روزنامه گسترش صنعت شماره 15 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 15

روزنامه گسترش صنعت شماره 15

روزنامه گسترش صنعت شماره 15

‫سه شنبه‬ ‫‪ 7‬دی ‪1395‬‬ ‫‪ 27‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 27‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫درامد نفت در نیمه نخست‬ ‫امسال پیش خور شد‬ ‫‪2‬‬ ‫سال بیست و هشتم پیاپی ‪1988‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 16 15‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫حذف برق‬ ‫از تولید اب شیرین صنعتی‬ ‫محاکمه کشتی های کره ای‬ ‫در دادگاه تصمیم گیران‬ ‫یکسان سازی حقوق‬ ‫در تله نقدینگی‬ ‫‪11‬‬ ‫فروش سبدی خودروسازان محدود شود‬ ‫دستور رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مبنی بر‬ ‫کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای تولید شده در چند روز گذشته‬ ‫این امیدواری را به وجود اورده که از این پس شاهد کاهش واسطه گری و داللی‬ ‫در بازار خودرو خواهیم بود‪ .‬منصور معظمی از خودروسازان خواسته تا به واسطه‬ ‫عرضه بیشتر و همچنین فروش اینترنتی‪ ،‬ضمن کاهش فاصله قیمتی موردنظر‪،‬‬ ‫دست دالالن را از بازار خودرو کوتاه کنند‪.‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از کارگاه «مبلینه»‬ ‫‪8‬‬ ‫چم و خم تولید یک دست مبل‬ ‫‪15‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪16‬‬ ‫عکس‪ :‬فاطمه خوشبویی‬ ‫در برنامه شش��م توس��عه مصوب شد که دولت هر س��ال میزان افزایش‬ ‫حق��وق را با نرخ تورم هماهن��گ کند تا افزایش دریافتی کارکنان از میزان‬ ‫تورم کمتر نباش��د‪ .‬از س��وی دیگر یکسان س��ازی حقوق و پاداش ها بین‬ ‫کارکنان و بازنشستگان نباید بیش از ‪ 10‬درصد باشد‪ .‬این موضوع با هدف‬ ‫کاهش ش��کاف حقوقی کارکنان اس��ت و به اعتقاد کارشناسان گام دولت‬ ‫یازدهم برای تحقق ش��عارهایش در جهت افزایش رفاه جامعه است اما در‬ ‫این مسیر کمبود نقدینگی به عنوان تله ای همواره مانع اجرای برنامه های‬ ‫دولت خواهد بود‪.‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫فعاالن بازار با اشاره به داللی در نمایندگی های خودروسازان تاکید کردند‬ ‫انتقال فناوری‬ ‫مهمترین رکن بومی سازی‬ ‫دانش و صنعت هوافضا امروزه نقش مهمی در تحوالت کش��ورها‬ ‫و منطق��ه ای بازی می کن��د‪ .‬اثرگذاری این فناوری تا حدی اس��ت‬ ‫که ش��اید بتوان عمده تری��ن بودجه ه��ای تخصیص یافته در برخی‬ ‫کش��ورهای پیشرفته یا حتی در حال پیشرفت را شامل محصوالت‬ ‫هوافضا و زیرشاخه های ان دانست‪ .‬بی تردید انچه چرخ این فناوری‬ ‫گس��ترده و حیاتی را به حرکت در م��ی اورد‪ ،‬تحقیقات‪ ،‬پژوهش و‬ ‫فعالیت های علمی متخصصان و اندیش��مندان دانشگاهی و صنعتی‬ ‫است‪...‬‬ ‫قدیمی ترین میدان نفتی‬ ‫ایران در رویای رونق‬ ‫مبلمان از ان دس��ته صنایعی اس��ت که می توان به ان گف��ت هنر صنعتی یا حتی‬ ‫صنعتی هنری؛ کافی اس��ت فرصتی فراهم شود و به یکی از کارگاه های تولید مبلمان‬ ‫سری بزنیم‪ .‬ان زمان است که به خالقیت دست انسان در میان چوب و پارچه و تعداد‬ ‫کمی دستگاه پی می بری م مشابه کارگاه مبلینه‪ .‬این کارگا ه ‪ ۲۱۶‬مساحت متر دارد که‬ ‫در فاز نخست شهرک صنعتی عباس اباد تهران واقع شده است‪ .‬کارگاهی که با وجود‬ ‫تعداد کمی نیروی شاغل در فضایی صمیمی و البته ساکت‪ ،‬فعال است و هر چند امروز‬ ‫مش��ابه ‪ ۵‬سال گذشته سروصدا و ش��لوغی ندارد اما همچنان فعال است‪ .‬شاید مانند‬ ‫چند س��ال گذش��ته صادرات و فروش چندانی ندارد اما به قوت و زور بازوان و فکر ‪۷‬‬ ‫ت ‪ ۷‬کارگری که همچون ‪ ۷۰‬کارگر از ‪ ۵‬سال گذشته در این‬ ‫کارگر خود سرپا مانده اس ‬ ‫کارگاه فعالیت خود را ادامه می دهند‪ .‬این کارگا ه به بخش های رنگ کاری‪ ،‬رویه کوبی‬ ‫و برش و خیاطی و نجاری تقس��یم می ش��ود‪ .‬در کنار این بخش ها یک زیرزمین ‪۵۰۰‬‬ ‫مت��ری نیز وجود دارد که پر از مبل هایی اس��ت که برای فروش و بازدید در چیدمانی‬ ‫زیبا خودنمایی می کنند‪ .‬مبل هایی با رنگ ها و مدل های رنگارنگ‪ .‬از مبل های رامادا‬ ‫گرفته تا و نیز‪ .‬این مبل ها از روی مدل های ایتالیایی و مالزیایی طرح زده ش��ده اند‪ .‬در‬ ‫کنار چیدمان‪ ،‬مبلمان س��نتی در این زیرزمین زیبا خاطراتی از کودکی را برای همه‬ ‫انهایی که از مرور گذشته لذت می برند زنده می کن د تا جایی که این فکر به سر می زند‬ ‫که دیگر بخش های کارگاه را نباید دید و اندکی در گوشه این زیرزمین روی مبل های‬ ‫سنتی نشست‪ .‬اما طبقه باالی کارگاه که کارگران خیاط و رویه کوب و برشکار حضور‬ ‫دارن��د نیز جلوه دیگری دارد‪ .‬هر چند تعداد کارگران ‪ ۷‬نفر اس��ت اما تالش انها برای‬ ‫تولید یک دس��ت مبلمان راحتی در روز نیز جای تش��کر دار د چرا که زحمت زیادی‬ ‫برای ان می کش��ند‪ .‬از دوخت پارچه مبل گرفته تا رویه کوبی و برش زنی که هر کدام‬ ‫میزها و بخش های جداگانه ای دارند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 7‬دی ‪ 27 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت و اقتصاد‬ ‫‪ 27‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 15‬پیاپی ‪1988‬‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خبر‬ ‫درامد نفت در نیمه نخست‬ ‫امسال پیش خور شد‬ ‫به گفته رییس س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه در نیمه نخس��ت سال جاری‬ ‫درامدهای نفتی به دلیل افت درامد‬ ‫دولت در نیمه دوم س��ال گذش��ته‬ ‫به صورت پیش فروش مصرف شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬محمدباقر‬ ‫محمدباقر نوبخت‬ ‫نوبخت در مراس��م تقدیر و تجلیل‬ ‫ن گفت‪ :‬در‬ ‫از دس��ت اندرکاران سرش��ماری نفوس و مس��ک ‬ ‫روند سرش��ماری سال ‪ ١٣٩٥‬یک کار بزرگ ملی انجام شد‪.‬‬ ‫کارهای مرکز امار را می توان به دو بخش تفکیک کرد؛ اعالم‬ ‫ش��اخص ها که به موقع و دقیق دریافت می شود اعم از تورم‪،‬‬ ‫رش��د و امارگیری از نیروی کار و دیگری سرشماری نفوس‬ ‫و مس��کن که دس��تگاه های ملی و منطقه ای در ان همکاری‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫او درب��اره ارائه امار از س��وی مرکز امار ای��ران بیان کرد‪:‬‬ ‫درس��ت است برخی دس��تگاه ها امار منتش��ر می کنند ولی‬ ‫مرجع رسمی مرکز امار است‪ .‬گرچه دستگاه های دیگر بنا به‬ ‫س��ابقه خود امار منتشر می کنند ولی باز هیچ کدام از انها به‬ ‫نظم مرکز امار نیست‪.‬‬ ‫نوبخ��ت درباره سرش��ماری اظهار کرد‪ :‬در ‪5‬س��ال اینده‬ ‫هر تصمیمی در س��طح کالن کش��ور گرفته ش��ود برمبنای‬ ‫اطالعات سرشماری مرکز امار ایران خواهد بود‪.‬‬ ‫او درباره الیحه بودجه س��ال ‪ ١٣٩٦‬بیان کرد‪ :‬در ‪ ١٤‬اذر‬ ‫بی س��ابقه بود که با وجود هم��ه مضیقه ها‪ ،‬بودجه به موقع به‬ ‫مجلس تقدیم شد و امیدوارم مرکز امار ایران هم حسب قول‬ ‫و با همین روش نتایج سرشماری را تا پایان دی اعالم کند‪.‬‬ ‫نوبخت درب��اره وضعیت مالی دولت گف��ت‪ :‬در ‪ 6‬ماه دوم‬ ‫س��ال گذش��ته روزهای بسیار س��ختی را در کشور احساس‬ ‫کردی��م و افت قیم��ت نفت به زیر ‪ ٣٠‬دالر رس��ید و به این‬ ‫ترتی��ب طرح ه��ای عمرانی را قادر به پرداخت نش��دیم و در‬ ‫‪6‬ماه نخس��ت سال درامدهای نفتی را به صورت پیش فروش‬ ‫مصرف کردیم ولی خوش��بختانه در نیمه نخست سال جاری‬ ‫روزانه ‪٢‬میلیون و ‪٣٠٠‬هزار بش��که نفت فروش داش��تیم در‬ ‫حالی که س��ال گذش��ته این می��زان حدود ی��ک میلیون و‬ ‫‪٢٥٠‬هزار بشکه بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا این همه با وجود فش��اری که در ‪ 6‬ماه‬ ‫نخس��ت امس��ال به دلیل کاهش درامد نفت س��ال گذشته‬ ‫داش��تیم اکنون وضعیت ما مطلوب اس��ت‪ ،‬در س��طح ملی‬ ‫پرداخت ه��ا انجام می ش��ود و با رییس س��ازمان خزانه داری‬ ‫گفت وگ��و کردیم که حقوق کارکنان قب��ل از اتمام ماه و به‬ ‫موقع پرداخت شود‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان برنامه و بودجه به دو فش��ار بزرگ مالی‬ ‫امس��ال اش��اره و بیان کرد‪ :‬خرید تضمینی گندم ‪١٤‬هزار و‬ ‫‪٧٠٠‬میلی��ارد تومان برای دولت هزینه داش��ت که گرچه در‬ ‫راستای خودکفایی بود ولی بار مالی را به خزانه تحمیل کرد‪.‬‬ ‫همچنین قول داده بودیم که اذر به اتمام نرس��یده مطالبات‬ ‫فرهنگیان پرداخت ش��ود که ‪٢‬هزار و ‪٧٠٠‬میلیارد تومان با‬ ‫همکاری خزانه داری پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬اقدام س��وم این اس��ت که تا پای��ان این هفته‬ ‫پرداخت ه��ای الزم درباره همه طرح های اولویت دار پرداخت‬ ‫شود‪ .‬در ‪6‬ما ه پارسال و اول امسال در پرداخت برخی طرح ها‬ ‫مش��کل داش��تیم ولی اکنون عالوه بر اینک��ه تمام معوقات‬ ‫پرداخت خواهد ش��د مطالبات پیش رو هم به موقع پرداخت‬ ‫می ش��و د در حالی که از برخی ابزار ها مثل اوراق‪ ،‬صکوک و‬ ‫اسناد خزانه استفاده خواهیم کرد‪.‬‬ ‫رشد‪ 3/5‬درصدی‬ ‫نرخ تورم تولید در اذر‬ ‫بان��ک مرکزی اعالم کرد‪ :‬ش��اخص به��ای تولیدکننده در‬ ‫ایران در ‪12‬ماه منتهی به اذر ‪ 1395‬نسبت به ‪12‬ماه منتهی‬ ‫به اذر ‪ 1394‬به میزان ‪3/5‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬خالصه نتایج به دس��ت امده از ش��اخص‬ ‫بهای تولیدکننده در ایران براس��اس سال پایه ‪1390=100‬‬ ‫نش��ان می دهد که این ش��اخص در اذر ‪ 1395‬نسبت به ماه‬ ‫مشابه سال قبل معادل ‪6/8‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫همچنین شاخص بهای تولیدکننده در ایران در اذر ‪1395‬‬ ‫به عدد ‪ 231/1‬رسید که نسبت به ماه قبل ‪ 2‬درصد افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫گروه های «کش��اورزی‪ ،‬جنگلداری و ماهیگیری» ‪2‬درصد‪،‬‬ ‫«س��اخت(صنعت)» ‪1/7‬درصد‪« ،‬حمل ونق��ل و انبارداری»‬ ‫‪0/4‬درص��د‪« ،‬هتل و رس��توران» ‪0/4‬درص��د‪« ،‬اطالعات و‬ ‫ارتباط��ات» ‪0/1‬درص��د‪« ،‬اموزش» ‪0/3‬درصد‪« ،‬بهداش��ت‬ ‫و م��ددکاری اجتماع��ی» ‪0/6‬درصد و «س��ایر فعالیت های‬ ‫خدمات عمومی‪ ،‬اجتماعی و شخصی» ‪0/6‬درصد رشد را در‬ ‫اذر نسبت به ابان گذشته ثبت کردند‪.‬‬ ‫بررس��ی تغییرات س��االنه این ش��اخص نی��ز حاکی از ان‬ ‫اس��ت که گروه های «کش��اورزی‪ ،‬جنگلداری و ماهیگیری»‬ ‫‪4/9‬درصد‪« ،‬س��اخت (صنعت)» ‪7/1‬درص��د‪« ،‬حمل ونقل و‬ ‫انب��ارداری» ‪3/2‬درص��د‪« ،‬هتل و رس��توران» ‪10/9‬درصد‪،‬‬ ‫«اطالعات و ارتباط��ات» ‪2/6‬درصد‪« ،‬اموزش» ‪11/7‬درصد‪،‬‬ ‫«بهداش��ت و م��ددکاری اجتماعی» ‪17/7‬درصد و «س��ایر‬ ‫فعالیت ه��ای خدم��ات عموم��ی‪ ،‬اجتماع��ی و ش��خصی»‬ ‫‪12/2‬درصد رش��د در اذر امسال نسبت به ماه مشابه پارسال‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫بیژن پناهی زاده‬ ‫مهدی پورقاضی‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از روند اجرای برنامه های اقتصادی کشور‬ ‫ابهام در تامین مالی‪ ،‬مانع تحقق اقتصاد مقاومتی‬ ‫مرک��ز پژوهش ه��ای‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫در اخری��ن پژوهش های‬ ‫خ��ود در زمین��ه ارزیابی‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده ‪۱۲‬برنام��ه مل��ی اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی دول��ت در‬ ‫صنعت‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۵‬به بررس��ی‬ ‫برنامه های مصوب وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و هم س��ویی انها با اهداف‬ ‫اقتص��اد مقاومت��ی پرداخت��ه اس��ت‪.‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت در س��ال ‪ 5 ،۹۵‬برنام��ه محوری را‬ ‫در راس��تای اقتصاد مقاومتی مصوب و اجرایی کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬براساس این گزارش برنامه های این وزارتخانه‬ ‫قابل دفاع ب��وده و تنها در بخش تامین مالی طرح ها‬ ‫ضعف هایی دی��ده می ش��ود‪.‬صنعتگران نیز بر همین‬ ‫عقیده ان��د که برنامه های اقتص��اد مقاومتی در حوزه‬ ‫صنع��ت و معدن از ق��وت کافی برخ��وردار بوده و با‬ ‫وج��ود عملکرد قابل قب��ول در وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫وتجارت به دلیل ضعف در هماهنگی و عزم در اجرای‬ ‫برنامه ها از سوی دس��تگاه های دیگر همچون وزارت‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماع��ی و وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارایی بازخورد اج��رای این برنامه ها چندان موفق‬ ‫نبوده است‪.‬‬ ‫دارد با حمایت ه��ای نرم افزاری ازقبیل بسترس��ازی‬ ‫در شکل گیری ش��رکت های کارامد و صادرات محور‪،‬‬ ‫بهبود کیفیت و ارتقای استاندارد محصوالت‪ ،‬تقویت‬ ‫نشان سازی و‪ ...‬را ه های تحقق این هدف مهیا شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تکمی�ل طرح ه�ای صنعت�ی با پیش�رفت‬ ‫فیزیکی باالی ‪۶۰‬درصد‬ ‫س��ومین برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز‬ ‫از نگاه مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫می تواند قابل دفاع باش��د به ش��رط انکه منابع مالی‬ ‫ان به خوبی تامین ش��ود‪ .‬در این گزارش امده است؛‬ ‫«گزین��ش طرح های با پیش��رفت فیزیکی باالی ‪۶۰‬‬ ‫درصد و تکمیل طرح های نیمه تمام ملی و دس��تیابی‬ ‫س��ریع به تولیدات این واحدها و جلوگیری از خواب‬ ‫س��رمایه ها در راس��تای افزای��ش بهره وری س��رمایه‬ ‫می تواند کمک مناس��بی در شرایط رکودی حاکم بر‬ ‫تولید باشد‪».‬‬ ‫‹ ‹مدیری�ت هدفمند واردات در راس�تای‬ ‫حفظ تراز تجاری مثبت‬ ‫در بخ��ش حفظ تراز تج��اری مثب��ت مالحظاتی‬ ‫در اقتص��اد مقاومت��ی وج��ود دارد که براس��اس ان‬ ‫پژوهش��گران مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی معتقدن��د؛ «تراز هی��چ گاه به ط��ور مطلق‬ ‫نمی تواند برای یک کش��ور ایده ال باشد‪ .‬مثبت شدن‬ ‫‹ ‹رونق تولی�د و فعال کردن ‪ ۷۵۰۰‬واحد‬ ‫تراز تجاری ایران در ش��رایط فعل��ی به دلیل کاهش‬ ‫صنعتی مشکل دار‬ ‫ارزش صادرات و واردات به طور همزمان‬ ‫مرک��ز پژوهش های مجلس ش��ورای‬ ‫است اما رش��د کاهش واردات بیشتر از‬ ‫اس�لامی در گ��زارش خود درب��اره این‬ ‫ص��ادرات بوده و این ب��ه معنای کوچک‬ ‫بیژن پناهی زاده‪:‬‬ ‫مصوبه اورده اس��ت‪« :‬با توجه به رکود مشکل اصلی در ضعف شدن حجم تجارت خارجی ایران نسبت‬ ‫برنامه های اقتصاد‬ ‫حاکم بر بخش تولید در سال های اخیر‬ ‫به س��ال های گذشته است‪.‬درحال حاضر‬ ‫و‬ ‫و منفی ش��دن نرخ رشد بخش صنعت مقاومتی ناهماهنگی‬ ‫ح��دود ‪ ۸۷‬درصد واردات ایران ش��امل‬ ‫ضعف عملکرد‬ ‫و معدن و به وی��ژه تعطیلی و نیمه فعال‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬واس��طه و سرمایه ای است و‬ ‫در دستگاه های‬ ‫شدن واحدهای تولیدی و رسیدن تولید‬ ‫ب��ه عبارت دیگر بخ��ش مصرفی ان کم‬ ‫دیگر است‬ ‫به س��طح حدود ‪ ۳۰‬درصد ظرفیت که‬ ‫اس��ت و به معنای ان اس��ت که اقتصاد‬ ‫اغلب ناش��ی از نبود سرمایه در گردش‬ ‫ای��ران تا حد زیادی به واردات این اقالم‬ ‫و مش��کالت مال��ی بوده اس��ت به نظر‬ ‫وابسته اس��ت‪ .‬یعنی اگر بخواهیم برخی‬ ‫می رس��د موضوع رونق تولید در س��طح ‪ ۷۵۰۰‬واحد‬ ‫محصوالت را در داخل کش��ور تولید کنیم‪ ،‬ناگزیریم‬ ‫تولیدی دارای مش��کل که شامل واحد های تعطیل یا‬ ‫برای انها واردات انجام دهیم‪.‬بنابراین به نظر می رسد‬ ‫نیمه فعال می ش��ود حائز اهمیت بوده و در راس��تای‬ ‫پروژه معرفی ش��ده تنها در صورتی که مالحظه گفته‬ ‫تحقق اقتصاد مقاومتی قابل دفاع است»‪.‬‬ ‫شده را مورد توجه قرار دهد‪ ،‬می تواند در راستای رفع‬ ‫‹ ‹ارتق�ای رقابت پذی�ری واحده�ای‬ ‫چالش ه��ای تجارت خارجی ای��ران در حوزه اقتصاد‬ ‫کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات‬ ‫مقاومتی ارزیابی شود‪».‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش ‪ ۱۰‬میلی�ارد دالری ص�ادرات‬ ‫پژوهش��گران مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی معتقدند میزان صادرات مستقیم در صنایع‬ ‫غیرنفتی در سال ‪۹۵‬‬ ‫تن��وع درامدهای صادراتی کش��ور‪ ،‬یکی از راه های‬ ‫کوچک و متوسط چندان معنادار نیست‪ ،‬زیرا بیشتر‬ ‫مقاوم سازی اقتصاد و در راستای اهداف سیاست های‬ ‫محص��والت این صنایع با نگاه به ب��ازار داخلی تولید‬ ‫کلی اقتصاد مقاومتی(بندهای ‪ ۱۳ ،۱۱‬و ‪ )۱۵‬اس��ت‪.‬‬ ‫می ش��ود و به دالیل متعددی ازجمله کیفیت پایین‪،‬‬ ‫امارها نش��ان می دهد به طور متوس��ط در سال های‬ ‫قیمت باال و س��طح فناوری پایین‪ ،‬ق��درت رقابت با‬ ‫اخیر میعانات گازی و محصوالت پتروش��یمی از کل‬ ‫کاالهای مش��ابه خارجی را ندارد‪ .‬از س��ویی تولیدات‬ ‫صادرات سهمی حدود ‪ ۶۰‬درصد را به خود اختصاص‬ ‫واحدهای کوچک و متوس��ط اغلب در قالب کاالهای‬ ‫داده ان��د که با احتس��اب نفت این رقم به بیش از ‪۸۰‬‬ ‫واس��طه ای در اختیار واحدهای ب��زرگ قرار می گیرد‬ ‫درصد خواهد رسید‪ .‬در زمینه تحقق افزایش صادرات‬ ‫و پ��س از ط��ی فرایندهای الزم ب��ه کاالهای نهایی‬ ‫کاال و خدمات غیرنفتی به میزان ‪ ۱۰‬میلیارد دالر در‬ ‫تبدیل و س��پس صادر می شوند که اگر هدف ارتقای‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۵‬نسبت به س��ال ‪ ۱۳۹۴‬نیز در گزارش‬ ‫رقابت پذیری واحدهای کوچک و متوس��ط به منظور‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس امده اس��ت؛ «اگر صادرات‬ ‫افزایش صادرات مس��تقیم باشد الزم است با تقویت‬ ‫را ش��امل میعانات گازی و محصوالت پتروش��یمی و‬ ‫شبکه ها و شکل گیری کنسرسیوم ها بین این واحدها‬ ‫سایر کاالها که شامل کاالهای با ارزش افزوده پایین‬ ‫امکان دس��تیابی به هدف یادش��ده فراهم ش��ود‪ .‬در‬ ‫ازجمله سنگ اهن و‪ ...‬می شود در نظر بگیریم چندان‬ ‫واحده��ای کوچک و متوس��ط تولیدکننده کاالهای‬ ‫دور از ذهن نیس��ت که با توجه به روند صعودی نرخ‬ ‫نهایی نی ز تقویت تش��کل ها و هم افزایی میان فعاالن‬ ‫ارز در کن��ار عوامل دیگر ازجمل��ه زمزمه تک نرخی‬ ‫اقتصادی این واحدها می تواند به بهبود رقابت پذیری‬ ‫ش��دن ن��رخ ارز و‪ ...‬انگیزه صادرات و ب��ه تبع میزان‬ ‫و افزای��ش صادرات کمک کن��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬این هدف‬ ‫ص��ادرات در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬افزایش یابد ام��ا اگر رقم‬ ‫تنها با حمایت مالی قابل دس��تیابی نبوده و ضرورت‬ ‫واقعی صادرات کش��ور که فقط شامل سایر کاالها به‬ ‫اس��تثنای کاالهای با ارزش اف��زوده پایین و میعانات‬ ‫گازی و محصوالت پتروش��یمی می ش��ود را در نظر‬ ‫بگیریم‪ ،‬رس��یدن به عدد ‪ ۱۰‬میلیارد دالر افزایش در‬ ‫س��ال جاری نسبت به سال گذش��ته چندان محتمل‬ ‫نیست‪».‬‬ ‫‹ ‹ابهام در تامین منابع مالی اجرای برنامه‬ ‫اس��ت‪ .‬مش��کل اصلی تولید امروز در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت نیس��ت بلکه موانع تولی��د باید در‬ ‫وزارت ام��ور اقتصادی و دارای��ی و وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی پیگیری شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬دلیل انکه تزریق تس��هیالت ‪ ۱۶‬هزار‬ ‫میلی��اردی بر وضعیت صنایع تاثیر چندانی نداش��ته‬ ‫به عملکرد بانک ها و نحوه تخصیص منابع برمی گردد‬ ‫بنابراین برنامه ریزی ها از قوت باالیی برخوردار اس��ت‬ ‫ام��ا دس��تگاه های زیرمجموعه به خوب��ی به ان عمل‬ ‫نمی کنند‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه دولت با وجود کمبود‬ ‫منابع پیش��رفت های خوبی در طرح ه��ای نیمه تمام‬ ‫دولتی داش��ته افزود‪ :‬اغلب طرح ه��ای نیمه تمام در‬ ‫صنای��ع مربوط ب��ه بخش خصوصی اس��ت و در این‬ ‫بخش با مشکل مواجه است‪.‬‬ ‫دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی‬ ‫با اش��اره به برنامه حفط تراز تجاری مثبت و افزایش‬ ‫ص��ادرات غیرنفت��ی اظهارکرد‪ :‬دول��ت در این بخش‬ ‫موفق بوده و توانس��ته تراز تجاری را مثبت نگه دارد‬ ‫اما باید توجه داش��ت که سهم صادرات غیرنفتی باید‬ ‫افزایش پیدا کن��د‪ .‬حفظ تراز تجاری مثبت از طریق‬ ‫نف��ت مزایای صادرات را به معن��ای واقعی به اقتصاد‬ ‫وارد نخواه��د کرد‪ .‬در این بخش رایزنان اقتصادی در‬ ‫تعیین تعرفه های مناسب نقش زیادی دارند‪.‬‬ ‫مرک��ز پژوهش ه��ای مجل��س ش��ورای اس�لامی‬ ‫مهم ترین مان��ع تحقق برنامه های اقتص��اد مقاومتی‬ ‫را ابهام در منابع مال��ی می داند‪ .‬بنابر این گزارش به‬ ‫دلیل محدود بودن منابع داخلی دستگاه های مجری‬ ‫و نیز به دلیل انکه عمده این پروژه ها باید به وس��یله‬ ‫سازمان های توسعه ای مانند ایدرو‪ ،‬ایمیدرو و سازمان‬ ‫صنای��ع کوچ��ک و ش��هرک های صنعت��ی اجرایی و‬ ‫عملیات��ی ش��ود به نظر می رس��د توان کارشناس��ی‬ ‫ب��رای اجرا وج��ود دارد ام��ا تامین مناب��ع مالی در‬ ‫چارچ��وب اعتبارات‪ ،‬وظای��ف و اختیارات دس��تگاه‬ ‫مجری مبهم اس��ت‪ .‬زیرا با اجرای سیاست های کلی‬ ‫اصل چهل وچهارم قانون اساس��ی و واگذاری بیش��تر‬ ‫واحدهای سودده این سازمان های توسعه ای در عمل‬ ‫منابع مالی داخلی این س��ازمان ها تحلیل رفته و تنها‬ ‫راه‪ ،‬اس��تفاده از سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی‬ ‫است که این امر نیازمند تدابیر کارشناسی الزم است‪.‬‬ ‫‹ ‹پراکندگی در برنامه ریزی طرح ها‬ ‫همچنین با توجه ب��ه اثار اجرای برجام و باقی بودن‬ ‫ مهدی پورقاضی‪ ،‬رییس کمیس��یون‬ ‫مش��کالت پس از اجرا به نظر می رس��د‬ ‫صنای��ع ات��اق بازرگانی ای��ران نیز در‬ ‫اس��تفاده از س��رمایه گذاری خارجی در‬ ‫گفت وگو با گس��ترش صنع��ت درباره‬ ‫قالب س��رمایه گذاری مش��ترک چندان‬ ‫مهدی پورقاضی‪:‬‬ ‫رونق تولید‪ ،‬افزایش موفقی��ت دولت در اج��رای برنامه های‬ ‫جایگاهی پیدا نخواهد کرد‪.‬‬ ‫صادرات غیرنفتی‪،‬‬ ‫‹ ‹ارزیاب�ی بخ�ش خصوصی از‬ ‫اقتصاد مقاومتی گفت‪ :‬محور های اصلی‬ ‫عملکرد دولت‬ ‫حفظ تراز تجاری مثبت برنامه های تدوین شده در بخش صنعت‬ ‫و تکمیل طرح های‬ ‫بی��ژن پناهی زاده‪ ،‬دبی��ر کارگروه ویژه‬ ‫همچ��ون زنجیر ب��ه یکدیگ��ر مرتبط‬ ‫اقتص��اد مقاومت��ی بخ��ش خصوصی در نیمه تمام در گرو ارتقای هس��تند به همین دلیل ب��ا طرح های‬ ‫گفت وگو با گس��ترش صنعت در ارزیابی رقابت پذیری است پراکنده نمی ت��وان موفقی��ت چندانی‬ ‫برنامه ه��ای مص��وب اقتص��اد مقاومتی‬ ‫داشت‪ .‬دولت باید اس��تراتژی مناسبی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫ب��رای تحق��ق رقابت پذی��ری‪ ،‬رون��ق‪،‬‬ ‫طرح رونق تولید بس��یار مناسب است به شرط انکه‬ ‫ص��ادرات و تکمیل طرح های نیمه تم��ام تدوین کند‬ ‫ب��ه طور م��داوم و پایدار اجرا ش��ود‪ .‬صنعت همچون‬ ‫ت��ا با پیاده س��ازی ان تمام این امور محقق ش��ود‪ .‬با‬ ‫ی��ک موجود زنده اس��ت و اجرای چنی��ن طرح هایی‬ ‫تزریق منابع مقطعی نمی توان رش��د پایدار در صنایع‬ ‫ب��ه صورت مقطعی به ان کم��ک نخواهد کرد‪ .‬عالوه‬ ‫ایجاد کرد‪.‬‬ ‫بر این‪ ،‬این طرح باید در تمام س��طوح اجرایی شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه مهم تری��ن چالش صنعت ضعف‬ ‫متاسفانه معادن از این تسهیالت محروم مانده اند‪.‬‬ ‫در رقابت پذیری اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬رون��ق تولید‪ ،‬افزایش‬ ‫پناه��ی زاده ب��ا بی��ان اینک��ه در ط��رح ارتق��ای‬ ‫صادرات غیرنفتی‪ ،‬حفظ تراز تجاری مثبت و تکمیل‬ ‫رقابت پذیری باید بهینه سازی تولید مدنظر قرار گیرد‪،‬‬ ‫طرح ه��ای نیمه تم��ام در گرو ارتق��ای رقابت پذیری‬ ‫گفت‪ :‬با ماش��ین االت مس��تهلک نمی توان بهره وری‬ ‫اس��ت‪ .‬دولت نیز در این محور نتوانس��ته کار چندان‬ ‫تولید را ارتقا داد‪ .‬در این راس��تا باید تس��هیالت کم‬ ‫چشمگیری انجام دهد درنتیجه برنامه های دیگر نیز‬ ‫بهره با س��ود حداقل ‪ ۸‬درصد به تولید کنندگان اعطا‬ ‫تحت تاثی��ر همین امر قرار گرفته اند‪ .‬وی با اش��اره‬ ‫ش��ود تا اقدام به نوس��ازی ماش��ین االت و تجهیزات‬ ‫به اینکه دولت برای تدوی��ن برنامه اقتصاد مقاومتی‬ ‫کنند‪ .‬با نوسازی ماشین االت مصرف انرژی کاهش و‬ ‫باید اسیب شناس��ی کند اظهارک��رد‪ :‬صنایع در چند‬ ‫کیفیت محصوالت افزایش پیدا می کند‪ .‬ازسوی دیگر‬ ‫ده��ه اخیر تنه��ا به دنبال کس��ب امتیاز ب��وده و از‬ ‫برای ارتقای رقابت پذیری توجه به اموزش و بازاریابی‬ ‫ارتقای بهره وری غافل ماندن��د‪ .‬باید فرهنگ تولید و‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫برنامه های حمایتی به سمت ارتقای بهره وری حرکت‬ ‫‹ ‹چال�ش اصل�ی؛ هم�کاری نکردن س�ایر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫دستگاه ها‬ ‫ بنابر ای��ن گ��زارش‪ ،‬برنامه های اقتص��اد مقاومتی‬ ‫دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی‬ ‫دول��ت در بخش صنعت و معدن از نظر هم س��ویی با‬ ‫با بیان اینکه عملکرد وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سیاست های اقتصاد مقاومتی از قوت باالیی برخوردار‬ ‫در اجرای برنامه ها نمره قابل قبولی دریافت می کند‪،‬‬ ‫و برنامه های ارائه شده قابل دفاع است اما انچه اجرای‬ ‫افزود‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با وجود انکه‬ ‫انها را در عم��ل تحت تاثیر قرار می دهد تامین منابع‬ ‫اب��زار چندانی نداش��ته ام��ا در پیگی��ری برنامه های‬ ‫مالی برای اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی اس��ت‬ ‫اقتصاد مقاومتی عملکرد قابل قبولی داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫که دولت باید به طور دقیق ضمن تعیین سهم هریک‬ ‫مش��کل اصلی در ضعف برنامه های اقتصاد مقاومتی‬ ‫از دس��تگاه ها به تامین منابع اقدام و تمام دستگاه ها‬ ‫ناهماهنگ��ی و ضعف عملکرد در دس��تگاه های دیگر‬ ‫را نیز ملزم به همکاری در جهت تحقق برنامه ها کند‪.‬‬ ‫دست رد کارخانه های رب‬ ‫به گوجه فرنگی های انباشت شده‬ ‫سه شنبه‬ ‫در حالی با انباش��ت گوجه فرنگی های رس��یده در بازار و افت قیمت این‬ ‫محصول مواجه هستیم که امکان کنسرو این محصول وجود ندارد‪.‬‬ ‫‪ 7‬دی ‪1395‬‬ ‫‪ 27‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 27‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 15‬پیاپی ‪1988‬‬ ‫انتقال و ساماندهی اصناف شهری‬ ‫به ناحیه صنعتی جدید بستک‬ ‫ضرورت ارتقای بهره وری‬ ‫در صنایع کوچک‬ ‫اجرای ‪ 19‬طرح پژوهشی‬ ‫و صنعتی در خراسان شمالی‬ ‫پاسخ معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره تعیین تکلیف مصوبه ‪ 32‬شهرک و ناحیه صنعتی در دولت نهم و دهم‬ ‫کارگاه اموزش��ی یک روزه کس��ب امادگی همکاری با ش��رکت های‬ ‫المانی با هدف بازاموزی مدیران و صاحبان صنایع در رشت برگزار شد‪.‬‬ ‫توسعه زیرس��اخت ها و حمایت نرم افزاری از صنایع کوچک و متوسط‪،‬‬ ‫شالوده اصلی فعالیت های شرکت شهرک های صنعتی ایران است‪.‬‬ ‫تعلیق تا ارزیابی مجدد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14‬‬ ‫عکس‪ :‬ابوالفضل کیمیایی‬ ‫بازاموزی همکاری‬ ‫با شرکت های المانی درگیالن‬ ‫برای نخستین بار در بازار سرمایه ایران‪ ،‬با کشف قیمت ‪30‬هزار‬ ‫ریالی هر سهم « شگامرن» معامالت سهام صنایع کوچک اغاز شد‪.‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫چم و خم تولید یک دست مبل‬ ‫کافی اس��ت فرصتی فراهم ش��ود و ب��ه یک��ی از کارگاه های تولید‬ ‫مبلمان س��ری بزنیم‪ .‬ان زمان اس��ت که به خالقیت دست انسان‬ ‫در میان چوب و پارچه و تعداد کمی دس��تگاه پی می بری م مش��ابه‬ ‫کارگاه مبلینه‪ .‬این کارگا ه ‪۲۱۶‬متر مساحت دارد که در فاز نخست‬ ‫ش��هرک صنعتی عباس اباد تهران واقع ش��ده است‪ .‬کارگاهی که با‬ ‫وجود تعداد کمی نیروی ش��اغل در فضایی صمیمی و البته ساکت‪،‬‬ ‫فعال است و هر چند امروز مشابه ‪ ۵‬سال گذشته سروصدا و شلوغی‬ ‫ندارد اما همچنان فعال است‪.‬‬ ‫نخستین کشف قیمت‬ ‫سهام صنایع کوچک در بورس‬ ‫‪4‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫ش�کل گیری زی�اد صنای�ع کوچک ومتوس�ط‬ ‫بدون مطالعه و ظرفیت س�نجی‪ ،‬موضوعی است‬ ‫که از س�وی غالمحسین شافعی روز یکشنبه در‬ ‫نشست با رییس�ان تش�کل های حوزه احداث‪،‬‬ ‫نفت‪ ،‬پتروشیمی‪ ،‬معدن و صنعت مطرح و بر این‬ ‫نکته تاکید ش�ده که باید ش�کل گیری گسترده‬ ‫صنایع کوچک و متوسط کنترل شود و با توجیه‬ ‫اقتصادی ب�ه منظور جلوگی�ری از تخریب بازار‬ ‫یک محصول باشد‪.‬‬ ‫علی یزدانی‪ ،‬رییس س�ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش�هرک های صنعتی ایران در نشس�ت خبری و‬ ‫در پاس�خ به گسترش صنعت گفت‪ :‬در سفرهای‬ ‫اس�تانی دول�ت نه�م و ده�م برای اح�داث ‪32‬‬ ‫ش�هرک و نواحی صنعتی مصوب�ه دولتی صادر‬ ‫ش�ده که در ای�ن مناطق از قب�ل زمین صنعتی‬ ‫موجود بوده است یا در برخی موارد تامین زمین‬ ‫برای اح�داث ش�هرک و ناحیه صنعت�ی جدید‬ ‫امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫ب�ه گفت�ه یزدانی‪ ،‬ممکن اس�ت دول�ت بنا به‬ ‫درخواس�ت برخی مسئوالن‪ ،‬تشکل ها یا نهادها‬ ‫برای اح�داث ش�هرک و ناحیه صنعت�ی جدید‬ ‫مصوبه صادر کند‪.‬‬ ‫سیاس�ت کل�ی س�ازمان صنایع کوچ�ک نیز‬ ‫به گونه ای است که صنایع پراکنده در شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی مس�تقر ش�وند بنابراین اگر در‬ ‫منطق�ه ای بی�کاری وجود دارد یا ب�ا بحران اب‬ ‫و کش�اورزی مواجه هس�تیم ش�هرک یا نواحی‬ ‫صنعت�ی اح�داث ش�ود‪.‬رییس س�ازمان صنایع‬ ‫کوچ�ک و ش�هرک های صنعت�ی ای�ران تاکید‬ ‫ک�رد‪ :‬ش�هرک ها یا نواح�ی صنعتی ک�ه امکان‬ ‫احداث نداش�ته ام�ا دارای مصوب�ه دولتی بوده‬ ‫متوقف ش�ده تا ارزیابی مجدد ی�ا امکانات الزم‬ ‫تامین ش�ود بنابراین تاکن�ون ‪ 14‬مصوبه احداث‬ ‫شهرک و ناحیه صنعتی که در دولت قبل و بدون‬ ‫امکان سنجی صادر شده‪ ،‬باطل شده است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 7‬دی ‪ 27 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 27‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 15‬پیاپی ‪1988‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خبر‬ ‫نخستین کشف قیمت سهام‬ ‫صنایع کوچک در بورس‬ ‫ضرورت ارتقای بهره وری‬ ‫در صنایع کوچک‬ ‫چهارمین نشست شورای صنایع کوچک با حضور اعضای‬ ‫این شورا در شرکت شهرک های صنعتی تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنع��ت به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی تهران‪ ،‬محمدرضا قاهری بدر‪،‬‬ ‫رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫تهران در این نشس��ت با اش��اره به وجود بحران های پیش‬ ‫روی صنع��ت کش��ور‪ ،‬نیاز ب��ه ارتقای فن��اوری را ضروری‬ ‫دانست و گفت‪ :‬شرکت شهرک های صنعتی تهران به عنوان‬ ‫پیش��ران صنایع کوچک و صنعت کشور ‪ 9‬طرح بنیادی را‬ ‫برای توس��عه صنایع کوچک در کش��ور در دستور کار قرار‬ ‫داده اس��ت‪ .‬قاهری بدر اف��زود‪ :‬یکی از ای��ن ‪ 9‬طرح‪ ،‬مدل‬ ‫توس��عه صنایع کوچک بر مبنای توس��عه تکنولوژیکی است‬ ‫که در این زمینه‪ ،‬مطالعه تطبیقی و مقایسه ای بین سازمان‬ ‫‪ KOSGEB‬ترکیه با س��ازمان ‪ ISIPO‬ایران تهیه ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬نسرین مصدق صدقی‪ ،‬معاون صنایع کوچک شرکت‬ ‫ت به مقایسه‬ ‫شهرک های صنعتی تهران در ادامه این نشس ‬ ‫بین دو س��ازمان ‪ KOSGEB‬و ‪ ISIPO‬پرداخت و درباره‬ ‫نحوه حمایت های توس��عه صنایع کوچک در ترکیه و ایران‪،‬‬ ‫نحوه ش��کل گیری و پیشینه انها‪ ،‬وضعیت صنایع کوچک و‬ ‫س��هم ان در اقتصاد‪ ،‬اسناد و قوانین باالدست‪ ،‬چشم انداز و‬ ‫ماموریت‪ ،‬اهداف استراتژیک‪ ،‬ساختار مدیریت‪ ،‬فرایندهای‬ ‫کاری و تفاوت های بنیادین و تاثیرگذار توضیحاتی داد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان و خبرگان صنعت‪ ،‬صاحبان صنایع شاخص‬ ‫در ش��هرک های صنعتی‪ ،‬مسئوالن دولتی در بخش صنعت‬ ‫و ‪BDS‬های تخصصی عضو شورای صنایع کوچک شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی تهران نیز در بخش دیگر این نشست‬ ‫ب��ه تبادل نظر و بی��ان دیدگاه های خود درباره شناس��ایی‬ ‫مش��کالت صنع��ت و راهکاره��ای توس��عه صنایع کوچک‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫اموزش ارزیابی طرح ها برای‬ ‫مدیران صنعتی در خوزستان‬ ‫مع��اون صنای��ع کوچک ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫خوزس��تان گفت‪ :‬کارگاه اموزش��ی و اقتص��ادی طرح ها با‬ ‫نرم اف��زار «کامفار» با حض��ور مدی��ران واحدهای صنعتی‬ ‫در ش��رکت شهرک های صنعتی خوزس��تان برگزار شد‪ .‬به‬ ‫گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی خوزستان‪ ،‬علی خسروی مفرد با اشاره‬ ‫به اینکه ش��رکت ش��هرک های صنعتی خوزس��تان میزبان‬ ‫کارگاه اموزش��ی ارزیاب��ی و اقتص��ادی طرح ها ب��ا نرم افزار‬ ‫کامفار ب��رای مدیران واحدهای صنعتی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫کارگاه اموزش��ی به مدت ‪ 4‬روز با تدریس مش��اور و عضو‬ ‫س��ازمان جهانی یونیدو برگزار ش��د‪ .‬معاون صنایع کوچک‬ ‫ش��رکت شهرک های صنعتی خوزستان اذعان کرد‪ :‬اموزش‬ ‫این نرم افزار به مدیران واحدهای صنعتی بسیار مفید است‬ ‫و با برنامه ریزی های انجام ش��ده مقرر شده است این دوره‬ ‫اموزشی به زودی برگزار شود‪ .‬به گفته خسروی مفرد‪ ،‬کامفار‬ ‫امکان شبیه س��ازی پروژه های سرمایه گذاری در کوتاه مدت‬ ‫و بلندمدت و تحلیل فرایندهای مالی را فراهم می سازد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ابوالفضل کیمیایی‬ ‫معامالت بازار ش��رکت های کوچک و متوسط ( اس ام ای )‬ ‫برای نخس��تین بار در بازار س��رمایه ایران‪ ،‬با کش��ف قیمت‬ ‫‪30‬هزار ریالی هر سهم « شگامرن» اغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬نخستین تجربه بازار شرکت های کوچک‬ ‫و متوس��ط فرابورس با عرضه اولیه س��هام ش��رکت «پترو‬ ‫صنعت گامرون» در نماد معامالتی «ش��گامرن یک» انجام‬ ‫و ‪10‬درصد س��هام این مجموعه معادل ‪ 6‬میلیون س��هم با‬ ‫‪30‬هزار ریال روز دوشنبه کشف قیمت شد‪.‬‬ ‫براساس دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت سهام‬ ‫در ب��ازار اس ام ای فرابورس ایران‪ ،‬اش��خاص حقوقی بدون‬ ‫محدودیت در ورود سفارش خرید و سرمایه گذاران نهادی و‬ ‫اش��خاص حقیقی با رعایت حداقل ارزش هر سفارش خرید‬ ‫به می��زان ‪5‬میلیارد ریال می توانند س��هام این مجموعه را‬ ‫بخرند‪.‬‬ ‫ط در مقابل صنایع بزرگ قرار‬ ‫بنگاه های کوچک و متوس ‬ ‫می گیرند و نسبت به انها مزایایی دارند‪.‬‬ ‫ازجمله مزایای بنگاه های کوچک و متوسط‪ ،‬ارزش افزوده‪،‬‬ ‫نواوری‪ ،‬اشتغال افرینی و انعطاف پذیری بیشتر است‪.‬‬ ‫تاکن��ون ش��رکت های بزرگ ام��کان حض��ور را در بازار‬ ‫س��رمایه ایران دارند‪ ،‬اما با رفع محدودیت های س��اختاری‪،‬‬ ‫ش��رکت های کوچک و متوس��ط نیز می توانند ب��ا ورود به‬ ‫فرابورس از فرصت های تامی��ن مالی در این بازار برخوردار‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫ورود ش��رکت های کوچک و متوس��ط به بازار سرمایه با‬ ‫هدف حمایت و تامین مالی اغاز ش��د در حالی که پیش از‬ ‫این به دلیل شرایط بازار این امکان فراهم نبود‪.‬‬ ‫ مه��دی علم الهدی‪ ،‬مع��اون پذیرش و ناش��ران فرابورس‬ ‫پیش از این در این باره گفته بود‪ :‬در کش��ورهای پیشرفته و‬ ‫همسایه‪ ،‬بازاری برای شرکت های کوچک و متوسط در کنار‬ ‫بازار اصلی وجود دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬ش��رکت های حقوقی می توانن��د به خرید‬ ‫در ای��ن بازار اقدام کنند‪ ،‬اما امکان خرید برای س��هامداران‬ ‫حقیقی خرد وجود ندارد‪.‬‬ ‫پاسخ معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره تعیین تکلیف مصوبه ‪ 32‬شهرک و ناحیه صنعتی در دولت نهم و دهم‬ ‫تعلیق تا ارزیابی مجدد‬ ‫زینب عبدی‪-‬صنایع کوچک‪ :‬شکل گیری گستره صنایع کوچک و متوسط درحالی از سوی‬ ‫رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن وکش�اورزی ایران‪ ،‬بدون مطالعه و ظرفیت سنجی عنوان‬ ‫ش�ده که علی یزدانی‪ ،‬مع�اون وزیر صنعت‪ ،‬مع�دن و تجارت از وجود ‪ 950‬ش�هرک و ناحیه‬ ‫صنعتی مصوب در کش�ور خبر داده و ‪ 32‬مصوبه دولتی برای احداث شهرک و ناحیه صنعتی‬ ‫فاقد توجیه فنی و اقتصادی را مربوط به مصوبه های استانی دولت نهم و دهم برشمرد‪.‬‬ ‫ش��کل گیری گس��تره صنایع کوچک ومتوس��ط بدون‬ ‫مطالعه و ظرفیت س��نجی‪ ،‬موضوعی اس��ت که از س��وی‬ ‫غالمحس��ین ش��افعی روز یکشنبه در نشس��ت با رییسان‬ ‫تش��کل های حوزه اح��داث‪ ،‬نفت‪ ،‬پتروش��یمی‪ ،‬معدن و‬ ‫صنعت مطرح و بر این نکته تاکید شده که باید شکل گیری‬ ‫گس��ترده صنایع کوچک و متوسط کنترل شود و با توجیه‬ ‫اقتصادی به منظور جلوگیری از تخریب بازار یک محصول‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اکنون عل��ی یزدانی‪ ،‬رییس س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران در نشست خبری و در پاسخ به‬ ‫گس��ترش صنعت و درباره اظهارنظر غالمحسین شافعی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در سفرهای اس��تانی دولت نهم و دهم برای احداث‬ ‫‪ 32‬ش��هرک و نواحی صنعتی مصوبه دولتی صادر شده که‬ ‫در ای��ن مناطق از قبل زمین صنعتی موجود بوده اس��ت یا‬ ‫در برخی موارد تامین زمین برای احداث ش��هرک و ناحیه‬ ‫صنعتی جدید امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫به گفته یزدانی‪ ،‬ممکن اس��ت دولت بنا به درخواس��ت‬ ‫برخی مسئوالن‪ ،‬تشکل ها یا نهادها برای احداث شهرک و‬ ‫ناحیه صنعتی جدید مصوبه صادر کند‪.‬‬ ‫سیاست کلی سازمان صنایع کوچک نیز به گونه ای است‬ ‫که صنایع پراکنده در ش��هرک ها و نواحی صنعتی مستقر‬ ‫ش��وند بنابراین اگر در منطقه ای بی��کاری وجود دارد یا با‬ ‫بحران اب و کش��اورزی مواجه هس��تیم شهرک یا نواحی‬ ‫صنعتی احداث شود‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ایران تاکید کرد‪ :‬ش��هرک ها یا نواح��ی صنعتی که امکان‬ ‫احداث نداش��ته است اما دارای مصوبه دولتی بوده متوقف‬ ‫ش��ده تا ارزیابی مجدد یا امکانات الزم تامین شود بنابراین‬ ‫تاکنون ‪ 14‬مصوبه احداث ش��هرک و ناحیه صنعتی که در‬ ‫دولت قبل و بدون امکان س��نجی صادر ش��ده‪ ،‬باطل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫یزدانی‪ 950 ،‬ش��هرک و ناحیه صنعتی را زیاد دانسته و‬ ‫افزود‪ :‬بهره وری در تعدادی از ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫احداث ش��ده وجود ندارد و باید با تغییر کاربری بهره وری‬ ‫را در انها باال ببریم بنابراین با همکاری س��ایر دس��تگاه ها‬ ‫و تش��کل ها درنظر داری��م تا برخی از ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعت��ی را به مناطق ویژه تغییر دهیم یا به اصناف و بخش‬ ‫کش��اورزی واگذار کنیم در برخی م��وارد نیز برای اجرای‬ ‫طرح لجس��تیک و پارک های فناوری مورد اس��تفاده قرار‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ای��ران تاکی��د کرد‪ :‬پدی��ده زمین خواری در ش��هرک ها و‬ ‫نواح��ی صنعتی وجود ن��دارد‪ .‬اگر س��رمایه گذار زمین را‬ ‫دریافت کند اما پس گذش��ت مدت مشخص واحد صنعتی‬ ‫به بهره برداری نرسد‪ ،‬قرارداد فسخ و به سرمایه گذار جدید‬ ‫واگذار خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اندازی ‪3‬هزار و ‪ 319‬کارخانه تعطیل‬ ‫یزدانی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقالب بر فعال سازی‬ ‫واحدهای صنعتی کوچک و متوس��ط اظهارکرد‪ :‬سازمان‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از سازمان های‬ ‫توس��عه ای وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت که در‬ ‫جایگاه زیرساخت و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت همچنین درباره‬ ‫می��زان تعطیل��ی صنایع کوچک و متوس��ط اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫‪19‬درص��د از واحدهای صنعتی مس��تقر در ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی تعطیل اس��ت س��خنان رهبر انقالب‪ ،‬عام و‬ ‫ناظر به تمامی بخش های داخل و خارج شهرک ها‪ ،‬معادن‬ ‫و کش��اورزی و خدمات اس��ت و این دو رق��م هیچ تضادی‬ ‫نداشته و سهم شهرک های صنعتی تنها ‪۱۹‬درصد است‪.‬‬ ‫یزدان��ی تصریح کرد‪ :‬رهبر معظ��م انقالب نفرمودند که‬ ‫‪60‬درصد صنایع تعطیل اس��ت بلک��ه فرمودند ان گونه که‬ ‫به من گزارش داده اند‪ ،‬اگر صحیح باش��د‪ ،‬حدود ‪60‬درصد‬ ‫صنای��ع تعطیل اس��ت و این ایراد دارد‪ .‬ام��ا رقم ‪۱۹‬درصد‬ ‫واحدهای تعطیل که من عنوان کردم‪ ،‬تنها میزان تعطیلی‬ ‫داخل شهرک های صنعتی است‪.‬‬ ‫س��خنان رهبر انقالب‪ ،‬عام و ناظ��ر به تمامی بخش های‬ ‫داخ��ل و خارج ش��هرک ها‪ ،‬معادن‪ ،‬کش��اورزی و خدمات‬ ‫اس��ت و این دو رقم هیچ تضادی نداشته و سهم شهرک ها‬ ‫تنها ‪۱۹‬درصد اس��ت‪ .‬مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران گفت‪ :‬در دولت یازدهم ‪2‬هزار‬ ‫و ‪ 855‬واحد تولیدی تعطیل ش��ده ب��ا ‪٣٣‬هزار و ‪ 500‬نفر‬ ‫اشتغال به چرخه تولید بازگشتند‪.‬‬ ‫یزدان��ی گفت‪ :‬تا پایان اذر امس��ال ‪٣٩‬هزار و ‪ ٨٧‬واحد‬ ‫صنعت��ی پروانه بهره برداری دریافت کرده و به بهره برداری‬ ‫رس��یده اند‪ .‬حدود ‪46‬درص��د واحدهای صنعتی کش��ور‬ ‫در داخل ش��هرک ها و نواحی صنعتی مس��تقر هس��تند‪.‬‬ ‫واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری در ش��هرک ها‬ ‫‹شکل گیری گستره صنایع کوچک و متوسط‬ ‫بدون مطالعه و ظرفیت سنجی بوده است‬ ‫رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران معتقد اس��ت‪ :‬شکل گیری زیاد صنایع کوچک و متوسط‬ ‫بدون مطالعه و ظرفیت س��نجی بوده و باید این موضوع کنترل ش��ده و با توجی��ه اقتصادی به منظور جلوگیری از‬ ‫تخریب بازار یک محصول انجام شود‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران‪ ،‬غالمحس��ین شافعی در نشس��ت با رییسان تشکل های حوزه احداث‪ ،‬نفت‪،‬‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬معدن و صنعت گفت‪ :‬اس��تفاده از ظرفیت تشکل ها در چارچوب یک هدف‪ ،‬بسیار مهم است؛ درواقع‬ ‫بی توجهی به چنین ظرفیتی‪ ،‬اسیب رساندن به بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫ش��افعی ضمن انتقاد از وجود مش��کالت تکراری و راه حل های بی نتیجه در طول سال های گذشت ه تصریح کرد‪:‬‬ ‫رفتارها و نوع برخور د با مشکالت در طول این سال ها نتوانسته ان طور که باید موثر باشد؛ یکی از دالیل این امر نیز‬ ‫بی توجهی به سرمنشا مشکالت است و برای رسیدگی به این موضوع باید شیوه الزم درنظر گرفته شود‪.‬‬ ‫رییس پارلمان بخش خصوصی درباره درخواس��ت رییس��ان تشکل ها مبنی بر حضور نمایندگان انها در مجامع‬ ‫و ش��وراها نیز گفت‪ :‬اتاق ایران مدت هاست شیوه حضور نمایندگان کمیسیون ها و تشکل ها را در مجامع و شوراها‬ ‫تدوی��ن کرده و قرار اس��ت از ای��ن پس یک نفر از بدنه اتاق همراه این نمایندگان در جلس��ات حض��ور یابد تا روند‬ ‫گزارش دهی از جلسات با سرعت و دقت بیشتری انجام شود‪.‬‬ ‫به گفته ش��افعی‪ ،‬در مس��ئله دراختیار داشتن امکانات الزم برای تاثیرگذاری تشکل ها‪ ،‬محدودیت قانونی اجازه‬ ‫فعالیت بیشتر را نمی دهد؛ بنابراین تعیین کمیته اصالح قانون اتاق در هیات رییسه مطرح شده و در دستورکار قرار‬ ‫دارد‪ .‬وی دستیابی به صدای واحد از بخش خصوصی به گوش دولت و حاکمیت را مورد تاکید قرار داد و گفت‪ :‬تعامل‬ ‫در حل هر مشکلی راهگشاست به شرط انکه از بدنه اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی‪ ،‬یک صدا شنیده شود‪.‬‬ ‫رییس اتاق ایران با تاکید بر جایگاه و نقش مهم تش��کل ها در تصمیم س��ازی های اقتصادی خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫تشکل ها در کنار سایر بخش های اتاق ایران قادر به کنشگری در اقتصاد هستند‪.‬‬ ‫برخی امارهای غیررس��می نشان می دهد س��هم بخش خصوصی در اقتصاد ایران ‪20‬درصد است که نمی تواند‬ ‫جذابیتی برای جلب نظر س��رمایه گذاران به دنبال داش��ته باشد‪ .‬براس��اس نظر فعاالن اقتصادی بخش خصوصی‪،‬‬ ‫به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی دولت باید زمینه مطلوب برای مشارکت این بخش را فراهم اورد‪.‬‬ ‫صندوق ضمانت صادرات کشور ریسک صادرات به عراق را می پذیرد‬ ‫مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت‪ :‬این صندوق تمام ریسک‬ ‫صادرات به کشور عراق را با کارمزد یک درصد در سال می پذیرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬س��یدکمال س��یدعلی‪ ،‬در نشس��ت کارگ��روه‬ ‫توس��عه ص��ادرات ف��ارس در ش��یراز اف��زود‪ :‬ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه‬ ‫کارم��زد صن��دوق ضمان��ت ص��ادرات ب��ه س��ایر کش��ورها ‪ ۳‬ت��ا ‪۴‬درصد‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بر این اساس اگر یک سرمایه گذار برای ساخت و راه اندازی‬ ‫کارخانه س��یمان نیاز به س��رمایه گذاری ‪۱۰‬میلیون دالری در کشور عراق‬ ‫داشته باشد می تواند کارخانه خود را در ازای ‪۱۰۰‬هزار دالر در سال ضمانت‬ ‫کند‪ .‬س��یدعلی‪ ،‬درباره ارائه محصول جدید ویژه نوس��ان ن��رخ دالر و یورو‬ ‫در صن��دوق ضمانت صادرات گفت‪ :‬اگر بر اس��اس یکسان س��ازی نرخ ارز و‬ ‫س��ایر مس��ائل‪ ،‬نرخ ارز کاهش یابد این صندوق خطر پذی��ری کاهش نرخ‬ ‫ارز را نی��ز می پذیرد و چنانچه در این میان نرخ ارز افزایش یافت س��ود ان‬ ‫به صادر کنن��ده تعلق خواهد گرفت‪ .‬مدیرعامل صن��دوق ضمانت صادرات‬ ‫و نواحی صنعتی ‪٧٩٠‬هزار و ‪ ٩٠٠‬شغل ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گف��ت‪ :‬در کل‬ ‫‪3‬ه��زار و ‪ ٣١٩‬بنگاه اقتصادی تعطی��ل‪ ،‬مجدد راه اندازی‬ ‫ش��د که از این تعداد ‪2‬ه��زار و ‪ 855‬واحد در دولت یازدهم‬ ‫و ‪ ٨٣٢‬واح��د در دول��ت دهم فعال ش��د‪ .‬یزدانی در زمینه‬ ‫اعطای تس��هیالت ب��ه بنگاه های صنعتی گف��ت‪ :‬در طرح‬ ‫رونق و ارتقای رقابت پذیری‪ ،‬تاکنون ‪59‬هزار واحد و طرح‬ ‫ثبت نام شده که از این میزان ‪36‬هزار و ‪ 600‬طرح و واحد در‬ ‫کارگروه های اس��تانی بررسی و ‪١٩‬هزار و ‪ 74‬طرح و واحد‬ ‫به شعبه ها ارجاع شده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬در این زمینه‬ ‫تسهیالتی به مبلغ ‪٧٢‬هزار و ‪١٣٣‬میلیارد ریال به ‪١٠‬هزار‬ ‫و ‪ 142‬طرح و واحد پرداخت شده است‪.‬‬ ‫یزدان��ی اف��زود‪ :‬عالوه بر ای��ن طرح‪ ،‬سیس��تم بانکی به‬ ‫صورت مستقل ‪60‬هزار میلیارد ریال تسهیالت به ‪8‬هزار و‬ ‫‪ 952‬طرح و واحد صنعتی پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 1100‬واحد صنعتی در تملک بانک‬ ‫یزدانی در پاس��خ به پرسش��ی درباره هزینه شدن منابع‬ ‫تس��هیالت در بخش های خارج از واح��د صنعتی گفت‪ :‬با‬ ‫طرح های نظارتی از هزینه ش��دن تس��هیالت در خارج از‬ ‫واحدهای صنعتی جلوگیری می کنیم‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت افزود‪ :‬تفاوت این‬ ‫طرح با طرح بنگاه های زودبازده این است که در بنگاه های‬ ‫زودبازده تس��هیالت اعطا می شد تا بنگاهی راه اندازی شود‬ ‫اما در طرح فعلی‪ ،‬تس��هیالت به بنگاه های راه اندازی شده‬ ‫تعل��ق می گیرد‪ .‬این ام��ر از ورود منابع به بخش های دیگر‬ ‫جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه برخی بانک ها نرخ تس��هیالت را تغییر‬ ‫می دهن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬بانک ها مکلف هس��تند براس��اس نرخ‬ ‫ش��ورای پول و اعتبار تس��هیالت خود را اعطا کنند و حتی‬ ‫انها مجاز نیس��تند تس��هیالت جدید را به جای تسهیالت‬ ‫قبلی تسویه کنند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران در پاس��خ به پرسش��ی درب��اره واکنش وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به بخش��ش جریمه شرکت کره ای‬ ‫از طرف گمرک‪ ،‬گفت‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این‬ ‫زمینه نظر داده اند و خودشان باید صحبت کنند‪.‬‬ ‫یزدان��ی گف��ت‪ :‬واردات تا انج��ا که حمای��ت از تولید و‬ ‫تکمیل کننده زنجیره تولید باشد‪ ،‬مناسب است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه چه برنامه ای‬ ‫ب��رای واحده��ای در تمل��ک بانک ها دارید‪ ،‬گف��ت‪ :‬از کل‬ ‫یک هزار و ‪ 500‬واحد صنعتی در تملک بانک ها‪ ،‬یک هزار و‬ ‫‪ ١٠٠‬واحد در شهرک ها و نواحی صنعتی قرار دارد‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ای��ران گفت‪ :‬در این زمینه اطالعات کاملی به وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ارائه کرده ایم و در تالش هستیم که یا بانک‬ ‫واحد صنعتی در تملک را راه اندازی کند یا واحد صنعتی از‬ ‫سوی مالک قبلی مجدد راه اندازی شود‪.‬‬ ‫ای��ران گفت‪ :‬صن��دوق ضمانت صادرات ایران در تمام اس��تان های کش��ور‬ ‫کارگزاری دارد و سال ‪ ۹۴‬تنها ‪۱/۵‬درصد پوشش های این صندوق از سوی‬ ‫کارگزاری های استانی بوده‪ ،‬چون در برخی از مناطق قابلیت صادرات وجود‬ ‫ن��دارد یا به دلیل اینکه ما ب��ه کارگزاری ها حقوق نمی دهیم انها موفق عمل‬ ‫نکرده اند‪ .‬مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات کشور پوشش این صندوق در‬ ‫اس��تان فارس را ‪۱۹۹‬میلیون دالر اعالم ک��رد و افزود‪ :‬این صندوق تاکنون‬ ‫‪۲۰‬میلیون دالر خسارت به صادرکنندگان این استان پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫قدیمی ترین میدان نفتی ایران‬ ‫در رویای رونق‬ ‫محاکمه کشتی های کره ای‬ ‫در دادگاه تصمیم گیران‬ ‫میانه اذر‪ ،‬قرارداد خرید ‪ ۸‬فروند کشتی با کره جنوبی از سوی کشتیرانی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران امضا شد‪ .‬براساس این قرارداد‪ ،‬بعد از توافق هسته ای‪ ،‬این نخستین‬ ‫سفارش ساخت کشتی با فاینانس خارجی از سوی کشتیرانی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران است که چالش های بسیاری در این زمینه به همراه داشته است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 7‬دی ‪1395‬‬ ‫‪ 27‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 27‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 15‬پیاپی ‪1988‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫ساختارهای قدیمی‬ ‫بالی جان ایران ایر‬ ‫‪ 344‬روستای کشور‬ ‫برق ندارد‬ ‫سه پایه و عرشه مشعل‬ ‫نخستین سکوی فاز ‪ ١٣‬نصب شد‬ ‫‪6‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫معضل راهداری‬ ‫‪6‬‬ ‫فرودگاه ها برای ورود هواپیماهای جدید توسعه می یابند‬ ‫قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره به ورود‬ ‫هواپیماه��ای جدید به ناوگان هوایی ایران گفت‪:‬‬ ‫برای ارائه خدمات به هواپیماهای جدید مشکلی‬ ‫نداری��م و ام��کان توس��عه تدریج��ی فرودگاه ها‬ ‫در مدت ‪ ۸‬تا ‪۱۰‬س��ال زمان تحوی��ل هواپیماها‬ ‫فراهم اس��ت‪ .‬علی اصغر فخریه کاش��ان افزود‪ :‬با‬ ‫خری��د هواپیماهای ‪ ATR‬و اس��تفاده از انها در‬ ‫فرودگاه های کوچک مش��کلی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫ی کوچک نیازی به پله‬ ‫درحقیقت این هواپیما ها ‬ ‫متحرک و خودرو حمل کننده هواپیما ندارند و ما‬ ‫با انتخاب این هواپیماه��ا تالش کردیم تا هزینه‬ ‫کمتری ایجاد شود‪ .‬وی با بیان اینکه فرودگاه های‬ ‫کش��ور در حال توسعه هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬مجموع‬ ‫هواپیماه��ای ایرب��اس و بوئین��گ که براس��اس‬ ‫قراردادش��ان در طول ‪ ۸‬تا ‪۱۰‬س��ال راهی ایران‬ ‫می شوند‪ ،‬فرصت توس��عه تدریجی فرودگاه ها و‬ ‫ایجاد بستر مناسب برای انها وجود دارد‪ .‬قائم مقام‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی گفت‪ :‬ب��رای ارائه خدمات‬ ‫مناسب به ناوگان جدید هوایی کشور باید نیروی‬ ‫انسانی افزایش و گمرک‪ ،‬زیرساخت ها‪ ،‬تجهیزات‬ ‫مورد نیاز و ترمینال ها نیز توسعه یابد‪.‬‬ ‫شرکت ملی حفاری می تواند پیشتاز خلیج فارس شود‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ملی حف��اری ایران گف��ت‪ :‬این ش��رکت می تواند با‬ ‫ش��رکت های بین المللی رقابت کند‪ .‬اگر حمایت ش��ویم در کمتر از ‪۱۰‬سال‬ ‫می توانی��م بازار عمده خلیج فارس را در بخش حفاری در دس��ت بگیریم‪ .‬به‬ ‫گزارش گس��ترش صنعت به نقل از ش��رکت ملی نفت ایران‪ ،‬حیدر بهمنی با‬ ‫اش��اره به تاریخچه این شرکت گفت‪ :‬ش��رکت ملی حفاری تنها نهاد صنعتی‬ ‫اس��ت که به فتوای یک مجتهد ایجاد ش��ده و در همین ح��ال یکی از رقبای‬ ‫سرس��خت ش��رکت های خارجی اس��ت‪ .‬وی موفقیت های به دست امده در‬ ‫ش��رکت ملی حفاری ایران را نتیجه زحمات و تالش کارکنان ان دانس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬باید از دس��تاوردهای ش��رکت ملی حفاری ایران به عنوان پدر و بنیان‬ ‫صنعت نفت کشور دفاع کنیم‪ .‬بهمنی‪ ،‬توسعه و رشد صنعت نفت را منوط به‬ ‫حمایت از صنعت حفاری داخل دانس��ت و افزود‪ :‬اگر دانش حفاری در کشور‬ ‫بومی نبود هم اکنون باید روزانه مبالغی را بابت هزینه فعالیت های حفاری به‬ ‫خارجی ها می پرداختیم در حالی که اکنون این شرکت به عنوان تعیین کننده‬ ‫قیمت حفاری در خلیج فارس ش��ناخته می ش��ود‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ملی‬ ‫حفاری ایران با یاداوری س��اخت نزدی��ک به ‪۲۰‬هزار قطعه مورد نیاز صنعت‬ ‫حف��اری در داخل کش��ور اظهار کرد‪ :‬دانش صنعت حفاری در کش��ور انقدر‬ ‫گس��ترده شده که هم اکنون از تولید قطعه و سخت افزار و نرم افزار گذشته ایم‬ ‫و به فروش دانش رس��یده ایم‪ .‬وی پشتوانه چانه زنی های زمان برجام را دانش‬ ‫فنی متخصصان داخلی برشمرد و گفت‪ :‬اگر برای بومی سازی که هدف اصلی‬ ‫ماس��ت تالش کنیم در همه جوانب قدرت چانه زن��ی داریم‪ .‬بهمنی افزود‪ :‬ما‬ ‫شرکت های خصوصی بسیاری را فعال کردیم‪ ،‬ازجمله شرکت حفاری شمال‬ ‫که پس از اس��تقالل به بخش خصوصی تحویل ش��د و هر ش��رکتی که برای‬ ‫کمک دست نیاز دراز کند با هدف بومی سازی مورد حمایت این شرکت قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬وی با بیان اینکه از ‪ ۱۲۰‬دستگاه حفاری مورد نیاز کشور ‪ ۸۰‬دستگاه‬ ‫در ش��رکت ملی حفاری ق��رار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬نمی توان با این امار ش��رکت ملی‬ ‫حفاری را به راحتی خصوصی کرد و به همین منظور عملیات خصوصی سازی‬ ‫ش��رکت از سوی دوستان دلس��وز و عالقه مندان نظام و براساس شنیده ها از‬ ‫سوی رهبر معظم انقالب و هیات دولت درحال حاضر متوقف شده است‪.‬‬ ‫استقالل ‪۱۰۰‬درصدی صنعت حفاری‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی حفاری با اش��اره به‬ ‫مقدس ادامه داد‪ :‬در ان زمان دانش‬ ‫ ‬ ‫دوران دفاع‬ ‫ما بسیار محدود بود‪ ،‬با این حال با همه سختی ها‬ ‫صنعت حف��اری را مدیریت کردی��م‪ ،‬اکنون که‬ ‫‪۱۰۰‬درصد در صنعت حفاری مستقل شده ایم و‬ ‫به دانش فنی حفاری دس��ت یافته ایم‪ ،‬نمی توان‬ ‫گفت ما به خارجی ها نیاز داریم‪.‬‬ ‫وی حفاری انجام ش��ده تا پیش از ملی ش��دن‬ ‫ش��رکت ملی حفاری را در طول ‪۵۰‬س��ال‪ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬حلق��ه چاه برش��مرد و گفت‪ :‬پس از ملی‬ ‫ش��دن ش��رکت و در طول ‪ ۳۷‬س��ال ما ‪4‬هزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬حلقه چ��اه حفاری کرده ای��م و هم اکنون‬ ‫س��االنه ‪۶‬هزار چاه ظرفیت حف��اری داریم و در‬ ‫ترکمنس��تان حفاری می کنیم و سابقه حفاری‬ ‫در لیبی ه��م داریم؛ همه اینها اثبات می کند که‬ ‫شرکتی جهانی هستیم‪.‬‬ ‫بهمنی به احتمال حضور شرکت های خارجی‬ ‫‪12‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫حذف برق از تولید اب شیرین صنعتی‬ ‫مذاکرات گس��ترده و فنی مقامات ایران با نمایندگان دو ش��رکت هواپیماساز‬ ‫ایرباس و بوئینگ نرخ نهایی هواپیماهای خریداری شده از سوی کشور را به شکل‬ ‫قابل توجهی کاهش داد‪ .‬با این وجود اما هنوز مشکالتی که از سال ها پیش گریبان‬ ‫شرکت ایران ایر را گرفته است تامین منابع مورد نیاز برای این هواپیماها را دشوار‬ ‫می کند‪ .‬ش��رکت هواپیمایی جمهوری اس�لامی ایران (هما) که از سال ها پیش‬ ‫برنامه ریزی شده تا سهام ان در بازارهای سرمایه ارائه و امکان خصوصی سازی اش‬ ‫فراهم شود‪ ،‬هنوز در مرحله اجرا با اما و اگرهای جدی مواجه است‪.‬‬ ‫رویکرد هوشمندسازی‬ ‫در طرح توسعه جفیر‬ ‫شرکت چینی ‪ CNPCI‬مجری طرح ازدیاد برداشت از میدان نفتی‬ ‫ل با شرکت ملی نفت ایران‪ ،‬تعمیر‬ ‫مسجد سلیمان براساس قرارداد بیع متقاب ‬ ‫و تعویض تاسیسات اسیب دیده در طرح توسعه ثانویه این میدان را‬ ‫در دستور کار خود قرار داده است‪.‬‬ ‫در اینده اش��اره کرد و افزود‪ :‬اغلب این شرکت ها‬ ‫برای س��رمایه گذاری وارد می ش��وند و ما بخش‬ ‫عمده ای از کار را در دست خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شرکت ملی حفاری در بحث‬ ‫دان��ش فنی از ش��رکت های بین المللی پیش��ی‬ ‫گرفته‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی که ش��رکت هایی همچون‬ ‫اجیپ و نورسک هیدرو به بهانه تحریم کار را رها‬ ‫کردند و رفتند ما همه کارها را به بهترین ش��کل‬ ‫انج��ام دادیم‪ .‬بهمنی حمایت سیاس��ت گذاران‬ ‫و س��رمایه گذاران را خواس��تار ش��د و افزود‪ :‬اگر‬ ‫حمایت ش��ویم در کمتر از ‪۱۰‬س��ال می توانیم‬ ‫ب��ازار عمده خلیج ف��ارس را در بخش حفاری در‬ ‫دست بگیریم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران حفاری‬ ‫‪ ۶۰‬حلق��ه چ��اه در ازادگان جنوب��ی‪ ،‬حف��اری‬ ‫چاه های فازهای ‪ ۱۷ ،۱۴ ،۱۰ ،۲‬و ‪ ۱۸‬را ازجمله‬ ‫کارهای این ش��رکت برشمرد و تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫حفاری ها بدون هیچ مشکلی انجام شد‪.‬‬ ‫وی ب��ه افزایش تعداد دکل ه��ای حفاری این‬ ‫شرکت از زمان ملی شدن اشاره کرد و ادامه داد‪:‬‬ ‫در زمان ملی ش��دن ما تنها ‪ ۶‬دکل داش��تیم‪ .‬در‬ ‫ده��ه دوم ‪ ۱۹‬دکل‪ ،‬ده��ه س��وم ‪ ۴۶‬دکل‪ ،‬دهه‬ ‫چه��ارم ‪ ۷۵‬و در دهه پنج��م ‪ ۸۵‬دکل در اختیار‬ ‫گرفتیم و می شود ادعا کرد که مشکالت حفاری‬ ‫خاورمیانه را می توانیم حل کنیم‪ .‬بهمنی با بیان‬ ‫اینک��ه پ��س از تحریم ها یک میلیون بش��که به‬ ‫تولید نفت کشور افزوده شد‪ ،‬گفت‪ :‬این موفقیت‬ ‫بدون حضور خارجی ه ا تنها با اتکا به دارایی ها و‬ ‫توانمندی‪‎‬های متخصصان داخلی محقق شد‪.‬‬ ‫وی در پایان با بیان اینکه سطح علمی دانشگاه‬ ‫صنعت نفت بسیار باالست‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به نظر من‬ ‫می توان همه توجه را برای دانشگاه صنعت نفت‬ ‫گذاش��ت‪ ،‬زیرا س��طح علمی این دانشگاه انقدر‬ ‫باالست که می تواند با همه دنیا رقابت کند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 7‬دی ‪ 27 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت زیرساخت‬ ‫‪ 27‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 15‬پیاپی ‪1988‬‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫گزارش تحلیلی‬ ‫معضل راهداری‬ ‫نگهداری از راه های مواصالتی کشور یک وظیفه مستمر‬ ‫و جاری است و با حفظ راه ها به عنوان سرمایه ملی‪ ،‬ایمنی‬ ‫در جاده ها ارتقا می یابد‪.‬‬ ‫داود کش��اورزیان معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس‬ ‫این س��ازمان با حضور در برنامه روی خط خبر س��یما با‬ ‫تبری��ک هفته حمل ونقل‪ ،‬رانن��دگان و راهداری به تمامی‬ ‫کارکنان بخ��ش‪ ،‬متصدیان و بخ��ش خصوصی در حوزه‬ ‫حمل ونق��ل و راهداری در سراس��ر کش��ور اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫مجموعه راه های کش��ور افزون بر ‪205‬هزار کیلومتر انواع‬ ‫راه هاست که حدود ‪86‬هزار کیلومتر راه های برون شهری‬ ‫و باقی راه های روستایی هستند‪ ،‬در این محاسبات راه های‬ ‫درون شهری لحاظ نشده است‪ ،‬از راه های برون شهری نیز‬ ‫حدود ‪34‬هزار کیلومتر جزو راه های ش��ریانی هستند که‬ ‫بیشترین حجم ترافیک به انها اختصاص دارد‪.‬‬ ‫او با اشاره به ارزش روز تقریبی راه های کشور که معادل‬ ‫‪200‬هزار میلیارد تومان است افزود‪ :‬در نرم جهانی معموال‬ ‫‪ 2‬ت��ا ‪6‬درصد ارزش راه ب��رای نگهداری از انها باید اعتبار‬ ‫هزینه ش��ود و چنانچه مقرر باشد متوسط ‪ 3/5‬تا ‪4‬درصد‬ ‫اعتبار برای نگهداری هزینه ش��ود ح��دود ‪7‬هزار میلیارد‬ ‫تومان اعتبار نیاز است که باید بخشی از ان شامل راه های‬ ‫ش��ریانی حدود ‪45‬درصد از طریق منابع ملی تامین شود‬ ‫و ‪55‬درصد راه های غیرشریانی نیز از محل استانی تامین‬ ‫ش��ود که در س��ال های اخیر به عل��ت افزایش قیمت قیر‬ ‫در کش��ور ک��ه جهانی ش��د از یک س��و و افزایش قیمت‬ ‫ماش��ین االت و قطعات یدکی نیز از س��وی دیگر موجب‬ ‫ش��د هزینه س��اخت و نگه��داری رش��د قابل مالحظه ای‬ ‫داش��ته باش��د و از ان مقط��ع زمان��ی مناب��ع اس��تانی‬ ‫به هیچ عنوان تکاپوی نگهداری از راه ها را نمایان نمی کند‬ ‫و حداکثر ‪20‬درصد اعتبارات موردنیاز در استان ها تامین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر تخصیص نیافتن‬ ‫اعتبارات ملی گفت‪ :‬اعتبارات تخصیص داده شده از منابع‬ ‫مل��ی به امر نگهداری راه های ش��ریانی به دلیل تنگناهای‬ ‫اعتب��اری به صورت ‪100‬درص��دی تامین نمی ش��ود و با‬ ‫اختصاص اس��ناد خزانه بخشی از هزینه ها تامین می شود‬ ‫از ای��ن رو راه��داری همچن��ان با کمبوده��ای اعتباری و‬ ‫مالی به ویژه در زمینه نگه��داری راه های فرعی و راه های‬ ‫روستایی مواجه است‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه امر نگه��داری راه ها نیازمند یک منبع‬ ‫پای��دار اعتباری و مس��تقل از بودجه ه��ای عمرانی دولت‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬امر نگهداری راه ها یک امر جاری و مستمر‬ ‫اس��ت و نمی تواند دستخوش نوس��انات اعتباری عمرانی‬ ‫دولتی باش��د‪ ،‬ازای��ن رو بهتری��ن گزینه ای ک��ه می تواند‬ ‫مورداس��تفاده باش��د‪ ،‬عوارض بر س��وخت وس��ایل نقلیه‬ ‫اس��ت که براساس میزان مصرف س��وخت وسایل و تردد‬ ‫در جاده های کش��ور‪ ،‬عوارض وضع شده و ان مبلغ برای‬ ‫نگهداری راه ها تخصیص داده شود‪.‬‬ ‫کش��اورزیان تصریح کرد‪ :‬در ‪2‬س��ال گذشته‪ ،‬براساس‬ ‫مصوبه مجلس محترم ش��ورای اس�لامی مقرر ش��ده بود‬ ‫‪20‬درصد قیم��ت گازوئیل مصرفی برای نگهداری راه ها و‬ ‫راه اهن اختصاص داده ش��ود که با توجه به سیاست های‬ ‫ضدتورمی دولت تاکنون اجرا نشده است‪ ،‬امید ان می رود‬ ‫با افزایش قیمت س��وخت این سهم افزایش پیدا کند و با‬ ‫تخصیص ان‪ ،‬بخش��ی از هزینه های نگهداری و بهس��ازی‬ ‫راه ها تامین شده و به ارتقای وضع ایمنی در جاده ها منجر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه مجری برنامه درب��اره درامد عوارض‬ ‫ازادراه ها در کش��ور اظهار کرد‪ :‬در راستای سیاست دولت‬ ‫در زمینه مش��ارکت بخش خصوصی در ساخت ازاد راه ها‬ ‫در کشور‪ ،‬در سال های اخیر قراردادهای مشارکتی افزایش‬ ‫داش��ته اس��ت و به منظور حفظ انگیزش و سرمایه گذاری‬ ‫بخش خصوص��ی‪ ،‬نرخ عوارض ازادراه ها براس��اس میزان‬ ‫سرمایه گذاری و س��ود بازگشتی سرمایه محاسبه شد که‬ ‫درام��د حاص��ل از این عوارض صرف نگه��داری ازادراه و‬ ‫هزینه های جاری می شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی همچنین خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫به منظ��ور تقویت بخش خصوصی در ح��ال حاضر بخش‬ ‫عمده ای از وظایف نگهداری راه ها در اس��تان های مختلف‬ ‫از س��وی پیمان��کاران و به ص��ورت پیمانی واگذار ش��ده‬ ‫اس��ت و باقی وظایف هم به تدریج و در صورت توانمندی‬ ‫پیمانکاران واگذار خواهد شد‪.‬‬ ‫کشاورزیان با تاکید بر اینکه از فرصت اعتبارات عمرانی‬ ‫باید در تولید ثروت و ارز اوری در کش��ور اس��تفاده شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬مدیران بخش دولتی باید ش��رایطی فراهم کنند تا‬ ‫شرکت های تراز بین المللی شکل بگیرند و عالوه بر انجام‬ ‫پروژه های عمرانی در کش��ور‪ ،‬فعالیت ه��ای خود را ارتقا ‬ ‫دهند و در س��طح بین المللی خدم��ات انجام داده و برای‬ ‫دولت ارز اوری داشته باشند‪.‬‬ ‫رییس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ‪ ،‬همچنین‬ ‫در ادامه س��خنان خود بر اهمیت برند س��ازی و تاثیر ان‬ ‫در بخش های مختلف حمل ونقل اش��اره کرد و افزود‪ :‬در‬ ‫بخ��ش حمل ونقل مس��افری جاده ای‪ ،‬با اب�لاغ ایین نامه ‬ ‫جدید تاسیس ش��رکت های مس��افربری‪ ،‬بیش از ‪2500‬‬ ‫ش��رکت مس��افربری که به عن��وان یک ش��رکت حقوقی‬ ‫مس��تقل فعالیت می کنند‪ ،‬در قالب ‪ 30‬تا ‪ 40‬برند معتبر‬ ‫س��اماندهی می ش��وند که این امر عالوه ب��ر جلوگیری از‬ ‫تخلفات‪ ،‬به ارتقای ایمن��ی و کیفیت خدمات قابل ارائه از‬ ‫سوی شرکت ها کمک می کند‪.‬‬ ‫اسحاق جهانگیری‬ ‫پیمان مسعودزاده‬ ‫سیدهادی بهادری‬ ‫اخرین خبر ها از خرید کشتی های خارجی چیست؟‬ ‫محاکمه کشتی های کره ای در دادگاه تصمیم گیران‬ ‫استفاده کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت دولت‬ ‫زیرس�اخت‪ :‬میانه اذر‪ ،‬قرارداد خرید ‪ ۸‬فروند کش�تی با کره جنوبی از س�وی کش�تیرانی‬ ‫حامیان این پروژه کم نیستند و جایگاه انها تا معاون‬ ‫جمهوری اسلامی ایران امضا شد‪ .‬براساس این قرارداد‪ ،‬بعد از توافق هسته ای‪ ،‬این نخستین‬ ‫اول رییس جمهوری هم رسیده است‪.‬‬ ‫سفارش ساخت کش�تی با فاینانس خارجی از سوی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران است‬ ‫اسحاق جهانگیری در حمایت از این پروژه گفته بود‪:‬‬ ‫که چالش های بسیاری در این زمینه به همراه داشته است‪.‬‬ ‫این قرارداد برای س��ال ‪ 1387‬است و موضوع جدیدی‬ ‫نیس��ت‪ .‬در زمان انعقاد قرارداد بیش از ‪۲۵‬درصد مبلغ‬ ‫قرارداد به طرف کره ای پرداخت شد اما در مراحل بعدی‬ ‫بر اساس این قرارداد‪ ،‬گروه صنایع سنگین هیوندایی‪،‬‬ ‫کشتیرانی با کره جنوبی‪ ،‬در مکاتباتی که با انها داشتیم از‬ ‫به دلیل تحمل تحریم ها امکان انتقال پول فراهم نشد‪.‬‬ ‫بزرگتری��ن گروه کشتی س��ازی جهان اع�لام کرد‪ ،‬که‬ ‫کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران خواستیم مشخصات‬ ‫براس��اس گزارشی از ایسنا اسحاق جهانگیری توضیح‬ ‫قرارداد ساخت کش��تی های کانتینری مگاسایز ‪۱۴‬هزار‬ ‫کشتی ها را بدهد تا بتوان زیرساخت ها را فراهم کرد اما‬ ‫داده بود‪ :‬طرف کره ای پس از دریافت ‪ ۲۵‬درصد هزینه‬ ‫و‪ TEU ۵۰۰‬و تانکر ه��ای حم��ل مش��تقات نفت��ی و‬ ‫ای��ن اطالعات به ما داده نش��د تا این که‬ ‫اولیه‪ ،‬کار کشتی سازی را اغاز کرده بود اما‬ ‫محموالت ش��یمیایی ‪۴۹‬ه��زار تنی را ب��ا تامین مالی‬ ‫امضای قرارداد ها در روزهای اخیر به طور‬ ‫به دلیل پرداخت نشدن پول از سوی ایران‬ ‫بانک ها و شرکت های کره ای با کشتیرانی ایران به عنوان‬ ‫قابل توجهی رس��انه ای ش��د و از س��وی بخش خصوصی و صنایع کار خ��ود را متوقف و از ایران در دادگاهی‬ ‫یکی از بزرگترین ش��رکت های کشتیرانی خاورمیانه در‬ ‫برخی کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفت‪ .‬دریایی ایران در حالی ش��کایت کرد ام ا بع��د از برجام در جریان‬ ‫مشارکت‬ ‫برای‬ ‫مدعی‬ ‫سئول منعقد کرده است‪ .‬مذاکرات اولیه سفارش ساخت‬ ‫درباره‬ ‫ ها‬ ‫د‬ ‫انتقا‬ ‫ای��ن‬ ‫بیش��تر‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫وی‬ ‫مذاکراتی که با کره ای ها انجام شد قرار شد‬ ‫اس��تفاده نک��ردن از ظرفیت های داخلی در ساخت کشتی های‬ ‫ی ‪ ۱۳۹۴‬اغاز شده بود‪.‬‬ ‫کشتی اوایل د ‬ ‫قرارداد قبلی با ‪۲۵‬درصد کمتر‪ ،‬از س��مت‬ ‫کانتینربر هستند‬ ‫به درخواس��ت کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران و‬ ‫در س��اخت کشتی است و در دفاع از این‬ ‫انها اجرایی شود‪.‬‬ ‫که در برخی پروژه ها‬ ‫به منظور توس��عه صنایع کشتی س��ازی ایرانی‪ ،‬در کنار‬ ‫قرارداد ها اس��تفاده از پیش پرداخت های پیشینه ‪ ۲‬دهه تاخیر را جهانگی��ری ب��ا اش��اره ب��ه نق��ش‬ ‫این قرارداد‪ ،‬ش��رکت کشتی سازی گروه صنایع سنگین‬ ‫ایران در قرارداد قبلی مطرح می شود‪.‬‬ ‫در پرونده خود دارند‪ .‬تولیدکنن��دگان داخل��ی در قرارداده��ای‬ ‫هیوندایی (‪ ،)HHI‬برنامه تبادل نظر و پیگیری همکاری‬ ‫به‬ ‫ملی‬ ‫نگاهی‬ ‫اگ��ر‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫مس��عودزاده‬ ‫ی تاکی��د کرده بود‪ :‬دولت و س��تاد‬ ‫خارج ‬ ‫البته این به معنای‬ ‫فنی با یکی از یاردهای کشتی سازی داخلی را در دستور‬ ‫خواهیم‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫ایران‬ ‫ سازی‬ ‫ی‬ ‫کشت‬ ‫اجرای��ی اقتصاد مقاومتی هم��واره بر این‬ ‫حذف کشتی سازان‬ ‫کار خود قرار داده است‪ .‬براساس موافقتنامه اجرایی که‬ ‫دید که در ‪۱۰‬س��ال گذشته توان ساخت‬ ‫موضوع اصرار دارند و هیچ قراردادی نباید‬ ‫داخلی نیست اما‬ ‫به وسیله دو طرف به امضا رسید شرکت هیوندایی متعهد‬ ‫ های‬ ‫ه‬ ‫فراورد‬ ‫حمل‬ ‫بر‪،‬‬ ‫کانتینر‬ ‫ های‬ ‫ی‬ ‫کشت‬ ‫دولت باید متناسب امضا شود مگر اینکه از ظرفیت های داخلی‬ ‫شد نس��بت به نهایی کردن برنامه اموزش نیرو‪ ،‬انتقال‬ ‫ایران‬ ‫امروز‬ ‫ ایم‪.‬‬ ‫ه‬ ‫اورد‬ ‫ دست‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫و‪...‬‬ ‫نفتی‬ ‫با تمام کمبودها و‬ ‫به طور کامل اس��تفاده ش��ده و پیوس��ت‬ ‫دانش طراحی‪ ،‬مهندس��ی و اطالع��ات فنی و مدل های‬ ‫از نظر فنی‪ ،‬توانایی س��اخت بدنه و نصب ظرفیت های موجود در فناوری نیز لحاظ شود‪.‬‬ ‫نرم افزاری با یکی از شرکت های سازنده کشتی در داخل‬ ‫تجهی��زات را دارد‪ ،‬بنابرای��ن بهتر بود در صنایع دریایی کشور‪،‬‬ ‫معاون اول رییس جمهوری با اش��اره به‬ ‫کشور در مدت بیشتر از ‪4‬ماه اقدام کند‪.‬‬ ‫ق��رارداد با کره س��اخت بدن��ه و نصب به قراردادهای خارجی را ظرفیت های موجود در بحث کشتی سازی‬ ‫تنظیم کند‬ ‫شرکت هیوندایی نیز همچنین متعهد شد از تولیدات‬ ‫ایران س��پرده می ش��د‪ .‬اگر چنین شود‪،‬‬ ‫کش��ور افزوده بود‪ :‬زیرس��اخت های خوبی‬ ‫و توانمندی ه��ای فن��اوری ش��رکت های دانش بنیان و‬ ‫فرصتی ایجاد می شود که کندی ایران در‬ ‫در صنع��ت کشتی س��ازی کش��ور ایج��اد‬ ‫تولیدی جمهوری اس�لامی ایران نهایت اس��تفاده را از‬ ‫ساخت کشتی کاهش داده شود‪.‬‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در همین زمینه این صنعت‬ ‫س��اخت و نصب تجهی��زات و تولید نهای��ی محصوالت‬ ‫دریایی‬ ‫مهندسی‬ ‫انجمن‬ ‫ س��ازی‬ ‫ی‬ ‫کشت‬ ‫کمیته‬ ‫رییس‬ ‫بای��د را ه افتاده و راهکارهای مناس��بی نیز برای تامین‬ ‫دریایی ببرد‪.‬‬ ‫ ش��ود‪،‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫داده‬ ‫که‬ ‫ هایی‬ ‫ه‬ ‫وعد‬ ‫وج��ود‬ ‫ب��ا‬ ‫اس��ت‬ ‫معتقد‬ ‫مال��ی مورد نیاز ان فراهم ش��ود‪ .‬جهانگیری با تاکید بر‬ ‫‹ ‹انتقاد بخش خصوصی‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان فرصتی ب��رای همکاری با کره‬ ‫تامین مالی پروژه های کشتی س��ازی گفته بود‪ :‬با یافتن‬ ‫با ای��ن ح��ال رییس کمیت��ه کشتی س��ازی انجمن‬ ‫نخواهند داشت‪.‬‬ ‫راهکار مناسب برای تامین مالی در زمینه کشتی سازی‪،‬‬ ‫مهندس��ی دریایی‪ ،‬به استفاده قابل توجه از شرکت های‬ ‫وی در این ب��اره گف��ت‪ :‬اگر مرحله طراح��ی را مورد‬ ‫ایران به کشتی ساز خوبی در دنیا تبدیل خواهد شد اما‬ ‫دانش بنیان و انتقال دانش به ایران امیدوار نیست‪.‬‬ ‫بررسی قرار دهیم‪ ،‬شرکت خارجی طرح را ارائه می دهد‬ ‫باید بسترها برای حضور بخش خصوصی فراهم شود تا‬ ‫پیمان مس��عودزاده در گفت وگو با گس��ترش صنعت‬ ‫و در این مرحله از ایران استفاده ای نمی کند مگر اینکه‬ ‫اقتصاد قادر به مقاومت در مقابل ش��وک های بیرونی و‬ ‫گفت‪ :‬قرارداد خرید کش��تی ها برای سال ‪ 1387‬بود که‬ ‫در زمان س��اخت پروژه همکاری داشته باشیم‪ .‬اگر یک‬ ‫حتی درونی باش��د‪ .‬معاون اول رییس جمهوری راه حل‬ ‫تغییرات‬ ‫اجرایی نشد و به تازگی این قراردادها با برخی‬ ‫ساخت‬ ‫روند‬ ‫بتوانیم‬ ‫کره‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫س��اخت‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫چالش کمبود منابع مالی برای پروژه های عمرانی را اتکا‬ ‫به امضا رسیده است‪.‬‬ ‫به‬ ‫ وایزر‬ ‫ر‬ ‫س��وپ‬ ‫ عنوان‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫کره‬ ‫بعد‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ببینی��م‬ ‫را‬ ‫به سیاست های اقتصاد مقاومتی دانسته و افزوده بود‪ :‬در‬ ‫رییس کمیته کشتی س��ازی انجمن مهندسی دریایی‬ ‫ایران بیای��د و با نظارت انها بتوانیم مراحل س��اخت را‬ ‫ایران منابع مالی خوبی وجود دارد اما روش تامین منابع‬ ‫افزود‪ :‬س��ال گذش��ته در پی با خبر شدن از رایزنی های‬ ‫اجرایی کنیم‪ ،‬ان زمان است که می توانیم از دانش انها‬ ‫ب نیست‪ .‬باید تدابیری اندیشیده شود تا بتوانیم از‬ ‫مناس ‬ ‫مذاکرات گسترده و فنی مقامات ایران با نمایندگان دو شرکت هواپیماساز‬ ‫ایرباس و بوئینگ نرخ نهایی هواپیماهای خریداری شده از سوی کشور را به‬ ‫شکل قابل توجهی کاهش داد‪ .‬با این وجود اما هنوز مشکالتی که از سال ها‬ ‫پیش گریبان ش��رکت ایران ایر را گرفته اس��ت تامین منابع مورد نیاز برای‬ ‫این هواپیماها را دشوار می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران (هما) که از‬ ‫سال ها پیش برنامه ریزی شده تا سهام ان در بازارهای سرمایه ارائه و امکان‬ ‫خصوصی سازی اش فراهم شود‪ ،‬هنوز در مرحله اجرا با اما و اگرهای جدی‬ ‫مواجه اس��ت و همین موضوع باعث ش��ده در روزهای پس از اجرای توافق‬ ‫هس��ته ای به عنوان یک شرکت دولتی پای میز مذاکره بنشیند‪ .‬این مسئله‬ ‫برای این شرکت محدودیت های جدی در زمینه تامین منابع مالی به وجود‬ ‫اورده است‪ .‬همان طور که مدیرعامل این شرکت گفته نه تنها انها نمی توانند‬ ‫از س��رمایه گذاری بخش خصوصی به طور مستقیم بهره بگیرند‪ ،‬بلکه حتی‬ ‫ب��رای دریافت کمک های دولتی نیز محدودیت هایی دارند و از این رو نهایی‬ ‫کردن توافق با ایرباس و بوئینگ در زمینه مالی نیاز به پیگیری های جدی‬ ‫ساختارهای قدیمی‪ ،‬بالی جان ایران ایر‬ ‫و گس��ترده داشته است‪ .‬با وجود انکه ایران توانسته هواپیماهای خریداری‬ ‫ش��ده را با قیمت هایی بس��یار پایین تر از کاتالوگ ابتدایی این دو ش��رکت‬ ‫خریداری کند اما همچنان چگونگی تامین مالی پیش پرداخت های ابتدایی‬ ‫با ابهام روبه رو است‪ .‬از کل منابع مورد نیاز برای خرید‪ ،‬ایران ایر (هما) تنها‬ ‫بای��د ‪۱۵‬درص��د را به صورت نقدی پرداخت کن��د و ‪۸۵‬درصد باقیمانده با‬ ‫تامین فاینانس از سوی شرکت های بین المللی اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫براساس محاس��بات ابتدایی وزارت راه‪ ،‬اجرای گام نخست برای ایران ایر‬ ‫حدود یک میلیارد دالر هزینه خواهد داشت که این رقم در ‪ 4‬قسط حدود‬ ‫‪۲۵۰‬میلیون دالری به شرکت های هواپیماساز تحویل داده می شود‪.‬‬ ‫براس��اس ارزیابی های انجام ش��ده هزینه مالی مورد نیاز برای خرید این‬ ‫هواپیماه��ا از ‪ 3‬منبع مختلف تامین می ش��ود که ح��دود نیمی از ان باید‬ ‫به طور مستقیم از سوی مدیران ایران ایر اجرایی شود‪.‬‬ ‫اصغ��ر فخریه کاش��ان‪ ،‬قائم مق��ام وزی��ر راه در امور بین المل��ل گفته که‬ ‫‪۵۰۰‬میلی��ون دالر از پی��ش پرداخت ه��ای ابتدایی با اس��تفاده از منابعی‬ ‫پرداخ��ت خواهد ش��د که ایران ایر از طریق دریافت تس��هیالت خارجی به‬ ‫منابع مالی مردم و س��رمایه داران استفاده های مطلوبی‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بررسی مجلس‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬قرار است قرارداد خرید کشتی‬ ‫از کره جنوبی در کمیسیون عمران بررسی شود‪.‬‬ ‫س��یدهادی بهادری‪ ،‬نایب رییس کمیس��یون عمران‬ ‫مجل��س با اش��اره به اینکه در بررس��ی ق��رارداد خرید‬ ‫کش��تی های بزرگ از کره جنوبی انچه بر ای مان اهمیت‬ ‫دارد‪ ،‬نوس��ازی ناوگان دریایی اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬در زمان‬ ‫تحریم های اقتصادی‪ ،‬بسیاری از کشورها ضد جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران سیاس��ت گذاری می کردند‪ .‬با این حال‬ ‫س��ازمان بنادر و کشتیرانی توانست با وجود همه موانع‬ ‫بین الملل��ی به فعالیت های برون مرزی خود ادامه دهد و‬ ‫تا حد امکان در تامین مایحتاج کشور مشکلی به وجود‬ ‫نیامد‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬اگرچه این قرارداد مربوط‬ ‫به ‪۸‬س��ال پیش است و زمزمه های ترمیم این قرارداد از‬ ‫سال گذش��ته به گوش می رس��د اما با امضای قرارداد‪،‬‬ ‫بخش های خصوص��ی‪ ،‬دولتی و مجلس هنوز به وحدت‬ ‫نظر نرسیده اند و این موضوع‪ ،‬امروز به بزرگترین چالش‬ ‫صنایع دریایی تبدیل شده است‪ .‬ایران از شمال و جنوب‬ ‫به راه ه��ای دریایی متصل بوده و بیش از ‪۵‬هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫کیلومتر مرز ابی دارد اما صنعت دریایی از جایگاهی که‬ ‫ظرفیت دس��تیابی به ان وجود داشت عقب مانده است‪.‬‬ ‫سهم صنایع دریایی ایران از ظرفیت های اقتصاد دریا به‬ ‫حدی است که س��هم تولید دریایی از کل تولید کشور‬ ‫یک درصد و س��هم اش��تغال دریایی کمتر از یک درصد‬ ‫عنوان ش��ده است‪ .‬گردشگری دریایی‪ ،‬توسعه در تولید‬ ‫محصوالت دریایی‪ ،‬همکاری با محیط زیست برای نجات‬ ‫دریاها‪ ،‬از رده خارج کردن ش��ناورهای فرسوده و تولید‬ ‫اب ش��یرین از دریاهای شور از موضوعات مورد اهمیت‬ ‫در صنایع دریایی هستند که هنگام رسیدگی به قرارداد‬ ‫‪۸‬س��اله معروف‪ ،‬الزم اس��ت هر چه سریع تر و با دقت تر‬ ‫مورد بررس��ی قرار گیرند‪ .‬همچنین باید در نظر داشت‬ ‫بخ��ش خصوصی و صنایع دریایی ایران در حالی مدعی‬ ‫برای مشارکت در ساخت کشتی های کانتینربر هستند‬ ‫که در برخی پروژه ها پیشینه ‪ ۲‬دهه تاخیر را در پرونده‬ ‫خود دارن��د‪ .‬البته این ب��ه معنی حذف کشتی س��ازان‬ ‫داخلی نیس��ت اما دولت باید متناسب با تمام کمبودها‬ ‫و ظرفیت ه��ای موج��ود در صنای��ع دریای��ی کش��ور‪،‬‬ ‫قراردادهای خارجی را تنظیم کند‪ .‬یکی از راه هایی که‬ ‫می تواند مسیر رشد و توس��عه صنایع دریایی در کشور‬ ‫را تس��هیل کند حضور بخ��ش خصوصی در قراردادها و‬ ‫استفاده از ظرفیت های داخلی صنایع دریایی است‪.‬‬ ‫قرارداد وارد کرده است‪۵۰ .‬درصد باقیمانده نیز از‬ ‫طریق کمک های غیرمستقیم دولت اجرا می شود‬ ‫که ح��دود ‪۳۳۰‬میلی��ون دالر ان اورده صندوق‬ ‫توسعه ملی اس��ت و حدود ‪۱۲۰‬میلیون دالر نیز‬ ‫از طریق انتش��ار اوراق صکوک تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫البته برداش��ت از صندوق توس��عه ملی در مرحله‬ ‫اج��را ی��ک ابهام مه��م خواهد داش��ت زیرا طبق‬ ‫اساس��نامه نهایی ای��ن صندوق‪ ،‬منابع موجود مجوز الزم برای ارائه ش��دن‬ ‫به ش��رکت های دولتی را ندارن��د و ایران ایر نیز به عن��وان یک نهاد دولتی‬ ‫نمی تواند به طور مس��تقیم از این تس��هیالت بهره بگی��رد‪ .‬از این رو به نظر‬ ‫می رس��د وزارت راه با مذاکراتی که انجام داده تبصره ای جدید برای اجرای‬ ‫این بخش از قرارداد خرید هواپیما به وجود اورده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در زمین��ه ‪۱۲۰‬میلی��ون دالر اوراق نی��ز هن��وز وزارت راه و‬ ‫شهرسازی توضیح دقیقی درباره زمان انتشار و دوره بازگشتش ارائه نکرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ جنرال موتورز‬ ‫‪ ۲۹‬میلیون دالر جریمه شد‬ ‫سه شنبه‬ ‫مقامات چینی‪ ،‬ش��رکت جنرال موتورز چین را به دلیل‬ ‫س��رپیچی از قوانی��ن «ضد تراس��ت» ‪۲۹‬میلیون دالر‬ ‫جریمه کردند‪.‬‬ ‫‪ 7‬دی ‪1395‬‬ ‫‪ 27‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 27‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 15‬پیاپی ‪1988‬‬ ‫با هدف جلوگیری از داللی در بازار خودرو پیشنهاد شد‬ ‫محدودیت در فروش سبدی خودروسازان‬ ‫‪ 2‬تکیه گاه صنعت قطعه‬ ‫در معرض اسیب‬ ‫در حال��ی که بی��ش از ‪۷۰‬درصد س��اخت خ��ودرو مربوط ب��ه فعالیت‬ ‫قطعه س��ازان بوده اما این صنعت همچنان با مش��کالتی مواجه اس��ت‪.‬‬ ‫تعرفه‪ ،‬س��ود بانکی‪ ،‬مطالبات معوق��ه‪ ،‬بیمه‪ ،‬مالی��ات و‪ ...‬از چالش های‬ ‫اساسی بیرونی است که جدا از مشکالت فعلی بوده و در داخل واحدهای‬ ‫تولیدی به شکل منفرده وجود دارد‪.‬‬ ‫ مدیریت حمل ونق ‬ ‫ل‬ ‫با اجرای سامانه هوشمند جاده ای‬ ‫اجرایی ش��دن س��امانه های هوش��مند جاده ای در حوزه حمل ونقل‬ ‫درون ش��هری و برون ش��هری‪ ،‬می تواند گام موثری در ارائه راهکارهای‬ ‫جامع مدیریت حمل ونقل باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایدرو نیوز‪ ،‬مدیرعامل مرکز گس��ترش فناوری اطالعات‬ ‫ایران (مگفا) با اش��اره به حضور مگفا در نخستین نمایشگاه راهداری‪،‬‬ ‫راهس��ازی‪ ،‬حمل ونقل و صنایع وابس��ته گفت‪ :‬سامانه های حمل ونقل‬ ‫هوش��مند با ارائه راهکار جامع مدیریت حمل ونقل مبتنی بر ‪ 3‬مولفه‬ ‫اصلی راه ها‪ ،‬وسایل نقلیه و افراد با دسترسی لحظه ای به اطالعات راه ها‬ ‫از طریق حس��گرهای مختلف‪ ،‬وس��ایل نقلیه از طریق جی پی اس های‬ ‫نصب شده و افراد امکان مدیریت هوشمند حمل ونقل را فراهم می کند‪.‬‬ ‫محمدجواد انبیایی با بیان اینکه توانمندی مگفا در حوزه حمل ونقل‬ ‫هوشمند و زیرساخت های ان تصریح کرد‪ :‬زیرساخت سامانه اطالعات‬ ‫جغرافیایی‪ ،GIS‬س��امانه کنت��رل و مانیتورینگ ابنی��ه (اعم از راه ها‪،‬‬ ‫تونل ها‪ ،‬پل ها‪ ،‬عالئم و‪ ،)...‬داشبوردس��از پویای س��ازمانی با پش��یبانی‬ ‫کام��ل از طرح ه��ای مرتبط با ح��وزه حمل ونقل‪ ،‬حس��گرهای متنوع‬ ‫یکپارچه با زیرساخت اینترنت اشیا ‪ ،‬پلتفرم اینترنت اشیای اختصاصی‬ ‫برای حوزه حمل ونقل‪ ،‬فناوری رایانش ابری‪ ،‬پلتفرم به عنوان سرویس‪،‬‬ ‫زیرساخت ذخیره س��ازی داده های کالن و زیرساخت هوش تجاری به‬ ‫منظ��ور مانیتورینگ لحظ��ه ای داده ها از جمله خدم��ات مگفا در این‬ ‫حوزه است‪.‬‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 7‬دی ‪ 27 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 27‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 15‬پیاپی ‪1988‬‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫افزایش قیمت خودرو‬ ‫در صورت نبود حمایت های دولتی‬ ‫خودروس��ازان با توجه به افزایش نرخ ارز و تاثیر ان بر قیمت‬ ‫قطعات خودرو‪ ،‬حمایت بیشتر دولت را خواستار شدند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ش��بکه خب��ر‪ ،‬احم��د نعمت بخش دبی��ر انجمن‬ ‫خودروس��ازان در برنامه تیتر امش��ب گفت‪ :‬ما ت�لاش کردیم با‬ ‫افزای��ش تولید‪ ،‬قیمت خودرو را کاهش دهیم اما نوس��انات دالر‬ ‫باع��ث افزایش قیمت فوالد؛ یکی از اج��زای اصلی تولید خودرو‬ ‫ش��ده است‪ .‬دولت می تواند به خودروس��ازان ارز مبادله ای بدهد‬ ‫تا قطعه س��ازان با افزایش قیمت ها روبه رو نشوند و ما نیز بتوانیم‬ ‫قیمت خودرو را کنترل کنیم‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه اگر دول��ت کمکی به خودروس��ازان نکند‬ ‫طبیعی اس��ت که شاهد افزایش قیمت خودرو در کشور خواهیم‬ ‫بود‪ ،‬افزود‪ :‬پتروش��یمی و الیاژها گران شده اند و در مقابل انتظار‬ ‫دارند قیمت خودرو گران نش��ود که این طرز فکر صحیح نیست‪.‬‬ ‫‪ ۹‬درص��د قیمت یک خودرو را ارزش افزوده و ‪ ۲۵‬درصد قیمت را‬ ‫نی��ز عوارض گمرکی به خود اختصاص می دهد و همه این موارد‬ ‫به قیمت خودرو اضافه می ش��ود‪ .‬ش��ماره گذاری و بیمه شخص‬ ‫ثالث نیز به این قیمت ها افزوده می شود و در عمل از ‪۲۰‬میلیون‬ ‫تومان پراید ‪۱۲‬میلیون تومان سهم ماست و باقی به دولت تعلق‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن خودروس��ازان گفت‪ :‬یک��ی از دالیل��ی که از‬ ‫افزایش قیمت خودرو دوری می کنیم نبود توان خرید از س��وی‬ ‫مصرف کننده است‪ .‬در حال حاضر تعرفه خودرو ‪ ۴۰‬درصد است‬ ‫و زمان��ی که میزان تولید کننده خارجی کاهش می یابد نیروهای‬ ‫خ��ود را تعدیل می کن��د در حالی که میزان تولید ما نس��بت به‬ ‫س��ال های گذش��ته کاهش یافته اما خودروسازان به این راحتی‬ ‫اجازه تعدیل نیرو ندارند‪.‬‬ ‫رض��ا رضای��ی‪ ،‬رییس انجمن قطعه س��ازان نی��ز در ادامه این‬ ‫گفت وگو گفت‪ :‬با گران ش��دن دالر شاهد افزایش قیمت قطعات‬ ‫خودرو در بازار هس��تیم‪ .‬نباید قیمت ها با نوس��انات دائمی دالر‬ ‫دچ��ار تالطم ش��ود بلکه قیمت ها باید به گونه ای باش��د که حق‬ ‫مصرف کنندگان ضایع نشود‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬صنع��ت قطعه و خ��ودرو جزو یک خان��واده بوده و‬ ‫ش��رکت های رقیب نیز به دنبال ش��کاف در این خانواده هستند‬ ‫تا بتوانند جای پای خود را در کش��ور مس��تحکم کنند‪ .‬ما سعی‬ ‫کردی��م در تحریم ه��ای اخیر تولید خ��ود را افزای��ش دهیم تا‬ ‫قطعه س��ازان و خودروسازان متضرر نشوند‪ ،‬حال به یکباره شاهد‬ ‫افزای��ش ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۵‬درصدی در قیمت مواد اولیه هس��تیم و این‬ ‫افزایش قیمت برای ما غیرقابل تحمل اس��ت‪ ،‬حدود ‪ 3‬ماه است‬ ‫که مواد اولیه گران شده و ذخیره مواد اولیه نیز به حداقل رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫امیرحس��ین قنات��ی‪ ،‬مدیرکل خ��ودرو و نیرومحرک��ه وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در ارتباط تلفنی با برنامه تیتر امش��ب‬ ‫گفت‪ :‬بح��ث کارگروه صنعت درباره دغدغه های قطعه س��ازان و‬ ‫صنعت خودرو تنها روی افزایش قیمت تاکید ندارد زیرا افزایش‬ ‫ن��رخ ارز ب��ه تنهایی در افزایش قیمت خودرو تاثیر گذار نیس��ت‬ ‫و باید تمامی ش��اخص های موثر ب��رای افزایش احتمالی قیمت‬ ‫خودرو لحاظ شود‪.‬‬ ‫قناتی با اش��اره به تصمیم گیری برای رفع نگرانی قطعه سازان‬ ‫و خودروس��ازان افزود‪ :‬ابتدا باید جلسات با حضور خودروسازها‪،‬‬ ‫قطعه س��ازان‪ ،‬پتروش��یمی و فوالد مبارکه برگزار شود تا در یک‬ ‫باالنس قیمتی کنار یکدیگر به فعالیت بپردازند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه خروج از قیمت گذاری به تنهایی مش��کل‬ ‫قطعه س��ازان و خودروس��ازان را رفع نمی کند‪ ،‬گفت‪ :‬انها باید به‬ ‫دنب��ال تولید خودروی رقابت پذیر و قیمت��ی که توان خرید ان‬ ‫برای مشتریان در بازار وجود دارد‪ ،‬باشند‪.‬‬ ‫غرامت هیوندای‬ ‫به خودروساز کرمانی‬ ‫عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس با اش��اره به بحث‬ ‫بازگشت شرکت هیوندای کره به بازار خودرو ایران تاکید کرد که‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت باید وضعیت تعهدات قبلی این‬ ‫شرکت و زیان خروج انها از ایران در زمان تحریم را بررسی کند‪.‬‬ ‫به گزارش اخبار خودرو‪ ،‬محمد عزیزی اظهار کرد‪ :‬باید درباره‬ ‫بازگش��ت دوباره برخی ش��رکت ها که به بهانه تحریم‪ ،‬تعهدات‬ ‫خود را نس��بت به طرف ایرانی انجام نداده اند‪ ،‬دقت و تجدیدنظر‬ ‫شود‪ .‬بنابراین نباید برای شرکت هایی که همسو با غربی ها و به‬ ‫بهان��ه تحریم باعث ضرر و زیان تولیدکنندگان ایرانی ش��ده اند‪،‬‬ ‫ف��رش قرمز پهن کرد‪ .‬وی با اش��اره به برنامه ریزی انجام ش��ده‬ ‫برای بازگش��ت ش��رکت هیوندای کره به ایران‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بر‬ ‫اساس قراردادی که شرکت هیوندای با خودروسازان راین داشته‬ ‫اس��ت‪ ،‬طرف ایرانی با صرف هزینه زی��اد کارخانه ای در منطقه‬ ‫مح��روم تجهیز کرده بود تا محصول هیون��دای را تولید کند اما‬ ‫ط��رف کره ای در میانه راه به بهانه تصویب تحریم ها علیه ایران‪،‬‬ ‫هم��کاری خود را قط��ع کرد در حالی که ش��رکت راین خودرو‬ ‫مجب��ور به ارائه خدم��ات پس از فروش ب��وده و همچنان بدون‬ ‫حضور و حمایت کره ای ها‪ ،‬این خدمات را ارائه می دهد‪ .‬براساس‬ ‫ای��ن اقدام ش��رکت کره ای و قطع رابطه هم��کاری‪ ،‬ضرر و زیان‬ ‫زیادی متوجه طرف ایرانی شده است‪ .‬عزیزی با انتقاد از شرایط‬ ‫ن گفت‪:‬‬ ‫اس��ان برای ورود دوباره اینگونه ش��رکت ها به بازار ایرا ‬ ‫اقدامات گذش��ته این شرکت ها و ش��رایط و اولویت طرف ایرانی‬ ‫قرارداد نباید به راحتی از ذهن مس��ئوالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و فضای کس��ب وکار ایران پاک شود‪ .‬عضو کمیسیون‬ ‫صنای��ع و معادن مجل��س تاکید ک��رد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت باید با دقت وضعیت تعهد ش��رکت هیوندای در قرارداد‬ ‫قبلی با طرف ایرانی را بررسی کند تا مشخص شود که اگر ضرر‬ ‫و زیانی ایجاد شده است‪ ،‬به عهده کیست‪.‬‬ ‫سعید موتمنی‬ ‫هم اکنون انتقاد‬ ‫اصلی فعاالن بازار‬ ‫خودرو از شرکت های‬ ‫خودروساز فروش به‬ ‫شیوه سبدی است‪.‬‬ ‫اگر خودروسازان به‬ ‫صورت سبدی اقدام به‬ ‫فروش محصوالت خود‬ ‫می کنند‪ ،‬باید قیمت‬ ‫در نمایندگی‪ ،‬شرکت و‬ ‫بازار یکسان باشد‬ ‫فعاالن بازار با اشاره به داللی در نمایندگی های خودروسازان تاکید کردند‬ ‫فروش سبدی خودروسازان محدود شود‬ ‫میترا ممس�نی ‪ -‬خودرو‪ :‬دس�تور رئیس هیات عامل سازمان گس�ترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مبن�ی بر کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای تولید ش�ده در چند روز گذش�ته این‬ ‫امی�دواری را به وجود اورده که از این پس ش�اهد کاهش واس�طه گری و دالل�ی در بازار خودرو‬ ‫خواهیم بود‪ .‬منصور معظمی از خودروس�ازان خواس�ته تا به واس�طه عرضه بیش�تر و همچنین‬ ‫فروش اینترنتی‪ ،‬ضمن کاهش فاصله قیمتی موردنظر‪ ،‬دست دالالن را از بازار خودرو کوتاه کنند‪.‬‬ ‫این تاکیدات در حالی اس��ت که هاشم یکه زارع‬ ‫مدیرعام��ل ایران خودرو نی��ز در نامه ای به رییس‬ ‫هی��ات عامل ای��درو‪ ،‬وعده کاه��ش فاصله قیمت‬ ‫کارخان��ه و بازار خودروهای داخلی را داده و تاکید‬ ‫کرده که با افزایش تولی��د و عرضه خودرو‪ ،‬از این‬ ‫پس ش��اهد روند نزولی اختالف قیمت بین بازار و‬ ‫کارخانه خواهیم بود و این رویه در هفته های اینده‬ ‫استمرار خواهد یافت‪.‬‬ ‫این تاکیدات و این قول وقرارها در حالی است که‬ ‫نگاهی به قیمت ها در بازار نشان می دهد هنوز هم‬ ‫با توجه به وجود فاصله میان قیمت کارخانه و بازار‬ ‫برخ��ی خودروها‪ ،‬بازار داللی و واس��طه گری رونق‬ ‫داش��ته و این موضوع به نوبه خود س��بب افزایش‬ ‫قیمت ها شده است‪.‬‬ ‫فع��االن ب��ازار خ��ودرو‪ ،‬اخت�لاف قیم��ت در‬ ‫نمایندگی ه��ا را دلیل��ی ب��ر این ادع��ا می دانند و‬ ‫معتقدند که فروش سبدی که روشی رایج در دنیا‬ ‫برای فروش به ش��مار می رود در ایران به ش��کلی‬ ‫نادرس��ت اجرایی می ش��ود و همین ام��ر باعث به‬ ‫وج��ود امدن فاصل��ه قیمتی بین ب��ازار و کارخانه‬ ‫شده اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر وجود اختالف قیمت‬ ‫بین کارخانه و نمایندگی های زیرمجموعه نیز یکی‬ ‫از مواردی اس��ت که خودروس��ازان با توجه به ان‬ ‫می توانند مانع از هرگونه داللی شوند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه فروشندگان خودرو در گفت وگو با‬ ‫گسترش صنعت با تاکید بر این که در حال حاضر‬ ‫فروش داللی در ب��ازار وجود ندارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر تهیه یک خودرو به صورت کاردکس��ی‬ ‫که از نمایندگی صادر می شود‪،‬انجام خواهد شد که‬ ‫این روند مانع از هرگونه داللی و واس��طه گری در‬ ‫بازار خودرو می شود اما دلیل اصلی دو نرخی بودن‬ ‫قیمت در کارخانه و بازار به عملکرد خودروس��ازان‬ ‫و نمایندگی های مرتبط با انها برمی گردد‪.‬‬ ‫س��عید موتمنی ب��ا بیان اینکه خ��ودرو در حال‬ ‫حاض��ر ب��ه عن��وان کاالی س��رمایه ای ش��ناخته‬ ‫نمی ش��ود و تنها مصرف کنندگانی که نیاز داشته‬ ‫باشند اقدام به خرید خودرو می کنند‪ ،‬افزود‪ :‬داللی‬ ‫و واسطه گری در بازار خودرو در زمانی رخ می دهد‬ ‫که ش��خصی از خرید خودرو سودی نصیبش شود‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه هم اکنون انتق��اد اصلی‬ ‫فعاالن ب��ازار خودرو از ش��رکت های خودروس��از‬ ‫فروش به شیوه سبدی است‪.‬‬ ‫وی با تاکید براینکه اگر خودروسازان به صورت‬ ‫س��بدی اقدام به فروش محصوالت خود می کنند‪،‬‬ ‫باید قیمت در نمایندگی‪ ،‬ش��رکت و بازار یکس��ان‬ ‫باش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬فروش سبدی به معنای خرید‬ ‫‪ 100‬تا ‪ 200‬دس��تگاه خودرو از سوی یک شخص‬ ‫خواهد بود در حال حاضر در ایران فروش س��بدی‬ ‫با تحویل یک یا دوماهه انجام می شود اما در زمان‬ ‫عرضه قیمت ها باالتر از کارخانه خواهد بود‪ ،‬این در‬ ‫حالی است که روش فروش سبدی در دنیا متفاوت‬ ‫بوده و اگر شخصی ‪ 100‬دستگاه خودرو رزرو کند‬ ‫در زمان تحویل تخفیفی به خریدار داده می ش��ود‬ ‫ام��ا به او اجازه داده نمی ش��ود که این خودروها را‬ ‫گران تر در بازار به فروش برس��اند بلکه محصوالت‬ ‫باید به قیمت مصوب شرکت در بازار عرضه شود‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه فروش��ندگان خودرو با اش��اره به‬ ‫روند قیمت ها در هفته گذشته اظهار کرد‪ :‬بررسی‬ ‫رون��د قیمت ها نش��ان می دهد در هفته گذش��ته‬ ‫قیمت ها ب��ا کاهش همراه بوده که دلیل اصلی ان‬ ‫عرضه زیاد س��بدی ها بوده است اما از روز یکشنبه‬ ‫قیمت ها افزایش یافته اس��ت با این که از فروردین‬ ‫تا ابان قیمت ه��ا افزایش یافت و در اذر خریداری‬ ‫وجود نداشت‪ ،‬قیمت ها کاهش یافته بود‪.‬‬ ‫موتمن��ی یاداور ش��د ک��ه تاکید فع��االن بازار‬ ‫ب��ر حذف روند خ��ودرو دو نرخ��ی و از بین رفتن‬ ‫فاصل��ه قیمت کارخانه تا بازار اس��ت و تاکید کرد‪:‬‬ ‫عملکرد ش��رکت های خودروس��از باعث به وجود‬ ‫امدن این اختالف ش��ده به ط��وری که با مراجعه‬ ‫به نمایندگی های خودروسازان شاهد افزایش یک‬ ‫تا ‪ 1/5‬میلیون تومانی قیمت‪ ،‬نس��بت به کارخانه‬ ‫هستیم که الزم است این روند اصالح شود‪.‬‬ ‫وی در پایان ب��ا تاکید بر اینکه هم اکنون امکان‬ ‫داللی و واس��طه گری در بازار وجود ندارد‪ ،‬فروش‬ ‫اینترنت��ی را راه��کاری ب��رای جلوگی��ری از این‬ ‫روند دانس��ت و تصری��ح کرد‪ :‬البت��ه توجه به این‬ ‫نکته ضروری اس��ت که ب��رای خودروهای جدید‬ ‫امکان واس��طه گری وج��ود دارد؛ نمونه ان خودرو‬ ‫استپ وی بود و در حالی که قیمت این خودرو ‪52‬‬ ‫میلیون و ‪ 500‬هزار تومان تعیین شد حتی تا ‪10‬‬ ‫میلیون تومان بیش��تر در بازار به فروش رسید که‬ ‫خودروسازان باید مانع از این اقدام شده و از فروش‬ ‫تعداد باال به مشتریان جلوگیری شود‪.‬‬ ‫این اظهارات نشان می دهد باید همچنان منتظر‬ ‫مان��د و دید ک��ه در کن��ار افزایش پی��ش فروش‬ ‫اینترنتی خودرو‪ ،‬اقدامات جدی خودروسازان برای‬ ‫عرضه زیاد خودروها تا چه اندازه می تواند بازار را از‬ ‫داللی و واسطه گری دور نگاه دارد‪.‬‬ ‫چین درنهایت تالفی کرد‬ ‫جنرال موتورز ‪ ۲۹‬میلیون دالر جریمه شد‬ ‫مقامات چینی‪ ،‬شرکت سرمایه گذاری مشترک جنرال موتورز چین‬ ‫را ‪۲۹‬میلیون دالر جریمه کردند‪ .‬دلیل این اقدام سرپیچی این شرکت‬ ‫از قوانین «ضد تراست» اعالم شده است‪.‬‬ ‫به گفته مقامات چینی در ش��انگهای‪ ،‬شرکت سیاک جنرال موتورز‬ ‫که ش��رکت چینی جنرال موتورز است با نمایندگی های فروش تبانی‬ ‫کرد ت��ا بتواند قیمت مدل های کادیالک‪ ،‬ش��ورولت و بیوک را ثابت‬ ‫نگه دارد‪.‬‬ ‫از ان س��و‪ ،‬ش��رکت جنرال موت��ورز امریکا در بیانیه ای ار ش��رکت‬ ‫س��رمایه گذاری مشترک خود در چین حمایت کامل کرد و اطمینان‬ ‫داد که همه اقدامات الزم برای رفع این مش��کل را انجام خواهد داد‪.‬‬ ‫دسترس��ی به شرکت س��یاک اما کار س��ختی بود و به همین دلیل‬ ‫نظر مقامات این ش��رکت بالفاصله بعد از انتشار این خبر در دسترس‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫شرکت جنرال موتورز چیزهای زیادی برای از دست دادن در چین‬ ‫دارد‪ .‬چین کش��وری اس��ت که ش��رکت جنرال موتورز از خود امریکا‬ ‫هم بیش��تر در ان محصوالت خود را می فروش��د‪ .‬مشتریان چینی در‬ ‫فاصله ‪۱۱‬ماه س��ال رو به پایان میالدی ‪۳/۴‬میلیون خودروی ساخت‬ ‫ش��رکت جنرال موتورز را خریدند‪ .‬این یعنی ام��ار خرید چینی ها از‬ ‫جنرال موتورز در ‪۱۱‬ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته‬ ‫‪۸/۵‬درصد افزایش داشت‪.‬‬ ‫اق��دام دادگاه چین��ی در محکوم کردن ش��رکت س��رمایه گذاری‬ ‫مش��ترک جنرال موتورز در چین در ش��رایطی انجام ش��ده که روابط‬ ‫چین و امریکا در برهه حساسی قرار گرفته است‪ .‬هفته گذشته دونالد‬ ‫ترامپ‪ ،‬رییس جمهوری منتخب امریکا‪ ،‬پیتر ناوارو‪ ،‬اقتصاددان و یکی‬ ‫از منتقدان سیاست های چین را به سمت رییس شورای تجارت ملی‬ ‫کاخ سفید منصوب کرد‪ .‬ناوارو هم مانند ترامپ عقیده دارد که چین‬ ‫در تجارت منصفانه رفتار نمی کند‪.‬‬ ‫به باور رسانه های دولتی انتصاب ناوارو به این سمت‪ ،‬باعث شده تا‬ ‫پکن نس��بت به ان‪ ،‬به این شکل واکنش نشان دهد‪ .‬به نوشته چاینا‬ ‫ی این انتخاب ترامپ نشانه ای از «رویکرد مقابله» رییس جمهوری‬ ‫دیل ‬ ‫اینده نس��بت به روابط با چین اس��ت‪ .‬روزنام��ه انگلیس زبان گلوبال‬ ‫تایم��ز (‪ )Global Times‬چی��ن هم دراین باره نوش��ت که با این‬ ‫انتص��اب این احتمال وجود دارد که رییس جمهوری اینده در س��ال‬ ‫جدید به سراغ اتخاذ سیاست حمایت از تولید داخلی یا پروتکشنیسم‬ ‫برود‪.‬‬ ‫دونال��د ترام��پ در زمان مب��ارزات انتخابات‍ی تهدید ک��رده بود که‬ ‫تعرفه های ‪۴۵‬درصدی روی کاالهای وارداتی از چین خواهد گذاشت‬ ‫ت��ا بتواند نبود توازن تجاری در امریکا را س��امان دهد‪ .‬اقدام متقابل‬ ‫چینی ها در برابر شرکت های امریکایی چندان بی ارتباط با این مسئله‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫مقامات چینی پیش از این‪ ،‬هرگونه سیاسی بودن تنبیه خودروساز‬ ‫امریکایی را رد کرده و به صحبت های مطرح شده در این باره اعتنایی‬ ‫نک��رده بودند‪ .‬بع��د از اینکه خبرهایی هفته گذش��ته مبنی بر اینکه‬ ‫مقام��ات چینی در پی جریمه کردن یکی از خودروس��ازان امریکایی‬ ‫هستند و نامی هم از خودروساز برده نشده است‪ ،‬منتشر شد‪ .‬وزارت‬ ‫خارجه این کش��ور اعالم کرد که چین از س��رمایه گذاری خارجی در‬ ‫کش��ورش اس��تقبال می کند اما شرطش این اس��ت که شرکت ها به‬ ‫قوانین کشورش احترام بگذارند‪.‬‬ ‫این جریمه همچنین روی شرکت چینی سیاک و شرکت امریکایی‬ ‫جنرال موتورز تاثیرگذار خواهد بود‪ .‬در س��رمایه گذاری مش��ترک دو‬ ‫ش��رکت سیاک و جنرال موتورز‪ ،‬ش��رکت چینی ‪۵۱‬درصد از سهام را‬ ‫در اختیار دارد‪.‬‬ ‫چین در س��ال های اخیر تحقیقاتی درباره پیش گرفتن سیاس��ت‬ ‫تثبیت قیمت ها از سوی ش��رکت های خودروسازی بین المللی انجام‬ ‫داده ک��ه حاص��ل ان جریمه ه��ای چن��د میلیون دالری ب��رای این‬ ‫شرکت های بزرگ بوده است‪.‬‬ ‫جریم��ه س��نگین چینی ها ب��رای جنرال موت��ورز ک��ه روز جمعه‬ ‫به صورت رس��می اعالم ش��د‪ ،‬هفته بد این خودروس��از امریکایی را‬ ‫کام��ل کرد‪ .‬این ش��رکت پیش از ای��ن نیز اعالم ک��رده بود در حال‬ ‫تعدیل ‪ ۱۳۰۰‬ش��غل در کارخانه مس��تقر در ش��هر دیترویت است‪.‬‬ ‫ای��ن یعن��ی جنرال موتورز در امری��کا با کاهش فروش مواجه ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همه این موارد در شرایطی است که دونالد ترامپ‪ ،‬رییس جمهوری‬ ‫منتخب امریکا در یک اقدام بی س��ابقه در چند دهه گذشته‪ 3 ،‬هفته‬ ‫پیش و قبل از اینکه کارش را به طور رسمی در کاخ سفید اغاز کند‪،‬‬ ‫تلفن��ی با رییس جمهوری تایوان گفت وگو ک��رد‪ .‬چین همواره تاکید‬ ‫داش��ته که تایوان بخش��ی از چین بزرگ به ش��مار می اید و سیاست‬ ‫«چین واحد» به گفته کارشناسان برای این کشور از هر چیزی مهم تر‬ ‫است‪.‬‬ ‫ترامپ ادع��ا کرده بود که امریکا نیازی به پذیرش سیاس��ت چین‬ ‫واحد ندارد و اگر اراده کند می تواند به چند دهه روابط دو کش��ور به‬ ‫شکل فعلی پایان دهد‪.‬‬ ‫حاال چی��ن با نق��ره داغ ک��ردن جنرال موت��ورز و دریافت جریمه‬ ‫‪۲۹‬میلیون دالری از ش��رکت س��رمایه گذاری این برند نامدار دنیای‬ ‫خودرو در چین به خوبی نشان می دهد که چین اگر بخواهد می تواند‬ ‫دالیلی برای جریمه کردن امریکایی ها بیابد‪.‬‬ ‫کشمکش های چین و امریکا از زمان شروع مبارزات انتخاباتی برای‬ ‫ریاس��ت جمهوری در امریکا اغاز ش��د‪ .‬دونالد ترامپ از همان ابتدای‬ ‫تبلیغات انتخاباتی نش��ان داد که با توپ پر به سراغ چین امده است‪.‬‬ ‫او رفت��ار تجاری چین را غیرمنصفانه خواند و در وعده های انتخاباتی‬ ‫خ��ود بارها چی��ن را تهدید کرد که تعرفه های س��نگین برای کاالی‬ ‫صادراتی اش به امریکا وضع خواهد کرد‪.‬‬ ‫اینک��ه پایان مبارزه دو ابرقدرت فعلی اقتص��اد دنیا به کجا خواهد‬ ‫ت اما درحال حاضر قرعه به نام جنرال موتورز‬ ‫کشید‪ ،‬مش��خص نیس�� ‬ ‫افتاده تا یکی از نخس��تین قربانیان کش��مکش های چینی امریکایی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬سی ان ان مانی‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ 7‬دی ‪ 27 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 15‬پیاپی ‪1988‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ضرورت تعیین درصد‬ ‫ارزش قطعات در همکاری های جدید‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫قطعه سازان در گفت و گو با «گسترش صنعت» چالش های تولید را تشریح کردند‬ ‫‪ 2‬تکیه گاه صنعت قطعه در معرض اسیب‬ ‫فاطمه امیراحمدی در حال��ی ک��ه بی��ش از‬ ‫‪۷۰‬درصد س��اخت خودرو‬ ‫گروه خودرو‬ ‫مرب��وط ب��ه فعالی��ت‬ ‫قطعه س��ازان بوده اما این‬ ‫صنعت همچنان با مش��کالتی مواجه است‪ .‬تعرفه‪،‬‬ ‫س��ود بانکی‪ ،‬مطالبات معوقه‪ ،‬بیمه‪ ،‬مالیات و‪ ...‬از‬ ‫چالش ه��ای اساس��ی بیرون��ی اس��ت که ج��دا از‬ ‫مشکالت فعلی بوده و در داخل واحدهای تولیدی‬ ‫به ش��کل منفرده وج��ود دارد‪ .‬ب��رای نمونه گفته‬ ‫ط با قطعه سازی‬ ‫می ش��ود ارگان ها و نهادهای مربو ‬ ‫که مش��غول روزامد کردن ماشین االت خود است‬ ‫در تامین نیازهای انرژی با وی همراهی و همکاری‬ ‫نمی کنند یا به دلیل رکود بازار و افت میزان تولید‬ ‫بعضی از کارخانه ها ناگزیر به تعدیل نیرو هستند؛‬ ‫نیرو ه��ای کار ماهری که ام��وزش انها هزینه بر و‬ ‫ت یا به دلیل وضعیت نامناس��ب‬ ‫زمان ب��ر بوده اس�� ‬ ‫کاری در صنعت قطعه برخی از نیروهای کار‪ ،‬خود‬ ‫ترجیح به تغییر شغل می دهند‪ .‬از این رو امروز که‬ ‫تولیدکننده با فضایی به نسبت مناسب برای ادامه‬ ‫کار مواجه شده نیاز دارد زمانی را برای ترمیم این‬ ‫بخش از خالها صرف کند‪.‬‬ ‫در گ��زارش حاضر برخی از قطعه س��ازان ضمن‬ ‫اشاره به توان تولید خود از چالش های فعالیت در‬ ‫تولید گفته اند که تاثیر زیادی در میزان تولید انها‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 3‬ش�رکت فع�ال در صنع�ت قطعه در‬ ‫مجموعه ای بزرگ‬ ‫احسان نعمت بخش‪ ،‬مدیر دفتر هلدینگ بخش‬ ‫خودرو شرکت گیتی پسند‪ ،‬ابتدا از کاالهای تولید‬ ‫این ش��رکت به گس��ترش صنعت گف��ت و عنوان‬ ‫کرد‪ :‬گروه صنایع «گیتی پس��ند» هلدینگی شامل‬ ‫چندین ش��رکت بوده که در زمینه های مختلف در‬ ‫حال فعالیت است و بخشی از این فعالیت ها مربوط‬ ‫به صنع��ت خودرو با ن��ام ش��رکت «کیمیاجاوید‬ ‫س��پاهان» ب��وده ک��ه بزرگتری��ن تولیدکنن��ده‬ ‫کامپاندهای پلیمری است‪.‬‬ ‫او در پاسخ به این پرسش که ظرفیت تولید این‬ ‫شرکت چقدر اس��ت؟ گفت‪ :‬ظرفیت تولید ساالنه‬ ‫این شرکت حدود یک هزار و ‪ ۲۰۰‬تن است‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه ادامه داد‪ :‬شرکت دیگری‬ ‫از این هلدینگ که در صنعت قطعه با مدوالرهای‬ ‫احسان نعمت بخش‪:‬‬ ‫نخستین تهدید صنعت قطعه در بحث نقدینگی‬ ‫است که تمام قطعه سازان با ان درگیر هستند‬ ‫مسیب ناصری‪:‬‬ ‫بیشترین مشکل تولید کنندگان نرخ تعرفه‬ ‫است که گاهی تعرفه مواد اولیه و محصول کامل‬ ‫یکی است‬ ‫قطعه س��ازان را بپردازند‪ .‬به ط��ور نمونه طلب این‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت سایپا در حال‬ ‫ش��رکت باالی ‪ ۱۸۰‬روز اس��ت که هنوز پرداخت‬ ‫همکاری است‪ ،‬شرکت سپهرفوم اسپادانا است که‬ ‫نش��ده و به تازگی بدهی س��ال گذشته صفر شده‬ ‫تولیدکنن��ده فوم های پ��ی ای (‪ ،)PE‬ایکس پی ای‬ ‫است‪.‬‬ ‫(‪ )XPE‬و ایکس پ��ی اس (‪ )XPS‬برای تامین نیاز‬ ‫‹ ‹نرخ تعرفه یکسان‬ ‫خودروسازان داخلی است‪.‬‬ ‫در ادامه گس��ترش صنعت س��راغ یکی دیگر از‬ ‫نعمت بخ��ش به فعالیت ش��رکتی دیگ��ر از این‬ ‫فعاالن صنعت قطعه رفت و درباره چالش های انها‬ ‫مجموع��ه بزرگ در امر صنعت خودرو اش��اره کرد‬ ‫در امر تولید از وی پرس��ید‪ .‬مسیب ناصری‪ ،‬مدیر‬ ‫و گفت‪ :‬ش��رکت «زرین س��ازان امید گیتی پسند»‬ ‫مهندس��ی محصوالت رول محورسامان از تعرفه‪‎‬ها‬ ‫از دیگر ش��رکت هایی اس��ت که به تولید قطعات‬ ‫گفت که تاثیر مستقیمی بر تولید و سهم بازار انها‬ ‫پلیم��ری پرداخت��ه و با نش��ان «گیدک��و» عرضه‬ ‫دارد‪ .‬ناص��ری یکی از دالیل عمده باال بودن قیمت‬ ‫می ش��ود‪ .‬این واح��د تولیدی باالی ‪ ۸۴‬دس��تگاه‬ ‫تمام ش��ده قطعات ایرانی را نرخ تعرفه ها دانست و‬ ‫تزریق از اندازه کوچک تا هزار تنی در اختیار دارد‬ ‫گ برای‬ ‫گفت‪ :‬امروز این ش��رکت فع��ال در بلبرین ‬ ‫که با شرکت ساپکو و سازه گستر قرارداد همکاری‬ ‫واردات م��واد اولی��ه مورد نیاز خ��ود همان درصد‬ ‫دارد و ب��ه تامی��ن قطعات پلیم��ری موردنیاز انها‬ ‫تعرف��ه پرداخت می کند که اگر یک تاجر ان را به‬ ‫می پردازد‪.‬‬ ‫شکل بلبرینگ کامل وارد کند‪ .‬به این ترتیب یک‬ ‫او درباره سهم شرکت ها در صنعت خودرو کشور‬ ‫بلبرینگ چینی با مواد اولیه مورد نیاز یک شرکت‬ ‫به درصدها اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬این ش��رکت در‬ ‫تولیدکننده بلبرینگ در ایران یک نرخ تعرفه دارند‬ ‫زمینه قطعه حدود ‪ ۱۵‬تا ‪۲۰‬درصد س��هم بازار اما‬ ‫و این عدد ‪10‬درصد است‪.‬‬ ‫در زمینه کامپانده��ای پلیمری در صنعت خودرو‬ ‫ش��نیده می ش��ود نرخ تعرفه ها بر اساس میزان‬ ‫باالی ‪۷۵‬درصد را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫تولید داخل و نیاز بازار تعیین می شود‪ .‬ناصری در‬ ‫الزم به یاداوری اس��ت که این ‪ 3‬شرکت تنها در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که ایا مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫بخش ‪( OEM‬تامین قطعات مورد نیاز خط تولید‬ ‫این شرکت در داخل تولید دارد؟ اظهار کرد‪ :‬خیر‪،‬‬ ‫خودروسازان) فعالیت دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹نقدینگی و سرمایه در گردش‬ ‫با ش��رکت های تامین کننده م��واد اولیه زیادی در‬ ‫احس��ان نعمت بخش درباره چال��ش تولید برای‬ ‫داخل صحبت شد و تاکنون شرکتی نتوانسته این‬ ‫قطعه س��ازان‪ ،‬به س��رمایه در گ��ردش و نقدینگی‬ ‫مواد را برای رول محورس��امان تامین کند‪ .‬این امر‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬نقدینگی مش��کلی اس��ت که‬ ‫(نرخ تعرفه) یکی از چالش های بزرگ تولیدکننده‬ ‫تمام قطعه سازان با ان درگیر هستند و باید گفت‬ ‫ایرانی است‪.‬‬ ‫‹ ‹دیرک�رد پرداختی ه�ا و اس�یب ب�ه‬ ‫نخس��تین تهدید این صنع��ت‪ ،‬در بحث نقدینگی‬ ‫قطعه سازان‬ ‫انهاست و مش��کالتی که قطعه سازان در برگشت‬ ‫وی در ادامه به نقدینگی به عنوان دومین چالش‬ ‫سرمایه خود در قالب هزینه محصوالت خود دارند‪.‬‬ ‫قطعه سازان ایرانی اشاره کرد و گفت‪ :‬در امر تولید‪،‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته قرار است بر اساس تصمیم های‬ ‫برگشت سرمایه بسیار ش��اخص مهمی است زیرا‬ ‫دولتی ام��وال منقول و غیرمنقول خودروس��ازان‬ ‫تامی��ن نقدینگ��ی ب��رای ادامه حی��ات واحدهای‬ ‫برای فروش گذاش��ته ش��ود تا بتوانن��د مطالبات‬ ‫تولیدی ضروری اس��ت اما هنگامی که قطعه س��از‬ ‫قطعات مورد نیاز خودروس��ازان را تحویل می دهد‬ ‫زمان زیادی طول می کشد تا هزینه این محصوالت‬ ‫ب��ه واحدهای تولی��دی برگردد ک��ه پرداخت ها با‬ ‫تاخیر انجام می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این در حالی است که تولیدکننده‬ ‫برای ازادس��ازی م��واد خام خ��ود از گمرک باید‬ ‫به طور دائم جریمه بپردازد و تمام این مش��کالت‬ ‫به نبود سرمایه در گردش بازمی گردد‪.‬‬ ‫ناصری در نهایت اظه��ار کرد‪ :‬اگر این دو چالش‬ ‫(تعرفه و نقدینگی) رفع ش��ود ب��ه راحتی می توان‬ ‫ظرفیت تولید در کش��ور را افزایش داد زیرا نیروی‬ ‫کار ماهر و دستگاه های مورد نیاز روزامد در اختیار‬ ‫ماست و سیس��تم مدیریتی کشور بر این مبناست‬ ‫ک��ه از تولید داخلی حمایت کن��د و چرخ تولید را‬ ‫برای خودکفایی و استقالل کشور به حرکت دراورد‪.‬‬ ‫کم کم به پایان س��ال نزدیک می ش��ویم و هنوز‬ ‫قطعه س��ازان از پرداخت نش��دن مطالبات خود در‬ ‫مدت زم��ان طوالن��ی می گوین��د‪ .‬در گزارش های‬ ‫پیش��ین امده بود که قطعه س��ازان برای کمک به‬ ‫چالش های موجود بین خود و خودروس��ازان یک‬ ‫بس��ته ‪ 5‬بخش��ی پیش��نهاد داده اند‪ .‬این ‪ ۵‬بخش‬ ‫ش��امل چک مش��تریان خرید خودرو بوده و قرار‬ ‫بود خودروهای��ی که به صورت اقس��اطی فروخته‬ ‫می شوند بخشی از مطالبات با این چک ها پرداخت‬ ‫ش��ود‪ .‬خرید دین بخش دیگری ب��ود که با دادن‬ ‫چک از س��وی خودروس��ازان‪ ،‬قطعه س��ازان ان را‬ ‫ب��ه بانک بدهن��د و در ازای ان وام بگیرد‪ .‬در واقع‬ ‫قطعه سازان از سوی خودروسازان به بانک معرفی‬ ‫ش��وند و با اعتبار انها وام دریافت کنند اما اصل و‬ ‫فرع اقساط ان را خودروساز بپردازد‪.‬‬ ‫بخش��ی نیز مربوط ب��ه انتقال ام�لاک‪ ،‬اموال و‬ ‫س��هام خودروس��از بود که قابل معامله در بورس‬ ‫باش��د‪ .‬بخش دیگر مربوط به س��بد خودرو بود و‬ ‫اینکه قطعه سازان در انتخاب مدل خودرو در قبال‬ ‫مطالبات خ��ود ازاد باش��ند‪ .‬و در نهایت پرداخت‬ ‫نقدی بود‪.‬‬ ‫اما هنوز برخی از قطعه سازان از دیرکرد ‪ 180‬روز‬ ‫هزینه های قطعات تامینی خود برای خودروسازان‬ ‫می گوین��د و اینک��ه این امر اس��یب بس��یاری به‬ ‫واحدهای صنعتی وارد می کند‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫سمند سورن ای ال ایکس توربو‪ .‬کد‪58201‬‬ ‫‪37/948/000‬‬ ‫‪39/800/000‬‬ ‫هیوندای ولستر‪ 6 .‬ایربگ‪2016‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‪.‬کد‪22009‬‬ ‫‪30/873/000‬‬ ‫‪33/000/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ال اف ‪.‬کامل با رادار ‪2017‬‬ ‫‪41/920/000‬‬ ‫‪45/000/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه دی ام ‪ .‬کامل نیوفیس‪.‬اتوپارک‪2017‬‬ ‫دنا با موتور ای اف‪7‬‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‪.‬ای ال ایکس‬ ‫پژو ‪ 207‬جدید‬ ‫‪42/549/000‬‬ ‫‪45/330/000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪.8‬کد‪27430‬‬ ‫‪37/388/000‬‬ ‫سوزوکی ویتارا اتومات کالس‪9‬‬ ‫‪135/388/000‬‬ ‫رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬کامل اتوماتیک‬ ‫سایپا ‪ 151‬اس ای‬ ‫تیبا‪-2‬هاچ بک ای ایکس (تنوع رنگ)‬ ‫‪37/500/000‬‬ ‫کیا پیکانتو ‪2016‬‬ ‫‪109/900/000‬‬ ‫‪128/000/000‬‬ ‫‪79/055/000‬‬ ‫‪83/000/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل ‪ 2017‬نیوفیس‬ ‫‪27/600/000‬‬ ‫کیا سورنتو اتاق جدید ‪ 204‬کامل ‪+2017‬اتوپارک‬ ‫‪18/696/000‬‬ ‫‪27/606/000‬‬ ‫چانگان سی اس‪( 35‬مونتای)‪-‬اتوماتیک‬ ‫برلیانس اچ‪- 320‬اتوماتیک‬ ‫‪51/003/500‬‬ ‫برلیانس اچ‪- 330‬اتوماتیک‬ ‫‪51/000/000‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل نیوفیس‪+‬اتوپارک‬ ‫کیا ریو صندوقدار ‪2016‬‬ ‫‪64/026/000‬‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک‬ ‫‪44/800/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬نیوفیس کامل‪2017‬‬ ‫‪90/966/000‬‬ ‫‪54/220/000‬‬ ‫‪140/000/000‬‬ ‫کیا ریو هاچ بک ‪ -‬کامل ‪2016‬‬ ‫‪18/300/000‬‬ ‫کیا اپتیما جی اف کامل ‪ - 2017‬اتاق جدید جی تی‪+‬رادار‬ ‫‪65/500/000‬‬ ‫تویوتا یاریس هاچ بک ‪2016‬‬ ‫‪89/000/000‬‬ ‫تویوتا یاریس صندوقدار ‪2016‬‬ ‫‪56/000/000‬‬ ‫تویوتا کمری هیبرید ایکس ال ای مدل ‪2016‬‬ ‫‪52/000/000‬‬ ‫تویوتا کروال جی ال ای کامل ‪2016‬‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار (تومان)‬ ‫‪124/507/000‬‬ ‫‪123/000/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪187/000/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪140/000/000‬‬ ‫‪189/554/000‬‬ ‫‪195/000/000‬‬ ‫‪75/197/000‬‬ ‫‪77/000/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪233/000/000‬‬ ‫‪105/027/000‬‬ ‫‪107/000/000‬‬ ‫‪....‬‬ ‫‪179/000/000‬‬ ‫‪105/050/000‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪108/000/000‬‬ ‫‪199/000/000‬‬ ‫‪244/000/000‬‬ ‫‪115/000/000‬‬ ‫‪112/000/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪156/000/000‬‬ ‫‪109/900/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪111/000/000‬‬ ‫‪217/000/000‬‬ ‫در حال��ی که بی��ش از نیمی از س��ال از انعق��اد قراردادهای‬ ‫خودرویی ایران می گذرد و تا پایان س��ال نخس��تین خودروهای‬ ‫تولی��دی خودروس��ازان وارد ب��ازار می ش��ود دل نگرانی ه��ای‬ ‫قطعه س��ازان ادامه دارد‪ .‬عض��و هیات مدی��ره انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه س��ازی کش��ور معتقد اس��ت‬ ‫ک��ه در همکاری های جدید باید درص��د ارزش قطعات در تولید‬ ‫محصوالت مشترک مشخص شود‪.‬‬ ‫مهدی مطلب زاده در گفت وگ��و با خبرخودرو با انتقاد از نبود‬ ‫سیاس��تی م��دون و دقیق در صنعت قطع ه کش��ور تصریح کرد‪:‬‬ ‫متاس��فانه بخش مهمی از مش��کالت امروز صنع��ت قطعه ایران‬ ‫ناشی از نبود سیاست گذاری دقیق در این صنعت است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬به ط��ور قطع در رون��د همکاری ه��ا باید‬ ‫سیاست هایی تدوین ش��ود که خودروساز خارجی تمامی شبکه‬ ‫تامی��ن را با هدف انتقال دانش و فن��اوری وارد کند تا همکاری‬ ‫موثری در ش��بکه قطعه سازی ایران و شرکت های خارجی شکل‬ ‫گیرد و موجب توسعه و روزامدی این صنعت شود‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه گفت‪ :‬اگر کل فناوری قطعات خودرو‬ ‫همزم��ان با عقد قرارداد با ش��رکت های خارجی منتقل ش��ود‪،‬‬ ‫قطعه سازان داخلی ضمن تامین نیاز داخل‪ ،‬وارد بازارهای جهانی‬ ‫شده و صادرات قطعه نیز رونق خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در صورتی که در جریان همکاری ها قطعات تولیدی‬ ‫در واحده��ای قطعه س��ازی در چرخه تامین خودروس��ازان قرار‬ ‫نگیرد قطعه سازی ایران رو به فنا خواهد رفت‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در ش��رایط کنونی باید زمینه سرمایه گذاری در‬ ‫صنعت قطعه کشور بیش از گذشته فراهم شود‪.‬‬ ‫ای��ن قطعه س��از در ادامه عن��وان کرد‪ :‬پیش بینی می ش��ود با‬ ‫گس��ترش س��رمایه گذاری و ایجاد همکاری های مشترک شاهد‬ ‫ش��رایط بهتری به لحاظ تولید و عرض��ه فناوری های جدید در‬ ‫صنعت خودرو و قطع ه کشور خواهیم بود‪.‬‬ ‫مطلب زاده با تاکید بر اینکه پایه و اساس خودروسازی‪ ،‬صنعت‬ ‫قطع ه است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید نگاه موجود به صنعت قطع ه کشور‬ ‫تغییر کند‪.‬‬ ‫تش��کیل جلسه های مختلف بین خودروس��ازان و قطعه سازان‬ ‫داخل��ی خالیی اس��ت که ب��رای تولید محص��والت جدید دیده‬ ‫می ش��ود و به نظر می رس��د اگر این دو صنعت بزرگ کشور رو‬ ‫در رو ب��ه بیان خواس��ته های خود بپردازند ب��ه نتیجه نزدیک تر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫مطلب زاده تاکید کرد‪ :‬متاسفانه همچنان شرایط کنونی حاکی‬ ‫از تضعیف صنعت قطعه س��ازی اس��ت به طوری ک��ه با انتخاب‬ ‫گزینش��ی برخی از واحدهای خاص قطعه سازی بخش زیادی از‬ ‫فعاالن ای��ن صنعت به تدریج در حال ح��ذف از میدان رقابت و‬ ‫فعالیت هستند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در همکارهای جدید خودرویی تعهد خاصی برای‬ ‫حضور قطعه س��ازان داخلی وجود ندارد این در حالی اس��ت که‬ ‫همواره تاکید می ش��ود منافع خودروساز و قطعه ساز به هم گره‬ ‫خورده است‪.‬‬ ‫جریمه فولکس واگن‬ ‫از سوی کره جنوبی‬ ‫عالوه بر جریمه مالی سنگین‪ ،‬دولت کره جنوبی قصد بازجویی‬ ‫از مدیران فعلی و سابق فولکس واگن در این کشور را دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرنویس‪ ،‬دول��ت کره جنوبی به عل��ت تبلیغات‬ ‫دروغ و اطالع رس��انی غل��ط درباره محصوالت دیزلی‪ ،‬ش��رکت‬ ‫فولکس واگ��ن را به پرداخت جریم��ه ‪۳۲‬میلیون دالری محکوم‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬این رقم در کشور کره جنوبی‪ ،‬به نوعی رکورد برای‬ ‫تبلیغات دروغ به شمار می رود‪.‬‬ ‫گروه مسئول درباره پیگیری ماجرای دیزل گیت در کره جنوبی‪،‬‬ ‫همچنین دس��تور بازجویی از ‪ 5‬مدیر فعلی و سابق فولکس واگن‬ ‫در زم��ان دیزل گیت را صادر کرده اس��ت‪ .‬اگ��ر اتهام این افراد و‬ ‫دس��ت داشتن انها در این رس��وایی ثابت شود‪ ،‬هر کدام ممکن‬ ‫است با جریمه های مالی و گذراندن مدتی در زندان مواجه شوند‪.‬‬ ‫مطرح ترین افراد از این فهرس��ت ‪ 5‬نفره‪ ،‬اندری کانس��براک‬ ‫(قائم مق��ام بخش ف��روش ائ��ودی در امریکا) و ترن��س برایس‬ ‫جانس��ون (مدیر بخش فروش خارجی ائودی) هس��تند‪ .‬رویترز‬ ‫ب��ا مطرح کردن نام این دو نفر‪ ،‬گفته اس��ت که هر کدام از انها‬ ‫ممکن است با ‪ 2‬سال زندان و پرداخت ‪۱۳۰‬میلیون دالر جریمه‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫این البته س��نگین ترین جریمه کره جنوبی برای فولکس واگن‬ ‫نیست‪ .‬انها پیش از این نیز گروه فولکس واگن را به دلیل ارسال‬ ‫اطالع��ات غلط به مقامات و موسس��ه های ایمنی‪ ،‬نزدیک به ‪۱۶‬‬ ‫میلیارد دالر جریمه کردند‪.‬‬ ‫فراخوان بیش از ‪ ۶‬هزار ائودی‬ ‫ائودی اس��ترالیا فراخوان خود پس از رسوایی تقلب دیزلی را‬ ‫اغاز کرد که شامل بیش از ‪۶‬هزار دستگاه خودرو در این منطقه‬ ‫از جمله‪ ۳Q،۶A ،۵A ،A ۴‬و‪ Q 5‬است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنویس‪ ،‬بخش بومی این خودروساز در بیانیه ای‬ ‫اعالم کرد‪ :‬ائودی استرالیا خرسند است که تاییدیه دولت فدرال‬ ‫را برای فراخوان داوطلبانه بیش��تر خودروه��ای ائودی دریافت‬ ‫کرده است و اصالحات فنی برای برخی مدل های این خودروساز‬ ‫اکنون برای مشتریان انجام می شود‪.‬‬ ‫این خودروساز افزود‪ :‬اصالحات فنی اکنون برای بیش از ‪۶‬هزار‬ ‫دستگاه از خودروهای ائودی قابل اجرا هستند‪.‬‬ ‫بر اس��اس این بیانیه‪ ،‬ائودی در هفته های اینده مش��تریان را‬ ‫به نمایندگی ه��ای ائودی فرا می خواند تا اصالحات فنی را روی‬ ‫خودروهای انها اعمال کند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫گزارش ویژه‬ ‫‪ 7‬دی ‪ 27 1395‬ربیع االول ‪ 27 1438‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 15‬پیاپی ‪1988‬‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫معاون امور بین الملل یکی از غول های صنعت قطعه در گفت وگو با «گسترش صنعت» خبر داد‬ ‫تولیدات عظام در خط تولید خودروسازان جهانی‬ ‫یک�ی از تاثیرگذارترین بخش ها در صنعت خودرو و کیفیت ان‪ ،‬صنعت قطعه اس�ت‪.‬‬ ‫قطعات تولیدی که به گفته فعاالن این حوزه با استانداردهای سختگیرانه خودروسازان‬ ‫تولید می ش�ود اما با این حال در بس�یاری از مواقع ان طور که باید رضایت مشتریان را‬ ‫جل�ب نمی کند‪ .‬در گزارش های ارائه ش�ده از خدمات پس از ف�روش نیز کمبود‪ ،‬نبود و‬ ‫همچنین کیفیت قطعات‪ ،‬یکی از اصلی ترین چالش ها شناخته شده است‪ .‬این در حالی‬ ‫است که برخی از فعاالن این حوزه در سال های گذشته و به واسطه اعمال محدودیت های‬ ‫€ €نقش صنعت قطعه در رضایتمندی مش�تریان را‬ ‫چگونه می بینید؟‬ ‫نق��ش قطعه در صنعت خودرو نقش مهمی اس��ت و در‬ ‫صورت تقسیم صنعت خودرو به ‪ 3‬بخش طراحی‪ ،‬ساخت‬ ‫و تولید و در نهایت مونتاژ‪ ،‬تاثیرگذارترین بخش س��اخت‬ ‫قطعه خواهد بود‪ .‬بنابراین خودکفایی در س��اخت قطعات‬ ‫و مجموعه ه��ا یک��ی از مهم تری��ن نقش ه��ا را در کیفیت‬ ‫خودروها ایفا می کند‪ .‬اگ��ر طراحی قطعه و یک مجموعه‬ ‫خودرو استاندارد باش��د عمده ترین نقش را تولید قطعات‬ ‫ایف��ا خواهد ک��رد‪ .‬در این می��ان هراندازه در س��اخت و‬ ‫خودکفایی قطعات از فناوری های پیشرفته استفاده کنیم‬ ‫تاثیر مس��تقیمی بر کیفیت خودرو خواهیم گذاشت‪ .‬این‬ ‫ش��رایط در حالی است که در چند س��ال گذشته یکی از‬ ‫دالیلی که مش��تریان را ناراضی کرده بخش قطعات بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬در برخی مواقع قطعاتی که تامین می ش��ود دارای‬ ‫اس��تاندارد الزم نیس��تند و واردکننده قطعات‪ ،‬توجهی به‬ ‫موضوع کیفیت نمی کند و از س��وی دیگر س��ازنده ها نیز‬ ‫توجهی به این موضوع نخواهند داش��ت بنابراین کیفیت و‬ ‫اس��تاندارد الزم رعایت نمی شود که پس از ساخت خودرو‬ ‫شاهد مش��کالت عدیده ای در صنعت خودرو خواهیم بود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن هران��دازه بتوانیم کیفیت صنع��ت قطعه را ارتقا‬ ‫دهیم و فعاالن این حوزه بتوانند با قطعه س��ازان جهانی و‬ ‫درجه یک ارتباط داشته باشند‪ ،‬مشارکت کنند و خدمات‬ ‫خود را در این زمینه توسعه دهند‪ ،‬شاهد افزایش کیفیت‬ ‫تولیدات قطعه سازان خواهیم بود‪.‬‬ ‫€ €راهبرده�ای افزایش کیفیت در گ�روه صنعتی‬ ‫عظام از چه طریقی اعمال می ش�ود؟ ایا الگوبرداری‬ ‫از کش�ورهای موفق در دس�تور کار ق�رار دارد یا از‬ ‫توان مهندسان داخلی برای بهبود وضعیت استفاده‬ ‫می شود؟‬ ‫گروه صنعتی عظام در واقع به هر دو جهت دقت داشته‬ ‫و س��عی کرده با الگوگیری از کشورهای موفق و همچنین‬ ‫اس��تفاده از توانمندی های مهندس��ان داخلی‪ ،‬وضعیت و‬ ‫کیفیت را بهبود ببخش��د‪ .‬بر این اساس برای محصوالتی‬ ‫ک��ه در حال حاضر در گ��روه صنعتی عظام در حال تولید‬ ‫اس��ت با هدف اخذ فناوری جهانی‪ ،‬همکاری های خوبی با‬ ‫قطعه سازان جهانی انجام شده و شرکت های قوی در حال‬ ‫هم��کاری با این گروه صنعتی هس��تند که کمک موثری‬ ‫بوده تا دانش مهندس��ان و تولید در این گروه ارتقا یابد و‬ ‫در نهایت منجر به تولید محصول باکیفیت ش��ود‪ .‬در حال‬ ‫حاضر نیروی انس��انی فعال در این گروه باکیفیت هستند‬ ‫که از نظر س��طح فناوری و دانش روز هم ردیف مهندسان‬ ‫قطعه سازان جهانی هستند از سوی دیگر همکاری مستمر‬ ‫با قطعه س��ازان بزرگ از جمله بوش الم��ان‪ ،‬ماندوی کره‬ ‫و والئو فرانس��ه که جزو بهترین های صنعت قطعه اروپا و‬ ‫اس��یا هستند‪ ،‬باعث شده کیفیت تولیدات افزایش یافته و‬ ‫نیروی انس��انی نیز رش��د قابل مالحظه ای داشته باشد‪ .‬با‬ ‫توجه به ش��رایط کنونی ایجاد شده بعد از برجام همکاری ‬ ‫با ش��رکت های خارجی در حال توسعه است به طوری که‬ ‫همکاری هایی که پیش از این به صورت قراردادهای تحت‬ ‫لیس��انس بود‪ ،‬با باز ش��دن فضای بین الملل��ی‪ ،‬تبدیل به‬ ‫ناش�ی از تحریم ها‪ ،‬با مشکالت متعددی مواجه بوده اند که یکی از اصلی ترین انها دور‬ ‫ماندن از فضای بین المللی و فناوری های روز است‪ .‬هرچند برخی معتقدند قطعه سازان‬ ‫با ایده ال ترین ش�رایط نی�ز قادر به رقابت ب�ا فضای بین المللی نیس�تند اما در همین‬ ‫حال نگاهی به دس�تاوردها و اقدامات برخی ش�رکت های قطعه س�از نشان می دهد که‬ ‫این اظهارنظر چندان هم درس�ت نیست‪ .‬نگاهی به دستاوردهای شرکت عظام یکی از‬ ‫بزرگترین قطعه س�ازان ایران که عالوه بر نیاز خودروسازان داخلی در بازارهای جهانی‬ ‫شرکت های س��رمایه گذاری مشترک (جوینت ونچر) شده‬ ‫که بی ش��ک شرایط مناسبی را برای گروه صنعتی عظام و‬ ‫اس��تفاده از فناوری های روز و در نهایت تولید محصوالت‬ ‫باکیفیت فراهم می سازد‪.‬‬ ‫€ €برنام�ه گ�روه صنعت�ی عظ�ام بع�د از برجام و‬ ‫بازش�دن فضا برای فعالیت های بیشتر‪ ،‬وارد چه فاز‬ ‫جدیدی شده است؟‬ ‫شرایط در این گروه صنعتی بعد از برجام به مراتب بهبود‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬به طوری که قراردادهای گروه صنعتی عظام‬ ‫پیش از این به صورت لیسانس و یا خرید بود و شرکت های‬ ‫خارج��ی عالقه ای برای ورود به ایران و س��رمایه گذاری و‬ ‫ایجاد س��رمایه گذاری مش��ترک از خود نش��ان نمی دادند‬ ‫ام��ا بعد از فرجام برجام ش��رکت های خارجی برای تولید‬ ‫مش��ترک قطعات عالقه مند ش��ده و امادگی خود را برای‬ ‫همکاری های مش��ترک اعالم کرده اند که این روند دالیل‬ ‫مختلفی داش��ته اس��ت‪ .‬اما در نهایت برای گروه صنعتی‬ ‫عظام شرایط مناسبی خواهد بود زیرا سرمایه گذار خارجی‬ ‫می توان��د با انتق��ال فناوری به داخل کش��ور‪ ،‬فرایندهای‬ ‫تولی��د را از نظر فناوری به روزرس��انی ک��رده و کیفیت را‬ ‫بهبود ببخش��د ‪ .‬از سوی دیگر ش��رایط برای شرکت های‬ ‫اروپایی نیز مس��اعد است چرا که ایران قابلیت های خوبی‬ ‫در زمینه نیروی انس��انی فنی و هزینه های تولید دارد که‬ ‫ای��ن روند می تواند قطعه س��ازان خارجی را ب��ه تولید در‬ ‫ای��ران و فروش در کش��ور و همچنین ص��ادرات از طریق‬ ‫ایران تش��ویق کند‪ .‬در ص��ورت وقوع این اتف��اق نه تنها‬ ‫قطعه سازان خارجی رشد می کنند بلکه در زمینه صادرات‬ ‫قوی خواهیم ش��د از سویی با این روند‪ ،‬ایران وارد زنجیره‬ ‫تامین قطعه ش��رکت های بزرگ خودروسازی خواهد شد‪.‬‬ ‫اگر قطعه س��ازان داخلی بتوانند قطعات خود را در زنجیره‬ ‫تامین خودروسازانی همچون پژو سیتروئن و یا رنو نیسان‬ ‫که در سراس��ر جهان مشغول تولید و فروش هستند‪ ،‬قرار‬ ‫دهند و به فروش برس��انند ناخوداگاه کیفیت قطعه سازان‬ ‫داخلی رش��د خواهد کرد‪ .‬بنابراین در حال حاضر با توجه‬ ‫به شرایط مساعدی که بعد از برجام به وجود امده بیشتر‬ ‫قطعه سازان عالقه مند شدند و نه تنها گروه صنعتی عظام‬ ‫بلکه س��ایر قطعه س��ازان نیز در این زمین��ه و همکاری با‬ ‫قطعه س��ازان ب��زرگ به دس��تاوردهای خوبی رس��یده اند‬ ‫و قراردادهای س��رمایه گذاری مش��ترک خوب��ی به امضا‬ ‫رسانده اند که با این ش��رایط به نظر می رسد اینده خوبی‬ ‫در انتظار صنعت قطعه کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫€ €گ�روه صنعت�ی عظ�ام در زمینه ص�ادرات چه‬ ‫اقداماتی انجام داده و بعد از برجام چه روندی را در‬ ‫دستور کار خود قرار داده است؟‬ ‫پی��ش از برج��ام اقداماتی در زمینه ص��ادرات در گروه‬ ‫صنعت��ی عظ��ام انجام ش��ده ب��ود و صادرات بیش��تر در‬ ‫قطعاتی که صرف ه اقتصادی در کشور داشت مانند قطعات‬ ‫ریخته گ��ری و قطع��ات الومینیومی معطوف ش��ده بود و‬ ‫از ان جا که قیمت تمام ش��ده در ایران به نس��بت جهان‬ ‫پایین تر بوده و صرفه اقتصادی در این قطعات وجود داشت‬ ‫اقدام به صادرات این محصوالت کردیم که صادرات خوبی‬ ‫به اروپا داشتیم و هم اکنون نیز در حال انجام است‪ .‬بخش‬ ‫دیگری که در ان فعال هس��تیم خدمات فروش و پس از‬ ‫فروش (‪ )AFTERMARKET‬اس��ت که به کشورهای‬ ‫مختلف ترکیه‪ ،‬روس��یه و ش��مال افریقا صادرات داشته و‬ ‫در حال توس��عه ان هس��تیم‪ .‬این در حالی است که بعد‬ ‫از برج��ام و بهبود ش��رایط‪ ،‬خودروس��ازان نی��ز حاضر به‬ ‫خرید قطعه هس��تند که به این ترتیب وارد بازار « ‪»OE‬‬ ‫می ش��ویم‪ .‬به طور قطع این ب��ازار‪ ،‬بازار مهمی خواهد بود‬ ‫و اگر قطعه س��ازی بتواند قطعه خود را به یک خودروساز‬ ‫بزرگ جهانی بفروشد این روند نشان می دهد که در رتبه‬ ‫باالی کیفیت قرار گرفت ه و قدرت رقابت خواهد داشت‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط بازار خوبی در اختیار قطعه ساز قرار دارد که‬ ‫می تواند در زمینه خدمات پس از فروش نیز وارد ان بازارها‬ ‫شده و خدماتی ارائه دهد‪ .‬بعد از برجام بیشتر تالش گروه‬ ‫صنعتی عظام فروش و صادرات قطعات تولیدی این گروه‬ ‫صنعتی به خودروسازان جهانی و تیروان هاست‪.‬‬ ‫€ €روند کند پرداخت مطالبات قطعه س�ازان تا چه‬ ‫اندازه مانع از اقدامات توسعه ای شده است؟‬ ‫محدودی��ت مناب��ع مال��ی‪ ،‬هم��ه کارخانه ه��ا از جمله‬ ‫قطعه س��ازان را تح��ت فش��ار ق��رار داده اس��ت‪ .‬البت��ه‬ ‫خودروس��ازان نیز درگیر این چالش هس��تند اما بی شک‬ ‫مطالبات به تعویق افتاده هرگونه برنامه ریزی انجام ش��ده‬ ‫را با مخاطراتی مواجه می کند‪ .‬بی ش��ک برای رس��یدن به‬ ‫نقطه ایده ال نیاز به س��رمایه گذاری اس��ت و در شرایطی‬ ‫که بازگش��ت س��رمایه زمان بر بوده این روند مشکالتی را‬ ‫برای قطعه س��ازان ایجاد خواهد کرد‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫ک��ه در همه کش��ورها‪ ،‬دولت ها و بانک ها برای گش��ایش‬ ‫ ال سی همکاری های الزم را انجام می دهند تا قطعه سازان‬ ‫و به طور کلی تولیدکنندگان به اهداف از پیش تعیین شده‬ ‫خود دس��ت یابند که امیدواریم ایران نیز با سیاست هایی‬ ‫ک��ه در زمینه تامین مالی تولیدکنن��دگان و به دنبال ان‬ ‫حضور پررنگی داش�ته است‪ ،‬موید این مطلب است‪ .‬انجام سرمایه گذاری های مشترک‬ ‫با خارجی ها و حضور محصول نهایی این قطعه ساز در خط تولید بزرگترین شرکت های‬ ‫خودروسازی‪ ،‬از اهدافی است که اصغر خسروشاهی‪ ،‬معاون امور بین الملل گروه صنعتی‬ ‫عظام در گفت وگو با گسترش صنعت به انها اشاره کرده و این موارد را از دستاوردهای‬ ‫ب�زرگ یک قطعه س�از می داند ک�ه در حال حاض�ر در این گروه در حال تحقق اس�ت‪.‬‬ ‫گفت وگوی ما با وی را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫صادرکنندگان در پیش گرفته ‪ ،‬کمک های بیشتری داشته‬ ‫باش��ند تا مش��کالت را حل کنی��م در غیراین صورت این‬ ‫محدودیت ها‪ ،‬مانع از حرکت های بزرگ خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €قطعه س�ازانی که به صورت مستقیم با مشتری‬ ‫در ارتباط نیس�تند‪ ،‬چگونه می توانند اقدام به ارائه‬ ‫خدم�ات پ�س از فروش ب�ا هدف رضایت مش�تری‬ ‫کنند؟‬ ‫قطعه س��از بس��ته به نوع قطعه با مش��تری در ارتباط‬ ‫اس��ت‪ .‬برخی از قطعات در زم��ان خدمات پس از فروش‬ ‫با مش��تری در ارتباط هس��تند اما قطعه سازان می توانند‬ ‫ب��ا راهکارهایی ای��ن ارتباط با مش��تری را فراهم کنند تا‬ ‫در صورت نارضایتی‪ ،‬مش��تری ق��ادر به برقراری ارتباط و‬ ‫بیان مش��کالت خود به تولیدکننده باشد‪ .‬در حال حاضر‬ ‫ای��ن روند در گ��روه صنعتی عظام در ح��ال انجام بوده و‬ ‫با ایجاد یک تلفن گویا‪ ،‬مش��تری می تواند نارضایتی خود‬ ‫از قطع��ه ای را به گ��وش مدیران این مجموعه برس��اند‪.‬‬ ‫مس��ئوالن مربوطه نی��ز با بازرس��ی‪ ،‬پیگیری های الزم را‬ ‫برای شناس��ایی مش��کالت و حل ان انجام خواهند داد‪.‬‬ ‫کارخانجاتی ک��ه بخش عمده ای از محص��والت تولیدی‬ ‫انه��ا در بازار به فروش می رس��د‪ ،‬امکان��ی را برای رصد‪،‬‬ ‫ارزیاب��ی و ح��ل مش��کل فراه��م می کنند و س��ریع نیز‬ ‫بازخوردها را به مشتری اعالم می کنیم تا رضایت مشتری‬ ‫جلب ش��ود و به طور قطع با بازخ��وردی که تولیدکننده‬ ‫دریافت می کند تا زمان حل مش��کل‪ ،‬موضوع را پیگیری‬ ‫خواهد کرد‪ .‬اما بخش��ی از قطعات هستند که خودروساز‬ ‫اس��تفاده می کند و تنها در بازار به فروش نمی رس��د‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط خودروساز مشکالت را به قطعه سازان اطالع‬ ‫می دهد‪ .‬خودروسازان به اندازه کافی سخت گیر هستند و‬ ‫اس��تانداردهای سختگیرانه تری نسبت به بازار دارند و اگر‬ ‫قطعه ای کیفیت الزم را در اختیار نداش��ته باشد از قبول‬ ‫ان س��ر باز می زنند اما اگر قطع ه بی کیفیتی وارد سیستم‬ ‫تولید خودروسازان شده و برای انها مشکالتی ایجاد کند‬ ‫از طریق شرکت های خدمات پس از فروش خودروسازان‬ ‫بازخوردها به قطعه س��از اعالم می شود و سازندگان قطعه‬ ‫نیز بررس��ی های الزم را انجام می دهند و نس��بت به رفع‬ ‫مش��کل اقدام می کنند و حتی اگر الزم باش��د نسبت به‬ ‫جایگزینی قطعه اقدام می کنند‪.‬‬ ‫€ €در پایان‪ ،‬برگزاری چهارمین همایش بین المللی‬ ‫صنع�ت خودرو ایران با محوری�ت فروش و خدمات‬ ‫پس از فروش و عملیاتی ک�ردن تجربیات موفق را‬ ‫ت�ا چه اندازه در پیش�رفت صنعت خ�ودرو به ویژه‬ ‫صنعت قطعه موثر می دانید؟‬ ‫یکی از مشکالت صنعت خودرو ایران در بحث خدمات‬ ‫پس از فروش اس��ت و در این زمینه با مش��کالت زیادی‬ ‫مواجه هس��تیم و هنوز ان طور که بای��د توجه ویژه ای به‬ ‫خدمات پس از فروش نش��ده است و به اندازه کافی رشد‬ ‫نکرده ایم که الزم است توجه ویژه ای به این موضوع شود‪.‬‬ ‫بر این اساس چهارمین همایش بین المللی صنعت خودرو‬ ‫ای��ران را می توان اقدام خوبی در این زمینه دانس��ت چرا‬ ‫ک��ه توجه ویژه ای به خدمات پس از فروش کرده اس��ت‪.‬‬ ‫این ش��رایط در کش��ور ما در حالی اس��ت که کشورهای‬ ‫اروپایی‪ ،‬رش��د خوبی در این زمینه داش��ته اند و در حال‬ ‫حاضر برخی از ش��رکت ها رش��د و جایگاه مناس��ب خود‬ ‫را مدی��ون ارائه خدمات پس از فروش مناس��بی که ارائه‬ ‫داده اند‪ ،‬می دانند‪ .‬بنابراین اگر شرکت های فعال در صنعت‬ ‫خودرو ایران بتوانند اقدامات مناسبی در این زمینه انجام‬ ‫دهند بی ش��ک در توسعه فروش انها نیز موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫کشورهای پیشرفته در زمینه صنعت خودرو توجه ویژه ای‬ ‫به این موضوع داش��ته اند و سرمایه گذاری های زیادی در‬ ‫این بخش انجام داده ان��د تا خدمات خوبی ارائه کنند که‬ ‫مش��تری به واس��طه این اقدامات‪ ،‬برای ان شرکت باقی‬ ‫بماند و به س��راغ س��ازنده دیگری ن��رود‪ .‬در ایران نیز در‬ ‫سال های گذش��ته و به واس��طه محدودیت های ناشی از‬ ‫تحریم ها‪ ،‬ش��اهد کاهش ارتباط��ات بین المللی بوده ایم از‬ ‫این رو فناوری که در س��طح جهانی وجود داش��ته منتقل‬ ‫نش��ده بنابراین ش��اهد عقب افتادگی هایی در این بخش‬ ‫بوده ای��م که ای��ن همایش باعث می ش��ود ب��ا روش ها و‬ ‫سیس��تم های جدید خدمات پس از فروش بیش��تر اشنا‬ ‫ش��ده و ش��اهد جهش��ی در ارائه خدمات پس از فروش‬ ‫و ایجاد سیس��تم های مناس��ب برای سرویس به مشتری‬ ‫باشیم که این روند بی شک باعث بهبود می شود‪ .‬با توجه‬ ‫به ش��رایط رقابتی که در زمینه خودرو و سایر رشته های‬ ‫صنعت��ی وجود دارد به طور قطع ش��رکتی که س��رویس‬ ‫بهت��ری ارائه دهد و مش��تری رضایت کافی از او داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬موفق تر خواهد بود‪ .‬بنابراین این کنفرانس فرصت‬ ‫خوبی اس��ت ت��ا از روند تغییرات به خوبی اگاه ش��ویم و‬ ‫رتبه و ش��رایط ارائه خدمات پس از فروش خود را بهبود‬ ‫ی احس��اس کند حرکت مثبتی شده‬ ‫ببخش��یم تا مشتر ‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین بسیار به این همایش امیدوار هستیم زیرا‬ ‫اکنون شرایط مساعدی برای رقابت است و خودروسازان‬ ‫ناگزیر به ارائه خدمات پس از فروش بهتر هستند‪.‬‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنعت زیرساخت‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 7‬دی ‪ 27 1395‬ربیع االول ‪ 27 1438‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 15‬پیاپی ‪1988‬‬ ‫خبر‬ ‫سید امیر اعالیی فرد‪:‬‬ ‫در سال ‪ ۹۴‬یک‬ ‫پژوهشگر ایرانی‬ ‫موفق به ابداع سامانه‬ ‫اب شیرین کن در‬ ‫مقیاس صنعتی شد که‬ ‫بدون نیاز به مصرف‬ ‫برق‪ ،‬قادر به انجام‬ ‫فرایند نمک زدایی از‬ ‫اب دریا است از انجا‬ ‫که روش اختراعی‬ ‫اب شیرین کن به انرژی‬ ‫برق نیاز ندارد قیمت‬ ‫تمام شده برای فرایند‬ ‫شیرین کردن هر‬ ‫مترمکعب اب‬ ‫تا ‪ ۷۰‬درصد کاهش‬ ‫پیدا می کند‬ ‫حذف برق از تولید اب شیرین صنعتی‬ ‫ایران با وجود دسترسی‬ ‫صنعت زیر ساخت از دو منطق��ه ش��مالی و‬ ‫جنوبی ب��ه اب دریا برای‬ ‫تامی��ن اب اش��امیدنی‪،‬‬ ‫مص��ارف کش��اورزی و‬ ‫دامداری و مصارف صنعتی در برخی از شهرستان ها‬ ‫دچار کمبود اب است‪ .‬از این رو چند سالی است که‬ ‫ش��رکت اب و فاض�لاب شهرس��تان های مختل��ف‪،‬‬ ‫طرح های متعدد اب ش��یرین کن را اجرا می کنند اما‬ ‫انتقاد های��ی به هزینه های ب��االی این طرح ها وجود‬ ‫دارد که با توجه به فناوری های روز داخلی و خارجی‬ ‫توجیه پذیر نیست‪.‬‬ ‫به گ��زارش گس��ترش صنعت‪ ،‬اج��رای پروژه های‬ ‫شیرین س��ازی اب در بیش��تر کش��ور هایی که از اب‬ ‫ش��ور برخوردارن��د‪ ،‬دنبال می ش��ود‪ .‬این کش��ور ها‬ ‫ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﺎزی اب شور درﯾﺎ را به معنای داشتن ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﻋﻈﯿمی از اب ﺑﺮای رشد اقتصادی می دانند‪.‬‬ ‫شیرین کردن اب عالوه ب��ر اینکه در تهیه و تولید‬ ‫اب شرب کاربرد دارد در «تهیه و تولید اب مورد نیاز‬ ‫برای رشد سریع دام و طیور»‪« ،‬مصارف کش��اورزی‪،‬‬ ‫گلخانه ای و باغ��داری» و «کارخانه های پتروشیمی‪،‬‬ ‫فوالد‪ ،‬نس��اجی‪ ،‬کاغذ سازی‪ ،‬رنگ سازی و‪ »...‬کاربرد‬ ‫دارد‪ .‬همچنین در «کارخانه ه��ای داروسازی و لوازم‬ ‫ارایش��ی» و «دستگاه ه��ای دیالی��ز بیمارستان ها و‬ ‫دیگ��ر مص��ارف بیمارستانی» به کار ب��رده می شود‪.‬‬ ‫شیرین س��ازی اب در«نیروگاه ه��ای بخ��ار و سیکل‬ ‫ترکیبی» و «بازیافت پس��اب های صنعتی» نیز مورد‬ ‫استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫با افزایش تقاض��ا برای دستگاه های اب شیرین کن‪،‬‬ ‫شرکت ه��ای متع��ددی وارد ساخت ای��ن دستگاه ها‬ ‫شدن��د‪ .‬از این رو گس��ترش صنعت ب��ه بررسی چند‬ ‫شرک��ت تولید کنن��ده دستگاه ه��ای اب شیرین کن‬ ‫پرداخ��ت تا جزئیات بیش��تری از نحوه سفارش دهی‬ ‫و ساخت این دستگاه ها به دست اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹از هزینه تا خدمات ساخت‬ ‫براساس این بررسی ها‪ ،‬ه��ر کدام از این شرکت ها‬ ‫با درنظ��ر گرفتن شرای��ط اب ورودی و نیاز شرکت‬ ‫سفارش دهن��ده‪ ،‬دستگاه��ی مناس��ب ان شرک��ت‬ ‫می سازن��د‪ .‬هزینه ساخت دستگاه های��ی با ظرفیت‬ ‫‪ ۸۰۰‬تا هزار گال��ن در روز‪ ،‬بین ‪۱۵‬میلیون تومان تا‬ ‫بیش از ‪ ۶۰‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫‹ ‹درجه شفافیت‪ ،‬شاخص اصلی تولید‬ ‫یک��ی از تولیدکنندگان دستگاه های اب شیرین کن‬ ‫به گسترش صنعت گفت‪ :‬برای ساخت دستگاه مورد‬ ‫نظ��ر در ابت��دا باید دو موضوع روشن شود‪ ،‬نخس��ت‬ ‫اینکه تی دی اس اب ورودی چقدر است؟‬ ‫«تی دی اس درجه شفافیت اب را مشخص می کند‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬منظور از تی دی اس‪ ،‬کل مواد جامد‬ ‫محلول در اب است‪».‬‬ ‫علیرضا روستایی افزود‪ :‬دومین شاخصی که سازنده‬ ‫دستگاه های اب شیرین کن به ان نیاز دارد‪ ،‬میزان اب‬ ‫مصرفی است‪ .‬ظرفیت تولید دستگاه های تصفیه اب‬ ‫خانگ��ی بین ‪ ۵۰‬تا ‪۷۵‬گال��ن در روز است و ظرفیت‬ ‫تولید سیستم های تصفیه اب صنعتی ‪ RO‬نیز باالی‬ ‫ه��زار گالن در روز است‪ .‬در مصارف صنایع کوچک و‬ ‫اداره ها نیز نیاز به سیستم های تصفیه اب با ظرفیت‬ ‫تولید بی��ن ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬گالن در روز وجود دارد که‬ ‫در ای��ن دستگاه ها‪ ،‬از ترکی��ب دو دستگاه خانگی و‬ ‫صنعتی‪ ،‬دستگاه تصفیه اب نیمه صنعتی می سازیم‪.‬‬ ‫ای��ن سازنده دستگاه ه��ای اب شیرین ک��ن درباره‬ ‫اینکه کدام ی��ک از صنایع کوچ��ک سفارش ساخت‬ ‫اب شیرین ک��ن نیمه صنعت��ی را می دهن��د‪ ،‬گف��ت‪:‬‬ ‫خشک شویی ها یکی از مشتریان ما از صنایع کوچک‬ ‫هس��تند‪ .‬خش��ک شویی ها مش��کل رسوب گذاری و‬ ‫س��وراخ شدن دیگ بخ��ار را دارن��د‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬به‬ ‫دلی��ل سخت بودن اب معمولی و کف دهی نامناسب‬ ‫شوینده ها‪ ،‬مجبور به استفاده میزان بیشتری شوینده‬ ‫هستند بنابراین سفارش هایی از خشک شویی ها برای‬ ‫دستگاه اب شیرین کن داریم‪.‬‬ ‫وی اشاره ای به کارب��رد اب شیرین کن ها در بخش‬ ‫اداری و خانگ��ی ک��رد و گفت‪ :‬برج ه��ای بزرگ که‬ ‫دارای کولینگ تاور (برج خنک کننده) برای سیس��تم‬ ‫سرمایش و تهویه مطبوع هس��تند‪ ،‬به این دستگاه ها‬ ‫نی��از دارند‪ .‬سازمان ها و مجتمع هایی که تردد زیادی‬ ‫دارند نی��ز برای اب سرد کن های بزرگ‪ ،‬از تصفیه اب‬ ‫نیمه صنعتی با فیلترها و ساختاری شبیه تصفیه اب‬ ‫خانگی با ظرفیت تولید باالتر استفاده می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت های منطقه ای‬ ‫سازن��ده ای دیگر در گفت وگو با گس��ترش صنعت‬ ‫با اش��اره به اینک��ه ساخ��ت اب شیرین کن ها در هر‬ ‫شه��ر و منطقه متفاوت است‪ ،‬گف��ت‪ :‬هزینه ساخت‬ ‫دستگاه های اب شیرین کن در استان بوشهر نس��بت‬ ‫ب��ه ته��ران باالتر است چرا که مق��دار شوری اب در‬ ‫بوشهر باال است‪.‬‬ ‫محمد باق��ری درباره هزینه ساخ��ت دستگاه های‬ ‫اب شیرین ک��ن گفت‪ :‬هزینه ساخ��ت را تا زمانی که‬ ‫اطالعات دقیقی درباره سفارش کارفرما وجود نداشته‬ ‫باشد‪ ،‬نمی توان پیش بین��ی کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر برای‬ ‫تولید ‪ ۸۰۰‬گالن در روز از اب های لوله کشی شهری‬ ‫بوشهر دستگاه��ی بخواهیم‪ ،‬کارفرما هزینه ای حدود‬ ‫‪ ۱۲‬میلیون تومان باید بپردازد و اگر قرار باشد از چاه‬ ‫اب برداشت کند‪ ،‬ح��دود ‪ ۱۵‬میلیون تومان خواهد‬ ‫ب��ود و اگر می��زان تی دی اس اب ح��دود ‪ ۱۶‬هزار تا‬ ‫‪ ۲۰‬هزار باشد (که بیش��تر اب های بوشهر این چنین‬ ‫هستند) ‪ ۶۰‬میلیون تومان هزینه خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس‪ ،‬این دستگاه حدود یک متر‬ ‫عرض‪ ۲ ،‬متر طول و ‪ ۲‬متر ارتفاع دارد‪.‬‬ ‫این سازن��ده دستگاه ه��ای اب شیرین کن به طول‬ ‫عم��ر باالی این دستگاه ها اشاره ک��رد و افزود‪ :‬طول‬ ‫عم��ر این دستگاه ه��ا دائمی اس��ت و شرکت ما یک‬ ‫سال گارانتی و ‪ ۱۰‬سال خدمات پس از فروش دارد‪.‬‬ ‫ه��ر دستگاهی نیاز به تعمیرات پیدا می کند‪ ،‬شرکت‬ ‫سازنده تعمیرات ان را برعهده می گیرد‪.‬‬ ‫امیررضا شفیع��ی پورمختار‪ ،‬سازن��ده دیگری بود‬ ‫که گس��ترش صنعت ب��رای بررس��ی وضعیت تولید‬ ‫اب شیرین کن های صنعتی با او به گفت وگو پرداخت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به نقش انالی��ز اب در تولید و ساخت‬ ‫دستگاه ها گفت‪ :‬با توجه به نیاز مشتری دستگاه مورد‬ ‫نظر ساخته می شود اما پیش از هر اقدامی‪ ،‬ابتدا باید‬ ‫انالیز اب مورد نظر مش��خص باشد تا بتوانیم قیمت‬ ‫دستگاه را اعالم کنیم‪ .‬برای این کار ازمایش��گاه هایی‬ ‫وج��ود دارد و شرکت های اب و فاضالب هر شهر هم‬ ‫این ازمایش��گاه ها را دراختیار دارند که با مراجعه به‬ ‫انها مقدار تی دی اس اب مشخص می شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬برای تولید هزار گالن در ‪ ۲۴‬ساعت‬ ‫دستگاهی در ابعاد یک در ‪ ۳‬متر ساخته خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اب شیرین کن ها؛ از شهر تا روستا‬ ‫به گزارش گس��ترش صنع��ت‪ ،‬شرکت های اب و‬ ‫فاضالب استان ه��ا و شهرستان ها هر سال تعدادی‬ ‫پروژه اب شیرین کن را اجرایی می کنند‪.‬‬ ‫عملیات اجرای��ی اب شیرین کن طرح انتقال اب‬ ‫دری��ا به جم از استان بوشهر نیز از اذر گذشته اغاز‬ ‫شده است تا بح��ران اب شهرستان جم را برطرف‬ ‫کن��د‪ .‬مدیرعام��ل شرک��ت اب و فاض�لاب استان‬ ‫بوشهر‪ ،‬ماه گذشته با بیان اینکه بیش از ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫اب اشامیدن��ی استان بوشهر از سدکوثر در استان‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد و ک��ازرون در استان فارس‬ ‫تامین می ش��ود که در سال با فراز و نش��یب هایی‬ ‫مواج��ه است‪ ،‬از تدوین ‪ ۵‬ط��رح اب شیرین کن در‬ ‫نقاط ساحلی استان بوشهر خبر داد‪.‬‬ ‫به گفته کیقب��اد یاکیده‪ ،‬اکنون طرح های تامین‬ ‫اب اشامیدن��ی است��ان بوشه��ر از ظرفیت ساحل‬ ‫و دری��ا طراحی ش��ده و بر این اس��اس طرح های‬ ‫اب شیرین ک��ن در نقاط ساحلی است��ان بوشهر با‬ ‫ظرفیت های متفاوت تدوین و در حال اجراست‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 5‬اب شیرین کن در بندر لنگه‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬ساخ��ت ‪6‬اب شیرین ک��ن در‬ ‫روستاهای هرمزگان نیز ‪ ۷۰‬درصد پیشرفت داشته‬ ‫است‪ .‬ب��ه گفته مدیرعامل شرک��ت اب و فاضالب‬ ‫روستای��ی هرمزگان ‪۵‬اب شیرین ک��ن در بندرلنگه‬ ‫و ی��ک اب شیرین کن در میناب ب��ا ظرفیت ‪۷‬هزار‬ ‫مترمکع��ب تا یک س��ال این��ده ب��ه بهره برداری‬ ‫می رس��د‪ .‬ایس��نا در گزارش��ی از عبدالحمی��د‬ ‫حمزه پ��ور نوشته اس��ت که با بهره ب��رداری از این‬ ‫‪5‬اب شیرین کن ‪۱۰‬هزار نفر در روستاهای استان از‬ ‫نعمت اب اشامیدنی سالم بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬هرمزگان ب��ا ‪ ۱۷‬سال‬ ‫خشکس��الی روبه رو است و ای��ن اب شیرین کن ها‬ ‫ب��ا هزینه ‪ ۵۰‬میلیارد تومان��ی و با همکاری بخش‬ ‫خصوص��ی ساخت��ه می شوند‪ .‬به گفت��ه حمزه پور‪،‬‬ ‫اکن��ون اب اشامیدن��ی ‪ ۲۵۰‬روست��ای است��ان‬ ‫هرمزگ��ان از طریق اب شیرین ک��ن تامین و ‪۱۰۰‬‬ ‫روستای استان به صورت سیار اب رسانی می شود و‬ ‫در ‪ ۲۰۰‬روستا هم اب جیره بندی است‪.‬‬ ‫مازندران نیز از طرح های اب شیرین کن استفاده‬ ‫می کند‪ .‬اردیبهش��ت س��ال گذشته مع��اون اب و‬ ‫فاضالب شه��ری مازن��دران از اجرایی شدن طرح‬ ‫اب شیرین ک��ن در شهرستان گلوگ��اه شرق استان‬ ‫مازندران خبر داده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر منبع تامین برق‬ ‫ب��ا وجود اینک��ه هزین��ه ساخ��ت دستگاه های‬ ‫اب شیرین ک��ن چن��دان زیاد نیس��ت‪ ،‬هزینه های‬ ‫برق مصرفی ان قابل توجه است انچنان که مزیت‬ ‫استفاده از اب شیرین کن ها را زیر سوال می برد‪.‬‬ ‫در سال ه��ای گذشته‪ ،‬استف��اده از دستگاه های‬ ‫اب شیرین کن در سواح��ل شمالی و جنوبی ایران‬ ‫رای��ج شده است اما شرکت توانی��ر استفاده از این‬ ‫اب شیرین کن ه��ا در ساعات اوج ب��اری را موجب‬ ‫خس��ارت سنگین به شبکه برق کشور می داند چرا‬ ‫که تم��ام این دستگاه ها برقی هس��تند و به دلیل‬ ‫مص��رف باال‪ ،‬اغلب موجب خس��ارت ب��ه شبکه و‬ ‫قطع��ی ب��رق می شوند‪ .‬به عبارت دیگ��ر‪ ،‬با توجه‬ ‫به هزینه های باالی تولید و مشکالت مالی صنایع‬ ‫و کش��اورزان‪ ،‬استف��اده از اب شیرین کن ه��ا برای‬ ‫مصارف صنعتی و کش��اورزی به صرفه نیست زیرا‬ ‫این دستگاه ها ب��رای شیرین کردن هر مترمکعب‬ ‫اب‪ ،‬ح��دود ‪۴‬کیلووات برق مص��رف می کنند که‬ ‫نزدی��ک ب��ه ‪۴۰۰‬توم��ان هزین��ه دارد و عالوه بر‬ ‫ای��ن‪ ،‬مخارج دیگری از جمل��ه تعویض ممبران ها‬ ‫(غش��اهای اسم��زی)‪ ،‬تعمیر و نگه��داری و سایر‬ ‫تجهی��زات به کارب��ران تحمیل می کن��د‪ .‬اما علم‬ ‫روز ب��ه این مباحث پایان داده است و این انتقاد ها‬ ‫توجیهی ندارد‪ .‬به گزارش گسترش صنعت‪ ،‬حدود‬ ‫‪3‬س��ال پی��ش‪ ،‬از بزرگترین ط��رح اب شیرین کن‬ ‫خورشی��دی اب دریای جه��ان در دوبی رونمایی‬ ‫شد‪ .‬در این زمان‪ ،‬بزرگترین کارخانه اب شیرین کن‬ ‫خورشیدی در جهان در راس الخیمه تاسیس شد تا‬ ‫بی��ش از ‪ ۲۲‬میلیون گالن اب اشامیدنی در روز و‬ ‫‪ ۲۰‬مگاوات انرژی خورشیدی تولید کند‪.‬‬ ‫ط��رح کارخانه جدی��د ازسوی شرک��ت یوتیکو‬ ‫خاورمیان��ه‪ -‬بزرگتری��ن تاسیس��ات خصوص��ی و‬ ‫ارائه دهنده راه حل ش��ورای همکاری خلیج فارس‪-‬‬ ‫اعالم شد‪.‬‬ ‫ریچ��ارد منزس‪ ،‬نایب رییس یوتیک��و خاورمیانه‬ ‫گفت��ه بود که ای��ن پروژه معیار جدی��دی را برای‬ ‫مدل کس��ب و کار نمک زدایی تنظیم خواهد کرد‬ ‫و سبزتری��ن کارخانه اب شیرین ک��ن در جهان با‬ ‫حداقل میزان انتشار دی اکسید کربن خواهد بود‪.‬‬ ‫در ای��ن پروژه از پیش��رفته ترین فن��اوری اسمز‬ ‫معکوس و تصفیه سازی استفاده شد و قیمت تولید‬ ‫واحد را به طور قابل توجهی کاهش داد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از اختراع ایرانی‬ ‫عالوه بر فناوری های جهانی‪ ،‬ایران اختراعی دارد‬ ‫که می توان به ان تکیه کرد و با اطمینان بیشتری‬ ‫در مسیر شیرین سازی اب قدم زد و از نگرانی هایی‬ ‫که درباره بحران اب وجود دارد‪ ،‬کاست‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۹۴‬یک پژوهشگر ایرانی موفق به ابداع‬ ‫سامانه اب شیرین ک��ن در مقیاس صنعتی شد که‬ ‫بدون نیاز ب��ه مصرف برق‪ ،‬قادر ب��ه انجام فرایند‬ ‫نمک زدای��ی از اب دری��ا اس��ت‪ .‬در گزارش��ی که‬ ‫مشرق منتشر کرد‪ ،‬سیدامیر عالئی فرد در توضیح‬ ‫ویژگی ه��ا و مزایای طرح اختراعی خود‪ ،‬گفته بود‪:‬‬ ‫از انج��ا که روش اختراعی اب شیرین کن به انرژی‬ ‫برق نیاز ندارد قیمت تمام شده برای فرایند شیرین‬ ‫ک��ردن هر مترمکعب اب تا ‪ ۷۰‬درصد کاهش پیدا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ای��ن مخت��رع ایران��ی گفت��ه ب��ود‪ :‬در‬ ‫اب شیرین کن هایی که در شمال و جنوب کشور و‬ ‫سایر نقاط جهان وجود دارد از پمپ های فشار قوی‬ ‫برقی استفاده می شود که باید بتوانند فش��ار باالی‬ ‫‪ ۴۰‬بار (‪ )Bar‬را تولید کنند و به ازای نمک زدایی‬ ‫هر ‪۳‬ه��زار مترمکعب اب محص��ول در شبانه روز‪،‬‬ ‫حدود ‪۵۰۰‬ه��زار دالر یعنی مع��ادل یک میلیارد‬ ‫و ‪۸۰۰‬میلی��ون تومان برای خری��د این پمپ های‬ ‫واردات��ی هزین��ه می شود ولی م��ا در سامانه خود‬ ‫ب��ا حذف این گونه پمپ ه��ا و استفاده از تجهیزات‬ ‫ساخت داخل‪ ،‬هزینه های سرمایه گذاری اولیه را تا‬ ‫‪ ۵۰‬درصد کاهش داده ایم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در روش ه��ای پیش��ین‪ ،‬اب دریا با‬ ‫چگال��ی باال با استف��اده از پمپ های برقی از عمق‬ ‫ح��دود ‪ ۱۰‬متری ی��ا چاه های ساحل��ی به سایت‬ ‫اب شیرین ک��ن منتق��ل می ش��ود ام��ا در روش‬ ‫جدی��د این عمل به وسیله فش��ار هیدرواستاتیک‬ ‫دری��ا و بدون مصرف برق انج��ام می شود‪ .‬به گفته‬ ‫عالئی فرد‪ ،‬در این اختراع‪ ،‬عملیات تخلیه پس��اب‬ ‫ب��ه اعماق دریا و در مناطق بس��یار دور از ساحل‪،‬‬ ‫ب��دون مص��رف برق انج��ام و کمتری��ن اسیب به‬ ‫محیط زیس��ت دریا و ابزیان وارد می شود‪ .‬با توجه‬ ‫به اینکه چشمه ها و سفره های زیرزمینی اب کشور‬ ‫در حال خش��ک شدن هس��تند و خط��ر شوری‪،‬‬ ‫اب ه��ای زیرزمینی را تهدید می کن��د و بارندگی‬ ‫نیز وضعیت مناسبی ندارد‪ ،‬دریا پایدارترین منابع‬ ‫اب به شمار می رود که با کاهش هزینه ها می توان‬ ‫به مدیری��ت اب امیدوار ب��ود‪ .‬همچنین توسعه و‬ ‫تجاری س��ازی محصوالتی که استفاده از برق را به‬ ‫طور کل منتفی کرده اند از سیاست هایی است که‬ ‫دول��ت می تواند با درپیش گرفت��ن انها منابع ابی‬ ‫مورد مصرف را افزایش دهد‪.‬‬ ‫‪ 344‬روستای کشور برق ندارد‬ ‫مدیرعامل شرکت مادر تخصصی‬ ‫مدیریت تولید‪ ،‬انتقال و توزیع برق‬ ‫ای��ران (توانی��ر) با اش��اره به وجود‬ ‫‪ 344‬روستای بدون برق در کشور‬ ‫گف��ت‪34 :‬ه��زار خانوار عش��ایری‬ ‫بدون برق نیز در کشور وجود دارد‬ ‫که ت�لاش می شود هرچه زودتر به‬ ‫انه��ا برق رسانی شود‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬ارش کردی از برق رسانی به روستاهای بدون برق به عنوان‬ ‫تحول��ی در برق رسانی یاد کرد و اف��زود‪ :‬روستاهای سخت گذر‬ ‫نی��ز از طریق انرژی فتوولتائیک ب��رق دار می شوند‪ .‬وی با اشاره‬ ‫ب��ه اینکه شرک��ت توانیر برنامه تکمیل و بهره ب��رداری از ‪3‬هزار‬ ‫مگاوات نیروگاه تولید پراکنده را در دستور کار خود دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یک ه��زار و ‪ 561‬مگاوات موافقتنامه جدید نیز دریافت شده که‬ ‫نیازمن��د تامین تس��هیالت از محل صن��دوق ذخیره ملی است‪.‬‬ ‫کردی ی��اداور شد‪ :‬با تالش مهندسان و کارشناسان داخلی‪ ،‬در‬ ‫بخ��ش فهام (فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی)‪،‬‬ ‫اجرای سامانه ‪ AMI‬و شروع هوشمند سازی جزو کش��ورهایی‬ ‫هس��تیم که ساخت کنت��ور در انها بومی ش��ده است‪ .‬به گفته‬ ‫این مقام مس��ئول‪ ،‬امس��ال ‪400‬هزار کنتور هوشمند با اولویت‬ ‫مش��ترکان دیماندی (انش��عاب ‪ 30‬کیلووات و بیشتر)‪ ،‬صنعتی‬ ‫و کش��اورزی نصب ش��ده و برای اجرای طرح فه��ام در مناطق‬ ‫پنج گانه کش��ور با مرکزی��ت استان های تهران‪ ،‬مش��هد‪ ،‬اهواز‪،‬‬ ‫زنج��ان و بوشهر قرارداد منعق��د شده است‪ .‬وی گفت‪ :‬هم اینک‬ ‫‪ 271‬مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور فعال است و تا پایان‬ ‫امس��ال ‪ 100‬مگاوات نیروگاه جدید از این دست به بهره برداری‬ ‫خواهد رسی��د‪ .‬مدیرعام��ل توانیر تک رقمی ش��دن نرخ تلفات‬ ‫انرژی در شبکه های توزیع برق‪ ،‬اجرای طرح «فهام» استفاده از‬ ‫سامانه های هوشمند و برق رسانی به روستاهای ‪ 10‬تا ‪ 20‬خانوار‬ ‫را از جمل��ه مس��ئولیت های این شرکت عنوان ک��رد‪ .‬بنا بر این‬ ‫گزارش‪ ،‬فهام بخش نخس��ت هوشمندسازی شبکه برق کش��ور‬ ‫اس��ت ک��ه در ان از فناوری اطالع��ات و ارتباطات (ای سی تی)‬ ‫ب��رای بهره برداری بهتر از شبکه برق استفاده می شود و عالوه بر‬ ‫ان‪ ،‬امک��ان ارتباط دوطرفه با مش��ترکان فراهم خواهد شد‪ .‬به‬ ‫گفت��ه ستار محمودی‪ ،‬قائم مقام وزیر نی��رو که طرح فهام را در‬ ‫شهری��ور ‪ 94‬کلید زد‪ ،‬این ط��رح در چارچوب اقتصاد مقاومتی‬ ‫طراح��ی و اجرا می ش��ود و زمینه ارتقای به��ره وری‪ ،‬کاستن از‬ ‫تلفات برق و فراهم سازی زمین��ه توانمندی های داخلی را برای‬ ‫صادرات خدمات به خارج کشور اماده می کند‪.‬‬ ‫اجرای پروژه های اب رسانی‬ ‫مدی��ر تحقیقات به��ره وری شرکت مهندس��ی اب و فاضالب‬ ‫روستایی استان فارس از اج��رای ‪157‬میلیارد ریال انواع پروژه‬ ‫مرب��وط به بخش اب از سوی خی��ران اب رسان این استان خبر‬ ‫داد‪ .‬ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬هدایت ادب فر در بازدی��د خبرنگاران از‬ ‫فعالیت ه��ای صنعت اب و فاض�لاب استان فارس ب��ا اشاره به‬ ‫تش��کیل «مجمع خیرین ابرسان» استان فارس به عنوان یکی‬ ‫از نخس��تین مجام��ع از این دست در سطح کش��ور افزود‪ :‬بروز‬ ‫خشکسالی های پیاپی‪ ،‬ناکافی بودن اعتبارات دولتی برای اجرای‬ ‫طرح ه��ا و پروژه های مرتبط ب��ه بخش اب و وجود ظرفیت های‬ ‫مردم��ی برای کم��ک به تامی��ن اب مناط��ق روستایی‪ ،‬دالیل‬ ‫ض��رورت تاسیس این مجمع در استان ب��ود‪ .‬به گفته این مقام‬ ‫مسئول‪ ،‬برابر پیگیری های مستمر‪ ،‬پروانه فعالیت این مجمع در‬ ‫‪ 18‬مرداد امسال صادر شد که تشکلی غیرسیاسی و غیرانتفاعی‬ ‫ب��ا هدف اصلی کمک به مقوله اب رسانی است‪ .‬وی سایر اهداف‬ ‫مجمع را شناسایی روستاهای نیازمند اب مطابق با طرح جامع‬ ‫اب استان و شناسای��ی و جذب کمک های خیران و ساماندهی‬ ‫انان با نظارت شرک��ت ابفای روستایی استان بیان کرد‪ .‬ادب فر‬ ‫یاداوری ک��رد‪ :‬بودجه این مجمع از روش های گوناگون ازجمله‬ ‫هدی��ه‪ ،‬اعانه و هبه اشخاص‪ ،‬وقف و حبس م��ال از سوی افراد‬ ‫و دریاف��ت ح��ق عضویت از اعض��ا جمع اوری می شود‪ .‬مش��اور‬ ‫مدیرعام��ل شرکت ابفار است��ان فارس در ام��ور بهره برداری و‬ ‫مجمع خیرین ابرس��ان‪ ،‬با اشاره به برخی اقدام های انجام شده‬ ‫از س��وی ای��ن مجمع گفت‪ :‬اج��رای خط انتق��ال اب روستای‬ ‫«کهن��ه اوز» با کمک ‪13‬میلیارد ریالی یک نیکوکار و حفر چاه‬ ‫در شهرستان ه��ای شیراز (‪ 9‬حلق��ه)‪ ،‬الر (‪ 6‬حلقه)‪ ،‬مرودشت‬ ‫(‪4‬حلقه)‪ ،‬الم��رد‪ ،‬فراشبند‪ ،‬نی ریز‪ ،‬فیروزاب��اد‪ ،‬بوانات‪ ،‬داراب و‬ ‫خن��ج (هر کدام یک حلق��ه) در یک سال مالی با اعتبار بیش از‬ ‫‪ 57‬میلیارد ریالی از سوی خیران از جمله این اقدامات است‪.‬‬ ‫نخستین جاده خورشیدی درفرانسه‬ ‫یک شهر کوچک در فرانس��ه نخس��تین خیابان��ی است که با‬ ‫پنل ه��ای خورشیدی فرش شده اس��ت و برق تولید می کند‪ .‬به‬ ‫گزارش برق نیوز‪ ،‬پنل های خورشیدی پیشرفت زیادی کرده اند‬ ‫ام��ا نه ب��ه ان اندازه که جای نفت و دیگر سوخت های فس��یلی‬ ‫را در جهان پر کنند‪ .‬میزان پیش��رفت ای��ن فناوری برای تولید‬ ‫ی است که بتوان��د یک خیابان را‬ ‫ب��رق از نور خورشید ب�� ه قدر ‬ ‫ب��رای روشنایی خودکف��ا کن��د‪ .‬در خیابان��ی در شهر کوچک‬ ‫«تورو ائو پز» در نورماندی فرانس��ه مسافتی معادل یک کیلومتر‬ ‫با موزائیک ه��ای خورشیدی فرش شد تا از این پس انرژی برق‬ ‫مورد نیاز ب��رای روشنایی این معبر‪ ،‬از خودش تامین شود‪ .‬این‬ ‫فرش های خورشی��دی با رزین شفاف پوشیده شده تا در مقابل‬ ‫وزن و ضرب��ات خودروهای عبوری مق��اوم باشد‪ .‬از انجا که این‬ ‫پنل ها مانند نیروگاه های معمول خورشیدی‪ ،‬زاویه صحیح برای‬ ‫تابش عم��ودی ندارند و روی سطح زمین پهن شده اند‪ ،‬بازدهی‬ ‫کمتری نسبت به سلول های معمولی خواهند داشت اما شرکتی‬ ‫که این قرارداد را بس��ته‪ ،‬فکرهایی برای جبران این کاهش دارد‬ ‫که انها را منتشر نکرده است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 7‬دی ‪ 27 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت زیرساخت‬ ‫‪ 27‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 15‬پیاپی ‪1988‬‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خبر‬ ‫سه پایه و عرشه مشعل‬ ‫نخستین سکوی فاز ‪ ١٣‬نصب شد‬ ‫س��ه پایه و عرشه مش��عل سکوی ‪ ١٣B‬طرح توس��عه فاز ‪١٣‬‬ ‫ی ) در موقعیت فراس��احل این‬ ‫پارس جنوبی‪ ،‬پنجش��نبه (دوم د ‪‎‬‬ ‫فاز نصب شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش صنعت به نقل از ش��انا‪ ،‬پی��ام معتمد‪،‬‬ ‫سرپرس��ت طرح توس��عه فاز ‪ ١٣‬گفت‪ :‬س��ه پایه و عرشه مشعل‬ ‫س��کوی ‪ ١٣B‬حدود ‪ ٥٢٣‬تن وزن دارد و کار س��اخت ان اوایل‬ ‫تیر امسال در یارد شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) شروع و‬ ‫در مدت ‪ ٤‬ماه تکمیل شده است‪.‬‬ ‫معتمد افزود‪ :‬این سازه فلزی ‪ ٢١‬ابان در موعد مقرر از اسکله‬ ‫یارد ش��رکت صدرا بارگیری و پس از مهاربن��دی روی بارج‪ ،‬به‬ ‫موقعیت دریایی فاز ‪ ١٣‬منتقل شده است‪.‬‬ ‫به گفته سرپرست طرح توسعه فاز ‪ ١٣‬برای نصب این سه پایه‬ ‫ی ‪٩‬روز‬ ‫مش��عل بدون در نظر گرفتن شرایط نامساعد اب و هوای ‬ ‫زمان صرف شده است‪ .‬معتمد با اشاره به ادامه روند فعالیت های‬ ‫ساخت س��کوها و تجهیزات بخش فراس��احل فاز‪ ١٣‬گفت‪ :‬کار‬ ‫ساخت س��ه پایه دوم این طرح در مراحل پایانی قرار گرفته و تا‬ ‫پیش از پایان بهمن امسال اماده نصب در موقعیت دریایی ‪١٣D‬‬ ‫می ش��ود‪ .‬سرپرست طرح توس��عه فاز ‪ ١٣‬پیش از این گفته بود‪:‬‬ ‫با توجه به تامین منابع مالی مناس��ب از سوی شرکت ملی نفت‬ ‫ایران و نظارت دقیق ش��رکت نفت و گاز پارس‪ ،‬ساخت سکوها و‬ ‫تجهیزات جانبی انها در یارد صدرا سرعت مناسبی داشته و این‬ ‫چرخه به تدریج با ورود کاالهای بیش��تر در ماه‪‎‬های اینده شاهد‬ ‫پیشرفت بهتری خواهد بود‪ .‬معتمد با اشاره به اینکه عرشه های‬ ‫‪ ١٣‬اردیبهشت ‪ ٩٦‬اماده بارگیری و نصب در موقعیت‬ ‫‪ B‬و ‪ D‬فاز ‬ ‫مخزن خواهد ش��د‪ ،‬گفته بود‪ :‬با توجه به پایان عملیات حفاری‬ ‫ت��ا پیش از عملیات نصب‪ ،‬مراحل پی��ش راه اندازی و راه اندازی‪،‬‬ ‫حداکثر تا ‪ 5‬ماه به پایان رس��یده و این سکوها اماده ارسال گاز‬ ‫به پاالیشگاه خشکی فاز‪ ١٣‬واقع در سایت اختر خواهند بود‪.‬‬ ‫طرح توس��عه فاز ‪ ١٣‬به منظور برداش��ت روزان��ه ‪ ٥٦‬میلیون‬ ‫مترمکع��ب گاز غنی از میدان پارس جنوبی طراحی ش��ده و با‬ ‫پای��ان ان روزان��ه ‪ ٥٠‬میلیون مترمکعب گاز ش��یرین‪ ٧٥ ،‬هزار‬ ‫بش��که میعانات گازی‪ ٤٠٠ ،‬تن گوگرد و ساالنه یک میلیون تن‬ ‫اتان و یک میلیون تن پروپان و بوتان تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫بومی سازی شیرهای توپی‬ ‫صنایع نفت و گاز‬ ‫پژوهش��گران ایرانی موفق به بومی س��ازی دان��ش فنی تولید‬ ‫شیرهای توپی مورد استفاده در صنایع نفت و گاز شدند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان پیشگام صنعت به خبرگزاری‬ ‫ص��دا و س��یما گفت‪ :‬ای��ن محص��والت در صنایع نف��ت‪ ،‬گاز و‬ ‫پتروش��یمی برای خاموش و روش��ن کردن و کنترل خط مورد‬ ‫استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫صادق جانی گفت‪ :‬دانش فنی این محصوالت بومی سازی شده‬ ‫و در صنایع مختلف کشور از محصوالت ایرانی استفاده می شود‪.‬‬ ‫جانی گفت‪ :‬قیمت این محص��ول یک پنجم قیمت نمونه های‬ ‫خارجی است و می تواند از هر لحاظ در رقابت با انها باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان پیشگام صنعت افزود‪ :‬براساس‬ ‫قانون داماتو ایران نمی تواند این محصول را صادر کند اما باز هم‬ ‫کشورهای منطقه خواستار خرید این محصوالت از ایران هستند‪.‬‬ ‫جانی افزود‪ :‬تمام محصوالت این ش��رکت ب��ا خدمات پس از‬ ‫ف��روش به صنایع داخلی ارائه می ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬این ش��رکت‬ ‫برای تولید بخش��ی از محصوالت از صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫تسهیالت دریافت کرده است‪.‬‬ ‫فعالیت های نفتی بومی‬ ‫مصداق اقتصاد مقاومتی‬ ‫رییس س��ازمان صدا و س��یمای جمهوری اس�لامی ایران در‬ ‫ی از‬ ‫منطق��ه صفر مرز ‬ ‫ ‬ ‫بازدی��د از میدان نفتی یاران ش��مالی در‬ ‫دس��تاوردهای س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره ) در جهت‬ ‫توس��ع ه میدان های نفتی خوزس��تان و همچنین دیگر اقدامات‬ ‫زمینه محرومیت زدایی‬ ‫ ‬ ‫س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در‬ ‫و توانمندس��ازی اقتص��ادی و اجتماعی مناط��ق محروم و کمتر‬ ‫ یافته کشور تقدیر کرد‪.‬‬ ‫توسعه ‬ ‫به گزارش خبرانالین‪ ،‬علی عسکری در بازدید از میدان نفتی‬ ‫منطقه هویزه در جمع مسئوالن ستاد اجرایی‬ ‫ ‬ ‫یاران ش��مالی در‬ ‫فرمان حضرت امام (ره) گفت‪ :‬فعالیت های انجام ش��ده در میدان‬ ‫نفتی یاران شمالی با فعالیت سایر مجموعه ها و شرکت های نفتی‬ ‫خارجی قابل قیاس نیس��ت چرا که کار بسیار منظم تر و در زمان‬ ‫هزینه کمتر و ظرافت خاصی از س��وی ستاد اجرایی‬ ‫ ‬ ‫کوتاه تر و با‬ ‫فرمان حضرت امام (ره) انجام شده است‪.‬‬ ‫عس��کری اف��زود‪ :‬ج��ا دارد از زحمات س��تاد اجرای��ی فرمان‬ ‫حض��رت امام(ره) و س��ایر همکاران ش��ان در اج��رای این پروژه ‬ ‫بااهمیت قدردانی کنیم‪ ،‬چرا که این فعالیت ها نمون ه بارز اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬امی��د می رود به زودی مش��کالت‬ ‫سرمایه گذاری های مالی در داخل کشور برطرف شده و دشمنان‬ ‫بدعهدی ه��ای خود را کنار بگذارند تا ش��اهد تامین منابع مالی‬ ‫برای اجرای هرچه بهتر این پروژه های نفتی باشیم‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صدا و سیما و مسئوالن ستاد اجرایی فرمان‬ ‫حضرت امام(ره) به همراه جمعی از مسئوالن کشوری و استانی ‬ ‫روزه خود به شهرس��تان هویزه ابت��دا با حضور در‬ ‫در س��فر یک ‬ ‫یادمان ش��هدای این شهر نس��بت به مقام شامخ شهدای دوران‬ ‫دف��اع مق��دس ادای احترام ک��رده و پ��س از ان از فعالیت های‬ ‫ش��رکت نفت و گاز پرشیا وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت‬ ‫توس��عه میدان های نفت��ی غرب کارون را بر‬ ‫ ‬ ‫وظیفه‬ ‫ ‬ ‫امام(ره) که‬ ‫عهده دارد‪ ،‬بازدید کرد‪.‬‬ ‫صفر علی رییسی‬ ‫میزان نفت باقیمانده‬ ‫قابل تولید از میدان‬ ‫نفتی مسجد سلیمان ‬ ‫‪ 22‬میلیون بشکه‬ ‫براورد شده و همچنین‬ ‫طرح توسعه میدان‬ ‫نفتی مسجد سلیمان با‬ ‫حفاری ‪ 17‬حلقه چاه در‬ ‫حال اجراست‬ ‫«گسترش صنعت» از اخرین وضعیت بهره برداری از نفت مسجد سلیمان گزارش می دهد‬ ‫قدیمی ترین میدان نفتی ایران در رویای رونق‬ ‫امیر مهرزاد‪ -‬صنعت زیر س�اخت‪ :‬ش�رکت چینی ‪ CNPCI‬مجری طرح ازدیاد برداشت از‬ ‫ل با شرکت ملی نفت ایران‪ ،‬تعمیر و‬ ‫میدان نفتی مس�جد سلیمان براس�اس قرارداد بیع متقاب ‬ ‫تعویض تاسیس�ات اسیب دیده در طرح توس�عه ثانویه این میدان را در دستور کار خود قرار‬ ‫داده اس�ت‪ .‬هم اکن�ون تولید نفت از قدیمی تری�ن میدان نفتی ایران متوقف اس�ت و پس از‬ ‫راه اندازی دوباره تاسیسات بهره برداری ان با توجه به نمکی و گوگردی شدن نفت خام مخزن‬ ‫مسجد سلیمان پیش بینی می ش�ود تولید از این میدان در خوشبینانه ترین شرایط به حدود‬ ‫‪۱۰‬هزار بشکه در روز برسد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت بهره برداری نفت و گاز مس��جد‬ ‫س��لیمان کل میزان نف��ت خروجی از مخازن مس��جد‬ ‫سلیمان را در ‪ 103‬سال گذشته براساس اخرین گزارش‬ ‫اداره ارزیابی مخازن ‪1/2‬میلیارد بشکه نفت اعالم کرد و‬ ‫گفت‪ :‬میزان نفت درجای باقیمانده قابل تولید نیز از این‬ ‫ن ‪ 22‬میلیون بشکه براورد شده است‪.‬‬ ‫میدا ‬ ‫صفر علی رییسی‪ ،‬مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت‬ ‫و گاز مس��جد سلیمان به اخرین وضعیت توسعه میدان‬ ‫نفتی مسجد سلیمان اش��اره کرد و به شانا گفت‪ :‬طرح‬ ‫توسعه میدان نفتی مسجد سلیمان با حفاری ‪ 17‬حلقه‬ ‫چاه ش��امل ‪ 15‬حلقه چاه تولیدی و ‪ 2‬حلقه چاه تزریق‬ ‫اب در حال اجراست‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هم اکن��ون بهره برداری از ای��ن ‪17‬حلقه‬ ‫چاه در حال انجام اس��ت که بر اساس برنامه ارائه شده‬ ‫ازسوی مجری طرح (شرکت مهندسی و توسعه نفت) با‬ ‫راه اندازی تمامی چاه های یاد شده روزانه ‪25‬هزار بشکه‬ ‫در روز به تولید نفت از میدان مس��جد س��لیمان افزوده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رییس��ی درب��اره حجم نف��ت درجای می��دان نفتی‬ ‫مسجد س��لیمان توضیح داد‪ :‬براس��اس اخرین گزارش‬ ‫اداره ارزیابی مخازن‪ ،‬حجم درجای اولیه میدان مسجد‬ ‫س��لیمان ‪6‬میلیارد و ‪580‬میلیون بش��که براورد ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین براس��اس گزارش مجری طرح توسعه‬ ‫میدان نفتی مسجد سلیمان ضریب بازیافت نفت از این‬ ‫میدان قدیمی نفتی به ‪21‬درصد افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت بهره برداری نفت و گاز مس��جد‬ ‫س��لیمان بیان کرد‪ :‬براساس گزارش های موجود‪ ،‬میزان‬ ‫نفت تولید ش��ده از چاه شماره یک مسجد سلیمان نیز‬ ‫در س��ال های حیاتش حدود ‪50‬هزار بشکه براورد شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رییسی درباره اقدام های انجام شده به منظور افزایش‬ ‫تولی��د از می��دان نفتی مس��جد س��لیمان گفت‪ :‬نصب‬ ‫تلمبه های درون چاهی ب��رای تمامی چاه های تولیدی‬ ‫ب��ه منظور احیای تولید در ای��ن میدان در برنامه کاری‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه از این تلمبه ها برای نخس��تین بار‬ ‫در میدان های خش��کی کشور اس��تفاده می شود اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬موفقیت بهره گی��ری از تلمبه ه��ای درون چاهی‬ ‫در میدان نفتی مسجدس��لیمان که قدیمی ترین میدان‬ ‫بهره برداری شده در ایران و خاورمیانه است و تولید از ان‬ ‫به کمترین میزان رسیده بود‪ ،‬می تواند نقطه قوتی برای‬ ‫استفاده در دیگر میدان های قدیمی باشد‪.‬‬ ‫رییسی گفت‪ :‬براس��اس اخرین گزارش اداره ارزیابی‬ ‫مخازن‪ ،‬میزان نفت باقیمانده قابل تولید از قدیمی ترین‬ ‫میدان نفتی کش��ور ‪22‬میلیون بش��که نفت بوده که در‬ ‫صورت��ی که با همین روند و ضری��ب بازیافت ‪18‬درصد‬ ‫تولید ادامه داش��ته باش��د حدود ‪40‬س��ال دیگر تولید‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی درباره شمار چاه های فعال و غیرفعال میدان نفتی‬ ‫مسجد سلیمان گفت‪ :‬هم اکنون در این میدان نفتی ‪50‬‬ ‫حلقه چاه فعال و ‪ 300‬حلقه چاه غیرفعال وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 317‬حلقه چاه در مسجد سلیمان‬ ‫تاکن��ون ‪ ۳۱۷‬حلق��ه چ��اه در این می��دان پیر نفتی‬ ‫حفاری ش��ده که ‪ ۲۸۵‬حلقه چاه از این تعداد در مخزن‬ ‫اسماری تکمیل شده است‪ .‬حداکثر تولید نفت از مخزن‬ ‫اس��ماری مسجدس��لیمان در س��ال ‪۱۳۱۳‬خورشیدی‬ ‫حدود ‪۱۱۲‬هزار بشکه در روز بوده است‪.‬‬ ‫هم اکنون میدان نفتی مس��جد س��لیمان با گذشت‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۸‬س��ال از توسعه و تولید از ان‪ ،‬هنوز بیش‬ ‫از ‪ 5‬میلیارد بش��که نفت درجا دارد که با فشار طبیعی‬ ‫مخزن قابل بازیافت نیس��ت‪ ،‬بر این اس��اس‪ ،‬از انجا که‬ ‫میدان نفتی مس��جد سلیمان‪ ،‬نخس��تین میدان نفتی‬ ‫کش��ف ش��ده در غرب اسیاس��ت و تولید از ان با افت‬ ‫فشار مخزن اسماری به مرز ‪ ۲۵۰۰‬بشکه در روز رسیده‬ ‫بود‪ ،‬هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران تصمیم گرفت‬ ‫تا ای��ن طرح را در چارچوب یک پ��روژه ملی در برنامه‬ ‫توسعه خود قرار دهد‪.‬‬ ‫تا اینکه پس از گذشت مراحل توسعه اولیه و حصول‬ ‫نتایج چش��مگی ر در این پروژه‪ ،‬فاز توسعه ثانویه ان اغاز‬ ‫ش��د که بر این اس��اس ش��رکت ملی نفت ایران‪ ،‬طرح‬ ‫توس��عه ثانویه این میدان را با هدف دس��تیابی به تولید‬ ‫روزانه حدود ‪۲۵‬هزار بشکه نفت خام تعریف کرد‪.‬‬ ‫میزان نفت در جای مخزن اس��ماری میدان مس��جد‬ ‫س��لیمان بیش از ‪6/5‬میلیارد بش��که نفت خام تخمین‬ ‫زده ش��ده ک��ه از زم��ان دارس��ی تاکنون فق��ط حدود‬ ‫‪۱۸‬درصد از ذخایر نفت درجای ان برداشت شده‪ ،‬البته‬ ‫‪۹۹‬درصد از حجم نفت قابل استحصال مسجد سلیمان‬ ‫تخلیه شده اس��ت‪ .‬با توجه به امارهای ارائه شده هنوز‬ ‫در این میدان بیش از ‪ 5‬میلیارد بش��که نفت خام باقی‬ ‫اس��ت که این امر درواقع هدف اصلی از توس��عه میدان‬ ‫مسجد سلیمان را مشخص و تبیین می کند‪ .‬فعالیت های‬ ‫اجرایی طرح توس��عه میدان نفتی مس��جد سلیمان در‬ ‫بخش قرارداد بیع متقابل ش��امل حفاری ‪ ۱۷‬حلقه چاه‬ ‫و احداث واحد بهره ب��رداری‪ ،‬نمک زدایی و خطوط لوله‬ ‫جریانی چاه هاس��ت که اجرای این طرح از مرداد ‪ ۸۶‬در‬ ‫چارچوب قرارداد بیع متقابل با سرمایه گذاری مشارکت‬ ‫ش��رکت های نفتگران ایران و شرکت ‪ CNPCI‬چین و‬ ‫ش��رکت ملی نفت ایران اغاز و حدود ‪ ۲۲‬حلقه چاه در‬ ‫ان حفاری ش��د‪ .‬البته قرارداد طرح توسعه ثانویه میدان‬ ‫نفتی مسجد سلیمان در خرداد ‪ ۱۳۸۱‬موثر شد اما پس‬ ‫از مذاکره با طرف چین��ی‪ ،‬الحاقیه ای به قرارداد افزوده‬ ‫شد که در مردا د ‪ ۱۳۸۶‬موثر شد و طبق براوردها‪ ،‬قرار‬ ‫ت ‪ ۱۳۹۰‬راه اندازی شود‪.‬‬ ‫بود که این پروژه در اردیبهش ‬ ‫براس��اس مطالعات انجام ش��ده‪ ،‬تولید روزانه ‪۲۵‬هزار‬ ‫بش��که نفت خام در رو ز مازاد بر تولی��د کنونی و انجام‬ ‫مطالعه مخزن و استفاده از فناوری حفاری افقی و نصب‬ ‫پمپ های برقی درون چاهی (‪ )ESP‬امکان بهره برداری‬ ‫از می��دان نفت��ی مس��جد س��لیمان با قدم��ت بیش از‬ ‫‪۱۰۰‬سال را فراهم می کند‪.‬‬ ‫این طرح در فاصله ‪ ۹۰‬کیلومتری شمال شرقی اهواز‬ ‫و در حاش��یه سلس��له جبال زاگرس در نزدیکی ش��هر‬ ‫مسجد سلیمان واقع شده است‪.‬‬ ‫رویکرد هوشمندسازی در طرح توسعه جفیر‬ ‫پژوهش��گاه صنعت نفت به عنوان مرجع هوشمندس��ازی چاه‪‎‬های نفتی‬ ‫در کش��ور‪ ،‬سناریوی توسعه میدان جفیر را با رویکرد هوشمندسازی ارائه‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش گس��ترش صنعت به نق��ل از ش��انا‪ ،‬تورج به��روز‪ ،‬رییس‬ ‫پژوهش��کده مطالعات مخازن و توسعه میدان‪‎‬های پردیس باالدستی نفت‬ ‫در پژوهشگاه صنعت نفت گفت‪ :‬پژوهشگاه به عنوان نخستین ارگان صنعت‬ ‫نفت در زمینه هوشمندس��ازی مخازن ورود کرد و به همت پژوهشگران و‬ ‫متخصصان خود توانس��ت نخستین نمونه ازمایشی چاه هوشمند در ایران‬ ‫و خاورمیانه را طراحی کند و بسازد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پژوهشگاه در این حوزه با شرکت‪‎‬های مختلف ازجمله شرکت‬ ‫نف��ت مناطق مرکزی ایران‪ ،‬ش��رکت ملی گاز ایران و ش��رکت نفت و گاز‬ ‫اروندان مذاکرات و فعالیت‪‎‬های مشترکی داشته است‪.‬‬ ‫بهروز با اش��اره به اینکه اس��تفاده از فناوری مخازن هوش��مند‪ ،‬نگرش‬ ‫جدیدی در دنیاس��ت گفت‪ :‬ویژگی‪‎‬هایی مثل لحظ��ه ای بودن‪ ،‬کنترل از‬ ‫راه دور‪ ،‬نبود حضور شخص در محل و متعاقب ان کاهش خطرات فردی‪،‬‬ ‫تصمیم‪‎‬گیری سریع‪ ،‬کاهش هزینه‪‎‬های سرمایه گذاری و عملیاتی و افزایش‬ ‫بازیافت از مخازن از مزیت های مهم این روش است‪.‬‬ ‫بهروز با اش��اره به هوشمند س��ازی چاه های نفتی در س��طح بین المللی‬ ‫گفت‪ :‬در این زمینه رقبای منطقه‪‎‬ای ما همچون عربستان و عمان پیشرفت‬ ‫خیره کننده ای داشته‪‎‬اند‪ ،‬به‪‎‬طوری‪‎‬که عربستان با داشتن بزرگترین میدان‬ ‫نفت��ی در دنیا از طریق این فناوری و از فاصل��ه ‪ ٣٥٠‬کیلومتری چاه‪‎‬های‬ ‫خود را کنترل می‪‎‬کند‪.‬‬ ‫وی درب��اره جزئیات فعالیت‪‎‬های مش��ترک پژوهش��گاه صنعت نفت با‬ ‫ش��رکت‪‎‬های تابع��ه نفت درباره فناوری هوشمند س��ازی گف��ت‪ :‬پروژه ای‬ ‫ب��رای ش��رکت نفت مناطق مرکزی دنبال می‪‎‬ش��ود و میدان ه��ای انها را‬ ‫اولویت بن��دی کرده ایم که یک میدان برای اجرا انتخاب ش��ده و مذاکرات‬ ‫برای پیاده‪‎‬س��ازی عملیات در حال انجام است‪ .‬پروژه بعدی با شرکت نفت‬ ‫و گاز اروندان است که در ان برای میدان جفیر سناریوی توسعه میدان با‬ ‫دید هوشمند سازی ارائه شده و مذاکراتی هم برای پیاده‪‎‬سازی فناوری‪‎‬های‬ ‫هوشمند در فرایند ذخیره‪‎‬س��ازی گاز با شرکت ملی گاز داشته ایم؛ انجام‬ ‫پروژه طراحی هوشمند توسعه ساختار یورتشا یکی از پروژه های این گروه‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درباره همکاری‪‎‬های مشترک با شرکت‪‎‬های خصوصی و گاهی‬ ‫خارجی‪ ٢‬رویک��رد وجود دارد؛ ابتدا اینکه بتوانیم از دانش ان ش��رکت‪‎‬ها‬ ‫اس��تفاده کرده و ان را در اختیار بگیریم و دوم‪ ،‬زمانی که قس��متی از یک‬ ‫پروژه در اولویت دانش��ی و کاری ما نیس��ت ترجیح می‪‎‬دهیم برون‪‎‬سپاری‬ ‫بروزرس��انی مطالعه جامع مخ��زن‪ ،‬حفاری و تکمیل‬ ‫‪ 3‬حلقه چ��اه عمودی و ‪ ۱۳‬حلقه چ��اه افقی و ‪ ۳‬حلقه‬ ‫چ��اه دفع اب ه��ای زاید حاصل از واح��د بهره برداری و‬ ‫نمک زدایی‪ ،‬طراحی و س��اخت واحده��ای بهره برداری‬ ‫نمک زدای��ی به ظرفیت فراورش ‪۲۵‬هزار بش��که در روز‬ ‫و س��اخت واحدهای تفکیک کننده س��رچاهی (‪،)FPF‬‬ ‫مجموعه فعالیت های اجرایی طرح توسعه ثانویه میدان‬ ‫نفتی مسجد سلیمان را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫در ای��ن طرح اجرای بخش��ی از پروژه از جمله تامین‬ ‫ب��رق و گاز ش��یرین م��ورد نی��از واحد بهره ب��رداری و‬ ‫نمک زدایی‪ ،‬س��اخت خط لوله انتقال نفت خام تولیدی‬ ‫از واحدهای بهره ب��رداری و نمک زدایی در حال احداث‬ ‫طرح به واحد بهره برداری نفت سفید و احداث سیستم‬ ‫مخابراتی م��ورد نیاز طرح از مح��ل منابع مالی داخلی‬ ‫ش��رکت ملی نفت ایران پیش بینی ش��ده اس��ت‪ .‬نفت‬ ‫تولیدی میدان مسجدسلیمان با درجه گرانروی (‪)API‬‬ ‫حدود ‪ ،۳۸‬نفت سبک و مرغوبی است‪.‬‬ ‫شرکت چینی پس از توسعه یال شمالی میدان نفتی‬ ‫مسجد سلیمان با هدف ازدیاد برداشت از طریق اجرای‬ ‫روش های ‪ EOR‬و ‪ IOR‬توانس��ت تولید ثانویه از این‬ ‫می��دان را اغاز کن��د اما در ادامه به علت نمکی ش��دن‬ ‫نفت میدان و استفاده از تاسیسات با کیفیت نامناسب‪،‬‬ ‫خط��وط لول��ه و تاسیس��ات واحد بهره برداری مس��جد‬ ‫س��لیمان در منطقه تلبزان اس��یب دید و تولید از این‬ ‫بخش از میدان متوقف شد‪.‬‬ ‫اما ش��رکت چینی مج��ری طرح ازدیاد برداش��ت از‬ ‫میدان نفتی مسجد سلیمان طبق قرارداد بیع متقابلش‬ ‫با ش��رکت ملی نفت ایران‪ ،‬تعمیر و تعویض تاسیس��ات‬ ‫اس��یب دیده در طرح توس��عه ثانویه این می��دان را در‬ ‫دس��تور کار خود قرار داده اس��ت‪ .‬هم اکنون تولید نفت‬ ‫از قدیمی تری��ن میدان نفتی ایران متوقف اس��ت و پس‬ ‫از راه اندازی دوباره تاسیس��ات بهره ب��رداری ان با توجه‬ ‫ب��ه نمکی و گوگردی ش��دن نفت خام مخزن مس��جد‬ ‫ن پیش بینی می ش��و د تولید از ای��ن میدان در‬ ‫س��لیما ‬ ‫خوش��بینانه ترین ش��رایط به حدود ‪۱۰‬هزار بش��که در‬ ‫روز برس��د‪ .‬حجم س��رمایه گذاری الزم برای اجرای این‬ ‫پروژه حدود ‪۳۰۰‬میلیون دالر پیش بینی شده و چنانچه‬ ‫ش��رکت چینی در اجرای طرح تعویض و بهره برداری از‬ ‫این واحد تولیدی با مش��کلی روبه رو نشود این پروژه در‬ ‫سال اینده به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫کنی��م؛ گاهی هم با ش��رکت‪‎‬های داخلی و خارجی در نوش��تن پروپوزال‬ ‫مشترک همکاری داریم‪.‬‬ ‫به گفته بهروز‪ ،‬از جمله ش��رکت‪‎‬هایی که در توسعه میدان‪‎‬ها و مطالعات‬ ‫مخازن می‪‎‬توانند همکاری داش��ته باش��ند و پژوهشگاه صنعت نفت نیز با‬ ‫بعضی از انها تفاهمنامه امضا کرده است‪ ،‬می‪‎‬توان به ‪ IFP‬فرانسه‪ ،‬دانشگاه‬ ‫کرتین اس��ترالیا و چند ش��رکت و دانش��گاه داخلی یا خارجی اشاره کرد‪.‬‬ ‫رییس پژوهشکده مطالعات مخازن و توسعه میدان های پردیس باالدستی‬ ‫پژوهش��گاه صنعت نف��ت با بیان اینک��ه در مطالعات مخ��ازن‪ ،‬عمده کار‬ ‫مغزافزاری و نرم‪‎‬افزاری اس��ت و خیلی مبتنی بر تجهیزات نیس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫پژوهشگاه در بحث‪‎‬های مطالعات مخازن و توسعه میدان‪‎‬ها در دنیا چیزی‬ ‫از شرکت‪‎‬های مطرح دنیا کم ندارد و مدام در حال بروز رسانی دانش خود‬ ‫است و از روزامدترین نرم افزارهای دنیا استفاده می کند‪.‬‬ ‫بهروز‪ ،‬تولی��د نفت و بازیافت حداکثری از مخ��ازن به کمک فناوری را‬ ‫دغدغه اصلی پژوهش��کده مطالعات مخازن و توس��عه میدان های پردیس‬ ‫باالدستی پژوهشگاه صنعت نفت اعالم کرد و گفت‪ :‬برانیم تا با بهره‪‎‬مندی‬ ‫از روزامدتری��ن دس��تاوردها و فناوری های دنیا و ام��وزش نیروهای این‬ ‫پژوهش��کده هنگام انجام پروژه‪‎‬ها با ش��رکت‪‎‬های تراز نخست دنیا در این‬ ‫زمینه همکاری کنیم‪.‬‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪ 7‬دی ‪ 27 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 15‬پیاپی ‪1988‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چالش های صنعتی‬ ‫با ‪ 8‬درصد اشتغال کشور‬ ‫عکس‪ :‬فاطمه خوشبویی‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از کارگاه «مبلینه»‬ ‫مبلم��ان از ان دس��ته‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫صنایع��ی اس��ت ک��ه‬ ‫صنایع کوچک‬ ‫می توان به ان گفت هنر‬ ‫صنعتی یا حتی صنعتی‬ ‫هن��ری؛ کاف��ی اس��ت‬ ‫فرصتی فراهم ش��ود و به یکی از کارگاه های تولید‬ ‫مبلمان سری بزنیم‪ .‬ان زمان است که به خالقیت‬ ‫دس��ت انسان در میان چوب و پارچه و تعداد کمی‬ ‫م مش��ابه کارگاه مبلینه‪ .‬این‬ ‫دس��تگاه پی می بری�� ‬ ‫کارگا ه ‪ ۲۱۶‬مس��احت متر دارد که در فاز نخست‬ ‫ش��هرک صنعتی عباس اباد تهران واقع شده است‪.‬‬ ‫کارگاهی که با وجود تعداد کمی نیروی ش��اغل در‬ ‫فضای��ی صمیم��ی و البته س��اکت‪ ،‬فعال اس��ت و‬ ‫هر چند امروز مش��ابه ‪ ۵‬س��ال گذش��ته سروصدا و‬ ‫ش��لوغی ندارد اما همچنان فعال است‪ .‬شاید مانند‬ ‫چند سال گذشته صادرات و فروش چندانی ندارد‬ ‫اما به قوت و زور بازوان و فکر ‪ ۷‬کارگر خود س��رپا‬ ‫ت ‪ ۷‬کارگری که همچون ‪ ۷۰‬کارگر از ‪۵‬‬ ‫مانده اس�� ‬ ‫س��ال گذش��ته در این کارگاه فعالیت خود را ادامه‬ ‫می دهن��د‪ .‬ای��ن کارگا ه به بخش ه��ای رنگ کاری‪،‬‬ ‫رویه کوب��ی و ب��رش و خیاط��ی و نجاری تقس��یم‬ ‫می ش��ود‪ .‬در کنار این بخش ها یک زیرزمین ‪۵۰۰‬‬ ‫متری نیز وجود دارد که پر از مبل هایی اس��ت که‬ ‫برای ف��روش و بازدید در چیدمانی زیبا خودنمایی‬ ‫می کنند‪ .‬مبل هایی با رنگ ها و مدل های رنگارنگ‪.‬‬ ‫از مبل های رامادا گرفته تا و نیز‪ .‬این مبل ها از روی‬ ‫مدل های ایتالیایی و مالزیایی طرح زده شده اند‪ .‬در‬ ‫کنار چیدمان‪ ،‬مبلمان سنتی در این زیرزمین زیبا‬ ‫خاطراتی از کودکی را برای همه انهایی که از مرور‬ ‫گذشته لذت می برند زنده می کن د تا جایی که این‬ ‫فکر به س��ر می زند که دیگر بخش ه��ای کارگاه را‬ ‫نباید دید و اندکی در گوش��ه ای��ن زیرزمین روی‬ ‫مبل های سنتی نشست‪ .‬اما طبقه باالی کارگاه که‬ ‫کارگران خیاط و رویه کوب و برش��کار حضور دارند‬ ‫نیز جلوه دیگری دارد‪ .‬هر چند تعداد کارگران ‪ ۷‬نفر‬ ‫اس��ت اما تالش انها برای تولید یک دست مبلمان‬ ‫چم و خم تولید یک دست مبل‬ ‫راحتی در روز نیز جای تش��کر دار د چرا که زحمت‬ ‫زی��ادی برای ان می کش��ند‪ .‬از دوخت پارچه مبل‬ ‫گرفته تا رویه کوبی و برش زنی که هر کدام میزها و‬ ‫بخش های جداگانه ای دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹فرهنگ خرید مبل‬ ‫تازه کارها نباش��د‪ ،‬اگر قانون چک اصالح شود‪ ،‬ان‬ ‫زمان ما هم می توانیم مانند ترکیه صادرات داش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫تبریزی که کارگران کارگاه «اقا کاظم» صدایش‬ ‫می زنن��د می گوی��د که از برگ��زاری نمایش��گاه و‬ ‫م چرا که‬ ‫تبلیغ��ات و بازاریابی نتیج��ه ای نگرفته ای ‬ ‫هزینه اش زیاد اس��ت و ترجیح می دهیم با ظرفیت‬ ‫و تع��داد اندک نیروی کار فعالی��ت کنیم‪ .‬در کنار‬ ‫ان کار تعمی��رات مبلمان نی��ز انجام می دهیم زیرا‬ ‫دست کم از بیکاری بهتر است‪.‬‬ ‫کاظ��م تبریزی مدی��ر کارگاه مبلینه اس��ت که‬ ‫همراه با همس��ر خود ای��ن کارگاه را اداره می کند‪.‬‬ ‫البته تبریزی می گوید که همس��رش برای پیگیری‬ ‫کاره��ای اداری صبح ها بیرون از ش��هرک صنعتی‬ ‫اس��ت و بعدازظهرها ب��ه کارگاه می ای��د‪ .‬تبریزی‬ ‫‹ ‹کارگران شکرگزار‬ ‫تمام بخش ه��ای کارگاه را به ما نش��ان می دهد و‬ ‫کارگران جوان کارگاه مبلینه با شور‬ ‫همزم��ان درد دل های زیادی می کند؛‬ ‫و حال کار می کنند‪ .‬ارس�لان طحانی‬ ‫از افتت��اح کارگاه مبلین��ه در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۸۰‬در شهرک صنعتی و تولید ‪ ۱۲‬از برگزاری نمایشگاه کارگ��ر برش��کار ای��ن کارگاه اس��ت‪.‬‬ ‫دست مبلمان در یک روز و از واردات و تبلیغات و بازاریابی طحانی ‪ ۳۰‬س��ال دارد و متاهل است‪.‬‬ ‫کنونی مبلم��ان از ترکیه و تولید یک نتیجه ای نگرفته ایم او از کار خ��ود راضی اس��ت‪ .‬هرچند‬ ‫چرا که هزینه اش‬ ‫از ‪ ۸‬صبح تا ‪ ۵‬بعدازظهر در ش��هرک‬ ‫دس��ت مبلمان ان هم به اجبار در روز‬ ‫زیاد است و ترجیح‬ ‫صنعتی اس��ت و روزانه ‪ ۴‬ساعت باید‬ ‫در حال حاضر ! از فرهنگ نامطلوبی که‬ ‫می دهیم با ظرفیت و‬ ‫برای رفت و برگش��ت خ��ود به منزل‬ ‫اجن��اس خارجی را ب��ه ایرانی ترجیح‬ ‫تعداد اندک نیروی کار‬ ‫صرف کند اما خوش��حال است که ‪۱۴‬‬ ‫می دهد در حالی ک��ه قیمت مبلمان‬ ‫فعالیت کنیم‪ .‬در کنار‬ ‫ان کار تعمیرات مبلمان سال سابقه کار در کارگاه مبلینه دارد‬ ‫ترکیه دو برابر تولید ایران است‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت همیشگی‬ ‫نیز انجام می دهیم زیرا و امروز اگر س��رمایه ای داش��ته باشد‪،‬‬ ‫قادر اس��ت در ش��هرک صنعتی برای‬ ‫تبریزی این گون��ه توضیح می دهد‪ :‬دست کم از بیکاری‬ ‫در سال ‪ ۱۳۷۵‬زمین کارگاه مبلینه را‬ ‫خود کارگاه احداث کند‪.‬‬ ‫بهتر است‪.‬‬ ‫دریافت و بعد از ‪ ۵‬سال تولید مبلمان‬ ‫سعید جعفری‪ ،‬خیاط کارگاه است‪.‬‬ ‫راحتی تمام پارچه را شروع کردیم‪ .‬ان‬ ‫همسر و فرزند دارد‪ .‬او ‪ ۱۵‬سال سابقه‬ ‫زمان به تمام ش��هرهای ایران مبل می فروختیم اما‬ ‫کار دارد‪ .‬از ش��غل و از س��رویس رفت و برگشتی‬ ‫در حال حاضر تنها طرف های قرارداد ما رستوران ها‪،‬‬ ‫که در ش��هرک صنعتی ب��رای جابه جایی کارگران‬ ‫فروش��گاه ها و برخی از مش��تریانی هس��تند که از‬ ‫وجود دارد راضی است‪ .‬همچنین از برقراری امنیت‬ ‫نمایش��گاه و تولی��دات ما بازدی��د می کنن د ان هم‬ ‫و نظارت بر س��طح ش��هرک صنعتی ابراز رضایت‬ ‫در ش��رایط اقتص��ادی که مواد اولی��ه تولید از ‪۲۰‬‬ ‫می کند‪ .‬جعفری از اینک��ه می تواند با اطمینان در‬ ‫تا ‪ ۶۰‬درصد در یک هفته گران ش��ده است‪ .‬البته‬ ‫کارگاه کار کند و ش��ب اس��وده ب��ه منزل خود در‬ ‫مبلمان صنعت خوبی اس��ت‪ .‬اگ��ر تولیدات ایرانی‬ ‫افسریه برود خدا را شکرگزار است‪.‬‬ ‫‹ ‹تنوع‪ ،‬رمز موفقیت‬ ‫ب��ه تولیدات مبل ترک ترجیح داده ش��ود‪ ،‬مالیات‬ ‫از حال و هوای کارگران که می گذریم بخش های‬ ‫ارزش افزوده مش��ابه دیگر کش��ورها گرفته نشود و‬ ‫برش چوب و نجاری و رنگ امیزی کارگاه جلوه ای‬ ‫از تولیدکنندگان حمایت ش��ود‪ .‬اگ��ر کپی برداری‬ ‫هنری تر به ان داده بود‪ .‬اما تبریزی معتقد است تا‬ ‫زمان��ی که در این صنعت از تولید حمایت نش��ود‪،‬‬ ‫خل��ق زیبایی و تنوع نیز در ان امکان پذیر نیس��ت‬ ‫چرا ک��ه اصلی ترین الزمه تولید در صنعت مبلمان‪،‬‬ ‫طرح اس��ت تا مش��تریان جذب‬ ‫رنگ و ‬ ‫تن��وع در ‬ ‫ش��وند‪ .‬این همه در حالی اس��ت ک��ه قیمت مواد‬ ‫اولیه همچون چوب‪ ،‬اسفنج و پارچه افزایش یافته‬ ‫و احتمال گرانی بیش��تر هم در ان وجود دارد‪ .‬این‬ ‫عامل باعث افزایش هزینه تمام شده تولید می شود‪.‬‬ ‫زمانی نیز که این اتفاق بیفتد دیگر امیدی به رقابت‬ ‫با کش��ورهای ایتالیا‪ ،‬مالزی و ترکیه نیست به ویژه‬ ‫اینکه این مش��کل تمامی صنعتگران مبلمان است‬ ‫که با ان دست و پنجه نرم می کنند‪.‬‬ ‫صنعت مبلمان کشور یکی‬ ‫از قدیمی تری��ن و در عی��ن‬ ‫حال نفیس ترین هنرها است‬ ‫که امروزه به ‪ ۳‬بخش مبلمان‬ ‫منزل‪ ،‬مبلمان اداری و مبلمان‬ ‫کودک تقسیم می شود‪ .‬مزیت‬ ‫نس��بی صنعت مبلمان ایران‬ ‫ب��رای حض��ور در بازاره��ای‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫خارج��ی با توج��ه به کیفیت‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫و قیمت رقابت��ی محصوالت‬ ‫این صنعت‪ ،‬واقعیتی است که‬ ‫در ص��ورت حمایت ضمن کنار رفت��ن ابرهای تیره رکود از‬ ‫پیش روی این صنعت‪ ،‬شاهد پدیدار شدن افق های روشنی‬ ‫برای ان خواهیم بود؛ چراکه ‪۸‬درصد تولید صنعتی کش��ور‬ ‫در صنعت مبلمان و صنایع وابس��ته اس��ت‪ .‬البته مشکالت‬ ‫حاکم بر تولید و تحمیل هزینه های متعدد به تولید موجب‬ ‫ش��ده تا تولید داخلی توان رقابت ب��ا محصوالت وارداتی را‬ ‫نداشته باشد به گونه ای که امروزه سهم محصوالت وارداتی‬ ‫به کشور بسیار است و س��رمایه گذاری های تولید کنندگان‬ ‫ب��رای تولی��د محصول باکیفی��ت راکد مانده اس��ت‪ .‬با این‬ ‫حال صنعت مبلمان کش��ور از مزیت های به نسبت مطلوبی‬ ‫برخوردار اس��ت که ب��ا برنامه ریزی نظام مند و اس��تراتژی‬ ‫تش��کیالتی تولیدکنندگان و صادرکنندگان این صنف‪ ،‬این‬ ‫صنعت می تواند نه تنها بازارهای مبل منطقه بلکه بازارهای‬ ‫اتحادیه اروپا را هم در دس��ت بگی��رد‪ .‬برای اثبات این ادعا‬ ‫کافی اس��ت بدانیم که ‪۸‬درصد اش��تغال کش��ور در صنعت‬ ‫مبلم��ان اس��ت‪ .‬همچنین ‪۴۶‬ه��زار واحد تولی��دی و ‪۲۲۶‬‬ ‫تولیدکننده و فروش��نده صنفی مبلمان به صورت رس��می‬ ‫و غیررس��می در کش��ور فعالیت دارند‪ .‬هرچند کشورهای‬ ‫چین‪ ،‬کانادا‪ ،‬لهستان‪ ،‬بلژیک و امارات تولیدکنندگان اصلی‬ ‫مبلمان در جهان هس��تند و ‪۵۴‬درصد مبلمان دنیا را تولید‬ ‫می کنن��د با این ح��ال اگر در تولید مبلم��ان برای مصرف‬ ‫داخلی کش��ور به خودکفایی برس��یم که به واردات نیز نیاز‬ ‫نباشد به نتایج مطلوبی خواهیم رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش های همیشگی‬ ‫وج��ود هزینه های زی��اد تولید در صنع��ت مبلمان باعث‬ ‫می ش��ود تولیدکنن��دگان ای��ن صنع��ت ق��درت برابری با‬ ‫خارجی ها را از دست بدهند‪ .‬به عالوه اینکه تولیدکنندگان‬ ‫مبلمان با ماش��ین االت روز دنی��ا کار می کنند در حالی که‬ ‫ضعف ما در مواد اولیه‪ ،‬خدمات پس از فروش ماش��ین االت‬ ‫وارداتی و همچنین یراق االت و «ام دی اف» اس��ت که باید‬ ‫برطرف ش��ود‪ .‬این موضوع باعث شده که با توجه به وجود‬ ‫ظرفیت ه��ای زیاد در صنعت مبلمان ایران‪ ،‬متاس��فانه این‬ ‫صنع��ت چه در داخل و چه در بازار های جهانی ناش��ناخته‬ ‫بماند‪ .‬در مقابل‪ ،‬جای ان واردات بگیرد‪ .‬هرچند تالش شده‬ ‫اس��ت که از واردات مواد اولیه تولید یا حتی مبلمان اماده‬ ‫جلوگیری شود‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬با وجود نیازمندی های روز‬ ‫و پیش��رفت فن��اوری‪ ،‬صنعت مبلمان اداری با اس��تفاده از‬ ‫روش های فنی و مهندس��ی در کشور به خودکفایی رسیده‬ ‫است تا جایی که نیازی به واردات در این بخش ‪-‬به جز در‬ ‫چند ماده اولیه ساخت – احساس نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تاملی کوتاه‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬هزار واحد تولیدی در تهران مش��غول‬ ‫به فعالیت هس��تند ک��ه از این میزان بس��یاری از‬ ‫تولیدکنندگان به دلیل واردات بی رویه یا ورشکسته‬ ‫شده اند یا دیگر تمایلی به فعالیت ندارند‪ .‬همچنین‬ ‫‪ ۸۰‬درصد واردات مبلمان کش��ور از چین‪ ،‬مالزی‪،‬‬ ‫ترکی��ه‪ ،‬اندونزی و ویتنام اس��ت و تنها ‪ ۱۵‬تا ‪۲۰‬‬ ‫درصد از تولید داخل به کشورهایی چون امارات و‬ ‫افریقای جنوبی صادر می شود‪ .‬با توجه به گفته های‬ ‫تبریزی‪ ،‬به نظر می رس��د که مهم ترین مش��کالت‬ ‫صنع��ت مبلمان تامین مواد اولیه باکیفیت و وجود‬ ‫تعرف��ه ب��اال‪ ،‬نااگاه��ی از بازارهای ه��دف‪ ،‬کمبود‬ ‫نقدینگی و ساختار سنتی است که باعث شده این‬ ‫صنعت در مقایس��ه با کشورهای دیگر عقب بماند‪.‬‬ ‫ب��ه عالوه اینک��ه تولیدکنن��دگان و فعاالن صنعت‬ ‫مبل س��ازی مجبور به پرداخت مالی��ات و عوارض‬ ‫(مالی��ات ارزش اف��زوده‪ ،‬مالیات مش��اغل‪ ،‬عوارض‬ ‫مس��تغالت‪ ،‬عوارض اجاره و تکمیلی و‪ ) ...‬هستند‬ ‫ک��ه با احتس��اب مجم��وع درامده��ا و هزینه های‬ ‫جانبی همچون حقوق و دستمزد کارگران به صرفه‬ ‫نیس��ت‪ .‬با این حال حضور در شهرک های صنعتی‬ ‫از نظر ایجاد امکانات زیرساختی و امنیت می تواند‬ ‫تا حدی مشکالت تولیدکنندگان را کاهش دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید مشترک‬ ‫یک��ی از راه حل ه��ای افزای��ش رون��ق تولی��د در صنعت‬ ‫مبلمان‪ ،‬تولید مش��ترک اس��ت؛ موضوعی که مدت هاست‬ ‫از زبان مس��ئوالن شنیده می ش��ود‪ .‬به عنوان نمونه ایتالیا‬ ‫مهد دکوراس��یون دنیا اس��ت و به نظر می رسد که با چنین‬ ‫کش��وری تولید مش��ترک انجام ش��ود‪ .‬البته پیش نیازهایی‬ ‫می طلبد ک��ه در جای خود باید ب��ه ان پرداخت ‪ .‬به عالوه‬ ‫اینکه نشان س��ازی مش��ترک کار بسیار س��خت تری است‪.‬‬ ‫اما اگر این اتفاق بیفتد‪ ،‬تولیدات مختلفی با نش��ان ایرانی‪،‬‬ ‫ایتالیایی یا نش��ان مشترک می توانیم عرضه کنیم‪ .‬از این رو‬ ‫اگر کشورهای قدرتمند در صنعت مبلمان وارد شوند بسیار‬ ‫مطلوب اس��ت‪ .‬هر چند کش��ور ما در تولید مبلمان خانگی‬ ‫کمتر از ایتالیا نیست و حتی مبلمان خانگی ما با کشورهای‬ ‫خارجی برابری می کند‪.‬‬ ‫ب��ا این حال مش��کل صنعت مبلمان ما از چندین س��ال‬ ‫تحریم ناش��ی می ش��ود که تولیدکنندگان این صنعت را با‬ ‫مش��کالت زیادی روبه رو کرد‪ .‬به عالوه اینکه ماشین االت و‬ ‫تجهیزات در این صنعت قدیمی و فرسوده است به گونه ای‬ ‫که در کش��ور ما با ماشین های ‪ ۴۵‬سال گذشته مبل تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫‹ ‹نیاز به مبلمان‬ ‫عکس ها‪ :‬فاطمه خوشبویی‬ ‫صنعت مبلمان در ایران از ‪۵۰‬س��ال قبل پیش��رفت های‬ ‫قابل قبولی داش��ته و در تولید چوب و ساخت انواع مبلمان‬ ‫حرکت رو به رش��دی را اغاز کرده است‪ .‬امروزه استفاده از‬ ‫مب��ل تنها ویژه ثروتمندان نیس��ت و بلک��ه به عنوان کاالی‬ ‫اساس��ی در بیشتر منازل مورد استفاده قرار می گیرد‪ .‬کمتر‬ ‫خانه ای اس��ت ک��ه در ان از مبلمان خبری نباش��د‪ .‬اگر در‬ ‫گذش��ته به مبلمان به عنوان یک صنعت لوکس نگاه می شد‬ ‫امروز دیگر به عنوان صنعتی اس��ت ک��ه در کنار هنر ایرانی‬ ‫می تواند سهم مهمی در اشتغالزایی و تولید در کشور داشته‬ ‫باش��د‪ .‬با این حال تامین مواد اولیه باکیفیت و وجود تعرفه‬ ‫باال‪ ،‬نااگاهی از بازارهای هدف‪ ،‬کمبود نقدینگی و س��اختار‬ ‫سنتی از مهم ترین مشکالت تولید و صادرات صنایع چوبی‬ ‫و مبلمان در کش��ور اس��ت از این رو باید مش��کالت تولید‬ ‫برای صنعتگران مبلمان تا حدی برطرف ش��ود که بتوانند‬ ‫تولیدات خود را صادر کنند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 7‬دی ‪ 27 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 27‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 15‬پیاپی ‪1988‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تجربه های کارافرینی‬ ‫بو کار رویایی‬ ‫یک کس ‬ ‫احمد جوانمردی‬ ‫عکس‪ :‬ابوالفضل کیمیایی‬ ‫خیلی اوقات حس��ابدار مان می گفت شما چرا من را استخدام‬ ‫کرده ای��د؟ من حق��وق باالیی می گیرم و ش��ما هم به حرف من‬ ‫گوش نمی کنید‪ ،‬بنابراین وجود من به ضرر شرکت شماست‪ ،‬که‬ ‫البته درست هم می گفت‪ .‬به هر حال این تغییر رویه اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫یک روز که حس��ابدار مان موفق ش��ده بود بعد از صرف وقت‬ ‫حساب ها را جمع اوری کند‪ ،‬گزارشی به ما داد و گفت که شما با‬ ‫این کار هایی که می کنید ورشکست خواهید شد‪ .‬حسابدارمان با‬ ‫اعداد و ارقام‪ ،‬اشتباه بودن مسیر حرکت مان را نشان مان داد‪ ،‬ولی‬ ‫شریکم معتقد بود که امکان ندارد ما شکست بخوریم‪ .‬من چون‬ ‫در زندگی شخصی یک بار شکس��ت را تجربه کرده بودم‪ ،‬خیلی‬ ‫راحت با خودم کنار امدم و تصمیماتی گرفتم تا از شرکت خارج‬ ‫شوم که بع د به ان خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫برای امور بازاریابی به یک مش��اور بازاریابی نیاز داش��تیم‪ .‬من‬ ‫شروع کردم به تحقیق و از بین حدود ‪ 10‬نفری که واجد شرایط‬ ‫بودند‪ ،‬با یک نفر به توافق رسیدیم که شناخت چندانی از ایشان‬ ‫نداش��تیم‪ .‬دلیل اصلی استخدام ایش��ان این بود که حق الزحمه ‬ ‫ثابتی می خواستند‪ .‬بیشتر مشاوران درصدی از سود را خواستار‬ ‫بودند و ش��ریکم مخالفت می کرد؛ چ��ون معتقد بودکه اگر برای‬ ‫مثال ‪ X‬مقدار بفروش��ند‪ ،‬دریافتی شان ‪ Y‬مقدار می شود که این‬ ‫ت غافل از اینکه اگر نمی توانس��تند بفروشند یا‬ ‫خیلی زیاد اس�� ‬ ‫راهکار مناسب ارائه دهند‪ ،‬چه؟‬ ‫باالخره مش��اور بازاریابی ما اس��تخدام ش��د‪ .‬مقرر شد ‪ 4‬روز‬ ‫در م��اه از ته��ران به اصفه��ان بیایند و مش��اوره بدهند‪ .‬تمامی‬ ‫هزینه های ایاب و ذهاب و غذا و‪ ...‬هم برعهده ما بود‪.‬‬ ‫به مرور با ایش��ان به مش��کالتی برخوردیم‪ .‬برای مثال گاهی‬ ‫روز ها که بای��د می امدند اصفهان به دالیل مختلف نمی امدند و‬ ‫تلفنی مش��اوره می دادند‪ .‬در زمستان بدی اب وهوا و تاخیر و لغو‬ ‫پرواز ها برای مان بس��یار مشکل ساز ش��ده بود‪ .‬گاهی مشاورمان‬ ‫عالوه ب��ر مش��اوره به ما در همان روز که اصفه��ان بودند با چند‬ ‫شرکت دیگر هم قرار مالقات می گذاشتند و در عمل وقت کمی‬ ‫را به ما اختصاص می دادند‪.‬‬ ‫بعد از مدتی‪ ،‬ایشان پیشنهاد حضور در نمایشگاه ‪ Big5‬دوبی‬ ‫را دادن��د و مدیرعامل هم پذیرفتند‪ .‬ش��رکت ما که تا ان رو ز به‬ ‫ زور یک نمایش��گاه در اصفهان را شرکت کرده بود‪ ،‬حاال قرار بود‬ ‫جزو ‪ 5‬شرکت کنند ه ایرانی این نمایشگاه بزرگ خارجی باشد‪4 .‬‬ ‫شرکت دیگری که در این نمایشگاه حضور یافتند‪ ،‬از شرکت های‬ ‫بزرگ ایرانی بودند‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه ش��رکت کردیم بدون اینک��ه به جایگاه مان‬ ‫در ب��ازار ای��ران توج��ه کنیم‪ .‬ه��دف از این نمایش��گاه‪ ،‬جهانی‬ ‫ش��دن و عرضه محصوالت به بازار جهانی ب��ود و ما بدون توجه‬ ‫ب��ه اینکه هنوز راهی طوالنی در پیش داریم‪ ،‬در این نمایش��گاه‬ ‫ش��رکت کردیم‪ .‬جالب اس��ت بدانید که فقط حدود دو ماه زمان‬ ‫ب��رد ک��ه بتوانیم محصولی تولی��د کنیم که عک��س ان را روی‬ ‫کاتالوگ های مان بیندازیم‪ .‬نمایشگاه با همه مشکالتش به پایان‬ ‫رس��ید و ما که حدود ‪ 100‬میلیون تومان برای مش��اور‪ ،‬هدایا‪،‬‬ ‫هزینه های شرکت در نمایشگاه و سایر هزینه ها پول خرج کرده‬ ‫بودیم‪ ،‬با تعدادی ش��ماره و نشانی ایمیل برگشتیم‪ ،‬بدون اینکه‬ ‫محصولی داشته باشیم تا بفروشیم!‬ ‫بع��د از این همه هزینه‪ ،‬باالخره با مش��اورمان قطع همکاری‬ ‫کردی��م و به فکر راه��کار دیگ��ری افتادیم‪ .‬راه��کار بعدی مان‬ ‫اس��تخدام بازاریاب برای ش��رکت ب��ود‪ .‬ای��ن کار را کردیم‪ ،‬ولی‬ ‫هر بازاریابی را که اس��تخدام می کردیم‪ ،‬ب��ه خوبی از عهده کار‬ ‫یا مد و مجبور به قطع همکاری می شدیم‪.‬‬ ‫برنم ‬ ‫یک روز حسابدار شرکت مان به خودم پیشنهاد کرد که وظیفه‬ ‫بازاریابی و فروش را برعهده بگیرم‪ .‬از انج ا که به کار و تولید مسلط‬ ‫ب��ودم و روابط عمومی خوبی داش��تم و البته ارتباطات خوبی هم‬ ‫برقرار کرده بودم‪ ،‬به من پیشنهاد داد که با شرکت خودمان یک‬ ‫ت هیات مدیره‬ ‫قرارداد بازاریابی منعقد کنم و خودم عالوه بر ریاس ‬ ‫و س��هامدار‪ ،‬در عمل بازاریاب شرکت شوم‪ .‬این قرارداد در عین‬ ‫حال نس��بت به قرارداد های س��ایر بازار یاب ها سفت و سخت تر‬ ‫هم باش��د تا فعالیت بیش��تری داشته باش��م‪ .‬من پذیرفتم‪ ،‬ولی‬ ‫در جلس��ه ای که با مدیرعامل داش��تیم‪ ،‬ایشان نپذیرفت که من‬ ‫برای ش��رکت بازاریابی کنم و پورسانت بگیرم‪ .‬معتقد بودکه من‬ ‫چون عضوی از ش��رکت هستم‪ ،‬فروش وظیفه من است و چنین‬ ‫قراردادی بی معناس��ت! چند ماه بیشتر به موعد پرداخت چک‬ ‫س��رمایه گذار مان نمانده بود و کل��ی از قرارداد های مان به خاطر‬ ‫ناتوانی در تولید فس��خ شده بود‪ .‬مش��کالت مان روزبه روز بیشتر‬ ‫می شد‪ .‬برای حل مشکل‪ ،‬مجدد به دنبال یک سرمایه گذار دیگر‬ ‫رفت��م تا ما را نج��ات دهد‪ .‬از طریق روابط‪ ،‬یک س��رمایه گذار را‬ ‫پیدا کردم که خارج از ایران زندگی می کرد و گفت ‪100‬میلیون‬ ‫توم��ان را در مدت ‪ 6‬ماه به ش��رکت تزری��ق می کنم؛ در ضمن‬ ‫خودم ب��ر تولید نظارت می کنم و ف��روش را برعهده می گیرم و‬ ‫اگر توانستم موفق شوم ‪49‬درصد سهام شرکت را برمی دارم؛ اگر‬ ‫نه که قطع همکاری می کنیم‪ .‬جلسه ای تشکیل شد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫‪100‬درصد مخالف بود‪ .‬دلیل مخالفتش این بود که اگر ایش��ان‬ ‫بتواند این کار را انجام دهد ‪49‬درصد سهام شرکت را می گیرد و‬ ‫این یعنی مبلغی هنگفت و من به عنوان مدیرعامل چنین چیزی‬ ‫را نمی پذیرم‪ .‬اینجا بود که متوجه شدم چقدر اشتباه کرده ام که‬ ‫این کار را ادامه داده ام‪ .‬جلسه ای با سهامدار ها گذاشت م و گفتم که‬ ‫من قصد دارم سهامم را واگذار کنم‪ .‬همه مخالفت کردند به جز‬ ‫شریکم‪ .‬من برگه ها را امضا کردم و از شرکت خارج شدم‪ .‬بعد از‬ ‫مدتی هم یک تقدیرنامه به پاس ‪ 3‬س��ال فعالیتم در شرکت به‬ ‫من دادند و من ماندم و رویای یک کسب وکار رویایی‪.‬‬ ‫بعد از مدتی متاس��فانه شرکت ورشکست شد‪ .‬دو حق اختراع‬ ‫بس��یار عالی داشتیم که متاس��فانه نتوانس��تیم از ان به خوبی‬ ‫اس��تفاده کنیم‪ .‬متاسفانه س��هامدار ها بدهی زیادی داشتند که‬ ‫ناشی از تصمیمات نادرست در ‪ 3‬سال بود‪(.‬ادامه دارد)‬ ‫منبع‪ :‬نبایدهای کسب و کارهای کوچک و کارافرینانه‬ ‫نویسندگان‪ :‬ندا موسوی و سیدسعید میرواحدی‬ ‫طهمورث الهوتی اشکوری‬ ‫بازاموزی همکاری با شرکت های المانی در گیالن‬ ‫الهوتی اش��کوری حمایت از صنای��ع کوچک و‬ ‫متوسط در بخش های تسهیالتی‪ ،‬بیمه ای‪ ،‬توسعه‬ ‫زین�ب عب�دی‪ -‬صنای�ع کوچ�ک‪ :‬کارگاه اموزش�ی یک روزه کس�ب امادگی هم�کاری با‬ ‫خوش��ه های صنعتی و کنسرس��یوم های صادراتی‬ ‫ش�رکت های المانی با هدف بازاموزی مدیران و صاحبان صنایع در رش�ت برگزار شد‪ .‬توسعه‬ ‫ب��ا تمرکز بر دوره ه��ای اموزش��ی را از مهم ترین‬ ‫زیرس�اخت ها و حمای�ت نرم افزاری از صنایع کوچک و متوس�ط‪ ،‬ش�الوده اصلی فعالیت های‬ ‫برنامه های ش��رکت ش��هرک های صنعتی گیالن‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی ایران است‪.‬‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫گیالن در ادامه با بی��ان لزوم ارج نهادن به مقوله‬ ‫احم��د جوانمردی‪ ،‬مدیر توس��عه ب��ازار و امور‬ ‫‹ ‹ارتق�ای س�طح کیفی تولید و توس�عه‬ ‫ارتقای س��طح کیفی تولی��د و توس��عه بازارهای‬ ‫بین الملل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫بازارها‬ ‫داخلی و خارجی تصریح کرد‪ :‬این دوره اموزش��ی‬ ‫صنعتی ایران در حاش��یه برگزاری دوره بازاموزی‬ ‫روابط‬ ‫از‬ ‫نق��ل‬ ‫به‬ ‫صنعت‬ ‫گس��ترش‬ ‫گزارش‬ ‫ب��ه‬ ‫ب��ا هدف جذب س��رمایه گذاران خارجی به ویژه از‬ ‫کسب امادگی برای همکاری با شرکت های المانی‬ ‫عموم��ی ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی گیالن‪،‬‬ ‫کشور المان به عنوان یکی از کشورهای صاحبنام‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اماده سازی زیرساخت ها در شهرک ها‬ ‫طهم��ورث الهوتی اش��کوری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫در صنعت دنیا‪ ،‬برگزار ش��ده اس��ت تا با استفاده‬ ‫و نواحی صنعتی و نیز حمایت نرم افزاری از صنایع‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان گیالن در حاش��یه‬ ‫از فن��اوری روز در افزای��ش تولی��د ملی‪ ،‬کاهش‬ ‫کوچک و متوس��ط ش��الوده اصل��ی فعالیت های‬ ‫برگزاری این دوره اموزشی گفت‪ :‬اماده سازی ان‬ ‫هزینه ه��ا و توس��عه صادرات بس��یار موث��ر واقع‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی ایران است‪.‬‬ ‫دسته از واحدهای صنعتی که دارای‬ ‫شود‪.‬‬ ‫جوانم��ردی تصریح کرد‪ :‬در بخ��ش نرم افزاری‬ ‫ظرفی��ت هم��کاری با ش��رکت های‬ ‫الهوتی اش��کوری کمک به توس��عه‬ ‫این دوره اموزشی‬ ‫دوره ه��ای اموزش��ی کارب��ردی‪ ،‬ش��رکت در‬ ‫المانی هس��تند‪ ،‬از مهم ترین اهداف‬ ‫صنایع کوچک و متوسط را مهم ترین‬ ‫با هدف جذب‬ ‫نمایش��گاه ها و توس��عه فن��اوری‪ ،‬تامی��ن مال��ی‪،‬‬ ‫این دوره اموزشی به شمار می رود‪.‬‬ ‫سرمایه گذاران خارجی بس��تر تحق��ق اقتص��اد مقاومت��ی‬ ‫تعام��ل با هیات های تجاری‪ ،‬علوم کاربردی روابط‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫دانس��ت و افزود‪ :‬تالش ب��رای جذب‬ ‫به ویژه از کشور‬ ‫بین المللی و‪ ...‬به صاحبان صنایع ارائه می شود‪.‬‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫تاکید‬ ‫گی�لان‬ ‫اس��تان‬ ‫صنعتی‬ ‫المان به عنوان یکی از سرمایه گذاران و ارائه خدمات مطلوب‬ ‫صنایع‬ ‫مدیر توسعه بازار و امور بین الملل سازمان‬ ‫مدیریتی‪،‬‬ ‫اموزشی‬ ‫ های‬ ‫ه‬ ‫دور‬ ‫برگزاری‬ ‫کشورهای صاحبنام به انها و تقوی��ت و حمایت از صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران تصریح کرد‪:‬‬ ‫مهارت��ی و کارافرین��ی ب��ا ه��دف در صنعت دنیا‪ ،‬برگزار مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫ص��ادرات کاال به صورت انفرادی یکی از مهم ترین‬ ‫توانمندس��ازی نیروهای انس��انی در شده است تا با استفاده می توان��د در تحق��ق اه��داف اقتصاد‬ ‫خاله��ای موج��ود در عرص��ه ص��ادرات کش��ور‬ ‫از فناوری روز در‬ ‫بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط‬ ‫مقاومتی اثرگذار باشد‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫اس��تان و هم��ه صنایع مس��تقر در افزایش تولید ملی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫کاهش هزینه ها و‬ ‫جوانمردی افزود‪ :‬شناسایی و ایجاد کنسرسیوم‬ ‫ش��هرک های صنعتی و ارتقای سطح‬ ‫صنعت��ی اس��تان گی�لان در ادامه از‬ ‫صادراتی در خوشه های صنعتی مختلف در سطح‬ ‫علمی و مهارتی ش��رکت کنندگان از توسعه صادرات بسیار حمای��ت علم��ی ای��ن مجموع��ه در‬ ‫شود‬ ‫واقع‬ ‫موثر‬ ‫کش��ور‪ ،‬گامی مهم در توس��عه پای��دار و هدفمند‬ ‫اهداف شرکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫راس��تای فعالیت ه��ا و پژوهش ه��ای‬ ‫صادرات کاالهای غیرنفتی کشور است‪.‬‬ ‫استان در بخش اموزش است‪.‬‬ ‫دانش��گاهی و فعالی��ت ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان در عرصه صنعت خبر داد و افزود‪ :‬ارائه‬ ‫کمک ه��ای مالی از پایان نامه های دانش��گاهی در‬ ‫مقاطع کارشناس��ی ارشد و دکترا به منظور ایجاد‬ ‫ارتباط بنیادین و هدفمند بین صنعت و دانشگاه و‬ ‫اس��تفاده از نتایج پژوهش های دانشگاهی از سوی‬ ‫س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ایران‪ ،‬در طول ‪ 3‬س��ال گذشته رشد چشمگیری‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫الهوتی اش��کوری همچنی��ن از تالش ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی گی�لان ب��رای برگ��زاری‬ ‫دوره های اموزش��ی و تورهای صنعت��ی خبر داد‬ ‫و افزود‪ :‬در ‪3‬س��ال گذش��ته ‪ 115‬دوره اموزشی‬ ‫با هدف افزایش س��طح دان��ش و مهارت مدیران‪،‬‬ ‫کارشناسان و کارگران و فعاالن صنعتی در گیالن‬ ‫برگزار ش��ده اس��ت ک��ه در این دوره ه��ا بیش از‬ ‫‪4‬هزار نفر از خدمات اموزشی شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی گیالن بهره مند شده اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫گیالن همچنی��ن از برگزاری ‪ 20‬ت��ور صنعتی و‬ ‫بازدید از تعدادی از واحدهای صنعتی مس��تقر در‬ ‫شهرک های صنعتی سراسر کشور در طول ‪3‬سال‬ ‫اخیر‪ ،‬خبر داد و افزود‪ :‬تورهای صنعتی به منظور‬ ‫ارتقای دانش و مهارت نیروی انسانی با دستاوردها‬ ‫و اش��نایی با نحوه فعالیت واحدهای صنعتی سایر‬ ‫استان ها برگزار شده است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬در این دوره اموزش��ی یک روزه‬ ‫استادان اموزش دیده در المان‪ ،‬مطالبی در زمینه‬ ‫مدیری��ت روابط بین فرهنگی‪ ،‬ن��وع ایجاد ارتباط‬ ‫و اموزش ه��ای بین المللی‪ ،‬ب��رای بیش از ‪ 80‬نفر‬ ‫از مدیران و صاحبان صنعت استان ارائه کردند‪.‬‬ ‫دست رد کارخانه های رب به گوجه فرنگی های انباشت شده‬ ‫در حالی با انباش��ت گوجه فرنگی های رسیده در بازار و افت قیمت این‬ ‫محصول مواجه هس��تیم که با توجه به تعطیلی کارخانه های کنسرو‪ ،‬رب‬ ‫گوجه فرنگی و فعالیت فصلی انها‪ ،‬امکان کنسرو این محصول وجود ندارد‪.‬‬ ‫محم��د میررضوی‪ ،‬دبیرکل س��ندیکای صنایع کنس��رو ای��ران درباره‬ ‫انباش��ت گوجه فرنگی و افت قیمت این محصول در بازار و امکان کنس��رو‬ ‫این محص��ول غذایی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کارخانه های کنس��رو رب گوجه فرنگی‬ ‫ب��ه صورت فصل��ی کار می کن��د و دوره زمانی مربوط ب��ه فعالیت انها از‬ ‫اردیبهشت تا پایان تابستان است‪ .‬میررضوی به ایسنا گفت‪ :‬گوجه فرنگی‬ ‫ ‬ ‫انبار شده مربوط به شهرهای گرمسیری ایران ازجمله بندرعباس و بوشهر‬ ‫است و باید بدانیم که در هیچ مقطع زمانی تا این حد قیمت گوجه فرنگی‬ ‫کاهش پیدا نکرده است‪ .‬دبیرکل سندیکای صنایع کنسرو ایران با تاکید بر‬ ‫اینکه امکان فعالیت کارخانه های کنس��رو رب گوجه فرنگی در این مقطع‬ ‫زمانی وجود ندارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬با توجه به اینکه کارخانه ها به صورت فصلی‬ ‫فعالیت می کنند و کارگران انها نیز به صورت فصلی استخدام می شوند در‬ ‫حال حاضر ش��رایط فعالیت انها وجود ندارد مگر اینکه دولت تدبیری در‬ ‫این زمینه بیندیش��د تا ضرر و زی��ان مربوط به بخش های مختلف جبران‬ ‫شود‪ ،‬چراکه کارخانه ها در حال حاضر تعطیل هستند و دستگاه های خود‬ ‫را شست وش��و داده اند و کارگران ش��ان در مرخصی فصلی به سر می برند و‬ ‫اجرای ‪ 19‬طرح پژوهشی و صنعتی در خراسان شمالی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی خراس��ان‬ ‫ش��مالی در بازدید از نمایشگاه کتاب استان گفت‪ :‬یکی‬ ‫از راه های پیشرفت صنایع‪ ،‬ارتباط با علم است‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرنگار گس��ترش صنعت از خراس��ان‬ ‫شمالی ‪ ،‬سیاوش وحدت افزود‪ :‬باید ارتباط میان صنعت‬ ‫و دانشگاه تقویت شود و دانشگاهیان با ارائه جدیدترین‬ ‫پیش��رفت های صنعتی و فناوری ب��ه صنعتگران‪ ،‬عرصه‬ ‫ارتب��اط علمی و صنعت��ی را تقویت کنن��د‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی ادامه داد‪:‬‬ ‫این شرکت تاکنون ‪ 19‬طرح پژوهشی را با مراکز علمی‬ ‫انجام داده است‪ .‬وحدت تاکید کرد‪ :‬شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی خراسان ش��مالی در پژوهش ماندگاری ابنبات‬ ‫بجنورد از ظرفیت علمی دانش��گاه ازاد استفاده کرد که‬ ‫نتایج بس��یار مطلوبی داشته اس��ت‪ .‬رییس هیات مدیره‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی خراسان ش��مالی گفت‪:‬‬ ‫بررس��ی و شناس��ایی عوامل موث��ر ب��ر بازاریابی فرش‬ ‫دستباف اس��تان خراسان ش��مالی و ارائه الگویی برای‬ ‫توس��عه ان‪ ،‬طراح��ی ‪ 12‬طرح و نقش فرش براس��اس‬ ‫نقوش و موتیوهای اس��تان‪ ،‬زمینه یابی و هویت س��ازی‬ ‫ط��رح و نقش فرش منحصربه فرد خراس��ان ش��مالی و‬ ‫تکمیل زنجیره ارزش هویت فرش دس��تباف خراس��ان‬ ‫شمالی و بافت دو نمونه فرش با المان های بومی محلی‬ ‫خراسان شمالی نیز از طرح های پژوهشی انجام شده در‬ ‫حوزه توس��عه خوشه صنعتی فرش استان است‪ .‬وحدت‬ ‫تاکید کرد‪ :‬مطالعات امکان س��نجی صنایع پایین دستی‬ ‫فوالد اس��فراین‪ ،‬الومینای جاجرم‪ ،‬پتروشیمی خراسان‬ ‫و س��یمان بجن��ورد نی��ز ب��رای اس��تفاده متقاضی��ان‬ ‫سرمایه گذاری صنعتی در این حوزه ها انجام شده است‪.‬‬ ‫در ش��غل های دیگری فعالیت می کنند‪ .‬میررض��وی ادامه داد‪ :‬همان گونه‬ ‫ک��ه دولت درباره پرتقال های س��رمازده تصمیم گیری و ب��ا تامین اعتبار‬ ‫تا حد ممکن از خس��ارت واردش��ده به باغداران جلوگی��ری کرد باید در‬ ‫زمین��ه گوجه فرنگی نیز تدبیر مش��ابهی اتخاذ ش��ود‪ ،‬چراک��ه با توجه به‬ ‫رس��یده بودن گوجه فرنگی ها در مقطع زمانی فعلی ام��کان انبار انها نیز‬ ‫وجود ندارد‪ .‬به دلیل انباش��ت تولی��د گوجه فرنگی‪ ،‬قیمت این محصول در‬ ‫مغازه های سطح شهر کاهش یافته به طوری که حدود یک ماه قبل قیمت‬ ‫گوجه فرنگی به ازای هر کیلوگرم ‪ 4‬هزار تومان بود که در روزهای اخیر به‬ ‫کیلویی ‪ ۵۰۰‬تا هزار تومان کاهش یافته است‪.‬‬ ‫انتقال و ساماندهی اصناف شهری به ناحیه صنعتی جدید بستک‬ ‫نشست مش��ترک مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی هرمزگان‪ ،‬ریی��س اداره صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت و رییس اتاق اصناف شهرس��تان بس��تک‬ ‫ب��ا محوریت انتقال و س��اماندهی صنوف مزاحم و‬ ‫واحدهای تولیدی ش��هری برای استقرار در ناحیه‬ ‫صنعتی جدید بستک برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش گس��ترش صنعت به نق��ل از روابط‬ ‫عموم��ی ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫هرم��زگان ‪ ،‬بهمن غالمپور در این ب��اره اظهار کرد‪:‬‬ ‫پس از بحث و بررس��ی ها‪ ،‬مقرر ش��د اتاق اصناف‬ ‫و اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شهرس��تان به ارائه‬ ‫اطالع��ات مربوط به مجتمع های صنفی به تفکیک‬ ‫و ب��ا بیان مت��راژ و تع��داد و فهرس��ت واحدهای‬ ‫تولیدی اقدام کند و پس از نیازسنجی مربوط برای‬ ‫بازنگری طرح ش��هرک و ایجاد زون های صنفی از‬ ‫س��وی شرکت شهرک های صنعتی اقدام شد و این‬ ‫شرکت نیز مصصم است تا پایان امسال برای تعیین‬ ‫قیم��ت این ناحیه صنعتی و واگذاری ان طبق نیاز‬ ‫واحدهای صنعتی شهرس��تان اقدامات الزم انجام‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫غالمپور همچنین درب��اره احداث ناحیه صنعتی‬ ‫جناح از توابع شهرستان بستک یاداور شد‪ :‬مصوبه‬ ‫‪3‬ماه دوم‬ ‫هیات مدی��ره ناحی��ه صنعتی جن��اح در ‬ ‫امس��ال دریافت شده و اقدامات الزم جهت اجرایی‬ ‫ش��دن عملی��ات اح��داث ناحیه صنعت��ی نام برده‬ ‫در ح��ال انجام اس��ت که امیدواری��م در دهه فجر‬ ‫امسال سومین ناحیه صنعتی شهرستان بستک که‬ ‫نیازمند توسعه است‪ ،‬عملیاتی شود‪.‬‬ ‫صنعت و پژوهش‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ 7‬دی ‪ 27 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 15‬پیاپی ‪1988‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ارائه طرح قانون تجاری سازی‬ ‫علم به مجلس تا پایان امسال‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از اخرین وضعیت صنعت هوافضای کشور نشان داد‬ ‫انتقال فناوری مهمترین رکن بومی سازی‬ ‫دان��ش و صنعت هوافضا‬ ‫ام��روزه نق��ش مهم��ی‬ ‫در تح��والت کش��ورها و‬ ‫منطق��ه ای ب��ازی می کند‪.‬‬ ‫اثرگ��ذاری این فن��اوری تا‬ ‫طیبه جهانبازی‬ ‫حدی است که شاید بتوان‬ ‫صنعت‬ ‫عمده تری��ن بودجه ه��ای‬ ‫تخصیص یافت��ه در برخ��ی‬ ‫کش��ورهای پیش��رفته ی��ا حتی در حال پیش��رفت‬ ‫را ش��امل محص��والت هوافضا و زیرش��اخه های ان‬ ‫دانست‪ .‬بی تردید انچه چرخ این فناوری گسترده و‬ ‫حیاتی را به حرکت در می اورد‪ ،‬تحقیقات‪ ،‬پژوهش‬ ‫و فعالیت ه��ای علم��ی متخصصان و اندیش��مندان‬ ‫دانش��گاهی و صنعتی است اما موضوعی که در این‬ ‫میان اهمیت دارد این اس��ت که چرا با وجود اینکه‬ ‫ایران رتبه علمی ‪ ۱۱‬را در این حوزه کسب کرده اما‬ ‫هنوز با توجه به سابقه دیرینه در توسعه کاربری های‬ ‫فضایی جزو کش��ور های مطرح نیس��ت؟ از س��و ی‬ ‫دیگر نظر به اینکه در کش��ور های پیش��رو‪ ،‬توس��عه‬ ‫کاربری های هوافضا در توس��عه اقتصادی موثر بوده‬ ‫و با توجه به فرصت های موجود در زمینه ارتباطات‬ ‫بین المللی چگونه می توانیم ش��کاف ایجاد ش��ده را‬ ‫پوش��ش دهیم؟ برای رفع این مس��ئله توجه به دو‬ ‫موضوع بررسی نحوه توسعه فناوری های فضایی در‬ ‫کشور های پیشرو و ارائه الگوی بومی برای دستیابی‬ ‫به اهداف توسعه کاربری افق ‪ ۱۴۰۴‬و دیگری ترویج‬ ‫صنعت��ی بخش فضای��ی و ماهواره ها ب��رای صنایع‬ ‫ذی نفع و دانشجویان ضروری به نظر می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹سند جامع فناوری‬ ‫منوچهر منطقی‪ ،‬ریی��س مرکز ملی فضایی ایران‬ ‫با بیان اینکه سند جامع توسعه هوافضای کشور در‬ ‫بهمن ‪ ۹۱‬به تصویب ش��ورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫رسید به گسترش صنعت گفت‪ :‬براساس این سند ‪۴‬‬ ‫کارگروه فضایی‪ ،‬هوانوردی‪ ،‬هوایی و موشکی تا سال‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬دارای سند جامع فناوری شدند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬صنع��ت هوافضا یک��ی از صنایع بزرگ‬ ‫کش��ور اس��ت که پرداختن به بخش ه��ای مختلف‬ ‫ان س��اده نیست‪ .‬سیاست گذاری برای بخش هوایی‬ ‫بخش های مختلف ازجمله طراحی‪ ،‬یکپارچه سازی‪،‬‬ ‫ازمایش و‪ ...‬تقسیم می شود‪.‬‬ ‫منوچهر منطقی‪:‬‬ ‫کشورمان توانایی ساخت هواپیماهای ‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۰۰‬نفره‬ ‫را دارد و تمامی زیر ساخت های ان فراهم است‬ ‫‹ ‹تنوع محصوالت هوافضا‬ ‫مسعود قاسمی‪:‬‬ ‫شرکت های بزرگ هواپیما سازی به این نتیجه‬ ‫رسیده اند که برای طراحی صنایع هو افضا دیگر نیازی‬ ‫به ساخت تمام تجهیزات نیست‬ ‫کش��ور قبل از انقالب شروع شده است‪ .‬در ان زمان‬ ‫خطوط هوای��ی ایران ج��زو بهترین ه��ای دنیا بود‬ ‫و برنامه ریزی ه��ای خوب��ی برای اموزش و س��اخت‬ ‫هواپیماهای کوچک ش��ده ب��ود همچنین در حوزه‬ ‫نگهداری هواپیما سرمایه گذاری خوبی شده که این‬ ‫روند بع��د از انقالب به صورت عمیق ت��ر ادامه پیدا‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رییس مرکز ملی فضایی ایران با اش��اره به اینکه‬ ‫در سند جامع توس��عه هوافضای کشور برای بخش‬ ‫هوانوردی ‪ 3‬بخش مجزا تعیین ش��ده‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫بخش اول هوانوردی عمومی اس��ت که به س��اخت‬ ‫هواپیما های کوچک می پردازد و کاربرد انها بیش��تر‬ ‫در اموزش و مصارف ش��خصی است‪ .‬در سند جامع‬ ‫توسعه هوافضا مشخص شده که این حوزه به بخش‬ ‫خصوصی واگذار ش��ود که در حال حاضر ‪ ۴‬شرکت‬ ‫هواپیما س��ازی بخش خصوصی در این حوزه خیلی‬ ‫قوی عمل کرده اند و موفق به س��اخت هواپیما های‬ ‫‪ ۴ ،۲‬و ‪ ۶‬نفره ش��ده اند‪ .‬تاکنون بین ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬مورد‬ ‫از این هواپیما ها ساخته و به مصرف کنندگان تحویل‬ ‫داده شده است‪.‬‬ ‫منطق��ی با بیان اینکه بخش دوم حوزه هوانوردی‬ ‫به س��اخت جنگنده های نظام��ی برمی گردد‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬همانطور ک��ه این موض��وع در س��ند جامع‬ ‫هوافضا مشخص شده برای ساخت این نوع هوانورد‬ ‫س��رمایه گذاری خوبی کرده ایم و در حال س��اخت‬ ‫هواپیماهای اموزش��ی و سبک هستیم البته ساخت‬ ‫برخی از انها به اتمام رس��یده و نیروی هوایی کشور‬ ‫در حال اس��تفاده از انهاس��ت‪ .‬اغل��ب هوانوردهای‬ ‫ی��ک کابی��ن ج��زو جنگنده ه��ا و دو کابین ها جزو‬ ‫هوانوردهای اموزشی به شمار می ایند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬در حوزه س��اخت جنگنده های س��بک‬ ‫خ��وب عمل کرده ایم و صاحب فناوری هس��تیم‪ .‬به‬ ‫طور کلی فناوری ه��ای الزم برای طراحی در بخش‬ ‫هوافض��ا در ‪ 3‬زیر گروه بدنه ب��اال‪ ،‬بدنه زیرمجموعه‬ ‫موتور و متعلقات تعریف می ش��ود‪ .‬پژوهشگران این‬ ‫حوزه تاکنون موفق به طراحی و ساخت هوانوردهای‬ ‫اموزش��ی و جنگنده ها ش��ده اند و در بخش ساخت‬ ‫سازه ها نیز وضعیت کشورمان مطلوب است و موفق‬ ‫شده ایم س��اخت موتور برخی از هواپیما ها را بومی‬ ‫کنیم‪ .‬ب��ه تازگی نیز از یک��ی از موتور جنگنده های‬ ‫هوای��ی رونمایی کرده ایم‪ .‬تاکن��ون صادراتی در این‬ ‫بخش نداش��ته ایم و نیاز است ابتدا در سطح جهانی‬ ‫اعتماد س��ازی و در مرحل��ه بعد اقدام ب��ه صادرات‬ ‫محصوالت کنیم‪.‬‬ ‫منطقی بخش س��وم حوزه هوانوردی را س��اخت‬ ‫هواپیماهای مس��افر بر ی دانس��ت و گفت‪ :‬س��اخت‬ ‫این ن��وع هوانوردها در ‪ 3‬گ��روه هواپیماهای ‪ ۵۰‬تا‬ ‫‪۱۰۰‬نفره‪ ۱۵۰ ،‬تا ‪ ۲۰۰‬نفره و ‪ ۲۰۰‬نفره به باال قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬س��اخت هوانورد های ‪ ۵۰‬نفره را از حدود‬ ‫‪ ۱۸‬سال پیش ش��روع کرده ایم و کشورمان توانایی‬ ‫ساخت هواپیماهای ‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۰۰‬نفره را دارد و تمامی‬ ‫زیر ساخت های ان فراهم است‪.‬‬ ‫رییس مرکز ملی فضایی ایران افزود‪ :‬برای ساخت‬ ‫هوانورده��ای ‪ ۱۵۰‬نف��ره نیز طرح مل��ی را تعریف‬ ‫کرده ایم تا بتوانیم به فناوری های کلیدی دست پیدا‬ ‫کنیم‪ .‬ساخت برخی اجزا‪ ،‬تعمیر و نگهداری این نوع‬ ‫هواپیما در کش��ور انجام می ش��ود‪ .‬فناوری هایی که‬ ‫در بخش هوافضا به کار می رود بس��یار متنوع است‬ ‫ب��ه عنوان نمونه بین ‪ ۳‬تا ‪۶‬میلیون قطعه در صنایع‬ ‫هوانوردی وجود دارد که س��اخت هرکدام از قطعات‬ ‫به ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬نوع فناوری نیاز دارد‪ .‬با وجود حجم باالی‬ ‫تجهی��زات حوزه هوافضا فناوری ه��ای این حوزه به‬ ‫اجرای پروژه های مشترک فضایی با همکاری مراکز پژوهشی‬ ‫رییس پژوهشگاه فضایی ایران از گسترش روابط با دانشگاه ها و مراکز‬ ‫پژوهشی برای اجرای پروژه های مشترک و ساخت مرکز یکپارچه سازی‬ ‫و ازمون سامانه های فضایی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬حسن حدادپور از عزم این پژوهشگاه درجهت توسعه‬ ‫ارتباطات و همکاری های خود با مراکز دانش��گاهی و پژوهشی در عرصه‬ ‫فعالیت های فضایی و دس��تیابی به فناوری های نوین و کاربردی در این‬ ‫حوزه خبر داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پژوهشگاه فضایی ایران در جهت اجرای اهداف خود مبنی‬ ‫بر پاس��خ به نیازهای کش��ور در حوزه فضایی به منظ��ور همکاری های‬ ‫مشترک در اجرای پروژه های فضایی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات‬ ‫به دنبال گسترش روابط خود با مراکز دانشگاهی و پژوهشی است‪.‬‬ ‫رییس پژوهش��گاه فضایی ایران گفت‪ :‬بنابر دیدگاه وزارت ارتباطات و‬ ‫فناوری اطالعات‪ ،‬پژوهشگاه فضایی ایران نقطه ثقل ارتباطات این وزارت‬ ‫با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور در حوزه فعالیت های فضایی است‬ ‫و می تواند نقش محوری در ایجاد همس��ویی این مراکز داش��ته باشد تا‬ ‫ب��ه جای پراکنده کاری و تعریف جزیره ای پروژه ها‪ ،‬پروژه محوری تعریف‬ ‫ش��ود که همه متخصصان دانش��گاه پیرامون ان برای تبادل اطالعات و‬ ‫تجربیات جمع شوند و به گفتمان و هدف گذاری مشترک برسند‪.‬‬ ‫حدادپ��ور اف��زود‪ :‬البت��ه پژوهش��گاه فضایی ای��ران در گذش��ته نیز‬ ‫همکاری های پژوهش��ی با برخی مراکز دانشگاهی و پژوهشی داشته اما‬ ‫در جهت توس��عه این همکاری ها‪ ،‬گفت وگو با برخی دانشگاه ها و مراکز‬ ‫پژوهش��ی اغاز ش��ده و امیدواریم به نتایج خوب��ی در اجرای پروژه های‬ ‫مشترک برسیم‪.‬‬ ‫رییس پژوهش��گاه فضایی ایران در تشریح فعالیت های این پژوهشگاه‬ ‫در حوزه فناوری های فضایی اظهار کرد‪ :‬این پژوهشگاه افزون بر طراحی‬ ‫و س��اخت ماهواره های سنجش��ی و مخابراتی مانند ناهید‪ ،۱‬ناهید ‪ ۲‬و‬ ‫پ��ارس ‪ ۱‬و پروژه های دیگر درب��اره ناوبری و موقعیت یابی در حوزه فضا‬ ‫به ایجاد و توسعه زیرس��اخت های الزم برای توسعه سامانه های فضایی‬ ‫نیز پرداخته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬یک��ی از زیرس��اخت های حیات��ی م��ورد نظ��ر‪ ،‬مرک��ز‬ ‫یکپارچه س��ازی و ازمون این پژوهش��گاه اس��ت که فاز یک ان با هدف‬ ‫پش��تیبانی از توسعه محصوالت فضایی پیش بینی شده تا افق ‪ ۱۴۰۴‬با‬ ‫حمایت سازمان فضایی ایران راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫حدادپ��ور گفت‪ :‬مرکز یکپارچه س��ازی و ازمون س��امانه های فضایی‬ ‫پژوهش��گاه فضایی ایران با ‪ ۹‬ازمایشگاه و یک کارگاه ساخت اماده ارائه‬ ‫خدم��ات برای انجام ازمون های الزم در این حوزه به مراکز دانش��گاهی‬ ‫و پژوهش��ی و صنایع کش��ور ازجمله صنایع هوافضایی‪ ،‬دریایی‪ ،‬هوایی‪،‬‬ ‫خودروسازی و مخابراتی است‪.‬‬ ‫مسعود قاس��می‪ ،‬نایب رییس اول اتحادیه صنایع‬ ‫هوایی و فضایی ایران بیشتر صنایع هوافضای کشور‬ ‫ت گفت‪ :‬در‬ ‫را وارداتی دانس��ت و به گس��ترش صنع ‬ ‫برخی قس��مت های خدماتی و تعمیرات و س��اخت‬ ‫قطعات خوب رشد کرده ایم و در اصالح هواپیما های‬ ‫پهن پیکر خودکفا شده ایم‪.‬‬ ‫به گفته قاس��می برای رسیدن به فناوری های روز‬ ‫در این حوزه باید از انتقال فناوری شروع کنیم و در‬ ‫مرحله بعد به س��اخت و بومی س��ازی بپردازیم زیرا‬ ‫بسیاری از ش��رکت های بزرگ هوافضا فعالیت خود‬ ‫را از چندین سال گذشته شروع کرده اند و در حرفه‬ ‫خود قوی عمل می کنند از این رو س��اخت قطعات با‬ ‫توج��ه به زمانبر بودن ان خیلی برای پژوهش��گران‬ ‫به صرفه نخواهد بود و بهتر اس��ت از انتقال فناوری‬ ‫شروع کنیم‪ .‬این موضوع در کشور های پیشرفته هم‬ ‫صدق می کند به عنوان نمونه بسیاری از شرکت های‬ ‫بزرگ هواپیما س��ازی خود س��ازنده موتور هواپیما‬ ‫نیس��تند و ترجیح می دهند به جای ساخت ان را از‬ ‫کمپانی های بزرگ ساخت موتور هواپیما بخرند‪ .‬این‬ ‫موضوع درباره س��اخت بال و دیگر قطعات هواپیما‬ ‫نیز صدق می کند‪.‬‬ ‫نایب رییس اول اتحادی��ه صنایع هوایی و فضایی‬ ‫ایران با بیان اینکه شرکت های بزرگ هواپیما سازی‬ ‫به این نتیجه رس��یده اند که ب��رای طراحی صنایع‬ ‫هو افضا دیگر نیازی به ساخت تمام تجهیزات نیست‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با توجه به اینکه دانش ساخت هواپیما‬ ‫در کش��ور وجود دارد از ای��ن رو امروز نیاز داریم که‬ ‫ابزار االت ساخت ان را از دیگر کشور ها وارد کنیم‪.‬‬ ‫به گفته وی تنوع محصوالت هوا فضا زیاد است و‬ ‫کشوری مانند ژاپن که در بسیاری از حوزه ها پیشرو‬ ‫اس��ت برای س��اخت قطعات هوا فضا وارد نمی شود؛‬ ‫این در حالی اس��ت که بس��یاری از مسئوالن تاکید‬ ‫بر ساخت این قطعات در داخل دارند و این موضوع‬ ‫نش��ان می دهد که فرهنگ بومی سازی در کشور به‬ ‫خوبی جا نیفتاده است‪.‬‬ ‫اتمام طراحی نانوماهواره مکعب ایرانی‬ ‫ریی��س س��ازمان فضایی ایران با اش��اره به طراحی مفهومی س��اخت‬ ‫نانوماهواره مکعب ایرانی از سوی گروه های دانشجویی ایرانی گفت‪ :‬این‬ ‫ماهواره ها در اینده نزدیک جایگزین ماهواره های سنگین می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان فضایی ایران‪ ،‬محسن بهرامی در‬ ‫مراسمی از گروه های راه یافته به مرحله سوم مسابقه دانشجویی ماهواره‬ ‫مکعب ایرانی تقدیر کرد‪.‬‬ ‫رییس سازمان فضایی ایران گفت‪ :‬ماهواره های مکعبی با نگاه به اینده‬ ‫طراحی و برنامه ریزی می شوند و کوچک بودن انها دلیل بر ناتوان بودن‬ ‫این نوع ماهواره ها نیس��ت بلکه با توجه به پیشرفت های علمی در اینده‬ ‫نزدیک‪ ،‬این ماهواره ها جایگزین ماهواره های سنگین خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون وزی��ر ارتباطات افزود‪ :‬به منظور گس��ترش فناوری فضایی در‬ ‫میان قشر دانشگاهی‪ ،‬س��ازمان فضایی ایران در اواخر سال ‪ ۹۴‬اقدام به‬ ‫برگزاری مس��ابقه دانشجویی طراحی و ساخت نانوماهواره مکعب ایرانی‬ ‫کرد‪ .‬این مسابقه به طور رسمی در مراسم بزرگداشت روز فناوری فضایی‬ ‫اغاز ش��د‪ .‬به س��ازمان همکاری های فضایی اس��یا و اقیانوسیه (اپسکو)‬ ‫پیشنهاد شده که این مسابقات به صورت منطقه ای برگزار و ماهواره های‬ ‫برگزیده از س��وی این سازمان به فضا پرتاب شود که در صورت تصویب‬ ‫در ش��ورای اپسکو که س��ال اینده در تهران برگزار خواهد شد این مهم‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی از‬ ‫ارائه طرح قانون تجاری سازی علم تا پایان سال در مجلس‬ ‫شورای اسالمی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمدرضا پورابراهیم��ی با اعالم این‬ ‫خب��ر گفت‪ :‬در حال حاض��ر در موضوع اقتصاد دانش بنیان‬ ‫اقداماتی ش��د ه ولی مطلوب نیس��ت؛ چراکه جریان رش��د‬ ‫علمی کش��ور سابقه زیادی ندارد و ما حدود یک دهه است‬ ‫که به عنوان یک قدرت علمی در دنیا در حال مطرح شدن‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ه بزرگتری��ن چالش در مس��یر اقتصاد‬ ‫دانش بنی��ان اش��اره کرد و اف��زود‪ :‬ما برای اینک��ه بتوانیم‬ ‫توانمندی های علمی مان را به اقتصاد دانش بنیان گره بزنیم‬ ‫مس��تلزم زیرس��اخت هایی چون قانون تجاری س��ازی علم‬ ‫هس��تیم که در حال حاضر این مسئله (تجاری سازی علم)‬ ‫بزرگترین چالش پیش روی ماست‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر تجاری س��ازی علم از یکس��ری زیرساخت های‬ ‫قانونی برخوردار اس��ت که س��اختارهای اجرای��ی ندارد و‬ ‫این مس��ئله از مشکالت تجاری سازی علم به شمار می اید؛‬ ‫چراکه تجاری س��ازی علم عالوه بر اینکه به قانون نیاز دارد ‬ ‫به ساختارهای اجرایی و هماهنگی بین دستگاه ها هم نیاز‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫پورابراهیم��ی تاکید کرد‪ :‬با توجه به اینکه جنس اقتصاد‬ ‫ت باید به تدریج و با ش��تاب خیلی‬ ‫دانش بنی��ان جدی د اس�� ‬ ‫بیشتر از سرعت کنونی به سوی جلو گام برداریم‪.‬‬ ‫وی به مرکز خبر ش��ورای عالی انق�لاب فرهنگی گفت‪:‬‬ ‫مجلس در حال تدوین پیش نویس قانون تجاری سازی علم‬ ‫اس��ت و امیدواریم تا پایان امسال این پیش نویس به عنوان‬ ‫طرح قانون تجاری س��ازی علم در مجلس شورای اسالمی‬ ‫ارائه شود‪.‬‬ ‫درخواست از دانشگاه ها برای‬ ‫ساخت تجهیزات با فناوری روز‬ ‫فرمان��ده نیروی دریایی ارتش جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫از دانشگاهیان خواست نیازمندی های نیروی دریایی را از‬ ‫نزدی��ک ببینند و برای تامین تجهیزات مورد نیاز این نیرو‬ ‫با فناوری های روز اقدام کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬امی��ر دری��ادار حبیب اهلل س��یاری‬ ‫در حاش��یه انعق��اد تفاهمنام��ه ب��ا دانش��گاه صنعت��ی‬ ‫خواجه نصیرالدین طوسی در جمع خبرنگاران افزود‪ :‬انعقاد‬ ‫ق��رارداد همکاری با ‪ ۵‬دانش��گاه دیگر نیز در دس��تور کار‬ ‫ماس��ت و با این کار از استادان و دانش��جویان دانشگاه ها‬ ‫می خواهیم که به تولید فناوری های پیش��رفته در راستای‬ ‫تامین تجهیزات مورد نیاز نیروی دریایی و همچنین تامین‬ ‫تجهیزات موردنیاز کشور برای بهره برداری از منابع دریاها‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در دوره های تحصی�لات تکمیلی تخصصی‬ ‫علوم دریایی همچون فیزیک دریا‪ ،‬شیمی دریا و مکانیک‬ ‫دریا نیاز به جذب دانشجوی بیشتری داریم و عالوه براین‬ ‫باید بازار کار نیز برای فارغ التحصیالن این رش��ته ها ایجاد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫دریادار س��یاری‪ ،‬ایجاد بازار کار ب��رای دانش اموختگان‬ ‫علوم و فناوری های دریایی را مستلزم توجه و تمرکز بیشتر‬ ‫مسئوالن کشور به سمت دریا دانست‪ .‬ما تاکنون تجهیزات‬ ‫پیش��رفته ای مانند موش��ک انداز و زیردریای��ی با فناوری‬ ‫باال س��اخته ایم ولی به این بس��نده نمی کنی��م و به دنبال‬ ‫فناوری های روز دنیا هستیم‪ .‬وی از حمایت نیروی دریایی‬ ‫ارتش در جهت تجاری س��ازی محص��والت دارای فناوری‬ ‫پیشرفته موردنیاز این نیرو خبر داد‪.‬‬ ‫حمایت پارک فناوری پردیس‬ ‫از شرکت های فناور ایرانی‬ ‫ریی��س پارک فناوری پردیس گف��ت‪ :‬این مجموعه قرار‬ ‫اس��ت به توانمندسازی شرکت های فناور ایرانی کمک کند‬ ‫تا در توسعه فناوری و حضور در بازارهای خارجی در سطح‬ ‫جهان موفق تر باشند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی پ��ارک فناوری پردیس‪،‬‬ ‫مهدی صفاری نی��ا اظهار کرد‪ :‬پارک فناوری پردیس قطب‬ ‫فناوری ایران اس��ت و بهترین شرکت های فنی کشور عضو‬ ‫ی بین ش��رکت های ایرانی و‬ ‫ان هس��تند‪ .‬بی ش��ک همکار ‬ ‫فرانسوی باعث توسعه ظرفیت فنی و بازار انها می شود‪.‬‬ ‫صفاری نیا گفت‪ :‬در حال حاضر پارک فناوری پردیس ‪۶۰‬‬ ‫هکتار اس��ت و به طور تقریبی هر ‪3‬س��ال یک فاز پارک را‬ ‫به مساحت ‪ ۲۰‬هکتار توسعه می دهیم و در هر فاز نزدیک‬ ‫به ‪ ۱۰۰‬ش��رکت جدید اضافه می شود‪ .‬حدود ‪ ۲۰۰‬شرکت‬ ‫عضو پارک فناوری پردیس هستند و در رشته های فناوری‬ ‫اطالعات‪ ،‬فناوری نانو و بیو بیش از ‪ ۷۰۰‬محصول تولیدی‬ ‫دارن��د‪ .‬همچنی��ن ده ها پتنت ثبت ش��ده و بیش از ‪3‬هزار‬ ‫نفر نیروی متخصص در این شرکت ها مشغول کار هستند‪.‬‬ ‫وی در انته��ا با اش��اره ب��ه فعالیت ‪ ۱۲‬ش��رکت خارجی‬ ‫در پارک فناوری پردیس گفت‪ :‬ش��رکت هایی از اس��پانیا‪،‬‬ ‫بلژیک‪ ،‬انگلیس‪ ،‬هند‪ ،‬روسیه‪ ،‬فرانسه و چین همکاری های‬ ‫مش��ترکی با ش��رکت های ایرانی تعری��ف کرده اند و انها از‬ ‫مزی��ت معافیت های ‪ ۲۰‬س��اله مالیاتی بهرمند می ش��وند‪،‬‬ ‫ضمن اینکه قانون کار و مبادالت مالی با کشورهای خارجی‬ ‫در پارک مشابه مناطق ازاد است‪.‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه گسترش صنعت‪:‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 7‬دی‪1395‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه غیر تجاری فرهنگی مطبوعاتی (‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫‪ 27‬ربیع االول ‪ 1438‬قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫‪ 27‬دسامبر ‪ 2016‬سردبیرکل‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 15‬پیاپی ‪1988‬‬ ‫سردبیر‪ :‬مجتبی اعتماد مقدم‬ ‫)‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com/about.html‬‬ ‫فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫سازمان استان ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬محمدرضا ابراهیمی‬ ‫فناوری‪ :‬فرهاد صدیقی توانا‬ ‫چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫صنعت کالن‪ :‬حامد شایگان‬ ‫صنعت زیرساخت‪ :‬امیرحسن مهرزاد‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‪ :‬زینب عبدی‬ ‫خودرو‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ویرایش‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫نش�انی‪ :‬ته�ران‪ ،‬خیاب�ان قائ�م مق�ام فراهان�ی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪- 26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪info@sanatnewspaper.com :‬‬ ‫اگهی‪ads@sanatnewspaper.com:‬‬ ‫امور استان ها‪states@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر ‪64097‬‬ ‫صنعتگران معاصر ایران‬ ‫نگاهی به تالش های خلیل ارجمند‬ ‫در بخش صنعت(بخش دوم)‬ ‫کارخان�ه ارج در ط�ول ‪ 3‬دهه یکی از صنایع مش�هور‬ ‫ایران در تولید لوازم خانگی بود‪ .‬این کارخانه به س�اخت‬ ‫ده ه�ا کاالی با دوام پرداخت‪ .‬ارج از جهت کیفیت تا اوایل‬ ‫س�ال های ‪ ،60‬در بی�ن واحد ه�ای صنعتی ایران ش�هرت‬ ‫ویژه ای داشت‪ 3 .‬برادر مهندس – که تحصیلکرده امریکا‬ ‫و اروپ�ا بودند – نقش بس�زایی در پیش�برد فعالیت های‬ ‫صنعتی ایران در طول ‪ 40‬سال (‪ )1316-1357‬داشتند‪ .‬از‬ ‫نظر مهندس بازرگان‪ ،‬مرحوم خلیل ارجمند‪ ،‬فعال و مولد‬ ‫ثروت بود ولی هرگ�ز در بند جاه و مال نبود‪ .‬خودخواهی‬ ‫را کنار گذاش�ته و طالب خیر و سعادت برای عموم مردم‬ ‫و میهن خویش بود‪.‬‬ ‫تولید مب��ل و صندلی های امفی تئاتر و کالس های دانش��گاه‬ ‫نیز به وی س��پرده شد‪ .‬همچنین دو دس��تگاه تلمبه انتقال اب‬ ‫گرم برای گرمایش مرکزی بانک های ملی ش��عبه انزلی و گرگان‬ ‫ساخت‪ .‬دستگاه تهویه و شوفاژ نیز برای گرمایش مدارس درست‬ ‫کرد؛ به دنبال ان اقدام به نصب سیستم گرمایش و تهویه مطبوع‬ ‫ن فارابی کرد‪.‬‬ ‫بیمارستا ‬ ‫با اش��غال کشور (شهریور ‪ )1320‬راه های تجاری محدود شد‪.‬‬ ‫همین مس��ئله باعث گس��ترش فعالیت ارج ش��د و تقاضا برای‬ ‫خدمات و تولیدات وی به ش��دت افزایش یاف��ت؛ کارگاه و دفتر‬ ‫ب��رای فعالیت وی کاف��ی نبود‪ .‬در همین زمان ش��ریک و مدیر‬ ‫دقیقی به نام مهندس اکبری به ارج امد‪ .‬ارجمند در اردیبهشت‬ ‫‪ 1321‬نواحی ش��رق ته��ران و بیرون دروازه خراس��ان کارخانه‬ ‫بزرگی تاسیس کرد‪ .‬اس��اس صنعت موتور برق‪ ،‬تولید سیم های‬ ‫نازک و عایق دار بود‪ .‬وی برای نخستین بار‪ ،‬سیم های مسی قطور‬ ‫را به سیم های نازک تبدیل کرد‪ .‬برای این کار از خراسان‪ ،‬کرمیت‬ ‫می اورد و سیم های نازک را از طریق ماشین مفتول سازی تولید‬ ‫می ک��رد‪ .‬او پس از چند ماه مطالع ه روش��ی برای عایق دار کردن‬ ‫س��یم ها پیدا کرد‪ .‬س��رانجا م س��یم های عایق دار نازکی به بازار‬ ‫ام��د که برای هزاران موتور‪ ،‬کارخانه و دینام های وس��ایل نقلیه‬ ‫به کار می رفت‪ .‬وی همین س��یم ها را در دس��تگاه ترانسفور ماتور‬ ‫جوش��کاری به کار می برد‪ .‬بزرگترین ش��اهکار صنعتی ارجمند‪،‬‬ ‫س��اخت مجموعه تلمبه ه��ای الکتریک بود ک��ه ‪100‬درصد در‬ ‫کارخانه وی تولید می شد‪ .‬الستیک اتومبیل از دیگر وسایلی بود‬ ‫ش مهلت بهره برداری‬ ‫که وی دو س��ال روی ان کار کرد اما عمر ‬ ‫ی و ارد‬ ‫از ان را نداد‪ .‬س��رانجام در ‪ 30‬مهر ‪ 1323‬به قصد سرکش ‬ ‫چاه ابی ش��د که به دستور وی در نزدیکی کارخانه برای احداث‬ ‫یک رختشوی خانه عمومی حفر کرده بودند‪ .‬هنگام ورود به چاه‪،‬‬ ‫بند های کابل دس��تگاه باالبر در محل اتصال به جعبه پاره شد و‬ ‫ارجمند به عمق ‪ 36‬متری س��قوط کر د درحالی که هنو ز جوانی‬ ‫‪ 34‬ساله بود‪.‬‬ ‫به مناسبت درگذش��ت وی‪ ،‬کانون مهندسان ایران به ریاست‬ ‫غالمعلی فریور در ‪ 9‬ابان جلسه ای تشکیل داد و مهندس بازرگان‬ ‫در ان به سخنرانی پرداخت‪ .‬از نظر مهندس بازرگان‪ ،‬شخصیت‬ ‫ارجمند نشانه ای از اثار قدرت احسن الخالقین بود که خداوند با‬ ‫خلقت او بهترین افرینندگان خود را به نمایش گذاشت‪:‬‬ ‫ارجمن��د اگرچه فعال و مولد ثروت بو د ولی در بند جاه و مال‬ ‫نبود‪ .‬خودخواهی را کنار گذاشته‪ ،‬خیر عموم و سعادت میهن را‬ ‫طلب می کرد‪ .‬در کارخانه با کارگران در نهایت جوانمردی رفتار‬ ‫می کرد‪ .‬در دانشکده فنی تهران و کانون مهندسان در سخاوت و‬ ‫بلند همتی بر همه‪ ،‬پیش دستی می کرد‪ .‬دوستی با وفا و همکاری‬ ‫باصفا بود‪ .‬با وجود همه توانایی ها تکبر و خودس��تایی نداشت و‬ ‫در بند تظاهر و تبلیغ نبود‪ .‬وی مرد عمل و اینه اخالق بود‪ .‬وی‬ ‫در عمر ‪ 35‬س��اله خود برابر ‪ 350‬س��ال عم��ر‪ ،‬کار و خدمت به‬ ‫خلق خدا کرد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کتاب سرگذشت ‪ 50‬کنشگر اقتصادی ایران‬ ‫‹گزارش «گسترش صنعت» از دستاورد دولت‬ ‫برای حقوق کارکنان و چالش های پیش رو‬ ‫یکسان سازی حقوق‬ ‫در تله نقدینگی‬ ‫در برنامه شش�م توس�عه مصوب ش�د که دولت هر س�ال می�زان افزایش حق�وق را با نرخ‬ ‫ت�ورم هماهنگ کند تا افزایش دریافتی کارکنان از میزان تورم کمتر نباش�د‪ .‬از س�وی دیگر‬ ‫یکسان س�ازی حقوق و پاداش ها بین کارکنان و بازنشس�تگان نباید بیش از ‪ 10‬درصد باش�د‪.‬‬ ‫این موضوع با هدف کاهش ش�کاف حقوقی کارکنان اس�ت و به اعتقاد کارشناسان گام دولت‬ ‫یازدهم برای تحقق ش�عارهایش در جهت افزایش رفاه جامعه اس�ت اما در این مسیر کمبود‬ ‫نقدینگی به عنوان تله ای همواره مانع اجرای برنامه های دولت خواهد بود‪.‬‬ ‫براس��اس کلی��ات الیحه‬ ‫حامد شایگان‬ ‫بودج��ه س��ال ‪ ۹۶‬در بخش‬ ‫صنعت‬ ‫هزین��ه ای‪ ،‬دس��تگاه های‬ ‫اجرای��ی مل��ی و اس��تانی‬ ‫موظفند رش��د ضریب حقوق را ‪ ۱۰‬درصد پیش بینی‬ ‫کنند که مبلغ قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران‬ ‫خواهد رسید‪ .‬همچنین عیدی کارکنان(پاداش پایان‬ ‫سال) معادل ‪ ۸۴۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان پیش بینی شده‬ ‫ک��ه در این زمینه نیز مبلغ قطعی ان باید به تصویب‬ ‫هیات وزیران برسد‪ .‬این میزان افزایش حقوق چالشی‬ ‫برای دولت به همراه ندارد زیرا س��ال گذش��ته شاهد‬ ‫افزای��ش ‪ 14‬درصدی حقوق بودی��م و از طرف دیگر‬ ‫بودجه عمومی دولت در سال ‪ 96‬نسبت به سال ‪،95‬‬ ‫‪ 10‬درصد افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬با این حال مصوبه‬ ‫اصالح حقوق کارکنان و بازنشس��تگان می تواند فشار‬ ‫مالی جدید به دولت وارد کند‪ .‬در شرایطی که دولت‬ ‫با بدهی ‪ 500‬هزار میلیارد تومانی روبه روست و یکی‬ ‫از اقداماتش برای تسهیل ان عرضه اوراق بدهی بوده‬ ‫و ت��وان اج��رای برنامه های جدید دیگ��ر که خواهان‬ ‫بار مالی جدید باش��د را ن��دارد اما می توان به صورت‬ ‫خوشبینانه به افزایش قیمت نفت چشم دوخت تا در‬ ‫صورتی که تقاضای بازارهای جهانی و محدود ش��دن‬ ‫تولی��د اوپک به جهش قیمت نف��ت بیش از ‪ 50‬دالر‬ ‫ش��ود دولت از پل بدهی ها عب��ور و منابع مالی مورد‬ ‫نیاز برای اجرای تکالیف قانونی یکسان س��ازی حقوق‬ ‫را صددرصد تامین کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بار مالی جدید به دولت‬ ‫در الیحه بودجه س��ال ‪ 96‬نس��بت به سال گذشته‬ ‫ش��اهد افزایش ‪ 18‬درصدی منابع پیش بینی شده در‬ ‫خدمات رفاهی جامعه هستیم؛ موضوعی که امیدواری‬ ‫برای اجرای مصوبه مربوط به یکسان س��ازی حقوق و‬ ‫دس��تمزد را بیش��تر کرده گرچه منابع مورد نیاز ان‬ ‫پیش بینی نشده اما انعطاف پذیری دولت برای تعدیل‬ ‫مناب��ع نیز باعث می ش��ود تا ارائه خدم��ات رفاهی و‬ ‫س�لامت دولت در صورت کاهش نیز با اعتبارات سال‬ ‫گذشته همخوانی داشته باشد‪.‬‬ ‫دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در گفت وگو‬ ‫با گس��ترش صنعت اظهار کرد‪ :‬در روزهای گذش��ته‬ ‫تصمیمات خوبی درباره حقوق شاغالن و بازنشسته ها‬ ‫در برنامه شش��م توسعه گرفته شده که الیحه بودجه‬ ‫‪ ۹۶‬نیز باید از ان تبعیت کند‪ .‬در این راس��تا باید در‬ ‫س��ال های اجرای برنامه ششم توسعه افزایش حقوق‬ ‫و دس��تمزد کارکنان کمتر از حداقل تورم نباش��د‪ .‬از‬ ‫ط��رف دیگر باید بین حقوق کارکنان و بازنشس��ته ها‬ ‫یکسان س��ازی ش��ود‪ .‬این به معنی برابر بودن حقوق‬ ‫نیس��ت اما اختالف ان نباید بیش از ‪ ۱۰‬درصد باشد‬ ‫زی��را ام��روز دیده می ش��ود که اخت�لاف بین حقوق‬ ‫کارکنان و بازنشس��ته ها در برخ��ی زمینه ها به ‪۲۰۰‬‬ ‫درصد نیز می رسد که تبعیض امیز است‪.‬‬ ‫حسن حسینی شاهرودی با اش��اره به مصوب ه دیگر‬ ‫مربوط به حقوق کارکنان افزود‪ :‬یکسان سازی حقوق‬ ‫نیروهای ق��راردادی و رس��می از دیگ��ر مصوبه های‬ ‫مجل��س بود که بر مبنای ان تبعیض حقوقی بین دو‬ ‫نیروی کارکن قراردادی و رسمی که از شرایط یکسان‬ ‫س��ابقه کار‪ ،‬تحصی�لات و‪...‬برخوردار هس��تند از بین‬ ‫می رود‪ .‬این مصوبه نیز به اندازه یکسان س��ازی حقوق‬ ‫کارکن��ان و بازنشس��تگان می توان��د در رفع تبعیض‬ ‫درامدی ش��اغالن اثر گذار باش��د زیرا در این باره نیز‬ ‫اختالف حقوق ه��ا از ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۲۰۰‬درص��د بود که با‬ ‫اجرایی شدن این مصوبه نباید اختالف حقوق ها بیش‬ ‫از ‪ ۱۰‬درصد باشد‪.‬‬ ‫او درب��اره دیگ��ر مصوبه ه��ای حق��وق و مزای��ای‬ ‫کارمندان در برنامه شش��م توس��عه به میزان پاداش‬ ‫پایان سال کارکنان اشاره کرد و گفت‪ :‬براساس مصوبه ‬ ‫اخیر دولت باید میزان پاداش پیشنهادی کارمندان را‬ ‫‪ ۷/۵‬حقوق پایه در نظر بگیرد و برای مدیران نیز این‬ ‫میزان پاداش ‪ ۱/۵‬برابر پاداش کارکنان در نظر گرفته‬ ‫شود که نزدیک به ‪ ۱۰‬برابر حقوق پایه کارکنان است‪.‬‬ ‫ش��اهرودی با تاکید بر اینکه یکسان س��ازی حقوق‬ ‫کارکنان و بازنشس��تگان بار مال��ی زیادی برای دولت‬ ‫خواهد داش��ت و امیدواریم با در نظ��ر گرفتن منابع‬ ‫مالی در بودجه س��نواتی به طور کامل ان را اجرا کند‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در ش��رایط کنونی دول��ت منابعی برای‬ ‫تامی��ن اعتبارات م��ورد نیاز این بن��د در نظر نگرفته‬ ‫که باید در برنامه شش��م توس��عه و در قانون خدمات‬ ‫مدیریت پیش بینی های الزم را انجام دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹جامه عمل پوشاندن به رفاه‬ ‫در حال حاضر برنامه ششم توسعه و الیحه بودجه‬ ‫‪ 96‬در مجلس ش��ورای اس�لامی در ش��رایطی مورد‬ ‫ارزیاب��ی قرار گرفته که نوس��انات اقتصادی همچون‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫سهم پژوهش در تولید ناخالص داخلی (هزار میلیارد تومان)‬ ‫محمود جام ساز‬ ‫حسن حسینی شاهرودی‬ ‫نرخ ارز‪ ،‬قیمت نفت و ‪ ...‬وجود دارد و دولت اطمینان‬ ‫الزم ب��رای پیش بینی دقیق مناب��ع و افزایش ضریب‬ ‫اجرایی برنامه های پیشنهادی ندارد‪.‬‬ ‫یک کارش��ناس اقتصادی در گفت وگو با گسترش‬ ‫صنعت ضمن اش��اره به اینک��ه نرخ های تورم اعالمی‬ ‫دولت که هر س��ال نس��بت به س��ال های قبل شیب‬ ‫کاهش دارد در ظاهر امر یک موفقیت در برنامه های‬ ‫اقتصادی اس��ت گفت‪ :‬در ش��رایط کنونی نرخ تورم‬ ‫به زیر ‪ ۱۰‬درصد س��قوط کرده اگرچ��ه همواره این‬ ‫پرس��ش مطرح اس��ت که چرا کاهش شیب تورم در‬ ‫قدرت خرید طبقات اس��یب پذیر و متوس��ط جامعه‬ ‫خود را نش��ان نمی دهد و به عبارتی با وجود ش��یب‬ ‫کاهش��ی تورم شاهد هس��تیم قدرت خرید پول ملی‬ ‫در ک��وره مصرف ذوب می ش��ود و بس��یاری از اقالم‬ ‫معیشتی از قدرت خرید مردم خارج است‪ .‬البته این‬ ‫امر نه تنها از منظر تبعات اقتصادی بلکه از جنبه های‬ ‫اجتماع��ی و روانی نیز دارای تبعات��ی چالش برانگیز‬ ‫برای دولت اس��ت که می توان��د هزینه های اجتماعی‬ ‫و قضایی دولت را افزایش دهد‪.‬‬ ‫محم��ود جام س��از با نگاهی به وضعی��ت اقتصادی‬ ‫دول��ت برای تامی��ن منابع مال��ی مورد نی��از افزود‪:‬‬ ‫کاه��ش تورم ک��ه یکی از اهداف دول��ت یازدهم بود‬ ‫به کمک سیاس��ت های انقباض پولی به شدت رکود‬ ‫اقتصادی منجر ش��ده که در این ش��رایط خود رکود‬ ‫به کاهش گردش سرعت پول ختم می شود و اقتصاد‬ ‫را در تل��ه ای از کس��ادی می اندازد ک��ه برون رفت از‬ ‫ان سیاس��ت های پولی انبس��اطی را می طلبد و این‬ ‫سیاست ها خود باعث افزایش تورم می شود‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینک��ه درحال حاضر دول��ت و بخش‬ ‫خصوصی با کمبود نقدینگی روبه رو هس��تند تصریح‬ ‫کرد‪ :‬حجم نقدینگی اعالم ش��ده کشور بیش از یک‬ ‫تریلیون و ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان گزارش شده و این در‬ ‫حالی اس��ت که بخش زی��ادی از ان از گردش پولی‬ ‫کش��ور خارج است و اگر بدهی های دولت به بانک ها‪،‬‬ ‫بدهی های معوق و مطالبات بانک ها از دولت و بخش‬ ‫خصوص��ی را در نظر بگیریم و این حجم نقدینگی را‬ ‫از گردش پولی کش��ور خارج کنیم شاهد هستیم که‬ ‫بانک ها در تجهیز منابع اعتباری و تس��هیالتی خود‬ ‫با مش��کل کمبود منابع روبه رو هستند‪ .‬با این وجود‬ ‫دولت ح��دود ‪ ۱۶‬هزار میلیارد توم��ان برای تحرک‬ ‫بخش مولد اقتصاد به ش��رکت ها و بنگاه های کوچک‬ ‫و متوس��ط احتص��اص داد‪ .‬این کمب��ود منابع دولت‬ ‫گرچه اس��تمرار نخواهد داشت با این حال به افزایش‬ ‫تورم ختم می ش��ود و دولت ب��رای برون رفت از تورم‬ ‫اقتصادی باید نرخ تورم تک رقمی را به صورت پایدار‬ ‫حفظ کند‪.‬‬ ‫یک��ی از اث��ار مه��م ت��ورم ب��ر س��طح عموم��ی‬ ‫دستمزدهاست زیرا هر س��ال میزان دستمزدها باید‬ ‫متناس��ب با نرخ تورم افزای��ش می یافت اما در عمل‬ ‫چنی��ن نبود‪ .‬ب��رای نمونه در ت��ورم ‪ ۴۰‬درصدی که‬ ‫چند سال پیش تجربه کردیم به همان میزان افزایش‬ ‫حقوق نداش��ته ایم و این موض��وع عامل قدرت خرید‬ ‫دستمزد بگیران بوده است‪.‬‬ ‫طبقه بن��دی مش��اغل و مهارت ه��ا در پرداخت��ی‬ ‫حقوق ه��ا چن��دان تاثیر گذار نب��وده و دولت یازدهم‬ ‫که با ش��عارهای بهبودبخشی به معیارهای اقتصادی‬ ‫و رفاهی جامعه انتخاب ش��ده در صدد اصالح حقوق‬ ‫کارکنان به صورت منطقی اس��ت و براس��اس قواعد‬ ‫علم اصولی بروکراس��ی یکسان سازی حقوق را مطرح‬ ‫کرده اس��ت به همین دلی��ل ممنوعیت تفاوت بیش‬ ‫از ‪ 10‬درصد بین حقوق و مزایای مش��اغل مش��ابه‬ ‫مطرح ش��ده اس��ت‪ .‬بر این اس��اس دولت الزم است‬ ‫که س��اختار نظام حقوقی کشور را به نحوی متحول‬ ‫سازد تا هر ش��غلی با توجه به شرایط منتسب به ان‬ ‫تعریف و ارزشیابی شود زیرا در نهایت اداره کل امور‬ ‫و استخدامی که با سازمان برنامه و بودجه ادغام شده‬ ‫وظیفه طبقه بندی مشاغل و تعیین حقوق متناسب با‬ ‫وضعیت کاری را به عهده گرفته که البته این موضوع‬ ‫در کوتاه مدت نمی تواند موثر باش��د زیرا این وظایف‬ ‫بخشی از امور مربوط به بروکراسی است که در کشور‬ ‫ما این واژه از بار منفی برخوردار ش��ده اما بروکراسی‬ ‫در معنای واقعی که مارکس وبر به صورت علمی ارائه‬ ‫کرد یک روش ادار ه کشور است براساس اصول علمی‬ ‫که ایران از ان فاصله گرفته اس��ت‪ .‬از طرف دیگر هر‬ ‫اقدام اصالحی برای یکسان س��ازی حقوق و دستمزد‬ ‫مستلزم وجود منابع مالی کافی است تا دولت بتواند‬ ‫به طور نس��بی مصوبه را اجرا کند اما در حال حاضر‬ ‫عیان اس��ت که ش��رایط مالی دولت چندان مساعد‬ ‫نیست که نشات گرفته از مشکالت مالی تحریم ها در‬ ‫سال اخیر و اصراف و تبذیر دولت گذشته بوده است‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫منبع‪ :‬ایرنا‬ ‫برداشت از سدهای کشور از ابتدای سال ابی تا پایان ابان ‪22‬درصد افزایش یافت (وزارت نیرو)‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!