روزنامه گسترش صنعت شماره 6 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 6

روزنامه گسترش صنعت شماره 6

روزنامه گسترش صنعت شماره 6

‫سالروز میالد خاتم المرسلین حضرت محمدمصطفی صلوات اهلل علیه‬ ‫و والدت باسعادت امام جعفرصادق(ع) خجسته و مبارک باد‬ ‫مقاومت چینی برای‬ ‫سرمایه گذاری شکست‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 25‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 15‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 15‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫تحریم همواره با عرضه‬ ‫ ‬ ‫چینی ه��ا در دوران‬ ‫کاال و خدمات فنی و مهندسی به سلطان بازار‬ ‫و اقتصاد ایران بدل شدند‪...‬‬ ‫‪16‬‬ ‫سال بیست و هشتم پیاپی ‪1979‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 16 6‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫خودرو های سنگین‪ ،‬حلقه وصل‬ ‫همکاری های ایران و بالروس‬ ‫محدودیت های اقتصادی‬ ‫مشکل اصلی است‬ ‫فرسودگی ماشین االت قطعه سازان‬ ‫و کمبود دانش روزامد مانع اصلی‬ ‫داخلی سازی قطعات است‪...‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از شبکاری کارگران صنایع کوچک‬ ‫شب در شهرک های صنعتی چگونه صبح می شود‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با ارائه پیشنهاد تشکیل شورای همکاری های‬ ‫تج��اری و اقتص��ادی میان ایران و ب�لاروس بر گس��ترش همکاری ها به ویژه‬ ‫در حوزه خودروهای س��نگین تاکی��د کرد و گفت‪ :‬باتوجه به فرس��وده بودن‬ ‫تراکتورها و کمباین نیاز به چندین هزار کمباین و تراکتور در کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2‬‬ ‫راه اندازی پنجمین سایت سایپا‬ ‫در الجزایر تا پایان امسال‬ ‫‪8‬‬ ‫ایده همپا‬ ‫سعیدنعمت اللهی‪ ،‬موسس استارت اپ «همپا» است؛ استارت اپی که در‬ ‫صف ورود به بازار قرار دارد و قرار است دارندگان ماشین های تک سرنشین را‬ ‫به مسافران وصل کند تا هم الودگی هوا کمتر و هم در زمان و هزینه مسافر و‬ ‫راننده صرفه جویی شود‪ .‬او در همان ابتدای مصاحبه خود را این گونه معرفی‬ ‫می کند‪« :‬در کودکی تراوش��ات ذهنی عجیب و خالقانه ای داش��تم که بین‬ ‫المان ه��ای بی رب��ط دنیای ما و حتی المان های بی معنا ش��کل می گرفت و‬ ‫معانی جالب توجهی را به وجود می اورد‪ ».‬شاید همین توانایی او در ارتباط‬ ‫بین عناصر باعث شده که ایده یک استارت اپ با قابلیت ایجاد ارتباط و اتصال‬ ‫موثر بین کسانی که مس��یرها و سبک زندگی مشابهی دارن د یعنی راننده و‬ ‫همسفر را مطرح کند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫تقویت مشاغل خانگی‬ ‫در توسعه خوشه کفش اصفهان‬ ‫‪14‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از برخی گمانه ها درباره همکاری های جدید ایران با قوی ترین شریک نفتی خود‬ ‫گاز‪ ،‬حرف مشترک و جدید ایران و روسیه‬ ‫‪15‬‬ ‫چندی پی��ش بیژن نامدارزنگن��ه‪ ،‬وزیر نفت در دیدار با الکس��اندر نواک‬ ‫زمینه های مناس��بی را برای واگذاری مراحل مطالعاتی دو میدان نفتی ایران‬ ‫چید‪ .‬براس��اس ان دیدار همکاری های ایران و روسیه در زمینه فعالیت های‬ ‫نفتی افزایش یافت‪ .‬ایران که هفتمین همکاری مش��ترک با روسیه را تجربه‬ ‫می کن��د در تجربه های پیش��ین س��وابق مناس��بی را از روس ه��ا در اجرای‬ ‫پروژه های مشترک در دست دارد‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال پیش از مذاکرات وزیران نفت دو کش��ور زنگن��ه در یکی از‬ ‫گفت وگوهای خود به همکاری های بیش��تر ایران و روس��یه اشاره کرده بود‪.‬‬ ‫وزی��ر نفت از امضای تفاهمنامه مطالعات و توس��عه ‪ 7‬می��دان نفتی ایران با‬ ‫ش��رکت های روس��ی خبر داد و از همکاری س��ازنده روس��یه در توافق بین‬ ‫کشورهای عضو و غیرعضو اوپک بر سر کاهش تولید نفت تشکر کرد‪.‬‬ ‫زنگنه پیش از اغاز مذاکرات پش��ت درهای بس��ته با الکساندر نواک‪ ،‬وزیر‬ ‫انرژی روس��یه در تش��ریح مهم ترین محورهای گفت وگوهای دوجانبه نفتی‬ ‫و گازی در تهران گفت‪ :‬ایران از همکاری س��ازنده روس��یه در اجالس اوپک‬ ‫تشکر می کند‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 25‬اذر ‪ 15 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 15‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 6‬پیاپی ‪1979‬‬ ‫صنعت و اقتصاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اصل‪ ۴۴‬قانون اساسی‬ ‫به بدترین شکل اجرا شده است‬ ‫خبر‬ ‫خواسته طیب نیا از بانک ها‬ ‫وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی‬ ‫با اش��اره به ال��زام وی��ژه بانک ها به‬ ‫پرداخ��ت تس��هیالت طرح ه��ای‬ ‫ی گف��ت‪ :‬بان��ک مرک��زی با‬ ‫تولی��د ‬ ‫مش��اهده همکاری نکردن احتمالی‬ ‫ی با‬ ‫برخ��ی بانک ها و موسس��ات مال ‬ ‫چنی��ن رفتارهای��ی برخ��ورد جدی‬ ‫خواه��د کرد‪ .‬به گزارش گس��ترش صنعت به نق��ل از وزارت‬ ‫امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬علی طیب نیا در س��خنانی در جلسه‬ ‫بررسی اخرین وضعیت و روند پیشرفت پروژه های اولویت دار‬ ‫مصوب س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای استان سمنان ‬ ‫به شعبات بانک های این استان توصیه کرد‪ :‬فاصله ‪۴۵‬روزه از‬ ‫تصویب پروژه های معرفی ش��ده به بان��ک و پرداخت اعتبارات‬ ‫مالی مورد نظر را با دقت بیش��تری رعای��ت کنند‪ .‬وی هدف‬ ‫از معرف��ی پروژه های اقتصادی به بانک ها برای تامین مالی را‬ ‫فعال ک��ردن واحدهای تولیدی راکد‪ ،‬تثبیت اش��تغال و ایجاد‬ ‫ظرفیت ه��ای جدید خواند و گف��ت‪ :‬اگر طرحی پس از تامین‬ ‫مال��ی و خروج از رک��و د به ظرفیتی از تولید رس��ید که توان‬ ‫ایجاد یا تثبیت اش��تغال را داشته و قادر به بازپرداخت اقساط‬ ‫تس��هیالت دریافتی باش��د دیگر نیازی به سختگیری بیش از‬ ‫حد درباره مس��ائل خرد اداری نیست‪ .‬طیب نیا با اعالم اینکه‬ ‫بانک ها امسال ماموریت و الزام ویژه ای برای اعطای تسهیالت‬ ‫به طرح های تولیدی دارن��د‪ ،‬همکاری نکردن احتمالی برخی‬ ‫بانک ها و موسسات مالی در عمل به تعهدات خود را غیرقابل‬ ‫چشم پوش��ی دانست و تاکید کرد‪ :‬با همکاری بانک مرکزی به‬ ‫عنوان نهاد ناظر با چنین رفتارهایی برخورد جدی خواهد شد‪.‬‬ ‫وزیر اقتصا د با توجه به درخواس��ت مسئوالن این استان برای‬ ‫حمایت جدی تر از مع��دن به عنوان یکی از بخش های مولد و‬ ‫ن از بانک های عامل دولتی خواست‬ ‫اشتغالزا در اس��تان سمنا ‬ ‫ک��ه هریک از انه��ا به طور ویژه یک��ی از پروژه های معدنی را‬ ‫به لحاظ اینکه دچار مش��کالت ساختاری و مدیریتی نباشند‬ ‫حمایت و سرمایه در گردش مورد نیاز انها را تامین کنند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ابوالفضل کیمیایی‬ ‫ب��ا توجه به اینکه مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی دو وظیفه وضع و نظارت بر‬ ‫حسن اجرای قانین را برعهده دارد و‬ ‫از انجای��ی که نظ��ارت را نمی توان از‬ ‫درون اتاق های کمیسیون دنبال کرد‬ ‫به همین منظور اعضای کمیس��یون‬ ‫باید در محل هایی که درگیر فعالیت‬ ‫مهدی مقدسی‬ ‫اقتصادی هس��تند حضور پیدا کنند‬ ‫عضو کمیسیون صنایع‬ ‫تا در جری��ان اخرین وضعیت اوضاع مجلس شورای اسالمی‬ ‫اقتص��ادی قراربگیرن��د‪ .‬در همی��ن‬ ‫راس��تا کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫برنامه ریزی منس��جمی انج��ام داده تا از واحد های متعدد تولیدی‬ ‫ چ��ه انهایی که در رونق هس��تند و چ��ه انهایی که دچار بحران‬‫هس��تند ‪ -‬بازدید کند‪ .‬این امر در مرحله نخست منجر به اشنایی‬ ‫نمایندگان با ظرفیت های سرمایه گذاری استان ها و درنهایت باعث‬ ‫اش��نایی انها با مش��کالت تولید و موانع اقتصادی خواهد ش��د تا‬ ‫می��زان اثرگذاری قوانین در موانع مش��کالت ارزیابی و مش��خص‬ ‫ش��ود که دولت به نحو احس��ن قوانین را در راس��تای رفع موانع‬ ‫تولید اجرایی کرده و اگر نواقصی در قوانین وجود دارد نس��بت به‬ ‫اصالح ان گام بردارند‪ .‬در این راس��تا از روز های ‪ ۲۱‬و ‪ ۲۲‬اذر ‪۱۵‬‬ ‫نفر از اعضای کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫ب��ه اس��تان مرکزی س��فر کردند و ضمن بازدی��د از چندین واحد‬ ‫صنعتی در جلسه های گوناگون با فعاالن صنعتی بحث و گفت وگو‬ ‫کردند‪ .‬در این سفر رییس کمیسیون صنایع‪ ،‬اعضای هیات رییسه‬ ‫کمیس��یون‪ ،‬قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬معاون امور‬ ‫صنای��ع و مدی��ران ذی ربط حضور داش��تند و از واحدهای بزرگی‬ ‫همچون واگن پارس‪ ،‬هپکو‪ ،‬ماشین س��ازی‪ ،‬اذراب و‪ ...‬بازدید شد‪.‬‬ ‫انچه در این سفر و بازدید مشخص شد این است که صنایع استان‬ ‫مرکزی حداکثر با ‪۳۰‬درصد ظرفیت کار می کنند‪ .‬دلیل این امر نیز‬ ‫کم توجهی به ساخت داخل است‪ .‬نمایندگان انتظار دارند وزیر راه‬ ‫و شهرس��ازی قبل از ان که قراردادی با روس��یه و چین امضا کنند‬ ‫ی��ا با هند ب��رای صنایع ریلی قرارداد ببندند‪ ،‬س��ازوکاری را ایجاد‬ ‫کنند تا ضمن فراهم ش��دن جاذبه ای برای بهره برداران از ظرفیت‬ ‫داخل نیز اس��تفاده ش��ود‪ .‬به طور مثال باوجود انکه شرکت اذراب‬ ‫یکی از بزرگترین بویلرساز های خاورمیانه است ‪ ۷‬پتروشیمی برای‬ ‫خرید بویلر با چین قرارداد بس��ته اند و این یک درد بزرگ اس��ت یا‬ ‫در صنایع دریایی کش��تیرانی جمهوری اس�لامی ‪ ۸‬قرارداد با یک‬ ‫ش��رکت کره ای بس��ته در حالی که در داخل کش��ور شرکت های‬ ‫صدرا و ایزوایکو و‪ ...‬ظرفیت س��اخت ‪ ۶‬کش��تی از ‪ ۸‬کشتی که در‬ ‫تناژ کمتر هس��تند را دارند‪ .‬بنابراین نمایندگان به منظور بررس��ی‬ ‫اجرای فرمایشات رهبر معظم انقالب درباره توجه به ساخت داخل‬ ‫از نزدیک وضعیت تولید را بررسی کردند‪ .‬نکته مهم دیگر در استان‬ ‫مرک��زی اجرای اصل‪ ۴۴‬قانون اسلس��ی به بدترین ش��کل ممکن‬ ‫اس��ت به نحوی که یا شرکت ها در اختیار صندوق ها و شرکت های‬ ‫وابس��ته به وزارتخانه ها واگذار یا به افرادی سپرده شده که اهلیت‬ ‫مناسبی نداشته اند به عنوان مثال سهامدار هپکو به تعهدات خود‬ ‫عمل نکرده و وارد فرایند واگذاری جدید ش��ده است‪ .‬نمونه دیگر‬ ‫ماشین سازی اراک است که به صندوق ذخیره فرهنگیان یا شرکت‬ ‫واگن پارس به ش��رکت های زیرمجموعه صنایع دفاع واگذار شده‬ ‫اس��ت‪ .‬اینها نمونه هایی است که از اصل‪ ۴۴‬قانون اساسی منحرف‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫در دیدار وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با وزیر صنایع بالوس مطرح شد‬ ‫خودرو های سنگین‪ ،‬حلقه وصل همکاری های ایران و بالروس‬ ‫وزی�ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با ارائه پیش�نهاد تش�کیل ش�ورای همکاری ه�ای تجاری و‬ ‫اقتصادی میان ایران و بالروس بر گس�ترش همکاری ها به ویژه در حوزه خودروهای س�نگین‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬باتوجه به فرسوده بودن تراکتورها و کمباین نیاز به چندین هزار کمباین و‬ ‫تراکتور در کش�ور وجود دارد که در صورت تولید محصول باکیفیت از سوی بالروس می توان‬ ‫با همکاری این کشور اقدام به تولید مشترک کرد‪.‬‬ ‫مهن��دس محمدرض��ا‬ ‫نعم��ت زاده‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت در دیدار‬ ‫ب��ا ووتال��ی ووک‪ ،‬وزی��ر‬ ‫سید محمد حسن سیدزاده صنایع ب�لاروس برقراری‬ ‫ارتباط بین بانکی‪ ،‬تشکیل‬ ‫صنعت‬ ‫کارگروه نفتی‪ ،‬گس��ترش‬ ‫تج��ارت و هم��کاری‬ ‫مش��ترک در زمین��ه خودرو های س��نگین را محور‬ ‫گفت وگو های خود قرار داد‪ .‬نعمت زاده ضمن اشاره‬ ‫به اینکه روابط بانکی میان ایران و کش��ور همسایه‬ ‫بالروس‪ ،‬روس��یه گسترش پیدا کرده خواستار رفع‬ ‫مشکالت بین بانکی ایران و بالروس شد و گفت‪ :‬روز‬ ‫سه شنبه دیداری با رییس بیمه های صادراتی روسیه‬ ‫انجام شد که در این دیدار ‪ ۴‬بانک روسی همکاری‬ ‫خ��ود را با بانک ه��ای ایرانی اغاز کردند و بناس��ت‬ ‫ع�لاوه بر م��راودات مالی و ارائه فاینانس تا س��قف‬ ‫‪۱۰۰‬درصد از تسهیالت بانکی خود را به ایران ارائه‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با وجود انکه در دوران تحریم جایگاه‬ ‫ای��ران در ریس��ک س��رمایه گذاری از ‪ ۴‬به ‪ ۷‬تنزل‬ ‫داشت و اکنون در جایگاه ‪ ۶‬قرار داریم اما مسئوالن‬ ‫بانکی روسیه اذعان کردند که همچون جایگاه ‪ ۴‬با‬ ‫ایران رفتار خواهند کرد؛ این امر نشان دهنده بهبود‬ ‫ش��رایط بین المللی ایران است و امیدواریم بالروس‬ ‫نیز روابط بانکی خود را با ایران افزایش دهد که در‬ ‫این مس��یر می توانند از بانک های روسی نیز کمک‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹روابط بانکی‪ ،‬الزمه گسترش همکاری‬ ‫نعمت زاده ب��ا بیان اینکه الزمه گس��ترش روابط‬ ‫صنعتی برقراری ارتباط بین بانکی است اظهارکرد‪:‬‬ ‫انج��ام م��راودات اقتص��ادی و بازرگان��ی از طریق‬ ‫کشورهای دیگر ریسک باالیی دارد و شیوه معقولی‬ ‫و صنعتی را ارتقا بخش��ید‪ .‬از س��وی ایران مجتبی‬ ‫خسروتاج‪ ،‬رییس س��ازمان توسعه تجارت مسئول‬ ‫رسیدگی و پیگیری این موضوع تعیین می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به امار واردات ب�لاروس در صنایع‬ ‫مختلف و نیاز این کش��ور به محص��والت مختلف‪،‬‬ ‫امادگ��ی ای��ران را ب��رای تامین نیاز ه��ای بالروس‬ ‫اع�لام ک��رد و گفت‪ :‬به طور مثال بالروس س��االنه‬ ‫‪۱/۳‬میلیارد دالر محصوالت پلیمری‪۸ ،‬میلیون دالر‬ ‫ان��واع خودرو و قطعات‪ ،‬بی��ش از ‪۶۰۰‬میلیون دالر‬ ‫دارو‪ ،‬ح��دود ‪۳۵۰‬میلی��ون دالر ماهی و محصوالت‬ ‫اب��زی و مقدار قاب��ل توجهی تجهیزات پزش��کی‪،‬‬ ‫م��واد ش��وینده‪ ،‬موادغذایی‪ ،‬س��یم و کابل‪ ،‬مصالح‬ ‫ساختمانی‪ ،‬شیش��ه و‪ ...‬واردات دارد که با توجه به‬ ‫ظرفیت تولید داخل‪ ،‬ایران امادگی دارد بخش��ی از‬ ‫نیاز های بالروس را تامین کند‪.‬‬ ‫نیست بنابراین باید به سرعت به اصالح این امر اقدام‬ ‫کنیم‪ .‬نعمت زاده با استقبال از تشکیل کارگروه نفت‬ ‫خام گفت‪ :‬ای��ران نمایندگان خود را معرفی خواهد‬ ‫کرد تا همکاری ها سریع تر اغاز شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره زمین��ه همکاری مناس��ب در حوزه‬ ‫ماش��ین االت کش��اورزی و کمبای��ن اف��زود‪ :‬ایران‬ ‫امادگ��ی کامل دارد تا با هم��کاری صنایع بالروس‬ ‫ضم��ن بهره گی��ری از دان��ش فنی انه��ا در داخل‬ ‫‹ ‹تولید مشترک دامتراک و کامیون‬ ‫کش��ور اقدام به تولید مش��ترک کند‪.‬‬ ‫نعمت زاده با اش��اره به بازدید خود‬ ‫درحال حاض��ر اغل��ب کمباین ه��ای‬ ‫از کارخان��ه تولید دامت��راک بالروس‬ ‫نعمت زاده‪ :‬ایران‬ ‫کش��اورزی فرسوده هس��تند و نیاز به‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬ای��ران ب��ه می��زان قاب��ل‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫کامل‬ ‫امادگی‬ ‫چندین هزار دس��تگاه کمبای��ن بازار‬ ‫توجهی کامیون نیاز دارد اما براس��اس‬ ‫خوبی ب��رای تولی��د مش��ترک ایجاد همکاری صنایع بالروس‬ ‫سیاست های استراتژیک صنعتی تاکید‬ ‫ضمن بهره گیری از‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫بر تولید مش��ترک اس��ت ب��ر همین‬ ‫دانش فنی انها در‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت با‬ ‫اس��اس می توان ‪۶۰‬درصد س��اخت را‬ ‫داخل کشور اقدام به‬ ‫اشاره به مشکل تایید مدارک تحصیلی‬ ‫در ب�لاروس و ح��دود ‪۴۰‬درصد تولید‬ ‫تولید مشترک کند‬ ‫دانشجویان پزش��کی در حال تحصیل‬ ‫را در ای��ران انج��ام داد‪ .‬درحال حاضر‬ ‫در ب�لاروس نی��ز گف��ت‪ :‬ب��رای حل‬ ‫کش��ور های اروپای��ی اع�لام امادگی‬ ‫مش��کل تایید مدارک اموزشی با وزیر‬ ‫کرده اند اما چون از گذشته با بالروس‬ ‫ باره‬ ‫ن‬ ‫ای‬ ‫در‬ ‫راهکاری‬ ‫ط رایزن��ی خواهیم کرد تا‬ ‫مربو ‬ ‫در این زمینه رایزنی شده می توان همکاری را اغاز‬ ‫بالروس‬ ‫ های‬ ‫ه‬ ‫دانشگا‬ ‫روسای‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اندیشیده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به ایران د ر ژانویه نیز استقبال می کنیم و امیدواریم‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ظرفیت را به نح��وی تعریف خواهیم‬ ‫حداقل برای دانش��جویان در حال تحصیل چاره ای‬ ‫کرد تا تولید توجیه اقتصادی داشته باشد به همین‬ ‫اندیشیده شود‪.‬‬ ‫دلی��ل ابتدا با ظرفیت ‪ ۱۰۰‬تا ‪۱۵۰‬هزار تن تولید را‬ ‫‹ ‹ توازن در تجارت با بالروس‬ ‫اغاز می کنیم و در صورت تولید مش��ترک به راحتی‬ ‫نعمت زاده با تاکید ب��ر اینکه روابط تجاری ایران‬ ‫اجازه واردات به این نوع کامیون ها داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫و بالروس از موازنه کافی برخوردار نیست‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به همکاری‬ ‫وجود انکه میزان واردات از بالروس اندک است اما‬ ‫ایران و بالروس در س��اخت کامی��ون در تبریز نیز‬ ‫باز هم نسبت به صادرات توازن ندارد؛ دلیل این امر‬ ‫اف��زود‪ :‬مش��کل اصل��ی در ارائه فاینانس از س��وی‬ ‫نبود یک مکانیزم درست برای شناسایی نیازهاست‪.‬‬ ‫ب�لاروس اس��ت‪ .‬از انجایی ک��ه افراد ب��رای خرید‬ ‫بر همین اس��اس با تشکیل یک شورای اقتصادی و‬ ‫کامیون اغلب اقس��اط ‪۵‬س��اله دریافت می کنند به‬ ‫تجاری میان ایران و بالروس می توان ضمن اشنایی‬ ‫همین دلیل تولیدکنندگان نیاز به فاینانس ‪ ۵‬ساله‬ ‫با ظرفیت های دو کشور زمین ه همکاری های تجاری‬ ‫دارند‪ .‬امیرحسین قناتی‪ ،‬مدیر کل صنایع خودرو و‬ ‫صنایع س��نگین وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز‬ ‫در ادامه این نشست با اشاره به نیاز ‪۵‬ساله ایران به‬ ‫‪ ۲۵۰‬دس��تگاه دامتراک و کامیون گفت‪ :‬میزان نیاز‬ ‫ایران برای رس��یدن به ‪ ۲۵۰‬دستگاه در این ‪۵‬سال‬ ‫نیز برنامه ریزی شده و در مرحله نخست می توانیم‬ ‫از مونتاژ و «س��ی کی دی» اغاز کنیم تا در مراحل‬ ‫باالتر ب��ه تولید ‪ ۴۰‬و ‪۶۰‬درصد برس��یم‪ .‬در همین‬ ‫راستا برای مرحله نخست سرمایه گذاری ‪۲۵‬میلیون‬ ‫دالری و ب��رای مرحل��ه نهایی نیز س��رمایه گذاری‬ ‫‪۴۵‬میلیون دالر براورد شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹امادگی برای ارائه فاینانس لیزینگ‬ ‫ووتالی ووک‪ ،‬وزی��ر صنایع بالروس نیز در ادامه‬ ‫این نشست با استقبال از تشکیل شورای اقتصادی‬ ‫و تجاری میان ایران و بالروس گفت‪ :‬اگر بانک های‬ ‫روس��ی روابط بانک��ی را با ایران اغاز کرده باش��ند‬ ‫ب�لاروس از طریق ای��ن بانک ها می توان��د با ایران‬ ‫همکاری خود را اغاز کند‪ .‬درنتیجه با ارائه فاینانس‬ ‫در قالب خریداری لیزینگ مش��کل کامیون ها حل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنایع بالروس با اس��تقبال از گس��ترش‬ ‫همکاری ها میان ایران و بالروس گفت‪ :‬همکاری ها‬ ‫در زمین��ه تجهی��زات پزش��کی‪ ،‬تولید شیش��ه و‪...‬‬ ‫می تواند از طریق تولید مشترک پیگیری شود‪.‬‬ ‫ووک ضم��ن دع��وت از وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ایران برای ش��رکت در اجالس کمیس��یون‬ ‫مش��ترک در بالروس افزود‪ :‬هدف از س��فر به ایران‬ ‫تطبی��ق برنامه درباره تدوین نقش��ه راه همکاری و‬ ‫تعیین دورنمای همکاری ایران و بالروس اس��ت‪.‬در‬ ‫همین راستا دیداری با وزیر راه و شهرسازی و وزیر‬ ‫کشاورزی نیز انجام داده ایم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ب��رای گس��ترش همکاری ها امادگی‬ ‫حض��ور در نمایش��گاه های مختلف به وی��ژه صنایع‬ ‫ماش��ین االت کشاورزی را داریم تا با توانمندی های‬ ‫دو طرف اشنا شویم‪.‬‬ ‫وزیر صنایع بالروس با اش��اره به ‪ ۹۳۰‬دانشجوی‬ ‫در حال تحصیل در دانش��گاه بالروس افزود‪ :‬وزارت‬ ‫بهداش��ت و درم��ان ایران م��دارک دانش��گاه های‬ ‫ب�لاروس را مورد تایی��د قرار نمی ده��د به همین‬ ‫دلیل درخواست رسیدگی به این مشکل را داریم و‬ ‫امیدواریم در سفر روسای دانشگاه های بالروس در‬ ‫ژانویه به ایران این مشکل حل شود‪.‬‬ ‫توافق ایران و روسیه برای جایگزینی ریال و روبل‬ ‫رییس ایرانی کمیس��یون مش��ترک همکاری های‬ ‫اقتصادی ایران و روسیه با اشاره به جزئیات همکاری‬ ‫اقتص��ادی دو کش��ور گفت‪:‬ای��ران و روس��یه ب��رای‬ ‫جایگزینی ریال و روبل به جای دالر در مبادالت شان‬ ‫به توافق رسیدند‪.‬‬ ‫محم��ود واعظ��ی در گفت وگو با مهر با اش��اره به‬ ‫اینکه نشس��ت هایی که در چند روز اخیر میان ایران‬ ‫و روس��یه در بخش های مختلف تجاری برگزار شد از‬ ‫بهترین نشست های دو کش��ور بوده‪ ،‬گفت‪ :‬برگزاری‬ ‫این نشست ها نشانگر یک اراده جدی میان دو کشور‬ ‫است برای اینکه مسائل میان دو کشور در بخش های‬ ‫مختلف تجاری حل شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه در چن��د روز گذش��ته چند‬ ‫کمیسیون در بخش های مختلف تشکیل شده‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ما موانع را مطرح کردیم و درباره توس��عه برنامه های‬ ‫این��ده هم صحبت هایی ش��د‪ .‬خوش��بختانه توافقات‬ ‫خوبی ش��ده و مسائلی درباره بانک ها مطرح شد و دو‬ ‫سند بانکی هم به امضا رسید‪.‬‬ ‫رییس ایرانی کمیس��یون مش��ترک همکاری های‬ ‫اقتصادی ایران و روسیه با اشاره به اینکه تاکنون ‪۱۰‬‬ ‫س��ند بین دو کشور به امضا رسیده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی‬ ‫از مش��کالت تجاری ما این بود ک��ه روابط کارگزاری‬ ‫میان ایران و روسیه برقرار نبود و بانک های دو کشور‬ ‫شعبه ای در کش��ور یکدیگر نداش��تند؛ براین اساس‬ ‫توافق ش��د که ش��عبات بانک ها در دو کشور تاسیس‬ ‫شود‪.‬‬ ‫واعظی در پاسخ به این پرسش که جایگزینی روبل‬ ‫و ری��ال در مبادالت میان دو کش��ور چه زمانی اجرا‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬صحبت هایی در این زمینه شده و قرار‬ ‫اس��ت که روس ها روی این مس��ئله فک��ر کنند و در‬ ‫اینده نزدیک جلس��ه ای میان بانک مرکزی دو کشور‬ ‫برگزار شود‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد‪ :‬اجرای‬ ‫ای��ن طرح به مکانیزم خاص خود نی��از دارد البته در‬ ‫کلیات موافقت شده و قرار است روی این مسئله کار‬ ‫کنند تا نهایی شود‪.‬‬ ‫وی درباره مش��کل تعرفه صادرات کاال به روس��یه‬ ‫ب��رای تاجران ایرانی گفت‪ :‬وقت��ی موافقتنامه تجارت‬ ‫ازاد با اوراس��یا نهایی ش��ود‪ ،‬طبیعی است که تعرفه‬ ‫برای هر ‪ ۵‬کشور برداشته می شود‪.‬‬ ‫واعظ��ی ب��ا بی��ان اینکه در ح��ال حاض��ر مطابق‬ ‫ب��ا توافقات م��ا تعرفه ‪ ۲۴‬قلم کاال برداش��ته ش��ده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬کش��ور روس��یه تعرفه این کاالها را برداش��ته‬ ‫اس��ت بنابراین رویه صادرات راحت تر خواهد شد‪ .‬به‬ ‫گفت��ه وی در ح��ال حاضر مراودات میان دو کش��ور‬ ‫‪1/5‬میلیارد دالر اس��ت و هدف گذاری ش��ده که این‬ ‫رقم به ‪۱۰‬میلی��ارد دالر افزایش یابد‪ .‬گفتنی اس��ت‬ ‫روسیه‪ ،‬قزاقس��تان‪ ،‬قرقیزستان‪ ،‬ارمنستان و بالروس‬ ‫مجمع اقتصادی اوراسیا را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫تقویت مشاغل خانگی‬ ‫در توسعه خوشه کفش اصفهان‬ ‫پنجشنبه‬ ‫شهر اصفهان از دیر باز یکی از مراکز تولید کفش در کشور بوده و‬ ‫صنعتگران این خطه در طراحی و تولیدکفش چرمی سرامد بوده اند‪.‬‬ ‫‪ 25‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 15‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 15‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 6‬پیاپی ‪1979‬‬ ‫معرفی توانمندی های صنایع کوچک‬ ‫در کار و فناوری‬ ‫دول��ت از طرح های صادراتی واحده��ای صنعتی و تولیدی حمایت‬ ‫ویژه ای می کند و این امر به صورت برنامه ریزی شده درحال انجام است‪.‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫شب در شهرک های صنعتی‬ ‫چگونه صبح می شود؟‬ ‫در کن��ار فراهم اوری زیرس��اخت ها باید دوره های اموزش��ی‬ ‫در زمین��ه ایمن��ی کار در ش��ب برای کارگ��ران کارخانه های‬ ‫شهرک های صنعتی برگزار شود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫برنامه ششم فرصت اصلی توسعه صنایع کوچک‬ ‫‪4‬‬ ‫‪13‬‬ ‫تشکیل کمیته حسابرسی‬ ‫عملکرد شهرک های صنعتی‬ ‫زنان صنعتگر‬ ‫پرچمدار تحقق اقتصاد مقاومتی‬ ‫صادرات ‪ 20‬درصد از تولید‬ ‫الزمه ادامه حیات‬ ‫واسپاری خدمات‬ ‫در شهرک صنعتی قرچک‬ ‫‪14‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪14‬‬ ‫عکس‪ :‬فاطمه خوشبویی‬ ‫‪ ۲۰‬دوره اموزشی‬ ‫برای ‪ ۷۰۰‬نفر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سهم ‪ 8‬درصدی مبلمان در اشتغال کشور‬ ‫معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫‪۸‬درصد اشتغال کشور در صنعت مبلمان است‬ ‫و این صنعت با اشتغالزایی باال‪ ،‬بازده اقتصادی‬ ‫مناسبی دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬عل��ی یزدان��ی در نهمین‬ ‫کنفرانس بین المللی تج��ارت جهانی مبلمان‬ ‫(دک��و ‪ ) ۲۰۱۶‬گفت‪ :‬با توجه به نزدیکی ایران‬ ‫با بازارهای خاورمیانه می توان حضور بیشتری‬ ‫در کش��ورهای همسایه به ویژه عراق داشت اما‬ ‫در ح��ال حاضر ترکیه ‪۷۰‬درصد مبلمان مورد‬ ‫نیاز کشور عراق را تامین می کند‪.‬‬ ‫یزدان��ی ادامه داد‪ ۲۲۶ :‬واح��د تولید کننده‬ ‫عمده مبلمان و ‪۴۶‬هزار واحد تولیدی و فروش‬ ‫صنفی مبلمان به صورت رس��می و غیررسمی‬ ‫در کشور فعالیت می کند که این تعداد ‪۸‬درصد‬ ‫اش��تغال کش��ور را در اختی��ار دارد‪ .‬صنع��ت‬ ‫مبلمان کشور از مهم ترین شاخصه های صنایع‬ ‫کوچک و متوس��طه کشور به شمار می اید که‬ ‫با اش��تغالزایی ب��اال بازده اقتصادی مناس��بی‬ ‫دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬بازاره��ای جهانی مبلمان در‬ ‫بخش های مهم تج��ارت بین المللی قرار دارد‬ ‫و محصوالت متنوع‪ ،‬جدید و فناورانه را تولید‬ ‫می کند که در چارچوب ش��ورای ملی مبلمان‬ ‫ای��ران نیز می توان به تج��ارت جهانی مبلمان‬ ‫رس��ید‪ .‬یزدانی با بیان اینک��ه تولید کنندگان‬ ‫مبلم��ان در دنیا به طور عم��ده خود کوچک‬ ‫و متوس��ط به ش��مار می ایند به طوری که در‬ ‫انگلستان ‪۹۵‬درصد از بنگاه های مبلمان خرد‬ ‫و با اش��تغال زیر ‪ ۱۰‬تا ‪ ۵۰‬نفر هستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در ایتالیا نیز کارگاه های کوچک مبلمان سازی‬ ‫کار می کنند و در دانمارک به عنوان کش��وری‬ ‫که ‪۲۰‬درصد صادرات مب��ل اروپا را دراختیار‬ ‫دارد‪ ،‬این گونه است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه کش��ورهای امارات‪،‬‬ ‫چی��ن‪ ،‬کان��ادا‪ ،‬امری��کا‪ ،‬لهس��تان‪ ،‬بلژیک و‬ ‫دانم��ارک تولید کنن��دگان اصل��ی مبلمان در‬ ‫جه��ان هس��تند و ‪۵۴‬درصد مبلم��ان دنیا را‬ ‫تولید می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬در سال ‪۲۰۱۵‬میالدی‪،‬‬ ‫‪۴۴۰‬میلی��ارد دالر مبلم��ان در دنی��ا تولی��د‬ ‫ش��ده و س��رانه مصرف مبلمان در کشورهای‬ ‫توس��عه یافته ‪ ۲۲۳‬دالر و میانگین جهانی ان‬ ‫‪ ۶۴‬دالر است‪.‬‬ ‫پیوند صنعت و ورزش با برگزاری مسابقات فوتسال جام کیفیت‬ ‫مس��ابقات ‪4‬جانبه فوتس��ال جام کیفیت به‬ ‫منظور تعامل و همدلی س��ازمان های فعال در‬ ‫حوزه صنعت برگزار می شود‪.‬‬ ‫ای��ن مس��ابقات در ‪ 3‬هفت��ه متوال��ی بین‬ ‫تیم های سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران‪ ،‬س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت ایران‪،‬‬ ‫ش��رکت بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ایران‬ ‫و ش��رکت ایت��راک برگزار می ش��ود‪ .‬در هفته‬ ‫نخس��ت این مسابقات تیم س��ازمان گسترش‬ ‫و نوس��ازی صنای��ع موفق ش��د تیم س��ازمان‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت ایران را با نتیجه ‪ ۴‬بر‬ ‫‪ ۲‬شکست دهد‪.‬‬ ‫همچنین در بازی دیگر تیم شرکت بازرسی‬ ‫کیفیت و اس��تاندارد ایران با نتیجه ‪ ۳‬بر ‪ ۱‬از‬ ‫سد رقیب خود ش��رکت ایتراک عبور کرد‪ .‬در‬ ‫هفته دوم نیز تیم ش��رکت بازرسی کیفیت و‬ ‫اس��تاندارد ایران موفق شد با نتیجه ‪ 3‬بر صفر‬ ‫از س��د رقیب خود تیم س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوسازی ایران عبور کند‪.‬‬ ‫همچنین تیم ش��رکت ایتراک ب��ا نتیجه ‪6‬‬ ‫بر ‪ 5‬تیم س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت را‬ ‫شکست داد‪.‬‬ ‫ش��رکت بازرسی کیفیت و اس��تاندارد ایران‬ ‫با ش��عار «کیفیت‪ ،‬مس��ئولیت همه ماس��ت»‬ ‫و با هدف همبس��تگی و همدلی بیش��تر بین‬ ‫سازمان های همکار مسابقات ‪4‬جانبه فوتسال‬ ‫جام کیفیت را برگزار می کند‪.‬‬ ‫رونمایی از عامل رونق کسب وکار‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی می گوید‪ :‬اجرایی کردن سیاست های‬ ‫اقتصاد مقاومتی و توجه به اقتصاد دانش بنیان‪،‬‬ ‫منجر به توس��عه کارافرینی و رونق کسب وکار‬ ‫در کشور می شود‪.‬‬ ‫رحی��م زارع در ش��ورای سیاس��ت گذاری‬ ‫برگ��زاری همای��ش چش��م انداز کارافرینی و‬ ‫کس��ب وکار در افق ‪ ،1404‬ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫کارافرینی و ایجاد اشتغال یکی از اولویت های‬ ‫اصلی کش��ور اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬باید ب��ا در نظر‬ ‫گرفتن مش��وق هایی برای کارافرینان و ارائه‬ ‫تس��هیالت با شرایط اسان به رونق کسب وکار‬ ‫و افزایش اشتغال در کشور کمک شود‪ .‬رییس‬ ‫کمیته اقتصاد مقاومتی کمیس��یون اقتصادی‬ ‫مجلس با اشاره به تصویب قانون بهبود فضای‬ ‫کس��ب وکار در مجلس گفت‪ :‬اگ��ر این قانون‬ ‫به ص��ورت صحیح در کش��ور اجرایی ش��ود و‬ ‫در این زمینه هماهنگی ها بین دس��تگاه های‬ ‫مختلف وجود داش��ته باش��د‪ ،‬می توان شرایط‬ ‫رونق کس��ب و کار و کارافرینی را در کش��ور‬ ‫تقوی��ت کرد‪ .‬نماین��ده مردم اب��اده‪ ،‬بوانات و‬ ‫خرمبی��د در مجلس ش��ورای اس�لامی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بدون ش��ک اش��تغالزایی پایدار می تواند‬ ‫بسیاری از مش��کالت اجتماعی جامعه را حل‬ ‫و کسب وکار را در کشور رونق دهد‪.‬‬ ‫ای��ن عض��و کمیس��یون اقتص��ادی مجلس‬ ‫شورای اسالمی یاد اورش��د‪ :‬ریشه بسیاری از‬ ‫اسیب های اجتماعی بیکاری است و امیدواریم‬ ‫با همدلی بین مس��ئوالن و بخش خصوصی و‬ ‫مهیا کردن حضور و سرمایه گذاری کارافرینان‬ ‫در کش��ور ش��اهد بهبود فضای کس��ب وکار و‬ ‫ایجاد اشتغال برای جوانان در کشور باشیم‪.‬‬ ‫همایش چش��م انداز کارافرینی و کسب وکار‬ ‫در افق ‪ 1404‬دی امس��ال ب��ا حضور فعاالن‬ ‫بخش خصوصی و کارافرینان در سالن اجالس‬ ‫سران برگزار می شود‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 25‬اذر ‪ 15 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 15‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 6‬پیاپی ‪1979‬‬ ‫خبر‬ ‫تشکیل کمیته حسابرسی عملکرد‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫تعیین تکلیف اراضی شهرک‬ ‫صنعتی قصر شیرین‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی کرمانش��اه گفت‪ :‬با‬ ‫پیگیری های به عمل امده و انجام مکاتبات و جلس��ات متعدد با‬ ‫اداره کل حفاظت محیط زیس��ت استان کرمانشاه موضوع الحاق‬ ‫‪ ۳۵‬هکتار از اراضی روس��تای ده سلیم به شهرک صنعتی مرزی‬ ‫قصر ش��یرین براساس مصوبه کمیته ماده ‪ ۸‬ضوابط و معیارهای‬ ‫استقرار صنایع مورخ ‪ ۹۵/۸/۱۵‬محقق شد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی کرمانشاه‪ ،‬بیژن کردس��تانی افزود‪ :‬از بین‬ ‫رفتن س��وابق موجود درباره قسمتی از س��وابق شهرک نام برده‬ ‫در زمان جنگ تحمیلی مش��کالتی را به وج��ود اورده بود که با‬ ‫نشس��ت ها و تعامالت با اداره کل حفاظت محیط زیس��ت استان‬ ‫کرمانش��اه این مشکل مرتفع ش��د‪ .‬کردستانی تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫ش��هرک دارای خدمات زیربنای��ی بوده و تا به ح��ال ‪ ۲‬قرارداد‬ ‫واگذاری داشته و یک واحد در حال ساخت وساز است و در زمینه‬ ‫رفع مشکالتی از قبیل مرزی بودن و الزام تردد در ساعاتی خاص‬ ‫از ش��بانه روز‪ ،‬در حال مکاتبه و رایزنی با س��ازمان های ذی ربط‬ ‫هس��تیم‪ .‬وی افزود‪ :‬وجود ش��هرک صنعتی مرزی قصرشیرین‬ ‫ثابت کننده امنیت سیاس��ی‪ ،‬اقتصادی و بازرگانی کشور بوده که‬ ‫با هدف جذب سرمایه گذاران ایران و عراق براساس سیاست های‬ ‫دولت از محل اعتبارات س��فر رهبر معظم انقالب در س��ال ‪۹۰‬‬ ‫ایجاد شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹انتقال اب در شهرک صنعتی زاگرس‬ ‫همچنی��ن مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫کرمانش��اه گفت‪ :‬در راس��تای تامین اب ش��هرک صنعتی هزار‬ ‫هکت��اری زاگرس در فاز نخس��ت و به می��زان ‪ ۲۶۰‬هکتار برای‬ ‫تجهیز خط انتقال اب به ظرفیت ‪ ۷‬لیتر در ثانیه از چاه ش��ماره‬ ‫‪ ۳‬شهرک صنعتی مورد اشاره اقدام شد‪.‬‬ ‫کردس��تانی افزود‪ :‬ب��ا بهره برداری از این چ��اه در حال حاضر‬ ‫امکان اس��تفاده از اب به میزان ‪ ۱۵‬لیتر بر ثانیه افزایش می یابد‬ ‫و همچنی��ن درب��اره افزایش ظرفیت و حفر چاه ه��ای دیگر نیز‬ ‫اقداماتی انجام ش��ده اس��ت‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی کرمانش��اه تاکید ک��رد‪ :‬با توج��ه به واگ��ذاری زمین‬ ‫شهرک های صنعتی فرامان و بیستون که در نزدیکی این شهرک‬ ‫قرار دارند‪ ،‬تامین زیرس��اخت های شهرک صنعتی گفته شده‪ ،‬با‬ ‫مساحت باال امکان اس��تقرار واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ‬ ‫را فراهم می سازد‪.‬‬ ‫گاز به شهرک صنعتی شماره ‪3‬‬ ‫ارومیه رسید‬ ‫معاون عمران و محیط زیس��ت شرکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اذربایجان غربی از پایان نصب علمک های گاز در شهرک صنعتی‬ ‫ش��ماره ‪ 3‬ارومیه خبر داد‪ .‬به گزارش گس��ترش صنعت به نقل‬ ‫از روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی اذربایجان غربی‪،‬‬ ‫رسول نوروزی با بیان این مطلب اظهار کرد‪ :‬با نصب علمک های‬ ‫گاز واحده��ای تولیدی امکان برخورداری ‪ 70‬واحد صنعتی این‬ ‫ش��هرک از نعمت گاز فراهم ش��د‪ .‬معاون عمران و محیط زیست‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی اذربایجان غرب��ی گفت‪ :‬به جهت‬ ‫فراهم کردن زمینه اس��تفاده از س��وخت گاز به عنوان س��وختی‬ ‫پاک در واحدهای صنعتی ش��هرک صنعتی ش��ماره‪ 3‬ارومیه و‬ ‫با توجه به در پیش بودن فصل زمس��تان هماهنگی های الزم با‬ ‫شرکت گاز استان برای تسریع در نصب علمک های گاز برای ‪70‬‬ ‫واحد تولیدی مستقر در این شهرک صنعتی که تاکنون از نعمت‬ ‫گاز بی بهره بود‪ ،‬انجام ش��د‪ .‬نوروزی با بیان اینکه شبکه گاز این‬ ‫شهرک صنعتی به طول ‪ 22‬کیلومتر نیز راه اندازی است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬واحدهای تولیدی این شهرک صنعتی می توانند با مراجعه‬ ‫به شرکت شهرک های صنعتی استان برای گرفتن معرفی نامه به‬ ‫منظور دریافت انشعاب از شرکت گاز استان اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‹در نشست مشترک بررسی راهبردهای توسعه‬ ‫صنایع کوچک با حضور تشکل ها مطرح شد‬ ‫برنامه ششم فرصت اصلی‬ ‫توسعه صنایع کوچک‬ ‫زینب عبدی‪-‬گروه صنایع کوچک‪ :‬دومین نشس�ت ش�ورای تخصصی و مش�ورتی صنایع‬ ‫کوچ�ک و متوس�ط با حضور مع�اون وزیر صنعت‪ ،‬مع�دن و تجارت و نی�ز نمایندگانی از اتاق‬ ‫اصن�اف ایران‪ ،‬خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران و اس�تان های مختلف در س�ازمان صنایع‬ ‫کوچک برگزار ش�د‪ .‬در این جلسه راهبردهای توسعه بنگاه های کوچک و متوسط‪ ،‬شیوه های‬ ‫حمایتی‪ ،‬پیشنهاد های حمایتی برای امسال و سال اینده نقد و بررسی شد‪.‬‬ ‫غالمرضا سلیمانی‬ ‫علی یزدانی‬ ‫عکس‪ :‬فاطمه خوشبویی‬ ‫مشاور مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ای��ران در امور مجامع گفت‪ :‬حسابرس��ی عملکرد ش��رکت های‬ ‫استانی‪ ،‬از ابتدای دی امسال اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی کردستان‪ ،‬عباس نظامیان‪ ،‬مشاور مدیرعامل‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ای��ران در امور‬ ‫مجامع با حضور در جلس��ه شورای معاونان شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی کردس��تان‪ ،‬ضمن تش��کر از فعالیت ها و اقدامات انجام‬ ‫ش��ده در شرکت ش��هرک های صنعتی کردس��تان در سال های‬ ‫گذش��ت ه اظهار کرد‪ :‬کمیته حسابرسی عملکرد با حضور معاونان‬ ‫برنامه ریزی و فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران تشکیل شده و از ابتدا دی امسال برای حسابرسی و بررسی‬ ‫عملکرد شرکت های استانی اقدام خواهد کرد‪.‬‬ ‫نظامیان ضمن تاکید بر ارس��ال گزارش ه��ای تکالیف مجمع‬ ‫عموم��ی ش��رکت های اس��تانی به ص��ورت مس��تند و فصلی به‬ ‫س��ازمان افزود‪ :‬شرکت های اس��تانی به نحوی برنامه ریزی کنند‬ ‫که صورت های مالی سال ‪ 1395‬حداکثر تا پایان فروردین سال‬ ‫‪ 1396‬تهیه شود و به تایید مراجع ذی صالح برسد‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬شاهو حاجبی‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫کردستان به ارائه گزارشی از وضعیت موجود و برنامه های اینده‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی کردس��تان در دو فاز میان مدت و‬ ‫بلندمدت پرداخت‪.‬‬ ‫حاجبی ضمن اش��اره به موانع و مش��کالت موجود در مس��یر‬ ‫تحق��ق برنامه های عنوان ش��ده‪ ،‬خواس��تار ارائه پیش��نهادها و‬ ‫دیدگاه های ارشادی کارگروه حاضر در جلسه شد‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫محمد مروج حسینی‬ ‫رییس س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های‬ ‫عل��ی یزدان��ی‪ ،‬رییس س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫صنعتی ایران افزود‪ :‬بح��ث بنگاه های صنفی نیز در‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران در این نشست مشترک با‬ ‫جلس��ه ای با حضور وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫تاکید بر تعامل بخش خصوصی با نمایندگان مجلس‬ ‫اس��حاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول رییس جمهوری در‬ ‫شورای اس�لامی در زمان بررسی الیحه برنامه ششم‬ ‫هفته گذش��ته مطرح ش��د تا این تس��هیالت مشابه‬ ‫توس��عه اظهار ک��رد‪ :‬مجلس در رس��یدگی به الیحه‬ ‫بخش تولید به بنگاه های صنفی نیز پرداخت شود و‬ ‫برنامه ششم به پیشنهادات ارائه شده برای اشتغالزایی‬ ‫قرار شد تا اتاق اصناف ایران این موضوع را پیگیری‬ ‫و توس��عه بنگاه های خرد و متوس��ط توجه کند‪ ،‬زیرا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫این نکات جمع بندی نکات ارائه ش��ده از سوی بخش‬ ‫یزدانی با اش��اره به موضوع مالی��ات ارزش افزوده‬ ‫خصوصی و دولتی است‪.‬‬ ‫یزدانی گفت‪ :‬ش��بکه ایران کاال از بهمن در مرکز‬ ‫به عن��وان یک��ی از مش��کالت تولی��د تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫صداوس��یما راه اندازی خواهد شد که این اقدام در‬ ‫بررس��ی الیحه برنامه شش��م بهتری��ن فرصت برای‬ ‫جهت حمای��ت از بنگاه های کوچک و‬ ‫تعیین تکلی��ف ای��ن موض��وع و رف��ع‬ ‫متوسط است‪ .‬برای رسیدن به اهداف‬ ‫دغدغه های تولید کنندگان است تا این‬ ‫علی یزدانی‪:‬‬ ‫م��ورد نظر بای��د بخ��ش خصوصی و‬ ‫مالی��ات از مصرف کننده نهایی دریافت‬ ‫تعامل بخش خصوصی‬ ‫دولتی برای ساخت برنامه ها همراهی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫با نمایندگان مجلس‬ ‫ریی��س س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫شورای اسالمی در زمان‬ ‫تجارت‬ ‫و‬ ‫معدن‬ ‫صنعت‪،‬‬ ‫وزی��ر‬ ‫معاون‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی ایران با اش��اره‬ ‫بررسی الیحه برنامه‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬اقدام��ات حمایتی ازجمله ششم توسعه الزم است ب��ه اهمیت مش��اوره دادن ب��ه فعاالن‬ ‫ورود صنایع کوچک و متوسط به بورس تا مجلس در رسیدگی به صنعتی‪ ،‬گف��ت‪ :‬مراکز خدمات فناوری‬ ‫و فرابورس و نی��ز تفاهمنامه هایی که با این الیحه به پیشنهادات کس��ب و کار در ش��هرک های صنعتی‬ ‫کش��ورهای خارجی امضا شده است در‬ ‫راه ان��دازی ش��ده اس��ت و مش��اوران‬ ‫ارائه شده برای‬ ‫جهت توس��عه ب��ازار و هم��کاری تولید اشتغالزایی و توسعه مس��تقر در این مرک��ز خدمات رایگان‬ ‫مش��ترک در ح��وزه صنای��ع کوچک و بنگاه های خرد و متوسط به صنعتگران می دهند‪ .‬مراجعه به این‬ ‫توجه کند‪ ،‬زیرا این‬ ‫متوس��ط دنبال می ش��ود بنابراین الزم‬ ‫مراکز باید از س��وی بنگاه ه��ا و هم از‬ ‫اس��ت بخش خصوصی در اگاه سازی و نکات جمع بندی نکات سوی صنعتگران باشد‪ .‬یزدانی با اشاره‬ ‫اطالع رس��انی به فع��االن بخش صنعت ارائه شده از سوی بخش به راه ان��دازی مرکز مش��ترک فناوری‬ ‫همراهی کند‪.‬‬ ‫خصوصی و دولتی است ب��ا کره جنوبی اف��زود‪ :‬سرش��اخه های‬ ‫یزدانی با اش��اره به اینک��ه نقدینگی‪،‬‬ ‫بنگاه های تولی��دی و اصناف باید برای‬ ‫عم��ده مش��کالت صنای��ع کوچ��ک و‬ ‫اطالع رس��انی به زیرمجموعه های خود‬ ‫متوسط است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬طرح رونق و تسهیالت دهی‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تهیه حکم پیشنهادی‬ ‫به صنایع کوچک و متوس��ط با نظرسنجی و مطالعه‬ ‫غالمرضا سلیمانی‪ ،‬معاون سازمان صنایع کوچک‬ ‫عملکرد ‪ 60‬کش��ور جهان اجرا شد که تاکنون بیش‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران در ابتدای این نشست‪،‬‬ ‫از ‪68‬ه��زار بنگاه تولیدی و ب��دون تفکیک صنعت و‬ ‫با تشریح تصمیمات گرفته شده در نخستین نشست‬ ‫کش��اورزی تس��هیالت گرفته اند‪ .‬اطالعات س��امانه‬ ‫مشترک با نمایندگان تش��کل ها و نهاد های مردمی‬ ‫بهین یاب در این زمینه صحیح است‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬جلسه نخست با حضور صنعتگران و نمایندگان‬ ‫تشکل ها برگزار شد و در اینده نیز جلسه ای با حضور‬ ‫‹ ‹تشکل ها چه گفتند؟‬ ‫نمایندگان جامعه علمی و دانشگاهیان به صورت دو‬ ‫نمایندگان تش��کل ها و نهاده��ای بخش خصوصی‬ ‫ماهه برگزار خواهد ش��د‪ .‬سلیمانی ادامه داد‪ :‬کمیته‬ ‫در ادام��ه ای��ن نشس��ت ها انتقاد های خ��ود را مطرح‬ ‫مش��ورتی در حوزه بنگاه های خرد و متوسط در اتاق‬ ‫و ب��ه موضوعات��ی در حوزه بهبود وضعی��ت کارگری‪،‬‬ ‫بازرگانی ایران تشکیل شد و نظر های حدود ‪ 20‬نفر‬ ‫اش��تغال‪ ،‬توس��عه بازار بنگاه های کوچک ومتوس��ط‬ ‫از تولیدکنن��دگان و صاحب نظران ش��رکت کننده و‬ ‫اش��اره کردند‪ .‬محمد مروج حس��ینی‪ ،‬دبیرکل کانون‬ ‫درنهایت یک حکم پیش��نهادی ب��ا ‪ 16‬بند و زیربند‬ ‫عالی انجمن های صنفی کارفرمایان در این نشس��ت با‬ ‫تهیه و برای کمیس��یون تلفیق ارائه ش��د‪ .‬همچنین‬ ‫اشاره به موجودی کاالها در انبار کارخانه گفت‪ :‬دپوی‬ ‫درنهایت از س��وی علی یزدانی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫این کاالها به دغدغه اصلی تولید تبدیل ش��ده اس��ت‬ ‫معدن و تجارت به اس��تان ها ابالغ ش��د تا در جهت‬ ‫و م��ردم توان خرید برخ��ی از این کاالها‬ ‫درج در برنامه شش��م توسعه پیگیری‬ ‫را ندارد بنابراین باید تس��هیالت خرد به‬ ‫و برای توس��عه اشتغالزایی در استان ها‬ ‫اجرایی ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬پیشنهاد های محمد مروج حسینی‪:‬‬ ‫مردم داده شود تا بتوانند کاالی داخلی را‬ ‫دپوی این کاالها به‬ ‫بخرند‪ .‬مروج حس��ینی تصریح کرد‪ :‬ضمن‬ ‫مربوط به اقتص��اد مقاومتی برای ارائه‬ ‫دغدغه اصلی تولید‬ ‫انکه قاچاق کاالهای مشابه مزید بر علت‬ ‫ب��ه اس��حاق جهانگیری‪ ،‬مع��اون اول‬ ‫تبدیل شده است و‬ ‫ش��ده است‪ .‬به ویژه در زمینه پوشاک این‬ ‫رییس جمه��وری و ‪ 5‬پیش��نهاد برای‬ ‫بانک مرکزی و استفاده از ظرفیت های مردم توان خرید برخی موض��وع ملم��وس اس��ت‪ .‬همچنین این‬ ‫ریالی صندوق توسعه ملی تهیه و داده از این کاالها را ندارد دغدغه ها در صنعت پوش��اک کشور قابل‬ ‫بنابراین باید تسهیالت‬ ‫رفع اس��ت‪ .‬در ادامه‪ ،‬علی صدری‪ ،‬رییس‬ ‫ش��د و درنهایت الیح��ه دو فوریتی در‬ ‫خرد به مردم داده شود‬ ‫خان��ه صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت جوانان‬ ‫مجل��س ارائه ش��د که یک م��ورد ان‬ ‫تا بتوانند کاالی داخلی را‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ط��رح «س��رباز صنعت» در‬ ‫در بخش ه��ای صنعت‪ ،‬گردش��گری و‬ ‫بخرند‪ .‬ضمن انکه قاچاق‬ ‫کش��اورزی در مجل��س تصویب ش��د‪ .‬کاالهای مشابه مزید بر شرایط ویژه و در س��ازمان های دولتی با‬ ‫س��لیمانی تصریح ک��رد‪ :‬از یک و نیم علت شده است به ویژه تعداد محدود برگزار می شود اما پیشنهاد‬ ‫می ش��ود این مناب��ع انس��انی در بخش‬ ‫میلی��ارد دالری ک��ه از منابع صندوق‬ ‫در زمینه پوشاک‬ ‫خصوص��ی فعالیت کنند‪ .‬این امر س��بب‬ ‫توس��عه ملی به این طرح اش��تغالزایی‬ ‫این موضوع‬ ‫می شود تا جذب نیرو در بخش خصوصی‬ ‫اختصاص می یابد برای توسعه اشتغال‬ ‫ملموس است‬ ‫تس��هیل شود همچنین مش��کل اشتغال‬ ‫در روس��تا ها طرح هایی را احصا کنیم‬ ‫فارغ التحصی�لان رفع می ش��ود‪ .‬صدری‬ ‫که در راس��تای توس��عه خوش��ه های‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در موض��وع کس��ب ج��واز صنایع کوچک‬ ‫صنعت��ی و طرح ه��ای دارای توجی��ه باش��د‪ .‬معاون‬ ‫س��رمایه گذار باید به س��ازمان های صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫تجارت اس��تانی مراجعه و پس از راه اندازی واحد خود‬ ‫با بی��ان اینکه تعریف واح��دی از واحدهای صنعتی‬ ‫باید پایان کار را از شرکت شهرک های صنعتی دریافت‬ ‫کوچک و متوس��ط در کش��ور وجود ن��دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کن��د که با رفع این مغایرت ها و انتخاب متولی واحد‪،‬‬ ‫پیش��نهاد تعریف واحد از بنگاه های خرد و متوس��ط‬ ‫بسیاری از مشکالت سرمایه گذاران رفع می شود‪.‬‬ ‫ارائه ش��ده و به نقد و بررس��ی گذاشته شده است تا‬ ‫صادرات ‪ 20‬درصد از تولید‪ ،‬الزمه ادامه حیات‬ ‫اس��تاندار تهران گف��ت‪ :‬واحدهای صنعتی‬ ‫اگ��ر می خواهند به حیات خ��ود ادامه دهند‬ ‫باید ‪ 20‬تا ‪30‬درص��د از محصوالت تولیدی‬ ‫خود را صادر کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬سیدحس��ین هاش��می در‬ ‫ایین تجلیل از صادرکنندگان نمونه اس��تان‬ ‫تهران اظهار کرد‪ :‬در برنامه اقتصاد مقاومتی‬ ‫عالوه ب��ر اینکه نقش مهمی برای مردم دیده‬ ‫ش��ده‪ ،‬بر ل��زوم روزامدی تولی��د و صادرات‬ ‫تاکید شده است‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه ص��ادرات نقش مهمی‬ ‫در اش��تغال و توس��عه دارد‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪:‬‬ ‫ته��ران به عنوان پایتخت کش��ور و پیش��انی‬ ‫نظ��ام‪ ،‬اگرچه قبل و حتی بع��د از انقالب با‬ ‫محدودیت های��ی از حیث توس��عه صنعتی‬ ‫مواج��ه ب��وده ام��ا هرگ��ز از توانمندی های‬ ‫صنعتی استان کاسته نشده است‪.‬‬ ‫هاش��می به برنامه س��اماندهی واحدهای‬ ‫صنعتی کوچک اس��تان تهران که پیش��ینه‬ ‫زی��ادی دارند و موجب اش��تغال دس��ت کم‬ ‫‪ 50‬نفر ش��ده اند‪ ،‬اشاره کرد و افزود‪ :‬با اینکه‬ ‫ت��ا ش��عاع ‪ 120‬کیلومتری پایتخ��ت ایجاد‬ ‫واحدهای صنعت��ی ممنوع اس��ت‪ ،‬اما قصد‬ ‫داریم با ساماندهی این اصناف تولیدی ضمن‬ ‫افزایش توان رقابتی‪ ،‬از فناوری های نوین نیز‬ ‫برای افزایش اشتغال در این واحدها استفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬باید به جای محدودیت قائل‬ ‫ش��دن برای این واحدهای صنفی و تولیدی‪،‬‬ ‫به نوسازی و بازسازی انها اقدام کرد‪.‬‬ ‫اس��تاندار تهران همچنین از عزم مجموعه‬ ‫مدیریت��ی اس��تان از ابت��دای فعالیت دولت‬ ‫یازدهم ب��رای متمرکز کردن ش��هرک های‬ ‫صنعتی بدون هویت در س��طح اس��تان خبر‬ ‫داد و اف��زود‪ :‬در این ب��اره با همکاری س��ایر‬ ‫س��ازمان ها در ح��ال مکان یاب��ی و جانمایی‬ ‫هس��تیم تا تکلیف این ش��هرک ها مشخص‬ ‫شود‪.‬‬ ‫هاش��می اظه��ار ک��رد‪ :‬ای��ن کار اگر چه‬ ‫س��ختی های زی��ادی دارد ام��ا از انج��ام‬ ‫ان ناگزیری��م و در ح��ال مش��خص ک��ردن‬ ‫شهرک های صنعتی هستیم که در این راستا‬ ‫ش��هرک صنعتی قرچک را برای نخستین بار‬ ‫مش��خص کردی��م و هدف ما این اس��ت که‬ ‫واحده��ای صنعت��ی پراکنده و متوس��ط را‬ ‫ساماندهی کنیم‪.‬‬ ‫اس��تاندار ته��ران در ادامه با بی��ان اینکه‬ ‫‪20‬درصد از مجموع صادرات غیرنفتی کشور‬ ‫مربوط به استان تهران است‪ ،‬گفت‪ :‬معتقدم‬ ‫باید این میزان صادرات افزایش یابد و معادل‬ ‫یک چهارم مجموع صادرات غیرنفتی کشور‬ ‫باش��د‪ ،‬گرچه در حوزه ص��دور خدمات فنی‬ ‫و مهندس��ی ب��ا اختصاص ‪70‬درص��د از کل‬ ‫صادرات کشور جایگاه خوبی داریم‪.‬‬ ‫هاش��می تصریح ک��رد‪ :‬توس��عه صادرات‬ ‫اس��تان ته��ران مس��تلزم هم��کاری س��ایر‬ ‫تشکل هاس��ت که متاس��فانه هنوز برخی از‬ ‫دستگاه ها مانند اتاق بازرگانی همکاری الزم‬ ‫را ندارن��د و از عملکرد انه��ا رضایت نداریم؛‬ ‫گرچه معتقدم اصناف نسبت به اتاق بازرگانی‬ ‫عملکرد بهتری داشته اند‪.‬‬ ‫هاش��می افزود‪ :‬اتاق بازرگانی باید در کنار‬ ‫استانداری باشد و به پیشبرد برنامه ها کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬وج��ود اتاق بازرگان��ی در کنار‬ ‫واحده��ای تولی��دی به ص��ورت پیوس��ته و‬ ‫همیش��گی ضرورت دارد ن��ه اینکه به صورت‬ ‫مقطعی و رفع تکلیفی ایفای نقش کند‪.‬‬ ‫به گفته استاندار تهران‪ ،‬همکاری میان اتاق‬ ‫بازرگانی و س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تهران برای تقویت صادرات ضروری اس��ت و‬ ‫اتاق باید به عن��وان رهبر بخش خصوصی در‬ ‫صف نخس��ت باشد زیرا دولت نقش هدایتگر‬ ‫و حام��ی دارد و نق��ش اصل��ی را باید بخش‬ ‫خصوصی ایفا کند‪.‬‬ ‫وی اظهار امیدواری کرد که تولیدکنندگان‬ ‫اس��تان ته��ران بتوانند از فضای پس��ابرجام‬ ‫به وی��ژه در زمینه بازار روس��یه در راس��تای‬ ‫برنام��ه اقتص��اد مقاومت��ی و ب��رای ارتقای‬ ‫صادرات عملکردی موثر داشته باشند‪.‬‬ ‫در پایان این مراس��م از ‪ 30‬واحد تولیدی‬ ‫که نق��ش بارزی در صادرات کاال از اس��تان‬ ‫ته��ران به نق��اط مختلف جهان داش��ته اند‪،‬‬ ‫تجلیل شد‪.‬‬ ‫برای راهبردهای توس��عه بنگاه ه��ا و بحث کالن ان‬ ‫چارچوب مشخصی تهیه شود‪.‬‬ ‫‹معرفی توانمندی های صنایع کوچک‬ ‫در کار و فناوری‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان خراس��ان رضوی از‬ ‫بازدید مدیرکل سیاس��ی و انتخابات اس��تانداری‪ ،‬فرمانداران و بخشداران‬ ‫اذربایجان غربی از شهرک های صنعتی این استان خبرداد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی خراس��ان رضوی‪ ،‬عل��ی مصطفوی‪ ،‬مدیرکل سیاس��ی و انتخابات‬ ‫اس��تانداری اذربایجان غرب��ی گف��ت‪ :‬حمای��ت از صنایع کوچک توس��عه‬ ‫اقتصادی و رونق ان را به دنبال دارد و از این طریق می توان زمینه ارتقای‬ ‫شاخص های اقتصادی و اشتغال مستمر را ایجاد کرد‪.‬‬ ‫مصطف��وی با توجه به طرح های حمایتی دول��ت تدبیر و امید ادامه داد‪:‬‬ ‫دولت از طرح های صادراتی واحده��ای صنعتی و تولیدی حمایت ویژه ای‬ ‫می کند و به صورت برنامه ریزی شده در حال انجام است‪.‬‬ ‫مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری اذربایجان غربی گفت‪ :‬بانک ها هم‬ ‫براساس اولویت به واحدهای صنعتی و تولیدی تسهیالت ارائه می کنند‪.‬‬ ‫مصطفوی عن��وان کرد‪ :‬برگزاری چنین بازدیدهای��ی در برقراری تعامل‬ ‫و هم افزایی بیش��تر بسیار موثر اس��ت و موجب حرکت اقتصادی از طریق‬ ‫اشنایی و معرفی توانمندی ها در کار و فناوری خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین رییس هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫خراس��ان رضوی اظهار کرد‪ :‬طرح های حمایتی دول��ت تدبیر و امید برای‬ ‫حمایت از ش��رکت های دانش بنیان و واحدهای صنعتی نوپای مس��تقر در‬ ‫مراکز خدمات کس��ب وکار در شهرک های صنعتی استان در مراحل پایانی‬ ‫اس��ت و تاپایان سال تمام واحدهای دارای شرایط از این طرح ها برخوردار‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬مس��عود مهدی زاده مقدم تاکید کرد‪ :‬در این بازدید و جلسه‬ ‫مس��ائل موجود در ش��هرک ها به بحث و تبادل نظر درباره ش��یوه اجرایی‬ ‫فعالیت ه��ا پرداخته ش��د و از نزدیک با نحوه چگونگی تولی��د‪ ،‬بازاریابی و‬ ‫فروش‪ ،‬خدمات مهندسی و مشاوره ای اشنا شدند‪ .‬گفتنی است‪ ،‬مسئوالن‬ ‫اس��تان اذربایجان غربی از ش��هرک فناوری‪ ،‬نمایش��گاه محصوالت صنایع‬ ‫کوچک و واحدهای شهرک صنعتی توس بازدید کردند‪.‬‬ ‫وزارت نیرو و ازمون‬ ‫سخت سوخت ر سانی‬ ‫پنجشنبه‬ ‫در روزهای گذشته اخباری درباره سوخت رسانی به نیروگاه های کشور‬ ‫شنیده شد که برخی از انها به کاهش سوخت نیروگاه ها و برخی دیگر به‬ ‫افزایش سوخت رسانی به پایگاه های تولید انرژی مربوط می شد‪.‬‬ ‫‪ 25‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 15‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 15‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 6‬پیاپی ‪1979‬‬ ‫‪12‬‬ ‫کشتی ها‪ ،‬گیر دانش و مدیریت‬ ‫گازی پارس جنوبی وارد مدار شد‬ ‫سند همکاری جامع‬ ‫تهران و ایروان امضا شد‬ ‫چندی پیش بیژن نامدارزنگنه‪ ،‬وزیر نفت در دیدار با الکساندر نواک زمینه های‬ ‫مناسبی را برای واگذاری مراحل مطالعاتی دو میدان نفتی ایران چید‪ .‬براساس ان‬ ‫دیدار همکاری های ایران و روسیه در زمینه فعالیت های نفتی افزایش یافت‪.‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫تاسیسات ذخیره سازی میعانات‬ ‫با بهره برداری از پروژه ذخیره سازی میعانات گازی پارس جنوبی‪،‬‬ ‫تمامی میعانات گازی فازهای گازی مس��تقر در منطقه پارس یک‬ ‫پس از ذخیره س��ازی و اندازه گیری برای صادرات ازطریق خطوط‬ ‫لول��ه ب��رای مصرف کنندگان داخل��ی و گوی ش��ناور(‪ )SPM‬با‬ ‫ظرفیت ‪٦٠٠‬هزار بشکه در روز ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫گاز‪ ،‬حرف مشترک‬ ‫و جدید ایران و روسیه‬ ‫گروه زیرس��اخت‪ :‬صنعت کشتی سازی به دلیل اینکه در شاخص های ارزیابی توسعه‬ ‫صنعتی نقش مهمی دارد‪ ،‬یکی از مهم ترین صنایع به شمار می رود‪ .‬همچنان که به عنوان‬ ‫صنعتی مادر و به عنوان محوری اصلی در تولید ملی دانس��ته می ش��ود‪ .‬بررسی ها نشان‬ ‫داده نگاه مس��ئوالن مرتبط با صنعت کشتی س��ازی دوگانه شده است‪ .‬از یک سو گفته‬ ‫ی رسیده که با کشور های جهان قابل‬ ‫می ش��ود ایران در کشتی س��ازی به چنان توانمند ‬ ‫رقابت اس��ت و از سویی نگاهی به کشتی های پیش��رفته جهانی نشان می دهد که هنوز‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫در این صنعت نوپا هس��تیم‪ .‬گس��ترش صنعت در راستای اهداف خود در بررسی نیازها‬ ‫و توانمندی های صنعتی کش��ور‪ ،‬این بار جایگاه صنعت کشتی س��ازی ایران در جهان و‬ ‫توانمندی های ان را مورد بررسی قرار داده است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫شناورهای بزرگ‬ ‫در انتظار الیروبی اروند‬ ‫تولید یک میلیارد مترمکعب گاز‬ ‫تا اواسط سال اینده‬ ‫‪6‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫اینده روشنی برای صنعت‬ ‫نفت کشور پیش بینی می شود‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 25‬اذر ‪ 15 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت زیرساخت‬ ‫‪ 15‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 6‬پیاپی ‪1979‬‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خبر‬ ‫شناورهای بزرگ‬ ‫در انتظار الیروبی اروند‬ ‫اغاز فاز دوم ساخت تونل وحدت‬ ‫در محور الر‪-‬جهرم‬ ‫مدیرکل را هو شهرس��ازی الرستان به پیش��رفت ‪ ۸۷‬درصدی‬ ‫س��اخت ‪ ۱۰‬کیلومتر دوم محور الر‪-‬بندرعباس اش��اره کرد و از‬ ‫شروع فاز دوم ساخت تونل وحدت در محور الر‪-‬جهرم خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬به نق��ل از پایگاه خبری وزارت‬ ‫را هو شهرسازی‪ ،‬محمدرضا باقری فرد گفت‪ :‬با توجه به ترانزیتی‬ ‫بودن محور الر ‪ -‬بندرعباس و تردد خودروهای سنگین دو بانده‬ ‫شدن محور یادشده از اهمیت خاصی برخوردار است که به طور‬ ‫طبیعی در اقتصاد کش��ور تاثیرگذار و ب��ه لحاظ افزایش ایمنی‬ ‫می تواند برایند خوبی داش��ته و الرستان را به عنوان کوتاه ترین‬ ‫زمینه هموار‬ ‫ ‬ ‫مسیر به اب های نیلگون خلیج فارس پیوند بزند و‬ ‫شدن الرس��تان به اسکله شهید رجایی و شهید باهنر را در پی‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬باقری فرد حجم خاکریزی در پروژه ‪ ۱۰‬کیلومتر‬ ‫دوم مح��ور الر _ بندرعب��اس را ‪ ۲۰۰‬ه��زار مترمکعب و حجم‬ ‫خاکب��رداری ان را ‪ ۱۱۰‬هزار مترمکعب اعالم کرد و افزود ‪۵۲ :‬‬ ‫ابنیه پل درحال ساخت است و این پروژه پیشرفت فیزیکی ‪۸۷‬‬ ‫درصدی را به خود اختصاص داده است ‪ .‬وی شروع فاز دوم تونل‬ ‫وحدت که یکی از پروژه های بس��یار عظیم و مهم در محور الر‪-‬‬ ‫جهرم تلقی می شود را با اهمیت دانست و گفت ‪ :‬تاکنون ‪2‬هزار و‬ ‫‪ 500‬مترمکعب خاکبرداری برای رسیدن به دهانه ورودی تونل‬ ‫انجام شده اس��ت‪ ۳۲۰ .‬میلیارد ریال اعتبار برای فاز دوم تونل‬ ‫وحدت (بزن) پیش بینی شده و طول تونل ‪ ۷۳۰‬متر است و باید‬ ‫یک کیلومتر و ‪ ۳۰۰‬متر راهس��ازی نیز در این پروژه انجام شود‬ ‫که دسترسی به ورودی و خروجی تونل را در برگیرد ‪ .‬باقری فرد‬ ‫همچنین گفت ‪ :‬کمتر از ‪2‬ماه است که پروژه گردنه بریز به طول‬ ‫‪ ۱۰‬کیلومتر و ب��ا پیش بینی اعتبار ‪ ۱۵۰‬میلیارد ریالی وارد فاز‬ ‫عملیاتی خود شده است و با توجه به شیب طولی مسیر ‪ ،‬کاهش‬ ‫دید رانندگان و به وجود امدن ترافیک س��نگین قابل توجیه بود‬ ‫که بسترهای الزم را برای بهره برداری از این قطعه فراهم کنیم‪.‬‬ ‫مدیرکل راه وشهرسازی الرس��تان با اشاره به اینکه هدف ما از‬ ‫فاز دوم تونل وحدت و گردنه بریز س��هولت در ترافیک اس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در راستای دو بانده شدن محور الر‪ -‬شیراز الزم بود نقاط‬ ‫حادثه خیز را شناس��ایی و برای رفع ه��ر کدام از انها به صورت‬ ‫مقطعی پروژه ای را در دستور کار خود قرار دهیم‪.‬‬ ‫باق��ری فرد در ادامه درباره پ��روژه باند دوم گردنه نارنجی در‬ ‫محور الر‪ -‬جهرم که با هدف حذف نقطه حادثه خیز در دس��تور‬ ‫کار قرار گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬احداث مسیر ‪4‬خطه در کیلومتر ‪۱۴‬‬ ‫تا ‪ ۱۸‬در محور الر – جهرم از حس��ن های این پروژه به ش��مار‬ ‫م��ی رود‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه قطعه دوم از بان��د دوم محور الر –‬ ‫جهرم از کیلومتر ‪ ۲۵‬شروع و درکیلومتر ‪ ۳۵‬این محور به پایان‬ ‫می رسد ‪ ،‬افزود‪ :‬این پروژه در حدفاصل دهکویه تا بریز واقع شده‬ ‫و تاکنون نیز ‪ 7‬پل از ‪ ۱۳‬ابنیه پل در ان به اتمام رسیده است‪.‬‬ ‫این پروژه روند پیشرفت ‪۴۵‬درصدی داشته و حجم خاکبرداری‬ ‫‪ ۵۱۰‬هزار متر مکعبی و حجم خاکریزی ‪ ۳۰۰‬هزار متر مکعبی‬ ‫در این پروژه انجام شده است‪.‬‬ ‫رضا محمدعلی بیگی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫نماین��ده خرمش��هر در‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪:‬‬ ‫س��رمایه گذاران بزرگ خارجی در‬ ‫انتظار شروع عملیات اجرایی ابراه‬ ‫ارون��درود برای ورود ش��ناورهای‬ ‫ب��زرگ در بن��درگاه خرمش��هر‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫عبداهلل سامری‬ ‫عبداهلل س��امری با بی��ان اینکه‬ ‫نماینده مجلس‬ ‫جهش و رونق تجارت خارجی در‬ ‫خرمشهر در گرو الیروبی اروندرود‬ ‫اس��ت و دولت باید گام ه��ای عملی برای الیروب��ی اروندرود را‬ ‫ب��ردارد‪ ،‬ب��ه مانا گفت‪ :‬دول��ت در الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۶‬باید‬ ‫اعتباری برای الیروبی اروندرود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه رونق اقتصادی خرمشهر بدون الیروبی‬ ‫اروندرود معنا ندارد و نمی توان چش��م انداز روشنی برای تحول‬ ‫اقتص��ادی در ابادان و خرمش��هر متص��ور بود‪ ،‬اف��زود‪ :‬یکی از‬ ‫مطالب��ات اصلی بازرگانان و تاجران فعال در خرمش��هر الیروبی‬ ‫اروند است‪ .‬سامری با تاکید بر اینکه طرف عراقی تاکنون هیچ‬ ‫گونه اقدامی برای ش��روع عملیات اجرایی اروندرود با همکاری‬ ‫ای��ران انج��ام نداده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬براس��اس تواف��ق بین المللی‬ ‫‪۱۹۷۵‬الجزای��ر‪ ،‬الیروبی ارون��درود به عهده دو کش��ور ایران و‬ ‫عراق اس��ت اما چنانچه طرف عراقی هیچ گونه تمایلی برای این‬ ‫عملیات نداش��ته باشد ایران می تواند الیروبی اروندرود را شروع‬ ‫کن��د‪ .‬اخری��ن بارعملیات الیروبی اروندرود در س��ال ‪ ۱۳۵۶‬با‬ ‫مشارکت دو کشور ایران و عراق انجام شد‪.‬‬ ‫نماینده مردم خرمش��هر در مجلس ش��ورای اسالمی از روند‬ ‫شناورس��ازی مغروقه ها در اروندرود و کارون ابراز رضایت کرد و‬ ‫گفت‪ :‬تاکنون گام های خوبی د ر این زمینه برداش��ته شده است‬ ‫و امیدواریم عملیات شناورسازی مغروقه ها در اروندرود تا پایان‬ ‫س��ال ‪۱۳۹۶‬پایان یابد‪ .‬س��امری افزود‪ :‬شناورسازی مغروقه ها‬ ‫نقش مهمی در ارتقای امنیت کش��تیرانی در اروندرود دارد ولی‬ ‫متاس��فانه طرف عراقی تاکنون اقدامی برای شناورسازی انجام‬ ‫نداده است‪.‬‬ ‫وی وضعی��ت خاص امنیتی و جن��گ در عراق را عامل اصلی‬ ‫تاخی��ر در اجرای تعهدات دولت عراق دانس��ت و ابراز امیدواری‬ ‫ک��رد‪ :‬دولت عراق پس از فائق امدن بر پدیده تروریس��م بتواند‬ ‫به تعهدات دوجانبه خود با جمهوری اس�لامی ایران عمل کند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ابراه ‪۸۰‬کیلومتری اروندرود نقش مهمی در رونق‬ ‫اقتصادی بنادر ابادان‪ ،‬خرمشهر و بصره دارد‪.‬‬ ‫فرداد دلیری‬ ‫حمید رضاییان اصل‬ ‫کشتی ها‪ ،‬گیر دانش و مدیریت‬ ‫گروه زیرس�اخت‪ :‬صنعت کشتی سازی به دلیل اینکه در شاخص های ارزیابی توسعه صنعتی‬ ‫نقش مهمی دارد‪ ،‬یکی از مهم ترین صنایع به شمار می رود‪ .‬همچنان که به عنوان صنعتی مادر‬ ‫و به عنوان محوری اصلی در تولید ملی دانسته می شود‪.‬‬ ‫بررسی ها نشان داده نگاه مسئوالن مرتبط با صنعت‬ ‫کشتی س��ازی دوگانه ش��ده اس��ت‪ .‬از یک س��و گفته‬ ‫می ش��ود ایران در کشتی س��ازی به چن��ان توانمندی ‬ ‫رس��یده که با کش��ور های جهان قابل رقابت است و از‬ ‫س��ویی نگاهی به کشتی های پیش��رفته جهانی نشان‬ ‫می دهد که هنوز در این صنعت نوپا هستیم‪.‬‬ ‫گس��ترش صنعت در راستای اهداف خود در بررسی‬ ‫نیازها و توانمندی های صنعتی کش��ور‪ ،‬این بار جایگاه‬ ‫صنعت کشتی س��ازی ایران در جهان و توانمندی های‬ ‫ان را مورد بررسی قرار داده است‪.‬‬ ‫مدی��ر اج��رای پروژه های کالن ای��درو در گفت وگو‬ ‫با گس��ترش صنع��ت گف��ت‪ :‬همانطور ک��ه می دانید‬ ‫کش��تی ها ان��واع و س��ازه های متفاوت��ی دارن��د و در‬ ‫اندازه های مختلفی ساخته می شوند و در ماهیگیری‪،‬‬ ‫‹ ‹‪ 2‬گام تا رسیدن به خودکفایی‬ ‫الیه روبی‪ ،‬خدمت رسانی به جزایر‪ ،‬حمل‬ ‫این کارش��ناس کشتی س��ازی درباره‬ ‫کانتینر‪ ،‬حمل نفت و‪ ...‬کاربرد دارند‪.‬‬ ‫نیازهای کشتی سازی ایران گفت‪ :‬ایران‬ ‫ف��رداد دلی��ری اف��زود‪ :‬در کش��ور ما فرداد دلیری‪ :‬ایران برای انکه بتواند در صنعت کشتی سازی‬ ‫کش��تی ها تا ظرفیت های حمل کمتر از نیازمند ان است که به رقاب��ت با جهان بپ��ردازد نیازمند ان‬ ‫در ساخت کشتی ها‬ ‫‪۸۰‬هزار تن س��اخته می ش��ود و ظرفیت‬ ‫است که دانش فنی خود را روزامد کند و‬ ‫با خارجی ها قرارداد‬ ‫ساخت کش��تی های بزرگتر در ایزو ایکو‬ ‫سوءمدیریت ها را بهبود بخشد‪.‬‬ ‫ببندد و در این‬ ‫ایجاد ش��ده است‪ .‬با این حال برای کسب قراردادها باید موضوع این کارشناس��ان کشتی سازی افزود‪:‬‬ ‫دانش های روز باید تالش کنیم‪.‬‬ ‫انتقال دانش فنی لحاظ در حال حاضر ما عزمی جدی در ارتقای‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری مشترک‬ ‫س��طح دانش فنی خود نداری��م‪ .‬این در‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ایران برای ارتقای جایگاه کشتی های با توجه به رکود جهانی حالی است که باید در نهاد هایی از جمله‬ ‫خ��ود راهکارهایی را در نظ��ر گرفته که در صنعت کشتی سازی ایزوایکو کانون دانش و فناوری تاس��یس‬ ‫یکی از انها همکاری و ساخت مشترک با ما‪ ،‬شرکت های خارجی کنیم‪ .‬برای انکه بتوانیم پیش��رفت کنیم‬ ‫خارجی هاست‪.‬‬ ‫ابت��دا باید وضعیت موجود خود را به طور‬ ‫امادگی الزم برای‬ ‫مدیر اجرای پروژه های کالن ایدرو در مشارکت در ساخت و واقع بینان��ه مورد بررس��ی ق��رار دهیم و‬ ‫این باره گفت‪ :‬ایران نیازمند ان اس��ت که انتقال فناوری را دارند در مراح��ل بعدی باید انچه کش��ور های‬ ‫در ساخت کشتی ها با خارجی ها قرارداد‬ ‫پیش��رفته در اختیار دارند را بشناسیم و‬ ‫ببن��دد و در این قرارداده��ا باید موضوع‬ ‫پس از ان باید الزم��ات‪ ،‬نیازها‪ ،‬اهداف و‬ ‫انتقال دانش فنی لحاظ شود‪.‬‬ ‫برنامه های خ��ود را تعیین کنیم‪ .‬تنها در‬ ‫ف��رداد دلی��ری افزود‪ :‬ب��ا توجه به رک��ود جهانی در‬ ‫این صورت اس��ت ک��ه می توان به ارتق��ای کیفیت در‬ ‫صنعت کشتی سازی ما‪ ،‬شرکت های خارجی امادگی‬ ‫صنعت کشتی سازی امیدوار بود و با جهان رقابت کرد‬ ‫الزم برای مش��ارکت در س��اخت و انتق��ال فناوری را‬ ‫اما امروز ش��ناختی کافی از دانش فنی س��ایر کشور ها‬ ‫دارند‪ .‬به عنوان مثال دو کشور المان و فنالند پیشنهاد‬ ‫نداری��م و باید با ایجاد کانون دانش و فناوری به صنعت‬ ‫مشارکت در سرمایه گذاری برای ساخت موتور کشتی‬ ‫کشتی سازی کمک کرد‪.‬‬ ‫را ارائ��ه داده ان��د‪ .‬در روزهای اینده جلس��ه ای با یک‬ ‫این کارش��ناس کشتی س��ازی در زمینه مهندسی‬ ‫شرکت فنالندی در همین زمینه داریم‪.‬‬ ‫معک��وس در صنعت کشتی س��ازی گفت‪ :‬مهندس��ی‬ ‫وی درباره مهندس��ی معکوس در ساخت کشتی ها‬ ‫معکوس به این معناست که کشتی خارجی خریداری‬ ‫گفت‪ :‬به نظر نمی رس��د نیازی به این کار باش��د چراکه‬ ‫شود و مهندس��ان ایرانی با بررس��ی ان نمونه ساخته‬ ‫شرکت های خارجی امادگی کاملی برای مشارکت در‬ ‫ش��ده به دانش س��اخت کش��تی پ��ی ببرن��د‪ .‬اینکه‬ ‫ساخت دارند‪.‬‬ ‫مهندس��ی معکوس در هر کدام از کش��تی ها می تواند‬ ‫‹ ‹ارتقای فناوری جهانی در کشتی سازی‬ ‫راه حل مناسبی باش��د یا خیر نیز نیازمند بررسی های‬ ‫در ادامه بررس��ی ها در زمینه جایگاه کشتی س��ازی‬ ‫کارشناسی و دقیق است‪.‬‬ ‫ایران در جهان و نیازهای ان‪ ،‬نظر یکی از کارشناس��ان‬ ‫‹ ‹رشد‪5‬برابری درامدکشتی سازی‬ ‫کشتی س��ازی را جویا ش��دیم‪ .‬رض��ا محمدعلی بیگی‬ ‫در مقابل نظرات کارشناس��انی که مطرح شد برخی‬ ‫در گفت وگو با گس��ترش صنعت گفت‪ :‬کشتی س��ازی‬ ‫صنعتی در حال رشد است؛ انچنان که غفلت یک روزه‬ ‫از ان موجب عقب ماندگی از جهان می ش��ود اما ایران‬ ‫همسو با این دانش و فناوری ها پیش نمی رود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در صنعت کشتی س��ازی‪ ،‬ایران در حال‬ ‫حاض��ر اتکایی به نیروه��ای کارازم��وده و متخصص‬ ‫ن��دارد‪ .‬به عنوان مثال در دهه ه��ای ‪ ۵۰‬تا ‪ ۷۰‬تعدادی‬ ‫از کارشناس��ان برای اموزش به کره‪ ،‬المان و سنگاپور‬ ‫اع��زام ش��دند اما امروز هی��چ کدام از انه��ا در صنعت‬ ‫کشتی س��ازی فعالیت نمی کنند‪ .‬عالوه ب��ر این دیگر‬ ‫افرادی که از نزدیک با صنعت کشتی سازی کشور های‬ ‫پیشرفته اشنا ش��ده اند و در جریان تحول های دانش‬ ‫و فناوری این صنعت هستند کنار گذاشته شده اند‪.‬‬ ‫یک شرکت چینی بزرگترین زیردریایی این کشور‬ ‫موس��وم به ‪ Xin Guang Hua‬را به اب انداخت‪.‬‬ ‫به گزارش مانا‪ ،‬س��یترید نوش��ت‪ :‬این زیردریایی با‬ ‫تن��اژ ‪۱۰۰‬ه��زار دی دبلیو تی و ابخ��ور و طول به‬ ‫دیگ��ر معتقدند ک��ه ای��ران در دانش کشتی س��ازی‬ ‫روبه رو اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون در صنعت کشتی س��ازی‬ ‫خودکفا شده است و درامد های این مجتمع در ‪ 5‬سال‬ ‫‪ ۳‬کش��تی اقیانوس پیما ساخته شده و شرکت ایزوایکو‬ ‫گذشته از رشد ‪ 5‬برابری برخوردار شده؛ به گونه ای که‬ ‫مورد اخ��ر را اواخر مهرماه ب��رای بهره برداری تحویل‬ ‫درامدهای این ش��رکت از ‪۹۰‬میلیارد تومان در س��ال‬ ‫داده اس��ت‪ .‬بنابرای��ن خرید این کش��تی ها از خارج از‬ ‫‪ ۱۳۹۰‬به ‪ ۵۲۵‬میلیارد تومان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫کش��ور بر خالف ضوابطی است که اش��اره شد‪ .‬باید در‬ ‫ایرن��ا در گزارش��ی از نشس��ت خب��ری ش��رکت‬ ‫بخش های مختلف‪ ،‬برای مثال بدنه کشتی که در ایران‬ ‫کشتی س��ازی ایزوایکو از قول مدیرعامل این ش��رکت‬ ‫خیلی راحت س��اخته می شود و برخی از تجهیزات که‬ ‫گفت‪ :‬توانایی ساخت کش��تی در هر اندازه وجود دارد‬ ‫امکان س��اخت انها در داخل وجود دارد به شرکت های‬ ‫و ای��زو ایکو امادگ��ی دارد هر انداز ه از کش��تی را برای‬ ‫ایرانی فرصت دهیم‪ .‬واقعا درست نیست که ما ظرفیت‬ ‫کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران بسازد‪.‬‬ ‫کارخانجات و ش��رکت های بزرگ را خالی نگه داشته و‬ ‫حمی��د رضاییان اصل از قبول ارائ��ه هر نوع تعهد به‬ ‫کارگران ایرانی را از کار بیکار کنیم‪.‬‬ ‫کش��تیرانی های داخلی خبر داد و افزود‪ :‬اگر س��فارش‬ ‫ناظر مجلس در ش��ورایعالی صنای��ع دریایی با اعالم‬ ‫س��اخت کشتی را با همان ش��رایطی که به خارجی ها‬ ‫اینک��ه به ش��دت با خرید کش��تی از خ��ارج مخالفم‪،‬‬ ‫می دهن��د ب��ه م��ا بدهن��د‪ ،‬توانای��ی ان را داری��م که‬ ‫گفت‪ :‬مگ��ر اینکه موضوعی باش��د‪ ،‬مانند تجهیزات یا‬ ‫سفارش ها در زمان‪ ،‬قیمت و کیفیت برابر ساخته شود‪.‬‬ ‫بخش هایی از کش��تی باش��د که اکنون امکان ساخت‬ ‫رضایی��ان ب��ا بی��ان اینک��ه کشتی س��ازی ام��روز‬ ‫ان در داخل فراهم نیست‪ ،‬ان موقع مشکلی ندارد‪.‬‬ ‫کشتی سازی دیروز نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون خودباوری‬ ‫البت��ه ان هم باید قرارداد خریدی باش��د که با هدف‬ ‫خوبی در حوزه ساخت کشتی به وجود امده است‪.‬‬ ‫انتق��ال فناوری و ارتقای دانش فن��ی همراه بوده و نیز‬ ‫وی درباره روند همکاری با کش��ورهای جهان گفت‪:‬‬ ‫به نوعی در زمان مش��خصی با برندهای معروف در ان‬ ‫برای س��اخت کش��تی با عمان و ع��راق مذاکره هایی‬ ‫حوزه به صورت مشترک باشد که بخشی از ان در داخل‬ ‫داش��ته ایم و اینده روش��نی داریم اما در خانه نیازمند‬ ‫ساخته شود تا بتوانیم در این صنعت حرکت رو به جلو‬ ‫حمایت هستیم‪.‬‬ ‫داش��ته باش��یم‪ .‬وی افزود‪ :‬یکی از دالیل‬ ‫رضایی��ان از مذاک��ره با ‪ ۱۵‬ش��رکت‬ ‫بد قولی س��ازندگان بحث نداشتن منابع‬ ‫رضا محمد علی بیگی‪:‬‬ ‫برای استقرار در شهرک درحال ساخت ایران برای انکه بتواند مالی اس��ت‪ ،‬به عنوان مثال دولت روسیه‬ ‫صنایع دریایی با ه��دف تکمیل زنجیره در صنعت کشتی سازی شرکت های واگن س��ازی خود را تقویت‬ ‫تولید در حوزه کشتی سازی خبر داد‪.‬‬ ‫می کند‪ ،‬انها با دادن تس��هیالت و قیمت‬ ‫به رقابت با جهان‬ ‫‹ ‹خری�د‪ ،‬ناق�ض اقتص�اد بپردازد نیازمند ان مناس��ب کاالی خ��ود را در دنی��ا عرضه‬ ‫مقاومتی‬ ‫است که دانش فنی می کنند‪.‬‬ ‫چی��ن و کره هم همین کار را می کنند‪،‬‬ ‫ب��ا تمام اینها ناظر مجلس در ش��ورای خود را روزامد کند‬ ‫عالی صنای��ع دریایی همچن��ان معتقد و سوءمدیریت ها را در ای��ران ه��م دولت بای��د جهت گیری‬ ‫بهبود بخشد‪.‬‬ ‫اس��ت تا زمانی که ما امکان ساخت کاال‬ ‫اختص��اص منابع��ش طوری باش��د که‬ ‫این کارشناسان‬ ‫و تجهی��زات را در داخ��ل داری��م‪ ،‬خرید‬ ‫س��ازندگان را زیرپوش��ش حمایت مالی‬ ‫ان ن��وع کاال نه تنها توجیه ن��دارد‪ ،‬بلکه کشتی سازی افزود‪ :‬در ق��رار دهد‪ ،‬اگر انها حمایت مالی داش��ته‬ ‫برخالف روح حاکم ب��ر بندهای اقتصاد حال حاضر ما عزمی جدی باش��ند تعه��دات خود را ب��ه موقع انجام‬ ‫مقاومتی است‪.‬‬ ‫در ارتقای سطح دانش می دهند‪.‬‬ ‫فنی خود نداریم‬ ‫مه��دی مقدس��ی‪ ،‬دبیر فراکس��یون‬ ‫این چرخه باطلی اس��ت که بهره بردار‬ ‫اقتص��اد مقاومت��ی و ناظ��ر مجلس در‬ ‫علت خرید خود از خارج را‪ ،‬انجام نش��دن‬ ‫ش��ورایعالی صنای��ع دریای��ی درب��اره‬ ‫به موق��ع تعهدات س��ازنده اعالم می کند‬ ‫سفارشات کش��تی به خارج و با اشاره به‬ ‫و در مقاب��ل س��ازنده نیز نب��ود حمایت‬ ‫ظرفیت های شرکت های ایرانی مانند ایزوایکو و صدرا‬ ‫دول��ت و منابع مالی مناس��ب را دلیل ب��ه موقع انجام‬ ‫ب��ه مارین نیوز گفت‪ :‬به جای اینکه این سفارش��ات به‬ ‫ن��دادن تعهدات خود اعالم می کن��د‪ .‬اگر دولت بتواند‬ ‫خارج داده ش��ود و بازار کاری برای کره‪ ،‬چین و س��ایر‬ ‫س��اماندهی درس��تی انجام دهد‪ ،‬به طور قطع مشکل‬ ‫کش��ورها فراهم ش��ود‪ ،‬می توانیم با اعتم��اد به صنایع‬ ‫برطرف شده و بهانه از بهره بردار گرفته می شود‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس با اش��اره به اینکه متاس��فانه چون‬ ‫داخلی و با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی یا سایر‬ ‫اقتصاد ما در سال های گذشته وابستگی به نفت داشته و به‬ ‫مراکز تامین مالی‪ ،‬این شرایط را در کشور فراهم کنیم‪.‬‬ ‫خوبی از ظرفیت های اقتصاد دریا استفاده نکردیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دبیر فراکس��یون اقتصاد مقاومت��ی در ادامه گفت‪:‬‬ ‫باید صنایع دریایی تقویت ش��ود‪ ،‬ازجمله همین موضوع‬ ‫واقعی��ت این اس��ت ک��ه در ‪ ۲۴‬بند الحاق��ی (اقتصاد‬ ‫خرید کش��تی از خارج کش��ور‪ ،‬در بخش هایی که اکنون‬ ‫مقاومتی) از س��وی رهبر معظم انق�لاب‪ ،‬یک بندش‬ ‫شرکت های ما امکان ساخت را دارند‪ ،‬خرید معنا و مفهوم‬ ‫درباره توجه به س��اخت داخل اس��ت ک��ه می گوید‪ ،‬تا‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫زمانی که ما امکان س��اخت داخل��ی کاال و تجهیزاتی‬ ‫خریداران و بهره برداران به سازندگان داخلی اعتماد‬ ‫را داری��م‪ ،‬خرید ان ن��وع کاال نه تنها توجیه ندارد‪ ،‬بلکه‬ ‫کنن��د و از همه مهم تر دولت س��ازوکاری فراهم کند تا‬ ‫برخالف روح حاکم بر بندهای اقتصاد مقاومتی است‪.‬‬ ‫بهانه را از بهره بردار بگیرد و برای حمایت و تامین مالی‪،‬‬ ‫مهدی مقدسی بدون اینکه اشاره ای به زمان ساخت‬ ‫شرایط الزم را فراهم کند‪.‬‬ ‫کش��تی های کانتینربر ک��ه بیش از ‪ 2‬ده��ه با تعویق‬ ‫دومین زیردریایی بزرگ جهان به اب انداخته شد‬ ‫ترتیب ‪30/5‬و ‪ ۲۲۵‬متر‪ ،‬بزرگترین زیردریایی چین‬ ‫و دومین زیردریایی بزرگ جهان به ش��مار می اید‪.‬‬ ‫ناگفت��ه نمان��د‪ ،‬ش��رکت کشتی س��ازی بین المللی‬ ‫‪- Guangzhou‬بزرگترین ش��رکت کشتی سازی‬ ‫ترکیبی مدرن در چین‪ -‬این زیردریایی را س��اخته‬ ‫اس��ت‪ .‬زیردریایی ها بیش��تر برای حمل کارگوهای‬ ‫ب��زرگ مانن��د س��کوهای دریای��ی و همچنین در‬ ‫ماموریت های نجات مورداستفاده قرار می گیرند‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬این ش��رکت ‪ 8‬زیردریایی با ظرفیت‬ ‫بارگیری بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۱۰۰‬هزار تن را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫به این ترتیب در مجموع‪ ،‬ش��رکت یادشده مدیریت‬ ‫‪ ۸۳۲‬شناور را به عهده دارد‪.‬‬ ‫سیاست گذاری جدی‬ ‫برای پرداخت مطالبات‬ ‫قطعه سازان‬ ‫‪9‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 6‬پیاپی ‪1979‬‬ ‫‪ 25‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 15‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 15‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫محدودیت های اقتصادی مشکل اصلی قطعه سازان‬ ‫راه اندازی پنجمین سایت سایپا‬ ‫در الجزایر تا پایان امسال‬ ‫محس��ن جوان‪ ،‬معاون صادرات گروه خودروسازی س��ایپا با اشاره به‬ ‫ضرورت حمایت دولت از صادرکنندگان از طریق اجرایی کردن ایین نامه‬ ‫ص��ادرات خودرو‪ ،‬خدمات‪ ،‬قطعات و مجموعه ها اظهارکرد‪ :‬تاکنون بیش‬ ‫از ‪ ۲۲۰‬هزار دس��تگاه از انواع محصوالت گروه س��ایپا به ارزش بیش از‬ ‫یک میلیارد و ‪۲۰۰‬میلیون دالر به بازارهای هدف ش��رکت س��ایپا در ‪4‬‬ ‫منطقه خاورمیانه‪ ،‬افریقا‪ ،‬کش��ورهای سی ای اس و امریکای التین صادر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫حضور بیش از ‪ 20‬ملیت‬ ‫در چهارمین همایش خودرو‬ ‫‪10‬‬ ‫جای خالی مشتری مداری‬ ‫در خدمات پس از فروش‬ ‫ارائه خدمات مناس��ب پس از فروش در صنع��ت خودرو در حالی که‬ ‫ایران در حال ورود به دوره جدیدی از صنعت خودرو اس��ت ‪ ،‬به یکی از‬ ‫الزامات این صنعت تبدیل ش��ده و نیاز اس��ت تا با برگزیدن راهکارهای‬ ‫جدید ‪ ،‬این خدمات را به استانداردهای روز دنیا نزدیک سازد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫حذف حاشیه قیمت ساندرو‬ ‫در سال اینده‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 25‬اذر ‪ 15 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 15‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 6‬پیاپی ‪1979‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫حذف حاشیه قیمت ساندرو‬ ‫در سال اینده‬ ‫مدی��رکل صنایع خودرو و نی��رو محرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت گفت‪ :‬همزمان با اس��تقبال از یک خودرو که بیش از‬ ‫برنامه ریزی انجام شده باشد‪ ،‬حاش��یه ایجاد شده برای بازار ازاد‬ ‫بسیار زیاد شده و برخی مردم متضرر می شوند‪.‬‬ ‫امیرحس��ین قناتی در گفت وگو با پرش��ین خودرو با بیان این‬ ‫مطلب گفت‪ :‬اینکه س��ایت ثبت نامی س��ایپا برای فروش ساندرو‬ ‫بالفاصله پس از ثبت نام اولیه بس��ته می ش��ود یک قانون اس��ت‬ ‫زیرا انه��ا تنها مجاز به ثبت نام تعداد خودرویی هس��تند که در‬ ‫ظرفیت س��االنه انها تعیین شده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬چنانچه‬ ‫ثبت ن��ام ادامه یابد در صورتی ک��ه خودرویی برای تحویل وجود‬ ‫نداش��ته باشد‪ ،‬خالف اس��ت و این اتفاق باعث افزایش شکایات‬ ‫از خودروسازی می ش��ود‪ .‬مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت تصریح کرد‪ :‬براس��اس تعریف‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت از میزان تولید خودروس��ازان‪،‬‬ ‫شرکت های خودروسازی موظف هستند براساس ظرفیت تولید‬ ‫یک محصول‪ ،‬سایت فروش خود را باز یا بسته کنند و این همان‬ ‫اتفاقی است که برای ساندرو افتاد‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬استقبال‬ ‫از ای��ن محصول بیش از برنامه ریزی برای تولید س��ال ‪ ۹۵‬بود و‬ ‫سایپا امکان ثبت نام برای س��ال جاری را ندارد و قرار است برای‬ ‫سال ‪ ۹۶‬به میزان کافی از خودر و مورد نظر تولید شود تا جلوی‬ ‫سوءاس��تفاده افراد در حاش��یه بازار خ��ودرو و افزایش بی دلیل‬ ‫قیمت در بازار ازاد گرفته شود‪.‬‬ ‫قوانین با هدف توانمندسازی‬ ‫صنعت خودرو اصالح می شود‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی با‬ ‫اش��اره به لزوم توانمند سازی صنعت خودروس��ازی ایران گفت‪:‬‬ ‫بخشی از مش��کالت امروز صنعت خودرو ایران به نبود مدیریت‬ ‫مناس��ب در صنعت خودرو س��ازی بازمی گردد هر چند گام هایی‬ ‫ در جهت بهبود در این بخش برداش��ته ش��ده است‪ .‬محمدرضا‬ ‫منص��وری در گفت وگو با خب��ر خودرو با تاکید ب��ر اینکه برای‬ ‫ارتقای کیفیت خودروهای داخلی باید الزامات سختگیرانه ای در‬ ‫نظر گرف��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امروز تولیدکننده داخلی ناگزیر اس��ت‬ ‫خود را با ش��رایط‪ ،‬خواست مشتری و تنزل قیمت وفق دهد که‬ ‫هم��ه این موارد به نفع کش��ور اس��ت‪ .‬وی در ادامه رقابت پذیر‬ ‫نب��ودن را بزرگترین مش��کل صنعت خودرو ای��ران اعالم کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در ش��رایط کنونی تنها راه پیشرفت کشور به ویژه صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬رقابت پذیری است در حالی که برخی از قوانین کشور به‬ ‫نحوی بوده که باعث اسیب به تولیدکنندگان داخلی شده است‪.‬‬ ‫منصوری با اشاره به لزوم اصالح برخی از قوانین تولید در کشور‬ ‫تصریح کرد‪ :‬متاسفانه بس��یاری از قوانین موجود به نفع صنعت‬ ‫و اش��تغال کشور نیس��ت و باید اصالح ش��ود‪ .‬وی همچنین به‬ ‫بهره وری پایین در بخش های تولیدی در کشور پرداخت و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬متاس��فانه بهره وری در ایران پایین اس��ت ازاین رو فضایی‬ ‫وجود ندارد که بتوان با تولید اقتصاد را پویا کرد‪ .‬نماینده س��نقر‬ ‫و کلیایی در مجلس دهم تصریح کرد‪ :‬امروز صنعت خودرو نباید‬ ‫خودرویی تولید کند که کیفیت پایینی باشد چراکه راه دستیابی‬ ‫به رقابت‪ ،‬افزایش کیفیت و بهره وری در تولید است‪.‬‬ ‫منص��وری با تاکید ب��ر اینکه رونق تولید ب��دون بهره گیری از‬ ‫فن��اوری روز و نی��روی انس��انی متخصص ممک��ن نخواهد بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با شرایط موجود در بهره وری و تولید نباید انتظار افزایش‬ ‫صادرات محصوالت تولیدی در کشور را داشت‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬امروز مدیریت و برنامه ریزی درس��ت‪ ،‬اموزش‬ ‫نیروی انسانی و بهره گیری از فناوری روز دنیا از نیازهای صنعت‬ ‫کشور است که به طور قطع نمی توان بدون تحقق انها انتظار رشد‬ ‫و توسعه در صنعت و صادرات را داشت‪.‬‬ ‫استمرار صدرنشینی رنو‬ ‫شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران جدول رده بندی‬ ‫کیفی خودروهای سواری را در حالی منتشر کرد که بار دیگر‬ ‫نام س��اندرو ش��رکت پارس خودرو از گروه سایپا در صدر این‬ ‫جدول می درخشد‪ .‬به گزارش سایپا نیوز‪ ،‬رنو ساندرو با کسب‬ ‫باالترین امتیاز کیفی از ابتدای ورود به جدول ارزشیابی کیفی‬ ‫سازمان بازرس��ی و کیفیت ایران‪ ،‬برای دومین ماه متوالی به‬ ‫عنوان باکیفیت ترین خودروی تولید داخل شناخته شد و بار‬ ‫دیگر ‪۴‬ستاره کیفی را به خود اختصاص داد‪ .‬براساس اخرین‬ ‫گزارش ش��رکت بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ایران منتهی‬ ‫به ّابان س��ال ج��اری‪ ،‬خودروی رنو س��اندرو محصول جدید‬ ‫پارس خودرو برای دومین ماه متوالی‪ ،‬صدرنشین گروه قیمتی‬ ‫زیر‪۵۰‬میلیون تومان ش��د تا ش��رکت پارس خودرو همچنان‬ ‫نخستین در تولید باکیفیت ترین خودروهای بازار کشور باشد‪.‬‬ ‫این خودرو در ش��رایطی برای دومین بار در چنین جایگاهی‬ ‫ق��رار گرفت که در گزارش مهر ش��رکت بازرس��ی کیفیت و‬ ‫اس��تاندارد‪ ،‬به عنوان نخستین و تنها خودروی ‪ ۴‬ستاره کیفی‬ ‫کشور معرفی شد‪.‬‬ ‫این خودرو در پیش��رفته ترین خط تولید خودرو در کشور‬ ‫که در ش��رکت پارس خودرو قرار دارد‪ ،‬تولید می شود‪ .‬ساندرو‬ ‫بر پلتفرم بی ‪ 90‬رنو بنا نهاده ش��ده که دارای پیشرانه ‪MK4‬‬ ‫با حجم ‪ 1/6‬لیتر و قدرت ‪ ۱۰۵‬اسب بخار است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت؛ محصوالت این ش��رکت هم��واره در زمینه‬ ‫کیفیت پیش��رو بوده و در س��طح بس��یار خوب قرار دارد که‬ ‫همین امر موجبات رضایت مش��تریان شرکت پارس خودرو را‬ ‫فراهم کرده اس��ت‪ .‬همچنین دانش مهندس��ی و فناوری روز‬ ‫دنیا و نیروی انس��انی کارامد باعث ش��ده که محصوالت این‬ ‫شرکت خودروساز در بازار متمایز باشد‪.‬‬ ‫معاون سایپا همزمان با اعالم صادرات یک میلیارد دالری خبر داد‬ ‫راه اندازی پنجمین سایت سایپا در الجزایر تا پایان امسال‬ ‫هرچن��د که در س��ال های گذش��ته و ب��ه دلیل‬ ‫مش��کالت ایجاد شده در بازارهای هدف صادراتی‪،‬‬ ‫خودروس��ازان ش��اهد کاه��ش ص��ادرات و تحقق‬ ‫نیافتن اهداف پیش بینی ش��ده خود بوده اند اما با‬ ‫این حال ب��ه دنبال افزای��ش بازارهای هدف خود‬ ‫بوده و س��عی دارند با جایگزین کردن کش��ورهای‬ ‫جدید‪ ،‬کاس��تی های به وج��ود امده در این بخش‬ ‫را جبران کنند‪ .‬بر این اس��اس در کنار سایت های‬ ‫فعال تولید خودرو در کشورهایی همچون سوریه‪،‬‬ ‫عراق‪ ،‬س��ودان و ونزوئال که با سرمایه گذاری طرف‬ ‫خارجی راه اندازی ش��ده‪ ،‬پایان سال ‪ ۹۵‬پنجمین‬ ‫س��ایت سایپا نیز در کش��ور الجزایر افتتاح خواهد‬ ‫شد و به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫به طور قطع صادرات خودرو مس��یر ویژه خود را‬ ‫دارد و نیازمند این است تا خودروساز از زمان عقد‬ ‫ق��رارداد‪ ،‬ورود‪ ،‬فروش و خدمات پس از فروش در‬ ‫بازار حضور داش��ته باشد و کاالی خود را تضمین‬ ‫کند‪.‬‬ ‫در همین حال محس��ن ج��وان‪ ،‬معاون صادرات‬ ‫گروه خودروسازی س��ایپا که در مراسم هشتمین‬ ‫س��الروز تجلیل از صادرکنندگان برگزیده اس��تان‬ ‫تهران که خودروسازی سایپا به عنوان صادرکننده‬ ‫برتر خودرو و قطعات انتخاب شد‪ ،‬سخن می گفت‪،‬‬ ‫با اشاره به ضرورت حمایت دولت از صادرکنندگان‬ ‫از طریق اجرایی کردن ایین نامه صادرات خودرو‪،‬‬ ‫خدمات‪ ،‬قطع��ات و مجموعه ها اظهارکرد‪ :‬تاکنون‬ ‫بیش از ‪ ۲۲۰‬هزار دستگاه از انواع محصوالت گروه‬ ‫سایپا به ارزش بیش از یک میلیارد و ‪۲۰۰‬میلیون‬ ‫دالر به بازارهای هدف ش��رکت سایپا در ‪ 4‬منطقه‬ ‫خاورمیانه‪ ،‬افریقا‪ ،‬کشورهای سی ای اس و امریکای‬ ‫التین صادر شده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به امار صادرات محصوالت‬ ‫این گروه خودروس��از گفت‪ :‬در سال ‪ ۱۳۹۱‬موفق‬ ‫ش��دیم ‪ ۱۲‬درصد از تولی��دات محصوالت خود را‬ ‫ب��ه بازارهای خارجی صادر کنیم اما امروز به دلیل‬ ‫ش��رایطی که بازارهای صادراتی ایران با ان مواجه‬ ‫هس��تند این رقم به ح��دود ‪۴‬درصد رس��یده که‬ ‫معضالت موجود در بازار خودرو نه تنها گریبانگیر‬ ‫ایران شده بلکه گریبان بیشتر خودروسازان جهان‬ ‫گروه خودروس��ازی س��ایپا در راس��تای توسعه‬ ‫را گرفته است‪.‬‬ ‫بازاره��ای صادراتی خود تاکنون توانس��ته اس��ت‬ ‫وی گف��ت‪ :‬از س��ال ‪ ۱۳۹۲‬و با ش��دت گرفتن‬ ‫‪ 4‬س��ایت در کش��ورهای س��وریه‪ ،‬عراق‪ ،‬سودان و‬ ‫تحریم ها علیه ایران و به ویژه صنعت خودروسازی‪،‬‬ ‫ونزوئال با س��رمایه گذاری طرف خارجی راه اندازی‬ ‫گشایش بازارهای جدید برای صنعت خودرو ایران‬ ‫کند و درصدد اس��ت تا پایان س��ال ‪ ۹۵‬پنجمین‬ ‫با چالش ه��ای جدی روبه رو بوده ک��ه می توان به‬ ‫س��ایت خود را در کش��ور الجزایر افتتاح کند و به‬ ‫نبود امکان نقل و انتقال ارز و گش��ایش ال س��ی‪،‬‬ ‫بهره برداری برس��اند‪ .‬در ضمن به تازگی نخستین‬ ‫نب��ود ارتباط بی��ن بانک های ایران��ی و بانک های‬ ‫و مجهزترین مرک��ز و نمایندگی انحصاری عرضه‬ ‫خارج��ی و نبود امکان جذب اعتبارات و همچنین‬ ‫محصوالت گروه خودروس��ازی س��ایپا در منطقه‬ ‫پذی��رش نش��دن کاالهای با مب��دا ایران اش��اره‬ ‫جبیل در ش��مال شهر بیروت لبنان راه اندازی شد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫و فعالیت های خ��ود را برای فروش و‬ ‫ب��ه گ��زارش س��ایپا نی��وز‪ ،‬معاون‬ ‫خدمات پس از فروش اغاز کرد‪.‬‬ ‫ص��ادرات و ام��ور بین المل��ل گ��روه‬ ‫ج��وان در تش��ریح وضعی��ت بازار‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا افزود‪ :‬با بهبود‬ ‫جهان��ی خ��ودرو نیز گفت‪ :‬در س��ال‬ ‫ش��رایط بین الملل��ی پ��س از برجام‬ ‫‪۲۰۱۵‬م رون��د ف��روش خ��ودرو در‬ ‫تالش های انجام ش��ده برای گشایش‬ ‫دنیا تنها ‪۰/۶‬درصد رش��د داش��ت که‬ ‫بازارهای جدید در چند سال گذشته‬ ‫عم��ده ان متعلق به بازار کش��ورهای‬ ‫تا‬ ‫به وی��ژه از نیم��ه دوم س��ال جاری‬ ‫توسعه یافته و اروپایی بود و بازارهای‬ ‫محسن جوان‬ ‫حدودی به بار نشس��ته و امید می رود‬ ‫کشورهای نفتی و در حال توسعه که‬ ‫تاکنون بیش از ‪۲۲۰‬‬ ‫که از سال ‪ ۱۳۹۶‬نتایج ان را در رشد‬ ‫بخش عمده ای از بازار ایران را تشکیل‬ ‫هزار دستگاه از انواع‬ ‫می��زان صادرات گروه س��ایپا ش��اهد محصوالت گروه سایپا می دهند به دلیل مسائلی مانند جنگ‬ ‫باش��یم‪ .‬اگرچه الزم به یاداوری است به ارزش بیش از یک و امنیت داخلی‪ ،‬نداشتن ثبات سیاسی‬ ‫که گش��ایش یک بازار صادراتی امری میلیارد و ‪۲۰۰‬میلیون و انقالب ه��ای مردم��ی مختل ش��ده‬ ‫بسیار زمان بر است زیرا خودرو کاالیی‬ ‫دالر به خاورمیانه‪ ،‬است‪.‬‬ ‫اس��ت‬ ‫ب��ا کامل تری��ن زنجیره ارزش‬ ‫ج��وان گف��ت‪ :‬در تمام��ی بازاره��ا‬ ‫افریقا‪ ،‬کشورهای‬ ‫و پ��س از فروش هر دس��تگاه خودرو سی ای اس و امریکای موض��وع خدم��ات پ��س از ف��روش‬ ‫حداق��ل تا ‪۱۰‬س��ال مس��ائل تامین التین صادر شده است به عنوان یکی از نقاط قوت محصوالت‬ ‫قطع��ات و خدم��ات ان باید مدیریت‬ ‫س��ایپا مورد تاکید است که نه تنها بر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ش��بکه فروش‪ ،‬بلکه بر ایجاد و توسعه‬ ‫ج��وان تصریح ک��رد‪ :‬بزرگترین ب��ازار صادراتی‬ ‫ش��بکه خدمات پس از فروش متناسب با افزایش‬ ‫گروه س��ایپا در حال حاضر کش��ور عراق است که‬ ‫حجم خودروها نظارت می شود‪.‬‬ ‫محصوالت سایپا از سال ‪ ۱۳۸۷‬به طور گسترده در‬ ‫مع��اون ص��ادرات و امور بین الملل گروه س��ایپا‬ ‫ان بازار عرضه ش��ده و از سال ‪ ۱۳۸۹‬رتبه نخست‬ ‫همچنی��ن درباره ص��ادرات خودروهای س��اخت‬ ‫فروش را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫داخل یا مش��ترک با برخی نش��ان ها و ش��رکت ها‬ ‫معاون صادرات سایپا خاطرنشان کرد‪ :‬در برخی‬ ‫و کش��ورهای خارج��ی گف��ت‪ :‬درب��اره ص��ادرات‬ ‫از کشورها نیز به دلیل شرایط ویژه انها صادرات با‬ ‫نش��ان های خارجی که در ایران تولید می ش��وند‬ ‫افت و خیزهایی همراه بوده است که مصر‪ ،‬سودان‬ ‫بخش��ی از انه��ا چین��ی و بخش��ی فرانس��وی‬ ‫و ونزوئال از ان جمله اند‪.‬‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫در زمینه خودروهای چین��ی مقدمات صادرات‬ ‫انها فراهم ش��ده و محموله های اولیه به بازارهای‬ ‫عراق‪ ،‬لبنان و اذربایجان ارسال شده است‪.‬‬ ‫وی درباره همکاری دولت با ش��رکت سایپا برای‬ ‫تس��هیل در صادرات خودرو ب��ه بازارهای خارجی‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬امیدواری��م دول��ت با الگوب��رداری از‬ ‫کش��ورهای موفق‪ ،‬از تالش خودروس��ازان به ویژه‬ ‫گروه سایپا در مس��یر صادرات خودرو به بازارهای‬ ‫مختلف منطقه ای و جهانی حمایت کند‪.‬‬ ‫ای��ن اظه��ارات در حال��ی مطرح می ش��ود که‬ ‫صادرات خودرو در حدود ‪۱۰‬س��ال گذشته با فراز‬ ‫و نش��یب هایی همراه بوده و در ‪ 2‬س��ال اخیر بنا‬ ‫ب��ه دالیل��ی که برخ��ی از انها خ��ارج از اراده این‬ ‫شرکت ها بوده‪ ،‬برنامه ریزی صادراتی خودروسازان‬ ‫محقق نشده است‪.‬‬ ‫برخی کارشناس��ان‪ ،‬نبود مزیت نسبی در تولید‬ ‫را دلیل اصلی س��وق دادن خودروسازان به سمت‬ ‫بازاره��ای صادراتی عنوان می کنند به این معنا که‬ ‫کش��ورهایی برای اهداف صادرات��ی در نظر گرفته‬ ‫می ش��وند که نقطه اش��تراک سیاس��ی ب��ا ایران‬ ‫داش��ته باشند‪ ،‬بر این اس��اس خودروهای تولیدی‬ ‫بای��د بتوانن��د با ه��دف س��هم در بازارهای هدف‬ ‫مولفه ه��ای الزم به منظور کس��ب مزیت رقابتی را‬ ‫به دس��ت اورند اما مش��کل بزرگ در این مسیر‪ ،‬‬ ‫نبود بهره وری در صنعت خودرو است که منجر به‬ ‫افزایش هزینه ه��ا و دور ماندن از بازارهای رقابتی‬ ‫ش��ده‪ ،‬عاملی که ب��ر صادرات نی��ز تاثیرگذار بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬در جری��ان برگزاری‬ ‫هش��تمین س��الروز تجلی��ل از صادرکنن��دگان‬ ‫برگزیده اس��تان تهران‪ ،‬عالوه بر انتخاب ش��رکت‬ ‫س��ایپا به عنوان صادر کننده نمونه اس��تان تهران‪،‬‬ ‫ش��رکت س��ایپا یدک نیز به دلیل حضور گسترده‬ ‫در بازاره��ای صادراتی و ارائه خدمات مناس��ب به‬ ‫محصوالت س��ایپا در ای��ن بازار ه��ا در کنار توجه‬ ‫جدی به مباحث عرضه قطعات با کیفیت‪ ،‬به عنوان‬ ‫صادر کننده برتر قطعات اس��تان ته��ران برگزیده‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بررسی کسب وکار خودروهای اجاره ای در منطقه نشان داد‬ ‫اج��اره خودرو از کس��ب وکارهای پردرامد در حوزه گردش��گری و‬ ‫حمل ونقل اس��ت‪ .‬در خاورمیانه کش��ورهای مختلف بنا به شرایط و‬ ‫موقعیت جغرافیایی خود قوانین مختلفی در این حوزه وضع کرده اند‬ ‫تا بتوانند این کسب وکار را گسترش دهند‪.‬‬ ‫در میان کشورهای منطقه گردشگران و مدیران بیشترین مشتریان‬ ‫دائم��ی خودروه��ای اجاره ای هس��تند‪ ،‬بنابراین در کش��ورهایی که‬ ‫گردشگری رونق بیشتری دارد‪ ،‬این کسب وکار فعال تر است و قوانین‬ ‫روشن تری نسبت به دیگر کشورها دارد‪.‬‬ ‫ام��ارات متحده عرب��ی‪ ،‬لبنان‪ ،‬ترکی��ه‪ ،‬اذربایجان و ارمنس��تان از‬ ‫کش��ورهایی هستند که کس��ب وکار در این حوزه را سامان دا ده اند و‬ ‫برای ان قوانین مش��خصی دارند‪ ،‬شرکت های مختلفی نیز به صورت‬ ‫بین المللی یا کشوری در این حوزه فعالیت دارند‪.‬‬ ‫به گزارش خودرونویس‪ ،‬از قوانین مفیدی که به کار گرفته ش��ده‪،‬‬ ‫می توان به پالک ویژه س��بز رنگ این خودروها در لبنان و محدودیت‬ ‫س��نی ‪ ۲۱‬س��ال در ترکیه و امارات اش��اره کرد‪ .‬همچنین در برخی‬ ‫کشورها‪ ،‬در صورت تخلف رانندگی خطرناک‪ ،‬پلیس خودرو را متوقف‬ ‫کرده و خودرو به شرکت عودت داده می شود و با راننده مطابق قوانین‬ ‫لوکس ترین خودروها در امارات‬ ‫ان کشور برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫قوانین بیمه ای ویژه برای خودروها از رویکرد های حمایتی دولت ها‬ ‫برای این کس��ب وکار است‪ .‬تصادف و س��رقت از پوشش های بیمه ای‬ ‫برای تمام این خودروها است‪.‬‬ ‫به طور معمول در مناس��بت های خاص س��ال مانند کریسمس‪ ،‬با‬ ‫افزای��ش تقاضای خودرو‪ ،‬قیمت کمی باالتر از دیگر زمان های س��ال‬ ‫اس��ت‪ .‬با این حال با توجه به بررس��ی ها‪ ،‬لبن��ان و ترکیه ارزان ترین‬ ‫ش��رکت ها را در این حوزه دارند‪ .‬این دو کش��ور‪ ،‬گردش��گر بیشتری‬ ‫را نسبت به دیگر کش��ورهای مورد بررسی دارند‪ ،‬شرکت های امارات‬ ‫متحده عربی خودروهای لوکس تری را به مش��تریان خود پیش��نهاد‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫شرکت های بین المللی فعال برای مشتریان خود براساس سن انها‬ ‫محدودیت انتخاب خودرو نیز قائل ش��ده اند‪ .‬سختگیرترین کشور در‬ ‫این حوزه نیز امارات متحده عربی اس��ت که محدودیت ‪۲۳‬س��ال را‬ ‫ب��رای اج��اره خودرو بدون رانن��ده درنظر گرفته اس��ت و تنها تعداد‬ ‫محدودی از شرکت ها در این کشور نیز خودروهای ارزان تر خود را به‬ ‫‪ ۲۱‬ساله ها اجاره می دهند‪.‬‬ ‫شاید معروف ترین شرکت اجاره خودرو در منطقه «یوروپکار» باشد‬ ‫ک��ه جز لبنان‪ ،‬در پایتخت دیگر کش��ورها دفتر دارد‪« .‬اکس��پدیا» و‬ ‫«هرتز» از شرکت هایی هستند که فعالیت خوبی در منطقه دارند‪.‬‬ ‫اگ��ر قصد اقامت چند ماهه در یکی از کش��ورهای منطقه را دارید‬ ‫به صرفه ترین نوع حمل ونقل اس��تفاده از خودروهای اجاره ای اس��ت‪،‬‬ ‫زیرا به طور معمول هزینه تاکسی و حمل ونقل عمومی در کشورهای‬ ‫منطقه قیمت باالتری به گردشگر تحمیل می کند‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ 25‬اذر ‪ 15 1395‬ربیع االول ‪ 15 1438‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 6‬پیاپی ‪1979‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫از سال ‪ ۹۰‬به بعد‬ ‫ضربه های محیطی‬ ‫زیادی به صنعت قطعه‬ ‫کشور وارد شد که‬ ‫عبور قطعه سازان‬ ‫از انها نشان دهنده‬ ‫توانایی فعاالن این‬ ‫حوزه است‪ .‬بهره های‬ ‫بانکی ‪۳۰‬درصد‪،‬‬ ‫مالیات ارزش افزوده‪،‬‬ ‫مشکالت بیمه و گمرک‪،‬‬ ‫نیروی کار و نابسامانی‬ ‫اقتصادی مشکالت‬ ‫بسیاری را برای صنعت‬ ‫از جمله برای صنعت‬ ‫قطعه رقم زد‪ ،‬از این رو‬ ‫بهره وری در صنعت‬ ‫کاهش یافت‬ ‫رییس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در تشریح دالیل عقب ماندگی صنعت قطعه مطرح کرد‬ ‫محدودیت های اقتصادی مشکل اصلی است‬ ‫در زمین��ه می��زان تامین‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫قطعات خودروه��ای جدید‬ ‫خودرو‬ ‫اظهارنظره��ای متفاوت��ی‬ ‫می��ان فعاالن صنعت خودرو‬ ‫و قطع��ه کش��ور مطرح ش��ده و هر یک ب��ه دنبال بیان‬ ‫اس��تدالل های خود هس��تند‪ .‬فرس��ودگی ماشین االت‬ ‫قطعه س��ازان و نی��ز کمبود دانش روزام��د در این امر از‬ ‫جمله دالیلی اس��ت که خودروسازان در گام نخست ان‬ ‫را مانع از داخلی س��ازی قطعات عنوان می کنند این در‬ ‫حالی اس��ت که فعاالن صنعت قطعه تاکید دارند بازوی‬ ‫صنعت خودرو هس��تند‪ ،‬بنابراین ب��رای توانمند کردن‬ ‫کش��ور در این عرصه ها باید از ظرفیت داخل اس��تفاده‬ ‫کرد اما با این حال این ش��رایط این دو صنعت را به یک‬ ‫اش��تراک نظر منتهی نکرده است‪.‬‬ ‫در ادامه برای‬ ‫شنیدن اظهارات رضا رضایی‪ ،‬رییس انجمن سازندگان‬ ‫قطع��ات و مجموعه های خودرو و نیز برنامه های انجمن‬ ‫ب��ا هدف پررنگ کردن قطعه س��ازان با وی به گفت وگو‬ ‫نشس��ته و برای برون رفت از چالش های دیدگاهی نظر‬ ‫وی را جویا شده است‪.‬‬ ‫€ €برنام�ه انجم�ن در قال�ب جدی�د و ب�ا رف�ع‬ ‫محدودیت ها در چه بخش هایی پررنگ می شود؟‬ ‫انجمن بر اساس اساسنامه خود حرکت می کند و تنها‬ ‫حرکت و روند متفاوت تری خواهد داش��ت زیرا ش��رایط‬ ‫با گذش��ته متفاوت اس��ت‪ .‬امروز پژو‪ ،‬فولکس واگن‪ ،‬رنو‬ ‫و‪ ...‬در ح��ال ورود ب��ه بازار داخل هس��تند بنابراین باید‬ ‫تحولی در س��اختار قطعه سازان رخ دهد‪ .‬در حال حاضر‬ ‫درص��دی از قطعه س��ازان ب��ه لحاظ فن��اوری و دانش‪،‬‬ ‫روزامد هس��تند اما با محدودیت هایی مواجه بوده اند و‬ ‫تنها تعدا د انگشت شماری هستند که این محدودیت ها‬ ‫را ندارند‪ .‬بنابراین نخستین شرط رفع این محدودیت ها‬ ‫مس��ائل اقتصادی است‪ .‬بنابراین با وجود فرسوده بودن‬ ‫ماشین االت هنوز هم می توان پاسخگوی داخلی سازی‬ ‫قطعات بود‪.‬‬ ‫انجمن امیدوار به حمایت مسئوالن است اما حمایت‬ ‫به معنای حمایت های مالی رایگان نیس��ت بلکه نیاز به‬ ‫مساعدت هایی است تا صنعتگران تسهیالتی را با مدت‬ ‫زمان پرداخت بیشتر دریافت کنند‪ .‬در حال حاضر بخش‬ ‫محدودی از سخت افزار قطعه سازان نیاز به روزامد شدن‬ ‫دارد اما قطعه سازان داخلی دانش تولید و استانداردهای‬ ‫بین المللی را دارند‪.‬‬ ‫امروز کارشناس��ان و مهندس��ان فولکس واگن بسیار‬ ‫س��خت گیرانه بیش از ‪ ۵۰‬ش��رکت را ادی��ت کرده اند و‬ ‫تع��داد محدودی بین ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬ش��رکت موفق به پذیرش‬ ‫ش��ده اند‪ .‬انجمن به دنبال این است از فرصت های پیش‬ ‫امده حداکثر بهره را برای قطعه سازان ببرد در این راستا‬ ‫برنامه هایی تدوین کرده که به مرور عنوان خواهد شد‪.‬‬ ‫خوش��بختانه در پس��ا تحریم امریکا مبادالت دالری‬ ‫را ازاد ک��رد و بخ��ش عمده ای از مش��کالت مربوط به‬ ‫معامالت با دالر رفع ش��د‪ .‬همانگونه که ش��اهد هستید‬ ‫شرکت های خودروسازی در حال ورود به ایران هستند‬ ‫از ان جمل��ه رنو در حال محک��م کردن جای پای خود‬ ‫در ایران اس��ت و می خواهد در بازار کشور ماندگار شود‪.‬‬ ‫این فرصتی اس��ت تا فناوری و دانش خودرو وارد کشور‬ ‫شود و قطعه س��ازان داخلی همکاری های خود با تیری‬ ‫وان ه��ای خودروس��ازان ب��زرگ جهان را اغ��از کنند و‬ ‫فعالیت ه��ای خود را پیش ببرند‪ .‬به طور نمونه کارلوس‬ ‫تاوارس (مدیرعامل پژو) قول داده تا این فرصت را برای‬ ‫قطعه سازان ایرانی فراهم کند که با شرکت های تراز اول‬ ‫و تیری وان های انها ارتباط برقرار کند‪.‬‬ ‫به طور قطع تزریق دانش فنی به نفع قطعه سازان است‬ ‫و هراندازه قطعه سازان داخل قطعات مورد نیاز را تولید‬ ‫کنند ضمن ایجاد قیمت ها رقابتی‪ ،‬حضوری پر منفعت ‬ ‫در بازار ایران خواهند داشت‪ .‬در حال حاضر خودروسازان‬ ‫بس��یار عالقه مند هس��تند بخش��ی از قطعات موردنیاز‬ ‫خودروهای جدید در داخل تولید شود و امیدواریم این‬ ‫فرصت به دس��ت امده برای تمام قطعه س��ازان و صنعت‬ ‫خودرو مفید باشد از این رو باید ان را به فال نیک گرفت‬ ‫زیرا نقطه عطفی در حرکت خودروسازی کشور خواهد‬ ‫بود و محصوالتی با قیمت های متعادل و از نظر کیفیت‬ ‫نیز در سطح استانداردهای بین المللی می تواند عرضه و‬ ‫رضایت مصرف کنندگان را تامین کند‪.‬‬ ‫ب��راورد می ش��ود از نیمه دوم امس��ال اهداف تعیین‬ ‫ش��ده در صنعت قطعه و خودرو کم کم محقق شود و از‬ ‫نظ��ر فزونی دانش و فناوری و نیز رقابت پذیری به نقطه‬ ‫موردنظر برس��د‪ .‬نگاه ویژه قطعه سازان بهبود فرایند در‬ ‫بحث کیفیت و قیمت مطلوب عرضه قطعات خود است‪.‬‬ ‫امید اس��ت زمان از دس��ت رفته س��ال های پیش را‬ ‫ک��ه به دلیل رکود‪ ،‬تحریم و‪ ...‬از دس��ت داده ایم جبران‬ ‫ش��ود‪ .‬چنین حرکتی نیازمند تالش جمعی اس��ت که‬ ‫قطعه ساز و خودروساز با همراهی وزارتخانه های مرتبط‬ ‫(امور اقتصاد و دارایی و صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی) در توس��عه اقتصادی کشور‬ ‫کمک کنند تا ضمن جبران فرصت های از دس��ت رفته‬ ‫به فناوری های جهانی دست یابیم‪.‬‬ ‫€ €برخی کارشناس�ان معتقدن�د تولید و تامین‬ ‫قطعات خودروهای جدید با ماشین االت فرسوده ‬ ‫فعلی امکانپذیر نیست ایا اینگونه است؟‬ ‫ای��ن اظهارات به صورت کامل صحیح نیس��ت و باید‬ ‫از کس��انی که این ادعا را دارند پرس��ید ایا از کارخانه ای‬ ‫قطعه س��از بازدی��د داش��ته اند‪ ،‬مهارت ه��ای انس��انی‪،‬‬ ‫مدیریت های منابع انس��انی و مالی و نیز مشارکت های‬ ‫بین المللی انه��ا را ادیت کرده اند؟ حداقل باید از ‪ ۱۵‬تا‬ ‫‪۲۰‬درص��د از کارخانه های فع��ال در این صنعت بازدید‬ ‫داش��ت و س��پس نتیجه گیری کرد‪ .‬فعاالن این صنعت‬ ‫منکر نیستند که به لحاظ سخت افزاری فرسوده هستند‬ ‫اما با همین ماشین االت ‪ 3‬دهه گذشته در حال فعالیت‬ ‫و تولید قطعه هستند‪.‬‬ ‫€ €ایا فرس�ودگی ماشین االت و دستگاه ها روی‬ ‫کیفیت کاالها تاثیر منفی می گذارد؟‬ ‫قطعه س��ازان ب��ا روزامد کردن دانش فن��ی در زمان‬ ‫مناس��ب این مس��ئله را جبران کرده اند‪ .‬اگر مس��ئوالن‬ ‫کم��ک کنند و سلس��له محدودیت های��ی از بین برود‪،‬‬ ‫مش��کالتی از این دس��ت نیز رفع می شود زیرا در زمان‬ ‫تحریم قادر به خریداری انها نبودیم‪ .‬البته امروز مسئله‬ ‫تحریم تا ‪۸۰‬درصد برطرف شده است‪.‬‬ ‫مسئله دیگر محدودیت قطعه سازان در واردات برخی‬ ‫م��واد اولیه مورد نیاز مانند فوالدهای الیاژی بود که در‬ ‫کش��ور تولید نمی ش��د و بانک ها و در نتیجه معامالت‪،‬‬ ‫قف��ل بودند‪ .‬این محدودیت ها یک��ی پس از دیگری در‬ ‫حال رفع ش��دن هستند و با اعتبار دادن به قطعه سازان‬ ‫بخش��ی از مسئله سخت افزاری نیز برطرف می شود و با‬ ‫روزامد شدن‪ ،‬قطعات باکیفیت مطابق با استانداردهای‬ ‫بین المللی تولید می ش��ود‪ ،‬البته در طول این س��ال ها‬ ‫قطعه سازان واقعی قطعات بی کیفیت تولید نمی کردند‪.‬‬ ‫امروز به جرات می گوییم که ‪۴۰‬درصد ساخت داخل در‬ ‫ابتدای امر به راحتی با همین ماش��ین االت امکان پذیر‬ ‫و دس��ت یافتنی اس��ت‪ .‬بنابراین مش��کل قطعه س��ازان‬ ‫محدودیت ه��ای اقتص��ادی اس��ت و ای��ن مش��کل را‬ ‫مسئوالن باید از طریق اعتبارهای ویژه ساماندهی کنند‬ ‫ت وام ه��ا زمان بیش��تری در اختیار انها‬ ‫و در بازپرداخ�� ‬ ‫قرار دهند‪.‬‬ ‫€ €فکر می کنید داخلی سازی قطعات خودروهای‬ ‫جدید از چه زمان به طور جدی اغاز شود؟‬ ‫قطع��ات ‪ 3‬م��دل خودرویی از ش��رکت های رنو و پژو‬ ‫که قرار اس��ت در ایران س��اخته ش��ود امروز به وس��یله‬ ‫تیری وان های انها طراحی و س��اخته ش��ده در نتیجه‬ ‫تمام امکانات مهندسی فراهم است و تنها باید مسئوالن‬ ‫کم��ک کنن��د ت��ا در کوتاه مدت ترین زم��ان در اختیار‬ ‫قطعه س��ازان ایرانی قرار گیرد‪ ،‬تا به این ترتیب س��اخت‬ ‫قالب اغاز و خط های تولید تجهیز شود‪.‬‬ ‫این امر زمانبر اس��ت اما اینکه قراردادی نهایی ش��ده‬ ‫باش��د و طرف ایرانی ش��روع به ساخت کرده باشد هنوز‬ ‫اتفاق نیفتاده اس��ت‪ .‬این فرایند سال اینده اغاز خواهد‬ ‫ش��د اما بی شک قطعه سازان کشور دارای توانایی باالیی‬ ‫بوده و در این امر ظرفیت الزم را در اختیار دارند‪.‬‬ ‫€ €در بی�ن این خودروها پ�ژو ‪ ۲۰۰۸‬جدیدترین‬ ‫خ�ودرو نس�بت ب�ه دیگ�ر مدل هاس�ت ام�ا اگر‬ ‫داخلی س�ازی قطعات یک سال دیگر باشد به طور‬ ‫قط�ع این خودرو دیگر خودروی روز دنیا نخواهد‬ ‫بود و فرصت قطعه س�ازان از دس�ت می رود‪ .‬نظر‬ ‫شما در این باره چیست؟‬ ‫ساخت قطعات حدود یک سال دیگر اغاز می شود‪ .‬قرار‬ ‫نیس��ت برای ساخت قطعات این مدل همچون پژو ‪۴۰۵‬‬ ‫از مهندس��ی معکوس استفاده کنیم چرا که قطعات این‬ ‫‪ ۳‬خودرو طراحی و قالب س��ازی ش��ده و فرایند مشخص‬ ‫اس��ت و تنها باید تاکید ش��ود تا این دانش مهندسی در‬ ‫اختیار قطعه سازان ایرانی قرار گیرد در نتیجه صددرصد‬ ‫قطعات تولید شده با کیفیت خواهد بود‪ .‬همچنین برخی‬ ‫قطعه سازان از نظر اقتصادی ضعیف هستند که برای ساخت‬ ‫قالب ها باید تامین اقتصادی انجام شود‪.‬معتقدم می توان‬ ‫بس��یار بیش��تر از ‪۴۰‬درصد کار را اغاز کرد همانطور که‬ ‫امروز ال ‪ ۹۰‬در بازار تا حدود ‪۷۰‬درصد داخلی سازی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €از نظر ش�ما قطعه س�ازان چگون�ه می توانند‬ ‫اعتم�اد خودروس�ازان را برای تامی�ن قطعات با‬ ‫درصد باالتر جلب کنند؟‬ ‫تاکید قطعه سازان توانمندی بیشتر فعاالن این صنعت‬ ‫اس��ت زیرا ازمون های بزرگی را پشت سر گذاشته اند‪ .‬از‬ ‫س��ال ‪ ۹۰‬به بعد ضربه های محیط��ی زیادی به صنعت‬ ‫قطعه کش��ور وارد ش��د که عب��ور قطعه س��ازان از انها‬ ‫نش��ان دهنده توانایی فعاالن این حوزه اس��ت‪ .‬بهره های‬ ‫بانکی ‪۳۰‬درصد‪ ،‬مالیات ارزش افزوده‪ ،‬مش��کالت بیمه‬ ‫و گمرک‪ ،‬نیروی کار و نابس��امانی اقتصادی مش��کالت‬ ‫بس��یاری را ب��رای صنعت از جمله ب��رای صنعت قطعه‬ ‫رق��م زد‪ ،‬از ای��ن رو بهره وری در صنع��ت کاهش یافت ‪.‬‬ ‫تمام فعاالن قطعه س��از با وجود این مش��کالت به خوبی‬ ‫کار کردن��د و در ‪۲‬س��ال اخی��ر کار را پی��ش بردند زیرا‬ ‫قطعه سازان به دنبال تحویل قطعات بی کیفیت نبودند‪.‬‬ ‫اما باید توجه داشته باشیم کیفیت محصوالت با یکدیگر‬ ‫تفاوت دارد و به طور قطع قطعه ای که زیمنس در المان‬ ‫تولی��د می کن��د با قطعه ای که در چی��ن تولید می کند‬ ‫یکس��ان نیس��ت‪ .‬همچنین قرار نیست تمام قطعات در‬ ‫داخل تولید شود‪ ،‬روند در صنعت دنیا نیز اینگونه است‬ ‫ک��ه برخ��ی قطعات در داخل تولی��د و برخی دیگر وارد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫خوش��بختانه در روزه��ای اخی��ر نارضایتی نس��بت‬ ‫ب��ه کیفیت قطع��ات تولید داخل بس��یار کاهش یافته‬ ‫و در این��ده ای نزدی��ک ب��ا روزامد ش��دن دانش فنی و‬ ‫همکاری ه��ای مش��ارکتی با همتای��ان خارجی درصد‬ ‫رضایت مندی به طور قطع افزایش می یابد‪.‬‬ ‫خرید ضدیخ از فروشگاه ها و نمایندگی های معتبر‬ ‫سرد شدن یکباره هوا در فصل پاییز و نزدیک شدن دما به صفر درجه سانتی گراد‬ ‫در بیشتر نقاط کشور‪ ،‬بازار ضدیخ را گرم کرد‪ .‬ضدیخ‪ ،‬ماده حیاتی خودروها در این‬ ‫روزهای س��رد س��ود خوبی را نصیب فروشندگان می کند به شرطی که مشتریان‬ ‫تو گذاری کوتاه در‬ ‫نیز از ان رضایت داش��ته باشند‪ .‬به گزارش عصر خودرو؛ با گش ‬ ‫بازار متوجه می شوید که بازاری ها و فروشندگان همگی بر این عقیده هستند که‬ ‫باید تنها ضدیخ ایرانی را خریداری کرد‪ .‬برای دانستن علت این موضوع و همچنین‬ ‫ی از بازار در کنار اخرین فهرست قیمت ها در ادامه همراه ما باشید‪.‬‬ ‫اگاه ‬ ‫درباره افزایش قیمت ها باید گفت‪ ،‬ضدیخ یکی از معدود کاالهایی است که در ‪۷‬‬ ‫کرده که این امر را باید‬ ‫ماه گذشته‪ ،‬افزایش قیمت به نسبت نامحسوسی را تجربه ‬ ‫مدیون حجم باالی تولید این ماده در کشور دانست و ثبات نسبی بازار را به همراه‬ ‫داش��ت‪ .‬پیش بینی می شود که قیمت ها نسبت به س��ال گذشته تا ‪۵‬درصد رشد‬ ‫داش��ته باشند اما این افزایش قیمت بس��یار ناچیز است‪ .‬از طرفی باید گفت نازل‬ ‫ بودن قیمت ضدیخ ایرانی باعث می ش��ود تا مشتری بدون شک با هر بودجه مالی‪،‬‬ ‫در این بازار ناکام نماند اما اگر باز هم نتوانستید از پس این قیمت ها بر بیایید‪ ،‬چاره‬ ‫شما استفاده از ضدیخ های فله ای بوده که بدون بسته بندی به فروش می رسد‪ .‬اگر‬ ‫چه نمی توان به کیفیت این ضدیخ ها اعتماد کرد اما کف بازار را در اختیار گرفته و‬ ‫جزو ارزان ترین ضدیخ های بازار به شمار می ایند که در هر فروشگاهی نیز موجود‬ ‫نیس��ت‪ .‬با قاطعیت تمام می توان گفت که حرف اول بازار را ضدیخ تولید شده در‬ ‫ایران می زند و به هر فروشگاهی که مراجعه کنید‪ ،‬کارشناس ان خرید ضدیخ های‬ ‫پرشده در ایران را به شما توصیه می کنند و باید گفت اگر خواهان ضدیخ خارجی‬ ‫هس��تید‪ ،‬در بازار به مش��کل برمی خورید‪ ،‬چرا؟ نکته نخس��ت درباره ضدیخ های‬ ‫ایرانی این اس��ت که کیفیت بس��یار باالیی داش��ته و در طول سال های متمادی‬ ‫توانس��ته اعتماد مش��تری داخلی را جلب کند‪ .‬از طرفی باید قیمت تمام ش��ده را‬ ‫ه��م درنظر گرفت که ضدیخ های ایرانی از این نظر هیچ رقیبی در بازار نداش��ته و‬ ‫نشان های ایرانی تنها در میزان فروش با یکدیگر رقابت می کنند‪ .‬همچنین در این‬ ‫قسمت باید گفت که توان تولیدی این مواد شیمیایی به وسیله سایت های بزرگ‬ ‫تولیدی در جنوب کش��ور در کنار بها دادن فروش��نده های ایرانی به این محصول‬ ‫داخلی باعث ش��ده است که این بازار در دس��ت خارجی ها و از همه مهم تر کشور‬ ‫چین قرار نگیرد‪ .‬با این همه باید گفت که همچنان ضدیخ های خارجی و پر شده‬ ‫در کش��ورهای المان‪ ،‬فرانسه و کره در بازار موجود هستند و باید برای خرید انها‬ ‫بهای زیادی را بپردازید زیرا ضدیخ های وارداتی تعرفه گمرکی داشته و بیشتر در‬ ‫نمایندگی های لوکس خودروهای گران قیمت موجود هس��تند زیرا بازار به علت‬ ‫قیمت زیاد چندان روی خوشی به این محصوالت نشان نمی دهد‪.‬‬ ‫سیاست گذاری جدی برای‬ ‫پرداخت مطالبات قطعه سازان‬ ‫یک��ی از چالش ه��ای اساس��ی در‬ ‫صنع��ت قطع��ه مش��کل نقدینگی‬ ‫اس��ت چراک��ه منبع اصل��ی تامین‬ ‫مالی ه��ر صنعتگری به ط��ور عموم‬ ‫درام��د حاصل از تولی��د بوده و این‬ ‫در حالی اس��ت که پرداخت قطعات‬ ‫تامین شده از سوی خودروسازان با‬ ‫نوسانات بسیاری همراه است‪ .‬عضو انجمن سازندگان قطعات‬ ‫و مجموعه ه��ای خودرو در این باره گفت‪ :‬با وجود راهکارهای‬ ‫ارائه ش��ده پرداخت طلب قطعه س��ازان بهبو د زیادی نداشته‬ ‫و این مطالبات حدود ‪۷‬هزار میلیارد تومان اس��ت‪ .‬محس��ن‬ ‫رزم خ��واه در گفت وگ��و با خبرخ��ودرو افزود‪ :‬کن��دی روند‬ ‫پرداخت‪‎‬ه��ا مطلوب نیس��ت زی��را منجر به توق��ف تولید در‬ ‫واحدهای تولیدی کش��ور می ش��ود‪ .‬بنابراین ضروری اس��ت‬ ‫دولت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نس��بت به این چالش‬ ‫ورود جدی داش��ته باشند چراکه اعمال سیاست های غلط از‬ ‫سوی دس��تگاه های اجرایی باعث تداوم ش��رایط نامطلوب و‬ ‫نابودی واحدهای صنعتی کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه رش��د و ارتقای صنعت در کشور نیازمند‬ ‫اقدامی اساس��ی اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬برای حفظ و بقای صنایع‬ ‫کش��ور به وی��ژه صنعت قطع��ه باید سیاس��ت های جامع تر و‬ ‫مفیدتری از س��وی مس��ئوالن اعمال ش��ود‪ .‬پرداخت نشدن‬ ‫به موق��ع مطالب��ات قطعه س��ازان از س��وی خودروس��ازان و‬ ‫همچنین وجود موانع در مس��یر رش��د و ارتقای این صنعت‬ ‫موجب عقبگرد صنعت قطعه کشور شده و تعطیلی واحدهای‬ ‫قطعه سازی را در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه عن��وان کرد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت برای پرداخت مطالبات قطعه س��ازان راهکاری را در‬ ‫دستور کار قرار داده که بر مبنای ان اموال مازاد خودروسازان‬ ‫به فروش رس��د تا بتوانند مطالبات واحدهای قطعه س��ازی را‬ ‫پرداخ��ت کنن��د اما بای��د توجه داش��ت که ای��ن راهکار در‬ ‫درازمدت پاسخگوی مطالبات قطعه سازان نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬مطالب��ات قطعه س��ازان مربوط به‬ ‫بازه های زمانی متفاوتی اس��ت و در برخ��ی از موارد از ‪۱۲۰‬‬ ‫روز تا ‪ ۷‬ماه را ش��امل می ش��ود و اس��تفاده از استراتژی های‬ ‫جدید و برخورداری از س��رمایه‪ ،‬الزمه رفع مشکالت صنعت‬ ‫قطعه کش��ور بوده و نیز خصوصی سازی صنعت خودروسازی‬ ‫در کوتاه تری��ن زمان و ایجاد تح��ول در برنامه های اینده این‬ ‫صنعت یکی از راهکارهای چاره س��از در زمینه رفع مشکالت‬ ‫خواه��د بود‪ .‬بنابراین دولت باید سیاس��ت های حمایتی خود‬ ‫را از صنعت قطعه به ش��کل صحیح داش��ته باشد و اقدام به‬ ‫سیاست گذاری و نظارت بر این بخش از صنعت کند‪.‬‬ ‫رزم خ��واه ابراز کرد‪ :‬فروش اموال مازاد خودروس��ازان برای‬ ‫پرداخ��ت مطالبات قطعه س��ازان اقدامی مطل��وب و صحیح‬ ‫خواه��د بود چرا که لطم��ه ای به اقتصاد خودروس��ازان وارد‬ ‫نخواهد کرد‪.‬‬ ‫اخراج ‪ ۳۰‬هزار نفر‬ ‫از فولکس واگن‬ ‫فولکس واگن و اتحادیه های کارگری این شرکت برای حذف‬ ‫‪ ۳۰‬هزار ش��غل در نش��ان فولکس واگن به توافق رسیدند و در‬ ‫مقابل این خودروس��از متعهد ش��د تا س��ال ‪ 1404‬از تعدیل‬ ‫کارکنانش در المان خودداری کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬این برنامه تا س��ال ‪ 1399‬به ‪3/7‬میلیارد‬ ‫ی��ورو (‪۳/9‬میلی��ارد دالر) صرفه جویی س��االنه منتهی خواهد‬ ‫ش��د و حاش��یه س��ود عملیاتی فولکس واگن را از ‪۲‬درصد در‬ ‫س��ال جاری میالدی ب��ه ‪۴‬درصد در ‪ 10‬س��ال اینده افزایش‬ ‫می دهد‪ .‬این هدف در مقایس��ه با حاشیه سود عملیاتی رنو و‬ ‫پژو س��یتروئن که ‪۶‬درصد در سال ‪۲۰۲۱‬م هدف گذاری شده‪،‬‬ ‫کمتر اس��ت و نشان می دهد فولکس واگن همچنان عقب تر از‬ ‫رقیبان خود قرار دارد‪.‬‬ ‫فولکس واگن که بزرگترین خودروس��از اروپاست‪ ،‬قصد دارد‬ ‫رسوایی تقلب در االیندگی دیزلی که اعتبار این خودروساز را‬ ‫مخ��دوش کرده و میلیاردها یورو جریمه و خس��ارت به همراه‬ ‫داشته است‪ ،‬پشت سر بگذارد‪.‬‬ ‫تعدی��ل نیروی برنامه ریزی ش��ده به هم��راه وعده مدیریت‬ ‫برای ایجاد ‪ ۹‬هزار شغل جدید در بخش تولید باتری و خدمات‬ ‫موبایل در کارخانه های المان‪ ،‬بخشی از تالش ها برای رویکرد‬ ‫ب��ه خودروه��ای برقی و خودران اس��ت‪ .‬برخی کارشناس��ان‬ ‫معتقدند که این کاهش هزینه کافی نیس��ت‪ .‬هزینه در بخش‬ ‫تحقیقات و توسعه و کارکنان در سراسر فعالیت های خودرویی‬ ‫فولکس واگن سال هاست روند افزایشی داشته و نیاز به اصالح‬ ‫این وضعیت حتی پیش از افش��ای رس��وایی االیندگی وجود‬ ‫داش��ت‪ .‬فولک��س واگن با ‪ ۶۱۰‬ه��زار کارمند که در سراس��ر‬ ‫جهان دارد‪ ،‬س��ال گذش��ته اندکی کمتر از تویوتا با ‪ ۳۵۰‬هزار‬ ‫کارمند‪ ،‬خودرو تولید کرد‪ .‬این ش��رکت المانی همچنین برای‬ ‫متوقف کردن خودروهای غیرسوداور در میان ‪ ۳۴۰‬مدل خود‪،‬‬ ‫عملکرد کندی داشته است‪.‬‬ ‫رهب��ران اتحادیه های کارگری اعالم کردند مدیریت موافقت‬ ‫کرده اس��ت تا س��ال ‪۲۰۲۵‬م از تعدیل اجباری نیرو در المان‬ ‫خودداری کند‪ .‬این اقدام زمینه را برای حذف ‪ ۲۳‬هزار موقعیت‬ ‫شغلی از طریق بازنشستگی زودهنگام و کاهش کارکنان نیمه‬ ‫وقت فراهم می کند‪.‬‬ ‫فولک��س واگن اع�لام کرد کارکنانش در امریکای ش��مالی‪،‬‬ ‫برزیل و ارژانتین تعدیل خواهند شد‪ .‬حدود ‪ ۱۲۰‬هزار کارمند‬ ‫برای نشان فولکس واگن در المان کار می کنند که شامل ‪ 6‬هزار‬ ‫کارمند موقت هستند‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 25‬اذر ‪ 15 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 15‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 6‬پیاپی ‪1979‬‬ ‫خبر‬ ‫رشد تولید خودرو با برجام‬ ‫دبی��ر انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی گف��ت‪ :‬برجام تاثیر‬ ‫مثب��ت بس��یاری بر صنعت خ��ودرو و قطعه داش��ته که نتیجه‬ ‫ان رش��د ‪ ۳۵‬درصدی تولید خودرو اس��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫ارش محبی نژاد اظهار کرد‪ :‬در ش��رایط فعلی که ‪ ۹‬ماه از شروع‬ ‫س��ال جاری گذش��ته اثر مثبت برجام بر صنعت خودرو و قطعه‬ ‫داخلی یک به یک در حال نمایان شدن است‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫تا اذر امسال تولید انواع خودرو در کشور حدود ‪۳۵‬درصد نسبت‬ ‫به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بنابرای��ن با ادام��ه وضعیت فعل��ی امیدواریم ک��ه برنامه تولید‬ ‫خودرو در س��ال جاری محقق شود‪ .‬دبیر انجمن صنایع همگن‬ ‫قطعه س��ازی کش��ور ادامه داد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در ابتدای سال جاری هدف گذاری تولید خودرو در سال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫را معادل حدود یک میلیون و ‪۴۰۰‬هزار دس��تگاه خودرو تعیین‬ ‫کرد که با رش��د تولید انجام شده تاکنون این هدف به احتمال‬ ‫فراوان محقق خواهد ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬در این ش��رایط وضعیت‬ ‫صنعت خودرو و قطعه نسبت به سال های گذشته به ویژه شرایط‬ ‫تحریم در حال بهبود اس��ت و می توان گف��ت که قطار صنعت‬ ‫خودرو در حال بازگشت به مسیر اصلی برای تحقق اهداف سند‬ ‫چش��م انداز در افق ‪ ۱۴۰۴‬اس��ت‪ .‬محبی نژاد با بیان اینکه البته‬ ‫برخی مشکالت داخلی از جمله قوانین بیمه‪ ،‬مالیات و تسهیالت‬ ‫بانکی همچنان باقی است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با این حال خوشبختانه‬ ‫برجام عمده مشکالت این صنعت را رفع و شرایط را برای رشد‬ ‫کمی و کیفی صنعت خودرو و قطعه مهیا کرده است‪.‬‬ ‫اغاز پیش فروش ون هایس‬ ‫دو لوکس سایپا‬ ‫گروه سایپا پیش فروش نقدی و اعتباری خودرو ون هایس‬ ‫دو لوکس با کاربری امبوالنس و ش��خصی را با ش��رایط ویژه‬ ‫اغاز کرد‪ .‬به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬حسین کاظمی طرقی‪ ،‬مدیر‬ ‫بازاریابی و پیش��برد فروش محصوالت شرکای تجاری سایپا‬ ‫با اعالم این خبر گفت‪ :‬ش��رایط پیش فروش نقدی و اعتباری‬ ‫خودرو هایس دو لوکس با توجه به کاربری ویژه به دو صورت‬ ‫امبوالنس و ش��خصی با قیمت قطع��ی در تعداد محدودی از‬ ‫نمایندگی های سراس��ر کش��ور اعالم شده اس��ت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در ای��ن ط��رح‪ ،‬پیش فروش نق��دی ون های��س دو لوکس با‬ ‫کارب��ری امبوالنس با قیم��ت ‪۹۹۵‬میلیون ری��ال و کاربری‬ ‫ش��خصی با قیمت ‪۱۲۵۰‬میلیون ریال با پیش پرداخت ‪۱۵۰‬‬ ‫و ‪۲۰۰‬میلیون ریال با سود مشارکت ‪۱۵‬درصد و زمان تحویل‬ ‫فروردین ‪ ۹۶‬قابل عرضه است‪.‬‬ ‫جای خالی مشتری مداری در خدمات پس از فروش‬ ‫ارائ��ه خدمات مناس��ب پس از ف��روش در صنعت‬ ‫خ��ودرو در حال��ی که ای��ران در ح��ال ورود به دوره‬ ‫جدیدی از صنعت خودرو اس��ت ‪ ،‬ب��ه یکی از الزامات‬ ‫این صنعت تبدیل ش��ده و نیاز اس��ت ت��ا با برگزیدن‬ ‫راهکاره��ای جدید ‪ ،‬این خدمات را به اس��تانداردهای‬ ‫روز دنیا نزدیک سازد‪ .‬کارشناسان و فعاالن این حوزه‪،‬‬ ‫بال‬ ‫ای��ن بخش از صنعت خودرو اع�لام و اظهار می کنند‬ ‫ک��ه خدمات پ��س از فروش در صنع��ت خودرو در ‪۲‬‬ ‫بعد سیس��تمی و تش��کیالتی نیازمند به��ره بردن از‬ ‫تجربه های خارجی ها است‪.‬‬ ‫مش��اور خودروی��ی وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫گفت‪ :‬صنعت خودرو در بخش های مختلفی به توسعه‬ ‫و تغییر نیاز دارد تا بتواند خواسته مردم را تامین کند‬ ‫که یکی از این بخش ها‪ ،‬خدمات پس از فروش است‪.‬‬ ‫س��عید مدنی با اش��اره ب��ه کاهش ارتب��اط فعاالن‬ ‫صنعت خ��ودرو با جهان همزمان با اعمال تحریم ها و‬ ‫محدودیت های به وجود امده ناشی از ان‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫این محدودیت ها‪ ،‬برای انجام تبادالت فنی و تکنیکی‬ ‫مشکل ساز شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تحری��م بهانه ای برای معرفی نکردن‬ ‫محصوالت جدید از س��وی نش��ان های حاضر در بازار‬ ‫ایران ش��د و تنها اتفاقی که این ش��رکای قدیمی در‬ ‫این مدت رقم زدند‪ ،‬حمایت ناقص از تولیدات قدیمی‬ ‫خود در ایران بود‪.‬‬ ‫مدنی با بیان اینکه در طول سال های گذشته سطح‬ ‫توقع مردم افزایش چش��مگیری یافته اس��ت و دیگر‬ ‫پذیرای هر خودرو با هر کیفیتی نیستند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫توان خودروس��ازان داخلی برای ایجاد تغییر‪ ،‬محدود‬ ‫بوده و کار زیادی بدون مش��ارکت با نشان های معتبر‬ ‫پیش نخواهد رفت‪ ،‬بنابراین باید براساس اهداف کشور‬ ‫با ش��رکت های بزرگ خودروس��ازی همکاری کنیم و‬ ‫البته این بار باید شراکت و همکاری حساب شده انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مش��اور وزیر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت با اش��اره‬ ‫ب��ه چهارمین همای��ش بین المللی صنع��ت خودرو با‬ ‫محوریت فروش و پس از فروش اظهار کرد‪ :‬مش��کل‬ ‫اصلی صنعت خودرو خدمات پس از فروش اس��ت که‬ ‫در ‪ ۲‬بعد سیستمی و تشکیالتی و همچنین بعد رفتار‬ ‫با مشتری‪ ،‬نیازمند بهره بردن از تجربه های خارجی ها‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬این همایش می تواند باعث افزایش‬ ‫تجربه و اگاهی خودروسازان نسبت به مدل های ارائه‬ ‫خدمات پس از فروش در جهان ش��ود و ش��اید الزم‬ ‫باش��د که خودروسازان برای این نقصان فکر جدیدی‬ ‫کنن��د‪ .‬مدنی با تاکید بر اینکه نش��ان های حاضر در‬ ‫ای��ران برای قراردادهای جدید‪ ،‬ش��رط ایجاد ش��بکه‬ ‫اختصاص��ی خدمات را تعیی��ن کرده اند که این اتفاق‬ ‫می توان��د رقابت در بازار خودرو را افزایش دهد‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬باید در کن��ار افزایش کیفیت خدم��ات و وارد‬ ‫ک��ردن تجهیزات جدید‪ ،‬نوع رفت��ار خود را نیز تغییر‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نقط�ه ضع�ف خدم�ات پ�س از ف�روش‬ ‫خودرو کجاست؟‬ ‫در همین ح��ال‪ ،‬عباس��علی غیاثی‪ ،‬دبی��ر انجمن‬ ‫ش��رکت های خدم��ات پ��س از فروش خ��ودرو نیز با‬ ‫رییس گروه مشاورین ارا در گفت وگو با «گسترش صنعت» خبر داد‬ ‫حضور بیش از ‪ 20‬ملیت در چهارمین همایش بین المللی صنعت خودرو‬ ‫ریی��س گروه مش��اورین ارا از حضور بی��ش از ‪ 20‬ملیت در چهارمین‬ ‫همایش بین المللی صنعت خودرو ایران در بهمن امسال خبر داد‪.‬‬ ‫امیر رزاقی با اش��اره به دعوت از ش��رکت های ب��زرگ فعال در صنعت‬ ‫خ��ودرو برای حضور در این همایش اظهار کرد‪ :‬به طور قطع این همایش‬ ‫یکی از بزرگترین همایش ها در حوزه صنعت خودرو در چند سال اخیر و‬ ‫همچنین در چند سال اینده خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این همایش را باید بزرگترین رویکرد صنعتی امسال‬ ‫ت با اشاره به تاکیدات انجام شده اظهار کرد‪ :‬با توجه به تاکید وزیر‬ ‫دانس ‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت برای حضور ش��رکت های خارجی با هدف ارائه‬ ‫تجربی��ات انها در حوزه فروش و خدمات پس از فروش از ده ها ش��رکت‬ ‫اروپایی دعوت شده است‪.‬‬ ‫رییس گروه مش��اورین ارا ادامه داد‪ :‬بر این اساس با حدود ‪ ۴۰‬شرکت‬ ‫فرانسوی که زیرمجموعه انجمن قطعه سازان فرانسه (‪ )FIEV‬هستند و‬ ‫در زمینه قطعه سازی‪ ،‬وسایل و ابزار و همچنین خدمات بعد از فروش در‬ ‫تعمیرگاه ها فعالیت می کنند برای حضور در ایران مذاکراتی ش��ده است‪.‬‬ ‫همچنین انجمن قطعه سازان ترکیه با بیش از ‪ ۲۵‬شرکت حضور پررنگی‬ ‫در این همایش خواهد داشت‪.‬‬ ‫رزاق��ی با اش��اره به حض��ور «بوش» بزرگترین ش��رکت قطعه س��ازی‬ ‫المانی در ایران یاداور ش��د‪ :‬براساس مذاکرات انجام شده‪ ،‬از چند شرکت‬ ‫بزرگ المانی و همچنین بزرگترین ش��رکت قطعه س��ازی المان «بوش»‬ ‫سخنران هایی در این همایش حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫وی ایتالیا‪ ،‬بلژیک و هلند را از دیگر شرکت کنندگان این همایش اعالم‬ ‫و اظهار کرد‪ :‬ش��رکت کنندگانی از این کشورها نیز به عنوان سخنران این‬ ‫همایش به ایران سفر خواهند کرد‪ .‬رییس گروه مشاورین ارا قطعه سازانی‬ ‫از کره‪،‬ژاپن‪ ،‬چین و مالزی را از دیگر مهمانان این همایش اعالم و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬از امریکای جنوبی نیز انجمن خودرو و قطعه سازان برزیل و مکزیک‬ ‫به عنوان شرکت کننده این همایش حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫رزاق��ی ب��ا تاکید بر اینکه برای نخس��تین بار نیز از هند چند ش��رکت‬ ‫قدرتمند ازجمله ش��رکت تاتا در چهارمین همای��ش بین المللی صنعت‬ ‫خ��ودرو حضور خواهند داش��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از اتری��ش نیز تعداد زیادی از‬ ‫فع��االن این حوزه که در صنع��ت قطعه و خدمات پ��س از فروش فعال‬ ‫هستند حضور خواهند داش��ت ضمن انکه از شرکت های سوئدی ولوو و‬ ‫اسکانیا نیز نمایندگانی به ایران سفر خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬انجم��ن خودرو و قطعه انگلس��تان نیز برای نخس��تین بار‬ ‫ب��رای حض��ور در ای��ران اعالم امادگی ک��رده و پیش بینی می ش��ود که‬ ‫ش��اهد سخنرانی از این کشورها باش��یم ضمن انکه از اسپانیا و هلند نیز‬ ‫شرکت کنندگانی برای حضور در این همایش به ایران سفر خواهند کرد‪.‬‬ ‫رییس گروه مش��اورین ارا با تاکید بر اینک��ه بعد بین المللی کنفرانس‬ ‫از نظر تجاری و علمی بس��یار غنی خواهد بود و پیش بینی می ش��ود که‬ ‫حدود ‪ ۴۰‬س��خنران خارجی در این همایش حضور داشته باشند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این سخنران ها هم خودروساز‪ ،‬هم قطعه ساز و هم خدمات پس از فروش‬ ‫ارائه می کنند و درحقیقت نرم افزارهای خدمات پس از فروش و مدیریت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫روابط با مشتری مربوط به خودرو را در ورک شاپ ها و پنل ها پرزنت کرده‬ ‫و به صورت اموزشی در کارگاه ها حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫رزاقی ادامه داد‪ :‬بزرگترین قطعه ساز دنیا و تعداد زیادی از شرکت های‬ ‫فرانس��وی حض��ور پررنگی در این همای��ش دارند و با هدف اش��نایی با‬ ‫همتایان ایرانی و همچنین پیدا کردن فرصت های جدید و همکاری های‬ ‫تج��اری و تبادل نظر به ایران وارد می ش��وند و حت��ی برخی از انها قصد‬ ‫سرمایه گذاری در ایران را دارند‪.‬‬ ‫وی تع��داد ش��رکت کننده های حاضر در این همای��ش را بین ‪ ۲۰۰‬تا‬ ‫‪ ۴۰۰‬نفر عنوان و تصریح کرد‪ :‬برخی از شرکت های داخلی که نمایندگی‬ ‫شرکت های خارجی در ایران هستند نیز در این همایش حضور می یابند‬ ‫ضمن انکه از سفیر های مرتبط با کشورهایی که در صنعت خودرو فعال و‬ ‫یا کاردارهای اصلی اقتصادی هستند نیز دعوت شده است‪.‬‬ ‫ریی��س گروه مش��اورین ارا با بی��ان اینکه در ابتدای دع��وت برخی از‬ ‫ش��رکت ها خواستار تفاوت های همایش های امس��ال با سال های گذشته‬ ‫ش��دند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بی شک همایش امس��ال متفاوت از سال های گذشته‬ ‫بوده و محور همایش که فروش و خدمات پس از فروش بوده شرکت های‬ ‫خارجی را برای حضور در ایران تش��ویق کرده است‪ .‬بنابراین شرکت های‬ ‫جدیدی که تاکنون به ایران نیامده بودند برای نخستین بار به ایران وارد‬ ‫می شوند و استقبال خوبی از برگزاری این همایش کرده اند‪.‬‬ ‫رزاقی یاداور شد‪ :‬پیش از انتخابات امریکا استقبال برای حضور در ایران‬ ‫مناسب بود و حتی پس از مشخص شدن نتایج انتخابات نیز این استقبال‬ ‫همچنان وجود دارد‪ .‬به هر ترتیب خودرو بعد از صنعت نفت و گاز دومین‬ ‫صنعت پیش��رفته ایران به ش��مار می رود و همه کشورهای خارجی نیز از‬ ‫این موضوع اگاه هس��تند و می دانن��د که تحریم ها تاثیری بر این صنعت‬ ‫نداشته‪ ،‬بنابراین تاکنون استقبال خوبی از این همایش شده است‪.‬‬ ‫رییس گروه مش��اورین ارا یاداور شد‪ :‬کشورهایی این بار پا به همایش‬ ‫خودرو می گذارند که پیش از این به ایران وارد نش��ده بودند که این امر‬ ‫نش��ان از وسعت مناس��ب این همایش از دیدگاه بین المللی است‪ .‬این در‬ ‫حالی است که تعداد شرکت های حاضر در این همایش به صورت هفتگی‬ ‫رو به افزایش اس��ت و افراد بیش��تری برای حضور در این همایش اعالم‬ ‫امادگی می کنند‪.‬‬ ‫اشاره به نقاط قوت و ضعف خدمات پس از فروش در‬ ‫داخل کشور یاداور شد که با افزایش سرمایه گذاری و‬ ‫استفاده از تجربه های بین المللی‪ ،‬می توان نقاط قوت و‬ ‫ضعف این بخش را بهبود بخشید‪.‬‬ ‫وی با اشاره به گزارش های شرکت بازرسی کیفیت‬ ‫و اس��تاندارد ایران در زمینه خدم��ات پس از فروش‬ ‫گفت‪ :‬براساس نتایج سال گذشته نقطه قوت خدمات‬ ‫پس از فروش خ��ودرو‪ ،‬حرکت جمعی و جامع بخش‬ ‫خدمات پس از فروش برای تطابق فرایندهای ضمانت‪،‬‬ ‫س��فارش گذاری و تامی��ن قطعات‪ ،‬مدیری��ت ارتباط‬ ‫با مش��تریان‪ ،‬فراین��د پذیرش و ترخیص ب��ا الزامات‬ ‫ایین نام��ه اجرایی قانون حمای��ت از مصرف کنندگان‬ ‫خ��ودرو و نقاط ضعف به ترتیب کمبود یا نبود قطعه‪،‬‬ ‫کیفی��ت پایین خدم��ات و تعمی��رات و هزینه باالی‬ ‫خدمات و قطعات اس��ت که البته سرمایه گذاری یکی‬ ‫از عوام��ل مهم در جبران نقص هاس��ت که در بهبود‬ ‫شرایط و جلب رضایت مشتریان موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫غیاثی درب��اره نتای��ج رویکرد چهارمی��ن همایش‬ ‫بین المللی خودرو نی��ز گفت‪ :‬یکی از اهداف برگزاری‬ ‫همایش‪ ،‬شناسایی و تحلیل شرایط بین المللی صنعت‬ ‫خ��ودرو ایران با محور فروش و خدمات پس از فروش‬ ‫بوده که به بررسی استراتژیک فر صت ها و تهدیدهای‬ ‫ای��ن حوزه ها با هدف دس��تیابی ب��ه الگوهای موفق‬ ‫جهانی خواهد پرداخت و امیدوارم دس��تاوردهای این‬ ‫همای��ش برای صنعت خودرو به وی��ژه بخش خدمات‬ ‫پس از فروش و مشتریان این صنعت باعث خیر باشد‪.‬‬ ‫وی درباره کش��ورهای س��رامد در موضوع خدمات‬ ‫پ��س از فروش و تاثی��ر صنعت خودرو ای��ران از این‬ ‫تجربه ها اظهار کرد‪ :‬بیش��تر کشورهایی که در صنعت‬ ‫خودرو پیش��تاز هستند در خدمات پس از فروش نیز‬ ‫برتری نسبی دارند چرا که به علت تولید در تیراژ باال‬ ‫و اعتبار نش��ان تجاری که دارند سود باالیی را حاصل‬ ‫کرده و بخشی از این درامد را صرف تحقیق و توسعه‬ ‫و ارائه خدمات پس از فروش می کنند‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن صنفی ش��رکت های خدم��ات پس از‬ ‫فروش خودرو تاکی��د کرد‪ :‬در زمین��ه انعقاد قرارداد‬ ‫ب��ا طرف های خارج��ی‪ ،‬خدمات پس از ف��روش تابع‬ ‫ش��رکت های خودروساز اس��ت و هر چه قراردادهای‬ ‫خودروس��ازان ب��ا طرف های خارج��ی از نظر کمی و‬ ‫کیفی بیش��تر باشد به همان نس��بت امیدواری برای‬ ‫افزایش س��طوح کمی و کیفی خدمات پس از فروش‬ ‫بیشتر می شود‪.‬‬ ‫وی درباره میزان توان زیرساختی ایران برای جذب‬ ‫سرمایه های بیشتر برای بخش خدمات رسانی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬بهتر اس��ت به ج��ای عبارت «زیرس��اخت» از‬ ‫«توان» استفاده کنیم‪ .‬بازار بزرگ ‪ ۴۰۰‬میلیون نفری‬ ‫ایران و کشورهای اطراف‪ ،‬نیروی کار به نسبت ارزان‪،‬‬ ‫منابع انس��انی توانمند از جمله ویژگی هایی است که‬ ‫کشور را برای سرمایه گذار خارجی جذاب کرده است‪.‬‬ ‫غیاث��ی ادامه داد‪ :‬البت��ه س��رمایه گذار خارجی به‬ ‫دنبال کسب سود است و باید شرایطی برای او فراهم‬ ‫اورد تا به حضور فعال و موثر در ایران تش��ویق شود‪.‬‬ ‫فراموش نکنیم که در اطراف خود رقبای سرس��ختی‬ ‫مانند ترکیه داریم که به طور طبیعی به دنبال جذب‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی اس��ت بنابراین باید گام های‬ ‫سریع تر و دقیق تری در این زمینه برداریم‪.‬‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنعت زیرساخت‬ ‫‪ 25‬اذر ‪ 15 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 15‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 6‬پیاپی ‪1979‬‬ ‫خبر‬ ‫سند همکاری جامع تهران و ایروان‬ ‫امضا شد‬ ‫مجید بوجارزاده‬ ‫حسن بویری‬ ‫محسن طرزطلب‬ ‫نقش سیاست های بازدارنده برای جلوگیری از نوسانات سوخت رسانی‬ ‫وزارت نیرو و ازمون سخت سوخت ر سانی‬ ‫اغاز ش��ده که عملیات «ه��وک‪‎‬اپ»‪ ،‬پیش راه‪‎‬اندازی و‬ ‫امی�ر مهرزاد ‪ -‬صنعت زیر س�اخت‪ :‬در روزهای گذش�ته اخباری درباره سوخت رس�انی به‬ ‫راه‪‎‬اندازی ان‪ ٢ ،‬ماه پس از عملیات نصب به پایان رسیده‬ ‫نیروگاه های کش�ور ش�نیده شد که برخی از انها به کاهش س�وخت نیروگاه ها و برخی دیگر‬ ‫و در انتظ��ار تکمی��ل خط لوله دریای��ی درون میدانی از‬ ‫به افزایش سوخت رس�انی به پایگاه های تولید انرژی مربوط می ش�د‪ .‬در اخبار دیده و شنیده‬ ‫سکوی ‪ ١٨B‬به سکوی ‪ ١٨A‬بوده است‪.‬‬ ‫می ش�د که تولید برق نیروگاه شهید رجایی کاهش داشته اما از سوی دیگر حجم گاز تحویل‬ ‫س��کوی ‪ ١٨B‬پ��ارس جنوب��ی پ��س از ‪ ٦٢‬روز‬ ‫شده به نیروگاه ها نیز بر اساس برخی منابع خبری منتشر شد‪.‬‬ ‫کاری با ثب��ت رکوردی جدی��د در عملیات هوک‪‎‬اپ‬ ‫(یکپارچه سازی چاه با سکو و اتصاالت)‪ 3 ،‬ابان امسال‬ ‫راه اندازی ش��ده بود‪ .‬این س��کو با ت�لاش متخصصان‬ ‫به نوعی در نگاه نخس��ت این طور به نظر می رسید که‬ ‫افزایش به بیش از ‪ ٥٥٠‬میلیون مترمکعب رسیده است‪.‬‬ ‫مجتم��ع کشتی س��ازی و صنای��ع فراس��احل ایران‬ ‫نیروگاه ش��هید رجایی به دلیل نداش��تن سوخت کافی‬ ‫برنامه ریزی های جدید وزارت نفت بر این اس��اس است‬ ‫(ایزوایکو) در یارد صنعتی بندرعباس س��اخته ش��ده‬ ‫دچار کاهش تولید انرژی ش��ده اما درواقع این طور نبود‪.‬‬ ‫تا در فصل سرد امسال با فراورش‪ ،‬انتقال و توزیع پایدار‬ ‫اس��ت‪ .‬مجری فازه��ای ‪ ١٧‬و ‪ ١٨‬پارس جنوبی گفت‪:‬‬ ‫این نیروگاه با اینکه از مصرف س��وخت مازوت منع شده‬ ‫گاز از بروز مش��کالت احتمالی در این زمینه جلوگیری‬ ‫از زمان ش��روع راه اندازی مرحله ای این فازها تاکنون‪،‬‬ ‫بود اما بنابر برخی گفته ها از این س��وخت اس��تفاده کرد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫حدود ‪12/5‬میلیارد مترمکعب گاز‪ 5/9 ،‬میلیون بشکه‬ ‫‹ ‹گازها از کجا امد‬ ‫و در ش��رایط کنون��ی حجم گاز ورودی ب��ه این نیروگاه‬ ‫میعان��ات گازی‪ ٢٦٠ ،‬هزار تن اتان و حدود ‪ ٣٠٠‬هزار‬ ‫در افزایش حج��م گاز ورودی ب��ه نیروگاه های تولید‬ ‫کاهش یافته اس��ت‪ .‬بر این اساس موضوع نیروگاه شهید‬ ‫تن پروپان و بوتان تولید شده است‪٢٧ .‬مهر نیز سکوی‬ ‫ب��رق‪ ،‬یکی از موضوعاتی که اهمیت دارد این اس��ت که‬ ‫رجایی‪ ،‬استثنای کل سیستم نیروگاهی ایران است‪.‬‬ ‫‪( ١٧B‬دومین عرش��ه اقماری‪ ،‬اخرین سکوی فازهای‬ ‫‹ ‹افزایش تحویل گاز به نیروگاه ها‬ ‫گازها از کجا وارد نیروگاه ها ش��دند و اگر منبع جدیدی‬ ‫‪ ١٧‬و ‪ ١٨‬پ��ارس جنوبی) پس از عملیات س��اخت‪ ،‬در‬ ‫حج��م تحویل گاز به نیروگاه های کش��ور در ‪ ٢٦٠‬روز‬ ‫نسبت به سال گذشته به جریان ورودی گاز نیامده‪ ،‬چرا‬ ‫ی��ارد بندر عباس بارگیری و ام��اده انتقال به موقعیت‬ ‫امس��ال با ‪ 4‬میلیارد مترمکعب افزایش نس��بت به مدت‬ ‫سال های گذشته این حجم گاز وجود نداشت؟‬ ‫فراساحل این فاز ها شد‪.‬‬ ‫تولی��د و ارس��ال گاز س��کوی ‪ ١٨B‬با‬ ‫مش��ابه س��ال گذش��ته به ‪ ٥٠‬میلی��ارد و ‪ ٥٠٠‬میلیون‬ ‫بویری افزود‪ :‬این سکو اماده نصب شده‬ ‫ظرفی��ت ‪ ٥٠٠‬میلیون ف��وت مکعب به‬ ‫مترمکعب رسید‪.‬‬ ‫پاالیشگاه فازهای ‪ ١٧‬و ‪ ١٨‬پارس جنوبی سوخت گاز تحویلی به اما اکن��ون منتظر ش��رایط مطلوب اب و‬ ‫به گ��زارش گس��ترش صنع��ت‪ ،‬مجید بوج��ارزاده‪،‬‬ ‫اغاز شد‪ .‬این خبری بود که نشانه مناسبی نیروگاه ها از متوسط هوایی برای قرار گرفتن روی جکت است‪.‬‬ ‫س��خنگوی ش��رکت ملی گاز ایران درباره افزایش حجم‬ ‫از افزای��ش گاز ورودی به نیروگاه ها دارد‪ .‬روزانه ‪ ۱۳۵‬تا ‪ ۱۴۰‬پیش بینی ش��ده است این س��کو تا اوایل‬ ‫گاز گفت‪ :‬در ‪ ٢٦٠‬روز س��ال گذشته ‪ ٤٦‬میلیارد و ‪٥٠٠‬‬ ‫میلیون مترمکعب‪،‬‬ ‫اس��فند امس��ال با ظرفیت ‪ ۵٠٠‬میلیون‬ ‫ورودی‬ ‫جریان‬ ‫‪3‬‬ ‫تاکنون‬ ‫گذشته‬ ‫س��ال‬ ‫از‬ ‫این‬ ‫میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه ها تحویل ش��ده و‬ ‫به ‪ ۸۵‬تا ‪ ۸۸‬میلیون‬ ‫فوت مکعب به بهره برداری برسد‪ .‬به گفته‬ ‫شده‬ ‫اضافه‬ ‫کشور‬ ‫گازرس��انی‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫مترمکعب‬ ‫مقدار امس��ال به ‪ ٥٠‬میلیارد و ‪ ٥٠٠‬میلیون‬ ‫مترمکعب کاهش‬ ‫بویری‪ ،‬درحال حاض��ر روزانه ‪ ٤٠‬میلیون‬ ‫رس��ید‪ .‬تا ‪ ۱۵‬اذر امسال ‪ ١٢٥‬میلیون مترمکعب گاز به‬ ‫که جمع انه��ا باعث افزایش تولید گاز در یافته و این کاهش‬ ‫مترمکعب گاز در پاالیش��گاه فازهای ‪ ١٧‬و‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫نیروگاه های کش��ور تحویل شده است‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫به ویژه در نیروگاه های‬ ‫حس��ن بوی��ری‪ ،‬مجری فازه��ای ‪ ١٧‬و مناطق غربی و شمالی ‪ ١٨‬پارس جنوبی شیرین سازی و به شبکه‬ ‫در ب��ازه زمانی یادش��ده‪ ٣٩٠ ،‬میلیون مترمکعب گاز به‬ ‫سراسری ارسال می ش��ود که از این میان‬ ‫‪ ١٨‬پارس جنوب��ی با اعالم این خبر گفت‪:‬‬ ‫بخ��ش خانگی و ‪ ١٠٠‬میلی��ون مترمکعب نیز به صنایع‬ ‫کشور و تا حدودی‬ ‫‪ ٣٠‬میلی��ون مترمکعب از س��کوهای ‪١٧‬‬ ‫بخش های مرکزی‬ ‫بهره‪‎‬برداری از این سکو‪ ،‬مجموع برداشت‬ ‫تحویل شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬گازرسانی به صنایع استان از‬ ‫بخش فراس��احل این فازها را به حدود ‪ ٤٣‬اثر داشته است‪ .‬اما و ‪ ١٨A‬و ح��دود ‪ ١٢‬میلی��ون مترمکعب‬ ‫ابتدای امسال تاکنون با یک میلیارد مترمکعب افزایش‬ ‫ه��م از فازهای ‪ ٧ ،٦‬و ‪ ٨‬دریافت می ش��ود‪.‬‬ ‫تاکنون مشکلی در‬ ‫میلیون مترمکعب در روز افزایش می‪‎‬دهد‪.‬‬ ‫نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته به ‪ ٢٥‬میلیارد‬ ‫بوی��ری اعالم ک��رد‪ :‬با اس��تفاده از گاز تولید برق به وجود همچنی��ن با نص��ب و راه اندازی س��کوی‬ ‫مترمکعب رسید‪ .‬در ‪ ٢٦٠‬روز امسال ‪ ٥٠‬میلیارد و ‪٥٠٠‬‬ ‫نیامده است‬ ‫‪ ،١٧B‬پ��روژه فازه��ای ‪ ١٧‬و ‪ ١٨‬پ��ارس‬ ‫س��کوی ‪ ،١٨B‬روزانه حدود ‪ ٥٠٠‬تن اتان‬ ‫میلی��ون مترمکعب گاز به بخش خانگی کش��ور تحویل‬ ‫جنوبی به‪‎‬ط��ور کامل و با ظرفیت طراحی‬ ‫و ‪ ٢٠‬هزار بش��که میعانات گازی به تولید‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫شده در مدار قرار می گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت‪ ،‬هم اکنون روزانه ظرفیت‬ ‫محصوالت این فازها افزوده می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مصرف خانگی‪ ،‬نظم شکن نیروگاه ها‬ ‫تحوی��ل ‪ ٧٠٠‬میلی��ون مترمکعب گاز ب��ه ‪ ٧٨‬میلیون‬ ‫وی با اشاره به اینکه سکوی ‪ ١٨B‬پارس جنوبی مرداد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مادرتخصص��ی تولید نیروی برق‬ ‫ایرانی در یک هزار و ‪ ١٨٨‬شهر و ‪ ٢٦‬هزار روستای کشور‬ ‫امس��ال نصب شده بود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬گاز از سکوی ‪ ١٨B‬با‬ ‫حرارت��ی گفت‪ :‬گاز تحویلی ب��ه نیروگاه های حرارتی به‬ ‫وجود دارد‪ .‬هفته گذش��ته روزانه ح��دود ‪ ٥٥٠‬میلیون‬ ‫خط لوله ‪ ٣٢‬اینچ به پاالیش��گاه این فازها پس از تکمیل‬ ‫روزانه ‪ ۸۵‬میلیون مترمکعب کاهش یافته اما تولید برق‬ ‫مترمکع��ب گاز ب��ه بخش خانگی تحویل ش��د‪ .‬تحویل‬ ‫خط لول��ه دریایی درون میدانی این س��کو انتقال یافته‬ ‫این نیروگاه ها با سوخت جایگزین ادامه داشته و تاکنون‬ ‫گاز ب��ه بخ��ش خانگی در بازه زمانی یادش��ده نس��بت‬ ‫است‪.‬‬ ‫مشکلی به وجود نیامده است‪.‬‬ ‫به مدت مش��ابه س��ال پیش از ان با ح��دود ‪ ٤٠‬درصد‬ ‫ب��ه گفته بویری‪ ،‬برداش��ت گاز از این س��کو در حالی‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬محس��ن طرزطلب در‬ ‫این باره گفت‪ :‬س��رمای ش��دید هوا در چند روز گذشته‬ ‫موجب افزایش مصرف گاز خانگی از سوی خانوارها شد‬ ‫ک��ه تامین س��وخت گاز برخی نیروگاه های کش��ور را با‬ ‫کاهش روبه رو کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این مقام مس��ئول‪ ،‬س��وخت گاز تحویلی به‬ ‫نیروگاه ه��ا از متوس��ط روزان��ه ‪ ۱۳۵‬ت��ا ‪ ۱۴۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب‪ ،‬به ‪ ۸۵‬تا ‪ ۸۸‬میلیون مترمکعب کاهش یافته و‬ ‫این کاهش به ویژه در نیروگاه های مناطق غربی و شمالی‬ ‫کش��ور و تا حدودی بخش های مرکزی اثر داشته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬میزان ظرفیت تولید برق در کشور با وجود این‬ ‫کاهش‪ ،‬به دلیل باال بودن توان تولید نس��بت به مصرف‪،‬‬ ‫تاکنون مشکلی در تولید برق به وجود نیامده است‪.‬‬ ‫طرزطلب خاطرنش��ان کرد‪ :‬اینک همه نیروگاه های‬ ‫حرارتی کشور در مدار بهره برداری قرار دارند و به فعالیت‬ ‫خود ادامه می دهند‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬کاهش سوخت گازی‬ ‫برای برخی نیروگاه ها در تبری��ز‪ ،‬تهران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬یزد و‬ ‫کرمان مشکل افرین شده اس��ت که برخی از واحدهای‬ ‫انها تعطیل ش��ده‪ ،‬اما در روند تامین انرژی هیچ مشکلی‬ ‫وج��ود ندارد‪ .‬این مقام مس��ئول ممنوعیت اس��تفاده از‬ ‫س��وخت مازوت در نیروگاه ها را خاطرنشان کرد و گفت‪:‬‬ ‫تالش شده تا فعالیت این نیروگاه ها با استفاده از گازوئیل‬ ‫ب��ه عنوان س��وخت جایگزین تداوم یابد و ش��رکت ملی‬ ‫نف��ت در زمینه تامین گازوئیل با ش��رکت تولید نیروی‬ ‫برق حرارتی هماهنگی و همکاری کامل داش��ته است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت مادرتخصصی تولی��د نیروی برق‬ ‫حرارتی یاداور ش��د‪ :‬نیروگاه های حرارتی جنوب کشور‬ ‫ازجمله رامین اهواز‪ ،‬بهبهان و ماهشهر مشکلی در تامین‬ ‫گاز مصرفی خود ندارند و تالش شده از ظرفیت انها برای‬ ‫تامین و انتقال برق به سایر نقاط کشور استفاده شود‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬متوسط مصرف برق کشور در روز های سرد‬ ‫گذش��ته به ‪ ۳۲‬تا ‪ ۳۳‬هزار مگاوات در ش��بانه روز رسید و‬ ‫ب��ا وجود ظرفیت ‪ ۱۰‬هزار مگاواتی تولید به عنوان رزرو‪،‬‬ ‫مشکلی در تامین برق مورد نیاز وجود ندارد‪ .‬در روزهای‬ ‫گذش��ته سخنگوی ش��رکت ملی گاز ایران به ایرنا گفته‬ ‫بود‪ :‬هنگام ورود موج جدید س��رما در کش��ور‪ ،‬قطعی و‬ ‫افت فشار در شبکه سراسری گاز در روزهای اخیر وجود‬ ‫نداش��ته‪ ،‬اما میزان مصرف گاز ‪ ۱۰۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور‬ ‫تا پایان س��ال گذش��ته ‪ ۷۴‬هزار و ‪ ۳۵۰‬مگاوات بود که از‬ ‫این میزان‪ ،‬بیش از ‪ ۸۵‬درصد ان معادل ‪ ۶۰‬هزار مگاوات‬ ‫از نیروگاه های حرارتی تامین می شود‪.‬‬ ‫معاون پخش فراورده های نفتی‪:‬‬ ‫سوخت کافی برای زمستان ذخیره شده است‬ ‫نایب رییس هیات مدیره و معاون شرکت پخش‬ ‫فراورده��ای نفتی ایران گف��ت‪ :‬انبارها و مخازن‬ ‫سوخت در استان ها و ش��هرهای مختلف کشور‬ ‫برای تامین سوخت زمستانی ذخیره کافی دارند‬ ‫و در این زمینه نگرانی نداریم‪.‬‬ ‫امی��ر وکی��ل زاده در حاش��یه بهره ب��رداری از‬ ‫انباره��ای ذخی��ره فراورده ه��ای نفتی ش��هید‬ ‫تندگویان در مجاورت پاالیشگاه شیراز به ایرنا گفت‪2 :‬میلیارد و ‪500‬میلیون‬ ‫لیت��ر نف��ت گاز‪ ،‬افزون بر یک میلی��ارد لیتر بنزین و افزون ب��ر ‪800‬میلیون‬ ‫لیتر نفت س��فید در مخازن کش��ور ذخیره ش��ده اس��ت که نیازهای روزانه‬ ‫مصرف کنندگان را تامین می کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه وضعیت ذخیره سازی در کشور مطلوب است‪ ،‬گفت‪ :‬همه‬ ‫استان های سردسیری شامل اذربایجان شرقی و غربی‪ ،‬اردبیل‪ ،‬قزوین‪ ،‬زنجان‬ ‫و کهگیلویه و بویراحمد و س��ایر اس��تان ها از ذخیره کافی سوخت زمستانی‬ ‫بهره مند هستند‪.‬‬ ‫مدیر تامین و توزیع شرکت پخش فراورده های نفتی کشور نیز در این باره‬ ‫توضیح داد‪ :‬پاالیش��گاه های اس��تان های هرمزگان‪ ،‬اصفهان‪ ،‬تهران‪ ،‬مرکزی‪،‬‬ ‫شیراز‪ ،‬تبریز و سایر پاالیشگاه ها تامین کننده اصلی سوخت در کشور هستند‬ ‫و سوخت زمستانی ‪ 31‬استان را تامین می کنند‪.‬‬ ‫سیدمحمدرضا موسوی خواه با بیان اینکه اگر یک استان دارای پاالیشگاه‬ ‫نباش��د اختاللی در تامین س��وخت زمس��تانی ان به وجود نمی اید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فراورده های تولیدی پاالیش��گاه ها در هر اس��تان‪ ،‬ویژه یک استان نیست و‬ ‫از طرفی مخازن ذخیره فراورده های نفتی در کشور مانند ظرف های مرتبط‬ ‫است و این فراورده ها در سراسر کشور توزیع می شود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬همه اس��تان ها پاالیش��گاه ندارند اما ما از شبکه گسترده‬ ‫توزیع ش��امل ‪16‬ه��زار نفتکش‪2 ،‬هزار و ‪ 900‬مخزن و ش��بکه خطوط لوله‬ ‫برای انتقال این فراورده ها برخوردار هستیم‪.‬‬ ‫مدیر تامین و توزیع ش��رکت پخش فراورده های نفتی کشور با بیان اینکه‬ ‫هم اینک برای همه کالنش��هرها و تهران بنزین یورو‪ 4‬تامین می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫توزیع بنزین معمولی در کالنش��هرها متوقف ش��ده است‪ ،‬روزانه ‪24‬میلیون‬ ‫لیتر بنزین یورو‪ 4‬و ‪22‬میلیون لیتر نفت گاز یورو‪ 4‬در کشور توزیع می شود‪.‬‬ ‫موس��وی خواه افزود‪ :‬با افتتاح پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس همه بنزین‬ ‫مصرفی در کش��ور به یورو‪ 4‬تبدیل می ش��ود و توزیع بنزین معمولی کاهش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬ط��رح انبارهای ذخی��ره فراورده های نفتی‬ ‫ش��هید تندگویان به ظرفیت ‪165‬میلیون لیتر با سرمایه گذاری ‪355‬میلیارد‬ ‫ریال در مجاورت پاالیشگاه شیراز به بهره برداری رسید‪ .‬با بهره برداری از این‬ ‫انبار نفت که عملیات اجرایی س��اخت ان س��ال ‪ 86‬اغاز شده بود‪ ،‬ظرفیت‬ ‫ذخیره فراورده های نفتی فارس به ‪265‬میلیون لیتر افزایش یافت‪.‬‬ ‫وزی��ر نی��رو از امضای س��ند جامع‬ ‫هم��کاری در زمینه های مختلف بین‬ ‫ایران و ارمنس��تان و همچنین توافق‬ ‫ب��رای ‪4‬برابر ش��دن ظرفی��ت تبادل‬ ‫برق دو کش��ور در اینده نزدیک خبر‬ ‫داد‪ .‬البت��ه این افزایش تبادل نیازمند‬ ‫زیرس��اخت هایی بوده که وزارت نیرو‬ ‫حمید چیت چیان‬ ‫از ماه های گذش��ته در ح��ال تکمیل‬ ‫وزیر نیرو‬ ‫انها است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬حمید چیت چیان‬ ‫در نشس��ت پایانی چهاردهمین اجالس کمیس��یون مش��ترک‬ ‫همکاری های ایران و ارمنس��تان با اش��اره ب��ه اهمیت ویژه این‬ ‫اج�لاس گفت‪ :‬نظر ب��ه اینکه ای��ن اجالس در اس��تانه حضور‬ ‫رییس جمهوری در ارمنس��تان تشکیل شده اس��ت‪ ،‬بسیار قابل‬ ‫توجه اس��ت‪ .‬وزیر نیرو با بی��ان اینکه در این اجالس توافق هایی‬ ‫ک��ه پیش از این بین دو طرف حاصل ش��د ه ب��ود‪ ،‬مورد ارزیابی‬ ‫قرار گرفت و عالوه بر این زمینه های جدید همکاری شمرده شد‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬همکاری ها در زمینه ان��رژی درباره تبادل برق‪ ،‬گاز‬ ‫طبیعی‪ ،‬مس��ائل زیس��ت محیطی‪ ،‬رودخانه ارس‪ ،‬همکاری های‬ ‫بانک��ی‪ ،‬بیمه‪ ،‬ایجاد منطقه ازاد در خاک ارمنس��تان گس��ترش‬ ‫موارد اداری و تجاری مورد توجه قرار گرفت‪ .‬وی یکی از مسائل‬ ‫صحبت ش��ده در این اجالس ها را مسئله کریدورهای شمال به‬ ‫جنوب اع��م از کریدورهای انتقال ب��رق و حمل ونقل جاده ای و‬ ‫ریلی عنوان کرد و در این باره گفت‪ :‬در زمینه انتقال برق از طرف‬ ‫ارمنستان به گرجس��تان و روسیه‪ ،‬صحبت های مفیدی به میان‬ ‫امد و باید گفت که به طور عمده زمینه های متعدد همکاری بین‬ ‫دو کش��ور وجود دارد‪ .‬چیت چیان با اشاره به ظرفیت های تبادل‬ ‫برق بین ایران و ارمنس��تان افزود‪ :‬در حال حاضر این ظرفیت از‬ ‫طریق دو خط انتقال ‪ ۳۰۰‬مگاوات اس��ت که با س��رمایه گذاری‬ ‫ایران قرار ش��ده یک خط انتقال جدید در ارمنستان ایجاد شود‬ ‫که در شرایط فعلی در حال احداث است‪ .‬وزیر نیرو با بیان اینکه‬ ‫از طری��ق این خ��ط انتقال‪ ،‬انتقال برق به ه��زار و ‪ 200‬مگاوات‬ ‫افزایش می یابد‪ ،‬گفت‪ :‬این مسئله به این معناست که می توان به‬ ‫این وس��یله ظرفیت انتقال برق را ‪ 4‬برابر افزایش داد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫عالوه بر این موضوع‪ ،‬در زمینه گازرس��انی به دو شهر ارمنستان‬ ‫در ش��رکت ملی گاز صحبت هایی به میان امده است‪ .‬همچنین‬ ‫امیدواریم در اینده توربین های بادی ایران در ارمنس��تان مورد‬ ‫استفاده قرار بگیرد‪.‬‬ ‫تولید یک میلیارد مترمکعب گاز‬ ‫تا اواسط سال اینده‬ ‫مع��اون وزی��ر نفت با اش��اره به‬ ‫پیشرفت پروژه پارس جنوبی گفت‪:‬‬ ‫تا اواسط س��ال اینده یک میلیارد‬ ‫مترمکعب گاز تولید خواهیم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬عباس کاظمی‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و‬ ‫پخش فراورده ه��ای نفتی با بیان‬ ‫عباس کاظمی‬ ‫اینک��ه مجل��س در برنام��ه س��وم‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫توس��عه وارد بحث اقتصادی انرژی‬ ‫شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ان زمان بحث ملی پاالیش و پخش‬ ‫فراورده های نفتی‬ ‫س��وخت های جایگزین مطرح شد‬ ‫و وزارت نف��ت س��ی ان جی را وارد‬ ‫حمل و نقل کشور کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینکه ایران در بح��ث گاز طبیعی منحصر به‬ ‫فرد است‪ ،‬افزود‪ :‬زیرس��اخت هیچ کشوری مانند ایران در زمینه‬ ‫گاز طبیعی نیس��ت‪ ،‬زیرساخت های ایران در زمینه گاز طبیعی از‬ ‫روس��یه هم قوی تر اس��ت‪ ،‬با توجه به توسعه پروژه پارس جنوبی‬ ‫تا اواس��ط س��ال اینده یک میلیارد مترمکعب گاز تولید خواهیم‬ ‫کرد‪ ،‬ش��بکه های ما قدرت جابه جایی یک میلیون مترمکعب گاز‬ ‫طبیع��ی را دارد‪ .‬معاون وزیر نفت با بی��ان اینکه به طور تقریبی‬ ‫همه ش��هرهای کش��ور به گاز طبیعی وصل هستند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫زاهدان از اردیبهش��ت س��ال اینده صاحب گاز می ش��ود‪3 ،‬شهر‬ ‫چابه��ار‪ ،‬نهبن��دان و زابل گاز ندارند که گازرس��انی ب��ه زابل در‬ ‫حال انجام اس��ت‪٦٠ .‬درصد روس��تاهای کش��ور ب��ه گاز طبیعی‬ ‫وصل می ش��وند‪ .‬کاظمی با تاکید بر اینکه بهترین س��وخت مایع‬ ‫ه��م برای محیط زیس��ت الودگی دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬بهترین بنزین در‬ ‫مقایس��ه با گاز طبیع��ی نمره منفی می گیرد‪ .‬با توجه به ش��بکه‬ ‫گسترده گازرسانی توصیه می شود سی ان جی جایگزین شود‪ .‬در‬ ‫تبصره ‪١٢ ،١١‬و ‪١٣‬برنامه چهارم به س��ی ان جی توجه شد اما در‬ ‫برنامه ه��ای ‪٥‬و‪٦‬کمتر مورد توجه قرار گرفت‪ .‬کاظمی با تاکید بر‬ ‫اینکه سی ان جی باید در مجلس پررنگ تر دیده شود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫زیرا سی ان جی مزیت های باالیی دارد‪ .‬از انجا که کالنشهرهای ما‬ ‫مانند کالنش��هرهای دنیا غیربندری هستند و جریان طبیعی باد‬ ‫در انها وجود ندارد سیس��تم چرخش ه��وا ندارند و وارونگی هوا‬ ‫در انه��ا رخ می دهد و باعث می ش��ود که تجمیع کربن و االینده‬ ‫گوگرد بیش��تر ش��ود‪ .‬البته قبل از اینکه بنزین یورو ‪ ۴‬در اسفند‬ ‫‪ ۹۴‬توزیع ش��ود بن��زن ‪ ۲۰PPB‬بود که پ��س از ان به ‪۳PPB‬‬ ‫کاهش پیدا ک��رد اما به دلیل موقعیت جغرافیایی تهران الودگی‬ ‫هوا همچنان وجود دارد‪ .‬وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر‬ ‫‪ ۲۰‬میلیون مترمکعب گاز طبیعی توزیع می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر ‪۲۰‬‬ ‫میلی��ون بنزین یورو ‪ ۵‬توزیع می کردیم هزینه ان ‪ ۹‬میلیارد دالر‬ ‫می ش��د و عالوه بر ان ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان هزینه خوراک و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلی��ون تومان هزین��ه خط لوله فراورده یعن��ی در مجموع ‪۱۰‬‬ ‫میلیارد دالر هزینه داشت‪ .‬با توجه به اینکه زیرساخت های خوبی‬ ‫برای توزیع گاز طبیعی در کشور وجود دارد هزینه باالیی است‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 25‬اذر ‪ 15 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت زیرساخت‬ ‫‪ 15‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 6‬پیاپی ‪1979‬‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خبر‬ ‫ رییس پروژه احداث تاسیسات ذخیره سازی‬ ‫و اندازه گیری میعانات گازی خبر داد‬ ‫تاسیسات ذخیره سازی میعانات‬ ‫گازی پارس جنوبی وارد مدار شد‬ ‫پروژه احداث تاسیس��ات ذخیره س��ازی میعانات گازی‬ ‫شامل ‪ ٨‬مخزن به صورت سقف شناور و با ظرفیت ذخیره‬ ‫‪٥٠٠‬ه��زار بش��که میعانات ب��رای هر مخ��زن‪ ،‬دو مخزن‬ ‫اب اتش نش��انی هری��ک به ظرفیت ‪۲۰‬ه��زار مترمکعب‪،‬‬ ‫‪ ،substation‬ایس��تگاه های پمپ��اژ‪ ،‬مرک��ز کنت��رل‪4 ،‬‬ ‫سیس��تم میترینگ میعانات‪ ،‬واحد تصویه پس��اب و واحد‬ ‫اتش نش��انی اس��ت‪ .‬با بهره برداری از این پ��روژه‪ ،‬تمامی‬ ‫میعان��ات گازی فازه��ای گازی مس��تقر در منطقه پارس‬ ‫یک پ��س از ذخیره س��ازی و اندازه گیری ب��رای صادرات‬ ‫ازطریق خطوط لوله برای مصرف کنندگان داخلی و گوی‬ ‫ش��ناور(‪ )SPM‬با ظرفیت ‪٦٠٠‬هزار بشکه در روز ارسال‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫میعان��ات گازی این مخازن روزانه ب��ه میزان ‪۳۶۰‬هزار‬ ‫بشکه به پاالیشگاه ستاره خلیج فارس‪۱۲۰ ،‬هزار بشکه به‬ ‫پاالیشگاه پارس شیراز و ‪۱۲۰‬هزار بشکه نیز به پتروشیمی‬ ‫نوری ارس��ال خواهد ش��د‪ .‬همچنین با احداث پاالیشگاه‬ ‫سیراف و پاالیش��گاه میعانات گازی فرزانگان فارس نیکو‪،‬‬ ‫خوراک مورد نیاز این پاالیش��گاه ها نیز ازطریق این مرکز‬ ‫ذخیره سازی تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫ریی��س پ��روژه اح��داث تاسیس��ات ذخیره س��ازی و‬ ‫اندازه گیری میعان��ات گازی از تکمیل ‪ EPC۳‬این پروژه‬ ‫شامل س��اخت ‪ ۴‬مخزن ذخیره س��ازی میعانات گازی با‬ ‫ظرفیت ‪ ۲‬میلیون بشکه خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت امیرمنص��ور حق وردی با‬ ‫بیان اینکه این پروژه در قالب ‪ 3‬طرح ‪ EPC۲ ،EPC۱‬و‬ ‫‪ EPC۳‬به مرحله اجرا درامده است عنوان کرد‪ :‬در بخش‬ ‫‪ EPC۱‬تاسیس��ات پشتیبانی‪ ،‬پایپینگ‪ ،‬برق و ابزار دقیق‬ ‫و در ‪ EPC۲‬و ‪ EPC۳‬نیز به تفکیک ساخت ‪ ٤‬مخزن‬ ‫ذخیره س��ازی میعانات گازی و یک مخزن اب اتش نشانی‬ ‫طراحی و تعریف شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به دریافت تجهی��زات مورد نیاز در اجرای‬ ‫‪ EPC۱‬ش��امل تمامی اتصاالت‪ ،‬لوله ها و (‪)FLANGE‬‬ ‫گفت‪ :‬اق�لام پایپینگ هم تا پایان هفته جاری وارد محل‬ ‫پروژه ش��ده و عملیات لوله کش��ی این بخش از اوایل دی‬ ‫اغاز می شود‪.‬‬ ‫به گفته رییس پروژه احداث تاسیس��ات ذخیره س��ازی‬ ‫و اندازه گی��ری میعان��ات گازی س��هم ‪ EPC۱‬از کل‬ ‫پروژه ‪ ۶۰/۷‬درصد بوده ک��ه تاکنون در اجرای این بخش‬ ‫‪ ۴۶‬درص��د پیش��رفت داش��ته و ‪ ۲۲‬درص��د ان مربوط به‬ ‫فعالیت های پیمانکار جدید این بخش است‪.‬‬ ‫وی در مجموع پیش��رفت هر سه ‪ EPC‬را ‪ ۵۵/۴‬درصد‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫حق وردی به گش��ایش ایجاد شده در تامین منابع مالی‬ ‫این پروژه اش��اره ک��رد و اف��زود‪ :‬درحال حاضر ‪ ۶۷‬درصد‬ ‫از مجم��وع کاال های م��ورد نیاز خریداری ش��ده و حدود‬ ‫‪ ۳۳‬درصد باقیمانده هم در مرحله سفارش گذاری و خرید‬ ‫است‪.‬‬ ‫ریی��س پ��روژه اح��داث تاسیس��ات ذخیره س��ازی و‬ ‫اندازه گی��ری میعانات گازی با اش��اره به اینکه پیش��رفت‬ ‫فیزیکی ‪ EPC۳‬این پروژه به ‪ ۱۰۰‬درصد رس��یده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این بخش شامل ‪ 4‬مخزن ذخیره سازی است که عملیات‬ ‫ساخت و رفع پانچ انها از سوی شرکت ماشین سازی اراک‬ ‫به پایان رسیده و در شرایط تحویل موقت قرار دارد‪.‬‬ ‫به گفته حق وردی ب��ا اتمام ‪ ،EPC۱‬بهره برداری از فاز‬ ‫نخست تاسیس��ات ذخیره س��ازی و اندازه گیری میعانات‬ ‫گازی با ظرفیت ذخیره س��ازی ‪2‬میلیون بش��که میعانات‬ ‫گازی تا اواخر خرداد سال اینده اغاز می شود‪.‬‬ ‫ریی��س پ��روژه اح��داث تاسیس��ات ذخیره س��ازی و‬ ‫اندازه گی��ری میعان��ات گازی درب��اره ‪ EPC۲‬این پروژه‬ ‫گف��ت‪ :‬دو مخزن با ظرفیت ذخیره س��ازی ی��ک میلیون‬ ‫بشکه میعانات گازی ساخته شده و با توجه به برنامه های‬ ‫کارفرما برای از س��رگیری فعالیت ها در این بخش‪ ،‬انتظار‬ ‫می رود ‪ EPC۲‬ه��م در قالب فاز دوم اجرای این طرح با‬ ‫ظرفیت ذخیره س��ازی ‪ ۲‬میلیون بشکه میعانات گازی و با‬ ‫اندکی تاخیر نسبت به فاز اول به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫ریی��س پ��روژه اح��داث تاسیس��ات ذخیره س��ازی و‬ ‫اندازه گیری میعانات گازی با اش��اره ب��ه اینکه این پروژه‬ ‫از اهمی��ت ویژه ای برخوردار بوده و پروژه ای اس��تراتژیک‬ ‫است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬در صورت ایجاد موانع احتمالی در مسیر‬ ‫ص��ادرات میعان��ات گازی در اینده با بهره ب��رداری از این‬ ‫مخازن عالوه بر انتقال هیدروکربورهای گازی این منطقه‬ ‫به پاالیشگاه های کش��ور در چرخه تولیدات فراورده های‬ ‫باارزش مانند تولید بنزین س��وپر وقف��ه ای پیش نخواهد‬ ‫امد‪ .‬همچنین در روند تولید گاز از فازهای پاالیش��گاهی‬ ‫پارس جنوبی وقفه ای ایجاد نخواهد شد و تمامی میعانات‬ ‫تولید ش��ده این فازها در این مخازن نگهداری و در زمان‬ ‫مناسب مصرف یا صادر می شود‪.‬‬ ‫بیژن ماندار زنگنه‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از برخی گمانه ها درباره همکاری های جدید ایران با قوی ترین شریک نفتی خود‬ ‫گاز‪ ،‬حرف مشترک و جدید ایران و روسیه‬ ‫با این حال پیش از مذاکرات وزیران نفت دو کشور‬ ‫زنگنه در یکی از گفت وگوهای خود به همکاری های‬ ‫بیش��تر ایران و روسیه اش��اره کرده بود‪ .‬وزیر نفت از‬ ‫امضای تفاهمنامه مطالعات و توس��عه ‪ 7‬میدان نفتی‬ ‫ایران با ش��رکت های روس��ی خبر داد و از همکاری‬ ‫س��ازنده روس��یه در تواف��ق بین کش��ورهای عضو و‬ ‫‹ ‹پیش بینی حضور روس ها‬ ‫غیرعضو اوپک بر سر کاهش تولید نفت تشکر کرد‪.‬‬ ‫پ��س از این دیدار نیز وزیر نفت ایران درباره برخی‬ ‫زنگنه پیش از اغاز مذاکرات پش��ت درهای بس��ته‬ ‫گفته ه��ا در دیدار با همت��ای روس خود توضیح داد‪.‬‬ ‫با الکس��اندر نواک‪ ،‬وزیر انرژی روسیه‬ ‫بیژن نامدار زنگن��ه‪ ،‬وزیر نفت در دیدار‬ ‫در تش��ریح مهم تری��ن محوره��ای‬ ‫با الکس��اندر نواک‪ ،‬وزیر انرژی روس��یه‬ ‫گفت وگوهای دوجانبه نفتی و گازی در بیژن نامدارزنگنه‪:‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ای��ران و روس��یه در زمینه نفت‬ ‫روسیه در سطوح خوبی‬ ‫تهران گفت‪ :‬ایران از همکاری س��ازنده‬ ‫تجرب��ه س��ال ها هم��کاری را دارند اما‬ ‫با شرکت ملی نفت در‬ ‫روسیه در اجالس اوپک تشکر می کند‪.‬‬ ‫به تازگی زمینه های استراتژیک همکاری‬ ‫توسعه میدان های‬ ‫وزیر نفت ب��ا اعالم اینک��ه همکاری نفتی و بازیافت نفت به همکاری های س��نتی ما اضافه شده و‬ ‫روس��یه ب��ا اوپ��ک در این��ده منجر به همکاری های خود را ان‪ ،‬همکاری دو کش��ور در تنظیم بازار‬ ‫بازگش��ت ثب��ات قیمت نف��ت در بازار اغاز کرده اند ایران نفت است‪.‬‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬در توافق گذش��ته‬ ‫و روسیه در زمینه‬ ‫زنگن��ه با بی��ان اینکه نقش روس��یه‬ ‫نفت تجربه سال ها‬ ‫نفتی بین کش��ورهای عضو و غیرعضو‬ ‫در بازگردان��دن ثب��ات ب��ه ب��ازار نفت‬ ‫اوپ��ک‪ ،‬تم��اس رهب��ران عالی رتبه دو همکاری را دارند اما س��ازنده بود‪ ،‬گفت‪ :‬روس��یه با همکاری‬ ‫کش��ور ایران و روس��یه نق��ش ویژه ای به تازگی زمینه های‬ ‫قاب��ل تقدیر با اوپک توانس��ت در جهت‬ ‫همکاری‬ ‫استراتژیک‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫احیای قیمت های نفت تاثیرگذار باشد و‬ ‫به همکاری های سنتی‬ ‫ای��ن عض��و کابینه دول��ت همچنین‬ ‫همینطور باید از نقش سازنده این کشور‬ ‫ما اضافه شده و ان‪،‬‬ ‫از امادگ��ی ای��ران ب��رای هم��کاری با‬ ‫در رهبری نشست اخیر کشورهای عضو‬ ‫همکاری دو کشور در‬ ‫ش��رکت های نفتی روس��یه در صنعت تنظیم بازار نفت است اوپک و غیراوپک تقدیر کنیم‪.‬‬ ‫نف��ت و گاز کش��ور خب��ر داد و افزود‪:‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ش��رکت های مختلف‬ ‫مهم ترین محور همکاری با شرکت های‬ ‫نفتی روسیه در س��طوح بسیار خوبی با‬ ‫نفتی روس��یه‪ ،‬توس��عه میدان های نفت��ی و افزایش‬ ‫ش��رکت ملی نفت ایران در توسعه میدان های نفتی‬ ‫ضریب بازیافت است‪.‬‬ ‫و بازیاف��ت نفت همکاری های خ��ود را اغاز کرده اند‬ ‫این مقام مسئول با تاکید بر اینکه ایران قصد دارد‬ ‫ک��ه از ان جمله می توان به ش��رکت نفت لوک اویل‬ ‫توس��عه ‪ 7‬میدان نفتی خود را به شرکت های روسی‬ ‫اشاره کرد که در میدان های منصوری و اب تیموری‬ ‫واگذار کند‪ ،‬گفت‪ :‬بر این اس��اس تاکنون تفاهمنامه‬ ‫فعال شده است‪.‬‬ ‫انجام مطالعات توس��عه دو می��دان نفتی اب تیمور و‬ ‫وزی��ر نفت اف��زود‪ :‬همچنین ش��رکت زارا دژ نفت‬ ‫منصوری با شرکت لوک اویل روسیه امضا شده است‪.‬‬ ‫در میدان های ابان و پایدار غرب‪ ،‬ش��رکت تات نفت‬ ‫در می��دان دهلران درباره مطالعات توس��عه میدان ها‬ ‫چین خورده و تراس��تی زاگرس بوده و به دلیل واقع‬ ‫فعال می ش��وند و نیز تفاهمنامه توس��عه میدان هایی‬ ‫ش��دن در مرز جنوبی گس��ل باال رود دارای سیستم‬ ‫چش��مه خوش و چنگوله با ش��رکت گازپروم روسیه‬ ‫شکستگی‪ ،‬گسل و پیچیدگی های ساختمانی مختص‬ ‫امضا شده است‪ .‬زنگنه اظهار امیدواری کرد‪ :‬با توسعه‬ ‫خود است‪.‬‬ ‫همکاری های ش��رکت ملی نفت ایران و شرکت های‬ ‫می��دان نفت��ی چش��مه‪‎‬خوش نی��ز در منطق��ه‬ ‫روس��ی ش��اهد افزای��ش ضری��ب بازیاف��ت نفت در‬ ‫دش��ت عباس اس��تان ایالم در فاصله ‪ ۵۲‬کیلومتری‬ ‫میدان های گفته شده باشیم‪.‬‬ ‫از جنوب شهرس��تان دهل��ران و ‪ ۷۰‬کیلومتری غرب‬ ‫زنگن��ه در این گفت وگو ب��ه همکاری های ایران و‬ ‫شهرس��تان اندیمشک واقع شده است‪ .‬بهره برداری از‬ ‫روس��یه که به اینده گازی کش��ور مربوط می ش��ود‬ ‫این میدان از س��ال ‪ ١٣٥٤‬اغاز شده و از میدان های‬ ‫اشاره ای نکرد‪.‬‬ ‫تح��ت مدیریت ش��رکت نفت مناط��ق مرکزی ایران‬ ‫به‪‎‬شمار می‪‎‬رود‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاهمنامه همکاری ایران و روسیه‬ ‫زنگنه پیش از امضای این یادداشت‪‎‬تفاهم در دیدار‬ ‫پ��س از زمینه چینی های وزیر نفت ایران و همتای‬ ‫با نواک‪ ،‬وزیر انرژی روس��یه اعالم کرد‪ :‬با امضای این‬ ‫روس خود‪ ،‬دو کش��ور برای اغ��از هفتمین همکاری‪،‬‬ ‫تفاهمنام��ه تع��داد میدان‪‎‬های��ی که مطالع��ه ان به‬ ‫چن��د گام نزدی��ک ش��دند و کار به انجا رس��ید که‬ ‫ش��رکت‪‎‬های روسی سپرده شده به ‪ ۷‬میدان می رسد‬ ‫مدیران عامل مرتبط پای میز مذاکره بنش��ینند‪ .‬بعد‬ ‫و به این ترتیب روسیه بیشترین سهم را‬ ‫از برگزاری جلس��ات مش��ترک و بحث‬ ‫در مطالعه میدان‪‎‬های نفتی ایران دارد‪.‬‬ ‫درباره جزئی��ات فنی تفاهمنامه ها مقرر‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫در ش��رایط کنونی و با توجه به نقش‬ ‫شد مطالعه ‪ ٢‬میدان نفتی چشمه‪‎‬خوش‬ ‫م نفت‬ ‫و شرکت گازپرو ‪‎‬‬ ‫روس��یه در مذاک��رات اوپ��ک ب��ه نظر‬ ‫و چنگول��ه به ش��رکت گازپ��روم‪ ‎‬نفت‬ ‫روسیه تفاهمنامه‬ ‫همکاری امضا کردند می رسد ایران بین شرکت های فرانسوی‬ ‫روسیه واگذار شود‪.‬‬ ‫مانند توتال‪ ،‬رویال داچ ش��ل امریکایی‪،‬‬ ‫ش��رکت‬ ‫و‬ ‫ایران‬ ‫نف��ت‬ ‫ش��رکت ملی‬ ‫که بر مبنای ان‪،‬‬ ‫گازپ��روم‪ ‎‬نف��ت روس��یه تفاهمنام��ه مطالعه ‪ ٢‬میدان نفتی برخی ش��رکت های انگلیسی و روس ها‬ ‫هم��کاری امضا کردند که بر مبنای ان‪ ،‬چشمه‪‎‬خوش و چنگوله نزدیک ترین شریک نفتی خود را از بین‬ ‫مطالعه ‪ ٢‬میدان نفتی چش��مه‪‎‬خوش و به این شرکت روسی شرکت های روسی انتخاب می کند و از‬ ‫چنگوله به این ش��رکت روس��ی سپرده سپرده شد میدان نفتی این طریق سعی در حفظ روابط نزدیک‬ ‫شد‪ .‬سلبعلی کریمی‪ ،‬مدیرعامل شرکت چشمه‪‎‬خوش در منطقه اقتصادی و سیاسی خود با روسیه دارد‪.‬‬ ‫نفت مناطق مرکزی ایران به نمایندگی دشت عباس استان در شرایط کنونی که صنعت نفت ایران‬ ‫از ش��رکت ملی نفت ایران و الکس��اندر ایالم و میدان نفتی‬ ‫نیاز به تقویت بیش��تری برای دسترسی‬ ‫چنگوله در استان ایالم‬ ‫به ظرفیت تولید ‪3/9‬میلیون بشکه نفت‬ ‫دکوف‪ ،‬مدیرعامل شرکت گازپروم‪ ‎‬نفت‬ ‫در ‪ ۵۰‬کیلومتری جنوب‬ ‫در روز دارد‪ ،‬انتخاب روسیه که عالوه بر‬ ‫ای��ن تفاهمنامه را امض��ا کردند‪ .‬میدان‬ ‫ شرق شهر مهران واقع‬ ‫نقش جهانی در منطقه نیز نقش مهمی‬ ‫نفت��ی چنگوله در اس��تان ایالم در ‪۵۰‬‬ ‫شده است‬ ‫دارد به نظر بهتری��ن گزینه پیش روی‬ ‫کیلومتری جنوب شرق شهر مهران و در‬ ‫وزیر نفت ای��ران بود‪ .‬انچه اکنون بیش‬ ‫فاصله ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬کیلومتری خط مرزی‬ ‫از گذش��ته اهمیت دارد نتیجه ‪ 7‬همکاری مش��ترک‬ ‫ای��ران و ع��راق (از طرف غرب و ش��مال غرب) و در‬ ‫با روس هاس��ت‪ .‬عالوه بر این باید در نظر داشت که‬ ‫حاش��یه شمالی فروافتادگی دزفول و بین میدان های‬ ‫زنگنه در گفت وگویی پیش از ورود به جلس��ه با وزیر‬ ‫نفتی دهلران و اذر قرار دارد‪ .‬افق‪‎‬های سروک باالیی‬ ‫نفت روس��یه به همکاری های جدید گازی نیز اشاره‬ ‫و پایین��ی مخازن مورد نظر برای توس��عه این میدان‬ ‫کرده بود و پیش بینی می شود ایران و روسیه به زودی‬ ‫هس��تند و ناحیه ق��راردادی نیز مس��احتی افزون بر‬ ‫در بخش گاز نی��ز همکاری های خود را اغاز خواهند‬ ‫‪ ۱۱/۵‬در ‪ ۲۳/۵‬کیلومترمربع را شامل می شود‪.‬‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫س��اختمان میدان چنگوله نیز تح��ت تاثیر نواحی‬ ‫اینده روشنی برای صنعت نفت کشور پیش بینی می شود‬ ‫طرح توسعه پتروشیمی تخت جمشید عملیاتی شد‬ ‫امی�ر مهرزاد ‪-‬صنعت زیرس�اخت ‪ :‬چن�دی پیش بیژن نامدارزنگنه‪ ،‬وزی�ر نفت در دیدار با‬ ‫الکس�اندر نواک زمینه های مناس�بی را برای واگذاری مراحل مطالعاتی دو میدان نفتی ایران‬ ‫چی�د‪ .‬براس�اس ان دیدار همکاری های ایران و روس�یه در زمینه فعالیت ه�ای نفتی افزایش‬ ‫یافت‪ .‬ایران که هفتمین همکاری مش�ترک با روس�یه را تجربه می کند در تجربه های پیشین‬ ‫سوابق مناسبی را از روس ها در اجرای پروژه های مشترک در دست دارد‪.‬‬ ‫زنگنه همچنین با اشاره به امضای تفاهمنامه انجام‬ ‫مطالع��ات دو میدان نفتی ابان و پایدار غرب با زابرژ‪،‬‬ ‫ش��رکت نفت روس��یه تاکید کرد‪ :‬تفاهمنامه دیگری‬ ‫هم برای انجام مطالعات توسعه میدان نفتی دهلران‬ ‫با تات نفت روسیه امضا شده است‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت گفت‪ :‬هم اکنون تولید و فروش نفت‬ ‫ما نس��بت به گذش��ته افزایش یافته و حقوق ایران نیز‬ ‫در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) تثبیت‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬از این رو اینده روش��نی برای این صنعت‬ ‫پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫محمدباق��ر نوبخ��ت‪ ،‬س��خنگوی دولت ب��ه موضوع‬ ‫افزایش تولید و صادرات نفت ایران اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫ما در گذش��ته روزانه بیش از یک میلیون بش��که نفت‬ ‫نمی‪‎‬توانس��تیم صادر کنیم اما هم اکنون فروش نفت ما‬ ‫به بیش از ‪ 2/5‬میلیون بشکه در روز رسیده است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬میانگین قیمت فروش نفت خام ایران هم اکنون‬ ‫‪ ٤٠‬دالر برای هر بش��که اس��ت‪ ،‬همچنین در نشست‬ ‫اخیر س��ازمان کش��ورهای صادرکننده نف��ت (اوپک)‬ ‫حق��وق ایران تثبی��ت و موانع پی��ش روی ما برطرف‬ ‫ش��د‪ ،‬از این رو اینده روش��نی برای صنعت نفت ایران‬ ‫پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫نوبخ��ت در ادامه به موضوع باب��ک زنجانی‪ ،‬بدهکار‬ ‫بزرگ نفتی اش��اره و تصریح کرد‪ :‬دولت این موضوع را‬ ‫پیگیری می کند و مدارک و مس��تندات خود را به قوه‬ ‫قضاییه ارس��ال کرده‪ ،‬در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد‬ ‫اقتصادی نیز این موضوع پیگیری شده است‪ ،‬هم اکنون‬ ‫م��ا منتظر نظر قوه قضاییه درباره این پرونده هس��تیم ‬ ‫هرچند تا به حال پولی عاید ما نش��ده اس��ت‪ .‬نوبخت‬ ‫با بیان اینکه دولت از ابتدای س��ال برای افزایش تولید‬ ‫و رش��د اقتصادی و اش��تغال ‪ ٢‬برنامه را دنبال می کند‬ ‫گف��ت‪ :‬فعال ک��ردن واحدهای تولیدی نیم��ه فعال و‬ ‫تزری��ق اعتبارهای مالی برای طرح ه��ای عمرانی جزو‬ ‫برنامه هایی است که ازسوی دولت دنبال می شود‪.‬‬ ‫عملی��ات اجرایی طرح توس��عه واح��د پی بی ار‬ ‫شرکت پتروش��یمی تخت جمشید واقع در سایت‬ ‫‪ ۲‬منطقه ویژه اقتصادی پتروش��یمی بندرماهشهر‬ ‫سه ش��نبه با حضور مس��ئوالن منطقه پتروشیمی‬ ‫اغاز شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬مدیرعام��ل منطق��ه ویژه‬ ‫اقتصادی پتروش��یمی بندر ماهشهر در این ایین‬ ‫ب��ا تاکید بر لزوم توس��عه زنجی��ره ارزش و حذف‬ ‫خام فروش��ی نفت گفت‪ :‬پتروش��یمی ب��ه عنوان‬ ‫صنعت ارزش افرین کش��ور ب��ا کمک متخصصان‬ ‫خود در این عرصه فعالیت می کند‪.‬‬ ‫سید امید شهیدی نیا صنایع تکمیلی پتروشیمی‬ ‫را عامل موثر توس��عه اش��تغالزایی و ارزش افزوده‬ ‫کاال دانس��ت و درباره واحدی که عملیات اجرایی‬ ‫ان اغاز شد‪ ،‬گفت‪ :‬عملیات اجرایی واحد پی بی ار‬ ‫پتروشیمی تخت جمشید با ظرفیت تولید ‪۳۵‬هزار‬ ‫تن محصول در س��ال و س��رمایه گذاری ‪۲‬هزار و‬ ‫‪ ۵۴۰‬میلیارد ریال اغاز شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این طرح در دوره س��اخت برای‬ ‫‪ ۷۰۰‬نف��ر و در مرحله بهره برداری برای ‪ ۲۰۰‬نفر‬ ‫اشتغالزایی دارد‪ .‬مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫پتروشیمی بندرماهشهر گفت‪ :‬تولیدات این واحد‬ ‫ب��رای تامین م��واد اولیه صنایع الستیک س��ازی‬ ‫مورد اس��تفاده قرار می گیرد‪ .‬ش��رکت پتروشیمی‬ ‫تخت جمش��ید در سایت ‪ ۲‬منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫پتروش��یمی واقع اس��ت که پیش از ای��ن در فاز‬ ‫نخس��ت ‪ ۵۰‬هزار ت��ن تولید‪ ،‬ش��امل اس بی ار و‬ ‫پی بی ار را در چرخه تولید داشت‪.‬‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪ 25‬اذر ‪ 15 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 15‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 6‬پیاپی ‪1979‬‬ ‫خبر‬ ‫پرداخت ‪ 120‬میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت به واحدهای صنعتی‬ ‫حجت اهلل خلیل زاده صورتی‬ ‫کارگران شیفت‬ ‫شب اندک هستند و‬ ‫اطالعات جامعی درباره‬ ‫انها دراختیار نیست‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از شب کاری کارگران صنایع کوچک‬ ‫شب در شهرک های صنعتی چگونه صبح می شود‬ ‫کارگران ش��یفت شب‬ ‫ش��هرک های صنعتی از‬ ‫نظ��ر قان��ون ب��ا س��ایر‬ ‫کارگ��ران یکس��انند اما‬ ‫باتوج��ه به مس��افت و‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫مخاطرات بیش��تر‪ ،‬این‬ ‫صنایع کوچک‬ ‫کارگ��ران بای��د مزایا و‬ ‫بس��ترهای حمایت��ی و‬ ‫رفاهی دیگری داش��ته‬ ‫باش��ند ک��ه ش��اید کمتری��ن ان برخ��ورداری از‬ ‫روشنایی معابر در ش��هرک ها و حضور کارشناس‬ ‫اچ اس ای ای باش��د درحال��ی که نظ��ارت بر امور‬ ‫داخل��ی واحده��ای صنعت��ی برعه��ده ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی نیس��ت و نظارت بر کارگران‬ ‫شیفت ش��ب و میزان حقوق و دریافتی های انان‬ ‫برعه��ده اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اس��ت‪.‬‬ ‫البت��ه برخی کارشناس��ان ش��هرک های صنعتی‬ ‫معتقدند که در کنار فراهم اوری زیرساخت ها باید‬ ‫دوره های اموزش��ی در زمینه ایمنی کار در ش��ب‬ ‫برای کارگران کارخانه های ش��هرک های صنعتی‬ ‫برگزار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش بینی های قانونی‬ ‫براساس ماده ‪ ۵۳‬قانون کار‪« ،‬کار روز‪ ،‬کارهایی‬ ‫اس��ت که زمان انجام ان‪ ،‬از ساعت ‪ ۶‬بامداد تا ‪۲۲‬‬ ‫اس��ت و کار شب‪ ،‬کارهایی اس��ت که زمان انجام‬ ‫ان بی��ن ‪ ۲۲‬تا ‪ ۶‬بامداد قرار دارد‪ .‬کارهایی که در‬ ‫انها ممکن اس��ت کارگر ناچار به شب کاری باشد‪،‬‬ ‫به ‪ 2‬دس��ته تقس��یم می ش��ود‪ :‬متناوب و نوبتی‪.‬‬ ‫کاره��ای متناوب به کارهایی اطالق می ش��ود که‬ ‫در انه��ا‪ ،‬حضور متوالی کارگ��ر در کارگاه ‪ ،‬الزامی‬ ‫نیس��ت؛ بلکه کارگ��ر موظف اس��ت در زمان های‬ ‫مشخصی از ش��بانه روز‪ ،‬در محل کار خود حضور‬ ‫یابد و انجام وظیفه کند‪ .‬کار نوبتی یا «ش��یفتی»‬ ‫به کاری گفته می ش��ود که «در طول ماه گردش‬ ‫دارد‪ ،‬ب��ه نحوی که نوبت ه��ای ان در صبح‪ ،‬عصر‬ ‫یا ش��ب واقع می شود‪ ».‬بیش��تر کارگران شب کار‪،‬‬ ‫در مش��اغلی مش��غول فعالی��ت هس��تند که نوع‬ ‫زمان بندی برای حضور کارگر‪ ،‬به صورت ش��یفتی‬ ‫اس��ت‪ .‬در کار ش��یفتی یا نوبتی‪ ،‬کارفرماست که‬ ‫زمان بندی حضور کارگر را تعیین می کند‪ .‬هرچند‬ ‫کارگران شیفت شب براساس قانون کار‬ ‫اضافه حقوق و سختی کار دریافت می کنند‬ ‫مجید غفاری‬ ‫اگر کارفرمایی بخواهد امکانات بیشتری برای‬ ‫کارگران خود تامین کند‪ ،‬منع قانونی ندارد‬ ‫براس��اس عرف‪ ،‬کارگران می توانن��د با هماهنگی‬ ‫یکدیگر‪ ،‬شیفت های کاری مورد نظر کارفرما را پر‬ ‫کنند‪ .‬درمجموع این دسته از کارگران همواره در‬ ‫معرض مشکالت بسیاری هستند که اگر امکانات‬ ‫و بس��ترهای رفاهی در محل کار برای انها فراهم‬ ‫شود‪ ،‬کمتر دچار مخاطرات می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹کارگ�ران ش�ب کار در ش�هرک های‬ ‫صنعتی‬ ‫رکود در چند س��ال اخیر باعث ش��ده است که‬ ‫بسیاری از کارخانه ها با تمام ظرفیت خود فعالیت‬ ‫نکنند‪ .‬در نتیجه برای تعریف شیفت شب نیز نیاز‬ ‫نداشته باشند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬علی مرادیان‪ ،‬مدیر‬ ‫شهرک صنعتی یاسوج‪ ۲‬به گسترش صنعت گفته‬ ‫است که در این شهرک هیچ واحد صنعتی نیروی‬ ‫کار شیفت شب ندارد‪.‬‬ ‫البته واحدهای صنعتی نیز هستند که همچون‬ ‫گذشته کارگران شب کار و نوبتی دارند‪ .‬این قاعده‬ ‫به طور قطع باعث رونق تولید بیشتر نیز می شود‪.‬‬ ‫اما شاید پرسیده شود که در شهرک های صنعتی‬ ‫چ��ه مزایایی برای کارگران ش��یف ش��ب درنظر‬ ‫گرفته می ش��ود؟ ایا این کارگران که در مسافتی‬ ‫دور از شهر هس��تند از مزایای بیشتری نسبت به‬ ‫کارگران شیف روز برخوردارند یا خیر؟‬ ‫حجت اهلل خلیل زاده صورتی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان گلستان در این زمینه‬ ‫به گس��ترش صنعت گفت‪ :‬ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی درب��اره ش��یفت ش��ب کارگ��ران ورود‬ ‫نمی کن��د و متول��ی بررس��ی ان اداره تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی اس��ت و انه��ا را رصد می کند‪ .‬به‬ ‫عالوه اینکه کارگران ش��یفت ش��ب اندک هستند‬ ‫و اطالعات جامعی درباره انها دراختیار نیست‪.‬‬ ‫مجید غفاری‪ ،‬مدیرعامل ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان کرم��ان نیز به گس��ترش صنع��ت گفت‪:‬‬ ‫حسن صادقی‬ ‫کارگ��ران ش��یفت ش��ب براس��اس قان��ون کار‬ ‫اضافه حق��وق و س��ختی کار دریاف��ت می کنن��د‬ ‫بنابراین شرکت شهرک های صنعتی در این زمینه‬ ‫نظارت ندارد‪.‬‬ ‫غفاری درباره امکانات ش��هرک ها برای کارگران‬ ‫شیفت شب گفت‪ :‬ش��هرک های صنعتی برحسب‬ ‫موقعیت مکانی از مزایای سرویس رفت و برگشت‪،‬‬ ‫تاکس��ی و اتوبوس برخ��وردار هس��تند‪ .‬به لحاظ‬ ‫امنیت نیز روش��نایی معابر در شهرک ها تامین و‬ ‫ورود و خروج افراد کنترل می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫کرمان افزود‪ :‬ش��رکت شهرک های صنعتی متولی‬ ‫امور زیرس��اختی است و چندان به مسائل داخلی‬ ‫واحده��ای صنعت��ی ورود نمی کند‪ .‬ب��ا این حال‬ ‫موضوع شیفت شب کارگران در محور اچ اس ای ای‬ ‫مطرح می شود‪ .‬محوری که درحال حاضر برای ان‬ ‫برنامه ریزی می کنیم و ش��اید ‪6‬ماه اینده بتوان به‬ ‫قطعی��ت گفت که نتایج برنامه ریزی ها و دوره های‬ ‫اموزش��ی برای کارگران در این زمینه چه خواهد‬ ‫بود‪ .‬اولویت ما در این زمینه بازدیدهای میدانی و‬ ‫برگزاری دوره های اموزشی است‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه حبیب راه��ی‪ ،‬مدیر‬ ‫اچ اس ای ای شرکت شهرک های صنعتی یزد نیز به‬ ‫گس��ترش صنعت گفت‪ :‬دوره های اموزشی ایمنی‬ ‫کار یکی از الزاماتی اس��ت که باید برای کارگران‬ ‫شیفت شب گذاشته شود‪ .‬در این زمینه با سازمان‬ ‫فن��ی و حرفه ای قراردادی تنظی��م کرده ایم‪ .‬البته‬ ‫مش��کلی که وجود دارد این اس��ت که نمی توانیم‬ ‫واحده��ای صنعتی را ملزم کنی��م نیروهای خود‬ ‫را به دوره های اموزش��ی بفرستند‪ .‬از این رو اداره‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی باید انها را ملزم کند‪.‬‬ ‫البته ش��رکت ش��هرک های صنعتی تا ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫هزینه کالس ها را پرداخت می کند‪.‬‬ ‫براس��اس گفته های مس��ئوالن صنعتی شرکت‬ ‫شهرک های اس��تانی‪ ،‬هر چه دایره اموزشی برای‬ ‫کارگران ش��یفت شب در زمینه ایمنی و بهداشت‬ ‫کار بیشتر شود می توان از میزان مخاطرات کاری‬ ‫انه��ا کم کرد‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه همچنان‬ ‫اعتق��اد کلی وجود دارد که ش��هرک های صنعتی‬ ‫نبای��د در امور کاری کارگ��ران واحدهای صنعتی‬ ‫نظارت کند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬ابراهیم جلیلی‪ ،‬مدیر‬ ‫توسعه صنعتی شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫اذربایجان غرب��ی معتقد اس��ت که ایج��اد مزایای‬ ‫رفاه��ی برای کارگران ش��یفت ش��ب ارتباطی به‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی ن��دارد‪ .‬با این حال‬ ‫زمان��ی ک��ه کارگ��ران در منطقه ای دور از ش��هر‬ ‫باش��ند باید ش��رایط و مزایای کاری بهتری برای‬ ‫انها از جانب کارفرما یا شهرک های صنعتی درنظر‬ ‫گرفته شود‪ .‬حتی ممکن است گفته شود که باید‬ ‫قان��ون و تبصره ای ب��رای این دس��ته از کارگران‬ ‫گذاشته شود‪ .‬اما حس��ن صادقی‪ ،‬رییس اتحادیه‬ ‫پیشکس��وتان جامع��ه کارگری در ای��ن زمینه به‬ ‫گسترش صنعت گفت‪ :‬قانون به صورت عام نوشته‬ ‫می ش��ود‪ .‬به این معنی که نمی ت��وان گفت برای‬ ‫کارگرانی که در داخل ش��هرک های صنعتی و در‬ ‫مس��افتی دور از شهر هس��تند یک قاعده و برای‬ ‫کارگران داخل ش��هر یک حکم داده است‪ .‬از این‬ ‫رو قان��ون کار درباره اضافه حقوق تا ‪ ۳۵‬درصد به‬ ‫کارگران ش��یفت شب تاکید کرده است که شامل‬ ‫همه انها می شود‪.‬‬ ‫ح��ال اگر کارفرمایی بخواهد امکانات بیش��تری‬ ‫برای کارگران ش��یفت ش��ب کارخانه خود تامین‬ ‫کند‪ ،‬منع قانونی ندارد‪.‬‬ ‫از س��خنان صادقی می توانیم این گونه برداشت‬ ‫کنی��م که ایج��اد امکانات رفاهی ب��رای کارگران‬ ‫ش��یفت ش��ب و ایمنی س��ازی محیط کاری انها‬ ‫رویکردی ثانویه بعد از افزایش دس��تمزد و حقوق‬ ‫انها اس��ت که مطلوب اس��ت لحاظ شود چرا که‬ ‫زمان��ی به��ره وری نی��روی کار ب��اال م��ی رود که‬ ‫امکان��ات حداقلی کار را داش��ته باش��د‪ .‬به عالوه‬ ‫اینکه ایمنی س��ازی محیط کار می تواند از میزان‬ ‫مخاطراتی که هر روز اخبار ان ش��نیده می شود‪،‬‬ ‫کم کند‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬دوره اموزشی برای ‪ ۷۰۰‬نفر‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی از برگزاری‬ ‫دوره های اموزشی «اچ اس ای ای» برای واحدهای صنعتی خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش گس��ترش صنعت ب��ه نق��ل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی خراس��ان رضوی‪ ،‬مسعود مهدی زاده مقدم گفت‪:‬‬ ‫از ابتدای س��ال تاکنون ‪۲۰‬عنوان دوره اموزش��ی برای بیش از ‪۷۰۰‬‬ ‫نفر از ش��اغالن واحدهای صنعتی با موضوعات مرتبط «اچ اس ای ای»‬ ‫برگزار شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دوره های اموزش��ی در حوزه های محیط زیست‪ ،‬سالمت‬ ‫ش��غلی و محی��ط کار‪ ،‬ذخی��ره ان��رژی و صنایع انرژی ب��ر و ایمنی و‬ ‫بهداشت برگزار شده است‪.‬‬ ‫ریی��س هیات مدی��ره و مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫خراس��ان رضوی اظهارکرد‪ :‬در این دوره های اموزش��ی سرفصل های‬ ‫مختلفی از قبیل اشنایی با برنامه و روش های حفاظت تنفسی‪ ،‬اصول‬ ‫انتخ��اب و مبانی تدوی��ن زمان بندی‪ ،‬معرفی نرم اف��زار‪ ،‬موارد ویژه و‬ ‫اجرای سیستم «اچ اس ای ای» ارائه شد‪.‬‬ ‫مهدی زاده مقدم تاکیدکرد‪ :‬این دوره های اموزشی به منظور اشنایی‬ ‫با حوادث مختلف و اثرات ناشی از ان و همچنین اشنایی بیشتر برای‬ ‫پرسنل واحدهای صنعتی و تولیدی برگزار شد‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان‬ ‫رضوی گفت‪ :‬برای رس��یدن به توسعه صنعتی باید به صورت علمی و‬ ‫عملی به واحدهای صنعتی و تولیدی اموزش و مشاوره دهیم‪ ،‬اموزش‬ ‫نیروهای انس��انی یک��ی از مهم ترین عامل های پیش��رفت در صنایع‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهدی زاده مقدم با توجه به سیاست های حمایتی سازمان خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬باید ب��ه واحدهای صنعتی و تولیدی راهکارهای مناس��ب ارائه‬ ‫دهیم ت��ا در بحث اموزش به نیروهای خود ج��دی و کاربردی عمل‬ ‫کنند تا شاهد رونق اقتصادی بیش از پیش در صنعت استان باشیم‪.‬‬ ‫اتصال ناحیه صنعتی پشتکوه به شبکه گاز سراسری‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی یزد از اتصال ناحیه صنعتی‬ ‫پشتکوه در شهرستان تفت به شبکه گاز سراسری خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان یزد‪ ،‬سیدمسعود عظیمی با اعالم این خبر گفت‪ :‬اجرای طرح‬ ‫ش��بکه توزیع گاز این ناحیه صنعتی در حدود ‪ ۶‬ماه به اتمام رس��ید‬ ‫که با همکاری ارزنده ش��رکت گاز اس��تان امروز به شبکه گاز طبیعی‬ ‫متص��ل ش��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬این طرح ب��ا اجرای خط لول��ه به طول ‪۲‬‬ ‫کیلومت��ر و با صرف هزینه ای افزون بر ‪ ۲‬میلیارد و ‪ 200‬میلیون ریال‬ ‫به اتمام رس��ید که با بهره برداری از ان واحدهای صنعتی مس��تقر در‬ ‫ای��ن ناحیه صنعتی از نعمت گاز طبیعی بهره مند ش��دند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی یزد گفت‪ :‬پیش از این نیز ‪۱۹‬شهرک و‬ ‫ناحیه صنعتی اس��تان یزد به ش��بکه سراسری گاز متصل شده است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬در حال حاضر ‪ ۹‬واحد صنعتی در این ناحیه صنعتی با‬ ‫اشتغالزایی ‪ ۶۰‬نفر به بهره برداری رسیده و این ناحیه در فاصله ‪۱۱۰‬‬ ‫کیلومتری مرکز استان یزد قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی مازندران گفت‪ :‬از‬ ‫ابتدای امسال تاکنون ‪ 120‬میلیارد ریال تسهیالت طرح رونق‬ ‫تولید به ‪ 13‬واحد مستقر در شهرک صنعتی مصطفی خمینی‬ ‫ساری پرداخت شد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی مازندران‪ ،‬س��یدمصطفی موسوی گفت‪:‬‬ ‫پرداخت تس��هیالت ب��ا رویکرد سیاس��ت های کل��ی اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی بوده که با حمایت بانک ها مبلغ ‪ 120‬میلیارد ریال‬ ‫به ‪ 13‬طرح تولیدی و صنعتی که در سامانه بهین یاب ثبت نام‬ ‫کرده اند‪ ،‬پرداخت شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی مازندران افزود‪ :‬با‬ ‫توجه به دغدغه تولیدکنندگان در تامین س��رمایه در گردش‪،‬‬ ‫پرداخت تس��هیالت طرح رونق موجب تقویت و رونق تولید و‬ ‫اشتغال پایدار در سطح شهرستان و استان خواهد شد‪.‬‬ ‫برگزاری سمینار تکنیک های‬ ‫نوین مذاکره در قزوین‬ ‫س��مینار زبان ب��دن‪ ،‬تکنیک های نوین مذاک��ره با رویکرد‬ ‫مذاک��رات تج��اری با ه��دف اش��نایی مدیران‪ ،‬کارشناس��ان‬ ‫واحدهای صنعتی تولیدی و بنگاه های تجاری با نحوه بازاریابی‬ ‫و فروش محصول ازسوی کانون تبلیغاتی «مه ابی» برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان قزوین‪ ،‬این س��مینار در راستای‬ ‫اج��رای اموزش های مهارتی ب��رای بهب��ود وضعیت اموزش‬ ‫مدیران و کارشناس��ان در ح��وزه بازاریابی که موجب افزایش‬ ‫بهره وری‪ ،‬افزایش کارایی و اثربخش��ی و موفقیت در مذاکرات‬ ‫برای فروش محصول و کاال تولید ش��ده موثر اس��ت‪ ،‬تشکیل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این س��مینار با حض��ور ‪ 400‬نفر از مدیران‪ ،‬کارشناس��ان‬ ‫واحدهای صنعتی و تولیدی مس��تقر در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی با مدرس��ی دکتر میاندوابی مشاور ارشد مدیریت در‬ ‫سالن ش��هید رجایی دانشگاه تربیت معلم قزوین برگزار شده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫در ای��ن دوره اموزش��ی ‪ 20‬نف��ر از معاون��ان‪ ،‬مدی��ران و‬ ‫کارشناسان ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان قزوین نیز‬ ‫شرکت کرده بودند‪.‬‬ ‫برگزاری دوره اموزش تخصصی‬ ‫ترخیص کاال‬ ‫با حمایت شرکت شهرک های صنعتی فارس‪ ،‬دوره اموزش‬ ‫تخصصی ترخیص کاال در شیراز برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان فارس‪ ،‬در این دوره اموزشی که به‬ ‫مدت دو روز در محل اتاق بازرگانی صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی‬ ‫ش��یراز برگزار شد ‪ ۷۰‬نفر از فعاالن صنعتی و اقتصادی استان‬ ‫فارس حضور داشتند‪.‬‬ ‫چگونگی ثبت و س��فارش کاال برای واردات و ارس��ال از راه‬ ‫دور‪ ،‬کد تعرفه و کتاب مقررات صادرات واردات س��ال ‪،۱۳۹۵‬‬ ‫ش��ناخت کاالهایی که برای واردات ب��ه مجوزهای خاص نیاز‬ ‫دارند به همراه معرفی س��ازمان های ارائه دهنده مجوز واردات‪،‬‬ ‫اش��نایی با تاریخچه گمرک‪ ،‬تخلفات گمرکی وکمسیون های‬ ‫مربوطه‪ ،‬قاچاق کاال و مباحث وابس��ته‪ ،‬اشنایی با قانون امور‬ ‫گمرکی و ایین نامه اجرایی‪ ،‬اشنایی با ازمون حق العمل کاری‪،‬‬ ‫اش��نایی ب��ا ارکان گمرک و قانون امور گمرک��ی و ایین نامه‬ ‫اجرایی‪ ،‬اش��نایی با مفاهیم صادرات و واردات موقت و فرایند‬ ‫ترخی��ص کاالی صادراتی و وارداتی از مهم ترین مباحث طرح‬ ‫شده در این دوره اموزشی بود‪.‬‬ ‫ی اس��ت‪ ،‬به ش��رکت کنندگان در این دوره گواهینامه‬ ‫گفتن ‬ ‫پایان دوره اعطا شد‪.‬‬ ‫بازدید فرماندار بابلسر‬ ‫از ‪ 3‬تولیدی در «میرود»‬ ‫فرماندار بابلس��ر گف��ت‪ :‬مهم ترین دغدغ��ه تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫س��رمایه در گردش اس��ت که با اج��رای طرح رون��ق تولید‪،‬‬ ‫متقاضیان با ثبت نام در س��امانه بهین یاب می توانند از مزایای‬ ‫این طرح بهره مند شوند‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی مازندران‪ ،‬علی اسد در بازدید از ‪ 3‬واحد‬ ‫تولیدی در ناحی��ه صنعتی «میرود» اظهار کرد‪ :‬اس��تفاده از‬ ‫ق بخش تولید در اس��تان و‬ ‫ظرفی��ت تولید داخلی موجب رون ‬ ‫کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین کام��ران علی پور‪ ،‬معاون صنایع کوچک ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی مازن��دران در این بازدید گف��ت‪ :‬ارائه‬ ‫تس��هیالت مورد نی��از و بازاریابی مناس��ب واحدهای تولیدی‬ ‫موجب تقویت بخش تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی مازندران‬ ‫افزود‪ :‬با رونق بخش تولید ش��اهد اشتغال پایدار در واحدهای‬ ‫تولی��دی اس��تان خواهیم ب��ود‪ .‬علی پور تصریح ک��رد‪ :‬ناحیه‬ ‫صنعتی «میرود» بابلس��ر تنها ناحی��ه صنعتی ‪ -‬تخصصی در‬ ‫استان بوده که در زمینه تولیدات شیالتی فعالیت می کند‪.‬‬ ‫معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی مازندران‬ ‫و فرماندار بابلسر در این بازدید‪ ،‬از واحدهای تولیدی نوشدارو‬ ‫دریا تولیدکننده روغن ماهی‪ ،‬تالجی تولیدکننده کنس��رو تن‬ ‫ماهی و خزر ش��مال تولیدکننده پودر ماهی در ناحیه صنعتی‬ ‫«میرود» بازدید کردند‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 25‬اذر ‪ 15 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 15‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 6‬پیاپی ‪1979‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خبر‬ ‫زنان صنعتگر‬ ‫پرچمدار تحقق اقتصاد مقاومتی‬ ‫تمدید بخشودگی جرایم‬ ‫دیرکرد بدهی معوق صنایع‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی خراس��ان‬ ‫رضوی از تمدید دس��تورالعمل بخشودگی جرایم دیرکرد‬ ‫بدهی های معوق واحدهای صنعتی مس��تقر در شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی این استان تا پایان سال جاری خبرداد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار گسترش صنعت از خراسان رضوی‪،‬‬ ‫مس��عود مهدی زاده مق��دم اظهار کرد‪ :‬این دس��تورالعمل‬ ‫از سوی س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ای��ران به منظور حمایت و رفع موانع تولید‪ ،‬ایجاد انگیزه و‬ ‫افزایش س��رمایه گذار‪ ،‬رونق تولید و اشتغالزایی در سطح‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی اجرا می شود‪.‬‬ ‫مهدی زاده مقدم افزود‪ :‬این مش��وق ب��ه منظور حمایت‬ ‫از واحده��ای صنعت��ی و تولی��دی دارای ق��رارداد ح��ق‬ ‫بهره برداری از زمین‪ ،‬اعیانی و تاسیس��ات‪ ،‬در شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی اعم از صنعتی‪ ،‬بنگاه های خدمات عمومی‪،‬‬ ‫واحدهای فناوری و کس��ب وکار و واحدهای کارگاهی که‬ ‫مشمول پرداخت تعدیل بدهی معوق بوده و تاکنون موفق‬ ‫به پرداخت مبالغ اعم از اصل بدهی و تعدیل معوق نشده‪،‬‬ ‫قابل اجراست‪.‬‬ ‫ریی��س هیات مدیره و مدیرعامل ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان خراس��ان رض��وی تصریح ک��رد‪ :‬براس��اس این‬ ‫دس��تورالعمل‪ ،‬طرف های قراردادی که به پرداخت اسناد‬ ‫تعهدی معوق خود از زمان ابالغ این دس��تورالعمل اقدام‬ ‫کنند و تاکنون از بخش��ودگی تعدیل اسناد تعهدی معوق‬ ‫اس��تفاده نکرده ان��د‪ ،‬مش��مول تخفیف ه��ای اعطایی این‬ ‫دستورالعمل می شوند‪.‬‬ ‫مهدی زاده مقدم گفت‪ :‬واحدهای تولیدی بهره بردار‪ ،‬که‬ ‫دارای پایان کار یا در مرحله نصب ماشین االت هستند در‬ ‫صورت پرداخت ‪50‬درصد اصل بدهی‪ ،‬مشمول ‪65‬درصد‬ ‫بخش��ودگی جرای��م دیرک��رد خواهن��د ش��د و چنانچه‬ ‫‪100‬درصد مبلغ اصل بدهی تولیدی و صنعتی را پرداخت‬ ‫کنند تا ‪80‬درصد جرایم تاخیر انها بخشوده می شود‪.‬‬ ‫ریی��س هیات مدیره و مدیرعامل ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان خراس��ان رضوی گفت‪ :‬واحد های صنعتی که در‬ ‫مرحله فونداس��یون و نصب س��وله باش��ند مش��مول این‬ ‫مشوق ها خواهند شد‪.‬‬ ‫مهدی زاده مقدم عنوان کرد‪ :‬چنانچه برنامه ساخت وساز‬ ‫ای��ن واحده��ا ب��ا برنام��ه زمان بن��دی مصوب ش��ده در‬ ‫هیات مدیره ش��رکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی‬ ‫مطابقت داش��ته باش��د‪ ،‬در ص��ورت پرداخ��ت ‪35‬درصد‬ ‫اصل بدهی‪ ،‬ش��امل ‪50‬درصد بخش��ودگی جرایم دیرکرد‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫مهدی زاده مق��دم تاکی��د ک��رد‪ :‬واحدهای مس��تقر در‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی اس��تان تا ‪ 15‬اسفند امسال‬ ‫می توانن��د از دس��تورالعمل اعطای مش��وق های ویژه در‬ ‫جهت رونق بخش تولید و صنعت استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار امیدواری ک��رد که با اعمال این مش��وق ها‬ ‫شاهد تسریع در بهره برداری از واحدهای در حال ساخت‪،‬‬ ‫راه ان��دازی واحده��ای غیرفعال و افزای��ش ظرفیت تولید‬ ‫واحدهایی نیمه فعال باشیم‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی‬ ‫در جلس��ه مشترک با بانوان صنعتگر مستقر در شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی اس��تان گفت‪ :‬زنان صنعتگر و کارافرین‬ ‫پرچمدار تحقق اقتصاد مقاومتی هستند‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی خراسان ش��مالی‪ ،‬سیاوش‬ ‫وح��دت گف��ت‪ :‬نقش افرینی زن��ان در اقتص��اد مقاومتی‬ ‫بسیار موثر است چراکه زنان در زمینه مدیریت درامدها‪،‬‬ ‫هزینه کردها‪ ،‬مدیریت و هماهنگی با نحوه توزیع و تامین‬ ‫س��بد خانوار‪ ،‬مهم تر از همه فرهنگ اس��تفاده از امکانات‬ ‫موجود‪ ،‬نقش مهمی ایفا می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما انتظار داریم شما بانوان صنعتگر مشکالت‬ ‫کمت��ری در برنامه ریزی و اجرا نس��بت به مردان داش��ته‬ ‫باشید چرا که حتی فکر و سمت و سو و جهت دهی افکار‬ ‫مردان را نیز در این زمینه‪ ،‬زنان عهده دار هستند‪.‬‬ ‫س��یاوش وحدت به مش��کالت بانوان در جامعه اشاره و‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ش��کی نیست‪ ،‬ش��ما زنانی که در عرصه های‬ ‫اقتص��ادی فعالی��ت می کنید با س��ایر زنانی ک��ه در این‬ ‫موقعیت نیستند‪ ،‬متفاوت هستید‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی‬ ‫نقش تصمیم سازی صنعتگران به منظور حمایت از صنایع‬ ‫کوچک را مهم دانست‪.‬‬ ‫وح��دت ادامه داد‪ :‬حمای��ت از صنایع کوچ��ک‪ ،‬جز با‬ ‫هم��کاری و همفکری بخ��ش دولتی و خصوصی میس��ر‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خواستار حضور‬ ‫پررنگ تر بانوان صنعتگر اس��تان شد و افزود‪ :‬حضور شما‬ ‫در هیات مدیره شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی‬ ‫الزامی است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬حمای��ت از بان��وان صنعتگ��ر در اولوی��ت‬ ‫فعالیت های این شرکت قرار دارد‪.‬‬ ‫وح��دت به اس��تفاده صنعتگ��ران از خدم��ات حمایتی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی در قالب اموزش های حضوری‬ ‫و مج��ازی‪ ،‬تورهای صنعت��ی‪ ،‬حضور در نمایش��گاه های‬ ‫داخلی و خارجی و‪ ...‬نیز تاکید کرد‪.‬‬ ‫تقویت مشاغل خانگی در توسعه خوشه کفش اصفهان‬ ‫زینب عبدی‪ -‬گروه صنایع کوچک‪ :‬خوش�ه کفش اصفهان با هدف توسعه فنی و اقتصادی‪،‬‬ ‫س�اماندهی فرایندهای تامین مواد اولی�ه‪ ،‬طراحی‪ ،‬تولید‪ ،‬فروش‪ ،‬ص�ادرات‪ ،‬ارتقای کیفیت‬ ‫محصوالت و توس�عه بازار داخل�ی و بین المللی از مرداد ‪ 1393‬با انتخاب عامل توس�عه اغاز‬ ‫ب�ه کار ک�رد‪ 400 .‬کارگاه و کارخانه تولیدی و ‪ 50‬واحد تامین کننده م�واد اولیه و ارائه دهنده‬ ‫خدمات فنی کفش به عضویت این خوشه درامدند تا بتوانند برای توسعه پایدار صنعت کفش‬ ‫شرکت تعاونی را مجدد احیا یا تعاونی تازه ای در این بخش راه اندازی کنند‪.‬‬ ‫ای��ران مقام یازده��م تولید کفش در دنی��ا را دارد‪.‬‬ ‫فروش محص��والت کفش اصفهان مهم ترین هدف در‬ ‫صنعت تولید کفش ایران در استان های تبریز‪ ،‬تهران‪،‬‬ ‫تشکیل خوشه صنعتی کفش اصفهان بود‪.‬‬ ‫مش��هد‪ ،‬قم و اصفهان رونق داشته و مورد توجه واقع‬ ‫اکنون پریچهر سلطانی‪ ،‬مشاور امور بانوان سازمان‬ ‫شده است‪ .‬شهر اصفهان در دهه ‪ 50‬در‬ ‫صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫مقام نخست تولید کفش در کشور قرار‬ ‫ای��ران در حاش��یه برگ��زاری چهارمین‬ ‫داشته است اما پس از پیروزی انقالب و‬ ‫جلس��ه ش��ورای راهبری خوش��ه کفش‬ ‫جنگ تحمیلی بی توجهی به این صنعت‬ ‫اصفه��ان از نقش بانوان در فرایند تولید‬ ‫موجب رکود شدید بازار و خروج فعاالن‬ ‫روی��ه کفش به وی��ژه در قالب مش��اغل‬ ‫از این کس��ب وکار شده است‪ .‬هم اکنون‬ ‫خانگی مطلع شد‪.‬‬ ‫اصفه��ان با تولید کفش ه��ای مردانه با‬ ‫س��لطانی با قدردان��ی از فعالیت های‬ ‫چرم مصنوعی و با قیمت مناس��ب‪ ،‬در‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫مقام پنجم تولید در کشور قرار دارد‪.‬‬ ‫اصفه��ان در س��اماندهی خوش��ه های‬ ‫پریچهر سلطانی‬ ‫‹ ‹فعالیت بانوان در تولید رویه‬ ‫کس��ب وکار به ویژه خوش��ه کفش گفت‪:‬‬ ‫برای معرفی هرچه‬ ‫کفش‬ ‫بیشتر صنعت کفش برای معرفی هرچه بیشتر صنعت کفش‬ ‫شهر اصفهان از دیر باز یکی از مراکز اصفهان به مسئوالن اصفهان به مس��ئوالن کشور‪ ،‬بهتر است‬ ‫تولید کف��ش و صندل در کش��ور بوده‬ ‫فضای مناس��بی برای انع��کاس اخبار و‬ ‫کشور‪ ،‬بهتر است‬ ‫و اس��تادان و صنعتگ��ران این خطه در فضای مناسبی برای مش��کالت صنع��ت کفش اصفه��ان در‬ ‫طراح��ی و تولیدکفش چرمی س��رامد‬ ‫رس��انه ها اختصاص داده ش��ود‪ .‬مش��اور‬ ‫انعکاس اخبار و‬ ‫بوده ان��د اما در حال حاضر بس��یاری از مشکالت صنعت کفش ام��ور بانوان س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫تولیدکنندگان به سمت تولید کفش با اصفهان در رسانه ها ش��هرک های صنعتی ایران اف��زود‪ :‬این‬ ‫چرم مصنوعی نیز گرایش یافته اند‪.‬‬ ‫اختصاص داده شود موضوع می تواند نقش مهمی در تقویت‬ ‫تولید ساالنه بیش از ‪12‬میلیون جفت‬ ‫اطالع رس��انی و ارتقای جایگاه اجتماعی‬ ‫انواع صندل و کفش های مردانه و زنانه‬ ‫فعاالن صنع��ت کفش اصفهان داش��ته‬ ‫از چرم طبیع��ی و مصنوعی از مهم ترین ظرفیت های‬ ‫باش��د‪ .‬س��لطانی همچنین با اش��اره به حضور بانوان‬ ‫صنعتی اصفهان است که قابلیت افزایش تا ‪17‬میلیون‬ ‫کارافرین در ش��هرک های صنعتی اظهار کرد‪ :‬حضور‬ ‫جفت در سال را با قیمت و کیفیت مناسب دارد‪.‬‬ ‫زنان کارافرین در ش��هرک های صنعتی کش��ور باعث‬ ‫احیای ش��رکت تعاونی کفاشان اصفهان پس از ‪20‬‬ ‫افتخار است و امیدواریم با حضور زنان توانمند در این‬ ‫س��ال نبود فعالیت و تکمیل نش��دن اقدامات قانونی‬ ‫ش��هرک ها شاهد رونق هر چه بیشتر تولید و صادرات‬ ‫ب��رای انتخاب اعض��ای هیات مدیره جدی��د با هدف‬ ‫باش��یم‪ .‬معرفی این بانوان کارافرین به جامعه‪ ،‬باعث‬ ‫تش��کیل ش��بکه تامین مواد اولیه و ش��بکه توزیع و‬ ‫انگیزه فعالیت و پویایی بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫مش��اور ام��ور بان��وان س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی ای��ران ادام��ه داد‪ :‬در این باره‬ ‫اندکی تعلل شده اس��ت‪ ،‬این در حالی است که زنان‬ ‫کارافرین ایران در بیشتر عرصه های کارافرینی حضور‬ ‫دارند ولی به جامعه معرفی نشده اند و در معرفی انها‬ ‫هم گاه کلیشه ای برخورد شده است‪ .‬خوشبختانه در‬ ‫دولت تدبیر و امید عزم جدی برای توسعه کارافرینی‬ ‫از س��وی بانوان و حمای��ت از انان در ح��وزه صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی وجود دارد و البته نیاز‬ ‫به هم��کاری و حمایت های قانون��ی و جدی بانک ها‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫� برخورد با قاچاق‬ ‫� پیشنهاد طراحی و اموزش‬ ‫در این نشس��ت نماینده دانشگاه هنر‬ ‫همچنین محمدجواد بگی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫نی��ز پیش��نهاد داد تا دانش��گاه هنر در‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی اصفهان در‬ ‫حمایت و توس��عه فعالیت ه��ای علمی‬ ‫چهارمین جلسه شورای راهبری خوشه‬ ‫و نقش افرین��ی دانش��جویان در ایج��اد‬ ‫کف��ش اصفهان با اش��اره به مش��کالت‬ ‫مرک��ز طراح��ی در اصفهان و توس��عه‬ ‫بخش ه��ای تولی��دی و صنعتی اس��تان‬ ‫حوزه فعالیت های این مرکز در کش��ور‬ ‫گفت‪ :‬نحوه حمای��ت دولت از حق بیمه‬ ‫همکاری کند‪ .‬نماینده اداره کل اموزش‬ ‫سهم کارفرما در کارگاه های خرد‪ ،‬قاچاق‬ ‫و پرورش استان اصفهان نیز از اختصاص‬ ‫کاال و مالی��ات ارزش اف��زوده ک��ه نقش‬ ‫محمدجواد بگی‬ ‫بودجه برای تجهیز هنرستان های بیشتر‬ ‫بس��زایی در افزای��ش قیمت تمام ش��ده‬ ‫نحوه حمایت دولت از‬ ‫بخش ه��ای تولی��دی دارد‪ ،‬از مهم ترین حق بیمه سهم کارفرما در سطح اصفهان برای جذب و پذیرش‬ ‫دانش اموزان در رشته تولید کفش خبر‬ ‫چالش ه��ای موجود در صنعت کش��ور در کارگاه های خرد‪،‬‬ ‫داد‪.‬‬ ‫اس��ت که باید ب��ه منظور دس��تیابی به‬ ‫قاچاق کاال و مالیات‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬پریچهر‬ ‫اهداف چش��م انداز ‪20‬س��اله کش��ور‪ ،‬با‬ ‫ارزش افزوده از‬ ‫جدیت پیگیری و مرتفع ش��ود‪ .‬بگی در مهم ترین چالش های س��لطانی‪ ،‬مش��اور امور بانوان س��ازمان‬ ‫ادام��ه با مدی��ران واحده��ای تولیدی و موجود در صنعت کشور صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫رییس اتحادیه کفش اصفهان به منظور است که باید با جدیت ای��ران در ادام��ه س��فر به اصفه��ان به‬ ‫رفع مش��کالت ای��ن بخش ب��ه بحث و پیگیری و مرتفع شود منظ��ور شناس��ایی توانمندی های زنان‬ ‫صنعتگر و بررس��ی مس��ائل و مشکالت‬ ‫تب��ادل نظر پرداخت و مقرر ش��د موارد‬ ‫انه��ا از واحده��ای صنعت��ی ‪ 3‬بان��وی‬ ‫عنوان شده در قالب گزارشی از مشکالت‬ ‫کارافرین در ش��هرک صنعت��ی مورچه خورت بازدید‬ ‫صنعت کفش اصفهان‪ ،‬از س��وی عامل توسعه خوشه‬ ‫ک��رد‪ .‬بانوان کارافرین و صنعتگر نیز به بیان برخی از‬ ‫کفش به شرکت شهرک های صنعتی استان ارائه شود‪.‬‬ ‫� خروج عامل توسعه از خوشه‬ ‫مش��کالت اصلی در زمینه فعالیت صنعتی و تولیدی‬ ‫در ادامه این جلسه‪ ،‬سیدمقداد سیدمحمدی‪ ،‬عامل‬ ‫خود پرداختند‪ ،‬که از ان جمله می توان به بدهی های‬ ‫توس��عه خوش��ه کفش اصفهان نیز با ارائه گزارشی از‬ ‫بانکی‪ ،‬مش��کل نقدینگی‪ ،‬مش��کالت مالیاتی و نبود‬ ‫روند پیش��رفت برنامه های توسعه ای اجرا شده در این‬ ‫امکان رقابت به دلیل وجود محصوالت مشابه با قیمت‬ ‫خوشه از ابتدای شکل گیری تا پایان سال دوم به بیان‬ ‫تمام شده کمتر در کارگاه های زیرزمینی اشاره کرد‪.‬‬ ‫برگزاری شورای راهبری خوشه پالستیک در البرز‬ ‫ششمین جلسه ش��ورای راهبری توسعه خوشه پالستیک استان‬ ‫الب��رز با حضور حداکثری اعضای ش��ورای راهبری‪ ،‬عامل توس��عه‬ ‫خوشه پالس��تیک و نمایندگان نهادهای پشتیبان در محل شرکت‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت ب��ه نقل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی البرز‪ ،‬جهانگیر شاهمرادی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی اس��تان البرز گفت‪ :‬توسعه خوشه پالستیک و‬ ‫ایجاد خوش��ه های دیگر صنعتی در س��ال اقتصاد مقاومتی‪ ،‬اقدام و‬ ‫عمل یکی از محورهای اصلی و توسعه این شرکت است‪.‬‬ ‫ش��اهمرادی در زمینه بعضی از اقدام��ات معاونت صنایع کوچک‬ ‫شرکت در راستای توسعه خوش��ه های صنعتی و همچنین توسعه‬ ‫خوش��ه پالستیک و اقدامات انجام ش��ده در سال ‪ ۹۵‬گفت‪ :‬از این‬ ‫جمله می توان به فرایند توس��عه خوش��ه پالس��تیک استان البرز‪،‬‬ ‫تشکیل ش��رکت تعاونی تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی‬ ‫استان البرز با هدف تسهیل در تامین مواد اولیه صنایع پالستیک‪،‬‬ ‫تش��کیل کنسرس��یوم صادراتی خوشه پالس��تیک با هدف توسعه‬ ‫صادرات محصوالت خوش��ه پالس��تیک و همچنین ش��روع پروژه‬ ‫توسعه نظام پیمانکاری فرعی در استان اشاره کرد‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬عامل توس��عه خوشه پالس��تیک استان ضمن تشکر از‬ ‫راهنمایی ه��ا و حمایت های مادی و معنوی ش��رکت ش��هرک های‬ ‫ش��رح فعالی��ت‪ ،‬نتایج و دس��تاوردهای حاصل از این‬ ‫خوشه و همچنین ارائه برنامه های پیش بینی شده در‬ ‫شورای هماهنگی برای توسعه خوشه در سال سوم و‬ ‫شرایط خروج عامل توسعه از خوشه پرداخت‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬اکبر زاهدی‪ ،‬رییس اتحادیه کفش اصفهان‬ ‫ضمن قدردانی از فعالیت های ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اصفهان و عامل توس��عه خوشه کفش در دو‬ ‫سال اخیر و نقش مهم اجرای این فعالیت ها در احیای‬ ‫صنعت کفش استان‪ ،‬خواستار حمایت بیشتر شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی اصفهان از برنامه های پیش بینی‬ ‫شده برای این صنعت شد‪.‬‬ ‫صنعت��ی از برنامه ه��ای توس��عه خوش��ه پالس��تیک‪ ،‬به تش��ریح‬ ‫فعالیت های مندرج در سند برنامه عمل سال دوم‪ ،‬میزان پیشرفت‬ ‫فیزیکی فعالیت ها‪ ،‬نتیجه اقدامات و برنامه های سال اینده پرداخت‪.‬‬ ‫‹ ‹تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه‬ ‫همچنین در راس��تای سیاس��ت های س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران و در زمینه ایجاد و تقویت ارتباط صنعت‬ ‫با دانشگاه برای شناسایی و رفع نیازهای فناورانه واحدهای صنعتی‬ ‫جلسه ای در محل شرکت شهرک های صنعتی البرز برگزار شد‪.‬‬ ‫ش��اهمرادی در ای��ن زمین��ه گفت‪ :‬این نشس��ت که ب��ا حضور‬ ‫همکاران معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫البرز‪ ،‬نماینده دانش��گاه ازاد اسالمی واحد کرج و همچنین مدیران‬ ‫یکی از واحد های صنعتی که در محل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫برگزار ش��د درباره رفع نیازهای فناوران��ه واحد های صنعتی تبادل‬ ‫نظر کردند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان البرز با تشریح‬ ‫اهمیت موضوع ارتباط صنایع و دانش��گاه های اس��تان و همچنین‬ ‫ل��زوم حل نیازه��ای فناورانه واحدهای صنعتی خواس��تار پیگیری‬ ‫جدی و مستمر در این زمینه شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬یکی از مهم ترین راه های برون رفت از مش��کالت و رفع‬ ‫عارضه های صنعت استفاده از ظرفیت دانشگاه ها است‪.‬‬ ‫واسپاری خدمات در شهرک صنعتی قرچک‬ ‫فرماندار قرچک گفت‪ :‬با توجه به جمعیت جنوب استان تهران و بیکاری‬ ‫موجود در این مناطق‪ ،‬س��رانه بیکاری با گس��ترش شهرک صنعتی قرچک‬ ‫کاهش می یابد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی تهران‪ ،‬مس��عود مرسل پور گفت‪ :‬به دلیل افزایش متقاضیان صنوف‬ ‫مختلف برای اس��تقرار در شهرک صنعتی قرچک‪ ،‬به دنبال اجرای فاز دوم و‬ ‫الحاق زمین به این شهرک هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��هرک صنعتی قرچک در بین ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫تهران برای صنف اجیل و خش��کبار تهران انتخاب شد؛ چراکه این شهرک‬ ‫از موقعیت خوب‪ ،‬تعامل س��ازنده مس��ئوالن منطقه و زیرساخت های الزم‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫فرماندار قرچک با بیان اینکه س��رمایه گذاران مختلف داخلی و خارجی از‬ ‫این شهرک اس��تقبال کرده اند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬سرمایه گذاران برای ایجاد پایانه‬ ‫صادراتی در شهرک صنعتی قرچک اعالم امادگی کرده اند‪.‬‬ ‫مرس��ل پور از اجرای طرح های جدید برای تس��هیل دسترسی به شهرک‬ ‫صنعتی و تامین زیرس��اخت ها و امکانات الزم خبر داد و از سازمان برنامه و‬ ‫بودجه خواست نگاه مثبت به این شهرک داشته باشد تا این شهرک بتواند‬ ‫سرمایه های قابل قبولی برای کشور خلق کند‪.‬‬ ‫وی همچنین خواس��تار شد که حوزه خدمات شهرک صنعتی قرچک به‬ ‫مجموعه های مختلف سپرده شود‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫صنعت و پژوهش‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ 25‬اذر ‪ 15 1395‬ربیع االول ‪ 15 1438‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 6‬پیاپی ‪1979‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش بودجه سیاست های‬ ‫ابالغی رهبرمعظم انقالب در فناوری‬ ‫سعیدنعمت اللهی‬ ‫ما مانند بوکسوری‬ ‫هستیم که مدام از‬ ‫بازار مشت می خوریم و‬ ‫باز هم بلند می شویم تا‬ ‫جایی که بتوانیم بیشتر‬ ‫مشت ها را ماهرانه مهار‬ ‫کنیم و پاسخگوی خوبی‬ ‫برای نیازهای بازار‬ ‫باشیم‬ ‫گفت و گو با یک کارشناس استارت اپ‬ ‫س��عیدنعمت اللهی‪ ،‬موس��س‬ ‫اس��تارت اپ «همپا» اس��ت؛‬ ‫اس��تارت اپی که در صف ورود‬ ‫ب��ه بازار قرار دارد و قرار اس��ت‬ ‫دارن��دگان ماش��ین های تک‬ ‫طیبه جهانبازی‬ ‫سرنش��ین را به مسافران وصل‬ ‫صنعت‬ ‫کن��د تا هم الودگی هوا کمتر و‬ ‫هم در زمان و هزینه مس��افر و‬ ‫راننده صرفه جویی ش��ود‪ .‬او در همان ابتدای مصاحبه خود‬ ‫را این گون��ه معرفی می کند‪« :‬در کودکی تراوش��ات ذهنی‬ ‫عجی��ب و خالقانه ای داش��تم که بین المان ه��ای بی ربط‬ ‫دنیای ما و حتی المان های بی معنا شکل می گرفت و معانی‬ ‫جالب توجهی را به وجود می اورد‪ ».‬ش��اید همین توانایی او‬ ‫در ارتباط بین عناصر باعث ش��ده که ایده یک استارت اپ با‬ ‫قابلیت ایجاد ارتباط و اتصال موثر بین کسانی که مسیرها و‬ ‫سبک زندگی مشابهی دارن د یعنی راننده و همسفر را مطرح‬ ‫کند‪ .‬نعمت اللهی از همان س��نین کودکی عالقه عجیبی به‬ ‫رایانه و اینترنت داش��ته و از البه الی صحبت هایش می شود‬ ‫فهمی��د که او فردی اجتماعی اس��ت‪ .‬تا جای��ی که به قول‬ ‫خودش‪« :‬در ‪8‬س��الگی کلمه عبور ایمیلم را با دوس��تانم به‬ ‫اش��تراک گذاش��تم‪ .‬از انجا که برونگرا و همیشه گرداننده‬ ‫محفل های دوستی بودم‪ ،‬تنهایی برایم سخت بود و تا جایی‬ ‫پی��ش رفته بود که حریم خصوص��ی هم برای من بی معنی‬ ‫شده بود‪».‬‬ ‫€ €ابتدا اجازه دهید از ش�خصیت خودتان ش�روع‬ ‫بو کارتان بپردازی�م‪ .‬اقای‬ ‫کنی�م و بع�د ب�ه کس� ‬ ‫نعمت اللهی از کودکی چه مسیری را طی کرده است‪،‬‬ ‫تحصیلات و عالقه ه�ای جوان�ی و نوجوانی اش چه‬ ‫بوده که اکنون موسس استارت اپ همپاست؟‬ ‫بخ��ش مهم��ی از کودکی من نقاش��ی و طراح��ی بود؛‬ ‫تراوشات ذهنی عجیب و خالقانه ای بین المان های بی ربط‬ ‫دنی��ای ما و حتی المان های بی معنایی ش��کل می گرفت و‬ ‫معانی جالب توجهی را به وجود می اورد‪ .‬خوب یادم اس��ت‬ ‫هر کجا به مهمانی می رفت م از من می خواس��تند برایش��ان‬ ‫نقاش��ی بکشم؛ نه به این دلیل که کودکی به شدت پرانرژی‬ ‫و دیوانه را ارام کنند بلکه چون نقاش��ی هایم برایشان حس‬ ‫جدی��دی را تداعی می کرد‪ .‬من هیچ وق��ت یک خانه‪ ،‬دریا‪،‬‬ ‫درخت ی��ا چیزهایی را که خیلی از ک��ودکان می اموزند تا‬ ‫بکش��ند‪ ،‬نکشیدم‪ .‬حتی مادرم من را به کالس نقاشی برد و‬ ‫من یک جلسه هم دوام نیاوردم‪ .‬محوریت اصلی نقاشی های‬ ‫من موجودات فضایی‪ ،‬ابزارهای عظیم و اش��کالی نامتعارف‬ ‫بود‪ 4 .‬س��اله بودم که پدرم ش��بی با چندین جعبه به خانه‬ ‫بازگش��ت‪ .‬درون ان جعبه ه��ا اعضای بدن دوس��ت عزیز و‬ ‫دومی��ن بخش خیلی جدی و مهم زندگی م��ن بود‪ ،‬رایانه!‬ ‫پدرم ان بدن را س��اخت‪( .‬رایانه را س��رهم بندی کرد) و ان‬ ‫بدن با برق جان گرفت‪ .‬وقتی برای نخس��تین بار روبه رویش‬ ‫ایده همپا‬ ‫نشس��تم و به چشمانش خیره ش��دم‪ ،‬عاشقش شدم‪ .‬حاال‬ ‫دوس��تی داش��تم که به من اجازه می داد نقاشی هایم را به‬ ‫رویش بیاورم و حتی با او به بازی بنش��ینم‪ .‬فوق العاده بود و‬ ‫برای��م دنیای جدیدی خلق ک��رد‪ .‬اتفاق مهم بعدی زندگی‬ ‫من اینترنت بود‪ .‬در ‪ 8‬س��الگی نخستین ایمیلم را ساختم‪.‬‬ ‫جالب اس��ت که کلمه عبور ایمیلم را با دوستانم به اشتراک‬ ‫گذاشتم‪ .‬از انجا که برونگرا و همیشه گرداننده محفل های‬ ‫دوس��تی بودم‪ ،‬تنهایی برایم س��خت بود و ت��ا جایی پیش‬ ‫رفت��ه بود که حریم خصوصی هم برای من بی معنی ش��ده‬ ‫بود‪ .‬عالوه بر اینها عاش��ق الکترونیک ه��م بودم‪ .‬اتاقم یک‬ ‫سیس��تم امنیتی پیش��رفته (مجهز به سنس��ور نور‪ ،‬شوک‬ ‫الکتریکی‪ ،‬اژیر و کلمه عبور) داشت که خودم ساخته بودم‪.‬‬ ‫در دوران نوجوانی وارد بحث کسب وکار شدم و تجربه های‬ ‫شکست خورده و رها شده بسیاری داشتم؛ از وب هاستینگ‬ ‫و طراحی س��ایت تا ایجاد و مدیریت شبکه اجتماعی‪ .‬پس‬ ‫از ان وارد دانش��گاه ش��دم و در رشته س��خت افزار تحصیل‬ ‫کردم و در حال حاضر موس��س و مدیر پروژه اس��تارت اپ‬ ‫همپا هستم‪.‬‬ ‫€ €استارت اپ شما همپاست و قرار است در زمینه‬ ‫به اش�تراک گذاری ظرفیت خالی خودروها کار کند‪.‬‬ ‫این یعنی چه و برای عملیاتی کردن ان قرار است چه‬ ‫کارهایی انجام دهید؟‬ ‫همپ��ا یک پلتف��رم نرم اف��زاری امن برای اتص��ال موثر‬ ‫راننده با «همپا» اس��ت؛ کسانی که مسیرها و سبک زندگی‬ ‫مشابهی دارند‪ .‬به طور مثال تصور کنید دو دانشجو با خودرو ‬ ‫ش��خصی هر روز از کرج ب��ه تهران می ایند تا به دانش��گاه‬ ‫صنعتی شریف بروند‪ .‬حال این دو که چندین اشتراک مثل‬ ‫زمان رفت و امد‪ ،‬مس��یر و مقصد دارن د از طریق اپلیکیشن‬ ‫یکدیگ��ر را پیدا می کنند‪ ،‬تماس می گیرند و یکی از انها در‬ ‫ازای مبلغی ارزان تر از تاکس��ی‪ ،‬همس��فر دیگری می شود‬ ‫و بعد در مس��یر می توانن��د از گفت وگو با هم ل��ذت ببرند‪،‬‬ ‫هزینه هایش��ان را کاهش دهند‪ ،‬کمک به کاهش ترافیک و‬ ‫الودگی هوا کنند و‪ ...‬حال برای عملیاتی شدن این سرویس‬ ‫در ایران نیاز اس��ت فرهنگ و بس��تر تکنولوژیک مناسب با‬ ‫ان را به خوبی فراهم کنیم تا بتوانیم به اهداف و ارزش های‬ ‫ارزش��مند این نوع رفت وامد برای جامعه ایران دست پیدا‬ ‫کنیم‪ .‬براس��اس بررسی های انجام شده و باتوجه به شرایط‬ ‫کنونی حمل ونقل و اقتصاد‪ ،‬احس��اس نیاز از سمت کاربران‬ ‫باالست و اکنون زمان مناسبی برای شروع فرهنگ سازی و‬ ‫ارائه این سرویس مفید به جامعه است‪.‬‬ ‫€ € ایده تاسیس همپا از کجا امد؟‬ ‫ش��بی زمستانی در س��ال ‪ 94‬در دورانی که هوا به شدت‬ ‫الوده بود و ترافیک هم باعث و بانی اش بود و ذهن میلیون ها‬ ‫نفر ادم را به خودش مشغول کرده بو د من هم خیلی درگیر‬ ‫ای��ن قضیه بودم و به ان فکر و رویش ایده پر دازی می کردم‪.‬‬ ‫چالش ها و س��واالتم ح��ول این موضوع را ب��ا ‪ 3‬نفر مطرح‬ ‫ک��ردم و این جمع ‪ 3‬نفره به ‪ 150‬نفر رس��ید و همه در این‬ ‫چالش ایده ها و دغدغه هایش��ان را مطرح کردند‪ .‬درنهایت‬ ‫به مدلی دست پیدا کردیم که بعد فهمیدم این مدل نامش‬ ‫همس��فری یا ‪ Carpooling‬اس��ت و در کشورهای دیگر‬ ‫راه حل بس��یار مفیدی برای ان وجود دارد‪ .‬سپس با بررسی‬ ‫مدل های خارجی و چندین نظرسنجی و تحقیقات به مدل‬ ‫اولیه همپا دس��ت پیدا کردیم و ان را با کس��انی به اشتراک‬ ‫گذاشتیم و گروه همپا از انجا شکل گرفت‪.‬‬ ‫€ €همان ط�ور که خودتان هم به ان اش�اره کردید‬ ‫براس�اس همین ای�ده‪ ،‬اس�تارت اپ های موفقی در‬ ‫دنی�ا ش�کل گرفته اند‪ .‬چق�در از ایده و اج�رای انها‬ ‫برای پیاده س�ازی مدل بومی کس�ب وکار خود الهام‬ ‫گرفتید؟‬ ‫ما به پیاده سازی مدل بومی اعتقادی نداریم‪ .‬امروز جهان‬ ‫تبدی��ل به یک دهکده جهانی ش��ده و باید کس��ب وکارها‬ ‫جهانی فکر کنند اما درباره بازار اغلب به دلیل نداشتن منابع‬ ‫کاف��ی ابتدا از بازارهای محلی و کوچک ش��روع می کنند و‬ ‫وقتی تثبیت می ش��ون د به بازارهای محلی و کوچک شروع‬ ‫می کنن��د و وقت��ی تثبیت می ش��ون د به بازاره��ای جهانی‬ ‫می روند‪ .‬در زمینه الهام گرفتن هم بررس��ی های وس��یعی‬ ‫روی نمونه های خارجی داشتیم و سعی کردیم از نقاط قوت‬ ‫انها الهام بگیریم و برای نقاط ضعفی که دیدی م به ویژه برای‬ ‫ب��ازار ایران ایده پردازی و نواوری کنیم‪ .‬ما باید از نمونه های‬ ‫موف��ق و تجربیات خوب درس بگیری��م و راه های جدید را‬ ‫بس��ازیم‪ .‬کپ��ی کردن با ای��ن دیدگاه به عقی��ده ما خوب و‬ ‫سازنده است‪.‬‬ ‫€ €همپ�ا از ایده هایی اس�ت که جا افت�ادن ان در‬ ‫جامعه سخت تر از دیگر ایده های استارت اپی است‪.‬‬ ‫برای معرفی و تبلیغ کس�ب وکارتان چه برنامه هایی‬ ‫دارید؟‬ ‫برنام ه اساس��ی ما ایجاد فرهنگ و بازار است‪ ،‬نه تنها ارائه‬ ‫یک اپلیکیش��ن ب��ی روح‪ .‬روح کار ما نشان س��ازی و تولید‬ ‫محتواس��ت که باید با اس��تراتژی های درستی قدم به قدم‬ ‫مس��یر بلوغ خودش را طی کند تا بتوانیم به عنوان سرویس‬ ‫رضایتبخش و موثر از همپا استفاده کنیم‪.‬‬ ‫€ €ما می دانیم ش�ما از دل ش�تاب دهنده دانشگاه‬ ‫ش�ریف بیرون امده اید‪ .‬چقدر این ش�تاب دهنده به‬ ‫ش�ما کمک کرده و فرایند پذیرفته شدن تان در این‬ ‫شتاب دهنده چه بود؟‬ ‫ش��تاب دهنده ش��ریف ب��رای م��ا ک��ه تجربیات��ی در‬ ‫ش��تاب دهنده های دیگ ر هم داشتیم بس��یار تجربه خوبی‬ ‫ب��ود‪ .‬تا اینج��ای کار برادرانه ما را همراه��ی کردند و عالوه‬ ‫بر شتاب دهی‪ ،‬دوس��تی های خوبی هم شکل گرفته است‪.‬‬ ‫وقتی تصمیم گرفتیم به عنوان گروه وارد یک شتاب دهنده‬ ‫شوی م براساس تجربیات و گزینه های موجو د گزینه اولمان‬ ‫شتاب دهنده ش��ریف بود‪ .‬بنابراین فرم اینترنتی پذیرش را‬ ‫پ��ر کردیم و مدت��ی بعد با ما برای جلس��ه حضوری تماس‬ ‫گرفتند‪ .‬پس از ان دو جلس��ه ارائه طرح داشتیم‪ .‬مدتی بعد‬ ‫تم��اس گرفتند و گفتند ک��ه گروه ما تایید ش��ده و به این‬ ‫ترتیب کارمان در شتاب دهنده شروع شد‪.‬‬ ‫€ €در م�دت کوتاه�ی چندی�ن س�ایت نیمه فعال‬ ‫ایران�ی نیز وارد این حوزه ش�ده اند و به نوعی ممکن‬ ‫اس�ت رقیب ش�ما باش�ند‪ .‬چه فکری ب�رای رقبای‬ ‫داخلی خود دارید؟‬ ‫بازار این حوزه نو است و ظرفیت بسیار باالیی دارد‪ .‬خیلی‬ ‫سالم برای‬ ‫رقیب به صورت ‬ ‫خوب و طبیعی است که چندین ‬ ‫دس��تیابی به یک هدف با یکدیگ��ر رقابت کنند‪ .‬به هر حال‬ ‫اگر رقابت نباش��د ان اتفاق خوب در بازار رخ نمی دهد‪ .‬همه‬ ‫م��ا باید برای ایجاد این بازار و فرهنگ متناس��ب با نیازهای‬ ‫ان تالش کنیم و درنهایت کسب وکاری که عملکرد بهتری‬ ‫داشته باش��د و سرویس بهتری به مردم ارائه کند‪ ،‬می تواند‬ ‫سهم بیشتری از بازار را نصیب خودش کند‪.‬‬ ‫€ €همپا قرار اس�ت از چه راه های�ی پول دربیاورد؟‬ ‫در واقع مدل کسب وکارتان چگونه است؟‬ ‫ی درص��دی را ب��ه صورت‬ ‫همپ��ا در ازای ه��ر همس��فر ‬ ‫کمیسیون از هزینه همسفری که همراه به راننده پرداخت‬ ‫می کند برای توسعه خدمات و پلتفرم همپا برمی دارد‪.‬‬ ‫تو پنجه نرم‬ ‫€ €تاکن�ون ب�ا چ�ه مش�کالتی دس� ‬ ‫کرده ای�د و فک�ر می کنید چ�ه چالش هایی پیش رو‬ ‫دارید؟‬ ‫ما هنوز وارد بازار نش��ده ایم و مش��کالت ج��دی تا امروز‬ ‫نداش��ته ایم و از پ��س مش��کالت نه چن��دان ج��دی ک��ه‬ ‫روبه رویمان قرار گرفت ه به خوبی برامده ای م ولی مش��کالت‬ ‫ما از زمانی که سرویس مان را به جامعه ارائه کنیم‪ ،‬جدی تر‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬در واقع ما مانند بوکسوری هستیم که مدام از‬ ‫بازار مش��ت می خوریم و باز هم بلند می ش��ویم تا جایی که‬ ‫بتوانیم بیشتر مش��ت ها را ماهرانه مهار کنیم و پاسخگوی‬ ‫خوبی برای نیازهای بازار باشیم‪ .‬تا امروز براساس تحقیقات‬ ‫بازار و بررس��ی اطالعات و مدل های مش��ابه خارجی موفق ‬ ‫س��عی کردیم برای تهدیدات پیش ر و برنامه های مشخصی‬ ‫داشته باشیم و با تمام قوا و تمام وجود پشت این ایده هستیم‬ ‫تا ان را به شکل فرهنگ یا سرویس قوی ارائه کنیم‪.‬‬ ‫€ €و در پایان لطف�ا توضیحاتی درباره فضای کاری‬ ‫همپا بدهید‪.‬‬ ‫فضای کاری ما در شتاب دهنده دانشگاه صنعتی شریف‬ ‫است؛ دفتری حدو د ‪60‬متر با اتمسفر استارت اپی و فضای‬ ‫ت به س��بکی که تمام��ی افراد گروه به ص��ورت چابک و‬ ‫فل ‬ ‫همسطح در امور جاری نظرات شان را اعالم می کنند و خرد‬ ‫جمع��ی و غالب تیم م ا حرکت را مش��خص می کند‪ .‬ما یک‬ ‫گروه ‪7‬نفره جوان هس��تیم و بعضی از اعضای گروه به دلیل‬ ‫ن ‪4 ،3‬روز در هفته در محی��ط کاری حضور‬ ‫دانش��جو ب��ود ‬ ‫دارند و مابقی دورکاری می کنند‪.‬‬ ‫کاهش اعتبارات پژوهشی در دستگاه های اجرایی ممنوع شد‬ ‫پژوهش و فناوری در بودجه س��ال ‪ ۹۶‬دس��تگاه ها و س��ازمان های دولتی‬ ‫ردیف های متعددی را به خود اختصاص داده و دولت در این الیحه‪ ،‬کاهش‬ ‫اعتبارات برنامه های پژوهشی از سوی این دستگاه ها را ممنوع کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر‪ ،‬در الیحه بودجه پیش��نهادی س��ال ‪ ۹۶‬که از س��وی‬ ‫رییس جمهوری به مجلس ارائه ش��ده‪ ،‬به دستگاه ها و سازمان های تابع انها‪،‬‬ ‫برای برنامه های پژوهش��ی بودجه اختصاص یافته است‪ .‬بر این اساس دولت‬ ‫در بند (ب) تبصره ‪ ۱۳‬الیحه بودجه‪ ،‬کاهش اعتبارات برنامه های پژوهش��ی‬ ‫از س��وی دس��تگاه های اجرایی را ممنوع اعالم کرده است‪ .‬در فصل اموزش‬ ‫و پژوهش الیحه بودجه س��ال ‪ ،۹۶‬براورد اعتبارات هزینه ای مبلغ ‪ ۱۵۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۵۶‬میلیارد و ‪ ۴۸۸‬میلیون ریال اس��ت که در این بخش به پژوهش های‬ ‫پایه ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۹۷‬میلیارد و ‪ ۵۷۳‬میلیون ریال و به پژوهش های توسعه ای‬ ‫‪ ۲۱‬ه��زار و ‪ ۶۷۴‬میلیارد و ‪ ۷۲۳‬میلیون ری��ال اختصاص می یابد‪ .‬از همین‬ ‫ردیف بودجه‪ ،‬فصل تحقیق و توس��عه در امور اموزش��ی و پژوهشی مشمول‬ ‫‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۴۳۷‬میلیارد و ‪ ۳۰۲‬میلیون ریال بودجه ش��ده اس��ت‪ .‬دولت از‬ ‫محل بودجه دس��تگاه های اصلی‪ ،‬با توجه به براورده��ای هزینه ای به مرکز‬ ‫همکاری ه��ای فناوری و نواوری ریاس��ت جمهوری ‪ ۶۰۳‬میلی��ارد ریال و به‬ ‫ل اختصاص داده است‪.‬‬ ‫پژوهشکده مطالعات فناوری ‪ ۲۰‬میلیارد ریا ‬ ‫بودجه بنیاد ملی نخبگان ‪ ۵۷۵‬میلیارد و ‪ ۵۸۰‬میلیون ریال درنظر گرفته‬ ‫شده و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۵۳۴‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۱۲۳‬میلی��ون ریال بودجه دارد که باید میان س��تاد توس��عه فناوری های‬ ‫نانو‪ ،‬علوم ش��ناختی‪ ،‬زیس��ت فناوری‪ ،‬فناوری های نوین‪ ،‬صندوق حمایت از‬ ‫پژوهش��گران‪ ،‬مرکز ملی فضایی و افزایش س��رمایه صندوق نواوری تقسیم‬ ‫شود‪ .‬مرکز تحقیقات سیاس��ت علمی کشور از محل اعتبارات وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری از ردیف دستگاه های اصلی‪ ۱۹۶ ،‬میلیارد و ‪ ۴۰۶‬میلیون‬ ‫ریال دریافت می کند‪ .‬در این زمینه بودجه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات‬ ‫فرهنگ��ی از محل اعتبارات وزارت علوم ‪ ۵۳۶‬میلی��ارد و ‪ ۷۶۶‬میلیون ریال‬ ‫اس��ت و هر یک از پارک های علم و فناوری ردیف های جداگانه بودجه دارند‪.‬‬ ‫در بخ��ش طرح ه��ای کالن ملی موضوع پژوهش و فن��اوری به وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیق��ات و فناوری‪ ۹۰ ،‬میلیارد ریال اختصاص می یابد و تقویت و توس��عه‬ ‫فعالیت های پژوهش��ی و بروزرس��انی منابع تجهیزات پژوهشی ‪ ۵۲۵‬میلیارد‬ ‫ریال بودجه خواهد داش��ت‪ .‬در جدول کالن درامد بودجه س��ال ‪ ۹۶‬نیز از‬ ‫محل خدمات پژوهشی و تحقیقاتی ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۵۵۸‬میلیارد و ‪ ۷۴۴‬میلیون‬ ‫ریال و از محل خدمات ازمایشی مبلغ ‪ ۴‬هزار میلیارد ریال درامد پیش بینی‬ ‫شده است‪ .‬در این جدول‪ ،‬درامد از منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه‬ ‫ملی برای افزایش س��رمایه صندوق نواوری و ش��کوفایی نیز ‪ ۶‬هزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫بودجه سیاس��ت های کلی علم و فن��اوری ابالغی رهبر‬ ‫معظ��م انقالب در الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۶‬ب��ه میزان ‪۹۰‬‬ ‫هزار میلیارد ریال اعتبار دیده شده است که باید از سوی‬ ‫سازمان مدیریت میان دستگاه های مربوط توزیع شود‪.‬‬ ‫به گزارش مه��ر‪ ،‬دولت در الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۶‬نیز‬ ‫موضوع اجرای بند ‪ ۲-۸‬سیاس��ت های کلی علم و فناوری‬ ‫ابالغ��ی رهبر معظم انقالب را برای دومین س��ال متوالی‬ ‫مدنظر قرار داده است و این بار نیز ردیف جداگانه ای برای‬ ‫ان در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫در بودجه س��ال ‪ ۹۵‬میزان بودجه اجرای سیاست های‬ ‫کل��ی علم و فن��اوری ‪ ۷۰‬هزار میلیارد ری��ال بود که این‬ ‫می��زان در الیحه بودج��ه ‪ ۹۶‬به ‪ ۹۰‬ه��زار میلیارد ریال‬ ‫افزایش یافت‪.‬‬ ‫بودجه این بخش در ‪ ۷۳‬ردیف در الیحه دیده ش��ده و‬ ‫در بند ‪ ۷۴‬تاکید ش��ده که افزایش اعتبارات دستگاه های‬ ‫پژوهش��ی و فناوری در ‪ ۲۰۰‬ردیف امده که این افزایش‬ ‫اعتبار به منظور پیشتازی در عرصه های علم و فناوری به‬ ‫رقم های جدول ‪ ۷‬قانون اضافه می شود‪.‬‬ ‫در این بخش به منظور فعالیت های علمی و پژوهش��ی‬ ‫شاخص و پیش��رو دانشگاه ها و موسسات اموزشی عالی و‬ ‫پژوهش��ی کشور برای وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری ‪۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۲۰‬میلیارد ریال‪ ،‬برای وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزش��کی ‪ ۲‬هزار و ‪ ۹۶‬میلیارد ریال و برای وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی ‪ ۲‬هزار و ‪ ۶۴‬میلیارد ریال بودجه در نظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫در این بخش به منظ��ور حمایت از فعالیت های علمی‪،‬‬ ‫پژوهش��ی و فناوری پروژه های اقتصاد مقاومتی ‪ ۷‬هزار و‬ ‫‪ ۱۶۰‬میلیارد ریال بودجه دیده شده است‪.‬‬ ‫اعتبار بودجه وزارت عل��وم در بخش بروزاوری منابع و‬ ‫تجهیزات پژوهشی دانشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوری و‬ ‫طرح های کالن ملی و وزارت بهداشت در بخش بروزاوری‬ ‫مناب��ع و تجهی��زات پژوهش��ی به ترتیب ‪ ۸‬ه��زار و ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال و یک هزار و ‪ ۹۲۰‬میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫بودجه حمای��ت از تولید دانش بنی��ان‪ ،‬طرح های کالن‬ ‫و س��تادهای راهبری در حوزه معاون��ت علمی و فناوری‬ ‫رییس جمهور در ای��ن بخش ‪ ۷‬هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در این بخش ب��رای پرداخت تعهدات معوقه‬ ‫بین المللی مراکز پژوهش��ی و فناوری کشور بودجه ‪۴۵۰‬‬ ‫میلیارد ریالی در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫در الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۶‬و در ج��دول علم و فناوری‬ ‫سیاس��ت های کلی نظ��ام برای اج��رای طرح های مربوط‬ ‫ب��ه تولید ‪ ۱۵‬نوع داروی درمان س��رطان‪ ،‬ام اس و دیابت‪،‬‬ ‫طرح ه��ای پژوهش��گاه روی��ان‪ ،‬پژوهش��کده فناوری های‬ ‫نوین ابن س��ینا و پژوهشگاه ش��یمی و مهندسی شیمی‬ ‫مش��مول دریاف��ت اعتباری مع��ادل ‪ ۳۰۰‬میلی��ارد ریال‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫ب��رای فعالیت ه��ای پژوهش��ی مرتبط ب��ا الودگی هوا‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال بودجه در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬از‬ ‫جمله بخش های م��ورد توجه در این بخش‪ ،‬بودجه ‪۳۰۰‬‬ ‫میلی��ارد ریالی برای اجرای مصوب��ات حمایت از نخبگان‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در این بخش کمک ب��ه افزایش توان علمی‬ ‫دانش��گاه ها و واحده��ای پژوهش��ی دارای کیفی��ت برتر‬ ‫ موض��وع پروژه های اقتصاد مقاومت��ی یک هزار و ‪۹۵۰‬‬‫میلیارد ریال اعتبار بودجه و کمک به افزایش توان علمی‬ ‫دانش��گاه ها و واحدهای پژوهش��ی مناطق کمتر توس��عه‬ ‫یافته یک هزار و ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال اعتبار بودجه دریافت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫در ای��ن بخش برای کم��ک به تکمی��ل فضاهای نیمه‬ ‫تمام پژوهش��ی و فناوری ‪ 3‬وزارتخانه علوم‪ ،‬بهداش��ت و‬ ‫جهاد کش��اورزی ب��ه ترتیب ‪ ۳‬هزار میلی��ارد ریال‪۶۱۸ ،‬‬ ‫میلی��ارد ری��ال و ‪ ۴۲‬میلیارد ری��ال بودجه دیده ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از ردیف ه��ای قاب��ل توج��ه در این بخ��ش اختصاص‬ ‫بودج��ه ب��ه فعالیت های مرب��وط به ترویج علم‪ ،‬س��اخت‬ ‫فیل��م و ارتباط��ات علمی ب��ه زبان س��اده‪ ،‬تقویت ذخایر‬ ‫ت��وارث ژنتیک و بانک ه��ای ژن ملی کش��ور‪ ،‬حمایت از‬ ‫توس��عه مهندسی ژنتیک و انجام مطالعات و پژوهش های‬ ‫استاندارد س��ازی و تجاری س��ازی محص��والت تراریخته‬ ‫است‪.‬‬ ‫برای بهره برداری از نخس��تین شناور پژوهشی اقیانوس‬ ‫پیمای کشور نیز ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال بودجه در نظر گرفته‬ ‫ش��د‪ .‬همچنین برای دو طرح مهم حمایت از ایجاد رصد‬ ‫خانه ملی و حمایت از طرح چشمه نور ایران در پژوهشگاه‬ ‫دانش ه��ای بنیادی در مجموع یک ه��زار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال بودجه اختصاص یافت‪.‬‬ ‫حمای��ت از جذب دانش��جویان خارجی در دانش��گاه ها‬ ‫و مراک��ز پژوهش��ی و جذب اس��تادان خارجی مش��مول‬ ‫بودجه ‪ ۴۵۰‬میلیارد ریال‪ ،‬تحقق قطب های علمی کش��ور‬ ‫مشمول بودجه ‪ ۷۰۰‬میلیارد ریال و مرجعیت ملی ایمنی‬ ‫زیس��تی مش��مول بودجه ‪ ۳۰‬میلیارد ری��ال و حمایت از‬ ‫انجمن ه��ای علمی مش��مول بودج��ه ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫است‪.‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه گسترش صنعت‪:‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 25‬اذر‪1395‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 6‬پیاپی ‪1979‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه غیر تجاری فرهنگی مطبوعاتی (‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫‪ 15‬ربیع االول ‪ 1438‬قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫‪ 15‬دسامبر ‪ 2016‬سردبیرکل‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪ :‬مجتبی اعتماد مقدم‬ ‫صنعتگران معاصر ایران‬ ‫نگاهی به تالش های جعفر اخوان‬ ‫در بخش صنعت(بخش پنجم)‬ ‫نام اخوان با مونتاژ نخستین ماشین های جیپ (در اواخر‬ ‫دهه ‪ )30‬گره خورده اس�ت‪ .‬با تاس�یس کارخانه جیپ در‬ ‫سال ‪ 11( 1338‬سال پیش از تاسیس ذوب اهن و ‪ 59‬سال ‬ ‫پس از ورود نخس�تین خودرو به ایران) مونتاژ نخس�تین‬ ‫ماشین در کشور ما شکل گرفت‪.‬‬ ‫اوج گیری انقالب با اعتصاب ‪ 45‬روزه کارگر جنرال موتورز ایران‬ ‫در دی و بهم��ن ‪ 1357‬هم��راه بود‪ .‬در بهم��ن ‪ 1357‬اعتصاب بر‬ ‫همه جا حاکم و فعالیت های تولیدی متوقف ش��ده بود‪ .‬نیرو های‬ ‫فن��ی خارجی و مدیریت عالی از ش��رکت رفت��ه بودند یا در عمل‬ ‫نمی توانس��تند کاری کنند‪ .‬در این فضا‪ ،‬کارکنان شرکت خواستار‬ ‫حقوق عقب افتاده همین دوران بودند‪ .‬در ‪ 22‬بهمن ‪ 1357‬کمیته‬ ‫اجرایی کارگران‪ ،‬مدیریت ش��رکت را به زور‪ ،‬وادار به اس��تعفا کرد‬ ‫و خ��ود‪ ،‬مدیری��ت کارخانه را به عهده گرفت‪ .‬فضای ضدامریکایی‪،‬‬ ‫ضدس��رمایه داری و قطبی شدن جریان سیاسی رادیکال‪ ،‬زمینه را‬ ‫برای خروج بسیاری از فعاالن صنعتی ‪ -‬که مدافع ثبات سیاسی و‬ ‫مخالف حرکت های رادیکال بودند ‪ -‬فراهم کرد‪ .‬از انجا که شرکای‬ ‫اخوان‪ ،‬یک شرکت امریکایی و بنیاد پهلوی بودند هرگونه امید برای‬ ‫بهبود اوضاع به نفع این دسته از فعاالن صنعتی به یاس مبدل شد؛‬ ‫درنتیج��ه‪ ،‬اخ��وان قبل از پیروزی انقالب اس�لامی از ایران خارج‬ ‫ل همچنان به‬ ‫ش�� د اما صنعتی را پایه گذاری کرد که بعد از ‪ 35‬س��ا ‬ ‫تولید خودرو می پردازد‪ .‬همچنین ش��رکت جنرال موتورز با انتقال‬ ‫اندکی از دانش فنی‪ ،‬مدیریتی و تولیدی به جوانان کش��و ر موجب‬ ‫رش��د سرمایه انسانی در این س��ال ها شد‪ .‬چند ماه پس از انقالب‬ ‫(اواس��ط تی��ر ‪ )1358‬بی��ش از ‪70‬درصد صنای��ع در کنار خودرو‬ ‫ ‪ -‬ک��ه نماد تجمل گرایی بود ‪ -‬مش��مول مدیریت دولتی ش��د‪ .‬در‬ ‫ای��ن فضا تولید جنرال موتورز ایران که خودرویی باکیفیت و گران‬ ‫ب��ود به عنوان مروج مصرف گرایی و فاصله طبقاتی تلقی می ش��د‪.‬‬ ‫روزنام��ه کیه��ان در ‪ 29‬فروردین ‪ 1361‬در گزارش��ی با عنوان از‬ ‫«کادیالک تا اتوبوس» خواستار تعطیلی خودرو سواری – به عنوان‬ ‫نم��اد تبعی��ض – و جایگزین��ی ان با خ��ودرو کار همچون وانت و‬ ‫ی مانند اتوبوس ش��د‪ .‬برخی صنع��ت خودرو را نماد‬ ‫خ��ودرو جمع ‬ ‫وابس��تگی می دانستند و خواستار صنعتی بودند که تمام قطعاتش‬ ‫ساخت داخل باشد‪ .‬تسلط صدا های بلند جوانان انقالبی بر مدیران‬ ‫س��پیدموی باتجربه امکان هرگونه گفت وگویی را منتفی می کرد‪.‬‬ ‫ط نیاز داشت تا نتایج رومانتیسم تخیلی‬ ‫رادیکالیزم به یک دهه تسل ‬ ‫صنعتگرایی دولتی را بفهمد‪ .‬صنعت خودرو مشمول بند «الف» از‬ ‫قانون توس��عه و حفاظت از صنایع مصوب شورای انقالب شد‪ .‬بعد‬ ‫از مدتی‪ ،‬تمام س��هام ش��رکت های خودروسازی داخلی از سازمان‬ ‫صنایع ملی به س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران (ایدرو)‬ ‫منتق��ل و مدیریت بخش عمومی بر تمامی صنایع خودرو س��ازی‬ ‫حاکم ش��د‪ .‬ش��رکت جیپ در سال ‪30 1358‬درصد کاهش تولید‬ ‫داشت ولی قطعات باقیمانده در انبار کمک کرد تا ‪ 10463‬دستگاه‬ ‫را در ش��رایط بی ثباتی مدیریت (‪ 6‬مدیرعامل در طول س��ال های‬ ‫‪ 1358‬عوض ش��دند )‪ ،‬بی ثباتی کارگری و اعتصاب تولید‬ ‫ ‬ ‫‪- 1360‬‬ ‫سال ‪ 1359‬افزایش یافتند‪.‬‬ ‫کند‪ .‬کارگران شرکت به ‪ 3300‬نفر در ‬ ‫در س��ال های ‪ 1359‬و ‪ 1360‬تولی��د با ‪50‬درص��د کاهش به مرز‬ ‫‪ 4382‬دس��تگاه رس��ید‪ .‬به تدریج انبار ش��رکت از قطعات جنرال‬ ‫موتورز و امریکن موتورز خالی شد‪ .‬نام شرکت در ‪ 30‬ابان ‪1359‬‬ ‫به ش��رکت خودروس��ازی ایران و در ‪13‬دی همان سال به پارس‬ ‫خودرو تغییر کرد‪ .‬در این زمان‪ ،‬وضعیت حقوقی سهام مصادره ای‬ ‫جنرال موتورز نامشخص بود‪ .‬درنتیجه این شرکت به دادگاه الهه‬ ‫(بررسی کننده دعوای ایران و امریکا برسر ماجرای گروگان گیری)‬ ‫ش��کایت کرد‪ .‬قطعات ‪ 7200‬دستگاه خریداری شده شورولت نوا و‬ ‫ی امکان‬ ‫بی��وک در بندر کانادا توقیف ش��د‪ .‬در این فضای ضد غرب ‬ ‫تامین قطعه از اروپا نیز وجود نداشت‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کتاب سرگذشت ‪ 50‬کنشگر اقتصادی ایران‬ ‫)‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com/about.html‬‬ ‫فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫سازمان استان ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬محمدرضا ابراهیمی‬ ‫فناوری‪ :‬فرهاد صدیقی توانا‬ ‫چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نش�انی‪ :‬ته�ران‪ ،‬خیاب�ان قائ�م مق�ام فراهان�ی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪- 26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪info@sanatnewspaper.com :‬‬ ‫اگهی‪ads@sanatnewspaper.com:‬‬ ‫امور استان ها‪states@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر ‪64097‬‬ ‫گفت وگوی اختصاصی «گسترش صنعت» با رییس انجمن‬ ‫سرمایه گذاری ایران‬ ‫مقاومت چینی‬ ‫برای سرمایه گذاری شکست‬ ‫ ‬ ‫تحریم‬ ‫چینی ه��ا در دوران‬ ‫حامد شایگان‬ ‫هم��واره ب��ا عرض��ه کاال و‬ ‫صنعت‬ ‫خدمات فنی و مهندس��ی به‬ ‫س��لطان بازار و اقتصاد ایران‬ ‫ب��دل ش��دند که با اج��رای توافق برجام و کم ش��دن اثر‬ ‫تحریم ه��ا همچن��ان به دنبال جایگاه فروش��ندگی خود‬ ‫بودند‪ ،‬هرچند دپو شدن حجم زیادی از درامدهای نفتی‬ ‫ایران در این کشور ادامه این رفتار انها را بعد از تحریم ها‬ ‫توجیه می کرد‪ .‬با این حال رییس انجمن س��رمایه گذاری‬ ‫ایران در گفت وگو با گس��ترش صنعت ضمن اعالم اینکه‬ ‫از ابتدای سال تاکنون مجوزهایی با ارزش‪ 7‬میلیارد دالر‬ ‫برای س��رمایه گذاران خارجی ثبت ش��ده گفت‪ :‬مقاومت‬ ‫چینی ها شکس��ت و درخواست خود برای سرمایه گذاری‬ ‫در ‪ 2‬پ��روژه معدن��ی ایران را ثبت کرده اند گرچه پیش از‬ ‫این بیشتر به دنبال عرضه محصول بودند‪ .‬سرمایه گذاری‬ ‫فرایندی اس��ت که تا زمانی که ش��اخص ه ا در هر مرحله‬ ‫فراهم نش��ود سرمایه گذار وارد عمل نمی شود‪ .‬در دنیای‬ ‫اقتصاد همواره این اعتقاد وجود دارد که پول ترس��و ترین‬ ‫بخش در ابزارهای اقتصادی است و همواره سرمایه گذاران‬ ‫به دنبال ورود به مناطق و پروژه های کم ریسک تر هستند‬ ‫که متناسب با فعالیت انها این ریسک متغیر خواهد بود‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی انها همه شاخص ها را در کنار مزایای‬ ‫ک قرار می دهند و در بین چند فعالیت‬ ‫هر پروژه و ریس�� ‬ ‫یکی را انتخاب می کنند‪ .‬هرچند برخی از سرمایه گذاران‬ ‫ورود به پروژه های پر ریسک را به دلیل سود بیشتری که‬ ‫دارند می پسندند‪.‬‬ ‫€ €جایگاه ایران در بین کش�ورهای منطقه از نظر‬ ‫شاخص های سرمایه گذاری کجاست؟‬ ‫در چند س��ال اخیر رش��د اقتصادی بیش��تر کشورها‬ ‫دامنه ی��ک تا ‪ ۲‬درص��دی قرار‬ ‫کاه��ش یافت��ه ک��ه در ‬ ‫گرفته و این ش��اخص سرمایه گذاران را به سمت ارزیابی‬ ‫فاکتورهای دیگر س��وق داده اس��ت‪ .‬در این ش��رایطی ما‬ ‫ح��رف زی��ادی برای گفت��ن داریم زی��را معتقدیم ایران‬ ‫به عنوان کش��وری که از نظر ذخایر نفت و گاز جزو چند‬ ‫کشور نخست جهان است می تواند میزبان مناسبی برای‬ ‫اجرای پروژه های انرژی بر همچون فوالد و سیمان باشد‪.‬‬ ‫همچنین از نظر شاخص های دیگر ثبات قیمت و امنیت‬ ‫اقتصادی – سیاسی اگر بخواهیم منطقه را ارزیابی کنیم‬ ‫می بینی��م ک��ه ای��ران در جایگاه مناس��ب تری قرار دارد‬ ‫چراکه در مقایسه با کشورهای جنوب خلیج فارس ایران‬ ‫دسترس��ی بیشتری به مواد اولیه‪ ،‬منابع معدنی و نیروی‬ ‫انسانی متخصص و‪ ...‬دارد‪ .‬گزینه بعدی در انتخاب محل‬ ‫سرمایه گذاری دسترسی به بازار است و تولیدکننده های‬ ‫بین المللی همواره ارزیابی می کنند که این محصول با چه‬ ‫قیمت��ی در اختیار چه جمعیتی قرار خواهد گرفت‪ .‬ایران‬ ‫در منطقه به جمعیتی ‪ ۴۰۰‬میلیون نفره در شعا ع ‪۲‬هزار‬ ‫کیلومتری دسترسی دارد و سرمایه گذاران در چشم انداز‬ ‫بلندم��دت ان را لحاظ می کنند که با در اختیار داش��تن‬ ‫چنین بازاری می توانند محصول خود را در اینده توسعه‬ ‫دهن��د‪ .‬بنابراین ای��ران در این ش��اخص می تواند امتیاز‬ ‫باالتری از همسایگان خود داشته باشد‪.‬‬ ‫€ €ایران در منطقه نس�بت به همسایگان خود از‬ ‫مزیت های بیشتری در زمینه منابع طبیعی‪ ،‬نیروی‬ ‫انسانی و‪ ...‬برخوردار است‪ .‬با این حال همچنان در‬ ‫تولی�د و صادرات کااله�ای صنعتی از ترکیه عقب‬ ‫است‪ .‬دلیل این امر چیست؟‬ ‫به منظور مقایسه مزیت کشورها برای سرمایه گذاری‬ ‫باید ش��اخص زمان را در نظر گرفت برای نمونه در دوره ‬ ‫جن��گ ای��ران به دلیل فضای حاکم ب��ر اقتصاد و امنیت‬ ‫کش��ور نتوانست س��رمایه گذار زیادی جذب کند و بعد‬ ‫از ان نی��ز درگیر تحریم ها ش��د و این موضوع همچنان‬ ‫مح��دود مان��د اما کش��وری مانند ترکی��ه در دهه های‬ ‫اخیر توانس��ت به مقصد گردش��گران دنیا تبدیل ش��ود‬ ‫و از ط��رف دیگ��ر اقتصاد خود را با هم��کاری اروپایی ها‬ ‫بازس��ازی ک��رد که بعد از ان ب��ه بزرگترین مرکز جذب‬ ‫س��رمایه گذار خارجی در منطقه تبدیل ش��د‪ .‬به گونه ای‬ ‫ک��ه در برخی س��ال ها ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬میلیارد دالر س��رمایه‬ ‫ج��ذب می ک��رد و همین عامل کمک ک��رد تا امروز این‬ ‫کشور ساالنه ‪۱۶۰‬میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داشته‬ ‫باش��د این در حالی است که ایران با وجود صادرات نفت‬ ‫و گاز تنها توانس��ته بین ‪ ۶۰‬تا ‪۷۰‬میلیارد دالر صادرات‬ ‫داش��ته باش��د که از ترکیه بس��یار عقب تر است و شاید‬ ‫بت��وان گف��ت تالش ترکیه برای پیوس��تن ب��ه اتحادیه‬ ‫اروپا و نزدیک کردن ش��اخص های کس��ب و کار خود به‬ ‫کش��ورهای اروپایی این بستر را فراهم کرده است‪ .‬برای‬ ‫نمون��ه امروز س��رمایه گذاران خارجی می توانند یک روز‬ ‫در کش��ور ترکیه ش��رکت ثبت کنند ام��ا در ایران برای‬ ‫هموطنان ش��رایط به این س��ادگی نیس��ت و ثبت یک‬ ‫صورتجلس��ه مجمع عمومی ش��رکت ها بیش از یک ماه‬ ‫طول می کش��د زیرا انتظارات و اجرای دستورالعمل های‬ ‫جدید محدودیت هایی را به وجود اورده که پیش از این‬ ‫نبود‪ .‬برای نمونه اجرای قانون پولش��ویی که در مجلس‬ ‫نیز مصوب شده و باید به اقتصاد کمک کند به دلیل اینکه‬ ‫ضرورت شناسایی همه اعض ا را بیشتر کرده در زمان ثبت‬ ‫یک شرکت سهامی عام که ‪۴‬هزار نفر سهامدار دارد باعث‬ ‫شده که ثبت این شرکت ‪4‬ماه زمان ببرد‪.‬‬ ‫€ €در ح�ال حاض�ر ای�ا تحریم ه�ا هن�وز ب�رای‬ ‫س�رمایه گذاران خارج�ی محدودی�ت ب�ه ش�مار‬ ‫می اید؟‬ ‫بانک های ایران به دلیل اینکه س��ال ه ا از ش��بکه های‬ ‫بین الملل��ی دور بوده اند و مق��ررات بین المللی همچون‬ ‫«ام ای تی اف» را که بانک های کش��ورهای دیگر بیش از‬ ‫ل اجرا کرده اند بعد از رفتن به شورای امنیت ملی‬ ‫‪۱۰‬سا ‬ ‫چند ماه است که دستورالعمل ان را اماده کرده اند هنوز‬ ‫در همکاری ه��ای بین المللی محدودیت ایجاد می کنند‬ ‫که به موضوع تحریم ها مربوط نمی ش��و د چراکه تدوین‬ ‫دس��تورالعمل ب��ه معنای اج��رای ان نیس��ت بلکه باید‬ ‫ابزاره��ای الزم ب��ه وجو د اید چراکه ام��روزه در مذاکره‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫رتبه ایران در بازا ر کشور های منطقه‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫صنعت کالن‪ :‬حامد شایگان‬ ‫صنعت زیرساخت‪ :‬امیرحسن مهرزاد‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‪ :‬زینب عبدی‬ ‫خودرو‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ویرایش‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫منبع‪ :‬موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی‬ ‫ب��ا بانک های خارجی م��ا اعالم می کنیم ک��ه تحریم ها‬ ‫برط��رف ش��ده و انها نی��ز در جواب تایی��د می کنند و‬ ‫می گویند ش��ما باید قوانی��ن بین المللی بانکی را رعایت‬ ‫کنید‪ .‬برای نمونه کفایت سرمایه بانک های ایران کاهش‬ ‫یافته و یک روزه نمی توانند س��رمایه خود را ارتقا دهند‪.‬‬ ‫درواق��ع تصمیم��ات مربوط به س��رمایه در قوانین بازل‬ ‫انج��ام می ش��ود که هم اکنون اج��رای ان در «بازل دو»‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬از ابتدای س��ال جدید میالدی «بازل س��ه»‬ ‫اجرا می ش��ود که س��خت ترین قوانین امنیتی را به اجرا‬ ‫درمی اورد تا پول مردم از بین نرود برای نمونه در «بازل‬ ‫دو» قوانین س��رمایه گذاری بانک ها ارزیابی نمی شود اما‬ ‫در «بازل سه» بانک هایی که وارد پروژه های ساخت وساز‬ ‫ی��ا پروژه ه��ای معدنی و‪ ...‬ش��ده اند ب��ا محدودیت های‬ ‫بین الملل��ی مواجه خواهند ش��د و ارزش ان پروژه ها را‬ ‫از س��رمایه بانکی کم می کنند‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫بانک های ایران هنوز نتوانس��ته اند کفایت سرمایه «بازل‬ ‫دو» که ‪ ۸‬درصد نسبت دارایی ها به بدهی است را کسب‬ ‫کنند‪ ،‬پس چگونه می توانند نسبت ‪۱۳/۵‬درصدی «بازل‬ ‫سه» را به دست اورند؟ این شرایط از زمانی سخت تر شد‬ ‫که بانک های اروپایی و امریکایی در استانه ورشکستگی‬ ‫بودن��د و بانک ها باید نه تنها س��پرده های مردم را حفظ‬ ‫کنند بلکه باید بتوانند سود انها را نیز بپردازند‪.‬‬ ‫€ €در س�ال ‪ 95‬تاکن�ون چ�ه میزان مج�وز برای‬ ‫س�رمایه گذاران خارجی صادر و بیشتر از سوی چه‬ ‫کشورهایی درخواست شده است؟‬ ‫از ابت��دای س��ال ‪ ۹۵‬تاکنون ب��ه ارزش ‪۷‬میلیارد دالر‬ ‫مج��وز ب��رای س��رمایه گذاران خارجی صادر ش��ده که‬ ‫نمی توان گفت چه میزان از این س��رمایه اجرایی ش��ده‬ ‫یا خواهد ش��د‪ .‬با این وجود در مقایس��ه با س��ال ‪ ۹۴‬که‬ ‫‪۳‬میلی��ارد دالر مجوز صادر و تنه��ا ‪۲/۲‬میلیارد دالر ان‬ ‫محقق شده می تواند رقم قابل توجه تری باشد زیرا به طور‬ ‫قطع می توان گفت ‪۵۰‬درصد از حجم این سرمایه نهایی‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬هرچن��د این امار در براب��ر ظرفیت جذب‬ ‫س��رمایه ایران که باید بیش از ‪۵۰‬میلیارد دالر در س��ال‬ ‫باشد محدود است‪ .‬در پروژه های مجوز داده شده امسال‬ ‫یک ش��رکت اسپانیایی اعالم امادگی کرده تا در بجنورد‬ ‫ایران با سرمای ه ‪۲‬میلیارد دالری مشتقات نفتی تولید کند‪.‬‬ ‫بیش��تر این پروژه ه ا در زمینه تولید صنایع ساختمانی و‬ ‫غذای��ی اس��ت که اگ��ر ج��ذب س��رمایه در پروژه های‬ ‫پتروش��یمی داش��ته باش��یم به دلیل اینکه هر پروژه ای‬ ‫س��رمایه ای نزدیک به ‪۱۰‬میلیارد دالر نیاز دارد می تواند‬ ‫ب��ه امار جذب س��رمایه های ایران کمک کند‪ .‬امس��ال‬ ‫المانی ها بیشترین درخواست سرمایه گذاری در ایران را‬ ‫داشته اند که به دنبال ساخت ‪ ۱۰‬نیروگاه خورشیدی در‬ ‫نقاط مختلف ایران هس��تند‪ .‬این پروژه ها برای المانی ها‬ ‫یک مزیت اس��ت زیرا این کش��ور در کنار فرانسه و کانادا‬ ‫دارای امتیاز تولید انحصاری پنل های خورشیدی است‪.‬‬ ‫اما از انجایی که چینی ها همچنان دوس��ت داش��تند در‬ ‫ایران فروش��نده باشند ابتدا س��رمایه گذاری نکردند اما‬ ‫بعد از اینکه ش��رکت های اروپایی اش��تیاق زیادی برای‬ ‫هم��کاری با ایران نش��ان دادند انها نی��ز اعالم امادگی‬ ‫کردن��د ب��ه طوری که امس��ال دو ش��رکت چینی برای‬ ‫س��رمایه گذاری در دو پ��روژه معدنی اعالم درخواس��ت‬ ‫داده اند‪ .‬هرچند نس��بت به اروپایی ها سرمایه کمتری به‬ ‫ایران اورده اند با این حال در زمان تحریم ها این کشور ها‬ ‫بیش��ترین فاینانس را به ایران ارائه کردند‪ .‬در سفر اخیر‬ ‫وزیرامورخارجه به ‪ 3‬کش��ور هن��د‪ ،‬ژاپن و چین پروتکل‬ ‫‪ ۱۵‬میلیارد الر فاینانس امضا ش��ده که این ظرفیت باید‬ ‫از س��وی بخش خصوصی در س��ال های اینده اس��تفاده‬ ‫ش��ود ام��ا از انجایی که بانک مرک��زی ضمانتنامه برای‬ ‫بخ��ش خصوصی صادر نمی کند اج��رای ان امکان پذیر‬ ‫نیست‪ .‬همان گونه که تحقق فاینانس ‪۵۰‬میلیارد دالری‬ ‫الیحه بودجه ‪ ۹۶‬نیز با همین محدودیت مواجه اس��ت و‬ ‫درحال حاضر بخش خصوصی به دنبال اجرای این راهکار‬ ‫است که بانک مرکزی موافقت کند بانک های خصوصی‬ ‫ایران برای اجرای فاینانس های خارجی وارد عمل شوند‪.‬‬ ‫تاکنون بانک مرکزی با این استدالل که بدهی ها و منابع‬ ‫خارجی به عهده دولت اس��ت ص��دور ضمانتنامه را تنها‬ ‫برای شرکت های دولتی انجام می دهد‪.‬‬ ‫€ €ایا در مجوزهای سرمایه گذاری خارجی اجرای‬ ‫پروژه های خدماتی نیز وجود دارد؟‬ ‫در زمینه خدمات دو شرکت اسنپ (خدمات تاکسی‪-‬‬ ‫اصل ش��رکت اس��نپ المان��ی اس��ت) و کریم(خدمات‬ ‫تاکس��ی) ک��ه هر دو لبنانی هس��تند مجوز صادر ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬برای نخستین بار یک شرکت اماراتی به نام «رز»‬ ‫با س��رمای ه ‪۱۰۰‬میلیون یورویی به دنب��ال ارائه خدمات‬ ‫اینترنتی در ایران اس��ت که بیشتر در زمینه حمل ونقل‪،‬‬ ‫رستوران داری و گردشگری فعالیت خواهد کرد‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫مفتی اعظم سوریه‪ :‬به زودی در مسجد اموی حلب نماز اقامه می کنیم‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!