روزنامه گسترش صنعت شماره 3 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 3

روزنامه گسترش صنعت شماره 3

روزنامه گسترش صنعت شماره 3

‫اغازهفتهوحدتوسالروزمیالدخاتم االنبیاء‬ ‫محمد مصطفی صلوات اهلل علیه مبارکباد‬ ‫دوشنبه‬ ‫دامپرور بودم‬ ‫تولیدکننده شدم‬ ‫‪14‬‬ ‫سال بیست و هشتم پیاپی ‪1976‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 16 3‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫احتمال لغو مجوز‬ ‫‪ 12‬واردکننده خودرو‬ ‫‪7‬‬ ‫صنایع مادر‬ ‫اولویت فناوری های نو‬ ‫هرچن��د برخی صنایع ب��ا کاربردی ک��ردن پژوهش ها ب��ه نتایج خوبی‬ ‫رس��یده اند اما هن��وز زیرس��اخت های الزم برای اس��تفاده از پژوهش های‬ ‫کاربردی در صنایع به خوبی تعریف نش��ده اس��ت‪ .‬توجه ب��ه دو عامل مهم‬ ‫می تواند ما را برای استفاده هرچه بیشتر از پژوهش های کاربردی یاری کند؛‬ ‫یکی اینکه تالش کنیم واحد های تحقیق و توس��عه را در صنایع برای اینده‬ ‫ارتقا دهیم و دیگری ارتباط صنعت و دانشگاه را نهادینه کنیم‪ .‬صنایعی مانند‬ ‫س��یمان‪ ،‬فوالد‪ ،‬الومینیوم و صنایع معدنی که جزو صنایع مادر محس��وب‬ ‫می شوند بیشتر از سایر صنایع نیاز است ‪...‬‬ ‫چشم دولت به تصمیم بهارستان‬ ‫پس از رفع تحریم های اقتصادی علیه ایران‪ ،‬وزارت نفت با ارائه طرحی به هیات‬ ‫دولت خواستار اصالح الگوی قراردادهای نفتی شد‪.‬هیات دولت نیز پس از موافقت‬ ‫با اصالح الگوی قراردادهای نفتی‪ ،‬طرح اصالحی را با نظارت اسحاق جهانگیری‪،‬‬ ‫معاون اول رییس جمهوری و فرمانده اقتصاد مقاومتی کلید زد‪.‬بی شک یکی از‬ ‫مهم ترین فعالیت هایی که در ستاد اقتصاد مقاومتی تاکنون انجام شده موضوع‬ ‫اصالح الگوی قراردادهای نفتی است‪.‬‬ ‫توافق تاریخی ایران با غول امریکایی در ‪۱۰‬سال محقق شد‬ ‫پرواز ‪ 80‬فروند بوئینگ‬ ‫دراسمان ایران‬ ‫‪6‬‬ ‫تاثیر نصب پنل های خورشیدی بر پشت بام خانه ها‬ ‫هرکه بامش بیش‪ ،‬برقش بیشتر‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫اخرین تحوالت اصالح الگوی قرارداد های نفتی یک هفته قبل از ارسال الیحه به مجلس‬ ‫قطعه های ایرانی‬ ‫در انتظار تایید‬ ‫تاخی��ر در پرواز ها یک��ی از ازاردهنده ترین مس��ائلی اس��ت که‬ ‫مس��افران هوایی با ان مواجهند اما این تاخیر ها وقتی به تش��ویش‬ ‫و نگرانی های عمیقی منجر می ش��ود ک��ه درپی یک نقص فنی رخ‬ ‫داده باشد‪.‬‬ ‫پرنده های فوالدی س��اخته ش��ده اند که مس��افران راه های دور را با‬ ‫س��رعت به مقصد برس��انند اما امان از وقتی که امنیت فدای سرعت‬ ‫ش��ود! ان زمان اس��ت که مس��افران هوایی باید ریس��ک پذیر باشند‪.‬‬ ‫انصراف از سفر‪ ،‬یا اطمینان نداشتن از سالمت به مقصد رسیدن‪.‬‬ ‫قاچاق از‬ ‫فروشگاه زنجیره ای تا مترو‬ ‫‪ 22‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 12‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 12‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ایین امضای سند همکاری میان ایران ایر و بوئینگ با حضور وزیر را هو شهرسازی‬ ‫انجام ش��د تا دولت در ماه های پایانی عمر خود‪ ،‬قراردادی اس��تثنایی برای صنعت‬ ‫هواپیمای��ی را به امضا برس��اند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬مذاکرات طوالن��ی ایران با غول‬ ‫امریکایی صنعت هواپیماسازی جهان باالخره به نتیجه رسید تا ‪ ۸۰‬فروند بوئینگ‬ ‫در طول ‪ ۱۰‬س��ال ناوگان هواپیمایی ایران را دگرگون کند‪ .‬بر‪ ‬این اساس‪ ،‬نخستین‬ ‫فروند از هواپیماهای بوئینگ در سال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی به ایران تحویل داده می شود‪.‬‬ ‫همچنین از مجموع ‪ ۸۰‬فروند هواپیمای مورد توافق برای تحویل به ایران‪ ۵۰ ،‬فروند‬ ‫بوئینگ ‪ ۷۳۷‬و ‪ ۳۰‬هواپیمای دیگر شامل دو مدل بوئینگ ‪ ۷۷۷‬خواهد بود‪ .‬در این‬ ‫ایین‪ ،‬باحضور عباس اخوندی وزیر راه وشهرس��ازی‪ ،‬فخریه کاشان قائم مقام وزیر‪،‬‬ ‫عابدزاده رییس س��ازمان هواپیمایی کشوری و مدیرعامل هما قرارداد نهایی خرید‬ ‫‪ ۸۰‬فروند هواپیما از ش��رکت هواپیماسازی بوئینگ امضا شد و بنا شد در زمانی ‪۱۰‬‬ ‫س��اله این هواپیماها به ایران تحویل داده شود‪ .‬به دنبال تفاهم نامه منعقد شده بین‬ ‫«هم��ا» و کارخانه هواپیماس��ازی بوئینگ بعد از برجام در تیر س��ال جاری و پیرو‬ ‫مذاکره و مطالعه و بررسی های انجام شده ازسوی گروه های کارشناسی هواپیمایی‬ ‫جمهوری اس�لامی «هما»‪ ،‬وزارت را هو شهرسازی‪ ،‬دس��تگاه های مربوط‪ ،‬قرارداد‬ ‫نهای��ی خرید ‪ ۸۰‬فرون��د هواپیما بین هواپیمایی جمهوری اس�لامی ایران «هما»‬ ‫و ش��رکت و کارخانه بوئینگ با حضور وزیر راه وشهرس��ازی و تنی چند از مسئوالن‬ ‫صنع��ت حمل ونقل هوایی کش��ور به امض��ای مدیرعامل هما و مع��اون منطقه ای‬ ‫بوئینگ رسید‪ .‬این قرارداد شامل ‪ ۵۰‬فروند هواپیمای بوئینگ از نوع ‪،MAX-۷۳۷‬‬ ‫‪ ۱۵‬فروند هواپیمای بوئینگ ‪ ۳۰۰-۷۷۷‬و ‪ ۱۵‬فروند هواپیما بوئینگ ‪ ۷۷۷X‬است‬ ‫که پس از ‪ ۳۷‬سال تحریم با این کارخانه امضا شده است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 22‬اذر ‪ 12 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت و اقتصاد‬ ‫‪ 12‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 3‬پیاپی ‪1976‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫ چالش های‬ ‫فاینانس بخش خصوصی‬ ‫خبر‬ ‫امضای تفاهمنامه همکاری‬ ‫مالکیت معنوی ایران و ایتالیا‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران و ایتالیا ی��ک تفاهمنامه همکاری‬ ‫درباره «مالکیت معنوی» به امضا رساندند‪.‬‬ ‫این تفاهمنامه که جمعه شب به امضای محمدحسن کیانی‪،‬‬ ‫ریی��س مرک��ز مالکیت معنوی س��ازمان ثبت ای��ران و لوردانا‬ ‫گولینو‪ ،‬رییس مرکز مبارزه با رقابت ناس��الم و مالکیت معنوی‬ ‫کش��ور ایتالیا در رم‪ ،‬پایتخت این کشور رسید درباره همکاری‬ ‫در ثبت و حمایت از مالکیت صنعتی اس��ت و نخستین از نوع‬ ‫خ��ود می��ان ایران با یک کش��ور عضو اتحادیه اروپا به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫این تفاهمنامه در نشس��تی در محل وزارت توسعه اقتصادی‬ ‫ایتالی��ا در رم و با حضور احمد تویس��رکانی‪ ،‬معاون رییس قوه‬ ‫قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و امالک ایران و جهانبخش‬ ‫مظفری‪ ،‬سفیر جمهوری اسالمی ایران در ایتالیا به امضا رسید‪.‬‬ ‫تویسرکانی به خبرنگاران گفت‪ :‬امضای این تفاهمنامه منافع‬ ‫بس��یاری به همراه خواهد داشت و ما امیدواریم با امضای این‬ ‫یادداش��ت تفاهم‪ ،‬حجم روابط دو کش��ور در حوزه اقتصادی و‬ ‫مالکیت معنوی توس��عه یابد‪ ،‬چراکه حقوق و مالکیت معنوی‬ ‫رابطه ای تنگاتنگ با موض��وع تجارت بین الملل دارد و امضای‬ ‫این تفاهمنامه موجب گسترش هرچه بیشتر روابط اقتصادی‪،‬‬ ‫تجاری و صنعتی میان دو کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این تفاهمنامه که در زمینه تبادل کارش��ناس و‬ ‫همکاری های دوجانبه است به طور قطع می تواند در جلوگیری‬ ‫از نشان س��ازی جعلی و نیز تعرض به حقوق دارندگان مالکیت‬ ‫معنوی تاثیر مهمی داشته باشد‪.‬‬ ‫لوردانا گولینو‪ ،‬رییس مرکز مبارزه با رقابت ناسالم و مالکیت‬ ‫معن��وی ایتالیا نی��ز گفت‪ :‬ایران و ایتالی��ا اهمیت زیادی برای‬ ‫توسعه صنعتی و اقتصادی خود قائل هستند و مالکیت صنعتی‬ ‫را اهرمی برای تحقق این اهداف می دانند‪ .‬دو کش��ور از امروز‬ ‫می توانند همکاری های دوجانبه را با تبادل تجربیات در زمینه‬ ‫توس��عه مالکیت معنوی و زمینه های مختلف مالکیت صنعتی‬ ‫به ویژه روند ثب��ت اختراع طرح های صنعتی همچنین در ارائه‬ ‫خدمات ثبت الکترونیک ارتقا بخشند‪.‬‬ ‫دولت برای طرح های‬ ‫اولویت دار ‪ 5‬میلیارد دالر‬ ‫فاینانس ارائه می کند‬ ‫عکس‪ :‬فاطمه خوشبویی‬ ‫ب��رای دس��تیابی به رش��د‬ ‫اقتصادی ‪۸‬درصدی در برنامه‬ ‫ششم توس��عه در طول ‪۵‬سال‬ ‫اینده س��االنه ب��ه ‪۵۰‬میلیارد‬ ‫دالر س��رمایه گذاری خارجی‬ ‫نی��از داریم ک��ه از ای��ن رقم‬ ‫بای��د ‪ ۲۰‬میلی��ارد دالر ب��ه‬ ‫افروز بهرامی‬ ‫فاینان��س اختصاص پیدا کند‪.‬‬ ‫مدیرکل سرمایه گذاری‬ ‫درحال حاض��ر در بهتری��ن‬ ‫خارجی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫ش��رایط توانس��ته ایم حداکثر‬ ‫معدن و تجارت‬ ‫س��الی ‪۵‬میلیارد دالر فاینانس‬ ‫جذب کنی��م بنابرای��ن برای‬ ‫رس��یدن به رش��د اقتصادی موردنظر به ارق��ام قابل توجهی‬ ‫فاینانس نیاز داریم که تحقق ان عزم تمام مسئوالن و بخش‬ ‫خصوص��ی را می طلبد‪ .‬ب��ا توجه به ظرفیت ه��ای مثبتی که‬ ‫برجام برای کش��ور به وجود اورده و نیز نیروی انسانی جوان‪،‬‬ ‫انرژی ارزان‪ ،‬منابع طبیعی مناس��ب و‪ ...‬دولت اولویت خود را‬ ‫روی جذب سرمایه گذاری مستقیم گذاشته و جذب فاینانس‬ ‫در مرتبه های بعد قرار دارد‪ .‬سیاس��ت جذب س��رمایه گذاری‬ ‫مس��تقیم خارجی نیز بر پایه ‪ ۳‬شرط انتقال فناوری‪ ،‬اشتغال‬ ‫و ص��ادرات هدف گذاری ش��ده بنابراین رویک��رد دولت رونق‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی مس��تقیم در جهت توسعه صنعتی‬ ‫اس��ت‪.‬در جذب فاینانس هدف این اس��ت ک��ه حداقل تعهد‬ ‫ارزی برای کشور ایجاد شود‪ ،‬درحال حاضر بیشتر فاینانسرها‬ ‫درخواست ضمانت های دولتی و حاکمیتی دارند به همین دلیل‬ ‫ب��ا این نگاه برای دولت محدودی��ت در جذب فاینانس وجود‬ ‫دارد بنابرای��ن ه��دف این اس��ت ک��ه ج��ذب فاینانس برای‬ ‫پروژه های زیربنایی تعریف شود‪ .‬بخش خصوصی از این منظر‬ ‫کمت��ر امکان بهره من��دی از منابع فاینان��س را دارد‪ .‬عالوه بر‬ ‫پروژه ه��ای عمران��ی و زیربنایی فاینانس ب��ه پروژه هایی که‬ ‫بتوانن��د خودگردان بار مالی فاینانس را تحمل کنند و هزینه‬ ‫اضاف��ه برای دولت ایجاد نکنند نی��ز اختصاص خواهد یافت‪.‬‬ ‫همچنین برای افزایش جذب فاینانس ش��رکت های بیمه ای‬ ‫باید فعال تر عمل کنند و مش��کالت بانکی در اخذ وثیقه های‬ ‫لو فصل ش��ود‪ .‬اگر بخش خصوصی فاینانس��ر خود را پیدا‬ ‫ح ‬ ‫و پ��روژه بتواند به صورت خودگ��ردان هزینه های فاینانس را‬ ‫تحمل کند مش��کلی برای ارائ��ه فاینانس به بخش خصوصی‬ ‫وجود ندارد البته اگر فاینانسرها تضمینهای دولتی و گارانتی‬ ‫بخواهند باید مراحل قانونی را طی و مجوزهای الزم را کسب‬ ‫کنند و وثیقه های الزم را به بانک مرکزی ارائه دهند‪ .‬به دلیل‬ ‫محدودیت دولت در ارائه تضمین های نیز اولویت با طرح های‬ ‫استراتژیک و زیربنایی است‪.‬البته در این میان تطبیق نداشتن‬ ‫قوانین بانکی با اس��تانداردهای جهانی یکی دیگر از چالش ها‬ ‫مطرح در این مس��یر است‪ .‬کشور س��ال ها در تحریم بوده به‬ ‫همی��ن دلیل از قوانی��ن روز دنیا عقب مانده ای��م اما دولت و‬ ‫بان��ک مرکزی در تالش هس��تند تا هرچه س��ریع تر قوانین‬ ‫داخلی بانک مرکزی را با استانداردهای جهانی تطبیق دهند‬ ‫و امیدواریم این موانع به زودی رفع شود‪.‬‬ ‫محمد نوری امیری‬ ‫حسین سلیمی‬ ‫یکی از شروط ارائه‬ ‫فاینانس اخذ ضمانتنامه‬ ‫بانک مرکزی است‬ ‫در بررسی ظرفیت های خارجی و داخلی سرمایه گذاری در الیحه بودجه ‪ 96‬مطرح شد‬ ‫گره بانکی چالش تحقق فاینانس بودجه ‪96‬‬ ‫مطاب�ق الیح�ه بودج�ه ‪ 96‬برای طرح ه�ای تولی�دی و خدماتی بخش خصوص�ی و تعاونی‬ ‫‪50‬میلی�ارد دالر فاینانس خارجی‪5 ،‬میلی�ارد دالر فاینانس دولتی و ‪ 10‬ه�زار میلیارد تومان‬ ‫اوراق مش�ارکت ریالی و صکوک اسلامی در نظر گرفته شده است‪ .‬براس�اس برنامه ریزی ها‬ ‫دولت در س�ال اینده س�رمایه گذاری و ایجاد طرح های جدید عمرانی و صنعتی را در دستور‬ ‫کار قرار داده که در صورت تحقق این ارقام در س�ال اینده باید ش�اهد اغاز طرح های بزرگ‬ ‫عمرانی و صنعتی باشیم‪.‬‬ ‫مطاب��ق برنام��ه پنجم‬ ‫توس��عه دول��ت باید هر‬ ‫س��ال ‪ 50‬میلی��ارد دالر‬ ‫مازاد بر میزان س��ال قبل‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده فاینانس در نظ��ر بگیرد‬ ‫گروه صنعت‬ ‫که این موضوع در بودجه‬ ‫‪ 95‬نیز لحاظ شده بود اما‬ ‫با وج��ود رفع تحریم ها و‬ ‫گش��ایش های به وجود امده در روابط بین المللی‬ ‫تنها حدود ‪ 10‬تا ‪ 20‬درصد این رقم محقق ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬البته در سال جاری با مذاکرات انجام شده‬ ‫تفاهمنامه و قرارداد ه��ا به میزان ‪ 50‬میلیارد دالر‬ ‫به امضا رس��یده که در صورت عملیاتی شدن انها‬ ‫تحقق این رقم در س��ال ‪ 96‬دور از انتظار نیس��ت‪.‬‬ ‫در همین راس��تا به تازگی برای پروژه های عمرانی‬ ‫خطوط ریلی کش��ور ‪ 1/2‬میلیارد دالر فاینانس از‬ ‫سوی شرکت زیمنس المان نهایی شده که تاکنون‬ ‫بیشترین رقم جذب فاینانس بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری در الیحه بودجه‬ ‫در الیحه بودجه ‪ 96‬بر استفاده بخش خصوصی‬ ‫و تعاونی ه��ا از این ظرفیت تاکید ش��ده در حالی‬ ‫که شرط اصلی ارائه فاینانس از سوی شرکت های‬ ‫خارجی داش��تن ضمانتنامه از سوی بانک مرکزی‬ ‫اس��ت‪ .‬همین امر باعث ش��ده ت��ا در عمل بخش‬ ‫خصوصی نتواند از این ظرفیت عظیم بهره مند شود‬ ‫اما ارائه ‪ 5‬میلیارد دالر فاینانس از س��وی دولت و‬ ‫اختص��اص ‪ 10‬هزار میلیارد توم��ان اوراق ریالی و‬ ‫صکوک اس�لامی ظرفیت مناسبی است که بخش‬ ‫خصوصی می تواند از ان به خوبی استفاده کند‪.‬‬ ‫در همی��ن زمینه محم��د نوری امیری‪ ،‬مدیرکل‬ ‫دفتر بودجه و امور مجامع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در گفت وگو با گسترش صنعت در تشریح‬ ‫ظرفیت های سرمایه گذاری بخش صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در الیحه بودجه ‪ ۹۶‬گفت‪ :‬در الیحه بودجه‬ ‫‪ 96‬در بحث س��رمایه گذاری بخش صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت به موارد مختلفی اش��اره ش��ده ازجمله‬ ‫اینکه اجازه تامین مال��ی خارجی (فاینانس) برای‬ ‫طرح ه��ای تولیدی و خدمات��ی بخش خصوصی و‬ ‫تعاونی تا سقف ‪۵۰‬میلیارد دالر برای شرکت ها در‬ ‫نظر گرفته ش��ده البته این امر به تمامی طرح های‬ ‫کش��ور اختصاص داده ش��ده که بخ��ش صنعت و‬ ‫معدن نیز می تواند از این ظرفیت استفاده کند‪.‬‬ ‫نوری امیری با اش��اره به ‪۵‬میلیارد دالر فاینانس‬ ‫ارائه ش��ده از س��وی دولت گفت‪ :‬دولت در الیحه‬ ‫بودج��ه ‪ 96‬برای طرح های اولوی��ت دار ‪ 5‬میلیارد‬ ‫دالر فاینان��س ارائ��ه می کن��د و به عب��ارت دیگر‬ ‫شرکت های تعاونی و خصوصی تضامین خود را به‬ ‫دولت ارائه و فاینانس دریافت می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت های اوراق ریالی و صکوک‬ ‫مدی��رکل دفت��ر بودج��ه و امور مجام��ع وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با بی��ان اینکه در بخش‬ ‫بودج��ه متفرق��ه‪ 10‬هزار میلی��ارد توم��ان اوراق‬ ‫مش��ارکت ریالی و صکوک اسالمی در نظر گرفته‬ ‫ش��ده اظهار کرد‪ :‬از این میزان هزار میلیارد تومان‬ ‫برای ش��رکت های وابسته به وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اعم از خصوصی و تعاون س��هم در نظر‬ ‫گرفته ش��ده است‪ .‬عالوه بر این دولت و شهرداری‬ ‫درمجموع می توانن��د ‪25‬هزار میلیارد تومان اوراق‬ ‫اسالمی برای پرداخت به تامین کنندگان تجهیزات‬ ‫طرح ه��ای عمران��ی اختص��اص دهن��د که بخش‬ ‫صنعت و معدن نیز در پروژه های عمرانی می تواند‬ ‫از این ظرفیت استفاده کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به برنام��ه دولت ب��رای پرداخت‬ ‫بدهی های خود به شرکت های خصوصی افزود‪ :‬در‬ ‫بودجه ‪ ۹۶‬بخشی نیز به تهاتر مطالبات شرکت های‬ ‫خصوصی و تعاونی از دولت در مقابل بدهی شان به‬ ‫سازمان دولتی اختصاص یافته که اجازه این امر تا‬ ‫سقف ‪۵‬هزار میلیارد تومان صادر شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش خصوصی و فاینانس‬ ‫ب��ا وجود ظرفیت های ب��اال در الیحه بودجه ‪96‬‬ ‫برای سرمایه گذاری طرح های تولیدی و خدماتی‪،‬‬ ‫چالش هایی نی��ز برای اس��تفاده از این ظرفیت ها‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬حس��ین س��لیمی‪ ،‬ریی��س انجم��ن‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی در گفت وگو با گس��ترش‬ ‫صنع��ت در این ب��اره گف��ت‪ :‬ظرفی��ت ‪50‬میلیارد‬ ‫دالری فاینانس در بودج��ه ‪ 95‬نیز در نظر گرفته‬ ‫ش��ده اما متاس��فانه حداکثر ‪ 10‬میلیارد دالر ان‬ ‫محقق ش��ده اس��ت البته با مذاکراتی که در یک‬ ‫س��ال اخیر با کشور های خارجی ش��ده‪ ،‬قرارداد ها‬ ‫و تفاهمنامه هایی به همین میزان به امضا رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬محقق شدن این ارقام نیاز به زمان دارد به‬ ‫همین دلیل امیدواریم سال اینده شاهد تحقق ‪50‬‬ ‫میلیارد دالر فاینانس باشیم‪.‬‬ ‫س��لیمی با اش��اره به بزرگتری��ن چالش بخش‬ ‫خصوص��ی ب��رای دریافت فاینانس گف��ت‪ :‬یکی از‬ ‫ش��روط خارجی ها ب��رای ارائ��ه فاینانس به بخش‬ ‫خصوص��ی اخ��ذ ضمانتنامه بانک مرکزی اس��ت‪.‬‬ ‫از انجای��ی ک��ه بان��ک مرکزی تنها ب��ه طرح های‬ ‫عمران��ی دولت��ی ضمانتنامه ارائ��ه می کند‪ ،‬بخش‬ ‫خصوصی در عمل چندان از این ظرفیت بهره مند‬ ‫نخواهد شد‪.‬اس��تفاده بخش خصوصی از فاینانس‬ ‫تنها مش��روط به این اس��ت که ط��رف خارجی به‬ ‫انعق��اد قرارداد ب��دون ضمانتنام��ه بانکی رضایت‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹بیمه پروژه های عمرانی‬ ‫رییس انجمن س��رمایه گذاری خارجی با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه از دیگ��ر ش��رایط ارائه فاینان��س بیمه‬ ‫شرکت های خارجی است اظهار کرد‪ :‬هیچ شرکت‬ ‫خارج��ی بدون بیم��ه فاینانس ارائ��ه نخواهد کرد‬ ‫البته بعد از رفع تحریم ها این مش��کل حل ش��ده‬ ‫و ش��رکت های بیمه گ��ذاری همچ��ون «هرمس»‬ ‫اعالم امادگی کرده اند که طرح های تا ‪ 30‬میلیون‬ ‫دالر را بیم��ه کنند‪ .‬ش��رکت های دیگری همچون‬ ‫«ساچه» ایتالیا و چند شرکت فرانسوی نیز نسبت‬ ‫به بیم��ه فاینانس ها اعالم امادگ��ی کرده اند البته‬ ‫ش��رکت های بیمه نی��ز برای ارائه خدمات ش��رط‬ ‫داشتن ضمانتنامه بانک مرکزی را دارند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تاکنون تعدادی از شرکت های‬ ‫چینی‪ ،‬کره ای‪ ،‬ژاپنی و المانی برای ارائه فاینانس‬ ‫اعالم امادگی کرده اند گفت‪ :‬در هفته های گذشته‬ ‫ق��رارداد فاینان��س ‪ 1/2‬میلی��ارد دالری ش��رکت‬ ‫زیمنس المان برای خطوط ریلی قطعی ش�� د که‬ ‫این قرارداد یک��ی از بزرگترین فاینانس ها تاکنون‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیتی مناسب برای بخش خصوصی‬ ‫رییس انجمن س��رمایه گذاری خارجی با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه بخش خصوصی می توان��د از فاینانس ‪5‬‬ ‫میلیارد دالری ارائه ش��ده از س��وی دولت استفاده‬ ‫کند‪،‬اظهارکرد‪ :‬خوش��بختانه در این زمینه مانعی‬ ‫وج��ود ندارد عالوه بر این ‪10‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫اوراق مش��ارکت ریال��ی و صک��وک اس�لامی نیز‬ ‫ظرفیتی مناس��ب را برای بخ��ش خصوصی فراهم‬ ‫خواهد کرد‪ .‬البته نرخ سود اوراق در ایجاد تقاضا و‬ ‫موفقیت این طرح نقش موثری دارد و نباید از سود‬ ‫بانکی کمتر باشد‪.‬‬ ‫س��لیمی ب��ا بی��ان اینک��ه دول��ت ب��ا پرداخت‬ ‫بدهی های خ��ود می تواند گردش س��رمایه ایجاد‬ ‫کند اف��زود‪ :‬دولت حدود ‪ 300‬هزار میلیارد تومان‬ ‫بده��ی دارد که تهاتر ‪ 5‬هزار میلی��ارد تومان درد‬ ‫چندان��ی را دوا نمی کند ام��ا دولت در صورتی که‬ ‫جلوی افزایش بدهی ها را بگیرد تس��ویه بدهی از‬ ‫این طریق می تواند تا حدودی به پیمانکاران کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫بناب��ر این گ��زارش‪ ،‬دولت همواره ب��ر واگذاری‬ ‫طرح ه��ای عمرانی به بخش خصوصی تاکید کرده‬ ‫و ظرفیت های مناسبی برای سرمایه گذاری بخش‬ ‫خصوصی در الیحه بودجه در نظر گرفته است اما‬ ‫برخی چالش ه��ا همچون ضمان��ت بانک مرکزی‬ ‫مانع اس��تفاده بخش خصوص��ی از این ظرفیت ها‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬بنابراین دولت در راستای حمایت از‬ ‫بخش خصوصی باید سازو کار مناسبی برای بخش‬ ‫خصوص��ی فراهم کند تا ارقام داخ��ل بودجه تنها‬ ‫روی برگ��ه نمان��د و ب��ه بدنه اقتصاد کش��ور وارد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫سند نقشه راه همکاری اقتصادی ایران و روسیه نهایی شد‬ ‫قائم مق��ام وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات در‬ ‫امور بین الملل گفت‪« :‬سند نقشه راه همکاری های‬ ‫اقتص��ادی ایران و روس��یه» در پایان س��یزدهمین‬ ‫کمیسیون مش��ترک اقتصادی دو کشور ‪23‬اذر در‬ ‫تهران تدوین می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬مهدی محتش��می در این باره‬ ‫گفت‪ :‬این س��ند با حضور «الکساندر نوواک» وزیر‬ ‫انرژی روس��یه و «محمود واعظ��ی» وزیر ارتباطات‬ ‫و فن��اوری اطالع��ات ای��ران به عن��وان رییس های‬ ‫کمیسیون مشترک دو کشور امضا می شود‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه سیزدهمین کمیسیون مشترک‬ ‫اقتصادی ایران وروس��یه از اذر در تهران اغاز به کار‬ ‫کرد‪ ،‬گفت‪ :‬این اجالس به بررسی کارشناسی درباره‬ ‫همکاری ه��ای دوجانبه در بخش های حمل و نقل‪،‬‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬نفت وگاز‪ ،‬انرژی‪ ،‬نیرو‪ ،‬بانک‪ ،‬ارتباطات‬ ‫و فن��اوری اطالع��ات و ‪ ...‬می پردازد‪ .‬ش��رکت های‬ ‫روسی در این اجالس با بیش از ‪ 200‬نفر از فعاالن‬ ‫اقتص��ادی از بخ��ش دولت��ی و ‪ 250‬نف��ر از بخش‬ ‫خصوصی حضور گسترده ای خواهند داشت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬الکس��اندر نوواک امروز به تهران سفر‬ ‫می کند و در حاش��یه این اجالس ب��ا وزیران نفت‪،‬‬ ‫نیرو‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و ارتباطات کشورمان‬ ‫دیدارهای جداگانه ای خواهد داشت‪.‬‬ ‫براس��اس نتیجه مذاکرات مهدی س��نایی‪ ،‬سفیر‬ ‫ایران در مسکو و نوواک‪ ،‬رییس روسی این نشست‪،‬‬ ‫امضای س��ند س��اخت و راه اندازی ‪ 4‬واحد نیروگاه‬ ‫حرارت��ی بندرعباس با س��رمایه گذاری یک میلیارد‬ ‫و ‪ 289‬میلیون یورویی روس��یه و چند س��ند دیگر‬ ‫ازجمل��ه استانداردس��ازی‪ ،‬متدول��وژی‪ ،‬ارزیاب��ی‬ ‫کاالهای دو کش��ور و همچنین پروژه ش��رکت های‬ ‫خصوصی در تهران در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن ق��رار اس��ت در چارچ��وب مذاکرات‬ ‫سیزدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاری ها‬ ‫برای نخس��تین بار کمیس��یون انرژی دو کش��ور با‬ ‫حضور معاون وزیر انرژی روس��یه با هدف توس��عه‬ ‫همکاری های دوجانبه در این حوزه تشکیل شود‪.‬‬ ‫وزارت انرژی روس��یه پی��ش از این عرصه انرژی‪،‬‬ ‫لو نقل‪،‬‬ ‫صنای��ع‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬دام��ی‪ ،‬بانک��ی‪ ،‬حم ‬ ‫اموزش��ی‪ ،‬جنگل و هوافضا را ازجمله دس��تورهای‬ ‫کاری دو کش��ور ب��رای اجالس ته��ران اعالم کرده‬ ‫بود‪ .‬در نشس��ت سال گذش��ته کمیسیون مشترک‬ ‫همکاری های دو کش��ور با ش��رکت هیات ‪ 70‬نفره‬ ‫ایرانی و همتایان روسی در مسکو به ریاست واعظی‬ ‫و نوواک‪ ،‬مجموعه ای از سندها و تفاهم ها به ارزش‬ ‫بی��ش از ‪ 40‬میلی��ارد دالر در بخش ه��ای مختلف‬ ‫ازجمل��ه افزایش مبادالت بازرگانی و فعالیت بخش‬ ‫خصوص��ی‪ ،‬نیروگاهی (هس��ته ای و بخ��ار)‪ ،‬ریلی‪،‬‬ ‫صنعتی‪ ،‬انرژی و برق مورد توافق قرار گرفت‪.‬‬ ‫توسعه صنایع کوچک‬ ‫در مناطق ویژه اقتصادی‬ ‫دوشنبه‬ ‫احداث واحدهای صنعتی ب��ا رویکرد صادرات محور هدف‬ ‫اصلی در ایجاد مناطق ویژه اقتصادی است‪.‬‬ ‫‪ 22‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 12‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 12‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 3‬پیاپی ‪1976‬‬ ‫بازدید قضات‬ ‫از شهرک صنعتی مشهد‬ ‫بهره برداری از پروژه‬ ‫شبکه فشار برق متوسط کاویان‬ ‫تولید کاغذ از پودر سنگ‬ ‫با سرمایه گذاری چینی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪13‬‬ ‫نمایی از بورس کاال ‪ /‬عکس‪ :‬فاطمه خوشبویی‬ ‫ایجاد کنسرسیوم های صادراتی‬ ‫زمینه ساز حمایت های دولتی‬ ‫‪13‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫ورود «کوچک» ها به بازاری بزرگ‬ ‫‪14‬‬ ‫توسعه خوشه گل و گیاه‬ ‫در چالوس سوداور شد‬ ‫قیمت هر متر زمین در شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان‬ ‫از ‪ 18‬هزار تا ‪ 37‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫دامپرور بودم تولیدکننده شدم‬ ‫ زمانی ک��ه مغازه اجاره ای ب��رای فروش پوش��اک را تحویل گرفتیم‬ ‫هم��ه تزئیناتش س��رامیک در و دیوارش بود و درس��ت مثل حمام بود‪،‬‬ ‫نمی دانس��تیم در انجا چه جنس��ی بفروش��یم‪ .‬کارافرینی درست مثل‬ ‫نشستن در یک چرخ و فلک است‪ .‬گاهی وقت ها باال هستید و از هیجان‬ ‫نفس تان بند می اید و گاهی وقت ها هم با سر به سمت زمین می ایید‪.‬‬ ‫اراضی صنعتی نیم بها‬ ‫در انتظار کارافرینان‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رفع مشکالت ‪ 360‬واحد تولیدی‬ ‫در فارس‬ ‫استاندار فارس تاکید کرد‪ :‬واحدهای تولیدی از سوی تمام دستگاه ها‬ ‫و مسئوالن‪ ،‬یک باید و الزام است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار گسترش صنعت از استان فارس‪ ،‬سیدمحمدعلی‬ ‫افش��انی در حاش��یه بازدید از ش��رکت تولیدی افزارکیمیا که با حضور‬ ‫رییس کل بانک مرکزی جمهوری اس�لامی انجام شد‪ ،‬گفت‪ :‬این واحد‬ ‫ش و روش های نوین‪ ،‬موفق بوده است‪.‬‬ ‫تولیدی به واسطه استفاده از دان ‬ ‫افشانی علت این بازدید را حمایت و تقویت چنین واحدهایی دانست‬ ‫و گفت‪ :‬امیدواریم بتوان در مس��یر توس��عه واحده��ای تولیدی موفق‬ ‫گام های موثری برداشت‪.‬‬ ‫اس��تاندار فارس افزود‪ :‬خوشبختانه در یک سال گذشته بیش از ‪100‬‬ ‫جلسه کارگروه رفع موانع تولید در استان برگزار شده و مشکالت بیش‬ ‫از ‪ 600‬واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫افش��انی ادامه داد‪ :‬مشکالت ‪ 360‬واحد مرتفع شده و تسهیالت الزم‬ ‫از س��وی بانک ها به این واحدها پرداخت ش��ده است و در چرخه تولید‬ ‫قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در بحث طرح ارتقای تولید‪ ،‬استان فارس نخستین استان‬ ‫کشور با حدود ‪446‬میلیارد تومان پرداختی است‪.‬‬ ‫اس��تاندار فارس ابراز امیدواری کرد که حرکت اغاز ش��ده در مس��یر‬ ‫حمایت از تولید تداوم یابد و با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫افش��انی گفت‪ :‬امیدوار هستیم تمام کسانی که به حمایت بانکی نیاز‬ ‫دارند مش��روط بر اینکه اصول بنگاه داری را رعایت کنند مورد حمایت‬ ‫قرار گیرند‪.‬‬ ‫اس��تاندار فارس توضی��ح داد‪ :‬اصول بنگاه داری به این معناس��ت که‬ ‫واحدهای تولیدی هم بتوانند مدیریت درس��ت داش��ته باشند و هم از‬ ‫روش های کنترل کیفیت اس��تفاده کرده و بتوانن��د محصولی را تولید‬ ‫کنند که به لحاظ قیمت و کیفیت در بازار مشتری خود را پیدا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹شناس�ایی ‪17‬ه�زار واحد کوچ�ک و متوس�ط نیازمند‬ ‫تسهیالت‬ ‫همچنین ولی اهلل س��یف‪ ،‬رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی‬ ‫در ای��ن بازدید از شناس��ایی ‪17‬هزار واحد کوچک و متوس��ط نیازمند‬ ‫تسهیالت در کشور از سوی بانک مرکزی خبر داد‪.‬‬ ‫سیف با بیان اینکه سال گذشته ‪450‬هزار میلیارد تومان تسهیالت در‬ ‫حوزه اقتصاد مقاومتی از سوی بانک ها به تولیدکنندگان پرداخت شده ‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬از ابتدای امسال تاکنون ‪417‬هزار میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫به واحدهای تولیدی پرداخت شده است‪.‬‬ ‫رییس کل بانک مرکزی جمهوری اس�لامی اب��راز امیدواری کرد که‬ ‫تا پایان امس��ال رقم تس��هیالت پرداختی در زمینه اقتصاد مقاومتی به‬ ‫‪500‬هزار میلیارد تومان افزایش یابد و گفت‪ :‬دولت تالش دارد تا منابع‬ ‫بانکی به سمت اشتغال و تولید سوق داده شود‪.‬‬ ‫س��یف یاداور ش��د‪90 :‬درص��د دارایی های بانک ها بای��د به پرداخت‬ ‫تسهیالت اختصاص یابد اما یکی از عمده ترین مشکالت دولت‪ ،‬منجمد‬ ‫شدن ‪45‬درصد از دارایی های بانکی است‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9409980282200021‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1175‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻛﻴﻔﺮﻯ ‪ 2‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ‪ 9509972181501295‬ﺷﺎﻛﻰ ‪ :‬ﺷﺎﻫﻴﻦ‬ ‫ﻣﺎﺳﺘﺮﻯ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﺘﻬﻢ ‪ :‬ﺍﺣﻤﺪ ﺩﺭﺧﺸﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﺍﺳﺮﺍﻓﻴﻞ ﺑﻨﺸﺎﻧﻲ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ ‪ :‬ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻱ‬ ‫ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﺣﻤﺪ ﺩﺭﺧﺸﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻠﺤﺎﻅ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺪﻧﻲ ﻋﻤﺪﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻣﺎﺳﺘﺮﻱ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ‬ ‫ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 5‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ‬ ‫ﮔﻮﺍﻫﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﻳﺎ ﻋﺬﺭ‬ ‫ﻣﻮﺟﻪ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻳﺶ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ‬ ‫ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﻋﻤﻞ ﻭﻱ ﺭﺍ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 714-709‬ﻕ ﻡ ﺍ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﻼ‬ ‫ﻭﻱ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻪ ﺑﻤﻴﺰﺍﻥ ‪ -1‬ﻧﻴﻢ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﺎﺭﺻﻪ‬ ‫ﭘﺸﺖ ﺩﺳﺖ ﭼﭗ ‪ -2‬ﭼﻬﺎﺭ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮﻡ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺩﻫﻢ ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫ﺑﺎﺑﺖ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺑﻨﺪ ﺍﻭﻝ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺩﺭﻕ ﺷﺎﻛﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ‬ ‫ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪/403401‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1175‬ﻛﻴﻔﺮﻱ ‪ 2‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9209982333400637‬ﺷﻌﺒﻪ ‪1161‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ ‪ 2‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ‪ 9509972180100580‬ﺷﺎﻛﻲ ‪:‬‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺩﺍﻣﻐﺎﻥ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﻣﻴﻨﻲ ﻣﺘﻬﻢ‬ ‫‪ :‬ﻓﺮﺩﻳﻦ ﻣﻴﺮﺯﺍﭘﻮﺭ ﺳﺒﺰﭼﻘﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻨﺸﺎﻧﻲ ﻣﺠﻬﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ ‪ -1 :‬ﺟﻌﻞ ‪ -2‬ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻓﺮﺩﻳﻦ ﻣﻴﺮﺯﺍ ﭘﻮﺭ ﺳﺒﺰﭼﻘﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ‬ ‫‪ 33‬ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﻭﻱ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﻪ ﺟﻌﻞ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻭ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﺣﺪ‬ ‫ﺩﺍﻣﻐﺎﻥ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻛﻪ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻛﺎﻓﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ‬ ‫ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺑﺰﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻤﺎﺩﻩ ‪ 134‬ﻕ ﻡ ﺍ ﻭ ‪ 527‬ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﺘﺤﻤﻞ ﺩﻭ ﻓﻘﺮﻩ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻱ ﻫﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻲ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪/403402‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1161‬ﻛﻴﻔﺮﻱ ‪ 2‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 22‬اذر ‪ 12 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 12‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 3‬پیاپی ‪1976‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫خبر‬ ‫«زمانی» در خانه صنعت ایران‬ ‫علی محمد زمان��ی‪ ،‬رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫قزوین‪ ،‬به عنوان عضو هیات رییس��ه خانه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ایران انتخاب شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار گس��ترش صنعت از قزوین‪ ،‬انتخابات‬ ‫خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران با حضور محس��ن ابویی‬ ‫مهریزی معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به عنوان ناظر‬ ‫ای��ن وزارتخانه و نماین��دگان خانه های صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان ها برگزار شد‪ .‬این انتخابات در محل دبیرخانه‬ ‫مرک��زی این تش��کل برگ��زار و بعد از رای گی��ری‪ ،‬اعضای‬ ‫هیات مدیره و بازرس انتخاب شدند‪.‬‬ ‫در انتخاب��ات خان��ه صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ایران‪،‬‬ ‫س��یدعبدالوهاب س��هل ابادی‪ ،‬س��یدمحمدرضا مرتضوی‪،‬‬ ‫ارم��ان خالقی‪ ،‬یونس ژائله‪ ،‬حس��ن حس��ینی‪ ،‬علی محمد‬ ‫زمانی‪ ،‬رمضان بهرامی‪ ،‬ابوالفضل فرهانی و سجاد نباتچیان‬ ‫به عنوان اعضای اصلی هیات رییس��ه خان��ه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ایران و عماد مردانی و محمدرس��ول س��ماکچی‬ ‫به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬بیژن پناهی زاده به عن��وان بازرس و احمد‬ ‫زارعی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند‪.‬‬ ‫ایجاد کنسرسیوم های صادراتی‬ ‫زمینه ساز حمایت های دولتی‬ ‫نماین��ده م��ردم تبریز‪ ،‬اذرش��هر و اس��کو گف��ت‪ :‬ایجاد‬ ‫کنسرس��یوم های صادراتی زمینه را برای ارائه حمایت های‬ ‫دولتی فراهم می کند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار گس��ترش صنعت از اذربایجان شرقی‪،‬‬ ‫شهاب الدین بیمقدار در نشست هم اندیشی کنسرسیوم های‬ ‫صادراتی خوش��ه های صنعتی اذربایجان شرقی اظهار کرد‪ :‬‬ ‫اینک��ه بخواهیم به ص��ورت موردی از ش��رکت ها حمایت‬ ‫به عمل اوریم ممکن نیس��ت ولی وقتی این ش��رکت ها به‬ ‫صورت کنسرسیوم تجمیع می شود‪ ،‬دست قانونگذار هم باز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بیمقدار با بیان اینکه ظرفیت اذربایجان شرقی برای تولید‬ ‫و صادرات مثال زدنی اس��ت‪ ،‬افزود ‪ :‬بازارهای داخلی کشش‬ ‫محصوالت تولیدی داخل را ندارد و باید به فکر صادرات بود‬ ‫تا ضمن حفظ رونق تولید ‪ ،‬اشتغال را نیز ارتقا داد‪.‬‬ ‫نماینده مردم تبریز‪ ،‬اذرش��هر و اسکو ادامه داد ‪ :‬صادرات‬ ‫قطعات خودرو‪ ،‬فرش و فناوری اطالعات ازجمله بخش هایی‬ ‫هس��تند که اذربایجان شرقی ظرفیت ویژه ای در انها دارد و‬ ‫بای��د در اولویت ق��رار گیرد تا بتوانی��م در بازارهای جهانی‬ ‫نقش ایفا کنیم‪.‬‬ ‫بیمقدار افزود‪ :‬یکی از افت هایی که کشور دچار ان شده‬ ‫ارائه مجوزهای خاص به افراد و س��ازمان های خاص است و‬ ‫س��عی می کنیم این افت را از کش��ور برچینیم تا فساد نیز‬ ‫به حداقل برسد‪.‬‬ ‫نماینده مردم تبریز‪ ،‬اذرش��هر و اسکو دالل پروری را یکی‬ ‫از معضالت صنعت عنوان و ابراز کرد‪ :‬متاسفانه کارخانه دار‬ ‫هیچگاه برای خرید محصول کشاورزی مستقیم به کشاورز‬ ‫مراجعه نمی کند که این امر باعث افزایش قیمت محصوالت‬ ‫تولیدی می شود‪.‬‬ ‫بیمقدار با تاکید بر ایجاد مراکز فروش کنسرس��یوم های‬ ‫صادراتی در کش��ورهای هدف گفت‪ :‬در ح��وزه قوانین هر‬ ‫پیش��نهادی برای اصالح یا وضع انها دارید ارائه کنید تا در‬ ‫راستای کمک به ارتقای صادرات کشور مساعدت های الزم‬ ‫از سوی مجلس شورای اسالمی انجام شود‪.‬‬ ‫همچنین سیدمرتضی نیرومنداسکویی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی اذربایجان شرقی در این نشست اظهار‬ ‫کرد‪ 37 :‬خوشه صنعتی در اذربایجان شرقی شناسایی شده‬ ‫که ‪ 4‬خوشه در حال اجرا و ‪ 6‬خوشه نیز خاتمه یافته است‪.‬‬ ‫نیرومنداس��کویی اف��زود ‪ 8 :‬کنسرس��یوم صادرات��ی نیز‬ ‫تش��کیل ش��ده یا در حال تشکیل است که ش��امل لوازم‬ ‫خانگی‪ ،‬حوله بافی‪ ،‬س��نگ‪ ،‬چرم و کفش‪ ،‬سبزه و کشمش‬ ‫بناب‪ ،‬اجیل و خشکبار و سبزه و کشمش ملکان می شود‪.‬‬ ‫بازدید قضات‬ ‫از شهرک صنعتی مشهد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان خراسان‬ ‫رض��وی از بازدید معاون دادس��تان و قض��ات ویژه صنعت‬ ‫دادگس��تری خراس��ان رضوی از ش��هرک صنعتی مش��هد‬ ‫خبرداد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنع��ت به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی‪ ،‬مسعود‬ ‫مهدی زاده مق��دم گف��ت‪ :‬در این بازدید مس��ئوالن از روند‬ ‫واگ��ذاری زمین‪ ،‬س��رمایه گذاری و فراین��د تولید محصول‬ ‫اگاه��ی یافتند‪ .‬ریی��س هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی خراس��ان رض��وی اف��زود‪ :‬برگزاری‬ ‫برنامه های بازدید زمینه را برای رش��د سرمایه گذاری سالم‬ ‫محصول فراهم کرده و بستر را برای سرمایه گذارانی که وارد‬ ‫عرصه تولید و خدمت به کشور می شوند بیش از پیش ایجاد‬ ‫و تعامل مثبتی بین صنعتگران برقرار می کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬مقامات دادگس��تری از نزدیک درجریان‬ ‫مهم ترین فعالی��ت واحدهای صنعتی و برنامه ریزی ان قرار‬ ‫گرفتند‪ .‬مهدی زاده مقدم تاکید کرد‪ :‬رس��یدگی و تعامل با‬ ‫مدیران واحدهای صنعتی و تولیدی بسیاری از چالش های‬ ‫پی��ش روی م��ا را برطرف خواه��د کرد و تش��کیل کمیته‬ ‫حقوقی بازوی اجرایی قدرتمندی برای یاری این بخش در‬ ‫شهرک های صنعتی استان است‪.‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از ورود ‪ 4‬صنعت کوچک به بورس کاال نشان داد‬ ‫ورود «کوچک»ها به بازاری بزرگ‬ ‫دیگری چون ب��ورس‪ ،‬فراب��ورس‪ ،‬نهادهای تامین‬ ‫فراب��ورس کش��ور و روش های جدی��د تامین مالی‬ ‫زین�ب عبدی‪-‬گ�روه صنای�ع کوچک‪ :‬اش�نایی ناکاف�ی بنگاه ه�ای کوچک و متوس�ط با‬ ‫سرمایه و‪ ...‬را نیز در دستور کار خود قرار داده اند‪.‬‬ ‫مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت‪.‬‬ ‫س�ازوکارهای بازار س�رمایه و تامین منابع مالی از طریق این بازار موضوعی اس�ت که مورد‬ ‫با وجود این‪ ،‬امیر طیبی نژاد‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫مسلمی عقیلی افزود‪ :‬شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫توجه مس�ئوالن در س�ازمان صنایع کوچک قرار گرفته و بر ضرورت اگاهی دهی به مدیران‬ ‫ش��هرک های صنعتی قم معتقد است در شرایطی‬ ‫تامین مالی واحدهای صنعتی را یکی از اولویت های‬ ‫شهرک های صنعتی و درنهایت صاحبان صنایع کوچک تاکید شده است‪.‬‬ ‫که بانک ها برای تامین مالی نیاز واحدهای صنعتی‬ ‫خود می داند و در این راستا خدمات حمایتی خود‬ ‫شرایط سختی را ایجاد کرده اند فرابورس می تواند‬ ‫را برای اش��نایی مدیران و مش��اوران با نحوه ورود‬ ‫وج��ود بی��ش از ‪84‬هزار واح��د صنعتی کوچک‬ ‫جایگزی��ن مناس��ب و ایده ال��ی ب��رای واحدهای‬ ‫ب��ه بازارهای جدید مالی از طریق واگذاری س��هام‬ ‫هستند بنابراین واحدهای صنعتی برای پایداری در‬ ‫و متوس��ط در کش��ور یک��ی از الزام��ات توجه به‬ ‫صنعتی به شمار رود‪.‬‬ ‫اغاز کرده است‪.‬‬ ‫چرخه تولید الزم اس��ت در این بازارها ورود کنند‬ ‫خ��روج از رک��ود و به ظرفیت رس��اندن این بخش‬ ‫طیبی ن��ژاد با بی��ان اینکه این برنام��ه حمایتی‬ ‫همچنین واحدهای صنعت��ی که به منظور ورود‬ ‫و خود را با س��ازوکار مورد نیاز بازار سرمایه تطبیق‬ ‫اس��ت‪ .‬از ای��ن رو تامی��ن مناب��ع مالی‬ ‫برای صنایع کوچک کش��ور بی سابقه‬ ‫به این حوزه تمایل دارند می توانند به‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫بنگاه های کوچک و متوس��ط در کشور‬ ‫ب��وده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬تاکن��ون امکان‬ ‫واحد صنایع کوچک ش��رکت مراجعه‬ ‫ح��ال انک��ه ب��ا اصالح سیس��تم‬ ‫در ط��رح خروج از رکود و فعال س��ازی‬ ‫تامین مالی صنای��ع کوچک از طریق‬ ‫و درخواس��ت خ��ود را ب��رای دریافت‬ ‫قیمت گ��ذاری ب��ر پای��ه عرض��ه و‬ ‫صنع��ت در ابتدای س��ال تصویب ش��د‬ ‫بازار س��رمایه در کش��ور فراهم نبود‪،‬‬ ‫مشاوره های الزم ارائه کنند‪.‬‬ ‫تقاض��ا‪ ،‬ش��رایطی فراه��م ش��د ت��ا‬ ‫و ق��رار اس��ت از مح��ل مناب��ع بانکی‪،‬‬ ‫� بازار سلف و سلف موازی‬ ‫بنابراین اس��تان قم ب��ا بهره گیری از‬ ‫واحده��ای صنعت��ی ب��زرگ بتوانند‬ ‫صندوق های زیرپوش��ش وزارت صنعت‪،‬‬ ‫تاکن��ون‪ ۴‬واح��د صنعت��ی کوچک‬ ‫ظرفیت های موجود در صنایع کوچک‬ ‫به ش��کل موثری م��واد اولیه صنایع‬ ‫مع��دن و تج��ارت و اس��تفاده از منابع‬ ‫در ب��ورس کاال پذیرش ش��ده اس��ت؛‬ ‫خود تمام ت�لاش الزم را انجام داد تا‬ ‫پایین دستی را فراهم کنند‪.‬‬ ‫خارجی(یوزانس) تامین شود‪.‬‬ ‫� تامین مالی بورسی‬ ‫غالمرضا س��لیمانی‪ ،‬معاون س��ازمان‬ ‫تولیدکنن��دگان قمی از این فرصت به‬ ‫سطح‬ ‫ارتقای‬ ‫کارشناسان معتقدند که‬ ‫ عقیلی‬ ‫ی‬ ‫مسلم‬ ‫سیدرضا‬ ‫سلیمانی‬ ‫غالمرضا‬ ‫این درحالی است که شرکت های‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫دست امده بهره مند شوند‪.‬‬ ‫در‬ ‫متوس��ط‬ ‫و‬ ‫اگاهی بنگاه های کوچک‬ ‫و‬ ‫پای��ش‬ ‫ب��ا‬ ‫ توانن��د‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫اس��تانی‬ ‫گس��ترش‬ ‫به‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫بیان‬ ‫با‬ ‫ایران‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫اشنایی مدیران و‬ ‫صنایع کوچک و متوسط‬ ‫بازار‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مالی‬ ‫زمینه تامی��ن منابع‬ ‫شناسایی شایس��تگی و قابلیت های‬ ‫صنع��ت گف��ت‪ :‬بازار س��لف و س��لف مشاوران با نحوه ورود صنعتی قم گفت‪ :‬ش��رکت مهندس��ی‬ ‫تا کنون موفق به‬ ‫سرمایه به ویژه بورس کاال به خروج این استفاده از بازار سلف صنایع کوچ��ک و متوس��ط‪ ،‬زمینه‬ ‫موازی یکی از ظرفیت های مهم بورس به بازارهای جدید مالی نصی��ر کیان��گ تولید کنن��ده قطعات‬ ‫واحدها از وضعیت فعلی کمک ش��ایانی و سلف موازی نشده اند الزم برای حضور ان��ان در فرابورس‬ ‫کاال اس��ت که تاکنون صنایع کوچک از طریق واگذاری سهام خودرو با داشتن سرمایه گذار خارجی‬ ‫خواهد ک��رد‪ .‬همچنین حض��ور صنایع‬ ‫را فراهم کنند‪.‬‬ ‫و متوس��ط موف��ق به اس��تفاده از ان‬ ‫پ��س از پیگیری ه��ای متع��دد موفق‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط در ب��ازار بورس به‬ ‫در اس��تان گلستان نیز ‪ ۹۰۶‬واحد‬ ‫نشده اند و امیدواریم این ظرفیت برای‬ ‫ب��ه دریافت پذیرش اولیه از س��ازمان‬ ‫ف��روش محص��والت صنای��ع کوچک و‬ ‫صنعتی وج��ود دارد که ‪ ۸۲۰‬واحد‬ ‫تامین مالی بنگاه ها کوچک و متوسط فراهم شود‪.‬‬ ‫فرابورس ایران شد‪.‬‬ ‫ضمن‬ ‫کرد‬ ‫متوس��ط بدون واس��طه کمک خواه��د‬ ‫صنای��ع کوچ��ک اس��ت‪ ۶۴۲ .‬واحد‬ ‫سلیمانی تصریح کرد‪ :‬در هم اندیشی‬ ‫ب��ه گ��زارش گس��ترش صنع��ت‪ ،‬معرف��ی‬ ‫انک��ه تامین م��واد اولیه از طریق ب��ورس منجربه‬ ‫صنعت��ی در ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫با بورس کاال تالش ش��ده تا از ظرفیت‬ ‫تولیدکنن��دگان فعال در ح��وزه صنایع کوچک و‬ ‫حذف واس��طه ها و دالل ها شده و در کاهش قیمت‬ ‫استان گلس��تان وجود دارد که ‪۱۷۱‬‬ ‫ب��ورس کاال ب��رای پذی��رش کاالهای‬ ‫متوس��ط و محصوالت تولیدی و م��واد اولیه مورد‬ ‫تمام شده تولید نقش بسزایی خواهد داشت‪.‬‬ ‫مورد متوقف است‪.‬‬ ‫تولیدی صنایع کوچک و متوسط اقدام‬ ‫نی��از انها به بورس کاال به منظور پذیرش و عرضه‬ ‫پیش از این‪ ،‬تفاهمنامه همکاری مش��ترک بین‬ ‫به گفته‪ ،‬س��یدرضا مسلمی عقیلی‪،‬‬ ‫ش��ود و این ظرفیت اکنون وجود دارد‪.‬‬ ‫محصوالت و دریافت کد بورس��ی برای خرید مواد‬ ‫س��ازمان صنایع کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫مع��اون صنای��ع کوچ��ک ش��رکت‬ ‫همچنی��ن ش��رایط برای تامی��ن مواد‬ ‫اولی��ه از الزام��ات ورود صنایع کوچ��ک به بورس‬ ‫ای��ران‪ ،‬ش��رکت ب��ورس کاالی ای��ران و همچنین‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان گلستان‬ ‫اولیه این صنایع فراهم شده است‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک با‬ ‫نخس��تین دوره اموزش��ی روش و‬ ‫به ضمانت گذاش��تن انب��ار کاالهای‬ ‫همچنی��ن اس��تفاده از ابزارهای تامی��ن مالی و‬ ‫هدف حذف واس��طه ها و ایجاد تح��رک جدید در‬ ‫مزیت های حض��ور واحدهای صنعتی‬ ‫صنای��ع کوچک و متوس��ط ب��ا هدف‬ ‫ظرفیت انبارهای مس��تقر در شهرک های صنعتی‬ ‫امیر طیبی نژاد‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط منعقد ش��د و تس��هیل‬ ‫با‬ ‫فراب��ورس‬ ‫در‬ ‫متوس��ط‬ ‫و‬ ‫کوچ��ک‬ ‫تامین مالی این بخش از صنعت نیز از‬ ‫برای تامین مالی صنایع کوچک و متوس��ط کشور‬ ‫تولید کننده قطعات‬ ‫پذی��رش‪ ،‬عرض��ه و معامالت محص��والت تولیدی‬ ‫فرابورس‬ ‫ب��ازار‬ ‫توس��عه‬ ‫معاون‬ ‫حضور‬ ‫دیگر اقداماتی است که از سوی بورس‬ ‫و ص��دور ان��واع ضمانتنامه مورد نی��از بورس کاال‬ ‫خودرو با داشتن‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط در این تفاهمنامه توافق‬ ‫کش��ور و ب��ا همکاری مرک��ز اموزش سرمایه گذار خارجی کاال انجام شده است‪.‬‬ ‫به منظ��ور تضمی��ن تعهدات صنای��ع کوچک در‬ ‫شد‪.‬‬ ‫� ورودی شراکتی از قم‬ ‫دوره‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ش��د‪.‬‬ ‫برگ��زار‬ ‫بازرگان��ی‬ ‫چارچ��وب مق��ررات و دس��تورالعمل های صندوق‬ ‫موفق به دریافت‬ ‫درنظر داش��ته باش��ید که یکی از اهداف بورس‬ ‫این در حالی است که در کشورهای‬ ‫اموزش��ی که مدی��ران‪ ،‬مش��اوران و‬ ‫ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک و ش��رکت‬ ‫پذیرش اولیه از‬ ‫کاالی ایران حذف واسطه های غیرضروری در تامین‬ ‫توس��عه یافته صنعت��ی بانک ها یکی از‬ ‫نماین��دگان واحدهای صنعتی حضور‬ ‫بورس کاالی ایران از دیگر مواردی است که برای‬ ‫سازمان فرابورس‬ ‫مواد اولیه است که البته امروز بسیاری از خریداران‬ ‫ایران شد‬ ‫روش های تامین منابع مالی به ش��مار‬ ‫داشتند مباحث بازارهای جدید مالی‬ ‫حضور صنایع کوچک و متوس��ط به بازار س��رمایه‬ ‫در ب��ورس کاال صنای��ع کوچ��ک و کارخانه داران‬ ‫می رون��د و این کش��ورها راهکارهای‬ ‫و نحوه حض��ور واحدهای صنعتی در‬ ‫باید تسهیل شود‪.‬‬ ‫توسعه خوشه گل و گیاه در چالوس سوداور شد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی مازندران‬ ‫گفت‪ :‬صنعت گل و گیاه یکی از س��وداورترین صنایع‬ ‫تبدیلی بوده و نقشی مهم در توسعه اقتصادی و اشتغال‬ ‫اس��تان دارد‪ .‬به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از‬ ‫روابط عمومی شرکت ش��هرک های صنعتی مازندران‪،‬‬ ‫س��یدمصطفی موس��وی گفت‪ :‬توس��عه خوش��ه گل و‬ ‫گیاه‪ ،‬با توجه به ش��رایط اب وهوایی اس��تان قابل توجه‬ ‫اس��ت و نقش مهم و حیاتی در توس��عه اشتغال دارد و‬ ‫در صورت اس��تفاده از فناوری ه��ای روز در این بخش‪،‬‬ ‫اشتغال از گسترش بیشتر و پایدارتری برخوردار خواهد‬ ‫بود‪ .‬مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی مازندران‬ ‫با اش��اره به اشنایی هرچه بیشتر تولیدکنندگان گل و‬ ‫گیاه با فناوری های روز گفت‪ :‬این اقدام تولیدکنندگان‬ ‫داخل کش��ور‪ ،‬ش��رایط صادرات را اس��ان تر‬ ‫خواهد کرد‪ .‬موسوی افزود‪ :‬با تشکیل خوشه‬ ‫صادراتی و حمایت دولت‪ ،‬بسترس��ازی الزم‬ ‫ایج��اد و کمک در جهت ف��روش و بازاریابی‬ ‫محصوالت ب��ه تولیدکنن��دگان ارائه خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی بی��ان ک��رد‪ :‬خوش��ه گل و گیاه‬ ‫زینتی چال��وس ‪۳۰‬میلیارد ری��ال صادرات‬ ‫به کش��ورهای حاش��یه خلیج ف��ارس و اس��یای میانه‬ ‫داشته اس��ت‪ .‬رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی مازندران تصریح کرد‪ :‬ایران به دلیل‬ ‫موقعیت مناس��ب و ق��رار گرفتن در کنار کش��ورهای‬ ‫پرمصرف گل و گیاه‪ ،‬دارای ش��رایط وی��ژه بوده و بازار‬ ‫خوب��ی برای فروش گل و گیاه وج��ود دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫گسترش صنعت توسعه خوشه های صنعتی‬ ‫یکی از راهکار های استراتژی توسعه صنعتی‬ ‫در هر کش��وری اس��ت که با تکی��ه بر اصل‬ ‫مزیت نس��بی و الگوهای بوم��ی می توان ان‬ ‫را بیش��تر و بهتر محقق کرد‪ .‬به عالوه اینکه‬ ‫توس��عه خوش��ه های صنعتی صادرات گرا و‬ ‫تش��کل کنسرس��یوم های صادراتی می تواند‬ ‫زمینه اتصال واحده��ای صنعتی به بازارهای جهانی با‬ ‫هدف افزایش رقابت را تس��ریع کن��د؛ هرچند موانعی‬ ‫ازجمله وجود قوانین دس��ت و پاگیر و کمبود سرمایه‬ ‫اولیه گالیه واحدهای صنعتی در رسیدن به این رویکرد‬ ‫ت به عالوه اینکه‪ ،‬توس��عه خوشه های‬ ‫صادرات گرا اس�� ‬ ‫صنعتی می تواند باعث تمرکز و تجمیع نوع فرایندهای‬ ‫تولید‪ ،‬حمایت از طراحان‪ ،‬ایجاد بازار مناس��ب‪ ،‬تقویت‬ ‫بس��ترهای صادراتی‪ ،‬هم افزایی بیش��تر می��ان صنایع‪،‬‬ ‫گس��ترش فرهنگ نمایش��گاهی و نشان س��ازی شود‪.‬‬ ‫همچنین توجه به اصل مزیت نسبی می تواند راهگشای‬ ‫توسعه خوشه ها باشد و س��ازمان های پشتیبانی کننده‬ ‫در اجرای این استراتژی توسعه صنعتی نقشی اساسی‬ ‫دارند اما فراملی فکر کردن و گس��ترش تفکر صادراتی‬ ‫در توس��عه خوشه های صنعتی بیشتر مورد توجه است ‬ ‫به ویژه اینکه همواره بر تولید صادرات گرا تاکید می شود‪.‬‬ ‫ایجاد ش��بکه فروش مش��ترک تولیدات خوش��ه های‬ ‫صنعتی یا کنسرسیوم ها می تواند این رویکرد را تقویت‬ ‫کند؛ هر چند ایجاد کنسرسیوم های اقتصادی و صنعتی‬ ‫خالی از چالش و مانع نیست‪.‬‬ ‫قطعه های ایرانی‬ ‫در انتظار تایید‬ ‫هرکه بامش بیش‬ ‫برقش بیشتر‬ ‫دوشنبه‬ ‫درباره نوس��ازی ناوگان هوایی کش��ور پ��س از برجام دو‬ ‫قرارداد مهم با بوئینگ و ایرباس بسته شد‪.‬‬ ‫با اینکه بارها بر تامین انرژی های پاک تاکیدشده اما هنوز دولت‬ ‫نتوانسته در این زمینه به رشد و توسعه چشمگیری نایل شود‪.‬‬ ‫‪ 22‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 12‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 12‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 3‬پیاپی ‪1976‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪ 200‬تغییر در طرح اولیه‬ ‫قراردادهای نفتی‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫اخرین تحوالت اصالح الگوی قرارداد های نفتی یک هفته قبل از ارسال الیحه به مجلس‬ ‫زمان��ی ک��ه از جزئی��ات طرح اصالح الگ��وی قرارداده��ای نفتی‬ ‫اطالعاتی به دست رسید‪ ،‬برخی کارشناسان معتقد به الزام بازنگری‬ ‫در ان بودند‪ .‬باید در نظر داشت که این مورد قرارداد نیست و الگویی‬ ‫است که اجرای ان نیازمند رای نمایندگان مردم است‪.‬‬ ‫چشم دولت به تصمیم بهارستان‬ ‫‪12‬‬ ‫‪4‬محور برای تصویب اصالح‬ ‫الگوی قراردادهای نفتی‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫استاندارد‪IOSA‬‬ ‫ایران ایرتور تایید شد‬ ‫‪6‬‬ ‫واگذاری ‪ 2‬میلیارد یورو‬ ‫پروژه ابی به بخش خصوصی‬ ‫محورهای هراز و فیروزکوه‬ ‫بزرگراه می شوند‬ ‫‪6‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‪ 32‬میلیون دالر صرفه جویی‬ ‫با سی ان جی‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫عملیات اجرایی فاز نخست بزرگترین نیروگاه بادی کشور در منطقه ازاد اروند‬ ‫ابادان اغاز شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان در ایین افتتاح این عملیات گفت‪:‬‬ ‫خوزس��تان به دلیل داشتن دش��ت های پهناور و مجاورت با ساحل خلیج فارس از‬ ‫ظرفیت مناسبی برای بهره مندی از انرژی بادی برخوردار است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمود دش��ت بزرگ گفت‪ :‬در تفاهمنامه ای با یک ش��رکت‬ ‫المان��ی بزرگترین نیروگاه بادی کش��ور به ظرفیت تولی��د ‪ ۲۰۰‬مگاوات برق در‬ ‫منطقه ازاد اروند به شکل سرمایه گذاری مستقیم خارجی احداث خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عملیات س��اخت فاز نخس��ت این طرح به ظرفیت ‪ ۵۰‬مگاوات برق‬ ‫اروند‪ ،‬میزبان بزرگترین نیروگاه بادی کشور‬ ‫با بهره گیری از جدیدترین های جهان و اس��تفاده از توربین های ساخت المان با‬ ‫ظرفیت ‪ 3/4‬مگاوات برق و ارتفاع ‪ ۱۳۰‬متر در زمینی به مساحت ‪ ۱۴۰‬هکتار و‬ ‫براورد هزینه ‪۸۰‬میلیون یورو اغاز شد‪.‬‬ ‫دش��ت بزرگ با بیان اینکه این طرح در مدت دو س��ال راه اندازی خواهد شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این نیروگاه ترکیبی از انرژی های تجدید پذیر شامل ‪ ۹۰‬مگاوات بادی‪۴۰ ،‬‬ ‫مگاوات خورش��یدی و ‪ ۲۰‬مگاوات خورش��یدی ‪ -‬حرارتی به همراه احداث مرکز‬ ‫اموزش بین المللی انرژی های تجدید پذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫اس��تان خوزس��تان به دلیل داش��تن دش��ت های پهناور و مجاورت با س��احل‬ ‫خلیج ف��ارس و براس��اس مطالع��ات انجام ش��ده از ظرفیت مناس��بی در زمینه‬ ‫مسیر ریلی تهران‪-‬تبریز برقی می شود‬ ‫مدیرعامل ش��رکت راه اهن جمهوری اس�لامی ایران در‬ ‫س��فر خود به قزوین با تاکید بر سیاست دولت برای توسعه‬ ‫حمل ونقل ریلی در کش��ور از انج��ام مذاکراتی برای برقی‬ ‫کردن مسیر ریلی تهران ‪ -‬تبریز خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنع��ت‪ ،‬به نق��ل از پایگاه خبری‬ ‫وزارت را هو شهرس��ازی‪ ،‬سعید محمدزاده در جلسه شورای‬ ‫برنامه ریزی و توسعه اس��تان که با حضور استاندار‪ ،‬رییس‬ ‫و اعضای کمیس��یون عم��ران مجلس و معاون��ان وزیر راه‬ ‫و شهرس��ازی در استان قزوین برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬توسعه‬ ‫حمل ونق��ل ریل��ی از برنامه های م��ورد تاکید وزی��ر راه و‬ ‫شهرس��ازی و دولت تدبیر و امید بوده و در همین راس��تا‬ ‫افزایش ظرفیت حمل ونقل ریلی از تهران به س��مت غرب‬ ‫کشور در دستورکار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی افزود‪ :‬ب��رای تحقق این‬ ‫موض��وع خط س��وم و چهارم مس��یر ریلی ته��ران به کرج‬ ‫احداث ش��ده و به امید خدا تا پایان سال مورد بهره برداری‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از کرج ب��ه قزوین نیز عملیات زیرس��ازی و‬ ‫روس��ازی خط دوم راه اهن درحال انجام است و نزدیک به‬ ‫‪ ۶۰‬کیلومتر ان ریل گذاری شده است‪.‬‬ ‫محم��دزاده گفت‪ :‬پس از تکمیل این پروژه قابلیت اعزام‬ ‫قط��ار در محور قزوی��ن ‪ -‬تهران به ص��ورت هر ‪ ۱۵‬دقیقه‬ ‫یک بار نیز میسر خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت راه اهن جمهوری اس�لامی ایران با‬ ‫اش��اره به برنامه ای که برای ناوگان ریلی در این مس��یر در‬ ‫نظر گرفته ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به شرایط و فضای موجود‬ ‫اس��تفاده از ریل باس و قطارهای دوطبقه در این محور در‬ ‫دس��تور کار قرار دارد که قطارهای دوطبقه امکان حرکت‬ ‫با سرعت ‪ ۱۶۰‬کیلومتر در ساعت را نیز خواهند داشت‪.‬‬ ‫محمدزاده افزود‪ :‬محور قزوین – تهران با همین ش��رایط‬ ‫موجود قابلیت حرکت با سرعت ‪ ۲۰۰‬کیلومتر در ساعت را‬ ‫ه��م دارد که البته درح��ال حاضر واگن مجاز برای این کار‬ ‫وجود ندارد و امیدواریم با حمایت مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫و تامین توسعه ناوگان ریلی کشور به انجام برسد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر را هو شهرس��ازی گفت‪ :‬مجموع��ه مذاکراتی‬ ‫درحال انجام اس��ت که بتوانیم از طریق تامین منابع مالی‬ ‫مح��ور ریلی ته��ران ‪ -‬تبریز را برقی کنی��م که در صورت‬ ‫تحقق با این سیستم می توان حداقل سرعت ‪ ۲۰۰‬کیلومتر‬ ‫بر ساعت را در این محور اجرایی کرد‪.‬‬ ‫محم��دزاده با بیان اینک��ه مجموعه قراردادهای مس��یر‬ ‫راه اهن تهران ‪ -‬قزوین نزدیک به ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در صورت تکمیل پروژه و انجام عملیات تراک بندی‬ ‫که در قراردادهای منعقدشده نیز هست‪ ،‬ظرفیت این مسیر‬ ‫برای اع��زام قطار در هر ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬دقیق��ه نیز وجود خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باید بس��تر مناس��ب برای ورود ش��رکت های‬ ‫مس��افری به منظور تامین ناوگان فراهم شود تا بتوانیم از‬ ‫ظرفیت های موجود در این محور بهره برداری کنیم‪.‬‬ ‫محم��دزاده از اس��تاندار و اعض��ای کمیس��یون عمران‬ ‫درخواس��ت کرد ظرفیت تامین ناوگان موردنیاز به ویژه در‬ ‫محوره��ای کوتاه برد مانند تهران ‪ -‬قزوین فراهم ش��ود تا‬ ‫بتوان بیشترین تعداد مسافر را در کوتاه ترین زمان جابه جا‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی همچنین گفت‪ :‬بررس��ی و‬ ‫مطالع��ه برای ایجاد یک مجتمع تجاری اداری خدماتی در‬ ‫ایس��تگاه راه اهن قزوین نیز درحال انجام اس��ت تا با ارائه‬ ‫خدمات به مسافرین امکانات رفاهی موردنیاز انها را فراهم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫محم��دزاده گفت‪ :‬امیدواریم با حمایت راه اهن جمهوری‬ ‫اس�لامی و همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور بتوانیم‬ ‫پروژه راه اهن قزوین – رش��ت را ه��م پیش از پایان دولت‬ ‫یازدهم به بهره برداری برسانیم‪.‬‬ ‫بهره من��دی از ان��رژی باد برخوردار اس��ت ک��ه در همین راس��تا مذاکراتی بین‬ ‫ش��رکت برق منطقه ای خوزستان با شرکت المانی ‪EAB NEW ENERGY‬‬ ‫‪ GMBH‬ب��رای احداث بزرگترین نیروگاه بادی کش��ور به ظرفیت تولید نهایی‬ ‫‪ ۲۰۰‬مگاوات برق در منطقه ازاد اروند به ش��کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی‬ ‫(‪ )FDI‬انجام شد‪ .‬پس از انعقاد تفاهمنامه ها و کسب مجوز های الزم و همچنین‬ ‫مبادله قرارداد خرید تضمینی برق با وزارت نیرو مراسم کلنگ زنی فاز نخست این‬ ‫پروژه مهم به ظرفیت حدود ‪ ۵۰‬مگاوات با بهره گیری از جدیدترین فناوری های‬ ‫جهان و اس��تفاده از توربین های س��اخت المان با ظرفیت ‪ ۴/3‬مگاوات و ارتفاع‬ ‫‪ ۱۳۰‬متر برگزار شد‪ .‬سرمایه گذاران المانی در چندین فاز در مدت دو سال این‬ ‫امکان افزایش ضریب بازیافت‬ ‫میدان های نفتی غرب کارون‬ ‫مدیرعامل و رییس هیات مدیره ش��رکت مهندسی و توسعه‬ ‫نفت (متن) گفت‪ :‬ضریب بازیافت میدان های نفتی غرب کارون‬ ‫می توان��د تا ‪۲۵‬درصد ه��م افزایش پیدا کند‪ .‬س��یدنورالدین‬ ‫ش��هنازی زاده درباره پرسش��ی مبنی بر اینکه ای��ا بهره گیری‬ ‫حداکث��ری از مخازن نفتی و داش��تن باالترین ضریب بازیافت‬ ‫از این میدان ها از اولویت های وزارت نفت اس��ت‪ ،‬اینگونه پاسخ‬ ‫داد‪ :‬ب��ا توجه به تفاهمنامه هایی که با ش��رکت های بین المللی‬ ‫دنیا در زمینه توسعه میدان های نفتی ازادگان و یاداوران امضا‬ ‫می کنی��م امیدواریم نتیجه مطالعات مقدماتی این ش��رکت ها‬ ‫ارائه ش��ود تا براس��اس این نتایج‪ ،‬مناقصه میدان های نفتی را‬ ‫برگ��زار کنیم و پیمانکارهای خوبی را در این مناقصه داش��ته‬ ‫باش��یم و یک��ی از پیمانکارها بتواند کاره��ای عملیاتی این دو‬ ‫میدان را اغاز کند‪.‬‬ ‫وی درباره ضریب بازیافت این میدان های نفتی گفت‪ :‬ضریب‬ ‫بازیافت بس��تگی به نوع الی��ه نفتی دارد اما م��ا انتظار داریم‬ ‫ضریب بازیافت در میدان ه��ای نفتی غرب کارون تا ‪۲۵‬درصد‬ ‫هم افزای��ش پیدا کند‪ .‬ضری��ب بازیافت ‪۲۵‬درص��د در دنیا و‬ ‫فناوری امروز عدد غیرقابل باور و غیرقابل دسترس��ی نیس��ت‪.‬‬ ‫مدیرعامل و رییس هیات مدیره ش��رکت مهندس��ی و توسعه‬ ‫نفت (متن) درباره پیش��رفت عراق در زمینه ضریب بازیافت از‬ ‫میدان های مشترک نفتی با ایران گفت‪ :‬ایران در این زمینه از‬ ‫عراق فاصله چندانی ندارد‪ .‬البته ضریب بازیافت بستگی به نوع‬ ‫نفت دارد‪ .‬در میدان نفتی ازادگان هم نفت سربرگ وجود دارد‬ ‫و ه��م الیه فهلیان‪ .‬ضریب بازیافت برخی الیه های نفتی ‪ ۱۲‬تا‬ ‫‪۱۴‬درصد اس��ت اما ضریب بازیاف��ت برخی دیگر حدود ‪ 5/5‬تا‬ ‫‪۶‬درصد است‪ .‬عراق هم مانند ایران قصد دارد برنامه هایی را در‬ ‫جهت اجرای ای او ار به منظ��ور افزایش ضریب بازیافت به کار‬ ‫گیرد‪ .‬ش��هنازی زاده درباره میدان گازی کیش نیز گفت‪ :‬فاز‬ ‫نخس��ت توس��عه میدان گازی کیش را اغاز کرده ایم و فازهای‬ ‫‪ ۲‬و ‪ ۳‬ای��ن میدان که در دریا ق��رار دارد به زودی اغاز خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نیروگاه را توس��عه خواهند داد که ترکیبی از انرژی های تجدیدپذیر ش��امل ‪۹۰‬‬ ‫مگاوات بادی‪ ۴۰ ،‬مگاوات خورش��یدی (فتوولتائیک) و ‪ ۲۰‬مگاوات خورش��یدی‬ ‫ حرارت��ی به همراه احداث مرکز ام��وزش بین المللی انرژی های تجدید پذیر در‬‫منطقه خواهد بود‪ .‬در کل ارزش سرمایه گذاری پروژه احداث بزرگترین نیروگاه‬ ‫بادی کش��ور در منطقه ازاد اروند حدود ‪۳۵۰‬میلیون یورو اس��ت که باعث ایجاد‬ ‫حدود ‪ ۱۵۰‬فرصت ش��غلی حرفه ای برای فارغ التحصیالن دانشگاهی خواهد بود‪.‬‬ ‫در ایین عملیات اجرایی این نیروگاه اس��تاندار خوزس��تان‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان‬ ‫منطقه ازاد اروند‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای خوزستان و سرمایه گذاران‬ ‫المانی حضور داشتند‪.‬‬ ‫نیاز خطوط مترو تهران به ‪۱۵۰‬رام قطار جدید‬ ‫مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه با بیان‬ ‫اینکه در حال حاضر خطوط ‪۵‬گانه ناوگان مترو با ‪ ۱۵۰‬رام‬ ‫فعال اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به افزایش خطوط ریلی شهری‬ ‫ته��ران از ‪ 5‬به ‪ 7‬خط و کاهش س��رفاصله اعزام قطارها در‬ ‫ایستگاه ها حداقل به ‪ ۱۵۰‬رام قطار جدید نیاز داریم‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمد احمدی بافنده با بیان اینکه اکنون‬ ‫در س��اخت تونل های مترو به طور کامل خودکفا ش��ده ایم‬ ‫گف��ت‪ :‬تجهیزات مورد نیاز مت��رو در بخش بهره برداری به‬ ‫دو بخ��ش ثابت و متحرک تقس��یم می ش��ود که در بخش‬ ‫ثابت حدود ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬درصد تجهیزات را می توانیم در داخل‬ ‫کشور تولید کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در زمینه بومی س��ازی تجهی��زات پرمصرف‬ ‫صنع��ت مت��رو تاکن��ون پیش��رفت های خوبی داش��تیم و‬ ‫امیدوارم که با برپایی سومین نمایشگاه قطعات داخلی مترو‬ ‫فض��ای الزم برای ایجاد همکاری بیش��تر بین صنعتگران‪،‬‬ ‫پژوهشگران و مسئوالن حوزه حمل ونقل ریلی فراهم شود‬ ‫تا روند ساخت داخل شتاب بیشتری پیدا کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران بر لزوم ساخت‬ ‫با کیفیت قطعات مترو در داخل کش��ور تاکید کرد و افزود‪:‬‬ ‫س��اخت قطعات باکیفیت از سوی صنعتگران ایرانی نه تنها‬ ‫می تواند نیاز بازار روبه گس��ترش داخل را تامین کند بلکه‬ ‫می توانیم با دانش فنی باال‪ ،‬ارائه قطعات به قیمت مناس��ب‬ ‫و رایزن��ی بین المللی جزو صادر کنن��دگان این صنعت هم‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی یکپارچه سازی در مترو کشور را یکی از ضروری ترین‬ ‫اقدامات برای ایجاد فضای مناسب برای بومی سازی در این‬ ‫صنعت عنوان کرد و گفت‪ :‬متاس��فانه اکنون شاهد هستیم‬ ‫که هر کدام از متروهای کشور با ناوگان و استاندارد متفاوت‬ ‫به بهره برداری می رس��ند که باعث می شود قطعات متنوع‬ ‫باشند و سود ساخت را برای تولید کنندگان داخلی کاهش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫احمدی بافنده گفت‪ :‬باید یک نهاد باالسری به طور جدی‬ ‫بحث تدوین اس��تاندارد یکپارچه ک��ه با جغرافیای مختلف‬ ‫ایران قابل انطباق باشد را پیگیری کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این مس��ئولیت برعهده وزارت کش��ور‬ ‫و نهاد ریاس��ت جمهوری اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در حال حاضر یک‬ ‫مجموعه در وزارت کشور متولی امور ریلی شهری است اما‬ ‫توجهی به یکپارچه سازی مترو ایران نشده است‪.‬‬ ‫احمدی بافن��ده با اش��اره ب��ه اهمیت ارتب��اط صنعت و‬ ‫دانشگاه گفت‪ :‬ما در سال های گذشته همکاری خوبی را با‬ ‫دانشگاهیان در این امر شروع کردیم و خوشبختانه در حال‬ ‫حاضر بزرگترین قرارداد ما در زمینه بومی سازی با دانشگاه‬ ‫صنعتی شریف منعقد شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬برخی اوقات انجام مهندسی معکوس و دست‬ ‫یافتن به دانش فنی س��اخت قطعات مهم به حدی پیچیده‬ ‫اس��ت که برای تولید کنندگان هزینه های س��نگینی را به‬ ‫همراه دارد‪ .‬این امر باعث می شود تا ساخت قطعات توجیه‬ ‫اقتصادی نداشته باشد‪.‬‬ ‫احمدی بافن��ده اف��زود‪ :‬اگ��ر معاون��ت علم��ی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری هزینه ه��ای تحقیق��ات ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان را تامی��ن کند به ط��ور مس��لم می توانیم به‬ ‫دستاوردهای بسیار خوبی در این زمینه برسیم‪.‬‬ ‫احمدی بافنده همچنین درباره فعالیت دستفروش��ان در‬ ‫ایستگاه های مترو پایتخت گفت‪ :‬ورود شرکت بهره برداری‬ ‫مترو در این بخش غیرضروری اس��ت و باید دس��تگاه های‬ ‫نظارتی و فرهنگی ش��هرداری ته��ران در این موضوع ورود‬ ‫کنند گرچه برنامه مفصلی در این زمینه در دست طراحی‬ ‫داریم‪ .‬وی مهم ترین عامل کاهش اسیب های اجتماعی در‬ ‫مترو تهران را اجرای برنامه های فرهنگی دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫اسیب اجتماعی افزایش فعالیت‬ ‫ ‬ ‫برای جلوگیری از هر گونه‬ ‫فرهنگ��ی و اجرای ویژه برنامه های مش��ارکت های مردمی‬ ‫مهم است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 22‬اذر ‪ 12 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت زیر ساخت‬ ‫‪ 12‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 3‬پیاپی ‪1976‬‬ ‫‪www.Sanatdaily.com‬‬ ‫خبر‬ ‫استاندارد‪ IOSA‬ایران ایرتور‬ ‫تایید شد‬ ‫ش��رکت هواپیمایی ایران ایرتور پس از بازرسی های ایمنی‬ ‫و عملیاتی انجم��ن بین المللی حمل ونقل هوایی (یاتا) دوباره‬ ‫یا واس ا را دریافت کرد‪.‬‬ ‫استاندارد جهانی ا ‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نق��ل از روابط عمومی این‬ ‫ش��رکت هواپیمایی‪ ،‬در کش��ور بازرس��ی ای او اس ا شامل‬ ‫ممیزی ه��ای مختلفی در زمینه فنی‪ ،‬عملیات پرواز‪ ،‬عملیات‬ ‫کابی��ن‪ ،‬عملیات دیس��پچ‪ ،‬عملیات بار‪ ،‬حراس��ت و مدیریت‬ ‫هواپیمایی اس��ت که پس از اح��راز قابلیت‏های موردنظر یاتا‬ ‫و دس��تورالعمل های بین‏المللی این اس��تاندارد جهانی برای‬ ‫شرکت های هوایی صادر می شود‪.‬‬ ‫این بازرس��ی با هدف ارتقای ایمنی شرکت های هواپیمایی‬ ‫انجام می ش��ود و پس از ان ش��رکت ها می توانند از امکانات‬ ‫یات��ا در زمین��ه حمل ونق��ل بین المللی اس��تفاده کنند‪ .‬این‬ ‫استاندارد یکی از الزام های پیوستن به یاتا (انجمن بین المللی‬ ‫حمل ونقل هوایی) است‪.‬‬ ‫در ش��رایط کنون��ی ‪ 5‬ش��رکت ایران��ی و در مجموع ‪405‬‬ ‫ش��رکت در دنیا این اس��تانداردها را ب��رای پروازهای هوایی‬ ‫خود گرفته اند‪ .‬براس��اس امار انجم��ن بین المللی حمل ونقل‬ ‫هوای��ی‪ ،‬در س��ال های ‪ 2011‬تا ‪ 2015‬می�لادی میزان بروز‬ ‫سوانح هوایی برای شرکت های دارای استاندارد ای او اس ا یاتا‪،‬‬ ‫‪3/3‬درصد کمتر از دیگر شرکت های هواپیمایی است‪.‬‬ ‫حمل نقل هوایی (یاتا)‬ ‫بنا بر این گزارش‪ ،‬انجمن بین المللی ‬ ‫سازمانی اس��ت فرامرزی‪ ،‬متشکل از ‪ 405‬شرکت هواپیمایی‬ ‫که در اوریل س��ال ‪ 1945‬در ش��هر «هاوان��ا» پایتخت کوبا‪،‬‬ ‫راه اندازی شد‪ .‬این س��ازمان اکنون ‪83‬درصد ترافیک هوایی‬ ‫را به خود اختصاص داده اس��ت و دفتر مرکزی ان در ش��هر‬ ‫«مونترال» کانادا قرار دارد‪.‬‬ ‫احداث نخستین‬ ‫فرودگاه بتنی‬ ‫مدیرکل فرودگاه های اس��تان مازندران گفت‪ :‬باند فرودگاه‬ ‫رامسر‪ ،‬نخستین باند بتنی شمال ایران به شمار می اید که با‬ ‫وجود موانع پروازی و تملک نکردن اراضی اطراف ان موجب‬ ‫کوتاه ش��دن طول باند ش��ده به طوری که این باند نمی تواند‬ ‫میزبان پروازهای روزانه و برنامه ای باشد‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت به نقل از ایسنا‪ ،‬سعداله وطنخواه‬ ‫گفت‪ :‬به تازگی خط کشی باند فرودگاه رامسر به پایان رسیده‬ ‫اس��ت اما به دلیل عدم تملک اراضی اط��راف فرودگاه‪ ،‬وجود‬ ‫موانع پروازی و ساختمان های مسکونی اطراف فرودگاه‪ ،‬باند‬ ‫به طور موثر اماده بهره برداری نیست و تنها پروازهای موردی‬ ‫با همانگی قبلی در ان برقرار می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ابت��دا و انتهای باند فرودگاه ها باید عاری‬ ‫از هر مانعی باش��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬حدود یک دهه قبل وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی در پی مصوبات سفرهای استانی این باند را به‬ ‫طول ‪2‬هزار و ‪ 700‬متر احداث کرد اما در ان زمان برای رفع‬ ‫موانع و تملک اراضی طرحی تهیه نشد‪ .‬اکنون طول واقعی و‬ ‫قابل استفاده باند فرودگاه رامسر حدود هزار و ‪ 400‬متر است‪.‬‬ ‫به گفت��ه مدیرکل فرودگاه های اس��تان مازندران‪ ،‬در حال‬ ‫حاضر ش��رکت فرودگاه ه��ا و ناوبری هوایی ایران نس��بت به‬ ‫بهره ب��رداری عملیاتی ف��رودگاه رامس��ر برنامه ای ن��دارد تا‬ ‫مس��ئوالن اس��تانی برای حل این مش��کل راهکارهایی ارائه‬ ‫دهن��د‪ .‬در حقیقت تاکنون رایزنی های��ی در این زمینه انجام‬ ‫ش��ده اما در شرایط کنونی سیاس��ت شرکت فرودگاه ها برای‬ ‫برطرف کردن موانع پروازی پیش از برقراری پروازهاست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اکنون تنها ام��کان برقراری پروازهای موردی با‬ ‫هماهنگی قبلی در فرودگاه رامسر فراهم است و هواپیماهایی‬ ‫ب��ا بدنه باریک مانن��د ‪ ATR‬و فوک��ر ‪ ۵۰‬می توانند در این‬ ‫فرودگاه نشست و برخاست داشته باشند‪.‬‬ ‫مطابق نقش��ه از پیش تعیین ش��ده طول باند این فرودگاه‬ ‫باید ‪ ۲۷۰۰‬متر باش��د که اکنون ‪ ۲۳۵۰‬ان عملیاتی است و‬ ‫بر اس��اس اس��تانداردهای پروازی حدود ‪ ۱۴۰۰‬متر ان قابل‬ ‫استفاده است‪ ،‬همچنین این باند ‪ ۴۵‬عرض دارد‪.‬‬ ‫ارزیابی مشاوران پروژه تامین‬ ‫‪2‬هزار واگن مترو کالنشهرها‬ ‫مدی��رکل دفتر حم��ل و نقل ریلی درون ش��هری و حومه‬ ‫س��ازمان شهرداری ها و دهیاری های کش��ور از ارزیابی شدن‬ ‫مش��اوران داخلی و خارجی در راس��تای اجرای پروژه تامین‬ ‫‪2‬هزار دستگاه واگن برای خطوط متروی کالنشهرهای کشور‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬حسین رجب صالحی افزود‪ :‬بیش از‬ ‫‪ 12‬مش��اور داخلی ارزیابی اولیه شدند که درنهایت ‪ 6‬مشاور‬ ‫موفق به اخذ امتیازات حداقلی ش��دند که در زمان حاضر در‬ ‫مرحله اخذ پیشنهاد فنی‪-‬مالی نهایی از انها برای پروژه مورد‬ ‫نظریم‪.‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬همچنین در زمان حاضر در حال‬ ‫ارزیابی ‪ 17‬مش��اور خارجی هم هستیم‪ .‬رجب صالحی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬گروهی متش��کل از سازمان شهرداری ها و دهیاری های‬ ‫کش��ور به عنوان کارفرمای اصلی طرح و سازمان گسترش و‬ ‫نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به عنوان مدیر طرح‪ ،‬کار ارزیابی‬ ‫مش��اوران را انج��ام می دهن��د‪ .‬وی درباره این پ��روژه گفت‪:‬‬ ‫پیش��نهاد وزارت کشور برای تامین ‪2‬هزار دستگاه واگن برای‬ ‫خطوط متروی تهران و سایرکالنش��هرها در جلس��ه نخست‬ ‫(برگزار ش��ده در ماه شهریور) ش��ورای اقتصاد که به ریاست‬ ‫معاون اول رییس جمهوری تش��کیل ش��د به تصویب رس��ید‬ ‫که مقرر ش��د تامی��ن این تعداد واگن با حداکثر اس��تفاده از‬ ‫توانمندی های ساخت داخل انجام شود‪.‬‬ ‫امین ساالری‬ ‫سیدجواد حسینی کیا‬ ‫قطعه های ایرانی در انتظار تایید‬ ‫گ�روه صنعت زیرس�اخت ‪ :‬تاخی�ر در پرواز ها یکی از ازاردهنده ترین مس�ائلی اس�ت که‬ ‫مسافران هوایی با ان مواجهند اما این تاخیر ها وقتی به تشویش و نگرانی های عمیقی منجر‬ ‫می شود که درپی یک نقص فنی رخ داده باشد‪.‬‬ ‫پرنده های فوالدی س�اخته شده اند که مسافران راه های دور را با سرعت به مقصد برسانند‬ ‫ام�ا ام�ان از وقتی که امنیت فدای س�رعت ش�ود! ان زمان اس�ت که مس�افران هوایی باید‬ ‫ریسک پذیر باشند‪ .‬انصراف از سفر‪ ،‬یا اطمینان نداشتن از سالمت به مقصد رسیدن‪.‬‬ ‫تردیدی نیس��ت که مس��ئوالن تایید س�لامت‬ ‫داخلی این رقم را ‪۱۰‬میلیارد دالر اعالم کرده اند)‬ ‫هواپیما ه��ا‪ ،‬ت�لاش می کنند که تم��ام نقص های‬ ‫عنوان ش��ده اس��ت‪ .‬با وجود اینکه این قرارداد با‬ ‫فنی برطرف ش��و د اما مسافران بسیاری با نگرانی‬ ‫شرکت ایران ایر بسته ش��ده‪ ،‬به نظر نمی رسد که‬ ‫از این وس��یله اس��تفاده می کنند‪ .‬درباره نوسازی‬ ‫تمامی این هواپیماها برای شرکت ایران ایر باشند‬ ‫ناوگان هوایی کش��ور پس از برجام دو‬ ‫چراک��ه این ش��رکت در حال حاضر‬ ‫قرارداد مهم با بوئینگ و ایرباس بسته‬ ‫دارای ‪ ۲۶‬هواپیم��ای در حال کار و‬ ‫امین ساالری‪:‬‬ ‫ش��د‪ .‬ایرباس‪ ،‬ش��رکت هواپیماسازی در ‪ 7‬یا ‪8‬ماه گذشته ‪ ۱۹‬هواپیمای موجود در انبار بوده و‬ ‫اروپایی و سازنده بزرگترین هواپیمای‬ ‫دور از ذهن است که به چنین تعداد‬ ‫بخشی از قطعات و‬ ‫ج��ت مس��افربری جهان اس��ت‪ .‬دفتر شرکت های ایرانی را به باالیی از هواپیما نیاز داش��ته باشد‪.‬‬ ‫مرک��زی این ش��رکت در ش��هر تولوز ایرباس معرفی کردیم به احتم��ال زیادی تع��دادی از این‬ ‫فرانسه قرار دارد و کارخانه های ان در و امروز منتظر جواب هواپیماها به ش��رکت های اس��مان‪،‬‬ ‫ایرباس هستیم‬ ‫سراسر اروپا گس��ترده هستند‪ .‬شرکت‬ ‫کیش ایر و قشم ایر داده خواهند شد‪.‬‬ ‫ایرباس هم اکنون به عنوان بازوی تولید‬ ‫عالوه ب��ر این ق��رارداد‪ ،‬در خرداد‬ ‫هواپیماهای مس��افربری گروه ایرباس‬ ‫نیز عب��اس اخون��دی‪ ،‬وزی��ر راه و‬ ‫فعالیت می کند‪.‬‬ ‫شهرس��ازی از بس��ته ش��دن قراردادی با شرکت‬ ‫فرانسه‬ ‫به‬ ‫ جمهوری‬ ‫س‬ ‫ریی‬ ‫سفر‬ ‫در‬ ‫سال گذشته‬ ‫بوئینگ برای خرید ‪ ۱۰۰‬هواپیما خبر داد‪.‬‬ ‫که‬ ‫تعدادی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بسته‬ ‫هواپیما‬ ‫‪۱۱۸‬‬ ‫قرارداد خرید‬ ‫ام��ا انچه مورد توجه اس��ت اینک��ه ایا در این‬ ‫فروند‬ ‫‪۱۵۸‬‬ ‫به‬ ‫جدی��دی‬ ‫قرارداد‬ ‫با‬ ‫بعد‬ ‫چن��د روز‬ ‫قرارداد ها اشاره ای به انتقال دانش فنی شده است‬ ‫هواپیمایی‬ ‫مل��ی‬ ‫ش��رکت‬ ‫قرارداد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫افزای��ش‬ ‫و مهم ت��ر از ان اینکه ای��ران از نظر دانش فنی در‬ ‫خانواده‬ ‫از‬ ‫هواپیم��ا‬ ‫‪۴۵‬‬ ‫ش��امل‬ ‫ایرباس‬ ‫ایران ب��ا‬ ‫صنعت هوایی در چه جایگاهی قرار دارد و نیاز به‬ ‫ ای‪،‬‬ ‫ه‬ ‫منطق‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫پروازهای‬ ‫برای‬ ‫‪A۳۲۰‬‬ ‫ایرباس‬ ‫انتقال فناوری تا چه اندازه باید باشد؟‬ ‫و‬ ‫ برد‬ ‫ن‬ ‫میا‬ ‫پروازهای‬ ‫برای‬ ‫‪A۳۳۰‬‬ ‫هواپیم��ای‬ ‫‪۴۵‬‬ ‫‹ ‹معرفی قطعه سازان ایرانی به ایرباس‬ ‫مدرن‬ ‫هواپیمای‬ ‫‪۱۶‬‬ ‫دورب��رد‪،‬‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫ برد‬ ‫ن‬ ‫میا‬ ‫در ای��ن زمینه رییس اتحادی��ه هوافضای ایران‬ ‫دورب��رد‬ ‫و‬ ‫ پیک��ر‬ ‫ن‬ ‫په‬ ‫هواپیم��ای‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫و‬ ‫‪A۳۵۰‬‬ ‫به گس��ترش صنعت گفت‪ :‬س��طح دانش فنی در‬ ‫قاره پیمای ‪ A۳۸۰‬بود‪.‬‬ ‫صنعت هوای��ی ایران پایین نبود و همچنین بیش‬ ‫فرانس��وی‬ ‫همتای‬ ‫با‬ ‫ایرانی‬ ‫در مذاک��رات طرف‬ ‫از ‪ ۷۰‬ش��رکت قطعه س��از در اتحادی��ه داری��م که‬ ‫هواپیماها‬ ‫ای��ن‬ ‫از‬ ‫فرون��د‬ ‫‪۵-۸‬‬ ‫خ��ود‪ ،‬مقرر ش��د‬ ‫پیچیده ترین قطعه ها را تولید می کنند‪.‬‬ ‫س��ال‬ ‫تا‬ ‫بقیه‬ ‫و‬ ‫‪۲۰۱۶‬می�لادی‬ ‫ت��ا پای��ان س��ال‬ ‫امین س��االری ک��ه از جزئیات ق��رار داد ایرباس‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫داده‬ ‫ایران‬ ‫‪۲۰۲۲‬میالدی به‬ ‫خبر داش��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬براس��اس ای��ن قرار داد‪،‬‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫هواپیماهای‬ ‫تامی��ن‬ ‫ش��امل‬ ‫این توافق‬ ‫ش��رکت های ایران��ی ب��ه ایرباس قطع��ه خواهند‬ ‫خلبانی‪،‬‬ ‫(اموزش‬ ‫هواپیمایی‬ ‫جام��ع‬ ‫ های‬ ‫همکاری‬ ‫داد‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫و‪)...‬‬ ‫خدمات‬ ‫پش��تیبانی‬ ‫نگهداری‪،‬‬ ‫تعمیر و‬ ‫کار ش��رکت های ما در ‪ 20‬یا ‪ 30‬سال گذشته‬ ‫(منابع‬ ‫دالر‬ ‫‪۲۷‬میلیارد‬ ‫ح��دود‬ ‫قرارداد‬ ‫این‬ ‫ارزش‬ ‫‪-‬در زمین��ه هواپیما ه��ای رده تج��اری‪ -‬به تولید‬ ‫و بعد ها به عنوان هواپیماس��از کار کرده اند‪ .‬در این‬ ‫قطعات برای مصارف داخلی منحصر ش��ده است‬ ‫زمین��ه بخش خصوصی با تمام توان خود در حال‬ ‫ب��ا این ح��ال قطعاتی که می خواهی��م در این دو‬ ‫کار اس��ت اما دولت نیز باید بخش خصوصی را در‬ ‫کارخانه بزرگ نصب ش��ود باید م��ورد تایید انها‬ ‫این راه همراهی کند‪.‬‬ ‫باشند‪ .‬اگر محصولی مورد تایید ایرباس و بوئینگ‬ ‫گس��ترش صنع��ت در ادامه این بح��ث با دبیر‬ ‫باشد‪ ،‬اقدام به خرید ان می کنند‪.‬‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز گفت وگویی‬ ‫وی درب��اره فعالی��ت واحدهای تولی��د قطعات‬ ‫داش��ت‪ .‬سیدجواد حسینی کیا با تاکید بر توانایی‬ ‫هواپیم��ا در داخلی در کش��ور این گون��ه توضیح‬ ‫ای��ران در تولید قطعات صنعت هوایی گفت‪ :‬ایران‬ ‫داد‪ :‬ش��رکت های ما به طور بالفعل این قطعات را‬ ‫باید در ساخت قطعات صنعت هوایی به جایگاهی‬ ‫س��اخته اند اما روی محصوالت غیرتجاری ساخته‬ ‫که در صنایع موشکی دارد‪ ،‬برسد‪.‬‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در س��ال های تحریم به علت قطع‬ ‫متخصص��ان ما در ای��ن زمینه توانمن��د بوده و‬ ‫ارتب��اط با س��ازمان های جهانی نمی توانس��تیم از‬ ‫می توانن��د خدمات خوب��ی را ارائه دهند اما دولت‬ ‫ممیزی ها رد شویم و استاندارد های انها را بگیریم‪.‬‬ ‫باید زمینه های استفاده و ارتقای این علم را فراهم‬ ‫ای��ن به معن��ای ناتوانای��ی ش��رکت های ایرانی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫نیس��ت‪ .‬در ‪ 7‬یا ‪8‬ماه گذشته بخش��ی از قطعات‬ ‫این عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫و ش��رکت های ایران��ی را ب��ه ایرب��اس معرف��ی‬ ‫شورای اس�لامی با اشاره به ضرورت انتقال دانش‬ ‫کردی��م و ام��روز منتظر جواب ایرباس هس��تیم‪،‬‬ ‫فنی از سوی ایرباس و بوئینگ گفت‪ :‬هر کشوری‬ ‫ام��ا ت��ا زمانی که ف��روش هواپیما قطعی نش��ود‪،‬‬ ‫به تبادل دانش با کش��ور دیگر نیازمند استبا این‬ ‫بند ه��ای دیگر این ق��رارداد نی��ز اجرایی نخواهد‬ ‫حال به نظر نمی رسد که این شرکت ها تمایلی به‬ ‫شد‪.‬‬ ‫انتقال دانش خود داش��ته باشند‪ .‬همچنین ما باید‬ ‫وی به این پرس��ش که ایا ایران به انتقال دانش‬ ‫در مذاکرات��ی ک��ه داریم‪ ،‬انها را ب��ه این امر قانع‬ ‫در صنع��ت هوایی نیاز دارد‪ ،‬این گونه پاس��خ داد‪:‬‬ ‫س��ازیم‪ .‬من در کمیس��یون صنایع این موضوع را‬ ‫هیچ گاه نمی توان گفت که دانش��ی صفر درصدی‬ ‫پیگیری می کنم‪.‬‬ ‫یا ‪۱۰۰‬درصدی داریم‪ .‬حتی ایرباس و بوئینگ نیز‬ ‫صنای��ع هوایی ایران در حالی ک��ه بیش از ‪40‬‬ ‫دانش ‪۱۰۰‬درصدی ندارن��د بنابراین اگرچه امروز‬ ‫سال ش��دیدترین تحریم های اقتصادی را تجربه‬ ‫دان��ش خوبی در این صنعت داریم اما همچنان به‬ ‫ک��رد اکنون پس از تصویب برج��ام از این تحریم‬ ‫انتقال دانش نیازمندیم‪.‬‬ ‫ها خالص ش��ده است‪ .‬بر این اساس‬ ‫ریی��س اتحادیه هوافض��ای ایران با‬ ‫مدیران و مسئوالن صنایع هوایی در‬ ‫اش��اره ب��ه اقدامات بخ��ش خصوصی‬ ‫سیدجواد حسینی کیا‪:‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬اتحادی��ه م��ا به عنوان ایران باید در ساخت کشور پس از سالها توانسته اند برای‬ ‫ی��ک بخ��ش خصوصی معتقد اس��ت قطعات صنعت هوایی به نوسازی این ناوگان اقدام کنند‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال ان چ��ه در بندهای‬ ‫ک��ه راه هوای��ی ش��دن‪ ،‬در توج��ه به جایگاهی که در صنایع‬ ‫شرکت های قطعه س��ازی خواهد بود‪ .‬موشکی دارد‪ ،‬برسد‪ .‬ابالغی اقتصاد مقاومتی به ان تاکید‬ ‫همچنی��ن دول��ت و سیاس��ت گذاران متخصصان ما در این شده تقویت زیرس��اخت های تولید‬ ‫بای��د هم��کاری و همراهی بیش��تری زمینه توانمند هستند صنعتی درکشور است‪ .‬بر این اساس‬ ‫ش��رکت های واردکننده بایدواردات‬ ‫داشته باشند چراکه در این صورت در‬ ‫خود را با محوریت انتقال دانش فنی‬ ‫زمان کوتاهی‪ ،‬دستاورد های صادراتی‬ ‫در پیش داشته باشند‪.‬‬ ‫بسیاری خواهیم داشت‪.‬‬ ‫اکن��ون در بنده��ای قرارداد ب��ا بوئینگ به این‬ ‫ام��روز ما با تکی��ه بر نیروهای انس��انی توانمند‬ ‫موضوع تاکید ش��ده و ان چ��ه اهمیت دارد توان‬ ‫توانس��ته ایم قطع��ات قابل رقابت ب��ا دنیا و طبق‬ ‫مدیران و مهندسان ایرانی دراجرای انتقال دانش‬ ‫اس��تاندارد های جهانی تولی��د کنیم‪ .‬ژاپن و چین‬ ‫فنی ساخت هواپیماهای پهن پیکر است‪.‬‬ ‫و برخی از کشور ها از همین مسیر شروع کرده اند‬ ‫معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل‪:‬‬ ‫محورهای هراز و فیروزکوه بزرگراه می شوند‬ ‫معاون ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناهای‬ ‫حمل ونق��ل ب��ا بی��ان اینک��ه محورهای ه��راز و‬ ‫فیروزکوه درحال تبدیل شدن به بزرگراه هستند‪،‬‬ ‫گفت‪ 5 :‬کیلومت��ر از ‪8‬کیلومت��ر باقیمانده پروژه‬ ‫چهارخط��ه کردن محور فیروزکوه و ‪ 9‬کیلومتر از‬ ‫پروژه مش��ابه در محور هراز تا پایان س��ال جاری‬ ‫به بهره برداری می رس��د‪ .‬خیراهلل خادمی با اشاره‬ ‫به پیش��رفت و توسعه محورهای مواصالتی شمال‬ ‫ایرنا گفت‪ :‬پروژه چهارخطه کردن محور‬ ‫کشور به ‬ ‫فیروزک��وه در مراحل پایانی و محور هراز در حال‬ ‫تبدیل ش��دن به بزرگراه است‪ .‬وی افزود‪ :‬از پروژه‬ ‫چهارخطه کردن محور فیروزکوه حدفاصل تهران‬ ‫تا قائمش��هر حدود ‪ 8‬کیلومتر باقی مانده اس��ت و‬ ‫تمام تالش ه��ا به منظور تحویل ‪ 5‬کیلومتر اصلی‬ ‫شامل گلوگاه‪ ،‬تونل ها و نقاط خاص محور‬ ‫به غی��راز مناطق موج��ود در دو محدوده‬ ‫مسکونی تکمیل و تا پایان سال به حالت‬ ‫چهارخطه تبدیل خواهد ش��د و نخستین‬ ‫محور بزرگراهی به ش��مال کشور و مرکز‬ ‫استان مازندران به سرانجام خواهد رسید‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره ش��رکت س��اخت و‬ ‫توسعه زیربناهای حمل ونقل بابیان اینکه‬ ‫پ��روژه چهارخطه محور فیروزکوه به دلیل کمبود‬ ‫منابع در ابتدای س��ال دچار مش��کل ش��ده بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با تامین اعتبارات‪ ،‬س��اخت و توس��عه این‬ ‫پروژه به س��رعت چشم گیری در حال انجام است‬ ‫و امید م��ی رود این ‪ 5‬کیلومتر به عنوان مهم ترین‬ ‫گلوگاه محور فیروزکوه رفع و در اختیار مردم قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫معاون ساخت و توسعه راه های شرکت‬ ‫ساخت در ادامه به محور هراز اشاره کرد‬ ‫ن‬ ‫و گفت‪ :‬براس��اس برنام��ه از پیش تعیی ‬ ‫ش��ده قرار ب��ود ‪ 25‬کیلومتر از این محور‬ ‫تا پایان سال ‪ 95‬به بهره برداری برسد که‬ ‫تاکن��ون ‪ 16‬کیلومتر ان ب��ه بهره برداری‬ ‫رس��یده است و ‪ 9‬کیلومتر مورد تعهد نیز‬ ‫تا پایان سال تکمیل و زیر بار خواهد رفت‪.‬‬ ‫خادمی با اش��اره به روند ساخت تونل ابشار در‬ ‫محور هراز ابرازامیدواری کرد‪ ،‬این تونل در مدت‬ ‫یک م��اه اینده تکمیل و گل��وگاه فعلی در محور‬ ‫هراز رفع شود‪ .‬وی درباره سایر اقدام ها در راستای‬ ‫رفع نق��اط گلوگاه��ی در محور ه��راز بیان کرد‪:‬‬ ‫مح��دوده نزدیک ورودی ش��هر امل و بخش های‬ ‫منقطع موجود در ‪ 50‬کیلومتر پایانی محور نیز در‬ ‫مدت به اتمام خواهد رسید و کل ورودی به شهر‬ ‫امل به صورت ممتد چهارخطه خواهد شد‪ .‬عضو‬ ‫هیات مدیره شرکت س��اخت و توسعه زیربناهای‬ ‫حمل ونق��ل ب��ا اش��اره ب��ه روند پیش��رفت ‪827‬‬ ‫کیلومت��ر بزرگراه و راه اصل��ی در قالب پروژه های‬ ‫اقتصاد مقاومتی با مس��ئولیت ش��رکت س��اخت‬ ‫گفت‪ :‬حدود ‪50‬درصد از حجم کل این پروژه های‬ ‫اقتصاد مقاومتی به صورت رسمی و غیررسمی زیر‬ ‫ب��ار ترافیک قرار گرفته و پیش��رفت فیزیکی کل‬ ‫پروژه ه��ای اقتصاد مقاومتی مورد تعهد نیز به ‪75‬‬ ‫درصد رسیده اس��ت و امیدواریم تا پایان سال به‬ ‫تمام اهداف خود در این بخش نائل شویم‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫پیچ تند‬ ‫«پیچ و مهره سازی»‬ ‫‪ 22‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 12‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 12‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 3‬پیاپی ‪1976‬‬ ‫ تعداد نمایندگی های‬ ‫مزدا یدک ‪ 3‬برابر استاندارد‬ ‫عزمی برای تولید‬ ‫موتورسیکلت داخلی نیست‬ ‫هشدار‬ ‫به خریداران خودرو‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫پیگیری «گسترش صنعت» از وضعیت فعلی «سامانه هوشمند ارتباط خودرویی» نشان داد‬ ‫‪10‬‬ ‫سامانه ‪ 5‬میلیارد تومانی در انتظار تجاری سازی‬ ‫‪9‬‬ ‫نظارت شکایت محور‬ ‫اساس فعالیت سازمان حمایت‬ ‫ریی��س س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان گفت‪ :‬در حال حاضر شورای رقابت‬ ‫مسئول نظارت بر قیمت خودروهای داخلی است‬ ‫و س��ازمان حمایت تنها به شکایت های مردم در‬ ‫این زمینه رسیدگی می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش اخبار خودرو‪ ،‬س��ید محمود نوابی‬ ‫در پاس��خ به این پرسش که سازمان حمایت چه‬ ‫اقدام��ی برای رفع حاش��یه بازار خودرو و تاثیر خودروس��ازان در قیمت ها‬ ‫انجام داده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬س��ازمان حمایت یک سازمان عالی نظارتی‬ ‫است و در رابطه با قیمت خودروهای داخلی با توجه به ورود شورای رقابت‬ ‫به این مس��ئله‪ ،‬ما موازی کاری با شورا انجام نمی دهیم البته در این زمینه‬ ‫همکاری هایی داریم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سازمان حمایت کنترلی بر قیمت خودروهای داخلی ندارد‬ ‫اما در زمینه تحویل خودرو‪ ،‬خدمات قبل‪ ،‬هنگام و پس از فروش‪ ،‬مراجعه‬ ‫م��ردم به تعمیرگاه ها و نارضایتی مصرف کنندگان خودرو اقداماتی را انجام‬ ‫می دهیم و عالوه بر این اگر فردی از قیمت خودرویی شاکی باشد می تواند‬ ‫شکایت خود را در سامانه ‪ ۱۲۴‬ثبت کند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد‪ :‬به‬ ‫این ترتیب اگر مش��کل از طریق خودروس��از حل ش��ود ای��ن کار را انجام‬ ‫خواهیم داد در غیراین صورت موضوع را به شورای رقابت ارجاع می دهیم‪.‬‬ ‫نوابی با تاکید بر اینکه مردم در رسیدگی به شکایت های مربوط به قیمت‬ ‫خودرو بی پناه و بی مرجع نیستند‪ ،‬گفت‪ :‬دستورالعمل قیمت گذاری خودرو‬ ‫از س��وی شورای رقابت تدوین ش��ده که این دستورالعمل منجر به قیمت‬ ‫خودروها می ش��ود و شورای رقابت مس��ئول نظارت بر قیمت هاست تا اگر‬ ‫قیمت باالتری اتخاذ شود به این مسئله رسیدگی کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در مذاکره ای که با رییس ش��ورای رقابت داش��تم‪ ،‬ش��یوا‬ ‫عنوان کرد که اگر حاشیه بازار دو خودرویی که قیمت گذاری انها ازاد شده‬ ‫است‪ ،‬وجود داشته باشد این موضوع را بررسی می کنیم و این دو خودرو را‬ ‫به نظام قیمت گذاری بازمی گردانیم‪.‬‬ ‫به گفته رییس سازمان حمایت‪ ،‬نظارت این سازمان نظارت بازرسی محور‬ ‫نیست بلکه نظارت‪ ،‬شکایت محور است‪.‬‬ ‫نوابی همچنین با بیان اینکه ش��ورای رقاب��ت ورودی به موضوع قیمت‬ ‫خودروهای خارجی ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬ما به این مس��ئله نظارت داریم و اگر در‬ ‫قیمت یا خدمات خودروهای خارجی مش��کلی وجود داش��ته باشد به این‬ ‫مسئله رسیدگی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در عین حال از‬ ‫بازرسی های سرزده سازمان حمایت از تعمیرگاه های خودروهای داخلی و‬ ‫نظارت بر کیفیت این خودروها خبر داد و گفت‪ :‬درباره خودروهای داخلی‬ ‫بازرسی در بازار نداریم اما اگر قرار شود در این زمینه وارد شویم از نیرو و‬ ‫امکانات الزم برخوردار هستیم‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬وقتی ش��ورای رقابت اعالم می کند ک��ه بازار خودرو را‬ ‫کنترل می کنیم‪ ،‬لزومی به نظارت در این زمینه نمی بینیم‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ب��ا صدور اطالعی��ه ای درباره انعقاد ق��رارداد در قالب پیش فروش یا‬ ‫پرداخت وجه خرید خودرو به شرکت های بدون مجوز پیش فروش از‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هشدار داد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬این مرکز اعالم کرد که برای پیش��گیری از بروز‬ ‫مشکالت ناشی از نبود ایفای تعهدات شرکت های عرضه کننده خودرو‬ ‫اعم از تولیدکنندگان داخلی یا واردکنندگان و لزوم نظارت و کنترل‬ ‫بر عرضه خودرو به ش��کل پیش فروش و براس��اس ماده ‪ ۵‬ایین نامه‬ ‫اجرای��ی قان��ون حمایت از حق��وق مصرف کنندگان خ��ودرو مصوب‬ ‫‪ ۱۳۹۵/۱/۲۸‬دوباره تاکید می ش��ود پیش ف��روش خودرو تنها پس از‬ ‫دریافت مجوز از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مجاز است‪.‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت از تمام هموطن��ان ومتقاضیان‬ ‫خرید خودرو درخواس��ت می کند از هرگونه انعق��اد قرارداد در قالب‬ ‫پیش فروش خودرو یا پرداخت وجه به ش��رکت هایی که بدون مجوز‬ ‫پیش فروش صادرش��ده از این وزارتخانه اس��ت‪ ،‬به ش��دت خودداری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ارائه مجوزهایی از مانند پروانه کس��ب معتبر از اتحادی ه ذی ربط یا‬ ‫گواهی نمایندگی رس��می از مرکز اصناف و بازرگانان به هیچ عنوان‬ ‫مجوز پیش فروش خودرو تلقی نمی شود‪.‬‬ ‫ضرورت مقررات یکسان برای خودروهای ورودی‬ ‫مدیر توس��عه صادرات و امور گمرک شورایعالی مناطق ازاد با تاکید بر یکسان‬ ‫بودن مقررات کش��ور برای همه خودروهای ورودی به کش��ور گفت‪ :‬اگر قوانینی‬ ‫برای خودروهای خارجی اعمال می شود‪ ،‬خودروهای مناطق ازاد نیز می توانند از‬ ‫این قوانین پیروی کنند‪.‬‬ ‫شهرام موسوی در گفت وگو با ایرنا با بیان اینکه براساس دستور گمرک ایران‪،‬‬ ‫ورود خودروهای مناطق ازاد به داخل کش��ور حتی به صورت موقت متوقف شده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬براساس ماد ه ‪ 16‬ایین نامه راهنمایی و رانندگی مناطق ازاد تجاری‬ ‫(مصوب شورای عالی مناطق ازاد و ویژه اقتصادی)‪ ،‬وسیله نقلیه ای که در مناطق‬ ‫ازاد شماره گذاری شده‪ ،‬می تواند پس از تشریفات گمرکی‪ ،‬در مدت تعیین شده‬ ‫برای ورود خودروهای خارجی‪ ،‬مجوز تردد موقت در سایر نقاط کشور را دریافت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مناطق ازاد خارج از قلمرو گمرکی به ش��مار می ایند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫براس��اس مصوبه ش��ورایعالی‪ ،‬خودروهای مناطق ازاد می توانند با پالک منطقه‪،‬‬ ‫در مح��دوده مجاز تردد کنند اما خروج انها ب��ه خارج از محدوده مجاز‪ ،‬نیازمند‬ ‫دریافت مجوز موقت یا مرخصی خودرو است که سالی یک بار‪ ،‬یک ماهه از سوی‬ ‫گمرک ایران صادر می شود‪.‬‬ ‫موس��وی ادامه داد‪ :‬ماده ‪ 50‬قانون گمرکی مش��خص نکرده که استثنایی بین‬ ‫مناطق ازاد و خارج کشور قائل شویم‪ ،‬این در حالی است که مصوبه هیات وزیران‬ ‫در م��اده ‪ 16‬ایی��ن نامه راهنمایی و رانندگی مناطق ازاد اش��اره صریح دارد که‬ ‫شرایط ورود خودروها با پالک مناطق ازاد به سرزمین اصلی و استفاده از مزیت‬ ‫مرخصی سالی یک بار نیز مانند خودروهای خارجی است‪.‬‬ ‫مدیر توسعه صادرات و امور گمرک مناطق ازاد کشور تصریح کرد‪ :‬از انجا که‬ ‫بخش��نامه گمرک ایران مغایر مصوبه هیات وزیران است‪ ،‬دبیر شورایعالی مناطق‬ ‫ازاد کش��ور در نامه ای به معاون حقوقی نهاد ریاست جمهوری تاکید کرده اند که‬ ‫بخشنامه گمرک نمی تواند مغایر مصوبه هیات وزیران صادر شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تاکید این اس��ت که نبای��د به لحاظ قانونی تفاوتی بین خودروهایی‬ ‫احتمال لغو مجوز ‪ 12‬واردکننده خودرو‬ ‫متقاضیان خرید خودروهای خارجی توجه داشته باشند‬ ‫که مجوز فعالیت واردکنن��دگان با برندهای ب ام و‪ ،‬هوندا‪،‬‬ ‫اشکودا‪ ،‬اوپل‪ ،‬سئات‪ ،‬داف‪ ،‬کوماتسو‪ ،‬ائودی‪ ،‬شورولت و‪...‬‬ ‫ممکن است به زودی باطل شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬در س��ال های گذشته به دلیل شرایط‬ ‫تحریم‪ ،‬برخی شرکت های داخلی مجوز نمایندگی واردات‪،‬‬ ‫کاالهای گروه خودرویی (اعم از خودروهای سبک‪ ،‬سنگین‬ ‫و ماش��ین االت) را نه از تولیدکننده خارجی صاحب برند‬ ‫بلکه از شرکت های واسطه دریافت کردند‪.‬‬ ‫به دنب��ال ان ‪ ۱۶‬ابان ماه امس��ال رییس مرکز اصناف‬ ‫و بازرگان��ان ایران در نامه ای به دفت��ر مقررات صادرات و‬ ‫واردات س��ازمان توس��عه تجارت؛ نام ش��رکت هایی که با‬ ‫واس��طه اقدام ب��ه دریافت نمایندگ��ی واردات محصوالت‬ ‫گ��روه خودروی��ی کرده اند را اعالم و اب�لاغ کرد که از ‪۱۸‬‬ ‫اذر گواهی فعالیت صادرش��ده برای این ش��رکت ها باطل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫براس��اس این فهرس��ت ش��رکت های توان خودرو جی‬ ‫(واردکننده محصوالت اپ��ل)‪ ،‬فامیلی موتور (هوندا)‪ ،‬ایده‬ ‫برنا گروه موتور (اس��کودا)‪ ،‬پرش��یا خودرو (ب ام و)‪ ،‬کیهان‬ ‫موتور ارین (سئات و هوندا)‪ ،‬داتیس فرا دیزل اریا (داف)‪،‬‬ ‫ره اوران جاده تجارت گامبرون (کوماتسو)‪ ،‬شرکت تولیدی‬ ‫و صنعتی جهان رو (تازاری)‪ ،‬یکتاز سیکلت کویر (‪،)KTM‬‬ ‫اری��ان یس��ان ماه��ان (‪ ،)HBM NOBAS‬فن��اوری‬ ‫پاس��ارگاد منطقه ازاد انزلی (ائودی) و سهام پژوهان مهر‬ ‫(ش��ورولت) مجوز نمایندگی خود را از شرکت های واسطه‬ ‫دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫در این رابطه رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران گفت‪:‬‬ ‫شرکت هایی که در گذشته در زمان تحریم نمایندگی خود‬ ‫را از طریق ش��رکت های واسطه دریافت کرده اند اگر اقدام‬ ‫به دریافت نمایندگی مس��تقیم نکنن��د مجوز فعالیت انها‬ ‫باطل خواهد شد‪.‬‬ ‫ی��داهلل صادق��ی ادام��ه داد‪ :‬در این زمینه مقرر ش��د با‬ ‫ش��رکت های خارج��ی صاحب برن��د مکاتب ه و مش��خص‬ ‫ش��ود که ایا ش��رکت های واردکننده داخلی که به صورت‬ ‫غیرمستقیم نمایندگی خود را دریافت کرده اند و اقدامات‬ ‫الزم برای کس��ب نمایندگی مس��تقیم از شرکت صاحب‬ ‫ت صاحب‬ ‫برن��د را انج��ام داده اند و عالوه بر ان ایا ش��رک ‬ ‫برن��د خارجی تمایلی ب��ه اعطای نمایندگی مس��تقیم به‬ ‫شرکت های یاد شده دارد یا خیر‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بنابراین اکنون تا زمان مشخص شدن‬ ‫نتیجه این مکاتبات‪ ،‬ش��رکت های نمایندگی غیرمستقیم‬ ‫می توانند ب��ه فعالیت خود ادامه دهند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫نمایندگی رس��می خودروساز خارجی در ایران به شرکتی‬ ‫گفته می ش��ود که قرارداد خود را با ش��رکت خودروس��از‬ ‫صاح��ب برند یا دفاتر منطقه ای ان یا ش��رکتی که دارای‬ ‫اختیار از ش��رکت اصلی برای واگذاری نمایندگی باش��د‪،‬‬ ‫منعقد کرده باش��د که در حال حاضر برخی از شرکت های‬ ‫فعال در واردات این محصوالت بدون این شرایط هستند و‬ ‫اگر موفق به دریافت نمایندگی مستقیم به عنوان نماینده‬ ‫رسمی نشوند‪ ،‬مجوز فعالیت انها باطل خواهد شد‪.‬‬ ‫ورودی از خارج کشور با خودروهای مناطق ازاد وجود داشته باشد و خودروهای‬ ‫مناطق ازاد بتوانند از قوانین و مقررات مرخصی سالی یکبار برخوردار شوند‪.‬‬ ‫موسوی توضیح داد‪ :‬مقررات ورود خودرو به سرزمین اصلی جزو قوانینی است‬ ‫که گمرک ایران اعمال می کند اما نکته اینجاس��ت در قانون اشاره نشده که باید‬ ‫تفاوتی بین خودروهای خارجی ورودی به گمرک و خودروهای مناطق ازاد قائل‬ ‫شویم و امتیازات برای هر دو یکسان است‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬مرکز واردات و امور مناطق ازاد گمرک ایران در نامه ای‬ ‫از گمرک های مناطق ازاد کشور خواسته است ضمن لغو دستورالعمل های قبلی‬ ‫درباره تردد این خودروها به س��ایر نقاط کشور (سرزمین اصلی)‪ ،‬از قبول هرگونه‬ ‫درخواست ورود موقت خودروهای این مناطق به سرزمین اصلی خودداری کنند‪.‬‬ ‫این دس��تور گمرک ایران به گمرک های مناطق ازاد ارس‪ ،‬اروند‪ ،‬انزلی‪ ،‬قشم‪،‬‬ ‫چابهار و کیش ابالغ ش��ده و همه دستورالعمل های س��ابق مبنی بر ورود موقت‬ ‫خودروهای پالک شده در مناطق ازاد به کل کشور‪ ،‬لغو شده است‪.‬‬ ‫پلتفرم خودروی ملی رونمایی شد‬ ‫پلتفرم خودروی ملی در پژوهشکده مهندسی خودروی‬ ‫دانشگاه علم و صنعت ایران رونمایی شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬مراسم رونمایی از خودروی‬ ‫ملی با حضور محمدحس��ن شجاعی فرد‪ ،‬رییس دانشکده‬ ‫و پژوهشکده مهندس��ی خودروی دانشگاه علم و صنعت‬ ‫و جمعی از اعضای هیات علمی و دانش��جویان دانشکده‬ ‫مهندسی خودرو برگزار شد‪.‬‬ ‫شجاعی فرد در این مراس��م گفت‪ :‬با اجرایی شدن این‬ ‫ط��رح‪ ،‬صنعت خودروی ما دیگر ب��ه مونتاژ روی نخواهد‬ ‫اورد و دیگر بحث اس��تقاللی خواه��د بود که نصیب این‬ ‫صنعت می شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره ویژگی های این طرح افزود‪ :‬پلتفرم خودرو‪،‬‬ ‫بخش اصلی یک خودرو را ش��امل می شود که دارای این‬ ‫قابلیت اس��ت چند مدل مختلف بدن��ه و تزئینات داخلی‬ ‫مناسب روی ان سوار شده و به صورت مدل های مختلف‬ ‫خودرو به بازار معرفی شود‪.‬‬ ‫رییس دانش��کده مهندس��ی خ��ودروی دانش��گاه علم‬ ‫و صنع��ت بیان ک��رد‪ :‬طراحی پلتفرم خ��ودروی ملی از‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۱‬در دانش��گاه علم و صنعت ایران اغاز شد و‬ ‫هم اکنون کل تزئینات داخلی و خارجی و طراحی بدنه تا‬ ‫اخرین مرحله طراحی جزئیات پیش رفته و انجام ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬همچنین این پلتفرم قابلیت ارائه تا ‪ ۲۵‬محصول‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت گفت‪ :‬در این‬ ‫پروژه کالن که برای نخستین بار در کشور در این سطح‬ ‫گسترده طراحی و اجرا شده است‪ ،‬ایمنی خودرو و به ویژه‬ ‫ی که در قس��مت بدنه فلزی انجام ش��ده‪ ،‬در حد‬ ‫طراح�� ‬ ‫ستاره های جهانی است‪.‬‬ ‫شجاعی فرد تاکید کرد‪ :‬هدف گذاری اولیه در این طرح‪،‬‬ ‫چند شرط بود؛ ازجمله اینکه قیمت خودرو نباید بیش از‬ ‫‪۱۲‬هزار دالر باشد و از طرفی خودرویی تولید شود که به‬ ‫لحاظ کیفیت از قابلیت صادرات به اروپا برخوردار باشد‪.‬‬ ‫پ��روژه طراحی پلتفرم ملی خودرو در راس��تای ارتقای‬ ‫ارتب��اط دانش��گاه و صنع��ت خودروی کش��ور و با هدف‬ ‫بومی س��ازی طراح��ی پلتف��رم خ��ودرو به کنسرس��یوم‬ ‫دانشگاهی متشکل از دانش��گاه های علم و صنعت ایران‪،‬‬ ‫امیرکبیر‪ ،‬خواجه نصیرالدین طوس��ی و تهران ابالغ شده‬ ‫بود که تنها دانش��گاه علم و صنعت ایران موفق به انجام‬ ‫طراحی و اماده سازی نمونه ازمایشگاهی پلتفرم خودروی‬ ‫ملی شد‪.‬‬ ‫اه��داف اصل��ی این پ��روژه دس��تیابی ب��ه دانش ملی‬ ‫طراح��ی پلتف��رم خودرو‪ ،‬ایجاد س��اختار مناس��ب برای‬ ‫طراحی پلتفرم‪ ،‬س��اخت نمونه های اولیه پلتفرم طراحی‬ ‫ش��ده‪ ،‬دس��تیابی به فناوری روز و قابل ص��دور‪ ،‬محدود‬ ‫کردن هزینه های محصول در حدود تعیین ش��ده‪ ،‬تربیت‬ ‫نیروهای متخصص‪ ،‬مناسب سازی فرایند طراحی خودرو‬ ‫و در نهایت جهانی شدن صنعت خودروی کشور است‪.‬‬ ‫هم اکنون نمونه نیمه صنعتی و نمونه ازمایشی (پایلوت)‬ ‫پلتفرم خودروی ملی در انتظار اس��تقبال خودروس��ازان‬ ‫برای تبدیل به نمونه صنعتی و تولید انبوه است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 22‬اذر ‪ 12 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 12‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 3‬پیاپی ‪1976‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫کاهش تعرفه واردات‬ ‫مواد اولیه با افزایش نرخ ارز‬ ‫یک کارشناس صنعت خودرو معتقد‬ ‫اس��ت افزایش فعلی نرخ ارز جهش��ی‬ ‫و فراتر از رش��د طبیع��ی بوده و باعث‬ ‫افزایش هزینه های تولید در واحدهای‬ ‫خودروسازی خواهد شد‪.‬‬ ‫ش��هرام ازادی در گفت وگو با ایسنا‬ ‫اظهار کرده به طور طبیعی هر س��ال‬ ‫ن��رخ ارز به مقدار مش��خصی افزایش می یابد ک��ه این افزایش با‬ ‫توجه به نرخ تورم طبیعی اس��ت‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه با این حال‬ ‫افزایش اخیر نرخ ارز غیرطبیعی و به صورت جهشی بوده است‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرده این افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه های‬ ‫تولی��د در واحده��ای تولی��دی ازجمل��ه خودروس��ازان خواهد‬ ‫ش��د‪.‬عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ادامه‬ ‫داده بخش��ی از هزینه های تولید خ��ودرو مربوط به واردات مواد‬ ‫اولیه اس��ت و حتی خودروهای داخلی سازی شده نیز بین ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪۳۰‬درص��د ارزبری برای واردات مواد اولیه دارند‪ .‬بنابراین در این‬ ‫شرایط که نرخ ارز به صورت غیرطبیعی افزایش یافته دولت باید‬ ‫ب��ا اقداماتی چون کاهش عوارض و تعرفه های واردات مواد اولیه‬ ‫افزایش هزینه های تولید در ش��رکت های خودروسازی را جبران‬ ‫کن��د‪ .‬ازادی با بیان اینکه مدیریت نرخ ارز در راس��تای حمایت‬ ‫از واحدهای تولیدی از وظایف اصلی دولت اس��ت‪ ،‬تصریح کرده‬ ‫البته ممکن اس��ت افزایش فعلی نرخ ارز موقت بوده و به زودی‬ ‫نرخ ارز به سطوح پیشین بازگردد‪ .‬با این حال اگر سیاست دولت‬ ‫ب��ه هر دلیلی افزایش نرخ ارز اس��ت بای��د هزینه هایی که از این‬ ‫ناحیه به واحدهای تولیدی وارد می شود را جبران کند تا قیمت‬ ‫کاالهای تولیدی در داخل افزایش نیابد‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫اولویت های مهم‬ ‫در برنامه ریزی خودروسازان‬ ‫در ش��رایطی که همچنان موضوع تولید خودروهایی با پلتفرم‬ ‫قدیمی از انتقادهای مطرح به صنعت خودرو است یک کارشناس‬ ‫صنع��ت خودرو می گوید خودروس��ازان باید ب��ه دنبال تغییرات‬ ‫اساسی و بنیادی در طراحی و کیفیت در تولید باشند‪.‬‬ ‫ام��راهلل امین��ی در گفت وگو با خبر خودرو بی��ان کرده تحول‬ ‫در کیفی��ت‪ ،‬رقابت پذیری‪ ،‬صادرات و طراحی پلتفرم های جدید‬ ‫اولویت های��ی اس��ت که همزم��ان بای��د در برنامه ری��زی اینده‬ ‫ش��رکت های خودروس��از دیده ش��ود‪ .‬وی تصریح کرده یکی از‬ ‫موضوع های مهم امروز در صنعت خودرو‪ ،‬تغییر پلتفرم های تولید‬ ‫در شرکت های خودروسازی است این در حالی است که در دنیا‬ ‫هرچند سال یکبار پلتفرم های تولیدی تغییر می کنند و بر اساس‬ ‫ان اس��تانداردها و کیفیت ه��ای جدیدی تعریف و ایمن س��ازی‬ ‫خودروها انجام می ش��ود‪ .‬وی تاکید کرده از انجا که متاس��فانه‬ ‫در ای��ران‪ ،‬طراحی پلتفرم ه��ا و مدل های جدی��د هزینه باالیی‬ ‫به همراه دارد بیش��تر ش��رکت ها برخی تغییرات جزئی را روی‬ ‫مدل ها و پلتفرم ه��ای قدیمی ایجاد می کنند‪ .‬امروز خودروهایی‬ ‫ن مدل های جدید عرضه‬ ‫که برخی از ش��رکت های داخلی با عنوا ‬ ‫می کنند تنه��ا برخی تغییرات جزئ��ی روی پلتفرم های قدیمی‬ ‫است و پلتفرم های جدیدی طراحی نمی شوند‪ .‬عضو هیات علمی‬ ‫دانش��گاه عالمه طباطبای��ی تصریح کرده امروز در کش��ورهایی‬ ‫ک��ه به طور مداوم پلتفرم های جدی��د طراحی می کنند به جهت‬ ‫اینک��ه تولید در مهارت باال و اقتصادی اس��ت هزینه چندانی را‬ ‫به شرکت ها تحمیل نمی کند در حالی که در ایران به دلیل نبود‬ ‫تیراژ اقتصادی تولید در ش��رکت های خودروسازی‪ ،‬این موضوع‬ ‫انگیزه ای را برای ش��رکت ها ایجاد نمی کند‪ .‬وی با اشاره به تاثیر‬ ‫همکاری ه��ا بر تحول در حوزه طراحی پلتفرم و عرضه مدل های‬ ‫جدید بیان کرده یکی از پایه های قراردادهای خودرویی طراحی‬ ‫مدل ه��ا و پلتفرم های جدید اس��ت و به طور حت��م این جریان‬ ‫می تواند پایه تولید را گس��ترش داده و با افزایش تولید‪ ،‬صادرات‬ ‫خودرو نیز رونق خواهد گرفت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ممنوعیت تردد خودروهای دیزلی‬ ‫تا ‪ ۱۰‬سال دیگر‬ ‫ت��ا س��ال ‪ ۱۴۰۵‬خودروه��ای دیزل��ی در پاری��س‪ ،‬مادرید‪،‬‬ ‫مکزیکوسیتی و اتن یونان اجازه تردد نخواهند داشت‪.‬‬ ‫به گزارش خودرونویس ش��هرداران این ‪ 4‬شهر در نشستی که‬ ‫ش��هرداران ‪ C۴۰‬در مکزیکوسیتی ش��رکت کردند‪ ،‬اعالم کردند‬ ‫ب��رای مقابله با الودگی ه��وا‪ ،‬قصد دارند خودروه��ای دیزلی را‬ ‫ممنوع کنند‪.‬‬ ‫ان هیدالگو‪ ،‬شهردار پاریس در بیانیه ای اعالم کرد شهرداران‬ ‫به پا خاس��ته اند تا بگوین��د تغییرات جوی‪ ،‬یک��ی از بزرگترین‬ ‫چالش هایی است که با ان مواجه هستیم‪ .‬ما می خواهیم بگوییم‬ ‫دیگر الودگی هوا و مش��کالت س�لامت و مرگ ومیر ناشی از ان‬ ‫به ویژه برای شهروندان اسیب پذیر را تحمل نمی کنیم‪.‬‬ ‫مش��کالتی مانند الودگ��ی هوا نیازمند اق��دام قاطع بوده و ما‬ ‫از تولیدکنندگان خودرو و اتوبوس می خواهیم به ما بپیوندند‪.‬‬ ‫براساس گزارش بیزنس اینسایدر‪ ،‬شهرداران و مقامات محلی‬ ‫نماینده ‪ ۸۶‬شهر در نشست ‪ C۴۰‬برای بررسی طرح های مقابله‬ ‫با تغییرات جوی دیدار کردند‪.‬‬ ‫پیگیری «گسترش صنعت» از وضعیت فعلی «سامانه هوشمند ارتباط خودرویی» نشان داد‬ ‫سامانه ‪ 5‬میلیارد تومانی در انتظار تجاری سازی‬ ‫بی��ش از یک س��ال و نی��م از بهره برداری «س��امانه‬ ‫ارتباطات هوش��مند خودرویی» می گذرد و این سامانه‬ ‫ب��ا تم��ام کاربردهای��ی ک��ه دارد ماه هاس��ت در انتظار‬ ‫تجاری سازی به سر می برد‪.‬‬ ‫اواخر اذر سال ‪ 90‬بود که سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ای��ران و همچنین جهاد دانش��گاهی دانش��گاه‬ ‫ش��ریف همکاری خود برای س��اخت «سامانه ارتباطات‬ ‫هوش��مند خودروی��ی» را اغاز کردن��د‪ .‬در همان زمان‬ ‫اس��تفاده از فناوری ارتباطات خودروی��ی برای افزایش‬ ‫س��طح ایمنی خودروها یکی از اهداف تمرکز روی این‬ ‫پروژه عنوان شد‪ .‬این سرویس‪ ،‬سامانه ایمنی است که از‬ ‫طریق فناوری ارتباطات خودرویی می توان بدون دخالت‬ ‫سرنش��ین‪ ،‬ارتباط خودروها را با یکدیگر و با تجهیزات‬ ‫کنار مسیر برقرار کرد‪.‬‬ ‫با به کارگیری این س��امانه‪ ،‬خودروها از وضعیت سایر‬ ‫خودروه��ا و محیط اطراف مطلع می ش��وند و راننده بر‬ ‫اس��اس اطالعات دریافت شده‪ ،‬قادر خواهد بود تصمیم‬ ‫درس��ت را در زمان مناسب اتخاذ کند‪ .‬به این ترتیب تا‬ ‫حد زیادی از وقوع حوادث رانندگی در معابر ش��هری و‬ ‫جاده های کشور کاسته می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اج�رای پایل�وت س�امانه در برخ�ی نقاط‬ ‫کشور‬ ‫در حال حاضر این س��امانه به صورت نمونه ازمایش��ی‬ ‫در برخی نقاط کش��ور راه اندازی شده اما برای استفاده‬ ‫همگانی عالوه بر تجاری س��ازی‪ ،‬زیرس��اخت های الزم‬ ‫برای استفاده از ان باید در کشور فراهم شود‪.‬‬ ‫به گفته عضو هیات علمی جهاد دانش��گاهی دانشگاه‬ ‫صنعتی ش��ریف‪ ،‬این پروژه هم��راه دانش فنی همزمان‬ ‫با اج��رای نمونه ازمایش��ی بود که بخ��ش فناوری ان‬ ‫س��ال ‪ 93‬به پایان رسید و در اسفند همین سال جایزه‬ ‫جشنواره خوارزمی را دریافت کرد و از سال ‪ 94‬نیز روی‬ ‫تجاری سازی این محصول متمرکز شده ایم‪.‬‬ ‫حبیب رستمی که در این سال ها مستقیم درگیر این‬ ‫سامانه بوده‪ ،‬در گفت وگو با گسترش صنعت اظهار کرد‪:‬‬ ‫حبیب رستمی‪:‬‬ ‫به دنبال ایجاد برخی زیرساخت های قانونی ازجمله‬ ‫تنظیم بعضی مقررات هستیم تا تجاری سازی این طرح‬ ‫محقق شود‬ ‫محمدرضا فیروز منش‪:‬‬ ‫با پیاده سازی این سامانه به طور تقریبی تمام قوانین‬ ‫راهنمایی و رانندگی کشور تغییر خواهد کرد‬ ‫در این مدت (پس از اماده ش��دن س��امانه) نمونه های‬ ‫مختلف��ی از ان به اجرا درام��ده و اکنون به دنبال ایجاد‬ ‫برخ��ی زیرس��اخت های قانونی ازجمل��ه تنظیم بعضی‬ ‫مقررات هستیم تا تجاری سازی این طرح محقق شود‪.‬‬ ‫در ارتباط با زیرس��اخت های قانون��ی این پروژه مدیر‬ ‫توس��عه صنایع نوین سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران به گسترش صنعت گفت‪ :‬برخی از افراد عالقه ای‬ ‫به اس��تفاده از این سیس��تم ندارند‪ .‬پس از انکه سامانه‬ ‫هوش��مند ارتباطات خودرویی به صورت ازمایش��ی در‬ ‫مس��یر تهران‪ -‬رش��ت روی اتوبوس های مس��افربری و‬ ‫تاکس��ی ها قرار گرف��ت‪ ،‬از انجایی که میزان متوس��ط‬ ‫سرعت و توقف راننده ها و مواردی از این دست سنجیده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬بس��یاری از رانندگان این موارد را جزو حریم‬ ‫ش��خصی خود دانس��ته و عالق��ه ای به اس��تفاده از این‬ ‫س��امانه ندارند‪ .‬محمدرضا فیروز منش افزود‪ :‬بر همین‬ ‫اس��اس در تغییر قوانین باید حدود ورود این سامانه به‬ ‫حریم شخصی کاربران از نظر حقوقی و قضایی سنجیده‬ ‫ش��ود‪ .‬با پیاده س��ازی این س��امانه به طور تقریبی تمام‬ ‫قوانین راهنمایی و رانندگی کشور تغییر خواهد کرد‪.‬‬ ‫همانطور که اش��اره ش��د‪ ،‬پژوهش��گران این س��امانه‬ ‫فعالی��ت خ��ود را در اذر ‪ 90‬اغ��از کردند و س��ال ‪93‬‬ ‫این س��امانه به بهره برداری رس��ید‪ .‬به گفته رستمی در‬ ‫حال حاضر جهاد دانش��گاهی دانشگاه صنعتی شریف از‬ ‫نظر تعریف پایلوت و نیز روش های تجاری سازی تمرکز‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫عالوه بر جهاد دانش��گاهی دانش��گاه صنعتی شریف‪،‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مذاکراتی برای‬ ‫پلتفرم های قدیمی عامل دریافت تک ستاره کیفی‬ ‫دبی��ر انجمن خودروس��ازان ای��ران معتقد‬ ‫اس��ت متاس��فانه در جریان تحریم ها بسیاری‬ ‫از برنامه های خودروس��ازان در حوزه توس��عه‬ ‫محصول با تاخیر مواجه شد‪ .‬احمد نعمت بخش‬ ‫در گفت وگو با خبرنگار خبر خودرو با اشاره به‬ ‫اجرای برخی پروژه های ارتقا در ش��رکت های‬ ‫خودروس��از تصریح ک��رده اینکه چرا همچنان‬ ‫برخی از خودروها در ارزیابی ها کیفی تک س��تاره هستند‬ ‫به ط��ور حتم به پلتفرم قدیمی این خودروها بازمی گردد‪.‬‬ ‫البت��ه همواره ش��رکت های خودروس��از پروژه هایی را به‬ ‫منظور ارتقای تولید محصوالت با پلتفرم قدیمی داشته اند‬ ‫به طوری که براس��اس سیستمی که وجود دارد زمانی که‬ ‫خودروی��ی در دوران گارانتی ب��ه نمایندگی ها مراجعه و‬ ‫ایراد ها ان مشخص می شود به طور اتوماتیک این ایراد ها‬ ‫به ش��رکت ها منتقل می شود و چنانچه این عیوب مربوط‬ ‫ب��ه قطع��ه به کار رفت��ه و یا در جریان مونتاژ ایجاد ش��ده‬ ‫باش��د‪ ،‬ش��رکت درصدد رفع ان اق��دام می کند‪ .‬وی بیان‬ ‫کرده امروز باید ش��رکت های خودروساز در مسیر توسعه‬ ‫محصول حرکت های جدی تری داش��ته باش��ند هر چند‬ ‫اقداماتی از س��وی ش��رکت ها در این زمینه در حال انجام‬ ‫است به طوری که قراردادهای اخیر دو خودروساز بزرگ‬ ‫کش��ور با ش��رکت های پژو و س��یتروئن و همچنین سایر‬ ‫تولیدکنندگان خودرو با طرف های خارجی قدیم و جدید‬ ‫خود‪ ،‬تولید و عرضه خودروهای جدیدی را در‬ ‫کشور نوید می دهد‪ .‬دبیر انجمن خودروسازان‬ ‫ایران همچنین با توجه به برنامه خودروسازان‬ ‫به منظ��ور طراحی پلتفرم ه��ای جدید اظهار‬ ‫ک��رده در جریان طراح��ی پلتفرم های جدید‬ ‫خوشبختانه ش��رکت های خودروساز اقداماتی‬ ‫را ش��روع کرده ان��د به ط��وری ک��ه هم اکنون‬ ‫ش��رکت س��ایپا درصدد طراحی پلتفرم هایی برای تولید‬ ‫خودروهای ارزان قیمت اس��ت و ب��رای تولید خودروهای‬ ‫گران قیمت نیز با همکاری سیتروئن اقداماتی را اغاز کرده‬ ‫است‪ .‬شرکت ایران خودرو نیز روی پلتفرم سمند اقداماتی‬ ‫انجام داده و در مرکز تحقیقات ایران خودرو به طور مستمر‬ ‫پروژه هایی در این زمینه در حال اجراس��ت‪ .‬وی در ادامه‬ ‫درباره مذاکرات اخیر خودروسازان برای تولید محصوالتی‬ ‫ب��ا پلتفرم های مش��ترک اظه��ار کرده اینک��ه در جریان‬ ‫همکاری ها با شرکت های خارجی روی پلتفرم های عرضه‬ ‫ش��ده خودروها تولید شوند یا در این جریان‪ ،‬پلتفرم های‬ ‫جدیدی طراحی ش��ود بستگی به تصمیم شرکت ها دارد‬ ‫ه��ر چند به لحاظ اقتصادی و هزین��ه باالیی که طراحی‬ ‫پلتفرم به دنبال دارد دو شرکت بزرگ خودروساز می توانند‬ ‫در توافقی‪ ،‬پلتفرم مش��ترکی را با یکی از شرکای خارجی‬ ‫طراحی کنند و در نهایت هر شرکتی براساس خودرو مورد‬ ‫نظر روی این پلتفرم مشترک‪ ،‬خودرو تولید کند‪.‬‬ ‫تجاری س��ازی این پروژه اغاز کرده است‪.‬به گفته مدیر‬ ‫توسعه صنایع نوین سازمان گسترش و نو سازی صنایع‬ ‫ای��ران از انجایی که این پ��روژه در لبه مرز فناوری قرار‬ ‫دارد و زیرساخت های ان هنوز فراهم نشده است‪ ،‬ایدرو‬ ‫برای اجرایی شدن ان باید مذاکرات بسیاری با سازمان‬ ‫ترافیک‪ ،‬راهداری‪ ،‬ش��هرداری و‪ ...‬انج��ام دهد زیرا این‬ ‫سازمان ها از برخی تجهیزات بین راهی استفاده می کنند‬ ‫که باید کنار خیابان ها نصب شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری باالی ‪ 5‬میلیاردی‬ ‫پروژه س��امانه هوش��مند ارتباطات خودرویی از روی‬ ‫مدلی در امریکا الگوبرداری شده و بیش از ‪ 40‬پژوهشگر‬ ‫به صورت ثابت یا پروژه ای روی ان تمرکز کرده اند‪ .‬البته‬ ‫باید به این نکته نیز اش��اره کرد که این سامانه هنوز در‬ ‫امریکا به صورت نمونه اجرا می شود‪ .‬ازجمله قابلیت های‬ ‫این س��امانه می توان به نشان دادن فاصله بین خودروها‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬عالوه بر ان س��امانه یادش��ده ترافیک ها را‬ ‫هشدار و اطالعات اب وهوایی را به راننده نشان می دهد‬ ‫و اگر امبوالنس��ی در مسیر باشد‪ ،‬برای باز کردن مسیر‬ ‫پیش از رس��یدن امبوالنس به راننده ها هشدار می دهد‪.‬‬ ‫در کنار این م��وارد ارتباط با تابلوهای��ی مانند ترافیک ‬ ‫در خیابان ه��ای مختلف کش��ور و نمای��ش ان از دیگر‬ ‫کاربردهای این سامانه است‪.‬‬ ‫ازادراه ته��ران‪ -‬رش��ت از جمل��ه مس��یرهایی ‬ ‫اس��ت ک��ه ای��ن س��امانه به ص��ورت نمون��ه ‬ ‫ازمایش��ی در ان پیاده ش��ده است به گونه ای که پس از‬ ‫اعالم امادگی برخی از رانندگان داوطلب‪ ،‬این س��امانه‬ ‫روی خودرو انها مجهز شده است‪.‬‬ ‫به گفته رستمی‪ ،‬عالوه بر این ازادراه‪ ،‬در شهر قزوین‬ ‫نی��ز برخ��ی از اتوبوس ها و امبوالنس ها به این س��امانه‬ ‫مجهز ش��ده اند‪ .‬در تهران هم در س��ال ‪ 94‬نمونه ای در‬ ‫یکی از خطوط بی ارتی تهران پیاده شد و اکنون پایلوتی‬ ‫در خ��ط اتوبوس ه��ای برقی میدان خراس��ان تا میدان‬ ‫ش��هدا به اجرا در امده که نش��ان می دهد این س��امانه‬ ‫قابلیت رفع مسائل مرتبط با ترافیک را دارد‪.‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سرمایه گذار‬ ‫این پروژه بوده و حدود ‪5‬میلیارد و ‪ 500‬میلیون تومان‬ ‫روی این پروژه س��رمایه گذاری ک��رده عالوه بر ان مغز‬ ‫متفکر این ایده‪ ،‬اس��تادان دانشگاه ش��ریف بوده اند‪ .‬در‬ ‫ی از مذاک��رات معرفی این‬ ‫حال حاضر بخش گس��ترده ا ‬ ‫سیس��تم ازس��وی متخصصان دانش��گاه ش��ریف انجام‬ ‫می ش��ود زیرا به ثمر نشس��تن ان دغدغه پژوهشگران‬ ‫اس��ت‪ .‬با توجه به س��رمایه مالی و علم��ی این پروژه و‬ ‫همچنین ضرورت های بدیهی اس��تفاده از این س��امانه‪،‬‬ ‫اکن��ون این پرس��ش مط��رح می ش��ود که چ��را روند‬ ‫تجاری س��ازی این سامانه به کندی پیش می رود‪ .‬فیروز‬ ‫منش در این باره معتقد اس��ت این سیستم جدید است‬ ‫و ارگان هایی که می توانند از ان استفاده کنند‪ ،‬اشنایی‬ ‫زیادی با این س��امانه ندارند؛ از طرفی دیگر عمر برخی‬ ‫مدیریت ها کوتاه اس��ت و امکان دارد پس از توافق برای‬ ‫توجیه مدیر جدید باز هم ناچار به معرفی این س��امانه‬ ‫ش��وند بنابراین در این شرایط نمی توان زمان مشخصی‬ ‫برای پیاده س��ازی ان عنوان کرد و به همت دولتمردان‬ ‫بستگی دارد‪.‬‬ ‫یک��ی از ن��کات مثبت س��امانه هوش��مند ارتباطات‬ ‫خودرویی این است که قابلیت نصب روی تمام خودروها‬ ‫را دارد و این سامانه به صورت دستگاهی جداگانه روی‬ ‫خودروها نصب خواهد شد‪.‬‬ ‫در ارتب��اط با قیمت این دس��تگ ا ه ه��م‪ ،‬قیمت ثابتی‬ ‫مشخص نش��ده و سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران منتظر اس��ت تا پس از بررس��ی مشاوران‪ ،‬هزینه‬ ‫خرید ان را مشخص کند‪.‬‬ ‫بازنگری مشروط در قیمت تایرها‬ ‫قاچاق؛ معضلی اس��ت که ب��ازار داخل‬ ‫را ب��ه زحم��ت انداخته اس��ت و نیز ورود‬ ‫کااله��ای خارجی از مبادی رس��می که‬ ‫به نظر می رس��د بر اساس نیاز بازار انجام‬ ‫می شود تولیدکنندگان داخل را معترض‬ ‫ک��رده اس��ت در ای��ن رابطه س��خنگوی‬ ‫انجم��ن صنفی صنعت تای��ر ایران معتقد‬ ‫اس��ت در صورت افزایش نهاده ه��ای موثر بر تولید‬ ‫تایر و افزایش نرخ ارز ناگزیر به بازنگری در قیمت ها‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫مصطفی تنها در گفت وگو ب��ا خبرخودرو افزوده‬ ‫امس��ال هرگونه بازنگ��ری در قیمت تایر بس��تگی‬ ‫ب��ه جری��ان ت��ورم دارد‪ .‬هم اکن��ون بس��یاری از‬ ‫تولیدکنندگان تایر با س��ود بس��یار اندک در حال‬ ‫تولید و عرض��ه تایر به بازار هس��تند این در حالی‬ ‫اس��ت که برخی ه��ا تولیدکنندگان ب��ا قیمت های‬ ‫فعلی نه تنها سودی کس��ب نمی کنند بلکه متضرر‬ ‫نیز شده اند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با اش��اره به ت��داوم معضل قاچاق‬ ‫الس��تیک به کش��ور اظه��ار کرده با وج��ود برخی‬ ‫اقدام��ات دولت در جلوگیری از واردات رس��می به‬ ‫کشور اما همچنان جریان قاچاق تایر به ایران ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫او تصری��ح ک��رده به منظ��ور کنترل و‬ ‫نظارت دقی��ق بر روند واردات پیش��نهاد‬ ‫ش��ده نسبت به ورود نش��ان های خارجی‬ ‫به کشور توجه بیشتری شود و الزام ثبت‬ ‫نمایندگی های وارداتی نیز اجرایی شوند‪.‬‬ ‫تنها با اش��اره به لزوم بازرسی و ازمون‬ ‫تایرهای وارداتی به لحاظ کیفی در مبادی‬ ‫ورودی تاکید کرده دولت باید بازرسی دقیق تری در‬ ‫ورود کاال از گم��رکات و انطباق اظهارنامه گمرکی‬ ‫واردکنندگان داش��ته باش��د این در حالی است که‬ ‫ش��رایط ورود تایر به صورت رس��می و مهمتر از ان‬ ‫قاچاق به کشور ش��رایط نگران کننده را پیش روی‬ ‫این صنعت قرار داده است‪.‬‬ ‫عض��و کمیته اجرایی انجم��ن صنفی صنعت تایر‬ ‫افزود‪ :‬چرا باید ارزی که با ش��رایط سختی به دست‬ ‫می اید به جای اینکه صرف تولید و توس��عه کشور‬ ‫شود با واردات در مسیر ضدتوسعه هزینه شود؟‬ ‫تنها با ابراز تاسف از استفاده از تایرهای وارداتی در‬ ‫محص��والت داخلی تصریح کرد‪ :‬با وجود تاکیدهای‬ ‫انجام ش��ده همچنان بسیاری از خودروهای صفری‬ ‫ک��ه به وس��یله کارخانجات داخلی به ب��ازار عرضه‬ ‫می ش��وند دارای تایرهای خارجی بوده و مش��خص‬ ‫نیست با چه منطقی این اقدام انجام می شود‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 22‬اذر ‪ 12 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 12‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 3‬پیاپی ‪1976‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫کلید توسعه‬ ‫صنعت قطعه سازی ایران‬ ‫عکس‪ :‬ابوالفضل کیمیایی‬ ‫محمد علی باهری‬ ‫حدود ‪ ۶‬تا ‪۷‬هزار نوع‬ ‫پیچ در کشور تولید‬ ‫و ارائه می شود‪ ،‬در‬ ‫بخشی از این پیچ ها‬ ‫مانند پیچ های اهنی‬ ‫واردات نداریم و‬ ‫نیاز بازار به طور کامل‬ ‫از تولیدات داخلی‬ ‫تامین می شود اما‬ ‫پیچ های فوالدی از نظر‬ ‫تولیدکننده داخلی‬ ‫صرفه اقتصادی‬ ‫ندارند‪ ،‬در نتیجه وارد‬ ‫می شو د‬ ‫پیچ تند «پیچ و مهره سازی» در ایران‬ ‫خ��ودرو از مجموع��ه ای‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫قطعات تشکیل شده که‬ ‫گروه خودرو‬ ‫هر ی��ک از انه��ا به طور‬ ‫قطع وظیف��ه ای به عهده‬ ‫دارن��د‪ .‬ش��اید قطعات��ی مانن��د موت��ور‪ ،‬گیربکس‪،‬‬ ‫سیس��تم های الکترونیکی‪ ،‬تایر و‪ ...‬در وهله نخس��ت‬ ‫بسیار پر اهمیت تر از دیگر قطعات مانند پیچ و مهره‬ ‫به نظر برسند اما در گفت وگو با تولیدکنندگان قطعه‬ ‫ه��ر ی��ک ب��ر اهمی��ت کاالی تولیدی خ��ود تاکید‬ ‫می کنند‪ .‬شاید یکی از قطعاتی که کمتر به ان توجه‬ ‫می شود پیچ و مهره باشد؛ کاالیی ریز که نقش روبات‬ ‫را در خودرو یا هر چیز دیگری بازی می کند‪ .‬در واقع‬ ‫پیچ و مهره تمام قطعات به کار رفته در خودرو را به‬ ‫یکدیگ��ر متص��ل می کن��د و زمانی که ب��ا دقت به‬ ‫محصوالت اطراف خود توجه می کنیم‪ ،‬می بینیم چه‬ ‫حجم عظیمی از این قطعات ریز در اقالم مختلف به‬ ‫کار رفته اس��ت و هنگامی که این مس��ئله تبدیل به‬ ‫سوژه یکی از گزارش ها می شود‪ ،‬تمام پیچ و مهره ها‬ ‫یک به ی��ک جلو می ایند و خود را معرفی می کنند‪.‬‬ ‫در بازدیدی که از یکی از مراکز صنعتی ایران داشتم‬ ‫به جای توجه به سخنان مدیر پروژه‪ ،‬پیچ و مهره های‬ ‫به کار رفت��ه در نمونه ها و ماکت های ماهواره ای بود‬ ‫ک��ه مرا میخکوب خود ک��رد‪ .‬در این میان براوردی‬ ‫انجام ش��د که ان��واع پیچ ها ب��ا اندازه های مختلف و‬ ‫کارکرده��ای متف��اوت ت��ا چ��ه ان��دازه می تواند به‬ ‫درامدزایی کش��ور کمک کند ام��ا برخی عوامل این‬ ‫معادل��ه را به ه��م می زن��د‪ .‬در ادام��ه‪ ،‬گفت وگوی‬ ‫گس��ترش صنعت با نورالدین مهری‪ ،‬رییس اتحادیه‬ ‫صنف پیچ و مهره را درباره این عوامل می خوانید‪.‬‬ ‫€ €ایا در حال حاضر تمام نیاز داخل به پیچ و‬ ‫مهره ها‪ ،‬از س�وی تولیدکنندگان داخلی تامین‬ ‫می شود؟‬ ‫خی��ر‪ ،‬در برخی پی��چ و مهره ه��ا از تولیدات داخلی‬ ‫اس��تفاده ش��ده و پیچ و مهره های مورد نیاز بعضی‬ ‫محصوالت به وسیله واردات تامین می شود‪.‬‬ ‫€ €دلی�ل ای�ن امر چیس�ت ای�ا ظرفیت های‬ ‫داخلی پایین است؟‬ ‫بله‪ ،‬متاس��فانه ظرفیت تولید در ایران پایین است و‬ ‫س��ازندگان داخلی توان رقابت با بازارهای جهانی را‬ ‫ندارن��د بنابراین فعاالن این صنف زی��اد نبوده و در‬ ‫نتیجه می��زان تولید نیز پایین اس��ت‪ ،‬به طوری که‬ ‫تنها ‪۳۰‬درصد از مصرف پیچ و مهره داخلی در کشور‬ ‫تولید و ‪۷۰‬درصد وارد می شود‪.‬‬ ‫€ €ایا تعداد اندک س�ازندگان پیچ و مهره در‬ ‫داخل دلیل خاصی دارد؟‬ ‫س��ازندگان عنوان می کنند ساخت پیچ و مهره برای‬ ‫انه��ا صرفه اقتص��ادی ندارد‪ .‬در ای��ن زمینه بارها با‬ ‫اعضای انجمن جلساتی برگزار و با انها گفت وگو شد‬ ‫اما سازندگان به این دلیل که تعرفه مفتول باالست و‬ ‫نمی توانند با چین و تایوان رقابت کنند‪ ،‬حجم تولید‬ ‫خود را کاهش یا ترجیح می دهند فعالیت خود را در‬ ‫صنف دیگری از صنعت قطعه ادامه دهند‪ .‬بنابراین با‬ ‫وجود چنین شرایطی ناچار به واردات هستیم‪.‬‬ ‫€ €معتقدی�د که تولید پیچ و مه�ره در داخل‬ ‫صرف�ه اقتص�ادی ن�دارد ام�ا وقتی ب�ه حجم‬ ‫اس�تفاده از ای�ن کاال در اقلام مختل�ف نگاه‬ ‫می کنی�م و مدل ه�ای جدی�د خودروی�ی ک�ه‬ ‫قرار اس�ت وارد چرخه تولید ش�وند را درنظر‬ ‫می گیریم‪ ،‬به نظر می رس�د ای�ن حجم با تیراژ‬ ‫باال ب�ه لحاظ اقتص�ادی درام�د مطلوبی برای‬ ‫تولیدکننده به همراه خواهد داش�ت‪ ،‬این روند‬ ‫را تایید می کنید؟‬ ‫مصرف س��االنه کشور به پیچ و مهره یکصد هزار تن‬ ‫اس��ت که از این حجم ‪۳۰‬هزار تن در داخل تولید و‬ ‫باق��ی از خارج تامین می ش��ود‪ .‬البته تعداد موردنیاز‬ ‫پیچ و مه��ره خودروس��ازان باال نیس��ت و تولیدات‬ ‫تولیدکنن��دگان داخلی مورداس��تفاده قرار می گیرد‬ ‫ام��ا در بخش های دیگر از پی��چ و مهره های خارجی‬ ‫استفاده می شود‪.‬‬ ‫ام��روز بیش��تر تولیدکنن��دگان در ای��ن صن��ف با‬ ‫خودروس��ازان داخل��ی مانن��د ایران خودرو‪ ،‬س��ایپا‬ ‫و مگاموت��ور ق��رارداد مش��ترک هم��کاری دارند و‬ ‫شرکت های تولیدی کاالهای موردنیاز انها را تامین‬ ‫می کنن د اما خارج از صنعت خودرو پیچ و مهره های‬ ‫بخش ه��ای دیگر صنعتی از جمله پیچ کوچک و ریز‬ ‫فرم عینک تا صنایع هواپیماس��ازی‪ ،‬کشتی س��ازی‬ ‫و‪ ...‬از خارج تامین می ش��ود‪ .‬پیچ قطعه مهمی است‬ ‫زیرا ب��رای اتصال تمام اجزای ی��ک محصول به ان‬ ‫نیاز اس��ت و هی��چ صنعتی وجود ن��دارد که به این‬ ‫کاال نیاز نداش��ته باشد و هر قطع ه دو بخشه با پیچ و‬ ‫مهره به هم متصل می ش��ود اما متاسفانه بسیاری از‬ ‫افراد که دس��تگاه و ماشین االت ساخت این قطعه را‬ ‫وارد کرده ان��د به دلیل پایین بودن قیمت ان ترجیح‬ ‫می دهند به س��راغ س��اخت س��ایر قطعات بروند‪ .‬به‬ ‫این ترتیب با همان دس��تگاه به جای تولید پیچی با‬ ‫قیمت فروش ‪۵‬ه��زار تومان قطعه ای تولید می کنند‬ ‫ک��ه ‪۱۵‬هزار تومان قیم��ت دارد‪ .‬بنابراین از انجا که‬ ‫تولید پیچ و مهره برای تولیدکنندگان داخلی صرفه‬ ‫اقتصادی ندارد و س��ودی را نصیب سازنده نمی کند‬ ‫افراد به س��راغ تولید دیگر قطع��ات رفته اند‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس اتحادی��ه چندین بار پیگیر موضوع ش��ده و‬ ‫نشس��ت هایی با فعاالن این صنف برگ��زار کرده اما‬ ‫نتیجه مطلوبی به همراه نداش��ته است‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫برخ��ی از پی��چ و مهره س��ازان با اتحادی��ه همکاری‬ ‫ندارند و محصوالت خود را با قیمت باالتر به دس��ت‬ ‫مصرف کننده می رسانند‪.‬‬ ‫حتی اتحادیه ضمانت کرد در صورت داش��تن تولید‬ ‫داخلی هیچ پیچ و مهره ای وارد نخواهد ش��د و برای‬ ‫تحقق ای��ن موضوع هزینه ه��ای تولید نی��ز براورد‬ ‫ش��د زیرا معتقدیم نداش��تن صرفه اقتصادی به طور‬ ‫کامل درس��ت نیس��ت زیرا اتحادیه هزین��ه تولید را‬ ‫محاس��به کرده است‪ .‬بنابراین در صورت وجود اراده‬ ‫تولیدکننده می تواند با ظرفیت باال ساخت تولید کل‬ ‫بازار داخل را پوش��ش دهد اما سود و نفع مالی مانع‬ ‫این کار است‪.‬‬ ‫€ €در س�خنان خ�ود به ای�ن موضوع اش�اره‬ ‫کردید که دس�تگاه ها و ماش�ین االت با هدف‬ ‫ساخت پیچ و مهره وارد اما استفاده دیگری از‬ ‫ان ش�ده و قطعه دیگری با ان ساخته می شود‪.‬‬ ‫ای�ا می توان با ماش�ین االت مخص�وص پیچ و‬ ‫مهره‪ ،‬قطعه ای دیگر ساخت؟‬ ‫بل��ه‪ ،‬در بازدیدی ک��ه اتحادیه از برخی ش��رکت ها‬ ‫داشت‪ ،‬مش��اهده شد که به جای تولید پیچ و مهره‪،‬‬ ‫قطعه ای دیگر تولید و به بازار عرضه می شود‪.‬‬ ‫€ €ایا اگر کارخانه های موجود با تمام ظرفیت‬ ‫کار کنن�د می توانند تم�ام نیاز ب�ازار داخل را‬ ‫پوشش دهند؟‬ ‫تولی��د داخل به نفع اقتصاد کش��ور بوده زیرا ممکن‬ ‫اس��ت یک کانتینر پیچ و مهره وارد ش��ود و قطعات‬ ‫معیوبی نیز بین انها وجود داش��ته باشد یا استاندارد‬ ‫الزم را نداشته باش��د‪ .‬به گونه ای که نمی توان ان را‬ ‫بازگردان��د یا از ان اس��تفاده ک��رد‪ .‬در حالی که اگر‬ ‫محص��والت داخلی باش��د در ص��ورت معیوب بودن‬ ‫قابل پیگیری است و می توان نسبت به بازگشت ان‬ ‫نی��ز اقدام کرد‪ .‬بنابراین ضروری اس��ت کارخانه های‬ ‫داخل��ی هم��کاری الزم را با اتحادی��ه و گروه توزیع‬ ‫داشته باشند این در حالی است که دلیل عمده نبود‬ ‫همکاری‪ ،‬مشکالت مالی و سود عنوان می شود اما با‬ ‫تمام این مش��کالت اگر بخواهیم‪ ،‬می توانیم حداقل‬ ‫ب��ازار داخل را به طور کامل تامی��ن کنیم؛ همانگونه‬ ‫که چین توانست موفق به انجام این کار شود‪ .‬بر این‬ ‫اساس اتحادیه برای تشویق و ترغیب تولیدکنندگان‬ ‫داخلی پیشنهاد داد هر کاالیی با هر مبلغی (نزدیک‬ ‫به ‪۳۲‬درصد هزینه های گمرکی و حمل و نقل است)‬ ‫محاسبه شود و روی قیمت پیچ و مهره داخل اضافه‬ ‫و با ‪۲۰‬درصد اضافه تر به اتحادیه داده شود تا اتحادیه‬ ‫ان را در ب��ازار توزی��ع کند اما باز ه��م این موضوع‬ ‫پذیرفت ه نشد‪ .‬از س��وی دیگر اگر قیمت ها باال باشد‬ ‫مصرف کننده ترجیح می دهد کاالهای مورد نیاز خود‬ ‫را از طریق واردات تامین کند‪ .‬این قانون کار اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب تولیدکننده داخلی حاضر به رقابت با‬ ‫همتایان خارجی خود نیست‪ ،‬درنتیجه واردات حجم‬ ‫بیشتری از بازار داخل را تامین می کند‪.‬‬ ‫€ €در حال حاض�ر روند ام�ار تولیدکنندگان‬ ‫پیچ و مهره داخل چگونه است؟‬ ‫هم اکنون حدود ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬کارخانه تولید پیچ و مهره‬ ‫در کش��ور فعالیت دارند که برخی ب��ا تمام ظرفیت‬ ‫خود کار نمی کنند درحالی ک��ه اگر همین تعداد‪ ،‬از‬ ‫تمام ظرفیت خود اس��تفاده کنند بیشتر بازار داخل‬ ‫را پوشش خواهند داد و حجم واردات بسیار کاهش‬ ‫می یابد‪ .‬بنابراین ضروری اس��ت نظارت دولتی روی‬ ‫این امر وجود داشته باشد تا فاصله بین تولیدکننده‬ ‫و توزیع کننده از بین برود‪.‬‬ ‫€ €وضعیت ای�ن کارخانه ها به لح�اظ فناوری‬ ‫چگونه اس�ت و ایا می توانند صادرات داش�ته‬ ‫باشند؟‬ ‫بل��ه‪ ،‬حتی برخی از کارخانه ها امروز به کش��ورهایی‬ ‫مانند عراق‪ ،‬افغانس��تان پیچ و مه��ره صادرات دارند‬ ‫ام��ا حجم زیادی را ش��امل نمی ش��ود‪ .‬بنابراین اگر‬ ‫تولیدکننده داخل��ی همت کن��د می تواند پیچ های‬ ‫خوبی بسازد‪.‬‬ ‫€ €با ‪۳۰‬درصد پوش�ش نیاز داخ�ل‪ ،‬صادرات‬ ‫چگونه اتفاق می افتد؟‬ ‫حدود ‪ ۶‬ت��ا ‪۷‬هزار نوع پیچ در کش��ور تولید و ارائه‬ ‫می ش��ود‪ ،‬در بخش��ی از این پیچ ه��ا مانند پیچ های‬ ‫اهن��ی واردات نداری��م و نیاز بازار به ط��ور کامل از‬ ‫تولیدات داخلی تامین می ش��ود اما پیچ های فوالدی‬ ‫از نظ��ر تولیدکننده داخلی صرف��ه اقتصادی ندارند‪،‬‬ ‫در نتیجه وارد می شو د‪.‬‬ ‫‪۳۰‬درصد تولی��د داخل مربوط ب��ه پیچ های اهنی‪،‬‬ ‫خودکار‪ ،‬استوانه‪ ،‬ورشویی‪ ،‬واشر فنری و واشر تخت‬ ‫است و حتی بخشی از پیچ های فوالدی نیز در داخل‬ ‫به وسیله برخی کارخانه های داخلی تولید می شوند‬ ‫اما حجم انها بسیار محدود است‪ .‬همچنین پیچ های‬ ‫الیاژی بیش��تر وارداتی اس��ت و در بخش مهره نیز‬ ‫حج��م زی��ادی از نیاز بازار به وس��یله واردات تامین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫€ €اگ�ر کارخانه ه�ای داخلی با تم�ام ظرفیت‬ ‫فعالیت داش�ته باش�ند چه می�زان از نیاز بازار‬ ‫تامین می شود؟‬ ‫تولیدات کارخانه های داخل��ی می تواند تا ‪۸۰‬درصد‬ ‫نی��از بازار را تامین کند زیرا فناوری س��اخت برخی‬ ‫از محصوالت هنوز وارد کش��ور نشده است و نیاز به‬ ‫فناوری خاصی دارد‪.‬‬ ‫€ €به لحاظ فناوری توان تولید کدام پیچ ها در‬ ‫کش�ور وجود ندارد و تفاوت انها با باقی پیچ ها‬ ‫در چیست؟‬ ‫سلس��له ای از پیچ ها در دنیا تولید می ش��وند که به‬ ‫طور نمونه نوک انها مته و سرش��ان پیچ اس��ت که‬ ‫ب��ه نوک مته ای معروف هس��تند‪ ،‬این ن��وع پیچ ها از‬ ‫تایوان وارد می ش��وند یا تولید پیچ های چرخ خودرو‬ ‫که قطعات بس��یار حساسی هستند در داخل پایین‬ ‫است به ویژه پیچ هایی که برای خودروهای سنگین‬ ‫استفاده می شود که به دلیل الیاژ انها به طور عموم‬ ‫از خارج تامین می ش��ود‪ .‬تولید کننده تاکید می کند‬ ‫که ب��رای تهیه مواد اولیه الیاژ با مش��کالتی مواجه‬ ‫اس��ت زیرا تعرفه واردات این مواد ‪۲۶‬درصد است در‬ ‫نتیجه قیم��ت افزایش یافته و تولید در داخل صرفه‬ ‫اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫البته پیچ های فناوری ش��ده تنها پیچ های سرمته ای‬ ‫نیس��تند بلک��ه پیچ ه��ای بولتکس‪ ،‬ال��ن و‪ ...‬نیز در‬ ‫صنایع پیش��رفته امروز به کار برده می ش��وند و هر‬ ‫ان��دازه فناوری در قطعات دیگر پیش��رفت کرده‪ ،‬در‬ ‫پیچ و مهره نیز رش��د داشته اس��ت‪ .‬بنابراین نیاز به‬ ‫اص�لاح زیرس��اخت ها با هدف ارتق��ای کیفی وجود‬ ‫دارد و ام��رو ز در رونمایی از خودرویی کمتر کس��ی‬ ‫ب��ه قطعات ریز ان نظیر پی��چ و مهره توجه می کند‬ ‫در حالی که برای س��اخت ان ازمون ها و انالیزهای‬ ‫مختلف انجام می شود‪ .‬بی شک منطقی نیست با این‬ ‫تعداد کارخانه تنها ‪۳۰‬درصد بازار داخل تامین شود‪.‬‬ ‫چرخه کار صنعتی تولید‪ ،‬توزیع و مصرف اس��ت که‬ ‫متاسفانه در کش��ور بین تولیدکننده و توزیع کننده‬ ‫فاصل��ه افتاده اس��ت‪ .‬اتحادیه نیز ب��رای حمایت از‬ ‫مصرف کنن��ده ت�لاش کرده ت��ا قیمت ها افزایش��ی‬ ‫نداشته باشد و سال هاست که قیمت ها در این صنف‬ ‫به نسبت یکنواخت بوده و شاید یکی از علل ناراحتی‬ ‫تولیدکنندگان همین موضوع باشد‪.‬‬ ‫€ €از این ‪۳۰‬درصد تامین نیاز بازار پیچ و مهره‬ ‫از س�وی تولیدکنندگان داخل�ی‪ ،‬چند درصد‬ ‫تنه�ا ب�رای خ�ودرو و موتورس�یکلت مصرف‬ ‫می شود؟‬ ‫امار دقیقی در اختیار نیس��ت برای نمونه شاید پژو‬ ‫بیش از ‪ ۱۲۰‬نوع پیچ و مهره مصرف داشته باشد اما‬ ‫در مجم��وع حدود ‪۱۵‬درص��د از تولیدات در صنعت‬ ‫خودرو استفاده می شود‪.‬‬ ‫یکی دیگ��ر از دالیلی که این قلم از محصول خودرو‬ ‫از خارج وارد می ش��ود تیراژ ان بوده و طبیعی است‬ ‫تولیدکننده داخلی به دلیل ‪ ۱۰‬هزار پیچ‪ ،‬قالب خود‬ ‫را تغییر نمی دهد‪.‬‬ ‫ی جدید خودرو‪ ،‬پیچ و‬ ‫€ €ایا با ورود مدل ه�ا ‬ ‫مهره ها نیز تغییر می کنند؟‬ ‫خی��ر‪ ،‬می توان انه��ا را جایگزین ک��رد و در این باره‬ ‫مشکلی وجود ندارد تنها چالش‪ ،‬اصل تولید و میزان‬ ‫ان اس��ت‪ .‬امرو ز پیچ و مهره حتی از یک پالستیک‬ ‫ارزان تر اس��ت و ش��اید هزینه پالستیک بسته بندی‬ ‫پیچ و مهره ها گران تر از خود این محصول باشد‪.‬‬ ‫€ €واردات پیچ و مهره از چه کشورهایی انجام‬ ‫می شود؟‬ ‫در حال حاضر تایوان و چین مهم ترین مقصد وارداتی‬ ‫پیچ و مهره به ش��مار می روند‪ ،‬البته باید توجه داشته‬ ‫باش��یم که چین تنها تولیدکننده کاالهای نامرغوب‬ ‫نیست و محصوالت مرغوب زیادی نیز تولید می کند‬ ‫به طوری که امروز به امریکا صادرات دارد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن اگر کاالیی از چین وارد می ش��ود مبنی بر‬ ‫ کیفیت بودن ان نیست بلکه اتحادیه در جلساتی‬ ‫ ‬ ‫بی‬ ‫که با اعضای خود داشته بار ها اعالم کرده که برخورد‬ ‫جدی با افرادی که کاالی نامرغوب وارد کنند خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫هرچن��د در این چن��د وقت اخیر‬ ‫قطعه س��ازان ب��ه ک��م کاری‪ ،‬تولید‬ ‫بی کیفیت و ناتوانی در به روزرس��انی‬ ‫ماش��ین االت خود متهم شده اند اما‬ ‫بی ش��ک باید نبود نقدینگی را دلیل‬ ‫اصلی به وجود امدن چنین وضعیتی‬ ‫دانس��ت‪ .‬در همین ح��ال یک فعال‬ ‫صنعت قطعه معتقد اس��ت امروز قطعه سازی که از ظرفیت و‬ ‫توان مالی باالیی برخوردار است قدرتمند بوده و می تواند در‬ ‫چرخه تامین شرکت های خودروساز باقی بماند‪.‬‬ ‫علی اکب��ر جوانروح در گفت وگو ب��ا خبر خودرو اظهار کرد‪:‬‬ ‫در چنین شرایطی قطعه سازان کوچک و ضعیف مدت زیادی‬ ‫است که در عمل از چرخه تامین خودروسازان حذف شده اند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ام��روز بهتری��ن و راهبردی ترین مس��یر برای‬ ‫پیش��رفت در صنعت خودرو و قطعه س��ازی بررسی و تحلیل‬ ‫چرخه توس��عه اس��ت‪ ،‬با نگاه ب��ه این فراین��د و تدوین ان‪،‬‬ ‫می توان مسیر توسعه و پیشرفت در این صنعت را طی کرد‪.‬‬ ‫جوان��روح حرک��ت در مس��یر توس��عه در ای��ن صنعت را‬ ‫مس��تلزم بازس��ازی و نوس��ازی ماش��ین االت در واحدهای‬ ‫قطعه س��ازی دانس��ت و گفت‪ :‬با جذب و ورود سرمایه گذاران‬ ‫در صنعت قطعه س��ازی و بررسی های اقتصادی و براوردهای‬ ‫مال��ی می توان به نتایج خوبی درباره نوس��ازی دس��تگاه ها و‬ ‫ماشین االت قطعه سازی دست یافت‪.‬‬ ‫وی همچنین با توجه به نقش س��رمایه گذاری در توس��عه‬ ‫صنع��ت قطعه س��ازی کش��ور یاد اور ش��د‪ :‬هر چن��د جذب‬ ‫س��رمایه گذار و همکاری با همتایان خارجی در جریان تولید‬ ‫قطعات به روز موثر اس��ت اما به طور قطع حمایت های دولتی‬ ‫نیز در این روند نقش موثری دارد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در شرایطی که طراحی و خرید ماشین االت‬ ‫پیش��رفته ب��رای تولید قطعات ب��ا کیفیت هزین��ه باالیی به‬ ‫هم��راه دارد عالوه ب��ر حضور س��رمایه گذار انتظ��ار می رود‬ ‫دولت تس��هیالت ارزان قیمت در اختیار سازندگان قرار دهد‬ ‫تا تولیدکنن��دگان محصوالت خود را به س��طح کیفیت های‬ ‫بین المللی ارتقا بخشند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنع��ت قطعه س��ازی در ادامه به ت��وان باالی‬ ‫قطعه س��ازان داخلی اش��اره و اظهار ک��رد‪ :‬در صورتی که از‬ ‫ظرفیت و توانمندی قطعه س��ازان داخلی در تولید محصوالت‬ ‫جدید استفاده نش��ود‪ ،‬اوضاع تولید برای قطعه سازان داخلی‬ ‫دشوارتر شده و این جریان بستری برای ورود قطعات خارجی‬ ‫به کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫جوان��روح اف��زود‪ :‬با وج��ود برخی کاس��تی ها امروز بخش‬ ‫مهمی از قطعه س��ازانی که در کش��ور فعالیت دارند با کمک‬ ‫شرکت های خارجی از توان تولید در تراز جهانی برخوردارند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬با تمرکز بر داخلی س��ازی محصوالت جدید‬ ‫و کاه��ش هزینه تولید می توان فضای رقابتی را با محصوالت‬ ‫خارجی فراهم کرد‪.‬‬ ‫عزمی برای تولید‬ ‫موتورسیکلت داخلی نیست‬ ‫صنعت موتورس��یکلت که با وجود کاربردی بودن این صنعت‬ ‫در ایران چندان به رونق نرس��یده است‪ ،‬این روزها در تالش برای‬ ‫ثاب��ت کردن توانمندی های خود اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫کارشناس��ان این حوزه معتقدند بس��یاری از تولیدکنندگان این‬ ‫ح��وزه که ادع��ای تولید موتورس��یکلت در ای��ران را دارند‪ ،‬تنها‬ ‫مونتاژ کننده قطعاتی هستند که از بازار تهیه می کنند‪.‬‬ ‫علیرضا اخرت دوست در گفت وگو با پرشین خودرو با بیان این‬ ‫مطلب گفت‪ :‬متاسفانه در دهه های گذشته همان صنعت نصف و‬ ‫نیمه موتورسیکلت که در دهه ‪ ۶۰‬از همکاری با ژاپنی ها به دست‬ ‫امده بود به دست فراموشی سپرده شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬فناوری فعلی کشور در حوزه موتورسیکلت سازی‬ ‫مربوط به همان ‪ ۳۰‬س��ال پیش اس��ت و اگر موتوری در خیابان با‬ ‫طرح های مش��ابه می بینید همان طرح ‪ 3‬دهه پیش هوندا ‪۱۲۵‬‬ ‫است که برخی از بازرگانان ایرانی وارد کردند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت موتورس��یکلت با اش��اره ب��ه ناتوانی‬ ‫ش��رکت های ایرانی در تولید موتورسیکلت و روی اوردن انها به‬ ‫مونتاژکاری گفت‪ :‬این مونتاژ کاری در بس��یاری از موارد به بستن‬ ‫پی��چ و مهره ها ختم می ش��ود و خبری از مونت��اژ واقعی در بازار‬ ‫موتورسیکلت نیست‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬ما نمی توانی��م به فکر ش��راکت (جوینت) با‬ ‫ژاپنی ها باش��یم زیرا بلد نیس��تیم حتی در مذاکره و گفت وگوی‬ ‫رو در رو‪ ،‬تقاضاهای خود را مطرح کنیم‪.‬‬ ‫اخرت دوس��ت درب��اره مش��کل اساس��ی فاصل��ه صنع��ت‬ ‫ی افزود‪ :‬نخستین مشکل‪،‬‬ ‫موتورس��یکلت کش��ور از تولید داخل ‬ ‫س��ازندگان و سرمایه گذاران داخلی هس��تند که توان و حوصله‬ ‫تولید ندارند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تولید کنندگان موتورس��یکلت در داخل هیچ‬ ‫عِرق��ی روی تولید موتورس��یکلت داخلی ندارن��د و تنها به فکر‬ ‫فروش و س��ود خود هستند بنابراین برای انها فرقی نمی کند که‬ ‫موتورهای فروشی را وارد یا مونتاژ کنند بلکه تنها مسئله افزایش‬ ‫سود انهاست‪.‬‬ ‫این مش��اور فعال در بخش موتورس��یکلت ب��ا انتقاد از رویکرد‬ ‫تولیدکننده ایرانی در دهه های گذش��ته خاطرنشان کرد‪ :‬در این‬ ‫سال ها هیچ فناوری یا دانشی در بخش موتورسیکلت وارد کشور‬ ‫نشده است و این مشکل نیز به دلیل نبود قوانین دولتی در حمایت‬ ‫از تولید داخلی است که باعث می شود سرمایه گذار به جای هزینه‬ ‫کردن برای ایجاد فناوری جدید تنها مونتاژکار باشد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 22‬اذر ‪ 12 1395‬ربیع االول ‪ 12 1438‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 3‬پیاپی ‪1976‬‬ ‫گزارش ویژه‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫ تعداد نمایندگی های‬ ‫مزدا یدک ‪ 3‬برابر استاندارد‬ ‫ش�رکت مزدایدک که در پرونده کاری خود کسب «نش�ان عالی رضایتمندی مشتری» در حوزه‬ ‫ارائ�ه خدمات را دارد‪ ،‬در دور جدید فعالیت های خود در نظر دارد تا با حضوری تاثیر گذار به عنوان‬ ‫اخرین حلقه از زنجیره ارزش گروه بهمن در تولید محصوالت جدید و س�هم گیری بیش�تر از بازار‬ ‫خودرو موثر واقع ش�ود‪ .‬برای اگاهی از اخرین وضعیت این ش�رکت گفت وگویی با علیرضا توکلی‬ ‫مدیرعامل مزدایدک انجام داده ایم که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €گزارش�ی از رون�د فعالیت مزدای�دک بفرمایید و‬ ‫اینک�ه در حال حاضر این ش�رکت در چه زمینه هایی‬ ‫فعال است؟‬ ‫ش��رکت مزدایدک (‪ )MYC‬در س��ال ‪ ۱۳۶۰‬از س��وی‬ ‫گروه بهمن (ایران وانت س��ابق) که خود زیرپوشش سازمان‬ ‫گسترش و نوسازی صنایع ایران بود‪ ،‬تاسیس شد و براساس‬ ‫تصمیم مجمع عمومی به «سهامی عام» تبدیل شده است‪.‬‬ ‫ماموری��ت ش��رکت مزدا ی��دک در زمینه تهی��ه و توزیع‬ ‫قطع��ات و ل��وازم یدکی‪ ،‬تجهی��زات جانب��ی و خودروهای‬ ‫سفارش��ی و ارائ��ه خدمات پ��س از فروش ب��ه خودروهای‬ ‫تولی��دی و توزیع��ی گروه بهم��ن با بهره گی��ری از فناوری‬ ‫پیش��رفته به منظور تامین منافع ذی نفعان و دس��تیابی به‬ ‫رضایتمندی مشتریان است‪.‬‬ ‫در حال حاضر این شرکت‪ ،‬در سایت شماره ‪ ۲‬گروه بهمن‬ ‫و در کیلومت��ر ‪ ۱۳‬جاده مخصوص ته��ران ‪ -‬کرج واقع بوده‬ ‫و ب��ا در اختیار داش��تن کارکنان مجرب‪ ،‬ب��ا تکیه بر اصول‬ ‫و ارزش ه��ای بنیادی��ن‪ ،‬رویک��رد رفتاری (مثبت اندیش��ی‪،‬‬ ‫امانت داری‪ ،‬روحیه خدمت گزاری‪ ،‬صداقت‪ ،‬عدالت‪ ،‬اعتماد)‪،‬‬ ‫رویکرد ساختاری (نگرش سیستمی فرایندمدار و نتیجه گرا)‪،‬‬ ‫فعالیت های زیر را به انجام می رساند‪.‬‬ ‫• تهیه‪ ،‬توزیع و ورود همه لوازم یدکی خودروهای تولیدی‬ ‫و توزیعی گروه بهمن و محصوالت سایر وارد کنندگان خودرو‬ ‫• ارائه خدمات پس از فروش مورد نیاز به خودروها‬ ‫• ارائه خدمات در حوزه گارانتی و وارانتی‬ ‫• ارائه خدمات ویژه (امداد خودرو) به خودروهای تولیدی‬ ‫گروه بهمن‬ ‫• گسترش و تجهیز شبکه نمایندگی ها‬ ‫• ارائ��ه اموزش ه��ای فن��ی و تخصصی ب��رای گروه های‬ ‫مختلف مش��تریان (مالکان خودرو‪ ،‬نماین��دگان‪ ،‬کادر فنی‬ ‫س��ازمان و‪ )...‬و به اشتراک گذاش��تن دانش کسب شده در‬ ‫زمینه خودروهای تولیدی گروه بهمن به نمایندگان ش��بکه‬ ‫تخصصی خدمات پس از فروش‬ ‫• شناس��ایی‪ ،‬طراحی و نصب تجهی��زات و قطعات جانبی‬ ‫خودرو‬ ‫€ €تعداد شعب خدمات پس از فروش و نمایندگی های‬ ‫مجاز مزدا یدک در حال حاضر چه مقدار است؟‬ ‫تع��داد نمایندگی های ‪ S3‬ش��رکت مزدای��دک در حال‬ ‫حاضر بیش از ‪ ۳‬برابر استاندارد تعریف شده در این صنعت‬ ‫و براس��اس تعداد خودرو های زیرپوش��ش شرکت است که‬ ‫همگی دارای اس��تاندارد و سایر شاخص های کیفی ازجمله‬ ‫ابزار ویژه و‪ ...‬در یک نمایندگی ‪ S3‬هستند‪.‬‬ ‫€ €هدف گذاری ارتقای جایگاه و خدمات این شرکت‬ ‫چیست؟‬ ‫بزرگترین هدف این است که به عنوان متولی خدمات پس‬ ‫از فروش در گروه بهمن‪ ،‬حتی یک مش��تری نیز با نارضایتی‬ ‫از مجموعه مزدایدک خارج نشود و استانداردهای مزدایدک‬ ‫مطابق با اس��تانداردهای جهانی در این حوزه باشد از این رو‬ ‫در تالش هستیم با ارائه بهترین خدمات‪ ،‬در کمترین زمان‪،‬‬ ‫با کیفیت موردنظر مشتریان و حداقل هزینه رقابتی در سال‬ ‫اینده به جایگاه نخس��ت در ارزیابی سازمان بازرسی کیفیت‬ ‫و اس��تاندارد ایران از ش��رکت های خدمات پ��س از فروش‬ ‫خودرویی‪ ،‬دست یابیم‪.‬‬ ‫€ €برنامه مزدایدک برای افزایش س�هم این شرکت‬ ‫در صنعت خودرو چیست؟‬ ‫با توجه به تغییر س��هامداران اصلی گروه بهمن‪ ،‬شرکت‬ ‫مزدای��دک و نمایندگان ان با حض��وری تاثیر گذار به عنوان‬ ‫اخری��ن حلقه از زنجی��ره ارزش گروه بهم��ن که طالیه دار‬ ‫تجربه درباره مس��ائل مرتب��ط با بازار خودرو و اس��تراتژی‬ ‫علت انتخ��اب محصوالت جدی��د‪ ،‬مباحث فن��ی خودرو و‬ ‫مقایس��ه ان با سایر رقبا‪ ،‬مس��ائل مربوط به فروش قطعات‬ ‫و خدمات پس از فروش هس��تند به ارائ��ه نظرات پرداخته‬ ‫و این دیدگاه ارزش��مند گروه بهم��ن‪ ،‬در تولید محصوالت‬ ‫جدید و در س��هم گیری بیش��تر از بازار خودرو موثرخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫€ €چالش هایی که این شرکت برای ارائه خدمات پس‬ ‫از فروش مناسب تر با ان مواجه است چیست؟‬ ‫یک��ی از مس��ائلی که همه ش��رکت های خدمات پس از‬ ‫ف��روش با ان مواجه هس��تند‪ ،‬عرضه قطعات تقلبی در بازار‬ ‫است که تمام برنامه های شرکت ها برای جلوگیری از عرضه‬ ‫قطع��ات تقلبی در بازار تنه��ا می تواند عرضه این قطعات را‬ ‫ب��ا کندی مواجه کند و موضوع به صورت حل نش��ده باقی‬ ‫می ماند‪ .‬م��زدا یدک نیز مانند دیگر ش��رکت های فعال در‬ ‫این حوزه از مواردی مانند اس��تعالم پیامکی اصالت قطعه‪،‬‬ ‫بارکد ویژه‪ ،‬هولوگرام و موارد اینچنینی برای مبارزه با عرضه‬ ‫قطعات تقلبی به بازار استفاده می کند اما مسلم است بدون‬ ‫اصالح قوانین‪ ،‬فرهنگ س��ازی و اراده ملی نمی توانیم به این‬ ‫هدف برس��یم‪ .‬بنابراین از مالکان خودرو های ش��رکت های‬ ‫داخل��ی تقاضا دارم که بـرای جلوگیـری از هـرگونـه ضـرر‬ ‫و زیان جانـی و مالـی ناشـی از اسـتفاده از قطعـات تقلبی‬ ‫و متفرقـه‪ ،‬قطعات مورد نیاز را تنها از نمایندگی های مجـاز‬ ‫و زنجیره خدمات پس از فروش ش��رکت های خودروس��ـاز‬ ‫تهیـه و خریـداری کنند‪.‬‬ ‫€ €نق�ش برگزاری همایش های�ی همچون چهارمین‬ ‫همایش بین المللی صنعت خودرو با محوریت تعریف‬ ‫ش�ده را تا چه اندازه در شناسایی حلقه های گمشده‬ ‫این بخش موثر می دانید؟‬ ‫از انجا که محور اصل��ی این همایش «خدمات فروش و‬ ‫پس از فروش خودرو» است و نخستین همایش بین المللی‬ ‫کشور به ش��مار می رود که در سطح گس��ترده و فراملی بر‬ ‫مس��ائل حوزه خدم��ات‪ ،‬توانمندی ه��ا‪ ،‬فرصت های موجود‬ ‫تمرکز خواهد داش��ت‪ ،‬می تواند به فصلی جدید در مس��یر‬ ‫توس��عه صنعت خ��ودرو بر اس��اس اس��تاندارد های جهانی‬ ‫مش��تری مداری تبدیل ش��ود‪ .‬این نوع همایش ها می تواند‬ ‫ضمن ارتقای سطح دانش فنی و صنعتی متخصصان داخلی‬ ‫س��لیقه مش��تریان ایرانی و قوانین حاکمیتی کشور را برای‬ ‫جامعه بین المللی ارائه کند تا درنهایت به توس��عه ارتباطات‬ ‫جهانی‪ ،‬تثبی��ت جایگاه اقتصاد ایران‪ ،‬ارتقای تولید داخل و‬ ‫اشتغال جوانان بینجامد‪.‬‬ ‫€ €نکته های کلیدی که در ش�رکت مزدا یدک محور‬ ‫امور قرار دارد شامل چه مواردی است؟‬ ‫قیم��ت‪ ،‬کیفیت‪ ،‬تحویل به موقع و خدمات پس از فروش‬ ‫مناس��ب ‪ 4‬مولفه اصلی محصول اس��ت و ما در گروه بهمن‬ ‫توجه ویژه ای به این مولفه ها داریم تا براساس ان در راستای‬ ‫کسب رضایت مشتریان قدم برداریم‪.‬‬ ‫از جمل��ه فعالیت های��ی ک��ه در ای��ن زمین��ه در دس��ت‬ ‫برنامه ریزی است‪ ،‬سرویس در محل مورد نظر مشتری است‬ ‫که در س��امانه همراه مزدایدک نیز فراهم ش��ده‪ ،‬با توجه به‬ ‫فرصت محدود برخی مشتریان برای مراجعه به نمایندگی ها‪،‬‬ ‫به صورت فراساعت درحال برنامه ریزی است‪.‬‬ ‫برنامه دیگر‪ ،‬بازارایی در پایه های اصلی س��ازمان بوده که‬ ‫همان منابع انس��انی و ایجاد رضایت و ارامش برای انهاست ‪.‬‬ ‫به طور قطع این تغییرات منجربه کیفی تر شدن ارائه خدمات‬ ‫می ش��ود‪ .‬از دیگر برنامه ها افزایش ش��یفت کاری تعمیرگاه‬ ‫مرک��زی و اس��تفاده از روزه��ای تعطیل‪ ،‬تمرکز ب��ر فرایند‬ ‫سرویس سریع‪ ،‬مدیریت دانش مش��تری‪ ،‬بازخورد اطالعات‬ ‫و‪ ...‬است تا ارائه خدمات منطبق با خواست و سالیق مختلف‬ ‫مشتریان تنظیم شود و براساس ان شاهد تکریم مشتریان و‬ ‫ارتقای سطح وفاداری انها را در مجموعه گروه بهمن باشیم‪.‬‬ ‫صنعت زیر ساخت‬ ‫‪www.Sanatdaily.com‬‬ ‫‪ 22‬اذر ‪ 12 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 12‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 3‬پیاپی ‪1976‬‬ ‫خبر‬ ‫واگذاری ‪ 2‬میلیارد یورو‬ ‫پروژه ابی به بخش خصوصی‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از تاثیر نصب پنل های خورشیدی بر پشت بام خانه ها نشان داد‬ ‫ب��ا اینک��ه بارها ب��ر تامین‬ ‫انرژی های پاک تاکیدش��ده‬ ‫اما هنوز دولت نتوانسته در‬ ‫این زمینه به رشد و توسعه‬ ‫چش��مگیری نای��ل ش��ود‪.‬‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫گروه صنعت زیرساخت برخی مس��ئوالن در وزارت‬ ‫نی��رو نیز بر کمب��ود تامین‬ ‫انرژی از منب��ع انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر صحه گذاش��ته اند‪ .‬بر این اساس یکی‬ ‫از سیاس��ت هایی ک��ه وزارت نیرو ب��رای تامین‬ ‫بیش��تر انرژی از منابع تجدیدپذیر در نظر گرفته‬ ‫نصب پنل بر پش��ت بام خانه هاست‪ .‬بر این اساس‬ ‫هرکس که تمایل داشته باشد می تواند بر پشت بام‬ ‫خانه خود پنل های خورشیدی نصب کند و انرژی‬ ‫حاصل را به وزارت نیرو با قیمت باالیی بفروش��د‪،‬‬ ‫همچنین مش��ترکان خانگی ب��رق می توانند برق‬ ‫مصرفی را با قیمت پایین تری کسب کنند‪.‬‬ ‫پرسش��ی که گسترش صنعت در این گزارش به‬ ‫دنبال پاس��خ ان رفته در زمینه همین سیاس��ت‬ ‫اس��ت که نصب پنل های خورشیدی در پشت بام‬ ‫خان��ه تا چه ان��دازه می تواند به تامی��ن انرژی از‬ ‫منابع تجدیدپذیر کمک کند؟‬ ‫براس��اس برنامه ریزی های انجام ش��ده دولت تا‬ ‫پایان س��ال باید حجم انرژی تامین شده از منابع‬ ‫تجدیدپذیر را به ‪ ۳۰۰‬مگاوات برس��اند و این در‬ ‫حالی اس��ت که ظرفیت نصب ش��ده نیروگاه های‬ ‫کش��ور اکنون حدود ‪ ۷۶‬هزار مگاوات اس��ت‪ .‬بر‬ ‫این اس��اس در نگاه نخست به نظر می رسد‪ ،‬نصب‬ ‫پنل های خورش��یدی در پشت بام خانه ها مشکلی‬ ‫را برای وزارت نیرو برطرف نخواهد کرد‪.‬‬ ‫انسوتر از این تحلیل اما امار و ارقام ارائه شده از‬ ‫س��وی وزارت نیرو موضوع پنل های نصب شده بر‬ ‫پشت بام ها را به موضوع جدی تری تبدیل می کند‪.‬‬ ‫وزارت نیرو در امارهای رسمی انرژی تجدیدپذیر‬ ‫در کشور را ارزیابی و منتشر کرده است‪ .‬بر اساس‬ ‫این امارها ح��دود ‪۶۰‬هزار مگاوات ظرفیت تولید‬ ‫انرژی خورش��یدی‪۱۵ ،‬هزار مگاوات انرژی بادی‬ ‫و بی��ش از ‪ ۲۵۰۰‬م��گاوات انرژی «بیوزیس��ت»‬ ‫در ای��ران وج��ود دارد‪ .‬اینها در حالی اس��ت که‬ ‫ظرفیت نصب ش��ده نیروگاهی در کش��ور حدود‬ ‫‪۷۶‬هزار مگاوات اس��ت‪ .‬بر این اس��اس انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر در کشور بیش از ظرفیت نصب شده‬ ‫نیروگاهی بود که نش��ان از اهمیت بهره برداری از‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر دارد‪.‬‬ ‫هرکه بامش بیش‪ ،‬برقش بیشتر‬ ‫بیش از ‪۹۰‬درصد ظرفیت های تجدیدپذیر دنیا به‬ ‫روش خرید تضمینی است که مشوقی برای بخش‬ ‫خصوصی خواهد بود‬ ‫مشترکان خانگی می توانند پنل های خورشیدی را بر‬ ‫باالی بام خود نصب کرده و به تولید برق بپردازند‬ ‫در اخری��ن داده های اماری وزارت نیرو تاکنون‬ ‫ظرفی��ت نص��ب ش��ده انرژی ه��ای تجدیدپذیر‬ ‫در کش��ور ‪ ۲۰۰‬م��گاوات تعیی��ن ش��ده و طبق‬ ‫برنامه ریزی ه��ای پیش روی ای��ن وزارتخانه قرار‬ ‫شده که تا پایان امسال ‪ ۱۰۰‬مگاوات دیگر به این‬ ‫ظرفیت اضافه شود و در سال های اینده نیز حدود‬ ‫‪ ۷۰۰ ،۳۰۰‬و ‪ ۱۰۰۰‬م��گاوات افزایش ظرفیت در‬ ‫دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است‪.‬‬ ‫درمجموع نگاه دول��ت یازدهم به ارتقای انرژی‬ ‫تجدیدپذیر در ایران بس��یار جدی اس��ت و برای‬ ‫همین موضوع نیز مولفه های تشویقی و تضمینی‬ ‫گوناگون��ی را ب��رای ج��ذب س��رمایه گذار لحاظ‬ ‫ک��رده با این وجود وضعیت پیش��رفت این انرژی‬ ‫در کشور در قیاس با س��ایر کشورها روند کندی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫ب��ا اینک��ه ظرفی��ت اس��تفاده از انرژی ه��ای‬ ‫تجدیدپذیر در کشور رو به افزایش بوده و وزارت‬ ‫نیرو قصد دارد این ظرفیت را در س��ال های اینده‬ ‫ب��ه بیش از هزار م��گاوات افزایش ده��د اما باید‬ ‫در نظر داش��ت که در کل می��زان بهره برداری از‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر در کشور بسیار کم است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر بن��د «ب» سیاس��ت های کلی‬ ‫نظام جمهوری اس�لامی بر ایج��اد تنوع در منابع‬ ‫انرژی کش��ور با رعایت مس��ائل زیس��ت محیطی‬ ‫و تالش برای اس��تفاده از س��هم تجدیدپذیرها و‬ ‫ایجاد نیروگاه های خورش��یدی و بادی و‪ ...‬تاکید‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس توسعه انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫جزو سیاس��ت های کلی کش��ور ق��رار گرفته که‬ ‫برنامه های کالن و راهبردی کش��ور بر ان تاکید‬ ‫دارد ت��ا جایی که در سیاس��ت های کل��ی برنامه‬ ‫ششم توسعه که از س��ال ‪ ۱۳۹۶‬اجرایی می شود‬ ‫فقط در یک بند به انرژی اش��اره ش��ده و ان هم‬ ‫افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر و نوین است‬ ‫به طوری که براس��اس این برنامه ‪۲۵‬هزار مگاوات‬ ‫به ظرفیت تولید برق کشور اضافه خواهد شد که‬ ‫از ای��ن میزان ‪۵‬هزار مگاوات مربوط به انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫در زم��ان حاض��ر ح��دود ‪ ۸۲‬ت��ا ‪۸۳‬درص��د‬ ‫ان��رژی برق مورد نیاز از منابع س��وخت فس��یلی‬ ‫تامین می ش��ود و این موضوع س��بب شده که به‬ ‫محیط زیس��ت اس��یب های بس��یاری وارد شود‪.‬‬ ‫همچنین این مش��کالت در شرایطی رقم خورده‬ ‫که در ایران منابع متنوعی از انرژی وجود دارد و‬ ‫با وجود افزایش ‪۶‬درصدی مصرف برق نس��بت به‬ ‫گذشته بازهم انطور که باید از ظرفیت های انرژی‬ ‫تجدیدپذیر استفاده نمی شود‪.‬‬ ‫در این بین وزارت نیرو نیز ناکارامدی خود را در‬ ‫توس��عه انرژی های تجدیدپذیر اعتراف کرده و به‬ ‫گفته س��تار محمودی‪ ،‬قائم مقام وزیر نیرو‪ ،‬گرچه‬ ‫تاکنون نتوانس��ته ایم میزان قاب��ل توجهی از نیاز‬ ‫انرژی کش��ور را از طری��ق انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫فراه��م کنیم ام��ا جای تردید نیس��ت که وزارت‬ ‫نیرو به عنوان سیاس��ت گذار انرژی کشور‪ ،‬مصمم‬ ‫ب��ه توس��عه اس��تفاده از انرژی ه��ای تجدید پذیر‬ ‫به خصوص انرژی خورشیدی و بادی باشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به نگرانی س��رمایه گذاران در این‬ ‫بخش به ایس��نا گفت‪« :‬ن��رخ خرید برق در زمان‬ ‫حاض��ر تا ‪ ۲۰‬کیل��ووات ح��دود ‪ ۸۰۰‬تومان و از‬ ‫‪ ۳۰‬م��گاوات به باال ح��دود ‪ ۳۲۰‬تومان برای هر‬ ‫کیلووات س��اعت در نظر گرفته ش��ده تا مشوقی‬ ‫برای صنعتگران باشد‪».‬‬ ‫وی از تولید برق توس��ط بخش خانگی به عنوان‬ ‫یک تجارت اقتصادی یاد کرد و افزود‪« :‬مشترکان‬ ‫خانگی می توانند پنل های خورشیدی را بر باالی‬ ‫ب��ام خود نصب ک��رده و به تولید ب��رق بپردازند‪،‬‬ ‫ان��گاه برق حاصل را با قیم��ت باال به وزارت نیرو‬ ‫بفروشند و برق مصرفی خود را از دولت با قیمت‬ ‫پایین تری تامین کنند‪».‬‬ ‫محمودی با اش��اره به اینک��ه بزرگترین دغدغه‬ ‫سرمایه گذاران در بخش انرژی های نو وجود ثبات‬ ‫در خرید تضمینی برق تجدیدپذیر اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«برخی نگران این هس��تند که چون کش��ور ما از‬ ‫منابع سرش��ار و غنی نفت و گاز برخوردار است و‬ ‫تا زمانی که گاز ارزان قیمت وجود دارد کس��ی به‬ ‫سمت انرژی های نو که نس��بت به انرژی فسیلی‬ ‫کم��ی گران ت��ر باش��د روی نخواه��د اورد دچار‬ ‫دغدغه های ذهنی شده اند‪».‬‬ ‫‹ ‹الگ�وی مص�رف‪ ،‬زیرس�اخت صنعت‬ ‫برق‬ ‫همچنین س��ید محمد ص��ادق زاده‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫سازمان انرژی های نو کشور با استناد به ماده ‪۶۱‬‬ ‫قانون اصالح الگوی مصرف که پایه و زیرس��اخت‬ ‫اصالح الگوی مصرف اس��ت به مه��ر گفت‪« :‬این‬ ‫م��اده از قان��ون‪ ،‬ب��ر حمای��ت از تولید کنندگان‬ ‫تاکی��د دارد و وزارت نیرو موظف اس��ت نس��بت‬ ‫به عقد ق��رارداد خرید تضمینی از تولید کنندگان‬ ‫غیردولتی اقدام کند‪».‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه بی��ش از ‪۹۰‬درصد‬ ‫ظرفیت ه��ای تجدیدپذی��ر دنیا ب��ه روش خرید‬ ‫تضمینی اس��ت که مشوقی برای بخش خصوصی‬ ‫خواه��د ب��ود‪ ،‬افزود‪« :‬مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫مص��وب کرده که طب��ق ماده ‪ ۵‬قان��ون حمایت‬ ‫از صنع��ت برق‪ ،‬دولت موظف اس��ت برای تامین‬ ‫بخش��ی از انرژی های تجدیدپذیر عوارض مصرف‬ ‫برق را پیش بینی کرده و ‪۱۰۰‬درصد ان را تنها با‬ ‫کمک به اجرای طرح های یادشده حمایت کند‪».‬‬ ‫صادق زاده با اش��اره به اینکه س��ال گذش��ته و‬ ‫امس��ال حدود ‪ ۱۴‬نی��روگاه ب��رق تجدیدپذیر به‬ ‫تولید مش��غول هس��تند و حتی ی��ک روز هم در‬ ‫پرداخت مطالبات انها تاخیر نش��ده‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫«براس��اس م��اده ‪ ۶۱‬ایین نام��ه اجرای��ی هیات‬ ‫وزیران در بهمن سال گذشته امده است‪ ،‬حرکت‬ ‫جدیدی که شروع می شود از مردم به مردم است‬ ‫و دولت و س��انا فقط نقش ایج��اد هماهنگی بین‬ ‫مردم را ایفا می کنند‪».‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش گس��ترش صنعت فوران‬ ‫وجود انرژی تجدیدپذیر و استفاده ناکافی در ایران‬ ‫بر کس��ی پوش��یده نیس��ت اما با توجه به اینکه تا‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۴‬قرار است ایران هاب انرژی در منطقه‬ ‫شود الزم است که به این مهم توجه بیشتری شود‪.‬‬ ‫اکن��ون با توجه ب��ه ظرفیت های بس��یاری که‬ ‫در مناب��ع تجدیدپذی��ر ایران وج��ود دارد به نظر‬ ‫می رس��د استفاده از پشت بام ها سیاست اشتباهی‬ ‫نباشد اما به طور قطع این سیاست نمی تواند ایران‬ ‫را ب��ه هاب تولید ان��رژی در منطقه تبدیل کند و‬ ‫دولت در این زمینه باید برنامه ریزی های دقیق تر‬ ‫و کاراتری را در پیش گیرد‪.‬‬ ‫‪ 32‬میلیون دالر صرفه جویی با سی ان جی‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن سی ان جی گفت‪ :‬سی ان جی‬ ‫معادل ‪ 32‬میلیون دالر صرفه جویی را برای کش��ور به‬ ‫همراه داشته است‪.‬‬ ‫امیر خاکی گفت‪ :‬ایران با بزرگترین ذخایر و ش��بکه‬ ‫گاز جهان اما در صنعت س��ی ان جی و ال ان جی توسعه‬ ‫چندانی نداش��ته اس��ت‪ .‬عضو هیات مدی��ره انجمن با‬ ‫اش��اره به اینکه راه کاهش االیندگی ها درکشور توسعه‬ ‫سی ان جی اس��ت‪ ،‬به خبرگزاری صدا و سیما گفت‪ :‬در‬ ‫برنامه سوم و چهارم توسعه در قالب سبد سوخت سهم‬ ‫مش��خصی برای سی ان جی تعیین شد در حالی که این‬ ‫ش در برنامه پنجم و ششم حذف و این مسئله سبب‬ ‫بخ ‬ ‫کاهش توسعه سی ان جی در کشور شده است‪.‬‬ ‫وی تعداد خودروهای گازس��وز در کشور را ‪ 4‬میلیون‬ ‫خ��ودرو دانس��ت و اف��زود‪ :‬تاکنون ‪ 3‬میلی��ارد دالر در‬ ‫صنعت سی ان جی سرمایه گذاری شده است‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن س��ی ان جی گفت‪ :‬مصرف‬ ‫سی ان جی در ایران ساالنه ‪ 20‬میلیون متر مکعب است‬ ‫و پ��س از چین ب��ا ‪4/5‬میلیون خودرو گازس��وز‪ ،‬ایران‬ ‫دومین کشور دارای خودرو گازسوز است‪.‬‬ ‫خاکی س��رمایه مورد نیاز ب��رای تامین بنزین معادل‬ ‫‪ 20‬میلی��ون متر مکعب گاز برای خودروهای گازس��وز‬ ‫را ‪ 10‬میلیون دالر دانس��ت و گفت‪ :‬این در حالی است‬ ‫ک��ه با وج��ود پرداخت نکردن یارانه از س��وی دولت به‬ ‫بخش حمل و نقل‪ ،‬س��ی ان جی معادل ‪ 32‬میلیون دالر‬ ‫صرفه جویی را برای کشور به همراه داشته است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به وجود ‪ 18‬درصد ذخایر گازی جهان‬ ‫در ای��ران تصریح کرد‪ :‬فقط ‪ 1/6‬ص��ادرات گاز از ایران‬ ‫انجام می شود که معادل همین مقدار نیز واردات گاز به‬ ‫کش��ور است‪ .‬خاکی تولید فراورده های مایع را به دلیل‬ ‫ارزانی و ایجاد س��ود بیشتر سبب رشد صادرات دانست‬ ‫و گفت‪ :‬سی ان جی یک صنعت (های تک) است و ایران‬ ‫جزو کش��ورهای دارای سهم باالی داخلی سازی در ان‬ ‫اس��ت‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن سی ان جی با اشاره به‬ ‫ساخت صد درصدی کمپرس��ور در داخل کشور افزود‪:‬‬ ‫در ح��ال حاضر بیش از ظرفیت کش��ور ش��رکت های‬ ‫تولید کننده مخزن در حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫خاکی با اش��اره به دسترسی متخصصان به دانش در‬ ‫این بخش ادامه داد‪ :‬ما با ش��رکت های دانش بنیان برای‬ ‫فعالیت در بخش بهینه س��ازی فن��اوری اماده همکاری‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫خاکی با اشاره به ایمن بودن سوخت گاز در خودروها‬ ‫گفت‪ :‬رس��یدگی نکردن ب��ه هر صنعتی س��بب ایجاد‬ ‫خسارت و مشکل خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در گذش��ته سی ان جی یک متولی‬ ‫مش��خص در بخش تولید‪ ،‬توزیع و ایمنی داشته است‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در حال حاضر متولی جایگاه های ش��رکت‬ ‫پاالی��ش و پخش فراورده های نفتی و خودرو گازس��وز‬ ‫بدون متولی است‪.‬‬ ‫خاکی درباره بازرسی ادواری خودروها گفت‪ :‬براساس‬ ‫استاندارد خودروها باید ساالنه بازرسی شوند که در این‬ ‫زمینه دس��تگاه های دولتی باید ب��ه تعهدات خود عمل‬ ‫کنند‬ ‫وزیر نی��رو از واگ��ذاری ‪۱۴۰‬‬ ‫پروژه ابی به بخش خصوصی به‬ ‫ارزش ‪ 2‬میلیارد یورو در ‪ ۳‬سال‬ ‫گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگ��زاری نیرو‪،‬‬ ‫حمی��د چیت چیان در مراس��م‬ ‫همایش بین الملل��ی اب با بیان‬ ‫حمید چیت چیان‬ ‫اینکه یکی از رویکردهای وزارت‬ ‫نیرو مش��ارکت بخ��ش دولتی و‬ ‫خصوصی اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در س��ال های اخیر این مسئله‬ ‫به ط��ور جدی مورد توجه قرار گرفته و نی��از وزارت نیرو این‬ ‫اس��ت که بخش خصوصی حامل فناوری‪ ،‬مدیریت و سرمایه ‬ ‫برای اجرای پروژه ها باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه بی��ش از ‪ 2‬میلیارد یورو پ��روژ ه جدید‬ ‫اماده سازی شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این پروژه ها در قالب ‪BOO،‬‬ ‫‪ BOT‬و بیع متقابل اماده بستن قرارداد هستند‪.‬‬ ‫وزی��ر نیرو ضم��ن تاکید بر این مس��ئله که هی��چ تفاوتی‬ ‫بین ش��رکت های خصوصی داخلی و خارج��ی از نظر وزارت‬ ‫نیرو وجود ندارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اس��تفاده از همکاری ش��رکت ها‬ ‫و بانک ه��ای خارجی یکی از اولویت های وزارت نیرو اس��ت و‬ ‫بای��د گفت این امادگی وج��ود دارد که قوانین و مقررات این‬ ‫کار تسهیل یابد‪.‬‬ ‫چیت چیان با بی��ان اینکه در جذب ش��رکت های خارجی‬ ‫انتقال فناوری و توس��عه بازارهای صادراتی جزو اولویت های‬ ‫م��ا ق��رار دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر به ‪ ۴۰‬کش��ور دنیا‬ ‫صادرات خدمات فنی و مهندسی داریم‪.‬‬ ‫وزی��ر نیرو همچنی��ن درباره تاثیر اح��داث فاضالب گفت‪:‬‬ ‫پروژه های تصفیه فاضالب مهم ترین پروژه های زیست محیطی‬ ‫در کش��ور هس��تند که حفظ کیفیت منابع اب و تامین اب‬ ‫بخش کشاورزی از این طریق محقق می شود‪.‬‬ ‫حمید چیت چیان با اش��اره به اینک��ه ظرفیت تصفیه خانه‬ ‫فاض�لاب خین عرب ‪83‬هزار مترمکع��ب در روز و ‪30‬میلیون‬ ‫مترمکعب در س��ال اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬پروژه های تصفیه فاضالب‬ ‫مهم ترین پروژه های زیس��ت محیطی در کش��ور بوده و منجر‬ ‫به ایجاد پس��اب قابل توجهی می شود که می توانیم ان را در‬ ‫طبیع��ت جاری کنیم‪ ،‬این امر منج��ر به حفظ کیفیت منابع‬ ‫اب می شود‪.‬‬ ‫وزی��ر نیرو با بیان اینکه در صورت تصفیه نش��دن فاضالب‬ ‫منبع بزرگی از منابع ابی را از دس��ت خواهیم داد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫ب��ه دلیل محدودیت برای تامین منابع اب‪ ،‬پس��اب حاصل از‬ ‫تصفیه خانه ها می تواند برای کش��اورزی اس��تفاده شود تا اب‬ ‫قابل ش��رب دیگر در این زمینه اس��تفاده نشود و به مصارف‬ ‫شهری تعلق گیرد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬با بهره برداری از تصفیه خانه مزبور ظرفیت‬ ‫تصفیه خانه ه��ای فاض�لاب فع��ال در مش��هد ب��ه ‪263‬هزار‬ ‫مترمکع��ب در روز افزایش یافت و توس��عه این��ده این پروژه‬ ‫و اح��داث مدول بعدی برای افق ‪ 1420‬در نظر گرفته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سد معشوره لرستان اجرایی شود‬ ‫نماینده ولی فقیه در اس��تان لرس��تان گفت‪ :‬س��د معش��وره‬ ‫پروژه ای حیاتی برای استان لرستان است که باید اجرایی شود‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط عمومی نماینده‬ ‫ولی فقیه در لرس��تان‪ ،‬ایت اهلل سید احمد میرعمادی در جلسه‬ ‫شورای اداری شهرستان کوهدشت گفت‪ :‬سد معشوره پروژه ای‬ ‫حیاتی برای استان است؛ چرا باید سد معشوره بدون استفاده از‬ ‫لرستان خارج شود بنابراین باید این سد در استان اجرایی شود‪.‬‬ ‫وی سد معشوره را پروژه ای حیاتی برای شهرستان کوهدشت‬ ‫دانس��ت و افزود‪ :‬چرا باید اب رودخانه سیمره بدون استفاده از‬ ‫استان خارج شود؟‬ ‫چندی پیش هوش��نگ بازوند‪ ،‬استاندار لرس��تان درباره این‬ ‫س��د گفته بود‪ :‬س��د معشوره در شهرس��تان کوهدشت به طور‬ ‫حتم اجرا می شود‪ .‬وی با اشاره به اینکه بزرگترین چالش ما در‬ ‫تامین اب ش��رب و کشاورزی شهرستان کوهدشت است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬خواهش می کنم مصوبه دولت مبنی بر اجرای سد معشوره‬ ‫که بالتکلیف مانده اس��ت را عملیاتی کنید‪ .‬بازوند با بیان اینکه‬ ‫اجرای س��د معش��وره قول رییس جمهوری به مردم بوده است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬وزارت نیرو با حجم ‪۵۰‬میلیون مترمکعب موافقت کرده‬ ‫است اما نیاز استان بیش از این است‪ .‬بازوند با بیان اینکه تحت‬ ‫هیچ ش��رایطی قبول نمی کنیم حجم سد ‪۵۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫باش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما به دنبال این هستیم که بخش برق ابی‬ ‫سد حذف شود و حجم ان ‪۱۳۵‬میلیون مترمکعب برسد‪.‬‬ ‫حمید چیت چیان‪ ،‬وزیر نیرو در جریان س��فر به لرس��تان به‬ ‫ایس��نا گفته بود‪ :‬در حال تکمیل مطالعات این س��د در وزارت‬ ‫نیرو هس��تیم‪ .‬به گزارش گس��ترش صنعت س��اختگاه س��د در‬ ‫فاصله ‪ ۹۰‬کیلومتری غرب شهر خرم اباد در کوهدشت واقع شده‬ ‫است‪ .‬سد و نیروگاه معشوره استان لرستان مصوب سفر نخست‬ ‫هیات دولت اس��ت و قبل از ان نیز بارها در دولت های مختلف‬ ‫به عنوان یکی از مطالبات جدی مردم مطرح ش��ده و وعده اجرا‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬این س��د قرار بود به صورت بتنی دو قوسی روی‬ ‫رودخانه کشکان در ‪ ۴۰‬کیلومتری جنوب شهر نوراباد و در ‪۴۵‬‬ ‫کیلومتری ش��مال شهر کوهدش��ت احداث شود و اب موردنیاز‬ ‫‪۳۶‬هزار هکتار از اراضی منطقه را که هرس��ال ش��اهد خسارات‬ ‫خشکس��الی هس��تند‪ ،‬تامین کند؛ وعده ای ک��ه تاکنون محقق‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 22‬اذر ‪ 12 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت زیرساخت‬ ‫‪ 12‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 3‬پیاپی ‪1976‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‪4‬محور برای تصویب اصالح‬ ‫الگوی قراردادهای نفتی‬ ‫الیح��ه اص�لاح الگ��وی‬ ‫قرارداد ه��ای نفت��ی هن��وز‬ ‫ب��ه مجل��س ارائ��ه نش��ده اما‬ ‫احتم��ال دارد این هفته اماده‬ ‫و به مجلس ارائه شود‪ .‬اخرین‬ ‫اطالع��ات دقیق بنده از اصالح‬ ‫ای��ن الگوه��ا به ح��دود ‪ ۲‬ماه‬ ‫قاسم ساعدی‬ ‫پیش بازمی گردد که وزیر نفت‬ ‫عضو کمیسیون انرژی‬ ‫در این ب��اره توضیحاتی دادند‪.‬‬ ‫به گفته وزیر نف��ت‪ ،‬دولت در‬ ‫نظر دارد با استفاده از منویات‬ ‫رهبر معظم انقالب و نظر کارشناس��ان‪ ،‬موافقان و مخالفان در‬ ‫جهت اصالح الگوی قرار داد های نفتی اقدام کند اما در جریان‬ ‫نیس��تم که این اصالحات تا چه میزان اعمال شده است‪ .‬البته‬ ‫امکان دارد رییس کمیسیون در جریان پیشرفت کار باشد اما‬ ‫هنوز این موضوع در کمیسیون بررسی نشده است‪.‬‬ ‫به نظر بنده الیحه ای که به مجلس اورده خواهد شد باید از‬ ‫‪ 4‬بعد مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫نخستین مورد به ابعاد حقوقی ان بازمی گردد‪ .‬نباید حقوق‬ ‫مردم ایران ضایع ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬این الیحه نباید مغایرتی با‬ ‫اصول اقتصاد مقاومتی داش��ته باشد‪ .‬حرکت در مسیر اقتصاد‬ ‫مقاومتی ماموریتی برای دولت است‪ .‬در این راستا این الگوها‬ ‫باید از توانمندی افراد اس��تفاده کنند‪ .‬از نظر فناوری نیز باید‬ ‫این الگوها مورد بررس��ی قرار گیرد‪ .‬الزم اس��ت در قرارداد ها‬ ‫موض��وع ورود دانش فنی و فناوری به کش��ور در نظر گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مرحله بعدی‪ ،‬بررس��ی الیحه پیش رو از بعد اقتصادی است‪.‬‬ ‫انچه اهمیت دارد این است که قراردادها به صرفه باشند‪ .‬اغلب‬ ‫این قراردادها بیش از ‪ ۲۰‬س��ال هس��تند و در صورت تمدید‬ ‫تا ‪ ۵۰‬س��ال خواهند بود‪ .‬بنابراین باید مس��ئله به صرفه بودن‬ ‫ان مورد توج��ه قرار گی��رد‪ .‬به عبارت دیگ��ر منفعت ملی در‬ ‫قرارداد های بلندمدت باید در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫بر این اس��اس اگر الیحه اصالح الگ��وی قراردادهای نفتی‬ ‫ایران از این ‪ 4‬منظر موردبررس��ی ق��رار گیرد عالوه بر رعایت‬ ‫منویات رهبر معظم انقالب درباره این الیحه‪ ،‬دیگر مشکالت‬ ‫احتمالی نیز برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‪ 200‬تغییر در طرح اولیه‬ ‫قراردادهای نفتی‬ ‫زمان��ی ک��ه از جزئیات طرح‬ ‫اص�لاح الگ��وی قرارداده��ای‬ ‫نفتی اطالعاتی به دست رسید‪،‬‬ ‫برخ��ی کارشناس��ان معتقد به‬ ‫الزام بازنگری در ان بودند‪ .‬باید‬ ‫در نظر داش��ت که ای��ن مورد‬ ‫قرارداد نیس��ت و الگویی است‬ ‫هدایت اهلل خادمی‬ ‫ک��ه اج��رای ان نیازمن��د رای‬ ‫عضو کمیسیون انرژی‬ ‫نمایندگان مردم است‪.‬‬ ‫دولت یازدهم مدتی درصدد‬ ‫این طرح بود که اش��کالتی به‬ ‫ان وارد ش��د‪ .‬برخی از این اش��کاالت به فرامی��ن رهبر معظم‬ ‫انقالب مربوط می ش��د که خوشبختانه به گفته دولتمردان این‬ ‫مش��کالت برطرف شده و الیحه ان در شرف ارسال به مجلس‬ ‫است‪.‬‬ ‫اکنون براساس برخی گفته ها حدود ‪ ۱۵‬اشکال برطرف شده‬ ‫اس��ت‪ .‬البته اش��کاالت موجود در راس محوره��ا بود که باعث‬ ‫‪ 200‬مورد تغییر ش��ده اس��ت‪ .‬در این زمینه جا دارد از دولت‬ ‫یازدهم‪ ،‬فرمانده اقتصاد مقاومتی و متولی صنعت نفت تش��کر‬ ‫شود‪ .‬در صورتی که این مشکالت برطرف نمی شد به طور قطع‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی در تصوی��ب ان با زمانی‬ ‫طوالنی روبه رو می ش��دند که اکنون خوشبختانه ان مشکالت‬ ‫برطرف ش��ده و به نظر نمی رسد تصویب ان با روندی طوالنی‬ ‫روبه رو شود‪.‬‬ ‫با این حال باید در نظر داشت که هنوز در این زمینه اتفاقی‬ ‫نیفتاده و ممکن است هنوز اشکالتی در این الیحه وجود داشته‬ ‫باشد‪ .‬تاکنون از نظر فنی و قانونی این الیحه بررسی نشده و تا‬ ‫زمان��ی که دولت الیحه نهایی را به مجلس ارائه نکند نمی توان‬ ‫درباره ان قضاوت کرد‪.‬‬ ‫ارائ��ه این الیحه با توجه به اخبار ضد و نقیضی که درباره ان‬ ‫وجود دارد مش��کالتی را برای نمایندگان ایجاد می کند‪ .‬برخی‬ ‫افراد از این الیحه اطالعاتی دارند و برخی دیگر هنوز از جزئیات‬ ‫ان مطلع نیس��تند‪ .‬بر این اساس باید در نظر داشت که ادعای‬ ‫دوطرف محل قضاوت مجلس ش��ورای اس�لامی نخواهد بود و‬ ‫نمایندگان بر مبنای الیحه تصمیم گیری خواهند کرد و در این‬ ‫زمینه نیازی به بررسی انچه تاکنون گفته شده وجود ندارد‪.‬‬ ‫خوشبختانه برای بررسی دقیق این الیحه فرامین رهبر معظم‬ ‫انقالب نیز وجود دارد که نقش��ه راه تصویب ان را به روش��نی‬ ‫ترس��یم می کند‪ .‬در صورتی که دولت در اصالحیات این طرح‪،‬‬ ‫اش��کاالتی را که رهبر معظم انقالب گوش��زد کرده اند‪ ،‬رعایت‬ ‫کرده باش��د بخش قابل توجهی از مس��یر تصویب ان س��پری‬ ‫ش��ده است‪ .‬همچنین در صورتی که بخشی از انها هنوز اعمال‬ ‫نشده باش��د یا در اعمال انها مشکالتی وجود داشته باشد این‬ ‫مشکالت نیز با توجه به بحث های فنی در کمیسیون تخصصی‬ ‫برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫حسن روحانی‬ ‫اسحاق جهانگیری‬ ‫بیژن نامدار زنگنه‬ ‫احمد توکلی‬ ‫اخرین تحوالت اصالح الگوی قرارداد های نفتی یک هفته قبل از ارسال الیحه به مجلس‬ ‫چشم دولت به تصمیم بهارستان‬ ‫بازمانده ها‪ ،‬منتقدان اصالح الگوی قراردادهای نفتی‬ ‫پ��س از رفع تحریم های‬ ‫قراردادهای جدید نفتی انجام شود‪.‬‬ ‫ط��رح اص�لاح الگ��وی قرارداده��ای نفت��ی در‬ ‫اقتص��ادی علی��ه ای��ران‪،‬‬ ‫زنگنه از نشست مشترک با علی الریجانی رییس‬ ‫حالی به نقد کش��یده ش��د که نمایندگان مجلس‬ ‫وزارت نفت با ارائه طرحی‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬محسن اسماعیلی رییس‬ ‫ش��ورای اس�لامی هنوز در کمیس��یون تخصصی‬ ‫به هیات دولت خواس��تار‬ ‫هی��ات تطبیق مصوبات مجل��س و برخی مدیران‬ ‫هیچ بحث��ی درب��اره ان نکرده بودن��د و فرمانده‬ ‫اصالح الگوی قراردادهای‬ ‫نفتی دیگر برای بررسی الگوی قراردادهای جدید‬ ‫اقتص��اد مقاومتی ه��م راه را برای اص�لاح ان باز‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫نفت��ی ش��د‪.‬هیات دولت‬ ‫نفت��ی خب��ر داد و گف��ت‪ :‬همچنین نشس��تی به‬ ‫گذاش��ته بود تا با همفک��ری نمایندگان مجلس و‬ ‫دبیر صنعت‬ ‫نی��ز پ��س از موافق��ت با‬ ‫میزبانی الریجانی برای بررسی الگوی قراردادهای‬ ‫کارشناسان نفتی مشکالت احتمالی برطرف شود‬ ‫زیرساخت‬ ‫اصالح الگوی قراردادهای‬ ‫جدید نفتی برگزار ش��د و بر این اساس مقرر شده‬ ‫ام��ا این موج زودرس اجرای طرح اصالح الگو را با‬ ‫� اعضای هیات تطبیق‬ ‫نفت��ی‪ ،‬طرح‬ ‫اصالحات��ی روی الگ��وی‬ ‫ناهمواری های معناداری‬ ‫در ‪ ۲‬اذر امسال‪ ،‬سوال ‪ ۱۲‬نماینده‬ ‫اصالح��ی را‬ ‫قرارداده��ای جدید نفتی‬ ‫روبه رو کرد‪.‬‬ ‫هم اکنون‬ ‫با نظارت اس��حاق جهانگیری‪ ،‬معاون رهبر معظم انقالب‪:‬‬ ‫درباره تاثیر الگوی جدید قراردادهای‬ ‫احمد توکلی که رای و حسن روحانی‪ :‬محمد انجام شود‪.‬‬ ‫اصالحات در‬ ‫اینجانب به خاطر‬ ‫فروزنده‪ ،‬هوشنگ‬ ‫نفت��ی در تضعیف اس��تقالل کش��ور‬ ‫اول رییس جمه��وری و فرمان��ده‬ ‫وزی��ر نفت با بیان اینکه‬ ‫اعتماد شرکت کنندگان‬ ‫قراردادها‬ ‫این‬ ‫نادریان‪ ،‬سیدمحمد‬ ‫در پایان جلس��ه علنی مجلس اعالم‬ ‫قرارداده��ای جدید نفتی‬ ‫اقتص��اد مقاومتی کلید زد‪.‬بی ش��ک مصالح و منافع کالن در انتخاب��ات دهمی��ن‬ ‫اعمال و در‬ ‫میرمحمدی‪ ،‬محسن‬ ‫وصول شد و در جلس��ه روز بعد نیز‬ ‫برای تصوی��ب به مجلس‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن فعالیت هایی که کشور تاکید دارم که دوره مجل��س ش��ورای‬ ‫‪ ٢٠‬ماده اماده شده‬ ‫دانش‬ ‫داود‬ ‫محبی‪،‬‬ ‫‪ ۱۴‬نماینده س��وال مشابهی از زنگنه‬ ‫ارسال نمی ش��ود‪ ،‬تصریح‬ ‫در س��تاد اقتص��اد مقاومت��ی تاکنون اوال در تصمیم گیری اس�لامی را به دس��ت‬ ‫است اما از زمانی‬ ‫نهایی همه نهادهای‬ ‫غالمحسین‬ ‫جعفری‪،‬‬ ‫در زمین��ه اجرایی کردن قراردادهای‬ ‫انج��ام ش��ده موضوع اص�لاح الگوی‬ ‫ک��رد‪ :‬وزارت نفت موظف‬ ‫نی��اورد ب��ا ارس��ال‬ ‫که خبر این موضوع‬ ‫قانونی وظایف خود را‬ ‫نوذری و غالمرضا شافعی‬ ‫جدی��د نفتی با وجود اصالح نش��دن‬ ‫قراردادهای نفتی اس��ت‪.‬بر این اساس‬ ‫اس��ت اص��ول و قواع��د‬ ‫نامه ای ب��ه جهانگیری‪،‬‬ ‫منتشر شد‪ ،‬برخی‬ ‫مجدانه پیگیری کنند‪،‬‬ ‫به عنوان اعضای هیات‬ ‫ایرادات اصلی در الگوی پیشنهادی و‬ ‫نظ��ارت بر روند تدوین و اجرای مدل‬ ‫هیات‬ ‫در‬ ‫ش��ده‬ ‫تصوی��ب‬ ‫خود‬ ‫نظرات‬ ‫ بندی‬ ‫ع‬ ‫جم‬ ‫افراد فضایی در‬ ‫ثانیا نکات پیوست‬ ‫تطبیق قراردادهای نفتی‬ ‫دول��ت را تقدی��م رییس کشور ایجاد کرده اند تضاد ان با سیاست های کلی اقتصاد‬ ‫‪IPC‬‬ ‫منتقدان‬ ‫دیگ��ر‬ ‫و‬ ‫جدی��د قرارداده��ای نفت��ی (‪ )IPC‬که کارشناسان زبده‬ ‫منصوب شدند‪.‬‬ ‫نیازمند بررس��ی های دقیقی است که امور نفتی بر ان اصرار درباره ای��ن مدل جدید ریاست این هیات به مجل��س کند و اگر رییس و فکر می کنند که باید مقاومتی مطرح کردند‪.‬‬ ‫پ��س از اینه��ا حس��ن روحان��ی‪،‬‬ ‫موضع گیری ه��ا در ان بای��د به طور دارند به طور جدی ق��راردادی را رس��انه ای محمد فروزنده سپرده مجل��س و هی��ات تطبیق همواره با هر چیزی‬ ‫رییس جمهوری کش��ورمان در ‪ ۷‬اذر‬ ‫شفاف بررسی شود‪.‬‬ ‫مصوب��ات ای��رادی بر این‬ ‫مورد توجه قرار گیرد ک��رد‪.‬در ای��ن نامه امده‬ ‫مخالفت کنند‬ ‫شد‬ ‫امس��ال در نامه ای به بی��ژن زنگنه‪،‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه بررس��ی اظهارات‬ ‫قراردادها وارد دانس��تند‪،‬‬ ‫بود‪« :‬الگوی قراردادهای‬ ‫وزی��ر نفت اعض��ای هی��ات تطبیق‬ ‫اس��حاق جهانگی��ری‪ ،‬مع��اون اول‬ ‫برگش��ت خورده و اصالح‬ ‫باالدس��تی نف��ت و گاز‬ ‫قراردادهای نفتی را منصوب کرد‪.‬‬ ‫رییس جمهوری و رییس س��تاد فرماندهی اقتصاد‬ ‫می شود‪ ،‬در غیراین صورت‬ ‫به عل��ت تعارض ب��ا قوانی��ن‪ ،‬نقض‬ ‫در این نامه محمد فروزنده‪ ،‬هوش��نگ نادریان‪،‬‬ ‫مقاومت��ی درباره ق��رارداد وزارت نفت با ش��رکت‬ ‫به متن مقررات قانونی تبدیل می شود‪.‬‬ ‫حاکمی��ت ملی‪ ،‬حرکت در خ�لاف جهت اقتصاد‬ ‫� توجه به نظر منتقدان‬ ‫س��یدمحمد میرمحمدی‪ ،‬محس��ن محب��ی‪ ،‬داود‬ ‫توتال برای اجرای فاز ‪ ۱۱‬پارس جنوبی از اهمیت‬ ‫مقاومت��ی‪ ،‬اضمحالل ش��رکت ملی نف��ت ایران‪،‬‬ ‫ریی��س س��تاد فرماندهی اقتص��اد مقاومتی در‬ ‫دانش جعفری‪ ،‬غالمحس��ین ن��وذری و غالمرضا‬ ‫ویژه ای برخوردار اس��ت‪ .‬جهانگیری در جلسه اول‬ ‫توس��عه خام فروش��ی‪ ،‬تولید غیرصیانتی‪ ،‬تضمین‬ ‫نخستین جشن فارغ التحصیلی ادوار دانشکده خبر‬ ‫شافعی به عنوان اعضای هیات تطبیق قراردادهای‬ ‫اذر امسال این ستاد با اشاره به گزارش وزیر نفت‬ ‫منافع هنگفت برای شرکت های خارجی و‪ ...‬خالف‬ ‫در تاریخ ‪ ۱۶‬مرداد با اشاره به اصالحات انجام شده‬ ‫نفتی منصوب شدند‪.‬‬ ‫درب��اره این ق��رارداد‪ ،‬اق��دام وزارت نفت را کاری‬ ‫مصالح ملی و منافع اس��تراتژیک نظام است و باید‬ ‫در مصوبه دولت درباره قراردادهای جدید نفتی با‬ ‫ریاس��ت این هیات ک��ه وظیفه اح��راز مغایرت‬ ‫مهم ارزیابی کرد و گفت‪« :‬این اقدام در راس��تای‬ ‫مذاکراتی که درحال حاضر با شرکت های خارجی‬ ‫محوریت این س��تاد گفت‪« :‬دول��ت در این زمینه‬ ‫نداش��تن قراردادهای پیش��نهادی وزارت نفت با‬ ‫سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی انجام شده که‬ ‫در این راستا در جریان است متوقف شود‪».‬‬ ‫نش��ان داد که به انتقادها و نظرات منتقدان توجه‬ ‫مقررات و الگوی مصوب هیات وزیران را به عهده‬ ‫هم منجر ب��ه انتقال فناوری های نوین به کش��ور‬ ‫چن��دی بع��د و پ��س از فروکش ک��ردن موج‬ ‫دارد‪ ...‬رهبر معظم انقالب نیز تاکید داش��تند که‬ ‫دارد به محمد فروزنده سپرده شد‪.‬‬ ‫می ش��ود و هم اس��تفاده از ظرفیت های داخلی را‬ ‫انتقاده��ای زودرس‪ ،‬رهبر معظم انقالب در دیدار‬ ‫بررس��ی ای��ن قراردادها باید در س��تاد فرماندهی‬ ‫اعض��ای ای��ن هی��ات ب��ه اس��تناد تصویب نامه‬ ‫مورد توجه قرار داده است»‬ ‫با دانشجویان در تاریخ ‪ ۱۲‬تیر فرمودند‪« :‬تا وقتی ‬ ‫اقتص��اد مقاومتی انجام ش��ود و ای��ن موضوع در‬ ‫‪/٦٩٩٧٥‬ت ‪/٥٣٤٢١‬ه مورخ ‪ ١٠‬ش��هریور ‪١٣٩٥‬‬ ‫«قرارداد با شرکت توتال فرانسه از طرف برخی‬ ‫اصالحات انجام نش��ود و این کار به معنای واقعی‬ ‫دستور کار ستاد قرار گرفت‪ ...‬هم اکنون اصالحات‬ ‫هی��ات وزیران و پیرو نامه ش��ماره ‪ ١٠٢٢٢‬مورخ‬ ‫جناح ها به یکی از پرچالش ترین قراردادهای نفتی‬ ‫کلمه مطابق منافع کشور نباشد این اتفاق نخواهد‬ ‫در این قراردادها اعمال و در ‪ ٢٠‬ماده اماده ش��ده‬ ‫‪ ١٦‬تیر ‪ ١٣٩٥‬منصوب ش��دند‪ .‬در پایان این نامه‬ ‫ایران تبدیل شده است‪».‬‬ ‫افتاد و این نوع قرارداد بس��ته نخواهد شد‪ .‬ما هم‬ ‫است اما از زمانی که خبر این موضوع منتشر شد‪،‬‬ ‫امده‪ ،‬بدیهی اس��ت ان وزارتخان��ه (وزارت نفت)‬ ‫پیش تر در بهار امس��ال و همزم��ان با برگزاری‬ ‫گفته ای��م ک��ه تا وقت��ی قضیه نهایی نش��ده هیچ‬ ‫برخی افراد فضایی در کشور ایجاد کرده اند و فکر‬ ‫همکاری الزم را در تش��کیل به موقع جلس��ات و‬ ‫جلس��ات تهیه طرح الگ��وی قرارداده��ای نفتی‪،‬‬ ‫قراردادی نباید بسته شود»‪.‬‬ ‫می کنند ک��ه باید همواره با ه��ر چیزی مخالفت‬ ‫اس��تقرار دبیرخانه هیات یادش��ده (هیات تطبیق‬ ‫معاون اول رییس جمهوری در حاش��یه بیس��ت و‬ ‫یک روز بع��د نیز رهبر معظم انقالب در نامه ای‬ ‫کنند‪ .‬به صراحت اعالم می کنم که کاری دقیق تر‬ ‫قراردادهای نفتی) معمول خواهد کرد‪.‬‬ ‫یکمین نمایش��گاه بین المللی نفت و گاز‪ ،‬پاالیش‬ ‫ب��ه رییس جمهوری تذک��رات پانزده گان��ه درباره‬ ‫� حرف اخر‬ ‫و باحوصله ت��ر در تاریخ مصوب��ات دولت به اندازه‬ ‫و پتروش��یمی در تاریخ ‪ ۱۸‬اردیبهشت با اشاره به‬ ‫اصالح مصوبه دولت در قراردادهای نفتی به دولت‬ ‫شاید سوال ش��ود چرا مدل ‪IPC‬‬ ‫تدوین این قراردادها تا به امروز سابقه‬ ‫ان جلس��ات گفت‪« :‬امروز با قاطعیت‬ ‫دادند‪ .‬در بخش��ی از مت��ن نامه رهبر‬ ‫در هیات دولت مطرح شد که مصوبه‬ ‫نداشته است‪».‬‬ ‫معظ��م انق�لاب درباره م��دل جدید‬ ‫ ‬ ‫می ش��ود گف��ت اص��ول حاک��م ب��ر موج زودرس انتقادها‬ ‫این طبیعی است‬ ‫ان به اجبار در هیات تطبیق مجلس‬ ‫ی��ک روز بعد نی��ز جهانگی��ری در‬ ‫قرارداده��ا دقیق و متکی بر تجربیات به طرح اصالح الگوی قراردادهای نفتی امده بود‪« :‬اینجانب‬ ‫حاشیه جلس��ه هیات دولت دوباره به که همه دیدگاه های دهم مطرح ش��ود؟ در ماده ‪ ۷‬قانون‬ ‫گذش��ته وزارت نفت و دستاوردهای نفتی اما اجازه سرعت به خاطر مصالح و منافع کالن کشور‬ ‫موض��وع اصالح مصوب��ه دولت درباره منتقدان اعمال نشده نفت از وزارت نفت خواس��ته ش��ده‬ ‫مختل��ف جهانی ب��وده و حتی متکی‬ ‫تاکید دارم ک��ه اوال در تصمیم گیری‬ ‫عمل در رفع برخی‬ ‫قرارداده��ای نفت��ی ب��ا محوریت این باشد اما حدود ‪ ١٥٠‬ک��ه «ش��رایط عموم��ی قرارداد های‬ ‫ب��ر ای��ن بوده ک��ه جذابی��ت را برای‬ ‫نهایی همه نهاده��ای قانونی وظایف‬ ‫نواقص را از دولت‬ ‫اصالح در ان انجام‬ ‫نفت��ی» را به تصوی��ب هیات وزیران‬ ‫س��تاد اش��اره کرد و گفت‪« :‬البته این‬ ‫سرمایه گذار فراهم کند‪.‬‬ ‫خود را مجدانه پیگی��ری کنند‪ ،‬ثانیا‬ ‫یازدهم گرفت‪.‬‬ ‫شده و به نظر می رسد‬ ‫طرح اصالح الگوی‬ ‫برس��اند‪ .‬بر این اس��اس ای��ن طرح‬ ‫طبیعی اس��ت که هم��ه دیدگاه های‬ ‫اگر ای��ن قراردادها نی��از به اصالح‬ ‫نکات پیوس��ت که کارشناس��ان زبده‬ ‫دیدگاه کسانی که در‬ ‫ابت��دا در هی��ات دولت و س��پس در‬ ‫منتقدان اعمال نش��ده باشد اما حدود‬ ‫داش��ته باشد به طور حتم در دولت و قراردادهای نفتی در امور نفت��ی بر ان اصرار دارند به طور‬ ‫این زمینه دغدغه‬ ‫مجلس شورای اسالمی باید تصویب‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ش��ده‬ ‫انجام‬ ‫ان‬ ‫در‬ ‫اص�لاح‬ ‫‪١٥٠‬‬ ‫به زودی تا یکی‪ ،‬دو هفته اینده انجام حالی به نقد کشیده شد جدی مورد توجه قرار گیرد‪».‬‬ ‫داشتند و خواهان‬ ‫خواهیم داد ول��ی فکر می کنم خیلی که نمایندگان مجلس � اصالح الگوی قراردادهای‬ ‫نظ��ر می رس��د دی��دگاه کس��انی که توسعه ظرفیت های شود‪.‬‬ ‫شورای اسالمی هنوز نفتی‬ ‫براساس انچه تاکنون گذشته این‬ ‫تغییر زیادی پیدا نخواهد کرد‪».‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه دغدغ��ه داش��تند و صنعت نفت کشور‬ ‫م��وج زودرس انتقاده��ا ب��ه طرح در کمیسیون تخصصی‬ ‫پ��س از نامه رهبر معظ��م انقالب‪،‬‬ ‫خواهان توس��عه ظرفیت های صنعت بودند‪ ،‬تامین شده طرح در هیات وزیران مصوب ش��ده‬ ‫اصالح الگوی نفتی اما اجازه س��رعت هیچ بحثی درباره ان بی��ژن نام��دار زنگنه‪ ،‬وزی��ر نفت در‬ ‫و در انتظار مراح��ل نهایی در هیات‬ ‫نف��ت کش��ور بودن��د‪ ،‬تامی��ن ش��ده‬ ‫است‬ ‫نکرده بودند‬ ‫مرداد گفت‪ :‬در جلس��ه ب��ا الریجانی‬ ‫تطبیق قرارداده��ای نفتی و تصویب‬ ‫است‪ .‬البته ممکن اس��ت برخی افراد‬ ‫عمل در رفع برخی نواقص را از دولت‬ ‫مقرر شده که اصالحاتی روی الگوی‬ ‫مجلس شورای اسالمی به سر می برد‪.‬‬ ‫انقدر دغدغه داش��ته باشند که تمایل‬ ‫یازدهم گرفت‪.‬‬ ‫داشته باشند ظرفیت های نفت کشور توسعه نیابد‬ ‫و نفت استخراج نش��ود‪.‬برخی کشورهای خارجی‬ ‫که با ایران دارای میدان مش��ترک هس��تند برای‬ ‫اینکه بتوانند از این میدان های مش��ترک س��هم‬ ‫مل��ت ای��ران را برداش��ت کنند‪ ،‬س��عی می کنند‬ ‫مانع نهایی ش��دن قراردادهای ما ش��وند اما ما به‬ ‫هیچ وجه تسلیم این شرایط نخواهیم شد و به طور‬ ‫حتم به زودی قراردادهای نفتی امضا خواهد شد‪».‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪ 22‬اذر ‪ 12 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 12‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 3‬پیاپی ‪1976‬‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری کارگاه اموزشی‬ ‫خوشه صنعتی فرش در فارس‬ ‫گزارش «گسترش صنعت »از ارائه مشوق های حمایتی شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان به سرمایه گذاران نشان داد‬ ‫اراضی صنعتی نیم بها در انتظار کارافرینان‬ ‫اس�تان سیس�تان و بلوچس�تان با داش�تن ‪ 27‬شهرک و‬ ‫ناحی�ه صنعت�ی ام�اده بهره ب�رداری در بین اس�تان های‬ ‫کش�ور دارای ارزان تری�ن قیم�ت زمین ب�رای واگذاری به‬ ‫سرمایه گذاران اس�ت‪ .‬این سیاست حمایتی باعث افزایش‬ ‫تمایل و رغبت س�رمایه گذاران و کارافرینان برای فعالیت‬ ‫صنعت�ی در این اس�تان می ش�ود‪ .‬ش�رکت ش�هرک های‬ ‫صنعت�ی در این اس�تان زمی�ن را ب�ا حداقل قیم�ت و به‬ ‫صورت نقد و اقس�اط بلندمدت دراختیار س�رمایه گذاران‬ ‫ق�رار می ده�د‪ .‬عالوه ب�ر ای�ن واحدهای�ی ک�ه زودت�ر از‬ ‫ج�دول زمان بن�دی اجرای ط�رح بهره برداری ش�وند پس‬ ‫از تایید ش�رایط‪ ،‬مش�مول بخش�ودگی بخش�ی از اقساط‬ ‫باقی مانده می ش�وند‪ .‬قیمت هر متر زمین در ش�هرک های‬ ‫حس��ینعلی س��ارانی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫اس��تان سیس��تان و‬ ‫بلوچستان در این زمینه‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫گروه صنایع کوچک ب��ه گس��ترش صنعت‬ ‫گفت‪ :‬از انجا که اشتیاق‬ ‫س��رمایه گذاران ب��رای‬ ‫فعالی��ت در اس��تان‬ ‫سیس��تان و بلوچستان کمتر است در شهرک های‬ ‫صنعتی این استان زمین با حداقل قیمت دراختیار‬ ‫انها قرار داده می شود‪.‬‬ ‫البته ش��هرک های صنعتی سیستان و بلوچستان‬ ‫کمترین قیمت زمین در سراس��ر کشور را دارند تا‬ ‫جایی که حدود ‪۳‬س��ال است که قیمت زمین در‬ ‫ش��هرک های صنعتی را افزایش نداده ایم‪ .‬این در‬ ‫حالی است که تمامی شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫سیستان و بلوچستان از امکانات زیربنایی مناسب‬ ‫و مطلوبی برخوردارند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی سیستان‬ ‫و بلوچس��تان گفت‪ :‬هم اکنون در سراسر سیستان‬ ‫و بلوچس��تان ‪ ۲۷‬شهرک و ناحیه صنعتی مستقر‬ ‫و اماده بهره ب��رداری وجود دارد که زمین در انها‬ ‫ب��ا ‪ ۵۰‬درصد تخفیف ب��ه س��رمایه گذاران واگذار‬ ‫می ش��ود‪ .‬البت��ه این قاعده ش��امل ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی که در کنار ش��هر زاه��دان ( در کمتر از‬ ‫شعاع ‪ ۳۰‬کیلومتری ) هستند‪ ،‬نمی شود اما با این‬ ‫حال به س��رمایه گذاران و کارافرینانی که خواهان‬ ‫س��رمایه گذاری در این ش��هرک ها هستند ‪ ۷‬سال‬ ‫معافیت مالیاتی تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالت و امکانات‬ ‫س��ارانی گفت‪ :‬برخ��ی دیگر از ش��هرک ها که در‬ ‫مناطق کمتر توسعه یافته اس��تان واقع شده اند از‬ ‫‪ ۱۳‬سال معافیت مالیاتی برخوردار می شوند‪ .‬این‬ ‫موارد در حالی اس��ت که دریافت قیمت زمین در‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی اس��تان برای سهولت‬ ‫س��رمایه گذاری به صورت نقد و اقساط بلندمدت‬ ‫پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان اف��زود‪ :‬دریاف��ت نق��د‬ ‫و اقس��اط هزینه ه��ای ح��ق بهره ب��رداری از‬ ‫تاسیس��ات به ص��ورت حداکثر‪۲۰‬درص��د نقد در‬ ‫مناط��ق برخ��وردار‪۱۵ ،‬درص��د نق��د در مناطق‬ ‫محروم و بقیه در ‪ ۱۲‬قس��ط ‪ ۳‬ماه��ه در مناطق‬ ‫برخ��وردار و ‪ ۱۸‬قس��ط در مناط��ق غیربرخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین ایثارگران برابر مصوبه مجلس ش��ورای‬ ‫صنعتی این اس�تان از ‪ 18‬ه�زار تا ‪ 37‬هزار تومان اس�ت و‬ ‫در ش�هرهای حاش�یه ای اس�تان این نرخ به ‪ 8‬هزار تومان‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫در کنار ارائه قیمت زمین نیم بها‪ ،‬معافیت های ‪ 7‬تا ‪13‬ساله‬ ‫برای س�رمایه گذاران در نظر گرفته می ش�ود‪ .‬معمول است‬ ‫که همیش�ه س�رمایه در جایی خوش می نشیند که امنیت‬ ‫بیش�تری احس�اس کند‪ .‬س�رمایه گذاران تمایل دارند که‬ ‫س�رمایه و اندوخت�ه خ�ود را در محل�ی ب�ه کار بندند که‬ ‫احتمال بازگشت ان بیشتر باشد‪.‬‬ ‫از این رو تقاضا برای فعالیت در استان های بیشتربرخوردار‬ ‫و توس�عه یافته تر بیش�تر از مناطق محروم اس�ت‪ .‬صحیح‬ ‫اس�ت که این ن�وع چین�ش س�رمایه گذاری ب�ا معادالت‬ ‫امایش صنعتی و س�رزمینی هماهنگ نیس�ت اما همیشه‬ ‫واقعیت های موجود بیش�تر از نقش�ه ها و برنامه ریزی های‬ ‫روی کاغذ مانده است‪.‬‬ ‫ب�ا ای�ن ح�ال اگ�ر مش�وق ها و تس�هیالت حمایت�ی‬ ‫ب�رای س�رمایه گذاران و کارافرین�ان درنظ�ر گرفت�ه‬ ‫ش�ود‪ ،‬بس�تری مناس�ب ب�رای جه�ش تولی�د و‬ ‫توس�عه در مناط�ق کمتربرخ�وردار نی�ز ب�ه وج�ود‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫ب�ه عن�وان نمون�ه‪ ،‬در اس�تان سیس�تان و بلوچس�تان‬ ‫مش�وق های ارائ�ه زمی�ن در ش�هرک های صنعت�ی برای‬ ‫ت که فرصتی طالیی‬ ‫سرمایه گذاران در نظر گرفته شده اس ‬ ‫را پیش روی کارافرینان و سرمایه گذاران گشوده است‪.‬‬ ‫مسئوالن باید چاره ای بیندیشند تا شرایط‬ ‫کسب و کار و تولید برای سرمایه گذاران‬ ‫فراهم شود‬ ‫سیدعلی میرحسینی‬ ‫قیمت زمین در شهرک های صنعتی استان‬ ‫سیستان و بلوچستان از ‪ 37‬هزار تومان شروع‬ ‫می شود و به ‪ 8‬تا ‪ 8‬هزار و ‪ 500‬تومان می رسد‬ ‫حسینعلی سارانی‬ ‫اس�لامی برای یک نوبت به نس��بت سهم انها در‬ ‫‹ ‹یک اما و چند اگر‬ ‫قرارداد تخصیص زمین مشمول ‪۱۰‬درصد تخفیف‬ ‫ب��ه نظ��ر می رس��د ک��ه ایج��اد زیرس��اخت ها و‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫تهی��ه امکان��ات در ش��هرک های صنعت��ی خود‬ ‫ایثارگران‪،‬‬ ‫قدرالس��هم‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫س��ارانی‬ ‫اصلی تری��ن مش��وق س��رمایه گذاری و تولی��د‬ ‫نخبگان دانش بنیان‪ ،‬مخترعان و س��رمایه گذاران‬ ‫است‪.‬‬ ‫خارج��ی‪ ،‬بخش نقدی ق��رارداد در ش��هرک ها و‬ ‫اما این تمام ماجرا نیست در استان کمتر برخورداری‬ ‫نواحی صنعتی برخوردار ‪۱۰‬درصد و غیربرخوردار‬ ‫همچون سیس��تان و بلوچس��تان ش��رایط کسب‬ ‫‪۵‬درص��د خواهد بود و تعداد اقس��اط‪ ۱۶ ،‬قس��ط‬ ‫و کار و تولی��د چن��دان با س��رمایه گذاران همراه‬ ‫‪3‬ماهه در ‪ ۴۸‬ماه درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫نیس��ت‪ .‬ای��ن مطل��ب را در گفته های س��یدعلی‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی سیستان و‬ ‫میرحس��ینی‪ ،‬ریی��س خان��ه صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫بلوچستان افزود‪ :‬عالوه بر این واحدهایی که زودتر‬ ‫تجارت اس��تان سیستان و بلوچس��تان دریافتیم‪.‬‬ ‫از ج��دول زمان بن��دی اجرای ط��رح بهره برداری‬ ‫میرحس��ینی معتق��د اس��ت ک��ه ش��رایط ویژه‬ ‫ش��وند پس از تایید ش��رایط‪ ،‬مشمول بخشودگی‬ ‫سیستان و بلوچس��تان باعث شده که هزینه های‬ ‫بخشی از اقساط باقی مانده می شوند‪.‬‬ ‫تولید در این اس��تان ب��اال رود از ای��ن رو فعالیت‬ ‫وی گفت‪ :‬همچنی��ن متقاضیانی که مبلغ قرارداد‬ ‫صنعتی ب��رای س��رمایه گذاران صرف��ه اقتصادی‬ ‫را ب��ه ص��ورت نقدی و یکج��ا پرداخ��ت کنند تا‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۲۹‬درصد مش��مول بخش��ودگی می ش��وند‬ ‫وی ب��ه گس��ترش صنع��ت گفت‪ :‬مس��افت زیاد‬ ‫و در صورت��ی ک��ه در ط��ول س��ال ب��ه پرداخت‬ ‫سیستان و بلوچس��تان با اس��تان های برخوردار‪،‬‬ ‫باقی مانده اقس��اط اقدام کنند بر اس��اس ضوابط و‬ ‫وجود نیروی کار غیرماهر و اموزش ندیده‪ ،‬نیاز به‬ ‫مقررات مش��مول تخفیف می شوند‪ .‬از مبلغ نقدی‬ ‫نقدینگی بیش��تر‪ ،‬مشکالت و چالش های مالیاتی‪،‬‬ ‫شرکت های تعاونی نیز ‪ ۱۰‬درصد کسر و به اقساط‬ ‫صنعتی نبودن استان و نبود امکان خرید و فروش‬ ‫قرارداد انها اضافه می شود‪.‬‬ ‫و انتقال کاال به بازارها باعث افزایش هزینه تولید‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی سیستان‬ ‫در این استان می ش��ود به عالوه اینکه مواد اولیه‬ ‫و بلوچس��تان گفت‪ :‬قیم��ت زمین در‬ ‫تولی��د در اس��تان به راحت��ی تهیه‬ ‫شهرک های صنعتی اس��تان سیستان‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫و بلوچس��تان از ‪ 37‬هزار تومان ش��روع به نظر می رسد که ایجاد رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫می شود و به ‪ 8‬تا ‪ 8‬هزار و ‪ 500‬تومان‬ ‫اس��تان سیستان و بلوچستان گفت‪:‬‬ ‫زیرساخت ها و تهیه‬ ‫در مناطق کمتربرخوردار این اس��تان امکانات در شهرک های اس��تانی که صنعتی نیس��ت‪ ،‬نشان‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫صنعتی خود اصلی ترین تجاری خاصی ندارد و مجبور است‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ش��هرک های اس��تان مشوق سرمایه گذاری و کاالهای تولیدی خود را با اقس��اط‬ ‫زاهدان قیمت هر متر زمین از ‪ 18‬هزار تولید است‪ .‬باید بدانیم طوالن��ی وارد بازار کن��د باید خواب‬ ‫توم��ان تا ‪ 37‬ه��زار تومان اس��ت و در که سرمایه همیشه جایی س��رمایه را نیز پیش بین��ی کند به‬ ‫جریان پیدا می کند‬ ‫ش��هرهای حاشیه ای استان این نرخ به‬ ‫عالوه اینک��ه نرخ خدم��ات در این‬ ‫که امکان بازگشت‬ ‫‪ 8‬هزار تومان می رسد‪.‬‬ ‫اس��تان بسیار اس��ت از این رو شاید‬ ‫س��ارانی معتقد است که ارائه مشوق ها سریع داشته باشد از‬ ‫س��رمایه گذاران فکر کنند که تولید‬ ‫به سرمایه گذاران برای فعالیت صنعتی این رو زمان بازگشت‬ ‫در این استان توجیه پذیر نیست‪.‬‬ ‫سرمایه‪ ،‬اولویت اصلی‬ ‫نیز بی تاثیر نخواهد ب��ود به ویژه اینکه‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اهمی��ت حمایت‬ ‫بررسی را در پروژه های‬ ‫این اس��تان در زمین��ه صنایع غذایی‪،‬‬ ‫از تولی��دات داخ��ل اس��تانی گفت‪:‬‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫کان��ی و غیرفل��زی و صنایع ش��یالتی‬ ‫متاس��فانه برخ��ی مس��ئوالن نی��ز‬ ‫دارد‬ ‫مزیت اقتصادی دارد‪.‬‬ ‫محصوالت تولیدی داخل اس��تان را‬ ‫نمی خر ند تا گردش س��رمایه در اس��تان به وجود‬ ‫ای��د به جای ان از بیرون اس��تان خرید می کنند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که تمام بودجه به اسم استان‬ ‫می اید اما از اس��تان های برخوردار خرید می شود‬ ‫در مقابل‪ ،‬مالیات ها از بنگاه های اقتصادی اس��تان‬ ‫گرفت��ه می ش��ود‪ .‬این امر باعث می ش��ود که فرار‬ ‫س��رمایه به وجود اید‪ .‬متاسفانه این عوامل باعث‬ ‫می ش��ود که اس��تانی کمتربرخوردار و حاشیه ای‬ ‫باقی بمانیم‪.‬‬ ‫‹ ‹قدری تامل‬ ‫ب��ا توجه ب��ه مختصات پ��روژه و صنع��ت‪ ،‬میزان‬ ‫بازگش��ت س��رمایه متف��اوت اس��ت با ای��ن حال‬ ‫سرمایه گذار در هر بخشی که فعالیت می کند باید‬ ‫فرصت ه��ا‪ ،‬چالش ها و امنیت و ضریب بازگش��ت‬ ‫سرمایه را بسنجد‪.‬‬ ‫باید بدانیم که س��رمایه همیش��ه جای��ی جریان‬ ‫پیدا می کند که امکان بازگش��ت س��ریع داش��ته‬ ‫باش��د از این رو زمان بازگش��ت س��رمایه‪ ،‬اولویت‬ ‫اصل��ی بررس��ی را در پروژه های س��رمایه گذاری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در مجموع روند سرمایه گذاری در پیوندی عمیق‬ ‫ب��ا رویداده��ای سیاس��ی و اقتصادی در س��طح‬ ‫کالن اس��ت تا جایی که صاحبان صنایع ش��رایط‬ ‫مساعد کس��ب و کار و امنیت سیاسی و اقتصادی‬ ‫را پیش نیاز امنیت س��رمایه و بازگش��ت ان تلقی‬ ‫می کنن��د بنابراین در صورتی که امنیت اقتصادی‬ ‫و سیاسی در کش��وری وجود نداشته باشد به طور‬ ‫قطع درباره سرمایه گذاری ها تردید می شود‪.‬‬ ‫مش��کل زمانی بیش��تر ب��روز می کند ک��ه برخی‬ ‫اس��تان های کش��ور با انبوه تقاضا برای فعالیت و‬ ‫در نتیج��ه کمب��ود زمین س��رمایه گذاری روبه رو‬ ‫باش��ند و برخی اس��تان ها ب��ا وج��ود امتیازها و‬ ‫تسهیالت بس��یار خرید زمین باز هم بی کارافرین‬ ‫بمانن��د‪ .‬این گونه می ش��ود که در این اس��تان ها‬ ‫بی��کاری بی��داد می کن��د و ن��اگاه مناط��ق ازاد‬ ‫تجاری به جای تولی��د صنعتی ناجی این مناطق‬ ‫می ش��وند‪ .‬غاف��ل از اینک��ه ای��ن مناط��ق تنها‬ ‫دروازه های��ی باز خواهن��د بود ب��رای واردات و تا‬ ‫مدت ها در توس��عه نیافتگی باق��ی می مانند‪ .‬انجا‬ ‫دیگ��ر س��خن از نبود دی��دگاه امایش��ی چندان‬ ‫تاثیری ندارد بلکه بای��د مزیت های تولیدی را در‬ ‫این مناطق کش��ف کرد تا چرخ توسعه به حرکت‬ ‫افتد با این حال امید است مشوق های ارائه زمین‬ ‫بتواند ب��ه خوبی کارگر بیفتد و خش��تی از دیوار‬ ‫مش��کالت این منطقه از کش��ور را بردارد؛ استانی‬ ‫حاش��یه ای ک��ه بیش از ‪ ۵۵‬درصد جمعیت ش��هر‬ ‫زاهدان در ان حاشیه نشین است‪.‬‬ ‫مدی��رتوس��عه صنعت��ی و‬ ‫کارافرینی شرکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی ف��ارس از برگزاری‬ ‫کارگاه اموزش��ی اش��نایی با‬ ‫ط��رح و نق��ش ف��رش فارس‬ ‫دستباف خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت‬ ‫سیدمحمود قیومی‬ ‫ب��ه نق��ل از رواب��ط عمومی‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫ف��ارس‪ ،‬س��یدمحمود قیومی‬ ‫گفت‪ :‬دوره اموزش��ی اش��نایی با طرح و نقش فرش فارس‬ ‫به همت ش��رکت شهرک های اس��تان فارس و خوشه فرش‬ ‫فارس با همکاری س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت فارس‬ ‫و انجم��ن طراحان و نقاش��ان فرش فارس‪ ،‬ب��ه مدت ‪ 4‬روز‬ ‫در س��الن اجتماعات سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت فارس‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به برنامه های شرکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫ف��ارس در زمینه برگ��زاری دوره های اموزش��ی فرش ویژه‬ ‫دی نفعان افزود‪ :‬دوره های اموزشی مختلفی برای ذی نفعان‬ ‫این خوشه در استان فارس هدف گذاری شده و این شرکت‬ ‫از برگزاری این دوره ها حمایت می کند‪.‬‬ ‫قیوم��ی با اش��اره به اینکه این دوره ها ب��ا تخصیص یارانه‬ ‫‪۸۰‬درصدی از سوی شرکت شهرک های صنعتی فارس برای‬ ‫ش��رکت کنندگان برگزار می ش��ود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬عالقه مندان‬ ‫می توانن��د با ثبت نام در این دوره ها ب��دون پرداخت هزینه‪،‬‬ ‫اموزش های الزم برای اش��نایی با فرش دس��تباف فارس را‬ ‫فرا بگیرند‪.‬‬ ‫مدیر توس��عه صنعتی و کارافرینی ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی فارس تصریح کرد‪ :‬این دوره اموزش��ی به مدت ‪۲۴‬‬ ‫ساعت به منظور بهره وری بیشتر و ارتقای کیفیت اموزشی‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این دوره اموزشی که ‪ ۳۰‬نفر از عالقه مندان‬ ‫به هن��ر ‪ -‬صنعت فرش ش��رکت داش��تند‪ ،‬مباحثی درباره‬ ‫معرفی نقش و طرح مناطق مختلف استان فارس ارائه و در‬ ‫پایان دوره به کاراموزان گواهینامه اعطا شد‪.‬‬ ‫بهره برداری از پروژه‬ ‫شبکه فشار برق متوسط کاویان‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی استان خراسان رضوی‬ ‫از بهره برداری از پروژه ش��بکه‬ ‫فشار برق متوسط ‪ 20‬کیلوولت‬ ‫ش��هرک صنعتی کاوی��ان خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت‬ ‫مسعود مهدی زاده مقدم‬ ‫ب��ه نق��ل از رواب��ط عمومی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫خراس��ان رض��وی‪ ،‬مس��عود‬ ‫مهدی زاده مقدم گفت‪ :‬پروژه های زیرس��اختی در راستای‬ ‫بهس��ازی و تس��هیل روند عبور و مرور صاحبان صنایع و‬ ‫همچنین روان س��ازی در ام��ر حمل ونقل کاال و مواد اولیه‬ ‫اجرا می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای انجام این پروژه ‪۸‬هزار و ‪۲۴۳‬میلیون‬ ‫ری��ال از مح��ل اعتب��ارات داخل��ی هزینه ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫مهدی زاده مقدم افزود‪ :‬اجرای این ش��بکه برق رسانی در ‪۳‬‬ ‫بخش شهرک صنعتی کاویان (فاز ‪ ،۳‬بخش دو فاز‪ ۳‬و فاز‬ ‫‪ )۲‬به ص��ورت تک مداره و دومداره ب��ه طول ‪ ۱۶‬کیلومتر‬ ‫و ش��بکه فش��ار برق متوس��ط زمینی به منظ��ور تکمیل‬ ‫خروجی های پس��ت ف��وق توزیع برق کاوی��ان به طول ‪۲‬‬ ‫کیلومتر انجام ش��ده است‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی استان خراس��ان رضوی گفت‪ :‬این شهرک فضای‬ ‫مناس��بی برای کسب و کار دارد و درحال حاضر با استقرار‬ ‫‪ ۱۴۵‬واح��د صنعتی بهره برداری ش��ده و افزون بر ‪۵‬هزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬نفر در ان مشغول به کار است‪.‬‬ ‫‹ ‹برق رسانی به ساختمان نگهبانی‬ ‫همچنین مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫خراسان رضوی از برگزاری مناقصه و تعیین شرکت مجری‬ ‫پروژه اجرای پروژه تامین برق س��اختمان نگهبانی ناحیه‬ ‫صنعتی میان جلگه خبر داد‪.‬‬ ‫مهدی زاده مقدم گفت‪ :‬پروژه های زیرساختی در راستای‬ ‫بهس��ازی و تس��هیل روند عبور و مرور صاحبان صنایع و‬ ‫همچنین روان س��ازی در ام��ر حمل ونقل کاال و مواد اولیه‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این پروژه با هزین��ه ای افزون بر ‪۱۷۵‬میلیون‬ ‫ریال و در مدت ‪ ۳‬ماه به انجام خواهد رسید‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان خراسان‬ ‫رضوی با تاکید بر کیفی��ت و کمیت در اجرای پروژه های‬ ‫فنی و سرعت در انجام کارها تاکید کرد‪ :‬ایجاد زیرساخت ها‬ ‫و فراهم کردن امنیت حضور س��رمایه گذاران برای احداث‬ ‫و راه ان��دازی واحدهای صنعتی و تولیدی در ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی اس��تان‪ ،‬یکی از دغدغه های اصلی شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان است‪.‬‬ ‫مهدی زاده مق��دم گف��ت‪ :‬عملی��ات اجرای زیرس��اخت‬ ‫در ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی با ه��دف کاهش دغدغه‬ ‫تولیدکنندگان و صنعتگ��ران و در جهت تکمیل و تجهیز‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی انجام می شود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 22‬اذر ‪ 12 1395‬ربیع االول ‪ 12 1438‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 3‬پیاپی ‪1976‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫توسعه صنایع کوچک‬ ‫در مناطق ویژه اقتصادی‬ ‫خبر‬ ‫اتمام پروژه گازرسانی‬ ‫به شهرک صنعتی مرزن اباد‬ ‫معاون فنی ش��رکت شهرک های صنعتی مازندران از اتمام‬ ‫پروژه گازرسانی به شهرک صنعتی مرزن اباد چالوس با هزینه‬ ‫‪ 5‬هزار میلیون ریالی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی مازندران‪ ،‬یاسر امینی گفت‪ :‬گازرسانی‬ ‫به ش��هرک های صنعت��ی و بهره مندی واحده��ای تولیدی و‬ ‫صنعتی از مزایای گاز‪ ،‬مهم ترین رویکرد ش��رکت در تکمیل‬ ‫زیرساخت است‪.‬‬ ‫معاون فنی شرکت شهرک های صنعتی مازندران با اشاره به‬ ‫نقش مهم س��وخت گاز طبیعی در کاهش الودگی هوا افزود‪:‬‬ ‫توسعه گازرس��انی و تامین گاز موردنیاز واحدهای تولیدی و‬ ‫صنعتی با جدیت در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫امینی اظهار کرد‪ :‬عملیات اجرای ش��بکه داخلی و ایستگاه‬ ‫تقلی��ل فش��ار گاز ‪ 10‬ه��زار مترمکعب��ی ش��هرک صنعتی‬ ‫مرزن اب��اد چالوس با اعتباری افزون بر ‪ 5‬ه��زار میلیون ریال‬ ‫انجام شده است‪ .‬وی با بیان اینکه با اتمام این پروژه ‪ 28‬واحد‬ ‫بهره بردار‪ ،‬از انرژی پاک بهره مند خواهند ش��د‪ ،‬خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬گازرس��انی به ش��هرک ها و نواحی صنعتی و اتصال انها‬ ‫به ش��بکه گاز‪ ،‬ضمن کمک به کاهش الودگی و سالم س��ازی‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬ب��ه کاه��ش هزینه ها کمک ک��رده و موجب‬ ‫افزایش تولید واحدهای صنعتی و رونق اقتصادی خواهد شد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬فاطمه خوشبویی‬ ‫احداث واحده��ای صنعتی با‬ ‫رویکرد صادرات مح��ور هدف از‬ ‫ایج��اد مناط��ق وی��ژه اقتصادی‬ ‫اس��ت‪ .‬این واحده��ای صنعتی‬ ‫م��واد اولی��ه را وارد و محص��ول‬ ‫نهای��ی ب��رای ص��ادرات تولی��د‬ ‫می کنن��د یا محص��ول میانی را‬ ‫فتحعلی محمدزاده‬ ‫وارد کرده و با تبدیل به محصول‬ ‫معاون سازمان صنایع‬ ‫نهایی به صادرات می پردازند که‬ ‫کوچک و شهرک های‬ ‫در انجام این فعالیت های تولیدی‬ ‫صنعتی‬ ‫از معافیت های مالیات بر درامد‬ ‫و ارزش اف��زوده و نیز تعرفه های‬ ‫گمرکی بهره مند می ش��وند‪ .‬سازمان صنایع کوچک متولی ‪9‬‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی ش��امل بانه‪ ،‬کردستان‪ ،‬اترک گلستان‪،‬‬ ‫س��منان‪ ،‬کازرون‪ ،‬یزد‪ ،‬بجنورد‪ ،‬ش��مال بوشهر و ازنا لرستان‬ ‫اس��ت و ماموری��ت دارد تا با تس��ریع در فعالیت های اجرایی‬ ‫فازه��ای عملیاتی در مناط��ق ویژه اقتص��ادی زمینه حضور‬ ‫سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فراهم کند‪ .‬با قرار گرفتن‬ ‫در ش��رایط پس��اتحریم تالش داریم با س��رعت بخشیدن به‬ ‫تکمیل زیرساخت ها‪ ،‬شرایط مناسب در جذب سرمایه گذاران‬ ‫خارج��ی را فراهم کنی��م‪ .‬متقاضیان س��رمایه گذاری در این‬ ‫مناطق باید جواز تاسیس واحد صنعتی را از سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان مورد نظر دریافت کرده و برای دریافت‬ ‫زمین به شرکت شهرک های صنعتی مراجعه کنند تا بتوانند‬ ‫برای احداث و راه اندازی صنعت اقدام کنند‪ .‬در ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی و مناطق ویژه اقتص��ادی مالکیت زمین به متقاضی‬ ‫واگذار می شود و این یک مزیت برای استقرار در شهرک های‬ ‫صنعتی است در حالی که خارج از این مناطق از اراضی ملی‬ ‫به شمار می رود و امکان دریافت مالکیت وجود ندارد‪ .‬به همین‬ ‫منظور برای تکمیل زیرساخت ها‪ ،‬اراضی به ‪ 2‬تا ‪ 3‬فاز اجرایی‬ ‫برنامه ریزی ش��ده و مرحله به مرحله اجرا می شود تا شرایط‬ ‫استقرار واحدهای صنعتی فراهم شود بنابراین انتظار می رود‬ ‫ت��ا واگذاری زمین ه��ای صنعتی با تکمیل زیرس��اخت ها در‬ ‫مناطق ویژه اقتصادی بوشهر‪ ،‬بانه و جهان از بهار سال اینده‬ ‫اغاز ش��ود‪ .‬هدف اصلی از تشکیل مناطق ویژه در پشتیبانی‬ ‫از فعالیت های اقتصادی اس��ت ک��ه الزمه ان برقراری ارتباط‬ ‫تج��اری بین المللی و تحرک در اقتص��اد منطقه ای و تولید و‬ ‫پردازش کاالها است بنابراین توجه ویژه به صادرات غیرنفتی‪،‬‬ ‫ایجاد اشتغال مولد و جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی یک‬ ‫ضرورت اس��ت‪ .‬صادرات مجدد‪ ،‬عبور خارجی‪ ،‬درنظر گرفتن‬ ‫مش��وق ها در عوارض گمرکی‪ ،‬معافیت ه��ای مالیاتی‪ ،‬ازادی‬ ‫مشارکت سرمایه گذاری برای اتباع داخلی و خارجی‪ ،‬صادرات‬ ‫و واردات بدون تشریفات گمرکی از دیگر مزایای فعالیت های‬ ‫صنعتی و اقتصادی در مناطق ویژه به شمار می رود‪.‬‬ ‫در ‪ 9‬منطقه ویژه اقتص��ادی نامبرده‪8 ،‬هزار و ‪ 200‬هکتار‬ ‫زمین دراختیار سازمان صنایع کوچک است که تاکنون برای‬ ‫‪6‬هزار و ‪ 900‬هکتار ان س��ند مالکیت دریافت ش��ده اس��ت‬ ‫و ب��رای جهان اباد و طرح توس��عه ازنا نی��ز در حال دریافت‬ ‫س��ند مالکیت هستیم و تا پایان س��ال سند مالکیت دریافت‬ ‫می ش��ود‪ .‬این گام مثبت و اقدامی ارزنده برای سرمایه گذاران‬ ‫و صاحب��ان صنعتی در این مناطق بود که امس��ال موفق به‬ ‫کس��ب ان شدیم‪ .‬دریافت سند مالکیت به منظور بهره مندی‬ ‫از تس��هیالت بانکی‪ ،‬مجوزها‪ ،‬معافیت ها و تخفیف ها ضروری‬ ‫اس��ت‪ .‬در انتخاب مناطق ویژه اقتصادی‪ ،‬ان بخش از اراضی‬ ‫ایجاد و تملک می ش��ود که دارای توجیه اقتصادی بوده و در‬ ‫فعالیت ه��ای ملی و منطقه ای اثرگذار باش��ند‪ .‬همچنین فضا‬ ‫باید به صورتی فراهم شود که سرمایه گذاران با اسودگی خاطر‬ ‫از بازگش��ت س��رمایه در ایجاد اش��تغال پایدار در ان منطقه‬ ‫وارد شوند‪.‬‬ ‫محمد علی باهری‬ ‫گفت وگو با محمدعلی باهری‪ ،‬بنیانگذار صنایع لبنی چوپان‬ ‫دامپرور بودم تولیدکننده شدم‬ ‫€ €ب�ا توجه ب�ه موان�ع تولید در کش�ور با چه‬ ‫زینب عبدی‪-‬گروه صنایع کوچک‪ :‬کارافرینی درس�ت مثل نشس�تن در یک چرخ و فلک‬ ‫انگیزه ای حاضر به سرمایه گذاری در این صنعت‬ ‫اس�ت‪ .‬گاهی وقت ها باال هستید و از هیجان نفس تان بند می اید و گاهی وقت ها هم با سر به‬ ‫شدید؟‬ ‫سمت زمین می ایید‪.‬‬ ‫اگر قرار باش��د ی��ک کارافرین فقط به مش��کالت‬ ‫فکر کند ک��ه دیگر نمی ت��وان او را کارافرین خواند‪.‬‬ ‫ما در ش��رایطی کار خود را شروع کردیم که اقتصاد‬ ‫به عن��وان ی��ک بازیگر جدید خ��ود را در این بازار به‬ ‫€ €به عن�وان ی�ک کارافری�ن ق�دری از خود‬ ‫به ش��دت دولتی ب��ود و نمی توانس��تیم به عنوان یک‬ ‫عرصه رقاب��ت معرفی کنم‪ .‬در س��ال ‪ 1376‬با تفکر‬ ‫بگویید‪ .‬کجا متولد ش�ده اید‪ ،‬در چه خانواده ای‬ ‫تولید کننده بخش خصوصی در قیمت گذاری کاالها‬ ‫کار‬ ‫قیمت‪،‬‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫کیفیت‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫سالم‬ ‫لبنیات‬ ‫تولید‬ ‫رشد کرده اید و دارای چه تحصیالتی هستید؟‬ ‫نقش داشته باش��یم‪ .‬وضعیت به گونه ای بود و هست‬ ‫روز‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کردیم‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫هدفمند‬ ‫ما‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اغاز‬ ‫تهران‪-‬‬ ‫من متولد ایوانک��ی‪ ،‬در ‪ 7‬کیلومتری جاده‬ ‫ک��ه برخی نهاده��ای دولتی اقدام ب��ه قیمت گذاری‬ ‫نخس��ت بنا را بر تولید باکیفیت و سالم گذاشتیم که‬ ‫مشهد هستم‪ .‬پدرم کارمند وزارت اموزش و پرورش‬ ‫کااله��ا می کنن��د‪ ،‬در حالی که معتقدیم بهتر اس��ت‬ ‫خوشبختانه این روند امروز هم ادامه دارد و در ذهن‬ ‫ب��ود و بعدها رییس ام��وزش و پرورش گرمس��ار و‬ ‫این کار به بازار س��پرده ش��ود‪ .‬با توجه به اینکه بازار‬ ‫کارکنان این شرکت نهادینه شده است‪ .‬ما نخستین‬ ‫ایوانکی شد‪ .‬در خانواده های فرهنگی گرایش فرزندان‬ ‫تولید مواد لبنی انحصاری نیس��ت و بازیگران زیادی‬ ‫شرکتی هستیم که توانس��تیم با ظروف استاندارد و‬ ‫به س��مت تحصیالت‪ ،‬بس��یار باالس��ت و کسب علم‬ ‫در ان نقش دارند‪ ،‬زمینه برای رقابت کامل به وجود‬ ‫باکیفیتی براساس استانداردهای بین المللی وارد بازار‬ ‫ارزش��مند اس��ت‪ .‬از این رو من هم به درس و مدرسه‬ ‫امده اس��ت‪ ،‬اما تفک��ر دولتی برخی مدی��ران اجازه‬ ‫ش��ویم که در ان زمان مورد تشویق رییس جمهوری‬ ‫عالقه زیادی داش��تم و س��عی می ک��ردم به بهترین‬ ‫نمی دهد اقتصاد رقابتی که ش��اکله اقتصاد مقاومتی‬ ‫نمونه‬ ‫نخس��تین‬ ‫عرضه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫روزی‬ ‫گرفتیم‪.‬‬ ‫قرار‬ ‫هم‬ ‫شکل ممکن درسم را بخوانم‪ .‬بعد از اتمام تحصیالت‬ ‫را تش��کیل می دهد‪ ،‬در کشور اجرایی شود‪ .‬ما بسیار‬ ‫اقدام‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫اس��تاندارد‬ ‫ بندی‬ ‫ه‬ ‫بس��ت‬ ‫با‬ ‫محصوالت‬ ‫از‬ ‫ابتدایی‪ ،‬با خانواده به تهران امدیم و دوره دبیرستان‬ ‫خوشحالیم که توانستیم با وجود فشارهای مختلف و‬ ‫کردم‬ ‫حس‬ ‫و‬ ‫داش��تم‬ ‫خوشایندی‬ ‫احس��اس‬ ‫کردیم‪،‬‬ ‫را س��ال ‪ 1350‬در دبیرس��تان خوارزم��ی ب��ه اتمام‬ ‫قیمت گ��ذاری دولتی‪ ،‬تمامی موارد در زمینه کیفیت‬ ‫توانسته ام برای بهداشت تغذیه این مردم کاری انجام‬ ‫رس��اندم‪ .‬س��پس برای ادامه تحصیل به امریکا رفتم‬ ‫را از ابت��دا تا ام��روز اجرایی کنی��م و هرگز از هدف‬ ‫دهم‪ .‬در حال حاضر هم دو فرزند پس��ر‬ ‫و توانستم در رشته ‪ MBA‬فارغ التحصیل شوم‪ .‬سال‬ ‫خود که کیفیت بوده‪ ،‬قدمی عقب نشینی‬ ‫‪ 1357‬همزم��ان با وقوع انقالب به ایران بازگش��تم و‬ ‫دارم که هر دوی انها بعد از ‪ 18‬س��ال زمانی که مغازه اجاره ای نکرده ایم‪ .‬ای کاش زمینه های رقابت در‬ ‫ب��ا توجه به ارزش��مند ب��ودن تولی��د در ان مقطع‪،‬‬ ‫که در خارج از کش��ور زندگی کرده اند‪ ،‬برای فروش پوشاک ایران اجرایی می ش��د و سیاست گذاران‬ ‫وارد کار دامپروری ش��دم‪ .‬خوش��بختانه با مطالعاتی‬ ‫به میل و اراده خود به ایران بازگش��تند را تحویل گرفتیم همه اج��ازه می دادند تولید در س��ایه رقابت‬ ‫سرامیک‬ ‫تزئیناتش‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫مش��غولند‬ ‫کارخانه‬ ‫همین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫که انج��ام دادم‪ ،‬بازار صنعت لبنیات را بکر و تش��نه‬ ‫شکل گیرد‪ ،‬نه انحصار و وضع تعرفه های‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫دیوارش‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫بنده‬ ‫مباهات‬ ‫سرمایه گذاری دیدم و «چوپان» را تاسیس کردم‪.‬‬ ‫ب��اال‪ .‬م��ن به عن��وان ی��ک تولید کننده‬ ‫بود‪،‬‬ ‫حمام‬ ‫مثل‬ ‫درست‬ ‫چه‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ش�رکت‬ ‫این‬ ‫این‬ ‫€ €«چوپان» چگونه متولد ش�د و چرا وارد‬ ‫€‬ ‫€‬ ‫از دول��ت می خواه��م تولی��د رقابتی را‬ ‫صنعت شدید؟‬ ‫س�همی از بازار لبنی�ات دارد و چه نمی دانستیم در انجا در ای��ران نهادین��ه کند و اج��ازه ندهد‬ ‫چه جنسی بفروشیم‬ ‫محصوالتی را به تولید می رساند؟‬ ‫در هم��ان ابتدای مراجعت به کش��ور عالقه مند به‬ ‫نهادهای سرکوبگر قیمت در بازار تولید‬ ‫با توج��ه به غیرش��فاف ب��ودن امار‬ ‫کارهای زیربنایی و تولیدی و کارافرینی بودم و همین‬ ‫کش��ور خودنمایی کنند‪ .‬ش��ما امروز به‬ ‫و نب��ود مرجع��ی معتبر درب��اره میزان‬ ‫اصل باعث ش��د تولید لبنیات را پیگیر شوم تا بتوانم‬ ‫استارت اپ ها توجه کنید‪ .‬ببینید چگونه‬ ‫عرض��ه و تقاضای محصوالت لبنی‪ ،‬ام��ار دقیقی در‬ ‫محصوالتی با اس��تانداردهای کش��ورهای پیش��رفته‬ ‫فعالیت انها بازار را شفاف و رقابتی کرده و محصوالت‬ ‫ما‬ ‫تولید‬ ‫بخش‬ ‫مش��کالت‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫این‬ ‫نیس��ت‪.‬‬ ‫دست‬ ‫تولی��د کنم‪ .‬در ان زم��ان لبنیات به صورت بس��یار‬ ‫با چه کیفیت باالیی به دست مردم می رسد‪ .‬حرکت‬ ‫پیدا‬ ‫دست‬ ‫دقیق‬ ‫امار‬ ‫به‬ ‫ ایم‬ ‫ه‬ ‫نتوانست‬ ‫هنوز‬ ‫که‬ ‫اس��ت‬ ‫ابتدایی عرضه می شد و در کیسه های پالستیکی که‬ ‫به س��مت اقتصاد ازاد برای کشور ما ضروری است و‬ ‫شاید‬ ‫بپردازیم‪.‬‬ ‫فعالیت‬ ‫ادامه‬ ‫به‬ ‫ان‬ ‫ اس��اس‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫بیشتر س��وراخ بود‪ ،‬در دسترس مردم قرار می گرفت‬ ‫خوشبختانه با سیاست گذاری های دولت‪ ،‬توانسته ایم‬ ‫یکی از دالیل صدور انواع مجوزهای ساخت و تولید و‬ ‫که بهداش��تی هم نبود‪ .‬این موض��وع خیلی مرا ازار‬ ‫به سمتی حرکت کنیم که زمینه رقابتی کردن ایجاد‬ ‫بدون اس��تفاده ماندن ان‪ ،‬همین نبود امار و اطالعات‬ ‫می داد و نمی توانستم شاهد عرضه چنین محصوالتی‬ ‫شود و کلیت اقتصاد ما به ان سمت حرکت کند‪.‬‬ ‫باش��د‪ .‬به نظرم وقت ان رس��یده که می��زان تولید و‬ ‫در کشور باشم‪ .‬از این رو تصمیم گرفتم به طور جدی‬ ‫€ €س�طح فناوری صنایع لبنی ایران نسبت به‬ ‫مصرف انواع مواد لبنی به طور رسمی از سوی وزارت‬ ‫وارد این صنعت شوم و ان را توسعه دهم‪.‬‬ ‫سایر نقاط دنیا دارای چه تفاوت هایی است؟‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت یا کش��اورزی اعالم ش��ود‬ ‫در سال ‪ 1374‬فکر تولید لبنیات پاستوریزه و سالم‬ ‫اگر این سوال را در دهه ‪ 70‬از من می پرسیدید‪ ،‬با‬ ‫تا س��رمایه گذاران جدید که قص��د ورود به این بازار‬ ‫در ذهن��م ظهور کرد و چون دامپ��رور بودم و با بازار‬ ‫کمال تاسف اعالم می کردم پیشرفتی در این زمینه‬ ‫به‬ ‫صنعت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کام��ل‬ ‫اگاهی‬ ‫با‬ ‫بتوانند‬ ‫دارن��د‪،‬‬ ‫را‬ ‫و نیاز کش��ور به محصوالت بهداش��تی لبنی اشنایی‬ ‫نداری��م و به هیچ وجه قابل مقایس��ه با کش��ورهای‬ ‫فعالیت بپردازند و نسبت به توسعه فعالیت های خود‬ ‫داش��تم‪ ،‬تصمیم گرفت��م با ق��درت وارد این صنعت‬ ‫پیش��رفته نیس��تیم‪ .‬همان گون��ه که ع��رض کردم‬ ‫اقدام کنند‪ .‬با اینکه در س��هم بازار‪ ،‬امار مشخصی در‬ ‫ش��وم و صنعتی را بنیانگذاری کنم که بخشی از نیاز‬ ‫کیفیت و بهداشت این محصوالت در دهه ‪ 60‬و ‪70‬‬ ‫دست نیست‪ ،‬مدعی هس��تیم در تولید انواع ماست‪،‬‬ ‫کش��ور را در این زمینه برطرف کند‪ .‬در سال ‪1375‬‬ ‫مناس��ب نبود و مردم با مشکالت ناشی از بهداشتی‬ ‫سهم قابل توجهی از بازار را پوشش می دهیم‪ ،‬چراکه‬ ‫با س��رمایه ای که داشتم‪ ،‬زمین و ماشین االت الزم را‬ ‫نبودن این صنایع رو به رو بودند‪ .‬در ان زمان چیزی‬ ‫با توجه به جغرافیای وسیع کشور‪ ،‬هم توانسته ایم در‬ ‫خری��دم و بدون انتقال ارز بانک��ی با همکاری بانک‬ ‫به عنوان تاریخ تولید و انقضا وجود نداش��ت و معلوم‬ ‫جای ج��ای بازارهای ایران حض��ور یابیم و هم اینکه‬ ‫کش��اورزی و حمای��ت رییس جمه��ور و دولت وقت‪،‬‬ ‫نبود چه محصولی تازه اس��ت و چه محصولی فاسد‪.‬‬ ‫صادرات‬ ‫س��مت‬ ‫به‬ ‫منطقه‬ ‫بازاره��ای‬ ‫از‬ ‫ش��ناخت‬ ‫با‬ ‫کلن��گ ایجاد بنای چوپان را ب��ه زمین زدم تا بتوانم‬ ‫اما با توجه به س��رمایه گذاری هایی که در اوایل دهه‬ ‫اوردیم‪.‬‬ ‫روی‬ ‫خود‬ ‫محصوالت‬ ‫در بازار محصوالت لبنی نقش افرینی داش��ته باشم و‬ ‫‪ 80‬ش��د‪ ،‬به س��رعت فناوری این صنع��ت در ایران‬ ‫پیشرفت کرد‪ .‬س��رمایه گذاران زیادی به این عرصه‬ ‫وارد ش��دند و در نهایت نش��ان های تجاری بزرگی‬ ‫ت انان در‬ ‫ب��ه وجود امدند که امروز ش��اهد فعالی�� ‬ ‫کش��ور هس��تیم‪ .‬خوش��بختانه به جایی رسیده ایم‬ ‫که محص��والت تولیدی مان از نظ��ر کیفی کمتر از‬ ‫کشورهای اروپایی نیس��ت‪ .‬البته در این میان بهتر‬ ‫اس��ت اخالق تولید رعایت شود و تولید کنندگان در‬ ‫انتخاب مواد اولیه خود دقت الزم را داش��ته باشند‪.‬‬ ‫رعایت اصول تولید و وجدان تولیدی مسئله مهمی‬ ‫است که باید ان را جدی گرفت و دستگاه های ناظر‬ ‫در این باره نظارت بیش��تری داشته باشند‪ .‬استفاده‬ ‫از افزودنی های غیر مجاز و مضر‪ ،‬س�لامت جامعه را‬ ‫تهدید می کند‪ .‬طبیعی اس��ت که با توجه به حرکت‬ ‫اقتصاد ایران به س��مت اقتصاد رقابتی‪ ،‬این دسته از‬ ‫تولید کنندگان که منافع خود را بر س�لامت جامعه‬ ‫ترجی��ح می دهند‪ ،‬ب��ه زودی از گردونه رقابت خارج‬ ‫می ش��وند و جای خود را ب��ه تولید کنندگان اصیل‬ ‫می دهند‪ .‬تولید کنندگانی در این بازار موفق خواهند‬ ‫ب��ود که ع�لاوه بر تولیدات س��الم‪ ،‬به ن��واوری نیز‬ ‫روی اورند و بتوانند س��بد متنوع تری از محصوالت‬ ‫لبن��ی را راهی ب��ازار کنند‪ .‬ما امروز ای��ن کار را در‬ ‫چوپان انجام می دهیم و با س��رمایه گذاری هایی که‬ ‫انج��ام داده ایم‪ ،‬به س��متی رفته ای��م که محصوالت‬ ‫باکیفیت‪ ،‬با اس��تفاده از مواد اولیه اس��تاندارد را به‬ ‫تولید برسانیم‪.‬‬ ‫€ €نظر ش�ما درب�اره یارانه محص�والت لبنی‬ ‫چیس�ت؟ ایا با اختص�اص دادن یاران�ه به این‬ ‫محصوالت موافق هستید؟‬ ‫من از مخالفان دادن یارانه به تولید کنندگان هستم‬ ‫و معتقدم تولید کننده ای موفق است که بتواند مانند‬ ‫س��ایر تولید کنن��دگان در دنیا ب��ه تولید محصوالت‬ ‫باکیفیت مناس��ب و قیمت خوب روی اورد‪ .‬اما بهتر‬ ‫است نظام یارانه ای در صنعت لبنیات با عینک دیگری‬ ‫دیده شود‪ .‬ما ناچاریم برای حفظ سالمت شهروندان‬ ‫به توزیع ش��یر به صورت یارانه ای روی اوریم‪ ،‬چون‬ ‫مدارس ما نیازمند ان هستند که دانش اموزان شیر را‬ ‫به صورت رایگان استفاده کنند و در سبد غذایی شان‬ ‫بگنجانند‪ .‬در این میان انتخاب پیمانکار بس��یار مهم‬ ‫است و نباید به این بهانه محصولی وارد مدارس شود‬ ‫که دارای مرغوبیت الزم نباشد‪ .‬تداوم پرداخت یارانه‬ ‫ش��یر سبب می ش��ود اقش��ار کم درامد نیز بتوانند از‬ ‫لبنیات مورد نیاز بهره مند شوند‪ ،‬اما روش عرضه این‬ ‫محصول بهتر است از سوی وزارت اموزش و پرورش‬ ‫مورد ارزیاب��ی مجدد قرار گی��رد و تولید کنندگان با‬ ‫تجربه نیز در این امر مش��ارکت داشته باشند‪ .‬عرضه‬ ‫لبنیات مانند ش��یر در مدارس بس��یار مفید و مثبت‬ ‫است و در س�لامت و رشد فکری و جسمی کودکان‬ ‫اثر گذار است که هیچ کس منکر ان نیست‪ .‬همان طور‬ ‫که عرض شد باید با روش مناسب به انتخاب پیمانکار‬ ‫پرداخت و در ان دقت کرد‪.‬‬ ‫تولید کاغذ از پودر سنگ توسط سرمایه گذاران چینی در لرستان‬ ‫ریی��س هیات مدی��ره و مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی لرس��تان از حض��ور و بازدید‬ ‫س��رمایه گذاران چین��ی از ش��هرک ها و نواح��ی‬ ‫صنعتی اس��تان خب��ر داد‪ .‬ب��ه گ��زارش خبرنگار‬ ‫گسترش صنعت از استان لرس��تان‪ ،‬بختیار رازانی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در راس��تای تحق��ق اقتصاد مقاومتی و‬ ‫حضور سرمایه گذاران و فعاالن خارجی در لرستان‬ ‫جلسه هماهنگی برای تسهیل روند سرمایه گذاری‬ ‫چینی ه��ا در مح��ل اس��تانداری لرس��تان برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬ریی��س هیات مدی��ره و مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی لرس��تان با بی��ان اینکه این‬ ‫س��ومین س��رمایه گذاری بزرگ خارجی در استان‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬قرار اس��ت به کوشش سرمایه گذاران‬ ‫و صنعتگ��ران چین��ی‪ ،‬از پودر س��نگ‪ ،‬کاغذ تولید‬ ‫ش��ود‪ .‬رازانی تصریح ک��رد‪ :‬این س��رمایه گذاران با‬ ‫حض��ور در منطقه ویژه اقتصادی لرس��تان واقع در‬ ‫ازنا و همچنین ش��هرک الیگودرز و معادن و ذخایر‬ ‫س��نگ این ش��هرک ها بازدید کردن��د ‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی لرستان افزود‪ :‬عالوه بر‬ ‫این پروژه بزرگ‪ ،‬قرار اس��ت در همکاری مشترکی‬ ‫با اس��تان لیونین��گ چین‪ ،‬س��رمایه گذاری بزرگی‬ ‫ب��رای احداث و راه اندازی ش��هرک های صنعتی در‬ ‫لرستان از سوی چینی ها ش��ود‪ .‬رازانی اظهار کرد‪:‬‬ ‫از ‪ 9‬اس��تان متقاض��ی حضور این س��رمایه گذاران‬ ‫ب��ا رایزن��ی و پیگیری های به عمل ام��ده از طرف‬ ‫اس��تاندار و مس��ئوالن استانی‪ ،‬لرس��تان به عنوان‬ ‫مرکز این س��رمایه گذاری انتخاب ش��د‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫س��رمایه گذاری ای��ن ط��رح افزون بر ح��دود ‪500‬‬ ‫میلیارد تومان خواهد بود که حدود ‪ 1000‬ش��غل‬ ‫جدید ایج��اد خواهد ش��د‪ .‬رازانی بی��ان کرد‪ :‬این‬ ‫کارخان��ه تولیدات متنوع از کاغذ خواهد داش��ت و‬ ‫برخی تولیدات ان برای صنایع کش��اورزی موجب‬ ‫رش��د و بهره وری بس��یاری خواهد شد که ظرفیت‬ ‫تولید ای��ن کارخانه‪ ،‬بیش از ‪ 120‬ه��زار تن کاغذ‬ ‫باکیفیت در س��ال خواهد بود ک��ه به طور کامل از‬ ‫پودر سنگ تولید می شود‪.‬‬ ‫صنعت و پژوهش‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ 22‬اذر ‪ 12 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 12‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 3‬پیاپی ‪1976‬‬ ‫خبر‬ ‫توصیه های انکتاد برای توسعه‬ ‫علم‪ ،‬فناوری و نواوری در ایران‬ ‫رمضانعلی صادق زاده‬ ‫صنایع مادر باید برای‬ ‫استفاده از فناوری های‬ ‫روز تالش کنند‬ ‫عکس‪ :‬ابوالفضل کیمیایی‬ ‫وحید احمدی‬ ‫تنها تعریف پروژه های‬ ‫پژوهشی نیاز صنایع را‬ ‫رفع می کند‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از نیاز به مراکز اموزشی و پژوهشی صنعتی در اینده نشان داد‬ ‫صنایع مادر اولویت فناوری های نو‬ ‫هرچند برخی صنایع با‬ ‫ک��ردن‬ ‫کارب��ردی‬ ‫پژوهش ها به نتایج خوبی‬ ‫رس��یده اند ام��ا هن��وز‬ ‫طیبه جهانبازی زیرساخت های الزم برای‬ ‫اس��تفاده از پژوهش های‬ ‫گروه صنعت‬ ‫کارب��ردی در صنای��ع به‬ ‫خوبی تعریف نشده است‪.‬‬ ‫توجه به دو عامل مهم می تواند ما را برای اس��تفاده‬ ‫هرچه بیش��تر از پژوهش های کارب��ردی یاری کند؛‬ ‫یکی اینکه تالش کنیم واحد های تحقیق و توسعه را‬ ‫در صنای��ع برای اینده ارتق��ا دهیم و دیگری ارتباط‬ ‫صنعت و دانش��گاه را نهادینه کنی��م‪ .‬صنایعی مانند‬ ‫س��یمان‪ ،‬فوالد‪ ،‬الومینیوم و صنایع معدنی که جزو‬ ‫صنایع مادر محسوب می شوند بیشتر از سایر صنایع‬ ‫نیاز اس��ت که خود را به فناوری های نوین در اینده‬ ‫مجهز کنند‪ .‬برای بررسی نیاز صنایع به پژوهش های‬ ‫کاربردی کارشناسان پاسخ می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز صنایع مادر به فناوری‬ ‫رمضانعلی صادق زاده‪ ،‬سرپرس��ت معاونت اموزش‪،‬‬ ‫پژوه��ش و فناوری وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مراکز اموزش��ی و پژوهش��ی را در دو سطح اموزش‬ ‫و پژوهش تش��ریح کرد و به گسترش صنعت گفت‪:‬‬ ‫مراکز اموزش��ی ح��وزه صنعت هم اکن��ون در چند‬ ‫س��طح فعالیت دارند‪ .‬بخشی از اموزش این حوزه را‬ ‫دانش��گاه های علمی و کاربردی در مقاطع فوق دیپلم‬ ‫و لیس��انس به عه��ده دارند و س��طح دیگر اموزش‬ ‫برای کس��ب مهارت ها در مقاطع زیر دیپلم اس��ت‪.‬‬ ‫کسب اینگونه مهارت ها در دوره های کوتاه مدت و با‬ ‫نظارت سازمان فنی و حرفه ای و شرکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی انجام می ش��ود‪ .‬او افزود‪ :‬ع�لاوه بر این از‬ ‫سوی س��ازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬مرکز اموزش های‬ ‫بازرگان��ی و دانش��گاه صنای��ع و مع��ادن دوره های‬ ‫مختلف مدیری��ت ازجمله دوره ‪ DBA‬یا دوره عالی‬ ‫مدیریت حرفه ای کس��ب وکار و ‪ MBA‬یا مدیریت‬ ‫کس��ب و کار برگزار می شود‪ .‬به عقیده بنده پوشش‬ ‫وسیع تر اینگونه اموزش ها در صورتی می تواند مفید‬ ‫واقع ش��ود که به بحث کیفیت اموزش توجه ش��ود‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این بای��د اموزش ها ب��رای ارتقای مهارت‬ ‫در س��طوح کمتر از دیپلم یا فوق دیپلم و لیس��انس‬ ‫بیش��تر مد نظر قرار گیرد‪ .‬او به تشریح فعالیت های‬ ‫پژوهش��ی در بخش صنع��ت پرداخت و گفت‪ :‬بحث‬ ‫پژوه��ش در صنایع بیش��تر ب��رای بکارگیری دانش‬ ‫مراکز پژوهش��ی و دانش��گاه ها در واحدهای تحقیق‬ ‫دانشگاه ها درگیر افزایش کمی دانشجو ها‬ ‫بودند و موضوع اشتغالزایی برای انها مهم نبوده‬ ‫سیدحمایت میرزاده‬ ‫دانشجویان ما در بحث های تئوری می توانند‬ ‫تئوریسین های قابلی باشند اما در صنایع نمی توانند‬ ‫به خوبی بدرخشند‬ ‫و توسعه صنایع اس��ت تا بتوان ازطریق این واحد ها‬ ‫فناوری های روز را در صنایع شناسایی کرده و ان را‬ ‫در جهت ارتقای صنایع به کار برد‪ .‬امروزه اگر صنایع‬ ‫نتوانند خود را به فناوری های پیش��رفته مجهز کنند‬ ‫از عرصه رقابت برای همیش��ه کن��ار خواهند رفت‪.‬‬ ‫بنابراین اس��تفاده از ظرفیت های پژوهش��ی یکی از‬ ‫الزامات توس��عه پایدار صنعتی در کش��ور اس��ت که‬ ‫این توس��عه در گرو اس��تفاده هرچه بیش��تر از توان‬ ‫واحد های تحقیق و توس��عه اس��ت‪ .‬او در پاس��خ به‬ ‫این سوال که ایا تاکنون صنایع از پژوهش ها به نحو‬ ‫احسن استفاده کرده اند؟ تصریح کرد‪ :‬هرچند برخی‬ ‫صنایع ب��ا کاربردی کردن پژوهش ها به نتایج خوبی‬ ‫رسیده اند اما هنوز زیرساخت های الزم برای استفاده‬ ‫از پژوهش ه��ای کاربردی در صنایع به خوبی تعریف‬ ‫نشده است‪ .‬متاسفانه بس��یاری از مراکز پژوهشی و‬ ‫دانش��گاه ها به تولید علم و مقاله بسنده می کنند از‬ ‫این رو هنوز ضعف های متعددی در مراکز پژوهش��ی‬ ‫و دانشگاه ها برای بکارگیری پژوهش های کاربردی و‬ ‫رسیدن به فناوری های نوین وجود دارد‪ .‬توجه به دو‬ ‫عامل مهم می تواند ما را برای استفاده هرچه بیشتر‬ ‫از پژوهش های کاربردی یاری کند؛ یکی اینکه تالش‬ ‫کنیم واحد های تحقیق و توس��عه را در صنایع برای‬ ‫اینده ارتقا دهیم و دیگری ارتباط صنعت و دانشگاه‬ ‫را نهادینه کنیم‪ .‬سرپرست معاونت اموزش‪ ،‬پژوهش‬ ‫و فناوری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پاس��خ‬ ‫به این س��وال که در این��ده بکارگیری پژوهش های‬ ‫کارب��ردی در کدام یک از صنایع بیش��تر احس��اس‬ ‫خواهد ش��د؟ گفت‪ :‬برخ��ی از صنایع کش��ور مانند‬ ‫فوالد‪ ،‬م��س‪ ،‬الومینیوم و اهن جزو صنایع زیربنایی‬ ‫و صنایع مادر محس��وب می شوند‪ .‬اینگونه صنایع در‬ ‫همه حالت ها چه فناوری انها بروز باشد و چه نباشد‬ ‫برای کشور ضروری هستند و استفاده از فناوری های‬ ‫نوی��ن در تمام مراحل ازجمله کنترل تولید‪ ،‬افزایش‬ ‫کیفیت و‪ ...‬در این صنایع جزو ضروریات است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬امروزه بیش��تر خودرو ه��ای روز دنیا به‬ ‫س��مت الکترونیک ش��دن پیش می روند‪ .‬اس��تفاده‬ ‫از فناوری ه��ای روز در صنای��ع خودرو س��ازی ب��ه‬ ‫رضا سیف اللهی‬ ‫صرفه جویی در مصرف س��وخت کمک خواهد کرد‬ ‫و از س��ویی به حفظ محیط زیس��ت یاری می رساند‪.‬‬ ‫اس��تفاده از انرژی های پاک جزو فناوری های نوین‬ ‫ب��ه ش��مار می رود ک��ه برای ب��روز ک��ردن صنعت‬ ‫خودروسازی کشور در اینده استفاده از پژوهش های‬ ‫کارب��ردی با بکارگیری واحد های تحقیق و توس��عه‬ ‫ض��روری اس��ت‪ .‬او با بی��ان اینکه توج��ه به واحد‬ ‫تحقیق و توسعه صنایع نس��اجی در اینده نیز الزم‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬صنع��ت نس��اجی هرچند جزو‬ ‫صنایع پیش��رفته به ش��مار نمی اید اما این صنعت‬ ‫برای ارتقای تولید و رقابت با تولیدکنندگان خارجی‬ ‫نی��از دارد ب��ه فناوری های روز مجهز ش��ود؛ این در‬ ‫حالی اس��ت که صنعت نساجی کشور قابلیت رقابت‬ ‫ب��ا صنایع نس��اجی خارج��ی را در بیش��تر حوزه ها‬ ‫ندارد‪ .‬ب��ه گفته صادق زاده واحد ه��ای صنعتی در‬ ‫صورت��ی که بخواهند تولی��د باکیفیت و قابل رقابت‬ ‫داش��ته باشند راهی جز اینکه از واحد های تحقیق و‬ ‫توسعه اس��تفاده و ارتباط خود را با مراکز پژوهشی‬ ‫و دانش��گاهی حفط کنند‪ ،‬ندارن��د‪ .‬چراکه برخی از‬ ‫فناوری ها مانند فناوری نانو‪ ،‬بایو و میکروالکترونیک‬ ‫جزو فناوری های نوین هستند‪ .‬این فناوری ها زمانی‬ ‫که ب��ه تولید انب��وه می رس��ند دارای ارزش افزوده‬ ‫باالیی خواهند بود و همیش��ه بازار خود را خواهند‬ ‫داش��ت اما برخ��ی از صنایع مانند س��یمان‪ ،‬فوالد‪،‬‬ ‫الومینی��وم و صنای��ع معدنی که ج��زو صنایع مادر‬ ‫محسوب می شوند باید برای استفاده از فناوری های‬ ‫نوین تالش کنند‪ .‬به عنوان نمونه می توان از فناوری‬ ‫نانو در صنایع خودرو س��ازی مانند شیش��ه‪ ،‬بدنه و‬ ‫قسمت سخت افزاری استفاده و محصوالت با کیفیتی‬ ‫تولید کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعریف پروژه های پژوهشی‬ ‫وحی��د احمدی‪ ،‬مع��اون پژوهش��ی وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیق��ات و فن��اوری تعریف پروژه های پژوهش��ی‬ ‫(‪ )RFP‬را یکی از الزامات فعالیت این مراکز در حوزه‬ ‫صنعت دانس��ت و به گس��ترش صنعت گفت‪ :‬مراکز‬ ‫اموزش��ی و پژوهشی باید مدیریت دانش را در راس‬ ‫فعالیت های خود قرار دهند و نیاز است از موازی کاری‬ ‫در مراکز پژوهش��ی و دانشگاه ها جلوگیری شود‪ .‬به‬ ‫گفته احم��دی اکنون صنایع خودروس��ازی‪ ،‬نفت و‬ ‫فوالد نیاز دارند که همپای رقبای خود حرکت کنند‬ ‫این در حالی اس��ت که مراکز پژوهشی و دانشگاه ها‬ ‫می توانن��د به عن��وان اهرمی به کم��ک این صنایع‬ ‫بشتابند و با تعریف پروژه های پژوهشی (‪ )RFP‬نیاز‬ ‫صنای��ع را رفع کنند‪ .‬او افزود‪ :‬بیش��تر از اینکه نیاز‬ ‫داش��ته باشیم مراکز اموزشی و پژوهشی را در اینده‬ ‫ارتقا دهیم هم اکنون در صدد اصالح نظام ساختاری‬ ‫مراکز اموزشی و پژوهش��ی حوزه صنعت هستیم تا‬ ‫بتوانی��م از دان��ش و علمی که در مراکز اموزش��ی و‬ ‫پژوهش��ی تولید می ش��ود برای تعری��ف پروژه های‬ ‫صنعتی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹رفع نیاز با یافته های علمی‬ ‫س��یدحمایت می��رزاده‪ ،‬نماینده مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی ب��ا بی��ان اینکه بخ��ش ارتباط ب��ا صنعت‬ ‫دانشگاه ها از دو جهت انگونه که باید تقویت نشده به‬ ‫گس��ترش صنعت گفت‪ :‬یکی اینکه دانشگاه ها درگیر‬ ‫افزایش کمی دانش��جو ها بودند و موضوع اشتغالزایی‬ ‫ب��رای انها مهم نبوده و از س��ویی صنع��ت نیز این‬ ‫احس��اس نیاز را نداشته است‪ .‬او افزود‪ :‬در دو حالت‬ ‫می توان این نقص را رفع کرد؛ یکی اینکه دانش��گاه‬ ‫به صنعت طرح های پژوهش��ی کاربردی را پیشنهاد‬ ‫ده��د یا اینکه صنایع نیاز های خود را به دانش��گاه ها‬ ‫اعالم و با عقد قراردادهای پژوهش��ی به رفع این نیاز‬ ‫اقدام کنند‪ .‬باید نیاز های صنعتی مبنی بر یافته های‬ ‫پژوهشی باشد تا بتوان نیاز صنایع را رفع کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز به اموزش کاربردی‬ ‫رضا سیف اللهی‪ ،‬مدیرعامل مرکز اموزش بازرگانی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه در حال‬ ‫حاضر بین مراکز پژوهشی‪ ،‬دانشگاهی و صنایع برای‬ ‫کارب��ردی کردن پژوهش ها فاصله زیادی وجود دارد‬ ‫به گسترش صنعت گفت‪ :‬هرچند در دانشگاه ها دفتر‬ ‫ارتباط با صنعت ایجاد ش��ده و وزارتخانه ها معاونت‬ ‫اموزش��ی جداگانه ای را برای اس��تفاده از پژوهش ها‬ ‫در نظر گرفته اند اما هنوز بین صنایع و دانشگاه های‬ ‫کش��ور فاصله وجود دارد‪ .‬او افزود‪ :‬دانش��جویان ما‬ ‫در بحث های تئوری می توانند تئوریسین های قابلی‬ ‫باشند اما در صنایع نمی توانند به خوبی بدرخشند و‬ ‫نیاز اس��ت این دانشجویان اول تجربه های عملی کار‬ ‫را بیاموزند و برای مقطع بعدی تحصیل اقدام کنند‪.‬‬ ‫این موض��وع در زمینه اموزش ه��ای کوتاه مدت نیز‬ ‫صدق می کند و بای��د اموزش ها در صورت کاربردی‬ ‫شدن شکل بگیرند‪.‬‬ ‫معرفی ‪ ۱۰‬حوزه فعال در فناوری‬ ‫رییس صندوق نواوری و ش��کوفایی گفت‪ :‬حوزه‬ ‫فناوری زیس��تی در صدر طرح ه��ای دانش بنیان و‬ ‫اعتبارات دریافتی از صندوق قرار دارد و این میزان‬ ‫اختصاص اعتب��ار برای فناوری در کش��ور تاکنون‬ ‫بی سابقه بوده است‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬بهزاد سلطانی‬ ‫با اش��اره به اعتبارات��ی که هرک��دام از بخش های‬ ‫فن��اوری دریاف��ت کرده اند گفت‪ :‬نخس��تین حوزه‬ ‫فناوری که بیش��ترین طرح و اعتب��ارات را دارد در‬ ‫«سایر بخش ها» یعنی بخش محصوالت پیشرفته‪،‬‬ ‫نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی و نیروگاهی اس��ت که در‬ ‫این حوزه ‪ ۲۲۵‬ش��رکت دانش بنیان و طرح با رقم‬ ‫‪۱۹۵‬میلی��ارد تومان مصوب ش��ده اس��ت‪ .‬رییس‬ ‫صن��دوق نواوری و ش��کوفایی یاداور ش��د‪ :‬ردیف‬ ‫دوم در جدول دریافت کنندگان تسهیالت صندوق‬ ‫نواوری و شکوفایی‪ ،‬حوزه فناوری زیستی‬ ‫است که شامل حوزه پزشکی‪ ،‬بیوپزشکی‪،‬‬ ‫بیوکشاورزی‪ ،‬بیوصنعتی‪ ،‬بیوزیستی و بیو‬ ‫محیط زیست است که در این حوزه ‪۲۰۶‬‬ ‫طرح با ‪۱۸۶‬میلیارد تومان اعتبار مصوب‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬س��ومین حوزه الکترونیک‬ ‫و برق و کنترل اس��ت ک��ه ‪ ۲۳۱‬طرح و‬ ‫‪۱۱۲‬میلی��ارد تومان اعتبار برای ان مصوب ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در ادامه مش��اهده می کنیم ک��ه چهارمین‬ ‫ردیف به ح��وزه فناوری اطالع��ات اختصاص دارد‬ ‫ک��ه مجموع��ه نرم افزاره��ای رایان��ه ای‪ ،‬بازی های‬ ‫رایان��ه ای و موبایل را به خود اختصاص داده و ‪۲۰۷‬‬ ‫شرکت و طرح مصوب با ‪۱۰۶‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫دارد‪ .‬وی ب��ا اب��راز امیدواری درب��اره حرکت رو به‬ ‫جلوی دانش بنیان ه��ا گفت‪ :‬این حرکتی‬ ‫اس��ت که با پیگیری های مداوم ‪۱۰‬ساله‬ ‫رهبر معظم انقالب ش��روع شد و در این‬ ‫دولت نیز رییس جمه��وری عنایت کرد و‬ ‫پ��ول صندوق نواوری و ش��کوفایی را داد‬ ‫و بای��د اذعان کن��م که جری��ان اقتصاد‬ ‫دانش بنی��ان به طور جدی در کش��ور راه‬ ‫افتاده اس��ت‪ .‬رییس صندوق نواوری و ش��کوفایی‬ ‫افزود‪ :‬پنجمین حوزه تجهیزات پیش��رفته و ساخت‬ ‫و تولید ازمایش��گاهی با ‪ ۲۰۰‬طرح و ‪5/92‬میلیارد‬ ‫توم��ان‪ ،‬شش��مین ح��وزه داروه��ای پیش��رفته و‬ ‫مهندسی پزش��کی با ‪ ۹۶‬طرح با ‪۷۲‬میلیارد تومان‬ ‫و هفتمین حوزه مواد پیش��رفته سرامیک‪ ،‬پلیمر و‬ ‫کامپوزی��ت با ‪ ۸۰‬طرح و ‪۳۷‬میلی��ارد تومان اعتبار‬ ‫اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬هش��تمین حوزه هوافضاست که‬ ‫باید توجه داشته باش��یم در این حوزه منظور تنها‬ ‫ش��رکت های خصوصی هس��تند‪ .‬در کشور ما حوزه‬ ‫هوافضا در بخش دولت��ی و دفاعی قوی و از بخش‬ ‫خصوصی ک��ه از ما اعتب��ار دریاف��ت می کند جدا‬ ‫هس��تند‪ .‬در بخش شرکت های خصوصی این حوزه‬ ‫‪ ۵۷‬طرح با ‪۱۹‬میلیارد و ‪۶۰۰‬میلیون تومان اعتبار‬ ‫مصوب ش��د‪ .‬نهمین حوزه فناوری نانو با ‪ ۴۳‬طرح‬ ‫و ‪۱۵‬میلی��ارد تومان اعتبار اس��ت و دهمین حوزه‬ ‫اپتیک و فوتونیک اس��ت و اخرین حوزه انرژی های‬ ‫نو با ‪ ۲۹‬طرح و ‪۷‬میلیارد و ‪ ۷۰۰‬تومان اعتبار است‪.‬‬ ‫البت��ه بیان این نکته ضروری اس��ت که انرژی های‬ ‫نو و انرژی هس��ته ای در کش��ور ما دولتی و بخش‬ ‫خصوصی ضعیف است‪.‬‬ ‫مدی��ر هماهنگ کننده پروژه مرور گ��زارش انکتاد درباره‬ ‫وض��ع عل��م‪ ،‬فن��اوری و ن��واوری در ایران گف��ت‪ :‬افزایش‬ ‫هم راستایی بین سیاست های توسعه ای بخش های مختلف‪،‬‬ ‫ش��فافیت تقس��یم کار در حوزه مدیریت و ارتقای کاربردی‬ ‫بودن نظام مالکیت فکری کشور ازجمله توصیه های سیاسی‬ ‫در این گزارش است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا «مایکل لیم» در ایین ارائه دومین گزارش‬ ‫وضع علم‪ ،‬فناوری و نواوری ایران از سوی کنفرانس تجارت‬ ‫و توسعه س��ازمان ملل (انکتاد) در معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری افزود‪ :‬از سال ‪ 1385‬پیشرفت های خوبی‬ ‫در حوزه فناوری ش��ده اما نیاز است که برخی مسائل بهبود‬ ‫پیدا کند؛ از ‪ 10‬س��ال پی��ش چند مح��ور ازجمله تعلق و‬ ‫رهب��ری پیش��رفت و فناوری در کش��ور و تمرکز بر موضوع‬ ‫نواوری‪ ،‬تقویت شده و توسعه یافته است‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬به طور کلی ‪ 3‬موج از سیاس��ت های علم‬ ‫و فناوری و نواوری در ایران طی ش��ده اس��ت؛ موج نخست‬ ‫که توسعه اموزش عالی اس��ت‪ ،‬موج دوم توسعه پژوهش و‬ ‫فناوری و موج س��وم نواوری اس��ت؛ بر اساس این گزارش‪،‬‬ ‫تعدادی نهاد از س��ال ‪1385‬برای ارتقای نواوری در کش��ور‬ ‫طراحی ش��ده که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫و ‪ ۱۶‬س��تاد این معاونت ازجمله انهاس��ت‪ .‬در این ‪۱۰‬سال‬ ‫روش ها یا نظام هایی ازجمله صندوق نواوری و ش��کوفایی‪،‬‬ ‫پارک ه��ای عل��م و فناوری و مراکز رش��د ب��رای حمایت از‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان راه اندازی شده که درنتیجه تامین‬ ‫مالی انها‪ ،‬نواوری در کشور رو به بهبود است‪.‬‬ ‫لیم بیان کرد‪ :‬در این گزارش همچنین بیان ش��ده که در‬ ‫‪۱۰‬سال گذشته برای تقویت نواوری در کشور سیاست هایی‬ ‫ازجمله نقش��ه جامع علمی‪ ،‬سیاست کلی اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫سیاس��ت کلی علم و فناوری‪ ،‬قانون حمایت از ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬قانون حمای��ت از توان حداکثر داخلی و قانون‬ ‫پیوست فناوری تصویب شده است‪ .‬این گزارش نشان می دهد‬ ‫که در ‪10‬س��ال گذشته تقویت و بهبود قابل مالحظه ای در‬ ‫پژوه��ش و اموزش عال��ی رخ داده و همچنین فعالیت های‬ ‫پژوهشی عملکرد بهتری داشته اند؛ به عنوان مثال می توان به‬ ‫افزایش تعداد اختراعات ثبت شده اشاره کرد‪.‬‬ ‫مدیر هماهنگ کننده پروژه مرور گزارش انکتاد ادامه داد‪:‬‬ ‫در این چند سال ظرفیت علم و فناوری ایران نیز بهبود پیدا‬ ‫کرده که درنهایت به تنوع بیش��تر اقتصاد کش��ور و کاهش‬ ‫اتکا به درامدهای نفتی منجر ش��ده اس��ت‪ .‬در این گزارش‬ ‫مش��خص ش��ده که بهره وری از صنایع به نس��بت کم است‬ ‫و نرخ رش��د بهره وری تولید خیلی باال نبوده اس��ت؛ فضای‬ ‫کسب وکار بهبود قابل مالحظه ای پیدا نکرده اما در سال های‬ ‫اینده باید بیشتر شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬همچنین براس��اس این گزارش‪ ،‬هزینه کرد‬ ‫تحقیق و توسعه کم اس��ت که باید توسعه پیدا کند‪ .‬برخی‬ ‫ش��رکت های سهامی سنتی کش��ور در حوزه نواوری درگیر‬ ‫نش��ده اند و هزینه نمی کنند که این امر باید رفع شود؛ نرخ‬ ‫بیکاری در تحصیلکرده ها بس��یار زیاد است که برای رفع ان‬ ‫باید فکر کرد‪.‬‬ ‫این مقام وابسته به سازمان ملل متحد داد‪ :‬باید در کشور‬ ‫روی حقوق مالکیت فکری بیشتر کار شود؛ اخرین چالشی‬ ‫هم که در این گزارش امده‪ ،‬س��طح پایین س��رمایه گذاری‬ ‫خارج��ی در حوزه هایی به غیراز نفت و گاز اس��ت؛ تا امروز‬ ‫حجم سرمایه گذاری خارجی کمک زیادی به ظرفیت تولید‬ ‫کش��ور نکرده اس��ت‪ .‬در این گزارش ‪ 8‬توصیه سیاسی علم‪،‬‬ ‫فن��اوری و نواوری ارائه ش��ده که عبارت اس��ت از‪ :‬افزایش‬ ‫هم راس��تایی بین سیاست های توسعه ای بخش های مختلف‬ ‫(به ط��ور مش��خص سیاس��ت های س��رمایه گذاری خارجی‪،‬‬ ‫رقابت و اموزش)‪ ،‬ش��فافیت تقس��یم کار در حوزه مدیریت‬ ‫علم و فناوری‪ ،‬تعیین هدف قابل دستیابی تحقیق و توسعه‬ ‫برای کش��ور‪ ،‬توس��عه عملک��رد و محور ق��رار دادن بودجه‬ ‫مراک��ز پژوهش��ی و دانش��گاه ها‪ ،‬تدابیر سیاس��ی و ارزیابی‬ ‫سیاست اموزشی و پژوهشی‪ ،‬اتخاذ راهبرد ملی جامع برای‬ ‫مش��تاق کردن س��رمایه گذاران خارجی و بهبود ارتباطات و‬ ‫جریان ه��ای فناوری‪ ،‬ارتقای کاربردی ب��ودن نظام مالکیت‬ ‫فکری کشور به طوری که تمام فرایند نواوری را در برگیرد و‬ ‫حداکثر تاثیر را داشته باشد و بهبود و پیشرفت هدف اقتصاد‬ ‫دانش بنیان در صنایع سنتی کشور و همراهی با شرکت های‬ ‫دانش بنیان و حوزه های فناوری راهبردی‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مدیر هماهنگ کننده پروژه مرور گزارش انکتاد‪،‬‬ ‫ایران ظرفیت های بس��یار زیادی در زمین��ه علم‪ ،‬فناوری و‬ ‫نواوری دارد که باید از این ظرفیت ها اس��تفاده کند‪ ،‬اکنون‬ ‫فرصت خوبی برای ایران فراهم است و سیاست گذاران کشور‬ ‫در حال انجام اصالحاتی در حوزه فناوری هس��تند تا از این‬ ‫ظرفیت اس��تفاده حداکثری کنند‪ .‬انجام این تغییرات برای‬ ‫توسعه ضروری است‪ .‬وی با اشاره به اینکه در گزارش انکتاد‬ ‫به صورت مقایس��ه ای به فناوری ها پرداخته نشده‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫جلسات بررسی فناوری ها مش��خص شد که ایران در حوزه‬ ‫نانو پیش��رفت خوبی داشته و زیرساخت های خوبی دارد؛ در‬ ‫حوزه زیس��ت فناوری نیز پیش��رفت های خوبی حاصل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫لیم یاداور ش��د‪ 3 :‬توصیه سیاسی نیز برای حوزه زیست‬ ‫فناوری ارائه شده که شامل ضرورت بهبود تامین مالی برای‬ ‫حوزه زیست فناوری‪ ،‬بهبود همکاری بین شرکت های حوزه‬ ‫زیس��ت فناوری نوپا و ش��رکت های بالغ زیس��ت فناوری و‬ ‫تقویت همکاری بین المللی در حوزه زیست فناوری است که‬ ‫به دسترس��ی بیشتر شرکت های زیست فناوری به بازارهای‬ ‫بین المللی منجر شود‪.‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه گسترش صنعت‪:‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسس�ه غیر تجاری فرهنگی مطبوعاتی گس�ترش‬ ‫دوشنبه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫‪ 22‬اذر‪1395‬‬ ‫‪ 12‬ربیع االول ‪ 1438‬مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫‪ 12‬دسامبر ‪ 2016‬قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 3‬پیاپی ‪1976‬‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫صنعتگران معاصر ایران‬ ‫نگاهی به تالش های جعفر اخوان‬ ‫در بخش صنعت(بخش سوم)‬ ‫فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫سازمان استان ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬محمدرضا ابراهیمی‬ ‫فناوری‪ :‬فرهاد صدیقی توانا‬ ‫چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نش�انی‪ :‬ته�ران‪ ،‬خیاب�ان قائ�م مق�ام فراهان�ی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪- 26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪info@tejaratdaily.com :‬‬ ‫اگهی‪ads@tejaratdaily.com:‬‬ ‫امور استان ها‪states@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر ‪64097‬‬ ‫در گفت وگوی «گسترش صنعت»‬ ‫با دبیر انجمن صنایع بیسکویت‪ ،‬شیرینی و شکالت ایران‬ ‫قاچاق‬ ‫از فروشگاه زنجیره ای تا مترو‬ ‫در صنعت ش�یرینی و ش�کالت ایران ب�ا تولید یک میلی�ون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن در س�ال ضمن‬ ‫ایجاد اش�تغال ‪ ۶۵‬هزار نفره س�االنه ‪ ۲۵۰‬میلیون دالر صرف واردات مواد اولیه (غیر از ارد و‬ ‫گندم و ش�کر و روغن) و ماش�ین االت ان می شود‪ .‬در همین مدت ‪ ۵۵۰‬میلیون دالر صادرات‬ ‫دارد که تراز مثبت تجاری برای اقتصاد کش�ور به وجود اورده اس�ت‪ .‬جمشید مغازه ای‪ ،‬دبیر‬ ‫انجمن صنایع بیس�کویت‪ ،‬ش�یرینی و ش�کالت ای�ران و مدیرعامل تعاون�ی تولیدکنندگان‬ ‫صنعتی بیسکویت‪ ،‬شیرینی و شکالت در گفت وگو با گسترش صنعت اعالم کرد‪ :‬این صنعت‬ ‫همچنان متاثر از بازار قاچاق چند میلیارد تومانی است که در تمام بازار ایران از فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای گرفته تا مترو عرضه می ش�ود و برای مبارزه با ان به دستگاه های مختلفی مراجعه‬ ‫کرده ایم اما همچنان ادامه دارد‪ .‬متن کامل این گفت وگو را می خوانید‪.‬‬ ‫حامد شایگان‬ ‫€€صنع�ت ش�یرینی و‬ ‫گروه صنعت‬ ‫ش�کالت ای�ران از چ�ه‬ ‫زمانی شکل گرفت؟‬ ‫این صنعت پیشینه ‪۶۰‬ساله‬ ‫دارد و ان زمان ش��رکت تولیدی س��اوه با لیس��انس‬ ‫ش��رکت اشتوتک المان شکالتی به نام «شکالت ما»‬ ‫تولید کرد و به این صنعت ش��کل تازه ای داد و هنوز‬ ‫فعالی��ت ان ادامه دارد که محص��ول امروز ان به نام‬ ‫«شوکوما» در بازار معروف است‪ .‬درواقع در سال های‬ ‫گذش��ته یکی‪ ،‬دو نش��ان ویتانا‪ ،‬مین��و و گرجی تنها‬ ‫تولیدکننده های ش��یرینی و شکالت صنعتی بودند و‬ ‫در ‪۱۵‬سال اخیر با سرمایه گذاری های جدید و کالن‬ ‫جهش��ی ایجاد کرد که موجب ش��د امروزه شیرینی‬ ‫و ش��کالت جزو صنای��ع پایه قرار گیرد ب��ه گونه ای‬ ‫که ضم��ن ایج��اد ارزش افزوده ‪۲۵‬درصدی س��االنه‬ ‫‪۵۵۰‬میلیون دالر ارزاوری داش��ته باشد که ‪۲۵‬درصد‬ ‫ارزاوری صنایع غذایی کش��ور است‪ .‬همچنین برای‬ ‫‪ ۶۵‬ه��زار نفر اش��تغال مس��تقیم ایجاد ک��رده و اگر‬ ‫صنایع تامین کننده مواد اولیه مانند شیرخشک‪ ،‬ارد‪،‬‬ ‫ش��رکت های حمل ونقل و‪ ...‬را در نظر بگیریم شاهد‬ ‫ل ‪۱۳۷۶‬‬ ‫اشتغال زیادی خواهیم بود‪ .‬از این رو در سا ‬ ‫براس��اس نیاز صنعت تعدادی از تولیدکننده ها جمع‬ ‫ش��دند و انجمن را بنا نهادند‪ .‬ای��ن انجمن فراگیر و‬ ‫کش��وری است که از اس��تان های مختلف ‪ ۲۷۰‬عضو‬ ‫دارد‪ .‬در ان زمان برای تسهیل در تامین مواد اولیه با‬ ‫قیمت مناس��ب تر همان اعضا با سرمایه گذاری جدید‬ ‫و خرید س��هام تعاونی صنعت ش��یرینی و شکالت را‬ ‫تش��کیل دادند و من نیز به عنوان مدیرعامل انتخاب‬ ‫ش��دم که بعدها ش��رکت دیگ��ری به ن��ام «ماندگار‬ ‫تج��ارت» زیرمجموعه همین انجمن تاس��یس ش��د‬ ‫که بیش��تر در نمایشگاه های داخلی و خارجی صنایع‬ ‫غذایی فعال است‪ .‬شاکله اصلی هیات مدیره انجمن و‬ ‫ش��رکت های زیرمجموعه یکی است با این تفاوت که‬ ‫در انجم��ن ‪ ۹‬عضو‪ ،‬در تعاونی ‪ ۷‬عضو و در ش��رکت‬ ‫ماندگار تجارت ‪ ۵‬عضو فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫€ €میزان تولید و تراز تجاری صنعت شیرینی‬ ‫و شکالت ایران چقدر است؟‬ ‫ایران در س��ال گذشته یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن‬ ‫شیرینی و شکالت تولید کرد‪ .‬با وجود اینکه ظرفیت‬ ‫اس��می ما ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تن اس��ت و با توجه‬ ‫به این میزان تولید‪ ،‬مصرف سرانه ایران سال گذشته‬ ‫نزدیک به ‪ ۱۸‬کیلو بود که نسبت به میانگین مصرف‬ ‫اروپایی ه��ا که به ‪ ۳۵‬کیلو هم می رس��د بس��یار کم‬ ‫اس��ت‪ .‬درحال حاضر از ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تن نیاز‬ ‫کش��ور به ش��کر ‪ ۵۰۰‬هزار تن در صنعت شیرینی و‬ ‫شکالت مصرف می شود‪ ۷۰۰ ،‬هزار تن ارد و‪ ۱۲۰‬هزار‬ ‫تن روغن در س��ال مصرف می کنیم که ش��اغالن و‬ ‫دست اندرکاران ان جزو اشتغال غیرمستقیم صنعت‬ ‫شیرینی و ش��کالت به شمار می روند‪ .‬بنابراین غیراز‬ ‫مواد اولی ه همچون گن��دم‪ ،‬ارد و روغن که از داخل‬ ‫تامین می شود بقیه کاالها ش��امل ترکیبات کاکائو‪،‬‬ ‫بهبوددهن ده ه��ا‪ ،‬اس��انس ها‪ ،‬رنگ ه��ای خوراک��ی‪،‬‬ ‫ماش��ین االت و‪ ...‬از کش��ورهای پیش��رو این صنعت‬ ‫وارد می ش��ود زی��را ایران به دانش فنی روز دس��ت‬ ‫یافته و ب��رای واردات مواد اولیه و ماش��ین االت که‬ ‫س��االنه به ‪ ۲۵۰‬میلیون دالر می رس��د با کشورهای‬ ‫پیش��رفته همکاری می کند‪ .‬با این حال با احتس��اب‬ ‫‪ ۵۵۰‬میلیون دالر ص��ادرات تراز مثبت تجاری ایجاد‬ ‫کرده ایم‪ .‬به طور رس��می سال گذش��ته ‪ ۳۰‬هزار تن‬ ‫ش��کالت با ارزش ‪ ۱۴۰‬هزار دالر واردات داش��ته ایم‬ ‫که در مقابل ‪ ۵۵۰‬میلیون دالر صادرات رقم بس��یار‬ ‫ناچیزی است اما کاالهایی مانند ادامس و بیسکویت‬ ‫س��االنه بی��ش از میلیاردها تومان قاچاق می ش��ود‬ ‫که از فروش��گاه های زنجی��ره ای گرفته ت��ا مترو به‬ ‫فروش می رس��د که بخش��ی از ان ناشی از فرهنگ‬ ‫خارجی پسند ایران است‪.‬‬ ‫€ €توانمن�دی فن�اوری صنع�ت ش�یرینی و‬ ‫ش�کالت ایران در چه سطحی است و ایا اینکه‬ ‫گفت�ه می ش�ود برخ�ی از تولیدکننده های این‬ ‫صنف محصول خود(ادامس خرسی) را با نشان‬ ‫ایران�ی از چین تولی�د و وارد می کنند واقعیت‬ ‫دارد؟‬ ‫درحال حاض��ر تولیدکننده ایران��ی در این صنعت‬ ‫نداری��م ک��ه محص��ول یا نش��ان خ��ود را در چین‬ ‫تولی��د کند و اگ��ر محصولی از چین وارد می ش��ود‬ ‫قاچاق اس��ت‪ .‬ظرفیت تولید ادام��س در ایران بیش‬ ‫از ‪ ۴۰‬میلیون تن اس��ت اما به دلی��ل افزایش قاچاق‬ ‫میزان تولید این محصول در کشور به ‪ ۱۶‬میلیون تن‬ ‫در س��ال رسیده است‪ .‬فناوری تولید شکالت در دنیا‬ ‫به مواد اولیه ان بستگی دارد که پودر کاکائو‪ ،‬لیکور‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫نام اخوان با مونتاژ نخستین ماشین های جیپ (در اواخر‬ ‫دهه ‪ )30‬گره خورده است‪ .‬با تاسیس کارخانه جیپ در سال‬ ‫ل پس از‬ ‫‪ 11( 1338‬سال پیش از تاسیس ذوب اهن و ‪ 59‬سا ‬ ‫ورود نخستین خودرو به ایران) مونتاژ نخستین ماشین در‬ ‫کشور ما شکل گرفت‪.‬‬ ‫این ش��رکت در سال ‪ 1342‬عالوه بر فروش لوازم یدکی و روغن‬ ‫ن ‪ 449‬رامبلر (س��ود هر دس��تگاه ‪ 11400‬ریال) به فروش‬ ‫ماش��ی ‬ ‫رس��اند‪ .‬در اواخر س��ال ‪ 1342‬تعمیرگاه رامبلر با شماره ثبت ‪-59‬‬ ‫‪ 135-3011‬الف احداث ش��د‪ .‬ش��رکت جیپ در س��ال ‪ 1344‬با‬ ‫فروش ‪ 2218‬دس��تگا ه بیش از ‪ 583/000/000‬ریال ماش��ین و‬ ‫لوازم ان را فروخت‪ .‬محاس��به هزینه ها در س��ال ‪ 1344‬از این قرار‬ ‫ی حدود ‪40‬‬ ‫ب��ود‪ :‬هزینه تولی�� د ‪ 443/000/000‬ریال‪ ،‬هزینه ادار ‬ ‫میلیون ریال‪ ،‬استهالک ‪11‬میلیون ریال‪ ،‬هزینه فروش ‪ 35‬میلیون‬ ‫ریال‪ ،‬هزینه متخصصان امریکایی بیش از ‪ 7‬میلیون ریال‪ ،‬هزینه‬ ‫ت حدود ‪ 2‬میلی��ون ریال ‪ ،‬حقوق و س��ایر هزینه ها حدود‬ ‫تبلیغ��ا ‬ ‫‪ 3/5‬میلی��ون ریال و س��ود خالص ش��رکت ‪ 13‬میلی��ون ریال‪ .‬در‬ ‫س��ال ‪ 1334-1344‬حقوق گمرکی برمبن��ای ‪30‬درصد تنظیم‬ ‫ت نس��بت به کل فروش (پس از کسر‬ ‫ش��ده بود‪ .‬س��ود ویژه شرک ‬ ‫مالیات) ‪12‬درصد ارزیابی ش��د‪ .‬در همین سال تصمیم گرفته شد‬ ‫از رنگ‪ ،‬الکترود‪ ،‬صندلی و پارچه های تولید داخل اس��تفاده شود‪.‬‬ ‫ل وام بانکی دریافت کرد‪ .‬در اسناد‬ ‫شرکت بیش از ‪ 54‬میلیون ریا ‬ ‫از ‪ 235/000/000‬ری��ال وام – ب��ه احتمال زی��اد کوتاه مدت – از‬ ‫بانک ملی ش��عبه بازار و بانک پارس اظهار ش��د‪ .‬ش��رکت جیپ به‬ ‫عن��وان یک ش��رکت تولی��دی به مدت ‪ 5‬س��ال (از مهر ‪ )1338‬از‬ ‫ت معاف بود‪ .‬در س��ال ‪ 1343‬به دلیل صنعتی بودن‬ ‫پرداخت مالیا ‬ ‫از معافی��ت ‪50‬درصد مالیاتی برخوردار ش��د‪ .‬مالیاتش در س��ال‬ ‫‪ 1343‬مبل��غ ‪ 1/149/075‬و در س��ال ‪ 1344‬مبلغ ‪ 26/7‬میلیون‬ ‫ن بابت هیات مدیره‬ ‫ریال ارزیابی ش��د‪ .‬جعفر اخوان و کمال بازرگا ‬ ‫بودن حقوقی از شرکت دریافت نمی کردند‪ .‬سرمایه شرکت جیپ‬ ‫در س��ال ‪ 1345‬به ‪ 400‬میلیون ریال افزایش یافت‪ .‬دارایی ثابت‬ ‫ش��رکت به یک میلیارد و ‪ 42‬میلیون ریال و س��ود ان به بیش از‬ ‫‪ 51‬میلیون ریال می رس��ید‪ .‬موسس��ه حسابرسی دقیق سود ویژه‬ ‫ش��رکت را در س��ال ‪ 1347‬بیش از ‪ 21‬میلیون ریال عنوان کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��رکت جیپ در س��ال ‪ 1346‬تعدادی خودرو رامبلر به‬ ‫ن تاکسی های فرودگاه ها اغلب از همین‬ ‫امرای ارتش داد‪ .‬پس از ا ‬ ‫اتومبی��ل و قیم��ت ان ‪ 25/500‬تومان بود‪ .‬ش��رکت‪ ،‬خودرو های‬ ‫رامبلر را با نام های اریا‪ ،‬ش��اهین و مدل های کالسکه های از جیپ‬ ‫ش��هباز و وانت اه��و وارد بازار کرد‪ .‬به تدری��ج خطوط مونتاژ جدید‬ ‫و س��الن های تولی��دی افزایش یافت‪ .‬این ش��رکت با تولید ‪2650‬‬ ‫دستگاه در سال ‪ 1346‬یک شرکت کوچک در میان خودروسازان‬ ‫بو د گرچه نقش پیشتاز را در میان انها ایفا می کرد‪ .‬کارخانه جیپ‬ ‫در سال ‪ 1346‬اقدام به تبلیغات گسترده ای برای اتومبیل های اریا‬ ‫و ش��اهین کرد‪ .‬این دو نوع اتومبیل ش��ش سلیندر مزایای فراوانی‬ ‫داش��تند که مورد استقبال قرار گرفت؛ ازجمله مزایای انها داشتن‬ ‫ف اس��یبی به‬ ‫فرمان تلس��کوپی و هیدرولیک بود که هنگام تصاد ‬ ‫راننده نمی رساند؛ همچنین فالشر راهنما که به طور همزمان در ‪4‬‬ ‫طرف اتومبیل روشن و خاموش می شد برای نخستین بار روی این‬ ‫ل خطر بریدن ترمز را‬ ‫دو اتومبیل نصب شده بود‪ .‬داشتن ترمز دوب ‬ ‫برطرف می کرد‪ .‬جیپ ویلیز کالسکه ای سی‪.‬جی ‪ 50‬از نظر تعداد‬ ‫‪60‬درصدو از نظر ارزش ‪50‬درصد کل فروش ش��رکت را تش��کیل‬ ‫می داد‪ .‬سایر مدل ها از نظر فروش تفاوتی نداشتند‪ .‬حدود دو سوم‬ ‫به اش��خاص و س��ازمان های دیگر – و بیش��تر قسطی – فروخته‬ ‫می ش��د‪ .‬قیمت فروش به اشخاص حدود ‪5‬درصد بیشتر از قیمت‬ ‫ف��روش ب��ه دولت بود‪ .‬تا اوایل دهه ‪ 40‬قانون از صنایع نوپا در برابر‬ ‫ی مش��مول‬ ‫رقب��ا حمای��ت نمی کرد‪ .‬قانون حمایت از صنایع داخل ‬ ‫محدودیت وارداتی خودرو نبود‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کتاب سرگذشت ‪ 50‬کنشگر اقتصادی ایران‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com/about.html‬‬ ‫تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫گروه صنعت کالن‪ :‬حامد شایگان‬ ‫گروه صنعت زیرساخت‪ :‬امیرحسن مهرزاد‬ ‫گروه صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‪ :‬زینب عبدی‬ ‫گروه خودرو‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫گروه عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گروه ویرایش‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫شکالت در چین‪ ،‬اروپا‪ ،‬ترکیه‪ ،‬امریکا و‪ ...‬با قیمت و‬ ‫کیفیت های متفاوت وجود دارد که در زمان تحریم ها‬ ‫از انجایی که نمی توانستیم مواد اولیه باکیفیت وارد‬ ‫کنیم س��طح رقابت کاهش یافت که خوشبختانه با‬ ‫اجرای برجام و رفع تحریم ها دس��ت ما باز ش��ده و‬ ‫می توانیم نسبت به گذش��ته کاالهای باکیفیت تری‬ ‫تولید کنیم‪ .‬به طور قطع در تامین ماش��ین االت نیز‬ ‫همین موضوع صدق می کن��د و انواع کیفیت وجود‬ ‫دارد‪ .‬حال از انجایی که شیرینی و شکالت در صنایع‬ ‫غذایی اروپایی ها جایگاه ویژه ای دارد ماشین االتی که‬ ‫در المان‪ ،‬ایتالیا و سوئیس ساخته می شود از کیفیت‬ ‫باالتری برخوردار هستند و ایران نیز با بهره گیری از‬ ‫این فناوری ها توانس��ته به تولید قابل رقابتی دست‬ ‫یاب��د که امروز به ‪ ۶۵‬کش��ور دنیا ص��ادر می کنیم؛‬ ‫در بین کش��ورهای مقص��د امریکا‪ ،‬روس��یه‪ ،‬ژاپن‪،‬‬ ‫کره جنوبی‪ ،‬استرالیا و‪ ...‬وجود دارد که اگر محصوالت‬ ‫ما از کیفیت مناس��بی برخوردار نبود نمی توانستیم‬ ‫به بازار این کش��ورها ورود کنیم‪ .‬حال از انجایی که‬ ‫در منطق��ه خاورمیانه بازار ‪ ۱/۵‬میلیارد دالری وجود‬ ‫دارد با حمایت تس��هیالتی دولت می توانیم در اینده‬ ‫س��هم قابل توجهی از این بازار را به دست اوریم زیرا‬ ‫هم اکنون در بس��ته بندی و ماندگاری کاال به سطح‬ ‫خوبی رسیده ایم و شکل محصول زیباتر شده که در‬ ‫عرضه محصول بسیار تاثیر گذار است‪.‬‬ ‫€ €ایا صنعت شیرینی و شکالت ایران توانایی‬ ‫تولید برای هم�ه ذائقه های داخلی و خارجی را‬ ‫دارد؟‬ ‫در کش��ورهای مختل��ف ذائقه ها متفاوت اس��ت‪.‬‬ ‫کش��ورهای عربی بیشتر شکالت شیرین می پسندند‬ ‫اما در اروپا بیش��تر شکالت تلخ مصرف می کنند‪ .‬در‬ ‫ایران نیز انواع ش��کالت ها از تلخ‪ ،‬ش��یرین‪ ،‬شیری‪،‬‬ ‫مغ��زدار و‪ ...‬وج��ود دارد‪ .‬ب��ا این حال بیش��تر افراد‬ ‫ش��کالت های شیرین را می پس��ندند و این در حالی‬ ‫اس��ت که مزایای ش��کالت تلخ به دلیل اینکه شکر‬ ‫کمتری در ان مصرف ش��ده بیش��تر است‪ .‬در ایران‬ ‫تولیدات این صنعت ش��امل شکالت‪ ،‬تافی و کارامل‪،‬‬ ‫کیک و کلوچه‪ ،‬بیسکویت و ویفر‪ ،‬اسنک ها و ادامس‬ ‫است‪ .‬شاید در زمان تحریم ها برای اینکه نتوانستیم‬ ‫به ماش��ین االت فن��اوری روز و مواد اولیه مناس��ب‬ ‫دس��ت یابیم نه تنها در ص��ادرات محدود بودیم بلکه‬ ‫در مصرف داخلی نیز نتوانستیم با نشان های خارجی‬ ‫رقاب��ت کنیم به گونه ای که امروزه ظرفیت خالی در‬ ‫ای��ن صنعت هنوز وجود دارد ک��ه به قاچاق بی رویه‬ ‫برمی گ��ردد که با وجود پیگیری از س��وی نهاد های‬ ‫مختلف همچنان به بازار وارد می ش��ود و این صنعت‬ ‫را تحت تاثیر قرار می دهد‪ .‬ش��یرینی و شکالت جزو‬ ‫کاالهای لوکس اس��ت و در اولوی��ت مصرف خانوار‬ ‫قرار ندارد و در زمان��ی که قدرت خرید مردم پایین‬ ‫می اید این محصول از سبد مصرفی خارج می شود به‬ ‫گونه ای که در زمان تحریم ها و کاهش قدرت خرید‬ ‫مردم باعث شد در سال ‪ ۹۳‬تولید شیرینی و شکالت‬ ‫به یک میلیون و ‪ ۳۸۰‬هزار تن برس��د در حالی که در‬ ‫س��ال ‪ ۹۲‬نزدیک به یک میلی��ون و ‪ ۶۵۰‬هزار تن در‬ ‫س��ال تولید می شد‪ .‬امروزه این میزان تولید در حال‬ ‫بهبود اس��ت به طوری که در ‪ ۸‬ماه امسال ‪۱۸‬درصد‬ ‫نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته افزایش و‬ ‫صادرات نیز ‪۶‬درصد رشد داشته است‪ .‬حال با توجه‬ ‫به اینکه بیش��ترین مصرف شیرینی و شکالت در ‪۶‬‬ ‫ماه دوم س��ال است پیش بینی می شود امسال بیش‬ ‫از ‪ ۱/۵‬میلیون تن تولید تا پایان سال داشته باشیم‪.‬‬ ‫€ €ظرفی�ت صادرات�ی ش�یرینی و ش�کالتی‬ ‫ایران چقدر است و بازار منطقه چقدر می تواند‬ ‫مشتری محصوالت ایرانی باشد؟‬ ‫درحال حاض��ر منطقه خاورمیانه مش��کالت زیادی‬ ‫دارد و باعث ش��ده که صنعت ش��یرینی و ش��کالت‬ ‫ایران در چند س��ال اخیر تغییر رویه دهد و به سمت‬ ‫بازار اروپا برود زیرا کش��ورهای منطقه ازجمله یمن‪،‬‬ ‫عراق‪ ،‬س��وریه‪ ،‬افغانس��تان و‪ ...‬درگیر بحران داخلی‬ ‫هس��تند از ای��ن رو کمتر می توانیم ب��ه منطقه صادر‬ ‫کنیم در ش��رایطی که ظرفیت ‪ ۱/۵‬میلیارد دالری در‬ ‫بازار منطقه ای ش��یرینی و شکالت وجود دارد‪ .‬با این‬ ‫حال در اروپای شرقی توانسته ایم بازار خوبی به دست‬ ‫اوری��م که اگر این نفوذ افزایش یاب��د می توانیم تناژ‬ ‫تولید را باال ببریم و از انجایی که تاییدیه کشورهای‬ ‫امریکا‪ ،‬ژاپن‪ ،‬استرالیا و‪ ...‬را داریم مشکلی برای ورود‬ ‫به بازارهای ب��زرگ اروپایی نداری��م و اگر بانک های‬ ‫داخل��ی در تامین نقدینگی ب��ا تولیدکننده ها همراه‬ ‫ش��وند و دولت نیز همکاری های خارجی را تس��هیل‬ ‫کند چشم انداز روش��نی در اینده برای این بخش به‬ ‫وجود خواهد امد‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫‪/‬‬ ‫بحران اب همچنان نیازمند توجه‬ ‫میزان بارندگی پاییز امسال ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪89‬درصد کاهش داشت‪.‬‬ ‫بر اساس تازه ترین گزارش «فائو» تعداد کشور های نیازمند کمک های غذایی نسبت به سال گذشته از ‪ 35‬به ‪ 39‬افزایش یافت‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!