظر خود‬ ‫این درصد برعکس ش��ده و تنها ‪۲۰‬درصد قطعات‬ ‫را در کش��ورهایی مانند چین تولید کنند و این امر‬ ‫وارد شده اس��ت زیرا کارخانه های داخلی کیفیت و‬ ‫می تواند در کشور ما اتفاق بیفتد چراکه کارشناسان‬ ‫اس��تانداردها را در تولیدات خود لحاظ کرده اند‪ .‬از‬ ‫اروپایی معتقدند بازار ایران با نیروی انس��انی جوان‬ ‫این رو بی پی کو به سوی توزیع قطعات داخلی رفته‬ ‫و ارزان ظرفیت خوبی برای س��رمایه گذاری است و‬ ‫و از این تغییر راضی است‪.‬‬ ‫امروز این ش��رکت بازرگانی در شرف انعقاد قرارداد‬ ‫پورداداش در ادامه توضیح داد‪ :‬این ش��رکت کار‬ ‫با قطعه س��ازان اروپایی است که در صورت حمایت‬ ‫خ��ود را با خرید و توزیع کاالهای خارجی اغاز کرد‬ ‫نتیجه مطلوبی به دست خواهد امد‪.‬‬ ‫ام��ا درصدهای واردات نس��بت به قطع��ات داخلی‬ ‫قیاس��ی در پاس��خ به پرس��ش دیگری مبنی بر‬ ‫س��ال به سال کمتر ش��ده و برای امسال واردات را‬ ‫راه اندازی خ��ط تولید با هدف صادرات‬ ‫به ‪۱۰‬درصد رسانده است‪ .‬اگر در این‬ ‫نیز گفت‪ :‬در رایزنی های انجام ش��ده با‬ ‫‪10‬درصد تولید داخل داش��ته باشیم‬ ‫مجید پورداداش‪:‬‬ ‫قطعه س��ازان اروپایی تم��ام تمرکز این‬ ‫ترجیح ش��رکت اس��تفاده از کاالهای‬ ‫اس��ت که بازار خاورمیانه پوشش داده امسال وضعیت صنعت داخلی است‪.‬‬ ‫قطعه بهبود پیدا کرده‬ ‫شود‪ .‬هدف این ش��رکت بازرگانی تنها‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش‬ ‫و شرکت های بازرگانی‬ ‫داللی و س��وداوری نیس��ت زی��را اگر‬ ‫ک��ه واردات از ک��دام کش��ورها انجام‬ ‫متمایل به‬ ‫چنین بود با چینی ها همکاری می کرد‬ ‫توزیع انها شده اند‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬قطعات بیشتر از کشور‬ ‫زیرا سود بیشتر‪ ،‬ارتباط گیری راحت تر‬ ‫چی��ن وارد می ش��وند زیرا ب��ه لحاظ‬ ‫و خطرپذیری کمتری به همراه داشت‪.‬‬ ‫قیمت مناسب تر هستند‪ .‬البته الزم به‬ ‫از ای��ن رو تنها واردکننده و مصرف کننده نیس��تیم‬ ‫یاداوری است که چین دارای قطعات باکیفیت بوده‬ ‫بلک��ه کار را اینگونه اغاز کردی��م و در ادامه‪ ،‬هدف‬ ‫و براساس سفارش های که به انها می شود محصول‬ ‫راه ان��دازی خ��ط تولی��د و صادرات به کش��ورهای‬ ‫را تحویل می دهد‪ .‬همانطور که ش��اهد هستیم این‬ ‫خاورمیانه است‪.‬‬ ‫کش��ور برای المان‪ ،‬روسیه‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬فرانسه و دیگر‬ ‫‹ ‹کیفی�ت قطعات و تمایل ش�رکت های‬ ‫کشورهای اروپایی نیز قطعه تولید و صادر می کند‪.‬‬ ‫بازرگانی برای خرید‬ ‫پورداداش در نهایت گفت‪ :‬امروز وضعیت صنعت‬ ‫در ادام��ه مجید پ��ورداداش‪ ،‬مدیری��ت بازرگانی‬ ‫قطعه رو به بهبود اس��ت زی��را گمرک برای واردات‬ ‫بی پی ک��و‪ ،‬درب��اره فعالیت این ش��رکت به‬ ‫قوانین س��ختی تعیین کرده و نرخ تعرفه ها باالست‬ ‫گفت‪ :‬قطعاتی که در این شرکت بازرگانی به فروش‬ ‫تا از تولید داخل حمایت ش��ود‪ .‬ضروری است برای‬ ‫می رس��د به ط��ور کامل در داخل تولید می ش��وند‬ ‫حمایت از سرمایه های داخلی دولت در بحث قوانین‬ ‫و وارداتی نیس��تند‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬امس��ال وضعیت‬ ‫مالیاتی‪ ،‬بیمه و‪ ...‬تولیدکنندگان را پشتیبانی کند‪.‬‬ ‫نقش پررنگ مجموعه سازی در فراهم شدن قیمت رقابتی و صادرات‬ ‫خودروسازان با برنامه ریزی های ابتدای سال قرار بود مطالبات قطعه سازان‬ ‫را ب��ا اهنگ منظم تری پرداخت کنند و به این ترتیب زمینه رش��د و مرتفع‬ ‫ش��دن برخی مش��کالت این صنعت را فراهم کنند‪ .‬از همین رو یک فعال‬ ‫صنعت قطعه کش��ور معتقد است افزایش تیراژ تولید خودروسازان‪ ،‬تقویت‬ ‫بنیه مالی شرکت ها و تغییر و تحول های مدیریتی در صنعت خودرو موجب‬ ‫شده شرایط بهتری برای قطعه سازان فراهم شود‪.‬‬ ‫محمد نصیری در گفت وگو با خبرخودرو اظهار کرد‪ :‬خوشبختانه وضعیت‬ ‫قطعه س��ازان نسبت به سال گذشته شرایط بهتری پیدا کرده و با پرداخت‬ ‫بخش��ی از مطالبات تا حدودی اوضاع نقدینگی شرکت ها برای ادامه تولید‬ ‫بهبود یافته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هرچند پرداخت مطالبات معوقه قطعه س��ازان متوقف شده اما‬ ‫با ش��رایط ایجادشده و پرداخت ‪۷۰‬درصدی هزینه قطعات‪ ،‬تا حدودی این‬ ‫روند به وضعیت تولید قطعه سازان کمک کرده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬درحال حاضر حدود ‪۷۰‬درصد هزین��ه قطعات ماهانه‬ ‫پرداخت می شود و ‪۳۰‬درصد باقیمانده به جریان مطالبات معوق می پیوندد‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که تا پی��ش از این‪ ،‬حدود ‪۸۰‬درص��د هزینه قطعات‬ ‫تحویلی معوق می شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه به تاثیر حرکت در مس��یر ایجاد مجموعه س��ازی در صنعت‬ ‫قطع ه کشور اشاره و اظهار کرد‪ :‬به طور قطع ایجاد مجموعه سازان بزرگ در‬ ‫این صنعت در فراهم ش��دن قیمت رقابت��ی در تولید و حضور در بازارهای‬ ‫صادراتی نقش موثری خواهد داشت‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه افزود‪ :‬به طور مسلم مجموعه سازی در قطعه سازی‬ ‫دارای مزایای بسیاری است و نخستین سودی که همه خواهند برد هزینه‬ ‫سرمایه های موازی اس��ت که دیگر انجام نخواهد شد و سرمایه گذاری ها با‬ ‫یک پنجم هزینه انجام خواهد شد‪ .‬در این راستا قطعاتی تولید خواهند شد‬ ‫که از نظر قیمت و کیفیت قادر به حضور در بازارهای صادراتی خواهند بود‪.‬‬ ‫نصیری تاکید کرد‪ :‬البته ضروری اس��ت بر مبن��ای ظرفیت بازار خودرو‬ ‫و تعداد ش��رکت های فعال در حوزه خودروس��ازی و قطعه س��ازی جریان‬ ‫سرمایه گذاری مشترک و تشکیل مجموعه های بزرگ دیده شود تا بتوان به‬ ‫افق ‪ 1404‬دس��ت یافت‪ .‬به نظر می رسد قطعه سازان نیز همراه با تحوالت‬ ‫این روزهای صنعت کش��ور‪ ،‬عزم خود را جزم کرده اند تا همگام با همتایان‬ ‫بزرگ خود در سطح بین المللی حرکت کنند و با الگو گرفتن از نمونه های‬ ‫موفق انها به انچه در صنعت قطعه امروز ضرورت اس��ت دست پیدا کنند‪.‬‬ ‫اما باید توجه داش��ت زمانی حرکت ها نتیجه خواهد داد که به طور مستمر‬ ‫ادامه یابد و مقطعی و دوره ای نباشد‪ .‬بنابراین صنعتگران قطعه ساز باید به‬ ‫این مهم در برنامه های خود توجه ویژه داشته باشند‪.‬‬ ‫مدی��رکل ام��ور اقتصادی و سیاس��ت های تج��اری وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬ورود دولت برای س��اماندهی‬ ‫بازار‪ ،‬خروج صنعت الس��تیک از رکود را به همراه داش��ت و‬ ‫میزان واردات این کاال در ‪ 7‬ماه امس��ال ‪۱۵‬درصد نس��بت به‬ ‫مدت مشابه پارسال کاهش یافت‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬محمدرضا کالمی بجس��تان اضافه کرد‪:‬‬ ‫دخالت دولت در بازار الس��تیک س��بب ش��د پارس��ال سهم‬ ‫واردات این کاال‪ -‬به میزان ‪۱۰۵‬هزار تن‪ -‬به ‪۳۱‬درصد کاهش‬ ‫یاب��د و در دوره ‪ 7‬ماه امس��ال مجموع الس��تیک وارداتی به‬ ‫‪۵۱‬هزار تن رسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ظرفیت رسمی و تولید واقعی الستیک در کشور‬ ‫با فعالیت ‪ ۱۰‬واحد تولیدی‪۳۲۰ ،‬هزار تن است‪ .‬سال گذشته‬ ‫می��زان کل تولید ‪۲۱۱‬هزار تن بود که در مقایس��ه با س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۳‬کاهش ‪۱۳‬درصدی را ثبت کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬در ‪7‬ماه امس��ال میزان کل تولید الس��تیک‬ ‫کشور به ‪۱۳۳‬هزار تن رسید که نسبت به دوره مشابه در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬افزایش ‪۱۳‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫کالمی بجس��تان ی��اداوری ک��رد‪ :‬تعرفه واردات الس��تیک‬ ‫سنگین ‪۲۰‬درصد و تعرفه الستیک سبک ‪۳۲‬درصد است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬اگر ب��راورد نیاز الس��تیک س��االنه نزدیک به‬ ‫‪۳۰‬میلیون حلقه باش��د نزدیک ب��ه ‪۱۶‬میلیون حلقه از محل‬ ‫تولید داخل و ‪8‬میلیون حلقه از طریق واردات رس��می تامین‬ ‫می شود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬باقی نیاز کشور از راه کوله بری‪ -‬ته لنجی‬ ‫مرزنشینی تامین می شود که می توان با تحقق درخواست های‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت برای س��اماندهی مبادالت‬ ‫مرزی و اجرای الزام های نمایندگی در مناطق ازاد‪ ،‬از ظرفیت‬ ‫تولید داخل بهره گرفت‪.‬‬ ‫از دی��دگاه ای��ن مدیر‪ ،‬ورود برخی محموله های الس��تیک‬ ‫بی کیفی��ت چین��ی (که از س��ال گذش��ته مدیریت ش��د)‪،‬‬ ‫استانداردهای قدیمی (که ارتقا یافته است)‪ ،‬انباشت محصول‬ ‫در س��ال های پیش (که با اقدام های تازه صفر ش��د) و س��ود‬ ‫نامتناسب خرده فروشی در مقایسه با تولید داخلی و محصول‬ ‫وارداتی از مسیر رسمی موجب بروز مشکالت بسیاری در این‬ ‫صنعت ش��ده و رقابت غیرعادالنه ای را در عرضه کاال به وجود‬ ‫اورده است‪.‬‬ ‫وی به روزرس��انی صنع��ت و فناوری تولی��د تایر در قالب‬ ‫س��رمایه گذاری مش��ترک و انتقال فناوری به داخل کش��ور‪،‬‬ ‫مبارزه با قاچاق الستیک‪ ،‬الزام شرکت های خارجی به داشتن‬ ‫نمایندگی رسمی‪ ،‬کنترل کیفی واردات و ارائه کارت ضمانت‬ ‫و خدم��ات پ��س از فروش مناس��ب ب��رای کاالی خارجی را‬ ‫ضروری دانست‪.‬‬ ‫مدی��رکل ام��ور اقتصادی و سیاس��ت های تج��اری وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از مردم خواست خرید تولید داخلی‬ ‫را ب��ه دلیل قیم��ت و کیفیت مناس��ب در اولویت قرار دهند‬ ‫و در ص��ورت تمای��ل به خری��د الس��تیک های غیرایرانی از‬ ‫عرضه کنندگان‪ ،‬کارت ضمانت و خدمات پس از فروش معتبر‬ ‫بگیرند که در ان نام نمایندگی رس��می‪ ،‬سامانه الکترونیکی‪،‬‬ ‫تلفن خدمات مش��تریان نمایندگی‪ ،‬دوره ضمانت و خدمات‬ ‫پس از فروش نوشته شده باشد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬نکته مهم در تهیه و خرید الستیک گرفتن‬ ‫فاکت��ور رس��می‪ ،‬کارت گارانتی و فعال س��ازی دوره ضمانت‬ ‫از طریق انعکاس ش��ماره س��ریال کارت ضمانت به س��امانه‬ ‫نمایندگی یا مهر شدن کارت گارانتی و فاکتور فروش است‪.‬‬ ‫کالمی بجس��تان تاکید کرد‪ :‬خرید الس��تیک شرکت های‬ ‫خارج��ی فاقد نمایندگی رس��می و ب��دون کارت ضمانت به‬ ‫معنی تامین این کاال از راه غیررس��می یعنی قاچاق است که‬ ‫در صورت بروز هرگونه حادثه‪ ،‬مسئولیت ان برعهده خریدار‬ ‫است‪.‬‬ ‫چین و تولید بنز برقی‬ ‫یکی از اعضای هیات مدیره دایملر اعالم کرد این ش��رکت‬ ‫ممکن اس��ت در چین باتری و خودروهای برقی مرسدس بنز‬ ‫تولید کند تا به این وس��یله تولید و فروش در این کش��ور را‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬از ابتدای سال جاری میالدی تاکنون‬ ‫فروش خودروهای مرسدس بنز در چین ‪۲۸‬درصد رشد کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬هوبرتوس تروسکا‪ ،‬عضو هیات مدیره دایملر‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫«اطمینان دارم که مرسدس در سال اینده عملکرد خوبی در‬ ‫بازار چین خواهد داشت‪ ».‬به گفته او فروش در سال ‪۲۰۱۶‬م‬ ‫بهتر از انتظارات بوده و به ‪۴۲۹‬هزار دس��تگاه رس��یده است‪.‬‬ ‫به منظور حفظ این رش��د فروش‪ ،‬مرسدس بنز تولید باتری و‬ ‫خودروهای برقی در چین را مورد بررسی و مطالعه قرار داده‬ ‫اس��ت‪ .‬تروسکا می گوید‪« :‬س��اخت یک کارخانه باتری سازی‬ ‫در چین یکی از گزینه های این ش��رکت خودروس��از است‪».‬‬ ‫او اضافه می کند که هنوز تصمیمی در این باره گرفته نش��ده‬ ‫است‪ .‬او همچنین عنوان نکرد که خودروی برقی ایی کیو چه‬ ‫زمانی در چین تولید خواهد شد اما مرسدس بنز قصد دارد تا‬ ‫سال ‪۲۰۲۵‬م بیش از ‪۱۰‬مدل خودروی تمام برقی تولید کند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 6‬دی ‪ 26 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 26‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 14‬پیاپی ‪1987‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ایا از میزان توانمندی خود‬ ‫اگاهیم؟‬ ‫ی��ک ضرب المث��ل ژاپن��ی‬ ‫می گوید‪ :‬به خاط��ر میخی‪ ،‬نعلی‬ ‫افتاد‪ .‬به خاطر نعلی‪ ،‬اس��بی افتاد‪.‬‬ ‫به خاطر اسبی‪ ،‬س��واری افتاد‪ .‬به‬ ‫خاطر س��واری‪ ،‬جنگی شکس��ت‬ ‫خ��ورد‪ .‬ب��ه خاط��ر شکس��تی‪،‬‬ ‫مملکتی نابود ش��د و همه اینها به‬ ‫احد میرزایی‬ ‫خاطر کس��ی بود که میخ را خوب‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‬ ‫نکوبیده بود‪ .‬همه ما در س��ازمان‬ ‫خود‪ ،‬با مس��ئولیت هایی روبه رو‬ ‫هس��تیم‪ ،‬به هرکدام مان وظایفی محول شده و بر اساس وعده ای که‬ ‫در روز نخست کار و در بدو ورود‪ ،‬به خود و سازمان داده ایم‪ ،‬موظفیم‬ ‫این مسئولیت ها را به بهترین شکل انجام دهیم و از هیچ تالشی برای‬ ‫دس��تیابی به اهداف کالن مجموعه دریغ نکنیم‪ .‬اما گاهی همه چیز‬ ‫انگونه که باید پیش نمی رود؛ مس��ئولیتی را می پذیریم‪ ،‬کار را شروع‬ ‫می کنیم‪ ،‬شاید همه تالش خود را نیز در راستای نیل به اهداف انجام‬ ‫دهیم‪ ،‬اما در نهایت مشاهده می کنیم که نتیجه انطور که خواستیم‬ ‫نشد و نتوانس��تیم به انچه مقرر کرده بودیم دست یابیم‪ .‬اشکال کار‬ ‫کجاس��ت؟ ایا به قدر کافی تالش نکرده ایم؟ ای��ا کار محوله فراتر از‬ ‫توان ما بود؟ ایا عوامل بیرونی مانع دس��تیابی به اهداف شد؟ به نظر‬ ‫می رسد در اینگونه مواقع باید چند گام به عقب بازگردیم و موضوع را‬ ‫از قبل تر بررسی کنیم‪ ،‬این درست است که کاری به عهده ما قرارداده‬ ‫می ش��ود و تعهد سازمانی و مس��ئولیت پذیری ما را موظف به انجام‬ ‫ان می کند اما قبل از این پذیرش باید ببینیم س��طح توانایی و دانش‬ ‫م��ا برای انجام ان وظیفه در چه حدی اس��ت؛ ای��ا تجربه کافی برای‬ ‫انج��ام ان وجود دارد‪ ،‬ایا تاکنون به صورت علمی و تخصصی یا بهتر‬ ‫بگوییم «اکادمیک» ان را تجربه کرده ایم‪ .‬امروزه در جوامع توس��عه‬ ‫یافته‪ ،‬موضوع خودشناس��ی و اموزش ان به کودکان امری است که‬ ‫در سیستم اموزشی و نهاد خانواده بسیار مورد توجه قرار دارد‪ ،‬افراد‬ ‫ب��ه عنوان واحدهای اجتماع‪ ،‬از همان ب��دو ورود به دنیای یادگیری‬ ‫می اموزند که چگونه توانایی خود را محک بزنند و با واقع بینی بدانند‬ ‫ک��ه چه می دانند و چه نمی دانند! انها می اموزند که ناتوانی در انجام‬ ‫کاری را معموال به عنوان یک ضعف یا کمبود تلقی نکنند بلکه ان را‬ ‫نخس��تین پله برای باالرفتن از نردبان موفقیت به شمار اورند‪ .‬پیش‬ ‫از هر کاری با خودشناسی‪ ،‬از سطح توانایی و قدرت انجام کار اگاهی‬ ‫یابیم و ب��ا درایت‪ ،‬عقالنیت و به طور اصولی فعالیت های محوله را به‬ ‫س��رانجام برس��انیم و فراموش نکنیم پذیرش مسئولیت ها براساس‬ ‫دان��ش‪ ،‬توانایی‪ ،‬تخص��ص و مهارت الزم و کاف��ی از جمله مصادیق‬ ‫رفتاری ارزش های سازمانی در سایپاست‪.‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫جذاب ترین نواوری های‬ ‫خودرویی در سال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫خودروهای عصر ما روز به روز وابسته تر به سیستم های‬ ‫رایانه ای می ش��وند‪ .‬البته این روند تنها برای خودروهای‬ ‫بدون سرنش��ین نیست‪ .‬خودروسازها به خوبی می دانند‬ ‫ک��ه خودروهای امروزی باید هوش��مند بوده و در عین‬ ‫حال استفاده از انها به سادگی امکانپذیر باشد‪.‬‬ ‫بس��یاری از نواوری ه��ا در ای��ن مس��یر هن��وز روی‬ ‫مدل ه��ای مفهوم��ی هس��تند و به مرحله تولی��د انبوه‬ ‫نرس��یده اند اما اگر خودروس��ازان با همین فرمان پیش‬ ‫برون��د (که می روند) در اینده نزدی��ک خودروهایی که‬ ‫سوار خواهیم شد‪ ،‬تغییرات زیادی خواهند کرد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۶‬می�لادی خودروس��ازان مختل��ف تا‬ ‫ توانس��تند دس��ت به نواوری زدند که در این گزارش به‬ ‫بخش��ی از برترین نواوری های سال میالدی اشاره شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹وقتی راننده فلج دوباره رانندگی می کند‬ ‫سم اش��میت‪ ،‬راننده حرفه ای ماشین های مسابقه ای‬ ‫اس��ت که به دلیل ی��ک حادثه از گردن ب��ه پایین فلج‬ ‫ش��د اما ح��اال او به لطف فن��اوری جدی��دی که روی‬ ‫ک��وروت ‪ Z06‬پیاده ش��ده دوب��اره می توان��د رانندگی‬ ‫کن��د‪ .‬در فناوری «پی��کان الکترونی��ک» یا «‪Arrow‬‬ ‫‪ »Electronict‬راننده با زدن یک عینک افتابی مجهز‬ ‫به حس��گرهای رصدکننده حرکات‪ ،‬می تواند با ماشین‬ ‫ارتباط برقرار کند‪ .‬در این فناوری وقتی راننده سرش را‬ ‫تکان می دهد تمام اطالعات به سیس��تم پردازنده نصب‬ ‫شده روی خودرو فرستاده شده و به این ترتیب چرخ ها‬ ‫به کنترل رانن��ده در می ایند‪ .‬راننده همچنین می تواند‬ ‫س��رعت خودرو را با دمیدن در یک نی که روی عینک‬ ‫افتابی قرار دارد‪ ،‬کنترل کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ ارتقای باتری تسلا‪ ،‬خودروهای برقی را‬ ‫روسفید کرد‬ ‫یک��ی از بزرگترین معضالت خودروهای برقی که انها‬ ‫را عقب نگه داشته‪ ،‬مسافت کارکرد انهاست‪ .‬خودروهای‬ ‫برق��ی تنها با هر بار ش��ارژ باتری ‪ ۱۰۰‬مایل مس��افت‬ ‫را ط��ی می کنند اما امس��ال ایالن ماس��ک‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت تس�لا موتور‪ ،‬باتری ارتقا یافته خودروی مدل‬ ‫اس (‪ )Model S‬این ش��رکت خودروسازی را معرفی‬ ‫کرد‪ .‬باتری به روز ش��ده می تواند ‪ ۳۱۵‬مایل مسافت را‬ ‫با هر بار ش��ارژ طی کند‪ .‬این نخستین بار است که یک‬ ‫خودروی برقی می تواند با یک بار ش��ارژ مسافتی بیشتر‬ ‫از ‪ ۳۰۰‬مایل را بپیماید‪.‬‬ ‫‹ ‹اوب�ر کارک�رد خودروه�ای برق�ی را ب�ه‬ ‫عموم نشان می دهد‬ ‫ش��رکت اوبر (‪ )Uber‬امس��ال برنامه ازمایشی خود‬ ‫در ش��هر پیتس��بورگ امریکا را کلید زد‪ .‬در این برنامه‬ ‫ازمایش��ی تعداد محدودی کاربر انتخاب می شوند تا از‬ ‫نزدیک نحوه کار یک خودروی خودران را ببینند‪ .‬هنوز‬ ‫هیچ خودروی برقی بدون نشستن یک نفر روی صندلی‬ ‫راننده به جاده ها فرستاده نشده اما حاال برنامه ازمایشی‬ ‫ش��رکت اوبر در شهر پیتس��بورگ این امید را می دهد‬ ‫که عموم مردم بتوانن��د از این پس حرکت خودروهای‬ ‫خودران را از نزدیک ببینند‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش ماشین هم انالین می شود‬ ‫ش��رکت تج��ارت الکترونیک ام��ازون (‪)Amazon‬‬ ‫دس��ت به ن��واوری ت��ازه ای زده و با همکاری ش��رکت‬ ‫هلدین��گ خودروس��ازی فی��ات کرایس��لر(‪Fiat‬‬ ‫‪ )Chrysler‬ایتالیا برای نخس��تین بار به صورت انالین‬ ‫ماش��ین می فروشد‪ .‬در این طرح که از نواوری های برتر‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۶‬اس��ت مدل های ‪ ۵۰۰ ،۵۰۰‬ال و پاندای‬ ‫ش��رکت فیات کرایس��لر در بخش ایتالیایی وب س��ایت‬ ‫امازون به فروش می رس��ند‪ .‬ای��ن حرکت تنها چند ماه‬ ‫پس از راه اندازی وب سایت اجاره خودروی امازون یعنی‬ ‫امازون وهیکلز (‪ )Amazon Vehicles‬انجام ش��د‪.‬‬ ‫هرچند مش��تری ها تنه��ا می توانند از بخ��ش ایتالیایی‬ ‫وب س��ایت امازون خودرو خریداری کنند اما به اعتقاد‬ ‫کارشناس��ان خرید انالین ماش��ین کم کم در سراس��ر‬ ‫امریکا امکان پذیر خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ائودی نخستین سیس�تم ارتباط خودرو با‬ ‫زیرساخت ‪V2I‬را راه اندازی کرد‬ ‫بعضی مدل های ساخت ش��رکت ائودی المان یعنی‬ ‫ای‪ ،۴‬کی��و‪ ۷‬و ای‪ ۴‬ال��رود که بعد از اول ژوئن امس��ال‬ ‫تولید شده اند‪ ،‬به یک زمان سنج مجهز هستند که راننده‬ ‫را از زمان س��بز ش��دن چراغ راهنمای��ی اگاه می کند‪.‬‬ ‫این خودروها البته تنها در الس وگاس امریکا هس��تند‪.‬‬ ‫ش��رکت ائودی این کار را با کمک هزار چراغ راهنمایی‬ ‫و رانندگ��ی انج��ام می ده��د‪ .‬برنامه ائودی برای س��ال‬ ‫‪۲۰۱۷‬این است که سیستم ارتباط خودرو با زیرساخت‬ ‫را به شهرهای دیگر امریکا ببرد‪.‬‬ ‫‹ ‹هوندا کالریتی انتشار گاز گلخانه ای را به‬ ‫صفر رساند‬ ‫هون��دا کالریت��ی‪ ،‬خ��ودروی هیدروژن��ی ش��رکت‬ ‫خودروسازی هوندا‪ ،‬امسال در فهرست برترین فناوری ها‬ ‫ق��رار گرفت زی��را توانس��ت ‪ ۳۶۶‬مایل را ب��دون تولید‬ ‫هیچگون��ه گاز گلخانه ای طی کند‪ .‬ای��ن خودرو که در‬ ‫کالیفرنی��ا عرضه ش��ده و ‪ ۶۰‬ه��زار دالر قیم��ت دارد‪،‬‬ ‫می تواند بین ‪ 3‬تا ‪ ۵‬دقیقه دوباره سوخت گیری کند‪.‬‬ ‫اژان��س حفاظت از محیط زیس��ت امری��کا (‪)EPA‬‬ ‫کارنامه پاک هوندا کالریتی را تایید کرده است‪.‬‬ ‫خودروه��ای هیدروژن��ی حت��ی از همتای��ان برق��ی‬ ‫خ��ود جذاب تر هس��تند زیرا هم مس��افت بیش��تری را‬ ‫ط��ی می کنند و ه��م در کمترین زم��ان ممکن دوباره‬ ‫س��وختگیری می کنند ام��ا بدون وجود ش��بکه واقعی‬ ‫جایگاه های هیدروژن برای س��وختگیری س��خت است‬ ‫بت��وان باور ک��رد که ب��ه زودی این خودروها ب��ه بازار‬ ‫می ایند‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروه�ای اش�تراکی ج�ای مالکی�ت‬ ‫خودرو را می گیرند‬ ‫امس��ال مدل مفهومی یک خودروی کوچک ساخته‬ ‫ش��د که به نظر می رس��د اینده اس��تفاده از خودرو در‬ ‫جهان اس��ت‪ .‬در اینده صاحب ماش��ین ب��ودن دیگر از‬ ‫مد خواهد افتاد و هرکس نیاز به خودرو داش��ته باش��د‬ ‫درخواست می دهد تا از یک خودروی اشتراکی استفاده‬ ‫کند‪ .‬این یعنی وقتی شما پشت فرمان نیستید یک نفر‬ ‫دیگر می تواند از همان خودرو استفاده کند‪.‬‬ ‫البت��ه محقق��ان ب��رای اینکه کس��ی ک��ه در خودرو‬ ‫می نشیند چندان احساس غریبگی با ان نداشته باشد‪،‬‬ ‫سیس��تمی در مینی ویژن یا همان خ��ودروی کوچک‬ ‫تعبیه ش��ده که وقتی راننده سوار ماشین می شود او را‬ ‫ش��ناخته و با چراغی که مختص به ان فرد است‪ ،‬به او‬ ‫خوشامد می گوید‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬بیزینس اینسایدر‬ ‫سخنگوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‬ ‫اموزش و الگوگیری خودروسازان از تجربیات جهانی‬ ‫یکی دیگر از جلسات راهبردی چهارمین همایش بین المللی صنعت خودرو‬ ‫با حضور دست اندرکاران این همایش و به ریاست منوچهر طاهایی سخنگوی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به میزبانی ایساکو برگزار شد‪.‬‬ ‫س��خنگوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این نشست با تاکید بر اینکه‬ ‫تعامالت و تبادالت حوزه برگزاری همایش باید از حالت تعارفات خارج ش��ود‬ ‫تا زودتر به نتیجه مش��خصی برسیم‪ ،‬افزود‪ :‬دغدغه اول و اخر وزارت صنعت‪،‬‬ ‫ معدن و تجارت‪ ،‬اموزش و الگوگیری ش��رکت های خودروساز از موضوعات و‬ ‫منابع فروش و خدمات پس از فروش در گس��تره جهانی اس��ت‪ .‬موضوعی که‬ ‫محور این همایش تعیین شده است‪.‬‬ ‫طاهای��ی اف��زود‪ :‬باید در راس��تای اعتالی صنع��ت خودرو الگوب��رداری از‬ ‫روش های نوین جهانی در جهت توسعه صنعت خودرو انجام گیرد‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره گروه مشاوران ارا و مجری چهارمین همایش بین المللی‬ ‫صنعت خودرو ایران در این نشس��ت با اش��اره به ارسال ‪ ۱۷۰۰‬دعوت نامه به‬ ‫ش��رکت ها و انجمن های مختلف با هدف حض��ور در این همایش اظهار کرد‪:‬‬ ‫پیش بینی می شود با ارسال دعوت نامه ها ‪ ۲۰۰‬شرکت در این همایش حضور‬ ‫یابند‪ .‬همچنین انتظ��ار می رود که ‪ ۱۰‬انجمن فعال در زمینه خودرو و قطعه‬ ‫نیز برای حضور در این همایش به ایران سفر کنند‪.‬‬ ‫امیر رزاقی با بیان اینکه ش��رکت کنندگان ای��ن همایش بین ‪ ۴۰۰‬تا ‪۵۰۰‬‬ ‫شرکت خواهد بود‪ ،‬افزود‪ :‬نمایندگان فعال در صنعت خودرو‪ ،‬قطعه و خدمات‬ ‫پس از فروش ‪ ۳۰‬کش��ور خارجی در این همایش حضور داش��ته و تجربیات‬ ‫موفق خود را ارائه خواهند داد‪.‬‬ ‫ی کرده اند‪،‬‬ ‫وی در تشریح کشورهایی که حضور خود در این همایش را قطع ‬ ‫اظهار کرد‪ :‬فرانس��ه‪ ،‬المان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬انگلیس‪ ،‬اتریش‪ ،‬س��وئد‪ ،‬بلژیک‪،‬‬ ‫ لهستان‪ ،‬جمهوری چک‪ ،‬اسلوونی‪ ،‬روسیه و ترکیه از کشورهای حاضر در این‬ ‫همایش خواهند بود‪.‬‬ ‫در ادامه این نشس��ت‪ ،‬محمد علی دیبایی مدیر اجرایی شرکت همایش ارا‬ ‫و عضو گروه مشاورین ارا نیز با ارائه گزارشی مبنی بر اقدامات انجام شده در‬ ‫ن به فعاالن صنعت خودرو حاضر در نمایش��گاه جانبی‬ ‫زمینه تخصیص س��ال ‬ ‫این همایش اظهار کرد‪ :‬بروش��ور این همایش نیز بسته های حمایتی حاضران‬ ‫در این همایش را به صورت کامل تشریح کرده و مزایای این همایش و حضور‬ ‫فعاالن صنعت خودرو را به ان ها گوشزد کرده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه حضور شرکت هایی همچون پرشیا خودرو و ارین موتورز را در‬ ‫ای��ن همایش قطعی اعالم و تصریح کرد‪ :‬مذاکرات با هدف جلب رضایت باقی‬ ‫خودروس��ازان برای حضور در این همایش و نمایش��گا ه انجام شده و در حال‬ ‫حاضر مذاکرات با ایرتویا‪ ،‬اسان موتور‪ ،‬جیلیران موتور‪ ،‬الفا موتور‪ ،‬مدیا موتور‪،‬‬ ‫جهان نوین اریا‪ ،‬مجتمع صنعتی ماموت و دیگر شرکت ها در حال انجام است‪.‬‬ ‫به گفته دیبایی‪ ،‬در حال حاضر مذاکرات با ‪ ۴۳‬ش��رکت انجام شده که این‬ ‫تع��داد در حال افزایش بوده و ب��ه زودی قطعیت حضور خود در این همایش‬ ‫را اعالم خواهند کرد‪.‬‬ ‫عضو گروه مشاورین ارا ادامه داد‪ :‬ارسال کمپین ثبت نام پیش از کریسمس‬ ‫برای نمایندگان شرکت های خودروساز‪ ،‬دریافت بیش از ‪ ۶۰‬مقاله از شرکت ها‪،‬‬ ‫دانش��گاه ها و س��ازمان های مرتبط با موضوع همایش‪ ،‬اماده سازی گزارشی از‬ ‫فعالیت های انجام ش��ده جهت ارسال برای مقام عالی وزارت از دیگر اقدامات‬ ‫انجام شده در هفته های گذشته بوده است‪.‬‬ ‫س��عید تاجیک‪ ،‬معاون اجرایی شرکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد ایران‬ ‫و عض��و کمیته علمی چهارمین همای��ش بین المللی صنعت خودرو ایران نیز‬ ‫در ادامه این جلس��ه راهبردی‪ ،‬گزارش��ی از اقدامات انجام ش��ده از سوی این‬ ‫کمیته را ارائه کرد‪.‬‬ ‫به گفت��ه تاجیک‪ ،‬تاکن��ون ‪ ۶۲‬مقاله به کمیته علم��ی چهارمین همایش‬ ‫بین الملل��ی خودرو ارس��ال ش��ده که بر اس��اس محورهای ای��ن همایش که‬ ‫حاکمی��ت و قوانین در موضوع خدمات فروش و پس از فروش‪ ،‬زنجیره ارزش‬ ‫خدمات ف��روش و پس از فروش‪ ،‬رضایتمندی و وفاداری مش��تریان خدمات‬ ‫فروش و پس از فروش‪ ،‬اقتصاد خدمات فروش و پس از فروش‪ ،‬نقش و سهم‬ ‫خدم��ات فروش و پس از فروش در ارتقای برند و الگوها و رویه های موفق در‬ ‫خدمات فروش و پس از فروش تعریف شده‪ ،‬ارسال شده است‪.‬‬ ‫وی تعداد مقاله های ارس��ال شده در محور نخست را ‪ ۴‬مقاله اعالم و اظهار‬ ‫ک��رد‪ ۱۳ :‬مقاله نیز در زمینه زنجی��ره ارزش خدمات فروش و پس از فروش‬ ‫به این کمیته ارس��ال ش��ده و در محور س��وم به همین میزان مقاله دریافت‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در محور چهارم که اقتصاد خدمات ف��روش و پس از فروش را‬ ‫دربرمی گیرد‪ ۳ ،‬مقاله به این کمیته ارس��ال شده و در محور پنجم نیز شاهد‬ ‫‪ ۴‬مقاله بوده ایم‪ .‬بیشترین مقاله ارسالی به کمیته علمی این همایش‪ ،‬مربوط‬ ‫ب��ه مح��ور ‪ ۶‬که الگوها و رویه های موفق در خدم��ات فروش و پس از فروش‬ ‫تعریف شده اختصاص دارد به طوری که در این بخش تعداد مقاله ارسالی به‬ ‫‪ ۲۳‬درصد مقاله رسیده است‪.‬‬ ‫عضو کمیته علمی چهارمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران تعداد‬ ‫کل مقاالت دریافتی را ‪ ۶۰‬مقاله عنوان و تصریح کرد‪ :‬از این تعداد ‪ ۴۸‬مقاله‬ ‫از س��وی بنگاه های صنعتی‪ ۵ ،‬مقاله از س��وی دانشگاه ها و ‪ ۷‬مقاله به صورت‬ ‫مستقل به کمیته علمی همایش بین المللی خودرو ارسال شده است‪.‬‬ ‫تاجیک با اشاره به محور نخست که حاکمیت و قوانین در موضوع خدمات‬ ‫ف��روش و پس از فروش اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬قوانین حاکم بر ب��ازار رقابتی و‬ ‫مان��دن در چرخه بازار رقابت‪ ،‬مروری ب��ر ارزیابی های خدمات پس از فروش‬ ‫خودروهای ساخت داخل ایران و استاندارد سازی مهارت های فروش و خدمات‬ ‫پس از فروش از عناوین تعریف شده در این محور بوده اند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه زنجی��ره ارزش خدمات فروش و پ��س از فروش‪ ،‬نقش‬ ‫راهب��ردی خدمات فروش و پس از فروش در توس��عه خودروهای الکتریکی‪،‬‬ ‫مدل انتخاب تامین کننده ه��ا و تخصیص محصول با رویکرد تولید بر مبنای‬ ‫س��فارش و لحاظ کردن تخفیف و ریس��ک تامین کنن��ده و درنهایت ضرورت‬ ‫بهره گیری از فناوری های روزامد ارتباطی در ارتقای کسب و کار سازمان های‬ ‫ارائه دهنده خدمات پس از فروش خودرو از عناوین پیش بینی شده در محور‬ ‫دوم هستند‪.‬‬ ‫معاون اجرایی ش��رکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ادامه داد‪ :‬طراحی‬ ‫شبکه زنجیره ارزش توزیع قطعات یدکی در صنعت خودرو‪ ،‬مدیریت زنجیره‬ ‫ارزش خ��ودرو در حوزه لجس��تیک فروش و پس از ف��روش‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫داخلی و خارجی قطع��ات و مجموعه خودرو‪ ،‬مکانیابی مراکز توزیع محصول‬ ‫در بازار داخلی‪ ،‬اولویت بندی عوامل وفادارسازی نیروی کار در شبکه خدمات‬ ‫با کمک تکنیک تحلیل ش��بکه ای فازی‪ ،‬توسعه پایدار‪ ،‬چالش های پیش روی‬ ‫خدم��ات پس از فروش در صنعت خودرو و ضرورت استاندارد س��ازی حمل و‬ ‫مهار ایمن بار در زنجیره تامین قطعات خودرو از دیگر موارد تعریف ش��ده در‬ ‫این بخش به شمار می روند‪.‬‬ ‫تاجیک با اشاره به محور سوم که رضایتمندی و وفاداری مشتریان خدمات‬ ‫فروش و پس از فروش نامگذاری ش��ده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شناسایی و اولویت بندی‬ ‫ابعاد نواوری خدمات پس از فروش خودرویی در س��طح ارتباط با مشتری بر‬ ‫اس��اس مزیت رقابتی‪ ،‬شناس��ایی و بررس��ی موانع موفقیت سیستم ارتباط با‬ ‫مشتری در شبکه خدمات پس از فروش‪ ،‬نقش درون و بیرون سازمانی‪CRM‬‬ ‫و فرایندهای مرتبط در خلق و حفظ تصویر برند سازمان‪ ،‬بررسی تاثیر توسعه‬ ‫فرهنگ پاس��خگویی به مش��تریان بر توس��عه صنعت خودرو‪ ،‬رضایتمندی و‬ ‫وفاداری مش��تریان فروش و خدمات پس از فروش‪ ،‬روندهای تکنولوژیک که‬ ‫تجربه مشتری را تحت تاثیر قرار می دهد و بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی‬ ‫و تاثی��ر ان بر وفاداری مش��تریان خدمات پس از ف��روش از دیگر بخش های‬ ‫تعریف شده در محور سوم است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اقتصاد خدمات فروش و پس از فروش‪ ،‬نقطه س��ر به س��ر‬ ‫و ان��دازه اقتصادی خدمات در ش��رکت های ارائه دهنده خدمات پس از فروش‬ ‫خ��ودرو و تجزیه و تحلیل هزینه های کیفیت ‪ COQ‬در فرایند تولید خودرو‬ ‫برای دس��تیابی به کالس جهانی از عناوین تعریف ش��ده در محور چهارم به‬ ‫شمار می روند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در محور پنجم نیز موضوعاتی همچون تاثیر کیفیت‬ ‫خدمات ارائه ش��ده بر ارزش ترجیح برند با رضایت مش��تریان‪ ،‬بررس��ی تاثیر‬ ‫امیخت��ه بازاریابی(محصول‪ ،‬قیمت‪ ،‬توزیع‪ ،‬ترفیع) و خدمات پس از فروش بر‬ ‫ارزش ویژه برند‪ ،‬اولویت بندی عوامل موثر بر خرید خودروهای سواری چینی‬ ‫تولی��د داخل و جایگاه خدمات پس از ف��روش در صنعت خودرو مورد تاکید‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫تاجیک با اشاره به فراوانی ارسال مقاله در محور ششم که شامل ‪ 23‬مقاله‬ ‫می ش��ود‪ ،‬تصریح‪ :‬اولویت‏بندی شایس��تگی های کارافرینانه کارکنان‪ ،‬بررسی‬ ‫نقش مدیریت دانش بر موفقیت روابط مش��تری شبکه خدمات پس از فروش‬ ‫شرکت ایران خودرو در منطقه غرب کشور‪ ،‬روش های نوین بازاریابی و تبلیغات‬ ‫ب��ر مبنای گرایش و دیدگاهای اجتماعی در ش��رکت ایران خودرو و بررس��ی‬ ‫عوام��ل موثر بر رضایتمندی و تاثیر ان بر وفاداری مش��تریان خدمات پس از‬ ‫فروش ایران خودرو (مورد مطالعه شرکت ایساکو) ازجمله عناوین تاکید شده‬ ‫در این محور به شمار می رود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬همچنین ارزیابی نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش‬ ‫خودرو با استفاده از روش تجزیه تحلیل‪ (AHP‬سلسله مراتبی)‪ ،‬بهینه سازی‬ ‫توزیع ش��بکه قطعات یدکی خدمات پس از فروش گروه خودروسازی سایپا‪،‬‬ ‫ارائه مدل ریاضی دو هدفه برای ش��بکه زنجیره تامین حلقه بسته در صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬مدلی جهت اندازه گیری نواوری براس��اس تقسیم بندی « ‪» THIO‬‬ ‫در صنعت خودروس��ازی ایران‪ ،‬اجرای مدیریت بهبود مستمر در پروسه های‬ ‫خدمات پس از فروش صنعت خودرو خودروسازهای ایرانی و اروپایی‪ ،‬بررسی‬ ‫سهم ابعاد کیفیت در ارتقای برند (صنعت خودرو) و بررسی بزرگترین تجربه‬ ‫شبکه خدمات پس از فروش خودروهای دوگانه سوز در ایران از دیگر تعاریف‬ ‫موجود در محور ششم به شمار می رود‪.‬‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنعت زیرساخت‬ ‫‪ 6‬دی ‪ 26 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 14‬پیاپی ‪1987‬‬ ‫خبر‬ ‫تالش وزارت نیرو رفع موانع‬ ‫از سر راه بخش غیردولتی است‬ ‫نیروگاه بادی منجیل‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از وضعیت نیروگاه منجیل‬ ‫پایتخت باد در انتظار تعمیر نیروگاه‬ ‫با توجه به محدود بودن‬ ‫صنعت زیرساخت منابع فسیلی‪ ،‬انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر از مهم ترین‬ ‫دغدغه ه��ای ام��روز در‬ ‫سطح بین المللی است و‬ ‫ب��ا توجه به وجود مناطق بادخیز در ایران‪ ،‬بس��تر‬ ‫مناسبی برای گسترش بهره برداری از توربین های‬ ‫بادی فراهم است‪ .‬با این حال تنها تعداد محدودی‬ ‫نیروگاه ان��رژی بادی در ایران وج��ود دارد که در‬ ‫راس ان نی��روگاه ب��ادی منجی��ل ق��رار دارد‪ .‬اما‬ ‫توربین های بادی منجیل مدت هاس��ت که با تمام‬ ‫ظرفیت کار نمی کنند و دچار فرسودگی شده اند‪.‬‬ ‫یک س��ازنده توربین های ب��ادی در گفت وگو با‬ ‫گسترش صنعت گفت‪ :‬تعویض توربین های از کار‬ ‫افتاده منجیل ضروری نیست و تعمیر انها کفایت‬ ‫می کند‪ .‬توربین های منجیل را ش��رکت صبا نیرو‬ ‫ساخته و ما تحویل وزارت نیرو دادیم‪.‬‬ ‫رس��ول گلستانه افزود‪ :‬مدتی پیش‪ ،‬از شرکت ما‬ ‫خواس��ته شد تا حدود ‪ ۳۰‬توربین بادی منجیل را‬ ‫تعمیر کنی��م که این پروژه در حدود یک ماه اجرا‬ ‫ش��د و در اواخر اذر به پایان رس��ید‪ .‬به عبارتی به‬ ‫ط��ور میانگین تعمیر هرکدام از توربین ها یک روز‬ ‫به طول انجامید و ما تضمین می کنیم که تا ‪ ۶‬ماه‬ ‫اینده هیچ مش��کلی برای ای��ن توربین ها به وجود‬ ‫نیاید اما تعداد توربین ه��ای منجیل بیش از اینها‬ ‫است و اغلب انها فعالیت نمی کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل این شرکت سازنده توربین های بادی‬ ‫در منجی��ل گفت‪۸۰ :‬م��گاوات توربین در منجیل‬ ‫داری��م و ‪ ۳۰‬مگاوات هم در بینالود مش��هد وجود‬ ‫دارد و تف��اوت ای��ن دو نیروگاه در این اس��ت که‬ ‫نیروگاه منجیل دولتی است و به دلیل اینکه سود‬ ‫کمت��ری از تامین برق ان به دس��ت می اید‪ ،‬همت‬ ‫کمتری در تعمی��ر و نگهداری ان وجود دارد‪ .‬این‬ ‫در حالی است که در نیروگاه بینالود مشهد به علت‬ ‫اینکه خصوصی اس��ت هیچکدام از توربین ها بیش‬ ‫از یک روز متوقف نمی شوند‪ .‬گلستانه افزود‪ :‬بخش‬ ‫دولتی هرکیلووات برق را ‪۵۰‬تومان می فروشد که‬ ‫این پول برای س��رویس ها و برای عوامل انس��انی‬ ‫هزینه می ش��ود اما بخش خصوص��ی هر کیلووات‬ ‫برق را ‪ ۳۷۰‬تومان می فروشد به همین علت حتی‬ ‫یک س��اعت توقف کار توربین ها ضرردهی باالتری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی درباره توانایی س��اخت توربین ه��ا در ایران‬ ‫گفت‪ :‬در ایران یک کالس س��اخت ‪ ۶۶۰‬کیلوواتی‬ ‫با نش��انی دانمارکی که از بهترین های جهان است‬ ‫ساخته می شود و حتی صادر هم می شود به طوری‬ ‫که ارمنس��تان امروز از توربین های س��اخت ایران‬ ‫استفاده می کند اما سایر توربین ها تولید نمی شود‪.‬‬ ‫گلستانه گفت‪ :‬براساس بررسی های کارشناسان‪،‬‬ ‫ظرفی��ت ‪ ۱۰۰‬هزار مگاوات ان��رژی بادی در ایران‬ ‫وجود دارد که ‪ ۳۰‬هزار مگاوات ان اقتصادی است‪.‬‬ ‫‹ ‹انرژی بادی در دنیای علم و دانش‬ ‫یعنی در این مناطق هم میزان باد مناسب است و‬ ‫وجود ظرفیت های بادی در منجیل از یک س��و‬ ‫هم از نظر دسترسی های جاده ای مناسب هستند‪.‬‬ ‫و پیش��ینه هم��کاری پارک های عل��م و فناوری با‬ ‫حال اینک��ه از ‪ ۳۰‬هزار مگاوات تنها ‪ ۱۵۰‬مگاوات‬ ‫س��ازمان انرژی های نو از س��وی دیگر باعث شد تا‬ ‫ب��رق از انرژی بادی تولید می ش��ود‪ .‬ای��ن امار به‬ ‫گسترش صنعت در این گزارش تمرکز بیشتری بر‬ ‫خوبی نش��ان می دهد که ت��ا چه حد به این انرژی‬ ‫پایتخت باد ایران داشته باشد‪.‬‬ ‫بی توجهی شده است‪.‬‬ ‫با وجود این‪ ،‬در حالی که پارک های‬ ‫به گفته این کارشناس توربین های‬ ‫عل��م و فن��اوری ب��ا کم��ک معاونت‬ ‫ب��ادی‪ ،‬به جز منجی��ل تنها یک تا دو‬ ‫بخش دولتی‬ ‫علمی رییس جمه��وری همکاری های‬ ‫نیروگاه بادی از جمله در مشهد وجود‬ ‫هرکیلووات برق را‬ ‫گس��ترده ای ب��رای بهره ب��رداری از‬ ‫دارد و البت��ه اصفهان‪ ،‬تبریز و خارگ‬ ‫‪۵۰‬تومان می فروشد‬ ‫ظرفیت ه��ای بادی و خورش��یدی در‬ ‫ه��م توربین بادی دارند که تعداد انها‬ ‫که این پول برای‬ ‫بسیاری از استان های کشور دارند‪ ،‬در‬ ‫بسیار کم و غیرقابل اعتنا است‪.‬‬ ‫سرویس ها و برای‬ ‫وی با تاکید ب��ر اینکه ظرفیت های عوامل انسانی هزینه استان گیالن خبری از این موضوعات‬ ‫نیست و براس��اس انچه مسئوالن به‬ ‫توسعه انرژی بادی وجود دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫می شود اما بخش‬ ‫برای رس��یدن ب��ه ‪ ۳۰‬ه��زار مگاوات خصوصی هر کیلووات گس��ترش صنعت گفته اند‪ ،‬پارک های‬ ‫علم و فن��اوری در این زمینه فعالیتی‬ ‫ظرفیت وج��ود دارد اما اعتبارات الزم‬ ‫ ‬ ‫برق را ‪ ۳۷۰‬تومان‬ ‫وجود ندارد‪ .‬وزارت نیرو درحال حاضر می فروشد به همین ندارند‪ .‬فاطم��ه بالالیی‪ ،‬معاون پارک‬ ‫از منابع مالی برخوردار اس��ت که اگر علت حتی یک ساعت عل��م و فناوری اس��تان گیالن در این‬ ‫س��فارش های خ��ود را افزای��ش دهد توقف کار توربین ها باره به گسترش صنعت گفت‪ :‬شرکتی‬ ‫به ط��ور حت��م در تولی��د انرژی های ضرردهی باالتری دارد که به طور جدی این صنعت را دنبال‬ ‫کند در این مجموعه عضویت ندارد و‬ ‫تجدید پذیر موفق خواهد بود‪ .‬در واقع‬ ‫تنها چند پژوهش در این زمینه شده‬ ‫سیاست گذاری ها باید به نحوی باشد‬ ‫است که نتوانسته اند از نظر بار علمی خود را به این‬ ‫که از این گنجینه ها استفاده شود‪.‬‬ ‫مجموعه ثابت کنند‪ .‬از این رو اطالعات و پژوهشی‬ ‫به گزارش گس��ترش صنع��ت‪ ،‬یکی از مهم ترین‬ ‫برای ارائه در دس��ت نداریم‪ .‬به گزارش گسترش‬ ‫پروژه های اجرا ش��ده در زمین��ه انرژی بادی تهیه‬ ‫صنعت‪ ،‬در حالی که فعال ترین اس��تان کش��ور در‬ ‫اطلس بادی کش��ور است که این پروژه در سازمان‬ ‫استفاده از انرژی بادی‪ ،‬گیالن است اما پارک علم‬ ‫انرژی های نو ایران اجرایی شده و یکی از پروژه های‬ ‫و فناوری این استان توجهی به این صنعت پرسود‬ ‫ملی در صنعت انرژی باد به شمار می رود‪.‬‬ ‫ندارد‪ .‬با وجود ای��ن برخی دیگر از مراکز علمی از‬ ‫بر اس��اس اطلس ب��ادی تهیه ش��ده و اطالعات‬ ‫شهرهایی که توربین بادی ندارند به این علم توجه‬ ‫دریافت��ی از ‪ ۶۰‬ایس��تگاه و در مناط��ق مختل��ف‬ ‫بیشتری می کنند‪ .‬به عنوان مثال منطقه ویژه علم‬ ‫کشور‪ ،‬میزان ظرفیت اس��می سایت ها حدود ‪۶۰‬‬ ‫و فناوری ربع رشیدی تبریز مدعی است که تمرکز‬ ‫هزار مگاوات است‪ .‬بر پایه پیش بینی های موجود‪،‬‬ ‫وی��ژه ای بر ای��ن انرژی های تجدید پذی��ر از جمله‬ ‫میزان ان��رژی قاب��ل بهره برداری بادی کش��ور از‬ ‫ان��رژی بادی دارد‪ .‬جهاد دانش��گاهی تبریز خود را‬ ‫لحاظ اقتصادی بی��ش از ‪۱۸‬هزار مگاوات تخمین‬ ‫به عنوان محل مناسبی برای ستاد توسعه فناوری‬ ‫زده می ش��ود که تایید کنن��ده ظرفیت قابل توجه‬ ‫کش��ور برای احداث نیروگاه های بادی و همچنین‬ ‫اقتص��ادی بودن س��رمایه گذاری در صنعت انرژی‬ ‫بادی است‪.‬‬ ‫در انجام پروژه ظرفیت س��نجی ب��ادی در ایران‬ ‫شرکت المایر المان نیز به عنوان مشاور همکاری‬ ‫داش��ته و بر اس��اس مطالعات این شرکت‪ ،‬ظرفیت‬ ‫ب��ادی قابل بهره برداری در کش��ور در حدود ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار مگاوات براورد شده است‪.‬‬ ‫اجرای سومین قرارداد دوجانبه برق در بخش خصوصی‬ ‫براساس برنامه پنجم توسعه‪ ،‬وزارت نیرو مکلف شده‬ ‫است تا بس��تر الزم برای انعقاد قرارداد دوجانبه به طور‬ ‫مستقیم میان مصرف کننده و تولید کننده برق را فراهم‬ ‫کند‪ .‬سومین قرارداد دوجانبه مستقیم فروش برق‪ ،‬بین‬ ‫تولیدکننده و مصرف کننده بخش خصوصی برای مدت‬ ‫یک س��ال اجرایی ش��د‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬درپی امضای‬ ‫س��ومین قرارداد فروش مس��تقیم دوجانب��ه برق بین‬ ‫شرکت فوالد مبارکه اصفهان به عنوان خریدار و شرکت‬ ‫تولی��د نیروی ب��رق دماوند (نیروگاه دماون��د) به عنوان‬ ‫ی ‪ )95‬به اجرا درامد‪.‬‬ ‫فروشنده‪ ،‬این قرارداد از (اول د ‬ ‫ظرفیت ای��ن ق��رارداد ‪ 200‬م��گاوات و مبلغ ان به‬ ‫ص��ورت توافقی بین خریدار و فروش��نده تعیین ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬از انجا که برق مورد قرارداد میان تولید کننده و‬ ‫مصرف کننده از طریق شبکه سراسری منتقل می شود‪،‬‬ ‫هزینه ترانزیت ان در قالب مصوبه وزارت نیرو و از سوی‬ ‫شرکت برق منطقه ای اصفهان دریافت خواهد شد‪.‬‬ ‫با توجه به قراردادی که بین ش��رکت مدیریت شبکه‬ ‫برق ایران و تولید کنندگان برق بابت پوش��ش تعهدات‬ ‫خ��ارج از ب��ازار ب��رق (فعالیت در بورس ان��رژی و عقد‬ ‫قراردادهای دوجانبه) انها بس��ته می شود‪ ،‬نگرانی برای‬ ‫تامین نشدن برق مورد نیاز مصرف کننده وجود ندارد‪.‬‬ ‫براساس برنامه پنجم توسعه‪ ،‬وزارت نیرو مکلف شده‬ ‫اس��ت تا بستر الزم برای انعقاد قرارداد دوجانبه به طور‬ ‫مستقیم میان مصرف کننده و تولید کننده برق را فراهم‬ ‫کند‪ .‬پیش از این نیز در اواخر س��ال ‪ ،94‬شرکت فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان و الومینیوم المهدی هرمزگان بخش��ی‬ ‫از ب��رق مورد نیاز خود را از طری��ق نیروگاه های بخش‬ ‫خصوصی تامین کرده اند‪.‬‬ ‫انرژی تجدیدپذیر معرفی کرده است و در ایین نامه‬ ‫ستاد توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر استان‬ ‫اذربایجان ش��رقی بررس��ی و ارزیاب��ی جایگزینی‬ ‫سوخت های فسیلی با انرژی های تجدیدپذیر برای‬ ‫تولید برق به ویژه اس��تفاده از انرژی خورش��یدی‬ ‫و انرژی ب��اد برای تولید برق پراکنده با اس��تفاده‬ ‫از نیروگاه های مبتنی بر س��لول های خورش��یدی‪،‬‬ ‫س��یال های نوری و توربین ه��ای بادی مورد توجه‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹همایشی برای توسعه انرژی بادی‬ ‫انرژی های تجدید پذیر اگرچه در میان مسئوالن‬ ‫هنوز محبوبیت زی��ادی ندارد اما به عنوان یکی از‬ ‫علوم جدید‪ ،‬هواداران زی��ادی دارد و همایش ها و‬ ‫پژوهش های متعددی در این زمینه انجام می شود‪.‬‬ ‫به عن��وان مثال‪ ،‬مراکز علمی و دانش��گاهی اراک‬ ‫پژوهش های��ی در زمین��ه انرژی بادی داش��ته اند‬ ‫ک��ه ب��ا توجه ب��ه ظرفیت خ��وب این اس��تان در‬ ‫زمینه ان��رژی بادی‪ ،‬توس��عه نیروگاه های بادی را‬ ‫نوید می دهند‪ .‬قرار اس��ت ت��ا ‪ 20‬بهمن‪ ،‬همایش‬ ‫توس��عه ان��رژی بادی در اس��تان مرک��زی برگزار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ش��اید این نزدیک ترین همایش توس��عه انرژی‬ ‫بادی از نظر زمان است که عالقه مندان این رشته‬ ‫می توانند در ان ش��رکت کنند‪ .‬بنابراین مسئوالن‬ ‫اداره ه��ای برق‪ ،‬بخ��ش خصوصی‪ ،‬پژوهش��گران‪،‬‬ ‫فن��اوران و صنعتگ��ران باید تالش های بیش��تری‬ ‫در زمین��ه جایگزین��ی انرژی ه��ای تجدید پذیر با‬ ‫انرژی های فسیلی کنند‪.‬‬ ‫در این راس��تا نیز باید ب��ا توجه به موقعیت های‬ ‫جغرافیای��ی و توانایی های صنعت��ی منابع مالی را‬ ‫ب��ه گونه ای تقس��یم بندی کرد که س��ریع ترین و‬ ‫بازده را در اقتصاد ایران موجب شود‪.‬‬ ‫باالترین ‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬رسیدن به تولید ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫مگاوات برق از انرژی بادی تنها با مش��ارکت مراکز‬ ‫علمی با صنع��ت و بخش خصوصی ممکن خواهد‬ ‫بود این در حالی اس��ت که گیالن به عنوان قطب‬ ‫نیروگاه بادی در کشور تحرکی در این زمینه ندارد‬ ‫و به نظر می رس��د مسئوالن باری دیگر وعده هایی‬ ‫را ک��ه ضمان��ت اجرای��ی ندارند‪ ،‬در دس��تور کار‬ ‫قرارداده ان��د‪ .‬اکنون بس��یاری از توربین های بادی‬ ‫منجی��ل از کار افت��اده و به نظر می رس��د برنامه‬ ‫جام��ع و مش��خصی ب��رای راه اندازی انه��ا وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫تفکر درازمدت‪ ،‬اصل مدیریت صنعت برق‬ ‫مش��غولیت به امور روزمره و حل مس��ائل روز همچون‬ ‫تامین پیک تابستان به یقین بسیار مهم است؛ اما چیزی‬ ‫که باع��ث روند صع��ودی صنعت ب��رق در طوالنی مدت‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬توجه به روندها و فناوری های اینده در این‬ ‫صنعت است‪ .‬وزیر نیرو گفت‪ :‬امروز در توسعه برق و انرژی‬ ‫توجه به اولویت های اینده و تفکر درازمدت باید از اصول‬ ‫مدیریت صنعت برق باش��د‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی‬ ‫وزارت نیرو (پاون)‪ ،‬حمید چیت چیان‪ ،‬وزیر نیرو در جمع‬ ‫مدیران ارش��د برق کش��ور اظهار کرد‪ :‬مجموعه مدیران‬ ‫وزارت نی��رو به وی��ژه در حوزه برق بای��د از این تفکر که‬ ‫دائم بای��د به دنبال امور روزم��ره و برنامه های کوتاه مدت‬ ‫ب��ود‪ ،‬فاصل��ه بگیرند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬در ح��ال حاضر‪ ،‬تفکر‬ ‫درازمدت از اصول مدیریت در جهان توسعه یافته و الزم‬ ‫است ما نیز در تصمیم گیری های خود این اصل را همواره‬ ‫مدنظر داش��ته باش��یم‪ .‬وی تصریح ک��رد‪ :‬امروز در بحث‬ ‫توس��عه برق و انرژی توجه ب��ه اولویت های اینده ازجمله‬ ‫توس��عه حمل ونقل برقی‪ ،‬تامین نی��از کل انرژی مصرفی‬ ‫ساختمان ها از صنعت برق و همچنین بحث ذخیره سازی‬ ‫انرژی و‪ ...‬ازجمله برنامه های درازمدت و موثر برای توسعه‬ ‫این صنعت است‪ .‬چیت چیان ادامه داد‪ :‬مشغولیت به امور‬ ‫روزمره و حل مسائل روز همچون تامین پیک تابستان به‬ ‫یقین بسیار مهم است؛ اما چیزی که باعث روند صعودی‬ ‫صنعت برق در طوالنی مدت خواهد شد‪ ،‬توجه به روندها و‬ ‫فناوری های اینده در این صنعت است‪ .‬وزیر نیرو در پایان‬ ‫گفت‪ :‬حرکت نکردن به س��مت روندهای پیش��رو موجود‬ ‫در این صنعت‪ ،‬باعث خواهد ش��د تا تحول بنیادی در این‬ ‫صنعت رخ ندهد و انچنان که باید اقتصاد مقاومتی در این‬ ‫صنعت شکوفا نشود‪.‬‬ ‫امس��ال در راس��تای بحث اقتصاد مقاومتی ‪ 400‬هزار کنتور‬ ‫هوشمند برای مشترکان صنعتی و ‪ 50‬هزار کنتور برای چاه های‬ ‫کشاورزی نصب می کنیم‪.‬‬ ‫معاون حقوقی‪ ،‬امور مجلس و پشتیبانی وزیر نیرو گفت‪ :‬تمام‬ ‫تالش وزارت نیرو این است که موانع موجود را از سر راه بخش‬ ‫غیردولتی بردارد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنع��ت به نقل از پایگاه اطالع رس��انی‬ ‫وزارت نی��رو‪ ،‬رض��ا انجم ش��عاع در کنفرانس هوشمندس��ازی‬ ‫شبکه های هوشمند انرژی که در کرمان برگزار شد‪ ،‬با بیان این‬ ‫مطلب گفت‪ :‬قرار اس��ت در برنامه ششم توسعه حداقل ‪ 5‬هزار‬ ‫م��گاوات از انرژی مورد نیاز کش��ور با انرژی ه��ای تجدیدپذیر‬ ‫تامین شود که سهم بخش خصوصی در این زمینه بسیار عمده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه تمام ت�لاش وزارت نیرو این اس��ت که‬ ‫موان��ع موجود را از س��ر راه بخ��ش غیردولتی ب��ردارد‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬اقدام های زیادی در این مس��یر انجام شده است‪ ،‬اما شاید‬ ‫اطالع رسانی به نحو مطلوبی نشده باشد‪.‬‬ ‫معاون حقوقی‪ ،‬امور مجلس و پشتیبانی وزیر نیرو ادامه داد‪:‬‬ ‫موضوع هوشمندس��ازی در دستور کار دولت و وزارت نیرو قرار‬ ‫گرفته است‪ ،‬چرا که فناوری شبکه های هوشمند عالوه بر اینکه‬ ‫راه��کاری برای برداش��تن چالش های پی��ش روی صنعت برق‬ ‫است مزایای زیادی برای کشور به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫انجم ش��عاع ادامه داد‪ :‬شبکه های هوشمند بهره وری عملیاتی‬ ‫س��امانه های برق را به میزان زیادی افزایش داده و هزینه های‬ ‫بهره ب��رداری را نی��ز در این حوزه به حد چش��مگیری کاهش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬یکی از کلیدی تری��ن کاربردهای این فناوری‬ ‫در حوزه بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر در کش��ور اس��ت‬ ‫و بای��د توس��عه این انرژی ه��ا را دنبال کنیم که خوش��بختانه‬ ‫این سیاس��ت در دس��تور کار دولت تدبیر و امی��د قرار دارد و‬ ‫ظرفیت ها‪ ،‬زیرس��اخت ها و پشتیبانی های قانونی در این زمینه‬ ‫در وزارت نی��رو ایجاد کرده ایم‪ .‬معاون وزیر نی��رو افزود‪ :‬اتفاق‬ ‫خ��وب و مبارکی که در هفته گذش��ته رقم خ��ورد بحث ادغام‬ ‫شرکت های سابا و سانا بود که با تدبیر وزارت نیرو یک سازمان‬ ‫منس��جم با مدیریتی یکپارچه در حوزه انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫تشکیل شد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬زیرس��اخت های خوبی در کش��ور ازجمله‬ ‫نیروه��ای متعهد و متخصص و ش��رکت های دانش بنیان برای‬ ‫هوشمندسازی شبکه های انرژی وجود دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خوش��بختانه نرخ خرید تضمینی انرژی های پاک‬ ‫افزایش چشمگیری داشته و قراردادها به صورت ‪20‬ساله تنظیم‬ ‫می شود که استان ها باید از این ظرفیت به خوبی استفاده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ پیگیری جدی بحث کاهش تلفات‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬محمودرض��ا حقی ف��ام‪ ،‬مع��اون هماهنگی توزیع‬ ‫ش��رکت توانیر با تاکید بر ضرورت زندگی هوش��مند در جامعه‬ ‫امروزی بیان کرد‪ :‬تولید‪ ،‬انتقال به ویژه مصرف انر‍‍ژی به صورت‬ ‫فعل��ی در اینده عملی نیس��ت و این وضعی��ت کنونی صنعت‬ ‫را دچ��ار مش��کل خواهد کرد و ای��ن نیاز ما را به ش��بکه های‬ ‫هوش��مند انرژی واقعی تر می کند‪ .‬وی همچنین رش��د کاهش‬ ‫تلف��ات انر ژی را خ��وب ارزیابی کرد و گف��ت‪ :‬در بحث کاهش‬ ‫تلفات رشد قابل مالحظه ای داشتیم و توانستیم کاهش تلفات‬ ‫را از ‪ 15‬ب��ه ‪11‬درصد برس��انیم و این تاثیر بس��یار زیادی در‬ ‫صنعت اقتصادی کش��ور داشته است‪ .‬وی افزود‪ :‬صنعت برق به‬ ‫صورت جدی بحث کاهش تلفات را دنبال می کند و باید بدانیم‬ ‫ش��بکه های هوشمند کمک شایان ذکری به این مسئله خواهد‬ ‫کرد‪ .‬حقی فام خاطرنشان کرد‪ :‬امسال در راستای بحث اقتصاد‬ ‫مقاومتی ‪ 400‬هزار کنتور هوش��مند برای مشترکان صنعتی و‬ ‫‪ 50‬هزار کنتور برای چاه های کش��اورزی نص��ب می کنیم‪ .‬این‬ ‫مقام مس��ئول در زمینه نرخ ف��روش برق تصریح کرد‪ :‬نرخ برق‬ ‫به نرخ واقعی تولید نزدیک شده است و این مسبب زیاد شدن‬ ‫انگیزه ها می ش��ود‪ .‬وی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫فقط ورود فناوری کارس��از نخواهد بود و مقوله هوشمندسازی‬ ‫بس��یار عالی است منوط بر اینکه ما رویکردهای خود را که در‬ ‫حال حاضر به ترتیب ش��امل راحتی و اس��انی مردم‪ ،‬امنیت و‬ ‫صرفه جویی در انرژی اس��ت را عوض ک��رده و صرفه جویی در‬ ‫انرژی را در اولویت زندگی خود قرار دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ توس�عه زیرس�اخت های هوشمندس�ازی در‬ ‫کرمان‬ ‫در این نشست همچنین استاندار کرمان بیان کرد‪ :‬در برنامه‬ ‫چهارم و پنجم سند توسعه سیاست های پلکانی قیمت کاالهای‬ ‫ان��رژی س��االنه ‪10‬درصد در کنار سیاس��ت های پول��ی‪ ،‬مالی‪،‬‬ ‫نرخ ارز‪ ،‬تورم و سیاس��ت های معقول دیده ش��ده بود‪ ،‬اما از ان‬ ‫به عنوان سیاست غربی یاد شد و به بایگانی سپرده شد‪.‬‬ ‫استاندار کرمان افزود‪ :‬در این همایش ها باید واقعیت ها بدون‬ ‫محافظه کاری و منفعت طلبی بیان ش��ود که تقویت نظام را به‬ ‫همراه دارد‪ .‬رزم حس��ینی یاداور ش��د‪ :‬یک��ی از اهداف انقالب‬ ‫اس�لامی ارائه خدمات به مردم بود که در این راس��تا خدمات‬ ‫خوبی در حوزه زیرس��اخت ها ازجمله اب رس��انی‪ ،‬برق رسانی و‬ ‫ایجاد راه روس��تایی داده ش��ده و نظام اموزشی گسترش یافته‬ ‫است‪ .‬وی از امادگی استان کرمان برای هوشمندسازی در همه‬ ‫ابعاد خبر داد و افزود‪ :‬مردم هوش��مند به شهر و خانه هوشمند‬ ‫نیاز دارند و زیرس��اخت های خوبی در کش��ور و استان کرمان‬ ‫برای هوشمندسازی ش��بکه های انرژی وجود دارد که ظرفیت‬ ‫باالیی است‪ .‬کنفرانس ملی شبکه های هوشمند انرژی به مدت‬ ‫‪ 2‬روز در کرمان برگزار می ش��ود و ش��رکت توزیع برق جنوب‬ ‫اس��تان کرمان غرفه ای در نمایش��گاه این دانشگاه برپا کرده و‬ ‫دستاوردهای شرکت را در ان به نمایش گذاشته است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 6‬دی ‪ 26 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت زیرساخت‬ ‫‪ 26‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 14‬پیاپی ‪1987‬‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خبر‬ ‫امضای تفاهمنامه با روس ها‬ ‫ربطی به نتیجه نشست اوپک‬ ‫و غیراوپک ندارد‬ ‫وزی��ر نفت گف��ت‪ :‬هنوز با‬ ‫هیچ شرکتی به نتیجه نهایی‬ ‫نرس��یده ایم و به طور تقریبی‬ ‫هم��ه ش��رکت های معتب��ر‬ ‫روس��ی کار مطالعاتی انجام‬ ‫داده و پیش��نهادات خود را‬ ‫برای توس��عه میدان ها ارائه‬ ‫بیژن نامدارزنگنه‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫وزیر نفت‬ ‫بی��ژن نامدارزنگنه پس از‬ ‫مراس��م امض��ای تفاهمنامه‬ ‫بی��ن ش��رکت مل��ی نفت و‬ ‫گازپروم نفت روس��یه که برای مطالعه توسعه میدان های‬ ‫چش��مه خوش و چنگوله برگزار ش��د به ش��انا گفت‪ :‬ما با‬ ‫شرکت های مختلف روسی ازجمله لوک اویل برای توسعه‬ ‫میدان منص��وری و اب تیمور با زاروبژنف��ت برای ابان و‬ ‫پای��دار غرب‪ ،‬با تاتنفت برای می��دان دهلران و امروز نیز‬ ‫با گازپ��روم برای مطالعه و توس��عه میدان های چنگوله و‬ ‫چشمه خوش یادداشت تفاهم امضا کردیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬روس��نفت هم از طریق س��تاد اجرایی فرمان‬ ‫امام(ره) برای میدان های یاران‪ ،‬کوپال‪ ،‬مارون‪ ،‬بنگس��تان‬ ‫و ازادگان کار را دنب��ال می کن��د البته گازپ��روم هم کار‬ ‫مطالعاتی را انجام می دهد‪.‬‬ ‫زنگن��ه با بیان اینکه هن��وز با هیچ ش��رکتی به نتیجه‬ ‫نهایی نرسیده ایم و به طور تقریبی همه شرکت های معتبر‬ ‫روسی کار مطالعاتی انجام داده و پیشنهادات خود را برای‬ ‫توس��عه میدان ها ارائه می دهند‪ ،‬افزود‪ :‬ما تاکید کرده ایم‬ ‫که استفاده از فناوری نو که منجر به افزایش بازیافت نفت‬ ‫از میدان های در حال بهره برداری شود برای ما مهم است‪.‬‬ ‫وزی��ر نفت درباره برگزاری مناقصه برای میدان ازادگان‬ ‫افزود‪ :‬مناقصه برای توسعه این میدان به زودی و به صورت‬ ‫محدود با دعوت از برخی شرکت ها برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫وی درباره میزان فروش نفت به کش��ور روسیه نیز این‬ ‫گونه توضیح داد‪ :‬ما امروز نیز اماده ایم که فروش صد هزار‬ ‫بش��که در روز را تفاهم کنی��م که نیمی از ان برای خرید‬ ‫تجهی��زات و خدمات از روس��یه و نیم��ی دیگر به صورت‬ ‫نقدی پرداخت ش��ود‪ .‬در این باره نیز قرار ش��ده که امروز‬ ‫ما و طرف روس��ی مذاکراتی داش��ته باش��یم ضمن اینکه‬ ‫الکس��اندر نواک‪ ،‬وزیر انرژی روس��یه هم تاکید کرده که‬ ‫ام��روز و فردا ب��ه نقطه قابل قبول برس��یم و رفت وامدها‬ ‫طوالنی نشود‪.‬‬ ‫زنگنه به پرسش��ی مبنی بر اینکه ای��ا واگذاری مطالعه‬ ‫توسعه این تعداد (‪ 7‬میدان) از میدان های نفتی به کشور‬ ‫روس��یه در راس��تای همکاری روس ها در نشست اوپک و‬ ‫غیراوپک اس��ت یا خیر این گونه پاسخ داد‪ :‬ما در گذشته‬ ‫نیز با روسیه همکاری داشته و تصمیم داریم که با روس ها‬ ‫در ح��وزه نفت و گاز همکاری راهبردی داش��ته باش��یم؛‬ ‫همانگونه که همچنان با چینی ها نیز همکاری می کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬می خواهی��م که طرف های مذاکرات ما‬ ‫متنوع باشند چراکه خواست و نیازهای ما هم زیاد است‪.‬‬ ‫زنگن��ه درب��اره زمان امض��ای قراردادها نی��ز گفت‪ :‬در‬ ‫این باره نخستین کار این است که انان باید پیشنهاد فنی‬ ‫خود را ارائه دهن��د و در زمینه چارچوب های کلی تفاهم‬ ‫ش��ود‪ .‬بنابراین ابتدا باید به ساختار قابل قبول مالی برای‬ ‫بازگشت پول برسیم‪.‬‬ ‫وزی��ر نفت در ادامه درب��اره افزایش قیمت نفت تصریح‬ ‫کرد‪ :‬کس��ی نمی تواند به طور دقیق بازار را پیش بینی کند‬ ‫اما قیمت ها به حدود ‪ 54‬تا ‪ 55‬دالر می رسد و سیر تغییر‬ ‫قیمت ها رو به باالس��ت البته هنوز یک بش��که هم از بازار‬ ‫کم نشده و قرار است از ابتدای ژانویه به مرور میزان تولید‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫این مقام عالی وزارت نفت با اشاره به اینکه من به اینده‬ ‫بازار نفت خوش��بین هستم‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬مهم ترین‬ ‫مطل��ب این اس��ت که اوپ��ک و غیراوپک ب��ه این نتیجه‬ ‫رس��یدند که باید برای س�لامت بازار و بازگرداندن توازن‬ ‫بین عرضه و تقاضا فعال باش��ند و بازار نیز این مس��ئله را‬ ‫باور کرده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه درباره اینکه با توس��عه این میدان ها چقدر‬ ‫به تولید اضافه می ش��ود؟ توضیح داد‪ :‬این شرکت ها باید‬ ‫پیش��نهادات خود را به ما ارائه دهند و ما نیز براورد کنیم‬ ‫به چه میزان می توان از میدان ها برداشت کرد‪.‬‬ ‫زنگنه اف��زود‪ :‬مهم ترین بحث این اس��ت که طرفی که‬ ‫کار را انجام می دهد مطالعه و بررس��ی داشته و با استفاده‬ ‫از بهترین فناوری‪ ،‬پیش��نهادات خود را در این باره که چه‬ ‫می��زان در برداش��ت از میدان ها تغییر حاصل می ش��ود‪،‬‬ ‫اع�لام کند‪ .‬پس از ان می توان مذاک��رات نهایی را انجام‬ ‫داد چرا که بحث تولید و توسعه میدان های نفتی با خرید‬ ‫پاالیش��گاه و تجهیزات متفاوت اس��ت زیرا م��ا با موجود‬ ‫زنده ای مواجه هستیم که عکس العمل نشان می دهد‪.‬‬ ‫وی درباره زمان واگذاری توسعه میدان ازادگان جنوبی‬ ‫ب��ه توتال اظهار کرد‪ :‬این ش��رکت نیز مانند بس��یاری از‬ ‫ش��رکت های دیگر عالقه مند به هم��کاری در این میدان‬ ‫اس��ت و ما هنوز مشخص نکرده ایم که توسعه این میدان‬ ‫به کدام یک از ش��رکت ها سپرده می ش��ود؛ در هر صورت‬ ‫ب��ه زودی زمان برگ��زاری مناقص��ه این می��دان را اعالم‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫اردشیر دادرس‬ ‫علی مهرابی‬ ‫افزایش قیمت بنزین به جای کاهش قیمت سی ان جی‬ ‫امیر مهرزاد ‪ -‬صنعت زیرساخت‪ :‬برنامه فولکس واگن با درخواست ازمایش گاز سی ان جی‬ ‫مناطق مختلف برای س�اخت خودروهای پایه گاز س�وز در ایران اجرایی می ش�ود‪ .‬این خبری‬ ‫بود که علی مهرابی‪ ،‬مدیر طرح س�ی ان جی ش�رکت ملی پخش فراورده ه�ای نفتی ایران به‬ ‫رس�انه ها اعالم کرد‪ .‬همچنین باید در نظر داش�ت که استفاده از ماشین های گازسوز نیازمند‬ ‫اس�تقابل مردم از گاز سی ان جی اس�ت‪ .‬در سال های گذشته کاهش قیمت سی ان جی یکی از‬ ‫پرچالش ترین بحث ها بین کارشناسان قیمت گذاری بوده است‪ .‬اکنون با توجه به اینکه دولت‬ ‫در پروژه کاهش قیمت س�ی ان جی با شکس�ت روبه رو ش�ده‪ ،‬برخی گفته ها حاکی از افزایش‬ ‫قیمت بنزین است‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه برای افزایش سطح استقبال عمومی‬ ‫از گاز س��ی ان جی‪ ،‬افزای��ش اخت�لاف قیم��ت بنزین و‬ ‫س��ی ان جی می تواند نقش قابل توجهی داش��ته باشد‪،‬‬ ‫دولت پس از ناتوانی در کاهش قیمت س��ی ان جی رو به‬ ‫افزایش قیمت بنزین اورده است‪.‬‬ ‫علی مهرابی‪ ،‬مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش‬ ‫فراورده های نفتی ایران از استقبال شرکت های خارجی‬ ‫برای س��اخت تجهیزات و ماش��ین های پایه گازسوز در‬ ‫ایران گفت و در این باره توضیح داد‪ :‬شرکت های خارجی‬ ‫برای تولی��د و فروش تجهیزات در ای��ران باید اقدام به‬ ‫ساخت کارخانه در داخل کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬با توجه به ش��عار اقتص��اد مقاومتی و‬ ‫توانمن��دی س��ازندگان داخل‪ ،‬اج��ازه هیچ گونه واردات‬ ‫تجهیزات س��ی‪‎‬ان‪‎‬جی به داخل کش��ور داده نمی شود و‬ ‫س��ازندگان خارجی ملزم به تولید و ساخت کارخانه در‬ ‫ایران هستند‪ .‬مدیر طرح سی‪‎‬ان‪‎‬جی شرکت ملی پخش‬ ‫فراورده ه��ای نفتی ایران با اش��اره ب��ه اینکه ‪٧٠‬درصد‬ ‫تجهیزات‪‎‬س��ی‪‎‬ان‪‎‬جی ازسوی س��ازندگان داخلی تامین‬ ‫می‪‎‬شود‪ ،‬گفت‪ :‬تجهیزات سی‪‎‬ان‪‎‬جی بیشتر از کشورهای‬ ‫اروپای��ی ازجمل��ه ارژانتی��ن‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬المان‪ ،‬روس��یه و‬ ‫کره جنوبی وارد کش��ور ش��ده که هم اکن��ون تجهیزات‬ ‫کره جنوبی بومی س��ازی شده و روس��یه خواستار تولید‬ ‫تجهیزات در ایران است‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اندازی ‪ ١٠‬جایگاه سی ان جی‬ ‫مهرابی از راه اندازی ‪ ١٠‬جایگاه س��ی‪‎‬ان‪‎‬جی جدید با‬ ‫ظرفیت ‪ ١٦‬هزار مترمکعب در کش��ور خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫تعداد جایگاه‪‎‬های س��ی‪‎‬ان‪‎‬جی در کش��ور ب��ه ‪ ٢‬هزار و‬ ‫‪ ٣٦٠‬جایگاه رس��یده اس��ت‪ .‬وی ظرفی��ت جایگاه‪‎‬های‬ ‫سی‪‎‬ان‪‎‬جی در کشور را ‪٤٠‬میلیون مترمکعب اعالم کرد‬ ‫که هم اکنون تنها از ‪٢١‬میلیون مترمکعب ان اس��تفاده‬ ‫می شود‪ .‬مدیر طرح جایگاه‪‎‬های سی‪‎‬ان‪‎‬جی شرکت ملی‬ ‫پخ��ش فراورده های نفتی از راه اندازی ‪ ١٠‬جایگاه دیگر‬ ‫تا پایان سال خبر داد و گفت‪ :‬تعهد شرکت برای ساخت‬ ‫‪ ٥٠‬جایگاه سی‪‎‬ان‪‎‬جی تا پایان امسال محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫مهراب��ی با بی��ان اینک��ه ‪ ١٠‬جایگاه س��ی‪‎‬ان‪‎‬جی در‬ ‫ش��هرهای دهلران‪ ،‬داراب‪ ،‬ته��ران‪ ،‬ارومی��ه‪ ،‬مازندران‬ ‫(ساری‪ ،‬شیرود‪ ،‬مرزی کال)‪ ،‬بوشهر‪ ،‬همدان و خوزستان‬ ‫و ابالغ از سوی شورای اقتصاد برای اجرا هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اختلاف قیم�ت بنزی�ن و س�ی‪‎‬ان‪‎‬جی‬ ‫افزایش یابد‬ ‫مهرابی با اش��اره به اختالف اندک میان قیمت بنزین‬ ‫و س��ی‪‎‬ان‪‎‬جی گفت‪ :‬به منظور ایجاد اقبال عمومی برای‬ ‫استفاده از گاز سی‪‎‬ان‪‎‬جی باید به سمت افزایش اختالف‬ ‫قیمت میان بنزین و سی‪‎‬ان‪‎‬جی حرکت کنیم‪.‬‬ ‫مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فراورده های‬ ‫نفت��ی ادام��ه داد‪ :‬بهتری��ن گزینه برای ج��ذاب کردن‬ ‫اس��تفاده از این س��وخت پاک‪ ،‬ثابت نگه داشتن قیمت‬ ‫راه اندازی شده‪ ،‬گفت‪ :‬گاز سی ان جی حدود ‪٢٤‬درصد از‬ ‫س��ی ان جی و افزایش قیمت بنزی��ن و افزایش منطقی‬ ‫مصرف سوخت حمل ونقل کش��ور را به خود اختصاص‬ ‫کارمزدها در کشور است‪.‬‬ ‫داده اس��ت‪ .‬بر این اساس امیدواریم با برنامه های اینده‬ ‫وی تعداد خودروهای گازس��وز در کش��ور را حدود ‪4‬‬ ‫سهم سی‪‎‬ان‪‎‬جی از مصرف سوخت در کشور به ‪٥٠‬درصد‬ ‫میلیون خودرو اعالم کرد و گفت‪ :‬خودروهای گازس��وز‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫از نظر ایمنی بیش��ترین امنی��ت را در مقابل خودروهای‬ ‫وی در ادام��ه تع��داد جایگاه‪‎‬ه��ای بخ��ش خصوصی‬ ‫بنزین سوز دارند و تاکنون هیچ اتفاقی برای خودروهای‬ ‫س��ی‪‎‬ان‪‎‬جی را ‪ ٤٤‬جایگاه اعالم کرد و گفت‪ :‬تقاضا برای‬ ‫گازسوز تولیدی در کشور نیفتاده است‪.‬‬ ‫احداث ‪ ٣٥‬جایگاه جدید ازس��وی بخش‬ ‫س��ال گذش��ته اخباری درب��اره کاهش‬ ‫خصوصی در شرکت وجود دارد‪ .‬همچنین‬ ‫اردشیر دادرس‪:‬‬ ‫از تعداد جایگاه‪‎‬های کشور ‪٢‬هزار و ‪ ٣٠٠‬قیمت سی ان جی ایران قیمت س��ی ان جی در کش��ور مطرح شد‬ ‫جایگاه از س��وی دولت تجهیز ش��ده که ‪۱۰۰‬درصد گران تر ام��ا این موضوع به جایی نرس��ید و قیمت‬ ‫براس��اس میزان س��رمایه گذاری دولت و از نرخ این سوخت در سی ان جی تفاوتی نکرد‪ .‬اکنون با توجه به‬ ‫اینکه مدیر طرح س��ی ان جی شرکت ملی‬ ‫تقسیمات شهری و کالنش��هری کارمزد‬ ‫جهان است‪.‬‬ ‫ت باید‬ ‫پخش فراورده های نفتی معتقد اس ‬ ‫‪ ٧٠‬تا ‪ ٨٠‬تومان در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫هم اکنون قیمت‬ ‫وی افزود‪ :‬این کارمزد برای جایگاه‪‎‬های گاز طبیعی در ایران قیم��ت بنزین افزایش یابد تا س��ی ان جی‬ ‫‪۶۰‬درصد قیمت‬ ‫ظرفیت های کافی برای اس��تقبال عمومی‬ ‫سی‪‎‬ان‪‎‬جی خصوصی ‪ ١٤٠‬تومان به ازای‬ ‫بنزین است و این‬ ‫را به دس��ت اور د به نظر می رس د مسئوالن‬ ‫هر مترمکعب اس��ت که در مدت ‪ 7‬سال‬ ‫در حالی است که‬ ‫شکس��ت در کاهش قیمت س��ی ان جی را‬ ‫س��رمایه گذاری انج��ام ش��ده بازگردانده‬ ‫نسبت نرخ سی ان جی پذیرفت��ه و در پی افزای��ش قیمت بنزین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بررس�ی افزای�ش کارم�زد در به بنزین باید ‪ ۲۰‬تا هستند‪.‬‬ ‫‪۳۰‬درصد باشد‪ .‬ضمن‬ ‫موض��وع افزای��ش قیم��ت بنزی��ن در‬ ‫هیات دولت‬ ‫اینکه سهم کمتر از‬ ‫حالی مطرح می ش��ود که س��ال گذش��ته‬ ‫مدی��ر طرح س��ی‪‎‬ان‪‎‬جی ش��رکت ملی‬ ‫‪4‬درصدی سی ان جی‬ ‫قیمت س��ی ان جی در ای��ران حدود ‪۱۰۰‬‬ ‫پخش فراورده‪‎‬های نفتی ایران با اش��اره‬ ‫در سبد سوخت کشور‬ ‫به افزایش کارمزد جایگاه ها از س��ال ‪ ٩٢‬نشان دهنده رقم باالی درصد بیش از دیگر کش��ورها اعالم ش��ده‬ ‫بود‪ .‬ریی��س هیات مدی��ره انجمن صنفی‬ ‫گفت‪ :‬بیش از ‪ 3‬س��ال اس��ت که کارمزد‬ ‫نرخ عرضه این گاز‬ ‫س��ی ان جی اعالم ک��رد که ای��ن انجمن‬ ‫جایگاه‪‎‬داران س��ی‪‎‬ان‪‎‬جی افزایشی نداشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫پیش��نهاد کاه��ش قیم��ت س��ی ان جی‬ ‫که با پیگیری و پیش��نهاد ش��رکت ملی‬ ‫را ب��ه ش��ورای اقتص��اد ارائه داده اس��ت‪.‬‬ ‫پخش فراورده‪‎‬ه��ای نفتی ایران به دنبال‬ ‫اردش��یر دادرس با اعالم اینکه پیشنهاد انجمن صنفی‬ ‫افزایش کارمزد هستیم‪ .‬مهرابی افزود‪ :‬پیشنهاد شرکت‬ ‫جای��گاه داران این اس��ت که دوباره قیمت س��ی ان جی‬ ‫برای افزایش کارمزد این اس��ت که ای��ن افزایش در ‪٢‬‬ ‫کاهش یابد گفت‪ :‬پیشنهاد این انجمن کاهش ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬‬ ‫بخ��ش با اختیار ش��رکت پخش انجام ش��ود به طوری‬ ‫درصدی قیمت هر کیلو گاز طبیعی اس��ت‪ .‬وی با بیان‬ ‫که بخش نخس��ت به همسان س��ازی و استاندارد سازی‬ ‫اینکه در صورت پذیرش این پیش��نهاد قیمت هر کیلو‬ ‫تجهیزات و جایگاه ه��ا اختصاص یابد و در بخش بعدی‬ ‫سی ان جی از ‪ ۶۰۰‬به ‪ ۵۰۰‬تومان کاهش می یابد گفت‪:‬‬ ‫براساس تورم هرسال شاهد افزایش کارمزد برای تامین‬ ‫وزارت نفت هم با کاهش قیمت گاز طبیعی موافق است‪.‬‬ ‫هزینه‪‎‬های جایگاه داران باشیم‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره انجمن صنفی سی ان جی با اشاره‬ ‫به گفته وی‪ ،‬این پیش��نهاد در کمیس��یون زیربنایی‬ ‫به اینکه قیمت س��ی ان جی در ایران نس��بت به س��ایر‬ ‫دولت تصویب شده و منتظر تصویب ان در هیات دولت‬ ‫فراورده های نفتی و س��ی ان جی در جهان گران تر است‬ ‫گفت‪ :‬قیمت سی ان جی ایران ‪۱۰۰‬درصد گران تر از نرخ‬ ‫این سوخت در جهان است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬هم اکنون قیم��ت گاز طبیع��ی در ایران‬ ‫‪۶۰‬درصد قیمت بنزین اس��ت و این در حالی اس��ت که‬ ‫نس��بت نرخ س��ی ان جی به بنزین باید ‪ ۲۰‬تا ‪۳۰‬درصد‬ ‫باشد‪ .‬ضمن اینکه س��هم کمتر از ‪4‬درصدی سی ان جی‬ ‫در س��بد سوخت کش��ور نش��ان دهنده رقم باالی نرخ‬ ‫عرضه این گاز اس��ت‪ .‬سال گذش��ته سیدناصر سجادی‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران‬ ‫با اعالم اینکه مصرف س��ی ان جی در چند سال گذشته‬ ‫تغییر نک��رده‪ ،‬گفته بود‪ :‬پایین ب��ودن نرخ گاز طبیعی‬ ‫ن عامل مهمی برای افزایش جذابیت در‬ ‫نس��بت به بنزی ‬ ‫مصرف این س��وخت پاک اس��ت‪ .‬باید جذابیت در این‬ ‫بخش بیش از پیش تقویت شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه هم اکنون میانگین قیمت بنزین‬ ‫به ازای هر لیتر ‪ ۷۰۰‬تومان اس��ت که با نرخ سی ان جی‬ ‫با هر متر مکعب ‪ ۴۵۰‬تومان فاصله چندانی ندارد‪ ،‬گفته‬ ‫بود‪ :‬قیمت س��ی ان جی باید به گونه ای تعیین ش��ود که‬ ‫نرخ این سوخت پاک نسبت به بنزین‪ ،‬فاصله محسوسی‬ ‫داشته باشد تا میل به مصرف ان افزایش یابد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های‬ ‫نفت��ی در زمان نمایش��گاه اع�لام کرد ک��ه در صورت‬ ‫افزایش قیمت فراورده های نفتی به احتمال زیاد قیمت‬ ‫سی ان جی برای تش��ویق مصرف کنندگان ثابت خواهد‬ ‫ماند‪.‬‬ ‫‹ ‹مهر پایان کاهش قیمت سی ان جی‬ ‫قیمت سی ان جی تغییر نمی کند؛ این جمله که سال‬ ‫گذشته از طرف معاون وزیر نفت در امور پاالیش مطرح‬ ‫شد‪ ،‬مهر پایان بحث کاهش قیمت سی ان جی بود‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر نف��ت در امور پاالی��ش از ثبوت قیمت‬ ‫س��ی ان جی در کش��ور خبر داد‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫انجمن صنفی جایگاه داران سی ان جی اعتقاد دارد برای‬ ‫اس��تقبال مردم از مصرف این سوخت باید قیمت ‪ 10‬تا‬ ‫‪ 20‬درصد کاهش یابد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس طبیعی اس��ت که در ش��رایط کنونی‬ ‫شاهد پیش��نهاد مس��ئوالن برای افزایش قیمت بنزین‬ ‫باش��یم‪ .‬هر چند هنوز قیمت سی ان جی در کشور بیش‬ ‫از دیگر کش��ورهای دارنده منابع گازی اس��ت اما برای‬ ‫افزایش س��طح اس��تقبال از س��ی ان جی دولت به جای‬ ‫کاه��ش قیمت س��ی ان جی از سیاس��ت افزایش قیمت‬ ‫بنزی��ن اس��تفاده می کند‪ .‬هر چند این سیاس��ت گذاری‬ ‫تاکنون س��ابقه داش��ته و در دولت های قبل نیز ش��اهد‬ ‫سیاست گذاری های این چنینی بوده ایم اما نباید فراموش‬ ‫کرد که افزایش قیمت بنزین برای اس��تقبال بیش��تر از‬ ‫سی ان جی تا چه اندازه خواهد بود؟‬ ‫انچه نفتی ها را وادار به توافق کرد‬ ‫کارش��ناس و تحلیلگر بازار انرژی گفت‪ :‬تجربه ثابت‬ ‫ک��رده حتی با نفت ‪ ۳۰‬و ‪ ۴۰‬دالر هم تولید و توس��عه‬ ‫شیل ها ادامه پیدا کرد بنابراین‪ ،‬این تصور که با کاهش‬ ‫قیمت نفت شیل از مدار خارج می شود واهی است‪.‬‬ ‫مرتض��ی بهروزی ف��ر در ارزیاب��ی تواف��ق اوپ��ک با‬ ‫غیراوپکی ها برای کاهش تولی��د نفت به ایلنا گفت‪ :‬در‬ ‫‪3‬س��ال گذش��ته قیمت نفت پایین امده و حتی به ‪۴۰‬‬ ‫دالر رسید‪ .‬همه اتفاق نظر دارند که این قیمت ها پایین‬ ‫اس��ت زیرا تولید کنندگان عمده نفت به ویژه عربستان و‬ ‫روسیه نیز دچار مشکالت عدیده مالی شدند‪ ،‬عربستان‬ ‫دچار کس��ری بودجه و روس��یه با فش��ار مالی شدیدی‬ ‫مواجه ش��د‪ ،‬همچنین دیگر کشورها هریک به نوعی با‬ ‫مشکالتی مواجه شدند درنتیجه این انتظار وجود داشت‬ ‫که باید اتفاقی بیفتد که قیمت ها باال برود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از سیاس��ت هایی که دنبال می ش��د‬ ‫این بود که قیمت ها را پایین بیاورند تا نفت غیرمتعارف‬ ‫از بازار خارج ش��ود اما این اتف��اق نیفتاد یعنی با اینکه‬ ‫قیمت نفت از ‪ ۱۰۰‬دالر در مقاطعی به زیر ‪ ۴۰‬دالر هم‬ ‫رسید ما کاهش چندانی در تولید غیرمتعارف نداشتیم‬ ‫به همین خاطر انتظار می رفت که توافقی حاصل ش��ده‬ ‫و اتفاق نظری به وجود اید که سطح قیمت ها باال برود‪.‬‬ ‫بهروزی ف��ر افزود‪ :‬فش��ار اقتصادی روی کش��ورهای‬ ‫تولیدکننده و به ویژه عربستان و روسیه باعث شد اتفاق‬ ‫نظر به وجود اید که یک میلیون و ‪۲۰۰‬هزار بشکه اوپک‬ ‫و ‪۶۰۰‬هزار بش��که هم غیراوپک از ابتدای س��ال اینده‬ ‫میالدی کاهش عرضه داش��ته باشند و می بینیم که که‬ ‫نصف کاهش عرضه اوپکی ها از جانب عربستان و نصف‬ ‫کاهش عرضه غیراوپکی ها هم از سوی روسیه بوده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اگر کشورها به این توافق پایبند باشند‬ ‫قیمت نفت در س��ال اینده میالدی به کانال ‪ ۶۰‬تا ‪۷۰‬‬ ‫دالری وارد می شود‪ ،‬گفت‪ :‬در اوپک و غیراوپک ضمانت‬ ‫اجرای��ی ب��رای پایبندی اعض��ا به توافق حاصل ش��ده‬ ‫وجود ندارد و هیچ کش��وری بابت ع��دول از این توافق‬ ‫جریمه نمی ش��ود اما اعضا می دانن��د اگر تخطی کنند‬ ‫س��طح قیمت ها به انچه باید نمی رسد‪ ،‬بنابراین منافع‬ ‫ش��خصی تولیدکنندگان اقتضا می کند که به این توافق‬ ‫پایبند باش��ند‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬همچنین اثبات شد‬ ‫سیاستی که عربستان و دیگر کشورها دنبال می کردند‬ ‫که با افزایش تولید جلوی ش��یل را می گیریم درس��ت‬ ‫نبود و این استراتژی ایاالت متحده ‪ -‬چه جمهوری خواه‬ ‫و چه دموکرات ‪ -‬است که وابستگی خود را به انرژی در‬ ‫خ��ارج از مرزهای جغرافیایی به ویژه خاورمیانه محدود‬ ‫کند‪ .‬بهروزی فر افزود‪ :‬سیاس��ت توس��عه ذخایر از نفت‬ ‫غیرمتعارف در امریکا س��ابقه ‪۴۰‬ساله دارد ضمن اینکه‬ ‫توس��عه فناوری و انباش��ت تجربه ها باعث می شود که‬ ‫هزینه تولی��د از غیرمتعارف ها افزای��ش یاید یعنی چه‬ ‫قیم��ت نفت باال ب��رود و چه پایین بیاید روند توس��عه‬ ‫غیرمتعارف ها ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ 6‬دی ‪ 26 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 14‬پیاپی ‪1987‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۳۵۰‬میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫برای ‪ ۱۹‬واحد تولیدی‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران از بهره مندی‬ ‫‪ ۱۹‬واحد تولیدی در شهرک صنعتی بشل سوادکوه از تسهیالت‬ ‫طرح رونق خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی مازندران‪ ،‬سیدمصطفی موسوی در بازدید از‬ ‫پروژه در حال اجرای تصفیه خانه فاضالب ش��هرک صنعتی بشل‬ ‫س��وادکوه گفت‪ :‬سیاس��ت دولت تدبیر و امید در بخش صنعت‪،‬‬ ‫موجب رونق تولید می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی مازندران با اشاره به‬ ‫ارائ��ه تس��هیالت در قالب طرح رون��ق تولید افزود‪ :‬ب��ا ارائه این‬ ‫تسهیالت‪ ،‬واحدهای راکد و غیرفعال احیا و طرح های نیمه تمام‬ ‫صنعتی تکمیل خواهد شد‪.‬‬ ‫موس��وی گفت‪ :‬از اغ��از اجرای ط��رح رونق تولی��د تاکنون‪،‬‬ ‫درمجموع ‪ ۱۹‬واحد تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک صنعتی‬ ‫بش��ل سوادکوه توانس��تند ‪۳۵۰‬میلیارد ریال تسهیالت در قالب‬ ‫طرح رونق تولید دریافت کنند‪.‬‬ ‫حفاری چاه های شهرک های صنعتی‬ ‫کاشمر و سبزوار ‪۲‬‬ ‫اب؛ شمشیر دو لبه در شهرک های صنعتی‬ ‫مدت هاس��ت ک��ه ب��رای‬ ‫جبران کمبودهای ابی در‬ ‫بخش های صنعتی مشابه‬ ‫بخش ش��رب طرح انتقال‬ ‫اب مطرح می شود‪ .‬با این‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫حال کارشناسان معتقدند‬ ‫صنایع کوچک‬ ‫ک��ه اب حاص��ل از پروژه‬ ‫انتق��ال در ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی هزینه های تولید‬ ‫واحدهای تولیدی را باال می برد؛ به این معنی که قیمت‬ ‫اب افزایش پیدا می کند و ش��اید برای تولیدکنندگان‬ ‫صرفه اقتصادی نداش��ته باشد‪ .‬این ش��رایط در حالی‬ ‫است که بحران بی ابی دامن تمامی بخش های صنعتی‬ ‫را ب��ه نوبت خواه��د گرفت‪ .‬بی اب��ی موضوع جدیدی‬ ‫نیس��ت؛ مس��ئله ای اس��ت که س��ال ها کارشناسان و‬ ‫صاحب نظ��ران ب��ر ان تاکید کرده اند ت��ا جایی که به‬ ‫جرات می ت��وان گفت بحران اب یک��ی از چالش های‬ ‫اصل��ی فراروی ای��ران در مس��یر تبدیل به کش��وری‬ ‫توس��عه یافته اس��ت‪ .‬موضوع��ی ک��ه تنه��ا از طری��ق‬ ‫رویکردهای کارشناس��انه و عاری از نگاه های سیاس��ی‬ ‫قابل حل اس��ت‪ .‬باید بپذیریم که کمبود اب‪ ،‬همچنان‬ ‫دامنگیر تمامی بخش های کشاورزی‪ ،‬شرب و صنعتی‬ ‫شده و خواهد شد‪ .‬هر چند پیوسته بر مدیریت مصرف‬ ‫اب در بخش کش��اورزی و اصالح الگوی کشت تاکید‬ ‫می شود اما راهکارهای دیگری نیز در کنار ان همچون‬ ‫انتقال اب مطرح می شود‪ .‬گرچه بر سر طرح انتقال اب‬ ‫اما و اگرهای بسیاری هست اما همچنان برای نجات از‬ ‫بی ابی با وجود هزینه های بس��یار‪ ،‬تاکید می شود‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که در کنار بخش ش��رب و کشاورزی‪،‬‬ ‫بخش صنعت به ویژه ش��هرک های صنعتی نیز با این‬ ‫چالش روبه رو است‪ .‬این بحران و هشدار در استان هایی‬ ‫همچون یزد‪ ،‬کرمان و اصفهان بیشتر مورد تاکید است‪.‬‬ ‫لزوم و اهمیت مقابله و حل این بحران باعث شده است‬ ‫که برنامه ششم توسعه نیز به موضوع تامین اب تاکید‬ ‫کند‪ .‬به عن��وان نمونه در بند «ال��ف» ماده ‪ ۴۶‬الیحه‬ ‫برنامه شش��م توس��عه امده که دولت مکلف اس��ت با‬ ‫اصالح نظ��ام بهره برداری اب اش��امیدنی‪ ،‬بهره وری و‬ ‫مصرف ان را حداقل معادل ‪ ۳۰‬درصد ارتق ا دهد‪.‬‬ ‫البته در تامین و انتقال اب گاهی بخش شرب بیشتر‬ ‫از صنع��ت در اولویت قرار می گیرد تا جایی که عده ای‬ ‫معتقدن��د پ��روژه انتقال اب از دریاه��ا به داخل فالت‬ ‫مرکزی باید تنها برای تامین اب شرب و مصرف مورد‬ ‫نیاز مردم باشد نه اینکه در بخش صنعت مصرف شود‪.‬‬ ‫عب��داهلل س��امری‪ ،‬نماینده خرمش��هر در مجلس دهم‬ ‫حبیب اهلل نیکزادی پناه‪:‬‬ ‫بخش صنعتی باید در محلی فعالیت کند که اب وجود‬ ‫داشته باشد‬ ‫محمدجواد بگی‪:‬‬ ‫انتقال اب در شهرک های صنعتی هزینه های تولید را‬ ‫باال می برد‬ ‫معتقد اس��ت که انتقال اب به دیگر ش��هرها براساس‬ ‫قانون برای مصارف ش��رب اس��ت‪ .‬در این میان ممکن‬ ‫است س��وال شود که بخش صنعت چگونه می تواند به‬ ‫بح��ران بی ابی غلبه کند یا واحده��ای تولیدی که در‬ ‫شهرک های صنعتی کش��ور مستقر هستند در صورت‬ ‫کمبود اب باید چه کنند؟‬ ‫‹ ‹صنعت در اولویت نیست‬ ‫حبی��ب اهلل نیکزادی پناه‪ ،‬نماینده بم در مجلس دهم‬ ‫معتقد اس��ت که بخش صنعتی باید در محلی فعالیت‬ ‫کند که اب وجود داش��ته باش��د چرا که طرح انتقال‬ ‫اب پروژه ای هزینه بر اس��ت و تنه��ا در زمان اضطرار و‬ ‫برای تامین اب اش��امیدنی مردم انجام می ش��ود‪ .‬وی‬ ‫در توضیحات بیشتری به گسترش صنعت گفت‪ :‬البته‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اس�لامی تنها با انتقال اب‬ ‫دریای خزر به داخل فالت ایران برای مصارف ش��رب‬ ‫و انتقال اب خلیج فارس برای مصرف ش��رب و صنعتی‬ ‫موافقت کرده اند‪ .‬نیکزادی پناه بر این نکته تاکید کرد‬ ‫که قیمت تمام ش��ده اب در طرح انتقال باالتر می رود‬ ‫و از این رو تنها در اس��تان های بحرانی همچون کرمان‬ ‫ب��رای مص��ارف صنعتی صرف��ه اقتص��ادی دارد و در‬ ‫اس��تان های دیگر که هنوز ش��رایط اضطرار فرا نرسیده‬ ‫اس��ت انتقال اب برای بخش صنعت توجیه اقتصادی‬ ‫ندار د چرا که ایجاد زیرس��اخت ها‪ ،‬اب ش��یرین کن ها و‬ ‫در نظر گرفتن بعد مس��افت در این طرح مورد مالحظه‬ ‫ت مگر برای صنایعی اب انتق��ال یابد که پردرامد‬ ‫اس�� ‬ ‫باشند‪ .‬سخنان این نماینده مجلس در حالی است که‬ ‫کمبود و چالش ابی در شهرک های صنعتی نیز وجود‬ ‫دارد‪ .‬ش��هرک هایی دور از ش��هرها که اگر اب به انها‬ ‫نرس��د با اختالل در تولید مواجه می ش��وند‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬اصفهان یکی از اس��تان هایی اس��ت که برخی‬ ‫شهرک های صنعتی ان با بحران کم ابی مواجه هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه زیاد انتقال اب برای صنایع‬ ‫محمدجواد بگی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان اصفه��ان در این زمینه به گس��ترش‬ ‫صنعت گفت‪ :‬ش��هرک صنعتی امیرکبیر و رنگ سازان‬ ‫بیش از همه با بحران بی ابی مواجه هستند‪ .‬با این حال‬ ‫انتقال اب در ش��هرک های صنعتی هزینه های تولید را‬ ‫حمایت از تولید داخلی ‪،‬مهره اصلی اقتصاد مقاومتی‬ ‫معاون صنایع کوچک ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫مازن��دران در بازدی��د از واح��د تولیدی رهاس��ان در‬ ‫ش��هرک صنعتی نکا گفت‪ :‬حمای��ت از تولید داخلی‪،‬‬ ‫راهکار اساس��ی در عملیاتی ک��ردن اقتصاد مقاومتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی مازندران‪ ،‬کامران علی پور‬ ‫در این بازدی��د که با حضور فرماندار نکا انجام ش��د‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با حمای��ت از تولید و س��رمایه ایرانی می توان‬ ‫زمینه افزایش کیفی محصوالت‪ ،‬اش��تغالزایی و رونق‬ ‫کسب وکار و بازار را فراهم کرد‪ .‬معاون صنایع کوچک‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی مازندران تصریح کرد‪:‬‬ ‫واحده��ای تولیدی متقاض��ی دریافت تس��هیالت با‬ ‫ثبت نام در سامانه بهین یاب می توانند از این تسهیالت‬ ‫بهره مند شوند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬تاکنون ‪ ۱۱۷‬واحد تولیدی مس��تقر‬ ‫در شهرک ها و نواحی صنعتی استان از تسهیالت رفع‬ ‫موانع تولید بهره مند شده اند‪ .‬علی پور افزود‪ :‬همه باید‬ ‫برای رفع موانع تولید تالش کنیم و توجه و حمایت از‬ ‫تولید داخلی را یکی از راهکارهای اساسی در عملیاتی‬ ‫کردن اقتصاد مقاومتی بدانیم‪ .‬فرماندار نکا نیز در این‬ ‫بازدی د با اشاره به ضرورت توجه ویژه به رفع مشکالت‬ ‫واحده��ای تولید و صنعت��ی افزود‪ :‬رون��ق واحدهای‬ ‫تولی��دی‪ ،‬رونق اش��تغالزایی و افزای��ش تولید ملی را‬ ‫درپی خواهد داش��ت و این موضوع از پایه های اصلی‬ ‫اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور به شمار می رود‪.‬‬ ‫باال می برد‪ .‬به این معنی که هزینه تمام شده پروژه های‬ ‫صنعت��ی باال می رود و در نتیجه ق��درت رقابت پذیری‬ ‫واحدهای تولیدی کمتر می شو د به عالوه اینکه قیمت‬ ‫زمین در ش��هرک های صنعتی نیز باالتر می رود‪ .‬بگی‬ ‫درب��اره تامی��ن فعلی اب در ش��هرک های صنعتی نیز‬ ‫گفت‪ :‬منابع اب زیرزمینی روز به رو ز فقیرتر می ش��ود و‬ ‫از این رو باید از پس��اب تصفیه خانه های مجاور شهرها‬ ‫برای تامین اب اس��تفاده کرد‪ .‬واقعیت تلخی هم است‬ ‫که اگر چرخه اب تامین نش��ود‪ ،‬سرمایه گذاری شکل‬ ‫نمی گیرد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان اصفهان درب��اره تبیین دورنم��ای انتقال اب‬ ‫به ش��هرک های صنعت��ی در صورت نی��از و تغییرات‬ ‫پیش رو گف��ت‪ :‬چندان تغیی��ری در ظاهر یا طراحی‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایجاد نمی ش��و د به جز اینکه در‬ ‫تامین زیرس��اخت ها و قیمت اب تغییراتی رخ می دهد‬ ‫ب��ه ای��ن معنی که قیم��ت اب افزایش پی��دا می کند‪.‬‬ ‫ای��ن موض��وع در هزینه های واحده��ای صنعتی تاثیر‬ ‫می گذارد و ممکن اس��ت بازدهی تولید انها را پایین تر‬ ‫اورد‪ .‬سخنان بگی در حالی است که مدام از کمبود اب‬ ‫و ضرورت های تولید و تامین اب سخن گفته می شود‪.‬‬ ‫اما صحبت از طرح انتقال اب که می ش��ود ابتدا بر سر‬ ‫هزینه های زیرس��اختی ان مسئله است و دوم افزایش‬ ‫قیم��ت اب؛ این نکته البته برای مردم بیش��تر چالش‬ ‫است تا واحدهای صنعتی که در صورت نیاز شامل این‬ ‫طرح ش��وند‪ .‬اما واحدهای صنعتی نیز اگر در این طرح‬ ‫ق��رار گیرند به طور قطع هزینه اب مصرفی بیش��تری‬ ‫بای��د بپردازن��د‪ .‬در کن��ار ان باید به ای��ن عامل توجه‬ ‫کنیم که انتقال اب و جان دادن به خش��کی زمین در‬ ‫استان های واقع در فالت مرکزی ایران می تواند صنایع‬ ‫را رونق دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹دعواهای محلی بر سر اب‬ ‫نکته دیگر اینکه اعتقاد اصلی در این طرح این است‬ ‫که ابی که حاصل از پروژه انتقال و شیرین سازی است‬ ‫باید به مصرف ش��رب برس��د‪ .‬به عنوان نمونه نماینده‬ ‫خرمش��هر و مینوشهر در مجلس شورای اسالمی گفته‬ ‫است که بر اساس قانون انتقال اب به دیگر شهرها برای‬ ‫شرب فقط مجاز اس��ت و ما هیچ گونه اجازه ای مبنی بر‬ ‫انتق��ال اب کارون به اصفهان برای مصرف های صنعتی‬ ‫را نخواهی��م داد‪ .‬ب��ه عبارت��ی‪ ،‬دیدگاه ه��ای قومیتی‬ ‫و محل��ی نی��ز در بحث انتقال اب وج��ود دارد‪ .‬این در‬ ‫حالی است که نیکزادی پناه‪ ،‬نماینده بم معتقد است که‬ ‫حکمرانی اب در دست دولت است و نباید دیدگاه های‬ ‫قومی یا منطقه ای بر ان حاکم شو د تا جایی که شهری‬ ‫در بی ابی بسوزد و شهری دیگر برخوردار باشد‪ .‬با این‬ ‫ح��ال در تامین اب برای صنایع به ویژه ش��هرک های‬ ‫صنعتی موض��وع مدیریت مص��رف و جایگزینی منابع‬ ‫دیگر در کنار بس��ترهای تامی��ن اب فعلی مهم به نظر‬ ‫می رس��د‪ .‬اگر شرایطی ایجاد ش��ود که صنایع کم اب بر‬ ‫بیشتر در اولویت ایجاد قرار بگیرند بهتر است‪ .‬همچنین‬ ‫استفاده از پس��اب فاضالب و تصفیه ان برای تزریق به‬ ‫بخش مصرفی صنایع یکی دیگر از روش های تامین اب‬ ‫در بخش صنعت است‪.‬‬ ‫‹ ‹مصرف اب‬ ‫نکته دیگر اینکه صنایع کوچک و متوس��ط کمتر از‬ ‫‪ ۵۰‬مترمکعب در روز اب مصرف می کنند‪ .‬هرچند این‬ ‫رقم در نگاه نخس��ت نس��بت به صنایع بزرگ اندک به‬ ‫نظر می رس��د اما با درنظر داشتن حدود ‪ ۸۷‬هزار واحد‬ ‫صنعتی کوچک و متوس��ط در کشور‪ ،‬حجم بسیاری از‬ ‫اب الزم است‪ .‬البته سهم اب بخش صنعت که در حدود‬ ‫‪ ۱/۷‬درصد کل اب مصرفی اس��ت تا سال ‪ ۱۴۰۴‬به ‪۵‬‬ ‫درصد افزایش می یابد‪ ،‬در حالی که اکنون بیشترین اب‬ ‫مصرفی در بخش کش��اورزی گزارش شده‪ ،‬کارشناسان‬ ‫معتقدند اختص��اص این میزان اب به صنعت و نظارت‬ ‫بر مص��رف اب در بخش کش��اورزی از طریق مکانیزه‬ ‫کردن ان‪ ،‬می تواند ‪ ۱۰‬برابر فرصت ش��غلی ایجاد کند‪.‬‬ ‫در این میان «صنایع مواد غذایی و اشامیدنی»‪« ،‬تولید‬ ‫کاغ��ذ و محص��والت کاغ��ذی»‪« ،‬صنای��ع تولید زغال‬ ‫کک‪-‬پاالیش��گاه های نفت و س��وخت های هسته ای»‪،‬‬ ‫«صنایع تولید مواد و محصوالت ش��یمیایی» و «تولید‬ ‫فل��زات اساس��ی» پرمص��رف در مصرف اب ش��ناخته‬ ‫ش��ده اند‪ .‬بیش��ترین میزان مصرف مرب��وط به صنایع‬ ‫تولید مواد و محصوالت ش��یمیایی است که ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫از اب مصرف��ی بخ��ش صنع��ت را به خ��ود اختصاص‬ ‫می دهد‪ .‬گ��روه صنایع مواد غذایی و اش��امیدنی رتبه‬ ‫دوم مصرف اب صنعت را ب��ه خود اختصاص می دهد‪.‬‬ ‫تولید فلزات اساس��ی س��ومین صنعت اب بر کش��ور به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫از ای��ن رو باید با نگاه امایش��ی و مدیریت مصرف به‬ ‫نحوی زمینه س��ازی ش��ود که بتوان بر بح��ران بی ابی‬ ‫فائق امد تا کار به اضطرار نکش��د و پروژه های سنگینی‬ ‫همچون انتقال اب نیز نیاز نباشد‪.‬‬ ‫اختصاص‪ ۴۰‬میلیارد ریال برای حمایت از واحدهای صنعتی‬ ‫معاون صنایع کوچک ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان زنج��ان از اختص��اص ‪ ۴۰‬میلیارد ری��ال برای‬ ‫حمای��ت از واحده��ای صنعتی کوچک اس��تان زنجان‬ ‫در س��ال گذشته خبر داد‪ .‬به گزارش گسترش صنعت‬ ‫به نقل از روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان زنجان‪ ،‬ایرج احمدی با اشاره به ارزیابی فعالیت‬ ‫شرکت های دانش بنیان استان گفت‪ :‬حمایت از فعالیت‬ ‫این قبیل ش��رکت های نوپا در اس��تان ج��زو اولویت ها‬ ‫اس��ت و ضمن شناس��ایی ش��رکت های فعال و مستعد‬ ‫زمینه برای حمایت ها در برنامه کاری این شرکت است‪.‬‬ ‫معاون صنایع کوچک ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان زنجان ب��ا اعالم اینک��ه هم اکنون ‪۲۰‬ش��رکت‬ ‫مس��تعد دانش بنیان در رش��ته های مختلف در استان‬ ‫فعالیت دارند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬امس��ال از این تعداد‪ ۳ ،‬شرکت‬ ‫دانش بنی��ان مطابق با چارچوب ه��ای معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاس��ت جمهوری معرفی ش��دند‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به نحوه تش��خیص دانش بنیان بودن فعالیت این قبیل‬ ‫ش��رکت ها گفت‪ :‬فعالیت این شکل شرکت ها مطابق با‬ ‫فرایند ممیزی در استان دیگر ارزیابی می شود و همین‬ ‫امر موجب زمانبر شدن فرایند مشخص شدن ساز و کار‬ ‫دانش بنیان بودن شرکت ها است‪ .‬احمدی با اعالم اینکه‬ ‫هم اکنون شرکت های تدبیر شیمی حیان‪ ،‬صافی سازان‬ ‫فیلتر حباب و تریتا داروی هزاره سوم جزو شرکت های‬ ‫دانش بنیان اس��تان شناخته ش��ده اند‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون‬ ‫شرکت سیم و کابل نور زنجان نیز با طی فرایند ممیزی‬ ‫در استانه تبدیل به شرکت دانش بنیان است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان خراس��ان‬ ‫رض��وی از برگ��زاری مناقص��ه و تعیین ش��رکت مج��ری پروژه‬ ‫حف��اری و ازمای��ش پمپ��اژ اب چاه های ش��هرک های صنعتی‬ ‫کاش��مر و س��بزوار ‪ ۲‬خبر داد‪ .‬به گزارش گس��ترش صنعت به‬ ‫نق��ل از روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی خراس��ان‬ ‫رضوی‪ ،‬مس��عود مهدی زاده مقدم گفت‪ :‬پروژه های زیرساختی و‬ ‫اب رسانی در شهرک های صنعتی استان از اولویت اجرایی باالیی‬ ‫برخوردار اس��ت و این پروژه ها با توجه به برنامه ریزی های انجام‬ ‫ش��ده تامین‪ ،‬انتقال و تکمیل می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬این پروژه با‬ ‫هزینه ای ح��دود ‪ ۲‬میلیارد و ‪500‬میلیون ریال و در مدت ‪۳‬ماه‬ ‫به انجام خواهد رس��ید‪ .‬رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان خراسان رضوی اظهار کرد‪ :‬سیستم‬ ‫یکپارچه مدیریت کیفیت در طراحی و نظارت‪ ،‬اجرا و تامین اب‬ ‫همگام با اخرین فناوری و اس��تانداردهای جهانی در شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی انجام می ش��ود‪ .‬وی با تاکید بر کیفیت و کمیت‬ ‫در اجرای پروژه های فنی و س��رعت در انجام کارها گفت‪ :‬ایجاد‬ ‫زیرس��اخت ها و فراهم کردن امنیت حضور سرمایه گذاران برای‬ ‫اح��داث و راه اندازی واحدهای صنعتی و تولیدی در ش��هرک ها‬ ‫و نواح��ی صنعتی اس��تان‪ ،‬یک��ی از دغدغه های اصلی ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان است‪.‬‬ ‫رشد ‪ 3‬برابری واگذاری‬ ‫زمین صنعتی در قزوین‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین گفت‪ :‬از ابتدای‬ ‫س��ال جاری تاکن��ون ‪ ۴۱‬هکتار زمین صنعتی در ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی اس��تان به متقاضی س��رمایه گذاری واگذار شده‬ ‫است‪ .‬به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان قزوین‪ ،‬حمیدرضا خانپور در بیست‬ ‫و سومین جلس��ه کارگروه تسهیالت رونق تولیدی استان گفت‪:‬‬ ‫از ابتدای س��ال جاری تاکنون به ‪ ۳۵‬متقاضی س��رمایه گذاری‪،‬‬ ‫زمین در ش��هرک ها و نواحی صنعتی واگذار شده که در مقایسه‬ ‫با سال گذشته ‪ ۳۰۶‬درصد رشد داشته و این نشان از اغاز رونق‬ ‫اقتصادی در پس��ابرجام در اس��تان است‪ .‬وی در راستای جذب‬ ‫س��رمایه گذار و ایجاد رون��ق اقتصادی و اش��تغال پایدار جوانان‬ ‫جویای کار نیز از فراهم ش��دن زمینه واگذاری ‪ ۲۰‬هکتار زمین‬ ‫صنعتی دیگر در ش��هرک ها و نواحی صنعتی خرمدشت‪ ،‬اوج و‬ ‫کاس��پین تا پایان امسال خبر داد‪ .‬خانپور یاداور شد‪ ۱۰ :‬واحد‬ ‫و ط��رح صنعتی راک��د و نیمه فعال با هماهنگی این ش��رکت و‬ ‫جذب س��رمایه گذاران جدید مجدد به چرخه تولید بازگشته اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان قزوین‪ ،‬بیشترین‬ ‫متقاضی سرمایه گذاری را مربوط به شهرک های صنعتی کاسپین‬ ‫ی��ک و ‪ ۲‬و خرمدش��ت عنوان کرد و گفت‪ :‬در ش��هرک صنعتی‬ ‫کاسپین یک و ‪ ۲‬شهرستان ابیک هر کدام ‪ ۸‬مورد سرمایه گذار‬ ‫داشته ایم و در شهرک ها و نواحی صنعتی خرمدشت‪ ،‬حکیمیه و‬ ‫دانسفهان به ترتیب ‪ ۵‬و ‪ ۴‬و ‪ ۳‬قرارداد با متقاضیان منعقد شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی عمده ترین محصوالت تولیدی این واحدها را گرانول‬ ‫و ان��واع ش��یلنگ‪ ،‬روغن مایع کنجدی‪ ،‬کارت��ن‪ ،‬قطعات و پمپ‬ ‫خودرو‪ ،‬انواع لوازم و قطعات پالس��تیکی‪ ،‬ورق روی‪ ،‬بسته بندی‬ ‫حبوبات‪ ،‬میلگرد‪ ،‬انواع شوینده و سرسیلندرهای خودرو نام برد‪.‬‬ ‫ایجاد هسته شبکه فراگیر‬ ‫«اچ اس ای ای» در پرند‬ ‫نخس��تین جلسه اموزش و اجرای ش��بکه فراگیر اچ اس ای ای‬ ‫در میان اس��تقبال عالقه مندان به مباحث این حوزه در شهرک‬ ‫صنعتی پرند برگزار ش��د‪ .‬به گزارش گس��ترش صنعت به نقل‬ ‫از روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی ته��ران‪ ،‬در این‬ ‫دوره اموزش��ی که با حمایت معاونت صنایع کوچک و مدیریت‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬ایمنی‪ ،‬محیط زیس��ت و انرژی ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی تهران در شهرک صنعتی پرند برگزار شد‪ ،‬مفاهیم اصلی‬ ‫در بح��ث اچ اس ای ای و همچنین الزامات قانونی این موضوع‪ ،‬با‬ ‫اشاره به واقعیت های موجود در شهرک صنعتی پرند‪ ،‬بر ضرورت‬ ‫شکل گیری این هسته مورد بحث قرار گرفت‪ .‬همچنین برنامه ها‬ ‫و اهداف شرکت برای اجرای شبکه اچ اس ای ای و هچنین تجربه‬ ‫ایجاد دو هس��ته اچ اس ای ای در شهرک های صنعتی فیروزکوه و‬ ‫دماوند مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 6‬دی ‪ 26 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 26‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 14‬پیاپی ‪1987‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تجربه های کارافرینی‬ ‫بو کار رویایی‬ ‫یک کس ‬ ‫ما که برای اولین بار قصد داش��تیم محص��ول «ب» را تولید‬ ‫کنیم‪ ،‬ش��روع کردیم به ازمون و خطا‪ .‬متاسفانه یکی در میان‬ ‫محصوالت خراب می ش��د‪ .‬شریکم هم دانش��گاه می رفت‪ ،‬هم‬ ‫درس می داد؛ بنابراین حین تولید نمی توانس��ت باالی سر کار‬ ‫بایستد به همین دلیل یک سری از تولیدات به ضایعات تبدیل‬ ‫می ش��د‪ .‬بعد از مدتی که محص��ول «ب» را تولید می کردیم‪،‬‬ ‫سفارش یک محصول متفاوت دیگر (محصول «ج») را گرفتیم‪.‬‬ ‫یک سری قالب جدید خریدیم و شروع به تولید محصول «ج»‬ ‫کردی��م‪ .‬از انجا که می گفتیم (ادعا می کردی��م) همه رنگی را‬ ‫می توانی��م تولید کنیم‪ ،‬مش��تریان از ما نمونه می خواس��تند و‬ ‫متاس��فانه ما هیچ وقت نمونه خوبی نداش��تیم که به انها نشان‬ ‫دهی��م‪ .‬بعد از کلی جلس��ه قرار ش��د خط تولی��د نمونه جدا و‬ ‫یک س��ری نمونه تولید ش��ود اما وقتی می خواستیم نمونه های‬ ‫تولیدش��ده را دپ��و کنی��م‪ ،‬ب��ه ط��ور معمول جای مناس��بی‬ ‫نمی گذاشتیم بنابراین هیچ وقت نمونه خوب و مرتبی نداشتیم‪.‬‬ ‫به دلیل اینکه محصول ما جدید بود‪ ،‬مشتریان خوبی داشتیم‪.‬‬ ‫تولیدکنن��ده اول و اخر ما بودیم و مش��تری مجب��ور بود از ما‬ ‫خرید کند؛ اما متاسفانه مشتریان وصف خوبی از ما نمی کردند‪.‬‬ ‫برخی پروژه های خوب را متاسفانه به دالیل ناشیانه از دست‬ ‫دادیم یا در برخی از انها ضرر زیادی کردیم‪ .‬برای مثال‪:‬‬ ‫* پروژه س��الن اجالس سران را به این دلیل از دست دادیم‬ ‫که نتوانستیم نمونه خوبی تولید و عرضه کنیم‪.‬‬ ‫* پروژه ش��هرداری منطق��ه الف را به دلی��ل کیفیت پایین‬ ‫محصول تولیدشده از دست دادیم‪.‬‬ ‫* قرارداد ش��هرداری منطقه ب را به دلیل تاخیر و برگشت‬ ‫خوردن بار و درنهایت شکایت‪ ،‬از دست دادیم‪.‬‬ ‫* قرارداد اس��تاد ش��ریکم را به دلیل طوالنی شدن پروژه و‬ ‫قیمت گذاری پایین‪ ،‬درنهایت با ضرر تمام کردیم‪.‬‬ ‫* پروژه ش��هرداری منطقه ج ب��ه دلیل ظرفیت تولید پایین‬ ‫کارگاه مان و ندادن بار به موقع به ش��هرداری متضرر ش��دیم و‬ ‫ان را از دست دادیم‪.‬‬ ‫* پروژه یکی از ش��هرداری ها را به دلی��ل اتش گرفتن اتاق‬ ‫بخار و زمان بندی نادرست‪ ،‬به شکل تحویل محصول کم کیفیت‬ ‫انجام دادیم‪.‬‬ ‫ب��ا وجود همه این اتفاق��ات و بدقولی های ما و تصویر ذهنی‬ ‫نامناسبی که داشتیم‪ ،‬به دلیل قرارداد های خوبی که می بستیم‪،‬‬ ‫به نوعی ش��رکت موفقی محسوب می شدیم‪ .‬ما یک محصول‬ ‫داش��تیم که فقط ش��رکت ما تولید می ک��رد‪ .‬از لحاظ ظاهر و‬ ‫اندازه‪ ،‬محصول بس��یار مناس��ب و پرفروش��ی بود‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫بع��د از مدتی ک��ه روی این ن��وع محص��ول کار و برنامه ریزی‬ ‫ک��رده بودیم‪ ،‬ش��ریکم گفت م��ا دیگر این محص��ول را تولید‬ ‫نمی کنیم! کارگر ها خس��ته می ش��وند و کار برای شان سنگین‬ ‫اس��ت و نمی توانند این محصول را تولید کنند‪ .‬من گفتم مگر‬ ‫می ش��ود یک محصول خوب را به این دلیل کنار بگذاریم؟ مگر‬ ‫بقیه که در این کار هس��تند‪ ،‬چطور تولید می کنند؟ ایش��ان در‬ ‫ج��واب گفتند به هر حال ما دیگر تولید نمی کنیم و ش��روع به ‬ ‫تولید محصول جدید دیگری کردیم که براس��اس براورد ما اگر‬ ‫‪10‬درصد از سهم فروش را در بازار می گرفتیم‪ ،‬در مدت ‪ 2‬سال‬ ‫دیگر نیازی به کار کردن تا اخر عمر نداش��تیم‪ .‬غافل از اینکه‬ ‫چقدر سخت می توانست باشد‪ ،‬وقتی می خواستیم مشتریان مان‬ ‫را مجاب کنیم که محص��ول جدید را بخرند‪ .‬در همین حین‪،‬‬ ‫قرار ش��د در شرکت براورد س��رمایه انجام دهیم و مقداری از‬ ‫س��هام را که ش��هرک علمی و تحقیقاتی ان را طبق فرمول و‬ ‫کارشناسی‪ ،‬یک میلیارد و ‪ 700‬میلیون تومان براورد کرده بود‬ ‫به سرمایه گذاران مشتاق سرمایه گذاری در این حوزه بفروشیم؛‬ ‫که ‪ 2‬نفر س��رمایه گذار نهایی ش��دند‪ .‬یکی از س��رمایه گذاران‬ ‫پزشک و از طرفی فامیل شریکم بودند‪ .‬ایشان ‪ 20‬درصد سهام‬ ‫ش��رکت را به قیم��ت ‪ 400‬میلیون توم��ان می خریدند و البته‬ ‫کاری نداشتند که ما چه برنامه ای داریم و چه می کنیم‪ .‬ایشان‬ ‫قصد داش��تند بعد از یک سال سود پول شان را دریافت کنند و‬ ‫اگر سودی نداشتند باید به جای ‪ 400‬میلیون‪ 500 ،‬میلیون به‬ ‫ایشان پرداخت کنیم! گزینه دیگرمان‪ 3 ،‬سرمایه گذار بودند که‬ ‫خودشان دو کارخانه تولیدی کاشی و سرامیک داشتند و کلی‬ ‫نمایندگی در س��طح کش��ور و کلی تجربه‪ .‬این ‪ 3‬سرمایه گذار‪،‬‬ ‫‪70‬درصد س��هام شرکت را از ما می خواس��تند و در عین حال‬ ‫تعه��د داده بودند ک��ه در تولید و فروش در کنار ما باش��ند و‬ ‫تجربیات ش��ان را به ما منتقل کنن��د‪ .‬ما گزینه یک را انتخاب‬ ‫کردیم؛ چون ش��ریکم معتقد بود اگر س��ودی ه��م می کنیم‪،‬‬ ‫بهتر اس��ت این س��ود را یک خودی ب��ردارد‪ .‬در ضمن به این‬ ‫فرد اطمینان داش��تیم و مطمئن بودیم که ایده مان را به کسی‬ ‫نخواه��د فروخت‪ ،‬در حالی که در گزینه دوم س��رمایه گذاری‪،‬‬ ‫انها به راحتی می توانستند ایده ما را کپی و در صورت لزوم ما‬ ‫را حذف کنند‪ .‬باالخره تصمیم بر ان ش��د که ‪20‬درصد سهام‬ ‫ش��رکت را به قیمت ‪ 400‬میلیون تومان بفروش��یم و به جای‬ ‫سرمایه گذار و مجری‪ ،‬از مدیران توانمند اجرایی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫پول به طور نقد به حس��اب شریکم واریز شد و ما هم نشستیم‬ ‫و برنامه ریزی کردیم برای کار و به دنبال مش��اور‪ ،‬حسابدار و‪...‬‬ ‫بودیم‪ .‬از ابتدای تاس��یس شرکت‪ ،‬سیستم حسابداری ما دست‬ ‫شریکم که همان مدیرعامل باش��د‪ ،‬بود‪ .‬همه مبالغ به حساب‬ ‫ایش��ان واریز می شد‪ ،‬ایش��ان چک می داد و خرید می کرد و در‬ ‫ل همه کار های مالی را انجام می داد‪ .‬وقتی یک حس��ابدار‬ ‫عم�� ‬ ‫اوردیم‪ ،‬معتقد بود که سیس��تم مالی باید از طریق حسابداری‬ ‫کنترل شود‪ ،‬اما شریکم قبول نمی کرد؛ چون چک دو امضا بود‬ ‫و می گفت این رویه س��خت اس��ت و بهانه های دیگر‪ .‬به همین‬ ‫دلیل هم حدود یک سالی طول کشید که ایشان قبول کنند تا‬ ‫امور مالی از طریق سیس��تم حس��ابداری انجام شود‪ .‬البته این‬ ‫تغییر رویه گاهی با اوقات تلخی و دعوا روبه رو بود‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬نبایدهای کسب و کارهای کوچک و کارافرینانه‬ ‫نویسندگان‪ :‬ندا موسوی و سیدسعید میرواحدی‬ ‫غالمرضا سلیمانی‬ ‫بیژن کردستانی‬ ‫امیر طیبی نژاد‬ ‫امروز اغاز می شود‬ ‫معامله سهام صنایع کوچک در بورس کاال و فرابورس‬ ‫زین�ب عبدی‪-‬صنایع کوچک‪ :‬ورود صنایع کوچک و متوس�ط به بازار س�رمایه در حالی از‬ ‫امروز اغاز می شود که عرضه سهام این بنگاه های اقتصادی با تفاهمنامه ای سه جانبه تسهیل‬ ‫ت به طوری که رفع دغدغه تامین وثیقه و منابع مال�ی واحدهای صنعتی کوچک و‬ ‫ش�ده اس� ‬ ‫متوس�ط مورد توافق بورس کاال‪ ،‬صندوق ضمانت س�رمایه گذاری صنایع کوچک و س�ازمان‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران قرار گرفت‪.‬‬ ‫الزامات قانونی و پیچیدگی عضویت در فرابورس‬ ‫و ابهام واحدهای صنعتی از فرایند اداری و قانونی‬ ‫از مهم ترین موانع در معامله سهام صنایع کوچک‬ ‫در بورس است‪ .‬کارشناس��ان معتقدند بکارگیری‬ ‫مشاوران توانمند و اطالع رسانی به صنایع کوچک‬ ‫راهکاری است که می تواند حضور صنایع کوچک‬ ‫در ب��ورس را همراهی کند ت��ا از طریق اموزش و‬ ‫تشریح مزایا و تبیین فرایند قانونی مربوط ‪ ،‬تامین‬ ‫مالی و جذب س��رمایه های مردم��ی برای صنایع‬ ‫کوچک در بورس فراهم شود‪.‬‬ ‫به گفته علی یزدانی‪ ،‬مدیر عامل سازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ای��ران‪ ،‬واحدهای‬ ‫تولی��دی می توانند ب��رای کمک به رون��ق تولید‬ ‫و طب��ق تفاهمنامه‪ ،‬س��هام خ��ود را در بورس یا‬ ‫فراب��ورس عرض��ه کنند‪ .‬حض��ور ای��ن بنگاه های‬ ‫اقتصادی کوچک و متوسط در بازار سرمایه کشور‬ ‫از امروز اغاز می ش��ود‪ .‬این حضور بنگاه ها در بازار‬ ‫س��رمایه می تواند زمینه را برای فروش محصوالت‬ ‫و رونق بخشی به تولید در این بنگاه ها فراهم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹منبعی مطمئن و ارزان‬ ‫فراب��ورس و ب��ورس کاال پذی��رای معامل��ه‬ ‫س��هام صنایع کوچک و متوس��ط هس��تند‪ .‬بیژن‬ ‫کردستانی‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫کرمانشاه‪ ،‬فرابورس را منبعی مطمئن برای تامین‬ ‫منابع مالی و سرمایه گذاری صنایع کوچک دانسته‬ ‫و اظه��ار کرد‪ :‬عضویت در فراب��ورس برای فروش‬ ‫س��هام و تامین سرمایه س��بب خواهد شد منبعی‬ ‫مطمئن و ارزان قیمت در اختیار واحدهای صنعتی‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫نمون��ه دیگ��ر از حض��ور صنای��ع کوچ��ک در‬ ‫ب��ورس‪ ،‬معامل��ه تولیدات و مواد اولی��ه مورد نیاز‬ ‫اس��ت ب��ه طوری ک��ه امیرطیبی ن��ژاد‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی قم گفت‪ :‬براساس‬ ‫پیگیری ه��ای س��ازمان صنای��ع کوچ��ک‪ ،‬از این‬ ‫پ��س پذی��رش‪ ،‬عرض��ه و معام�لات محصوالت‬ ‫صنای��ع کوچک و متوس��ط در ش��رکت فرابورس‬ ‫کاالی کشور فراهم ش��د‪ .‬براساس این تفاهمنامه‬ ‫استفاده از ابزارهای مالی و مدیریت ریسک صنایع‬ ‫کوچک و متوسط‪ ،‬همچنین بهره گیری از ظرفیت‬ ‫انبارهای مستقر در شهرک های صنعتی از طریق‬ ‫بورس کاال فراهم شد‪.‬‬ ‫‹ ‹فعالیت کارگزاران در شهرک صنعتی‬ ‫طیبی ن��ژاد تصریح کرد‪ :‬در این طرح متناس��ب‬ ‫ب��ا نیاز واحدهای تولیدی و ش��هرک های صنعتی‬ ‫زمینه راه اندازی شعب تاالر یا کارگزاری در سطح‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی نیز فراهم شده است‬ ‫تا این مراکز در کنار عرضه و معامالت محصوالت‬ ‫واحده��ا‪ ،‬ام��کان خری��د م��واد اولیه م��ورد نیاز‬ ‫واحدهای صنعتی با تناژ خرد را هم فراهم کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی قم با‬ ‫تاکید بر اینکه کارگزاران می توانند در ش��هرک ها‬ ‫و نواح��ی صنعت��ی ب��رای تبلیغ��ات و بازاریاب��ی‬ ‫اقدام کنند‪ ،‬افزود‪ :‬ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫در راس��تای اقدامات حمایتی خ��ود صنعتگران‪،‬‬ ‫واحده��ای قابل بهره گی��ری از این ظرفیت را چه‬ ‫در تامی��ن مواد اولیه و چ��ه در محصوالت تولید‬ ‫شده شناس��ایی و به ش��رکت بورس کاال معرفی‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫طیبی ن��ژاد اف��زود‪ :‬به منظور تضمی��ن تعهدات‬ ‫صنای��ع کوچ��ک مش��ارکت کننده در این طرح‪،‬‬ ‫همچنی��ن ت��داوم برنامه های حمایت��ی دولت از‬ ‫ای��ن صنایع‪ ،‬صندوق ضمانت صنایع کوچک انواع‬ ‫ضمانتنامه ه��ای م��ورد نیاز ب��ورس کاال را صادر‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹موجودی انبار برای ضمانت‬ ‫پی��ش از این ب��ا اصالح سیس��تم قیمت گذاری‬ ‫برپای��ه عرض��ه و تقاضا‪ ،‬ش��رایطی فراهم ش��د تا‬ ‫واحدهای صنعتی بزرگ بتوانند به ش��کل موثری‬ ‫م��واد اولیه صنای��ع پایین دس��تی را فراهم کنند‪.‬‬ ‫اما بس��یاری از خریداران در ب��ورس کاال‪ ،‬صنایع‬ ‫کوچک هستند و برای تامین مواد اولیه به بورس‬ ‫کاال مراجعه می کنند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو در راس��تای توانمندس��ازی صنای��ع‬ ‫برای پایداری در چرخه تولید الزم اس��ت در این‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط‪ ،‬امکان��ی فراه��م ش��ده ت��ا‬ ‫بازارها ورود کنند و خود را با س��ازوکار مورد نیاز‬ ‫ش��رکت های دارای موجودی انبار درگیر سیستم‬ ‫بازار س��رمایه تطبیق دهند‪ .‬ایجاد تحرک و رونق‬ ‫بانکی برای تامین مالی نباشند و بتوانند از طریق‬ ‫در صنایع کوچک و متوس��ط از مزایای دیگر بازار‬ ‫ب��ورس کاال منابع مالی مورد نی��از خود را تامین‬ ‫س��رمایه اس��ت‪ .‬همچنین بهره گی��ری از ظرفیت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫انبارهای مس��تقر در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫به گفت��ه غالمرضا س��لیمانی‪ ،‬معاون س��ازمان‬ ‫از طریق بورس کاالی ایران در زمینه تامین مواد‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران‪ ،‬یکی‬ ‫اولیه از طری��ق بورس منجر به حذف واس��طه ها‬ ‫از این راه های تامین مالی استفاده از ظرفیت های‬ ‫و دالل ها می ش��ود و در کاهش قیمت تمام ش��ده‬ ‫بازار س��رمایه اس��ت‪ .‬ب��ه ضمانت گذاش��تن انبار‬ ‫تولید تاثیر بس��زایی خواهد داش��ت‪ .‬در حقیقت‬ ‫کاالهای صنایع کوچک و متوس��ط با هدف تامین‬ ‫حض��ور ای��ن بنگاه ها در ب��ازار بورس ب��ه فروش‬ ‫مالی ای��ن بخش از صنعت نی��ز از دیگر اقداماتی‬ ‫محصوالت صنایع کوچک و متوسط بدون واسطه‬ ‫است که از سوی بورس کاال انجام شده است‪.‬‬ ‫کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫سلیمانی به گسترش صنعت گفت‪ :‬بازار سلف و‬ ‫از طرف��ی تاکنون واحده��ای صنعتی کوچک و‬ ‫سلف موازی یکی از ظرفیت های مهم‬ ‫متوس��ط به دلیل ابهام در صورت های‬ ‫بورس کاال اس��ت که تاکنون صنایع‬ ‫مالی و س��رمایه ثبتی امکان ورود به‬ ‫تاکنون واحدهای‬ ‫کوچک و متوسط موفق به استفاده از‬ ‫بازارهای بورس��ی کش��ور را نداشتند‬ ‫صنعتی کوچک و‬ ‫ان نشده اند و امیدواریم این ظرفیت‬ ‫ام��ا با تفاهمنامه ای که بین س��ازمان‬ ‫برای تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط به دلیل ابهام صنای��ع کوچک و س��ازمان بورس و‬ ‫در صورت های مالی و‬ ‫متوسط فراهم شود‪.‬‬ ‫اوراق بهادار امضا شد‪ ،‬صنایع کوچک‬ ‫سرمایه ثبتی امکان‬ ‫معاون س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫می توانند با شفاف سازی سرمایه ثبتی‬ ‫ورود به بازارهای‬ ‫ش��هرک های صنعتی ای��ران تصریح‬ ‫و صورت های مالی به تاالرهای بورسی‬ ‫بورسی کشور را‬ ‫ک��رد‪ :‬در هم اندیش��ی با ب��ورس کاال نداشتند اما اکنون این راه یابند و س��هام خ��ود را در حجم‬ ‫تالش ش��ده تا از ظرفیت بورس کاال شرایط فراهم است ان��دک و در ح��دود ‪ ۲‬ت��ا ‪۵‬درصدی‬ ‫برای پذیرش کاالهای تولیدی صنایع تا یک شرکت دارای عرضه کنند‪ .‬اما اکنون این ش��رایط‬ ‫کوچک و متوس��ط اقدام شود و این ارزش مالی ‪ ۱۰۰‬هزار فراهم اس��ت تا صنایع کوچک با یک‬ ‫ظرفیت اکن��ون وجود دارد همچنین تومانی بتواند حداقل ش��رکت دارای ارزش مالی ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫ش��رایط برای تامین م��واد اولیه این ‪۲‬درصد سهام خود را تومانی بتوانند حداقل ‪۲‬درصد سهام‬ ‫به عرضه بگذارد‬ ‫صنایع فراهم شده است‪.‬‬ ‫خ��ود را ب��ه عرضه بگذارن��د و از این‬ ‫سلیمانی معتقد اس��ت که معرفی‬ ‫طریق تامین مالی کنند‪ .‬ارزیابی این‬ ‫تولیدکنندگان فعال در حوزه صنایع‬ ‫واحده��ای صنعت��ی کوچک مقیاس‬ ‫کوچک و متوس��ط و محص��والت تولیدی و مواد‬ ‫خارج از ممیزی س��ایر ش��رکت های بورس��ی و با‬ ‫اولی��ه م��ورد نیاز انها ب��ه بورس کاال ب��ه منظور‬ ‫دستورالعمل مش��خصی انجام می ش��ود بنابراین‬ ‫پذیرش و عرضه محصوالت و دریافت کد بورس��ی‬ ‫ب��رای فروش ‪۲‬درصد از س��هام واحدهای صنعتی‬ ‫برای خرید مواد اولیه‪ ،‬اس��تفاده از ابزارهای تامین‬ ‫کوچک مقیاس نیازی به گذراندن بروکراس��ی های‬ ‫مالی و ظرفیت انبارهای مس��تقر در شهرک های‬ ‫اداری و صرف هزینه های مالی بس��یار نیس��ت اما‬ ‫صنعتی برای تامین مالی صنایع کوچک و متوسط‬ ‫مدیران این شرکت ها باید به سرمایه گذاران خود‬ ‫کش��ور و صدور انواع ضمانتنامه مورد نیاز بورس‬ ‫گزارش��ی ش��فاف و کامل از فعالیت ها‪ ،‬دارایی ها‬ ‫کاال ب��ه منظور تضمین تعه��دات صنایع کوچک‬ ‫و طرح ه��ای توس��عه ای ارائه دهند‪ .‬حسابرس��ان‬ ‫در چارچوب مقررات و دس��تورالعمل های صندوق‬ ‫مورد اعتماد س��ازمان صنای��ع کوچک و فرابورس‬ ‫ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک و شرکت‬ ‫شناس��ایی ش��ده و کارگروه تش��کیل داده اند تا با‬ ‫بورس کاالی ایران از جمل��ه مفاد این تفاهمنامه‬ ‫دس��تورالعمل ویژه ای به بررسی امور مالی صنایع‬ ‫است‪.‬‬ ‫کوچک بپردازند و با انجام ممیزی این کارخانه ها‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬واحدهای صنعتی‬ ‫بتوانند در بورس پذیرش شوند‪.‬‬ ‫صنعت اذربایجان غربی اماده ورود ایده‪‎‬های جدید‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک‪‎‬های صنعتی اذربایجان غربی گفت‪ :‬صنعت‬ ‫اس��تان نیازمند ورود ایده‪‎‬ه��ا و طرح‪‎‬های جدید علمی به عرصه تولید‬ ‫و تجارت است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش صنع��ت به نق��ل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی اذربایجان غربی‪ ،‬احسان جوی در مراسم افتتاحیه‬ ‫مدرس��ه کسب و کار ارومیه با اشاره به لزوم استفاده از علم و فناوری‬ ‫در عرصه صنعتی اظهار کرد‪ :‬صنعت اس��تان نیازمن��د ورود ایده‪‎‬ها و‬ ‫طرح‪‎‬های جدید علمی به عرصه تولید و تجارت است‪.‬‬ ‫جوی به کمبود ایده های ن��و و کوتاهی در عرصه جذب نخبگان به‬ ‫فضای کسب و کار و صنعت اذربایجان غربی اشاره کرد و افزود‪ :‬امسال‬ ‫اقداماتی برای معرفی طرح‪‎‬ها و ایده‪‎‬های جدید به حوزه صنعت استان‬ ‫انجام شده و استقبال خوبی از این موضوع شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک‪‎‬های صنعتی اذربایجان غربی با اشاره به‬ ‫وج��ود خروجی‏ های مطلوب در عرصه معرفی ایده‏ های صنعتی گفت‪:‬‬ ‫واحدهای تولیدی در عرصه تحقیق و توس��عه همت جدی نداشته اند‪،‬‬ ‫ول��ی در این دولت با توج��ه به تدوین برنامه اقتص��اد مقاومتی برای‬ ‫مطرح کردن ایده‏ ها و طرح‏ های علمی جدید جایی باز شده است‪.‬‬ ‫ج��وی ب��ا تاکید بر این مس��ئله که تحقیق و توس��عه باید از داخل‬ ‫واحدهای تولیدی انجام ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬واحدهای تولیدی باید بخش��ی‬ ‫از تحقیق و توس��عه را به بخش‪‎‬های بیرونی واگذار کنند و عمده این‬ ‫فعالیت‏ ها به وسیله گروه ‏ های متخصص در داخل واحدها باید بررسی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره ش��رکت ش��هرک‪‎‬های صنعتی اذربایجان غربی‬ ‫وجود ش��هرک فناوری الکترونیک و صنایع غذایی ارومیه را نش��ان از‬ ‫پیوند علم و صنعت در این استان خواند و ادامه داد‪ :‬این شهرک جزئی‬ ‫از پازل عملی صنعت اذربایجان غربی است و باید با حمایت از طرح‪‎‬ها‬ ‫و ایده‪‎‬های علمی جدید این پازل را تکمیل کرد‪.‬‬ ‫جوی از حمایت ش��هرک فناوری الکترونیک و صنایع غذایی ارومیه‬ ‫از طرح‏ های نو و تجاری س��ازی این طرح‪‎‬ها خب��ر داد و گفت‪ :‬صنایع‬ ‫الکترونیک و غذایی در استان از ظرفیت بسیار خوبی برای کارافرینی‬ ‫برخوردار اس��ت و ورود ایده‪‎‬های علمی نو می‪‎‬تواند بر رونق این عرصه‬ ‫بیفزاید‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره ش��رکت ش��هرک‪‎‬های صنعتی اذربایجان غربی‬ ‫فراهم کردن زیرس��اخت‏ های الزم برای ایجاد شرکت های دانش‪‎‬بنیان‬ ‫را از اقدام��ات اساس��ی ب��رای تزریق عل��م به چرخه صنعت اس��تان‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬از مخترعان و صاحب��ان فکرهای نو و عملی حمایت‬ ‫می کنیم تا با توجه به توانمندی انان ش��رکت‪‎‬های دانش‪‎‬بنیان شکل‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫جوی از وجود دس��تورالعمل‪‎‬های تش��ویقی برای جذب ایده‪‎‬های نو‬ ‫خبرداد و اظهار کرد‪ :‬برای طرح ‏هایی که به مرحله تولید برسند زمینی‬ ‫با ‪ 10‬درصد حق انتفاع تحویل داده و باقی بها به صورت قس��ط بندی‬ ‫دریافت می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫صنعت و پژوهش‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ 6‬دی ‪ 26 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 14‬پیاپی ‪1987‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫انتخاب ‪ 2‬داور هشتمین‬ ‫جشنواره ملی بهره وری‬ ‫از «گسترش صنعت»‬ ‫رییس جمهوری اسالمی‬ ‫در مهر ‪ 1393‬در یکی‬ ‫از جلسات شورای‬ ‫عالی انقالب فرهنگی‬ ‫نسبت به بازار مشکوک‬ ‫مقاالت علمی هشدار‬ ‫داده و گفته بود‪ :‬شان‬ ‫علمی ایران باالتر از‬ ‫کپی برداری از متون‬ ‫علمی است‬ ‫چرا «نیچر» ‪ 58‬مقاله ایرانی را حذف کرد؟‬ ‫«حذف ‪ 58‬مقاله ایرانی‬ ‫طیبه جهانبازی‬ ‫به دلی��ل س��رقت علمی‪،‬‬ ‫صنعت‬ ‫تقلب و تبانی درباره مولف‬ ‫و در رون��د بررس��ی علمی‬ ‫از ‪ 7‬نش��ریه علمی» خبر دردناکی بود که به س��رعت‬ ‫در ص��در اخبار علمی و پژوهش��ی دنیا ق��رار گرفت و‬ ‫برخی نام رس��وایی بین المللی بر ان گذاش��تند‪ .‬البته‬ ‫این همه ماجرا نبود‪ ،‬چون چند روز بعد شایعه دیگری‬ ‫با ن��ام برخی از چهره های ش��اخص علمی که بعضی‬ ‫مسئولیت هایی نیز داشتند‪ ،‬منتشر شد و واکنش های‬ ‫زی��ادی را برانگیخت‪ .‬گفته می ش��ود این ‪ 58‬مقاله از‬ ‫س��وی ‪ 282‬پژوهشگر ایرانی نوش��ته شده و به دلیل‬ ‫جعل مدرک و مستندات علمی‪ ،‬دستکاری در مقاالت‬ ‫و‪ ...‬مردود اعالم ش��ده اند‪ .‬چیزی که ویراس��تار ارشد‬ ‫مجله نیچر در اخرین مقاله خود پرده از ان برداشت و‬ ‫گفت که این تقلب ها از طرف ‪iranian scientists‬‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ماجرا از کجا شروع شد؟‬ ‫ریچ��ارد اس��تون‪ ،‬روزنامه نگار علمی برجس��ته و‬ ‫س��ردبیر بخش بین المللی مجله س��اینس گزارشی‬ ‫درباره تقلب های علمی در ایران ‪ ،‬فروش پایان نامه های‬ ‫ارشد و دکترا در راسته خیابان انقالب‪ ،‬راه افتادن بازار‬ ‫فروش پروپوزال و‪ ...‬با عنوان «بازار مش��کوک مقاالت‬ ‫علمی به رش��د ایران در علم صدمه می زند» منتش��ر‬ ‫کرد‪ .‬اتفاقی که دکتر حسن روحانی‪ ،‬رییس جمهوری‬ ‫اس�لامی در مهر ‪ 1393‬در یکی از جلس��ات شورای‬ ‫عالی انقالب فرهنگی نسبت به ان هشدار داده و گفته‬ ‫بود‪ :‬ش��ان علمی ایران باالت��ر از کپی برداری از متون‬ ‫علمی اس��ت‪ .‬او در این جلسه دستور برخورد با خرید‬ ‫و فروش پایان نامه های دانش��گاهی را صادر کرده بود ‬ ‫اما به نظر نمی رس��د که از ان زمان تاکنون منع جدی‬ ‫در ای��ن زمینه ب��ه وجود امده باش��د و اتفاقا برعکس‬ ‫ش��رکت های تولیدکننده مقاالت تقلبی همچنان در‬ ‫حال افزایش است‪.‬‬ ‫هنوز زمان زیادی از انتش��ار این گزارش نگذش��ته‬ ‫بود که مجله نیچ��ر نیز از محکومیت ‪ 58‬مقاله ایرانی‬ ‫خب��رداد و اعالم ک��رد؛ ‪ 49‬مقاله دیگ��ر همچنان در‬ ‫دس��ت بررسی اس��ت‪ .‬تمامی مقاالتی که از سوی دو‬ ‫ناش��ر گرفته ش��ده به عنوان متخلف معرفی شده اند‬ ‫ش��واهدی از دس��تکاری علمی در نویسندگان خود‬ ‫داش��ته اند‪ ،‬ب��ه طوری ک��ه در مراحل نش��ر مقاالت‬ ‫نویس��ندگانی به انها اضافه شده اند که با هدف تقلب‬ ‫و دس��تکاری در انتشار انجام ش��ده است‪ .‬همچنین‬ ‫در برخ��ی دیگ��ر از ای��ن مقاالت ش��واهدی جدی از‬ ‫س��رقت علمی یا ‪ Plagiarism‬به چشم می خورد‪.‬‬ ‫در مقاالت��ی که به ‪ bmc‬ارائه ش��ده در تمامی موارد‬ ‫دستکاری در تالیف اولیه به وضوح به چشم می خورد‬ ‫که در ‪57‬درصد انها بازنویس��ی محض و در ‪ 93‬درصد‬ ‫انها نیز سرقت علمی به چشم می خورد‪.‬‬ ‫پیامد هایی اس��ت که به گفته هاشمی در انتظار افراد‬ ‫متخلف خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت را گردن «نیچر» نیندازیم‬ ‫هاشمی در حالی تقلب های انجام شده را تایید کرد‬ ‫‹ ‹برخ�ورد قاط�ع وزیر بهداش�ت و قول ‬ ‫که ش��اهین اخوندزاده‪ ،‬قائم مقام معاونت تحقیقات و‬ ‫ت در همین زمینه به مهر گفت‪:‬‬ ‫فناوری وزارت بهداش ‬ ‫پیگیری‬ ‫انتش��ار این خبر و حواشی ان تقریبا مصادف با ایام‬ ‫«نکتهموردنظردربارهان‪58‬مقالهمشکل دا رایناست‬ ‫برگزاری بیس��ت ودومین نمایش��گاه مطبوعات بود و‬ ‫ت اما‬ ‫که هر کشور دیگر دنیا بود‪ ،‬نام کشور را نمی نوش ‬ ‫وزیر بهداش��ت که برای بازدید از این نمایشگاه امده‬ ‫ن��ام ایران به طور کامل در گزارش ها ا ورده می ش��ود‪.‬‬ ‫بود‪ ،‬با سوال خبرنگاران رسانه های مختلف در زمینه‬ ‫البته باید دقت کنیم که نباید همه مش��کالت خود را‬ ‫رویکرد وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی‬ ‫گردن نیچر بیندازیم‪ .‬من نوعی به عنوان پژوهش��گر‬ ‫درب��اره مق��االت پژوهش��ی قالبی و نویس��ندگانش‬ ‫باید انتن های حساس��ی داشته باشم و حتی کار های‬ ‫ک��ه بعضی های ش��ان عضو هی��ات علم��ی بهترین‬ ‫خاکستری و شبهه برانگیز هم انجام ندهم اما این ‪58‬‬ ‫دانش��گاه های پزش��کی کشور هس��تند‪ ،‬مواجه شد‪.‬‬ ‫س به طور حتم کار اش��تباه انجام داده اند و‬ ‫مقاله نوی�� ‬ ‫هاش��می در گفت وگو با خبرنگاران قول رس��یدگی‬ ‫بدانیم که دیگران مشکالت ما را بزرگنمایی می کنند ‬ ‫جدی ب��ه این تخلفات را داد و گف��ت‪« :‬تاکنون برای‬ ‫ضم��ن اینکه باید بین این ‪ 58‬مقال��ه و جامعه علمی‬ ‫‪ 18‬ی��ا ‪ 19‬نفر از اعضای هیات علمی که اس��امی انها‬ ‫ایران یک خط قرمز بکشیم‪ .‬انها نماینده جامعه علمی‬ ‫در ‪ 3‬تا ‪ 4‬مقاله اورده ش��ده‪ ،‬پرونده تش��کیل ش��ده و‬ ‫ایران نیس��تند و حتی نویسنده های سرشناس علمی‬ ‫ای��ن موضوع در دادگاه تخلف��ات اداری به طور جدی‬ ‫هم در میان انها نیست‪».‬‬ ‫و قاطع رس��یدگی می شود‪ .‬گزارش��ی در مجله نیچر‬ ‫او همچنی��ن گف��ت‪« :‬قالب��ی بودن نویس��ندگان‬ ‫درباره س��رقت علمی منتش��ر ش��د که ادامه گزارش‬ ‫مق��االت‪ ،‬داوری تقلبی این مقاله ها به این ش��کل که‬ ‫قبلی س��اینس ب��ود که در زمینه ف��روش پایان نامه و‬ ‫ارائه دهندگان مقاالت نام یک داور واقعی و شاخص را‬ ‫مقاله در خیابان انقالب چاپ ش��ده بود‪ .‬گزارشی که‬ ‫ب��رای انجام داوری اعالم کرده و در اقدامی فریبکارانه‬ ‫در زمینه س��رقت علمی ازس��وی مجله نیچر منتشر‬ ‫ی��ک ای میل تقلبی با عنوان ای می��ل این داور معتبر‬ ‫شده‪ ،‬درست بود‪ .‬درواقع این گزارش از دانشگاه هایی‬ ‫ارائ��ه داده ان��د (ای میلی که متعلق ب��ه ان فرد نبوده‬ ‫که اعضای هیات علمی انها در دانش��گاه ازاد‪ ،‬وزارت‬ ‫و از س��وی خود ای��ن افراد و همراهان ش��ان مدیریت‬ ‫علوم و برخی نیز در دانشگاه های علوم پزشکی کشور‬ ‫می شد)‪ ،‬همگی مصادیقی از سرقت علمی در مقاله ها‬ ‫هستند‪ ،‬منتشر شده است‪ .‬متاسفانه این‬ ‫به ش��مار م��ی رو د که ‪ 3‬عل��ت اصلی‬ ‫اعضای هیات علمی مرتکب کاری خالف‬ ‫جعلی بودن مقاالت یادشده را تشکیل‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬یعنی مقاالت را از شرکت هایی در مقاالتی که به ‪ bmc‬داده اند‪ .‬عمده نویسندگان این مقاالت‬ ‫ارائه شده در تمامی‬ ‫خریدند تا رتبه باالتری کس��ب کنند که‬ ‫در ح��وزه وزارت بهداش��ت از اعضای‬ ‫موارد دستکاری در تالیف‬ ‫این صددرصد تقلب است‪».‬‬ ‫اولیه به وضوح به چشم چند دانشگاه کش��ور ازجمله دانشگاه‬ ‫براس��اس اعالم وزیر بهداش��ت‪ ،‬دکتر می خورد که در ‪57‬درصد دامپزش��کی تهران‪ ،‬دانشگاه بقیه اهلل‪،‬‬ ‫ملک زاده‪ ،‬معاون پژوهشی این وزارتخانه انها بازنویسی محض و در دانشگاهبیرجند‪،‬دانشگاهعلوم پزشکی‬ ‫مامور ش��ده اس��ت تا ان بخش از گزارش ‪ 93‬درصد انها نیز سرقت اراک‪ ،‬دانش��گاه علوم پزش��کی ق��م‬ ‫مجله نیچر را که به طور مستقیم به وزارت علمی به چشم می خورد و دانش��گاه عل��وم پزش��کی ارت��ش‬ ‫بهداشت مربوط می ش��ود‪ ،‬مورد بررسی‬ ‫بوده اند‪ .‬از ط��رف دیگر می توان گفت‬ ‫و پیگیری قرار دهد‪ .‬درحال حاضر به گفته هاش��می‬ ‫ک��ه گروه��ی در داخل کش��و ر پیرام��ون تقلب های‬ ‫برای بیس��ت و چند نفری که نام شان در این گزارش‬ ‫انجام ش��ده اطالعاتی را به ناش��ر موردنظ��ر داده اند‬ ‫اورده ش��ده و عضو دانش��گاه های وزارت بهداش��ت‬ ‫به وی��ژه در زمینه س��رقت علمی که به نظر می رس��د‬ ‫هس��تند‪ ،‬پرونده تشکیل شده و بررس��ی و مکاتبات‬ ‫اطالعات دقیقی برای ناش��ر خارجی فرس��تاده شده‬ ‫در این زمینه ادام��ه دارد‪ .‬تغییر در رتبه علمی‪ ،‬تنزل‬ ‫است‪».‬‬ ‫‹ ‹پ�ای ی�ک ش�ریک خارج�ی در می�ان‬ ‫از درج��ه علمی در صورتی که فرد متخلف بر اس��اس‬ ‫است؟‬ ‫تقلب ها ی افشاش��ده ارتقا پیدا کرده باشد و احتمال‬ ‫او همچنی��ن در بخ��ش دیگ��ری از صحبت هایش‬ ‫توق��ف فعالیت این افراد در محیط های علمی ازجمله‬ ‫احتم��ال وج��ود یک ش��ریک خارجی برای انتش��ار‬ ‫مق��االت جعلی ایرانی در این نش��ریات را مطرح کرد‬ ‫و گف��ت‪« :‬بخش عمده ای از ای��ن ‪ 58‬مقال ه متعلق به‬ ‫دانش��کده دامپزش��کی دانش��گاه تهران بوده است‪.‬‬ ‫ردپای دیگر این بو د که یک نفر از داخل کش��ور ناشر‬ ‫کرده درحالی که‬ ‫«اش��پرینگر» را از این تخلف مطلع ‬ ‫ناشر متوجه این تخلف نشده بود‪ .‬ردپای دیگر اشکال‬ ‫کار ناش��ر بوده اس��ت‪ .‬به طور معمول وقتی مقاالتی‬ ‫برای یک مجله ارس��ال می ش��ود‪ ،‬مجل��ه ان را برای‬ ‫داوری به یک داور ش��اخص ان رشته ارجاع می دهد‪.‬‬ ‫درباره این مقاالت مجله اعالم کرده که یک داور به ما‬ ‫پیش��نهاد دهید‪ ،‬شرکت موردنظر یک ای میل تقلبی‬ ‫از یک داور بین المللی را به ناش��ر معرفی کرده اس��ت‪.‬‬ ‫درواقع به ناشر نیز کلک زده و داوری مقاالت در ایران‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫اشکال دیگر ناش��ر این بو د که بیشتر این ‪ 58‬مقاله‬ ‫در فاصله دو هفته از دریافت‪ ،‬مورد پذیرش ناش��ر قرار‬ ‫گرفته ان��د که این موضوع در هیچ نش��ریه ای در دنیا‬ ‫امکان پذیر نیس��ت و نش��ان می دهد اف��رادی که این‬ ‫مقاالت مش��کل دار را به چاپ رسانده اند‪ ،‬یک شریک‬ ‫خارجی دارند‪».‬‬ ‫‹ ‹الیح�ه ای علی�ه پایان نامه فروش�ی ب�ه‬ ‫مجلس می رود‬ ‫وحی��د احمدی‪ ،‬معاون پژوهش��ی وزارتخانه علوم‪،‬‬ ‫تحقیق��ات و فن��اوری اع�لام ک��رد‪« :‬وزارت علوم بر‬ ‫برخ��ورد قانون��ی با ای��ن تخلف ها تاکید داش��ته و با‬ ‫قاطعیت این موضوع ه��ا را پیگیری می کند‪ .‬عالوه بر‬ ‫ایین نام��ه ای ک��ه به دانش��گاه ها ابالغ ش��ده‪ ،‬پیگیر‬ ‫هس��تیم تا الیحه ای که درباره پایان نامه فروش��ی به‬ ‫مجلس ارائه ش��د ه از طریق نمایندگان تایید ش��ود‪.‬‬ ‫تالش ما این اس��ت ک��ه این موض��وع در اولویت قرار‬ ‫گرفته و هرچه زودتر در مجلس عنوان ش��و د تا دست‬ ‫مجموعه قضایی و اجرایی در ان بازتر ش��ود و بتوانند‬ ‫اقدامات الزم را انجام دهند‪».‬‬ ‫یک��ی دیگر از چهره های علمی اس��ت که نامش به‬ ‫ای��ن گزارش راه پیدا کرد ه اما در اظهارنظر های بعدی‬ ‫خود بدون اینکه به این مس��ئله اش��اره کن�� د تنها از‬ ‫تش��کیل یک کمیته ویژه برای پیگیری ان دس��ته از‬ ‫مق��االت که مربوط به اعضای هیات علمی دانش��گاه‬ ‫ازاد اس��ت‪ ،‬خبرداده است‪ .‬مس��ئولیت این کمیته با‬ ‫معاونت پژوهش��ی و فناوری دانش��گاه ازاد اس�لامی‬ ‫اس��ت و معاونت اموزشی و تحصیالت تکمیلی‪ ،‬دفتر‬ ‫حقوقی‪ ،‬حراست س��ازمان مرکزی و دبیرخانه هیات‬ ‫انتظامی رسیدگی به تخلفات هیات علمی اعضای ان‬ ‫را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫ردپای قوانین علم در زندگی‬ ‫ت��ا به حال به ارتباط بین عل��م و زندگی فکر کرده اید؟‬ ‫منظورم تبدیل شدن علم به صنعت و ورود ان به زندگی‬ ‫ت بلکه استفاده از قوانین طبیعت در زندگی‬ ‫روزمره نیس ‬ ‫است‪ .‬این موضوع سرمقاله اخرین شماره مجله «کاوه»‬ ‫به قلم ایدین حیدری است‪.‬‬ ‫انجمن علمی دانش��کده م��واد و متالورژی دانش��گاه‬ ‫امیر کبی��ر سال هاس��ت ای��ن مجله علم��ی را به کمک‬ ‫دانش��جویان و راهنمای��ی اس��تادان منتش��ر می کند‪.‬‬ ‫به تازگ��ی نی��ز در انتخاباتی که با اس��تقبال گس��ترده‬ ‫دانشجویان مواجه ش�� د مدیرمسئول‪ ،‬سردبیر و اعضای‬ ‫هی��ات تحریری��ه این مجله برای س��ال تحصیلی جدید‬ ‫مشخص شدند‪.‬‬ ‫ایدین حیدری که تا پیش از این سردبیری مجله را بر‬ ‫عهده داشت‪ ،‬مدیرمسئول نش��ریه «کاوه» شد و سمت‬ ‫س��ردبیری را به نهال ابی سپرد‪ .‬س��ایر اعضای تحریریه‬ ‫عبارتند از‪ :‬مهس��ا شاهس��وند‪ ،‬مجید ماستری فراهانی‪،‬‬ ‫زینب طاش��ی‪ ،‬فرش��ته دولتی‪ ،‬زهرا قراخان��ی‪ ،‬پریناز‬ ‫عش��قی‪ ،‬س��وگند دانش‪ ،‬محمدرض��ا حاجی ها‪ ،‬مهدی‬ ‫اقاجانی‪ ،‬نگین حاجی س��فری‪ ،‬س��پیده بقای��ی و هلیا‬ ‫عقاب��ی‪ .‬هن��وز ش��ماره جدید ای��ن مجله برای س��ال‬ ‫تحصیلی ‪ 95- 96‬منتش��ر نش��ده‪ ،‬اما در اخرین شماره‬ ‫نش��ریه «کاوه» ک��ه نس��خه پی دی اف ان روی س��ایت‬ ‫نشریات علمی دانشجویی دانش��گاه امیرکبیر قرار دارد ‬ ‫بعد از س��خن س��ردبیر‪ ،‬مطلبی با عنوان تازه های مواد و‬ ‫متالورژی را خواهید خواند‪.‬‬ ‫پ��س از ان مطل��ب متالورژه��ای اولیه ق��رار دارد که‬ ‫ن در ابتدای گزارش خود اورده‬ ‫نویسنده ان‪ ،‬گیسو دویرا ‬ ‫است‪« :‬از این قسمت تصمیم گرفتیم بخش تاریخچه را‬ ‫با عنوان متالورژهای اولیه به نش��ریه اضافه کنیم‪ .‬در این‬ ‫بخش مختصری به زندگی دانش��مندان رشته مهندسی‬ ‫م��واد و متال��ورژی و اختراعات و اکتش��افات و تحوالت‬ ‫انجام شده در تاریخ این رشته می پردازیم‪».‬‬ ‫دانش��جویان عالقه من��د ب��ه مباح��ث روز متالورژی‬ ‫می توانند مطالبی با عنوان های «چاپگرهای سه بعدی»‪،‬‬ ‫«فرات��ر از عل��م؛ همه چیز درباره طال»‪« ،‬مواد فروش��ی؛‬ ‫قس��مت س��وم‪ :‬الومینی��وم»‪« ،‬دنیای نو»‪« ،‬دانش��گاه‬ ‫تگزاس ارلینگتون»‪« ،‬گزارش��ی از نخس��تین مس��ابقه‬ ‫بین المللی عکس میکروس��کوپی»‪« ،‬تولی��د الیاژهای‬ ‫منیزیم نانوساختار با استفاده از روش اکستروژن ‪-‬فشار‬ ‫متوالی»‪« ،‬تشکیل و بررسی پوشش کاربید وانادیم روی‬ ‫فوالد ابزار به روش حمام مذاب» و «بررسی ریزساختاری‬ ‫و س��ختی علل شکس��ت در فوالد ابزار ریزدانه ‪API5L‬‬ ‫‪ X60‬پس از جوشکاری» بخوانند‪.‬‬ ‫مسئوالن نشریه کاوه در شماره اخر خود از راهنمایی‬ ‫و کمک برخی از اعضای هیات علمی دانش��کده استفاده‬ ‫کرده اند‪ .‬این استادان همکار عبارتند از‪ :‬دکتر سیدهادی‬ ‫طبائیان‪ ،‬دکتر س��یدپیروز هویدا مرعش��ی‪ ،‬دکتر داوود‬ ‫حق شناس و دکتر علیرضا ابراهیمی‪.‬‬ ‫در فرایند ارزیابی ش��اخص های به��ره وری در بخش های‬ ‫مختل��ف صنع��ت میت��را ممس��نی و حام��د ش��ایگان دو‬ ‫روزنامه ن��گار گس��ترش صنع��ت به عنوان داور هش��تمین‬ ‫جشنواره ملی بهره وری معرفی شدند‪.‬‬ ‫در جشنواره ملی بهره وری پس از اندازه گیری شاخص های‬ ‫بهره وری هر بخش‪ ،‬انتخاب بهترین عملکرد به رای فعاالن‬ ‫معتبر در همان بخش و متخصصان بهره وری کشور گذاشته‬ ‫خواهد شد‪ .‬از این رو از میترا ممسنی و حامد شایگان برای‬ ‫داوری در هشتمین جشنواره ملی بهره وری دعوت شد‪.‬‬ ‫نقش پست بانک‬ ‫در توسعه کسب وکارهای نوپا‬ ‫وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات گفت‪ :‬پس��ت بانک‬ ‫به عن��وان بانک توس��عه ای ‪ ICT‬نقش مهم��ی در کاهش‬ ‫ش��کاف دیجیتالی و توسعه فناوری و کسب وکارهای نوپای‬ ‫ای��ن ح��وزه دارد‪ .‬به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت‬ ‫ارتباطات و فن��اوری اطالعات‪ ،‬محمود واعظی در پیامی به‬ ‫مناس��بت سالروز تاسیس پس��ت بانک ایران به عنوان بانک‬ ‫عامل وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات گفت‪ ۲۱ :‬س��ال‬ ‫پیش در چنین روزی‪ ،‬پست بانک به منظور توسعه و عدالت‬ ‫در ارائه خدمات بانکی در روستاها و مناطق کمتر برخوردار‬ ‫ایجاد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه مهم تری��ن وظای��ف ای��ن بان��ک‪،‬‬ ‫خرده بانک��داری و جمع اوری منابع و پس اندازهای خرد در‬ ‫س��طح کش��ور و همچنین تامین مالی و اعطای تسهیالت‬ ‫کوچک به منظور توس��عه اش��تغال پای��دار در مناطق کم‬ ‫برخ��وردار و روس��تایی اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬پس��ت بانک با‬ ‫داش��تن گس��ترده ترین ش��بکه بانکی و بیش از ‪ ۱۲‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬نقطه تماس در سراس��ر کش��و ر به ارائه خدمات پولی‬ ‫و بانک��ی می پردازد که این امر گامی درجهت تحقق عدالت‬ ‫اجتماعی است‪.‬‬ ‫واعظ��ی ادامه داد‪ :‬پس��ت بان��ک با ارتق��ای جایگاه خود‬ ‫به بانک توس��عه ای و تخصصی ح��وزه ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعات نقش مهمی در کاهش شکاف دیجیتالی و توسعه‬ ‫فن��اوری و کس��ب وکارهای نوپ��ای ح��وزه ‪ ICT‬دارد که‬ ‫در نهایت این مهم به ایجاد و توس��عه اشتغال پایدار در این‬ ‫بخش منتج خواهد شد‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات با تاکید بر اینکه این‬ ‫ت از پست‬ ‫بانک در مس��یر رش��د و بالندگی در حرکت اس ‬ ‫بانک ایران خواس��ت تا برای رضایتمندی مردم در دریافت‬ ‫خدمات‪ ،‬در مناطق کم برخ��وردار و محروم‪ ،‬بهره برداری از‬ ‫اخرین امکانات و ابزارهای بانکی را س��رلوحه کار خود قرار‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫رونمایی از تازه ترین‬ ‫دستاوردهای فناوری اطالعات‬ ‫دانشگاه تهران‬ ‫س��امانه های تغذی��ه دانش��جویی‪ ،‬خوابگاه دانش��جویی‪،‬‬ ‫بان��ک نرم افزار‪ ،‬ارزیابی رضایتمن��دی از عملکرد کارکنان و‬ ‫پیام رسان در دانشگاه تهران رونمایی شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬رییس مرکز فن��اوری اطالعات و فضای‬ ‫مجازی دانش��گاه تهران در حاشیه رونمایی از دستاوردهای‬ ‫فن��اوری اطالعات این دانش��گاه ب��ه ایرنا گف��ت‪ :‬امروز دو‬ ‫مجموعه دستاورد ارائه دادیم که یکی در حوزه زیرساخت و‬ ‫دیگری در زمینه سامانه ها بود‪.‬‬ ‫محمودرضا هاش��می افزود‪ :‬می دانیم که این روزها بحث‬ ‫اینترن��ت در دانش��گاه برای دانش��جویان از نان ش��ب هم‬ ‫واجب ت��ر اس��ت و بنابراین یکی از دس��تاوردهای اصلی ما‬ ‫بهبود وضعیت اینترنت دانش��گاه به ویژه اینترنت در محیط‬ ‫خوابگاه های دانشجویی بود‪.‬‬ ‫وی در تش��ریح سامانه های جدید دانش��گاه تهران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬امس��ال س��امانه تغذیه دانشجویان و س��امانه خوابگاه‬ ‫دانش��جویان را ارتقای ج��دی دادیم که هر دو س��امانه بر‬ ‫سهولت دسترسی به خدمات برای دانشجویان تمرکز دارند‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه تهران افزود‪ :‬با استفاده از این‬ ‫سامانه ها هر دانشجوی جدید قبل از ورود به دانشگاه تهران‬ ‫می تواند از منزل و ش��هر خو د برای خوابگاه ثبت نام کند و‬ ‫محل خوابگاه و اتاق وی مش��خص است و بالفاصله پس از‬ ‫ورود به دانش��گا ه بدون معطلی و س��ردرگمی در اتاق خود‬ ‫مستقر می شود و این کار برای نخستین بار در دانشگاه تهران‬ ‫از شهریو ر عملیاتی شد‪ .‬دانشجویان تازه وارد به دانشگاه در‬ ‫همان روز اول حضور در دانشگاه‪ ،‬کارت دانشجویی و کارت‬ ‫تغذی��ه را که از قب��ل برای ان اقدام ک��رده بودند‪ ،‬دریافت‬ ‫می کنن��د و می توانند از همه خدمات ب��ه صورت یکپارچه‬ ‫و انالین اس��تفاده کنند‪ .‬هاش��می همچنین درباره سامانه‬ ‫ارزیابی رضایتمندی از عملکرد کارکنان دانشگاه تهران که‬ ‫برای نخستین بار رونمایی شد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬با راه اندازی این‬ ‫سامانه‪ ،‬دانش��جو می تواند میزان رضایتمندی یا نارضایتی‬ ‫خود از هر یک از کارکنان دانش��گاه تهران را در این سامانه‬ ‫ثبت کند؛ اطالعات این س��امانه محرمان��ه باقی می ماند و‬ ‫ن بازخورد‬ ‫در ارتقای کارکنان دانش��گاه موثر است و کارکنا ‬ ‫مثب��ت و منف��ی رفتارهای خود با ارباب رج��وع را دریافت‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه گسترش صنعت‪:‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 6‬دی‪1395‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه غیر تجاری فرهنگی مطبوعاتی (‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫‪ 26‬ربیع االول ‪ 1438‬قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫‪ 26‬دسامبر ‪ 2016‬سردبیرکل‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 14‬پیاپی ‪1987‬‬ ‫سردبیر‪ :‬مجتبی اعتماد مقدم‬ ‫صنعتگران معاصر ایران‬ ‫نگاهی به تالش های‬ ‫خلیل ارجمند در بخش‬ ‫صنعت(بخش نخست)‬ ‫فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫سازمان استان ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬محمدرضا ابراهیمی‬ ‫فناوری‪ :‬فرهاد صدیقی توانا‬ ‫چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نش�انی‪ :‬ته�ران‪ ،‬خیاب�ان قائ�م مق�ام فراهان�ی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪- 26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪info@sanatnewspaper.com :‬‬ ‫اگهی‪ads@sanatnewspaper.com:‬‬ ‫امور استان ها‪states@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر ‪64097‬‬ ‫گفت وگوی «گسترش صنعت»‬ ‫با رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران‬ ‫صنعتی سازی‬ ‫در دو جبهه شرق و غرب‬ ‫اقتصاد ایران سال ها‬ ‫حامد شایگان‬ ‫به دلی��ل تحریم ه��ا و‬ ‫صنعت‬ ‫محدودی��ت انتق��ال‬ ‫فناوری تنها به توس��عه‬ ‫و تولید منابع(نفت و صنایع پایین دس��تی) داخلی تکیه‬ ‫کرده بود؛ تاجایی که در ‪ ۱۰‬سال اخیر وابستگی اقتصاد‬ ‫به نفت افزایش یافت‪ .‬این مش��کل ریشه در تحریم ها و‬ ‫چگونگی اجرای برنامه های توسعه ای دارد‪ .‬در گفت وگوی‬ ‫گس��ترش صنعت با ابوالفضل روغنی گلپایگانی‪ ،‬رییس‬ ‫کمیس��یون صنعت اتاق بازرگانی ایران وی ضمن تایید‬ ‫ای��ن موضوع که نفت هیچ کمکی به اقتصاد ایران نکرد‬ ‫معتقد اس��ت؛ ایران برای توس��عه صنعتی تنها نباید به‬ ‫س��مت شرق برود زیرا صنعت ایران از نفت و گاز گرفته‬ ‫تا خودرو اروپایی است و باید با همه انها همکاری داشت‪.‬‬ ‫متن کامل این گفت وگو را می خوانید‪.‬‬ ‫€ €ای�ا برنامه های توس�عه ای به صنعتی س�ازی‬ ‫اقتصادی ایران کمک کرده است؟‬ ‫من طرفدار برنامه هستم زیرا معتقدم قوانین ضعیف‬ ‫بهتر از بی قانونی است‪ .‬بعد از انقالب ‪ 6‬برنامه توسعه ای‬ ‫تدوی��ن کردیم که روند اجرای ‪ ۵‬برنامه نش��ان می دهد‬ ‫شاید برنامه ها در ایران موفق نبوده اند اما دیده می شود‬ ‫در کش��ورهایی مانن��د ترکی��ه‪ ،‬کره جنوب��ی و مال��زی‬ ‫که هم ت��راز ایران بوده اند بر مبن��ای همین برنامه های‬ ‫توس��عه به موفقیت های چش��مگیری در صنعتی سازی‬ ‫و اقتصادی دس��ت یافته اند هرچند در ارزیابی برنامه ها‬ ‫نمی ت��وان گفت هیچ گاه ایران خ��ارج از برنامه ها عمل‬ ‫نکرده اس��ت زیرا در برنامه دوم و س��وم توسعه با کنترل‬ ‫اب های سطحی و سد سازی در حفظ منابع اب اقدامات‬ ‫مهم��ی انجام ش��د و نظ��ام اقتصادی در مس��یر برنامه‬ ‫حرک��ت کرد و توانس��ت موفق عمل کن��د اما در دولت‬ ‫نهم و دهم به دلیل اینکه دولت به برنامه های توسعه ای‬ ‫اعتقادی نداش��ت و سازمان برنامه و بودجه نیز به عنوان‬ ‫یک س��ازمان کنترلی کنار گذاشته شد روند اثر گذاری‬ ‫برنامه ه��ا در اقتصاد تغییر ک��رد‪ .‬مهم ترین نکته اجرای‬ ‫برنامه ها همین است که وقتی برنامه تدوین می شود باید‬ ‫براساس ان عمل کنیم و نگاه سلیقه ای را کنار بگذاریم‪.‬‬ ‫بر همین مبنا در بخش خرد اقتصادی نیز همین مسئله‬ ‫وج��ود دارد برای نمونه مهم ترین اش��کال صنعت‪ ،‬نبود‬ ‫اس��تراتژی توس��عه اس��ت؛ این به معنای ان نیست که‬ ‫اس��تراتژی نداریم بلکه به دلیل تغییر ان در دولت های‬ ‫مختلف‪ ،‬منابع و زمان کش��ور در نظام برنامه ریزی هدر‬ ‫م��ی رود‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت نیز به تازگی‬ ‫پیشران های توسعه صنعتی ایران را در قالب پیشنهادی‬ ‫معرفی کرده که در مسیر تدوین ان از بخش خصوصی‬ ‫نظر خواهی کرده و می تواند گام مثبتی باشد هرچند به‬ ‫پیش��ران ها انتقاد داریم زیرا برای نمونه صنعت نساجی‬ ‫ایران خیلی فعال نیس��ت و مش��کالت زیرساختی دارد‬ ‫ک��ه باید بازنگری ش��ود‪ .‬از طرف دیگ��ر در لوازم خانگی‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫پیش��رفت خوبی داشته ایم؛ این به معنای پیشران بودن‬ ‫ان بخش نیس��ت‪ .‬درباره صنعت الستیک‪ ،‬پالستیک و‬ ‫خودرو نیز که به عنوان پیشران مطرح شده اند همین نقد‬ ‫وارد است هرچند در قطعه سازی به پیشرفت های خوبی‬ ‫دس��ت یافته ایم و برخی از تولیدکننده ها قطعات پژو را‬ ‫به فرانس��ه صادر می کنند با این حال این مولفه ها برای‬ ‫پیشران بودن کافی نیست زیرا مزیت های این بخش ها‬ ‫به انداز ه ای نیس��ت که بتوان در بازارهای جهانی با رقبا‬ ‫در س��طح یکس��انی رقابت کنیم‪ .‬برای شفاف شدن این‬ ‫موضوع به نظریه مزیت مطلق و نس��بی از دیدگاه ادام‬ ‫کارافرینان فعال ش��وند‪ .‬ما تاکنون برنامه قوی از دولت‬ ‫اس��میت و ریکارد و می پردازم که بر مبنای ان ایران در‬ ‫برای خروج از رکود اقتصادی ندیده ایم‪ .‬رکود در صنعت‬ ‫نفت دارای مزیت مطلق است و در تمام بازارهای جهانی‬ ‫وجود دارد و تنها رشد ناچیزی داشته؛ درست است که‬ ‫و بین المللی حرفی برای گفتن دارد اما در مزیت نسبی‬ ‫اقتصاد از منفی ‪۶‬درصد به رش��د ‪۶‬درصدی رس��یده اما‬ ‫از دیدگاه ریکارد و اساس توانمندی در چند بخش است‬ ‫اثرات این میزان رشد باید در تولید ناخالص ملی و درامد‬ ‫برای نمونه ممکن است در تولید یک محصول امکانات‬ ‫س��رانه مردم دیده ش��ود‪ .‬ایا به ان��دازه ‪۱۲‬درصد تغییر‬ ‫و نیروی انس��انی توانمند وجود داشته باشد اما فناوری‬ ‫رش��د اقتصادی در این بازه چند س��اله در اقتصاد کشور‬ ‫برای رقابت با تولیدکننده های بزرگ دنیا وجود نداشته‬ ‫نیز تغییری به وجود امده اس��ت؟ بهتر اس��ت شفاف تر‬ ‫باش��د از همین رو نمی توان ادعا کرد در صنعت خودرو‬ ‫صحبت کنیم‪ .‬دولت مبنا را سال گذشته قرار داده؛ سال‬ ‫و نس��اجی ایران دارای مزیت نس��بی باالیی هستیم که‬ ‫‪ ۹۴‬بدترین سال بوده و سال ‪ ۹۳‬نیز سال خوبی نبوده اما‬ ‫بتوانیم انها را در اینده به مزیت مطلق تبدیل کنیم‪ .‬در‬ ‫نباید این سال ه ا را مبنای تغییر اقتصادی قرار دهیم زیرا‬ ‫صنعت نساجی ما در کیفیت‪ ،‬سرعت تولید‪ ،‬بهره وری و‬ ‫برای نمونه ایران خودرو که به تولید ‪۶۰۰‬هزار دس��تگاه‬ ‫سرمایه گذاری بسیار عقب هستیم‪ .‬دولت باید واقع بینانه‬ ‫رس��یده در سال های بد اقتصادی تولید ان به ‪۲۰۰‬هزار‬ ‫پیشران های اقتصادی را ببین د زیرا بعد از جنگ تحمیلی‬ ‫دس��تگاه رسیده بود که نوعی بازگش��ت به تولید اولیه‬ ‫و تحریم ها از فناوری روز عقب ماندیم‪ ،‬س��رمایه گذاری‬ ‫است و نمی توان استدالل رشد صددرصدی داشت‪ .‬این‬ ‫به اندازه کافی در کش��ور انجام نش��ده و به دلیل مسائل‬ ‫مطلوبیت نهایی نیس��ت‪ .‬ما نس��بت به بدترین سال مان‬ ‫سیاس��ی بازارهای خارجی فراموش ش��د‬ ‫بهتر شدیم نه اینکه نسبت به بهترین سال‬ ‫و درنهای��ت مش��کالت بانک��ی ناش��ی از‬ ‫بهتر شده باشیم‪.‬‬ ‫به نظر من ترامپ یک‬ ‫تحریم ه��ا اقتص��اد کش��ور را متاثر کرد و‬ ‫� تاثیر سیاس�ت های دولت یازدهم‬ ‫عقل‬ ‫او‬ ‫زیرا‬ ‫است‬ ‫فرصت‬ ‫صنعت ایران عقب ماند‪.‬‬ ‫بر اقتصاد کش�ور را چگون�ه ارزیابی‬ ‫اقتصادی است و به دنبال‬ ‫شش�م‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫€ €چ�ه نقدهای�ی‬ ‫منافع و سود است و حتی می کنید؟‬ ‫است؟‬ ‫وارد‬ ‫توسعه و بودجه ‪۹۶‬‬ ‫برجام یکی از بزرگترین دس��تاوردهای‬ ‫گ فکر‬ ‫اگر زمانی به جن ‬ ‫مهم ترین مش��کل برنامه ششم توسعه می کند منابع اقتصادی دولت یازدهم اس��ت و در جلسه ای که به‬ ‫هدف گ��ذاری بلندپروازانه اس��ت و امکان را در ان دنبال می کند همراه رییس جمهوری در فرانسه مهمان‬ ‫تحقق رش��د اقتص��ادی ‪۸‬درصدی وجود بنابراین تعامالت باید مبنا اوالند‪ ،‬نخست وزیر فرانسه بودیم او گفت‪:‬‬ ‫قرار گیرد‪ .‬اروپایی ها در‬ ‫ندارد و این موضوع برنامه ریزی اقتصادی زمان تحریم ها نخستین در س��ال ‪ ۲۰۱۱‬می�لادی به دنبال حمله‬ ‫کش��ور را به هم می ریزد و شاید دولت به کشوری بودند که اقتصاد ب��ه ایران بودیم اما امروز همان کش��ورها ‬ ‫دلیل اینکه با عجل��ه این برنامه را تدوین ایران را رها کردند؛ پس ب��رای هم��کاری اقتصادی ب��ا ایران صف‬ ‫کرد و چن��دان از نظرات بخش خصوصی این تجربه خوبی است که کش��یده اند‪ .‬امروز برجام توانست جهشی‬ ‫اس��تفاده نکرده باعث ش��د ت��ا این برنامه دیوار محکمی به نام غرب برای اقتصاد کش��ور فراهم کند که شامل‬ ‫ایجاد نکنیم که به ان تکیه‬ ‫غیرواقع��ی باش��د‪ .‬همچنی��ن بی توجهی‬ ‫اس��تفاده از فناوری های روز دنیا‪ ،‬ورود به‬ ‫دهیم‬ ‫ب��ه بنگاه ه��ای کوچک و متوس��ط که در‬ ‫بازارهای جدید و‪ ...‬است؛ هرچند در سطح‬ ‫سیاست های اقتصاد مقاومتی بر ان تاکید‬ ‫ایده ال نیست اما کج دار و مریز رو به جلو‬ ‫شده و به کوچک سازی دولت نیز چندان پرداخته نشده‬ ‫هس��تیم‪ .‬صنعت ما در س��ال ‪ ۹۵‬وضع بهتری نسبت به‬ ‫از دیگر ضعف های برنامه شش��م توسعه است‪ .‬همچنین‬ ‫س��ال های ‪ ۹۳‬و ‪ ۹۴‬داش��ت ه زیرا رش��د صنعت در سال‬ ‫در بودجه سال ‪ ۹۶‬کشور قیمت ارز منطقی دیده نشده‬ ‫‪ ۹۴‬منفی ‪۲/۲‬درصد بود اما به نظر می رس��د این میزان‬ ‫و انحراف در بودجه کش��ور از همین جا ش��روع می شود‬ ‫در س��ال ‪ ۹۵‬به مثبت ‪۲/۲‬درصد رس��ید که نقدینگی و‬ ‫و افزایش ‪ ۴۰‬درصدی ان در بودجه نادیده گرفته شده‬ ‫افزای��ش فروش ب��ه این هدف کمک کرد و باعث ش��د‬ ‫اس��ت‪ .‬دولت ابتدا باید اقتص��اد را از رکود خارج کند تا‬ ‫نق زدن ها در صنعت کم ش��ود‪ .‬در س��ال اینده نیز روند‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫کارخان�ه ارج در ط�ول ‪ 3‬دهه‬ ‫یک�ی از صنای�ع مش�هور ایران‬ ‫در تولی�د ل�وازم خانگ�ی ب�ود‪.‬‬ ‫ای�ن کارخان�ه ب�ه س�اخت ده ها‬ ‫کاالی ب�ا دوام پرداخ�ت‪ .‬ارج از‬ ‫جهت کیفیت تا اوایل س�ال های‬ ‫‪ ،60‬در بی�ن واحد ه�ای صنعت�ی‬ ‫ایران ش�هرت ویژه ای داش�ت‪ 3 .‬ب�رادر مهندس – که‬ ‫تحصیلک�رده امریکا و اروپا بودند – نقش بس�زایی در‬ ‫پیش�برد فعالیت ه�ای صنعتی ایران در طول ‪ 40‬س�ال‬ ‫(‪ )1316-1357‬داش�تند‪ .‬از نظ�ر مهن�دس ب�ازرگان‪،‬‬ ‫مرحوم خلیل ارجمند‪ ،‬فعال و مولد ثروت بود ولی هرگز‬ ‫در بند جاه و مال نبود‪ .‬خودخواهی را کنار گذاش�ته و‬ ‫طالب خیر و س�عادت برای عموم مردم و میهن خویش‬ ‫بود‪.‬‬ ‫او در خان��واده ای اداری پ��رورش یافت‪ .‬مادرش‪ ،‬قدس��یه و‬ ‫پدرش‪ ،‬رحیم ارجمند نام داش��تند‪ .‬رحیم ارجمند از مدیران‬ ‫برجسته دولتی بود که تا سطح معاونت وزارت پست و تلگراف‬ ‫ارتق��ا یافت‪ .‬فرزندش��ان خلیل پس از پایان دوره دبیرس��تان‬ ‫همزمان ب��ا مهندس بازرگان در بورس اعزام دانش��جویان به‬ ‫فرانس��ه پذیرفته ش��د‪ .‬او پس از اتمام تحصیل در فرانس��ه و‬ ‫یک سال کاراموزی در سال ‪1315‬خ به ایران بازگشت‪.‬‬ ‫ش ش��روع به کار مستقل کرد و‬ ‫در نخس��تین مراحل فعالیت ‬ ‫س��راغ خدمات دولتی نرفت‪ .‬توانایی بدن��ی و فکری و قریحه‬ ‫سرشار‪ ،‬او را اماده کار های بزرگ و مستقل کرد‪ .‬مقاطعه کاری‬ ‫س��اختمان راه اه��ن‪ ،‬یک��ی از فعالیت های او ب��ود‪ .‬مهندس‬ ‫ارجمن��د‪ ،‬فردی نبود که در یک جای ثابت خود را مش��غول‬ ‫کند‪ .‬به تنهایی اقدام به تهیه ماش��ین االت مکانیک و اهنگری‬ ‫کرد‪ .‬در سال ‪ 1316‬کارگاه ارج را نزدیک میدان دروازه قزوین‬ ‫در تهران تاسیس کرد و به تدریج ان را به ‪ 3‬تا ‪ 6‬مغاز ه وسعت‬ ‫داد‪ .‬پس از مدتی محل فعالیت خود را به خیابان ش��وش (در‬ ‫جنوب شرقی تهران) انتقال داد‪ .‬نخستین کار ارجمند‪ ،‬ساختن‬ ‫در و پنجره و نرده های فلزی بود‪ .‬وی پیشنهادی برای کار های‬ ‫ک ملی داد؛ این اداره‬ ‫فلزی انبار قماش به اداره س��اختمان بان ‬ ‫از یک مهندس اروپایی درب��اره ارجمند نظرخواهی کرد؛ وی‬ ‫ارجمند را جوانی باهوش ولی بی تجربه و فاقد وس��ایل معرفی‬ ‫‪ 131‬تصمیم گرفت گلخانه ای درست‬ ‫کرد‪ .‬بانک ملی در مهر ‪ 7‬‬ ‫کند‪ .‬نخستین تجربه ارجمند در این زمینه‪ ،‬شاهکار تناسب و‬ ‫زیبایی‪ ،‬سبکی‪ ،‬ارزانی و استحکام بود‪.‬‬ ‫پس از ان‪ ،‬کارخانه ارج به یک ش��عبه برای تامین نیاز های‬ ‫بانک ملی و ارجمند به مهندس و حالل مش��کالت این اداره‬ ‫تبدیل شد‪ .‬کارخانه ارج‪ ،‬بزرگترین طاق نصرت را برای مراسم‬ ‫عروس��ی محمدرضا پهلوی ولیعهد س��اخت‪ .‬این طاق نصرت‬ ‫در مح��ل ورودی بانک ملی نصب ش��ده بود‪ .‬کارخانه او اقدام‬ ‫به س��اخت پنجره های فلزی گردان و س��ردر های مشبک در‬ ‫ش��هر های اهواز‪ ،‬گرگان‪ ،‬اصفهان و ش��یراز کرد‪ .‬درهای فلزی‬ ‫س��اختمان بیمه و تعاونی مصرف کارکنان ش��رکت را نیز در‬ ‫همین س��ال ها ساخت‪ .‬تهیه س��یم دینام و الستیک اتومبیل‬ ‫از دیگر تولیدات کارخانه ارج بود‪ .‬این کار در س��ال های اشغال‬ ‫ای��ران در جنگ جهانی دوم انجام ش��د ان هم در ش��رایطی‬ ‫ن محال به‬ ‫که با گرانی الس��تیک و احتیاج عموم��ی‪ ،‬انجام ا ‬ ‫نظر می رس��ی د ام��ا کارخان��ه ارج در انج��ام ان توفیق یافت‪.‬‬ ‫ماش��ین های جوش��کاری‪ ،‬توربین ابی برای اسیاب و دستگاه‬ ‫مولد برق دهی نیز از دیگر تولیدات ان بود‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کتاب سرگذشت ‪ 50‬کنشگر اقتصادی ایران‬ ‫)‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com/about.html‬‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫صنعت کالن‪ :‬حامد شایگان‬ ‫صنعت زیرساخت‪ :‬امیرحسن مهرزاد‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‪ :‬زینب عبدی‬ ‫خودرو‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ویرایش‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫مثبت خواهد ب��ود‪ .‬گرچه انتخابات ریاس��ت جمهوری‬ ‫داریم که بنابر تجربیات س��ال های گذشته رکو د خواهد‬ ‫داشت با این حال سال ‪ ۹۶‬را برای صنعت کشور مثبت‬ ‫می بینم زیرا میزان فروش نفت افزایش یافته و از طرف‬ ‫دیگ��ر تعام�لات بین المللی واردات و ص��ادرات را رونق‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫€ €ایران در توسعه صنعتی باید بین شرق و غرب‬ ‫کدام را نتخاب کند؟‬ ‫ای��ران در اس��تراتژی خود باید تعیی��ن کند که با دنیا‬ ‫می خواه��د چه کار کند‪ .‬به نظر م��ن ترامپ یک فرصت‬ ‫است زیرا او عقل اقتصادی است و به دنبال منافع و سود‬ ‫اس��ت و حتی اگ��ر زمانی به جنگی فک��ر می کند منابع‬ ‫اقتص��ادی را در ان دنبال می کند بنابراین تعامالت باید‬ ‫مبن��ا قرار گیرد‪ .‬اروپایی ها در زمان تحریم ها نخس��تین‬ ‫کش��وری بودند که اقتصاد ای��ران را رها کردند پس این‬ ‫تجربه خوبی اس��ت که دیوار محکمی به نام غرب ایجاد‬ ‫نکنی��م که به ان تکیه دهیم اما ش��رق با ایران همراهی‬ ‫بیش��تری کرد هرچند کش��وری مانند کره ی��ا ژاپن در‬ ‫تحریم شرکت کردند‪ .‬مالزی‪ ،‬اندونزی و چین روابط خود‬ ‫را محدود کردند اما قطع نکردند‪ .‬البته به این معنا نیست‬ ‫که از غرب فاصله بگیریم زیرا غرب در اقتصاد دنیا نقش‬ ‫پررنگی دارد و ش��اید دلیل این موضع گیری امروز ایران‬ ‫این اس��ت که ما ترس��یده ایم زیرا برخی از ش��رکت های‬ ‫اروپای��ی در ان زم��ان ب��ا نخس��تین قطعنام��ه به تمام‬ ‫همکاری های خود با ایران پایان دادند و اعالم می کردند‬ ‫که امریکایی ها اجازه نمی دهند اما شرقی ها ادامه دادند‬ ‫و کره ای ها تا لحظه اخر همکاری خود را قطع نکردند‪ .‬در‬ ‫صنعت باید توجه داشته باشیم که توانمندی ها جزیره ای‬ ‫است؛ در برخی صنایع کره ای ها‪ ،‬در برخی ژاپنی ها و در‬ ‫برخی دیگر المان و‪ ...‬قوی هستند که ما به همه انها نیاز‬ ‫داریم‪ .‬اروپایی ها از نظر دانش فنی باالتر از همه هستند‬ ‫و ما به انها نیاز داریم‪ .‬در سیستم نیروگاهی «زیمنس»‬ ‫در جایگاه نخس��ت دنیاس��ت و در خودرو سازی تویوتا و‬ ‫میتسوبیشی در اروپا مطرح هستند اما نشان های کره ای‬ ‫مانند هیوندایی در اروپا خیلی مطرح نیس��تند بنابراین‬ ‫بهترین های خودرو همان اروپایی هس��تند مانند بنز و‪...‬‬ ‫ضمن اینکه ساختار صنعتی ایران اروپایی است و تغییر‬ ‫ساختار کار دشواری است‪ .‬در نیروگاه ها‪ ،‬خودرو‪ ،‬نفت و‬ ‫گاز ایران ساختارها اروپایی است‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫در استانه سال نو میالدی هر کاج تزئینی تا ‪ 4‬میلیون تومان به فروش می رسد (ایسنا)‬ ‫عکس‪ :‬فاطمه خوشبویی‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!