روزنامه گسترش صنعت شماره 16 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 16

روزنامه گسترش صنعت شماره 16

روزنامه گسترش صنعت شماره 16

‫چهار شنبه‬ ‫‪ 8‬دی ‪1395‬‬ ‫‪ 28‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 28‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫جزئیات تسهیالت ساخت‬ ‫بدون سپرده به انبوه سازان‬ ‫‪6‬‬ ‫سال بیست و هشتم پیاپی ‪1989‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 16 16‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫پذیرش ریسک سرمایه گذاری‬ ‫در صندوق های جسورانه‬ ‫‪4‬‬ ‫با «مدوالر»ها‬ ‫بازار های تهاتری‬ ‫راهکار برون رفت از بحران‬ ‫تاثیرگذاران خاص‬ ‫خودروسازی جهان‬ ‫اهنگ رو به رشد مشارکت اقتصادی‬ ‫براساس اخرین گزارش مرکز ملی امار نرخ مشارکت اقتصادی تابستان ‪40/4 ،95‬‬ ‫اعالم شده که این رقم حاکی از رشد ‪1/5‬درصدی نسبت به تابستان ‪ 94‬است‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه این امار نسبت به بهار ‪ 95‬نیز رشد ‪0/8‬درصدی را تجربه کرده‬ ‫می توان نتیجه گرفت که اهنگ نرخ رشد مشارکت اقتصادی در سال ‪ 95‬رو به‬ ‫افزایش است‪ .‬مطابق این گزارش بیشترین درصد اشتغال در بخش خدمات و‬ ‫کمترین درصد نیز در بخش کشاورزی است‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫گزارشی از اغاز تا پایان پروژه فازهای ‪ 17‬و ‪ 18‬پارس جنوبی‬ ‫ایدرو‪ ،‬رهبرکنسرسیومیکه رکورد زد‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ش�رکت نف�ت و گاز پ�ارس جنوبی فازهای ‪ 17‬و ‪ ،18‬س�ازمان گس�ترش و نوس�ازی صنایع‬ ‫ایران(ایدرو)‪ ،‬مدیریت طرح های صنعتی (‪)IPMI‬با مشاوره موسسه مشاور ساحل و همکاری‬ ‫ش�رکت تدبیر نوین سازان‪ ،‬کنسرس�یوم پروژه فازهای ‪ 17‬و ‪ 18‬پارس جنوبی به رهبری ایدرو‬ ‫تش�کیل دادند‪ .‬اردیبهش�ت ‪ 93‬ب�ود که ‪ ٦٥٠‬نی�روی متخصص ایرانی در قال�ب دو تیم کاری‬ ‫ب�رای راه اندازی دو س�کوی ف�از ‪ ١٧‬و ‪ ١٨‬میدان گازی پارس جنوبی راهی خلیج فارس ش�دند‪.‬‬ ‫غالمرضا منوچهری‪ ،‬مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی با یاداوری اینکه‬ ‫هم اکنون س�کوهای ف�از ‪ ١٧‬و ‪ ١٨‬میدان گازی پارس جنوبی در موقعی�ت خود در خلیج فارس‬ ‫نصب ش�ده اند‪ ،‬افزود‪ :‬هم اکنون کش�تی ابوذر‪ 1200‬این شرکت با بیش از ‪ ٣٠٠‬نفر خدمه درحال‬ ‫انجام عملیات هوک اپ (اتصال خط لوله فاز به سکوها) و راه اندازی فاز ‪ ١٨‬پارس جنوبی است‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪8‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۶‬میالدی تعدادی از نام��داران صنعت خودرو در جهان‬ ‫برای همیشه خاموش شدند‪.‬‬ ‫صنعت خودرو به طور قطع خدم��ات این بزرگان را هرگز از یاد نخواهد‬ ‫ب��رد‪ .‬به خدمات این افراد که نگاه��ی بیندازیم‪ ،‬خواهیم دید که هر یک از‬ ‫ص بر صنعت خودرو از خود به جا گذاش��ته اند‪ .‬از مردی‬ ‫انه��ا تاثیری خ��ا ‬ ‫ک��ه برای امنیت مصرف کنندگان در خودرو جنگید تا زنی که محصوالت‬ ‫کارخان��ه اش ‪۹۰‬درصد قطعات ش��رکت های خودروس��ازی در امریکای‬ ‫شمالی را تامین می کرد‪.‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫مرکز ملی اماردر گزارش ‪ 3‬ماه دوم سال ‪ 95‬اعالم کرد‬ ‫ظرفیت سازی در صنعت قطعه‬ ‫از قدیم گفته اند همه تخم‪‎‬مرغ های خود را در یک س��بد نچینید‪ .‬به‬ ‫قول معروف باید س��خنان گذش��تگان را با طال نوش��ت و سرلوحه امور‬ ‫قرار داد‪ .‬هر اندازه وابستگی صنعت قطعه به صنعت خودرو کاهش یابد‬ ‫سودمندی ان برای هر دو صنعت بیشتر خواهد بود چراکه در نوسانات‬ ‫موقعیتی هر یک تحت ش��عاع دیگری قرار نگرفته و به این ترتیب اقتصاد‬ ‫کش��ور در شکل کالن دچار اسیب کمتری می شود‪ ِ .‬البته این وابستگی‬ ‫برای صنعت قطعه اسیب رسان تر است زیرا قطعه سازان جایگزین برای‬ ‫این صنعت‪ ،‬به شدت در دسترس هستند‪.‬‬ ‫شیب کند صادرات‬ ‫در خال اقتصاد‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 8‬دی ‪ 28 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت و اقتصاد‬ ‫‪ 28‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 16‬پیاپی ‪1989‬‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اشتغالزایی با توزیع عادالنه صنایع‬ ‫خبر‬ ‫خویشاوندساالری و پارتی بازی‬ ‫ش نظام مدیریت‬ ‫چال ‬ ‫مش��اور رییس جمهوری گفت‪ :‬خویشاوندساالری‪ ،‬پارتی بازی‬ ‫و نبود یک سیستم مناس��ب برای تربیت مدیران در بخش های‬ ‫دولتی‪ ،‬غیردولتی و ش��به دولتی از اش��کاالت و چالش های مهم‬ ‫نظام مدیریت در کشور است‪.‬‬ ‫ی عصر دوشنبه در چهاردهمین‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمدعلی نجف ‬ ‫کنفران��س بین الملل��ی مدیریت در س��الن همای��ش برج میالد‬ ‫افزود‪40:‬درصد نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی را نیروهای‬ ‫مازاد یا ضعیف تش��کیل می دهند که این موض��وع بهره وری را‬ ‫پایی��ن اورده اس��ت‪.‬جذب نیروی انس��انی بی انگی��زه وضعیت‬ ‫س��ازمان ها را در ش��رایط ضعیفی قرارداده و در دولت های نهم‬ ‫و دهم نیروهایی که تخصص انچنانی نداشتند وارد سازمان های‬ ‫دولتی ش��دند‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬در س��ال ‪ 1376‬مجموعه نیروی‬ ‫انسانی ریاس��ت جمهوری یک هزار و ‪ 467‬نفر بود که این میزان‬ ‫در سال ‪ 1392‬رشد ‪ 167‬درصدی پیدا کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته نجفی‪ ،‬این رقم در س��ال ‪ 1384‬به یک هزار و ‪624‬‬ ‫نیرو افزایش‬ ‫نفر رس��ید که نسبت به س��ال ‪ 92‬با ‪3‬هزار و ‪ 923‬‬ ‫‪141‬درصدی را نشان می ده د در حالی که نهاد ریاست جمهوری‬ ‫برای جذب نیروی انسانی سختگیری های زیادی دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وجود نیروی انس��انی متورم و بی انگیزه از مشکالت‬ ‫مهم مدیران در سازمان ها به حساب می اید‪.‬‬ ‫نجفی گفت‪ :‬جمهوری اس�لامی تاکنون نتوانس��ته یک نشان‬ ‫تجاری مدیریت ایرانی مشابه مدیریت ژاپنی با ویژگی خاص ارائه‬ ‫دهد‪ ،‬زیرا مطالعات جدی با فلسفه مدیریت و نسبت ان با علوم‬ ‫انس��انی و اسالمی در کشور انجام نشده و هنوز ابهام های زیادی‬ ‫در این زمینه وجود دارد‪.‬‬ ‫به گفته مشاور رییس جمهوری‪ ،‬امروز کار به جایی رسیده که‬ ‫به دلیل نبود یک نظام ارتقای مدیریت در کش��و ر شاهد مدیریت‬ ‫چتربازی هستیم که وقتی پستی خالی شد یک نفر با چتر فوری‬ ‫بر این پست فرود می اید‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ابوالفضل کیمیایی‬ ‫با توجه به گذش��ت ‪3‬سال از‬ ‫دولت تدبی��ر و امید و تالش ها‬ ‫ب��رای افزای��ش مش��ارکت‬ ‫اقتص��ادی رش��د در این زمینه‬ ‫دور از انتظار نبوده است‪ .‬به طور‬ ‫قط��ع افزایش ف��روش نفت و‬ ‫ورود بیش��تر بخ��ش خصوصی‬ ‫محمدباقر صدری‬ ‫ب��ه عرص��ه اقتص��ادی در این‬ ‫عضو انجمن اقتصاددان ایران‬ ‫امر بی تاثیر نبوده و رش��د نرخ‬ ‫مشارکت اقتصادی می تواند در‬ ‫توسعه اقتصاد نقش مهمی ایفا کند‪ .‬تغییر در این شاخص بستگی‬ ‫به فعال ش��دن واحد های اقتصادی غیرفعال دارد‪ .‬درحال حاضر‬ ‫حدود ‪۷‬هزار واحد تعطیل یا نیمه فعال وجود دارد که فعال شدن‬ ‫انها بزرگترین تاثیر را بر نرخ مش��ارکت اقتصادی خواهد داشت‪.‬‬ ‫در این بخش صنعت در مقایس��ه با س��ایر بخش ها نقش مهم تر‬ ‫و تاثیرگذارت��ری ایفا می کند‪ .‬البته وج��ود ‪۷‬هزار واحد صنعتی‬ ‫تعطیل یا نیمه فعال نشان از این دارد که صنعت سهم اندکی در‬ ‫رشد مشارکت اقتصادی داشته و اغلب بخش کشاورزی به دلیل‬ ‫برنامه های دولت در خودکفایی گندم و حمایت های وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی از کشاورزان در این بخش سهم داشته اند‪ .‬با نگاهی به‬ ‫امار های اشتغال متوجه خواهیم شد که سهم زنان در مشارکت‬ ‫اقتصادی نس��بت به مردان اندک اس��ت در حالی که سهم زنان‬ ‫در تحصیالت دانش��گاهی رو به افزایش است بنابراین دولت در‬ ‫برنامه ریزی اش��تغال باید به س��هم زنان نیز توجه کافی داش��ته‬ ‫باشد‪ .‬درحال حاضر زنان در بخش خدمات حضور پررنگ ت ر و در‬ ‫بخش کش��اورزی حضور کمرنگ تری دارند‪ .‬دولت برای افزایش‬ ‫سهم زنان باید در حوزه صنعت برنامه ریزی کند تا از این طریق‬ ‫بتواند س��هم زن��ان را افزایش دهد‪ .‬بخش دیگ��ری که می تواند‬ ‫س��هم زنان را افزایش دهد حوزه اموزش اس��ت ک��ه البته زنان‬ ‫در این بخش حضور دارند اما می توان س��هم انها را افزایش داد‪.‬‬ ‫درحال حاضر در توزیع اشتغال در سطح کشور دچار سردرگمی‬ ‫هس��تیم که باعث شده در بخش اشتغال زنان و فارغ التحصیالن‬ ‫دانش��گاهی با مشکل مواجه باشیم‪ .‬دولت برای انکه کشور را در‬ ‫فرایند توس��عه یافتگی قرار دهد باید صنعتی ش��دن را به بخش‬ ‫روستایی توسعه دهد و از صنایع برای اشتغال روستایی استفاده‬ ‫کن��د‪ .‬به عب��ارت دیگر واحدهای صنعتی را از ش��هر ها دور و به‬ ‫روس��تا ها نزدیک کند‪ .‬به طور مثال در تبریز بخش های صنعتی‬ ‫زیادی در ش��هر فعال هستند و باعث الودگی هوا شده اند اما در‬ ‫‪ ۵۰‬کیلومتری ش��هر با مشکل اش��تغال رو به رو هستیم‪ .‬بنابراین‬ ‫توزی��ع صنایع به صورت عادالنه از نظر جغرافیایی توس��عه پیدا‬ ‫نک��رده و بخش روس��تایی در صنایع فراموش ش��ده اند‪ .‬دولت و‬ ‫مجلس باید در تدوین برنامه شش��م توس��عه به توسعه اشتغال‬ ‫روس��تایی و توزیع مناس��ب صنایع توجه ویژه داشته باشند‪ .‬در‬ ‫بحث اشتغال باید توجه داشته باشیم که تزریق منابع به تنهایی‬ ‫منجر به اش��تغالزایی نخواهد شد به همین دلیل تزریق ‪۱۶‬هزار‬ ‫میلیارد تومان تسهیالت نتوانست به قدر کافی اشتغالزایی کند‪.‬‬ ‫اگ��ر پول به تنهایی کافی بود در فاصله س��ال های ‪ ۸۴‬تا ‪ ۹۱‬که‬ ‫نزدی��ک به ‪ ۸۰۰‬تا ‪۹۰۰‬میلیارد دالر درامد نفتی داش��تیم باید‬ ‫معضل بیکاری را به طور کلی ریش��ه کن می کرد بنابراین اشتغال‬ ‫نی��از به برنامه ریزی و هدف گذاری درس��ت دارد تا تزریق منابع‬ ‫هدف��دار انجام ش��ود درنتیجه اگر دولت با وج��ود تزریق منابع‬ ‫نتیج��ه مورد نظ��ر را نگرفته به دلیل برنامه ریزی نادرس��ت بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مرکز ملی امار در گزارش ‪ 3‬ماه دوم ‪ 95‬اعالم کرد‬ ‫اهنگ رو به رشد مشارکت اقتصادی‬ ‫اخری��ن‬ ‫براس��اس‬ ‫گزارش مرک��ز ملی امار‬ ‫نرخ مش��ارکت اقتصادی‬ ‫تابستان ‪ 40/4 ،95‬اعالم‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده ش��ده که این رقم حاکی‬ ‫از رش��د ‪1/5‬درص��دی‬ ‫صنعت‬ ‫نس��بت به تابس��تان ‪94‬‬ ‫اس��ت‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫این امار نس��بت به بهار ‪ 95‬نیز رشد ‪0/8‬درصدی‬ ‫را تجرب��ه کرده می توان نتیج��ه گرفت که اهنگ‬ ‫نرخ رش��د مشارکت اقتصادی در س��ال ‪ 95‬رو به‬ ‫افزایش است‪ .‬مطابق این گزارش بیشترین درصد‬ ‫اشتغال در بخش خدمات و کمترین درصد نیز در‬ ‫بخش کش��اورزی بوده؛ با این وجود اهنگ رش��د‬ ‫اشتغال در بخش کشاورزی و خدمات با ‪0/3‬درصد‬ ‫رشد نسبت به بخش صنعت با رشد ‪ 0/1‬درصدی‬ ‫بیشتر بوده است ‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ اندک مشارکت اقتصادی زنان‬ ‫براس��اس تعریف مرکز ملی امار نرخ مش��ارکت‬ ‫اقتصادی نشان مى دهد که چند درصد از جمعیت‬ ‫در سن کار‪ ،‬فعال یعنى شاغل یا بیکار هستند‪.‬این‬ ‫ش��اخص در بین مردان ‪64/9‬درصد و در بین زنان‬ ‫‪15/9‬درصد محاسبه ش��ده است‪ .‬همچنین نتایج‬ ‫نش��ان مى دهد که درصد جمعیت فعال ‪١٠‬س��اله‬ ‫و باالتر در نقاط روس��تایى بیش��تر از نقاط شهری‬ ‫است به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط‬ ‫روس��تایى ‪42/2‬درص��د و در نقاط ش��هری ‪39/8‬‬ ‫درصد بوده است‪.‬‬ ‫مقایس��ه نرخ مش��ارکت اقتصادی در گروه های‬ ‫س��نى نیز حاکی از این اس��ت که بیش��ترین نرخ‬ ‫مش��ارکت اقتصادی ‪ 58/8‬درصد در گروه س��نی‬ ‫‪ 35-39‬س��اله بوده اس��ت‪ .‬این ش��اخص در بین‬ ‫مردان گروه س��نى‪ 35-39‬س��اله با ‪94/6‬درصد و‬ ‫در جمعیت زنان برای گروه س��نی ‪ 25-29‬س��اله‬ ‫با ‪26‬درصد بیش��ترین مقادیر را به خود اختصاص‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫‪14/4‬درصد و در نقاط روستایی ‪7/9‬درصد است‪.‬‬ ‫بررسى نرخ بیکاری نشان مى دهد که این شاخص‬ ‫در تابستان ‪ ١٣٩٥‬نسبت به تابستان‪ ١٣٩4‬در نقاط‬ ‫ش��هری ‪2/2‬درصد و در نقاط روس��تایی‪0/6‬درصد‬ ‫افزای��ش یافته اس��ت‪ .‬در جمعیت م��ردان نیز این‬ ‫ن��رخ ‪1/5‬درص��د و در بین زن��ان ‪ 2‬درصد افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬ن��رخ بی��کاری جمعیت ‪١٠‬س��اله و‬ ‫بیش��تر در تابستان ‪ ١٣٩٥‬نس��بت به بهار‪،1395‬‬ ‫‪0/4‬درص��د افزایش یافته اس��ت‪ .‬این ش��اخص در‬ ‫نقاط شهری‪0/7‬درصد افزایش و در نقاط روستایی‬ ‫‪ 0/3‬درصد کاهش یافته اس��ت‪ .‬همچنین تغییرات‬ ‫ای��ن نرخ در بین م��ردان ‪0/1‬درصد و در بین زنان‬ ‫‪1/5‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹اهنگ مثبت نرخ رش�د اقتصادی در‬ ‫تمام بخش ها‬ ‫بررسى تغییرات نرخ مش��ارکت اقتصادی نشان‬ ‫مى دهد که در تابس��تان ‪ ١٣٩٥‬نسبت به تابستان‬ ‫‪ ١٣٩٤‬این شاخص ‪ 1/5‬درصد افزایش داشته و این‬ ‫در حالى است که این شاخص در نقاط شهری ‪1/6‬‬ ‫درصد‪ ،‬در نقاط روستایى‪1/1‬درصد‪ ،‬در بین مردان‬ ‫‪0/8‬درصد و در بین زنان‪ 2/2‬درصدی افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین نرخ مشارکت اقتصادی تابستان ‪١٣٩٥‬‬ ‫نس��بت به بهار ‪0/8 ،١٣٩5‬درصد افزایش داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالى است که این شاخص در نقاط‬ ‫شهری ‪ 1/1‬و در نقاط روستایی ‪0/2‬درصد‪ ،‬در بین‬ ‫‹ ‹سهم ‪31/5‬درصدی صنعت از اشتغال‬ ‫مردان یک درصد و در بین زنان ‪0/7‬درصد افزایش‬ ‫بررسى میزان اشتغال در بخش های‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫عمده فعالیت اقتصادی نشان مى دهد‬ ‫بررس��ی مرکز ام��ار در زمینه نرخ‬ ‫بی��کاری نش��ان از ای��ن دارد که نرخ نرخ مشارکت اقتصادی که بیشترین درصد شاغالن در بخش‬ ‫بیکاری جمعیت ‪١٠‬س��اله و بیشتر در در بین مردان گروه خدمات و کمترین درصد ش��اغالن در‬ ‫کل کشور ‪12/7‬درصد بوده که نسبت سنى‪ 35-39‬ساله با بخش کشاورزی مشغول به کار بوده اند‬ ‫‪94/6‬درصد‬ ‫به طوری که س��هم شاغالن ‪١٠‬ساله و‬ ‫به بهار ‪ 95‬با ‪0/4‬درصد رشد و نسبت‬ ‫و در جمعیت زنان‬ ‫بیشتر در بخش خدمات ‪49/1‬درصد‪،‬‬ ‫ب��ه تابس��تان ‪ 94‬با ‪1/8‬درصد رش��د‬ ‫برای گروه سنی‬ ‫در بخ��ش صنع��ت ‪31/5‬درصد و در‬ ‫همراه بوده است‪.‬‬ ‫‪ 25-29‬ساله‬ ‫بخش کش��اورزی ‪19/4‬درص��د بوده‬ ‫‹ ‹ن�رخ دو براب�ری بی�کاری‬ ‫با ‪26‬درصد‬ ‫است‪.‬‬ ‫نقاط شهری نسبت به روستایی‬ ‫مقادیر‬ ‫بیشترین‬ ‫بررس��ی س��هم اش��تغال برحسب‬ ‫ش��اخص نرخ بیکاری نش��ان دهنده‬ ‫را به خود‬ ‫بخش های عمومى و خصوصى نش��ان‬ ‫این اس��ت که چند درصد از جمعیت‬ ‫اختصاص داده اند‬ ‫می دهد که درصد ش��اغالن در بخش‬ ‫فعال‪ ،‬بی��کار هس��تند‪ .‬در مقابل نرخ‬ ‫خصوص��ى (کارفرمای��ان‪ ،‬کارکن��ان‬ ‫اشتغال نش��ان مى ده د چند درصد از‬ ‫مس��تقل‪ ،‬م��زد و حقوق بگیران بخش‬ ‫جمعیت فعال شاغل هستن د بنابراین‪،‬‬ ‫خصوصى و تعاون��ى و کارکنان فامیلى بدون مزد)‬ ‫بررس��ى نرخ بی��کاری به طور ضمنى بررس��ى نرخ‬ ‫بی��ش از درصد ش��اغالن در بخ��ش عمومى (مزد‬ ‫اش��تغال را نیز دربردارد‪ .‬بر اس��اس نتایج به دست‬ ‫و حقوق بگی��ران بخ��ش عمومى) اس��ت‪ ،‬به طوری‬ ‫امده در فصل تابستان‪ ،‬نرخ بیکاری در بین مردان‬ ‫که س��هم اش��تغال جمعیت ‪١٠‬س��اله و بیشتر در‬ ‫‪10/4‬درص��د و در بین زنان ‪21/8‬درصد محاس��به‬ ‫بخ��ش خصوصى ‪83/9‬درص��د و در بخش عمومی‬ ‫شده است‪ .‬همچنین نتایج بیانگر ان است که نرخ‬ ‫‪16/1‬درصد بوده است‪ .‬این وضعیت در بین مردان‬ ‫بیکاری در نقاط ش��هری بیش��تر از نقاط روستایى‬ ‫و زنان و نقاط ش��هری و روس��تایی نیز مش��اهده‬ ‫اس��ت به طوری ک��ه نرخ بیکاری در نقاط ش��هری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹زنجان‪ ،‬پیشتاز مشارکت اقتصادی‬ ‫بررسى نرخ مش��ارکت اقتصادی بین استان های‬ ‫کش��ور نشان مى دهد که نرخ مش��ارکت اقتصادی‬ ‫جمعی��ت ‪١٠‬س��اله و بیش��تر در اس��تان زنجان با‬ ‫‪45/1‬درصد در جایگاه نخس��ت قرار دارد و پس از‬ ‫ان استان خراسان شمالى با ‪43/8‬درصد رتبه دوم‬ ‫را به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬در مقابل اس��تان‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان با ‪32/9‬درصد پایین ترین‬ ‫نرخ مش��ارکت اقتصادی را به خود اختصاص داده‬ ‫و این در حالى است که نرخ مشارکت اقتصادی در‬ ‫کل کشور ‪40/4‬درصد به دست امده است‪.‬‬ ‫براس��اس مقایس��ه ش��اخص نرخ بی��کاری بین‬ ‫اس��تان ها نیز اس��تان کرمانش��اه ب��ا ‪20/3‬درصد‬ ‫باالترین نرخ بیکاری را داش��ته و پس از ان‪ ،‬استان‬ ‫چهارمحال و بختی��اری با ‪ 19/8‬درصد قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر پایین ترین ن��رخ بیکاری با‬ ‫‪6/7‬درصد مربوط به استان مرکزی است‪.‬‬ ‫در مقایس��ه اس��تان ها به لحاظ بخش های عمده‬ ‫فعالیت اقتصادی در بخش کش��اورزی بیش��ترین‬ ‫شاغالن در استان خراس��ان شمالى با ‪39/8‬درصد‬ ‫مش��غول ب��ه کار بوده اند و در مقاب��ل ان تهران با‬ ‫‪1/8‬درصد کمترین ش��اغالن در بخش کش��اورزی‬ ‫را داشته؛ ش��اغالن بخش کشاورزی در کل کشور‬ ‫‪ 19/4‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹البرز در جایگاه نخست اشتغال صنعتی‬ ‫در بخش صنعت‪ ،‬اس��تان البرز ب��ا ‪ 44/7‬درصد‬ ‫بیش��ترین و اس��تان اذربایجان غرب��ى با‪20‬درصد‬ ‫کمتری��ن درص��د ش��اغالن را به خ��ود اختصاص‬ ‫داده اند‪ .‬س��هم شاغالن در این بخش در کل کشور‬ ‫‪31/5‬درصد بوده است‪ .‬همچنین در بخش خدمات‪،‬‬ ‫استان تهران با ‪65/8‬درصد باالترین و استان زنجان‬ ‫با ‪32/6‬درصد پایین ترین درصد شاغالن در بخش‬ ‫خدمات را به خود اختصاص داده اند‪ .‬سهم شاغالن‬ ‫در ای��ن بخ��ش در کل کش��ور ‪49/1‬درص��د بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نرخ مشارکت اقتصادی‪ ،‬سهم اشتغال و نرخ بیکاری بر حسب گروه های عمده سنی و جنس‬ ‫‪ 10‬ساله و بیشتر‬ ‫شــــــرح‬ ‫‪ 15‬ساله و بیشتر‬ ‫جمع‬ ‫نرخ مشارکت اقتصادی‬ ‫‪ 15-24‬ساله‬ ‫مرد و زن‬ ‫مرد‬ ‫زن‬ ‫مرد و زن‬ ‫مرد‬ ‫زن‬ ‫مرد و زن‬ ‫مرد‬ ‫زن‬ ‫‪40/4‬‬ ‫‪64/9‬‬ ‫‪15/9‬‬ ‫‪44/1‬‬ ‫‪71/3‬‬ ‫‪17/3‬‬ ‫‪29/0‬‬ ‫‪44/6‬‬ ‫‪12/6‬‬ ‫سهم اشتغال در بخش‬ ‫کشاورزی‬ ‫‪19/4‬‬ ‫‪18/5‬‬ ‫‪23/4‬‬ ‫‪19/2‬‬ ‫‪18/3‬‬ ‫‪23/2‬‬ ‫‪20/8‬‬ ‫‪21/5‬‬ ‫‪17/3‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪31/5‬‬ ‫‪33/1‬‬ ‫‪24/1‬‬ ‫‪31/6‬‬ ‫‪33/2‬‬ ‫‪23/9‬‬ ‫‪35/9‬‬ ‫‪35/6‬‬ ‫‪37/3‬‬ ‫خدمات‬ ‫‪49/1‬‬ ‫‪48/4‬‬ ‫‪52/5‬‬ ‫‪49/2‬‬ ‫‪48/5‬‬ ‫‪52/9‬‬ ‫‪43/3‬‬ ‫‪42/9‬‬ ‫‪45/4‬‬ ‫سهم اشتغال در بخش‬ ‫خصوصی‬ ‫‪83/9‬‬ ‫‪85/6‬‬ ‫‪76/2‬‬ ‫‪83/8‬‬ ‫‪85/5‬‬ ‫‪76/0‬‬ ‫‪90/4‬‬ ‫‪90/5‬‬ ‫‪90/3‬‬ ‫عمومی‬ ‫‪16/1‬‬ ‫‪14/4‬‬ ‫‪23/8‬‬ ‫‪16/2‬‬ ‫‪14/5‬‬ ‫‪24/0‬‬ ‫‪9/6‬‬ ‫‪9/5‬‬ ‫‪9/7‬‬ ‫نرخ بیکاری‬ ‫‪12/7‬‬ ‫‪10/4‬‬ ‫‪21/8‬‬ ‫‪12/7‬‬ ‫‪10/4‬‬ ‫‪21/9‬‬ ‫‪30/2‬‬ ‫‪25/7‬‬ ‫‪47/3‬‬ ‫بازار های تهاتر ‬ ‫ی‬ ‫راهکار برون رفت از بحران‬ ‫چهار شنبه‬ ‫تهاتر یا مبادله کاال به کاال قدیمی ترین شکل انجام مبادالت در جهان‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 8‬دی ‪1395‬‬ ‫‪ 28‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 28‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 16‬پیاپی ‪1989‬‬ ‫دفاتر کار الکترونیکی مجازی در راستای اطالع رسانی بهتر و‬ ‫کارامدتر به صنایع کوچک و متوسط طراحی و واگذاری شده است‪.‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫خدمات متقابل فرهنگ و صنعت‬ ‫انتخاب اعضای ش��ورای فرهنگی در سطح شرکت های استانی در‬ ‫حالی پیگیری می ش��ود که این ش��ورا خدمات مطلوبی در سطح‬ ‫سازمانی و با محور فرهنگی می تواند ارائه دهد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫اموزش نحوه صادرات‬ ‫مشتقات نفت و گاز در لرستان‬ ‫‪4‬‬ ‫صنای�ع کوچ�ک و متوس�ط در ای�ران برای‬ ‫تامین مالی به بانک ها وابسته اند و هنگامی که‬ ‫بانک ها نمی توانستند با توجه به شرایط شان از‬ ‫این صنایع حمایت کنند‪ ،‬از این رو صندوق های‬ ‫جسورانه ش�کل گرفت تا ورود به بازار سرمایه‬ ‫ب�ه عن�وان راه�کار تحول�ی در تامی�ن مال�ی‬ ‫بنگاه های کوچک و متوسط عملیاتی شود‪.‬‬ ‫در الیح�ه برنام�ه شش�م توس�عه کش�ور به‬ ‫احداث بازارچه سوغات‬ ‫‪13‬‬ ‫اعتبارات بانکی‬ ‫در سیطره صنایع بزرگ‬ ‫‪4‬‬ ‫‪13‬‬ ‫رونق در‪81‬درصد از شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی خراسان شمالی‬ ‫‪14‬‬ ‫راه اندازی شورای اطالع رسانی شرکت شهرک های صنعتی سمنان‬ ‫معاون توس��عه مدیریت و منابع ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫سمنان گفت‪ :‬شورای اطالع رسانی شرکت شهرک های صنعتی سمنان به‬ ‫دنبال شکل گیری شورای مشابه در سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران به منظور سرعت بخشی در اثرگذاری مثبت بر روند توسعه‬ ‫صنعتی و تولید ملی راه اندازی شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار گس��ترش صنعت از س��منان‪ ،‬رامی��ن فراهانی در‬ ‫نخستین جلسه شورای اطالع رسانی با اشاره به اهداف و وظایف این شورا‬ ‫افزود‪ :‬این شورا موظف است به منظور امیدبخشی به مردم در قالب های‬ ‫مختلف و متنوع‪ ،‬انعکاس خدمات نظام و دولت را در اولویت قرار دهد‪.‬‬ ‫فراهان��ی ارتق��ای س��طح اگاهی جامع��ه به وی��ژه اصحاب رس��انه از‬ ‫سیاس��ت ها و ماموریت های اصلی س��ازمان‪ ،‬تبیین جایگاه اطالع رسانی‬ ‫و شفاف س��ازی در تقویت نگرش جامعه به س��رمایه گذاری‪ ،‬گسترش و‬ ‫تعمیق اطالع رسانی با محوریت معرفی جایگاه صنایع کوچک در اقتصاد‬ ‫و بهبود فضای کس��ب وکار‪ ،‬مدیریت ش��رایط بحرانی و فضا سازی منفی‬ ‫رسانه ای و شناساندن ظرفیت های موجود در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫مانند واحدهای دانش بنیان‪ ،‬شهرک های فناوری و مراکز خدمات فناوری‬ ‫کس��ب وکار خوشه های صنعتی به مخاطبان را از جمله اهداف این شورا‬ ‫برشمرد‪.‬‬ ‫معاون توس��عه مدیریت و منابع ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫س��منان با بی��ان اینکه تدوین اس��تراتژی ب��رای ارتقای س��طح اگاهی‬ ‫‪14‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫پذیرش ریسک سرمایه گذاری در صندوق جسورانه‬ ‫‪14‬‬ ‫توسعه ناحیه صنعتی عنبراباد‬ ‫درکرمان‬ ‫کاهش هزینه پس از تولید‬ ‫با شرکت های مجازی‬ ‫مخاطب��ان از ماموریت ه��ای ویژه س��ازمان و نقش ای��ن ماموریت ها در‬ ‫بهبود فضای کس��ب وکار و توس��عه صنعتی کش��ور‪ ،‬بررسی مشکالت و‬ ‫چالش های پیش روی اطالع رس��انی و تنوی��ر افکار عمومی و تالش برای‬ ‫رفع ان و بسترس��ازی در فضای رس��ان ه برای جذب س��رمایه گذاری در‬ ‫حوزه صنایع کوچک و مشارکت در ایجاد زیرساخت های صنعتی ازجمله‬ ‫وظایف این شورا است‪ ،‬گفت‪ :‬تدوین چارچوب و روش های اطالع رسانی‪،‬‬ ‫تکریم مخاطبان و ذی نفعان‪ ،‬تبلیغات با بهره مندی از ش��یوه های نوین‪،‬‬ ‫سیاس��ت گذاری برای انعکاس مناس��ب توانمندی های سازمان و انتقال‬ ‫فعالیت ها‪ ،‬اقدامات و دس��تاوردهای مجموعه به مخاطبان و برنامه ریزی‬ ‫برای تشکیل اتاق فکر با محوریت جامعه‪ ،‬رسانه و صنایع کوچک از دیگر‬ ‫وظایف این شوراست‪.‬‬ ‫فراهان��ی با اش��اره به نح��وه تعیین اعضای این ش��ورا تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫این ش��ورا مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان به عنوان رییس‪،‬‬ ‫مش��اور مدیرعامل و مس��ئول روابط عمومی اس��تان به عنوان‪ ،‬مس��ئول‬ ‫خبرگزاری ایرنا اس��تان‪ ،‬یک نفر از مدیران مسئول جراید استان‪ ،‬معاون‬ ‫صداوس��یمای استان و نماینده روزنامه گس��ترش صنعت به عنوان عضو‬ ‫شورا حضور دارند‪.‬‬ ‫در این جلس��ه با حضور اعضا ‪ ،‬درباره اهداف و وظایف شورا و همچنین‬ ‫برش استانی بحث و تبادل نظر و مقرر شد اعض ا پیشنهاد ها و راهکارهای‬ ‫اجرایی خود را برای جلسه اینده ارائه کنند‪.‬‬ ‫مجل�س در حالی بر لزوم تقویت بازار س�رمایه‬ ‫تاکی�د ش�ده که س�هم ش�رکت های کوچک و‬ ‫متوس�ط در اقتص�اد ای�ران رق�م قابل توجهی‬ ‫را ب�ه خود اختصاص داده اس�ت‪ .‬ب�ا راه اندازی‬ ‫بازار ‪ SME‬از عصر دوش�نبه قیمت گذاری ایده‬ ‫ناب در بازار س�رمایه کلید زده شد‪ .‬راه اندازی‬ ‫این ب�ازار پیامی به افراد خلاق و ابزاری برای‬ ‫جلوگیری از فرار مغزها از کشور است‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 8‬دی ‪ 28 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 28‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 16‬پیاپی ‪1989‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بازار های تهاتری‬ ‫راهکار برون رفت از بحران‬ ‫دولت ه��ا به منظ��ور کنت��رل‬ ‫تورم درص��دد کاهش نقدینگی‬ ‫برامده ان��د و ای��ن ام��ر موجب‬ ‫نامتعادل��ی نیازه��ای اقتصادی‬ ‫ب��ا می��زان پ��ول عرضه ش��ده‬ ‫می شود‪ .‬به نظر می رسد انتخاب‬ ‫جایگزین مناس��بی ب��رای پول‬ ‫غالمرضا ساالری‪ /‬کارشناس‬ ‫بتواند دوب��اره چرخ های اقتصاد‬ ‫کش��ور را که در اثر این کمبود‬ ‫ب��ه رکود فرو رفت��ه ‪ ،‬به چرخش‬ ‫دراور د‪ .‬از دی��دگاه موافقان‪ ،‬کمک ب��ه ایجاد بازارهای تهاتری و‬ ‫بهره گیری از برات‪ ،‬ضمن جلوگیری از عملیات تورم زا‪ ،‬به گردش‬ ‫نقدینگی تاجران و ایجاد تحرک جدید در بازار منجرشده و مانع‬ ‫از گس��ترش رکود خواهد شد‪ .‬مهم ترین ویژگی برات را می توان‬ ‫اس��انی در انتقال به غی��ر‪ ،‬راحتی در دریاف��ت وجه ان‪ ،‬حذف‬ ‫زمان و مکان در اس��تفاده از ان‪ ،‬جایگزینی مناسب برای پول و‬ ‫قابلیت پذیرش در تمام بنگاه های اقتصادی برشمرد‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫ش و فروش کاال و خدمات‬ ‫استفاده از ان قیمت تمام شده را کاه ‬ ‫را افزایش می ده��د و در نهایت موجبات کاهش تورم و افزایش‬ ‫اشتغال را فراهم می اورد‪ .‬تهاتر یا مبادله کاال به کاال قدیمی ترین‬ ‫شکل انجام مبادالت در جهان به شمار می رود‪ .‬در اصطالح فقه و‬ ‫حقوق‪ ،‬تهاتر عبارت اس��ت از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن‬ ‫طرف های معامله به همدیگر‪.‬‬ ‫در حق��وق ای��ران منظور از اس��ناد تجاری‪ ،‬به ط��ور معمول‬ ‫اس��نادی است که از بس��یاری جهات به برات ش��بیه هستند و‬ ‫خصایص عمده ان را دارند از این رو به چنین اس��نادی‪« ،‬اسناد‬ ‫براتی» نیز گفته می ش��ود که این اس��ناد عبارت است از‪ :‬برات‪،‬‬ ‫س��فته و چک‪ .‬برات ماهیت ویژه خود را دارد و از دیدگاه حقوق‬ ‫تجارت برات‪ ،‬عقد یا قرارداد تجاری به معنای خاص نیست بلکه‬ ‫سندی است مجرد‪ ،‬که متضمن یک تعهد تجاری با ویژگی های‬ ‫خود است که وسیله پرداخت بوده و در مبادالت بازرگانی نقش‬ ‫پول را ایفا می کند‪ .‬معامالت تهاتری شفافیت زیادی دارد چرا که‬ ‫واسطه ای به نام پول وجود نداشته و چیزی که دو طرف خریدار‬ ‫و فروش��نده از معامله کس��ب می کنند واضح است‪ .‬اما در تهاتر‬ ‫س��نتی‪ ،‬به دلیل محدود بودن و تطابق زیاد نیازها و تولیدات دو‬ ‫طرف‪ ،‬معامالت به صورت مس��تقیم و پایاپای انجام می شد ولی‬ ‫امروزه به علت تنوع و گس��تردگی نیازها و تولیدات امکان تبادل‬ ‫مستقیم بین دو طرف بس��یار کمتر است‪ ،‬بنابراین در بازارهای‬ ‫تهاتری نوین باید یک وس��یله مبادله یا سندی تعریف شود تا با‬ ‫مبادله ان میان اعضای چرخه‪ ،‬تهاتری شفاف و روان انجام شود‪.‬‬ ‫به طور مثال‪ ،‬یک موسس��ه چاپ و نش��ر نی��از خدماتی خود در‬ ‫زمینه نقاش��ی محل کارش را به یک شرکت خدمات ساختمانی‬ ‫ارجاع می دهد و ش��رکت خدمات س��اختمانی نی��ز نیاز خود در‬ ‫زمینه دریافت خدمات گردشگری و تفریحی برای کارکنانش را‬ ‫ب��ه یک هتل ارجاع می دهد و هتل نی��ز نیازهای خود در زمینه‬ ‫چاپ و نش��ر بروش��ورهای تبلیغاتی را به موسس��ه چاپ ارجاع‬ ‫می ده��د‪ .‬به همین دلیل باید یک وس��یله مبادله اعتباری مانند‬ ‫کارت اعتباری در بازار تهاتری تعریف کرد که با مبادله ان میان‬ ‫اعضای این چرخه تهاتری اتفاق بیفتد‪ .‬کسی که سند مبادله یا‬ ‫کارت اعتباری دراختیار داش��ته باشد می تواند با خرید خدمات‬ ‫کاال یا خدمات مورد نیاز خود در بازار تهاتری ان اعتبار را هزینه‬ ‫کند و کسانی که کاال و خدمات خود را در این بازار می فروشند‬ ‫می توانن��د این اعتبار را دریاف��ت کنند و دوباره در داخل همین‬ ‫ب��ازار‪ ،‬کاال یا خدمات مورد نیاز خود را با اس��تفاده از ان اعتبار‪،‬‬ ‫خرید کنند‪ .‬به طور معمول دولت ها از این سیاست برای خروج‬ ‫از رکود و رس��یدن به رونق اقتصادی استفاده می کنند‪ .‬بازارهای‬ ‫تهاتری از این قابلی��ت برخوردارند که در دوران رکود اقتصادی‬ ‫امکان انجام فعالیت های بهینه اقتصادی را با تسهیل مبادالت در‬ ‫سطح بازار به وجود اورند و با استفاده از یک سند اعتباری برای‬ ‫انجام معامالت‪ ،‬مشکل کمبود نقدینگی در بازار را برطرف سازند‪.‬‬ ‫تش��کیل بازار تهات��ری نوین از طریق ایجاد ارتباط مس��تقیم‬ ‫بین خریداران و فروش��ندگان و در یک بازار شبکه ای و مبتنی بر‬ ‫فناوری اطالعات و فناوری وب در محیط های اینترانتی‪ ،‬اینترنتی‬ ‫و اکس��ترانتی‪ ،‬باعث کاهش هزینه مبادل��ه و در نتیجه افزایش‬ ‫تقاض��ا و در مقابل‪ ،‬افزای��ش ظرفیت تولید می ش��ود‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫تش��کیل این بازار می تواند مورد عالقه بسیاری از تولید کنندگان‬ ‫ک��ه ظرفیت تولید اضافی دارند و بس��یاری از خری��داران که با‬ ‫محدودیت نقدینگی مواجه هستند و دولت که همواره به دنبال‬ ‫اجرای سیاست هایی است که اقتصاد ملی را از ورطه رکود نجات‬ ‫دهد‪ ،‬باش��د‪ .‬تامی��ن منابع و افزایش منافع اعض��ای بازار‪ ،‬ایجاد‬ ‫ام��کان تبدیل کاال و خدمات قابل عرضه از س��وی هر ش��خص‬ ‫حقیقی یا حقوقی به کاال و خدمات مورد نیاز خود بدون نیاز به‬ ‫تبدیل کاال و خدمات قابل عرضه به پول‪ ،‬زمینه سازی برای ورود‬ ‫به بازار در زمینه کاالهایی که به دلیل تبدیل نشدن به نقدینگی‬ ‫از چرخه اقتصاد ملی خارج شده اند‪ ،‬ایجاد زمینه برای تهیه مواد‬ ‫اولیه تولید کنندگان در ازای فروش محصول تولیدی انها‪ ،‬کاهش‬ ‫قیمت‪ ،‬کاهش هزینه اطالع رسانی‪ ،‬کاهش هزینه های معامالت‪،‬‬ ‫امکان گرفتن وام های کم هزینه‪ ،‬استفاده از ظرفیت تولید اضافی‬ ‫و‪ . ...‬ابزار مبادله در بازار تهاتری ش��بکه ای برات کارت است که‬ ‫این برات کارت ه��ا دارای تضمین بانکی ب��ه منظور پرداخت در‬ ‫زمان سر رس��ید هس��تند یعنی در واقع چرخ��ه معامالت میان‬ ‫افراد و ش��رکت های نیازمند این نیست که افراد بر سر یک میز‬ ‫بنشینند و درباره تبادل مستقیم کاال و خدمات با یکدیگر توافق‬ ‫کنند‪ .‬هر کس براساس کاال یا خدماتی که عرضه می کند دارای‬ ‫میزان اعتبار مش��خصی به صورت برات می شود و با این برات ها‬ ‫می تواند از طریق اعضای دیگر بازار کاال‪ ،‬خدمات یا امالک مورد‬ ‫نیاز خود را تهیه کند‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫جسورانه یک مدل‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫برای راه اندازی‬ ‫کسب وکارهای نوپا و‬ ‫شرکت های کوچک با‬ ‫ظرفیت رشد بلندمدت‬ ‫است؛ البته این نوع‬ ‫سرمایه گذاری منبع‬ ‫مهمی برای راه اندازی‬ ‫کسب و کارهایی است‬ ‫که کوچک تر از ان‬ ‫هستند که دسترسی‬ ‫مناسب به بازار سرمایه‬ ‫یا بانک ها داشته باشند‬ ‫در ایین بازگشایی بازار شرکت های کوچک و متوسط در فرابورس‬ ‫پذیرش ریسک سرمایه گذاری در صندوق های جسورانه‬ ‫زین�ب عبدی‪-‬صنای�ع کوچک‪ :‬صنایع کوچک و متوس�ط در ایران ب�رای تامین مالی به‬ ‫بانک ها وابسته اند و هنگامی که بانک ها نمی توانستند با توجه به شرایط شان از این صنایع‬ ‫حمایت کنند‪ ،‬از این رو صندوق های جسورانه شکل گرفت تا ورود به بازار سرمایه به عنوان‬ ‫راهکار تحولی در تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط عملیاتی شود‪.‬‬ ‫در الیحه برنامه شش��م توسعه کش��ور به مجلس‬ ‫در حالی بر لزوم تقویت بازار س��رمایه تاکید شده که‬ ‫س��هم شرکت های کوچک و متوسط در اقتصاد ایران‬ ‫رق��م قابل توجهی را به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬با‬ ‫راه اندازی بازار ‪ SME‬از عصر دوش��نبه قیمت گذاری‬ ‫ایده ناب در بازار سرمایه کلید زده شد‪ .‬راه اندازی این‬ ‫بازار پیامی به افراد خالق و ابزاری برای جلوگیری از‬ ‫فرار مغزها از کشور است‪.‬‬ ‫بازگش��ایی بازار ش��رکت های کوچک و متوس��ط‬ ‫فراب��ورس با حضور علی یزدانی مدیرعامل س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران‪ ،‬س��ورنا‬ ‫س��تاری معاون علم��ی و فن��اوری رییس جمهوری‪،‬‬ ‫شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و‬ ‫جمع دیگری از مدیران ارش��د بازار سرمایه در سالن‬ ‫مدرس وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹معرفی ‪ 87‬بنگاه صنعتی به بورس‬ ‫ریی��س س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ایران اظهار کرد‪ :‬در ح��ال حاضر ‪96‬درصد‬ ‫بنگاه های کش��ور جزو بنگاه های کوچک و متوس��ط‬ ‫هس��تند که این امار رو به رش��د نی��ز خواهد بود‪ .‬از‬ ‫این رو ورود شرکت کوچک و متوسط به بازار سرمایه‬ ‫امری بس��یار ض��روری ب��ود‪ .‬امیدواریم اس��تقبال از‬ ‫حمای��ت از واحدهای کوچک و متوس��ط که بخش‬ ‫بزرگ��ی از اش��تغال در ایران وابس��ته به ان اس��ت‪،‬‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫یزدان��ی در ایی��ن رونمای��ی از صندوق ه��ای‬ ‫س��رمایه گذاری جسورانه و گشایش بازار شرکت های‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط فراب��ورس ای��ران اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫براس��اس امارهای موجود بی��ش از ‪80‬هزار بنگاه در‬ ‫مجموعه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دارای پروانه‬ ‫بهره برداری اس��ت که از این مجم��وع ‪95‬درصد در‬ ‫قالب بنگاه های کوچک و متوس��ط در حوزه صنعت‬ ‫مطرح است و اگر واحدهای صنفی را بخواهیم درنظر‬ ‫بگیریم امار قابل توجهی خواهد شد‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ای��ران ادام��ه داد‪ :‬حس��ب دس��تور‬ ‫رییس جمهوری و تش��کیل ستاد اقتصاد مقاومتی در‬ ‫امس��ال درباره حمایت از بنگاه ها فهمیدیم مهم ترین‬ ‫مش��کل نقدینگی اس��ت و اغلب بنگاه ها به بازار پول‬ ‫متکی بودند‪.‬‬ ‫یزدانی با بیان اینک��ه هم اکنون بیش از ‪42‬درصد‬ ‫اش��تغال صنعتی در کش��ور را همین ‪80‬هزار بنگاه‬ ‫کوچک تشکیل می دهد‪ ،‬افزود‪ :‬در اخرین نظرسنجی‬ ‫از این بنگاه ها در امس��ال و پس از تش��کیل س��تاد‬ ‫اقتص��اد مقاومتی معلوم ش��د که مهم ترین مش��کل‬ ‫بنگاه های کوچک و متوس��ط مسئله نقدینگی است‬ ‫که اغلب انها هم متکی به بازار پول بودند‪.‬‬ ‫یزدان��ی گفت‪ :‬ب��ا توجه به مصوبات ش��ورای پول‬ ‫و اعتبار در اس��فند س��ال گذش��ته تفاهمنامه ای با‬ ‫فرابورس امضا ش��د که به موج��ب ان امروز بیش از‬ ‫‪ ٨٧‬بنگاه را با ش��رایط قابل قبولی که مشخص شده‬ ‫ب��ه فرابورس معرفی کردیم ک��ه ‪ 4‬واحد ان پذیرش‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران افزود‪ :‬از ما پرس��یده شده که چرا اسم‬ ‫این صندوق ها را «جس��ورانه» گذاشته اید؟ پاسخ ما‬ ‫این اس��ت که وقتی بانک ها نمی توانس��تند با توجه‬ ‫به شرایط ش��ان حمایت کنند‪ ،‬این صند وق ها ش��کل‬ ‫گرف��ت و بنابراین ب��ا توجه به این موض��وع نام انها‬ ‫جسورانه گذاشته ش��د‪ .‬قطعی است که ورود به بازار‬ ‫س��رمایه راهکار تحول بنگاه های کوچک و متوس��ط‬ ‫خواهد بود و استقبال بیشتر هم خواهد شد‪.‬‬ ‫یزدان��ی گفت‪ :‬امیدوارم با برپایی این نشس��ت ها و‬ ‫تداوم ان و انچه در س��ازمان صنایع کشور باید برای‬ ‫حمایت از بنگاه ها انجام دهیم‪ ،‬زمینه ورود بنگاه ها را‬ ‫به فرابورس بیشتر فراهم کنیم‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اطمینان داد‪:‬‬ ‫از این پس با همکاری بنگاه های کوچک و متوس��ط‬ ‫زمینه ورود انها به فرابورس تسهیل می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کارافرینی و کسب وکار‬ ‫س��ورنا س��تاری‪ ،‬مع��اون علم��ی و فن��اوری‬ ‫رییس جمه��وری نیز در این مراس��م با اس��تقبال از‬ ‫راه اندازی بازار صندوق های س��رمایه گذاری جسورانه‬ ‫(‪ )VC‬در فرابورس گفت‪ :‬ایران کش��وری اس��ت که‬ ‫تاریخ ‪ 5‬هزارس��اله در زمینه علم ‪ ،‬تج��ارت ‪ ،‬فناوری‬ ‫و اقای��ی بر دنیا دارد‪ .‬در بازار س��نتی ایران فرهنگ‬ ‫صندوق های جسورانه همواره وجود داشته و جوانانی‬ ‫که در حجره ها به کار گرفته می شدند‪ ،‬نیز بر همین‬ ‫اساس صاحب کسب وکار می شدند و حال این روش‬ ‫به شکل مدرن در حال تجربه است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول با بیان اینکه حضور شرکت های‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬ایجاد محیط کسب وکاری نوین است که‬ ‫معرف تمام ش��دن عصر استخدام در کارخانه هایی با‬ ‫دودکش های بلند است ‪ ،‬افزود‪ :‬هم اکنون یک شرکت‬ ‫دانش بنی��ان در یک طبقه س��اختمان از درامدهای‬ ‫هزار میلیاردی برخوردار است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هم اکن��ون ‪ 2‬ه��زار و ‪ 850‬ش��رکت‬ ‫دانش بنی��ان و ه��زاران اس��تارت اپ در این محیط‬ ‫کس��ب وکار جدید فعالیت می کنن��د و چندین هزار‬ ‫جوان با قدرت فزاینده ای که حداکثر تا ‪5‬سال اینده‬ ‫شکوفا خواهد شد‪ ،‬به کار مشغولند‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت گذاری ایده ناب در بازار سرمایه‬ ‫ش��اپور محمدی‪ ،‬رییس س��ازمان ب��ورس و اوراق‬ ‫به��ادار در مراس��م رونمای��ی از راه ان��دازی ب��ازار‬ ‫معامالت ش��رکت های کوچک و متوسط (‪ )SME‬و‬ ‫صندوق های جسورانه در وزارت اقتصاد اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫راه اندازی بازار ‪ SME‬قیمت گذاری ایده ناب در بازار‬ ‫س��رمایه کلید زده می شود‪ .‬راه اندازی این بازار پیامی‬ ‫به افراد خالق و ابزاری برای جلوگیری از فرار مغزها‬ ‫از کشور است‪.‬‬ ‫محمدی گفت‪ :‬در الیحه برنامه ششم توسعه کشور‬ ‫به مجلس در حالی بر لزوم تقویت بازار سرمایه تاکید‬ ‫ش��ده که س��هم ش��رکت های کوچک و متوسط در‬ ‫اقتصاد ایران رقم قاب��ل توجهی را به خود اختصاص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر تنها سرمایه فیزیکی با ارزش نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫سرمایه انسانی در کنار دانش قابل قیمت گذاری است‬ ‫و در این زمینه صندوق های سرمایه گذاری می توانند‬ ‫به تامین مالی شرکت ها و افزایش شفافیت اقتصادی‬ ‫کمک کنند‪.‬‬ ‫محمدی گفت‪ :‬معام�لات مختلف از طریق بورس‬ ‫اعتبارات بانکی در سیطره صنایع بزرگ‬ ‫بخش خصوصی می تواند موتور محرکه اقتصاد کش��ور باش��د و تقویت فرابورس در تامین مالی بنگاه های‬ ‫کوچک و متوس��ط راهگشا خواهد بود‪ .‬مسعود خوانساری‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی‬ ‫تهران با بیان این مطلب اظهار کرد‪ :‬با تالش ‪3‬س��ال و نیم دولت یازدهم‪ ،‬بس��یاری از مش��کالت اقتصادی‬ ‫برطرف شد که ازجمله انها تک رقمی شدن تورم و خروج از رکود است‪.‬‬ ‫خوانس��اری در مراس��م رونمایی از صندوق های س��رمایه گذاری جس��ورانه و همچنین بازگش��ایی بازار‬ ‫ش��رکت های کوچک و متوسط فرابورس گفت‪ :‬ایران اس�لامی با توجه به قابلیت های موجود ازجمله منابع‬ ‫انرژی‪ ،‬منابع طبیعی‪ ،‬نیروی انس��انی تحصیلکرده و منطقه جغرافیایی که با ‪ 7‬کش��ور مرز خش��کی دارد‪،‬‬ ‫می تواند عالوه بر نیازهای خود نیازهای بازار ‪400‬میلیونی منطقه را تامین کند‪.‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی تهران اظهار کرد‪ :‬در ‪37‬سال گذشته کمتر به این باور‬ ‫رسیدیم که بخش خصوصی می تواند موتور محرکه اقتصاد باشد و در بودجه های ساالنه کمتر به این بخش‬ ‫توجه شد‪ .‬خوانساری افزود‪ :‬امروز بنگاه های کوچک و متوسط شالوده بخش خصوصی هستند‪ ،‬به طور نمونه‬ ‫‪60‬درصد اشتغال صنعتی در اختیار این بنگاه ها است‪ .‬رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی تهران‬ ‫گفت‪ :‬هر قدر برای تقویت این بنگاه ها بیش��تر هزینه ش��ود‪ ،‬به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش بیکاری‬ ‫به عنوان بزرگترین بحران کشور خواهد انجامید‪.‬‬ ‫خوانس��اری تاکید کرد‪ :‬ایران جزو ‪ 10‬کشور نخس��ت جهان از نظر تحصیلکرده های دانشگاهی است‪ ،‬اما‬ ‫زمینه اشتغال انها فراهم نشده و نیازمند سرمایه گذاری روی بنگاه های کوچک و متوسط هستیم‪.‬‬ ‫به گفته رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی تهران‪ ،‬برای ایجاد و تداوم این بنگاه موانعی از‬ ‫جمل��ه مجوزهای بیش از اندازه و پیچ و خم های اداری وجود دارد و دولت و اتاق های بازرگانی باید هر چه‬ ‫زودتر مجوزهای زائد را از س��ر راه بردارند‪ .‬خوانس��اری با اشاره به اقتصاد بانک محور ایران بیان کرد‪ :‬عمده‬ ‫اعتبارات بانک ها دراختیار بنگاه های بزرگ قرار می گیرد و تامین مالی بنگاه های کوچک و متوس��ط دشوار‬ ‫است‪ ،‬اما با تقویت فرابورس می توان انها را تامین مالی کرد‪.‬‬ ‫می تواند به افزایش شفافیت در اقتصاد با وجود برخی‬ ‫ایرادها بینجامد‪ ،‬راه اندازی ب��ازار ایده در فرابورس و‬ ‫همچنین معامالت ش��رکت های کوچک و متوس��ط‬ ‫می توان��د منش��ا فرصت ب��رای همه بازیگ��ران بازار‬ ‫سرمایه باش��د‪ ،‬رشد شرکت های دانش بنیان سریع تر‬ ‫از شرکت های صنعتی‪ ،‬خدماتی و حتی تجاری بوده‬ ‫و حض��ور در بازار س��رمایه می تواند به ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان ب��رای افزایش ص��ادرات کم��ک کند‪،‬‬ ‫همچنین این شرکت ها می توانند به طور منسجم تری‬ ‫برای تامین مالی قدم بردارند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار اظهار کرد‪:‬‬ ‫بازار سرمایه‪ ،‬محلی برای تامین مالی شرکت ها بدون‬ ‫اتک ا به بانک ها اس��ت و تنها به اندازه شرکت ها توجه‬ ‫نمی کند‪ ،‬بلکه ب��ا راه اندازی بازار ایده های نواورانه به‬ ‫ظرفیت های رشد انها نیز توجه خواهد داشت‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار به مزیت های‬ ‫ش��رکت های کوچک و متوسط اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫این ش��رکت ها اش��تغالزایی به همراه خواهند داشت‬ ‫و پی��ام اور مقابله با یاس و ناامیدی هس��تن د چراکه‬ ‫فرهنگ «توانس��تن» و «به نتیجه رسیدن» را ترویج‬ ‫می کنند‪ .‬سخنگوی سازمان بورس تاکید کرد‪ :‬حضور‬ ‫شرکت های کوچک و متوسط در بازار سرمایه کاهش‬ ‫هزینه ه��ای مالی نشان س��ازی و ص��ادرات ایده را به‬ ‫هم��راه دارد و ظرفیت های بس��یاری برای انها ایجاد‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹پذیرش ‪ 2‬صندوق در فرابورس‬ ‫ح��دود ‪ 100‬ش��رکت درخواس��ت ورود ب��ه بازار‬ ‫شرکت های کوچک و متوسط بازار سرمایه داشته اند‬ ‫و تاکنون ‪ 6‬شرکت پذیرش شده است‪.‬‬ ‫امی��ر هامون��ی‪ ،‬مدیرعام��ل فرابورس در مراس��م‬ ‫راه اندازی شرکت های کوچک‪ ،‬متوسط و صندوق های‬ ‫جسورانه در بازار سرمایه افزود‪ :‬امروز شاهد راه اندازی‬ ‫صندوق های جس��ورانه (‪ )VC‬و ورود ش��رکت های‬ ‫کوچک و متوسط (‪ )SME‬به بازار سرمایه بودیم‪.‬‬ ‫هامون��ی گفت‪ :‬در راه ان��دازی اس ا م ای ها از تجربه‬ ‫س��ایر کش��ورها اس��تفاده کردیم‪ .‬تاکنون ‪ 7‬شرکت‬ ‫جس��ورانه بررسی ش��ده که ‪ 2‬صندوق برای ورود به‬ ‫بورس پذیرش ش��ده اس��ت‪ .‬بر این اساس‪ ،‬صندوق‬ ‫رویش لوتوس با سرمایه ‪500‬میلیارد ریال و صندوق‬ ‫ارم��ان اتی ب��ا س��رمایه ‪100‬میلیارد ریال ب��ه بازار‬ ‫سرمایه وارد شده اند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل فراب��ورس اف��زود‪ :‬مجم��وع ارزش‬ ‫شرکت های واردشده به بازار اس ام ای و صندوق های‬ ‫جس��ورانه پذیرش شده به ‪2‬هزار و ‪400‬میلیارد ریال‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫به گ��زارش گس��ترش صنع��ت‪ ،‬س��رمایه گذاری‬ ‫جس��ورانه یک مدل س��رمایه گذاری برای راه اندازی‬ ‫کس��ب وکارهای نوپا و شرکت های کوچک با ظرفیت‬ ‫رش��د بلندمدت اس��ت؛ البته این نوع سرمایه گذاری‬ ‫بو کارهایی است که‬ ‫منبع مهمی برای راه اندازی کس ‬ ‫کوچک تر از ان هستند که دسترسی مناسب به بازار‬ ‫س��رمایه یا بانک ها داش��ته باش��ند و از ریسک باال و‬ ‫به تبع بازدهی مورد انتظار زیادی برای س��رمایه گذار‬ ‫برخوردارند‪.‬‬ ‫پیش از این به صورت پراکنده و از طریق دانشگاه ها‪،‬‬ ‫در بخش های جدید و نوظهور سرمایه گذاری می شد‬ ‫اما س��اختار منس��جمی برای حمایت و تامین مالی‬ ‫انها وجود نداش��ت‪ .‬در س��ال ‪2005‬میالدی بیش از‬ ‫‪128‬میلیارد دالر در دنیا برای صندوق های جسورانه‬ ‫سرمایه گذاری شده است‪.‬‬ ‫جزئیات اعطای تسهیالت ساخت‬ ‫بدون سپرده به انبوه سازان‬ ‫ایدرو‪ ،‬رهبر کنسرسیومی که رکورد زد‬ ‫ف��از ‪ 7 ،6‬و ‪ 8‬نیز از س��وی ایدرو و با مش��ارکت پیمان��کاران خارجی‬ ‫راه ان��دازی ش��ده و تمام فازه��ای بعدی پارس جنوب��ی تاکنون با گاز‬ ‫تولیدی این فاز راه اندازی شده است‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 8‬دی ‪1395‬‬ ‫‪ 28‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 28‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 16‬پیاپی ‪1989‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫سد هایی در گذار از سدسازی‬ ‫تولید یک واحد کاال ‪ 4‬برابر‬ ‫میانگین مصرف انرژی جهانی‬ ‫معاون وزیر مس��کن‪ ،‬راه و شهرسازی گفت‪ :‬ایران برای تولید یک‬ ‫واحد کاال ‪ 5‬برابر ترکیه‪ ۹ ،‬برابر ژاپن و ‪ 3‬برابر عربس��تان و نس��بت‬ ‫به میانگین جهان��ی ‪ 4‬برابر انرژی مصرف می کند‪ .‬حامد مظاهریان‬ ‫با بیان اینکه ایران نس��بت ب��ه میانگین جهانی از نظر میزان مصرف‬ ‫ان��رژی در وضعی��ت خطرناک��ی قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اس��تفاده بش��ر از‬ ‫س��وخت های فس��یلی اکنون از هر زمان دیگری بیشتر شده است و‬ ‫اگر با همین رش��د ادامه دهیم تا سال ‪۲۰۳۰‬میالدی‪15/3 ،‬میلیارد‬ ‫تن نفت خام برای تامین تولید انرژی در جهان نیاز داریم‪.‬معاون وزیر‬ ‫مسکن‪ ،‬راه و شهرسازی افزود‪ :‬این روش مصرف عالوه بر در معرض‬ ‫خطر قراردادن حرکت توس��عه بش��ر‪ ،‬زمین و محیط زیست را نیز به‬ ‫خطر خواهد انداخت‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫هزینه ‪5‬برابری انتقال زمینی‬ ‫و ریلی نسبت به لوله ها‬ ‫‪12‬‬ ‫توجه به ساختار تجاری سازی‬ ‫در بخش ریلی کشور‬ ‫‪6‬‬ ‫اعتبار تامین اب شرب‬ ‫روستایی ‪ 5‬برابر شد‬ ‫‪11‬‬ ‫استیضاح وزیر راه به صالح نیست‬ ‫عضو کمیس��یون عمران مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬تغییر وزیر راه و شهرسازی در شرایط کنونی‬ ‫ک��ه چند م��اه از دوره دول��ت یازده��م باقی مانده‬ ‫است‪ ،‬به صالح نیس��ت‪ .‬یوناتن بت کلیا در این باره‬ ‫افزود‪ :‬با فرض اس��تیضاح وزیر راه و شهرس��ازی و‬ ‫ن��دادن رای اعتماد به وی‪ ،‬حضور ف��رد دیگری به‬ ‫‪3‬م��اه در مقام سرپرس��ت یا وزیر‪ ،‬چه مش��کلی را‬ ‫از کش��ور رفع می کند؟ وی گف��ت‪ :‬اقای اخوندی‬ ‫چن��د ب��ار در کمیس��یون عمران مجل��س حضور‬ ‫یافته و ب��ه نمایندگان توضیحاتی درباره س��انحه‬ ‫برخ��ورد دو قطار ارائه کرده اس��ت‪ ،‬اق��ای ترکان‬ ‫نی��ز که از طرف دولت مام��ور پیگیری حادثه قطار‬ ‫بود‪ ،‬پس از بررس��ی موضوع‪ ،‬به کمیسیون گزارش‬ ‫دادند‪ .‬کمیس��یون تخصصی نیز پس از بررس��ی و‬ ‫جمع بن��دی‪ ،‬گ��زارش تفصیلی خ��ود را در صحن‬ ‫علن��ی خواند‪ .‬وی گف��ت‪ :‬مجلس می توان��د از هر‬ ‫رکود در بخش ساخت و ساز یکی از مهم ترین چالش هایی است که‬ ‫نه تنها در بخش ساختمان که در بسیاری از صنایع وابسته نیز تاثیر‬ ‫گذاشته است‪.‬‬ ‫وزیری درباره اتفاق ه��ای رخ داده توضیح بخواهد‬ ‫اما اینکه بالفاصله بحث اس��تیضاح پیش کش��یده‬ ‫شود‪ ،‬جایز نیس��ت‪ .‬اقای اخوندی در دوره فعالیت‬ ‫خ��ود مذاکرات خ��وب و موفقیت امیزی با مدیران‬ ‫ش��رکت های هواپیمایی ب��رای خری��د هواپیما و‬ ‫نوس��ازی ناوگان هوایی و نیز توس��عه ناوگان ریلی‬ ‫و‪ ...‬انج��ام داده ان��د ک��ه نباید اقدام ه��ای مثبت او‬ ‫با این س��انحه که ناش��ی از خطای انسانی یا حتی‬ ‫مش��کل فنی بود‪ ،‬زیر سوال برود‪ .‬وی افزود‪ :‬وزیر راه‬ ‫و شهرسازی برای تحقق رقابت پذیری در منطقه و‬ ‫جهان و حذف واسطه ها‪ ،‬قرارداد خرید ‪ 138‬فروند‬ ‫هواپیمای ایرباس و ای‪.‬تی‪.‬ار را امضا کرد که انصاف‬ ‫نیس��ت اقدام های مثب��ت و اهداف بلن��د وزیر راه‬ ‫نادیده گرفته شود‪ .‬عضو کمیسیون عمران مجلس‬ ‫شورای اس�لامی گفت‪ :‬نوس��ازی ناوگان فرسوده‬ ‫ریل��ی و هوایی یکی از اولویت های برنام ه وزارت راه‬ ‫سنگ اندازی امریکا‬ ‫مانع ورود هواپیما نیست‬ ‫در حال��ی ک��ه به تازگی قرارداد خری��د ‪ ۸۰‬هواپیما بین ش��رکت هواپیمایی هما و‬ ‫بوئینگ به امضا رسید‪ ،‬برخی کارشناسان صنعت هوایی بر این موضوع اذعان کرده اند‬ ‫که امریکا بر سر فروش هواپیما به ایران سنگ اندازی هایی خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش تین نیوز‪ ،‬در همین راستا روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی عنوان‬ ‫کرده است‪ ،‬قرارداد امضا شده «بوئینگ» با ایران مستلزم تصویب وزارت خزانه داری‪،‬‬ ‫وزارت خارج��ه و کنگ��ره امریکا به وی��ژه در زمینه ترتیبات مالی ان اس��ت و بعید به‬ ‫نظر می رس�� د رییس جمهوری منتخب امریکا که مخالف توافق هسته ای ایران است‪،‬‬ ‫ان را تایید کند‪ .‬در همین راس��تا ش��بکه فاکس نیوز گزارش کرد‪ ،‬برخی نمایندگان‬ ‫جمهوریخواه کنگره متعهد ش��ده اند که با اغاز به کار دولت جدید این کش��ور‪ ،‬تمام‬ ‫ت�لاش خود را ب��رای مقابله با فروش هواپیماهای بوئینگ به ای��ران به کار می گیرند‪.‬‬ ‫پس از امضای س��ند خری��د ‪ ۸۰‬فروند هواپیما از بوئینگ؛ برخ��ی نمایندگان کنگره‬ ‫اعالم کردند که در کنگره بعدی قصد دارند به ش��دت با این توافق مقابله کنند و ابراز‬ ‫امیدواری کردند با اغاز ریاس��ت جمهوری ترامپ‪ ،‬جو سیاس��ی در راستای منافع انها‬ ‫پیش برود‪ .‬کارشناسان و تحلیلگران صنعت هوایی بر این باورند که حضور ترامپ مانع‬ ‫ورود هواپیما به کش��ور نمی شود‪ ،‬ش��اید شرکت هواپیمایی هما در زمان‪ ،‬تعداد و نوع‬ ‫هواپیما و برخی دیگر از مس��ائل با مشکل روبه رو شود اما حضور ترامپ به معنای وارد‬ ‫نش��دن هواپیما به کشور نیست‪ .‬این سخنان در حالی از سوی مسئوالن و رسانه های‬ ‫امریکایی مطرح می ش��ود که در امضای توافق تاریخی بین ش��رکت هواپیمایی هما و‬ ‫بوئینگ‪ ،‬پریزر نماینده بوئینگ اعالم کرد‪ :‬سندی که امضا شد بر پایه توافقنامه ای بوده‬ ‫که در ماه ژوئن با ایران ایر امضا ش��ده و این سند در قالب مجوزهایی است که بوئینگ‬ ‫از دولت امریکا دریافت کرده اس��ت‪ .‬این سخن به معنای این است که شرکت بوئینگ‬ ‫با محافظه کاری و اقدامات پیش بینی شده با شرکت هواپیمایی هما به توافق رسیده‬ ‫است و خطری جدی بر سر راه ورود هواپیما به کشور نخواهد بود‪.‬‬ ‫در ای��ن دوره بود که ج��ای قدردانی دارد‪ .‬وزیر راه و‬ ‫شهرسازی نیز از اغاز‪ ،‬بر نوسازی ناوگان حمل ونقل‬ ‫عمومی اصرار داش��ت ک��ه بیانگر اهمیت دادن وی‬ ‫به ایمنی و کیفی��ت خدمات دهی و نگرانی از جان‬ ‫مردم است‪ .‬عضو کمیسیون عمران مجلس شورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬در سانحه برخورد دو قطار نمی توان‬ ‫کل وزارتخانه یا ش��خص وزیر را مقصر معرفی کرد‬ ‫بلکه زیرمجموعه شرکت راه اهن خطاهایی داشت‬ ‫که مدیرعامل شرکت با استعفای خود‪ ،‬مسئولیت‬ ‫ان را پذیرفت‪ ،‬همین کافی اس��ت و نشان می دهد‬ ‫خطاها نادیده گرفته نمی ش��ود‪ .‬بت کلیا افزود‪ :‬در‬ ‫حالی که دش��منان ایران در خارج از مرزها علیه ما‬ ‫جبهه گیری کرده اند‪ ،‬شایسته نیست ما در داخل با‬ ‫هم درگیر شویم و به جای رفع مشکل‪ ،‬تقصیر را به‬ ‫گ��ردن یکدیگر بیندازی��م‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬به جای‬ ‫استیضاح وزیر به فکر رفع مشکالت باشیم‪.‬‬ ‫سایپا باالتر از همه‬ ‫رییس هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان کش��ور گفت‪ :‬در سال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫بیشترین میزان درصد افزایش تولید نسبت به سال گذشته از سوی گروه‬ ‫خودروسازی سایپا رقم خورد‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپا نیوز‪ ،‬رضا رضایی با اش��اره به افزایش تولیدات گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا در میان خودروس��ازان داخلی گفت‪ :‬انچه واضح و‬ ‫مبرهن اس��ت این میزان تولید خودرو در س��ایپا‪ ،‬یک رکورد بی نظیر در‬ ‫بین خودروس��ازان بوده و این مهم نشان از عزم تیم مدیریتی برای ایجاد‬ ‫یک تحول چشم گیر در گروه خودروسازی سایپا و درنهایت صنعت قطعه‬ ‫و خودروسازی کشور دارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به معرفی و تولید ‪ 2‬محصول اتوماتیک برای ارائه به بازار‬ ‫در سال جاری از سوی گروه سایپا گفت‪ :‬این موضوع نشان از دوراندیشی‬ ‫مدیران ارش��د این گ��روه‪ ،‬به ویژه دکتر جمالی مدیریت ارش��د این گروه‬ ‫بزرگ خودروساز دارد‪.‬‬ ‫رضائی با اش��اره به رشد ‪۵۳‬درصدی تولید در گروه خودروسازی سایپا‬ ‫نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل گفت‪ :‬این امر بیانگر وجود یک برنامه‬ ‫هدفمند و تحول در س��اختار مالی و مدیریتی گروه بزرگ خودروس��ازی‬ ‫سایپا است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در کنار افزایش بی س��ابقه تولید‪ ،‬تقوی��ت و ارتقای زنجیره‬ ‫تامین در حوزه توس��عه و تنوع محصول نیز مبین جهت گیری این گروه‬ ‫به سمت تبدیل شدن به یک خودروساز جهانی است‪ .‬رییس هیات مدیره‬ ‫انجمن قطعه سازان ضمن اش��اره به برنامه های حوزه توسعه محصول‪ ،‬به‬ ‫ایجاد سیاس��ت ‪ VenderTo Vendor‬از س��وی سازندگان داخلی و‬ ‫خارجی اشاره کرد و گفت‪ :‬در این استراتژی عالوه بر ارتقای سطح کیفی‬ ‫پروژه های جدید‪ ،‬توان طراحی سازندگان داخلی نیز تقویت می شود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪11‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 8‬دی ‪ 28 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت زیرساخت‬ ‫‪ 28‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 16‬پیاپی ‪1989‬‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خبر‬ ‫قطار ایران به پشت دروازه های‬ ‫اروپا رسید‬ ‫کمبود پارکینگ هواپیما‬ ‫در فرودگاه های بزرگ ایران‬ ‫در پس��ابرجام‪ ،‬ایران برای نوس��ازی‬ ‫ناوگان فرس��وده هوایی اقدام به خرید‬ ‫‪ ۱۸۰‬فرون��د هواپیم��ای جدی��د کرد‬ ‫اما ب��ا خرید و ورود ای��ن هواپیماها به‬ ‫فضای کشور‪ ،‬زیرس��اخت های مناسب‬ ‫فرودگاه��ی برای میزبانی از نشس��ت و‬ ‫برخاست این هواپیماها در فرودگاه های‬ ‫سراس��ر ایران وجود ندارد‪ .‬به گزارش گس��ترش صنعت به نقل‬ ‫از روابط عمومی ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران‪ ،‬عضو‬ ‫هیات مدیره و معاون عملی��ات فرودگاهی در این باره گفت‪ :‬در‬ ‫فرایندی ‪ ۱۰‬س��اله ب��ا خرید هواپیما از ش��رکت های بوئینگ و‬ ‫ایرباس‪ ،‬ناوگان هوایی ایران نوس��ازی خواهد ش��د اما نوس��ازی‬ ‫تنها به ناوگان هوایی کش��ور منتهی نمی ش��ود بلکه باید در این‬ ‫مدت زیرس��اخت های فرودگاهی و س��طوح پ��روازی فرودگاه ها‬ ‫نیز بهس��ازی و نوس��ازی شده و متناس��ب با هواپیماهای جدید‬ ‫و پهن پیکر باش��ند‪ .‬در این راستا غالمحسین باقریان گفت‪ :‬باید‬ ‫س��طوح پروازی فرودگاه های کشور برای میزبانی از هواپیماهای‬ ‫جدید توس��عه و بهسازی ش��ده یا طول و ‪ PCN‬باند (مقاومت)‬ ‫ان افزای��ش یابد‪ .‬اکن��ون هر یک از این پروژه ه��ای عمرانی در‬ ‫برخ��ی از فرودگاه ه��ا در ح��ال اجراس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬براس��اس‬ ‫برنامه ریزی ها‪ ،‬نشست و برخاست هواپیماهای بزرگ و پهن پیکر‬ ‫ب��رای فرودگاه های��ی که امکان��ات و امادگی دارن��د پیش بینی‬ ‫می شود و این هواپیماها نباید در فرودگاه های کوچک بنشینند‪.‬‬ ‫در حقیقت‪ ،‬ب��رای این فرودگاه ها بای��د هواپیماهایی با ظرفیت‬ ‫‪ 40-50‬نفر خریداری ش��ود‪ .‬عضو هیات مدیره و معاون عملیات‬ ‫فرودگاهی گفت‪ :‬در فرودگاه های بزرگ مشکل تاکسی وی وجود‬ ‫ندارد اما با کمبود پارکینگ هواپیما مواجه هس��تیم‪ .‬این مشکل‬ ‫در فرودگاه های مهراباد و اصفهان ازس��وی نهادهای نظامی قابل‬ ‫حل است چراکه اراضی مورد نیاز در اختیار انهاست‪ .‬وی یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬در فرودگاه های بین المللی توس��عه فرودگا ه متناس��ب با‬ ‫نیازهای مسافری وجود ندارد‪ ،‬اگر نهادهای نظامی در این زمینه‬ ‫همکاری کنند‪ ،‬با توسعه فرودگاه مهراباد حداقل امکانات ایجاد‬ ‫می شود‪ .‬درحال حاضر امکانات مناسب نیست و باید توسعه یابند‪.‬‬ ‫به گفته باقریان‪ ،‬اراضی مورد نیاز فرودگاه های مهراباد و اصفهان‬ ‫در اختیار نهادهای نظامی اس��ت‪ ،‬این نهادها قول هایی مبنی بر‬ ‫واگ��ذاری زمین ه��ای در اختیار خود را به ش��رکت فرودگاه ها و‬ ‫ناوب��ری هوایی ایران داده اند اما هنوز اقدامی در این زمینه انجام‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫تجهیزات ‪ ۴۰۳‬میلیون دالری‬ ‫بندر چابهار در راه ایران‬ ‫نخس��تین محموله از تجهیزات و ماشین االت فاز یک توسع ه‬ ‫بندر شهید بهشتی چابهار از بندر روستوک کشور المان بارگیری‬ ‫شد‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬یاسری مدیرعامل شرکت اریا بنادر ایرانیان‬ ‫ب��ا اعالم این خب��ر گفت‪ :‬ارزش مادی ماش��ین االت و تجهیزات‬ ‫فاز یک بندر ش��هید بهش��تی چابهار‪ ،‬در مجموع ‪ ۴۰۳‬میلیون‬ ‫دالر اس��ت که قرار است در یک دور ه دو ساله و براساس برنامه ‬ ‫زمان بندی شده‪ ،‬به این بندر وارد شوند‪ .‬یاسری با اشاره به اینکه‬ ‫این ماشین االت تا پایان دی وارد کشور خواهند شد‪ ،‬تاکید کرد؛‬ ‫این تجهیزات با یک کش��تی اختصاصی از بندر روستوک المان‬ ‫بارگیری شده و شامل جرثقیل های موبایلی ساحلی و محوطه ای‬ ‫است و بخش نخس��ت از مجموعه ماشین االتی به شمار می رود‬ ‫که قرار است به تدریج در فاز یک بندر شهید بهشتی چابهار مورد‬ ‫بهره ب��رداری قرار گیرد‪ .‬وی همچنین یاداور ش��د‪ :‬جرثقیل های‬ ‫خریداری ش��ده دارای ظرفیت ه��ای ‪ ۸۰ ،۱۳۰ ،۱۴۰‬و ‪ ۵۰‬تُن‬ ‫هس��تند و با دارا بودن امکاناتی از جمله اسپریدر و گرپ قابلیت‬ ‫جابه جایی کانتینرهای سنگین را تا ارتفاع ‪ 6‬طبقه از روی عرشه‬ ‫و ت��ا عمق ‪ ۱۸‬کانتینر و همچنین قابلی��ت تخلی ه بارهای فله را‬ ‫دارند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت اریا بنادر ایرانیان با اشاره به این نکته‬ ‫که ال س��ی این تجهی��زات ‪6‬ماه پیش‪ ،‬از طری��ق بانک ایران و‬ ‫اروپا گش��ایش یافته بود‪ ،‬افزود‪ :‬تجهیزاتی مانند یدک کش‪ ،‬ریچ‬ ‫اس��تکر‪ ،‬تجهیزات مکانیز ه تخلی ه غالت‪ ،‬کش��تی های الیروب و‬ ‫س��ایر تجهیزات مورد نیاز‪ ،‬به تدریج و در برنام ه زمان بندی شده‬ ‫از طریق مناقصه های خارجی و با همکاری ش��رکت های داخلی‬ ‫تامین خواهند شد‪ .‬گفتنی است بندر چابهار تنها بندر اقیانوسی‬ ‫ایران است و به دلیل ویژگی های ارزشمند لجستیکی و موقعیت‬ ‫منحصر به فرد جغرافیایی‪ ،‬توسعه ظرفیت های ان در برنامه های‬ ‫دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫راه اندازی قطار مسافربری نخجوان‪-‬مشهد و برعکس می تواند‬ ‫گام نخست در ورود راه اهن ایران به خطوط ریلی اروپا باشد‪.‬‬ ‫به گ��زارش تین نی��وز‪ ،‬قطار مس��افربری نخجوان‪-‬مش��هد و‬ ‫ی راه اندازی می ش��ود؛ در ای��ن گزارش تین نیوز‬ ‫برعکس از ‪ ۹‬د ‬ ‫نگاه��ی به فرصت ها و چالش های این راه اندازی انداخته اس��ت‪.‬‬ ‫بر اس��اس اعالم ش��رکت راه اهن جمه��وری اذربایج��ان‪ ،‬قطار‬ ‫مس��افربری نخجوان‪-‬مش��هد در ه��ر هفته دو ب��ار در روزهای‬ ‫یکش��نبه و پنجش��نبه از نخجوان به مقصد مشهد از مسیرهای‬ ‫نخجوان‪-‬جلفا‪ -‬تبریز ‪-‬تهران به مشهد حرکت خواهد کرد‪ .‬برای‬ ‫فراهم کردن تس��هیالت بیشتر در این قطار‪ ،‬تجهیزات مدرن در‬ ‫پایانه های نخجوان و جلفا نصب ش��ده است‪ .‬در گزارش شرکت‬ ‫راه اهن جمهوری اذربایجان امده اس��ت مسافران از ‪24‬دسامبر‬ ‫(چهارم دی ) به صورت انالی��ن و همچنین از پایانه های راه اهن‬ ‫می توانند بلیت این مسیر را خرید کنند‪.‬‬ ‫عباس اخوندی‬ ‫بانک مسکن تشریح کرد‬ ‫جزئیات اعطای تسهیالت ساخت بدون سپرده به انبوه سازان‬ ‫از زمان دریافت تس��هیالت بدون سپرده ساخت مسکن‪،‬‬ ‫صنعت زیر س�اخت‪ :‬رکود در بخش ساخت و ساز یکی از مهم ترین چالش هایی است که نه‬ ‫‪ ۱۸‬ماه فرصت دارد با استفاده از وام دریافت شده‪ ،‬نسبت‬ ‫تنها در بخش ساختمان که در بسیاری از صنایع وابسته نیز تاثیر گذاشته است‪ .‬بحران رکود‬ ‫به ساخت و تکمیل پروژه اقدام و بعد از ان‪ ،‬باید نسبت‬ ‫در س�اخت و س�از تا حدی پیش رفته که برخی از اقتصاددانان دلیل اصلی رکود صنعتی در‬ ‫به فروش اقس��اطی و بازپرداخت تس��هیالت دریافتی‪،‬‬ ‫کشور را وابسته به ان می دانند‪ .‬بر این اساس بانک مسکن به عنوان یکی از مهم ترین حامیان‬ ‫اقدام کند‪ .‬بر اساس ضوابط تعیین شده برای وام ساخت‬ ‫ساخت و ساز در کشور دست به اقداماتی زده که جزئیات ان در ادامه این گزارش امده است‪.‬‬ ‫انبوه س��ازی‪ ،‬مدت زمان اولیه قرارداد مش��ارکت مدتی‬ ‫برای پروژه های ‪ ۲۱‬تا ‪ ۵۰‬واحدی‪ ۵۱ ،‬تا ‪ ۱۰۰‬واحدی و‬ ‫همچنین ‪ ۱۰۱‬واحدی و بیشتر نیز‪ ،‬به ترتیب ‪۳۰ ، ۲۴‬‬ ‫چندی پی��ش عباس اخوندی‪ ،‬در نوزدهمین اجالس‬ ‫و ‪ ۳۶‬ماه در نظر گرفته شده است‪ .‬این زمان بندی برای‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که تا افق ‪ ۱۴۰۴‬چه مسائلی‬ ‫هیات عمومی س��ازمان های نظام مهندس��ی ساختمان‬ ‫طول دوره مش��ارکت مدنی‪ ،‬به صورتی تعیین شده که‬ ‫را از جنبه های مهندس��ی‪ ،‬شهرس��ازی و فرهنگی باید‬ ‫با تاکید بر اجرای مقررات شهرس��ازی همانند مقررات‬ ‫پروژه های پرواحد که عملیات ساخت وس��از انها زمانبر‬ ‫م��ورد توجه ق��رار داد‪ ،‬گفت‪ :‬اصلی ترین بخش��ی که ما‬ ‫ملی س��اختمان‪ ،‬از رش��د ‪ ۸۰‬درصدی ساخت و خرید‬ ‫خواهد ب��ود‪ ،‬بتوانند در دوره زمانی بیش��تری نس��بت‬ ‫در وزارت را هو شهرس��ازی در زمینه پیوس��ت فرهنگی‬ ‫مس��کن در ‪ 3‬ماه نخس��ت امس��ال خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫ب��ه پروژه های کم واح��د‪ ،‬برای بازپرداخت وام س��اخت‬ ‫دنب��ال می کنی��م توجه ب��ه معماری ایران اس��ت‪ .‬وزیر‬ ‫بهس��ازی بافت های میان��ی و درونی ش��هرها به عنوان‬ ‫دریافتی‪ ،‬اقدام کنند‪ .‬این گزارش حاکی است‪ ،‬نرخ سود‬ ‫را هو شهرس��ازی تاکید کرد‪ :‬رویکرد کالن کشور باید از‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬شهرس��ازی و معماری در دس��تور کار‬ ‫این تس��هیالت ‪۱۸‬درصد تعیین شده است و برای دوره‬ ‫ساخت های انبود به س��مت بهسازی بافت های میانی و‬ ‫وزارت را هو شهرس��ازی اس��ت‪ .‬اخوندی گفت‪ :‬بحثی که‬ ‫فروش اقس��اطی –انتقال وام س��اخت به‬ ‫درونی شهرها متمایل شود ‪.‬‬ ‫در وزارت را هو شهرس��ازی دنبال می ش��ود این است که‬ ‫خریدار واحد مس��کونی‪ -‬نیز نرخ سود در‬ ‫وی گفت‪ :‬جایگزینی بهسازی بافت های‬ ‫مقررات شهرس��ازی اعم از طرح های جامع و طرح های‬ ‫همین سطح ‪ ۱۸‬درصدی است‪.‬‬ ‫بحث‬ ‫انبوه‬ ‫تولید‬ ‫با‬ ‫شهرها‬ ‫درونی‬ ‫و‬ ‫میانی‬ ‫انبوه سازان به‬ ‫تفصیل��ی ب��ه اندازه مق��ررات مل��ی س��اختمان دارای‬ ‫عنوان سازنده های‬ ‫از انجا که انبوه س��ازان و سرمایه گذاران‬ ‫م��ورد توجه ماس��ت و انجاس��ت که ما‬ ‫ارزش و احترام هس��تند؛ از این رو مقررات شهرس��ازی‬ ‫واجدشرایط‬ ‫پروژه های س��اختمانی ب��رای دریافت این‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬شهرس��ازی و معماری را‬ ‫تعیین کننده حقوق مردم و حقوق شهروندان است و ما‬ ‫داری��م و این مهم در دس��تور کار وزارت دریافت وام ساخت تسهیالت‪ ،‬نیازی به سپرده گذاری ندارند‪،‬‬ ‫جامعه مهندس��ی باید بتوانیم در اجرای مقررات پایبند‬ ‫بدون سپرده‪ ،‬می توانند در نتیج��ه س��ود واقعی تس��هیالت‪ ،‬برابر‬ ‫را هو شهرسازی قرار دارد‪.‬‬ ‫باشیم‪ .‬وزیر را هو شهرس��ازی با اشاره به اهمیت مباحث‬ ‫‹ ‹تسهیالت جدید بانک مسکن متناسب با حجم پروژه‪ ،‬با س��ود اس��می اس��ت و نرخ بازدارنده یا‬ ‫از دوره های زمانی‬ ‫مطرح ش��ده در ایین نامه کنترل ساختمان خاطرنشان‬ ‫براساس شرایط استفاده انبوه سازان از‬ ‫بدون توجیه اقتصادی‪ ،‬به ش��مار نمی اید‪.‬‬ ‫کرد‪ :‬وزارت را هو شهرسازی ایین نامه کنترل ساختمان را‬ ‫تسهیالت بدون سپرده ساخت‪ ،‬طول دوره مختلف برای دریافت همچنین ویژگ��ی مربوط به نبود ش��رط‬ ‫تسهیالت مشارکت‪،‬‬ ‫به هیات وزیران تقدیم کرده است و مبنای اصلی کنترل‬ ‫مش��ارکت مدنی این وام برحس��ب تعداد‬ ‫س��پرده گذاری ب��رای دریافت تس��هیالت‬ ‫استفاده کنند‪ .‬طول‬ ‫س��اختمان این اس��ت که مهندس��ان در هنگام اجرای‬ ‫واحدهای مس��کونی ساخته ش��ده‪ ۱۲ ،‬تا‬ ‫نیز‪ ،‬محرک قابل قبولی برای ساخت وس��از‬ ‫دوره مشارکت مدنی‬ ‫س��اختمان و در کن��ار رعایت مقررات ملی س��اختمان‬ ‫‪۳۶‬ماه و نرخ سود ان‪ ۱۸ ،‬درصد است‪.‬‬ ‫به شمار می اید چراکه سازنده ها در مقطع‬ ‫برای وام ساخت‬ ‫باید مقررات شهرس��ازی را رعایت کنن��د‪ .‬اخوندی در‬ ‫ سازان‬ ‫ه‬ ‫انبو‬ ‫صنعت‪،‬‬ ‫گسترش‬ ‫گزارش‬ ‫به‬ ‫فعلی که بازار مس��کن در ح��ال خروج از‬ ‫بدون سپرده‪ ،‬بر‬ ‫بیان اینکه تسهیالت بانک مسکن تا چه اندازه توانسته‬ ‫به عنوان سازنده های واجدشرایط دریافت حسب تعداد واحدهای رکود اس��ت‪ ،‬از حداقل نقدینگی برخوردار‬ ‫اس��ت به برون رفت از رکود در بازار مس��کن ختم شود‪،‬‬ ‫وام س��اخت بدون س��پرده‪ ،‬می توانن��د مسکونی تعریف شده هس��تند و شرایط الزم برای سپرده گذاری‬ ‫گفت‪ :‬فکر می کنم امارهایی که بانک مسکن در ماه های‬ ‫متناسب با حجم پروژه‪ ،‬از دوره های زمانی در پروژه ساختمانی‪ ،‬و انتظار برای دریافت وام ساخت را ندارند‪.‬‬ ‫گذش��ته اعالم ک��رده امارهای امیدوارکننده ای اس��ت‬ ‫‹پرداخت ‪۱۰۰‬میلیون‬ ‫مختلف برای دریافت تسهیالت مشارکت‪ ،‬از ‪ ۱۲‬تا ‪ ۳۶‬ماه قابل ‹‬ ‫و امارهای م��ا در وزارت را هو شهرس��ازی برای ماه های‬ ‫توم�ان ب�ه انبوه س�ازان س�نتی‬ ‫مدنی‬ ‫مشارکت‬ ‫دوره‬ ‫طول‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫استفاده‬ ‫تنظیم است‬ ‫فروردین‪ ،‬اردیبهش��ت و خرداد و همچنین تس��هیالتی‬ ‫کالنشهرها‬ ‫برای وام س��اخت بدون سپرده‪ ،‬بر حسب‬ ‫که برای س��اخت و خرید مس��کن ارائه شده در ماه های‬ ‫براس��اس این اطالعیه‪ ،‬سقف تسهیالت‬ ‫تعداد واحدهای مسکونی تعریف شده در‬ ‫یاد ش��ده و در مقایس��ه با س��ال های قبل نشان دهنده‬ ‫مش��ارکت مدنی به ازای هر واحد مس��کونی به ‪ 3‬روش‬ ‫پروژه س��اختمانی‪ ،‬از ‪ ۱۲‬تا ‪ ۳۶‬ماه قابل تنظیم اس��ت‬ ‫رش��د در این حوزه اس��ت‪ .‬وزیر را هو شهرس��ازی تاکید‬ ‫س��نتی‪ ،‬صنعت��ی و فناوری های نوی��ن و انتقال فناوری‬ ‫و مدت اولیه ‪ ۱۲‬ماه برای قراردادهای مش��ارکت مدنی‪،‬‬ ‫کرد‪ :‬امارهای بانک مس��کن برای ‪ 3‬ماه نخس��ت امسال‬ ‫انجام پذی��ر اس��ت و در عین حال‪ ،‬میزان س��قف تابعی‬ ‫برای اندس��ته از ساخت وس��ازهایی است که حداکثر ‪۵‬‬ ‫از ش��هر محل س��اخت‪ ،‬مختلف اس��ت‪ .‬در ته��ران و ‪۶‬‬ ‫نش��ان دهنده رش��د بیش از ‪۸۰‬درصدی اس��ت و اینکه‬ ‫واحد مس��کونی در پروژه ساختمانی‪ ،‬تعریف شده باشد‪.‬‬ ‫کالنشهر دیگر ش��امل کرج‪ ،‬تبریز‪ ،‬مشهد‪ ،‬اهواز‪ ،‬شیراز‬ ‫به تدریج به س��مت رونق مسکن حرکت می کنیم‪ .‬وی‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬ب��رای پروژه های دارای ‪ ۶‬تا ‪۲۰‬‬ ‫و اصفهان‪ ،‬برای ساخت وس��ازهای سنتی یا همان روش‬ ‫درب��اره اخرین جزئیات هواپیما اعالم کرد که نتیجه به‬ ‫واحد مس��کونی‪ ،‬حداکثر مدت قرارداد مشارکت مدنی‪،‬‬ ‫معمول ساختمان سازی‪ ،‬به ازای هر واحد مسکونی‪۱۰۰ ،‬‬ ‫زودی به اطالع عموم شهروندان خواهد رسید‪ .‬اخوندی‬ ‫‪ ۱۸‬ماه در نظر گرفته شده است؛ به این معنا که سازنده‬ ‫توجه به ساختار تجاری سازی در بخش ریلی کشور‬ ‫ریی��س هیات مدی��ره انجمن صنفی ش��رکت های ریل��ی رجا گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه فعالیت ه��ای جدی توس��عه و ارتقای کیفیت ریلی کش��ور‬ ‫به ص��ورت ناجوانمردانه و دور از صداقت زیر س��وال رفته که باید از این‬ ‫امر جلوگیری شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش صنعت به نق��ل از پایگاه خب��ری وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی‪ ،‬سیدحس��ن موس��وی نژاد گفت‪ :‬باید به خصوصی س��ازی‬ ‫صنعت ریلی بپردازیم ولی این امر به این معنی نیس��ت که دولت تمام‬ ‫هزینه ها را به بخش خصوصی س��پرده اس��ت بلکه می خواهیم ساختار‬ ‫تجاری سازی مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نیازمند تغییر ساختار بخش ریلی هستیم و همچنین باید‬ ‫ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تا ‪۲‬هزار واگن مس��افری و ‪۶‬هزار واگن باری به مجموعه‬ ‫ریلی ما اضافه شود‪ .‬همچنین الزم است صنعت ریلی در کنار حمل ونقل‬ ‫ریلی باشد و بخش دولتی از ظرفیت های اضافی استفاده کند‪.‬‬ ‫در مراسم اختتامیه نخستین نمایشگاه راهداری‪ ،‬راهسازی‪ ،‬حمل ونقل‬ ‫و صنایع وابس��ته‪ ،‬مقصود اس��عدی س��امانی دبیر انجمن شرکت های‬ ‫هواپیمای��ی با تقدیر از توجه ویژه دولت پس از برجام به ش��رکت های‬ ‫هواپیمایی گفت‪ :‬تحوالت مثبتی در ‪ 1/5‬سال گذشته اتفاق افتاده ولی‬ ‫در حوزه ه��ای خارج از مجموعه وزارتخانه با مش��کالت گمرکی مواجه‬ ‫هس��تیم که قطعات هواپیماها مش��مول معافیت نیس��تند و نیز قانون‬ ‫ارزش افزوده و عوارض شهرداری برای ما مشکل ساز شده است‪.‬‬ ‫همچنین حس��ین احمدی زاده‪ ،‬رییس هیات مدیره کانون سراسری‬ ‫انجمن ه��ای صنفی کارفرمایان موسس��ات و ش��رکت های حمل ونقل‬ ‫داخلی کاالی کش��ور با بیان اینک��ه بیش از ‪۹۰‬درصد نقش حمل ونقل‬ ‫کاال و مسافر داخلی و بین المللی کشور به عهده بخش خصوصی است‪،‬‬ ‫بر ضرورت افزایش اختیارات ش��رکت های حمل ونقل خصوصی تاکید‬ ‫کرد و گفت‪ :‬متاس��فانه ام��روز اگر راننده تخلف کند یا مش��کالتی در‬ ‫صدور مجوز باش��د بار ان را شرکت های خصوصی به عهده دارند بدون‬ ‫اینکه نقش مدیریتی و اقتصادی داش��ته باشند و الزم است امور به طور‬ ‫واقعی و کامل به تش��کل های صنفی واگذار ش��ود ک��ه بازو های اصلی‬ ‫دولت هستند‪.‬‬ ‫میلیون تومان وام ساخت به سازنده پرداخت می شود‪.‬‬ ‫در این ش��هرها‪ ،‬برای پروژه هایی که به روش صنعتی‬ ‫احداث می ش��ود‪ ،‬سقف تس��هیالت معادل ‪ ۱۳۰‬میلیون‬ ‫تومان اس��ت؛ این در حالی اس��ت که صنعتی سازی در‬ ‫تعریف بانک مس��کن که از ضواب��ط مرکز تحقیقات راه‪،‬‬ ‫مس��کن و شهرس��ازی‪ ،‬تدوین و مالک عمل قرار گرفته‬ ‫است‪ ،‬شامل روش های پیش ساخته‪ ،‬پیش مونتاژ و کاربرد‬ ‫فناوری های نوین اس��ت که در ای��ن زمینه‪ ،‬فناوری های‬ ‫مورد تایید و دارای گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه‪،‬‬ ‫مسکن و شهرس��ازی به عنوان معیار پذیرش طرح های‬ ‫صنعتی س��ازی از جانب بان��ک قرار خواه��د گرفت‪ .‬در‬ ‫تهران و ‪ ۶‬کالنشهر نامبرده‪ ،‬چنانچه سازنده های مسکن‬ ‫از فناوری های منتقل ش��ده به کش��ور در زمینه صنعت‬ ‫س��اختمان و همچنی��ن روش ه��ای منتهی ب��ه ارتقای‬ ‫بهره وری مصرف انرژی‪ ،‬برای ساخت وساز استفاده کنند‪،‬‬ ‫بانک مس��کن به ازای س��اخت هر واحد مسکونی‪۱۵۰ ،‬‬ ‫میلیون تومان تس��هیالت بدون سپرده پرداخت خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬در این راس��تا تاکید می ش��ود‪ :‬مرجع تش��خیص‬ ‫فناوری ه��ای نوی��ن و مصال��ح نوین س��اختمانی‪ ،‬مرکز‬ ‫تحقیقات را هو شهرسازی اس��ت؛ در جزایر کیش و قشم‬ ‫نیز برای سنتی س��ازی مسکن تس��هیالت ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تومان��ی‪ ،‬برای صنعتی س��ازی وام ‪ ۱۲۰‬میلیونی و برای‬ ‫فناوری های نوین نی��ز وام ‪ ۱۲۰‬میلیون تومانی به ازای‬ ‫ساخت هر واحد مس��کونی پرداخت می شود‪ .‬همچنین‬ ‫در مراکز اس��تان و شهرهای بزرگ (شهرهای با جمعیت‬ ‫بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار نفر) و س��ایر مناطق ازاد کش��ور نیز‬ ‫وام س��اخت بدون سپرده برای سنتی سازی با سقف ‪۹۰‬‬ ‫میلیون‪ ،‬ب��رای پروژه های صنعتی س��ازی ‪ ۱۱۰‬میلیون‬ ‫توم��ان و برای اس��تفاده از فناوری ه��ای نوین وام ‪۱۳۰‬‬ ‫میلیون تومانی پرداخت می ش��ود‪ .‬در س��ایر شهرها نیز‬ ‫برای سنتی س��ازی‪ ،‬وام بدون سپرده ‪ ۷۰‬میلیون تومانی‬ ‫و برای پروژه های صنعتی سازی‪ ،‬وام ‪ ۹۰‬میلیون تومانی‬ ‫و ب��رای فناوری های نوی��ن وام ‪ ۱۰۰‬میلیون تومانی به‬ ‫ازای س��اخت ه��ر واحد مس��کونی‪ ،‬پرداخت می ش��ود‪.‬‬ ‫بانک مس��کن برای رونق بخشی به بازار مسکن شهرهای‬ ‫کوچک و مناطق کمتر توس��عه یافته‪ ،‬س��قف تسهیالت‬ ‫ساخت را در این نوع مناطق شهری‪ ،‬تا حدودی جذاب تر‬ ‫از شهرهای بزرگ در نظر گرفته است‪ .‬در مناطق شهری‬ ‫کمتر توسعه یافته‪ ،‬برای پروژه های سنتی سازی‪ ،‬وام ‪۵۰‬‬ ‫میلیون تومانی به ازای هر واحد مس��کونی‪ ،‬به انبوه ساز‬ ‫پرداخت می ش��ود‪ .‬همچنین برای صنعتی سازی و مدل‬ ‫س��وم ساخت وس��از یا همان انتقال فناوری نوین نیز در‬ ‫مناطق کمتر توسعه یافته وام ‪۷۰‬میلیون تومانی پرداخت‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫مسعود پل مهر‪ ،‬رییس فدراسیون حمل ونقل‬ ‫و لجس��تیک ای��ران نی��ز در ای��ن مراس��م در‬ ‫س��خنانش بر این امر تاکید کرد که الزم است‬ ‫دولت بخش خصوص��ی را از خود بداند و امور‬ ‫مدیریتی و تصمیم سازی را به بخش خصوصی‬ ‫بسپارد‪.‬‬ ‫وی همچنین به مشکالت هزینه های تامین‬ ‫اجتماع��ی و تعرفه های گمرکی اش��اره کرد و از وزیر راه وشهرس��ازی‬ ‫خواست در این زمینه تدابیری بیندیشد‪.‬‬ ‫همچنین یونس جاوید‪ ،‬رییس هیات مدیره انجمن صنفی حمل ونقل‬ ‫بین المللی ای��ران با بیان اینکه بدون توجه به اجزای مختلف تجارت و‬ ‫بازرگانی‪ ،‬حمل ونقل موفق نیست‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه در بسته حمل ونقل‬ ‫برای برنامه ششم فقط به عناصر داخلی توجه شده و حوزه هایی چون‬ ‫امور گمرک��ی‪ ،‬ترانزیت‪ ،‬مالی��ات‪ ،‬ارزش اف��زوده و قراردادهای تجارت‬ ‫بین المللی مغفول مانده اند‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫ارتقای کیفیت‬ ‫اتفاقی نیست‬ ‫‪ 8‬دی ‪1395‬‬ ‫‪ 28‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 28‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 16‬پیاپی ‪1989‬‬ ‫مزایده ‪28‬خودروی لوکس‬ ‫متروکه در گمرک‬ ‫تاثیرگذاران خاص‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۶‬می�لادی تعدادی از نام��داران صنعت خودرو‬ ‫در جهان برای همیش��ه خاموش ش��دند‪ .‬صنعت خودرو به طور‬ ‫قطع خدمات این بزرگان را هرگز از یاد نخواهد برد‪ .‬به خدمات‬ ‫ای��ن افراد ک��ه نگاهی بیندازیم‪ ،‬خواهیم دی��د که هر یک از انها‬ ‫ص بر صنعت خ��ودرو از خود به جا گذاش��ته اند‪ .‬از‬ ‫تاثی��ری خا ‬ ‫م��ردی که ب��رای امنیت مصرف کنندگان در خ��ودرو جنگید تا‬ ‫زن��ی که محصوالت کارخانه اش ‪۹۰‬درصد قطعات ش��رکت های‬ ‫خودروسازی در امریکای شمالی را تامین می کرد‪.‬‬ ‫تکمیل زیرساخت ها‬ ‫پیش از تمرکز بر بازارهای جهانی‬ ‫استانداردسازی‬ ‫خدمات پس از فروش‬ ‫با همکاری پژو و ایران خودرو‬ ‫ظرفیت سازی در صنعت قطعه با «مدوالر ها»‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫عکس‪ :‬فاطمه خوشبویی‬ ‫شهریار س��لطانی‪ ،‬معاون خدمات پس از فروش ایران خودرو ‬ ‫گفت‪ :‬در پی همکاری مش��ترک ش��رکت ایران خ��ودرو و پژو‬ ‫فرانس��ه برای تولید خودروهای جدید‪ ،‬ارائه خدمات مناس��ب‬ ‫ب��ه این خودروه��ا و ارتقای کیفی در خدم��ات پس از فروش‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 8‬دی ‪ 28 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 28‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 16‬پیاپی ‪1989‬‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫توافق فولکس واگن‬ ‫با ‪ ۸۰‬هزار شاکی‬ ‫فولکس واگ��ن با مالکان ‪۸۰‬هزار دس��تگاه از خودروهای‬ ‫االینده خود به توافق رسید‪.‬‬ ‫به گزارش عصرخودرو به نقل از رویترز‪ ،‬یک قاضی فدرال‬ ‫در امری��کا اعالم ک��رد که فولکس واگن ب��ا مالکان ‪۸۰‬هزار‬ ‫دستگاه از خودروهای دیزلی ‪ ۳‬لیتری االینده خود به توافق‬ ‫اصولی دس��ت یافته اس��ت؛ امری که یکی از موانع کلیدی‬ ‫برای راه حل و فصل رسوایی االیندگی این خودروساز بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫چارلز بریر قاضی دادگاه بخش امریکا به مقدار خس��ارتی‬ ‫که این ‪۸۰‬هزار مالک دریافت خواهند کرد اشاره نکرد‪ .‬این‬ ‫پ��ول جزو یک میلی��ارد دالری که چند روز پیش بابت حل‬ ‫و فصل اختالفات بین فولکس واگن و مس��ئوالن امریکایی‬ ‫اعالم شد‪ ،‬نیست‪.‬‬ ‫چند روز پیش فولک��س واگن با نهادهای مقرراتی امریکا‬ ‫برای پس گرفتن ‪۲۰‬هزار دس��تگاه خ��ودرو‪ ،‬تعمیر ‪۶۰‬هزار‬ ‫خودرو و پرداخت ‪۲۲۵‬میلیون دالر به یک صندوق اعتباری‬ ‫زیس��ت محیطی ب��رای جب��ران االیندگ��ی بی��ش از اندازه‬ ‫خودروهایش به یک توافق به ارزش یک میلیارد دالر دست‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫جان ریکاردو‬ ‫مارتین لیچ‬ ‫جمع اوری ‪ ۳‬محصول‬ ‫فیات کرایسلر‬ ‫فی��ات کرایس��لر ‪۵۰‬هزار شاس��ی بلند کوچ��ک خود در‬ ‫سراس��ر جهان را به دلیل مش��کل توق��ف ناگهانی موتورها‬ ‫جم��ع اوری می کند‪ .‬ب��ه گزارش خبرخ��ودرو‪ ،‬این فراخوان‬ ‫‪۵۰‬هزار دس��تگاهی خودروهای داج جرنی‪ ،‬جیپ کامپس و‬ ‫پاتریوت مدل ‪ ۲۰۱۶‬که همگی دارای موتورهای ‪ ۲/۰‬یا ‪۲/۴‬‬ ‫لیتری ‪ 4‬س��یلندر هس��تند را در بر می گیرد‪ .‬فیات کرایسلر‬ ‫اعالم کرده که یک حسگر داخل موتور این محصوالت دچار‬ ‫مشکل ش��ده و همین مسئله باعث می ش��ود موتور خودرو‬ ‫بدون هیچ هشداری به یکباره خاموش شود‪ .‬هنوز اطالعاتی‬ ‫در ب��اره افراد یا خودروهای اس��یب دی��ده در این زمینه در‬ ‫دسترس نیست‪ .‬بیشتر این خودروها در امریکا در بازه زمانی‬ ‫‪3‬ماهه بهار تولید ش��ده اند و همان طور که گفته شد دارای‬ ‫مدل ‪ ۲۰۱۶‬هس��تند‪ .‬قرار است پس از بازگردانی خودروها‬ ‫نمایندگی ها اقدام به تعویض یا تعمیر این حس��گرها کنند‪.‬‬ ‫این خدمات به صورت رایگان ارائه می شود‪.‬‬ ‫احتمال بیش ترین پیشرفت رنو‬ ‫در فصل ‪2017‬‬ ‫ب��ا پایان فصل ‪ 2016‬فرمول ی��ک‪ ،‬دوره حدس و گمان ها‬ ‫برای وضعیت گروه ها در فصل بعدی اغاز شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خودرونویس‪ ،‬در این می��ان رنو با تغییر گروه‬ ‫لوتوس دوباره با نام خود به این مس��ابقات برگش��ت هرچند‬ ‫در فصل گذش��ته توفی��ق چندانی در این ب��اره نیافت و در‬ ‫جای��گاه نهم‪ ،‬مس��ابقات را به پایان برد اما به نظر می رس��د‬ ‫که فصل این��ده این روند تغییراتی به خ��ود ببیند‪.‬جولیون‬ ‫پالمر از گروه رنو‪ ،‬معتقد اس��ت انها از پیش می دانستند که‬ ‫س��ال ‪2016‬م برای انها چندان خوش شانس��ی ببار نیاورد و‬ ‫سخت باشد اما با این وجود وی امید دارد که در سال اینده‬ ‫بتوانند قدم های بزرگی بردارند‪.‬پالمر اظهار کرد‪ :‬به نظرم در‬ ‫س��ال اینده تا مدت قابل توجهی تمرکز روی خودرو خواهد‬ ‫بود و از ان س��و سرمایه گذاری خوبی روی گروه داشته ایم و‬ ‫افراد توانمندی برای انجام کارها داریم‪ .‬شاید بتوانیم گروهی‬ ‫باش��یم که بیش ترین قدم را بر می دارد‪.‬پالمر که تنها یکبار‬ ‫موفق به کسب امتیاز شد‪ ،‬توانسته قرارداد یکساله خود را با‬ ‫رنو تمدید کند‪ .‬این قهرمان پیش��ین رقابت های ‪ GP2‬باور‬ ‫دارد که روند مناسبی در سال گذشته داشته است‪ .‬وی البته‬ ‫درباره عملکرد خود اش��اره می کند‪ :‬من اش��تباهاتی در این‬ ‫سال داشتم اما با ادامه روند مسابقات جلوی ادامه این خطاها‬ ‫را گرفت��م‪ .‬به طوری که از رقابت مالزی به بعد همیش��ه در‬ ‫مرحله دوم تعیین خط حضور داشتم و مسابقات به درستی‬ ‫به پایان می رسید‪ .‬درنتیجه پیشرفت کامال محسوس است‪.‬‬ ‫مدیر هیوندای امریکا‬ ‫اخراج شد‬ ‫ش��رکت کره ای هیوندای‪ ،‬دیو زوچووس��کی‪ ،‬مدیر واحد‬ ‫امریکای��ی خود را به دلیل موفق نش��دن این برن��د در بازار‬ ‫خودروهای شاس��ی بلن��د و پیکاپ اخراج ک��رد‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرخودرو‪ ،‬حاال قرار اس��ت که جری فلنری که معاون وی‬ ‫بود جایگزینش ش��ود‪ .‬البته ش��رکت هنوز جزئیات رسمی‬ ‫دقیق��ی را درباره اخراج وی اعالم نکرده اس��ت‪ .‬مدیر جدید‬ ‫هیون��دای امریکا گفت‪ :‬م��ن به دنبال هم��کاری نزدیک با‬ ‫نمایندگی های فروش‪ ،‬ش��رکت های وابس��ته‪ ،‬مدیران ارشد‬ ‫و کارکنان با اس��تعدادمان در سراس��ر کش��ور هستم‪ .‬باید‬ ‫گف��ت که هیوندای امریکا در ماه نوامبر رش�� د ‪۲/۱‬درصدی‬ ‫داش��ت‪ .‬با این حال این ش��رکت اتکای زیادی به بخش کم‬ ‫سودده اجاره خودرو داشت که باعث موفق نشدن او شد‪ .‬در‬ ‫ای��ن مدت و با کاهش قیمت س��وخت جذابیت خودروهای‬ ‫االنترا و سوناتای این شرکت برای مردم کاهش یافت و این‬ ‫ش��رکت نتوانست حتی با تخفیف ‪۱۳‬درصدیش مشتریان را‬ ‫ب��ه خرید ترغیب کند‪ .‬حاال قرار اس��ت مدیر جدید بیش از‬ ‫‪ ۳۵۰‬نمایندگی فروش در سراسر امریکا را مدیریت کند و با‬ ‫ورود جنسیس به حوزه خودروهای لوکس رقابت سختی با‬ ‫برندهایی همچون ب ام و‪ ،‬مرسدس بنز و ائودی داشته باشد‪.‬‬ ‫مارک استپ‬ ‫کالرنس دیتلوو‬ ‫بروک یاتز‬ ‫داروین کالرک‬ ‫جولی نگوین براون‬ ‫جک تیلور‬ ‫رابرت کوکس‬ ‫به یاد درگذشتگان صنعت خودرو در سال ‪۲۰۱۶‬میالدی‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۶‬میالدی تع��دادی از نامداران صنعت‬ ‫خودرو در جهان برای همیش��ه خاموش شدند‪ .‬صنعت‬ ‫خ��ودرو به طور قطع خدمات این بزرگان را هرگز از یاد‬ ‫نخواهد برد‪ .‬ب��ه خدمات این افراد که نگاهی بیندازیم‪،‬‬ ‫ص بر صنعت‬ ‫خواهی��م دید که هر یک از انها تاثیری خا ‬ ‫خ��ودرو از خود به جا گذاش��ته اند‪ .‬از م��ردی که برای‬ ‫امنی��ت مصرف کنندگان در خ��ودرو جنگید تا زنی که‬ ‫محصوالت کارخانه اش ‪۹۰‬درصد قطعات ش��رکت های‬ ‫خودروسازی در امریکای شمالی را تامین می کرد‪.‬‬ ‫با تعدادی از درگذش��تگان صنعت خودرو در س��ال‬ ‫‪۲۰۱۶‬میالدی (‪ )1394 - 95‬بیشتر اشنا شوید‪:‬‬ ‫‹ ‹جان ریکاردو‪ ،‬کرایسلر‬ ‫ری��کاردو در اواخ��ر ده��ه ‪ ۷۰‬می�لادی (دهه ‪)50‬‬ ‫مدیرعامل و رییس ش��رکت کرایس��لر بود‪ .‬او در دوران‬ ‫مدیریت خود پش��ت س��ر هم با چالش روبه رو می شد‪.‬‬ ‫اوج گرفت��ن قیمت بنزین‪ ،‬ت��ورم‪ ،‬افزایش قدرت رقیب‬ ‫ژاپنی و درنهایت باقی ماندن شرکت کرایسلر در میدان‬ ‫رقابت از جمله چالش های دوران مدیریت ریکاردو بود‪.‬‬ ‫او که نام مس��تعار «موشک» را رویش گذاشته بودند‬ ‫ب��رای غلبه بر این چالش ها س��راغ روش های گوناگون‬ ‫رفت که مهم ترین انها اس��تقبال از فن��اوری گرداننده‬ ‫چرخ جل��و یا همان دیفرانس��یل جلو و اس��تخدام لی‬ ‫ایاکوکو در سال ‪۱۹۷۸‬میالدی (‪ )1357‬به عنوان رییس‬ ‫و مدیر ارشد اجرایی بود‪ .‬او بعد از مذاکره با دولت برای‬ ‫نجات ش��رکت خودروس��ازی به یکباره بازنشسته شد‪.‬‬ ‫دلیل بازنشس��تگی ریکاردو بیماری قلبی اعالم شد‪ .‬به‬ ‫گفته ایاکوکو‪ ،‬ریکاردو خود را از کرایسلر کنار کشید تا‬ ‫این شرکت زندگی دوباره پیدا کند‪ .‬او در فوریه ‪۲۰۱۶‬‬ ‫(‪ )1394‬در ‪۹۰‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫‹ ‹مارتی�ن لیچ‪ ،‬ف�ورد‪ ،‬مازراتی‪ ،‬نکس�ت ای‬ ‫وی‬ ‫ابت��دا و انته��ای کار او در صنعت خ��ودرو در بخش‬ ‫مسابقه و رقابت بود‪ .‬در میانه این دو مقطع اما به عنوان‬ ‫مدیر اجرایی شرکت های خودروسازی کار کرد‪۱۷ .‬ساله‬ ‫تاثیرگذاران خاص‬ ‫بود که به خاطر بیم��اری التهاب مفاصل از فعالیت در‬ ‫بخش مس��ابقات باز ماند‪ .‬بعد از ان به فورد رفت و ‪۲۴‬‬ ‫س��ال در ف��ورد اروپا کار ک��رد‪ .‬او اعتب��ارش را مدیون‬ ‫تالش هایی است که برای هوش��مندی و اراسته سازی‬ ‫محصوالت فورد و شرکت وابس��ته اش‪ ،‬مزدا کرد‪ .‬سال‬ ‫‪۲۰۰۳‬میالدی (‪ )1382‬درحالی که ریاس��ت فورد اروپا‬ ‫را به عهده داش��ت اخراج شد‪ .‬بعد از ان مدت کوتاهی‬ ‫ت ای وی کار کرد‪ .‬در‬ ‫در مازرات��ی و بعد هم در نکس�� ‬ ‫ل ای تشکیل داد‪ .‬لیچ‬ ‫نکست ای وی تیم مسابقه فرمو ‬ ‫در اول نوامبر ‪ )1395( 2016‬در ‪۵۹‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫‹ ‹مارک استپ‪ ،‬یو ای دبلیو‬ ‫اس��تپ نخس��تین افریقایی‪-‬امریکای��ی ب��ود ک��ه‬ ‫ب��رای ایجاد ی��ک اتحادیه در کارخانه خودروس��ازی‬ ‫ش اساس��ی در تامین‬ ‫دتروی��ت چانه زنی ک��رد‪ .‬او نق ‬ ‫وام ‪۱/۵‬میلی��ارد دالری از کنگ��ره امریکا برای نجات‬ ‫کرایس��لر از بحران در س��ال ‪۱۹۸۰‬میالدی (‪)1361‬‬ ‫داش��ت‪ .‬ای��ن خودروس��از در ای��ن بره��ه زمان��ی تا‬ ‫ورشکس��تگی راه چندانی نداشت‪ 5 .‬دهه همراهی او‬ ‫با اتحادیه از س��ال ‪۱۹۴۲‬میالدی (‪ )1321‬اغاز شد‪.‬‬ ‫استپ در سال ‪ ۱۹۷۴‬میالدی رییس دپارتمان یو ای‬ ‫دبیلو کرایسلر شد و تا سال ‪ )1368( ۱۹۸۹‬در همان‬ ‫جا ماند‪ .‬پیرم��رد امریکایی‪-‬افریقایی در س��وم ژوئن‬ ‫امسال در ‪ ۹۳‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫‹ ‹کالرنس دیتلوو‪ ،‬مرکز ایمنی خودرو‬ ‫دیتل��وو ی��ک بدن��ام خجالت��ی و در عی��ن ح��ال‬ ‫مبارزه کنن��ده ای سرس��خت برای ایمنی مش��تری در‬ ‫خ��ودرو بود‪ .‬او برای بیش از ‪۴۰‬س��ال مدیریت اجرایی‬ ‫مرک��ز ایمنی خ��ودرو را به عه��ده داش��ت‪ .‬دیتلوو از‬ ‫پیش��گامان تالش برای اس��تفاده از موارد ایمنی چون‬ ‫کیسه هوا و قوانینی بود که به موجب ان کسی که یک‬ ‫خ��ودرو یا کاالی معیوب دیگ��ر را می خرد‪ ،‬راهی برای‬ ‫اصالح یا جبران خسارتش وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫فش��ارهای او باعث ش��د که خودروهای فورد پینتو‬ ‫ب��ه خاطر ات��ش گرفتن ب��اک بنزین و اس��یب دیدن‬ ‫مزایده خودروهای لوکس متروکه در گمرک‬ ‫رییس سازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی از اخرین وضعیت‬ ‫برگزاری مزایده خودروهای لوکس باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی سی خبر داد‪.‬‬ ‫امین دلیری با اش��اره به اخرین وضعیت برگزاری مزایده خودروهای‬ ‫لوکس متروکه افزود‪ :‬دو دس��تگاه از ای��ن خودروهای لوکس را از رده‬ ‫خارج کرده ایم و مزایده سایر خودروها در دست انجام است‪.‬‬ ‫وی از اب�لاغ مصوبه دی��وان عدالت اداری ب��رای واردات خودروهای‬ ‫لوکس با حجم موتور باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی خبرداد و گفت‪ :‬مقدمات‬ ‫برگزاری مزایده در حال فراهم سازی است اما باید توجه داشت که این‬ ‫خودروها‪ ،‬کاالهای متروکه ای به شمار می روند که مالکان انها مشخص‬ ‫است و از مبادی ورودی رسمی و با مجو ز وارد کشور شده اند‪.‬‬ ‫دی��وان عدالت اداری در ش��هریو ر س��ال جاری مزای��ده خودروهای‬ ‫لوکس که ثبت س��فارش و خرید انها پیش از اعالم ممنوعیت واردات‬ ‫خودروهای با حجم موتور ‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی انجام شده بود را ازاد اعالم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫خودروهای لوکس متروکه گمرک‪ ،‬براساس قانون در اختیار سازمان‬ ‫جم��ع اوری و فروش ام��وال تملیکی برای انجام مزای��ده قرار گرفت و‬ ‫براس��اس قانون واردکنن��دگان این خودروها نی��ز می توانند در مزایده‬ ‫ش��رکت کرده و در صورت برنده ش��دن خودروه��ای موردنظر خود را‬ ‫تحوی��ل گرفته یا پس از فروش به غیر در قالب مزایده یادش��ده‪ ،‬مبلغ‬ ‫کارشناسی شده را دریافت کنند‪.‬‬ ‫الس��تیک های فایرس��تون ف��ورد از س��وی کارخان��ه‬ ‫فراخوان��ده ش��وند‪ .‬دیتل��وو ده��م نوامبر امس��ال در‬ ‫‪۷۲‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫‹ ‹بروک یاتز‪Car and Driver ،‬‬ ‫یات��ز س��ال های س��ال س��ردبیر مجل��ه معتب��ر‬ ‫‪ Car and Driver‬ب��ود‪ .‬او در س��ال ‪۱۹۶۴‬میالدی‬ ‫(‪ )1343‬به این مجله پیوس��ت‪ .‬یاتز بیش��تر از هر چیز‬ ‫به خاطر انتقادهای پیاپی از س��رعت مجاز ‪ ۵۵‬مایل در‬ ‫ساعت که به صورت سراس��ری در امریکا وجود داشت‪،‬‬ ‫شناخته می شد‪ .‬بیش��تر نقدهای او متوجه رالف نیدر‪،‬‬ ‫سیاس��تمدار امریکای��ی و از ه��واداران حف��ظ حقوق‬ ‫مش��تریان و س��ایر قانون گذارانی بود ک��ه در دهه ‪۶۰‬‬ ‫می�لادی (دهه ‪ )40‬تالش می کردن��د ایده های خود را‬ ‫قانون کنند‪.‬‬ ‫عش��ق یاتز به س��رعت باعث ش��د که او ی��ک دوره‬ ‫مس��ابقات اتومبیلران��ی ک��راس کانتری برگ��زار کند‪.‬‬ ‫این مس��ابقات ‪ ۵‬ب��ار در دهه ‪ ۷۰‬می�لادی (دهه ‪)50‬‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬یاتز و دوستش‪ ،‬دن گارنی جایزه نخستین‬ ‫دوره این مس��ابقات را بعد از تنها ‪ ۳۶‬س��اعت رانندگی‬ ‫بردند‪ .‬یاتز پنجم اکتبر ‪ )1395( 2016‬در ‪۸۲‬س��الگی‬ ‫درگذشت‪.‬‬ ‫‹ ‹‹جول�ی نگوی�ن ب�راون‪ ،‬ش�رکت‬ ‫(‪)Plastech Engeeniered productes‬‬ ‫براون این شرکت را در سال ‪۱۹۸۸‬میالدی (‪)1367‬‬ ‫تاس��یس کرد‪ .‬تا س��ال ‪ ۲۰۰۵‬این ش��رکت بزرگترین‬ ‫تامین کننده قطعات در صنعت خودرو بود‪.‬‬ ‫این ش��رکت که قطعات ‪۹۰‬درصد سازندگان وسایل‬ ‫نقلی��ه در امریکای ش��مالی را تامین می ک��رد‪ ،‬زمانی‬ ‫‪ ۴۰‬کارخان��ه و ‪۱۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬کارمند داش��ت‪ .‬براون‬ ‫از مهاجران ویتنامی به امریکا بود که در س��ال ‪۱۹۷۵‬‬ ‫می�لادی به این کش��ور رف��ت و پ��س از ان به عنوان‬ ‫مهندس به ش��رکت فورد پیوس��ت‪ .‬او در سال ‪۱۹۵۰‬‬ ‫(‪ )1329‬متول��د ش��د و در ژانوی��ه ‪)1394( ۲۰۱۶‬‬ ‫درگذشت‪.‬‬ ‫‹ ‹داروین کالرک‪ ،‬جنرال موتورز‬ ‫کالرک ‪ ۴۵‬س��ال از عم��ر خ��ود را در جنرال موتورز‬ ‫گذراند‪ .‬او پیش از پیوس��تن به ش��رکت خودروس��ازی‬ ‫اولدزموبیل‪ ،‬مدیریت ارشد بیوک و جنرال موتورز اروپا را‬ ‫به عهده داشت‪ .‬کالرک در سال ‪۱۹۹۶‬میالدی (‪)1375‬‬ ‫به شرکت خودروسازی اولدزموبیل‪ ،‬یکی از شرکت های‬ ‫زیرمجموعه جنرال موتورز پیوس��ت و در س��ال ‪۲۰۰۴‬‬ ‫(‪ )1383‬به عن��وان نایب رییس امور صنعتی و نمایندگی‬ ‫فروش شرکت جنرال موتورز بازنشسته شد‪ .‬کالرک روز‬ ‫‪ ۳۱‬مه سال ‪ )1395( 2016‬در ‪۷۶‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫‹ ‹جک تیلور‪ ،‬بنگاه اقتصادی اجاره خودرو‬ ‫تیل��ور کس��ب وکار خ��ود در زمینه اجاره خ��ودرو را‬ ‫در س��ال ‪۱۹۵۷‬می�لادی (‪ )1336‬تنه��ا ب��ا ‪ ۷‬خودرو ‬ ‫موج��ود ش��روع کرد‪ .‬کس��ب وکاری که طب��ق امار در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی تعداد ش��رکت های فعال در ان‬ ‫به ‪۱/۷‬میلیون ش��رکت رس��ید‪ .‬نام کس��ب وکار تیلور‬ ‫«‪ »executive leasing‬بود‪ .‬او ارام ارام کسب وکارش‬ ‫را در ب��ازار رونق داد و حتی به فرودگاه ها هم کش��اند‪.‬‬ ‫مجل��ه معتبر فوربس ث��روت خالص خان��واده تیلور را‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬می�لادی (‪ ۵/۸ )1395‬میلی��ارد دالر‬ ‫ب��راورد کرد‪ .‬او در دوم ژوئیه س��ال ‪ )1395( 2016‬در‬ ‫‪۹۴‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫‹ ‹راب�رت کوکس‪ ،‬ش�رکت های تبلیغاتی و‬ ‫گروه کوکس‬ ‫کوک��س مدیری خالق در زمین��ه تبلغات بود‪ .‬او که‬ ‫چندین شرکت تبلیغاتی داش��ت به عنوان مغز متفکر‬ ‫تبلیغات ش��رکت هوندا ش��ناخته می ش��د‪ .‬او در سال‬ ‫‪۱۹۷۸‬میالدی (‪ )1357‬کمپین «ما اس��انش کردیم»‬ ‫را برای هوندا و ش��عار «کیفیت ش��غل اول ماست» را‬ ‫برای فورد طراحی کرد‪ .‬او همچنین به راه اندازی نشان‬ ‫ساترن جنرال موتورز کمک و بعد از ان شرکت خودش‬ ‫را تاسیس کرد‪ .‬کوکس در ‪ ۱۸‬ژوئن ‪ )1395( 2016‬در‬ ‫‪۷۸‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫منبع‪autonews :‬‬ ‫استانداردسازی خدمات پس از فروش با همکاری پژو و ایران خودرو‬ ‫در پی همکاری مش��ترک ش��رکت ایران خودرو و پژو فرانسه برای‬ ‫تولی��د خودروهای جدید‪ ،‬ارائه خدمات مناس��ب ب��ه این خودروها و‬ ‫ارتقای کیفی در خدمات پس از فروش ضروری است‪.‬‬ ‫ش��هریار س��لطانی‪ ،‬معاون خدمات پس از ف��روش ایران خودر و در‬ ‫گفت وگ��و با پرش��ین خودر و با بی��ان این مطلب گف��ت‪ :‬باید حضور‬ ‫خودروس��ازان خارج��ی را به عن��وان یک فرصت در نظ��ر بگیریم و از‬ ‫تجربی��ات انها در عرصه های جهانی برای پیش��برد صنعت خودرو و‬ ‫خدمات پس از فروش بهره مند شویم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از ن��گاه ما تنه��ا نمایندگانی می توانند ب��ه همکاری با‬ ‫ایران خ��ودرو ادامه بدهند که خود را با اس��تانداردهای به روز خدمات‬ ‫تطبیق دهند و مشتری مداری را به شکل واقعی در ارائه خدمات خود‬ ‫ب��ه انها ثابت کنن��د‪ .‬البته ایران خودرو نیز در ای��ن راه به انها کمک‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گفته س��لطانی‪ ،‬مطابق رویه مشترک و شاخص های تدوین شده‬ ‫از سوی شرکت ایران خودرو و شرکت پژو‪ ،‬نمایندگانی به عنوان نمونه‬ ‫ازمایش��ی (پایلوت) ارائه خدمات انتخاب خواهند ش��د که بتوانند در‬ ‫ش��اخص های موردنظر‪ ،‬نمره مناس��ب را کس��ب کنن��د و عمده این‬ ‫ش��اخص ها شامل رضایت مشتری‪ ،‬کیفیت ارائه خدمت‪ ،‬ساختارهای‬ ‫فیزیکی نمایندگی و توان مالی و سرمایه گذاری نمایندگی خواهد بود‪.‬‬ ‫معاون خدمات پس از فروش ایران خودرو یاداور شد‪ :‬در فاز نخست‬ ‫‪ ۴۰‬نمایندگی در کل کش��ور عهده دار ارائ��ه خدمت خواهند بود که‬ ‫ب��ا افزایش میزان تعداد نمونه ازمایش��ی (پایل��وت ) این رقم افزایش‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫سلطانی خاطرنشان کرد‪ :‬در چند سال اخیر و با تغییر دستورالعمل‬ ‫ش��رایط و ضوابط خدمات پس از فروش که از س��وی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت تدوین شده‪ ،‬شاهد فراهم شدن ارتقای زیرساختارهای‬ ‫ش��بکه خدمات پس از فروش بوده ایم و باید برای همس��و ش��دن با‬ ‫اس��تانداردهای به روز خدمات پس از فروش‪ ،‬رویه ها و دستورالعمل ها‬ ‫را به معنای واقع��ی اجرایی کنیم و نظارت کافی نیز بر اجرای بهینه‬ ‫ان داشته باشیم‪.‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ 8‬دی ‪ 28 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 28‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 16‬پیاپی ‪1989‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫موتورسیکلت محصور‬ ‫ازمایش می شود‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در گفت وگو با کارشناسان صنعت قطعه مطرح شد‬ ‫«مدوالر ها» ظرفیتی برای مجموعه سازی در صنعت قطعه‬ ‫فاطمه امیراحمدی از قدی��م گفته ان��د هم��ه‬ ‫تخم‪‎‬مرغ های خ��ود را در یک‬ ‫گروه خودرو‬ ‫س��بد نچینید‪ .‬به قول معروف‬ ‫باید س��خنان گذش��تگان را با‬ ‫طال نوش��ت و سرلوحه امور قرار داد‪ .‬هر اندازه وابستگی‬ ‫صنعت قطعه به صنعت خودرو کاهش یابد س��ودمندی‬ ‫ان ب��رای هر دو صنعت بیش��تر خواهد ب��ود چراکه در‬ ‫نوسانات موقعیتی هر یک تحت شعاع دیگری قرار نگرفته‬ ‫و به این ترتیب اقتصاد کشور در شکل کالن دچار اسیب‬ ‫کمتری می شود‪ ِ .‬البته این وابستگی برای صنعت قطعه‬ ‫اسیب رسان تر است زیرا قطعه سازان جایگزین برای این‬ ‫صنعت‪ ،‬به ش��دت در دسترس هستند‪ .‬از این رو می طلبد‬ ‫سبد مشتریان انها از مرزهای داخلی فراتر رفته و بخش‬ ‫صادرات خ��ود را تقویت کنند اما قطعه س��ازان چگونه‬ ‫می توانند به سمت استقالل پیش بروند؟‬ ‫‹ ‹کیفیت و کم کردن هزینه های سربار‬ ‫احس��ان نعمت بخش‪ ،‬مدی��ر دفت��ر هلدینگ بخش‬ ‫خودرو شرکت گیتی پس��ند ابتدا به کیفیت محصوالت‬ ‫اشاره کرد و به گس��ترش صنعت گفت‪ :‬کیفیت‪ ،‬بخش‬ ‫مهمی از فعالیت صنعتی اس��ت که متاسفانه در صنعت‬ ‫خودرو نس��بت به ان ش��کایت هایی وجود دارد و امروز‬ ‫بیش��تر نارضایتی مش��تریان درباره کیفیت خودروها و‬ ‫مرب��وط به ل��وازم تریم داخل و قس��مت های ایمنی ان‬ ‫است‪ .‬اگر قطعه سازان ازادی عمل بیشتری داشته باشند‬ ‫و براس��اس ش��رایط روز بازار از مواد اولی��ه باکیفیت تر‬ ‫استفاده شود این مسئله قابل رفع است اما خودروسازان‬ ‫بای��د به صورت همزم��ان هزینه های س��ربار خود را کم‬ ‫کرده و به قطعه سازان قیمت باالتری در قبال محصوالت ‬ ‫خ��ود بدهند و به این ترتیب ب��دون اینکه قیمت خودرو‬ ‫تغییر کند کیفیت خودروها افزایش می یابد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬متاس��فانه هزینه های سربار خودروساز‬ ‫باالس��ت که هزینه ان به قطعه س��از تحمیل می شود از‬ ‫این رو قطعه س��ازان ناگزیرند به دلی��ل کاهش قیمت ها‬ ‫از کیفیتی اس��تفاده کنند که م��ورد تایید خود انها هم‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹قرارداده�ای ض�روری ب�رای ج�ذب‬ ‫سرمایه های خارجی‬ ‫این فعال صنعت قطعه در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫قطعه س��ازان چگونه باید از وابستگی خود به بازار داخل‬ ‫کم کنند‪ ،‬گفت‪ :‬خودروسازان باید در قرارداد با همتایان‬ ‫خارجی قطعه س��ازان را همراهی کرده و با تایید ش��دن‬ ‫ای��ن خودروس��ازان بین المللی زمینه ص��ادرات را برای‬ ‫خ��ود فراهم کنن��د‪ .‬البته برای قرارداده��ای جدید نیز‬ ‫قطعه س��ازان وارد گفت وگو با همتایان بین المللی خود‬ ‫شده اند؛ از جمله مذاکره با فولکس واگن تا به این ترتیب‬ ‫شرایط برون رفت از محدودیت های فراهم شود‪.‬‬ ‫احسان نعمت بخش‪:‬‬ ‫برای داخلی سازی قطعات جدید در یک سال به راحتی‬ ‫می توان به ‪ 60‬درصد رسید‬ ‫پویا احمدی‪:‬‬ ‫توان تولید به قدیمی یا جدید بودن دستگاه برنمی گردد بلکه‬ ‫همت و پشتکار است که سنگ بنای موفقیت است‬ ‫‹ ‹مدوالرها برای تشکیل مجموعه سازی‬ ‫در بررس��ی و مطالعه محدود خودروسازان بین المللی‬ ‫از قطعه س��ازان ایران��ی تعداد بس��یار مح��دودی ادیت‬ ‫ش��ده اند و این اتفاق نش��ان از برخی ضعف ها در داخل‬ ‫سیس��تم تولید صنعت قطعه کشور است‪ .‬خودروسازان‬ ‫به دان��ش فنی پایین و خطوط تولید فرس��وده اش��اره‬ ‫می کنند که به همان نسبت هزینه های سربار را افزایش‬ ‫می دهد و انرژی بیش��تری مصرف می ش��ود اما کیفیت‬ ‫مطل��وب را ندارد‪ .‬نعمت بخش ضمن تایید این مس��ئله‬ ‫گف��ت‪ :‬دراین ب��اره پروژه ای در ش��رکت س��ایپا در حال‬ ‫پیگیری اس��ت ت��ا ُمدوالرهای (هنر پیمان��ه ای) بزرگ‬ ‫به عنوان مجموعه س��از مدوالرهای کوچک را زیر پوشش‬ ‫ق��رار دهن��د‪ .‬به این ترتیب چند ش��رکت مجموعه س��از‬ ‫بزرگ ش��کل می گیرد ک��ه باقی ش��رکت های کوچک‬ ‫زیرپوش��ش انها توان تولیدی خود را افزایش می دهند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو چند ش��رکت بزرگی که ادیت ش��ده اند باید‬ ‫زیرمجموعه های خود را ش��کل دهند ت��ا توان کیفی و‬ ‫مالی قطعه سازان باال رود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬البته با همکاری و س��رمایه گذاری مشترک‬ ‫ت��وان کیف��ی صنعتگ��ران افزای��ش می یاب��د و با عقد‬ ‫قراردادها به نوعی کارخانه های داخلی به دس��تگاه های‬ ‫فناوری مجهز می شوند و بهره وری باال می رود‪ .‬بنابراین‬ ‫همکاری ه��ای بین المللی قطعه س��ازان بای��د در قالب‬ ‫مجموعه س��ازها شکل گیرد‪ .‬برای نمونه قرار است برای‬ ‫ش��رکت ایکاپ ‪ ۵‬مجموعه س��از داخلی از سوی شرکت‬ ‫پ��ژو تاییدی��ه بگیرند و باق��ی زیرمجموعه ه��ا از طریق‬ ‫مدوالرهای بزرگ قطعه تامین کنند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫به لح��اظ فناوری قطعه س��ازان داخل��ی می توانند چند‬ ‫درص��د قطعات خودروهای جدی��د را در داخل تولید و‬ ‫تامی��ن کنند‪ ،‬گف��ت‪ :‬توان داخلی باالس��ت و به راحتی‬ ‫می توانن��د در یک س��ال به ‪۶۰‬درصد برس��ند‪ .‬ظرفیت‬ ‫صنعت قطعه کش��ور به گونه ای اس��ت ک��ه این درصد‬ ‫می تواند به صددرصد برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹ادعاهای نمایشی در بحث استانداردها‬ ‫پوی��ا احمدی‪ ،‬مدیر فروش ب��ازار گروه صنعتی کروز‪،‬‬ ‫در گفت وگو با گس��ترش صنعت در بحث فرایند تولید‬ ‫گفت‪ :‬هر ش��رکت تولیدکننده ای سلسله مشخصه هایی‬ ‫برای تولید دارد که به انها وابس��ته اس��ت‪ .‬به این ترتیب‬ ‫م��واد خامی وارد کارخانه ش��ده و در فرایندی که روی‬ ‫ان انجام می ش��ود ان را تبدیل به ارزش افزوده کرده و‬ ‫وارد بازار می کند‪ .‬در بحث خودکفایی اگر صنعت داخل‬ ‫ش��اخص های کیفی را رعایت نکن��د درنتیجه محصول‬ ‫بی کیفیت مصرف کننده را ناراضی خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بنابراین قطعه س��از برای تامین و تولید‬ ‫قطع��ات باکیفیت ناگزیر اس��ت نیاز خ��ود را از طریق‬ ‫مجراهای خارجی تامین کند‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعت قطعه در ادامه ب��ه کیفیت فرایند‬ ‫تولید اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬زمانی که از کیفیت س��خن‬ ‫گفته می ش��ود افراد روی کیفی��ت محصوالت متمرکز‬ ‫می ش��وند این در حالی اس��ت که کیفی��ت از فرایند و‬ ‫ابتدای کار اغاز می ش��ود‪ ،‬از این رو مدل تولید باید ابتدا‬ ‫از مواد اولیه تا انتهای س��اخت و محصول نهایی تعریف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬بسیاری از تولیدکنندگان درباره استانداردها‬ ‫و داش��تن عالمت‪‎‬های استاندارد معتقدند که بیشتر این‬ ‫ادعاها نمایش و ظاهری است و این ادعا در بازار به طور‬ ‫کامل ملموس و مشخص است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬باید فرهنگ کیفیت و اس��تفاده از‬ ‫کاالهای باکیفیت در کش��ور جاری و اجرا ش��ده و نیاز‬ ‫اس��ت این بستر از مدارس اغاز ش��ود‪ .‬بنابراین فرهنگ‬ ‫کیفی باید از انجا اغاز و به بطن جامعه جاری شود‪ .‬اگر‬ ‫اس��تفاده از کاالی اصل��ی و باکیفیت تبدیل به فرهنگ‬ ‫ش��ود همچون کش��ور ژاپن اعمال تحریم ها مشکل ساز‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ماش�ین االت کهنه و بهره وری درس�ت از‬ ‫توانمندی ها‬ ‫همانط��ور که بارها از س��وی کارشناس��ان خودرویی‬ ‫عنوان ش��ده ب��رای ورود قطعه س��ازان و تامین قطعات‬ ‫خودروه��ای جدید نیاز اس��ت ت��ا خطوط تولی��د انها‬ ‫نوسازی و روزامد شود‪ .‬احمدی در این باره گفت‪ :‬چنین‬ ‫استداللی منطقی نیس��ت زیرا تجربه نشان می دهد که‬ ‫صنعتگران واقعی از توانمندی خود بهترین بهره برداری‬ ‫را دارند‪ .‬برای نمونه در سفری که همراه با گروه صنعتی‬ ‫کروز به اس��پانیا و پرتغال داش��تیم در کشور پرتغال از‬ ‫کارخانه ای بازدید ش��د که در زمینه دس��ته سیم سازی‬ ‫خودرو فعالیت داش��تند و برای شرکت هایی مانند بنز‪،‬‬ ‫ب ام و‪ ،‬رنو و پژو تامین قطعه انجام دادند‪ .‬کامپیوترهایی‬ ‫که در خط تولید این کارخانه اس��تفاده می شدند بسیار‬ ‫قدیمی بودند که در ایران به هیچ عنوان از انها اس��تفاده‬ ‫نمی شد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬انها تنها در حرف باقی نمی مانند بلکه فکر و‬ ‫کار جمعی دارند‪ .‬بنابراین توان تولید به قدیمی یا جدید‬ ‫بودن دستگاه برنمی گردد بلکه همت و پشتکار است که‬ ‫سنگ بنای موفقیت است‪.‬‬ ‫احم��دی عنوان کرد‪ :‬اگر گفته می ش��ود دس��تگاه ها‬ ‫قدیمی و ناکارامد اس��ت بیشتر به مدیریت تولیدکننده‬ ‫برمی گ��ردد‪ .‬فرهن��گ کار جمعی وجود ن��دارد اگر این‬ ‫مولفه در نیروی انس��انی کش��ور به وجود اید با همین‬ ‫دس��تگاه های قدیمی و کهنه نیز می توان کار مطلوب و‬ ‫باکیفیت داش��ت‪ .‬همانگونه که دستگاه های پرس مورد‬ ‫اس��تفاده در کارخانه های اروپایی امروز در کارخانه های‬ ‫ایران استفاده نمی شود‪ .‬او افزود‪ :‬بحث حذف سربارها و‬ ‫ذخیره انرژی است درحالی که در کارخانجات کشور به‬ ‫این مهم توجه نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توان بالقوه برای داخلی سازی قطعات‬ ‫احمدی درباره توان قطعه سازان داخلی برای ساخت‬ ‫قطعات خودروهای جدید نیز گفت‪ :‬زمانی که پژو برای‬ ‫س��اخت‪ ،‬وارد خط تولید ایران خودرو ش��د س��اپکو در‬ ‫ن قطعات از‬ ‫س��ال ‪ ۷۰‬یا ‪ ۷۱‬ش��کل گرفت تا برای تامی ‬ ‫داخل به اموزش نیروها برای گرفتن فناوری و اطالعات‬ ‫روز خودرویی بپردازد‪ ،‬امروز تمام قطعه س��ازان داخلی‬ ‫توانستند به سطح مطلوب برسند و کمتر شرکتی است‬ ‫که نتواند با این سطوح جهانی در امر خودرو کار کند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬ظرفی��ت و توانمندی ب��رای تامین‬ ‫قطعات خودروهای جدید مهیاس��ت و این داخلی سازی‬ ‫می تواند باالتر از ‪۲۰‬درصد اغاز شود‪.‬‬ ‫احم��دی در نهایت درباره درصد داخلی س��ازی ها نیز‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بس��ته به عوامل و رویدادهای اینده می توان‬ ‫درص��د داخلی س��ازی ها را افزایش داد و ت��ا ‪۷۰‬درصد‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫گفته های افراد فعال در این صنعت‪ ،‬ش��نونده را دچار‬ ‫نوعی تناقض برداش��ت می کند اینکه ایا با ماشین االت‬ ‫به روز شده کمک بزرگی به ذخیره سازی انرژی و زمان‬ ‫می ش��ود‪ ،‬یا این توان انسانی است که می تواند از همان‬ ‫دستگاه های کهنه بهره وری باالیی داشته باشد‪.‬‬ ‫اما به طور قطع بهره وری باال از دس��تگاه های قدیمی‬ ‫که بیش��ترین محرک ان انس��ان و نیروی یدی اس��ت‬ ‫فرد را مس��تهلک تر کرده و س��ن بازنشستگی و کهولت‬ ‫را پایین تر می اورد‪ .‬از س��ویی دیگر برای کش��وری که‬ ‫هنوز درگیر برخی محدودیت های اقتصادی در س��طح‬ ‫بین المللی اس��ت‪ ،‬راهی برای ان جز اس��تفاده بهینه از‬ ‫امکانات موجود خود باقی نمی ماند‪ .‬در نتیجه باید گفت‬ ‫«هرکس از ظن خود شد یار من»‪.‬‬ ‫ضرورت تکمیل زیرساخت ها پیش از تمرکز بر بازارهای جهانی‬ ‫در حالی که صنعتگ��ران به دنبال راهی برای ورود به‬ ‫بازارهای جهانی هستند‪ ،‬عضو انجمن سازندگان قطعات‬ ‫و مجموعه های خودرو کش��ور در این باره معتقد اس��ت‬ ‫توان داخلی س��ازی تولید قطعه در کشور وجود دارد اما‬ ‫در ش��رایط کنونی صنعت خودروس��ازی نمی توان روی‬ ‫ورود این صنعت به بازارهای جهانی تمرکز داشت‪.‬‬ ‫علی اکبر جوانروح در گفت وگو با خبرخودرو با اش��اره‬ ‫به اینکه تکمیل زیرس��اخت های تولید قطعه ارجح تر از‬ ‫داخلی س��ازی قطعات خودروهای خارجی است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫قطعه س��ازان داخلی از تجربه و توانایی الزم برای تولید‬ ‫قطعه باکیفیت برخوردارند اما بهتر است به جای توجه‬ ‫ب��ه مس��ئله ورود به بازاره��ای جهانی و داخلی س��ازی‬ ‫قطعات خودروهای خارجی اقدام به تکمیل‬ ‫زیرساخت های تولید قطعه در کشور کرد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که برای توس��عه هر‬ ‫صنعتی نخست باید به زیرساخت ها پرداخت‬ ‫زی��را در صورت وجود زیرس��اخت های قوی‬ ‫می ت��وان امی��دوار ب��ود ک��ه ان صنعت با‬ ‫افق های ترسیم شده اینده ای روشن داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫جوان��روح در ادامه تصریح کرد‪ :‬نبود فناوری در تولید‬ ‫خ��ودرو داخلی از عوام��ل چالش برانگیز صنعت خودرو‬ ‫‪۶۰‬س��اله کشور اس��ت که تاکنون خودرویی ملی تولید‬ ‫نش��ده اس��ت بنابراین باید به تکمیل زیرس��اخت های‬ ‫صنع��ت خودروس��ازی (باالخ��ص صنع��ت‬ ‫قطعه س��ازی که رک��ن اصلی خودروس��ازی‬ ‫است) توجه ش��ود و سپس در ادامه به دنبال‬ ‫بازاریابی برای محصوالت فناوری شده بود‪ .‬در‬ ‫بحث فناوری یکی از راهکارهای ارائه شده که‬ ‫صنعتگران امروز کش��ور در ان بخش در حال‬ ‫فعالیت هس��تند همکاری با همتایان خارجی‬ ‫ب��رای جذب س��رمایه های خارجی و اغاز یک‬ ‫فعالیت مش��ترک با همراهی انها اس��ت در این راس��تا‬ ‫ن همکارهای پیشین خود را با شرکای‬ ‫برخی قطعه سازا ‬ ‫خارجی خود توس��عه داده اند یا برخی دیگر به تاسی از‬ ‫انها به دنبال شریک بین المللی هستند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال در صنعت قطعه با بیان اینکه به کارگیری‬ ‫نیروی انس��انی متخصص مس��تلزم پیش��رفت صنعت‬ ‫قطع ه کش��ور اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تربیت نیروی انس��انی‬ ‫کارام��د و متخص��ص از ابزاره��ای الزم و ضروری برای‬ ‫دس��تیابی به رشد و توس��عه صنعت قطع ه است و باید‬ ‫مس��ئوالن توجه ای ویژه به این مس��ئله داش��ته باشند‪.‬‬ ‫جوان��روح در نهای��ت خاطرنش��ان کرد‪ :‬به دلی��ل نبود‬ ‫نیروی انس��انی متخصص در صنعت قطع ه نباید انتظار‬ ‫پیشرفت تکنیکی این صنعت را در کشور داشت البته با‬ ‫اصالح زیرس��اخت ها و ایجاد تحول در نگرش مسئوالن‬ ‫و حمایت انها می توان ش��اهد پیش��رفت این صنعت در‬ ‫اینده نزدیک بود‪.‬‬ ‫کمپانی به نام ‪ Lit Motors‬در چند س��ال گذشته (از‬ ‫س��ال ‪۲۰۱۲‬م) در حال کار روی دس��تگاهی هستند که‬ ‫خودشان به ان نوع جدیدی از وسیله نقلیه می گویند‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار نام این وسیله نقلی ه سی وان (‪)C1‬‬ ‫اس��ت‪ .‬چیزی که انه��ا ارائه می دهند یک موتورس��یکلت‬ ‫محصور است که می تواند تعادل خودش را حفظ کند‪.‬‬ ‫درحال حاضر این مدل تنها در حد یک نمونه اولیه است‬ ‫اما انچه حدس زده می شود این است که چنین وسیله ای‬ ‫در اینده به طور قطع س��اخته خواهد شد‪ .‬بدنه فلزی این‬ ‫وس��یله نقلیه را یک پوش��ش ایرودینامیک می پوشاند که‬ ‫قرار است طراحی ان به عهده یکی از خودروسازان بزرگ‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫س��ی وان (‪ )C1‬به وسیله ‪ ۲‬عدد ‪ gyro‬که زیر ان قرار‬ ‫دارد و در خ�لاف جهت یکدیگر نی��ز می چرخند می تواند‬ ‫تعادلش را حفظ کند‪ .‬انها انقدر قوی هستند که می توانند‬ ‫تعادل این وس��یله را پس از برخورد به یک خودرو شاسی‬ ‫بلند حفظ و از واژگون ش��دن ان جلوگیری کنند‪ .‬از نظر‬ ‫تئوری��ک اگر بخواهند امنیت این وس��یله نقلیه را افزایش‬ ‫دهند باید ‪ ۳‬چرخ برای ان تعبیه کنند‪.‬‬ ‫نیروی محرکه ان به طور قطع تمام الکتریکی خواهد بود‬ ‫و تنها گزینه ای که برای این خودرو وجود خواهد داش��ت‬ ‫تفاوت بین مدل تک سرنش��ین و دوسرنش��ین خواهد بود‪.‬‬ ‫در مدل دو سرنش��ینه‪ ،‬دو نفر همانند موتورس��یکلت های‬ ‫امروزی پشت سر یکدیگر قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫دن��ی کیم‪ ،‬موس��س ای��ن کمپانی‪ ،‬هنوز زمان رس��می‬ ‫عرضه این وسیله به مشتریان را اعالم نکرده است اما انها‬ ‫هم اکنون پذیرای پیش س��فارش های مش��تریان هستند و‬ ‫قیمت ان چیزی حدود ‪ ۲۴‬هزار دالر پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش رایان جیمز از بخش بازارگردانی این‬ ‫شرکت‪ ،‬ممکن اس��ت که تولید ‪ ۱C‬از اواخر سال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫میالدی اغاز ش��ود‪ .‬باید گفت ‪ ۱C‬تنها محصول کمپانی‬ ‫‪ Lit Motors‬نخواهد بود و انها محصوالت بیش��تری را‬ ‫در دست تولید دارند‪.‬‬ ‫انچه باید از قطعات خودرو‬ ‫بدانیم‬ ‫برای اس��تفاده و تصمیم گیری درس��ت ضروری اس��ت‬ ‫مال��کان خ��ودرو اطالعات نس��بی از عملکرده��ای برخی‬ ‫قطع��ات به کار رفته در خودروی خ��ود را بدانند‪ .‬پیش تر‬ ‫درب��اره برخی قطعات مهم و پرمصرف اطالعاتی در اختیار‬ ‫خوانندگان قرار گرفت و در ادامه به توضیح بعضی دیگر از‬ ‫قطعات به کار رفته در خودرو می پردازیم‪.‬‬ ‫قف�ل مرک�زی‪ :‬خراب��ی قف��ل مرکزی خ��ودرو خیلی‬ ‫نگران کننده نیس��ت چون در ص��ورت از کار افتادن موتور‬ ‫ان همچن��ان می توانید به صورت دس��تی و با اس��تفاده از‬ ‫کلید درها را باز و بس��ته کنید‪ .‬موتور قفل مرکزی خیلی‬ ‫به ندرت خراب می ش��ود و اگر از کار بیفتد ممکن اس��ت‬ ‫ایراد از اتصاالت و سیم کش��ی ان باش��د و نیاز به تعویض‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫می�ل گاردان‪ :‬می��ل گاردان در خودروهای محرک جلو‬ ‫وجود ندارد و تنها در خودروهای محرک عقب و چهارچرخ‬ ‫محرک دیده می ش��ود‪ .‬وظیف ه می��ل گاردان انتقال نیرو و‬ ‫گش��تاور از جعبه دنده به دیفرانسیل است‪ .‬ایرادهایی که‬ ‫ممکن اس��ت برای میل گاردان پی��ش بیایند یکی خرابی‬ ‫نگهدارن��ده مرک��زی و دیگری خرابی اتص��االت (یا همان‬ ‫چهارشاخ گاردان) اس��ت‪ .‬نگهدارند ه مرکزی میل گاردان‬ ‫به سادگی تعویض می شود اما خرابی اتصاالت گاردان یک‬ ‫ایراد بس��یار جدی است و ابتدا با تولید صدا از زیر خودرو‬ ‫ش��روع ش��ده و در بدترین حالت می تواند با کنده ش��دن‬ ‫اتصاالت یک فاجع ه به بار اورد‪.‬‬ ‫واح�د کنترل موتور‪ :‬واحد کنترل موتور نام های دیگری‬ ‫چ��ون ‪ ECU‬و ‪ DME‬نیز دارد‪ .‬خ��ود ‪ ECU‬به ندرت‬ ‫خراب می ش��ود و به طور معمول تنها خطاهای نرم افزاری‬ ‫در ان پدیدار می ش��وند که با یک دستگاه دیاگ قابل رفع‬ ‫هستند‪ .‬در صورت خراب شدن خود ‪ ECU‬نیز قیمت ان‬ ‫به طور کامل وابسته به نشان خودروی شماست و می تواند‬ ‫ارزان و یا بسیار گران باشد‪.‬‬ ‫اس�تارتر‪ :‬هنگامی که کلید اس��تارت را در خودرو فشار‬ ‫می دهید موتور اس��تارتر که یک الکتروموتور اس��ت فعال‬ ‫ش��ده و پیش��ران ه خودرو را می چرخاند تا روشن شود‪ .‬اگر‬ ‫استارت زدید و استارتر کار نکرد به احتمال زیاد موتور ان‬ ‫س��وخته است و باید ان را تعویض کرد‪ .‬تجربه نشان داده‬ ‫اس��ت که استارتر بدون اطالع قبلی و به صورت ناگهانی از‬ ‫کار می افت��د و تعوی��ض ان در اکثر خودروها به س��ادگی‬ ‫امکان پذیر است‪.‬‬ ‫حس�گر زاوی� ه فرم�ان‪ :‬حس��گر زاوی ه فرم��ان یکی از‬ ‫اصلی ترین ارکان سیس��تم کنترل کش��ش (‪ )TCS‬است‪.‬‬ ‫سیس��تم کنترل کش��ش به وس��یله دریافت زاوی ه فرمان‬ ‫از س��وی این سنس��ور می تواند جهت حرک��ت خودرو را‬ ‫تش��خیص دهد‪ .‬وقتی که فرمان به یک س��ویی چرخیده‬ ‫باش��د اما خودرو در جهت مخالف در حال حرکت باش��د‪،‬‬ ‫سیس��تم کنترل کش��ش این وضعیت را تشخیص داده و‬ ‫با فع��ال کردن ترمزها و کم کردن دور موتور خودرو را به‬ ‫مسیر اصلی برمی گرداند‪ .‬اگر این حسگر خراب شود چراغ‬ ‫هشدار سیستم کنترل کشش در پشت امپر خودرو روشن‬ ‫می شود و ممکن اس��ت در برخی مدل ها چراغ ‪ ABS‬نیز‬ ‫روشن شود‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 8‬دی ‪ 28 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫گزارش ویژه‬ ‫‪ 28‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 16‬پیاپی ‪1989‬‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫رییس انجمن قطعه سازان در گفت وگو با «گسترش صنعت» تاکید کرد‬ ‫ارتقای کیفیت اتفاقی نیست‬ ‫کار در صنع�ت خودرو از قطعه س�ازان اغاز می ش�ود و در واقع‬ ‫نقطه ابتدایی و ش�روع کار ب�رای یک خ�ودرو را باید در صنعت‬ ‫تو جو ک�رد‪ .‬در ش�رایطی که صنعت قطع�ه با وجود‬ ‫قطعه جس� ‬ ‫محدودیت ها و موانعی که بر س�ر راه دارد‪ ،‬نش�ان داده نه تنها از‬ ‫همتای�ان خارجی خود چیزی کم ندارد و حتی در مواردی از انها‬ ‫ت اما با این حال نوک پیکان اتهام ها مبنی بر بی کیفیتی‬ ‫پیش اس ‬ ‫€€نق�ش صنع�ت قطع�ه در‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫رضایت من�دی مش�تریان را‬ ‫خودرو‬ ‫چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫صنعت قطعه و خودرو در همه‬ ‫کش��ورها که قابلیت فعالی��ت در این صنعت و خانواده ان‬ ‫را دارند‪ ،‬صنعتی اس��تراتژیک به شمار رفته و کشورهایی‬ ‫که عالقه مند به توسعه صنعت خود هستند به صنایعی که‬ ‫اثرگذاری بیشتری نسبت به سایر صنایع از جمله صنعت‬ ‫خودرو دارند‪ ،‬توجه ویژه ای می کنند‪ .‬همچنین کشورهایی‬ ‫که در زمینه توس��عه صنعتی موف��ق بوده اند‪ ،‬به طور قطع‬ ‫صنعت خودرو را سرمش��ق فعالیت های صنعتی خود قرار‬ ‫داده اند زی��را امروز خ��ودرو در دنیا یک��ی از اولویت های‬ ‫نخس��ت خانوار به ش��مار می اید‪ .‬خودرو کالن کش��ور را‬ ‫زیرپوش��ش قرار می دهد و هر وسیله نقلیه ای که می تواند‬ ‫مراودات را در داخل کشور توسعه بخشد از اهمیت باالیی‬ ‫برخوردار خواهد بود‪ .‬براین اس��اس در اروپا خودروسازی‬ ‫مورد توجه ویژه قرار گرفته اس��ت‪ .‬چین با هدف افزایش‬ ‫اقتصاد جهانی خود از ‪۱۸‬س��ال پیش صنعت خودرو را در‬ ‫اولویت قرار داده و اس��تراتژی تعریف کرد که خودروساز و‬ ‫قطعه س��از به صورت هماهنگ با همکاری دولت‪ ،‬فعالیت‬ ‫کنند تا در دوره های زمانی که اس��تراتژی تعریف و نقشه‬ ‫راه تدوین ش��ده و هدف مشخص بوده‪ ،‬برنامه ریزی داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬خودرو از نظر کالن توسعه اقتصادی هر کشور در‬ ‫اولویت نخس��ت ق��رار دارد‪ .‬از ان جا که فناوری در دنیا به‬ ‫س��رعت در حال پیشرفت اس��ت و بنگاه های ارائه دهنده‬ ‫خدم��ات با هدف ایج��اد رقابت در س��طح دنیا‪ ،‬در تالش‬ ‫برای ارتقای کیفیت به صورت رقابتی اس��ت که این اقدام‬ ‫با اس��تراتژی توسعه محصول دنبال می ش��ود و شاهدیم‬ ‫خودروسازان دنیا در تالش برای سبقت گرفتن از یکدیگر‬ ‫در نواوری هستند‪.‬‬ ‫خودروس��ازانی که از نظر تحقیق و توسعه و دیگاه های‬ ‫مهندس��ی بهتر عمل می کنن��د‪ ،‬بازار بهت��ری در اختیار‬ ‫خواهند داش��ت‪ .‬وضعی��ت ارائه خدمات از ‪ ۵‬س��ال پیش‬ ‫تاکن��ون ش��رایط متفاوت��ی را طی ک��رده اس��ت‪ .‬امروز‬ ‫خودروسازان با بررس��ی بازار هدف‪ ،‬انتظارات مشتریان را‬ ‫شناس��ایی و در تولید محصول این م��وارد را مدنظر قرار‬ ‫می دهند‪ .‬در حال حاضر خودروس��ازی در دنیا با طراحی‬ ‫پلتف��رم اغاز می ش��ود‪ .‬این طراحان که تع��داد محدودی‬ ‫در س��طح دنیا هس��تند ب��ا انعقاد ق��رارداد هم��کاری با‬ ‫خودروس��ازان خواسته های خود را در کالس های مختلف‬ ‫تعریف می کنند‪ .‬بحث کیفیت از این نقطه اغاز می ش��ود‬ ‫و طراح پلتفرم به انتظارات مش��تری اگاه بوده و بر اساس‬ ‫این نیاز‪ ،‬کالس خودرو را تعریف و ساپالیرها یا سازندگان‬ ‫قطعات را دع��وت به همکاری می کند‪ .‬بنابراین کیفیت از‬ ‫نقطه فکر ش��روع ساخت یک خودرو اغاز می شود این در‬ ‫حالی اس��ت که هم اکنون یکی از مشکالت صنعت خودرو‬ ‫نبود امکان اجرایی کردن این روند در کشور بوده که باعث‬ ‫ش��ده تا از این نقطه فاصله بگیریم‪ .‬این در حالی است که‬ ‫طراح پلتفرم در دنیا دانش خود را با تیروان ها به اشتراک‬ ‫گذاش��ته و خواسته های خود را اعالم و شروع به همکاری‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫محصوالت همواره به س�وی فعاالن این حوزه نش�انه رفته است‪.‬‬ ‫قطعه س�ازانی که این روزها با صادرات محصوالت خود‪ ،‬پای خود‬ ‫را به بازارهای جهانی باز کرده اند و سر از خط تولید خودروسازان‬ ‫خارج�ی دراورده اند‪ ،‬این روزه�ا در حالی در تلاش برای ادامه‬ ‫فعالیت یا حضور پررنگ تر در بازار هس�تند که موانعی دشوار در‬ ‫مس�یر فعالیت انها قرار دارد‪ .‬در چنین ش�رایطی اجرایی نشدن‬ ‫در گذش��ته روند طراح��ی خودرو حدود ‪۵‬س��ال زمان‬ ‫می برد اما امروزه و با پیشرفت فناوری این میزان به بیش‬ ‫از ‪ ۲‬س��ال رسیده اس��ت‪ .‬در طول این س��ال ها طراح در‬ ‫کنار س��اپالیرها حتی در مرحله ساخت نمونه قرار خواهد‬ ‫داش��ت تا قطعات اصلی س��اخته ش��ود بعد از ساخت نیز‬ ‫از نظر اس��تانداردهای مدنظر مورد ارزیابی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫یکی از مش��کالتی که در صادرات به اروپا موفق نبوده ایم‬ ‫همی��ن روند اس��ت‪ .‬یکی از م��واردی ک��ه در تولید انبوه‬ ‫مدنظ��ر قرار می گیرد تولید یکنواخت خواهد بود‪ .‬تولیدی‬ ‫که براس��اس الزامات‪ ،‬اطالعات مهندسی و استانداردهای‬ ‫تعیین ش��ده مج��وز تولید گرفته اس��ت‪ .‬بای��د اطمینان‬ ‫حاصل ش��ود که قطعه س��از براس��اس اطالعات مهندسی‬ ‫تعریف ش��ده در شناس��نامه قطعه را به صورت یکنواخت‬ ‫در اختیار خودروس��از قرار دهد‪ .‬وقتی خودروساز مطمئن‬ ‫شد که قطعه با کیفیت مورد تایید وارد خطوط تولید شده‬ ‫وظیفه قطعه ساز تمام شده و از این پس وظیفه خودروساز‬ ‫اغاز می شود که نظارت بر شرایط مونتاژ قطعات بر اساس‬ ‫اس��تانداردهای تعریف��ی را دنب��ال کند‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫مصرف کننده با خیال راحت اقدام به انتخاب می کند‪.‬‬ ‫€ €به طور قط�ع روند تولید در ایران به این ش�کل‬ ‫نیست‪ .‬از همان ابتدا طراحی پلتفرم انجام نمی شود‬ ‫که ش�اهد اعمال چنین اقدامات�ی در خطوط تولید‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫بل��ه‪ .‬ش��رایطی در چند س��ال پس از انق�لاب به وجود‬ ‫امد که الزامات این امر در داخل کش��ور ایجاد نش��د‪ .‬در‬ ‫این س��ال ها قطعه سازان همواره تالش کردند تا جایی که‬ ‫توانس��تند‪ ،‬به صورت موردی خودرویی همچون پیکان را‬ ‫تولید کنند‪ .‬بعد از خروج پیکان از چرخه تولید باز هم این‬ ‫روند در داخل کشور اجرایی نشد‪ .‬یک پلتفرم با شروع کار‬ ‫خود قابلیت تولید چند خودرو را خواهد داشت و در زمان‬ ‫طراحی پلتفرم‪ ،‬شاس��ی بلند یا کراس اوور مشخص خواهد‬ ‫ش��د اما این فرصت برای خودروسازان داخلی فراهم نشد‬ ‫که بخشی از گالیه های مشتریان به صنعت خودرو به این‬ ‫بخش برمی گردد‪.‬‬ ‫€ €همزمان با طراحی پلتفرم از سوی خودروسازان‬ ‫داخل�ی‪ ،‬این نگرانی وج�ود دارد که تامین کنندگان‬ ‫داخلی توانایی قرار گرفتن در این زنجیره را نداشته‬ ‫باش�ند‪ .‬به اعتقاد ش�ما چند درصد از قطعه س�ازان‬ ‫توانای�ی قرار گرفت�ن در ای�ن زنجی�ره را خواهند‬ ‫داشت؟‬ ‫خودروس��ازان به دنبال تیروان هستند‪ 3 .‬نسل مدیریت‬ ‫ایران خودرو و س��ایپا به دنبال طراح��ی پلتفرم بوده اند اما‬ ‫موفقیتی حاصل نشد زیرا کار ساده ای نیست این در حالی‬ ‫است که اس��اس کار و توسعه در طراحی پلتفرم است اما‬ ‫در س��ال های اینده با ورود خودروهای برقی و هیبریدی‪،‬‬ ‫توجیه پذیری طراحی پلتفرم نیز جای سوال خواهد داشت‬ ‫ام��ا به طور قطع دانش پلتفرم در اختیار ما نیس��ت و مهم‬ ‫این است کسی که در طراحی پلتفرم همکار خودروسازان‬ ‫داخلی خواهد بود به انتظارات خاص طراحی پلتفرم اگاه‬ ‫باش��د‪ .‬در اطراف ایران حدود ‪۵۰۰‬میلی��ون نفر جمعیت‬ ‫زندگ��ی می کنند و خودروس��ازان داخلی نیز به جایگاهی‬ ‫الزام�ات تدوین ش�ده از چالش ه�ای اصلی این بخش به ش�مار‬ ‫م�ی رود‪ .‬رضا رضایی ریی�س انجمن قطعه س�ازان در گفت وگو با‬ ‫گس�ترش صنعت وظیفه قطعه س�از را تولید با کیفی�ت عنوان و‬ ‫تاکید کرد که قطعه س�از کیفیت را در دس�تور کار خود قرار داده‬ ‫و با تولید استانداردهای تدوین شده از سوی خودروساز‪ ،‬خود را‬ ‫در چرخه تولید با کیفیت قرار می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹کیفیت از نقطه فکر ش�روع س�اخت‬ ‫یک خودرو اغاز می شود‬ ‫‹ ‹با ورود خودروه�ای برقی و هیبریدی‪،‬‬ ‫توجیه پذی�ری طراحی پلتفرم جای س�وال‬ ‫دارد‬ ‫‹ ‹بخش خصوصی قادر به پاس�خگویی‬ ‫به درخواست های طراحان پلتفرم است‬ ‫‹ ‹ب�ا طراحی نقش� ه راه چند ش�رکت به‬ ‫صورت مدوالر شناخته و شرکت های دیگر‬ ‫در زیرمجموعه این شرکت ها قرار می گیرند‬ ‫رس��یده اند که ب��ه نیازهای خ��ود اگاه هس��تند‪ .‬بنابراین‬ ‫نیازمن��د زیرکی و هوش��مندی در میانه راه هس��تیم اما‬ ‫به طور قطع در بخش قطعه سازی‪ ،‬باید نگاهی استراتژیک‬ ‫ب��ه فعاالن این حوزه داش��ته باش��یم‪ .‬هرچن��د این تصور‬ ‫وجود دارد که خودروهای بی کیفیت به دلیل تولید نشدن‬ ‫قطعات با کیفیت اس��ت اما ان چه مس��لم بوده این است‬ ‫که تعداد زیادی از قطعه سازان تحت اختیار خودروسازان‬ ‫ق��رار دارند و مدیریت انها از طریق خودروس��ازان خواهد‬ ‫بود‪ .‬بنابراین فعاالن بخش خصوصی قادر به پاسخگویی به‬ ‫تعداد زیادی از درخواست های طراحان پلتفرم هستند اما‬ ‫اگر در این میان تاکید بر ضعیف بودن قطعه س��ازان است‪،‬‬ ‫می ت��وان با اندیش��یدن تمهیداتی‪ ،‬این ضع��ف را تا اندازه‬ ‫زیادی پوش��ش داد‪ .‬در این شرایط خودروسازان می توانند‬ ‫نظ��رات‪ ،‬نگرانی ها و بخش های مورد نیاز خود را با انجمن‬ ‫قطعه سازان به اش��تراک بگذارند که در صورت ایجاد این‬ ‫تعام��ل‪ ،‬بخش عمده ای از نظرات و خواس��ته های مدیران‬ ‫خودروساز تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫ی ب�ا خارجی ه�ا و ایج�اد‬ ‫€ €توس�عه هم�کار ‬ ‫سرمایه گذاری مش�ترک (جوینت ونچر) در صنعت‬ ‫قطعه و فراهم شدن امکان در ارسال قطعات ایرانی‬ ‫به خ�ط تولید خودروس�ازان جهانی‪ ،‬تا چ�ه اندازه‬ ‫قطعه سازان را برای ارائه خدمات پس از فروش بهتر‬ ‫و در سطح الگوی جهانی اماده خواهد کرد؟‬ ‫اتف��اق خاص و خارق العاده ای نیس��ت‪ .‬بررس��ی صنعت‬ ‫خ��ودرو و قطعه ترکیه که در ‪۲۰‬س��ال گذش��ته در نقطه‬ ‫صفر ب��وده و ایرانی ها در نقطه ‪ ۲۰‬قرار داش��تند در حال‬ ‫حاضر این نکته را گوشزد و یاداوری می کند که این کشور‬ ‫اقدامات ویژه ای را در پیش گرفته است‪ .‬به طور قطع پاسخ‬ ‫ریی��س انجمن خودرو و قطعه ترکیه مبنی بر دلیل اصلی‬ ‫پیش��رفت این صنعت‪ ،‬بنا نهاده شدن اس��تراتژی توسعه‬ ‫صنعت خودرو و قطعه در یک بنیان مش��خص و پیگیری‬ ‫برای به ثمر رس��یدن موارد پیش بینی ش��ده بوده اس��ت‪.‬‬ ‫خدم��ات پس از فروش صنعت قطعه ترکیه با سیس��تم و‬ ‫الزاماتی که خودروس��از تعیین کرده در حال اجراست‪ .‬در‬ ‫ایران اگر ضعفی در این کار دیده شود باید دنبال علت ان‬ ‫بود‪ .‬در حال حاضر اگر مش��کالت بر س��ر راه قطعه سازان‬ ‫برطرف شود حرف های زیادی برای گفتن خواهند داشت‪.‬‬ ‫به طور قطع کیفیت اتفاقی نیست و برای به دست اوردن ان‬ ‫نیاز به مهندسی‪ ،‬کنترل و خط کش است‪ .‬اگر ورودی های‬ ‫بنگاه های کسب وکار در ایران با استانداردهای کسب وکار‬ ‫دنیا همخوانی نداش��ته باشد مشکالتی ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫در حال حاضر بحث روی دانش فنی و کیفیت نیست بلکه‬ ‫بحث در عوامل ایجاد شده در صنعت قطعه است که بسیار‬ ‫ضعیف اس��ت و می توان به بی ثباتی قوانین اشاره کرد‪ .‬از‬ ‫ی ماندن‬ ‫سوی دیگر نوس��انات ارزی هفته های گذشته باق ‬ ‫در گردونه فعالیت را با تهدیدهایی مواجه کرده اس��ت‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر مواد اولیه‪ ،‬چالش هایی را برای تولید به همراه‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬قوانی��ن موجود حاکم بر ش��رایط صنعت‬ ‫کشور‪ ،‬قوانین با ثبات و به روز نیست در حالی که بنگاهدار‬ ‫برای رس��یدن به یک هدف باید بس��تر و اختیاری تحت‬ ‫حاکمیت خود داش��ته باش��د‪ .‬ناوگان قطعه سازی در حال‬ ‫حاضر فرسوده اس��ت برای نمونه یک دستگاه که قطعات‬ ‫تزریقی خودرو را تولید می کند بر اس��اس اس��تانداردهای‬ ‫بین المللی قادر به تعداد س��اعت مشخص است برای این‬ ‫که رنج کیفیتی خارج از اس��تاندارد نباشد دستگاه تولید‬ ‫قطعه باید تعویض شود‪.‬‬ ‫کیفیت لق لقه زبان نیس��ت اما پیاده کردن این موضوع‬ ‫نیاز ب��ه الزامات��ی دارد‪ .‬محدودیت هایی که قطعه س��ازان‬ ‫ب��ا ان مواجه هس��تند از ای��ن موارد اغاز می ش��ود‪ .‬هنوز‬ ‫ارتباط بانکی با دنیا برقرار نش��ده و بس��ته بندی و عواملی‬ ‫از این دس��ت مانع از فعالیت درس��ت قطعه س��از شده در‬ ‫حالی که تولیدکننده به وظایف خود اگاه اس��ت اما عوالی‬ ‫که نیاز به پیاده کردن انهاس��ت ش��رایط مساعدی برای‬ ‫تولید نیست‪ .‬همواره در پاسخ به اعتراض های قطعه سازان‬ ‫عنوان می ش��ود که فعاالن این بخش نیازمند منابع مالی‬ ‫هستند اما قطعه سازان بیش از منابع مالی نیازمند اجرای‬ ‫سیاس��ت هایی همچ��ون سیاس��ت های اعمال ش��ده در‬ ‫کشورهای چین و کره هستند‪ .‬امسال وضعیت قطعه سازان‬ ‫همزم��ان با افزایش تولید خودروس��ازان به مراتب بهتر از‬ ‫س��ال های گذشته بود و با رشد ‪۴۰‬درصدی تولید خودرو‪،‬‬ ‫هزینه های سربار خودروسازان سرشکن شد در این شرایط‬ ‫هم��واره این تاکید وجود داش��ته که همزم��ان با افزایش‬ ‫تولی��د‪ ،‬کیفی��ت و ارائه خدمات پس از ف��روش نیز بهبود‬ ‫یابد که نس��بت به گذشته بهتر شده اس��ت‪ .‬البته عنوان‬ ‫این نکته ضروری اس��ت که همه مشکالت مطرح شده در‬ ‫صنعت قطعه اگر صد برابر ش��ود تازه پاسخگوی مشکالت‬ ‫خودروس��ازان خواهد بود که بهب��ود این وضعیت نیازمند‬ ‫همت جمعی‪ ،‬طراحی نقشه راه و اصالحات امور است که‬ ‫این امر جز با یک گروه پرتالش که مشکالت را شناسایی‬ ‫کند‪ ،‬میسر نخواهد شد‪.‬‬ ‫€ €این نقش� ه راه با طراحی سند چشم انداز توسعه‬ ‫صنعت خودرو و قطعه در دسترس است‪.‬‬ ‫در س��ند چش��م انداز صنعت خودرو و قطعه جلس��ات‬ ‫متعددی برگزار و به س��ند تبدیل و در نهایت ابالغ ش��د‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که کش��ورهایی همچون چین و کره‬ ‫نیز اس��تراتژی های مش��ابهی همچون ایران داش��ته اند و‬ ‫برای تبدیل ش��دن به خودروساز‪ ،‬استراتژی هایی تدوین و‬ ‫براس��اس انها عمل کردند و با گذشت زمان از تصدیگری‬ ‫دولت کاس��ته و نس��بت به قوی س��ازی و افزایش قدرت‬ ‫بخ��ش خصوصی اق��دام می ک��رد و در دوره ه��ای زمانی‬ ‫ای��ن حمایت ها را کاهش داد و پ��س گرفت اما در نهایت‬ ‫قطعه س��از و تامین کنندگان قوی در اختیار داش��ت‪ .‬این‬ ‫اتفاق در ایران رخ نداد و با وجود تعیین مسیر‪ ،‬حرکتی در‬ ‫این زمینه انجام نشد‪ .‬تجربه کشورهای صنعتی نیز نشان‬ ‫می دهد که این روند در این کشورها نیز اتفاق افتاد‪ ،‬نمونه‬ ‫ان صنع��ت خودرو امریکا در س��ال های ‪ ۲۰۰۸‬و ‪۲۰۰۹‬م‬ ‫بود که با خریداری س��هام خودروسازان‪ ،‬حمایت های الزم‬ ‫را از انها انجام داد و درنهایت همزمان با قوی ش��دن این‬ ‫خودروس��ازان‪ ،‬س��هام انها را بازپ��س داد‪ .‬همه این موارد‬ ‫نیازمند طراحی هدف‪ ،‬نقشه راه و نظارت بر اجرای صحیح‬ ‫است‪ .‬در حال حاضر بدنه صنعت قطعه هنوز برهم نخورده‬ ‫و همچن��ان فرص��ت برای رش��د این بخش وج��ود دارد‪.‬‬ ‫هم اکنون حدود ‪ ۶۰۰‬قطعه ساز دارای کد شناسایی و ‪۴۰۰‬‬ ‫قطعه س��از بدون کد در حال فعالیت هس��تند‪ .‬قرار نیست‬ ‫این تعداد قطعه س��از به صورت هماهنگ وارد کار ش��وند‬ ‫بلکه باید با طراحی نقش�� ه راهی چند ش��رکت به صورت‬ ‫مدوالر ش��ناخته شوند و شرکت های دیگر در زیرمجموعه‬ ‫این ش��رکت ها قرار بگیرند در این ش��رایط ممکن اس��ت‬ ‫تیروان ها حتی بیش از ‪ ۱۰۰‬ش��رکت را زیرپوشش داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫€ €در ای�ن ش�رایط برگ�زاری چهارمی�ن همایش‬ ‫صنعت خ�ودرو با محوریت خدمات پس از فروش را‬ ‫تا چه اندازه اثربخش می دانید؟‬ ‫اث��رات ‪ ۳‬همای��ش قبلی را می توان در ح��ال حاضر در‬ ‫صنعت خودرو ش��اهد ب��ود‪ .‬چهارمین همای��ش با هدف‬ ‫ارائه تجربی��ات در زمینه خدمات پس از فروش در فضای‬ ‫بهتری انجام می ش��ود‪ .‬بررسی جلس��ات هفتگی شورای‬ ‫راهبردی چهارمی��ن همایش بین الملل��ی صنعت خودرو‬ ‫نش��ان می دهد ک��ه در اج��رای دقیق این ش��عار جدیت‬ ‫وجود داشته که امیدواریم نتیجه گرایی را در این همایش‬ ‫نس��بت به همایش های قبلی ش��اهد باشیم‪ .‬همایش های‬ ‫قبلی تنها با هدف مش��ارکت و جذب سرمایه گذاری انجام‬ ‫ش��د اما این همایش بی شک کاربردی خواهد بود‪ .‬برپایی‬ ‫نمایشگاهی به صورت ارائه خدمات پس از فروش به شکل‬ ‫عمل��ی می تواند به صورت بس��ته ای در اختیار فعاالن این‬ ‫صنعت قرار گیرد‪ .‬اعضا نیز تصمیم بر شفاف سازی و فراهم‬ ‫کردن بس��ترهای الزم گرفته اند تا بیش��ترین بهره وری را‬ ‫شاهد باش��یم‪ .‬الگوبرداری و برنامه ریزی برای پیاده سازی‬ ‫این تجربیات هدف درس��تی است که امیدواریم به شکل‬ ‫صحیحی پیاده ش��ود‪ .‬ب��ه طور قطع بع��د از این همایش‬ ‫ارتباط��ات بیش��تری ایجاد خواهد ش��د تا هدف��ی که از‬ ‫برگ��زاری این همایش که بهبود خدمات پس از فروش در‬ ‫ایران است‪ ،‬حاکم شود‪.‬‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنعت زیرساخت‬ ‫‪ 8‬دی ‪ 28 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 28‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 16‬پیاپی ‪1989‬‬ ‫خبر‬ ‫تولید یک واحد کاال ‪ 4‬برابر‬ ‫میانگین مصرف انرژی جهانی‬ ‫حمیدرضا بنایی‬ ‫قلی اله قلی زاده‬ ‫سد هایی در گذار از سدسازی‬ ‫گروه زیرساخت اب یکی از اصلی ترین عناصر‬ ‫مقصود برس��یم‪ .‬ش��واهد نش��ان می دهد که ساخت‬ ‫حیاتی اس��ت که با تش��کیل‬ ‫س��دهای بزرگ به طور متوس��ط ‪ ۶‬تا ‪ ۱۰‬سال زمان‬ ‫جوامع بش��ری مدیریت ان به‬ ‫می ب��رد بنابرای��ن در رفع بحران های ف��وری کارایی‬ ‫یک تخصص پیچیده تبدیل ش��د و سیاست گذاران‪،‬‬ ‫ندارد و برای جلوگیری از بحران های اینده س��اخته‬ ‫سیاس��ت های متفاوت��ی را برای حف��ظ و ذخیره ان‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫درنظر گرفته اند‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬سدسازی نیز یکی از‬ ‫عالوه ب��ر این‪ ،‬نبای��د فراموش کرد ک��ه پروژه های‬ ‫مهم تری��ن سیاس��ت های حوزه اب و نیرو به ش��مار‬ ‫سدس��ازی بزرگ نیازمند س��رمایه های کالن است‪.‬‬ ‫می رود ک��ه در ایران سیاس��ت گذاری در این عرصه‬ ‫به عنوان مثال بس��یاری از پروژه های سد س��ازی در‬ ‫تفاوت های بنیادی دارد‪.‬‬ ‫س��ال های اخیر در ایران کلنگ زنی شده اما به دلیل‬ ‫سدسازی یکی از مهم ترین علومی است که تاکنون‬ ‫نبود دسترس��ی به منابع مالی کافی نیمه تمام مانده‬ ‫انسان به ان دست یافته است اما نقل قول ها در ایران‬ ‫است‪.‬‬ ‫برای انتخاب این استراتژی تفاوت های بسیاری دارد‪.‬‬ ‫بنابراین در طرح های سد س��ازی بازنگری ش��ده و‬ ‫برخی از وزیران در دوره های پیش��ین این سیاس��ت‬ ‫زمان بندی اجرای برخی از پروژه ها تغییر یافته است‪.‬‬ ‫را گزینه مناس��بی برای حفظ منابع ابی می دانستند‬ ‫در ای��ن ب��اره ب��ا دو نماین��ده کمیس��ون عمران‬ ‫و ای��ن در حالی بود که یک��ی از بزرگترین مخالفان‬ ‫هم صحبت شدیم تا هم از روند اجرای این پروژه های‬ ‫سدس��ازی و جانمایی سدها در دولت گذشته حمید‬ ‫نیمه تمام مطلع ش��ویم و هم نظر کارشناسان درباره‬ ‫چیت چی��ان‪ ،‬وزیر فعلی نی��رو در دولت‬ ‫انتقادهایی که به سد س��ازی می شود را‬ ‫یازدهم است‪.‬‬ ‫جویا شویم‪.‬‬ ‫حمید رضا بنایی‪:‬‬ ‫با اینکه س��د ان��واع متفاوتی دارد که اینکه گفته می شود � لزوم مطالعه پیش از اجرا‬ ‫نماین��ده م��ردم گناباد از پیش��رفت‬ ‫انتخ��اب ان به ش��اخص های بس��یاری با سد سازی احتمال‬ ‫پروژه ه��ای سد س��ازی خب��ر داد و به‬ ‫وابس��ته اس��ت ام��ا ب��رای چیت چیان‬ ‫کاهش منابع ابی‬ ‫تفاوت چندان��ی نمی کند و وی بارها به زیرزمینی وجود دارد گس��ترش صنع��ت گف��ت‪ :‬از می��ان‬ ‫ای��ن موضوع اش��اره کرده که سیاس��ت صحیح است اما مربوط پروژهای نیمه تمام سد س��ازی برخی از‬ ‫سدس��ازی برای ش��رایط کنون��ی منابع به همه زمین ها نیست این پروژه ها در حال اجراست و بخشی‬ ‫دیگر متوقف شده است‪.‬‬ ‫ابی ایران‪ ،‬مناس��ب نیس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫حمیدرض��ا بنای��ی اف��زود‪ :‬نی��از به‬ ‫گس��ترش صنع��ت‪ ،‬اگرچه تا ب��ه امروز‬ ‫مدیریت بیش��تر اب امری انکارناپذیر است از همین‬ ‫عم��ده کش��ور ها از سدس��ازی به��ره برده ان��د ام��ا‬ ‫رو کمیسیون عمران بر سدسازی تاکید دارد و دولت‬ ‫نقدهایی به سد س��ازی وارد می ش��ود‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫نیز با این امر موافق است اما به دلیل محدودیت های‬ ‫یک��ی از اش��کاالتی که به سد س��ازی وارد می ش��ود‬ ‫مال��ی برخی از ای��ن پروژه ه��ا متوقف ش��ده با این‬ ‫هزینه های کالن ان اس��ت‪ .‬س��اخت یک سد بزرگ‬ ‫حال دولت در تالش اس��ت تا در اج��رای پروژه های‬ ‫مس��تلزم هزینه ه��ای کالن اقتصادی اس��ت‪ ،‬ضمن‬ ‫نیمه تمام به پیمانکاران کمک کند‪.‬‬ ‫انکه نباید فراموش کرد س��دها مقصران اصلی تغییر‬ ‫این عضو کمیس��یون عمران درب��اره نظرات برخی‬ ‫زیس��تگاه های ابی و اکوسیستم های کنار رودخانه ای‬ ‫از کارشناس��ان درباره کاهش مناب��ع ابی زیرزمینی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫با سدس��ازی گفت‪ :‬اینکه گفته می شود با سد سازی‬ ‫پژوهش��گران دانشگاه اکس��فورد در پژوهش های‬ ‫احتم��ال کاهش مناب��ع ابی زیرزمین��ی وجود دارد‬ ‫گس��ترده خود بر ‪ ۲۴۵‬س��د بزرگ بدین جمع بندی‬ ‫صحیح اس��ت اما مربوط ب��ه همه زمین ها نیس��ت‪.‬‬ ‫رس��یده اند که کش��ورهای درحال توس��عه با تاکید‬ ‫درواق��ع این یک حکم کلی نیس��ت و ب��ا مطالعات و‬ ‫بر س��اخت س��دهای بزرگتر هیدروالکتریک به جای‬ ‫بررس��ی های کارشناس��ی می توان احتمال این امر را‬ ‫انکه امید به برداش��ت سرمایه را بکارند‪ ،‬اقتصادهای‬ ‫مورد ارزیابی ق��رار داد و در زمین هایی که این خطر‬ ‫اسیب پذیر و شکننده خود را در بدهی غرق می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹سد سازی‪ ،‬صنعتی گزاف و زمانبر‬ ‫وجود ندارد و برای سد س��ازی مناسب است می توان‬ ‫سد س��ازی یک��ی از س��خت ترین صنای��ع اس��ت‪.‬‬ ‫پروژه سد س��ازی را بدون نگرانی اجرایی کرد‪ .‬بنایی‬ ‫مدت زمان س��اخت یک س��د به خودی خود‪ ،‬چالش‬ ‫اف��زود‪ :‬مدیریت پروژه ها باید به گونه ای باش��د که از‬ ‫بزرگ��ی اس��ت‪ .‬پروژه ه��ای سد س��ازی پروژه های��ی‬ ‫هرگونه مشکل احتمالی جلوگیری کند‪ .‬اگر مدیریت‬ ‫بلندمدت هس��تند و درواقع اگر برای رفع مش��کالت‬ ‫پروژه ه��ای سد س��ازی به افراد مس��ئول و متخصص‬ ‫یک منطقه یا کنترل اب در یک منطقه نیازمند سد‬ ‫سپرده شود‪ ،‬سد سازی در مجموع به نفع هر کشوری‬ ‫باش��یم باید مدت زمان زیادی کار کنیم تا بتوانیم به‬ ‫است‪.‬‬ ‫و تصمیم گیری های��ی اس��ت که تاکن��ون در عرصه‬ ‫‹ ‹اولویت در تکمیل پروژه های نیمه تمام‬ ‫مدیریت رودخانه ها انجام شده است‪.‬‬ ‫نماینده مردم کلیبر نیز درباره وضعیت پیش��رفت‬ ‫ت��ا همین اواخر س��اخت و تجهیز س��دها روش��ی‬ ‫پروژه های سد س��ازی در ایران به گس��ترش صنعت‬ ‫مدیریت��ی بود که در ایاالت متحده امریکا به ش��دت‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر تعداد زیادی از س��دها‪ ،‬نیمه تمام‬ ‫از ان حمای��ت می ش��د‪ .‬رودخانه های کش��ور امریکا‬ ‫مان��ده اس��ت و انچ��ه به نظر می رس��د ب��ا توجه به‬ ‫در مجم��وع‪ ،‬ج��زو کنترل ش��ده ترین سیس��تم های‬ ‫دسترس��ی نداش��تن دولت به منابع مالی مورد نیاز‪،‬‬ ‫هیدرولوژیک در ابعاد خود در کل جهان هستند‪ .‬اما‬ ‫تکمیل این پروژه ها از نظر زمان‪ ،‬طوالنی مدت خواهد‬ ‫واقعیت این است که تغییرات زیست محیطی حاصل‬ ‫بود و به زودی به مرحله نهایی نخواهند رسید‪.‬‬ ‫از این سدها بیشتر از ‪۶۰۰‬هزار مایل از مساحت کل‬ ‫قلی اله قل��ی زاده گفت‪ :‬اغاز پروژه های سد س��ازی‬ ‫امریکا را تحت تاثیر قرار داده اس��ت‪ .‬سدها شرایط را‬ ‫متعدد در گذش��ته منجر به صرف هزینه های کالنی‬ ‫در پایین دست به ش��دت تغییر داده اند‪ .‬این تغییر به‬ ‫ش��د که در عمل بهره ب��رداری از ان به روزهای دور‬ ‫حدی جدی اس��ت که امروز اکوسیس��تمی در هیچ‬ ‫موکول شده است‪.‬‬ ‫نقطه از این کش��ور نیس��ت ک��ه به نوع��ی متاثر از‬ ‫این عضو کمیسیون عمران به ضرورت اولویت بندی‬ ‫پروژه سدسازی نباشد‪ .‬س��دها مسببان اصلی تغییر‬ ‫پروژه های نیمه تمام اش��اره کرد و گفت‪ :‬انچه مسلم‬ ‫زیستگاه های ابی و اکوسیستم های کنار‬ ‫اس��ت اینکه ت��ا زمانی ک��ه پروژه های‬ ‫رودخانه ای هستند‪ .‬این تاثیرات در کنار‬ ‫نیمه تم��ام‪ ،‬تکمی��ل نش��وند نبای��د‬ ‫درباره پروژه ه��ای جدید اقدامی انجام قلی اهلل قلی زاده‪ :‬از سایر تغییرات ناشی از فعالیت های انسانی‬ ‫ش��ود و پروژه های نیمه تم��ام نیز باید جمله مواردی که باید به حدی رسیده که به تازگی بسیاری اعم‬ ‫در اولویت بندی ها‬ ‫از متخصص��ان و حتی دولتمردان ان هم‬ ‫اولویت بندی ش��وند‪ .‬از جمله مواردی‬ ‫درنظر گرفت‪ ،‬اهمیت‬ ‫به شکل گسترده چاره را در گزینه حذف‬ ‫ک��ه بای��د در اولویت بندی ه��ا درنظر سد سازی در منطقه‪،‬‬ ‫سدها جست وجو می کنند‪.‬‬ ‫گرفت‪ ،‬اهمیت سد س��ازی در منطقه‪،‬‬ ‫تامین اب شرب‬ ‫بنا بر گزارش گسترش صنعت‪ ،‬امروزه‬ ‫درصد‬ ‫تامین اب شرب ش��هر ها و نیز‬ ‫شهر ها و نیز درصد‬ ‫باقی مانده هر پروژه اس��ت بنابراین در باقی مانده هر پروژه در کش��ور های پیش��رفته منفعت انسان‬ ‫و محیط زیس��ت از صنع��ت سد س��ازی‬ ‫اولویت بندی ها باید دقیق باشیم‪.‬‬ ‫است بنابراین در‬ ‫ای��ن نماین��ده مجل��س درب��اره اولویت بندی ها باید م��ورد تردید ب��وده و ای��ران در حالی به‬ ‫ساخت وساز سد های جدید می پردازد که‬ ‫دقیق باشیم‬ ‫هشدار هایی مبنی بر تاثیر سد سازی در‬ ‫جوامع بشری به دنبال راهکارهایی برای‬ ‫کاهش منابع اب زیرزمینی گفت‪ :‬این‬ ‫کاهش دردس��رهای ساخت سد هستند‪.‬‬ ‫انتقاد ها منطقی نیستند‪ .‬اگر سد سازی‬ ‫پرواضح اس��ت که ب��ا توجه به مخالفت های ش��دید‬ ‫متوق��ف ش��ود به طور حت��م اب ها از کنت��رل خارج‬ ‫کارشناسان در کشورها توسعه یافته‪ ،‬مسیر سدسازی‬ ‫می ش��وند و به هدر می روند‪ .‬با ای��ن حال ما همواره‬ ‫در دنی��ا نیز به زودی با س��دانگاره های کارشناس��ی‬ ‫نیازمند ان هستیم که روش های سد سازی را روزامد‬ ‫روبه رو ش��ود‪ .‬بر این اساس شاید در سال های اینده‬ ‫کنیم و از فناوری های روز عقب نمانیم‪.‬‬ ‫دیدگاه وزی��ر کنونی نیرو به سدس��ازی‪ ،‬رتبه باال را‬ ‫‹ ‹غروب صنعت سد سازی در امریکا‬ ‫در جامعه مهندس��ان عمرانی ایران به دس��ت اورد‪.‬‬ ‫مخالفت با سدس��ازی تنها ویژه ایران نیس��ت و در‬ ‫اکنون بسیاری از کشورهای دنیا به دنبال راهکارهای‬ ‫برخی از کش��ورهای پیش��رفته دنیا که تا س��ال های‬ ‫مناس��ب تری برای حل بحران های کنونی هس��تند؛‬ ‫گذشته بهترین سدس��ازان بودند‪ ،‬نیز دیده می شود‪.‬‬ ‫راهکارهایی که در انها نش��انی از محل س��اخت سد ‬ ‫در خبر ه��ا می خوانیم که ایاالت متحده‪ ،‬دیگر س��د‬ ‫نباشد‪ .‬اگر همزمان با دیگر کشورهای دنیا ایران هم‬ ‫نمی س��ازد‪ .‬در س��ال ‪ 1382‬موسس��ه غیرانتفاع��ی‬ ‫بتواند در این زمینه به دنبال راهکار و ابتکار مناسبی‬ ‫«جان هینز» ک��ه درواقع یک مرکز علمی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫باش��د‪ ،‬عالوه بر اینکه مش��کالت مربوط به سدسازی‬ ‫و زیس��ت محیطی اس��ت کتابی را ب��ا عنوان «حذف‬ ‫برطرف خواهد ش��د‪ ،‬ایران می توان��د به طور همزمان‬ ‫س��د‪ ،‬عل��م و تصمیم گی��ری» چاپ کرد ک��ه در ان‬ ‫با دیگر کشورهای دنیا برای پیداکردن جایگزین سد‬ ‫ب��ه نکات جالبی اش��اره ش��ده اس��ت‪ .‬نویس��نده در‬ ‫اقداماتی داش��ته باش��د‪ .‬این اقدامات در صورتی که‬ ‫مقدمه این کتاب می نویس��د‪« :‬س��دها متداول و رو‬ ‫از توجی��ه اقتصادی و دانش فنی مناس��ب برای اجرا‬ ‫به گس��ترش ترین نماد کنترل مس��تقیم انس��ان بر‬ ‫برخوردار باش��د‪ ،‬به طور مس��تقیم بر صدور خدمات‬ ‫ش��بکه های اب��ی طبیعی اعم از نهره��ا و رودخانه ها‬ ‫فنی و مهندسی و افزایش درامدهای غیرنفتی ایران‬ ‫هس��تند‪ .‬س��اخت‪ ،‬نگهداری‪ ،‬بهره ب��رداری و حذف‬ ‫نیز می تواند تاثیر بگذارد‪.‬‬ ‫بالقوه انها ازجمله مناقش��ه برانگیزترین مسائل علمی‬ ‫اعتبار تامین اب شرب روستایی ‪ 5‬برابر شد‬ ‫ابو فاضالب کش��ور‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی ‬ ‫گفت‪ :‬دولت در تامین اب نگاه ویژه ای دارد و در همین‬ ‫راس��تا تامین اب شرب روس��تایی ‪ 5‬برابر افزایش پیدا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا جانب��از در جلس��ه مش��ترک ش��ورای‬ ‫برنامه ری��زی و توس��عه اس��تان و اعضای کمیس��یون‬ ‫عمران مجلس شورای اسالمی در سالن باغستان گفت‪:‬‬ ‫قزوین اس��تانی است که از ظرفیت های بسیارخوبی در‬ ‫بخش های مختلف برخوردار اس��ت ولی با چالش هایی‬ ‫نیز مواجه است که باید برای حل ان اقدام کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی‬ ‫بو فاضالب کش��ور گفت‪ :‬ن��گاه ویژه دولت‬ ‫ا ‬ ‫در تامین اب‪ ،‬محیط زیست و توسعه شبکه‬ ‫ریلی جدی اس��ت و خوشبختانه برای ایجاد‬ ‫مجتمع های اب روس��تایی از محل صندوق‬ ‫توسعه ملی اعتبارات خوبی پیش بینی شده‬ ‫که اختصاص خواهد یافت‪.‬‬ ‫جانباز با اشاره به افزایش بودجه اب شرب‬ ‫روس��تایی در قانون برنامه بودجه س��ال ‪۹۶‬‬ ‫افزود‪ :‬اعتبار اب شرب روستایی در الیحه بودجه سال‬ ‫اینده ‪ ۵‬برابر شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در بودجه س��ال اینده از اعتبارات تملک‬ ‫دارایی س��رمایه ای برای تامین اب وضعیت‬ ‫بهتری داریم و می توان امیدوار بود طرح های‬ ‫بیشتری در این حوزه عملیاتی شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مهندسی اب وفاضالب‬ ‫بو فاضالب‬ ‫کشور افزود‪ :‬با افزایش اعتبارات ا ‬ ‫شهری و روس��تایی در الیحه بودجه زمینه‬ ‫اجرای طرح های عمرانی و اب رسانی تقویت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بو فاضالب کش��ور‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی ا ‬ ‫گف��ت‪ :‬کمیس��یون عم��ران مجل��س می توان��د برای‬ ‫تعیین ردی��ف بودجه و اجرای طرح ه��ای فاضالب به‬ ‫شهرداری ها کمک کند‪.‬‬ ‫جانب��از تهدید و بحران اب را در س��ال اینده جدی‬ ‫دانس��ت و گف��ت‪ :‬پیش بین��ی هواشناس��ی بیانگر ان‬ ‫اس��ت که درتابس��تان س��ال اینده ضمن گرم ش��دن‬ ‫چن��د درجه ای هوا با کمبود بیش��تر منابع ابی مواجه‬ ‫خواهیم شد که رعایت صرفه جویی و اجرای طرح های‬ ‫اب رسانی ضروری است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امیدواریم با تصویب بودجه های مورد نیاز‬ ‫شرکت های ابفای شهری و روستایی در موقع مناسب و‬ ‫قبل از هرگونه بحرانی با اجرای طرح های توسعه برای‬ ‫تامین نیازهای مردم اقدام مناسب انجام شود‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر مس��کن‪ ،‬راه و‬ ‫شهرس��ازی گفت‪ :‬ایران برای‬ ‫تولید یک واح��د کاال ‪ 5‬برابر‬ ‫ترکی��ه‪ ۹ ،‬برابر ژاپن و ‪ 3‬برابر‬ ‫عربستان و نسبت به میانگین‬ ‫جهانی ‪ 4‬براب��ر انرژی مصرف‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫حامد مظاهریان‬ ‫ششمین‬ ‫در‬ ‫مظاهریان‬ ‫حامد‬ ‫معاون وزیر مسکن‬ ‫توس��عه‬ ‫ المللی‬ ‫ن‬ ‫بی‬ ‫کنفرانس‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫پایدار و عمران شهری با بیان‬ ‫اینکه ایران نسبت به میانگین‬ ‫جهانی از نظر میزان مصرف انرژی در وضعیت خطرناکی قرار‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اس��تفاده بشر از سوخت های فسیلی اکنون از هر‬ ‫زمان دیگری بیش��تر ش��ده اس��ت و اگر با همین رشد ادامه‬ ‫دهیم تا سال ‪۲۰۳۰‬میالدی‪15/3 ،‬میلیارد تن نفت خام برای‬ ‫تامی��ن تولید ان��رژی در جهان نیاز داریم‪ .‬به گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫معاون وزیر مس��کن‪ ،‬راه و شهرسازی افزود‪ :‬این روش مصرف‬ ‫عالوه بر در معرض خطر قراردادن حرکت توسعه بشر‪ ،‬زمین‬ ‫و محیط زیست را به خطر خواهد انداخت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در همین زمینه تعهدات گوناگون جهانی برای‬ ‫جلوگیری از این واقعه انجام ش��ده است که در تازه ترین ان‬ ‫بو هوایی پاریس پیوسته است که‬ ‫ایران به قرارداد تغییرات ا ‬ ‫براس��اس ان متعهد ش��ده ایم ‪ ۱۴‬درص��د از تولید گاز کربن‬ ‫دی اکسید خود را کاهش دهیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر مس��کن‪ ،‬راه و شهرس��ازی با اشاره به ‪ ۱۰‬برابر‬ ‫شدن مصرف انرژی در ایران ادامه داد‪ :‬از سال ‪ ۱۳۵۶‬تاکنون‬ ‫در مدت ‪ ۴۰‬س��ال از تولید ‪ ۷۰۰۰‬م��گاوات برق به ‪۷۶‬هزار‬ ‫مگاوات رس��یده ایم‪ .‬این افزایش عالوه ب��ر تاثیرپذیری از دو‬ ‫برابر شدن جمعیت حاصل افزایش تولید و مصرف بوده است‪.‬‬ ‫در واقع میزان مصرف انرژی در کش��ور نسبت به بهره وری از‬ ‫ان پایین است‪.‬‬ ‫مظاهری��ان در همین باره افزود‪ :‬ش��اخص ش��دت مصرف‬ ‫ان��رژی که گویای میزان انرژی اس��تفاده ش��ده ب��رای تولید‬ ‫مقدار مشخصی از کاال است نشان می دهد که در این زمینه‬ ‫وضعی��ت خوبی نداریم‪ .‬تولید ناخال��ص ملی ترکیه ‪ 2/5‬برابر‬ ‫ایران اس��ت اما نصف مصرف انرژی ما را دارد‪ .‬یعنی ما برای‬ ‫تولی��د یک واحد کاال ‪ 5‬برابر ترکی��ه انرژی مصرف می کنیم‪.‬‬ ‫این رقم نسبت به ژاپن ‪ ۹‬برابر و نسبت به عربستان ‪ 3‬برابر و‬ ‫نسبت به میانگین جهانی ‪ 4‬برابر است‪.‬‬ ‫وی درب��اره تعه��دات دول��ت در کاه��ش مص��رف انرژی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در بخش س��اختمانی ‪ ۲۳‬میلیون خانه که‬ ‫می��زان مصرف ان��رژی در انها ‪ ۸۵‬درصد بی��ش از میانگین‬ ‫جهانی اس��ت موردتوجه ق��رار می گی��رد‪ .‬در کارخانه ها نیز‬ ‫به��ره وری پایی��ن اس��ت اما با توج��ه به کمتر ب��ودن تعداد‬ ‫کارخانه ها‪ ،‬برنامه ریزی و کنترل برای این قس��مت اس��ان تر‬ ‫اس��ت اما در بخش مس��کن به دلیل س��روکار داشتن با ‪۲۳‬‬ ‫میلیون خانوار دش��واری های مخص��وص به خودش را دارد و‬ ‫برای کاهش مصرف در این زمینه چالش بزرگی داریم‪.‬‬ ‫معاون وزیر مس��کن‪ ،‬راه و شهرس��ازی با بیان اینکه برای‬ ‫انجام این کار در مرحله نخست به قانون نیاز داریم‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫قانون اصالح مصرف انرژی در همین زمینه تبیین و تصویب‬ ‫ش��ده و در م��اده ‪ ۱۸‬این قان��ون وظیفه دول��ت طبقه بندی‬ ‫س��اختمان ها از نظر میزان مصرف انرژی است‪ .‬براساس این‬ ‫طرح باید ساختمان ها طبقه بندی شوند و به ساختمان هایی‬ ‫ک��ه دارای مصرف زیاد هس��تند جریمه تعل��ق بگیرد‪ .‬طبق‬ ‫طبقه بندی دولت‪ ،‬ساختمان ها به دو گروه دولتی و خصوصی‬ ‫تقسیم می شوند‪ .‬دولت برای نخستین مرحله ساختمان های‬ ‫زیرپوش��ش خودش را ملزم کرده در مدت ‪ 5‬س��ال برچسب‬ ‫انرژی دریافت کنند و می��زان مصرف انرژی انها باید در رده‬ ‫‪ G‬و ‪ E‬قرار بگیرد‪.‬‬ ‫مظاهریان با اش��اره به اینکه این س��اختمان ها تا دو س��ال‬ ‫موظف به برنامه ریزی و تا ‪ 5‬سال موظف به اجرای این برنامه‬ ‫هستند‪ ،‬افزود‪ :‬در صورتی که این اتفاق نیفتد و مصرف انرژی‬ ‫ساختمان ها بیش از استاندارد تعیین شده باشد باید دو برابر‬ ‫قیمت برق مصرفی را بپردازند‪.‬‬ ‫وی درب��اره س��اختمان های خصوص��ی گف��ت‪ :‬ب��رای‬ ‫س��اختمان های خصوصی راهکار اجرایی در نظر گرفته شده‬ ‫تا بدون متحمل کردن هزینه هنگفت به مالک ساختمان این‬ ‫قانون اجرایی شود‪ .‬در بخش خصوصی نیز دو گروه ساختمان‬ ‫در حال ساخت و نوساز و دیگری ساختمان های پیش ساخته‬ ‫قرار دارند‪ .‬در س��اختمان های نوس��از بای��د مبحث ‪ ۱۹‬کامال‬ ‫اجرایی شود که در این صورت این ساختمان ها در رده انرژی‬ ‫‪ E‬قرار خواهند گرفت که ش��امل دوج��داره کردن پنجره ها‪،‬‬ ‫سقف عایق حرارتی و بهینه سازی موتورخانه است‪ .‬همچنین‬ ‫مش��تری جدید ملک هن��گام خرید خود را مل��زم به خرید‬ ‫خانه ای می کند که وضعیت انرژی ان در حد مطلوب باشد‪.‬‬ ‫مظاهریان با اشاره به روند رو به افزایش شهرنشینی در دنیا‬ ‫گفت‪ :‬جهان مرز ‪ ۵۰‬درصدی شهرنشینی را رد کرده است و‬ ‫در اجالسی که دو ماه پیش در اکوادور برگزار شد رقم دقیق‬ ‫ان ‪ ۵۴‬درصد اعالم ش��د‪ .‬همچنین برای نخستین بار زندگی‬ ‫در شهرها ارزش شمرده شد‪ .‬در ایران میزان شهرنشینی ‪۷۲‬‬ ‫درصد اس��ت که نباید از این موضوع بترس��یم زیرا این روند‬ ‫جهانی اس��ت و ایران جلوتر از این روند درحال حرکت است‪.‬‬ ‫انچه در این مورد نگران کننده اس��ت به دلیل تمرکز بیش از‬ ‫حد در ش��هرها‪ ،‬ناعدالتی و ناپایداری اس��ت که از مشکالت‬ ‫اینده بشر هستند‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 8‬دی ‪ 28 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 28‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 16‬پیاپی ‪1989‬‬ ‫صنعت زیرساخت‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خبر‬ ‫هزینه ‪5‬برابری انتقال زمینی‬ ‫و ریلی نسبت به لوله ها‬ ‫مدیرعام��ل خطوط لول��ه و مخابرات نفت درب��اره تاثیر‬ ‫گسترش خط لوله برای کاهش قاچاق گفت‪ :‬احجامی که با‬ ‫خط لوله منتقل می شود قابل مقایسه با دیگر امکانات نقل‬ ‫و انتقال نیس��ت به طوری که ح��دود ‪۷۰‬درصد انتقال مواد‬ ‫نفتی در داخل کش��ور از طریق خطوط لوله انجام می شود‬ ‫همچنین صادرات به خارج از کشور به طور کامل از طریق‬ ‫انتقال از خط لوله به کشتی ها انجام می شود‪.‬‬ ‫عباسعلی جعفرنسب به ایلنا گفت‪ :‬توزیع داخلی فراورده‬ ‫ک��ه از طریق تانکر انجام می ش��ود مخاط��رات خود را دارد‬ ‫و امکان هرگونه سوء استفاده‪ ،‬حادثه و اسیب وجود دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خطوط لوله در کل دنیا به عنوان زیرس��اختی‬ ‫مط��رح اس��ت ک��ه در بخش انتق��ال کالن ه��م اقتصادی‬ ‫اس��ت و هم قابلیت اطمینان باالی��ی دارد و هزینه های ان‬ ‫ح��دود یک پنجم حمل ونقل زمین��ی و ریلی بوده و ارزان تر‬ ‫و س��ریع تر است و وابستگی به ش��رایط اب وهوایی‪ ،‬شرایط‬ ‫جاده و ترافیک نداش��ته همچنین کمترین الودگی را برای‬ ‫محیط زیست دارد و از فواصل دور نیز منتقل می شود‪.‬‬ ‫ت درباره‬ ‫مدیرعامل ش��رکت خطوط لوله و مخاب��رات نف ‬ ‫دستبرد به خطوط لوله نفت گفت‪ :‬به خاطر افزایش قیمت‬ ‫فراورده های نفتی‪ ،‬اقدام به س��رقت و برداش��تن از خطوط‬ ‫لوله را شاهد هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درحال حاضر ش��رایط عملیاتی به نحوی است‬ ‫که هرگونه برداشت از خطوط را سریع متوجه می شویم زیرا‬ ‫به خاطر تغییراتی که در مراکز انتقال نفت احساس می شود‬ ‫کسانی که بهره برداری از خطوط را به عهده دارند تغییرات‬ ‫فشار و جریان را سریع احساس می کنند‪.‬‬ ‫جعفرنسب گفت‪ :‬با بکارگیری گشت و نیروهای حراست‬ ‫و خط بان ه��ا و ترددی که در مس��یر داریم‪ ،‬س��عی کردیم‬ ‫از ای��ن وضعیت جلوگیری کنیم ولی گاهی به برداش��ت از‬ ‫خطوط اقدام می شود اما قبل از اینکه موفق شوند ما متوجه‬ ‫شده و جلوگیری می کنیم‪.‬‬ ‫محموله اتان فازهای ‪ ٢٠‬و ‪٢١‬‬ ‫پارس جنوبی برای پتروشیمی‬ ‫مج��ری فازه��ای ‪ ۲۰‬و ‪ ۲۱‬پارس جنوب��ی گف��ت‪ :‬ب��ا‬ ‫بهره برداری از دومین ردیف شیرین س��ازی پاالیش��گاه این‬ ‫فازها فرایند شیرین س��ازی گاز در ای��ن ردیف و تزریق ان‬ ‫به شبکه سراسری با ثبت رکوردی تازه در مدت ‪ ۲۳‬ساعت‬ ‫انجام ش��د‪ .‬به گزارش گس��ترش صنعت به نق��ل از روابط‬ ‫عمومی ش��رکت نفت و گاز پارس‪ ،‬علیرضا عبادی افزود‪ :‬از‬ ‫اغاز فرایند پاالیش گاز این فازها از هفته گذش��ته تاکنون‬ ‫روزانه ‪۹۰‬هزار بشکه به ارزش یک میلیون و ‪٢٠٠‬هزار دالر‬ ‫میعانات گازی در این فازها تولید شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ورود تدریجی سایر بخش های پاالیشگاه به‬ ‫چرخه تولید محصوالت باارزش گفت‪ :‬از ابتدای هفته اینده‬ ‫واحد تولید اتان این فازها راه اندازی شده و ارسال نخستین‬ ‫محمول��ه اتان تولیدی فازه��ای ‪ ٢٠‬و ‪ ٢١‬پارس جنوبی به‬ ‫مجتمع های پتروشیمی اغاز می شود‪.‬‬ ‫مج��ری فازهای ‪ ۲۰‬و ‪ ۲۱‬پارس جنوب��ی تمامی مراحل‬ ‫انجام کار در بخش فراساحل و پاالیشگاه این پروژه را بدون‬ ‫حادثه عنوان کرد و گف��ت‪ :‬باتوجه به بهره برداری از ردیف‬ ‫دوم شیرین س��ازی‪ ،‬میزان فلرینگ پاالیشگاه این فازها هم‬ ‫به زودی به حداقل می رسد‪.‬‬ ‫روستاهای باالی ‪۲۰‬خانوار‬ ‫مازندران گازدار می شوند‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز مازندران اظهار کرد‪ :‬شرکت گاز در‬ ‫نظر دارد از شهرس��تان گلوگاه در ش��رق تا رامسر در غرب‬ ‫مازندران همه روستاهای باالی ‪ ۲۰‬خانوار را گاز دار کند‪.‬‬ ‫محمداس��ماعیل ابراهی��م زاده به ایرنا گف��ت‪۹۹ :‬درصد‬ ‫جمعیت شهری مازندران از گاز طبیعی برخوردار هستند و‬ ‫استان از حیث گازرسانی به روستاها جایگاه اول کشور را به‬ ‫خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫ابراهیم زاده گفت‪ :‬امسال ‪ ۴۰۰‬کیلومتر لوله گذاری گاز در‬ ‫مازندران انجام و ‪ ۲۲‬هزار مش��ترک به تعداد مشترکان گاز‬ ‫استان نیز افزوده شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اغ��از عملی��ات اجرایی گازرس��انی به‬ ‫روس��تاهای هزارجری��ب ش��رق مازندران گف��ت‪ :‬عملیات‬ ‫لوله گذاری ‪۱۰‬کیلومتر از این طرح انجام شده است‪.‬‬ ‫به گفته وی لوله گذاری ‪ ۲۰‬اینچ انجام شده و لوله گذاری‬ ‫‪ ۱۶‬این��چ در حال انجام اس��ت و برخی از روس��تاهایی که‬ ‫تجهیز کارگاه نش��ده بودند در حال تجهیز کارگاه هستند و‬ ‫تا هفته اینده کارها شروع می شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت گاز مازن��دران خاطرنش��ان ک��رد‪:‬‬ ‫گازرس��انی برای ‪ ۱۵۲‬روس��تای هزارجریب شهرستان های‬ ‫بهش��هر‪ ،‬ن��کا و گلوگاه ب��ا برنامه ریزی های انجام ش��ده در‬ ‫دستور کار قرار گرفته و اکنون با حضور ‪ ۵‬پیمانکار و اعتبار‬ ‫‪۶۰‬میلیارد تومان در حال انجام عملیات لوله گذاری هستند‪.‬‬ ‫ابراهی��م زاده گف��ت‪ :‬براس��اس قرارداده��ا و تفاهم ه��ای‬ ‫انجام شده وزارت نفت‪ ،‬روس��تاهای باالی ‪ ۲۰‬خانوار کشور‬ ‫با استفاده از روش هایی مانند لوله گذاری‪ ،‬ال پی جی‪ ،‬مینی‬ ‫ال‪.‬ان‪.‬ج��ی یا س��ی ان جی از نعمت گاز طبیع��ی بهره مند‬ ‫می ش��وند‪ .‬اس��تان مازندران با دارا بودن بیش از ‪ 3‬میلیون‬ ‫نفر جمعیت‪ ،‬یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار مشترک گاز دارد‪.‬‬ ‫«گسترش صنعت» از اغاز تا پایان پروژه فازهای ‪ 17‬و ‪ 18‬پارس جنوبی گزارش می دهد‬ ‫ایدرو‪ ،‬رهبر کنسرسیومی که رکورد زد‬ ‫امیر مهرزاد – صنعت زیرساخت‪ :‬شرکت نفت و گاز پارس جنوبی فازهای ‪ 17‬و ‪ ،18‬سازمان‬ ‫گس�ترش و نوس�ازی صنای�ع ایران(ایدرو)‪ ،‬مدیری�ت طرح های صنعتی (‪)IPMI‬با مش�اوره‬ ‫موسسه مش�اور ساحل و همکاری شرکت تدبیر نوین سازان‪ ،‬کنسرسیوم پروژه فازهای ‪ 17‬و‬ ‫‪ 18‬پارس جنوبی به رهبری ایدرو تشکیل دادند‪.‬‬ ‫اردیبهشت ‪ 93‬بود که ‪ ٦٥٠‬نیروی متخصص ایرانی در قالب دو تیم کاری برای راه اندازی دو‬ ‫سکوی فاز ‪ ١٧‬و ‪ ١٨‬میدان گازی پارس جنوبی راهی خلیج فارس شدند‪.‬‬ ‫غالمرضا منوچهری‪ ،‬مدیرعامل شرکت مهندسی و‬ ‫فرداد دلی��ری‪ ،‬معاون گس��ترش پروژه های کالن‬ ‫ساخت تاسیسات دریایی با یاداوری اینکه هم اکنون‬ ‫ان��رژی و زیربنایی(ایدرو) در بازدید مهم س��ال ‪93‬‬ ‫س��کوهای فاز ‪ ١٧‬و ‪ ١٨‬میدان گازی پارس جنوبی‬ ‫از فازه��ای ‪ 17‬و ‪ 18‬پارس جنوبی گفته بود‪ :‬در این‬ ‫در موقعیت خود در خلیج فارس نصب شده اند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بازدید‪ ،‬معاون��ان دو وزارتخانه بزرگ صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫هم اکنون کش��تی ابوذر‪ 1200‬این شرکت با بیش از‬ ‫و تج��ارت و نفت از روند پیش��رفت فازهای مختلف‬ ‫‪ ٣٠٠‬نف��ر خدمه درح��ال انجام عملی��ات هوک اپ‬ ‫پارس جنوبی ازجمله فازهای ‪ 14 ،12‬و ‪ 17‬و ‪18‬در‬ ‫(اتصال خط لوله فاز به س��کوها) و راه اندازی فاز ‪١٨‬‬ ‫منطقه عسلویه و کنگان بازدید کرده و از روند رشد‬ ‫پارس جنوبی است‪.‬‬ ‫فعالیت ه��ا در این فاز ابراز رضای��ت کردند‪ .‬ایدرو با‬ ‫وی گفت‪ :‬ب��ه زودی عملیات هوک اپ و راه اندازی‬ ‫یک فعالیت فشرده و تالش فراوان در ‪ 6‬ماه گذشته‬ ‫سکوی فاز ‪ ١٧‬میدان گازی پارس جنوبی نیز ازسوی‬ ‫موفق ش��د به تدریج واحدهای مختلف فاز ‪ 17‬و ‪18‬‬ ‫یکی دیگر از ش��ناورهای شرکت مهندسی و ساخت‬ ‫از جمله پس��ت های برق‪ ،‬اتاق ه��ای کنترل‪ ،‬بویلرها‪،‬‬ ‫تاسیس��ات دریایی ایران با بی��ش از ‪ ٣٥٠‬نفر خدمه‬ ‫ه��وای فش��رده‪ ،‬تولید نیت��روژن مایع‪ ،‬ابرس��انی از‬ ‫اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫دریا‪ ،‬کمپرس��ورهای تقویت فش��ار‪ ،‬تزریق به شبکه‬ ‫مدیرعامل شرکت مهندس��ی و ساخت تاسیسات‬ ‫سراس��ری‪ ،‬تولید گاز ش��یرین و مش��عل این فاز را‬ ‫دریایی اظهار کرد‪ :‬امس��ال با راه اندازی ‪ 4‬س��کو در‬ ‫تکمیل و وارد مرحله تولید کند‪.‬‬ ‫فازهای ‪ ١٧ ،١٢‬و ‪ ١٨‬میدان گازی مش��ترک پارس‬ ‫معاون گسترش پروژه های کالن انرژی و زیربنایی‬ ‫جنوبی و تولید کنونی فازهای ‪ ١٥‬و ‪ ١٦‬این میدان‪،‬‬ ‫ای��درو افزود‪ :‬مراح��ل نهایی اتص��ال گاز ورودی به‬ ‫تولی��د گاز ایران ح��دود ‪١٠٠‬میلیون‬ ‫پاالیش��گاه در ح��ال انجام اس��ت و تا‬ ‫مترمکعب در روز افزایش می یابد‪.‬‬ ‫ن این مرحله تکمیل ش��ده و‬ ‫نیمه اب��ا ‬ ‫براس��اس برنامه ریزی انجام ش��ده در‬ ‫گاز وارد سیس��تم فرایندی و تصفیه و‬ ‫ان زمان س��اخت و نصب دو س��کوی‬ ‫شیرین سازی خواهد شد‪.‬‬ ‫اقماری فازهای ‪ ١٧‬و ‪ ١٨‬پارس جنوبی‬ ‫دلی��ری همچنین گف��ت‪ :‬واحدهای‬ ‫باید تا نیمه نخس��ت سال ‪ ٩٤‬به پایان‬ ‫فرایندی پاالیش��گاه فاز ‪ 17‬و ‪ 18‬اماده‬ ‫برسد‪ .‬در سال ‪ 93‬اما اسکلت سکوهای‬ ‫اس��ت و گاز ورودی به پاالیش��گاه ابتدا‬ ‫اقماری فازهای ‪ ١٧‬و ‪ ١٨‬پارس جنوبی‬ ‫به ط��ور موقت از ف��از ‪ 6‬و ‪ 7‬و ‪ 8‬تامین‬ ‫غالمرضا منوچهری‬ ‫در ش��رکت ص��درا س��اخته و عم��ده‬ ‫خواهد شد که لوله های مورد نیاز برای‬ ‫س��فارش های کاالی این پ��روژه انجام در سال ‪ 93‬اما اسکلت این منظور نیز به پاالیشگاه متصل شده‬ ‫شده بود؛ همچنین عملیات حفاری در‬ ‫است‪.‬‬ ‫سکوهای اقماری‬ ‫دو س��کوی اقماری فازه��ای ‪ ١٧‬و ‪ ١٨‬فازهای ‪ ١٧‬و ‪ ١٨‬پارس به گفته وی‪ ،‬فاز ‪ 7 ،6‬و ‪ 8‬نیز از سوی‬ ‫میدان گازی پ��ارس جنوبی با فعالیت‬ ‫ایدرو و با مشارکت پیمانکاران خارجی‬ ‫جنوبی در شرکت‬ ‫دو دستگاه دکل هم اکنون از پیشرفت صدرا ساخته و عمده راه اندازی ش��ده و تم��ام فازهای بعدی‬ ‫‪ ٣٠‬تا ‪٣٥‬درصدی برخوردار است‪.‬‬ ‫سفارش های کاالی این پارس جنوبی تاکنون با گاز تولیدی این‬ ‫توس��عه فازه��ا ‬ ‫ی ‪ ١٧‬و ‪ ١٨‬می��دان پروژه انجام شده بود فاز راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫گازی پ��ارس جنوبی ب��ه منظور تولید‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول ب��ا بی��ان اینک��ه‬ ‫روزان��ه ‪٥٠‬میلی��ون مترمکع��ب گاز‬ ‫هم اکن��ون بیش از ‪8‬ه��زار نفر فقط در‬ ‫طبیعی ‪٨٠ ،‬هزار بشکه میعانات گازی ‪،‬‬ ‫بخ��ش ایدرو در فاز ‪ 17‬و ‪ 18‬مش��غول‬ ‫نو‬ ‫‪ ٤٠٠‬تن گوگرد‪ ،‬تولید ساالنه یک میلیون تن اتا ‬ ‫فعالیت هستند‪ ،‬گفت‪ :‬تمامی تالش ها با هدف تحقق‬ ‫ع انجام ش��ده است‪ .‬مراحل‬ ‫‪1/05‬میلیون تن گاز مای ‬ ‫وعده وزیر نفت به رییس جمهور محترم و مردم برای‬ ‫توس��عه دو بخش خش��کی و دریایی ای��ن پروژه از‬ ‫تامی��ن ‪12/5‬میلیون مترمکع��ب گاز تا قبل از فصل‬ ‫جانب کنسرس��یومی از ش��رکت های ایرانی در حال‬ ‫س��رما از طریق فاز ‪ 17‬و ‪ 18‬انجام ش��ده و این مهم‬ ‫اجراس��ت‪ .‬پیمانکاران طرح توسعه فازهای ‪ ١٧‬و ‪١٨‬‬ ‫به طور قطع تا پایان ابان اتفاق خواهد افتاد‪.‬‬ ‫پارس جنوبی‪ ،‬س��ازمان گس��ترش و نوسازی صنایع‬ ‫فاز ‪ 17‬و ‪ 18‬پارس جنوبی به وسیله کنسرسیومی‬ ‫ایران‪ ،‬ش��رکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی‬ ‫متش��کل از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫و ش��رکت مهندسی و س��اخت صنایع نفت و صدرا‬ ‫(ایدرو) با سهم ‪48‬درصد به عنوان رهبر کنسرسیوم‪،‬‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (‪)OIEC‬‬ ‫‹ ‹ماه های اغازین پروژه‬ ‫با س��هم ‪31‬درصد و ش��رکت مهندس��ی و س��اخت‬ ‫اهمیت فازه��ای ‪ 17‬و ‪ 18‬پارس جنوبی به حدی‬ ‫تاسیسات دریایی (‪ )IOEC‬به عنوان پیمانکار بخش‬ ‫بود ک��ه از هم��ان ماه ه��ای ابتدای کار مس��ئوالن‬ ‫دریا با سهم ‪21‬درصد در دست اجراست‪ .‬محصوالت‬ ‫صنعتی در کش��ور به ان به��ا داده و در تالش بودند‬ ‫این فاز پس از بهره برداری شامل تولید روزانه‪2880‬‬ ‫تا سرنوشت این سکوها با اجرای وعده هایی که داده‬ ‫ت��ن پروپان‪ -‬بوتان(‪80 ،)LPG‬هزار بش��که مایعات‬ ‫بودند‪ ،‬همراه باشد‪.‬‬ ‫گازی‪ 400 ،‬ت��ن گوگرد‪ 50 ،‬میلی��ون مترمکعب گاز‬ ‫پاالیش ش��ده‪ 70 ،‬میلیون فوت مکعب گاز اتان برای‬ ‫تحویل به ش��رکت مل��ی صنایع پتروش��یمی و نیز‬ ‫ساالنه یک میلیون تن گاز مایع خواهد بود‪ .‬هم اکنون‬ ‫پیشرفت این فاز به ‪94‬درصد رسیده و به زودی یک‬ ‫واحد از ان راه اندازی خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ 18‬نیز برای دس��تیابی به تولید مورد انتظار در حال‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫‹ ‹نصب اخرین عرش�ه فازه�ای ‪ ۱۷‬و ‪۱۸‬‬ ‫پارس جنوبی‬ ‫اخری��ن عرش��ه فازهای ‪١٧‬و ‪ ١٨‬پ��ارس جنوبی با‬ ‫وزن ‪2‬هزار و ‪ ٣٠٠‬تن در موقعیت س��کوی ‪ ١٧B‬با‬ ‫‹ ‹ثبت رکورد‬ ‫موفقیت نصب شد‪.‬‬ ‫چن��دی پیش در مراحل اجرایی فازهای ‪ 17‬و ‪18‬‬ ‫حس��ن بویری‪ ،‬مجری طرح توس��عه فازهای ‪١٧‬و‬ ‫رکورد های جدیدی ثبت شد‪.‬‬ ‫ی با اش��اره به اجرای دقیق و بدون‬ ‫‪ ١٨‬پارس جنوب ‬ ‫حس��ن بویری در این باره گفت‪ :‬ب��ا اتمام عملیات‬ ‫حادثه نصب عرش��ه ‪ ١٧B‬در موقعیت مخزن گفت‪:‬‬ ‫حف��اری ‪ 22‬حلقه چاه تولیدی بخش نخس��ت طرح‬ ‫از ماه گذش��ته این عرش��ه امادگی کامل به منظور‬ ‫توسعه فازهای ‪ 17‬و ‪ 18‬از سوی شرکت ملی حفاری‬ ‫نصب روی جکت را داشته اما به دلیل شرایط ناپایدار‬ ‫ایران و تحویل ان به کارفرما و نیز پایان موفقیت امیز‬ ‫جوی‪ ،‬اهمی��ت رعایت الزام‪‎‬ه��ای ایمنی و توجه به‬ ‫مراح��ل نص��ب س��کوهای ‪ 17A‬و ‪ ،18A‬عملی��ات‬ ‫شاخص های استانداردسازی مراحل لیفت و نصب به‬ ‫پیش راه اندازی و راه اندازی این پروژه مطابق دس��تور‬ ‫محض دریافت گزارش وضعیت پایدار دریا و سرعت‬ ‫کار اجرایی با سرعت مطلوب در حال انجام است‪.‬‬ ‫جهت باد و موج دریا این عملیات انجام شده است‪.‬‬ ‫وی از استقرار ‪ 600‬نفر از کارشناسان و متخصصان‬ ‫بویری پیشرفت فیزیکی سکوی ‪ ۱۷B‬را ‪۹۸‬درصد‬ ‫راه اندازی در بخش های مختلف حوزه فراساحل طرح‬ ‫برش��مرد و عنوان کرد‪ :‬نصب این عرش��ه با ظرفیت‬ ‫توس��عه فازهای ‪ 17‬و ‪ 18‬پ��ارس جنوبی خبر داد و‬ ‫تولی��د روزان��ه ‪٥٠٠‬میلی��ون فوت مکع��ب مع��ادل‬ ‫افزود‪ :‬متخصصان در چارچوب برنامه ای مش��خص و‬ ‫‪١٤‬میلی��ون و ‪۵۰۰‬هزار مترمکعب از طریق ش��ناور‬ ‫به تفکیک حوزه های کاری در دو س��کوی ‪ 17‬و ‪18‬‬ ‫‪ HL۵۰۰۰‬ش��رکت صنعتی دریای��ی ایران (صدرا)‬ ‫به طور شبانه روزی در حال اجرای عملیات راه اندازی‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اغ��از فعالیت های ه��وک اپ و‬ ‫بویری با بیان اینکه هم اکنون س��کوی ‪ 18A‬بیش‬ ‫اتصاالت س��کوی ‪ ١٧B‬درباره زم��ان راه اندازی این‬ ‫از ‪98‬درصد پیشرفت در عملیات اتصاالت (هوک اپ)‬ ‫س��کو گف��ت‪ :‬با راه اندازی س��کوی ‪ ١٧B‬ت��ا پایان‬ ‫دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬در فراینده��ای پیش راه ان��دازی حدود‬ ‫امس��ال‪ ،‬فازه��ای ‪١٧‬و‪ ١٨‬در بخ��ش‬ ‫‪90‬درصد و در حوزه عملیات راه اندازی‬ ‫فراس��احل و پاالیش��گاه خش��کی ب��ا‬ ‫‪35‬درص��د مطاب��ق برنام��ه زمان بندی‬ ‫ظرفیت طراحی ش��ده ب��ه بهره برداری‬ ‫پروژه پیش می رود‪.‬‬ ‫کامل می رسد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬طب��ق پیش بینی ه��ا‬ ‫بویری ب��ه انجام همزم��ان عملیات‬ ‫ب��ا اس��تمرار ش��رایط بهین��ه اجرایی‪،‬‬ ‫لوله گ��ذاری درون میدان��ی خ��ط لوله‬ ‫ تولی��دات گازی ای��ن بخ��ش از میدان‬ ‫‪ ۲۰‬اینچ از س��کوی ‪ ۱۷B‬به س��کوی‬ ‫مش��ترک پارس جنوبی به میزان روزانه‬ ‫‪ ۱۷A‬اش��اره کرد و گفت‪ :‬این عملیات‬ ‫‪500‬میلیون فوت مکع��ب گاز به بخش‬ ‫حسن بویری‬ ‫از طریق ش��ناور س��ی مس��تر شرکت‬ ‫خشکی تاسیسات پارس جنوبی ارسال‬ ‫سکوی ‪ 17A‬با ثبت‬ ‫تاسیس��ات دریایی تا پای��ان دی انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رکورد ‪3‬درصد پیشرفت‬ ‫می ش��ود و س��پس نصب اس��پول ها و‬ ‫ب��ه گفت��ه بوی��ری‪ ،‬مراح��ل تکمیل ‬ ‫عملیات هوک اپ که‬ ‫هیدروتست ان تا اواخر بهمن به پایان‬ ‫راه اندازی خط لوله ‪ 32‬اینچ انتقال گاز‬ ‫شاخصی بی نظیر در سطح‬ ‫ای��ن پروژه نیز با اج��رای نهایی و اتمام عملیات بخش فراساحلی می رسد‪.‬‬ ‫مج��ری فازه��ای ‪١٧‬و‪ ١٨‬پ��ارس‬ ‫عملیات هیدروتس��ت خط��وط در حال طرح های پارس جنوبی‬ ‫به شمار می رود در حال جنوب��ی افزود‪ :‬س��کوی ‪ ١٧B‬همچون‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫دیگر سکوی اقماری این طرح (‪)١٨B‬‬ ‫مجری ط��رح توس��عه فازه��ای ‪17‬‬ ‫انجام است‬ ‫از س��وی متخصصان توانمند ایرانی در‬ ‫و ‪ 18‬پارس جنوب��ی همچنی��ن درباره‬ ‫ی��ارد صنعتی ایزوایک��و در بندرعباس‬ ‫اخری��ن وضعیت س��کوی نخس��ت فاز‬ ‫ساخته شده است‪.‬‬ ‫‪ 17‬گف��ت‪ :‬س��کوی ‪ 17A‬ای��ن پروژه‬ ‫ش��رکت نف��ت و گاز پ��ارس جنوب��ی به عن��وان‬ ‫در یک ماه گذش��ته با ثبت رک��ورد بی نظیر ‪3‬درصد‬ ‫کارفرمای طرح های میدان مش��ترک پارس جنوبی‬ ‫پیش��رفت عملیات هوک اپ که شاخصی بی نظیر در‬ ‫به نمایندگی از وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران‬ ‫سطح عملیات فنی بخش فراساحلی طرح های پارس‬ ‫بر اجرای این پروژه نظارت داشته است‪.‬‬ ‫جنوبی به شمار می رود‪ ،‬درحال انجام است‪.‬‬ ‫هم اکنون با توجه به بهره برداری از سکوی اقماری‬ ‫وی افزود‪ :‬براساس پیش بینی ها‪ ،‬تولیدات چاه های‬ ‫‪ ،١٨B‬مجم��وع تولیدات بخ��ش فازهای ‪١٧‬و‪ ١٨‬به‬ ‫سکوی‪ 17A‬نیز به ظرفیتی مشابه مرحله نخست فاز‬ ‫‪۴۶‬میلیون مترمکعب در روز رسیده و با بهره برداری‬ ‫‪ 18‬پارس جنوبی مطابق برنامه زمان بندی تا پیش از‬ ‫از سکوی ‪ ،١٧B‬تولید گاز این فاز در حوزه فراساحل‬ ‫اغاز فصل زمستان اماده استخراج و برداشت گاز در‬ ‫به ظرفیت اسمی خود خواهد رسید‪.‬‬ ‫سقف تعیین شده است‪.‬‬ ‫مج��ری فازهای ‪۱۷‬و‪ ۱۸‬در زم��ان بهره برداری از‬ ‫بویری‪ ،‬پیش��رفت ش��اخص های اجرایی در بخش‬ ‫سکوی ‪ ١٨B‬عنوان کرد‪ :‬از اغاز راه اندازی مرحله ای‬ ‫خش��کی و س��اخت و نصب س��ازه های پاالیشگاهی‬ ‫این فازها تاکنون ح��دود ‪۱۲‬میلیارد و‪۵۰۰‬میلیون‬ ‫را مطل��وب توصی��ف ک��رد و گف��ت‪ :‬ب��ا راه ان��دازی‬ ‫مترمکعب گاز‪۹ ،‬میلیون و ‪۵۰۰‬هزار بشکه میعانات‬ ‫موفقیت امیز بخش های عم��ده واحد یوتیلیتی (هوا‪،‬‬ ‫گازی‪٢٦٠ ،‬ه��زار ت��ن اتان و ح��دود ‪٣٠٠‬هزار تن‬ ‫اب‪ ،‬ب��رق و بخ��ار)‪ ،‬عملی��ات بهره ب��رداری از ردیف‬ ‫پروپان و بوتان تولید شده است‪.‬‬ ‫نخس��ت واحد تصفی��ه گاز پاالیش��گاه فازهای ‪ 17‬و‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ 8‬دی ‪ 28 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 28‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 16‬پیاپی ‪1989‬‬ ‫خبر‬ ‫دوره اموزشی فن بیان‬ ‫برای صنعتی های قم‬ ‫سیدمسعود عظیمی‬ ‫اگر فرهنگ صنعتی‬ ‫نداشته باشیم‪،‬‬ ‫نمی توانیم اخالق‬ ‫اقتصادی و حرفه ای و‬ ‫فرهنگ صحیح کار را‬ ‫بین کارگران صنعتی‬ ‫ایجاد کنیم‬ ‫خدمات متقابل فرهنگ و صنعت‬ ‫انتخاب اعضای ش��ورای‬ ‫فرهنگ��ی در س��طح‬ ‫ش��رکت های استانی در‬ ‫حالی پیگیری می ش��ود‬ ‫ک��ه این ش��ورا خدمات‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫مطلوب��ی در س��طح‬ ‫صنایع کوچک‬ ‫س��ازمانی و ب��ا مح��ور‬ ‫فرهنگ��ی می تواند ارائه‬ ‫ده��د ت��ا انج��ا ک��ه‬ ‫سیاس��ت گذاری های فرهنگی این شورا می تواند به‬ ‫صورت پیشنهاد و در قالب بسته های تشویقی برای‬ ‫واحدهای صنعتی در سطح شهرک های صنعتی نیز‬ ‫اجرا ش��ود‪ .‬سیاست های اجرایی این شورا در قالب‬ ‫برگ��زاری نماز جماعت‪ ،‬تش��ویق ب��ه کتابخوانی‪،‬‬ ‫استفاده از اقالم فرهنگی‪ ،‬ایجاد انگیزه برای مسائل‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬برگزاری زی��ارت عاش��ورا‪ ،‬کالس های‬ ‫اموزش��ی برای کارکنان‪ ،‬تهیه هدیه و بس��ته های‬ ‫فرهنگی‪ ،‬برپایی تورهای فرهنگی و‪ ...‬تدوین و اجرا‬ ‫می شود‪ .‬البته کارشناسان معتقدند از انجا که امور‬ ‫فرهنگ��ی مس��تمر و بلندم��دت اس��ت بای��د‬ ‫زیرساخت های الزم برای اجرای ان فراهم شود‪.‬‬ ‫ش��الوده تمام��ی ابع��اد اقتص��ادی‪ ،‬سیاس��ی و‬ ‫اجتماعی متاثر از فرهنگی است که هر کدام از این‬ ‫بخش ها به واسطه ان شمولیت پیدا می کند؛ خواه‬ ‫این فرهنگ اجتماعی باش��د یا فرهنگ اقتصادی و‬ ‫فرهنگ سیاسی نام گذاری شود‪ .‬به عبارتی‪ ،‬تمامی‬ ‫کنش ه��ا در تمام��ی بخش ها ریش��ه در فرهنگی‬ ‫خاص دارد‪ .‬به عنوان نمونه وقتی گفته می شود که‬ ‫فرهنگ کار جامعه ای ضعیف است یعنی شالوده و‬ ‫پایه ش��کل گیری فرهن��گ کار در ان جامعه دچار‬ ‫اختالل اس��ت که باید با گسترش و تقویت بخش‬ ‫فرهن��گ ان را تقویت ک��رد‪ .‬همین قاع��ده را در‬ ‫زمینه صنعتی نیز می توانیم مورد بحث قرار دهیم‬ ‫چراکه پیش فرض ما این اس��ت که ارتباط فرهنگ‬ ‫و صنعت‪ ،‬دوس��ویه اس��ت و نتیج��ه تعامل جامعه‬ ‫صنعتی و فرهنگی می تواند تعالی باشد‪ .‬باید بدانیم‬ ‫زمانی صنعت می تواند رشد و نمو صحیح و استوار‬ ‫داشته باش��د که مولفه ها و اموزه های فرهنگی در‬ ‫ارتب��اط با ان قرار گیرد تا ه��ر انچه از دل صنعت‬ ‫همچ��ون نیروی کار ماهر‪ ،‬تولیدات بس��یار‪ ،‬دانش‬ ‫فن��ی و رونق اقتصادی بیرون می ای��د متعالی و با‬ ‫ریش��ه باش��د‪ .‬این فرهنگ‪ ،‬در دومین گردهمایی‬ ‫ائمه جماعت شرکت ش��هرک های صنعتی سراسر‬ ‫مصطفی امره‪:‬‬ ‫موضوعات فرهنگی بر بازدهی نیروی کار صنعتی‬ ‫اثرگذار خواهد بود‬ ‫حسین ساسانی‪:‬‬ ‫با وجود ضوابط نادرست اقتصادی در فضای کسب و کار‬ ‫نمی توان به اجرای سیاست های فرهنگی دل بست‬ ‫کش��ور با حضور علی یزدانی‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در ابان‬ ‫س��ال جاری نیز مطرح ش��د‪ .‬دیدگاه کلی در این‬ ‫نشس��ت بر این محور بود که رشد اموزه های دینی‬ ‫و فرهنگ��ی یک��ی از نیازهایی اس��ت که در بخش‬ ‫صنعت وجود دارد‪ .‬همچنین بخش تولید و صنعت‬ ‫دستاوردهایی برای جامعه فرهنگی کشور دارد که‬ ‫این ارتباط می تواند هر دو جامعه را تقویت کند‪ .‬در‬ ‫این راستا تشکیل ش��ورای فرهنگی با هدف اتخاذ‬ ‫سیاست های کالن فرهنگی و به منظور هم افزایی و‬ ‫اس��تفاده بهینه از ظرفیت و ت��وان بالقوه موجود و‬ ‫فراگیر کردن برنامه های متنوع فرهنگی در س��طح‬ ‫ش��رکت های استانی در حال پیگیری است‪ .‬به نظر‬ ‫می رس��د که با گس��ترش این روحیه بت��وان این‬ ‫رویکرد فرهنگی را در س��طح شهرک های صنعتی‬ ‫نیز اجرا کرد چراکه نگاه به صنعت نباید یک سویه‬ ‫باش��د بلکه اگر زوای��ای فرهنگ��ی در چاره جویی‬ ‫مشکالت صنعتی پی گرفته شود به طور قطع نتایج‬ ‫ملموسی در بلندمدت حاصل می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاست گذاری فرهنگی‬ ‫سیدمس��عود عظیم��ی‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی یزد معتقد است که هرچند‬ ‫ترکیب ش��ورای فرهنگی در ش��رکت های استانی‬ ‫تنظیم می ش��ود اما اقدامات و تصمیمات فرهنگی‬ ‫این ش��ورا می تواند به عنوان پیشنهاد به واحدهای‬ ‫تولیدی در س��طح ش��هرک های صنعتی نیز داده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫عظیم��ی درباره س��ازوکار ش��ورای فرهنگی به‬ ‫گس��ترش صنعت گفت‪ :‬این شورا متشکل از مدیر‬ ‫رواب��ط عمومی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی ب��ه همراه معاونان‪ ،‬امام جماعت و نماینده‬ ‫بانوان اس��ت که در س��طح ش��رکت های اس��تانی‬ ‫سیاس��ت گذاری و اج��را در بخ��ش فرهنگ��ی را‬ ‫برعه��ده دارد‪ .‬به عالوه اینک��ه محورهایی همچون‬ ‫برگ��زاری نماز جماعت‪ ،‬تش��ویق ب��ه کتابخوانی‪،‬‬ ‫اس��تفاده از اق�لام فرهنگی‪ ،‬اعالم مناس��بت های‬ ‫مذهبی و نحوه تنظیم مناس��بت ها بر سربرگ های‬ ‫اداری‪ ،‬ایجاد انگیزه برای مسائل فرهنگی برگزاری‬ ‫زیارت عاشورا‪ ،‬کالس های اموزشی برای کارکنان‪،‬‬ ‫تهیه هدیه و بس��ته های فرهنگی‪ ،‬برپایی تورهای‬ ‫فرهنگی‪ ،‬تقدیر از واحدهای صنعتی نمونه و اقامه‬ ‫نماز در قالب ش��ورای فرهنگی سیاس��ت گذاری و‬ ‫اجرا می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫ی��زد بر این نکته نیز تاکید ک��رد که تمامی امور و‬ ‫مس��ائل فرهنگی به صورت بسته های تشویقی و نه‬ ‫به صورت امرانه‪ ،‬می تواند در س��طح ش��هرک های‬ ‫صنعتی و ویژه واحدهای تولیدی نیز اجرایی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تصحیح چرخه تولید‬ ‫وی در تحلی��ل ارتب��اط بین فرهن��گ و تعالی‬ ‫واحدهای صنعتی نیز گف��ت‪ :‬اگر فرهنگ صنعتی‬ ‫نداش��ته باش��یم‪ ،‬نمی توانی��م اخ�لاق اقتصادی و‬ ‫حرف��ه ای و فرهن��گ صحیح کار را بی��ن کارگران‬ ‫صنعتی ایجاد کنیم‪ .‬وجود این شرایط در بلندمدت‬ ‫و ب��ه صورت مس��تمر باعث چرخ��ه تولید معیوب‬ ‫می ش��ود‪ .‬باید شرایطی را درنظر بگیریم که تمامی‬ ‫اقدامات اقتصادی و صنعتی ما به اعتقادات دینی و‬ ‫فرهنگی ما نیز وابسته است‪ .‬ان زمان توسعه پایدار‬ ‫را شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره وری نیروی کار‬ ‫مصطفی امره‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی اس��تان مرک��زی نی��ز معتقد اس��ت که‬ ‫موضوع��ات فرهنگی بر بازدهی نیروی کار صنعتی‬ ‫اثرگ��ذار خواهد ب��ود‪ .‬از این رو می توان ش��رایطی‬ ‫را نیز تص��ور کرد که واحده��ای صنعتی در قالب‬ ‫اموزش ه��ای فرهن��گ کار قرار بگیرند ت��ا به این‬ ‫وس��یله بخشی از مشکالتی که مربوط به بهره وری‬ ‫است برطرف شود‪.‬‬ ‫امره هدف شورای فرهنگی را نیز سیاست گذاری‬ ‫و اجرای امور فرهنگی می داند که در روند صنعتی‬ ‫موثر اس��ت‪ .‬تش��کیل ش��ورای فرهنگی در س��طح‬ ‫ش��رکت های استانی بس��یار مطلوب اس��ت اما اگر‬ ‫سیاس��ت گذاری های فرهنگی این ش��ورا در قالب‬ ‫بسته های سیاس��تی‪-‬فرهنگی به سطح شهرک ها‬ ‫و واحدهای صنعتی تس��ری یابد نتایج ملموس��ی‬ ‫می توان از ان گرفت‪ .‬با این حال باید درنظر بگیریم‬ ‫اجرای سیاست های فرهنگی در تمامی محورها در‬ ‫س��طح واحدهای صنعت��ی پیش نیازهایی دارد که‬ ‫به طور خالصه و دقیق به ماهیت وظایف ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی در زمینه ایجاد زیرساخت ها‬ ‫برمی گردد به این معنی که ابتدا باید زیرساخت ها‬ ‫الزم برای اجرای سیاس��ت های فرهنگی در سطح‬ ‫واحدهای صنعتی ایجاد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد زیرساخت ها‬ ‫حس��ین ساس��انی‪ ،‬عضو انجمن صنایع ایران در‬ ‫این زمینه به گس��ترش صنعت گفت‪ :‬تا زمانی که‬ ‫بو کار‬ ‫ضوابط نادرس��ت اقتصادی در فضای کس�� ‬ ‫وجود داشته باشد‪ ،‬نمی توان به اجرای سیاست های‬ ‫فرهنگ��ی دل بس��ت‪ .‬از این رو اولوی��ت اصلی در‬ ‫س��طح کالن فرهنگ��ی در بخش صنع��ت‪ ،‬ایجاد‬ ‫زیرس��اخت های مرتبط با اجرا و توس��عه فرهنگی‬ ‫و صنعتی اس��ت‪ .‬ب��ه عنوان نمونه اگر قرار اس��ت‬ ‫برگزاری نماز‪ ،‬ش��رکت در مناسبت های مذهبی یا‬ ‫امور دیگر فرهنگی و اعتقادی تش��ویق شود‪ ،‬باید‬ ‫ابت��دا زمینه اج��رای ان فراهم ش��ود‪ .‬زمینه هایی‬ ‫همچ��ون بازافرین��ی فضای اقتصادی یا تس��هیل‬ ‫امور کس��ب و کار؛ این بسترها هرچند در بلندمت‬ ‫ایجاد می ش��ود اما باید بدانیم که ماهیت مس��ائل‬ ‫فرهنگی نیز مس��تمر و بلندمدت اس��ت‪ .‬سخنان‬ ‫این کارش��ناس اقتص��ادی را تا به انج��ا می توان‬ ‫گس��ترش داد که با صراحت گفت ارتباط دوسویه‬ ‫صنع��ت و فرهن��گ در ایجاد زیرس��اخت ها برای‬ ‫رونق همدیگر نهفته اس��ت‪ .‬طرح مسائل فرهنگی‬ ‫و اعتقادی در س��طح واحدهای صنعتی و عمل به‬ ‫انها زیرساخت هایی الزم دارد همان طور که رونق‬ ‫صنعتی به زیرس��اخت هایی از جنس فرهنگ کار‬ ‫و فرهنگ صنعتی نیاز دارد‪ .‬امید است که در نگاه‬ ‫بلندمدت و به صورت مس��تمر این دو مقوله دیده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به ویژه اینکه نخبگان فرهنگی یا شورای فرهنگی‬ ‫در س��طح ش��رکت های صنعت��ی یا ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی باید بتوانند ترویج کننده فرهنگ مصرف‬ ‫و تولید بهینه کاالی ایرانی نیز باش��ند و در نگاهی‬ ‫وس��یع تر ای��ن نگرش را ب��ه بیرون ش��هرک های‬ ‫صنعتی و در سطح مردم گسترش دهند‪.‬‬ ‫احداث بازارچه سوغات‬ ‫امام جمعه بجنورد در نشست مشترک با مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی خراس��ان ش��مالی گفت‪ :‬احداث بازارچه س��وغات راهکار بسیار‬ ‫موثری برای حمایت از تولیدات استان است‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی خراس��ان شمالی‪ ،‬حجت االس�لام یعقوبی افزود‪ :‬مسئوالن استان‬ ‫باید تالش کنند تا بازارچه سوغات برای فروش محصوالت تولیدی استان‬ ‫به ویژه صنایع دستی در بهترین مکان از نظر عبور مسافران قرار گیرد‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در اس��تان خراس��ان ش��مالی تاکیدکرد‪ :‬با توجه به‬ ‫تاکی��دات رهبر معظم انقالب‪ ،‬بهترین راه رس��یدن ب��ه هدف در اقتصاد‬ ‫مقاومتی حمایت از صنایع کوچک است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ارائه تس��هیالت به صنای��ع کوچک باعث رونق اقتصاد و‬ ‫ایجاد اشتغال پایدار می شود‪.‬‬ ‫یعقوبی گفت‪ :‬حمایت از مخترعان و صاحبان افکار و ایده های نو باعث‬ ‫اشتیاق این افراد به ارائه کارها و افکار نو می شود‪.‬‬ ‫امام جمعه بجنورد تاکید کرد‪ :‬نخبگان در بخش صنعت باید شناسایی‬ ‫شوند تا افکار این افراد به تولید و توسعه صنعت کمک کند‪.‬‬ ‫وی به احداث منطقه ویژه اقتصادی بجنورد اشاره کرد و افزود‪ :‬احداث‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی باعث پویایی استان می شود و دروازه های استان را‬ ‫باز کرده و اقتصاد استان را فعال می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی در این نشست‬ ‫گفت‪ :‬شرکت شهرک های صنعتی عالوه بر تامین زیرساخت های صنعتی‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعتی از واحدهای صنعتی کوچک و متوس��ط‬ ‫مستقر در این شهرک ها و نواحی صنعتی حمایت های ویژه ای می کند‪.‬‬ ‫س��یاوش وحدت گفت‪ :‬ارائه اموزش های مورد نیاز واحدهای صنعتی‪،‬‬ ‫بازدی��د از ش��هرک های صنعتی کش��ور و واحدهای صنعتی مس��تقر در‬ ‫قال��ب تورهای صنعتی و دادن تس��هیالت به واحده��ای صنعتی ازجمله‬ ‫حمایت های این شرکت است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬حمایت ه��ای ای��ن ش��رکت از ف��رش و ابنب��ات به عنوان‬ ‫صنایع دس��تی و محصوالت ش��اخص اس��تان در قالب کنسرس��یوم های‬ ‫صادراتی باعث توسعه این محصوالت شده است‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره ش��رکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی گفت‪:‬‬ ‫طراحی و ثبت نقوش منحصربه فرد اس��تان در فرش دس��تباف و افزایش‬ ‫ماندگاری ابنبات از جمله اقدامات مفید این شرکت در جهت توسعه این‬ ‫دو محصول استان است‪.‬‬ ‫وحدت نیز به احداث بازارچه س��وغات در بجن��ورد تاکید کرد و افزود‪:‬‬ ‫یکی از مهم ترین حمایت های مسئوالن استان در زمینه فروش محصوالت‬ ‫واحدهای تولیدی اس��تان اس��ت که احداث بازارچه س��وغات به این امر‬ ‫کمک قابل توجهی می کند‪.‬‬ ‫وی به تکمیل امکان��ات زیربنایی در منطقه ویژه اقتصادی بجنورد نیز‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬عملی��ات تامین زیرس��اخت های صنعتی در منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی بجنورد در حال انجام اس��ت و تا پایان س��ال به متقاضیان‬ ‫سرمایه گذاری صنعتی واگذار می شود‪.‬‬ ‫جمعی از کارکنان شرکت شهرک های صنعتی قم با هدف‬ ‫ارتقای سطح اموزشی و تکریم ارباب رجوع در دوره اموزشی‬ ‫فن بیان حضور یافتند‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان قم‪ ،‬امیرطیبی نژاد در این زمینه‬ ‫گفت‪ :‬در راستای ارتقای س��طح اموزشی و همچنین تکریم‬ ‫ارباب رج��وع‪ ،‬جمع��ی از کارکنان این ش��رکت در س��مینار‬ ‫یک روزه فن بیان و ارتباطات کالمی موثر شرکت کردند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مراجعه س��رمایه گذاران‪ ،‬مدیران و فعاالن‬ ‫تولید و بخش خصوصی در ش��رکت های استانی تاکید کرد‪:‬‬ ‫یکی از مواردی که در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته‬ ‫مد نظر قرار می دهند‪ ،‬مهارت های ارتباطی و فن بیان اس��ت‬ ‫که ما در تالش هس��تیم تا از این موضوع به عنوان ابزار بسیار‬ ‫کاربردی و ضروری بهره ببریم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قم بیان کرد‪ :‬شاید‬ ‫در برخی از موارد با توجه به وظایف و ساختار اداری‪ ،‬نتوانیم‬ ‫توق��ع ارباب رجوع را تامین کنیم و اقدام موثر انجام دهیم یا‬ ‫مشکلی را رفع کنیم‪ ،‬ولی با روی گشاده و صمیمانه می توانیم‬ ‫با مراجعه کنندگان خود ارتباط برقرار کنیم و انها نیز به طور‬ ‫قطع از ما می پذیرند‪.‬‬ ‫طیبی ن��ژاد تصریح ک��رد‪ :‬در این دوره اموزش��ی مباحثی‬ ‫چون ارتباط گفتاری‪ ،‬گوش کردن‪ ،‬س��خن گفتن‪ ،‬فن و ایین‬ ‫س��خنوری‪ ،‬عل��م کالم‪ ،‬قناع و ترغیب مورد بحث و بررس��ی‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫برگزاری مانور اطفای حریق‬ ‫در شهرک صنعتی بندرعباس ‪۲‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی هرم��زگان از‬ ‫برگ��زاری مانور اطفای حری��ق و امداد و نجات در ش��هرک‬ ‫صنعت��ی بندرعب��اس ‪ ۲‬خبرداد و اف��زود‪ :‬این مان��ور در دو‬ ‫مرحله تئوری و عملی در واحد صنعتی فراورده های شیالتی‬ ‫بندرعباس برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان هرمزگان‪ ،‬بهمن غالمپور با تاکید‬ ‫بر مس��ئله ایمنی در محیط کار‪ ،‬درب��اره اهداف برگزاری این‬ ‫مانور گف��ت‪ :‬امادگی کامل صنعتگ��ران در مقابله با حوادث‬ ‫احتمالی‪ ،‬حفظ خونس��ردی و ارامش‪ ،‬یادگیری و اس��تفاده‬ ‫بهین��ه از امکان��ات ضدات��ش که دراختی��ار دارن��د و انجام‬ ‫کمک های مناس��ب اولیه و رس��اندن به موق��ع مصدومان به‬ ‫مراکز درمانی از مهم ترین اهداف برگزاری این مانور است‪.‬‬ ‫غالمپ��ور گفت‪ :‬بیش از ‪ ۱۰۰‬نف��ر از صنعتگران و کارکنان‬ ‫واحد صنعتی فراورده های ش��یالتی ابتدا در مرحله تئوری با‬ ‫ط در مرحله عملی اقدام‬ ‫ام��وزش و فراگیری موضوعات مربو ‬ ‫به اجرای اموخته های خود کردند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این شرکت از اعالم نیاز واحدهای صنعتی برای‬ ‫برگزاری مانور اطفای حریق و دیگر دوره های اموزش��ی مورد‬ ‫نی��از‪ ،‬برای اموزش صنعتگران و کارکنان ان واحد اس��تقبال‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫تور صنعتی‪-‬فناوری‬ ‫برای دانشجویان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی ایالم از برگزاری‬ ‫تور صنعتی‪-‬فناوری دانشجویان مراکز علمی کاربردی استان‬ ‫ایالم خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی اس��تان ایالم‪ ،‬مرتضی دارایی گفت‪۴۰ :‬‬ ‫نفر از دانش��جویان مراکز علمی کاربردی استان در قالب تور‬ ‫صنعتی از شهرک صنعتی ایالم بازدید کردند‪.‬‬ ‫دارایی گفت‪ :‬این دانش��جویان با حضور در کارخانه زرجین‬ ‫بافت و شرکت داالهو پروفیل ایالم از نزدیک با نحوه تولید و‬ ‫فعالیت های این واحدهای صنعتی اشنا شدند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این تور در راس��تای افزای��ش ارتباط صنعت و‬ ‫دانش��گاه‪ ،‬اش��نایی با عوامل موفقیت و بهره وری و گسترش‬ ‫فرهنگ کارافرینی برگزار شد‪.‬‬ ‫دارای��ی ه��دف از برپایی توره��ای صنعت��ی را بهره گیری‬ ‫مشاوران صنعتی و دانشجویان برجسته و استادان دانشگاهی‬ ‫به ویژه مدیران و کارشناسان واحده ا از ظرفیت های تولیدی‪،‬‬ ‫خدمات صنعتی‪ ،‬تجربه ها و امکانات صنعتی س��ایر واحدهای‬ ‫تولیدی و صنعتی دانست‪.‬‬ ‫توسعه ناحیه صنعتی عنبراباد‬ ‫کرمان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک هاى صنعتى اس��تان کرمان از‬ ‫موافق��ت با توس��عه ناحیه صنعتی عنبراباد به مس��احت ‪۲۰‬‬ ‫هکتار خبر داد‪ .‬به گزارش روابط عمومى شرکت شهرک هاى‬ ‫صنعتى اس��تان کرمان‪ ،‬حسن غفارى با اعالم این خبر گفت‪:‬‬ ‫ای��ن امر گام مهمى در رونق صنایع ب��ه ویژه صنایع کوچک‬ ‫در عنبراب��اد اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬امیدواری��م این موضوع باعث‬ ‫ترغیب س��رمایه گذاران و عالقه مندان به کارهاى صنعتى به‬ ‫سرمایه گذارى در عنبراباد شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک هاى صنعتى اس��تان کرمان‬ ‫همچنین از دریافت س��ند مالکیت ناحیه صنعتی رودبار خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬در ش��هرک صنعتى رودبار ه��م اقدامات خوبى‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 8‬دی ‪ 28 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 28‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 16‬پیاپی ‪1989‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خبر‬ ‫رونق در‪81‬درصد از شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی خراسان شمالی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی خراس��ان شمالی‬ ‫گفت‪81 :‬درصد از واحدهای صنعتی مس��تقر در ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی خراسان شمالی فعال و نیمه فعال هستند‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی خراسان ش��مالی‪ ،‬سیاوش وحدت افزود‪:‬‬ ‫با توجه به حمایت های ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‪،‬‬ ‫‪81‬درصد از واحدهای صنعتی مس��تقر در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی با تمام مش��کالت موج��ود در حال فعالی��ت و تولید‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی خراس��ان شمالی‬ ‫گفت‪ :‬شرکت ش��هرک های صنعتی خراسان شمالی در جهت‬ ‫توانمندی صنایع کوچک‪ ،‬حمایت های متعددی می کند‪.‬‬ ‫وحدت افزود‪ :‬ش��رکت ش��هرک های صنعتی با ارائه خدمات‬ ‫س��خت افزاری و نرم افزاری از صنایع کوچک و متوسط مستقر‬ ‫در شهرک ها و نواحی صنعتی حمایت می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی خراس��ان شمالی‬ ‫ادامه داد‪ :‬تامین زیرس��اخت های صنعتی ازجمله حمایت های‬ ‫سخت افزاری از صنایع کوچک است که هم اکنون ‪ 14‬شهرک و‬ ‫ناحیه قابل واگذاری در استان دارای امکانات زیربنایی مناسب‬ ‫برای سرمایه گذاری صنعتی هستند‪.‬‬ ‫وحدت گفت‪ :‬حمایت از صنایع موجود در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی ا ز مهم ترین اقدامات این شرکت است‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره ش��رکت ش��هرک های صنعتی خراسان‬ ‫ش��مالی بی��ان ک��رد‪ :‬ارائ��ه تس��هیالت‪ ،‬اموزش حض��وری و‬ ‫غیرحضوری به مدیران و کارکنان واحدهای صنعتی‪ ،‬برگزاری‬ ‫تورهای صنعتی به منظور بازدید از واحدهای صنعتی توانمند‬ ‫کشور و انتقال تجربه ها از جمله حمایت های این شرکت است‪.‬‬ ‫وح��دت ادام��ه داد‪ :‬ارائ��ه تس��هیالت ط��رح رون��ق تولید‪،‬‬ ‫کمک های فنی و اعتباری و تس��هیالت نوس��ازی و بازس��ازی‬ ‫عالوه بر راه ان��دازی واحدهای صنعتی راکد به توانمندس��ازی‬ ‫واحدهای فعال‪ ،‬کمک می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی گفت‪:‬‬ ‫استفاده از محصوالت واحدهای تولیدی استان از حمایت هایی‬ ‫ است که دستگاه های اجرایی استان و عموم مردم می توانند در‬ ‫جهت کمک به رونق تولیدکنندگان استان انجام دهند‪.‬‬ ‫وحدت تاکید کرد‪ :‬ش��رکت ش��هرک های صنعتی خراسان‬ ‫ش��مالی با راه اندازی نمایش��گاه دائمی محص��والت واحدهای‬ ‫تولی��دی مس��تقر در ش��هرک ها و نواحی صنعت��ی و ترغیب‬ ‫مس��ئوالن اس��تان به بازدید از این نمایش��گاه گامی در جهت‬ ‫معرفی تولیدات صنایع کوچک و منوسط استان برداشته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی ادامه‬ ‫داد‪ :‬تاکنون تعدادی از مدیران دس��تگاه های اجرایی‪ ،‬مدیران‬ ‫حراس��ت کل استان‪ ،‬خبرنگاران‪ ،‬نمایندگان و بسیاری از افراد‬ ‫دیگر از این نمایشگاه بازدید کرده اند‪.‬‬ ‫وح��دت افزود‪ :‬این ش��رکت از صنایع کوچک اس��تان برای‬ ‫حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی و معرفی محصوالت‬ ‫تولیدی حمایت می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی خراس��ان شمالی‬ ‫تاکیدکرد‪ :‬سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫نمایش��گاه دائمی برای فروش محصوالت خوشه های صنعتی‬ ‫کش��ور را در ایالم راه اندازی کرده که اس��تفاده از این ظرفیت‬ ‫برای دو خوشه صنعتی فرش و ابنبات این استان و تقویت بازار‬ ‫فروش این محصوالت فرصت بسیار خوبی است‪.‬‬ ‫اموزش نحوه صادرات‬ ‫مشتقات نفت و گاز در لرستان‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی لرستان از برگزاری‬ ‫کارگاه اموزش��ی نحوه ص��ادرات فراورده های نفت و گاز برای‬ ‫مدیران واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی خبر‬ ‫داد ‪ .‬به گزارش خبرنگار گس��ترش صنعت از لرس��تان‪ ،‬بختیار‬ ‫رازانی با بیان این خبر گفت‪ :‬هدف اصلی از برگزاری این دوره‬ ‫اموزشی‪ ،‬اش��نایی مدیران واحدهای صنعتی با نحوه صادرات‬ ‫مشتقات نفت و گاز است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی لرستان عنوان کرد‪:‬‬ ‫در این دوره اموزش��ی یک روزه که به مدت ‪ 8‬ساعت در محل‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی استان برگزار شد‪،‬‬ ‫‪ 25‬نفر از فعاالن صنعتی و اقتصادی مس��تقر در ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی و کارشناسان گمرک حضور داشتند‪.‬‬ ‫رازانی تصریح کرد‪ :‬امکان ص��ادرات فراورده های نفتی پس‬ ‫از اظه��ار صحی��ح کاال در گم��رک‪ ،‬اعالم فرموالس��یون مواد‬ ‫تش��کیل دهنده و مش��خصات فن��ی ان‪ ،‬انج��ام نمونه برداری‪،‬‬ ‫ازمای��ش ف��راورده ب��ا رعایت قوانی��ن و مق��ررات گمرکی از‬ ‫مهم ترین مباحث طرح شده در این دوره اموزشی بود‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫لرس��تان افزود‪ :‬اموزش های ارائه ش��ده از س��وی این شرکت‬ ‫مطابق با نیازهای صنایع کوچک و متوس��ط در رش��ته صنایع‬ ‫متفاوت طراحی شده و از استانداردهای جهانی بهره مند است‬ ‫که تاکنون ‪ 6‬دوره در سازمان فنی وحرفه ای استان برگزار شده‬ ‫اس��ت‪ .‬رازانی با تاکید بر اینکه به فراگیران در پایان دوره های‬ ‫اموزش��ی گواهینامه معتبر اعطا می ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬واحدهای‬ ‫صنعتی که کارکنان انها در این دوره های اموزش��ی ش��رکت‬ ‫ ‬ ‫داش��ته اند ب��رای دریافت ان��واع حمایت ها از س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ای��ران در اولویت قرار خواهند‬ ‫داش��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬از ابتدای س��ال تاکنون ‪ 38‬دوره اموزش��ی برگزار شده و‬ ‫‪ 1067‬نفر اموزش دیده اند‪.‬‬ ‫طهمورث الهوتی اشکوری‬ ‫به بهانه اتصال ‪ 320‬واحد صنعتی به سامانه دفتر کار الکترونیکی در گیالن‬ ‫کاهش هزینه پس از تولید با شرکت های مجازی‬ ‫برخ��وردار خواهند ش��د؛ به گونه ای ک��ه هر واحد‬ ‫صنعت��ی می تواند تنها از طری��ق عضویت در این‬ ‫زین�ب عبدی‪-‬صنایع کوچک‪ :‬نقش فناوری اطالعات در تس�هیل کس�ب اطالع و برقراری‬ ‫پایگاه صاحب یک دفتر کار مجازی و یک س��ایت‬ ‫ارتباط میان افراد و گروه ها در دهکده جهانی بر کسی پوشیده نیست و صرفه جویی در زمان‬ ‫اطالع رس��انی ش��ود و از امکاناتی از قبیل معرفی‬ ‫و هزینه از عوامل اصلی روی اوردن بش�ر به فناوری اطالعات بوده اس�ت‪ .‬نگاهی به کوچک و‬ ‫محص��والت و خدم��ات خ��ود و تامی��ن نیازهای‬ ‫دقیق شدن واحدهای مالی بنگاه های اقتصادی بیانگر تغییرات شگرف در این عرصه است‪.‬‬ ‫ارتباط��ی و کاری ب��ا ایمیل و تابلوه��ای پیام و‪...‬‬ ‫بهره گیرد‪ .‬س��ایت اختصاصی هر واحد نیز باعث‬ ‫تامین هوی��ت الکترونیکی واحدها ش��ده و نقطه‬ ‫یکی از امکانات عمده ای ک��ه فناوری اطالعات‬ ‫این فناوری فرصت مغتنمی را برای موسس��ات‬ ‫تم��اس اختصاصی برای تعامل ب��ا مراجعان واحد‬ ‫دراختی��ار فع��االن اقتص��ادی ق��رار داده‪ ،‬کاهش‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫ک��رده‬ ‫فراهم‬ ‫متوس��ط‬ ‫و‬ ‫کوچ��ک‬ ‫صنای��ع‬ ‫و‬ ‫صنعتی است‪.‬‬ ‫هزینه های بازاریابی‪ ،‬اطالع رس��انی و اطالع گیری‬ ‫ایجاد زمینه و امکان حضور روی ش��بکه اینترنت‪،‬‬ ‫دفات��ر مج��ازی اینترنت��ی ک��ه در ای��ن پایگاه‬ ‫اس��ت‪ .‬با اس��تفاده از ای��ن ابزار توانمن��د‪ ،‬فعاالن‬ ‫محدودیت ه��ای زیادی ک��ه تاکنون‬ ‫اطالع رس��انی به طور رایگان دراختیار‬ ‫اقتص��ادی دسترس��ی متقاضی��ان محص��والت و‬ ‫برای این موسس��ات وجود داشته را‬ ‫واحده��ای کوچ��ک صنعت��ی ق��رار‬ ‫خدمات خود را به اطالعات اس��ان کرده و اخرین‬ ‫از میان بردارند‪ .‬در این زمینه حضور دفاتر مجازی اینترنتی داده می ش��ود دارای امکانات��ی مانند‪:‬‬ ‫که در این پایگاه‬ ‫و دقیق تری��ن اطالعات انها را ب��ا کمترین هزینه‬ ‫الکترونیکی و به عبارت دیگر‪ ،‬هویت‬ ‫پس��ت الکترونیک‪ ،‬جلس��ه گفت وگو‪،‬‬ ‫ش��رکتی‪ ،‬به داش��تن یک وب سایت اطالع رسانی به طور‬ ‫نه تنها دراختیار مش��تریان داخلی بلکه مشتریان‬ ‫تابلوی پیام ‪ ،‬اع�لام نیاز‪ ،‬مخزن فایل‪،‬‬ ‫رایگان دراختیار‬ ‫بین المللی قرار می دهند‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫خورده‬ ‫گره‬ ‫شبکه‬ ‫روی‬ ‫زمان بندی مالق��ات‪ ،‬دفترچه تماس‪،‬‬ ‫واحدهای کوچک قرار‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫ارتباطات‬ ‫ های‬ ‫رشد و توسعه فناوری‬ ‫در‬ ‫مس��تقر‬ ‫صنایع‬ ‫فع��ال‬ ‫حض��ور‬ ‫فهرس��ت وظایف‪ ،‬دفترچه یادداشت‪،‬‬ ‫داده می شود دارای‬ ‫ب��ه وی��ژه گس��ترش روزاف��زون ش��بکه اینترنت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی و همچنی��ن امکاناتی مانند پست ادرس های اینترنت��ی‪ ،‬کارت معرفی‪،‬‬ ‫فضایی را فراهم کرده اس��ت تا افراد‪ ،‬س��ازمان ها‬ ‫صنایع کوچک و متوسط کشور نقطه‬ ‫مدیری��ت محص��ول و قابلیت معرفی‬ ‫الکترونیک‪ ،‬جلسه‬ ‫و ش��رکت های مختلف بتوانند قس��مت زیادی از‬ ‫ورود دسترسی به اطالعات و برقراری گفت وگو‪ ،‬تابلوی پیام‪ ،‬محصوالت تولیدی اس��ت‪ .‬عموم افراد‬ ‫تعام�لات و نیازه��ای اطالعاتی خ��ود را از طریق‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫واحدهای‬ ‫تم��ام‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫و متقاضی��ان می توانن��د در تمام��ی‬ ‫اعالم نیاز‪ ،‬مخزن‬ ‫شبکه اینترنت شکل دهند‪.‬‬ ‫شهرک های صنعتی و صنایع کوچک فایل‪ ،‬فهرست وظایف‪ ،‬نقاط جهان و از طریق شبکه اینترنت‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫عمده‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫متوس��ط‬ ‫صنایع کوچک و‬ ‫بود‪.‬‬ ‫خواهد‬ ‫کشور‬ ‫کل‬ ‫متوسط‬ ‫و‬ ‫کارت معرفی‪ ،‬مدیریت ب��ا مراجعه به ای��ن پایگاه براس��اس‬ ‫ رسانی‬ ‫ع‬ ‫اطال‬ ‫ های‬ ‫ه‬ ‫پایگا‬ ‫از‬ ‫اس��تفاده‬ ‫هزینه بر بودن‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫حضور‬ ‫امروزه‬ ‫محصول و قابلیت‬ ‫ک‬ ‫محصول‪ ،‬ش��رکت‪ ،‬اس��تان یا شهر ‬ ‫برای‬ ‫متخص��ص‬ ‫نی��روی‬ ‫کمب��ود‬ ‫و‬ ‫از ی��ک س��و‬ ‫گسترده‬ ‫بسیار‬ ‫ های‬ ‫ت‬ ‫قابلی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫محصوالت‬ ‫معرفی‬ ‫صنعتی محل اس��تقرار واحد صنعتی‬ ‫بروزرس��انی ان‪ ،‬برای استفاده از این امکان عمده‬ ‫تولیدی است‬ ‫و متنوع ان برای صاحبان کس��ب و‬ ‫جست وجو کرده و با شرکت های مورد‬ ‫اطالع رس��انی با مشکل مواجه هس��تند‪ .‬از سوی‬ ‫کار و فعالیت ه��ای تولیدی‪ ،‬صنعتی‬ ‫نظر خود ارتباط برقرار کنند‪.‬‬ ‫دیگ��ر به علت اش��نایی ک��م با زبان انگلیس��ی و‬ ‫و تجاری نقطه قوت اس��ت و حضور‬ ‫� ایجاد دفتر کار مجازی برای‬ ‫ابزارهای فناوری اطالع��ات از بهره گیری از فواید‬ ‫نداش��تن و اس��تفاده نکردن از ان از نقاط ضعف‬ ‫‪ 320‬واحد صنعتی در گیالن‬ ‫فناوری اطالعات در کش��ور برای صنایع کوچک و‬ ‫اساسی به شمار می اید‪.‬‬ ‫طهمورث الهوتی اش��کوری‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫متوسط با معضل روبه رو بوده است‪.‬‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫خدمات‬ ‫بدانیم‬ ‫که‬ ‫اس��ت‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی اس��تان گی�لان با اش��اره‬ ‫صنعتی‬ ‫ های‬ ‫ک‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهر‬ ‫واحدهای‬ ‫ شود‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ارائه‬ ‫کارامد‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫ش��کلی‬ ‫به‬ ‫ب��ه تش��کیل ‪ 320‬دفت��ر کار مجازی در س��ایت‬ ‫ایران در راس��تای اطالع رسانی بهتر و کارامدتر به‬ ‫صنعتی عضو این س��ایت بدون تقب��ل هیچگونه‬ ‫‪ www.sme.ir‬ب��ه منظ��ور معرف��ی و ارائ��ه‬ ‫طراح��ی و واگذاری دفاتر کار الکترونیکی مجازی‬ ‫هزین��ه ای از پش��تیبانی فنی و تجاری س��ازمان‬ ‫محصوالت و خدمات صنایع مس��تقر در شهرک ها‬ ‫به صنایع کوچک و متوسط اقدام کرده است‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعت��ی ایران نیز‬ ‫و نواحی صنعتی اس��تان تصریح کرد‪ :‬در ‪ 3‬س��ال‬ ‫اخی��ر با راه ان��دازی دفاتر کار مج��ازی‪ ،‬اطالعات‬ ‫محصوالت و خدمات متنوع صنایع تولیدی استان‪،‬‬ ‫برای استفاده عموم به منظور معرفی محصوالت و‬ ‫خدمات صنعتگران استان ارائه شده است‪.‬‬ ‫الهوتی اشکوری با بیان مزیت های تشکیل دفاتر‬ ‫کار مج��ازی ب��رای واحدهای تولی��دی و صنعتی‬ ‫گف��ت‪ :‬با اس��تفاده از دفاتر کار مج��ازی‪ ،‬اخرین‬ ‫اطالع��ات بنگاه های تولیدی و صنعتی با کمترین‬ ‫هزین��ه‪ ،‬عالوه بر مش��تریان داخلی در دس��ترس‬ ‫مش��تریان بین المللی قرار می گی��رد و واحدهای‬ ‫صنعتی می توانن��د بدون پرداخت هزینه از طریق‬ ‫عضویت در این پایگاه صاحب دفتر کارالکترونیکی‬ ‫و یک س��ایت اطالع رسانی ش��وند و از طریق ان‪،‬‬ ‫ضمن تامین نیازهای ارتباطاتی و کاری‪ ،‬به معرفی‬ ‫محص��والت و خدمات خود بپردازند و قابلیت های‬ ‫تجاری خود را افزایش دهند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫گیالن تصریح کرد‪ :‬واحده��ای صنعتی عضو این‬ ‫س��ایت به طور رایگان از پشتیبانی فنی و تجاری‬ ‫س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ایران نیز برخوردار خواهند شد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬امکان دسترس��ی‬ ‫سریع و اس��ان به مش��خصات واحدهای صنعتی‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط و ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫سراس��ر کشور‪ ،‬دسترس��ی به اطالعات خدمات و‬ ‫محصوالت ارائه شده ازس��وی واحدهای صنعتی‪،‬‬ ‫اطالعات واحده��ای صنعتی به تفکیک محصول‪،‬‬ ‫نام ش��رکت‪ ،‬استان‪ ،‬شهرستان و شهرک صنعتی‪،‬‬ ‫دسترس��ی به محصوالت و خدمات براس��اس نوع‬ ‫صنع��ت‪ ،‬دسترس��ی ب��ه دفات��ر کار الکترونیکی‬ ‫ب��رای واحده��ای صنعت��ی‪ ،‬ایجاد وب س��ایت و‬ ‫پس��ت الکترونی��ک ب��رای واحده��ای صنعت��ی‪،‬‬ ‫مش��اهده وب س��ایت های اختصاص��ی واحدهای‬ ‫صنعتی و ارتباط��ات الکترونیکی میان واحدهای‬ ‫صنعت��ی از جمل��ه قابلیت ه��ای عمومی س��ایت‬ ‫‪ www.sme.ir‬است‪.‬‬ ‫تخفیف ‪80‬درصدی برای تبدیل قرارداد صنعتی انتقالی از جهاد کشاورزی‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس گفت‪ :‬براساس مصوبه جدید‬ ‫هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‪ ،‬مشوق هایی‬ ‫برای صنعتگران مستقر در نواحی صنعتی انتقال یافته از جهاد کشاورزی به‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی استان فارس که تاکنون با این شرکت قرارداد‬ ‫منعقد نکرده اند‪ ،‬در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش خبرنگار گس��ترش‬ ‫صنعت از اس��تان فارس‪ ،‬شاهپور قنبری افزود‪ :‬صنعتگران و تولیدکنندگانی‬ ‫تو س��از‬ ‫انتقال یافته از جهاد کش��اورزی به نواحی صنعتی که اقدام به ساخ ‬ ‫کرده اما تاکنون با شرکت شهرک های صنعتی فارس قرارداد منعقد نکرده اند‬ ‫در صورت عقد قرارداد حداکثر تا س��قف ‪80‬درصد مشمول تخفیف خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس ادامه داد‪ :‬این تخفیف ها‬ ‫ش��امل اشخاص حقیقی یا حقوقی می شود که قبل از انتقال نواحی صنعتی‬ ‫به شرکت ش��هرک ها به دریافت زمین و ساخت وساز اقدام کرده اند‪ .‬قنبری‬ ‫گفت‪ :‬با توج��ه به اینکه تاکنون برخی از ای��ن صنعتگران و تولید کنندگان‬ ‫برای عقد قرارداد با ش��رکت شهرک ها اقدام نکرده اند‪ ،‬اعمال این تخفیفات‬ ‫مشوق مناسبی برای انها خواهد بود‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫ف��ارس افزود‪ :‬اعمال این تخفیف ها ش��امل نواحی صنعتی ش��هید جاویدی‬ ‫سپیدان‪ ،‬شهید مصلحیان کازرون‪ ،‬کوثر جهرم‪ ،‬نیرایی المرد‪ ،‬پشت سنگر و‬ ‫حس��ن لری‪ ،‬انجیره مرودشت‪ ،‬تیمارجان اقلید‪ ،‬ده فاضل نی ریز‪ ،‬حاجی اباد‬ ‫زرین دشت‪ ،‬تل بیضا سپیدان و جایدشت فیروزاباد خواهد شد‪.‬‬ ‫قنبری تصریح کرد‪ :‬چنانچه افرادی اراضی صنعتی را از جهاد کش��اورزی‬ ‫دریافت کرده اما ساخت وس��ازی انجام نداده اند یا عملیات ساخت وساز انها‬ ‫در حد پی کنی و دیوارکشی باشد نیز شامل ‪50‬درصد تخفیف در قیمت روز‬ ‫ان ناحیه صنعتی می شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی فارس با بی��ان اینکه واحد های‬ ‫صنعتی راکد‪ ،‬در صورت ساخت وساز مشمول این تخفیفات می شوند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫چنانچه این واحد ها برای فعال س��ازی اقدام کنند‪ ،‬با ارائه مستنداتی مبنی بر‬ ‫فعالیت واحد خود‪ ،‬می توانند از تخفیفات استفاده کنند‪.‬‬ ‫قنبری افزود‪ :‬همچنین براس��اس این مصوبه شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫می تواند نسبت به تبدیل قرارداد حق انتفاع یا استیجاری واحد های صنعتی‬ ‫مس��تقر در نواح��ی صنعتی انتقالی از جهاد که قبل ی��ا بعد از انتقال ناحیه‬ ‫صنعتی به ش��رکت شهرک های صنعتی موفق به دریافت پروانه بهره برداری‬ ‫یا سند مالکیت یا هردو شده اند و در حال حاضر نیز فعال هستند نخستین‬ ‫قیمت مصوب ان ناحیه صنعتی‪ ،‬اقدام کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس افزود‪ :‬خدمات و حمایت های‬ ‫سخت افزاری و نرم افزاری از س��وی شرکت شهرک های صنعتی به صنایعی‬ ‫تعلق می گیرد که با ش��رکت شهرک ها قرارداد بسته اند‪ .‬قنبری با بیان اینکه‬ ‫متقاضی��ان مش��مول این تخفیفات ب��رای بهره مندی مش��وق ها به معاونت‬ ‫برنامه ری��زی و امور اقتصادی مراجعه کنند‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬مهلت اعطای این‬ ‫تخفیفات تا پایان امسال خواهد بود‪.‬‬ ‫ک صنعتی زرین دشت‬ ‫‹ ‹مشوق های سرمایه گذاری در شهر ‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی فارس از اختصاص مش��وق های‬ ‫س��رمایه گذاری وی��ژه مناطق محروم برای س��رمایه گذاران در ش��هرک های‬ ‫صنعتی زرین دشت خبر داد‪.‬‬ ‫قنبری پس از بازدید از شهرک های صنعتی زرین دشت که با هدف بررسی‬ ‫روند پیش��رفت فعالیت های عمرانی و بررس��ی مش��کالت واحد های صنعتی‬ ‫مس��تقر در این ناحیه صنعتی انجام ش��د‪ ،‬در جلسه مشترک با فرماندار این‬ ‫شهرس��تان افزود‪ :‬برای س��رمایه گذاران در زرین دشت عالوه بر در نظر گرفتن‬ ‫س��هم نقدی‪ ،‬پرداخت حق انتفاع به حدود ‪15‬درصد از مبلغ کل‪ ،‬باقی مانده‬ ‫مبلغ در اقساط ‪36‬ماهه دریافت خواهد شد‪.‬‬ ‫قنبری افزود‪ :‬قیمت حق انتفاع و واگذاری زمین در شهرک و ناحیه صنعتی‬ ‫زرین دشت در شمار کمترین میزان قیمت های واگذاری ها در فارس است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی فارس تصریح کرد‪ :‬ناحیه صنعتی‬ ‫زرین دش��ت ظرفیت استقرار ‪ 90‬واحد صنعتی با اشتغالزایی ‪750‬نفر را دارد‬ ‫که هم اکنون‪ 29‬قرارداد در این ناحیه صنعتی منعقد شده و ‪23‬واحد صنعتی‬ ‫با اشتغالزایی ‪ 216‬نفردرحال فعالیت و ‪6‬واحد در مرحله ساخت و ساز است‪.‬‬ ‫قنبری با بیان اینکه در این ناحیه صنعتی زیرس��اخت های مورد نیاز برای‬ ‫اس��تقرار واحد های صنعتی فراهم شده اس��ت بر اهتمام جدی برای توسعه‬ ‫زیرس��اخت ها تاکید کرد و گفت‪ :‬عملیات اجرایی تکمیل اسفالت این ناحیه‬ ‫صنعتی نیز سال اینده انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیر عامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی فارس در ادامه با اشاره به اماده‬ ‫بودن زیرس��اخت ها ب��رای واگذاری زمین به متقاضیان در ش��هرک صنعتی‬ ‫زرین دش��ت نیز گفت‪ :‬ش��هرک صنعتی زرین دشت با مس��احت ‪ 92‬هکتار‪،‬‬ ‫ظرفیت استقرار ‪120‬واحد صنعتی با اشتغالزایی ‪ 2‬هزار نفر را خواهد داشت‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫صنعت و پژوهش‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ 8‬دی ‪ 28 1395‬ربیع االول ‪ 28 1438‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 16‬پیاپی ‪1989‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫احیای دریاچه ارومیه براساس‬ ‫نقشه راه ادامه خواهد یافت‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫«گسترش صنعت» از هشتمین جشنواره سراسری کارافرینی و توسعه کسب وکار شریف گزارش می دهد‬ ‫کارافرینی ‪ 1000‬نفر در دانشگاه شریف‬ ‫در دنیای پیچی��ده امروز‬ ‫که نیاز های اولیه انس��ان به‬ ‫نهایت اش��باع خود رس��یده‬ ‫کار افرین��ی و خالقی��ت‬ ‫بی ش��ک تنه��ا راه ممک��ن‬ ‫طیبه جهانبازی‬ ‫ب��رای ادام��ه رون��د رش��د‬ ‫صنعت‬ ‫اقتص��ادی اس��ت‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگ��ر دانش��گاه ها مح��ل‬ ‫کسب معرفت و دانش هس��تند‪ .‬از این جهت می توانند‬ ‫در ش��کل گیری کسب وکار نقش تعیین کننده ای داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬بنابراین منطقی است بیش از هر جای دیگری‬ ‫خالقیت و نواوری را از دانشگاه ها و جوامع مرتبط با انها‬ ‫انتظار داش��ته باشیم‪ .‬در همین ارتباط مرکز کارافرینی‬ ‫دانش��گاه ش��ریف با نگاه ملی اقدام ب��ه برگزاری ‪ 7‬دوره‬ ‫از جش��نواره های کس��ب وکار کرده اس��ت و هشتمین‬ ‫جش��نواره سراس��ری کارافرینی و توس��عه کسب وکار‬ ‫شریف(‪ )8vccup‬با حمایت ستاد توسعه فرهنگ عام‪،‬‬ ‫فناوری و اقتصاد دانش بنی��ان معاونت علمی و فناوری‬ ‫دی ‪ ۱۳۹۵‬در دانش��گاه‬ ‫ریاس��ت جمهوری در تاریخ ‪ ۶‬‬ ‫صنعتی شریف برگزار شد‪ .‬در این مراسم داود رشتچیان ‬ ‫معاون پژوهش��ی و فناوری دانش��گاه صنعتی ش��ریف‪،‬‬ ‫مجی��د دهبیدی پور ریی��س مرکز کارافرین��ی و مرکز‬ ‫رشد شریف‪ ،‬خسرو سلجوقی عضو هیات عامل سازمان‬ ‫فن��اوری اطالع��ات ایران و رض��ا رزنوخ��ی مدیرعامل‬ ‫صندوق مالی توسعه فناوری ایران حضور داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکیل زیست بوم کارافرینی‬ ‫داود رشتچیان‪ ،‬معاون پژوهش��ی و فناوری دانشگاه‬ ‫صنعتی ش��ریف با تش��ریح ش��کل گیری دانشگاه ها در‬ ‫ایران و رس��یدن ان از فاز اموزش به تجاری سازی ایده ‬ ‫گفت‪ :‬توسعه پایدار نیازمند استفاده درست و متناسب‬ ‫از دانش‪ ،‬ثروت و مدیریت اس��ت‪ .‬پول های س��رگردان‬ ‫بس��یاری در دس��ت مردم اس��ت و مدی��ران کارافرین‬ ‫می توانند با جمع کردن دانش و ثروت پیرامون مدیریت‬ ‫خود در مسیر توسعه گام بردارند‪.‬‬ ‫داود رش��تچیان افزود‪ :‬کارافرینی یک ارزش اس��ت‬ ‫و امی��دوارم کار ک��ردن نیز به ارزش تبدیل ش��ود زیرا‬ ‫کشورهای چین و هند با رشد ‪ ۱۴‬و ‪۱۰‬درصدی تولید‬ ‫ناخالص ملی در س��ال های گذشت ه از طریق کار کردن‬ ‫در این حوزه به این رشد رسیده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲۲۰‬واحد فناور دانشگاه شریف‬ ‫مجی��د دهبیدی پ��ور‪ ،‬ریی��س مرک��ز کارافرینی و‬ ‫مرکز رش��د ش��ریف نیز در این ایین گف��ت‪ 3 :‬بخش‬ ‫در توس��عه کسب وکار نقش اساس��ی دارند؛ دانشگاه ها‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاران بخ��ش خصوصی و دانش��جویان که از‬ ‫اجزای اصلی این چرخه هس��تند‪ .‬دانش��گاه شریف به‬ ‫روی بخش خصوصی باز اس��ت و از ان��ان می خواهیم‬ ‫که به ما کم��ک کنند زیرا بدون کمک انها هیچ اتفاق‬ ‫کارافرینی نمی افتد‪.‬‬ ‫رییس مرکز کارافرینی و مرکز رش��د شریف خطاب‬ ‫به دانش��جویان نیز گف��ت‪ :‬منتظر بخش ه��ای دولتی‬ ‫نباش��ید‪ ،‬روی پای خود بایس��تید و ای��ن ‪ 5‬نکته را در‬ ‫ش��روع هرکاری اجرا کنید؛ به تیم سازی اهمیت دهید‪،‬‬ ‫از راهنمای خوب کمک بگیرید‪ ،‬توانمندی های مهارتی‬ ‫ن��رم خود را تقوی��ت کنید‪ ،‬پیش از تولی��د حتما بازار‬ ‫محص��ول را مطالعه کنی��د و از تامین منابع مالی طرح‬ ‫خود غافل نشوید‪.‬‬ ‫دهبیدی پور در حاشیه این مراسم به گسترش صنعت‬ ‫گفت‪ :‬مرکز رش��د دانشگاه شریف دارای سابقه ‪۱۳‬ساله‬ ‫اس��ت و تاکنون هزار تقاضا به این مرکز داش��ته ایم که‬ ‫از این تعداد ‪ ۲۲۰‬مورد پذیرفته و تبدیل به ش��رکت و‬ ‫واحد فناور شده اند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬واحدهای فناور مرکز رش��د ش��ریف را دو‬ ‫طیف شرکت های موفق و شرکت های به نتیجه نرسیده‬ ‫تشکیل می دهند که اکنون حدود ‪۱۰‬درصد انها موفق‬ ‫ب��وده و به ف��روش میلی��اردی رس��یده اند و ‪۲۵‬درصد‬ ‫شرکت های به نتیجه نرسیده هستند‪ .‬مابقی ‪۶۵‬درصد‬ ‫را هم ش��رکت هایی تش��کیل می دهند که دو سر این‬ ‫طیف قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫به گفته دهبیدی پور ظرفیت استقرار این مرکز برای‬ ‫‪ ۵۰‬واحد فناور است که این واحد ها باید دوره سه ساله‬ ‫را برای رس��یدن به نتیج��ه مطلوب طی کرده و پس از‬ ‫ان مرکز رش��د را ترک کنند‪ .‬چراکه شرایط استقرار در‬ ‫مراکز رش��د به دو صورت اس��ت؛ یکی برای هسته های‬ ‫فن��اور ک��ه دوره زمان��ی ‪ ۶‬ماهه اس��ت و دیگری برای‬ ‫ش��رکت های ثبت شده با هویت خصوصی و مستقل که‬ ‫دوره زمانی ‪3‬ساله برای انها در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫ریی��س مرک��ز کارافرینی و مرکز رش��د ش��ریف به‬ ‫خدمات مراکز رش��د برای هس��ته ها و واحدهای فناور‬ ‫داود رشتچیان‬ ‫مجید دهبیدی پور‬ ‫توسعه پایدار نیازمند‬ ‫استفاده درست و‬ ‫متناسب از دانش‪،‬‬ ‫ثروت و مدیریت‬ ‫است‬ ‫ل از‬ ‫در ‪ ۷‬جشنواره قب ‬ ‫هزار طرحی که ارائه‬ ‫شد بین ‪ ۱۰۰‬تا ‪۱۵۰‬‬ ‫مورد را به کسب وکار‬ ‫تبدیل کردیم‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬به طور کلی ‪ ۴‬نوع خدمات از جمله‬ ‫فضای فیزیکی و امکانات‪ ،‬مش��اوره و اموزش‪ ،‬خدمات‬ ‫مالی و اعتباری و کمک ب��ه فرایند بازاریابی برای این‬ ‫نوع واحد ها در نظر گرفته ش��ده که در فرایند بازاریابی‬ ‫واحد های فناور هنوز با ضعف مواجه هستیم‪.‬‬ ‫دهبیدی پور معتقد است اموزش و پژوهش به عنوان‬ ‫اهرمی برای ایجاد زیرس��اخت ها‪ ،‬توس��عه کارافرینی و‬ ‫رفع نیاز بازار به ش��مار می اید‪ .‬با ای��ن رویکرد بود که‬ ‫ل از ه��زار طرحی که‬ ‫ما توانس��تیم در ‪ ۷‬جش��نواره قب ‬ ‫ارائه شد بین ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۵۰‬مورد را به کسب وکار تبدیل‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫او با اش��اره به ‪ ۲۲۰‬ش��رکت و واحد فن��اور در مرکز‬ ‫رش�� د تصریح کرد‪ :‬اگر به طور تقریبی هر واحد فناور ‪۴‬‬ ‫نفر نیروی کار داشته باشد در کل توانسته ایم برای هزار‬ ‫نفر شغل ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫تلفن های همراه به اینترنت دسترسی دارند که ضریب‬ ‫نفوذ جمعیتی اینترنت را به ‪ ۷۰‬درصد رسانده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۵۰۰‬شرکت نوپا در کشور‬ ‫رضا رزنوخی‪ ،‬مدیرعامل صندوق مالی توسعه فناوری‬ ‫ایران با اش��اره به اینکه دانش��گاه شریف به منظور تنوع‬ ‫پذیرش در اکوسیس��تم کارافرینی مراکز ش��تاب دهی‬ ‫س��تاک را برای پذی��رش ایده و پروژه های دانش��جویی‬ ‫و مرک��ز رش��د و کارافرین��ی ایجاد کرده به گس��ترش‬ ‫صنعت گفت‪ :‬جش��نواره کار افرینی دانشگاه برگرفته از‬ ‫مدل کارافرینی کش��ور های پیش��رفته اس��ت و در این‬ ‫مراسم دانشجویان طرح ها و ایده های خود را به نمایش‬ ‫می گذارند و به رقابت می پردازند‪.‬‬ ‫زرنوخی با اشاره به صندوق مالی توسعه فناوری ایران‬ ‫گفت‪ :‬س��رمایه این صندوق غیردولتی اس��ت و با توجه‬ ‫به رکودی که در کش��ور وجود دارد اما استارت اپ ها یا‬ ‫‹ ‹رابطه اینترنت با تولید ناخالص ملی‬ ‫شرکت های نوپا رشد خوبی را در دوسال اخیر داشته اند‬ ‫فریدون قاسم زاده به عنوان یک پیشکسوت کارافرینی‬ ‫و موفق به کارافرینی برای ‪ ۳۰۰۰‬نفر ش��ده ایم‪ .‬رش��د‬ ‫فناوری اطالعات و ارتباطات گفت‪ :‬افزایش هر ‪8‬میلیون‬ ‫استارت اپ ها در بخش صنایع به دو دلیل کمبود بودجه‬ ‫کاربر اینترنتی‪ ،‬رشد ناخالص ملی را ‪1/4‬درصد افزایش‬ ‫و رقابت پذیر نبودن برای رس��یدن به نواوری به کندی‬ ‫می ده��د‪ .‬وی ب��ا ارائه نمودارهای ش��رکت های موفق‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫جهانی افزود‪ :‬سال ‪ 1380‬در بازارهای بین المللی بورس‬ ‫به گفته او بودجه صندوق نواوری و ش��کوفایی برای‬ ‫ی ای تی نبود اما در عرض ‪۱۵‬س��ال‬ ‫نامی از ش��رکت ها ‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان در نظر گرفته شده که با توجه‬ ‫ش��رکت های فعال در زمینه ای تی ج��زو بزرگترین و‬ ‫به ریسک باالیی که اس��تارت اپ ها دارند صندوق مالی‬ ‫پولدارترین شرکت ها در جدول شدند‪.‬‬ ‫توس��عه فناوری ایران از این ش��رکت های نوپا حمایت‬ ‫وی با بی��ان اینکه میزان اس��تفاده از اینترنت رابطه‬ ‫می کن��د و ازجمل��ه پروژه هایی که حمای��ت کرده ایم و‬ ‫مس��تقیم با رش��د تولید ناخالص ملی هر کشور دارد‪،‬‬ ‫موف��ق بوده اند می توان به کافه ب��ازار‪ ،‬دیوار و در حوزه‬ ‫افزود‪ :‬رش��د تولی��د ناخالص ملی کش��ورهای در حال‬ ‫بایو فناوری به ش��رکت کاوش و س��ینا ژن همچنین در‬ ‫توسعه ‪1/67‬درصد و کشورهای توسعه یافته ‪3/8‬درصد‬ ‫حوزه گردشگری به سایت علی بابا اشاره کرد که حدود‬ ‫اس��ت‪ .‬قاسم زاده با بیان اینکه انحصاری کردن اینترنت‬ ‫‪ ۸۰۰‬نف��ر تی��م جوان در ای��ن مراک��ز کار می کنند‪ .‬او‬ ‫پرسرعت تلفن های همراه تصمیمی نادرست در کشور‬ ‫معتقد اس��ت که امار های ضد و نقیض��ی درباره تعداد‬ ‫در سال های گذشته بود‪ ،‬گفت‪ :‬با برداشتن این انحصار‬ ‫اس��تارت اپ ها در کش��ور وجود دارد ام��ا حدود ‪۱۵۰۰‬‬ ‫و در مدت��ی کوت��اه ‪۳۴‬میلی��ون از ‪۵۵‬میلی��ون کاربر‬ ‫ش��رکت نوپا در کش��ور فعالیت دارند ک��ه از این تعداد‬ ‫حدود ‪ ۵۰‬ش��رکت فروش باال دارن��د‪ .‬بزرگترین مانعی‬ ‫که اکنون بر س��ر راه استارت اپ ها وجود دارد این است‬ ‫که نق��ش نهاد های دولتی در ارائه تس��هیالت جذابیت‬ ‫ب��رای ریس��ک اس��تارت اپ ها را ک��م می کن��د چراکه‬ ‫کارافرینی نیاز به پول هوشمند دارد و عالوه بر سرمایه‬ ‫استارت اپ ها نیاز به اموزش و مشاوره نیز دارند‪.‬‬ ‫در پای��ان این مراس��م ‪ ۴‬گروه ای��ده و ‪ ۵‬گروه طرح‬ ‫کسب وکار موضوعات خود را ارائه کردند و مورد داوری‬ ‫رضا رزنوخی‬ ‫فریدون قاسم زاده‬ ‫حدود ‪ ۱۵۰۰‬شرکت ق��رار گرفتند که به نف��رات برتر جوایزی اهدا ش��د‪ .‬با‬ ‫افزایش هر ‪8‬میلیون‬ ‫نوپا در کشور فعالیت توجه به اینکه اس��تارت اپ ها یا شرکت های نوپا امروزه‬ ‫کاربر اینترنتی‪،‬‬ ‫دارند که از این تعداد با فعالیت خود توانس��ته اند تبدیل به کمپانی های بزرگ‬ ‫رشد ناخالص ملی را‬ ‫دنیا ش��وند امید می رود برگزاری چنین جشنواره هایی‬ ‫حدود ‪ ۵۰‬شرکت‬ ‫‪1/4‬درصد افزایش‬ ‫فروش باال دارند‬ ‫می دهد‬ ‫بتواند زمینه را برای رش��د نخبگان در عرصه اقتصادی‬ ‫فراهم کند‪.‬‬ ‫فروش ‪ ۴‬استارت اپ ایرانی از ‪۴‬هزار میلیارد تومان گذشت‬ ‫معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت‪ :‬از هزاران استارت اپ ایرانی‬ ‫‪ ۴‬استارت اپ وجوددارد که فروش انها از ‪۴‬هزار میلیارد تومان گذشته است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬سورنا ستاری در مراسم رونمایی از صندوق سرمایه گذاری‬ ‫جس��ورانه و گشایش بازار شرکت های کوچک و متوس��ط فرابورس ایران که‬ ‫در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار ش��د‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬محیط کس��ب وکار‬ ‫همواره باید برای فعالیت ش��رکت های دانش بنیان و نوپا فراهم ش��ود تا انها‬ ‫بتوانند بدون اینکه اس��تخدام دولت شوند در یک فضای باز ایده های خود را‬ ‫اجرایی و عملی سازند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه محیط کس��ب وکار مش��کالت زی��ادی دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫همواره این مش��کالت ریشه در فرهنگ ما داشته به طوری که از قرن ها پیش‬ ‫برپایه اقتصاد نفتی حرک��ت کرده ایم زیرا فکر می کردیم که می توانیم با پول‬ ‫نفت‪ ،‬اقتصاد کشور را بچرخانیم‪ .‬ستاری تاکید کرد‪ :‬ما از روز اول این دولت‬ ‫تالش داش��ته ایم تا جوانان کش��ور ایده های خود را عملی س��ازند و در صدد‬ ‫اس��تخدام دولت نباش��ند‪ .‬به گفته معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫قانون حمایت از ش��رکت های دانش بنیان همواره یکی از محیط هایی به شمار‬ ‫می رود که در فراهم کردن محیط کس��ب وکار برای ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫موثر و مفید اس��ت‪ .‬ش��رکت های دانش بنیان باید از این قانون رد شوند تا در‬ ‫محیط کس��ب وکار قرار گیرند‪ .‬س��تاری با بیان اینکه در حال حاضر ‪۲‬هزار و‬ ‫‪ ۸۵۰‬ش��رکت دانش بنیان تایید صالحیت شده در کش��ور وجود دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هزاران اس��تارت اپ نیز در کشور از سوی پژوهشگران وجود دارد که باید به‬ ‫این محیط کس��ب وکار وارد ش��ود‪ .‬به گفته وی از این هزاران استارت اپ ‪۴‬‬ ‫اس��تارت اپ در کشور هستند که فروش انها از ‪۴‬هزار میلیارد تومان گذشته‬ ‫اس��ت‪ .‬این استارت اپ ها در‪ ۳‬یا ‪۴‬سال گذشته وجود نداشته اند اما در همین‬ ‫ل توانسته اند چنین رشدی داشته باشند‪.‬‬ ‫چند سا ‬ ‫معاون اول رییس جمهوری با اش��اره‬ ‫به اینکه امروز نگرانی ها درباره خشک‬ ‫ش��دن دریاچه ارومیه که مطالبه مردم‬ ‫بود کاهش یافته گف��ت‪ :‬روند مطلوب‬ ‫احیای دریاچه ارومیه براس��اس نقشه‬ ‫راه ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل‬ ‫از پایگاه اطالع رس��انی معاون اول رییس جمهوری‪ ،‬هش��تمین‬ ‫جلس��ه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به ریاست معاون اول‬ ‫رییس جمهوری برگزار ش��د‪ .‬اسحاق جهانگیری در این جلسه با‬ ‫اش��اره به شرایط مطلوب دریاچه ارومیه در مقایسه با سال شروع‬ ‫دولت یازدهم گفت‪ :‬اقدامات انجام ش��ده ب��رای احیای دریاچه‬ ‫ارومیه بسیار پراهمیت و قابل توجه بوده و باید براساس نقشه راه‬ ‫تدوین شده این مسیر ادامه یابد‪ .‬وی با بیان اینکه احیای دریاچه‬ ‫ارومیه از مطالبات مردم و ش��عار رییس جمه��وری در انتخابات‬ ‫پیش��ین بوده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در س��ال های گذش��ته همه کس��انی‬ ‫که به ایران عالقه مند هس��تند نس��بت به خشک شدن دریاچه‬ ‫ارومیه و پیامدهای زیس��ت محیطی ان اب��راز نگرانی می کردند‬ ‫که خوش��بختانه گزارش ها و تصاویر ماهواره ای نشان می دهد با‬ ‫برنامه ریزی و تدبیر می توان بر مشکالت فائق امد‪ .‬دولت با وجود‬ ‫همه مش��کالت مالی و کمبودها تالش خواهد کرد تا بودجه الزم‬ ‫ب��رای احیای دریاچه پرداخت ش��ود‪ .‬در این جلس��ه که وزیران‬ ‫نیرو‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح‪،‬‬ ‫رییس س��ازمان حفاظت محیط زیست و رییس سازمان برنامه و‬ ‫بودجه حضور داشتند‪ ،‬گزارشی از اخرین وضعیت دریاچه ارومیه‬ ‫ارائه شد‪.‬‬ ‫در گزارش دبیرخانه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با اشاره‬ ‫به پایان مرحله تثبیت این دریاچه پس از دو س��ال و اغاز احیای‬ ‫ان از امس��ال عنوان شد‪ :‬تا پیش از این برخی افراد تاکید داشتند‬ ‫که این دریاچه به طور قطع خشک خواهد شد اما تجربه نشان داد‬ ‫که می توان با برنامه ریزی درست و مشارکت مردم و دستگاه ها به‬ ‫نتایج قابل قبولی دس��ت یافت‪ .‬تراز ابی دریاچه از ابتدای شروع‬ ‫کار دولت یازدهم ‪۱۲۰‬س��انت بهبود یافته و پیش بینی می شود‬ ‫در یک برنامه ‪10‬ساله با برنامه ریزی و مدیریت منابع اب دریاچه‬ ‫ارومیه به دوران اوج خود بازگردد‪.‬‬ ‫تدوین قانونی برای تجاری سازی‬ ‫علم در مجلس‬ ‫رییسکمیسیوناقتصادیمجلسازتدوینقانونیدرقالبیک‬ ‫طرح و یک بسته جامع برای بروزرسانی و تجاری سازی علم خبر‬ ‫داد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬محمدرضا پورابراهیمی در مراس��م رونمایی‬ ‫از صندوق س��رمایه گذاری جسورانه و گشایش بازار شرکت های‬ ‫کوچک و متوس��ط فرابورس ایران اظهار کرد‪ :‬بعد از گذش��ت ‪4‬‬ ‫دهه از انقالب اس�لامی‪ ،‬ایران رتبه پانزدهم تولید علم را به خود‬ ‫اختص��اص داده و اکنون به ان زمان رس��یده ایم تا بتوانیم از این‬ ‫علم تولید ش��ده برای تجاری سازی و خلق ثروت استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اس��تفاده از این دانش برای افزایش رفاه جامعه‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‬ ‫تاکنون توانس��ته اقدامات خوبی برای تجاری س��ازی علم انجام‬ ‫ده��د به طوری که رتبه کش��ور در دو س��ال گذش��ته ‪ ۲۵‬واحد‬ ‫رش��د کرده اس��ت‪ .‬موضوع بورس ایده اغازی برای رش��د کشور‬ ‫به ش��مار می رود و در برنامه ششم توسعه ارتقای ظرفیت اقتصاد‬ ‫دانش بنیان پیش بینی ش��ده تا به حداکثر ممکن برس��د‪ .‬رییس‬ ‫کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اس�لامی با بیان اینکه در‬ ‫حال حاضر کمیته تخصصی اقتصاد دانش بنیان در کمیس��یون‬ ‫اقتصادی مجلس راه اندازی ش��ده اظهار کرد‪ :‬این کمیته نیازمند‬ ‫تدوی��ن قان��ون و اصالح ایین نامه اس��ت‪ .‬مجلس و کمیس��یون‬ ‫اقتص��ادی برای ارتق��ا و توانمندی ش��رکت های دانش بنیان در‬ ‫ح��وزه بازار س��رمایه هم��کاری می کنن��د‪ .‬پورابراهیمی گفت‪:‬‬ ‫بناست با همکاری معاونت علمی قانون کمیته تخصصی اقتصاد‬ ‫دانش بنی��ان در قالب طرح و یک بس��ته جامع برای بروزرس��انی‬ ‫و تجاری س��ازی علم تدوین ش��ود‪ .‬امیدوار هس��تیم در راستای‬ ‫حمایت از ش��رکت های دانش بنیان خبرهای جدیدی بشنویم‪.‬‬ ‫تقویت بخش خصوصی برای‬ ‫توسعه اشتغال فارغ التحصیالن‬ ‫رییس ات��اق بازرگانی اتاق تهران ب��ر تقویت بخش خصوصی‬ ‫برای توسعه اشتغال فارغ التحصیالن کشور تاکید کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬مس��عود خوانس��اری در مراس��م رونمایی از‬ ‫صندوق س��رمایه گذاری جسورانه و گش��ایش بازار شرکت های‬ ‫کوچک و متوس��ط فرابورس ای��ران در وزارت ام��ور اقتصادی و‬ ‫دارای��ی گفت‪ :‬ایران می توان��د به عنوان اقتصاد اول باش��د چون‬ ‫ظرفی��ت ان را ازجمله مناب��ع کافی‪ ،‬انرژی‪ ،‬مع��ادن و نیرو های‬ ‫انس��انی تحصیلکرده دارد‪ .‬وی با اش��اره به مش��کالت اقتصادی‬ ‫کشور اظهار کرد‪ :‬مشکالت ساختاری‪ ،‬نظام مالیاتی‪ ،‬بحران های‬ ‫کاری‪ ،‬تامین اجتماعی و‪ ...‬ازجمله عواملی هستند که نمی گذارند‬ ‫اقتصاد کشور به خوبی پیش برود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در ان زمان که از نفت درامد خوبی داش��تیم‬ ‫بخش خصوصی فراموش شده بود‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون زمان ان رسیده‬ ‫تا بخش های خصوصی تقویت ش��وند که این موضوع نیز از سوی‬ ‫رهبر معظم انقالب تاکید و تایید شده است‪.‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی با بیان اینکه بنگاه های کوچک و متوسط‬ ‫در تمام کشورهای دنیا بیش��ترین اشتغال را دارند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در کشور ما هم ‪۶۰‬درصد اشتغال صنعتی مربوط به بنگاه هاست‬ ‫و درصد باالیی ارزش افزوده ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه گسترش صنعت‪:‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 8‬دی‪1395‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه غیر تجاری فرهنگی مطبوعاتی (‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫‪ 28‬ربیع االول ‪ 1438‬قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫‪ 28‬دسامبر ‪ 2016‬سردبیرکل‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 16‬پیاپی ‪1989‬‬ ‫سردبیر‪ :‬مجتبی اعتماد مقدم‬ ‫صنعتگران معاصر ایران‬ ‫فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫سازمان استان ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬محمدرضا ابراهیمی‬ ‫فناوری‪ :‬فرهاد صدیقی توانا‬ ‫چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نش�انی‪ :‬ته�ران‪ ،‬خیاب�ان قائ�م مق�ام فراهان�ی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪- 26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪info@sanatnewspaper.com :‬‬ ‫اگهی‪ads@sanatnewspaper.com:‬‬ ‫امور استان ها‪states@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر ‪64097‬‬ ‫گفت وگوی اختصاصی «گسترش صنعت»‬ ‫با رییس کنفدراسیون صادرات ایران‬ ‫نگاهی به تالش های خلیل ارجمند‬ ‫در بخش صنعت(بخش دوم)‬ ‫شیب کند صادرات‬ ‫در خال اقتصاد‬ ‫ب��ا اجرای��ی ش��دن برجام‬ ‫حامد شایگان‬ ‫خوش��بینی های زیادی برای‬ ‫صنعت‬ ‫افزای��ش ص��ادرات کاالهای‬ ‫غیرنفت��ی ب��ه وج��ود امده؛‬ ‫تا جایی که پیش بینی ش��ده ت��ا ‪۲۰‬درصد این صادرات‬ ‫نس��بت به س��ال گذش��ته افزایش یابد اما این موضوع‬ ‫محقق نشده است‪ .‬محمد الهوتی‪ ،‬رییس کنفدراسیون‬ ‫ص��ادرات ایران در گفت وگو با گس��ترش صنعت ضمن‬ ‫اعالم اینکه تنها ‪۳۱‬میلیارد دالر صادرات در ‪۹‬ماه نخست‬ ‫امس��ال داشته ایم اقتصاد دولتی‪ ،‬ارائه نشدن مشوق های‬ ‫صادرات��ی‪ ،‬تدوین ایین نامه هایی ب��رای دورزدن قانون‪،‬‬ ‫حمل ونقل ضعیف‪ ،‬س��وءمدیریت و فس��اد اداری را خال‬ ‫اقتص��اد ایران می داند که تنها اج��رای اقتصاد مقاومتی‬ ‫نسخه شفابخش ان است‪.‬‬ ‫€ €تا چه اندازه چالش های صادرات ایران ناشی از‬ ‫مشکالت ساختاری اقتصاد ایران است؟‬ ‫کش��ورهای نفتخی��ز که به انه��ا تک محصولی اطالق‬ ‫می شود به دلیل اینکه درامدهای حاصل از بهره برداری‬ ‫از ای��ن منابع خدادادی برای اداره کش��ور اکتفا می کند‬ ‫کمتر ب��ه تولید و صادرات می پردازن د به طوری که دیده‬ ‫می شود امروز عربستان با گذشت ‪۱۰۰‬سال از کشف این‬ ‫منابع هن��وز ‪۸۰‬درصد از اقتصاد ان به درامدهای نفتی‬ ‫وابسته است و با کوچکترین نوسانات قیمت نفت‪ ،‬بودجه‬ ‫انها نیز دچار نوس��ان می ش��ود‪ .‬با این حال امروز اقتصاد‬ ‫ایران شرایط متفاوت تری دارد زیرا بعد از انقالب سیاست‬ ‫خ��روج از اقتصاد نفتی جزو اهداف و اصول اولیه انقالب‬ ‫قرار گرفت تا به س��مت قطع وابس��تگی به اقتصاد نفتی‬ ‫حرک��ت کند‪ .‬گرچه قب��ل از انقالب نیز از اوایل دهه ‪۴۰‬‬ ‫کلید صنعتی س��ازی زده شد و حتی شرکت های بزرگی‬ ‫همچ��ون صنایع کفش‪ ،‬خودروس��ازی‪ ،‬لوازم خانگی و‪...‬‬ ‫ش��کل گرفت و نش��ان های صاحب نامی همچون کفش‬ ‫مل��ی‪ ،‬ای��ران ناس��یونال‪ ،‬ازمای��ش‪ ،‬ارج و‪ ...‬ایجاد ش��د‬ ‫ام��ا پ��س از انقالب برمبن��ای سیاس��ت های کلی نظام‬ ‫س��رمایه گذاری‪ ،‬تمام بخش های صنعتی‪ ،‬کش��اورزی و‬ ‫معدنی مورد توجه قرار گرفت و امروز شرایط ما نسبت به‬ ‫دیگر کشورهای نفتخیز متفاوت است و تنها ‪۲۵‬درصد از‬ ‫منابع بودجه ای کشور وابسته به نفت است و بقیه از سایر‬ ‫بخش های تولید‪ ،‬مالیات و‪ ...‬تامین می ش��ود‪ .‬در بررسی‬ ‫س��یر اقتصادی ایران مهم ترین چالش این است که چرا‬ ‫ایران نتوانس��ت به جایگاه واقعی خود برسد؟ از سال ‪۵۹‬‬ ‫تا ‪ ۶۷‬کش��ور درگیر جنگ تحمیلی بود و باعث ش��د که‬ ‫بسیاری از منابع خود را از دست بدهد و به طور تقریبی ‪۸‬‬ ‫سال دوران سازندگی منابع مالی کشور هزینه بازسازی‬ ‫و البته س��رمایه گذاری و اج��رای پروژه های صنعتی و‪...‬‬ ‫ش��د‪ .‬ادامه این روند در دولت اصالحات و سرمایه گذاری‬ ‫در بخش های مختلف باعث رش��د صادرات کش��ور شد‬ ‫برای نمونه در منطقه عس��لویه در ان س��ال ه ا شروع به‬ ‫س��رمایه گذاری ش��د و در اواخر دهه ‪ ۸۰‬به بهره برداری‬ ‫رس��ید و نتیجه این ش��د که صادرات ایران از ‪۴‬میلیارد‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫ل ‪ ۸۳‬به ‪۴۰‬میلیارد دالر در س��ال ‪ ۹۲‬برسد ‬ ‫دالر در س��ا ‬ ‫ول��ی با تم��ام این اتفاقات به دلی��ل تحریم های ظالمانه‬ ‫در ‪ 10‬س��ال گذشته اقتصاد کش��ور نتوانست به جایگاه‬ ‫واقعی خود برسد‪ .‬از طرف دیگر سوءمدیریت‪ ،‬روش های‬ ‫ازمون و خطا و پافشاری بر حمایت های منسوخ شده از‬ ‫تولید و‪ ...‬باعث ش��ده که تنها به تامین نیازهای داخلی‬ ‫توجه کنیم و چندان به صادرات رغبتی نش��ان ندهیم و‬ ‫این موضوع باعث ش��د که نگاه کیفیت محور از بین برود‬ ‫و از یک طرف دیوار تعرفه وارداتی را به قدری باال ببریم‬ ‫ک��ه از تولید حمایت کنیم و از طرف دیگر مصرف کننده‬ ‫مجبور به خرید محصول داخلی با هر کیفیتی باش��د‪ .‬از‬ ‫این رو تا زمانی که باالترین تعرفه دنیا را داریم و به جای‬ ‫مقاوم س��ازی اقتص��اد و ایجاد بس��تر به عن��وان وظایف‬ ‫حاکمیتی تنها راه حمایت از تولید را تعرفه باالی واردات‬ ‫یا ممنوعیت ان بدانیم نه تنها تولید حمایت نشده بلکه‬ ‫به افزایش قاچاق هم دامن زده ایم‪.‬‬ ‫€ €چ�ه راهکارهای�ی ب�رای افزای�ش ص�ادرات‬ ‫کاالهای غیرنفتی ایران وجود دارد؟‬ ‫ابالغی��ه اقتص��اد مقاومتی تمام مش��کالت کش��ور را‬ ‫بررس��ی و نسخه شفابخش��ی ارائه کرده؛ تا جایی که در‬ ‫تم��ام ‪ ۲۴‬بن��د ان تولید را با هدف ص��ادرات و توجه به‬ ‫تولیدات دانش بنیان در نظر گرفته اس��ت‪ .‬یکی دیگر از‬ ‫راه حل های اقتصادی اجرای سیاست های اصل‪ ۴۴‬است‬ ‫و تا زمانی که اقتصاد ایران دولتی است نمی تواند شرایط‬ ‫کش��ورهایی مانن��د ترکیه و کره جنوب��ی را پیدا کند‪ .‬ما‬ ‫باید نس��بت به سیاس��ت های گذش��ته بازنگری کنیم و‬ ‫صنایع��ی ک��ه توجیه اقتصادی ندارن��د را تغییر کاربری‬ ‫دهی��م ی��ا به طور کامل تعطیل کنیم‪ .‬امروز بس��یاری از‬ ‫صنایع را که اقتصادی نیس��ت به دلیل مشکل اشتغال و‬ ‫مدیریت های دولتی همچنان حفظ کرده ایم و در مجموع‬ ‫این شرایط باعث شد به نقطه مطلوب نرسیم‪ .‬در شرایط‬ ‫پس��ابرجام نخست باید به بزرگترشدن بخش خصوصی‬ ‫و کوچک س��ازی دولت بپردازیم که تصدی گری را دولت‬ ‫و فعالی��ت را بخ��ش خصوصی انجام ده��د‪ .‬این موضوع‬ ‫محقق نمی ش��ود مگر اینکه دول��ت به باور جدی درباره‬ ‫اجرای خصوصی س��ازی برس��د‪ .‬اصل ‪ ۴۴‬ابالغیه قانونی‬ ‫اس��ت که باید از س��وی دولت اجرا ش��ود ولی متاسفانه‬ ‫به نظر نمی رس��د عالق��ه ای به واگذاری وجود داش��ته‬ ‫باش��د چرا که اگر در این زمینه جدی بودند مانند المان‬ ‫عمل می کردند‪ .‬این کشور وقتی المان شرقی را تحویل‬ ‫گرفت واحدها را به ش��رط حفظ تولید و اشتغال رایگان‬ ‫به بخش خصوصی واگذار کرد و موفق ش��د در ‪۱۰‬س��ال‬ ‫المان ش��رقی را به شرایط المان غربی برساند‪ .‬اما امروز‬ ‫اصل‪ ۴۴‬به طور نس��بی زمینگیر شده و در همین دولت‬ ‫نیز دیده ش��ده که رییس سازمان خصوصی سازی اعالم‬ ‫کرد مجلس��ی ها یا دولتی ها اجازه نمی دهند دو باش��گاه‬ ‫استقالل و پرسپولیس خصوصی شود؛ این نشان می دهد‬ ‫بدنه حاکمیت هنوز به این باور نرسیده اند که می توانند‬ ‫اقتص��اد را در اختیار بخ��ش خصوصی قرار دهند و تنها‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫کارخان�ه ارج در ط�ول ‪ 3‬دهه یکی از صنایع مش�هور‬ ‫ایران در تولید لوازم خانگی بود‪ .‬این کارخانه به س�اخت‬ ‫ده ه�ا کاالی با دوام پرداخت‪ .‬ارج از جهت کیفیت تا اوایل‬ ‫س�ال های ‪ ،60‬در بی�ن واحد ه�ای صنعتی ایران ش�هرت‬ ‫ویژه ای داشت‪ 3 .‬برادر مهندس – که تحصیلکرده امریکا‬ ‫و اروپ�ا بودند – نقش بس�زایی در پیش�برد فعالیت های‬ ‫صنعتی ایران در طول ‪ 40‬سال (‪ )1316-1357‬داشتند‪ .‬از‬ ‫نظر مهندس بازرگان‪ ،‬مرحوم خلیل ارجمند‪ ،‬فعال و مولد‬ ‫ثروت بود ولی هرگ�ز در بند جاه و مال نبود‪ .‬خودخواهی‬ ‫را کنار گذاش�ته و طالب خیر و سعادت برای عموم مردم‬ ‫و میهن خویش بود‪.‬‬ ‫ارجمند قبل از مرگش وصیت کرده بود‪ ،‬مبلغ صد هزار ریال‬ ‫در اختی��ار مهن��دس ریاضی (رییس وقت دانش��کده فنی) قرار‬ ‫دهن د تا از ان برای امور تعاونی دانش��جویان استفاده شود‪ .‬این‬ ‫مبلغ در سال ‪ 1351‬به ‪ 3‬میلیون ریال رسید‪.‬‬ ‫با وجود اینکه کارخانه ارج در س��ال ‪ 1316‬پایه گذاری ش��د‪،‬‬ ‫ل اثر منفی در توسعه این‬ ‫فوت خلیل ارجمند در طول ‪ 10‬س��ا ‬ ‫ش مسئولیت اداره ان را‬ ‫ت پدر و همسر ‬ ‫واحد داشت؛ در این مد ‬ ‫برعهده داشتند و دو برادر وی مشغول تحصیل بودند‪ .‬برادرش‪،‬‬ ‫مهندس اس��کندر ارجمند (متولد ‪ 1303‬خورش��یدی) پس از‬ ‫ن به امریکا رفت و‬ ‫اخذ مدرک مهندس��ی از دانش��گاه فنی تهرا ‬ ‫در زمینه سیس��تم گرمایش مرکزی و تهویه مطبوع در یکی از‬ ‫دانش��گاه های دولتی انجا ادامه تحصیل داد‪ .‬پس از بازگشت به‬ ‫ایران‪ ،‬مدیریت کارخانه ارج را به عهده گرفت‪ .‬کارخانه در سال‬ ‫‪ 1337‬ب��ا مدیریت او و براد ر دیگرش‪ ،‬س��یاوش ارجمند اداره‬ ‫می ش��د‪ .‬کارخانه در این سال با همکاری ‪ 3‬کارشناس فرانسوی‬ ‫و سوئدی‪40 ،‬مهندس و کارمند و ‪ 600‬کارگر فنی اداره می شد‪.‬‬ ‫‪ 1337‬مساحت ان یک هکتا ر بود و ‪ 10‬سالن بزرگ‪،‬‬ ‫ ‬ ‫در س��ال‬ ‫کارگاه های ان را تش��کیل می داد‪ .‬این کارخان ه اقدام به ساخت‬ ‫س��قف فلزی برای ساختمان تربیت بدنی پارک شهر کرد‪ .‬ابعاد‬ ‫ن ‪ 603‬متر در ‪ 38‬متر بود‪.‬‬ ‫این ساختما ‬ ‫کارخانه در این س��ال ‪ 800‬تن اهن را ب��ه ابزار های مختلف‬ ‫تبدی��ل کرد و برای ارائه خدمات فنی در زمینه تلمبه های برقی‬ ‫و برخی محصوالت صنعتی اقدام به تاسیس مرکز فنی تعمیرات‬ ‫ک��رد‪ .‬بعد ها نیز کارخان��ه ای برای نصب سیس��تم های مرکزی‬ ‫س��اخت‪ .‬همچنین سرمایه گذاری در کارخانه الومتک و ساخت‬ ‫ان��واع پروفیل الومینیوم و کابل ه��ای الومینیومی در قزوین به‬ ‫توس��عه واحد های صنعت��ی خود پرداخت‪ .‬وی تا س��ال ‪1357‬‬ ‫عالوه ب��ر اداره کارخان��ه و فعالیت های صنعتی در دانش��گاه نیز‬ ‫تدریس می کرد‪ .‬تعدادی از فعاالن اقتصادی‪ ،‬واحد های صنعتی‬ ‫وابسته به ارجمند را یکی از مدرن ترین و علمی ترین بنگاه های‬ ‫تولیدی ایران در پیش از انقالب توصیف کرده اند‪.‬‬ ‫مهندس س��یاوش ارجمند (متولد ‪ )1307‬تحصیالتش را در‬ ‫دبستان خرد‪ ،‬دبیرس��تان شرف و دانشکده فنی دانشگاه تهران‬ ‫با رتبه اول به پایان رس��اند‪ .‬سپس در رشته برق دانشگاه مونیخ‬ ‫ادامه تحصیل داد‪ .‬پس از پایان تحصیالت مدتی در کارخانه های‬ ‫انگلی��س و زیمنس المان به تکمیل معلوم��ات عملی و نظری‬ ‫خود پرداخت و از سال ‪1334‬خ‪ ،‬مدیریت ارج را برعهده گرفت‪.‬‬ ‫او به زبان انگلیسی و المانی تسلط کامل داشت‪.‬‬ ‫ای��ن کارخانه در دهه ‪ 40‬ب��ه کیلومتر ‪ 5‬جاده مخصوص کرج ‬ ‫انتقال یافت و در س��ال ‪ 1352‬در بورس پذیرفته ش��د‪ .‬ظرفیت‬ ‫بهره برداری ان در اواخر اردیبهشت ‪ 1354‬به ‪ 454100‬دستگاه‬ ‫از انواع لوازم خانگی رس��ید‪ .‬این ش��رکت افزون بر ‪ 2300‬پرسنل‬ ‫داشت و سرمایه ان ‪ 550‬میلیون ریال در اوایل دهه ‪ 50‬بود‪ .‬کل‬ ‫کارگران مشغول در واحد های صنعتی ارجمند ‪ 5‬هزار نفر بودند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کتاب سرگذشت ‪ 50‬کنشگر اقتصادی ایران‬ ‫)‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com/about.html‬‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫صنعت کالن‪ :‬حامد شایگان‬ ‫صنعت زیرساخت‪ :‬امیرحسن مهرزاد‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‪ :‬زینب عبدی‬ ‫خودرو‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ویرایش‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫ب��ه تصدی گری و دریافت مالیات بپردازند و این موضوع‬ ‫ناش��ی از ساختار دولتی ش��ده اقتصاد ایران است‪ .‬حتی‬ ‫بخش��ی از واگذاری های انجام ش��ده شرایط را به مراتب‬ ‫بدتر از گذش��ته کرده اس��ت چراکه زمانی اقتصاد ایران‬ ‫دولت��ی و خصوصی بود ام��ا امروز به دولتی‪ ،‬خصوصی و‬ ‫خصولتی بدل شده است‪ .‬در ان زمان مجلس می توانست‬ ‫بر ش��رکت های دولتی نظارت کند ام��ا امروز نمی تواند‬ ‫ب��ر خصولتی ه��ا نظارت کند و درنهایت باعث ش��ده که‬ ‫ش��رکت های به ظاه��ر خصوصی با س��هامداران دولتی‬ ‫خ��ود هر کاری می خواهن��د انجام دهند و هیچ کس هم‬ ‫نمی توان��د نظارت کند و از منابع گوناگون کش��ور بهره‬ ‫می برند‪ .‬همین موضوع باعث ش��د تا هفته گذش��ته ‪۱۴‬‬ ‫تشکل به نشانه اعتراض به رییس جمهوری نامه بزنند‪.‬‬ ‫€ €وضعی�ت ص�ادرات ای�ران در ‪ ۹‬ماه نخس�ت‬ ‫چگون�ه بوده و چه میزان از ان به بخش خصوصی‬ ‫اختصاص دارد؟‬ ‫درحال حاض��ر ‪۵۳‬درصد از س��بد کاالهای صادراتی ما‬ ‫مربوط به محصوالت وابسته به نفت مانند گازهای طبیعی‪،‬‬ ‫میعانات گازی و پتروش��یمی اس��ت که پتروش��یمی ها‬ ‫خصولتی هستند و در استفاده از خوراک ارزان و صادرات‬ ‫با ارز ازاد شرایط برتری نسبت به بخش خصوصی دارند‪.‬‬ ‫در یک دوره زمانی به منظور کاهش خام فروشی باید برای‬ ‫ایجاد واحدهای پتروشیمی سرمایه گذاری می کردیم اما‬ ‫بعد س��رمایه گذاری جدی��د در صنایع پایین دس��تی به‬ ‫درس��تی انجام نشد و این زنجیره ناقص ماند‪ .‬با این حال‬ ‫بخش عمده صادرات ایران را به خود اختصاص داده اند و‬ ‫اگر ‪۴۳‬میلیارد دالر صادرات غیرنفتی سال ‪ ۹۵‬را در نظر‬ ‫بگیریم تنها ‪۱۶‬میلیارد دالر سهم بخش خصوصی واقعی‬ ‫اس��ت که ‪۸۵‬درصد اشتغال کش��ور را تامین می کند‪ .‬در‬ ‫‪۹‬ماه امس��ال میعانات گازی با ‪۶۴‬درصد بیش��ترین رشد‬ ‫را داش��ته ک��ه دولتی اس��ت و بخش صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫کش��اورزی که بخش خصوصی واقعی هستند نزدیک به‬ ‫‪4/80‬درصد رشد داش��ته اند‪ .‬براساس امارهای صادراتی‬ ‫می ت��وان گفت کمت��ر از ‪۳۰‬درصد ارزش صادرات واقعی‬ ‫در اختیار بخش خصوصی است‪ .‬گرچه این را نیز باید در‬ ‫نظر بگیریم که در سال ‪ ۹۴‬رشد صادرات منفی ‪۱۱‬درصد ‬ ‫بوده که نس��بت به رش��د ‪۹‬درصدی ‪ ۹‬ما ه امس��ال هنوز‬ ‫به ش��رایط سال ‪ ۹۳‬نرس��یده ایم‪ .‬درحال حاضر براساس‬ ‫اس��تانداردهای جهانی باید سهم یک درصدی از تجارت‬ ‫جهانی داشته باشیم اما امروز سهم کشور ‪0/3‬درصد است‬ ‫که با توجه به ظرفیت های داخلی امکان افزایش ‪ ۳‬برابر را‬ ‫داریم ولی به دلیل اقتصاد دولتی‪ ،‬بهره وری پایین‪ ،‬فساد‬ ‫اداری‪ ،‬س��وءمدیریت‪ ،‬نامناسب بودن محیط کسب وکار‪،‬‬ ‫حمل ونقل ضعیف‪ ،‬سرکوب نرخ ارز در مقابل تورم‪ ،‬قیمت‬ ‫تمام شده غیررقابتی بس��ته بندی سنتی و‪ ..‬نتوانسته ایم‬ ‫سهم بیشتری داشته باشیم‪ .‬از طرف دیگر گاهی قوانین‬ ‫خوبی تدوین می شود اما ایین نامه ها و دستورالعمل های‬ ‫بعد از ان همان قانون را دور زده و اجرا به ش��رایط اولیه‬ ‫برمی گردد‪.‬‬ ‫€ €جایگاه صادرات خدمات فنی و مهندس�ی در‬ ‫درامدهای صادراتی کجاست ؟ ایا هدف گذاری های‬ ‫صادراتی سال ‪ ۹۵‬محقق می شود؟‬ ‫صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال ‪ ۹۰‬به دلیل‬ ‫ارائه مش��وق های ‪۸‬درصدی به ‪۴‬میلیارد دالر رسید زیرا‬ ‫پیمانکارهای ایرانی با کوچکترین تخفیفی می توانستند‬ ‫به رقبای خود برتری پیدا کنند‪ .‬این مش��وق ها از اوایل‬ ‫س��ال ‪ ۸۰‬اجرایی ش��د و توانس��ت تاثیر مثبت خود را‬ ‫در بخ��ش خدمات نش��ان دهد ولی به ج��ای ادامه ان و‬ ‫حمایت بیش��تر در س��ال ‪ ۹۰‬از سوی دولت دهم تمامی‬ ‫ل نیز پرداخت نشد‬ ‫مشوق ها لغو شد و حتی بدهی های قب ‬ ‫در نتیجه اثر ان کاهش صادرات خدمات فنی ومهندسی‬ ‫ت��ا حدود یک میلی��ارد دالر بود‪ .‬امس��ال نیز پیش بینی‬ ‫ش��ده بود صادرات خدمات فنی و مهندسی به ‪۲‬میلیارد‬ ‫دالر برس��د ام��ا از انجا که مصوبه ه��زار میلیارد تومانی‬ ‫مش��وق های صادراتی که در بودج��ه ‪ ۹۵‬نیز پیش بینی‬ ‫ش��ده بود تا امروز محقق نش��ده باعث ش��د تا صادرات‬ ‫خدمات فنی ومهندس��ی تنها یک میلیارد دالر باش��د و‬ ‫پیش بینی می ش��ود تا پایان س��ال کمتر از ‪۲۰۰‬میلیون‬ ‫دالر دیگر به ان اضافه نشود‪ .‬در مجموع در ‪ ۹‬ماه امسال‬ ‫‪۳۱‬میلیارد و ‪۵۹۳‬میلیون دالر صادرات داشته ایم که به‬ ‫نظر نمی رس��د تا پایان امس��ال هدف گذاری ‪۵۰‬میلیارد‬ ‫دالر صادرات کاالهای صنعتی محقق شود و خوشبینانه‬ ‫همان ‪۴۳‬میلیارد دالر سال ‪ ۹۴‬محقق خواهد شد‪ .‬در ‪۹‬‬ ‫ماه امس��ال واردات هم رشد ‪۴/۴‬درصدی داشته و نشان‬ ‫می دهد که صنایع در حال خروج از رکود و افزایش تولید‬ ‫هس��تند و از طرف دیگر تراز تجارت نیز مثبت اس��ت و‬ ‫گرچ��ه تراز تجاری به ‪۵۵‬میلیون دالر مثبت رس��یده و‬ ‫ادامه این روند نش��ان می دهد که ممکن اس��ت تا پایان‬ ‫س��ال واردات از صادرات پیش��ی بگی��رد ولی از انج ا که‬ ‫عم��ده کاالهای وارداتی کاالهای واس��طه تولید و مواد‬ ‫اولیه هس��تند حتی افزایش واردات جای نگرانی نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫رباتیک و هوش مصنوعی ‪47‬درصد از اشتغال امریکا را تهدید می کند و خطرناک تر از پیروزی ترامپ است( بیزینس ایسنایدر)‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!