روزنامه گسترش صنعت شماره 1 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 1

روزنامه گسترش صنعت شماره 1

روزنامه گسترش صنعت شماره 1

‫شنبه‬ ‫تحول نقش افرینی ارتباطات‬ ‫با ظهور قاره ششم‬ ‫‪7‬‬ ‫سال بیست و هشتم پیاپی ‪1974‬‬ ‫‪ 20‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 10‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 10‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫دوره جدید شماره اول ‪ 16‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫معمای درامد های مالیاتی‬ ‫دولت و تولید‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫مدیران کمک کنند‬ ‫سرمایه می اید‬ ‫کمیسیون تلفیق‪ ،‬رفیق دولت‬ ‫چالشی به نام نبود تکنیسین‬ ‫صنایع و حل بحران اب‬ ‫الیه های پنهان و پدیدار‬ ‫یک تشکل‬ ‫پهنه ای به گستردگی صنعت‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫«گسترش صنعت» از ششمین کنفرانس بین المللی و دهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری گزارش می دهد‬ ‫‪2‬‬ ‫امادگی ‪ ۱۴۰۰‬بنگاه صنعتی برای دانش بنیان شدن‬ ‫‪15‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مطالعه‬ ‫طراحی و برنامه ریزی‬ ‫‪6‬‬ ‫اجرا و ساخت‬ ‫‪9‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اجرا و ساخت‬ ‫‪16‬‬ ‫جهان به طرز شگفت اور و شتابانی به سوی تخصصی‬ ‫ش��دن پیش می رود‪ .‬اکنون در پزشکی دوره تخصصی‬ ‫«م��چ تا انتهای انگش��تان دس��ت» وج��ود دارد‪ .‬یعنی‬ ‫ناصربزرگمهر‬ ‫پزشک برجسته ای که این دوره را می گذراند تمام دانش‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫و کوش��ش خوی��ش را تنها متوجه «دس��ت» ان هم نه‬ ‫تمام دس��ت بلکه کف دس��ت می کند و باقی بخش های‬ ‫«دست» را به پزشک و متخصص دیگری وامی گذارد‪ .‬چنین است که «دست» سه متخصص‬ ‫دارد؛ از کتف تا ارنج‪ ،‬از ارنج تا مچ و سرانجام از مچ تا سرانگشتان‪ .‬روزنامه «گسترش صنعت»‬ ‫پس از پیمودن ‪ 3‬س��ال تجربه اندوزی در روزنامه وزین «‬ ‫» و بیس��ت و چند س��ال از‬ ‫اغازین تولد گسترش صنعت‪ ،‬اینک بازهم ژرف نگری و ویژه نویسی در بخش بزرگ و گسترده‬ ‫صنعت را سرلوحه هدف خود قرار داده است تا به هرچه تخصصی تر کردن ‪ ۳‬روزنامه مستقل‬ ‫گس��ترش صنعت‪ ،‬گسترش تجارت و بزودی گسترش معدن‪ ،‬بتوانیم خدمتی متفاوت را در‬ ‫موسس��ه «‬ ‫» ارائه کنیم‪ .‬امید که جامعه صنعتی میهن‪ ،‬ما را پذیرا باشد و با همکاری‬ ‫دوس��ویه مطبوعاتی – صنعتی بتوانیم روزنامه ای تخصصی در چارچوب صنعت پیش روی‬ ‫متخصص��ان این حوزه فراهم اوریم‪ .‬در «گس��ترش صنعت»‪ ،‬همچن��ان فرم های جداگانه‬ ‫صنع��ت کالن‪ ،‬خودرو‪ ،‬صنایع کوچک و زیرس��اخت ها را عرضه خواهیم کرد‪ .‬این تالش در‬ ‫راستای توجه ویژه به حوزه بزرگ صنعت و چشم اندازهای ان است‪ .‬ما معتقدیم هر بخش از‬ ‫صنعت می تواند برای خود رسانه ای مجزا و پر محتوا داشته باشد‪ .‬به امید روزی که در خانواده‬ ‫بزرگ «‬ ‫» بتوانیم ده ها رسانه تخصصی را برای مخاطبان ارزشمند خود فراهم کنیم‪.‬‬ ‫ورق بزنیم یا کلیک‬ ‫کنیم؟‬ ‫خبرگزاری ه��ا و ش��بکه های اجتماعی‬ ‫در سال های گذشته مس��یر اطالع رسانی‬ ‫را به ط��ور هدفمند تغییر داده و رس��انه ها‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫توانستند‪ ،‬دست جدی ترین رقیب خود را‬ ‫تا حد زیادی ببندند‪ .‬روزنامه های عمومی دبیر صنعت زیرساخت‬ ‫در دنی��ای انالی��ن تلگرام‪ ،‬اینس��تاگرام و‬ ‫برخ��ی دیگر از ش��بکه های مجازی ‪ -‬که‬ ‫ام��روزه هر کدام انها نقش یک رس��انه را دارند ‪ -‬فاصله معناداری با‬ ‫مخاطبان خود پیدا کرده اند‪ .‬اینترنت در س��ال های گذشته بسیاری‬ ‫از روزنامه ها را وادار به عقب نش��ینی کرد‪ .‬عقب نشینی از سنگری که‬ ‫قرن ها در ان با نااگاهی عمومی جنگیده بودند‪ ،‬سنگری که توپخانه‬ ‫ان در چاپخانه ها نصب ش��ده بود‪ .‬با این حال روزنامه هایی که دیگر‬ ‫منتش��ر نمی شوند‪ ،‬دست از رسالت اطالع رسانی برنداشته و سایت ها‬ ‫و پایگاه های خبری خود را به طور انالین راه اندازی کرده اند‪ .‬در بین‬ ‫روزنامه هایی که سنگر چاپخانه را ترک کردند‪ ،‬ایندیپندنت که روزنامه صبح‬ ‫بریتانیا بود‪ ،‬بیش از دیگر روزنامه ها به چشم می خورد‪ .‬این روزنامه که جایزه‬ ‫بریتی��ش اوراد پرس را در شناس��نامه خ��ود دارد‪ ،‬از ‪ ۱۶‬مارس ‪ ۲۰۱۶‬دیگر‬ ‫چاپ نش��د و نس��خه اینترنتی خود را راه اندازی کرد‪ .‬دلیل این عقب نشینی‬ ‫بزرگترین دغدغه ای است‪...‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مطالعه‪ ،‬طراحی و برنامه ریزی‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده گسترش صنعت‬ ‫کسب جایگاه تجاری‬ ‫صنایع کوچک با شهرت‬ ‫ایست! رعایت قوانین‬ ‫رانندگی الزامی شد‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 20‬اذر ‪ 10 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت و اقتصاد‬ ‫‪ 10‬دسامبر ‪ 2016‬شماره اول پیاپی ‪1974‬‬ ‫‪www.Sanatdaily.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫افزایش مالیات‬ ‫فشار بیشتر بر تولید‬ ‫سیاوش غیبی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در تم��ام دنی��ا دولت ه��ا در‬ ‫زم��ان رکود مالیات ها را کاهش‬ ‫و اعتبار مالیات��ی را به بنگاه ها‬ ‫اختص��اص می دهن��د‪ .‬ات��اق‬ ‫بازرگانی نیز استراتژی مناسب‬ ‫برای توس��عه تولید و کس��ب و‬ ‫کار را همین ام��ر می داند و در‬ ‫محمود توالیی‬ ‫دو س��ال گذش��ته نیز همواره‬ ‫رییس کمیسیون مالیات‪ ،‬کار‬ ‫اعت��راض خ��ود را نس��بت ب��ه و تامین اجتماعی اتاق ایران‬ ‫افزای��ش مالی��ات اع�لام کرده‬ ‫است‪ .‬در جلسات هم اندیشی با‬ ‫دولت نیز وزیر امور اقتصادی و‬ ‫دارایی همواره با این استراتژی موافق بوده اما در عمل انچه‬ ‫اجرا می شود متفاوت اس��ت‪ .‬در شرایطی که رشد چندانی‬ ‫را در بنگاه ه��ای اقتصادی ش��اهد نیس��تیم رودر رو کردن‬ ‫بنگاه های اقتصادی و س��ازمان امور مالیاتی عمل نادرستی‬ ‫اس��ت‪ .‬سازمان مالیاتی از دهه های گذشته همواره به دنبال‬ ‫اعتمادس��ازی میان مودیان و س��ازمان بوده اما متاسفانه با‬ ‫این اقدام��ات اعتماد در کمترین جای��گاه خود قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫تجربه نش��ان داده زمانی که س��هم مالیاتی در استان ها‬ ‫و بخش های مختلف تعیین می ش��ود دستگاه های مالیاتی‬ ‫به هر طریق به دنبال ان هس��تند تا س��هم خود را محقق‬ ‫کنند به همین دلی��ل افزایش درامد های حاصل از مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده فش��ار را ب��ر تولید کنندگان افزایش خواهد‬ ‫داد‪ .‬بنابر استعالم هایی که در هیات های حل اختالف انجام‬ ‫ش��ده پرونده هایی وجود دارد که واقعیت به ش��کل دیگری‬ ‫اس��ت اما مامور مالیاتی برای انکه به درامد مشخص خود‬ ‫برس��د پرونده را به نحو دیگری تنظیم کرده است‪ .‬با چنین‬ ‫روش��ی افزایش س��هم درامد های مالیاتی منجر به افزایش‬ ‫فشار بیشتر بر تولید خواهد شد و بیشتر نیز تولید کنندگان‬ ‫شناسنامه دار مورد اسیب قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫فلسفه مالیات ارزش افزوده اخذ مالیات از مصرف کننده‬ ‫نهایی اس��ت اما این موضوع در حد شعار باقی مانده است‪.‬‬ ‫برای روش��ن شدن این موضوع درخواست داریم تا سازمان‬ ‫ام��ور مالیاتی اعالم کند چند درصد از مالیات ارزش افزوده‬ ‫از ش��بکه توزیع که اخرین حلقه مرتب��ط با مصرف کننده‬ ‫اس��ت حاصل می ش��ود‪ .‬در حال حاضر هر انچه در ش��بکه‬ ‫توزی��ع وجود دارد یا در کش��ور تولید ش��ده ی��ا از مبادی‬ ‫قانونی وارد می ش��ود یا از طریق قاچاق تامین ش��ده است‬ ‫اما در عمل ش��اهد هستیم که سهم شبکه توزیع از مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده کمتر از پنج درصد اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫برای س��اماندهی اخذ مالیات از ش��بکه توزیع بحث نصب‬ ‫صندوق های فروش مطرح اس��ت که متاسفانه دولت عزمی‬ ‫برای اجرای این امر ندارد‪ .‬تمام این موارد دس��ت به دس��ت‬ ‫یکدیگر داده که با وجود تمام تالش ها برای مبارزه با قاچاق‬ ‫سیس��تم توزیع عالقه مند به همکاری با قاچاقچیان اس��ت‪.‬‬ ‫چون قاچاقچی از کس��ی فاکتور نمی خواهد اما تولیدکننده‬ ‫مجبور به اخذ فاکتور اس��ت و شبکه توزیع به دلیل فرار از‬ ‫مالیات تمایلی به همکاری با تولیدکنندگان ندارد‪ .‬در نتیجه‬ ‫مزایا برای همکاری با قاچاقچیان در سیس��تم توزیع بیشتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫ات��اق بازرگان��ی هم��واره نظ��ر و پیش��نهاد خ��ود را در‬ ‫کارگروه های دولت و کمیسیون های مختلف مجلس شورای‬ ‫اس�لامی اعالم کرده اما متاس��فانه در حوزه عمل کمتر به‬ ‫ان توجه ش��ده اس��ت‪ .‬با این وجود اتاق پیشنهاداتی را در‬ ‫ای��ن زمینه ارائه کرده اس��ت‪ .‬از انجایی ک��ه نظام مالیاتی‬ ‫ب��ه دنبال چرخه ه��ا و حلقه های گمش��ده در نظام مالیاتی‬ ‫اس��ت اتاق بازرگانی پیش��نهاد کرده تا مالیات ‪ 5‬درصدی‬ ‫صنوف حذف ش��ود تا صنوف به بهان��ه فاکتور از همکاری‬ ‫با تولید کنندگان س��ر باز نزنند‪ .‬اتاق بازرگانی معتقد است‬ ‫اصالح قانونی که به بیراهه رفته دشوار است به همین دلیل‬ ‫پیش��نهاد کرده ایم تا نرخ ‪ 9‬درصد مالیات ارزش افزوده به‬ ‫‪ 3‬ت��ا ‪ 4‬درصد تقلیل پیدا کند‪ .‬از س��وی دیگر جرایمی که‬ ‫به تولید کننده به س��بب فش��ار های ش��بکه توزیع تحمیل‬ ‫می شود باید حذف ش��ود‪ .‬درحال حاضر تولید کنندگان به‬ ‫مس��ئول اخذ مالیات تبدیل شده اند و اگر حلقه های بعدی‬ ‫مالی��ات خود را پرداخت نکنند باید هزینه تخلفات دیگران‬ ‫را پرداخت کنند‪ .‬سازمان مالیاتی نیز در این جریان با وجود‬ ‫انکه خود اگاه از مش��کالت است و تقصیری در اجرای این‬ ‫قوانین ندارد اما ناچار به اجرای این قوانین اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫طبیعی است زمانی که فشار زیادی روی یک سازمان وجود‬ ‫داش��ته باشد مشکالت و تخلف های مختلف در ان به وجود‬ ‫بیاید‪ .‬ممی��زان مالیاتی در حال حاضر ب��ه خوبی می دانند‬ ‫که این رقم ها قابل وصول نیس��ت اما زمانی که رقمی را به‬ ‫انها تکلیف می کنند انها نیز به ناچار فش��ار را بر تولید وارد‬ ‫می کنند‪ .‬در این جریان کمیسیون تلفیق و دولت مقصران‬ ‫اصلی هس��تند اما تمام امور به نام مودیان و س��ازمان امور‬ ‫مالیاتی تمام می ش��ود‪ .‬در سیاست های اقتصاد مقاومتی که‬ ‫رهبر معظم انقالب ابالغ فرمودند یکی از ‪ ۲۴‬بن د مربوط به‬ ‫این اس��ت که درامدهای دولت باید از طریق مالیات تامین‬ ‫ش��ود و س��ایر بندها مربوط به حمایت از تولید است اما در‬ ‫ظاهر درپیاده سازی بندهای اقتصادمقاومتی تنها به این بند‬ ‫توجه کافی شده است ‪.‬‬ ‫ابوالفضل روغنی گلپایگانی‬ ‫گزارش «گسترش صنعت »از افزایش ‪۷/۷‬درصدی درامد های حاصل از مالیات ارزش افزوده در الیحه ‪۹۶‬‬ ‫معمای در امد های مالیاتی دولت و تولید‬ ‫براساس الیحه بودجه ‪ ۹۶‬کل کشور اجرای ازمایشی قانون مالیات ارزش افزوده مصوب سال‬ ‫‪ ۸۷‬تا پایان س�ال ‪ ۹۶‬تمدید ش�د عالوه بر این براساس اعدد و رقم پیشنهاد شده در بودجه‬ ‫س�ال اینده‪ ،‬درامد دولت از محل مالیات ارزش اف�زوده حدود ‪۷/۷‬درصد معادل‪۲۱۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان نس�بت به قانون بودجه امس�ال افزایش خواهد یافت به گفته صاحبنظران با توجه به‬ ‫ش�یوه اجرای مالیات ارزش افزوده که تولید س�هم قابل توجهی در ان دارد تحقق این میزان‬ ‫منجر به افزایش فشار بر بدنه تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫اس��ت اظهارکرد‪ :‬عم��ده تولیدات کارگاه��ی معاف از‬ ‫مالیات هس��تند‪ ،‬بس��یاری از کاالها همچون دارو نیز‬ ‫از مالیات معاف هس��تند بنابراین زمانی که افزایش��ی‬ ‫در درامده��ای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده ایجاد‬ ‫ش��ود تحقق درامد های دولت مستلزم فشار بیشتر بر‬ ‫بخش های تولیدی است که مالیات پرداخت می کنند‬ ‫بنابراین فشار بر تولید بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در بحث مالیات اگ��ر افزایش مالیات به‬ ‫شکل شوک مالیاتی به وجود بیاید نه تنها درامد دولت‬ ‫افزایش پی��دا نخواهد کرد بلکه کاه��ش نیز خواهیم‬ ‫داشت البته رش��د ‪ ۷‬درصدی سهم درامد های مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده طبیعی اس��ت و ش��وکی وارد نخواهد‬ ‫کرد اما دولت اگر به دنبال تحقق افزایش مالیات است‬ ‫باید از ورود کاالی قاچاق جلوگیری و سهم مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده را بین تمام صنایع توزیع کند‪.‬‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده انجام شود‪ ،‬حتی صحبت هایی‬ ‫مبن��ی بر کاه��ش نرخ تا ‪ ۸‬درصد نیز مطرح ش��ود اما‬ ‫برخ�لاف برنامه ریزی ها این قانون برای س��ال ‪ ۹۶‬نیز‬ ‫تمدید شد و حتی بحث هایی برای افزایش نرخ انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم اخذ مالیات از مصرف کننده‬ ‫از ابتدای اجرای این قانون‪،‬‬ ‫مودی��ان بس��یاری ازجمل��ه‬ ‫تولیدکنندگان داخلی نس��بت‬ ‫‹ ‹تحقق ارقام دور از انتظار‬ ‫به نح��وه اج��رای ان اعتراض‬ ‫براس��اس اعالم س��ازمان امور مالیاتی کش��ور در ‪۵‬‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده داش��تند و در سال های اخیر‬ ‫ما ه ابتدایی سال‪ ۹۵‬نزدیک به ‪۱۱‬هزار میلیارد تومان‬ ‫گروه صنعت‬ ‫نی��ز به دلیل به وج��ود امدن‬ ‫مالی��ات بر ارزش افزوده وصول ش��ده ک��ه این میزان‬ ‫ش��رایط رکودی در کش��ور‪،‬‬ ‫نشان از تحقق ‪ ۸۹‬درصد بودجه مصوب دارد‪ .‬بر همین‬ ‫بار مشکالت ناش��ی از اجرای‬ ‫اس��اس صنعتگران معتقدند اگر در شیوه اجرای اخذ‬ ‫ای��ن قانون برای تولیدکنندگان تش��دید ش��ده و اثار‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده تغییری رخ ندهد تحقق مالیات‬ ‫نامطلوبی روی فعالیت های انها گذاش��ته اس��ت حال‬ ‫بر ارزش افزوده سال ‪ ۹۶‬دور از انتظار خواهد بود‪.‬‬ ‫با افزایش درامد های حاص��ل از مالیات ارزش افزوده‬ ‫س��یاوش غیبی‪ ،‬کارش��ناس مالیاتی در گفت وگو با‬ ‫در الیح��ه بوجه ‪ 96‬و رس��یدن ان به رق��م ‪26‬هزار و‬ ‫گس��ترش صنعت ضم��ن تاکید بر اینکه ب��ا توجه به‬ ‫‪ 949‬میلیارد تومان بیم ان میرود که فش��ار بر صنایع‬ ‫ساختار اقتصادی عمده س��هم مالیات ارزش افزوده از‬ ‫بیشتر ش��ود‪ .‬به تازگی علی الریجانی‪ ،‬رییس مجلس‬ ‫سوی تولید تامین می شود گفت‪ :‬مالیات ارزش افزوده‬ ‫ش��ورای اس�لامی نیز در دیداری که‬ ‫متغیری اس��ت که وابسته به شبکه فروش‬ ‫با پیشکس��وتان ات��اق بازرگانی ایران سیاوش غیبی ‪ :‬دولت است به عبارت دیگر اگر فروش تولید کننده‬ ‫داش��ت با اع�لام اینکه قان��ون مالیات اگر به دنبال تحقق در س��ال اینده ‪ ۱۰‬درصد افزایش پیدا کند‬ ‫ارزش افزوده مخل تولید اس��ت گفت‪:‬‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬درصد نیز مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫افزایش مالیات‬ ‫قان��ون مالیات بر ارزش اف��زوده اکنون است باید از ورود افزایش پی��دا خواهدکرد‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫به مشکلی بزرگ برای تولید و اصناف کاالی قاچاق جلوگیری در فض��ای اقتص��اد ای��ران کاالی قاچاق‪،‬‬ ‫تبدیل شده در حالی که فلسفه اصلی‬ ‫کاالی ش��به دولتی و کاالی معافی��ت از‬ ‫و سهم مالیات بر‬ ‫ان درست بوده است‪ .‬ما باید سیستم ها‬ ‫مالیات وجود دارد این امر منجر می ش��ود‬ ‫ارزش افزوده را بین‬ ‫را به نحوی مکانیزه کنیم که درصدی‬ ‫تا فش��ار مضاعف��ی بر واحد ه��ای صنعتی‬ ‫تمام صنایع توزیع کند‬ ‫که قرار اس��ت به عنوان مالیات لحاظ‬ ‫مالیات دهنده وارد شود و دچار زیان شوند‪.‬‬ ‫شود مستقیم به حساب خزانه برود‪.‬‬ ‫همین امر باعث خواهد ش��د تا کاالیی که‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اس�لامی با تاکی��د بر اینکه‬ ‫‪ ۹‬درصد مالیات بر ارزش افزوده برای تولید ان پرداخت‬ ‫بازگرداندن قانون به ریل اصلی دغدغه مجلس اس��ت‬ ‫شده در انبار بماند و نه تنها درامد دولت محقق نشود‬ ‫گف��ت‪ :‬از کمیس��یون اقتص��ادی و مرک��ز پژوهش ها‬ ‫بلکه تولید کننده نیز به سهم خود نرسد‪.‬‬ ‫خواس��ته ایم س��امانی ب��ه ای��ن وضعیت بدهن��د و از‬ ‫‹ ‹فراگیر نبودن قانون‬ ‫کمیس��یون تلفیق نیز خواسته ام زمان مشخصی برای‬ ‫غیب��ی با بی��ان اینک��ه فراگی��ر نب��ودن مالیات بر‬ ‫مکانیزه ش��دن سیس��تم ها تعیین کنند‪ .‬البته فلسفه‬ ‫تم��ام بخش ه��ا یکی دیگ��ر از عوامل فش��ار بر تولید‬ ‫ریی��س کمیس��یون صنایع ات��اق بازرگان��ی ایران‬ ‫با تاکی��د بر اینکه برای کاهش فش��ار ب��ر تولید باید‬ ‫ی��ک نظ��ام جامع مالیات��ی عادالنه ب��ر اقتصاد حاکم‬ ‫ش��ود گفت‪ :‬درحال حاض��ر روش دریاف��ت مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده اشتباه است و بنگاه های تولیدی به مامور‬ ‫وصول مالیات تبدیل ش��ده اند‪ .‬در تم��ام دنیا مالیات‬ ‫ب��ر ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی اخذ می ش��ود‬ ‫ام��ا در ایران تولید کنندگان مس��ئول وصول مطالبات‬ ‫دولت هس��تند‪ .‬روغنی با بیان اینکه ش��رایط مالیات‬ ‫‹ ‹‪ ۶‬چالش عمده در اجرای قانون‬ ‫بر ارزش افزوده س��ختگیرانه اس��ت اف��زود‪ :‬مالیات در‬ ‫به تازگی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی‬ ‫قیمت تمام ش��ده سهم باالیی اس��ت و باید تا ‪3 ،2‬ماه‬ ‫در تحقیقات انجام ش��ده نحوه اجرای قانون مالیات بر‬ ‫نیز حق دولت از س��وی تولیدکننده پرداخت شود در‬ ‫ارزش اف��زوده به ش��یوه فعلی و با احکام و بس��ترهای‬ ‫صورت��ی که در این م��دت مطالب��ات تولید کنندگان‬ ‫موجود را یکی از مهم ترین چالش های صنایع کش��ور‬ ‫وصول نمی ش��ود‪ .‬بنابراین تنها قربانی ش��یوه اجرای‬ ‫عنوان کرد و ‪۶‬چالش عمده «معافیت برخی کاالها از‬ ‫مالی��ات بر ارزش افزوده تولیدکنندگان هس��تند‪ .‬وی‬ ‫پرداخت مالیات و نبود معافیت زنجیره پیشین انها»‪،‬‬ ‫ب��ا بیان اینکه با توج��ه به رکود حاکم ب��ر تولید این‬ ‫«نح��وه اس��ترداد مالی��ات ارزش افزوده‬ ‫میزان افزایش درام��د حاصل از مالیات‬ ‫پرداخ��ت ش��ده»‪« ،‬کاس��تی های ابوالفضل روغنی ‪ :‬ب��ر ارزش اف��زوده محق��ق نخواهد ش��د‬ ‫زیرس��اختی در اج��رای قان��ون»‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬درحال حاض��ر دولت همین‬ ‫با توجه به رکود‬ ‫«تفسیرپذیر بودن برخی احکام و امکان حاکم بر تولید این میزان مالیات بر ارزش افزوده را نتوانسته‬ ‫سلیقه ای ش��دن اجرا»‪« ،‬استرداد اعتبار‬ ‫به طور کامل محقق کند بنابراین با ادامه‬ ‫میزان افزایش‬ ‫مالیات��ی فعاالن اقتصادی و بروز و ظهور‬ ‫همین روند در س��ال این��ده این میزان‬ ‫درامد حاصل‬ ‫پدیده کدفروش��ی»و «شناسایی نشدن‬ ‫محقق نخواهد شد‪.‬‬ ‫از مالیات بر‬ ‫مودی��ان مالیاتی پنهان و س��نگینی بار‬ ‫بناب��ر این گزارش‪ ،‬این افزایش س��هم‬ ‫ارزش افزوده محقق‬ ‫پرداخت مالیات بر دوش تولیدکنندگان‬ ‫مالی��ات ب��ر ارزش اف��زوده ت��ا حدودی‬ ‫نخواهد شد‬ ‫ش��فاف» را از مهم ترین مشکالت اجرای‬ ‫براساس پیش بینی خروج صنایع از رکود‬ ‫قان��ون مالیات بر ارزش افزوده برش��مرد‪.‬‬ ‫و تجربه رونق در س��ال اینده پیش بینی‬ ‫ابوالفضل روغنی گلپایگانی‪ ،‬رییس کمیس��یون صنایع‬ ‫شده اما بنابرگفته کارشناسان و تولید کنندگان موانعی‬ ‫اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با گسترش صنعت با‬ ‫همچون کاالی قاچاق مانع رقابت پذیری درس��ت شده‬ ‫تاکی��د بر اینکه افزایش درامده��ای حاصل از مالیات‬ ‫اس��ت بنابراین دول��ت باید ضمن جلوگی��ری از ورود‬ ‫بر ارزش افزوده با ادامه روند کنونی فش��ار را بر تولید‬ ‫کاالی قاچاق به ب��ازار اقدام به اصالح قانون مالیات بر‬ ‫افزایش خواه��د داد‪ ،‬گفت‪ :‬طب��ق برنامه ریزی ها قرار‬ ‫ارزش افزوده کند تا بتواند درامد های حاصل از مالیات‬ ‫ب��ود پس از پایان برنامه پنج��م یک بازنگری بر قانون‬ ‫بر ارزش افزوده را محقق کند‪.‬‬ ‫گسترش تعامالت اقتصادی باثبات و ارامش حاکم بر اقتصاد ایران‬ ‫وزیر اقتصاد خواستار افزایش تعامالت بانکی میان ایران و چک شد‬ ‫اصل��ی این قانون درس��ت بوده اما اجرای ان اش��تباه‬ ‫است و به یک عامل مخل تولید تبدیل شده است‪.‬‬ ‫رییس دفت��ر رییس جمه��وری در ادامه‬ ‫س��فر خود به س��وئد ب��ا اعضای ش��ورای‬ ‫بین المل��ل صنای��ع ای��ن کش��ور دی��دار و‬ ‫گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دولت‪،‬‬ ‫محم��د نهاوندیان در این دیدار با تش��ریح‬ ‫حوزه های متنوع اقتصا د ایران برای اعضای‬ ‫این شورا اقتصاد ایران را دارای شرایط ویژه و‬ ‫مغتنم توصیف کرد و گفت‪ :‬در شرایط کنونی شرکت ها‬ ‫و صاحبان س��رمایه و فعاالن اقتصادی دنیا با سهولت‬ ‫هرچه تمام تر و بسیار بهتر از گذشته می توانند با ایران‬ ‫مشارکت و همکاری داشته باشند‪.‬‬ ‫نهاوندی��ان ب��ا بی��ان اینک��ه بخ��ش خصوصی در‬ ‫فعالیت های اقتصادی کش��ور فعال تر از گذشته شده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در برنامه ریزی هایی که برای اقتصاد ایران شده‪،‬‬ ‫بیشترین نقش و جایگاه به بخش خصوصی اختصاص‬ ‫یافته و از رهگذر ثبات و ارامش اقتصادی که‬ ‫وضعیتی پایدار را برای فعالیت های مشترک‬ ‫و سرمایه گذاری فراهم می کند شرکت های‬ ‫س��وئدی می توانن��د همکاری ه��ای‬ ‫گس��ترده ای را ب��ا بخش خصوص��ی ایران‬ ‫تعریف و با یکدیگر تعامل کنند‪.‬‬ ‫در این نشس��ت همچنین اعضای شورای‬ ‫صنای��ع س��وئد س��واالت خ��ود را درب��اره‬ ‫ش��رایط و توس��عه همکاری های اقتص��ادی با ایران و‬ ‫سرمایه گذاری در صنایع گوناگون با نهاوندیان مطرح‬ ‫کردن��د و زمینه های توس��عه همکاری های اقتصادی‬ ‫میان دو کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت ش��ورای بین الملل صنایع س��وئد‬ ‫بزرگترین س��ازمان اقتصادی این کش��ور متشکل از‬ ‫ش��رکت ها‪ ،‬بانک ها و نهادهای مالی است که نیمی از‬ ‫صادرات سوئد را در اختیار دارند‪.‬‬ ‫علی طیب نیا‪ ،‬وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی‬ ‫ایران در دیدار با رییس مجلس نمایندگان این‬ ‫کشور با استقبال از سرمایه گذاری شرکت های‬ ‫ن خواس��تار افزایش همکاری ها و‬ ‫چ��ک در ایرا ‬ ‫تعامالت بانکی بین دو کشور به عنوان پیش نیاز‬ ‫توسعه همکاری های اقتصادی شد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرن��ا‪ ،‬عل��ی طیب نیا‪ ،‬وزی��ر ام��ور اقتصادی و‬ ‫دارایی کش��ورمان ک��ه به منظور ش��رکت در‬ ‫اجالس کمیس��یون مش��ترک اقتصادی ای��ران و چک به‬ ‫پراگ س��فر کرده اس��ت با یان هاماچ��ک‪ ،‬رییس مجلس‬ ‫نماین��دگان جمهوری چک دیدار ک��رد‪ .‬یان هاماچک در‬ ‫این دیدار با اش��اره به روابط خوب و رو به رش��د دو کش��ور‬ ‫و تب��ادل هیات های مختلف سیاس��ی و اقتصادی بین دو‬ ‫کش��ور در سال جاری بر گس��ترش هرچه بیشتر روابط در‬ ‫همه زمینه ها تاکید کرد‪ .‬وی با ابراز خرس��ندی از برگزاری‬ ‫اجالس کمیس��یون مش��ترک اقتصادی بین ایران و چک ‬ ‫بر امادگ��ی و عالقه مندی ش��رکت های چک ‬ ‫برای س��رمایه گذاری مشترک در حوزه صنایع‬ ‫به ویژه خودروس��ازی و اح��داث خطوط ریلی‬ ‫در ای��ران تاکی��د ک��رد‪ .‬وزیر ام��ور اقتصادی و‬ ‫دارایی کش��ورمان نیز ضمن ابراز خرسندی از‬ ‫برگزاری اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی‬ ‫و همکاری های رو به افزایش دو کشور در بخش‬ ‫ی به ظرفیت ها و قابلیت های چشمگیر‬ ‫اقتصاد ‬ ‫کش��ورمان در حوزه تجارت‪ ،‬ان��رژی‪ ،‬صنایع و معادن و نیز‬ ‫موقعیت ممتاز کش��ورمان در منطقه اش��اره و خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬جمهوری اس�لامی ای��ران با توجه به س��ابقه خوب‬ ‫ن از س��رمایه گذاری این‬ ‫فعالیت ش��رکت های چک در ایرا ‬ ‫شرکت ها در حوزه های یادشده استقبال می کند‪ .‬طیب نیا‬ ‫همچنین خواس��تار افزایش همکاری ها و تعامالت بانکی‬ ‫بین دو کش��ور به عن��وان پیش نیاز توس��عه همکاری های‬ ‫اقتصادی شد‪.‬‬ ‫کسب جایگاه تجاری‬ ‫صنایع کوچک با شهرت‬ ‫ایست! رعایت قوانین‬ ‫رانندگی الزامی شد‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 20‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 10‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 10‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫برخ�ی از تولی�دات در رده صنایع کوچک‬ ‫ت خارجی را دارد‪.‬‬ ‫توان رقابت با تولیدا ‬ ‫‪14‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره اول پیاپی ‪1974‬‬ ‫انضباط ترافیکی درشهرک صنعتی شهرکرد‬ ‫با هماهنگی پلیس راه انتظامی اجرا شد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در همایش مدیران شهرک های صنعتی‪:‬‬ ‫بخشودگی جرایم دیرکرد‬ ‫واحدهای صنعتی تا پایان امسال‬ ‫پای لهستانی ها‬ ‫به شهرک صنعتی قرچک باز شد‬ ‫صادرات‬ ‫اخرین دانه از خوشه صنعتی‬ ‫‪13‬‬ ‫مدیران کمک کنند سرمایه میاید‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اغاز توسعه برترین واحد‬ ‫صنعتی کوچک در کاسپین‬ ‫ارائه خدمات جدید‬ ‫صندوق ضمانت سرمایه گذاری‬ ‫‪14‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫اجرای ‪ 38‬طرح پژوهشی‬ ‫در شهرک های صنعتی فارس‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ظرفیت های صنعتی خراسان جنوبی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی خراسان‬ ‫جنوبی ب��ر معرفی قابلیت ها و ظرفیت های خراس��ان‬ ‫جنوبی به م��ردم و س��رمایه گذاران داخلی و خارجی‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط عمومی‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی خراسان جنوبی‪ ،‬عباس‬ ‫جرجانی بر ارتقای س��طح اگاهی جامعه به سیاست ها‬ ‫و ماموریت ه��ای ای��ن ش��رکت تاکید ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫تبیین جایگاه اطالع رس��انی و تقویت نگرش جامعه به‬ ‫سرمایه گذاری در شهرک ها و نواحی صنعتی‪ ،‬گسترش‬ ‫و تعمیق اطالع رس��انی ب��ا محوریت معرف��ی جایگاه‬ ‫صنایع کوچک در اقتصاد و بهبود فضای کس��ب وکار و‬ ‫مدیریت شرایط بحرانی و فضاسازی منفی رسانه ای از‬ ‫دیگر اهداف برگزاری این جلسه است که باید همه بر‬ ‫ان تاکید زیادی داشته باشیم‪.‬‬ ‫جرجان��ی ب��ه ظرفیت ه��ای موج��ود در ش��هرک‬ ‫صنعت��ی بیرجند اش��اره و اظهارکرد‪ :‬در این ش��هرک‬ ‫صنعت��ی قابلیت هایی مث��ل واحده��ای دانش بنیان‪،‬‬ ‫ش��هرک فناوری‪ ،‬مراکز خدمات فناوری و کسب وکار‪،‬‬ ‫خوش��ه های صنعت��ی و‪ ...‬وج��ود دارد ک��ه بای��د به‬ ‫س��رمایه گذاران معرفی ش��ود چراکه شناس��اندن این‬ ‫قابلیت ها در جهت جذب سرمایه گذار در شهرک های‬ ‫صنعتی استان تاثیر زیادی دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی خراسان‬ ‫جنوبی ب��ا تاکید بر اینکه باید تالش ش��ود تا دیدگاه‬ ‫مردم را از س��پرده گذاری در موسس��ات و بانک ها به‬ ‫س��مت س��رمایه گذاری در بخش های صنعتی هدایت‬ ‫کنی��م‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬عالوه بر این باید با حمایت و خرید‬ ‫تولی��دات داخلی اس��تان به ماندگاری س��رمایه ها در‬ ‫استان کمک کرد‪.‬‬ ‫م ابی و تصفیه خانه شهرک صنعتی اشتهارد‬ ‫رفع مشکالت ک ‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی البرز از فعالیت های‬ ‫عمرانی س��طح ش��هرک صنعتی و همچنی��ن از ‪ 3‬واحد صنعتی‬ ‫بازدید کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرن��گار گس��ترش صنع��ت از الب��رز‪ ،‬جهانگیر‬ ‫ش��اهمرادی در این بازدید با حض��ور در ‪ 3‬واحد تولیدی بر رفع‬ ‫مس��ائل و مشکالت این واحد و دیگر واحدهای مشابه تاکید کرد‬ ‫و گفت‪ :‬صنعتگرانی که در ش��هرک صنعتی اش��تهارد مش��غول‬ ‫فعالیتن��د اغلب از صاحب��ان صنایع خوش��نام و کارافرینان برتر‬ ‫اس��تانی و کش��وری هس��تند که حمایت از این اف��راد در راس‬ ‫برنامه های مدیریت شرکت شهرک های صنعتی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی الب��رز در ادامه از‬ ‫بخش ه��ای مختلف ش��هرک به ویژه از روند فعالی��ت عمرانی در‬ ‫ای��ن بخش بازدید کرد و افزود‪ :‬رفع مش��کالت س��طح ش��هرک‬ ‫که به صورت عمومی اس��ت و همه صاحبان صنایع با انها در گیر‬ ‫هس��تند باید با برنامه ریزی دقیق و مش��ارکت مطلوب ش��رکت‬ ‫شهرک های البرز و شرکت خدماتی شهرک صنعتی مورد بررسی‬ ‫قرار گیرد که نتیجه این همکاری ش��کوفایی و بهبود اوضاع این‬ ‫شهرک خواهد بود‪ .‬شاهمرادی سپس از روند فعالیت فنی اصالح‬ ‫و رفع مشکالت تصفیه خانه شهرک بازدید کرد و با اعالم رضایت‬ ‫از وضعی��ت فعلی ای��ن تصفیه خانه گفت‪ :‬اگر ای��ن کار با همین‬ ‫س��رعت و دقت پیش برود‪ ،‬عالوه بر رفع کامل بوی بد ناش��ی از‬ ‫تصفیه فاضالب که سال ها ساکنان شهرک و مردم اشتهارد را ازار‬ ‫می داد‪ ،‬می توان از پساب تصفیه خانه برای رفع مشکل کم ابی در‬ ‫بعضی بخش ها استفاده کرد‪ .‬وی همچنین بر همراهی و همکاری‬ ‫بی��ش از پی��ش ش��رکت ش��هرک های صنعتی البرز با ش��رکت‬ ‫خدماتی ش��هرک صنعتی برای رفع هرچه س��ریع تر مش��کالت‬ ‫این ش��هرک تاکید کرد‪ .‬رییس هیات مدیره شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی استان البرز حفظ محیط زیست در استان را الزمه توسعه‬ ‫دانس��ت و تصریح ک��رد‪ :‬با توجه به این امر مهم‪ ،‬از س��وی دیگر‬ ‫البرز واجد اس��تقرار صنایع بزرگ است تا عالوه بر تضمین تولید‬ ‫و اش��تغال برای اس��تان و نیل به موفقیت های صنعتی‪ ،‬مباحث‬ ‫زیست محیطی و حفظ منابع طبیعی استان مدیریت شود‪.‬‬ ‫ش��اهمرادی تجمیع صنایع در شهرک های صنعتی را تنها راه‬ ‫علمی و عملی در حفظ محیط زیس��ت استان عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫در غیر این صورت پراکندگی صنایع می تواند مش��کالت بسیاری‬ ‫را برای استان ایجاد کند‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫البرز با اشاره به ظرفیت های موجود در استان اظهار کرد‪ :‬اجرای‬ ‫زیرس��اخت ها در ش��هرک های صنعتی‪ ،‬موج��ب پویایی و فعال‬ ‫شدن ش��هرک های صنعتی می شود و رغبت سرمایه گذاران برای‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬تولید و اشتغال را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تکمیل و توس��عه زیرس��اخت ها در شهرک های‬ ‫صنعت��ی و رف��ع نی��از صنعتگ��ران از مهم ترین اهداف ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان اس��ت که امید واریم ب��ا افتتاح و‬ ‫بهره ب��رداری کام��ل از این پروژه های عمرانی گامی مناس��ب در‬ ‫جهت رشد و تعالی صنعت استان برداریم‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 20‬اذر ‪ 10 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 10‬دسامبر ‪ 2016‬شماره اول پیاپی ‪1974‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪www.Sanatdaily.com‬‬ ‫خبر‬ ‫پای لهستانی ها به شهرک‬ ‫صنعتی قرچک باز شد‬ ‫اغاز توسعه برترین واحد‬ ‫صنعتی کوچک در کاسپین‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرن��گار‬ ‫گس��ترش صنعت از قزوی��ن‪،‬‬ ‫ق��رارداد واگ��ذاری یک قطعه‬ ‫زمین ب��رای اح��داث تولیدی‬ ‫پایین دس��تی‬ ‫محص��والت‬ ‫پتروشیمی در متراژ ‪20‬هزار و‬ ‫‪ 800‬متر در ش��هرک صنعتی‬ ‫فریدون همتی‬ ‫کاس��پین به ش��رکت صنعت‬ ‫پالست ابیار تحویل داده شد‪.‬‬ ‫فریدون همتی‪ ،‬اس��تاندار قزوین در این مراس��م تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬بنابر ظرفیت های باالی این ش��رکت انتظار می رود‬ ‫ای��ن واحد تولیدی در کمتر از یک س��ال ب��ه بهره برداری‬ ‫برسد‪ .‬در ادامه این مراسم استاندار در محل استقرار زمین‬ ‫قرار گرفت و کلنگ این واحد تولیدی را به زمین زد‪.‬‬ ‫شرکت نام برده در حال حاضر به عنوان صادر کننده نمونه‬ ‫استان و برترین واحد صنعتی کوچک در شهرک صنعتی‬ ‫لیا مش��غول به کار ب��وده و زمین موردنظ��ر را برای طرح‬ ‫توسعه دریافت کرده است‪.‬‬ ‫در این مراسم علی پرزحمت‪ ،‬مدیرکل صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان و بهمن طاهرخانی نماینده مردم تاکستان‬ ‫در مجلس شورای اسالمی و محمدرضا مودودی قائم مقام‬ ‫سازمان توسعه تجارت ایران نیز حضور داشتند‪.‬‬ ‫واگذاری تلفن ثابت‬ ‫در فاز ‪۲‬شهرک صنعتی شیراز‬ ‫معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی فارس از اغاز واگذاری تلفن ثابت در فاز ‪۲‬شهرک‬ ‫صنعتی بزرگ شیراز خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار گس��ترش صنعت از استان فارس‪،‬‬ ‫مهران خاکس��اری اف��زود‪ :‬با توجه به پایان طرح توس��عه‬ ‫زیرس��اخت مخابرات��ی در فاز ‪ ۲‬ش��هرک صنعتی بزرگ‬ ‫ش��یراز‪ ،‬کار نام نویس��ی از متقاضی��ان ب��رای واگ��ذاری‬ ‫شماره های تلفن ثابت اغاز شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬متقاضیان می توانند ب��ا مراجعه به معاونت‬ ‫برنامه ریزی و امور اقتصادی ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫فارس‪ ،‬برای نام نویسی اقدام کنند‪.‬‬ ‫خاکس��اری گف��ت‪ :‬طرح توس��عه مخابراتی ش��هرک‬ ‫صنعتی ش��یراز شامل ش��بکه فیبرنوری و توسعه ظرفیت‬ ‫شبکه تلفن است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این طرح با هدف افزایش ظرفیت شبکه‬ ‫مخابراتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز و افزایش خدمات‬ ‫ارتباطی به صنعتگران مستقر در این شهرک صنعتی اجرا‬ ‫شده و در مراحل پایانی است‪.‬‬ ‫معاون شرکت شهرک های صنعتی فارس افزود‪ :‬در این‬ ‫طرح‪ ،‬س��رویس های مخابراتی شامل تلفن ثابت‪ ،‬اینترنت‬ ‫و اینترانت مورد نیاز واحدهای صنعتی از س��وی ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی فارس تامین شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طرح توسعه شبکه مخابراتی شهرک صنعتی‬ ‫بزرگ ش��یراز با طراحی و نصب س��وئیچ و شبکه داخلی‪،‬‬ ‫ظرفیت نصب ‪ 4‬هزار شماره تلفن در مرحله نخست ایجاد‬ ‫ش��ده که این ظرفیت در فازهای بعدی و متناسب با نیاز‬ ‫صنایع افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫محمدرضا نعمت زاده‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫با استقبال س��رمایه گذاران‬ ‫داخلی و خارجی از ش��هرک‬ ‫صنعت��ی قرچ��ک‪ ،‬پ��ای‬ ‫سرمایه گذاران لهستانی نیز به‬ ‫این شهرک باز شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش گس��ترش‬ ‫صنع��ت ب��ه نق��ل از روابط‬ ‫مسعود مرسل پور‬ ‫عمومی ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی تهران‪ ،‬سرمایه گذاران‬ ‫لهس��تانی به منظ��ور حضور در ش��هرک صنعتی قرچک و‬ ‫س��رمایه گذاری های صنعت��ی و اقتص��ادی ب��ا فرماندار این‬ ‫شهرستان دیدار و گفت وگو کردند‪.‬‬ ‫مسعود مرس��ل پور‪ ،‬فرماندار قرچک در این دیدار با اشاره‬ ‫ب��ه اینکه قرچ��ک ظرفیت های بالقوه ای ب��رای کار صنعتی‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ما با اصل س��رمایه گذاری خارجی با مش��ارکت‬ ‫ش��هروندان ایرانی موافقیم و امادگ��ی الزم را برای این کار‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫مرس��ل پور افزود‪ :‬ش��هرک صنعتی قرچک یک ش��هرک‬ ‫جدی��د با بازدهی و نش��ان تجاری جدید اس��ت و به لحاظ‬ ‫موقعی��ت جغرافیایی‪ ،‬متقاضیان زیادی دارد که باعث ش��د‬ ‫‪ ۳۰۰‬هکتار به دلیل کثرت متقاضیان به این شهرک افزوده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫فرمان��دار قرچ��ک نزدیکی ب��ه راه اهن و ف��رودگاه امام‬ ‫خمینی(ره) و س��ایر دسترسی ها را ازجمله مزایای شهرک‬ ‫صنعتی قرچک برشمرد و افزود‪ :‬اگر سرمایه گذاران امادگی‬ ‫داشته باشند‪ ،‬مجموعه شهرستان نهایت همکاری را با انها‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫در ادامه این نشست نیز س��رمایه گذاران لهستانی ضمن‬ ‫ابراز خرسندی از گسترش روابط با ایران‪ ،‬عالقه مندی خود‬ ‫را برای حضور در شهرک صنعتی قرچک اعالم کردند‪.‬‬ ‫علی یزدانی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در گردهمایی مدیران عامل شرکت شهرک های صنعتی سراسر کشور‪:‬‬ ‫مدیران کمک کنند‪ ،‬سرمایه می اید‬ ‫باید به صورت مستمر بر وضعیت شهرک ها و نواحی‬ ‫گروه صنایع کوچک‪ :‬گردهمایی مدیران عامل شرکت شهرک های صنعتی سراسر کشور به‬ ‫صنعتی اس��تان نظارت کنند و نسبت به صیانت از‬ ‫منظور ارائه گزارش و بررسی موضوعات مربوط روز پنجشنبه در تهران با حضور وزیر صنعت‪،‬‬ ‫سرمایه های هزینه شده حساس باشند‪.‬‬ ‫معدن و تجارت برگزار ش�د‪ .‬در این گردهمایی بر تش�کیل ش�ورای مشورتی اموزش صنایع‬ ‫معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه با‬ ‫کوچک در استان ها تاکید شد‪ .‬همچنین ضرورت واگذاری اراضی صنعتی مطابق طرح مصوب‬ ‫تاکید بر تعامل موثر با نمایندگان مجلس ش��ورای‬ ‫شهرسازی‪ ،‬تس�هیل در امور قراردادهای سازمان با ابالغیه های صادر شده و ضرورت نظارت‬ ‫اسالمی و سایر مس��ئوالن استانی در جهت بهبود‬ ‫بیشتر بر حفظ و نگهداری زیرساخت های عمرانی شهرک های صنعتی مطرح شد‪ .‬عالوه بر این‬ ‫فضای کسب وکار‪ ،‬ایجاد رونق در تولید و همچنین‬ ‫رعایت قانون برگزاری مناقصات براساس شیوه نامه اجرایی الزامی خوانده شد‪.‬‬ ‫رفع دغدغه ه��ای صنعتگران تاکید کرد‪ :‬ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استانی همچنین باید بیش از‬ ‫محمدرض��ا نعم��ت زاده‪ ،‬وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫شهرک های صنعتی برش��مرد و افزود‪ :‬نادانی یکی‬ ‫گذش��ته توسعه و بهبود زیرساخت ها و اماده سازی‬ ‫و تج��ارت در گردهمای��ی مدیران عامل ش��رکت‬ ‫از دالیل عقب ماندگی اس��ت بنابراین برای رسیدن‬ ‫ان برای واحدهای صنعتی را در دس��تور کار خود‬ ‫شهرک های صنعتی سراسر کشور اظهار کرد‪ :‬یکی‬ ‫به توسعه باید به موضوع اموزش جدی و کاربردی‬ ‫قرار دهند زیرا سرمایه گذاران و مدیران‬ ‫از وظای��ف مدیران تامین امکانات اس��ت و یکی از‬ ‫پرداخته ش��ود‪ .‬همچنین اثربخش��ی‬ ‫اموزش از تشریفات ان مهم تر است‪ .‬بارگذاری سامانه اطالعات واحدهای تولی��دی برای بهره مندی از‬ ‫همین امکانات نیز تامین مالی اس��ت بنابراین اگر‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت مکانی در ‪ 768‬شهرک و امکانات و زیرساخت ها در شهرک های‬ ‫مدیران در میدان عمل به سایران کمک کنند پول‬ ‫اف��زود‪ :‬س��رانه اموزش��ی در بخ��ش ناحیه صنعتی‪ ،‬تشکیل صنعتی مستقر شده اند‪.‬‬ ‫نیز به دست می اید‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط کم اس��ت شورای توسعه کارافرینی‬ ‫یزدانی همچنین با اش��اره به کاهش‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬ما وظیف��ه داری��م در مناطق‬ ‫اما در صنایع پیش��رفته ساالنه تا ‪ 60‬زنان‪ ،‬راه اندازی شورای هزینه های جاری و اس��تفاده بهینه از‬ ‫کمتربرخوردار و مناطق مرزی اشتغالزایی کنیم از‬ ‫اطالع رسانی و توجه‬ ‫نفرس��اعت دوره های اموزشی برگزار بیشتر به صداوسیما‪ ،‬ان ب��رای اعتب��ارات عمران��ی تصریح‬ ‫این رو طرحی برای اش��تغالزایی و ماندگاری در این‬ ‫ک��رد‪ :‬کارگروهای اس��تانی در جهت‬ ‫مناطق به دولت ارائه ش��ده تا باعث رونق اقتصادی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ایجاد فضای مجازی‬ ‫و بهره برداری از‬ ‫اص�لاح قیمت گ��ذاری اراضی صنعتی‬ ‫در مرزهای کشور شود‪.‬‬ ‫نعم��ت زاده خطاب به مدیران عامل‬ ‫‪188‬تصفیه خانه در‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی در استان ها‬ ‫به گقته نعمت زاده یکی از وظایف مدیران تامین‬ ‫ش��هرک های صنعتی اظهار کرد‪ :‬باید‬ ‫کمک کنیم ت��ا واحدهای صنعتی در شهرک های صنعتی‪ ،‬دیگر تشکیل ش��ود و پیش��نهادات خود را‬ ‫امکانات اس��ت و یکی از همین امکانات نیز تامین‬ ‫اقدامات سازمان صنایع‬ ‫هرچه س��ریع تر در زمینه اصالح نظام‬ ‫مالی اس��ت بنابراین اگر مدیران در میدان عمل به‬ ‫تش��کل های مختل��ف از جمله طرح‬ ‫کوچک و شهرک های‬ ‫قیمت گذاری اراضی صنعتی با رعایت‬ ‫سایران کمک کنند پول نیز به دست می اید‪.‬‬ ‫توس��عه خوش��ه های صنعتی فعال تر‬ ‫صنعتی ایران بود که‬ ‫از سوی حاضران در‬ ‫وضعی��ت مناط��ق کمتربرخ��وردار و‬ ‫وی با بیان اینکه شهرک های صنعتی از انجا که‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در بحث فروش نیز گردهمایی برشمرده شد توسعه یافته ارائه کنند‪.‬‬ ‫به دولت وابسته نیستند امکان تامین مالی مناسبی‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫دارند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬یک امتیاز شهرک های صنعتی ان‬ ‫باید خدمات مش��اوره ای به صاحبان‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران در ادامه‬ ‫است که به منابع داخلی متکی هستند بنابراین هر‬ ‫صنایع مستقر در شهرک های صنعتی‬ ‫خطاب به مدیران شرکت های استانی ضمن تاکید‬ ‫یک ریال ان باید مناسب هزینه شود‪.‬‬ ‫داده شود‪.‬‬ ‫بر تعامل موثر با بانک ها افزود‪ :‬شرکت شهرک های‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪ :‬در موضوع‬ ‫‹ ‹نظ�ارت بیش�تر مدی�ران ب�ر حف�ظ و‬ ‫صنعتی استانی باید در هر استان وضعیت واحدهای‬ ‫تامین و نگهداری زیرس��اخت شهرک های صنعتی‬ ‫نگهداری زیرساخت ها‬ ‫صنعتی را که در سایت بهین یاب ثبت نام کرده و در‬ ‫نباید فرهنگ غلط ش��هرداری ها رسوخ کند‪ .‬تامین‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫کارگروه رفع موانع تولید مصوب شده اند‪ ،‬پیگیری‬ ‫خدمات زیرساختی‪ ،‬اب رس��انی‪ ،‬ایجاد و نگهداری‬ ‫صنعت��ی ایران در ای��ن گردهمایی یک روزه ضمن‬ ‫کنند تا ب��ا همکاری بانک ها بتوانند از تس��هیالت‬ ‫معابر‪ ،‬اسفالت ریزی‪ ،‬درختکاری و‪ ...‬باید در اولویت‬ ‫تشریح اقدامات سازمان در سال «اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫طرح رونق بهره مند شوند‪.‬‬ ‫باشد و به طور مناسب و صحیح انجام شود‪.‬‬ ‫اق��دام و عمل» خواس��تار نظارت بیش��تر مدیران‬ ‫یزدانی در بخش دیگری از س��خنانش با اش��اره‬ ‫نعمت زاده تاکید کرد‪ :‬گ��زارش وقوع حوادث در‬ ‫ب��ر حفظ و نگه��داری زیرس��اخت های عمرانی در‬ ‫ب��ه انعق��اد ‪ 17‬تفاهمنام��ه همکاری مش��ترک با‬ ‫صنایع مس��تقر در شهرک ها را تهیه و اطالع رسانی‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی شد‪.‬‬ ‫س��ازمان های دولتی تصریح کرد‪ :‬ایجاد اشتغال در‬ ‫کنی��د‪ .‬همچنین مدیران ش��هرک ها باید با بازدید‬ ‫یزدان��ی بازدید از زیرس��اخت های عمرانی ‪250‬‬ ‫مناطق روستایی‪ ،‬ترغیب بنگاه های صنعتی کوچک‬ ‫از صنای��ع مس��تقر در ش��هرک ها در موض��وع‬ ‫شهرک و ناحیه صنعتی تا پایان سال را از برنامه های‬ ‫به حضور در فرابورس و بهره مندی از مزایای بورس‬ ‫«اچ اس ای ای» به صاحبان صنایع مشاوره دهند‪.‬‬ ‫اصلی س��ازمان عنوان کرد و گفت‪ :‬عالوه بر بازدید‬ ‫کاال‪ ،‬توانمندس��ازی واحدهای صنعتی با برگزاری‬ ‫وی ام��وزش را یک��ی از م��وارد خدمات��ی در‬ ‫مسئوالن کشوری‪ ،‬همه مدیران شرکت های استانی‬ ‫دوره اموزش��ی و نی��ز تش��کیل کنسرس��یوم های‬ ‫صادرات��ی ازجمله موضوعاتی اس��ت ک��ه باید در‬ ‫استان ها با جدیت دنبال شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران همچنین بر تشکیل شورای فرهنگی‬ ‫در همه اس��تان ها و پیگی��ری موضوعات مرتبط با‬ ‫مس��ائل امر به مع��روف و نهی از منکر و ش��ورای‬ ‫اطالع رسانی تاکید کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش گس��ترش صنع��ت‪ ،‬درگردهمایی‬ ‫یک روزه معاونان و مدیران مستقل سازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران ضمن تشریح‬ ‫برنامه ها و اقدامات انجام ش��ده در س��ال «اقتصاد‬ ‫مقاومتی‪ ،‬اقدام و عمل» خواس��تار همکاری جدی‬ ‫شرکت های استانی در تحقق سیاست های حمایتی‬ ‫س��ازمان از واحدهای صنعتی کوچک و متوس��ط‬ ‫مانن��د برگ��زاری ‪160‬ه��زار دوره اموزش��ی برای‬ ‫صنعتگران مستقر در شهرک ها توسعه خوشه های‬ ‫کس��ب وکار در س��طح کشور‪ ،‬نوس��ازی و بهسازی‬ ‫واحدهای صنعتی کوچک و‪ ...‬ش��دند‪ .‬همچنین در‬ ‫حوزه تکمیل و کیفی سازی زیرساخت های عمرانی‬ ‫ش��هرک های صنعتی ض��رورت واگ��ذاری اراضی‬ ‫صنعتی مطابق طرح مصوب شهرس��ازی و صیانت‬ ‫س��رمایه های صرف ش��ده در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی مورد تاکید قرار گرفت‪ .‬در این گردهمایی‬ ‫با اش��اره به بارگذاری س��امانه اطالعات مکانی در‬ ‫‪ 768‬ش��هرک و ناحیه صنعتی به موضوعاتی مانند‬ ‫مدیریت دان��ش‪ ،‬تکمیل س��امانه اطالعات مکانی‬ ‫همه ش��هرک ها نواحی صنعتی و س��رمایه گذاری‬ ‫در ش��هرک ها و نواح��ی صنعت��ی پرداخته ش��د‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬مدیران عامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی سراس��ر کشور یونس ژائله کارافرین برتر و‬ ‫صادرکننده ممتاز صنعت غذایی کشور در سال ‪95‬‬ ‫به تش��ریح اقدامات انجام شده در حوزه کارافرینی‬ ‫پرداخ��ت و تجربه های خ��ود را دراختیار حاضران‬ ‫ق��رار داد و به س��واالت مطرح ش��ده در این حوزه‬ ‫پاسخ داد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ای��ن گردهمایی با حض��ور معاون‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از مس��عود عظیمی‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان یزد‬ ‫به دلیل اقدام��ات و عملکرد مطلوب در س��ال ‪94‬‬ ‫تقدیر و لوح یادبودی به وی اعطا شد‪.‬‬ ‫اجرای ‪ 38‬طرح پژوهشی در شرکت شهرک های صنعتی فارس‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی فارس از‬ ‫اجرای ‪ 38‬طرح پژوهشی در این شرکت خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار گس��ترش صنع��ت از فارس‪،‬‬ ‫شاهپور قنبری در حاشیه مراسم گرامیداشت هفته‬ ‫پژوهش با بیان اینکه اجرای این طرح ها در راستای‬ ‫برنامه های س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ای��ران در زمین��ه ارتقای وضعی��ت صنایع‬ ‫کوچک این اس��تان در حال انجام است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫طرح های پژوهش��ی ب��ا محوریت توجه ب��ه صنایع‬ ‫کوچ��ک در بخش ه��ای ارتقای س��طح به��ره وری‬ ‫و کیفی��ت محص��والت واحده��ا و نی��ز شناس��ایی‬ ‫ظرفیت های صنعتی استان فارس اجرا شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه اعتبارات مناس��بی به اجرای‬ ‫طرح ه��ای پژوهش��ی اختصاص یافته اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫از ویژگی ه��ای مهم اجرای این طرح های پژوهش��ی‬ ‫استفاده کاربردی از نتایج طرح ها در راستای تقویت‬ ‫و ح��ل مش��کالت صنایع ب��وده که در ای��ن زمینه‬ ‫فعالیت های موثری انجام شده است‪.‬‬ ‫قنبری بر ضرورت تقویت و توس��عه همکاری های‬ ‫علمی ‪ -‬پژوهش��ی بین شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫فارس با دانشگاه ها و مراکز اموزش عالی و همچنین‬ ‫مراکز علمی و پژوهشی این استان تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫در این زمینه از دیدگاه ها و طرح ها با اولویت تقویت‬ ‫و حمایت از صنایع کوچک و ارتقای بهره وری‪ ،‬تولید‬ ‫و افزایش مهم تری��ن واحدهای صنعتی در بازارهای‬ ‫داخل��ی و خارج��ی حمای��ت می کنی��م و تاکن��ون‬ ‫قراردادها و تفاهمنامه های مختلفی با دانش��گاه های‬ ‫استان فارس منعقد شده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی فارس‬ ‫با بیان اینکه این ش��رکت تاکن��ون از‪ 31‬پایان نامه‬ ‫تحصی�لات تکمیلی نیز حمایت کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این پایان نامه ها در راس��تای تقویت صنایع کوچک‬ ‫اجرایی ش��ده و نتایج ان به صورت رایگان دراختیار‬ ‫صنایع قرار گرفته است‪.‬‬ ‫قنب��ری در ادامه مهم تری��ن محورهای طرح های‬ ‫پژوهش��ی را کارافرین��ی‪ ،‬توس��عه فن��اوری‪ ،‬ارتقا و‬ ‫بهب��ود روش های تولی��د کاهش ضایع��ات‪ ،‬ارتقای‬ ‫به��ره وری‪ ،‬افزای��ش کیفی��ت توس��عه ش��بکه ها و‬ ‫خوشه های صنعتی‪ ،‬توسعه بازار و همکاری های فنی‬ ‫و اقتصادی‪ ،‬اسیب شناسی‪ ،‬عارضه یابی و ارائه راهکار‬ ‫برای حل مشکالت صنایع کوچک‪ ،‬توسعه صادرات‪،‬‬ ‫ارتقای شاخصه های کسب وکار و ارتقای توان رقابتی‬ ‫واحدهای صنعتی‪ ،‬مصرف بهینه انرژی و بهره گیری‬ ‫از روش ه��ای نوین و فناوری های روز در این صنایع‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی فارس‬ ‫افزود‪ :‬پژوهش‪ ،‬زیربنای توس��عه بوده و بدین لحاظ‬ ‫نیز حمایت از طرح های پژوهش��ی از اهمیت باالیی‬ ‫برای توسعه صنعتی برخوردار است‪.‬‬ ‫قنبری افزود‪ :‬پژوهشگران‪ ،‬صاحب نظران‪ ،‬استادان‬ ‫و دانش��جویان و شرکت های مش��اوره ای می توانند‬ ‫از حمایت ه��ای ای��ن ش��رکت در زمین��ه طرح ها و‬ ‫محوره��ای پژوهش��ی مرتب��ط با صنای��ع کوچک‪،‬‬ ‫بهره مند شوند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بیش از ‪95‬درصد صنایع مستقر‬ ‫در شهرک های صنعتی این استان را صنایع کوچک‬ ‫تشکیل می دهد‪ ،‬گفت‪ :‬از برنامه های ویژه حمایت از‬ ‫صنایع کوچک‪ ،‬کاربردی کردن پژوهش های مرتبط‬ ‫با این صنایع اس��ت که برمبنای اصول علمی انجام‬ ‫شده باشد‪.‬‬ ‫بحران کم ابی‬ ‫رفیق دولت‬ ‫شنبه‬ ‫ارائه اعتبار یک میلیارد دالر به صندوق توسعه‬ ‫صنایع دریایی‪ ،‬چش�م انتظار تصمیم نمایندگان‬ ‫در کمیسیون تلفیق صنایع دریایی است‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 20‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 10‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 10‬دسامبر‪2016‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره اول پیاپی ‪1974‬‬ ‫‪20‬هزار میلیارد تومان‬ ‫نیاز بخش اب و برق‬ ‫‪11‬‬ ‫حس�ن روحانی‪ ،‬رییس جمه�وری درباره بهبود‬ ‫وضعی�ت اب در کش�ور «وضعیت وی�ژه» اعالم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫توسعه پتروشیمی با سناریوی پروپیلن‬ ‫‪12‬‬ ‫همکاری ایران با لورگی المان‬ ‫برای تکمیل زنجیره پتروشیمی‬ ‫طرح توسعه پتروشیمی ماهشهر‬ ‫در دست مطالعه‬ ‫خروج ‪ 60‬درصد ظرفیت‬ ‫نیروگاه شازند ازمدار‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫لرستان قطب صنایع دریایی‬ ‫کشور شود‬ ‫‪6‬‬ ‫برداشت گاز از پارس جنوبی به‬ ‫‪515‬میلیون مترمکعب می رسد‬ ‫پس از برگ��زاری هجدهمین همای��ش صنایع دریایی و‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی صنایع دریای��ی و دریانوردی برای‬ ‫ارزیابی تاثیر این همایش‪ ،‬جلس��ه ای برگزار شد که در ان‬ ‫ظرفیت های موجود در صنایع دریایی ایران مورد بررس��ی‬ ‫قرار گرفت‪ .‬در این نمایشگاه و همایش عالوه بر رونمایی از‬ ‫شناور شهید ناظری که برای نخستین بار در معرض بازدید‬ ‫ق��رار گرفت‪ ،‬زمینه همکاری با ش��رکت های خارجی برای‬ ‫صنعتگران دریایی ایران به وجود امد‪.‬‬ ‫به گزارش مارین نیوز‪ ،‬سعید مظاهری‪ ،‬دبیر هجدهمین‬ ‫همایش صنایع دریایی در این نشست‪ ،‬با تشکر و قدردانی‬ ‫از هم��کاری و تعامل س��ازمان های همکار در برگزاری این‬ ‫روی��داد مهم‪ ،‬حضور گس��ترده پژوهش��گران و صنعتگران‬ ‫بین المللی در همای��ش هجدهم را از ویژگی های ان اعالم‬ ‫کرده و در این باره گفت‪ :‬بر این اساس با توجه به استقبال‬ ‫قاب��ل توجه خارجی ه��ا‪ ،‬همایش نوزده��م‪ ٢١ ،‬تا ‪ ٢٤‬اذر‬ ‫‪ 11( ١٣٩٦‬تا ‪ 14‬دس��امبر ‪ )٢٠١٧‬در س��طح بین المللی‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫س��عید مظاه��ری حض��ور گس��ترده پژوهش��گران و‬ ‫‪12‬‬ ‫همکاری های بین المللی در عرصه صنایع دریایی‬ ‫صنعتگ��ران بین المللی‪ ،‬همکاری با ش��رکت «یوروپورت»‬ ‫ب��رای حضور ش��رکت های خارجی در نمایش��گاه‪ ،‬مکانیزه‬ ‫کردن ام��ور پذیرش و ثبت نام‪ ،‬برگزاری جلس��ات هفتگی‬ ‫کمیته اجرای��ی و علمی‪ ،‬عقد چندین قرارداد و تفاهمنامه‬ ‫همکاری بین ش��رکت های داخلی و بین المللی‪ ،‬مش��ارکت‬ ‫باالی س��ازمان های دریایی کش��ور‪ ،‬تعیین زمان برگزاری‬ ‫همایش نوزدهم در س��طح بین المللی (‪ 12‬تا ‪ 15‬دس��امبر‬ ‫‪ ،)2017‬تدوی��ن کتاب چکیده مقاالت انگلیس��ی‪ ،‬دو زبانه‬ ‫کردن لوح فشرده همایش‪ ،‬امکان دسترسی پژوهشگران به‬ ‫تمامی مقاالت همایش ه��ای صنایع دریایی و امکان چاپ‬ ‫مق��االت برتر همایش در مجالت علمی پژوهش��ی انجمن‬ ‫را از دستاوردها و نقاط قوت همایش هجدهم اعالم کرد‪.‬‬ ‫دبیر همایش هجدهم همچنین درباره س��خنرانی مدیر‬ ‫اتحادیه کشتی سازان روسیه تصریح کرد‪ :‬الکسی رحمان اُف‬ ‫با تاکید ب��ر امکانات‪ ،‬توانایی ه��ا و فعالیت های بین المللی‬ ‫کشتی س��ازان روس��یه گف��ت‪ :‬می توان از ای��ن ظرفیت به‬ ‫منظور افزایش همکاری های دریایی بین دو کشور استفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت های صنایع دریایی‬ ‫پیمان مس��عودزاده‪ ،‬دبیر هجدهمین نمایش��گاه صنایع‬ ‫دریایی و دریانوردی نیز در این نشس��ت با اش��اره به اینکه‬ ‫نمایشگاه ‪ 2016 IranImex‬بزرگترین نمایشگاه دریایی‬ ‫کش��ور بود‪ ،‬گفت‪ :‬در این نمایش��گاه ‪ 113‬شرکت خارجی‬ ‫از ‪ 26‬کش��ور دنیا به همراه ‪ 260‬ش��رکت داخلی مشارکت‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫مس��عودزاده یکی از اهداف این نمایشگاه را پل ارتباطی‬ ‫بی��ن صنعتگران داخل��ی و خارجی اع�لام و تصریح کرد‪:‬‬ ‫با ایجاد بس��تری مناس��ب برای تجارت ب��ه این موضوع با‬ ‫بهره برداری از راه اهن تهران‪-‬همدان تا پایان سال‬ ‫معاون ساخت و توس��عه راه اهن شرکت ساخت و توسعه‬ ‫لو نقلی گفت‪ :‬بخشی از راه اهن تهران‪-‬همدان‬ ‫زیربناهای حم ‬ ‫حدفاصل تهران‪-‬س��اوه تا پایان س��ال جاری به بهره برداری‬ ‫می رس��د و ادامه مس��یر تا همدان در ‪3‬ماه نخست سال ‪۹۶‬‬ ‫تکمیل خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از پایگاه خبری وزارت‬ ‫را هو شهرس��ازی‪ ،‬جبارعلی ذاکری با اش��اره به روند پیشرفت‬ ‫راه اهن تهران‪-‬همدان گفت‪ :‬بر اس��اس سرعت اجرای کار و‬ ‫اقدامات در دس��ت اجرا‪ ،‬این پروژه حدفاصل تهران تا س��اوه‬ ‫تا پایان س��ال جاری به بهره برداری می رسد و ادامه مسیر تا‬ ‫همدان نیز براس��اس براورد معاونت ساخت و توسعه راه اهن‬ ‫در ‪3‬ماه نخست سال ‪ ۹۶‬تکمیل خواهد شد‪.‬‬ ‫ن س��ال‬ ‫وی افزود‪ :‬با وجود اینکه زیرس��ازی پروژه تا بهم ‬ ‫جاری ب��ه اتمام می رس��د‪ ،‬به طور همزم��ان ریل گذاری نیز‬ ‫در ح��ال انجام اس��ت که تاکن��ون ‪ ۱۶۰‬کیلومتر از مس��یر‬ ‫ریل گذاری شده و تنها ‪ ۱۰۵‬کیلومتر دیگر تا ایستگاه همدان‬ ‫باقی مانده اس��ت‪ .‬به گفته معاون س��اخت و توسعه راه اهن‬ ‫شرکت س��اخت و توس��عه زیربناهای حمل ونقل‪ ،‬تکمیل و‬ ‫ساخت ایس��تگاه های پیش بینی ش��ده تا هفته دولت ادامه‬ ‫می یابد اما عملیات س��اخت کل راه اهن تهران‪-‬همدان تا ‪3‬‬ ‫ماه نخس��ت سال ‪ ۹۶‬به طول می انجامد‪ .‬ذاکری با اشاره به‬ ‫نحوه تامین مالی پروژه راه اهن تهران‪-‬همدان خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬طرح راه اهن تهران‪-‬همدان‪-‬س��نندج ش��امل دو پروژه‬ ‫تهران‪-‬همدان و همدان‪-‬س��نندج می شود که پروژه نخست‬ ‫به دلیل اینکه از گذشته تحت عملیات قرار داشته با استفاده‬ ‫از مناب��ع دولتی تامین مالی می ش��ود اما ب��رای ادامه طرح‬ ‫حدفاصل همدان تا سنندج قراردادی با شرکت های خارجی‬ ‫منعقد ش��ده که تامین مالی این پروژه به عهده انها خواهد‬ ‫بود‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬طرح راه اهن تهران–همدان–س��نندج‬ ‫ب��ه طول ‪ ۴۱۰‬کیلومتر به صورت یک خطه‪ ،‬با س��رعت طرح‬ ‫‪ ۱۶۰‬کیلومت��ر برای مس��افری و ‪ ۱۲۰‬کیلومت��ر برای باری‬ ‫طراحی ش��ده اس��ت‪ .‬مس��یر تهران‪ -‬همدان به طول ‪۲۶۰‬‬ ‫کیلومتر و مس��یر همدان‪ -‬س��نندج به طول ‪ ۱۵۰‬کیلومتر‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین این طرح در مسیر خود از شهرهای تهران‪،‬‬ ‫رباط کریم‪ ،‬ساوه‪ ،‬فامنین‪ ،‬همدان‪ ،‬بهار‪ ،‬قروه و سنندج عبور‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫نوسازی ناوگان حمل ونقلی از اولویت های وزارت راه‬ ‫نای��ب ریی��س کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬نوس��ازی ناوگان فرسوده درحوزه ریلی‬ ‫و هوایی یکی از سرفصل های اصلی برنامه های وزارت‬ ‫راه در این دوره بود که نشان دهنده اهمیت وزیر وقت‬ ‫برای ایمنی س��فر مردم اس��ت‪ .‬به گزارش گس��ترش‬ ‫صنعت‪ ،‬به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫س��ید هادی بهادری با اش��اره به عملکرد کلی مثبت‬ ‫شرکت راه اهن‪ ،‬استعفای مدیر شرکت راه اهن را اقدام‬ ‫به موقع دانست و گفت‪ :‬به طور معمول شاهد استعفای‬ ‫مدیران خطاکار نیستیم و استعفای این مقام مسئول‬ ‫نکته مهم این جریان است و نباید ان را نادیده گرفت‪.‬‬ ‫حت��ی این خب��ر انع��کاس زی��ادی در محافل خبری‬ ‫داش��ت و به عنوان اقدامی نادر در ایران دانس��ته شد‪.‬‬ ‫بهادری با اشاره به اینکه نباید اعتماد مردم به سیستم‬ ‫ریلی کش��ور دچار خدشه شود ‪ ،‬گفت‪ :‬نوسازی ناوگان‬ ‫فرس��وده در حوزه ریلی و هوایی یکی از سرفصل های‬ ‫اصل��ی برنامه های وزارت راه در این دوره بود که جای‬ ‫تشکر دارد‪ .‬وزیر فعلی از همان ابتدا بر نوسازی ناوگان‬ ‫حمل ونقل عمومی اصرار داش��ت که این نشان دهنده‬ ‫اهمیت وی به ح��وزه ایمنی و کیفیت خدمات دهی و‬ ‫نگرانی از جان مردم است‪.‬‬ ‫رویک��ردی درون زا و برون نگر نگاه کنی��م‪ .‬رویکرد درون زا‬ ‫به نوعی کس��ب تجربه از تحریم ه��ای بین المللی و اجرای‬ ‫اقتصاد مقاومتی است چراکه هر صنعتی باید نگاه به بیرون‬ ‫داش��ته باش��د و تعامالت بین المللی خ��ود را حفظ کند تا‬ ‫ضمن به دس��ت اوردن فناوری های روز بتواند به بازارهای‬ ‫صادراتی و توس��عه فعالیت ها در نواح��ی برون مرزی اقدام‬ ‫کند‪ .‬وی بازدید از ش��ناورهای شاخص ساخت ایران که با‬ ‫همکاری نیروی دریایی ارتش و سپاه فراهم امده بود را از‬ ‫نکته های قابل توجه این نمایشگاه اعالم کرد و گفت‪ :‬شناور‬ ‫شهید ناظری برای نخستین بار در معرض بازدید عموم قرار‬ ‫گرفت و عالقه مندان زیادی از این ش��ناورها بازدید کردند‪.‬‬ ‫ردبیر نمایشگاه هجدهم همچنین درباره سخنرانی نماینده‬ ‫نمایش��گاه «یوروپورت» تصریح کرد‪ :‬ریموند سیلیاکاس به‬ ‫افزای��ش عالقه مندی ش��رکت های بین المللی تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به وجود ظرفیت های بسیار در عرصه صنایع‬ ‫دریایی کشور‪ ،‬شاهد رشد حضور شرکت های بین المللی در‬ ‫ایران هستیم‪ .‬انتظارات ما براورد شده است و عالقه مندی‬ ‫زیادی از طرف شرکت ها برای همکاری وجود دارد‪.‬‬ ‫مس��عودزاده در ادام��ه حض��ور ‪ 26‬کش��ور مط��رح دنیا‬ ‫در عرص��ه صنای��ع دریایی‪ ،‬بسترس��ازی توس��عه تجارت‬ ‫دریای��ی‪ ،‬ایجاد ارتباط بین صنعتگ��ران داخلی و خارجی‪،‬‬ ‫فرهنگ س��ازی با هدف افزایش اگاه��ی عمومی از صنایع‬ ‫دریای��ی‪ ،‬ایج��اد پ��ل ارتباطی بی��ن صنعت و دانش��گاه و‬ ‫حضور فعال ش��رکت های داخلی را از دس��تاوردها و نقاط‬ ‫قوت نمایش��گاه هجدهم اع�لام و اظهار ک��رد‪ :‬امیدواریم‬ ‫ب��ا اس��تفاده از نظرها و تجربه ه��ای گذش��ته بتوانیم این‬ ‫نمایش��گاه را به نمایش��گاه صنایع دریای��ی منطقه تبدیل‬ ‫کنی��م ت��ا تمامی کش��ورها عالقه من��د به حض��ور در ان‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی فرهنگ س��ازی را از دیگ��ر اه��داف این نمایش��گاه‬ ‫اع�لام کرد و برپایی غرفه ش��هدای غواص و بومیان کیش‬ ‫را از ویژگی های این نمایش��گاه دانس��ت و اف��زود‪ :‬بازدید‬ ‫دانش اموزان کیش از نمایش��گاه و حضور و مشارکت ‪260‬‬ ‫دانش��جوی دریایی در برنامه های همایش و نمایش��گاه از‬ ‫دیگر اقداماتی بود که در این راس��تا با همکاری سازمان ها‬ ‫و شرکت ها انجام شد‪.‬‬ ‫عملکرد خطوط کشتیرانی تایوان در ‪ ۱۲‬ماه گذشته‬ ‫خطوط کشتیرانی تایوان توانس��ت در مقابله با بحران سایه‬ ‫افکنده در صنعت کشتیرانی بدون ادغام خطوط خود عملکرد‬ ‫به نسبت خوبی را بر جای بگذارد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از مانا‪ ،‬بلومبرگ نوشت‪:‬‬ ‫درحالی که صنعت کانتینری جهان ‪ ۱۲‬ماه گذش��ته با بحران‬ ‫روب��ه رو بوده و ادغام خطوط کش��تیرانی به وف��ور در ان دیده‬ ‫ش��ده است خطوط کشتیرانی تایوان با سابق ه طوالنی مدت که‬ ‫یکی از بازوهای اولیه صنعت کش��تیرانی و حمل ونقل اس��ت‪،‬‬ ‫توانس��ت به طور مستقل به فعالیت خود ادامه دهد‪ .‬بر اساس‬ ‫این گزارش‪3 ،‬خط بزرگ کش��تیرانی تایوان موسوم به شرکت‬ ‫دریای��ی اورگری��ن‪ ،‬ش��رکت حمل ونقل دریای��ی یانگ مینگ‬ ‫و خط��وط ونه��ای توانس��تند در برابر بحران س��ایه افکنده بر‬ ‫صنع��ت حمل ونقل کانتینری جهان خود را تا حد قابل قبولی‬ ‫حفظ کنند‪ .‬بر همین اس��اس و به دنبال افت ش��دید عملکرد‬ ‫ش��رکت های کش��تیرانی کره و چین و ادغام ‪ 3‬شرکت بزرگ‬ ‫کش��تیرانی ژاپن‪ ،‬وزی��ر حمل ونقل تایوان ب��رای در امان نگاه‬ ‫داشتن خط اورگرین و شرکت حمل ونقل یانگ مینگ در میانه‬ ‫ش��رایط وخیم تجاری یک بس��ته یک میلیارد و ‪ ۹۰۰‬میلیون‬ ‫دالری با نرخ س��ود ترجیحی را در اختیار این دو فعال تایوانی‬ ‫گذاش��ت‪ .‬این گزارش ادامه داد‪ :‬در ‪ ۱۲‬ماه گذش��ته‪ ،‬اورگرین‬ ‫تایوان بزرگترین ناوگان کانتینری اس��یا و پنجمین اپراتور در‬ ‫سطح جهان بود اما درحال حاضر و به دنبال همکاری مشترک‬ ‫خط��وط بزرگ چین و ژاپن با یکدیگر در اس��یا جایگاه س��وم‬ ‫را به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬از س��ویی شرکت حمل ونقل‬ ‫دریایی یانگ مینگ نیز به موجب همپوشانی مسیرهای تجاری‬ ‫فرا اقیانوسی می تواند برای افزایش قدرت خود در بازار و ایجاد‬ ‫تع��ادل در ترازنامه اورگرین چند مس��یر را حذف کند‪ .‬در این‬ ‫بازار اشفته اما ونهای وضعیت بهتری دارد زیرا فعالیت خود را‬ ‫به مس��یرهای غیررقابتی اس��یا محدود کرده و ‪5‬سال گذشته‬ ‫تنه��ا در ‪ ۳‬دوره ‪ ۳‬ماهه زیان عملیاتی را در کارنامه مالی خود‬ ‫ثبت کرده اس��ت‪ .‬با این حال نمی توان با وجود س��ایه تورم بر‬ ‫خط کش��تیرانی اورگرین‪ ،‬انتظار بهبود ‪ ۱۰۰‬درصدی و ایجاد‬ ‫تفاوت قابل مالحظه ای در صنعت اش��فته کشتیرانی از سوی‬ ‫این خط داشت‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 20‬اذر ‪ 10 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت زیرساخت‬ ‫‪ 10‬دسامبر ‪ 2016‬شماره اول پیاپی ‪1974‬‬ ‫‪www.Sanatdaily.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ورق بزنیم یا کلیک کنیم؟‬ ‫مهرداد مظفری‬ ‫سیدمهدی مقدسی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫خبرگزاری ها و ش��بکه های‬ ‫اجتماعی در سال های گذشته‬ ‫مسیر اطالع رس��انی را به طور‬ ‫هدفمند تغییر داده و رسانه ها‬ ‫توانس��تند‪ ،‬دس��ت جدی ترین‬ ‫رقیب خ��ود را تا ح��د زیادی‬ ‫ببندند‪ .‬روزنامه ه��ای عمومی‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫در دنی��ای انالی��ن تلگ��رام‪ ،‬دبیر صنعت زیرساخت‬ ‫اینس��تاگرام و برخ��ی دیگر از‬ ‫شبکه های مجازی ‪ -‬که امروزه‬ ‫هر کدام انها نقش یک رس��انه را دارند ‪ -‬فاصله معناداری‬ ‫با مخاطبان خود پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫اینترنت در س��ال های گذشته بس��یاری از روزنامه ها را‬ ‫وادار به عقب نش��ینی کرد‪ .‬عقب نش��ینی از س��نگری که‬ ‫قرن ها در ان با نااگاهی عمومی جنگیده بودند‪ ،‬س��نگری‬ ‫که توپخانه ان در چاپخانه ها نصب شده بود‪.‬‬ ‫با این حال روزنامه هایی که دیگر منتش��ر نمی ش��وند‪،‬‬ ‫دس��ت از رس��الت اطالع رس��انی برنداشته و س��ایت ها و‬ ‫پایگاه های خبری خود را به طور انالین راه اندازی کرده اند‪.‬‬ ‫در بین روزنامه هایی که س��نگر چاپخانه را ترک کردند‪،‬‬ ‫ایندیپندنت که روزنامه صب��ح بریتانیا بود‪ ،‬بیش از دیگر‬ ‫روزنامه ه��ا به چش��م می خ��ورد‪ .‬این روزنام��ه که جایزه‬ ‫بریتی��ش اوراد پرس را در شناس��نامه خ��ود دارد‪ ،‬از ‪۱۶‬‬ ‫م��ارس ‪ ۲۰۱۶‬دیگر چاپ نش��د و نس��خه اینترنتی خود‬ ‫را راه ان��دازی ک��رد‪ .‬دلیل ای��ن عقب نش��ینی بزرگترین‬ ‫دغدغه ای اس��ت که مدیران روزنامه هر روز با ان روبه رو‬ ‫هستند‪ .‬اطالع رسانی باید در کمترین زمان انجام شود‪.‬‬ ‫اطالع رس��انی با ابزارهایی که دنیای فناوری در اختیار‬ ‫بش��ر گذاش��ته‪ ،‬باعث می ش��ود در کمتر از ی��ک دقیقه‬ ‫مخاطبان جهانی‪ ،‬به سرعت از اخبار مطلع شوند‪.‬‬ ‫پرواضح است که در این شرایط روزنامه ها قبل از حضور‬ ‫در میدان نبرد با اینترنت بازنده قطعی خواهند بود‪.‬‬ ‫این س��ناریو اما برای رس��انه های تخصص��ی با کلمات‬ ‫دیگری نوش��ته می ش��وند؛ کلمات��ی که رنگ ب��رد را به‬ ‫توپخانه روزنامه ها بر می گرداند‪.‬‬ ‫در رس��انه های چاپی تخصصی گزارش ها و تحلیل هایی‬ ‫به چاپ می رس��د ک��ه مخاطب با تحلی��ل همان اخباری‬ ‫روبه رو می ش��ود که ان را روی صفح��ه موبایل یا مانیتور‬ ‫خود خوانده است‪.‬‬ ‫بر این اساس رس��انه های چاپی هنوز می توانند در این‬ ‫زمین��ه نقش اگاهی بخش��ی خود را پررنگ ت��ر ایفا کنند‪.‬‬ ‫البت��ه در این نق��ش افرینی باید تخصص یک رس��انه را‬ ‫که ‪ 28‬س��ال انتشار را با خود‬ ‫نیز درنظر داش��ت‪.‬‬ ‫هم��راه دارد و در دوره جدید بیش از ‪ 650‬نس��خه به طور‬ ‫پیاپی به چاپ رس��انده‪ ،‬دس��ت به ابتکاری زده که مشابه‬ ‫ان اگ��ر نگویی��م در دنیا‪ ،‬در ایران به طور قطع بی س��ابقه‬ ‫است‪.‬‬ ‫ام��روز دومین فرزند‬ ‫پس از گس��ترش تجارت‪،‬‬ ‫خود را به رس��انه های ایران معرفی کرده است‪ .‬نخستین‬ ‫ش��ماره این فرزند نوپا گس��ترش صنعت است که دومین‬ ‫فرزن��د نخس��تین روزنامه تخصصی صبح ایران به ش��مار‬ ‫از ابتدا روزنامه عمومی نبود و در‬ ‫می ای��د‪ .‬با اینکه‬ ‫عرصه رقابت س��نگین رسانه های چاپی با دنیای مجازی‪،‬‬ ‫نم��ره قابل قبولی را برای خود دس��ت و پ��ا کرده بود اما‬ ‫رو ب��ه تخصص بیش��تری اورد‪ .‬تخصصی که نتیجه ان ‪3‬‬ ‫روزنامه با عنوان های گسترش تجارت‪ ،‬گسترش صنعت و‬ ‫گسترش معدن خواهد بود‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬گسترش صنعت رسانه ای خواهد بود که‬ ‫در طول روز از میان صدها خبر‪ ،‬مهم ترین انها را انتخاب‬ ‫کرده و به تحلیل ان می پردازد‪ ،‬تحلیلی که نیاز ان هنوز‬ ‫در جامعه اطالع و اگاهی رسانی ایران وجود دارد و متولی‬ ‫ان به طور قطع رسانه های مکتوب خواهند بود‪.‬‬ ‫صنعت زیرس��اخت در ‪ 4‬صفحه اختصاصی به تحلیل و‬ ‫ارائه مهم ترین اخبار روز در حوزه زیرس��اخت های کشور‬ ‫می پ��ردازد‪ .‬تحلیل های��ی ک��ه در این ‪ 4‬صفحه منتش��ر‬ ‫خواهند ش��د ب��ر اس��اس گفت وگو‪ ،‬تالی��ف و جمع اوری‬ ‫اطالعات هس��تند؛ گزارش هایی که در خ��ود پیش بینی‪،‬‬ ‫تاثیر و پیش��ینه مهم تری��ن رویدادها را بررس��ی می کند‬ ‫ت��ا عالوه بر اطالع رس��انی و اگاهی بخش��ی در این حوزه‬ ‫تخصصی‪ ،‬ش��رط بقای خود در این عرصه را نیز به دست‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫هدف از تحریر این س��طرها انتخاب رس��انه با توجه به‬ ‫نی��از مخاطب اس��ت‪ .‬در عصری که کانال ه��ای تلگرامی‬ ‫توانس��ته اند بومی ترین اخب��ار را در مدت چن��د ثانیه بر‬ ‫صفحه تلف��ن همراه هزاران مخاطب منتش��ر کنند‪ ،‬ورق‬ ‫زدن روزنامه ه��ا برای خبررس��انی‪ ،‬درد هیچ مخاطبی را‬ ‫درمان نمی کند و بهتر اس��ت مخاطبانی که فقط اخبار را‬ ‫می خواهند‪ ،‬کلیک کنند‪.‬‬ ‫دس��ته دیگ��ری از مخاطبان اما به دنب��ال تحلیل اخبار‬ ‫هس��تند؛ تحلیل هایی که امکان ان برای مخاطبان وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬روزنامه نگاران این تحلیل ها را براس��اس گفت وگو‬ ‫با وزیران‪ ،‬معاونان‪ ،‬نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی‪،‬‬ ‫روسای سازمان های مرتبط و بسیاری از کارشناسان گرد‬ ‫هم جمع می کنند‪ .‬این دس��ته از مخاطبان نیز بهتر است‬ ‫باقی صفحه ها را هم ورق بزنند‪.‬‬ ‫سیدجواد حسینی کیا‬ ‫پیش بینی ها از تصمیم نمایندگان برای تخصیص اعتبار یک میلیارد دالر به صنایع دریایی نشان داد‬ ‫کمیسیون تلفیق‪ ،‬رفیق دولت‬ ‫امی�ر مهرزاد‪ -‬گ�روه صنایع زیرس�اختی‪ :‬ارائه اعتبار یک میلی�ارد دالر به صندوق‬ ‫توس�عه صنایع دریایی‪ ،‬چشم انتظار تصمیم نمایندگان در کمیسیون تلفیق صنایع‬ ‫دریایی اس�ت‪ .‬این اعتبار در حالی تخصیص می یابد که فعاالن و کارشناس�ان حوزه‬ ‫صنای�ع دریایی معتقدند ایران به اندازه کاف�ی از ظرفیت های موجود در این زمینه‬ ‫بهره ای نبرده است‪.‬‬ ‫ب��ا اینکه به گفته برخی از نمایندگان مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬احتمال بس��یاری برای تصویب این الیحه در‬ ‫کمیس��یون تلفیق وجود دارد اما ملزومات دیگری هم در‬ ‫این زمینه نق��ش دارند‪ .‬یکی از مهم ترین موضوعاتی که‬ ‫در این زمینه وجود دارد منابع دولت اس��ت‪ .‬در صورتی‬ ‫که مجلس شورای اسالمی اعتبار یک میلیارد دالر برای‬ ‫توس��عه صنایع دریایی را تصویب کند‪ ،‬این دولت اس��ت‬ ‫ک��ه بای��د این مصوبه را اجرا کن��د‪ .‬اکنون به دلیل برخی‬ ‫مشکالت اقتصادی و رکود تورمی‪ ،‬سطح اعتبارات دولت‬ ‫کاه��ش یافت��ه و برخی پیش بینی ها نش��ان از تخصیص‬ ‫نیافتن این اعتبار به صندوق توسعه دریایی دارد‪.‬‬ ‫البته این به معنی در اختیار نداشتن اعتبار یک میلیارد‬ ‫ت بلکه به معنی اهمی��ت صنایع دریایی برای‬ ‫د الر نیس�� ‬ ‫دولت است‪ .‬در صورتی که دولت یازدهم صنایع دریایی را‬ ‫به عنوان صنعتی پیشبرنده در نظر داشته باشد‪ ،‬طبیعی‬ ‫است که این سهم را اختصاص دهد اما در غیراین صورت‪،‬‬ ‫این احتمال وجود دارد که حتی در صورت تصویب دولت‪،‬‬ ‫اعتب��ار مورد نیاز را تخصیص ندهد‪ .‬گس��ترش صنعت در‬ ‫ای��ن گزارش به اهمیت صنایع دریایی و نقش مس��تقیم‬ ‫توسعه این صنعت بر یک چهارم جمعیت ایران پرداخته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ربع جمعیت ایران‪ ،‬چشم انتظار رونق‬ ‫حدود یک چهارم جمعیت کشور در استان های ساحلی‬ ‫کش��ور متمرکز ش��ده و در صورتی که صنایع دریایی در‬ ‫ایران به رونق مناسبی دست یابد‪ ،‬وضعیت اقتصادی ربع‬ ‫جمعیت کشور بهبود چشمگیری خواهد یافت‪.‬‬ ‫مه��رداد مظفری‪ ،‬مدیرعامل صندوق توس��عه صنایع‬ ‫دریایی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما‬ ‫گفت‪« :‬بیش از ‪۲۲‬درصد جمعیت کش��ور در ‪ ۷‬اس��تان‬ ‫ساحلی زندگی می کنند که اگر در توسعه کشور به صنایع‬ ‫دریایی توجه ویژه ای شود‪ ،‬مشکالت اقتصادی حدود یک‬ ‫چهارم جمعیت کشور برطرف می شود‪».‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه تامین س��رمایه الزم و دریافت یک‬ ‫میلیارد دالر مصوب برای صندوق توسعه صنایع دریایی‪،‬‬ ‫از مهم تری��ن اولویت ه��ای این صندوق در برنامه شش��م‬ ‫توس��عه است‪ ،‬گفت‪« :‬کمیسیون تلفیق مجلس می تواند‬ ‫منابع مورد نیاز صندوق توسعه صنایع دریایی را در برنامه‬ ‫ششم مصوب کند تا شاهد تحولی در این صنایع باشیم‪».‬‬ ‫مدیرعامل صندوق توس��عه صنای��ع دریایی افزود‪« :‬از‬ ‫هزار و ‪۵۰۰‬میلیارد دالر تجارت مرتبط با صنایع دریایی‬ ‫در جهان سهم ما حدود ‪۸‬میلیارد دالر بوده و این در حالی‬ ‫اس��ت که برخی کش��ور ها با شرایط ما تا ‪ ۱۰‬برابر ایران از‬ ‫این تجارت درامد دارند‪».‬‬ ‫وی ب��اال ب��ودن ن��رخ تورم و نوس��ان در ن��رخ ارز را از‬ ‫جمله دالیل رغبت نداش��تن س��رمایه گذاران خارجی به‬ ‫سرمایه گذاری در صنایع دریایی ایران دانست‪.‬‬ ‫‹ ‹تقویت حضور در اجالس های بین المللی‬ ‫برنامه شش��م توس��عه کمترین توجه ب��ه صنایع دریایی‬ ‫ش��ده بود که در کمیس��یون صنایع و معادن مجلس به‬ ‫این صنایع به خوبی پرداخته ش��د و پیش��نهادهای این‬ ‫کمیسیون به کمیسیون تلفیق ارائه شد‪».‬‬ ‫‹ ‹استفاده از ‪ ۱۰‬درصد ظرفیت ها‬ ‫پ��س از تصویب اص��ل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی که معروف‬ ‫ف ش��دند‬ ‫به اصل خصوصی س��ازی اس��ت‪ ،‬دولت ها موظ ‬ ‫عالوه ب��ر واگذاری بنگاه های درامدزا به بخش خصوصی‪،‬‬ ‫از این بخش حمایت های الزم برای توسعه بیشتر داشته‬ ‫باشند‪ .‬در سال های گذشته نیز بخش خصوصی در کشور‬ ‫توانس��ته به رونق و توس��عه مناسبی دس��ت یابد‪ .‬با این‬ ‫ح��ال در صنایع دریایی هنوز این طور نیس��ت و به گفته‬ ‫تولیدکنن��دگان و فعاالن بخش خصوصی‪ ،‬در س��ال های‬ ‫گذشته این بخش به توسعه چندانی دست نیافته و فقط‬ ‫از ‪۱۰‬درصد ظرفیت های اقتصادی در ش��هرهای ساحلی‬ ‫ایران استفاده می شود‪.‬‬ ‫یک فعال بخش خصوصی در صنایع دریایی کشور هم‬ ‫در این برنامه گفت‪« :‬ما تنها توانس��ته ایم از ‪۱۰‬درصد از‬ ‫ظرفیت موجود در سواحل کشور استفاده کنیم‪».‬‬ ‫ملک رضا ملک پور افزود‪« :‬مش��کل ما رویکرد ها است‬ ‫و عالوه ب��ر این محدودیت مناب��ع در دولت هم یک اصل‬ ‫اس��ت و باید برای رفع ان اج��ازه دهند بخش خصوصی‬ ‫وارد شود‪».‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه می توانیم در زمینه های مختلف‬ ‫سیاست گذاری کنیم اما اگر زمینه الزم برای اجرای این‬ ‫سیاس��ت ها را فراه��م نکنیم‪ ،‬کارها ابت��ر می ماند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«جای��گاه بخش خصوصی در صنای��ع دریایی در برنامه‬ ‫ششم توسعه متناسب با ظرفیت انها نیست‪».‬‬ ‫با اینکه ایران ‪۵‬هزار و ‪ ۸۰۰‬کیلومتر مرز ابی و به دلیل‬ ‫موقعیت جغرافیایی ظرفیت اتصال ‪ ۹‬کش��ور محصور در‬ ‫خش��کی را داراس��ت اما هنوز در عرصه های بین المللی‬ ‫حضور مناسبی ندارد‪ .‬به گفته یکی از اعضای کمیسیون‬ ‫صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬ایران در ‪۴‬‬ ‫اجالس جهانی که با محور صنایع دریایی برگزار ش��ده‪،‬‬ ‫شرکت نکرده است‪.‬‬ ‫س��یدمهدی مقدسی‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجل��س ه��م در این برنامه گفت‪« :‬ایران از ‪۵‬هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫کیلومتر س��احل برخوردار است و در این زمینه می تواند‬ ‫برای خدمات دهی به ‪ ۹‬کشور محصور در خشکی استفاده‬ ‫کن��د ام��ا در ‪ ۴‬اجالس جهانی در زمین��ه صنایع دریایی‬ ‫جهان حضور نداشته است‪».‬‬ ‫‹ ‹صنایع دریایی‪ ،‬زیرساخت کالن کشور‬ ‫مقدس��ی ب��ا اش��اره به اینکه م��ا می توانیم س��االنه تا‬ ‫ط��رح اعتبار یک میلیارد دالری برای توس��عه صنایع‬ ‫‪۳۵‬میلی��ارد دالر از طری��ق خدمات دهی به کش��ورهای‬ ‫دریایی نیازمند تصویب نمایندگان کمیس��یون تلفیق در‬ ‫محصور در خش��کی درامد داش��ته باش��یم‪ ،‬گفت‪« :‬در‬ ‫برنامه شش��م توس��عه است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬در صورتی که‬ ‫حالی که بر اساس مصوبات قانونی دولت باید ساالنه یک‬ ‫نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی این‬ ‫میلیارد دالر به صندوق توسعه صنایع دریایی اختصاص‬ ‫الیجه را تصویب کنند‪ ،‬دولت موظف به اجرای ان خواهد‬ ‫دهد تنها در س��ال ‪۲۵ ،۹۴‬میلی��ون دالر به این صندوق‬ ‫ش��د‪ .‬البته در صورت تصوی��ب‪ ،‬اجرای نهایی این مصوبه‬ ‫اختصاص داده است‪».‬‬ ‫ب��ه عهده دولت یازدهم خواه��د بود و این‬ ‫مقدس��ی اف��زود‪« :‬دولت ها در ‪ ۷‬س��ال‬ ‫احتم��ال وجود دارد ک��ه این بند در برنامه‬ ‫شش��م توسعه اجرا نشود‪ .‬با این حال برخی‬ ‫گذشته نقش خود را در حمایت از صندوق کمیسیون تلفیق‬ ‫صنای��ع دریایی به خوبی ایف��ا نکرده اند و‬ ‫نمایندگان معتقدند اهمیت صنایع دریایی‬ ‫مجلس می تواند‬ ‫باید درنظر داش��ت که برای رش��د اقتصاد‬ ‫در رش��د و توسعه اقتصادی و صنعتی ایران‬ ‫منابع مورد نیاز‬ ‫کشور باید زمینه الزم به منظور حمایت از‬ ‫به حدی اس��ت که احتم��ال افزایش اعتبار‬ ‫صندوق توسعه‬ ‫بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی صنایع دریایی را در نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫در صنایع دریایی فراهم شود‪.‬‬ ‫س��یدجواد حس��ینی کیا‪ ،‬دبی��ر دوم‬ ‫برنامه ششم مصوب‬ ‫این عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن کند تا شاهد تحولی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی درب��اره الیحه‬ ‫اس�لامی درب��اره تخصیص ی��ک میلیارد‬ ‫در این صنایع باشیم‬ ‫برنامه ششم توسعه و سهم صنایع دریایی‬ ‫دالر ب��ه صندوق توس��عه ملی در س��ال به‬ ‫در ان این گون��ه توضی��ح داد‪« :‬در الیحه‬ ‫گس��ترش صنعت گفت‪« :‬خوش��بختانه در‬ ‫مجلس یازدهم دید مناس��بی به توسعه اقتصادی کشور‬ ‫وج��ود دارد و به نظر می رس��د برای تصویب این موضوع‬ ‫مشکلی در پیش نباشد‪».‬‬ ‫حس��ینی کیا با اش��اره به اینکه احتمال افزایش سهم‬ ‫صندوق توس��عه صنایع دریایی در برنامه شسشم توسعه‬ ‫وجود دارد‪ ،‬گفت‪« :‬این الیحه در کمیس��یون تلفیق باید‬ ‫بررسی شود اما با احتساب اینکه در زمینه صنایع دریایی‬ ‫ایران ظرفیت های بس��یاری دارد‪ ،‬احتمال دارد که حتی‬ ‫سهم صندوق صنایع دریایی بیش از یک میلیارد دالر در‬ ‫س��ال باشد‪».‬وی با تاکید بر اینکه در ایران توسعه صنایع‬ ‫دریایی باید براساس برنامه بلندمدت باشد‪ ،‬گفت‪« :‬برنامه‬ ‫توسعه با اینکه سند جامعی برای صنایع و دیگر حوزه های‬ ‫اقتصادی کش��ور اس��ت اما باید درنظر داشت که توسعه‬ ‫پایدار صنایع��ی مانند صنایع دریایی نیازمند برنامه های‬ ‫بلندمدت اس��ت تا تغییرات سیاس��ی باعث تغییرات در‬ ‫روند توس��عه نشود‪».‬دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی با اش��اره به اینکه تقویت بخش‬ ‫خصوص��ی در ای��ران در این زمینه می تواند مس��یر ورود‬ ‫سرمایه گذاران خارجی را نیز هموار کند‪ ،‬گفت‪« :‬یکی از‬ ‫موضوعاتی که برای جذب س��رمایه گذار خارجی اهمیت‬ ‫دارد‪ ،‬رونق صنعت مورد نظر در داخل کش��ور اس��ت‪ .‬در‬ ‫صورتی که این اعتبار به صندوق توس��عه صنایع دریایی‬ ‫اختصاص داده شود‪ ،‬می توان برای جذب سرمایه گذاران‬ ‫خارجی نیز اقدامات بیشتری در نظر گرفت‪».‬حسینی کیا‬ ‫به این پرسش که ایا در شرایط کنونی اقتصاد ایران دولت‬ ‫می توان��د اعتبار یک میلیارد دالری به صندوق توس��عه‬ ‫صنای��ع دریای��ی دهد‪ ،‬این گونه پاس��خ داد‪« :‬دولت توان‬ ‫ارائه این اعتبار را دارد اما در این زمینه صرف توان برای‬ ‫ارائه کافی نیست‪ .‬در شرایط کنونی دولت باید برنامه های‬ ‫پیش رو را ارزیابی کند و نسبت به اهمیت صنایع دریایی‬ ‫برای ارائه اعتبارات اقداماتی داش��ته باشد‪».‬وی با تاکید‬ ‫ب��ر اهمی��ت صنایع دریایی گفت‪« :‬هر چن��د که ارزیابی‬ ‫ب��رای ارائه ای��ن اعتبارات نیازمند بررس��ی دقیق و همه‬ ‫جانب ه ش��رایط اقتص��ادی و هزینه های دولت اس��ت اما‬ ‫به نظر می رس��د دولت یازدهم اهمیت صنایع دریایی را‬ ‫به درستی درک کرده و در ارائه این اعتبار مشکلی پیش‬ ‫روی دولت نباش��د‪».‬این عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی با اشاره به اهمیت صنایع دریایی‬ ‫در اینده اقتصادی ایران گفت‪« :‬توسعه صنایع دریایی به‬ ‫معنی توس��عه یکی از مهم ترین زیرساخت های اقتصادی‬ ‫کشور است‪ .‬باید درنظر داشت که رونق این صنعت تا چه‬ ‫اندازه می توان د بر رشد اقتصادی ایران تاثیر داشته باشد‪».‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬به نظر می رسد اهمیت صنایع‬ ‫دریایی در ش��رایط کنونی اقتصادی کشور به حدی باشد‬ ‫که دولت پس از تصویب این الیحه در کمیسیون تلفیق‪،‬‬ ‫ان را اجرا کند اما با این حال تصمیم نهایی در اتاق فکر‬ ‫کاخ ریاست جمهوری گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫لرستان قطب صنایع دریایی کشور شود‬ ‫معاون عملیات نی��روی دریایی ارتش با بیان اینکه جای‬ ‫خالی صنایع مرتبط با دریا در لرس��تان مش��اهده می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این اس��تان می تواند به قطبی از صنایع دریایی کشور‬ ‫تبدیل شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬امیر دریادار س��ید محمود موسوی در‬ ‫جمع مدیران دس��تگاه های اجرایی استان لرستان با بیان‬ ‫اینکه نیروی دریایی نظام جمهوری اس�لامی ایران نیرویی‬ ‫نظامی‪ ،‬سیاس��ی‪ ،‬علم��ی و بین المللی اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫نی��روی دریایی نظام جمهوری اس�لامی ایران می تواند در‬ ‫راستای توسعه اقتصادی و سیاسی کشور نقش افرینی کند‬ ‫و به توس��عه و تعمیق روابط میان ایران با س��ایر کشورهای‬ ‫مس��لمان و غیرمس��لمان کمک کرده اس��ت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه جای خال��ی صنایع مرتبط‬ ‫با دریا در اس��تان لرس��تان مش��اهده می شود‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬چرا دانش��گاه های اس��تان لرستان‬ ‫پروژه های��ی مرتبط با دریا را برای دانش��جویان‬ ‫تعری��ف نمی کنن��د؟ ای��ن درحالی اس��ت که‬ ‫مراکز اموزشی س��ایر استان های کشور ارتباط‬ ‫تنگاتنگی با نیروی دریایی جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران دارند‪ .‬موسوی در پایان توضیح داد‪ :‬لرستان می تواند‬ ‫به قطب��ی از صنایع دریایی کش��ور تبدیل ش��ود زیرا دریا‬ ‫ظرفیت باالیی برای ایجاد صنایع مختلف و اش��تغال دارد‪.‬‬ ‫وی با تاکید به توس��عه س��واحل بنادر کش��ور‬ ‫تصریح کرد‪ :‬چرا س��واحل جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران از محروم ترین نقاط کش��ور هستند؟ این‬ ‫درحالی است که در س��ایر کشورهای دریایی‪،‬‬ ‫ابادترین نقاط‪ ،‬بنادر و سواحل هستند‪ .‬موسوی‬ ‫یاداور شد‪ :‬س��واحل ظرفیت های فراوانی برای‬ ‫توس��عه‪ ،‬س��رمایه گذاری و ایجاد اشتغال دارد‬ ‫اما متاس��فانه ساحل نش��ین های ایران از فواید‬ ‫دری��ا بی بهره اند و به کارهای کاذب و حتی قاچاق کاال روی‬ ‫می اورن��د‪ .‬وی با بیان اینکه چنانچه ش��رایط و زمینه کار و‬ ‫همچنین صنایع مرتبط و مورد نیاز در سواحل کشور فراهم‬ ‫شود عالوه بر جذب نیروی انسانی موجود در ان نقاط جای‬ ‫خالی نیازمندی ها از سایر استان ها و شهرهای کشور تامین‬ ‫می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫با جود تمام محدودیت های موجود بخش زیادی از نیروی‬ ‫انسانی خود را در س��واحل محروم کشور منتقل کرده و در‬ ‫جهت ابادانی‪ ،‬توس��عه و پیشرفت ان سواحل سعی و تالش‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬خوش��بختانه نیروی دریایی ارتش‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران اقدامات خوبی در راس��تای رفع‬ ‫مس��ائل و مش��کالت و تلفات جاده ای و استقرار بخشی از‬ ‫صنایع انجام داده و زمینه را برای حضور وزارت نفت در این‬ ‫سواحل فراهم کرده است‪.‬‬ ‫دستاوردهای صنعت خودرو‬ ‫رونمایی می شود‬ ‫چهارمی��ن همای��ش بین الملل��ی صنعت خ��ودرو در‬ ‫راه اس��ت و باتوجه ب��ه اینکه در چند س��ال اخیر و در‬ ‫شنبه‬ ‫دولت یازدهم مذاکرات و همکاری های زیادی در بخش‬ ‫‪ 20‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 10‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 10‬دسامبر‪2016‬‬ ‫خودروی ایران شکل گرفته است‪...‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره اول پیاپی ‪1974‬‬ ‫در گردهمایی مدیران ارتباطات گروه صنعتی ایران خودرو مطرح شد‬ ‫تحول نقش افرینی ارتباطات با ظهور قاره ششم‬ ‫چالشی به نام نبود تکنیسین‬ ‫در کنار رش��ته های درس��ی که این روزها جایگاهی را در دانش��گاه علمی‬ ‫کاربردی به خود اختصاص داده اند ‪ ،‬صنعت قطعه‪ ،‬دانشجویان این رشته را‬ ‫در سال جدید تحصیلی روانه این دانشگاه خواهد کرد و بر این اساس مرکز‬ ‫اموزش علمی کاربردی ایران وابس��ته ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫امس��ال پذیرای دانش��جویان رش��ته صنعت قطعه در دو مقطع کاردانی و‬ ‫کارشناسی خواهد بود‪.‬‬ ‫هزینه ایجاد شغل‬ ‫در صنعت خودرو‬ ‫نزدیک به ‪900‬هزار نفر به صورت مستقیم در بخش تولید و خدمات صنعت‬ ‫خودرو اعم از شرکت های خودروسازی‪ ،‬قطعه سازی و کاربری سازی‪ ،‬بخش‬ ‫م��واد اولیه و واس��طه‪ ،‬نمایندگان مجاز فروش و خدم��ات پس از فروش و‬ ‫همچنین فعاالن بخش لجس��تیک و دیگر خدمات مشغول فعالیت هستند‬ ‫که در این بین خودروس��ازان بیش��ترین هزینه را ب��رای اموزش و تربیت‬ ‫نیروهای انسانی خود پرداخت می کنند‪...‬‬ ‫صنعتی که فراموش شد‬ ‫این روزها انتقادهایی از س��وی فعال صنعت موتورس��یکلت می شود که‬ ‫مدعی هستند مسئوالن مربوط توجه الزم به این صنعت نداشته و از این رو‬ ‫وضعیت مطلوبی ندارند‪ .‬رییس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران‬ ‫به ضرورت ترسیم افق روشن برای صنعت موتورسیکلت کشور اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬برای چنین مهمی باید طراحی و برنامه ریزی شود‪.‬‬ ‫ایران خودرو خراسان میزبان ش��ورای هماهنگی مدیران‬ ‫ارتباط��ات گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو بود‪ .‬ش��ورایی که‬ ‫ب��ه صورت فصل��ی هر ب��ار در یکی از ش��رکت های تابع یا‬ ‫س��ایت های استانی این ش��رکت برگزار می شود تا مدیران‬ ‫ضمن اعالم نظرات و چالش های خود‪ ،‬از سایت ها و خطوط‬ ‫تولید بازدیدی داش��ته باشند‪ .‬در حاشیه برگزاری این شورا‬ ‫در ایران خودرو خراس��ان واقع در ش��هرک صنعتی بینالود‬ ‫از می��دان ارتباطات رونمایی به عم��ل امد‪ .‬همچنین تمبر‬ ‫یادبود نشست شورا نیز رونمایی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تح�ول نقش افرینی ارتباطات ب�ا ظهور قاره‬ ‫ششم‬ ‫‪‎‬مدیر ارتباطات و امور بین الملل گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫فراگیر ش��دن فضای مجازی و ش��بکه های اجتماعی را به‬ ‫ظهور قاره ششم تشبیه کرد و گفت‪ :‬این یک واقعیت است‬ ‫که بیش��تر مردم و مخاطبان بخش های ارتباطی س��اعاتی‬ ‫از ش��بانه روز را در فضای مج��ازی می گذرانند و این مانند‬ ‫زندگ��ی کردن در قاره ای جدید‪ ،‬خارج از ‪ 5‬قاره جغرافیایی‬ ‫است‪.‬‬ ‫علی مصریان که در جلس��ه ش��ورای مدی��ران ارتباطات‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو در مش��هد سخن می گفت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬فضای مجازی و ش��بکه های اجتماعی تحولی ش��گرف‬ ‫و غیرقاب��ل ان��کار در علم ارتباطات ایج��اد کرده اند که اگر‬ ‫به صورت هدفمند و برنامه ریزی ش��ده با این تحول همراه‬ ‫نشویم‪ ،‬نقش افرینی خود را از دست خواهیم داد‪.‬‬ ‫مصریان س��پس به دور ت��ازه همکاری ه��ای بین المللی‬ ‫خودروس��ازان با شرکای خارجی اشاره کرد و افزود‪ :‬صنعت‬ ‫خ��ودرو نیز با توج��ه به برنامه های جدی��د و همکاری های‬ ‫بین المللی در حال تحول و به نوعی پوست اندازی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این تح��والت در فض��ای ارتباطات و صنعت‬ ‫خودرو ش��رایط حس��اس و مهمی را ایجاد ک��رده و باعث‬ ‫افزایش نق��ش ارتباطات در اجرای برنامه های گروه ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیر ارتباط��ات گروه صنعتی ایران خ��ودرو ادامه داد‪ :‬با‬ ‫تدابی��ر و برنامه ریزی های مدیر ارش��د گ��روه‪ ،‬ایران خودرو‬ ‫نخس��تین قرارداد اجرایی و بین المللی کشور پس از برجام‬ ‫را امض��ا و عملیاتی کرد که این قرارداد روزنه و اغازی برای‬ ‫شروع دیپلماسی کشور شد‪.‬‬ ‫وی به جمله ای از مدیرعام��ل گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫مبنی بر اینکه «ما در برابر جامعه مس��ئولیم» اشاره کرد و‬ ‫با بیان اینکه کمیته مس��ئولیت های اجتماعی ایران خودرو‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫عکس‪ :‬فاطمه خوشبویی‬ ‫استفاده از ابزار قانونی‬ ‫برای نوسازی خودروهای‬ ‫فرسوده‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫‪10‬‬ ‫به تازگ��ی به یک اداره کل در س��اختار س��ازمانی مدیریت‬ ‫ارتباطات تبدیل ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬گروه صنعتی ایران خودرو در‬ ‫راستای وظایف و مسئولیت های اجتماعی خود اقدام مهمی‬ ‫را انجام داده که در همین هفته در مراسمی یا حضور تنی‬ ‫چند از مدیران کشوری اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫مدی��ر ارتباطات گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو در ادامه با‬ ‫بیان اینکه در شرایط کنونی نقش همه مدیران و مسئوالن‬ ‫ارتباطات با گذشته بس��یار متفاوت شده است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫همزمان ب��ا تغییرات صنعت��ی‪ ،‬باید در ارتباط��ات و افکار‬ ‫عمومی نیز تحول ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫مصریان «هم افزایی بیش��تر در نشس��ت های مش��ترک‬ ‫مدیران ارتباطات» را یکی از اهداف اصلی ش��ورای مدیران‬ ‫ارتباطات گ��روه صنعتی ایران خودرو دانس��ت و گفت‪ :‬این‬ ‫نشس��ت و گردهمایی ها فرصت بررس��ی انچه انجام شده و‬ ‫انچه باید انجام شود را فراهم می کند و برمبنای شعار «یک‬ ‫گروه‪ ،‬یک هدف» شکل گرفته است‪.‬‬ ‫مصری��ان در پای��ان به م��رور اقدام��ات اخی��ر مدیریت‬ ‫ارتباطات نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬ایران خودرو دوره جدیدی‬ ‫از فعالیت ه��ای خ��ود را اغ��از ک��رده و به عن��وان تولید و‬ ‫منتش��رکننده نخس��تین مجله تصویری س��ازمانی کشور‪،‬‬ ‫برنامه های مدونی را در دستور کار قرار داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اج�رای قانون اثر پروانه ای در ایران خودرو‬ ‫خراسان‬ ‫امیر ش��هال‪ ،‬مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت‬ ‫ایران خودرو خراس��ان در ادامه این نشست با اشاره به دور‬ ‫جدی��د فعالیت های این ش��رکت اظهار ک��رد‪ :‬ایران خودرو‬ ‫خراس��ان در دو ر جدید فعالیت خدمت��ی خود همزمان با‬ ‫انتصاب جدید در این شرکت «مدیریت بر پایه رهبری» را‬ ‫به عنوان مدل اجرایی خود انتخاب کرده است‪.‬‬ ‫وی ت�لاش ب��رای تغیی��ر «ن��گاه وظیفه ای» ب��ه کار و‬ ‫جایگزینی ان ب��ا «نگاه خدمتی» را محور اصلی فعالیت ها‬ ‫عن��وان و اظهار کرد‪ :‬تعویض ای��ن زاویه دید‪ ،‬باعث تعمیق‬ ‫حس مس��ئولیت پذیری و تعهدمندی کارکنان نس��بت به‬ ‫سازمان شده است‪.‬‬ ‫ش��هال با اشاره به کتاب «نقش دل در مدیریت» مرحوم‬ ‫مجتبی کاشانی یاداور شد‪ :‬در این کتاب الگوی «رهبری بر‬ ‫دل ها» به عنوان موثرترین مدل مدیریتی در س��ازمان های‬ ‫بزرگ معرفی شده است و مدیر موفق را فردی می داند که‬ ‫عامل‬ ‫تس��مه پروانه ای میان دل و عقل می اندازد تا این دو‬ ‫ِ‬ ‫تصمیم گیری های خطیر را متناس��ب و متوازن با همدیگر‬ ‫به حرکت دراورد‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ایران خودرو‬ ‫خراسان ادامه داد‪« :‬قانون اثر پروانه ای» می گوید که چگونه‬ ‫حرکت بال های یک پروانه در برزیل‪ ،‬می تواند توفانی عظیم‬ ‫در ش��یکاگو به پا کند‪ .‬به همین س��بب‪ ،‬از همان روزهای‬ ‫ابتدایی‪ ،‬اثر بال های پروانه ای در سازمان اغاز شد‪.‬‬ ‫شهال حضور هرروزه مدیریت ارشد سازمان در سالن های‬ ‫تولی��دی‪ ،‬رفع دغدغه های مالی‪ ،‬رفاه��ی و خدماتی تغییر‬ ‫سیس��تم رفت وام��د کارکن��ان از اتوبوس های فرس��وده و‬ ‫مس��تعمل‪ ۳۰۲‬و جایگزین��ی اتوبوس ه��ای مجهز‪ ۴۵۷‬را‬ ‫ازجمله اقدامات انجام ش��ده در جهت ارتقای رفاه کاکنان‬ ‫اع�لام و تصری��ح ک��رد‪ :‬نظم دهی ب��ه سیس��تم «جبران‬ ‫خدمت» و اس��تقرار انضباط پرداختی‪ ،‬انگیزه ماندگاری در‬ ‫ایران خودرو‪« ،‬درس��ت کار کردن» و «کار درست کردن»‬ ‫را در کارکن��ان صف و س��تاد‪ ،‬ارتقا بخش��ید‪ .‬به طوری که‬ ‫دیگر از اس��تعفاهای دس��ته جمعی‪ ،‬ترک کارهای فله ای و‬ ‫غیبت های مت��داول خبری نبود‪ .‬پرداخ��ت حقوق‪ ،‬منظم‬ ‫و در تقویم مالی ش��رکت‪ 3 ،‬روز در م��ا ه برای پرداخت ها‬ ‫قطعی شد‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ایران خودرو‬ ‫خراسان پیاده سازی ایمن روش ها را راهکاری برای خروج‬ ‫و ت��رک کار نیروی انس��انی عنوان کرد و اف��زود‪ :‬اموزش و‬ ‫ارتق��ای علمی کارکنان درحال حاض��ر معنا پیدا می کند و‬ ‫برگ��زاری دوره های مختلف اموزش��ی‪ ،‬چ��ه اموزش های‬ ‫فن��ی تخصصی‪ ،‬باعث‬ ‫ ‬ ‫ی اخالق��ی و چه دوره های‬ ‫اجتماع�� ‬ ‫ش��د تا کارکنان به فراخور مس��ئولیتی که بر دوش دارند‪،‬‬ ‫از اموزش های ضمن خدمت منتفع ش��وند و سپری کردن‬ ‫همین دوره ها‪ ،‬شرط الزم برای ارتقای شغلی شان به شمار‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫ش��هال یکی از ن��کات کلیدی ای��ن دوره را نگاه مدیریت‬ ‫ارش��د س��ازمان به «ارتقا از درون» و اعطای فرصت بزرگ‬ ‫ش��دن‪ ،‬به کارکنان سطوح میانی ش��رکت دانست و گفت‪:‬‬ ‫افزایش تیراژ تولید در س��ایت خراس��ان‪ ،‬از متوسط تولید‬ ‫روزان��ه ‪۴۰۰‬دس��تگاه در س��ال‪ ۱۳۹۲‬ب��ه ‪۶۰۰‬دس��تگاه‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬دریافت نش��ان ‪ ۳‬ستاره کیفیت و مرغوبیت‬ ‫در هم��ه محص��والت تولی��دی و امادگی س��ازمان برای‬ ‫حرکت در مسیر اهداف و برنامه های ابالغی گروه صنعتی‪،‬‬ ‫فوری ترین مابه ازای توجه س��ازمان به سرمایه های انسانی‬ ‫و گوی��ای نقش رهبری س��ازمان‪ ،‬در هم جهت کردن بُردار‬ ‫منافع کارکنان با منافع گروه است‪.‬‬ ‫وی نمونه دیگری از تعلق سازمانی کارکنان و تالش انها‬ ‫ب��رای تامین منافع خانواده بزرگ ایران خودروخراس��ان را‬ ‫ن��وروز‪ ۱۳۹۴‬اعالم کرد و افزود‪ :‬گلوله های درش��ت تگرگ‬ ‫در نیم دقیقه‪۳۷۵۴ ،‬دستگاه از محصوالت شرکت را دچار‬ ‫خسارت های شدید کرد و سازمان را با بحرانی درنوع خود‬ ‫تجربه نشده و فراگیر مواجه کرد اما عهد اخالقی کارکنان‬ ‫با مدیریت ارش��د شرکت باعث ش��د تا در یک کار گروهی‬ ‫مش��ترک‪ ،‬بدون ایجاد اخالل در روند عادی تولید سازمان‪،‬‬ ‫ای��ن بحران‪ ،‬به پروژه ای قابل ح��ل تبدیل و در کوتاه ترین‬ ‫زمان ممکن‪ ،‬به انجام رسد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه دریاف��ت گواهینامه ه��ای‬ ‫‪ ISO۱۴۰۰۱ ،OHSAS۱۸۰۰۱‬و ‪ ISO۹۰۰۱‬در بس��تر‬ ‫میدانی محقق شده است که سازمان برای تبلور استعدادها‬ ‫و بضاعت های کارکنان‪ ،‬در اختیارشان قرار داده است‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬در دوره مدیریت جدید توجه به مدیریت مصرف انرژی‬ ‫به ویژه صیان��ت از منابع ابی دراختیار‪ ،‬در دش��ت بحرانی‬ ‫نیش��ابور یکی از اولویت های کاری سازمان بوده که بر این‬ ‫اساس راه اندازی تصفیه خانه ش��رکت و بازگرداندن روزانه‬ ‫‪۸۰۰‬مترمکعب پس��اب صنعتی به چرخه تولید باعث ش��د‬ ‫ت��ا از مجموع ‪ ۳‬چاه در اختیار ش��رکت‪ ،‬یک حلقه چاه از‬ ‫م��دار بهره برداری خارج ش��ود و کمک ش��ایانی در جهت‬ ‫حفظ منابع ابی دش��ت نیش��ابور به عم��ل اید‪ .‬همچنین‬ ‫شرکت در تالش��ی دیگر موفق شد با حفظ استانداردهای‬ ‫زیست محیطی‪ ،‬روزانه ‪ ۲‬تُن پسماند سالن رنگ را بازیافت‬ ‫کرده و در فرایندی‪ ،‬انها را به کفپوش های صنعتی تبدیل‬ ‫کند که این اقدام‪ ،‬مورد تقدیر مدیران ارش��د گروه صنعتی‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹کار دل با انگیزه اغاز می شود‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ ،‬مش��اور وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن وتجارت در‬ ‫این شورا که روز پنجشنبه در مشهد برگزار شد با تاکید بر‬ ‫اینکه هنر ارتباطات جامعه را می س��ازد‪ ،‬گفت‪ :‬همواره این‬ ‫پرسش مطرح می شود که هنر روابط عمومی قادر به انجام‬ ‫چه امری است و ارتباط این دو واژه با یکدیگر چگونه است؟‬ ‫وی با اش��اره به کتاب «نق��ش دل در مدیریت» مرحوم‬ ‫مجتب��ی کاش��انی یاداور ش��د‪ :‬در روابط عموم��ی با بحث‬ ‫نرم افزاری و س��خت افزاری به طور همزمان درگیر هس��تیم‬ ‫و انچ��ه از اهمی��ت بیش��تری برخ��وردار اس��ت‪ ،‬موضوع‬ ‫سخت افزاری است که از دل نرم افزار خارج می شود‪.‬‬ ‫بزرگمهر با اش��اره به تجربه های جهان��ی روابط عمومی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬س��خت افزار خروج��ی در جهان ام��روز از دل‬ ‫نرم اف��زار بیرون می اید اما ج��ای خالی به نام خط اعتباری‬ ‫دل افزار دارد‪.‬‬ ‫مدیرمسئول روزنامه صمت با اشاره به یادداشت مدیریت‬ ‫ک��وک خود که هفته گذش��ته در روزنام��ه صمت به چاپ‬ ‫رس��ید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬الزم اس��ت همه کوک کردن انسان ها‬ ‫را ی��اد بگیری��م در غیراین ص��ورت سیس��تم نرم افزاری و‬ ‫سخت افزاری دچار چالش جدی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه روابط نرم افزاری فراورده مغز بوده‬ ‫و واژه ای اس��ت که انتهای ان اندیشه است‪ ،‬افزود‪ :‬فراورده‬ ‫مغز اندیش��ه اس��ت و اندیش��ه نیز بخش نرم افزاری اس��ت‬ ‫این درحالی اس��ت که فراورده جس��م کار عملیاتی بوده و‬ ‫سخت افزار به شمار می اید‪.‬‬ ‫بزرگمهر با اش��اره به اینکه در فرهنگ عامه ارتباط کار و‬ ‫کیفی��ت انجام ان را ب��ا دل تعریف می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬کار دل‬ ‫با انگیزه اغاز می ش��ود و شرق و سرزمین ما سرزمین دلی‬ ‫است‪ .‬روابط عمومی با سالم اغاز و با لبخند شکوفا می شود‬ ‫و در بس��تر انچه نام ان علم و دانش اس��ت جاری می شود‬ ‫و می ماند‪.‬‬ ‫مش��اور وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با بی��ان اینکه در‬ ‫برخی موارد مدیران ارشد سازمان ها تصور می کنند رضایت‬ ‫کارکنان ناشی از مسائل و مواردی از این دست است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اگر به اینده نگاه کنیم‪ ،‬وظیفه روابط عمومی از اینجا‬ ‫اغاز می شود چرا که باید برای اینده نقشه راه ترسیم کنند‬ ‫زیرا اینده عرق سازمانی خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬رواب��ط عموم��ی بای��د بتوان��د کارمند و‬ ‫بازنشسته خود را ترغیب به کار کند تا عاشق کارشان باشند‬ ‫و دل افزاری باقی بماند‪ ،‬مدیری که از این روند حمایت کند‪،‬‬ ‫مدیر موفقی خواهد بود‪.‬‬ ‫بزرگمه��ر با اش��اره به برگ��زاری دوره های خ��اص برای‬ ‫روس��ای جمهور امریکا و کشورهای اروپایی بعد از انتصاب‬ ‫انه��ا یاداور ش��د‪ :‬در این دوره ه��ا اموزش هایی به صورت‬ ‫فش��رده با نظارت دانش��گا ها در س��طح مدیران و با حضور‬ ‫بهترین اس��تادان برگزار می ش��ود‪ .‬این دوره ها با دو محور‬ ‫عم��ده حفظ منافع ملی و ارتباطات و پاس��خگویی و توجه‬ ‫به افکار عمومی برگزار می ش��ود که نشان از اهمیت روابط‬ ‫عمومی ها دارد‪.‬‬ ‫مش��اور وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در پای��ان اظهار‬ ‫امیدواری کرد که سازمان بزرگی مانند ایران خودرو خراسان‬ ‫و همچنی��ن گروه صنعتی ایران خودرو به جای س��خت کار‬ ‫کردن‪ ،‬اگاهانه کار کردن را انتخاب کنند‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 20‬اذر ‪ 10 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 10‬دسامبر ‪ 2016‬شماره اول پیاپی ‪1974‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪www.Sanatdaily.com‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ تالش برای شفاف سازی‬ ‫نرخ خدمات خودرویی‬ ‫ پیش بینی قیمت وانت‬ ‫در ‪ 10‬سال بعد‬ ‫در سند اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو در‬ ‫افق ایران ‪ ۱۴۰۴‬قیمت یک دستگاه وانت تولید داخل در‬ ‫این سال میانگین ‪۱۵‬هزار دالر (حدود ‪۵۰‬میلیون تومان)‬ ‫پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬ویرایش دوم سند اهداف و سیاست های‬ ‫توسعه صنعت خودرو در افق ایران ‪ ۱۴۰۴‬در سال ‪۱۳۹۳‬‬ ‫ب��ه تصویب ش��ورای سیاس��ت گذاری خ��ودرو در وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت رسیده و برای اجرا ابالغ شد‪.‬‬ ‫این س��ند در راستای سند چشم انداز جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران در افق ‪ ۱۴۰۴‬و به منظور دس��ت یافتن به اهداف‬ ‫مدنظر این سند در صنعت خودرو داخلی تدوین و منتشر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در بخش��ی از س��ند اه��داف و سیاس��ت های توس��عه‬ ‫صنع��ت خ��ودرو در اف��ق ‪ ،۱۴۰۴‬متوس��ط قیم��ت‬ ‫خودروهای تولیدی در س��ال ‪ ۱۴۰۴‬نیز پیش بینی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫براس��اس این س��ند در س��ال ‪ ۱۴۰۴‬متوس��ط قیمت‬ ‫خودروهای وانت تولیدی در داخل به طور میانگین ‪۱۵‬هزار‬ ‫دالر (به نرخ فعلی دالر ح��دود ‪۵۰‬میلیون تومان) خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر متوس��ط قیم��ت ان��واع وانت ه��ای‬ ‫تولید داخ��ل به طور میانگی��ن ‪ ۲۰‬تا ‪۳۰‬میلی��ون تومان‬ ‫است‪.‬‬ ‫حجم صنعت حمل ونقل ایران‬ ‫به ‪ ۴۵‬میلیارد دالر می رسد‬ ‫موسسه فراست اند سالیوان با انتشار گزارشی در زمینه‬ ‫چش��م انداز صنع��ت حمل ونقل ای��ران پیش بینی کرد که‬ ‫حجم این صنعت تا س��ال ‪۲۰۲۰(1399‬م) از ‪۴۵‬میلیارد‬ ‫دالر فراتر برود‪.‬‬ ‫به گ��زارش خودروکار‪ ،‬بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬انتظار‬ ‫م��ی رود ب��ا احی��ای رش��د اقتص��ادی ای��ران و کاه��ش‬ ‫محدودیت ها‪ ،‬اعتماد سرمایه گذاری در این کشور باال برود‬ ‫و باعث رش��د مداوم صنعت حمل ونقل ایران از سال اینده‬ ‫میالدی به بعد شود‪.‬‬ ‫پیش بین��ی می ش��ود صنع��ت حمل ونق��ل ای��ران از‬ ‫س��رمایه گذاری های مرتبط با برنامه شش��م توسعه کشور‬ ‫که به احتمال زیاد باعث ش��تاب بخشیدن به فعالیت های‬ ‫اقتص��ادی داخلی خواهد ش��د‪ ،‬منتفع می ش��ود‪ .‬ایران به‬ ‫دلیل برخورداری از مزیت های جغرافیایی و دسترس��ی به‬ ‫اروپا و اس��یا از مس��یر خش��کی و بهبود روابط مواصالتی‬ ‫و تجاری با کش��ورهای محصور در خش��کی در اس��یای‬ ‫میان��ه یکی از قطب های مهم حمل ونقل منطقه به ش��مار‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫در این گزارش همچنین پیش بینی ش��ده که پارک های‬ ‫حمل ونقل کاال در مناطق مرزی ایران در طول دوره مورد‬ ‫پیش بین��ی ‪ 1395‬تا ‪ ۲۰۱۶(1399‬ت��ا ‪۲۰۲۰‬م) صنعت‬ ‫انبارداری کشور را متحول کند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ابوالفضل کیمیایی‬ ‫براس��اس یک قان��ون جدید ش��رکت های خدمات پس‬ ‫از ف��روش خودروس��ازان و واردکنندگان خ��ودرو ملزم به‬ ‫شفاف س��ازی نرخ خدمات خ��ود ب��رای مصرف کنندگان‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬براس��اس ارزیابی های انجام ش��ده‬ ‫«ب��اال بودن هزین��ه تعمیرات» از جمل��ه دالیل نارضایتی‬ ‫مصرف کنن��دگان ایرانی از عملکرد ش��رکت های خدمات‬ ‫پس از فروش خودرو در ایران است‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع در تدوین اصالحیه ایین نامه اجرایی قانون‬ ‫حمای��ت از حق��وق مصرف کنندگان خ��ودرو مدنظر قرار‬ ‫گرفته و شرکت های خدمات پس از فروش خودروسازان و‬ ‫واردکنندگان خودرو موظف به شفاف س��ازی نرخ خدمات‬ ‫برای مصرف کنندگان شده اند‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه در ماده ‪ ۲۲‬اصالحی��ه ایین نامه اجرایی‬ ‫قان��ون حمایت از حق��وق مصرف کنندگان خ��ودرو امده‬ ‫اس��ت‪« :‬عرضه کننده خودرو موظف است نسبت به تعیین‬ ‫نرخ خدمات تعمیرات‪ ،‬قطع��ات یدکی و مواد مصرفی و‪...‬‬ ‫اقدام کرده و پس از تطبیق و صحه گذاری از سوی شرکت‬ ‫بازرس��ی تا یک ماه از زمان اعالم به شرکت عرضه کننده‪،‬‬ ‫ان را به واس��طه خدمات پ��س از فروش و نمایندگی های‬ ‫مجاز خود ابالغ کند‪ .‬براس��اس ای��ن ضوابط نمایندگی یا‬ ‫واس��طه خدمات پس از فروش صورتحساب مصرف کننده‬ ‫را به ایشان ارائه می کند‪».‬‬ ‫همچنی��ن در تبصره ماده ‪ ۲۲‬این قانون تصریح ش��ده‬ ‫اس��ت‪« :‬عرضه کننده خودرو موظف اس��ت امکان مقایسه‬ ‫صورتحس��اب صادره با ن��رخ خدم��ات را از طریق پایگاه‬ ‫اطالع رسانی خود فراهم کند‪».‬‬ ‫بنابراین براس��اس این قانون ش��رکت های خدمات پس‬ ‫از فروش خودروس��ازان و واردکنن��دگان خودرو باید تمام‬ ‫نرخ ه��ای قطعات‪ ،‬تعمیر و خدمات را در س��ایت اینترنتی‬ ‫خود منتش��ر کنن��د تا مصرف کنن��دگان از نرخ رس��می‬ ‫قطعات و خدمات اگاهی یافته و بتوانند در موارد موردنیاز‬ ‫صورتحس��اب دریافتی در شبکه خدمات پس از فروش را‬ ‫با نرخ های اصل��ی‪ ،‬تطبیق داده و چک کنند تا از احتمال‬ ‫دریافت وجوه اضافه بر نرخ های رسمی‪ ،‬جلوگیری شود‪.‬‬ ‫در گزارش «گسترش صنعت» بررسی شد‬ ‫هزینه ایجاد شغل در صنعت خودرو‬ ‫نزدیک به ‪900‬هزار نفر به صورت مس�تقیم در بخش تولی�د و خدمات صنعت خودرو اعم از‬ ‫ش�رکت های خودروسازی‪ ،‬قطعه سازی و کاربری سازی‪ ،‬بخش مواد اولیه و واسطه‪ ،‬نمایندگان‬ ‫مج�از فروش و خدم�ات پس از ف�روش و همچنین فعاالن بخش لجس�تیک و دیگر خدمات‬ ‫مشغول فعالیت هستند که در این بین خودروسازان بیشترین هزینه را برای اموزش و تربیت‬ ‫نیروهای انسانی خود پرداخت می کنند‬ ‫صنع��ت خ��ودرو ازجمله‬ ‫نیره دوخائی‬ ‫صنایعی اس��ت ک��ه عالوه‬ ‫در ارتب��اط با این نکته که ب��ه ازای ایجاد هر یک‬ ‫گروه خودرو‬ ‫بر نی��از به س��رمایه گذاری‬ ‫ش��غل در صنعت خودرو کش��ور چه میزان س��رمایه‬ ‫ب��اال‪ ،‬تربی��ت‬ ‫نیاز است‪ ،‬اطالعات دقیقی در دسترس‬ ‫نیروه��ای انس��انی در ان نس��بت به‬ ‫نیس��ت اما انطور که مدیرعامل پیشین‬ ‫برخ��ی صنایع از جمله قطعه س��ازی‪،‬‬ ‫پارس خ��ودرو می گوید به ط��ور تقریبی‬ ‫نس��اجی و‪ ...‬نیاز به هزینه های باالیی‬ ‫ب��رای ایج��اد ش��غل در ش��رکت های‬ ‫دارد و از انجای��ی ک��ه در حال حاضر‬ ‫خودروس��ازی که از فناوری های جدید‬ ‫خودروس��ازان ب��ا نیروه��ای م��ازاد‬ ‫استفاده کرده و به صورت کامل از روبات‬ ‫بس��یاری روبه رو هس��تند‪ ،‬پیش بینی‬ ‫استفاده می کنند برای فعالیت روبات ها‬ ‫می ش��ود با اغاز و توس��عه همکاری با‬ ‫به میلیون ها دالر سرمایه نیاز است‪.‬‬ ‫نیروها‬ ‫خودروس��ازان خارج��ی‪ ،‬ای��ن‬ ‫مهدی نیکدل در گفت وگو با گسترش‬ ‫مهدی نیکدل‬ ‫در ش��رکت های جدی��د مش��غول به در همکاری مشترک صنعت با اش��اره به اینکه صنعت خودرو‬ ‫کار ش��ده و به��ره وری انه��ا افزایش‬ ‫در ردی��ف صنایع��ی ق��رار می گیرد که‬ ‫با خودروسازان‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫هزینه ه��ای اش��تغالزایی در ان بس��یار‬ ‫خارجی نیروهای‬ ‫به طور کلی ایجاد ش��غل و استخدام‬ ‫باالس��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬هزینه اشتغال در‬ ‫و ام��وزش نیروه��ای انس��انی در متخصص و باکیفیت‬ ‫صنعت خودرو با نوع فعالیت یک شرکت‬ ‫شرکت های خودروس��ازی هزینه های جذب این صنعت‬ ‫خودروس��ازی (تولی��د یا مونت��اژکاری‪،‬‬ ‫می شوند‬ ‫باالی��ی را ب��ه خودروس��ازان تحمیل‬ ‫میزان س��اخت داخل‪ ،‬بخش��ی که یک‬ ‫می کن��د بنابرای��ن ای��ن دس��ته از‬ ‫نی��روی انس��انی ب��رای فعالی��ت در ان‬ ‫صنعتگران ترجی��ح می دهند به جای‬ ‫اموزش می بیند و‪ )...‬ارتباط مس��تقیمی دارد‪ .‬گاهی‬ ‫اخ��راج نیروهای م��ازاد‪ ،‬به��ره وری کارکنان خود‬ ‫برای راه اندازی یک خط رنگ حدود ‪30‬میلیون دالر‬ ‫را افزای��ش دهن��د‪ .‬براس��اس م��اده ‪ 21‬قانون کار‬ ‫هزینه می ش��ود ام��ا از انجایی که بیش��تر فعالیت ها‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬قرارداد کار از طریق فوت‪،‬‬ ‫از س��وی روبات ها انجام می ش��ود‪ ،‬امکان دارد برای‬ ‫بازنشستگی‪ ،‬از کارافتادگی کلی و استعفای کارگر و‬ ‫فعالیت تنها ‪ 50‬نفر اشتغالزایی به وجود اید‪.‬‬ ‫همچنین انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت‬ ‫وی با بیان اینکه اش��تغال در صنعت خودرو بیشتر‬ ‫موق��ت و نب��ود تجدید صریح یا ضم��ن ان خاتمه‬ ‫در صنای��ع وابس��ته ب��ه ان از جمله صنع��ت قطعه ‪،‬‬ ‫می یابد بنابراین کارفرمایان از جمله خودروس��ازان‬ ‫خدمات پ��س از ف��روش و‪ ...‬ایجاد می ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اج��ازه تعدیل نیروه��ای مازاد خ��ود را ندارند و از‬ ‫اش��تغال در صنعت خودرو بیشتر در بخش مونتاژ و‬ ‫انجایی که ب��رای هرکدام از این اف��راد هزینه های‬ ‫تریم نهایی اتفاق می افتد و با توجه به اینکه در دیگر‬ ‫باالی��ی پرداخ��ت کرده ان��د‪ ،‬بای��د راهکارهای��ی‬ ‫بخش ها بیشتر روبات ها فعالیت می کنند‪ ،‬اشتغالزایی‬ ‫بیندیشند که پرداخت حقوق و دستمزد این افراد‪،‬‬ ‫کمتری به چشم می خورد‪.‬‬ ‫باع��ث افزایش قیمت تمام ش��ده محص��والت انها‬ ‫نیکدل برای نشان دادن هزینه هایی که خودروسازان‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫صاحبنام دنی��ا برای تربیت نیروهای انس��انی صرف‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری ‪35‬هزار دالری نیسان‬ ‫وی معتقد است با فناوری قبلی برای خودروهای‬ ‫می کنند به عن��وان یک نمونه پرداخت و اظهار کرد‪:‬‬ ‫نس��ل جدید حرف��ی برای گفتن نخواهیم داش��ت‪.‬‬ ‫شرکت نیسان حدود ‪25‬سال پیش برای اموزش هر‬ ‫بخش��ی از ارتقای دان��ش فنی اتوماس��یون کردن‬ ‫یک نیروی انس��انی کارخانه های خود حدود ‪35‬هزار‬ ‫خطوط تولید خودروسازی است که کاهش اشتغال‬ ‫دالر هزینه می کرد و این س��رمایه گذاری از ورود این‬ ‫را ب��ه هم��راه دارد‪ .‬بخش��ی دیگر ب��ه محصوالتی‬ ‫افراد در دانشگاه اغاز می شد‪.‬‬ ‫بازمی گ��ردد که فناوری محور نیس��تند‪ .‬برای تولید‬ ‫به گفته مدیرعامل پیشین پارس خودرو هنگامی که‬ ‫ای��ن خودروها نیاز به نیروی انس��انی زیادی وجود‬ ‫خودروسازان به س��مت اتوماسیون حرکت می کنند‪،‬‬ ‫ندارد‪ .‬تهدید اصلی در خودروهای روز برای اشتغال‬ ‫نوع اش��تغالزایی متفاوت می ش��ود‪ .‬ب��رای نمونه به‬ ‫حرکت در مسیر اتوماسیون است البته اگر تیراژ به‬ ‫جای اس��تخدام نقاش در خط رنگ‪ ،‬مهندسی که به‬ ‫حد قابل قبولی برسد در اشتغال اثرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫برنامه نویسی اش��نایی دارد و مهندسی که در زمینه‬ ‫به گفته این کارش��ناس صنعت خ��ودرو‪ ،‬نیروی‬ ‫نگه��داری روبات ها تخصص دارد‪ ،‬اس��تخدام خواهد‬ ‫انس��انی هزینه ب��ر اس��ت و در قیمت‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تمام شده خودروساز یا هر تولیدکننده‬ ‫وی به این پرس��ش که ایا با توس��عه‬ ‫دیگر اث��ر مس��تقیم دارد‪ .‬هنگامی که‬ ‫هم��کاری ب��ا خودروس��ازان خارجی‪،‬‬ ‫هزینه ه��ای حقوق و دس��تمزد نیروی‬ ‫میزان اشتغال در صنعت خودرو افزایش‬ ‫انسانی باال باشد به طور طبیعی قیمت‬ ‫می یابد‪ ،‬اینگونه پاسخ داد‪ :‬در همکاری‬ ‫خ��ودرو نی��ز افزای��ش می یاب��د و این‬ ‫مش��ترک ب��ا خودروس��ازان خارج��ی‬ ‫موض��وع رقابت را برای خودروس��ازان‬ ‫اش��تغالزایی به گون��ه ای خواهد بود که‬ ‫س��خت تر می کند‪ .‬بیشتر خودروسازان‬ ‫بیش��تر نیروهای متخصص و باکیفیت‬ ‫اتوماس��یون مح��وری را جایگزی��ن‬ ‫ج��ذب این صنعت می ش��وند‪ .‬عالوه بر‬ ‫امید رضایی‬ ‫کارگرمح��وری کرده اند و از ان گریزی‬ ‫ان در صنایع وابس��ته به خودروسازی‬ ‫ بیشتر‬ ‫نیس��ت‪ .‬اگ��ر بتوانیم تنوع ش��غل در‬ ‫از جمله قطعه س��ازی با توج��ه به نیاز‬ ‫خودروسازان‬ ‫صنایع پایین دس��تی صنع��ت خودرو‬ ‫به نیروی انس��انی بیش��تر‪ ،‬اتوماسیون‬ ‫اتوماسیون‬ ‫ازجمله صنعت خودرو به وجود اوریم‪،‬‬ ‫کمتر و میزان س��رمایه گذاری پایین تر‪،‬‬ ‫محوری را جایگزین‬ ‫اش��تغال در این صنع��ت ایجاد خواهد‬ ‫هراندازه میزان ساخت داخل افزایش و‬ ‫کارگرمحوری‬ ‫شد‪.‬‬ ‫توسعه یابد‪ ،‬به طور قطع شاهد افزایش‬ ‫کرده اند‬ ‫رضایی تصریح ک��رد‪ :‬انتظار می رود‬ ‫اشتغال در این صنایع خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغال و صنایع پایین دستی‬ ‫ب��ا قراردادهای خودروی��ی در صنعت‬ ‫حفظ اش��تغال در صنعت خودرو به‬ ‫خ��ودرو اش��تغال زایی ب��ه وج��ود اید‬ ‫اندازه ای اهمیت دارد که هرگونه تعدیل نیرو تبعات‬ ‫ام��ا از انجایی که نتیج��ه این قرارداده��ا هنوز به‬ ‫اجتماعی منفی به همراه خواهد داش��ت‪ .‬بر همین‬ ‫قطعه س��ازان نرس��یده و این صنعتگران سفارش��ی‬ ‫اس��اس اس��ت که دولت مانع اخراج نیروهای مازاد‬ ‫دریاف��ت نکرده اند‪ ،‬هنوز اش��تغال جدیدی در این‬ ‫در صنع��ت خودرو می ش��ود بنابراین ب��ه باور یک‬ ‫صنعت ایجاد نشده است‪.‬‬ ‫کارش��ناس صنعت خ��ودرو دولت در اش��تغالزایی‬ ‫براس��اس ای��ن گ��زارش خودروس��ازان کش��ور‬ ‫صنعت خودرو نیز نقش افرینی می کند‪.‬‬ ‫هزینه ه��ای باالیی برای اموزش و فعالیت نیروهای‬ ‫امی��د رضای��ی در گفت وگو با گس��ترش صنعت‬ ‫ی اس��ت که‬ ‫انس��انی خود می پردازن��د این در حال ‬ ‫توضیح داد که هزینه اشتغالزایی در صنعت خودرو‬ ‫نیروهای مازاد هزینه های س��نگینی به شرکت های‬ ‫با این موضوع در ارتباط اس��ت ک��ه دولت تصمیم‬ ‫خودروس��ازی تحمیل می کند‪ .‬ب��ه احتمال زیاد با‬ ‫ب��ه ایج��اد اش��تغال دارد یا بخش خصوص��ی‪ .‬اگر‬ ‫ورود خودروس��ازان خارجی به کشور برخی از این‬ ‫محور اصلی دولت اش��تغالزایی باشد باید به بخش‬ ‫نیروها در شرکت های جدید جذب خواهند شد که‬ ‫ایج��اد بازار بپردازد زیرا ب��ا ورود خودروهای جدید‬ ‫به طور طبیعی این مسئله از هزینه های خودروسازان‬ ‫فرصت های جدیدی در بازار ایجاد می شود‪.‬‬ ‫کاسته و بهره وری این افراد را باال می برد‪.‬‬ ‫کاهش الودگی هوا با رعایت استانداردهای سوخت‬ ‫الودگی هوای کالنشرهای کشور ازجمله تهران‬ ‫ب��ه معظلی بزرگ تبدیل ش��ده به گون��ه ای که با‬ ‫پایین امدن دمای هوا‪ ،‬میزان الودگی هوا افزایش‬ ‫می یاب��د و تنفس ب��رای افرادی خ��اص از جمله‬ ‫بیماران قلبی‪ ،‬س��الخوردگان و کودکان س��خت تر‬ ‫می شود‪ .‬هنگامی که سخن از الودگی هوا به میان‬ ‫می اید‪ ،‬خودروس��ازان داخلی ب��ه عنوان متهمان‬ ‫اصلی ب��ه دلیل تولید برخ��ی خودروهای قدیمی‬ ‫معرفی می شوند‪.‬‬ ‫بعد از ان س��وخت خودروهاس��ت ک��ه همواره‬ ‫مردم و مس��ئوالن نس��بت به ان اعت��راض دارند‪.‬‬ ‫از دو م��ورد نخس��ت ک��ه بگذریم‪ ،‬موف��ق نبودن‬ ‫طرح جایگزینی خودروهای فرس��وده در کش��ور‬ ‫نیز در الودگی هوای کش��ور س��هم بسزایی دارد‬ ‫ب��ه گون��ه ای ک��ه در حال حاضر ‪ 10‬ه��زار خودرو‬ ‫فرس��وده که سن باالی ‪25‬س��ال دارند‬ ‫در جاده ه��ای کش��ور تردد ک��رده و هر‬ ‫روز ب��ر می��زان الودگ��ی هوای کش��ور‬ ‫می افزایند‪.‬‬ ‫در ارتباط با دالیل الودگی هوای کشور‪،‬‬ ‫عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی میانگین باالی مصرف سوخت‬ ‫خودروها و استفاده از برخی خودروهای‬ ‫بی کیفیت را علت ایجاد الودگی هوا در کالنشهرها‬ ‫می داند‪.‬‬ ‫احم��د م��رادی در گفت وگو با خبرخ��ودرو با‬ ‫بی��ان اینک��ه میانگین مصرف س��وخت ب��ه ازای‬ ‫ه��ر ‪ ۱۰۰‬کیلومت��ر پیمایش بین ‪ ۸‬ت��ا ‪ ۱۰‬لیتر‬ ‫اس��ت‪ ،‬بیان کرده رعایت اس��تانداردهای مصرف‬ ‫س��وخت در کاه��ش می��زان الودگی ه��وا موثر‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تصری��ح ک��رده ب��رای‬ ‫دستیابی به اس��تاندارد مطلوب مصرف‬ ‫س��وخت بای��د هم��ه ارگان ه��ا ازجمله‬ ‫دول��ت و مجل��س ش��ورای اس�لامی با‬ ‫هم هم��کاری کنند تا بت��وان راهکاری‬ ‫اساس��ی ب��رای رفع ای��ن بح��ران پیدا‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫استفاده از فناوری های نوین در استانداردسازی‬ ‫مصرف س��وخت و کاهش الودگ��ی در تولید موثر‬ ‫خواهد بود این در حالی است که سوخت مصرفی‬ ‫کشور در وضعیت نامطلوبی دارد‪.‬‬ ‫به گفته عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی براس��اس اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی‪ ،‬دولت‬ ‫باید ت��ا زمان رس��یدن برخی از صنای��ع تولیدی‬ ‫(همچون خودروسازی) به نقطه مطلوب اقتصادی‬ ‫بر انها نظارت داش��ته باشد اما پس از دستیابی به‬ ‫ان مرحل��ه موظف به خصوصی س��ازی ان صنعت‬ ‫است‪ .‬با خصوصی سازی صنعت امکان رقابت پذیری‬ ‫محص��والت تولیدی در بازارهای بین المللی فراهم‬ ‫می شود و همچنین کیفیت محصوالت تولیدی تا‬ ‫حد زیادی بهبود می یابد‪.‬‬ ‫براس��اس انچ��ه م��رادی ب��ه ان اش��اره کرده‪،‬‬ ‫اس��تفاده از فناوری های نوین در استانداردس��ازی‬ ‫مص��رف س��وخت در کاه��ش الودگی ه��وا نقش‬ ‫بس��زایی دارد ک��ه امید می رود در گش��ایش های‬ ‫فراه��م ش��ده این موضوع ه��م مورد توج��ه قرار‬ ‫گی��رد ت��ا در تعام��ل ب��ا ش��رکت های موفق در‬ ‫ای��ن زمین��ه‪ ،‬الودگی هوا در کش��ور ب��ه حداقل‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪www.Sanatdaily.com‬‬ ‫‪ 20‬اذر ‪ 10 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 10‬دسامبر ‪ 2016‬شماره اول پیاپی ‪1974‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫شرکت های بزرگ قطعه سازی‬ ‫پیشگام شوند‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫بررسی سرفصل های دانشگاه های علمی کاربردی در رشته قطعه سازی‬ ‫فاطمه امیراحمدی در کنار رشته های درسی که‬ ‫ای��ن روزها جایگاه��ی را در‬ ‫گروه خودرو‬ ‫دانش��گاه علمی کاربردی به‬ ‫خ��ود اختص��اص داده ان��د‪ ،‬‬ ‫صنعت قطعه‪ ،‬دانش��جویان این رشته را در سال جدید‬ ‫تحصیلی روانه این دانش��گاه خواهد کرد و بر این اساس‬ ‫مرکز ام��وزش علمی کاربردی ایران وابس��ته به وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت امس��ال پذیرای دانش��جویان‬ ‫رش��ته صنعت قطعه در دو مقطع کاردانی و کارشناسی‬ ‫خواهد بود‪ .‬گسترش صنعت در این گزارش میزان تاثیر‬ ‫این رش��ته دانش��گاهی را در کارامدی صنعت قطعه و‬ ‫ارتقای دانش فنی را بررس��ی کرده است‪ .‬دانشگاه هایی‬ ‫که بیش��تر برای کارب��ردی کردن رش��ته های مختلف‬ ‫تاس��یس ش��ده اند – البت��ه تجرب��ه طوالنی مدت��ی در‬ ‫کش��ورهای صنعتی دارند – در ایران بازخورد انچنانی‬ ‫نداشته اند و رشته های صنعتی خاص مانند کفش‪ ،‬چرم‬ ‫و‪ ...‬با سردی از سوی جوانان دانشجو مواجه شده است‪.‬‬ ‫حال باید دید این رشته می تواند مورد اقبال قرار گیرد؟‬ ‫‹ ‹کاربردی کردن علوم‬ ‫علی نصیری طوسی‪ ،‬استاد دانشکده مهندسی خودرو‬ ‫دانش��گاه عل��م و صنعت‪ ،‬با دیدی مثبت ب��ه این اتفاق‬ ‫نگریس��ت و درباره کارکرد و رسالت دانشگاه های علمی‬ ‫کاربردی گفت‪ :‬این دانش��گاه ها با هدف کاربردی کردن‬ ‫اموزش علوم به وجود امده اند‪.‬‬ ‫در این میان این پرسش مطرح می شود که ورود این‬ ‫رش��ته با تجربه ای که در این چند سال اخیر از عملکرد‬ ‫و کارکرد این دانش��گاه ها در کش��ور وج��ود دارد تا چه‬ ‫اندازه می توان��د به لحاظ دانش فنی ب��رای فعاالن این‬ ‫صنعت کارس��از باشد؟ عضو هیات علمی دانشگاه علم و‬ ‫صنعت در این باره معتقد است حضور نداشتن تکنسین‬ ‫در صنعت باعث فاصل ه ان با علم ش��ده است زیرا کشور‬ ‫به اندازه کافی در صنایع مختلف‪ ،‬مهندس و کارشناسی‬ ‫ارش��د دارد ام��ا جای خال��ی صنایع کش��ور مربوط به‬ ‫کارشناس��انی اس��ت که تجربه عملی داش��ته باشند و‬ ‫بتوانند در صنعت خدمات ارائه کنند که دانش��گاه های‬ ‫علمی کاربردی با همین هدف تاسیس شده اند و به طور‬ ‫قطع برای دوره های خود بر اس��اس اهداف تعریف شده‬ ‫حرکت می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعریف درست از سرفصل ‬ ‫حرکت به س��مت اموزش های کالس��یک دور شدن‬ ‫از اهداف تعیین ش��ده اس��ت که منجر به اتالف منابع‬ ‫می ش��ود‪ .‬برای این نوع از دانشگاه ها تاکید بر کاربردی‬ ‫شدن رشته هاس��ت و اگر همچون دانش��گاه های دیگر‬ ‫دانش��جو سر کالس تنها به نظریه ها و تئوری ها مشغول‬ ‫باشد راه به بیراهه رفتن است‪ .‬حال شاید برای نیفتادن‬ ‫در چنین چالش��ی نیاز باش��د از استادانی برای تدریس‬ ‫چالشی به نام نبود تکنیسین‬ ‫حضور نداشتن تکنسین در صنعت‬ ‫ه ان با علم شده است‬ ‫باعث فاصل ‬ ‫متاسفانه دانشگاه های علمی کاربردی بیشتر‬ ‫به یک دستگاه چاپ مدرک تبدیل شده است‬ ‫علی نصیری طوسی‬ ‫دعوت شود که تجربه ای در صنعت داشته اند‪.‬‬ ‫این اس��تاد مهندس��ی خودرو اظهار کرد‪ :‬استادان بر‬ ‫اس��اس س��رفصل درس هایی که برای انها تعیین شده‬ ‫تدری��س می کنند‪ .‬اگر قرار باش��د بع��د کاربردی قضیه‬ ‫تقویت ود نیاز اس��ت منابع درس��ی ب��ه گونه ای تنظیم‬ ‫ش��وند که اهداف مورد نظر را پوش��ش دهند‪ .‬از این رو‬ ‫از دیدگاه وی در این دانشگاه ها به لحاظ استاد مشکلی‬ ‫وج��ود ندارد و بیش��تر‪ ،‬محتوای درس هاس��ت که باید‬ ‫متناسب با رشته و هدف تعریف شود‪.‬‬ ‫اما ایا تئوریک بودن اس��تادان در رشته ها تاثیری در‬ ‫نحوه تدریس نخواهد داش��ت؟ اس��تاد دانش��گاه علم و‬ ‫صنعت در این باره نیز استدالل کرد‪ :‬زمانی که استادی‬ ‫موتور احتراق را اموزش می دهد و پارامترهایی که روی‬ ‫عملکرد موت��ور تاثیر دارد را توضی��ح می دهد می تواند‬ ‫سطح کالس را پایین تر بیاورد و برای کاربردی تر شدن‬ ‫موضوع‪ ،‬معرفی قطعات را داش��ته باشد و نقش هر یک‬ ‫از قطعات و سیس��تم های انها را نیز توضیح دهد‪ .‬شاید‬ ‫این روند کمک کند تا دانشجوی فارغ التحصیل با دیدن‬ ‫قطعه ای ان را بشناسد و تشخیص دهد‪.‬‬ ‫حل این پرس��ش مطرح می ش��ود ایا اس��تادانی که‬ ‫برای اموزش در این دانش��گاه ها برای این رشته در نظر‬ ‫گرفته شده اند همان استادان دانشگاه های رسمی کشور‬ ‫هستند؟‬ ‫نصیری طوس��ی در این ب��اره به اس��تادان مختلف در‬ ‫رشته های مرتبط اشاره کرد و گفت‪ :‬استادان رشته های‬ ‫مرتب��ط هر ی��ک می توانند این مه��م را انجام دهند اما‬ ‫مهم ترین مس��ئله تعریف سرفصل های درس ها براساس‬ ‫اهداف تعیین ش��ده است که پیش از ش��روع انها باید‬ ‫پیش بینی شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹مجموع فعالیت ها‬ ‫او در تشریح چالش��ی که فارغ التحصیالن دانشگاهی‬ ‫دارند به مس��ئله اهمیت ندادن به ام��ور میانی که باید‬ ‫انجام ش��ود اش��اره کرد و گفت‪ :‬تمام افراد تالش دارند‬ ‫نفر نخس��ت باشند اما باید توجه داشت که برای رشد و‬ ‫پیش��رفت یک صنعت نیاز نیست همه مهندس باشند و‬ ‫باید اقدامات میانی به وسیله کارگران ماهر انجام شود‪.‬‬ ‫هر سیس��تم کاری را به عهده دارد و در جایگاه خود‬ ‫دارای اهمیت اس��ت انچه قابل اهمیت بوده نتیجه کار‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین مجموع فعالیت ها صنعت را فعال و پویا‬ ‫متفاوت هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹چرایی چاپ مدرک‬ ‫امیرحسن کاکایی‬ ‫نگه می دارد و ضروری است نگاه دانشگاهی افراد متحول‬ ‫شود و به این اگاهی برسیم که هر یک از بخش ها ارزش‬ ‫و جای��گاه خود را دارد منوط به اینکه هر یک‪ ،‬درون ان‬ ‫حیطه ای که برای ان تعریف ش��ده است وظیفه خود را‬ ‫به بهترین شکل انجام دهد‪.‬‬ ‫ایا می ش��ود س��رفصل های دانش��گاه های رسمی که‬ ‫پیش��ینه کار تئ��وری زی��ادی در این صنع��ت دارند را‬ ‫تغیی��ر داد و بعد عملی ان را نیز تا حدودی فعال کرد؟‬ ‫پاس��خ این استاد دانش��گاه این بود که همه دانشگاه ها‬ ‫هدف گذاری ش��ده اند و دارای برنامه های مهم هستند‪.‬‬ ‫برنامه ریزی برای هر دانش��گاهی با توجه به توانایی ها و‬ ‫قابلیت های ان است و باید به ان سو حرکت کند‪.‬‬ ‫نصیری طوس��ی پیش��نهاد داد‪ :‬بای��د از تجربه ه��ای‬ ‫کشوری پیش��ینه دار در این امر اس��تفاده شود به ویژه‬ ‫کش��ورهای صنعتی چ��ون المان که در ه��ر دو زمینه‬ ‫تئ��وری و کارب��ردی فعالی��ت دارن��د‪ .‬باور این اس��تاد‬ ‫ی کاربردی‬ ‫مهندس��ی خودرو این است که دانشگاه علم ‬ ‫یکی از مجموعه های اموزش عالی اس��ت و باید جایگاه‬ ‫و نقش ان در این مجموعه مشخص شود‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که جایگاه علم در کش��ور به عنوان شناس��نامه و‬ ‫وظایف دانشگاه های مختلف تعیین و تعریف شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹دانشگاه های چاپ مدرک‬ ‫در ادامه یکی دیگر از اس��تادان دانش��کده مهندسی‬ ‫خودرو دانش��گاه علم و صنعت به پذیرش بدون کنکور‬ ‫دانش��گاه های علمی کاربردی و پودمانی اش��اره کرد و‬ ‫ان را راه��کاری ب��رای تکمیل صندلی ه��ای خالی این‬ ‫دانشگاه ها دانست‪ .‬امیرحس��ن کاکایی گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫این دانشگاه ها بیشتر به یک دستگاه چاپ مدرک تبدیل‬ ‫و از اصل هدف خود دور شده اند‪.‬‬ ‫او نی��ز همچون هم��کار خود به فراوان��ی مهندس و‬ ‫دکتر در جامعه اش��اره کرد و کمبود تکنسین را معضل‬ ‫صنعت کشور دانس��ت و گفت‪ :‬درباره ماهیت تکنسین‬ ‫تعریف درس��تی وج��ود ن��دارد و تصور این اس��ت که‬ ‫تکنس��ین یعنی فارغ التحصیلی که فوق دیپلم دارد‪ .‬این‬ ‫تصور اش��تباه است‪ ،‬در دنیا تکنس��ین ها افراد معتبری‬ ‫هس��تند که دوره های مهارتی می بینن��د‪ ،‬دوره مهارتی‬ ‫نیاز به ازمایش��گاه و کارگاه دارد و این افراد در کارگاه و‬ ‫ازمایشگاه های مجهز اموزش می بینند که مهارتی باالتر‬ ‫از فارغ التحصیالن دکترای مهندس��ی دارند زیرا دو کار‬ ‫او درباره چرایی این خال در کش��ور به سرمایه گذاری‬ ‫اش��اره کرد ‪ .‬در حال حاضر ش��اهدیم دانشگاه ها نه در‬ ‫س��اختمان های مخصوص بلکه به طور عموم در فضایی‬ ‫اداری و حتی اپارتمانی دایر می ش��وند‪ ،‬ساختمان هایی‬ ‫قدیم��ی در کوچ��ه پ��س کوچه های ش��هر که نش��ان‬ ‫از کمب��ود بودج��ه دارد و هیچ کدام از این دانش��گاه ها‬ ‫نمی توانن��د دارای ازمایش��گاه و کارگاه مجهز باش��ند‪.‬‬ ‫به گفته کاکایی‪ ،‬در بهترین ش��رایط که دانش��جو خود‬ ‫نیز مدرک گرا نباشد یک سلس��له مفاد تئوریکی حفظ‬ ‫می کن��د که در عمل مش��کالت صنعت ب��ه طور نمونه‬ ‫قطعه کشور را رفع نخواهد کرد‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه عل��م و صنعت ادامه داد‪:‬‬ ‫در نتیجه نباید انتظار ارتقای دانش فنی داش��ت و زیرا‬ ‫متاسفانه افرادی متناقض تربیت می شوند‪ .‬اشتباه بزرگ‬ ‫رخ داده در چند سال گذش��ته ورود بدون کنکور افراد‬ ‫و کارگره��ای ماهر به این نوع دانش��گاه ها بوده؛ افرادی‬ ‫که حداقل ه��ای علم را نیز نمی دانس��تند‪ .‬در نتیجه با‬ ‫محصول��ی به نام مدرک مازاد در ش��رکت های صنعتی‬ ‫روبه رو شدیم‪ .‬برای نمونه کارگری که مدرک حسابداری‬ ‫گرفته‪ ،‬لیسانسی دارد که اعتبار الزم را ندارد و مشخص‬ ‫نیست باید در کدام بخش حسابداری یا کارگری مشغول‬ ‫شود‪ ،‬در نتیجه یک نوع تناقض به وجود امده است‪.‬‬ ‫‹ ‹از اینجا مانده از انجا رانده‬ ‫نب��ود برنامه ریزی درس��ت و همچنین نب��ود نظارت‬ ‫روی چنی��ن ام��وری موضوع را تبدیل ب��ه ضد ارزش و‬ ‫از ه��دف اولیه خ��ود دور کرده که به ق��ول کاکایی نه‬ ‫ان اس��ت و نه این‪ .‬کاکایی در نهای��ت گفت‪ :‬به عنوان‬ ‫یک دانش��گاهی مخالف این نوع تحصیالت هستم زیرا‬ ‫امروز جوی در کش��ور به وجود امده که همه دوستدار‬ ‫تحصیل و پژوهش هس��تند و به اس��م اینکه برای انها‬ ‫هزینه می کنند‪ ،‬سلس��له هزینه ها و سرمایه گذاری هایی‬ ‫غلط مورد استفاده قرار می گیرد‪ .‬در نتیجه این سرمایه‬ ‫تبدیل به هزینه و خرج می ش��ود در حالی که خروجی‬ ‫ندارد و در ادامه تبدیل به ضد ارزش ش��ده به این معنا‬ ‫که همه از مدرک و دانشگاه فراری می شوند‪.‬‬ ‫انچ��ه مهم اس��ت هدف گ��ذاری و حرکت براس��اس‬ ‫اهداف تعریف شده است امری که برخی معتقدند روی‬ ‫کاغذ اورده می ش��ود اما در عمل چیز دیگری می بینیم‪.‬‬ ‫دانش��گاه های علم��ی کاربردی می توانن��د کمک کننده‬ ‫باشند به ش��رطی که جس��ارت کرده و از چهاردیواری‬ ‫ساختمان ها بیرون بیایند و در جامعه شهری و صنعتی‬ ‫به تجربه و ثب��ت واقعیت ها و نیازه��ا بپردازند‪ .‬به قول‬ ‫اس��تادان دانشگاهی اگر این شود به نفع کشور بوده در‬ ‫غیراین صورت هزینه و زمان هدر دادن است‪.‬‬ ‫قطعه سازان بازوی محکم صنعت خودرو‬ ‫امروز مهم ترین مس��ئله در همکاری قطعه سازان داخلی برای تولیدات‬ ‫جدید‪ ،‬تیراژ اقتصادی محصوالت است تا سرمایه گذاری در این حوزه برای‬ ‫قطعه س��ازان داخلی منافعی را به همراه داش��ته باشد‪ ،‬مسئله ای که نایب‬ ‫رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی خودرو‬ ‫کشور نیز ان را مطرح می کند‪.‬‬ ‫احمدرض��ا رعنایی در گفت وگو با خبرخودرو اظهار کرد‪ :‬به طور مس��لم‬ ‫قطعه س��ازان داخلی با توانمندی های فعلی و با س��رمایه گذاری مشترک‬ ‫با قطعه س��ازان خارجی می توانند با س��رعت بیش��تری به ارقامی بیش از‬ ‫‪۴۰‬درصد و حتی ‪۸۰‬درصد ساخت داخل دست پیدا کنند‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت در صورتی که نگاه خودروسازان و مجموعه مدیریتی‬ ‫در این صنعت به قطعه سازان تغییر کند و انها قطعه ساز را به عنوان بازوی‬ ‫ق��وی و محکم خود ببینند جری��ان امروز صنعت خودرو و قطعه س��ازی‬ ‫کشور بسیار متفاوت خواهد شد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر ظرفیت‬ ‫مطلوبی برای تولید قطعات در کش��ور فراهم است مانند مواد اولیه‪ ،‬انرژی‬ ‫و نیروی انس��انی ارزان قیمت که از مزیت هایی صنعت قطعه کشور است‪.‬‬ ‫این امر می تواند ضمن تامین نیاز بازار داخل‪ ،‬بازار صادرات را نیز به روی‬ ‫قطعه س��ازان داخلی گشوده و سوداوری مناس��بی برای کشور به ارمغان‬ ‫بیارود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬البته این امر مستلزم تقویت زیرساخت های قطعه سازی‬ ‫در بخش صادرات است و تشکیل انجمن های تخصصی صادراتی می تواند‬ ‫در توس��عه صادرات قطعه نقش مهمی داش��ته باش��د و امروز با توجه به‬ ‫زیرساخت های بسیار ضعیف نیاز است تا انها تقویت شوند‪.‬‬ ‫رعنای��ی با تاکید بر ضرورت ارتقای س��طح توانمن��دی صادرات قطعه‬ ‫در ای��ران گفت‪ :‬انتظار می رود دولت با ارائ��ه راهکارهایی برای رفع موانع‬ ‫کسب وکار شرایط را برای ارتقای توامندی در این بخش فراهم کند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه افزود‪ :‬پیش بینی می شود با رونق اقتصادی و رفع‬ ‫مشکل موجود در تولید و بسترهای ایجاد شده‪ ،‬صنعت قطعه سازی کشور‬ ‫نیز از این جریان بهره مند شده و به تدریج در مسیر پیشرفت گام بردارد‪.‬‬ ‫وی در ادامه از انطباق ش��رایط صنعت قطعه کش��ور با اس��تانداردهای‬ ‫بین المللی گفت و عنوان کرد‪ :‬قطعه سازان داخلی به لحاظ استانداردهای‬ ‫تولید در شرایط مطلوبی از نظر انطباق با استانداردهای جهانی قرار دارند‬ ‫و این موضوع در سال های گذشته و در همکاری که با شرکت های خارجی‬ ‫داشتند‪ ،‬ملموس است‪.‬‬ ‫حال باید دید با وجود تاکیدهایی که فعاالن بزرگ صنعت قطعه کشور‬ ‫دارند س��ال اینده خودروس��ازان از چند درصد از قطعه سازان داخل برای‬ ‫تامین قطعات خودروهای جدید استفاده خواهند کرد‪.‬‬ ‫وج��ود محدودیت ب��رای فعالیت قطعه س��ازان ضعیف و نبود‬ ‫ابزاره��ای تنبیه��ی در کنار ابزارهای تش��ویقی در س��ال های‬ ‫اخیر‪ ،‬موجب ش��ده که قطعه س��ازانی همچنان با دانش فنی و‬ ‫ماش��ین االت قدیمی در چرخه تولید حضور داش��ته باش��ند و‬ ‫کمبود نقدینگی نیز باعث ش��ده در عمل نس��بت بروزرس��انی‬ ‫خطوط تولید و دس��تیابی ب��ه فناوری های جدید باز بمانند این‬ ‫در حالی اس��ت که با اغاز همکاری ها و تولید محصوالت جدید‬ ‫در صنعت خودرو ایران لزوم ارتقا و تحول در شبکه قطعه سازی‬ ‫ای��ران ن��ه تنها یک نیاز بلک��ه یک ضرورت در ای��ن صنعت به‬ ‫ش��مار می اید‪ .‬اگ��ر چه برخی کارشناس��ان معتقد هس��تند با‬ ‫همین ماشین االت قطعه س��ازان قطعات خودرویی چون ال‪۹۰‬‬ ‫تولید می کنند و انچه مهم اس��ت دانش فنی اس��ت‪ .‬در همین‬ ‫راس��تا مشاور انجمن خودروس��ازان معتقد است در صورتی که‬ ‫قطعه س��ازان داخلی بتوانند توانمندی ه��ای خود را با همکاری‬ ‫قطعه سازان خارجی و سرمایه گذاری مشترک (جوینت ونچر) با‬ ‫همتایان خارجی ارتقا بخش��یده و موفق به کس��ب دانش فنی‬ ‫ش��وند به طور مس��لم می توانند قطعات مورد نی��از در تولیدات‬ ‫جدید خودروسازان را تامین کنند‪.‬‬ ‫داوود میرخانی رش��تی در گفت وگو با خبرخودرو گفت‪ :‬البته‬ ‫دستیابی به این شرایط مس��تلزم نوسازی در بخشی از خطوط‬ ‫و ماش��ین االت تولید در واحدهای قطعه سازی است چرا که در‬ ‫این��ده تمرکز تولید روی محصوالت جدید و خروج خودروهای‬ ‫قدیمی خواهد بود‪ .‬امروز قطعه سازان ناچارند خطوط تولید خود‬ ‫را تغییر داده و همچون س��ال های گذشته که با اغاز تولید پژو‬ ‫‪ ۴۰۵‬خطوط تولید تغییر کرد تکرار ش��ود‪ ،‬چ��را که زمانی که‬ ‫قطعه س��ازان قطعات پیکان را تولی��د می کردند برای تولید پژو‬ ‫‪ ۴۰۵‬ناگزی��ر به تغییر ماش��ین االت برای ام��اده کردن قطعات‬ ‫جدید شدند‪.‬‬ ‫وی ب��ا توج��ه به ل��زوم تحول و ارتق��ای فناوری در ش��بکه‬ ‫قطعه سازی ایران همزمان با تولیدات جدید خودرویی در کشور‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬این اتفاق در شبکه قطعه سازی ایران خواهد‬ ‫افتاد هر چند ممکن اس��ت برخی از قطعه س��ازان در این مسیر‬ ‫با س��رعت بیش��تری حرکت کنند و تعدادی نیز در این جریان‬ ‫حرکت کندتری داشته باش��ند‪ .‬قطعه سازانی که سرمایه گذاری‬ ‫بیش��تری کرده و موفق به خرید دانش فنی ش��وند به طور قطع‬ ‫در همکاری ه��ای اخیر برنده واقعی خواهند بود‪ .‬در حال حاضر‬ ‫ش��بکه قطعه سازی ایران دچار مشکالت ساختاری است این در‬ ‫حالی اس��ت که همچنان مجموعه س��ازی در این صنعت شکل‬ ‫نگرفته اس��ت و تنها به صورت شرکت های قطعه سازی فعالیت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫میرخانی رشتی تاکید کرد‪ :‬باید هر چه زودتر قطعه سازان به‬ ‫این س��و گام بردارند و شرکت های بزرگ نیز پیشگام این مسئله‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫صنعتی که فراموش شد‬ ‫ای��ن روزها انتقادهایی از س��وی فعال صنعت موتورس��یکلت‬ ‫می شود که مدعی هستند مس��ئوالن مربوط توجه الزم به این‬ ‫صنعت نداشته و از این رو وضعیت مطلوبی ندارند‪ .‬رییس انجمن‬ ‫تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران به ضرورت ترسیم افق روشن‬ ‫برای صنعت موتورسیکلت کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬برای چنین‬ ‫مهمی باید طراحی و برنامه ریزی شود‪.‬‬ ‫ابوالفض��ل حجازی در گفت وگ��و با خبرخ��ودرو اظهار کرد‪:‬‬ ‫متاس��فانه تاکنون هیچ برنامه و طرحی از س��وی س��ازمان ها و‬ ‫دس��تگاه های مربوط درباره صنعت موتورسیکلت تدوین نشده‬ ‫اس��ت و در عمل چشم اندا ز روشنی در این صنعت وجود ندارد‪.‬‬ ‫تا هنگامی که به صنعت موتورسیکلت به عنوان صنعتی اشتغالزا‬ ‫نگاه نش��ود نمی توان انتظار کمک و حمایت از سوی دولتمردان‬ ‫داش��ت در حالی که این صنعت ظرفیت مطلوبی برای صادرات‬ ‫دارد و برای صنعت کشور یک فرصت به شمار می اید‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به ل��زوم تغیی��ر س��اختار تولی��د در صنعت‬ ‫ت کشور گفت‪ :‬در شرایط کنونی و با رفع تحریم ها‬ ‫موتورس��یکل ‬ ‫ضرورت دارد تا با تدوین برنامه ای دقیق در این صنعت‪ ،‬ساختار‬ ‫فعلی تولید در کارخانجات موتورسیکلت س��ازی کش��ور تغییر‬ ‫ک��رده و تحولی در این صنعت رخ دهد‪ .‬حجازی مهم ترین مانع‬ ‫به روزرسانی فناوری در این صنعت را تحریم ها و همچنین نبود‬ ‫حمایت ه��ای الزم اعالم کرد و گفت‪ :‬نب��ود حمایت الزم از این‬ ‫صنعت و از سویی مشکالتی که به واسطه تحریم ها وجود داشت‬ ‫چالش هایی را برای ورود فناوری های جدید به این صنعت ایجاد‬ ‫ک��رد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬موانع موجود در س��ال های اخیر انگیزه ای‬ ‫برای صنعتگران موتورس��یکلت در کش��ور و به روزرس��انی این‬ ‫صنعت به وجود نیاورده اس��ت اما انتظار می رود با ایجاد شرایط‬ ‫جدی��د همکاری ها این صنعت نیز بتواند به جایگاه قابل توجهی‬ ‫ب��ه لحاط فناوری دس��ت یابد‪ .‬رییس انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫موتورس��یکلت ای��ران در ادامه به میزان وابس��تگی این صنعت‬ ‫برای ورود قطعات مورد نیاز در تولید موتورس��یکلت پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه امروز بیش از ‪۸۰‬درصد از قطعات مورد نیاز برای‬ ‫تولی د از چین و بیش از ‪۱۵‬درصد از هند و نیز کمتر از ‪۵‬درصد‬ ‫از اروپا وارد می ش��ود‪ .‬در چنین ش��رایطی الزم اس��ت به تدریج‬ ‫وابس��تگی ها در این حوزه کاهش و نسبت به داخلی سازی این‬ ‫حوزه حرکت های جدی تری ش��ود‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬با وجود‬ ‫پیش��ینه طوالنی خودروس��ازی در ایران ام��ا همچنان جریان‬ ‫بومی س��ازی در صنعت موتورسیکلت ش��کل نگرفته و علت ان‬ ‫نیز مش��کالت موجود و حرکت کند این صنعت و سرعت باالی‬ ‫کش��ورهای صنعتی است‪ .‬چنانچه تولیدکنندگان موتورسیکلت‬ ‫خواس��تار کارهای بلندمدت باش��ند ابتدا باید زیرس��اخت ها را‬ ‫اصالح کنند که به طور قطع هزینه بر خواهد بود و با شرایط نرخ‬ ‫سود تسهیالت‪ ،‬سرمایه گذاری توجیه اقتصادی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 20‬اذر ‪ 10 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 10‬دسامبر ‪ 2016‬شماره اول پیاپی ‪1974‬‬ ‫‪www.Sanatdaily.com‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫استفاده از ابزار قانونی‬ ‫برای نوسازی خودروهای فرسوده‬ ‫روی خط خبر‬ ‫طرح های اضطراری فورد‬ ‫برای سورپرایز مالیاتی چین‬ ‫فورد موتور انتظار دارد چین تا اخرین لحظه برای اعالم تمدید‬ ‫کاهش مالیات خودروهای موتور کوچک صبر کند و برای امادگی‬ ‫در براب��ر هرگونه تصمیمی‪ ،‬طرح های اضطراری تهیه می کند‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬انجمن صنعت خودرو‪ ،‬مدیران و تحلیلگران چین‬ ‫هشدار داده اند اگر این سیاست مالیاتی تمدید نشود‪ ،‬رشد فروش‬ ‫در سال اینده کاهش چشمگیری پیدا می کند‪ .‬مدت اجرای این‬ ‫سیاس��ت که مالیات خرید خودروهای با موتور ‪ 1/6‬لیتر یا کمتر‬ ‫را نیمی کاهش داده اس��ت‪ ،‬در پایان س��ال جاری میالدی تمام‬ ‫می ش��ود‪ .‬یک مقام دولتی در اکتبر اعالم کرده بود چین سرگرم‬ ‫بررس��ی تمدید این کاهش مالیات است که برای نخستین بار در‬ ‫اواخر س��ال گذشته برای تحرک بخشیدن به فروش بازار خودرو‬ ‫اجرا شد‪ .‬به گفته پیتر فلیت‪ ،‬مدیر فروش و بازاریابی منطقه اسیا‬ ‫اقیانوسیه فورد‪ ،‬تقاضا برای خودروها همچنان قوی خواهد ماند‬ ‫و کاهش مالیات منجر به تغییر اندکی در تقاضا می ش��ود‪ .‬با این‬ ‫همه وی از ارائه یک پیش بینی دقیق درباره میزان فروش خودرو‬ ‫در س��ال اینده میالدی خودداری کرد‪ .‬براس��اس اعالم انجمن‬ ‫تولیدکنندگان خودرو چین‪ ،‬کاهش مالیات به بهبود چش��مگیر‬ ‫خری��د خودرو در چین در امس��ال کمک کرد و ف��روش ژانویه‬ ‫تا اکتبر‪13/8 ،‬درصد در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال گذشته‬ ‫افزایش یافت‪ .‬براس��اس گزارش رویترز‪ ،‬تحلیلگران رش��د منفی‬ ‫یا راکد برای س��ال اینده می�لادی را در صورت انقضای کاهش‬ ‫مالیات فروش خودروهای کوچک پیش بینی می کنند‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۳۲۰‬میلیون دالری‬ ‫پژو سیتروئن در ارژانتین‬ ‫گروه خودروسازی پژو سیتروئن با سرمایه گذاری ‪۳۲۰‬میلیون‬ ‫دالری در ارژانتین موافقت کرد‪ .‬به گزارش عصرخودرو به نقل از‬ ‫رویترز‪ ،‬دولت ارژانتین اعالم کرد‪ ،‬پژو سیتروئن با سرمایه گذاری‬ ‫‪۳۲۰‬میلیون دالری در این کش��ور با هدف تولید خودرو در یک‬ ‫سایت جدید از سال ‪۲۰۱۹‬م موافقت کرده است‪ .‬دولت ارژانتین‬ ‫در بیانی��ه ای بی��ان کرده کارل��وس گومز رییس پژو س��یتروئن‬ ‫در امری��کای التی��ن در جریان دی��داری با مائوریس��یو موکری‬ ‫رییس جمه��وری ارژانتین این خبر را به وی اطالع داد‪ .‬کارخانه‬ ‫پ��ژو در ارژانتین در حومه بوینس ایرس احداث خواهد ش��د و‬ ‫ب��رای بازار داخلی این کش��ور و همچنین صادرات خودرو تولید‬ ‫خواهد کرد‪ .‬موک��ری روی س��رمایه گذاری خارجی برای خارج‬ ‫کردن اقتصاد ارژانتین از رکود حس��اب کرده است ولی با اینکه‬ ‫یک س��ال از دوره تص��دی اش می گذرد رش��د اقتصادی در این‬ ‫کشور همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد‪ .‬امارها حاکی از این ‬ ‫اس��ت که تولید خودرو در این کش��ور در نوامبر نسبت به دوره‬ ‫مشابه سال قبل ‪3/3‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫گفت وگوی اختصاصی «گسترش صنعت» با دبیر همایش بین المللی صنعت خودرو‬ ‫دستاوردهای صنعت خودرو رونمایی می شود‬ ‫خارجی درخواس��ت فرصت بیشتری برای حضور‬ ‫چهارمی�ن همایش بین المللی صنعت خودرو در راه اس�ت و باتوجه به اینکه در چند س�ال‬ ‫در کنفران��س داش��تند و باتوج��ه ب��ه بین المللی‬ ‫اخی�رو در دول�ت یازده�م مذاکرات و همکاری ه�ای زیادی در بخش خودروی ایران ش�کل‬ ‫بودن کنفرانس‪ ،‬اطالع رس��انی ها بهتر شکل گرفته‬ ‫گرفته اس�ت ضمن اینکه ش�رکت های بین المللی بیش�تری برای حضور در این برنامه اعالم‬ ‫و فرصت خوبی برای میهمانان خارجی ش��رکت ها‬ ‫امادگ�ی کرده اند ش�رکت های داخلی نیز ب�رای اطالع از برنامه های این�د ه صنعت خودروی‬ ‫و نهادهای بین المللی فراهم ش��ده است‪ .‬به همین‬ ‫کشور به صورت گسترده در این همایش شرکت می کنند‪ ،‬از این رو در حاشیه جلسه هماهنگی‬ ‫دلیل بر اساس برنامه ریزی امور در حال انجام است‪.‬‬ ‫برگزاری چهارمین همایش بین المللی صنعت خودرو با ساسان قربانی دبیر همایش بین الملل‬ ‫€ €تف�اوت اهمی�ت ای�ن دوره از همای�ش‬ ‫صنع�ت خودرو گفت وگویی داش�تیم که وی ضم�ن تایید اینکه درحال حاضر خودروس�ازان‬ ‫صنعت خ�ودرو نس�بت ب�ه دوره ه�ای قبل‬ ‫داخلی در بخش خصوص�ی و دولتی به صورت فعال در حال دنبال کردن قراردادهای خارجی‬ ‫چیست؟‬ ‫هستند اعالم کرد که این کنفرانس فرصتی برای اطالع رسانی این مذاکرات فراهم می کند‪ .‬در‬ ‫باتوج��ه به اینکه قرار اس��ت در دول��ت یازدهم‬ ‫ادامه متن کامل این گفت وگو را می خوانید‪.‬‬ ‫در ‪ ۴‬س��ال ‪ ۴‬کنفرانس صنعت خ��ودرو به خوبی‬ ‫برگ��زار ش��ود بنابراین به ط��ور قطع‬ ‫در جلس�ات‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫انتظار م��ی رود که در ای��ن کنفرانس‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫شورای هماهنگی‬ ‫گروه خودرو‬ ‫محور‬ ‫که‬ ‫انجا‬ ‫از‬ ‫€ €زمانبن�دی ارائه س�خنرانی و‬ ‫اطالع رسانی دقیقی ش��ود تا عملکرد‬ ‫چهارمین همایش‬ ‫همایش‬ ‫این‬ ‫اصلی‬ ‫مق�االت در این همای�ش چگونه‬ ‫س��ال های گذش��ته و برنامه ه��ای‬ ‫بین المللی صنعت‬ ‫اس�ت و ای�ا مق�االت علمی جزو فروش و خدمات‬ ‫پی��ش روی این��ده در نشس��ت های‬ ‫خودرو چه س�ازمان ها و شرکت هایی حضور‬ ‫اولویت های این همایش است؟‬ ‫پس از فروش است بعدی ک��ه به زمان برگزاری کنفرانس‬ ‫دارن�د و بیش�تر در چه زمین�ه ای هماهنگی‬ ‫برنامه ه��ای کنفران��س در دو روز سعی شده روی این نزدیک می شویم ارائه شود و فعالیت ها‬ ‫انجام می شود؟‬ ‫برگزار می شود که شامل سخنرانی ها حوزه متمرکز شویم ش��کل کامل تری به خ��ود بگیرد که‬ ‫در ای��ن جلس��ه از بخش های مختل��ف فعال در‬ ‫اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫و پنل های تخصصی است‪ .‬همچنین اما به صورت یک‬ ‫همای��ش صنعت خ��ودرو گزارش هایی را دریافت‬ ‫فضای جدی�د صنعت خودرو‬ ‫نمایش��گاهی ق��رار اس��ت به صورت موضوع محوری که‬ ‫می کنیم که این گزارش ها به اطالع همه همکاران‬ ‫جانب��ی در زمان برگ��زاری کنفرانس در ‪ 3‬کنفرانس قبلی کشور چه تاثیری در برگزاری این‬ ‫می رسد زیرا کنفرانسی بزرگ‪ ،‬بین المللی و دارای‬ ‫ش��کل گی��رد‪ .‬از ای��ن رو موضوعات نیز به ان پرداخته همایش گذاشته است؟‬ ‫ابعاد مختلفی است برای نمونه انجمن های مرتبط‬ ‫هم��ه به دنب��ال نتیج��ه برنامه های‬ ‫مختلفی در جلسات مطرح و پیشرفت شده در نیم روز‬ ‫ب��ا صنعت خ��ودرو از کش��ورهای زی��ادی دعوت‬ ‫کار بررسی می شود‪ .‬نکته های دیگری نخست برنامه های خودروس��ازان در هم��کاری ب��ا‬ ‫کرده ای��م تا در کنفرانس ضمن س��خنرانی و ارائه‬ ‫ش��رکت های بین المللی در سال های‬ ‫ک��ه در این جلس��ات ب��ر ان تاکید‬ ‫مقال��ه‪ ،‬نواوری هایی که صنعت خودرو در س��طح‬ ‫کلی صنعت‬ ‫گذش��ته هس��تند به ویژه اینکه در ‪۳‬‬ ‫بین الملل��ی داش��تند را ارائه کنن��د‪ .‬به طور قطع‬ ‫می ش��ود مس��ائل محتوایی و علمی خودرو و عملکرد‬ ‫س��ال دولت یازده��م ای��ن مذاکرات‬ ‫برگ��زاری چنین همایش��ی در س��طح بین المللی‬ ‫کنفرانس است از این رو کمیته علمی سال های گذشته را‬ ‫ش��کل تازه ای به خود گرفت و انتظار‬ ‫همایش در این نشست ها گزارش های‬ ‫نیاز ب��ه هماهنگی زیادی دارد و در این جلس��ات‬ ‫موردبررسی قرار‬ ‫دارن��د ش��اهد س��یر تح��ول صنعت‬ ‫خ��ود درب��اره تع��داد مقاالت��ی که‬ ‫با بخ��ش بین المللی مرتبط ب��ا صنعت خودرو که‬ ‫می دهیم‬ ‫خودرو باش��ند و ببیند تا چ��ه اندازه‬ ‫دریاف��ت ش��ده‪ ،‬ش��یوه ارتب��اط ب��ا‬ ‫ش��امل صنعت خ��ودرو‪ ،‬صنعت قطع��ه و خدمات‬ ‫این صنعت توانسته خود را با نیازهای‬ ‫دانش��گاه ها و مراکز بین المللی علمی‬ ‫پ��س از فروش و همچنین س��ازمان ها و نهادهایی‬ ‫مش��تریان منطبق کن��د و منتقدان��ی که صنعت‬ ‫ارائ��ه می کنند واین فرصت��ی را ایجاد می کند که‬ ‫همچون دانش��گاه ها و مراکز علمی مراکز فناوری‬ ‫خود را نقد می کنن��د بدانند که ایا اقداماتی برای‬ ‫بخش های مختل��ف درگیر برگزاری این کنفرانس‬ ‫رسانه هاس��ت هماهنگی ها انجام می شود و حتی با‬ ‫بهبود وضعیت صنعت خودرو انجام ش��ده اس��ت‬ ‫ب��ا ابعاد ب��زرگ ان در جریان ق��رار گیرند و خود‬ ‫نهاد هایی که به ش��کل های غیرمستقیم با صنعت‬ ‫و ای��ا برنام��ه وی��ژه ای وج��ود دارد؟ به طور قطع‬ ‫را ب��رای هم��کاری در ان بخش ه��ا هماهن��گ‬ ‫خودرو در ارتباط هس��تند مانن��د نیروی انتظامی‬ ‫رسیدن به درخواس��ت های مشتریان سخت است‬ ‫سازند‪.‬‬ ‫گمرک ممحیط زیس��ت و‪ ...‬در برخی جلس��ات از‬ ‫و انتظ��ارات مش��تری در حوزه کیفی��ت‪ ،‬قیمت و‬ ‫در مجم��وع باتوج��ه ب��ه تغییر زم��ان برگزاری‬ ‫مس��ئوالن دعوت می کنی��م تا با ش��رکت در این‬ ‫خدم��ات پ��س از فروش بس��یار منطقی اس��ت و‬ ‫همایش که دلی��ل عمده ان این بود که میهمانان‬ ‫جلسات نظرات خود را درباره این کنفرانس اعالم‬ ‫کاهش سود بازرگانی واردات خودروهای کم مصرف‬ ‫گمرک ایران در بخش��نامه ای از تخفیف س��ود بازرگانی‬ ‫خودروه��ای وارداتی و قطعات منفصله با مصرف کمتر از ‪۶‬‬ ‫لیتر در ‪ ۱۰۰‬کیلومتر خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش اقتصاد انالین‪ ،‬گمرک ایران در بخش��نامه ای‬ ‫در زمینه تخفیف س��ود بازرگانی خودروهای وارداتی اعالم‬ ‫کرد‪« :‬پیرو بخش��نامه موض��وع تصویب نام��ه مورخ یکم‬ ‫اردیبهش��ت ماه ‪ ۸۸‬هیات محترم وزیران مبنی بر تخفیف‬ ‫س��ود بازرگان��ی خودروه��ای وارداتی و قطع��ات منفصله‬ ‫خودروهای ساخت داخل با مصرف کمتر از ‪6‬لیتر در یکصد‬ ‫کیلومتر مس��افت در چرخه برون ش��هری به شرح مندرج‬ ‫در مصوب��ه به پیوس��ت تصویرنامه ش��ماره ‪ ۹۰۰۲۱‬مورخ‬ ‫‪ ۱۰‬اس��فندماه ‪ ۹۴‬س��ازمان ملی اس��تاندارد و نامه شماره‬ ‫‪ ۴۲۴۱،۷۱.۷‬مورخ س��وم ش��هریورماه ‪ ۹۵‬ستاد مدیریت‬ ‫حمل ونقل س��وخت ریاس��ت جمهوری در خصوص میزان‬ ‫مصرف س��وخت و میزان تخفیف س��ود بازرگانی کاالهای‬ ‫موصوف ارسال می شود‪.‬‬ ‫خواهش��مند اس��ت دس��تور فرمایید براس��اس جدول‬ ‫تنظیمی خودروهای مشمول ذیل با رعایت بخشنامه های‬ ‫پیروی این مرکز و با رعایت کامل مقررات صرفا جهت کسر‬ ‫از سود بازرگانی و بر اساس درصد اقالم الزم معمول کنند‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت تصوی��ب نامه مربوطه ب��ه خودروهای کم‬ ‫مص��رف مورد اش��اره کم��اکان دارای اعتبار ب��وده و ابالغ‬ ‫بخش��نامه های خودروهای کم مصرف نیز همانند گذشته‬ ‫و پس از ابالغ توسط این مرکز قابل اعمال خواهد بود‪».‬‬ ‫مدل‬ ‫خودرو‬ ‫نام‬ ‫تولیدکننده‬ ‫نوع‬ ‫موتور‬ ‫حجم‬ ‫موتور‬ ‫مصرف سوخت در چرخه‬ ‫بر ون شهری‬ ‫(لیتر در ‪ 100‬کیلومتر)‬ ‫میزان تخفیف‬ ‫گمرکی‬ ‫(درصد)‬ ‫‪captur‬‬ ‫‪renault‬‬ ‫‪H5fd4‬‬ ‫‪1194‬‬ ‫‪4/8‬‬ ‫‪24‬‬ ‫می خواهند صنعت خودرو خود را به استانداردهای‬ ‫بین المللی برس��انند که از نظر عملی کار دشواری‬ ‫اس��ت وقتی می خواهید صنعت��ی را متحول کنید‬ ‫عوام��ل مختلف��ی وج��ود دارد‪ .‬به گون��ه ای که از‬ ‫ای��ن رو عوامل��ی در درون و بخش دیگ��ری از انها‬ ‫بیرون صنعت خودرو اس��ت و باید فضای مناسب‬ ‫همه این موارد فراهم ش��ود بنابراین انتظار زیادی‬ ‫از ای��ن کنفرانس وجود دارد‪ ،‬ب��ه همه این عوامل‬ ‫برمی گ��ردد که باید بین برنامه ه��ا و عملکردهای‬ ‫مس��ئوالن در صنعت خودرو کش��ور تطبیق داده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫€ €چ�ه محورهای�ی در این همایش بیش�تر‬ ‫مورد تاکید قرار گرفته است؟‬ ‫از انجا ک��ه محور اصلی ای��ن همایش فروش و‬ ‫خدمات پس از فروش اس��ت سعی شده روی این‬ ‫ح��وزه متمرکز ش��ویم اما به ص��ورت یک موضوع‬ ‫محوری که در ‪ 3‬کنفرانس قبلی نیز به ان پرداخته‬ ‫ش��ده در نیم روز نخس��ت برنامه های کلی صنعت‬ ‫خودرو و عملکرد سال های گذشته را موردبررسی‬ ‫قرار می دهیم‪.‬‬ ‫€ €ایا این همایش به دس�تاوردهای صنعت‬ ‫خودرو در چند س�ال اخی�ر به صورت اماری‬ ‫نیز می پردازد؟‬ ‫مذاکراتی در نخس��تین کنفرانس صنعت خودرو‬ ‫با ش��رکت های خارجی فعال در این صنعت شروع‬ ‫ش��د و در دومین کنفرانس مراحل تکمیلی را طی‬ ‫کرد و س��ومین کنفرانس ک��ه برجام هم به نتیجه‬ ‫رس��یده ب��ود منجر به امض��ای برخ��ی قراردادها‬ ‫شد‪ .‬درحال حاضر خودروس��ازان داخلی در بخش‬ ‫خصوصی و دولتی به ص��ورت فعال در حال دنبال‬ ‫ک��ردن قراردادهایی هس��تند که به نظر می رس��د‬ ‫ای��ن کنفران��س فرصت��ی را ایج��اد می کن��د که‬ ‫اطالع رس��انی این مذاکرات به ص��ورت کامل انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬بنابراین این کنفرانس خبره��ای زیادی را‬ ‫ب��رای مخاطب��ان صنعت خ��ودرو خواهد داش��ت‬ ‫و ت��ا ان زمان نی��ز چند موضوع به ص��ورت کامال‬ ‫ش��فاف اعالم می ش��ود‪ ،‬باتوجه به اینکه ش��رکای‬ ‫خارجی ایران نیز در این کنفرانس حضور پررنگی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫ثبت نام ‪ ۷۰۰‬دستگاه مینی بوس فرسوده برای نوسازی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت‪:‬‬ ‫نوسازی مینی بوس ها براساس مصوبه دولت مبنی بر‬ ‫تبدیل مینی بوس های فرسوده پایتخت به تاکسی در‬ ‫دستور کار شرکت واحد اتوبوسرانی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫پیم��ان س��نندجی در گفت وگو با خبرن��گار خبر‬ ‫خ��ودرو اف��زود‪ :‬تاکن��ون ثبت ن��ام ‪ ۷۰۰‬دس��تگاه‬ ‫مینی بوس در سایت ستاد نوسازی ناوگان انجام شده‬ ‫و مراکز اسقاط مشخص شده اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه از رده خارج کردن مینی بوس های‬ ‫فرس��وده در هفته جاری انجام می شود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫امیدواریم براس��اس برنامه ریزی ه��ای اولیه تا پایان‬ ‫اذرماه ش��روع طرح نوسازی مینی بوس های فرسوده‬ ‫زده شود تا هر چه سریعتر این وسایل نقلیه از چرخه‬ ‫تردد خارج شوند‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬برای طرح نوس��ازی مینی بوس های‬ ‫فرسوده و جایگزینی انها با تاکسی اقدام به اختصاص‬ ‫تس��هیالتی ش��ده که بر مبنای ان ‪۲۰‬میلیون تومان‬ ‫وام بالعوض از س��وی شرکت واحد (براساس مصوبه‬ ‫شورای اس�لامی ش��هر تهران) در اختیار متقاضیان‬ ‫ثبت نامی قرار می گیرد همچنین در مرحله اس��قاط‬ ‫وس��یله نقلیه ‪۱۰‬میلی��ون تومان به منظ��ور گواهی‬ ‫اس��قاط به مالکان پرداخت می ش��ود تا بتوانند روند‬ ‫نوس��ازی و جایگزینی وسیله نقلیه خود را با سهولت‬ ‫طی کنند‪.‬‬ ‫سنندجی با اش��اره به اینکه نوسازی مینی بوس ها‬ ‫یکی از دغدغه های مهم ش��رکت واحد اتوبوس��رانی‬ ‫است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬ش��رکت واحد اتوبوسرانی در‬ ‫تالش است تا مینی بوس های فرسوده را به طور کامل‬ ‫از ناوگان حذف کند و تا پایان س��ال طرح نوسازی را‬ ‫به سرانجام رساند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در پایان‬ ‫بیان کرد‪ :‬طرح نوس��ازی مینی بوس ه��ا پس از یک‬ ‫وقفه چندین س��اله در حال انجام است و امیدواریم‬ ‫مالکان این وس��ایل نقلیه بتوانند نس��بت به نوسازی‬ ‫خودرو فرس��وده خود اقدام کنند و از بار سختی های‬ ‫انها در این عرصه کاسته شود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬فاطمه خوشبویی‬ ‫عض��و کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫معتقد اس��ت نوسازی خودروهای فرسوده مدت زیادی است که‬ ‫به چالش جدی در کشور تبدیل شده و با وجود اینکه روی کاغذ‬ ‫راهکارهایی ارائه می ش��ود اما در عمل اتفاقی در این جریان رخ‬ ‫نمی دهد‪.‬‬ ‫محسن کوهکن در گفت وگو با خبر خودرو با اشاره به اهمیت‬ ‫این موضوع از ادامه بررسی جریان وضعیت خودروهای فرسوده‬ ‫در کمیت��ه خودرو خبر داده و اظهارکرده باید خروج خودروهای‬ ‫فرس��وده به عنوان اولویت نخست در کش��ور مورد توجه دولت‬ ‫و دس��تگاه های متولی ق��رار گیرد‪ .‬تا این لحظ��ه کمیته خودرو‬ ‫گزارشی از وضعیت بررسی جریان تولید و جایگزینی خودروهای‬ ‫فرس��وده در حوزه س��بک و سنگین به کمیس��یون صنایع ارائه‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رده ب��ه زودی کمیته خ��ودرو‪ ،‬نتای��ج اخرین‬ ‫وضعیت نوس��ازی خودروهای س��بک به ویژه سنگین و تجاری‬ ‫را به کمیس��یون صنایع ارائه می کند و نس��بت به این مس��ئله‬ ‫تصمیم گیری خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته کوهکن در چند س��ال گذشته متاسفانه حرکت قابل‬ ‫قب��ول و موثری در خروج خودروهای فرس��وده به ویژه در حوزه‬ ‫سنگین که عمر مفید بیشتر این خودروها به اتمام رسیده‪ ،‬انجام‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬کمیس��یون صنایع و معادن همچنان منتظر ارائه‬ ‫نتایج بررس��ی کمیته خودرو اس��ت تا نسبت به موضوع تولید و‬ ‫نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده در کشور تصمیمات موثری‬ ‫را اتخاذ و اعالم کند‪ .‬وی با اش��اره به ض��رورت توجه به جریان‬ ‫نوس��ازی خودروهای فرسوده در ش��رایط فعلی به ویژه شرایط‬ ‫کنون��ی هوای کالنش��هرها عنوان ک��رده باید موضوع نوس��ازی‬ ‫خودروهای فرس��وده به ویژه در حوزه سنگین و تجاری به دلیل‬ ‫اثرات��ی که بر محیط زیس��ت‪ ،‬کاهش مصرف س��وخت و ایمنی‬ ‫جاده ها دارد مورد اهتمام دولت و تمامی دستگاه های متولی قرار‬ ‫گیرد‪ .‬نماینده لنجان در مجلس دهم با اش��اره به نبود همکاری‬ ‫دس��تگاه ها در جریان خروج خودروهای فرس��وده تصریح کرده‬ ‫که نبود هماهنگی و همکاری دستگاه ها باعث تحمیل هزینه بر‬ ‫کشور و تهدیدی بر جان مردم در جاده ها شده است‪.‬‬ ‫کوهکن با توجه به اجرا نش��دن وظای��ف و تعهدات قانونی از‬ ‫سوی برخی دس��تگاه ها در موضوع نوسازی خودروهای سبک و‬ ‫سنگین اظهار کرده کمیسیون صنایع در کنار سایر کمیسیون ها‬ ‫پیگیر این مسئله مهم بوده و به زودی به این جریان وارد خواهد‬ ‫ش��د اما به طور حتم ورود به این جریان نیازمند ابزار و سازوکار‬ ‫قانونی است‪.‬‬ ‫‪www.Sanatdaily.com‬‬ ‫صنعت زیر ساخت‬ ‫‪ 20‬اذر ‪ 10 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 10‬دسامبر ‪ 2016‬شماره اول پیاپی ‪1974‬‬ ‫خبر‬ ‫‪20‬هزار میلیارد تومان‬ ‫نیاز بخش اب و برق‬ ‫صنایع و حل بحران کم ابی‬ ‫با دستور رییس جمهوری اب «ویژه» شد‬ ‫است‪.‬‬ ‫این همایش گفت‪ :‬در بودجه س��ال ‪ ،٩٦‬تخصیص‬ ‫به گزارش گسترش صنعت‪ ،‬حمید چیت چیان‪،‬‬ ‫در روزهای گذش��ته دولتمردان برای چندمین بار‬ ‫چیت چیان گف��ت‪ :‬در دوره دوم مدیریت منابع‬ ‫اعتب��ار در زمینه منابع ابی کش��ور درنظر گرفته‬ ‫وزی��ر نی��رو در همایش «حق��وق اب؛ چالش ها و‬ ‫ب��ه موضوع اب پرداختند و اهمیت این موضوع به‬ ‫اب کم ک��م به دلیل باال رفتن میزان تقاضا س��عی‬ ‫شده اس��ت‪ .‬امین زاده با اش��اره به نقش مردم در‬ ‫فرصت ها» با اشاره به اهمیت مسئله اب در کشور‬ ‫درجه ای رسیده که حسن روحانی‪ ،‬رییس جمهوری‬ ‫می ش��ود با شیوه هایی چون سدسازی‪ ،‬حفر قنات‬ ‫مدیریت مناب��ع اب گفت‪ :‬نقش م��ردم و جوامع‬ ‫افزود‪ :‬اب برای کش��ور ما مس��ئله ویژه ای است و‬ ‫درب��اره بهب��ود وضعیت اب در کش��ور «وضعیت‬ ‫یا انتقال اب به نوعی مدیریت عرضه ایجاد ش��ود‪.‬‬ ‫محل��ی و افرادی ک��ه در س��واحل و مناطق ابی‬ ‫در ط��ول تاریخ نیز این موضوع به دلیل ش��رایط‬ ‫ویژه» اعالم کرد‪ .‬در این راستا دو همایش با محور‬ ‫در مرحله س��وم نی��ز مدیریت کش��ت‪ ،‬مدیریت‬ ‫کش��ور زندگی می کنند در بح��ث مدیریت منابع‬ ‫خاص اقلیمی و جغرافیای کشور همواره از جایگاه‬ ‫«اب» یکی با عنوان «حقوق اب» دیگری با عنوان‬ ‫مص��رف و مدیریت تقاضا مطرح ش��د‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫اب بس��یار تاثیرگذار اس��ت‪ .‬او ‪ 4‬محور نخستین‬ ‫ویژه ای برخوردار بوده است‪.‬‬ ‫«استفاده سالم از پس��اب» برگزار شد‪ .‬در این دو‬ ‫مرحله چه��ارم که مرحله کنونی اس��ت‪ ،‬به دلیل‬ ‫همای��ش ملی حق��وق اب را این گون��ه بیان کرد‪:‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مس��ائل اب به قدری با اهمیت است‬ ‫همایش که یکی برای نخس��تین بار در سطح ملی‬ ‫نبود ظرفیت پاس��خگویی منابع ابی به نیاز بش��ر‬ ‫ای��ن همای��ش در ‪ 4‬مح��ور مبان��ی و حقوق اب‪،‬‬ ‫که برخ��ی تاریخدانان بزرگ جه��ان معتقدند به ‬ ‫و دیگری در س��طح بین المللی برگزار می ش��ود‪،‬‬ ‫در زمینه ه��ای گوناگون موض��وع تخصیص پیش‬ ‫اب ه��ای م��رزی و بین الملل��ی‪ ،‬ح��وزه اب های‬ ‫وج��ود امدن دولت ها در ش��رق ب ه دلیل مدیریت‬ ‫اهمی��ت اب در ش��رایط بحرانی کش��ور به خوبی‬ ‫امده‪ ،‬به گونه ای که ش��اید نیاز باش��د‬ ‫زیرزمین��ی و حوزه اب های س��طحی‬ ‫منابع ابی در این مناطق بوده اس��ت‪،‬‬ ‫نمایان شده است‪.‬‬ ‫الهام امین زاده‪:‬‬ ‫جالب اینکه اکنون نیز مس��ئله اب در محمد حاج رسولی‪ :‬وزارت اب ح��وزه صنع��ت ی��ا کش��اورزی را‬ ‫است‪.‬‬ ‫اکنون همه بر ان ش��ده اند تا در این‬ ‫پیش بینی می شود‬ ‫نیرو برای اینکه بتواند‬ ‫تحلیل تنش ه��ای منطقه ای در میان بر مشکالت موجود غلبه کاه��ش داد و ب��ه بخش ش��رب اضافه‬ ‫امی��ن زاده همچنین درب��اره چالش ‬ ‫زمینه به ویژه درباره حقوق اب به تحلیل دهه های اینده شاهد‬ ‫تحلیلگران از جایگاه ویژه ای برخوردار و اصالحاتی را در قانون ک��رد‪ .‬وزیر نی��رو در ادامه با اش��اره به‬ ‫و بررسی بپردازند تا برای بحرانی که به تنش های منطقه ای در می��ان اس��تان های مختلف ب��ه دلیل‬ ‫ب گفت‪:‬‬ ‫اب ایجاد کند نیازمند تعارض های موجود در بخش ا ‬ ‫گفته دس��تیار ویژه رییس جمهوری در حوزه های مختلف سیاسی‪ ،‬پروژه های انتقال اب‪ ،‬درباره راه حل این‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬دولت در برنامه شش��م بر حمایت های عمومی جدی حل تعارض ه��ای موجود در بخش اب‬ ‫امور حق��وق ش��هروندی‪ ،‬در دهه های اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و حتی معضل گفت‪ :‬باید برای این اس��تان ها‬ ‫نظامی باشد‬ ‫است‬ ‫نیازمند وج��ود قوانین خاصی اس��ت‪،‬‬ ‫چه باالدس��تی و چه پایین دستی یک‬ ‫مسئله اب به طور جدی تاکید کرده و‬ ‫اینده گریبانگیر کشور و منطقه خواهد‬ ‫این قوانین بایس��تی به ط��ور همزمان‬ ‫نظام حقوقی منطقه ای ایجاد ش��ود تا‬ ‫در الیحه بودجه سال ‪ ۹۶‬نیز ‪ 4‬مسئله‬ ‫بود‪ ،‬چاره اندیشی کنند‪.‬‬ ‫رفع کننده تعارض های بین بخش های باالدست و‬ ‫چالش ه��ای ب ه وجود امده در ای��ن زمینه از بین‬ ‫اب‪ ،‬فاض�لاب‪ ،‬محیط زیس��ت و راه اه��ن‪ ،‬اولویت‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬الهام امین زاده به‬ ‫پایین دس��ت در حوضه های ابریز‪ ،‬منافع اشخاص‬ ‫برود‪.‬‬ ‫خاص درنظر گرفته شده اند‪.‬‬ ‫ نمایندگی از حوزه ریاست جمهوری و با همکاری‬ ‫و محیط زیس��ت‪ ،‬منافع نس��ل حاضر و نسل های‬ ‫اگ��ر این مس��ئله حل نش��ود‪ ،‬می تواند بس��یار‬ ‫چیت چیان با بیان اینکه رییس جمهوری نیز در‬ ‫وزارت نیرو‪ ،‬ریاست همایش «حقوق اب؛ چالش ها‬ ‫این��ده‪ ،‬حقابه داران قدیمی کش��اورزی و مصارف‬ ‫دردسرساز باش��د همان طور که هم اکنون نیز این‬ ‫س��خنرانی ها و جایگاه های مختلف موضوع اب را‬ ‫و فرصت ه��ا» را برعهده گرفت و در ادامه ان وزیر‬ ‫شرب‪ ،‬حوضه های مختلف ابریز‪ ،‬منافع بخش های‬ ‫اتفاق افتاده و درگیری هایی پیش امده که عده ای‬ ‫مهم ترین مسئله کشور بیان کرده است‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫نی��رو از نبود قوانین قاطع برای رفع تعارض اینده‬ ‫مختل��ف‪ ،‬کش��ورهای همج��وار دارای منابع ابی‬ ‫در ان اسیب دیده اند‪.‬‬ ‫کش��ور ما کاهش منابع اب فقط ناشی از کاهش‬ ‫کشور گل ه کرد‪.‬‬ ‫مش��ترک‪ ،‬مناف��ع اقتصادی و کیفی��ت منابع اب‬ ‫او در نشس��ت خبری ای��ن همایش نیز پیش تر‬ ‫بارندگی نیس��ت بلکه تغییر اقلیم و افزایش درجه‬ ‫انچ��ه در گفته های حمی��د چیت چیان در این‬ ‫و مناف��ع اش��خاص و جامعه باش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬ما‬ ‫از دیپلماس��ی ضعیف ابی انتقاد کرده و گفته بود‪:‬‬ ‫حرارت هوا و افزایش جمعیت و کاهش سرانه اب‬ ‫زمین��ه از اهمی��ت ویژه ای برخوردار اس��ت اعالم‬ ‫نیازمند قانون جامع اب و اموزش مردم در مسائل‬ ‫متاس��فانه دیپلماسی اب مش��کالتی را پیش روی‬ ‫در بخش ه��ای مختلف نیز در ان تاثیر بس��زایی‬ ‫امادگ��ی وزارت نی��رو ب��ا دیگر س��ازمان ها برای‬ ‫حقوق��ی‪ ،‬رفع ابهام در برخ��ی از تکالیف و قوانین‬ ‫خود داشته است به همین منظور درباره اب های‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫رفع مش��کالت ابی اس��ت‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬برخی‬ ‫کیف��ری بازنده هس��تیم تا بتوانیم ب��ه طور قاطع‬ ‫مرزی با توجه به سابقه ایران و کشورهای همسایه‬ ‫وی با اشاره به اینکه در سال های گذشته حدود‬ ‫پیش بینی ها نش��ان از همکاری های جدی تری در‬ ‫مقابل اقدام های غیرقانونی در حوزه مس��ائل ابی‬ ‫باید دیپلماس��ی قوی و منظمی برای پیش��گیری‬ ‫‪۴۰‬میلیارد مترمکعب کاهش منابع ابی در کشور‬ ‫بدنه دولت یازدهم دارد که می تواند سرفصل حل‬ ‫بایس��تیم‪ .‬چیت چیان گف��ت‪ :‬وزارت نیرو امادگی‬ ‫از هرگونه سوءاس��تفاده از منابع ابی کشور ایجاد‬ ‫داش��ته ایم‪ ،‬گفت‪ :‬در س��ال های گذش��ته بیش از‬ ‫پایدار مشکالتی ابی کشور باشد‪.‬‬ ‫دارد تا با کمک س��ایر سازمان های اجرایی به رفع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪۱۳۰‬میلیارد مترمکعب منابع ابی در کشور وجود‬ ‫‹ ‹پیش بینی تنش ها‬ ‫مش��کالت و معض�لات جامعه‪ ،‬به وی��ژه معضالت‬ ‫داشت این در حالی است که اکنون این میزان به‬ ‫‹ ‹کاهش چشمگیر منابع ابی‬ ‫الهام امین زاده‪ ،‬دستیار ویژه رییس جمهوری در‬ ‫مربوط به منابع اب با تمام توان همکاری داش��ته‬ ‫‪۹۰‬میلیارد مترمکعب کاهش یافته و میزان تبخیر‬ ‫امور حقوق ش��هروندی با اشاره به تنش های ابی ‬ ‫گفته ه��ای وزیر نیرو در همای��ش «حقوق اب؛‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اب ب��ه دلی��ل تغیی��رات اب و هوایی‬ ‫ایجادشده در چند سال گذشته گفت‪ :‬در شرایطی‬ ‫چالش ه��ا و فرصت ها» س��رفصل های‬ ‫جدیدی در مسئله بحران اب باز کرد‪ .‬حمید چبپ چیان‪ :‬در افزایش یافته است‪.‬‬ ‫که بخش های وس��یعی از جهان از بحران کم ابی‬ ‫‹ ‹قانون اب به اصالحات نیاز دارد‬ ‫حمید چیت چی��ان در این همایش سال های گذشته بیش از وزیر نی��رو تاکید کرد‪ :‬اب‪ ،‬فقط یک‬ ‫رنج می برد و تغییرات اب وهوایی موجب تش��دید‬ ‫مش��اور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت‬ ‫از کاه��ش ‪۴۰‬میلی��ارد مترمکع��ب از ‪۱۳۰‬میلیارد مترمکعب مس��ئله مدیریتی یا مهندسی نیست‪،‬‬ ‫ای��ن بحران ش��ده ‪ ،‬پیش بینی می ش��ود دهه های‬ ‫منابع اب ای��ران نیز گفت‪ :‬متخصصان اب عقیده‬ ‫منابع ابی در کشور وجود‬ ‫مناب��ع ابی خبر داد و این امار به گفته داشت این در حالی است بلک��ه ابع��اد اجتماع��ی‪ ،‬اقتص��ادی و‬ ‫اینده ش��اهد تنش های منطق��ه ای در حوزه های‬ ‫دارن��د قانون توزیع عادالن��ه اب نیازمند تغییرات‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬نش��ان از افزایش سطح که اکنون این میزان به زیس��ت محیطی و تمام جوانب زندگی‬ ‫مختل��ف سیاس��ی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬اقتص��ادی و حتی‬ ‫کلی نیس��ت ام��ا نیاز ب��ه اصالحات��ی در بعضی‬ ‫‪۹۰‬میلیارد مترمکعب ف��ردی را تحت تاثیر ق��رار می دهد‪ .‬به‬ ‫نظامی باشد‪.‬‬ ‫بحران های ابی دارد‪.‬‬ ‫م��وارد ان وجود دارد‪ .‬ب��ه گفته او‪ ،‬اکنون بیش از‬ ‫کاهش یافته‬ ‫همین دلیل باید با حساسیت بیشتری‬ ‫امین زاده ب��ا بیان اینکه ای��ران در اقلیم گرم و‬ ‫ما نیازمند قانون جامع اب و اموزش‬ ‫‪٣٤‬س��ال از تصویب قانون اب در کشور می گذرد‬ ‫در اقدامات خود به سوی مدیریت اب‬ ‫خش��ک غرب اسیا واقع ش��ده و دارای منابع ابی‬ ‫مردم در مس��ائل حقوقی‪ ،‬رفع ابهام در‬ ‫و بای��د برای اص�لاح نقاط ضع��ف ان وارد عمل‬ ‫گام برداری��م‪ .‬وی با بیان اینکه یکی از موضوعات‬ ‫محدود اس��ت ک��ه برخ��ی از انها با همس��ایگان‬ ‫برخی از تکالیف و قوانین کیفری بازنده هستیم تا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بس��یار مهم در مدیریت درست منابع ابی‪ ،‬مسئله‬ ‫مش��ترک هس��تند‪ ،‬اف��زود‪ :‬بای��د از هم اکنون در‬ ‫بتوانیم به طور قاط��ع مقابل اقدام های غیرقانونی‬ ‫محم��د حاج رس��ولی ها با بی��ان اینک��ه وزارت‬ ‫حق��وق اب اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬امروزه ب��ا روند حقوقی‬ ‫تکاپوی جس��تن راهکاره��ای علمی و عملی برای‬ ‫در ح��وزه مس��ائل ابی بایس��تیم‪ .‬این بخش��ی از‬ ‫نیرو برای اینکه بتواند بر مش��کالت موجود غلبه‬ ‫جدی��دی مواجهیم که در گذش��ته ب��ا ان روبه رو‬ ‫تامین و استفاده بهینه از اب باشیم‪.‬‬ ‫گفته های حمید چیت چیان‪ ،‬وزیر نیرو در همایش‬ ‫و اصالحات��ی را در قان��ون اب ایجاد کند نیازمند‬ ‫نبودیم و این باعث شده تا ضرورت برگزاری چنین‬ ‫بی عملی در شرایط حاد کنونی پذیرفتنی نبوده‬ ‫«حقوق اب؛ چالش ها و فرصت ها» است‪.‬‬ ‫حمایت ه��ای عمومی جدی اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬ما به‬ ‫همایش هایی ایجاد شود‪.‬‬ ‫و به لحاظ ش��رایط بحرانی حاضر فرصت ازمون و‬ ‫وزیر نی��رو گفت‪ :‬به جز مدیریت هوش��مند‪ ،‬از‬ ‫دنبال تدوین چند نظام حقوقی مشخص هستیم‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در مدیریت منابع اب دانش��مندان‬ ‫خطا وجود ندارد و جایز نیس��ت مرتکب اقدامات‬ ‫نظر اجتماعی‪ -‬سیاسی به قوانین روشن و قاطعی‬ ‫ک��ه امیدواری��م دس��تاوردهای م��ا در محورهای‬ ‫دوره ه��ای مختلف��ی را بی��ان کرده اند؛ نخس��ت‪،‬‬ ‫متعارض و متضاد یا دچار موازی کاری دس��تگاه ها‬ ‫نی��از داریم تا بتواند تکالی��ف ما را در تعارض های‬ ‫منطبق ب��ر چالش های موجود اب کش��ور بتواند‬ ‫دوره فراوان��ی مناب��ع اب و پیش��ی گرفتن میزان‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫مختلف مش��خص کند‪ ،‬در غیر این صورت اینده‬ ‫خروج��ی مناس��بی داش��ته باش��د‪ .‬انچ��ه را که‬ ‫عرض��ه ب��ر تقاض��ا در ح��وزه منابع اب ب��وده و‬ ‫دس��تیار ویژه رییس جمه��وری در امور حقوق‬ ‫این کشور در نتیجه محدودیت منابع ابی به خطر‬ ‫ب��ا قاطعی��ت باید مراقب��ت کنیم‪ ،‬اج��رای قانون‬ ‫در نتیج��ه تعارض��ی در این بین وجود نداش��ته‬ ‫شهروندی با اشاره به ارائه بودجه یک روز پیش از‬ ‫خواهد افتاد‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫قائم مقام وزیر نی��رو از افزایش ‪ ۳۰‬درصدی بودجه برای طرح ‬ ‫تعادل بخش��ی خب��ر داد و گفت‪ :‬براس��اس براورد کارشناس��ان‬ ‫بودجه‪ ،‬این بخش بیش از ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬س��تار محمودی درباره الیحه بودجه ‪۱۳۹۶‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬گرچه نیاز وزارت نیرو در س��ال در بخش اب و برق‬ ‫‪ ۲۰‬ه��زا ر میلیارد تومان اس��ت‪ ،‬اما با توجه ب��ه افزایش بودجه‬ ‫نسبت به سال گذشته از دولت سپاسگزاریم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه وزارت نیرو نیازمند منابع زیادی برای اتمام‬ ‫طرح های اغاز شده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با توجه به اینکه بخش‬ ‫اب کش��ور بخش��ی اس��ت که مورد نیاز همگان ق��رار می گیرد‬ ‫بنابراین طرح های گسترده ای در این بخش اغاز شده است‪.‬‬ ‫قائم مقام وزیر نیرو با اش��اره به افزای��ش ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومانی‬ ‫بودجه وزارت نیرو نس��بت به سال های گذش��ته‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه نیاز وزارت نیرو بیش از این اس��ت الزم اس��ت همچون‬ ‫سال های گذشته منابع مالی مورد نیاز را از طریق وام های بانکی‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری بخش خصوصی‪ ،‬اوراق مش��ارکت و اسناد خزانه‬ ‫تامین کنیم‪.‬‬ ‫به گفته محمودی‪ ،‬س��ال گذش��ته نیز دولت ن��گاه ویژه ای به‬ ‫وزارت نی��رو داش��ت و این موض��وع به طوری بود ک��ه از طریق‬ ‫صندوق توس��عه ملی و با عنایت مجلس ش��ورای اسالمی منابع‬ ‫خوبی دراختیار اب و برق به ویژه اب قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در زمینه بودجه عمومی مذاکراتی داشته ایم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬سازمان مدیریت و برنامه ریزی‪ ،‬مجلس و رییس جمهوری‬ ‫نگاه ویژه ای به اب و فاضالب داش��ته اند به طوری که این مسئله‬ ‫را جزو اولویت های دولت قرار داده اند‪.‬‬ ‫قائم مق��ام وزیر نیرو درباره بودجه طرح احیا و تعادل بخش��ی‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر میزان بودجه در این بخش مش��خص نشده‪،‬‬ ‫اما به طور قطع وزارت نیرو بودجه این طرح را افزایش خواهد داد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه یکی از مس��ائل مهم در کش��ور اس��تفاده از‬ ‫تصفیه فاضالب و پساب است‪ ،‬گفت‪ :‬الزم است با درنظر گرفتن‬ ‫ش��رایط زیس��ت محیطی و پارامترهای زیس��ت محیطی تصفیه‬ ‫فاضالب انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید ‪ ۲‬میلیارد مترمکعب پساب سالم در برنامه‬ ‫ششم توسعه‬ ‫قائم مقام وزیر نیرو همچنین با بیان اینکه در سال ‪ ۳۰‬میلیارد‬ ‫مترمکع��ب ذهاب و فاضالب در کش��ور تولید می ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫الزم اس��ت برای این مس��ئله به ویژه فاضالب هایی که ناش��ی از‬ ‫فعالیت های شهری است تدابیری لحاظ شود‪.‬‬ ‫محمودی با بیان اینکه ‪ 5‬میلیارد مترمکعب فاضالب ش��هری‪،‬‬ ‫صنعتی و خدماتی در کشور وجود دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از این میزان‬ ‫‪ 1/5‬میلیارد مترمکعب تصفیه می شود که یک میلیارد مترمکعب‬ ‫پس��اب س��الم و بهداش��تی اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬این کار از این‬ ‫جهت که اب الوده دوباره در چرخه مصرف قرار می گیرد بسیار‬ ‫تاثیرگذار و ارزشمند است‪ .‬برهمین اساس وزارت نیرو در برنامه‬ ‫ششم توس��عه قصد دارد ‪ 2‬میلیارد مترمکعب پساب تصفیه شده‬ ‫به وج��ود اورد‪ .‬قائم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه این امر نیازمند‬ ‫تدبیر و سرمایه گذاری است‪ ،‬گفت‪ :‬تجربه های خوبی در ایران در‬ ‫زمین ه فرایندهای مهندسی وجود دارد به طوری که مشابه تمام‬ ‫تصفیه خانه های مدرنی که در دنیا استفاده می شود در ایران نیز‬ ‫وجود دارد‪ .‬محمودی با اشاره به فعال شدن بخش خصوصی در‬ ‫این زمینه ادامه داد‪ :‬در طول دو سال اخیر ‪ 5‬هزار میلیارد تومان‬ ‫از سرمایه گذاری بخش خصوصی در این زمینه استفاده شده که‬ ‫این مسئله در نوع خود بی نظیر است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬امیدواری��م ب��ا هم��کاری س��ازمان برنامه ریزی و‬ ‫بودج��ه زمینه های خرید تضمینی پس��اب افزایش یابد که البته‬ ‫درحال حاضر نیز این کار انجام ش��ده به طوری که نزدیک به ‪۲۴‬‬ ‫پروژه با همین سبک در سراسر کشور در حال انجام است‪.‬‬ ‫خروج ‪ 60‬درصد ظرفیت‬ ‫نیروگاه شازند ازمدار‬ ‫مدیرعام��ل نیروگاه ش��ازند از خ��روج دو واحد نی��روگاه از‬ ‫مجم��وع ‪ 4‬واحد تولیدی این مجموع��ه صنعتی به دلیل نبود‬ ‫سوخت گاز خبر داد‪.‬‬ ‫حمیدرضا بادرس��تانی درباره تاثیر کمبود گاز برای خوراک‬ ‫این نیروگاه به ایرنا گفت‪ :‬هم اکنون نیروگاه با ‪40‬درصد ظرفیت‬ ‫کار می کند و ‪60‬درصد ظرفیت به دلیل سوخت مصرفی ناکافی‬ ‫از مدار خارج ش��ده است‪ .‬وی درباره نیاز روزانه این نیروگاه به‬ ‫س��وخت گاز این گونه توضیح داد‪ :‬نیروگاه ش��ازند در مجموع‬ ‫روزانه ‪ 7‬میلیون مترمکعب س��وخت گاز نی��از دارد و در حال‬ ‫حاضر حداقل ‪ 4‬میلیون مترمکعب کمبود سوخت داریم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل نیروگاه ش��ازند با بیان اینک��ه در حال حاضر از‬ ‫سوخت مازوت اس��تفاده نمی شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بنا بود سوخت‬ ‫مصرف��ی نیروگاه تامین ش��ود‪ ،‬اما ش��رکت گاز در این زمینه‬ ‫همکاری الزم را ندارد و با مشکل مواجه شده ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل نیروگاه شازند درباره دلیل تامین نشدن گاز مورد‬ ‫نیاز این نیروگاه توضیح داد‪ :‬ش��رکت گاز باال رفتن مصرف گاز‬ ‫خانگی را دلیل این موضوع عنوان کرده است‪.‬‬ ‫براساس دس��تور اکید رییس جمهوری در سفر هیات دولت‬ ‫به اس��تان مرکزی و نیز مصوبه کارگ��روه کاهش الودگی هوا‪،‬‬ ‫نیروگاه ش��ازند حق اس��تفاده از س��وخت مازوت را ندارد‪ .‬در‬ ‫روزهای گذشته این نیروگاه به دلیل تامین نشدن سوخت گاز‬ ‫خالف مصوبه از س��وخت مازوت استفاده کرد که این موضوع‬ ‫در خبری با عنوان «باز هم مصرف مازوت در نیروگاه ش��ازند»‬ ‫منتشر شد‪ .‬بر این اساس دلیل اصلی کاهش سوخت گاز هنوز‬ ‫مش��خص نیست که ایا به واقع افزایش مصرف خانگی است یا‬ ‫استفاده از سوخت مازوت؟‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 20‬اذر ‪ 10 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت زیر ساخت‬ ‫‪ 10‬دسامبر ‪ 2016‬شماره اول پیاپی ‪1974‬‬ ‫‪www.Sanatdaily.com‬‬ ‫خبر‬ ‫همکاری ایران با لورگی المان‬ ‫برای تکمیل زنجیره پتروشیمی‬ ‫مدی��ر کنترل تولید ش��رکت‬ ‫ملی صنایع پتروش��یمی ایران‬ ‫با اش��اره به مذاکره با ش��رکت‬ ‫لورگی المان برای احداث واحد‬ ‫پلی پروپیلن در کشور جزئیات‬ ‫این مشارکت را اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلنا‪ ،‬علی محمد‬ ‫علی محمد بساق زاده‬ ‫بساق زاده گفت‪ :‬با هدف تکمیل‬ ‫زنجی��ره ارزش برنامه ری��زی‬ ‫دقیقی در ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی ایران شده که‬ ‫از جمله ان باید به همکاری با ش��رکت لورگی برای ساخت‬ ‫واحد پلی پروپیلن در مش��ارکت با شرکت پژوهش فناوری‬ ‫پتروشیمی اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی همکاری مشترک لورگی در ساخت واحد پلی پروپیلن‬ ‫را نخستین همکاری ایران در تولید این محصول دانست‪.‬‬ ‫پی��ش از ای��ن مرضیه ش��اهدایی‪ ،‬معاون وزی��ر نفت در‬ ‫امور پتروش��یمی با اش��اره به مجوز ش��ورای اقتصاد برای‬ ‫سرمایه گذاری و احداث واحد ‪١٢٠‬هزار تنی تولید پروپیلن‬ ‫از متانول گفته بود‪ :‬ظرفیت این واحد با همکاری ش��رکت‬ ‫لورگی المان به ‪٥٠٠‬هزار تن افزایش می یابد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با‬ ‫اعالم جزئیات این همکاری گفت‪ :‬ش��رکت پژوهش فناوری‬ ‫پتروشیمی اقدام به احداث و تولید واحد تولید پلی پروپیلن‬ ‫به شکل ازمایش��ی کرده که با تصمیم شرکت ملی صنایع‬ ‫پتروشیمی قرار است میزان تولید در این واحد به ‪۱۲۰‬هزار‬ ‫تن در سال افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬برنامه ری��زی کنون��ی ما افزای��ش تولید‬ ‫پلی پروپیل��ن در ش��رکت پژوهش فناوری پتروش��یمی تا‬ ‫‪۵۰۰‬هزار تن در س��ال است که در این راستا با شرکت های‬ ‫خارجی ازجمله لورگی مذاکره ش��ده تا این ظرفیت محقق‬ ‫شود‪.‬‬ ‫واحد نیمه صنعتی تولید پلی پروپیلن ش��رکت پژوهش و‬ ‫فناوری پتروشیمی در مرکز اراک قرار دارد که ساخت ان از‬ ‫مهر ‪ ١٣٩١‬اغاز شده و شهریور ‪1392‬افتتاح شد‪.‬‬ ‫ظرفیت اس��می تولید پروپیلن کش��ور تا سال ‪ ٩٢‬حدود‬ ‫‪٩٦٥‬هزار تن بوده که افزایش ظرفیت تولید پروپیلن کشور‬ ‫در برنامه شش��م توسعه حدود ‪ 4‬میلیون تن در نظر گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫براس��اس برنامه ریزی ها‪ ،‬ظرفیت تولی��د پروپیلن تا پایان‬ ‫برنامه هفتم توسعه به حدود ‪8‬میلیون تن خواهد رسید‪.‬‬ ‫طرح توسعه پتروشیمی ماهشهر‬ ‫در دست مطالعه‬ ‫با اینک��ه بیش از ‪ ۸۵‬درص��د از زمین های منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی ماهش��هر به سرمایه گذاران واگذار شده اما هنوز‬ ‫درخواس��ت برای ارائه زمین در ای��ن منطقه وجود دارد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس مدیران منطقه ویژه اقتصادی ماهش��هر به‬ ‫فکر توس��عه این منطقه هستند تا بتوانند عالوه بر افزایش‬ ‫حجم س��رمایه گذاری به اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده‬ ‫کمک کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروش��یمی‬ ‫ماهشهر گفت‪ :‬حدود ‪ ۸۵‬درصد از زمین های فعلی منطقه‬ ‫ویژه پتروش��یمی ماهشهر به سرمایه گذاران واگذار شده و‬ ‫اکنون برای اجرای طرح های جدید و جذب س��رمایه گذار‬ ‫بیش��تر به زمین های جدی��د و اجرای طرح توس��عه نیاز‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫امید ش��هیدی نیا به ایسنا گفت‪ :‬با توجه به نیاز منطقه‪،‬‬ ‫طرح توس��عه این منطقه ویژه در دس��ت مطالعه است و‬ ‫گزینه ای نیز در ضلع ش��رقی منطق��ه موجود‪ ،‬جانمایی و‬ ‫انتخاب شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اکنون ف��از مطالعاتی طرح توس��عه منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی پتروش��یمی ماهشهر در حال کلید خوردن‬ ‫اس��ت تا پس از بررسی های مشاور و حفظ و رعایت تمام‬ ‫مالحظ��ات زیس��ت محیطی‪ ،‬بتوان بخش��ی را ب��ه عنوان‬ ‫زمین های جدید به منطقه ویژه اقتصادی پتروش��یمی در‬ ‫ماهشهر اضافه کرد‪.‬‬ ‫ش��هیدی نیا با اشاره به اینکه زمین های باقی مانده برای‬ ‫واگذاری به صنایع پایین دس��تی مناس��ب هستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اکنون س��طح موج��ود در منطقه ‪ 2‬ه��زار و ‪ 600‬هکتار‬ ‫است و زمین های باقی مانده در منطقه تنها برای واگذاری‬ ‫به صنایع پایین دس��تی مناسب هس��تند و این امر نیاز به‬ ‫اجرای طرح توسعه منطقه را دوچندان می کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه بخش مورد نظر برای طرح توسعه‬ ‫ح��دود ‪ ۳‬هزار هکتار اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با توج��ه به اینکه در‬ ‫منطق��ه مورد نظر ب��رای طرح توس��عه‪ ،‬هوریات طبیعی‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬از این ‪ ۳‬هزار هکت��ار می توان هزار هکتار را‬ ‫استحصال و برای توسعه صنایع پتروشیمی در زمینه های‬ ‫مختلف استفاده کرد‪.‬‬ ‫مرضیه شاهدایی‬ ‫محمدحسن پیوندی‬ ‫توسعه پتروشیمی با سناریوی پروپیلن‬ ‫تمام نش��دنی دانس��ت و گف��ت‪ :‬با وج��ود اینکه‬ ‫تا تولید پروپیلن افزایش یافته و در نتیجه صنایع‬ ‫امیر مهرزاد ‪-‬گروه صنعت زیرس�اخت‪ :‬انتقال اتیلن از عس�لویه به اس�تان های غربی‬ ‫اکنون در کش��ور فرایند تولید کاتالیس��ت بومی‬ ‫تکمیلی با فراوانی تولید پروپیلن توسعه یابد‪.‬‬ ‫کش�ور‪ ،‬راه اندازی واحدهای پتروش�یمی در کرمانش�اه‪ ،‬کردس�تان و اذربایجان غربی و‬ ‫شده است‪ ،‬اما نمی توان گفت فناوری های جدید‬ ‫مع��اون مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی صنای��ع‬ ‫جمله‬ ‫تاکید مدیران و مس�ئوالن این صنعت در کش�ور بر توس�عه صنعت پتروشیمی از‬ ‫خریداری نشود زیرا صنعت پتروشیمی همواره رو‬ ‫پتروش��یمی افزود‪ :‬اتیلن به فزون��ی از منابع اتان‬ ‫اینده‬ ‫ش�اخص هایی هستند که نش�ان از برنامه های توس�عه ای این صنعت در سال های‬ ‫به پیشرفت است و فناوری ها هر روز نو می شود‪.‬‬ ‫در کش��ور تولید شده اس��ت و با توجه به تبدیل‬ ‫پروپیلن‬ ‫دارند‪ .‬یکی از برنامه هایی که در توسعه این صنعت نقش حیاتی دارد سناریوی‬ ‫‪ ٦٠‬ت��ا ‪٧٠‬درصد اتیلن دنیا به ان��واع پلی اتیلن ها‬ ‫‹ ‹پروپیل�ن‪ ،‬نب�ض توس�عه پتروش�یمی‬ ‫است‪.‬‬ ‫و گالیک��ول و تبدیل بخش��ی نیز ب��ه پلیمرهای‬ ‫کشور‬ ‫غیرپلی اتیلن��ی ‪ ،‬انواع پلی اتیلن در کش��ور فراوان‬ ‫اهمیت تولید پروپیلن در رشد و توسعه صنعت‬ ‫براس��اس این برنامه‪ ،‬تولی��د پروپیلن در پایان‬ ‫تولید کاتالیس��ت های م��ورد نیاز صنایع اس��ت‪،‬‬ ‫وجود داشته است‪.‬‬ ‫پتروشیمی به حدی اس��ت که معاون مدیرعامل‬ ‫برنامه شش��م توس��عه باید به ‪ ۴‬میلی��ون تن و در‬ ‫الزم‬ ‫پتروشیمی‬ ‫صنعت‬ ‫توس��عه‬ ‫مس��یر‬ ‫در‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫پیون��دی تصری��ح ک��رد‪ :‬دامن��ه محص��والت‬ ‫شرکت صنایع پتروشیمی ایران اینده این صنعت‬ ‫س��ال‬ ‫پای��ان برنام��ه هفتم ب��ه ‪ ۸‬میلیون تن در‬ ‫نیاز‬ ‫م��ورد‬ ‫ های‬ ‫ت‬ ‫کاتالیس��‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫دان��ش‬ ‫اس��ت‬ ‫پایین دس��تی پروپیل��ن و پلی پروپیل��ن بس��یار‬ ‫در کشور را پروپیلن محور می داند‪.‬‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫و‬ ‫پژوهش‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫تامین‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫واحدها‬ ‫بیش��تر از پلی اتیلن و اتیلن اس��ت و‬ ‫مع��اون مدیرعامل ش��رکت صنایع‬ ‫ تواند‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫زمینه‬ ‫ای��ن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫موضوعاتی‬ ‫از‬ ‫یک��ی‬ ‫ های‬ ‫ل‬ ‫سا‬ ‫در‬ ‫اساس‬ ‫همین‬ ‫بر‬ ‫پتروش��یمی‬ ‫فناوری‬ ‫کمبود پروپیلن عامل توسعه نیافتن‬ ‫پتروش��یمی با بی��ان اینک��ه کمبود‬ ‫دلیل توسعه نیافتن‬ ‫نقش��ی کلیدی داشته باش��د‪ ،‬برنامه هایی است‬ ‫گذشته توانسته فرایندها و تولید کاتالیست را در‬ ‫صنای��ع تکمیلی مرتب��ط به پروپیلن‬ ‫پروپیلن عامل توس��عه نیافتن صنایع‬ ‫صنایع پایین دست و‬ ‫که برای توس��عه این صنعت درنظر گرفته ش��ده‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ی‬ ‫ ‬ ‫بوم‬ ‫کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫تکمیلی مرتبط با این محصول است‪،‬‬ ‫تکمیلی پتروشیمی‬ ‫اس��ت‪ .‬راهیابی به نقطه هدف این صنعت نیازمند‬ ‫ صنعتی‬ ‫ه‬ ‫نیم‬ ‫واح��د‬ ‫اینک��ه‬ ‫ب��ه‬ ‫اش��اره‬ ‫ب��ا‬ ‫وی‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫مع��اون مدیرعام��ل ش��رکت ملی‬ ‫گفت‪ :‬توس��عه صنعت پتروشیمی در‬ ‫است‬ ‫پروپیلن‬ ‫کمبود‬ ‫توس��عه و راه ان��دازی واحدهای تولی��د پروپیلن‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫دست‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫واحد‬ ‫نخستین‬ ‫ پروپیلن‬ ‫ی‬ ‫پل‬ ‫صنایع پتروش��یمی پیش ت��ر با بیان‬ ‫‪١٠‬سال اینده پروپیلن محور می شود‪.‬‬ ‫اس��ت‪ .‬گسترش صنعت در این گزارش به بررسی‬ ‫ ش��ود‪،‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ اندازی‬ ‫ه‬ ‫را‬ ‫ایرانی‬ ‫فن��اوری‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫اس��ت‬ ‫اینکه پیش از این توسعه پتروشیمی‬ ‫محمدحس��ن پیون��دی درب��اره‬ ‫چگونگ��ی رش��د و توس��عه پتروش��یمی و تولید‬ ‫تن‬ ‫‪400‬‬ ‫و‬ ‫‪۲‬هزار‬ ‫تولید‬ ‫قابلی��ت‬ ‫واحد‬ ‫این‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫کشور بیشتر در بخش اتیلن بوده است‪ ،‬گفته بود‪:‬‬ ‫برنامه های پیش روی پتروش��یمی در س��ال های‬ ‫پروپیلن در کشور پرداخته است‪.‬‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ پروپیلن‬ ‫ی‬ ‫پل‬ ‫به دلیل فزونی اتان‪ ،‬بیشتر محصوالت اتیلن محور‬ ‫اینده به ش��انا گف��ت‪ :‬برنامه ه��ای متنوعی برای‬ ‫کیفیت‬ ‫اینک��ه‬ ‫بی��ان‬ ‫ب��ا‬ ‫نف��ت‬ ‫وزی��ر‬ ‫مع��اون‬ ‫پتروشیمی‬ ‫تکمیلی‬ ‫‹ ‹لزوم توسعه صنایع‬ ‫ش��دند و صنای��ع پایین دس��تی نیز ت��ا حدی که‬ ‫اینده صنعت پتروش��یمی پیش بینی ش��ده است‬ ‫در‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫اس��ت‪،‬‬ ‫مطلوب‬ ‫ایرانی‬ ‫ های‬ ‫ت‬ ‫کاتالیس��‬ ‫مادر‬ ‫محص��والت‬ ‫تولید‬ ‫بومی س��ازی صنای��ع و‬ ‫می توانس��تند‪ ،‬رش��د کردند اما برای رشد بیشتر‬ ‫و ای��ن صنعت یکی از ارکان توس��عه‬ ‫ های‬ ‫ت‬ ‫کاتالیس‬ ‫شد‬ ‫مشخص‬ ‫ ها‬ ‫ی‬ ‫بررس‬ ‫ش��مار‬ ‫به‬ ‫صنعتی‬ ‫توس��عه‬ ‫ازجمله کاتالیزورهای‬ ‫ای��ن صنای��ع باید زمین��ه تولید پروپیل��ن فراهم‬ ‫اقتصادی کش��ور در س��ال های اینده‬ ‫تولید پروپیلن کشورمان‬ ‫بهتری‬ ‫بازدهی‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫می رود‪ .‬همچنین با‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در اینده نزدیک افزایش خواهد بود‪.‬‬ ‫خارج��ی‬ ‫ ه��ای‬ ‫ه‬ ‫نمون‬ ‫ب��ه‬ ‫نس��بت‬ ‫قرار‬ ‫نفت‬ ‫وزارت‬ ‫کار‬ ‫دستور‬ ‫در‬ ‫صنعت پتروشیمی‬ ‫پیون��دی ب��ا بی��ان اینک��ه پروپیل��ن زنجی��ره‬ ‫پیوندی گفت‪ :‬صنعت پتروش��یمی‪،‬‬ ‫می یابد و الزم است‬ ‫ اند‪.‬‬ ‫ه‬ ‫داشت‬ ‫ سازی‬ ‫ی‬ ‫بوم‬ ‫باید‬ ‫صنایع‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دارد‪ ،‬طبیعی‬ ‫این‬ ‫ دستی‬ ‫ن‬ ‫پایی‬ ‫واحدهای‬ ‫گس��ترده ای از صنای��ع پایین دس��تی را ایج��اد‬ ‫محور و ستون توسعه اقتصادی کشور‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در تالش��یم ت��ا ب��ا صنعت نیز توسعه یابند‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫و تغذی��ه می کن��د‪ ،‬گفته ب��ود‪ :‬برنامه م��ا تولید‬ ‫و با تمام بخش های صنعت در ارتباط‬ ‫پژوهش‬ ‫ش��رکت‬ ‫میان‬ ‫که‬ ‫قراردادی‬ ‫صنعت‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رش��د‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫اکنون‬ ‫پروپیل��ن از متانول اس��ت تا هم قیم��ت متانول‬ ‫است؛ به همین دلیل‪ ،‬منابع به دست‬ ‫و فناوری و ش��رکت خوارزمی منعقد‬ ‫پتروش��یمی در دستور کار وزارت نفت قرار دارد‪،‬‬ ‫در ب��ازار نش��کند و ه��م زمینه تولی��د پروپیلن‬ ‫ام��ده در مرحل��ه دوم هدفمن��دی‬ ‫از‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫ های‬ ‫ت‬ ‫کاتالیس��‬ ‫تولید‬ ‫اس��ت‪،‬‬ ‫ش��ده‬ ‫بومی سازی این صنعت نیز در حال رشد است‪.‬‬ ‫برای توس��عه صنایع پایین دستی در کشور فراهم‬ ‫یارانه ه��ا می تواند در بخش تولید مصرف ش��ود و‬ ‫برای‬ ‫تا‬ ‫یابد‬ ‫ارتقا‬ ‫صنعت��ی‬ ‫به‬ ‫ صنعتی‬ ‫ه‬ ‫نیم‬ ‫ش��کل‬ ‫درباره‬ ‫مع��اون وزیر نف��ت در امور پتروش��یمی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫سرازیر کردن منابع به سوی تولید و جلوگیری از‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫تامین‬ ‫قابل‬ ‫کشور‬ ‫بزرگ‬ ‫واحدهای‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫برنامه ریزی های رشد و توسعه این صنعت‬ ‫هم اکنون حدود ‪ ١٤– ١٥‬طرح در حال احداث‬ ‫اسراف می تواند به جهش دوم صنعت پتروشیمی‬ ‫از‬ ‫‪۸۰‬درصد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫اشاره‬ ‫با‬ ‫شاهدایی‬ ‫کشورمان‬ ‫پروپیلن در کشور گفت‪ :‬تولید پروپیلن‬ ‫در صنعت پتروش��یمی وجود دارد ک��ه به عنوان‬ ‫منجر شود‪.‬‬ ‫تبدیل‬ ‫ پروپیلن‬ ‫ی‬ ‫پل‬ ‫به‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫تولیدی‬ ‫پروپیلن‬ ‫اس��ت‬ ‫الزم‬ ‫در این��ده نزدی��ک افزایش می یابد و‬ ‫اولویت به انها توجه ویژه ش��ده است‪ .‬این طرح ها‬ ‫وی با بی��ان اینکه امروز چالش ها و مش��کالت‬ ‫ ترین‬ ‫م‬ ‫مه‬ ‫از‬ ‫یک��ی‬ ‫ پروپیلن‬ ‫ی‬ ‫پل‬ ‫گف��ت‪:‬‬ ‫ ش��ود‪،‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫توس��عه‬ ‫نیز‬ ‫واحدهای پایین دس��تی این صنعت‬ ‫تا ‪ ٤‬س��ال اینده به بهره برداری خواهد رس��ید و‬ ‫موجود در صنعت پتروشیمی ایران اسیب شناسی‬ ‫همین‬ ‫از‬ ‫اس��ت‬ ‫کش��ور‬ ‫در‬ ‫پلیمر‬ ‫ کنندگان‬ ‫ن‬ ‫تامی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫تامین‬ ‫یابند تا بتوانیم نیازهای کشور را‬ ‫ح��دود ‪ ١٠‬میلیون تن به ظرفی��ت تولید صنعت‬ ‫شده اس��ت نیز گفت‪ :‬دلیل توسعه نیافتن صنایع‬ ‫دس��تیابی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫ ها‬ ‫ت‬ ‫کاتالیس��‬ ‫تولید‬ ‫باید‬ ‫رو‬ ‫امور‬ ‫در‬ ‫نف��ت‬ ‫وزیر‬ ‫مرضی��ه ش��اهدایی‪ ،‬معاون‬ ‫پتروش��یمی کشور افزوده می ش��ود‪ .‬براساس این‬ ‫پایین دست و تکمیلی پتروشیمی در ایران کمبود‬ ‫کار‬ ‫دس��تور‬ ‫در‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫گریدهای‬ ‫ان��واع‬ ‫به‬ ‫صنایع‬ ‫مل��ی‬ ‫ش��رکت‬ ‫پتروش��یمی و مدیرعامل‬ ‫گزارش‪ ،‬به نظر می رس��د روزهای سخت صنعت‬ ‫پروپیلن است بنابراین در ‪ ١٠‬سال اینده عملکرد‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫توس��عه‬ ‫و‬ ‫رش��د‬ ‫اینکه‬ ‫پتروش��یمی ب��ا تاکید بر‬ ‫پتروش��یمی با سناریوی س��فید پروپیلن به اتمام‬ ‫شرکت‪ ،‬پروپیلن محور خواهد بود و مسئله ایجاد‬ ‫صنعت��ی‬ ‫را‬ ‫پتروش��یمی‬ ‫نف��ت‪،‬‬ ‫وزی��ر‬ ‫مع��اون‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫دانش‬ ‫نیازمند‬ ‫صنعت پروش��یمی‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫مشوق در بخش خوراک مایع بسیار حیاتی است‬ ‫برداشت گاز از پارس جنوبی به ‪515‬میلیون مترمکعب می رسد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز پارس با اشاره به‬ ‫افزایش ظرفیت برداش��ت گاز از میدان مش��ترک‬ ‫پارس جنوبی به بیش از ‪٤٧٠‬میلیون مترمکعب در‬ ‫روز گفت‪ :‬تا پایان اذر برداشت گاز از این میدان به‬ ‫‪515‬میلیون مترمکعب در روز افزایش می یابد‪ .‬باید‬ ‫درنظر داش��ت که افزایش برداشت نتیجه نوسازی‬ ‫و تامین ماش��ین االت و ش��یوه های نوین استخراج‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمد مش��کین فام در بازدید از سکوی فاز یک‬ ‫پارس جنوبی اعالم کرد‪ :‬درحال حاضر ‪ 62‬درصد از‬ ‫نیاز مصرفی کشور از طریق منابع گازی این میدان‬ ‫تامین می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ه اغاز تولید گاز از س��کوهای ‪ 21‬و ‪١٨‬بی‬ ‫تا پایان اذر اش��اره کرد و گفت‪ :‬با برداش��ت گاز از‬ ‫این دو س��کو‪ ،‬ظرفیت تولید گاز کشور از‬ ‫میدان مش��ترک پارس جنوب��ی تا پایان‬ ‫اذر امسال به ‪515‬میلیون مترمکعب در‬ ‫روز می رسد‪ .‬سکوهای نام برده در مراحل‬ ‫پایان��ی برای برداش��ت به س��ر می برند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در مدت ‪ 3‬س��ال اینده تعداد‬ ‫س��کوهای تحت راهب��ری عملیات تولید‬ ‫شرکت نفت وگاز پارس به ‪ 40‬عرشه خواهد رسید‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت‪ :‬تالش‬ ‫می کنیم با ارزیاب��ی توانمندی های بخش عملیات‬ ‫تولی��د و با نگاه ب��ه افق های پی��ش رو‪ ،‬برنامه های‬ ‫مدیریتی و اجرایی متناس��ب با شرایط کوتاه مدت‪،‬‬ ‫میان م��دت و بلندمدت را به منظور ارتقای س��طح‬ ‫فعالیت های عملیاتی اجرا کرده و این ‪ 40‬سکو را از‬ ‫راه شناخت دقیق شرایط فنی و تخصصی‬ ‫ازجمله تعمیرات‪ ،‬نگهداشت تاسیسات و‬ ‫پشتیبانی عملیات‪ ،‬مدیریت کنیم‪.‬‬ ‫مش��کین فام‪ ،‬تمامی مراح��ل طراحی‪،‬‬ ‫س��اخت و اج��را‪ ،‬بارگی��ری و حم��ل‪،‬‬ ‫راه ان��دازی و بهره ب��رداری از س��کوهای‬ ‫دریایی را کاری پیچیده و تخصص محور‬ ‫توصیف کرد و افزود‪ :‬اینکه امسال ‪ 5‬سکو از سوی‬ ‫متخصصان داخلی اجرا ش��ده را نباید کار کوچکی‬ ‫تلقی کرد‪ ،‬چراکه س��اخت هرکدام از این س��کوها‬ ‫پ��روژه ای ب��زرگ‪ ،‬زمانبر و هزینه بر بوده و نقش��ی‬ ‫تاثیرگذار بر صنعت نفت و اقتصاد ملی دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز پارس با‬ ‫بهره برداری از س��کوهای فازهای ‪ 17‬و ‪ 19 ،18‬و‬ ‫‪20‬و‪ 21‬تا پایان امسال برداشت گاز کشور از پارس‬ ‫جنوبی به بی��ش از ‪540‬میلیون مترمکعب در روز‬ ‫می رس��د تا نتایج مورد نظر کارفرما مطابق و حتی‬ ‫به بیش از برنامه های وعده ش��ده در افزایش تولید‬ ‫گاز برسد‪.‬‬ ‫مش��کین فام اظهار کرد‪ :‬افزایش توان برداش��ت‬ ‫گاز از پ��ارس جنوب��ی مزیت ه��ای فراوان��ی برای‬ ‫کش��ور به دنبال دارد که یکی از انها‪ ،‬این است که‬ ‫در صورت برابری ی��ا افزایش میزان تولید گاز این‬ ‫می��دان به بی��ش از نیاز داخلی‪ ،‬ای��ن قابلیت مهم‬ ‫فراه��م خواهد ش��د ک��ه در مصرف مناب��ع گازی‬ ‫مخازن غیرمشترک صرفه جویی و حفاظت شده و‬ ‫بر برداش��ت و اس��تفاده از مخازن مشترک تمرکز‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪www.Sanatdaily.com‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪ 20‬اذر ‪ 10 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 10‬دسامبر ‪ 2016‬شماره اول پیاپی ‪1974‬‬ ‫خبر‬ ‫تمدید دستورالعمل اعطای‬ ‫ق به واحدهای صنعتی‬ ‫مشو ‬ ‫طرح انضباط ترافیکی در شهرک صنعتی شهرکرد‬ ‫ایست! رعایت قوانین رانندگی الزامی شد‬ ‫از ابتدای اذر امس��ال طرح‬ ‫انضباط ترافیکی در ش��هرک‬ ‫صنعتی شهرکرد با هماهنگی‬ ‫و تعامل دوس��تانه پلیس راه‬ ‫انتظامی استان چهارمحال و‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫گروه صنایع کوچک بختیاری اغاز ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫مسئوالن صنعتی این استان‬ ‫بر ای��ن باورند که مس��احت‬ ‫‪ ۵۰۰‬هکتاری این ش��هرک و‬ ‫حض��ور‪ ۴۸۰‬واحد صنعتی در ان ل��زوم ایجاد امنیت و‬ ‫نظم را بیش��تر به چشم می اورد چراکه تردد جمعیت و‬ ‫خودروه��ای حم��ل بار بس��یار در ط��ول روز و اهمیت‬ ‫پیش��گیری از وق��وع ح��وادث و تصادفات در ش��هرک‬ ‫صنعتی دلیل قانع کننده ای برای اجرای این طرح است‪.‬‬ ‫به عالوه اینکه زمانی که س��رمایه گذاران احساس کنند‬ ‫سرمایه خود را به ش��هرک صنعتی منتقل کرده اند که‬ ‫امنیت روانی و فیزیکی برای ان لحاظ می شود و نظم و‬ ‫انضباط ترافیکی در ان حاکم است انگیزه بیشتری برای‬ ‫فعالی��ت پیدا می کنند‪ .‬از ای��ن رو این طرح می تواند در‬ ‫تمامی شهرک های صنعتی بزرگ کشور قابل اجرا باشد‪.‬‬ ‫ش��اید به نظر برس��د که محدودیت ه��ای ترافیکی تنها‬ ‫مربوط به ش��هرهای بزرگ با خودروهای بسیار است اما‬ ‫می توان شرایطی را تصور کرد که پلیس در شهرک های‬ ‫صنعت��ی نیز حضور یاب��د و به وضعیت نظ��م و امنیت‬ ‫شهرک رسیدگی کند‪ .‬شاید اندکی دور از ذهن باشد اما‬ ‫ایج��اد امنیت و نظم ترافیکی در ش��هرک های صنعتی‬ ‫بزرگی که مس��احت بس��یاری دارند یا تعداد واحدهای‬ ‫صنعتی در انها زیاد اس��ت ضروری اس��ت‪ .‬البته اجرای‬ ‫چنین طرح هایی بر حس��ب موقعیت ش��هرک و میزان‬ ‫ت��ردد خودروها و افراد در ان تخمین زده اس��ت‪ .‬با این‬ ‫حس��اب در شهرک های صنعتی بزرگ که فاصله زیادی‬ ‫ب��ا مراکز ش��هرها دارند این قاعده دور از ذهن نیس��ت‪.‬‬ ‫هرچند ت��ا اکنون رویکرد تمام ش��رکت ش��هرک های‬ ‫اس��تانی را درباره لزوم اجرای طرح ه��ای نظم ترافیکی‬ ‫جویا نشدیم یا نظر مدیران عامل این شرکت ها منعکس‬ ‫و رسانه ای نشده اس��ت اما به تازگی علیرضا شفیع زاده‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی چهارمحال و‬ ‫بختی��اری از اجرای طرح انضباط ترافیکی از ابتدای اذر‬ ‫امس��ال در شهرک صنعتی شهرکرد خبر داده است‪ .‬در‬ ‫ابت��دا الزم دیدی��م ک��ه دی��دگاه ش��فیع زاده را درباره‬ ‫ساماندهی ترافیکی در این شهرک صنعتی بپرسیم؛ چرا‬ ‫که به طور قطع شهرک صنعتی شهرکرد تفاوت هایی با‬ ‫دیگر شهرک های صنعتی این استان دارد که الزم شده‬ ‫اس��ت از بین ‪ ۲۱‬شهرک صنعتی فعال این استان طرح‬ ‫انضباط ترافیکی در این شهرک اجرا شود‪.‬‬ ‫حضور پلیس در کنار ایجاد امنیت در سطح شهرک‬ ‫صنعتی باعث نظم ترافیکی و کاهش تصادفات در تردد‬ ‫می شود‬ ‫اگر طرح انضباط ترافیکی نتایج مثبت در بر داشته باشد‬ ‫درنظر داریم که در دیگر شهرک های صنعتی بزرگ‬ ‫استان همچون بروجن این طرح اجرا شود‬ ‫‹ ‹چرا نظم ترافیکی؟‬ ‫علیرضا ش��فیع زاده‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان چهارمحال و بختیاری در این زمینه به‬ ‫گسترش صنعت گفت‪ :‬تردد ماشین های حمل بار سنگین‬ ‫از داخل شهرک های صنعتی بدون توجه به ظرفیت های‬ ‫تعریف ش��ده و سرعت مجاز‪ ،‬یکی از مسائل مهمی است‬ ‫که اجرای طرح انضباط ترافیکی را در ش��هرک صنعتی‬ ‫ش��هرکرد نش��ان می دهد؛ چراکه حمل بار با خودروها و‬ ‫کامیون ه��ای بزرگ با س��رعت غیرمج��از باعث تخریب‬ ‫زیرساخت ها و اس��فالت های شهرک صنعتی می شود از‬ ‫این رو ضرورت حفظ زیرس��اخت ها و امنیت در شهرک‬ ‫صنعتی لزوم اجرای این طرح را بیش از پیش به چش��م‬ ‫می اورد‪ .‬ش��فیع زاده گفت‪ :‬برای ش��روع ط��رح انضباط‬ ‫ترافیکی درحال حاضر ش��هرک صنعتی شهرکرد درنظر‬ ‫گرفته شده است دلیل ان نیز به مساحت بیشتر و وجود‬ ‫واحده��ای صنعتی بس��یار در این ش��هرک برمی گردد‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت دستیابی به نتایج مطلوب ناشی‬ ‫از اج��رای ط��رح انضب��اط ترافیکی این ط��رح در دیگر‬ ‫شهرک های صنعتی استان نیز اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به نشس��تی پیرامون مسائل ترافیکی و‬ ‫مش��کالت ناش��ی از ان‪ ،‬با حضور اعض��ای هیات مدیره‬ ‫ش��رکت خدمات��ی ای��ن ش��هرک‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی‪ ،‬ریی��س پلی��س راه فرماندهی‬ ‫انتظامی اس��تان‪ ،‬فرمانده پلیس راه شهرکرد و فرمانده‬ ‫بس��یج کارگری اس��تان افزود‪ :‬برای پیشگیری از وقوع‬ ‫حوادث و تصادف در ش��هرک صنعتی عالیم راهنمایی‬ ‫و رانندگی ب��ا همکاری پلی��س راه فرماندهی انتظامی‬ ‫اس��تان در ش��هرک صنعتی ش��هرکرد نصب می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن قرار بر این اس��ت که ابت��دا در این زمینه با‬ ‫نص��ب بنر در ش��هرک صنعت��ی برای هم��ه واحدهای‬ ‫تولی��دی اطالع رس��انی ش��ود‪ .‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان چهارمحال بختیاری تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در برخ��ی از واحدهای تولیدی ش��هرک صنعتی‬ ‫ش��هرکرد ‪ ۱۶۰۰‬کارگر مش��غول کار هس��تند‪ .‬طبیعی‬ ‫اس��ت که وقتی این تع��داد از نی��روی کار بخواهند به‬ ‫من��زل خود برون��د ازدح��ام جمعیت ایجاد می ش��ود‪.‬‬ ‫همچنین در داخل ش��هرک صنعتی ش��هرکرد دانشگاه‬ ‫علمی – کاربردی وجود دارد که ‪ ۱۵۰۰‬دانش��جود دارد‬ ‫و خود تش��دید کننده ازدحام جمعیت در داخل شهرک‬ ‫اس��ت‪ .‬تردد این تع��داد از جمعی��ت در روز لزوم ایجاد‬ ‫امنیت و طرح انضباط ترافیکی را گوشزد می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹طرحی با عالیم و نشانه ها‬ ‫ش��فیع زاده درباره میزان س��رمایه گذاری اولیه برای‬ ‫اج��رای ط��رح انضباط ترافیک��ی گف��ت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫س��رمایه و هزینه خاصی پیش بینی نشده است؛ چرا که‬ ‫قرار است پلیس راه فرماندهی انتظامی استان در تعامل‬ ‫دوستانه به ش��هرک صنعتی کمک کنند‪ .‬این طرح که‬ ‫قرار اس��ت از در ورودی ش��هرک صنعتی اجرا شود در‬ ‫ابت��دای امر با نص��ب عالیم راهنمای��ی و رانندگی اغاز‬ ‫می شود و هزینه چندانی دربر ندارد‪.‬‬ ‫ش��فیع زاده گفت‪ :‬اگ��ر طرح انضب��اط ترافیکی نتایج‬ ‫مثبت در بر داش��ته باش��د درنظ��ر داریم ک��ه در دیگر‬ ‫ش��هرک های صنعتی بزرگ استان همچون بروجن این‬ ‫طرح اجرا شود‪ .‬به عالوه اینکه واحدهای صنعتی مستقر‬ ‫نیز از این طرح استقبال کرده اند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫چهارمحال و بختیاری درباره لزوم س��اماندهی ترافیکی‬ ‫و انضباطی در شهرک های صنعتی گفت‪ :‬الزم است که‬ ‫در تمامی ش��هرک های صنعتی با مساحت و واحدهای‬ ‫صنعتی زیاد این طرح اجرایی ش��ود‪ .‬به عنوان نمونه در‬ ‫بازدید اخیری که از ش��هرک صنعتی فارس داش��تم به‬ ‫نظر می رسید که اجرای طرح الزم است‪ .‬از این رو بعد از‬ ‫گذشت چند ماه از اجرای طرح به طور قطع با استقبال‬ ‫تمامی شرکت های صنعتی استانی مواجه می شود‪.‬‬ ‫وی درباره وضع جرایم راهنمایی و رانندگی نیز گفت‪:‬‬ ‫صدور برگه جرایم برعهده ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫نیست و تنها پلیس راه فرماندهی انتظامی استان وقوع‬ ‫تخلفات را تشخیص می دهد‪ .‬درباره برقراری امنیت نیز‬ ‫همین قاعده حکمفرماس��ت‪ .‬هر چند نشس��ت هایی با‬ ‫پلیس اگاهی اس��تان و پلیس‪ ۱۱۰‬داش��تیم اما گشت‬ ‫سیار و تشخیص جرایم و رسیدگی برعهده انها است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتباط متقابل انظباطی‬ ‫یکی از جوانب مهم اجرای طرح س��اماندهی ترافیکی‬ ‫در ش��هرک های صنعتی کمکی اس��ت که به صاحبان‬ ‫صنایع و واحدهای تولیدی می ش��ود‪ .‬شاید سوال شود‬ ‫که اجرای طرح های نظم ترافیکی چه کمکی به توسعه‬ ‫صنعت��ی می کند؟ س��والی کلی که مس��عود س��وردی‪،‬‬ ‫رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان چهارمحال و‬ ‫بختیاری به ان پاسخ داد‪ .‬وی به گسترش صنعت گفت‪:‬‬ ‫زمانی که س��رمایه گذاران احساس کنند سرمایه خود را‬ ‫به محل��ی منتقل کرده اند که امنی��ت روانی و فیزیکی‬ ‫برای ان لحاظ می ش��ود و نظم و انضب��اط ترافیکی در‬ ‫ان حاک��م اس��ت‪ ،‬انگیزه بیش��تری ب��رای فعالیت پیدا‬ ‫می کنند‪ .‬از این رو ایجاد امنیت در شهرک های صنعتی‬ ‫می توان��د باعث افزایش روحیه و انگیزه س��رمایه گذاری‬ ‫ش��ود‪ .‬در مقابل هر چه س��رمایه گذاری بیشتری جذب‬ ‫ش��ود به پلیس خدمت رسانی می شود چراکه با افزایش‬ ‫فعالیت های اقتصادی از میزان ناهنجاری های اجتماعی‪،‬‬ ‫سرقت و معضالت گوناگون مرتبط ان کاسته می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در گذشته تصافات منجر به خرابی خودرو‬ ‫در شهرک صنعتی شهرکرد گزارش شده است تا جایی‬ ‫که هفته ای یک تصادف در سطح شهرک داشتیم‪ .‬از این‬ ‫رو حضور پلیس در کنار ایجاد امنیت در سطح شهرک‬ ‫صنعتی باعث نظم ترافیکی و کاهش تصادفات در تردد‬ ‫می ش��ود‪ .‬س��وردی با بیان اینکه ‪ ۲۹‬ش��هرک و ناحیه‬ ‫صنعتی مصوب در اس��تان چهارمحال و بختیاری وجود‬ ‫دارد که ‪ ۲۱‬مورد از انها قابل واگذاری اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫شهرک صنعتی شهرکرد با مساحت حدود ‪ ۵۰۰‬هکتار‪،‬‬ ‫‪ ۴۸۰‬واحد صنعتی مش��غول فعالیت هس��تند‪ .‬طبیعی‬ ‫است با این مساحت و تعداد واحد تولیدی اجرای طرح‬ ‫نظم ترافیکی دور از ذهن نیست‪.‬‬ ‫رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان چهارمحال‬ ‫و بختیاری معتقد اس��ت که هر چند در کارزار مشکالت‬ ‫اقتصادی هس��تیم اما نمی توان از طرح های انضباطی و‬ ‫امنیتی در سطح شهرک های صنعتی به سادگی گذشت‪.‬‬ ‫‹ ‹چند نکته درباره ساماندهی ترافیکی‬ ‫ش��هرک های صنعتی با توجه به س��ازوکار اقتصادی‬ ‫ک��ه در انه��ا متص��ور اس��ت تفاوت ه��ای بس��یاری با‬ ‫ش��هرک های مس��کونی دارند‪ .‬به طور قط��ع مختصات‬ ‫س��اماندهی ترافیکی در انها نیز متفاوت است؛ چرا که‬ ‫در این ش��هرک ها انچنان نیازی ب��ه حضور یک پایگاه‬ ‫ثابت نیروی انتظامی احس��اس نمی شود بلکه همین که‬ ‫پلیس به صورت گش��ت س��یار بر نظ��م و امنیت داخل‬ ‫ش��هرک نظارت کند کفایت می کن��د‪ .‬نکته دیگر اینکه‬ ‫بهتر اس��ت در ابتدای در ورودی ش��هرک های صنعتی‪،‬‬ ‫تمامی خودروهای حمل س��نگین بار بررسی شوند و به‬ ‫انها تذکر داده ش��ود که با س��رعت مجاز تردد کنند‪ .‬به‬ ‫عبارتی‪ ،‬از انجا که قش��ر حاضر در شهرک های صنعتی‬ ‫یکدست هستند نیازی نیست که همواره با افراد برخورد‬ ‫قهری ش��ود بلکه در ابتدای امر تنها با تذکر و هشدار از‬ ‫بسیاری از حوادث جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫بخشودگی جرایم دیرکرد واحدهای صنعتی تا پایان امسال‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫ف��ارس از تمدید دس��تورالعمل بخش��ودگی جرایم‬ ‫دیرک��رد بدهی های مع��وق واحده��ای صنعتی این‬ ‫استان خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش صنع��ت به نق��ل از روابط‬ ‫عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان فارس‪،‬‬ ‫ش��اهپور قنبری از تمدید دس��تورالعمل بخشودگی‬ ‫جرای��م دیرکرد بدهی های مع��وق واحدهای صنعتی‬ ‫اس��تان فارس خبر داد و اظهارکرد‪ :‬این دستورالعمل‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫به منظور حمای��ت و رفع موانع تولی��د‪ ،‬ایجاد انگیزه‬ ‫و افزایش س��رمایه گذار‪ ،‬رونق تولید و اشتغالزایی در‬ ‫سطح شهرک ها و نواحی صنعتی ابالغ می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این مش��وق ب��ه منظور‬ ‫حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی‬ ‫دارای قرارداد حق بهره برداری از زمین‪،‬‬ ‫اعیان��ی و تاسیس��ات‪ ،‬در ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی اعم از صنعتی‪ ،‬بنگاه های‬ ‫خدمات عمومی‪ ،‬واحده��ای فناوری و‬ ‫کس��ب وکار و واحده��ای کارگاهی که‬ ‫مش��مول پرداخت تعدیل بدهی معوق‬ ‫ب��وده و تاکنون موفق به پرداخ��ت مبالغ اعم از اصل‬ ‫بدهی و تعدیل معوقه نشده‪ ،‬قابل اجراست‪.‬‬ ‫قنبری تصریح کرد‪ :‬براس��اس این دس��تورالعمل‪،‬‬ ‫طرف های قراردادی که اسناد تعهدی خود را از زمان‬ ‫ابالغ این دستورالعمل تحویل داده اند ولی تعدیل انها‬ ‫تاکنون مورد بخشودگی قرار نگرفته‪ ،‬مشمول‬ ‫تخفیف های اعطای این دستورالعمل می شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شهرک های صنعتی استان فارس‬ ‫افزود‪ :‬واحدهای تولی��دی بهره بردار که دارای‬ ‫پروانه پایان کار یا در مرحله نصب ماشین االت‬ ‫هس��تند‪ ،‬در صورت پرداخ��ت ‪۵۰‬درصد اصل‬ ‫بدهی‪ ،‬مش��مول ‪۶۵‬درصد بخشودگی جرایم‬ ‫دیرکرد خواهند ش��د و چنانچ��ه ‪۱۰۰‬درصد‬ ‫مبلغ اصل بدهی تولیدی و صنعتی را پرداخت کنند‬ ‫تا ‪۸۰‬درصد جرایم تاخیر بخشوده می شود‪ .‬این مقام‬ ‫مس��ئول همچنین با بیان اینک��ه واحد های صنعتی‬ ‫ک��ه در مرحله فوندانس��یون و نصب س��وله باش��ند‬ ‫مش��مول این مشوق ها خواهند ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬چنانچه‬ ‫برنامه ساخت وس��از این واحد ها با برنامه زمان بندی‬ ‫مصوب ش��ده در هیات مدیره ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ف��ارس مطابقت داش��ته باش��د‪ ،‬در صورت‬ ‫پرداخ��ت ‪۳۵‬درصد اص��ل بدهی‪ ،‬ش��امل ‪۵۰‬درصد‬ ‫بخش��ودگی جرایم دیرکرد می شوند‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫واحده��ای مس��تقر در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫استان تا پایان س��ال جاری می توانند از دستورالعمل‬ ‫اعطای مشوق های ویژه در جهت رونق بخش تولید و‬ ‫صنعت استفاده کنند‪ .‬قنبری اظهار امیدواری کرد که‬ ‫با اعمال این مشوق ها ش��اهد تسریع در بهره برداری‬ ‫از واحدهای در حال س��اخت‪ ،‬راه ان��دازی واحدهای‬ ‫ی نیمه فعال‬ ‫غیرفعال و افزایش ظرفیت تولید واحدها ‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان گلستان از‬ ‫تمدید دس��تورالعمل اعطای مش��وق ها به واحدهای صنعتی‬ ‫و صنف��ی (تولی��د‪ ،‬توزیعی و خدماتی) تا پایان س��ال ‪ ۹۵‬در‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش صنعت ب��ه نقل از رواب��ط عمومی‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان گلس��تان‪ ،‬حجت اله‬ ‫خلیل زاده صورتی گفت‪ :‬تمدید این دستورالعمل پس از طرح‬ ‫در هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران و تصویب ان برای اجرا به تمامی استان ها ابالغ شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان گلستان‬ ‫اف��زود‪ :‬ای��ن دس��تورالعمل در راس��تای حمای��ت از تمامی‬ ‫واحده��ای صنعتی و صنفی دارای ق��رارداد حق بهره برداری‬ ‫از زمین‪ ،‬اعیانی و تاسیس��ات در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫کشور تمدید شده است‪.‬‬ ‫خلیل زاده صورتی گفت‪ :‬بر این اس��اس‪ ،‬واحدهای مستقر‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعتی اعم از اراضی صنعتی‪ ،‬صنفی‪،‬‬ ‫بنگاه ه��ای خدمات عموم��ی انتفاعی‪ ،‬واحده��ای فناوری و‬ ‫کس��ب وکار و واحده��ای کارگاه��ی و صنف��ی که مش��مول‬ ‫پرداخ��ت تعدی��ل بدهی های معوق ب��وده و تاکنون موفق به‬ ‫پرداخ��ت بدهی خ��ود نش��ده اند‪ ،‬می توانن��د از تخفیف ها و‬ ‫مشوق های این دستورالعمل بهره مند شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ایران در س��ال «اقتصاد مقاومتی‪ ،‬اقدام و عمل» و در راستای‬ ‫رفع موان��ع تولید‪ ،‬ایجاد انگی��زه و افزایش س��رمایه گذاری‪،‬‬ ‫رونق تولید و اش��تغالزایی هرچه بیشتر‪ ،‬دستورالعمل اعطای‬ ‫مش��وق ها به واحدهای صنعتی را برای اجرا تا پایان سال ‪۹۵‬‬ ‫به شرکت شهرک های صنعتی استان ها ابالغ کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان گلستان‬ ‫از واحدهای صنعتی مس��تقر در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫خواس��ت با مراجعه به واحد برنامه ریزی و امور اقتصادی این‬ ‫شرکت از مزایای دستورالعمل ابالغی بهره مند شوند‪.‬‬ ‫بررسی ‪ ۲۵‬پرونده وصول‬ ‫مطالبات در کردستان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی کردستان ضمن‬ ‫اس��تقبال از تمدید طرح اعطای مشوق ها‪ ،‬بخشودگی جرائم‬ ‫دیرکرد و تخفیف های ویژه به واحدهای صنعتی‪ ،‬از بررس��ی‬ ‫‪ ۲۵‬پرونده در س��ومین جلس��ه کمیته وص��ول مطالبات در‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی کردستان در امسال خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش صنع��ت به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی کردس��تان‪ ،‬ش��اهوحاجبی‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی کردس��تان‪ ،‬ضمن‬ ‫اس��تقبال از تمدید مجدد طرح اعطای مشوق ها‪ ،‬بخشودگی‬ ‫جرائم دیرکرد و تخفیف های ویژه به واحدهای صنعتی گفت‪:‬‬ ‫س��ومین جلسه کمیته وصول مطالبات این شرکت امسال در‬ ‫راس��تای اجرای تعهدات ق��راردادی و با هدف تعیین تکلیف‬ ‫اجرای تعهدات ق��راردادی متقاضی��ان و واحدهای صنعتی‪،‬‬ ‫ازجمل��ه پرداخت اقس��اط مع��وق قراردادهای واگ��ذاری‪ ،‬با‬ ‫حضور اعضای کمیته وصول مطالبات شرکت‪ ،‬در محل سالن‬ ‫جلسات شرکت شهرک های صنعتی کردستان تشکیل شد‪.‬‬ ‫حاجبی گفت‪ :‬در این جلس��ه از ‪ ۳۸‬پرونده مطرح شده‪ ،‬در‬ ‫مجموع‪ ۲۵ ،‬پرونده با حضور متقاضیان طرف قرارداد بررسی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بیش��تر واحدهای دعوت ش��ده به جلسه‪ ،‬ضمن‬ ‫بیان مش��کالت اقتص��ادی‪ ،‬که منجر به تعطیل��ی واحدهای‬ ‫صنعتی انها شده اس��ت‪ ،‬درخواست استمهال برای پرداخت‬ ‫بدهی خود داشتند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی کردستان با بیان‬ ‫اینکه در این جلسه مبلغی حدود ‪۷۲۰‬میلیون ریال به صورت‬ ‫نقد و اقساط وصول شد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬از مجموع تعداد واحدهای‬ ‫دعوت ش��ده به جلس��ه‪ ۱۳ ،‬پرونده به دلیل غیبت متقاضیان‬ ‫بررس��ی نشد و مقرر ش��د در جلس��ات اینده کمیته وصول‬ ‫مطالبات این شرکت از انها دعوت به عمل اید‪.‬‬ ‫بهره برداری از پروژه تکمیل‬ ‫شبکه روشنایی خیام نیشابور‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان خراسان‬ ‫رض��وی از بهره برداری پروژه تکمیل ش��بکه روش��نایی فاز‪2‬‬ ‫شهرک صنعتی خیام نیشابور خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی خراسان رضوی‪ ،‬مسعود مهدی زاده مقدم‬ ‫گفت‪ :‬پروژه های زیرس��اختی در راس��تای بهسازی و تسهیل‬ ‫روند عبور و مرور صاحبان صنایع و همچنین روان س��ازی در‬ ‫امر حمل ونقل کاال و مواد اولیه انجام می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای انجام این پروژه ‪ 4‬هزار و ‪ 775‬میلیون ریال‬ ‫از محل اعتبارات داخلی هزینه شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان خراسان‬ ‫رضوی گفت‪ :‬ای��ن پروژه عمرانی با حجم عملیات ‪6‬هزار متر‬ ‫کابل خودنگهدار و با انجام عملیات نصب‪ ،‬تس��ت و راه اندازی‬ ‫ترانس انجام ش��ده اس��ت که با نصب این ترانس ها انجام به‬ ‫موقع برنامه های تعمیرات‪ ،‬نگهداری و قدرت مانور درش��بکه‬ ‫نیز ارتقای می یابد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬شهرک صنعتی خیام نیشابور در زمینی به‬ ‫مساحت ‪ 246‬هکتار ایجاد شده که با توجه به شرایط مناسب‬ ‫این شهرک‪ ،‬بستر الزم برای سرمایه گذاران فراهم است‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 20‬اذر ‪ 10 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 10‬دسامبر ‪ 2016‬شماره اول پیاپی ‪1974‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪www.Sanatdaily.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صادرات‪ ،‬اخرین دانه‬ ‫از خوشه های صنعتی‬ ‫ارائ��ه یک محصول مش��خص‬ ‫اما دارای نام های تجاری متعدد‬ ‫در بازاره��ای صادراتی موجب از‬ ‫دست رفتن اعتماد مصرف کننده‬ ‫و ح��ذف ان محص��ول از ب��ازار‬ ‫می ش��ود بنابراین بای��د در قالب‬ ‫کنسرس��یوم های صادرات��ی‬ ‫غالمرضا سلیمانی‬ ‫محصوالت خوشه های صنعتی با‬ ‫معاون سازمان صنایع‬ ‫نام تج��اری واحد اما با همکاری‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫اعض��ای خوش��ه در تولی��د‪ ،‬به‬ ‫بازارهای صادراتی ارس��ال شود‪.‬‬ ‫همچنین سبد کاالیی متشکل از انواع محصول مورد تقاضای‬ ‫مصرف کننده با یک نام به بازارهای صادراتی عرضه ش��ود که‬ ‫ای��ن طرح در صنای��ع غذایی قابلیت اجرایی بیش��تری دارد‪.‬‬ ‫اکنون کنسرسیوم صادراتی فرش ایرانی با یک نام تجاری اما‬ ‫با فعالیت ‪ ۱۴‬خوش��ه صنعتی در ‪ ۱۴‬استان‪ ،‬انواع مختلف از‬ ‫فرش های ایرانی را به بازارهای جهانی صادر می کند‪.‬‬ ‫تاکنون ‪ ۱۱۲‬خوش��ه صنعت��ی به پایان برنامه توس��عه ای‬ ‫رس��یده که ‪ ۶۵‬م��ورد ان با انتخاب تش��کل فراگیر به عنوان‬ ‫متولی توس��عه انتخاب شده اس��ت و این تشکل های فراگیر‬ ‫برنامه های هرس��ال را به س��ازمان صنایع کوچک و ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی تحویل می دهند‪ .‬در طراحی توس��عه‬ ‫خوش��ه های صنعتی‪ ،‬ابتدا به دنبال خرید مشترک مواد اولیه‪،‬‬ ‫تامین مش��ترک ماشین االت‪ ،‬اس��تفاده از تحقیق و توسعه و‬ ‫ازمایش��گاه مش��ترک و تولید و صادرات مش��ترک به منظور‬ ‫کاهش هزینه های تولید هستیم که منجربه رقابت پذیری در‬ ‫بازار خواهد شد بنابراین ارتقای توان صنایع کوچک و اعضای‬ ‫خوش��ه صنعتی در رقابت پذیری بازارهای داخلی و صادراتی‬ ‫هدف اصلی اجرای طرح های توس��عه ای خوشه های صنعتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫برخ��ی از اعض��ای خوش��ه به منظ��ور ص��ادرات موف��ق و‬ ‫پایدار‪ ،‬قصد ایجاد کنسرس��یوم های صادرات��ی دارند ازاین رو‬ ‫با مطالعه ای که س��ال گذش��ته ش��د‪ ،‬تصمیم گرفتیم برای‬ ‫خوش��ه های صنعتی که اجرای طرح توسعه انها پایان یافته‪،‬‬ ‫کنسرسیوم های صادراتی تشکیل دهیم‪.‬‬ ‫ایجاد کنسرس��یوم های صادراتی در یک طرح دو س��اله از‬ ‫سال گذشته اغاز شده و در گام بعدی قرار است هلدینگ های‬ ‫صادرات��ی صنایع کوچک تش��کیل ش��ود‪ .‬در حال حاضر ‪۶۴‬‬ ‫کنسرس��یوم در کش��ور در حال ایجاد اس��ت که تاکنون ‪۱۴‬‬ ‫ش��رکت در این زمینه به ثبت رسیده و ‪ ۷‬نماد تجاری ایجاد‬ ‫شده است‪ .‬این کنسرس��یوم ها در ‪ ۸‬مورد مربوط به فراوری‬ ‫سنگ‪ ۴ ،‬مورد مربوط به محصول خرما و دیگر موارد مربوط‬ ‫به فرش و پالس��تیک اس��ت از این رو‪ ،‬هر خوشه صنعتی در‬ ‫پایان طرح توسعه ای برای تشکیل کنسرسیوم های صادراتی‬ ‫اقدام می کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ارائه خدمات جدید‬ ‫صندوق ضمانت سرمایه گذاری‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان گیالن از‬ ‫ارائه خدمات حمایتی جدید صندوق ضمانت س��رمایه گذاری‬ ‫صنایع کوچک در راستای حمایت بنگاه های تولیدی کوچک‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان گیالن‪ ،‬طهمورث الهوتی اشکوری‬ ‫با اشاره به نیاز بنگاه های تولیدی کوچک به تامین نقدینگی‬ ‫برای تامین ماشین االت و مواد اولیه و سایر خدمات حمایتی‬ ‫گفت‪ :‬ضمانتنامه های مختلف حمایتی در قالب بس��ته جدید‬ ‫خدم��ات حمایتی صن��دوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچک صادر می شود‪.‬‬ ‫الهوتی اش��کوری با اش��اره به بس��ته جدی��د حمایتی این‬ ‫صن��دوق تصریح کرد‪ :‬صدور ضمانتنامه ش��رکت در مناقصه‬ ‫و مزایده‪ ،‬ضمانتنامه حس��ن انجام کار‪ ،‬پیش پرداخت‪ ،‬کسور‬ ‫وجه الضمان‪ ،‬ضمانتنامه های گمرک��ی‪ ،‬انواع ضمانتنامه های‬ ‫پرداخت ش��امل ضمانتنامه اعتبار خری��دار برای تامین مواد‬ ‫اولیه و کاالی پیش ساخته‪ ،‬ماشین االت و خدمات‪ ،‬ضمانتنامه‬ ‫تامین مالی از اشخاص حقیقی و حقوقی‪ ،‬ضمانت اوراق بدهی‬ ‫در بورس اوراق و ضمانت تسهیالت اعطایی بانک ها به منظور‬ ‫تسهیل در انجام امور مربوط به صنایع کوچک در بسته جدید‬ ‫حمایتی صندوق ضمانت سرمایه گذاری گنجانده شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان گیالن از‬ ‫افزایش سقف ریالی هر ضمانتنامه خبر داد و افزود‪ :‬براساس‬ ‫بس��ته حمایت��ی جدی��د صندوق‪ ،‬س��قف ه��ر ضمانتنامه از‬ ‫‪10‬میلیارد ریال به ‪30‬میلیارد ریال و سقف مجموع تعهدات‬ ‫فعال برای هر بهره بردار به ‪60‬میلیارد ریال افزایش یافته است‪.‬‬ ‫الهوتی اشکوری همچنین از صدور ضمانت صندوق مربوط به‬ ‫خرید مدت دار صنایع کوچ��ک از تولیدکنندگان عمده مواد‬ ‫اولی��ه و ماش��ین االت خب��ر داد و تصریح ک��رد‪ :‬اعطای حد‬ ‫اعتباری متمرکز برای تولیدکنن��دگان بزرگ کاال و خدمات‬ ‫استان (هلدینگ) که تامین کننده نیاز صنایع کوچک هستند‪،‬‬ ‫از طریق بسته جدید حمایتی صندوق ضمانت سرمایه گذاری‬ ‫صنایع کوچک انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬بنگاه های تولی��دی – صنعتی با داش��تن‬ ‫حداکث��ر ‪ 50‬نف��ر نی��روی کار در گروه صنای��ع کوچک قرار‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫سیدمهدی میرصالحی‬ ‫محمدرضا مرتضوی‬ ‫برگزاری کارگاه های اموزشی اهمیت برندسازی‬ ‫کسب جایگاه تجاری صنایع کوچک با شهرت‬ ‫ما ارد تولیدی خود را به نام «ارد س��تاره» به بازار عرضه‬ ‫صنایع کوچک‪ :‬اهمیت نش�ان (برند) یا نام تجاری برای صاحب�ان صنایع را می توان از انجا‬ ‫می کردند‪.‬‬ ‫درک ک�رد که در جدایی دو برادر از ی�ک کارخانه لبنیات یکی از برادران مالکیت کارخانه را‬ ‫رییس خانه صنعت و معدن استان تهران بیان کرد‪ :‬بعد‬ ‫طلب کرد و دیگری نام تجاری را با خود برد‪ .‬اینجاس�ت که ارزش برند برای همگان مش�هود‬ ‫از مدتی م��ا تصمیم گرفتیم که کارخانه قدیم را به محل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بزرگتری انتقال دهی��م در این انتقال کارخانه همکاران‬ ‫م��ا یک اش��تباه بزرگ مرتکب ش��دند و در کنار نام «ارد‬ ‫س��تاره» یک پس��وند به ان اضافه کردند همین مسئله‬ ‫این درحالی اس��ت که برخی‬ ‫توانمند س��ازی واحدهای صنعتی و افزایش توان رقابتی‬ ‫باعث ش��د دیگر اس��تقبال از محصول ما مانند گذش��ته‬ ‫از صاحب��ان صنای��ع ب��ا وجود‬ ‫تولیدکنندگان مستقر در استان تهران عنوان شد‪.‬‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫تولی��د در رده صنای��ع کوچک‬ ‫ح��ال انکه زمانی از یک مدیر موفق جهان پرس��یدند‬ ‫مرتض��وی ادام��ه داد‪ :‬همین مس��ئله باعث ش��د که‬ ‫توان رقابت با محصوالت مشابه‬ ‫که اگر همه دارایی ش��ما فقط ‪ 100‬دالر باشد‪ ،‬با این پول‬ ‫زینب عبدی‬ ‫کارشناس��ان ما به دنبال دلیل این مشکل باشند چرا که‬ ‫خارج��ی را دارند اما ناش��ناخته‬ ‫چکار می کنید؟ در پاس��خ گفته ب��ود که ‪ 99‬دالر را خرج‬ ‫در کیفیت محصول ما خدشه ای وارد نشده‬ ‫ب��ودن نام تجاری انه��ا در ذهن‬ ‫تبلیغات و تنها یک دالر را سرمایه گذاری‬ ‫بود و به این نتیجه رسیدیم که اضافه شدن‬ ‫مصرف کننده باعث شده تا توان‬ ‫می کنم!‬ ‫به گفته کارشناس��ان‪ ،‬نداش��تن برنامه کارگاه اموزشی با عنوان پس��وند «کردان» به «ارد س��تاره» باعث‬ ‫رقابت در بازار را از دست بدهند‪.‬‬ ‫«اهمیت و فرایند‬ ‫ش��ده بود که به بازار ما اس��یب وارد شود‪.‬‬ ‫از این رو کارگاه اموزش��ی اهمیت و فرایند ثبت ملی و‬ ‫در زمین��ه برندس��ازی از ضعف ه��ای‬ ‫ثبت ملی و بین المللی‬ ‫ما مجبور شدیم برخالف میل خود در کنار‬ ‫بین المللی نش��ان تجاری (برند) ویژه مدیران صنایع در‬ ‫بزرگ حوزه تولی��دات داخلی و صادراتی نشان تجاری (برند)» با‬ ‫محص��والت صنعت��ی کش��ور اس��ت‪ .‬سرفصل های تعیین شده «ارد س��تاره» در پرانتز «مرتضوی» را قید‬ ‫اس��تان یزد برگزار شد‪ .‬سید مسعود عظیمی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫کنیم‪ .‬خوش��بختانه توانس��تیم بعد از یک‬ ‫در برخی از استان ها‬ ‫ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان یزد در این کارگاه‬ ‫محص��والت صنعتی تولید کش��ور مانند‬ ‫صنایع نساجی و پوش��اک دارای کیفیت برگزار شد‪ .‬هدف اصلی هفته سهم خود را از بازار برگردانیم‪.‬‬ ‫اموزش��ی ب��ا تاکید ب��ر اهمی��ت و فرایند ثب��ت ملی و‬ ‫از برگزاری این کارگاه‬ ‫وی گفت‪ :‬این مس��ئله باعث ش��د به این‬ ‫بین المللی نشان تجاری برای صنعتگران گفت‪ :‬اشنایی‬ ‫بس��یار خوبی است اما متاسفانه در زمینه‬ ‫برندس��ازی با هدف حض��ور در بازارهای نیز از سوی کارشناسان نتیجه برس��یم که نباید ب��ه رابطه عاطفی‬ ‫با حقوق مالکیت صنعتی‪ ،‬اهمیت برند و شخصیت برند‪،‬‬ ‫در موضوعات اهمیت‬ ‫خود با مصرف کنندگان بی احترامی کنیم‪.‬‬ ‫چگونگ��ی ایجاد برند موفق‪ ،‬نح��وه ارتباط جایگاه برند با‬ ‫منطقه ای و بین المللی در صنایع مختلف‬ ‫برندینگ و ضرورت‬ ‫ش��اهد اقدامات موثری نیستیم‪ .‬در حالی حقوق مالکیت صنعتی البت��ه تفس��یرهای علمی و دانش��گاهی با‬ ‫میزان کم��ی و کیفی تولید‪ ،‬مفه��وم ارزش نام تجاری و‬ ‫ت چش��مگیری‬ ‫که داشتن برند ثبت شده برای واحدهای در بنگاه های اقتصادی و تفس��یر حس��ی من تفاو ‬ ‫جایگاه سازی برند ازجمله مهم ترین مباحث مطرح شده‬ ‫تولیدی و صنعتی می تواند انها را در برابر ارتقای سطح اگاهی عوامل دارد‪ .‬ترکیب گس��ترش این رابطه عاطفی‬ ‫در این دوره است‪.‬‬ ‫سوءاس��تفاده های احتمال��ی‪ ،‬مقاوم ت��ر اصلی کسب وکار جهانی می تواند به ش��ناخت درست تر درباره برند‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫اموزش��ی‬ ‫کارگاه‬ ‫ای��ن‬ ‫عظیم��ی‪،‬‬ ‫ب��ه گفت��ه‬ ‫عنوان شد‬ ‫به م��ا کمک کند‪ .‬من برن��د را یک عالمت‬ ‫اش��نایی مدیران صنعتی و سرمایه گذاران با مفهوم برند‪ ،‬‬ ‫کن��د و در واقع امکان بهره ب��رداری نابجا‬ ‫و نش��ان تجاری نمی دان��م؛ به نظر من برند‬ ‫برندسازی و جایگاه سازی برند با حضور بیش از ‪ 100‬نفر‬ ‫از نام محصوالت را از س��ودجویان س��لب‬ ‫ایجاد کنن��ده ی��ک رابطه احساس��ی بین‬ ‫از نمایندگان واحدهای صنعتی مس��تقر در شهرک های‬ ‫می کند که این را می ت��وان از مزیت های‬ ‫مشتریان و تولید کننده است‪.‬‬ ‫صنعتی استان برگزار شد‪.‬‬ ‫برند عنوان کرد‪.‬‬ ‫ن نیز کارگاه اموزش��ی با‬ ‫پیش از این و در نیمه دوم ابا ‬ ‫عن��وان «اهمیت و فرایند ثبت ملی و بین المللی نش��ان‬ ‫تجاری (برن��د)» ب��ا س��رفصل های تعیین ش��ده برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬ه��دف اصلی از برگ��زاری این کارگاه نیز از س��وی‬ ‫کارشناس��ان در موضوعات اهمیت برندینگ و ضرورت‬ ‫حق��وق مالکیت صنعتی در بنگاه های اقتصادی و ارتقای‬ ‫س��طح اگاه��ی عوامل اصل��ی کس��ب وکار و همچنین‬ ‫پیشرفت فعالیت های بنگاه اقتصادی در بازارهای رقابتی‬ ‫و جذب سرمایه گذاری و رشد تجارت بین الملل در عرصه‬ ‫جهانی عنوان شد‪.‬‬ ‫همچنین در اس��تان تهران س��مینار اموزشی اهمیت‬ ‫و فرایند ثبت ملی و بین المللی نش��ان تجاری(برند)‪۱۵ ،‬‬ ‫اذر ب��ا حضور محمدرضا مرتض��وی‪ ،‬رییس خانه صنعت‬ ‫و معدن اس��تان تهران و س��یدمهدی میرصالحی‪ ،‬مدیر‬ ‫دفت��ر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت برگزار شد‪ .‬هدف اصلی این سمینار نیز حمایت و‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی‬ ‫گفت‪ :‬بهره مندی صنایع و واحدهای تولیدی از امکانات‬ ‫فن بازارها و فناوری روز نقش کلیدی در ارتقای تولید و‬ ‫باال رفتن میزان صادرات دارد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط عمومی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی اس��تان مرکزی‪ ،‬مصطفی‬ ‫ام��ره در دومین جلس��ه ش��ورای هماهنگ��ی فن بازار‬ ‫منطقه ای اس��تان اظهار کرد‪ :‬هم اینک فن بازار منطقه‬ ‫مرکزی با توجه به بررس��ی های انجام ش��ده در ‪3‬سال‬ ‫گذشت رتبه نخست کش��ور را کسب کرده است‪ .‬امره‬ ‫افزود‪ :‬اس��تفاده بهینه و روزام��د واحدهای صنعتی از‬ ‫فناوری و فنون تولی��د در ارتقای کیفیت محصوالت و‬ ‫‹ ‹رابطه عاطفی تولید و مصرف‬ ‫محمدرض��ا مرتض��وی‪ ،‬رییس خانه صنع��ت و معدن‬ ‫اس��تان تهران در سمینار اموزشی اهمیت و فرایند ثبت‬ ‫ملی و بین المللی نش��ان تجاری(برن��د) گفت‪ :‬در جامعه‬ ‫ام��روزی حفظ صیان��ت از برند و رابط��ه عاطفی اهمیت‬ ‫زیادی دارد و باید برای ان یک س��ازوکار مشخص تعریف‬ ‫ش��ود‪ .‬درواقع هم��ه حمایت هایی که ب��رای برند انجام‬ ‫می ش��ود به این دلیل است که بتوان ان گونه که شایسته‬ ‫و بایسته است از این رابطه معنوی حفظ و صیانت شود‪.‬‬ ‫مرتضوی با اش��اره به تجربه ش��خصی خ��ود و فعالیت‬ ‫در کارخانه اردس��ازی تصریح کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۱۳۳۸‬یک‬ ‫کارخان��ه ارد را به ص��ورت خانوادگ��ی اداره می کردیم‪.‬‬ ‫ن��ام تجاری محصول ما «ارد س��تاره» ب��ود‪ .‬در ان دوره‬ ‫صیانت از نام تجاری مانند امروز اهمیت نداشت و دیگران‬ ‫به راحتی از نام محصوالت یکدیگر اس��تفاده می کردند‪.‬‬ ‫بعد از مقبول شدن این برند در بین مردم بیشتر همکاران‬ ‫‹ ‹مالکیت فکری و صنعت‬ ‫همچنین سیدمهدی میرصالحی‪ ،‬مدیر دفتر حمایت‬ ‫از مالکیت صنعتی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این‬ ‫سمینار با تاکید بر اینکه برند در یک فرایند خاص ایجاد‬ ‫می ش��ود و یک جایگاه تجاری و اجتماعی اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این س��مینار با هدف اموزش‪ ،‬ارتقای کارایی‪ ،‬بهره وری و‬ ‫رقابت پذیری در تمام اس��تان های کشور برای مدیران و‬ ‫صاحبان صنایع تولیدی برگزار شده است‪.‬‬ ‫میرصالحی با بیان اهمیت تعریف برند در این سمینار‬ ‫اموزش��ی گفت‪ :‬مالکیت صنعتی ی��ک بخش از مالکیت‬ ‫فکری و معنوی است و مالکیت فکری ورود به قلمرو تفکر‬ ‫و منش��ا تمام ایده ها و سنگ بنای توس��عه است‪ .‬به نظر‬ ‫م��ن مدیران و صاحبان صنایع و کارشناس��ان واحدهای‬ ‫تولی��دی می توانن��د از این کارگاه اموزش��ی بهره ببرند‪.‬‬ ‫میرصالح��ی گفت‪ :‬گرچه موض��وع مالکیت فکری مهم‬ ‫اس��ت اما هنوز در کش��ور ما جدید بوده و نتوانس��ته در‬ ‫بهره مندی صنایع از فناوری روز و افزایش صادرات‬ ‫افزایش صادرات نقش کلیدی و بسزایی دارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان مرکزی گفت‪ :‬بومی سازی نحوه تولید‬ ‫و ارتق��ای دانش تولید و بروزرس��انی ان نیاز‬ ‫اساس��ی واحدهای مس��تقر در ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی است‪.‬‬ ‫ام��ره اظهار ک��رد‪ :‬دنیای رقابتی و توس��عه‬ ‫دان��ش و اطالع��ات تولی��د نیازمن��د بهره گی��ری از‬ ‫مراکز فن بازار و کس��ب وکار اس��ت ک��ه همه مدیران و‬ ‫تصمیم گیران واحدهای تولیدی باید به ان توجه جدی‬ ‫کنند‪ .‬ظفر افش��ون‪ ،‬معاون توس��عه مدیری��ت و منابع‬ ‫انس��انی اس��تانداری مرکزی نیز در این جلس��ه گفت‪:‬‬ ‫فن ب��ازار مولفه جدی��د و نیاز ض��روری فعلی‬ ‫جامعه است که باید مورد توجه جدی مدیران‬ ‫دولتی و خصوصی قرار گیرد‪.‬‬ ‫افش��ون تاکید کرد‪ :‬صنعت بدون فناوری و‬ ‫فنون روزامد نمی تواند در این ش��رایط رقابتی‬ ‫ادام��ه حیات داش��ته باش��د‪ .‬معاون توس��عه‬ ‫مدیریت و منابع انس��انی اس��تانداری مرکزی‬ ‫گفت‪ :‬باید با برنامه ریزی های اصولی‪ ،‬فن بازار در سراسر‬ ‫واحده��ای تولیدی ج��دی گرفته ش��ود و کمبودهای‬ ‫موجود رفع شود‪ .‬افش��ون افزود‪ :‬برگزاری نشست های‬ ‫تخصصی ب��رای بهره بگیری و ارائ��ه فناوری های نوین‬ ‫به واحدهای تولیدی مس��تقر در استان از سوی مرکز‬ ‫تج��ارت و صنعت و هنر و نظ��ام اجتماعی جایگاه خود را‬ ‫پیدا کند اما به طرف جلو حرکت می کند‪.‬‬ ‫مدی��ر دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت با اش��اره ب��ه مفاهیمی چون اندیش��ه‪،‬‬ ‫خالقی��ت و ابتکار ک��ه ارزش مبادالت��ی دارد و به عنوان‬ ‫س��رمایه حمایت می ش��وند‪ ،‬افزود‪ :‬این مفاهیم در قالب‬ ‫مالکیت فکری تبلور می یابد‪.‬‬ ‫میرصالح��ی گفت‪ :‬بیان مالکیت فک��ری ورود به قلمرو‬ ‫تفکر و اندیشه است‪ .‬در واقع منشا تمام ایده ها و دیدگاه ها‬ ‫می تواند باش��د و درنهایت س��نگ بنای توس��عه می شود‪.‬‬ ‫مدی��ر دفتر حمای��ت از مالکیت صنعت��ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت افزود‪ :‬جمهوری اسالمی ایران به پروتکل‬ ‫مادرید در سال ‪ ۱۳۸۲‬پیوس��ت‪ .‬با این الحاق امکان ثبت‬ ‫بین المللی عالئم یا برندهای تجاری برای تولیدکنندگان‬ ‫فراه��م ش��د‪ .‬در اینجا الزم می دانم چن��د تعریف مختصر‬ ‫از برن��د ارائه دهم؛ برند یک فعالیت بازاریابی اس��ت برای‬ ‫خلق یک نام و نماد که ش��ما را از دیگران متمایز می کند‪.‬‬ ‫میرصالحی تصریح کرد‪ :‬برند رابطه حسی‪ ،‬ذهنی و عاطفی‬ ‫میان مشتری و محصول ایجاد می کنند‪ .‬اگر این احساس‬ ‫بین مشتریان ایجاد ش��ود‪ ،‬همه هزینه ها به ارزش تبدیل‬ ‫خواهد شد این می تواند به یک سرمایه بزرگ تبدیل شود‪.‬‬ ‫درواقع برند اعتبار یک محصول در بازار است‪ .‬برند حاصل‬ ‫دو محصول است؛ یکی وعده دادن و دیگری تحقق وعده‪.‬‬ ‫مدی��ر دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت گفت‪ :‬برن��د باید ویژگی هایی داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬اگاهی داشتن از برند به این معنی است که بیشتر‬ ‫مردم از وجود ان اگاهی داش��ته باشند‪ .‬همچنین‪ ،‬درک‬ ‫کیفیت برند که مردم ترجی��ح می دهند ان را خریداری‬ ‫کنند‪ .‬به گزارش گسترش صنعت در اجرای طرح توسعه‬ ‫خوشه های صنعتی و تکمیل پروژه های ‪ 3‬تا ‪5‬ساله نیز به‬ ‫موضوع برندس��ازی و درج نشان واحد توجه شده است تا‬ ‫صنایع کوچک و متوسط در قالب طرح توسعه خوشه در‬ ‫یک رش��ته ‪ -‬صنعت بتوانند محصوالت تولیدی خود را با‬ ‫تشکیل هلدینگ های صادراتی یا شرکت های صادراتی و‬ ‫نشان تجاری واحد به بازارهای جهانی عرضه کنند‪ .‬با این‬ ‫حال موضوع برندینگ و برندس��ازی هنوز در کشور ما به‬ ‫خوبی نهادینه نش��ده است اما در کشورهای توسعه یافته‬ ‫به خوبی توانس��ته اند از راه برندس��ازی محصوالت خود‪،‬‬ ‫س��ودهای سرش��ار و فروش هنگفت��ی را رق��م بزنند و‬ ‫بازارهای عمده جهان را به تس��خیر خود دراورند‪ .‬شاید‬ ‫در ص��ورت جدیت بر ایجاد برندهای ایرانی دیگر ش��اهد‬ ‫نباشیم که مثال زغفران مرغوب ایرانی را کشورهای دیگر‬ ‫به قیمت ارزان بخرند و در بس��ته بندی و با برندهای خود‬ ‫ان را ب��ه چندین برابر قیمت بازف��روش کنند؛ حکایتی‬ ‫که در س��ال های اخیر شامل حال بسیاری از محصوالت‬ ‫ایرانی شده است‪.‬‬ ‫فن بازار ضروری اس��ت‪ .‬معاون توسعه مدیریت و منابع‬ ‫انسانی استانداری مرکزی ادامه داد‪ :‬توسعه شرکت های‬ ‫فن بازار برای بروزرس��انی تولید متناس��ب با توانمندی‬ ‫صادرات و کس��ب بازارهای جهانی یک اصل اساس��ی‬ ‫در اس��تان مرکزی به عنوان قطب صنعت کشور و یک‬ ‫اصل اجتناب ناپذیر اس��ت‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬در پایان این‬ ‫جلسه که برخی از کارشناسان به ارائه دیدگاه های خود‬ ‫درب��اره افزایش تبادل اطالع��ات و بهره مندی صنایع و‬ ‫واحده��ای تولیدی از امکان��ات فن بازار منطقه مرکزی‬ ‫مقرر ش��د عالوه بر تشکیل منظم جلسات شورا‪ ،‬ارتباط‬ ‫بین دانش��گاه ها با فن بازار در راس��تای تبدیل ایده به‬ ‫عمل و نواوری در تولید افزایش یابد‪.‬‬ ‫صنعت و پژوهش‬ ‫‪www.Sanatdaily.com‬‬ ‫‪ 20‬اذر ‪ 10 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 10‬دسامبر ‪ 2016‬شماره اول پیاپی ‪1974‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ایران‪ ،‬شریک قابل اعتماد‬ ‫در حوزه فناوری‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫«گسترش صنعت» از ششمین کنفرانس بین المللی و دهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری گزارش می دهد‬ ‫امادگی ‪ ۱۴۰۰‬بنگاه صنعتی برای دانش بنیان شدن‬ ‫جهانی س��ازی و تغییرات‬ ‫طیبه جهانبازی‬ ‫فن��اوری ب��ه ط��ور کامل‬ ‫گروه صنعت‬ ‫مرتب��ط با هم هس��تند و‬ ‫امروزه مهم این اس��ت که‬ ‫بدانی��م ای��ن دو پدیده چگونه یکدیگ��ر را تقویت‬ ‫می کنند‪ .‬اما س��وال اینجاس��ت که ت��ا چه میزان‬ ‫تولید‪ ،‬انتقال و انتش��ار فناوری در اثر جهانی سازی‬ ‫که خود تس��هیل گر ان بوده دستخوش دگرگونی‬ ‫می شود؟ از این رو باید توجه داشت که تنها نباید به‬ ‫حمایت از شرکت های دانش بنیان اکتفا کرد بلکه‬ ‫بای��د زمین��ه ورود انه��ا ب��ه بازاره��ای جهانی و‬ ‫رقابت پذیری را نیز فراهم کرد‪.‬‬ ‫پانل تخصصی رشد اقتصادی و اقتصاد دانش بنیان‬ ‫در شش��مین کنفران��س بین الملل��ی و دهمی��ن‬ ‫کنفران��س ملی مدیری��ت فناوری روز پنج ش��نبه‬ ‫گذش��ته با حضور بهزاد س��لطانی رییس صندوق‬ ‫نواوری و شکوفایی‪ ،‬سیدمحمد صاحبکار خراسانی‬ ‫ریی��س امور ش��رکت ها و موسس��ات دانش بنیان‬ ‫معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری‪،‬‬ ‫سیدفرش��اد فاطمی اردس��تانی مدیر گروه اقتصاد‬ ‫دانش��گاه صنعتی ش��ریف‪ ،‬ابراهیم سوزنچی عضو‬ ‫هیات علمی دانش��گاه صنعتی شریف و ابوالفضل‬ ‫کزازی عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫بو کار‬ ‫‹ ‹رتبه ‪ ۱۱۸‬در کس ‬ ‫بهزاد سلطانی‪ ،‬رییس صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫با اش��اره به ش��اخص جهانی ن��واوری (‪Global‬‬ ‫‪ )Innovation Index‬گف��ت‪ :‬براس��اس ای��ن‬ ‫ش��اخص ایران رتبه ‪ ۱۱۸‬را در ش��اخص سهولت‬ ‫بو کار در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬کس��ب ک��رده و در‬ ‫کس�� ‬ ‫شاخص اقتصاد دانش بنیان رتبه ایران ‪ ۹۴‬است‪ .‬در‬ ‫ش��اخص نواوری برای سال ‪ ۱۳۹۵‬رتبه ایران ‪،۷۸‬‬ ‫ترکیه ‪ ،۴۲‬قطر ‪ ،۵۰‬عربستان سعودی ‪ ،۴۹‬امارات‬ ‫متحده عربی ‪ ۴۱‬و رژیم صهیونیستی ‪ ۲۱‬است‪.‬‬ ‫به گفته س��لطانی براس��اس مطالع��ه ای که برای‬ ‫ش��اخص جهانی نواوری در س��ال ‪ ۹۵‬شده نقاط‬ ‫ق��وت ای��ران در تاثیر دانش و نق��اط ضعف ان در‬ ‫جذب و انتشار دانش مطرح شده است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬موسس��ه مکنزی به تازگی گزارش��ی را‬ ‫منتش��ر کرده که براساس ان در ایران تا ‪ ۲۰‬سال‬ ‫اینده ‪ ۹‬میلیون ش��غل ایجاد خواهد ش��د و هزار‬ ‫میلی��ارد دالر رش��د تولید ناخال��ص داخلی ایران‬ ‫خواهد داشت؛ این در حالی است که اکنون تولید‬ ‫ناخالص داخلی کش��ور ‪ ۴۰۰‬میلیارد دالر است و‬ ‫برای رس��یدن به رشد ناخالص داخلی تا ‪ ۲۰‬سال‬ ‫این��ده نیاز ب��ه ‪ 3/5‬تریلیون دالر س��رمایه گذاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��لطانی با بیان اینکه موسس��ه مکنزی ‪ ۶‬مزیت‬ ‫را ب��رای اقتصاد ایران برش��مرده تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫مزیت ها شامل تنوع اقتصادی‪ ،‬طبقه تحصیلکرده‬ ‫‪ ۲۸۰۰‬بنگاه اقتصادی فعال‬ ‫برای همکاری فناورانه انتخاب شده اند‬ ‫تولید ناخالص داخلی کشور‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیارد دالر است‬ ‫دانش��گاهی‪ ،‬طبق��ه مصرف کننده درحال رش��د‪،‬‬ ‫جمعیت با نرخ شهرنشینی باال‪ ،‬فرهنگ کارافرینی‬ ‫و موقعیت راهبردی بین کش��ور های منطقه است‪.‬‬ ‫این گزارش ‪ ۴‬عامل را ش��امل بهینه س��ازی بازده‬ ‫منابع طبیع��ی به ویژه نف��ت و گاز‪ ،‬تبدیل صنایع‬ ‫بزرگ تولیدی داخلی به عرصه رقابتی در س��طح‬ ‫بین المل��ل‪ ،‬نوس��ازی زیرس��اخت های فیزیکی و‬ ‫دیجیت��ال و تقویت قوت ها مثل رش��د بخش های ‬ ‫ای س��ی تی که به اقتصاد دانش بنی��ان هم کمک‬ ‫می کند از عوامل محرک اقتصاد ایران دانست‪.‬‬ ‫سلطانی فناوری اطالعات‪ ،‬سالمت و صنایع دارویی‬ ‫را ‪ 3‬حوزه مفید در گذار از اقتصاد دانش بنیان برای‬ ‫ای��ران می داند‪ .‬س��رمایه گذاری الزم ‪ ۸۰۰‬میلیارد‬ ‫دالر و در ‪ ۲۰‬س��ال این��ده ارزش افزوده ای که در‬ ‫این گ��زارش پیش بینی ش��ده ‪ ۱۹۲‬میلیارد دالر‬ ‫است‪.‬‬ ‫ریی��س صندوق ن��واوری و ش��کوفایی ب��ه تاثیر‬ ‫مس��تقیم صنای��ع دانش بنیان در اقتصاد کش��ور‬ ‫اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬ش��رکت های بیوفن��اوری و‬ ‫داروس��ازی ارزش افزوده باالی��ی دارد و به صورت‬ ‫مس��تقیم بر اقتص��اد تاثیر دارن��د‪ .‬اگر چالش های‬ ‫موج��ود در اقتصاد دانش بنیان را دو دس��ته کنیم‬ ‫بو کار و دیگ��ری چالش های‬ ‫یکی محی��ط کس�� ‬ ‫بو کار‬ ‫داخلی بنگاه هاست‪ ۴ .‬چالش در محیط کس ‬ ‫ایج��اد محیط اقتصاد کالن باثب��ات‪ ،‬ایجاد محیط‬ ‫بو کار قانونی و جذاب‪ ،‬اصالح بازار نیروی کار‬ ‫کس ‬ ‫برای تحریک اش��تغال و نوسازی نظام مالی است‪.‬‬ ‫سیاس��ت های پیش��نهادی برای رف��ع چالش های‬ ‫بو کار می تواند تحریک بازار داخلی‪،‬‬ ‫محیط کس�� ‬ ‫بو کار و‬ ‫سرمایه گذاری خارجی‪ ،‬بهبود محیط کس ‬ ‫توجه به بنگاه های بزرگ‪ ،‬شبکه سازی‪ ،‬اولویت دهی‬ ‫به صادرات و نشان سازی باشد‪.‬‬ ‫به گفته س��لطانی اگر مش��کالت داخلی بنگاه ها‬ ‫را به ‪ 3‬دس��ته فنی‪ ،‬مالی و مدیریتی تقسیم کنیم‬ ‫طرح های ش��رکت های دانش بنی��ان به لحاظ فنی‬ ‫ضعیف هس��تند‪ .‬در حوزه مال��ی نظام تامین مالی‬ ‫کش��ور هنوز ضعف دارد و به لحاظ مدیریتی ما در‬ ‫بنگاه ها مش��کالت زیادی داری��م‪ .‬وضعیت اقتصاد‬ ‫دانش بنی��ان در تولی��د ناخالص داخل��ی ما زیر ‪۵‬‬ ‫درصد اس��ت که باید هدف گذاری کنیم برای ‪۱۰‬‬ ‫س��ال اینده به ‪ ۱۰‬درصد تولی��د ناخالص داخلی‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۶۰‬برنامه عملیاتی‬ ‫س��یدمحمد صاحبکارخراس��انی‪ ،‬ریی��س ام��ور‬ ‫شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاست جمهوری گفت‪ :‬تالش داریم برنامه‬ ‫ملی را در جهت اقتصاد دانش بنیان طراحی کنیم‪.‬‬ ‫همه کش��ور ها باید در حوزه فن��اوری برنامه ریزی‬ ‫داش��ته باشند‪ .‬س��ود و ارزش افزوده در هرکدام از‬ ‫بخش های اقتصاد که بیشتر باشد فعاالن اقتصادی‬ ‫به همان سمت سوق پیدا خواهند کرد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه چطور می توان سود و ارزش افزوده‬ ‫تولید داخل مبتنی بر فناوری را افزایش داد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان یکی‬ ‫از ابزارهای اصلی و بس��ته سیاس��ی برای به وجود‬ ‫اوردن س��ود و ارزش افزوده تولید مبتنی بر توان‬ ‫داخلی اس��ت از این رو ‪ ۶۰‬برنامه عملیاتی در این‬ ‫قانون برای هدایت طرح های فناورانه منظور ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته صاحبکار تاکنون ‪ ۱۴۰۰‬ش��رکت و بنگاه‬ ‫تولی��دی و صنعتی ب��رای اس��تفاده از برنامه های‬ ‫قانون حمای��ت از ش��رکت های دانش بنیان اعالم‬ ‫امادگی کردند و ‪ ۲۸۰۰‬بنگاه اقتصادی فعال برای‬ ‫همکاری فناورانه انتخاب شده اند که ارزش درامد‬ ‫این بنگاه ها در س��ال ‪ ۹۴‬ح��دود ‪ ۱۵‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان بوده که امس��ال پیش بینی می ش��ود این‬ ‫رقم به ‪ ۲۰‬میلیارد تومان برس��د‪ .‬حدود ‪ ۴۰‬تا ‪۵۰‬‬ ‫هزار نفر نیروی انسانی نیز در این بنگاه ها مشغول‬ ‫فعالیت هستند‪ .‬در اینده قوانین مکملی را در کنار‬ ‫قانون حمایت از ش��رکت های دانش بنیان در نظر‬ ‫خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫نز دایی‬ ‫‹ ‹نیاز به قانو ‬ ‫ابوالفض��ل کزازی‪ ،‬عض��و هیات علمی دانش��کده‬ ‫مدیریت و حسابداری دانش��گاه عالمه طباطبایی‬ ‫با بی��ان اینکه بای��د به جای قانون گ��ذاری اکنون‬ ‫بو کار‬ ‫قانون زدایی کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬مالک اصلی در کس ‬ ‫بر پایه دانش بودن اس��ت و ایده ها زمانی در حوزه‬ ‫بو کار کاربردی هستند که تجاری سازی شوند‪.‬‬ ‫کس ‬ ‫او افزود‪ :‬عالوه بر حمایت از شرکت های دانش بنیان‬ ‫بو کار برای انها فراهم ش��ود‪ .‬اگر‬ ‫باید زمینه کس�� ‬ ‫بتوانیم بازار رقابت را برای شرکت های دانش بنیان‬ ‫ب��ه وجود اوریم ان زمان می ش��ود بگوییم از علم‬ ‫و دانش به خوبی اس��تفاده کرده ایم‪ .‬محور توسعه‬ ‫اقتصاد دانش بنیان در گرو توجه به نخبگان است‪.‬‬ ‫‹ ‹عمر کوتاه فناوری‬ ‫سیدفرش��اد فاطمی اردس��تانی‪ ،‬مدیر گروه اقتصاد‬ ‫دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف‬ ‫ویژگی مهم شرکت های دانش بنیان را کوتاه بودن‬ ‫عمر فناوری دانس��ت و گفت‪ :‬ب��رای اینکه بتوانیم‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان را با در س��طح بین الملل‬ ‫فعال کنیم نیاز است فاصله خود را با دیگر کشور ها‬ ‫برای دسترس��ی به دانش و بازار کم کنیم بنابراین‬ ‫در انزوا نمی توان ش��رکت های دانش بنیان را ارتقا‬ ‫داد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬در سیاس��ت گذاری ها به ثب��ات و تداوم‬ ‫احتی��اج داریم زی��را ورود و خ��روج در صنایع ما‬ ‫زیاد اس��ت؛ این در حالی است که ما اکنون قانون‬ ‫ورشکس��تگی خوبی نداریم و اگر ‪ ۲۸۰۰‬ش��رکت ‬ ‫دانش بنیان تا چند س��ال اینده ورشکس��ته شوند‬ ‫باید قانون محکمی برای ان تدوین کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مدل توسعه‬ ‫ابراهی��م س��وزنچی‪ ،‬عضو هیات علمی دانش��کده‬ ‫مدیریت و اقتصاد دانش��گاه صنعتی شریف با بیان‬ ‫اینکه باید یک مدل توس��عه را برای ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان طراحی کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬در س��طح نظام‬ ‫ن��واوری باید تم��ام ران��ت را قط��ع و در صنعت‬ ‫اولویت گ��ذاری کنیم و رقابت پذی��ری را الگو قرار‬ ‫دهیم‪ .‬در س��طح بنگاه ه ا براساس اینکه استراتژی‬ ‫سوداوری باشد استراتژی رشد را مبنا قرار دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹جایزه ملی مدیریت و فناوری‬ ‫مهدی محمدی‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه تهران‬ ‫به جایزه ملی مدیریت فناوری و نواوری اشاره کرد‬ ‫و به گس��ترش صنعت گفت‪ :‬جایزه ملی مدیریت‬ ‫فن��اوری و نواوری یک��ی از محور ه��ای برگزاری‬ ‫این کنفرانس اس��ت‪ .‬از حدود ‪ ۴‬س��ال گذشته در‬ ‫انجم��ن مدیریت فناوری فعالی��ت خود را برای در‬ ‫نظر گرفتن جایزه ملی مدیریت نواوری و فناوری‬ ‫ش��روع کردیم‪ .‬هدف از اعطای این جایزه ارزیابی‬ ‫توانمندی نواوری و فناوری در شرکت های ایرانی‪،‬‬ ‫رتبه بندی انها و ارائه راهکار هایی برای ارتقای این‬ ‫شرکت ها در مسیر نواوری است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬برای اساس این برنامه ریزی ‪ 3‬مدل برای‬ ‫بنگاه های بالغ یا ش��رکت های تولیدی و صنعتی‪،‬‬ ‫شرکت های استارتاپ و یک مدل برای شرکت های‬ ‫هلدینگ و بزرگ در نظر گرفته و ‪ ۴‬س��طح تعهد‪،‬‬ ‫توانمندی‪ ،‬شایس��تگی و رقابت پذی��ری در عرصه‬ ‫بین المل��ل ب��رای انها منظور ش��د‪ .‬موفق ش��دیم‬ ‫‪ ۲۰۰‬ش��رکت را بررس��ی کنیم که با این بررسی‬ ‫وضعیت ش��رکت ها در نواوری مش��خص ش��ده و‬ ‫مطابق با س��طحی که دارن��د از توانمندی انها در‬ ‫وزارتخانه ه��ای مختل��ف از جمل��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تفاده می ش��ود‪ .‬گفتنی است‬ ‫ششمین کنفرانس بین المللی و دهمین کنفرانس‬ ‫مل��ی مدیریت فناوری با حمایت س��تاد توس��عه‬ ‫فرهنگ علم‪ ،‬فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت‬ ‫علمی ‪ ۱۷‬و ‪ ۱۸‬اذر جاری برگزار شد‪.‬‬ ‫تابلوی بنگاه های کوچک فناوری اطالعات در فرابورس نصب شد‬ ‫رییس س��ازمان نظام صنفی رایانه ای از راه اندازی تابلوی شرکت ها و بنگاه های‬ ‫کوچ��ک و زودبازده (‪ )SME‬ح��وزه فناوری اطالعات در فراب��ورس خبر داد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش مهر‪ ،‬ناصر علی س��عادت جزئیات چهارمین نشس��ت وزی��ر ارتباطات و‬ ‫فناوری اطالعات با فعاالن بخش خصوصی حوزه فاوا را تش��ریح کرد‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به مواردی از جمله افزایش س��هم فناوری اطالعات نس��بت به فناوری ارتباطات‬ ‫در بازار کش��ور‪ ،‬تامین منابع مالی بنگاه های کوچک (‪ )SME‬در بازار فرابورس و‬ ‫رفع موانع صادرات نرم‪ ‬افزار که در این نشس��ت مطرح شد‪ ،‬گفت‪ :‬در سال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫می�لادی اندازه بازار صنعت فاوا ‪8/3‬هزار میلیارد دالر اعالم ش��ده که متاس��فانه‬ ‫منطقه خاورمیانه در امارها لحاظ نشده است‪ .‬این درحالی است که در سال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫میالدی کل تولیدات نفت و مشتقات ان افزون بر ‪ ۳۵‬میلیارد بشکه اعالم شده که‬ ‫درامد کلی ان با احتساب قیمت های جهانی حدود ‪7/1‬هزار میلیارد دالر می شود‬ ‫و این کمتر از نصف درامد ش��رکت های فناوری اطالعات و ارتباطات در دنیاست‪.‬‬ ‫وی اماری از استاندارد جهانی سهم فناوری اطالعات نسبت به فناوری ارتباطات‬ ‫ارائه کرد و افزود‪ :‬فناوری اطالعات و فناوری ارتباطات باوجود اینکه قابل تفکیک‬ ‫از یکدیگر نیس��تند‪ ،‬اما نس��بت این دو در بازار امریکا ‪ ۷۰‬به ‪ ۳۰‬به نفع «ای تی» یا‬ ‫فناوری اطالعات اس��ت‪ .‬ش��اهد این ادعا نیز ‪ ۱۰‬شرکت برتر دنیا است که همه در‬ ‫ح��وزه فناوری اطالعات فعالیت می کنند‪ .‬در اس��تانداردهای جهانی این رقم ‪۶۰‬‬ ‫به ‪ ۴۰‬به نفع «ای تی» اس��ت‪ .‬س��عادت با بیان اینکه در کش��ور ما طبق امارهای‬ ‫وزارتخان��ه این نس��بت ‪ ۲۰‬به ‪ ۸۰‬به نفع «س��ی تی» یا فناوری ارتباطات اس��ت‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در این شرایط باید عالوه بر توجه به فناوری ارتباطات‪ ،‬توجه به‬ ‫فناوری اطالعات را ‪ ۶‬برابر کنیم تا به اس��تانداردهای جهانی در تقسیم نسبت این‬ ‫دو مقوله برسیم‪ .‬براین اساس از وزیر ارتباطات می خواهیم همان طور که در هفته‬ ‫جلسه ای برای ارائه اخرین گزارش های شبکه ملی اطالعات برگزار می کند برای‬ ‫‪ ۶‬برابر کردن سهم فناوری اطالعات نیز وقت و جلسه بگذارد‪.‬‬ ‫س��فیر کش��ور ایتالیا در ایران با اشاره به تعامالت بین دو کشور‪،‬‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران را ش��ریکی قابل اعتماد در حوزه فناوری‬ ‫دانست‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬مائورو کونچاتوری در اغاز به کار ششمین‬ ‫کنفرانس بین المللی و دهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری در‬ ‫پژوهش��گاه نفت گفت‪ :‬تعداد بس��یار زیادی از دانش��جویان ایرانی‬ ‫در دانش��گاه های ایتالیا در مقطع لیس��انس‪ ،‬فوق لیسانس و دکترا‬ ‫درح��ال تحصیل هس��تند‪ .‬وی با اش��اره به اینک��ه ایرانیان یکی از‬ ‫بزرگترین جوامع از لحاظ کیفی و کمی در جوامع دانشگاهی ایتالیا‬ ‫هستند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در دیدار اخیر وزیر علوم ایران با همتای خود در‬ ‫ایتالیا‪ ،‬انتقال دانش��جو از مهم ترین موضوعاتی بود که مورد بحث‬ ‫قرار گرفت‪ ،‬زیرا انتقال دانشجو بین دو کشور برای برقراری ارتباط‬ ‫در حوزه علم و فناوری بس��یار حائز اهمیت اس��ت‪ .‬سفیر ایتالیا در‬ ‫تهران بیان کرد‪ :‬در دیدار وزیر علوم ایران و ایتالیا درباره تش��کیل‬ ‫مجمع فناوری بین دو کش��ور مباحثی مطرح شد و در دیدار اخیر‬ ‫مدیرعامل ش��هر علمی ایتالیا با معاون پژوهشی وزارت علوم ایران‬ ‫نیز در زمینه نخس��تین نقش��ه راه برای مجمع فناوری تبادل نظر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ایران و ایتالیا س��ابقه خوبی در زمینه‬ ‫فرهنگی و اش��تراک گذاری فناوری با ه��م دارند‪ ،‬دولت ها و مردم‬ ‫می توانند دراین زمینه همکاری داش��ته باشند‪ ،‬به تازگی فراخوان‬ ‫برنامه تبادل دانش��جو بین ایران و ایتالیا انجام ش��د که رفت و امد‬ ‫دانشجویان را بین ایران و ایتالیا هموار خواهد کرد‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫حضور گروه ‪ 15‬نفره از کشور ایتالیا در کنفرانس مدیریت فناوری‬ ‫بیان کرد‪ :‬این گروه ‪ 15‬نفره می توانند به عنوان س��فیران از ایران‬ ‫در ایتالیا عمل کنند‪.‬‬ ‫دستاوردهای علمی در مدیریت‬ ‫فناوری و نواوری رونمایی می شود‬ ‫رییس شش��مین کنفرانس بین المللی و دهمین کنفرانس ملی‬ ‫مدیریت فناوری گفت‪ :‬در ششمین کنفرانس بین المللی و دهمین‬ ‫کنفران��س ملی مدیریت فن��اوری از فعالیت ها و اتفاقات علمی در‬ ‫مدیریت فناوری و نواوری رونمایی می ش��ود‪ .‬به گزارش گسترش‬ ‫صنع��ت ب��ه نقل از پایگاه اطالع رس��انی معاون��ت علمی‪ ،‬منوچهر‬ ‫منطقی‪ ،‬رییس ششمین کنفرانس بین المللی و دهمین کنفرانس‬ ‫مل��ی مدیریت فناوری گفت‪ :‬این کنفرانس که برای نخس��تین بار‬ ‫در س��ال ‪ 2011‬میالدی برگزار ش��د روند رو به رش��دی داشته و‬ ‫موضوع��ات مطرح در ان تخصصی تر ش��ده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫س��ال های متم��ادی در کنفرانس ه��ای برگزار ش��ده موضوعات‬ ‫تخصصی مانند توس��عه تجارت بومی‪ ،‬مدیری��ت فناوری و رقابت‬ ‫برای رفاه اجتماعی‪ ،‬موضوع ش��رکت های بزرگ و کلیدی موثر در‬ ‫توسعه کشور همچنین شبکه های شرکت های کوچک‪ ،‬متوسط و‬ ‫بزرگ و ایجاد شبکه فناوری و نواوری مورد بررسی قرار گرفته اند ‪.‬‬ ‫به گفته منطقی در فرایند طی شده و در کنفرانس های اول تمرکز‬ ‫روی مقاالت بود اما در کنفرانس س��ال های اخیر سعی کرده ایم بر‬ ‫پنل های تخصصی تمرکز بیشتری کنیم‪ .‬مهم ترین هدف برگزاری‬ ‫این کنفرانس نقد سیاست های مدیریت فناوری است که عالوه بر‬ ‫ارائ��ه مقاالت‪ ،‬تجربه های نواوری نیز در این کنفرانس ارائه خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬موض��وع دیگری که در این کنفرانس م��ورد توجه قرار دارد‬ ‫فراگیری فناوری ها در تعامالت بین المللی و بررسی این فناوری ها‬ ‫در داخل کش��ور اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به دیگر هدف این کنفرانس‬ ‫گف��ت‪ :‬قصد داری��م در این کنفرانس فعالیت ه��ای دانش بنیان را‬ ‫براساس تجربه هایی که به دست می اید هوشمندانه هدایت کنیم‪.‬‬ ‫در این کنفرانس از گزارش مرور سیاست های علم و فناوری ایران‬ ‫رونمایی خواهد ش��د که این گزارش از س��وی انکتاد ارائه شده تا‬ ‫وضعیت علم‪ ،‬فناوری و نواوری در کشور بررسی شود و نتایج ان در‬ ‫اختیار ذی نفعان حوزه علم و فناوری قرار گیرد‪ .‬منطقی با اشاره به‬ ‫اینکه این گزارش براساس مذاکرات با ‪ 50‬شرکت در ‪ 18‬ماه تهیه‬ ‫ش��ده گفت‪ :‬دس��ت اندر کاران حوزه علم و فناوری کشور می توانند‬ ‫از دس��تاوردها و نتایج ارائه ش��ده در این گزارش استفاده کنند‪ .‬در‬ ‫کنفرانس امس��ال ‪ 167‬مقاله رس��یده که ‪ 33‬درصد انها پذیرفته‬ ‫ش��ده اند و ‪ 44‬مقاله به صورت پوس��تر‪ 8 ،‬مقاله به صورت شفاهی‬ ‫و ‪ 4‬مقاله به عنوان تجربه برتر در این کنفرانس ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫صدور کاتالیست های ایرانی‬ ‫به ترکمنستان و تانزانیا‬ ‫پژوهش��گران در ی��ک ش��رکت دانش بنی��ان موفق ب��ه تولید‬ ‫کاتالیس��ت های موردنیاز صنعت نفت و گاز ش��دند که قرار است‬ ‫در اینده نزدیک به ترکمنس��تان و تانزانیا نیز صادر ش��ود‪ .‬محمد‬ ‫مزی��دی‪ ،‬یکی از مدیران این ش��رکت دانش بنیان در گفت وگو با‬ ‫مهر اظهار کرد‪ :‬ما موفق شده ایم در این شرکت کاتالیست هایی را‬ ‫به تولید برسانیم که عالوه بر تامین نیاز کشور‪ ،‬صادرات هم داشته‬ ‫باشیم‪ .‬وی با بیان اینکه این شرکت نخستین تولید و صادر کننده‬ ‫کاتالیست اسیدسولفوریک اس��ت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این شرکت‬ ‫برای نخس��تین بار در ایران‪ ،‬صادرات کاتالیس��ت «پنتااکس��ید‬ ‫وانادی��م» را که در تولید اسیدس��ولفوریک اس��تفاده می ش��ود‬ ‫با موفقیت انجام داد‪ .‬این کاتالیس��ت ها در صنایع پتروش��یمی‪،‬‬ ‫پاالیشگاهی و صنایع شیمیایی ازجمله کارخانه های تولید کننده‬ ‫اسیدس��ولفوریک و اسید سولفونیک مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫در زمان اغاز تحریم ها علیه کشور در صدد بودیم تا در این شرکت‬ ‫تولید صنعتی کاتالیست اسیدس��ولفوریک (پنتااکسید وانادیم)‬ ‫را اغاز کنیم‪ .‬مدیر ش��رکت دانش بنیان تولید کننده کاتالیس��ت‬ ‫ب��ا بی��ان اینکه این ش��رکت ب��ا توانایی تولید ‪ ۵۲۰‬تن در س��ال‬ ‫اسیدس��ولفوریک عالوه بر براورده کردن نیازهای داخل کش��ور‪،‬‬ ‫صادرات موفقی به کشورهای همسایه ازجمله عراق داشته‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بنا داریم به کش��ورهای ترکمنس��تان و تانزانیا نیز تا پایان امسال‬ ‫صادرات ‪ ۳۵‬هزار لیتری داشته باشیم‪.‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه گسترش صنعت‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسس�ه غیر تجاری فرهنگی مطبوعاتی گس�ترش‬ ‫شنبه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫‪ 20‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 10‬ربیع االول ‪ 1438‬مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫‪ 10‬دسامبر ‪ 2016‬قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫سال بیست و هشتم شماره اول پیاپی ‪1974‬‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫سازمان استان ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬محمدرضا ابراهیمی‬ ‫فناوری‪ :‬فرهاد صدیقی توانا‬ ‫چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نش�انی‪ :‬ته�ران‪ ،‬خیاب�ان قائ�م مق�ام فراهان�ی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪- 26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪info@tejaratdaily.com :‬‬ ‫اگهی‪ads@tejaratdaily.com:‬‬ ‫امور استان ها‪states@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر ‪64097‬‬ ‫گفت و گوی اختصاصی «گسترش صنعت» با رییس انجمن شرکت های مشاوره سرمایه گذاری و نظارت بر طرح ها‬ ‫صنعتگران معاصر ایران‬ ‫الیه های پنهان و پدیدار یک تشکل‬ ‫نگاهی به تالش های جعفر اخوان‬ ‫در بخش صنعت(بخش اول)‬ ‫نام اخ�وان با مونتاژ نخس�تین‬ ‫ماشین های جیپ (در اواخر دهه‬ ‫‪ )30‬گره خورده است‪ .‬با تاسیس‬ ‫کارخانه جیپ در سال ‪11( 1338‬‬ ‫سال پیش از تاسیس ذوب اهن و‬ ‫ل پس از ورود نخس�تین‬ ‫‪ 59‬س�ا ‬ ‫خودرو به ایران) مونتاژ نخستین‬ ‫ماشین در کشور ما شکل گرفت‪.‬‬ ‫ت موجب فراهم کردن‬ ‫ثبات سیاسی و درامد رو به رشد نف ‬ ‫تس��هیالت درازمدت و کم بهره برای ایجاد واحد های تولیدی‬ ‫شد؛ معافیت های گمرکی‪ ،‬بخشودگی عوارض راه و شهرداری‬ ‫با تاکید بر بخش صنعت و سایر سیاست های حمایتی موجب‬ ‫ش��د که ب��ا وجود ضع��ف زیرس��اختار ها در ای��ران – در ان‬ ‫سال ها – انگیزه ای برای بخش خصوصی صنعتی پدید اید تا‬ ‫ی برای اقتصاد داخلی ایجاد کند‪ .‬در همین‬ ‫ارزش اف��زوده اندک ‬ ‫موقعیت‪ ،‬جعفر اخوان در ‪ 4‬دی ‪ 1335‬شرکت بازرگانی جیپ‬ ‫تهران (س��اختمان جیپ) تاس��یس و با‬ ‫ ‬ ‫را در خیابان اکباتان‬ ‫مدیری��ت مصطفی اعتماد اقدام ب��ه وارد کردن جیپ ویلیز و‬ ‫لوازم یدکی از امریکا کرد‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 40‬س��ال بود که نمایندگی های خارجی و تاجران‬ ‫ج برخی‬ ‫ی انواع خودرو را به کشور وارد می کردند‪ .‬به تدری ‬ ‫ایران ‬ ‫واردکنندگان ب��ه فکر تولید ارزش افزود ه در داخل کش��ور از‬ ‫طریق فرایند صنعتی شدن افتادند‪ 3 .‬سال بعد در کیلومتر ‪9‬‬ ‫ج نخس��تین خطوط مونتاژ جیپ به کمک‬ ‫جاده مخصوص کر ‬ ‫امریکایی ها و با ‪ 20‬میلیون تومان س��رمای ه نصب و راه اندازی‬ ‫شد‪ .‬این شرکت حدود ‪ 54‬سال است که به تولید انواع خودرو‬ ‫در بازار ایران می پردازد‪( .‬تا س��ال ‪ )1392‬در ابتد ا وس��ایل و‬ ‫ماش��ین االت را ش��رکت بین المللی جیپ کایزر در اختیار ان‬ ‫ک مثل الس��تیک‪ ،‬باتری‪،‬‬ ‫قرار م��ی داد‪ .‬برخی وس��ایل کوچ ‬ ‫صندلی و‪ ...‬از بازار داخلی خریداری می شد‪.‬‬ ‫در ان س��ال ها نیروی تحصیلکرد ه ان��دک بود و کارگران با‬ ‫ی اشنایی کمتری داشتند‪ .‬تولید صنعتی خودرو‬ ‫فعالیت صنعت ‬ ‫ن جس��ارت می خواست‪ .‬شرکت در سال های اولیه ‬ ‫در بازار ایرا ‬ ‫فاقد سیس��تم نوین بود؛ هنوز فرم انبار‪ ،‬کاال و حقوق طراحی‬ ‫نشده بود‪ .‬کارخانه کمی بزرگتر از کارگاه بود‪ .‬بعد ها اتاق رنگ‬ ‫و ساخت صندلی را در کارخانه راه اندازی کردند‪ .‬پس از مدتی ‬ ‫سیس��تم کارخانه به گونه ای تنظیم ش��د که ماشین به موقع‬ ‫مونتاژ و تحویل مشتری می شد‪ .‬چند تعمیرگاه مرکزی (مثل‬ ‫ی قبل از ایستگاه یخچال ) برای جنرال سرویس‬ ‫خیابان شریعت ‬ ‫تعمیرگاه یکی از ارامنه به نام ابکار بود‪.‬‬ ‫ ‬ ‫راه اندازی شد‪ .‬رییس‬ ‫بعضی کارگران غیرماهر هنگامی که سختگیری در اموزش‬ ‫و نظم کارخانه را می دیدن د به سایر کارخانه های خودرو سازی ‬ ‫مثل ایران ناسیونال می رفتند‪.‬‬ ‫هنگامی که او زمین ش��رقی و جنوبی کارخانه را هر یک به‬ ‫متراژ ‪ 20000‬مترمرب��ع خریداری کر د یکی از مدیران جوان‬ ‫میانی ش��رکت از اخوان پرس��ید‪ :‬این همه زمین را می خواهی‬ ‫چه کنی؟ اخوان پاسخ داد‪« :‬ایا کلمه توسعه را شنیده ای؟»‬ ‫ی نیاز به حمایت دولت داشت‪ .‬مونتاژ‪،‬‬ ‫گذر از این دوره جنین ‬ ‫نخس��تین گام الز م نه همیشگی برای واحد های تولیدی بود‪.‬‬ ‫ی دارای دانش‪ ،‬فناوری و ‪ 200‬س��ال‬ ‫رقب��ای قدرتمند خارج ‬ ‫تجربه انق�لاب صنعتی بودند و می توانس��تند ه��ر رقابتی را‬ ‫در نطف��ه خف��ه کنند‪ .‬همکاری ب��رای بهره من��دی از دانش‪،‬‬ ‫مدیریت و فناوری انان ضرورت داش��ت‪ .‬ارتباط با شرکت های‬ ‫صنعتی برای تغیی��ر ظرفیت های داخلی نیازمند مدیریتی به‬ ‫غایب س��خت و پیچیده بود که کشور های توسعه نیافت ه کمتر‬ ‫ن گذر کنند‪.‬‬ ‫می توانستند از ا ‬ ‫منبع‪ :‬کتاب سرگذشت ‪ 50‬کنشگر اقتصادی ایران‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com/about.html‬‬ ‫تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫گروه صنعت کالن‪ :‬حامد شایگان‬ ‫گروه صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‪ :‬زینب عبدی‬ ‫گروه صنعت زیرساخت‪ :‬امیرحسن مهرزاد‬ ‫گروه خودرو‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫گروه عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گروه ویرایش‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫«در اواخر ده ه ‪ 70‬فعالیت های توس�عه ای کشور با روند سریع تری در حال انجام بود‪ .‬ضرورت تقویت‬ ‫و هم افزایی در این طرح ها بیش از پیش احساس می شد از این رو زمینه شکل گیری انجمن شرکت های‬ ‫مش�اوره س�رمایه گذاری و نظارت بر طرح ها فراهم ش�د که در ابتدای دهه ‪ 80‬بنیان گذاران ان دور هم‬ ‫جمع ش�دند و چارچوب ان ش�کل گرفت از این رو ش�اید بتوان ادعا کرد که این انجمن با اهداف بزرگی‬ ‫تشکیل شد تا بتواند ارزش افزوده الزم را برای ذی نفعان در پروژه های ملی و کالن کشور فراهم کند‪».‬‬ ‫این خالصه ای از س�خنان رضا پایدار‪ ،‬رییس انجمن ش�رکت های مش�اوره س�رمایه گذاری و نظارت بر‬ ‫طرح ها بود؛ تشکلی که کمتر در جامعه اقتصادی کشور دیده شده است‪ .‬در گفت وگوی گسترش صنعت‬ ‫با او با جزئیات بیشتری از فعالیت این تشکل و الیه های زندگی رضا پایدار اشنا می شوید‪.‬‬ ‫روزنامه «گس��ترش‬ ‫حامد شایگان‬ ‫صنع��ت» ک��ه ب��ا‬ ‫گروه صنعت‬ ‫رویک��ردی تخصص��ی‬ ‫ب��ه صنع��ت و تولی��د‬ ‫نخس��تین ش��ماره خود را از امروز منتش��ر کرد قصد‬ ‫دارد در ای��ن صفحه به تناوب به فعالیت تش��کل ها و‬ ‫کارافرینان این بخش بپردازد‬ ‫زمین�ه تاس�یس این انجمن از کج�ا به وجود‬ ‫امد؟‬ ‫در ده�� ه ‪ 70‬با مکانیس��م اعتب��اری در پروژه ها عمل‬ ‫می ش��د به گونه ای که شرکت ها می توانستند کاال را به‬ ‫صورت داخلی یا خارجی خریداری و به صورت اعتباری‬ ‫(یوزانس) پرداخت کنند که در ان زمان بسیار رایج بود‪.‬‬ ‫درواقع براس��اس طرح توجیهی با تاییدیه بانک مرکزی‬ ‫ی��ا بانک عامل هزینه ب��ه صورت زمان دار از ‪ ۳‬تا ‪ ۳۶‬ماه‬ ‫بازپرداخ��ت می ش��د و بانک عامل نی��ز تضمین الزم را‬ ‫صادر می ک��رد البته این موضوع از ابتدا نیازمند اعطای‬ ‫مجوز بانک مرکزی به بانک های عامل بود‪ .‬در ان زمان‬ ‫می خواس��تیم طرحی را به بانک صنع��ت و معدن ارائه‬ ‫کنیم و با مشاوران این بانک صحبت می کردیم که توجیه‬ ‫شوند وام ریالی یا ارزی دهند و این تعامالت باعث شد که‬ ‫عده ای از مدیران شرکت های مشاوره ای و مدیران بانک‬ ‫صنعت و معدن به این نتیجه برسند که انها را در قالب‬ ‫یک انجمن سامان دهند و در دهه ‪ 70‬که اوج نهادهای‬ ‫صنفی در کشور بو د انجمن صنفی با تعدادی از مدیران‬ ‫بانک صنعت و معدن و مشاوران و مدیران شرکت ها در‬ ‫معاون��ت ط��رح و برنامه بانک صنعت و معدن تش��کیل‬ ‫ش��د‪ .‬در نهایت اطالعیه ای در روزنامه چاپ کردیم که‬ ‫ن کار برای‬ ‫ش��رکت ها برای عضویت بیایند‪ .‬درواق��ع ای ‬ ‫هدفمند یا قانونمند کردن مش��اوره ای و سرمایه گذاری‬ ‫در طرح های کش��ور بود و نیز برای ایجاد ضوابط قانونی‬ ‫ب��ه منظور نظارت بر طرح ها تش��کیل انجمن صنفی را‬ ‫پیش��نهاد کردیم که در سال ‪ ۸۲‬تصویب شد و در اوایل‬ ‫س��ال ‪ ۸۳‬به طور رس��می اغاز به کار کرد و بیش از ‪۱۲‬‬ ‫سال از فعالیت ان می گذرد‪ .‬درحال حاضر از ‪ ۱۴۷‬عضو‬ ‫نزدیک به ‪ ۱۰۰‬عضو فعال داریم‪ .‬باید رس��ا ترین صدای‬ ‫بخش خصوصی برای انتقال انتظارات س��رمایه گذاران و‬ ‫نهادهای تصمیم گیری بخش دولتی و کارفرمایی باشد‪.‬‬ ‫در واقع اگر بخواهیم س��رفصل های فعالیت این انجمن‬ ‫را تشریح کنیم ش��امل جمع اوری بانک های اطالعاتی‬ ‫پروژه ها‪ ،‬شناس��ایی متقاضیان سرمایه گذاری از طریق‬ ‫کس��ب اطالعات پروژه های توس��عه ای‪ ،‬همکاری برای‬ ‫اس��تقرار نظام منطق��ه س��رمایه گذاری طرح ها (‪،)FS‬‬ ‫مطالع��ات توجیهی منطقی یا اقتصادی‪ ،‬س��ازماندهی‬ ‫ام��ور مش��اوران و هماهنگ��ی انها ب��ا تامین کنندگان‬ ‫منابع مالی و کمک به طرح های توس��عه ای و اقتصادی‬ ‫کش��ور‪ ،‬کاهش هزینه های مطالعاتی و اجرایی طرح ها و‬ ‫درنهایت تسریع در اجرای پرو ژه هاست‪ .‬به عبارت دیگر‬ ‫اعضای این انجمن در قالب مشاوره ها مسیرهای اضافی‬ ‫در اجرای پروژه ها را حذف می کنند که اجرای ان بر یک‬ ‫اصل اس��توار است‪ .‬متقاضی را به مشاور متخصص خود‬ ‫معرفی می کند که در ایران چندان رایج نیس��ت اما در‬ ‫کشورهای پیشرفته در حال انجام است‪ .‬برای نمونه اگر‬ ‫کسی برای دریافت مشاوره بیاید به کمیته تخصصی ان‬ ‫حوزه معرفی می ش��ود که کارشناسان و مشاوران حوزه‬ ‫مربوط اموزش دیده هستند‪.‬‬ ‫€ €چ�ه کمیته ه�ای تخصص�ی در ای�ن انجم�ن‬ ‫فعالی�ت می کنن�د و در بازه زمانی س�ال ‪ ۹۵‬کدام‬ ‫کمیته ها بیش�ترین فعالیت را در پروژه های کشور‬ ‫داشته اند؟‬ ‫درحال حاضر ‪ ۶‬گرو ه تخصصی در زمینه سرمایه گذاری‬ ‫و فعالیت اجرایی پروژه ها مشاوره می دهند که عبارتند از‬ ‫گروه خدمات که براساس اخرین اطالعات به دست امده‬ ‫در س��ال ‪ ۹۵‬نزدیک به‪ ۴۰‬درصد از مش��اوره های ارائه‬ ‫شده اعضای این انجمن برای بخش خدمات بوده است‪.‬‬ ‫کمیته دوم صنعت(انرژی‪ ،‬نفت و گاز) است که تنها‪۱۰‬‬ ‫درصد از فعالیت اعضای انجمن در ان متمرکز شده که‬ ‫از ضعف سرمایه گذاری یک سال اخیر در این بخش خبر‬ ‫می دهد‪ .‬کمیته کشاورزی و صنایع تبدیلی نزدیک به ‪۲۰‬‬ ‫درصد از همکاری های این انجمن با س��رمایه گذاران در‬ ‫پروژه ها را تقبل کرده است‪ .‬کمیته ساختمان‪ ،‬مسکن و‬ ‫شهرسازی نیز در شرایطی که ساخت وساز کشور از رونق‬ ‫چندانی برخوردار نبوده نزدیک به ‪ ۱۵‬درصد در پروژه ها‬ ‫مشارکت داشته است‪ .‬کمیته صنعت( معادن و فلزات) با‬ ‫کمترین مشارکت که تنها ‪ ۵‬درصد است سهم کمتری‬ ‫در ارائه مش��اوره در اجرای پروژه های این بخش داشته‬ ‫و درنهایت کمیته صنعت(مصنوعات صنعتی)‪ ۱۰‬درصد‬ ‫از مش��اوره را به س��رمایه گذاران در سال ‪ ۹۵‬ارائه کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬براس��اس این امار می توان اینگونه نتیجه گیری‬ ‫کرد که بیشتر مراجعه ها برای پروژه های خدماتی است‬ ‫که بیشتر برای ورود به بورس دفتر بیمه نمایشگاه های‬ ‫اتومبیل و‪ ...‬اس��ت که این موض��وع برای بخش صنعت‬ ‫کش��ور فاجعه است‪ .‬با این حال به طور تقریبی می توان‬ ‫گفت که در س��ال ‪ ۹۵‬برای نزدی��ک به ‪ ۸۰‬پروژه طرح‬ ‫توجیهی ارائه کرده ایم که در قالب مش��اوره بوده است‪.‬‬ ‫براس��اس امار انجمن اعض��ا در ‪ ۵۰‬درصد از پروژه های‬ ‫توس��عه ای کش��ور حضور دارند‪ .‬در زمینه اموزشی نیز‬ ‫ای��ن انجمن ‪ ۲۰۰۰‬کارش��ناس به طور مس��تقیم و ‪۱۰‬‬ ‫هزار کارشناس به طور غیرتمام وقت اموزش داده است‪.‬‬ ‫€ €نحوه ارائه مشاوره به شرکت ها چگونه خواهد‬ ‫بود و مبنای این همکاری ها چیست؟‬ ‫در این انجمن تمام ش��رکت های مش��اوره براس��اس‬ ‫توانایی دس��ته بندی می ش��وند‪ .‬حال اگر یک ش��رکت‬ ‫بخواهد با یک س��رمایه گذار خارج��ی همکاری کند به‬ ‫عکس روز‬ ‫کشتی سازان مشغول کارند‪ -‬نخستین فاینانس ایران در کشتی سازی کلید خورد‬ ‫دلی��ل تفاوت نوع و روش مش��ارکت پروژه های داخلی‬ ‫و خارج��ی هم��کاری تخصصی الزامی اس��ت از این رو‬ ‫مشاوران در بررس��ی میزان مشارکت و تعهدات طرف‪،‬‬ ‫ایف��ای ضمانت های متقابل‪ ،‬بازده س��رمایه‪ ،‬بازگش��ت‬ ‫س��رمایه‪ ،‬خ��روج و ورود ارز‪ ،‬مب��ادالت ارزی و تجاری‬ ‫تخصصی هس��تند و براس��اس این مولفه ها مشاور مورد‬ ‫نظر معرفی می ش��ود‪ .‬همچنین یکی دیگر از کارهای ما‬ ‫ایجاد هماهنگی بین تامین کنندگان منابع مالی و طرف‬ ‫دیگر پروژه اس��ت‪ .‬همچنین روش تامین مالی طرح ها‬ ‫ب��رای اعطای تس��هیالت به بانک ه��ا ارزیابی اقتصادی‬ ‫می شود‪ .‬به عبارتی به متقاضی می گوییم طرح را چگونه‬ ‫اج��را کند و از طرف دیگر ب��ه بانک اطمینان می دهیم‬ ‫طرح اقتصادی است که می تواند مبنای تامین حقوق و‬ ‫دفاع منافع مشترک بانک ها و بنگاه های اقتصادی باشد‪.‬‬ ‫€ €انجمن ش�رکت های مشاوره سرمایه گذاری و‬ ‫نظارت بر طرح ها در س�طح کالن چه اس�تراتژی‬ ‫را دنبال می کند؟‬ ‫همفکری با دولت برای دیگر نهادها در رفع مشکالت‬ ‫س��رمایه گذاری‪ ،‬تس��ریع و تقویت س��رمایه گذاری در‬ ‫طرح ه��ای توس��عه ای‪ ،‬بهب��ود نظام اجرایی کش��ور در‬ ‫زمینه توس��عه صنعتی و س��رمایه گذاری‪ ،‬ایجاد پایگاه‬ ‫برای اعضای انجمن به منظور بهره مندی از خرد جمعی‬ ‫از فعالیت ه��ای این انجمن اس��ت به ط��وری که مرتب‬ ‫مش��اوران را جمع می کنی��م و به انها ایده می دهیم که‬ ‫در مطالع��ات خ��ود چگونه عمل کنن��د به همین دلیل‬ ‫از زمان��ی ک��ه بنده مس��ئولیت این انجم��ن را به عهده‬ ‫گرفتم گسترش فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره ای‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری در بخش خصوصی و نهادهای عمومی‪،‬‬ ‫دولتی و ش��رکت های داخلی و خارجی را دنبال کردم‪.‬‬ ‫درواقع ترویج حرفه معماری اقتصادی و سرمایه گذاری‬ ‫با بکارگیری ش��یوه های نوین اقتص��ادی رویکردی بود‬ ‫که برای نخس��تین مطرح کردیم‪ .‬دستیابی به بازارهای‬ ‫جدی��د ازطریق ارائه طرح های ج��ذاب و مورد پذیرش‬ ‫سرمایه گذاران از دیگر برنامه هایی بود که دنبال کردیم‬ ‫زیرا وقتی با نظر مشاور باید مورد پذیرش قرار گیرد که‬ ‫هزینه دستمزد به مشاور از بین نرود‪.‬‬ ‫€ €ایا تاکنون به ش�رکت های خارجی در اجرای‬ ‫پروژه ها مشاوره داده اید؟‬ ‫طرح مطالعات امکان سنجی برای‬ ‫از سال ‪ ۱۳۷۲‬چند ‬ ‫ش��رکت های خارجی انجام داده ایم ک��ه اخرین ان در‬ ‫سال ‪ ۱۳۸۸‬بود که برای یک شرکت اسکاتلندی به نام‬ ‫روتومت( ‪) rautomead‬در زمینه گزارش توجیه فنی‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫همه چیز از هیچ شروع می شود‬ ‫و اقتصادی فناوری ریخته گری پیوس��ته برای س��اخت‬ ‫انواع مفتول مسی بدون اکسیژن مسی انجام دادیم‪.‬‬ ‫€ €ش�ما در زمینه نفت نیز فعالیت می کنید‪ .‬چه‬ ‫چیزی به این حوزه عالقه مندتان کرد؟‬ ‫ب��رادر بزرگم از مدیران قب��ل از انقالب صنعت نفت‬ ‫بود و نخس��تین فارغ التحصیل دانشکده نفت ابادان در‬ ‫سال ‪ .۱۳۳۹‬در ان زمان امریکایی ها پس از انگلیسی ها‬ ‫ام��ده بودن��د و دانش��کده صنع��ت نف��ت را مدیریت‬ ‫می کردن��د‪ .‬من نیز به پی��روی از برادرم به صنعت نفت‬ ‫عالقه من��د ش��دم و پایان نامه خ��ود را در زمینه ‪MIS‬‬ ‫‪) (managememt inforation system‬ک��ه‬ ‫ش��امل نظام گردش ده��ی به مدیریت ب��ود در بخش‬ ‫صنع��ت نفت انجام دادم که نخس��ت برنامه ریزی نظام‬ ‫تلفیقی در صنعت نفت را بررس��ی کردیم‪ .‬با این وجود‬ ‫من رش��ته تحقیق در عملیات مهندسی را در انستیتو‬ ‫کش��ورهای مشترک منافع در انگلستان تحصیل کردم‬ ‫که وابس��ته به دانشگاه «یو س��ی ال» است‪ .‬در سال ‪۵۸‬‬ ‫لیس��انس و فوق لیس��انس را همزمان خواندم و در سال‬ ‫‪ ۶۷‬در مقطع دکترا فارغ التحصیل ش��دم‪ .‬از نظر کاری‬ ‫نیز در انگلیس همکاری مش��ترک داشتیم که یکسری‬ ‫خدم��ات را در ای��ران و انجا ارائه می کردم زیرا در دوره‬ ‫تحصیالت عالی کالس های مس��تمر ‪ ۱۸‬ماه و بقیه به‬ ‫صورت مطالعاتی بود‪.‬‬ ‫€ €در ح�ال حاض�ر هم�کاری ش�ما ب�ا انجم�ن‬ ‫سازندگان تجهیزات صنعت نفت چگونه است؟‬ ‫انجمن تجهیزات صنعت نفت بسیار گسترده است که‬ ‫در سال ‪ ۱۳۸۷‬تاسیس شده و من نیز یکی از موسسان‬ ‫ان هس��تم‪ .‬در حال حاضر خیلی وقت من را می گیرد‪.‬‬ ‫پیش از این دو دوره یعنی از سال ‪ ۱۳۸۷‬تا ‪ ۱۳۹۴‬رییس‬ ‫ای��ن انجم��ن بودم و تعداد اعضا را از ‪ ۱۷۰‬نفر به بیش از‬ ‫‪ ۶۰۰‬نفر رس��اندم‪ .‬چند ماه اس��ت که تنها رییس هیات‬ ‫عالی داوری انجمن سازندگان تجهیزات نفت هستم‪.‬‬ ‫€ €در چه تشکل هایی فعالیت می کنید؟‬ ‫درحال حاضر براساس پیشنهادی که به اتاق بازرگانی‬ ‫کردی��م فدراس��یون صنعت نف��ت ای��ران را راه اندازی‬ ‫کرده ایم و در ان به عنوان یکی از موسسان و نایب رییس‬ ‫این فدراسیون هستم که چند ماهی است فعالیت خود‬ ‫را اغ��از کرده و امیدواریم در زمینه سیاس��ت های کلی‬ ‫ل طول کشید تا‬ ‫و عمومی ان را توسعه دهیم‪ .‬چند سا ‬ ‫این فدراس��یون راه اندازی ش�� د و نزدیک به ‪ ۱۸‬انجمن‬ ‫تخصص��ی صنعت نفت در ان عضو هس��تند و به نوعی‬ ‫می توان گفت که تجمیع انجمن های تخصصی است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!