روزنامه گسترش صنعت شماره 4 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 4

روزنامه گسترش صنعت شماره 4

روزنامه گسترش صنعت شماره 4

‫سه شنبه‬ ‫‪ 23‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 13‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 13‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫بلبشو در بازار سم‬ ‫‪16‬‬ ‫سال بیست و هشتم پیاپی ‪1977‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 16 4‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫دانش فنی «شل» در مسیر‬ ‫میدان های نفت و گاز ایران‬ ‫‪12‬‬ ‫از انتقاد تا دفاع‬ ‫خرید ‪ 118‬هواپیما از ایرباس‬ ‫گام بعدی نوسازی‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫سنتی که مشتریان را بی وفا می کند‬ ‫شرکت های خودروساز جهانی هر روز روش های جدید و جذابی در بخش خدمات‬ ‫ی کرده و به مشتری ارائه می دهند و در عصر کنونی که رقابت‬ ‫پس از فروش طراح ‬ ‫برای تصاحب بازار بین خودروسازان تنگاتنگ است‪ ،‬خدمات پس از فروش روزامد‬ ‫و کیفی عامل موفقیت خودروسازان خواهد شد ‪ .‬بر همین اساس روزانه خدمات‬ ‫جدید به جمع خدمات قدیمی اضافه می شود و به اصطالح خودروسازان از سمت‬ ‫خدمات پس از فروش سنتی به سمت مدرن حرکت می کنند ‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫جشن خودکفایی گندم‬ ‫بعد از ‪ 10‬سال‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫چشم امید خاورمیانه‬ ‫به توسعه شهرک کامپوزیت‬ ‫‪13‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫کامپوزیت در دنیای امروزی انچنان اهمیت دارد که نه تنها‬ ‫ ‬ ‫استف��اده از‬ ‫درج��ه مصرف سران��ه ان معیار میزان صنعتی بودن یک کش��ور است که‬ ‫تولید بس��یاری از قطعات هواپیما‪ ،‬خودرو و تاسیس��ات عمرانی و دریایی‬ ‫کامپوزیت امکان پذیر نیس��ت‪ .‬اهمیت گس��ترش این صنعت‬ ‫ ‬ ‫بدون وجود‬ ‫باعث ایجاد شهرک تخصصی «کامپوزیت سازه ماندگار» در استان فارس‬ ‫شده است‪ .‬این شهرک تخصصی که از سوی بخش خصوصی اداره می شود‬ ‫اکنون در استانه بهره برداری است‪ .‬مسئوالن این شهرک تخصصی امیدوار‬ ‫هستند در اینده نزدیک واحدهای صنعتی تولید ماشین االت کامپوزیتی‬ ‫و شرکت های پژوهشی را در این شهرک ایجاد کنند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از مغفول ماندن خدمات پس از فروش در ایران‬ ‫خریدکشتی های کره جنوبی‬ ‫اسح��اق جهانگی��ری در دوازدهمی��ن گردهمای��ی مدی��ران قرارگ��اه‬ ‫خاتم االنبی��اء(ص) با اشاره به انتقادات فرمان��ده قرارگاه خاتم االنبیاء(ص)‬ ‫راجع به انعقاد قرارداد خرید کش��تی از کره جنوبی گفت‪ :‬این قرارداد برای‬ ‫سال ‪۲۰۰۸‬م است و موضوع جدیدی نیست‪ .‬در زمان انعقاد قرارداد بیش‬ ‫از ‪۲۵‬درصد مبلغ قرارداد به طرف کره ای پرداخت شد اما در مراحل بعدی‬ ‫به دلیل تحمل تحریم ها امکان انتقال پول فراهم نشد‪.‬‬ ‫ورود هواپیماهای بوئینگ‬ ‫از سال ‪ ۲۰۱۸‬به کشور‬ ‫خودکفای��ی در تولید گندم پ��س از ‪ ۱۰‬سال ایران محقق شد و جش��ن‬ ‫شکرگزاری گندم دیروز با حضور رییس جمهوری برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬در سال های پایانی دولت هشتم ایران در تولید گندم به‬ ‫ن چندان‬ ‫خودکفایی رسید و جش��ن خودکفایی را برگزار کرد‪ ،‬اما این جش�� ‬ ‫دوام��ی نداشت و اخری��ن ان در سال ‪ ۱۳۸۵‬برگزار ش��د و به گفته رییس‬ ‫دول��ت یازدهم در سال های دولت گذشته هر سال یک میلیون تن از تولید‬ ‫این محصول استراتژیک کاسته و به واردات ان اضافه می شد‪ ،‬به گونه ای که‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۲‬میزان واردات گندم به حدود ‪ 7‬میلیون تن رسید‪.‬‬ ‫ام��ا پس از روی کار ام��دن دولت یازدهم و حجتی ک��ه پیش از این نیز‬ ‫سابقه خودکفایی گن��دم را در کارنامه خود داشت‪ ،‬ساالنه به تولید و خرید‬ ‫تضمینی گندم اضافه و واردات ان محدودتر می شد به گونه ای که به ترتیب‬ ‫در سال ه��ای ‪ ۱۳۹۳‬تا امس��ال ‪ 6/7‬میلیون تن‪ 8/2 ،‬میلی��ون تن و ‪11/5‬‬ ‫میلیون تن گندم تولید شده مازاد کش��اورزان به صورت تضمینی خریداری‬ ‫شد و امسال دومین سالی بود که کشور به خودکفایی گندم رسید‪ ،‬اما پس‬ ‫از حدود ‪ ۱۰‬سال دوباره جشن خودکفایی گندم در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫در این مراسم با اهدای تندیس گندم از سوی رییس جمهور و وزیر جهاد‬ ‫کش��اورزی از نوبخت‪ ،‬رییس سازمان برنامه و بودجه کش��ور‪ ،‬طیب نیا‪ ،‬وزیر‬ ‫ام��ور اقتصاد و دارای��ی و سیف‪ ،‬رییس کل بانک مرک��زی به دلیل حمایت‬ ‫همه جانب��ه از بخش کش��اورزی با تدوین و تصویب قوانی��ن‪ ،‬تامین منابع و‬ ‫اعتبارات مورد نیاز و بکارگیری توان شبکه بانکی برای تامین نهاده های مورد‬ ‫نیاز بخش کشاورزی تقدیر شد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫صنعت و اقتصاد‬ ‫‪ 23‬اذر ‪ 13 1395‬ربیع االول ‪ 13 1438‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 4‬پیاپی ‪1977‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رونق تولید بدون تورم زایی‬ ‫خبر‬ ‫تحقق بیش از ‪ 83‬درصد‬ ‫درامدهای مالیاتی دولت در ‪7‬ماه‬ ‫گزارش بانک مرکزی از عملکرد بودجه در ‪7‬ماه نخس��ت‬ ‫امس��ال از تحقق بیش از ‪ 83‬درصدی درامدهای مالیاتی در‬ ‫مدت یادشده حکایت دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬دولت تا پایان مهر امس��ال ‪ 51/24‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان درامد مالیاتی کس��ب کرده که رقم مصوب‬ ‫ان برای این مدت ‪ 61/44‬هزار میلیارد تومان بوده است‪.‬‬ ‫بان��ک مرکزی در این گزارش اورده‪ ،‬دولت در بخش سایر‬ ‫درامدها توانس��ته ‪ 17/9‬هزار میلی��ارد تومان در این مدت‬ ‫ج��ذب کند درحالی که رقم مصوب ای��ن درامدها در ‪ 7‬ماه‬ ‫امسال‪31/69‬هزار میلیارد تومان بوده است‪.‬‬ ‫کل درامدهای دولت برای پوشش هزینه های جاری خود‬ ‫در ‪ 7‬ماه امسال ‪69/15‬هزار میلیارد تومان بوده است‪.‬نگاهی‬ ‫ب��ه پرداخت های هزین��ه ای دولت در این مدت نیز نش��ان‬ ‫می ده��د که دولت کمتر از هزینه ه��ای مصوب خود هزینه‬ ‫کرده است؛ در این مدت دولت ‪103/73‬هزار میلیارد تومان‬ ‫هزین��ه داشت��ه در حالی که رقم مصوب ‪ 7‬م��اه ‪ 126/5‬هزار‬ ‫میلیارد تومان بوده است‪.‬‬ ‫ب��ر این اساس تراز عملیاتی دولت در ‪ 7‬ماه امس��ال منفی‬ ‫‪42/28‬ه��زار میلی��ارد تومان بوده در حال��ی که پیش بینی‬ ‫دولت ‪33/37‬هزار میلیارد تومان بوده است‪.‬‬ ‫در بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای نیز دولت تا پایان‬ ‫مهر امس��ال ‪ 30/11‬هزار میلیارد تومان درامد کسب کرده‬ ‫در حالی که برنامه دولت کس��ب ‪46/78‬هزار میلیارد تومان‬ ‫در این مدت بوده است‪.‬‬ ‫در ای��ن میان منابع حاصل از صادرات نفت و فراورده های‬ ‫نفتی برای پوشش بودجه عمرانی کش��ور نیز نشان می دهد‬ ‫که در این مدت دولت درمجموع ‪ 29/93‬هزار میلیارد تومان‬ ‫درامد داشته در حالی که پیش بینی ان کسب ‪44/09‬هزار‬ ‫میلیارد تومان درامد بود‪.‬‬ ‫سه��م نفت خ��ام از مجم��وع درامد حاص��ل از صادرات‬ ‫نف��ت و فراورده ه��ای نفت��ی در ‪ 7‬ماه امس��ال ‪ 21/59‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان اس��ت اما دولت پیش بین��ی می کرد در این‬ ‫م��دت ‪ 43/13‬ه��زار میلیارد توم��ان درامد نفت��ی داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫پرداخت ه��ای عمرانی (تمل��ک دارایی ه��ای سرمایه ای)‬ ‫در ای��ن مدت ‪ 12/58‬هزار میلیارد توم��ان بوده درحالی که‬ ‫پیش بینی دول��ت پرداخت ‪ 34/02‬هزار میلیارد تومان بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫البرت بغزیان‬ ‫عکس‪ :‬ابوالفضل کیمیایی‬ ‫بخ��ش عم��ده ای از‬ ‫سیاست های مهار تورم منجر‬ ‫به رکود در بازار شده و طبیعی‬ ‫است زمان��ی که در چند سال‬ ‫تورم ‪۴۰‬درص��دی به ‪۷‬درصد‬ ‫کاهش پی��دا کند اسیب هایی‬ ‫به ب��ازار وارد خواه��د شد اما‬ ‫رمضانعلی سبحانی فر‬ ‫بای��د به این نکته توجه داشت‬ ‫عضو کمیسیون صنایع‬ ‫که زیان تورم افسارگس��یخته‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫بس��یار بیش��تر از مه��ار تورم‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابرای��ن ض��رورت‬ ‫داشت که دول��ت وارد سیاست های مه��ار تورمی شود البته‬ ‫دولت می توانس��ت در تورم ‪ ۱۵‬ت��ا‪ ۱۷‬درصد وضعیت بازار را‬ ‫به گون��ه ای مدیریت کند که تا این میزان رکود ایجاد نش��ود‪.‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر تولید در رکود قرار دارد و نس��خه خروج از‬ ‫رکود نیز تزری��ق منابع به تولید است البته تزریق منابع باید‬ ‫به شیوه ای اجرا شود که این منابع وارد جامعه نشود تا تزریق‬ ‫منابع منجر به افزایش تورم نش��ود ‪ .‬دولت نیز به این نتیجه‬ ‫رسیده ک��ه باید با تزریق منابع خروج از رک��ود را رقم بزند‪.‬‬ ‫ارائه ‪۱۶‬هزار میلیارد تومان تس��هیالت ب��رای رونق تولید را‬ ‫نی��ز ب��ر همین اساس اغاز ک��رد تا ضمن خ��روج از رکود به‬ ‫واحد ه��ای صنعتی اسیب دیده هم کمک شود‪ .‬اقدام دیگری‬ ‫که می تواند به خروج از رکود کمک کند اجازه انتشار ‪۴۵‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان اسناد خزانه ب��رای پرداخت بدهی های دولت‬ ‫ازسوی مجلس شورای اسالمی است‪ .‬این امر می تواند ضمن‬ ‫تورم زا نبودن منجر به خروج از رکود شود‪ .‬به طور کلی تولید‬ ‫می تواند ابزار مناسبی برای مهار تورم تلقی شود به طور مثال‬ ‫یکی از عوامل تورم زا ورود مس��تقیم نقدینگی به جیب مردم‬ ‫است‪ .‬اگر شیوه پرداخت یارانه براساس تزریق به تولید باشد‬ ‫اثرات تورمی بس��یار کاهش پیدا خواهد کرد‪ .‬بنابراین دولت‬ ‫اگر برنامه ریزی خود را براساس رونق تولید قرار دهد می تواند‬ ‫تورم را نیز کنترل کند‪ .‬دولت ظرفیت های مناسبی برای رونق‬ ‫فعالیت های اقتصادی در بودجه ‪ ۹۶‬در نظر گرفته که ازجمله‬ ‫این ظرفیت ها بودجه ‪63‬هزار میلیارد تومانی اختصاص یافته‬ ‫به پروژه های عمرانی‪ ،‬اجازه انتش��ار اسناد خزانه‪۵۰ ،‬میلیارد‬ ‫دالر فاینان��س و‪ ...‬است که در صورت تحقق به بخش صنعت‬ ‫و ص��ادرات کمک خواهد ک��رد‪ .‬قرارداد هایی نی��ز از قبل از‬ ‫برج��ام مطرح ش��د که با گذش��ت چندین م��اه از برجام به‬ ‫مرحله سرمایه گذاری رسیده و می توان اثار ان را سال اینده‬ ‫مش��اهده کرد‪ .‬ب��ه طور کلی اگر قیمت نف��ت بر همین روند‬ ‫پی��ش برود و پیش بینی سرمایه گ��ذاری و پروژه های عمرانی‬ ‫دول��ت نیز محقق ش��ود و از سوی دیگر دول��ت برنامه هایی‬ ‫را ب��رای توجه و حمایت از تولی��د ترتیب دهد می توان رشد‬ ‫اقتصادی ‪7/7‬درصدی را دست یافتنی دانست‪.‬‬ ‫رمضان بهرامی‬ ‫کارشناسان با توجه به پیش بینی تورم تک رقمی در الیحه بودجه ‪ ۹۶‬مطرح کردند‬ ‫ت��ورم تک رقم��ی ک��ه‬ ‫روزگ��اری ارزوی اقتصاد‬ ‫ای��ران ب��ود ای��ن روزها‬ ‫به دلی��ل رک��ود حاک��م‬ ‫ سیدمحمدحسن سیدزاده بر تولی��د چن��دان برای‬ ‫تولیدکنندگ��ان و فضای‬ ‫گروه صنعت‬ ‫اقتصادی کش��ور جذاب‬ ‫ب��ه نظ��ر نمی رس��د ب��ه‬ ‫همی��ن دلیل برنامه ریزی دول��ت براساس مهار تورم‬ ‫‪۷/۶‬درصدی چندان به م��ذاق تولیدکنندگان خوش‬ ‫نیامده است‪.‬‬ ‫یک��ی از وعده های دولت یازده��م در بهبود فضای‬ ‫اقتصادی کاهش نرخ تورم و تک رقمی کردن ان بود‬ ‫ک��ه در سال جاری این امر محقق ش��د اما چگونگی‬ ‫رسی��دن به این وعده از تحقق ان اهمیت بیش��تری‬ ‫دارد‪ .‬کارشناس��ان معتقدند تورم تک رقمی به قیمت‬ ‫رک��ود حاکم بر تولید ب��وده و پیش بینی همین روند‬ ‫ب��رای سال جاری خب��ر خوبی ب��رای تولیدکنندگان‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫دولت در الیح��ه بودجه ‪ ۹۶‬برنامه ریزی اقتصادی‬ ‫خ��ود را براساس تورم ‪۷/۶‬درصدی و رسیدن به رشد‬ ‫اقتص��ادی ‪۷/۷‬درص��دی برنامه ریزی ک��رده است‪ .‬از‬ ‫سوی دیگ��ر دولت در برنامه ری��زی مالی خود توجه‬ ‫ویژه ای به بودجه عمرانی داشته و سهم چندانی برای‬ ‫تحریک تقاضا در بازار اختصاص نداده است‪ .‬بنابراین‬ ‫ب��ه گفته کارشناسان با درکنار ه��م قرار گرفتن این‬ ‫شاخص ها دولت رشد اقتصادی خود را برمبنای رشد‬ ‫تولید برنامه ریزی نک��رده و سعی دارد از طریق نفت‬ ‫رشد اقتصادی خود را محقق کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اثار مثبت و منفی تورم‬ ‫به طور کلی نس��بت تولید و تورم‪ ،‬رابطه ای بس��یار‬ ‫حساس و پیچیده و چند بعدی است یعنی نمی توان‬ ‫یک فرمول ساده برای نسبت این دو ارائه و ادعا کرد‬ ‫که این نسبت را همیشه می توان براساس ان تبیین‬ ‫تولید زیرفشار مهار تورم‬ ‫کرد‪ .‬بنابرای��ن تورم هم می تواند ب��رای تولید دارای‬ ‫اث��ار مثبت و ه��م منفی باشد و این امر بس��تگی به‬ ‫م��دل اقتصادی دارد که تورم ب��ه واسطه ان کنترل‬ ‫می ش��ود‪ .‬راﺑﻄﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮرم ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬ب��ه عبارت دیگ��ر کاهش ت��ورم می تواند برای‬ ‫تولی��د مفید باشد به شرط انک��ه کاهش تورم ناشی‬ ‫از افزای��ش سرمایه گذاری و رشد تولید باشد‪ .‬در این‬ ‫شرایط است که نسبت میان نرخ تورم و میزان تولید‬ ‫ملی مستقیم و البته یکطرفه خواهد بود‪ .‬یعنی تورم‬ ‫مالیم باعث ایجاد رونق اقتصادی و درنتیجه افزایش‬ ‫تولی��د ملی و اشتغال و درنتیج��ه افزایش صادرات و‬ ‫درامدهای دولت می شود‪ .‬بنابراین اگر تورم تک رقمی‬ ‫دولت براساس برنامه ریزی برای رونق تولید باشد این‬ ‫تورم می تواند گویای خبر ه��ای خوشی برای صنایع‬ ‫باشد اما ب��ا توجه به ابعاد دیگ��ر بودجه و همچنین‬ ‫وضعیت تولید که نیاز شدیدی به تحریک تقاضا دارد‬ ‫به نظر می رسد سیاست دولت مهار تورم و ادامه روند‬ ‫سال جاری باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تورم تک رقمی‪ ،‬نش�ان دهنده سیاس�ت‬ ‫انقباضی‬ ‫در همی��ن زمینه الب��رت بغزیان‪ ،‬استاد دانش��گاه‬ ‫تهران و اقتصاددان در گفت وگو با گس��ترش صنعت‬ ‫درب��اره پیامدهای تورم تک رقم��ی در صنعت گفت‪:‬‬ ‫تاثیر تورم بر تولید بس��تگی به مدل اقتصادی دولت‬ ‫دارد‪ .‬گاهی کاهش تورم ناشی از رشد سرمایه گذاری‬ ‫است که در این مدل کاهش تورم به نفع تولید است‬ ‫اما اگ��ر کاهش تورم ناشی از رک��ود و کاهش تقاضا‬ ‫باشد به نفع تولید نخواهد بود‪ .‬بنابراین نمی توان یک‬ ‫رابطه مستقیم برای تورم و تولید تعریف کرد اما ‪ 2‬تا‬ ‫‪3‬درصد تورم برای انگیزه سرمایه گذاری الزم است‪.‬‬ ‫بغزی��ان با تاکید ب��ر اینکه ت��ورم تک رقمی ناشی‬ ‫از سیاست ه��ای انقباض��ی است‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬دولت‬ ‫انتظاراتی را به وجود اورد که پس از برجام قیمت ها‬ ‫خروج از تالطم اقتصادی‬ ‫به گفته مع��اون وزیر اقتص��اد ایران در‬ ‫چند س��ال اخیر تالطم اقتصادی زیادی را‬ ‫پشت سر گذاشته که بخشی از ان ناشی از‬ ‫تحریم ها ب��ود اما با مدیریت دولت یازدهم‬ ‫توانس��تیم از ای��ن تالطم اقتص��ادی سالم‬ ‫خارج شوی��م و رشد اقتصادی خوبی را در‬ ‫کشور شاهد باشیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬حسین میرشجاعیان در همایش‬ ‫توانمندی ه��ای تولیدی و فرصت های سرمایه گذاری‬ ‫استان کرمانش��اه که روز گذشته در کرمانشاه برگزار‬ ‫شد از اقدام��ات اقتصادی که در دولت یازدهم انجام‬ ‫ش��ده یاد ک��رد و گفت‪ :‬در شرایطی ک��ه در ‪ 3‬سال‬ ‫پایان��ی دولت قب��ل نرخ تورم باالی��ی داشتیم دولت‬ ‫یازده��م توانس��ت در ابان امس��ال نرخ ت��ورم را به‬ ‫‪8/6‬درصد برساند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ه واسطه سرمایه گ��ذاری و مدیریت‬ ‫خوب��ی که انجام شد‪ ،‬نرخ رشد اقتصادی کش��ور نیز‬ ‫در بهار امسال به ‪5/4‬درصد رسید‪ .‬در کنار همه این‬ ‫موارد پ��س از ‪ ۳۷‬سال تراز تجاری کش��ور مثبت و‬ ‫حجم صادرات غیرنفتی کشور از حجم واردات بیشتر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫میرشجاعی��ان همچنی��ن به افزای��ش استقبال از‬ ‫سرمایه گ��ذاری از سوی بخش خصوصی اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬براساس امار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در ‪6‬ماه امسال میزان سرمایه گذاری‬ ‫انجام شده ب��ا تعداد جواز تاسیس صنعتی‬ ‫صادر شده در کشور ‪۷۶‬هزار میلیارد تومان‬ ‫بو د که نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل‬ ‫‪۵۶‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر اقتصاد عن��وان کرد‪ :‬میزان‬ ‫سرمایه گ��ذاری به نتیجه رسیده بر اساس پروانه های‬ ‫بهره برداری صادرشده در همین مدت نیز ‪12/6‬هزار‬ ‫میلیارد تومان بود که نس��بت به مدت مش��ابه سال‬ ‫گذشته ‪۱۰۵‬درصد بیشتر شده است‪.‬‬ ‫میرشجاعیان اقتص��اد ایران را رو به رشد و با ثبات‬ ‫خواند و تصریح کرد‪ :‬براساس پیش بینی سازمان های‬ ‫بین المللی ایران در سال ه��ای اینده رشد اقتصادی‬ ‫‪5‬درصد و حتی بیش��تر و تورم کنترل شده ای در حد‬ ‫‪۱۰‬درص��د خواهد داشت که همه این موارد نش��ان‬ ‫می دهد فرصت سرمایه گذاری خوبی در کشور فراهم‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی از تن��وع صنعت��ی باال در ای��ران هم یاد کرد و‬ ‫افزود‪ :‬برخالف تصور ع��ده ای که فقط بخش نفت و‬ ‫گاز را در کشور برای سرمایه گذاری جذاب می دانند‪،‬‬ ‫ای��ران در ح��وزه صنع��ت و خدمات ه��م ظرفیت و‬ ‫ارزش افزوده زیادی دارد‪.‬‬ ‫کاهش پیدا کرده و مشکالت حل خواهد شد؛ بخشی‬ ‫از رکود نیز به دلیل وضعیت انتظار بازار بوده و بخش‬ ‫دیگ��ری از رکود موجود در تولید ناشی از قیمت های‬ ‫تمام شده است‪ ،‬تولیدکنندگ��ان توان کاهش قیمت‬ ‫تمام شده را ندارند و از سوی دیگر قدرت خرید مردم‬ ‫نیز کاهش پیدا کرده بنابراین بخشی از کاهش تورم‬ ‫ناشی از رکود موجود در بازار است‪.‬‬ ‫‹ ‹رش�د اقتصادی پیش بینی ش�ده متکی بر‬ ‫نفت‬ ‫این استاد دانش��گاه با بی��ان اینکه دولت در مقابل‬ ‫نوسان��ات ارز کوتاه امده است گف��ت‪ :‬نرخ ارزی که‬ ‫دول��ت در الیحه بودج��ه پیش بینی ک��رده منجربه‬ ‫افزای��ش هزینه ه��ای تولید خواهد ش��د بنابراین در‬ ‫سال اینده نیز شاهد افزایش قیمت برخی محصوالت‬ ‫خواهیم بود و وضعیت کنونی برای صنایع ادامه پیدا‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه تمرک��ز دول��ت ب��رای رشد‬ ‫‪۷/۷‬درصدی اقتصاد بیش��تر متوجه نفت خواهد بود‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬بخش کش��اورزی نیز ب��ا توجه به شرایط‬ ‫تاحدودی رشد را تجربه خواهد کرد اما شرایط تولید‬ ‫چندان تغیی��ر نخواهد کرد مگر انک��ه دولت برنامه‬ ‫تزریق منابع به تولید را داشته باشد‪ .‬همه تس��هیالت‬ ‫‪۱۶‬ه��زار میلیاردی وارد بدنه تولید نش��ده به همین‬ ‫دلیل ن��ه وضعیت تولی��د را تغییر خواه��د داد و نه‬ ‫تاثیری بر تورم خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹سال ‪ ۹۶‬سال سخت تولیدکنندگان‬ ‫رمضان بهرام��ی‪ ،‬نایب رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت نیز در گفت وگو با گس��ترش صنعت درباره‬ ‫پیامدهای تورم تک رقمی بر تولید گفت‪ :‬تورم و رشد‬ ‫اقتص��ادی که دول��ت در الیحه بودج��ه ‪ ۹۶‬در نظر‬ ‫گرفت��ه حاکی از این است ک��ه دولت رشد اقتصادی‬ ‫خود را براساس نفت برنامه ریزی کرده است‪ .‬چون با‬ ‫ادامه روند کنترل تورم شاهد رشد در تولید نخواهیم‬ ‫بود‪ .‬ب��ا توجه به رکود حاکم ب��ر تولید همین میزان‬ ‫تورم نیز باالست‪.‬‬ ‫بهرامی با بیان اینکه صنعتگران انتظار نس��خه های‬ ‫جدید ازسوی دولت دارند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬دولت با بودجه‬ ‫عمران��ی که تعریف کرده نمی توان��د به تولید کمک‬ ‫کند؛ این درحالی است که تولید به شدت به تحریک‬ ‫تقاضا نی��از دارد اما ب��ا نگاه مهار تورم��ی که دولت‬ ‫در بودج��ه ‪ ۹۶‬داشته س��ال اینده سال سختی برای‬ ‫تولید خواهد بود و حتی ممکن است از سال ‪ ۹۵‬نیز‬ ‫وضعیت بدتر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید نیازمند تحریک تقاضا‬ ‫نایب ریی��س خانه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت درباره‬ ‫تاثیر تس��هیالت ‪۱۶‬هزار میلیاردی ب��ر تولید و تورم‬ ‫گفت‪ :‬مبلغی که به تولید تزریق شد خود را به خوبی‬ ‫نشان نداده و اشتغالی که دولت در پی ان بود محقق‬ ‫نش��ده است‪ .‬دلیل این امر نیز ب��ه نحوه توزیع منابع‬ ‫برمی گ��ردد‪ .‬روند توزیع مناب��ع با تغییر سرفصل ها و‬ ‫اضافه شدن بنگاه های اقتص��ادی به این طرح تغییر‬ ‫پیدا کرد از سوی دیگ��ر شرایط سخت بانک ها برای‬ ‫ارائه تس��هیالت به تولید بس��یاری از تولید کنندگان‬ ‫ک��ه در شرایط سخت��ی قرار داشته ان��د را از دریافت‬ ‫تسهیالت منصرف کرد‪ .‬به همین دلیل این تسهیالت‬ ‫اثار چندانی بر تولید و تورم نداشته است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه نیاز اصل��ی تولید تحریک‬ ‫تقاضاست گفت‪ :‬برنامه ریزی دولت برای مهار تورم به‬ ‫طور کامل برخ�لاف روند تحریک تقاضاست و بدون‬ ‫تحری��ک تقاض��ا در وضعیت تولید هی��چ تغییری به‬ ‫وجود نخواهد امد‪ .‬بنابراین دولت برنامه ریزی خود را‬ ‫برای رسیدن به رشد اقتصادی مدنظر براساس رشد‬ ‫در تولید انجام نداده است‪.‬‬ ‫با توجه ب��ه اثار تورم بر تولید و شیوه های مختلف‬ ‫کاهش نرخ ان باید دید که دولت برای تغییر وضعیت‬ ‫تولید در سال اینده نس��خه جدیدی دارد یا با ادامه‬ ‫رون��د سال جاری و مهار تورم سع��ی دارد تورم را بر‬ ‫خروج از رکود ترجیح دهد‪.‬‬ ‫بازگشت ‪ 4‬هزار واحد زیانده به چرخه تولید‬ ‫قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گف��ت‪ :‬از مجم��وع ‪6‬ه��زار و ‪ 800‬واحد‬ ‫تولی��دی زیان��ده و تعطیل ش��ده حدود‬ ‫‪ 4‬ه��زار واحد به چرخ��ه تولید و اقتصاد‬ ‫صنعتی بازگشتند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬رض��ا رحمانی در‬ ‫نشس��ت اعض��ای کمیس��یون صنای��ع‬ ‫و مع��ادن مجلس ش��ورای اسالمی‪،‬مس��ئوالن و‬ ‫صنعتگران شهرستان ساوه گفت‪ :‬تاکنون بیش از‬ ‫‪17‬ه��زار واحد تولیدی کوچک و متوسط کش��ور‪،‬‬ ‫‪12‬ه��زار و ‪ 560‬میلیارد تومان تس��هیالت رونق‬ ‫تولید دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ 4 :‬ه��زار میلیارد ری��ال در قالب‬ ‫تس��هیالت رون��ق تولید ب��ه ‪ 540‬واح��د تولیدی‬ ‫و صنعت��ی در است��ان مرک��زی پرداخ��ت ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رحمانی افزود‪ :‬در سال های اخیر ‪ 16‬هزار پروانه‬ ‫بهره برداری صنعتی و معدنی در کشور صادر شده‬ ‫ک��ه این می��زان صدور در سال ج��اری بیش از ‪8‬‬ ‫درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫قائم مق��ام وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫صدور پروانه ه��ای بهره برداری معادن نیز در ‪7‬ماه‬ ‫نخس��ت امسال نسبت به مدت مش��ابه سال قبل‬ ‫بیش از ‪ 9‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫رحمانی ادامه داد‪ :‬دولت تدبیر و امید‬ ‫ب��ا هدف رونق اقتص��ادی و جلوگیری از‬ ‫رک��ود‪ ،‬حمای��ت از واحده��ای تولیدی‬ ‫و صنعت��ی را در دست��ور ک��ار دارد که‬ ‫واحده��ای صنعت��ی است��ان مرک��زی‬ ‫نی��ز در شم��ار ای��ن حمایت ه��ا ق��رار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬تعامل و همکاری وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی در راستای رفع تنگناهای‬ ‫واحده��ای صنعت��ی و تولی��دی کش��ور مطلوب‬ ‫است‪.‬‬ ‫رحمان��ی تصریح ک��رد‪ :‬پیش بین��ی ‪ 60‬درصد‬ ‫اشتغال کش��ور در حوزه صنعت قابل تحقق است‬ ‫چراکه صنعت به عن��وان زیربنای توسعه اقتصادی‬ ‫می تواند موتور محرکه ایجاد اشتغال و رونق تولید‬ ‫ملی باشد‪.‬‬ ‫استان مرکزی به عنوان چهارمین قطب صنعت‬ ‫کش��ور بی��ش از ‪ 2‬ه��زار و ‪ 900‬واح��د تولیدی‬ ‫و صنعت��ی دارد‪.‬شهرست��ان س��اوه‪ ،‬دومین شهر‬ ‫پرجمعی��ت استان مرک��زی بی��ش از ‪ 540‬واحد‬ ‫صنعتی دارد‪.‬‬ ‫واگذاری امور زیرساختی‬ ‫به شرکت های خدماتی‬ ‫سه شنبه‬ ‫پس از واگذاری ‪ 50‬درصد از اراضی در شهرک ها‬ ‫شرکت خدماتی شکل می گیرد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫و نواحی صنعتی‪،‬‬ ‫‪ 23‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 13‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 13‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 4‬پیاپی ‪1977‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫پرداخت ‪50‬درصد از هزینه‬ ‫اجرای طرح های امکان سنجی‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان فارس با اش��اره به‬ ‫برنامه های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای جذب سرمایه گذار خارجی‬ ‫از اختصاص یارانه برای اجرای طرح های امکان س��نجی واحد های صنعتی‬ ‫متقاضی جذب سرمایه گذار خارجی خبر داد‪.‬‬ ‫عزم دولت برای رفع‬ ‫مشکالت تولید‪ ،‬جدی است‬ ‫شهرک های تخصصی‬ ‫دیدبان فناوری‬ ‫نام گذاری یک خیابان به نام‬ ‫«هالوک اوزتپه»‬ ‫تامین وثیقه برای ‪ 4‬واحد‬ ‫صنعتی در شهرک پاسارگاد‬ ‫احداث فاز نخست شهرک‬ ‫صنعتی جاسک از دهه فجر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫صنعتی ایران‪ ،‬دوازدهمین‬ ‫س��مپوزیوم بین الملل��ی‬ ‫روابط عموم��ی که در دو‬ ‫روز ب��ا موض��وع «روابط‬ ‫عموم��ی و تغیی��ر ب��رای‬ ‫پیش��رفت» و ب��ا ش��عار‬ ‫«روابط عمومی؛ پیش��گام‬ ‫تغییر» برگزارش��د‪ ،‬از ‪ 10‬دستگاه‬ ‫اجرای��ی قدردان��ی به عم��ل امد‬ ‫و نش��ان وی��ژه ب��ه ان��ان اعطا و‬ ‫از ‪ 12‬مدی��ر ارش��د ارتباط��ات و‬ ‫کارشناسان برتر روابط عمومی نیز‬ ‫با اهدای ل��وح‪ ،‬تقدیر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در ای��ن س��مپوزیم‬ ‫و ک��ه با پی��ام رییس‬ ‫مجم��ع تش��خیص‬ ‫مصلح��ت نظ��ام اغاز‬ ‫ش��د‪ ،‬ب��ا تدری��س و‬ ‫س��خنرانی ‪ 8‬اس��تاد از ‪ 4‬کشور‬ ‫ای��ران‪ ،‬انگلی��س‪ ،‬بلغارس��تان و‬ ‫هلن��د در دو روز‪ 600 ،‬نف��ر‬ ‫از دس��ت اندرکاران رواب��ط‬ ‫عمومی ه��ای کش��ور در زمین��ه‬ ‫کارب��رد مهارت ه��ای رواب��ط‬ ‫عمومی ب��رای مداخل��ه موثر در‬ ‫«تغییر سازمانی» اموزش دیدند‪.‬‬ ‫همچنین در این مراسم‪ ،‬مسعود‬ ‫پزشکیان‪ ،‬نایب رییس اول مجلس‬ ‫شورای اس�لامی‪ ،‬رییس انجمن‬ ‫بین الملل��ی رواب��ط عموم��ی و‬ ‫جمعی از استادان برجسته روابط‬ ‫عمومی از انلگیس‪ ،‬بلغارس��تان و‬ ‫هلند به ایراد س��خنرانی پرداخته‬ ‫و راهکارهایی ب��رای برون رفت از‬ ‫وضعیت فعلی ارائه کردند‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری بیش از ‪ 30‬میلیون دالری در تهران‬ ‫مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران‬ ‫گفت‪ :‬بیش از ‪30‬میلیون دالر س��رمایه خارجی‬ ‫ت��ا پایان ‪7‬ماه امس��ال از طریق نظام بانکی وارد‬ ‫اس��تان شده اس��ت که در مقایس��ه با کل سال‬ ‫‪ 1394‬رش��د بی��ش از ‪ 140‬براب��ری را نش��ان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت ب��ه نقل از روابط‬ ‫عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی تهران‪،‬‬ ‫اهلل محمد اقایی افزود‪ :‬اثار گش��ایش های حاصل‬ ‫شده در پسابرجام به تدریج در حال ظاهر شدن‬ ‫است و این شرایط در استان تهران با وجود ‪140‬‬ ‫برابر ش��دن اورده نقدی سرمایه گذاران خارجی‬ ‫در مقایسه با کل سال ‪ 1394‬ملموس است‪.‬‬ ‫به گفت��ه مدیرکل ام��ور اقتص��ادی و دارایی‬ ‫استان تهران‪ ،‬با اینکه تا پایان سال ‪ 1394‬فقط‬ ‫‪213‬هزار دالر جذب س��رمایه خارجی داشتیم‪،‬‬ ‫در ‪7‬ماه امس��ال بیش از ‪30‬میلیون دالر سرمایه‬ ‫خارجی از طریق نظام بانکی وارد اس��تان ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬اقایی یکی از پروژه های استان تهران را‬ ‫س��اخت نیروگاه خورشیدی در شهرک صنعتی‬ ‫«شمس اباد» با مشارکت شرکت های المانی به‬ ‫ارزش ‪697‬میلیون ی��ورو اعالم و ابراز امیدواری‬ ‫کرد ب��ه مرحله اجرایی برس��د‪ .‬مدی��رکل امور‬ ‫اقتصادی و دارایی اس��تان تهران یکی از وظایف‬ ‫مرکز خدمات س��رمایه گذاری اس��تان تهران را‬ ‫شناسایی فرصت های س��رمایه گذاری و تطبیق‬ ‫انها با فرمت و س��اختار اس��تاندارد و بین المللی‬ ‫دانس��ت و اف��زود‪ :‬بهب��ود فض��ای کس��ب وکار‬ ‫به عنوان یک موضوع مهم و اساس��ی در اس��تان‬ ‫و با مش��ارکت همه دس��تگاه های اجرایی دنبال‬ ‫می شود‪ .‬اقایی یکی از مشکالت کشور را تامین‬ ‫مال��ی طرح ها و پروژه ها عنوان کرد و افزود‪ :‬باید‬ ‫از فض��ای مثبت به وجود امده در پس��ابرجام و‬ ‫حضور پررنگ و مش��تاقانه خارجی ها در کشور‪،‬‬ ‫به بهترین وجه ممکن استفاده کرد‪.‬‬ ‫مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران‬ ‫به انجام ‪8‬مذاکره با هیات های خارجی در ‪7‬ماه‬ ‫گذش��ته در اس��تان تهران اش��اره کرد و افزود‪:‬‬ ‫بخش عمده این مذاکرات با کش��ورهای المان‪،‬‬ ‫چین و کره جنوبی بوده که امید است با تسهیل‬ ‫شرایط‪ ،‬شاهد س��رمایه گذاری های این کشورها‬ ‫در اس��تان باشیم‪ .‬اقایی تاکید کرد‪ :‬تالش ما در‬ ‫اس��تان تهران عالوه بر تسهیل ورود سرمایه های‬ ‫خارجی‪ ،‬ج��ذب فناوری های نوین و «های تک»‬ ‫است‪.‬‬ ‫تمدید مهلت بخشودگی جرایم دیرکرد واحدهای تولیدی استان یزد‬ ‫مدیرحقوقی و امور قراردادهای س��ازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی ای��ران از تمدید‬ ‫مهلت بخشودگی جرایم دیرکرد واحدهای صنعتی‬ ‫مستقر در ش��هرک ها و نواحی صنعتی کشور خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش صنعت به نق��ل از روابط‬ ‫عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان یزد‪ ،‬‬ ‫محم��د لطفی معز در بازدی��د از یک واحد تولیدی‬ ‫در ش��هرک صنعت��ی یزد با اعالم ای��ن خبر گفت‪:‬‬ ‫‪10‬هزار واحد صنعتی با اجرای طرح رونق‬ ‫اقتصادی و تولید فعال سازی شده است‪.‬‬ ‫امس��ال که با ش��عار «اقتص��اد مقاومت��ی‪ ،‬اقدام و‬ ‫عمل» نام گذاری ش��ده اس��ت‪ ،‬سیاس��ت سازمان‬ ‫صنایع کوچک حمای��ت همه جانبه از تولید و رفع‬ ‫موان��ع و مش��کالت پیش روی صنعتگران اس��ت‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در راس��تای همین سیاس��ت های‬ ‫حمایتی دستورالعمل اعطای مشوق ها و تخفیف ها‬ ‫که در نیمه نخس��ت امسال ابالغ ش��ده بود‪ ،‬برای‬ ‫‪ 6‬ماه دوم س��ال نیز تمدید ش��د‪ .‬لطفی معز ادامه‬ ‫داد‪ :‬براساس دس��تورالعمل ابالغی سازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های صنعت��ی ای��ران ‪ ،‬مدیران‬ ‫واحدهای صنعت��ی که مش��مول پرداخت تعدیل‬ ‫بده��ی معوق ب��وده و تاکنون موفق ب��ه پرداخت‬ ‫مبالغ اعم از اصل بدهی و تعدیل معوق نش��ده اند‪،‬‬ ‫در صورت��ی که ‪100‬درصد بدهی خود را تس��ویه‬ ‫کنند از ‪80‬درصد بخش��ودگی برخوردار می شوند‬ ‫و ب��ا پرداخت ‪50‬درصد بدهی مش��مول ‪65‬درصد‬ ‫همچنین تس��ویه ‪35‬درصد تسهیالت از ‪50‬درصد‬ ‫بخشودگی پرداخت بهره مند خواهند شد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫چشم امید خاورمیانه به توسعه شهرک کامپوزیت‬ ‫تقدیر از روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫در دوازدهمی��ن س��مپوزیوم‬ ‫بین الملل��ی روابط عمومی با رای‬ ‫هیات داوران از غالمرضا دیوساالر‪،‬‬ ‫مش��اور مدیرعامل و مدیر روابط‬ ‫عمومی س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعت��ی ای��ران‬ ‫به عن��وان روابط عموم��ی برتر در‬ ‫رشته ارتباطات رسانه ای با اهدای‬ ‫لوح‪ ،‬تقدیر شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش گس��ترش صنعت‬ ‫به نقل از روابط عمومی س��ازمان‬ ‫صنای��ع کوچ��ک و ش��هرک های‬ ‫اشتغال پایدار‬ ‫در مناطق کمتر برخوردار‬ ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 23‬اذر ‪ 13 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 13‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 4‬پیاپی ‪1977‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫خبر‬ ‫احداث فاز نخست شهرک صنعتی‬ ‫جاسک از دهه فجر‬ ‫پرداخت ‪50‬درصد از هزینه‬ ‫اجرای طرح های امکان سنجی‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان فارس با اشاره‬ ‫ب��ه برنامه های وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت برای جذب‬ ‫س��رمایه گذار خارجی از اختصاص یارانه برای اجرای طرح های‬ ‫امکان س��نجی واحد های صنعتی متقاضی جذب سرمایه گذار‬ ‫خارجی خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرنگار گس��ترش صنعت از فارس‪ ،‬ش��اهپور‬ ‫قنبری با بیان اینکه کمبود نقدینگی و تامین مالی از مهم ترین‬ ‫مشکالت صنایع کوچک ش��هرک های صنعتی است‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫راهکارهای مه��م در این بخش‪ ،‬جذب س��رمایه گذار خارجی‬ ‫اس��ت که در ای��ن زمینه با تعام��ل و هماهنگ��ی بین وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و وزارت امور خارجه بس��تر مناس��ب‬ ‫برای جذب س��رمایه گذار خارجی در صنایع کوچک و متوسط‬ ‫فراهم شده است‪.‬‬ ‫قنب��ری با اش��اره ب��ه اینکه شناس��ایی فرصت ه��ای جذب‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی برای مش��ارکت با ش��رکای ایرانی در‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی و معرفی سرمایه گذاران خارجی از‬ ‫برنامه های صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران به ش��مار می رود‪ ،‬گفت‪ :‬برای طرح های متقاضی‬ ‫جذب س��رمایه گذار خارج��ی در این راس��تا یارانه اختصاص‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس افزود‪ :‬براساس‬ ‫دس��تور العمل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ای��ران‪ 50،‬درصد هزین��ه طرح های امکان س��نجی متقاضیان‬ ‫جذب سرمایه گذاری خارجی به صورت یارانه پرداخت می شود‪.‬‬ ‫قنبری تاکید کرد‪ :‬این یارانه به متقاضیانی پرداخت می شود‬ ‫که طرح های امکان س��نجی جذب س��رمایه گذار خارجی را در‬ ‫فرمت های طراحی ش��ده از س��وی س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران و به دو زبان فارس��ی و انگلیس��ی‬ ‫تهیه کنند و به تایید معاونت صنایع کوچک سازمان برسانند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی اس��تان فارس‬ ‫اس��تفاده از توان و ظرفیت س��رمایه گذاران خارجی در توسعه‬ ‫و تکمیل واحد های فعال و نیمه فعال مس��تقر در ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی اس��تان‪ ،‬شناسایی طرح های دارای توجیه فنی‬ ‫و اقتصادی مس��تقر در ش��هرک های صنعت��ی متقاضی جذب‬ ‫سرمایه گذار خارجی‪ ،‬شناسایی و معرفی مزیت ها و قابلیت های‬ ‫س��رمایه گذاری هری��ک از ش��هرک های صنعت��ی اس��تان به‬ ‫متقاضیان سرمایه گذاری و اعالم اولویت سرمایه گذاری در هر‬ ‫یک از ش��هرک ها با توج��ه به مزیت های هری��ک از انان را از‬ ‫برنامه هایی اعالم کرد که برای جذب س��رمایه گذار خارجی در‬ ‫شهرک های صنعتی فارس عملیاتی خواهد شد‪.‬‬ ‫قنبری با بیان اینکه ش��هرک های اس��تان فارس بستر های‬ ‫مناس��بی برای جذب س��رمایه گذار خارجی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬یکی‬ ‫از مزیت ه��ای عمده فارس در این بخش‪ ،‬جذب س��رمایه های‬ ‫فارس��ی های مقیم کش��ور های ح��وزه خلیج فارس اس��ت که‬ ‫می تواند ش��تاب در بخش صنعت اس��تان را به همراه داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان فارس‬ ‫اف��زود‪ :‬در این زمینه با ایجاد زیرس��اخت ها در ش��هرک های‬ ‫صنعتی مناطق جنوبی اس��تان مانند الر‪ ،‬خنج‪ ،‬گراش‪ ،‬المرد‪،‬‬ ‫مه��ر‪ ،‬اوز و بیرم ظرفیت جذب س��رمایه گذاری ایرانیان مقیم‬ ‫کشورهای حوزه خلیج فارس فراهم شده است‪.‬‬ ‫سهراب بنام‬ ‫عکس‪ :‬ابوالفضل کیمیایی‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مدیرعامل س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از اغاز امور اجرایی‬ ‫مرحله نخس��ت شهرک صنعتی جاس��ک در دهه فجر امسال‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرنگار گس��ترش صنعت از هرم��زگان‪ ،‬علی‬ ‫یزدانی در دهمین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان‬ ‫هرمزگان که با محوریت طرح توسعه سواحل مکران با حضور‬ ‫معاونان ‪ 3‬وزیر و اس��تاندار برگزار ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پروژه های‬ ‫مدنظر در ش��هرک صنعتی جاسک با مش��ارکت شرکت های‬ ‫خارجی و داخلی اجرا می شود که امید است در دهه فجر امور‬ ‫اجرایی این ش��هرک در فاز نخس��ت با وسعت ‪2‬هزار مترمربع‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫معاون شهرسازی و معماری وزارت مسکن‪ ،‬راه و شهرسازی‬ ‫نیز در این نشست عنوان کرد‪ :‬در برنامه توسعه ای جدید ویژه‬ ‫توسعه و عمران سواحل مکران سعی شده مسیرهای نادرست‬ ‫گذش��ته اصالح و این طرح در شورای برنامه ریزی استان های‬ ‫سیس��تان و بلوچستان و هرمزگان که س��واحل انها را شامل ‬ ‫می شود‪ ،‬به مشورت گذاشته شود تا اصالحات احتمالی اعمال‬ ‫شود‪.‬‬ ‫پی��روز حناچی ادامه داد ‪ :‬ش��اه بیت مطالعات مش��اور طرح‬ ‫نام برده‪ ،‬پهنه بندی شده است که روی «جی ای اس» نیز انجام‬ ‫و تالش شده تمامی اطالعات الزم به صورت نقشه و الیه بندی‬ ‫درای��د و در تصمیم گیری های اینده به عنوان یک اصل و پایه‬ ‫شناخته خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون شهرسازی و معماری وزارت مسکن‪ ،‬راه و شهرسازی‬ ‫اف��زود‪ :‬این ن��وع روش کار می تواند کمک زی��ادی به ویژه در‬ ‫تصمیم گیری ه��ا و عملی��ات اجرایی محلی باش��د که س��بب‬ ‫پایداری طرح ها خواهد شد‪.‬‬ ‫حناچی گفت‪ :‬طرح توسعه سواحل مکران‪ ،‬فرصتی استثنایی‬ ‫برای توس��عه دو اس��تان مش��مول این طرح است که از طرف‬ ‫مرکز به طور جدی پیگیری می شود‪ ،‬که در این راه باید ایده ها‬ ‫و مش��اوره ها را در حد امکان به دبیرخانه طرح توسعه منتقل‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫محمدرضا فیاض‬ ‫نعمت اهلل حقیقی‬ ‫اشتغال پایدار در مناطق کمتر برخوردار‬ ‫زمان جذب کرد‪.‬‬ ‫زین�ب عبدی‪-‬گروه صنایع کوچک‪ :‬این روزها در حالی از ارائه طرح اش�تغالزایی دولت در‬ ‫حقیقی با تاکید بر اینکه تنها تامین زیرساخت ها‬ ‫مناط�ق مرزی و کمتربرخوردار س�خن به می�ان می اید که به گفته مس�ئوالن‪10 ،‬هزار واحد‬ ‫نمی تواند جذابی��ت کافی برای س��رمایه گذاران به‬ ‫صنعتی کوچک و متوس�ط با اجرای طرح رونق اقتصادی و تولید فعال سازی شده و به چرخه‬ ‫منظور ورود به ش��هرک های صنعتی داش��ته باشد‪،‬‬ ‫اقتصادی کشور بازگشته است‪.‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در مناطق کمتر برخوردار بع��د از یک بازه‬ ‫زمانی مش��خص پس از استقرار س��رمایه گذار باید‬ ‫مش��وق ها مانند بهره بانکی تخفی��ف قیمت زمین‬ ‫براس��اس اصل‪ ۴۴‬قانون اساس��ی‪ ،‬س��ازمان های‬ ‫رونق اقتصادی خوب بوده و امید است تا پایان سال‬ ‫و‪ ...‬ارائه شود تا س��رمایه گذاران برنامه ریزی الزم را‬ ‫توسعه ای باید در مناطق کمتر توسعه یافته مشارکت‬ ‫بی��ش از ‪10‬هزار واحد صنعت��ی وارد چرخه تولید‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫داشته باش��ند زیرا این مناطق از لحاظ زیرساختی‬ ‫ش��ود و در حوزه راه ان��دازی و بکارگیری واحدهای‬ ‫رییس س��ابق س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و زیربنایی امادگی های الزم را برای سرمایه گذاری‬ ‫صنعتی هم توفیق هایی حاصل شود‪ .‬این پول وقتی‬ ‫اس��تان خراس��ان جنوب��ی اف��زود‪ :‬در مناط��ق‬ ‫ن��دارد‪ .‬همچنین گاهی به دلی��ل قرارگرفتن برخی‬ ‫وارد عرصه تولید ش��ود باید اطمینان حاصل کنیم‬ ‫کمتربرخ��وردار مانند خراس��ان جنوبی که تثبیت‬ ‫شهرس��تان ها در نقاط دورافت��اده و با فاصله زیاد از‬ ‫که خرج تولید ش��ده و محص��ول تولیدی وارد بازار‬ ‫اشتغال و سکونت مردم در مناطق مرزی در تامین‬ ‫مرکز‪ ،‬مشکالت انها کمتر مورد توجه قرار گرفته و‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫امنیت ملی برای دولت اهمیت دارد‪ ،‬باید شهرک های‬ ‫در نتیجه بررسی و رفع نمی شود‪.‬‬ ‫به گفته فیاض‪ ،‬در خراسان جنوبی تاکنون حدود‬ ‫صنعتی متناسب با ظرفیت های موجود توسعه یابد‪.‬‬ ‫بعد از تاکید رهبر معظم انقالب بر شعار «اقتصاد‬ ‫‪ 300‬واحد تولیدی کوچک و متوسط موفق شده اند‬ ‫در این اس��تان بیش��ترین ذخایر زغال سنگ وجود‬ ‫مقاومتی‪ ،‬اقدام و عمل» در سال جاری و توجه ویژه‬ ‫از امکان��ات و کمک های دولت بهره مند ش��وند‪ .‬در‬ ‫دارد و از ‪ ۶۰‬نوع ماده معدنی کشف شده دارای ‪۵۰‬‬ ‫ب��ه بنگاه های کوچک و متوس��ط‪ ،‬دولت تمهیدات‬ ‫ح��ال حاضر ‪ 3‬طرح مهم ملی در خراس��ان جنوبی‬ ‫نوع ماده معدنی است که می توان با احداث صنایع‬ ‫ویژه ای را برای رس��یدگی به این موضوع اندیشید‪.‬‬ ‫مدنظر است که امیدواریم یکی پس از دیگری وارد‬ ‫پایین دس��تی برای باال بردن می��زان تولید ناخالص‬ ‫ماموریتی ک��ه به وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خط تولید شود‪.‬‬ ‫داخلی به کار برد و در این راس��تا از زیرساخت های‬ ‫محول ش��د بازگش��ت ‪7‬هزار و ‪ 500‬واحد تولیدی‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬خط تولید سیمان‬ ‫مناس��ب تجاری و بازارچه های مرزی برای توس��عه‬ ‫کوچک و متوسط و ورود ان به خط تولید بود‪.‬‬ ‫باق��ران درمیان یک��ی از این طرح های ملی اس��ت‬ ‫صادرات اس��تفاده کرد‪ .‬حقیقی ادامه‬ ‫گذش��ته از ای��ن موضوع نی��ز اکن��ون غالمرضا‬ ‫ک��ه قرار اس��ت ت��ا دهه فجر امس��ال‬ ‫داد‪ :‬هزین��ه تامی��ن زیرس��اخت ها در‬ ‫س��لیمانی‪ ،‬مع��اون س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و‬ ‫راه ان��دازی ش��ود‪ .‬همچنی��ن دو طرح‬ ‫دیگر ش��امل فوالد قائنات که در بهار رونق تولید در مناطق ردیف بودجه کش��ور لحاظ ش��ده اما‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران از ارائه طرح اشتغالزایی‬ ‫کمتر توسعه یافته‬ ‫س��رمایه کشور برای توس��عه صنعتی‬ ‫در روس��تاها به گسترش صنعت گفت‪ :‬این طرح از‬ ‫س��ال ‪ 96‬و ط��رح بزرگ زغ��ال کک‬ ‫با اختصاص ردیف‬ ‫کافی نیست و باید سرمایه هایی خارج‬ ‫س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تهیه ش��ده‬ ‫طبس‪ ،‬پیش بینی می شود قبل از پایان‬ ‫‪۳۰۰‬میلیون تومانی در‬ ‫از اس��تان و کشور برای توسعه صنعت‬ ‫اس��ت و بعد از تصویب در هی��ات دولت به مجلس‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫ برداری‬ ‫ه‬ ‫بهر‬ ‫به‬ ‫‪96‬‬ ‫سال‬ ‫تابستان‬ ‫قانون بودجه ‪ ۹۳‬کشور‬ ‫در مناطق کمتر برخوردار جذب شود‪.‬‬ ‫تحویل خواهد شد‪.‬‬ ‫در‬ ‫تولید‬ ‫رون��ق‬ ‫نی��ز‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پی��ش‬ ‫از سوی دولت تعریف‬ ‫رییس سابق سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫همچنین محمدرض��ا نعم��ت زاده‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مناطق کمتر توسعه یافته با اختصاص شده بود که هنوز این‬ ‫ردی��ف ‪۳۰۰‬میلیون تومان��ی در قانون اعتبار اختصاص نیافته و تجارت اس��تان خراس��ان جنوبی با‬ ‫مع��دن و تج��ارت از اولوی��ت اش��تغال در مناطق‬ ‫پیش��نهاد فراهم ک��ردن امکانات الزم‬ ‫کمتربرخ��وردار و مناط��ق م��رزی در ای��ن ط��رح‬ ‫تعریف‬ ‫دولت‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫کشور‬ ‫‪۹۳‬‬ ‫بودجه‬ ‫است‬ ‫برای اس��تفاده ش��رکت ش��هرک های‬ ‫اشتغالزایی خبرداد و گفت‪ :‬شغل هایی مانند کولبری‬ ‫شده بود که هنوز این اعتبار اختصاص‬ ‫صنعتی از منابع مالی داخل اس��تانی‬ ‫در مناطق مرزی کشور به دلیل نبود اشتغال پایدار‬ ‫نیافته است‪ .‬هرچند منابع مالی دولت‬ ‫ب��ه منظور تامی��ن زیرس��اخت های صنعتی گفت‪:‬‬ ‫در این مناطق اس��ت و وظیفه ما است که اشتغال‬ ‫مح��دود اس��ت اما می ت��وان با اعمال مش��وق های‬ ‫س��ازمان های توس��عه ای در ایجاد صنایع بزرگ در‬ ‫پای��دار را در مناطق کمتربرخوردار و مناطق مرزی‬ ‫دلگرم کننده س��رمایه گذاران را به توس��عه صنعت‬ ‫خ��ارج از محدوده ش��هرک های صنعت��ی عملکرد‬ ‫در داخل ش��هرک ها یا خارج از شهرک ها و نواحی‬ ‫جذب کرد‪.‬‬ ‫مناس��بی داش��ته اند‪ ،‬چراکه قابلیت ش��هرک های‬ ‫‹ ‹مشوق های سرمایه گذاری‬ ‫صنعتی ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫صنعتی ایجاد صنایع کوچک و متوسط است‪.‬‬ ‫نعمت اهلل حقیقی‪ ،‬رییس س��ابق سازمان صنعت‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت ک��ه تا ‪ 8‬یا ‪ 9‬م��اه اینده ‪3‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬اعمال مش��وق های‬ ‫معدن و تجارت استان خراسان جنوبی در گفت وگو‬ ‫طرح بزرگ ملی در خراسان جنوبی به بهره برداری‬ ‫س��رمایه گذاری در ش��هرک های صنعتی با تخفیف‬ ‫با گس��ترش صنعت اظهار کرد‪ :‬امکانات الزم برای‬ ‫خواهد رس��ید که ‪20‬هزار میلی��ارد ریال برای این‬ ‫‪۵۰‬درص��دی‪ ،‬پرداخ��ت ح��ق انتف��اع و همچنین‬ ‫مناط��ق کمتربرخ��وردار در تمام��ی ش��هرک های‬ ‫طرح ه��ا درنظر گرفته ش��ده اس��ت؛ ای��ن موضوع‬ ‫پرداخت حداقل ‪۵‬درص��د پیش پرداخت و بقیه در‬ ‫صنعت��ی ب��ه منظور توس��عه صنایع ب��زرگ فراهم‬ ‫محمدرضا فی��اض‪ ،‬معاون امور اس��تان های وزارت‬ ‫اقس��اط ‪ ۴۸‬ماهه ب��رای مناط��ق کمتربرخوردار و‬ ‫نیس��ت؛ به عنوان مث��ال‪ ،‬در ش��هرک های صنعتی‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را به این اس��تان فراخواند‪.‬‬ ‫کم تقاضا مطرح و عملیاتی شد‪.‬‬ ‫نهبن��دان طبس و‪ ...‬در این اس��تان بای��د عالوه بر‬ ‫فیاض در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی بیرجند‬ ‫‹ ‹معافیت ها و تخفیف ها‬ ‫صنایع کوچک‪ ،‬زیرس��اخت ها برای صنایع متوسط‬ ‫ت‬ ‫ب��ا تاکید بر نظ��ارت ویژه به هزینه کر د تس��هیال ‬ ‫ان ط��ور که س��هراب بنام با اش��اره ب��ه وجود ‪۲‬‬ ‫فراهم باشد تا بتوان س��رمایه گذاران را در کمترین‬ ‫گفت‪ :‬تاکنون اس��تقبال واحدهای تولیدی از طرح‬ ‫ش��هرک صنعت��ی ب��دون تقاض��ا در کهگیلوی��ه و‬ ‫بویراحم��د تصریح کرد‪ ،‬مقرر ش��ده ت��ا حق انتفاع‬ ‫در ش��هرک ها و نواح��ی صنعت��ی در مناطق کمتر‬ ‫توسعه یافته و کم تقاضا با ‪۵۰‬درصد تخفیف دریافت‬ ‫ش��ود‪ .‬همچنین پیش پرداخت این حقوق انتفاع تا‬ ‫‪۵‬درصد متناس��ب با موقعیت شهرک امکان کاهش‬ ‫دارد و بقی��ه این ح��ق انتفاع در اقس��اط ‪۴۸‬ماهه‬ ‫پرداخت شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کهگیلویه‬ ‫و بویراحم��د با بیان رش��د قیمت کمتر از نرخ تورم‬ ‫در یک شهرک صنعتی از این استان ادامه داد‪ :‬نرخ‬ ‫ح��ق انتفاع در هر ش��هرک و ناحیه صنعتی از قبل‬ ‫مصوب شده و امسال افزایشی نداشته است‪.‬‬ ‫به گفته بن��ام‪ ،‬زمین صنعتی دارای زیرس��اخت‬ ‫مناسب در کشور وجود دارد و با اعمال مشوق های‬ ‫س��رمایه گذاری جدی��د زمین��ه ب��رای رونق بخش‬ ‫صنعت فراهم ش��ده است‪ .‬تاکنون متقاضیان ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪۳۰‬درصد ح��ق انتفاع را پرداخت کرده و بقیه را به‬ ‫صورت اقساط پرداخت می کردند‪.‬‬ ‫به نظر می رسد با توسعه صنایع کوچک و متوسط‬ ‫به دلیل زودبازده بودن و نیاز به س��رمایه اندک در‬ ‫راه ان��دازی می ت��وان در مدت زمانی کمتر به اهداف‬ ‫مورد نظر در ایجاد اش��تغال مان��دگار برای مناطق‬ ‫م��رزی در مناطق کمتربرخوردار رس��ید‪ .‬همچنین‬ ‫می توان با در نظر گرفتن مشوقاتی مانند بهره بانکی‬ ‫کمت��ر‪ ،‬تخفیف قیمت زمین و‪ ...‬س��رمایه گذاران را‬ ‫برای حضور در این مناطق جذب کرد‪.‬‬ ‫باید درنظر داشت که امنیت سرمایه گذاری و اطمینان‬ ‫خاطر صاحبان صنایع از بازگش��ت سرمایه همیشه در‬ ‫اولویت های نخس��ت برنامه ریزی سرمایه گذاران برای‬ ‫مش��ارکت در پروژه های صنعتی اس��ت‪ .‬هرچند موانع‬ ‫گوناگون��ی از جن��س اقتصادی‪ ،‬سیاس��ی و اجتماعی‬ ‫می تواند مس��یر فعالیت سرمایه گذاران را ناهموار کند‬ ‫اما همکاری سازمان های توس��عه ای و سرمایه گذاری‬ ‫دولت��ی در کن��ار س��رمایه گذاران می توان��د ضری��ب‬ ‫اطمینان س��رمایه گذاری را بیش��تر کن��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬با‬ ‫برنامه ری��زی برای توس��عه صنعت��ی در مناطق کمتر‬ ‫توس��عه یافته ب��ر پای��ه ظرفیت های موج��ود می توان‬ ‫موجب رشد ناخالص تولید داخلی و نیز تامین امنیت‬ ‫در مناط��ق مرزی همگام با جلوگی��ری از مهاجرت ها‬ ‫ش��د زیرا در صورتی که ظرفیت های هر منطقه برای‬ ‫توسعه صنعت و ایجاد اشتغال پایدار در توسعه مناطق‬ ‫کمتربرخوردار شناس��ایی و همراه با ایجاد مشوق های‬ ‫مناسب برای جذب سرمایه گذاران اطالع رسانی شود‪،‬‬ ‫صنعت در این مناطق توسعه می یابد و افزایش رفاه و‬ ‫تولید ثروت را به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫تامین وثیقه برای ‪ 4‬واحد صنعتی در شهرک پاسارگاد‬ ‫معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫فارس از امادگ��ی صندوق ضمانت س��رمایه گذاری‬ ‫صنایع کوچک برای تامین کس��ری وثیقه واحدهای‬ ‫صنایع کوچک این اس��تان تا سقف ‪ 30‬میلیارد ریال‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان فارس‪ ،‬سیدهاشم‬ ‫موس��وی جهان اباد پس از بازدی��د از‪ 4‬طرح صنعتی‬ ‫متقاض��ی دریاف��ت ضمانتنامه از صن��دوق ضمانت‬ ‫س��رمایه گذاری صنای��ع کوچ��ک اظهار ک��رد‪ :‬این‬ ‫صندوق از صندوق های توس��عه ای بخش تولید است‬ ‫که با هدف تس��هیل س��رمایه گذاری از طریق صدور‬ ‫ضمانتنام��ه اعتب��اری ایجاد و در اس��تان فارس نیز‬ ‫فعالیت دارد‪.‬‬ ‫معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫فارس گفت‪ :‬صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچک‪ ،‬وثیقه های موردنیاز واحدهای صنعتی برای‬ ‫دریافت تسهیالت بانکی را به میزان ‪ 70‬درصد اصل‬ ‫و سود تسهیالت در مناطق توسعه یافته و ‪ 85‬درصد‬ ‫اصل و س��ود تسهیالت در مناطق کمتر توسعه یافته‬ ‫تعهد می کند‪.‬‬ ‫موس��وی جهان اباد ادام��ه داد‪ :‬صنعتگ��ران در‬ ‫کوتاه تری��ن زمان و بدون مراجعه ب��ه بانک در ازای‬ ‫وثیقه ق��رار دادن محل اجرای طرح می توانند از این‬ ‫ضمانتنامه های صادرش��ده از سوی صندوق‪ ،‬در نظام‬ ‫بانکی استفاده کنند‪.‬‬ ‫مع��اون صنای��ع کوچ��ک ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان فارس اف��زود‪ :‬اولویت تامین ضمانت ‬ ‫این صن��دوق برای دریافت تس��هیالت س��رمایه در‬ ‫گردش‪ ،‬طرح ه��ای ایج��ادی‪ ،‬عارضه یابی واحدهای‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬طرح های دانش بنیان و طرح های مس��تقر‬ ‫در شهرک های صنعتی و شهرک های فناوری است‪.‬‬ ‫موسوی جهان اباد با اش��اره به بازدید از ‪4‬طرح در‬ ‫ش��هرک صنعتی پاس��ارگاد برحمایت از این طرح ها‬ ‫برای تس��ریع در راه ان��دازی و اغاز فعالیت ش��ان در‬ ‫بخ��ش تولید و صنع��ت تاکید کرد و گف��ت‪ :‬پرونده‬ ‫این واحد ها برای ضمانتنامه های صندوق ضمانت به‬ ‫سرعت تکمیل و به تهران ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬معاون صنایع کوچک شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی فارس در سفر به شهرک صنعتی‬ ‫پاس��ارگاد از ‪ 4‬واحد صنعتی شامل سنگبری‪ ،‬واحد‬ ‫تولیدی چس��ب‪ ،‬کارخانه تولید حلب و واحد صنایع‬ ‫رب گوج��ه فرنگی و ترش��ی که متقاض��ی دریافت‬ ‫ضمانتنامه صندوق ضمانت بودند‪ ،‬بازدید کرد‪.‬‬ ‫روشنایی پایدار‪ ،‬دستاورد‬ ‫خودکفایی در ساخت نیروگاه‬ ‫دانش فنی «شل» در مسیر‬ ‫میدان های نفت و گاز ایران‬ ‫سه شنبه‬ ‫دستیاب��ی ب��ه نقط��ه برق رسانی ب��دون خاموش��ی مرهون‬ ‫خودکفایی در تولید و ساخت توربین های تولید برق است‪.‬‬ ‫معاون مدیرعامل شل از امادگی این شرکت برای به‬ ‫اشتراک گذاشتن دانش فنی با ایرانیان خبر داد‪.‬‬ ‫‪ 23‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 13‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 13‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 4‬پیاپی ‪1977‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫خرید ‪ 118‬هواپیما از ایرباس‪ ،‬گام بعدی نوسازی‬ ‫ورود هواپیماهای بوئینگ‬ ‫از سال ‪ ۲۰۱۸‬به کشور‬ ‫صنع��ت هوایی ایران در ‪۳۸‬سال پیش��ین‪ ،‬بیش��ترین ضربه را‬ ‫خورده است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫امادگی سازندگان تجهیزات‬ ‫نفتی برای ساخت‬ ‫مصرف ‪ ۸‬درصد ذخیره‬ ‫سوخت گازوئیل نیروگاه ها‬ ‫«قوری»های چینی به بهبود‬ ‫بازار نفت کمک می کنند‬ ‫اتصال‪ 3‬واحد نیروگاهی سد‬ ‫شهید عباسپور به شبکه سراسری‬ ‫برنامه های تامین برق‬ ‫تابستان ‪ 96‬کلید خورد‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫خریدکشتی های کره جنوبی‬ ‫از انتقاد تا دفاع‬ ‫معاون اول رییس جمهوری با اشاره به جزئیات قرارداد خرید کشتی از‬ ‫ی گفت‪ :‬این قرارداد برای سال ‪۲۰۰۸‬م است و موضوع جدیدی‬ ‫کره جنوب ‬ ‫نیس��ت که فرمانده قرارگاه خاتم االنبیاء(ص) از قرارداد خرید کشتی از‬ ‫کره انتقاد می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش صنعت به نقل از پایگاه خب��ری اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران‪ ،‬اسحاق جهانگی��ری در دوازدهمین‬ ‫گردهمای��ی مدیران قرارگ��اه خاتم االنبی��اء(ص) با اشاره ب��ه انتقادات‬ ‫فرمانده قرارگاه خاتم االنبیاء(ص) راجع به انعقاد قرارداد خرید کشتی از‬ ‫کره جنوبی گفت‪ :‬این قرارداد برای سال ‪۲۰۰۸‬م است و موضوع جدیدی‬ ‫نیس��ت‪ .‬در زمان انعقاد قرارداد بیش از ‪۲۵‬درصد مبلغ قرارداد به طرف‬ ‫کره ای پرداخت شد اما در مراحل بعدی به دلیل تحمل تحریم ها امکان‬ ‫انتقال پول فراهم نشد‪ .‬وی افزود‪ :‬طرف کره ای پس از دریافت ‪۲۵‬درصد‬ ‫اولیه کار کشتی سازی را اغاز کرده بود اما به دلیل پرداخت نشدن پول‬ ‫از سمت ایران کار خود را متوقف و از ایران در دادگاهی شکایت کرد‪.‬‬ ‫مع��اون اول رییس جمه��وری با اش��اره به فراهم ش��دن امکان نقل و‬ ‫انتق��االت مالی پ��س از برجام گفت ‪ :‬بعد از برج��ام در جریان مذاکراتی‬ ‫ک��ه با کره ای ها انجام شد قرار شد که قرارداد قبلی با ‪۲۵‬درصد کمتر از‬ ‫سمت انها اجرایی شود‪.‬‬ ‫جهانگیری با تاکید بر لزوم استفاده از توان ساخت داخل گفت‪ :‬دولت‬ ‫و ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی همواره بر این موضوع اصرار دارند و هیچ‬ ‫قراردادی نباید امضا شود مگر اینکه از ظرفیت های داخلی به طور کامل‬ ‫استفاده و پیوست فناوری نیز لحاظ شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتراض ها بر توافق با کره‬ ‫ق��رارداد ایران با گروه صنای��ع سنگین هیوندای کره برای ساخت ‪١٠‬‬ ‫کشتی در حالی چندی پیش به امضا رسید که سازندگان داخلی ان را‬ ‫نادیده گرفتن توان داخلی می دانند‪.‬‬ ‫ای��ن گفت��ه از سوی انه��ا زمانی مط��رح شده که مش��اور مدیرعامل‬ ‫کش��تیرانی تاکید ک��رده سازندگان داخلی درحال حاض��ر توان ساخت‬ ‫ی با فناوری های روز را ندارند‪.‬‬ ‫کشت ‬ ‫علی اکبر غنجی عالوه بر این قاطعانه گفته بود که داللی و واسطه گری‬ ‫خرید لوازم و ماشین االت پشت این فرافکنی هاست‪.‬‬ ‫وی به بدعهدی سازندگان داخلی اشاره کرده و گفته بود‪ :‬شرکت های‬ ‫داخل��ی‪ ،‬مونتاژکارند و ما خود بدون واسطه می خواهیم سفارش ساخت‬ ‫کش��تی دهیم و پول هایی را که در زم��ان تحریم در کره فریز شده بود‬ ‫زنده کنیم‪ .‬مدیرعامل کش��تیرانی دریای خزر ب��ا اشاره به نوع قرارداد‬ ‫ساخت کشتی در سال ‪٢٠٠٨‬م بین ایران و کره گفت‪ :‬تیپ کشتی هایی‬ ‫ک��ه در ان زمان به کره سفارش داده بودیم اکنون دیگر به درد صنعت‬ ‫حمل ونقل ای��ران نمی خورد‪ .‬بنابراین تصمی��م گرفتیم در شرایطی که‬ ‫کشتیرانی ایران از بازار بین المللی عقب مانده با این کشور وارد گفتمان‬ ‫شوی��م‪ .‬درنتیجه به این سو رفتیم ت��ا در تعامل با کره‪ ،‬پولی که در این‬ ‫کش��ور بلوکه شده ب��ود را زنده کنیم و در کن��ار ان‪ ،‬دیگر پولی به این‬ ‫کشور پرداخت نکنیم‪ .‬به همین دلیل ساخت ‪ 4‬کشتی کانتینری بزرگ و‬ ‫‪ 6‬تانکر را به این کشور سفارش دادیم‪.‬‬ ‫ارتقای شاخص های کیفی تصفیه خانه های فاضالب تهران‬ ‫معاون بهره برداری شرک��ت فاضالب تهران از ارتقای‬ ‫شاخص های کیفی و شرایط بهره برداری تصفیه خانه های‬ ‫فاض�لاب محلی شهر ته��ران خبرداد و گف��ت‪ :‬ارتقای‬ ‫کیفیت پس��اب تولی��دی در تصفیه خانه ه��ای فاضالب‬ ‫محلی شه��ر تهران از اولویت های این شرکت است‪ .‬به‬ ‫گزارش گسترش صنعت‪ ،‬به نقل از پایگاه خبری شرکت‬ ‫فاضالب تهران‪ ،‬یونس مظاه��ری زاده در این باره گفت‪:‬‬ ‫هم اکن��ون ‪ 6‬تصفیه خانه فاضالب محلی در شهر تهران‬ ‫در مدار بهره برداری قرار دارد که شامل تصفیه خانه های‬ ‫فاضالب زرگنده‪ ،‬قیطریه‪ ،‬اکباتان‪ ،‬صاحبقرانیه‪ ،‬محالتی‬ ‫و شه��رک ق��دس است و ارتقای کمی و کیفی پس��اب‬ ‫تولی��د شده در این تصفیه خانه ه ا در دستور کار شرکت‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬وی به گس��ترش فعالیت های نظارتی‬ ‫طرح ه��ای برق رسانی در بخش ساردوئی��ه و طرح رفع‬ ‫اف��ت ولتاژ در شه��ر جیرفت ب��ه بهره ب��رداری رسید‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرن��ا‪ ،‬مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب‬ ‫است��ان کرمان در ایین بهره ب��رداری از این طرح ها گفت‪:‬‬ ‫در طرح برق رسانی بخ��ش ساردوئیه روستاهای امردوئیه‪،‬‬ ‫گمب��د به��رام و مهدی اباد ب��ا ‪ 31‬خانوار برق��دار شدند‪.‬‬ ‫عبدالوحی��د مهدوی نی��ا افزود‪ :‬ب��رای برق رسان��ی به این‬ ‫‪3‬روستا ‪ 16‬کیلومتر خط فشار متوسط اجرا و برای اجرای‬ ‫ای��ن طرح های برق رسانی ‪ 280‬میلیون تومان هزینه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬با برقدار شدن ای��ن روستاها در بخش‬ ‫ساردوئی��ه جیرفت تا پایان امس��ال ‪5‬روستا هم با استفاده‬ ‫از ان��رژی خورشیدی برقدار خواهند ش��د‪ .‬مدیر امور برق‬ ‫جیرفت هم در این ایین گفت‪ :‬فاز نخس��ت طرح رفع افت‬ ‫ولتاژ برق در مناطق شهری و روستایی جیرفت افتتاح شد‪.‬‬ ‫غالمعباس انجم شعاع افزود‪ :‬این طرح با اعتبار ‪ 10‬میلیارد‬ ‫ری��ال‪ ،‬نصب ‪ 287‬ترانس��فورماتور برق و ‪ 90‬کیلومتر خط‬ ‫معاون��ت بهره برداری همزمان با انتق��ال این واحدها به‬ ‫شرکت فاضالب تهران اشاره کرد و گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫ابزاره��ای دقی��ق کنترلی و تجهی��زات پایش لحظه ای‬ ‫پس��اب با اختص��اص بودج��ه الزم در تصفیه خانه های‬ ‫محلی نص��ب و راه اندازی شده است به طوری که پایش‬ ‫روزانه پساب و افزایش کارکرد تصفیه خانه های فاضالب‬ ‫در ح��د استاندارده��ای تعریف ش��ده انج��ام می شود‪.‬‬ ‫مظاهری زاده گفت‪ :‬از دیگر اقدامات معاونت بهره برداری‬ ‫شرکت فاضالب تهران ‪ ،‬ارتقای سیس��تم برق و ممیزی‬ ‫بلوئر ه��ا برای کنترل مصرف انرژی و همچنین استفاده‬ ‫از تکنیک های روز به منظور ویدئومتری شبکه و خطوط‬ ‫انتقال و تعمیر دستگاه فیلتر پرس برای خش��ک شدن‬ ‫لجن مازاد در تصفیه خانه ها است‪.‬‬ ‫انبار نفت شهید تندگویان احداث شد‬ ‫انبار نفت شهی��د تندگویان منطقه ف��ارس به منظور‬ ‫افزای��ش ذخیره س��ازی فراورده ه��ای نفت��ی در استان‪،‬‬ ‫ب��ا حض��ور اعض��ای هیات مدی��ره شرکت مل��ی پخش‬ ‫فراورده های نفتی ایران به بهره برداری رسید‪ .‬به گزارش‬ ‫گسترش صنعت‪ ،‬به نقل از شانا‪ ،‬معاون مدیرعامل شرکت‬ ‫ملی پخش فراورده های نفتی ایران گفت‪ :‬با بهره برداری‬ ‫از انب��ار نفت شهی��د تندگویان‪ ،‬ذخیره س��ازی و توزیع‬ ‫فراورده با توجه به وسعت منطقه و حجم عملیات تامین‬ ‫و توزیع در سطح استان بسیار مطلوب تر از گذشته انجام‬ ‫خواهد شد‪ .‬امیر وکیل زاده افزود‪ :‬پروژه احداث انبار نفت‬ ‫شهی��د تندگویان از سال ‪ ۸۶‬در زمینی به مس��احت ‪۲۷‬‬ ‫هکتار اغاز شده بود که روز شنبه به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫در ادامه علیرضا امین‪ ،‬مدیر شرکت پخش فراورده های‬ ‫بهره برداری از ‪4‬طرح تامین برق در جیرفت‬ ‫فش��ار ضعیف اجرا شد و با افتت��اح ان مناطق دارای افت‬ ‫ولتاژ برق در جیرفت تا قبل از فصل گرم سال اینده دیگر‬ ‫افت ولتاژ نخواهند داشت‪ .‬وی گفت‪ :‬با وارد مدار شدن این‬ ‫‪ 40‬ترانسفورماتور مش��کل افت ولتاژ برق در چند منطقه‬ ‫شه��ری جیرفت رفع شده اس��ت‪ .‬نماینده مردم جیرفت و‬ ‫عنبراب��اد در مجلس شورای اسالم��ی نیز در حاشیه ایین‬ ‫افتتاح طرح رفع افت ولتاژ شهر جیرفت گفت‪ :‬دولت تدبیر‬ ‫و امید خدمات خوب زیرساختی به شهرستان های جیرفت‬ ‫و عنبراب��اد ارائه کرده است که ج��ای تقدیر دارد‪ .‬یحیی‬ ‫کمالی پور افزود‪ :‬در زمینه برق با مش��کالت بس��یاری در‬ ‫دو شهرست��ان جیرفت و عنبراباد مواجه بودیم که با توجه‬ ‫وی��ژه دولت تدبیر و امید برطرف ش��د‪ .‬وی گفت‪ :‬شرکت‬ ‫توزیع نی��روی برق جنوب کرمان ب��ا فعالیت های جهادی‬ ‫خ��ود ‪ 80‬درصد خواسته های م��ردم این منطقه را محقق‬ ‫ک��رده است‪ .‬نماینده مردم جیرف��ت و عنبراباد در مجلس‬ ‫شورای اسالمی گفت‪ :‬نداشتن برق و افت ولتاژ شبکه برق‬ ‫از جمله مش��کالت م��ردم این منطقه ب��ود و امروز شاهد‬ ‫برطرف شدن این مش��کل هس��تیم‪ .‬وی گفت‪ :‬امیدواریم‬ ‫پای��ان امس��ال جش��ن برقدار ش��دن تمام��ی روستاهای‬ ‫شهرستان های جیرفت و عنبراباد برگزار شود‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به نام گذاری امس��ال به «اقتصاد مقاومتی‪ ،‬اقدام و عمل»‬ ‫از س��وی رهبر معظم انقالب اسالم��ی گفت‪ :‬فراهم کردن‬ ‫زیرساخت مناط��ق محروم مصداق واقعی شعار سال است‬ ‫و امیدواریم این حرکت تا رفع کامل مشکالت زیرساختی‬ ‫جن��وب کرمان در بخش های مختلف ادام��ه داشته باشد‪.‬‬ ‫کمالی پور افزود‪ :‬مردم جنوب کرمان در تمامی عرصه ها و‬ ‫تاریخ انقالب وفاداری خود را به انقالب‪ ،‬ارزش ها و رهبری‬ ‫ثابت کرده اند بنابراین نباید از حداقل امکانات زیرساختی‬ ‫محروم باشند‪ .‬شهرستان جیرفت با ‪ 280‬هزار نفر جمعیت‬ ‫از ‪ 4‬بخ��ش مرک��زی‪ ،‬اسماعیل��ی‪ ،‬ساردوئی��ه و جبالبارز‬ ‫تش��کیل شده و در فاصل��ه ‪ 230‬کیلومتری جنوب کرمان‬ ‫واقع است‪.‬‬ ‫نفتی منطقه ف��ارس‪ ،‬هزینه بهره ب��رداری از این انبار را‬ ‫‪۳۳۵‬میلی��ارد ری��ال اعالم کرد و افزود‪ :‬ب��ا توجه به نبود‬ ‫خ��ط لوله انتقال ف��راورده در استان با افتت��اح این انبار‬ ‫نف��ت میزان ذخیره سازی منطقه ب��ه میزان قابل توجهی‬ ‫افزایش می یابد و مشکالت استان درباره ذخیره سازی تا‬ ‫حد زیادی رفع خواهد شد‪ .‬وی از اشتغالزایی‪ ۱۴۰‬نفر در‬ ‫این انبار نفت خبر داد و گفت‪ :‬این انبار نفت با ‪ ۳۲‬بازوی‬ ‫بارگیری توان ذخیره سازی گازوئیل و بنزین با ‪ ۱۰‬مخزن‬ ‫ف��راورده نفتی را دارد‪ .‬مدیر شرکت پخش فراورده های‬ ‫نفت��ی منطقه فارس افزود‪ :‬به منظ��ور افزایش ایمنی در‬ ‫زمان اتش س��وزی‪ ،‬دو مخزن ذخیره اب اتش نش��انی و‬ ‫درمجم��وع ‪۷‬میلیون لیتر در این انب��ار نفت جانمایی و‬ ‫ساخته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید بنزین در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس‬ ‫فرمانده قرارگ��اه سازندگ��ی خاتم االنبیا از راه ان��دازی واحد‬ ‫بنزین سازی پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگترین‬ ‫پاالیش��گاه میعانات گازی کش��ور تا پایان امس��ال خبر داد‪ .‬به‬ ‫ی در نشس��تی خبری با‬ ‫گ��زارش ایرنا‪ ،‬س��ردار عباداله عبدالله ‬ ‫تش��ریح عملکرد این قرارگاه‪ ،‬ظرفیت نهایی پاالیش��گاه ستاره‬ ‫خلیج ف��ارس را ‪ 360‬ه��زار بش��که در روز دانس��ت و اف��زود‪ :‬از‬ ‫یک ماه پی��ش تولید روزانه ‪ 10‬میلیون لیت��ر گازوئیل و نفتا در‬ ‫ان اغ��از شده اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬با لغو قرارداد ساخت کش��تی از‬ ‫س��وی شرکت های کره ای‪ ،‬قرارگاه خاتم االنبیا می تواند با ایجاد‬ ‫کنسرسیومی با محوریت صدرا‪ ،‬این کشتی ها را در کشور بسازد‪.‬‬ ‫س��ردار عبدالله��ی افزود‪ :‬این کش��تی ها را می توانی��م با تامین‬ ‫فاینان��س ‪ 85‬درصدی و ارائه سهم ‪ 15‬درصدی دولت بس��ازیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬قرار بود این کش��تی ها را شرکت های کره ای بس��ازند‬ ‫اما به دلیل تحریم ها خودداری کردند‪ .‬به گفته سردار عبداللهی‬ ‫با ساخت هر کشتی‪ ،‬برای یک هزار نفر اشتغالزایی می شود‪.‬‬ ‫رییس کمیته نفت و گاز کمیسیون انرژی‬ ‫افزایش حجم تولید با تصمیم اوپک‬ ‫ن انرژی مجلس با تاکید بر تصمیم اخیر‬ ‫رییس کمیته نفت و گاز کمیس��یو ‬ ‫اوپک بر اقتصاد کشور گفت‪ :‬این مسئله با توجه به شرایط اقتصادی کشورمان‬ ‫هم در صادرات و هم در میزان قیمت هر بشکه نفت تعیین کننده است‪ .‬حسن‬ ‫بهرام نیا بابیان اینکه تصمیمات اوپک اگر خارج از نگاه سیاسی باشد مشخص‬ ‫و تاثیرگ��ذار اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در هر صورت نفت کاالیی اس��ت که بر اقتصاد هر‬ ‫کش��وری تاثیرگذار است و با توجه به اتکای هر کشور به ان‪ ،‬می تواند هم در‬ ‫می��زان صادرات و هم قیمت نفت تعیین کننده باشد‪ .‬نماینده مردم نهاوند در‬ ‫مجل��س گفت‪ :‬نگاه به نفت باید یک نگاه توسعه پایدار باشد و در واقع منطق‬ ‫اوپ��ک باید با نگاه بر قیمت عادالنه هر بش��که نف��ت باشد که به طور طبیعی‬ ‫جامع��ه بین المللی و کش��ورهای تولیدکننده هم در جه��ت تولید‪ ،‬صادرات و‬ ‫قیمت نفت گام برمی دارند‪ .‬این عضو کمیس��یون ان��رژی مجلس با تاکید بر‬ ‫اینکه نتایج نشست اخیر اوپک به طور حتم بر اقتصاد ما تاثیرگذار است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درامدهای ارزی کش��ور ناشی از فروش نفت و متاثر از ان است بنابراین این‬ ‫مس��ئله با توجه ب��ه درامدهای مالیاتی و صادراتی می تواند بر اقتصاد کش��ور‬ ‫تعیین کننده باشد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 23‬اذر ‪ 13 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت زیرساخت‬ ‫‪ 13‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 4‬پیاپی ‪1977‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫خبر‬ ‫ورود هواپیماهای بوئینگ‬ ‫از سال ‪ ۲۰۱۸‬به کشور‬ ‫فره��اد پ��رورش در جم��ع‬ ‫مدیرعامل هواپیمایی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران به تش��ریح روند‬ ‫مذاکرات هما ب��ا بوئینگ قبل‬ ‫از تواف��ق برج��ام پرداخ��ت و‬ ‫گفت‪ :‬مذاکرات م��ا با بوئینگ‬ ‫ب��رای خری��د ‪ ۸۰‬هواپیما بعد‬ ‫فرهاد پرورش‬ ‫از برج��ام با اج��ازه و همکاری‬ ‫مدیرعامل هما‬ ‫دولت و مس��ئوالن وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی وارد دور جدی��د و‬ ‫جدی شد‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬فرهاد پرورش‪ ،‬مدیرعامل هما بعد از امضای قرارداد‬ ‫خرید ‪ ۸۰‬هواپیما از بوئینگ از مسئوالن وزارت راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫سازمان هواپیمایی کش��وری و دولت تش��کر کرد و گفت‪ :‬همه‬ ‫می دانند صنعت هوایی ایران در ‪۳۸‬سال پیشین‪ ،‬بیشترین ضربه‬ ‫را خورده است‪ .‬تحمل اثار تحریم را مدیون همه متخصصان این‬ ‫عرصه هس��تیم که تالش انها برای سرپا نگه داشتن این صنعت‬ ‫در دوران تحریم قابل تقدیر است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا این ح��ال شکاف بین م��ا و انچ��ه در دنیای‬ ‫هواپیمایی به ویژه در منطقه وجود دارد بس��یار باالست‪ .‬صنعت‬ ‫هوایی ما تفاوت چش��مگیری با صنعت هوایی کشورهای منطقه‬ ‫دارد‪ .‬بنابرای��ن الزم می دان��م از دستگاه دیپلماسی شخص اقای‬ ‫ظری��ف و همچنی��ن رییس جمهوری تش��کر کنم ک��ه با وجود‬ ‫انک��ه مذاکرات با ‪ 5+1‬مربوط ب��ه صنعت هوایی نبود اما در این‬ ‫مذاکرات اقدامات خوبی برای این مهم انجام شد‪ .‬پرورش گفت‪:‬‬ ‫یکی از بندهای برجام خوشبختانه فروش هواپیماهای غیرنظامی‬ ‫ب��ه ایران بود که مجوز ان نیز بای��د از سوی اوفک صادر می شد‬ ‫و ما این بند را فرصتی مناسب برای ادامه گفت وگوها دانس��تیم‪.‬‬ ‫البته هما از قب��ل از مذاکرات برجام‪ ،‬مذاکرات خود را در سطح‬ ‫بازرگان��ی و مطالعه بازرگانی با کمپانی هایی ک��ه مایل بودند با‬ ‫ای��ران همکاری داشته باشند شروع کرده بود و بعد از برجام این‬ ‫مذاکرات با جدیت ادامه یافت‪ .‬پرورش گفت‪ :‬هما به طور تقریبی‬ ‫با همه شرکت های هواپیماساز معتبر دنیا به مذاکره نشس��ت‪ .‬با‬ ‫برخی از انها به دلیل عالقه مندی دوطرف و همچنین توانمندی‬ ‫و عالقه من��دی خودم��ان مذاکرات جدی تر ش��د و همچنین به‬ ‫صورت مفصل پیش رفت‪.‬‬ ‫پرورش به سفر و همچنین مذاکرات رییس جمهوری و عباس‬ ‫اخون��دی در ایتالیا و فرانس��ه اشاره کرد و گف��ت‪ :‬در ان سفر‪،‬‬ ‫مقدم��ات مذاکرات هوایی فراهم شد ک��ه بعد از پذیرش برجام‪،‬‬ ‫رنگ و بوی جدی��دی گرفت‪ .‬ما در انجا موافقتنامه ای با ایرباس‬ ‫و همچنی��ن تفاهمنامه ای با ای ت��ی ار انجام دادیم و همچنین با‬ ‫توج��ه به مذاکرات قبلی که با بوئین��گ داشتیم مذاکرات مان از‬ ‫س��وی هما با تایید دولت ایران و از طرف بوئینگ با تایید امریکا‬ ‫ادامه پیدا کرد‪.‬‬ ‫پرورش به سابقه خرید هواپیما از بوئینگ و قرارداد با بوئینگ‬ ‫اشاره کرد و گف��ت‪۴۱ :‬سال پیش هما از بوئینگ هواپیما خرید‬ ‫ک��ه دو فروند از ان بعد از انق�لاب وارد ایران شد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫مذاک��رات ما بعد از برجام ادامه پی��دا کرد تا اینکه در خردادماه‬ ‫امسال با نیازسنجی های انجام شده و با توجه به پیش بینی هایی‬ ‫که از اینده صنعت هوایی کشور داشتیم برای خرید چند فروند‬ ‫هواپیم��ای بدن��ه وسیع و کوچک به تفاه��م رسیدیم‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬اکن��ون اعالم می کنیم بعد از ‪ ۱۰‬نوبت مذاکره که همه انها‬ ‫در داخ��ل ایران و با حضور متخصصان بوئینگ انجام شده است‬ ‫سن��دی را امروز به امضا رساندیم ک��ه در ان ‪ ۸۰‬فروند هواپیما‬ ‫از ن��وع بدن��ه باریک و وسیع خریداری و تا ‪۱۰‬سال وارد کش��ور‬ ‫می شود‪ .‬پ��رورش درباره جزئیات این ق��رارداد گفت‪ ۵۰ :‬فروند‬ ‫بوئینگ ‪ ۷۳۷‬از ن��وع هواپیماهای جدید یا همان ‪۷۳۷ MAX‬‬ ‫هستند‪ ۱۵ ،‬فروند ‪ ۷۳۷-۳۰۰IR‬از نوع هواپیماهای بدنه وسیع‬ ‫و نس��بتا دور برد است و ‪ ۱۵‬فروند ‪ ۷۷۷‬که هنوز به بازار نیامده‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۲۱‬وارد می شود‪ .‬پرورش همچنین خبر داد فرایند‬ ‫تحوی��ل این هواپیماها تا سال ‪۲۰۲۰‬م ادامه دارد و مش��روط به‬ ‫تامی��ن منابع مالی از سوی دولت ایران و همچنین تمدید مجوز‬ ‫خزان��ه داری امریک��ا و اجازه به بوئینگ ب��رای ارسال تعدادی از‬ ‫این هواپیماهاست‪ .‬پرورش گفت‪ :‬با چندین کمپانی وارد مذاکره‬ ‫شدی��م‪ ،‬با شرکت های بوئینگ‪ ،‬ایرباس و ‪ ATR‬مذاکرات جدی‬ ‫شد‪ .‬با مدیران بوئینگ ‪ ۱۰‬جلس��ه مذاکره داشتیم که تمام انها‬ ‫در ای��ران برگزار شده اند‪ .‬در این مدت گروه های تخصصی هما با‬ ‫تیم های حقوقی‪ ،‬مالی بوئینگ مذاکراتی داشته اند‪.‬‬ ‫پرورش ب��ا تاکید بر اینکه از س��ال ‪ ۲۰۱۸‬تحویل هواپیما به‬ ‫ای��ران شروع می شود‪ ،‬گفت‪ ۵۰ :‬فرون��د هواپیمای ‪ ۷۳۷‬مکس‪،‬‬ ‫‪ ۱۵‬فرون��د هواپیم��ای ‪ ۷۳۷-۳۰۰IR‬و ‪ ۱۵‬فرون��د ‪ ۷۷۷-X‬از‬ ‫بوئینگ خریداری می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬تعداد صندلی هواپیمای‬ ‫‪ ۱۵۰ ،۷۳۷‬تا ‪ ۱۶۰‬صندلی است‪ .‬همچنین ‪ ۱۵‬فروند هواپیمای‬ ‫‪ ۷۳۷-۳۰۰IR‬ب��ا ‪ ۳۵۰‬صندل��ی براس��اس ق��رارداد از بوئینگ‬ ‫خری��داری می کنیم که ای��ن هواپیماها از اوری��ل ‪ ۲۰۱۸‬یعنی‬ ‫اردیبهشت ‪ ۹۷‬شروع به تحویل به ایران ایر می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایران ایر افزود‪ :‬از س��ال ‪ ۶ ،۲۰۱۸‬فروند هواپیما از‬ ‫ای��ن مدل و سال ‪ ۶ ،۲۰۱۹‬فروند دیگر هواپیمای ‪ ۷۷۷‬به ایران‬ ‫ایر تحویل داده می شود‪ .‬از سال ‪3 ،۲۰۲۰‬فروند ‪ ۷۷۷‬به ایران ایر‬ ‫تحویل می دهد‪ .‬همچنی��ن بوئینگ از سال ‪ ۲۰۲۱‬ساالنه ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪ ۱۲‬فروند هواپیما براساس قرارداد به ما تحویل می دهد‪.‬‬ ‫پ��رورش با بیان اینک��ه ارزش اسمی این ق��رارداد ‪۱۶‬میلیارد‬ ‫و ‪۶۰۰‬میلی��ون دالر اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬این مبلغ قیم��ت کاتالوگی‬ ‫اس��ت و معموال ‪۵۰‬درصد زیر قیمت اسم��ی این تعداد هواپیما‬ ‫را خری��داری می کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬به طور قط��ع مبلغ نهایی این‬ ‫قرارداد ‪۵۰‬درصد زیر قیمت کاتالوگ خواهد بود‪.‬‬ ‫عباس اخوندی‬ ‫اصغر فخریه کاشان‬ ‫خرید ‪ 118‬هواپیما از ایرباس‪ ،‬گام بعدی نوسازی‬ ‫ب��ا اینکه هواپیماه��ای موردنظر ای��ران به طور کامل‬ ‫شرایط که برنامه جامع اقدام مشترک در فضای سیاسی‬ ‫از شرک��ت بوئینگ خریده خواهد ش��د اما این دلیل بر‬ ‫در مرحل��ه تردید جدی قرار گرفت��ه است‪ ،‬یکبار دیگر‬ ‫نادیده گرفتن اشتغالزایی نیس��ت‪ .‬عباس اخوندی‪ ،‬وزیر‬ ‫اهمیت حفاظت و مراقبت از دستاوردهای به دست امده‬ ‫راه و شهرس��ازی ظرفی��ت اشتغال ایج��اد شده در این‬ ‫را گوشزد می کند‪.‬‬ ‫زمینه را برای ‪۸‬هزار نفر دانس��ت‪ .‬با توجه به اینکه این‬ ‫م��ا امیدواریم با وجود تغییر و تحول در دولت امریکا‬ ‫اشتغالزای��ی‪ ،‬در زمینه تولید نبوده و خدماتی هس��تند‬ ‫ک��ه در این��ده نزدیک ایج��اد خواهد شد‪ ،‬این کش��ور‬ ‫باید در نظر داشت که ظریب اشتغال غیرمستقیم برای‬ ‫همچنان که فعاالن اقتص��ادی ان از سیاست مدارانش‬ ‫مشاغل خدماتی ‪ ۷‬در نظر گرفته می شود‪ .‬بر این اساس‬ ‫می خواهند و با امض��ای این قرارداد و ایجاد تعهد ثابت‬ ‫پس از پای��ان اجرای این قرارداد حدود ‪۵۶‬هزار اشتغال‬ ‫کردند همچنان به تعهدات خود پایبند باشد‪ ،‬امیدواریم‬ ‫جدید ایجاد خواهد شد‪ .‬این تنها یکی از دستاوردهایی‬ ‫این پختگی و مسئولیت پذیری در جامعه سیاسی امریکا‬ ‫است که مذاکرات ایران با ‪ 5+1‬برای کشورمان در پیش‬ ‫حاص��ل شده باشد ت��ا فضایی فراهم کند ک��ه دنیا باور‬ ‫داشت‪ .‬با این حال برخی ها برجام را بی فایده می دانند‪.‬‬ ‫کند و جهان امیدوار باش��د که با گفت وگو نیز می توان‬ ‫‹ ‹روز تاریخی صنعت هوانوردی ایران‬ ‫به صلح رسید‪.‬‬ ‫عباس اخون��دی‪ ،‬وزیر راه و شهرسازی‬ ‫به ه��ر روی ام��روز به عن��وان یک روز‬ ‫دولت یازده��م در مراسم امضای قرارداد‬ ‫تاریخی برای صنعت هوانوردی ایران است‬ ‫تحوی��ل ‪ ۸۰‬هواپیمای بوئینگ با تاریخی‬ ‫عباس اخوندی‪:‬‬ ‫و ما نخس��تین گام را برای نوسازی ناوگان‬ ‫قرارداد‬ ‫این‬ ‫امضای‬ ‫خواندن ای��ن روز برای صنعت هوانوردی‬ ‫هوایی برداشتی��م‪ .‬خری��د ‪ ۸۰‬هواپیمای‬ ‫در این شرایط‬ ‫کش��ور‪ ،‬این ق��رارداد را در راستای مقاوم‬ ‫بوئین��گ ک��ه ب��ه زودی با نهای��ی شدن‬ ‫که برنامه‬ ‫کردن اقتصاد ایران دانست و از پشتیبانی‬ ‫ق��رارداد خرید ‪ ۱۰۰‬ایرب��اس و ‪ 20‬فروند‬ ‫رییس جمه��وری و دیگ��ر همراهانش در جامع اقدام مشترک ‪ATR‬تکمی��ل خواهد شد‪ ،‬نش��ان دهنده‬ ‫در فضای‬ ‫سازمان های وابسته برای به انجام رساندن‬ ‫عزم جدی ما برای نوسازی ناوگان هوایی‬ ‫سیاسی در‬ ‫این تالش‪ ،‬قدردانی کرد‪.‬‬ ‫ای��ران است‪ .‬مبنای کار م��ا در این زمینه‬ ‫مرحله تردید‬ ‫به گزارش گس��ترش تج��ارت‪ ،‬عباس‬ ‫استفاده از ظرفیت مزیت های نسبی ایران‪،‬‬ ‫جدی قرار‬ ‫اخون��دی‪ ،‬وزیر راه و شهرس��ازی بعد از‬ ‫افزایش قدرت‪ ،‬رقابت در صنعت هوانوردی‬ ‫گرفته است‪،‬‬ ‫امض��ای ق��رارداد تحوی��ل ‪ ۸۰‬هواپیمای‬ ‫و بازپس��گیری سه��م ای��ران از صنع��ت‬ ‫یکبار دیگر اهمیت‬ ‫بوئینگ گف��ت‪ :‬امروز‪ ،‬ی��ک روز تاریخی حفاظت و مراقبت از حمل ونقل هوایی منطق��ه و جهان است‪.‬‬ ‫اس��ت ک��ه ظرفی��ت اثرگ��ذاری ج��دی دستاوردهای به دست ب��رای حصول ب��ه این ه��دف سیاست ما‬ ‫برصنعت حمل ونقل هوایی و از ان فراتر‪،‬‬ ‫رقابت تجاری درسطح بین المللی از طریق‬ ‫امده را‬ ‫امنی��ت ایران‪ ،‬منطقه وجه��ان دارد‪ .‬این‬ ‫افزای��ش کارایی و خدم��ت بهتر به مردم‬ ‫گوشزد می کند‬ ‫قرارداد که پ��س از ‪ ۴۱‬سال بین «هما»‬ ‫ایران و جهان و کسب رضایت انهاست‪.‬‬ ‫و بوئین��گ امضا می شود‪ ،‬یک پیام روشن‬ ‫می��زان صندلی خری��داری شده در این‬ ‫برای جهان دارد‪ ،‬با وجود تم��ام جنگ افروزی هایی که‬ ‫ق��رارداد ‪۵۰‬هزار صندلی است که بیش از دو برابر تمام‬ ‫اسرائیل و نیروهای داعشی و پشتیبانان شان در منطقه‬ ‫صندلی ه��ای ناوگان فع��ال موجود است ک��ه این گام‬ ‫دارن��د‪ ،‬بازرگانان و فعاالن اقتص��ادی به ویژه درصنعت‬ ‫نخست برای بازسازی ساختاری «هما» بود‪ .‬دراینده ما‬ ‫حمل ونقل با امضای این قرارداد این عالمت را به جهان‬ ‫شرکت «هما» را از لحاظ حقوقی و مالی بازسازی کرده‬ ‫می دهند که ما پشتیبان صلح‪ ،‬ارامش‪ ،‬امنیت و توسعه‬ ‫و سهم ان را در ب��ازار بورس اوراق بهادار ایران یا حتی‬ ‫روابط انسان دوستانه و همچنین اقدام بر مبنای سیاست‬ ‫بازارهای بین المللی درصورت دریافت مجوزهای قانونی‬ ‫برد‪ -‬برد هس��تیم‪ .‬اخوندی امض��ای این قرارداد در این‬ ‫عرضه خواهی��م کرد‪ .‬در ق��رارداد بوئین��گ‪ ،‬درصنعت‬ ‫نمی تواند در اینده خللی به ان وارد کند‪.‬‬ ‫هوانوردی بیش از ‪ ۸‬هزار شغل ایجاد خواهد شد‪ ،‬شامل‬ ‫فخریه کاش��ان درب��اره جزئیات ق��رارداد امضا شده‬ ‫مشاغل فنی‪ ،‬خلبانی‪ ،‬مهمانداری‪ ،‬مهندسی و تعمیرات‪.‬‬ ‫اینگون��ه توضی��ح داد‪ :‬براس��اس تواف��ق وزارت راه و‬ ‫افزون بر این ده ها هزار شغل غیرمستقیم دیگر در مبدا‬ ‫شهرسازی با شرکت بوئینگ‪ 6 ،‬هواپیما در سال ‪۲۰۱۸‬م‬ ‫و مقص��د و در شهرهای دوردست ای��ران شکل خواهد‬ ‫وارد ایران می شود که نخس��تین فروند در اوریل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫گرفت‪ .‬به گمان ما این راهکار بنیادین برای مقاوم کردن‬ ‫می ای��د‪ .‬در سال ‪ ۲۰۱۹‬نیز ‪ 6‬فرون��د‪ ،‬سال ‪ ۲۰۲۰‬سه‬ ‫اقتصاد ایران در برابر تکانه های ملی و بین المللی است‪.‬‬ ‫فروند و باقی به تدریج تا سال ‪ ۲۰۲۶‬وارد ایران می شود‪.‬‬ ‫در پای��ان بای��د از زحمات مدیری��ت و تمام نیروهای‬ ‫وی درب��اره اینکه ایا کنگره امریکا می تواند در مس��یر‬ ‫کارشناسی‪ ،‬فن��ی‪ ،‬حقوقی و بازرگانی «هما» و سازمان‬ ‫این ق��رارداد مانع تراشی کند‪ ،‬گف��ت‪ :‬توافق با بوئینگ‬ ‫هواپیمایی کش��وری و همچنین قائم مقام خود در امور‬ ‫براس��اس روح برج��ام و مجوز اوفک انج��ام شده است‪،‬‬ ‫بین الملل که ای��ن قرارداد تاریخی را ب��ه ثمر رساندند‬ ‫بنابرای��ن بر اساس قانون نمی تواند مش��مول توافق ها یا‬ ‫قدردانی کنیم‪.‬‬ ‫مانع تراشی ه��ای اینده شود‪ .‬ضمن اینک��ه رای کنگره‬ ‫الزم می دان��م از همکاری ه��ای مدی��ران ارش��د و‬ ‫امریکا مبن��ی بر تمدید تحریم های ایران هنوز به قانون‬ ‫کارشناس��ان وزارت محت��رم امورخارج��ه‪ ،‬وزارت امور‬ ‫تبدیل نشده است‪ .‬قائم مقام وزیر راه و شهرسازی گفت‪:‬‬ ‫اقتصاد و دارایی‪ ،‬سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی‬ ‫ق��رارداد خرید هواپیمای بوئین��گ به صورت بین المللی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران نیز صمیمانه تشکر داشته باشم‪.‬‬ ‫ثبت شده و کش��ورهای اروپایی هم عضو ان هس��تند‪،‬‬ ‫درنهایت باید از راهنمایی و پش��تیبانی های شخصی‬ ‫بنابراین یک کش��ور نمی تواند به صورت یکطرفه ان را‬ ‫دکت��ر روحانی که در تمام این فراین��د همراه ما بودند‬ ‫لغ��و کند‪ .‬در برجام نیز تاکید ش��ده که فروش هواپیما‬ ‫سپاسگزاری کنیم‪.‬‬ ‫� قرارداد با ایران افتخار ماست‬ ‫به ایران مجاز است‪.‬‬ ‫رهبر گ��روه مذاکره کننده بوئینگ ب��ا ایران ایر عنوان‬ ‫فخریه کاش��ان همچنین با بیان اینک��ه ایرباس قبل‬ ‫ک��رد‪ :‬سندی که امروز با ایران ایر امضا شد بر پای ه مجوز‬ ‫از بوئین��گ وارد ایران می شود‪ ،‬گف��ت‪ :‬در سال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫دولت امریکا است‪.‬‬ ‫نخس��تین هواپیمای ایرب��اس از نوع ‪۳۲۱‬‬ ‫پری��زر‪ ،‬نماین��ده بوئین��گ در مراسم‬ ‫وارد ای��ران خواهد شد‪ ،‬از این رو فضا برای‬ ‫امض��ای خری��د ‪ ۸۰‬هواپیم��ا از بوئینگ اصغر فخریه کاشان‪ :‬خرید هواپیم��ا در اینده بس��یار روشن و‬ ‫گفت‪ :‬باعث افتخار است که سند فروش توانستیم با یک شرکت امیدوارکننده است‪.‬‬ ‫امریکایی‬ ‫‪ ۸۰‬هواپیم��ا را ب��ا جمه��وری اسالم��ی‬ ‫وی‪ ،‬امض��ای ق��رارداد با بوئین��گ را در‬ ‫پای میز مذاکره‬ ‫ایران امضا می کنی��م‪ .‬وی افزود‪ :‬از اینکه‬ ‫شرایط دش��وار کنونی که ترامپ به عنوان‬ ‫دوباره روابط بوئین��گ با ایران ایر را از سر بنشینیم که قرارداد رییس جمهوری اینده امریکا انتخاب شده‬ ‫خوبی امضا شد‪.‬‬ ‫می گیریم و بهتری��ن هواپیماهای دنیا را‬ ‫و کنگ��ره امریک��ا موضع گیری هایی علیه‬ ‫البته همه قراردادهای‬ ‫به ای��ن شرکت تحویل می دهیم بس��یار‬ ‫ایران اتخاذ کرده اقدامی مهم ارزیابی کرد‬ ‫اینچنینی باید به‬ ‫خرسند هستیم‪.‬‬ ‫و گفت‪ :‬توانس��تیم با یک شرکت امریکایی‬ ‫تصویب مقامات داخلی‬ ‫نماینده بوئینگ درباره جزئیات سندی برسد و به همین دلیل پای میز مذاکره بنشینیم که قرارداد خوبی‬ ‫که به امضا دوطرف رسید اینگونه توضیح‬ ‫امضا شد‪ .‬البته همه قراردادهای اینچنینی‬ ‫از بوئینگ‬ ‫داد‪ :‬سن��دی ک��ه امضا ش��ده شامل ‪۵۰‬‬ ‫بای��د به تصویب مقامات داخلی برسد و به‬ ‫مهلت ‪ ۳۰‬روزه‬ ‫هواپیم��ای ‪ ۷۳۷‬مک��س‪ ۱۵ ،‬هواپیمای‬ ‫همین دلی��ل از بوئینگ مهل��ت ‪ ۳۰‬روزه‬ ‫گرفته ایم تا‬ ‫‪ ۳۰۰/۷۷۷‬و ‪ ۱۵‬هواپیم��ای ‪ ۷۷۷‬ایکس‬ ‫گرفته ای��م تا تایی��د نهای��ی را از مقامات‬ ‫تایید نهایی را‬ ‫بوئین��گ به شرکت هواپیمای��ی ایران ایر‬ ‫بگیری��م‪ .‬براس��اس این گ��زارش‪ ،‬با تمام‬ ‫از مقامات بگیریم‬ ‫به مبلغ ‪۱۶‬میلی��ارد و ‪۸۰۰‬میلیون دالر‬ ‫کارشکنی های انجام ش��ده‪ ،‬دولت یازدهم‬ ‫است‪ .‬پریزر گفت‪ :‬سندی که امروز امضا‬ ‫توانست گام نخست نوسازی ناوگان هوایی‬ ‫شد بر پایه توافقنامه ای است که در ماه ژوئن با ایران ایر‬ ‫کش��ور را با اشتغالزایی مستقیم برای ‪8‬هزار نفر در بازه‬ ‫امضا شده است و این سند در قالب مجوز هایی است که‬ ‫زمان��ی ‪10‬ساله ب��ردارد‪ .‬بر اساس مذاک��رات اقتصادی‬ ‫بوئینگ از دولت امریکا دریافت کرده است‪.‬‬ ‫هی��ات ایرانی که سال گذشته هم��راه رییس جمهوری‬ ‫‹ ‹توافق با بوئینگ بر اساس روح برجام‬ ‫کش��ورمان به فرانس��ه سفر ک��رده بودن��د‪ ،‬خرید ‪118‬‬ ‫اصغ��ر فخریه کاشان‪ ،‬قائم مقام وزی��ر راه و شهرسازی‬ ‫ایرباس فرانس��وی هنوز اجرایی نش��ده و ناوگان هوایی‬ ‫گف��ت‪ :‬قرارداد خری��د ‪ ۸۰‬هواپیم��ای بوئینگ بر اساس‬ ‫کش��ور تا برداشته شدن گام های بعدی بار فرسودگی را‬ ‫مج��وز اوفک انج��ام ش��ده و از نظر قانون��ی هیچ کس‬ ‫به دوش خواهد کشید‪.‬‬ ‫خانه های روستایی سنددار می شوند‬ ‫بهسازی ‪ 52‬روستا با ‪90‬میلیارد ریال اعتبار‬ ‫امی�ر مه�رزاد ‪ -‬گروه صنعت زیرس�اخت ‪ :‬پ�س از چندین ماه مذاکرات گس�ترده و فراز و‬ ‫نش�یب های بسیار‪ ،‬درست در روزهایی که گفته می ش�د برجام به پایان خود رسیده‪ ،‬امضای‬ ‫س�ند خرید ‪ ۸۰‬هواپیما از ش�رکت بوئینگ از سوی وزیر راه و شهرس�ازی اعالم شد‪ .‬بر این‬ ‫اس�اس ش�رکت بوئینگ ‪ ۸۰‬فروند هواپیمای بوئینگ در باز ه زمانی ‪۱۰‬س�اله به ایران تحویل‬ ‫خواه�د داد‪ .‬یک�ی از پرس�ش هایی که در این زمین�ه وجود دارد‪ ،‬اش�تغالزایی در خرید این‬ ‫هواپیماهاست‪.‬‬ ‫عطااهلل زمانی‪ ،‬مدیرکل بنیاد مسکن استان فارس‬ ‫در دی��دار ب��ا باقری فرد‪ ،‬مدیر ک��ل راه و شهرسازی‬ ‫الرست��ان بر لزوم تامین مس��کن اقش��ار اسیب پذیر‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬ساخت مس��کن حمایتی با هدف‬ ‫تامین سرپناه برای اف��راد اسیب پذیر جامعه یکی از‬ ‫سیاست های بنیاد مس��کن اس��ت که دنبال می شود‬ ‫و در سال ه��ای گذشته قدم ه��ای موثری در این راه‬ ‫برداشته شده است‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬زمانی افزود‪ :‬مسکن‬ ‫حمایتی با مش��ارکت خیران و حساب ‪ 100‬امام(ره)‬ ‫ساخت��ه و عالوه بر ان ساالنه هزاران واحد مس��کن‬ ‫برای نیازمندان احداث می شود و استان فارس نیز در‬ ‫این زمینه پیشتاز بوده و اقدامات موثری برای احداث‬ ‫مسکن در شهرهای زیر ‪ 25‬هزار نفر انجام داده است‪.‬‬ ‫زمان��ی با اشاره ب��ه اجرای طرح مس��کن مهر در‬ ‫شهرهای زیر ‪ 25‬هزار نفر جمعیت گفت‪ :‬برای ایجاد‬ ‫سرپن��اه در شهرهای زیر ‪ 25‬ه��زار نفر جمعیت نیز‬ ‫بنیاد مس��کن پیش��تاز بوده و اقدامات موثری انجام‬ ‫داده و دراست��ان ف��ارس نیز این طرح ب��ه سرانجام‬ ‫مطلوب رسیده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به صدور سند برای خانه های روستایی‬ ‫و همچنی��ن صدور سند در شهره��ای زیر ‪ 25‬هزار‬ ‫نف��ر جمعیت افزود‪ :‬با همک��اری سازمان ثبت اسناد‬ ‫و ام�لاک این طرح اکن��ون در استان فارس در حال‬ ‫اجراس��ت و ما از برنامه ه��ای پیش بینی شده در این‬ ‫طرح جلوتر هستیم‪.‬‬ ‫صم��د کارگرفرد مدیربنیاد مس��کن انقالب اسالمی‬ ‫شهرستان جه��رم از اجرای عملیات بهس��ازی در ‪52‬‬ ‫روست��ای شهرستان جهرم با ‪ 90‬میلی��ارد ریال اعتبار‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬اسناد مناقصه این طرح اماده شده و‬ ‫به زودی عملیات اجرایی این طرح ها اغاز خواهد شد ‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬کارگرفرد با بیان اینکه‬ ‫این ط��رح از جمله طرح های اولویت دار بنیاد مس��کن‬ ‫به شمار می اید‪ ،‬افزود‪ :‬مناقصه بهسازی‪ 52‬روستا برای‬ ‫اسفالت به مت��راژ‪ 450‬هزارمترمربع با اعتباری معادل‬ ‫‪ 90‬میلیارد ریال اماده شده که درصورت تامین اعتبار‬ ‫ب��ه زودی عملیات اجرایی ان اغ��از خواهد شد‪ .‬مدیر‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان جهرم همچنین‬ ‫اهم فعالیت های بنیاد مس��کن در یکس��ال گذشته را‬ ‫توضیح داد و گفت‪ :‬اجرای طرح هادی در ‪ 51‬روستای‬ ‫این شهرستان‪ ،‬از جمله فعالیت هاست‪ ،‬این نس��بت ها‬ ‫براب��ر با ‪ 40‬درصد ک��ل روستاهای ب��االی ‪ 20‬خانوار‬ ‫شهرست��ان هس��تند‪ .‬وی گفت‪ :‬همچنین در یکس��ال‬ ‫گذشت��ه ‪ 285‬هزار متر مربع از معابر روستاها اسفالت‬ ‫ش��ده که مبلغ هزینه کرد ان افزون بر ‪ 57‬میلیارد ریال‬ ‫است‪ .‬مدیر بنیاد مس��کن شهرست��ان جهرم پرداخت‬ ‫‪ 540‬وام مقاوم س��ازی روستایی با اعتب��اری افزون بر‬ ‫‪82‬میلی��ارد ریال و مطالعه‪ ،‬تهی��ه و تصویب ‪ 31‬طرح‬ ‫هادی روستایی را از دیگر فعالیت های بنیاد مسکن در‬ ‫سال گذشته بیان کرد و گفت‪ :‬اکنون تمامی روستاهای‬ ‫باالی ‪ 20‬خان��وار شهرستان دارای طرح هادی مصوب‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫نگرانی قطعه سازان‬ ‫از خواب زمستانی‬ ‫‪ 23‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 13‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 13‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 4‬پیاپی ‪1977‬‬ ‫رشد ‪ ۱۶۷‬درصدی‬ ‫فروش رنو در ایران‬ ‫سنتی که مشتریان را‬ ‫بی وفا می کند‬ ‫وفاداری مشتری به فروشنده‪ ،‬مهر ه اصلی در شبکه فروش است و بر‬ ‫همین اس��اس بین شرکت های خدمات پس از فروش شعار «نخستین‬ ‫محصول را واحد فروش می فروش��د و محصوالت بعدی را خدمات پس‬ ‫از فروش» به عنوان یک اصل مطرح می ش��ود ‪ .‬شرکت های خودروساز‬ ‫جهان��ی هر روز روش ه��ای جدید و جذابی در بخ��ش خدمات پس از‬ ‫ی کرده و به مش��تری ارائه می دهند و در عصر کنونی که‬ ‫فروش طراح ‬ ‫رقابت برای تصاحب بازار بین خودروس��ازان تنگاتنگ اس��ت‪ ،‬خدمات‬ ‫پس از فروش روزامد و کیفی عامل موفقیت خودروسازان خواهد شد ‪.‬‬ ‫نفوذ فناوری به ایستگاه های‬ ‫سوخت اینده‬ ‫ارتقای رضایت مشتریان‬ ‫با بهبود کیفیت تیبا‬ ‫حرکت هماهنگ قطعه سازان با خودروسازان‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫سرپرس��ت مدیریت مهندسی تولید سایپا گفت‪ :‬فرایندهای بهبود‬ ‫کیفیت تیبا باعث تداوم اس��تفاده از این خودرو ازس��وی مشتریان و‬ ‫ارتقای رضایت انهاس��ت‪ .‬گاگیک کشیش��ان گفت‪ :‬از دو س��ال قبل‬ ‫پروژه ای با عنوان بهبود کیفیت خودروی تیبا در گروه س��ایپا مطرح‬ ‫و پیرو ان پروژه های مختلفی اغاز ش��د که بس��یاری از انها به نتایج‬ ‫خوبی رسیده است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 23‬اذر ‪ 13 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 13‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 4‬پیاپی ‪1977‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫گزارش‬ ‫اقدام دولت برای تامین‬ ‫حقوق مصرف کنندگان خودرو‬ ‫با اقدام س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنای��ع ایران‬ ‫(ایدرو) در انعقاد قرارداد همکاری به منظور تولید مستقل‬ ‫محصوالت رنو در ایران گام نخس��ت ب��رای تامین حقوق‬ ‫مصرف کنندگان ایرانی برداشته شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها‬ ‫ش��رکت های مختلف خودروسازی از اروپا و اسیا مذاکرات‬ ‫خود را برای ورود به صنعت خودرو ایران با خودروس��ازان‬ ‫داخلی اغ��از کردند؛ حاصل این مذاک��رات تاکنون انعقاد‬ ‫قرارداد همکاری پژو با ایران خودرو و س��یتروئن با س��ایپا‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران به عنوان‬ ‫بازوی اجرایی دولت با شرکت رنو تفاهمنامه ای امضا کرده‬ ‫که بر اس��اس ان رنو ‪ ۶۰‬درصد س��هام ش��رکت مشترک‬ ‫خودروسازی با ایدرو را در اختیار داشته و می تواند فرایند‬ ‫تولی��د‪ ،‬فروش و خدمات پس از فروش محصوالت خود را‬ ‫به صورت مستقیم و مستقل در ایران اجرا کند‪.‬‬ ‫در ای��ن رابطه به تازگی قائم مق��ام رنو در منطقه افریقا‪،‬‬ ‫خاورمیانه‪ ،‬هند و ایران اظهار کرد‪ :‬ش��رکت مشترک رنو و‬ ‫ایدرو ش��بکه مستقل فروش و خدمات پس از فروش خود‬ ‫را خواهد داشت و اس��تانداردهای جهانی رنو در ان پیاده‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫پیمان کارگر خاطرنش��ان کرد‪ :‬ایران در بخش فروش و‬ ‫خدمات پس از فروش خودرو عقب اس��ت و ما می خواهیم‬ ‫این بخش را با اس��تانداردهای جدید در ایران ایجاد کنیم‪،‬‬ ‫ب��رای ما مهم این اس��ت که خودروهای م��ان را چگونه با‬ ‫قیمت پایین و کیفیت باال در ایران تولید و عرضه کنیم‪.‬‬ ‫به دنبال این اظهارات منصور معظمی‪ ،‬رییس س��ازمان‬ ‫گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز وعده داد که تفاهمنامه‬ ‫منعقد شده با شرکت رنو می تواند خواست اکثریت جامعه‬ ‫برای داش��تن خودرویی با کیفیت و ارزان قیمت را تامین‬ ‫کن��د‪ .‬به این ترتیب ب��ا توجه به این اظه��ارات با اجرایی‬ ‫ش��دن قرارداد ایدرو با رنو و تولید مستقل محصوالت این‬ ‫خودروس��از فرانسوی در ایران دو خودروساز بزرگ داخلی‬ ‫با رقیب قدرتمندی در بازار روبه رو شده و مجبور به اصالح‬ ‫فرایندهای خ��ود در حوزه قیمت‪ ،‬کیفیت و خدمات پس‬ ‫از ف��روش خودروها به نفع مصرف کنندگان ایرانی خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران اگرچه خود‬ ‫بخشی از س��هام ایران خودرو و سایپا را در اختیار دارد اما‬ ‫انعقاد ق��رارداد با رنو برای تولید مس��تقل محصوالت این‬ ‫خودروس��از بین المللی در ایران نش��ان داد به منافع ملی‬ ‫و نیاز مصرف کنندگان ایرانی می اندیشد؛ این نشان دهنده‬ ‫رویکرد جدیدی در سیاست گذاری های این سازمان دولتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫خواب زمستانی بازار خودرو‬ ‫هر چند بازار خودرو در فصل پاییز همواره با رکود فصلی‬ ‫مواجه است اما بر اساس گفته فعاالن بازار رکود هفته های‬ ‫ل قبل کمتر است با‬ ‫اخیر نس��بت به مدت زمان مشابه سا ‬ ‫این حال پیش بینی می ش��ود رک��ود روزهای پایانی فصل‬ ‫پاییز و افت ش��دید تقاضا در ب��ازار خودرو تا حداقل میانه‬ ‫بهمن ماه ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫یک��ی از فعاالن بازار خ��ودرو در گفت وگو با خبر خودرو‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬با وجود رکود ش��دید در بازار خرید و فروش‬ ‫خودرو ام��ا به تدریج با تغییر پ�لاک خودروها پیش بینی‬ ‫می ش��ود وضعیت بازار خودرو ش��رایط جدیدی را تجربه‬ ‫کرده و شاهد تحرکی کمی در بازار خرید و فروش خودرو‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫کاظم محمدی نیکخواه علت بازار متفاوت امسال با سال‬ ‫گذش��ته را ثبات ایجاد ش��ده در قیمت ها دانست و گفت‪:‬‬ ‫هر چند تا یکی دو هفته اخیر با ایجاد نوس��ان در بازار ارز‬ ‫تا حدودی بازار خودرو متاثر از این ش��رایط شده است اما‬ ‫ب��ا ثبات نرخ ارز انتظار می رود بازار خودرو نیز به ثبات در‬ ‫قیمت دست یابد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه به اخری��ن وضعیت قیم��ت خودروهای‬ ‫داخلی در بازار اش��اره و اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر قیمت‬ ‫خودروهای داخلی در ب��ازار تفاوت چندانی با نرخ مصوب‬ ‫کارخان��ه ندارد اما همچنان به دلیل جریان عرضه و تقاضا‬ ‫و کاهش عرضه برخ��ی از خودروها به دلیل کمبود قطعه‬ ‫در برخ��ی مواقع ش��اهد تفاوت های��ی در قیمت برخی از‬ ‫خودروها در بازار هستیم که البته بسیار جزئی است‪.‬‬ ‫این فعال بازار خودرو با اشاره به اختالف یک تا ‪۵‬درصدی‬ ‫قیمت ها در بازار خودروهای داخلی تاکید کرد‪ :‬عمده این‬ ‫اختالف قیمت در خودروهایی بوده که تولید کاهش یا به‬ ‫دلیل شرایطی‪ ،‬تحویل انها به تعویق افتاده است‪.‬‬ ‫نیکخ��واه همچنین به تاثیر نرخ ارز ب��ر بازار وارداتی ها‬ ‫پرداخت و اظه��ار کرد‪ :‬در صورت ادامه روند صعودی نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬بازار وارداتی نیز متاثر از این ش��رایط شده و قیمت ها‬ ‫تغییر ک��رده و روند صعودی خواه��د یافت اما پیش بینی‬ ‫می شود با توجه به اش��باع بازار وارداتی ها به تدریج رغبت‬ ‫واردکنندگان برای ورود خودروها کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬هم اکنون بازار وارداتی ها نیز در رکود ش��دید‬ ‫قرار داشته و چنانچه اختالف قیمتی نیز وجود دارد بیشتر‬ ‫در جهت کاهش قیمت است‪.‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از مغفول ماندن خدمات پس از فروش در ایران‬ ‫سنتی که مشتریان را بی وفا می کند‬ ‫وف��اداری مش��تری به‬ ‫نیره دوخائی‬ ‫فروش��نده‪ ،‬مه��ر ه اصلی‬ ‫گروه خودرو‬ ‫در ش��بکه فروش اس��ت‬ ‫و ب��ر همین اس��اس بین‬ ‫شرکت های خدمات پس از فروش شعار «نخستین‬ ‫محص��ول را واحد فروش می فروش��د و محصوالت‬ ‫بع��دی را خدمات پس از فروش» ب��ه عنوان یک‬ ‫اصل مطرح می شود ‪.‬‬ ‫شرکت های خودروساز جهانی هر روز روش های‬ ‫جدی��د و جذابی در بخ��ش خدمات پس از فروش‬ ‫ی کرده و به مش��تری ارائ��ه می دهند و در‬ ‫طراح�� ‬ ‫عص��ر کنونی ک��ه رقابت برای تصاح��ب بازار بین‬ ‫خودروس��ازان تنگاتنگ اس��ت‪ ،‬خدم��ات پس از‬ ‫فروش روزامد و کیفی عامل موفقیت خودروسازان‬ ‫خواهد شد ‪ .‬بر همین اساس روزانه خدمات جدید‬ ‫ب��ه جمع خدم��ات قدیم��ی اضافه می ش��ود و به‬ ‫اصطالح خودروس��ازان از س��مت خدمات پس از‬ ‫فروش سنتی به سمت مدرن حرکت می کنند ‪.‬‬ ‫در بخ��ش خدمات پس از ف��روش مدرن نگاهی‬ ‫همه جانبه به دس��تیابی به فناوری های روز‪ ،‬اشنا ‬ ‫کردن مش��تریان با نرم افزارها و س��خت افزارهای‬ ‫خدماتی‪ ،‬تربیت متخصصان و کارشناس��ان ماهر و‬ ‫‪ . ..‬وج��ود دارد؛ امکاناتی ک��ه کوتاهی در هر کدام‬ ‫از انها مش��تری را به سمت شرکتی دیگر متمایل‬ ‫می کند ‪.‬‬ ‫در همین ح��ال نگاهی به خدمات پس از فروش‬ ‫خودرو در ایران نشان می دهد اگرچه از نظر قانونی‬ ‫دس��تورالعمل هایی در راس��تای حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان تدوین ش��ده اما این دستورالعمل‬ ‫ضمانت اجرای��ی کافی ندارد و خدم��ات عالوه بر‬ ‫س��نتی بودن برای وف��ادار ماندن مش��تری کافی‬ ‫نیست ‪.‬‬ ‫از خدمات پس از فروش در ایران که بگذریم‪ ،‬در‬ ‫قراردادهای خودرویی که بین خودروسازان داخلی‬ ‫و خارج��ی به امضا رس��یده قرار اس��ت ‪ 30‬درصد‬ ‫خودروهای تولید در ایران از س��وی ش��رکت مادر‬ ‫صادر ش��ود و در این بین فروش و بازارسازی ‪70‬‬ ‫درصد ای��ن خودروها به عهده طرف ایرانی خواهد‬ ‫بود ‪ .‬به طور قطع از این درصد بخش��ی به بازارهای‬ ‫صادراتی موجود از جمله عراق‪ ،‬س��وریه و ‪ . ..‬صادر‬ ‫خواهد ش��د و بخش��ی دیگ��ر در بازارهای جدید‬ ‫به ف��روش می رس��ند بنابراین اگر خودروس��ازان‬ ‫برنام��ه ای جدی برای ص��ادرات خودروهای تولید‬ ‫نادر وهاب اقایی ‪ :‬در خدمات پس از فروش هر مشتری‬ ‫بالفعل است و تقاضای استفاده از محصول یا خدماتی از‬ ‫سازمان را دارد‬ ‫محمد فرهانیان ‪ :‬خدمات پس از فروش مدرن شامل‬ ‫مواردی مانند نوبت دهی اینترنتی‪ ،‬قیمت دهی قطعات‬ ‫و خدمات به صورت اینترنتی به مشتری و ‪ . ..‬می شود ‬ ‫مشترک داشته باش��ند اکنون این پرسش مطرح‬ ‫می ش��ود که جای خدمات پ��س از فروش مدرن‬ ‫خودرو در کش��ور ت��ا چه اندازه خالی اس��ت و ایا‬ ‫خودروس��ازان با خدمات پس از ف��روش فعلی در‬ ‫بازارهای صادراتی موفق خواهند شد؟‬ ‫‹ ‹خدماتی برای وفادار ماندن مشتری‬ ‫درباره پرسش نخست‪ ،‬مدیر یکی از شرکت های‬ ‫خارج��ی خدم��ات پس از ف��روش در کش��ور در‬ ‫گفت وگو با گس��ترش صنعت به تعریف دو دیدگاه‬ ‫در بخ��ش خدم��ات پ��س از ف��روش پرداخت و‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬برای تعریف دیدگاه نخس��ت باید به‬ ‫این نکته اشاره کرد در قدیم اینگونه تصور می شد‬ ‫که خدمات پس از فروش تنها ش��امل س��رویس و‬ ‫نگه��داری می ش��ود و وظیفه ارائه دهن��ده کاال یا‬ ‫خدمات این است که تا مدتی پس از خرید به رفع‬ ‫مشکالت احتمالی براید ‪ .‬این دیدگاه سنتی است و‬ ‫در حال حاضر در ایران پیاده می شود و بیشتر روی‬ ‫کاالهای مختلف از جمل��ه لوازم خانگی‪ ،‬خودرو و‬ ‫‪ . ..‬پیاد می شود‪.‬‬ ‫نادر وهاب اقایی افزود‪ :‬در دیدگاه دوم س��رویس‬ ‫و نگه��داری ب��ه عنوان بخش��ی از خدمات پس از‬ ‫فروش معرفی می ش��ود و باریک��ه کوچکی از ارائه‬ ‫خدمات به مشتری است ‪ .‬در دیدگاه جدید خدمات‬ ‫پ��س از فروش تمام روش های��ی که برای وفاداری‬ ‫مش��تری نسبت به س��ازمان به کار برده می شود‪،‬‬ ‫موردنظر اس��ت ‪ .‬با این تعریف تمام محصوالت اعم‬ ‫از خدماتی یا کاال ش��امل این طرح می شود که از‬ ‫جمله می توان به بیمه ها‪ ،‬بانک ها و‪ . ..‬اشاره کرد ‪.‬‬ ‫وی با بیان اینک��ه در خدمات پس از فروش هر‬ ‫مشتری بالفعل است و تقاضای استفاده از محصول‬ ‫یا خدماتی از سازمان را دارد‪ ،‬گفت‪ :‬هرگونه توجه‬ ‫به مش��تری و نگهداری ان در ردیف خدمات پس‬ ‫از فروش قرار می گی��رد ‪ .‬برای نمونه هنگامی که از‬ ‫ش��رکت فروش��نده با خریدار خودرو پس از خرید‬ ‫برای معاینه رایگان تماس گرفته می شود‪ ،‬در این‬ ‫رویه اگرچه سرویس��ی به مشتری ارائه نمی شود و‬ ‫هزین ه تعمیر و نگهداری ندارد اما توجه به مشتری‬ ‫برای وفاداری اس��ت و خدم��ات پس از فروش نام‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وهاب اقای��ی به پرس��ش دوم گ��زارش مبنی بر‬ ‫اینکه ایا خدمات پس از فروش فعلی که از س��وی‬ ‫خودروس��ازان داخلی ارائه می شود‪ ،‬جوابگوی نیاز‬ ‫مش��تریان در بازارهای هدف صادراتی ایران است‪،‬‬ ‫اینگونه پاس��خ داد‪ :‬کش��ورهای ه��دف صادراتی‬ ‫خودروهای ایرانی نسبت به کشور در سطح باالتری‬ ‫ق��رار ندارند و عالوه بر ان نگاه س��نتی خدمات نه‬ ‫تنها در ایران که در بسیاری از کشورها وجود دارد ‪.‬‬ ‫اگر خودروس��ازان بتوانند برای خدمت رس��انی به‬ ‫مشتریان در بازارهای هدف پیشتاز باشند‪ ،‬نسبت‬ ‫ب��ه رقبا جایگاه بهتری به دس��ت می اورند البته به‬ ‫ش��رط انکه تصمیم به وفادارمند کردن مش��تری‬ ‫داشته باشند ‪.‬‬ ‫‹ ‹خدمات فروش ضعیف در ایران‬ ‫اگرچه خودروسازان کشور و شرکت های خدمات‬ ‫پس از فروش به ارائه خدمات س��نتی به مشتریان‬ ‫متهم هس��تند اما انطور که معاونت خدمات پس‬ ‫از فروش ش��رکت «س��تاره ایران» در گفت وگو با‬ ‫گس��ترش صنعت اظهار کرد این ش��رکت ها برای‬ ‫ارائه خدم��ات روزامدتر برنامه هایی را در دس��ت‬ ‫انجام دارند‪.‬‬ ‫محم��د فرهانیان به توضیح یکی از این برنامه ها‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬در ش��رکت س��تاره ای��ران که از‬ ‫زیرمجموعه های گروه صنعتی ایران خودرو اس��ت‪،‬‬ ‫این ایده وج��ود دارد که با راه ان��دازی یک پایگاه‬ ‫اطالع رسانی‪ ،‬مشتری بتواند از قیمت قطعات و نرخ‬ ‫تعمیر قطعات اگاهی یابد البته یکی از شرکت های‬ ‫خودروساز کشور به این رویه ورود پیدا کرده است ‪.‬‬ ‫عض��و هی��ات علمی دانش��گاه قزوی��ن در ادامه‬ ‫با اش��اره به برخ��ی خدمات جدید ک��ه در ردیف‬ ‫خدم��ات پس از فروش مدرن قرار می گیرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خدمات پس از فروش مدرن شامل مواردی مانند‬ ‫نوبت دهی اینترنتی‪ ،‬قیمت دهی قطعات و خدمات‬ ‫به صورت اینترنتی به مش��تری و ‪ . ..‬می شود ‪ .‬عالوه‬ ‫ب��ر ان برخی ش��رکت های خودروس��ازی با تهیه‬ ‫نرم اف��زار و نصب دوربین روی خودرو این امکان را‬ ‫برای مش��تری فراهم می کنند تا به صورت انالین‬ ‫در جریان تعمیر خ��ودرو خود قرار بگیرد ‪ .‬به طور‬ ‫قطع خدم��ات پس از فروش مدرن ش��امل موارد‬ ‫بیش��تری از انچه گفته شد‪ ،‬می شود که باید مورد‬ ‫توجه قرار بگیرد‪.‬‬ ‫فرهانی��ان با انتقاد از خدمات فروش ارائه ش��ده‬ ‫در ای��ران معتق��د اس��ت ای��ن خدم��ات در ایران‬ ‫بسیار ضعیف است و فروش��ندگان خودرو در این‬ ‫زمینه کم کاری می کنند ‪ .‬ب��رای نمونه هنگامی که‬ ‫مش��تری برای خرید یک خ��ودرو مراجعه می کند‬ ‫باید خودرویی به صورت امانت در اختیار مشتری‬ ‫قرار بگیرد و امکان رانندگی و اش��نایی نزدیک با‬ ‫ان خودرو فراهم ش��ود ‪ .‬این رویه در دنیا مرس��وم‬ ‫بوده اما در کشور گمان می شود این روش هزینه بر‬ ‫است ‪.‬‬ ‫به گفته این استاد دانشگاه‪ ،‬در برخی کشورهای‬ ‫سازنده خودرو به ویژه در المان و ایتالیا خودرو به‬ ‫مدت یک هفته در اختیار مش��تری قرار می گیرد ‪.‬‬ ‫بعد از گذش��ت این مدت اگر مش��تری خودرو را‬ ‫خری��داری کرد که به نفع فروش��نده اس��ت اما از‬ ‫خرید منصرف ش��د مبلغی جزئی به عنوان اجاره‬ ‫خودرو پرداخت می کند‪.‬‬ ‫وی در ارتباط با نوع خدمات دهی به خودروهای‬ ‫صادرات��ی بر این باور اس��ت ارائه نوع خدمات پس‬ ‫از فروش به کش��ور هدف صادراتی بازمی گردد ‪ .‬در‬ ‫بازارهای خاورمیانه سطح توقع مردم پایین تر است‬ ‫اما در بازارهای اروپا و ش��رق اسیا مشتری سطح‬ ‫انتظار بیش��تری دارد و سطح کیفی خدمات پس‬ ‫از فروش ارائه ش��ده کنونی خودروس��ازان نسبت‬ ‫به خدماتی که در کش��ور ارائه می دهند باید باالتر‬ ‫باش��د در غیراین صورت بازار ان کشور را از دست‬ ‫خواهند داد ‪ .‬براس��اس انچه در این گزارش به ان‬ ‫اشاره شد‪ ،‬در عصر کنونی که خودروسازان جهانی‬ ‫روی صنعت خدمات پس از فروش تمرکز کرده اند‪،‬‬ ‫خودروس��ازان داخلی برای انکه از این قافله عقب‬ ‫نمانن��د باید با تغییر نگرش در بخش خدمات پس‬ ‫از فروش خود را به اس��تانداردهای جهانی نزدیک‬ ‫کنن��د زی��را در این صورت اس��ت که مش��تریان‬ ‫داخلی و خارجی به خودروس��ازان کش��ور وفادار‬ ‫می مانند‪.‬‬ ‫ارتقای رضایت مشتریان با بهبود کیفیت تیبا‬ ‫سرپرس��ت مدیریت مهندس��ی تولید سایپا گفت‪:‬‬ ‫فرایندهای بهبود کیفیت تیبا باعث تداوم اس��تفاده‬ ‫از ای��ن خودرو ازس��وی مش��تریان و ارتقای رضایت‬ ‫انهاست‪.‬‬ ‫به گزارش سایپانیوز‪ ،‬گاگیک کشیشان گفت‪ :‬از دو‬ ‫س��ال قبل پروژه ای با عنوان بهبود کیفیت خودروی‬ ‫تیب��ا در گروه س��ایپا مط��رح و پی��رو ان پروژه های‬ ‫مختلفی اغاز ش��د که بسیاری از انها به نتایج خوبی‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براس��اس بازخوردهایی که از مشتریان‬ ‫و ب��ازار دراره تیب��ا دریافت ش��د‪ ،‬پروژه ه��ای بهبود‬ ‫کیفیت تعریف و پیگیری شد‪ .‬نخستین موضوعی که‬ ‫مش��تریان به ان اش��اره کرده بودند‪ ،‬موارد مرتبط با‬ ‫در های جانبی خودرو ش��امل فرایندهای باز و بست‪،‬‬ ‫نفوذپذی��ری اب یا تنظیم نبودن در ها بود که در این‬ ‫زمینه به صورت ویژه همکاران در مدیریت مهندسی‬ ‫تولید‪ ،‬فعالیت های گسترده ای برای بهبود این موارد‬ ‫انج��ام دادن��د که خوش��بختانه به نتای��ج خوبی هم‬ ‫منتهی شده است‪.‬‬ ‫کشیش��ان تصریح کرد‪ :‬به صورت کلی فرایندهای‬ ‫تنظیم��ات در هر خودرو در فاصله ها و هم س��طحی‬ ‫قطعات نس��بت به هم‪ ،‬از دید مش��تریان از اهمیت‬ ‫ویژه ای برخوردار است‪.‬‬ ‫کشیش��ان با اش��اره به اینکه پروژه بهبود درهای‬ ‫جانب��ی اثر چش��مگیری بر رضایت مش��تریان دارد‪،‬‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬به صورت کلی ‪ 4‬موض��وع در این زمینه‬ ‫وج��ود دارد ک��ه ش��امل راحتی باز و بس��ته کردن‪،‬‬ ‫س��روصداهایی ک��ه رانن��ده و سرنش��ین ان هنگام‬ ‫بازوبس��ته ک��ردن یا هن��گام رانندگی می ش��نوند و‬ ‫همچنین هم سطحی در ها با یکدیگر و با گلگیرهای‬ ‫جلو و ساید خودرو و در نهایت نفوذ اب و صدای باد‬ ‫اس��ت که در این زمینه پروژه ه��ای بهبود کیفیت از‬ ‫دو س��ال قبل به صورت متوالی انجام ش��ده و منجر‬ ‫به کاهش چش��مگیر نمره منف��ی و افزایش کیفیت‬ ‫این خودرو شده است به نحوی که در حوزه عملکرد‬ ‫درها‪ ،‬کاهش ‪ ۲۵‬نمره منفی خودرو را شاهد هستیم‬ ‫و دراره بازوبس��ته ش��دن در ها تمام ایرادهای درجه‬ ‫اهمیت باالی خودرو حذف شده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬در همین راس��تا لوالهای در‬ ‫خودرو و نوار دور در ها عوض ش��دند‪ ،‬ترمز در خودرو‬ ‫اص�لاح و مکانی��زم قفل و لینک و ن��وار بادگیر روی‬ ‫ساید تغییر کرد که باعث شد در حال حاضر مشکل‬ ‫حادی در «در های» تیبا وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫کشیش��ان گفت‪ :‬تمامی اقداماتی که در «در های»‬ ‫جانبی تیبا به نتیجه رس��یده تا ‪ 2-3‬ماه اینده باعث‬ ‫تغییر نظر مش��تریان دراره عملک��رد در های جانبی‬ ‫تیبا خواهد ش��د اما امروز در خطوط تولید به صورت‬ ‫محس��وس این بهبودها را شاهد هستیم و اثربخشی‬ ‫بهبودها در محصول نهایی مشاهده می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بهبودها در این زمینه باعث می ش��ود‬ ‫که بازار و مش��تری همچنان به سمت محصول تیبا‬ ‫گرایش داش��ته باش��د و این محصول به دلیل مزیت‬ ‫قیمت و کیفیت به عنوان انتخاب نخس��ت مشتریان‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این پروژه ها دستاورد مهم دیگری برای‬ ‫گروه س��ایپا داشته است که در واقع با رصد کردن و‬ ‫رف��ع ایرادهای این خودرو‪ ،‬به نقطه ای رس��یدیم که‬ ‫این موارد را در محصوالت جدید گروه س��ایپا لحاظ‬ ‫خواهی��م کرد و از مراحل طراحی خودروهای جدید‪،‬‬ ‫این موارد در نظر گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ 23‬اذر ‪ 13 1395‬ربیع االول ‪ 13 1438‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 4‬پیاپی ‪1977‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نگرانی های قطعه سازان داخلی‬ ‫از خواب زمستانی این صنعت‬ ‫ابراهیم احمدی‬ ‫وضعیت صنعت قطعه‬ ‫کشور در سال ‪۹۵‬‬ ‫نسبت به سال گذشته‬ ‫به مراتب بهتر شده و‬ ‫با ارتباطات بین المللی‬ ‫برقرار شده شرایط‬ ‫رو به بهبود است‬ ‫در گفت وگو با رییس انجمن قطعه سازان اصفهان تاکید شد‬ ‫حرکت هماهنگ قطعه سازان با خودروسازان‬ ‫ب��ه گفت��ه کارشناس��ان‬ ‫ت خودروسازان داخلی‬ ‫فاطمه امیراحمدی شراک ‬ ‫گروه خودرو‬ ‫ب��ا همتایان خارج��ی باعث‬ ‫نظ��ارت بر تولید خ��ودرو و‬ ‫افزایش کیفیت شده و تنوع خودرویی را در این صنعت‬ ‫به دنب��ال دارد‪ .‬ارتقای اس��تاندارد موتوره��ا تا یورو‪ ،۵‬‬ ‫کاهش االیندگی و نیز افزایش دانش خودروس��ازان و‬ ‫قطعه سازان می تواند از دیگر دستاوردهای این همکاری‬ ‫باش��د اما در این ش��رایط ضروری اس��ت صنعت قطعه‬ ‫در راستای ش��کوفایی دوباره هم راس��تا با قراردادهای‬ ‫جدید‪ ،‬مورد حمایت قرار گیرد‪ .‬خبرها حاکی از تشکیل‬ ‫مجموعه های بزرگ قطعه س��ازی همزمان با ادغام این‬ ‫دسته از تولیدکنندگان و پیگیری همکاری های دوجانبه‬ ‫ب��ا همتایان خارجی اس��ت‪ .‬براین اس��اس س��ازندگان‬ ‫ی درح��ال گفت وگو و‬ ‫اصفهان��ی و قطعه س��ازان خارج ‬ ‫انعقاد قراردادهایی با یکدیگر هستند که در حال حاضر‬ ‫تفاهمنامه های ان نوش��ته ش��ده اما هنوز نهایی نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو این موضوع بهانه ای شد تا گفت وگویی‬ ‫با ابراهیم احمدی‪ ،‬رییس اتحادیه قطعه سازان اصفهان‬ ‫داشته باشیم که در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫€ €در ح�ال حاض�ر وضعی�ت صنع�ت قطعه در‬ ‫استان اصفهان چگونه است و چه تعداد قطعه ساز‬ ‫در این استان در حال فعالیت هستند؟‬ ‫هم اکنون استان اصفهان بیش از ‪ ۲۰۰‬قطعه ساز فعال‬ ‫دارد ک��ه از این تعداد نزدیک ب��ه ‪ ۷۰‬واحد تولیدی با‬ ‫خودروسازان همکاری مستقیم دارند و باقی نیز قطعات‬ ‫خودروهای تجاری و بازار خدمات پس از فروش قطعه‬ ‫را تامین می کنند‪ .‬تمام این قطعه سازان به طور رسمی‬ ‫دارای جواز کسب و کار بوده یا موافقت اصولی و پروانه‬ ‫بهره برداری برای فعالیت دارند‪.‬‬ ‫€ €بیشتر این صنعتگران روی چه قطعاتی تمرکز‬ ‫داشته و چه قطعاتی را تولید می کنند؟‬ ‫قطعه سازان اصفهانی در تمام زمینه ها از بدنه خودرو‬ ‫تا باقی قطع��ات به کار رفته در محصول نهایی فعالیت‬ ‫می کنند که یا برای خودروس��ازان تامین قطعه کرده یا‬ ‫بازار خدمات پس از فروش محصوالت انها را پوش��ش‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫€ €از ای�ن تعداد چند درصد نیاز خودروس�ازان‬ ‫را برط�رف و چند درصد قطعات م�ورد نیاز بازار‬ ‫خدمات پس از فروش را تامین می کنند؟‬ ‫ح��دود ‪۵‬درصد از نیاز قطعات خودروس��ازان داخلی‬ ‫از س��وی قطعه س��ازان اصفهانی تامین می شود اما نیاز‬ ‫خودروهای تجاری و بازار خدمات پس از فروش حدود‬ ‫‪۳۰‬درصد (چون امار دقیقی نمی توان ارائه داد) پوشش‬ ‫داده می شود‪.‬‬ ‫€ €در بین قطعه س�ازان اصفهانی تولیدکننده ای‬ ‫که صادرات داشته باشد نیز وجود دارد؟‬ ‫بله‪ ،‬برخی واحدهای بزرگ تولیدی‪ ،‬قطعات مختلفی‬ ‫به کش��ورهای گوناگون صادر می کنند‪ ،‬به ویژه قطعات‬ ‫ریخته گری فوالد و چدن به کش��ورهایی مانند ایتالیا‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬مصر و عراق صادر می شود‪.‬‬ ‫€ €از انج�ا ک�ه ع�راق در صنعت خ�ودرو فعال‬ ‫نیس�ت به نظر می رس�د این قطعات برای تامین‬ ‫بازار خدمات پس از فروش خودروها باشد‪.‬‬ ‫بل��ه‪ ،‬البت��ه میزان ص��ادرات رقم باالیی را تش��کیل‬ ‫نمی ده��د ام��ا به هر ح��ال ص��ادرات اتف��اق می افتد‪.‬‬ ‫همچنی��ن قطعاتی ک��ه تی��راژ باالیی دارن��د به عنوان‬ ‫محصول نیمه س��اخته به کش��وری مانن��د ایتالیا صادر‬ ‫می ش��ود‪ .‬در این کش��ور قطع��ات فوالدی ی��ا چدنی‬ ‫بهره برداری ش��ده و برای اس��تفاده در خودروها کامل‬ ‫می شو د‪.‬‬ ‫€ €یکی از شکایت های رایج قطعه سازان فعالیت‬ ‫با نیمی از ظرفیت اس�ت و بخشی از ماشین االت‬ ‫خاموش هس�تند‪ .‬ایا این مشکل برای واحدهای‬ ‫تولید قطعه سازی اصفهان نیز صادق است؟‬ ‫به طور قطع مش��کالت این صنعت همه گیر اس��ت و‬ ‫این چالش برای تمام فعاالن قطعه س��از صدق می کند‬ ‫ب��ه طوری که امروز قطعه س��ازان اصفهان��ی با بیش از‬ ‫‪۷۰‬درص��د از ظرفی��ت و ت��وان تولیدی خ��ود در حال‬ ‫فعالیت هس��تند‪ .‬اما باید توجه داش��ته باشیم وضعیت‬ ‫صنعت قطعه کشور در سال ‪ ۹۵‬نسبت به سال گذشته‬ ‫به مراتب بهتر شده و با ارتباطات بین المللی برقرار شده ‬ ‫شرایط رو به بهبود است‪.‬‬ ‫€ €ایا ب�ه لحاظ دان�ش فنی و فن�اوری‪ ،‬صنعت‬ ‫قطعه اصفهان از فناوری روزامد بهره مند است؟‬ ‫از نظ��ر فن��اوری‪ ،‬واحدهای تولی��دی در اصفهان در‬ ‫وضعیت خوبی به س��ر می برند زیرا این اس��تان دارای‬ ‫پیش��ینه صنعتی اس��ت و به طور عموم قطعات انها در‬ ‫قطعات موتوری‪ ،‬گیربکس‪ ،‬ترمز و قطعات حساس جزو‬ ‫قطعات با فناوری باالست‪.‬‬ ‫€ €پیشینه فعالیت صنعت قطعه در اصفهان چه‬ ‫میزان است؟‬ ‫اصفهان پیش��ینه زی��ادی در صنعت قطع��ه‪ ،‬به ویژه‬ ‫در ب��ازار خدمات پس از ف��روش خودروهای تجاری و‬ ‫س��نگین دارد اما کار خ��ود را در تولید انبوه قطعات از‬ ‫اواخ��ر دهه ‪ ۶۰‬و همزمان با اغاز به کار این صنعت در‬ ‫کش��ور‪ ،‬شروع کرد و تا به امروز به صورت فعال کار این‬ ‫صنعت ادامه پیدا کرده است‪.‬‬ ‫€ €به این موضوع اش�اره کردید بیشتر قطعاتی‬ ‫که در واحدهای تولیدی اصفهان ساخته می شوند‬ ‫به ط�ور عموم قطع�ات با فناوری باال و حس�اس‬ ‫هس�تند‪ .‬ایا تحریم ه�ا در فعالیت ای�ن واحدها‬ ‫تاثیری داشته است؟‬ ‫به طور قطع تحریم ها و محدود کردن کشور از سوی‬ ‫کشورهای دیگر بی تاثیر نبوده‪ ،‬به طوری که شاهد بودیم‬ ‫در تمام بخش های صنعت تاثیر منفی برجای گذاش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬باید همواره بین فع��االن جهانی افزایش مراوده‬ ‫و تعامل برقرار باش��د زیرا در تعام�لات فناوری ها ارتقا‬ ‫می یابد و در اختیار صنعتگران مختلف قرار می گیرد‪.‬‬ ‫امروز پس از پشت س��ر گذاش��تن تحریم ها یکی از‬ ‫مشکالت این صنعت بحث نقدینگی است؛ چالشی که‬ ‫بس��یاری از صنایع داخلی را به خود مش��غول کرده و‬ ‫این در حالی است که برای پیشرفت و ارتقای فناوری‬ ‫نیاز به س��رمایه داری م اما قطعه سازان امیدوارند هر چه‬ ‫زودتر با باز شدن درهای ارتباطات این مشکل با جذب‬ ‫سرمایه های خارجی برطرف شود‪.‬‬ ‫€ €ای�ا انجمن قطعه س�ازان اصفه�ان برنامه ای‬ ‫برای تجمیع فعاالن این حوزه یا تشکیل خوشه‬ ‫صنعتی دارد ؟‬ ‫خی��ر‪ ،‬این مه��م جزو وظای��ف انجمن نیس��ت اما‬ ‫می توان پیش��نهاد ان را داد‪ .‬البت��ه انجمن این کار را‬ ‫انجام داد و کنسرس��یومی تش��کیل شد اما از انجا که‬ ‫این امور ش��خصی اس��ت باید خود افراد ب��رای انجام‬ ‫ان پیشگام باشند‪ .‬این کنسرس��یوم هنوز وجود دارد‬ ‫و منحل نش��ده و به دنبال فرصت مناس��بی است که‬ ‫در ص��ورت ب��ه وج��ود امدن ش��رایط خاص��ی روی‬ ‫ی��ک مجموعه بزرگ و گس��ترده از قطعه س��ازان کار‬ ‫کند‪.‬‬ ‫€ €در شرایط پساتحریم‪ ،‬خودروسازان به دنبال‬ ‫گش�ایش راه هایی برای همکاری های مشارکتی‬ ‫به صورت س�رمایه گذاری مش�ترک هستند‪ .‬به‬ ‫اعتقاد ش�ما صنعت قطعه تا چه اندازه می تواند‬ ‫جدا از خودروسازان چنین روندی را دنبال کند؟‬ ‫در قراردادها‪ ،‬این خودروسازان هستند که ورود پیدا‬ ‫می کنند و با همتایان خارجی خود نشست گذاشته و‬ ‫وارد گفت وگو می شوند‪ .‬روال در تمام دنیا اینگونه است‬ ‫و خودروس��ازان پیشگام از قطعه سازان قدم برداشته و‬ ‫صنعتگران این حوزه باید در کنار خودروسازان کار را‬ ‫پی��ش ببرند‪ .‬البته اینکه قطعه س��ازان به تنهایی برای‬ ‫عقد قرارداد وارد شوند نیز امکانپذیر است اما بهترین‬ ‫شیوه برای حرکت‪ ،‬تعامل و همکاری صنعت خودرو و‬ ‫صنعت قطعه با یکدیگر است‪.‬‬ ‫€ €با ای�ن وجود هم�کاری انجمن قطعه س�ازان‬ ‫€اصفهان در کنار یکی از خودروسازان داخلی را تایید‬ ‫می کنید؟‬ ‫بل��ه‪ ،‬این همکاری در کنار گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫در حال شکل گرفتن است اما هنوز نهایی نشده است‪.‬‬ ‫ب��ه اعتقاد من اس��تراتژی حرکت جداگان��ه هر یک از‬ ‫این دو صنعت‪ ،‬ش��یوه مناسبی نبوده و خودروسازان و‬ ‫قطعه س��ازان بدون یکدیگر موفق نمی شوند و دستیابی‬ ‫به مقصد نهایی س��خت خواهد ب��ود‪ .‬البته این امر تنها‬ ‫مربوط به کش��ور ما نبوده و در تم��ام دنیا روند به این‬ ‫ش��کل اس��ت که قطعه س��ازان در کنار خودروس��ازان‬ ‫حرکت می کنند‪.‬‬ ‫€ €ای�ا همکاری که بین قطعه س�ازان اصفهانی و‬ ‫همتایان خارجی در حال شکل گیری است از نوع‬ ‫همکاری های مشارکتی است؟‬ ‫خیر‪ ،‬همکاری مشترک نیست و خودروسازان داخلی‬ ‫در جریان این موضوع هستند که قطعه سازان داخلی با‬ ‫همتایان خارجی خود در حال س��رمایه گذاری مشترک‬ ‫(جوینت ونچر) هستند و بس��یاری از این همکاری های‬ ‫خارجی با ترغیب خودروس��ازان بزرگ ش��کل گرفته و‬ ‫قطعه س��ازان به یکدیگر معرفی می ش��وند‪ .‬در واقع این‬ ‫خودروس��ازان هس��تند که زنجیره تامین خود را برای‬ ‫گسترده تر شدن همکاری ها به زنجیره تامین کشورهایی‬ ‫که وارد عقد قرارداد می شوند‪ ،‬معرفی می کنند و امیدوار‬ ‫هس��تیم با این سرمایه گذاری مشترک بین قطعه سازان‬ ‫داخل��ی و خارجی در بحث خودروهای س��واری دانش‬ ‫فنی به بدنه صنعت قطعه کشور تزریق شود‪.‬‬ ‫€ €ایا می توانید به برخی از جزئیات این همکاری‬ ‫اشاره ای داشته باشید؟‬ ‫فعالیت های این چنینی حساسیت های خود را دارد و‬ ‫باید صبر کرد تا بعد از نهایی ش��دن قراردادها اطالعات‬ ‫به صورت کامل رسانه ای شود‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫سمند سورن ای ال ایکس توربو‪ .‬کد‪58201‬‬ ‫‪37/948/000‬‬ ‫‪41/100/000‬‬ ‫هیوندای ولستر‪ 6 .‬ایربگ‪2016‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‪.‬کد‪22009‬‬ ‫‪30/873/000‬‬ ‫‪32/900/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ال اف ‪.‬کامل با رادار ‪2017‬‬ ‫‪41/920/000‬‬ ‫‪46/800/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه دی ام ‪ .‬کامل نیوفیس‪.‬اتوپارک‪2017‬‬ ‫دنا با موتور ای اف‪7‬‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‪.‬ای ال ایکس‬ ‫پژو ‪ 207‬جدید‬ ‫‪42/549/000‬‬ ‫‪45/330/000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪.8‬کد‪27430‬‬ ‫‪37/388/000‬‬ ‫سوزوکی ویتارا اتومات کالس‪9‬‬ ‫‪135/388/000‬‬ ‫رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬کامل اتوماتیک‬ ‫سایپا ‪ 151‬اس ای‬ ‫تیبا‪-2‬هاچ بک ای ایکس (تنوع رنگ)‬ ‫‪38/300/000‬‬ ‫کیا پیکانتو ‪2016‬‬ ‫‪109/900/000‬‬ ‫‪125/000/000‬‬ ‫‪79/055/000‬‬ ‫‪84/700/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل ‪ 2017‬نیوفیس‬ ‫‪27/600/000‬‬ ‫کیا سورنتو اتاق جدید ‪ 204‬کامل ‪+2017‬اتوپارک‬ ‫‪89/000/000‬‬ ‫تویوتا یاریس صندوقدار ‪2016‬‬ ‫‪56/500/000‬‬ ‫تویوتا کمری هیبرید ایکس ال ای مدل ‪2016‬‬ ‫‪18/696/000‬‬ ‫‪27/606/000‬‬ ‫چانگان سی اس‪( 35‬مونتای)‪-‬اتوماتیک‬ ‫برلیانس اچ‪- 320‬اتوماتیک‬ ‫‪51/003/500‬‬ ‫برلیانس اچ‪- 330‬اتوماتیک‬ ‫‪52/300/000‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل نیوفیس‪+‬اتوپارک‬ ‫کیا ریو صندوقدار ‪2016‬‬ ‫‪64/026/000‬‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک‬ ‫‪45/100/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬نیوفیس کامل‪2017‬‬ ‫‪90/966/000‬‬ ‫‪54/220/000‬‬ ‫‪139/000/000‬‬ ‫کیا ریو هاچ بک ‪ -‬کامل ‪2016‬‬ ‫‪18/300/000‬‬ ‫کیا اپتیما جی اف کامل ‪ - 2017‬اتاق جدید جی تی‪+‬رادار‬ ‫‪66/200/000‬‬ ‫‪53/000/000‬‬ ‫تویوتا یاریس هاچ بک ‪2016‬‬ ‫تویوتا کروال جی ال ای کامل ‪2016‬‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار (تومان)‬ ‫‪124/507/000‬‬ ‫‪123/000/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪187/000/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪140/000/000‬‬ ‫‪189/554/000‬‬ ‫‪192/000/000‬‬ ‫‪75/197/000‬‬ ‫‪71/000/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪226/000/000‬‬ ‫‪105/027/000‬‬ ‫‪107/000/000‬‬ ‫‪....‬‬ ‫‪179/000/000‬‬ ‫‪105/050/000‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪108/000/000‬‬ ‫‪198/000/000‬‬ ‫‪243/000/000‬‬ ‫‪115/000/000‬‬ ‫‪112/000/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪155/000/000‬‬ ‫‪109/900/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪111/000/000‬‬ ‫‪217/000/000‬‬ ‫در چند ماه اخیر که خودروس��ازان س��اخت مدل های جدید‬ ‫خ��ود را اغاز کرده‪‎‬اند گالیه‪‎‬ها و ش��کایات فعاالن صنعت قطعه‬ ‫نس��بت به اینده این صنعت زیاد شنیده می‪‎‬شود زیرا تولید در‬ ‫مقیاس پایین برای ورود انها در عرصه خودروهای جدید صرفه‬ ‫اقتصادی نداشته و در عمل منجر به حذف تعداد زیادی از انها‬ ‫در همکاری های جدید خواهد شد و محصوالت انها محدود به‬ ‫خدم��ات پس از فروش خودروهای قدیم��ی باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫به طوری که عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرو محرکه و قطعه سازی کشور معتقد است در همکاری های‬ ‫جدید خودرویی تعهد خاصی برای حضور قطعه س��ازان داخلی‬ ‫وجود ندارد و نقطه امیدی برای انها به وجود نیاورده است‪.‬‬ ‫مهدی مطل��ب زاده در گفت وگو با خبرخودرو اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫جری��ان همکاری های اخیر‪ ،‬ش��رکت های خودرویی تنها چند‬ ‫قطعه س��از را به ص��ورت انتصابی انتخاب و جلس��اتی میان انها‬ ‫و ش��رکت های خارجی تش��کیل دادند اما اینکه ش��رایط برای‬ ‫س��رمایه گذاری های مشترک در این صنعت وجود داشته باشد‬ ‫زیاد امیدوارکننده نیست‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬امروز جامعه قطعه س��ازی ایران به طور عام‬ ‫درگیر جریان همکاری های خودرویی نیست بلکه تنها تعدادی‬ ‫مح��دود در ای��ن همکاری‪‎‬ها حض��ور دارند و ای��ن نگرانی که‬ ‫قطعه‪‎‬سازی ایران به خواب زمستانی فرو رود در شرایط کنونی‬ ‫در حال تقویت شدن است‪ .‬در صورت چنین روندی با از دست‬ ‫دادن نیروهای کار ماهر‪ ،‬برگشت به شرایط پیش از این صنعت‬ ‫سخت و دشوار خواهد بود‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنعت قطعه کش��ور خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬امروز‬ ‫قطعه س��ازان‪ ،‬محصوالت خود را به این امید تولید می کنند که‬ ‫در چرخه تامین خودروس��ازان مورد اس��تفاده قرار گیرد و اگر‬ ‫این چرخه فعال نباش��د‪ ،‬قطعه سازان داخلی رو به فنا خواهند‬ ‫رفت‪ .‬حذف اش��تغال موجود و س��رمایه گذاری های انجام شده‬ ‫در ای��ن صنعت‪ ،‬از مهم ترین اس��یب هایی اس��ت که در نتیجه‬ ‫توق��ف فعالیت واحدهای قطعه س��ازی به صنعت کش��ور وارد‬ ‫خواهد شد‪ .‬وی افزود‪ :‬هرچند در جریان موانع موجود‪ ،‬موضوع‬ ‫نقدینگ��ی در صنعت قطعه مطرح نیس��ت بلکه مس��ئله مهم‬ ‫سیاست گذاری هایی است که در این صنعت انجام می‪‎‬شود‪ .‬در‬ ‫واقع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و خودروس��ازان باید نقشه‬ ‫راهی را تدوین کنند تا خودروسازی که قرارداد همکاری منعقد‬ ‫می کند‪ ،‬کل فن��اوری قطعات خودرو همزمان با عقد قرارداد با‬ ‫شرکت های خارجی منتقل ش��ود‪ .‬مطلب‪‎‬زاده در نهایت گفت‪:‬‬ ‫ب��ا اجرای چنین راهکاری و ترزی��ق فناوری تولید‪ ،‬به طور قطع‬ ‫صنعت قطعه ایران ارتقا یافته و امکانات تولید ایجاد و با حضور‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬ماش��ین االت تولید نیز نوس��ازی خواهد شد‬ ‫به طوری که قطعه س��ازان داخلی ضمن تامین نیاز داخل‪ ،‬وارد‬ ‫بازارهای جهانی شده و صادرات قطعه نیز رونق خواهد یافت‪.‬‬ ‫بارها از سوی کارشناسان صنعت خودرو و قطعه کشور عنوان‬ ‫ش��ده است قطعه سازان باید کم کم از وابستگی خود به صنعت‬ ‫خودرو کش��ور کم کنند و به سوی استقالل در امر تولید پیش‬ ‫بروند زیرا به طور قطع با ورود به بازارهای جهانی در نوس��انات‬ ‫صنعت خودرویی کشور اسیب‪‎‬های کمتری خواهند دید‪.‬‬ ‫ضرورت استراتژی‬ ‫در تولید خودرو‬ ‫ی��ک فعال صنعت قطع ه کش��ور معتقد اس��ت ب��رای عقد‬ ‫قراردادها باید مس��یر خوبی پیش بینی و تدوین شود و توجه‬ ‫به فناوری و ارتقای دانش فنی و نیز طراحی و بحث تحقیق و‬ ‫توسعه واحدهای تولید اولویت نخست قراردادها باشد‪.‬‬ ‫محس��ن رزم خ��واه در گفت وگو با خبرخ��ودرو اظهار کرد‪:‬‬ ‫محص��والت متن��وع در تیراژ مح��دود که به لح��اظ مقیاس‬ ‫اقتصادی تولید توجیه اقتصادی ندارد نمی تواند کمک زیادی‬ ‫به صنعت خودرو و قطع ه کشور کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در شرایطی که هر یک از شرکت های خودروساز‬ ‫بنا دارند تا چندین مدل خودرو جدید را تولید کنند چنانچه‬ ‫در مقیاس اقتصادی تولید نش��ود تولید انه��ا در عمل برای‬ ‫س��ازندگان قطعات صرفه اقتصادی نخواهد داشت و بنابراین‬ ‫تنوع تولید به خودروس��ازان نیز ضربه خواهد زد هر چند به‬ ‫سلیقه مشتریان توجه شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬اینکه ده ها مدل خودرو تولید ش��ود و به‬ ‫گفته کارشناس��ان بیش از ‪ ۳۵۰‬نشان خارجی در بازار ایران‬ ‫فروخته ش��ود که به طور عمده نیز وارداتی است نشان دهنده‬ ‫این است که از اهداف تعیین شده دور شده ایم‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطع ه کش��ور تاکید کرد‪ :‬ورود نشان های‬ ‫مختلف به کش��ور حاکی از نداشتن استراتژی خاص در این‬ ‫صنعت اس��ت‪ .‬با حرکت در این مس��یر‪ ،‬چرخه تولید به نفع‬ ‫تولیدکنن��ده داخلی نخواهد ب��ود و از توانمندی های داخلی‬ ‫مانند کارگر متخصص برای توس��عه این صنعت غفلت ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این فعال صنع��ت قطعه ادامه داد‪ :‬امروز جریان حرکت در‬ ‫مسیر توسعه زیرساخت ها نیست ضمن اینکه مقیاس اقتصادی‬ ‫در تولید وجود ندارد در حالی که اگر به زیرس��اخت ها توجه‬ ‫شود باید در کنار قراردادهای خارجی‪ ،‬دانش فنی و طراحی‪،‬‬ ‫تحقیق و توس��عه دریافت ش��ود‪ .‬برای اینک��ه در تراز جهانی‬ ‫تولید کنیم نیازمند ماشین االت تولیدی پیشرفته هستیم که‬ ‫گویا برای این موضوع هیچ برنامه ای وجود ندارد‪.‬‬ ‫رزم خواه گفت‪ :‬واردات بی رویه انواع مدل های خودرو به این‬ ‫صنعت اس��یب خواهد زد ضمن اینک��ه هرج و مرجی که در‬ ‫بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش وجود دارد متاسفانه‬ ‫غیرقابل کنترل است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 23‬اذر ‪ 13 1395‬ربیع االول ‪ 13 1438‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 4‬پیاپی ‪1977‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫رشد ‪ ۱۶۷‬درصدی‬ ‫فروش رنو در ایران‬ ‫رنو سال هاس��ت ک��ه در بازار خ��ودرو ایران حض��ور دارد‪ .‬این‬ ‫برند فرانس��وی در مدتی که در کش��ورمان حضور داش��ته با فراز‬ ‫و فرودهای��ی روب��ه رو بوده‪ ،‬هرچند امارها حاکی از ان اس��ت که‬ ‫این روزها رنو وضعیتی صعودی و همراه با رشد را تجربه می کند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری خودرونویس‪ ،‬براساس امارهای رسمی‬ ‫شرکت رنو درباره فروش محصوالتش‪ ،‬این شرکت توانسته میزان‬ ‫فروش خود در بازار ایران را از ابتدای سال جاری میالدی تا پایان‬ ‫دوره اکتبر به بیش از ‪ ۸۰‬هزار دستگاه برساند‪ .‬این میزان فروش‬ ‫نسبت به همین مدت در سال قبل رشدی حدود ‪ ۱۶۷/۷‬درصدی‬ ‫را نش��ان می دهد‪ .‬رش��د خیره کننده رنو می تواند دالیل مختلفی‬ ‫داش��ته باش��د اما نکته مهم ان‪ ،‬توانمندی این برند و مقبولیت رو‬ ‫به رش��د ان در نظر متقاضیان ایرانی را نشان می دهد و همچنین‬ ‫می تواند نوید موفقیت این ش��رکت برای برنامه های گس��ترده در‬ ‫سال های اینده را بدهد‪ .‬براساس این امار‪ ،‬رنو توانسته تا ‪۱۳/۳۳۷‬‬ ‫خودرو در ماه اکتبر به فروش برساند که این عدد در سال گذشته‬ ‫حدود ‪ ۶/۳۰۰‬دس��تگاه بوده که رش��د ‪ ۱۱۱/۷‬درصدی را نش��ان‬ ‫می دهد‪ .‬این اعداد در مقایسه با تولید بیش از یک میلیون خودرو‬ ‫در ایران که ظرفیت کل بازار را مش��خص می کند‪ ،‬نش��ان دهنده‬ ‫افزای��ش بیش از ‪ ۴‬واحدی س��هم رنو و رس��یدن به ‪ ۷/۶۳‬درصد‬ ‫است‪ .‬هرچند این عدد بزرگ به نظر نمی رسد اما با توجه به وجود‬ ‫رقبای متعدد و برندهای خودرویی متنوع کامال قابل توجه است‪.‬‬ ‫نخستین نشست‬ ‫ایرتویا و دانشگاه خواجه نصیر‬ ‫پس از امضای تفاهمنامه همکاری ش��رکت ایرتویا و دانش��گاه‬ ‫خواجه نصیرالدین طوس��ی‪ ،‬بین مقامات ارش��د ایرتویا و دانشگاه‬ ‫خواجه نصیر‪ ،‬نخس��تین نشست مش��ترک با هدف ارتقای سطح‬ ‫همکاری ه��ای بین صنعت و دانش��گاه و همچنی��ن بهره گیری از‬ ‫توانایی ه��ای متقاب��ل این دو حوزه در جهت گس��ترش و تجهیز‬ ‫مراکز علمی تخصصی موردنیاز دوطرف برگزار ش��د‪ .‬ارائه و انجام‬ ‫فعالیت های پژوهش��ی مش��ترک در راس��تای فعالیت های فنی و‬ ‫مهندس��ی و ارائه روش ه��ای علمی در جهت بهبود س��ازمان ها‪،‬‬ ‫تعریف پروژه های دانشجویی و حمایت از انها‪ ،‬برگزاری دوره های‬ ‫اموزش��ی س��مینارها و نشس��ت های علمی و تخصصی از س��وی‬ ‫دوط��رف‪ ،‬ایج��اد و راه ان��دازی کارگاه ه��ای مش��ترک در زمینه‬ ‫خودرو ه��ای هیبریدی و برقی‪ ،‬ارائه اموزش های تخصصی و ارائه‬ ‫گواهینامه های مش��ترک مهم ترین محورهای مورد بحث در این‬ ‫جلسه بود‪.‬‬ ‫نفوذ فناوری به ایستگاه های سوخت اینده‬ ‫در مارس ‪ ۲۰۱۶‬در نمایشگاه خودرو ژنو‪ ،‬شرکت‬ ‫نیسان با همکاری شرکت طراحی فاستر دیدگاه و‬ ‫چش��م انداز خود را در زمینه ایستگاه های سوخت‬ ‫خودرو های الکتریکی مطرح کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن پروژه مش��ترک نیس��ان و فاس��تر که‬ ‫‪ ۱۲‬م��اه ب��ه ط��ول انجامی��ده‪ ،‬هر دو ش��رکت از‬ ‫پیشرفت های کنونی فناوری بهره گرفتند و از انها‬ ‫در نتیجه گیری منطقی استفاده کردند‪ .‬در واقع این‬ ‫سرمایه گذاری پیشنهادی در حوزه فناوری صنعت‬ ‫خودرو نه تنها خودرو و صنعت خودرو را به سمت‬ ‫جلو پیش می برد بلکه باعث ترقی و رشد شهرهای‬ ‫دارای این خودرو ها نیز می شود‪ .‬بنابراین این پروژه‬ ‫منجر به خلق یک بینش کنجکاوگرایانه نسبت به‬ ‫اینده کاربرد فناوری های موجود کنونی می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شارژ بدون سیم‬ ‫ش��ارژ القای��ی ب��دون س��یم (‪Wireless‬‬ ‫‪ )Inductive Charging‬هم اکنون در حال رایج‬ ‫ش��دن به واس��طه کاربرد این فناوری در وس��ایلی‬ ‫همچ��ون گوش��ی های تلفن هم��راه و کنترلرهای‬ ‫بازی (دس��ته های بازی) اس��ت و دامنه وسیعی از‬ ‫ش��رکت های گوناگ��ون درحال توس��عه دادن این‬ ‫فناوری برای خودرو ها هستند‪ .‬به نحوی که شرکت‬ ‫نیسان توانس��ت با همکاری شرکت پرتلند جنرال‬ ‫( ‪ ) Portland General‬نخس��تین نمون��ه از‬ ‫شارژ القایی بدون س��یم را در محصول خود یعنی‬ ‫خودرو ‪ LEAF‬ق��رار دهد‪ .‬بنابرای��ن این فناوری‬ ‫یک غافلگیری از س��وی ش��رکت نیس��ان نبود اما‬ ‫توانس��ته بود ب��ا کمی تغییر و تح��ول در فناوری‪،‬‬ ‫کارب��رد خودرویی را ب��ه ان بیفزای��د و خود را به‬ ‫عنوان شرکتی منحصر به فرد در زمینه خودروهای‬ ‫الکتریکی مطرح کند‪ .‬این شرکت پیش بینی کرده‬ ‫که بتوان با ب��ه کارگیری این فناوری حداکثر ‪۷/۲‬‬ ‫کیلووات توان الکتریک��ی را به خودرو منتقل کرد‬ ‫و هنگامی که انتقال توان الکتریکی در این س��طح‬ ‫از توان باال میسر ش��ود به دنبال خود پدیده هایی‬ ‫همچون جاسازی پوش��ش هایی برای شارژ القایی‬ ‫بدون سیم روی اسفالت ها را در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹رانندگی خودکار‬ ‫ش��رکت نیسان براس��اس پیش��نهادی که ارائه‬ ‫کرده در حال تالش برای س��اخت خودرویی است‬ ‫که با اس��تفاده از فناوری هایی همچون شارژ بدون‬ ‫سیم و رانندگی خودکار‪ ،‬این اطمینان را به راننده‬ ‫بدهد که به طور پیوس��ته اماده به کار است‪ .‬به طور‬ ‫قطع این پیش��نهاد و پیش بینی شرکت نیسان در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی برای اینده بازار خودرو های‬ ‫تم��ام خ��ودکار‪ ،‬ب��دون موافقت و همکاری س��ایر‬ ‫خودروس��ازان امکانپذیر نخواهد بود یا به س��ختی‬ ‫تحقق می یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹اتصال خودرو به شبکه برق‬ ‫فناوری کلیدی بعدی اینده نگری نیسان‪ ،‬فناوری‬ ‫اتصال خودرو به ش��بکه برق اس��ت‪ .‬ای��ن فناوری‬ ‫نتیجه تجربه های متعدد ش��رکت نیسان به واسطه‬ ‫انج��ام پروژه های گوناگون در سراس��ر دنیاس��ت‪.‬‬ ‫اس��تفاده از انرژی های تجدیدپذیر به منظور تامین‬ ‫و تولید انرژی الکتریکی برای ش��بکه برق شهری‪،‬‬ ‫این ایده را در ش��رکت نیسان پدید اورد که بتوان‬ ‫با اتصال خودرو به شبکه برق‪ ،‬شارژ اضافی ذخیره‬ ‫شده در خودرو را به شبکه برق شهری منتقل کرد‬ ‫تا در س��اعات اوج مصرف‪ ،‬کمکی برای ش��بکه به‬ ‫منظور تامین برق موردنیاز شهر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹پارکینگ درون ساختمانی‬ ‫امروز قرارگیری محل های مناس��ب پارکینگ در‬ ‫تو امد‪ ،‬برای‬ ‫کنار س��اختمان های اداری و پ��ر رف ‬ ‫پارک خودرو های کارمندان و افراد دیگر رایج است‬ ‫اما ش��رکت نیسان در بخش دیگری از نگاه خود به‬ ‫اینده‪ ،‬اش��اره به این نکت��ه می کند که از ان جایی‬ ‫که برای خودرو های برقی هیچ گونه انتشار الودگی‬ ‫تعریف نمی شود بنابراین می توان پارک خودروهای‬ ‫کارمندان را در همان مکانی که کارمندان مشغول‬ ‫به کار هس��تند یعن��ی داخل س��اختمان قرار داد‪.‬‬ ‫همانند پارک خودرو در خانه و اس��تفاده از اتصال‬ ‫خودرو به ش��بکه برق می توان ای��ن امکان را برای‬ ‫تمام س��اختمان های اداری فراهم ک��رد که با قرار‬ ‫دادن مح��ل پ��ارک خودرو های کارمن��دان درون‬ ‫س��اختمان از ش��ارژ باتری خودرو ه��ای کارمندان‬ ‫در مواقع نیاز به عنوان انرژی الکتریکی پش��تیبان‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫بای��د به ای��ن نکته توجه کرد که هدف ش��رکت‬ ‫نیس��ان از ارائ��ه دی��دگاه خود نس��بت ب��ه اینده‬ ‫خودرو ه��ای تم��ام الکترونیک این اس��ت که این‬ ‫ش��رکت قصد دارد ب��ا بهره گیری هوش��مندانه از‬ ‫فناوری ه��ا‪ ،‬همیش��ه خ��ود را به عنوان ش��رکتی‬ ‫پیشگام در زمینه خودروهای الکتریکی مطرح کند‪.‬‬ ‫علی اسراری ‪ -‬کارشناس ارشد ایران خودرو‬ ‫س�یدمرتضی قدمگاهی ‪ -‬کارش�ناس ارش�د‬ ‫ایران خودرو‬ ‫علیرض�ا میرزامحمدی ‪ -‬کارش�ناس ارش�د‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪www.Sanatdaily.com‬‬ ‫صنعت زیر ساخت‬ ‫‪ 23‬اذر ‪ 13 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 13‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 4‬پیاپی ‪1977‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکلپشتیبانیفنیتولیدشرکتبرقحرارتی‪:‬‬ ‫حمید چیت چیان‬ ‫در طول برنامه‬ ‫پنجم توسعه‪ ،‬در‬ ‫مجموع کار دولتی و‬ ‫خصوصی‪۱۳ ،‬هزار‬ ‫مگاوات انرژی به‬ ‫مدار امده که نشان‬ ‫می دهد نسبت به‬ ‫برنامه فاصله بسیار‬ ‫معناداری داریم و‬ ‫علت این فاصله‪ ،‬به‬ ‫طور عمده مسائل‬ ‫مالی و اقتصادی‬ ‫است‬ ‫روشنایی پایدار‪ ،‬دستاورد خودکفایی در ساخت نیروگاه‬ ‫خاموشی یکی از مشکالتی‬ ‫اس��ت ک��ه در س��ال های‬ ‫گذش��ته بس��یار کاه��ش‬ ‫یافت��ه اما به ان��دازه کافی‬ ‫ب��ه دالی��ل ان پرداخت��ه‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬با اینکه در‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫س��ال های گذشته به دلیل‬ ‫گروه صنعت‬ ‫کمبود ت��وان تولید برق در‬ ‫زیرساخت‬ ‫کشور حتی در پایتخت هم‬ ‫ش��اهد خاموش��ی بودیم و‬ ‫امسال بسیاری از مشکالت در این زمینه برطرف‬ ‫ش��ده اما هن��وز ان طور که باید و ش��اید به دلیل‬ ‫کاهش خاموش��ی پرداخته نش��ده است‪ .‬به گفته‬ ‫کارشناسان‪ ،‬دس��تیابی به نقطه برق رسانی بدون‬ ‫خاموش��ی مرهون خودکفایی در تولید و س��اخت‬ ‫توربین های تولید برق است‪.‬‬ ‫براس��اس قوانین اداره کشور‪ ،‬وزارت نیرو متولی‬ ‫تامین برق ش��هری است اما باید درنظر داشت که‬ ‫این وزارتخانه در دوره های قبل هم این مسئولیت‬ ‫را بر عهده داش��ت اما ان را به دوش نمی کش��ید‬ ‫و در بس��یاری از مواقع برق قطع می ش��د‪ .‬ساالنه‬ ‫به طور میانگین ‪ ۲‬بار در اوج گرما و س��رما‪ ،‬اعالم‬ ‫خاموشی می ش��د و این مشکالت ادامه داشت‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬در س��ال های گذش��ته به دلیل افزایش‬ ‫توان تولید برق و احداث نیروگاه ها و پس��ت های‬ ‫متع��دد‪ ،‬وزارت نیرو توانس��ته دالیل��ی را که در‬ ‫خاموش��ی به این وزارتخانه مربوط اس��ت‪ ،‬تا حد‬ ‫قاب��ل توجهی مه��ار کند‪ .‬در ای��ن زمینه عالوه بر‬ ‫موضوعاتی که ب��ه برنامه ریزی مربوط می ش��ود‪،‬‬ ‫دانش فنی و ساخت توربین های نسل جدید تاثیر‬ ‫قابل توجهی داش��ته اند‪ .‬در سال گذشته برخی از‬ ‫شهرس��تان های بزرگ کشور خاموشی نداشتند و‬ ‫اگر هم این اتفاق افتاد به دلیل بروز مشکالتی در‬ ‫سیستم های بعد از نیروگاه بود‪ .‬در شرایط کنونی‬ ‫با پیش��برد برنامه های وزارت نیرو و افزایش توان‬ ‫تولید برق در کشور مشکالتی که باعث خاموشی‬ ‫موقت می ش��ود ب��ه سیس��تم نیروگاهی کش��ور‬ ‫ارتباطی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹جلوگیری از تلفات ‪ ۸‬درصدی برق‬ ‫با اینکه درام��د وزارت نیرو کمتر از هزینه های‬ ‫ای��ن وزارتخانه اس��ت‪ ،‬ام��ا هنوز اهنگ رش��د و‬ ‫توس��عه در این صنع��ت وجود دارد‪ .‬با احتس��اب‬ ‫این شرایط در س��ال های گذشته میانگین ساالنه‬ ‫تلف��ات برق در ش��بکه تولید و توزی��ع ‪۱۹‬درصد‬ ‫ب��ود که این عدد در س��ال گذش��ته به ‪۱۱‬درصد‬ ‫رس��ید‪ .‬جلوگیری از تلفات ‪۸‬درصد از برق تولید‬ ‫ش��ده در سال تاثیر بس��یاری در حفظ این انرژی‬ ‫داشت‪ .‬همچنین کاهش مصرف اب در نیروگاه ها‬ ‫از دیگر دس��تاوردهای این وزارتخان��ه بود که در‬ ‫سال گذشته کسب ش��د‪ .‬خنک کاری توربین های‬ ‫تولید برق به وس��یله اب یکی از مراحلی است که‬ ‫باعث می ش��ود تولید برق از جمله صنایع اب بر به‬ ‫ش��مار رود‪ .‬با این حال‪ ،‬براساس طراحی سیستم‬ ‫خنک کننده ب��ا هوا یکی از مراک��ز تولید برق در‬ ‫کشور در ثانیه ‪ ۳‬لیتر اب کمتر مصرف می کند‪.‬‬ ‫حمید چیت چیان‪ ،‬وزیر نیرو با اش��اره به اینکه‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬حدود ‪۳‬هزار مگاوات مدیریت بار‬ ‫انجام شده اس��ت و اگر این کار انجام نمی شد‪ ،‬به‬ ‫طور قطع در س��ال با خاموشی مواجه می شدیم‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬فاصله معناداری بین هزینه ها و درامدهای‬ ‫صنعت برق وجود دارد و این توس��عه صنعت برق‬ ‫را با مش��کل مواجه کرده اس��ت‪ .‬البته با این حال‬ ‫هنوز این صنعت در مس��یر توس��عه قرار دارد اما‬ ‫بروز این مش��کالت باعث ش��ده اهنگ رشد این‬ ‫صنعت اهس��ته باش��د‪ ».‬وزیر نیرو ب��ا بیان اینکه‬ ‫با تالش همکاران در ‪۳‬س��ال گذش��ته‪۱۹ ،‬درصد‬ ‫تلفات ش��بکه های توزی��ع به ‪۱۱‬درص��د کاهش‬ ‫یافته‪ ،‬بیان کرد‪ :‬امس��ال باالترین ضریب امادگی‬ ‫نیروگاه ها را در طول عمر صنعت برق داش��ته ایم‬ ‫که ی��ک رکورد جالب اس��ت و مجموع��ه عوامل‬ ‫موجب ش��ده که کشور خودش را خوب اداره کند‬ ‫تا دچار مش��کل نش��ویم‪ ».‬چیت چی��ان‪ ،‬در ایین‬ ‫افتتاح نیروگاه س��یکل ترکیبی ش��وباد (کهنوج)‬ ‫کرم��ان اظهار کرد‪« :‬در احداث نیروگاه ش��وباد از‬ ‫فناوری خنک کاری به وس��یله هوا اس��تفاده شده‪،‬‬ ‫ک��ه باعث کاهش مص��رف اب به می��زان ‪ ۳‬لیتر‬ ‫در ثانی��ه می ش��ود‪ ».‬وی اف��زود‪ :‬در نیروگاه های‬ ‫مش��ابه که از این فناوری اس��تفاده نش��ده است‪،‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬لیتر اب در ثانیه مصرف می ش��ود و این امر‬ ‫ب��ا توجه به کمب��ود اب در این منطقه س��تودنی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه طبق برنامه پنجم توس��عه‪،‬‬ ‫قرار بود در س��ال های ‪ ۹۰‬ت��ا ‪ ۹۴‬میزان ‪۲۵‬هزار‬ ‫مگاوات نیروگاه در کش��ور ساخته شود و براساس‬ ‫روند رش��د مصرف برق کشور است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫وزارت نیرو از ‪۱۰‬س��ال قبل تاکنون مجوز ساخت‬ ‫برنامه های تامین برق تابستان ‪ 96‬کلید خورد‬ ‫عملیات اجرایی بخشی از پروژه ها از ابتدای امسال‬ ‫اغاز ش��ده است و پیش بینی می شود بهره برداری از‬ ‫این پروژه ها به مقطع اوج مصرف سال ‪ 96‬برسد‪.‬‬ ‫معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای تهران‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برای عبور مطمئن از اوج مصرف س��ال‬ ‫این��ده‪ ،‬از اوایل پاییز امس��ال‪ ،‬عملی��ات اجرای ‪64‬‬ ‫پروژه را اغاز کردیم‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت نیرو (پاون)‪،‬‬ ‫رسول قس��مت در این باره گفت‪« :‬عملیات اجرایی‬ ‫بخشی از این پروژه ها از ابتدای سال جاری اغاز شده‬ ‫اس��ت و پیش بینی می کنیم ب��ه مقطع اوج مصرف‬ ‫سال ‪ 96‬برسد‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬تعداد دیگری پروژه نیز کلید زده شد‬ ‫که هر چند به پیک مصرف نمی رس��د ولی تا پایان‬ ‫سال اینده قابل بهره برداری خواهد بود‪».‬‬ ‫این مقام مس��ئول افزود‪« :‬در عین حال‪ ،‬عملیات‬ ‫اجرای چند پروژه دیگر نیز اغاز شد که هرچند قرار‬ ‫اس��ت در پیک س��ال ‪ 97‬به بهره برداری برسد‪ ،‬اما‬ ‫نظر به اهمیت این پروژه ها و اینده سنجی های انجام‬ ‫شده‪ ،‬مجبور هس��تیم کار را از هم اکنون اغاز کنیم‬ ‫تا در پیک ‪ 97‬به مشکلی برنخوریم‪ .‬به عبارت دیگر‬ ‫باید گفت از اکنون‪ ،‬پیک ‪ 97‬را نیز در نظر داریم‪».‬‬ ‫معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای تهران‬ ‫در پای��ان ب��ا تاکید بر تامین مال��ی به موقع طرح ها ‬ ‫گف��ت‪« :‬در حال حاضر برای انج��ام این پروژه ها نه‬ ‫می توانیم به بخش خصوصی تکیه کنیم و نه امکان‬ ‫اس��تفاده از فایناس وجود دارد‪ ،‬چراکه هر دوی این‬ ‫گزینه ها ب��رای برنامه های درازمدت به کار می ایند‪،‬‬ ‫بنابراین چاره ای به جز استفاده از منابع دولتی برای‬ ‫تکمیل طرح های یاد شده وجود ندارد‪».‬‬ ‫‪۳۷‬ه��زار مگاوات نی��روگاه را داده که تاکنون ‪۱۱‬‬ ‫هزار مگاوات تحقق پیدا کرده است‪.‬‬ ‫چیت چی��ان بیان ک��رد‪ :‬در ط��ول برنامه پنجم‬ ‫توس��عه‪ ،‬در مجم��وع کار دولت��ی و خصوص��ی‪،‬‬ ‫‪۱۳‬ه��زار م��گاوات انرژی به مدار امده که نش��ان‬ ‫می دهد نس��بت به برنامه فاصله بسیار معناداری‬ ‫داری��م و عل��ت این فاصله‪ ،‬به طور عمده مس��ائل‬ ‫مالی و اقتصادی اس��ت و در اص��ول منابع مالی و‬ ‫بازار س��رمایه در کش��ور محدودیت دارد و تفاوت‬ ‫بین درامد و هزینه ح��وزه برق از دیگر علت های‬ ‫این عقب ماندگی در تامین برق است‪.‬‬ ‫وی اظهار امیدواری کرد با تامین گاز در منطقه‪،‬‬ ‫امکان اح��داث نیروگاه س��یکل ترکیبی زرند نیز‬ ‫اغاز شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 27‬نی�روگاه در دس�تور کار بخ�ش‬ ‫خصوصی‬ ‫ب��ا اینکه در س��ال های گذش��ته حت��ی پس از‬ ‫تصوی��ب اصل‪ 44‬قانونی اساس��ی ک��ه معروف به‬ ‫قانون خصوصی س��ازی اس��ت‪ ،‬وزارت نیرو متولی‬ ‫تولید برق بود اما در سا ل های گذشته این موضوع‬ ‫نیز برطرف ش��د و بخش خصوصی در تامین برق‬ ‫کشور حضور موثری پیدا کرد‪ .‬حمایت های دولت‬ ‫و ت��وان بخش خصوصی در س��اخت نیروگاه ها به‬ ‫حدی رس��یده اس��ت که از ‪ 28‬نیروگاه در دستور‬ ‫کار تنها یک نیروگاه را دولت خواهد ساخت‪ .‬وزیر‬ ‫نیرو به اغاز عملیات اجرایی احداث ‪۵‬هزار مگاوات‬ ‫نیروگاه در قالب ‪ ۲۸‬واحد نیروگاهی اشاره و اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬از این میزان‪ 2‬ه��زار و ‪ 200‬مگاوات بخش‬ ‫بخار و ‪ 2‬هزار و ‪ 800‬مگاوات نیز از صفر راه اندازی‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬این نیروگاه ها شامل نیروگاه‬ ‫کالس ‪ F‬بندرعباس (‪ ۸۹۰‬مگاوات)‪ ،‬بلوک سیکل‬ ‫ترکیب��ی ماک��و (‪ ۱۱۰‬م��گاوات)‪ ،‬چابه��ار (‪۱۶۰‬‬ ‫م��گاوات)‪ ،‬ارومیه (‪۴۸۰‬مگاوات)‪ ،‬رودش��ور(‪۳۶۰‬‬ ‫مگاوات)‪ ،‬عس��لویه (‪۴۸۰‬مگاوات)‪ ،‬قش��م ‪۴۹۲(۲‬‬ ‫مگاوات)‪ ،‬جهرم (‪ ۴۸۰‬م��گاوات)‪ ،‬غرب مازندران‬ ‫(‪ ۴۵۰‬م��گاوات)‪ ،‬توس (‪ ۴۸۰‬م��گاوات)‪ ،‬هریس‬ ‫(‪ ۴۵۰‬مگاوات)‪ ،‬کاش��ان (‪۶۳۵‬م��گاوات)‪ ،‬خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬به غیراز نی��روگاه بندرعباس به‬ ‫ظرفیت ‪ ۸۹۰‬مگاوات‪ ،‬س��ایر نیروگاه ها از س��وی‬ ‫بخش خصوصی احداث می شود که افتخاری برای‬ ‫بخش خصوصی و صنعت برق کشور است‪.‬‬ ‫وزیر نیرو مجموع س��رمایه گذاری در این بخش‬ ‫را ‪۱۱‬ه��زار و ‪۳۸۰‬میلی��ارد تومان اع�لام و اظهار‬ ‫امی��دواری کرد این نیروگاه ه��ا هر چه زودتر وارد‬ ‫مدار برق کشور شوند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ ۷ :‬مورد از نیروگاه های نام برده‬ ‫ب��ا عاملی��ت بانک صنعت و مع��دن و یک مورد با‬ ‫عاملیت بانک س��په احداث می شوند و امیدواریم‬ ‫همکاری بین بخش خصوصی و بانک ها ادامه یابد‪.‬‬ ‫وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنانش با اشاره‬ ‫به ص��دور مجوز برای س��اخت ‪۳۷‬ه��زار مگاوات‬ ‫نیروگاه برای بخش خصوص��ی اظهار کرد‪ :‬از این‬ ‫می��زان تاکنون ‪۱۱‬هزار مگاوات محقق ش��ده که‬ ‫ب��ا برنامه ریزی ه��ای وزارت نیرو همخ��وان نبوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی عل��ت این امر را مس��ائل مال��ی و اقتصادی‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬فاصله معناداری بین هزینه ها‬ ‫و درامدهای صنعت ب��رق وجود دارد و همچنین‬ ‫مناب��ع مال��ی و ب��ازار س��رمایه در کش��ور دچار‬ ‫محدودیت های زیادی است‪ .‬وزیر نیرو تاکید کرد‪:‬‬ ‫خوش��بختانه در طول ‪3‬س��ال گذش��ته خاموشی‬ ‫به دلیل محدودیت تولید وجود نداش��ته که علت‬ ‫ان استفاده از تمامی ظرفیت های فنی و مدیریتی‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬چیت چیان خاطرنشان کرد‪ :‬در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬ح��دود ‪۳‬هزار مگاوات مدیری��ت بار انجام‬ ‫ش��ده اس��ت و اگر این امر محقق نمی شد به طور‬ ‫حتم در س��ال با خاموش��ی مواجه می شدیم‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬یک��ی از اقدام های مهم ب��رای مدیریت بار‬ ‫پیک تابستان س��ال جاری راه اندازی سیستم های‬ ‫مدی��ا و ‪ +IGV‬ب��ود ک��ه با خنک ک��ردن هوای‬ ‫ورودی توربی��ن و تنظی��م دریچ��ه ورودی هوا از‬ ‫ظرفیت های موجود اس��تفاد می ش��د‪ .‬وزیر نیرو‬ ‫افزود‪ :‬در س��ال جاری‪ ،‬ضری��ب امادگی نیروگاه ها‬ ‫‪5/99‬درص��د بوده که در عمر صنعت برق کش��ور‬ ‫بی سابقه است‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬وزارت نیرو در سال های‬ ‫گذش��ته اقداماتی داش��ته ک��ه به نظر می رس��د‬ ‫ش��امل دو بخش می شود؛ نخست روشنایی مداوم‬ ‫مناطقی اس��ت که به ش��بکه برق کش��ور متصل‬ ‫هس��تند و بخش دوم اتصال باقی نقاط دورافتاده‬ ‫به این ش��بکه اس��ت‪ .‬هرچند ک��ه وزارت نیرو در‬ ‫ای��ن عرصه تنها نیس��ت و بخش خصوصی نیز در‬ ‫اجرای این سیاست نقش بسیار مهمی دارد اما به‬ ‫هر س��وی‪ ،‬برنامه ریزی برای رسیدن به روشنایی‬ ‫پایدار و اتصال کل کش��ور به شبکه توزیع برعهده‬ ‫این وزارتخانه است‪.‬‬ ‫اتصال‪ 3‬واحد نیروگاهی سد شهید عباسپور به شبکه سراسری‬ ‫اورهال س��االنه واحدهای نیروگاهی با هدف‬ ‫انجام برنامه های روتین تعمیراتی و شناس��ایی‬ ‫نواق��ص احتمالی انج��ام می ش��ود‪ .‬واحدهای‬ ‫ش��ماره یک نی��روگاه اول و واحده��ای ‪ 7‬و ‪8‬‬ ‫نی��روگاه دوم س��د ش��هید عباس��پور‪ ،‬پس از‬ ‫پشت س��ر گذاش��تن تعمیر اساسی س��االنه‪ ،‬با‬ ‫موفقیت وارد مدار تولید شدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬مدیرعامل س��د و نیروگاه‬ ‫شهید عباسپور گفت‪ :‬اورهال ساالنه واحدهای‬ ‫نیروگاهی با ه��دف انج��ام برنامه های معمول‬ ‫تعمیراتی و شناس��ایی نواق��ص احتمالی انجام‬ ‫می ش��ود تا نیروگاه با داشتن ضریب اطمینان‬ ‫ب��اال و با امادگی کامل در فصول س��رد و گرم‬ ‫سال دراختیار شبکه سراسری تولید انرژی برق‬ ‫کشور قرار گیرد‪.‬‬ ‫س��یدحمید صالح��ی اف��زود‪ :‬اوره��ال‬ ‫موفقیت امی��ز س��االنه واحدهای ش��ماره یک‬ ‫نی��روگاه اول و واحده��ای ‪ 7‬و ‪ 8‬نیروگاه دوم‬ ‫سد شهید عباس��پور پس از اینکه طبق برنامه‬ ‫زمان بندی از س��وی گروه های تعمیراتی انجام‬ ‫ش��د‪ ،‬در س�لامت کامل برای خدمت در فصل‬ ‫س��رد پیش رو در اختیار ش��بکه سراسری برق‬ ‫کشور قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬در ادام��ه فص��ل اورهال‬ ‫واحده��ای نیروگاه��ی و ش��رایط مطلوب این‬ ‫فصل برای اجرای اورهال س��االنه واحدهای ‪2‬‬ ‫و ‪ 4‬نیروگاه اول نی��ز به طور همزمان دراختیار‬ ‫گروه های تعمیراتی قرار گرفت‪.‬‬ ‫مصرف ‪ ۸‬درصد ذخیره سوخت‬ ‫گازوئیل نیروگاه ها‬ ‫ اکن��ون بی��ش از ‪۵‬میلی��ارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون لیت��ر ظرفیت‬ ‫ذخیره س��ازی گازوئی��ل در نیروگاه های کش��ور وجود دارد و‬ ‫‪ ۶۰‬درصد مخازن در س��ال جاری بارگیری شده است‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬برنامه هایی که از پیش طرح ریزی شده بود در حال‬ ‫اجرا قرار گرفته و مشکلی در این روند وجود ندارد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر پشتیبانی فنی و نظارت بر تولید شرکت برق‬ ‫حرارتی اعالم کرد‪ :‬نیروگاه های کشور در چند روز گذشته از‬ ‫ذخیره گازوئیل خود استفاده کرده و مشکلی برای تامین برق‬ ‫در نیروگاه ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو‪ ،‬غالمرضا مهرداد‬ ‫با بیان اینکه برنامه ریزی های انجام ش��ده باعث جلوگیری از‬ ‫خاموش��ی شده است‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬در شرایط کنونی مشکلی‬ ‫برای تامین برق از س��وی نیروگاه های کش��ور وجود ندارد و‬ ‫نیروگاه های کش��ور به جز بخش سیکل ترکیبی نیروگاه نکا‬ ‫که س��وخت ان فقط از طریق گاز تامین می شود‪ ،‬در امادگی‬ ‫کامل به سر می برند و در حال تولید برق هستند‪».‬‬ ‫وی همچنین درباره قطعی برق در ش��مال کش��ور که در‬ ‫هفته گذش��ته ایجاد ش��د‪ ،‬این گونه توضیح داد‪« :‬قطعی برق‬ ‫در شمال کشور نه به دلیل کمبود تولید بلکه به دلیل بارش‬ ‫برف و س��قوط درختان روی خطوط توزیع بوده که در حال‬ ‫برطرف شدن است‪».‬‬ ‫مهرداد با اش��اره به اینکه تاکن��ون ‪ 60‬درصد گازوئیل مورد‬ ‫نیاز نیروگاه ها بارگیری ش��ده است‪ ،‬گفت‪« :‬این موضوع برای‬ ‫وزارت نیرو اهمیت بس��یاری داش��ت که خوش��بختانه انجام‬ ‫ش��ده و ضریب احتمال قطعی برق به دلیل سوخت رسانی و‬ ‫ت نیروگاهی را نزدیک به صفر کرده است‪».‬‬ ‫مشکال ‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اولویت مصرف گاز به من��ازل و مصارف‬ ‫ی اظهار کرد‪« :‬با توجه به سرمای شدید هوا‪ ،‬استفاده از‬ ‫خانگ ‬ ‫سوخت گاز در برخی از نیروگاه ها محدود شده و سوخت دوم‬ ‫که ش��امل گازوئیل و نفت کوره می ش��ود‪ ،‬مورد استفاده قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬در صورتی که بارگیری نیروگاه ها انجام نمی شد‪،‬‬ ‫در مقاطعی باید شاهد قطعی برق یا گاز می بودیم اما این طور‬ ‫نشده و نیروگاه ها از سوخت جایگزین استفاده می کنند‪».‬‬ ‫وی درباره ذخیره س��وخت نیروگاه های کش��ور گفت‪« :‬از‬ ‫مجموع ذخیره سوخت گازوئیل در نیروگاه ها تا امروز ‪ ۸‬درصد‬ ‫در چند روز گذش��ته مصرف شده و موجودی این مخازن به‬ ‫‪ ۵۲‬درصد رسیده است‪».‬‬ ‫مهرداد همچنین با اش��اره به اینکه نیروگاه های تولید برق‬ ‫کش��ور در ‪ 8‬ماه نخست امس��ال رکورد قابل توجهی را ثبت‬ ‫کردند‪ ،‬گفت‪« :‬در ‪ ۸‬ماه نخس��ت امس��ال‪ ۹۵ ،‬درصد سوخت‬ ‫مصرفی نیروگاه های کشور گاز بوده است که این یک رکورد‬ ‫به شمار می رود‪».‬‬ ‫مدیرکل دفتر پش��تیبانی فنی و نظارت بر تولید ش��رکت‬ ‫تولی��د نیروی ب��رق حرارتی تصریح کرد‪ :‬س��وخت اول همه‬ ‫نیروگاه های کشور‪ ،‬گاز طبیعی است و به دلیل نرخ پایین تر‪،‬‬ ‫الودگ��ی کمت��ر و کاه��ش هزینه ه��ای مربوط ب��ه تعمیر و‬ ‫نگه��داری‪ ،‬مصرف گاز طبیعی در نیروگاه های کش��ور دارای‬ ‫اولویت است‪».‬‬ ‫وی با اشاره به محدودیت های زیست محیطی برای مصرف‬ ‫مازوت اظهار کرد‪« :‬براس��اس مصوبه هیات دولت از سوخت‬ ‫مازوت در شرایط اضطراری می توان استفاده کرد ولی به لغو‬ ‫حکم قضایی نیاز اس��ت تا پلمب مازوت در نیروگاه ها باز شود‬ ‫و تنها در ش��هر تبریز با حکم قضایی مصرف سوخت مازوت‬ ‫امکان پذیر شده است‪».‬‬ ‫وی درباره بارگیری مخازن س��وخت کش��ور گفت‪« :‬فصل‬ ‫بارگیری نیروگاه های کش��ور‪ ۸ ،‬ماه نخست سال است و بعد‬ ‫از ان به دلیل ش��رایط جوی امکان ارس��ال سوخت مایع به‬ ‫نیروگاه ها به سختی میسر می شود‪».‬‬ ‫مدیرکل دفتر پش��تیبانی فنی و نظارت بر تولید ش��رکت‬ ‫نی��روی برق حرارتی خاطرنش��ان ک��رد‪« :‬به دلی��ل نگرانی‬ ‫از اس��تمرار ش��رایط جوی فعلی و امکان تک��رار ان تا پایان‬ ‫زمس��تان‪ ،‬در حال رایزنی با شرکت پخش فراورده های نفتی‬ ‫و نیروگاه ها هستیم تا نسبت به تحویل هرچه بیشتر سوخت‬ ‫نفت گاز به نیروگاه ها اقدام کنند‪».‬‬ ‫وی تصریح کرد‪« :‬در چند روز گذش��ته‪ ،‬نیروگاه های کشور‬ ‫در اماده باش کامل بودند کارکنان ستاد شرکت تولید نیروی‬ ‫ب��رق حرارتی نی��ز در دایر بود و خوش��بختانه با مضیقه های‬ ‫موجود‪ ،‬مشکلی به لحاظ تامین برق ایجاد نشد‪».‬‬ ‫مهرداد از همکاری دیس��پاچینگ گاز‪ ،‬دیس��پاچینگ برق‬ ‫و ش��رکت پخ��ش فراورده های نفتی قدردان��ی و اظهار کرد‪:‬‬ ‫«در ح��ال حاضر مهم تری��ن ابزار‪ ،‬کنترل مصرف اس��ت و با‬ ‫صرفه جوی��ی در مصرف برق و گاز می توان مصرف حامل های‬ ‫سوخت را کاهش داد تا از این مرحله با موفقیت عبور کنیم‪».‬‬ ‫مهرداد همچنین از تمامی نیروگاه های کشور اعم از دولتی‬ ‫و خصوص��ی ک��ه در روزهای اخیر از هیچ گونه تالش��ی برای‬ ‫تامین نیاز مصرف برق شبکه سراسری فروگذار نکردند‪ ،‬تشکر‬ ‫و قدردانی کرد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 23‬اذر ‪ 13 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت زیر ساخت‬ ‫‪ 13‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 4‬پیاپی ‪1977‬‬ ‫‪www.Sanatdaily.com‬‬ ‫خبر‬ ‫امادگی سازندگان تجهیزات‬ ‫نفتی برای ساخت تجهیزات‬ ‫رییس هیات مدیره استصنا‬ ‫(انجمن س��ازندگان تجهیزات‬ ‫صنع��ت نفت) با بی��ان اینکه‬ ‫‪۷۰‬درص��د تجهی��زات م��ورد‬ ‫نی��از صنع��ت نف��ت از طریق‬ ‫این انجمن س��اخته می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ای��ن انجم��ن امادگی‬ ‫رضا پدیدار‬ ‫س��اخت تجهیزات م��ورد نیاز‬ ‫رییس هیات مدیره‬ ‫پاالیش��گاه های کش��ور را نیز‬ ‫استصنا‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫رضا پدیدار با اشاره به سابقه‬ ‫فعالی��ت انجمن س��ازندگان‬ ‫تجهیزات صنعت نفت به ایس��نا گفت‪ :‬این انجمن نزدیک به‬ ‫دو دهه است که فعالیت می کند و در این دو دهه موفق شده‬ ‫است ضریب و توان ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت‬ ‫داخل کشور را به دست اورد و این تجهیزات را تولید کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا انتقاد از حمایت نکردن از تولی��دات داخلی افزود‪:‬‬ ‫در حال حاضر انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت توان‬ ‫ساخت ‪۷۰‬درصد تجهیزات مورد نیاز این صنعت را داراست‪،‬‬ ‫اما تنها از یک سوم ظرفیت این انجمن استفاده می شود‪.‬‬ ‫ریی��س هیات مدی��ره اس��تصنا گفت‪ :‬در طول یک س��ال‬ ‫گذش��ته وزارت نفت برای بومی س��ازی کاالهای استراتژیک‬ ‫این وزارتخان��ه با انجمن س��ازندگان تجهیزات صنعت نفت‬ ‫مشارکت داشت‪ .‬هدف وزارت نفت بومی سازی این تجهیزات‬ ‫بود‪.‬‬ ‫پدی��دار از انعقاد ‪ ۵۷‬ق��رارداد بین ش��رکت های داخلی و‬ ‫وزارت نف��ت خبر داد و گفت‪ :‬بخش��ی از پروژه ها به صورت‬ ‫مشترک با کشورهای خارجی ازجمله کشورهای اروپایی در‬ ‫حال انجام اس��ت و امیدواریم منابع مالی انجام این پروژه ها‬ ‫تامین شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تجهیزات سرچاهی و رشته تکمیلی درون چاهی‪،‬‬ ‫پمپ ه��ای درون و س��رچاهی‪ ،‬انواع متره��ای حفاری‪ ،‬انواع‬ ‫ش��یرهای کنترلی‪ ،‬انواع لوله ه��ا‪ ،‬الکتروموتور ض��د انفجار‪،‬‬ ‫ماشین های دوار‪ ،‬فوالدهای ابیاری‪ ،‬ابزارهای اندازه گیری در‬ ‫حفاری و پیگ های هوشمند از مهم ترین پروژه های در دست‬ ‫اقدام انجمن است‪.‬‬ ‫ریی��س هیات مدیره اس��تصنا درباره نح��وه تعامل انجمن‬ ‫س��ازندگان تجهی��زات صنع��ت نفت با کش��ورهای خارجی‬ ‫گفت‪ :‬کش��ورهای خارجی همراه خود دان��ش فنی به ایران‬ ‫وارد می کنند و ایران سرمایه‪ ،‬امکانات و نیروی انسانی را در‬ ‫پروژه ها به کار می گیرد‪.‬‬ ‫پدیدار از امادگی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت‬ ‫برای س��اخت تجهیزات م��ورد نیاز پاالیش��گاه ها خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬با مدیران حوزه پاالیش��گاهی و پتروشیمی گفت وگو و‬ ‫فهرستی از تجهیزات مورد نیاز ان را تهیه کرده ایم و تعدادی‬ ‫از این تجهیزات به صورت ازمایش��ی در برخی از ش��رکت ها‬ ‫در حال ساخت است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬یکی از مش��کالت انجمن س��ازندگان تجهیزات‬ ‫صنعت نفت این اس��ت که سفارش��ات تجمیع نمی شود‪ .‬ما‬ ‫مش��کالت خود را به وزارت نف��ت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اعالم کرده ایم و امیدواریم به مرور زمان برطرف شود‪.‬‬ ‫افزایش بی رویه واردات‪ ،‬همکاری نامناس��ب سیستم بانکی‪،‬‬ ‫مشکالت گمرکی و ترخیص کاال‪ ،‬بروکراسی در فرایند مالی‬ ‫و اداری و‪ ...‬از جمله مشکالت این انجمن است‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره اس��تصنا در ادام��ه از صدور تجهیزات‬ ‫صنعت نفت از سوی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت‬ ‫به کش��ورهای خارجی خبر داد و گفت‪ 5 :‬درصد از تجهیزات‬ ‫ای��ن انجمن به کش��ورهای عربی‪ ،‬عراق‪ ،‬ترکیه‪ ،‬پاکس��تان‪،‬‬ ‫اذربایجان‪ ،‬شوروی‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬مالزی‪ ،‬المان‪ ،‬سوئد و‪ ...‬صادر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫«قوری»های چینی به بهبود بازار‬ ‫نفت کمک می کنند‬ ‫از انجا که انتظار می رود پکن سهمیه مصرف پاالیشگاه های‬ ‫کوچک و مس��تقل چی��ن را ثابت نگه دارد‪ ،‬قرار اس��ت این‬ ‫پاالیش��گاه ها دوب��اره واردات نفت خود را در س��ال ‪2017‬م‬ ‫افزایش دهند‪ .‬این اقدام می تواند به حل مشکل عرضه بیش‬ ‫از تقاضای نفت کمک کند و بازار اشباع شده را نجات دهد‪.‬‬ ‫تابناک به نقل از رویترز نوشت‪ :‬مقامات ‪ 3‬پاالیشگاه مستقل‬ ‫و یکی از مقامات رسمی در بخش سیاست های واردات ملی‬ ‫گفتند که انها انتظار دارند دولت س��همیه واردات نفت خام‬ ‫سال اینده پاالیشگاه های مستقل را تغییر ندهد و کمی باالتر‬ ‫ببرد‪ .‬پاالیش��گاه های کوچک و مستقل که به خاطر کوچک‬ ‫بودن نیروگاه هایش��ان در مقایس��ه با پاالیش��گاه های بزرگ‬ ‫دولتی به «قوری ها» معروفند در سال جاری حدود ‪90‬درصد‬ ‫از رشد واردات نفت خام چین را بر عهده داشتند و به دومین‬ ‫اقتص��اد بزرگ جهان کمک کردند تا ایاالت متحده امریکا را‬ ‫که بزرگترین وارد کننده نفت جهان است به چالش بکشند‪.‬‬ ‫انطور که موسسه ‪ Energy Aspects‬تخمین زده‪ ،‬سال‬ ‫اینده از افزایش واردات روزانه ‪ 500‬تا ‪700‬هزار بش��که نفت‬ ‫خ��ام چین روزان��ه ‪ 200‬تا ‪400‬هزار بش��که نفت متعلق به‬ ‫«قوری ها» است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪2016‬م چین بیشتر به لطف ‪« 17‬قوری» جدید‬ ‫واردات خود را به طور متوسط حدود ‪ 900‬هزار بشکه در روز‬ ‫افزای��ش داد که بیش از اندازه م��ورد نیاز برای تامین انرژی‬ ‫کل کشور هلند است‪.‬‬ ‫هدایت اهلل خادمی‬ ‫دانش فنی «شل» در مسیر میدان های نفت و گاز ایران‬ ‫امیر مهرزاد ‪-‬گروه صنعت زیرساخت ‪ :‬معاون مدیرعامل شل از امادگی این شرکت برای‬ ‫به اش�تراک گذاش�تن دانش فنی با ایرانیان خبر داد‪ .‬انتشار این خبر در حالی است که شل‬ ‫از س�ال ه ا پیش از تحریم با ایران در صنایع نفت و گاز همکاری های بس�یاری داش�ت‪ .‬این‬ ‫قرار داد که به گفته کارشناسان به طور «ام او یو» بسته شده هنوز دارای هیچ ضمانت اجرایی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫قرارداد «ام او یو» با ش��رکتی که ایران از سال ها ‬ ‫بازگشت ایران به عرصه بین المللی بود‪.‬‬ ‫پیش با ان سابقه همکاری های بسیار گسترده ای‬ ‫نایکمپ اف��زود‪ :‬معرفی مدل جدید قراردادهای‬ ‫داشته نویدبخش روزهای بهتری برای صنعت نفت‬ ‫نفتی ی��ک گام مهم در ایجاد موقعیت «برد‪-‬برد»‬ ‫کشور است‪ .‬در سال های تحریم به دلیل مشکالت‬ ‫در فض��ای تج��ارت به ش��مار م��ی رود و با جذب‬ ‫اقتصادی که ایران با انها درگیر ش��د‪ ،‬دانش فنی‬ ‫س��رمایه خارجی ما اهمیت این توس��عه و رش��د‬ ‫و فناوری در کش��ور با کاهش چشمگیری روبه رو‬ ‫را درک می کنی��م و در ص��دد شناس��ایی راه های‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫موثرتری برای همکاری با شرکت ملی نفت ایران‬ ‫ های‬ ‫م‬ ‫تحری‬ ‫ش��دن‬ ‫برداش��ته‬ ‫از‬ ‫پ��س‬ ‫اکن��ون‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬انتق��ال دان��ش فنی و ارتقای س��طح‬ ‫معاون مدیرعامل ش��ل با بیان اینکه پیش��رفت‬ ‫فن��اوری در داخ��ل کش��ور یکی از‬ ‫ایران در برخ��ی حوزه ها به ویژه تولید‬ ‫مهم ترین سیاس��ت هایی اس��ت که‬ ‫گاز طبیعی تحسین برانگیز و غیرقابل‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫نایکمپ‪:‬‬ ‫هانس‬ ‫دول��ت یازده��م ب��ه وزارتخانه های‬ ‫انکار اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ایران در این راستا‬ ‫گذشت‬ ‫که‬ ‫ هایی‬ ‫ل‬ ‫سا‬ ‫اقتصادی ب��رای قراردادهای خارجی‬ ‫توانس��ته اس��ت هم نیازهای داخلی‬ ‫ایران در مواجهه با‬ ‫اعالم کرده است‪.‬‬ ‫خ��ود را به خوبی پوش��ش دهد و هم‬ ‫تحریم ها عملکرد‬ ‫فناوری‬ ‫اشتراک‬ ‫‹ ‹اماده‬ ‫صنعت خود را در عرصه جهانی زنده‬ ‫فوق العاده ای از خود‬ ‫شل‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫ش��ل‬ ‫مدیرعامل‬ ‫معاون‬ ‫نگه دارد‪.‬‬ ‫نشان داد و صنعت‬ ‫فناوری‬ ‫گذاش��تن‬ ‫اش��تراک‬ ‫اماده به‬ ‫نفت این کشور همچنان نایکم��پ تاکی��د کرد‪ :‬ب��ا این حال‬ ‫ملی‬ ‫شرکت‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫دس��تاوردهای‬ ‫و‬ ‫در ش��رایط کنون��ی ای��ران نمی تواند‬ ‫پا برجا ماند و بازار‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایران‬ ‫نفت‬ ‫جهانی نفت چشم انتظار به تنهایی‪ ،‬بهره ب��رداری حداکثری از‬ ‫بازگشت ایران به‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرن��گار ‪،NIOC‬‬ ‫میدان های نفتی خود داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫بود‬ ‫ المللی‬ ‫ن‬ ‫بی‬ ‫عرصه‬ ‫هانس نایکم��پ در مراس��م امضای‬ ‫زی��را افزایش ضری��ب بازیافت پس از‬ ‫تفاهمنامه ‪3‬میدان ازادگان‪ ،‬یاداوران‬ ‫ضرورت انج��ام عملیات اکتش��افی و‬ ‫و کی��ش گف��ت‪ :‬در کن��ار هم جمع‬ ‫توانمندسازی در حوزه میعانات گازی‬ ‫نفت‬ ‫ملی‬ ‫شرکت‬ ‫ش��دیم تا اغاز فصلی جدید را با‬ ‫موضوعی بسیار مهم و اساسی در روند پیشرفت و‬ ‫تفاهمنامه‬ ‫ای��ن‬ ‫بزنیم؛‬ ‫ای��ران و وزارت نف��ت رقم‬ ‫افزایش تولید کشور ایران است‪.‬‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫ ها‬ ‫ن‬ ‫میدا‬ ‫اولیه‬ ‫برای انجام مطالع��ات‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��رکت ش��ل با دارا ب��ودن باالترین‬ ‫س��وی‬ ‫از‬ ‫الزم‬ ‫ های‬ ‫ی‬ ‫بررس��‬ ‫به دنبال ان ارزیابی و‬ ‫توانمن��دی در حوزه توس��عه میدان ه��ای نفتی و‬ ‫شد‪.‬‬ ‫خواهد‬ ‫هر دو طرف انجام‬ ‫گازی و همچنین تجربیات چش��مگیر در منطقه‬ ‫ایران‬ ‫گذشت‬ ‫که‬ ‫ هایی‬ ‫ل‬ ‫س��ا‬ ‫تمام‬ ‫وی افزود‪ :‬در‬ ‫خاورمیان��ه اماده به اش��تراک گذاش��تن فناوری‬ ‫از‬ ‫ ای‬ ‫ه‬ ‫ العاد‬ ‫ق‬ ‫فو‬ ‫عملک��رد‬ ‫ ها‬ ‫م‬ ‫تحری‬ ‫در مواجه��ه با‬ ‫و دس��تاوردهای خود با ش��رکت ملی نفت ایران‬ ‫همچنان‬ ‫کشور‬ ‫این‬ ‫نفت‬ ‫صنعت‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫خود نش��ان‬ ‫است‪.‬‬ ‫ انتظار‬ ‫م‬ ‫چش��‬ ‫نفت‬ ‫جهان��ی‬ ‫ب��ازار‬ ‫و‬ ‫ماند‬ ‫پا برج��ا‬ ‫نایکم��پ ب��ا بی��ان اینکه ش��ل تا به ام��روز در‬ ‫موض��وع انتق��ال دانش فنی پرداخته ش��ود‪ .‬یکی‬ ‫پروژه ه��ای پیچیده ای اق��دام به فعالیت داش��ته‬ ‫از نیازهایی که اکن��ون ایران در صنایع دارد نبود‬ ‫اس��ت که هرکدام از انها در زم��ره همکاری های‬ ‫دانش فنی مناس��ب و بروز اس��ت‪ .‬در صورتی که‬ ‫بلند م��دت ق��رار می گیرند‪ ،‬افزود‪ :‬ب��ه بیانی دیگر‬ ‫ایران بتواند این موضوعات را رعایت کند می توان‬ ‫زمانی که ش��ل به عرصه توس��عه انرژی کشوری‬ ‫امیدوار بود که سطح دانش فنی مهندسان ایرانی‬ ‫ورود می کند‪ ،‬خواه��ان فعالیت های بلندمدت در‬ ‫نیز افزایش یابد‪.‬‬ ‫ان کش��ور خواهد ب��ود و فعالیت های م��ا دارای‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬شرکت ملی نفت‬ ‫تاثی��ری مثب��ت بر اش��تغالزایی‪ ،‬عل��م و فناوری‪،‬‬ ‫ایران و ش��رکت نفتی بریتانیایی‪-‬هلندی «ش��ل»‬ ‫س��طوح مهارتی و توسعه جوامع مرتبط با فعالیت‬ ‫به منظور اغاز فعالیت های مطالعاتی در راس��تای‬ ‫خواه��د بود به طوری که تاثیری ش��گرف فراتر از‬ ‫توسعه دو میدان نفتی ازادگان جنوبی و یاداوران‬ ‫افزایش درامدهای کش��ور از خود به جای خواهد‬ ‫و می��دان گازی کی��ش‪ ،‬تفاهمنام��ه هم��کاری‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫(‪ )MOU‬امضا کردند‪.‬‬ ‫وی همچنین نس��بت ب��ه همکاری س��ازنده و‬ ‫میدان نفتی ازادگان ش��مالی با مساحتی حدود‬ ‫بلند مدت با شرکت ملی نفت ایران ابراز امیدواری‬ ‫‪ ٤٦٠‬کیلومترمربع بخشی از میدان نفتی ازادگان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اس��ت که در حدود ‪ ١٢٠‬کیلومت��ری غرب اهواز‬ ‫هدای��ت اهلل خادم��ی‪ ،‬عض��و کمیس��یون انرژی‬ ‫در منطقه مرزی مشترک بین ایران‬ ‫در مجل��س ش��ورای اس�لامی درباره‬ ‫و ع��راق در جن��وب غربی کش��ور و‬ ‫ش��یوه های انتقال دانش فنی ش��ل به‬ ‫گس��ترش صنعت گفت‪ :‬موضوع انتقال هدایت اهلل خادمی‪ :‬به‪‎‬طور عم��ده در تاالب هور الهویزه‬ ‫دانش فنی به الگوی قراردادهای جدید ایران در قراردادهای واقع شده اس��ت‪ .‬ازادگان شمالی با‬ ‫دو طرفه سهم ‪50‬‬ ‫میدان مجنون عراق مشترک است‪.‬‬ ‫نفتی مربوط می شد‪ .‬یکی از مشکالتی‬ ‫درصدی دارد و نقش‬ ‫میدان نفتی ی��اداوران نیز در ‪١٠‬‬ ‫ک��ه در این الگو وجود دارد س��هم ‪50‬‬ ‫حاکمیتی کشور نادیده‬ ‫گرفته می شود‪ .‬باید در کیلومت��ری جن��وب ش��رقی میدان‬ ‫درصدی دوطرف قرارداد است‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس شورای اسالمی نظر داشت که ایران به ازادگان و در ح��دود ‪ ۷۰‬کیلومتری‬ ‫با اشاره به اینکه ایران در این قراردادها عنوان کشوری که طرف جنوب غربی اهواز و شمال خرمشهر‬ ‫در منطق��ه جغرافیای��ی کوش��ک و‬ ‫بای��د نق��ش حاکمیتی خ��ود را حفظ‬ ‫قرارداد است باید‬ ‫کن��د‪ ،‬افزود‪ :‬ای��ران در قراردادهای دو نقش حاکمیتی خود را حسینیه به صورت شمالی‪ -‬جنوبی‬ ‫حفظ کند‬ ‫در گس��تره نوار مرزی کش��ور عراق‬ ‫طرفه س��هم ‪ 50‬درصدی دارد و نقش‬ ‫واقع شده که با میدان سندباد عراق‬ ‫حاکمیتی کشور نادیده گرفته می شود‪.‬‬ ‫مشترک اس��ت‪ .‬میدان گازی کیش‬ ‫بای��د در نظ��ر داش��ت که ای��ران به‬ ‫نیز در جزیره کیش (واقع در اب های خلیج فارس)‬ ‫عنوان کش��وری که طرف قرارداد است باید نقش‬ ‫در جنوب غربی بندر لنگه تا ش��مال غربی جزیره‬ ‫حاکمیتی خود را حفظ کند‪.‬‬ ‫سیری در جوار جزایر هندورابی و در شرق جزیره‬ ‫خادمی با اش��اره ب��ه اینکه نوع ق��راردادی که‬ ‫الوان ق��رار دارد و پس از می��دان پارس جنوبی‪،‬‬ ‫اکنون با شل بسته شده «ام اویو» است‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫بزرگتری��ن می��دان گازی خلیج فارس به ش��مار‬ ‫این نوع از قراردادها دوطرف مس��ئولیتی ندارند و‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫ضمانت اجرایی برای عقد قرارداد اصلی رد و بدل‬ ‫فاز نخس��ت طرح توس��عه این می��دان با هدف‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫تولی��د روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز در روز‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر انتقال دانش فن��ی گفت‪ :‬در‬ ‫در حال اجراست‪.‬‬ ‫قراردادهای��ی که اکنون بس��ته می ش��ود باید به‬ ‫شرکت «شل» مسئول مطالعه ‪ ۳‬میدان نفت و گاز ایران‬ ‫ش��رکت ملی نفت ایران و ش��رکت انگلیس��ی‪-‬‬ ‫هلندی ش��ل تفاهمنامه همکاری مشترکی امضا‬ ‫کردند که بر مبنای ان‪ ،‬مطالعه ‪ 3‬میدان ازادگان‪،‬‬ ‫یاداوران و کیش در دستور کار این شرکت اروپایی‬ ‫قرار گرفت‪ .‬به گزارش خبرنگار ش��انا‪ ،‬چهارشنبه‪،‬‬ ‫‪ ١٧‬اذر تفاهمنامه همکاری میان س��یدنورالدین‬ ‫ش��هنازی زاده‪ ،‬مدیرعامل و ریی��س هیات مدیره‬ ‫ش��رکت مهندسی و توس��عه نفت (متن) از طرف‬ ‫ش��رکت ملی نفت ایران و هانس نایکمپ‪ ،‬معاون‬ ‫ش��رکت ش��ل و در حضور علی کاردر‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت ملی نفت ایران امضا شد‪.‬‬ ‫غالمرضا منوچهری‪ ،‬معاون توس��عه و مهندسی‬ ‫شرکت ملی نفت‪ ،‬نیکالس هاپتون‪ ،‬سفیر انگلیس‬ ‫در ایران‪ ،‬میشائیل استورجف‪ ،‬معاون سفارت هلند‬ ‫در ایران‪ ،‬معاون و رییس بخش ایران شرکت شل‬ ‫در ایین امضای این تفاهمنامه حضور داشتند‪.‬‬ ‫بر مبنای این تفاهمنامه همکاری مقرر شد این‬ ‫شرکت انگلیس��ی‪ -‬هلندی‪ ،‬میدان‪‎‬های‬ ‫نفت��ی ازادگان‪ ،‬یاداوران و میدان گازی‬ ‫کیش را مطالع��ه و نتایج مطالعات خود‬ ‫را به شرکت ملی نفت ایران ارائه کند‪.‬‬ ‫طرح توس��عه ای��ن می��دان در ‪ ٢‬فاز‬ ‫و هری��ک با ظرفی��ت تولی��د ‪ ٧٥‬هزار‬ ‫بش��که نفت در روز اجرا می ش��ود که با‬ ‫بهره برداری از انها‪ ،‬برداش��ت نفت خام‬ ‫از ازادگان شمالی در مجموع به ‪ ١۵٠‬هزار بشکه‬ ‫در روز می رسد‪.‬‬ ‫ش��اخه بین الملل��ی ش��رکت ملی نف��ت چین‬ ‫(‪ )CNPCI‬پیمانکار اجرای فاز نخس��ت توسعه‬ ‫می��دان ازادگان ش��مالی در قال��ب ق��رارداد بیع‬ ‫متقابل اس��ت‪ .‬براس��اس قرارداد اولیه‪ ،‬در صورت‬ ‫تواف��ق می��ان ش��رکت ملی نف��ت ای��ران و این‬ ‫ش��رکت چینی‪ ،‬فاز دوم توسعه این میدان نیز به‬ ‫‪ CNPCI‬واگذار خواهد شد‪.‬‬ ‫می��دان ازادگان جنوب��ی از جمل��ه‬ ‫میدا ن های مشترک نفتی ایران در غرب‬ ‫کارون اس��ت ک��ه در نزدیکی مرز عراق‬ ‫(‪ ٨٠‬کیلومتری غ��رب اهواز) قرار دارد‪،‬‬ ‫نف��ت درجای این میدان معادل ‪٢٥,٣٤‬‬ ‫میلی��ارد بش��که و نفت قابل برداش��ت‬ ‫ان حدود ‪ ٢‬میلیارد بش��که با احتساب‬ ‫ضریب برداشت ‪ ٨.٢‬درصد براورد شده‬ ‫اس��ت‪ .‬براساس پیش بینی‪‎‬ها‪ ،‬برداشت نفت از این‬ ‫میدان تا اواخر س��ال ‪ ٩٧‬به ‪ ٣٢٠‬هزار بش��که در‬ ‫روز رس��یده و اهداف فاز نخس��ت توس��عه از ان‬ ‫محقق می شود‪ .‬ش��رکت ساینوپک چین پیمانکار‬ ‫بیع متقابل توسعه میدان نفتی یاداوران است‪ .‬بر‬ ‫اس��اس برنامه ریزی ها این میدان در ‪ 3‬فاز توسعه‬ ‫خواهد یافت که در فاز نخس��ت برداش��ت نفت از‬ ‫این میدان باید به ‪ ٨٥‬هزار بش��که در روز برس��د‪.‬‬ ‫در ف��از دوم س��قف تولید از این می��دان به ‪١٨٠‬‬ ‫هزار بش��که در روز و در فاز س��وم سقف تولید به‬ ‫‪ ٣٠٠‬هزار بش��که در روز می رس��د‪ .‬میدان گازی‬ ‫کی��ش در زیر جزی��ره کیش (واق��ع در اب های‬ ‫خلیج فارس) در جنوب غربی بندر لنگه تا ش��مال‬ ‫غربی جزیره س��یری‪ ،‬در جوار جزایر هندورابی و‬ ‫در ش��رق جزیره الوان ق��رار دارد و پس از میدان‬ ‫پارس جنوبی‪ ،‬بزرگترین میدان گازی خلیج فارس‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬فاز نخس��ت طرح توس��عه این‬ ‫می��دان با ه��دف تولید روزانه ی��ک میلیارد فوت‬ ‫مکعب گاز در روز درحال اجراس��ت‪ .‬طرح توسعه‬ ‫می��دان گازی کیش با هدف انتق��ال گاز تولیدی‬ ‫از این میدان به وس��یله خطوط لوله زیرزمینی و‬ ‫دریایی و انتقال گاز ترش به پاالیش��گاه گاز (واقع‬ ‫در منطقه گرزه)‪ ،‬همچنین فراورش گاز ترش در‬ ‫پاالیشگاه به منظور تولید گاز سبک برای صادرات‬ ‫و یا مصارف داخلی در دستورکار شرکت مهندسی‬ ‫و توسعه نفت قرار دارد‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ 23‬اذر ‪ 13 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 13‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 4‬پیاپی ‪1977‬‬ ‫یادداشت‬ ‫شهرک های تخصصی‬ ‫دیدبان فناوری‬ ‫نگاه «گسترش صنعت» به سازوکار ساخت شهرک تخصصی «کامپوزیت سازه ماندگار» فارس‬ ‫چشم امید خاورمیانه به توسعه شهرک کامپوزیت‬ ‫کامپوزیت در‬ ‫ ‬ ‫اس��تفاده از‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫گروه صنایع کوچک دنی��ای ام��روزی انچنان‬ ‫اهمی��ت دارد ک��ه نه تنها‬ ‫درجه مصرف س��رانه ان‬ ‫معیار میزان صنعتی بودن یک کشور است که تولید‬ ‫بس��یاری از قطع��ات هواپیم��ا‪ ،‬خودرو و تاسیس��ات‬ ‫کامپوزیت امکان پذیر‬ ‫ ‬ ‫عمرانی و دریای��ی بدون وجود‬ ‫نیس��ت‪ .‬اهمیت گس��ترش این صنع��ت باعث ایجاد‬ ‫ش��هرک تخصصی «کامپوزیت س��ازه مان��دگار» در‬ ‫اس��تان فارس شده است‪ .‬این شهرک تخصصی که از‬ ‫سوی بخش خصوصی اداره می شود اکنون در استانه‬ ‫بهره برداری اس��ت‪ .‬مس��ئوالن این شهرک تخصصی‬ ‫امیدوار هس��تند در اینده نزدیک واحدهای صنعتی‬ ‫تولید ماشین االت کامپوزیتی و شرکت های پژوهشی‬ ‫را در این شهرک ایجاد کنند‪ .‬این تصمیم به باور انها‬ ‫به حمایت های همه جانبه دولتی نیاز خواهد داشت‪.‬‬ ‫رشد فزاینده فناوری در سال های اخیر باعث شد تا‬ ‫دیگر موادی که در دس��ترس بشر بود برای پوشاندن‬ ‫جامه حقیقت ب��ر رویاهای مدرن کافی نباش��د و از‬ ‫این رو تالش برای رس��یدن به مواد جدید اغاز ش��د‬ ‫تا جایی که امروزه در بیش��تر کاربردهای مهندسی‪،‬‬ ‫بیش��تر به تلفیق خواص مواد نی��از داریم؛ موادی که‬ ‫ضمن داشتن اس��تحکام باال‪ ،‬سبک باش د و مقاومت‬ ‫سایشی خوبی داشته باش��د؛ مجموعه این ویژگی ها‬ ‫در کامپوزیت هایی دیده می شود که امروزه در صنایع‬ ‫نوین استفاده می ش��ود؛ به طور کلی مواد کامپوزیتی‬ ‫به دلیل جرم بسیار کم و مقاومت باال نسبت به فلزات‪،‬‬ ‫در صنع��ت هوا فضا کاربرد وس��یعی دارد‪ .‬با توجه به‬ ‫ت ای��ن صنع��ت‪ ،‬به تازگی ش��هرک تخصصی‬ ‫اهمی�� ‬ ‫کامپوزیت در استان فارس احداث شده است‪ .‬به نظر‬ ‫می رس��د که احداث این شهرک تخصصی از گام های‬ ‫مهم برای توسعه این صنعت در کشور باشد‪.‬‬ ‫ش��اهپور قنبری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی ف��ارس در این زمینه به گس��ترش صنعت‬ ‫گفت‪ :‬شهرک صنعتی کامپوزیت سازه ماندگار فارس‬ ‫پس از ش��هرک های پدیده های نواور صنعت قادراباد‬ ‫و تولید و صادرات ریشمک‪ ،‬سومین شهرک صنعتی‬ ‫غیردولتی در اس��تان فارس است که برای ان پروانه‬ ‫تاس��یس صادر شده است‪ .‬این ش��هرک صنعتی در‬ ‫شهرستان س��پیدان در زمینی به مساحت ‪۲۳‬هکتار‬ ‫ایجاد می شود که دارای ‪۷‬هکتار اراضی صنعتی است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه ظرفیت ه��ا و توانمندی ه��ای‬ ‫س��رمایه گذاران این ش��هرک صنعتی غیردولتی که‬ ‫درحال حاضر یکی از مهم ترین مجموعه های صنعتی‬ ‫جهان در زمینه طراحی و س��اخت انواع محصوالت و‬ ‫تجهیزات و قطع��ات کامپوزیتی و «جی ار پی» ایجاد‬ ‫و راه ان��دازی ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با توج��ه به وجود‬ ‫فن��اوری و دانش فنی و نیز ت��وان مالی و اجرایی در‬ ‫شهرک صنعتی کامپوزیت سازه ماندگار فارس‬ ‫سومین شهرک صنعتی غیردولتی در استان‬ ‫فارس است‬ ‫شاهپور قنبری‬ ‫هرچند کامپوزیت در دنیا جزو صنایع «های تک »‬ ‫به شمار می رود اما هنوز در کشور ما رشد زیادی‬ ‫نکرده است‬ ‫بین س��رمایه گذاران‪ ،‬این ش��هرک صنعتی به عنوان‬ ‫تخصصی ترین شهرک صنعتی کشور و خاورمیانه در‬ ‫زمینه تولید قطعات و محصوالت کامپوزیتی‪ ،‬فعالیت‬ ‫خواه��د کرد که محص��والت با فناوری ه��ای روز به‬ ‫روش های مختلف مانند «اس ام سی» و «بی ام سی»‪،‬‬ ‫را تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫قنبری تصریح کرد‪ :‬هم اکنون مراحل مطالعات این‬ ‫ش��هرک صنعتی و نیز ارزیابی های زیست محیطی به‬ ‫پایان رسیده و مجوزهای الزم نیز از سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست گرفته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از بخش خصوصی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی فارس‬ ‫با تاکید برحمایت و همکاری ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی ف��ارس به منظور تس��ریع در فرایند اجرای‬ ‫امور این طرح افزود‪ :‬در قالب برنامه عملیاتی با پایان‬ ‫زیرساخت های این شهرک صنعتی غیردولتی‪ ،‬پروانه‬ ‫بهره برداری ان صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ایج��اد ش��هرک های صنعتی‬ ‫غیردولتی در راس��تای سیاس��ت های دولت مبنی بر‬ ‫تقویت و حمایت از بخش خصوصی و اجرای اصل‪۴۴‬‬ ‫قانون اساسی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این شهرک های صنعتی‬ ‫در چارچوب قوانین و مقررات موجود ایجاد می شود‪.‬‬ ‫قنب��ری با اش��اره ب��ه اینک��ه ش��هرک های صنعتی‬ ‫غیردولتی نیز از مزایای ش��هرک های دولتی بهره مند‬ ‫می شوند اما امور نحوه واگذاری زمین در انها برعهده‬ ‫بخش خصوصی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی فارس نیز نقش نظارتی خود را در این زمینه‬ ‫براساس قانون انجام خواهد داد‪.‬‬ ‫‹ ‹شهرکی برای یک کاالی استراتژیک‬ ‫س��یدمصطفی هاش��می‪ ،‬مع��اون فن��ی ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی اس��تان فارس نیز در این زمینه‬ ‫به گس��ترش صنعت گفت‪ :‬تولید لوله های کامپوزیت‬ ‫در گذش��ته انحصاری بوده ام��ا در حال حاضر چند‬ ‫تولیدکننده در این زمینه فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫هاش��می درباره اهمیت ایجاد ش��هرک تخصصی‬ ‫تولید کامپوزیت نیز گف��ت‪ :‬کامپوزیت یک محصول‬ ‫استراتژیک است که در همه پروژه های عمرانی کشور‬ ‫استفاده می شود‪ .‬هدف از ایجاد این شهرک تخصصی‬ ‫توس��عه واحدهای صنعتی در زمینه تولید کامپوزیت‬ ‫در کشور است‪.‬‬ ‫علیرضا ظهیر امامی‬ ‫‹ ‹مختصات احداث شهرک کامپوزیت‬ ‫زمینه موجبات رش��د این صنعت در کشور را فراهم‬ ‫می سازند حمایت های ویژه ای کند‪.‬‬ ‫وی درباره گس��ترش این شهرک صنعتی در اینده‬ ‫نیز گفت‪ :‬تصمیم داریم که در این شهرک واحدهای‬ ‫صنعتی تولید ماشین االت کامپوزیتی برای روش های‬ ‫‪SMC‬و‪ BMC، pultrusion، Spraygan‬و‪ ...‬و‬ ‫ش��رکت های تحقیق و توس��عه (ار انددی) در زمینه‬ ‫صنعت کامپوزیت ایجاد کنیم‪ .‬البته توس��عه صنعتی‬ ‫در این ابع��اد به حمایت های ویژه دول��ت نیاز دارد؛‬ ‫چراکه صنای��ع ب��زرگ نیازهای متف��اوت از صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط دارند و مش��کالت انها نیز از نوع‬ ‫دیگری است‪.‬‬ ‫ویژگ��ی توس��عه یافتگی در دنی��ای ام��روز ایجاب‬ ‫پیش��رفته اهمیتی‬ ‫ ‬ ‫می کن��د که ب��ه صنایع نوی��ن و‬ ‫دوچندان داده شود؛ این نکته را علیرضا ظهیرامامی‪،‬‬ ‫رییس هیات مدیره شهرک تخصصی کامپوزیت سازه‬ ‫مان��دگار بیان کرد‪ .‬وی با اش��اره به روند احداث این‬ ‫ش��هرک خصوصی به گس��ترش صنعت گفت‪ :‬برای‬ ‫دریافت پروانه تاس��یس این ش��هرک مجموعه ای از‬ ‫مشکالت را پیش رو داش��ته ایم و مراحل مختلفی را‬ ‫طی کردیم؛ انتظار ما نی��ز این بود که مورد حمایت‬ ‫واقع شویم اما در این زمینه چندان کمکی به ما نشد‪.‬‬ ‫ظهیرامامی درباره نحوه واگذاری زمین در ش��هرک‬ ‫تخصصی کامپوزیت س��ازه ماندگار گفت‪ :‬ما توانایی‬ ‫داری��م که تمام زمین های ش��هرک را ب��ا واحدهای‬ ‫مرب��وط ب��ه گروه صنعتی فراس��ان تکمی��ل و اماده‬ ‫بهره ب��رداری کنیم؛ به این معن��ی که در حال حاضر‬ ‫به فروش و واگذاری زمین ها در این ش��هرک به غیر‬ ‫نیاز نداریم‪ .‬البت��ه در حالت طبیعی بخش خصوصی‬ ‫س��رمایه گذار ک��ه مجوز ایجاد یک ش��هرک صنعتی‬ ‫خصوصی را می گیرد‪ ،‬خواهد توانست زمین ها را برای‬ ‫فعالیت صنعتی ب��ه غیر واگذار کند‪ ،‬و خود مدیریت‬ ‫بهره برداری ان شهرک صنعتی را برعهده بگیرد‪.‬‬ ‫وی درب��اره تامین زیرس��اخت های الزم برای این‬ ‫ش��هرک تخصصی گفت‪ :‬براساس تبصره ذیل ماده ‪۵‬‬ ‫ایین نامه اجرایی ماده (‪ )۱۱۱‬قانون تنظیم بخشی از‬ ‫مقررات مالی دولت مص��وب ‪ ۱۳۸۸‬منابع مالی الزم‬ ‫برای تامین اب و برق و گاز و تلفن و راه دسترس��ی‬ ‫باید تا در شهرک صنعتی از سوی شورای برنامه ریزی‬ ‫و توسعه استان از محل اعتبارات استان پیش بینی و‬ ‫تامین شود اما هنوز برای شهرک تخصصی کامپوزیت‬ ‫این فرایند اجرایی نشده است‪.‬‬ ‫علیرض��ا ظهیر امام��ی درباره مختص��ات اهمیت‬ ‫صنع��ت کامپوزیت در دنیای ام��روزی نیز گفت‪ :‬این‬ ‫صنع��ت بعد از جنگ جهانی دوم ب��ه وجود امد و از‬ ‫ان زمان تا اکنون درجهان رش��د بس��یاری را شاهد‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬امروزه نیز بیش��تر محصوالت می تواند با‬ ‫اس��تفاده از مواد مهندس��ی پذیر کامپوزیتی ساخته‬ ‫ش��ود تا جایی که حدود ‪۲۰‬س��ال اس��ت که سرانه‬ ‫ت مالک درجه صنعتی بودن کشورها‬ ‫مصرف کامپوزی ‬ ‫قرارگرفته اس��ت‪ .‬پیش از ان برای تعیین درجه رشد‬ ‫صنعت��ی کش��ورها‪ ،‬س��رانه تولید و مص��رف فوالد و‬ ‫مصرف اسید سولفوریک مالک عمل بود‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫اهمیت این صنعت مهندس��ی پذیر تا جایی است که‬ ‫امروزه تمام اش��یایی که در دریاها و روی زمین و در‬ ‫ه��وا می بینیم‪ ،‬می تواند از جنس کامپوزیت س��اخته‬ ‫شود به طوری که نه تنها زیردریایی هایی که در اعماق‬ ‫اقیانوس ها س��یر می کند بلکه ه��ر انچه روی زمین‬ ‫می بینیم حتی س��یلندر و سرس��یلندر ماش��ین های‬ ‫س��واری و هر انچه در اس��مان ها و فضا سیر می کند‬ ‫را نیز می توان از جن��س کامپوزیت تولید کرد‪ .‬البته‬ ‫دو محصول مشابه کامپوزیتی می تواند صد درصد از‬ ‫لحاظ مرغوبیت و کیفیت و دوام و براورده سازی نیاز‬ ‫مش��تری با هم فرق کند و این موضوع به دانش فنی‬ ‫و روش تولی��دی به کار گرفته در ان سیس��تم های‬ ‫نظارتی و مدیریتی حاک��م بر فرایند تولید و مهارت‬ ‫اپراتورهای تولید بستگی دارد‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره ش��هرک تخصص��ی کامپوزیت‬ ‫س��ازه ماندگار با اشاره به اهمیت احداث این شهرک‬ ‫تخصصی گف��ت‪ :‬هرچن��د کامپوزی��ت در دنیا جزو‬ ‫صنایع بسیار پیش��رفته «های تک » به شمار می رود‬ ‫اما هنوز در کش��ور ما رش��د زیادی نکرده‪ ،‬از این رو‬ ‫نیاز اس��ت که برای گس��ترش این صنع��ت اهتمام‬ ‫وی��ژه ای ش��ود و دولت از صنعتگرانی ک��ه در زمینه‬ ‫بومی س��ازی فناوری های نوین این صنعت در کشور‬ ‫ت�لاش می کنند و با ابداعات و اختراعات خود در این‬ ‫س��رمایه گذاری در زمینه صنای��ع نوین به حمایت‬ ‫و پش��تیبانی همه جانبه نیاز دارد‪ .‬امید اس��ت که به‬ ‫ع «های تک» و‬ ‫صنع��ت کامپوزی��ت نیز مانند صنای�� ‬ ‫پیش��رفته ای همچون نانو و الکترونیک توجه ویژه ای‬ ‫ش��ود و هرکس که در مقام پیش��گام در این صنایع‬ ‫فعالی��ت جدی و معناداری براس��اس دانش روز دنیا‬ ‫می کند مورد حمایت ویژه قرار گیرد تا مایه دلگرمی‬ ‫س��رمایه گذاران به فعالیت در این زمینه ها در کشور‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ابعاد توسعه شهرک کامپوزیت‬ ‫‹ ‹ظرفیت و تقاضا ‬ ‫‹ ‹چشم انداز توسعه‬ ‫نام گذاری یک خیابان به نام «هالوک اوزتپه»‬ ‫ائین نام گذاری یکی از خیابان های شهرک صنعتی‬ ‫سرمایه گذاری خارجی به نام «هالوک اوزتپه» به همراه‬ ‫رونمایی از تندیس وی برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش گس��ترش صنعت ب��ه نق��ل از روابط‬ ‫عمومی ش��هرک های صنعتی اذربایجان شرقی‪ ،‬بنابر‬ ‫پیگیری های اس��تاندار اذربایجان ش��رقی و ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی‪ ،‬همزمان با س��الگرد درگذشت‬ ‫«محم��ت هال��وک اوزتپ��ه»‪ ،‬صاحب نش��ان تجاری‬ ‫«پارالمنسوجات» در شهرک سرمایه گذاری خارجی‪،‬‬ ‫از تندیسی به پاس یادبود وی پرده برداری شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫اذربایجان ش��رقی در حاش��یه ای��ن‬ ‫مراس��م گفت‪ :‬مرح��وم هال��وک اوزتپه از‬ ‫سرمایه گذاران خوشنام کشور ترکیه بود که‬ ‫با تاسیس واحد صنعتی پارالمنسوجات در‬ ‫شهرک س��رمایه گذاری خارجی از سال‪87‬‬ ‫ش��روع به کار کرده اس��ت‪ .‬س��یدمرتضی‬ ‫نیرومنداسکویی افزود‪« :‬پارالمنسوجات» در مدتی کم‬ ‫توانست بازار خوبی در صنعت نساجی برای خود مهیا‬ ‫کن��د و در حال حاضر با بکارگیری بیش از ‪ 600‬نفر‪،‬‬ ‫ب��ه عنوان یک��ی از واحدهای صنعتی فعال‬ ‫در شهرک سرمایه گذاری خارجی به شمار‬ ‫می رود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با همت و تالش های‬ ‫مرحوم هالوک اوزتپه که همواره با توکل به‬ ‫خدا‪ ،‬قدردان زمینه فراهم ش��ده در خاک‬ ‫جمهوری اسالمی ایران برای سرمایه گذاری‬ ‫بود‪ ،‬مجموعه «پارالمنسوجات» توانست با‬ ‫تولید انواع پارچه های پرده ای و تولید انحصاری نسل‬ ‫جدید پرده های «زبرا» در ایران گام های عمده ای در‬ ‫صادرات این محصول بردارد‪.‬‬ ‫نیرومنداس��کویی با گرامیداش��ت یاد و خاطره این‬ ‫صنعتگر افزود‪ :‬ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫ضم��ن هماهنگی با اس��تاندار اذربایجان ش��رقی در‬ ‫مراسمی در نخس��تین س��الگرد درگذشت «هالوک‬ ‫اوزتپه»‪ ،‬به پاس ارج نهادن به این سرمایه گذار‪ ،‬ضمن‬ ‫رونمایی از تندیس وی‪ ،‬یکی از خیابان های ش��هرک‬ ‫سرمایه گذاری خارجی را به نام وی نام گذاری کرد‪.‬‬ ‫شهرک سرمایه گذاری خارجی‪ ،‬تنها شهرک صنعتی‬ ‫با سرمایه گذاری بخش خارجی در کشور است که در‬ ‫کیلومتر ‪ 18‬جاده تبریز – صوفیان قرار دارد‪.‬‬ ‫نگاه به حضور در شهرک های‬ ‫صنعتی برای بخش های مختلف‬ ‫در صنای��ع کوچ��ک متف��اوت‬ ‫است‪ .‬برخی س��رمایه گذاری در‬ ‫ش��هرک ها را باعث سوداوری و‬ ‫ایجاد اشتغال بیش��تر می دانند‬ ‫و برخ��ی معتقدند ک��ه تمرکز‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫و تجمع س��رمایه تنه��ا در یک‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫واحد صنعتی ب��ه مراتب امکان‬ ‫ایجاد اشتغال بیشتری را فراهم‬ ‫می کند؛ چندی پی��ش یکی از‬ ‫تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی بر این نکته صحه گذاش��ت‪.‬‬ ‫اعتقاد این تولیدکننده این بود که واحد صنعتی او بیشتر از یک‬ ‫شهرک صنعتی می تواند اشتغال ایجاد کند از این رو باید تمرکز‬ ‫سرمایه گذاری بر مناطق و صنایعی باشد که بیشترین سوداوری‬ ‫را دارند نه اینکه ب��دون دلیل تنها کلنگ افتتاح بر زمین بزنیم‪.‬‬ ‫انتقاد ای��ن تولیدکننده بجا ب��ود اما درباره ایجاد ش��هرک های‬ ‫تخصصی تامل در این نقد اندکی با «اما» و «اگر» روبه رو اس��ت‬ ‫چراکه به نظر می رس��د مالک و معیار ایجاد شهرک ها و نواحی‬ ‫تخصصی ‪ -‬صنعتی در ابتدای امر باید گس��ترش صنعتی خاص‬ ‫به نفع رش��د اقتصادی باشد تا ایجاد اش��تغال؛ به این معنی که‬ ‫صنایع «های تک» و نوین همچون الکترونیک‬ ‫ ‬ ‫اگر قرار اس��ت در‬ ‫سرمایه گذاری شود در کنار رویکرد ایجاد اشتغال‪ ،‬موضوع عقب‬ ‫نماندن کش��ور از زوایای توس��عه نیز مطرح است‪ .‬بهتر است که‬ ‫یک شهرک تخصصی یا منطقه ویژه قطب صنعتی خاص باشد و‬ ‫در طول زمان پیشرفت کند تا به جای ان چندین واحد صنعتی‬ ‫پراکنده در همان بخش صنعتی وجود داشته باشند و نتوانند راه‬ ‫به جایی ببرند‪ .‬بی گمان در نقد اعتقاد تولیدکننده لوازم خانگی‬ ‫که مبنی بر تقویت واحده��ای مختلف صنعتی در نقاط پراکنده‬ ‫و جلوگیری از ایجاد شهرک های صنعتی بود‪ ،‬می توان به جرات‬ ‫گفت که توس��عه و رقابت پذیری صنعتی به معنی روی دس��ت‬ ‫همدیگر بلند ش��دن و وجود چندین تولیدکننده در یک صنعت‬ ‫خاص نیست بلکه باید سرمایه گذاری را هدایت کنیم و نگذاریم‬ ‫این س��رمایه گذاری به هر سمت و س��ویی برود‪ .‬به عالوه اینکه‬ ‫نگذاریم مازاد تولیدی داشته باشیم که قابل صادرات نباشد بلکه‬ ‫از ابتدا باید ب��ه تولید صادرات محور فکر کنیم‪ .‬الزمه تحقق این‬ ‫هدف این اس��ت که حداقل در صنای��ع نوین و امروزی به ایجاد‬ ‫قطب ها یا ش��هرک های تخصصی فکر کنیم تا حرف های زیادی‬ ‫در س��طح کشوری و منطقه ای و حتی جهانی برای گفتن داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬نکت��ه دیگر اینکه باید بخش خصوصی س��رمایه گذار و‬ ‫متخصص در صنایعی جای پای خود را محکم کند تا کمک حال‬ ‫دولت باشد‪ .‬متاسفانه فرهنگ صنعتی ما با فرهنگ صنعتی دنیا‬ ‫متفاوت اس��ت؛ در فرهنگ صنعتی سایر کشورها مردم و بخش‬ ‫خصوصی هس��تند که کارها را به انجام می رسانند اما در کشور‬ ‫ما روند انجام پروژه ها و طرح ها همیش��ه از باال بوده و دولت این‬ ‫وظیف��ه را برعهده گرفته اس��ت‪ .‬در نتیجه‪ ،‬جامعه توقع دارد که‬ ‫دولت همه کارها را انجام دهد‪ .‬این درحالی است که انجام همه‬ ‫کار ه��ا به تنهایی‪ ،‬از عهده دولت خارج اس��ت‪ .‬نکته دیگر اینکه‬ ‫صنایع با هم متفاوت هستند‪ .‬در برخی از صنایع‪ ،‬فناوری خیلی‬ ‫س��ریع تر تغییر می کند و در برخی از صنایع میزان رشد و تغییر‬ ‫و تحول فناوری کمتر است‪ .‬در صنایعی که میزان تغییر و تحول‬ ‫بیشتر است مانند الکترونیک یا صنایع شیمیایی‪ ،‬کمترین غفلت‬ ‫باعث می شود که از عرصه فناوری و دانش روز دور شوند و بازار‬ ‫مصرف خود را از دست بدهند‪ .‬از این رو صنایعی که تغییر فناوری‬ ‫در انها بسیار است به دیدبان فناوری نیاز دارند تا محیط تولیدی‬ ‫محصوالت خود را پیوس��ته رصد کنند تا میزان رشد فناوری را‬ ‫مورد ارزیابی قرار دهند و س��رمایه الزم را برای جذب فناوری و‬ ‫دانش فنی اختصاص دهند‪ .‬با این حس��اب می توان ش��رایطی را‬ ‫تصور کرد که ش��هرک های تخصصی ‪ -‬صنعتی در عین حال که‬ ‫می توانند صنعتی ویژه را گسترش دهند‪ ،‬قطب و دیدبان صنعتی‬ ‫ان نیز به ش��مار ایند‪ .‬به نظر می رس��د که وج��ود یک قطب یا‬ ‫ش��هرک تخصصی می تواند این مهم را پوش��ش دهد حال انکه‬ ‫واحدهای صنعتی پراکنده امکان مانور بر این بستر را ندارند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تجهیز شهرک صنعتی «قوچان یک»‬ ‫به خودرو اتش نشانی‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی‬ ‫در شهرک صنعتی قوچان یک از تجهیز یک خودرو اتش نشانی‬ ‫خبرداد‪ .‬به گزارش گس��ترش صنعت به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان خراس��ان رضوی‪ ،‬مسعود‬ ‫مهدی زاده مقدم گفت‪ :‬برخالف وجود استانداردها و سیستم های‬ ‫ایمنی اتش نش��انی‪ ،‬باید در زمینه ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫اقدامات پیشگیرانه انجام ش��ود‪ .‬از این رو باید تمام شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی به خودر و اتش نش��انی مجهز شوند‪ .‬وی افزود‪ :‬با‬ ‫پیگیری های انجام شده در زمینه صورتجلسه کمیسیون ماده ‪۲‬‬ ‫بابت خرید خودر و اتش نش��انی در ش��هرک صنعتی قوچان یک‬ ‫مجوز الزم دریافت ش��ده و با هزینه ای حدود ‪ ۴‬میلیارد و ‪۱۴۴‬‬ ‫میلی��ون ریال خری��داری خواهد ش��د‪ .‬مهدی زاده مقدم تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬مهم ترین اصل در اطفای حریق و حوادث‪ ،‬ارتقای اموزش‬ ‫و داش��تن تجهیزات اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬با توج��ه به اینکه ایمنی‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی از اهمیت بس��زایی برخوردار است‪،‬‬ ‫خرید ماش��ین اتش نش��انی و تجهیزات اطفای حریق در سطح‬ ‫شهرک ها درحال انجام است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 23‬اذر ‪ 13 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 13‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 4‬پیاپی ‪1977‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫خبر‬ ‫عزم دولت برای رفع مشکالت‬ ‫تولید جدی است‬ ‫استاندار بوش��هر با اشاره به بازدیدهای دوره ای از شهرک های‬ ‫صنعتی و واحدهای تولیدی اس��تان گفت‪ :‬با بازدید از واحدهای‬ ‫تولیدی استان بوشهر سعی داریم ضمن حل مشکالت تسهیالتی‬ ‫انها‪ ،‬زمینه توسعه فعالیت این واحدها را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی بوشهر‪ ،‬مصطفی ساالری در بازدید از واحد‬ ‫بس��ته بندی مرغ گوش��تی و مواد پروتئینی در شهرک صنعتی‬ ‫بوش��هر با بیان اینکه بازدید از واحده��ای تولیدی نیمه فعال از‬ ‫برنامه های مهم مس��ئوالن دس��تگاه های اجرایی ذی ربط است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بازدید از این واحدها ماه هاس��ت که در استان بوشهر‬ ‫اجرا می شود که نقش مهمی در رفع مشکالت انها داشته است‪.‬‬ ‫س��االری با بی��ان اینکه در این بازدیدها مش��کالت واحدهای‬ ‫نیمه فعال‪ ،‬راکد و واحدهایی که به توس��عه نیاز دارند‪ ،‬بررس��ی‬ ‫می ش��ود‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬واحدهای تولیدی اس��تان بوش��هر که‬ ‫امکان توس��عه در انها با اس��تفاده از ظرفیت موجود فراهم است‬ ‫م��ورد حمایت قرار می گیرد و با تامین تس��هیالت مورد نیاز در‬ ‫کوتاه ترین زمان طرح مورد نظر اجرایی می شود‪.‬‬ ‫استاندار بوشهر با اشاره به اینکه با تامین تسهیالت مورد نیاز‪،‬‬ ‫واحدهای نیمه فعال براس��اس برنامه ریزی فعال می شوند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫با بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی نیمه فعال و راکد استان‬ ‫بوشهر ضمن حل مشکالت تسهیالتی انها زمینه توسعه فعالیت‬ ‫این واحدها فراهم می شود‪.‬‬ ‫ساالری با تاکید بر مشارکت بانک ها در رفع مشکالت واحدهای‬ ‫تولیدی اس��تان بوشهر بیان کرد‪ :‬در این بازدیدها مدیران شعب‬ ‫بانک های اس��تان حضور دارند که با بررس��ی مشکالت واحدها‬ ‫زمینه پرداخت تسهیالت مورد نیاز انها فراهم می شود‪.‬‬ ‫وی از اجرای طرح توس��عه ای در واحدهای صنعتی و تولیدی‬ ‫استان بوش��هر خبرداد و گفت‪ :‬واحدهای تولیدی استان بوشهر‬ ‫که دارای طرح توس��عه ای هستند با استفاده از ساختمان فعلی‬ ‫انها با پرداخت تسهیالت توسعه یافته و زمینه اشتغالزایی بیشتر‬ ‫انها فراهم می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن مه��دی صفوی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی بوش��هر در این بازدید گفت‪ :‬در این بازدید و با پیگیری‬ ‫اس��تاندار و مس��ئوالن صنعت��ی اس��تان به این واح��د صنعتی‬ ‫تس��هیالت پرداخت ش��د و منجر به بازگشت این واحد صنعتی‬ ‫به چرخه تولید شد‪.‬‬ ‫صفوی اف��زود‪ :‬تاکنون ‪ 14‬واحد صنعتی داخل ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی که در س��ایت بهین یاب ثبت نام کرده اند موفق به‬ ‫دریافت تسهیالت طرح رونق تولید شده اند‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی بوشهر اطالع از‬ ‫وضعیت واحدهای تولیدی‪ ،‬بررسی مشکالت واحدهای تولیدی‬ ‫و اینکه ایا مصوبات کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید اس��تان‬ ‫برای پرداخت تسهیالت‪ ،‬دراختیار این واحدها قرارگرفته یا خیر‬ ‫و بررسی وضعیت رونق واحد از جمله اهداف این بازدید ها است‪.‬‬ ‫اس��تان بوش��هر دارای ‪19‬ش��هرک و ناحیه صنعتی است که‬ ‫هم اکن��ون ‪316‬واحد تولیدی فعال در این ش��هرک ها مس��تقر‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫نخستین نشست ممیزی ایمنی‬ ‫شهرک صنعتی کرمان یک‬ ‫معاون فنی ش��رکت ش��هرک های صنعتی کرمان از برگزاری‬ ‫نخس��تین نشس��ت ممیزی ایمنی واحدهای صنعتی ش��هرک‬ ‫صنعتی کرمان یک خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی کرمان‪ ،‬حس��ین معاذاله��ی گفت‪ :‬در این‬ ‫نشس��ت به بررسی نحوه انجام ممیزی ایمنی واحدهای صنعتی‬ ‫مستقر در شهرک صنعتی کرمان یک با حضور نماینده دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی استان کرمان پرداخته شد‪.‬‬ ‫به گفته معاذالهی‪ ،‬مقرر ش��د حوزه معاونت تحقیقات دانشگاه‬ ‫علوم پزش��کی کرم��ان ب��رای ارائه برنام��ه زمان بن��دی الزم با‬ ‫پیش بینی گروه های پرسش��گری و تجهیزات کافی در یک هفته‬ ‫اینده اقدام کنند‪.‬‬ ‫مع��اون فنی ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی کرم��ان افزود‪:‬‬ ‫پیش بین��ی الزم در صورت نبود همکاری واحدهای مس��تقر در‬ ‫شهرک کرمان یک درنظر گرفته شد که با حضور نماینده شرکت‬ ‫ش��هرک ها و ناظر پروژه صورتجلس��ه تا در صورت بروز هرگونه‬ ‫مشکل مرتبط در واحد مورد نظر مشاور و کارفرما مسئولیتی در‬ ‫قبال ان نداشته باشند‪.‬‬ ‫معاذالهی تاکید کرد‪ :‬ش��رکت شهرک های صنعتی کرمان در‬ ‫انعقاد قراردادی با دانش��گاه علوم پزش��کی کرمان طرح ممیزی‬ ‫ایمنی واحدهای صنعتی مس��تقر در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫را در دستور کار دارد‪.‬‬ ‫معاون فنی ش��رکت ش��هرک های صنعتی کرمان همچنین از‬ ‫برگزاری دومین نشست سرپرست های تصفیه خانه های فاضالب‬ ‫سراس��ر اس��تان کرمان خبرداد و گفت‪ :‬در این نشست عملکرد‬ ‫و بهره ب��رداری از تصفیه خانه ه��ا و ش��بکه جم��ع اوری فاضالب‬ ‫شهرک های صنعتی استان بررسی و تصمیم های الزم گرفته شد‪.‬‬ ‫معاذالهی ادامه داد‪ :‬براعمال راهکارهای کاهش مصرف انرژی‬ ‫تاکید و مقرر شد اقدامات الزم در دستور کار تصفیه خانه ها قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان کرمان دارای‬ ‫‪ ٨‬تصفیه خان��ه فاضالب ب��ا ظرفیت پذیرش ‪ 5‬ه��زار مترمکعب‬ ‫فاض�لاب در ش��بانه روز در ش��هرک های صنعت��ی کرمان یک‪،‬‬ ‫کرمان‪ ،٢‬س��یرجان یک‪ ،‬رفس��نجان یک‪ ،‬جیرفت یک‪ ،‬بم‪ ،‬زرند‬ ‫یک و کهنوج اس��ت و نزدیک به ‪٨٠‬درصد واحدهای مستقر در‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی استان را زیرپوشش قرار داده است‪.‬‬ ‫بختیار رازانی‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از تقویت نقش تشکل ها در کاهش هزینه های شهرک صنعتی نشان داد‬ ‫واگذاری امور زیرساختی به شرکت های خدماتی‬ ‫ش��هرک صنعتی خرم اباد شماره یک و ‪ ،2‬بروجرد‬ ‫زینب عبدی‪ -‬گروه صنایع کوچک‪ :‬تقویت تش�کل ها و ارتباط با نهادهای مردمی از س�وی‬ ‫ش��ماره یک‪ ،‬دورود ش��ماره یک و شهرک سنگ‬ ‫مس�ئوالن به مدیران شرکت شهرک های صنعتی تاکید شد تا زمینه را برای فعالیت بیشتر و‬ ‫الیگ��ودرز و همچنین ‪ 2‬ناحیه صنعتی مرزیان ازنا‬ ‫ارتباط قوی تر صاحبان صنعت مس�تقر در شهرک های صنعتی با تشکل ها و نهادهای مردمی‬ ‫و خوشناموند کوهدش��ت به شرکت های خدماتی‬ ‫د با این حال ش�رکت های خدماتی به عنوان نخس�تین و‬ ‫مرتب�ط با فعالیت خود توس�عه دهن ‬ ‫واگذار ش��ده اند‪ .‬اکنون خبرنگار گسترش صنعت‬ ‫نزدیکترین گزینه در این مورد به ذهن خطور می کند‪.‬‬ ‫در لرستان از برگزاری جلسه هم اندیشی با اعضای‬ ‫هیات مدی��ره ش��رکت خدماتی ش��هرک صنعتی‬ ‫طبق اساس��نامه س��ازمان صنایع کوچک‪ ،‬امور‬ ‫از ابتدای امس��ال ثاب��ت ماند و ب��ا درنظر گرفتن‬ ‫ش��ماره یک خرم اباد و جمع��ی از صنعتگران خبر‬ ‫مربوط به نگهداری و توس��عه خدمات زیرساختی‬ ‫این‬ ‫نیز‬ ‫کمتربرخ��وردار‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫ش��رایطی‬ ‫داد‪ .‬این جلس��ه ب��ا حضور مدیر عام��ل و معاونان‬ ‫بای��د از س��وی صاحب��ان صنع��ت مس��تقر در‬ ‫حق انتفاع از زمین شهرک های صنعتی نیم بها شد‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی لرس��تان و اعضای‬ ‫ش��هرک های صنعتی اداره ش��ود از این رو پس از‬ ‫تا حضور س��رمایه گذاران و بخش خصوصی در این‬ ‫هیات مدی��ره ش��رکت خدماتی ش��هرک صنعتی‬ ‫واگذاری ‪ 50‬درصد از اراضی در شهرک ها و نواحی‬ ‫مناطق تقویت شود‪.‬‬ ‫ش��ماره ی��ک خرم اباد و جمع��ی از صنعتگران در‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬ش��رکت های خدماتی به عنوان تش��کل‬ ‫پی��ش از این‪ ،‬فتحعلی محم��دزاده‪ ،‬معاون فنی‬ ‫محل دفتر شرکت خدماتی شهرک صنعتی شماره‬ ‫بخش خصوصی با عضویت صاحبان صنایع مستقر‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫یک خرم اباد برگزار شد‪.‬‬ ‫ش��کل می گیرد و به ص��ورت هیات امنایی فعالیت‬ ‫ های‬ ‫ک‬ ‫شهر‬ ‫امور‬ ‫اداره‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫صنعت‬ ‫گس��ترش‬ ‫به‬ ‫بختیار رازانی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫تامین‬ ‫ منظور‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫خدمات��ی‬ ‫ های‬ ‫ت‬ ‫ش��رک‬ ‫به‬ ‫صنعتی‬ ‫صنعتی لرستان در ابتدای این جلسه به ایین نامه و‬ ‫اداره‬ ‫ منظ��ور‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫خدماتی‬ ‫ های‬ ‫ت‬ ‫ش��رک‬ ‫تش��کیل‬ ‫ شود‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫واگذار‬ ‫ ها‬ ‫ت‬ ‫زیرساخ‬ ‫ تر‬ ‫ع‬ ‫سری‬ ‫دستورالعمل های تشکیل شرکت های‬ ‫امور ش��هرک های صنعتی با تصویب قانون مربوط‬ ‫به همی��ن منظور می ت��وان مدیریت‬ ‫خدمات��ی و لزوم واگ��ذاری اداره امور‬ ‫از س��ال ‪ ۸۷‬اغاز شد تا براس��اس اجرای اصل‪۴۴‬‬ ‫هم پوشانی صنایع‬ ‫شهرک هایی که ‪۵۰‬درصد زمین های‬ ‫شهرک های صنعتی به صاحبان صنایع‬ ‫مهم ترین مزیت‬ ‫قانون اساسی و بهبود مشارکت بخش خصوصی در‬ ‫ان واگذار شده و ‪ ۱۵‬واحد صنعتی در‬ ‫مس��تقر در شهرک ها اش��اره و ضمن‬ ‫واسپاری امور به‬ ‫اداره امور شهرک ها و نواحی صنعتی و با صاحبان‬ ‫ان به بهره برداری رس��یده باشد را به‬ ‫تاکید ب��ر اهمیت حف��ظ و نگهداری‬ ‫تشکل هاست‪.‬‬ ‫صنایع تعامل شود‪ .‬هرچند این شرکت ها براساس‬ ‫شرکت خدماتی واگذار کرد‪.‬‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی اظه��ار ک��رد‪:‬‬ ‫صنعتگران عالقه‬ ‫ایین نامه س��ال ‪ 87‬فعالیت می کنند اما قرار است‬ ‫ش��رکت های خدماتی در گذش��ته‬ ‫اداره امور ش��هرک ها‪ ،‬مستلزم تعامل‪،‬‬ ‫با نام های متفاوتی ازجمله موسس��ه دارند با تجمیع صنایع‬ ‫در اینده نزدیک ایین نامه ش��رکت های خدماتی با‬ ‫هم��کاری و هماهنگ��ی همه جانب��ه‬ ‫همگن در کنار یکدیگر‬ ‫دارند‪،‬‬ ‫توجه به روند فعالیت انها و مش��کالتی که‬ ‫عم��ران‪،‬‬ ‫موسس��ه‬ ‫عم��ران‪،‬‬ ‫و‬ ‫اداره‬ ‫ش��رکت های اس��تانی با ش��رکت های‬ ‫از سرمایه گذاری های‬ ‫اصالح شود‪.‬‬ ‫موسسه غیرانتفاعی و‪ ...‬وجود داشت موازی پرهیز کنند و خدمات��ی ش��هرک های صنعتی بوده‪،‬‬ ‫ش��رکت های خدماتی در شهرک های صنعتی با‬ ‫اما از س��ال ‪ ۸۷‬با اجرای قانون جدید‬ ‫بنابرای��ن مدیران واحده��ای صنعتی‬ ‫توسعه صنعت خود‬ ‫تشکیل هیات موسس و برگزاری انتخابات از جمع‬ ‫فعالیت های هیات امنای شهرک های‬ ‫م��ا را حامی خود بدانند و مش��اور ما‬ ‫را در اولویت قرار‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی مس��تقر در ش��هرک‬ ‫قانونی‬ ‫و‬ ‫دولت��ی‬ ‫مصوبه‬ ‫ب��ا‬ ‫صنعتی‬ ‫باش��ند و ما نیز در مس��ائل شهرک ها‬ ‫دهند‪ .‬استفاده از‬ ‫انتخ��اب می ش��وند و در اداره ام��ور و نگه��داری‬ ‫ادامه می یاب��د‪ .‬هزینه ه��ای دریافت توان تشکل ها و بخش از هی��چ انتقادی ناراحت نمی ش��ویم‬ ‫صنعتی‬ ‫شهرک های صنعتی با شرکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی‬ ‫ های‬ ‫ک‬ ‫ش��هر‬ ‫در‬ ‫خدم��ات‬ ‫خصوصی تاثیر مثبتی بر و از پیش��نهادهای س��ازنده استقبال‬ ‫ناحیه‬ ‫و‬ ‫اس��تان همکاری می کنند‪ ۹۴۵ .‬ش��هرک‬ ‫خدماتی‬ ‫ های‬ ‫ت‬ ‫شرک‬ ‫به‬ ‫ش��ده‬ ‫واگذار‬ ‫تامین مواد اولیه واحدها می کنیم‪.‬‬ ‫‪۷۸۰‬‬ ‫تعداد‬ ‫صنعتی مصوب وج��ود دارد که از این‬ ‫و‬ ‫ن��دارد‬ ‫تفاوتی‬ ‫ ها‬ ‫ک‬ ‫ش��هر‬ ‫س��ایر‬ ‫با‬ ‫محل‬ ‫ ترین‬ ‫ک‬ ‫نزدی‬ ‫از‬ ‫بختی��ار رازان��ی ضم��ن تاکی��د بر‬ ‫شهرک به بهره برداری رس��یده و از این تعداد نیز‬ ‫فقط تعداد زمین های واگذار شده در ممکن خواهد داشت مف��اد اص��ل ‪ 44‬قان��ون واگ��ذاری‬ ‫‪ ۳۴۹‬شهرک صنعتی مشمول واگذاری به شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی معمولی کمتر‬ ‫ش��هرک ها به ش��رکت های خدماتی و‬ ‫خدمات��ی اس��ت که تاکن��ون اداره ام��ور در ‪۲۰۹‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫نق��ش موثر ش��رکت های خدماتی در‬ ‫شهرک و ناحیه صنعتی به خود صنعتگران واگذار‬ ‫ای��ن هزینه ها ب��ه ازای هر متر ب��رای واحدهای‬ ‫راهبری و نگهداری ش��هرک های صنعتی به بیان‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬کارشناس��ان معتقدند‪ ،‬باید دولت و‬ ‫صنعتی س��االنه تعیین ش��ده و در صورت تصویب‬ ‫وظایف اعض��ای هیات مدی��ره پرداخ��ت و گفت‪:‬‬ ‫یکدیگر‬ ‫فعاالن بخش خصوصی تعامل بیشتری با‬ ‫در مجم��ع ش��رکت خدماتی‪ ،‬به ص��ورت ماهانه از‬ ‫حف��ظ و نگهداری تاسیس��ات و تجهی��زات اب و‬ ‫رونق‬ ‫را‬ ‫صنعتی‬ ‫داشته باشند تا بتوان شهرک های‬ ‫ ها‬ ‫ک‬ ‫ش��هر‬ ‫در‬ ‫مس��تقر‬ ‫صنعتی‬ ‫واحد‬ ‫هر‬ ‫صاحبان‬ ‫ط و تاسیس��ات‬ ‫فاض�لاب و تصفیه خانه های مربو ‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ارتقا‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫و بهره وری س��رمایه گذاری انجام‬ ‫این‬ ‫واگ��ذاری‬ ‫ب��ا‬ ‫درواقع‬ ‫اس��ت‪.‬‬ ‫دریاف��ت‬ ‫قاب��ل‬ ‫برق��ی و مکانیکی‪ ،‬حفظ و نگهداری فضای س��بز‪،‬‬ ‫در چارچوب اقتصاد مقاومتی اگر قرار است تحولی‬ ‫شهرک ها به ش��رکت های خدماتی انتظار می رود‬ ‫معابر و س��اختمان های عموم��ی‪ ،‬نظافت عمومی‬ ‫در کش��ور رخ دهد باید به همت فعاالن اقتصادی‬ ‫خدمات ارائه شده به صنعتگران توسعه یابد‪.‬‬ ‫ش��هرک‪/‬ناحیه صنعتی‪ ،‬مرمت و تعمیر‪ ،‬نوسازی و‬ ‫و کارافرینان در قالب تش��کل ها باش��د‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫‹ ‹واگذاری ‪5‬شهرک و ‪ 2‬ناحیه‬ ‫بازس��ازی تاسیسات و دریافت هزینه های مشترک‬ ‫در نخس��تین گام قیم��ت زمین و ح��ق انتفاع در‬ ‫بهعنوان نمونه‪ ،‬می توان گفت در استان لرستان‬ ‫و حق ش��ارژ از واحدهای صنعتی از جمله وظایف‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی در ح��ال بهره برداری‬ ‫تاکن��ون ‪ 7‬ش��هرک و ناحیه صنعت��ی از جمله ‪5‬‬ ‫شرکت های خدماتی است‪ .‬همچنین در این جلسه‬ ‫پس از بررسی مشکالت و چالش های عنوان شده‬ ‫از س��وی صنعتگران ‪ ،‬مواردی همچ��ون تکمیل و‬ ‫لکه گیری اس��فالت خیابان ها و ترمی��م جداول و‬ ‫پیاده روسازی شهرک‪ ،‬تکمیل راه ورودی و اسفالت‬ ‫زیرگ��ذر ورودی ش��هرک‪ ،‬و پیگیری جداس��ازی‬ ‫فاضالب انس��انی و حیوانی از تصفیه خانه فاضالب‬ ‫و ایجاد فضای س��بز در شهرک در دستورکار قرار‬ ‫گرفت‪ .‬در پایان ریی��س هیات مدیره و مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی لرس��تان به همراه‬ ‫معاون��ان خ��ود و اعض��ای هیات مدی��ره ش��رکت‬ ‫خدماتی از واحدهای صنعتی سپهران مهان سپهر‪،‬‬ ‫داروهای گیاهی خرمان‪ ،‬داروسازی بهداشتی دکتر‬ ‫جهانگی��ر‪ ،‬لنت ترمز راز مهر مس��تقر در ش��هرک‬ ‫صنعتی شماره یک خرم اباد بازدید کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش گس��ترش صنع��ت‪ ،‬اداره ام��ور‬ ‫شهرک های صنعتی از سوی شرکت های خدماتی‪،‬‬ ‫واضح ترین نقش تشکل ها در شهرک های صنعتی‬ ‫ش��ناخته ش��ده اس��ت به طوری که ب��ا عضویت‬ ‫صنعتگ��ران داخ��ل ش��هرک ها ب��رای تش��کیل‬ ‫شرکت های خدماتی و واسپاری اداره امور شهرک‬ ‫به این تش��کل خصوصی اقدام می شود‪ .‬اساسنامه‬ ‫شرکت های خدماتی شهرک ها بر این مبنا تنظیم‬ ‫شد که کار نگهداری شهرک به مالکان ان سپرده‬ ‫ش��ود‪ .‬پای��ه کار ش��رکت خدمات��ی در ش��هرک‪،‬‬ ‫اساس��نامه بوده و طبق ان باید س��ال مالی برای‬ ‫شرکت خدماتی تش��کیل و پس از پایان سال نیز‬ ‫حساب مالی ان بسته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نمونه ای دیگر از مشارکت‬ ‫توسعه خوش��ه های صنعتی که همراه با احداث‬ ‫شهرک های تخصصی انجام می شود نمونه ای دیگر‬ ‫از مشارکت تشکل ها در شهرک های صنعتی است‪.‬‬ ‫این امر در جهت حمای��ت از واحدهای تولیدی و‬ ‫افزایش ب��ازده و میزان بهره وری انها بوده و تالش‬ ‫می شود با توسعه ان‪ ،‬زمینه اشتغال و ارتقای بازده‬ ‫کاری رشته های مختلف صنعتی فراهم شود‪.‬‬ ‫هم پوش��انی صنایع مهم ترین مزیت واس��پاری‬ ‫امور ب��ه تشکل هاس��ت‪ .‬صنعتگران عالق��ه دارند‬ ‫ب��ا تجمیع صنای��ع همگ��ن در کن��ار یکدیگر از‬ ‫س��رمایه گذاری های موازی پرهیز کنند و توس��عه‬ ‫صنع��ت خود را در اولویت قرار دهند‪ .‬اس��تفاده از‬ ‫توان تش��کل ها و بخش خصوص��ی تاثیر مثبتی بر‬ ‫تامی��ن مواد اولی��ه واحده��ا از نزدیک ترین محل‬ ‫ممکن خواهد داش��ت؛ همان طور که اس��تفاده از‬ ‫این ظرفیت ه��ای بخش خصوص��ی در راه اندازی‬ ‫شهرک های صنعتی‪ -‬تخصصی به عنوان یک تجربه‬ ‫موفق در دنیا مطرح است‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 25‬هکتار زمین در شهرک صنعتی «لوشان» اماده واگذاری‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی گیالن از‬ ‫اج��رای فازه��ای عملیاتی و احداث زیرس��اخت های‬ ‫صنعتی در بی��ش از ‪ 58‬درصد از مجموع عرصه های‬ ‫شهرک صنعتی لوشان خبرداد‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن‪ ،‬طهمورث‬ ‫الهوتی اش��کوری در بازدید از شهرک صنعتی لوشان‬ ‫با اش��اره ب��ه مس��احت ‪ 342‬هکتاری این ش��هرک‬ ‫صنعت��ی افزود‪ :‬اج��رای فازهای عملیات��ی و احداث‬ ‫زیرس��اخت های صنعتی در ‪ 200‬هکتار از مس��احت‬ ‫این شهرک به اتمام رسیده است‪.‬‬ ‫الهوتی اش��کوری از واگ��ذاری ‪ 77‬هکتار عرصه از‬ ‫مجموع ‪ 103‬هکتار زمین صنعتی به سرمایه گذاران‬ ‫و تولیدکنن��دگان تصریح کرد‪ :‬تاکن��ون ‪ 115‬واحد‬ ‫صنعتی در شهرک صنعتی لوشان احداث شده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی گیالن‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬از ای��ن تع��داد ‪ 66‬واح��د صنعتی با‬ ‫ایج��اد اش��تغال بیش از ی��ک ه��زار و ‪ 800‬نفر و با‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ 2‬هزار و ‪ 282‬میلیارد ریالی درحال‬ ‫بهره برداری هستند‪.‬‬ ‫الهوتی اش��کوری با اش��اره به س��اخت و راه اندازی‬ ‫اش��یانه اتش نش��انی‪ ،‬اس��تقرار نیروه��ا و خ��ودر و‬ ‫اتش نش��انی در ای��ن ش��هرک صنعت��ی از امادگی‬ ‫واگذاری بی��ش از ‪ 25‬هکتار زمین از عرصه های این‬ ‫شهرک صنعتی به سرمایه گذاران گفت و تصریح کرد‪:‬‬ ‫این شهرک صنعتی هم اکنون به تصفیه خانه فاضالب‬ ‫صنعتی مجهز اس��ت و ایجاد ش��بکه توزیع برق ‪20‬‬ ‫کیلوولت‪ ،‬ش��بکه روش��نایی داخلی شهرک‪ ،‬تامین و‬ ‫ش��بکه توزیع اب‪ ،‬گاز و مخابرات‪ ،‬شبکه جمع اوری‬ ‫فاضالب‪ ،‬محوطه س��ازی و ایجاد فضای سبز عمومی‪،‬‬ ‫ش��بکه جمع اوری و هدایت اب های سطحی به طور‬ ‫کامل در ان اجرایی شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه زون بندی برای اس��تقرار ‪ 5‬گروه‬ ‫مختل��ف صنعت��ی در این ش��هرک صنعت��ی گفت‪:‬‬ ‫زون بندی برای اس��تقرار صنایع غذایی‪ ،‬ش��یمیایی‪،‬‬ ‫سلولزی‪ ،‬فلزی‪ ،‬برق و الکترونیک‪ ،‬نساجی و کانی های‬ ‫غیرفلزی در شهرک صنعتی لوشان انجام شده است‪.‬‬ ‫الهوتی اش��کوری با اش��اره به مستعد بودن شرایط‬ ‫اب و هوایی در شهرستان لوشان برای استقرار صنایع‬ ‫ب��ا فناوری پیش��رفته‪ ،‬صنایع ش��یمیایی‪ ،‬معدنی و‪...‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با بهره برداری از راه اهن قزوین – رش��ت‬ ‫و اتصال به راه اهن سراسری‪ ،‬زمینه های فراوانی برای‬ ‫رشد و توسعه صنعتی در این شهرک صنعتی بیش از‬ ‫گذشته فراهم می شود‪.‬‬ ‫صنعت و پژوهش‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ 23‬اذر ‪ 13 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 13‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 4‬پیاپی ‪1977‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بودجه ای که بر بنیان دانش نبود‬ ‫محمدرضا نعمت زاده‬ ‫اقتصاد مقاومتی‬ ‫چکیده ای از‬ ‫فعالیت های اقتصادی‬ ‫کشور است که بعد از‬ ‫‪ ۳۰‬سال تالش به دست‬ ‫امده است‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از پنجمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫هر س��ال هفته پژوهش‬ ‫طیبه جهانبازی‬ ‫و فن��اوری ای��ن نوی��د را‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫ب��رای پژوهش��گران و‬ ‫دانش��گاهیان ب��ه هم��راه‬ ‫دارد ک��ه بتوانند دستاورد های خ��ود را به نمایش‬ ‫بگذارند‪ .‬از انجایی که بیشترین حجم پژوهش های‬ ‫کش��ور را تحقیقات پایه تش��کیل می دهند و نیاز‬ ‫به فرهنگ سازی ب��رای کاربردی کردن پژوهش ها‬ ‫بیش از پیش احس��اس می شود از این رو برگزاری‬ ‫هفته پژوهش می تواند در تحقق این امر راهگش��ا‬ ‫باشد‪ .‬در این راستا پنجمین جش��نواره پژوهش و‬ ‫فناوری صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و دهمین همایش‬ ‫تحقی��ق و توسعه صنعت‪ ،‬مع��دن وتجارت ‪ ۲۲‬اذر‬ ‫در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی با حضور‬ ‫محمدرض��ا نعم��ت زاده‪ ،‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت برگزار شد‪.‬‬ ‫مهندس نعمت زاده‪ ،‬ضمن تشکر از فعاالن عرصه‬ ‫علم و فناوری و به ویژه بخش صنعت کشور گفت‪:‬‬ ‫از تمام کسانی که بانی خیر برگزاری هفته پژوهش‬ ‫شدن��د ازجمله وزارت علوم‪ ،‬تحقیق��ات و فناوری‬ ‫تشکر می کنم‪ .‬برگزاری چنین همایش هایی نشان‬ ‫از حرک��ت رو به جلوی کش��ور در بخ��ش علم و‬ ‫فناوری است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬رهبر معظم انقالب همواره در بخش های‬ ‫مختلفی از سخنان گرانبهایش��ان تاکید ویژه ای بر‬ ‫ارتق��ای علم و فناوری کش��ور دارند و همواره این‬ ‫دغدغ��ه را دارند که رتبه علم و فناوری کش��ور در‬ ‫چه سطحی است‪.‬‬ ‫نعمت زاده با بی��ان اینکه در تمامی علوم به ویژه‬ ‫عل��وم تجرب��ی پژوهش پای��ه علم اس��ت‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬از اوایل انق�لاب بنده تاکی��د داشتم و باید‬ ‫به تحقیقات کاربردی اهمی��ت داد؛ همان طور که‬ ‫کشورهای پیشرفته به تحقیق اهمیت می دهند و‬ ‫صنایع بزرگ دانش بنیان شوند‬ ‫توجه به این موضوع است که سهم تولید ناخالص‬ ‫داخلی انها را در امر پژوهش باال می برد‪ .‬به طوری‬ ‫ک��ه در این کش��ورها تحقیقات پای��ه ‪۳۰‬درصد و‬ ‫‪۷۰‬درصد تحقیقات کاربردی هستند‪ .‬این در حالی‬ ‫است که در کشورمان این موضوع درست برعکس‬ ‫اس��ت و به عبارتی ‪۳۰‬درص��د تحقیقات کاربردی‬ ‫و ‪۷۰‬درص��د تحقیقات را تحقیقات پایه تش��کیل‬ ‫می دهد و بودجه پژوهش اغلب از طریق دانشگاه ها‬ ‫و مراکز دولتی برای تحقیقات پایه به کار می رود‪.‬‬ ‫ه��م اکنون سهم تحقیق��ات کاربردی بنگاه های‬ ‫تولیدی و صنعتی کم اس��ت در صورتی که توجه‬ ‫به تحقیق��ات کاربردی می توان��د نقش موثری در‬ ‫اقتص��اد داشته باشد‪ .‬از این رو الزم است کس��انی‬ ‫که در تولی��د‪ ،‬صنعت و معدن فعالیت دارند نقش‬ ‫بیشتری در تحقیقات کاربردی داشته باشند‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت با بی��ان اینکه‬ ‫ی متعددی از پژوهش��گران‬ ‫هرچند مق��االت علم ‬ ‫ایران��ی در مج�لات خارجی به چ��اپ می رسد اما‬ ‫نمود این مقاالت در جامعه و اقتصاد کم است‪.‬‬ ‫پژوه��ش در تمام حوزه ها از بنگاه های کوچک و‬ ‫متوس��ط گرفته تا خانواده ها می تواند نقش موثری‬ ‫را ایفا کند‪ .‬در صورتی که در این حوزه غفلت کنیم‬ ‫اثرات منفی ان را شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫نعم��ت زاده ضمن تاکید بر اینکه توصیه می کنم‬ ‫به تحقیقات کاربردی بیشتر اهمیت دهیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫زمانی ک��ه بن��ده در صنایع پتروشیم��ی فعالیت‬ ‫داشتم تمام تالش ما این بود که فاصله بین جوامع‬ ‫علمی و صنای��ع را کم کنیم چراکه ارتباط صنایع‬ ‫با دانش��گاه ب��رای صنایع سود م��ی اورد‪ .‬بنابراین‬ ‫اگ��ر بنگاه های تولیدی و صنعت��ی به منابع علمی‬ ‫بزرگ و مراکز دانشگاهی متصل نشوند درنهایت با‬ ‫شکس��ت مواجه می شوند‪ .‬در مقابل دانشگاه ها هم‬ ‫باید با صنایع همکاری کنند تا زبان مشترکی بین‬ ‫صنایع و دانشگاه ها به وجود اید‪.‬‬ ‫همیش��ه هزینه ک��رد در پژوه��ش درام��د را با‬ ‫خود به هم��راه اورده است‪ .‬به یاد دارم که از یک‬ ‫بنگاه اقتصادی در هلن��د بازدید می کردم که تیم‬ ‫تحقی��ق و توسعه ان را ‪ ۲۸‬نفر تش��کیل می دادند‬ ‫و ب��ا نواوری که اعضا در ساخ��ت قطعات هواپیما‬ ‫داشتند هزینه ان بنگ��اه اقتصادی را با سوداوری‬ ‫که به وجود اورده بودند تامین می کردند‪.‬‬ ‫او در ادام��ه به نقش و اهمیت واحدهای تحقیق‬ ‫و توسعه در بنگاه های اقتصادی اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫در صورتی که هر بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط‬ ‫بتواند حتی یک نفر را برای واحد تحقیق و توسعه‬ ‫خود در نظر بگیرد همین یک نفر می تواند ارتباط‬ ‫ان بنگاه را با صنایع برقرار کند‪ .‬درواقع واحدهای‬ ‫تحقیق و توسعه می توانند نیاز بنگاه های اقتصادی‬ ‫را شناسایی کرده و ب��ا فرموله کردن این معیارها‬ ‫و اشتراک گذاری با دانش��گاه ها نیاز بازار را توسعه‬ ‫ دهند‪.‬‬ ‫نعم��ت زاده ارتباط ب��ا دانش��گاه ها و رسیدن به‬ ‫نواوری را دو حس��ن واحده��ای تحقیق و توسعه‬ ‫دانس��ت و تصریح ک��رد‪ :‬با نواوری ک��ه واحد های‬ ‫تحقیق و توسع��ه در بنگاه های اقتصادی به وجود‬ ‫می اورند فرایند ها در ای��ن بنگاه ها بهبود می یابد‬ ‫و ضایع��ات کم خواهد شد‪ .‬به ی��اد دارم زمانی که‬ ‫ب��رای بازدید از شرک��ت نفت شل رفت��ه بودم از‬ ‫انه��ا درخواست ک��ردم که ابت��دا از واحد تحقیق‬ ‫و توسع��ه ان بازدی��د کن��م‪ .‬مدی��ر تحقیقات این‬ ‫شرک��ت نفتی زمان و قیم��ت تمام شده نفت خام‬ ‫را دو شاخ��ص مهم ارزیابی خود ق��رار داده بود تا‬ ‫بتواند در طول زم��ان هزینه تولید نفت را کاهش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫به گفته وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پژوهش ها‬ ‫باید هدفمن��د و در خدمت جامعه و اقتصاد باشد‪.‬‬ ‫همکاری شرکت نفتی با دانشگاه پیام نور‬ ‫کاهش سهم فناوری فضا از الیحه بودجه‬ ‫دانش��گاه پی��ام نور در راست��ای توسعه همکاری های مش��ترک و‬ ‫همه جانبه علمی‪ ،‬پژوهشی و فناوری و با هدف دسترسی و بکارگیری‬ ‫دانش فنی و فناوری روزامد در اجرای طرح های پژوهشی‪ ،‬مطالعاتی‪،‬‬ ‫توسع��ه ای‪ ،‬کاربردی‪ ،‬مش��اوره ای و اموزشی در موضوعات مرتبط با‬ ‫نیازهای شرکت ملی پخش فراورده های نفتی به منظور دستیابی به‬ ‫دانش مربوط و فناوری های مورد نیاز ان‪ ،‬اقدام به امضای تفاهمنامه‬ ‫همکاری با این شرکت کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬تفاهمنامه همک��اری میان دانش��گاه پیام نور‬ ‫استان گلس��تان و شرک��ت ملی پخش فراورده های نفت��ی ایران‪ ،‬با‬ ‫حضور قربان شهریاری‪ ،‬رییس دانش��گاه پیام نور استان گلس��تان و‬ ‫علیرضا فروغ نیا‪ ،‬مدیر پژوه��ش‪ ،‬توسعه و فناوری شرکت ملی نفت‬ ‫منطقه گلس��تان در محل دفتر ریاست دانش��گاه به امضای دوطرف‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫ی به تعهدات این دانش��گاه در امض��ای تفاهمنامه اشاره‬ ‫شهری��ار ‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬دانش��گاه پی��ام نور گلس��تان درصدد اس��ت امکانات‬ ‫پژوهش��ی‪ ،‬ازمایش��گاهی‪ ،‬کارگاهی‪ ،‬کتابخان��ه و اطالع رسانی مورد‬ ‫نیاز شرکت را مطاب��ق ضوابط تامین کند و اجرای طرح های توسعه‬ ‫فناوری و انجام پروژه های پژوهش��ی مورد نیاز شرکت را در اولویت‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬معرفی اعضای هیات علمی برای انجام مش��اوره های‬ ‫علمی درصورت درخواست شرکت‪ ،‬ترغیب و تش��ویق دانش��جویان‬ ‫تحصیالت تکمیلی به منظور اخذ پایان نامه هایی متناسب با نیازهای‬ ‫شرک��ت و در اختی��ار ق��رار دادن نس��خه ای از کتاب ها و نش��ریات‬ ‫متناسب با نیاز و درخواست شرکت از دیگر تعهدات دانشگاه پیام نور‬ ‫است‪.‬‬ ‫دول��ت به موض��وع فناوری فضایی در بودجه س��ال ‪ ۹۶‬مبلغی حدود‬ ‫‪۲۰‬میلیارد تومان اختصاص داده که این اعتبار نسبت به موضوع فناوری‬ ‫فضایی در الیحه بودجه سال ‪ ۹۵‬کاهش یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫فن��اوری فضایی در بودجه پیش��نهادی سال ‪ ۹۶‬ک��ه از سوی دولت به‬ ‫مجلس ارائه شده حدود ‪۲۰‬میلیارد تومان ردیف اعتبار دارد که این رقم‬ ‫کاهش بودجه را نسبت به سال ‪ ۹۵‬نشان می دهد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۵‬فن��اوری فضایی بیش از ‪۲۰‬میلی��ارد و ‪۴۰۰‬هزار تومان‬ ‫اعتب��ار دریافت ک��رد که این مبلغ عالوه بر هزینه ک��رد سازمان فضایی‬ ‫و مرکز ملی فضایی به توسعه کاربردهای فضایی نیز اختصاص یافت‪.‬‬ ‫در الیحه بودجه امس��ال‪ ،‬دولت در چن��د بخش مربوط به مرکز ملی‬ ‫فضایی‪ ،‬سازمان فضایی ایران‪ ،‬پژوهش��گاه فضایی و پژوهشگاه هوافضا‪،‬‬ ‫بودجه های مجزا برای حوزه فناوری فضایی پیش بینی کرده است‪.‬‬ ‫در بودج��ه تنظیم و ارائه شده دولت ب��ه مجلس‪ ،‬مرکز ملی فضایی از‬ ‫مح��ل اعتبارات اصلی معاونت علمی و فن��اوری ریاست جمهوری مبلغ‬ ‫‪۵۰‬میلیارد و ‪۲۰‬میلیون تومان اعتبار دریافت خواهد کرد‪ .‬بر این اساس‬ ‫از محل بودجه وزارت ارتباطات به سازمان فضایی ایران مبلغ ‪۱۴‬میلیارد‬ ‫و ‪۳۰۰‬میلی��ون توم��ان و به پژوهش��گاه فضایی ای��ران ‪۱۲۵‬میلیارد و‬ ‫‪۸۵۶‬میلیون تومان اختصاص می یابد‪ ،‬در همین حال از براورد اعتبارات‬ ‫ردیف ه��ای متفرقه نیز هزینه فعالیت ه��ای فضایی سازمان فضایی یک‬ ‫میلی��ارد و ‪۴۰۰‬میلی��ون توم��ان در نظر گرفته شده است‪ .‬پژوهش��گاه‬ ‫هوافضا از محل اعتبارات وزارت علوم از بودجه دستگاه های اصلی مبلغ‬ ‫‪۲‬میلیارد و ‪۸۴۳‬میلیون و ‪۵۸‬هزار تومان بودجه می گیرد و این درحالی‬ ‫است که به بخش فضا از محل اعتبارات سیاست های کلی علم و فناوری‬ ‫ابالغی رهبر معظم انقالب نیز بودجه جداگانه ای اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫واحد ه��ای تحقیق و توسعه مانند دیگر بخش های‬ ‫بنگاه ه��ای اقتصادی همچ��ون کارگزینی‪ ،‬نیروی‬ ‫انسانی و‪ ...‬یکی از بخش های مهم هر بنگاه تولیدی‬ ‫و صنعتی به شمار می رود‪.‬‬ ‫نعمت زاده همچنین با اش��اره به اینکه براساس‬ ‫نظ��ر ست��اد فرمانده��ی اقتصاد مقاومت��ی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به عنوان هماهنگ کننده‬ ‫برنام��ه اقتصادی دانش بنیان معرف��ی شده است‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬گرامیداشت هفته پژوهش نی��ز ثمره این‬ ‫برنامه ریزی هاس��ت و ما ضمن حمایت از صنایع و‬ ‫فعالیت ه��ای دانش بنیان عالقه مند به نفوذ صنایع‬ ‫دانش بنیان در صنعت هستیم‪.‬‬ ‫اقتص��اد مقاومت��ی چکی��ده ای از فعالیت ه��ای‬ ‫اقتص��ادی کش��ور اس��ت ک��ه بع��د از ‪ ۳۰‬س��ال‬ ‫تالش به دست ام��ده است‪ .‬در اقتص��اد مقاومتی‬ ‫‪ ۵‬رویک��رد مردمی ب��ودن‪ ،‬رویک��رد دانش بنیان‪،‬‬ ‫رویک��رد عدالت مح��ور ب��ودن‪ ،‬رویک��رد استفاده‬ ‫از توانمندی ه��ای درون��ی و رویک��رد استف��اده از‬ ‫توانمندی های بیرونی مد نظر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫از این رو اقتصاد کش��ور باید بر پایه دانش باشد‬ ‫همان طور که در کش��ور های پیش��رفته اقتصاد بر‬ ‫این پایه توسعه می یابد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬اکن��ون برخ��ی از صنایع کش��ور در‬ ‫ح��ال دانش بنیان شدن هس��تند اما نی��از است تا‬ ‫تمامی صنایع کش��ور رویکرد دانش بنیان شدن را‬ ‫پی��ش گیرند و اگر بتوانیم صنایع بزرگ کش��ور را‬ ‫دانش بنی��ان کنیم می توانیم اثرات مثبت ان را در‬ ‫اقتصاد به خوبی مش��اهده کرده و از این دستاورد‬ ‫سود ببریم‪.‬‬ ‫گفتن��ی است در پایان این مراسم از برگزیدگان‬ ‫پژوهش و فن��اوری تقدیر و با حضور وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت لوح یادبودی به پژوهش��گران اهدا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫افت رتبه نواوری ایران‬ ‫عضو سازمان فناوری اطالعات ایران با بیان اینکه در کشور بیشتر‬ ‫ب��ه واردات توجه شده و هنوز تولیدکننده فناوری نیس��تیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ایران در جایگاه جهانی نواوری ‪ ۶‬رتبه افت کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬خس��رو سلجوقی در اجالس توسعه دهندگان وب‬ ‫فارس��ی که در محل همایش های وزارت ارتباطات در حال برگزاری‬ ‫است با اشاره به لزوم افزایش تولید در حوزه فناوری با هدف افزایش‬ ‫بهره وری تاکید کرد‪ :‬هم اکنون حرکت اولیه به سمت وب ‪ ۳‬در ایران‬ ‫انجام شد ه اما معتقدیم با توجه به اینکه هنوز به عصر اطالعات وارد‬ ‫نشده ایم‪ ،‬این حرکت به کندی پیش می رود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه حرکت از عصر کشاورزی به سمت عصر مفاهیم‬ ‫در چن��د صد س��ال اخیر به سرع��ت انجام شده‪ ،‬اف��زود‪ :‬هم اکنون‬ ‫بس��یاری از کش��ورها وارد عصر مفاهیم و اطالعات شده اند و این در‬ ‫حالی است که ما به دلیل نبود نظام اموزشی و تفکری در این عرصه‬ ‫با خال روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫سلجوق��ی با اشاره به اینکه شرکت ه��ای فناوری اطالعات در دنیا‬ ‫‪ ۱۰‬شرک��ت برت��ر اقتصادی را رق��م زده اند‪ ،‬گفت‪ :‬براوردها نش��ان‬ ‫می ده��د که ‪ 4‬شرکت فناوری اطالع��ات در دنیا بیش از ‪ 4‬میلیارد‬ ‫نف��ر از جمعی��ت دنیا را به خود مش��غول کرده و ب��ه انها سرویس‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پیش بینی ها نش��ان می ده��د از سال ‪ ۲۰۰۹‬تا ‪۲۰۲۰‬م‬ ‫روند رشد اطالعات ‪ ۴۴‬برابر شده و این در حالی است که هم اکنون‬ ‫هر ‪ ۱۳‬ماه یکبار روند رشد دانش در فضای مجازی دو برابر می شود‬ ‫و جالب تر ان است که با توسعه شبکه های اجتماعی شاهد هس��تیم‬ ‫ک��ه در ای��ن فضا ه��ر ‪ ۱۲‬ساعت یکبار رش��د دان��ش دو برابر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫م��ا در مرز انق�لاب فناوری و‬ ‫صنعت��ی ایس��تاده ایم که روش‬ ‫زندگ��ی‪ ،‬ک��ار و پیون��د م��ا با‬ ‫دیگ��ران را از بنی��ان دگرگون‬ ‫می س��ازد‪ .‬ای��ن دگرگون��ی در‬ ‫اندازه‪ ،‬گس��تردگی و پیچیدگی‬ ‫ب��ا هیچ ی��ک از ازموده ه��ای‬ ‫طیبه جهانبازی‬ ‫پیشین بش��ر سنجیدنی نیست‪.‬‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫با اینکه م��ا هنوز نمی دانیم این‬ ‫پدیده چگونه نمای��ان می شود‬ ‫ولی ی��ک چیز روشن است؛ اینکه واکنش ب��ه ان باید فراگیر و‬ ‫یکپارچه باشد و همه کس��انی که در سیاست جهانی سهم دارند‬ ‫از بخش های دولتی و خصوصی تا دانشگاه ها و نهادهای مردمی‬ ‫هم��ه را در برگیرد اما عبور از مرز فناوری و صنعت به ابزارهایی‬ ‫نیاز دارد‪ .‬نگاهی به وضعیت صنعت کش��ورمان نشان می دهد با‬ ‫اینکه در عصر فراصنعتی به سر می بریم اما زیرساخت های کشور‬ ‫برای صنعتی سازی فراهم نش��ده است در این دوران ما ناچاریم‬ ‫پابه پ��ای عصر فراصنعتی حرک��ت و کمبودهای صنعتی را برای‬ ‫تحق��ق اهداف پیش رو جبران کنیم‪ .‬هرچند صنعت کش��ورمان‬ ‫ب��ا کمبودهایی مواج��ه است اما نباید از عص��ر فراصنعتی غافل‬ ‫باشی��م‪ .‬در این دوران است که بای��د تمام جزئیات این تحول را‬ ‫بازنگری کنی��م و مبانی پایه را تغییر دهی��م‪ .‬در شرایط کنونی‬ ‫کارشناسان به این ب��اور رسیده اند که احیای هر صنعتی به جز‬ ‫مجهز کردن ان به فناوری ه��ای روز امکان پذیر نخواهد بود‪ .‬در‬ ‫ای��ن میان توجه به دو عامل اساسی ب��رای مجهز کردن صنعت‬ ‫کشور به فناوری های روز ضروری به نظر می رسد؛ یکی اینکه از‬ ‫بودجه ‪ ۹۰‬هزار میلیارد ریالی عل مو فناوری برای سال ‪ ۹۶‬به نحو‬ ‫احس��ن استفاده کنیم و دیگری اینکه زمینه بومی سازی فناوری‬ ‫را با ورود شرکت ه��ای خارجی فراهم کنیم تا ورود شرکت های‬ ‫خارجی به جای اینکه مانعی برای ابداع و اختراعات پژوهشگران‬ ‫ایرانی باشد خود زمینه ای را برای رسیدن به نواوری فراهم کند‪.‬‬ ‫با نگاهی جزئی به بودجه سال ‪ ۹۶‬برای اجرای سیاست های کلی‬ ‫عل مو فناوری مشخص می شود که به منظور فعالیت های علمی و‬ ‫پژوهشی دانشگاه ها و موسسات اموزشی عالی و پژوهشی کشور‬ ‫ب��رای وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری ‪ ۸‬ه��زار و ‪ ۶۲۰‬میلیارد‬ ‫ریال‪ ،‬ب��رای وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و ام��وزش پزشکی ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۶‬میلیارد ریال و برای وزارت جهاد کش��اورزی ‪ ۲‬هزار و ‪۶۴‬‬ ‫میلیارد ریال بودجه در نظر گرفته شده است‪ .‬به منظور حمایت‬ ‫از پروژه های اقتصاد مقاومتی ‪ ۷‬هزار و ‪ ۱۶۰‬میلیارد ریال بودجه‬ ‫دی��ده شده است‪ .‬بودجه حمایت از تولید دانش بنیان‪ ،‬طرح های‬ ‫ک�لان و ستادهای راهب��ری در حوزه معاون��ت علمی و فناوری‬ ‫رییس جمه��وری در ای��ن بخش ‪ ۷‬ه��زار و ‪ ۲۰۰‬میلی��ارد ریال‬ ‫است‪ .‬برای حمایت از جذب دانش��جویان خارجی در دانشگاه ها‬ ‫و مراکز پژوهش��ی و جذب اساتید خارجی مشمول بودجه ‪۴۵۰‬‬ ‫میلیارد ریال‪ ،‬تحقق قطب های علمی کشور مشمول بودجه ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال‪ ،‬مرجعیت ملی ایمنی زیس��تی مشمول بودجه ‪۳۰‬‬ ‫میلی��ارد ریال و حمای��ت از انجمن های علمی مش��مول بودجه‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال است‪ .‬تنها بخش��ی از بودجه تعیین شده برای‬ ‫مراکزی اس��ت که در حوزه عل مو فناوری فعالیت دارند‪ .‬با تعیین‬ ‫ای��ن بودجه نگاه به دو حوزه که وضعیت عل مو فناوری کش��ور را‬ ‫با چالش ه��ای مواجه می کند اساسی است؛ یکی اینکه ایا امروز‬ ‫زمان ان نرسیده که به گسیختگی نهادی در حوزه عل مو فناوری‬ ‫ب��ا وجود سازمان ه��ای متعد د در ان از جمل��ه معاونت علمی و‬ ‫فن��اوری و ریاست جمهوری‪ ،‬وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪،‬‬ ‫جهاد دانش��گاهی‪ ،‬وزارت بهداشت‪ ،‬درم��ان و اموزش پزشکی‪،‬‬ ‫وزارت جه��اد کش��اورزی و‪ ...‬پایان دهیم یا یک نه��اد اصلی را‬ ‫مامور یکپارچه س��ازی فعالیت های این نهاد ه��ا برای جلوگیری‬ ‫از موازی کاری ه��ا کنیم و دیگر اینکه ایا ای��ن بودجه جوابگوی‬ ‫اج��رای طرح های فناورانه خواهد بود یا خیر؟ این در حالی است‬ ‫که وضعیت اقتصاد دانش بنیان در تولید ناخالص داخلی ما زیر ‪۵‬‬ ‫درصد اس��ت‪ .‬باید هدف گذاری کنیم برای ‪ ۱۰‬سال اینده تولید‬ ‫ناخالص داخلی به ‪ ۱۰‬درصد برسد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مالیات بر پژوهش‬ ‫به میزان ‪۵‬درصد کاهش می یابد‬ ‫معاون حقوقی وزارت عل��وم از تصویب کلیات «الیحه اصالح‬ ‫تبصره ماده ‪ ۸۶‬اصالحی قانون مالیات های مستقیم» خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬مالیات بر درامد حاصل از کار پژوهشی ‪۵‬درصد با تصویب‬ ‫مجلس کاهش می یابد‪.‬‬ ‫به گزارش مه��ر‪ ،‬محمد روشن گفت‪ :‬کلی��ات «الیحه اصالح‬ ‫تبص��ره م��اده ‪ ۸۶‬اصالح��ی قان��ون مالیات های مس��تقیم» در‬ ‫کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید‪.‬‬ ‫یکی از اموری که باعث تشویق پژوهشگران برای انجام پژوهش‬ ‫می شود کاهش نرخ مالیات مستقیم بر درامد انان است‪.‬‬ ‫معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود‪ :‬با توجه به این‬ ‫مس��ئله که در سال های اخیر نسبت به افزایش مالیات بر درامد‬ ‫اعض��ای هیات علمی اقدام شده ب��ود و این امر یک مقدار باعث‬ ‫شده بود برخی افراد نسبت به انجام کارهای پژوهشی انطور که‬ ‫باید اهتمام نکنند‪ ،‬براساس یک دور اندیش��ی‪ ،‬دولت نس��بت به‬ ‫تدوی��ن الیحه با امضای و زیران علوم و اقتصاد به مجلس شورای‬ ‫اسالمی اقدام کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬چنانچه جزئیات این الیحه نیز مانند کلیات ان در‬ ‫صحن مجلس مصوب ش��ود امیدواریم که با کاهش نرخ مالیات‬ ‫ب��ه ‪۵‬درصد باعث رش��د انجام پژوهش ه��ا و تحقیقات کالن در‬ ‫کشور شویم‪.‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه گسترش صنعت‪:‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 23‬اذر‪1395‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 4‬پیاپی ‪1977‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه غیر تجاری فرهنگی مطبوعاتی (‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫‪ 13‬ربیع االول ‪ 1438‬قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫‪ 13‬دسامبر ‪ 2016‬سردبیرکل‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫مدیرتحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫صنعتگران معاصر ایران‬ ‫نگاهی به تالش های جعفر‬ ‫اخوان در بخش صنعت(بخش چهارم)‬ ‫نام اخوان با مونتاژ نخس�تین ماشین های جیپ (در‬ ‫اواخر دهه ‪ )30‬گره خورده اس�ت‪ .‬با تاسیس کارخانه‬ ‫جی�پ در س�ال ‪ 11( 1338‬س�ال پی�ش از تاس�یس‬ ‫ل پس از ورود نخس�تین خودرو‬ ‫ذوب اه�ن و ‪ 59‬س�ا ‬ ‫به ایران) مونتاژ نخس�تین ماش�ین در کشور ما شکل‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫ظه��ور خودروسازانی مثل شرکت جی��پ (تولیدکننده‬ ‫خودرو ه��ای لوکس و قیمتی)‪ ،‬ایران خ��ودرو (تولیدکننده‬ ‫پیک��ان با قیمت متوس��ط) و سایپا (تولیدکنن��ده ژیان با‬ ‫قیم��ت پایین) نوعی تقس��یم نانوشته بازار خ��ودرو برای‬ ‫جذب مش��تری بود‪ .‬در اغاز دهه ‪ ،40‬اتحادیه های صنفی‪،‬‬ ‫دولت را تحت فشار قرار دادند تا از تولیدکنندگان داخلی ‬ ‫حمای��ت کند اما فش��ار رقابت خارجی باع��ث شد که به‬ ‫قطعه س��ازان داخلی و توسعه داخلی توجه کمتری شود و‬ ‫دولت به واردکننده مواد اولیه و قطعات سی کی دی توجه‬ ‫بیشتری کند‪.‬‬ ‫وزی��ر اقتصاد ایران در سال ه��ای ‪ 1341-1348‬معتقد‬ ‫بود مونتاژ اتومبیل فیات و جیپ – به عنوان واردکنندگان‬ ‫ی در داخل کش��ور شد‬ ‫قطعات – سبب پولدار شدن عده ا ‬ ‫ب��دون انکه هیچ ارزش افزوده ای ایجاد کند‪ .‬کارخانه مادر‪،‬‬ ‫قطع��ات را به هر قیمتی که می خواس��ت بدون رقابت به‬ ‫کارخان��ه مونتاژ داخلی می فروخ��ت‪ .‬کارخانه فیات حتی‬ ‫بخش نجاری و رنگ ک��اری نداشت و مونتاژ ان گران تر از‬ ‫ی تنها ‪10‬‬ ‫واردات بود‪ .‬براساس مصوب��ه دولت شریف امام ‬ ‫هزار ماشین لندرو ر حق مونتاژ داشتند درحالی که شرکت‬ ‫جیپ بدون محدودیت مونتاژ می کرد‪.‬‬ ‫ای��ن تبعیض به نفع جیپ بود که از امریکا وارد می شد‪.‬‬ ‫ت و جی��پ گرفته شد؛ به این‬ ‫به تدری��ج جلوی مونتا ژ فیا ‬ ‫ش��رط که مونت��اژ را تغییر دهند و مق��داری ارزش افزوده‬ ‫تولی��د کنند‪ .‬عالیخان��ی نمونه هایی از ای��ن قبیل را مثال‬ ‫می زن��د؛ تجربه نصیرپ��ور (واردکنن��ده اتومبی��ل ولوو و‬ ‫سازنده رادیاتور)‪ ،‬ابوالفتحی (تولیدکننده صندوق فلزی و‬ ‫الکتروموت��ور) و کارخانه ارج (تولیدکننده یخچال) و ایران‬ ‫ناسیونال که سبب تولید ارزش افزوده در داخل می شد‪.‬‬ ‫روابط اخوان با شرکت های خارجی این امکان را برایش‬ ‫فراهم کرد که بتواند از بانک های امریکایی وام هایی بگیرد‬ ‫که به��ره ای پایین تر از بانک های داخل��ی داشت‪ .‬شرکت‬ ‫پ از بانک یونایتد کالیفرنی�� ا درخواست وام ‪ 2‬میلیون‬ ‫جی�� ‬ ‫دالری ب��ا سفته شرکت و ضمان��ت بانک ملی کرد‪ .‬بخش‬ ‫نخست وام مبلغ ‪ 333/000‬دالر با بهره ای ‪1/5‬درصد باالتر‬ ‫از نرخ ه��ای متداول اروپایی بود‪ .‬این بهره ‪3‬ماهه پرداخت‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫ش تع��دادی سهام شرکت‬ ‫اخ��وان برای خود و همس��ر ‬ ‫جن��رال موت��ورز خرید‪ .‬سود سه��ام همس��رش در سال‬ ‫‪1965‬م ‪3‬ه��زار دالر و در سال ‪1967‬م ‪ 3810‬دالر اعالم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫جعفر اخوان در ایین گش��ایش شرکت اظهار امیدواری‬ ‫کرد که در یک برنامه ‪ 3‬ساله بتواند در زمینه قطعات اتاق‪،‬‬ ‫رادیاتور‪ ،‬در ‪ ،‬موتور‪ ،‬فنر و چرخ اتومبیل در شرکت جیپ به‬ ‫خودکفایی برسند اما تولید محدود این محصول ضرورتی‬ ‫ب��رای ا جرای ای��ن برنامه ایجاد نکرد‪ .‬تولی��د این اتومبیل‬ ‫در س��ال ‪ 1347‬ب��ه ‪ 7901‬دستگ��اه و در سال ‪ 1348‬به‬ ‫‪ 8466‬دستگاه رسید‪ .‬خودرو شاهین و اریا به تعداد حدود‬ ‫‪ 23000‬دستگ��اه در ایران تولید ش��ده بود‪ .‬حذف مونتاژ‬ ‫ای��ن اتومبیل ها میزان تولید را در سال های بعد به صورت‬ ‫استثنایی به ‪ 3940‬دستگاه کاهش داد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کتاب سرگذشت ‪ 50‬کنشگر اقتصادی ایران‬ ‫)‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com/about.html‬‬ ‫فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫سازمان استان ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬محمدرضا ابراهیمی‬ ‫فناوری‪ :‬فرهاد صدیقی توانا‬ ‫چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫سردبیر‪ :‬مجتبی اعتماد مقدم‬ ‫صنعت کالن‪ :‬حامد شایگان‬ ‫صنعت زیرساخت‪ :‬امیرحسن مهرزاد‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‪ :‬زینب عبدی‬ ‫خودرو‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ویرایش‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نش�انی‪ :‬ته�ران‪ ،‬خیاب�ان قائ�م مق�ام فراهان�ی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪- 26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪info@sanatnewspaper.com :‬‬ ‫اگهی‪ads@sanatnewspaper.com:‬‬ ‫امور استان ها‪states@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر ‪64097‬‬ ‫در گفت وگوی «گسترش صنعت» با رییس انجمن‬ ‫تولیدکنندگان سموم کشور مطرح شد‬ ‫بلبشو در بازار سم‬ ‫‪۱۰۰‬میلیارد دالر واردات از چین و هند‬ ‫تولید س�م به دلیل مصرف باالی ان ضمن ایجاد عوارض زیس�ت محیطی می تواند اثر منفی در‬ ‫محصوالت کش�اورزی داشته باش�د‪ .‬حال در چنین ش�رایطی نزدیک به ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر سم از‬ ‫کشورهای چین و هند به ایران وارد می شود‪ .‬علی محمد عرب‪ ،‬رییس انجمن تولیدکنندگان سم‬ ‫ایران در گفت وگو با گس�ترش صنعت ضمن تایید توان ‪ ۹۵‬درصدی تولید داخلی سم از ثبت ‪۷۹‬‬ ‫ش�رکت واردکننده انتقاد کرد و گفت‪ :‬درحال حاضر در این صنعت تولیدات زیرپله ای با برچسب‬ ‫ش�رکت های معتبر نیز عرضه می شود که می تواند نش�ان دهنده دست های پشت پرده باشد زیرا‬ ‫ایران می تواند همان س�موم وارداتی از چین و هند را تولید کند‪ .‬با این حال ‪ ۷۹‬ش�رکت وارداتی‬ ‫ثبت و در بازار این محصول بلبشو شده است‪ .‬متن کامل این گفت وگو را می خوانید‪.‬‬ ‫€€وضعیت تولید سم در‬ ‫حامد شایگان‬ ‫ای�ران چگونه اس�ت و با‬ ‫گروه صنعت‬ ‫توج�ه به اینک�ه کیفیت‬ ‫پایی�ن ای�ن محصوالت‬ ‫می توان�د ع�وارض جانبی داش�ته باش�د روند‬ ‫ارزیابی اس�تاندارد این محص�ول چگونه انجام‬ ‫می شود؟‬ ‫درحال حاض��ر شرکت ه��ای ایران��ی در زمین��ه‬ ‫فرموالسیون سموم کش��اورزی فعالیت می کنند و در‬ ‫س��ال ‪ ۱۵۰‬میلیون قلم سم در کش��ور با تامین مواد‬ ‫اولی��ه از خ��ارج فرموالسی��ون می کنند‪ .‬ب��ا توجه به‬ ‫نیاز کش��ور ساالنه نزدیک به ‪ ۲۰‬هزار تن در کش��ور‬ ‫س��م تولید می کنیم‪ .‬در شرایط��ی که ظرفیت اسمی‬ ‫کارخانه ه��ا ‪ ۳۰۰‬ه��زار تن است با این وجود کش��ور‬ ‫ساالن��ه بین ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬هزار تن نیاز دارد که بخش��ی‬ ‫از ان به صورت اماده وارد و ‪ ۷۰‬درصد ان در کش��ور‬ ‫فرموله می شود‪ .‬در کش��ور ما زمان��ی که محصول ها‬ ‫برای نخستین بار تولید می شود برخی بدون توجه به‬ ‫ظرفیت ه��ا به تولید ان روی می اوردند و این موضوع‬ ‫باع��ث می شود در کش��ور ‪ ۳۰۰‬هزار ت��ن تولید سم‬ ‫ظرفیت سازی شود در حالی که سقف مورد نیاز کشور‬ ‫به این محصوالت بس��ته است‪ .‬درحال حاضر دستگاه‬ ‫دولتی سازمان حفظ نبات��ات اقدامات اجرایی درباره‬ ‫اثر گذاری و مقاومت افت ها به سم را ارزیابی می کند و‬ ‫موسسه تحقیقات گیاه پزشکی تحقیقات ازمایشگاهی‬ ‫الزم را انج��ام می دهد‪ .‬درواق��ع ارزیابی تولید سموم‬ ‫کش��اورزی زیر نظر سازمان حفظ نبات��ات با کنترل‬ ‫استاندارد ه��ا انجام می شود‪ .‬حاال مهم نیس��ت که از‬ ‫کش��ور دیگری محصول اماده وارد شود یا اینکه مواد‬ ‫اولیه باشد و در ای��ران فرموله شود‪ .‬تنها بعد از تایید‬ ‫ای��ن سازمان اج��ازه توزیع خواهد یاف��ت و حتی اگر‬ ‫توزیع شده باش��د در صورتی که استاندارد های مورد‬ ‫نیاز را رعایت نکرده باشد اجبار می کنند که محصول‬ ‫را در بازار جمع کنند‪ .‬سم��ی که به صورت زیرپله ای‬ ‫تولید یا با نشان و برچسب کارخانه ای اسم و رسم دار‬ ‫ب��ه صورت غیرقانونی وارد ب��ازار می شود را به عنوان‬ ‫سموم در نظ��ر نمی گیریم‪ .‬از ای��ن رو می توان گفت‬ ‫بازار تقلب در سموم نی��ز وجود دارد که سازمان ها و‬ ‫دستگاه های دولتی پیگیر این موضوع هس��تند و اگر‬ ‫ما نیز تقلبی این چنینی ببینیم به دستگاه مس��ئول‬ ‫اطالع می دهیم و دست های پش��ت پ��رده ای در این‬ ‫زمینه وجود دارد‪ .‬درحال حاضر سازمان حفظ نباتات‬ ‫برای جلوگیری از این مس��ائل نش��ان سازی را شروع‬ ‫کرده ک��ه شرکت ها باید فرمول و نش��ان محصول را‬ ‫ثبت کنند‪.‬‬ ‫€ €می�زان ب�االی تولی�د س�م می توان�د در‬ ‫محصوالت کش�اورزی اثر منفی بگذارد تاجایی‬ ‫ک�ه برای مصرف انس�ان نیز مضر باش�د‪ ،‬با این‬ ‫وضعیت چه رویکردی ب�رای کاهش عوارض در‬ ‫نتیجه بهینه س�ازی تولید سم کشاورزی در نظر‬ ‫گرفته شده است؟‬ ‫وقت��ی سمی از مراجعه ناظ��ر تاییدیه تولید گرفت‬ ‫یعنی مص��رف ان در محصوالت کش��اورزی عوارض‬ ‫جانبی ایجاد نمی کند‪ .‬البته در شرایط کنونی به دلیل‬ ‫تغیی��رات اب و هوایی و‪ ...‬می��زان‪ ،‬نوع و جنس سم‬ ‫کاه��ش یافت��ه و درنتیج��ه مجم��وع س��م مصرفی‬ ‫کش��اورزی نیز کمت��ر شده و از ‪ ۳۰‬ه��زار تن به ‪۲۵‬‬ ‫ه��زار تن رسیده اس��ت چراکه دز برخ��ی سموم نیز‬ ‫کاهش یافته برای نمونه پی��ش از این در یک هکتار‬ ‫ت��ا ‪ ۴‬لیت��ر از سم خاصی استفاده می ش��د اما امروزه‬ ‫س��م جدیدی تولید شده که ب��ا ‪ ۵۰‬گرم تا یک لیتر‬ ‫همان میزان مس��احت را سم پاشی می کند‪ .‬بنابراین‬ ‫باید توجه داشت که ظرفیت تولید محصوالتی مانند‬ ‫سموم در کشور محدود است و نمی توان تنها با رونق‬ ‫کشاورزی در دوره زمانی کوتاهی ظرفیت سازی کرد‪.‬‬ ‫از طرف دیگر هر سم��ی را باید با دز معینی استفاده‬ ‫ک��رد‪ .‬حال ممکن است سمی جدید اثر گذاری خوبی‬ ‫داشته و کش��اورز به جای یک نوبت چند بار در سال‬ ‫مصرف کن��د و این مصرف بی رویه مقاومت علف های‬ ‫ه��رز را بیش��تر می کن��د و درنهای��ت در بلندم��دت‬ ‫علف های هرز جدی��دی می رویند که مقاومت انها به‬ ‫سم به قدری باال رفته که باید نوع سم را عوض کرد‪.‬‬ ‫هرچند بای��د توجه داشت که اثر ک��م سم به عوامل‬ ‫دیگری همچ��ون مقاومت گیاه��ان‪ ،‬بی تاثیری سم‪،‬‬ ‫سم پاش‪ ،‬کالیبراسیون سم پاشی و زمان سم پاشی نیز‬ ‫برمی گردد‪.‬‬ ‫€ €می�زان مص�رف توصی�ه ش�ده س�م برای‬ ‫کش�اورزان چگونه و براس�اس چه استانداردی‬ ‫تعیین می شود؟‬ ‫برای ثبت یک س��م باید به سازمان حفظ نباتات و‬ ‫هیات نظارت بر سموم برویم و مشخصات سم‪ ،‬فرمول‬ ‫و مسائل زیست محیطی و بهداشتی ان را اعالم کنیم‬ ‫که به هیات ‪ ۸‬نفره ای ب��ا نمایندگانی از سازمان های‬ ‫مختلف همچ��ون محیط زیس��ت‪ ،‬جهاد کش��اورزی‬ ‫و‪ ...‬م��ی رود ک��ه قبل از ارسال سم به ازمایش��گاه در‬ ‫ان هی��ات بررسی می شود و بعد از اخ��ذ تاییدیه به‬ ‫ازمایشگاه موسسه گیاه پزشکی می رود و یک سال در‬ ‫‪3‬نقطه کش��ور یا ‪ 3‬سال در یک نقطه کش��ور ارزیابی‬ ‫می شود و پس از مقایس��ه با سموم مشابه در صورتی‬ ‫که کیفی��ت ان تایید شد دوباره نتیج��ه ازمایش به‬ ‫هی��ات برمی گردد و این هی��ات در صورتی که تایید‬ ‫شد تصمیم می گیرند در یک دوره زمانی قبل از اینکه‬ ‫ب��ه صورت انبوه به بازار وارد شود به صورت جزئی به‬ ‫بازار عرضه شود‪ .‬بنابراین ابتدا تولید کننده پیش��نهاد‬ ‫می کن��د که میزان مصرف س��م دو در هزار یا یک در‬ ‫ه��زار باشد و در دامنه ‪ 1/8‬تا ‪ 2/2‬از سوی موسس��ه‬ ‫گیاه پزشک��ی تعیی��ن می ش��ود از ای��ن رو به صورت‬ ‫توصیه شده روی قوطی درج می شود که کشاورز باید‬ ‫براساس ان عمل کند اما برخی از کشاورزان براساس‬ ‫تغیی��رات محیطی که در ی��ک دوره زمانی به وجود‬ ‫ام��د و تاثیر سموم کاهش یافته بود دز مصرف را باال‬ ‫بردند و این رویه امروز در بین کشاورزان خرده پا هنوز‬ ‫وجود دارد اما کش��اورزان بزرگ و مجتمع های کشت‬ ‫و صنع��ت براساس دستورالعم��ل توصیه شده مصرف‬ ‫می کنن��د زیرا استفاده بیش از دز م��ورد نیاز نه تنها‬ ‫موجب اسیب به محصول می ش��ود بلکه اسیب های‬ ‫زیست محیطی نیز به همراه دارد‪.‬‬ ‫€ €میزان ت�وان تولید داخلی س�م در کش�ور‬ ‫چقدر است و ایا با میزان واردات تناسب دارد؟‬ ‫درحال حاضر مواد اولیه مورد نیاز تولید سم را وارد‬ ‫می کنیم‪ ،‬گرچه در گذشته برای بیش از ‪ ۱۰‬نوع سم‬ ‫م��واد اولیه در داخل از س��وی برخی پتروشیمی ها با‬ ‫هزین��ه باالتری تولید می ش��د و واردات ان قطع شد‬ ‫ام��ا از انجایی که شرکت دولتی ب��رای این محصول‬ ‫ظرفی��ت ‪ ۳‬هزار تن��ی ایجاد کرده ب��ود و بعد معلوم‬ ‫شد که نیاز کش��ور به این م��اده اولیه ‪ ۳۰۰‬تن است‬ ‫تولیدکننده های داخلی بعد از چند سال ورشکس��ته‬ ‫شدند؛ این در حالی است که ‪ ۱۰‬برابر نیاز داخلی بود‬ ‫و امکان صادرات نیز وجود نداشت زیرا امکان رقابت با‬ ‫کشوری مانند چین را نداشتیم‪ .‬درحال حاضر بیش از‬ ‫‪ ۹۶‬درصد سموم کشور از چین و هند وارد و در ایران‬ ‫فرموله می شود و کمتر از ‪ ۴‬درصد از ژاپن و اروپا وارد‬ ‫می شود که مخت��ص تولیدکننده ای اصلی است‪ ،‬زیرا‬ ‫تولیدکننده ای که محصول جدیدی را عرضه می کند‬ ‫به او اج��ازه می دهند تا ‪ ۱۰‬سال به صورت انحصاری‬ ‫همان محصول را تولید کند تا بتواند هزینه های اولیه‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫حوزه های فعالیت اقتصاد در ایران‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫راه اندازی محص��ول را تامین کن��د‪ .‬درحال حاضر به‬ ‫کش��ورهایی همچون عراق‪ ،‬افغانستان‪ ،‬ترکمنستان‪،‬‬ ‫ارمنس��تان و اذربایجان نزدیک ب��ه ‪ ۲‬هزار تن صادر‬ ‫می کنیم که ارزش ان نزدیک به ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان‬ ‫می ش��ود و در مقابل ‪ ۱۰۰‬میلیون دالر واردات داریم‬ ‫چراک��ه متاسفان��ه در سال هایی که توزی��ع سم ازاد‬ ‫شد مج��وز ‪ ۷۹‬پروانه واردات سموم اماده صادر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در واقع تا سال ‪ ۸۴‬سم تعزیراتی بود و شرکت‬ ‫خدمات حمایتی کشاورزی تنها اجازه واردات و توزیع‬ ‫س��م را داشت‪ .‬بعد از چند سال سازمان حفظ نباتات‬ ‫به دلی��ل افزایش تع��داد این شرکت ها ص��دور پروانه‬ ‫جدید را متوقف کرد‪ ،‬زیرا درحال حاضر نزدیک به ‪۶۵‬‬ ‫تولید کننده در داخل کشور هستند که با اضافه کردن‬ ‫شرکت ه��ای وارد کننده نزدیک به ‪ ۱۵۰‬شرکت فعال‬ ‫در عرض��ه این محصول وجود دارند و بازار بلبش��ویی‬ ‫در سموم ب��ه وجود امده است‪ .‬در زم��ان ازاد سازی‬ ‫عرضه سم انجمن (ابتدای دهه ‪ )۸۰‬تازه شروع به کار‬ ‫کرده بود و من نیز از سال ‪ ۸۶‬بعد از اینکه از سازمان‬ ‫حفظ نباتات بازنشس��ته شدم به عضویت این انجمن‬ ‫درامده بودم‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر ماده اولیه سم��وم از ‪ ۲‬تا ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫اس��ت که تولیدکننده ای ک��ه ‪ ۲۰‬درصد وارد می کند‬ ‫‪ ۸۰‬درص��د را از داخل تامی��ن و نزدیک به ‪ ۱۵‬حلقه‬ ‫تولی��د از کارتن‪ ،‬قوطی‪ ،‬برچس��ب‪ ،‬حالل و‪ ...‬را فعال‬ ‫می کند که امروزه ‪ ۲‬هزار اشتغال مستقیم و برای ‪۱۰‬‬ ‫هزار نفر به صورت غیرمس��تقیم اشتغال ایجاد کرده‬ ‫در حال��ی که نزدی��ک به ‪ ۹۶‬درصد س��م ایران را در‬ ‫داخ��ل می توان تولید کرد ‪ ۶۰‬درص��د از چین و ‪۳۰‬‬ ‫درصد از هند وارد می شود‪ .‬حال وقتی ایران می تواند‬ ‫تولی��د کند چ��را باید این محص��ول را وارد کنیم؟ از‬ ‫طرف دیگر این میزان محصول��ی که ایران نمی تواند‬ ‫تولید کند چینی ه��ا و هندی ها نیز نمی توانند تولید‬ ‫کنند‪ .‬از مش��کالت دیگری ک��ه در این صنعت وجود‬ ‫دارد مسائل گمرکی برای واردات مواد اولیه است زیرا‬ ‫سم پاش��ی بای��د در یک دوره زمان��ی ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬روزه‬ ‫انجام شود که اگر مصرف نش��ود باید در انبار ذخیره‬ ‫ش��ود تا سال زراع��ی اینده مصرف ش��ود‪ .‬حال باید‬ ‫توج��ه داشت که سم دو س��ال تاریخ انقضا دارد و در‬ ‫شرایطی که استفاده نشود باید دوباره ازمایش شود و‬ ‫اگر قابلیت مصرف داشت یک سال دیگر تاریخ انقضای‬ ‫ان تمدید می شود در غیر این صورت باید فرمول ان‬ ‫اصالح شود‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫جشن خودکفایی گندم بعد از ‪ 10‬سال با حضور رئیس جمهور‬ ‫ائین اهدای تندیس گندم طالیی به کشاورزان نمونه‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!