روزنامه گسترش صنعت شماره 5 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 5

روزنامه گسترش صنعت شماره 5

روزنامه گسترش صنعت شماره 5

‫چهار شنبه‬ ‫‪ 24‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 14‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 14‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫هزینه جاری دولت‬ ‫سرمایه ای است‬ ‫‪16‬‬ ‫سال بیست و هشتم پیاپی ‪1978‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 16 5‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫چشم پیمانکاران به دستان‬ ‫بزرگترین بدهکار اقتصادی‬ ‫‪2‬‬ ‫به مدد جامعه علمی‬ ‫بازاموزی نحوه مشارکت‬ ‫صنعتگران با المانی ها‬ ‫انرژی های تجدید پذیر‬ ‫پشت خط بهره برداری‬ ‫«وزارت نیرو ع��زم جدی برای افزایش ظرفی��ت انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫دارد‪ ».‬این جمله ای اس��ت که هوشنگ فالحتیان‪ ،‬معاون وزیر نیرو در امور‬ ‫برق و انرژی گفته است‪ .‬عزم جدی وزارت نیرو اما محل بحث در این گزارش‬ ‫است‪ .‬گسترش صنعت در این گزارش برنامه و ظرفیت های موجود در ایران‬ ‫برای تولید انرژی های نو را مورد بررسی قرار داده است‪.‬‬ ‫با اینکه سایت ها برای مزارع بادی هنوز نهایی نشده اما مکان های مختلف‬ ‫در سراسر ایران ازجمله اهر و سراب در شمال غرب هستند که برای افزایش‬ ‫تولید انرژی های نو مطرح شده اند‪.‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫نتیجه کلنگ زنی های کارشناسی نشده و به سرانجام نرسیدن وعده های عمرانی‬ ‫شیرینی خوشه ابنباتی‬ ‫اس��تان خراسان ش��مالی با داش��تن ‪ ۱۵‬ش��هرک و ناحیه صنعتی‬ ‫مصوب که ‪ ۱۴‬مورد از انها بهره برداری ش��ده دارای دو خوشه صنعتی‬ ‫توس��عه یافته و دو خوشه صنعتی در دست شناس��ایی و توسعه است‪.‬‬ ‫ابنبات و فرش دو خوشه صنعتی توسعه یافته این استان است که برای‬ ‫عارضه یابی و توس��عه انها از جامعه علمی و دانش��گاهی کمک گرفته‬ ‫شده است‪ .‬کارشناسان و مسئوالن صنعتی این استان معتقدند که تنها‬ ‫در زمینه جامعه دانش��گاهی می توان عارضه ها و مشکالت خوشه های‬ ‫صنعتی را با هدف توسعه ریشه یابی کرد‪.‬‬ ‫انتخاب شرکای خارجی‬ ‫با هدف بهبود تولید‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬وارث ‪3‬هزارپروژه نیمه تمام‬ ‫تعداد طرح های نیمه تمام عمرانی کشور در شهریور ‪ ۹۲‬و همزمان با روی‬ ‫کار امدن دولت یازدهم حدود ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۴۷۴‬طرح عنوان شد‪ .‬نزدیک به‬ ‫‪ ۳‬هزار طرح عمرانی نیمه تمام از گذشته به دولت یازدهم ارث رسید که طبق‬ ‫گفته محمدباقر نوبخت‪ ،‬سخنگوی دولت از این تعداد ‪ ۵۰‬پروژه در ردیف‬ ‫طرح های بزرگ عمرانی قرار داشت که تنها برای اتمام این تعداد بیش از‬ ‫‪ ۱۱۰‬هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫محدودیت خودروسازان‬ ‫خارجی برای انتخاب شریک‬ ‫‪13‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سال گذشته با اجرایی شدن برجام و رفع محدودیت های ناشی از تحریم ها‬ ‫از یک سو و تمایل کش��ورهای خارجی برای همکاری با صنعت خودرو ایران‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت تصمیم گرفت تا کار تدوین‬ ‫دس��تورالعمل جدید واردات خودرو را اغاز کند‪ .‬از انجا که در زمان تحریم ها‪،‬‬ ‫برخی از ش��رکت های واردکننده خودرو به دلیل مشکالت و محدودیت های‬ ‫ایجاد ش��ده قادر ب��ه دریافت امتی��از نمایندگی برند ه��ای خارجی نبودند‪،‬‬ ‫ش��رکت های واس��طه را راهکاری برای دورزدن تحریم ها انتخاب کردند و از‬ ‫انجا که در ارائه خدمات پس از فروش مناس��ب مش��کالتی ایجاد ش��ده بود‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این شرط را تعیین کرد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس تمام واردکنندگان خودرو مج��وز نمایندگی خود را از‬ ‫ش��رکت خودروس��از خارجی صاحب برند یا نماینده رسمی و اصلی این‬ ‫شرکت ها‪ ،‬دریافت کنند که برای این شرط مهلت ‪ ۱۸‬ماهه تعیین کرد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که فرهاد احتشام زاد رییس انجمن واردکنندگان‬ ‫خ��ودرو نیز با تاکی��د بر ضرورت تغیی��ر دس��تورالعمل واردات خودرو‪،‬‬ ‫از ارج��اع دس��تورالعمل و ضواب��ط واردات خودرو و نح��وه همکاری با‬ ‫ش��رکت های خودروساز خارجی به نهاد دیگری برای بررسی های بیشتر‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه زمان تدوین این دس��تورالعمل به ‪ 6‬ماه گذش��ته‬ ‫برمی گردد و اکنون نوبت به بررسی ان رسیده است‪ ،‬افزود‪ :‬شرایط امروز‬ ‫نس��بت به ‪ 6‬ماه گذشته تغییر کرده و این دستورالعمل نیاز به بازنگری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 24‬اذر ‪ 14 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 14‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 5‬پیاپی ‪1978‬‬ ‫صنعت و اقتصاد‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫شیوه پرداخت بدهی مورد توافق‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫پرداخ��ت بده��ی دول��ت از‬ ‫طریق اوراق مالی مورد موافقت‬ ‫پیمان��کاران و بخش خصوصی‬ ‫اس��ت‪ ،‬ب��رای تامی��ن مال��ی‬ ‫ش��رکت ها چن��د روش وجود‬ ‫دارد که می توان به تامین مالی‬ ‫ازطریق تسهیالت‪ ،‬بازار سرمایه‬ ‫ابوالفضل روغنی گلپایگانی‬ ‫و اوراق مشارکت اشاره کرد‪ .‬در‬ ‫رییس کمیسیون صنایع‬ ‫روش اوراق مش��ارکت دولت با‬ ‫اتاق بازرگانی ایران‬ ‫ارائه تضمین س��ود‪ ،‬سرمایه ای‬ ‫را جمع اوری و به تولید تزریق‬ ‫می کند‪ .‬اگر این منابع به درس��تی ب��ه تولید اختصاص پیدا کند‬ ‫ش��یوه دولت برای پرداخت بدهی بسیار مناسب است اما اگر در‬ ‫این روش به دنبال تامین منابع برای دولت هس��تند این ش��یوه‬ ‫برای صنعت نه تنها نتیجه ای نخواهد داش��ت بلکه اثار منفی نیز‬ ‫به ب��ار خواهد اورد‪ .‬بنابراین نظر بخش خصوصی درباره ش��یوه‬ ‫پرداخت بدهی ها به نظر دولت نزدیک است و از پرداخت ازطریق‬ ‫اوراق مش��ارکت استقبال می کند‪ .‬محل اختالف دولت و مجلس‬ ‫بر س��ر تضمین اختصاص درس��ت منابع به تولید است؛ مجلس‬ ‫معتقد اس��ت که دولت ابتدا باید مناب��ع پرداخت دیون خود به‬ ‫پیمانکاران را تامین کند و تضمین مناسبی برای پرداخت ان به‬ ‫تولید ارائه دهد که از این منظر دیدگاه مجلس صددرصد درست‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین امیدواریم ای��ن اختالف نظرها درنهایت منجر به‬ ‫رونق تولید ش��ود‪ .‬دولت از ابتدای سال برخی از بدهی های خود‬ ‫را از همین طریق پرداخت کرده اس��ت‪ ،‬تبدیل این اوراق به پول‬ ‫نق��د حدود ‪ ۲‬ت��ا ‪۳‬درصد به ضرر پیمانکاران اس��ت و حتی اگر‬ ‫پیمانکاری برای رس��یدن به نقدینگی عجله داش��ته باش��د این‬ ‫ضرر ت��ا ‪۶‬درصد هم خواهد رس��ید با این وج��ود پیمانکاران با‬ ‫این ش��یوه موافق هس��تند‪ .‬چون ادامه روند بدهکاری دولت به‬ ‫پیمانکاران روند فعالیت های عمرانی و تولیدی را متوقف خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران و طرح س�لامت‬ ‫از مهم ترین ضرورت های اقتصادی اس��ت ک��ه امیدواریم دولت‬ ‫با همکاری مجلس شورای اس�لامی در بودجه ‪ ۹۶‬نیز اعتبارات‬ ‫مناسبی را برای پرداخت بدهی ها در نظر گیرند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫خصوصی سازی باید اصالح شود‬ ‫مع��اون اجرای��ی رییس جمه��ور با‬ ‫تاکید بر اصالح روند خصوصی س��ازی‬ ‫گفت‪ :‬در جریان خصوصی سازی برخی‬ ‫واگذاری ها به بخش دولتی باید اصالح‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬محمد شریعتمداری‬ ‫در جمع خبرنگاران با اش��اره به شیوه‬ ‫اجرای خصوصی س��ازی در کش��ور گفت‪ :‬متاس��فانه در جریان‬ ‫خصوصی س��ازی نهادهای عمومی وارد ش��ده اند و تالش دولت‬ ‫یازدهم این بود که این نقیصه را برطرف کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه برخی واگذاری ها ک��ه به نهادهای عمومی‬ ‫دولتی بوده باید اصالح شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید سهام این شرکت ها‬ ‫به بخش غیردولتی واگذار شود تا خصوصی سازی به شکل واقعی‬ ‫ش��کل بگیرد‪ .‬معاون اجرایی رییس جمهور درباره نوسانات اخیر‬ ‫نرخ ارز هم گفت‪ :‬مس��ائلی که از س��وی بخش خصوصی در باره‬ ‫نرخ ارز مطرح می ش��ود درست اس��ت زیرا این نرخ مشکالتی را‬ ‫برای صادرات محصوالت در بازارهای خارجی ایجاد می کند‪ .‬وی‬ ‫همچنین با اشاره به اینکه موافق انتقادات بخش خصوصی درباره‬ ‫جوایز صادراتی هس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬اغلب شرکت های دانش بنیان ما‬ ‫خصوصی هستند و کمتر ش��رکت دولتی داریم و در این بخش‬ ‫هم از ش��رکت های خصوصی حمایت می کنیم‪ .‬ش��ریعتمداری‬ ‫درباره توزیع بنزین بی کیفیت در کش��ور و همچنین ورود برخی‬ ‫بنزین های بی کیفیت وارداتی به کش��ور گف��ت‪ :‬تولید بنزین در‬ ‫کشور در اختیار دولت نیس��ت و در دوره ای به بخش خصوصی‬ ‫واگذار ش��ده اس��ت مانند فعالیت های دیگری که واگذار شد اما‬ ‫یک اس��تاندارد اجباری از سوی س��ازمان ملی استاندارد تدوین‬ ‫ش��ده است‪ .‬وی با اشاره به اینکه کیفیت بنزین از سوی سازمان‬ ‫ملی استاندارد و وزارت نفت کنترل می شود‪ ،‬گفت‪ :‬ازمایش هایی‬ ‫در مواق��ع گوناگ��ون روی بنزین انجام می ش��ود‪ ،‬البته برخی از‬ ‫نمونه ها با اس��تانداردهایی که از قبل ابالغ ش��ده مطابقت ندارد‬ ‫که اقدام��ات قانونی برای جلوگیری از توزیع و فروش انها انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬معاون اجرایی رییس جمهور با اش��اره به ازمایش��گاه‬ ‫مش��ترک وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد گفت‪ :‬همه هدف‬ ‫ما این اس��ت که ب��ا تکمیل کارخانه تولید بنزی��ن‪ ،‬میزان تولید‬ ‫بنزین اس��تاندارد در کشور به ‪۱۰۰‬درصد برس��د و در اینده ای‬ ‫نزدیک عالوه بر تولید‪ ،‬صادر کننده بنزین هم شویم‪.‬‬ ‫شریعتمداری درباره اعتراض کشاورزان به نرخ خرید تضمینی‬ ‫نیز گفت‪ :‬نرخ خرید تضمینی محصوالت کش��اورزی مهم است‬ ‫اما نه به اندازه ای که درباره ان صحبت می شود‪ .‬ما در سال های‬ ‫زراع��ی گذش��ته ‪۱۰۰‬درصد نرخ خرید تضمین��ی محصوالت را‬ ‫افزایش داده ایم اما تغییری در تولید انها به وجود نیامد‪.‬‬ ‫معاون اجرایی رییس جمهور ادام��ه داد‪ :‬تنها عامل حمایت از‬ ‫کش��اورزی نرخ خرید تضمینی نیست به ویژه در بخش گندم ما‬ ‫تالش های زیادی در خرید تضمینی داشتیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه یارانه ‪۱۰‬هزار و ‪۵۰۰‬میلیارد تومانی در‬ ‫بودج��ه برای خرید محصوالت کش��اورزی تعریف ش��ده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگ��ر کش��اورزان نتوانند محصوالت خود را ب��ه بخش خصوصی‬ ‫بفروشند‪ ،‬بخش دولتی از انها خریداری می کند‪.‬‬ ‫با توجه به تمهیدات الیحه بودجه ‪ ۹۶‬برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران مطرح شد‬ ‫چشم پیمانکاران به دستان بزرگترین بدهکار اقتصادی‬ ‫دولت در نخس��تین گام در‬ ‫بودج��ه ‪ ۹۵‬پرداخت ‪۱۲‬هزار‬ ‫میلیارد توم��ان از بدهی های‬ ‫خود را از طریق اس��ناد خزانه‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده اغاز کرد و در اصالحیه بودجه‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪ ۹۵‬نیز این میزان را به ‪۴۰‬هزار‬ ‫میلیارد توم��ان افزایش داد‪.‬‬ ‫حال در الیح��ه بودجه ‪ ۹۶‬با‬ ‫در نظر گرفتن انتش��ار ‪۳۲‬هزار و ‪۵۰۰‬میلیارد تومان اوراق‬ ‫مالی اس�لامی قصد دارد بدهی خود را با اسناد خزانه تهاتر‬ ‫کن��د‪ .‬دولت تاکن��ون کمتر از ‪۵۰‬درصد می��زان اصالحیه‬ ‫بودج��ه ‪ ۹۵‬را پرداخت کرده و قص��د دارد برای جلوگیری‬ ‫از اث��ار تورمی این موضوع مابقی را در ماه های اخر س��ال‬ ‫پرداخت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت ه�ای تهات�ر بده�ی در الیح�ه‬ ‫بودجه‪۹۶‬‬ ‫بزرگترین بدهکار فضای اقتصادی کش�ور مطابق رویه سال جاری در الیحه بودجه ‪ ۹۶‬نیز سعی دارد‬ ‫بخش�ی از بدهی های خود را با پیمانکاران تس�ویه کند‪ .‬رییس جمهوری در شورای اداری استان البرز‪،‬‬ ‫دولت را بزرگترین بدهکار اقتصادی خطاب کرد که از دولت های قبل این بدهی ها انباشته شده و دولت‬ ‫یازدهم عزم جدی دارد تا بدهی های خود و دولت های قبل را پرداخت کند‪ .‬طبق اخرین امار وزیر امور‬ ‫اقتصادی و دارایی دولت با احتس�اب بدهی های ش�رکت نفت ‪۵۴۰‬هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و‬ ‫بانک ها بدهی دارد‪ .‬این رقم بدون احتساب بدهی های شرکت نفت به ‪۳۸۰‬میلیارد تومان خواهد رسید‪.‬‬ ‫هزار میلیارد تومان به صورت جمعی‪ -‬خرجی تسویه کند‪.‬‬ ‫بنابراین دولت برنامه دارد در سال اینده به اندازه ‪۳۲‬هزار و‬ ‫‪۵۰۰‬میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی منتشر کند‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخ�ت کمت�ر از ‪۵۰‬درص�د اصالحی�ه‬ ‫بودجه به دلیل اثار تورمی‬ ‫مهدی مقدسی‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در گفت وگ��و با گس��ترش صنعت درب��اره نحوه‬ ‫عملک��رد دولت در پرداخ��ت بدهی ها گف��ت‪ :‬دولت عزم‬ ‫ج��دی برای پرداخت بدهی های خ��ود به پیمانکاران دارد‬ ‫در همین راس��تا دولت در اصالحیه بودجه ‪ ۹۵‬اعتباری را‬ ‫برای پرداخت بدهی های خود به پیمانکاران از طریق اوراق‬ ‫خزانه و س��ایر شیوه های تامین مالی اعالم کرد که مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی نیز اجازه پرداخت ‪۴۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫از مطالب��ات را صادر کرد‪ .‬با توجه ب��ه افزایش قیمت نفت‬ ‫امیدواریم دولت قسمتی از بدهی های خود را در بخش های‬ ‫ف اعم از وزارت نیرو‪ ،‬راه و شهرس��ازی‪ ،‬بهداش��ت و‬ ‫مختل�� ‬ ‫درمان و مطالبات نیرو های انسانی طرح تحول سالمت در‬ ‫سال اینده تسویه کند‪.‬‬ ‫مقدس��ی با بیان اینکه تاکنون کمتر از ‪۵۰‬درصد میزان‬ ‫در نظ��ر گرفته پرداخت ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬طب��ق اعالم دولت‬ ‫‪۱۲‬هزار میلیارد تومان اولیه که در بودجه ‪ ۹۵‬دیده شده به‬ ‫طور کامل و بخش��ی از ‪ ۲۸‬هزار میلیارد مابقی نیز تاکنون‬ ‫پرداخت ش��ده اس��ت‪ .‬به دلیل اثار تورمی انتشار اوراق نیز‬ ‫دول��ت پرداخت مابق��ی بدهی ها را به ماه های اخر س��ال‬ ‫موکول کرده تا اثار تورمی این موضوع کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫دولت یازده��م از ابتدای دوره فعالیت خود بر ان بود که‬ ‫از ظرفیت های بازار س��رمایه برای تامین مالی فعالیت های‬ ‫خود اس��تفاده کند اما اس��تفاده از صک��وک و اوراق مالی‬ ‫اس�لامی از سال گذشته ش��کل جدی تری به خود گرفت‪.‬‬ ‫با انتش��ار اسناد خزانه اس�لامی در مهر ‪ ،۱۳۹۴‬این اوراق‬ ‫ب��ه ابزاری جدی برای تامین مال��ی فعالیت های اقتصادی‬ ‫دولت و به ویژه تس��ویه بدهی های دولت تبدیل شد‪ .‬طبق‬ ‫الیحه بودجه س��ال ‪ ،۱۳۹۶‬دولت تالش دارد برای س��ال‬ ‫این��ده به اندازه ‪۳۲‬هزار و ‪۵۰۰‬میلی��ارد تومان اوراق مالی‬ ‫اس�لامی جدید منتشر کند و اس��تفاده خود از این بازار را‬ ‫گس��ترش دهد‪ .‬دولت قصد دارد مجوز انتش��ار ‪۳۲‬هزار و‬ ‫‪۵۰۰‬میلی��ارد تومان اوراق بدهی را برای س��ال اینده اخذ‬ ‫کن��د‪ .‬از این می��زان تا مبلغ ‪۲۰‬هزار میلی��ارد تومان اوراق‬ ‫مالی اس�لامی به صورت ارزی و ریالی به تملک دارایی های‬ ‫س��رمایه ای نیمه تمام اختصاص خواه��د یافت‪ .‬همچنین‬ ‫دولت مجاز خواهد بود ‪۷‬هزار و ‪۵۰۰‬میلیارد تومان اس��ناد‬ ‫خزانه اس�لامی با سررس��یدهای یک تا ‪3‬س��اله به صورت‬ ‫بی نام یا با نام صادر کند و به منظور تس��ویه‬ ‫بدهی مس��جل خود بابت طرح های تملک‬ ‫دارایی های س��رمایه ای و مابه تفاوت قیمت‬ ‫تمام شده برق و اب با قیمت تکلیفی فروش‬ ‫ان در س��ال های قبل به شرکت های برق و‬ ‫اب مطاب��ق م��اده (‪ )۲۰‬قانون محاس��بات‬ ‫عمومی کش��ور به قیمت اسمی واگذار کند‪.‬‬ ‫مهدی مقدسی‬ ‫همچنی��ن طبق این الیحه ب��ه دولت اجازه‬ ‫داده می ش��ود در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬بدهی های به دلیل اثار تورمی‬ ‫قطع��ی خود به اش��خاص حقیقی و حقوقی انتشار اوراق نیز دولت‬ ‫تعاون��ی و خصوص��ی را ک��ه در چارچ��وب پرداخت مابقی بدهی ها‬ ‫مقررات مربوط تا پایان س��ال ‪ ۱۳۹۵‬ایجاد را به ماه های اخر سال‬ ‫موکول کرده است‬ ‫شده با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و‬ ‫موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ ‪۵‬‬ ‫‹‬ ‫برنامه ششم‬ ‫‹اولوی�ت مجل�س ب�ا‬ ‫عض��و کمیس��یون صنای��ع مجل��س‬ ‫ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه مجلس در‬ ‫کمیس��یون های تخصصی در حال بررسی‬ ‫الیح��ه بودجه ‪ ۹۶‬و برنامه شش��م توس��عه‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تاکید مجلس شورای اسالمی‬ ‫این اس��ت که ابتدا برنامه شش��م توسعه به‬ ‫تصوی��ب برس��د چ��ون الیح��ه بودجه ‪۹۶‬‬ ‫برشی یک ساله از برنامه ششم توسعه است‬ ‫بنابراین الیحه بودجه باید براس��اس برنامه‬ ‫ششم توسعه تدوین شود تا شاهد بودجه ای‬ ‫واقع بینانه در راس��تای رون��ق تولید و حل‬ ‫مشکالت اقتصادی باشیم‪.‬‬ ‫وی درباره شیوه پرداخت بدهی ها و تضمین برای وصول‬ ‫این اوراق اظهارکرد‪ :‬درامدهای دولت در سال های گذشته‬ ‫به دلی��ل همکاری نکردن اعضای اوپک در گذش��ته دچار‬ ‫چالش ش��د و چون هزینه های جاری ثاب��ت بود اعتبارات‬ ‫پروژه های عمرانی تعهداتی برای دولت ایجاد کرد‪ .‬ش��یوه‬ ‫کنون��ی روش رایج برای پرداخت بدهی نیس��ت اما دولت‬ ‫ب��ه ناچار با وجود اثرات تورمی این ش��یوه را بین بد و بدتر‬ ‫انتخاب کرد و چون تصمیم درس��تی بود مجلس نیز دست‬ ‫دولت را در این زمینه باز گذاش��ته اس��ت‪ .‬تزریق این منابع‬ ‫به بدنه اقتصادی به طور قطع می تواند رونق ایجاد کند‪.‬‬ ‫مقدس��ی درباره ش��یوه تهاتر بدهی بخش خصوصی با‬ ‫مطالبات خود از دولت نیز افزود‪ :‬این موضوع پیش��نهاداتی‬ ‫س��هل الوصولی برای پرداخت بدهی هاست که اثار تورمی‬ ‫نخواهد داشت اما با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی‬ ‫بدهی از دولت دارد و در پرداخت حقوق به افراد زیرپوشش‬ ‫خ��ود و هزینه های درمان انها با مش��کل مواجه اس��ت در‬ ‫عمل این موضوع س��ازمان تامین اجتماعی را دچار مشکل‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫بدهی های دولت اعالم نش��ده اما پیمانکاران هنوز نسبت‬ ‫به پرداخت نش��دن مطالبات ش��ان از دولت ابراز نارضایتی‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون صنایع اتاق ته��ران با تاکید بر اینکه‬ ‫ب��ا وجود بدهی های دولت بانک ها برای ارائه تس��هیالت و‬ ‫پیمانکاران برای س��رمایه گذاری با مشکل مواجه هستند‬ ‫افزود‪ :‬دولت باید برنامه روش��نی برای پرداخت بدهی های‬ ‫خود ارائه کند‪ .‬با ارقام پیش بینی شده در بودجه بعید است‬ ‫راه به جایی ببریم‪.‬‬ ‫‹ ‹تبعیض میان پیمانکاران خارجی و داخلی‬ ‫پورقاضی با اش��اره به ش��یوه پرداخت بدهی ها از طریق‬ ‫اوراق خزان��ه نیز اظهارکرد‪ :‬اگر بناس��ت به جای بدهی ها‬ ‫برگه ای داده ش��ود که ضمانت پرداخت نداش��ته باش��د و‬ ‫به راحتی به نقدینگی تبدیل نش��ود مشکالت پیمانکاران‬ ‫حل نخواهد ش��د بنابراین باید شیوه ای مدنظر باشد که به‬ ‫سرعت نقدینگی در اختیار پیمانکاران قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی درب��اره توج��ه وی��ژه دول��ت در الیح��ه بودجه ‪۹۶‬‬ ‫ب��ه پروژه ه��ای عمران��ی اظهار ک��رد‪ :‬دولت ه��ا در زمان‬ ‫بودجه ری��زی به خوبی اعتب��ارات را تعریف می کنند اما در‬ ‫زم��ان اجرا ب��ه نحو دیگری عمل می کنن��د‪ .‬در بودجه ‪۹۵‬‬ ‫رقم قاب��ل توجهی نزدیک به ‪۶۰‬هزار میلیارد تومان اعتبار‬ ‫برای پروژه های عمرانی در نظر گرفته ش��د اما تنها حدود‬ ‫‪۱۲‬هزار میلیارد تومان ان محقق ش��ده اس��ت بنابراین تا‬ ‫زمانی که ارقام تعریف ش��ده محقق نش��ود نمی توان روی‬ ‫ان حس��اب باز کرد‪ .‬رییس کمیس��یون صنایع اتاق تهران‬ ‫با بیان اینکه مهم ترین مشکل پیمانکاران سیاست دوگانه‬ ‫‹ ‹تسویه بدهی ها ‪ ۲۰‬سال طول می کشد‬ ‫دول��ت در رفتار با پیمانکاران اس��ت افزود‪ :‬دولت در مقابل‬ ‫یک��ی از مطالبات مه��م بخش خصوصی ب��رای تزریق‬ ‫ارائه خدم��ات و کاال ب��رای پیمانکاران خارج��ی اقدام به‬ ‫نقدینگ��ی ب��ه بخش های مختل��ف اقتص��ادی به ویژه در‬ ‫بازگشایی «ال س��ی» می کند و به موقع پرداخت می کنند‬ ‫پروژه ه��ای عمرانی پرداخت بدهی دول��ت به پیمانکاران‬ ‫اما در برخورد با پیمانکاران داخلی به دلیل کمبود بودجه در‬ ‫است‪ .‬بخش خصوصی معتقد است با در نظر گرفتن حجم‬ ‫پرداخت بدهی ها تعلل می کنند‪ .‬این برخورد دوگانه دولت‬ ‫ی ش��ده بس��یار اندک‬ ‫بدهی های دولت رقم های پیش بین ‬ ‫با پیمانکاران داخلی و خارجی بس��یار تبعیض امیز است‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫ان‬ ‫نبود‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫نیز‬ ‫است با این وجود تحقق همین امر‬ ‫دول��ت باید پرداخت به پیمانکاران داخلی را نیز براس��اس‬ ‫نکت��ه دیگر ش��یوه پرداخت بدهی هاس��ت‪.‬‬ ‫سیس��تم بانکی و ال سی های داخلی انجام‬ ‫برخ��ی معتقدند باید از ش��یوه ای اس��تفاده‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫شود که سرعت نقدش��وندگی ان باال باشد‪.‬‬ ‫بناب��ر این گزارش‪ ،‬فش��ار های اقتصادی‬ ‫مهدی پورقاضی‪ ،‬رییس کمیس��یون صنایع‬ ‫که در س��ال های گذش��ته به دول��ت وارد‬ ‫اتاق تهران در گفت وگو با گس��ترش صنعت‬ ‫ش��ده راهی جز این روش ب��رای پرداخت‬ ‫درب��اره می��زان رضایت بخ��ش خصوصی از‬ ‫بدهی ها نگذاش��ته و به دلی��ل تورم زا بودن‬ ‫پرداخ��ت بدهی های دولت ب��ه پیمانکاران‬ ‫این روش دولت در صورت تامین اعتبار باال‬ ‫مهدی پورقاضی‬ ‫گفت‪ :‬براس��اس اعالم وزی��ر امور اقتصادی و‬ ‫نیز نمی تواند به ط��ور ناگهانی این حجم از‬ ‫دارای��ی بدهی دولت به پیمانکاران و بانک ها دولت باید پرداخت به نقدینگی را وارد بازار سرمایه کند به همین‬ ‫در مجموع ‪۵۴۰‬هزار میلیارد تومان است که پیمانکاران داخلی را دلیل ب��ا وجود انکه ارقام پیش بینی ش��ده‬ ‫نسبت به رقم ‬ ‫ های دیده شده در بودجه ‪ ۹۵‬و نیز براساس سیستم نس��بت به بدهی دولت اندک اس��ت اما در‬ ‫‪ ۹۶‬عدد بسیار بزرگی است و حدود ‪۲۰‬سال بانکی و ال سی های‬ ‫ص��ورت تحق��ق و تزری��ق قطره چکانی در‬ ‫داخلی انجام دهد‬ ‫ط��ول خواهد کش��ید ت��ا بدهی ها تس��ویه‬ ‫بلندمدت می توان��د وضعیت پیمانکاران را‬ ‫ش��ود‪ .‬درحال حاضر رقم دقیقی از پرداخت‬ ‫بهبود بخشد‪.‬‬ ‫ایران و روسیه ‪ ۹‬تفاهمنامه اقتصادی امضا کردند‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران و فدراس��یون روس��یه‬ ‫‪ ۹‬تفاهمنام��ه هم��کاری مش��ترک در حوزه های‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬حمل ونقل‪ ،‬توس��عه تج��ارت‪ ،‬بانکی و‬ ‫صنعت گاز امضا کردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬ای��ن تفاهمنامه ه��ا در حضور‬ ‫محمود واعظی و الکساندر نواک‪ ،‬روسای کمیسیون‬ ‫مش��ترک همکاری های اقتصادی دو کشور به امضا‬ ‫رسید‪ .‬بر این اساس‪ ،‬دو یادداشت تفاهم و همکاری‬ ‫میان موسس��ه بیمه صادراتی روس��یه (اُکسیار) و‬ ‫بخ��ش خصوصی ایرانی امضا ش��د‪ .‬ع�لاوه بر این‪،‬‬ ‫تفاهمنام��ه هم��کاری دیگری بین س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد ای��ران و اژانس فدرال مق��ررات فنی و‬ ‫اندازه گیری روس��یه به امضا رسید‪.‬شرکت ملی گاز‬ ‫ایران و گازپروم روسیه هم تفاهمنامه همکاری در‬ ‫ی در صنعت گاز امضا کردند‪.‬‬ ‫زمینه توسعه همکار ‬ ‫ع�لاوه بر ای��ن ‪ 3‬تفاهمنامه هم��کاری بین وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران و روس��یه به منظور‬ ‫توس��عه نقش��ه راه صنعت دو کش��ور‪ ،‬تفاهمنامه‬ ‫همکاری مش��ترک میان ش��ورای تجاری روس��یه‬ ‫و ای��ران و اتاق های مش��ترک بازرگانی دو کش��ور‬ ‫و تفاهمنامه دیگری به منظ��ور تامین منابع مالی‬ ‫پروژه ه��ای نیروگاه های حرارتی ای��ران با روس ها‬ ‫امضا شد‪ .‬همچنین در حاشیه برگزاری سیزدهمین‬ ‫اجالس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی‬ ‫ایران و روس��یه تفاهمنامه هایی ب��ه منظور تامین‬ ‫منابع مالی پروژه برقی کردن خط راه اهن گرمسار‬ ‫به اینچه برون بین دو کشور به امضا رسید‪ .‬اخرین‬ ‫تفاهمنامه همکاری امضا ش��ده بین ایران و روسیه‬ ‫مربوط به یادداش��ت تفاهم سیزدهمین کمیسیون‬ ‫مش��ترک اقتصادی دو کش��ور بود که بین محمود‬ ‫واعظی‪ ،‬وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات ایران و‬ ‫الکساندر نواک‪ ،‬وزیر انرژی روسیه امضا شد‪.‬‬ ‫شیرینی خوشه ابنباتی‬ ‫به مدد جامعه علمی‬ ‫حضور سرمایه گذاران خارجی‬ ‫در شهرک های صنعتی کرمانشاه‬ ‫چهار شنبه‬ ‫ابنبات و فرش دو خوشه صنعتی توسعه یافته است که برای‬ ‫عارضه یابی انها از جامعه علمی کمک گرفته شده است‪.‬‬ ‫سرمایه گذارانی از کشور چین برای سرمایه گذاری در‬ ‫شهرک های صنعتی زاگرس و بیستون حضور پیدا کردند‪.‬‬ ‫‪ 24‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 14‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 14‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 5‬پیاپی ‪1978‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫دیروز و امروز‬ ‫صنعت لوازم خانگی‬ ‫اگ��ر وارد س��ایت تولیدی ش��وید‪ ،‬تابلو هایی نصب ش��ده را‬ ‫می بینید که نش��ان می دهد متخصصان و مهندس��ان در س��ایه‬ ‫برخی تحریم ها و دور ماندن از فناوری ها دست به کار شده اند و‬ ‫محصوالتی را اختراع کرده اند‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫بازاموزی نحوه مشارکت صنعتگران با المانی ها‬ ‫‪4‬‬ ‫‪14‬‬ ‫نمایندگی صادرات ایران‬ ‫در مسکو انتخاب شد‬ ‫اغاز واگذاری شهرک صنعتی‬ ‫تبریز ‪ 4‬با کسب مجوز قانونی‬ ‫ارائه اسناد تفکیکی‬ ‫به واحدهای صنعتی ارومیه‬ ‫درخشش طالی یزد‬ ‫در نمایشگاه طال و جواهر کیش‬ ‫‪14‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫توسعه صنعت‬ ‫در ظرفیت منطقه ویژه اروند‬ ‫‪13‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کسب ‪ 4‬عنوان برتر طرح پژوهشی سازمان صنایع کوچک‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران در پنجمین جش��نواره پژوهش و فناوری‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت موفق به کسب ‪ 4‬عنوان‬ ‫برتر پژوهشی شد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت ب��ه نقل از روابط‬ ‫عمومی س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ایران‪ ،‬در این جش��نواره با اعطای لوح‬ ‫از سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران به دلیل ارائه طرح پژوهش��ی «سند جامع‬ ‫صنعت پوشاک کشور» تقدیر شد‪.‬‬ ‫همچنین ‪ 3‬طرح پژوهشی شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی استان های اذربایجان شرقی‪ ،‬یزد و فارس‬ ‫به عنوان طرح برتر انتخاب شد‪.‬‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران که بیش از ‪ 576‬طرح پژوهش��ی با هزینه‬ ‫‪13‬میلیارد تومان را به پایان رسانده است‪ ،‬ضمن‬ ‫حمایت از پایان نامه ها و انتشار بیش از دها جلد‬ ‫کتاب‪ ،‬راه اندازی س��امانه مدیری��ت دانش را در‬ ‫دست اقدام دارد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬در این جش��نواره ک��ه برای‬ ‫پنجمین بار به میزبان��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت برگزارش��د‪ 400 ،‬نف��ر از عالقه مندان به‬ ‫حوزه پژوه��ش و فن��اوری از وزارتخانه و مراکز‬ ‫پژوهشی و تحقیق و توسعه صنعتی و تشکل های‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬انجمن های تحقیق و توسعه و‬ ‫مراکز صنعتی دانش بنیان شرکت کردند‪.‬‬ ‫همچنین دومین نمایشگاه پژوهش و فناوری‬ ‫از ‪ 25‬تا ‪ 28‬اذر در س��الن ش��ماره ‪ 8‬نمایشگاه‬ ‫بین المللی برگزار می ش��ود و واحدهای صنعتی‪،‬‬ ‫مراکز پژوهش��ی و واحده��ای «ار اند دی» مراکز‬ ‫صنعتی‪ ،‬توانمندی خود را به نمایش می گذارند‬ ‫و نیازه��ای فناوران��ه صنع��ت را در انج��ا اعالم‬ ‫می کنند و در سالن شماره‪ 9‬نیز مراکز دانشگاهی‬ ‫و پژوهش��ی ظرفیت ه��ا و توانمندی های خود را‬ ‫ارائ��ه می دهند که باعث ارتباط بیش��تر این دو‬ ‫باهم می شود‪.‬‬ ‫بازدید معاون وزیر کشور از دومین رویداد جامع مدیریت بحران کشور‬ ‫معاون وزیر کش��ور و رییس سازمان مدیریت‬ ‫بحران کش��ور از نمایش��گاه اختصاصی خدمات‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬ایمن��ی‪ ،‬محیط زیس��ت و ان��رژی‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی تهران در دومین‬ ‫روی��داد جامع مدیریت بحران کش��ور در مرکز‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی ش��هر افتاب بازدید‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط‬ ‫عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی تهران‪،‬‬ ‫اس��ماعیل نجار ضمن حضور در دومین رویداد‬ ‫جام��ع مدیریت بحران کش��ور که ب��ا همراهی‬ ‫ه��ادی رحمت��ی مدیری��ت بحران اس��تانداری‬ ‫ته��ران و مدیران این س��ازمان برگزار ش��د‪ ،‬از‬ ‫نمایش��گاه اختصاصی خدمات بهداشت‪ ،‬ایمنی‪،‬‬ ‫محیط زیس��ت و ان��رژی ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان تهران بازدید و با نمایندگان بخش های‬ ‫مختلف این رویداد ملی گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫در نمایش��گاه اختصاصی خدمات بهداش��ت‪،‬‬ ‫ایمن��ی‪ ،‬محیط زیس��ت و ان��رژی ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان تهران ک��ه از ‪ 20‬تا ‪ 23‬اذر در‬ ‫محل دومین رویداد جامع مدیریت بحران کشور‬ ‫اغاز به کار کرده اس��ت‪ ،‬مدیری��ت اچ اس ای ای‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی تهران و واحدهای‬ ‫تولی��دی و صنعتی هوافضا درن��ا‪ ،‬کفش ایمنی‬ ‫یحیی‪ ،‬چ��ادر صنعت خ��اوران‪ ،‬اذر توان نامی‪،‬‬ ‫چادر گس��تران میهن‪ ،‬ارام گس��تر البرز‪ ،‬بست‬ ‫االرم‪ ،‬مه شکن سازه و نمانشکن محافظ حضور‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫صادرات ابنبات بجنورد تنها راهکار توسعه این محصول‬ ‫نشست اعضای کنسرسیوم ابنبات بجنورد‬ ‫با مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫خراسان شمالی برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرنگار گس��ترش صنعت از‬ ‫خراسان شمالی‪ ،‬سیاوش وحدت‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی‬ ‫در ای��ن جلس��ه گفت‪ :‬اعضای کنسرس��یوم‬ ‫ابنب��ات باید در جهت معرفی محصول خود‬ ‫بیشتر تالش کنند‪ .‬وحدت تاکید کرد‪ :‬حضور‬ ‫در نمایش��گاه های داخل��ی و خارجی باعث‬ ‫تبلیغ محصول و فرهنگ سازی برای استفاده‬ ‫از ابنبات می شود‪ .‬وی به پژوهش های انجام‬ ‫شده در خوشه صنعتی ابنبات بجنورد اشاره‬ ‫کرد و ادامه داد‪ :‬ماندگاری ابنبات در هوای‬ ‫ازاد یکی از مهم ترین این پژوهش ها اس��ت‬ ‫که تاثیر بسزایی در فروش محصول دارد‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی خراس��ان ش��مالی گف��ت‪:‬‬ ‫تولید کنن��دگان ابنب��ات بجن��ورد بای��د در‬ ‫صادرات محصول خود همت بیشتری کنند‪.‬‬ ‫وح��دت تاکی��د ک��رد‪ :‬ابنب��ات بای��د به‬ ‫کش��ورهایی که ذائقه غذایی شیرین پس��ند‬ ‫دارند مانند کشورهای عربی صادر شود‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی خراسان شمالی تاکید کرد‪ :‬شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی خراس��ان شمالی تمام‬ ‫ت�لاش خ��ود را ب��رای حمای��ت از اعضای‬ ‫کنسرسیوم ابنبات انجام می دهد‪.‬‬ ‫وح��دت افزود‪ :‬در راس��تای منویات رهبر‬ ‫معظم انقالب در س��ال «اقتص��اد مقاومتی‪،‬‬ ‫اق��دام و عمل» و اجرای برنامه های کارگروه‬ ‫اقتصاد مقاومتی کشور‪ ،‬شرکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی خراس��ان ش��مالی کنسرس��یوم‬ ‫صادراتی فرش دستباف و ابنبات را تشکیل‬ ‫داده است‪ .‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی خراس��ان ش��مالی همچنین گفت‪:‬‬ ‫کنسرسیوم صادراتی‪ ،‬یک ائتالف داوطلبانه‬ ‫از شرکت هاست که هدف ان تبلیغ و ترویج‬ ‫کااله��ا و ارائ��ه خدم��ات اعضای خ��ود در‬ ‫خارج از کش��ور بوده و از طریق فعالیت های‬ ‫مش��ترک‪ ،‬ص��ادرات محصوالت را تس��هیل‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻢ ﺭﻭﻧﺎﺱ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ‬ ‫‪ 324546‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 10103619626‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 17/07/1395‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ‪ :‬ﻋﺒﺪﺍﻻﻟﻪ‬ ‫ﺣﻨﻀﻠﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 1828979503‬ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﻰ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1350000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 45000000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩ‪ .‬ﻫﺎﻧﻰ ﺣﻨﻀﻠﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ‬ ‫‪ 0386370052‬ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﻰ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 150000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 5000000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺩﺍﺩ‪ .‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ‪1500000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪50000000000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ .‬ﺍﺳﺎﻣﻰ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ‬ ‫ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎ ﭘﺲ ﺍﺯﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ‪ :‬ﻋﺒﺪﺍﻻﻟﻪ ﺣﻨﻀﻠﻰ ﺯﺍﺩﻩ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 1828979503‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ‪ 45000000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ‬ ‫ﻫﺎﻧﻰ ﺣﻨﻀﻠﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 0386370052‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ‪5000000000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)‪(7997‬‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9509980200400873‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 234‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪9509970200401557‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪:‬ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﺩﺍﻭﺩﺍﺑﺎﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪:‬ﺍﻗﺎﻯ ﻣﻴﻼﺩ ﻳﮕﺎﻧﮕﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﺑﻴﮋﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‪:‬ﻃﻼﻕ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺯﻭﺟﻪ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ‪:‬ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 95/8/26‬ﺩﺭ ﻭﻗﺖ‬ ‫ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 234‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ‪.‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﺑﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺍﻗﺎﻯ ﻣﻴﻼﺩ ﻳﮕﺎﻧﮕﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺻﺪﻭﺭ‬ ‫ﺣﻜﻢ ﻃﻼﻕ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 28856‬ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺯﻭﺟﻴﺖ ﺩﺍﺋﻢ ﻣﺤﺮﺯ ﺑﻮﺩﻩ‬ ‫ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺯﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺡ ﻛﻪ ﺯﻭﺟﻪ ﺍﺩﻋﺎ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﻋﻘﺪ‬ ‫ﺑﺎ ﺯﻭﺝ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﻜﻞ ﺷﺪﻳﻢ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻣﺪ ﻭ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﭘﺪﺭﻡ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﻴﮕﻔﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﻮﻝ ﺑﺪﻫﻰ‪.‬ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ‬ ‫ﻣﻨﺰﻝ ﻣﺎ ﻫﺠﻮﻡ ﺍﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻭ‬ ‫ﺍﺳﻴﺪﭘﺎﺷﻰ ﻧﻤﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﻃﺮﺡ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺷﺪﻳﻢ ﻭ ﺣﻜﻢ ﺟﻠﺐ ﺳﻴﺎﺭ ﻭﻯ ﻫﻢ‬ ‫ﺍﺧﺬ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺛﺮﻯ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻧﻴﺴﺖ‬ ‫‪.‬ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺻﻒ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺎ ﺯﻭﺝ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻋﺴﺮ ﻭ ﺣﺮﺝ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺬﻝ ﻧﻴﻤﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻰ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻃﻼﻕ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺳﻮﻯ ﻭﻯ ﻭ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺷﻬﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺤﻀﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺯﻭﺝ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻰ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻰ‬ ‫ﻭﺍﺻﻞ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬ﻭ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﻌﻰ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺻﻼﺡ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻦ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﺨﻠﻒ ﺯﻭﺝ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻭ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮﻁ ﻃﻼﻕ ﻭ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﻭﺍﻡ ﺯﻭﺟﻴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺴﺮ ﻭ ﺣﺮﺝ ﺯﻭﺟﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ ‪-1130‬‬ ‫‪ 1119-1129‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 27-28-29-33‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺼﻮﺏ‬ ‫‪ 1391/12/1‬ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺯﻭﺝ ﺑﻪ ﻃﻼﻕ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺯﻭﺟﻪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺭﺳﻤﻰ ﻃﻼﻕ ﻭ ﺑﺬﻝ ﻧﻴﻤﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻰ ﻭ ﻗﺒﻮﻝ‬ ‫ﺑﺬﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺯﻭﺝ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻼﻕ ﺧﻠﻌﻰ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﻔﻘﻪ ﻭ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺕ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻭ ﺟﻬﻴﺰﻳﻪ ﻭ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻭ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺩﻋﺎﻳﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺯﻭﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﻮﺩ ﻣﺴﺘﻘﻼ‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺣﻜﻢ ﻃﻼﻕ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺭﺍﻯ ﻓﺮﺟﺎﻣﻰ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺯﻭﺝ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻭﻯ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺻﻴﻐﻪ ﻃﻼﻕ ﺳﺮ ﺩﻓﺘﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺻﻴﻐﻪ ﻃﻼﻕ ﺭﺍ ﺟﺎﺭﻯ ﻭ ﺛﺒﺖ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ‬ ‫ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110 / 106819‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 234‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺣﺼﺮ ﻭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻧﺪﺍ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﻗﺪﻡ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 5648‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 452/157/95‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻏﻔﺎﺭ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﻗﺪﻡ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 46450‬ﺩﺭ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 95/4/2‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ‬ ‫ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‪ :‬ﻧﺪﺍ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﻗﺪﻡ ﺵ ﺵ ‪ 5648‬ﺕ ﺕ ‪ 1354‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺁﺭﺵ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﻗﺪﻡ ﺵ ﺵ ‪ 700‬ﺕ ﺕ ‪ 1338‬ﺻﺎﺩﺭﻫﺎﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺳﻴﺎﻣﻚ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﻗﺪﻡ ﺵ ﺵ ‪ 92‬ﺕ ﺕ ‪ 1340‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ‬ ‫ﻟﻴﻼ ﺗﺢ ﺍﻟﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﻗﺪﻡ ﺵ ﺵ ‪ 42‬ﺕ ﺕ ‪ 1336‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻣﺎﻫﺮ ﺥ‬ ‫ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﻗﺪﻡ ﺵ ﺵ ‪ 3433‬ﺕ ﺕ ‪ 1344‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺯﻫﺮﺍ ﻫﺎﺩﻯ‬ ‫ﺯﺍﺩﻩ ﺵ ﺵ ‪ 1563‬ﺕ ﺕ ‪ 1317‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ‬ ‫ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 361‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/106821‬‬ ‫ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 187‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 4‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﻯ ﻟﻴﻨﻚ ﻣﻴﺪﻝ ﺍﻳﺴﺖ ﺍﻑ ﺯﺩ ﺳﻰ ﺍﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 2788‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 10861131279‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻋﻤﺪﻩ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻣﻮﺭﺥ ‪25/05/1395‬‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ‪ :‬ﻣﺤﻞ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ _ ﻋﺒﺎﺱ ﺁﺑﺎﺩ )ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ (_ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﻗﺼﻴﺮ _ ﻛﻮﭼﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ ‪ _2‬ﭘﻼﻙ ‪_ 2‬‬ ‫ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ ‪ 1514615911‬ﺗﻐﻴﻴﺮﻳﺎﻓﺖ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)‪(7998‬‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 2299‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ‬ ‫ﺣﺼﺮ ﻭﺍﺛﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺧﺴﺮﻭﻯ ﺭﺋﻮﻑ‬ ‫ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 453/157/95‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻏﻼﻡ ﺻﺪ ﺧﺴﺮﻭﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 359‬ﺩﺭ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 95/7/15‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ‬ ‫ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‪ :‬ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺧﺴﺮﻭﻯ ﺭﺋﻮﻑ ﺵ ﺵ ‪ 2299‬ﺕ ﺕ ‪ 1338‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ‬ ‫ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺴﺮﻭﻯ ﺭﺋﻮﻑ ﺵ ﺵ ‪ 18‬ﺕ ﺕ ‪ 1339‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ‬ ‫ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺴﺮﻭﻯ ﺭﺋﻮﻑ ﺵ ﺵ ‪ 17420‬ﺕ ﺕ ‪ 1342‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺻﻐﺮﻯ‬ ‫ﺻﺪ ﺧﺴﺮﻭﻯ ﺵ ﺵ ‪ 32‬ﺕ ﺕ ‪ 1321‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺯﻫﺮﺍ ﺻﺪ ﺧﺴﺮﻭﻯ ﺵ‬ ‫ﺵ ‪ 34‬ﺕ ﺕ ‪ 1324‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺑﺘﻮﻝ ﺻﺪ ﺧﺴﺮﻭﻯ ﺵ ﺵ ‪ 2011‬ﺕ‬ ‫ﺕ ‪ 1333‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻃﻮﺑﻰ ﺻﺪ ﺧﺴﺮﻭﻯ ﺵ ﺵ ‪ 359‬ﺕ ﺕ ‪1335‬‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺭﺑﺎﺑﻪ ﺻﺪ ﺧﺴﺮﻭﻯ ﺵ ﺵ ‪ 2174‬ﺕ ﺕ ‪ 1337‬ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 361‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ‬ ‫ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/106825‬‬ ‫ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 157‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ‪ 4‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺣﺼﺮ ﻭﺍﺛﺖ ﺳﻮﺳﻦ ﻭﻛﻴﻠﻰ ﺳﺮﻓﺮﺍﺯﺍﻧﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﺮﺿﻴﻪ ﭘﺎﺷﻌﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ‬ ‫‪ 353‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 450/157/95‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ‬ ‫ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺟﺰﺍﻳﺮﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪19177‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 95/8/5‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ‬ ‫ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‪ :‬ﺳﻮﺳﻦ ﻭﻛﻴﻠﻰ ﺳﺮﻓﺮﻭﺯﺍﻧﻰ ﺵ ﺵ ‪ 353‬ﺕ‬ ‫ﺕ ‪ 1342‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﺟﺰﺍﻳﺮﻯ ﺵ ﺵ ‪ 2454‬ﺕ‬ ‫ﺕ ‪ 1361‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻗﻢ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻧﻴﺲ ﺳﺎﺩﺍﺕ ﺟﺰﺍﻳﺮﻯ ﺵ ﺵ ‪ 228‬ﺕ ﺕ ‪1366‬‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻛﻠﻦ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻏﺮﺑﻰ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻃﻮﺑﻰ ﺳﺎﺩﺍﺕ ﺟﺰﺍﻳﺮﻯ ﺵ ﺵ ‪ 471048240‬ﺕ‬ ‫ﺕ ‪ 1374‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻛﻠﻦ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻏﺮﺑﻰ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻧﻴﺲ ﺁﻏﺎ ﻋﻠﻮﻯ ﻃﺒﺎﺋﻰ ﺵ ﺵ ‪786‬‬ ‫ﺕ ﺕ ‪ 1309‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 361‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/106826‬‬ ‫ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 157‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 4‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺣﺼﺮ ﻭﺍﺛﺖ ﺯﻫﺮﺍ ﺁﺫﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 6415‬ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ‬ ‫‪457/157/95‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ‬ ‫ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻓﻮﻻﺩ ﺁﺫﺭ ﺑﺮﺍﻧﻘﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ‪ 8‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 95/8/13‬ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ‬ ‫ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‪ :‬ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ‬ ‫ﺁﺫﺭ ﺑﺮﺍﻧﻘﺎﺭ ﺵ ﺵ ‪ 6217‬ﺕ ﺕ ‪ 1350‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺣﻤﻴﺪ ﺁﺫﺭ ﺑﺮﺍﻧﻘﺎﺭ ﺵ‬ ‫ﺵ ‪ 6260‬ﺕ ﺕ ‪ 1355‬ﺻﺎﺩﺭﻫﺎﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻣﺠﻴﺪ ﺁﺫﺭ ﺑﺮﺍﻧﻘﺎﺭ ﺵ ﺵ ‪ 4590‬ﺕ‬ ‫ﺕ ‪ 1353‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺳﻌﻴﺪ ﺁﺫﺭ ﺵ ﺵ ‪ 8527‬ﺕ ﺕ ‪ 1359‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺁﺫﺭ ﺵ ﺵ ‪ 15‬ﺕ ﺕ ‪ 1349‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺯﻫﺮﺍ‬ ‫ﺁﺫﺭ ﺵ ﺵ ‪ 6415‬ﺕ ﺕ ‪ 1362‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺳﺮﻳﻨﮕﻞ ﺁﺫﺭ ﺑﺮﺍﻧﻘﺎﺭ ﺵ‬ ‫ﺵ ‪ 10‬ﺕ ﺕ ‪ 1328‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 361‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﻰ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ‬ ‫ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/ 106828‬‬ ‫ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 157‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 4‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 118/95‬ﺳﻴﺎﺭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ ‪ 95/11/2‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 15:30‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ – ﻣﻴﻨﺎ ﻭﻃﻦ ﻃﺎﻟﺐ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ – ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﭘﺎﻙ ﺯﺍﺩﻩ‬‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ –ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 4‬ﺷﻮﺭﺍﻯ‬ ‫ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ‪118/95‬‬ ‫ﺳﻴﺎﺭ ﺛﺒﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺩﺭﺝ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎ ﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ‬ ‫ﻭ ﺍﻻ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺗﻠﻘﻰ ﻭ ﺷﻮﺭﺍ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪110/106830‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫‪ 158‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 24‬اذر ‪ 14 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 14‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 5‬پیاپی ‪1978‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫المانی های مشتاق‬ ‫المان ازجمله کش��ورهای‬ ‫توس��عه یافته و صنعت��ی در‬ ‫اروپاست‪ .‬این کشور با وجود‬ ‫باالترین میزان تولید داخلی‬ ‫و داش��تن بیشترین اعضا در‬ ‫اتحادی��ه اروپ��ا از مهم ترین‬ ‫مناطق تج��اری ‪ -‬اقتصادی‬ ‫جهان به ش��مار م��ی‏رود‪ .‬با‬ ‫زینب عبدی‬ ‫بررسی بازار تجارت جهانی و‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫ارائه خدمات تجاری‪ ،‬المان‬ ‫پس از ایاالت متحده امریکا‪،‬‬ ‫جایگاه دوم را در رده‏بندی اقتصادی کسب کرده است‪.‬‬ ‫المانی ها برای حضور در ایران مشتاق ترین کشور بوده و‬ ‫هستند و به نوعی بیم ان را دارند که از دیگر رقیبان عقب‬ ‫بمانند و می خواهند از فرصت پیش امده نهایت اس��تفاده‬ ‫را ببرند‪.‬‬ ‫المان نخس��تین کش��وری بود که هیات تجاری خود را‬ ‫به ایران اعزام کرد‪ .‬این درحالی اس��ت که صنایع کوچک‬ ‫ایران برای المانی ها جذابی��ت باالیی دارد‪ .‬همان طور که‬ ‫با تفاهمنامه همکاری میان «بافین» و س��ازمان بورس و‬ ‫اوراق بهادار(‪ )SEO‬مقرر ش��ده است تا مقامات ایرانی و‬ ‫المانی برای همکاری بیشتر به هر دو کشور سفر کنند تا‬ ‫زمینه های همکاری مختلفی را ایجاد کنند‪.‬‬ ‫پیش از این نیز جان لودویگ یکی از مش��اوران ارش��د‬ ‫نه��اد قانون گ��ذاری ب��ازار المان(بافی��ن) با ش��رکت در‬ ‫هش��تمین دوره بازارهای سرمایه اس�لامی‪ ،‬شرکت های‬ ‫کوچک و متوس��ط (‪ )SME‬ایرانی را بس��یار مورد توجه‬ ‫س��رمایه گذاران المانی برشمرد اما این موضوع را محدود‬ ‫به صنعت خاصی عنوان نکرد؛ به این دلیل که شرکت های‬ ‫ایرانی و صنایع فعال در ب��ازار ایران‪ ،‬ظرفیت خوبی برای‬ ‫س��رمایه گذاری دارن��د اما به نظر می رس��د ش��رکت های‬ ‫متوس��ط و کوچک بیش��ترین جذابیت را برای المانی ها‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫این در حالی است که شرکت های المانی امیدوار بودند‬ ‫گش��ایش اقتصاد ایران پس از لغو تحریم های بین المللی‬ ‫در ژانویه (دی و بهمن س��ال گذشته) به انها امکان دهد‬ ‫رواب��ط بازرگانی خود را ازس��ربگیرند و در پس��اتحریم به‬ ‫تجارت شان رونق بیشتری بخشند‪ .‬سایر هیات های تجاری‬ ‫اروپایی هم به ایران س��فر کردند اما انتظار المانی ها برای‬ ‫احی��ا و بهب��ود روابط تجاری دوجانبه بیش��تر بود‪ .‬برخی‬ ‫از ش��رکت های المانی حتی در زمان اوج تحریم ها هرگز‬ ‫به طور کامل از ایران خارج نشدند‪ .‬شرکت های چندملیتی‬ ‫المان ازجمله غول مهندسی زیمنس‪ ،‬برنامه هایی را برای‬ ‫پروژه های صنعتی بزرگ در ایران اعالم کرده اند‪.‬‬ ‫بس��یاری از شرکت ها و رهبران دولتی المان پیش بینی‬ ‫ک��رده بودند با برداش��ته ش��دن تحریم ها ش��رکت های‬ ‫صنعتی ک��ه به دنبال فروش تجهیزات به ایران هس��تند‪،‬‬ ‫درامد زیادی به دست خواهند اورد‪ .‬المانی ها اکنون سایر‬ ‫تحریم های امریکا را که همچنان به قوت خود باقی مانده‪،‬‬ ‫عامل رونق کمتر از حد انتظارش��ان می دانند‪ .‬با این همه‬ ‫به اعتقاد کارشناس��ان‪ ،‬وضعیت پرداخت از سال گذشته‬ ‫اندکی بهبود یافته اس��ت‪ .‬در ان زمان شرکت های المانی‬ ‫فعال در ایران ناچار بودند از طریق کانال های غیرمستقیم‬ ‫مانن��د امارات متحده عربی یا ترکیه به نقل و انتقال مالی‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫مهم تری��ن بعد فعالیت‏های اقتص��ادی المان به صورت‬ ‫س��نتی همواره صنعت بوده که بیش��ترین سهم در تولید‬ ‫اقتص��ادی این کش��ور را ب��ه خود اختصاص داده اس��ت‪.‬‬ ‫‪۹۸‬درص��د از کارخانه های المانی متک��ی به کارخانه های‬ ‫کوچک و متوسط هستند (‪ )SME‬که دارای ‪ 500‬کارکن‬ ‫هس��تند‪ .‬گفتنی اس��ت کارخانه های کوچک و متوس��ط‬ ‫(‪ ۳۳ )SME‬درصد از تولید اقتصادی این کشور را به خود‬ ‫اختصاص می‏دهند‪.‬‬ ‫در کن��ار توس��عه صنعت��ی‪ ،‬ارائه‏دهن��دگان بخش‏های‬ ‫خدمات��ی نی��ز نق��ش برجس��ته ای ایف��ا می‏کنن��د ک��ه‬ ‫موج��ب ش��ده این بخش‏ها ب��ه جزئی از صنع��ت تبدیل‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫قدیمی‏تری��ن و اختصاصی‏تری��ن هس��ته زندگ��ی‬ ‫اقتص��ادی الم��ان را می‏ت��وان تج��ارت صنایع دس��تی‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫الم��ان ب��ا داش��تن بیش از ‪۸۶۳‬ه��زار حرف��ه‪ ،‬یکی از‬ ‫متنوع‏ترین بخش‏های اقتصادی ش��ناخته شده است و از‬ ‫این مقدار ‪۱۴‬درصد به تجارت صنایع دس��تی می‏پردازند‬ ‫و ب��ه همین دلی��ل و با متنوع ب��ودن زمینه‏های صنعت‪،‬‬ ‫کشور المان از جهات مختلفی به پیشرو صنعتی در جهان‬ ‫تبدیل شده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن این کش��ور به عنوان س��ومین تولیدکننده‬ ‫اتومبی��ل جهان بی��ش از ‪ ۷۰‬درصد وس��ایل نقلیه دنیا را‬ ‫تولی��د می‏کند‪ .‬این در حالی اس��ت که تولی��د گیاهی و‬ ‫ماش��ین‏االت گوناگون المان یکی از فراوری‏های صنعتی‬ ‫این کش��ور به ش��مار می‏رود که از اهمیتی چش��مگیر در‬ ‫سطح جهان برخوردار است‪.‬‬ ‫به عالوه‪ ،‬المان یکی از س��ردمداران صنعت ش��یمیایی‬ ‫دنیا به ش��مار می‏رود‪ .‬این کش��ور با ن��واوری انرژی‏های‬ ‫مختلف��ی چون اطالعات فن��اوری و بیوفن��اوری در بین‬ ‫کشورهای صنعتی جهان سرامد است‪.‬‬ ‫به نظر می رسد توس��عه همکاری های ایران و المان در‬ ‫موضوع صنایع کوچک می تواند زمینه ساز ارتقای کیفی و‬ ‫روزامد شدن این بخش اقتصادی کشور شود‪.‬‬ ‫احمد جوانمردی‬ ‫مرتضی نیرومنداسکویی‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از اعزام ‪ 24‬اموزش پذیر به المان نشان داد‬ ‫بازاموزی نحوه مشارکت صنعتگران با المانی ها‬ ‫زین�ب عب�دی‪ -‬گروه صنای�ع کوچ�ک‪ :‬در تفاهمنامه میان ای�ران و المان ب�رای برگزاری‬ ‫دوره های اموزش�ی نحوه مشارکت صنایع کوچک و متوسط‪ ،‬از ‪ ۲۷۰‬متقاضی شرکت در این‬ ‫دوره دعوت شد و‪ ۹۰ ،‬نفر انتخاب شدند که پس از انجام مصاحبه تخصصی ‪ ۳۱‬نفر برگزیده و‬ ‫در نهایت ‪ ۲۴‬نفر به کشور المان اعزام شدند‪ .‬این درحالی است که ایران هجدهمین کشوری‬ ‫بود که در این دوره های تخصصی و پیشرفته بین المللی شرکت کرد و طبق نظر طرف المانی‪،‬‬ ‫گروه کشورمان یکی از قویترین گروه های تخصصی بود‪.‬‬ ‫دوره ه��ای اموزش��ی مدی��ران صنای��ع کوچک‬ ‫ایران با همکاری موسس��ه ‪ GIZ‬کش��ور المان از‬ ‫ابان امس��ال اغاز ش��د‪ .‬هدف اصل��ی از برگزاری‬ ‫این دوره های اموزش��ی‪ ،‬یافتن ش��ریک کاری در‬ ‫حوزه تولید مشترک متناسب با نیاز روز و توسعه‬ ‫بازارهای فروش خارجی است‪ .‬از این رو دوره های‬ ‫مقدمات��ی ‪ 3‬روزه به منظور اماده س��ازی مدیران‬ ‫برگزیده برای ش��رکت در دوره های اموزش��ی در‬ ‫المان ابتدای مهر امسال در تهران برای ‪ ۳۱‬مدیر‬ ‫صنایع کوچک منتخب برگزار شد‪.‬‬ ‫احم��د جوانمردی‪ ،‬مدیر توس��عه ب��ازار و امور‬ ‫بین الملل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران از اعزام ‪ ۲۴‬نفر به کشور المان خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬ش��رکت کننده گان عالوه بر فراگیری‬ ‫دوره های تخصصی از توانمندی های ‪ ۱۶‬ش��رکت‬ ‫المانی بازدید کردند و از نزدیک به تبادل تجربه ها‬ ‫و دس��تاوردهای خود پرداختند‪ .‬ای��ن نمایندگان‬ ‫در بازگش��ت به کش��ور مبحث اموزش دیده را به‬ ‫فراگیران انتقال دادند‪.‬‬ ‫این اقدام براس��اس تفاهمنامه س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک ایران ب��ا وزارت اقتصاد و انرژی المان که‬ ‫در کمیسیون مشترک در سال گذشته امضا شد‪،‬‬ ‫انجام ش��ده اس��ت تا دوره های اموزشی و توسعه‬ ‫همکاری های صنایع کوچک ایران و المان برگزار‬ ‫شود‪ .‬سال گذش��ته پس از توافق هسته ای ایران‪،‬‬ ‫هیات ‪ ۱۰۰‬نفره سیاس��ی ‪ -‬اقتصادی از المان به‬ ‫کشور امدند‪ .‬مدیران ش��رکت های بزرگ ازجمله‬ ‫موسس��ه ‪ GIZ‬المان نی��ز همراه ای��ن هیات به‬ ‫منظ��ور گفت وگ��و و ارزیابی بازاره��ای اقتصادی‬ ‫ایران به ریاست زیگمار گابریل‪ ،‬معاون صدراعظم‬ ‫المان وارد تهران ش��د‪ .‬بررسی و شناسایی صنایع‬ ‫کوچک از سوی موسسه ‪ GIZ‬المان در ‪۱۷‬کشور‬ ‫اغاز ش��ده به طوری که این موسس��ه با برگزاری‬ ‫دوره های اموزش��ی به توسعه و تبادل فناوری در‬ ‫صنایع کوچک المان پرداخته است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازاموزی در تبریز‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه س��یدمرتضی‬ ‫نیرومنداس��کویی‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اذربایجان ش��رقی از برگزاری دوره کسب‬ ‫امادگ��ی برای همکاری با ش��رکت های المانی در‬ ‫جوانمردی تاکیدکرد‪ :‬هم اینک ‪ ۷۸۰‬ش��هرک و‬ ‫ناحیه صنعتی با اش��تغالی افزون بر ‪ ۸۰۰‬هزار نفر‬ ‫در کش��ور وجود دارد و در ‪ ۱۴‬هزار دوره تاکنون‬ ‫‪۴۰۰‬هزار نفر اموزش های تخصصی را فراگرفتند‪.‬‬ ‫� یافتن شریک اقتصادی و کاری‬ ‫پی��ش از ای��ن‪ ،‬غالمرض��ا س��لیمانی‪ ،‬مع��اون‬ ‫صنایع کوچک س��ازمان صنایع کوچک و شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی ای��ران در ای��ن زمینه به‬ ‫تبری��ز خب��ر داد و گفت‪ :‬ای��ن دوره بازاموزی در‬ ‫گس��ترش صنعت گفت‪ :‬س��ال گذش��ته با وزارت‬ ‫پی برگ��زاری دوره یک ماهه منتخبان کش��وری‬ ‫اقتص��اد و انرژی المان در کمیس��یون مش��ترک‬ ‫در المان‪ ،‬برگزار و ازس��وی اقایان بخش��مندی و‬ ‫تفاهمنامه ای امضا ش��د تا دوره های اموزش��ی و‬ ‫کهنی ارائه ش��د‪ .‬در این دوره اموزش��ی یک روزه‬ ‫توسعه همکاری های صنایع کوچک ایران و المان‬ ‫بحث هایی چون مدیریت روابط بین فرهنگی‪ ،‬نوع‬ ‫برگزار ش��ود‪ .‬موسسه ‪ GIZ‬المان فعالیت خود را‬ ‫ایجاد ارتباط و اموزش های بین المللی ارائه شد‪.‬‬ ‫از حدود ‪۱۸‬س��ال پیش در ‪ ۱۷‬کش��ور اغاز کرده‬ ‫به گفته نیرومنداسکویی‪ ،‬برنامه های حمایتی از‬ ‫و به بررسی و شناس��ایی صنایع کوچک پرداخته‬ ‫صنای��ع کوچک به صورت هدفمند اجرا می ش��ود‬ ‫و دوره های اموزشی را برای انها برگزار می کند‪.‬‬ ‫و توس��عه خوش��ه های صنعتی و کنسرسیوم های‬ ‫معاون صنایع کوچک س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫صادرات��ی نی��ز با تمرکز بر مس��ائل اموزش��ی در‬ ‫و ش��رکت ش��هرک های صنعتی ایران تاکید کرد‪:‬‬ ‫اولویت کاری قرار دارد‪.‬‬ ‫هزینه برگزاری این دوره ها برعهده موسسه ‪GIZ‬‬ ‫‹ ‹گزارش مرکزی از نتیجه سفر‬ ‫الم��ان اس��ت و در مدتی ک��ه اموزش پذیران در‬ ‫در اس��تان مرکزی نیز دوره ی��ک روزه اموزش‬ ‫این کش��ور حضور دارند نیز این موسس��ه مدیران‬ ‫همکاری با ش��رکت های المانی در مرکز کس��ب‬ ‫اموزش پذی��ر را ب��رای یافتن ش��ریک اقتصادی و‬ ‫و کار و فن ب��ازار اراک برگزار ش��د‪ .‬کش��ور المان‬ ‫کاری مورد نظر هدایت می کند‪.‬‬ ‫به عنوان ش��ریک اقتص��ادی دارای‬ ‫به گفته س��لیمانی‪ ،‬ای��ن دوره های‬ ‫پیشینه صنعتی با برگزاری دوره های‬ ‫تخصصی ب��رای انتق��ال تجربه های بررسی و شناسایی‬ ‫اموزش��ی به مدت یک ماه در کش��ور‬ ‫مختل��ف در حوزه ه��ای مدیری��ت‪ ،‬صنایع کوچک از سوی الم��ان برگزار خواهد ش��د و مدیران‬ ‫بازرگان��ی ب��ه این مهم اق��دام کرده موسسه ‪ GIZ‬المان در اموزش پذی��ر مباح��ث تئوریک را دو‬ ‫ک��ه از اس��تان مرکزی نی��ز ‪ ۶‬نفر از ‪۱۷‬کشور اغاز شده به هفت��ه در المان ام��وزش دیده و دو‬ ‫صاحبان صنایع کوچک در این دوره طوری که این موسسه هفته بعد را در کارخانه ها و با شریک‬ ‫با برگزاری دوره های‬ ‫انتخابی می گذرانند‪.‬‬ ‫ش��رکت کرده اند‪ .‬در پایان این دوره‬ ‫اموزشی به توسعه و‬ ‫مع��اون صنای��ع کوچ��ک س��ازمان‬ ‫یک روزه ‪ ۲‬نفر از ش��رکت کنندگانی‬ ‫تبادل فناوری در صنایع‬ ‫صنایع کوچک و ش��رکت شهرک های‬ ‫ک��ه به عنوان نماینده صنایع کوچک کوچک المان پرداخته‬ ‫صنعتی ایران درباره نحوه شناس��ایی‬ ‫و بنگاه های اقتصادی استان مرکزی‬ ‫است‬ ‫مدیران صنایع کوچک برای ش��رکت‬ ‫ش��رکت کرده بودند گزارش خود از‬ ‫در دوره های اموزشی یاداوری کرد‪ :‬از‬ ‫نتایج سفر به المان را ارائه کردند‪.‬‬ ‫سال ‪ ۹۴‬و در فراخوان اولیه ‪ ۲۷۴‬مدیر‬ ‫احمد جوانم��ردی‪ ،‬مدیر توس��عه‬ ‫صنایع کوچک را شناسایی و انتخاب کرده ایم‪.‬‬ ‫ب��ازار و ام��ور بین الملل س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫ام��ا در مرحله نخس��ت ‪ ۹۰‬نفر دارای ش��رایط‬ ‫و ش��هرک های صنعت��ی ایران در این ب��اره گفت‪:‬‬ ‫ب��وده و در مرحله اخر ‪ ۳۱‬نفر تایید ش��دند تا در‬ ‫ش��رکت کنند گان عالوه ب��ر فراگی��ری دوره ه��ای‬ ‫دوره های اموزش��ی موسس��ه ‪ GIZ‬المان شرکت‬ ‫تخصص��ی از توانمندی ه��ای ‪ ۱۶‬ش��رکت المانی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بازدی��د کردن��د و از نزدیک به تب��ادل تجربه ها و‬ ‫س��لیمانی تاکید کرد‪ :‬دوره مقدماتی اشنایی و‬ ‫دستاوردهای خود پرداختند‪.‬‬ ‫شرکت در دوره های اموزشی موسسه ‪ GIZ‬المان‬ ‫ب��ه گفت��ه جوانم��ردی‪ ۵۰،‬درص��د بنگاه های‬ ‫در تهران برگزار شد و پس از ان مدیران منتخب‬ ‫صنعتی از تنوع خدمات س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫صنای��ع کوچک یک هفته دوره های توجیهی را با‬ ‫و ش��هرک های صنعت��ی ایران اط�لاع ندارند که‬ ‫حضور استادان موسس��ه گذرانده و در ابان راهی‬ ‫اگاه س��ازی این واحده��ا از چگونگی این خدمات‬ ‫المان شدند‪.‬‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی ایران با اشاره به اینکه‬ ‫این دوره ازمایش��ی برگزار می ش��ود و در صورت‬ ‫موفقیت ادامه خواهد داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت های‬ ‫المان��ی دارای ش��رایط برای ش��راکت ب��ا صنایع‬ ‫کوچک ایران در س��امانه اینترنتی موسسه ‪GIZ‬‬ ‫المان معرفی شده و شرکت های ایرانی با انتخاب‬ ‫انها و اش��نایی ب��ا فعالیت انها در کش��ور المان‬ ‫همکاری مشترک را اغاز خواهند کرد‪.‬‬ ‫س��لیمانی اف��زود‪ :‬ای��ن دوره ها ب��رای اموزش‬ ‫مدیریت کس��ب و کار و همکاری مشترک صنایع‬ ‫کوچ��ک ای��ران و المان برگ��زار خواهد ش��د اما‬ ‫درنهایت باید ارزیاب��ی از نحوه برگزاری دوره ها و‬ ‫انتخاب و نحوه همکاری مش��ترک صنایع کوچک‬ ‫ایران و المان نیز مورد بررسی و نظارت قرار گیرد‬ ‫تا دوره های بعد نیز با موفقیت برگزار شود‪.‬‬ ‫معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی ایران گفت‪ :‬موسسه‬ ‫‪ GIZ‬الم��ان با برگزاری این دوره های اموزش��ی‬ ‫تالش می کن��د ظرفیت های صنای��ع کوچک این‬ ‫کش��ور را بشناس��اند و از ظرفیت صنایع کوچک‬ ‫کش��ورهای دیگ��ر نیز ب��ه منظور توس��عه تولید‬ ‫مشترک و تبادل اطالعات و تجربه استفاده کند‪.‬‬ ‫س��لیمانی با اش��اره ب��ه اینکه ش��رکت در این‬ ‫دوره های اموزش��ی برای مدی��ران صنایع کوچک‬ ‫ایران فرصتی برای شناخت سلیقه و نیاز بازارهای‬ ‫جهانی به همراه شناس��اندن ظرفیت های داخلی‬ ‫است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬مدیران صنعتی برای شرکت در‬ ‫این دوره ها از ‪ ۲۱‬اس��تان و در ‪ ۸‬رشته ‪ -‬صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬قطعات خودرو‪ ،‬تجهیزات پزشکی‪ ،‬غذایی‪،‬‬ ‫پالستیک و س��ایر صنایع پایین دستی محصوالت‬ ‫پتروشیمی انتخاب شده است‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬روزامدی فناوری‬ ‫تولید و بهره مندی واحدهای صنایع از تجربه های‬ ‫دیگ��ر کش��ورها در افزای��ش ص��ادرات و تامین‬ ‫نیازهای بازارهای بین المللی موثر است‪.‬‬ ‫ایران و المان پیش��ینه همکاری طوالنی دارند‬ ‫که در ‪ ۱۰‬سال گذش��ته کاهش یافته و برگزاری‬ ‫چنی��ن نشس��ت هایی می توان��د گام مثبتی برای‬ ‫احی��ای رواب��ط تجاری دو کش��ور و اغ��از روابط‬ ‫اقتصادی باش��د‪ .‬نش��انه هایی برای بهب��ود روابط‬ ‫تجاری ‪ 2‬کش��ور ایران و الم��ان وجود دارد و این‬ ‫ارتباطات‪ ،‬ب��رای تجارت دو کش��ور مفید خواهد‬ ‫ب��ود‪ ،‬اما در مقطع فعلی احی��ای روابط اقتصادی‪،‬‬ ‫برقراری س��رمایه گذاری مش��ترک و بهبود روابط‬ ‫بازرگانی دو کشور بدون ایجاد مقدمات الزم‪ ،‬بعید‬ ‫است‪.‬‬ ‫توسعه صنعت در ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی اروند‬ ‫دبیر ش��ورای عالی مناطق ازاد و ویژه اقتصادی‬ ‫کشور از ش��هرک های صنعتی ابادان و خرمشهر‬ ‫بازدید کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش صنعت به نق��ل از روابط‬ ‫عمومی شرکت ش��هرک های صنعتی خوزستان‪،‬‬ ‫اکبر ترکان در بازدید از واحدهای صنعتی مستقر‬ ‫در ش��هرک های صنعتی ابادان و خرمشهر گفت‪:‬‬ ‫براساس تکلیفی که س��تاد اقتصاد مقاومتی برای‬ ‫ما در امس��ال تعیین ک��رده‪ ،‬افزایش ‪۳۰‬درصدی‬ ‫صادرات کاال از مناطق ازاد کشور نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال قبل را شاهد بودیم‪.‬‬ ‫دبیر ش��ورای عالی مناطق ازاد و ویژه اقتصادی‬ ‫کش��ور ادامه داد‪ :‬سال گذش��ته ‪۶۴۰‬میلیون دالر‬ ‫ص��ادرات از مناط��ق ازاد کش��ور داش��تیم که با‬ ‫توجه به هدف گذاری امس��ال حج��م صادرات از‬ ‫مناطق ازاد به ‪۸۰۰‬میلیون دالر خواهد رس��ید و‬ ‫پیش بینی می ش��ود این رقم امس��ال به طور حتم‬ ‫محقق شود‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬اکبر ترکان دبیر ش��ورای عالی‬ ‫مناط��ق ازاد و ویژه اقتصادی کش��ور از ش��رکت‬ ‫صنعتی س��اخت برج های بادی و شرکت پترو اذر‬ ‫کاس��پین بازدید کرد‪ .‬اخ�لاق محمدیان‪ ،‬رییس‬ ‫هیات مدی��ره و مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی خوزستان نیز با اشاره بر اینکه می توان از‬ ‫ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی اروند برای توس��عه‬ ‫صنعت ب��ه خوبی اس��تفاده کرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬این دو‬ ‫شهرک اماده هرگونه سرمایه گذاری در بخش های‬ ‫مختلف صنعتی هستند‪.‬‬ ‫اما و اگر های تولید‬ ‫‪ 3/9‬میلیون بشکه نفت در وز‬ ‫چهارشنبه‬ ‫گروه نفتی ایران ش��رایط را به گونه ای پیش برد که اعضای‬ ‫اوپک سقف ‪3/9‬میلیون بشکه صادرات را بپذیرند‪.‬‬ ‫‪ 24‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 14‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 14‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 5‬پیاپی ‪1978‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪11‬‬ ‫اذرهای متفاوت نفت ایران‬ ‫تکمیل زیرساخت های مسکن‬ ‫مهر با کمک ‪۲۲۵‬میلیارد تومانی‬ ‫تالش وزارت راه برای‬ ‫گسترش محورهای شمالی‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬وارث ‪3‬هزارپروژه نیمه تمام‬ ‫معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت‪ :‬تولید انواع محصوالت‬ ‫پتروش��یمی کشور با توجه به افزایش حجم خوراک و نیز وارد مدار‬ ‫تولید شدن چند طرح جدید امسال ‪20‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫رد شائبه سرطانزا بودن‬ ‫المپ های کم مصرف‬ ‫هوشنگ فالحتیان گفت‪ :‬وزارت نیرو عزم جدی برای‬ ‫افزایش ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر دارد‪.‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫افزایش ‪ 20‬درصدی تولید‬ ‫محصوالت پتروشیمی‬ ‫عالقه مندی شرکت ملی نفت‬ ‫چین به تداوم همکاری با ایران‬ ‫انرژی های تجدید پذیر‬ ‫پشت خط بهره برداری‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 24‬اذر ‪ 14 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت زیر ساخت‬ ‫‪ 14‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 5‬پیاپی ‪1978‬‬ ‫‪www.Sanatdaily.com‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیر پروژه چینی طرح توسعه ازادگان شمالی‪:‬‬ ‫عالقه مندی شرکت ملی نفت‬ ‫چین به تداوم همکاری با ایران‬ ‫عبدالهاشم حسن نیا‬ ‫مدیر پروژه ش��رکت ملی نفت چین (سی‪‎‬ان‪‎‬پی‪‎‬س��ی) در‬ ‫طرح توس��عه ازادگان شمالی به عالقه‪‎‬مندی این شرکت به‬ ‫تداوم همکاری با شرکت ملی نفت ایران اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫اینده روش��نی پیش روی همکاری‪‎‬های این شرکت با ایران‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫سی‪‎‬ان‪‎‬پی‪‎‬س��ی‪‎‬ای‪ ،‬شاخه بین‪‎‬المللی شرکت سی‪‎‬ان‪‎‬پی‪‎‬سی‬ ‫چین اس��ت که براس��اس قرارداد بیع متقابل‪ ،‬فاز نخس��ت‬ ‫میدان مش��ترک ازادگان ش��مالی را توسعه داد؛ طرحی که‬ ‫‪ ٢٣‬ابان امس��ال به طور رس��می از سوی حس��ن روحانی‪،‬‬ ‫رییس جمهوری افتتاح شد‪.‬‬ ‫ح��ال مذاکره این ش��رکت با ایران برای توس��عه فاز دوم‬ ‫این میدان در حال اجراس��ت‪ ،‬با این حال فعالیت ش��رکت‬ ‫مل��ی نفت چین در ایران به این محورها خالصه نمی ش��ود‪.‬‬ ‫‪ ١٨‬ابان امسال کنسرسیوم بین‪‎‬المللی توتال‪ ،‬سی‪‎‬ان‪‎‬پی‪‎‬سی‬ ‫و پتروپ��ارس موافقتنامه اصولی (‪ )HOA‬توس��عه فاز ‪١١‬‬ ‫پ��ارس جنوبی را امض��ا کردند تا این ش��رکت هم در کنار‬ ‫ش��رکای ایرانی و فرانسوی خود در صنعت گاز ایران حاضر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫چنگ ژونگ لیانگ‪ ،‬مدیر پروژه شرکت ملی نفت چین در‬ ‫طرح توسعه ازادگان شمالی خاطره خوبی از ‪ 7‬سال حضور‬ ‫در ایران دارد و در این باره گفت‪« :‬روابط ایرانی‪‎‬ها و چینی ها‬ ‫از گذش��ته‪ ،‬دوس��تانه بوده و عالقه‪‎‬مند به تداوم همکاری با‬ ‫ش��رکت ملی نفت ایران و گرفتن پروژه های بیشتر در ایران‬ ‫هستیم‪».‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه قرارداد فاز نخس��ت طرح توس��عه‬ ‫می��دان ازادگان ش��مالی در س��ال ‪٢٠٠٩‬م امض��ا اما طرح‬ ‫در س��ال ‪٢٠١٦‬م افتتاح ش��د‪ ،‬گفت‪« :‬پیش از اینکه درباره‬ ‫طوالنی ش��دن مدت زمان اجرای قرارداد صحبت کنم باید‬ ‫بگویم که پروژه ازادگان شمالی بزرگترین پروژه ما در ایران‬ ‫اس��ت که اکنون پس از سال ها کار س��خت توانستیم ان را‬ ‫به تولید برسانیم‪.‬‬ ‫با این حال در درجه نخست باید بگویم رعایت سیاست های‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬ایمنی و محیط زیست (‪ )HSE‬بسیار مورد توجه‬ ‫ماس��ت و از ط��رف مقام‪‎‬های محل��ی به دلی��ل رعایت این‬ ‫موضوع گواهی کیفیت گرفته ایم‪ .‬از انجا که میدان ازادگان‬ ‫ش��مالی در ی��ک منطقه مرزی قرار گرفته اس��ت‪ ،‬مین ها و‬ ‫م��واد منفجره زیادی در این منطقه بود که باید پاکس��ازی‬ ‫می‪‎‬ش��د‪ .‬منطق��ه دارای باتالق های بس��یاری ب��ود و همین‬ ‫موضوع اماده ک��ردن زمین را طوالنی کرده بود‪ .‬علت دیگر‬ ‫تاخیر در راه اندازی پروژه ازادگان شمالی‪ ،‬موضوع تحریم ها‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ما برای برخی طراحی ها به مواد و تجهیزاتی نیاز داشتیم‬ ‫که به دلیل تحریم ها قابل خریداری و انتقال به ایران نبودند‪،‬‬ ‫بنابراین مجبور شدیم در طراحی هایمان تغییر ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫حتی در م��واردی برخی تجهی��زات را خریدیم اما به دلیل‬ ‫تحریم ها به ایران منتقل نشدند و ما مجبور به خرید انها از‬ ‫دیگر شرکت ها شدیم که این موضوع هم زمانبر بود‪.‬‬ ‫انتقال پول مش��کل دیگری بود که تاثیر زیادی در سرعت‬ ‫اج��رای کار داش��ت؛ بس��یاری از ش��رکت های زیرمجموعه‬ ‫ش��رکت ملی نفت چی��ن برای دریافت پ��ول و تامین مالی‬ ‫پروژه با مشکل روبه رو بودند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ش��رکت ملی نف��ت چین برعکس‬ ‫پروژه ه��ای عراق ب��رای انجام ه��ر بخش از پ��روژه باید از‬ ‫طرف ه��ای ایرانی مج��وز می گرفت و گرفت��ن این مجوزها‬ ‫زمانبر بود‪ ،‬گفت‪ :‬ما در عراق هم به اجرای پروژه می‪‎‬پردازیم؛‬ ‫برای نمونه به منظ��ور اجرای یک پروژه ‪ ٢٠‬میلیون دالری‬ ‫در این کش��ور نیازی به دریافت مجوز از دولت نداش��تیم و‬ ‫برای اجرای کارها تنها باید روش های مورد نظر شرکت ملی‬ ‫نفت چین را دنبال می کردیم اما در ایران همه چیز برعکس‬ ‫اس��ت‪ .‬ما بارها و باره��ا در طول انجام پروژه مورد س��وال‬ ‫قرار می گرفتیم و باید به نهادهای مختلفی پاسخ می دادیم؛‬ ‫همین موضوع انجام س��ریع پروژه را با مش��کل روبه رو کرد‪.‬‬ ‫برای نمونه بخش��ی از زمین میدان نفتی ازادگان ش��مالی‬ ‫معارض داش��ت و حل این مش��کل و خریدن زمین از افراد‬ ‫محلی و رسیدن به توافق با انها از دیگر مشکالت این پروژه‬ ‫ب��ود؛ انجام ای��ن کار زمان زیادی از ما گرفت‪ .‬اماده نش��دن‬ ‫تلمبه خانه غرب کارون هم در کندی روند کار تاثیر داشت‪.‬‬ ‫وی به این پرسش که شرکت ملی نفت چین چقدر تالش‬ ‫ک��رد به نیروهای محلی ایران اموزش دهد‪ ،‬اینگونه پاس��خ‬ ‫داد‪ :‬ما همه اس��ناد موجود و نقش��ه های پروژه را از ابتدا به‬ ‫طرف ایران��ی ارائه کردیم و همچنی��ن نرم افزارهای الزم‬ ‫ب��رای مدیریت پروژه و نحوه اس��تفاده از انه��ا را هم در‬ ‫اختیار انها قرار دادیم‪ .‬ام��وزش نیروهای محلی را هم از‬ ‫نظر دور نداشتیم و این کار را انجام دادیم‪.‬‬ ‫سیده فاطمه مقیمی‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬وارث ‪3‬هزارپروژه نیمه تمام‬ ‫حس��ین نیا گف��ت‪ :‬از انجای��ی که بودج��ه هنوز به‬ ‫تصویب نرسیده و به ما ابالغ نشده نمی توان درباره‬ ‫گروه صنعت زیرس�اخت‪ :‬تعداد طرح های نیمه تمام عمرانی کشور در شهریور ‪ ۹۲‬و همزمان‬ ‫بودجه ‪ ۹۶‬اظهار نظر ک��رد اما پیش بینی می کنیم‬ ‫با روی کار امدن دولت یازدهم حدود ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۴۷۴‬طرح عنوان شد‪ .‬نزدیک به ‪ ۳‬هزار طرح‬ ‫بین ‪ ۲۰‬تا ‪۳۰‬درصد از بودجه سال قبل این معاونت‬ ‫عمرانی نیمه تمام از گذش�ته به دولت یازدهم ارث رس�ید که طبق گفت�ه محمدباقر نوبخت‪،‬‬ ‫کاسته شود‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت از این تعداد ‪ ۵۰‬پروژه در ردیف طرح های بزرگ عمرانی قرار داشت که تنها‬ ‫وی افزود‪ :‬طبق استاندارد های جهانی ایران برای‬ ‫برای اتمام این تعداد بیش از ‪ ۱۱۰‬هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است‪.‬‬ ‫نگهداری راه های خود نیاز به ‪ ۸‬هزار میلیارد تومان‬ ‫کلنگ زنی های کارشناس��ی نش��ده و به اصطالح‬ ‫صنعت گفت‪ :‬در دو س��ال گذشته تخصیص نیافتن‬ ‫دارد؛ طبیعی است هرچه به این میزان از منابع مالی‬ ‫سری دوزی شده در سفرهای استانی در دولت نهم‬ ‫منابع مال��ی کافی پیمانکاران بخ��ش خصوصی را‬ ‫نزدیک شویم پروژه ها در زمان مناسب و با کیفیت‬ ‫و دهم و به س��رانجام نرس��یدن وعده های عمرانی‬ ‫دچار ض��رر و زیان کرد و امیدواریم در س��ال های‬ ‫باالتری اجرا می ش��ود و هرچه منابع مالی کمتری‬ ‫دولت وقت در س��فرهای اس��تانی ب��ه بی اعتمادی‬ ‫این��ده بتوان به بخ��ش خصوصی توجه بیش��تری‬ ‫داشته باشیم به همان میزان کارها به تعویق افتاده‬ ‫م��ردم دامن زد و پروژه های اهم و غیراهم زیادی را‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫و با مشکالتی در راه ها مواجه می شویم‪.‬‬ ‫روی هم تلنبار کرد‪ .‬به این ترتیب شمار پروژه های‬ ‫ب��ا این حال چنانچه بودج��ه این معاونت کاهش‬ ‫‹ ‹بودجه عمرانی سال ‪۹۶‬‬ ‫نیمه تمام به ‪ ۳‬هزار رسید‪.‬‬ ‫داش��ته باش��د ما به ان منتقد نخواهیم بود چراکه‬ ‫نق��ش بخ��ش خصوص��ی در اج��رای پروژه های‬ ‫هرچن��د دولت یازدهم نقش��ی در کلنگ زنی این‬ ‫ایمان داریم س��ازمان برنامه و بودجه بیش از ما در‬ ‫دولتی را زمانی می توان مورد بررس��ی قرار داد که‬ ‫حج��م از پروژه ه��ا در ‪۸‬س��ال دولت نه��م و دهم‬ ‫جریان اولویت هزینه هاست و می تواند‬ ‫دانس��ت دولت چه برنامه ای در پیش‬ ‫نداش��ت اما رهاس��ازی ای��ن طرح ه��ای عمرانی را‬ ‫ب��ا اس��تفاده از اطالعات��ی ک��ه دارد با‬ ‫دارد؟‬ ‫عبدالهاشم حسن نیا‪:‬‬ ‫هدررفت س��رمایه ملی عنوان و پروژه های رها شده‬ ‫در ب��راورد الیح��ه بودجه ‪ ۹۶‬برای از انجایی که بودجه دی��دی عمیق درباره بودجه کش��وری‬ ‫را اولویت بن��دی کرد‪ .‬همچنین براس��اس اولویت‪،‬‬ ‫برنامه ریزی کند‪.‬‬ ‫حقوق و مزایای مستمر مبلغ ‪ ۲‬میلیون‬ ‫هنوز به تصویب‬ ‫اعتب��ارات عمرانی به انها اختصاص داد‪ .‬البته دولت‬ ‫وی درب��اره پروژه ه��ای عمران��ی‬ ‫و ‪ ۷۹‬ه��زار و ‪ ۵۷‬میلیون ریال‪ ،‬س��ایر نرسیده و به ما ابالغ‬ ‫همواره این موضوع را یاداور شد که به تنهایی توان‬ ‫‪ ۲‬میلی��ون و ‪ ۷۷‬ه��زار و ‪ ۸۷۴‬میلیون نشده نمی توان درباره نیمه تم��ام دول��ت قب��ل نی��ز گف��ت‪:‬‬ ‫س��اخت و اتمام این حجم از پروژه های نیمه تمام را‬ ‫ریال و در جمع ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۱۵۶‬هزار بودجه ‪ ۹۶‬اظهار نظر پروژه های مربوط به این معاونت مربوط‬ ‫کرد اما پیش بینی‬ ‫ندارد و شعار اتمام و س��اخت بیش از ‪ ۳‬هزار پروژه‬ ‫به نگهداری راه ها و کاری مستمر است‪.‬‬ ‫و ‪ ۹۳۱‬میلی��ون ریال ب��رای اعتبارات‬ ‫می کنیم بین ‪ ۲۰‬تا‬ ‫عمرانی ب��ه جا مانده از دولت های قبل را هم س��ر‬ ‫ب��ه عبارت��ی دیگ��ر‪ ،‬ه��ر روز ک��ه‬ ‫هزینه ای در نظر گرفته شده که اعتبار‬ ‫نداده است‪ .‬با این حال برای اجرای انچه پیش بینی‬ ‫اختصاصی س��ال ‪ ۹۶‬ای��ن وزارتخانه ‪۳۰‬درصد از بودجه کار تم��ام ش��ود م��ردم هم��ان‬ ‫سال قبل این معاونت‬ ‫کرده باید از ظرفیت بخش خصوصی بهره مند شود‪.‬‬ ‫روز ای��ن تغیی��ر را احس��اس‬ ‫(وزارت مس��کن‪ ،‬راه و شهرس��ازی)‬ ‫کاسته شود‬ ‫گس��ترش صنعت امروز به نقش بخش خصوصی‬ ‫می کنن��د‪ .‬پروژه های ما زمانبر نیس��ت‬ ‫یک میلی��ون و ‪ ۲۶۵‬هزار میلیون ریال‬ ‫در اج��رای پروژه ه��ای جاده ای با توج��ه به بودجه‬ ‫و به همی��ن علت ازجمل��ه پروژه های‬ ‫و اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای‬ ‫عمرانی س��ال ‪ ۹۶‬پرداخته اس��ت؛ انجا که معاون‬ ‫عمرانی نیمه تم��ام دولت های قبل نیس��ت چراکه‬ ‫‪ ۸۰‬میلی��ون و ‪ ۶۳۸‬هزار و ‪ ۷۵۴‬میلیون ریال اس��ت‬ ‫راهداری س��ازمان راه��داری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫به طور مستمر اجرا می شود‪.‬‬ ‫ک��ه در کل بودج��ه ای��ن وزارتخانه در س��ال ‪،۹۶‬‬ ‫نقش بخش خصوصی را ‪ ۸۵‬درصد دانسته است‪.‬‬ ‫‪ ۸۶‬میلی��ون و ‪ ۶۰‬هزار و ‪ ۶۸۵‬میلی��ون ریال براورد‬ ‫‹ ‹بودجه ناکافی نقش بخش خصوصی را‬ ‫معاون راهداری س��ازمان راه��داری و حمل ونقل‬ ‫شده است‪ .‬این اعتبارات به ‪ ۱۶‬زیرمجموعه وزارت‬ ‫کمرنگ می کند‬ ‫ج��اده ای در گفت وگ��و با خبرنگار م��ا درباره نقش‬ ‫راه و شهرسازی اختصاص می یابد‪.‬‬ ‫در ادام��ه بررس��ی نق��ش بخ��ش خصوص��ی در‬ ‫بخ��ش خصوص��ی در اج��رای پروژه ه��ای معاونت‬ ‫بودج��ه ‪ ۹۶‬س��ازمان راهداری‪ ،‬گس��ترش صنعت‬ ‫‹ ‹از کاهش بودجه انتقادی نداریم‬ ‫راه��داری گف��ت‪۸۵ :‬درصد این پروژه ه��ا از طریق‬ ‫نظر س��یده فاطمه مقیمی را به عن��وان نایب رییس‬ ‫گس��ترش صنعت‪ ،‬ارزیابی بودج��ه ‪ ۹۶‬در بخش‬ ‫بخش خصوصی اجرا می ش��ود بنابراین نقش بخش‬ ‫اتاق بازرگانی تهران و عضو کمیس��یون حمل ونقل‪،‬‬ ‫راهداری را به این مقام دولتی واگذار کرد‪.‬‬ ‫خصوصی در این زمینه بسیار پر رنگ بوده اما ادامه‬ ‫لجیستیک و گمرک اتاق تهران جویا شد‪.‬‬ ‫معاون راهداری س��ازمان راه��داری و حمل ونقل‬ ‫این روند نیازمند حمایت از پیمانکاران است‪.‬‬ ‫مقیمی بودجه عمرانی وزارت راه را بسیار پایین تر‬ ‫ج��اده ای پیش بین��ی کرد بی��ن ‪ ۲۰‬ت��ا ‪۳۰‬درصد‬ ‫عبدالهاش��م حس��ن نیا در این باره به گس��ترش‬ ‫از انچ��ه نیازمند ان هس��تیم دانس��ت و گفت‪ :‬این‬ ‫از بودجه این معاونت کاس��ته ش��ود‪ .‬عبدالهاش��م‬ ‫میزان پاس��خگوی نیازهای این وزارتخانه نیس��ت‬ ‫چراک��ه این وزارتخانه بدهی ه��ای زیادی به بخش‬ ‫خصوصی دارد که پیمانکاران را دچار مشکل کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر قرار بر حضور بخ��ش خصوصی در این‬ ‫زمینه اس��ت باید این بخش بتواند بدهی های خود‬ ‫را بپردازد و برای این منظور باید منتظر باش��د که‬ ‫دولت به تعهدات خود عمل کند‪ .‬اما اگر این بودجه‬ ‫تایید ش��ود‪ ،‬نخواهد توانس��ت بدهی خود به بخش‬ ‫خصوصی را بپردازد‪ .‬عضو کمیس��یون حمل ونقل‪،‬‬ ‫لجیس��تیک و گمرک اتاق ته��ران ادامه داد‪ :‬واضح‬ ‫است که توس��عه بازسازی و نوس��ازی ناوگان های‬ ‫هوای��ی‪ ،‬دریایی‪ ،‬جاده ای و ریلی نیازمند س��رمایه‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از سوی دیگر بسیاری از کارهای بخش‬ ‫خصوصی به وزارتخانه بازمی گ��ردد‪ .‬اگر وزارت راه‬ ‫نتواند زیرساخت ها را تامین کند و جاده ها را ترمیم‬ ‫و جاده ه��ای جدیدی احداث کند‪ ،‬بخش خصوصی‬ ‫هرگز نمی تواند به برنامه های خود عمل کند‪.‬‬ ‫نایب ریی��س ات��اق بازرگانی تهران معتقد اس��ت‬ ‫اگ��ر ایران بخواهد با دنیا رقابت کند باید براس��اس‬ ‫استاندارد های جهانی پیش برود‪.‬‬ ‫نایب رییس اتاق بازرگانی تهران در این باره گفت‪:‬‬ ‫به عنوان مثال اگر می خواهیم صنعت گردشگری را‬ ‫توس��عه دهیم یکی از کارهایی که باید انجام شود‪،‬‬ ‫تامی��ن امنیت گردش��گران در جاده هاس��ت و این‬ ‫ممکن نخواهد بود جز با حمایت از بخش خصوصی‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم شایسته ساالری در انتخاب ها‬ ‫توج��ه دولت ب��ه بخ��ش خصوصی درخواس��ت‬ ‫جدیدی نیس��ت اما انچه گسترش صنعت یاداوری‬ ‫می کند تف��اوت پیمان��کاران بخ��ش خصوصی در‬ ‫اج��رای پروژه هاس��ت‪ .‬برخی از ای��ن پیمانکاران را‬ ‫می ت��وان ناکارام��د خوان��د و این در حالی اس��ت‬ ‫ک��ه بس��یاری دیگ��ر کارام��د و م��ورد اطمین��ان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان وزارت راه و به عبارت دیگر دولت‬ ‫بای��د مش��خص کند چه س��ازوکاری ب��رای پایش‬ ‫ای��ن پیمان��کاران در نظر خواهد گرف��ت و چگونه‬ ‫پیمان��کاران توانمند و متعه��د را از غیرمتخصصان‬ ‫تشخیص خواهد داد‪.‬‬ ‫تالش وزارت راه برای گسترش محورهای شمالی‬ ‫با نهایی ش��دن همکاری های وزارت مس��کن‪ ،‬راه و‬ ‫شهرسازی و بنیاد مس��تضعفان‪ ،‬ازادراه تهران‪-‬شمال‬ ‫بالتکلیف��ی طوالنی مدت خود را با ی��ک برنامه مدون‬ ‫قطع��ی تغییر داد‪ .‬اکن��ون به نظر می رس��د وقت ان‬ ‫رس��یده که با پیگیری طرح های موازی این وزارتخانه‪،‬‬ ‫دیگر برنامه های خود مانند به حداکثر رساندن ظرفیت‬ ‫جاده های شمالی را به کار ببندد‪ .‬در سال های گذشته‬ ‫محورهای ش��مال کش��ور با ترافیک س��نگین در ایام‬ ‫تعطیلی روبه رو می شد‪ .‬همچنین جاده تهران‪ -‬شمال‬ ‫هنوز به طور کامل اجرا نش��ده و پیش بینی می ش��ود‬ ‫دو سیاست تعریض و توس��عه بزرگراه تهران ‪ -‬شمال‬ ‫می تواند به این موضوع کمک بسیاری داشته باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬در طول س��ال های گذشته یکی‬ ‫از اصلی ترین مس��ائل و مش��کالتی که برای سیس��تم‬ ‫حمل ونق��ل ج��اده ای ای��ران ب��ه وجود ام��ده بحث‬ ‫محورهای مواصالتی به س��مت اس��تان های ش��مالی‬ ‫است‪ .‬ترافیک های طوالنی مدت و قفل شدن جاده های‬ ‫اصلی ش��مالی کش��ور در ایام پیک س��فر باعث شده‬ ‫مس��ئوالن وزارت راه تالش کنند تمام ظرفیت موجود‬ ‫در جاده های فعلی را افزایش داده و به باالترین سطح‬ ‫ممکن خود برسانند‪.‬‬ ‫در کن��ار ازادراه تهران ‪ -‬ش��مال که قطعه نخس��ت‬ ‫ان در بهار س��ال اینده به بهره برداری خواهد رس��ید‬ ‫و قطعات دوم و س��ومش نیز در مرحله تعیین تکلیف‬ ‫پیمان��کار و مطالع��ات قطع��ی هس��تند‪ ،‬وزارت راه‬ ‫برنامه ریزی برای گسترش توان جاده های فعال شمالی‬ ‫را نیز اجرایی کرده است‪.‬‬ ‫از چند س��ال قبل دو مح��ور ه��راز و فیروزکوه در‬ ‫دس��تور کار ق��رار گرفته اند تا با تبدیل ش��دن به یک‬ ‫محور چهاربانده اوضاع انها نس��بت به گذش��ته بهبود‬ ‫یابد‪ ،‬موضوعی که حاال به مرحله نهایی کار رس��یده و‬ ‫براساس اعالم معاون س��اخت راه های شرکت ساخت‬ ‫ه��ر دو این مس��یرها به بزرگراه تبدیل خواهند ش��د‪.‬‬ ‫خی��راهلل خادمی در رابطه با فیروزکوه گفته اس��ت‪ :‬از‬ ‫چهار بانده شدن این محور تنها حدود ‪ ۸‬کیلومتر باقی‬ ‫مانده که از این رقم نیز ‪ ۵‬کیلومتر ان تا پایان امس��ال‬ ‫به بهره برداری می رسد‪ .‬تونل ها و نقاط خاص این محور‬ ‫جزء اصلی ای��ن پروژه خواهند بود که امس��ال نهایی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫براس��اس گفته ه��ای وی‪ ،‬در محور ه��راز نیز از ‪۲۵‬‬ ‫کیلومتر پروژه برنامه ریزی شده تاکنون ‪ ۱۶‬کیلومتر به‬ ‫بهره برداری رسیده و ‪ ۹‬کیلومتر باقیمانده نیز تا پایان‬ ‫امسال نهایی خواهد شد‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش کار به نظر می رس��د ظرفیت‬ ‫این دو جاده قدیم��ی در مدتی کوتاه به حداکثر توان‬ ‫اجرایی خود خواهد رسید‪ .‬محور چالوس نیز به عنوان‬ ‫دیگ��ر راه تاریخ��ی رس��یدن به ش��مال در چارچوب‬ ‫س��اخت ازادراه با دگرگونی جدی روبه رو خواهد ش��د‬ ‫تا گره های کور ترافیکی این مس��یر نیز برطرف شود‪.‬‬ ‫با اضافه کردن برنامه ریزی ها برای نهایی ش��دن طرح‬ ‫س��اخت ازادراه قزوین‪-‬رش��ت‪ ،‬این مس��یر نیز نقشی‬ ‫مهم در افزایش توسعه زیرساختی در این محورها ایفا‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫تم��ام ای��ن برنامه ریزی ه��ا ک��ه به عن��وان یکی از‬ ‫اولویت ه��ای اصل��ی وزارت راه و شهرس��ازی در طول ‬ ‫س��ال های گذش��ته مطرح بوده به این منظور اجرایی‬ ‫می ش��ود تا بخشی از تقاضای فعال چندمیلیونی برای‬ ‫س��فر به استان های شمالی پاس��خ داده شود‪ .‬با وجود‬ ‫انکه نمی توان انتظار داش��ت س��فرهای چند میلیونی‬ ‫س��االنه تهرانی ها به سمت اس��تان های شمالی بدون‬ ‫محدودیت های ترافیکی انجام ش��ود اما نهایی ش��دن‬ ‫ای��ن پروژه ها می تواند الاقل بخش��ی از دغدغه کاهش‬ ‫محدودیت ه��ای ج��اده ای در مدیریت این س��فرها را‬ ‫پوشش دهد‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 17‬هزار اتوبوس فرسوده‬ ‫در انتظار نوسازی‬ ‫‪10‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 5‬پیاپی ‪1978‬‬ ‫محدودیت‬ ‫خودروسازان خارجی‬ ‫برای انتخاب شریک تجاری‬ ‫براس��اس جدیدتری��ن اطالعات به دس��ت ام��ده از دس��تورالعمل جدید‬ ‫واردات خ��ودرو ک��ه هم اکنون در س��تاد تنظیم ب��ازار از زیرمجموعه های‬ ‫ریاس��ت جمهوری در حال بررس��ی است‪،‬ش��رکت های خارجی در هر گروه‬ ‫خودروی��ی تنها می توانند با یک ش��رکت داخلی ق��رارداد تجاری یا تولیدی‬ ‫داشته باشند‪( .‬منظور از گروه خودرویی خودروهای سواری و وانت‪ ،‬خودروی‬ ‫تجاری سنگین حمل بار و خودروهای تجاری حمل مسافر است)‪.‬‬ ‫‪ 24‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 14‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 14‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫توسعه بین المللی خوشه قطعات خودرو‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ لوکس های اجاره ای‬ ‫در انتظار اتحادیه‬ ‫‪8‬‬ ‫واردات بیش از‬ ‫‪40‬هزار خودرو در ‪ 8‬ماه‬ ‫براس��اس جدیدترین اطالعات به دس��ت امده از دس��تورالعمل جدید‬ ‫واردات خ��ودرو که هم اکنون در س��تاد تنظیم ب��ازار از زیرمجموعه های‬ ‫ریاست جمهوری در حال بررس��ی است‪،‬شرکت های خارجی در هر گروه‬ ‫خودرویی تنها می توانند با یک ش��رکت داخلی قرارداد تجاری یا تولیدی‬ ‫داش��ته باش��ند‪( .‬منظور از گ��روه خودرویی خودروهای س��واری و وانت‪،‬‬ ‫خودروی تجاری س��نگین حم��ل بار و خودروهای تجاری حمل مس��افر‬ ‫است)‪.‬‬ ‫امضای ‪ 2‬قرارداد خودرویی‬ ‫تا پایان امسال‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ب��ا بی��ان اینک��ه تفاهمنام��ه ای��ران ب��ا‬ ‫ش��رکت رنو‪ ،‬ب��ه زودی تبدیل ب��ه قرارداد‬ ‫می ش��ود‪ ،‬از امض��ای دو ق��رارداد دیگ��ر‬ ‫خودروی��ی ت��ا پای��ان س��ال جاری خب��ر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫منص��ور معظم��ی در نشس��ت هی��ات‬ ‫نماین��دگان ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬مع��ادن و کش��اورزی تهران‬ ‫گفت‪ :‬صنعت خودروی ایران پس از نفت‪ ،‬دومین صنعت پیش��ران‬ ‫توس��عه به ش��مار می رود و این در ش��رایطی اس��ت که در س��ال‬ ‫‪٢٠١٥‬م‪ ،‬چی��ن با تولی��د ‪٢٣‬میلیون خودرو در جایگاه نخس��ت و‬ ‫امری��کا‪ ،‬ژاپ��ن و المان به ترتیب در رتبه های بعدی قرار داش��تند؛‬ ‫ضم��ن اینک��ه بای��د توجه داش��ت ب��رای بهبود وضعی��ت صنعت‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬راه��ی جز پیوس��تن به نش��ان های خارجی و مش��ارکت‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اف��زود‪ :‬میزان تولید خودرو‬ ‫از ابتدای امس��ال تاکنون به ‪٨٨٠‬هزار دستگاه رسیده که نسبت به‬ ‫مدت مش��ابه سال گذشته از رش��د ‪٣٧‬درصدی برخوردار است؛ در‬ ‫این میان انعقاد قراردادهای پژو و س��یتروئن با دو خودروساز بزرگ‬ ‫کش��ور نیز با اهمیت بوده‪ ،‬این در حالی است که قرارداد رنو نیز به‬ ‫زودی نهایی می شود‪.‬‬ ‫معظم��ی در ادام��ه به تفاوت های قرارداد رنو ک��ه با ایدرو منعقد‬ ‫ش��ده‪ ،‬به دو قرارداد دیگر صنعت خودرو اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬در‬ ‫تمام��ی این قرارداده��ا حداقل ‪٣٠‬درصد از تولی��د باید به صادرات‬ ‫اختصاص داده ش��ود‪ ،‬ب��ه عبارت دیگر با این بند به ش��بکه توزیع‬ ‫خودروسازان خارجی متصل می ش��ویم اما تفاوت قرارداد رنو با دو‬ ‫قرارداد دیگر این اس��ت که در قرارداد رنو برای نخستین بار ساخت‬ ‫و تولی��د موتور‪ ،‬گیربکس و شاس��ی در داخل کش��ور تاکید ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به اعتقاد وی‪ ،‬باید به س��مت تولید محصوالتی حرکت کنیم که‬ ‫از نظر کیفیت قابل قبول باش��ند و خریدار نیز توان خرید داش��ته‬ ‫باشد؛ در این میان ایجاد مراکز تحقیق و توسعه و اموزش کارکنان‬ ‫صنعت خودرو باید موردتوجه قرار گیرد‪ ،‬چراکه ش��بکه گسترده ای‬ ‫ش��امل ‪ ١٢٠٠‬قطعه س��از با گردش مالی ‪١٢‬هزار میلی��ارد تومان‬ ‫داریم؛ امیدواریم درپی انعقاد قراردادهای جدید مردم ش��اهد تولید‬ ‫محصوالت با کیفیت باشند‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل ایدرو به هدف گذاری تولید ‪۳‬میلیون خودرو در‬ ‫افق ‪ ١٤٠٤‬اشاره و تاکید کرد‪ :‬تا پایان امسال با دوخودروساز دیگر‬ ‫به نتیجه نهایی خواهیم رسید‪.‬‬ ‫ضم��ن اینک��ه در بخ��ش ان��رژی در برنام��ه شش��م ب��ه ج��ز‬ ‫رگوالت��وری چی��زی دی��ده نش��ده و ای��ن در حال��ی اس��ت که با‬ ‫توج��ه به اینک��ه در این بخ��ش از پرمصرف تری��ن و پرهزینه ترین‬ ‫کش��ورها هس��تیم بای��د ب��ه س��مت ادغام نف��ت و نی��رو حرکت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ رشد کیفی قطعه سازان‬ ‫در قراردادهای جدید‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ بازار ‪۴۰۰‬میلیونی منطقه‬ ‫در تیررس شرکای صنعت خودرو‬ ‫معاون ام��ور صنایع وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت گفت‪ :‬س��رمایه گذاری برخی شرکت های‬ ‫خودروسازی مانند رنو و پژو در ایران و پیگیری‬ ‫س��رمایه گذاری در سایر کشورهای منطقه مانند‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬روی صادرات خودروهای مش��ترک‬ ‫تولید شده در ایران اثرگذار است‪.‬‬ ‫محس��ن صالحی نی��ا در گفت وگو با پرش��ین‬ ‫خودرو‪ ،‬درباره اه��داف صادراتی صنعت خودروی ایران و‬ ‫تاثیر حضور شرکت های حاضر در ایران در بازار خودرویی‬ ‫کشورهای منطقه گفت‪ :‬هدف اصلی صادراتی قراردادهای‬ ‫خودرویی جدید‪ ،‬تامین نیاز کش��ورهای منطقه است که‬ ‫‪۴۰۰‬میلیون نفر جمعیت را در خود جای داده اند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬وقتی برندی مانن��د رنو یا پژو وارد بازار‬ ‫ایران می شود و در مقابل خواسته ما برای شرط صادرات‬ ‫‪۳۰‬درصدی تمکین می کند‪ ،‬بی ش��ک بازارسنجی الزم را‬ ‫انج��ام داده و می داند که برای تحقق این ش��رط باید چه‬ ‫بکند‪.‬‬ ‫صالحی نیا درباره سرمایه گذاری موازی برخی برندهای‬ ‫خودرویی در ایران و کش��ورهای همسایه گفت‪ :‬اینکه در‬ ‫کجا و به چه میزان س��رمایه گذاری می کنند به ما مربوط‬ ‫نیست زیرا انها در قراردادهای خود تعهدی برای صادرات‬ ‫‪۳۰‬درص��د از تولیدات خود داده اند که بای��د ان را انجام‬ ‫دهند‪ ،‬حال اگر در تمام کشورها سرمایه گذاری‬ ‫مش��ابه کنند‪ ،‬این بن��د از ق��رارداد الزم االجرا‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫مع��اون امور صنای��ع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت تاکید کرد‪ :‬در ابتدا و برای ‪۵‬س��ال قرار‬ ‫اس��ت این شرکت های خودروس��ازی از طریق‬ ‫ش��بکه جهانی خ��ود ‪۳۰‬درص��د از محصوالت‬ ‫تولیدی در ایران را بفروشند که این بدان معنی است که‬ ‫این توان را در خود دیده اند و اگر این توان وجود نداشته‬ ‫باشد ورود به قراردادهای سرمایه گذاری مشترک (جوینت‬ ‫ونچر) با ایران یک اشتباه است‪.‬‬ ‫وی درباره راه کنترل مازاد تولید در قراردادهای جدید‬ ‫گفت‪ :‬ما با این ش��رکت ها قرار گذاش��ته ایم که ‪۳۰‬درصد‬ ‫ت در یک بازه زمانی رخ دهد یعنی اگر امروز ‪۱۰۰‬‬ ‫صادرا ‬ ‫دس��تگاه تولید کردیم و تا ‪ ۴‬ماه نتوانس��ت ‪ ۳۰‬دستگاه را‬ ‫صادر کند‪ ،‬به میزان کس��ری صادرات‪ ،‬از تولید محصول‬ ‫مورد نظر کاسته شود و این اتفاق جلوی انباشت محصول‬ ‫بدون بازار صادراتی را می گیرد‪.‬‬ ‫صالحی نیا خاطرنشان کرد‪ :‬کاهش تولید به نفع شرکت‬ ‫سرمایه گذاری مش��ترک (جوینت ونچر) نیست بنابراین‬ ‫تمام س��عی خود را برای صادرات و افزایش رقم صادراتی‬ ‫انجام خواهد داد‪.‬‬ ‫ تولید سایپا‬ ‫از مرز سال گذشته عبور کرد‬ ‫ رئیس هیئت عامل ایدرو‬ ‫خواهان حذف داللی خودرو‬ ‫گروه خودرو س��ازی س��ایپا در ‪ ۸‬ماه امس��ال ب��ا تولید‬ ‫‪۳۷۴‬ه��زار دس��تگاه خودرو از م��رز تولید کل س��ال ‪۹۴‬‬ ‫عبورکرد‪ .‬به گزارش س��ایپانیوز؛ در ‪۸‬ماه امسال‪ ،‬تولیدات‬ ‫محصوالت س��واری و تجاری گروه سایپا از مرز ‪۳۷۴‬هزار‬ ‫دس��تگاه خودرو گذش��ت و ضمن عبور از تعداد کل تولید‬ ‫سال ‪ ،۹۴‬نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ‪۵۳/۷‬‬ ‫درص��دی همراه ش��د‪ .‬بر اس��اس این گزارش ت��ا ‪ ۱۷‬اذر‬ ‫‪۱۰۳ ،۹۵‬درص��د از اهداف برنامه تجمعی ‪ ۸‬ماه نخس��ت‬ ‫سال ‪ ۹۵‬محقق ش��ده است‪ .‬شرکت سایپا با محقق شدن‬ ‫برنام��ه تجمعی ‪۹۹‬درصدی از برنام��ه تولید‪ ،‬پارس خودرو‬ ‫‪۱۱۶‬درصد‪ ،‬س��ایپا کاش��ان ‪۱۳۵‬درصد‪ ،‬ب��ن رو ‪۹۵‬درصد‪،‬‬ ‫زامیاد ‪۹۳‬درصد و س��ایپا دیزل ‪۳۵‬درصد از برنامه ‪ ۸‬ماهه‬ ‫سال ‪ ۹۵‬را محقق کرده اند‪ .‬در بین محصوالت گروه سایپا‬ ‫مجموع��ه ایک��س ‪ ۱۰۰‬و ایکس ‪ ،۲۰۰‬خان��واده برلیانس‪،‬‬ ‫گروه رنو‪ ،‬س��راتو و اریو در بین خودرو های سواری و وانت‬ ‫دوگانه س��وز‪ ،‬مینی تراک و کش��نده دانگ فنگ از مجموع‬ ‫محصوالت تجاری س��بک و س��نگین بیشترین امار تولید‬ ‫‪8‬ماه نخست سال ‪ ۹۵‬را به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫ای��ن افزایش روند تولید از س��ال ‪ ۹۴‬تاکنون براس��اس‬ ‫اس��تراتژی تعریف ش��ده و تاکید مدیرعامل گروه سایپا و‬ ‫ش��اخص قرار دادن افزایش تولید و براساس همت و تالش‬ ‫تمامی کارکنان گروه سایپا انجام شده است‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی‬ ‫صنایع ایران (ایدرو) خواهان مدیریت عرضه خودرو به‬ ‫مشتریان واقعی از سوی خودروسازان شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایدرونیوز‪ ،‬منص��ور معظمی معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خواس��تار عرض��ه خودرو به‬ ‫مردم با قیمت های رس��می و حذف بازار داللی ش��د‬ ‫و با ارس��ال نام��ه ای به مدی��ران عامل ش��رکت های‬ ‫ایران خودرو و س��ایپا از انها خواس��ت در جهت حذف‬ ‫اختالف میان قیمت رسمی فروش خودروهای این دو‬ ‫شرکت با قیمت بازار تالش کنند‪.‬‬ ‫این خبر حاکی است در بخشی از نامه دکتر معظمی‬ ‫به مدیران عامل دو ش��رکت ایران خودرو و سایپا امده‬ ‫اس��ت‪ :‬نظر به اس��تفاده قش��ر محروم از خودروهای‬ ‫داخل��ی‪ ،‬در جهت تقویت عرض��ه اینترنتی خودروها‬ ‫تالش بیش��تر ش��ود و همچنین در فروش خودرو به‬ ‫مصرف کنندگان اصلی از طریق شبکه نمایندگی های‬ ‫مجاز اقدام ش��ود تا با حذف ب��ازار داللی‪ ،‬محصوالت‬ ‫با قیمت های مصوب در اختیار هموطنان قرار گیرد‪.‬‬ ‫رییس هی��ات عامل ای��درو در این نامه خواس��تار‬ ‫بذل تالش موثر در این زمینه از س��وی دو مدیرعامل‬ ‫ش��رکت های ایران خ��ودرو و س��ایپا و همچنین ارائه‬ ‫گزارش اقدامات به عمل امده‪ ،‬شد‪.‬‬ ‫افزایش امار شکایات ناشی از پیش فروش خودرو‬ ‫رییس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو‬ ‫با توجه به موج پیش ف��روش غیرمجاز خودرو در برخی‬ ‫از واحد ه��ای بدون مجوز گفت‪ :‬از همه متقاضیان خرید‬ ‫خودرو درخواست می ش��ود از هرگونه انعقاد قرارداد در‬ ‫ش فروش خودرو با شرکت هایی که بدون مجوز‬ ‫قالب پی ‬ ‫پیش فروش هستند‪ ،‬خودداری کنند‪.‬‬ ‫سعید موتمنی در گفت وگو با خبر خودرو اظهار کرد‪:‬‬ ‫ش فروش خودرو تنها با دریافت‬ ‫براساس مصوبه دولت پی ‬ ‫مجوز از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مجاز است‪.‬‬ ‫وی ب��ا توجه به افزای��ش کالهبرداری ه��ا در جریان‬ ‫پیش فروش از س��وی برخی شرکت ها تصریح کرد‪ :‬همه‬ ‫ش��رکت هایی که خواس��تار پیش فروش خودرو هستند‬ ‫بای��د از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت مجوز دریافت‬ ‫کنند و تنها مرج��ع ارائ ه مجوز پیش فروش خودرو‪ ،‬این‬ ‫وزارتخانه اس��ت و هیچ مرجع دیگ��ری صالحیت ارائه‬ ‫مجوز پیش فروش خودرو را ندارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬متاس��فانه برخ��ی از واحدهای بدون پروانه‬ ‫ب��ا دادن اگه��ی در روزنامه ها اقدام به جذب مش��تری‬ ‫می کنند درحالی که براس��اس ماده ‪ ۱۷‬تبصره ‪ ۳‬قانون‬ ‫جراید باید قبل از قبول هر گونه اگهی‪ ،‬پروانه کسب این‬ ‫ش��رکت ها رویت ش��ود این در حالی است که هم اکنون‬ ‫بیش��تر اگهی هایی که در روزنامه ه��ا برای پیش فروش‬ ‫خودرو چاپ می ش��ود از س��وی واحدهای بدون مجوز‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ب��ا اش��اره به وج��ود بی��ش از ‪۳‬هزار‬ ‫نمایش��گاه اتومبیل بدون پروانه کسب گفت‪ :‬هم اکنون‬ ‫نزدیک ب��ه ‪۱۰‬هزار دفتر خرید و ف��روش خودرو وجود‬ ‫دارد که بدون مجوز فعالیت هستند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬متاس��فانه م��وارد بس��یاری از‬ ‫ش��رکت های متقل��ب مش��اهده ش��ده اس��ت ک��ه ب��ا‬ ‫فری��ب خری��داران خ��ودرو‪ ،‬پول ه��ای کالن��ی را ب��ه‬ ‫جی��ب زده و به راحت��ی از م��ردم کالهب��رداری‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫وی با توجه به افزایش امار ش��کایات از واحدهایی که‬ ‫اقدام به پیش فروش خ��ودرو می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬البته هزار‬ ‫واحد خرید و فروش دارای مجوز کسب در تهران وجود‬ ‫دارد که تاکنون از هیچ یک از این واحدها شکایتی نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 24‬اذر ‪ 14 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 14‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 5‬پیاپی ‪1978‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫انتخاب شرکای خارجی‬ ‫با هدف بهبود جریان تولید‬ ‫یک فعال صنعت قطعه سازی ایران‬ ‫با اشاره به نقش مهم شرکای خارجی‬ ‫در دس��تیابی ب��ه فض��ای رقابتی در‬ ‫صنعت خودرو و قطعه سازی می گوید‬ ‫که ایج��اد محیط کس��ب وکار رقابتی‬ ‫می توان��د قطعه س��ازان داخل��ی را در‬ ‫تولید و صادرات قطعات خودرو یاری‬ ‫و باعث توسعه و پیشرفت در این صنعت شود‪.‬‬ ‫بهرام شهریاری در گفت وگو با خبرخودرو اظهارکرده با ایجاد‬ ‫چنی��ن فرصتی قطعه س��ازان داخلی نیز باید در تالش باش��ند‬ ‫قطع��ات ارزان تر و رقابتی تر را در مقایس��ه ب��ا همتایان تولید و‬ ‫عرض��ه کنند‪ .‬در صورتی که قطعه س��ازان با هدف بهبود جریان‬ ‫تولید ش��رکای خارج��ی را انتخاب کنند به ط��ور حتم کیفیت‬ ‫در این صنعت به س��رعت افزایش یافته و ش��اهد ارتقای کیفی‬ ‫و دس��تیابی به اس��تانداردهای جهانی در تولی��د در این صنعت‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رده که ام��روز صنعت قطعه س��ازی ای��ران با‬ ‫مش��کالت زی��ادی در بخش ه��ای تولید و نقدینگ��ی و فناوری‬ ‫مواجه است و به طور قطع حضور شرکای خارجی می تواند منافع‬ ‫صنعت قطعه س��ازی ایران را تامین و بازارهای جهانی را به روی‬ ‫قطعه س��ازان داخلی بگش��اید‪ .‬هر چند در س��ایر بخش ها مانند‬ ‫تامین مواد اولیه نیز باید تمهیداتی اندیشیده شود تا در مجموع‬ ‫بتوانیم در حوزه رقابتی تولید کنیم‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه س��ازی کش��ور تصریح ک��رد‪ :‬البته در‬ ‫این ش��رایط ض��رورت دارد ضمن دس��تیابی به ب��ازار رقابتی و‬ ‫تی��راژ اقتصادی در تولید‪ ،‬فن��اوری و همچنین قدرت طراحی و‬ ‫نواوری در این صنعت تقویت ش��ود‪ .‬به ط��ور قطع بهبود اوضاع‬ ‫قطعه س��ازان مس��تلزم انتخاب و مشارکت با مش��اوران خارجی‬ ‫اس��ت تا در جریان این همکاری ها کاستی های موجود در حوزه‬ ‫دانش طراحی و فناوری جبران و شاهد تولید اقتصادی و توسعه‬ ‫صادرات در صنعت باشیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به اهمیت داخلی سازی تولیدات جدید‬ ‫در همکاری اخیر یاداور شده با توجه به کاهش قیمت تمام شده‬ ‫تولی��د قطعات در ایران افزایش درصد داخلی س��ازی محصوالت‬ ‫جدید می تواند هزینه کمتری را برای ش��رکت ها به دنبال داشته‬ ‫باشد و قیمت ها را در داخل مناسب تر کند‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫مراکز اسقاط‬ ‫در استانه ورشکستگی‬ ‫رییس کارگروه خودرویی اتحادیه صنایع اس��قاط و بازیافت‬ ‫کش��ور با انتقاد از جریان اسقاط خودروهای فرسوده در کشور‬ ‫می گوید که همچنان مشکل و موانع برای مراکز اسقاط وجود‬ ‫داشته و هر روز این شرایط سخت تر و نگران کننده تر می شود‪.‬‬ ‫محمد حس��ین گودرزی در گفت وگو با اخبار خودرو ضمن‬ ‫گالیه از انحصار ایجاد شده در روند اسقاط تاکسی های فرسوده‬ ‫در کش��ور توضیح داده که هم اکنون بیشتر مراکز اسقاط تنها‬ ‫ب��ا ‪۱۰‬درصد ظرفی��ت فعالیت دارند اما یک مرکز که اس��قاط‬ ‫تاکس��ی ها را به عهده دارد روزانه بین ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬دس��تگاه‬ ‫تاکس��ی را در تهران اس��قاط می کند‪ .‬متاس��فانه با یک مجوز‬ ‫غیرقانون��ی‪ ،‬ح��ق تمامی مراکز اس��قاط تضییع ش��ده و هیچ‬ ‫دس��تگاه و مرجع قانونی نیز به این مسئله رسیدگی نمی کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ارائه شکایت های متعدد به نهادها و دستگاه ها‬ ‫قانونی اظهار کرده که متاس��فانه تاکنون هیچ نتیجه ای در این‬ ‫زمینه حاصل نش��ده است و همچنان اسقاط تاکسی ها به طور‬ ‫انحصاری در اختیار مرکزی خاص قرار دارد‪.‬‬ ‫گودرزی با اش��اره به امار مربوط به نوس��ازی تاکس��ی های‬ ‫فرسوده تصریح کرده براساس اماری قرار بود تا پایان سال ‪۹۵‬‬ ‫حدود ‪۹۰‬هزار دس��تگاه تاکس��ی از رده خارج شود اما ‪۶۵‬هزار‬ ‫دس��تگاه ثبت نام کردند که ب��ا توجه به انحص��اری که ایجاد‬ ‫کردند این روند کند شده از این رو به نظر نمی رسد امار اسقاط‬ ‫تاکس��ی ها تا این لحظه به ‪۲۰‬هزار دستگاه نیز رسیده باشد و‬ ‫تا پایان سال نمی توانند این میزان اسقاط را به اتمام برسانند‪.‬‬ ‫وی همچنین با اش��اره به روند نامناسب اس��قاط خودروهای‬ ‫سنگین در کش��ور اظهار کرده که براساس برنامه دولت مقرر‬ ‫ش��د تا ‪۶۵‬هزار خودروی فرس��وده در ن��اوگان حمل ونقل بار‬ ‫اس��قاط شوند که متاسفانه اقدام عملی در این زمینه نیز انجام‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬در این بخش با توجه به س��ود باالی تسهیالت‬ ‫بانکی و تضامین س��نگین بانک ها نیز تاکنون اتفاق خاصی رخ‬ ‫نداده است‪.‬‬ ‫گودرزی با اش��اره به افزایش مراکز اس��قاط در کش��ور بیان‬ ‫کرده در ش��رایطی که امس��ال مراکز اس��قاط از ‪ ۱۳۰‬به ‪۱۵۰‬‬ ‫مرکز افزایش یافته اس��ت اما نه تنها مراکزی که به تازگی اغاز‬ ‫به فعالی��ت کردند مراجعات��ی ندارند بلک��ه ‪ ۱۳۰‬مرکزی که‬ ‫مدتهاس��ت ایجاد شده و س��رمایه گذاری عظیمی کردند نیز‪،‬‬ ‫فعالیت چندانی ندارند‪.‬‬ ‫رییس کارگروه خودرویی اتحادیه صنایع اس��قاط و بازیافت‬ ‫کشور با اشاره به ارتباط مستقیم واردات خودرو با جریان خرید‬ ‫گواهی اسقاط در کشور گفته که با کاهش واردات خودرو امار‬ ‫خرید گواهی اس��قاط نیز روند کاهشی خواهد داشت به طوری‬ ‫که هم اکنون امروز در صفحه ش��خصی مراکز اس��قاط گواهی‬ ‫ام��اده وجود دارد اما خریداری نیس��ت‪ .‬رکود جدی در مراکز‬ ‫اسقاط کشور جریان دارد که به طور قطع ادامه این روند باعث‬ ‫ورشکستگی گسترده در مراکز اسقاط در کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫خودرویی که‬ ‫‪600‬میلیون تومان‬ ‫قیمت دارد ساعتی‬ ‫‪ 90 ،80‬و گاهی‬ ‫‪70‬هزار تومان اجاره‬ ‫داده خواهد شد‪ .‬در‬ ‫همین حال انتخاب‬ ‫خودرو برای اجاره‬ ‫بستگی به سلیقه و نیاز‬ ‫مشتریان دارد‬ ‫لوکس های اجاره ای در انتظار اتحادیه‬ ‫ش��ب های جمع��ه ی��ا‬ ‫نیره دوخائی‬ ‫ش��ب هایی ک��ه ف��ردای‬ ‫گروه خودرو‬ ‫ان تعطی��ل اس��ت‪ ،‬برخی‬ ‫خیابان ه��ای ته��ران و‬ ‫شهرهای مختلف کشور‪ ،‬پاتوقی می شود برای «دور‬ ‫دور» کردن جوانانی که عش��ق به رانندگی دارند و‬ ‫البته کمی هم فخر فروشی به سواری با خودروهای‬ ‫لوک��س و قیمت��ی‪ .‬انهایی که به اصط�لاح مایه دار‬ ‫هس��تند‪ ،‬سوار بر خودرو پدرشان یکه تازی می کنند‬ ‫و انهایی که کمی س��طح اقتصادی پایین تری دارند‬ ‫به راحتی س��راغ ش��رکت های کرایه خ��ودرو رفته‬ ‫و حاضرن��د ب��رای یک ش��ب خودروی��ی لوکس را‬ ‫کرای��ه ک��رده و بین یک تا ‪ 2‬میلی��ون تومان اجاره‬ ‫پرداخت کنند تا هم رنگ جماعت باش��ند و از شب‬ ‫گرانقیمت شان به خوبی استفاده کنند‪.‬‬ ‫اجاره خودروهای لوکس چند س��الی است که در‬ ‫ایران مرسوم ش��ده و متقاضیان این خودروها ابتدا‬ ‫دامادهایی بودند که دل ش��ان می خواس��ت در شب‬ ‫عروسی‪ ،‬همسرش��ان را با شیک ترین و لوکس ترین‬ ‫خودرو موجود در بازار به خانه بخت ببرند‪ .‬چند سال‬ ‫که گذشت‪ ،‬دایره فعالیت این شرکت ها هم گسترش‬ ‫یافت و عالوه بر کرایه خودرو به جوان های ماشین باز‬ ‫و داماده��ا‪ ،‬به ش��رکت های دولتی و خصوصی برای‬ ‫تش��ریفات خدمات ارائه می کنند و برای برنامه های‬ ‫گردشگری نیز خودرو اجاره می دهند‪.‬‬ ‫این ش��رکت ها بیش��تر زیر س��ایه مجوز اژانس‪،‬‬ ‫فعالیت می کنند و اگرچه برخی از کارشناس��ان این‬ ‫ش��غل را در ردیف مش��اغل کاذب قرار می دهند اما‬ ‫صاحبان این شرکت ها با دریافت اجاره های باال‪ ،‬هر‬ ‫روز ب��ه تعداد خودروهای خود می افزایند و البته در‬ ‫انتظار تاسیس اتحادیه ای هستند که به فعالیت انها‬ ‫سر و سامان دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر سیاست بر خودروهای لوکس‬ ‫اش��کان رییس دان��ا‪ ،‬ازجمله افرادی اس��ت که به‬ ‫دلیل عالق ه زیاد به خودرو از س��ال ‪ 1385‬وارد این‬ ‫حرفه شده و برای انکه فعالیتی قانونی داشته باشد‪،‬‬ ‫چندی��ن بار تقاضای خود برای تش��کیل اتحادیه را‬ ‫ارائه داده اما به نتیجه نرسیده است‪.‬‬ ‫او در این ب��اره به گس��ترش صنع��ت می گوید‪ :‬ما‬ ‫منتظر یک اتحادیه هس��تیم و درخواس��ت داده ایم‬ ‫اما می گویند تعداد تقاضا باید بیش از ‪ 100‬شرکت ‬ ‫باش��د که در ح��ال حاضر تعداد این ش��رکت ها در‬ ‫ته��ران به ‪ 20‬عدد هم نمی رس��د و به طور کلی در‬ ‫ای��ران تا ش��کایت ها به اندازه کافی نباش��د‪ ،‬به فکر‬ ‫ایجاد یک اتحادیه نمی افتند تا کنترلی انجام شود‪.‬‬ ‫رییس دان��ا که ب��ا ‪ 18‬خودرو فعالی��ت می کند از‬ ‫درامد این ش��غل راضی نیست زیرا معتقد است به‬ ‫دلیل نبود فرهنگ رانندگی مناسب در کشور‪ ،‬ضرر‬ ‫این حرفه زیاد بوده و استهالک خودرو باالست برای‬ ‫نمون��ه یک خودرو «بنز» ‪200‬میلیون تومان در ماه‬ ‫ن تومان استهالک دارد‪.‬‬ ‫حدود ‪2‬میلیو ‬ ‫ب��ه گفته این فع��ال در زمینه اج��اره خودروهای‬ ‫لوک��س در تهران‪ ،‬این ش��غل در المان بس��یار پویا‬ ‫اس��ت و از انجایی که ایران با کش��ورهای خارجی‬ ‫در فرهنگ رانندگی فاصله بس��یار زیادی دارد‪ ،‬این‬ ‫مس��ئله روی حرفه او تاثیر می گذارد‪ .‬از سویی این‬ ‫شغل در کشور شناخته شده نیست‪ .‬افراد بسیاری به‬ ‫خدم��ات ویژه از جمله اجاره خودروهای لوکس نیاز‬ ‫داشته و برای پرداخت هزینه های ان مشکلی ندارند‬ ‫اما از ارائه این خدمات در کش��ور بی اطالع هستند‪.‬‬ ‫هنگامی که بازاریابان شرکت‪ ،‬به معرفی خدمات مان‬ ‫به شرکت های مختلف می پردازند‪ ،‬حدود ‪50‬درصد‬ ‫نهادها و ش��رکت هایی که به این خدمات نیاز دارند‪،‬‬ ‫نسبت به این موضوع اگاهی ندارند‪.‬‬ ‫به ط��ول معمول خودروهای ژاپن��ی و المانی در‬ ‫جه��ان به دلیل کیفیت باال مش��تریان زیادی دارند‪.‬‬ ‫ای��ن خودروها در ای��ران نیز به عن��وان خودروهایی‬ ‫درجه یک به شمار می ایند و عالوه بر فروش باال در‬ ‫کش��ور ‪ ،‬تقاضای اجاره انها نیز زیاد است‪ .‬انطور که‬ ‫رییس دانا می گوید بیش��تر تقاضا از سوی شرکت ها‬ ‫ب��رای خودروهای تویوتاس��ت و در کنار ان خودرو‬ ‫بنز بیش��تر متقاضی خصوصی دارد و به طور معمول‬ ‫هنگام انتخاب‪ ،‬نشان یک خودرو بیش از مبلغ اجاره‬ ‫ان مدنظر قرار می گیرد‪.‬‬ ‫او در ارتباط با این موضوع که عمر مفید استفاده‬ ‫از یک خودرو در این شغل چند سال است؟ توضیح‬ ‫می دهد‪ :‬اینکه از یک خودرو چند س��ال اس��تفاده‬ ‫می شود‪ ،‬بستگی به شرایط بازار دارد‪ .‬در حال حاضر‬ ‫برخ��ی خودروها که مدل انها به ‪ 10‬س��ال قبل باز‬ ‫می گردد همچنان مشتری دارند اما برخی خودروها‬ ‫بعد از گذشت ‪ 1-2‬سال دیگر برای مشتریان جذاب‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫رییس دان��ا تصری��ح می کند‪ :‬ب��رای نمونه خودرو‬ ‫«کمری» محص��ول تویوتا از س��ال ‪ 1387‬تاکنون‬ ‫مش��تری داش��ته اما خودرویی مانند «بنز ای» که‬ ‫حدود س��ال ‪ )2011( 1390‬به تولید رسیده‪ ،‬تنها‬ ‫در همان س��ال مش��تری داش��ت‪ .‬دلیل کم توجهی‬ ‫ب��ه این خودروه��ا ‪ ،‬وجود رقابت قیمت��ی بین دیگر‬ ‫خودروهاس��ت‪« .‬بنز ای» روزانه ‪ 600‬هزار تومان و‬ ‫«بنزاس» ‪ 800‬هزار تومان اجاره داده می ش��ود‪ .‬در‬ ‫این شرایط مشتری ترجیح می دهد ‪200‬هزار تومان‬ ‫بیش��تر بپردازد و «بنز اس» را اجاره کند زیرا ظاهر‬ ‫زیباتری دارد‪.‬‬ ‫اجاره خودرو عالوه بر تهران در برخی کالنش��رها‬ ‫نیز مرس��وم اس��ت و به گفته این فعال ب��ازار اجاره‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬این ش��غل ع�لاوه بر تهران در ش��هرهای‬ ‫گردش��گری نظیر اصفهان و ش��یراز وجود دارد‪ .‬در‬ ‫تبریز نیز ش��رکت هایی در ای��ن زمینه خدمات ارائه‬ ‫می دهند زیرا این ش��هر ش��رایط اقتصادی ویژه ای‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫فعالیت رییس دانا با سیاس��ت کش��ور گره خورده‬ ‫زیرا به شرکت های دولتی و خصوصی برای تشریفات‬ ‫خودرو اجاره می دهد‪ .‬هنگامی که سفرهای خارجی‬ ‫بیش��تر باشد‪ ،‬کسب و کار او هم رونق بیشتری دارد‬ ‫و برای شرکت هایی که خدمات گردشگری می دهند‬ ‫در تابستان تا اوایل پاییز مشتریان بیشتری به چشم‬ ‫می خورند‪.‬‬ ‫‹ ‹شغلی پردرامد‬ ‫برخ�لاف رییس دانا که ش��غل اجاره خ��ودرو را‬ ‫کم درام��د می داند‪ ،‬یکی دیگ��ر از فعاالن این حرفه‬ ‫اگرچ��ه از گفتن درام��د ماهانه خود به گس��ترش‬ ‫صنع��ت خودداری می کند ام��ا از درامدی که دارد‬ ‫راضی است و ان را شغل پردرامدی توصیف می کند‪.‬‬ ‫نیما اس��دی‪ ،‬مالک ‪ 10‬خودرو اس��ت و با افزایش‬ ‫تقاضا‪ ،‬خودروهای بیش��تر را از هم صنفی های خود‬ ‫برای اجاره در اختیار مشتریان می گذارد‪.‬‬ ‫او در ارتب��اط با روش تعیین اج��اره خودروها به‬ ‫گس��ترش صنعت می گوید‪ :‬مبنای اجاره براس��اس‬ ‫قیمت خودرو تعیین می ش��ود و درصد ثابتی ندارد‪.‬‬ ‫برای نمونه خودرویی که ‪600‬میلیون تومان قیمت‬ ‫دارد ساعتی ‪ 90 ،80‬و گاهی تا ‪70‬هزار تومان اجاره‬ ‫داده خواه��د ش��د‪ .‬در همین حال انتخ��اب خودرو‬ ‫برای اجاره بستگی به س��لیقه و نیاز مشتریان دارد‬ ‫ام��ا به طور کلی افرادی که خودرو را برای س��فر به‬ ‫ش��هرهای مختلف انتخاب می کنند بیشتر به دنبال‬ ‫شاس��ی بلندها هس��تند اما برای داخل شهر تهران‬ ‫«سوناتا» و «اپتیما» بیشتر اجاره می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته اس��دی‪ ،‬برای مجالس عروس��ی افرادی‬ ‫که س��طح مالی متوسطی دارند بیشتر «سانتافه» و‬ ‫«اپتیما» کرایه می کنند که ‪90‬درصد مش��تریان را‬ ‫تشکیل می دهند‪ .‬اگر اوضاع مالی مشتری بهتر باشد‬ ‫به طور معمول به دنبال خودروهایی نظیر «پورشه»‬ ‫و «ب ام و» می رون��د‪ .‬مدل ه��ای مختل��ف «بن��ز»‬ ‫نیز مش��تریان خاص خود دارد و ب��ا توجه به مدل‬ ‫خودرو و قیمت کرایه ‪ ،‬مش��تریان متفاوت هس��تند‪.‬‬ ‫برای نمونه خودرو «بنز اس ‪ »500‬بیش��تر از سوی‬ ‫ارگان های دولتی برای تشریفات اجاره می شود‪.‬‬ ‫اجاره خودرو در دنیا امری متداول اس��ت و به طور‬ ‫معم��ول گردش��گرانی که کم وبی��ش از قوانین یک‬ ‫کشور اگاهی دارند و مدت اقامت شان طوالنی است‪،‬‬ ‫ترجیح می دهند خودرو اجاره کنند اما در ایران این‬ ‫فرهنگ جا نیفتاده و انطور که اسدی می گوید اجاره‬ ‫اندک است‪.‬‬ ‫ ‬ ‫خودرو به وسیله گردشگران خارجی‬ ‫ع�لاوه بر گردش��گران‪ ،‬هنگامی ک��ه هموطنی از‬ ‫ش��هر خود به شهری دیگ ر می رود اگر بدون خودرو‬ ‫شخصی مس��افرت کرده باش��د‪ ،‬می تواند به کرایه‬ ‫خ��ودرو بپردازد که به گفته اس��دی ای��ن رویه نیز‬ ‫در ایران متداول نیس��ت و به ط��ور کلی در ارتباط‬ ‫ب��ا افرادی که از اس��تان های دیگر به تهران س��فر‬ ‫می کنن��د کمتر اتفاق می افتد که ف��ردی به دنبال‬ ‫اجاره کردن خودرو باش��د زیرا کرایه برای این افراد‬ ‫به صرفه نخواه��د بود و اینکه ب��رای اجاره خودرو‬ ‫بدون راننده‪ ،‬متقاضی باید س��ند ملک داخل تهران‬ ‫ی��ا بیعانه نقدی معادل ‪20‬درص��د قیمت خودرو را‬ ‫بپردازد‪ .‬در این ش��رایط اگر خودرویی ‪100‬میلیون‬ ‫تومان قیمت داش��ته باش��د‪ ،‬مش��تری شهرستانی‬ ‫ن توم��ان برای تضیمن پرداخت کند‬ ‫باید ‪20‬میلیو ‬ ‫ک��ه رقم باالیی اس��ت‪ .‬ای��ن افراد به ط��ور معمول‬ ‫خودروهای��ی ارزانقیمت نظیر ان��واع پژو را انتخاب‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫او درباره تضمین هایی که برای اجاره خودرو برای‬ ‫مجالس عروس��ی گرفته می ش��ود‪ ،‬اظهار می کند‪:‬‬ ‫برای مجالس عروس��ی بدون راننده مش��تری باید‬ ‫س��ند ملک در تهران و همچنین یک چک به مبلغ‬ ‫خودرو برای ضمانت نزد شرکت بگذارد اما با راننده‬ ‫نیازی به تضمین ها نیست‪.‬‬ ‫اجاره خودروه��ای کرایه ای در ای��ران به صنفی‬ ‫پردرامد تبدیل شده و در شرایطی که بیشتر جامعه‬ ‫ایرانی قدرت خرید خودروهای گرانقیمت را ندارند‪،‬‬ ‫به نظر می رس��د در س��ال های اینده بر تعداد این‬ ‫شرکت ها اضافه شود‪ .‬برای فعاالن این حرفه ازجمله‬ ‫انهای��ی که به اجاره خودرو برای مجالس عروس��ی‬ ‫می پردازند‪ ،‬در ماه های رمضان‪ ،‬محرم و صفر تعداد‬ ‫مشتریان به حداقل می رس��د و به همان میزان در‬ ‫روزهایی خاص مانند اعیاد مسلمانان‪ ،‬میزان تقاضا‬ ‫چند برابر می شود‪.‬‬ ‫حرفه اجاره خودرو در ایران نوپاست و از انجایی‬ ‫که نظارتی بر ان وجود ندارد‪ ،‬بهتر است اتحادیه ای‬ ‫برای این صنف تش��کیل شود تا فعالیت انها جنبه‬ ‫قانونی پیدا کند‪.‬‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن مجلس در انتظار گزارش کمیته خودرو‬ ‫عض��و کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی اعالم کرده که این کمیسیون در انتظار ارائه‬ ‫نتایج بررس��ی کمیته خودرو است تا نسبت به موضوع‬ ‫تولید و نوس��ازی ناوگان خودروهای تجاری در کشور‬ ‫تصمیم های موثری گرفته شود‪.‬‬ ‫محسن کوهکن اظهارکرده که تاکنون کمیته خودرو‬ ‫گزارشی از بررسی وضعیت تولید و نوسازی خودروهای‬ ‫تجاری به کمیسیون ارائه نکرده است تا در این ارتباط‬ ‫تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه طرح موارد مربوط به کمیسیون‬ ‫ط مورد ارزیابی‬ ‫صنایع و معادن ابتدا در کمیته های مربو ‬ ‫و بررسی کارشناس��ی قرار می گیرد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرده موضوع ن��اوگان تجاری و موارد مطرح‬ ‫در زمین��ه همکاری نداش��تن دس��تگاه ها و‬ ‫مش��کالت مربوط به جریان تولید و نوسازی‬ ‫خودروه��ای س��نگین از مواردی اس��ت که‬ ‫پس از بررس��ی در کمیته خودرو‪ ،‬نتایج ان‬ ‫به کمیس��یون صنایع ارائ��ه و در این زمینه‬ ‫تصمیم گیری خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته کوهکن‪ ،‬هر گونه تصمیمی که در زمینه نوس��ازی‬ ‫ناوگان حمل ونقل سنگین در کشور گرفته می شود در صورتی‬ ‫ک��ه به مرحله عمل و اقدام برس��د به طور حت��م باید اثار ان‬ ‫در سیس��تم حمل ونقل کشور دیده شود‪ .‬ناوگان‬ ‫خودروه��ای تجاری و حمل ونقل بار سیس��تم به‬ ‫هم پیوسته ای اس��ت بنابراین چنانچه خودرویی‬ ‫از رده خ��ارج و با فرایند خاصی جایگزینی انجام‬ ‫ش��ود‪ ،‬اخبار ان منتش��ر ش��د و چی��زی پنهانی‬ ‫نخواهد ماند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرده متاس��فانه چند س��الی است‬ ‫اقدام عملی قابل قبولی که نتیجه ان خارج کردن تعدادی از‬ ‫خودروهای فرسوده سنگین که عمر مفید انها طی شده انجام‬ ‫نشده و هرگونه صحبت در این زمینه ادعای درست و منطقی‬ ‫نیس��ت‪ .‬امروز نب��ود هم��کاری دس��تگاه ها در زمینه خروج‬ ‫خودروهای فرس��وده س��نگین‪ ،‬عالوه بر هزینه هایی که برای‬ ‫کشور به همراه دارد‪ ،‬ایمنی جاده ها را نیز تهدید کرده است‪.‬‬ ‫نماین��ده لنج��ان در مجلس ش��ورای اس�لامی ب��ا توجه‬ ‫ب��ه اهمی��ت توجه به جری��ان تولید و نوس��ازی خودروهای‬ ‫حمل ونق��ل ب��ار تاکی��د ک��رده که بای��د موضوع نوس��ازی‬ ‫خودروهای س��نگین و تجاری به جهت اثاری که بر مسائل‬ ‫زیست محیطی و مصرف سوخت و ایمنی جاده ها دارد مورد‬ ‫توجه جدی دولت و دس��تگاه های مربوط ق��رار گیرد‪ .‬توجه‬ ‫به ناوگان حمل ونقل و نوس��ازی خودروهای سنگین فرسوده‬ ‫مس��تلزم نگاهی خاص بوده و باید به عنوان اولویت در کشور‬ ‫به ان پرداخته شود‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ 24‬اذر ‪ 14 1395‬ربیع االول ‪ 14 1438‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 5‬پیاپی ‪1978‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تشکیل انجمن های تخصصی‬ ‫صادرات قطعات‬ ‫غالمرضا سلیمانی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در صنعت قطعه‬ ‫استان های مرکزی‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬تبریز‪،‬‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫و قزوین ظرفیت‬ ‫و استعداد الزم‬ ‫برای توسعه خوشه‬ ‫صنعتی وجود دارد‬ ‫و صنایع کوچک نیز‬ ‫به دنبال تاسیس‬ ‫شرکت صادراتی برای‬ ‫بازاریابی بین المللی‬ ‫است‬ ‫در گفت وگوی «گسترش صنعت» با معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مطرح شد‬ ‫توسعه بین المللی خوشه قطعات خودرو‬ ‫خوشه صنعتی مجموعه ای‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫از بنگاه ه��ای تج��اری و‬ ‫گروه خودرو‬ ‫غیرتج��اری متمرک��ز در‬ ‫ی��ک م��کان جغرافیای��ی در‬ ‫منطقه ای اقتصادی اس��ت که ب��رای تولید یک یا چند‬ ‫محصول نهایی مش��ابه و مرتبط‪ ،‬برای کسب صرفه های‬ ‫اقتص��ادی بیرونی با یکدیگ��ر ارتباطات عمودی و افقی‬ ‫برق��رار کرده و ضم��ن رقابت با یکدیگر در بس��یاری از‬ ‫م��وارد هم��کاری جمع��ی و اقدامات مش��ترک دارند‪.‬‬ ‫ارتب��اط درونی ای��ن بنگاه ها کاهش دهن��ده هزینه ها و‬ ‫تس��هیل کننده دسترس��ی به نهادها‪ ،‬دان��ش و فناوری‬ ‫تولی��د‪ ،‬بازار ه��ای ف��روش و تامین نیازهای مش��ترک‬ ‫مش��تری اس��ت‪ .‬همچنین در س��ال های اخی��ر توجه‬ ‫بس��یاری به کوچک سازی شده و روند توسعه بنگاه های‬ ‫کوچک و متوسط به طور چشم گیری افزایش پیدا کرده‬ ‫است‪ .‬این بنگاه ها دارای مزایای زیادی نسبت به صنایع‬ ‫ب��زرگ بوده ک��ه از ان جمله می توان ب��ه ارزش افزوده‪،‬‬ ‫نواوری‪ ،‬اش��تغال افرینی و انعطاف پذیری بیشتر نسبت‬ ‫به صنایع بزرگ اش��اره کرد‪ .‬یکی از راهکارهای اساسی‬ ‫ک��ه در محافل علمی برای س��اماندهی به بحث صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط موردتوجه قرار گرفته است‪ ،‬تجمیع‬ ‫ای��ن بنگاه ها و س��ازماندهی انها در قالب خوش��ه های‬ ‫صنعت��ی(‪ )Industrial Clusters‬اس��ت‪ .‬تمرک��ز‬ ‫تع��دادی از بنگاه های کوچک و متوس��ط در یک حوزه‬ ‫جغرافیایی‪ ،‬موجب ایجاد مزایایی برای بنگاه های درون‬ ‫خوشه ش��ده و به عبارتی با تجمیع شرکت هایی که در‬ ‫زمینه های مشابه یا مرتبطی فعالیت دارند‪ ،‬می توانند از‬ ‫مزایایی چون صرفه جویی های ناش��ی از انتقال دانش و‬ ‫فن��اوری‪ ،‬افزایش رقابت پذیری‪ ،‬تنوع و تیراژ در تولید و‬ ‫‪ ...‬برخوردار شوند‪.‬‬ ‫مدتی است که توسعه خوشه های صنعتی قطعه سازان‬ ‫در دس��تور کار مدی��ران مرب��وط قرار گرفته اس��ت اما‬ ‫برنامه های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران در این باره چیس��ت؟ قرار است چه زمانی این امر‬ ‫در صنعت قطعه محقق ش��ود؟ توس��عه خوشه صنعتی‬ ‫برای کدام اس��تان ها در دستور کار است؟ پرسش هایی‬ ‫که گسترش صنعت از غالمرضا سلیمانی‪ ،‬معاون سازمان‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران داشته است‪.‬‬ ‫€ €برنام�ه توس�عه خوش�ه ای صنع�ت قطعه در‬ ‫دستورکار کدام استان ها قرار دارد؟‬ ‫استان های خراسان رضوی‪ ،‬اذربایجان شرقی‪ ،‬مرکزی‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬تهران دارای ظرفیت توسعه خوشه های صنعتی‬ ‫در زمینه قطعات خودرو هستند و این سازمان در حال‬ ‫شناسایی سایر استان هایی اس��ت که قابلیت خوشه ای‬ ‫ش��دن را دارند اما در حال حاضر ‪ ۳‬اس��تان در دس��تور‬ ‫کار ق��رار گرفته ک��ه در حال حاضر تبریز مش��غول به‬ ‫فعالیت است و در زمینه توسعه خوش ه صنعتی قطعات‬ ‫مش��هد نیز از دوس��ال پیش کار اغاز ش��ده اما از انجا‬ ‫که خودروس��ازی این استان به مش��کل خورد در حال‬ ‫حاضر برنامه ان نیز متوقف ش��ده اس��ت‪ .‬بر این اساس‬ ‫س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران‬ ‫توسعه خوشه صنعتی تبریز را اغاز کرده و به دنبال این‬ ‫است که بتواند این خوشه را به خوشه های صنعتی اروپا‬ ‫ت بین المللی‬ ‫متص��ل کند تا به این ترتی��ب بتواند فعالی ‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬برای تحقق این امر در صنایع مختلف‬ ‫برنامه ای ‪۳‬ساله داریم و بر اساس نقطه فشارهای موجود‬ ‫و اولویت بندی ش��ده‪ ،‬کار اغاز می شود‪ .‬ممکن است در‬ ‫صنعتی فناوری مسئله نخست باشد و در صنعتی دیگر‬ ‫بازار یا خرید مشترک مواد اولیه که برای هر یک از انها‬ ‫حمایت هایی خاص الزم است‪.‬‬ ‫برای توسعه خوشه صنعتی در استان ها باید سلسله ای‬ ‫از مولفه ها وجود داشته باشد تا فعالیت اغاز شود‪ .‬برای‬ ‫نمونه اس��تان مرکزی بیش��تر در صنایع ریلی ظرفیت‬ ‫داش��ته و به دلیل اماده بودن بستر ان‪ ،‬خوشه صنعتی‬ ‫ان در این استان اغاز شد‪.‬‬ ‫حتی ممکن اس��ت در یک استان ‪ ۲۰‬خوشه صنعتی‬ ‫وجود داش��ته باش��د ک��ه این امر بیش��تر مرب��وط به‬ ‫ظرفیت های استانی کش��ور است‪ .‬خوشه جزو مجموعه‬ ‫کسب وکار اس��ت که در منطقه شکل می گیرد بنابراین‬ ‫ممکن اس��ت زمانی ک��ه اولویت بندی انجام می ش��ود‬ ‫صنعت قطع��ه و خودرو نیز در این دس��ته بندی وجود‬ ‫داشته باشد اما اولویت چندم باشد‪.‬‬ ‫€ €توسعه خوشه صنعتی قطعه در استان مرکزی‬ ‫چگونه کلید خورد؟‬ ‫در سفری که علی یزدانی‪ ،‬مدیرعامل سازمان صنایع‬ ‫کوچک ش��هرک های صنعتی کش��ور به استان مرکزی‬ ‫داش��ت بحث توسعه خوش ه صنعت قطعه مطرح شد‪ .‬از‬ ‫این رو در حال مطالعه بس��ترها و موقعیت های استانی‬ ‫ان هس��تیم تا با فراهم ب��ودن مولفه ها که پیش از این‬ ‫ج��زو اولویت های ابتدایی س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی نبود و به تازگی مدنظر قرار گرفته‪،‬‬ ‫بررس��ی کنیم که ایا این گنجایش و قابلیت وجود دارد‬ ‫تا کار در این استان را اغاز کنیم یا خیر‪.‬‬ ‫€ €برنام�ه صنایع کوچک برای توس�عه خوش�ه‬ ‫صنعتی استان تهران که قطعه سازان بیشتری در‬ ‫ان فعالیت دارند و به نظر می رس�د بس�تر ان نیز‬ ‫مهیاتر است‪ ،‬چیست؟‬ ‫در تهران توسعه چند خوشه صنعتی نظیر طالسازی‪،‬‬ ‫مبلم��ان و‪ ...‬اغاز ش��ده و در قطعات خ��ودرو نیز تهران‬ ‫دارای ظرفیت مناس��بی اس��ت اما بحثی که وجود دارد‬ ‫گس��تردگی صنایع در این استان است‪ .‬در نتیجه برخی‬ ‫صنایع در اولویت های نخس��ت قرار دارند‪ .‬به طور نمونه‬ ‫حدود ‪ ۴۰۰‬خوش��ه در تهران شناس��ایی و برنامه ‪۱۰۵‬‬ ‫خوش��ه نیز اغاز شده اس��ت اما به دلیل زمان و هزینه بر‬ ‫بودن کار‪ ،‬فعالیت با ش��تاب زیاد پی��ش نمی رود و نیاز‬ ‫است تا دولت بودجه ای برای توسعه انها در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫البته با کمک ش��رکت های اس��تانی در حال پیش��برد‬ ‫پروژه ها هستیم بنابراین ضروری است که تناسب بندی‬ ‫ایجاد ش��ود‪ .‬از این رو برای نمونه در هر استان یک یا دو‬ ‫خوشه با هزینه های بسیار فعالیت خود را اغاز کرده در‬ ‫حالی که کمک های انچنانی تزریق نشده است‪.‬‬ ‫€ €اس�تان هایی که بس�ترهای الزم برای توسعه‬ ‫خوش�ه ها را در صنعت قطعه دارن�د‪ ،‬کدام مراکز‬ ‫هستند؟‬ ‫در صنعت قطعه اس��تان های مرکزی‪ ،‬اصفهان‪ ،‬تبریز‪،‬‬ ‫خراس��ان رض��وی و قزوین ظرفی��ت و اس��تعداد الزم‬ ‫برای توس��عه خوش��ه صنعتی را دارند‪ .‬ام��روز بازاریابی‬ ‫بین المللی‪ ،‬کارهای اموزشی و‪ ...‬را اغاز کردیم و سازمان‬ ‫صنایع کوچک به دنبال این است تا شرکت صادراتی نیز‬ ‫برای این خوشه ها ایجاد ش��ود‪ .‬برای نمونه وب سایتی‬ ‫در تبریز برای تمام قطعه س��ازان طراحی ش��ده که در‬ ‫این راس��تا کمک می شود تا قطعه سازان بتوانند توسعه‬ ‫صادراتی داشته باشند‪.‬‬ ‫صنعت قطع��ه در تبریز برای خود اقدام به تاس��یس‬ ‫کنسرس��یوم کرده و ب��ه این ترتیب ‪ ۵‬واح��د صادراتی‬ ‫تشکیل شد‪ .‬همچنین به دنبال فناوری هستیم تا تمام‬ ‫قطعه س��ازان بتوانند از ان بهره مند شوند و این امر نیز‬ ‫مختص قطعه سازان یک استان نخواهد بود‪.‬‬ ‫حال ممکن اس��ت در استانی برنامه توسعه خوشه ای‬ ‫اغاز و پیاده ش��ده و دراس��تانی دیگر در برنامه ها باشد‬ ‫زیرا همانگونه که مطرح ش��ده امور بر اساس اولویت ها‬ ‫ش می رود‪.‬‬ ‫پی ‬ ‫همانط��ور که در اس��تان مرکزی اتف��اق افتاد ممکن‬ ‫اس��ت در سفر اس��تانی دولت‪ ،‬توس��عه خوشه ای تاکید‬ ‫شود که در این صورت سازمان صنایع کوچک مطالعه و‬ ‫امکان سنجی ان استان را در اولویت خود قرار می دهد؛‬ ‫همان روندی که برای استان مرکزی مطرح شد‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر نزدیک به ‪۲‬هزار قطعه س��از فعال در‬ ‫کش��ور در اس��تان های الب��رز‪ ،‬قزوین‪ ،‬تبریز‪ ،‬خراس��ان‬ ‫رضوی‪ ،‬اصفهان و مرکزی مستقر هستند که قطعه سازان‬ ‫استان مرکزی به نسبت دیگر استان ها کمترند اما چون‬ ‫در س��فر اخیر دولت به عنوان یک خواس��ته مطرح شد‬ ‫شرکت صنایع کوچک به مطالعه بسترهای ان پرداخته‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €توسعه خوشه صنعتی در بحث قطعات خودرو‬ ‫در کدام استان ها اجرایی شده است؟‬ ‫در تبریز این امر به طور کامل اجرا ش��ده و ش��هرک‬ ‫فناوری خودرو در ان نیز به وجود امده اس��ت بنابراین‬ ‫برنام��ه توس��عه خوش��ه ای صنعت قطعه خ��ودرو برای‬ ‫نخستین بار در استان اذربایجان شرقی اغاز به کار کرده‬ ‫است‪ .‬در حال حاضر نیز برنامه کنسرسیوم صادراتی ان‬ ‫در حال پیگیری و برای صادرات قطعات نیز برنامه هایی‬ ‫تدوین ش��ده است‪ .‬از این رو س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران‪ ،‬تبریز را محور باقی خوشه ها‬ ‫ق��رار داده و فعالیت ه��ای بین الملل��ی و همکاری های‬ ‫خارجی ان نیز در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫همچنین در خراس��ان رضوی مطالعات کاملی انجام‬ ‫ش��د اما از انجا که اولویت اس��تان‪ ،‬صنعت دیگری بود‬ ‫توسعه خوش��ه صنعت قطعه در این استان متوقف شد‬ ‫اما در اس��تان مرکزی در مرحله مطالعه و امکان سنجی‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫تمام ای��ن فعالیت ها به سیاس��ت های صنعت خودرو‬ ‫کش��ور متصل است‪ .‬س��ازمان صنایع کوچک به عنوان‬ ‫متولی خوشه های صنعتی یک سلسله حمایت هایی در‬ ‫این راستا انجام می دهد اما واقعیت این است که صنعت‬ ‫خودرو باید در بحث توس��عه خوش��ه های صنعت قطعه‬ ‫مداخله کند و تعامالت بیش��تر و پررنگ تر باشد‪ .‬امروز‬ ‫اقداماتی که به صورت مش��ترک در حال انجام است با‬ ‫هماهنگی تمام این مدیران است‪.‬‬ ‫€ €در بین صحبت ها به اتصال خوشه های صنعتی‬ ‫داخلی به خوش�ه های صنعتی اروپا اشاره کردید‪،‬‬ ‫در این باره اقدامی انجام شده است؟‬ ‫بله‪ ،‬برنامه ای مش��ترک با اتریش اغاز شده تا بتوانیم‬ ‫بین خوش��ه های قطعه س��ازی دو کش��ور ارتباط برقرار‬ ‫کنیم تا در این بس��تر دانش و فناوری جدید وارد شود‪.‬‬ ‫همچنین تا پایان س��ال میالدی برنامه هایی پیش بینی‬ ‫ش��ده و امیدواریم با اظهارنظر نهایی از سوی این کشور‬ ‫در سال اینده عملیاتی شود‪.‬‬ ‫با المان نیز مذاکراتی انج��ام و تفاهمنامه ای بین دو‬ ‫کمیس��یون مش��ترک ایران و المان منعقد ش��د که در‬ ‫نهایت نقش��ه اجرایی تعریف شده است‪ .‬این تفاهمنامه ‬ ‫برای طرف ایرانی فرس��تاده و اصالحاتی روی ان اعمال‬ ‫و بازگردانده شد تا نظر طرف خارجی نیز اعمال شود‪.‬‬ ‫بنابراین مذاکرات اغاز ش��ده و کم کم باید مش��کالت‬ ‫فضای کالن کشور و تحریم ها در بحث بانک ها رفع شود‬ ‫تا کارها سرعت بیش��تری بگیرد که امیدواریم در سال‬ ‫اینده در روند مذاکرات شاهد شتاب بیشتری باشیم‪.‬‬ ‫€ €ش�نیده می ش�ود اس�پانیا نیز تمایل دارد در‬ ‫صنع�ت قطعه با ایران همکاری داش�ته باش�د ایا‬ ‫سازمان صنایع کوچک برنامه ای در این باره دارد؟‬ ‫در این باره خود انجمن قطعه س��ازان کش��ور در حال‬ ‫پیگیری موضوع است و سازمان صنایع کوچک دو کشور‬ ‫اتریش و المان را پیگیری می کند‪.‬‬ ‫€ €ای�ا در ای�ن راس�تا با کش�ورهای دیگ�ر نیز‬ ‫برنامه ای ترتیب داده شده است؟‬ ‫قطعه سازی در اروپای شرقی در اسلواکی‪ ،‬بلغارستان‬ ‫و مجارس��تان رش��د داش��ته و ایران با بلغارس��تان نیز‬ ‫تفاهمنامه ای به امضا رس��انده است‪ .‬برنامه ای نیز برای‬ ‫مجارس��تان داریم زیرا صنعت قطعه انها پیشرفت های‬ ‫چشم گیری داشته اس��ت‪ .‬واقعیت این است که منتظر‬ ‫هس��تیم تا مذاک��رات نهایی‪ ،‬هماهنگی ه��ا انجام و کار‬ ‫عملیاتی شود‪.‬‬ ‫کاهش تعرفه قطعات‪ ،‬بستری برای اشتغالزایی‬ ‫بخش صنعت یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی هر کشور بوده و نقش‬ ‫زیادی در رشد و توسعه کشورها ایفا می کند‪ .‬در این میان صنعت خودرو به‬ ‫دلی��ل اهمیتی باال‪ ،‬همواره موردتوج��ه دولت ها بوده و خواهد بود اما باید به‬ ‫این نکته توجه داش��ت که صنعت خودرو نه تافته جدا بافته اس��ت و نه یک‬ ‫صنعت معمولی بلکه صنعتی است با ویژگی های خاص و منحصربه فرد که از‬ ‫اجزای مهم و جدایی ناپذیر تجارت و صنعت جهانی به شمار می رود‪.‬‬ ‫اهمی��ت و جایگاه این صنعت به گونه ای اس��ت که بای��د در زمانی که این‬ ‫صنع��ت و به دنبال ان کل اقتصاد کش��ور دارای مش��کالتی اس��ت‪ ،‬از این‬ ‫صنعت حمایت های اصولی و کارشناس��ی ش��ود‪ .‬در کشورهای مختلف دنیا‬ ‫برای حمایت از صنایع کلیدی و پیش��ران اقتص��اد از جمله صنعت خودرو‪،‬‬ ‫حمایت ه��ای کامل قانون��ی انجام می دهن��د‪ .‬این حمایت ه��ا‪ ،‬حمایت های‬ ‫تعرفه ای در دو شکل موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای است‪.‬‬ ‫س��عید باس��تانی س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در این زمینه به عصر خودرو گفت‪ :‬نقش صنعت خودرو در اقتصاد‬ ‫ملی و رش��د رفاه عمومی‪ ،‬دولت ها را بر ان داش��ته تا به شیوه های گوناگون‬ ‫از صنایع خودروس��ازی داخلی حمایت کنند که یکی از راه های ان در قالب‬ ‫انعقاد تعرفه واردات خودرو و قطعات انجام می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه باید تعرفه واردات قطعات نس��بت به تعرفه واردات‬ ‫خودرو کمتر باشد‪ ،‬گفت‪ :‬از انجا که قطعات منفصله در کشور مقصد مونتاژ‬ ‫و به خودروی کامل تبدیل می شود و این امر اشتغال نیروی کار و درامد ملی‬ ‫را به دنبال دارد‪ ،‬تعرفه ای که برای واردات قطعات منفصله تعیین می ش��ود‪،‬‬ ‫باید کمتر از تعرفه ای باش��د که به خودروی کامل اختصاص می یابد و هدف‬ ‫دولت ه��ا و مجلس از این کار حمایت از صنعت خ��ودروی داخلی و اقتصاد‬ ‫ملی کش��ور اس��ت‪ .‬از این رو هراندازه تفاوت میان تعرف��ه واردات خودروی‬ ‫کامل با تعرفه واردات قطعات منفصله بیش��تر باش��د‪ ،‬نشان دهنده حمایت‬ ‫بیش��تر از صنایع خودروس��ازی اس��ت‪ .‬واردات خودرو به صورت سی کی دی‬ ‫نه تنها اشتغالزایی را به همراه دارد بلکه باعث ورود فناوری مونتاژ خواهد شد‪.‬‬ ‫در حال��ی که به اعتقاد بس��یاری از کارشناس��ان ب��رای رفع‬ ‫مشکالت صنایع داخلی ضروری است صادرات با حجم وسیع تر‬ ‫انجام ش��ود اما به نظر می رس��د برای عملیاتی ش��دن ان نیاز به‬ ‫برنامه و کمیته ای مخصوص اس��ت که اف��راد اموزش های الزم‬ ‫در بح��ث بازاریابی و بازارس��ازی را دیده باش��ند‪ .‬عضو ش��ورای‬ ‫سیاس��ت گذاری خودرو با اش��اره به رفع برخی از موانع موجود‬ ‫در مس��یر ص��ادرات خودرو و قطعات گفت‪ :‬بای��د مجموعه ای از‬ ‫برنامه ها و سیاست ها تدوین شود تا جایگاه صادراتی ایران تقویت‬ ‫ش��ود‪ .‬محمدرضا نجفی من��ش در گفت وگو با خبر خودرو اعالم‬ ‫کرد‪ :‬به طور قطع رفع موانع ص��ادرات می تواند کمک موثری به‬ ‫رش��د صادرات خودرو کند و برای افزایش سهم صادرات ایران به‬ ‫سایر کش��ورها‪ ،‬برنامه ریزی های دقیق و کاربردی در حال انجام‬ ‫اس��ت که امید می رود با اجرای این برنامه ه��ا نتایج مطلوبی در‬ ‫زمینه صادرات خودرو و قطعات به دس��ت اید‪ .‬وی همچنین به‬ ‫سهم کم ایران در صادرات قطعات پرداخت و یاداور شد‪ :‬بی شک‬ ‫بهبود فرایند صادرات قطع��ات نیازمند ایجاد انجمن تخصصی‬ ‫صادراتی اس��ت تا صادرات در این بخش توسعه پیدا کند‪ .‬جوایز‬ ‫صادرات��ی نی��ز ازجمله موارد مهم در تقویت صادرات اس��ت که‬ ‫خوش��بختانه ایین نام��ه ان تدوین ش��ده و ب��ه زودی عملیاتی‬ ‫می ش��ود‪ .‬نجفی من��ش مانند دیگر کارشناس��ان این صنعت به‬ ‫حمایت های دولتی اش��اره کرد و گفت‪ :‬امروز توس��عه بازارهای‬ ‫صادرات��ی در تمامی بخش ها ازجمله خ��ودرو و قطعات نیازمند‬ ‫حمای��ت دولت اس��ت زیرا با ای��ن حمایت های دولت��ی رقابت‬ ‫صادر کنندگان در بازارهای جهانی به میزان قابل توجهی افزایش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه با تاکید بر لزوم تقویت زیرساخت ها در‬ ‫حوزه صادرات خودرو و قطعات کشور اظهار کرد‪ :‬حضور پررنگ‬ ‫محصوالت در بازارهای صادراتی نیاز به تقویت زیرس��اخت ها در‬ ‫حوزه صادرات دارد که بر این اساس انتظار می رود برای پیشبرد‬ ‫و پیشرفت صادرات مساعدت های الزم انجام شود‪ .‬چرا که امروز‬ ‫عالوه بر صادرات خودروهای قدیمی‪ ،‬بخش��ی از صادرات نیز به‬ ‫خودروهای جدید اختصاص یافته که با عرضه خودروهای جدید‬ ‫به طور قطع این جریان س��رعت بیشتری گرفته و موجب تقویت‬ ‫بازار صادرات خودرو خواهد شد‪.‬‬ ‫نیاز شدید صنعت قطعه ‬ ‫به نوسازی‬ ‫عضو انجمن قطعه سازان کشور برای حضور ایران در بازارهای‬ ‫جهان��ی خودرو و عرضه کاالهای رقابت پذیر تمرکز روی ‪ ۳‬عامل‬ ‫قیمت‪ ،‬کیفیت و سرعت را عنوان می کند‪.‬‬ ‫محسن رزم خواه به خبرخودرو گفت‪ :‬با استفاده از ماشین االت‬ ‫پیش��رفته در تولی��د قطعات خودرو می توان ش��اهد س��رعت‬ ‫بخش��یدن در تولید و همچنین ارتق��ای کیفیت قطعات داخلی‬ ‫بود و این عمل موجب رقابت پذیری کاالهای ایرانی در بازارهای‬ ‫جهانی خواهد شد‪ .‬یکی از ایرادهای اساسی صنعت قطع ه کشور‪،‬‬ ‫نبود دانش فنی و ماش��ین االت پیشرفته در تولید قطعه است و‬ ‫برای این امر نیازمند س��رمایه گذاری دوباره برای تولید قطعات‬ ‫با کیفیت بوده که چندین بار در انجمن نیز مطرح ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت در صورتی که تولید قطعه در کش��ور مطابق با‬ ‫اس��تانداردهای جهانی و با کیفیت و قیمت مناسب باشد صنعت‬ ‫خودرو کش��ور نیز متحول می ش��ود و رقابت پذیری خودروهای‬ ‫ایرانی در س��طح بین المللی ارتقا می یاب��د‪ .‬رزم خواه اظهار کرد‪:‬‬ ‫ب��رای جبران عقب ماندگی صنعت خودرو کش��ور صنعت قطعه‬ ‫باید متحول ش��ود و این تحول نیازمند اس��تفاده از ماشین االت‬ ‫پیشرفته و روزامد است‪ .‬همچنین دستیابی به توسعه در صنعت‬ ‫قطع�� ه از طریق اموزش ه��ای مدیریتی و تخصص��ی در بخش‬ ‫مهندس��ی‪ ،‬طراحی‪ ،‬تحقیق و توسعه شدنی است و انها نیز نیاز‬ ‫به هزینه کردن دارند‪ .‬مطرح ش��دن این مباحث در حالی اس��ت‬ ‫ک��ه برخی از فع��االن قطعه معتقدند با همین ماش��ین االت نیز‬ ‫می توانند قطع��ات خودروهای جدید را بس��ازند؛ همانگونه که‬ ‫قطعات مورد نیاز شرکت رنو را تامین می کنند‪.‬‬ ‫رشد کیفی قطعه سازان‬ ‫در قراردادهای جدید‬ ‫کارشناس��ان معتقدند قراردادهای خارج��ی که به تازگی در‬ ‫صنعت خودرو کش��ور منعقد شده است به سرعت باعث افزایش‬ ‫کیفیت قطعات داخلی ش��ده و به لحاظ فناوری کمک بسیاری‬ ‫ب��ه این صنعت می کند زیرا ورود قطعه س��ازان به این قراردادها‬ ‫ارتباط��ات بین المللی انها را با همتایان خارجی خود تس��هیل‬ ‫کرده و انها می توانند به لحاظ نرم افزاری و س��خت افزاری خود را‬ ‫روزامد کنند‪ .‬اگر برنامه ها بر اس��اس انچه پیش بینی شده است‬ ‫حرکت کند می توان امیدوار بود صادرات افق ‪ ۱۴۰۴‬محقق شده‬ ‫و مشکالت نقدینگی بس��یاری از قطعه سازان داخلی رفع شود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن خودروسازان کشور در این باره به عصرخودرو گفت‪:‬‬ ‫در قراردادهای جدیدی که به تازگی میان خودروسازان داخلی و‬ ‫شرکت های خارجی بسته شده صادرات قطعه برای بازار خدمات‬ ‫پس از فروش به عهده ش��رکت های خارجی است و انها باید بازار‬ ‫جهانی را برای قطعات تولی��د داخل فراهم کنند‪ .‬همچنین وی‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬راهکاری ه��ای الزم برای همکاری مش��ترک بین‬ ‫قطعه س��ازان داخلی و خارجی در قراردادهای جدید دیده شده‬ ‫اس��ت و قطعه س��ازان باید از فرصت های به دست امده حداکثر‬ ‫بهره مندی را داش��ته باش��ند‪ .‬احمد نعمت بخ��ش تاکید دارد‪،‬‬ ‫قطعه س��ازان در صورتی که بتوانند س��رمایه گذاری های الزم را‬ ‫انج��ام دهند و خود را از نظر کیفیت ب��ا تولیدکنندگان روز دنیا‬ ‫هماهنگ کنند می توانند به سرعت پیشرفت کیفی داشته و وارد‬ ‫زنجیره تامین پژو سیتروئن شوند‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 24‬اذر ‪ 14 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 14‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 5‬پیاپی ‪1978‬‬ ‫خبر‬ ‫واردات بیش از ‪40‬هزار خودرو‬ ‫در ‪ 8‬ماه‬ ‫امار گمرک حاکی از ورود بیش از ‪۴۱‬هزار خودرو به کشور در‬ ‫‪ 8‬ماه امسال بوده که بیش از ‪۹۳‬درصد از واردات خودروی ایران‬ ‫در اختیار ‪ 5‬کشور قرار دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬در ‪8‬ماه امس��ال‪۴۱ ،‬هزار و ‪ ۵۹۷‬خودرو از‬ ‫مبادی قانونی وارد کش��ور ش��ده که ارزش این خودروها به یک‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۸۶‬میلیون و ‪ ۴۰۳‬هزار و ‪ ۱۹۰‬دالر می رس��د‪ .‬بر این‬ ‫اساس بیش از ‪ 3‬هزار و ‪342‬میلیارد تومان هزینه واردات خودرو‬ ‫به کشور در این مدت بوده است‪.‬‬ ‫در بین کشورهای مبدا واردات خودرو به ایران بزرگترین سهم‬ ‫را ام��ارات متحده عربی دارد‪ ،‬چراکه بس��یاری از خودروها برای‬ ‫ورود به ایران به این کش��ور امده و از انجا برای ایران فرس��تاده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در م��دت ‪8‬ماه امس��ال از مجم��وع ‪ ۴۱‬هزار و ‪ ۵۹۷‬دس��تگاه‬ ‫خودرو‪ ۳۰ ،‬هزار و ‪ ۴۷۴‬دس��تگاه ام��ارات متحده عربی به ایران‬ ‫وارد ش��ده اس��ت و پ��س از ان جمهوری کره بیش��ترین تعداد‬ ‫خودروهای واردش��ده به ایران یعنی ‪ 5‬هزار و ‪ 559‬خودرو را در‬ ‫اختیار دارد‪.‬‬ ‫اس��پانیا ب ا هزار و ‪ 57‬دس��تگاه‪ ،‬المان با ‪ ۹۵۹‬دستگاه‪ ،‬ترکیه‬ ‫ب��ا ‪ ۸۸۳‬دس��تگاه‪ ،‬کویت ب��ا ‪ ۸۵۱‬دس��تگاه و عمان با ارس��ال‬ ‫‪ ۴۳۵‬خودروی س��واری به ایران در رتبه ه��ای بعدی بزرگترین‬ ‫صادرکنن��دگان خودرو ب��ه ایران قرار می گیرن��د‪ ،‬به این ترتیب‬ ‫می توان گفت که بیش از ‪۹۳‬درصد از کل واردات خودروی ایران‬ ‫در اختیار ‪ 5‬کش��ور امارات متحده عربی‪ ،‬جمهوری کره‪ ،‬اسپانیا‪،‬‬ ‫المان و ترکیه اس��ت‪ .‬واردات میلیارد دالری خودرو به ایران در‬ ‫حالی اس��ت که در همین مدت ایران موفق به صادرات ‪ 3‬هزار و‬ ‫‪ 298‬دستگاه خودرو به ارزش ‪۱۹‬میلیون و ‪ ۸۱۵‬هزار و ‪ ۸۳۹‬دالر‬ ‫ش��ده است که ‪ 2‬هزار و ‪ 677‬دستگاه خودرو معادل ‪۸۱‬درصد از‬ ‫کل خودروهای صادراتی به عراق بوده که بیش��تر این خودروها‬ ‫تولیدات شرکت سایپا از جمله پراید و تیبا است‪.‬‬ ‫ایران همچنین در ‪ 8‬ماه امسال ‪ ۳۰۶‬دستگاه خودروی سواری‬ ‫دنا به الجزایر صادر کرده اس��ت‪ .‬صادرات ‪ ۱۰۰‬دس��تگاه از انواع‬ ‫محصوالت پژو ایران به ترکمنستان و ‪ ۱۱۶‬دستگاه انواع خودرو‬ ‫به لبنان نیز از مهم تری��ن محموله های صادراتی ایران در زمینه‬ ‫خودرو بوده است‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه رقم صادرات خودروی س��واری کشور در این‬ ‫مدت ‪ ۶۱‬میلیارد و ‪ ۵۰۳‬میلیون و ‪ ۱۳۵‬هزار و ‪ ۳۶۳‬تومان بوده‬ ‫است‪ ،‬میانگین قیمت هر دستگاه خودروی صادراتی ایران حدود‬ ‫‪۱۸‬میلیون و ‪ ۶۵۰‬هزار تومان محاسبه می شود‪.‬‬ ‫محدودیت خودروسازان‬ ‫خارجی برای انتخاب شریک‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫س�ال گذشته با اجرایی ش�دن برجام و رفع محدودیت های ناش�ی از تحریم ها از یک سو و‬ ‫تمایل کشورهای خارجی برای همکاری با صنعت خودرو ایران از سوی دیگر‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت تصمیم گرفت تا کار تدوین دس�تورالعمل جدید واردات خودرو را اغاز کند‪.‬‬ ‫از انج�ا ک�ه در زمان تحریم ها‪ ،‬برخی از ش�رکت های واردکننده خودرو به دلیل مش�کالت و‬ ‫محدودیت ه�ای ایجاد ش�ده ق�ادر به دریاف�ت امتیاز نمایندگ�ی برند های خارج�ی نبودند‪،‬‬ ‫ش�رکت های واس�طه را راهکاری برای دورزدن تحریم ها انتخاب کردند و از انجا که در ارائه‬ ‫خدمات پس از فروش مناس�ب مش�کالتی ایجاد شده بود وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این‬ ‫شرط را تعیین کرد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس تم��ام واردکنندگان خ��ودرو مجوز‬ ‫نمایندگی خود را از شرکت خودروساز خارجی صاحب‬ ‫برند یا نماینده رسمی و اصلی این شرکت ها‪ ،‬دریافت‬ ‫کنند که برای این شرط مهلت ‪ ۱۸‬ماهه تعیین کرد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت ک��ه فرهاد احتش��ام زاد رییس‬ ‫انجمن واردکنندگان خودرو نی��ز با تاکید بر ضرورت‬ ‫تغیی��ر دس��تورالعمل واردات خ��ودرو‪ ،‬از ارج��اع‬ ‫دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری‬ ‫با شرکت های خودروساز خارجی به نهاد دیگری برای‬ ‫بررسی های بیشتر خبر داد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه زمان تدوین این دستورالعمل‬ ‫به ‪ 6‬ماه گذش��ته برمی گردد و اکنون نوبت به بررسی‬ ‫ان رسیده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬شرایط امروز نسبت به ‪ 6‬ماه‬ ‫گذشته تغییر کرده و این دستورالعمل نیاز به بازنگری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬نبود تطابق با درامد پیش بینی ش��ده‬ ‫از مح��ل واردات خ��ودرو در الیحه بودجه س��ال ‪،۹۶‬‬ ‫انحصاری ش��دن بازار خودرو و ح��ذف واردات خودرو‬ ‫از مش��کالت این دس��تورالعمل اس��ت‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که در ابتدا هدف از نگارش این دس��تورالعمل‪،‬‬ ‫حمایت از حقوق مصرف کننده عنوان و اعالم شده بود‬ ‫اما نتیجه ای که در پی داش��ت حذف واردات و ایجاد‬ ‫انحص��ار در بازار خودروه��ای تولید داخل و در نتیجه‬ ‫محدودیت در انتخاب مصرف کنندگان بود‪.‬‬ ‫ای��ن اظه��ارات در حال��ی مط��رح می ش��ود ک��ه‬ ‫دستورالعمل جدید واردات خودرو که از سوی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت تدوین ش��ده و در مرحله‬ ‫بررسی و تصویب نهایی بود‪ ،‬روز گذشته منتشر شد‪.‬‬ ‫از دیگر نکته های قابل توجهی که در دس��تورالعمل‬ ‫جدی��د م��ورد تاکید ق��رار گرفته‪ ،‬الزام ش��رکت های‬ ‫واردکننده خ��ودرو به ایجاد خطوط تولید خودروهای‬ ‫وارداتی در داخل کش��ور یا صادرات خودرو و قطعات‬ ‫تولید داخل به ازای واردات خودرو است‪ .‬دستوری که‬ ‫واردات را منوط بر سرمایه گذاری عنوان کرده است‪.‬‬ ‫داش��تن ش��بکه خدمات پ��س از فروش از س��وی‬ ‫ش��رکت های واردکننده خ��ودرو و همچنین محدود‬ ‫شدن ش��رکت های خودروساز خارجی به داشتن تنها‬ ‫یک شریک تجاری یا تولیدی در ایران‪ ،‬از دیگر الزامات‬ ‫این دستورالعمل جدید است‪.‬‬ ‫براس��اس جدیدترین اطالعات به دس��ت امده این‬ ‫دس��تورالعمل هم اکن��ون در س��تاد تنظیم ب��ازار از‬ ‫زیرمجموعه های ریاس��ت جمهوری در حال بررس��ی‬ ‫اس��ت تا پ��س از ان برای تایید و تصوی��ب نهایی به‬ ‫هی��ات دولت ارس��ال ش��ود‪ .‬بنابراین براس��اس این‬ ‫دستورالعمل‪ ،‬در راستای س��اماندهی واردات خودرو‬ ‫در فضای پس��ابرجام و همچنی��ن حمایت منطقی از‬ ‫تولیدات داخل��ی و جلوگیری از واردات غیرتخصصی‬ ‫خودرو که باعث نارضایتی مصرف کنندگان می ش��ود‪،‬‬ ‫پیرو دس��تورالعمل های پیشین وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت‪ ،‬ضواب��ط واردات خودروها اصالح ش��د‪ .‬بر‬ ‫این اس��اس درباره واردات خودروی سواری‪ ،‬با توجه‬ ‫ب��ه ماده ‪ ۴‬قانون حمایت از حق��وق مصرف کنندگان‬ ‫مصوب س��ال‪ ،۱۳۸۸‬تمام واردکنندگان ضمن رعایت‬ ‫ب س��ال‬ ‫ایین نامه ضواب��ط فنی واردات خودرو مصو ‬ ‫‪ ۱۳۸۲‬و اصالحات بعدی‪ ،‬موظف به داشتن امکانات و‬ ‫تاسیسات ارائه خدمات پس از فروش هستند‪.‬‬ ‫همچنین تم��ام واردکنندگان موظ��ف به دریافت‬ ‫گواه��ی فعالیت نمایندگی رس��می از تولیدکنندگان‬ ‫اصلی یا نمایندگان منطقه ای که مجوز ارائه نمایندگی‬ ‫به سایر کش��ورها را دارند (براساس گواهی صادره از‬ ‫مرکز اصناف و بازرگانی ایران) و رعایت مفاد ایین نامه‬ ‫اجرای��ی قانون حمای��ت از حق��وق مصرف کنندگان‬ ‫خودرو (در تاریخ ‪ 1395/1/28‬مصوب هیات وزیران)‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫بند دیگر این دس��تورالعمل به این موضوع اش��اره‬ ‫دارد که ش��رکت های خارجی در هر گروه خودرویی‬ ‫تنها می توانند با یک ش��رکت داخلی قرارداد تجاری‬ ‫یا تولیدی داش��ته باش��ند‪( .‬منظور از گروه خودرویی‬ ‫خودروهای سواری و وانت‪ ،‬خودروی تجاری سنگین‬ ‫حمل بار و خودروهای تجاری حمل مسافر است)‪.‬‬ ‫همچنین براساس دستورالعمل جدید‪ ،‬ثبت سفارش‬ ‫خودروهای سواری به صورت کامل (سی بی یو) تنها با‬ ‫رعایت ش��رایط زیر از تاریخ ابالغ این دس��تورالعمل‪،‬‬ ‫مج��از خواهد ب��ود‪ .‬در صورتی ک��ه واردکننده دارای‬ ‫امکانات و تاسیس��ات تولیدی در داخل کش��ور بوده‬ ‫یا از طری��ق انعقاد قرارداد با یک��ی از تولیدکنندگان‬ ‫داخلی نس��بت به تولید خ��ودرو (با حداقل ‪۲۰‬درصد‬ ‫س��اخت داخل از زمان ش��روع) اقدام کن��د‪ ،‬می تواند‬ ‫معادل ‪۵۰‬درصد ارزش تولیدات داخلی خود نس��بت‬ ‫به واردات خودرو اقدام کند‪.‬‬ ‫چنانچه واردکننده خ��ودرو خود یا از طریق انعقاد‬ ‫قرارداد ب��ا تولیدکننده داخلی‪ ،‬خودرویی را در داخل‬ ‫تولی��د نکند‪ ،‬تنه��ا می تواند مع��ادل ‪۴۰‬درصد ارزش‬ ‫ص��ادرات خودرو ی��ا قطعات تولید داخل نس��بت به‬ ‫واردات خودرو‪ ،‬با توجه به بند یک اقدام کند‪.‬‬ ‫واردات خودروی س��واری از هم��ان نام برند تولید‬ ‫داخل��ی‪ ،‬تنها بای��د از طری��ق ش��رکت تولیدکننده‬ ‫داخلی همان نام برند انجام ش��ود‪ ،‬مگر اینکه شرکت‬ ‫تولیدکنن��ده داخلی تمایل نداش��تن خود را مبنی بر‬ ‫واردات اعالم کند‪.‬‬ ‫گزا‬ ‫رش ویژه‬ ‫مدیرعامل خودروسازی اسنا در گفت وگو با« گسترش صنعت» خبر داد‬ ‫‪ 17‬هزار اتوبوس فرسوده در انتظار نوسازی‬ ‫ش�رکت خودروس�ازی س�تاره نی�ک اریا (اس�نا) مجموعه ای اس�ت که‬ ‫صددرصد سهام ان مربوط به بخش خصوصی بوده و این شرکت در حقیقت‬ ‫به عنوان ش�رکت مادر به ش�مار می ای�د که با در اختیار داش�تن فضاهای‬ ‫متعدد تولیدی‪ ،‬خدماتی و اداری‪ ،‬از زیرساخت های الزم به منظور دسترسی‬ ‫به اهداف س�ازمانی برخوردار اس�ت‪ .‬این ش�رکت نمایندگی فعال فروش و‬ ‫ل حاض�ر ش�رکت‬ ‫در ح�ا ‬ ‫اس�نا خودرو در چه زمینه ای‬ ‫فعال است؟‬ ‫عم��ده فعالی��ت ش��رکت‬ ‫خودروس��ازی اس��نا که کار خود‬ ‫را به طور رس��می از س��ال ‪۱۳۸۳‬‬ ‫اغ��از کرده در زمین��ه حمل ونقل‬ ‫عمومی مانند ون های مسافری و اتوبوس های شهری بوده‬ ‫اس��ت و فعالیت این ش��رکت با تولید ون دلیکا اغاز ش��د‬ ‫که در ابتدای تولید ان در کل کش��ور ‪ ۱۰‬هزار دس��تگاه‬ ‫تحویل داده ش��د که تاکنون نیز مش��غول به کار هستند‪.‬‬ ‫از انجا که حیطه حمل ونقل عمومی برای این ش��رکت از‬ ‫اهمیت باالیی برخوردار بود‪ ،‬وارد حوزه تولید اتوبوس های‬ ‫ش��هری به ویژه اتوبوس های دوکابین ش��د و اتوبوس های‬ ‫دو کابینی که در حال حاضر در سطح شهر درحال حرکت‬ ‫هستند‪ ،‬متعلق به شرکت اسنا بوده و حدود هزار دستگاه‬ ‫در شهرهای تهران‪ ،‬تبریز و اصفهان تحویل داده شده و از‬ ‫سال ‪ ۸۸‬به ناوگان حمل ونقل عمومی اضافه شده و مشغول‬ ‫خدمت رسانی هستند‪.‬‬ ‫€ €ظرفی�ت س�االنه تولید این ش�رکت چه میزان‬ ‫است؟‬ ‫در حال حاضر ظرفیت اسمی این کارخانه ساالنه ‪۱۵۰۰‬‬ ‫دستگاه انواع اتوبوس‪ ۱۵۰۰ ،‬دستگاه مینی بوس و ‪۳۷۵۰‬‬ ‫دستگاه انواع ون است‪.‬‬ ‫€ €هم اکن�ون این کارخانه با چن�د درصد ظرفیت‬ ‫مشغول فعالیت است؟‬ ‫در چند سال اخیر به دلیل حاکم شدن رکود در بازار و به‬ ‫طور کلی صنعت خودرو‪ ،‬از انجا که عمده محصوالت اسنا‬ ‫خودرو‪ ،‬در حمل ونقل عمومی مورد استفاده قرار می گیرد‬ ‫خدم�ات پس از فروش محصوالت ش�رکت هایی همچون دایملر کرایس�لر‬ ‫الم�ان و برزیل‪ ،‬مان المان‪ ،‬وویت الم�ان‪ ،‬کینگ النگ چین و مارکوپولوی‬ ‫برزی�ل و‪ ...‬را در اختی�ار دارد‪ .‬ب�رای اگاهی از روند فعالیت این ش�رکت و‬ ‫همچنین چالش هایی که با ان درگیر اس�ت‪ ،‬گفت وگویی با مهدی مرس�لی‬ ‫مدیرعامل خودروسازی «اسنا» انجام داده ایم که در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫و در این چند س��ال اخیر سفارش گذاری نیز انجام نشده‪،‬‬ ‫در عمل تمام ش��رکت های تولید کننده اتوبوس شهری با‬ ‫حداقل ظرفیت در حال تولید هستند که شاید این میزان‬ ‫به کمتر از ‪ ۱۰‬درصد برسد‪.‬‬ ‫€ €تولی�دات ش�رکت چن�د درص�د نیاز ن�اوگان‬ ‫حمل ونقل عمومی را تامین می کند؟‬ ‫در این زمینه عدد مشخصی در اختیار نیست و از انجا که‬ ‫تولیدکنندگان دیگری نیز در این زمینه مش��غول فعالیت‬ ‫هستند‪ ،‬به طور خاص در اتوبوس دو کابین ‪۷۰‬درصد نیاز‬ ‫بازار از سوی محصوالت این شرکت تامین می شود‪.‬‬ ‫ی تولید در خودروهای‬ ‫€ €همزم�ان با ارتقای فناور ‬ ‫ن�اوگان حمل ونق�ل عمومی‪ ،‬برنامه ش�رکت اس�نا‬ ‫خودرو ب�رای ارتقای فناوری ه�ای تولید در زمینه‬ ‫کاهش االیندگی ها چیست؟‬ ‫ن��ه تنها ایران خ��ودرو دیزل و ای��ن کارخانه‪ ،‬بلکه همه‬ ‫خودروس��ازان داخل��ی در تولی��دات‪ ،‬مل��زم ب��ه رعایت‬ ‫اس��تانداردها و قوانینی هس��تند تا به لحاظ حاکمیتی و‬ ‫استاندارد وضع شده‪ ،‬همه موارد را رعایت کرده باشند‪ .‬در‬ ‫بحث االیندگی نیز اسناخودرو خود را ملزم به اجرا و رعایت‬ ‫اس��تانداردهای روز می داند‪ .‬در حال حاضر اس��تاندارد روز‬ ‫کشور در بحث دیزل‪ ،‬استاندارد یورو ‪ ۴‬عالوه بر دی پی اف‬ ‫اس��ت که در حال حاضر بحث اجرای یورو ‪ ۵‬پالس مطرح‬ ‫بود و هنوز اجرایی نش��ده است‪ .‬براین اساس سیستم های‬ ‫االیندگی پروژه هایی که در حال حاضر در دستور کار قرار‬ ‫دارد را ارتق��ا داده ای��م‪ .‬در بحث تولید ون نیز اس��تاندارد‬ ‫االیندگی یورو ‪ ۴‬است که استاندارد االیندگی روز کشور‬ ‫به ش��مار می رود و تمام برنامه ها در این حوزه نیز به روز‬ ‫شده است‪ ،‬براس��اس قانون استاندارد محصوالت نیازمند‬ ‫به داشتن اس��تاندارد االینده یورو ‪ ۵‬هستند که به زودی‬ ‫این استاندارد در ون تولید این شرکت‪ ،‬اجرایی می شود‪.‬‬ ‫€ €برنامه این شرکت برای تولید محصوالت جدید‬ ‫چیست؟‬ ‫شرکت اسنا در حال فعالیت و طراحی روی دو محصول‬ ‫جدید است که بر اساس پیش بینی های انجام شده‪ ،‬مقرر‬ ‫ش��د اتوبوس ‪ ۱۲‬متری با س��وخت دی��زل و گاز طبیعی‬ ‫س��ال اینده وارد بازار شود‪ .‬همچنین اتوبوس ‪ ۱۸‬متری با‬ ‫استاندارد االیندگی روز کشو ر به روزرسانی شده و با موتور‬ ‫جدید وارد بازار می ش��ود‪ .‬در زمینه ون های مس��افری نیز‬ ‫تغییراتی اعمال خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €در صحبت های خود به فعالیت با ظرفیت پایین‬ ‫اش�اره کردی�د‪ .‬در حال حاض�ر اصلی تری�ن چالش‬ ‫خودروهای تجاری و همچنین اتوبوس و مینی بوس‬ ‫چیست؟‬ ‫به طور قطع تولید خودروهای تجاری متفاوت از تولید‬ ‫اتوبوس های ش��هری اس��ت‪ .‬هم��کاری در اتوبوس های‬ ‫ش��هری با افرادی اس��ت که به طور خصوصی مش��غول‬ ‫فعالیت هستند و سیستم حمل ونقل بین شهری در حال‬ ‫انجام اس��ت اما در تولیدات این کارخانه که تولیدکننده‬ ‫اتوبوس های درون ش��هری اس��ت‪ ،‬در عمل متولی اصلی‬ ‫این موضوع وزارت کش��ور بود ک��ه بعدها امور مربوط به‬ ‫ش��هرداری واگذار شد و ش��هرداری ها نیز در کالنشهرها‬ ‫به این س��مت حرکت می کنند که شرکت های بهره بردار‬ ‫و ش��رکت های خصوص��ی ناوگان را وارد سیس��تم کنند‪.‬‬ ‫متاسفانه در چند سال اخیر حمایتی از ناوگان حمل ونقل‬ ‫عمومی شهری نش��ده و به لحاظ عملی پروژه ای اجرایی‬ ‫نشد‪ ،‬زمانی که پروژه ای نباشد‪ ،‬تولیدکننده قادر به تولید‬ ‫محص��ول نیس��ت زیرا محصوالت تجاری باید بر اس��اس‬ ‫س��فارش پذیری تولید ش��ود زیرا ام��کان تولید و دپوی‬ ‫محص��ول وجود ن��دارد‪ .‬هرچند این اقدام انجام ش��ده و‬ ‫حدود یک س��ال است که تولید بدون سفارش پذیری در‬ ‫کارخانه انجام می ش��ود اما بدون مش��تری باقی مانده و‬ ‫خط تولید را نیز اشغال کرده است‪ .‬یعنی هم ضرر خواب‬ ‫س��رمایه را می دهیم و ه��م محصوالت‪ ،‬خط تولید و انبار‬ ‫را اشغال کرده است‪ .‬در حال حاضر حمایتی از حمل ونقل‬ ‫عمومی نمی شود و همه تنها مدعی حمایت از این بخش‬ ‫هس��تند‪ .‬این بخش جزو بخش هایی به شمار می رود که‬ ‫نیاز به یارانه و حمایت های دولتی دارد زیرا این فعالیت ها‬ ‫در ابتدای کار س��ودده نیس��ت‪ .‬به همین دلیل و نبود این‬ ‫حمایت در حال حاضر ناوگان اتوبوس��رانی در ش��هرهای‬ ‫بزرگ فرس��وده بوده و همه خواس��تار نوس��ازی ناوگان‬ ‫هستند اما بودجه ای برای این کار اختصاص داده نشده و‬ ‫خود انها نیز این توان مالی را ندارند از این رو هیچ پروژه ای‬ ‫برای حمل ونقل عمومی در کالنش��هرهای کشور در چند‬ ‫س��ال گذشته اجرا نشده‪ ،‬تا جایی که نیاز به نوسازی ‪۱۷‬‬ ‫هزار دستگاه اتوبوس وجود دار د اما در عمل هیچ اقدامی‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫€ €برای تولید مازاد خود اقدامی در زمینه صادرات‬ ‫انجام داده اید؟‬ ‫از انج��ا که اتوبوس ش��هری محصولی خاص به ش��مار‬ ‫رفته و با توجه به نیاز اقلیمی و ش��هری طراحی می شود‪،‬‬ ‫ مذاکره ای با هدف صادرات نداشته ایم‪.‬‬ ‫€ € با کشورهای همسایه که از نظر شرایط اقلیمی‬ ‫تا حدودی به ایران شباهت دارند‪ ،‬چطور؟‬ ‫هم اکن��ون در ح��ال کار روی این موضوع هس��تیم زیرا‬ ‫بازار ایران به صورت بالقوه نیازی به تولیدات انجام ش��ده‬ ‫ندارد بنابراین ناگزیر هس��تیم وارد مذاکره برای صادرات‬ ‫به کش��ورهای همس��ایه ش��ویم که در حال حاضر در حد‬ ‫مذاکرات اولیه است‪.‬‬ ‫€ €نیاز ناوگان حمل ونق�ل عمومی به اتوبوس های‬ ‫درون شهری چند هزار دستگاه است؟‬ ‫در حال حاضر بر اس��اس براوردهای انجام شده‪ ،‬نیاز کل‬ ‫کشور ‪ ۱۷‬هزار دستگاه اتوبوس براورده شده است‪.‬‬ ‫€ €تولی�دات داخل�ی تا چه می�زان از ای�ن نیاز را‬ ‫پوشش می دهند؟‬ ‫هم اکنون بیش از ‪ ۱۰‬ش��رکت مش��غول تولید اتوبوس‬ ‫ش��هری هستند و ظرفیت اس��می همه این واحدها باالی‬ ‫هزار دس��تگاه است‪ .‬ظرفیتی که می تواند در مدت یک تا‬ ‫یک ونیم س��ال اینده کل نیاز کش��ور را تامین کند اما از‬ ‫انج��ا که حمایتی از تولیدات این بخش نمی ش��ود‪ ،‬تولید‬ ‫نیز متوقف شده است‪.‬‬ ‫صنعت زیر ساخت‬ ‫‪www.Sanatdaily.com‬‬ ‫‪ 24‬اذر ‪ 14 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 14‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 5‬پیاپی ‪1978‬‬ ‫خبر‬ ‫تکمیل زیرساخت های مسکن مهر‬ ‫با کمک ‪۲۲۵‬میلیارد تومانی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫انرژی های تجدید پذیر‪ ،‬پشت خط بهره برداری‬ ‫« وزارت نی��رو عزم جدی‬ ‫ب��رای افزای��ش ظرفی��ت‬ ‫انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر‬ ‫دارد‪ ».‬این جمله ای اس��ت‬ ‫ک��ه هوش��نگ فالحتیان‪،‬‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫صنعت زیرساخت معاون وزیر نی��رو در امور‬ ‫برق و انرژی گفته اس��ت‪.‬‬ ‫عزم ج��دی وزارت نیرو اما‬ ‫محل بحث در این گزارش اس��ت‪ .‬گسترش صنعت‬ ‫در این گ��زارش برنامه و ظرفیت ه��ای موجود در‬ ‫ایران برای تولید انرژی های نو را مورد بررسی قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫با اینکه س��ایت ها برای م��زارع بادی هنوز نهایی‬ ‫نشده اما مکان های مختلف در سراسر ایران ازجمله‬ ‫اهر و س��راب در ش��مال غرب هس��تند ک��ه برای‬ ‫افزایش تولید انرژی های نو مطرح شده اند‪ .‬براساس‬ ‫داده های رس��می ایران بزرگترین تولید کننده برق‬ ‫ش��رق میانه با ظرفیت ‪ ۷۰.۰۰۰‬مگاوات در ساعت‬ ‫اس��ت‪ .‬حمید چیت چیان‪ ،‬وزیر انرژی چندی پیش‬ ‫در ای��ن زمینه گفته ب��ود‪ :‬برنامه ریزی های موجود‬ ‫نشان از تولید بیش از ‪ ۱۰۰.۰۰۰‬مگاوات دارد‪.‬‬ ‫با ای��ن حال انچه در این گ��زارش اهمیت دارد‪،‬‬ ‫س��هم انرژی های ن��و در تولید بی��ش از ‪۱۰۰‬هزار‬ ‫مگاوات برق در س��اعت است‪ .‬با اینکه دولت چشم‬ ‫به انرژی های تجدیدپذیر به عنوان جایگزین جدید‬ ‫سوخت های فس��یلی که تشکیل حدود ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫از ترکیب انرژی ایران اس��ت‪ ،‬دارد اما ظرفیت های‬ ‫تجدیدپذی��ر موجود در نیروگاه های ابی نش��ان از‬ ‫تولید ‪ 8،500‬مگاوات دارد‪ .‬در این زمینه تنها ‪۱۵۰‬‬ ‫مگاوات نیروگاه سبز درحال حاضر در کشور فعالیت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫به گفت��ه چیت چیان‪ ،‬دولت در نظ��ر دارد برای‬ ‫نصب ‪ ۵.۰۰۰‬م��گاوات ظرفیت ه��ای تجدیدپذیر‪،‬‬ ‫اقدام��ات جدی تری را در دس��تور کار ق��رار دهد‪.‬‬ ‫همچنین وزارت نیرو اکنون اجرای ‪ ۵۰۰‬مبدل باد‬ ‫‪ ۱۰۰‬مگاواتی را بررسی می کند‪.‬‬ ‫نخس��تین نی��روگاه زمین گرمایی ش��رق میانه‪،‬‬ ‫ی��ک پ��روژه ازمایش��ی ‪ ۵۰‬مگاواتی اس��ت که در‬ ‫ش��مال غرب و در مشگین ش��هر در دامنه یک قله‬ ‫اتشفشانی غیرفعال ساخته شده است‪ .‬ظرفیت های‬ ‫تولید انرژی ه��ای تجدیدپذیر در ای��ران به حدی‬ ‫اس��ت که در ان تنها ظرفی��ت تولید برق از طریق‬ ‫باد ‪ ۳۰.۰۰۰‬مگاوات در ساعت براورد شده است‪.‬‬ ‫با ش��رکت س��رمایه گذاری غدیر برای ساخت یک‬ ‫نیروگاه در ایران تنظیم شده است‪.‬‬ ‫این اقدام به طور قطع مفید خواهد بود و به‬ ‫سرمایه گذاری هایی بیش از منابع داخلی کشور نیاز‬ ‫دارد‬ ‫‹ ‹جزئی�ات ی�ک ق�رارداد ‪ 10‬میلی�ارد‬ ‫دالری‬ ‫تنها ‪ 5‬درصد از تولید برق ایران مربوط به منابع‬ ‫تجدیدپذیر است که به طور عمده از نیروگاه های‬ ‫برقابی تشکیل می شود‬ ‫‹ ‹افزایش ظرفیت‬ ‫مع��اون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اش��اره‬ ‫به ظرفیت های باالی ان��رژی تجدیدپذیر در ایران‬ ‫گفت‪ :‬براس��اس مطالعات انجام شده حداقل به طور‬ ‫میانگین ‪۱۵‬هزار م��گاوات ظرفیت اقتصادی برای‬ ‫نصب نیروگاه بادی در ایران وجود دارد‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت‪ ،‬هوشنگ فالحتیان‬ ‫با بیان اینک��ه چندین برابر ظرفی��ت انرژی بادی‬ ‫ظرفیت احداث نیروگاه خورشیدی در ایران وجود‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در کالنشهرها مسئله دفع زباله به ویژه‬ ‫در شمال کشور به یک موضوع جدی تبدیل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬وزارت نی��رو تمای��ل دارد ک��ه‬ ‫س��رمایه گذاران خارج��ی در زمین�� ه نیروگاه های‬ ‫زباله س��وز با ایران وارد مشارکت شوند‪ ،‬چراکه در‬ ‫مرحل��ه اول ‪ ۱۰۰۰‬مگاوات ظرفی��ت تولید انرژی‬ ‫زباله سوز در ایران وجود دارد‪.‬‬ ‫معاون وزی��ر نیرو در امور ب��رق و انرژی با بیان‬ ‫اینک��ه وزارت نی��رو برنامه های متع��ددی را برای‬ ‫ارتقای تولید انرژی های تجدیدپذیر در نظر گرفته‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در ‪۳‬سال گذشته عالوه بر فضا‬ ‫و بستر مناس��ب قوانین و مقرراتی با بهره گیری از‬ ‫تجربه کش��ورهای پیش��رفته در این زمینه تدوین‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫فالحتیان با اش��اره به تعرفه گذاری مناس��ب در‬ ‫بخش انرژی های تجدیدپذی��ر گفت‪ :‬خرید انرژی‬ ‫تجدیدپذی��ر به ط��ور تضمینی در ی��ک دوره ‪۲۰‬‬ ‫س��اله انجام می شود و باید گفت وجود این قوانین‬ ‫و مقررات و ش��رایط جغرافیایی ایران روزبه روز ما‬ ‫را به دس��تیابی بیش��تر به اس��تفاده از انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر نزدیک تر می کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه درحال حاض��ر ‪ ۹۵‬درصد از‬ ‫انرژی برق ایران با استفاده از سوخت فسیلی تولید‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬تنها ‪ 5‬درص��د از تولید برق ایران‬ ‫مربوط به منابع تجدیدپذیر است که به طور عمده‬ ‫از نیروگاه های برقابی تشکیل می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته معاون وزیر نی��رو در امور برق و انرژی‬ ‫براس��اس پیش بینی ه��ای وزارت نی��رو در ط��ول‬ ‫‪۱۰‬س��ال اینده ‪ ۷۵۰۰‬تا ‪۱۰‬هزار مگاوات از تولید‬ ‫برق کش��ور به انرژی ه��ای تجدیدپذیر اختصاص‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫فالحتیان با بیان اینکه سهمی که درحال حاضر‬ ‫از انرژی ه��ای تجدیدپذیر در ای��ران به کار گرفته‬ ‫می ش��ود با توجه به ظرفیت های باال در این بخش‬ ‫هرگز قابل قبول نیست‪ ،‬افزود‪ :‬سال گذشته روزی‬ ‫نبود ک��ه هیات های خارجی برای اب��راز تمایل به‬ ‫س��رمایه گذاری به وی��ژه در دوران پس��اتحریم به‬ ‫وزارت نیرو مراجعه نکرده باشند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬این نوی��د را به صنعت برق کش��ور‬ ‫می ده��م که وزارت نیرو ع��زم جدی برای افزایش‬ ‫ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫ب��ر همین اس��اس تاکنون ح��دود ‪ ۱۰۰۰‬مگاوات‬ ‫قرارداد در حال اجرا در این امر بسته شده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به‬ ‫برنامه های وزارت نیرو برای جلب س��رمایه گذار در‬ ‫حوزه انرژی های تجدیدپذیر اظهار کرد‪ :‬تعرفه ها در‬ ‫این بخش از ثبات کامل برخوردار اس��ت و هرکس‬ ‫بخواه��د به این عرصه وارد ش��ود این اطمینان را‬ ‫به طور کامل می دهیم که استراتژی های راهبردی‬ ‫در این حوزه توام با رونق فضای کسب وکار باشد‪.‬‬ ‫فالحتی��ان با بیان اینک��ه وزارت نیرو قصد دارد‬ ‫این مس��ئله رابه عنوان تعرفه های درازمدت تلقی‬ ‫کن��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بی ش��ک هیچ ریس��کی به دنبال‬ ‫سرمایه گذاران تجدیدپذیرها نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹پروژه های خارجی‬ ‫براس��اس این گ��زارش‪ ،‬ش��رکت های المانی به‬ ‫تشکیل مزارع بادی در ایران با هزینه ‪۳۳۱‬میلیون‬ ‫دالر در م��اه اوت اقدام کرده ان��د‪ .‬انها یک قرارداد‬ ‫‪ ۱۰۰‬م��گاوات ب��رق بادی همراه ب��ا ‪ ۴۰۰‬مگاوات‬ ‫خورشیدی در جنوب خوزستان امضا کرده اند‪.‬‬ ‫«فتی» ایتالیا نیز پس از ان قرارداد ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫یورویی (‪ ۵۴۳‬میلیون دالر) امضا کرد‪ .‬این قرارداد‬ ‫کنسرس��یومی از ش��رکت های ایران��ی‪ ،‬هن��د‬ ‫و کره جنوب��ی ب��ه دنب��ال راه ان��دازی ی��ک پارک‬ ‫ان��رژی در اس��تان خوزس��تان در یک پ��روژه به‬ ‫ارزش ‪ 10‬میلی��ارد دالری ک��ه در نس��ل ‪1000‬‬ ‫مگاوات برق خورش��یدی اس��ت‪ ،‬تش��کیل ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��ورش شارما‪ ،‬هماهنگ کننده و رییس شرکت‬ ‫نف��ت و گاز «جی تی پی پ��ی» به ایرن��ا گفت‪ :‬این‬ ‫ش��رکت همچنین پیش��نهاد کرده برای س��اخت‬ ‫نیروگاه ه��ای گازس��وز و ترکیب��ی نیروگاه ه��ای‬ ‫چرخه تولید ‪ 600‬مگاوات ب��رق احداث کند‪ .‬این‬ ‫پروژه بخش��ی از پیشنهاد ایران برای ایجاد ‪5000‬‬ ‫مگاوات از ظرفیت های تجدیدپذیر در کشور است‪.‬‬ ‫پیش��نهاد ایران متکی بر سوخت های فسیلی برای‬ ‫‪ 85‬درصد از برق خود است‪.‬‬ ‫‹ ‹اعلام امادگ�ی مجم�ع نماین�دگان‬ ‫خوزستان‬ ‫همایون یوس��فی‪ ،‬نماین��ده مردم اه��واز درباره‬ ‫راه اندازی پارک انرژی در این اس��تان به گسترش‬ ‫صنعت گفت‪ :‬این اقدام به طور قطع مفیدیخواهد‬ ‫بود و به سرمایه گذاری هایی بیش از منابع داخلی‬ ‫کشور نیاز دارد‪.‬‬ ‫نماینده مردم اهواز با اشاره به اینکه حجم منابع‬ ‫سرمایه گذاری داخلی برای اجرای این پروژه کافی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬طرف هن��دی و کره جنوبی در این‬ ‫زمینه برای سرمایه گذاری های بیشتری باید اقدام‬ ‫کنند‪ .‬البت��ه هنوز از جزئیات بیش��تر این قرارداد‬ ‫اطالعی در دس��ت نیس��ت اما باید در نظر داشت‬ ‫که این پروژه بدون همکاری های خارجی و تامین‬ ‫فاینانس اجرایی نمی شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬مجم��ع نماین��دگان اس��تان اماده‬ ‫پیگی��ری هس��تند و می توانند در ای��ن زمینه به‬ ‫وزارت نی��رو و دیگ��ر وزارتخانه ها و س��ازمان های‬ ‫مرتبط کمک کنند‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت‪ ،‬اطالعات موجود در‬ ‫زمینه افزایش تولید برق با اس��تفاده از انرژی های‬ ‫تجدیدپذی��ر نش��ان از عزم جدی دول��ت دارد که‬ ‫پ��ارک انرژی خوزس��تان تنها یک��ی از برنامه های‬ ‫دولت یازدهم است‪.‬‬ ‫شائبه سرطانزا بودن المپ های کم مصرف‬ ‫عضو سندیکای صنعت برق گفت‪ :‬میزان جیوه استفاده شده در المپ های‬ ‫کم مصرف ‪ 2/5‬تا ‪ 3‬میلی گرم یعنی به اندازه یک نقطه روی کاغذ اس��ت و‬ ‫تا زمانی که المپ شکس��ته نش��ود نگرانی وجود ندارد اما پس از شکستن‬ ‫توصیه می ش��ود که بدون تماس دست جمع اوری و در کیسه های سربسته‬ ‫دفع شود‪.‬‬ ‫پ��درام مهدیان در حاش��یه بازدید از کارخانه المپ س��ازی به ایلنا گفت‪:‬‬ ‫مص��رف المپ در کش��ور ح��دود ‪ 100‬میلی��ون تخمین زده می ش��ود که‬ ‫‪3/5‬درصد از این مقدار تولید داخل است‪.‬‬ ‫مهدی��ان افزود‪ :‬باتوجه به اینکه صنعت الکترونیک در کش��ور ما هنوز پا‬ ‫نگرفته و بیشتر اقالم مورد نیاز برای تولید یک المپ وارداتی است‪ .‬البته در‬ ‫تمام دنیا مواد اولیه لوازم الکترونیک از چین وارد می شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره سیاس��ت های وزارت نیرو توضیح داد‪ :‬ب��ه دلیل حمایت های‬ ‫وزارت نی��رو که در فاصله س��ال های ‪ 80‬تا ‪ 88‬الم��پ کم مصرف به صورت‬ ‫یاران��ه ای داده ش��د از این المپ ها اس��تقبال خوبی ش��د و ای��ران یکی از‬ ‫کشورهای پیشرو در این زمینه است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ش��ائبه های س��رطانزا بودن المپ های کم مصرف افزود‪:‬‬ ‫در چندس��ال گذشته برخی می خواس��تند المپ های «ال ای دی» را که به‬ ‫قیمت باالتری به فروش رس��انده و مردم را راضی به خرید این نوع المپ ها‬ ‫کنند بنابراین بحث سرطانزا بودن کم مصرف ها را مطرح کردند در حالی که‬ ‫المپ های کم مصرف همان مهتابی هایی هستند که ‪ 70‬سال در کل دنیا از‬ ‫جمله اروپا و امریکا در حال مصرف هستند‪.‬‬ ‫مهدیان با اش��اره به اینکه هیچ محصولی تا فایده نداش��ته باشد در دنیا‬ ‫فراگیر نمی ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬انچه به عنوان سرطانزا بودن المپ های کم مصرف‬ ‫اشاره می شود اینکه می گویند «یو وی» دارد در حالی که میزان ان یک پنجاه‬ ‫تا یک صدم حد مجاز اس��ت و وزارت بهداش��ت کانادا نیز در س��ال ‪2009‬‬ ‫براس��اس پژوهش��ی مفصل این موضوع را به طور کامل رد کرده تا نگرانی‬ ‫مردم برطرف ش��ود‪ .‬به گفته مهدیان‪ ،‬در گذش��ته جیوه از طریق دودکش‬ ‫نیروگاه ها به واس��طه سوخت های فس��یلی وارد اتمسفر می شد به طوری که‬ ‫ب��ه ازای هر المپ رش��ته ای ‪ 100‬وات معادل عمر یک المپ کم مصرف ‪10‬‬ ‫میلی گ��رم جیوه از طری��ق نیروگاه ها وارد هوا می ش��د و از طریق باران به‬ ‫زمین می بارید و وارد چرخه غذایی و اب دریاها و رودها می شد که با امدن‬ ‫المپ های کم مصرف که مصرف برق را یک پنجم کرد‪ ،‬میزان انتشار دوده از‬ ‫طریق نیروگاه ها به یک پنجم کاهش یافت‪.‬‬ ‫براس��اس دس��تور وزی��ر مس��کن‪ ،‬راه و شهرس��ازی و س��ایر‬ ‫دولتم��ردان‪ ،‬ش��رکت عمران ش��هرهای جدید موظف ش��ده تا‬ ‫طرح ه��ای زیربنای��ی‪ ،‬روبنایی‪ ،‬اماده س��ازی و محوطه س��ازی‬ ‫مس��کن مهر را به س��رانجام برس��اند که در بودجه سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫نیز ‪ ۱۲۵‬میلیارد تومان از طریق تملک دارایی های س��رمایه ای و‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان از طریق تخفیف عوارض پروانه‪ ،‬حمایت های‬ ‫مالی و تراکم برای ایجاد تاسیسات عمومی مسکن مهر اختصاص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬درحال حاض��ر بخش��ی از فعالیت ه��ای‬ ‫اماده س��ازی مس��کن مهر با کمک اعتبارات داخلی شرکت ها و‬ ‫از طری��ق فروش اراضی‪ ،‬تهاتر و اعم��ال مدیریت دارایی ها انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬در راس��تای جمعیت پذیری که هم اکنون درحال اجرا‬ ‫اس��ت باید طرح های زیربنایی و روبنایی با مش��ارکت مردم و از‬ ‫طری��ق تصمیم های هیات مدیره و مصوب��ات مجمع عمومی این‬ ‫شرکت ها انجام شود‪ .‬در این زمینه هم اکنون بخش سرمایه گذاری‬ ‫شرکت عمران ش��هرهای جدید در س��اخت فضاهای اموزشی‪،‬‬ ‫گردش��گری‪ ،‬خدماتی‪ ،‬تجاری و فرهنگی از طریق مش��ارکت با‬ ‫مردم در راستای تکمیل پروژه مسکن مهر فعال است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت عمران ش��هرهای جدید درب��اره اخرین‬ ‫وضعیت ش��هرهای جدید بیان ک��رد‪ :‬درحال حاض��ر اولویت ما‬ ‫رس��یدگی به درامدهای ش��رکت ها و تکمیل پروژه مسکن مهر‬ ‫در شهرهای جدید کشور است‪ .‬براساس گزارشی که در روزهای‬ ‫گذش��ته از سوی مدیران عامل ش��رکت عمران شهرهای جدید‬ ‫اعالم ش��د ما تا پایان امسال بخش دیگری از سایت مسکن مهر‬ ‫در این مناطق را به متقاضیان تحویل خواهیم داد‪.‬‬ ‫محسن نریمان تاکید کرد‪ :‬بدون شک تالش ما این است تا در‬ ‫پیشبرد پروژه ها و س��اخت ازادراه ها تا جای ممکن به اعتبارات‬ ‫دولتی وابسته نباشیم و از سرمایه گذاران استفاده کنیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر مس��کن‪ ،‬راه و شهرسازی همچنین تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫دیگر موارد و پروژه ها مانند فضاهای تجاری‪ ،‬فرهنگی و ورزش��ی‬ ‫نیز تمایل داریم با مش��ارکت بخ��ش خصوصی پروژه ها را پیش‬ ‫ببریم و تکمیل کنیم‪ .‬درحال حاضر نیز در مرحله بررسی طرح ها‬ ‫و توجیه اقتصادی انها هس��تیم ک��ه در صورت تصویب با کمک‬ ‫اعتبارات و سرمایه های موجود شروع به اجرای انها خواهیم کرد‪.‬‬ ‫نریمان با تاکی��د بر ضرورت توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی‬ ‫در اج��رای پروژه ها افزود‪ :‬به طور قطع نبای��د در اجرای طرح ها‬ ‫خود را کامل وابسته به دولت بدانیم‪ .‬ما باید بتوانیم با روش های‬ ‫جدید مالی و سرمایه های بخش خصوصی چه در سطح داخلی و‬ ‫چه خارجی نیازهای خود را در این بخش برطرف کنیم‪.‬‬ ‫وی همچنین با اش��اره به وجود واحده��ای فاقد متقاضی در‬ ‫سایت های مسکن مهر کشور بیان کرد‪ :‬دستگاه های متولی باید‬ ‫همکاری داش��ته باشند برخی از واحدها در استانه اتمام است و‬ ‫بای��د خدم��ات زیربنایی اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و‪ ...‬تامین ش��ود تا انها را‬ ‫تحویل متقاضیان دهیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��هرهای جدید ادامه داد‪ :‬به مردم قول می دهیم‬ ‫مس��کن مهر را به اتمام برس��انیم اما باید عزم ملی وجود داشته‬ ‫باشد زیرا تنها متولی مسکن مهر وزارت مسکن‪ ،‬راه و شهرسازی‬ ‫نیست و مردم باید به تعهدات مالی خود عمل کنند‪.‬‬ ‫نریمان از متقاضیان خواس��ت به تعهدات شان عمل کنند تا با‬ ‫تصویب شورای مسکن اس��تان ها افراد متقاضی خوش حساب و‬ ‫بدحساب جابه جا نشوند‪.‬‬ ‫صحبت از نهایی شدن اپراتور‬ ‫سوم قبل از مناقصه های قبلی‬ ‫بزرگتری��ن بندر اقتصادی ایران در حالی تالش کرده از فضای‬ ‫به وجود امده پس از اجرایی شدن برجام استفاده کند که هنوز‬ ‫برای ش��ناختن اپراتور خ��ود در فازهای مختلف ب��ا بالتکلیفی‬ ‫بزرگی روبه رو اس��ت که احتمال دارد تا پایان امس��ال نیز ادامه‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬در دوران اوج گی��ری تحریم های اقتصادی‪،‬‬ ‫اپرات��ور وقت بندر ش��هید رجایی یعنی ش��رکت تایدواتر نیز در‬ ‫فهرس��ت تحریم های بین الملل��ی قرار گرفت تا خیل��ی زود راه‬ ‫رسیدن بسیاری از الینرهای بین المللی به ایران بسته شود‪.‬‬ ‫با کنار گذاش��تن این ش��رکت از اپراتوری توسعه بندر شهید‬ ‫رجای��ی دو ش��رکت ایرانی دیگر به ش��کل موق��ت کار خود را‬ ‫به عن��وان اپراتوره��ای این بن��در اغاز کرده اند تا الاقل بخش��ی‬ ‫از فش��ار تحریم ه��ا کاهش یابد‪ .‬با وجود انکه چند س��ال از این‬ ‫تصمیم موقت می گذرد‪ ،‬اما همچنان سازمان بنادر تکلیف اپراتور‬ ‫قطعی این بندر مهم را مش��خص نکرده است‪ .‬چند ماه قبل این‬ ‫سازمان بدون اطالع رسانی دقیق اعالم کرد‪ ،‬فرایند مناقصه برای‬ ‫اپراتورهای ابتدایی بندر ش��هید رجایی اغاز ش��ده و پیش بینی‬ ‫می شود این فرایند در طول چند ماه به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫با وجود گذش��ت زمانی به نس��بت طوالنی از این اخبار هنوز‬ ‫ش��رکت هایی ک��ه در رقابت برای به دس��ت اوردن اپراتوری این‬ ‫بندر باقی مانده اند مش��خص نیستند و البته نقشه راه نیز به طور‬ ‫دقیق مشخص نیست؛ تا جایی که حتی وقتی صحبت از احتمال‬ ‫شراکت طرف های خارجی مطرح می شود نیز کشور انها و میزان‬ ‫سرمایه گذاری شان نامشخص است‪.‬‬ ‫با وجود تداوم این ش��رایط‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان بنادر درباره ‬ ‫تعیین ش��رکت بهره بردار در اپراتور س��وم بندر ش��هید رجایی‬ ‫صحب��ت کرده و از احتمال نهایی ش��دن رون��د ان تا حدود ‪۹۰‬‬ ‫روز اینده س��خن گفته است‪ .‬مسئله ای که با توجه به بالتکلیفی‬ ‫چند س��اله این بندر مهم هرچند می تواند جنبه ای مثبت داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬اما با توجه به نامشخص بودن تکلیف اپراتورهای ابتدایی‬ ‫به احتمال بالتکلیفی این بندر مهم را برای ماه های اینده و حتی‬ ‫سال بعد تمدید خواهد کرد‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 24‬اذر ‪ 14 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت زیر ساخت‬ ‫‪ 14‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 5‬پیاپی ‪1978‬‬ ‫‪www.Sanatdaily.com‬‬ ‫خبر‬ ‫همکاری ایران با المان برای‬ ‫تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی‬ ‫مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران‬ ‫با اش��اره به مذاکره با ش��رکت لورگی المان برای احداث‬ ‫واحد پلی پروپیلن در کشور جزئیات این مشارکت را اعالم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلنا‪ ،‬علی محمد بس��اق زاده گفت‪ :‬با هدف‬ ‫تکمیل زنجیره ارزش برنامه ریزی دقیقی در ش��رکت ملی‬ ‫صنایع پتروش��یمی ایران ش��ده که از جمل��ه ان باید به‬ ‫همکاری با شرکت لورگی برای ساخت واحد پلی پروپیلن‬ ‫در مش��ارکت با شرکت پژوهش فناوری پتروشیمی اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی هم��کاری مش��ترک لورگی در س��اخت واحد پلی‬ ‫پروپیلن را نخستین همکاری ایران در تولید این محصول‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫پی��ش از این مرضیه ش��اهدایی‪ ،‬مع��اون وزیر نفت در‬ ‫امور پتروش��یمی با اشاره به مجوز ش��ورای اقتصاد برای‬ ‫س��رمایه گذاری و اح��داث واح��د ‪١٢٠‬هزار تن��ی تولید‬ ‫پروپیلن از متانول گفته بود‪ :‬ظرفیت این واحد با همکاری‬ ‫شرکت لرگی المان به ‪٥٠٠‬هزار تن افزایش می یابد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی ایران‬ ‫با اع�لام جزئیات ای��ن همکاری گفت‪ :‬ش��رکت پژوهش‬ ‫فناوری پتروش��یمی اقدام به اح��داث و تولید واحد تولید‬ ‫پلی پروپیلن به شکل ازمایشی کرده که با تصمیم شرکت‬ ‫ملی صنایع پتروش��یمی قرار اس��ت می��زان تولید در این‬ ‫واحد به ‪۱۲۰‬هزار تن در سال افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬برنامه ری��زی کنونی م��ا افزایش تولید‬ ‫پلی پروپیلن در ش��رکت پژوهش فناوری پتروش��یمی تا‬ ‫‪۵۰۰‬هزار تن در سال است که در این راستا با شرکت های‬ ‫خارجی ازجمله لورگی مذاکره شده تا این ظرفیت محقق‬ ‫شود‪.‬‬ ‫واحد نیمه صنعتی تولید پلی پروپیلن شرکت پژوهش و‬ ‫فناوری پتروشیمی در مرکز اراک قرار دارد که ساخت ان‬ ‫از مهر ‪ ١٣٩١‬اغاز شده و شهریور افتتاح شد‪.‬‬ ‫ظرفیت اس��می تولید پروپیلن کشور تا سال ‪ ٩٢‬حدود‬ ‫‪٩٦٥‬ه��زار تن بوده ک��ه افزایش ظرفی��ت تولید پروپیلن‬ ‫کشور در برنامه ششم توسعه حدود ‪ 4‬میلیون تن در نظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫براس��اس برنامه ریزی ها‪ ،‬ظرفیت تولید پروپیلن تا پایان‬ ‫برنامه هفتم توسعه به حدود ‪8‬میلیون تن خواهد رسید‪.‬‬ ‫کاهش ذخیره سازی نفت جهان‬ ‫س��طح ذخیره سازی نفت خام جهان در سال ‪٢٠١٦‬م نسبت‬ ‫به مدت مشابه پارسال کاهش یافته است‪.‬‬ ‫سطح ذخیره س��ازی نفت در جهان از زمان کاهش قیمت ها‬ ‫در نیمه دوم سال ‪ 1393‬به سرعت افزایش یافته است‪ .‬شانا در‬ ‫گزارش��ی می نویسد که علت پایه ای افت قیمت ها در سال های‬ ‫اخی��ر عرضه مازاد نفت بوده اس��ت‪ .‬قیمت ه��ای پایین نفت و‬ ‫رژی��م پیش بهی��ن(‪ )Contango‬عمی��ق در بازارهای مالی‬ ‫انگیزه کافی برای ذخیره سازی نفت را در سال های اخیر فراهم‬ ‫کرده است‪ .‬براورد می شود که از ابتدای نیمه دوم سال ‪1393‬‬ ‫تاکنون ‪ ٤٠٠‬میلیون بش��که نفت به ذخیره س��ازی تجاری در‬ ‫سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (‪ )OECD‬و ‪ ٢٤٠‬میلیون‬ ‫بش��که به ذخایر تجاری در کش��ورهای غی��ر‪ OECD‬افزوده‬ ‫شده باش��د‪ .‬به عالوه ذخیره س��ازی در نفتکش ها شناور روی‬ ‫اب نیز در همین مدت ‪٥٠‬میلیون بش��که رش��د داشته است‪.‬‬ ‫اما در س��ال جاری روند رشد س��طح ذخیره سازی ها تا حدود‬ ‫زیادی کند ش��ده و میزان افزایش س��طح ذخیره س��ازی ها در‬ ‫س��ال جاری تا پایان ‪ 3‬ماهه سوم برابر با ‪٦٧‬میلیون بشکه بود‬ ‫که بسیار کمتر از ‪٢٤٨‬میلیون بشکه مربوط به سال قبل است‪.‬‬ ‫این روند کاهش��ی در سطح ذخیره س��ازی ها همراه با کاهش‬ ‫تفاوت با اخرین متوسط پنج ساله نیز بوده است‪ .‬درحال حاضر‬ ‫مجموع ذخیره س��ازی مازاد برابر با ‪ ٣٠٤‬میلیون بش��که است‬ ‫که کمتر از ‪ ٣٥٠‬میلیون بش��که گزارش ش��ده در پایان س��ال‬ ‫قبل اس��ت‪ .‬مهم ترین عامل رش��د س��طح ذخیره س��ازی های‬ ‫فراورده های نفتی نی��ز افزایش تولید فراورده های میان تقطیر‬ ‫با وجود کاهش تقاضا برای این محصوالت بوده است‪ .‬براساس‬ ‫این گزارش میزان رش��د ذخیره سازی نفت در کشورهای غیر‬ ‫‪ OECD‬نیز امس��ال کاهش داشته اس��ت‪ .‬ذخیره سازی نفت‬ ‫چین در س��ال جاری تنها ‪ ٦٠‬میلیون بش��که افزایش داش��ته‬ ‫و این در حالی اس��ت که سال گذش��ته ذخیره سازی نفت در‬ ‫این کش��ور ‪ ٩٠‬میلیون بش��که رشد داشته اس��ت‪ .‬این پدیده‬ ‫ام��کان دارد به این علت بروز کرده باش��د که چین قصد دارد‬ ‫مخازن ذخیره سازی های استراتژیک فاز دوم خود را در فرصت‬ ‫کوتاه ت��ری پرکند و بنابراین تصمی��م به کند کردن خریدهای‬ ‫خود گرفته است‪ .‬افزایش اخیر قیمت نفت در مقایسه با سطح‬ ‫تثبیت ش��ده در اوایل س��ال میالدی نی��ز از انگیزه های چین‬ ‫برای افزایش واردات به منظور ذخیره س��ازی کاس��ته اس��ت‪.‬‬ ‫کاهش روند رشد ذخیره سازی در جهان از طریق تفاوت میان‬ ‫می��زان عرض��ه و تقاضای جهانی نفت (ت��راز جهانی نفت) که‬ ‫نشان دهنده تغییرات غیرمستقیم سطح ذخیره سازی است نیز‬ ‫قابل تایید اس��ت‪ .‬متوس��ط تراز جهانی نفت در فصول سپری‬ ‫ش��ده از س��ال ‪ 1395‬حدود یک میلیون و ‪١٠٠‬هزار بشکه در‬ ‫روز اس��ت که به طور تقریبی نصف مازاد عرضه نفت در س��ال‬ ‫گذشته در مدت مشابه است‪.‬‬ ‫رضا پدیدار‬ ‫اما و اگر های تولید‪ 3/9‬میلیون بشکه نفت در روز‬ ‫ش��یر های کنترلی برخی از قراردادهای امضاش��ده‬ ‫گروه زیرساخت ‪:‬گروه سعودی ها در ‪3‬سال گذشته در اوپک تالش کردند با پیگیری طرح‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫فریز نفتی‪ ،‬ایران را در حد صادرات ‪۲‬میلیون بشکه نفت در روز متوقف کنند اما گروه نفتی‬ ‫پدی��دار همچنی��ن از پیگیری ه��ا ب��رای امضای‬ ‫ایران توانست شرایط را به گونه ای پیش ببرد که درنهایت اعضای اوپک سقف ‪3/9‬میلیون‬ ‫ق��رارداد پروژه های انواع لول��ه در اندازهای مختلف‪،‬‬ ‫بشکه صادرات در روز را برای ایران بپذیرند‪.‬‬ ‫الکتروموتوره��ای ضد انفج��ار‪ ،‬ماش��ین های دوار‪،‬‬ ‫فوالد های الیاژی‪ ،‬س��اخت ابزارهای اندازه گیری در‬ ‫حفاری و ‪ PIG‬هوشمند خبر داد‪.‬‬ ‫‪۳۰‬درصد باقیمانده را با مش��ارکت خارجی ها تولید‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬ناکامی ماه گذشته‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬با توجه به گ��زارش وزارت نفت‬ ‫س��اخت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫معناس��ت‬ ‫بدان‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کنی��م‬ ‫نشس��ت کارشناس��ان نفتی اعضای اوپ��ک و ادامه‬ ‫‪3‬ه��زار و ‪ 920‬بش��که نفت در اکتب��ر ‪ ۲۰۱۶‬تولید‬ ‫مثبت��ی‬ ‫ ه��ای‬ ‫م‬ ‫گا‬ ‫ ایم‬ ‫ه‬ ‫نتوانس��ت‬ ‫نفت��ی‬ ‫تجهی��زات‬ ‫ناکامی ها در روز قبل از نشس��ت وزیران نفتی اوپک‬ ‫داش��ته ایم‪ .‬بنابرای��ن ق��رار نیس��ت افزای��ش تولید‬ ‫برداریم‪.‬‬ ‫در وین‪ ،‬بس��یاری از تحلیلگران بازار نفتی را به این‬ ‫چش��مگیری نسبت به گذشته داش��ته باشیم و این‬ ‫نتیجه رساند که خالف توافق ‪ 7‬مهر الجزیره در این‬ ‫استراتژیک‬ ‫کاالی‬ ‫تولید‬ ‫به ان معناس��ت که نگرانی درباره امادگی تجهیزات‬ ‫‹‹‬ ‫نشس��ت توافقی نخواهد شد‪ .‬در حالی که در نشست‬ ‫تجهیزات‬ ‫س��ازندگان‬ ‫انجمن‬ ‫ مدیره‬ ‫ت‬ ‫هیا‬ ‫ریی��س‬ ‫نف��ت برای تولید ‪3/9‬میلیون بش��که وج��ود ندارد‪.‬‬ ‫الجزی��ره قرار بر ای��ن بود که فقط ای��ران از تعدیل‬ ‫صنعت‬ ‫گس��ترش‬ ‫با‬ ‫ وگو‬ ‫ت‬ ‫گف‬ ‫در‬ ‫ایران‬ ‫نفت‬ ‫صنعت‬ ‫با این ح��ال ما تنها ‪۷۰‬درصد نی��از داخل را تامین‬ ‫یا فریز تولید نفت مس��تثنا باش��د اما بعد از اجالس‬ ‫که‬ ‫اس��ت‬ ‫درصدد‬ ‫ایران‬ ‫اینکه‬ ‫اعالم‬ ‫با‬ ‫می کنی��م و ب��رای تامی��ن ‪۳۰‬درص��د‬ ‫الجزیره‪ ،‬کشورهای دیگری ازجمله عراق و لیبی نیز‬ ‫استراتژیک‬ ‫کاالیی‬ ‫گروه‬ ‫‪10‬‬ ‫اقالم‬ ‫تولید‬ ‫باقیمان��ده‪ ،‬قرارداد های جدید پیگیری‬ ‫در نظر داریم‬ ‫به صرافت افتادند که با طرح ش��رایط خود خواستار‬ ‫کار‬ ‫دستور‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خارجی‬ ‫کش��ورهای‬ ‫با‬ ‫می ش��ود که ب��دون حمایت های الزم‬ ‫با مشارکت خارجی ها‬ ‫مستثنا شدن از فریز نفتی شوند‪.‬‬ ‫‪۷۰‬درصد‬ ‫ما‬ ‫امروز‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫باشد‪،‬‬ ‫داش��ته‬ ‫اقالم ‪ ۱۰‬گروه کاالیی نمی توانی��م در تامی��ن ای��ن تجهیزات‬ ‫یافت‬ ‫پایان‬ ‫وین‬ ‫اجالس‬ ‫سرانجام انتظار پرهیجان‬ ‫را‬ ‫نفت‬ ‫صنعت‬ ‫تجهیزات‬ ‫به‬ ‫کش��ور‬ ‫نیاز‬ ‫استراتژیک را تولید موفق باشیم‪.‬‬ ‫توافق‬ ‫این‬ ‫براس��اس‬ ‫ش��د‪.‬‬ ‫و بالفاصله توافقات اعالم‬ ‫ دهیم‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫انجام‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫رییس هیات مدیره انجمن سازندگان‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫سهم‬ ‫و‬ ‫نشد‬ ‫مستثنا‬ ‫ بندی‬ ‫ه‬ ‫هیچ کشوری از س��همی‬ ‫که‬ ‫اس��ت‬ ‫طبیعی‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫پدیدار‬ ‫رضا‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫تجهی��زات صنع��ت نفت ای��ران اعالم‬ ‫شده‬ ‫بسته‬ ‫قرارداد‬ ‫‪۶‬‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اعالم‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫ایران ‪3/9‬میلیون بشکه‬ ‫ دهد‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫نش��ان‬ ‫را‬ ‫میانگین‬ ‫رق��م‬ ‫ای��ن‬ ‫ک��رد‪ :‬دولت در عمل ب��ه تعهدات خود‬ ‫تالشیم‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ایران‬ ‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫س��همیه‬ ‫با توجه به اینکه‬ ‫در‬ ‫تولید‬ ‫ضری��ب‬ ‫ ت��ر‬ ‫ق‬ ‫دقی‬ ‫ ط��ور‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫در پیش پرداخت های تولید‪ ،‬بد عهدی‬ ‫دیگری‬ ‫قراردادهای‬ ‫تا‬ ‫حدود‬ ‫ ها‬ ‫م‬ ‫تحری‬ ‫ش��روع‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫اوپک‬ ‫در ب��ازار نفتی‬ ‫صنایع‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باالتر‬ ‫ دس��تی‬ ‫ن‬ ‫پایی‬ ‫صنایع‬ ‫می کند و این منابع مالی با وقفه بسیار‬ ‫نیز انعقاد و اجرا شود‬ ‫سهم‬ ‫بود‬ ‫سازمان‬ ‫این‬ ‫عضو‬ ‫‪۱۱‬‬ ‫بین‬ ‫بشکه‬ ‫‪۴‬میلیون‬ ‫است‪.‬‬ ‫ تر‬ ‫ن‬ ‫پایی‬ ‫باالدستی‪،‬‬ ‫پرداخت می شود‪.‬‬ ‫جدید‬ ‫عضو‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫ایران‬ ‫ ای‬ ‫ه‬ ‫بش��ک‬ ‫‪3/9‬میلیون‬ ‫نیازمند‬ ‫اکتش��اف‬ ‫و‬ ‫اس��تخراج‬ ‫برای‬ ‫این در حالی اس��ت که ما تجهیزات‬ ‫به انچه ایران می توانس��ت ب��دون تحریم ها در این‬ ‫تجهی��زات دیگری هس��تیم ک��ه برای‬ ‫الزم را تنه��ا زمان��ی می توانیم تامین‬ ‫شرایط بازار داشته باشد بسیار نزدیک است؛ عددی‬ ‫بس��ته‬ ‫دیگر‬ ‫ های‬ ‫ر‬ ‫کش��و‬ ‫با‬ ‫قراردادهایی‬ ‫انها‬ ‫تامین‬ ‫کنی��م که از نظر منابع مالی تامین ش��ده باش��یم‪.‬‬ ‫که بعد از ‪3‬س��ال تالش‪ ،‬م��ردان صنعت نفت ایران‬ ‫ ها‬ ‫ی‬ ‫خارج‬ ‫مش��ارکت‬ ‫با‬ ‫داریم‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫اس��ت‪.‬‬ ‫ش��ده‬ ‫دولت همچنین بای��د از تولیدات داخلی و تولیدات‬ ‫توانسته اند میزان تولید نفت را به ان برسانند‪.‬‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫تولید‬ ‫را‬ ‫اس��تراتژیک‬ ‫کاالیی‬ ‫گروه‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫اق�لام‬ ‫مشارکتی با ش��رکت های خارجی حمایت کند و از‬ ‫ ای‬ ‫ه‬ ‫پیچید‬ ‫اما این میزان تولید نیازمند تجهیزات‬ ‫تالشیم‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫بس��ته‬ ‫قرارداد‬ ‫‪۶‬‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫این تولیدات استفاده کند‪.‬‬ ‫تجهیزات‬ ‫وضعی��ت‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو برای بررس��ی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫انعقاد‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫قراردادهای‬ ‫تا‬ ‫پدی��دار با بی��ان اینک��ه روند فعالیت ه��ا در این‬ ‫نشس��تیم‪.‬‬ ‫کارشناس��ان‬ ‫موج��ود ب��ه گفت وگو ب��ا‬ ‫ های‬ ‫پ‬ ‫پم‬ ‫ساخت‬ ‫ های‬ ‫ه‬ ‫پروژ‬ ‫نقش‬ ‫به‬ ‫اش��اره‬ ‫با‬ ‫وی‬ ‫زمین��ه مثب��ت ارزیاب��ی می ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬در کل‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫ای��ران‬ ‫ک��ه‬ ‫بود‬ ‫نخس��تین پرس��ش ای��ن‬ ‫سر‬ ‫س��اخت‬ ‫پروژه‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫س��رچاهی‬ ‫و‬ ‫چاهی‬ ‫درون‬ ‫رون��د کار مثبت اس��ت و ایران در تالش اس��ت تا‬ ‫عملکردی‬ ‫چ��ه‬ ‫نفت‬ ‫صنعت‬ ‫تجهی��زات مورد نی��از‬ ‫ های‬ ‫پ‬ ‫پم‬ ‫س��اخت‬ ‫پروژه‬ ‫تکمیلی‪،‬‬ ‫رش��ته‬ ‫و‬ ‫چاه��ی‬ ‫تجهیزات م��ورد نیاز صنعت نف��ت را تامین کند و‬ ‫تجهیزات‬ ‫ای��ن‬ ‫‪۷۰‬درصد‬ ‫که‬ ‫دارد‪ .‬گفت��ه می ش��ود‬ ‫پروژه‬ ‫س��رچاهی‪،ESP‬‬ ‫ ه��ای‬ ‫پ‬ ‫پم‬ ‫و‬ ‫چاه��ی‬ ‫درون‬ ‫نگ��ران امادگی تجهیزات برای تولی��د ‪3/9‬میلیون‬ ‫ت��ا‬ ‫تالش��یم‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ کنی��م‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫را در داخ��ل تولی��د‬ ‫س��اخت‬ ‫پروژه‬ ‫و‬ ‫حف��اری‬ ‫ های‬ ‫ه‬ ‫مت‬ ‫ان��واع‬ ‫س��اخت‬ ‫بش��که نفت نیستیم‪ .‬با توجه به انچه گفته شد در‬ ‫اذرهای متفاوت نفت ایران‬ ‫اوپک ‪ ١٠‬اذر ‪( ٩٥‬نشس��ت ‪ ١٧١‬اوپک) هنوز در مرکز خبرهاست؛‬ ‫کس��ی نمی تواند انکار کند که تدابیر ایران و همراهی دیگر کش��ورها‬ ‫که منجر به یک اجماع س��ازمانی ش��ده اس��ت نه تنها اوپک را زنده‬ ‫ک��رده بلکه قیمت نفت را به باالی ‪ ٥٣‬دالر برای هر بش��که برد و به‬ ‫ب��ازار این نوید را داد ک��ه مازاد عرضه‪‎‬اش با ای��ن تصمیم و همراهی‬ ‫غیراوپکی ها از بازار حذف می ش��ود؛ یک میلیون و ‪ ٨٠٠‬هزار بش��که‬ ‫نفت در روز تا ژوئن ‪ ٢٠١٧‬از بازار حذف می شود‪ ٢٣ .‬اذر ‪( ٩٠‬نشست‬ ‫‪ ١٦٠‬اوپک) که یاداوری تلخی دارد‪ .‬در ان نشست اوپک یک تصمیم‬ ‫خارق‪‎‬العاده گرفت که اعضای ان زیر این تصمیم را امضا کردند و ان‬ ‫حذف نظام س��هیمه بندی بود‪ .‬این تصمیم که به بهانه اوردن عراق به‬ ‫درون سیستم سهمیه بندی انجام شد نه تنها نتوانست عراق را داخل‬ ‫س��همیه بندی اورده و تولید این کش��ور را مقید کند در عمل دست‬ ‫عربس��تان‪ ،‬کویت و دیگر هم پیمانان انها را باز گذاش��ت تا با افزایش‬ ‫تولید س��هم بازار نفت ایران‪ ،‬لیبی و نیجریه را که گرفتار تحریم شده‬ ‫بودند بدون انکه در ظاهر تخلفی از مصوبات اوپک کرده باش��ند‪ ،‬باز‬ ‫بگذارد و‪ ...‬کام ش��یرین اوپک این روزها را با خاطرات ان روزها نباید‬ ‫تلخ کرد؛ یکصدوهفتادویکمین نشس��ت کشورهای صادرکننده نفت‬ ‫یک برنده واقعی داشت؛ «اوپک»‬ ‫صورت مش��ارکت با خارجی ها در ساخت تجهیزات‬ ‫ما می توانیم از واردات جلوگیری کنیم که به معنای‬ ‫افزایش سود تولید ناخالص داخلی است و دوم انکه‬ ‫دانش فنی کش��ور های دیگر به ایران انتقال خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹نوسازی و بهس�ازی تجهیزات نفتی در‬ ‫سال های کم کاری‬ ‫ب��ا توجه ب��ه انچه گفته ش��د‪ ،‬ای��ران در تالش‬ ‫است تا در س��اخت تجهیزات صنعت نفت اقدامات‬ ‫الزم را انج��ام دهد اما نکته دیگ��ری که باید مورد‬ ‫بررس��ی ق��رار گیرد این اس��ت که ایا توانس��ته ایم‬ ‫تجهی��زات موجود را حفظ و نگه��داری کنیم و ایا‬ ‫در بهینه س��ازی و بازس��ازی انها موف��ق بوده ایم؟‬ ‫ش��اید در این زمینه باالترین مقام مسئول و مطلع‬ ‫مدی��ر کل نظام نگهداری و تعمی��رات وزارت نفت‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫علیرض��ا اصل عرب��ی ب��ه گفت وگو با گس��ترش‬ ‫صنعت نشس��ت تا به این س��وال پاسخ دهد‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به س��ال های پیش از تحریم گفت‪ :‬ما پیش‬ ‫از این روزی ‪۴‬میلیون بش��که نفت تولید داش��تیم‬ ‫و ب��ه این ترتیب برای تولید ‪3/9‬میلیون بش��که به‬ ‫تجهیزات نیاز داریم‪ .‬براساس برنامه ها باید هر سال‬ ‫نزدیک به ‪ ۱۰۰‬تعمیر اساس��ی داش��ته باش��یم که‬ ‫در ای��ن مدت این کار انجام ش��ده و امور تعمیراتی‬ ‫به طور معمول حتی بهتر از گذش��ته دنبال ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیر کل نظام نگه��داری و تعمیرات وزارت نفت‬ ‫اف��زود‪ :‬تعمیرات تجهیزات هنگام کار با مش��کالت‬ ‫زی��ادی روبه رو اس��ت اما زمانی ک��ه تولید کمتری‬ ‫داش��تیم فرصت کافی برای بهینه سازی و بازسازی‬ ‫وجود داشت که از این فرصت به خوبی استفاده شد‪.‬‬ ‫وی درباره بازسازی تجهیزات در زمان افزایش تولید‬ ‫نیز خاطرنش��ان کرد‪ :‬وقتی تولید ب��اال رود‪ ،‬درامد‬ ‫صنعت نفت باال می رود و اگر این درامد افزایش یابد‬ ‫منابع مالی برای تعمیرات تامین می شود‪ .‬بنابراین با‬ ‫افزایش تولید و درامد‪ ،‬طرح های بازسازی و نوسازی‬ ‫افزایش و درنتیجه امنیت کار ارتقا می یابد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ 20‬درصدی تولید محصوالت پتروشیمی‬ ‫مع��اون وزیر نف��ت در امور پتروش��یمی گفت‪:‬‬ ‫تولید انواع محصوالت پتروش��یمی کشور با توجه‬ ‫ب��ه افزایش حج��م خوراک و نی��ز وارد مدار تولید‬ ‫شدن چند طرح جدید امس��ال ‪20‬درصد افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪.‬ایران از ظرفیت تولید س��االنه حدود‬ ‫‪63‬میلی��ون ت��ن ان��واع محص��والت پتروش��یمی‬ ‫برخوردار اس��ت که همواره بخش��ی از ان به دلیل‬ ‫نبود خوراک‪ ،‬کمب��ود نقدینگی و کمبود تقاضای‬ ‫بازار خالی می ماند‪.‬ایران در نظر دارد ظرفیت تولید‬ ‫صنعت پتروش��یمی خود را به ‪130‬میلیون تن تا‬ ‫‪10‬سال اینده افزایش دهد‪.‬‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه رف��ع تحریم ه��ا از دی ‪ 1394‬و‬ ‫اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک(برجام)‪،‬‬ ‫تس��هیل دریاف��ت مناب��ع مالی و الیس��نس های‬ ‫بین الملل��ی (تاییدیه ه��ا و دان��ش فن��ی) تولی��د‬ ‫محصوالت پتروشیمی روند افزایشی داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی‪ ،‬مرضیه‬ ‫شاهدایی‪ ،‬معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی در‬ ‫این باره گفت‪ :‬رون��د تولید محصوالت‬ ‫خوش��بختانه از ش��رایط مطلوب��ی‬ ‫برخوردار اس��ت و با توج��ه به افزایش‬ ‫حجم خ��وراک و نی��ز وارد مدار تولید‬ ‫ش��دن چند طرح جدید ظرفیت تولید‬ ‫تاکنون رش د ‪20‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بازگش��ت و اغ��از همکاری‬ ‫دوب��اره الیسنس��ورها و ش��رکت های‬ ‫خارجی به چند مجتمع پتروش��یمی نیز توانست‬ ‫میزان تولی��د را در مجتمع هایی مانند تندگویان‬ ‫و ارون��د و چند مجتمع پتروش��یمی دیگر افزایش‬ ‫دهد و فرایند تولید ارتقا یابد‪.‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ملی صنایع پتروش��یمی با بی��ان اینکه طرح های‬ ‫توس��عه ای پتروش��یمی که از ابتدای سال تاکنون‬ ‫به بهره برداری رس��یده اند اکن��ون تولید خود را به‬ ‫بازاره��ای داخلی و خارجی عرض��ه می کنند‪ ،‬ابراز‬ ‫امی��دواری کرد با ایجاد ش��رایط م��ورد نیاز برای‬ ‫افزای��ش تولی��د‪ ،‬ای��ن مجتمع ها بتوانن��د با تمام‬ ‫ظرفی��ت کار کنند‪.‬ش��اهدایی ادامه داد‪:‬‬ ‫س��رمایه گذاری های جدی��د می توان��د‬ ‫برنامه ه��ای توس��عه ای را در صنع��ت‬ ‫پتروش��یمی محق��ق کن��د و اف��زون بر‬ ‫طرح هایی که در حال س��اخت هستند‪،‬‬ ‫ش��رکت مل��ی صنای��ع پتروش��یمی با‬ ‫بررس��ی های دقی��ق و جامع اق��دام به‬ ‫ص��دور مجوزهای جدی��د خواهد کرد و‬ ‫وزارت نفت نیز خوراک را در صورت تایید شرایط‬ ‫س��رمایه گذاران و توجیه پذی��ر ب��ودن طرح ه��ای‬ ‫توس��عه ای تامین می کند‪.‬علی محمد بس��اق زاده‪،‬‬ ‫مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی‬ ‫چندی پیش اعالم کرده بود‪ :‬امس��ال میزان تولید‬ ‫محصوالت پتروش��یمی به ‪54‬میلیون و ‪700‬هزار‬ ‫تن افزایش می یابد‪.‬وی گفته بود‪ :‬پارس��ال بیش از‬ ‫‪46‬میلیون و ‪400‬هزار تن محصول پتروشیمی در‬ ‫ایران تولید ش��د که ‪٨٠‬درصد ظرفیت اسمی این‬ ‫صنعت را شامل می شود‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪ 24‬اذر ‪ 14 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 14‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 5‬پیاپی ‪1978‬‬ ‫خبر‬ ‫نمایندگی صادرات ایران‬ ‫در مسکو انتخاب شد‬ ‫سیاوش وحدت‬ ‫دانشگاه ازاد بجنورد‬ ‫در زمینه پژوهشی‬ ‫خوشه های صنعتی‬ ‫پیشینه طوالنی دارد‬ ‫نگاه «گسترش صنعت»به توسعه خوشه های صنعتی خراسان شمالی نشان داد‬ ‫شیرینی خوشه ابنباتی به مدد جامعه علمی‬ ‫اس��تان خراسان شمالی با‬ ‫داشتن ‪ ۱۵‬شهرک و ناحیه‬ ‫صنعت��ی مص��وب که ‪۱۴‬‬ ‫م��ورد از انه��ا بهره برداری‬ ‫ش��ده دارای دو خوش��ه‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫گروه صنایع کوچک صنعتی توس��عه یافته و دو‬ ‫خوش��ه صنعتی در دست‬ ‫شناس��ایی و توسعه است‪.‬‬ ‫ابنبات و فرش دو خوشه صنعتی توسعه یافته این استان‬ ‫اس��ت که برای عارضه یابی و توسعه انها از جامعه علمی‬ ‫و دانش��گاهی کمک گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬کارشناسان و‬ ‫مسئوالن صنعتی این استان معتقدند که تنها در زمینه‬ ‫جامع��ه دانش��گاهی می ت��وان عارضه ه��ا و مش��کالت‬ ‫خوشه های صنعتی را با هدف توسعه ریشه یابی کرد‪ .‬به‬ ‫ویژه اینکه دو خوش��ه صنعتی خشکبار و پالستیک که‬ ‫در این اس��تان در دست شناسایی قرار دارند با استفاده‬ ‫از مطالعات دانش��گاهی و علمی بهتر می توانند مس��یر‬ ‫توس��عه و رونق را با هدف ص��ادرات طی کنند‪ .‬یکی از‬ ‫استراتژی های توس��عه اقتصادی که در خالل سال های‬ ‫اخیر توجه زیادی به ان ش��ده اس��ت‪ ،‬توسعه از طریق‬ ‫خوش��ه های صنعتی است‪ .‬البته در گذشته ای نه چندان‬ ‫دور‪ ،‬خوشه های صنعتی تنها براساس مزایای اقتصادی‬ ‫منت��ج از نزدیکی جغرافیایی دس��ته بندی می ش��د اما‬ ‫امروزه رویکردی متفاوت شکل گرفته است که به مفهوم‬ ‫خوشه به عنوان عاملی در مزایای رقابتی تعریف می شود‪.‬‬ ‫با این نگاه‪ ،‬قدرت یک خوش��ه به مجموعه ای از عوامل‬ ‫تعامل��ی بس��تگی دارد که عبارتند از‪ :‬اس��تراتژی واحد‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬محیط و ش��رایط نهاده ها‪ ،‬محیط و ش��رایط‬ ‫تقاض��ا‪ ،‬صنای��ع وابس��ته و پش��تیبان‪ ،‬سیاس��ت ها و‬ ‫مش��وق های مالی دول��ت‪ .‬از لحظه ای که خوش��ه های‬ ‫صنعتی در کنار اهمیت مزیت های نس��بی هر منطقه و‬ ‫اس��تان به وجود می این��د و انگاه در م��دار رقابت قرار‬ ‫می گیرند اهمیت توس��عه انها بیش از پیش به چش��م‬ ‫می اید‪ .‬ان زمان تنها اصول رقابتی یک واحد صنعتی با‬ ‫نمودار های توس��عه تدوین شده در همان سازمان پیش‬ ‫نمی رود؛ بلکه همواره حضور جامعه علمی و دانشگاهی‬ ‫در کنار جامعه صنعتی نیاز اس��ت تا رونق خوش��ه های‬ ‫صنعتی را بیشتر نمایش دهند‪ .‬به عبارتی باید مشاورانی‬ ‫از جنس دانش��گاهی درکنار صنعتگران حضور داش��ته‬ ‫باشند تا مشکالت خوشه های صنعتی را ریشه یابی کنند‬ ‫و روش ها و مدل هایی برای توسعه انها پیشنهاد دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹عارضه یابی با همکاری جامعه علمی‬ ‫علی اصغ��ر پورمتین‪ ،‬کارش��ناس اقتصادی و اس��تاد‬ ‫دانش��گاه معتقد اس��ت ک��ه باید برای رش��د و رونق‬ ‫خوش��ه های صنعت��ی واحده��ای تحقیق و توس��عه‬ ‫تسهیالت بیشتری داشته باشند و صنعتگران ارتباط‬ ‫خود را با جامعه دانش��گاهی بیش��تر کنند‪ .‬وی این‬ ‫نکته را نیز به گس��ترش صنعت گفته است که باید‬ ‫صنعتی گفت‪ :‬برای تشکیل خوشه خشکبار مطالعات‬ ‫اولیه در زمینه شناسایی و امکان سنجی انجام خواهد‬ ‫شد تا اگر مدل توسعه ان مناسب باشد‪ ،‬از سال اینده‬ ‫خوشه خشکبار را نیز گسترش می دهیم‪.‬‬ ‫صنعتگران ارتباط خود را با جامعه دانشگاهی‬ ‫بیشتر کنند‬ ‫علی اصغر پورمتین‬ ‫فرش یک کاالی هنری است که می توانیم از ان‬ ‫به تجارت هنر یاد کنیم‬ ‫‹ ‹سنت یا صنعت؟‬ ‫حامد چمن رخ‬ ‫ب��رای رونق بس��ترهای تحقیق و توس��عه در صنعت‬ ‫قوانینی به وجود اید تا صنعتگران ملزم به استفاده از‬ ‫پژوهش های علمی و داده های انها برای بروزرس��انی‬ ‫محصوالت خود شوند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که اگر در نگاهی وسیع تر ارتباط‬ ‫کنون��ی بی��ن صنعت و دانش��گاه را از دایره توس��عه‬ ‫خوش��ه های صنعتی کن��ار بگذاری��م‪ ،‬می توانیم هر‬ ‫کدام از خوش��ه های صنعتی در هر منطقه از کش��ور‬ ‫را بس��تری برای تحقیق و پژوهش جامعه دانشگاهی‬ ‫به ش��مار اوریم که ب��ه وس��یله ان عارضه های انها‬ ‫از بی��ن م��ی رود و توس��عه روزافزون��ی نصی��ب انها‬ ‫می ش��ود‪ .‬از این رو واحدهای صنعتی باید در ارتباط‬ ‫با دانش��گاه ها قراردادهای هم��کاری منعقد کنند یا‬ ‫سازمان های حمایتی همچون سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعت��ی این ارتباط را با دانش��گاه ها‬ ‫برای عارضه یابی و توس��عه خوشه های صنعتی فراهم‬ ‫کند‪ .‬به این صورت می توان با تهیه طرح شناس��ایی‬ ‫عارضه های واحدهای صنعتی عضو خوشه‪ ،‬گرداوری‬ ‫اطالعات موردنیاز شناس��ایی عموم��ی و کلی واحد‬ ‫تولیدی‪ ،‬بررس��ی ب��ازار محصول تولی��دی بازارهای‬ ‫موج��ود و بالق��وه‪ ،‬شناس��ایی ش��کاف های وضعیت‬ ‫مطلوب و موجود بنگاه های تولیدی در زمینه فراوری‬ ‫محص��والت مورد نظر و ارائ��ه راهکارهای اجرایی در‬ ‫راس��تای حل مش��کالت گام هایی برداش��ت‪ .‬با این‬ ‫توضیحات به سراغ استان خراسان شمالی می رویم تا‬ ‫اهمیت حضور دانشگاهیان در عارضه یابی خوشه های‬ ‫صنعت��ی این اس��تان را جویان ش��ویم؛ اس��تانی با‬ ‫‪ ۱۵‬ناحی��ه و ش��هرک صنعتی که ‪ ۱۴‬م��ورد از انها‬ ‫بهره برداری ش��ده و تجربه های خوب��ی در ارتباط با‬ ‫جامعه علمی و صنعتی در خود ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫به سرانجام برس��د‪ .‬وحدت با اشاره به توسعه خوشه‬ ‫صنعتی ابنبات در این اس��تان گفت‪ :‬طرح ماندگاری‬ ‫ابنبات در کیس��ه های پالس��تیکی و ه��وای ازاد با‬ ‫همکاری دانش��گاه ازاد بجنورد انجام شده است‪ .‬این‬ ‫طرح موفقیت امیز باعث ش��ده است که از ضررهای‬ ‫احتمالی برای این محصول که صادرات ان را مختل‬ ‫می کرد‪ ،‬جلوگیری ش��ود‪ .‬در کن��ار این طرح‪ ،‬اصالح‬ ‫مکانیزه تولید ابنبات و اصالح چرخ غالب تولید ابنبات‬ ‫نیز با کمک دانشگاه ازاد بجنورد به سرانجام رسیده‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫خراس��ان ش��مالی با اش��اره به اهمی��ت ارتباط بین‬ ‫جامعه صنعتی و دانش��گاهی در توسعه و عارضه یابی‬ ‫خوش��ه های صنعتی گفت‪ :‬دانش��گاه ازاد بجنورد در‬ ‫زمینه پژوهش��ی خوشه های صنعتی پیشینه طوالنی‬ ‫دارد و ش��رکت ش��هرک های صنعتی توانسته است‬ ‫امس��ال از این ظرفیت علمی و دانش��گاهی بهره مند‬ ‫شود‪ .‬وحدت تاکید کرد‪ :‬از انجا که کارگاه های تولید‬ ‫ابنبات‪ ،‬کوچک هس��تند برای توس��عه این کارگاه ها‬ ‫به ازمایش��گاه نیاز داریم‪ .‬از ای��ن رو برای عارضه یابی‬ ‫خوش��ه های صنعت��ی قالب هایی را تهی��ه کرده ایم و‬ ‫انها را دراختیار مدیران ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫ق��رار داده ایم که واحدهای صنعت��ی تولید ابنبات را‬ ‫عارضه یاب��ی کنند‪ .‬س��پس ب��رای تحلیل و بررس��ی‬ ‫عارضه های شناسایی ش��ده از مش��اوران مس��تقر در‬ ‫مراکز خدمات کس��ب وکار و دانش��گاهیان اس��تفاده‬ ‫می کنی��م‪ .‬البته طرح های عارضه یابی بلندمدت برای‬ ‫واحدهای صنعتی نیز ممکن اس��ت در دس��تور کار‬ ‫قرار گیرد‪ .‬به عنوان نمونه برای عارضه یابی بلندمدت‬ ‫‪3‬واحد صنعتی در شهرک صنعتی شیروان از شهرک‬ ‫فناروی مشهد کمک گرفته ایم‪.‬‬ ‫س��یاوش وحدت‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان خراس��ان ش��مالی در این زمینه به‬ ‫گس��ترش صنع��ت گف��ت‪ :‬در خراس��ان ش��مالی ‪۴‬‬ ‫خوش��ه صنعتی ابنبات‪ ،‬فرش دس��تباف‪ ،‬پالستیک‬ ‫و محص��والت خش��کبار وج��ود دارد‪ .‬از میان این ‪۴‬‬ ‫دسته‪ ،‬دو خوش��ه ابنبات و فرش دستباف در برنامه‬ ‫توس��عه ای قرار گرفتند‪ .‬در پایان امسال نیز مطالعات‬ ‫امکان س��نجی برای طرح توسعه خوشه پالستیک در‬ ‫دس��تور کار ق��رار می گیرد و تالش می ش��ود که در‬ ‫مدت دوس��ال طرح توسعه این خوش��ه صنعتی نیز‬ ‫وحدت درباره عارضه یابی و توس��عه خوشه فرش نیز‬ ‫گفت‪ :‬برای توس��عه این خوش��ه مرکز طراحی فرش‬ ‫ایجاد ش��ده است‪ .‬همچنین در راستای هویت سازی‬ ‫فرش دستباف و طراحی نقوش ویژه استان خراسان‬ ‫ش��مالی گام هایی برداشته شده اس��ت ضمن اینکه‬ ‫یکی از راه های توس��عه خوش��ه های صنعتی تشکیل‬ ‫کنسرس��یوم های صادرات��ی اس��ت ک��ه در ه��ر دو‬ ‫مورد فرش و ابنبات این فرایند انجام ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫خراس��ان ش��مالی درباره توس��عه دیگر خوشه های‬ ‫‹ ‹ابنبات ماندگار‬ ‫‹ ‹توسعه خوشه فرش‬ ‫یک��ی از نکات قاب��ل توجه در عارضه یابی و توس��عه‬ ‫خوش��ه های صنعتی این است که چه میزان می توان‬ ‫از داده ه��ای علم��ی و دانش��گاهی ب��رای توس��عه و‬ ‫ریشه یابی مشکالت انها استفاده کرد‪ ،‬چراکه برخی از‬ ‫محصوالت به صورت سنتی از گذشته تولید می شدند‬ ‫و ش��اید در تقابل بین س��نت و علم مقاومت کنند و‬ ‫امکان توس��عه ب��ه معنی واقعی کلم��ه در انها دیده‬ ‫نشود‪ .‬به عنوان نمونه در استان خراسان شمالی شاید‬ ‫در ‪ 3‬خوشه خشکبار‪ ،‬ابنبات و پالستیک مشکلی از‬ ‫لحاظ طرح های توس��عه و عارضه یابی به وجود نیاید‬ ‫اما ش��اید در نگاه نخس��ت برای عارضه یابی و توسعه‬ ‫فرش دس��تباف اندکی تامل کنیم چراکه فرش یک‬ ‫محصول سنتی اس��ت و به نظر می رسد نسبت به ‪3‬‬ ‫خوشه دیگر امکان عارضه یابی یا توسعه در ان کمتر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫حامد چمن رخ‪ ،‬عامل خوشه فرش دستباف خراسان‬ ‫ش��مالی معتقد اس��ت که اگر نگاه به توسعه خوشه‬ ‫فرش تغییر کند می توان بر این مشکالت چیره شد‪.‬‬ ‫وی ب��ه گس��ترش صنعت گفت‪ :‬تش��کیل خوش��ه‬ ‫فرایندی صنعتی است و تولید فرش دستباف عملی‬ ‫س��نتی و قدیمی؛ طبیعی است که مشکالت زیادی‬ ‫ب��رای صنعتی کردن یک فعالیت س��نتی وجود دارد‬ ‫چون دی��دگاه صنعت با س��نت متفاوت اس��ت‪ .‬اما‬ ‫به طور معمول صنعت‪ ،‬س��نت ها را تا به اکنون حذف‬ ‫کرده است از این رو برای بررسی های جامع تر در این‬ ‫زمینه به رویکرد کارشناس��ی نیاز داریم به این معنی‬ ‫که برای استفاده از علم روز باید از جامعه دانشگاهی‬ ‫استفاده کنیم تا بتوانیم تجربه ها را با دانش بیامیزیم‬ ‫و درنهایت فرمولی را اس��تفاده کنیم که در توس��عه‬ ‫خوش��ه فرش قابل بکارگیری باش��د مانن��د فرایند‬ ‫ریش��ه یابی نقوش و طراح��ی طرح های اختصاصی با‬ ‫دیدگاه نشان سازی که در زمینه توسعه خوشه فرش‬ ‫استان خراسان شمالی به کار گرفته شده است‪ .‬وی‬ ‫با تاکید بر اهمیت عارضه یابی برای توسعه خوشه های‬ ‫صنعتی گفت‪ :‬برخی تولید فرش را یک هنر‪-‬صنعت‬ ‫می نامند که اش��تباه اس��ت بلکه ف��رش یک کاالی‬ ‫هنری اس��ت که می توانیم از ان ب��ه تجارت هنر یاد‬ ‫کنی��م‪ .‬حال اگر قرار باش��د ک��ه وارد عرصه تجارت‬ ‫هنر ش��ویم به تغییراتی نیاز اس��ت که جامعه علمی‬ ‫و دانش��گاهی می توان��د ان را اعتال ده��د؛ جایی که‬ ‫می توانی��م با حفظ اصالت ه��ا‪ ،‬در تولید نیز خالقیت‬ ‫داش��ته باش��یم در غیراین صورت تنه��ا تولید کننده‬ ‫کفپوش خواهیم بود‪.‬‬ ‫تفاهمنامه نمایشگاه در قزوین‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین‬ ‫گفت‪ :‬برای همکاری های مش��ترک و حمایت بیشتر از‬ ‫واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫و صنایع کوچک و متوس��ط اس��تان تفاهمنامه ای بین‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی اس��تان قزوین و شرکت‬ ‫نمایشگاه های بین المللی استان قزوین منعقد شد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط عمومی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی اس��تان قزوین‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫خانپور در مراس��م امضای تفاهمنام��ه در محل دائمی‬ ‫نمایش��گاه بین المللی اس��تان اظهار کرد‪ :‬در راس��تای‬ ‫کمک به توس��عه بازار‪ ،‬شرکت در نمایشگاه های داخلی‬ ‫و خارج��ی و معرف��ی محص��والت و توانمندی ه��ا در‬ ‫نمایش��گاه های تخصصی و اع��زام و پذیرش هیات های‬ ‫تجاری به نمایش��گاه ها از مهم تری��ن اهداف تفاهمنامه‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با اشاره به برنامه های حمایتی از واحدهای‬ ‫صنعتی و تولیدی شرکت کننده در نمایشگاه ها تصریح‬ ‫کرد‪ :‬حمایت از توس��عه ب��ازار و همکاری ه��ای فنی و‬ ‫اقتص��ادی و فن��اوری واحده��ای صنعتی مس��تقر در‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی و صنایع کوچک اس��تان‪،‬‬ ‫حمای��ت از بازدید واحده��ای صنعتی از نمایش��گاه ها‬ ‫و اس��تفاده از قابلیت ه��ای صنعتی در جهت توس��عه و‬ ‫رفع کاس��تی‏ها‪ ،‬معرفی توانمندی های صنعتی اس��تان‬ ‫در سطح ملی و بین‏المللی‪ ،‬اش��نایی با نیازهای بازار و‬ ‫مش��تریان در راستای توس��عه بازاریابی و فروش تولید‬ ‫مل��ی و همکاری در برگ��زاری تورهای نمایش��گاهی و‬ ‫اعزام هیات‏های تج��اری داخلی و خارجی از مهم ترین‬ ‫تعه��دات طرف های تفاهم اس��ت‪ .‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان قزوین حمایت‏های مالی‬ ‫و معنوی واحدهای صنعتی ش��رکت کننده مس��تقر در‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی در نمایشگاه ها و هیات های‬ ‫تج��اری و واحدهای عضو خوش��ه های صنعتی اس��تان‬ ‫و پرداخ��ت ‪۵۰‬درص��د هزینه های اموزش ب��ه منظور‬ ‫اش��نایی واحدهای متقاضی با م��واردی همچون اصول‬ ‫و فنون مذاکره‪ ،‬نحوه برگزاری نمایش��گاه‪ ،‬شناخت بازار‬ ‫و هماهنگی برای حضور همه ش��رکت های مس��تقر در‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان برای بازدید از نمایشگاه‬ ‫ش��امل را از جمل��ه تعهدات این ش��رکت عن��وان کرد‪.‬‬ ‫گفتنی است این تفاهمنامه با حضور حمیدرضا خانپور‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان قزوین‬ ‫و هادی طاهرخانی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی استان قزوین امض ا و برای اجر ا ابالغ شد‪.‬‬ ‫کنسرسیوم صادراتی خوش��ه تکوین قزوین نماینده کشور‬ ‫در مسکو شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان قزوین با‬ ‫اعالم این خبر گفت‪ :‬دفتر فروش کنسرسیوم صادراتی خوشه‬ ‫تکوین قزوین در مس��کو به عنوان نمایندگی تمامی استان ها‬ ‫انتخاب شد تا به فروش محصوالت اقدام کند و در بلندمدت‬ ‫هلدینگ مش��ترکی برای فروش محصوالت غذایی در کشور‬ ‫روسیه تشکیل شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرنگار گس��ترش صنع��ت از قزوین‪ ،‬حمید‬ ‫خانپور در نخس��تین نشس��ت بررس��ی راهکارهای همکاری‬ ‫مش��ترک کنسرس��یوم صادراتی غذایی گفت‪ :‬این نشست با‬ ‫هدف نحوه همکاری با خوش��ه کش��مش تکوی��ن قزوین به‬ ‫منظور صادرات به روس��یه و با حضور نماینده سازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین افزود‪:‬‬ ‫از انجا که کنسرسیوم خوشه صادراتی تکوین قزوین یکی از‬ ‫پیشگامان صادرات مواد غذایی به ویژه کشمش به روسیه بوده‬ ‫و دارای امکاناتی از قبیل دفتر فروش‪ ،‬انبار‪ ،‬بازاریاب‪ ،‬مش��اور‬ ‫حقوقی و‪ ...‬در ش��هر مسکو است بر ان ش��دیم تا با تشکیل‬ ‫این نشس��ت و هماهنگی با معاونت صنایع کوچک‪ ،‬سازمان‬ ‫صنای��ع کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی ایران و مس��ئوالن‬ ‫کنسرسیوم های غذایی استان های قم‪ ،‬یزد‪ ،‬فارس‪ ،‬خوزستان‬ ‫و بوش��هر در قزوین زمینه صادرات به بازار مس��کو را فراهم‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫خانپور تصریح کرد‪ :‬بررس��ی راهکارهای فروش مش��ترک‬ ‫کنسرس��یوم های صادرات��ی صنایع غذایی ایران در روس��یه‬ ‫و ص��ادرات م��واد غذای��ی و همچنی��ن کاه��ش هزین��ه‬ ‫کنسرسیوم های صادراتی خوشه در بخش بازاریابی‪ ،‬ترخیص‬ ‫کاال‪ ،‬حذف واسطه ها و بهره گیری از سرمایه اجتماعی اعضای‬ ‫کنسرسیوم از نتایج این نشست بود‪.‬‬ ‫قابل بیان اس��ت‪ ،‬در این نشست تخصصی کنسرسیوم های‬ ‫س��وهان قم‪ ،‬محصوالت کنجدی یزد‪ ،‬خرمای بوشهر‪ ،‬خرما و‬ ‫محصوالت گلخانه ای خوزس��تان و خوشه انگور قزوین حضور‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫ارائه اسناد تفکیکی‬ ‫به واحدهای صنعتی ارومیه‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اذربایجان غربی‬ ‫گفت‪ :‬با دریافت س��ند مالکیت ‪ ۱۴۶‬هکتار از اراضی شهرک‬ ‫صنعتی ش��ماره ‪ ۳‬ارومیه‪ ،‬امکان صدور اسناد تفکیکی برای‬ ‫تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی این ش��هرک صنعتی‬ ‫فراهم شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش صنعت ب��ه نقل از رواب��ط عمومی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی اذربایجان غربی‪ ،‬احسان جوی با‬ ‫بیان اینکه با پیگیری های انجام شده و مساعدت دستگاه های‬ ‫اس��تان از جمله استانداری‪ ،‬دادگستری‪ ،‬ثبت اسناد‪ ،‬سازمان‬ ‫جهاد کش��اورزی و منابع طبیعی و دیگر سازمان های مربوط‬ ‫یکی از اصلی ترین مش��کالت شهرک صنعتی شماره‪ ۳‬ارومیه‬ ‫با دریافت س��ند مالکیت ‪ ۱۴۶‬هکتار از اراضی این ش��هرک‬ ‫صنعتی مرتفع شد‪ ،‬افزود‪ :‬موضوع رفع مشکل مالکیت در این‬ ‫شهرک صنعتی در سفر اخیر مقام عالی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت به اس��تان و در بازدید از این شهرک صنعتی مورد‬ ‫تاکید قرار گرفته بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با گرفتن این س��ند‪ ،‬بالفاصله اقدامات الزم برای‬ ‫صدور اس��ناد تفکیکی انجام شده و در اینده نزدیک نیز این‬ ‫اسناد صادر خواهد شد‪ .‬جوی با اشاره به اینکه شهرک صنعتی‬ ‫شماره‪ ۳‬ارومیه بزرگترین شهرک صنعتی استان است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اقدامات الزم به منظور گرفتن اسناد تفکیکی سایر پالک های‬ ‫این ش��هرک صنعتی نیز انجام شده است‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی اذربایجان غربی با اش��اره به اینکه در‬ ‫این ش��هرک صنعتی ‪ ۸۶‬قرارداد واگذاری منعقد شده است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ ۴۸ :‬واحد تولیدی در ش��هرک صنعتی ش��ماره‪۳‬‬ ‫ارومیه به بهره برداری رسیده که زمینه اشتغال برای بیش از‬ ‫‪ ۱۶۰۰‬نفر را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫ترمیم معابر شهرک های صنعتی‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی اذربایجان غربی از‬ ‫ترمیم اس��فالت و معابر ‪ ۵‬ش��هرک و ناحیه صنعتی اس��تان‬ ‫ب��ا مش��ارکت واحده��ای تولی��دی و ش��رکت های خدماتی‬ ‫مربوط خبر داد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش صنعت ب��ه نقل از رواب��ط عمومی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی اذربایجان غربی‪ ،‬احسان جوی با‬ ‫بیان اینکه معابر برخی از ش��هرک ها و نواحی صنعتی استان‬ ‫ش��رایط مناسبی نداش��ته اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با پیگیری های‬ ‫انجام ش��ده در یک ماه گذش��ته و در فاز نخس��ت‪ ،‬اسفالت‬ ‫معابر در ش��هرک های صنعتی س��لماس‪ ،‬خ��وی‪ ،‬میاندواب‪،‬‬ ‫اش��نویه و ارومیه ‪ ۲‬با همکاری و مشارکت واحدهای صنعتی‬ ‫از طریق ش��رکت های خدماتی بازس��ازی ش��د‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی اذربایجان غربی افزود‪ :‬در راستای‬ ‫بهس��ازی وضعی��ت فضای عموم��ی و بهب��ود وضعیت کلی‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی استان با رویکرد جلب مشارکت‬ ‫خود واحدهای صنعتی درصدد رفع مشکالت زیرساختی در‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی استان هس��تیم تا بتوانیم فضا و‬ ‫محیطی بهتر را برای فعاالن حوزه صنعت و س��رمایه گذاران‬ ‫فراهم کنیم‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 24‬اذر ‪ 14 1395‬ربیع االول ‪ 14 1438‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 5‬پیاپی ‪1978‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫خبر‬ ‫حضور سرمایه گذاران خارجی‬ ‫در شهرک های صنعتی کرمانشاه‬ ‫اغاز واگذاری شهرک صنعتی‬ ‫تبریز ‪ 4‬با کسب مجوز قانونی‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی اذربایجان شرقی از‬ ‫اغاز واگذاری شهرک صنعتی تبریز ‪ 4‬پس از کسب مجوزهای‬ ‫قانونی خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش گس��ترش صنع��ت به نق��ل از رواب��ط عمومی‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی اذربایجان ش��رقی ‪ ،‬سیدمرتضی‬ ‫نیرومنداس��کویی اظهارکرد‪ :‬پیرو پیگیری های این ش��رکت و‬ ‫مساعدت های مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی ایران و اس��تاندار اذربایجان ش��رقی این ش��هرک در‬ ‫ح��د مجوزهای قانونی تثبیت و اس��تقرار صنایع با فناوری باال‬ ‫و صنای��ع ع��ادی تا رده دو زیس��ت محیطی در ش��ورای عالی‬ ‫شهرسازی و معماری مورد تایید قرار گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اذربایجان ش��رقی‬ ‫اف��زود‪ :‬با عنایت به مصوب��ه هیات وزیران درب��اره منطقه ویژه‬ ‫عل��م و فناوری ربع رش��یدی اس��تقرار فعالیت ه��ای مرتبط با‬ ‫ماموریت ه��ای این مصوبه به اراضی ش��هرک صنعتی تبریز ‪4‬‬ ‫منتقل می شود‪.‬‬ ‫نیرومنداس��کویی ادامه داد‪ :‬به استناد بند ‪ 7‬ماده واحد قانون‬ ‫اصالح تاس��یس شرکت ش��هرک های صنعتی ایران تاکید شد‬ ‫همه ش��هرک ها و نواحی صنعتی مص��وب از محدوده و حریم‬ ‫قانون شهرداری مستثنا هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اذربایجان ش��رقی‬ ‫اعالم کرد‪ :‬بر این اس��اس زمین های کارگاهی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬تجاری‬ ‫و خدماتی و صنایع پیشرفته در مساحت ‪ 836‬هکتاری شهرک‬ ‫صنعتی تبریز قابل واگذاری است‪.‬‬ ‫تور صنعتی بازدید صنعتگران‬ ‫شهرک صنعتی اباده در مشهد‬ ‫صنعتگران ش��هرک صنعت��ی اباده در قالب ت��ور صنعتی از‬ ‫تعدادی از صنایع شاخص مشهد بازدید کردند‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی اس��تان فارس‪ ،‬در این تور صنعتی ‪۳‬روزه‬ ‫که با حضور ‪ ۲۲‬نفر از صنعتگران برگزار ش��د‪ ،‬شرکت کنندگان‬ ‫عالوه ب��ر حضور در نمایش��گاه هفته پژوهش مش��هد‪ ،‬از برخی‬ ‫واحدهای صنعتی مانند واحد صنعتی چاپ و بسته بندی پدیده‬ ‫زیبای شرق و واحد بزرگ تولیدی نان رضوی متعلق به استان‬ ‫قدس بازدید کردند‪.‬‬ ‫ش��رکت کنندگان در این تور صنعتی ضم��ن انتقال نظر ها و‬ ‫تجربه ها با مدیران واحدهای صنعتی ش��هرک صنعتی به طرح‬ ‫مس��ائل و مش��کالت پیش روی واحدها از جمله مالیات ارزش‬ ‫افزوده پرداختند‪.‬‬ ‫درخشش طالی یزد‬ ‫در نمایشگاه طال و جواهر کیش‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان یزد از حضور‬ ‫اعضای خوشه طالی استان یزد در قالب دریافت غرفه مشترک‬ ‫در دومین نمایش��گاه طال‪ ،‬جواهر و س��نگ های قیمتی کیش‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی اس��تان یزد‪ ،‬سیدمسعود عظیمی با اعالم‬ ‫این خبر گفت‪ :‬در این نمایشگاه که با حضور ‪ 60‬شرکت ایرانی‬ ‫برگزار شد‪ ،‬تعدادی از ذی نفعان خوشه طالی استان یزد حضور‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫عظیمی افزود‪ :‬این نمایشگاه با حضور بیش از ‪ ۸۰‬غرفه داخلی‬ ‫و خارجی در مساحتی افزون بر ‪ ۵‬هزار مترمربع با حضور محمد‬ ‫کش��تی ارای‪ ،‬رییس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان‬ ‫طال و جواهر و رییسان اتحادیه های استان های مختلف کشوری‬ ‫در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان یزد با اشاره‬ ‫به اس��تقبال بازدیدکنندگان از غرفه خوش��ه طالی یزد گفت‪:‬‬ ‫صنعت طال و زرگری در استان یزد از پیشینه زیادی برخوردار‬ ‫است و این هنر‪ -‬صنعت جایگاه ویژه ای در یزد دارد به طوری که‬ ‫از دیرباز طالی یزد شهرت بسیاری داشته است‪.‬‬ ‫دیروز و امروز‬ ‫صنعت لوازم خانگی‬ ‫زینب عبدی ‪ -‬گروه صنایع کوچک‪ :‬اگر وارد سایت تولیدی شوید‪ ،‬تابلو هایی نصب شده را‬ ‫می بینید که نش�ان می دهد متخصصان و مهندس�ان در سایه برخی تحریم ها و دور ماندن از‬ ‫فناوری ها دست به کار شده اند و محصوالتی را اختراع کرده اند‪.‬‬ ‫پارس خزر یکی از نشان های قدیمی است که با بهره بردن از توان علمی و مهندسی موجود‬ ‫در کش�ور توانس�ته برای بقای خود بجنگد و درحالی که ممکن بود در قبرس�تان نشان های‬ ‫ایرانی‪ ،‬قبری برای خود بخرد‪ ،‬همچنان به حیاتش ادامه می دهد‪.‬‬ ‫پارس خزر در حالی به ‪ 50‬س��الگی نزدیک می شود‬ ‫که توانس��ته خود را از تالطم های اقتصادی و سیاس��ی‬ ‫کش��ور در امان نگه دارد و همچنان به عنوان نش��انی ‬ ‫در بازار لوازم خانگی ایران فعالیت داش��ته باش��د و در‬ ‫رقابت با نش��ان های خارجی تالش کند‪ .‬حسن همتی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل پارس خزر ک��ه از نخس��تین مدیران این‬ ‫شرکت پس از خصوصی س��ازی ان است‪ ،‬در گفت وگو‬ ‫با گسترش صنعت شرح می دهد که پارس خزر چگونه‬ ‫متولد شد و توانست رشد کند و به حیاتش ادامه دهد‪.‬‬ ‫€ €پ�ارس خ�زر یک�ی از نش�ان های قدیم�ی‬ ‫تولیدکنن�ده ل�وازم خانگی در ایران اس�ت‪ .‬این‬ ‫نش�ان چگونه شکل گرفت و توانس�ت خود را از‬ ‫مرگ نجات دهد؟‬ ‫اگر ش��ما تاریخ صنعتی ش��دن ایران را مطالعه کرده‬ ‫باش��ید به طور حت��م با نام حاج محمدتق��ی برخوردار‬ ‫روبه رو ش��ده اید‪ .‬ایش��ان ک��ه فردی متدی��ن و مومن‬ ‫بودن��د در ده��ه ‪ 40‬پایه گذار بس��یاری از صنایع نوین‬ ‫لوازم خانگی ش��دند و توانستند با تاسیس شرکت های‬ ‫گوناگون به خال موجود در صنعت کش��ور پاسخ دهند‪.‬‬ ‫در سال ‪ 1347‬با حمایت شرکت توشیبای ژاپن‪ ،‬بانک‬ ‫صنع��ت و معدن و ح��اج برخوردار ش��رکتی با عنوان‬ ‫«شرکت سهامی کل توشیبای ژاپن» در استان گیالن‬ ‫تاسیس شد تا لوارم خانگی سبک یا کوچک را به تولید‬ ‫برس��اند و وارد بازار کند‪ .‬این ش��رکت از روز نخس��ت‬ ‫بر اصولی بنیانگذاری ش��د و توانس��ت زیرساخت های‬ ‫مناسبی برای بقای خود در صنعت لوازم خانگی کشور‬ ‫ایج��اد کند‪ .‬این زیرس��اخت ها چون بر اس��اس اصول‬ ‫علمی و قواعد اقتصادی پایه گذاری شدند توانستند این‬ ‫ش��رکت را تا امروز نگه دارند‪ .‬پس از انقالب با توجه به‬ ‫س��لب مالکیتی که شد‪« ،‬شرکت سهامی کل توشیبای‬ ‫ژاپن» به س��ازمان صنایع ملی ایران تحویل داده ش��د‬ ‫و ب��ه نام «پارس خزر» تغییر یاف��ت و به ادامه فعالیت‬ ‫پرداخت‪ .‬من از نخستین مدیران گروه خصوصی سازی‬ ‫هس��تم که وارد این مجموعه ش��دم و مدیریت یکی از‬ ‫ش��رکت های زیرمجموعه ان به عنوان پارس شهاب را‬ ‫بر عهده گرفتم‪ .‬یادم می اید که سهام شرکت پارس خزر‬ ‫در س��ال ‪ 1372‬به بخش خصوصی واگذار شد و حدود‬ ‫‪ 5‬هزار نفر از محل این واگذاری صاحب سهم شدند‪.‬‬ ‫€ €نقش بنیانگذار این شرکت در بقای این نشان‬ ‫چه بوده است؟‬ ‫وقتی که ش��ما اقدامات زنده یاد برخوردار را مطالعه‬ ‫می کنید متوجه می ش��وید ایش��ان چه انسان خالق و‬ ‫بزرگ��ی در صنایع نوین ای��ران بوده اند چرا که در طول‬ ‫یک ده��ه انقالب بزرگ��ی در صنایع ل��وازم الکتریکی‬ ‫کش��ور به وجود می اورند و س��بب توسعه این صنعت‬ ‫می شوند‪ .‬ش��رکت پارس ش��هاب در حوزه تولید انواع‬ ‫المپ ه��ای روش��نایی‪ ،‬پارس الکتری��ک در تولید انواع‬ ‫س در ح��وزه انواع‬ ‫ل��وازم الکتریکی‪ ،‬ل��وازم خانگی پار ‬ ‫لوازم خانگ��ی و‪ . ..‬بخش هایی از فعالیت این مرد بزرگ‬ ‫صنعت کشور است که من با شناخت فعالیت های حاج‬ ‫برخوردار‪ ،‬همیشه به نیکی از ایشان یاد می کنم‪.‬‬ ‫€ €اش�اره کردید که این ش�رکت در سال ‪1372‬‬ ‫به بخش خصوصی واگذار ش�د‪ .‬ایا می توان گفت‬ ‫مدیریت بخش خصوصی توانس�ت این نش�ان را‬ ‫پایدارتر کرده و از مرگ ان جلوگیری کند؟‬ ‫بررس��ی روند تولید در این ش��رکت نشان می دهد از‬ ‫زمان خصوصی ش��دن ان طیف محصوالتی که پارس‬ ‫خزر به تولید رس��انده بس��یار متنوع بوده به طوری که‬ ‫در سال گذش��ته بیش از ‪ 2‬میلیون دستگاه انواع لوازم‬ ‫خانگ��ی کوچک با نش��ان پارس خزر روانه بازار ش��ده‬ ‫است‪ .‬در بدو تاسیس این شرکت حدود ‪ 5‬نوع کاال را به‬ ‫تولید می رس��اند اما امروز با توجه به خصوصی سازی ها‬ ‫و س��پردن اقتصاد کش��ور به بخش خصوصی واقعی در‬ ‫برخ��ی از صنایع‪ ،‬حدود ‪ 80‬ن��وع کاال در این مجموعه‬ ‫به تولید می رس��د‪ .‬به همین دلیل اس��ت که این نشان‬ ‫جای خود را در بین مردم ایران باز کرده و توانس��ته به‬ ‫یکی از مهم ترین و محبوب ترین نشان های لوازم خانگی‬ ‫کار کنیم‪ ،‬خ��ود اقدام مهمی در مقاوم س��ازی اقتصاد‬ ‫تبدیل شود و با توجه به قیمت‪ ،‬کیفیت و خدمات پس‬ ‫و خدمت به تولید کش��ور بوده اس��ت‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫از فروش مناس��بی که دارد‪ ،‬جای��ی در میان خانواده ها‬ ‫ما هم محصوالتی را به تولید رس��انده ایم که از س��وی‬ ‫باز کند‪ .‬هم اکنون بر اساس اماری که ما تهیه کرده ایم‬ ‫کارکنان این شرکت اختراع شده و گواهی اختراع انان‬ ‫نزدی��ک به ‪ 80‬درصد خانواده ه��ای ایرانی محصولی از‬ ‫نیز موجود است‪ .‬به عالوه با تولید محصوالت با کیفیت‬ ‫پ��ارس خ��زر را در منزل ش��ان دارند و از ان اس��تفاده‬ ‫به بازارهای جهانی دس��ت یافته ای��م و بخش بزرگی از‬ ‫می کنن��د که نش��ان از مقبولی��ت ان در جامعه ایرانی‬ ‫اهداف اقتصاد مقاومتی در صنایع لوازم خانگی کوچک‬ ‫دارد‪ .‬البته متاس��فانه ش��رایط بازار به گونه ای است که‬ ‫را محقق کرده ایم‪.‬‬ ‫بیشتر فروش��ندگان ترجیح می دهند کاالهای وارداتی‬ ‫€ €چرا با توجه به این قدمت طوالنی‪ ،‬نشان های‬ ‫را در ویتری��ن فروشگاه های ش��ان ق��رار دهند و کمتر‬ ‫داخلی ما نتوانس�ته اند در بازارهای جهانی خوش‬ ‫دیده ش��ده ک��ه محصولی از پارس خ��زر را در معرض‬ ‫بدرخش�ند و حت�ی گاهی بازاره�ای داخلی را به‬ ‫دید ق��رار دهند‪ .‬این اتفاق ب ه ان علت اس��ت که برای‬ ‫نشان های خارجی بسپارند؟‬ ‫فروشندگان کاالهای وارداتی‪ ،‬از محل فروش این لوازم‬ ‫در ای��ن زمین��ه حرف های زیادی برای گفتن اس��ت‬ ‫س��ود بیشتری باقی می ماند و او ترجیح می دهد کاالی‬ ‫و گم��ان می کن��م هم��ه تولیدکنندگان کش��ور حرف‬ ‫خارجی را به فروش برس��اند مگر اینکه خود مش��تری‬ ‫مشترکی داشته باشند‪ .‬تولیدکنندگان داخلی هم اکنون‬ ‫بگوید من محصول پارس خزر را می خواهم و فروشنده‬ ‫بر اس��اس قوانین موجود و با ش��فافیت زی��اد به تولید‬ ‫مجبور باشد از انبار خود این محصول را به او ارائه دهد‪.‬‬ ‫انواع کاال و خدمات مش��غولند و حساب و کتاب شان به‬ ‫البت��ه در این زمینه ما هم ضعف هایی در مدیریت بازار‬ ‫کلی مش��خص است‪ .‬انها به موقع مالیات را می پردازند‬ ‫داریم‪ .‬قصدمان این است تا با نفوذ بیشتر در فروشگاه ها‬ ‫و ب��ا توجه به فروش��ی ک��ه دارند می توانن��د ‪9‬درصد‬ ‫بتوانی��م جذابیت��ی به وج��ود اوریم که فروش��ندگان‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده را نیز خلق کنند‪ .‬اما متاس��فانه‬ ‫کاالهای پارس خزر را پش��ت ویترین خ��ود قرار داده‬ ‫گرفتاری هایی نظیر مزاحمت ه��ا و گزارش های خالف‬ ‫و مش��تری ایرانی را متمایل ب��ه خرید محصوالت این‬ ‫واقع از س��وی برخی س��ازمان ها وج��ود دارد که باعث‬ ‫نشان کنند‪ .‬ما چون شرکتی بورسی هستیم به گونه ای‬ ‫می ش��ود گاه تولیدکنندگان جریمه های س��نگینی به‬ ‫در ب��ازار عمل می کنیم که تمام فعالیت مان در بورس‬ ‫مراجع ذی ربط بپردازند‪ .‬مش��کالت فراوانی وجود دارد‬ ‫شفاف باش��د و مش��تریان می توانند از «الف» تا «ی»‬ ‫که بر س��ر راه تولید قرار گرفته که بیش��تر ان به دلیل‬ ‫فعالیت های مان را در صورت های مالی مش��اهده کنند‬ ‫کارک��رد قانون کار فعلی و مصائب موجود در کس��ب و‬ ‫حال اینکه شرکت های وارداتی از چنین شفافیتی کمتر‬ ‫کار اس��ت‪ .‬تولیدکنندگان کش��ور اختیار زیادی درباره‬ ‫بهره برده و توانسته اند بخش بزرگی از بازار را در اختیار‬ ‫قیمت گ��ذاری کااله��ای خ��ود ندارند و س��ازم ان های‬ ‫خود قرار دهند‪.‬‬ ‫€ €ای�ن نش�ان در ح�ال حاض�ر به چه روش�ی‬ ‫نظارت��ی مرتب انان را مورد بازخواس��ت قرار می دهند‬ ‫مدیری�ت می ش�ود و چه کس�انی س�هامدار ان‬ ‫ب��ه همی��ن دلی��ل نمی توانن��د بی��ش از ‪10‬درصد از‬ ‫هستند؟‬ ‫فروش یک کاال را به فروش��ندگان بدهند در حالی که‬ ‫س��هامدار اصلی «پارس توشه» است‪.‬‬ ‫واردکنن��دگان لوازم خانگی کوچک چون‬ ‫هیچ س��هامدار اکثریت��ی در این بخش‬ ‫مرجع مش��خصی ندارن��د و به طور عمده‬ ‫نداریم‪ .‬حدود ‪95‬درصد س��هام متعلق به وقتی که شما اقدامات فرار از مالیات دارند‪ ،‬قادرند سود بیشتری‬ ‫شرکت سرمایه گذاری پارس توشه است زنده یاد برخوردار را به فروشندگان داخلی برسانند و انها هم با‬ ‫و نزدیک به ‪ 900‬نفر هم س��هامدار عام مطالعه می کنید‪ ،‬متوجه توجه به این سود فروشگاه های خود را به‬ ‫داریم؛ ‪94‬درصد س��هام پارس توشه هم می شوید ایشان چه انواع کاالهای وارداتی اختصاص می دهند‪.‬‬ ‫انسان خالق و بزرگی‬ ‫بین ‪ 4‬هزار س��هامدار پخش ش��ده است‬ ‫‪ ‬در زمین��ه تولی��د برخ��ی ایین نامه ها‬ ‫در صنایع نوین ایران‬ ‫و در حقیقت این شرکت تنها یک درصد‬ ‫و ضواب��ط ناهماهن��گ وج��ود دارد و‬ ‫بوده اند‪ ،‬چراکه در‬ ‫س��هام مدیریتی را در اختیار خود دارد‪ .‬طول یک دهه انقالب تولید کنن��دگان در ای��ن بهم ریختگ��ی و‬ ‫پارس توش��ه س��هام مربوط به هلدینگ بزرگی در صنایع لوازم ناهماهنگ��ی نف��س می کش��ند و در بازار‬ ‫داخلی به رقابت می پردازند‪ .‬ما نمی گوییم‬ ‫پ��ارس را که حاج برخوردار در تاس��یس الکتریکی کشور به‬ ‫ان نقش داشته ‪ ،‬به وجود اورده و تمامی وجود می اورند و سبب دول��ت واردات را کنت��رل کند ی��ا بازاری‬ ‫شرکت ها را زیر مجموعه خود قرار داده تا‬ ‫انحص��اری برای م��ا به وج��ود اورد بلکه‬ ‫توسعه این صنعت‬ ‫ گذاری‬ ‫بتواند در قالب یک گروه س��رمایه‬ ‫ح��رف اصلیمان این اس��ت که ب��ا توجه‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫ای��ن نش��ان را حف��ظ کند‪ .‬ب��ا توجه به‬ ‫ب��ه ابزارهای خود تولی��د را حمایت کرده‬ ‫اقدامات��ی ک��ه در ح��وزه صنای��ع لوازم‬ ‫و اج��ازه رقابت پذی��ری بیش��تری ده��د‪.‬‬ ‫خانگی کوچک شده گمان می کنم نشان پارس خزر تا‬ ‫معافیت ها و تخفیف های مالیاتی‪ ،‬اس��تمهال تسهیالت‬ ‫‪100‬سال اینده نیز زنده بماند چرا که گروهی از مردم‬ ‫بانکی‪ ،‬ازادس��ازی قیمت ها و نظارت بر رقابتی ش��دن‬ ‫س��هامدار اصلی این شرکت هس��تند و بخش بزرگی از‬ ‫م��واد وارداتی موضوعات مهمی هس��تند که اگر دولت‬ ‫جامع��ه ایرانی نیاز خود به ان��واع لوازم خانگی را از این‬ ‫انه��ا را به کار گیرد‪ ،‬می تواند به بخش تولید کش��ور و‬ ‫نشان انتخاب می کنند‪.‬‬ ‫رقابت��ی کردن ان کمک فراوانی کن��د‪ .‬اگر قصد داریم‬ ‫€ €در حال حاضر چند نفر در این صنعت مشغول‬ ‫ت��ا تولیدی صادرات محور داش��ته باش��یم بهتر اس��ت‬ ‫به کار هستند؟‬ ‫تولیدکنندگان م��ان را ازاد گذاش��ته و مناط��ق ازاد‬ ‫ب��ا توجه ب��ه س��رمایه گذاری ها تا چند س��ال اخیر‪،‬‬ ‫کش��ور را به پایگاه های صادراتی تبدیل کنیم نه اینکه‬ ‫در مجموع ‪ 3‬ه��زار نفر نی��رو در کارخانه های اقماری‬ ‫برخی ش��رکت های بازرگانی را به ثبت برسانیم و فقط‬ ‫م��ا مش��غول به کارند و اگ��ر بخواهیم اش��تغالی که از‬ ‫محصوالت خارجی را وارد کش��ور کنیم‪ .‬انچه امروز در‬ ‫مح��ل تولیدات پارس خزر در بخش های باال دس��تی و‬ ‫مناطق ازاد دیده می ش��ود تبدیل شدن این مناطق به‬ ‫پایین دس��تی به وجود امده را مورد بررسی قرار دهیم‬ ‫پایگاه های وارداتی اس��ت تا صادراتی‪ .‬از س��ویی دیگر‬ ‫می توانم بگویم نزدیک به ‪ 30‬هزار نفر از محل فعالیت‬ ‫نب��ود یکپارچگی قوانین‪ ،‬ایین نامه ها و بخش��نامه های‬ ‫این ش��رکت ش��غل دارند‪ .‬پارس خزر محصول رش��د‬ ‫حاک��م بر بخش صنعت و تولی��د داخلی زیان زیادی را‬ ‫صنعت��ی ایران در دهه ‪ 40‬اس��ت و امروز توانس��ته به‬ ‫به تولید کنندگان وارد کرده و اگر بخش صنعت کش��ور‬ ‫عنوان نش��انی نوس��تالژیک در بازار لوازم خانگی برای‬ ‫دارای فرمانده واحدی باشد که بتواند با دست باز برای‬ ‫خود نامی دست و پا کند‪.‬‬ ‫تولید تصمیم بگیرد‪ ،‬باعث بهبود در فضای کسب و کار‬ ‫در واق��ع همین که توانس��ته ایم در ش��رایط کنونی‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬گاه دیده می ش��ود قدرت وزارت صنعت‪،‬‬ ‫اقتصاد کش��ور این ش��رکت را س��رپا نگ��ه داریم و از‬ ‫مع��دن و تج��ارت و حتی دولت ب��رای بهبود در نظام‬ ‫مح��ل فعالیت ان طیف وس��یعی از جوان��ان را جذب‬ ‫تولید کم است و در این زمینه نیاز به اجماع وجود دارد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی کرمانش��اه گفت‪:‬‬ ‫س��رمایه گذارانی از کش��ور چی��ن ب��رای س��رمایه گذاری در‬ ‫شهرک های صنعتی زاگرس و بیستون حضور پیدا کردند‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی کرمانشاه‪ ،‬بیژن کردستانی اظهار کرد‪ :‬پس‬ ‫از سرمایه گذاری مش��ترک چینی ها با همکاری سرمایه گذاران‬ ‫ایرانی در راس��تای راه اندازی واحد تولید قطعات س��بک بتنی‬ ‫در یکی از اس��تان ها‪ ،‬این گروه سرمایه گذاری تصمیم به ایجاد‬ ‫و راه ان��دازی واحدی مش��ابه به نام زاگرس س��اروج در یکی از‬ ‫شهرک های صنعتی بیستون یا زاگرس کرمانشاه را دارند‪.‬‬ ‫کردس��تانی ادامه داد‪ :‬مجموع سرمایه گذاری این طرح ‪270‬‬ ‫میلیارد ریال اس��ت و پیش بینی می ش��ود برای بهره برداری از‬ ‫طرح‪ ،‬تسهیالتی به مبلغ ‪ 110‬میلیارد ریال مورد نیاز باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کرمانشاه تاکید کرد‪:‬‬ ‫پس از برگزاری جلسه هماهنگی با نماینده این شرکت تمامی‬ ‫امکانات زیربنایی مورد نیاز در هر دو ش��هرک یاد شده به انان‬ ‫اعالم شد‪.‬‬ ‫کردس��تانی یاداور شد‪ :‬این طرح با مشارکت بنیاد برکت و با‬ ‫هدف صادرات به بازار کش��ور عراق و با اشتغالی در حدود ‪90‬‬ ‫نفر ایجاد می شود‪.‬‬ ‫در گفت و گو با حسن همتی‬ ‫مدیرعامل پارس خزر مطرح شد‬ ‫تا سیاس��ت گذار بتواند به خوبی سیاست گذاری کند و‬ ‫از محل این سیاست گذاری خوب کشور صاحب بخش‬ ‫تولید قوی و قابل رقابت باشد‪.‬‬ ‫€ €شبکه های تلویزیونی و برنامه های پر طرفدار‬ ‫را ک�ه می بینیم متوج�ه غیبت بخ�ش بزرگی از‬ ‫جامعه تولیدی کشور هستیم‪ .‬دلیل ان چیست؟‬ ‫اول اینکه زیرس��اخت های مناس��ب ب��رای تبلیغات‬ ‫برخط و فروش در فضای مجازی به وجود نیامده است‪.‬‬ ‫متاسفانه س��رعت اینترنت در ایران بسیار پایین است‪.‬‬ ‫اگرچه دولت توانس��ته تا حدی باعث افزایش س��رعت‬ ‫ش��ود و ب��ا جلوگی��ری از فیلتر ش��بکه های اجتماعی‬ ‫فرصت های زیادی را برای کسب و کا ر به وجود اورد اما‬ ‫هنوز تا رسیدن به سرعت مطلوب اینترنت فاصله داریم‪.‬‬ ‫این موضوع سبب ش��ده نتوانیم از ظرفیت های فروش‬ ‫مجازی و تبلیغات در ان استفاده برده و در ترویج نشان‬ ‫خود موثر عمل کنیم‪  .‬از سوی دیگر تبلیغات در صدا و‬ ‫سیما و شهرداری ها انقدر گران است که ما نمی توانیم‬ ‫ب��ه راحتی محصوالت خود را ب��ه مردم معرفی کنیم و‬ ‫انها را در جریان فعالیت های مان قرار دهیم‪ .‬نشان های‬ ‫مش��هور که از طریق واردات این کار را انجام می دهند‬ ‫به راحتی در شبکه های ماهواره ای پربیننده تبلیغ کرده‬ ‫و جواب خوب��ی هم می گیرند‪  .‬ما نه می توانیم با توجه‬ ‫ب��ه گران بودن تبلیغ در صدا و س��یما و نقاط ش��هری‬ ‫تبلیغات داخلی داش��ته باش��یم و نه اینکه اجازه داریم‬ ‫در ش��بکه های ماهواره ای این کار را انجام دهیم‪ .‬معلوم‬ ‫اس��ت که در این میان رقیب ما دس��ت به کار ش��ده و‬ ‫نقش��ه های زیادی برای به دس��ت اوردن سهم باالتری‬ ‫از بازار کشور می کش��د‪ .‬تنها خواسته مان از دولت این‬ ‫اس��ت که اجازه دهد تا با ازادی به اداره بنگاه و کسب‬ ‫و کار خ��ود بپردازی��م ن��ه اینکه حتی اختی��اری برای‬ ‫تبلیغ کاالهای خود نداش��ته باشیم‪ .‬ازادی فعالیت های‬ ‫اقتصادی کلید گمش��ده توسعه کش��ور است‪ .‬وقتی ما‬ ‫هن��وز اجازه نداری��م برای کاالهای تولی��د خود ازادانه‬ ‫قیمت گ��ذاری کرده و ان را در دنیا تبلیغ کنیم چگونه‬ ‫می خواهیم تولید درون زا و برون نگر داشته باشیم؟ یکی‬ ‫از مشکالت ما در نشان س��ازی‪ ،‬انتخاب نام است‪ .‬اداره‬ ‫ثب��ت به راحتی اج��ازه نمی دهد تا هر اس��می را برای‬ ‫کاالی خود انتخاب کنیم و باید در گوش��ه گوش��ه این‬ ‫خ��اک بگردیم تا واژه ای مناس��ب را پی��دا کنیم‪ .‬وقتی‬ ‫هم که اس��م مناس��ب نشان س��ازی را می یابیم متوجه‬ ‫می ش��ویم مافیایی در ثبت این نام وجود دارد که اجازه‬ ‫نمی دهد نام انتخابی ما به نش��ان تبدیل ش��ده و س��ر‬ ‫زبان ها بیفتد‪ .‬تولید باال سبب می شود فقر از میان رفته‬ ‫و مردم زندگی با رفاه بیشتری داشته باشند اما با توجه‬ ‫به وضعیت موجود نفس کش��یدن برای تولیدکنندگان‬ ‫سخت ش��ده و انها همواره باید پاسخگوی سلیقه های‬ ‫مختلف باش��ند که هرکدام ش��ان از قوانین یک تعریف‬ ‫را ارائه می دهند‪.‬‬ ‫€ €ب�رای تولی�د کاالی رقابت�ی و قاب�ل ص�دور‬ ‫ب�ه بازارهای جهان�ی چه اقداماتی باید از س�وی‬ ‫تولید کننده و دولت انجام شود؟‬ ‫م��ا معتقدیم ک��ه مصرف کننده فق��ط مصرف کننده‬ ‫داخلی نیست‪ .‬تولیدات ما فقط برای بازار داخل نیست‬ ‫و س��عی کرده ای��م تا طیف��ی از محصوالت خ��ود را به‬ ‫بازارهای جهانی ص��ادر کنیم‪ .‬نمونه ان پلوپز‪ ،‬ارام پز و‬ ‫بخارپز است که به طور تقریبی به همه جای دنیا صادر‬ ‫می شود‪ .‬شاید اگر تحریم ها نبود به راحتی می توانستیم‬ ‫نشانمان را توسعه داده و وارد بازارهای جهانی شویم اما‬ ‫متاسفانه تحریم ها اجازه توسعه فعالیت را از ما گرفت‪.‬‬ ‫با این ح��ال بس��یاری از ایرانیان مقیم کش��ورهای‬ ‫گوناگ��ون از محصوالت ما اس��تفاده کرده و مصرف ان‬ ‫را به س��ایر خارجی ها توصیه می کنند‪ .‬در بازار داخلی‬ ‫با توجه به س��رمایه گذاری انجام شده توانسته ایم مراکز‬ ‫خدم��ات پس از ف��روش زیادی را به وج��ود اوریم که‬ ‫مصرف کنن��دگان ما هنگام مص��رف کاالهای مان دچار‬ ‫مش��کل نش��وند و بتوانند در صورت نیاز ب��ه تعمیر یا‬ ‫تعویض این کار را انجام دهند‪.‬‬ ‫صنعت و پژوهش‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ 24‬اذر ‪ 14 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 14‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 5‬پیاپی ‪1978‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫راه اندازی برج فناوری در دانشگاه‬ ‫علم و صنعت ایران‬ ‫عکس‪ :‬ابوالفضل کیمیایی‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از حاشیه ششمین کنفرانس بین المللی و دهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری نشان داد‬ ‫شرکت های بزرگ جایگزین دولت ها در صنعت‬ ‫در دوران پس��اتحریم ب��ا‬ ‫توج��ه ب��ه سیاس��ت های‬ ‫توسعه اقتصادی در جذب‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی و‬ ‫طیبه جهانبازی همچنی��ن جذابی��ت بازار‪،‬‬ ‫خارجی ه��ا به حض��ور در‬ ‫گروه صنعت‬ ‫ای��ران ترغی��ب ش��ده اند‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگ��ر وج��ود‬ ‫ظرفیت ه��ای بالفع��ل و بالق��وه در نیروی انس��انی‬ ‫ی زمینه‬ ‫متخصص و شرکت های دانش بنیان و فناور ‬ ‫الزم را برای جهش��ی ب��زرگ در عرصه های مختلف‬ ‫اقتص��اد دانش بنی��ان فراهم کرده ک��ه همکاری با‬ ‫ش��رکت های معتبر بین المللی برای انتقال فناوری‬ ‫می تواند به توسعه اقتصادی شتاب بیشتری دهد‪.‬‬ ‫با این وجود تجربیات گذشته کشور نشان می دهد‬ ‫ک��ه حضور ش��رکت های بین المللی در ب��ازار ایران‬ ‫به جز در موارد محدود نتوانس��ته به طور شایس��ته‬ ‫و کام��ل توانمندی فنی و تولی��دی داخلی را برای‬ ‫رقابت پذی��ری در س��طح بین الملل��ی ارتقا دهد که‬ ‫نش��ان از نب��ود راهب��ردی معی��ن در بهره مندی از‬ ‫این ظرفیت دارد‪ .‬حضور ش��رکت های بین المللی و‬ ‫صاحب فناوری در داخل به تنهایی نمی تواند انتقال‬ ‫کامل توانمندی های فناوران��ه را تضمین کند بلکه‬ ‫بای��د چرخه یادگیری و ن��واوری با تمرکز بر تمامی‬ ‫فرایند ها و فعالیت های ان در کش��ور پیاده شود تا‬ ‫بتوان شکاف فناوری ایجادشده در کشور را پوشش‬ ‫داد‪.‬‬ ‫یکی از راهکار هایی ک��ه می توان در این زمینه از‬ ‫ان بهره گرفت تدوین پیوس��ت فناوری و مهندسی‬ ‫در قرارداد ه��ا و پروژه ه��ای مختلف��ی اس��ت که با‬ ‫سرمایه گذاری یا مشارکت ش��رکت های بین المللی‬ ‫انجام می شود‪ .‬گسترش صنعت در حاشیه ششمین‬ ‫کنفران��س بین الملل��ی و دهمی��ن کنفران��س ملی‬ ‫مدیری��ت فناوری نظر کارشناس��ان فناوری را برای‬ ‫همکاری با ایران جویا شد‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری با شرکت های بزرگ‬ ‫پر اس��تنیوس‪ ،‬مدیرعام��ل کمپان��ی بین المللی‬ ‫ردال اس��ت که تجربیات ارزشمندی در زمینه های‬ ‫گوناگون علمی‪ ،‬مش��اوره مدیریت‪ ،‬سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫ش��رکت های نوپا و مدیریت اجرای��ی دارد‪ .‬او اکنون‬ ‫در دانش��کده علوم و فناوری های یکپارچه س��ئول‬ ‫و دانش��گاه یونس��ی کره تدریس می کند و مقاالت‬ ‫بیش��ماری از وی در ژورنال ه��ای بین الملل��ی در‬ ‫حوزه ه��ای علم��ی و کس��ب وکار به چاپ رس��یده‬ ‫هدف انتقال دانش و فناوری شرکت های ایتالیایی با‬ ‫استفاده از اموزش به شرکت های ایرانی است‪.‬‬ ‫پر استنیوس‪:‬‬ ‫شرکت های کوچک و متوسط یا شرکت های دانش بنیان ایرانی‬ ‫هنوز نتوانسته اند در بازار داخلی نقش خوبی ایفا کنند‬ ‫‹ ‹تشکیل گروه های تخصصی‬ ‫دیوید ساال‪:‬‬ ‫قرار است در اینده ای نزدیک مرکز پژوهش های زلزله نگاری‬ ‫ازسوی کشور ایتالیا در ایران ساخته شود‬ ‫اس��ت‪ .‬پ��ر اس��تنیوس به عن��وان یک��ی از مدیران‬ ‫اجرایی کمپانی های ‪ Accenture‬و ‪mckinsey‬‬ ‫تجربه های عملیاتی بس��یار ارزش��مندی در صنایع‬ ‫گوناگون همچ��ون خودرو‪ ،‬هوافضا‪ ،‬کشتی س��ازی‪،‬‬ ‫بانک��داری‪ ،‬بیمه‪ ،‬تجهیزات صنعتی‪ ،‬ساخت وس��از‪،‬‬ ‫م��واد غذای��ی‪ ،‬حمل ونق��ل‪ ،‬ارتباطات و‪ ...‬داش��ته ‬ ‫همچنی��ن در راه اندازی و هدایت چندین ش��رکت‬ ‫نوپای موفق همکاری کرده است‪ .‬استنیوس همکاری‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان ایرانی با دیگر کش��ورها‬ ‫را در گرو دو عامل دانس��ت و به گس��ترش صنعت‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت های کوچک و متوسط یا شرکت های‬ ‫دانش بنیان ایرانی هنوز نتوانس��ته اند در بازار داخلی‬ ‫نقش خوبی ایفا کنند‪ .‬از س��وی دیگر بحث صادرات‬ ‫را ج��دی نمی گیرند‪ .‬این ش��رکت ها ب��رای تقویت‬ ‫فعالیت خود نیاز به همکاری با ش��رکت های بزرگ‬ ‫دارن��د تا در بح��ث صادرات فعالیت بهتری داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬او معتقد اس��ت دولت ایران ب��رای ارتقای‬ ‫شرکت دانش بنیان تمرکز خود را روی قانون گذاری‬ ‫گذاش��ته در حالی که این ش��رکت ها برای صادرات‬ ‫نیاز به همکاری با ش��رکت های ب��زرگ دارند‪ .‬ایران‬ ‫ظرفیت ه��ای خوبی در زمینه ه��ای مختلف دارد و‬ ‫حتی در حوزه دارویی و کشاورزی می تواند در سطح‬ ‫جهانی بدرخشد اما سوال اساسی این است که ایران‬ ‫چه ب��ازاری را به عنوان هدف باید مدنظر قرار دهد؟‬ ‫در صورتی ک��ه بخواهیم تجربه کش��ورهایی مانند‬ ‫کره جنوب��ی و فنالند را در نظ��ر بگیریم باید گفت‬ ‫که نخس��تین اقدام دولت این کشور ها فراهم کردن‬ ‫زمینه رشد برای کسب وکار شرکت های دانش بنیان‬ ‫اس��ت و در امتداد ان ب��ه وجود اوردن فرصت برای‬ ‫ارتب��اط این ش��رکت ها با ش��رکت های خارجی‪ .‬به‬ ‫عقیده بنده نخستین اقدام برای ارتقای شرکت های‬ ‫دانش بنیان ایرانی فراهم کردن زمینه همکاری این‬ ‫شرکت ها با شرکت های خارجی موفق است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬امروزه کش��وری مانند «کره» غول های‬ ‫صنعت همچون «ال جی» و «سامسونگ» را تشکیل‬ ‫می ده��د و دیگر نی��ازی به س��رمایه گذاری دولتی‬ ‫ندارد ب��ا این حال دولت برنامه ه��ای متنوعی برای‬ ‫شرکت های بزرگ‪ ،‬متوسط و کوچک دارد و متناسب‬ ‫با اندازه ش��رکت ها برنامه ها تدوین می شود‪ .‬با اینکه‬ ‫در کس��ب وکار هیچ چیز پایدار نیست همانطور که‬ ‫روزی «نوکیا» نش��ان بود و امروز «سامسونگ» اما‬ ‫مهم این است که دولت زمینه پرداخت تسهیالت به‬ ‫شرکت های دانش بنیان را فراهم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مرکز پژوهش های زلزله نگاری‬ ‫دیوی��د س��اال‪ ،‬مدیرعام��ل کمپان��ی ایتالیای��ی‬ ‫‪ ،Techno In‬ی��ک ش��رکت خدمات مهندس��ی‬ ‫ایتالیایی اس��ت که در زمینه مهارت ه��ای فناورانه‬ ‫چن��د رش��ته ای در ش��رکت های ب��زرگ پیش��رو‬ ‫در صنع��ت ایتالی��ا و در پروژه ه��ای ب��زرگ ملی و‬ ‫بین المللی همکاری کرده است‪ .‬کمپانی ‪Techno‬‬ ‫‪In‬در اجرای پروژه های پژوهش��ی متع��دد با مراکز‬ ‫پژوهشی برجس��ته ایتالیا برای توسعه فناوری های‬ ‫نوی��ن همکاری می کن��د‪ .‬او همچنین در حوزه های‬ ‫ساخت وس��از‪ ،‬نف��ت و گاز‪ ،‬محیط زیس��ت‪ ،‬راه اهن‪،‬‬ ‫مدیری��ت حمل ونقل و‪ ...‬فعالیت خوبی را در کارنامه‬ ‫خود به ثبت رسانده است‪.‬‬ ‫س��اال با بیان اینکه تاکن��ون قراردادهای علمی و‬ ‫فناوری متع��ددی بین ایران و ایتالیا منعقد ش��ده‬ ‫به گس��ترش صنعت گف��ت‪ :‬در حوزه ه��ای میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬فناوری و گردش��گری با ای��ران همکاری‬ ‫داش��ته ایم و قرار اس��ت در این��ده ای نزدیک مرکز‬ ‫پژوهش های زلزله نگاری ازس��وی کش��ور ایتالیا در‬ ‫ایران ساخته شود‪.‬‬ ‫به گفته ساال در دهه های اخیر ارتباط تنگاتنگی‬ ‫بین دانشگاه ها و صنایع کشور ایتالیا به وجود امده‬ ‫و این کش��ور تالش دارد دس��تاورد های دانشگاهی‬ ‫ک��ه منجر به نواوری و فناوری های روز می ش��ود را‬ ‫به دیگر کش��ور ها انتقال دهد‪ .‬عالوه بر این درصدد‬ ‫انتق��ال فناوری ش��رکت های دانش بنی��ان کوچکی‬ ‫است که از دل شرکت های بزرگ به وجود امده اند‪.‬‬ ‫زمینه های هم��کاری در حوزه های مختلف ازجمله‬ ‫محیط زیست بین ایران و ایتالیا وجود دارد‪ .‬هدف ما‬ ‫از شرکت در کنفرانس بین المللی فناوری این است‬ ‫که فقط نمی خواهیم شما فناوری را از ما بخرید بلکه‬ ‫کریس��تیانو پیانی مش��اور در حوزه های مالکیت‬ ‫فکری‪ ،‬ثبت اختراع‪ ،‬راه اندازی ش��رکت های زایشی‬ ‫یا استارتاپ هاس��ت‪ .‬تخصص او مدیری��ت نواوری‪،‬‬ ‫مالکیت فک��ری و انتقال فناوری به ویژه در صنایعی‬ ‫مانن��د راه اه��ن‪ ،‬مدیری��ت حمل ونق��ل‪ ،‬تجهیزات‬ ‫پزش��کی‪ ،‬بیماری ه��ای عصبی‪ ،‬هوا فض��ا و ماهواره‬ ‫اس��ت‪ .‬او به قالب های همکاری دانشگاه ها با صنایع‬ ‫اش��اره کرد و به گسترش صنعت گفت‪ :‬برای ارتباط‬ ‫بهتر دانش��گاه با صنایع ‪ ۴‬گ��روه تخصصی ازجمله‬ ‫فن��اوری‪ ،‬نواوری‪ ،‬بررس��ی وضعیت کنون��ی بازار و‬ ‫بررسی بازار اینده کش��ور ایتالیا را تشکیل داده ایم‬ ‫که با تشکیل این گروه ها مشخص می شود در اینده‬ ‫کش��ور ایتالیا برای رونق بازار به چ��ه فناوری هایی‬ ‫نی��از دارد‪ .‬به تازگ��ی دولت ایتالیا ‪ ۵۵‬دانش��جوی‬ ‫فوق دکترا را برای ارتقای ارتباط صنعت و دانش��گاه‬ ‫اس��تخدام کرده چراکه بس��یاری از فارغ التحصیالن‬ ‫انگونه که باید نتوانسته اند از دانش خود در صنعت‬ ‫اس��تفاده کنند هرچند دولت ایتالی��ا برخی قوانین‬ ‫را برای تسهیل فعالیت اس��تارتاپ ها و شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان در نظر می گیرد اما تاکنون نتوانس��ته‬ ‫قانون واحدی را برای استفاده تمام دستگاه و مراکز‬ ‫پژوهشی تدوین کند‪.‬‬ ‫پیانی چگونگ��ی همکاری دانش��گاه های ایتالیا با‬ ‫صنعت را با توجه به ش��رایط دانش��گاه ها دانست و‬ ‫افزود‪ :‬به عنوان نمونه دانش��گاهی که با ان همکاری‬ ‫دارم به دلیل مجاورت با دریا بیش��تر روی علم دریا‬ ‫فعالیت دارد اما دانش��گاه میالن بیش��تر در مباحث‬ ‫درمانی و بیمارستانی فعالیت می کند‪ .‬در اینده برای‬ ‫حوزه های س��اخت س��کوهای دریایی‪ ،‬نفت و گاز با‬ ‫ایران همکاری خواهیم داش��ت‪ .‬ایران از منابع خوب‬ ‫نفت و گاز برخوردار است از این رو می توانیم در این‬ ‫دو حوزه همکاری خوبی با ایران داشته باشیم‪.‬‬ ‫مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه‪Trieste‬‬ ‫در پاسخ به این سوال که حوزه فناوری های نانو و بایو‬ ‫کش��ور ایتالیا چه فعالیت هایی داشته؟ تصریح کرد‪:‬‬ ‫کش��ور ایتالیا در این دو حوزه به دانش خوبی دست‬ ‫یافته اما نتوانس��ته بازار خوب��ی را برای فناوری های‬ ‫نان��و و بایو فراهم کند و اکنون کش��ور های امریکا و‬ ‫المان در ای��ن دو حوزه خوب عمل کرده اند و قصد‬ ‫دارند با جذب س��رمایه گذار شرکت های بزرگی را با‬ ‫استفاده از فناوری های نانو و بایو راه اندازی کنند‪.‬‬ ‫ایران در استانه موج سوم توسعه فناوری و نواوری‬ ‫در گ��زارش مرور سیاس��ت های علم‪ ،‬فناوری و نواوری که از س��وی‬ ‫انکتاد ارائه شده ایران در استانه موج سوم توسعه علم‪ ،‬فناوری و نواوری‬ ‫قرار دارد و از س��ال ‪ 1389‬تاکنون گزارش های ارزیابی خود را اغلب در‬ ‫موج سوم یعنی نواوری دنبال کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنع��ت به نقل از پایگاه اطالع رس��انی معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬سیاست های توسعه علم‪ ،‬فناوری و‬ ‫نواوری کش��ور در قالب ‪ 3‬موج سیاس��ت گذاری قابل توصیف است که‬ ‫موج اول از سال ‪ 1370‬اغاز شد و بر توسعه اموزش عالی تمرکز داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬موج دوم از ابتدای قرن ‪ ۲۱‬میالدی اغاز شده‬ ‫و تمرک��ز ان نیز بر توس��عه پژوه��ش و فناوری بود و از س��ال ‪1389‬‬ ‫ایران سیاس��ت های موج سوم توس��عه علم‪ ،‬فناوری و نواوری را دنبال‬ ‫می کند که با محوریت نواوری‪ ،‬ایجاد اکوسیستم کارافرینی دانش بنیان‬ ‫و تقویت ان در بنگاه های داخلی دنبال می شود‪.‬‬ ‫در گزارش مرور سیاست های علم‪ ،‬فناوری و نواوری امده است؛ ایران‬ ‫در دو دهه گذشته تمرکز زیادی بر توسعه نظام ملی نواوری داشته و به‬ ‫صورت مس��تمر در حال گذار به اقتصاد دانش بنیان و مبتنی بر نواوری‬ ‫بوده و تحریم های بین المللی عزم ایران به این گذار را تقویت کرده است‪.‬‬ ‫درنتیجه سیاست های موج اول‪ ،‬ثبت نام در اموزش عالی از ‪1/2‬میلیون‬ ‫نف��ر به ‪4/4‬میلیون نفر در س��ال ‪ 1391/1392‬افزای��ش یافته و تعداد‬ ‫فارغ التحصیالن نیز از ‪۱۷۸‬هزار نفر در سال ‪ 1383/1384‬به ‪۷۱۹‬هزار‬ ‫نفر در سال ‪ 1391/1392‬بهبود یافته است‪.‬‬ ‫دانش��جویان مش��غول به تحصیل در حوزه های علوم انسانی و فنی و‬ ‫مهندس��ی به صورت مش��خص در دهه اخیر (از سال ‪ 1384‬تا ‪)1394‬‬ ‫رش��د قابل مالحظه ای یافته و از ‪1/1‬میلیون نفر در علوم انس��انی و از‬ ‫‪۶۸۰‬هزار نفر به ‪5/1‬میلیون نفر در حوزه مهندسی رسیده است‪.‬‬ ‫موج دوم سیاس��ت های علم‪ ،‬فناوری و نواوری نیز به توس��عه سریع‬ ‫پژوهش و زیرس��اخت های پژوهشی منجر ش��د و در حال حاضر کشور‬ ‫دارای ‪ ۲۳۳‬موسسه پژوهشی خصوصی‪ ۳۵۶ ،‬موسسه پژوهشی وابسته‬ ‫به دانشگاه ها‪ ۷۶ ،‬موسسه پژوهشی وابسته به سازمان های دولتی و ‪۲۱‬‬ ‫موسس��ه پژوهشی غیردولتی فعال است‪ .‬نسبت هزینه تحقیق و توسعه‬ ‫به تولید ناخالص داخلی از ‪۰/۵۲‬درصد در س��ال ‪ 1390‬به ‪۰/۴۷‬درصد‬ ‫در س��ال ‪ 1394‬رس��یده است‪ ،‬براس��اس جدول قانون بودجه سال ‪۹۵‬‬ ‫انتظار می رود دولت در س��ال ‪1395‬با تخصیص منابع مالی به پژوهش‪،‬‬ ‫نسبت هزینه تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی را به ‪۰/۸۶‬درصد‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫مدیر مرکز رش��د و فناوری اطالعات دانش��گاه علم و صنعت‬ ‫ایران از راه اندازی نخستین برج فناوری در شرق تهران خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬قرار است این برج در دانشگاه علم و صنعت احداث شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬س��یدعلی اصغر بهشتی با بیان اینکه راه اندازی‬ ‫برج فناوری ش��رق تهران به تصویب هیات امنای دانش��گاه علم‬ ‫و صنعت رس��یده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از انجا که محل احداث این برج‬ ‫فن��اوری در خارج از مجموعه دانش��گاه علم و صنعت پیش بینی‬ ‫ش��ده در حال گرفتن مجوز ساخت ان از طرف شهرداری تهران‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این برج قرار اس��ت در فضایی به مس��احت‬ ‫‪2‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬مترمربع احداث ش��ود‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬در این برج‬ ‫فناوری‪ ،‬شرکت های دانش بنیان خارج از دانشگاه واقع در منطقه‬ ‫شرق تهران مستقر می شوند‪.‬‬ ‫بهش��تی تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر ‪ ۲۵‬شرکت فناور در مرکز‬ ‫رشد دانشگاه علم و صنعت حضور دارند؛ همچنین سال گذشته‪،‬‬ ‫‪ 4‬شرکت که به مرحله رشد رسیده بودند از این مرکز خارج و ‪۹‬‬ ‫شرکت جدید پذیرش شدند که ‪ ۷‬شرکت مستقر در مرکز رشد‬ ‫دانشگاه موفق به گرفتن درجه دانش بنیان شده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از اهداف ما افزایش ‪ ۵‬برابری ظرفیت پذیرش‬ ‫مرکز رشد است که برای دستیابی به این هدف‪ ،‬نیازمند توسعه‬ ‫فیزیکی کمی و کیفی و اصالح برخی قوانین و مقررات هس��تیم‪.‬‬ ‫تمام تالش ما این اس��ت که ش��رکت های مستقر در مرکز رشد‬ ‫دانشگاه علم و صنعت در طول ‪ 3‬سال حضور خود به رشد کافی‬ ‫برسند و به عنوان یک شرکت موفق از این مرکز خارج شوند‪.‬‬ ‫ساخت صندلی هوشمند‬ ‫پژوهش��گر دانش��گاه علوم پزش��کی البرز موفق به طراحی و‬ ‫ساخت صندلی هوشمندی شد که با استفاده از سنسورهای ان‬ ‫از اختالالت اس��کلتی و عضالنی پیشگیری می شود و در کاهش‬ ‫خستگی موثر است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬س��یده اذر موس��وی فرد‪ ،‬عض��و هیات علمی‬ ‫دانش��گاه علوم پزش��کی البرز و مخترع صندلی هوشمند گفت‪:‬‬ ‫امروزه بس��یاری از مشاغل با نشستن های طوالنی همراه هستند‬ ‫و روزانه به تعداد انها افزوده می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مش��کل اساسی این است که فرد بیشتر مواقع‬ ‫برای مدت های طوالن��ی روی صندلی خود بدون توجه به نحوه‬ ‫نشس��تن قرار می گیرد و اگر فرض ش��ود این فرد قرار اس��ت تا‬ ‫زمان بازنشستگی همین شغل را داشته باشد با مشکالت جسمی‬ ‫فراوانی مواجه خواهد شد‪ .‬موسوی فرد افزود‪ :‬در این طرح سعی‬ ‫کرده ای��م با دادن زمان الزم به سنس��ورهای فش��اری‪ ،‬نوری یا‬ ‫گرمایی که در س��طح نش��یمنگاه صندلی نصب شده اند کاربر را‬ ‫مجبور کنیم پس از سپری شدن زمان مورد نظر (حداکثر زمانی‬ ‫که می توان بدون ایجاد اسیب جدی به کاربر به صورت ثابت در‬ ‫یک جا نشست حدود ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬دقیقه است) سنسور با فرستادن‬ ‫االرم فرد را مجبور کند از جای خود بلند ش��ود و تا فرد از روی‬ ‫صندلی بلند نش��ود االرم مربوط خاموش نخواهد شد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬سطح نش��یمنگاه صندلی به مدت ‪2‬دقیقه حساس بوده به‬ ‫این منظ��ور که اگر کاربر بخواهد کمت��ر از ‪2‬دقیقه دوباره روی‬ ‫صندلی بنش��یند االرم ب��ه صدا درامده و فرد قادر به نشس��تن‬ ‫نخواه��د بود و باید ‪2‬دقیقه از ان بگذرد تا غیرفعال ش��ود‪ .‬این‬ ‫پژوهشگر با بیان اینکه به کاربر اموزش داده می شود که در این‬ ‫فاصله ‪ 2‬دقیقه ای با ایستادن و قدم زدن و انجام حرکات ورزشی‬ ‫به بازیابی شرایط استراحت عضالت خود کمک کند‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫تکنیک بس��یار کم هزینه و پرسود بوده و قابل نصب روی تمامی‬ ‫صندلی های موجود در بازار است‪.‬‬ ‫ساخت کنتور هوشمند اب‬ ‫فناوران یکی از ش��رکت های دانش بنیان برای نخستین بار در‬ ‫کشور موفق به طراحی و ساخت کنتور و فلومتر هوشمند اب با‬ ‫قابلیت خواندن از راه دور شدند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬محمد نظ��ری‪ ،‬مدیرعامل این ش��رکت‬ ‫دانش بنی��ان اظه��ار کرد‪ :‬ش��رکت ما ب��ا بکارگی��ری نیروهای‬ ‫متخصص ش��امل یک گ��روه مکانیک‪ ،‬نرم اف��زار و الکترونیک و‬ ‫یک مهندس مخابرات در راس��تای اقتصاد دانش بنیان موفق به‬ ‫طراحی و ساخت دستگاه کنتور و فلومتر هوشمند اب با قابلیت‬ ‫خواندن از راه دور برای نخستین بار در کشور شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه یکی از معضالت بزرگی که در کش��ور‬ ‫ما وجود دارد‪ ،‬مش��کل کم ابی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در تمام دنیا قرائت‬ ‫کنتوره��ای اب و مق��دار مصرف اب یک گزین��ه مهم در بحث‬ ‫بهینه سازی و نگهداری مصرف اب است‪ .‬مدیرعامل این شرکت‬ ‫دانش بنیان مهم ترین معایب کنتورهای مکانیکی فعلی را هزینه‬ ‫باالی نگهداری‪ ،‬نیاز به مراجعه برای خواندن کنتور‪ ،‬تغییر دقت‬ ‫اندازه گی��ری به م��رور زمان و امکان دس��تکاری و خرابکاری در‬ ‫کنتور عنوان ک��رد‪ .‬نظری اظهار کرد‪ :‬دس��تگاه کنتور و فلومتر‬ ‫هوش��مند اب ب��ا قابلی��ت خوان��دن از راه دور دارای دو بخش‬ ‫مکانیکی و دیجیتال اس��ت‪ .‬قسمت مکانیکی به این دلیل تعبیه‬ ‫ش��ده که در یک فاصله ‪ ۳۰‬سانتی متری‪ ،‬یک جریان ارام سیال‬ ‫در اب برای اندازه گیری دقیق ایجاد کند‪ .‬قس��مت دیجیتال نیز‬ ‫برای قرائت دقیق و ارسال اطالعات از کنتور به مرکز و انتقال ان‬ ‫به بخش مخابرات در نظر گرفته ش��ده است‪ .‬این کنتور قابلیت‬ ‫اس��تفاده در ش��بکه محلی و اینترنت‪ ،‬نصب شیر برقی و کنترل‬ ‫از راه دور ب��رای قط��ع و وصل کردن ان‪ ،‬ثبت مش��خصات همه‬ ‫مشترکین و امکان تشخیص نش��تی ازطریق نرم افزار را دارد‪ .‬از‬ ‫دیگر مزایای کنتور می توان به غیرقابل دس��تکاری بودن و نفوذ‬ ‫کردن به اطالعات کنتور‪ ،‬سرعت باال در قرائت و شمارش نکردن‬ ‫هوای سیال داخل کنتور اشاره کرد‪.‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه گسترش صنعت‪:‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 24‬اذر‪1395‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 5‬پیاپی ‪1978‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه غیر تجاری فرهنگی مطبوعاتی (‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫‪ 14‬ربیع االول ‪ 1438‬قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫‪ 14‬دسامبر ‪ 2016‬سردبیرکل‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫سازمان استان ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬محمدرضا ابراهیمی‬ ‫فناوری‪ :‬فرهاد صدیقی توانا‬ ‫چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫نگاهی به تالش های جعفر‬ ‫اخوان در بخش صنعت(بخش چهارم)‬ ‫سخنگوی دولت دیروز در نشست خبری ضمن تشریح مصوبات اخیر هیات وزیران در‬ ‫پاس�خ به سوال گس�ترش صنعت درباره دلیل افزایش هزینه های جاری دولت در الیحه‬ ‫بودجه ‪ ۹۶‬نسبت به سال گذشته اعالم کرد‪ :‬دولت با این رویکرد که هزینه در بخش های‬ ‫اموزش‪ ،‬رفاه و سلامت اعتبارات سرمایه بخش های سرمایه را افزایش داده است نسبت‬ ‫به سال گذشته هزینه های جاری خود را ‪۱۰‬درصد افزایش داده است‪.‬‬ ‫محمدباق��ر نوبخ��ت در‬ ‫حامد شایگان‬ ‫نشس��ت خب��ری دی��روز با‬ ‫گروه صنعت‬ ‫اصحاب رسانه ها ضمن اشاره‬ ‫به اینکه دو برنامه دولت در‬ ‫سال جاری افزایش رشد اقتصادی و اشتغالزایی بوده‬ ‫گفت‪ :‬یکی از این برنامه ها در قالب اعطای تسهیالت‬ ‫به بخش تولید بود که براس��اس امار منتشر شده تا‬ ‫‪ ۲۳‬اذر در ‪۸‬ماه گذشته ‪۱۸‬هزار و ‪ ۳۸۰‬واحد تولیدی‬ ‫نزدی��ک به ‪۱۲‬هزار و ‪۶۳۵‬میلی��ارد تومان از بانک ها‬ ‫تس��هیالت دریاف��ت کرده اند‪ .‬همچنی��ن در اجرای‬ ‫نوس��ازی ناوگان حمل ونقل تا امروز ‪۳۴‬هزار و ‪۹۵۵‬‬ ‫دستگاه تاکسی فرس��وده از ناوگان حمل ونقل ریلی‬ ‫خارج و با خودروهای جدید جایگزین شده اند‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه پیش از این نیز اولویت های دولت‬ ‫در سال ‪ 96‬با محوریت محیط زیست‪ ،‬حمل ونقل‪ ،‬اب‬ ‫و فاضالب و اشتغال عنوان شده بود افزود‪ :‬در جلسه‬ ‫اخیر هیات دول��ت هزار میلیارد تومان برای کمک به‬ ‫تاسیسات و تجهیزات مسکن مهر اختصاص یافته تا‬ ‫وزارت نی��رو پروژه های مربوط به اب و برق مس��کن‬ ‫مهر را اجرا کند و هزینه تمام شده واحدهای مسکن‬ ‫متقاضیانی که چندین س��ال منتظر هستند کاهش‬ ‫یابد‪ .‬همچنین ‪ ۲۵۰۰‬میلیارد تومان در هیات وزیران‬ ‫برای تادیه مطالبات شهرداری ها اختصاص داده شد‬ ‫که در اجرای ان شهرهای کوچک در اولویت خواهند‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ 10‬درصدی هزینه جاری دولت‬ ‫سخنگوی دولت در پاسخ به سوال گسترش صنعت‬ ‫درباره اینکه ایا انطباق الزم بین الیحه بودجه ‪ 96‬و‬ ‫برنامه ششم توسعه به عنوان سند باالدستی ان وجود‬ ‫دارد در شرایطی که هنوز بودجه برنامه ششم توسعه‬ ‫به تصویب مجلس نرسیده گفت‪ :‬ابتدا باید توجه کرد‬ ‫که الیحه بودجه ‪ 96‬از سوی سازمان برنامه و بودجه‬ ‫تهیه ش��ده در ش��رایطی که برنامه ششم توسعه نیز‬ ‫از سوی این س��ازمان بر مبنای سندهای فر ا دستی‬ ‫تدوین ش��ده است‪ .‬به عبارتی ما الیحه بودجه ‪ 96‬را‬ ‫برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی‬ ‫ ‬ ‫از سیاست های کلی‬ ‫که از سوی رهبر معظم انقالب ابالغ شده نوشته ایم‪،‬‬ ‫همچنان که در تدوین برنامه ششم توسعه نیز همین‬ ‫سیاست های کلی و اصول اقتصاد مقاومتی مبنا قرار‬ ‫داشته اند‪ .‬از س��وی دیگر گرچه برنامه ششم توسعه‬ ‫هنوز به تصویب مجلس نرسیده و کمیسیون تلفیق‬ ‫بودجه مورد بررسی است با این حال چارچوب اصلی‬ ‫اولویت های دولت در این س��ند شامل محیط زیست‪،‬‬ ‫اب‪ ،‬حمل ونقل ریلی و فاضالب را حفظ کرده است‪.‬‬ ‫نوبخت در پاس��خ به س��وال دیگری از گس��ترش‬ ‫صنعت درب��اره میزان افزایش هزین��ه جاری دولت‬ ‫در الیحه بودجه ‪ 96‬نس��بت به سال ‪ 95‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫به ط��ور میانگین می��زان هزینه های ج��اری دولت‬ ‫‪ 10‬درصد نس��بت به گذاش��ته افزایش یافت��ه اما از‬ ‫انجای��ی که هزین��ه در بخش هایی مانن��د اموزش‪،‬‬ ‫س�لامت و‪ ...‬برای ارتقای س��رمایه های جامعه است‬ ‫می توان انها را هزینه ای س��رمایه ای دانست از این رو‬ ‫در الیحه بودجه ‪ 96‬بیشترین سهم اعتبارات مربوط‬ ‫به ام��ور رفاه اجتماعی ب��ا ‪73/5‬هزار میلیارد تومان‪،‬‬ ‫ام��وزش و پژوهش ‪ ۵۵‬ه��زار و ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان‪،‬‬ ‫بخ��ش دفاع��ی و امنیتی با ‪ ۵۱‬ه��زار و ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان و بخش س�لامت با ‪ ۴۸‬ه��زار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫نوبخ��ت درب��اره جزئی��ات ای��ن هزینه ه��ا افزود‪:‬‬ ‫نخس��تین توج��ه ما به کمیت�� ه امداد‪ ،‬بهزیس��تی و‬ ‫صندوق های بازنشستگی و بیمه ها بوده ضمن اینکه‬ ‫منابع اختصاصی و اموزش دو برابر شده و می بینیم‬ ‫برخالف انچه گفته می ش��ود دولت می خواهد همه‬ ‫مس��ائل را با مذاکره حل کند و ب��ه مباحث دفاعی‬ ‫کار ندارد‪ .‬اولویت س��وم ما در بودجه‪ ،‬مسئله دفاع و‬ ‫امنیت بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹عایدی از زنجانی نداشته ایم‬ ‫درب��اره پرونده بابک‬ ‫ ‬ ‫نوبخت در پاس��خ به س��والی‬ ‫زنجان��ی و پیگیری های دول��ت و اینکه چه مقدار از‬ ‫بدهی او برگش��ته اس��ت گفت‪ :‬دولت به طور جدی‬ ‫دنبال این پرونده است و تمام مدارک و مستندات را‬ ‫به قوه قضاییه ارس��ال کرده است‪ .‬در جلسات مبارزه‬ ‫با مفاس��د اقتصادی هم اقای محسنی اژه ای که عضو‬ ‫ان هستند گزارشی دادند‪ .‬ما منتظر نتیجه از سوی‬ ‫قوه قضاییه هس��تیم‪ .‬البته پولی عاید ما نشده است‪.‬‬ ‫برای مثال گفتند س��اختمان شهرک غرب یا کیش‬ ‫واگذار ش��ود اما هنوز ب��ه ازای ان پولی تحقق پیدا‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫وی در واکن��ش به س��والی درب��اره اینکه تبدیل‬ ‫ری��ال ب��ه تومان تغیی��ر خاصی در وض��ع اقتصادی‬ ‫ایج��اد نمی کند و ریی��س کل بانک مرکزی و برخی‬ ‫از اعضای هیات دولت با این مس��ئله مخالف بودند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اکنون مردم چیزی به عنوان ریال را جز‬ ‫روی کاغذ محاس��به نمی کنند و واقعیت قضیه این‬ ‫است که واحد پول ما تومان است‪ .‬ما هم نخواستیم‬ ‫با این کار مش��کالت عالم خلقت را حل کنیم ضمن‬ ‫اینکه به خاطر ندارم رییس کل بانک مرکزی با این‬ ‫قضیه مخالفتی کرده باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹گزارش حادثه برخورد قطار‬ ‫درب��اره نتیجه بررس��ی حادثه‬ ‫ ‬ ‫س��خنگوی دولت‬ ‫برخ��ورد دو قط��ار و اظه��ارات نماین��دگان ب��رای‬ ‫اس��تیضاح وزی��ر راه عنوان کرد‪ :‬در این مس��ئله ان‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫راهبرد های اقتصادی مبنای برنامه دولت برای تحقق رشد اقتصادی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نش�انی‪ :‬ته�ران‪ ،‬خیاب�ان قائ�م مق�ام فراهان�ی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪- 26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪info@sanatnewspaper.com :‬‬ ‫اگهی‪ads@sanatnewspaper.com:‬‬ ‫امور استان ها‪states@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر ‪64097‬‬ ‫هزینه جاری دولت‬ ‫سرمایه ای است‬ ‫صنعتگران معاصر ایران‬ ‫نام اخوان با مونتاژ نخس��تین ماشین های جیپ (در اواخر‬ ‫دهه ‪ )30‬گره خورده است‪ .‬با تاسیس کارخانه جیپ در سال‬ ‫ل پس‬ ‫‪ 11( 1338‬س��ال پیش از تاسیس ذوب اهن و ‪ 59‬سا ‬ ‫از ورود نخستین خودرو به ایران) مونتاژ نخستین ماشین در‬ ‫کشور ما شکل گرفت‪.‬‬ ‫شرکت جیپ ایران با شرکت های امریکن موتورز و جنرال‬ ‫موتورز همکاری داش��ت‪ .‬در تمام این س��ال ها مدیریت فنی‬ ‫ن پس از‬ ‫و س��تادی کارخانه با مهندس��ان امریکایی بود‪ .‬اخوا ‬ ‫‪ 15‬سال در ‪ 19‬اس��فند ‪ ،1352‬جنرال موتورز (شرکت برتر‬ ‫خودروسازی جهان) را به سرمایه گذاری مشترک دعوت کرد‪.‬‬ ‫اخ��وان و جنرال موت��ورز هرکدام صاحب ‪45‬درصد س��هام و‬ ‫بنیاد پهلوی صاحب ‪10‬درصد س��هام بودند‪ .‬سرمایه شرکت‬ ‫به ‪1/525/000/000‬ریال افزایش یافت‪ .‬نام ش��رکت سهامی‬ ‫جیپ به ش��رکت جنرال موتورز ایران تغیی��ر یافت و ترکیب‬ ‫س��هامدارانش تا س��ال ‪ 1357‬همچنان ثاب��ت ماند‪ .‬اعضای‬ ‫هیات مدیره ‪5‬نفر بودند که ‪ 4‬نفر از انها امریکایی و س��ناتور‬ ‫طاهر ضیایی‪ ،‬رییس ات��اق بازرگانی عضو ایرانی هیات مدیره‬ ‫ب��ود‪ .‬جیمز کالچکاو و پ��س از مدتی‪ ،‬لیوو بلکینز مدیرعامل‬ ‫شرکت بودند‪.‬‬ ‫مساحت کارخانه ‪ 483308‬مترمربع و زیربنای ان ‪68415‬‬ ‫مترمرب��ع ب��ود‪ .‬این ش��رکتت ولید س��االنه خ��ود را ‪ 3‬مدل ‬ ‫اتومبیل سواری شورولت ‪ 7200‬دستگاه اعالم کرد‪ .‬در همین‬ ‫ن درامد ملی کش��ور از ‪6/2‬میلیارد دالر در س��ال ‪1352‬‬ ‫زما ‬ ‫به ‪ 21‬میلیارد دالر در س��ال ‪ 1353‬افزایش یافت‪ .‬در س��ال‬ ‫‪ 1351‬ام��ار واردات خودر و به دلیل سیاس��ت های انقباضی‬ ‫ت ‪ 2545‬دس��تگاه ب��ود که این رقم در س��ال ‪ 1356‬به‬ ‫دول ‬ ‫دلیل افزایش درامد های ارزی به ‪ 63/000‬دس��تگاه رس��ید‪.‬‬ ‫ت س��بب کاهش تولید در‬ ‫به دلیل تقاضای با ال افزایش واردا ‬ ‫شرکت های داخلی نشد‪.‬‬ ‫جنرال موتورز ایران در سال ‪ 1353‬تعداد ‪ 11905‬دستگاه‬ ‫انواع خودرو را تولید کرد که ‪ 2‬هزار دس��تگا ه بیش از برنام ه‬ ‫پیش بینی ش��ده بود‪ .‬ش��ورولت نوا با تولید ‪ 18/859‬دستگاه‬ ‫جایگزین ش��ورولت ایران شد‪ .‬تنوع سریع و تغییر زودهنگام‬ ‫مدل ها – به جای تولید انبوه یک محصول – منافع کوتاه مدت‬ ‫بیشتری را نصیب شرکت جنرال موتورز ایران می کرد‪.‬‬ ‫ک به عنوان‬ ‫در س��ال ‪ 1355‬محص��ول بیوک اس��کای الر ‬ ‫نخس��تین خودرو ‪ 8‬س��یلندر لوکس به بازار امد‪ .‬سال بعد با‬ ‫مونتاژ کادیالک سیویل کلکسیون ماشین های گران قیمت و‬ ‫لوکس شرکت کامل تر شد‪.‬‬ ‫ش��ورولت وانت اخرین محصول شرکت – پیش از انقالب‬ ‫– بود‪ .‬تا ان زمان‪ ،‬تنوع محصوالت به ‪ 10‬نوع مختلف رسید‪.‬‬ ‫مجموعه تولیدات شرکت تا بهمن ‪ 1357‬تا ‪ 63500‬دستگاه‬ ‫می رسید که با دریافت بخش��ی از قطعات – پس از پیروزی‬ ‫انقالب اس�لامی – به ‪ 72000‬دس��تگاه (در طول ‪ 4‬س��ال)‬ ‫افزایش یافت‪ .‬زمانی که سایر شرکت ها با تولید پیکان و ژیان ‬ ‫کمتر به کیفیت و مدل روز دنیا توجه داشتند‪ ،‬جنرال موتورز‬ ‫ای��ران در پی مونتاژ بهترین ها ب��ود و متمایزترین تولید را به‬ ‫بازار عرضه می کرد‪.‬‬ ‫جعفر اخوان از س��ال ‪ 1335‬تا ‪ 1357‬رییس هیات مدیره‪،‬‬ ‫س��ناتور طاه��ر ضیایی از س��ال ‪ 1353‬نایب ریی��س و هرمز‬ ‫محالت��ی‪ ،‬مجید منتخب‪ ،‬پرویز نظامی و محمدقلی خدیوی‪،‬‬ ‫اعضای هیات مدیره جنرال موتورز در فروردین ‪ 1357‬بودند‪.‬‬ ‫شاپور اعتصامی مدیرعامل جنرال سرویس‪ ،‬بیات مسئول امور‬ ‫اداری و مصطفی فرزانه به س��مت مدیرعاملی جنرال موتورز‬ ‫ایران در دهه ‪ 50‬انتخاب ش��د‪ .‬بنیاد پهلوی ‪10‬درصد سهام‬ ‫این شرکت با سرمایه ‪1/5‬میلیارد ریالی را دارا بود‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کتاب سرگذشت ‪ 50‬کنشگر اقتصادی ایران‬ ‫)‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com/about.html‬‬ ‫سردبیر‪ :‬مجتبی اعتماد مقدم‬ ‫صنعت کالن‪ :‬حامد شایگان‬ ‫صنعت زیرساخت‪ :‬امیرحسن مهرزاد‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‪ :‬زینب عبدی‬ ‫خودرو‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ویرایش‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫برنامه ششم توسعه بعد از یک سال هنوز در حال بررسی است‬ ‫بخش��ی که باید گزارش دهی می ش��د انجام شده و‬ ‫وقتی به س��رانجام برس��د و علل را مش��خص کنیم‬ ‫اطالع رس��انی می کنیم‪ .‬این ک��ه نماینده ای مطلبی‬ ‫گفته‪ ،‬خودش مس��ئول حرف هایش اس��ت و با این‬ ‫سیس��تم های نظارتی نمی دانم ی��ک نماینده برخی‬ ‫اطالعات را از کجا اورده است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این س��وال که ایا افزایش حقوق‬ ‫بازنشس��تگان به طور متوس��ط ‪ 10‬درصد خواهد بود‬ ‫یا به میزان حقوق ش��ان این افزایش متفاوت اس��ت‪،‬‬ ‫خاطر نش��ان کرد‪ :‬این ‪ 10‬درصد به صورت کلی و عام‬ ‫است‪ .‬برای نمونه پارسال عالوه بر ‪ ۱۲‬درصد افزایشی‬ ‫که داش��تیم‪ ،‬انها که زیر یک میلیون تومان دریافت‬ ‫می کردند با حداقل ‪ ۲۰‬درصد افزایش مواجه ش��دند‪.‬‬ ‫امس��ال هم تصمیم این اس��ت که بازنگری کنیم و‬ ‫تعادلی بین دریافتی های ش��اغالن و بازنشستگان به‬ ‫وجود بیاوریم و برای رفع نابرابری حقوق بازنشسته ها‬ ‫از محل معینی تامین بودجه می کنیم که محاس��به‬ ‫ی دارد‪.‬‬ ‫ان فرمول ویژه ا ‬ ‫س��خنگوی دولت در پاسخ به این سوال که برنامه‬ ‫دولت ب��رای حفظ جمعی��ت روس��تاها و مهاجرت‬ ‫به روس��تاها چیس��ت؟ اظهار ک��رد‪ :‬دو هفته پیش‬ ‫الیح��ه ای به مجل��س دادیم ک��ه ‪ 1/5‬میلیارد دالر‬ ‫برای کمک به اش��تغال روستاییان و عشایر و برخی‬ ‫از فارغ التحصیالن تخصیص داده شود‪ ،‬در بودجه ‪۹۶‬‬ ‫هم هزار میلیارد تومان برای این کار گذاش��ته ایم‪ .‬در‬ ‫روستاها زیرس��اخت ها فراهم است و مهم این است‬ ‫که شغل ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن به کس��انی که از س��یل اس��یب‬ ‫دیده اند اش��اره ک��رد و افزود‪ :‬هفت��ه قبل در هیات‬ ‫دولت مصوبه ای برای کس��انی که در سرمازدگی ها‬ ‫اس��یب دیده اند داش��تیم که هم تس��هیالت و هم‬ ‫کم��ک بالع��وض برای جب��ران و خری��د تضمینی‬ ‫محصوالت اس��یب دیده در ان در نظر گرفته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��خنگوی دولت در ادامه با اشاره به نرخ بیکاری‬ ‫یاداور شد‪ :‬اکنون به طور متوسط ساالنه حدود ‪۷۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۷۵۰‬هزار فرصت شغلی ایجاد می کنیم که ناکافی‬ ‫اس��ت چراکه برای تک رقمی ش��دن نرخ بیکاری تا‬ ‫پایان برنامه ششم باید حدود ‪ ۹۰۰‬تا ‪ ۹۳۰‬هزار شغل‬ ‫ایجاد شود و ما باید این فاصله را از بین ببریم‪.‬‬ ‫‹ ‹حقوق های نامتعارف‪ 23 ،‬میلیارد تومان‬ ‫سخنگوی دولت همچنین درباره اقدامات انجام شده‬ ‫ب��رای برخورد با حقوق های نامتع��ارف و اینکه گفته‬ ‫می ش��ود به قوه قضاییه فشار وارد شده تا این موضوع‬ ‫را پیگیری نکند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬چه کس��ی می تواند به‬ ‫ق��وه قضاییه فش��ار وارد کند؟ دیوان محاس��بات این‬ ‫مس��ئله را بررس��ی ک��رده و ‪ ۹۳‬ه��زار و ‪ ۴۷۰‬پرونده‬ ‫بررسی شد که متاسفانه ‪ ۳۹۷‬نفر بیش از ‪۲۰‬میلیون‬ ‫تومان دریافت داشتند‪.‬‬ ‫اینه��ا می گفتند اگ��ر این ‪۲۰‬میلی��ون تومان حق‬ ‫نیس��ت که ان را برگردانیم ولی اگر قانونی است چرا‬ ‫باید برگردانیم؟ بارها گفته ش��د که باید این مبلغ را‬ ‫برگردانن��د که همه برگرداندند و تنها دو نفر مانده اند‬ ‫که یکی از انها در زندان است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬باید توجه کنی��م کل مبلغی که به‬ ‫عن��وان حقوق ه��ای نجومی مطرح ش��ده ‪ ۲۳‬میلیارد‬ ‫تومان اس��ت که البته کسی که ریالی به ناحق گرفته‬ ‫باید بازگرداند‪.‬‬ ‫نوبخت تصری��ح کرد‪ :‬فکر می کن��م در این پرونده‬ ‫دی��وان محاس��بات کار خ��ود را انج��ام داده و نباید‬ ‫این مسائل را محل مناقش��ات سیاسی کنیم‪ .‬ممکن‬ ‫اس��ت بتوان ب��ه اندازه تم��ام نفوس در این مس��ئله‬ ‫پرونده درس��ت ک��رد‪ .‬چون تش��کیل پرون��ده مهم‬ ‫نیس��ت بلکه مهم خروجی ان اس��ت‪ .‬از قوه قضاییه‬ ‫خواهش می کنیم هرکس مرتکب جرمی ش��ده حتما‬ ‫اطالع رسانی کنند و اگر گزارشی به ریاست جمهوری‬ ‫بدهند به طور حتم اجرا خواهیم کرد‪ .‬البته گویا فقط‬ ‫دولت است که صف را رعایت نمی کند و بقیه رعایت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت با نوسان ارزی درامدزایی نمی کند‬ ‫نوبخت در واکنش به این مطلب که گفته می ش��ود‬ ‫دولت با نوس��انات قیمت ارز دنبال کسب درامد است‬ ‫تصریح کرد‪ :‬به دنبال کس��ب درامد نیس��تیم‪ .‬اکنون‬ ‫هم ارز مبادله ای بیش��تر از ‪ ۳۲۰۰‬تومان نیست و این‬ ‫مبالغی که می بینید در بازار ازاد اس��ت‪ .‬اتفاقا به نفع‬ ‫دولت اس��ت که بازار ارز ثبات داش��ته باشد‪ .‬ما حتی‬ ‫حاضر ش��دیم بدهی هایمان را از بازار سرمایه با سود‬ ‫بیش از ‪ ۲۰‬درصد تامین کنیم و سراغ این کار نرویم‪.‬‬ ‫به نظر دولت این رقم حتی در بازار ازاد واقعی نیست‬ ‫و باید کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫معاون اول رییس جمهور‪ :‬در سال های ‪ 91‬و ‪ 92‬درامد هر ایرانی ‪ 21‬درصد کاهش یافت‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ابوالفضل کیمیایی‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!