روزنامه گسترش صنعت شماره 2 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 2

روزنامه گسترش صنعت شماره 2

روزنامه گسترش صنعت شماره 2

‫یکشنبه‬ ‫‪ 21‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 11‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 11‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫صادرات ‪20‬میلیون تن‬ ‫محصوالت پتروشیمی‬ ‫‪12‬‬ ‫سال بیست و هشتم پیاپی ‪1975‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 16 2‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪2‬‬ ‫ایران به منشور‬ ‫برف بحران نیست‬ ‫اگر سوخت دوم داشته باشیم‬ ‫بارش برف ناگهانی اخیر در اس��تان های مازندران و گلس��تان باعث افت‬ ‫فش��ار و قطع گاز صنایع ش��د‪ .‬رویدادی که به تعطیلی موقت صنایع به نفع‬ ‫تامین گاز خانگی منجر ش��د‪ .‬کارشناس��ان و مسئوالن صنعتی استان های‬ ‫ش��مالی کشور معتقدند که در کنار اقدامات پیشگیرانه از قطع گاز در مواقع‬ ‫بحرانی باید تمامی واحدهای صنعتی برای فصل های سرد سال سوخت های‬ ‫جایگزینی همچون گازوئیل یا مازوت را از شرکت های پخش و پاالیش نفت‬ ‫اس��تانی تهیه کنند‪ .‬به عالوه اینکه باید ماشین االت خود را به نحوی مجهز‬ ‫کنند که قابلیت سوخت گاز و سوخت جایگزین دیگر را داشته باشند‪.‬‬ ‫اسیب ‪ ۳۰‬درصدی هدفمندی یارانه ها بر اقتصاد‬ ‫«تا ام��روز ‪ ۲۲۰‬هزار میلیارد تومان در طرح هدفمن��دی یارانه ها در جامعه توزیع‬ ‫شده اما بیش از نیم درصد در بهینه سازی نقش نداشته است اگر تا ‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫ی ‪ ۱۸‬میلیون واحد مس��کونی‬ ‫توم��ان از همان پ��ول را در بهینه س��ازی مصرف انرژ ‬ ‫جهانی انرژی پیوست‬ ‫توسعه زیر ساخت های ریلی‬ ‫شرط بقای ایران در اکو‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫گفت وگوی اختصاصی «گسترش صنعت» با رییس انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران‬ ‫صنعت‪ ،‬پیشتاز دریافت تسهیالت‬ ‫منشور بین المللی انرژی با هدف انعکاس بهتر واقعیت های جدید‬ ‫بخش انرژی به ویژه رش��د انرژی در کش��ورهای درحال توس��عه و‬ ‫همکاری کشورهای شرکت کننده برای توسعه و ایجاد ظرفیت های‬ ‫جدی��د همچنین مقابله ب��ا چالش های مش��ترک در بخش انرژی‬ ‫راه اندازی شده است‪ .‬در سفر وزیر نیرو به ژاپن‪ ،‬سند پیوستن ایران‬ ‫به منش��ور جهانی انرژی امضا ش��د و ایران به طور رسمی به جمع‬ ‫کشورهای عضو در منشور جهانی انرژی پیوست‪.‬‬ ‫ورود ‪ 2‬خودرو جدید‬ ‫به خط تولید خراسان‬ ‫هزین��ه می کردی��م می توانس��تیم ‪ ۳۰‬درصد از مصرف ان��رژی را کاهش دهیم و یک‬ ‫میلیون اش��تغال پایدار ایجاد و بهینه سازی را نیز به عنوان یک فرهنگ مطرح کنیم‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگ��ر معادل این میزان هزینه از محل صرفه جویی به دولت برمی گش��ت و‬ ‫االیندگی نیز ‪ ۳۰‬درصد کاهش می یافت‪ ».‬بخش��ی از س��خنان ارش نجفی‪ ،‬رییس‬ ‫انجمن بهینه س��ازی مصرف ان��رژی ایران را در گفت وگوی اختصاصی با گس��ترش‬ ‫صنعت خواندید‪ .‬متن کامل این گفت وگو را در این شماره می خوانید‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫رنگ و نقش ترمه در یزد‬ ‫صنعتی شد‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪13‬‬ ‫پارچه های ترمه‪ ،‬روفرشی های یزدی‪ ،‬پارچه های پرده ای و دستمال های‬ ‫یزدی از گذش��ته نشانه های رونق صنعت نساجی در این استان بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه جرات می توان گفت بیش از ‪94‬درص��د از واحدهای تولیدی در حوزه‬ ‫نس��اجی اس��تان یزد را کارگاه های خرد و کوچک تشکیل می دهند که به‬ ‫ط��ور معمول در زمین��ه بافندگی فعالیت می کنند و بیش��ترین حجم این‬ ‫بافندگی ها را پارچه های رومبلی به خود اختصاص داده است‪ .‬همین بهانه‬ ‫س��بب شد تا گس��ترش صنعت در گفت وگو با محمد دهقان‪ ،‬رییس گروه‬ ‫توسعه صنعتی و فناوری شرکت شهرک های صنعتی استان یزد به بررسی‬ ‫زنجیره تولید صنعت نس��اجی در استان یزد بپردازد چراکه تولید صنعتی‬ ‫ترم��ه ب��ا ورود طرح ‪ ،‬رنگ و نخ ه��ای جدید و از طرف��ی تولید محصوالت‬ ‫جانبی از پارچه های خام ترمه در یزد گسترش یافته و فروشگاه های عرضه‬ ‫اینمحصوالتنیزدراس��تانیزدرش��دچش��مگیریداش��تهاس��ت‪.‬‬ ‫این دیدگاه که نساجی یک صنعت ورشکسته و غیرقابل توجیه اقتصادی‬ ‫اس��ت‪ ،‬نادرست اس��ت‪ .‬نس��اجی از صنایع مادر به ش��مار می رود‪ .‬به طور‬ ‫معم��ول کس��انی ک��ه در این زمینه فعالی��ت می کنند و ن��واوری و حرف‬ ‫جدی��دی برای گفتن دارند از بدی بازار ش��کایت ندارن��د و انهایی از بدی‬ ‫بازار و مشکل فروش گله دارند که خالقیت و نواوری در این زمینه ندارند‪.‬‬ ‫پارچه از پرمصرف ترین کاالهایی است که در زندگی روزمره و تمام سطوح‬ ‫جامعه ما وجود دارد ولی با وجود این‪ ،‬صنعت ممکن است براساس شرایط‬ ‫کسب و کار مانند تورم‪ ،‬رکود و مشکالتی که در حوزه اقتصاد کالن جامعه‬ ‫به وجود می اید دچار پس��تی و بلندی ش��ود‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 21‬اذر ‪ 11 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت و اقتصاد‬ ‫‪ 11‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 2‬پیاپی ‪1975‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫نوسانات ارز‪ ،‬افت تصمیم گیری‬ ‫مدیران صنایع‬ ‫در روزه��ای اخی��ر دوباره‬ ‫ب��ازار ارز با التهاب و افزایش‬ ‫ن��رخ دالر مواج��ه ش��ده و‬ ‫ش��وکی را به اقتصاد کش��ور‬ ‫وارد ک��رد ت��ا جای��ی ک��ه‬ ‫بعض��ی از مراکز ف��روش از‬ ‫عرض��ه دالر خودداری کرده‬ ‫علیرضا حائری‬ ‫و تنه��ا خری��دار ان بودن��د‪.‬‬ ‫کارشناس صنعت‬ ‫هم��واره در ای��ن اوض��اع و‬ ‫اح��وال و س��کوت خب��ری‬ ‫نی��ز ب��ازار ش��ایعات و گمانه زنی ه��ا داغ می ش��ود و هر‬ ‫صاحب نظ��ری‪ ،‬تحلیل��ی از ش��رایط به وجود ام��ده ارائه‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫اینک��ه دالیل ای��ن افزایش ناگهانی نرخ دالر ناش��ی از‬ ‫تقاضای مس��افران اربعین حس��ینی بود یا تقاضای سایر‬ ‫مس��افران این روزها یا دیگر دالیل‪ ،‬چیزی از مس��ئولیت‬ ‫بان��ک مرکزی به عن��وان بزرگتری��ن عرضه کننده دالر و‬ ‫مس��ئول تنظیم ب��ازار ارز کم نمی کن��د‪ .‬در روزهایی که‬ ‫خبرهای خوب از موفقیت های ایران در تصمیم گیری های‬ ‫اوپ��ک کام هم��گان را ش��یرین ک��رده و م��ردم بس��یار‬ ‫امیدوارن��د که نتای��ج این موفقیت ه��ا در عرصه زندگانی‬ ‫انه��ا هم نمود عین��ی پیدا کند و بار روانی مثبت ناش��ی‬ ‫از ای��ن پیروزی در ب��ازار انعکاس مثبتی ب��ر جای گذارد‪،‬‬ ‫افزایش نرخ دالر و نوس��انات ان تا ح��دودی غیرمنتظره‬ ‫اس��ت‪ .‬کما اینک��ه در روزها و ماه های اخی��ر هم تولید و‬ ‫صادرات نفت ای��ران همواره روند صع��ودی را طی کرده‬ ‫و مش��کلی از جه��ت تامین ارز مورد نیاز‪ ،‬متوجه کش��ور‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫افزای��ش نرخ ارز همواره به صورت یک شمش��یر دولبه‬ ‫عمل کرده و در حالی که صادر کنندگان همیش��ه از این‬ ‫افزایش نرخ اس��تقبال کرده اند‪ ،‬ولی سایر تولیدکنندگان‬ ‫ک��ه عمده بازار مص��رف کاالهای تولی��دی انها در داخل‬ ‫کش��ور اس��ت از این افزایش نرخ ارز گله مند بوده و ان را‬ ‫باعث افزایش قیمت تمام ش��ده محصوالت خود می دانند‪،‬‬ ‫به ویژه تولیدکنندگانی که مجبور هستند مواد اولیه خود‬ ‫را از خارج از کشور تامین کنند‪ ،‬ضمن اینکه افزایش نرخ‬ ‫ارز هم��واره دارای بار روانی منفی در جامعه بوده و باعث‬ ‫افزایش کاذب قیمت ها و افزایش نرخ تورم نیز می شود‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت که افزایش نرخ ارز اگر به صورت هدفمند ‬ ‫برنامه ریزی و پیش بینی ش��ده و در ضمن کنترل ش��ده‬ ‫باشد می تواند اثرات مثبتی در افزایش صادرات و افزایش‬ ‫درامدهای صادراتی و ارزی کش��ور داشته باشد و موجب‬ ‫خرسندی صادرکنندگان شود‪ .‬در غیر این صورت نه تنها‬ ‫تمام��ی موارد منفی گفته ش��ده را در بر خواهد داش��ت‬ ‫بلکه س��ودی را نی��ز نصیب صادر کننده و اقتصاد کش��ور‬ ‫نخواهدکرد‪.‬‬ ‫در چنی��ن حالت��ی اقتصاد و جامعه دچار س��ردرگمی‪،‬‬ ‫بالتکلیفی و نبود ام��کان تصمیم گیری برای فعالیت های‬ ‫اقتص��ادی خواهد ش��د که بزرگترین افت ب��رای مدیران‬ ‫صنعتی و اقتصادی کشور است‪.‬‬ ‫هم��واره مدیران صنعتی و صاحبان بنگاه های اقتصادی‬ ‫اعالم کرده اند که مشکلی با افزایش برنامه ریزی شده نرخ‬ ‫ارز ندارند به نحوی که انها هم بتوانند به موقع برنامه های‬ ‫تولی��دی‪ ،‬بازرگان��ی و صادراتی مجموعه خ��ود را با این‬ ‫سیاس��ت ها تنظیم کنن��د و در بازار ه��ای جهانی حضور‬ ‫مستمر داشته باشند اما نوسانات و افزایش های ناگهانی و‬ ‫بدون برنامه نرخ ارز نه تنها س��ودی را نصیب صادر کننده‬ ‫نمی کن��د بلکه تمام��ی برنامه های یک واح��د صنعتی ‪-‬‬ ‫صادراتی را نیز دس��تخوش تغییرات کرده و اصوال قدرت‬ ‫برنامه ری��زی و پیش بینی را از یک مدیر صنعتی می گیرد‬ ‫که این بزرگترین معضل مجموعه مدیریتی کشور به ویژه‬ ‫در بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫مدی��ری که ق��درت تصمیم گی��ری و پیش بین��ی از او‬ ‫سلب ش��ود همواره محکوم به شکس��ت است بنابراین بر‬ ‫مس��ئوالن اقتصادی و برنامه ریز کش��ور است که ابتدا به‬ ‫نحوی بازار را رصد و کنترل کنند تا این قبیل نوس��انات‬ ‫ارزی ب��ه حداق��ل ممکن کاهش پیدا کن��د و در گام بعد‬ ‫چنانچه این افزایش های تدریجی و غیرتدریجی نرخ ارز با‬ ‫برنامه ریزی انهاست‪ ،‬بهتر است که این تصمیم گیری ها با‬ ‫اطالع فعاالن بخش خصوصی کشور در نهادهای مشترکی‬ ‫از قبیل ش��ورای گفت وگوی دولت ب��ا بخش خصوصی یا‬ ‫ش��ورای پول و اعتبار و‪ ...‬اتخاذ شده و به نحو شایسته ای‬ ‫به اطالع همگان برس��د تا هم از ایج��اد التهاب کاذب در‬ ‫بازار ارز و درنهایت اقتصاد کش��ور ممانعت به عمل اید و‬ ‫هم مدیران اقتصادی در بخش خصوصی کشور نیز بتوانند‬ ‫تصمیمات به موقع و درستی برای واحد در مالکیت خود‬ ‫اتخاذ کنند و دچار بالتکلیفی و سردر گمی نشوند‪.‬‬ ‫درنهای��ت‪ ،‬افزایش بدون برنامه (و حت��ی با برنامه ولی‬ ‫اعالم نش��ده)‪ ،‬بدون هدف و غیرقاب��ل پیش بینی نرخ ارز‬ ‫به نفع هیچ کس نیست؛ نه مصرف کننده‪ ،‬نه تولید کننده‪،‬‬ ‫ن��ه صادر کننده و ن��ه حتی دول��ت هرچند باعث ش��ود‬ ‫دولت تا حدودی کس��ری بودجه خ��ود را جبران کرده و‬ ‫برخ��ی نیازه��ای نقدینگی خود را در پایان س��ال تامین‬ ‫کند‪.‬‬ ‫معراج محرابی موقر‬ ‫محمد مهدی رییس زاده‬ ‫ابراهیم نکو‬ ‫اخرین امار بانک مرکزی در ‪7‬ماه سال جاری‬ ‫بیش��ترین س��هم‬ ‫تس��هیالت پرداخت��ی‬ ‫در قال��ب س��رمایه‬ ‫در گ��ردش در تم��ام‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده بخش ه��ای اقتصادی در‬ ‫‪ 7‬ماه س��ال جاری مبلغ‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪1823/4‬ه��زار میلی��ارد‬ ‫ریال مع��ادل ‪65/5‬درصد‬ ‫کل تس��هیالت پرداختی است و در مقایسه با دوره‬ ‫مش��ابه س��ال قبل مبلغ ‪662/5‬هزار میلیارد ریال‬ ‫معادل ‪57/1‬درصد افزایش داشته است‪ .‬مهم ترین‬ ‫چالش صنایع کشور در حال حاضر موضوع نقدینگی‬ ‫است‪ ،‬این امر سهم تسهیالت پرداختی بابت تامین‬ ‫سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ‪ 7‬ماه‬ ‫سال جاری معادل ‪664/9‬هزار میلیارد ریال بوده که‬ ‫حاکی از تخصیص ‪36/5‬درصد از منابع به سرمایه‬ ‫درگردش تمام بخش های اقتص��ادی معادل مبلغ‬ ‫‪1823/4‬هزار میلیارد ریال اس��ت‪ .‬بررسی امارهای‬ ‫ارائه ش��ده از سوی بانک مرکزی نشان از این دارد‬ ‫که از ‪786/2‬هزارمیلیارد ریال تسهیالت پرداختی‬ ‫در بخ��ش صنعت و معدن مع��ادل ‪84/6‬درصد ان‬ ‫یعنی ‪664/9‬هزار میلیارد ریال در تامین سرمایه در‬ ‫گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت دهی‬ ‫به تامین منابع برای این بخش از طرف بانک ها در‬ ‫سال جاری است‪.‬‬ ‫‹ ‹موانع اعطای تسهیالت‬ ‫با وج��ود انکه امارهای بان��ک مرکزی حاکی از‬ ‫تزریق منابع قاب��ل توجه به بخش صنعت و معدن‬ ‫اس��ت اما صاحبنظران و کارشناسان معتقدند رقم‬ ‫اعالم شده به طور کامل به صنایع تزریق نشده است‪.‬‬ ‫یکی از دالیل این امر نیز شرایط اعطای تسهیالت‬ ‫به تولید است‪ .‬معراج محرابی موقر‪ ،‬نایب رییس خانه‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در گفت وگو با گس��ترش‬ ‫صنعت در تش��ریح نحوه ارائه تسهیالت به صنایع‬ ‫و اثار ان گفت‪ :‬بزرگترین مش��کل صنایع در چند‬ ‫سال اخیر کمبود نقدینگی و رفتار بانک ها در ارائه‬ ‫تس��هیالت است‪ .‬به طور مثال در طرح رونق تولید‬ ‫و اختص��اص ‪ 16‬ه��زار میلیارد توم��ان به ‪7‬هزار و‬ ‫‪ 500‬واحد صنعتی کش��ور س��ختگیری در تامین‬ ‫وثیقه یکی از مهم ترین مشکالت واحد های صنعتی‬ ‫در دریافت تس��هیالت اس��ت‪ .‬ب��رای تامین وثیقه‬ ‫ابتدا کارش��ناس بانک با مراجع��ه به واحد صنعتی‬ ‫صنعت پیشتاز دریافت تسهیالت‬ ‫براساس اخرین گزارش بانک مرکزی در ‪ 7‬ماه سال جاری ‪166‬هزار و ‪ 807‬فقره تسهیالت‬ ‫به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ‪4713‬میلیون ریال پرداخت شده که‬ ‫این رقم بیش�تر از میانگین پرداختی سایر بخش ها بوده است‪ .‬تسهیالت پرداختی بانک ها‬ ‫در ‪7‬ماه س�ال ‪ 1395‬به بخش های اقتصادی مبلغ ‪2784/4‬هزار میلیارد ریال اس�ت که در‬ ‫مقایس�ه با دوره مش�ابه س�ال قبل ‪923/3‬هزار میلیارد ریال مع�ادل ‪49/6‬درصد افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫‪ 70‬درص��د ارزش ماش��ین االت و زمین را در نظر‬ ‫می گی��رد وپ��س از ان بانک نی��ز در زمان تنظیم‬ ‫ق��رارداد تنها ‪ 50‬درص��د ارزش را در نظر می گیرد‬ ‫درنتیجه واحدها با کمبود وثیقه مواجه می شوند‪.‬‬ ‫محرابی موقر با بیان اینکه یکی دیگر از مشکالت‬ ‫ارائه تسهیالت طلب پیش فاکتور از تولیدکنندگان‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬این در حالی است که واحد های‬ ‫صنعتی سرمایه در گردش را تنها برای خرید مواد‬ ‫اولیه نمی خواهند و در بخش های مختلفی همچون‬ ‫حقوق و دس��تمزد‪ ،‬بدهی اب و برق‪ ،‬حق بیمه و‪....‬‬ ‫هزینه می کنند بنابراین به ناچار سراغ فاکتورهای‬ ‫صوری می روند و مجبور می شوند ‪ 9‬درصد مالیات‬ ‫ بر ارزش اف��زوده پرداخت کنند‪ .‬پس از تامین تمام‬ ‫این مس��ائل اکنون نوبت ب��ه اورده ‪ 25‬درصدی از‬ ‫مبلغ تسهیالت می رسد‪ .‬به عبارت دیگر یک واحد‬ ‫برای دریاف��ت یک میلیارد تومان تس��هیالت باید‬ ‫‪ 250‬میلی��ون تومان تس��هیالت ارائه کند‪ .‬س��وال‬ ‫اینجاس��ت که این واحد اگ��ر ‪ 250‬میلیون تومان‬ ‫س��رمایه داش��ت که خود را درگیر مس��ائل بانکی‬ ‫نمی ک��رد‪ .‬وی با اش��اره به اینکه تاثیر تس��هیالت‬ ‫بانکی در رونق واحده��ا مقطعی خواهد بود افزود‪:‬‬ ‫به طور قط��ع ارائه تس��هیالت در بهب��ود وضعیت‬ ‫صنایع تاثیرگذار اس��ت اما نی��از واحدهای صنعتی‬ ‫بیش از این ارقام اس��ت از س��وی دیگر واحد ها به‬ ‫دلیل ناتوانی در تامین شرایط به ناچار بخش اندکی‬ ‫از تسهیالت را درخواست کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 30‬درصد وام ها استمهالی‬ ‫یکی دیگ��ر از دالیل کارشناس��ان ب��رای دقیق‬ ‫نب��ودن ارق��ام بانک مرک��زی در تزری��ق منابع به‬ ‫صنعتگران تسهیالت اس��تمهالی است‪ .‬حدود ‪30‬‬ ‫تا ‪ 40‬درصد ارقام اعالم ش��ده درواقع تس��هیالتی‬ ‫اس��ت که در گذش��ته به صنایع تزریق شده است‪.‬‬ ‫محمدمهدی رییس زاده‪ ،‬مشاور بانکی اتاق بازرگانی‬ ‫ای��ران نیز در گفت وگو با گس��ترش صنعت درباره‬ ‫س��هم صنایع از تس��هیالت ارائه ش��ده گفت‪ :‬بانک‬ ‫مرکزی در ارائه امار تسهیالت به صنایع کشور باید‬ ‫جزئیات میزان اختصاص تسهیالت به هر بخش را‬ ‫مشخص کند چراکه برخی معتقدند این تسهیالت‬ ‫بیش��تر به صنایع بزرگ اختصاص داده شده است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر بخش عمده ای از سهم ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫صنعت و معدن شامل تمهید و استمهال تسهیالت‬ ‫گذشته است و تمام رقم اعالم شده تسهیالت تازه‬ ‫نیس��ت چون در صورت تازه بودن تس��هیالت این‬ ‫ارقام باید در رش��د تولید و خروج از رکود مشاهده‬ ‫ش��ود اما وضعیت صنایع چندان تغییری نسبت به‬ ‫سال گذشته نکرده و امسال حتی صنایع بزرگ نیز‬ ‫تس��هیالت چندانی نگرفته اند‪ .‬رییس زاده با اشاره‬ ‫به س��هم ‪۳6‬درصدی صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت از‬ ‫دریافت تس��هیالت افزود‪ :‬در این موضوع که رشد‬ ‫تس��هیالت وجود داش��ته‪ ،‬شکی نیس��ت اما وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بارها تاکید کرده اند س��هم‬ ‫صنایع از تس��هیالت باید به ‪ ۴۰‬تا ‪۵۰‬درصد برسد‪.‬‬ ‫تنها با حمایت از این بخش مش��کل رکود و بحران‬ ‫بیکاری برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بی انصافی در بی اثر خواندن تسهیالت‬ ‫باوج��ود انک��ه صنعتگ��ران معتقدن��د‬ ‫‪786/2‬هزارمیلیارد ریال به طور کامل به صنعتگران‬ ‫پرداخت نش��ده اما نمی توان منک��ر تاثیرات مثبت‬ ‫تزریق منابع به صنایع ش��د‪ .‬مثبت شدن نرخ تورم‬ ‫تولید کنن��ده در چند ماه اخیر‪ ،‬رش��د اقتصادی در‬ ‫بخش صنعت و‪ ...‬ازجمله مس��ائلی است که نشان‬ ‫از تاثیرات چش��مگیر تزریق منابع به تولید داشته‬ ‫است‪ .‬به گفته برخی کارشناسان این تاثیرات خود‬ ‫را بیش��تر در نیمه نخست سال اینده نشان خواهد‬ ‫داد ‪ .‬ابراهیم نکو‪ ،‬دبیر س��ابق کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجلس نهم ش��ورای اس�لامی در گفت وگو با ایرنا‬ ‫بی اث��ر خواندن تس��هیالت پرداخت��ی در خروج از‬ ‫رکود را بی انصافی دانس��ت و گفت‪ :‬چنین مبالغی‬ ‫برخی واحده��ای تولیدی را از رک��ود خارج کرده‬ ‫اما هنوز بس��یاری از انها به رونق دس��ت نیافته اند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی درباره افزایش نزدیک به‬ ‫‪ 50‬درصدی تس��هیالت اعطایی بانک ها در س��ال‬ ‫‪ 1395‬ب��رای خروج از رکود اف��زود‪ :‬هرگونه اقدام‬ ‫مثب��ت دولتمردان می توان��د اعتماد بیش��تری را‬ ‫به مجموعه و سیس��تم اقتصادی کش��ور بازگرداند‬ ‫هرچن��د اراده دولتم��ردان و بانک ه��ا ب��رای ارائه‬ ‫تسهیالت بیش��تر به تنهایی برای خروج اقتصاد از‬ ‫وضع کنونی کافی نیس��ت اما نباید نادیده انگاشته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نکو ب��ا بیان اینکه به طور قط��ع صرف پرداختن‬ ‫به موضوع تس��هیالت بانکی در این زمینه راهگشا‬ ‫نخواه��د ب��ود اظهارکرد‪:‬پس از کمب��ود نقدینگی‬ ‫مش��کالت مربوط به تقاضا و تولید غیرکیفی یکی‬ ‫دیگر از چالش های صنعت است بنابراین دولت باید‬ ‫با در پیش گرفتن تمهیدها و سیاس��ت هایی مانند‬ ‫بازنگری در مالیات ها و نرخ انواع انرژی‪ ،‬اب و برق‪،‬‬ ‫رفع مش��کالت بیمه ای اصناف و تولیدکنندگان و‬ ‫ساماندهی مطالبات بانک ها به تحریک تقاضا برای‬ ‫مصرف محص��والت داخلی اقدام کند‪.‬در مواجهه با‬ ‫بسیاری از تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی گاهی‬ ‫ارقام بیمه‪ ،‬مالیات‪ ،‬مطالبات معوق و جرایم بانکی‬ ‫انان انقدر باال بیان می شود که گمان نمی رود حتی‬ ‫با افزایش بیش از پیش تس��هیالت بتوان پوششی‬ ‫ب��رای بدهی ها و به حرک��ت در اوردن چرخ تولید‬ ‫متصور بود‪.‬‬ ‫بنابر این گزارش‪ ،‬پرداخت تس��هیالت به صنایع‬ ‫توانس��ته باوجود تمام مش��کالت رونق نس��بی در‬ ‫صنای��ع به وج��ود بیاورد اما در ای��ن میان باید در‬ ‫تداوم مس��یر جاری مالحظات مرب��وط به کنترل‬ ‫تورم را نیز در نظ��ر گرفت و همواره مراقب قدرت‬ ‫گرفتن ظرفیت تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در‬ ‫اقتصاد بود‪ .‬بر این اس��اس ضروری است به افزایش‬ ‫توان مالی بانک ها ازطریق افزایش سرمایه و بهبود‬ ‫کفایت سرمایه بانک ها‪ ،‬کاهش تسهیالت غیرجاری‬ ‫و بازگردان��دن انها به مس��یر درس��ت اعتباردهی‬ ‫بانک ها‪ ،‬افزایش بهره وری بانک ها در تامین سرمایه‬ ‫در گردش تولیدی‪ ،‬پرهیز از فش��ارهای مضاعف بر‬ ‫دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت‬ ‫بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی‬ ‫طرح های اقتصادی توجه ویژ ه کرد‪.‬‬ ‫تکمیل و بهره برداری طرح های اقتصاد مقاومتی تا پایان سال‬ ‫مع��اون برنامه ری��زی وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت تمام ‪5‬هزار و ‪400‬طرح تعهدش��ده صنایع‬ ‫کوچک و متوسط در قالب اقتصاد مقاومتی تا پایان‬ ‫سال تکمیل و بهره برداری می شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و س��یما معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به اینکه تکمیل‬ ‫و بهره برداری طرح های اقتص��اد مقاومتی تا پایان‬ ‫سال انجام می ش��ود افزود‪ :‬به طور متوسط ماهانه‬ ‫‪ 450‬طرح در سراسر کشور به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫حجم و ارزش سرمایه گذاری این طرح ها حدود ‪22‬‬ ‫هزار میلیارد تومان است که با تکمیل و بهره برداری‬ ‫از انها ‪ 90‬هزار اشتغال مستقیم ایجاد می شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در ‪ 8‬ماه اخیر ‪ 3‬هزار و ‪ 383‬طرح از‬ ‫‪ 5400‬طرح تعهدش��ده اعم از طرح های ایجادی و‬ ‫توسعه ای با سرمایه گذاری ‪ 16‬هزار و ‪ 353‬میلیارد‬ ‫تومان و بیش از ‪ 51‬هزار اشتغال مستقیم‬ ‫در ‪ 31‬استان تکمیل شده که با احتساب‬ ‫تکمی��ل ‪ 450‬ط��رح در هر م��اه حدود‬ ‫‪95‬درصد ب��ا اهداف تعهد ش��ده انطباق‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ابویی مهریزی با اش��اره به ابالغ س��تاد‬ ‫فرمانده��ی اقتص��اد مقاومت��ی مبنی بر‬ ‫تکمی��ل و راه اندازی ‪ 33‬طرح ملی و اثرگذار افزود‪:‬‬ ‫البته ‪ 33‬شرکت در قالب ‪ 36‬طرح است که از نظر‬ ‫نق��ش در زنجیره ارزش‪ ،‬تامین مواد اولیه موردنیاز‬ ‫صنایع پایین دس��تی و توس��عه صادرات همچنین‬ ‫ایجاد اشتغال در منطقه از جایگاه ویژه ای برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی س��رمایه گذاری صفر ت��ا صد این ‪ 36‬طرح را‬ ‫حدود ‪ 13‬هزار میلی��ارد تومان اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫ب��ا اجرای این طرح ها ‪19/2‬میلیون تن به‬ ‫زنجیره فوالد اضافه می شود و ظرفیت های‬ ‫خوب��ی در تولید قطعات خودرو و زنجیره‬ ‫مس ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬تاکنون عملیات اجرایی ‪14‬‬ ‫طرح از این تعداد انجام و برخی از انها به‬ ‫طور رس��می افتتاح و راه اندازی شده که‬ ‫ب��ا بهره برداری کامل ای��ن طرح ها ‪ 13‬هزار و ‪200‬‬ ‫فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫ابویی مهریزی افزود‪ :‬امکان تکمیل و بهره برداری‬ ‫‪4‬ط��رح از طرح های مل��ی بنابه دالیل��ی همچون‬ ‫نرسیدن ماشین االت مورد نیاز یا مشکالتی از این‬ ‫دس��ت وجود ندارد و این موارد به ستاد فرماندهی‬ ‫اقتصاد مقاومتی اعالم شده که یا ‪ 4‬طرح جایگزین‬ ‫اع�لام کند یا همی��ن ‪ 32‬طرح را ب��ه بهره برداری‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬متوس��ط ارزش سرمایه گذاری هریک‬ ‫از ‪ 36‬طرح ملی ‪ 400‬میلیارد تومان اس��ت که در‬ ‫این سال ها نظام بانکی و سایر دستگاه ها در به ثمر‬ ‫رس��یدن و پیش��رفت این طرح ها همراهی خوبی‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫ابویی مهری��زی ب��ا اب��راز امی��دواری از اج��رای‬ ‫تم��ام تعهدات ب��ه اقتصاد مقاومتی تا پایان س��ال‬ ‫‪ 95‬اف��زود‪ :‬فق��ط در بهم��ن ‪ 48‬ط��رح ب��ا حجم‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ 7‬ه��زار و ‪ 560‬میلیارد تومان و ‪8‬‬ ‫هزار و ‪ 150‬اش��تغال مس��تقیم در سراس��ر کشور‬ ‫به بهره ب��رداری می رس��د ضمن اینک��ه معتقدیم‬ ‫اقتصاد مقاومتی برای ما یک نقش��ه راه اس��ت و تا‬ ‫صنع��ت و تولید جری��ان دارد اقتصاد مقاومتی هم‬ ‫هست‪.‬‬ ‫قطب صادرات‬ ‫اب معدنی در کوهرنگ‬ ‫یکشنبه‬ ‫تولی��د صنعتی ترم��ه با ورود ط��رح ‪ ،‬رنگ و‬ ‫‪ 21‬اذر ‪1395‬‬ ‫نخ ه��ای جدی��د و از طرفی تولی��د محصوالت‬ ‫‪ 11‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 11‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫جانبیدریزدگس��ترشیافته اس��ت‬ ‫‪14‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫تاکن��ون ‪ 13‬ق��رارداد واگ��ذاری زمی��ن با‬ ‫مساحت ‪ 8‬هکتار در شهرک صنعتی کوهرنگ‬ ‫‪ 14‬منعقد شده است‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 2‬پیاپی ‪1975‬‬ ‫برف بحران نیست اگر سوخت دوم باشد‬ ‫دسترسی اسان به اطالعات‬ ‫مکانی اراضی صنعتی‬ ‫تا کن��ون اطالعات ‪ 768‬ش��هرک و ناحیه صنعتی در س��امانه‬ ‫اینترنتی مکان یابی ثبت ش��ده اس��ت‪ .‬هرچند تعداد استان هایی‬ ‫که هنوز اطالعات تمام ش��هرک ها و نواحی صنعتی خود را به این‬ ‫سامانه وارد نکرده اند کمتر از انگشتان دست است‪.‬‬ ‫جذب اعتبار یک میلیارد تومانی‬ ‫برای توسعه شهرک صنعتی‬ ‫کامیاران‬ ‫حمایت ویژه از کنسرسیوم‬ ‫صادراتی خوشه های صنعتی‬ ‫رنگ و نقش ترمه‬ ‫در یزد صنعتی شد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14‬‬ ‫واگذاری ‪ ۳۴‬سند تفکیکی‬ ‫در ناحیه صنعتی گلوگاه‬ ‫‪13‬‬ ‫دانش بنیان ها در اولویت‬ ‫شهرک های صنعتی جدید البرز‬ ‫انتخاب عضو کمیته‬ ‫هوشمندسازی سازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪13‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309980501000317‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1052‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻛﻴﻔﺮﻯ ‪ 2‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ‪ 9510100002204480‬ﺷﻜﺎﺕ ‪ -1 :‬ﻋﻄﺎءﺍﻟﻪ‬ ‫ﻣﺸﻬﺪﻯ ﻛﺮﻳﻢ ﺩﺭﺑﻨﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻪ ‪ -2‬ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺸﻬﺪﻯ ﻛﺮﻳﻢ‬ ‫ﺩﺭﺑﻨﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺪﺭﺕ ‪ -3‬ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺸﻬﺪﻯ ﻛﺮﻳﻢ ﺩﺭﺑﻨﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺪﺭﺕ‬ ‫ﺍﻟﻪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﻛﻤﺎﻟﻰ ﺟﻠﻮﺩﺍﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ‪ -4‬ﺷﻴﺮﻳﻦ‬ ‫ﻣﺸﻬﺪﻯ ﻛﺮﻳﻢ ﺩﺭﺑﻨﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻪ ‪ -5‬ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﺸﻬﺪﻯ ﻛﺮﻳﻢ‬ ‫ﺩﺭﺑﻨﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﻛﻤﺎﻟﻰ ﺟﻠﻮﺩﺍﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻭ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻛﺎﻇﻤﻰ ﺟﻠﻮﺩﺍﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮﺭﻧﮓ ﻓﺮ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺍﻣﻴﻦ ﺁﻗﺎﻧﻮﺭﻳﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻛﺎﻇﻢ ﻭ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺑﺤﺮﺍﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻨﺒﻰ ‪ -2‬ﺳﻬﻴﻼ ﺧﺎﺋﻒ ﺑﻨﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫‪ -3‬ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﮔﻨﺠﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻫﺎ ‪ -1 :‬ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺳﻨﺎﺩ‬ ‫ﻣﺠﻌﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 534-533-532‬ﻭ ‪ -2‬ﺟﻌﻞ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ ‪ -1‬ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﮔﻨﺠﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺎﺻﺮ ‪ -2‬ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮﺭﻫﻨﮓ‬ ‫ﻓﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ ‪ -3‬ﺳﻬﻴﻼ ﺧﺎﺋﻒ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺩﺍﻳﺮ‬ ‫ﺑﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﻮﺭﺥ‬ ‫‪ 92/1/16‬ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎ ﺷﻜﺎﺕ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ‬ ‫ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ‬ ‫ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻨﺎ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺍﺧﺬ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺯﻣﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺷﻜﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺷﻜﺎﺕ ﻗﺪﺭﺍﻟﺴﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺷﺮﺡ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﻜﺎﺕ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻭ ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻭ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻄﺎﺍﻟﻪ‬ ‫ﺷﻬﺮﺕ ﻫﻤﮕﻰ ﻣﺸﻬﺪﻯ ﻛﺮﻳﻢ ﺩﺭﺑﻨﺪﻯ ﻭ ﺻﻐﺮﻯ ﻣﻨﺼﻮﺭﻯ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﻪ‬ ‫ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻯ ﻛﻼﺳﻪ‬ ‫‪ 92093‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 104‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ‬ ‫ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﻣﻀﺎﺋﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺩﻋﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﺕ‬ ‫ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﻰ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺯ ﺟﻌﻠﻴﺖ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻃﻼﻉ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺷﻜﺎﺕ ﺑﻮﺩﻩ ﭘﺲ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺍﻣﻀﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﻳﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺁﻥ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺩﻋﺎﻳﻰ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﺎﺕ‬ ‫ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﺠﺪﺩ ﺑﺎ ﺷﻜﺎﺕ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ‬ ‫ﻛﻪ ﺁﻥ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﺎﺕ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻯ ﺍﺧﻴﺮ‬ ‫ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺁﻥ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ‪ 93000132‬ﺍﺻﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 104‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﻧﺸﺎ ﺭﺍﻯ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻌﻨﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﻫﻨﻮﺯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻨﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﻗﺪﺍﻡ‬ ‫ﻧﮕﺮﺩﻳﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻭ ﻗﺪﺭﺍﻟﺴﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻜﺎﺕ ﺩﺭ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺎﺱ‬ ‫ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﺎﺕ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺍﺩﻋﺎﻳﻰ‬ ‫ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻋﻨﺼﺮ ﺿﺮﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪ‬ ‫ﻟﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﻧﺪﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻤﺎﺩﻩ ‪ 4‬ﻕ ﺁﺩﻙ ﺣﻜﻢ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ‬ ‫ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪/403394‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1052‬ﻛﻴﻔﺮﻱ ‪ 2‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9209982833601567‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1055‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻛﻴﻔﺮﻯ ‪ 2‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ‪ 9509970000800544‬ﺷﻜﺎﺕ ‪ -1 :‬ﺍﻣﻴﺮ ﻣﻪ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻫﺎﺷﻢ ‪ -2‬ﻋﺒﺎﺱ ﻣﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺭﺿﺎ ﺷﻴﺦ ﻫﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻣﻴﺮﺯﺍﺁﻗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ‪:‬ﺣﻤﻴﺪ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺍﺗﻬﺎﻡ‪ :‬ﺟﻌﻞ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﮔﺮﺩﺵ ﻛﺎﺭ‪ :‬ﺷﺎﻛﻲ ﺷﻜﺎﻳﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ‬ ‫ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺩﺍﺩﺭﺱ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ‬ ‫ﺍﺯ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺍﺣﺪﻳﺖ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺑﺸﺮﺡ ﺁﺗﻰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ‬ ‫ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺣﻤﻴﺪ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺣﻴﻢ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ‬ ‫ﺟﻌﻞ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ‪ 465770‬ﺑﻤﺒﻠﻎ‬ ‫ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ‪9410430500003533‬‬ ‫ﻣﻮﺭﺥ ‪ 94/12/24‬ﺍﺻﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪1‬‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻴﺎﻥ ﮔﺰﺍﺭﺵ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ‬ ‫ﻣﺘﻦ ﭼﻚ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻻﻳﺤﻪ ﺩﻓﺎﻋﻴﻪ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺑﻨﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻟﺬﺍ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻤﺎﺩﻩ ‪ 536‬ﻕ ﻡ ﺍ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1375‬ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 134‬ﻕ ﻡ ﺍ ﻣﺼﻮﺏ‬ ‫ﺳﺎﻝ ‪ 1392‬ﻣﺸﺎﺭﺍﻟﻴﻪ ﺭﺍ ﻭﻯ ﺭﺍ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﺑﺎﺑﺖ‬ ‫ﺑﺰﻩ ﺟﻌﻞ ﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺑﺰﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺻﺮﻓﺎ‬ ‫ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺷﺪ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻋﻠﻞ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﺑﺪ ﻳﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﻮﺩ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺑﻌﺪﻯ ﺍﺟﺮﺍ‬ ‫ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﭼﻚ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺁﻥ ﻗﻴﺪ ﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪/403395‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1055‬ﻛﻴﻔﺮﻱ ‪ 2‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309980245700004‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1179‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻛﻴﻔﺮﻯ ‪ 2‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ‪ 9509972181901112‬ﺷﺎﻛﻰ ‪ :‬ﺍﻣﻴﺮ‬ ‫ﻋﻠﻴﺮﺿﺎﻳﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﻣﺘﻬﻢ ‪ :‬ﭘﮋﻣﺎﻥ ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ‬ ‫ﺑﻨﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ ‪ :‬ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ ﺭﺍﻯ ﻣﺤﻜﻤﻪ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻠﺨﻴﺼﺎ ﻣﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﻄﺮﻭﺡ ﺍﻣﻴﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎﺋﻰ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﭘﮋﻣﺎﻥ ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﺑﺎﺏ ﻭﺭﻭﺩ ﺿﺮﺏ ﻋﻤﺪﻯ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻜﺴﺘﮕﻰ ﺑﻴﻨﻰ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻨﻚ ﺍﺯ ﺗﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﻣﺮ ﻭ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻫﺎﻯ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ‬ ‫ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ ‪ 134‬ﺷﻬﺮﻙ ﻗﺪﺱ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻯ ﻭﻯ‬ ‫ﺑﺸﺮﺡ ﻣﻌﻨﻮﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺑﺪﻳﻨﺴﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺍﻣﺮ ﺑﻤﺎﺩﻩ ‪614‬‬ ‫ﻕ ﻡ ﺍ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 75‬ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 714-709-593‬ﻕ ﻡ ﺍ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 92‬ﺣﻜﻢ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺸﺎﺭﺍﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺳﺎﺯﻯ ﻳﻚ ﺻﺪﻡ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ‬ ‫ﺣﺎﺭﺻﻪ ﺑﻴﻨﻰ ﺳﻪ ﻫﺰﺍﺭﻡ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﻛﺒﻮﺩﻯ ﺁﻥ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ‬ ‫ﺻﺪﻡ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﺭﻫﮕﺬﺭ ﺍﺭﺵ ﺷﻜﺴﺘﮕﻰ ﺑﻴﻨﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺷﺎﻛﻰ ﻭ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺗﺤﻤﻞ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ‬ ‫ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪/403396‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1179‬ﻛﻴﻔﺮﻱ ‪ 2‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺯﻫﺮﺍ ﺣﺒﻴﺐ ﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‪ 283 :‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ‬ ‫‪ 319/2601/95‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺁﺳﻴﻪ ﻛﻴﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ‬ ‫ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‪ -1 :‬ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺣﺒﻴﺐ ﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‪ 836 :‬ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -2‬ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺣﺒﻴﺐ ﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‪ 3 :‬ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -3‬ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺣﺒﻴﺐ ﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‪ 28056 :‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ‬ ‫‪ -4‬ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺣﺒﻴﺐ ﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‪ 33537 :‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -5‬ﺯﻫﺮﺍ‬ ‫ﺣﺒﻴﺐ ﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺵ ﺵ‪ 283 :‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -6‬ﺯﻫﺮﻩ ﺣﺒﻴﺐ ﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺵ‬ ‫ﺵ‪ 1999 :‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ‬ ‫ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/95789‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 2601‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ‪ 27‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻕ ﺁﺩﻙ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 950870‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 5‬ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ‬ ‫ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 5‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺻﺎﺩﻗﻴﻪ ﺍﻣﻴﻦ ﻧﻈﻴﺮﻱ ﻓﻴﺮﻭﺯ ﺳﺎﻻﺭﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺎﺻﺮ‬ ‫ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﺎﺳﻜﻮ ﺑﺎ‬ ‫ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺒﺎﺳﻴﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻨﺎﻣﺒﺮﺩﻩ‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫‪ 5‬ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 5‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ‬ ‫ﺍﻻ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ‬ ‫‪/403383‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 5‬ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 5‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪4‬ﺏ‪ 950234/‬ﻭ ‪ 950233‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ‬ ‫ﺍﻣﻴﺪ ﺧﻠﻴﻠﻲ ﺷﻬﺎﻧﻘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ‪ -1‬ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺟﺎﻣﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺻﻐﺮ ‪ -2‬ﻣﻨﻴﮋﻩ‬ ‫ﻛﺎﻭﻩ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻓﺮﺝ ﺍﻟﻪ ‪ -3‬ﻫﻮﻣﻦ ﺷﺎﻫﻤﻴﺮﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ‬ ‫‪ -4‬ﺳﻮﮔﻞ ﺷﺎﻫﻤﻴﺮﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕ ﻣﺠﻬﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻕ ﺁﺩﻙ ﺑﻨﺎﻣﺒﺮﺩﻩ‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪/403384‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 4‬ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 3‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 950207‬ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﺣﺴﺐ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺣﺒﻴﺐ‬ ‫ﺍﺳﺪﺯﺍﺩﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻮﺍﺩ ﻭﺍﺭﺩﻱ ﻗﻤﺼﺮﻱ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺗﺤﺖ‬ ‫ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻭﻗﺖ‬ ‫ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻕ ﺁﺩﻙ ﺑﻨﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ‬ ‫ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺩﺭﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪/403385‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 7‬ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 12‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪2‬ﺩ‪ 920334/‬ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻋﺒﺪﺍﻟﻬﻴﺎﻥ ﻭ ژﻳﻼ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﻱ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺗﺤﺼﻴﻞ‬ ‫ﻣﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ‬ ‫ﻓﻮﻕ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﻗﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻕ ﺁﺩﻙ ﺑﻨﺎﻣﺒﺮﺩﻩ‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ‬ ‫ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ ﺑﻨﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺭﺍﻩ‬ ‫ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﻓﺮﻫﺎﺩ ‪ 2‬ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 31‬ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺗﺨﺎﺩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ‬ ‫‪/403386‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 2‬ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 31‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪2‬ﺩ‪ 900257/‬ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ ﻣﺘﻬﻢ‬ ‫ﻣﺤﺪﺛﻪ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﻝ‬ ‫ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﻗﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻕ ﺁﺩﻙ ﺑﻨﺎﻣﺒﺮﺩﻩ‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ‬ ‫ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ ﺑﻨﺸﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺭﺍﻩ‬ ‫ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﻓﺮﻫﺎﺩ ‪ 2‬ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 31‬ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺟﻠﺐ ﻭ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺗﺨﺎﺩ ﺗﺼﻤﻴﻢ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ‬ ‫‪/403387‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 2‬ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 31‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪6‬ﺏ‪ 900081/‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 6‬ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 33‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ) ﺍﻭﻳﻦ ( ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻴﻚ ﻣﺤﻤﺪﻱ‬ ‫– ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭ ﺑﻴﻚ ﻣﺤﻤﺪﻱ – ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻴﻚ ﻣﺤﻤﺪﻱ – ﺍﻛﺒﺮ ﺻﺮﺍﻑ‬ ‫– ﻫﺎﺩﻱ ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻱ ﻭ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﺎﻛﻲ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺑﻴﻚ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ 115‬ﻕ ﺁﺩﻙ ﺑﻨﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ‬ ‫ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫‪/403388‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 6‬ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 33‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪4‬ﺏ‪ 940942/‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﻴﺜﻢ ﻣﺎﻟﻤﻴﺮ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﭘﻴﺮﺯﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﭘﻮﺭ ﺧﺮﺍﺳﺎﻧﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﺻﻐﺮ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ‬ ‫ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﺑﻼﻣﺤﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕ ﻣﺠﻬﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻕ ﺁﺩﻙ ﺑﻨﺎﻣﺒﺮﺩﻩ‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪/403389‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 4‬ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 3‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪4‬ﺏ‪ 950391/‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻫﻮﻣﻦ ﺷﺎﺩ‬ ‫ﺭﺥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺣﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭ ﺧﺮﻣﻲ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻱ‬ ‫ﻭ ﺟﻌﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻕ ﺁﺩﻙ ﺑﻨﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ‬ ‫ﮔﺮﺩﺩ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ‬ ‫ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪/403390‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 4‬ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 3‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪4‬ﺏ‪ 950391/‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﺑﺎﺑﺎﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻲ ﭘﻮﺭ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ‬ ‫ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻕ ﺁﺩﻙ ﺑﻨﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪/403391‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 4‬ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 3‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪13‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 21‬اذر ‪ 11 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 11‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 2‬پیاپی ‪1975‬‬ ‫صنایع کوچک وشهرک های صنعتی‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫خبر‬ ‫انتخاب عضو کمیته‬ ‫هوشمندسازی سازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫در حکمی از س��وی معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫محمدرضا قاهری بدر‪ ،‬رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی ته��ران به عنوان عضو کمیته توس��عه‬ ‫دولت الکترونیک و هوشمندس��ازی سازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران منصوب شد‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی ته��ران‪ ،‬علی یزدان��ی در متن انتصاب‬ ‫حکم مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی تهران و سایر‬ ‫اعضای این کمیته با اش��اره به مصوبه ش��ورای عالی فناوری‬ ‫اطالع��ات و ش��ورای عال��ی اداری ابالغی��ه رییس جمهوری‪،‬‬ ‫خواستار بهره گیری از توان‪ ،‬تجربه‪ ،‬تخصص‪ ،‬تعهد‪ ،‬همکاری‬ ‫و همفکری اعض ا برای تحقق اهداف این کمیته شده است‪.‬‬ ‫این کمیته در راستای تهیه برنامه عملیاتی توسعه خدمات‬ ‫الکترونیک‪ ،‬برنامه ریزی برای مستندسازی و تهیه شناسنامه‬ ‫خدمات الکترونیک��ی‪ ،‬تعیین اولویت برای اصالح فرایندهای‬ ‫س��رویس گرا‪ ،‬تصویب راهبردها و برنامه توسعه دسترسی به‬ ‫ارائه خدمات تشکیل شده است‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬غالمرضا س��لیمانی عض��و هیات مدیره و‬ ‫مع��اون صنایع کوچک ‪ ،‬فرش��اد مقیمی عض��و هیات مدیره و‬ ‫معاون برنامه ریزی ‪ ،‬هوش��نگ فرجی معاون توسعه مدیریت‬ ‫و منابع ‪ ،‬غالمرضا دیوس��االر مش��اور مدیرعامل و مدیر روابط‬ ‫عموم��ی ‪ ،‬اصغر مصاحب نی��ا رییس مرکز نوس��ازی و تحول‬ ‫تجارت و س��یدمهدی نیازی‬ ‫ ‬ ‫اداری وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫ مدی��رکل دفتر امار و فراوری داده های وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫ت به عنوان اعضای کمیته توس��عه دولت الکترونیک و‬ ‫و تجار ‬ ‫هوشمندسازی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران منصوب شده اند‪.‬‬ ‫بررسی فرصت های‬ ‫سرمایه گذاری و صادراتی‬ ‫جلس��ه بررس��ی ظرفیت های س��رمایه گذاری و صادراتی‬ ‫ش��هرک های صنعتی ابادان و خرمش��هر و منطقه ازاد اروند‬ ‫با حض��ور جمعی از تولیدکنن��دگان و صنعتگران و مدیرکل‬ ‫اقتصادی و امور بین الملل اس��تانداری خراسان شمالی برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش صنعت ب��ه نقل از رواب��ط عمومی‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی خوزس��تان‪ ،‬مه��دی عابدی‪،‬‬ ‫مدیرکل اقتصادی و امور بین الملل خراس��ان شمالی با اشاره‬ ‫به اینکه شهرک صنعتی ابادان و خرمشهر و منطقه ازاد اروند‬ ‫از ظرفیت های بسیار مناس��بی در بخش های سرمایه گذاری‬ ‫و صادراتی برخوردار هس��تند‪ ،‬گف��ت‪ :‬هم مرز بودن با عراق و‬ ‫زیرس��اخت های مناسبی که در شهرک های صنعتی ابادان و‬ ‫خرمشهر وجود دارد‪ ،‬زمینه بسیار خوبی برای سرمایه گذاری‬ ‫را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫عاب��دی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا تعامل هرچه بیش��تر و ش��ناخت‬ ‫ظرفیت ه��ای س��رمایه گذاری و صادراتی از هم م��رز بودن با‬ ‫کشورهایی مانند روسیه‪ ،‬ترکمنس��تان و افغانستان تا کشور‬ ‫عراق‪ ،‬می توان برای رونق جذب سرمایه و صادرات به بهترین‬ ‫شکل استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬باید فرصتی فراهم ش��ود ت��ا تولیدکنندگان و‬ ‫صادر کنندگان در خراسان شمالی‪ ،‬به ابادان و خرمشهر سفر ‬ ‫کنن��د و از حمایت هایی که در این منطقه در زمینه صادراتی‬ ‫و سرمایه گذاری می شود‪ ،‬اگاهی الزم را کسب کنند‪.‬‬ ‫اخالق محمدیان‪ ،‬رییس هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی خوزس��تان نیز با اشاره به اینکه دو مرز‬ ‫چزابه و شلمچه مبادی ورودی به کشور عراق هستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وجود این دو مرز ظرفیت های بسیار مناسبی را برای صادرات‬ ‫شکل داده است‪.‬‬ ‫محمدیان اظهار کرد‪ :‬شهرک های صنعتی ابادان و خرمشهر‬ ‫با زیرس��اخت های مناسبی که دارند‪ ،‬اماده سرمایه گذاری در‬ ‫بخش های مختلف صنعتی هستند‪.‬‬ ‫قطب صادرات اب معدنی‬ ‫در کوهرنگ‬ ‫تاکنون ‪ 13‬قرارداد واگذاری زمین با مس��احت ‪ 8‬هکتار با‬ ‫متقاضیان سرمایه گذاری در شهرک صنعتی کوهرنگ منعقد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی چهارمح��ال و بختی��اری‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری در بازدید‬ ‫از ش��هرک صنعتی کوهرنگ‪ ،‬ضمن اعالم این خبر گفت‪ :‬به‬ ‫منظور ایجاد تسهیالت بهتر‪ ،‬پس از براورد اصالح ورودی این‬ ‫ش��هرک تخصصی به اصالح مسیر هدایت اب های سطحی و‬ ‫مسیل شهرک اقدام می شود‪.‬‬ ‫علیرضا ش��فیع زاده ادامه داد‪ :‬شهرستان کوهرنگ به سبب‬ ‫همج��واری با چش��مه دیمه ب��ا کیفیت ب��االی اب معدنی‪،‬‬ ‫دربرگیرنده یکی از معدود ش��هرک های تخصصی اب معدنی‬ ‫کش��ور است که با توجه سرمایه گذاران خصوصی می تواند به‬ ‫یکی از قطب های صادرات اب معدنی کشور تبدیل شود‪.‬‬ ‫ش��فیع زاده همچنین در بازدید از ناحیه صنعتی دش��ت‬ ‫ زری��ن اظهار کرد‪ :‬ب��ه زودی و با هم��کاری اداره کل منابع‬ ‫طبیعی اس��تان برای رفع مشکالت موجود‪ ،‬تثبیت مساحت‬ ‫این ناحیه صنعتی با رعایت همه جوانب در دستور کار قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫تعداد غایبان در سامانه مکان یابی به کمتر از انگشتان دست رسید‬ ‫دسترسی اسان به اطالعات مکانی اراضی صنعتی‬ ‫زینب عبدی‪-‬گروه صنایع کوچک‪ :‬اطالع از اخرین تغییرات‪ ،‬انتخاب مس�احت زمین‬ ‫باتوج�ه به نوع تولی�د و فعالیت‪ ،‬مباحث زیس�ت محیطی‪ ،‬اگاهی از امکان�ات زیربنایی‬ ‫موجود در ش�هرک ها و پرداخت وجوه م�ورد نیاز از طریق اینترن�ت مهم ترین مواردی‬ ‫اس�ت که با راه اندازی س�امانه مکان یابی برای متقاضیان زمین در ش�رکت شهرک های‬ ‫صنعتی کشور امکان پذیر شد‪.‬‬ ‫پیش از ای��ن‪ ،‬متقاضیان دریافت زمین صنعتی‬ ‫به کارکنان قس��مت برنامه ریزی در ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی مراجع��ه و نقش��ه روزامد ش��هرک ها را‬ ‫دریافت کرده اند‪ .‬ممکن است در مراجعه حضوری‪،‬‬ ‫انتخاب زمین متقاضیان در ناحیه مورد نظر نباشد‬ ‫ک��ه در این صورت ام��کان جابه جایی وجود دارد؛‬ ‫البته باید موافقت س��ازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫حاصل شده باشد‪.‬‬ ‫اما با راه اندازی سامانه اطالع رسانی دیگر نیازی‬ ‫به مراجعه حضوری نیس��ت و متقاضیان اطالعات‬ ‫کامل را در سامانه به راحتی مشاهده خواهند کرد‪.‬‬ ‫مس��ئوالن در تالش��ند تا این اطالعات را از ‪۷۸۰‬‬ ‫ش��هرک و ناحیه صنعتی در ح��ال بهره برداری به‬ ‫این س��امانه وارد کنند و دراختیار سرمایه گذاران‬ ‫و صنعتگران قرار دهند‪.‬‬ ‫تا کنون اطالعات ‪ 768‬شهرک و ناحیه صنعتی‬ ‫در سامانه اینترنتی مکان یابی ثبت شده است‪.‬‬ ‫هرچند تعداد اس��تان هایی ک��ه هنوز اطالعات‬ ‫تمام ش��هرک ها و نواحی صنعتی خ��ود را به این‬ ‫سامانه وارد نکرده اند کمتر از انگشتان دست است‬ ‫ام��ا سیس��تم «ام ای اس» (اطالعات زیرس��اختی‬ ‫همچون اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و‪ )...‬و سامانه «جی ای اس»‬ ‫(موقعی��ت مکانی) به عنوان یکی از ش��اخص های‬ ‫شفاف س��ازی‪ ،‬اجرایی ش��ده و تمام��ی اطالعات‬ ‫واحده��ای صنعت��ی و طرح های عمران��ی‪ ،‬برای‬ ‫ارباب رجوع‪ ،‬سرمایه گذاران و همکاران ستادی در‬ ‫ان دسترس است‪.‬‬ ‫راه اندازی سامانه مکان یابی به منظور دسترسی‬ ‫س��ریع تر و جامع تر به داده های مکانی در راستای‬ ‫سیاس��ت دولت الکترونیک اجرا ش��د اما به گفته‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬نبض حی��ات این س��امانه در ورود‬ ‫اطالعات جدید ب��وده و باید جدیدترین اطالعات‬ ‫مکانی از شهرک ها و نواحی صنعتی در این سامانه‬ ‫روزامد شده و دراختیار متقاضیان قرار گیرد‪.‬‬ ‫ورود س��رمایه گذاران ب��ه س��امانه مکان یاب��ی‬ ‫س��ریع ترین راه ایج��اد ش��ده ب��رای اط�لاع از‬ ‫زمین ها و موقعیت های مورد نیاز اس��ت به طوری‬ ‫ک��ه قابلیت های زی��ادی در مباح��ث حمل ونقل‪،‬‬ ‫مهندس��ی راه و س��اختمان‪ ،‬محیط زیس��ت‪،‬‬ ‫مباحث و برنامه ریزی های ش��هری و‪ ...‬در سامانه‬ ‫مکان یابی ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی قرار داده‬ ‫ش��ده و می تواند نیاز استفاده کنندگان در مباحث‬ ‫مکان ه��ای جغرافیایی‪ ،‬ک��د مختصات و نام مکان‬ ‫را تامین کند‪.‬‬ ‫از دیگر توانایی های این سیس��تم ارتباط سازی‬ ‫داده ه��ای مکانی ب��ا داده های توصیف��ی به عنوان‬ ‫مث��ال در مباح��ث راه و شهرس��ازی‪ ،‬دانس��تن‬ ‫اطالعات دقیق مانند طول و عرض جاده‪ ،‬نوع راه‪،‬‬ ‫سال احداث‪ ،‬هزینه و نام پیمانکار است‪.‬‬ ‫عل��ی یزدان��ی‪ ،‬مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت و ریی��س س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی ای��ران س��امانه اطالعات‬ ‫مکان��ی را در دس��ته ‪ ۵‬اقدام��ات اساس��ی دولت‬ ‫برای حفظ صنایع کوچک و توس��عه ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی و ایجاد اشتغال مولد ارزیابی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫درنظر داشته باش��ید که با گسترش سازمان ها‬ ‫و افزایش می��زان پروژه ها بای��د نوعی هم گونی و‬ ‫هم راس��تایی می��ان نهادهای اجرایی و مس��ئول‬ ‫صنعتی در کش��ور وجود داش��ته باشد که در این‬ ‫راستا سامانه مکان یابی صنعتی در دهکده جهانی‬ ‫یا هم��ان اینترنت می تواند ای��ن مهم را به خوبی‬ ‫براورده کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه کارشناس��ان‪ ،‬این س��امانه اطالعات‬ ‫مکان��ی ب��ا دراختی��ار گذاش��تن تمام��ی امار و‬ ‫اطالعات ش��هرک های صنعتی همچون پروژه های‬ ‫زیرس��اختی‪ ،‬محل اس��تقرار و جانمایی واحدهای‬ ‫صنعت��ی و اطالعات کاف��ی از زمین ه��ا و اراضی‬ ‫می تواند جامعه سرمایه گذار صنعتی را از مقیاس و‬ ‫بستر سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی مطلع‬ ‫کند‪ .‬همچنین مسئوالن صنعتی کشور می توانند‬ ‫ب��ا پایش و رص��د تمامی اطالع��ات و پروژه ها در‬ ‫ش��هرک های صنعتی برنامه ریزی و تصمیم گیری‬ ‫س��ریع تر و ش��فاف تری در بودجه بندی برای انها‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫فتحعلی محمدزاده‪ ،‬معاون فنی سازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی نیز بر فعال سازی‬ ‫این س��امانه در ‪ ۷۸۰‬شهرک صنعتی تاکید کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬برای حل مس��ائل کالن فنی‬ ‫در ش��هرک های صنعتی‪ ،‬ش��ورای فنی و کمیته‬ ‫تخصص��ی مکان یاب��ی س��ازمان صنای��ع کوچک‬ ‫تشکیل شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مزایای سامانه مکان یاب‬ ‫علیرض��ا ش��فیع زاده‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی چهارمح��ال و بختی��اری‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا گس��ترش صنعت اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫توس��عه س��ریع سیس��تم های اطالع��ات مکانی‬ ‫موجب ش��ده که س��ازمان های مختلف به منظور‬ ‫تس��هیل ایجاد این نوع سیس��تم ها و جلوگیری از‬ ‫دوباره کاری‪ ،‬برای هماهنگی های ملی اقدام کنند‬ ‫و با توجه به اینکه پایگاه داده مکانی ژئودیتابیس‬ ‫(‪ ،)GDB‬الیه زیربنایی ‪ GIS‬را تش��کیل می دهد‬ ‫س��رمایه گذاری برای ایجاد ان در سطح ملی و با‬ ‫مشخصات کیفی و س��اختاری مناسب در دستور‬ ‫کار بسیاری از این سازمان ها قرار گرفت‪.‬‬ ‫ش��فیع زاده معتقد اس��ت‪ ،‬از انج��ا که اطالعات‬ ‫جمع اوری ش��ده از واحدهای مختلف گرفته شده‬ ‫همگون نیس��ت‪ ،‬ایج��اد دس��تورالعمل هایی برای‬ ‫تولی��د‪ ،‬اماده س��ازی و ویرایش داده ه��ای مکانی‬ ‫و رف��ع خطاه��ای موج��ود در دس��تور کار ق��رار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫ب��ه همی��ن منظور س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران قراردادی ‪6‬ماهه برای‬ ‫طراحی و اجرای سامانه تحت وب یکپارچه ‪GIS‬‬ ‫که قابلیت اتصال به سامانه ‪ MIS‬را داشته باشد‪،‬‬ ‫با مش��اور منعقد کرد که تا زمان نخستین نشست‬ ‫شاهپور قنبری‬ ‫علیرضا شفیع زاده‬ ‫و اع�لام به اس��تان ها ‪ ۳‬ماه از ان س��پری ش��ده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫از جمل��ه قابلیت های این س��امانه وارد کردن‬ ‫داده های مکانی و توصیفی کل شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی (ایجادی و انتقالی) کشور با ساختار ‪GIS‬‬ ‫اس��ت و خروجی این س��امانه بسیار متنوع بوده و‬ ‫حت��ی قابلیت تحلیل اطالعات واردش��ده کاربران‬ ‫خاص را فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫به طور مثال می توان در هر لحظه این اطالعات‬ ‫را به صورت مکانی و توصیفی (جدول و نموداری)‬ ‫رصد کرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫چهارمح��ال و بختی��اری تصری��ح ک��رد‪ :‬تعداد‪،‬‬ ‫مس��احت قطعات واگذاری و باقی مانده مس��احت‬ ‫ساخت وس��از‪ ،‬میزان و تعداد انش��عاب اب‪ ،‬برق و‬ ‫گاز مصرفی واحدهای مستقر و همچنین مشاهده‬ ‫تاسیسات عمومی زیربنایی احداثی و باقی مانده از‬ ‫ازبیلت ها استخراج خواهد شد‪.‬‬ ‫البت��ه از انجا که س��امانه یک سیس��تم زنده و‬ ‫پویاس��ت و به موجودی زنده شباهت شده که اگر‬ ‫اکس��یژن به ان نرسد به مرگ منتهی خواهد شد‪،‬‬ ‫درصورتی که هر لحظه روزامد نش��ود به طور کلی‬ ‫از کارای��ی خواهد افتاد و ش��اید امکان احیای ان‬ ‫مقدور نباشد‪.‬‬ ‫ش��فیع زاده افزود‪ :‬در حال حاضر مرحله نخس��ت‬ ‫سامانه اطالعات مکانی شهرک های صنعتی ایران‬ ‫(‪ )WebGIS‬که همان بارگذاری اطالعات مکانی‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی ش��رکت های استانی‬ ‫است در شرف تکمیل بوده و شرکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی چهارمح��ال و بختی��اری نی��ز تاکنون‬ ‫‪ ۱۵‬ش��هرک و ناحیه صنعتی ش��هرکرد‪ ،‬بروجن‪،‬‬ ‫بن‪ ،‬هفش��جـان‪ ،‬فرخش��هر‪ ،‬جونقان‪ ،‬سامان(‪،)۱‬‬ ‫س��امان(‪ ،)۲‬کوهرنگ‪ ،‬تشنیز‪ ،‬وردنجان‪ ،‬دستگرد‪،‬‬ ‫گندم��ان‪ ،‬بلداج��ی‪ ،‬لردگان(س��ندگان) با وجود‬ ‫مش��کالت موجود‪ ،‬بارگذاری ش��ده است و برای‬ ‫بارگذاری ‪ ۶‬ش��هرک و ناحی��ه صنعتی باقی مانده‬ ‫پس از تعیین تکلیف اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫چهارمح��ال و بختی��اری‪ ،‬از چندی پیش مقدمات‬ ‫اجرای��ی مرحل��ه دوم س��امانه اطالع��ات مکانی‬ ‫شهرک های صنعتی ایران (‪ )WebGIS‬که همان‬ ‫ورود اطالعات توصیفی شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫است‪ ،‬شروع ش��ده که وظایف ان در شرکت های‬ ‫ش��هرک های صنعتی به دو بخش تقسیم خواهد‬ ‫شد‪ :‬نخست‪ ،‬ورود اطالعات توصیفی مانند حدود‬ ‫اربع��ه اراض��ی ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی‪ ،‬در‬ ‫سامانه ‪ MIS‬و اطالعات دیگر مثل میزان انشعاب‬ ‫و تاریخ برقراری برق‪ ،‬اب و‪ ...‬که در س��امانه ‪GIS‬‬ ‫پیش بینی و از س��وی کارشناس��ان برنامه ریزی با‬ ‫سطح دسترسی که با معرفی مدیر قسمت تعریف‬ ‫می شود‪ ،‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫شفعی زاده ادامه داد‪ :‬دوم‪ ،‬کارشناسان و ناظران‬ ‫ه��ر ش��هرک‪ ،‬ورود اطالع��ات ازبیلت ش��هرک ها‬ ‫فتحعلی محمد زاده‬ ‫علی یزدانی‬ ‫و نواح��ی صنعتی را با س��اختار تعریف ش��ده از‬ ‫پیمان��کار دریافت و پس از کنترل صحت ازبیلت‪،‬‬ ‫در سامانه وارد خواهند کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ثب�ت اطالع�ات مکان�ی ‪ 60‬ش�هرک‬ ‫استان فارس به وجود ‪ 61‬شهرک و ناحیه صنعتی‬ ‫فعال عنوان دوم کش��ور را در تعداد ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی به خود اختصاص داده ک��ه این موضوع‬ ‫حجم گسترده ای از فعالیت را برای ثبت اطالعات‬ ‫در این سامانه می طلبد‪.‬‬ ‫اکن��ون ش��اهپور قنب��ری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی فارس از بارگذاری اطالعات‬ ‫‪60‬ش��هرک و ناحیه صنعتی این استان در سامانه‬ ‫‪ GIS‬خبر داد و گفت‪ :‬با راه اندازی این سیس��تم‪،‬‬ ‫زمین به سرمایه گذاران و صنعتگران این استان به‬ ‫اسانی واگذار خواهد شد‪.‬‬ ‫قنب��ری با بی��ان اینکه ش��هرک صنعتی بزرگ‬ ‫ش��یراز تنها شهرک صنعتی در اس��تان است که‬ ‫هنوز اطالعات ان در این س��امانه بارگذاری نشده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬مراحل انجام کار سامانه ‪ GIS‬در این‬ ‫ش��هرک صنعتی نیز درحال انجام است و به زودی‬ ‫اطالعات این ش��هرک صنعتی نیز در این سامانه‬ ‫بارگذاری می شود‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫ف��ارس‪ ،‬در زمین��ه مدیریت ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی و نیز بس��تر مناسب برای سرمایه گذاران‪،‬‬ ‫وج��ود اطالع��ات دقیق از مختصات‪ ،‬مس��احت و‬ ‫اطالع��ات کامل قطعات واحده��ای صنعتی برای‬ ‫س��اماندهی و برنامه ری��زی ام��ر ض��روری و مهم‬ ‫اس��ت که این س��امانه این ظرفیت را مهیا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت راه اندازی سیستم‬ ‫‪ GIS‬س��بب پاس��خـگویی ب��ه نیـ��از کارب��ران‪،‬‬ ‫س��اماندهی و افزایش به��ره وری از منـابع موجود‬ ‫و بهینه س��ازی سرمایه گذاری و سرعت و دقت در‬ ‫کار می شود‪ .‬این سیس��تم به منظور ایجاد تعامل‬ ‫و اس��انی در واگذاری زمین به س��رمایه گذاران با‬ ‫مش��خصات و اطالعات مکان��ی و توصیفی دقیق‬ ‫راه اندازی ش��ده اس��ت و با اج��رای ان‪ ،‬اطالعات‬ ‫تم��ام زمین ها و امکانات موجود در ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی به صورت عملیاتی از طریق سایت‬ ‫‪ http://gis.isipo.ir‬دراختی��ار س��رمایه گذاران‬ ‫ق��رار خواه��د گرف��ت تا ب��ا اگاه��ی از اطالعات‬ ‫موج��ود بتوانند ب��رای انتخاب و خری��د زمین و‬ ‫سرمایه گذاری مناسب اقدام کنند‪.‬‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن اه��داف اج��رای این طرح‬ ‫شفاف س��ازی وضعیت موجود شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی اس��ت تا اینکه س��رمایه گذار بتواند محل‬ ‫موردنظر خود برای س��رمایه گذاری را با اطمینان‬ ‫انتخ��اب کن��د‪ .‬ب��ا راه ان��دازی و اجرای��ی کردن‬ ‫ای��ن سیس��تم در ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی‬ ‫س��رمایه گذاران می توانن��د از اخری��ن اطالع��ات‬ ‫وضعیت واگ��ذاری زمین در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی به صورت انالین مطلع شوند‪.‬‬ ‫ایران به منشور جهانی‬ ‫انرژی پیوست‬ ‫یکشنبه‬ ‫در س��فر حمی��د چیت چی��ان وزی��ر نیرو ب��ه ژاپن‪،‬‬ ‫سند پیوستن ایران به منشور جهانی انرژی امضا شد‪.‬‬ ‫؟‬ ‫‪ 21‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 11‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 11‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 2‬پیاپی ‪1975‬‬ ‫مدی��ر پروژه حف��اری میدان نفت��ی ازادگان جنوبی از‬ ‫پیشرفت ‪٩١‬درصدی عملیات حفاری ‪ ٤٠‬چاه خبر داد‪.‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫ گستردگی اتصال ریلی‬ ‫در برنامه های جدید راه اهن‬ ‫رییس جمهوری با انتخاب س��عید محمدزاده به عنوان رییس‬ ‫هیات مدیره و مدیرعامل شرکت راه اهن جمهوری اسالمی ایران‬ ‫اب��راز امیدواری کرد تا در زمینه گس��ترد ه کردن اتصال خطوط‬ ‫ریلی اقدامات الزم انجام شود‪.‬‬ ‫پیشروی عملیات حفاری‬ ‫ازادگان جنوبی از مرز ‪٩١‬درصد‬ ‫‪6‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫توسعه زیر ساخت های ریلی‬ ‫شرط بقای ایران در اکو‬ ‫‪6‬‬ ‫لزوم توانمندسازی نیروگاه ها‬ ‫در عضویت منشور انرژی‬ ‫‪11‬‬ ‫ حمایت مالی دولت ها‬ ‫از خطوط کشتیرانی‬ ‫‪6‬‬ ‫توسعه اب رسانی شرب‬ ‫روستایی و عشایری‬ ‫‪11‬‬ ‫ وضعیت اب‬ ‫در بودجه ‪ ۹۶‬چگونه است؟‬ ‫برداشت ‪ ۴۲‬میلیون مترمکعب گاز‬ ‫از پارس جنوبی‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪4‬ﺏ‪ 950461/‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﺯﺍﺩﻩ ﺍﻣﺎﻣﻲ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻌﻴﺪ ﻗﺸﻼﻗﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﺗﺮﻙ ﺍﻧﻔﺎﻕ‬ ‫ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻕ ﺁﺩﻙ ﺑﻨﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻇﺮﻑ‬ ‫ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ‬ ‫ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 4‬ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 3‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪/403392‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪4‬ﺏ‪ 950497/‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺩﺍﻭﺩ ﺩﺍﻧﺶ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﭘﺮﻭﻳﺰ ﻭ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺍﻛﺒﺮﻱ ﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻨﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﺷﺎﺍﻟﻪ‬ ‫ﺷﻤﺲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﺤﺖ‬ ‫ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻕ ﺁﺩﻙ ﺑﻨﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ‬ ‫ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 4‬ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 3‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪/403393‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409980283300782‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1169‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻛﻴﻔﺮﻯ ‪ 2‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ‪ 9509972180901063‬ﺷﺎﻛﻰ ‪ :‬ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻨﻴﺮﻯ‬ ‫ﻋﻠﻤﺪﺍﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﺪﺍﻟﻪ ﻣﺘﻬﻢ ‪ :‬ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺍﻣﻴﻦ ﺭﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻨﺸﺎﻧﻰ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻫﺎ ‪ -1 :‬ﺗﻬﺪﻳﺪ ‪ -2‬ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻋﺎﺩﻯ ﺭﺍﻯ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺍﻣﻴﻦ ﺭﺍﺩ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻨﻴﺮﻯ ﻋﻠﻤﺪﺍﺭﻯ ﺑﺸﺮﺡ ﻣﻨﻌﻜﺲ‬ ‫ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ‬ ‫ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﻭ ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻯ‬ ‫ﻭﻯ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 669-608‬ﻕ ﻡ ﺍ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ‬ ‫ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ‪ 50‬ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﻭ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ‬ ‫ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪/403397‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1169‬ﻛﻴﻔﺮﻱ ‪ 2‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409980282501537‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1175‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻛﻴﻔﺮﻯ ‪ 2‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ‪ 9509972181501278‬ﺷﺎﻛﻰ ‪ :‬ﺣﻴﺪﺭ ﺭﺟﺒﻰ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻴﺮﺍﻟﻪ ﻣﺘﻬﻢ ‪ :‬ﺣﻤﺰﻩ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﺒﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻔﺎﺭ ﺑﻨﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻫﺎ ‪ -1 :‬ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻋﻤﺪﻯ ‪ -2‬ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻋﺎﺩﻯ ﺭﺍﻯ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺣﻤﺰﻩ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﺒﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻔﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻠﺤﺎﻅ‬ ‫ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺣﻤﻴﺪ ﺭﺟﺒﻰ ﻭ ﻛﻴﻔﺮ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 5‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﺧﺼﻮﺻﻰ‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﮔﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ‬ ‫ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﻳﺎ ﻋﺬﺭ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻭﺻﻒ ﺍﺑﻼﻍ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻳﺶ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭﻯ ﺭﺍ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻮﺍﺩ ‪ 677-608-134‬ﻕ ﻡ ﺍ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﻠﺬﺍ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺭﺍ ﺑﺘﺤﻤﻞ ‪74‬‬ ‫ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺑﺰﻩ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ‬ ‫ﺑﻠﺤﺎﻅ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺑﺰﻩ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻋﻤﺪﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺭﺍﻱ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪/403398‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1175‬ﻛﻴﻔﺮﻱ ‪ 2‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫صادرات ‪20‬میلیون تن محصوالت پتروشیمی تا پایان سال‬ ‫فرناز علوی‪ ،‬عضو هیات مدیره و مدیر برنامه ریزی و توس�عه ش�رکت ملی‬ ‫صنایع پتروشیمی در نشست خبری روز گذشته که به منظور تشریح اخرین‬ ‫وضعیت فعالیت این ش�رکت برگزار ش�د‪ ،‬گفت‪ :‬بعد از خصوصی سازی نقش‬ ‫این ش�رکت از متولی ایجاد‪ ،‬بهره برداری و فروش به یک سازمان توسعه ای‬ ‫تغیی�ر ک�رد‪ .‬مدیر برنامه ریزی و توس�عه ش�رکت ملی صنایع پتروش�یمی‬ ‫ب�ا تاکید بر ماموریت های این ش�رکت افزود‪ :‬چش�م اندازی که تا افق ‪۱۴۰۴‬‬ ‫برای ش�رکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر گرفته شده شامل دستیابی به‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309980280201900‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1169‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻛﻴﻔﺮﻯ ‪ 2‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ‪ 9409972180900943‬ﺷﺎﻛﻰ ‪ :‬ﻓﺎﻃﻤﻪ‬ ‫ﻃﻬﻤﺎﺳﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻣﺎﻥ ﺍﻟﻪ ﻣﺘﻬﻢ ‪ :‬ﺭﺿﺎ ﺗﺮﺍﻭﻝ ﺑﻨﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻫﺎ ‪ -1 :‬ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻋﺎﺩﻯ ‪ -2‬ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﺧﺼﻮﺹ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻃﻬﻤﺎﺳﻴﺎﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻣﺎﻥ ﺍﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺭﺿﺎ ﺗﺮﺍﻭﻝ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﻪ ﻋﺪﺩ ﺟﺎﻡ ﻋﺴﻠﻰ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 5‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻣﻌﺎﻥ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ‬ ‫ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﻄﻠﻌﻴﻦ ﻛﻴﻔﺮ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺣﻀﻮﺭ ﻭﻯ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻌﻨﻮﻧﻪ ﺭﺍ‬ ‫ﻣﺤﺮﺯ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻤﻮﺍﺩ ‪ 677-608‬ﻕ ﻡ ﺍ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 75‬ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ 134‬ﻕ ﻡ ﺍ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 92‬ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﻮﻫﻴﻦ‬ ‫ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﻭ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺘﺤﻤﻞ ‪3‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪/403399‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1169‬ﻛﻴﻔﺮﻱ ‪ 2‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9209980282101640‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1175‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻛﻴﻔﺮﻯ ‪ 2‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ‪ 9509972181501283‬ﺷﺎﻛﻰ ‪ :‬ﺣﺴﻴﻦ‬ ‫ﺍﺭﻭﺟﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﻣﺘﻬﻢ ‪ :‬ﻣﻬﺪﻯ ﻣﻔﺘﺨﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺸﺎﻧﻰ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ ‪ :‬ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﻬﺪﻯ ﻣﺨﺘﺼﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻠﺤﺎﻅ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺪﻧﻰ ﻋﻤﺪﻯ ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﺭﻭﺟﻰ ﻭ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻨﻈﻴﻤﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺳﻮﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 5‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺍﻫﻰ‬ ‫ﮔﻮﺍﻫﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﺑﺎ ﻭﺻﻒ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ‬ ‫ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ‬ ‫ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻯ ﻭﻯ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻋﻤﻞ ﻭﻯ‬ ‫ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 709‬ﻕ ﻡ ﺍ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﻠﺬﺍ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﺩﻳﻪ ﺑﻤﻴﺰﺍﻥ ‪ -1‬ﻳﻚ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮﻡ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺩﻫﻢ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺖ‬ ‫ﺟﺮﺍﺣﺖ ﺣﺎﺭﺻﻪ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻛﻮﭼﻚ ﺩﺳﺖ ﭼﭗ ‪ -2‬ﻧﻴﻢ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫ﺑﺎﺑﺖ ﺟﺮﺍﺣﺖ ﺣﺎﺭﺻﻪ ﻣﭻ ﺩﺳﺖ ﭼﭗ ‪ -3‬ﻳﻚ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮﻡ‬ ‫ﺍﺯ ﻳﻚ ﺩﻫﻢ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺖ ﺟﺮﺍﺣﺖ ﺣﺎﺭﺻﻪ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺩﻭﻡ ﺩﺳﺖ‬ ‫ﺭﺍﺳﺖ ‪ -4‬ﻧﻴﻢ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺖ ﺟﺮﺍﺣﺖ ﺣﺎﺭﺻﻪ ﺯﺍﻧﻮﻯ ﭼﭗ‬ ‫‪ -5‬ﻧﻴﻢ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺖ ﺟﺮﺍﺣﺖ ﺣﺎﺭﺻﻪ ﻧﻮﻙ ﭘﺎﻯ ﺭﺍﺳﺖ‬ ‫‪ -6‬ﺩﻭ ﻓﻘﺮﻩ ﻧﻴﻢ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺖ ﺟﺮﺍﺣﺖ ﺣﺎﺭﺻﻪ ﺭﻭﻯ ﭘﺎﻯ‬ ‫ﭼﭗ ﻭ ﻣﭻ ﭘﺎﻯ ﭼﭗ ‪ -7‬ﻳﻚ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺖ ﺟﺮﺍﺣﺖ ﺣﺎﺭﺻﻪ‬ ‫ﺭﻭﻯ ﭘﻴﺸﺎﻧﻰ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺷﺎﻛﻰ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪/403400‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1175‬ﻛﻴﻔﺮﻱ ‪ 2‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫رتبه نخس�ت منطقه در تولید محصوالت پتروشیمی از لحاظ ارزش‪ ،‬پرهیز‬ ‫از خام فروش�ی‪ ،‬تکمی�ل زنجیره ارزش و تبدیل محص�والت پایه و میانی به‬ ‫محص�والت با ارزش افزوده باالتر خواهد بود که بر همین اس�اس چند طرح‬ ‫کلی برای دستیابی به این اهداف در نظر گرفته شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬برای‬ ‫دس�تیابی به اهداف افق ‪۱۴۰۴‬تبدیل گاز طبیعی ب�ه الفین از طریق زنجیره‬ ‫متان�ول‪ ،‬تبدیل پروپان و پروپیلن‪ ،‬اس�تفاده از مایعات گازی و اس�تفاده از‬ ‫سوخت مایع برای فعالیت های اروماتیکی در نظر است‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 21‬اذر ‪ 11 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت زیرساخت‬ ‫‪ 11‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 2‬پیاپی ‪1975‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫خبر‬ ‫گستردگی اتصال ریلی در‬ ‫برنامه های مدیرعامل جدید‬ ‫راه اهن‬ ‫رییس جمه��وری ب��ا انتخاب‬ ‫س��عید محم��دزاده ب��ه عنوان‬ ‫رییس هیات مدیره و مدیرعامل‬ ‫ش��رکت راه اه��ن جمه��وری‬ ‫اس�لامی ایران اب��راز امیدواری‬ ‫کرد تا در زمینه گسترد ه کردن‬ ‫اتص��ال خطوط ریل��ی اقدامات‬ ‫الزم انجام شود‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت به نقل از پایگاه اطالع رسانی‬ ‫ریاست جمهوری‪ ،‬رییس جمهوری با تبریک به وی به دلیل‬ ‫کس��ب رای اعتماد دولت‪ ،‬اظهار امیدواری کرد که با توجه‬ ‫به اهمیت راهبردی راه اه��ن و نقش مهم ان در اتصال به‬ ‫کش��ورهای همجوار‪ ،‬ترانزیت کاال و مس��افر‪ ،‬شاهد تحرک‬ ‫بیشتر این بخش باشیم‪.‬‬ ‫روحانی با تاکید بر لزوم توس��عه ریل و گستردگی اتصال‬ ‫ان به مناطق معدنی‪ ،‬بن��ادر و مراکز صنعتی‪ ،‬این اقدام را‬ ‫برای حفظ محیط زیست و سالمت مردم ضروری دانست‪.‬‬ ‫رییس جمهوری با اش��اره به حادثه تلخ تصادف دو قطار‬ ‫و اینک��ه این اتفاق‪ ،‬ی��ک اتفاق نادر ب��ود‪ ،‬اعتماد مردم به‬ ‫حمل ونقل ریلی را بسیار مهم ارزیابی کرده و اظهار کرد‪ :‬از‬ ‫اولویت های مهم این دولت توسعه ریلی است که در الیحه‬ ‫بودجه سال ‪ ۱۳۹۶‬نیز بر این اولویت تصریح کرده است‪.‬‬ ‫رییس جمه��وری لزوم جذب س��رمایه خارج��ی را برای‬ ‫توس��عه حمل ونقل ریلی مورد تاکید ق��رار داد و از برنامه‬ ‫راه اهن حومه که گامی مهم در اسایش و تسهیل رفت وامد‬ ‫ن شهرهاست‪ ،‬حمایت کرد‪ .‬روحانی همچنین‬ ‫مردم در کال ‬ ‫از س��ازمان برنامه و بودجه خواس��ت تا با حمایت بیشتری‬ ‫این بخش را ساماندهی کند‪.‬‬ ‫کارشناسان به دنبال مقصر‬ ‫سر ریز فاضالب مسکن مهر‬ ‫در حالی ک��ه فاضالب یکی از مجتمع های ‪ ۲۳۲‬واحدی‬ ‫مسکن مهر ‪۳‬س��ال پس از بهره بردای از ان پر شده است‪،‬‬ ‫به نظر می رس��د مسئوالن همچنان در جست وجوی مقصر‬ ‫این امر هستند و برای رفع این مشکل ‪ ۳‬ماهه هیچ نهادی‬ ‫داوطلب نمی شود‪ ،‬هرچند پیگیری ها برای شناسایی مقصر‬ ‫نیز چندان جدی نیست‪.‬‬ ‫فرماندار نوش��هر ب��ه ایرنا گفت‪ :‬فاض�لاب مجتمع ‪۲۳۲‬‬ ‫واحدی مسکن مهر روستای نیرنگ از توابع بخش مرکزی‬ ‫نوش��هر تنها در کمتر از ‪3‬س��ال از زمان بهره برداری ان پر‬ ‫ش��ده و به علت مش��خص نبودن مرجع رفع مشکل‪ ،‬بوی‬ ‫تعفن ان منطقه را فرا گرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬در این مجتمع که در سال‬ ‫‪ ۹۲‬به بهره برداری رس��ید دستکم هزار نفر سکونت دارند و‬ ‫فاضالب سرریز شده این مجتمع ضمن ورود به داخل نهرها‬ ‫و زمین های کشاورزی‪ ،‬زندگی عادی مردم روستای خوش‬ ‫اب و هوای نیرنگ را به کام ش��ان تلخ کرده اس��ت‪ .‬مشکل‬ ‫س��رریز فاضالب نه تنها ساکنان این منطقه بلکه کشاورزان‬ ‫و ساکنان دیگر محله ها را درگیر کرده است و کشاورزان و‬ ‫ساکنان این مجتمع و روستای پر جمعیت نیرنگ خواستار‬ ‫رفع این معضل از سوی مسئوالن ذی ربط شدند‪.‬‬ ‫حمایت مالی دولت ها‬ ‫از خطوط کشتیرانی‬ ‫موسس��ه رده بندی الفاالینر اعالم ک��رد‪ :‬افزایش دخالت‬ ‫دولت در ارائه حمایت مالی به ش��رکت های کشتیرانی های‬ ‫اس��یب دیده می تواند در نهایت اجرای طرح های ضروری‬ ‫بازس��ازی در صنع��ت کش��تیرانی کانتینری را ب��ه تاخیر‬ ‫بیندازد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش صنعت ب��ه نقل از مانا‪ ،‬موسس��ه‬ ‫الفاالین��ر با تاکید براینکه دخالت دول��ت در ارائه حمایت‬ ‫ی اس��یب دیده می تواند در‬ ‫مالی به ش��رکت های کشتیران ‬ ‫نهای��ت تاخیر در اج��رای طرح های ضروری بازس��ازی در‬ ‫صنعت کشتیرانی کانتینری را به همراه داشته باشد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در حالی که صنعت کش��تیرانی با مشکل اضافه بار دست و‬ ‫پنجه نرم می کند‪ ،‬کمک و حمایت دولتی رویه بازسازی و‬ ‫بهبود این صنعت را طوالنی خواهد کرد‪.‬‬ ‫این گ��زارش ادام��ه داد‪ :‬هفته گذش��ته‪ ،‬دول��ت تایوان‬ ‫‪1/9‬میلی��ارد دالر بس��ته مال��ی ب��رای ش��رکت های‬ ‫کش��تیرانی های این کشور به تصویب رس��اند و با کاهش‬ ‫پرداخت ه��ای بن��دری نیز موافق��ت کرد‪ .‬براین اس��اس‪،‬‬ ‫کش��تیرانی های ‪ Evergreen‬و ‪ Yang Ming‬تای��وان‬ ‫اصلی تری��ن ذی نفعان ای��ن تصمیم ها به ش��مار می ایند‪.‬‬ ‫الفاالینر با اش��اره ب��ه حمایت دولت تای��وان و کره گفت‪:‬‬ ‫درحالی که ورشکس��تگی کش��تیرانی هانجین وحشت به‬ ‫دل کش��تیرانی ها انداخته است‪ ،‬بخش های دولتی تایوان و‬ ‫کره جنوبی میزان قابل توجه��ی کمک مالی برای حمایت‬ ‫ازخطوط کشتیرانی اس��یب دیده کشورهای شان در میان‬ ‫ش��یب نزولی درامدها‪ ،‬ارائه داده اند‪ .‬عالوه بر تایوان و کره‪،‬‬ ‫دولت چین نیز به شیوه های مختلف خطوط کشتیرانی های‬ ‫دولتی خود را مورد حمایت قرار داده اس��ت‪ .‬گفتنی است‬ ‫در س��ال های ‪ ۲۰۰۹‬تا ‪ ۲۰۱۵‬بزرگترین کش��تیرانی چین‬ ‫(کشتیرانی کاسکو و کش��تیرانی چین) حمایت های مالی‬ ‫دولتی به ارزش ‪1/74‬میلیارد دالر دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫خلیل ابراهیم اکچا‬ ‫سید حسین افضلی‬ ‫توسعه زیر ساخت های ریلی‪ ،‬شرط بقای ایران در اکو‬ ‫ایران حلقه واسط کشورهای عضو اکو‬ ‫اکو باش��د‪ ،‬طبیعی اس��ت که در قیمت تمام شده‬ ‫امی�ر مه�رزاد ‪ -‬گ�روه صنعت زیرس�اخت ‪ :‬اتصال کش�ورهای عض�و اکو از طریق توس�عه‬ ‫بتوان��د نقش رقابت پذیری در منطقه را به دس��ت‬ ‫کریدورهای ریلی از مهم ترین سیاس�ت هایی بود ک�ه خلیل ابراهیم اکچا‪ ،‬دبیرکل اکو اعالم‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫کرده است‪ .‬همچنین با توجه به نقش مهم ایران در کشورهای عضو اکو اجرای این سیاست تا‬ ‫سیدحس��ین افضلی‪ ،‬عضو کمیسیون عمران در‬ ‫حد قابل مالحظه ای به سیاست های حمل ونقل ریلی در ایران ارتباط دارد‪ .‬موقعیت جغرافیایی‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی درباره اتصال کریدورهای‬ ‫ایران در کشورهای عضو اکو به گونه ای است که اگر ایران توسعه ریلی را در دستور کار خود‬ ‫ریلی بین کش��ورهای عضو اکو به گسترش صنعت‬ ‫قرار ندهد فاصله زیادی بین کشورهای شرقی و غربی عضو اکو ایجاد می شود‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬براس��اس گفته های مدیرکل اکو کشورهای‬ ‫عضو این س��ازمان باید کریدورهای ریلی را کامل‬ ‫بر ای��ن اس��اس برخ��ی کارشناس��ان معتقدند‬ ‫جلسه س��ران که در پایان فوریه انجام خواهد شد‬ ‫کرده تا بتوانند از سیستم های مواصالتی بیشترین‬ ‫اگ��ر ایران ای��ن حلقه را قطع کند‪ ،‬ب��ا اینکه یکی‬ ‫تاکی��د داریم‪ ،‬افزود‪ :‬اکو در زمین��ه توافقنامه های‬ ‫بهره را ببرند‪.‬‬ ‫از بنیانگذاران اکواس��ت این احتم��ال می رود که‬ ‫تجارت حمل ونقل‪ ،‬موسس��ات پژوهش��ی‪ ،‬س��ود‬ ‫این عضو کمیسیون عمران با اشاره به اینکه ایران‬ ‫عضوی��ت کش��ور در ای��ن س��ازمان بین المللی با‬ ‫بانک ه��ا‪ ،‬موسس��ات تج��اری‪ ،‬س��رمایه گذاری و‬ ‫ب��ه دلیل موقعیت جغرافیایی در مرکز کش��ورهای‬ ‫مخاطرات��ی روبه رو ش��ود‪ .‬همچنین بای��د در نظر‬ ‫همچنین ایجاد بازار الکترونیک منطقه ای به دنبال‬ ‫عض��و اکو قرار دارد‪ ،‬افزود‪ :‬ع��راق و ترکیه از غرب‬ ‫داش��ت ک��ه اجرای این سیاس��ت در ای��ران برای‬ ‫ایجاد راهکارهایی برای عملیاتی شدن این اهداف‬ ‫ایران و افغانس��تان و کش��ورهای تجزیه شده پس‬ ‫صنعت کشور دستاوردهای بسیاری دارد‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫از فروپاشی شوروی از شرق باعث شده اند ایران به‬ ‫و‬ ‫افغانستان‬ ‫ایران در منطقه با کشورهای عراق‪،‬‬ ‫دبی��رکل اکو با تاکید ب��ر عملیاتی کردن اهداف‬ ‫نوعی مرکزیت اکو را در اختیار داشته باشد‪.‬‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫صنعتی‬ ‫ترکیه بیشترین روابط تجاری و‬ ‫و راهکاره��ا در بخ��ش حمل ونق��ل گف��ت‪ :‬بای��د‬ ‫افضلی با بی��ان اینکه اگر ایران نتواند سیس��تم‬ ‫اساس‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫هس��تند‪.‬‬ ‫هر ‪ 3‬کش��ور از اعضای اکو‬ ‫کریدوره��ای ریلی در میان کش��ورهای عضو اکو‬ ‫ریلی بین کشورهای عضو اکو را متصل کند شاید‬ ‫در‬ ‫ تواند‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫کش��ورها‬ ‫این‬ ‫ارتب��اط ریلی ایران ب��ا‬ ‫ایجاد ش��ود زیرا درحال حاضر م��ا در این بخش با‬ ‫عضوی��ت ایران در این س��ازمان به خط��ر بیفتد‪،‬‬ ‫مهمی‬ ‫بس��یار‬ ‫نقش‬ ‫محصوالت‬ ‫قیمت تمام ش��ده‬ ‫مشکالتی روبه رو هستیم و بارها امکان جابه جایی‬ ‫گفت‪ :‬هر چن��د ایران از بنیانگذاران اکو به ش��مار‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫وابس��ته‬ ‫نقش‬ ‫این‬ ‫ایفای‬ ‫داشته باش��د‪.‬‬ ‫مناسب در میان کشورهای عضو اکو را ندارند‪.‬‬ ‫م��ی رود اما اگر اقدام جدی در این زمینه نش��ود‪،‬‬ ‫مسئوالن‬ ‫تصمیم‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کش��ور‬ ‫خطوط ریلی‬ ‫ابراهی��م اکچا با اعالم اینکه در س��ال گذش��ته‬ ‫احتم��ال تعلیق عضوی��ت ایران وج��ود دارد‪ .‬وی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بستگی‬ ‫زمینه‬ ‫در این‬ ‫اک��و برنامه هایی را در بخش های مختلف اقتصادی‬ ‫درباره مزیت های حمل ونقل ریلی اینگونه توضیح‬ ‫اکو‬ ‫اعضای‬ ‫بین‬ ‫ریلی‬ ‫اتصال‬ ‫اجرایی کرده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این سازمان برای‬ ‫‹‹‬ ‫داد‪ :‬سیستم ریلی یکی از مهم ترین زیرساخت های‬ ‫دبی��رکل اک��و ب��ا تاکید ب��ر اهمیت گس��ترش‬ ‫بیش��تر نزدیک ک��ردن کش��ورهای منطقه‪ ،‬موفق‬ ‫کش��ور به ش��مار می رود‪ .‬چنانچه این‬ ‫حمل ونق��ل در کش��ورهای عضو اکو گف��ت‪ :‬باید‬ ‫عمل کرده است‪.‬‬ ‫زیرساخت ها تامین شود ایران می تواند‬ ‫کریدورهای مختلف ریلی میان این کشورها ایجاد‬ ‫‹ ‹صنعت�ی ریل�ی وتوس�عه‬ ‫سید حسین افضلی‪ :‬درامدهای بسیاری را کسب کند‪ .‬اگر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫صنعتی‬ ‫اگر کریدور حمل ونقل‬ ‫کری��دور حمل ونقل ریل��ی بین ایران‬ ‫اجالس‬ ‫ وهفتمین‬ ‫ت‬ ‫بیس��‬ ‫در‬ ‫اکچا‬ ‫ابراهیم‬ ‫خلیل‬ ‫حمل ونق��ل یک��ی از مهم تری��ن‬ ‫ریلی بین ایران و‬ ‫و کش��ورهای عضو اکو تکمیل ش��ود‪،‬‬ ‫س��االنه ش��ورای برنامه ریزی منطقه ای س��ازمان‬ ‫ش��اخص هایی اس��ت ک��ه در قیمت‬ ‫کشورهای عضو‬ ‫درامدهای بس��یاری بر اثر رفت و امد‬ ‫جلس��ه‬ ‫همکاری های اقتصادی (اکو) با بیان اینکه‬ ‫تمام ش��ده محص��والت صنعت��ی و‬ ‫اکو تکمیل شود‪،‬‬ ‫تجاری نق��ش دارد‪ .‬همچنین یکی از درامدهای بسیاری بر قطارهای مس��افربری یا باربری نصیب‬ ‫ش��ورای برنامه ریزی منطق��ه ای در مرحله مهمی‬ ‫ارزان ترین ش��یوه های حمل ونقل‪ ،‬با اثر رفت و امد قطارهای ایران می شود‪.‬‬ ‫قرار دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬به تازگ��ی توافقنامه پاریس در‬ ‫این عضو کمیس��یون عمران با اشاره‬ ‫اس��تفاده از سیس��تم ریلی به دست مسافربری یا باربری‬ ‫این زمینه منعقد ش��ده است و سفر اخیر به ایران‬ ‫می اید‪ .‬بر این اساس اگر ایران بتواند نصیب ایران می شود به اینک��ه حمل ونق��ل مس��افر و بار با‬ ‫چشم انداز مهمی به دنبال دارد‪.‬‬ ‫سیستم حمل ونقل ریلی بسیار ارزان تر‬ ‫مسائل‬ ‫ سری‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫بر‬ ‫وی با اش��اره به اینکه امروز‬ ‫حلقه واس��طی بین کش��ورهای عضو‬ ‫پیشرفت ‪۹۵‬درصدی پروژه بهسازی محور منجیل‪-‬سه راهی طارم‬ ‫مدیرکل راه و شهرس��ازی استان زنجان‬ ‫گف��ت‪ :‬پ��روژه بهس��ازی مح��ور منجیل‪-‬‬ ‫س��ه راهی طارم یک��ی از پروژه های اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی در اس��تان ب��وده ک��ه تاکنون‬ ‫‪ ۹۵‬درصد پیشرفت فیزیکی داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت ب��ه نقل از‬ ‫پایگاه اطالع رس��انی دولت‪ ،‬کلیم اله وثوقی‬ ‫در بیست و پنجمین جلسه ستاد فرماندهی‬ ‫اقتص��اد مقاومتی اس��تان که به ریاس��ت‬ ‫استاندار زنجان برگزار شد‪ ،‬در زمینه برش‬ ‫اس��تانی پروژه های ستاد فرماندهی اقتصاد‬ ‫مقاومتی وزارت راه و شهرس��ازی در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬اظه��ار کرد‪ :‬در راس��تای تکمیل و‬ ‫بهره ب��رداری ‪ ۵۹۱‬کیلومتر خ��ط راه اهن‬ ‫در کریدور های ش��مالی‪ -‬جنوبی و شرقی‪-‬‬ ‫غربی کشور‪ ۱۰۴ ،‬کیلومتر در حوزه استان‬ ‫زنجان قرار دارد که احداث خط دوم محور‬ ‫«زنجان‪ -‬قزوین» با پیش��رفت فیزیکی ‪۱۵‬‬ ‫درصد در دست اجراست‪.‬‬ ‫وی تکمی��ل و بهره ب��رداری‬ ‫‪۱۰۷۰‬کیلومت��ر بزرگ��راه در‬ ‫کریدوره��ای ش��مالی‪ -‬جنوب��ی‬ ‫و ش��رقی‪ -‬غرب��ی را از دیگ��ر‬ ‫پروژه های بخش راه س��تاد اقتصاد‬ ‫مقاومتی کش��ور برش��مرد و افزود‪:‬‬ ‫تکمی��ل پ��روژه احداث بان��د دوم‬ ‫کبودراهنگ‪ -‬قیدار‪ -‬س��لطانیه به‬ ‫ط��ول ‪ ۳۰‬کیلومتر با ‪ ۴۲‬درصد پیش��رفت‬ ‫فیزیک��ی و اح��داث بان��د دوم س��ه راه‬ ‫سلطانیه ‪ -‬تاکس��تان به طول ‪ ۲۰‬کیلومتر‬ ‫ب��ا ‪ ۵۰‬درصد پیش��رفت و احداث باند دوم‬ ‫راه زنج��ان ‪ -‬بیجار به ط��ول ‪ ۲۰‬کیلومتر‬ ‫و زنجان ‪ -‬تکاب به ط��ول ‪ ۱۰‬کیلومتر به‬ ‫ترتیب با ‪ ۴۰‬و ‪ ۹۵‬درصد پیشرفت فیزیکی‬ ‫در دست انجام است‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهر سازی در ادامه جلسه‬ ‫به اقدامات انجام ش��ده در حوزه مس��کن‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬س��هم اس��تان زنجان در‬ ‫برنام��ه احداث ‪ ۱۰۰‬هزار واحد‬ ‫مسکونی از سوی سازمان ملی‬ ‫زمین و مس��کن‪ ۳۲۵۲ ،‬واحد‬ ‫و در برنام��ه احداث ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫واحد مسکونی از سوی معاونت‬ ‫امور مس��کن روس��تایی بنیاد‬ ‫مسکن انقالب اسالمی‪۳۲۰۰ ،‬‬ ‫واحد مسکن روستایی است‪.‬‬ ‫وثوقی افزود‪ :‬توزیع استانی برنامه احداث‬ ‫و تکمیل ‪ ۵۱۴۵۶‬واحد مس��کونی از سوی‬ ‫معاونت امور مسکن ش��هری بنیاد مسکن‬ ‫انقالب اسالمی‪ ،‬س��هم استان زنجان ‪۳۳۶‬‬ ‫واحد در قالب ‪ ۱۱‬پروژه تعیین شده است‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنع��ت با توجه به‬ ‫اینکه پروژه های زیرساخت ریلی در کشور‬ ‫روبه توسعه قرار گرفته اند‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫در صورت پیروی از سیاست های مشترک‬ ‫ایران می تواند برای اتصال کشورهای عضو‬ ‫اکو اقدامات مناسبی داشته باشسد‪.‬‬ ‫از دیگر ش��یوه های حمل ونقل اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت‬ ‫ایران در ش��رایط کنونی در برخ��ی از موارد نیاز به‬ ‫واردات مواد اولیه دارد‪ .‬در صورتی که این واردات با‬ ‫شیوه حمل ونقل ریلی انجام شود به طور قطع صنایع‬ ‫ای��ران در تامین مواد اولیه یا ص��ادرات محصوالتی‬ ‫که در دس��تور کار دارند‪ ،‬رش��د چشم گیری خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫افضلی ب��ا تاکید بر اینکه یکی از ش��اخص های‬ ‫رش��د صنعتی رش��د تجارت اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بر این‬ ‫اس��اس در ش��رایط موجود اگر بخواهیم ارتباطات‬ ‫صنعتی و تجاری با دنیا را افزایش دهیم سیس��تم‬ ‫حمل ونقل و ریل کش��ور باید توس��عه و گسترش‬ ‫یابد‪ .‬وی با اش��اره به اینکه یکی از مش��کالتی که‬ ‫ام��روز صنایع ایران با ان روبه رو ش��ده‪ ،‬در زمینه‬ ‫افزایش قیمت تمام ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬همچنین از‬ ‫ش��اخص هایی که باعث افزایش قیمت تمام شده‬ ‫می شود‪ ،‬هزینه های حمل ونقل است‪ .‬اکنون عراق‬ ‫و افغانس��تان که عضو اکو هم هستند از بزرگترین‬ ‫ش��رکای تجاری ایران در منطقه به شمار می روند‪.‬‬ ‫بر این اساس اگر ایران بتواند در زمینه حمل ونقل‬ ‫محص��والت صنعت��ی با ای��ن کش��ورها از طریق‬ ‫سیس��تم ریلی ارتباط داشته باش��د‪ ،‬بدیهی است‬ ‫که در قیمت تمام ش��ده می توان��د ظرفیت رقابت‬ ‫بیشتری ایجاد کند‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون عمران با تاکی��د بر اینکه‬ ‫قیم��ت حمل ونقل در بازار رقاب��ت جهانی اهمیت‬ ‫بس��یاری دارد و حمل ونقل ریلی بس��یار به صرفه‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬برای این که بتوانیم در زمینه واردات‬ ‫و ص��ادرات بهتر عم��ل کنیم باید سیس��تم ریلی‬ ‫کشور را به دیگر کشورهای منطقه متصل کنیم‪.‬‬ ‫افضلی به نقش ایران در توسعه ریلی اشاره کرد‬ ‫و در این باره گفت‪ :‬ایران در قبال کشورهای شرقی‬ ‫مس��ئول اس��ت و اگر به این سیاس��ت عمل نشود‬ ‫ممکن اس��ت عضویت ایران ب��ه مخاطراتی دچار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫پایانه کانتینری دوحه افتتاح شد‬ ‫پایانه یک کانتینری بندر ‪ Hamad‬دوحه با پهلوگیری ش��ناور کانتینری‬ ‫موس��وم به ‪ MSC Esthi‬و ظرفیت ‪ ۱۴‬هزار ‪ TEU‬به طور رس��می افتتاح‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت به نقل از مانا‪ ،‬نخستین فاز ترمینال کانتینری‬ ‫ی��ک بن��در ‪ Hamad‬به ارزش ‪7‬میلی��ارد و ‪ ۸۰۰‬میلی��ون دالر و ظرفیت‬ ‫مدیریت دو میلیون ‪ TEU‬پس از تکمیل و با پهلوگیری نخس��تین ش��ناور‬ ‫کانتینری متعلق به شرکت کشتیرانی ‪ MSC‬سوئیس اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬پایانه ‪ ۲‬و ‪ ۳‬کانتینری تا سال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی تکمیل‬ ‫خواهد ش��د و ظرفیت جابه جایی کانتینری در این بندر به ‪6‬میلیون ‪TEU‬‬ ‫می رسد‪ .‬این گزارش حاکی است افتتاح نخستین فاز پایانه یک کانتینری به‬ ‫دنبال امضای قراردادی بین مدیران شرکت دریانوردی قطر (‪ )Milaha‬در‬ ‫بخش لجستیک و حمل ونقل و شرکت مدیریت بنادر (‪ )Mwani‬این کشور‬ ‫انجام شد که هدف انها ایجاد یک شرکت جدید موسوم به ‪QTerminals‬‬ ‫برای مدیریت بندر ‪ Hamad‬است‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس‪ ،‬ش��رکت ‪ Mwani‬قطر ‪ ۵۱‬درصد و شرکت ‪Milaha‬‬ ‫‪ ۴۹‬درصد در شرکت ‪ Qterminals‬که قرار است به عنوان شرکتی مستقل‬ ‫در بن��در ‪ Hamad‬فعالیت کند‪ ،‬س��هام دارند‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬بندر ‪Hamad‬‬ ‫به منطقه بازرس��ی‪ ،‬برج کنترل با ارتفاع ‪ ۱۱۰‬متری‪ ،‬س��کوی پژوهش��ی و‬ ‫تاسیسات دیگر دریایی مجهز می شود‪.‬‬ ‫کیفیت‬ ‫ قربانی شورای رقابت‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 21‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 11‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 11‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 2‬پیاپی ‪1975‬‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو خراسان در گفت وگو با «گسترش صنعت» خبر داد‬ ‫تولید تسمه داخلی‬ ‫مدفون در الیه های واردات‬ ‫محافظه کاری در سیاس��ت به شکلی دیگر در صنعت تسری پیدا کرده‬ ‫و برخی تولیدکنندگان داخل نه تنها هیچ امار و اطالعاتی درباره میزان‬ ‫ی شنیده می شود اتحادیه ها‬ ‫تولیدات خود به رسانه ها نمی دهند حتی گاه ‬ ‫و انجمن ه��ای این صنف ها نیز از می��زان تولید کارخانه ها و اعضای خود‬ ‫بی اطالع هستند و عنوان می کنند که به طور عموم تولیدکنندگان امارها‬ ‫را در اختیار اتحادیه یا انجمن مربوط قرار نمی دهند‪.‬‬ ‫نیومزدا و ساندرو‬ ‫باکیفیت های بی رقیب‬ ‫فروش اعتباری منعطف‬ ‫‪ 3‬محصول ایران خودرو‬ ‫ورود ‪ 2‬خودرو جدید به خط تولید خراسان‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫عکس‪ :‬فاطمه خوشبویی‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو به مناسبت میالد حضرت رسول اکرم (ص)‬ ‫و هفته وحدت‪ ،‬فروش اعتباری منعطف ‪ ۳‬محصول خود را اغاز خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬خودروهای پژو‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۲‬و تیپ ‪ ۵‬و س��ورن‬ ‫ای ال ایک��س توربوش��ارژ از س��اعت ‪ ۹‬صب��ح فردا به ص��ورت اعتباری‬ ‫منعط��ف عرضه خواهند ش��د‪ .‬در ش��رایط فروش اعتب��اری منعطف‬ ‫حداقل پیش پرداخت و مدت زمان نهایی بازپرداخت اقس��اط از س��وی‬ ‫ایران خودرو تعیین می ش��ود اما میزان پیش پرداخت بیشتر و همچنین‬ ‫انتخاب تعداد اقساط و چک های بازپرداخت به عهده خود مشتری است‬ ‫و می تواند با واریز وجه بیشتر یا انتخاب مدت بازپرداخت کمتر‪ ،‬خودرو‬ ‫را با نرخ س��ود کمتر خریداری کند‪ .‬در طرح فروش اعتباری منعطف‬ ‫اذرم��اه ایران خودرو‪ ،‬پ��ژو‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۲‬با حداقل مبل��غ پیش پرداخت‬ ‫‪۱۹‬میلی��ون تومان‪ ،‬تیپ‪ ۵‬با ‪۲۱‬میلیون تومان و س��ورن توربوش��ارژ با‬ ‫‪۲۴‬میلیون تومان پیش پرداخت عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫نرخ س��ود این طرح از ‪ ۱۰‬تا ‪۲۲‬درصد و مدت بازپرداخت ان از ‪ ۶‬تا‬ ‫‪۱۸‬ماه برنامه ریزی شده و موعد تحویل نیز ‪ ۳۰‬روز کاری پس از تکمیل‬ ‫فرایند ثبت نام خواهد بود‪.‬‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 21‬اذر ‪ 11 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 11‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 2‬پیاپی ‪1975‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫رضایت مشتری‬ ‫با ارتقای کیفیت خودرو ملی‬ ‫فرج��ام برجام و برداش��ته ش��دن‬ ‫برخ��ی از تحریم های اقتصادی علیه‬ ‫ایران‪ ،‬ش��رایط خوبی را برای صنعت‬ ‫خودرو رقم زد‪ ،‬به گونه ای که از همان‬ ‫ابتدا بسیاری از خودروسازان خارجی‬ ‫ب��رای س��رمایه گذاری در صنع��ت‬ ‫خ��ودرو کش��ور وارد ایران ش��دند و‬ ‫اگرچه مذاکره با برخی از انها ادامه دارد اما دو قرارداد و یک‬ ‫تفاهمنامه خودرویی به امضا رسیده است‪.‬‬ ‫ای��ن قراردادها که قرار اس��ت انتقال دان��ش فنی را در پی‬ ‫داشته باشد‪ ،‬منجر به تولید خودرو ملی و انتخاب جایگزینی‬ ‫مناسب برای خودروهای قدیمی در کشور خواهد شد‪ .‬انطور‬ ‫که رمضانعلی سبحانی فر می گوید همزمان با برداشتن موانع و‬ ‫تحریم ها و انعقاد قراردادهای جدید؛خودروسازی ملی باید در‬ ‫راستای جلب مشتری بیشتر اقدام به بهبود کیفیت ها کند‪.‬‬ ‫نماینده مردم س��بزوار و جوین در مجلس شورای اسالمی‬ ‫در گفت وگ��و با خانه ملت با بی��ان اینکه ارتقا کیفیت خودرو‬ ‫ملی به طور حتم باعث رضایت مندی مش��تری می شود‪ ،‬ادامه‬ ‫داده خودروسازی های داخلی باید بدانند که در صورت ارتقای‬ ‫کیفیت محصوالت خود به بازار خارجی راه یافته و به ارزاوری‬ ‫برای کش��ور منجر می شوند و اندیش��یدن به کیفیت خودرو‬ ‫به طور حتم در زمینه کمیت ان نیز چاره ساز خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با تاکید براینکه س��ایپا و ایران خ��ودرو پیش از حذف‬ ‫خودروه��ای قدیم��ی بای��د فک��ری ب��رای جایگزین��ی انها‬ ‫کنند‪ ،‬یاداور ش��ده توس��عه یافته ترین کش��ورهای جهان نیز‬ ‫خودروهای��ی در کالس قیمت��ی ارزان برای عرضه به طبقات‬ ‫متوس��ط و ضعیف درامدی تولید می کنند‪ ،‬در غیراینصورت‬ ‫خودروسازان بازار داخلی را از دست داده و خودروهای چینی‬ ‫بازار را اشباع می کنند‪.‬‬ ‫س��بحانی فر با بیان اینکه نیاز امروز خودروس��ازان کش��ور‬ ‫تحقیق و توس��عه است‪ ،‬افزوده که برای تامین نظر مشتریان‬ ‫و افزایش کیفیت خودروهای داخلی صنایع خودروسازی باید‬ ‫بخش ه��ای کنترل کیفیت خود را به نح��وی به تجهیزات و‬ ‫فناوری ه��ای مدرن ارتقا دهند تا مردم فکر خریدن خودروی‬ ‫خارجی را از سر بیرون کنند‪.‬‬ ‫به باور عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی فن��اوری خودروه��ای قدیمی از رده خ��ارج بوده و‬ ‫مهندس��ی ان مربوط به دهه گذشته است و تنها عامل روی‬ ‫اوردن مردم به خرید این خودروها نداشتن پول بیشتر برای‬ ‫خودروی بهتر است‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫استفاده فرانسوی ها‬ ‫از زیرساخت های خودرویی‬ ‫ایران‬ ‫در حال حاضر حضور دو ش��رکت فرانسوی رنو و پژو در‬ ‫ایران قطعی شده و کارشناسان معتقدند حضور دوباره رنو‬ ‫و پ��ژو در صنعت خودرو ایران را باید به فال نیک گرفت و‬ ‫از اشتباه های گذشته برای اجرای بهتر قراردادهای جدید‬ ‫درس گرفت‪.‬‬ ‫در همی��ن زمین��ه کارش��ناس صنع��ت خ��ودرو در‬ ‫گفت وگ��و با پرش��ین خ��ودرو اظه��ار کرده فرانس��وی ها‬ ‫در س��ال های گذش��ته حض��ور پررنگ��ی در ب��ازار‬ ‫ای��ران داش��ته و زیرس��اخت های خوب��ی نی��ز ایج��اد‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫ب��ه ب��اور باب��ک صدرای��ی‪ ،‬بعد از لغ��و تحریم ه��ا‪ ،‬این‬ ‫فرانس��وی ها بودند که از وجود زیرساخت های فراهم شده‬ ‫از س��وی خودشان در صنعت خودرو کشور بیشترین بهره‬ ‫را بردند و از شواهد اینطور بر می اید که کار را بسیار قوی‬ ‫دنبال می کنند‪.‬‬ ‫وی درباره زیرس��اخت های عنوان شده توضیح داده که‬ ‫پژو سال هاس��ت این تجهیزات را در ایران خودرو به وجود‬ ‫اورده و حتی سمند نیز با همین زیرساخت ها و بر مبنای‬ ‫خط تولید پژو س��اخته شده است بنابراین برگشت پژو به‬ ‫ای��ران دور از ذهن نب��ود‪ .‬این اتفاق برای رنو هم به همین‬ ‫سبک افتاد اما بیش��تر تمرکز رنویی ها روی پارس خودرو‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنعت خ��ودرو تاکید کرده برگش��ت‬ ‫این غول های خودروس��ازی به ایران اگر قرار باش��د منجر‬ ‫ب��ه اتف اق ه��ای دهه های قبل ش��ود که تنها یکس��ری از‬ ‫محص��والت از رده خ��ارج و بی کیفی��ت را مونتاژ کردیم‪،‬‬ ‫هیچ نفعی برای کشور ندارد اما اگر مدیران داخلی رویه را‬ ‫تغییر داده و از مونتاژ کاری و مهندس��ی معکوس به سمت‬ ‫تولید خودرو و دس��تیابی به دانش فنی دس��ت یابند‪ ،‬در‬ ‫این صورت قراردادهای جدید نفع بسیار خوبی به صنعت‬ ‫خودرو می رسانند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رده ن��گاه رنو و پ��ژو نگاهی جهانی‬ ‫اس��ت یعنی این نش��ان ها باید ایران را وارد شبکه جهانی‬ ‫خودروس��ازی و قطعه س��ازی کنند‪ .‬با ورود قطعه س��ازان‬ ‫ی مش��ترک (جوینت‬ ‫ایرانی به بازار جهانی‪ ،‬س��رمایه گذار ‬ ‫ونچ��ر ) را به خوب��ی فراخواهی��م گرفت و از ای��ن رو بازار‬ ‫بین الملل��ی می تواند باعث توس��عه صنعت خودرو و قطعه‬ ‫ما ش��ود اما همه این اتفاق ها به مدیریت این قراردادها از‬ ‫داخل کشور بستگی دارد‪.‬‬ ‫احمد نعمت بخش‬ ‫ارش محبی نژاد‬ ‫در گفت و گوی «گسترش صنعت» با کارشناسان مبنی براعالم انحصار در صنعت خودرو عنوان شد‬ ‫پ��س از انک��ه ب��ه‬ ‫نیره دوخائی‬ ‫تش��خیص ش��ورای‬ ‫گروه خودرو‬ ‫ی س��ال‬ ‫اقتصاد در د ‬ ‫‪ 1390‬خ��ودرو در‬ ‫فهرس��ت کاالهای انحصاری قرار گرف��ت و وظیفه‬ ‫قیمت گذاری ان به عهده ش��ورای رقابت گذاش��ته‬ ‫شد‪ ،‬انجمن خودروس��ازان ایران با ارسال نامه ای به‬ ‫محمدباق��ر نوبخت‪ ،‬مع��اون رییس جمهور و رییس‬ ‫س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی کش��ور‪ ،‬در اواخر‬ ‫اذرماه ‪ 1393‬با ارائه استدالل هایی خواستار خروج‬ ‫خودروهای س��واری از فهرس��ت کاالهای انحصاری‬ ‫ش��د اما در حال حاضر شورای رقابت همچنان برای‬ ‫برخ��ی از خودروها قیمت تعیی��ن می کند و به نظر‬ ‫می رس��د انجمن نیز ب��ا خروج برخ��ی خودروها از‬ ‫بخش قیمت گذاری‪ ،‬دیگر پیگیر نامه خود نیست‪.‬‬ ‫در بخش��ی از ای��ن نامه ام��ده اس��ت‪« :‬محدود‬ ‫نگه داشتن قیمت کارخانه نه تنها باعث محدود شدن‬ ‫قیمت واقعی خودرو سواری در بازار نمی شود‪ ،‬بلکه‬ ‫تنها به اش��فتگی و رانت جویی بازار دامن زده و در‬ ‫حاصل را به جی��ب دالالن می ریزد و با‬ ‫ ‬ ‫عم��ل رانت‬ ‫تاس��ف فراوان نتیجه وجود و تداوم چنین جو فساد‬ ‫الودی‪ ،‬عامل تحریک و ترغیب عوامل فساد می شود‬ ‫که مبارزه با ان بسیار سخت و دشوار است‪».‬‬ ‫پ��س از انک��ه موض��وع قیمت گذاری خ��ودرو به‬ ‫شورای رقابت سپرده ش��د‪ ،‬مسئوالن و کارشناسان‬ ‫اس��تدالل های مختلفی مبنی بر غیرانحصاری بودن‬ ‫بازار از جمله وجود چندین خودروس��از در کش��ور‬ ‫و همچنی��ن تن��وع محص��ول در رده ه��ای قیمتی‬ ‫مش��خص را مطرح کردند و در این ش��رایط اگرچه‬ ‫ش��ورای رقابت از موضع خود کوتاه نیامد اما برخی‬ ‫خودروه��ا ازجمله «تندر ‪« ،»90‬دنا» و «پژو ‪»207‬‬ ‫را با اس��تدالل وجود رقابت در بازار این خودروها از‬ ‫فهرست قیمت گذاری دستوری خارج کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹وجود رقابت در بازار خودرو‬ ‫پ��س از این تصمیم ش��ورا‪ ،‬گس��ترش صنعت در‬ ‫گفت وگو با دبیر انجمن خودروس��ازان موضوع نامه‬ ‫ارس��الی به معاون اول رییس جمهور را پیگیری کرد‬ ‫کیفیت‪ ،‬قربانی شورای رقابت‬ ‫زیرا به نظر می رس��د زمان اقدام جدی برای خروج‬ ‫همگن نیرو محرکه و قطعه سازان به گسترش صنعت‬ ‫کامل ش��ورای رقاب��ت از قیمت گذاری خ��ودرو فرا‬ ‫می گوید‪ :‬صنع��ت خودرو هیچ گاه انحصاری نبوده و‬ ‫رسیده باشد‪.‬‬ ‫اکنون نیز انحصار در این صنعت دیده نمی شود زیرا‬ ‫احمد نعمت بخش در این ب��اره توضیح می دهد‪:‬‬ ‫بیش از ‪ 30‬ش��رکت خودروساز در کشور مشغول به‬ ‫انتخابات ش��ورای رقابت چندی پیش برگزار ش��د‬ ‫فعالیت هستند و تنوع تولید محصول نیز به گونه ای‬ ‫و خوش��بختانه با تغییر برخی از اعضای این ش��ورا‪،‬‬ ‫است که رقابت در بازار وجود دارد‪ .‬عالوه بر ان برای‬ ‫وضعیت بهتر شده است و به جز خودروهای پر تیراژ‬ ‫واردات خودرو به کش��ور مانعی نیس��ت و از حدود‬ ‫نظی��ر پراید و پژو ‪ ،405‬تش��خصی داده اند که باقی‬ ‫‪3‬س��ال پیش که تعرفه ها نصف ش��د‪ ،‬حجم واردات‬ ‫خودروهای داخلی نیاز ب��ه قیمت گذاری ندارد زیرا‬ ‫خودرو نیز افزایش یافت بنابراین این موارد ش��ائبه‬ ‫مردم حق انتخاب داش��ته و رقاب��ت در بازار وجود‬ ‫وجود انحصار در صنعت خودرو را رد می کند‪.‬‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ارش محبی نژاد با اش��اره به تبص��ره ‪ 2‬ذیل ماده‬ ‫وی معتق��د اس��ت در حال حاض��ر‬ ‫‪ 101‬قانون ‪5‬س��اله پنجم توسعه اظهار‬ ‫ب��ازار کش��ش افزایش قیم��ت ندارد‬ ‫می کن��د‪ :‬براس��اس این تبص��ره دولت‬ ‫در حال حاضر بازار‬ ‫و خودروس��ازان ب��ه س��مت کاه��ش‬ ‫براس��اس مصالحی مانن��د پایین بودن‬ ‫هزینه های تولید حرک�� ‬ ‫ت کرده اند به کشش افزایش قیمت ق��درت خرید م��ردم ب��ه قیمت گذاری‬ ‫گونه ای که پس از انکه شورای رقابت ندارد و خودروسازان‬ ‫دستوری برخی از کاالها می پردازد تا با‬ ‫به سمت کاهش‬ ‫با درصدی مش��خص به خودروسازان‬ ‫تعیین قیمتی پایین امکان خرید برای‬ ‫هزینه های تولید حرکت ‬ ‫اجازه افزایش قیمت داد‪ ،‬خودروسازان‬ ‫مردم فراهم ش��ود‪ .‬در این موارد دولت‬ ‫کرده اند‬ ‫به تازگی قیمت برخ��ی از خودروه ا را‬ ‫باید قیم��ت مابه التفاوت عادله روز را با‬ ‫باال برده اند‪.‬‬ ‫قیمتی که خود تعیین می کند‪ ،‬بپردازد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه نعمت بخش‪ ،‬ش��ورای رقاب��ت حضور‬ ‫وی می افزاید‪ :‬اگر قرار باشد قیمت گذاری خودرو با‬ ‫کمرنگ ت��ری در بح��ث قیمت گذاری خ��ودرو دارد‬ ‫مصلحت حاکمیت دستوری باشد‪ ،‬باید مابه التفاوت‬ ‫و البته با تمام اس��تدالل های عنوان ش��ده مبنی بر‬ ‫قیمت را به خودروساز و قطعه ساز پرداخت کند اما‬ ‫انحصاری نبودن بازار خودرو‪ ،‬حضور ش��ورای رقابت‬ ‫اگر نباید این مبلغ پرداخت ش��ود‪ ،‬انحصاری وجود‬ ‫در بخ��ش قیمت گذاری به معن��ای انحصار در این‬ ‫ندارد که ش��ورای رقابت قیم��ت خودروها را تعیین‬ ‫صنع��ت تلقی می ش��ود‪ .‬انجمن ه��م در این زمینه‬ ‫کن��د بنابراین این رویه تناق��ض دارد و باید به این‬ ‫اقدامی نکرده زیرا فش��ار از س��وی شورای رقابت بر‬ ‫نکته اشاره کرد که دولت از این لحاظ تاکنون پولی‬ ‫خودروسازان کمتر شده است‪.‬‬ ‫به خودروساز و قطعه ساز پرداخت نکرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کیفیت فدای قیمت‬ ‫انط��ور که این کارش��ناس صنعت خ��ودرو بیان‬ ‫براس��اس قانون‪« ،‬انحصار» وضعیتی در بازار است‬ ‫می کن��د قیمت هایی که از س��وی ش��ورای رقابت‬ ‫که س��هم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده‪،‬‬ ‫تعیین می ش��ود‪ ،‬غیرواقعی اس��ت زیرا مبنا و محل‬ ‫خری��دار و فروش��نده از عرض��ه و تقاض��ای بازار به‬ ‫محاس��بات محل اختالف اس��ت‪ .‬هنگامی که قیمت‬ ‫میزانی باش��د که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در‬ ‫کاالیی مش��خص می ش��ود دیگر تعیین معیارهای‬ ‫بازار داشته باشد‪ ،‬یا ورود بنگاه های جدید به بازار یا‬ ‫کیفیت برای ان معنایی ندارد‪ .‬پس از قیمت گذاری‬ ‫خروج از ان با محدودیت مواجه باشد‪».‬‬ ‫دس��توری یک کاال‪ ،‬تولیدکنن��ده ان را به گونه ای‬ ‫در ارتباط با این بند قانونی و دالیل غیرانحصاری‬ ‫تولی��د خواهد ک��رد که ضرر نکن��د بنابراین در این‬ ‫بودن صنعت خ��ودرو‪ ،‬دبیر انجمن تخصصی صنایع‬ ‫رویه بخش هایی از کیفیت فدا می شود‪.‬‬ ‫قراردادهای خودرویی زمینه ساز ورود به بازارهای جهانی‬ ‫عقد قراردادهای خارجی در صنعت خودرو‪ ،‬اینده ای روش��ن‬ ‫ب��رای صنعت خ��ودرو در ن��گاه مردم و کارشناس��ان ترس��یم‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت همزم��ان با رفع‬ ‫محدودیت های ناش��ی از تحریم و ورود س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫چند پیش ش��رط در مذاک��ره با خودروس��ازان خارجی تعیین‬ ‫کرد‪ .‬این شرط ها شامل انتقال دانش فنی‪،‬صادرات ‪30‬درصدی‪،‬‬ ‫داخلی س��ازی ‪40‬درصدی و س��رمایه گذاری مستقیم در صنعت‬ ‫خودرو بود که به نظر می رس��د با رعایت این پیش ش��رط ها‪ ،‬راه‬ ‫ورود خودروسازان کشور به بازارهای جهانی هموار شود‪.‬‬ ‫در حال حاض��ر خودروس��ازان داخل��ی در بخش ص��ادرات با‬ ‫مش��کالت مختلفی ازجمله ناام��ن بودن منطقه و کش��ورهای‬ ‫همسایه روبه رو هستند و از انجایی که ورود به بازارهای جهانی‬ ‫در گرو صادرات اس��ت‪ ،‬ب��ه طور قطع در همکاری مش��ترک با‬ ‫خودروس��ازان خارجی پای تولیدکنن��دگان داخلی به بازارهای‬ ‫متنوع خارجی بازخواهد شد‪.‬‬ ‫به طور کلی صنعت خودرو همواره مورد توجه دولت بوده است‬ ‫و موفقیت در این همکاری ها نیز نیاز به حمایت دولت دارد‪ .‬یک‬ ‫کارش��ناس صنعت خودرو بر این باور است که صنعت خودرو به‬ ‫توجه ویژه ای از سوی مسئوالن و دستگاه های ذی ربط نیاز دارد‬ ‫بنابراین باید این صنعت را در قالب یک بنگاه اقتصادی قرار داد‬ ‫و تمرکز خودروس��ازان نیز بر کاه��ش هزینه های تولید‪ ،‬افزایش‬ ‫میزان تولیدات و تنوع محصوالت باشد‪.‬‬ ‫محمدقلی یوس��فی در گفت وگ��و با خبر خ��ودرو به موضوع‬ ‫قرارداد با خودروس��ازان خارجی اش��اره ک��رده و توضیح داد که‬ ‫با مش��ارکت و همکاری ش��رکت های خارج��ی در قراردادهای‬ ‫جدی��د خودرویی می توان بخش مهمی از تولیدات و محصوالت‬ ‫خودرویی را به خارج از کشور صادر کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مش��ارکت ش��رکت های خارج��ی در تولید‬ ‫محص��والت جدید می تواند زمینه س��از ورود به بازارهای جهانی‬ ‫باش��د‪ ،‬عنوان ک��رده ب��رای ورود به بازارهای رقابتی در س��طح‬ ‫بین الملل��ی بای��د از فناوری ه��ای روز دنی��ا در صنع��ت خودرو‬ ‫اس��تفاده کرد‪ ،‬البته به دلیل نبود این فناوری ها در کشور مجبور‬ ‫به همکاری با کش��ورهای پیش��رفته خواهیم بود بنابراین با این‬ ‫همکاری توان رقابت پذیری محصوالت در بازارهای جهانی ارتقا‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫یوسفی خاطرنشان کرده که فراهم س��ازی زیرساخت ها برای‬ ‫صادرات خودرو نیازمند مس��اعدت و همکاری مسئوالن ذی ربط‬ ‫است بنابراین مدیران مسئول این صنعت باید از توان خود برای‬ ‫پیش��رفت ان اس��تفاده کنند تا ضعف های صنعت خودرو کشور‬ ‫رفع شود و در مسیر پیشرفت گام بردارد‪.‬‬ ‫محبی نژاد با اشاره به نظرسنجی انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی در زمینه‬ ‫تمای��ل مردم ب��ه پرداخ��ت بهای کیفی��ت خودرو‬ ‫توضی��ح می دهد‪ :‬این انجمن حدود ‪ 6‬ماه پیش یک‬ ‫پژوهش اماری انجام داد به گونه ای که از حدود هزار‬ ‫نفر از مش��تریان پراید پرسش شد اگر قیمت پراید‬ ‫ازاد و از ان طرف حدود ‪20‬درصد گران تر ش��ود اما‬ ‫ضمانتنامه ان به صورتی باش��د که تا ‪ 5‬سال نخست‬ ‫نیازی به تعمیرگاه احساس نشود‪ ،‬تمایل برای خرید‬ ‫پراید قبلی وجود دارد ی��ا پراید با کیفیت گران تر؟‬ ‫بیش از ‪70‬درصد پاس��خ دادند تمای��ل دارند مبلغ‬ ‫باالت��ری پراخت کنند اما خودروی��ی با کیفیت باال‬ ‫بخرند‪30 .‬درصد باقیمانده هم با این اس��تدالل که‬ ‫قدرت خرید باالی��ی ندارند اظهار کردند که ترجیح‬ ‫می دهیم خودرو دست دوم باکیفیت تر را خریداری‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می ده��د‪ :‬ای��ن موضوع در ش��ورای‬ ‫سیاست گذاری خودرو مطرح شد تا یا قیمت گذاری‬ ‫دستوری حذف ش��ود یا هر خودروسازی به صورت‬ ‫ازمایش��ی یک خودرو بدون قیمت گ��ذاری تولید‬ ‫کند‪ .‬به طور حتم اس��تقبال به اندازه ای باال خواهد‬ ‫بود که امکان دارد قیمت خودرو کاهش یابد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنع��ت خودرو معتقد اس��ت با‬ ‫قیمت گذاری دس��توری تولید کننده ضرر می بیند و‬ ‫در حق مصرف کننده نیز اجحاف می شود‪ .‬پیشنهاد‬ ‫می ش��ود در برخی موارد باید دس��ت خودروساز باز‬ ‫باش��د تا خودرویی با کیفی��ت موردنظرش به تولید‬ ‫برس��اند بدون انکه محدودیت قیمت داش��ته باشد‪.‬‬ ‫در این روش می توان به س��لیقه مش��تریان مختلف‬ ‫پاسخ داد‪.‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش‪ ،‬واژه انحص��ار در صنعت‬ ‫خودرو به اش��تباه تعریف شده و با توجه به فعالیت‬ ‫خودروسازهای متعدد در کشور و همچنین عرضه‬ ‫محصوالت متنوع و رقابتی با حضور خودروس��ازان‬ ‫خارجی در کشور انتظار می رود بحث قیمت گذاری‬ ‫خودرو در شورای رقابت خاتمه یابد و تعیین قیمت‬ ‫خودرو به حاشیه بازار سپرده شود‪.‬‬ ‫فراهم شدن امکانات تولید با رفع تحریم ها‬ ‫موض��وع جایگزینی خودروهای قدیمی مدت هاس��ت که به چالش��ی در صنعت‬ ‫خ��ودرو تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬در همین رابطه عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس اس�لامی معتقد اس��ت فناوری تولی��د برخی خودروه��ای قدیمی متعلق‬ ‫ب��ه چند دهه پیش از این اس��ت و از س��ویی قیمت خودروه��ای تولیدی کنونی‬ ‫کاه��ش نمی یاب��د بنابراین باید خودروه��ای جدید جایگزی��ن خودروهای قدیمی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ت اظهار ک��رده در اواخر دهه ‪ ۸۰‬در‬ ‫حمیدرض��ا فوالدگ��ر درگفت وگو با خانه مل ‬ ‫قرارداد منعقدشده بین سایپا و رنو مقرر شد که خودرو تندر‪ ۹۰‬باید با قیمت ارزان‬ ‫به دس��ت مصرف کننده برس�� د اما با تغییر دولت‪ ،‬نوسانات شدید نرخ ارز و صعودی‬ ‫شدن قیمت ها‪ ،‬قیمت این خودرو نیز با شرایط تورمی ان زمان افزایش یافت و این‬ ‫خودرو نتوانست جایگزینی برای پراید یا پژو ‪ ۴۰۵‬شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسالمی با بیان اینکه قیمت خودروهای‬ ‫تولی��دی کنونی کاهش نمی یابد‪ ،‬بلکه خودروهای جدیدی با پایه قیمتی مناس��ب‬ ‫باید جایگزین انها شود‪ ،‬یاداور شده به طور قطع با سرعت گرفتن تولید و استقبال‬ ‫مصرف کننده از مدل های جدید‪ ،‬مدل های قدیمی زود تر از رده تولید خارج می شود‬ ‫و درهمین راستا امکانات برای ارتقای تولید خودرو با رفع تحریم خودرو ایران بیش‬ ‫از گذشته فراهم می شود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‪ ،‬بر این موضوع هم تاکید‬ ‫ک��رده که در زمینه کیفیت‪ ،‬قیمت رقابت��ی و خدمات پس از فروش خودروها باید‬ ‫بهینه سازی اتفاق افتد‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 21‬اذر ‪ 11 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 11‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 2‬پیاپی ‪1975‬‬ ‫خبر‬ ‫اجرای شروط چهارگانه‬ ‫در مذاکرات خودرویی‬ ‫گزارش« گسترش صنعت» از ضد و نقیض های بازار تسمه تایم و دینام نشان داد‬ ‫تولید تسمه داخلی مدفون در الیه های واردات‬ ‫محافظ��ه کاری در سیاس��ت به ش��کلی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫دیگر در صنعت تس��ری پیدا کرده و برخی‬ ‫گروه خودرو‬ ‫تولیدکنندگان داخل ن��ه تنها هیچ امار و‬ ‫‹ ‹‪۸۰‬درصد بازار تسمه برای چینی ها‬ ‫اطالعات��ی درباره می��زان تولیدات خود به‬ ‫گسترش صنعت برای کامل شدن گزارش خود و در اختیار قراردادن امار‬ ‫ی شنیده می شود اتحادیه ها و انجمن های این‬ ‫رسانه ها نمی دهند حتی گاه ‬ ‫به س��راغ یکی از فروشندگان انواع تس��مه در بازار لوازم یدکی تهران رفت‪.‬‬ ‫صنف ه��ا نیز از میزان تولید کارخانه ها و اعضای خود بی اطالع هس��تند و‬ ‫امیر ابدی‪ ،‬مدیر فروش��گاه امیرمنصور درباره وضعیت بازار و میزان تولید در‬ ‫عنوان می کنند که به طور عموم تولیدکنندگان امارها را در اختیار اتحادیه‬ ‫کشور گفت‪ :‬هم اکنون تسمه دینام و تایم در داخل کشور تولید نمی شود و‬ ‫یا انجمن مربوط قرار نمی دهند‪.‬‬ ‫کارخانه ای فعال در این زمینه در کشور وجود ندارد و بازار داخل با مدل های‬ ‫گس��ترش صنعت در نظ��ر دارد از قطعات پرمص��رف خودروها به طور‬ ‫بسیار متنوع و با کیفیت های متفاوت و با محصوالت وارداتی تامین می شود‬ ‫جداگانه گزارش هایی را اماده و منتش��ر کند اما متاس��فانه محافظه کاری‬ ‫و تنها اطلس تس��مه در اندازه های ا (برای خودروهای سنگین با عنوان های‬ ‫برخی تولیدکنندگان و وارد کردن رس��انه ها در پیچ و خم های نامه نگاری‬ ‫ا‪ ۴۱‬یا ا ‪ ۴۲‬و‪ )...‬و بی (برای مصارف صنعتی) تولید دارد‪.‬‬ ‫اداری و هدر دادن زمان های مقتضی‪ ،‬رسانه را به دردسرهایی چون ارسال‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که ایا بازار کمبودی به لحاظ تامین تسمه‬ ‫پاس��خ ها و دریافت پاس��خ های کلید واژه ای چون «بله» و «خیر»! انداخته‬ ‫ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬واردکننده در کش��ور زیاد اس��ت و ش��اید یک قلم جنس با ‪۵‬‬ ‫است یا یکی از کارشناسان مربوط با صحبت هایی مفصل در پایان سخنان‬ ‫ت��ا ‪ ۱۰‬نوع کیفیت در بازار موجود باش��د‪ .‬ب��رای نمونه برای‬ ‫با خواهش درخواست می کند سخنان او چاپ نشود! از این رو‬ ‫تس��مه تایم پژو شاید بیشتر از ‪ ۱۵‬نوع کیفیت تسمه در بازار‬ ‫گزارش امروز گس��ترش صنعت مربوط به تسم ه خودرو است‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫که یکی از این چالش های رسانه ای را به همراه دارد‪.‬‬ ‫امیر ابدی‪:‬‬ ‫بیش از ‪۵۰‬درصد‬ ‫‹ ‹تولید صفر تا صد در داخل نداریم‬ ‫وی درباره مبداهای وارداتی تسمه گفت‪ :‬بیشتر بازار ایران‬ ‫پویا حبیبی‪ ،‬مدیر بازرگانی اطلس تس��مه‪ ،‬درباره وضعیت از تسمه های خودرو در دس��ت چینی هاست به طوری که ‪۸۰‬درصد بازار مربوط به‬ ‫تولید تس��مه در کشور به گس��ترش صنعت گفت‪ :‬بخشی از موجود در بازار تقلبی کاالهای چینی بوده‪۱۵ ،‬درصد مربوط به کره و ‪۵‬درصد باقی‬ ‫است در حالی که‬ ‫تس��مه های مورد نی��از بازار در داخل تولید می ش��ود و باقی‬ ‫از طریق اروپا تامین می شود‪.‬‬ ‫مشتری قادر به‬ ‫ی و سی در‬ ‫وارداتی اس��ت و بیشتر تس��مه های معمولی ا‪ ،‬ب ‬ ‫ابدی در ادامه به چالش های این صنف اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫کشور تولید می شود‪.‬‬ ‫تشخیص قطعه تقلبی از این صنف با چالش قاچاق مواجه نیس��ت اما جنس تقلبی در‬ ‫غیرتقلبی نیست‬ ‫او افزود‪ :‬بخشی از تولید تسمه تایم خودرو‪ ،‬داخلی و بخشی‬ ‫بازار زیاد اس��ت‪ .‬محصوالت چینی در س��طوح مختلف کیفی‬ ‫وارداتی اس��ت‪ .‬برای نمونه این شرکت صنعتی به تازگی خط‬ ‫قرار دارند و سودجو کاالهای بی کیفیت را واردکرده و با تغییر‬ ‫تولید تس��مه خودرو را در کارخانه خود راه اندازی کرده است‬ ‫بس��ته بندی‪ ،‬ان را به عنوان شرکت دیگری در بازار به فروش‬ ‫و به زودی تس��مه های ان برای خودروهای سواری نیز وارد بازار می شود‪.‬‬ ‫می رس��اند‪ .‬مشکلی که باید از سوی اتحادیه پیگیری شود و اقدامات جدی‬ ‫پیش از این نیز ش��رکت‪ ،‬تسم ه خودروهای س��نگین را تامین می کرد که‬ ‫در این زمینه انجام شود‪.‬‬ ‫در رویکرد جدید خود در مس��یر تولید تس��مه های خودروهای سواری نیز‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬معضل امروز این بازار تقلب است که این امر اسیب جدی‬ ‫گام هایی برداشته است‪.‬‬ ‫ب��ه بازار فروش��ندگان مارک های اصلی وارد کرده و بس��ته بندی‪ ،‬نش��ان و‬ ‫حبیبی ادام��ه داد‪ :‬حدود ‪۴۰‬درصد بازار داخل تس��مه های خودروهای‬ ‫هولوگرام تقلبی در کش��ور زیاد شده است‪ .‬برای نمونه برچسب سایپا روی‬ ‫س��نگین از س��وی این ش��رکت تامین می ش��ود و هدف برای خودروهای‬ ‫کااله��ای وارداتی نصب و به عنوان قطعه اصلی این خودروس��از در بازار به‬ ‫سواری نیز تولید انبوه است (درحال حاضر ‪۳۰‬درصد است) که این امر پس‬ ‫فروش می رسد‪ .‬درباره دیگر شرکت ها مانند ایساکو نیز این اتفاق می افتد و‬ ‫از بازخورد بازار محقق می شود‪.‬‬ ‫متاس��فانه همت جدی برای پیگیری مسئله در بین متولیان این امر وجود‬ ‫این فعال صنعت قطعه در پاس��خ به این پرسش که در کشور چه اندازه‬ ‫ن��دارد‪ .‬ب��رای نمونه جنس ‪ ۲۵‬ه��زار تومانی با ‪ ۱۸‬هزار توم��ان در اختیار‬ ‫تولیدکننده تس��مه خودرو داریم‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر تولیدکننده صفر تا‬ ‫مغ��ازه دار قرار می گیرد و او ان را با قیمت م��ارک اصلی ‪۲۵‬هزار تومان به‬ ‫صد تس��مه خودرو در داخل نداریم تنها به شکل اسلیو (رول) وارد کشور‬ ‫فروش می رساند‪.‬‬ ‫شده و با توجه به نیاز هر مصرف کننده در داخل برش می خورد‪.‬‬ ‫این فروش��نده معتقد است این امور به شکل زنجیروار به یکدیگر متصل‬ ‫مدیر فروش این ش��رکت در ادامه به مش��کالت تامین مواد اولیه برای‬ ‫هس��تند؛ کس��ی که واردکننده این کاالهای بی کیفیت است‪ ،‬جعبه سازی‬ ‫تولید تس��مه خودرو در کشور اش��اره کرد و گفت‪ :‬بخشی از مواد اولیه از‬ ‫ک��ه جعبه ه��ای تقلبی می زن��د‪ ،‬مارک زنی که برچس��ب را تهیه می کند و‬ ‫پتروشیمی داخل تامین می شود و بخشی دیگر وارداتی است که در بخش‬ ‫فروش��نده ای که نس��بت به این امر اگاه اس��ت‪ .‬به طور تقریبی ‪۹۰‬درصد‬ ‫ی با توجه به تحریم هایی که وجود دارد‪ ،‬ممکن بود این مواد‬ ‫واردات گاه�� ‬ ‫فروشندگان اگاهانه به خرید و فروش این کاالها می پردازند‪.‬‬ ‫در اختیار تولیدکننده ایرانی قرار نگیرد‪.‬‬ ‫ابدی در پاس��خ به این پرس��ش که چند درصد ب��ازار مربوط به قطعات‬ ‫وی گفت‪ :‬تامین مواد اولیه به طور عموم از کشور المان بوده و در بحث‬ ‫تقلبی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از ‪۵۰‬درصد از تسمه های خودرو موجود در بازار‬ ‫تعرفه‪ ،‬تولیدکنندگان با مش��کالتی مواجه هس��تند‪ .‬او در ادامه مشکالت‬ ‫تقلبی است در حالی که مشتری قادر به تشخیص قطعه تقلبی از غیرتقلبی‬ ‫مالی را از دیگر چالش ه��ای این صنف عنوان کرد و گفت‪ :‬تولیدکنندگان‬ ‫نیس��ت و این خود تبدیل به معضلی برای فروش��نده و مصرف کننده شده‬ ‫قطع ه به طور عموم با دیرکرد پرداختی ها از س��وی خودروس��ازان مواجه‬ ‫است‪ .‬برای نمونه تسمه تایم قطعه ای حساس است و هر ‪ ۶۰‬هزار کیلومتر‬ ‫هس��تند در حالی که هزینه ه��ای تولید اعم از تهیه م��واد‪ ،‬بیمه‪ ،‬مالیات‪،‬‬ ‫نیاز به تعویض دارد و در بحث خرید‪ ،‬مش��تری بیشتر به سخنان فروشنده‬ ‫حقوق کارگر باالست و این امر باعث شده تا افراد دیگر تمایلی برای تولید‬ ‫اعتماد می کند‪.‬‬ ‫نداشته باشند‪.‬‬ ‫او راهکار رفع این مش��کل را پیگیری های جدی از سوی اتحادیه دانست‬ ‫حبیب��ی درباره صادرات تس��مه نی��ز اظهار کرد‪ :‬برای ص��ادرات نیاز به‬ ‫و گفت‪ :‬باید با تمام کس��انی که در این چرخه فعالیت دارند برخورد جدی‬ ‫معرفی بیشتر است و در این بحث قیمت ها بسیار تاثیرگذار هستند زیرا به‬ ‫ش��ود‪ .‬اتحادیه باید به طور رس��می و جدی وارد ش��ده و برای رسیدگی به‬ ‫لحاظ کیفیت‪ ،‬محصول داخلی از کیفیت مطلوبی برخوردار است و حداقل‬ ‫این بازار کارشناس��ی را مامور این کار کند و با کس��انی که جنس طرح دار‬ ‫می تواند نیاز کشورهای همسایه را تامین کند‪.‬‬ ‫غیراصلی به فروش می رسانند‪ ،‬برخورد کند‪ .‬به ویژه اینکه تسمه تایم قطعه ‬ ‫‹ ‹تامین بازار با واردات‬ ‫حساس��ی در خودرو بوده که در صورت پارگی بیش از ‪۴‬میلیون خس��ارت‬ ‫اطالعات پایین تولیدکنندگان از یکدیگر ش��اید وظیفه رسانه را برای پر‬ ‫به همراه دارد‪.‬‬ ‫کردن این فاصله پررنگ تر می کند زیرا یکی دیگر از مدیران فروش فعال در‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا تس��مه دینام نیز وارد یا در داخل‬ ‫این صنف درباره میزان تولید در داخل تاکید کرد‪ :‬تس��مه خودرو در داخل‬ ‫تولید می ش��ود؟ گفت‪ :‬درصدی در داخل تولید می شود اما محدود است و‬ ‫ی دیده می شود‬ ‫کشور تولید نمی ش��ود و به طور کامل وارداتی است و گاه ‬ ‫اگر تسمه ای که برای کولر استفاده می شود به خودرو بخورد ان تسمه نیز‬ ‫که برخی از تسمه ها‪ ،‬از چین وارد شده و برچسب تولید داخل می خورند‪.‬‬ ‫در داخل تولید شده است‪.‬‬ ‫مس��عود عابدینی ادامه داد‪ :‬تولیدات در بحث تس��مه‪ ،‬با یکدیگر متفاوت‬ ‫ابدی در ادامه به هزینه های باالی تولید اش��اره کرد و گفت‪ :‬زمانی برای‬ ‫است برای نمونه تسمه های دینام شیاری و تسمه های تایم دنده ای از سوی‬ ‫تولید تسمه های شیاردار اقدام کردیم اما هزینه های بسیار باال ما را از تولید‬ ‫این شرکت صنعتی برای خودروهای سبک و سنگین وارد می شوند‪.‬‬ ‫عابدینی درباره نش��ان های موج��ود در بازار لوازم یدکی به تس��مه های‬ ‫کره ای‪ ،‬بلژیکی‪ ،‬المانی و چینی اشاره کرد که نیاز داخل را تامین می کنند‪.‬‬ ‫منصرف ک��رد زیرا به لحاظ اقتصادی وارد کردن انه��ا ارزان تر خواهد بود‪.‬‬ ‫برای نمونه کاالهای اطلس تس��مه نسبت به مشابه چینی و هندی گران تر‬ ‫است اما کیفیت خوبی دارد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬فروش��نده که ه��ر روز با مصرف کننده در ارتباط اس��ت به این‬ ‫موض��وع اگاهی دارد ک��ه خریداران به ط��ور عموم به دنب��ال محصوالت‬ ‫ارزان قیمت هستند و برای س��اخت داخل باید پیش از ان درباره قیمت ها‬ ‫تدبیری اندیشیده شود‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬گزارش��گر این نوش��تار مطلع ش��د «یوژه پ��ارت اریا» یکی از‬ ‫تولیدکنن��دگان تس��مه های خودرو در کش��ور بوده ک��ه تولیدکنندگان و‬ ‫فروشندگان بر اساس صحبت هایی که داشته اند ان را نمی شناسند؛ شرکتی‬ ‫که بزرگترین تولیدکننده تسمه در خاورمیانه است‪.‬‬ ‫گس��ترش صنعت در ادامه با یکی از کارشناس��ان این ش��رکت صنعتی‬ ‫تم��اس گرف��ت اما حاض��ر به هم��کاری نش��دند و این ام��ر را موکول به‬ ‫نامه نگاری های اداری کردند‪.‬‬ ‫تولید خودروهای جدید اغاز شده است و تا پایان سال بازار خودرو‬ ‫رنگی دیگر به خود می گیرد اما در این بستر همچنان قطعه سازان دل‬ ‫نگرانی هایی در بحث تامین این خودروها داش��ته و به دنبال ارتقای‬ ‫دانش فنی به کمک همتایان خود در این همکاری ها هس��تند‪ .‬دبیر‬ ‫انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی کشور در‬ ‫این راس��تا با ابراز نگرانی از ضمان��ت اجرایی در همکاری های اخیر‬ ‫معتقد اس��ت‪ ،‬به نظر می رس��د هیچ گونه ضمانت اجرایی بر رعایت‬ ‫ش��روط وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در همکاری های خودرویی‬ ‫وج��ود ندارد‪ .‬ارش محبی ن��ژاد در گفت وگو ب��ا خبرخودرو گفت‪:‬‬ ‫به طور قط��ع انچه در قراردادهای خودرویی مطرح و منعقد ش��ده‬ ‫ش��رایط خوب و ایده الی را مدنظر قرار داده و می تواند منافع صنعت‬ ‫خودرو و قطع ه کش��ور را تامین کند‪ .‬وی با توجه به مس��ائل مطرح‬ ‫درب��اره میزان داخلی س��ازی خودروهای جدید عن��وان کرد‪ :‬البته‬ ‫همچنان مس��ائل مختلفی درباره میزان داخل س��ازی خودروهای‬ ‫جدید مطرح است که موجب نگرانی قطعه سازان شده است‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬البته ش��روط چهارگانه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت منافع‬ ‫قطعه سازان در راستای شروع ‪۴۰‬درصد داخلی سازی و دستیابی به‬ ‫‪۸۰‬درصد تا ‪۲‬سال را تضمین می کند اما به شرطی که از این شروط‬ ‫عدول نش��ود‪ .‬این فعال صنعت قطعه کش��ور ادامه داد‪ :‬اینکه برخی‬ ‫از واحدهای قطعه س��ازی به خاطر عدول از شروط وزارتخانه حذف‬ ‫ش��وند مسلم است اقدام درستی نخواهد بود‪ .‬بر اساس سیاست های‬ ‫کلی که وزارتخانه در تولید خودروهای جدید ابالغ کرده اس��ت در‬ ‫بخش مش��ارکت های بین المللی ‪ ۴‬ال��زام اصلی وجود دارد که یکی‬ ‫از انها ش��روع تولید با ‪۴۰‬درصد س��اخت داخل است‪ .‬محبی نژاد با‬ ‫اشاره به موضوع حذف قطعه سازان ضعیف در جریان همکاری های‬ ‫جدید یاداور ش��د‪ :‬البته حذف قطعه س��ازان ضعی��ف مطابق قانون‬ ‫رقابت اس��ت چرا که در رقابت همواره ضعیف ها حذف می شوند اما‬ ‫چنانچه اینگونه حذف ها در راستای اهدافی انجام شود به طور قطع‬ ‫درس��ت نخواهد بود‪ .‬این فعال صنعت قطعه سازی کشور همچنین‬ ‫با اش��اره به اینکه بای��د از هر گونه قرارداد همکاری با ش��رکت های‬ ‫خارجی استقبال ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬با توسعه همکاری ها و افزایش سهم‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی ها در صنعت خ��ودرو و قطعه انگیزه برای‬ ‫کسب سود باالتر در ش��رکت های خارجی بیشتر شده و این به طور‬ ‫قطع به نفع صنعت خودرو کشور خواهد بود‪ .‬محبی نژاد افزود‪ :‬البته‬ ‫در این راس��تا جذب سرمایه گذاری خارجی می تواند موجب انتقال‬ ‫دانش فنی و توس��عه و ارتقای صنع��ت قطع ه و همچنین اقتصاد در‬ ‫کشور ش��ده و انتظار می رود با برداش��ت تحریم ها و از سویی اتخاذ‬ ‫سیاست های مناسب‪ ،‬شاهد تقویت صنایع داخلی در اینده نزدیک‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 21‬اذر ‪ 11 1395‬ربیع االول ‪ 11 1438‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 2‬پیاپی ‪1975‬‬ ‫خبر‬ ‫نیومزدا و ساندرو‬ ‫باکیفیت های بی رقیب‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو خراسان‬ ‫در گفت وگو با «گسترش صنعت» خبر داد‬ ‫ورود ‪ 2‬خودرو جدید‬ ‫به خط تولید خراسان‬ ‫گردهمای��ی مدی��ران‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫ارتباط��ات گ��روه صنعت��ی‬ ‫گروه خودرو‬ ‫ایران خ��ودرو ب��ه میزبان��ی‬ ‫س��ایت خراس��ان بهان��ه ای‬ ‫ش��د تا ضمن بازدید از خ��ط تولید خودروهای انحصاری‬ ‫این س��ایت‪ ،‬گفت وگویی ب��ا بیژن زاهدی ف��ر مدیرعامل‬ ‫ایران خودرو خراس��ان داشته باشیم‪ .‬وی در این گفت وگو‬ ‫با اش��اره به روزهای روش��ن این س��ایت‪ ،‬از برنامه افزایش‬ ‫ظرفیت تولید اس یو وی های خانواده ایران خودرو خبر داد‬ ‫و گفت که تا سال اینده دو خودرو جدید به خطوط تولید‬ ‫این سایت افزوده خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €درحال حاض�ر ظرفی�ت تولی�د ایران خ�ودرو‬ ‫خراسان ساالنه چند هزار دستگاه است؟‬ ‫بر اساس موافقت اولیه انجام شده در پروانه بهره برداری‬ ‫ظرفیت تولید ایران خودرو خراس��ان‪ ،‬تولید س��االنه ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار خودرو بود که با انجام تمهیداتی در س��ال گذش��ته‬ ‫این میزان به ‪ ۱۲۰‬هزار دس��تگاه رس��ید و امسال با نصب‬ ‫روبات های اتومات به ‪ ۱۴۳‬هزار دس��تگاه در سال خواهد‬ ‫رس��ید بر همین اس��اس تولید س��ال این��ده‪ ۱۶۵ ،‬هزار‬ ‫دستگاه پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫€ €با گذش�ت ‪ ۹‬ماه از س�ال چند درصد از اهداف‬ ‫تولید در این سایت محقق شده است؟‬ ‫هفته اینده از میزان تولید خودرو در سال گذشته عبور‬ ‫می کنیم این در حالی اس��ت که بودجه سال جاری ‪۱۲۵‬‬ ‫هزار دستگاه پیش بینی شده بود اما برنام ه در نظر گرفته‬ ‫ش��ده برای تولید‪ ۱۴۲ ،‬هزار دس��تگاه است که به صورت‬ ‫کامل محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €در ح�ال حاضر چ�ه محصوالت�ی در این خط‪،‬‬ ‫تولید می شود؟‬ ‫محصوالتی اختصاصی که در حال حاضر در ایران خودرو‬ ‫خراسان تولید می شود شامل پژو ‪ ،۴۰۵‬سوزوکی و هایما‬ ‫اس ‪ ۷‬اس ی��و وی جدی��د خانواده ایران خودرو اس��ت که‬ ‫از ی��ک ماه این��ده توربو این خودرو نیز تولید می ش��ود‪.‬‬ ‫ای��ن محصوالت به صورت انحص��اری تنها در خط تولید‬ ‫ایران خودرو خراسان تولید می شود‪.‬‬ ‫€ €چن�دی پیش از افزودن ‪ ۵‬خودرو جدید به خط‬ ‫تولید این س�ایت خبر دادید‪ .‬در حال حاضر برنامه‪،‬‬ ‫افزودن چه خودروهایی به خط تولید است؟‬ ‫اس��تراتژی که برای سایت ایران خودرو خراسان تعریف‬ ‫ش��ده تولید یک خودرو پرتیراژ در این س��ایت بود که پژو‬ ‫‪ ۴۰۵‬پیش بینی شد و در سال های اینده و با خروج ‪۴۰۵‬‬ ‫از چرخه تولید با خودرو پرتیراژ دیگری جایگزین خواهد‬ ‫شد‪ .‬در کنار این خودرو‪ ،‬محصوالت اختصاصی با تیراژ ‪۵‬‬ ‫تا ‪ ۱۰‬هزار دس��تگاه پیش بینی شده که سوزوکی یکی از‬ ‫این خودروها بود‪ ،‬پس از ان هایما اس ‪ ۷‬به سبد تولیدات‬ ‫این خط اضافه شد و از سال اینده نیو ویتارا و یک محصول‬ ‫جدید از هایما نیز وارد خطوط تولید ایران خودرو خراسان‬ ‫می ش��ود‪ .‬بنابراین در ‪ ۵‬س��ال اینده به مرور ‪ ۵‬محصول‬ ‫اختصاصی با تیراژ پایین در حد ‪ ۱۰‬هزار دستگاه خواهیم‬ ‫داش��ت‪ .‬همچنین تولید س��ال اینده اس یو وی ها نیز ‪۳۰‬‬ ‫هزار دس��تگاه پیش بینی شده که در مجموع میزان تولید‬ ‫این ‪ ۵‬مدل‪ ۵۰ ،‬تا ‪ ۶۰‬هزار دس��تگاه خواهد بود که همه‬ ‫ت متنوع و اختصاصی س��ایت ایران خودرو‬ ‫انه��ا محصوال ‬ ‫خراسان است‪.‬‬ ‫€ €ای�ا مذاکراتی ب�رای تعیین خ�ودرو جایگزین‬ ‫همزم�ان با خروج ‪ ۴۰۵‬از چرخه تولید انجام ش�ده‬ ‫است؟‬ ‫محص��ول ‪ ۴۰۵‬به ص��ورت انحصاری در این خط تولید‬ ‫می ش��ود و با خ��روج این خودرو از چرخ��ه تولید یکی از‬ ‫محص��والت فعل��ی که در این س��ایت تولید می ش��ود با‬ ‫عکس‪ :‬فاطمه خوشبویی‬ ‫اخرین گزارش ارزشیابی ملی خودروهای ساخت داخل نشان‬ ‫می دهد که ‪3‬خودرو نیو مزدا ‪ ،۳‬رنو س��اندرو و وانت تندر موفق‬ ‫به ارتقای کیفیت محصوالت خود شده اند‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش تجارت‪ ،‬بر اساس گزارش شرکت بازرسی‬ ‫ی کیفی��ت تولید خودروهای‬ ‫و کیفیت اس��تاندارد ایران‪ ،‬بررس�� ‬ ‫سنگین و سبک تولید داخلی نشان می دهد که تنها سطح کیفی‬ ‫دو محصول نس��بت به ماه گذش��ته تغییر داشته که خودروهای‬ ‫نیومزدا ‪ ۳‬تولید بهمن موتور و پژو ‪ ۲۰۶‬ایران خودرو‪ ،‬یک ستاره‬ ‫به اسمان کیفیت تولید خود افزوده اند‪.‬‬ ‫با افزایش یک س��تاره کیفیت تولید نیو مزدا‪ ،۳‬این خودرو ‪۴‬‬ ‫س��تاره ش��د و پژوه ‪ ۲۰۶‬با یک ستاره کمتر در سطح کیفیت ‪3‬‬ ‫ستاره جای گرفت‪.‬‬ ‫در مح��دوده قیمتی خودروهای ‪ ۲۵‬تا ‪ ۵۰‬میلیون تومانی نیز‬ ‫رنو س��اندرو تولید پارس خودرو با ‪ ۴‬ستاره در صدر با کیفیت ها‬ ‫ق��رار دارد و و رده های بعدی کیفیت در ای��ن گروه نیز به باقی‬ ‫تولیدات ش��رکت رنو ازجمه تندر ‪ ۹۰‬اتومات و دس��تی و پارس‬ ‫تن��در اختصاص دارد‪ .‬رانا‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۶‬اس دی و پژو ‪ ۲۰۶‬هاچ بک‬ ‫نیز موفق به کسب ‪ 3‬ستاره کیفی شدند‪.‬‬ ‫در مح��دوده قیم��ت ‪ ۵۰‬ت��ا ‪ ۷۵‬میلیون توم��ان‪ ،‬جای خالی‬ ‫‪ 3‬ستاره ها همچنان چشمک می زند و خودروهای این گروه تک‬ ‫ستاره و در نهایت ‪ 2‬ستاره به شمار می روند‪ .‬اما شرایط در باالی‬ ‫جدول و در مح��دوده قیمت باالی ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان متفاوت‬ ‫اس��ت و نیومزدا با کسب ‪4‬س��تاره تبدیل به خودرویی بی رقیب‬ ‫ش��ده و پس از ان گرندویتارا با ‪ 3‬س��تاره کیفی جای خود را در‬ ‫جدول باکیفیت ها تثبیت کردند‪.‬‬ ‫درحالی که ش��رکت بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ایران در‬ ‫ابان ماه به بررس��ی کیفیت خودروهای س��نگین پرداخته است‪،‬‬ ‫کیفیت تولید تنها کشنده ولوو اف اچ ‪4 ،۵۰۰‬ستاره است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬در مجم��وع در ابان ‪ ۹۳ ،۱۳۹۵‬هزار و‬ ‫‪ ۲۹۹‬دستگاه خودرو تولید شده که ‪ ۹۹‬درصد از حجم تولیدات‬ ‫به گروه خودروهای سبک و یک درصد دیگر به خودروهای گروه‬ ‫سنگین اختصاص دارد‪.‬‬ ‫خودروهای تولیدی کشور در ابان شامل ‪ ۴۱‬مدل خودرو گروه‬ ‫س��بک و ‪ ۱۰‬مدل خودرو گروه س��نگین بوده که براساس امار‬ ‫به دست امده ‪ ۷‬مدل خودرو در گروه وانت و ‪ ۳۴‬مدل خودرو در‬ ‫گروه سواری ها در کشور تولید شده است‪.‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫تی��راژ باالتر جایگزین ‪ ۴۰۵‬خواهد ش��د یا گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو در سبد محصوالت جدیدی که با قراردادهای‬ ‫اخی��ر منعقد ک��رده یکی از این محص��والت پرتیراژ را به‬ ‫ایران خودرو خراسان واگذار خواهد کرد‪ .‬هرچند به گفته‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت تا زمانی ک��ه این خودرو‬ ‫مشتری داشته باشد تولید ان ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫€ €س�هم ایران خ�ودرو خراس�ان از قراردادهای‬ ‫جدی�د خودرویی به غیراز موردی که اش�اره ش�د‪،‬‬ ‫چیست؟‬ ‫ایران خودرو خراس��ان سهمی حدود ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۳‬درصد از‬ ‫تولیدات کل گروه صنعتی ایران خودرو را به خود اختصاص‬ ‫داده اس��ت به همین دلیل منتظر می ماند تا محصول پر‬ ‫تیراژی را در سبد جدید با پژو و سایر خودروسازان انتخاب‬ ‫کند که بر اس��اس ان ‪ ۲‬سال قبل‪ ،‬گروه به فکر جایگزین‬ ‫خواهد بود زیرا ایران خودرو خراس��ان بعد از سایت تهران‬ ‫تنها س��ایتی اس��ت که به تمام فراینده��ای تولید مانند‬ ‫بدنه س��ازی‪ ،‬رنگ و مونتاژ مجهز اس��ت‪ .‬این خط تولید‪،‬‬ ‫خط تولید بزرگی اس��ت و روزانه تنها ‪ ۶۰۰‬دس��تگاه پژو‬ ‫و حدود ‪ ۴۵‬دس��تگاه اس یووی تولی��د می کند و به تمام‬ ‫فرایندها مجهز اس��ت‪ .‬خط رنگ ش��رکت ایران خودروی‬ ‫ن طراحی و نصب‬ ‫خراس��ان توسط شرکت ‪ DURR‬الما ‬ ‫ش��ده اس��ت که مجهز به باالترین کیفیت بوده و در حال‬ ‫حاضر ‪ 3‬روبات ان نصب ش��ده و از نوروز س��ال اینده نیز‬ ‫تمام روبات ها نصب می شود و رنگ این کارخانه روباتیک‬ ‫خواهد ش��د که ظرفیت و کیفیت را افزایش خواهد داد و‬ ‫مصرف مواد را به شدت کاهش می دهد‪.‬‬ ‫€ €س�رمایه گذاری انجام ش�ده در این سایت چه‬ ‫میزان است؟‬ ‫س��رمایه گذاری در ای��ن کارخان��ه در ‪ 3‬مرحل��ه و در‬ ‫مقطع های مختلف ابتدا از سالن مونتاژ‪ ،‬سالن رنگ و بدنه‬ ‫انجام شده که مجموع این بخش ها نشان از سرمایه گذاری‬ ‫حدود ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫€ €برنامه ای برای افزایش سرمایه گذاری یا خطوط‬ ‫تولید ندارید؟‬ ‫برنامه ای که از س��وی گ��روه صنعتی ایران خودرو برای‬ ‫توس��عه ایران خودرو خراس��ان پیش بینی ش��ده‪ ،‬تکمیل‬ ‫ظرفیت این کارخانه است‪.‬‬ ‫€ €در ح�ال حاضر با چند درص�د ظرفیت فعالیت‬ ‫می کنید؟‬ ‫تا س��ال گذش��ته با ‪ ۷۰‬درصد ظرفیت کار کردیم اما با‬ ‫انج��ام اموری این میزان را افزایش دادیم بنابراین س��ال‬ ‫این��ده با تولید ح��دود ‪ ۱۶۵‬هزار دس��تگاه‪ ،‬ظرفیت این‬ ‫کارخان��ه تکمیل خواهد ش��د و با ظرفی��ت صددرصدی‬ ‫اق��دام به تولید خواهد کرد بع��د از تکمیل ظرفیت‪ ،‬برای‬ ‫برنامه ه��ای این��ده و انجام چه نوع س��رمایه گذاری هایی‬ ‫تصمیم گیری خواهد شد‪ .‬در زمینه خودروهای اس یو وی‬ ‫نیز طرحی برای افزایش ظرفیت داشتیم تا از ‪ ۱۲‬دستگاه‬ ‫در روز به ‪ ۸۰‬دستگاه در روز و در سال اینده ‪ ۱۰۰‬دستگاه‬ ‫در روز برس��یم که طرح های ان اماده ش��ده و به تصویب‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫صنعتزیرساخت‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ 21‬اذر ‪ 11 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 11‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 2‬پیاپی ‪1975‬‬ ‫یادداشت‬ ‫لزوم توانمندسازی نیروگاه ها‬ ‫در عضویت منشور انرژی‬ ‫همه باید برای‬ ‫مدیریت و رفع این‬ ‫مخاطرات بسیج شوند‬ ‫و پرواضح است که هر‬ ‫نوع سیاست گذاری‬ ‫نادرست درباره‬ ‫انرژی همچون‬ ‫سیاست گذاری های‬ ‫یک طرفه می تواند‬ ‫به پیچیدگی‬ ‫این چالش ها بینجامد‬ ‫اجالس منشور جهانی انرژی‬ ‫ایران به منشور جهانی انرژی پیوست‬ ‫منش��ور بین المللی انرژی با هدف انعکاس بهتر‬ ‫واقعیت های جدید بخش انرژی به ویژه رشد انرژی‬ ‫در کشورهای درحال توسعه و همکاری کشورهای‬ ‫ش��رکت کننده برای توس��عه و ایجاد ظرفیت های‬ ‫جدید همچنین مقابله با چالش های مش��ترک در‬ ‫بخش انرژی راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫در س��فر وزیر نیرو به ژاپن‪ ،‬سند پیوستن ایران‬ ‫به منش��ور جهانی انرژی امضا شد و ایران به طور‬ ‫رسمی به جمع کشورهای عضو در منشور جهانی‬ ‫انرژی پیوست‪.‬‬ ‫ایین امضای این سند در پیش افتتاحیه اجالس‬ ‫بیست و هفتم این منشور با حضور اربان راسناک‪،‬‬ ‫دبیرکل منش��ور جهانی انرژی و فومیو کیش��یدا‪،‬‬ ‫وزیر ام��ور خارجه ژاپن و نمایندگان کش��ورهای‬ ‫عضو در منش��ور جهانی انرژی برگزار شد‪ .‬در این‬ ‫اجالس وزیر نیرو س��ند نهای��ی کنفرانس وزارتی‬ ‫«اله��ه‪ »۲‬در زمینه منش��ور بین المللی انرژی را‬ ‫امضا کرد‪.‬‬ ‫کنفران��س وزارتی «الهه ‪ »۲‬در زمینه منش��ور‬ ‫بین المللی انرژی در س��ال ‪۲۰۱۵‬میالدی در الهه‬ ‫برگزار شد تا منشور بین المللی انرژی را به عنوان‬ ‫منشور روزامد انرژی اروپا تصویب کند‪.‬‬ ‫در این کنفرانس‪ ،‬نمایندگان بلندپایه کشورهای‬ ‫امضاکننده منش��ور انرژی اروپا در سال ‪ 1370‬و‬ ‫همچنین نمایندگان بلندپایه دولت های پیوس��ته‬ ‫به منش��ور‪ ،‬منشور بین المللی انرژی را امضا کرده‬ ‫یا موافقت خود را با ان اعالم کردند‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر ای��ران‪ ،‬کش��ورهای دیگ��ری‬ ‫همچ��ون ع��راق‪ ،‬کامب��وج‪ ،‬گواتم��اال و اتحادی��ه‬ ‫کش��ورهای مرک��زی افریق��ا ای��ن س��ند را امضا‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫در حاش��یه این دی��دار وزیر نیرو‪ ،‬پیام حس��ن‬ ‫روحان��ی‪ ،‬رییس جمهوری اس�لامی ای��ران برای‬ ‫دعوت ش��ینزوابه‪ ،‬نخست وزیر ژاپن به تهران را به‬ ‫وزیر امور خارجه ژاپن ابالغ کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم برنامه ریزی های همه جانبه‬ ‫بخش بزرگی از گرمای��ش زمین‪ ،‬تغییر اقلیم و‬ ‫فجایع طبیعی ناش��ی از فعالیت های بشری است‬ ‫و ام��روز همه اینها تبدیل به تهدید هایی اساس��ی‬ ‫برای سالمت بشر و محیط زیست شده اند‪.‬‬ ‫وزیر نیرو گف��ت‪ :‬همکاری ه��ای بین المللی در‬ ‫زمینه انرژی در س��طوح ملی‪ ،‬منطقه ای و جهانی‬ ‫باید براساس دستورکار مشترک انجام شود‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو‪ ،‬حمید‬ ‫چیت چیان‪ ،‬وزیر نیرو در ادامه س��فر خود به ژاپن‬ ‫در جم��ع اعض��ای حاض��ر در بیس��ت و هفتمین‬ ‫اجالس منش��ور جهانی انرژی گف��ت‪« :‬امروز دنیا‬ ‫با چالش هایی مواجه ش��ده ک��ه نیازمند همکاری‬ ‫صادقان��ه و هماهنگ��ی بیش��تر می��ان دولت های‬ ‫مختلف اس��ت‪ .‬بهبود دسترس��ی به انرژی‪ ،‬تنوع‬ ‫مناب��ع انرژی‪ ،‬امنی��ت انرژی‪ ،‬به��ره وری انرژی و‬ ‫افزایش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در زمره‬ ‫برنامه های استراتژیک و سیاست گذاری دولت های‬ ‫حاضر در اجالس منشور بین المللی انرژی است‪».‬‬ ‫وزیر نیرو افزود‪« :‬این امر می تواند نش��انه بسیار‬ ‫خوبی از وجود اجماع کلی در میان اعضای جامعه‬ ‫مل��ل در زمینه موضوع��ات متف��اوت و مرتبط با‬ ‫انرژی باشد‪».‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه امروز ارتباط می��ان انرژی‪،‬‬ ‫امنی��ت غ��ذا و اب در زندگی ام��ری انکارناپذیر‬ ‫اس��ت‪ ،‬به همین دلیل مسئولیت خطیری برعهده‬ ‫همه ما وجود دارد‪ ،‬افزود‪« :‬انرژی برق ابی به عنوان‬ ‫منبع ان��رژی تجدیدپذیر نقش مهم��ی در تولید‬ ‫برق در بس��یاری از کش��ورها ایفا می کند و نقش‬ ‫سوخت های فس��یلی مثل نفت‪ ،‬گاز و گازوئیل را‬ ‫در تولی��د انرژی‪ ،‬حداقل تا س��ال ‪۲۰۳۰‬میالدی‪،‬‬ ‫کسی نمی تواند منکر شود‪».‬‬ ‫چیت چی��ان افزود‪« :‬بخش بزرگ��ی از گرمایش‬ ‫زمی��ن‪ ،‬تغیی��ر اقلی��م و فجایع طبیعی ناش��ی از‬ ‫فعالیت ه��ای بش��ری اس��ت و امروز هم��ه اینها‬ ‫توسعه اب رسانی شرب روستایی و عشایری‬ ‫دولت در الیحه بودجه سال اینده کل کشور ‪ 150‬ریال از فروش‬ ‫هر مترمکعب اب را برای توس��عه اب رس��انی ش��رب روس��تایی و‬ ‫عشایری اختصاص داده است‪.‬‬ ‫دولت الیحه ‪10‬میلیون و ‪849‬هزار و ‪392‬میلیارد و ‪934‬میلیون‬ ‫ریالی بودجه سال اینده کل کشور را برای بررسی و تصویب تقدیم‬ ‫مجلس شورای اسالمی کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬در بند «ج» تبصره ‪ 6‬این الیحه‪ ،‬وزارت نیرو از‬ ‫طریق شرکت های ابفای شهری سراسر کشور و سازمان امور عشایر‬ ‫ایران مکلف ش��ده اس��ت عالوه بر دریافت اب بهای شهری‪ ،‬به ازای‬ ‫هر مترمکعب فروش اب ش��رب مبلغ ‪ 150‬ریال از مش��ترکان اب‬ ‫دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند‪.‬‬ ‫صددرص��د وجوه دریافتی تا س��قف ‪700‬میلی��ارد ریال از محل‬ ‫حس��اب عنوان ش��ده برای اب رسانی شرب روس��تایی و عشایری‬ ‫اختص��اص می یابد‪ .‬اعتبار گفته ش��ده براس��اس ش��اخص کمبود‬ ‫اب ش��رب سالم بین استان های کش��ور در مقاطع ‪3‬ماهه از طریق‬ ‫ش��رکت مهندس��ی اب و فاضالب کش��ور توزیع می شود تا پس از‬ ‫مبادله موافقتنامه بین س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی اس��تان ها و‬ ‫شرکت های اب و فاضالب روستایی استان ها یا سازمان امور عشایر‬ ‫ایران هزینه شود‪ .‬این وجوه مشمول مالیات نمی شود‪.‬‬ ‫تبدیل به تهدیداتی اساس��ی برای سالمت بشر و‬ ‫محیط زیست شده اند‪».‬‬ ‫وزیر نی��رو با تاکید ب��ر ل��زوم برنامه ریزی های‬ ‫دقی��ق ب��رای این��ده صنع��ت ان��رژی در دنیا در‬ ‫این ب��اره توضیح داد‪« :‬همه بای��د برای مدیریت و‬ ‫رفع این مخاطرات بس��یج ش��وند و پرواضح است‬ ‫که هر نوع سیاس��ت گذاری نادرست درباره انرژی‬ ‫همچ��ون سیاس��ت گذاری های یک طرفه می تواند‬ ‫به پیچیدگی این چالش ها بینجامد و زمینه س��از‬ ‫تخریب روند زندگی روزمره شود‪».‬‬ ‫وی گفت‪« :‬همکاری ه��ای بین المللی در زمینه‬ ‫انرژی براس��اس سیاس��ت های توافقی و درس��ت‬ ‫تعریف ش��ده و اجرای این خط مشی ها در سطوح‬ ‫ملی‪ ،‬منطقه ای و جهانی باید براس��اس دستورکار‬ ‫مشترک انجام شود‪».‬‬ ‫چیت چی��ان با اش��اره به اینکه اهداف توس��عه‬ ‫پای��دار به ویژه هدف ش��ماره ‪ ۷‬در ح��وزه انرژی‬ ‫مهم ترین اجزای دس��تورکار توس��عه ای س��ازمان‬ ‫ملل برای س��ال ‪۲۰۳۰‬میالدی اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫«نیاز اس��ت از این دس��تورکار به عن��وان چتری‬ ‫برای همه سیاس��ت گذاری ها و فعالیت ها استفاده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫درواقع‪ ،‬هدف ش��ماره ‪ ۷‬اش��اره شده در منشور‬ ‫جهان��ی انرژی‪ ،‬بر اب��زار اجرایی همچون بس��یج‬ ‫منابع مالی‪ ،‬افزایش ظرفیت سازی و انتقال فناوری‬ ‫تاکید می کند‪».‬‬ ‫وزیر نیرو با اش��اره به رس��الت منش��ور جهانی‬ ‫انرژی گفت‪« :‬این منش��ور همکاری میان دولت ها‬ ‫و س��ایر ذی نفعان را تش��ویق می کند و به همین‬ ‫دلیل می تواند اساس��ی برای همکاری مش��ترک‬ ‫کش��ورهای حاضر در این نشس��ت ب��رای فراهم‬ ‫کردن منابع متنوع انرژی باشد‪».‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪« :‬امید اس��ت ای��ن اجالس‬ ‫زمینه س��از تامین انرژی پایدار‪ ،‬ارزان و البته قابل‬ ‫قب��ول از منظر اجتماعی و زیس��ت محیطی برای‬ ‫کشورهای عضو باشد‪».‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به منشور بین المللی انرژی‬ ‫معاهده منش��ور انرژی‪ ،‬از بدو تصویب (بیش از‬ ‫ی��ک دهه پیش) تاکنون‪ ،‬مورد توجه فزاینده بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬این معاهده‪ ،‬نخس��تین معاهده چندجانبه‬ ‫در جهان اس��ت که بخش ان��رژی و امنیت ان در‬ ‫درازمدت اختصاص یافته اس��ت‪ .‬معاهده منش��ور‬ ‫نواوری های فراوان��ی را در زمینه های گوناگون با‬ ‫خود دارد‪.‬‬ ‫این معاهده بس��یار فرات��ر از یک معاهده صرف‬ ‫حمای��ت از س��رمایه گذاری اس��ت و مقرره ه��ای‬ ‫متعددی درباره مس��ائل گوناگ��ون‪ ،‬از بخش های‬ ‫مرتب��ط با تج��ارت گرفته ت��ا مالیات و مس��ائل‬ ‫زیس��ت محیطی‪ ،‬در ان به چش��م می خورد‪ .‬یکی‬ ‫از مهم تری��ن این مس��ائل‪ ،‬مس��ئولیت بین المللی‬ ‫دولت ها است‪.‬‬ ‫معاه��ده منش��ور بی��ن ادعاه��ای بین الدول��ی‬ ‫و ادعاه��ای س��رمایه گذار علی��ه دول��ت‪ ،‬تفکیک‬ ‫قائل ش��ده و بدی��ن ترتیب‪ ،‬س��رمایه گذار را قادر‬ ‫می س��ازد ک��ه دعوی خ��ود علیه دول��ت میزبان‬ ‫را مس��تقیم و ب��دون نی��از ب��ه هرگون��ه حمایت‬ ‫دیپلماتی��ک از جان��ب کش��ور متبوع��ش اقام��ه‬ ‫کن��د‪ .‬اگرچ��ه این نخس��تین بار نیس��ت که این‬ ‫جنبه در یک معاه��ده بین المللی وجود دارد ولی‬ ‫نمی توان منک��ر اهمیت این ن��واوری در معاهده‬ ‫منش��ور ش��د‪ .‬از همین رو بررس��ی و غور در این‬ ‫جنب��ه از معاهده منش��ور دارای اهمیت نظری و‬ ‫عملی است‏‪.‬‏‬ ‫ش��ک نیس��ت زمانی که به مس��ئله مسئولیت‬ ‫بین الملل��ی دولت ها پرداخته می ش��ود ناچار باید‬ ‫قواعد«انتس��اب عم��ل به دول��ت» و «تفاوت بین‬ ‫انتس��اب و مس��ئولیت دولت» مدنظ��ر قرار گیرد ‬ ‫بنابراین باید در ای��ن زمینه نیز به موضع معاهده‬ ‫منشور انرژی‪ ،‬بر مبنای رویه داوری تحت منشور و‬ ‫به ویژه برمبنای رای توجه شود‪.‬‬ ‫وضعیت اب در بودجه ‪ ۹۶‬چگونه است؟‬ ‫در الیح��ه بودج��ه ‪ ۹۶‬توج��ه ویژه ای به بخش اب ش��ده و ش��خص‬ ‫رییس جمه��وری دولت تدبی��ر و امید نیز تاکید وی��ژه ای ب ه این بخش‬ ‫داشته اس��ت‪ .‬بر این اس��اس یکی از مهم ترین محورهای الیحه بودجه‬ ‫مش��کالتی است که در بخش اب وجود دارد و دولت باید بتواند از بروز‬ ‫بحران در ای��ن زمینه جلوگیری کند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬دولت یازدهم‬ ‫متحم��ل انجام پروژه ه��ای متعددی از دولت قبل ب��وده که نبود منابع‬ ‫مالی و تغییر اقلیم موجب تش��دید بحران ابی کش��ور ش��ده به همین‬ ‫دلیل در تدوین بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۶‬توجه ویژه ای به موضوع اش��تغال و‬ ‫‪ 4‬بخش مهم اب‪ ،‬فاضالب‪ ،‬محیط زیس��ت و توس��عه شبکه ریلی کشور‬ ‫شده و در این زمینه ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان به غیر از بودجه های عادی‬ ‫برای توسعه طرح ها در این ‪ 4‬بخش اختصاص داده شده که برای توسعه‬ ‫کش��ور اهمیت بس��یاری دارد‪ .‬البته در دولت تدبیر و امید به طور کلی‬ ‫توجه ویژه ای به بخش اب ش��ده که صدرنش��ینی اب در برنامه شش��م‬ ‫توسعه‪ ،‬گواهی بر این مسئله است اما با وجود این‪ ،‬مشکالت صنعت اب‬ ‫بی ش��مار بوده و برای رفع این بحران عظیم در کشور تدابیر زیادی الزم‬ ‫اس��ت تا جایی که به گفته حس��ن روحانی‪ ،‬رییس جمهوری گرچه امروز‬ ‫اقدامات خوبی در زمینه اب رس��انی به ویژه اب رسانی به روستاها انجام‬ ‫شده اما قبل از هر اقدامی باید با استفاده از روش های علمی در مصرف‬ ‫اب صرفه جویی کنیم که گسترش روش های نوین ابیاری در کشاورزی‬ ‫و نیز توس��عه کش��ت گلخانه ای از جمله اقداماتی است که در این راستا‬ ‫می تواند تاثیرگذار باشد‪ .‬ب ه گفته وی‪ ،‬باید بخش خصوصی برای اجرای‬ ‫طرح های بزرگ در زمینه ساماندهی اب‪ ،‬مانند استحصال اب و شیرین‬ ‫کردن اب دریا وارد میدان ش��ود و دولت با ارائه تسهیالت از فعاالن این‬ ‫عرصه‪ ،‬حمایت خواهد کرد‪ .‬‬ ‫روحانی معتقد اس��ت بخشی از بودجه عمرانی در تدوین بودجه سال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬به گونه ای است که در ان دولت بخش خصوصی‪ ،‬بانک و صندوق‬ ‫توس��عه در مش��ارکتی چهارجانبه برای اجرای طرح های ملی سوداور با‬ ‫هم مش��ارکت خواهند داش��ت که می تواند تحول بزرگی را در توس��عه‬ ‫کشور ایجاد کند‪ .‬‬ ‫رییس جمهوری با اش��اره ش اینکه الیحه بودجه سال ‪ ۱۳۹۶‬یکشنبه‬ ‫هفته اینده به مجلس ش��ورای اس�لامی تقدیم خواهد ش��د‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫بودجه عمومی کشور در سال اینده حدود ‪ ۳۲۰‬هزار میلیارد تومان است‬ ‫ک��ه از این رقم قصد داری��م ‪ ۶۰‬هزار میلیارد تومان را به بودجه عمرانی‬ ‫اختص��اص دهیم که این میزان در بودجه عمرانی برای نخس��تین بار در‬ ‫ کشو ر رقم می خورد‪ .‬‬ ‫البته در سال گذشته نیز در الیحه بودجه سال ‪۱۳۹۵‬بیشترین بودجه‬ ‫با رقمی حدود ‪ 4‬هزار میلیارد تومان مربوط به فصل اب وزارت نیرو بود‬ ‫که از نظر میزان اعتبارات طرح های تملک دارایی به طور تقریبی معادل‬ ‫میزان بودجه سال ‪۱۳۹۴‬بوده است به طوری که در فصل های اب‪ ،‬انرژی‬ ‫و عمران حدود ‪ 7‬هزار میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شد‪.‬‬ ‫عضویت ایران به عنوان ناظر در‬ ‫منش��ور انرژی نشانه های روشنی‬ ‫از این��ده صنعت ای��ران در حوزه‬ ‫نیرو است‪ .‬وزیر نیرو هفته گذشته‬ ‫در ژاپن سند عضویت ایران را به‬ ‫عنوان ناظر در منشور بین المللی‬ ‫انرژی امضا کرد‪.‬‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫پیمان منشور انرژی توافقنامه ای دبیرگروه صنعت زیرساخت‬ ‫بین الملل��ی ب��ه منظور تس��هیل‬ ‫س��رمایه گذاری و ترانزی��ت در‬ ‫زمین��ه انرژی اس��ت‪ .‬این پیمان که مس��ائل زیس��ت محیطی را‬ ‫مدنظ��ر قرار داده در دس��امبر ‪ 1994‬امضا و در اوریل ‪ 1998‬از‬ ‫نظر قانونی نافذ شد و در حال حاضر از سوی ‪ 51‬کشور و اتحادیه‬ ‫اروپ��ا امضا ش��ده و مورد پذی��رش قرار گرفته اس��ت‪ .‬جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در سال ‪2002‬میالدی به عنوان عضو ناظر به این‬ ‫معاهده پیوس��ت‪ .‬پیمان منشور انرژی چندجانبه و الزام اور بوده‬ ‫و هدف ان به حداقل رس��اندن ریسک مربوط به سرمایه گذاری‬ ‫در توس��عه و بهره ب��رداری از منابع انرژی اس��ت‪ .‬این معاهده ‪4‬‬ ‫موضوع اصلی را پوشش می دهد‪ .‬ازجمله مزیت های عضویت در‬ ‫این منش��ور‪ ،‬ترویج س��رمایه گذاری در انرژی با منابع خارجی‪،‬‬ ‫تجارت ازاد انرژی براساس قوانین سازمان تجارت جهانی‪ ،‬ازادی‬ ‫ترانزیت انرژی از طریق خطوط لوله و شبکه های برق و برقراری‬ ‫لو فصل مناقشات بین کشورها یا کشورها و‬ ‫مکانیزم ویژه برای ح ‬ ‫س��رمایه گذاران می شود‪ .‬منشور انرژی هم اکنون دارای دبیرخانه‬ ‫(مس��تقر در الهه)‪ ،‬کنفران��س (اجالس ها در بروکس��ل برگزار‬ ‫می ش��ود) و چندین کارگروه تخصصی اس��ت که در زمینه های‬ ‫استراتژی‪ ،‬سرمایه گذاری‪ ،‬تجارت و ترانزیت‪ ،‬بهینه سازی مصرف‬ ‫لو فصل مناقشات و مشاوره‬ ‫سوخت و مسائل زیست محیطی‪ ،‬ح ‬ ‫حقوق��ی فعال هس��تند‪ .‬گرچه عضوی��ت در این منش��ور برای‬ ‫تولید کنن��دگان انرژی فوایدی مانند جذب س��رمایه گذاری های‬ ‫خارجی و ایجاد تس��هیالت برای عرضه م��واد خام و فراورده به‬ ‫بازار ه��ای مص��رف را دارد اما همان طور که در متن منش��ور بر‬ ‫ان تاکید ش��ده‪ ،‬هدف ان صیانت از س��رمایه گذاری ها و گرفتن‬ ‫امتی��ازات ویژه از کش��ور های صاحب مناب��ع از جمله در زمینه‬ ‫ترانزیت انرژی از قلمرو س��رزمینی این کش��ورها اس��ت‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬با توجه به موقعیت استراتژیک و برنامه های وزارت نیرو‬ ‫برای صادرات انرژی عضویت ایران در این منشور می تواند نقش‬ ‫بسیار جدی در صادرات برق داشته باشد‪ .‬ایران به دلیل موقعیت‬ ‫جغرافیایی ظرفیت های بس��یاری برای فروش برق به کشورهای‬ ‫همس��ایه دارد‪ .‬جمهوری اذربایجان‪ ،‬ارمنس��تان‪ ،‬افغانس��تان و‬ ‫ع��راق از جمله کش��ورهایی هس��تند ک��ه ایران اکن��ون به انها‬ ‫ب��رق می فروش��د و در اینده نیز عضویت در این منش��ور کمک‬ ‫می کند تا اهداف بلندمدت وزارت نیرو نیز سریع تر حاصل شود‪.‬‬ ‫موضوعی که در این زمینه نقش مهمی دارد‪ ،‬ظرفیت تولید برق‬ ‫نیروگاه هاست‪ .‬براساس برخی پیش بینی ها‪ ،‬حجم فروش انرژی‬ ‫از ط��رف ایران به زودی افزای��ش خواهد یافت با این حال نیاز به‬ ‫س��اخت نیروگاه و توربین های بیشتری در کشور وجود دارد‪ .‬در‬ ‫صورتی که بخش خصوص��ی بتواند این نیروگاه ها و توربین ها را‬ ‫تامین کند به نظر می رسد مانعی پیش روی کشور برای صادرات‬ ‫بیشتر برق نخواهد بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫متولیان تولید در اتاق فکر اب‬ ‫هرچ��ه از بحران کم ابی می گذرد‪ ،‬نقش و تاثیر صنایع در رفع‬ ‫ن اشکارتر و عیان تر می شود‪ .‬تجربه کم ابی در سال های‬ ‫این بحرا ‬ ‫گذشته به گونه ای به دست امد که پس از بروز برخی مشکالت‪،‬‬ ‫کارشناس��ان ارزیابی ها از مصرف اب را به طور عمومی منتش��ر‬ ‫کردند‪ .‬براس��اس امارهای رس��می از وزارت نی��رو‪ ،‬وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬بیش از ‪ ۹۲‬درصد‬ ‫س��هم اب مصرفی در بخش کشاورزی و کمتر از ‪ ۸‬درصد سهم‬ ‫اب مصرفی در صنایع و مصرف خانگی است‪ .‬پرسشی که اکنون‬ ‫وجود دارد این اس��ت که ایا کاهش حجم و درصد اب مصرفی‬ ‫در بخش کشاورزی‪ ،‬تنها وظیفه وزارت جهاد کشاورزی است یا‬ ‫دیگر سازمان ها و نهادهای مرتبط نیز در این زمینه نقش دارند؟‬ ‫جدا از این مسئله که کم ابی بر زندگی تمام افراد جامعه نقش‬ ‫دارد و همه به نوع��ی در کاهش اثرات این بحران دارای وظایف‬ ‫اجتماعی هس��تند‪ ،‬برخی نهادها به طور مستقیم در این زمینه‬ ‫می توانند از اس��یب های بیش��تر کم ابی جلوگیری کنند‪ .‬وزارت‬ ‫نی��رو در این زمینه اقداماتی داش��ت که یک��ی از مهم ترین انها‬ ‫جلوگیری از س��اخت عمده س��دهایی بود که در دولت گذشته‬ ‫مصوب ش��ده بود‪ .‬همچنین این وزارتخانه توانس��ته در سیستم‬ ‫سرمایش��ی برخ��ی از توربین های تولید برق ت��ا ‪ 3‬لیتر در ثانیه‬ ‫مص��رف اب را کاهش دهد‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز‬ ‫با رش��د دانش فنی و استفاده از ماش��ین االت روز دنیا توانست‬ ‫بخ��ش قابل توجهی از مص��رف اب در این بخش را کاهش دهد‪.‬‬ ‫بر این اساس حجم اب مصرفی در صنایعی مانند سیمان‪ ،‬فوالد‬ ‫و دیگر صنایع اب بر کاهش یافته اس��ت‪ .‬وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫که متولی بیش��ترین سهم مصرف اب است تاکنون اقداماتی در‬ ‫زمینه بروزرسانی ماشین االت کشاورزی با هدف افزایش باردهی‪،‬‬ ‫تولید محصوالت تراریخته با هدف کاهش مصرف اب برای رشد‬ ‫و تولید‪ ،‬ارائه تسهیالت برای تجهیزات ابیاری صنعتی و مسدود‬ ‫کردن بیش از ‪ 10‬هزار چاه غیرقانونی داش��ته است با این حال‬ ‫هنوز کارایی این اقدامات به حدی نبوده که بتواند مانعی از بروز‬ ‫اثرات کم ابی باشد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 21‬اذر ‪ 11 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 11‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 2‬پیاپی ‪1975‬‬ ‫صنعت زیر ساخت‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫خبر‬ ‫پیشروی عملیات حفاری ازادگان‬ ‫جنوبی از مرز ‪٩١‬درصد‬ ‫مدیر پ��روژه حف��اری میدان‬ ‫نفتی ازادگان جنوبی در شرکت‬ ‫ن از پیش��رفت‬ ‫ملی حفاری ایرا ‬ ‫‪٩١‬درص��دی عملی��ات حفاری‬ ‫‪ ٤٠‬حلق��ه چاه در ای��ن میدان‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت‬ ‫منوچهر اسدی‬ ‫به نقل از ش��انا‪ ،‬منوچهر اسدی‬ ‫با بی��ان اینک��ه تاکن��ون برای مدیر پروژه حفاری میدان‬ ‫نفتی ازادگان جنوبی‬ ‫حف��ر ‪ ٤٠‬حلقه چاه اف��زون بر‬ ‫‪١٤٠‬ه��زار متر حفاری ش��ده‪،‬‬ ‫افزود‪8 :‬دستگاه حفاری سنگین‬ ‫خشکی ناوگان شرکت ملی حفاری ایران در عملیات حفاری این‬ ‫چاه ها به کار رفته است‪.‬‬ ‫پس از خلع ید شرکت چینی از توسعه میدان ازادگان جنوبی‬ ‫و اوایل س��ال ‪ ،٩٣‬حف��اری ‪ ٤٠‬حلقه چاه این میدان از س��وی‬ ‫شرکت مهندس��ی و توسعه نفت به ش��رکت ملی حفاری ایران‬ ‫واگذار شد‪.‬‬ ‫اس��دی با اشاره به محول ش��دن تعمیر و تکمیل ‪ 3‬حلقه چاه‬ ‫ن افزود‪ :‬از مجموع‬ ‫ازادگان جنوبی به ش��رکت ملی حف��اری ایرا ‬ ‫‪ ٤٠+٣‬حلقه چاه در زمان حاضر‪ ،‬حفاری ‪ ٣٠‬حلقه چاه تکمیل و‬ ‫نهایی شده و در اختیار کارفرما قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مدی��ر پروژه حفاری میدان نفتی ازادگان جنوبی در ش��رکت‬ ‫ملی حف��اری ایران هم افزایی و هم��کاری نزدیک میان مدیران‬ ‫و متخصصان این ش��رکت با ش��رکت مهندس��ی و توسعه نفت‬ ‫در اج��رای پ��روژه منطبق با برنامه را بااهمیت دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫چاه های باقیمانده نیز تا پایان امس��ال تکمیل و تحویل کارفرما‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬وی پروژه حفاری در میدان نفتی ازادگان جنوبی‬ ‫را که به صورت کلید در دس��ت اجرا و مراحل طراحی‪ ،‬مدیریت‪،‬‬ ‫تامی��ن کاال و مواد و ارائه خدمات جانبی به عهده این ش��رکت‬ ‫اس��ت ازجمله پروژه ه��ای موفقی دانس��ت ک��ه در میدان های‬ ‫مش��ترک اجرا می ش��ود‪ .‬ش��رکت ملی حفاری ایران هم اکنون‬ ‫حفاری در میدان ه��ای یاران جنوبی‪ ،‬اذر‪ ،‬فاز ‪ ١٤‬پارس جنوبی‬ ‫و بخش خش��کی میدان گازی کی��ش را به طو ر ای پی دی اس در‬ ‫دست اجرا دارد‪.‬‬ ‫«روس اتم» برای فنالند‬ ‫نیروگاه اتمی می سازد‬ ‫روس اتم‪ ،‬س��ازنده واحد اول نیروگاه هسته ای بوشهر و طرف‬ ‫قرارداد بلوک های جدید در این نیروگاه براساس توافق های انجام‬ ‫ش��ده با هزینه ‪۵‬میلیارد و ‪۶۰۰‬میلی��ون دالری برای فنالند نیز‬ ‫راکتور اتمی می س��ازد‪ .‬به گ��زارش ایرنا به نقل از پایگاه انالین‬ ‫روزنامه ایزوس��تیا این توافق در جریان مذاکرات هیات بلندپایه‬ ‫روسیه به سرپرستی دیمیتری مدودیف‪ ،‬نخست وزیر این کشور و‬ ‫یوهاسپیله‪ ،‬همتای فنالندی وی در هلسینکی ایجاد شد‪.‬‬ ‫این روزنامه با اش��اره ب��ه حضور مدودیف در فنالند نوش��ت‪:‬‬ ‫طرح ه��ای ب��زرگ هم��کاری ازجمل��ه در ح��وزه ان��رژی مورد‬ ‫گفت وگوی نخست وزیران دو کشور قرار گرفت‪.‬‬ ‫در این دیدار نخست وزیر دانمارک موافقت و عالقه این کشور‬ ‫را برای اجرای طرح پیش بینی ش��ده نیروگاه اتمی هلسینکی‪۱-‬‬ ‫اعالم کرد که قرار شد ساخت ان از سال ‪۲۰۱۸‬م اغاز شود‪.‬‬ ‫براس��اس برنامه ریزی مورد توافق این طرح از سوی روس اتم‬ ‫اجرا می ش��ود‪ .‬نخس��ت وزیر فنالند در این باره گفت‪ :‬مهم ترین‬ ‫ویژگی در نظر گرفته ش��ده برای س��اخت نی��روگاه‪ ،‬اجرای ان‬ ‫براساس برنامه زمانی است که همزمان نیز تمامی استانداردهای‬ ‫ایمنی در باالترین س��طح ممکن رعایت می ش��ود‪ .‬روس اتم با‬ ‫س��هم ‪۴۰‬درصدی در بازار غنی سازی اورانیوم و ‪۱۷‬درصد تولید‬ ‫س��وخت هس��ته ای جهان‪ ،‬در برگیرنده ‪ ۲۶۰‬ش��رکت به عنوان‬ ‫زیرمجموع��ه و همکار با ‪۴۰۰‬هزار کارش��ناس و کارمند در ‪۴۰‬‬ ‫کشور جهان است‪ .‬این شرکت ارزش قراردادهای کنونی خود را‬ ‫‪۱۱۰‬میلی��ارد دالر اعالم کرده که حدود ‪۷۲‬درصد ان مربوط به‬ ‫طرح های خارج از روسیه است‪ .‬طرح خط لوله جریان شمالی‪۲-‬‬ ‫از زیر دریای بالتیک برای انتقال گاز روس��یه به بازارهای مصرف‬ ‫اروپای��ی که ‪ ۳۷۰‬کیلومت��ر ان از قلمرو فنالند عبور می کند نیز‬ ‫ازجمله محورهای مذاکرات هیات روس��ی در فنالند اعالم شده‬ ‫است‪ .‬روسیه و فنالند از ‪3‬سال پیش شاهد سقوط ارزش روابط‬ ‫اقتصادی خود بوده اند به گونه ای که از ‪ ۴/18‬میلیارد دالر س��ال‬ ‫‪۲۰۱۳‬م ب��ه ‪7/9‬میلی��ارد دالر در س��ال ‪۲۰۱۵‬م کاهش یافت و‬ ‫براس��اس بررسی های اولیه در سال جاری میالدی نیز ‪۱۵‬درصد‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫امریکا رکورد رشد امار‬ ‫دکل های حفاری را شکست‬ ‫یک شرکت خدمات حفاری اعالم کرد؛ امار دکل‪‎‬های حفاری‬ ‫نفت در امریکا در هفته گذشته افزایش یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش شبکه بلومبرگ‪ ،‬شرکت خدمات حفاری بیکر هیوز‬ ‫اعالم کرد امار دکل‪‎‬های حفاری نفت در امریکا در هفته گذشته‬ ‫از ش��دیدترین افزایش از اوریل ‪ ٢٠١٤‬تا کنون برخوردار ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬طبق گزارش بیکر هیوز در هفته منتهی به ‪ ١٩‬اذر امار‬ ‫دکل‪‎‬های حف��اری نفت امریکا با ‪ ٢٧‬مورد افزایش به ‪ ٦٢٤‬دکل‬ ‫رس��ید‪ .‬امار دکل‪‎‬ه��ای حفاری امریکا به عنوان ش��اخصی برای‬ ‫پیش بینی افزایش یا کاهش سطح تولید نفت در این کشور مورد‬ ‫توجه فعاالن بازار اس��ت‪ .‬در س��ال ‪ ٢٠١٥‬میالدی شرکت‪‎‬های‬ ‫امریکایی به طور میانگین هفته‪‎‬ای ‪ ١٨‬مورد از دکل‪‎‬های حفاری‬ ‫خود را کاهش دادند‪.‬‬ ‫فرناز علوی‪ ،‬مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی‪:‬‬ ‫صادرات ‪20‬میلیون تن محصوالت پتروشیمی تا پایان سال‬ ‫محصوالت تا س��ال ‪ ۹۰‬گفت‪ :‬تا س��ال ‪ ۹۰‬شاهد‬ ‫امی�ر مهرزاد‪-‬گ�روه صنعت زیرس�اخت‪ :‬به گزارش گس�ترش صنعت‪ ،‬فرن�از علوی‪ ،‬عضو‬ ‫رش��د ارزش صادرات محصوالت پتروشیمی بودیم‬ ‫هیات مدیره و مدیر برنامه ریزی و توس�عه ش�رکت ملی صنایع پتروشیمی در نشست خبری‬ ‫اما از س��ال ‪ ۹۱‬به دلی��ل اعم��ال تحریم ها ارزش‬ ‫روز گذش�ته که به منظور تش�ریح اخرین وضعیت فعالیت این شرکت برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬بعد‬ ‫ص��ادرات محص��والت پتروش��یمی کاه��ش پیدا‬ ‫از خصوصی س�ازی نقش این ش�رکت از متول�ی ایجاد‪ ،‬بهره برداری و فروش به یک س�ازمان‬ ‫ک��رد تا اینکه در س��ال ‪ ۹۴‬این ام��ار به ‪۹‬میلیارد‬ ‫توسعه ای تغییر کرد‪.‬‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬میلیون دالر رس��ید و ت��ا پایان مهر ‪ ۹۵‬نیز‬ ‫‪۴‬میلیارد و ‪۸۰۰‬هزار میلی��ارد دالر صادرات انواع‬ ‫ای��ن تغیی��رات به نح��وی بود ک��ه فعالیت های‬ ‫طرح توس��عه منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی_‬ ‫محصوالت پتروشیمی بوده است‪.‬‬ ‫صنعت پتروش��یمی به دو بخش تقس��یم ش��د و‬ ‫ بر‬ ‫ی‬ ‫انرژ‬ ‫صنای��ع‬ ‫اس��تقرار‬ ‫ویژه‬ ‫منطقه‬ ‫ماهش��هر‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ‪ ۳۴‬درصد از ارزش فروش‬ ‫شرکت های بخش خصوصی عهده دار فعالیت های‬ ‫پارس��یان و طرح های توسعه ای دیگر در دو جزیره‬ ‫را محص��والت پلیمری تش��کیل می دهد‪ ،‬افزود‪ :‬از‬ ‫توسعه ای و مجری اصلی تولید بوده و شرکت ملی‬ ‫الوان و قشم و همچنین بنادر جاست و چابهار در‬ ‫طرفی ‪ ۵۵‬درصد از کاه��ش قیمت را این گروه به‬ ‫صنایع پتروش��یمی نیز مقام طراح و تسهیل کننده‬ ‫دس��تور کار قرار گرفته اس��ت؛ علت توسعه بنادر‬ ‫خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫برنامه های تولید و توس��عه در این بازار فعالیت را‬ ‫جنوبی کشور نزدیکی به منابع خوراک‪ ،‬دسترسی‬ ‫علوی ب��ا اش��اره به ارتب��اط بین ش��رکت های‬ ‫عهده دار شد‪.‬‬ ‫به اب فراوان و زیرساخت های صادراتی محصوالت‬ ‫پتروش��یمی ب��ا خ��وراک گاز گف��ت‪۴۳ :‬درصد از‬ ‫علوی اف��زود‪ :‬ماموریت های اصلی این ش��رکت‬ ‫پتروشیمی بوده است‪.‬‬ ‫درام��د قیمت تمام ش��ده ف��روش متعل��ق به این‬ ‫در قالب گسترش استراتژی برنامه های توسعه ای‪،‬‬ ‫علوی در زمینه اخرین وضعیت تولید محصوالت‬ ‫شرکت هاس��ت و از طرفی سود عملیاتی متعلق به‬ ‫فراه��م کردن امکان تامی��ن منابع مالی طرح های‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫وضعیت‬ ‫‪۹۵‬‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫پتروشیمی‬ ‫این شرکت ها نیز حدود ‪ ۴۳‬درصد بیشتر از مابقی‬ ‫موجود‪ ،‬مشارکت در توس��عه زیربنایی بخش های‬ ‫محصوالت پتروش��یمی به ‪ ۶۴‬میلیون و ‪۱۰۰‬هزار‬ ‫شرکت های پتروشیمی است‪.‬‬ ‫ض��روری‪ ،‬تقویت و پش��تیبانی از صنعت از طریق‬ ‫تن رس��یده که براساس پیش بینی ها این میزان تا‬ ‫مدیر برنامه ریزی و توس��عه شرکت ملی صنایع‬ ‫حمای��ت و فعال س��ازی نهاده��ای ارائه دهن��ده‬ ‫پایان امس��ال افزایش خواهد یاف��ت‪ .‬عالوه بر این‬ ‫پتروش��یمی ب��ا اش��اره به می��زان مالیات��ی که از‬ ‫خدمات و تعیین مکانیزم های منطقی برای تعامل‬ ‫ب��ر مبنای بررس��ی های انجام ش��ده و برنامه های‬ ‫شرکت های پتروش��یمی در سال ‪ ۹۴‬گرفته شده‪،‬‬ ‫واحدهای واگذارشده است‪.‬‬ ‫صادرات��ی پیش رو می��زان ص��ادرات محصوالت‬ ‫گف��ت‪ :‬بس��یاری از واحدهای پتروش��یمی که در‬ ‫‹ ‹نگاهی به چشم انداز پتروشیمی‬ ‫تولید شده صنعت پتروش��یمی تا پایان امسال به‬ ‫سال های گذش��ته تاسیس شده اند در‬ ‫مدیر برنامه ریزی و توس��عه شرکت ملی صنایع‬ ‫‪ ۲۰‬میلیون تن خواهد رسید‪.‬‬ ‫مناطق ویژه بوده اند و براساس قوانین‬ ‫پتروش��یمی با تاکید بر ماموریت های این شرکت‬ ‫امار‬ ‫تحلیل‬ ‫مناطق ویژه از مالیات معاف هس��تند‪.‬‬ ‫‹‹‬ ‫فرناز علوی‪ :‬در سال‬ ‫اف��زود‪ :‬چش��م اندازی ک��ه ت��ا اف��ق ‪ ۱۴۰۴‬برای‬ ‫عل��وی با اش��اره ب��ه تولی��د انواع ‪ ۹۵‬وضعیت نصب شده به این دلی��ل مالیاتی که از واحدهای‬ ‫ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی در نظ��ر گرفته‬ ‫محصوالت پتروش��یمی در سال ‪ ۹۴‬محصوالت پتروشیمی خ��ارج از مناطق ویژه گرفته ش��ده با‬ ‫شده ش��امل دس��تیابی به رتبه نخست منطقه در‬ ‫‪۱۰۰‬هزار‬ ‫و‬ ‫ میلیون‬ ‫‪۴‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫ح��دود‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫درام��د کل واحده��ا جمع و تناس��ب‬ ‫به ‪ ۶۴‬میلیون و‬ ‫تولی��د محص��والت پتروش��یمی از لح��اظ ارزش‪،‬‬ ‫پتروش��یمی‬ ‫محص��والت‬ ‫ان��واع‬ ‫ت��ن‬ ‫نیز برمبنای کل پتروش��یمی ها گرفته‬ ‫‪۱۰۰‬هزار تن‬ ‫پرهی��ز از خام فروش��ی‪ ،‬تکمیل زنجی��ره ارزش و‬ ‫تولی��د کردیم که عرض��ه محصوالت رسیده که براساس می شود‪.‬‬ ‫تبدی��ل محصوالت پایه و میانی ب��ه محصوالت با‬ ‫پتروشیمی برای صادرات در این سال‬ ‫وی با اش��اره به فعالیت هایی که در‬ ‫پیش بینی ها این‬ ‫ارزش افزوده باالتر خواهد بود که بر همین اس��اس‬ ‫‪ ۱۸‬میلیون و ‪۸۰۰‬هزار تن و عرضه در میزان تا پایان امسال ‪۵‬س��ال گذشته در شرکت ملی صنایع‬ ‫چن��د طرح کلی برای دس��تیابی به این اهداف در‬ ‫بود‪.‬‬ ‫تن‬ ‫ میلیون‬ ‫‪۱‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫کشور‬ ‫داخل‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫خواهد‬ ‫افزایش‬ ‫پتروش��یمی انجام ش��ده‪ ،‬گف��ت‪ :‬در‬ ‫نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫این مقام مسئول با اشاره به عرضه عالوه بر این بر مبنای ‪۵‬س��ال گذشته ش��اهد افزایش نسبی‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��رای دس��تیابی ب��ه اه��داف افق‬ ‫محص��والت پتروش��یمی در ‪ ۷‬م��اه بررسی های انجام شده هزینه ها در ش��رکت های پتروش��یمی‬ ‫‪۱۴۰۴‬تبدی��ل گاز طبیع��ی ب��ه الفی��ن از طریق‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬گفت‪ :‬تاکن��ون ‪ ۱۱‬میلیون و برنامه های صادراتی بودیم که به طور عم��ده این هزینه ها‬ ‫پیش رو میزان‬ ‫زنجیره متانول‪ ،‬تبدیل پروپان و پروپیلن‪ ،‬استفاده‬ ‫و ‪۶۰۰‬هزار تن ص��ادرات و ‪ ۸‬میلیون‬ ‫ش��امل ت��ورم‪ ،‬کاهش قیم��ت جهانی‬ ‫از مایعات گازی و اس��تفاده از س��وخت مایع برای‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬هزار میلی��ون ت��ن نی��ز انواع صادرات محصوالت محص��والت پتروش��یمی و افزای��ش‬ ‫تولید شده صنعت‬ ‫فعالیت های اروماتیکی در نظر است‪.‬‬ ‫محص��والت پتروش��یمی در داخ��ل‬ ‫قیمت خوراک گاز بود‪.‬‬ ‫پتروشیمی تا پایان‬ ‫این عض��و هیات مدیره صنایع ملی پتروش��یمی‬ ‫کش��ور عرضه ش��ده که تا پایان سال‬ ‫به گفته این مقام مس��ئول در سال‬ ‫امسال به ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫درب��اره قطب ه��ای جدی��د عرض��ه محص��والت‬ ‫‪ ۹۵‬به ح��دود ‪ ۲۰‬میلیون تن خواهد‬ ‫‪ ۲۸ ،۹۵‬میلیون تن ان��واع محصوالت‬ ‫تن خواهد رسید‬ ‫پتروشیمی این گونه توضیح داد‪ :‬در راستای توسعه‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫پتروشیمی تاکنون تولید شده است‪.‬‬ ‫قطب های جدی��د عرضه محصوالت پتروش��یمی‬ ‫علوی با اش��اره ب��ه ارزش صادرات‬ ‫عل��وی ب��ا اش��اره ب��ه وضعی��ت‬ ‫پتروش��یمی هایی که با خوراک مایع کار می کنند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬سیاست گذاری های کالن برای بهبود شرایط‬ ‫این پتروش��یمی ها در دس��تور کار قرار گرفته اما‬ ‫هرگون��ه اعمال تخفیف یا نرخ جدید خوراک برای‬ ‫ای��ن واحدها باید از طریق قانون و زیر نظر مجلس‬ ‫شورای اس�لامی انجام شود‪ .‬بر این اساس شرکت‬ ‫مل��ی صنایع پتروش��یمی نمی تواند ب��دون مجوز‬ ‫اقدامی را انجام دهد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مراجعه سرمایه گذاران خارجی‬ ‫برای س��رمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران‬ ‫گفت‪ :‬تاکنون سرمایه گذارانی از کشورهای جنوب‬ ‫شرق اسیا و اروپا به شرکت ملی صنایع پتروشیمی‬ ‫مراجعه کرده اند و پیش بینی می ش��ود در ماه های‬ ‫اینده نیز این مراجعات ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم ایجاد تعادل‬ ‫پرس��ش گس��ترش صنع��ت در ای��ن نشس��ت‬ ‫ای��ن گون��ه مطرح ش��د؛ پتروش��یمی هایی که بر‬ ‫مبنای خ��وراک مایع فعالیت می کنند نس��بت به‬ ‫پتروش��یمی های گازی س��وددهی و درامدزای��ی‬ ‫کمت��ری دارند؛ اکن��ون با احتس��اب اینکه مقوله‬ ‫سیاس��ت گذاری در مح��دوده خدم��ات ش��رکت‬ ‫پتروش��یمی ایران ق��رار دارد چه سیاس��تی برای‬ ‫تع��ادل و توازن بین درامد واحدهای پتروش��یمی‬ ‫وجود دارد؟ علوی نیز این گونه پاس��خ داد‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه نگاه موجود در صنعت پتروش��یمی رو به‬ ‫توسعه اس��ت‪ ،‬نمی توان در این زمینه قانونی برای‬ ‫منع س��رمایه گذاری در راه اندازی پتروشیمی هایی‬ ‫که بر مبنای سوخت مایع هستند در نظر گرفت و‬ ‫باید دانست‪ ،‬سیاست هایی که برای توسعه در نظر‬ ‫گرفته می شود هیچ گاه بر مبنای منع نخواهد بود‪.‬‬ ‫زمان��ی که ش��رکت مل��ی پتروش��یمی در این‬ ‫زمینه نقش «درامدزایی» داش��ت‪ ،‬برنامه ریزی ها‬ ‫ب��ه ش��یوه ای پی��ش می رف��ت ک��ه بی��ن درامد‬ ‫پتروش��یمی های خوراک مای��ع و گاز تعادل ایجاد‬ ‫ش��ود اما اکن��ون که بخش خصوص��ی متولی این‬ ‫حوزه ش��ده طبیعی اس��ت که تع��ادل تا حدی از‬ ‫بین برود‪.‬‬ ‫با اینکه نمی ش��ود برای بخش خصوصی تصمیم‬ ‫گرفت که به س��رمایه گذاری به کدام ش��یوه اقدام‬ ‫کن��د اما با توج��ه به خطرپذیری س��رمایه گذاری‬ ‫در پتروش��یمی ها به نظر می رسد بخش خصوصی‬ ‫تمای��ل چندانی به راه ان��دازی واحدهای��ی که بر‬ ‫مبنای سوخت مایع هستند‪ ،‬نداشته باشد‪.‬‬ ‫برداشت ‪ ۴۲‬میلیون مترمکعب گاز از فاز‪ ١٩‬میدان پارس جنوبی‬ ‫مجری فاز ‪ ١٩‬پارس جنوبی گفت‪ :‬با بهره برداری‬ ‫از س��کوی ‪ ۱۹‬ای می��دان پارس جنوبی‪ ،‬برداش��ت‬ ‫روزان��ه گاز این فاز به حدود ‪ ۴۲‬میلیون مترمکعب‬ ‫در روز رسید‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی‬ ‫تو گاز پارس حمیدرضا مسعودی گفت‪:‬‬ ‫شرکت نف ‬ ‫هم اکنون از ‪۳‬سکوی اس پی دی ‪۱۹ ،۲‬سی و ‪ ۱۰‬ای‬ ‫روزانه حدود ‪ ۴۲‬میلیون مترمکعب گاز ترش غنی‬ ‫از میدان پارس جنوبی برداشت و به پاالیشگاه این‬ ‫فاز ارسال می شود‪.‬‬ ‫وی درباره میزان تولید گاز شیرین در ردیف های‬ ‫شیرین س��ازی فاز ‪ ۱۹‬پارس جنوبی گفت‪۳ :‬ردیف‬ ‫شیرین س��ازی ‪ ۳ ،۱‬و ‪ ۴‬ب��ا ظرفیت کامل در مدار‬ ‫بهره ب��رداری قرار دارد و پ��س از انجام فرایندهای‬ ‫پاالیش��ی روزان��ه ‪ ٣٧‬میلی��ون مترمکع��ب گاز‬ ‫فراوری ش��ده و ش��یرین به خط شش��م سراسری‬ ‫تزریق می شود‪.‬‬ ‫مس��عودی افزود‪ :‬همچنین بی��ش از ‪ 5‬میلیون‬ ‫بش��که میعان��ات گازی در این فاز تولید می ش��ود‬ ‫که تاکنون ‪ 4/5‬میلیون بش��که از این محصول به‬ ‫بازارهای هدف صادر شده است‪.‬‬ ‫مج��ری فاز ‪ ١٩‬به تکمیل و بهره برداری کامل از‬ ‫واحدهای دریافت گاز در پاالیش��گاه اش��اره کرد و‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در این واحده��ا‪ ،‬میعانات گازی موجود‬ ‫در گاز ترش دریافتی از س��کوها تفکیک و به واحد‬ ‫تثبیت میعانات منتقل ش��ده و پس از انجام برخی‬ ‫فراینده��ا‪ ،‬این محصول در مخازن ذخیره س��ازی‬ ‫میعانات گازی جمع اوری می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه هم اکنون ای��ن واحدها در‬ ‫مدار تولید قرار دارند‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از ‪ 2‬کمپرس��ور‬ ‫واحد تثبیت میعان��ات در مدار تولید قرار گرفته و‬ ‫کمپرسور دیگر هم اماده بهره برداری است‪.‬‬ ‫مجری فاز ‪ ١٩‬پارس جنوبی میزان تولید هفتگی‬ ‫گاز در ای��ن فاز را ح��دود ‪ ٢٥٤‬میلیون مترمکعب‬ ‫اع�لام کرد و افزود‪ :‬از اغ��از فعالیت های تولید گاز‬ ‫ش��یرین در این ف��از تاکنون بی��ش از ‪2/3‬میلیارد‬ ‫مترمکعب گاز تولید شده است‪.‬‬ ‫مس��عودی با اع�لام راه اندازی نخس��تین ردیف‬ ‫پروپ��ان و بوتان فاز ‪ ١٩‬تا پای��ان اذر جاری گفت‪:‬‬ ‫با تکمی��ل دو ترین ال پی جی درمجم��وع روزانه ‪2‬‬ ‫ه��زار و ‪ ٨٠٠‬تن پروپان و بوت��ان در این فاز تولید‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با برنامه ریزی انجام ش��ده پیش بینی‬ ‫می شود اخرین سکوی باقیمانده فاز ‪١٩‬با ظرفیت‬ ‫برداشت ‪ ٥٠٠‬میلیون فوت مکعب گاز در پایان دی‬ ‫امسال از یارد شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات‬ ‫دریایی ایران در خرمشهر بارگیری و یک هفته پس‬ ‫از عملیات نصب در اس��فند‪ ،‬مراحل راه اندازی ان‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ 21‬اذر ‪ 11 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 11‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 2‬پیاپی ‪1975‬‬ ‫خبر‬ ‫واگذاری ‪ ۳۴‬سند تفکیکی‬ ‫در ناحیه صنعتی گلوگاه‬ ‫نگاه «گسترش صنعت» به راهکارهای جلوگیری از قطعی گاز در شهرک های صنعتی نشان داد‬ ‫برف بحران نیست اگر سوخت دوم داشته باشیم‬ ‫بارش برف ناگهانی اخیر در‬ ‫اس��تان های مازن��دران و‬ ‫گلس��تان باعث افت فشار و‬ ‫قط��ع گاز صنای��ع ش��د‪.‬‬ ‫روی��دادی که ب��ه تعطیلی‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫گروه صنایع کوچک موق��ت صنایع به نفع تامین‬ ‫گاز خانگ��ی منج��ر ش��د‪.‬‬ ‫کارشناس��ان و مس��ئوالن‬ ‫صنعتی استان های شمالی کشور معتقدند که در کنار‬ ‫اقدامات پیش��گیرانه از قطع گاز در مواقع بحرانی باید‬ ‫تمامی واحدهای صنعتی برای فصل های س��رد س��ال‬ ‫سوخت های جایگزینی همچون گازوئیل یا مازوت را از‬ ‫شرکت های پخش و پاالیش نفت استانی تهیه کنند‪.‬‬ ‫ب��ه ع�لاوه اینک��ه بای��د ماش��ین االت خ��ود را‬ ‫ب��ه نح��وی مجه��ز کنن��د ک��ه قابلی��ت س��وخت‬ ‫گاز و س��وخت جایگزی��ن دیگ��ر را داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫همچنین واحدهای صنعتی برای جلوگیری از قطعی‬ ‫برق باید در کارخانه خود ژنراتور برق نصب کنند‪ .‬تمامی‬ ‫ای��ن راهکارها در کنار مدیریت بهینه انرژی می تواند‬ ‫صنایع را از تعطیلی موقت حاصل از قطعی گاز نجات‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫بح��ران زمان��ی قاب��ل مدیری��ت اس��ت ک��ه تمامی‬ ‫راهکاره��ای مه��ار ان پیش بینی ش��ده باش��د‪ .‬این‬ ‫بحران می تواند زلزله باش��د یا برف و باران و س��یل‬ ‫و حتی بی ابی و خشکس��الی‪ ،‬مانند برف یک روزه که‬ ‫اس��تان های شمالی کشور به ویژه گلستان و مازندران‬ ‫را زمینگیر کرد و باعث کاهش فش��ار و قطع گاز در‬ ‫مناطق این اس��تان ها ش��د و با مختل کردن عبور و‬ ‫م��رور و تعطیلی صنایع و اداره ه��ا چند روز پرتنش‬ ‫را برای این اس��تان ها درپی داش��ت که درنهایت گاز‬ ‫صنایع به نفع مصرف خانگی قطع شد‪ ،‬چراکه اولویت‬ ‫کمک رسانی در مدیریت بحران در این شهرها‪،‬مردم‬ ‫بودند‪ .‬در این میان ممکن اس��ت بارها پرسیده شود‬ ‫که چرا باید صنایع به دلیل افت فشار گاز به تعطیلی‬ ‫دراین��د و ایا می ش��ود با مدیریت مص��رف انرژی بر‬ ‫مش��کالتی اینچنین غلبه کرد؟ صورت س��وال شاید‬ ‫س��اده باش��د اما به طور معمول در مواق��ع بحرانی یا‬ ‫اقدامات موثر از پیش تعیین نشده اند یا اینکه شدت‬ ‫بحران به اندازه ای اس��ت که اینده نگری های گذشته‬ ‫درد کنونی را درمان نمی کند‪ ،‬به عنوان نمونه ممکن‬ ‫اس��ت توفان ش��دید باعث قطع برق گسترده شود یا‬ ‫چنان س��یالبی به وقوع بپیوندد که از دایره تفکر ما‬ ‫خارج باشد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو می ت��وان ب��ا واکاوی برخ��ی رویداده��ای‬ ‫دستورالعمل توجهی نکرده بودند‪.‬‬ ‫کارخانه ها و صنایع تولیدی با نصب فناوری های‬ ‫جدید می توانند مصرف انرژی را متناسب با توان‬ ‫گرداننده تنظیم کنند‬ ‫علی عمرانی راد‬ ‫صنعتگران باید برای تهیه سوخت دوم کرده‬ ‫همچنین برای جلوگیری از قطعی برق باید‬ ‫ژنراتور تهیه کنند‬ ‫بحرانی نس��خه شفابخش��ی برای بحران های مشابه‬ ‫پیش بین��ی ک��رد همچون بح��ران ب��رف کنونی در‬ ‫اس��تان های ش��مالی که طهمورث الهوتی اشکوری‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیالن درباره‬ ‫ان توضیحاتی به گس��ترش صنع��ت داد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫هرچند در اس��تان گیالن قطعی گاز و برق به وجود‬ ‫نیامد اما همواره در فصل سرما مصرف گاز در بخش‬ ‫خانگی و صنعتی افزایش پیدا می کند در نتیجه باعث‬ ‫افت فشار در شبکه گاز می شود‪ .‬راهکاری که در این‬ ‫مواقع بحرانی به نظر می رسد قطع یا کاهش مصرف‬ ‫در حوزه صنعت یا در ش��هرک های صنعتی اس��ت تا‬ ‫بخش خانگی بتواند بحران را از سر بگذراند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به پیش بینی های مسئوالن برای مدیریت‬ ‫بحران کاهش انرژی در فصل سرما گفت‪ :‬درفصل های‬ ‫گرم س��ال به واحدهای صنعتی ابالغ شده است که‬ ‫برای فصل های س��رد س��وخت دوم را جایگزین گاز‬ ‫کنند و دستگاه های موجود در کارخانه ها را نیز برای‬ ‫استفاده از سوخت دوم مجهز کنند‪.‬‬ ‫به عبارتی‪ ،‬ماش��ین االت کارخان��ه را به نحوی مجهز‬ ‫کنند که بتوانند هم از س��وخت گاز هم از س��وخت‬ ‫دوم اس��تفاده کنند‪ .‬این اطالعیه ها از سوی سازمان‬ ‫صنایع کوچک‪ ،‬س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫س��تاد مدیریت بحران اس��تان به واحدهای صنعتی‬ ‫ابالغ شده است‪.‬‬ ‫الهوتی اش��کوری گفت‪ :‬برخ��ی از واحدهای صنعتی‬ ‫دارای کوره های الکتریکی یا برق هستند که خاموش‬ ‫ش��دن انها به واحد صنعتی خسارت وارد می کند‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو باید این نوع کارخانه ها ب��ه تهیه ژنراتور برق‬ ‫اقدام کنند‪ .‬البته واحدهای صنعتی کوچک به دلیل‬ ‫تنگناهای مالی ممکن است نتوانند ان را تهیه کنند‪.‬‬ ‫هر چند همواره به واحدهای صنعتی گفته ش��ده که‬ ‫در مواقع بحرانی امادگی داشته باشند چراکه ممکن‬ ‫است در اثر وزش باد قطعی برق نیز به وجود اید‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکارهای جایگزین‬ ‫علی عمران��ی راد‪ ،‬مش��اور عالی مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی مازن��دران نی��ز با اش��اره به‬ ‫روی��داد اخیر قطعی گاز صنایع در اس��تان مازندران‬ ‫به گس��ترش صنع��ت گفت‪ :‬تامی��ن گاز واحدهای‬ ‫‹ ‹چند نکته‬ ‫حجت اهلل خلیل زاده صورتی‬ ‫صنعتی برعهده شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی نیست از این رو شرکت گاز در‬ ‫صورت وقوع بحران و کمبود گاز به ترتیب اولویت ها‬ ‫گاز صنایع و اداره ها را قطع می کنند بنابراین صنایع‬ ‫باید ب��رای جلوگیری از افت فش��ار و قطعی گاز که‬ ‫منجر به تعطیلی واحد صنعتی انها می شود سوخت‬ ‫دوم همچون گازوئیل یا مازوت را جایگزین کنند‪.‬‬ ‫عمران��ی راد با اش��اره به اص��ول مدیری��ت انرژی در‬ ‫واحدهای صنعتی گفت‪ :‬صنایع نمی توانند برق و گاز‬ ‫را ذخی��ره کنند بلکه می توانن��د کمتر انها را مصرف‬ ‫کنندِ‪ .‬از این رو تنه��ا راه مقابله با بحران های قطعی‬ ‫گاز در واحدهای صنعتی اس��تفاده از س��وخت های‬ ‫جایگزینی اس��ت که شرکت پخش و پاالیش استانی‬ ‫دراختیار واحدهای صنعتی قرار می دهد‪.‬‬ ‫وی درباره قطعی ناگهان��ی برق صنایع نیز گفت‪ :‬در‬ ‫فصل گرما و در مواقع پیک مصرف برق ممکن است‬ ‫برای مدتی برق نیز قطع شود بدیهی است که همواره‬ ‫اولویت قطع برق در مواقع بحرانی با کارخانه ها است‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدامات ضروری‬ ‫حج��ت اهلل خلیل زاده صورت��ی‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان گلس��تان نیز با اشاره‬ ‫به ب��ارش برف ناگهان��ی و موج س��رما و قطعی گاز‬ ‫صنایع در این اس��تان به گس��ترش صنعت گفت‪ :‬در‬ ‫پیش��رفته ترین کش��ورها نیز برخ��ی بحران ها باعث‬ ‫قطع��ی گاز و برق می ش��ود و چندان این وقایع برای‬ ‫صنایع دور از ذهن نیس��ت‪ .‬از این رو صنعتگران باید‬ ‫برای تهیه س��وخت دوم اقدام کنند و همچنین برای‬ ‫جلوگیری از قطعی برق باید ژنراتور تهیه کنند‪.‬‬ ‫خلیل زاده صورتی معتقد اس��ت که با لحاظ اقدامات‬ ‫پیش��گیرانه می توان ب��ر بحران ها فائق ام��د‪ .‬با این‬ ‫حال باید دانس��ت که قطعی گاز اخیر به دلیل مشکل‬ ‫واحدهای صنعتی یا ش��هرک ها صنعت��ی نبود بلکه‬ ‫زمانی که س��رما و برف ش��روع ش��د اولویت اصلی‪،‬‬ ‫م��ردم بودند از ای��ن رو برق صنای��ع و اداره ها قطع‬ ‫می شود تا س��وخت منازل تامین شود‪ .‬بدیهی است‬ ‫که اطالعیه های الزم به واحدهای صنعتی برای وقوع‬ ‫بحران ها و لزوم تامین س��وخت دوم ی��ا ژنراتور داده‬ ‫ش��ده بود که برخی به ان عمل کرده و برخی به این‬ ‫ب��ه نظر می رس��د انجا که س��خن از مدیریت بحران‬ ‫می اید باید لغ��ت «اقدامات پیش��گیرانه» پررنگ تر‬ ‫باش��د‪ .‬فرقی هم نمی کن��د که بح��ران از چه نوعی‬ ‫باش��د‪ .‬اما اگر این اقدامات پیشگیرانه برای بلندمدت‬ ‫برنامه ری��زی ش��ود به طور قط��ع باید پ��ا را فراتر از‬ ‫بخشنامه ها و اطالعیه های سازمانی گذاشت‪.‬‬ ‫به عن��وان نمونه‪ ،‬اگر برای جلوگی��ری از قطعی گاز‬ ‫برنامه ریزی می ش��ود باید عالوه بر تامین سوخت دوم‬ ‫صنایع برای بروزرسانی ماشین االتی که در کارخانه ها‬ ‫گاز مصرف می کنند نی��ز برنامه ریزی کرد‪ .‬همچنین‬ ‫این تمرکز بروزرس��انی برای صنای��ع پرمصرف باید‬ ‫بیشتر مالک عمل واقع شود‪.‬‬ ‫نکته دیگ��ر اینکه باید در کنار تجهیز ماش��ین االت‬ ‫مدیریت بهینه انرژی لحاظ ش��ود تا تنها قطعی گاز‬ ‫یا برق دامنگیر صنایع نشود‪.‬‬ ‫س��عید مهذب ترابی‪ ،‬رییس انجمن مدیریت مصرف‬ ‫ان��رژی ای��ران و مدیرعام��ل ش��رکت قدس نیرو در‬ ‫ای��ن زمین��ه به گس��ترش صنعت گفت‪ :‬متاس��فانه‬ ‫فراینده ه��ای مص��رف انرژی در واحده��ای تولیدی‬ ‫کشور اشکال دارد از این رو الزم است که در واحدهای‬ ‫صنعتی ابتدا فرایندهای تولید بازنگری شوند‪.‬‬ ‫مزیت این بازنگری این اس��ت ک��ه زمان کمی برای‬ ‫ان درنظ��ر گرفت��ه می ش��ود و نتیجه گی��ری از ان‬ ‫بدون هزینه اس��ت؛ چراکه با چن��د تغییر جزئی در‬ ‫فرایندهای تولید میزان مص��رف انرژی کاهش پیدا‬ ‫می کند‪ .‬مهذب ترابی اف��زود‪ :‬مصرف کنندگان انرژی‬ ‫در واحده��ای صنعتی گرداننده ها ی��ا الکتروموتورها‬ ‫هس��تند‪ .‬از ای��ن رو الزم اس��ت که ب��رای تعمیر و‬ ‫نگه��داری از انها اقدام مناس��ب انجام ش��ود؛ چراکه‬ ‫متناس��ب بودن قدرت موتور با ب��ار مصرفی یکی از‬ ‫بحث های مهم در الکتروموتورها است‪ .‬اگر گرداننده‬ ‫خالی بار کار کند مصرف انرژی افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫کارخانه ه��ا و صنای��ع تولیدی با نص��ب فناوری های‬ ‫جدید می توانن��د مصرف انرژی را متناس��ب با توان‬ ‫گردانن��ده تنظیم کنند‪ .‬این امر باعث می ش��ود که‬ ‫گرداننده بهتر بچرخ��د و مصرف انرژی کاهش یابد‪.‬‬ ‫البت��ه از انجا که در کش��ور ما انرژی به صورت ارزان‬ ‫دراختیار قرار می گیرد باعث شده که به مصرف بهینه‬ ‫انرژی توجه کمتری ش��ود‪ .‬تا زمانی که انرژی ارزان‬ ‫است واحدهای صنعتی لزومی نمی بینند که مصرف‬ ‫بهینه داش��ته باش��ند از این رو الزم اس��ت مشوق ها‬ ‫و محدودیت های��ی لحاظ ش��ود و به این مس��ئله به‬ ‫صورت رقابتی نگاه شود‪.‬‬ ‫دانش بنیان ها در اولویت شهرک های صنعتی جدید البرز‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی البرز گفت‪:‬‬ ‫استان البرز قطب علم و فناوری است که مراکز مهم‬ ‫دانش��گاهی و موسسه های ملی دانش پژوهی در این‬ ‫اس��تان مستقر اس��ت و ش��هرک های جدید البرز با‬ ‫اولویت طرح های دانش بنیانی است بنابراین با توجه‬ ‫به نوع صنایعی که در این ش��هرک مس��تقر خواهد‬ ‫شد‪ ،‬زمینه برای اشتغال دانش اموختگان دانشگاهی‬ ‫نیز فراهم است‪ .‬به گزارش گسترش صنعت به نقل‬ ‫از روابط عمومی ش��رکت شهرک های صنعتی البرز‪،‬‬ ‫جهانگیر ش��اهمرادی نوع کاالی تولیدی واحدهای‬ ‫مس��تقر در ش��هرک جدی��د را نی��ز اولویت بندی و‬ ‫ارزیاب��ی ک��رد و گف��ت‪ :‬در ابت��دا باید اع�لام کنم‬ ‫ب��رای هر فعالی��ت مجوز صادر نمی کنن��د‪ .‬به دلیل‬ ‫اینک�� ه در ش��هرک های صنعت��ی با توجه‬ ‫به هماهنگی های انجام ش��ده با س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬کاالهای تولیدی‬ ‫کاالهای خاص و گزینشی خواهند بود که‬ ‫صادرات محوری در اولویت تولیدشان باشد‬ ‫و اینک��ه بتوانند در بح��ث فن بازار‪ ،‬عرصه‬ ‫رقابتی را با توجه به ظرفیت موجود فراهم‬ ‫اورند‪ .‬ش��هرک صنعتی کوثر محور دیگر‬ ‫سخنان شاهمرادی بود که در این زمینه اظهار کرد‪:‬‬ ‫با توجه به مس��احت قبلی این شهرک که حدود ‪50‬‬ ‫هکت��ار بود با ورود رییس جمه��وری یکصد و پنجاه‬ ‫هکت��ار به ان اضافه ش��د و در ح��ال حاضر به ‪200‬‬ ‫هکتار تبدیل ش��ده که س��بب ایج��اد موقعیت های‬ ‫بسیار خوبی برای واحدهای صنعتی داخل‬ ‫شهرک و توسعه شهرک کوثر می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫البرز با بیان اینکه برای ورود به ش��هرک‬ ‫صنعت��ی کوثر قوانین و مقررات ش��هرک‬ ‫صنعت��ی اش��تهارد ‪ 2‬الزم اس��ت‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬برای این ‪ 2‬شهرک مبلغ ‪10‬میلیارد‬ ‫تومان از مصوبه دولت تا پایان امسال برای‬ ‫کمک به تامین زیرساخت های شهرک های صنعتی‬ ‫به ط��ور اختصاصی از اعتبارات وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت به استان تخصیص پیدا کرد و در سال های‬ ‫اینده هم این اعتبار تامین می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در س��فر رییس جمهوری به استان‬ ‫الب��رز اعتب��اری افزون ب��ر ‪2‬میلی��ارد توم��ان برای‬ ‫تصفیه خانه ش��هرک صنعتی سیمین دشت مصوب‬ ‫شد که با ورود اعتبار الزم مشکل این شهرک مرتفع‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین احداث شهرک جدید فناوری در استان‬ ‫الب��رز از موضوع��ات مهم دیگر س��خنان مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی البرز بود‪ .‬وی عنوان‬ ‫کرد‪ :‬مطابق تفاهمنامه در ایجاد شهرک فناوری های‬ ‫جدید با توجه به باال بودن ظرفیت اس��تان از حیث‬ ‫فن��اوری و مراک��ز دانش بنیان��ی‪ ،‬درصدد هس��تیم‬ ‫به محض جانمایی استاندارد شده مانند نزدیک بودن‬ ‫به مرکز اس��تان و انجام کارهای مطالعاتی‪ ،‬شروع به‬ ‫کار کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی مازن��دران از‬ ‫اماده س��ازی و واگذاری ‪ ۳۴‬س��ند تفکیکی ناحیه صنعتی‬ ‫گلوگاه خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی مازندران‪ ،‬مصطفی موسوی‬ ‫گفت‪ :‬صدور اس��ناد مالکیت تفکیکی در جهت تس��ریع و‬ ‫تس��هیل کار واحده��ای تولیدی و صنعت��ی بهره بردار که‬ ‫مش��کالت بانکی درباره دریافت تسهیالت و ترهین محل‬ ‫اجرای طرح و وثیقه قرار دادن س��ند مالکیت دارند بسیار‬ ‫حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی مازندران افزود‪:‬‬ ‫دریاف��ت و اعطای اس��ناد تفکیکی ب��ه واحدهای تولیدی‬ ‫و صنعتی اس��تان یکی از اولویت های این ش��رکت اس��ت‬ ‫تا تولیدکنندگان بتوانند با اس��تفاده از س��ند تفکیکی‪ ،‬از‬ ‫مزایای ان برخوردار شوند‪.‬‬ ‫موس��وی اظهار کرد‪ ۳۴ :‬س��ند تفکیکی ناحیه صنعتی‬ ‫گلوگاه دریافت ش��ده و اماده واگذاری به س��رمایه گذاران‬ ‫است‪.‬‬ ‫موس��وی ادامه داد‪ :‬واحدهای مستقر در ناحیه صنعتی‬ ‫گلوگاه با در دس��ت داشتن مدارک شامل تاییدیه نداشتن‬ ‫بدهی مالی‪ ،‬گواهی پایان کار و پروانه بهره برداری می توانند‬ ‫به ش��رکت شهرک های صنعتی مراجعه و به دریافت سند‬ ‫تفکیکی اقدام کنند‪.‬‬ ‫شناسایی‪ ۳‬طرح فناور‬ ‫در کرمانشاه‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی کرمانشاه گفت‪:‬‬ ‫‪ ۳‬طرح فناور با س��رمایه ای ح��دود ‪ 9‬هزار میلیون ریال از‬ ‫سوی فن بازار منطقه ای کرمانشاه شناسایی و برای دریافت‬ ‫مجوز انها اقدام شد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت شهرک های صنعتی کرمانشاه‪ ،‬بیژن کردستانی با‬ ‫توجه به دستاوردهای فن بازار منطقه ای کرمانشاه از ابتدای‬ ‫امسال تاکنون افزود‪ :‬عالوه بر پیگیری رفع مشکل فناورانه‬ ‫‪ 4‬واح��د صنعتی از اس��تان های کرمانش��اه‪ ،‬چهارمحال و‬ ‫بختیاری و کردس��تان‪ ،‬با شرکت دانش بنیان «نیکا» برای‬ ‫بازاریابی و فروش محصوالت فناورانه قراردادی منعقد شد‪.‬‬ ‫کردس��تانی تصریح ک��رد‪ :‬معرفی ‪ 3‬اخت��راع به منظور‬ ‫عرضه در ب��ازار مالکیت فکری فرابورس ایران‪ ،‬عارضه یابی‬ ‫‪ ۳۲‬واحد صنعتی پلیمری در داخل اس��تان‪ ،‬شرکت در دو‬ ‫نمایشگاه داخل اس��تانی‪ ،‬طراحی و چاپ بروشور فن بازار‪،‬‬ ‫طراح��ی و چ��اپ کاتالوگ بازار دارایی فک��ری‪ ،‬طراحی و‬ ‫چاپ کت��اب توانمندی های فناوری اس��تان ازجمله دیگر‬ ‫دس��تاوردهای مهم فن بازار منطقه ای استان کرمانشاه در‬ ‫‪ 6‬ماه نخست امسال است‪.‬‬ ‫برگزاری مدیریت انرژی‬ ‫در شهرک صنعتی عباس اباد‬ ‫دوره اموزشی مدیریت انرژی با تدریس یکی از استادان‬ ‫بنام در زمینه مدیریت انرژی در شهرک صنعتی عباس اباد‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی تهران‪ ،‬این دوره اموزش��ی‬ ‫با همکاری ش��رکت ش��هرک های صنعتی تهران و انجمن‬ ‫علمی ریخته گری ایران برای ‪ ۲۰‬نفر از شاغالن واحدهای‬ ‫صنعتی برگزار شد‪.‬‬ ‫در این دوره ‪ ۴‬ساعته‪ ،‬مباحث مقدماتی درباره وضعیت‬ ‫ام��ار تولید و مص��رف انرژی‪ ،‬مفاهیم بازرس��ی‪ ،‬ممیزی و‬ ‫مدیریت انرژی از س��وی مدرس انجم��ن بیان و در ادامه‪،‬‬ ‫موضوعات طرح ش��ده با حضور صاحبان صنایع به بحث و‬ ‫تبادل نظر گذاشته شد‪.‬‬ ‫تکمیل زیرساخت های‬ ‫شهرک صنعتی فراشبند‬ ‫فرمان��دار فراش��بند از اختص��اص اعتبار ب��رای تکمیل‬ ‫زیرساخت ها در شهرک صنعتی این شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی فارس‪ ،‬محس��ن پورزارعی‪،‬‬ ‫فرماندار شهرس��تان فراشبند در بازدید از شهرک صنعتی‬ ‫این شهرس��تان گفت‪ :‬از محل اعتب��ارات دو درصد نفت و‬ ‫گاز مبالغی برای تکمیل زیرس��اخت های شهرک صنعتی‬ ‫اختصاص یافته است‪ .‬وی با بیان اینکه عملیات زیرسازی‬ ‫و جدول گذاری ش��هرک صنعتی فراش��بند با پیش��رفت‬ ‫فیزیکی ‪۹۰‬درصد در حال اجراس��ت‪ ،‬اظهار امیدواری کرد‬ ‫که این پروژه در کمتر از دو ماه اینده به اتمام برسد‪.‬‬ ‫پورزارع��ی افزود‪ :‬عملیات نصب تجهیزات و کابل کش��ی‬ ‫خط برق ش��هرک به طول ‪ ۱۰‬کیلومتر که تمام ‪ ۲۰۴‬پایه‬ ‫ان نصب شده نیز بدون وقفه انجام می شود‪.‬‬ ‫نخس��تین واحد صنعتی مس��تقر در ش��هرک صنعتی‬ ‫فراش��بند نی��روگاه ‪ ۶‬مگاوات��ی تولی��د برق اس��ت که با‬ ‫س��رمایه گذاری بخش خصوصی در حال س��اخت اس��ت‪.‬‬ ‫شهرک صنعتی فراشبند در زمینی به مساحت ‪ ۱۱۷‬هکتار‬ ‫شامل ‪ ۲۰۶‬قطعه در کیلومتر ‪ 12‬جاده فراشبند – کازرون‬ ‫واقع شده است‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 21‬اذر ‪ 11 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 11‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 2‬پیاپی ‪1975‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪www.Sanatdaily.com‬‬ ‫خبر‬ ‫تقویت فضای کسب وکار‬ ‫راهبرد اصلی در البرز‬ ‫‹ ‹جلس�ه مش�ترک ب�ا انجم�ن صنای�ع همگن‬ ‫پالستیک‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی البرز همچنین از‬ ‫برگزاری دومین جلس��ه کمیته استاندارد با هدف بررسی‬ ‫استانداردهای مورد نیاز برای محصوالت خوشه پالستیک‬ ‫گفت و افزود‪ :‬هدف از تش��کیل این جلس��ه بررسی نقاط‬ ‫ضع��ف و چالش ها و همچنی��ن ظرفیت های موجود برای‬ ‫ایجاد یک نظام خاص به ویژه در خوش��ه پالستیک استان‬ ‫البرز است‪.‬‬ ‫همچنین حمید یزدانی‪ ،‬عامل توسعه خوشه پالستیک‬ ‫اس��تان البرز در این جلسه به مش��کالت تولیدکنندگان‬ ‫صنعت پالس��تیک در حوزه فروش و صادرات و لزوم ثبت‬ ‫نش��ان با کمک کنسرس��یوم صادراتی محصوالت خوشه‬ ‫پالستیک و ایجاد بازارهای جدید اشاره کرد‪.‬‬ ‫یزدانی حلقه گمشده و تکمیل کننده این روند را تقویت‬ ‫فرهن��گ تولید در قالب اس��تاندارد ها دانس��ت و در این‬ ‫جلس��ه نوید تش��کیل مرکز(‪ )ic Iranian console‬را‬ ‫برای صدور تاییدیه های صادرات محصوالت به کشورهای‬ ‫مختل��ف داد و اف��زود‪ :‬این مرکز با کم��ک انجمن همگن‬ ‫پالستیک استان البرز‪ ،‬استاندارد‪ ،‬سازمان صنایع کوچک‬ ‫و س��ازمان توس��عه تجارت با هماهنگی خوشه پالستیک‬ ‫استان البرز ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫عامل توسعه خوش��ه پالستیک اس��تان البرز خواستار‬ ‫تش��کیل منظم جلس��ات با تقویم زمانی مشخص هم در‬ ‫دفت��ر انجمن و هم در دس��تگاه های اجرایی و حاکمیتی‬ ‫تاثیر گ��ذار در قال��ب کمیت��ه اس��تاندارد انجمن همگن‬ ‫پالستیک استان البرز شد‪.‬‬ ‫حمایت ویژه از کنسرسیوم‬ ‫صادراتی خوشه های صنعتی‬ ‫مع��اون صنایع کوچک ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اذربایجان ش��رقی گف��ت‪ :‬امس��ال حمای��ت وی��ژه ای از‬ ‫کنسرس��یوم های صادراتی خوش��ه های صنعتی استان به‬ ‫عمل خواهد امد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی اذربایجان ش��رقی‪ ،‬مجید‬ ‫یاریگر در جلس��ه ش��ورای راهبری خوشه قطعات خودرو‬ ‫تبری��ز اظهار کرد‪ :‬بودجه حمایتی از خوش��ه های صنعتی‬ ‫استان امسال رش��د قابل توجهی داشته و امادگی وجود‬ ‫دارد تا از برنامه های توس��عه بازار خوش��ه ها و حضور در‬ ‫نمایشگاه ها حمایت شود‪.‬‬ ‫مع��اون صنایع کوچک ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اذربایجان ش��رقی اف��زود‪ :‬الزم اس��ت تا خوش��ه قطعات‬ ‫خ��ودرو تبریز نیز ب��رای بهره من��دی از حمایت های این‬ ‫بخش کنسرس��یومی تش��کیل دهد و ثبت کند و انجمن‬ ‫قطعات خودرو نیز به عنوان مجری خوش��ه پیشنهاد های‬ ‫خ��ود را ب��رای نح��وه تش��کیل ای��ن کنسرس��یوم ارائه‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫یاریگر گفت‪ :‬فعالیت انجمن قطعه س��ازان اس��تان برای‬ ‫توسعه قطعه سازی در اذربایجان شرقی مفید واقع شده و‬ ‫امیدواریم اقدامات ویژه ای انجام شود‪.‬‬ ‫رنگ و نقش ترمه در یزد صنعتی شد‬ ‫ترم��ه‪،‬‬ ‫پارچه ه��ای‬ ‫روفرشی های یزدی‪ ،‬پارچه های‬ ‫پرده ای و دستمال های یزدی از‬ ‫گذشته نشانه های رونق صنعت‬ ‫نساجی در این استان بوده است‪.‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫گروه صنایع کوچک به جرات می ت��وان گفت بیش از‬ ‫‪94‬درص��د از واحدهای تولیدی‬ ‫در ح��وزه نس��اجی اس��تان یزد‬ ‫را کارگاه ه��ای خ��رد و کوچک‬ ‫تش��کیل می دهند که به طور معمول در زمینه بافندگی‬ ‫فعالیت می کنند و بیش��ترین حجم ای��ن بافندگی ها را‬ ‫پارچه های رومبلی به خود اختصاص داده است‪ .‬همین‬ ‫بهانه سبب شد تا گسترش صنعت در گفت وگو با محمد‬ ‫دهقان‪ ،‬رییس گروه توس��عه صنعتی و فناوری شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان یزد به بررسی زنجیره تولید‬ ‫صنعت نس��اجی در اس��تان یزد بپ��ردازد چراکه تولید‬ ‫صنعت��ی ترم��ه با ورود ط��رح ‪ ،‬رنگ و نخ ه��ای جدید و‬ ‫از طرفی تولی��د محصوالت جانب��ی از پارچه های خام‬ ‫ترمه در یزد گس��ترش یافته و فروشگاه های عرضه این‬ ‫محصوالت نیز در اس��تان یزد رشد چشمگیری داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫این گفت وگو را می خوانید‪:‬‬ ‫€ €ترم�ه در صنع�ت نس�اجی اس�تان ی�زد چه‬ ‫جایگاهی دارد؟‬ ‫بافت پارچه ترمه به عنوان یکی از منس��وجات سنتی‬ ‫و قدیمی در اس��تان یزد از گذشته رواج داشته اما اکنون‬ ‫تولید صنعت��ی ترمه با ورود طرح ‪ ،‬رنگ و نخ های جدید‬ ‫و از طرف��ی تولید محص��والت جانبی از پارچه های خام‬ ‫ترمه توس��عه پیدا کرده اس��ت‪ .‬همچنین فروشگاه های‬ ‫عرضه این محصوالت گسترش یافته و سهم مناسبی از‬ ‫صنعت نساجی استان را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫تولی��د روفرش��ی نی��ز در س��ال های اخیر ب��ه دلیل‬ ‫اس��تقبال مردم و وجود طرح های جدید در تولید‪ ،‬روند‬ ‫روبه رشدی داشته است و پارچه های پرده ای و پیراهنی‬ ‫و یک سری منس��وجات قدیمی مانند دستمال سفره و‬ ‫لنگ که به فناوری ساده تری در بافت نیاز دارند از دیگر‬ ‫تولیدات استان در حوزه نساجی به شمار می اید‪.‬‬ ‫می کنند اما روی بازار و نشان سازی انها به عنوان جنس‬ ‫€ €تقس�یم بندی تولید کنن�دگان نس�اجی در‬ ‫باکیفی��ت ایرانی کار نکرده اند و این موجب ش��ده انچه‬ ‫اس�تان یزد چگونه بوده است؟ ایا در شهرک ها و‬ ‫را ک��ه در بازار به عنوان جن��س ایرانی می بینیم ذهنیت‬ ‫نواحی صنعتی استان نیز استقرار دارند؟‬ ‫بی کیفی��ت را ایجاد کند و کااله��ای با کیفیت ایرانی به‬ ‫بی��ش از ‪94‬درصد واحدهای تولیدی اس��تان یزد در‬ ‫نام جنس خارجی به فروش برسد‪.‬‬ ‫ح��وزه نس��اجی را کارگاه های خرد و کوچک تش��کیل‬ ‫€ €مهم ترین مش�کالت تولید پیش روی فعاالن‬ ‫می دهن��د که به طور معمول در زمینه بافندگی فعالیت‬ ‫صنعتی نساجی استان یزد چیست؟‬ ‫می کنن��د و پارچه ه��ای رومبلی بیش��ترین حجم این‬ ‫رکود حاکم بر بازار در صنعت نس��اجی نیز تاثیرگذار‬ ‫بافندگی ه��ا را به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫اس��ت‪ .‬امارها نش��ان می دهد که بخش��ی از واحدهای‬ ‫یک س��ری صنایع در زنجیره صنعت نس��اجی اس��تان‬ ‫نس��اجی به دلی��ل رکود و نبود تقاضا ب��ا ظرفیت پایین‬ ‫فع��ال هس��تند‪ ،‬واحدهای چ��اپ‪ ،‬تکمی��ل و رنگرزی‬ ‫در حال تولید هس��تند و به طور قطع چنانچه مش��کل‬ ‫ک��ه در س��ال های اخیر در ش��هرک صنعت��ی و منطقه‬ ‫رک��ود حل ش��ود‪ ،‬صنعت نس��اجی رونق‬ ‫وی��ژه اقتصادی اس��تان ب��ه بهره برداری‬ ‫خواهد یافت با این حال نباید از مش��کالت‬ ‫رس��یده اند کمک بس��یاری به واحدهای‬ ‫کیفیت‪ ،‬نبود ن��واوری‪ ،‬محصوالت جدید‬ ‫نس��اجی اس��تان کرده ان��د و در کیفیت‬ ‫و دسترس��ی ب��ه بازاره��ای بین المللی و‬ ‫محصول نهایی که به دست مصرف کننده‬ ‫نوسازی نشدن فناوری و نبود نشان سازی‬ ‫می رسد‪ ،‬تاثیر بسزایی داشته اند‪.‬‬ ‫در صنعت نس��اجی غافل ب��ود‪ .‬این امر به‬ ‫€ €چ�را منس�وجات اس�تان یزد با‬ ‫اقدام نیاز دارد‪.‬‬ ‫توج�ه به پیش�ینه ان هنوز نش�ان‬ ‫€ای�ا قاچ�اق بزرگترین‬ ‫مشخص و شناخته شده ای ندارد؟‬ ‫€‬ ‫و تنها مشکل صنعت نساجی است؟‬ ‫کلی‬ ‫صنعت نس��اجی کش��ور به ط��ور‬ ‫محمد دهقان‬ ‫قاچاق معضل بزرگی بر س��ر راه صنعت‬ ‫ب��ه دلی��ل نبود نشان س��ازی‪ ،‬فرس��وده‬ ‫این دیدگاه که نساجی‬ ‫نساجی کشور است‪ ،‬با وجود اینکه قاچاق‬ ‫ب��ودن ماش��ین االت‪ ،‬نداش��تن فناوری‬ ‫یک صنعت ورشکسته‬ ‫اثرگ��ذاری منف��ی باالی��ی دارد و کاالی‬ ‫روز‪ ،‬همچنی��ن نداش��تن دان��ش فنی از‬ ‫و غیرقابل توجیه‬ ‫قاچ��اق نه تنه��ا در این صنع��ت بلکه در‬ ‫صنعت نس��اجی دنی��ا عقب تر اس��ت یا‬ ‫اقتصادی است‪،‬‬ ‫گاهی ش��اید اخری��ن فناوری ه��ا را در نادرست است انهایی همه حوزه ها تولیدکنندگان را با مش��کل‬ ‫کشور داش��ته باش��یم اما نیروی انسانی از بدی بازار و مشکل فروش مواجه می کند‪ ،‬اما همه مش��کالت‬ ‫اموزش دیده وجود ن��دارد و نمی توان از فروش گله دارند که ای��ن صنعت به قاچ��اق برنمی گردد و اگر‬ ‫تمام ظرفیت های ان اس��تفاده کرد‪ .‬نبود خالقیت و نواوری در تعرفه واردات به کش��ور صفر شود به طور‬ ‫قطع کس��ی به س��مت وارد کردن کاالی‬ ‫نشان س��ازی یکی از مش��کالت صنعت‬ ‫این زمینه ندارند‬ ‫قاچاق نمی رود‪ ،‬با وجود این‪ ،‬همه مشکل‬ ‫نساجی و تولیدکنندگان داخلی است‪ .‬با‬ ‫صنایع نس��اجی کش��ور حل نخواهد شد‪.‬‬ ‫وجود اینکه تولیدکنندگان بسیار خوبی‬ ‫قاچاق تنها مشکل صنعت نساجی نیست‪،‬‬ ‫در زمین��ه تولی��د پارچه ه��ای رومبلی‬ ‫اینکه به طور کلی از واردات به کش��ور جلوگیری و برای‬ ‫و پرده ای در اس��تان وج��ود دارند و برخ��ی واحدهای‬ ‫تولیدکنندگان انحصار ایجاد شود‪ ،‬انگیزه ای برای رشد‬ ‫نس��اجی ما از لحاظ فناوری از تولیدکنندگان مطرح در‬ ‫و ارتقای صنعت نس��اجی در کشور به وجود نمی اید‪ .‬در‬ ‫دنیا کمبودی ندارند‪ ،‬اما محصوالت انها به نام محصول‬ ‫دنیا کش��ورهایی که در ح��وزه رقابت پذیری رفتند در‬ ‫خارجی در بازار به فروش می رسد‪.‬‬ ‫تفاهمنامه هایی که با کشورهای دیگر دارند تعرفه های‬ ‫برخ��ی تولیدکنندگان م��ا جنس با کیفی��ت تولید‬ ‫جذب اعتبار یک میلیارد تومانی برای توسعه شهرک صنعتی کامیاران‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی کردستان‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت های خدماتی در ش��هرک های صنعتی‬ ‫باید با اس��تفاده از تم��ام ابزارها و اختی��ارات قانونی‬ ‫در جه��ت توس��عه و ایج��اد فعالیت ه��ای صنعتی و‬ ‫تولیدی اقدام کنند‪ .‬به گزارش صمت به نقل از روابط‬ ‫عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان کردستان‪،‬‬ ‫جلس��ه ای با حضور فرمان��دار شهرس��تان کامیاران‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی کردستان و‬ ‫تعدادی از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران مستقر در‬ ‫ش��هرک صنعتی کامیاران با موضوع بررسی مسائل و‬ ‫مش��کالت این شهرک و واحدهای صنعتی مستقر در‬ ‫ان‪ ،‬در مح��ل فرمانداری شهرس��تان کامیاران برگزار‬ ‫شد‪ .‬ش��اهو حاجبی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی کردس��تان از تالش برای ج��ذب مبلغ یک‬ ‫میلیارد تومان اعتبار برای توس��عه ش��هرک صنعتی‬ ‫کامی��اران از محل مناب��ع ملی و عمران��ی خبرداد و‬ ‫افزود‪ :‬در س��ال گذش��ته نیز ‪ 350‬میلی��ون تومان به‬ ‫منظور توس��عه فاز دوم ش��هرک صنعت��ی کامیاران‬ ‫هزینه ش��ده است‪ .‬حاجبی اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫‪ 72‬ق��رارداد در ش��هرک صنعت��ی کامی��اران منعقد‬ ‫ش��ده که از این تع��داد برای ‪ 52‬پروان��ه بهره برداری‬ ‫صادرش��ده و ‪30‬واحد فع��ال و نیمه فعال و ‪ 22‬واحد‬ ‫غیرفعال هس��تند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی کردس��تان بر لزوم فعال بودن ش��رکت های‬ ‫خدماتی شهرک های صنعتی و استفاده از اختیارات و‬ ‫ابزارهای قانونی این ش��رکت ها درباره توسعه و ایجاد‬ ‫فعالیت های صنعتی و تولیدی تاکیدکرد و خواس��تار‬ ‫ارائه گزارش های الزم درباره تخلف های ساخت و س��از‬ ‫و قرارداده��ای راکد ش��د ت��ا راهکاره��ای قانونی در‬ ‫جهت فسخ قرارداد و رسیدگی به تخلف ها در کمیته‬ ‫تخلف ها و کمیته پایش قراردادهای راکد اعمال شود‪.‬‬ ‫حاجبی با اعالم اینکه نرخ سرانه شهرک های صنعتی‬ ‫در اس��تان کردستان ‪ 3/7‬مترمربع است و این نرخ در‬ ‫مقایسه با میانگین کش��وری‪ ،‬نصف است‪ ،‬تاکیدکرد‪:‬‬ ‫به منظور رس��یدن به نرخ میانگین کش��وری در افق‬ ‫‪ 3‬س��اله‪ ،‬برنامه ریزی الزم تدوین و در راستای فراهم‬ ‫کردن س��رمایه مالی نیز‪ ،‬تفاهمنامه هایی با بانک رفاه‬ ‫و صندوق کارافرین امید منعقد ش��ده است‪ .‬در ادامه‬ ‫تعدادی از مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر‬ ‫در شهرک صنعتی کامیاران به بیان دیدگاه های خود‬ ‫درب��اره چگونگی اداره امور ان ش��هرک و مس��ائل و‬ ‫مشکالت پیش رو پرداختند‪ .‬عسکر روحانی‪ ،‬فرماندار‬ ‫شهرس��تان کامیاران نیز ضمن تاکید بر لزوم استفاده‬ ‫از تمامی ظرفیت های شهرستان کامیاران برای توسعه‬ ‫واحدهای صنعتی و تولیدی خاطرنشان کرد‪ :‬استفاده‬ ‫از راهکارهای قانونی برای جذب س��رمایه گذار‪ ،‬تالش‬ ‫در جه��ت حل معضالت و مش��کالت تولید و صنعت‬ ‫و کم��ک به توس��عه و فعال ک��ردن تمامی واحدهای‬ ‫تولی��دی و صنعتی و تصمیم گیری در این راس��تا‪ ،‬از‬ ‫مهم ترین اهداف این نشست است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬فاطمه خوشبویی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی البرز هدف از‬ ‫تشکیل کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان را‬ ‫که با حضور اعضای این کارگروه برگزار می ش��ود تالش و‬ ‫برنامه ریزی دولت تدبیر و امید‪ ،‬رفع موانع تولید و تقویت‬ ‫کسب وکار در استان دانست‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی البرز‪ ،‬جهانگیر شاهمرادی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هرجا که کوچکتری��ن امیدی برای راه اندازی‬ ‫واحده��ای تولیدی و تقویت تولی��د وجود دارد بانک های‬ ‫عامل با تمام توان باید به میدان بیایند‪.‬‬ ‫ش��اهمرادی با بیان اینک��ه همه ت�لاش و برنامه ریزی‬ ‫دولت تدبیر و امید‪ ،‬رفع موانع تولید و تقویت کس��ب وکار‬ ‫در کش��ور اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬راهبرد اصلی این گروه و‬ ‫مبن��ای جهت گی��ری همه دس��ت اندرکاران‪ ،‬ضمن حفظ‬ ‫و رعای��ت حقوق بانک ه��ا‪ ،‬راه اندازی واحده��ای تولیدی‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی البرز افزود‪ :‬باید‬ ‫راه های منطقی و مثبت دیگری هم برای حل مش��کالت‬ ‫واحدهای تولیدی اتخاذ ش��ود زیرا از فضای پس��اتحریم‬ ‫ب��رای رونق ص��ادرات و کارگاه های تولی��دی باید به نحو‬ ‫شایسته بهره گیری شود‪.‬‬ ‫ش��اهمرادی تاکید کرد‪ :‬برای رفع موان��ع تولید باید به‬ ‫مصوبات باالدستی از سوی بانک های عامل نیز توجه شود‬ ‫تا به روح قانون خدشه وارد نشود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی الب��رز افزود‪:‬‬ ‫س��رمایه در گردش و دریافت تسهیالت مهم ترین دغدغه‬ ‫تولیدکنندگان است که باید با جدیت بیشت ر زمینه حضور‬ ‫کارافرینان را در استان فراهم کنیم‪.‬‬ ‫شاهمرادی در پایان ضمن تاکید بر اهتمام این موضوع‬ ‫گفت‪ :‬امیدواریم با ارائه تس��هیالت به موقع و توجه جدی‬ ‫به این طرح مشکالت صنایع کوچک استان مرتفع شود و‬ ‫واحدهای غیرفعال به چرخه تولید بازگردند‪.‬‬ ‫واردات و ص��ادرات را صفر یا ان��دک قرار دادند و به طور‬ ‫قط��ع نگران تولید داخل خود هس��تند ولی تنها یکی از‬ ‫راه هایی که برای توس��عه و ارتقای صنعت و تولید داخل‬ ‫انها وجود دارد‪ ،‬این اس��ت که تولید کنندگان خود را در‬ ‫معرض رقابت با رقیب جدی قرار دهند تا انها با گذشت‬ ‫زمان سطح فناوری خود را افزایش دهند‪.‬‬ ‫€ €ایا ایجاد انحصار می تواند مش�کالت صنعت‬ ‫نساجی را کاهش دهد؟‬ ‫نباید این گونه عنوان ش��ود که عالوه بر کنترل قاچاق‬ ‫ب��ه طور کل��ی از واردات به کش��ور جلوگی��ری و برای‬ ‫تولیدکنن��دگان انحصار ایجاد ک��رد‪ ،‬مثال بارزی از این‬ ‫وضعیت صنعت خودروسازی کشور است که در انحصار‬ ‫دو یا سه خودروس��از بزرگ است و اجازه نمی دهند که‬ ‫خودروهای باکیفیت در بازاره��ای جهانی که با قیمت‬ ‫معقول به فروش می رسد به بازار ایران وارد شود و مردم‬ ‫مجبور هستند خودروهای داخلی کم کیفیت و با قیمت‬ ‫گ��زاف را بخرند‪ .‬ایج��اد انحصار ب��رای تولیدکنندگان‬ ‫داخلی برای اینکه کار خود را رشد و ارتقا دهند‪ ،‬نواوری‬ ‫ایجاد کنند و خود را به س��مت بازار صادراتی بکش��انند‬ ‫هیچ انگیزه ای باق��ی نمی گذارد چراکه می بینند دولت‬ ‫بازار اماده ای دراختیار انها گذاشته است و مردم مجبور‬ ‫به خرید محصوالتی هستند که انها تولید می کنند‪.‬‬ ‫€ €برخی معتقدن�د که صنعت نس�اجی توجیه‬ ‫اقتصادی ندارد و یک صنعت ورشکس�ته اس�ت‪.‬‬ ‫در این زمینه چه توضیحی دارید؟‬ ‫این دی��دگاه که نس��اجی یک صنعت ورشکس��ته و‬ ‫غیرقابل توجیه اقتصادی است‪ ،‬نادرست است‪ .‬نساجی‬ ‫از صنایع مادر به ش��مار می رود‪ .‬به طور معمول کسانی‬ ‫ک��ه در این زمین��ه فعالیت می کنند و ن��واوری و حرف‬ ‫جدیدی برای گفتن دارند از بدی بازار ش��کایت ندارند‬ ‫و انهای��ی از بدی بازار و مش��کل فروش گل��ه دارند که‬ ‫خالقی��ت و ن��واوری در این زمین��ه ندارن��د‪ .‬پارچه از‬ ‫پرمصرف ترین کاالهایی اس��ت که در زندگی روزمره و‬ ‫تمام س��طوح جامعه م��ا وجود دارد ولی ب��ا وجود این‪،‬‬ ‫صنعت ممکن اس��ت براساس شرایط کسب و کار مانند‬ ‫تورم‪ ،‬رکود و مشکالتی که در حوزه اقتصاد کالن جامعه‬ ‫به وجود می اید دچار پستی و بلندی شود‪.‬‬ ‫اجرای تقاطع غیرهم سطح‬ ‫اتوبان قم‪-‬تهران و شهرک صنعتی شهاب‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان ق��م از اتم��ام ف��از مطالعات��ی تقاطع‬ ‫غیرهم سطح ورودی شهرک صنعتی شهاب از‬ ‫اتوبان قم ‪ -‬تهران و هم سطح با جاده قدیم قم‬ ‫تهران خبرداد‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط‬ ‫عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫ق��م‪ ،‬امیر طیبی نژاد در دیدار با رییس اتحادیه‬ ‫بنکداران و عمده فروشان مواد غذایی استان با‬ ‫اع�لام این خبر اظهار کرد‪ :‬خوش��بختانه روند‬ ‫اس��تقرار بنکداران در ش��هرک صنعتی شهاب‬ ‫با پیش��رفتی مناسب روبه رو اس��ت و به زودی‬ ‫عملی��ات اجرایی واحده��ای کارگاهی در این‬ ‫شهرک اغاز می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اس��تقبال صنف بنکداران و‬ ‫درخواست های س��ایر صنوف برای استقرار در‬ ‫شهرک صنعتی شهاب‪ ،‬نشان از موقعیت ممتاز‬ ‫این ش��هرک صنعتی است‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه‬ ‫همان گون��ه که انتظار می رف��ت‪ ،‬فعاالن صنف‬ ‫بنکداران همکاری خوبی با این شرکت داشتند‬ ‫ک��ه می توان ان را نمونه موفقیت دیگری برای‬ ‫همکاری بخش خصوصی و دولتی در اس��تان‬ ‫عنوان کرد‪ .‬طیبی نژاد در ادامه ضرورت احداث‬ ‫مسیر دسترس��ی از اتوبان قم ‪ -‬تهران و جاده‬ ‫قدیم به شهرک صنعتی شهاب را خواستار شد‬ ‫و افزود‪ :‬در نشس��ت های کارشناسی متعدد با‬ ‫متخصصان و مش��اوران مربوط به طور رسمی‬ ‫ف��از مطالعاتی تقاط��ع غیرهم س��طح ورودی‬ ‫ش��هرک صنعتی ش��هاب از اتوبان قم تهران و‬ ‫هم سطح با جاده قدیم قم تهران بررسی شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان قم افزود‪ :‬با مس��اعدت و پیگیری های‬ ‫اس��تانداری و سازمان مسکن‪ ،‬راه و شهرسازی‬ ‫اس��تان قم امیدواریم بتوانیم به زودی عملیات‬ ‫اجرایی این پروژه مهم را اغاز کنیم‪.‬‬ ‫س��ید ابراهی��م صحف��ی‪ ،‬ریی��س اتحادی��ه‬ ‫بنکداران و عمده فروش��ان مواد غذایی اس��تان‬ ‫نیز در ای��ن دیدار با تقدیر از س��رعت عمل و‬ ‫تالش های ش��رکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫ق��م در تامین و رف��ع نیازهای ای��ن صنف در‬ ‫شهرک صنعتی شهاب‪ ،‬تسریع در اغاز عملیات‬ ‫اجرایی مسیر دسترسی از اتوبان قم ‪ -‬تهران و‬ ‫جاده قدیم به این ش��هرک صنعتی را خواستار‬ ‫شد‪ .‬صحفی افزود‪ :‬براس��اس استقبال فعاالن‬ ‫صنف بنکدار و همچنین ش��رایط مناسب این‬ ‫ش��هرک به دنبال حضوری گسترده تر و فعال تر‬ ‫در این ش��هرک هس��تیم که مقدمات ان نیز‬ ‫فراهم شده است‪.‬‬ ‫صنعت و پژوهش‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ 21‬اذر ‪ 11 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 11‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 2‬پیاپی ‪1975‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تالش برای ترغیب صنایع‬ ‫به تمرکز سرمایه بر نیروی انسانی‬ ‫بهزاد سلطانی‬ ‫به طور کلی ‪۲۲۷‬‬ ‫ضمانتنامه به مبلغ‬ ‫‪۱۳۱‬میلیارد تومان‬ ‫صادر شده است‬ ‫در نشست خبری رییس هیات عامل و رییس صندوق نواوری و شکوفایی ملی مطرح شد‬ ‫تخصیص ‪ ۱۳۱‬میلیارد تومان برای ‪ ۲۲۷‬ضمانت نامه‬ ‫در راس��تای تحق��ق‬ ‫طیبه جهانبازی‬ ‫اقتص��اد دانش بنی��ان و‬ ‫گروه صنعت‬ ‫تکمی��ل زنجی��ره ایده تا‬ ‫بازار‪ ،‬صن��دوق نواوری و‬ ‫ش��کوفایی برای تجاری سازی نواوری ها و اختراعات‪،‬‬ ‫کارب��ردی کردن دانش‪ ،‬دس��تاوردهای پژوهش��ی و‬ ‫تکمی��ل زنجیره ایده‪ ،‬محصول‪ ،‬بازار از ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان پشتیبانی و حمایت کرده و خدمات مالی‬ ‫و اعتباری ازجمله کمک‪ ،‬تس��هیالت و مش��ارکت را‬ ‫ب��رای انها تامین می کند‪ .‬به ط��ور کلی هدف نهایی‬ ‫صن��دوق ن��واوری و ش��کوفایی به عن��وان یک نهاد‬ ‫توس��عه ای کمک به رونق اقتصادی کش��ور از طریق‬ ‫حوزه ه��ای دانش بنیان و فناوری های برتر اس��ت‪ .‬از‬ ‫این رو برای اش��نایی با برنامه های صندوق نواوری و‬ ‫شکوفایی در استانه هفته پژوهش و فناوری نشست‬ ‫خبری ب��ا حضور بهزاد س��لطانی‪ ،‬ریی��س صندوق‬ ‫نواوری و ش��کوفایی ‪ ۲۰‬اذر در مجتمع شکوفایی و‬ ‫نواوری شرکت های دانش بنیان برگزار شد‪.‬‬ ‫‪۲۰‬درص��د از توانای��ی پژوهش��ی کش��ور مربوط‬ ‫ب��ه پژوهش ه��ای بنی��ادی‪۲۰ ،‬درص��د مرب��وط به‬ ‫پژوهش ه��ای توس��عه ای و ‪۶۰‬درص��د از توانای��ی‬ ‫پژوهش��ی کش��ور مربوط به پژوهش های کاربردی‬ ‫است‪ .‬اگر از هر ‪ ۱۰‬فارغ التحصیل دانشگاهی یک نفر‬ ‫از انها یک ش��رکت دانش بنیان تاسیس کند‪ ،‬کشور‬ ‫اباد خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اخرین امار شرکت های دانش بنیان‬ ‫سلطانی با اش��اره به امار شرکت های دانش بنیان‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬تاکن��ون ‪ ۲۷۶۷‬ش��رکت دانش بنیان‬ ‫ب��ه تصوی��ب رس��یده اند ک��ه از این تع��داد ‪۲۸۲۷‬‬ ‫طرح برای دریافت تس��هیالت به صن��دوق مراجعه‬ ‫کرده ان��د؛ همچنین از این تعداد ‪ ۲۴۲۵‬طرح تعیین‬ ‫تکلیف ش��ده و ‪ ۵۳۰‬طرح در دس��ت بررس��ی است‪.‬‬ ‫میزان تقاضای این شرکت ها برای دریافت تسهیالت‬ ‫براب��ر با هزار میلیارد تومان ب��وده و با توجه به اینکه‬ ‫ن��رخ مصوب ب��رای صندوق ن��واوری و ش��کوفایی‬ ‫‪۶۲‬درصد است این میزان به تصویب نخواهد رسید‪.‬‬ ‫ریی��س هیات عامل صندوق نواوری و ش��کوفایی‬ ‫ب��ا بیان اینکه ‪ ۱۵۰۲‬طرح برای دریافت تس��هیالت‬ ‫صندوق به تصویب رسیده اند‪ ،‬گفت‪ :‬همچنین بیش‬ ‫از ‪ ۸۱۳‬طرح رد ش��ده یا به تصویب نرس��یده اند که‬ ‫این شرکت ها می توانند به جای طرح مردودی‪ ،‬طرح‬ ‫جایگزین را به صن��دوق ارائه کنند‪ ۱۵۰۰ .‬طرح در‬ ‫طول ‪3‬س��ال به تصویب رسیده است‪ .‬مبلغ تصویب‬ ‫ش��ده برای این تع��داد ط��ر ح از ‪۹۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫گذشته است‪.‬‬ ‫سلطانی تصریح کرد‪ :‬صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫برای صندوق های پژوهش و فناوری مبلغ ‪۷۵‬میلیارد‬ ‫تومان‪ ،‬برای تامی��ن دفاتر کاری ‪۲۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫و برای صدور ضمانتنامه ‪۱۰۰‬میلیارد تومان مصوب‬ ‫کرده که پرداخت شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت بندی فناوری ‬ ‫ریی��س صندوق نواوری و ش��کوفایی با اعالم این‬ ‫خب��ر که ‪۶۰۰‬میلیارد تومان بودجه به صندوق واریز‬ ‫می ش��ود گفت‪ :‬فن��اوری اول در کش��ور برای بخش‬ ‫خصوصی مربوط به فناوری زیس��تی است و درواقع‬ ‫می توان گفت فناوری زیس��تی‪ ،‬فناوری اول کش��ور‬ ‫در بخش خصوصی به ش��مار م��ی رود؛ این فناوری‬ ‫ب��ه لحاظ تع��دادی ‪ ۲۱۹‬ش��رکت و از نظ��ر ریالی‬ ‫‪۱۸۸‬میلیارد تومان تس��هیالت از صن��دوق دریافت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ریی��س هیات عامل صندوق نواوری و ش��کوفایی‬ ‫ب��ا اش��اره به رتب��ه دوم فن��اوری در کش��ور گفت‪:‬‬ ‫الکترونی��ک و کنت��رل‪ ،‬دومی��ن فناوری اس��ت که‬ ‫توانس��ته از تسهیالت صندوق بیشترین بهره را ببرد‬ ‫به طوری که ‪ ۲۴۲‬شرکت به ارزش ریالی ‪۱۲۷‬میلیارد‬ ‫تومان تس��هیالت دریاف��ت کرده اس��ت‪ .‬تجهیزات‬ ‫پیشرفته ساخت وساز مقام سوم فناوری کشور است‪،‬‬ ‫تعداد ‪ ۲۲۵‬ش��رکت به میزان ‪ ۱۱۸‬میلیارد تومان از‬ ‫تسهیالت صندوق بهره گرفته است‪.‬‬ ‫سلطانی گفت‪ :‬همچنین حوزه ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالع��ات رتبه چه��ارم را به خود اختص��اص داده‬ ‫به طوری که ‪ ۲۲۱‬ش��رکت به می��زان ‪ ۱۰۹‬میلیارد و‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلیون تومان از تس��هیالت صندوق اس��تفاده‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬رتبه پنجم مربوط به داروهای پیشرفته‬ ‫با ‪ ۹۲‬ش��رکت و دریافت ‪ ۸۱‬میلی��ارد و ‪۴۰۰‬میلیون‬ ‫تومان اس��ت و تجهیزات و مواد پیشرفت ه رتبه ششم‬ ‫با ‪ ۴۲‬شرکت و ‪۶۸‬میلیارد و ‪۸۰۰‬میلیون تومان را به‬ ‫خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬مواد پیشرفته‪ ،‬سایر حوزه های مربوط‬ ‫به نیروگاه ه��ا‪ ،‬حوزه های س��اختمانی‪ ،‬هوافضا‪ ،‬نانو‪،‬‬ ‫اپتیک و فوتونیک‪ ،‬انرژی های نو و وسایل و تجهیزات‬ ‫پزش��کی رتبه های بعدی را از نظر دریافت تسهیالت‬ ‫صن��دوق ن��واوری و ش��کوفایی به خ��ود اختصاص‬ ‫داده اند‪ .‬درمجم��و ع ‪۵۵۰‬میلیارد تومان به طرح ها از‬ ‫سوی صندوق پرداخت شده و به لحاظ مبلغی که در‬ ‫م ‪۱۳۰۰‬میلیارد تومان مصوب کرده ایم‪.‬‬ ‫اختیار داری ‬ ‫‹ ‹واریز ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان بودجه‬ ‫سلطانی با بیان اینکه قرار است از صندوق توسعه‬ ‫ی بودجه ای تا پایان س��ال به صن��دوق نواوری و‬ ‫مل ‬ ‫ش��کوفایی اختص��اص یابد‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن بودجه برابر‬ ‫ب��ا ‪۶۰۰‬میلیارد توم��ان بوده که قرار اس��ت از بانک‬ ‫مرکزی به خزانه معاونت و از ان به صندوق نواوری‬ ‫و شکوفایی واریز شود‪ .‬به زودی در صندوق نواوری و‬ ‫شکوفایی ‪ ۱۵‬طرح برای ارزیابی وارد می شود‪ .‬از نظر‬ ‫ریال��ی می توان گفت هزار میلی��ارد طرح به صندوق‬ ‫وارد می ش��ود که پیش بینی می ش��ود نتوانیم همه‬ ‫ای��ن میزان را تا پایان س��ال به طرح ه��ا واریز کنیم‬ ‫و این میزان حمایت ها به سال اینده کشیده خواهد‬ ‫شد‪ .‬برای س��ال اینده ‪۲۰۰‬میلیون دالر به صندوق‬ ‫اختص��اص می یابد؛ این میزان براب��ر با ‪۶۶۰‬میلیارد‬ ‫تومان اس��ت‪ .‬م��ا هنوز به تامین بودج��ه صندوق از‬ ‫نی��م درصد بودجه دولت نیز امید داریم که س��االنه‬ ‫به ص��ورت کمک برای ص��رف س��رمایه گذاری های‬ ‫خطرپذیر واریز می شود‪.‬‬ ‫به گفته سلطانی‪ ،‬از ابتدای به وجود امدن صندوق‬ ‫ن��واوری و ش��کوفایی تاکنون ح��دود ‪ ۲۸۰۰‬طرح‬ ‫ب��رای اخذ وام به صندوق مراجعه کرده ان د اما از این‬ ‫تعداد تنها ‪ ۸۷‬طرح برای مش��ارکت سرمایه گذاری‬ ‫خطرپذی��ر بوده اند که در نهایت ‪ ۴۰‬ش��رکت از این‬ ‫تع��داد با هدف این ن��وع س��رمایه گذاری پیش قدم‬ ‫ش��ده اند؛ هنوز فرهنگ درخواست س��رمایه گذاری‬ ‫خطرپذیر در کشور پایین است‪.‬‬ ‫‹ ‹صندوق های پژوهش و فناوری‬ ‫س��لطانی ب��ا اش��اره ب��ه ایج��اد صندوق��ی برای‬ ‫صندوق ه��ای پژوهش و فناوری اظهار کرد‪ :‬کارگروه‬ ‫صن��دوق پژوهش و فن��اوری در صن��دوق پژوهش‬ ‫و فن��اوری ب��ا ریاس��ت وزیر عل��وم ایجاد ش��ده که‬ ‫می توان��د موضوعی ب��رای پیگی��ری نوعی تخصص‬ ‫برای س��رمایه گذاری و مشارکت در صندوق ها باشد‪.‬‬ ‫پارک های فناوری سراس��ر کشور می توانند در بحث‬ ‫توانمندس��ازی ش��رکت های دانش بنیان با صندوق‬ ‫نواوری و شکوفایی همکاری کنند‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه برای کم ک��ردن زمان ارزیابی‬ ‫طرح ه��ا در صندوق روش های��ی در پیش گرفته ایم‬ ‫گفت‪ :‬مسیر ارزیابی طرح ها باید کوتاه شود تا بتوانیم‬ ‫تعداد بیش��تری از طرح ها را برای دریافت تسهیالت‬ ‫به تصویب برسانیم‪.‬‬ ‫‹ ‹رونمایی از سیستم غزال‬ ‫سلطانی درباره سیستم «غزال» که سامانه ای برای‬ ‫نش��ان دادن مراحل ارزیابی طرح های وارد ش��ده به‬ ‫صندوق از سوی شرکت های دانش بنیان است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این س��امانه اکنون به صورت ازمایشی فعال است و‬ ‫قرار است به زودی رونمایی شود‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل صندوق نواوری و شکوفایی با‬ ‫بیان اینکه از ابتدای به وجود امدن صندوق تاکنون‬ ‫وام های��ی در اختی��ار ش��رکت های دانش بنیان قرار‬ ‫گرفته که اکنون زمان بازپرداخت انها فرا رس��یده‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬در ح��ال حاض��ر ‪ ۲۰‬طرح ب��ه ارزش ریالی‬ ‫‪۸‬میلیارد تومان بازپرداخت خود را انجام داده اند‪.‬‬ ‫سلطانی با بیان اینکه البته ‪ ۲۰‬درصد از شرکت ها‬ ‫تقاض��ای امه��ال ب��رای بازپرداخت دارن��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درنهایت ش��رکت ها می توانند ‪3‬م��اه مهلت بگیرند‬ ‫اما بع��د از ان باید میزان وام دریافتی را به صندوق‬ ‫بازگردانند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در صندوق نواوری و ش��کوفایی‬ ‫‪ ۲۰‬ط��رح خاتمه یافته مالی وجود دارد که وارد بازار‬ ‫شده اند‪ ،‬گفت‪ :‬همچنین ‪ ۲۶۰‬طرح خاتمه یافته فنی‬ ‫از س��وی صندوق مورد حمایت قرار گرفته اند که به‬ ‫محصول تبدیل شد ه ولی هنوز وارد بازار نشده اند‪.‬‬ ‫س��لطانی ب��ا اش��اره ب��ه می��زان ضمانتنامه های‬ ‫صادرشده برای شرکت های دانش بنیان به گسترش‬ ‫صنعت گفت ‪ :‬س��ال ‪ ۴ ،۹۳‬مورد ضمانتنامه به مبلغ‬ ‫‪۲۰۰‬میلی��ون توم��ان از س��وی صندوق ن��واوری و‬ ‫ش��کوفایی برای ش��رکت های دانش بنیان صادر شد‬ ‫عالوه بر این ضمانتنامه های س��ال ‪ ۳۱ ،۹۴‬مورد با‬ ‫حجم ‪۳‬میلیارد تومان بود‪ .‬برای س��ال جاری تاکنون‬ ‫‪ ۶۶‬ضمانتنامه با مبلغ ‪۱۴‬میلیارد تومان صادر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به طور کلی تاکنون ‪ ۱۰۱‬ضمانتنامه به مبلغ‬ ‫‪۱۷‬میلیارد تومان با همکاری بانک ها صادر شده و به‬ ‫عبارتی مبلغ ‪۱۷‬میلیارد تومان برای ‪ ۱۰۱‬قرارداد با‬ ‫حجم ‪۴۵۰‬میلیارد تومان بوده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬این ضمانتنامه ها برخی از س��وی بانک و‬ ‫برخی از س��وی صندوق نواوری و ش��کوفایی صادر‬ ‫شده اس��ت‪ .‬مجموع این ضمانتنامه ‪ ۲۲۷‬مورد بود‬ ‫که ‪ ۱۰۱‬مورد را صندوق نواوری و شکوفایی و ‪۱۲۶‬‬ ‫مورد را بانک به پشتوانه صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫صادر کرده اس��ت‪ .‬به ط��ور کل��ی ‪ ۲۲۷‬ضمانتنامه‬ ‫به مبلغ ‪۱۳۱‬میلیارد تومان صادر شده است‪.‬‬ ‫افزایش سهم ‪ 2‬برابری فناوری اطالعات در اقتصاد ایران‬ ‫معاون وزیر ارتباطات گفت‪ :‬با اجرای کامل دولت الکترونیک س��هم‬ ‫فناوری اطالعات در اقتصاد ایران ‪2‬برابر و س��هم ان در حوزه فناوری‬ ‫اطالعات و ارتباطات ‪ 4‬برابر افزایش پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬نصراهلل جهانگرد در نشس��ت خبری با اش��اره به‬ ‫برنامه های دولت برای حضور در نمایشگاه الکامپ بیست و دوم گفت‪:‬‬ ‫این نمایش��گاه در س��ال پایانی دولت‪ ،‬کارنامه اجرایی دولت یازدهم‬ ‫و فعالیت ه��ای بخش خصوصی در س��طح ملی را در ح��وزه فناوری‬ ‫اطالعات و ارتباطات به تصویر می کشد‪ .‬وی از مشارکت بیش از ‪۲۷۰‬‬ ‫ش��رکت نوپا و استارت اپ با مشارکت سازمان فناوری اطالعات ایران‬ ‫و سازمان نظام صنفی رایانه ای در این نمایشگاه خبر داد و گفت‪ :‬این‬ ‫نمایشگاه می تواند زمینه ای برای رشد و حمایت از نواوری ها در صنعت‬ ‫فناوری اطالعات کشور باشد‪ .‬وی با بیان اینکه سهم فناوری اطالعات‬ ‫در سبد خدمات کشور در حال افزایش است اضافه کرد‪ :‬توسعه بخش‬ ‫خدمات دولت الکترونیک باعث بهبود بهره وری در اقتصاد و تس��هیل‬ ‫زندگی مردم می ش��ود‪ .‬بر این اس��اس پیش بین��ی می کنیم با اجرای‬ ‫کامل این طرح سهم فناوری اطالعات در اقتصاد کشور دو برابر شود و‬ ‫این بخش در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات به ‪ ۴‬برابر رشد برسد‪.‬‬ ‫معاون وزیر ارتباطات با اش��اره به بودجه سال اینده در حوزه فناوری‬ ‫اطالعات و ارتباطات نیز گفت‪ :‬بر مبنای پیش��نهادات مطرح شده در‬ ‫بودجه س��ال اینده استعالمات میان دستگاهی به صورت رایگان دیده‬ ‫ش��ده و قصد بر این اس��ت که حقوق شهروندان و کاربران از خدمات‬ ‫دول��ت الکترونیک محفوظ بماند؛ به ای��ن ترتیب ارائه خدمات دولت‬ ‫الکترونیک با نازل ترین قیمت ها دیده ش��ده تا هزینه ها مانع استفاده‬ ‫مردم از این خدمات نشود‪ .‬وی گفت‪ :‬در همین حال در بودجه سال‬ ‫اینده به وزارت ارتباطات اجازه داده شده از سرجمع اعتبارات و منابع‬ ‫خود مبل��غ ‪۱۴۰‬میلیارد تومان به عنوان وام کم بهره به ش��رکت های‬ ‫خصوصی فعال در بازار تس��هیالت ارائه دهد‪ .‬جهانگرد‪ ،‬تحقق کامل‬ ‫دولت الکترونیک را نیازمند همکاری دستگاه های مختلف عنوان کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬با وجود اینکه برخی برداش��ت های ناق��ص از ایین نامه ها و‬ ‫تعهدات بخشی مانع همکاری روان تر در این حوزه شده اما کار دولت‬ ‫و دس��تگاه های اجرایی حمایت از تحقق دولت الکترونیک اس��ت‪ .‬به‬ ‫گفت��ه وی هم اکنون حدود ‪ ۱۱۲‬دس��تگاه به پرتال دولت الکترونیک‬ ‫متص��ل هس��تند و ح��دود ‪ ۸۰‬دس��تگاه به صورت مکانی��زه خدمات‬ ‫الکترونیک ارائه می دهند‪.‬‬ ‫معاون وزیر ارتباطات با اش��اره به تخصیص ‪3‬هزار متر سالن دولت‬ ‫الکترونیک از ‪۲۵‬هزار متر نمایشگاه گفت‪ :‬دولت الکترونیک ‪۱۵‬درصد‬ ‫سطح پوشش نمایش��گاه الکامپ را به خود اختصاص داده و عالوه بر‬ ‫‪ ۴۰۰‬ش��رکت بخش خصوصی و ‪ ۲۷۰‬استارت اپ ‪ ۵۰‬شرکت دولتی‬ ‫نیز در این نمایشگاه حضور دارند‪.‬‬ ‫قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با تاکید بر اهمیت تربیت نیروی‬ ‫انسانی گفت‪ :‬معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تالش‬ ‫دارد ت��ا صنای��ع را در بخش های مختلف به تمرکز س��رمایه‬ ‫اصلی خود بر نیروی انسانی ترغیب کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمود س��عادت فومنی در حاش��یه ایین‬ ‫اختتامی��ه س��ومین دوره مجموع��ه رقابت ه��ای تخصص��ی‬ ‫ف ب��ه‬ ‫مهارت س��نجی ف��ن اورد در دانش��گاه صنعتی ش��ری ‬ ‫خبرن��گاران اظهار ک��رد‪ :‬در بس��یاری م��وارد در این زمینه‬ ‫موفقیت های خوبی حاصل ش��ده و ان شااهلل روزبه روز بیشتر‬ ‫نیز می شود‪ .‬ارتباط میان صنعت و دانشگاه موضوعی قدیمی‬ ‫است که در کشور چالش های زیادی داشت اما گام های اولیه‬ ‫برای این ارتباط در حال برداشته شدن است و طبیعی است‬ ‫که مشکالت زیادی سر راه باشد‪.‬‬ ‫س��عادت فومنی برگ��زاری هریک از رویداده��ای علمی را‬ ‫تجربه ای برای هموار ش��دن این مس��یر عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫به هر حال انچه بیش��ترین کمک را به ش��رکت کنندگان در‬ ‫این رویدادها می کند‪ ،‬طی مس��یر است زیرا تجربیات زیادی‬ ‫در اختیار انها قرار می دهد و انها را با واقعیت صنعت اش��نا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اب��راز امیدواری درب��اره برگزاری هرچ��ه بهتر این‬ ‫رویدادها در سال های اینده تاکید کرد‪ :‬تربیت نیروی انسانی‬ ‫مهم ترین مسئله است و اشنا کردن دانشجویان با این مسیر‬ ‫پرخطر و دشوار بیشتر از حل مسئله اهمیت دارد‪.‬‬ ‫حمایت از کارگزاران تجاری‬ ‫ارائه دهنده خدمات دانش بنیان‬ ‫کری��دور صادرات محصوالت دانش بنی��ان معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاس��ت جمهوری از کارگزاران تجاری فعال در امور‬ ‫دانش بنیان حمایت می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مه��ر احمد گ��ودرزی‪ ،‬مس��ئول رواب��ط امور‬ ‫کارگ��زاران کریدور صادرات محص��والت دانش بنیان معاونت‬ ‫علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری اظهار کرد‪ :‬قرار اس��ت‬ ‫نخس��تین نمایش��گاه بین المللی کارگزاران تج��اری (بروکر‬ ‫‪ )۲۰۱۶‬پایان اذر در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬کارگزاران تجاری می توانند در این نمایش��گاه‬ ‫ش��رکت کنند‪ .‬معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری از‬ ‫کارگزاران��ی که در راس��تای تولید محص��والت دانش بنیان‬ ‫فعالیت می کنند برای شرکت در این نمایشگاه حمایت هایی‬ ‫را مدنظر قرار داده است‪.‬‬ ‫مس��ئول روابط امور کارگزاران کریدور صادرات محصوالت‬ ‫دانش بنی��ان معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری‬ ‫گف��ت‪ :‬ای��ن حمایت ه��ا بدین صورت اس��ت ک��ه ‪۵۰‬درصد‬ ‫هزینه برای حضور کارگزاران در نمایش��گاه از سوی کریدور‬ ‫صادرات محص��والت دانش بنی��ان معاونت علم��ی پرداخت‬ ‫می ش��ود‪ .‬کارگ��زاران تجاری که با معاون��ت علمی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری هم��کاری و ب��ه ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫خدم��ات ارائه می کنن��د می توانند از ای��ن حمایت برخوردار‬ ‫ش��وند‪ .‬حمایت از این کارگ��زاران می تواند خدمات گمرکی‪،‬‬ ‫خدمات تحقیق��ات بازار‪ ،‬خدمات ارائه مجوز اس��تانداردهای‬ ‫حقوقی و‪ ...‬باشد‪ .‬در حال حاضر ‪ ۶۰‬کارگزار تجاری با معاونت‬ ‫علمی برای ارائه خدمات به شرکت های دانش بنیان همکاری‬ ‫می کنند‪ .‬وی با اش��اره ب ه دلیل حمایت از کارگزاران تجاری‬ ‫برای شرکت در نمایشگاه گفت‪ :‬حمایت از کارگزاران می تواند‬ ‫در توانمند س��ازی شرکت ها موثر باشد؛ در واقع توانمند سازی‬ ‫شرکت ها باعث س��وددهی ش��رکت های دانش بنیان خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬نخستین نمایشگاه بین المللی کارگزاران تجاری (بروکر‬ ‫‪ )۲۰۱۶‬از ‪ ۲۵‬تا ‪ ۲۸‬اذر از س��وی انجمن صنفی شرکت های‬ ‫خدمات تجاری س��ازی و وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫نمایشگاه بین المللی تهران بر گزار می شود‪.‬‬ ‫مشارکت دانشگاه علم و صنعت‬ ‫در پروژه قطار پرسرعت‬ ‫مدی��ر دفتر همکاری های علمی و صنعتی دانش��گاه علم و‬ ‫صنعت از مش��ارکت دانش��گاه علم و صنع��ت در پروژه قطار‬ ‫پرسرعت شرکت راه اهن به عنوان «ار اند دی» خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬ن��وراهلل کثیری در نشس��ت خبری به‬ ‫مناسبت هفته پژوهش اظهار کرد‪ :‬در کشور پروژه های بزرگ‬ ‫عمرانی در دس��ت اجراست که در دل هرکدام از این پروژه ها‬ ‫ب��ه دلیل ایجاد دانش و وج��ود پیمانکاران خارجی می توانیم‬ ‫یک «ار اند دی» (مرکز توسعه تحقیقات) راه اندازی کنیم‪.‬‬ ‫مدی��ر دفتر همکاری های علمی و صنعتی دانش��گاه علم و‬ ‫صنعت افزود‪ :‬در این راس��تا به تازگی قرار شده دانشگاه علم‬ ‫و صنعت ایران در قالب «ار اند دی» در پروژه قطار پرس��رعت‬ ‫ش��رکت راه اهن مش��ارکت داش��ته باش��د که ام��روز نیز در‬ ‫جلسه ای این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی همچنین به ارائه عملکرد دو دهه اخیر دانش��گاه علم و‬ ‫صنعت در ارتباطات صنعتی پرداخت و گفت‪ :‬دانش��گاه علم‬ ‫و صنعت ایران دارای ‪ 15‬دانش��کده‪ 16 ،‬مرکز پژوهشی‪86 ،‬‬ ‫ازمایشگاه پژوهشی و ‪ 11‬پژوهشکده است که تاکنون توانسته‬ ‫نزدی��ک به ‪ 2‬هزار قرارداد همکاری ب��ا تمامی وزارتخانه ها و‬ ‫زیرمجموعه های انها با اعتباری افزون بر یک هزار میلیارد ریال‬ ‫منعقد کند‪ .‬در این راس��تا ‪ 80‬تفاهمنامه همکاری کاربردی‪،‬‬ ‫‪ 10‬طرح کالن ملی و ‪ 120‬فناوری قابل عرضه به متقاضیان‬ ‫ازجمل��ه ماهواره ه��ای نوید‪ ،‬امید و ظفر در دس��تور کار قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه گسترش صنعت‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسس�ه غیر تجاری فرهنگی مطبوعاتی گس�ترش‬ ‫یکشنبه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫‪ 21‬اذر‪1395‬‬ ‫‪ 11‬ربیع االول ‪ 1438‬مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫‪ 11‬دسامبر ‪ 2016‬قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 2‬پیاپی ‪1975‬‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫اسیب ‪ ۳۰‬درصدی هدفمندی یارانه ها بر اقتصاد‬ ‫«تا امروز ‪ ۲۲۰‬هزار‬ ‫حامد شایگان‬ ‫میلیارد تومان در طرح‬ ‫گروه صنعت‬ ‫هدفمن��دی یارانه ه��ا‬ ‫در جامعه توزیع ش��ده‬ ‫اما بیش از نیم درصد در بهینه س��ازی نقش نداش��ته‬ ‫اس��ت اگر ت��ا ‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد توم��ان از همان پول‬ ‫ی ‪ ۱۸‬میلیون واحد‬ ‫را در بهینه س��ازی مص��رف ان��رژ ‬ ‫مس��کونی هزینه می کردیم می توانستیم ‪ ۳۰‬درصد از‬ ‫مصرف انرژی را کاهش دهیم و یک میلیون اش��تغال‬ ‫پایدار ایجاد و بهینه سازی را نیز به عنوان یک فرهنگ‬ ‫مطرح کنیم‪ .‬از طرف دیگر معادل این میزان هزینه از‬ ‫محل صرفه جویی به دولت برمی گشت و االیندگی نیز‬ ‫‪ ۳۰‬درصد کاهش می یافت‪ ».‬بخش��ی از سخنان ارش‬ ‫نجفی‪ ،‬رییس انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران را‬ ‫در گفت وگوی اختصاصی با گسترش صنعت خواندید‪.‬‬ ‫متن کامل این گفت وگو را در این شماره می خوانید‪.‬‬ ‫€ €بهینه س�ازی مصرف انرژی در اقتصاد کشور‬ ‫چه جایگاهی دارد؟‬ ‫باید توجه داش��ت مزی��ت اقتصاد ایران از گذش��ته‬ ‫قرار گرفتن در ش��اهراه های تجاری بود و تا ‪ ۱۰۰‬سال‬ ‫گذشته صنعتی نبوده و با پیدایش مزیت اقتصادی نفت‬ ‫باعث شد که منابع درامدی این بخش جهت اقتصادی‬ ‫کش��ور را تغییر دهد اما از انجایی که ‪ ۸۰‬درصد مواد‬ ‫اس��تحصال نفت در کش��ور استفاده می ش��ود هرقدر‬ ‫بتوانیم بهینه س��ازی کنیم به همان میزان صادرات ان‬ ‫محص��ول افزایش می یابد‪ .‬از طرف دیگر بحث الودگی‬ ‫هوا از س��ال های گذش��ته در ایران وجود داشته و در‬ ‫ان موضوع بهینه سازی مصرف انرژی از اهمیت باالیی‬ ‫برخوردار بود‪ .‬بهینه س��ازی می توان��د نقش مهمی در‬ ‫اقتصاد ایفا کن��د‪ .‬برای نمونه افریقای جنوبی در زمان‬ ‫اپارتاید در شرایطی که دنیا دولت این کشور را تحریم‬ ‫کرده بود در طول دو سال با بهینه سازی مصرف انرژی‬ ‫توانست ضمن ایجاد اشتغال پایدار اقتصاد خود را پویا‬ ‫کند و به درامدزایی برس��د‪ .‬از طرف دیگر بهینه سازی‬ ‫مصرف انرژی در اقتصاد مقاومتی بحثی نافذ است که‬ ‫حتی باید در پدافن��د غیرعامل نیز ان را دنبال کنیم‪.‬‬ ‫به دلی��ل این اهمیت از س��ال ‪ ۱۳۶۷‬تا امروز به‪ ‬دنبال‬ ‫بهینه سازی مصرف انرژی و ارتقای کیفیت ساخت وساز‬ ‫از طریق ارائه شیوه های جدید ساخت وساز بوده ام؛ زیرا‬ ‫خودم مهندس راه و س��اختمان هستم و در سال های‬ ‫‪ ۶۷‬ت��ا س��ال ‪ ۷۳‬در مرکز تحقیقات س��اختمان روی‬ ‫فناوری ساخت وس��از‪ ،‬عایق ها و مصالح ساختمان کار‬ ‫ل ‪ ۷۳‬محصول بتن گازی را برای‬ ‫کردم و در همان س��ا ‬ ‫نخس��تین بار در ایران معرفی کردی��م و درنهایت این‬ ‫موضوع را با ایجاد کنسرس��یوم های ساختمانی توسعه‬ ‫دادیم‪ .‬اگر فعالیت این کنسرسیوم که ‪ ۱۲۰‬عضو داشت‬ ‫در دولت نهم و دهم ادامه می یافت امروز به جای کوزو‬ ‫ن می سازد این کنسرسیوم‬ ‫ترکیه که در ایران ساختما ‬ ‫در دیگر کش��ورها ساخت وس��از می کرد‪ .‬ایران سابقه‬ ‫ساختمان سازی صنعتی را از قبل از انقالب نیز دارد اما‬ ‫امروز باید شیوه های ساخت وساز شرکت کوزو که عقب‬ ‫مانده است را دنبال کند‪.‬‬ ‫€ €چگونه ضرورت بهینه س�ازی مبنای تشکیل‬ ‫یک تشکل شد؟‬ ‫در س��ال ‪ ۸۵‬درخواست تشکیل انجمن بهینه سازی‬ ‫مصرف انرژی به اتاق بازرگانی داده ش��د و در سال ‪۸۶‬‬ ‫با حضور نمایندگان در اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و‬ ‫کش��اورزی ایران نخستین مجمع عمومی برگزار شد و‬ ‫تا امروز هدف ارمانی بهینه س��ازی مصرف انرژی ادامه‬ ‫دارد‪ .‬درواقع فرایند این انجمن صنفی نیست؛ انجمنی‬ ‫تعالی گراست که هدفی ارمانی و ملی را دنبال می کند‬ ‫از این رو می توان ان را «تش��کل ملی» نامید که هدف‬ ‫اقتصادی ندارد‪ .‬هرچند به دلیل اینکه در اتاق بازرگانی‬ ‫ای��ران ثبت ش��ده امکان دنب��ال ک��ردن رویکرد های‬ ‫اقتص��ادی را دارد‪ .‬ب��ا این حال ای��ن انجمن «ان جی‬ ‫او» (تش��کل های غیردولت��ی نیس��ت) و «ام بی او» (‬ ‫تش��کل های مردم نهاد مشترک) است که مباحث ملی‬ ‫را دنبال می کن��د‪ .‬در چارچوب قانون مس��تمر بهبود‬ ‫بو کار نیز تعریف ش��ده که بتوانیم بهینه س��ازی‬ ‫کس�� ‬ ‫مصرف ان��رژی را دنبال کنیم ام��ا اینکه چقدر توفیق‬ ‫حاص��ل کرده ایم به این موضوع برمی گردد که ذی نفع‬ ‫اصلی بهینه س��ازی مصرف انرژی دولت اس��ت و مردم‬ ‫نیس��تند‪ ،‬هرچند مردم انرژی مص��رف می کنند اما از‬ ‫انجایی که از نظر س��اختاری دسترس��ی ما به مصرف‬ ‫انرژی راحت است باعث شده که انگیزه ای برای کاهش‬ ‫مصرف انرژی نداش��ته باش��یم و دولت به دلیل اینکه‬ ‫با بهینه س��ازی یارانه کمتری می پردازد ذی نفع اصلی‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €در چه بخش هایی بهینه سازی مصرف انرژی‬ ‫از اولویت بیشتری برخوردار است و هدف انجمن‬ ‫چگونه در ان قالب تعریف شده است؟‬ ‫یکی از اهداف انجمن این اس��ت که به حوزه خودرو‬ ‫با ‪ ۲۴‬درصد مصرف س��وخت‪ ،‬مس��کن با ‪ ۳۷‬درصد و‬ ‫صنعت با ‪ ۳۵‬درصد مصرف سوخت ورود کند‪ .‬حال از‬ ‫انجایی که بخش عم��ده ای از نیروگاه های ما به روش‬ ‫حرارتی برق تولید می کنند و تنها ممکن اس��ت یک یا‬ ‫دو نی��روگاه ایران بتوانند با کارای��ی ‪ ۴۰‬درصدی کار‬ ‫کنند و درمجموع نیروگاه های ایران بیش از ‪ ۳۲‬درصد‬ ‫کارایی ندارند و بخش عمده ای از هدررفت سوخت در‬ ‫خط انتقال نیرو به صورت حرارتی است به همین دلیل‬ ‫انجمن در حوزه نیروگاهی بحث تشویق سرمایه گذاران‬ ‫برای ورود به س��اخت نیروگاه های خورشیدی را دنبال‬ ‫می کن��د‪ .‬از طرف دیگ��ر روی نیروگاه های حرارتی که‬ ‫ب��ه کمک فناوری های جدید کارایی ‪ ۵۰‬درصدی پیدا‬ ‫ک��رده و عمر مفید ‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۰‬س��اله دارند برنامه ریزی‬ ‫کرده اس��ت زیرا حداق��ل هزینه نگه��داری را دارند و‬ ‫می توانیم با اس��تفاده از حرارت تولیدی کارایی انها را‬ ‫ت��ا ‪ ۹۰‬درصد افزایش دهیم و با اح��داث انها در کنار‬ ‫ش��هرک ها از حرارت ان برای تولید اب گرم اس��تفاده‬ ‫کنیم‪ .‬هدف دیگر انجمن مباحث اموزشی و برنامه های‬ ‫مرب��وط به دولت اس��ت به طوری که ما در ‪ ۱۲‬س��ال‬ ‫گذشته تالش کرده ایم به مخاطبان ارزشی را القا کنیم‬ ‫و تا امروز ‪ ۷۰‬ش��رکت در انجمن فعال شده و نزدیک‬ ‫به ‪ ۱۰۰‬ش��رکت عضو هس��تند‪ .‬در همین راس��تا این‬ ‫انجمن گواهینامه احراز صالحیت کیفی را با همکاری‬ ‫ش��رکت بهینه سازی مصرف س��وخت ارائه می دهد تا‬ ‫بر مبنای ان ش��رکت های تاسیس��اتی در صورتی که‬ ‫ش��رکتی گواهی کیفیت داشته باش��د به راحتی از ان‬ ‫محص��ول بخرند‪ .‬حال از انجایی که بخش��ی از انرژی‬ ‫مصرفی کش��ور در تاسیسات اس��ت و انچه مربوط به‬ ‫تولید اس��ت به زیرس��اخت های زیادی نی��از دارد و از‬ ‫طرف دیگر س��اختمان با کمترین تجهیزات بیشترین‬ ‫اش��تغال را ایجاد می کند بنابراین نخستین اولویت ما‬ ‫بهینه س��ازی ساختمان هاس��ت زیرا م��ا می توانیم گاز‬ ‫کارخانه ها را قطع اما نمی توانیم گاز ساختمان را قطع‬ ‫کنیم‪ .‬بهینه س��ازی صنع��ت را نیز بای��د در دو بخش‬ ‫تاسیس��ات و تولید پیگیری کرد زیرا بخش تولید ‪۲۰‬‬ ‫درص��د انرژی مصرف می کند و از انجایی که انرژی بر‬ ‫قیمت تمام شده تولید اثر می گذارد به دنبال بروز کردن‬ ‫تجهیزات ب��رای کاهش مصرف ان��رژی خواهند رفت‬ ‫بنابرای��ن امروز صنعت س��اختمان و خودرو‪ ،‬دو بخش‬ ‫پرمصرف انرژی نیازمند بهینه سازی هستند‪.‬‬ ‫€ €می�زان اثرگ�ذاری دول�ت و این تش�کل در‬ ‫بهینه سازی مصرف انرژی چقدر بوده است؟‬ ‫چند سال پیش صدور گواهی «ستاره انرژی» برای‬ ‫س��اختمان ها در دو مرحله انجام ش��د و براساس ان‬ ‫ش��رکت هایی که مبحث ‪ ۱۹‬را اجرا کنند ‪ ۲/۵‬ستاره‬ ‫می گیرن��د زیرا مبحث ‪ ۱۹‬حداقل اس��تانداردها را در‬ ‫نظر گرفته بنابراین برای حداکثر اس��تاندارد ‪ ۴‬ستاره‬ ‫در نظر گرفته می شود و از انجایی که برای هر مرحله‬ ‫نیم س��تاره افزوده می شود درنتیجه برای شرکت های‬ ‫تولید کننده انرژی ‪ ۲/۵‬ستاره نیز بیشتر در نظر گرفته‬ ‫می ش��ود ک��ه این تاسیس��ات را بدون نیاز ب��ه انرژی‬ ‫معرفی می کنیم و اگر ش��ب ها انرژی م��ورد نیاز را از‬ ‫ش��بکه تامین می کنند صبح با استفاده از انرژی های‬ ‫تولید ان را به ش��بکه برمی گردانند که به «ساختمان‬ ‫انرژی صفر» معروف هستند‪.‬‬ ‫€ €میزان بهینه س�ازی مصرف انرژی در کشور‬ ‫چقدر بوده است؟‬ ‫ای��ن انجمن از نظر اعداد و ارق��ام تاثیر چندانی در‬ ‫بهینه س��ازی مصرف انرژی نداشته و در مباحث تفکر‬ ‫بهینه س��ازی اثر گذار بوده همانگون��ه که دولت نیز در‬ ‫امار بهینه س��ازی اثرگذاری نداش��ته اس��ت‪ .‬باتوجه‬ ‫ب��ه اینکه تا امروز ‪ ۲۲۰‬هزار میلی��ارد تومان در طرح‬ ‫هدفمندی یارانه ها در جامعه توزیع ش��ده اما بیش از‬ ‫نیم درصد در بهینه س��ازی نقش نداشته است‪ .‬اگر تا‬ ‫‪ ۲۰۰‬ه��زار میلیارد توم��ان از همان پول را در مصرف‬ ‫انرژی های ‪ ۱۸‬میلیون واحد مسکونی هزینه می کردیم‬ ‫می توانس��تیم ‪ ۳۰‬درص��د از مصرف ان��رژی را کاهش‬ ‫دهیم و یک میلیون اش��تغال پایدار و بهینه س��ازی را‬ ‫نی��ز به عنوان یک فرهنگ ایج��اد کنیم‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫مع��ادل ای��ن میزان هزین��ه از مح��ل صرفه جویی به‬ ‫دولت برمی گش��ت و االیندگی نیز ‪ ۳۰‬درصد کاهش‬ ‫می یافت‪ .‬هدفمندی یارانه ها هدف درس��تی داش��ت‬ ‫اما ش��یوه اجرای ان اش��تباه بود که فق��ط هدررفت‬ ‫ب��ود و هیچ اثر مثبتی بر اقتصاد کش��ور ندارد‪ .‬از این‬ ‫رو با رویکرد بهینه س��ازی به دنب��ال جذب فناوری از‬ ‫کشورهای بزرگ ازجمله المان و ایتالیا هستیم که در‬ ‫این زمینه فناوری بهینه سازی به دستاوردهای خوبی‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫دغدغه امروز کارگران‪ ،‬توجه بودجه ‪ 96‬به صنف کارگری است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫عکس‪ :‬ابوالفضل کیمیایی‬ ‫نام اخ�وان با مونتاژ نخس�تین‬ ‫ماش�ین های جیپ (در اواخر دهه‬ ‫‪ )30‬گره خورده است‪ .‬با تاسیس‬ ‫کارخانه جیپ در س�ال ‪11( 1338‬‬ ‫س�ال پیش از تاس�یس ذوب اهن‬ ‫ل پس از ورود نخستین‬ ‫و ‪ 59‬س�ا ‬ ‫خودرو به ایران) مونتاژ نخس�تین‬ ‫ماشین در کشور ما شکل گرفت‪.‬‬ ‫س��رمایه نف��ت به جای انکه صرف توس��عه زیرس��اخت ها و‬ ‫بیش��تر‬ ‫ ‬ ‫حمایت از صنعتگران و س��رمایه گذاران تولیدی ش��و د‬ ‫صرف واردات غیرضروری می ش��د‪ .‬ناتوان��ی بخش عمومی در‬ ‫ل نقش‬ ‫حمایت از ظرفیت س��ازی و ایج��اد ارزش افزوده در داخ ‬ ‫موثری در بی توجهی شرکت های صنعتی به ارزاوری و ورود به‬ ‫بازار های خارجی داشت‪ .‬تداوم وضع مونتاژ‪ ،‬ارزش افزوده اندک‬ ‫و بی توجه��ی به تامین ارز موردنیاز صنای��ع از طریق صادرات ‬ ‫جزئ��ی از ناتوانی بخش عمومی ای��ران در کمک به صنعتگران‬ ‫ن در سال‬ ‫ی گذار به جامعه صنعتی توسعه یافته است‪ .‬اخوا ‬ ‫برا ‬ ‫‪( 1336‬یک س��ال بعد از ثبت شرکت بازرگانی) در کیلومتر ‪14‬‬ ‫جاده مخصوص کرج کارخان ه خود را تاسیس کرد‪ .‬دو سال بعد‪،‬‬ ‫این کارخانه به بهره برداری رس��ید‪ .‬اعضای هیات مدیر ه اخوان‪،‬‬ ‫مصطفی فرزانه و دکتر طاهر ضیایی بودند‪ .‬مدیرعاملی شرکت‬ ‫را فرزان��ه برعهده داش��ت‪ .‬تعداد کارکنان ش��رکت ‪ 107‬نفر و‬ ‫محصول ان تولید روزانه ‪ 20‬دستگاه انواع جیپ ‪ 2‬دیفرانسیل‬ ‫و ‪ 6‬سیلندر بود‪ .‬سرمایه ثبتی ‪ 5‬میلیون ریال بود‪ .‬این سرمایه‬ ‫در س��ال ‪1338‬ب��ه ‪ 100‬میلی��ون ریال و در س��ال ‪ 1341‬به‬ ‫‪300‬میلیون ریال (‪ 30‬هزار سهم ‪ 10‬هزار ریالی) افزایش یافت‪.‬‬ ‫از ‪97‬درصد س��هام ش��رکت غیر از ‪ 900‬س��هم کمال بازرگان‬ ‫و مصطفی فرزانه بیش��تر ان متعلق به خان��واده اخوان بود‪ .‬در‬ ‫س��ال های ‪ 1337‬و ‪ 1339‬مالیات پرداخت��ی اخوان به ترتیب‬ ‫‪ 114000‬و ‪ 107088‬ریال بود که در ‪ 3‬قسط پرداخت شد‪.‬‬ ‫در دهه ه��ای ‪ 40‬و ‪ 50‬اتومبی��ل مناس��ب ب��رای جاده های‬ ‫کوهس��تانی و راه ه��ای ناهم��وار کوی��ری و روس��تایی ایران‪،‬‬ ‫ل مث��ل جیپ بود‪ .‬در س��ال ‪1338‬‬ ‫خودرو ه��ای ‪ 2‬دیفرانس��ی ‬ ‫نخس��تین محصول به عنوان جیپ ش��هباز و چندی بعد وانت‬ ‫سیمرغ به بازار داخلی عرضه شد‪ .‬این دو محصول به مدت ‪30‬‬ ‫س��ال در سبد تولیدات ش��رکت جای داشتند و تا سال ‪1346‬‬ ‫تنها محصول کارخانه بودند‪.‬‬ ‫شرکت در طول س��ال های ‪ 1338‬تا ‪ 5 ،1334‬نوع اتومبیل‬ ‫پ مونتاژ کرد که عبارت بو د از‪:‬‬ ‫جی ‬ ‫ف ‪ -‬جیپ ویلیز کالسکه ای سی‪ .‬جی ‪50‬‬ ‫ال ‬ ‫ب ‪ -‬جیپ ویلیز کروکی سی‪.‬جی‪50‬‬ ‫پ ‪ -‬استیشن واگن دو دیفرانسل در مدل های مختلف‬ ‫ت ‪ -‬وان��ت (کامیون��ت) ‪ 210‬دو دیفرانس��یل در مدل ه��ای‬ ‫ مختلف‬ ‫ل گاهی به‬ ‫ث ‪ -‬بارکش س��واری (س��بک)؛ این نوع اتومبی�� ‬ ‫صورت امبوالنس دو دیفرانسیل عرضه می شد ‬ ‫ش��رکت‪ ،‬محصوالت وارداتی و مونتاژ را به صورت قسطی به‬ ‫افراد و شرکت ها می فروخت؛ به همین دلیل در میان بدهکاران‬ ‫ان نام ده ها شخصیت حقیقی و حقوقی وجود دارد‪ .‬شرکت در‬ ‫ ‬ ‫سال ‪ 1343‬دو هدف برای خود عنوان می کند‪:‬‬ ‫‪ - 1‬مونتاژ اتومبیل سواری رامبلر‬ ‫‪ - 2‬تولید اجزای تشکیل دهنده جیپ یا رامبلر؛ مونتاژ رامبلر‬ ‫از س��ال ‪ 1345‬و تولید قطعات ان از س��ال ‪ 1347‬از انجا که‬ ‫ت کارشناسان امریکایی بودن د اسناد‬ ‫مدیران مالی و فنی ش��رک ‬ ‫ی به زبان انگلیسی و فارسی تهیه می شد‪.‬‬ ‫مال ‬ ‫منبع‪ :‬کتاب سرگذشت ‪ 50‬کنشگر اقتصادی ایران‬ ‫فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫سازمان استان ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬محمدرضا ابراهیمی‬ ‫فناوری‪ :‬فرهاد صدیقی توانا‬ ‫چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نش�انی‪ :‬ته�ران‪ ،‬خیاب�ان قائ�م مق�ام فراهان�ی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪- 26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪info@tejaratdaily.com :‬‬ ‫اگهی‪ads@tejaratdaily.com:‬‬ ‫امور استان ها‪states@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر ‪64097‬‬ ‫گفت وگوی اختصاصی «گسترش صنعت» با رییس انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران‬ ‫صنعتگران معاصر ایران‬ ‫نگاهی به تالش های جعفر اخوان‬ ‫در بخش صنعت(بخش دوم)‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com/about.html‬‬ ‫تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫گروه صنعت کالن‪ :‬حامد شایگان‬ ‫گروه صنعت زیرساخت‪ :‬امیرحسن مهرزاد‬ ‫گروه صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‪ :‬زینب عبدی‬ ‫گروه خودرو‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫گروه عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گروه ویرایش‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!