روزنامه گسترش صنعت شماره 73 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 73

روزنامه گسترش صنعت شماره 73

روزنامه گسترش صنعت شماره 73

‫ ارتقای کیفیت‬ ‫ همراه با درک‬ ‫مشکالت تولید‬ ‫‪4‬‬ ‫سال بیست و هشتم پیاپی ‪2046‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪73‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫ سنگ اندازی‬ ‫کج اندیشان در اجرای‬ ‫برنامه اقتصادی دولت‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1395‬‬ ‫‪ 8‬جمادی الثانی‪1438‬‬ ‫‪ 7‬مارس ‪2017‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫با توجه به فشار پرداخت عیدی و پاداش کارگران در پایان سال صنعتگران خواستار شدند‬ ‫سرمقاله‬ ‫فرصت خواهی ‪ 2‬ماهه برای پرداخت مطالبات دولت‬ ‫خوداتکایی‬ ‫در صنعت خودرو‬ ‫به جای خودکفایی‬ ‫بهره وری از یک کس��ر تشکیل شده‬ ‫ک��ه صورت ای��ن کس��ر‪ ،‬ارزش افزوده‬ ‫تولی��دی بن��گاه و مخ��رج ان عوامل و‬ ‫داده های تولیدی اس��ت‪ .‬چندین روش‬ ‫برای افزایش این کس��ر وجود دارد که‬ ‫بخش��ی از ان تمرکز روی کاهش داده های مخرج کسر است یعنی کاهش‬ ‫منابع انس��انی‪ ،‬مواد اولیه‪ ،‬س��رمایه و درنتیجه افزایش بهره وری کل کسر‪.‬‬ ‫روش دیگ��ر‪ ،‬تمرکز بر داده هاس��ت‪ .‬براین اس��اس داده ها بای��د به گونه ای‬ ‫ن انها کاهش یابد‪ .‬روش های دیگری هم وجود دارد‬ ‫مدیریت شوند که میزا ‬ ‫که بیشتر بر تالش برای تولید ارزش افزوده متمرکز است‪.‬‬ ‫بخش خصوصی در یک سال گذشته به دلیل رکود موجود در بازار وکمبود نقدینگی‬ ‫همواره برای پرداخت مطالبات به دس��تگاه های دولتی با مشکل مواجه بوده و از دولت‬ ‫درخواس��ت مهلت بیشتر یا پرداخت اقساطی داشته اند‪ .‬هر سال با نزدیک شدن به ایام‬ ‫اخر س��ال این فش��ار بر صنایع افزایش پیدا می کند و این ایام از منظر تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫صنعتگران و معدنکاران یکی از دشوارترین ایام کاری است‪ .‬فروش کاالی های تولیدی‬ ‫به مشتریان در سطوح عمده فروشی و خرده فروشی طبق روال جاری به صورت فروش‬ ‫ کایزن‪ ،‬نسخه ژاپنی‬ ‫برای رسیدن به تولید ناب‬ ‫‪2‬‬ ‫ژاپنی ها در سراس��ر جهان به سختکوشی شهرت دارند‪ .‬انها پس از جنگ جهانی‬ ‫دوم روی پای خود ایستاده و سرزمین نابودشده شان از جنگ را به کشوری تبدیل‬ ‫کردند که حاال صنایع قدرتمند ان در همه جای جهان شناخته شده است‪ .‬در این‬ ‫کشور البته همه چیز روی مجموعه ای از اصول پیش می رود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫گفت و گوی روز‬ ‫رشد ‪ ۲۳‬درصدی‬ ‫صدور ضمانتنامه صنایع‬ ‫م��دت دار انجام و بازپرداخت وجوه کاالهای فروخته ش��ده از ماه دوم س��ال اینده اغاز‬ ‫می ش��ود‪ .‬تامین حقوق‪ ،‬عیدی‪ ،‬پاداش و در بسیاری از موارد پرداخت سنوات نیز فشار‬ ‫مالی فراوان و طاقت فرسایی را به صورت همزمان به کارفرمایان وارد می کند‪.‬‬ ‫امیرحسین زمانی نیا درگفت وگوی اختصاصی با «گسترش صنعت»‪:‬‬ ‫انتشار الگوی جدید‬ ‫قراردادهای نفتی تا ‪ 2‬هفته اینده‬ ‫‪6‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ارزان ترین خودرو تمام اتوماتیک رونمایی شد‬ ‫تشکیل کمیته راهبری خوشه های کسب وکار اردبیل‬ ‫کهای صنعتی استان اردبیل از تشکیل نخستین‬ ‫مدیرعامل شرکت شهر ‬ ‫کمیته راهبری خوشه های کسب وکار استان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت شهر ‬ ‫کهای‬ ‫یش��ی ‬ ‫صنعتی اردبیل‪ ،‬علی نظر ‬ ‫خاحمد گفت‪ :‬توسعه خوشه های کسب وکار‬ ‫نقش محوری و اساس��ی در سیاس��ت های توسعه ای بخش های اقتصادی و‬ ‫توسعهیافته و د رحال توسعه ایفا می کند‪.‬‬ ‫ ‬ ‫صنعتی بسیاری از کشورهای‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬به همین منظور و در راس��تای سیاست های توسعه ای‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هر ‬ ‫کهای صنعت��ی ایران پس از شناس��ایی‬ ‫تدار اس��تان ش��ام ‬ ‫خوش��ه های مزی ‬ ‫ل لبنی��ات‪ ،‬فرش و گلیم دس��تباف‪،‬‬ ‫پالستیک‪ ،‬گردشگری‪ ،‬صنایع چوب و مبلمان و صنایع فلزی با اولویت های‬ ‫بوکار فرش و پالستیک‬ ‫استانی از سال ‪1394‬پروژه توسعه خوشه های کس ‬ ‫ب هصورت همزمان وارد فاز عملیاتی و اجرایی شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هر ‬ ‫کهای صنعتی اردبیل ادامه داد‪ :‬خوشه صنایع‬ ‫لبنی که ب هعنوان نخس��تین پروژه توس��عه ای از سال ‪1389‬شروع شده بود‬ ‫پس از طی مراحل اجرایی به اتمام رسیده و به ذ ‬ ‫ینفعان این خوشه تحویل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫یش��ی ‬ ‫نظر ‬ ‫خاحمد همچنین افزود‪ :‬با تاکیدات استاندار اردبیل در راستای‬ ‫توس��عه متوازن و دسترسی به رش��د اقتصادی مناسب در منطقه با تصویب‬ ‫اعضای کمیته راهبری مقرر ش��د س��ال اینده پروژه توس��عه خوش��ه های‬ ‫کسب وکار گردشگری و صنایع فلزی وارد فاز اجرایی شود‪.‬‬ ‫خبر خارجی‬ ‫فروش اوپل به پژوسیتروئن قطعی شد‬ ‫گروه پژوس��یتروئن با ه��دف رقابت بهتر در بازار اروپایی‪ ،‬نش��ان (برند)‬ ‫تجاری اوپل ش��رکت جنرال موتورز را در قراردادی ب��ه ارزش ‪۲/۲‬میلیارد‬ ‫یورو (‪۳/۲‬میلیارد دالر) خریداری می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬پژوس��یتروئن و جنرال موتورز در بیانیه مشترکی اعالم‬ ‫کردن��د انتظ��ار می رود ادغ��ام اوپل با پژوس��یتروئن صرفه جویی س��االنه‬ ‫‪1/7‬میلیارد یورو تا سال ‪۲۰۲۶‬م (‪ )1404-05‬به همراه داشته باشد و اوپل‬ ‫‪2‬درصد حاشیه س��ود تا سال ‪۲۰۲۰‬م (‪ )98-99‬و ‪6‬درصد حاشیه سود تا‬ ‫سال ‪۲۰۲۶‬م (‪ )1404-05‬تولید خواهد کرد‪.‬‬ ‫این قرارداد ش��امل اوپل المان و فعالیت های انگلیس��ی این نشان(برند)‬ ‫ب��ا نام وکس هال و فعالیت های فاینانس واحد جنرال موتورز اس��ت‪ .‬بانک‬ ‫بی ان پ��ی پاریبا ‪۵۰‬درص��د از این واحد فاینانس را ب��ه ارزش حدود ‪۴۵۰‬‬ ‫میلیون یورو خریداری می کند‪.‬‬ ‫جنرال موت��ورز که اوپل را به مدت ‪ ۹۰‬س��ال در اختیار داش��ته‪ ،‬پس از‬ ‫ضرردهی این برند در س��ال ‪۲۰۱۶‬م (‪ )94-95‬که مجموع ضررش از سال‬ ‫‪۲۰۰۹‬م (‪ )97-88‬را ب��ه حدود ‪۹‬میلیارد دالر رس��اند‪ ،‬به فروش ان اقدام‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫پژوس��یتروئن انتظار دارد با ادغام اوپل‪1/2 ،‬میلیون دس��تگاه به تحویل‬ ‫ساالنه خودروهای این گروه اضافه شود‪ .‬احتمال تعدیل مشاغل و تولید در‬ ‫مکان های پرهزینه در المان‪ ،‬فرانسه و انگلیس وجود دارد‪.‬‬ ‫کارلوس تاوارس‪ ،‬مدیرعامل پژوس��یتروئن در بیانی��ه ای اظهار کرد این‬ ‫ش��رکت اطمینان دارد تغییر و تح��ول اوپل‪/‬وکس هال با حمایت این گروه‬ ‫س��رعت خواهد گرفت و مطمئن است که اوپل‪/‬وکس هال شریک درستی‬ ‫برای عرضه محصوالت موفق است‪.‬‬ ‫براس��اس بیانیه جنرال موت��ورز‪ ،‬فروش اوپل یک هزین��ه غیرنقدی ‪ ۴‬تا‬ ‫‪۴/۵‬میلی��ارد دالری را به همراه دارد و با قرارداد فروش این نش��ان (برند)‬ ‫تجاری‪ ،‬تالش ها برای واگ��ذاری دارایی های نامطلوب ادامه پیدا می کند و‬ ‫حدود ‪۲‬میلیارد دالر نقدینگی ازاد می ش��ود که برای بازخرید سهام مورد‬ ‫استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫این خودروساز امریکایی از طریق ضمانت هایی که در بخشی از این توافق‬ ‫صادر شده‪ ،‬حق خرید س��هام پژوسیتروئن را خواهد داشت‪ .‬جنرال موتورز‬ ‫و پژوس��یتروئن توافق برای اوپل به منظور تامین برخی از مدل های واحد‬ ‫استرالین هولدن و بوئینگ را ادامه خواهند داد‪ .‬این دو شرکت ممکن است‬ ‫در زمینه سامانه های پیل سوختی همکاری کنند‪.‬‬ ‫با این توافق پژوسیتروئن به دومین خودروساز بزرگ اروپا تبدیل می شود‬ ‫و رنو را پشت سر می گذارد‪ .‬این گروه خودروسازی فرانسوی پس از اینکه‬ ‫در سال های گذشته سهم بازارش را از دست داد‪ ،‬در سال ‪ ۲۰۱۴‬با حمایت‬ ‫مالی دولت فرانسه و شرکت دانگ فنگ موتور چین قرار گرفت و با ریاست‬ ‫کارلوس تاوارس‪ ،‬توجهش را به رشد معطوف کرد‪.‬‬ ‫هدف وی از ادغام پژوسیتروئن با اوپل‪ ،‬ایجاد یک غول اروپایی از طریق‬ ‫کاهش هزینه ها‪ ،‬ترکیب تالش های توس��عه ای و بهره برداری از مهندس��ی‬ ‫المانی است‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش بلومبرگ‪ ،‬با افزودن ش��دن اوپل‪ ،‬گروه پژوس��یتروئن‬ ‫‪۱۶‬درصد از بازار خودروی اروپا را در اختیار خواهد داشت و پس از فولکس‬ ‫واگن با ‪۲۴‬درصد سهم بازار قرار می گیرد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫با معرفی «کوییک» کراس اوور جدید سایپا‬ ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪ 8 1395‬جمادی الثانی ‪1438‬‬ ‫صنعت و اقتصاد‬ ‫‪ 7‬مارس ‪ 2017‬شماره ‪ 73‬پیاپی ‪2046‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫خوداتکایی در صنعت خودرو‬ ‫به جای خودکفایی‬ ‫تامین حقوق‪ ،‬عیدی‪،‬‬ ‫پاداش و در بسیاری از‬ ‫موارد پرداخت سنوات‬ ‫نیز فشار مالی فراوان‬ ‫و طاقت فرسایی را‬ ‫به صورت همزمان‬ ‫به کارفرمایان وارد‬ ‫می کند‪ .‬ازسوی دیگر‬ ‫اخرین ماه سال برای‬ ‫تولیدکنندگان مصادف‬ ‫با موسم تسویه حساب‬ ‫با تامین کنندگان مواد‬ ‫اولیه و ارائه کنندگان‬ ‫قطعات‪ ،‬تجهیزات و‬ ‫خدمات است که مزید‬ ‫بر علت می شود‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫بهره وری از یک کسر تشکیل‬ ‫ش��ده که ص��ورت این کس��ر‪،‬‬ ‫ارزش اف��زوده تولیدی بنگاه و‬ ‫مخ��رج ان عوام��ل و داده های‬ ‫تولی��دی اس��ت‪ .‬چندین روش‬ ‫برای افزایش این کس��ر وجود‬ ‫دارد ک��ه بخش��ی از ان تمرکز‬ ‫فرشید شکرخدایی‬ ‫روی کاه��ش داده های مخرج‬ ‫نایب رییس انجمن مدیریت‬ ‫کسر است یعنی کاهش منابع‬ ‫کیفیت‬ ‫انس��انی‪ ،‬مواد اولیه‪ ،‬سرمایه و‬ ‫درنتیجه افزایش بهره وری کل‬ ‫کس��ر‪ .‬روش دیگر‪ ،‬تمرکز بر داده هاس��ت‪ .‬براین اساس داده ها‬ ‫ن انه��ا کاهش یابد‪.‬‬ ‫بای��د به گونه ای مدیریت ش��وند ک��ه میزا ‬ ‫روش ه��ای دیگ��ری هم وجود دارد که بیش��تر ب��ر تالش برای‬ ‫تولید ارزش افزوده متمرکز است‪ ،‬بنابراین با دو سیاست متمایز‬ ‫در این بخش مواجه هس��تیم‪ .‬کشورهای درحال توسعه به دلیل‬ ‫برنامه های توس��عه ای پیش بینی شده‪ ،‬نمی توانند مخرج کسر را‬ ‫کوچکتر کنند زیرا موضوعاتی مانند اش��تغال و س��رمایه گذاری‬ ‫ش روی خ��ود دارند که باید افزایش داده ش��وند‪ .‬در این‬ ‫را پی�� ‬ ‫کشورها در کنار افزایش اشتغالزایی باید سرمایه الزم برای خرید‬ ‫زمین‪ ،‬س��وله و ماشین االت موردنیاز هم افزایش یابد تا گردش‬ ‫اقتصادی ایجاد شود‪.‬‬ ‫بنابراین قرار اس��ت در همه کشورهای درحال توسعه مخرج‬ ‫کس��ر یعنی اش��تغال و جذب س��رمایه گذاری افزایش یافته و‬ ‫همزمان صورت کسر با شتاب بیشتری ادامه پیدا کند تا نتیجه‬ ‫کلی بهبود یابد‪.‬‬ ‫با نگاهی کلی به اقتصاد کش��ور درمی یابیم که در ‪ ۴۵‬س��ال‬ ‫گذش��ته این کس��ر در صنعت کالن تغییر نداش��ته و بهره وری‬ ‫کل عوامل از سال ‪ ۱۳۴۷‬تاکنون بدون تغییر مانده و صفر بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬یعنی ای��ران در حال حاضر همانگونه از منابع اس��تفاده‬ ‫می کند که ‪ ۵۰‬س��ال پیش مصرف کرده که پیام خوبی نیست‪.‬‬ ‫در این ش��رایط برای بهبود به��ره وری در صنعت خودرو دو راه‬ ‫بیش��تر وجود ندارد‪ .‬در روش نخس��ت از کاه��ش ورودی های‬ ‫بنگاه های خودروس��ازی مانند انباش��ت نیروی انس��انی که در‬ ‫ش��رکت های خودروس��ازی ایران خودرو و س��ایپا وجود دارد و‬ ‫حجم بزرگ دارایی های این کسر سخن گفته می شود‪ .‬راهکاری‬ ‫که درباره ان صحبت زیاد است و مسئوالن از امکان پذیر نبودن‬ ‫کاهش کارکنان سخن می گویند‪.‬‬ ‫اما روش دوم ش��اید راهکار بهتری باش��د زیرا به نظر می رسد‬ ‫کوچک کردن مخرج کس��ر در سیاست های کشور وجود ندارد‬ ‫درنتیجه چاره ای جز افزایش تولید و ارزش افزوده نیست‪ .‬ارزش‬ ‫افزوده بخش��ی از صورت کس��ر و به معنی ارزش خروجی جدا‬ ‫از ارزش ورودی اس��ت‪ .‬ب��رای نمونه قیمت خ��ودرو را از قیمت‬ ‫م��واد اولیه خ��ودرو کم کرده و به خروجی موردنظر می رس��یم‬ ‫که یکی از راه های ارزشمندتر کردن خروجی است‪ .‬روش دیگر‬ ‫ارائ��ه مدل های جدی��د و امکانات و ویژگی های تازه اس��ت که‬ ‫قیمت نهایی خودرو را افزایش می دهد‪ .‬بخش دیگری از صورت‬ ‫کس��ر همان داده ها هستند که در این بخش می توان مواد اولیه‬ ‫ارزان تری را مورد استفاده قرار داد‪.‬‬ ‫به طور معم��ول در دنیا از همه روش ه��ا به صورت همزمان‬ ‫استفاده می شود تا ارزش افزوده افزایش یابد اما در ایران حاشیه‬ ‫س��ود به دلیل ارزش��مند بودن محصول نیس��ت بلکه درنتیجه‬ ‫فاصله زیادی است که میان ورودی و خروجی وجود دارد‪.‬‬ ‫در دنیا برای افزایش بهره وری در صنعت خودرو از روش هایی‬ ‫مانند نواوری و فیس لیفت اس��تفاده می شود اما به نظر می رسد‬ ‫راه افزایش بهره وری در صنعت خودرو ایران تمرکز بر نواوری و‬ ‫خالقیت است که باعث تولید محصوالت جدید روی پلتفرم های‬ ‫قدیمی شود‪.‬‬ ‫فرایند طراحی تا تولید هر خودرو ‪ ۳‬س��ال زمان می برد پس‬ ‫صبر را باید چاشنی کار کرد تا نتیجه گرفت‪ .‬خودروسازی ایران‬ ‫در گذر زمان در تولید رش��د خوبی داش��ته ام��ا در این بخش‬ ‫ارزش افزوده شتاب خوبی نداشته است‪ .‬تولید خودرو در ایران با‬ ‫تیراژ باال انجام می شود اما تک تک تولیدات‪ ،‬ارزش افزوده ایجاد‬ ‫نمی کنند‪ .‬این در حالی اس��ت که یک��ی از راهکارهای افزایش‬ ‫ارزش افزوده در دنیا‪ ،‬تولید محصول برای یک گروه خاص و نه‬ ‫عموم مردم اس��ت اما در حال حاض��ر صنعت خودروی ایران از‬ ‫این راهکار فاصله گرفته و خودروهای ویژه برای گروه های ویژه‬ ‫تولید نمی شود‪.‬‬ ‫در موض��وع صادرات نیز صنعت خ��ودروی ایران تمرکز خود‬ ‫را روی قیمت گذاش��ته و با این راهکار در تالش برای رقابت با‬ ‫رقباست به طوری که خودروی ایرانی در خارج از ایران در میان‬ ‫ارزان ترین خودروها قرار دارد که به نظر می رسد راهکار مناسبی‬ ‫برای تولید ارزش افزوده نیست‪.‬‬ ‫این راهی اس��ت که چینی ها و کره ای ه��ا رفتند و ابتدا خود‬ ‫اقدام به طراحی کردند اما وقتی ش��اهد توان اندک خود در این‬ ‫زمینه شدند‪ ،‬بخش طراحی را به کشورهایی سپردند که در این‬ ‫زمینه قدرتمند تر از انها بودند و بیش از صد سال طراحی خودرو‬ ‫انج��ام می دادند بنابراین صنعت خودروی ایران نیز باید این راه‬ ‫را ط��ی کند‪ .‬انتظار انجام هم��ه مراحل تولید خودرو از طراحی‬ ‫تا تولید نهایی در داخل ایران‪ ،‬شایس��ته نیست و به نظر می رسد‬ ‫یادگیری از خودروس��ازان خارجی تبدیل به امری ضروری شده‬ ‫اس��ت‪ .‬صادرات تنها به معنی ارزاوری نیست و تایید بخشی از‬ ‫کیفی��ت را نیز دربرمی گیرد ضم��ن انکه کاهش پله ای تعرفه ها‬ ‫نکته ای اس��ت که باید مورد توجه قرار گیرد تا خودروسازها در‬ ‫یک بازه زمانی مشخص خود را بهبود دهند‪ .‬بنابراین‪ ،‬بهتر است‬ ‫به ج��ای خودکفایی از واژه خوداتکایی اس��تفاده کنیم تا ارزش‬ ‫افزوده بیشتری ایجاد شده و فرصت ها از دست نرود‪.‬‬ ‫با توجه به فشار پرداخت عیدی و پاداش کارگران در پایان سال صنعتگران خواستار شدند‬ ‫فرصت خواهی ‪ 2‬ماهه برای پرداخت مطالبات دولت‬ ‫عبدالوهاب سهل ابادی‪:‬‬ ‫بخش قابل توجهی از هزینه های واحد های تولیدی را‬ ‫برق و گاز تشکیل می دهد‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بخش خصوصی در یک س��ال گذش��ته به دلیل رکود‬ ‫موجود در بازار وکمبود نقدینگی همواره برای پرداخت‬ ‫مطالبات به دس��تگاه های دولتی با مشکل مواجه بوده و‬ ‫از دولت درخواس��ت مهلت بیش��تر یا پرداخت اقساطی‬ ‫داش��ته اند‪ .‬هر س��ال با نزدیک ش��دن به ایام اخر سال‬ ‫این فش��ار بر صنای��ع افزایش پیدا می کن��د و این ایام از‬ ‫منظر تولیدکنندگان‪ ،‬صنعتگ��ران و معدنکاران یکی از‬ ‫دش��وارترین ایام کاری اس��ت‪ .‬فروش کاال های تولیدی‬ ‫به مش��تریان در سطوح عمده فروش��ی و خرده فروشی‬ ‫طب��ق روال جاری به ص��ورت فروش م��دت دار انجام و‬ ‫بازپرداخ��ت وجوه کااله��ای فروخته ش��ده از ماه دوم‬ ‫سال اینده اغاز می ش��ود‪ .‬تامین حقوق‪ ،‬عیدی‪ ،‬پاداش‬ ‫و در بس��یاری از م��وارد پرداخ��ت س��نوات نیز فش��ار‬ ‫مالی فراوان و طاقت فرس��ایی را به ص��ورت همزمان به‬ ‫کارفرمایان وارد می کند‪ .‬ازس��وی دیگر اخرین ماه سال‬ ‫برای تولیدکنندگان مصادف با موس��م تسویه حساب با‬ ‫تامین کنن��دگان م��واد اولیه و ارائه کنن��دگان قطعات‪،‬‬ ‫تجهیزات و خدمات اس��ت که مزید بر علت می ش��ود‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر واحد ه��ای صنعتی با انباش��تی از بدهی ها‬ ‫به ش��رکت برق‪ ،‬گاز‪ ،‬اداره مالی��ات‪ ،‬تامین اجتماعی و‪...‬‬ ‫رو به رو هستند که باید تا پایان سال ان را تسویه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹نامه به جهانگیری‬ ‫در همین راس��تا خان��ه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫نامه ای به اسحاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول رییس جمهور‬ ‫درخواست کرد تا مهلت پرداخت مطالبات دستگاه های‬ ‫دولتی به اردیبهش��ت موکول ش��ود‪ .‬در ای��ن نامه امده‬ ‫اس��ت‪« :‬در این ایام خاص که برای فعاالن اقتصادی ایام‬ ‫ف��روش ویژه و ب��ه تبع ان کار و تالش چند برابر اس��ت‪،‬‬ ‫انتظار می رود سازمان ها و ارگان های دولتی که به نحوی‬ ‫بابت خدمات و وظایف خود از فعاالن اقتصادی مطالباتی‬ ‫دارند با مسامحه و سهل گیری با تولیدکنندگان برخورد‬ ‫کرده و از وارد اوردن فش��ار مضاعف ب��ه انها خودداری‬ ‫کنن��د‪ .‬در همی��ن راس��تا از مع��اون اول رییس جمهور‬ ‫درخواس��ت داریم دستور فرمایند سازمان ها و نهادهای‬ ‫دولتی دریافت مطالبات خود را تا پایان اردیبشهت سال‬ ‫اینده به تاخیر انداخته و با ارائه این مهلت شرایط را برای‬ ‫گذر از شرایط خاص پایان سال فراهم کنند‪».‬‬ ‫ابوالفضل روغنی گلپایگانی‪:‬‬ ‫ه دستمزدشان به‬ ‫در اسفند واحد های صنعتی هزین ‬ ‫دلیل پرداخت عیدی و پاداش بیش از ‪3‬برابر می شود‬ ‫‹ ‹بار سنگین مطالبات دستگاه های دولتی‬ ‫عبدالوهاب سهل ابادی‪ ،‬رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در گفت وگو با گسترش صنعت درباره درخواست‬ ‫بخش خصوصی ایران از معاون اول رییس جمهور گفت‪:‬‬ ‫در روزهای گذشته در نامه ای از معاون اول رییس جمهور‬ ‫درخواس��ت ش��د با توجه به رکود حاکم بر بازار و ناتوانی‬ ‫ی واحد ها در دریافت تسهیالت‪ ،‬حمایتی در ایام اخر‬ ‫برخ ‬ ‫سال از صنایع داش��ته باشند‪ .‬در حال حاضر بخش قابل‬ ‫توجه��ی از هزینه های واحد های تولی��دی را برق و گاز‬ ‫تشکیل می دهد که با توجه به نزدیک شدن ایام اخر سال‬ ‫فش��ار برای تس��ویه بدهی افزایش یافته است‪ ،‬معوقات‬ ‫مالیات��ی و تامی��ن اجتماعی نیز به ای��ن هزینه ها اضافه‬ ‫می ش��ود‪ .‬در همین راس��تا از معاون اول رییس جمهور‬ ‫درخواس��ت کردیم ت��ا تس��ویه مطالبات دولت��ی را به‬ ‫اردیبهشت موکول کنند‪.‬‬ ‫رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به اینکه‬ ‫صنایع در اخر س��ال به جه��ت پرداخت عیدی و پاداش‬ ‫در فش��ار مضاع��ف قرار دارن��د اظهار کرد‪ :‬مع��اون اول‬ ‫رییس جمهور همواره ن��گاه مثبتی به حمایت از صنایع‬ ‫داشته اند و با درخواس��ت های صنایع موافقت کرده اند‪،‬‬ ‫امیدواریم با موافقت نسبت به درخواست مطرح شده بار‬ ‫سنگینی از دوش صنایع در ایام اخر سال برداشته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از نامه به معاون اول‬ ‫ابوالفضل روغنی گلپایگانی‪ ،‬رییس کمیسیون صنعت‬ ‫اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با گسترش صنعت ضمن‬ ‫استقبال از نامه خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬اتاق‬ ‫بازرگانی در طول س��ال جاری این درخواست را همواره‬ ‫از نماین��دگان دولت داش��ته که به دلی��ل رکود موجود‬ ‫در ب��ازار‪ ،‬دولت حقوق و معوقات خ��ود را در زمینه های‬ ‫مختلف ازجمله مالیات مس��تقیم‪ ،‬مالیات ارزش افزوده‪،‬‬ ‫حقوق تامین اجتماعی‪ ،‬هزینه های اب و برق و‪ ...‬به تاخیر‬ ‫بیندازد یا در اقساط بلندمدت از واحد های تولیدی اخذ‬ ‫کند‪ .‬بنابراین درخواس��ت اتاق بازرگانی تنها معطوف به‬ ‫اخر سال نیست و برای حمایت از صنایع این امر در طول‬ ‫سال ضروری است‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون صنعت اتاق بازرگانی ایران با بیان‬ ‫اینکه فش��ار هزینه ها در پایان سال بر واحدهای تولیدی‬ ‫افزایش پیدا می کند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در اسفند تمام واحد های‬ ‫بازرگانی و صنعتی هزینه های حقوق و دستمزدشان به‬ ‫دلی��ل پرداخت عیدی و پاداش بیش از ‪3‬برابر می ش��ود‬ ‫درنتیجه همواره در اخر سال واحدها با مشکل نقدینگی‬ ‫مواجه هستند‪ .‬اتاق بازرگانی ایران با حمایت از نامه خانه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این درخواس��ت را درخواس��ت‬ ‫اتاق بازرگان��ی نیز می داند‪ .‬از دولت درخواس��ت داریم‬ ‫مطالب��ات دولتی خود را به تاخیر بیندازد یا در اقس��اط‬ ‫بلندمدت اخذ کند‪.‬‬ ‫‹ ‹‹‪ ۴۰‬درص�د هزینه ه�ا مرب�وط ب�ه‬ ‫مطالبات دولتی‬ ‫روغنی گلپایگان��ی با تاکی��د بر اینکه اگ��ر دولت این‬ ‫درخواس��ت را اجرا کند کمک بزرگی به صنایع کش��ور‬ ‫می ش��ود گف��ت‪ :‬هزینه های گاز‪ ،‬برق‪ ،‬مالی��ات و تامین‬ ‫اجتماعی فش��ار بسیار زیادی بر واحد ها وارد کرده است‪.‬‬ ‫حجم ای��ن هزینه ها نس��بت به مصرف ان��رژی و تعداد‬ ‫کارگران متفاوت اس��ت اما میزان بس��یار چشمگیری از‬ ‫هزینه ها را پوش��ش می دهد و حداق��ل ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫هزینه های یک واحد تولیدی را در اخر س��ال مطالبات‬ ‫دولت تش��کیل می دهد که با توجه ب��ه حجم نقدینگی‬ ‫موجود در صنایع پرداخت به موقع انها بسیار دشوار است‬ ‫و اغلب با جریمه دیرکرد روبه رو می شود‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه مطالبات پیمان��کاران و واحد های‬ ‫صنعتی از دولت نیز رقم قابل توجهی را تشکیل می دهد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬دولت اگر بخش��ی از معوق��ات بخش خصوصی را‬ ‫بتواند در اخر سال پرداخت کند از طریق نقدینگی وارد‬ ‫ش��ده به بازار بخش قابل توجهی از مشکالت صنایع نیز‬ ‫حل خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت سازمان امور مالیاتی از صنایع‬ ‫رییس کمیس��یون صنعت اتاق بازرگانی ایران درباره‬ ‫مساعدت دولت در پاسخ به درخواست های مطرح شده‬ ‫از سوی اتاق بازرگانی ایران نیز گفت‪ :‬در زمینه برق و گاز‬ ‫که حجم باالیی از هزینه ها را ش��امل می ش��ود تاکنون‬ ‫هیچ مس��اعدتی انجام نش��ده اما س��ازمان امور مالیاتی‬ ‫تا حدودی از صنایع حمایت کرده اس��ت‪ .‬به طور معمول‬ ‫اقس��اط تا ‪6‬ماه به وس��یله اس��تان ها و اقساط یک ساله‬ ‫ازسوی سازمان مرکزی پرداخت می شود اما بیش از یک‬ ‫س��ال ازسوی رییس سازمان امور مالیاتی تصمیم گیری‬ ‫می ش��ود‪ .‬در همین راستا برای برخی از صنایع معوقات‬ ‫مالیاتی تا ‪ ۱۸‬ماه نیز قسط بندی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹خب�ر خ�وش تامی�ن اجتماع�ی ب�رای‬ ‫تولید کنندگان‬ ‫همزم��ان با نامه خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مبنی بر‬ ‫حمایت دس��تگاه های دولتی از صنایع س��ازمان تامین‬ ‫اجتماعی تمهیدات جدیدی را در زمینه کسر حق بیمه‬ ‫واحد ه��ای صنعتی که یکی از درخواس��ت های ده گانه‬ ‫اتاق بازرگانی ایران از معاون اول رییس جمهور بوده ابالغ‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬در گذشته برخوردهای سلیقه ای در اعمال‬ ‫ح��ق بیمه تامی��ن اجتماعی به نحوی بود که بس��یاری‬ ‫از واحده��ای تولیدی ب��ا مطالباتی که س��ازمان تامین‬ ‫اجتماعی از انها داشت چندین برابر ارزش واقعی خود را‬ ‫باید بابت جریمه و پرداخت وجوه مورد درخواس��ت این‬ ‫سازمان پرداخت می کرد‪ .‬حال سازمان تامین اجتماعی‬ ‫در بخش��نامه ای نسبت به اجرای مفاد بخشنامه شماره‬ ‫‪ 11 /3‬و ‪ 14 /9‬جدید درامد اقدام کرده اس��ت‪ .‬براساس‬ ‫این بخش��نامه بازرسان هنگام بازرسی دفاتر قانونی باید‬ ‫ضمن اخذ مدارک کامل‪ ،‬اقالمی ازجمله قطعات (بدون‬ ‫ایج��اد ارزش افزوده خدمت و انج��ام کار اضافه)‪ ،‬خرید‬ ‫خارجی‪ ،‬خرید ل��وازم‪ ،‬مصالح‪ ،‬تجهی��زات و ابزار االت‪،‬‬ ‫خری��د تابلو برق‪ ،‬خرید ماش��ین االت‪ ،‬خری��د نرم افزار‪،‬‬ ‫پکیج نرم افزار اماده‪ ،‬پرداخت در وجه رستوران‪ ،‬خرید و‬ ‫اجاره پهنای باند را جزو اقالم غیرمشمول تلقی کرده و در‬ ‫گزارش بازرسی در ردیف غیرشمول درج کنند‪ .‬بنابر این‬ ‫گزارش‪ ،‬با توجه به عملیاتی شدن یکی از درخواست های‬ ‫اتاق بازرگانی ایران مبنی بر ش��فافیت و اصالح فرایند ها‬ ‫در حق بیم��ه تامین اجتماعی‪ ،‬صنعتگران امیدوارند در‬ ‫ایام پایانی سال با دستور معاون اول رییس جمهور مبنی‬ ‫بر موکول ش��دن پرداخت مطالبات دولت به اردیبهشت‬ ‫بتوانن��د گام بهتری درجهت پرداخ��ت عیدی و پاداش‬ ‫کارگ��ران بردارند تا در اس��تانه نوروز ه��م کام کارگران‬ ‫ش��یرین ش��ود و هم فش��ار بر کارفرمایان به بدنه تولید‬ ‫اسیب وارد نکند‪.‬‬ ‫بررسی لوایح دوقلوی بانکی در کمیته ویژه دولت‬ ‫قائم مقام بانک مرکزی انتشار برخی اخبار مبنی بر بازگشت لوایح‬ ‫بانک��داری ای��ران و بانک مرکزی از دولت را رد ک��رد و گفت‪ :‬این دو‬ ‫الیحه در کمیته ویژه ای در دولت در حال بررسی است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬اکبر کمیجانی‪ ،‬قائم مقام بانک مرکزی در حاشیه‬ ‫کنفران��س ملی اقتصاد مقاومتی و برج��ام در مرکز مطالعات وزارت‬ ‫امور خارجه در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬جلس��ات کمیته یادش��ده به‬ ‫طور هفتگی روزهای چهارش��نبه پس از نشس��ت هی��ات دولت و با‬ ‫حصور برخی از اعضای کابینه تش��کیل می ش��ود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬اکنون با توجه‬ ‫به محدودیت زمان و اینکه تغییرات در قانون پولی و بانکی زیاد نیس��ت‪ ،‬قرار‬ ‫اس��ت در الیحه بانک مواد مهم در اولویت رس��یدگی باشد و بررسی جامع به‬ ‫بعد موکول می شود‪ .‬قائم مقام بانک مرکزی اضافه کرد‪ :‬البته تمام مفاد الیحه‬ ‫بانکداری ایران در دست رسیدگی در کمیته مزبور است‪ .‬وی پیرامون اخرین‬ ‫وضعیت موسسه اعتباری کاسپین نیز گفت‪ 8 :‬تعاونی که تحت لوای کاسپین‬ ‫ادغام شدند باید منابع و دارایی های خود را به کاسپین منتقل کنند‪ .‬کمیجانی‬ ‫اف��زود‪ :‬اکن��ون بان��ک مرکزی ب��ا هم��کاری مدیران‬ ‫کاس��پین در حال رس��یدگی به این موضوع است‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬براس��اس اخرین گزارش معاونت نظارتی بانک‬ ‫مرک��زی‪ ،‬تعیین تکلیف دارایی ها و بده��ی و ترازنامه‬ ‫‪ 5‬تعاونی از ‪ 8‬تعاونی به س��رانجام رس��یده و ‪ 3‬تعاونی‬ ‫دیگر نیز در حال رسیدگی است‪ .‬در این نشست پرویز‬ ‫عقیلی کرمان��ی‪ ،‬مدیرعامل بانک خاورمیانه نیز گفت‪:‬‬ ‫دس��تاوردهای برجام بی نظیر اس��ت اما بقیه کارها ب��رای بهبود روابط پولی و‬ ‫بانکی در حیطه بین المللی بر عهده خودمان اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬پیش از برجام‬ ‫تمام کارها در سیس��تم بانکی قطع ش��ده بود‪ .‬همه پرداخت ها پیش از برجام‬ ‫به وس��یله صرافی ها انجام می ش��د و علت این موضوع گزارشی بود که از سوی‬ ‫‪( FATF‬گروه ویژه اقدام مالی) ارائه ش��ده بود‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬این گزارش ها‬ ‫از نظر ریس��ک سرمایه گذاری و تعامالت بانکی ارزیابی می شد و نشان می داد‬ ‫کدام کش��ورها پرریسک هس��تند تا کش��ورهای دیگر درباره ارتباط بانکی با‬ ‫کشورهایی که وضعیت پرریسکی دارند‪ ،‬تصمیم بگیرند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بانک خاورمیانه با اش��اره به گزارش ‪ 26‬ژوئن ‪ 2016‬گروه ویژه اقدام‬ ‫مال��ی گفت‪ :‬توصیه س��ازمان ان ب��ود که با کره ش��مالی و ایران کار‬ ‫نکنید زیرا ریسک انها غیرقابل قبول است‪ .‬عقیلی کرمانی گفت‪ :‬این‬ ‫سازمان یک س��ال به ایران فرصت داد تا در جهت زدودن پولشویی‪،‬‬ ‫ش��فافیت فعالیت های اقتصادی و کاهش فس��اد خود را با وضعیت‬ ‫بین الملل��ی تطبیق ده��د یا در راه ان گام ب��ردارد‪ .‬وی توصیه کرد‪:‬‬ ‫الزم اس��ت ت��ا ‪ 26‬ژوئن (‪ 6‬تی��ر ‪ )1396‬تالش کنیم که وضعی��ت ایران را در‬ ‫موضوع های یاد ش��ده بهبود دهیم‪ .‬به گفته وی ‪65‬درصد از ارزیابی گروه ویژه‬ ‫اقدام مالی براس��اس تامین مالی تروریس��م‪15 ،‬درصد شفافیت صورت های‬ ‫مالی و ‪١٠‬درصد جلوگیری از فساد است که ‪ 2‬تا ‪5‬درصد هم مربوط به وضعیت‬ ‫سیاس��ی اس��ت‪ .‬مدیرعامل بانک خاورمیانه تاکید کرد‪ :‬خودمان باید سیستم‬ ‫بانکی را به درستی پیاده و اطالع رسانی کنیم و با موسسات بین المللی متعامل‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ‬ ‫ﺭﺷﺪ ‪ 23‬ﺩﺭﺻﺪﻯ‬ ‫ﺻﺪﻭﺭ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫‪ 17‬ﺍﺳﻔﻨﺪ ‪1395‬‬ ‫‪ 8‬ﺟﻤﺎﺩﻯﺍﻟﺜﺎﻧﻰ‪1438‬‬ ‫‪ 7‬ﻣﺎﺭﺱ ‪2017‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪73‬‬ ‫ﺁﻏﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ‬ ‫ﻧﺎﺣﻴﻪﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺍﻭﺭﺯﻥ‬ ‫ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2046‬‬ ‫ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻯ ﺭﺳﺎﻧﻪ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ‬ ‫ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺩﺭﻙ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻤﻴﻦ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻰ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ‬ ‫ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷــﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴــﺖ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻯ ﺩﺭ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﺳــﻄﺢ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ‪ ،‬ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﭘﻴﺶ‬ ‫ﺭﻭﻯ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳــﺎﻧﻰ ﻭ ﺗﻨﻮﻳﺮ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻓﻊ ﺁﻥ‪،‬‬ ‫ﺑﺴﺘﺮﺳــﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻯ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻯ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ‪ ...‬ﺟﺰﻭ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ﻧﻤﺮﻩ ﻗﺒﻮﻟﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﻨﺪﻭﻕ‬ ‫ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫‪13‬‬ ‫ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻯ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻰ‬ ‫ﻓﻀﺎﻯ ﺳﺒﺰ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫‪4‬‬ ‫ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺁﺳﺎﻥﺳﺎﺯ‬ ‫ﻻﺯﻣﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕﺩﻫﻰ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫‪13‬‬ ‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﻣﻬﺪﻯ ﻛﺎﻭﻩﺍﻯ‬ ‫ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﺎﺭﺟﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺭﺯﻥ‪ ،‬ﻭﻳﺎﻥ ﻭ ﻣﻼﻳﺮ‬ ‫‪14‬‬ ‫ﺁﻏﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻧﺎﺣﻴﻪﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺍﻭﺭﺯﻥ‬ ‫ﺑــﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻌــﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳــﺮ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﻛﻮﭼــﻚ ﻭ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻋﻤﻠﻴــﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ‬ ‫ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺍﻭﺭﺯﻥ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻨﻰ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﺑــﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻯ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻳﺰﺩﺍﻧﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺳــﺎﺧﺖ ﻧﻮﺍﺣﻰ ﻭ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮﺭ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﺑــﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﺣــﺪﺍﺙ ﻧﺎﺣﻴــﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﺩﺍﻭﺭﺯﻥ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﻫﺮﭼﻪ ﺳــﺮﻳﻊﺗﺮ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺣﻀﻮﺭ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻓﺮﺍﻫﻢ‬ ‫ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣــﻞ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤــﺮﻭﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ‬ ‫ﻭﻳﮋﻩﺍﻯ ﺭﺍ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺍﺯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻧﻰ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣــﻰ ﻭ‬ ‫ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻛﻨﻨﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌــﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑــﺮﺍﻯ ﺍﻳﺠــﺎﺩ ﻧﺎﺣﻴــﻪ ﺻﻨﻌﺘــﻰ ﺩﺍﻭﺭﺯﻥ‪،‬‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ‪ ،‬ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻯ‪ ،‬ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﻯ ﻭ‬ ‫ﻣﺴــﺌﻮﻻﻥ ﻣﺤﻠﻰ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯﻫﺎﻯ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‬ ‫ﻛــﻪ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻛﺎﺭ ﻫﻢ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻻﺯﻡ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻳﺰﺩﺍﻧﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮﺍﺣﻰ ﻭ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﺍﻩﻫﺎﻯ‬ ‫ﺣﻞ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﻧﻮﺍﺣﻰ ﻭ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺯﻣﻴﻨﻪﺳﺎﺯ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ‬ ‫ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺭﻳﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺩﺍﻭﺭﺯﻥ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﺧﻮﺑــﻰ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻌﺪﻧﻰ‬ ‫ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳــﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺗﻼﺵ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺑﺎ ﺟﺬﺏ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻰ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﻭ‬ ‫ﻣﻌﺪﻥ ﺷﺎﻫﺪ ﺭﻭﻧﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌــﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ‬ ‫ﺭﺍﺳــﺘﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻣﺠﻠــﺲ ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺧﻮﺑﻰ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ‬ ‫ﺗﺎ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﻭ ﺳﺒﺐ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻭ ﺭﻭﻧﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻭﺟــﻮﺩ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻓﻠﻔﻞ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ‬ ‫ﺍﺩﻭﻳﻪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻛﺸﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻰ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺩﺍﻭﺭﺯﻥ ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﻛــﺮﺩ‪ :‬ﺑــﺎ ﺍﻳﺠــﺎﺩ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﻫــﺎﻯ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻣﺮﺗﺒﻂ‬ ‫ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻳﺰﺩﺍﻧﻰ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺍﻭﺭﺯﻥ ﻳﻜﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳــﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒــﺎﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺁﻏﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺁﻥ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﺤﻘﻖ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺳــﺒﺐ ﺟﺬﺏ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﻌــﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳــﺮ ﺻﻨﻌــﺖ‪ ،‬ﻣﻌــﺪﻥ ﻭ ﺗﺠــﺎﺭﺕ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪:‬‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎ ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳــﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ ‪13‬ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ‪ 36‬ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺭﻭﺍﺑــﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺭﺍ ‪ 958‬ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ‬ ‫‪ 36‬ﻣــﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺷــﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺮﻧﺎ‪ ،‬ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺩﻳﻮﺳﺎﻻﺭ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪،92‬ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ‪ 922‬ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳــﺮ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﻭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ‬ ‫ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘــﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﻴــﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ‪ 7‬ﺷــﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺳــﺖ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ‪ 90‬ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ‪5‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 894‬ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﺰﺍﻳﻰ ‪118‬ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺟﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﻳﻮﺳﺎﻻﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩ‬ ‫ﻃﺮﺡﻫــﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺭﺍ ‪30‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 619‬ﻣــﻮﺭﺩ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ‪8‬ﻫﺰﺍﺭ‬ ‫ﻭ ‪ 468‬ﻣــﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻟﺰﺍﻳﻰ ‪148‬ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔــﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻣﺪﻳﺮ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺭﺍ ‪790‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 926‬ﻧﻔﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪:‬‬ ‫‪2‬ﻫــﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 855‬ﻭﺍﺣﺪ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎﻝ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻣﻴﺪ ﻓﻌﺎﻝ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﻭ ‪33‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 574‬ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﻰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﻳﻮﺳــﺎﻻﺭ‪ ،‬ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻛﺸــﻮﺭ ﺭﺍ ‪388‬‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ 186 :‬ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﺪﻳﺮ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻰ ﺿﻌﻴﻒ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﮔﻼﻳﻪ ﻛــﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳــﺎﻧﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ‬ ‫ﻭ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﺖﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﻫﻢﺍﻛﻨﻮﻥ ‪ 30‬ﺷﻬﺮﻙ ﻭ‬ ‫ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﺼﻮﺏ ﺩﺭ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ‬ ‫‪ 13‬ﺷــﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﺼﻮﺏ‪ 15 ،‬ﻧﺎﺣﻴــﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ ‫ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻯ ﺷــﻴﻤﻴﺎﻳﻰ‪ ،‬ﻧﺴﺎﺟﻰ‪ ،‬ﻓﻠﺰﻯ‪ ،‬ﻏﺬﺍﻳﻰ‪،‬‬ ‫ﻛﺎﻧﻰ ﻏﻴﺮﻓﻠﺰﻯ‪ ،‬ﺳــﻠﻮﻟﺰﻯ‪ ،‬ﺑﺮﻕ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴــﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﺳﻌﺖ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎ ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ‪6‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪622‬ﻫﻜﺘﺎﺭ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪92‬ﺩﺭﺻﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﺮﺩ‪،‬‬ ‫ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ‪60‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ‬ ‫‪40‬ﺩﺭﺻﺪ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ‪3‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 500‬ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 17‬ﺍﺳﻔﻨﺪ ‪ 8 1395‬ﺟﻤﺎﺩﻯﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ‪1438‬‬ ‫‪ 7‬ﻣﺎﺭﺱ ‪ 2017‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 73‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2046‬‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﺧﺒﺮ‬ ‫ﺗﺨﻔﻴﻒ ‪50‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺣﻖ ﺍﻧﺘﻔﺎﻉ‬ ‫ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻙ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ‬ ‫‪3/6/2017 3:57:33 PM‬‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﺩﺭﻙ ﻭﺿﻌﻴﺖ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻯ ﺑﻴﻤﻪ‪ ،‬ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ‬ ‫ﻭ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﺩﺭ‬ ‫ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺭﻭﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ‬ ‫‪16‬ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ‬ ‫ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ‬ ‫ﻧﻴﻤﻪﺗﻤﺎﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩ‬ ‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻛﻴﻤﻴﺎﻳﻰ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ‪ ،‬ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ‬ ‫ﺑــﺎ ﻣﺸــﺎﻭﺭﺍﻥ ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻣﺮﻛــﺰ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﺨﻔﻴﻒ‬ ‫‪50‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺣﻖ ﺍﻧﺘﻔﺎﻉ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻙ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ‬ ‫ﺑــﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﺸــﺎﻭﺭﻩﺍﻯ ﻭ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴــﺎﻥ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﺗﺨﻔﻴﻒ‬ ‫ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﻛﻪ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺷﻬﺮﻙ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﺮﺳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻧﻘــﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ‬ ‫ﺑﮕﻰ ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﻭﺍﻥ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺷــﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻭ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸــﺎﻭﺭﺍﻥ‪ ،‬ﺣﺮﻑ ﻭ ﺍﻳﺪﻩﺍﻯ ﻧﻮ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻓﻊ‬ ‫ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ‬ ‫ﺷﻬﺮﻙﻫﺎ ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺷﻴﻮﻩﻧﺎﻣﻪ ﺍﺑﻼﻏﻰ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺩﺭ‬ ‫ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎ ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﻮﺩ‪ ،‬ﺍﻓﺰﻭﺩ‪:‬‬ ‫ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ‬ ‫ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﮕﻰ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸــﺎﻭﺭﺍﻥ ﺩﻧﺒﺎﻝ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ ﺭﺍ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﻧﺴــﺖ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺗﻮﺳــﻌﻪ‬ ‫ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﻣﻮﺟــﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﻛﻮﺩ ﺧﺎﺭﺝ‬ ‫ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺯﻳــﺮﺍ ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺗﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷــﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸــﻮﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺷــﻮﺩ ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺑﮕﻰ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺳــﻌﻪ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﺍﻧﺴــﺖ ﻭ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ﺑﻨﮕﺎﻫﻰ ﺍﺯ ﺭﻛﻮﺩ ﺧﺎﺭﺝ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ‬ ‫ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ‬ ‫ﺗﺎﻛﻴــﺪ ﻛــﺮﺩ‪ :‬ﺍﻳــﻦ ﺍﻣﺮ ﺑــﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﮔــﺮ ﻭﺍﺣﺪ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘــﻰ ﻛﺎﻻﻳﻰ ﺭﺍ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺩﺭﺟﻪ ﻧﺨﺴــﺖ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﻛﺸﻮﺭﻯ‬ ‫ﺑﺴــﺘﻦ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩﻫــﺎﻯ ﮔﻤــﺮﻙ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠــﻰ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ‬ ‫ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ ﺑﻪ ﻃــﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺑﺤﺚ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﮕــﻰ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑــﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛــﻪ ﻛﺎﻻﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺍﻥ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻛﺸــﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ‬ ‫ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠــﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﺮﺩ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺸــﺎﻭﺭﺍﻥ‬ ‫ﻛﺴــﺐﻭﻛﺎﺭ ﻧﻘــﺶ ﻭﻳــﮋﻩﺍﻯ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫــﺪﺍﻑ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯﻯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫــﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ‬ ‫ﺑــﺎ ﺑﻬﺮﻩﮔﻴــﺮﻯ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺸــﺎﻭﺭﺍﻥ ﻭ‬ ‫ﭘﺸــﺘﻴﺒﺎﻥﻫﺎ ﻛﺴﺐ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ‪ ،‬ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺩﺭﺳﺖ ﺣﺮﻛﺖ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻭﻯ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺑﺴــﺘﺮ‪ ،‬ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺧــﻮﺩ ﻭﺍﺣــﺪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﺸﺎﻭﺭﻩﺍﻯ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﮕﻰ ﻛﻤــﻚ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺩﺭﺳــﺖ ﺍﻣﻜﺎﻥﺳــﻨﺠﻰ‬ ‫ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻳﮕــﺮ ﻭﻇﺎﻳــﻒ ﻣﺸــﺎﻭﺭﺍﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛــﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻳﻜﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳــﻦ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻭﺍﺣﺪﻫــﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴــﺪﻯ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ‪،‬‬ ‫ﺗﺴــﻬﻴﻼﺗﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳــﻖ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻳــﻦ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ‬ ‫ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻭﻯ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﻪﺟﺰ ﻣﺴــﺎﺋﻠﻰ ﻛﻪ ﻭﺍﺣﺪ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴــﺪﻯ ﺑــﺮﺍﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑــﺎ ﺁﻥ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕ‬ ‫ﺍﻗﺴــﺎﻁ ﻭ ﻣﻌﻮﻗﻪﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺸــﻜﻞ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻰ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ‬ ‫ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷــﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻰ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻯ ﮔﺴــﺘﺮﺩﻩﺍﻯ ﺩﺭ ﭘﻰ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷــﺖ‪ .‬ﻭﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺸــﺎﻭﺭﻩﻫﺎﻯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﺍﻣﻜﺎﻥﺳــﻨﺠﻰ ﻭ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﻛﻤﻚ‬ ‫ﺑﻪ ﺟﺬﺏ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺭﺍ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎ ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑــﻪ ﻧﻘﺶ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺴﺘﺮﺳــﺎﺯﻯ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈــﻮﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫــﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻣﺸــﺎﻭﺭﻩﺍﻯ ﺭﺍ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻭﻫﺎﻯ ﻣﻬﻢ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﻯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺍﻧﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﻼﺵﻫــﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺭﻓﻊ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺷــﻬﺮﻙ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ‪ ،‬ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ‬ ‫ﻭ ﺗﺠــﺎﺭﺕ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻙ‬ ‫ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ‪ ،‬ﻣﺼﻮﺏ ﺷﺪ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑــﻪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻰﺭﺳــﻨﺪ ﺍﺯ ‪50‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻖ ﺍﻧﺘﻔﺎﻉ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻙ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ‬ ‫ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺩﺭﻙ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺯﻳﻨﺐ ﻋﺒﺪﻯ‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﻛﻴﻔﻴــﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣــﻖ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨــﺪﻩ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻳــﻦ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻦ‬ ‫ﻫﻤﺎﻳــﺶ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﺍﺯ ﺣﻘــﻮﻕ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﻣﺴــﺌﻮﻻﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﺷــﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﻛﻴﺪ‬ ‫ﺷــﺪ ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺭﻓﻊ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺁﻥ ﺣﻖ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺑــﺎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑــﺮ ‪ 3‬ﺿﻠــﻊ‪ :‬ﺩﻭﻟــﺖ‪ ،‬ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﻴﺴــﺮ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﻛﺎﻻﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ‬ ‫ﺍﺯ ﻧﻈــﺮ ﻛﻴﻔﻴــﺖ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎ ﺍﻧــﻮﺍﻉ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺭﻗﺎﺑﺖ‬ ‫ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺷــﺎﻫﺪ ﺭﻳﺰﺵ ﺗﻮﺍﻥ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ‬ ‫ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﺎﺷﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﺍﻋﻄﺎﻯ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺑﺮﺗﺮ ﺩﺭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘــﻮﻕ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ‬ ‫‪ 50‬ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻫﺘﻞ‬ ‫ﺍﺳﭙﻴﻨﺎﺱ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺖ‬ ‫ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ‪ ،‬ﻧﻈﺮ ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺁﻥ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻯ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺑﻮﻳﻰﻣﻬﺮﻳــﺰﻯ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻧﺼﺐﺍﻟﻌﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ﺍﻋﻢ‬ ‫ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺘــﻰ ﻭ ﺧﺼﻮﺻــﻰ ﻗــﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳــﺖ‬ ‫ﻛﻤﻴﺘــﻪﺍﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﻧﻈﺮ ﻭ‬ ‫ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺩﺭﻙ ﻣﺸـﻜﻼﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﻭﺍﻛﻨﺶﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﺲﻓﺮﻭﺵ‪ ،‬ﺭﻳﻴﺲ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ‬ ‫ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ‪ 15‬ﺳــﺎﻝ ﺍﻧﺘﻈــﺎﺭ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﺑﻪ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﺩ ﻛﻪ ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ‬ ‫ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺍﻳﻦ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﻫﺮﻛﺸــﻮﺭﻯ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷــﺪﻩ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﺭﻗﻴﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺲﻓــﺮﻭﺵ ﺍﻇﻬــﺎﺭ ﻛــﺮﺩ‪ :‬ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﺑــﺎ ﺍﻫﺘﻤــﺎﻡ ‪ 3‬ﺿﻠــﻊ‪ :‬ﺩﻭﻟــﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﻴﺴﺮ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻯ ﻣﺸﺘﺮﻯ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺣﺴــﻴﻦ ﺍﺑﻮﻳﻰﻣﻬﺮﻳــﺰﻯ‪ ،‬ﻣﻌــﺎﻭﻥ‬ ‫ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺍﮔــﺮ ﻛﺎﻻﻯ ﺩﺍﺧﻠــﻰ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳــﺰﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌــﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ‬ ‫ﻧﺘﻮﺍﻧــﺪ ﺍﺯ ﻧﻈــﺮ ﻛﻴﻔﻴــﺖ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﻭ ﺗﺠــﺎﺭﺕ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎﻳﺪ ﺳــﺮﺁﻣﺪ ﺭﻋﺎﻳﺖ‬ ‫ﺍﻧــﻮﺍﻉ ﺧﺎﺭﺟــﻰ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻛﻨــﺪ‪ ،‬ﻣﻤﻜﻦ‬ ‫ﺣﻘــﻮﻕ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻬــﺎﻥ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺷــﺎﻫﺪ ﺭﻳﺰﺵ ﺗﻮﺍﻥ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎﺷﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﺎﺷﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺲﻓﺮﻭﺵ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ‬ ‫ﺍﺑﻮﻳﻰﻣﻬﺮﻳﺰﻯ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ‬ ‫ﺑــﺎ ﺍﻳــﻦ ﻭﺿﻌﻴــﺖ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟــﻰ‪ ،‬ﺑﺎﻳــﺪ‬ ‫ﺍﻋﻄﺎﻯ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣــﻪ ﻭ ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺭﻋﺎﻳﺖ‬ ‫ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻣﻴﺮﺁﺧﻮﺭﻟﻮ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺪﻧﻈﺮ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺩﻭﻟﺘﻰ‬ ‫ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺻﻨﻌﺘﮕــﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻥ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﻓﺮﺍﺗــﺮ ﺍﺯ ﺍﻟﺰﺍﻣــﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑــﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭﻙ ﻛﻨﻴﻢ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﻧــﮕﺎﻩ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺟﻨﺲ ﺧﻮﺏ ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﻭﺍﻛﻨﺶﻫﺎﻯ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨــﺪﻯ ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎﻥ ﺑــﺮﺍﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺭﻳﻴــﺲ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﻌــﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭼﻨﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺍﻳﻦ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳــﺰﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﺷﻌﺎﺭ ﺭﺍ ﻛﻪ »ﺟﻨﺲ ﺧﻮﺏ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ‬ ‫ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ«‪ ،‬ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺪﻫﻰ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻛﺮﺩﻧﺪ‬ ‫ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺧﺸــﻚ ﻭ ﺷــﻜﻨﻨﺪﻩ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﻪﺟــﺎﻯ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨــﺪﻩ ﺣﻖ ﻣﻰﺩﻫﻴﻢ‬ ‫ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻣﺸﺘﺮﻯ ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ ﺷﻤﻮﻝ ﻋﺎﻡﺗﺮ‬ ‫ﻭ ﻃﺒﻖ ﺷــﻴﻮﻩﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺍﺑﻼﻏــﻰ ﺩﻭﻟﺖ‪ ،‬ﻫﻤﻪ ﺍﺭﻛﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺲﻓﺮﻭﺵ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛــﺮﺩ‪ :‬ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﺩﺭﻙ ﻭﺿﻌﻴﺖ‬ ‫ﺷــﻬﺮﺍﻡ ﻣﻴﺮﺁﺧﻮﺭﻟﻮ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺑﺎﺯﺭﺳﻰ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻯ ﺑﻴﻤﻪ‪،‬‬ ‫ﺑــﻪ ﺗﺨﻠﻒﻫــﺎﻯ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﺍﺯ ﺣﻘــﻮﻕ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻦ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ‬ ‫ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺍﻋﻄﺎﻯ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﻛﺎﺭ ﻗــﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ ‪16‬ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺭﻋﺎﻳﺖ‬ ‫ﺗﺎﻣﻴــﻦ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﻭ ﺗﻜﻤﻴــﻞ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ‬ ‫ﻧﻴﻤﻪﺗﻤﺎﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﻣﻬﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺗــﺎ ﻣــﺮﺩﻡ ﻭ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﺣﻘــﻮﻕ ﺧﻮﺩ ﺁﮔﺎﻩ‬ ‫ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺍﺳــﺘﻘﺒﺎﻝ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺭﺍ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺧﻮﺏ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﻴﺮﺁﺧﻮﺭﻟــﻮ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﮔــﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴــﺪﻯ ﺗﻼﺵ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﺠﻤــﻮﻉ ‪ 400‬ﻭﺍﺣــﺪ ﺛﺒﺖﻧﺎﻣﻰ ﺑــﺮﺍﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛــﻪ ﺟﻨﺲ ﺧﻮﺏ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨــﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ‬ ‫ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌــﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ‪ ،‬ﻛﻞ‬ ‫ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﺲ ﺧﻮﺏ ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﭘﺲ‬ ‫ﺳﻬﻢ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺟﺬﺏ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺲﻓــﺮﻭﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺭﻓــﻊ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ‪ ،‬ﺗﻮﺳــﻌﻪ‬ ‫ﻣﻌــﺎﻭﻥ ﺑﺎﺯﺭﺳــﻰ ﻭ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑــﻪ ﺗﺨﻠﻒﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻰ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ‪ 3‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺻﻠﻰ‬ ‫ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺣﻘــﻮﻕ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳــﺐ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﭼﻨﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ‬ ‫ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻯ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺎﺭ ﺭﺍ ﻛﻪ »ﺟﻨﺲ ﺧﻮﺏ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﻛﺎﺭ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﺩ«‪ ،‬ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻛﺮﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﻣﻴﺮﺁﺧﻮﺭﻟﻮ ﺿﻌﻒ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻻﻳﻞ ﻋﻤﺪﻩ‬ ‫ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ 2‬ﻃﺮﺡ ﺩﺭ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﺯﻣﻴﻨــﻪ ﺭﻭﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻭ ‪ 2‬ﻃﺮﺡ ﺩﻳﮕﺮ‬ ‫ﻛﺮﺩ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪﻯ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺭﻭﻧــﻖ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ‪،‬‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﻣﻌــﺎﻭﻥ ﺑﺎﺯﺭﺳــﻰ ﻭ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑــﻪ‬ ‫ﺍﻇﻬــﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫــﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﺨﻠﻒﻫﺎﻯ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻛــﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺎﻥ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﻌــﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘــﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺭ‬ ‫ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷــﻨﻴﺪﻥ ﻣﺸــﻜﻼﺕ‬ ‫ﻣﻴﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺭﺍ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ‬ ‫ﺣﺴﻴﻦ ﺍﺑﻮﻳﻰ ﻣﻬﺮﻳﺰﻯ‬ ‫ﻭ ﻛﻤــﻚ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻧﺸــﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﺟﺎﻯ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﺪﺍﻧﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺲﻓــﺮﻭﺵ ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻣﺸﺘﺮﻯ ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ‬ ‫ﺑــﻪ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌــﺖ‪،‬‬ ‫ﺷﻤﻮﻝ ﻋﺎﻡﺗﺮ ﺁﻥ‬ ‫ﻗﺪﺭﺗﻤﻨــﺪ ﺷــﺪﻥ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺍﻋﻄﺎﻯ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻭ‬ ‫ﻭﺍﮔــﺬﺍﺭﻯ ﺍﻣــﻮﺭ ﺍﺯ ﺩﻭﻟــﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺧﺪﻣﺖ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻛﺎﻻ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﻛﺴﺎﻧﻰ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺁﻣﺎﻳﺶ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑــﺎ ﻣﻌﺮﻓــﻰ ‪ 50‬ﻭﺍﺣﺪ‬ ‫ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ‪ ،‬ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺮژﻯ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻰ ﭼﻮﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺁﻥ‬ ‫ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻛﻮﺷــﺎ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻯ ﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻮﺩ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺑﺮﻭﻛﺮﺍﺳﻰ‬ ‫ﺑﻮﺩﻧﺪ‪ ،‬ﻳﻜﺸــﻨﺒﻪ ‪ 15‬ﺍﺳــﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﻫﺘﻞ‬ ‫ﻣﻴﺴﺮ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﺳﭙﻴﻨﺎﺱ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺣﻘـﻮﻕ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨـﺪﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ‬ ‫ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻯ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻰ ﻓﻀﺎﻯ ﺳﺒﺰ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎ ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻓﻀﺎﻯ‬ ‫ﺳــﺒﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺹ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺁﻥ‪ ،‬ﻧﻘﺶ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩﺍﻯ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ‬ ‫ﺑﺸﺮ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻧﻘــﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷــﺮﻛﺖ‬ ‫ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ‪ ،‬ﺍﺣﻤﺪﻋﻠﻰ ﺷﻬﻴﺪﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺧﻮﺍﺹ‬ ‫ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻭ ﻧﻘﺶ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻓﻀﺎﻯ ﺳﺒﺰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺗﻜﺎﻣﻞ‬ ‫ﺣﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻧﻈﻢ ﻧﺎﺷــﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﻀﺎﻯ ﺳــﺒﺰ ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻰ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬ ‫ﺣﻴﺎﺕ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺗﻨﻮﻉ‬ ‫ﻭ ﻧﻈﻢ‪ ،‬ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ ﺯﻳﺒﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷــﺖ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮﺭ‬ ‫ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺯﻳﺒﺎﻳﻰ‪ ،‬ﻛﻤﺎﻝ ﺭﺍ‪.‬‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕﻣﺪﻳﺮﻩ ﺷــﺮﻛﺖ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ‬ ‫ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺍﺛﺮ ﻓﻀﺎﻯ ﺳــﺒﺰ ﺑﺮ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎ ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ‪،‬‬ ‫ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻯ ﺯﻳﺴــﺖﻣﺤﻴﻄﻰ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺎﺩﻝﺑﺨﺸﻰ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎ‬ ‫ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳــﻮ ﻭ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﺳﻄﺢ ﺯﻳﺒﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ‪،‬‬ ‫ﺳــﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻳﺴﺘﻰ ﺁﻧﻬﺎ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺁﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﻋﻮﺍﻣــﻞ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺷــﻬﻴﺪﻯ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﺍﺳــﺘﺎ‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎ ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺷﺒﻜﻪ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ‪ ،‬ﮔﺎﺯﺭﺳﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﻛﺎﻫــﺶ ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ ﻫﻮﺍ‪ ،‬ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ‬ ‫ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺩﺭ ﺑﻴــﺎﻥ ﺩﻳﮕــﺮ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨــﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑــﺮﺍﻯ ﺑﻬﺮﻩﺑــﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪﻫــﺎ ﺑــﺎ ﺗﻬﻴﻪ‬ ‫ﺷــﻴﻮﻩﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﻧﻤــﻮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺭﺍﻫﺒــﺮﺩﻯ ﺑــﺮﺍﻯ ﻛﺎﺩﺭ ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ‬ ‫ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺁﺑﻴﺎﺭﻯ ﺗﺤﺖ ﻓﺸــﺎﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻰ ﺩﺭ ﺁﺑﻴﺎﺭﻯ‬ ‫ﻓﻀﺎﻯ ﺳــﺒﺰ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎ ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﻫﺮﺱ ﻧﻬﺎﻝﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻯ ﺳﺒﺰ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺷــﻬﻴﺪﻯ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ‪ 88 ،87 ،84‬ﻭ ‪ 91‬ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺍﺣﺪ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﺳﺒﺰ ﻛﺸﻮﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪04.indd 1‬‬ ‫تولید ‪ ۷۰‬درصدی خودکارسازی‬ ‫صنایع در داخل‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1395‬‬ ‫‪ 8‬جمادی الثانی‪1438‬‬ ‫‪ 7‬مارس ‪2017‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 73‬پیاپی ‪2046‬‬ ‫نخستین قرارداد نیروگاه سازی‬ ‫ایران و جمهوری چک امضا شد‬ ‫صدور ‪ ۲۱‬محموله نفتی‬ ‫در سال ‪۲۰۱۶‬میالدی به فرانسه‬ ‫اخرین امار صنعت برق‬ ‫در بورس انرژی‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫افتتاح فاز ‪ ۱۷‬و ‪ ۱۸‬پارس جنوبی در فروردین ‪۹۶‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪6‬‬ ‫عکس‪ :‬سامان شرف الدین‬ ‫مناطق حاشیه نشین چابهار‬ ‫ساماندهی می شوند‬ ‫‪12‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫انتشار الگوی جدید قراردادهای‬ ‫نفتی تا ‪ 2‬هفته اینده‬ ‫امیرحس��ین زمانی نی��ا‪ ،‬معاون وزی��ر نفت در ام��ور بین الملل در‬ ‫گفت وگ��وی اختصاصی با گس��ترش صنعت خبر از انتش��ار طرح‬ ‫اص�لاح الگوی قرارداده��ای نفتی تا دو هفته این��ده داد‪ .‬موضوع‬ ‫قرارداده��ای نفتی یکی از پرچالش ترین طرح های وزارت نفت در‬ ‫دولت یازدهم بود که با تمام حاشیه ها سرانجام به تصویب مجلس‬ ‫شورای اسالمی رسید و براس��اس ان شیوه همکاری شرکت های‬ ‫خارج��ی در توس��عه میدان ه��ای نفتی ایران تش��ریح می ش��ود‪.‬‬ ‫ش��رکت های خارجی می توانن د بر اس��اس این الگو پیش��نهادات‬ ‫همکاری خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫پیشرفت ‪90‬درصدی تصفیه شکر‬ ‫کارخانه قند شور‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫برنامه وزارت نیرو برای مقابله با تبخیر‬ ‫تغییر اقلیم باعث ش��ده تا حدود ‪۲۵‬میلی��ارد مترمکعب تبخیر منابع اب‬ ‫افزایش یابد و میزان روان اب های کش��ور نیز ‪۲۰‬درصد کاهش داشته باشد‪.‬‬ ‫در همین راس��تا وزارت نیرو برنامه هایی را برای مقابله با این مس��ئله تدوین‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬تغییر اقلیم می تواند تمام ابعاد زندگی انس��ان‪ ،‬مسائل‬ ‫اجتماعی و اقتص��ادی را تحت تاثیر قرار دهد به طوری که این تاثیر می تواند‬ ‫تهدیدی برای زیس��ت نس��ل حاضر و نسل اینده به ش��مار اید‪ .‬یکی از علل‬ ‫پدیده تغییر اقلیم انتش��ار گازهای گلخانه ای و به دنبال ان افزایش گرمایش‬ ‫کره زمین ش��ناخته شده چراکه این گرمایش اثرات جانبی مانند ذوب شدن‬ ‫یخچال های طبیعی‪ ،‬وقوع توفان های ش��دید‪ ،‬بروز خشکسالی های مستمر و‬ ‫پایدار در بخش هایی از نقاط کره زمین را در پی دارد‪.‬‬ ‫کاه��ش ‪۱۵‬درص��دی میزان تغذی��ه اب زیرزمینی و کاه��ش ریزش برف‬ ‫در مقایس��ه با باران از دیگر ش��رایط ایجاد ش��ده در تغییر اقلیم اس��ت‪ .‬این‬ ‫موضوع س��بب شده تا زمان ذوب برف ها یک ماه زودتر اتفاق بیفتد و ضمن‬ ‫کاه��ش پایداری منابع برف��ی‪ ،‬تعداد دفعات باران ه��ای غیرموثر (باران های‬ ‫کمتر از ‪ ۵‬میلی متر) نیز افزایش پیدا کند‪ ،‬این در حالی اس��ت که بیشترین‬ ‫کاه��ش بارندگی به حوضه ه��ای ابریز خلیج ف��ارس و دری��ای عمان تعلق‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫حوضه های ابریز بندرعباس‪ ،‬س��دیج‪ ،‬کارون و کرخه شاهد کاهش بارش‬ ‫چش��مگیری هستند و این موضوع باعث ش��ده تا شهرهای بزرگ با مشکل‬ ‫تامین اب اشامیدنی مواجه شوند‪.‬‬ ‫اماره��ا حکایت از ان دارد که تغییرات اقلیم در بخش اب باعث ش��ده تا‬ ‫در مقایس��ه با دو دهه گذشته بارش های کش��ور ‪ ۱۰‬درصد کاهش و دمای‬ ‫کشور نیز ‪ 1/5‬درجه افزایش داشته باشد‪ ،‬این موضوع باعث شده وزارت نیرو‬ ‫نیز وارد کار ش��ود و در برنامه های گذش��ته خود تجدیدنظر کند به طوری که‬ ‫براس��اس گفته های چیت چیان‪ ،‬وزیر نیرو بیش از ‪ ۵۰‬س��د که برای احداث‬ ‫بدهی ‪۱۵۹۲‬میلیارد تومانی وزارت راه به‬ ‫پیمانکاران راه های روستایی‬ ‫مش��اور وزیر راه و شهرسازی در حوزه راه روستایی از بدهی ‪۱۵۹۲‬میلیارد تومانی‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی به پیمانکاران راه های روس��تایی خب��ر داد‪ .‬به گزارش مهر‪،‬‬ ‫حس��ین میرش��فیع در نشس��ت خبری انجمن خیرین راه وترابری اف��زود‪ :‬از اعتبار‬ ‫‪۱۱۵۰‬میلیارد تومانی مصوب ش��ده در سال‪ ۹۴‬و ‪ ۹۵‬برای احداث راه روستایی فقط‬ ‫یک میلیارد تومان ان پرداخت ش��ده اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬براس��اس برنامه قرار بود‬ ‫که س��ازمان برنامه و بودجه یک هزار میلیارد توم��ان از مطالبات پیمانکاران راه های‬ ‫روستایی را در مرداد پرداخت کند اما تنها ‪۱۶۰‬میلیارد تومان از این مبلغ‪ ،‬ان هم به‬ ‫صورت اس��ناد خزانه تامین شده است‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬تالش وزارت راه و شهرسازی‬ ‫این اس��ت که مطالبات ‪۴‬هزار پیمانکار راه روس��تایی تا پیش از عید نوروز پرداخت‬ ‫شود اما با توجه به نبود بودجه‪ ،‬تحقق این امر ممکن نیست‪ .‬عضو هیات مدیره شرکت‬ ‫ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل با اشاره به پرداخت نشدن مطالبات پیمانکاران‬ ‫در طول ‪4 ،3‬س��ال گذشته گفت‪ :‬براساس برنامه ششم توسعه باید ‪۳۲‬هزار کیلومتر‬ ‫راه روس��تایی جدید در کش��ور احداث شود‪ .‬میرش��فیع ادامه داد‪ :‬در ‪3‬سال گذشته‬ ‫‪۹‬هزار کیلومتر راه روس��تایی احداث و ‪۸‬هزار کیلومتر هم روکش راه روستایی انجام‬ ‫شده که ‪۲‬هزار کیلومتر ان به کمک خیرین بوده است‪ .‬گفتنی است انجمن خیرین‬ ‫راه وترابری با هدف جلب مش��ارکت های مردمی برای توس��عه زیرساخت های حوزه‬ ‫حمل ونقل در نقاط محروم در سال ‪ ۹۳‬به ثبت رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹کمک ‪۸۷‬میلیارد تومانی خیرین به پروژه های راهسازی‬ ‫در ادامه نشست احمد افشار‪ ،‬ریاست هیات مدیره انجمن خیرین راه و ترابری گفت‪:‬‬ ‫در دو سال گذشته ‪ ۲۰‬پروژه ازجمله اجرای روکش ـ اسفالت‪ ،‬ساخت راه روستایی‪،‬‬ ‫ایجاد راه های مواصالتی و‪ ...‬از س��وی انجمن خیرین راه و ترابری انجام ش��ده است‪.‬‬ ‫افش��ار اضافه کرد‪ ۹۰۰ :‬کیلومتر راه در مناطق محروم‪ ۲۳ ،‬پل و‪ ...‬س��اخته شده که‬ ‫این اقدامات ‪۱۴۷‬میلیارد تومان هزینه داش��ته است‪ .‬وی ادامه داد‪۶۰ :‬میلیارد تومان‬ ‫ان از طرف انجمن و ‪۸۷‬میلیارد تومان باقیمانده از سوی دولت تامین شده است‪.‬‬ ‫انها برنامه ریزی شده بود از برنامه احداث کنار گذاشته شدند و ابالغ اب قابل‬ ‫برنامه ریزی در تمام ‪ ۶۰۹‬دش��ت کشور و میزان اب سنجیده شده و حداکثر‬ ‫اب قابل اس��تفاده در مصارف شرب‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬صنعت و محیط زیست برای‬ ‫تک تک حوضه های ابریز و اب های سطحی مشخص شده است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر زیان های ناش��ی از کاهش بارش در استان های خوزستان‪،‬‬ ‫فارس و هرمزگان زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده به گونه ای که خش��ک‬ ‫ش��دن تاالب ها در نقاط مختلف کشور و بروز پدیده گرد و غبار و ریزگرد از‬ ‫دیگر اثرات تغییر اقلیم است که در استان های جنوبی و شرقی کشور شرایط‬ ‫دشواری را در زندگی مردم ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫به ط��ور کلی باید گفت که تغییر اقلیم تبعات اقتصادی زیادی را به همراه‬ ‫خواهد داش��ت به نحوی که یکی از علل کمبود اب در کش��ور تغییرات ناشی‬ ‫از اقلیم اس��ت که به موجب ان با کاهش اب کش��اورزی‪ ،‬فعالیت اقتصادی‬ ‫روس��تاییان به تعلی��ق درامده و باعث ش��ده تا مردم برخی از روس��تاها به‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیارد بشکه نفت در مخازن‬ ‫مورد مطالعه دانشگاه ها‬ ‫دبیر دومین کنفرانس ملی توسعه میدان های نفت‬ ‫و گاز ب��ا بیان اینکه بیش از ‪۱۰۰‬میلیارد بش��که نفت‬ ‫در مخازنی که به وس��یله ‪ ۹‬دانشگاه مطالعه می شود‬ ‫وجود دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یک درصد از این ‪۱۰۰‬میلیارد‬ ‫بشکه معادل ‪ ۵۰‬میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬سیدش��هاب الدین ایت اللهی در‬ ‫دومی��ن کنفرانس ملی توس��عه میدان ه��ای نفت و‬ ‫گاز با اش��اره به س��هم خاورمیانه در میزان نفت قابل‬ ‫اس��تحصال گفت‪ :‬در سال ‪۱۹۹۴‬میالدی ‪۶۰‬درصد از‬ ‫نفت قابل اس��تحصال در دنیا متعلق به خاورمیانه بود‬ ‫که این میزان در س��ال ‪ ۲۰۰۴‬به ‪۵۵‬درصد و در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۴‬به ‪۴۸‬درصد کاهش پیدا کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کشورهای خاورمیانه در سال های‬ ‫اخیر بیشترین مشکالت سیاسی و اجتماعی را تجربه‬ ‫کردن��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬با وج��ود این تغیی��رات قیمت نفت‬ ‫تغییر زیادی نمی کرد یا اگر تغییری داشت به سمت‬ ‫کاهش قیمت بود‪ .‬زمانی در خاورمیانه می توانس��تیم‬ ‫نفت راحت به دس��ت بیاوریم اما در حال حاضر سهم‬ ‫خاورمیان��ه در میزان نف��ت کاهش پیدا ک��رده و به‬ ‫موازات این موضوع فناوری در کش��ورهای دیگر ارتقا‬ ‫یافته است‪ .‬عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف‬ ‫و دبیر دومین کنفرانس ملی توسعه میدان های نفت و‬ ‫گاز ادامه داد‪ :‬پیش بینی می شد اگر ایران تحریم شود‬ ‫قیمت نفت به ‪ ۳۰‬دالر برس��د ام��ا در دوران تحریم‬ ‫قیمت نفت بیشتر به سمت کاهش حرکت می کرد‪.‬‬ ‫ایت الله��ی با تاکی��د بر اهمیت ازدیاد برداش��ت از‬ ‫میدان ه��ای نفتی تصریح کرد‪ :‬اگ��ر بخواهیم حداقل‬ ‫س��هم خودمان را در بازار نگه داریم راهی جز افزایش‬ ‫ضریب بازیافت میدان های نفتی نداریم‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه قراردادهای بی��ن وزارت نفت و‬ ‫دانش��گاه ها بیان کرد‪ :‬ب��ا قراردادهایی که بین وزارت‬ ‫نفت و دانشگاه ها بسته شده همچنین برقراری ارتباط‬ ‫با کشورهای خارجی و شرکت های ‪ E&P‬امیدواریم‬ ‫به نتیجه مطلوب برسیم و سهم خود را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫دبی��ر دومین کنفران��س ملی توس��عه میدان های‬ ‫نفت و گاز با اش��اره به تاکی��دات وزیر نفت در زمینه‬ ‫توس��عه میدان ه��ای نفتی اظهار ک��رد‪ :‬وزیر نفت در‬ ‫نامه ای که در این راس��تا نوشته اند بر راه اندازی مراکز‬ ‫ازدیاد برداشت در دانشگاه ها‪ ،‬انتخاب بهترین شریک‬ ‫خارجی‪ ،‬ارتباط با شرکت های ‪ E&P‬و‪ ...‬تاکید کردند‪.‬‬ ‫ایت اللهی در ادامه با اشاره به فعالیت ‪ ۹‬دانشگاه در‬ ‫توسعه میدان های نفتی گفت‪ ۹ :‬دانشگاه قدم بزرگی‬ ‫در این راستا برداش��تند و سعی کردند همه موارد را‬ ‫دنبال کنند‪ .‬به طور کلی بیش از ‪۱۰۰‬میلیارد بشکه در‬ ‫مخازنی که به وسیله دانشگاه ها مطالعه می شود نفت‬ ‫وجود دارد ک��ه تحقق یک درصد از این ‪۱۰۰‬میلیارد‬ ‫بشکه مس��اوی با ‪۵۰‬میلیارد دالر است که امیدواریم‬ ‫دانشگاه ها در این زمینه موفق باشند‪.‬‬ ‫ش��هرهای مجاور کوچ کنند و ضمن تخلیه روس��تاها ش��اهد بروز مشکالت‬ ‫عدیده ای در بخش حاشیه نشین شهرها باشیم‪.‬‬ ‫البت��ه باید به این موض��وع نیز توجه کرد که پدیده تغییر اقلیم منحصر به‬ ‫ایران نیس��ت و به طور تقریبی بیشتر کشورهای جهان با ان مواجه هستند‪،‬‬ ‫بنابرای��ن به نظر می رس��د در این ش��رایط ایران ناچار اس��ت از دانش تمام‬ ‫کارشناسان و دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی جهان برای برون رفت‬ ‫از این معضل استفاده کند‪.‬‬ ‫با در نظر گرفتن شرایط فعلی باید گفت که نمی توان با پدیده تغییر اقلیم‬ ‫جنگید بنابراین الزم است ضمن کنار امدن با شرایط موجود‪ ،‬شیوه زندگی‪،‬‬ ‫اقتصاد و فناوری های جدید را نیز با این پدیده وفق داد‪ .‬در این راس��تا باید‬ ‫کاهش گازهای گلخانه ای و توس��عه فناوری های متناسب با نیازهای ناشی از‬ ‫تغییر اقلیم را در دستور کار داشته باشیم تا فعالیت های اجتماعی و اقتصادی‬ ‫کمتر از پدیده تغییر اقلیم اسیب ببیند‪.‬‬ ‫تفاهمنامه ‪ ٢٠‬پروژه محیط زیستی‬ ‫به‪‎‬زودی امضا می‪‎‬شود‬ ‫معاون وزیر نفت در امور پتروش��یمی‬ ‫از امض��ای تفاهمنام��ه ‪ ٢٠‬پ��روژه‬ ‫زیس��ت محیطی در هفته این��ده میان‬ ‫ش��رکت مل��ی صنای��ع پتروش��یمی و‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد‪.‬‬ ‫مرضیه ش��اهدایی در ایین گش��ایش‬ ‫واح��د مکانیزم توس��عه پاک (‪)CDM‬‬ ‫پتروش��یمی ش��یراز ب��ه ایلن��ا گف��ت‪ :‬حف��ظ‬ ‫محیط زیس��ت از رکن های اصلی مس��ئولیت های‬ ‫اجتماعی است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه طراحی و اجرای واحدهای‬ ‫جدید پتروشیمی منطبق با فناوری های روز دنیا‬ ‫و مالحظات زیست محیطی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬انتشار‬ ‫االینده ه��ای زیس��ت محیطی در مجتمع ه��ای‬ ‫پتروش��یمی تنه��ا در واحدهای قدیم��ی به دلیل‬ ‫فرسوده شدن و اس��تفاده از فناوری های قدیمی‬ ‫روی می‪‎‬دهد که ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی‬ ‫برای برطرف کردن انها اقدام می‪‎‬کند‪.‬‬ ‫معاون وزیر نفت ادامه داد‪ :‬ش��رکت ملی صنایع‬ ‫پتروش��یمی هم��گام ب��ا پیش��رفت ها و تحوالت‬ ‫جهانی و همس��و با تعهدنام��ه کنفرانس تغییرات‬ ‫اقلیم��ی پاریس مبنی بر کاهش انتش��ار گازهای‬ ‫گلخان��ه‪‎‬ای گام برم��ی دارد‪ .‬به گفته ش��اهدایی‪،‬‬ ‫کاهش مصرف ان��رژی با اصالح فرایندها و تغییر‬ ‫تجهی��زات‪ ،‬کاه��ش انتش��ار گازه��ای‬ ‫گلخان��ه ای و اس��تفاده از ان ب��ه عنوان‬ ‫خ��وراک در واحده��ا و کاهش انتش��ار‬ ‫گازه��ای گلخانه ای ب��رای جلوگیری از‬ ‫الودگی محیط زیس��ت ‪3‬محوری اس��ت‬ ‫که ش��رکت مل��ی صنایع پتروش��یمی‬ ‫همس��و با سیاست های سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست انجام می دهد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مل��ی صنایع پتروش��یمی‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬اجرای طرح مکانیزم توس��عه پاک‬ ‫در پتروش��یمی ش��یراز تنها برای کاهش انتشار‬ ‫االینده ه��ا در محیط زیس��ت انجام ش��ده و هیچ‬ ‫منفعت اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫وی ب��ه امض��ای تفاهمنام��ه‪‎‬ای میان ش��رکت‬ ‫مل��ی صنای��ع پتروش��یمی و س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت در هفته اینده اشاره و اظهار کرد‪:‬‬ ‫ای��ن تفاهمنامه ش��امل ‪ ٢٠‬پروژه ب��رای کاهش‬ ‫االینده‪‎‬های زیست محیطی است‪.‬‬ ‫طرح مکانیزم توسعه پاک (‪ )CDM‬پتروشیمی‬ ‫شیراز صبح روز گذشته با حضور معصومه ابتکار‪،‬‬ ‫معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست‪ ،‬مرضیه شاهدایی‪ ،‬معاون وزیر نفت‬ ‫در امور پتروش��یمی و س��یدمحمدعلی افشانی‪،‬‬ ‫استاندار فارس افتتاح شد‪.‬‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 17‬ﺍﺳﻔﻨﺪ ‪ 8 1395‬ﺟﻤﺎﺩﻯﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ‪1438‬‬ ‫‪ 7‬ﻣﺎﺭﺱ ‪ 2017‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 73‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2046‬‬ ‫ﺧﺒﺮ‬ ‫ﺻﺪﻭﺭ ‪ 21‬ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻧﻔﺘﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪2016‬ﻣﻴﻼﺩﻯ ﺑﻪﻓﺮﺍﻧﺴﻪ‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻧﺮژﻯ ﺍﻓﺮﻳﻘﺎﻯ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻓﺮﻳﻘﺎﻯ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻧﺮژﻯ ﺍﻓﺮﻳﻘﺎﻯ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺩﺭ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﻛﺖ‬ ‫ﻣﻠﻰ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮﻭﺷــﻴﻤﻰ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺟﺪﻯ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺮﻧﺎ‪،‬‬ ‫ﺗﻴﻨﺎ ﺟﻮﻣﺖ ﭘﺘﺮﺳــﻮﻥ‪ ،‬ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻧﺮژﻯ ﺍﻓﺮﻳﻘﺎﻯ ﺟﻨﻮﺑﻰ‪ ،‬ﻳﻜﺸــﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 15‬ﺍﺳــﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺷﺎﻫﺪﺍﻳﻰ‪ ،‬ﺭﻳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮﻭﺷــﻴﻤﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺩﻭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺍﻧﺮژﻯ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺑﻴﮋﻥ‬ ‫ﺯﻧﮕﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺯﻳﺮ ﻧﻔــﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻯ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻫﺎﻯ‬ ‫ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺳــﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻯ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ‬ ‫ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺩﺭ ﺳــﻔﺮ ﺣﺴــﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ‪،‬‬ ‫ﺭﻳﻴﺲﺟﻤﻬــﻮﺭﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﻳﻘﺎﻯ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎﻯ ﺁﻳﻨﺪﻩ‬ ‫ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴــﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﻫﺪﺍﻳﻰ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ‬ ‫ﺍﺯ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻫﺎﻯ ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﺯﻣﻴﻨﻪﺳــﺎﺯﻯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺍﻓﺮﻳﻘﺎﻯ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻓﺮﻳﻘﺎﻯ ﺟﻨﻮﺑﻰ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﭘﻴﺸــﻴﻨﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺩﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ‬ ‫ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﺳــﻮﺧﺖﻫﺎﻯ ﻣﺎﻳﻊ ﺍﺯ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮﻭ ﺍﺱﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻏﺎﺯ ﻳﻚ ﭘﺮﻭژﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺧﺒﺮ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻫﺎ ﻣﻘﺮﺭ ﺷــﺪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﭘﻴﺶﻧﻮﻳﺲ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺩﺭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎﻯ ﻣﺎﻳﻊ‪،‬‬ ‫ﻧﺸﺴﺖﻫﺎﻯ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺑﻴﺮ ﻛﻞ ﺍﻭﭘﻚ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺗﻮﺍﻓﻖ‬ ‫ﺍﻭﭘﻚ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﺩﺑﻴــﺮ ﻛﻞ ﺍﻭﭘﻚ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻫﻨﻮﺯ ﺻﺤﺒﺖ ﻛــﺮﺩﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻤﺪﻳﺪ‬ ‫ﺗﻮﺍﻓــﻖ ﻛﺎﻫــﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﺍﻭﭘــﻚ ﻭ ﺩﺳــﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻣــﺎ ﻣﻬﻢ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﻣﻬﺮ ﺑــﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﭘﺎﻳــﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮﻯ‬ ‫»ﺍﺳــﭙﻮﺗﻨﻴﻚ« ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺭﻛﻴﻨﺪﻭ‪ ،‬ﺩﺑﻴﺮ ﻛﻞ ﺍﻭﭘﻚ ﺩﺭ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ‬ ‫ﺍﻧﺮژﻯ »‪ «CERAWeek‬ﺩﺭ ﺷــﻬﺮ »ﻫﺎﺳﺘﻮﻥ« ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫»ﺻﺤﺒــﺖ ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﻭﭘﻚ ﻫﻨﻮﺯ ﺯﻭﺩ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﮕﺎﻩ‬ ‫ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺠﻰ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ‪«.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺗﺼﺮﻳــﺢ ﻛــﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺯﻣــﺎﻥ ﺑﺮﮔــﺰﺍﺭﻯ ﻧﺸﺴــﺖ ﺁﻳﻨــﺪﻩ‬ ‫ﺍﻭﭘــﻚ ﺩﺭ ﻣــﺎﻩ ﻣﻪ)ﺧــﺮﺩﺍﺩ ‪ (96‬ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺗﻤــﺎﻡ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﭼﻪ ﺩﺳــﺘﺎﻭﺭﺩﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻳﻢ‪ .‬ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ‬ ‫ﺗﺎﺯﻩﺗﺮﻳــﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻭﭘﻚ‪ ،‬ﻋﺮﺿﻪ ﺟﻬﺎﻧــﻰ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ژﺍﻧﻮﻳﻪ ﺑﻴﺶ‬ ‫ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺑﺸــﻜﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﻫــﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ‪95/75‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺑﺸــﻜﻪ ﺛﺒﺖ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺳﻰ ﻭ‬ ‫ﺷﺸــﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺳــﺎﻻﻧﻪ ﺍﻧــﺮژﻯ »‪ «CERAWeek‬ﺑﺎ‬ ‫ﺣﻀــﻮﺭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ‪ 3‬ﻫﺰﺍﺭ ﺷــﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 60‬ﻛﺸــﻮﺭ‬ ‫ﺟﻬــﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ‪ 4‬ﺭﻭﺯ ﺑــﺎ ﻣﺤﻮﺭﻳﺖ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺻﻨﻌﺘﻰ‪،‬‬ ‫ﺍﺳــﺘﺮﺍﺗﮋﻯ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎﻯ ﺍﻧﺮژﻯ ﺩﺭ »ﻫﺎﺳﺘﻮﻥ« ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻴﻼﺩﻯ ﺍﻋﻀﺎﻯ‬ ‫ﺍﻭﭘــﻚ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ژﺍﻧﻮﻳﻪ ‪ 2017‬ﺣﺪﻭﺩ‬ ‫‪1/2‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺑﺸــﻜﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﻪ ‪32/5‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺑﺸﻜﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻧﻴﺎ‪:‬‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺪﻝ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ‬ ‫ﻧﻔﺘﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ‬ ‫ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﺁﻥ ﻣﺪﻝ‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺗﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥﻫﺎﻯ‬ ‫ﻧﻔﺘﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ‬ ‫ﻧﻔﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ‬ ‫ﻛﺮﺩ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻓﻨﻰ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ‬ ‫ﺩﺍﺷﺖ‬ ‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﻣﻬﺪﻯ ﻛﺎﻭﻩﺍﻯ‬ ‫ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴــﻰ »ﻭﺳﻞ ﻭﻟﻴﻮ« ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﻰﺷﻮﺩ‬ ‫ﻛــﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪ 2016‬ﻣﻴﻼﺩﻯ ﺩﺭ ﻣﺠﻤــﻮﻉ ‪ 21‬ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ‬ ‫ﻧﻔﺘﻰ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻧﺴــﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ‪،‬‬ ‫ﻳﻮﻧﺎﻥ ﻭ ﺍﺳــﭙﺎﻧﻴﺎ ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﻴــﺐ ‪ 14 ،15‬ﻭ ‪ 13‬ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻧﻔﺘﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ‬ ‫ﺧﺒﺮﻯ ﭘﻼﺗــﺲ‪ ،‬ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ‪ ،‬ﻳﻮﻧﺎﻥ ﻭ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﻣﻰﻓﺮﻭﺷﺪ‪ .‬ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﻭﺳــﻞ ﻭﻟﻴﻮ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ ﺷــﺪ‪ ،‬ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ‬ ‫ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷــﻮﻧﺪ‪ .‬ﺳﺎﻝ ‪ 2012‬ﻣﻴﻼﺩﻯ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻧﻔﺖ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻭ ﻏﺮﺍﻣﺖ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻛﺮﺩ؛ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺩﺭ ژﺍﻧﻮﻳﻪ ‪ 26) 2016‬ﺩﻯ ‪ (1394‬ﻟﻐﻮ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ‪ ،‬ﭼﻴﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻧﻔﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻧﻔﺘﻜﺶﻫﺎﻯ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﻛﺮﺩ‪ ،‬ژﺍﭘﻦ ﺑــﺮﺍﻯ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪،‬‬ ‫ﺑﻴﻤﻪ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩ؛ ﻛﺮﻩﺟﻨﻮﺑﻰ ﻭ ﺗﺎﻳﻮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻧﻔﺖ‬ ‫ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ‪) CFR‬ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻭ ﻛﺮﺍﻳﻪ ﺣﻤﻞ ﺗﺎ‬ ‫ﻣﻘﺼﺪ( ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻛﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﻭﺳﻞ ﻭﻟﻴﻮ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻣﺠﻤﻮﻉ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻛﺸﺘﻴﺮﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺣﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮﻯ ﺧﻴﺮﻩﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻭ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻳﻮﻧﺎﻧﻰ ﻭ ﺑﻠﮋﻳﻜﻰ ﺭﺍ‬ ‫ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ‪ ،‬ﻭﺭﻭﺩ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﻳﻮﻧﺎﻧﻰ ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺳــﻬﻢ ﻧﻔﺘﻜﺶﻫﺎﻯ ﻣﺪﻝ »ﺳﻮﺋﺰﻣﻜﺲ«‬ ‫ﻋــﺎﺯﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪ 2016‬ﻣﻴﻼﺩﻯ ﺑﻪ ‪ 81‬ﻓﺮﻭﻧﺪ ﺑﺮﺳــﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﺣﺎﻟــﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﻢ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪ 2015‬ﻣﻴــﻼﺩﻯ ‪ 15‬ﻓﺮﻭﻧﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺎﺭﻯ‪ ،‬ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻴﻼﺩﻯ ﺩﻭﻣﺤﻤﻮﻟﻪ‬ ‫ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺳﺒﻚ ﻭ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺩﻭ ﻓﺮﻭﻧﺪ ﻧﻔﺘﻜﺶ ﻏﻮﻝﭘﻴﻜﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﺎﻡﻫﺎﻯ »ﻫﻴﻮﺝ« ﻭ »ﺍﺳﻨﻮ« ﺩﺭ ﺑﻨﺪﺭ ﺭﻭﺗﺮﺩﺍﻡ ﻫﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺷﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﺪ‪ .‬ژﺍﻧﻮﻳﻪ )ﺩﻯ‪-‬ﺑﻬﻤﻦ( ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﻴﮋﻥ ﺯﻧﮕﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺯﻳﺮ‬ ‫ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ‪3‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ‬ ‫ﻭ ‪ 900‬ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺸــﻜﻪ ﻧﻔﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳــﺎﻝ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺭﻗﻢ ﺑﻪ ‪4‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺑﺸــﻜﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻥﺩﻫﻨﺪﻩ‬ ‫ﺑﺎﺯﮔﺸــﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﺳﺎﻝ ‪ 2012‬ﻣﻴﻼﺩﻯ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﺯﻣﺎﻧﻰﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻯ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺑﺎ »ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ« ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﮕﻮﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ﺗﺎ ‪ 2‬ﻫﻔﺘﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ‬ ‫ﺍﻣﻴﺮ ﻣﻬﺮﺯﺍﺩ‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﺍﻣﻴﺮﺣﺴــﻴﻦ ﺯﻣﺎﻧﻰﻧﻴــﺎ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﻧﻔــﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ‬ ‫ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠــﻞ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔــﻮﻯ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺑﺎ ﮔﺴــﺘﺮﺵ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻃﺮﺡ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﻟﮕﻮﻯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ‬ ‫ﻧﻔﺘﻰ ﺗﺎ ‪ 2‬ﻫﻔﺘﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﺍﺩ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ‬ ‫ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﭘﺮﭼﺎﻟﺶﺗﺮﻳﻦ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺎﺷــﻴﻪﻫﺎ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺭﺳــﻴﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﺷﻴﻮﻩ‬ ‫ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥﻫﺎﻯ‬ ‫ﻧﻔﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺸــﺮﻳﺢ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ‬ ‫ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﺍﻟﮕﻮ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺗﻌﻴﻴـﻦ ﺗﻜﻠﻴـﻒ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫـﺎﻯ ﻧﻔﺘـﻰ ﺗـﺎ‬ ‫‪2‬ﻫﻔﺘﻪ ﺩﻳﮕﺮ‬ ‫ﺍﻣﻴﺮﺣﺴــﻴﻦ ﺯﻣﺎﻧﻰﻧﻴﺎ‪ ،‬ﻋﻀــﻮ ﺗﻴــﻢ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩﻛﻨﻨﺪﻩ‬ ‫ﻫﺴــﺘﻪﺍﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺸــﺘﻢ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﻭ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺟﻠﺴــﻪ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺗﺤﻠﻴﻒ ﺣﺴــﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ‬ ‫ﺍﻛﻨــﻮﻥ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﻧﻔــﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺍﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﺯﻣﺎﻧﻰﻧﻴﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﮕﻮﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ‬ ‫ﻧﻔﺘــﻰ‪ ،‬ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥﻫــﺎ ﻭ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻌﻮﻳﻖ‬ ‫ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻯ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ‬ ‫ﻣﻰﺧﻮﺍﻧﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺑﺤﺚﻫﺎﻳـﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺑـﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪ ﻭ‬ ‫ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺻﻞ‪ 77‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﺪ ﺗﺎ ﻃﺮﺡ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﻟﮕـﻮﻯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ‬ ‫ﻧﻔﺘـﻰ ﺭﻭﻧـﺪ ﺳـﺮﻳﻊﺗﺮﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻴـﺶ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﺍﻣﺎ‬ ‫ﻫﻨﻮﺯ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺁﻥ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﻧﺸـﺪﻩ ﻭ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺧﺎﺟﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﻰ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ‬ ‫ﭼﻴﺴﺖ؟‬ ‫ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﻟﮕﻮﻯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫــﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ‪ ،‬ﻳﻜﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺳــﺮﻋﺖ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﻰﻛﺮﺩﻳﻢ‪ .‬ﺭﻭﻧﺪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑــﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﻫﻤــﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺑﺎﺭﻫﺎ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮﺳــﺶﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﻬــﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺟﺮﺍ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﻮﻳﻖ‬ ‫ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﻣﻰﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣــﺪﻝ ﺟﺪﻳــﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫــﺎﻯ ﻧﻔﺘــﻰ ﻫﻨﻮﺯ ﺑــﻪ ﻃﻮﺭ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺸــﺪﻩ ﻭ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﺟﺰﺋﻴــﺎﺕ ﻣﺪﻝ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘــﻰ ﺍﻃﻼﻋﻰ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﺴــﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻨﺪ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷــﺮﺍﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺯ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻣﻄﻠﻊ‬ ‫ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳـﺪ ﻃﺮﺡ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﻟﮕﻮﻯ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫـﺎﻯ ﻧﻔﺘـﻰ ﺑﺎ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﻣﻠﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺷـﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺩﺭ ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰﺷﻮﺩ؟‬ ‫ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﻣﻠﻰ ﺭﺳــﻴﺪﻩﺍﻳﻢ ﻭ ﺗﺎ‬ ‫ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ‪ .‬ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ‬ ‫ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﻧﻔﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﺷــﺪﻩ‬ ‫ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳــﺎﻝ ﻣﺪﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ﻣﻨﺘﺸــﺮ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫــﺪ ﺷــﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻰ ﺗــﺎ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﻳﮕــﺮ ﺗﻜﻠﻴﻒ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺩﻭﻃﺮﻑ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺁﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻣﻮﻇﻒ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ‬ ‫ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻃـﺮﺡ ﺍﺭﺍﺋﻪ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎﺩ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ؟‬ ‫ﭘــﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﻣــﺪﻝ ﺟﺪﻳــﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫــﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ‪ ،‬ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﺁﻥ ﻣﺪﻝ‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺗﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ‬ ‫ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻓﻨﻰ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ‬ ‫ﺩﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﭼﺮﺍ ﻃـﺮﺡ ﺍﻭﻟﻴـﻪ ﺩﺭ ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨـﻰ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ؟‬ ‫ﻃــﺮﺡ ﺍﻭﻟﻴﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﺤــﻦ ﻋﻠﻨﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺭﻓﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻫﺎﻯ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺑﻨﺪﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺷــﻴﻮﻩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ‬ ‫ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﻣﻠﻰ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻰﺁﻣﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺮﭼﻨــﺪ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﻣﻠﻰ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ‬ ‫ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﻃﺮﺡ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﻟﮕــﻮﻯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺷــﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺻﻼﺡ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺍﻳــﻦ ﻃﺮﺡ ﺭﺍ‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰﺩﺍﺩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﻬﺘﺮ‬ ‫ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﺮﺩﻡﺳﺎﻻﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﻰ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﻛــﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺭﺳﻴﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﺸﻜﻠﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﻧﻘﺪﻫﺎ ﻛﻤﻚ‬ ‫ﻛﺮﺩ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻟﮕﻮﻯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ‬ ‫ﻧﻔﺘﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﻮﺩ‪ ،‬ﭘﺎﺳــﺨﻰ ﻧﺪﺍﺩ ﻭ ﺗﻨﻬــﺎ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕﻫﺎﻯ ﺷﺨﺼﻰ ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺩﺍﺭﺩ!‬ ‫‪ ‬ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﻓﻊ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﻭﺯﺍﺭﺕ‬ ‫ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻃﺮﺣﻰ ﺑﻪ ﻫﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺧﻮﺍﺳــﺘﺎﺭ ﺍﺻﻼﺡ‬ ‫ﺍﻟﮕــﻮﻯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ﺷــﺪ‪ .‬ﻫﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﭘﺲ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﻮﺍﻓﻘــﺖ ﺑﺎ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﻟﮕــﻮﻯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ‪ ،‬ﻃﺮﺡ‬ ‫ﺍﺻﻼﺣﻰ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺍﺳــﺤﺎﻕ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻯ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﻛﻠﻴﺪ ﺯﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻰﺷــﻚ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺘﺎﺩ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺻﻼﺡ‬ ‫ﺍﻟﮕﻮﻯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺎﺱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺪﻝ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ )‪ (IPC‬ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺑﺮﺭﺳﻰﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﻗﻴﻖ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻊﮔﻴﺮﻯﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺷﻔﺎﻑ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﻰﺷﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﺳﺤﺎﻕ‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻯ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﺭﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﻭ ﺭﻳﻴﺲ ﺳﺘﺎﺩ‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ‬ ‫ﺑﺎ ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﻮﺗﺎﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻓﺎﺯ ‪ 11‬ﭘﺎﺭﺱ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭﻳﮋﻩﺍﻯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻯ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ‬ ‫ﺍﻭﻝ ﺁﺫﺭ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺳــﺘﺎﺩ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻭﺯﻳﺮ‬ ‫ﻧﻔــﺖ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ‪ ،‬ﺍﻗــﺪﺍﻡ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﺭﺍ ﻛﺎﺭﻯ‬ ‫ﻣﻬــﻢ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛــﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪» :‬ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﻛﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻫﻢ‬ ‫ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻪ ﻛﺸــﻮﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ‬ ‫ﻭ ﻫﻢ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫــﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪«.‬‬ ‫»ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﻮﺗﺎﻝ ﻓﺮﺍﻧﺴــﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺑﺮﺧﻰ‬ ‫ﺟﻨﺎﺡﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﭘﺮﭼﺎﻟﺶﺗﺮﻳــﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪«.‬‬ ‫ﭘﻴﺶﺗــﺮ ﺩﺭ ﺑﻬــﺎﺭ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﻭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑــﺎ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ‬ ‫ﺟﻠﺴــﺎﺕ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﮕﻮﻯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻭﻥ‬ ‫ﺍﻭﻝ ﺭﻳﻴﺲﺟﻤﻬــﻮﺭﻯ ﺩﺭ ﺣﺎﺷــﻴﻪ ﺑﻴﺴــﺖﻭﻳﻜﻤﻴﻦ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ‪ ،‬ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻭ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 18‬ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫»ﺍﻣــﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﮔﻔﺖ ﺍﺻــﻮﻝ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﻣﺘﻜﻰ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ‬ ‫ﻧﻔﺖ ﻭ ﺩﺳــﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻭ ﺣﺘﻰ ﻣﺘﻜﻰ‬ ‫ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﺬﺍﺑﻴﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ‬ ‫ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﻃﻮﺭ ﺣﺘﻢ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺑﻪﺯﻭﺩﻯ ﺗﺎ ﻳﻜﻰ‪ ،‬ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺩ ﻭﻟﻰ ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﭘﻴﺪﺍ‬ ‫ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ‪«.‬‬ ‫ﻣــﻮﺝ ﺯﻭﺩﺭﺱ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﺡ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﻟﮕﻮﻯ ﻧﻔﺘﻰ‬ ‫ﺍﻣــﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺳــﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺩﺭ ﺭﻓﻊ ﺑﺮﺧــﻰ ﻧﻮﺍﻗﺺ ﺭﺍ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﻃﺮﺡ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﻟﮕﻮﻯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ‬ ‫ﻧﻔﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻛﺸــﻴﺪﻩ ﺷــﺪ ﻛــﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺗﺨﺼﺼﻰ‬ ‫ﻫﻴــﭻ ﺑﺤﺜﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻥ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﻣﻘﺎﻭﻣﺘــﻰ ﻫﻢ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺻﻼﺡ ﺁﻥ ﺑﺎﺯ ﮔﺬﺍﺷــﺘﻪ ﺑﻮﺩ‬ ‫ﺗﺎ ﺑــﺎ ﻫﻤﻔﻜﺮﻯ ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ‬ ‫ﻧﻔﺘﻰ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺷــﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺝ‬ ‫ﺯﻭﺩﺭﺱ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻃــﺮﺡ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﻟﮕﻮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﺎﻫﻤﻮﺍﺭﻯﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻯ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺍﺣﻤﺪ ﺗﻮﻛﻠﻰ ﻛﻪ ﺭﺍﻯ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺩﻫﻤﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺭﺍ ﺑﻪﺩﺳــﺖ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩ ﺑﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﺎﻣﻪﺍﻯ‬ ‫ﺑــﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴــﺮﻯ‪ ،‬ﺟﻤﻊﺑﻨــﺪﻯ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺧــﻮﺩ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ‬ ‫ﻣﻨﺘﻘــﺪﺍﻥ ‪ IPC‬ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﺟﺪﻳــﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻯ‬ ‫ﺭﺍ ﺭﺳــﺎﻧﻪﺍﻯ ﻛــﺮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺑــﻮﺩ‪» :‬ﺍﻟﮕﻮﻯ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﺑﺎﻻﺩﺳــﺘﻰ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺑﺎ‬ ‫ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ‪ ،‬ﻧﻘﺾ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻠﻰ‪ ،‬ﺣﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺧﻼﻑ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ‪ ،‬ﺍﺿﻤﺤﻼﻝ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪،‬‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺎﻡﻓﺮﻭﺷﻰ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﻴﺮﺻﻴﺎﻧﺘﻰ‪ ،‬ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ‬ ‫ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭ‪ ...‬ﺧﻼﻑ ﻣﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﻣﻠﻰ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﺳــﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺗﻰ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭﺣﺎﻝﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ‬ ‫ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮﺩ‪«.‬‬ ‫ﭼﻨﺪﻯ ﺑﻌﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﻛﺶ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻮﺝ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻫﺎﻯ‬ ‫ﺯﻭﺩﺭﺱ‪ ،‬ﺭﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺸــﺠﻮﻳﺎﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ ‪ 12‬ﺗﻴﺮ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ‪» :‬ﺗﺎ ﻭﻗﺘﻰ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﻧﺸــﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎﻯ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ‬ ‫ﺑﺴــﺘﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻣﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪﺍﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻭﻗﺘﻰ ﻗﻀﻴﻪ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻧﺸﺪﻩ ﻫﻴﭻ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻯ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﺩ‪«.‬‬ ‫ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺑﻌــﺪ ﻧﻴﺰ ﺭﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪﺍﻯ ﺑﻪ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲﺟﻤﻬــﻮﺭﻯ ﺗﺬﻛﺮﺍﺕ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩﮔﺎﻧــﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺻﻼﺡ‬ ‫ﻣﺼﻮﺑــﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘــﻰ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺍﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ ﻣﺘــﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈــﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ‬ ‫ﻣﺪﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪» :‬ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻛﻼﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺩﺍﺭﻡ ﻛﻪ ﺍﻭﻻ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻯ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻫﻤﻪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭﻇﺎﻳﻒ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺠﺪﺍﻧﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻧﻜﺎﺕ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺯﺑﺪﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻧﻔﺘﻰ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮﺭ‬ ‫ﺟﺪﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ‪«.‬‬ ‫‪ ‬ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻭ ﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺲ ﺭﺍ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻔﺘﻰ ﻧﻤﻰﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﺭﻳﻴﺲ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻟﺰﻭﻣﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﺡ ﺑﺤﺚ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ‬ ‫ﻓﺮﻭﺵ ﻧﻔﺖ ﻭ ﺍﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺍﺭﺳــﺎﻝ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨــﻪ ﺍﻟﮕﻮﻯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳــﺪ ﻧﻔﺘﻰ ﺑﻪ ﻫﻴﺎﺕ‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ‪ ،‬ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮﻫﺎﻯ ﻣﺘﻔﺎﻭﻣﺘﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭼﻨــﺪﻯ ﭘﻴﺶ ﺑﻬــﺮﻭﺯ ﻧﻌﻤﺘﻰ‪ ،‬ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﺭﻳﻴﺴــﻪ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺯ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﻭﻳﮋﻩ ﻋﻠﻰ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ‬ ‫ﺍﻧﺮژﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻔﺘﻰ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ ﻧﻔــﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ‪ :‬ﻣﺼﻮﺑﻪ‬ ‫ﺩﻭﻟــﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﻧﻔﺖ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻳﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺭﺳــﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻫﻴﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ‬ ‫ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ‬ ‫ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ‪ :‬ﻟﺰﻭﻣﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﺡ‬ ‫ﺑﺤــﺚ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﻔﺖ ﻭ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧــﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﻠــﻰ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧــﻰ ﻛﻤﻰ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ ﺗﺬﻛﺮ ﻳﻚ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺷﻮﺭﺍﻯ‬ ‫ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﻤﻰﻛﻨــﺪ‪ ،‬ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ‬ ‫ﺑﺒﻨﺪﻧــﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺳــﺪ ﺍﻣﺎ ﺷــﻮﺭﺍﻯ‬ ‫ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺳﺎﻝﻫﺎﺳــﺖ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺑــﻪ ﻃﺮﺡ ﻳﻚ ﭘﺮﺳــﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﻣﮕــﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ﻛﻪ ﻫﻢﺍﻛﻨــﻮﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻓﺮﻭﺵ‬ ‫ﻧﻔــﺖ ﻭﺟــﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺑــﻪ ﺗﺼﻮﻳــﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻰﺭﺳــﺪ؟‬ ‫ﻧﻤﻰﺭﺳــﺪ‪ ،‬ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺨﺴﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦﺑﺎﺭﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺴﻴﺮ‬ ‫ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺮﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺁﻧﺠﺎ‬ ‫ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻴﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﺴﺘﻪ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻧﻴﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠــﺲ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ‬ ‫ﺣﺘﻢ ﻻﺯﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳــﺎﻧﻰ ﺷــﻮﺩ‪،‬‬ ‫ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺍﻧﺮژﻯ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺭﺳــﻰ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﻠــﻰ ﻣﻄﻬــﺮﻯ‪ ،‬ﻧﺎﻳﺐﺭﻳﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻌــﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑــﻪ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﻔﺴــﻴﺮ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺻﻞ ‪ 77‬ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭﻟــﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﻭﻟﺖﻫــﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺳــﺪ ﺍﻣﺎ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻴﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ‬ ‫ﻧﻴﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪ .‬ﺣﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺷــﺮﻛﺖ‬ ‫ﻣﻠﻰ ﻧﻔﺖ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺤﺚ ﺩﻳﮕﺮﻯ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﻭﺯﻳﺮ ﻧﻔﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳــﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﻃﺮﻑ‬ ‫ﻛﺮﺩﻩﺍﻳﻢ ﻣﺎ ﻫــﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﻭ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥﻫﺎ ﻭ ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻴﺎﺕﺭﻳﻴﺴﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺳــﺨﻨﺎﻥ ﺍﻋﻀــﺎﻯ ﻫﻴﺎﺕﺭﻳﻴﺴــﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑــﻪ ﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﻧﺮژﻯ ﻫﻢ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﺣﺴﻨﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﻧﺮژﻯ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦﺑﺎﺭﻩ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ :‬ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ‬ ‫ﻧﻔﺘﻰ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﻭ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ‬ ‫ﻧﻴﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ‪ :‬ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﻛﻨﺪ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻯ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺻﻞ‪ 77‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺍﻧﺮژﻯ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ‪:‬‬ ‫ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ﻧﻴــﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﻭ ﻣﻠﺰﻡ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻻﻳﺤﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ‬ ‫ﺁﻥ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﺎﻳﺐﺭﻳﻴــﺲ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺍﻧــﺮژﻯ‪ ،‬ﺣﺴــﻴﻦ‬ ‫ﺍﻣﻴﺮﻯﺧﺎﻣﻜﺎﻧﻰ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺗﻰ ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻟﮕﻮﻯ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻔﺖ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺻﺤﻦ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﻧﺪﺍﺭﺩ‪ .‬ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺭ ﻫﻴﺎﺕ‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫ارزان ترین خودرو‬ ‫تمام اتوماتیک رونمایی شد‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1395‬‬ ‫‪ 8‬جمادی الثانی‪1438‬‬ ‫‪ 7‬مارس ‪2017‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 73‬پیاپی ‪2046‬‬ ‫امضای ‪ ٢‬قرارداد خودرویی‬ ‫تا قبل از عید‬ ‫محمدرض��ا نعمت زاده‪ ،‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در مراس��م‬ ‫رونمایی از محصول جدید سایپا از امضای دو قرارداد جدید خودرویی‬ ‫ت��ا پیش از پایان س��ال خبر داد و گفت‪ :‬در ح��ال حاضر دو قرارداد‬ ‫خودرویی با خودروسازان خارجی به امضا رسیده است و قراردادهای‬ ‫س��وم و چهارم خودروسازان با ش��رکای خارجی نیز تا پیش از پایان‬ ‫سال به امضا خواهد رسید‪.‬‬ ‫عرضه ساالنه یک محصول‬ ‫برنامه جدید سایپا‬ ‫مدیرعامل س��ایپا در مراسم رونمایی از خودرو کوییک بابیان اینکه‬ ‫اعتقاد مدیران س��ایپا به اقتصاد مقاومتی تکلیفی شرعی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ما تالش خود را برای این تکلیف انجام دادیم و توانستیم در کمتر از‬ ‫یک سال به نقاط مطلوبی در تولید دست یابیم‪.‬‬ ‫مهدی جمالی در تش��ریح وضعیت تولید مهر امسال نسبت به سال‬ ‫گذش��ته اظهار کرد‪ :‬امار تولید در سال گذشته ‪ 300‬دستگاه در روز‬ ‫بود که در حال حاضر این رقم به ‪ 2500‬دستگاه رسیده است‪.‬‬ ‫جای خالی کار گروهی‬ ‫در صنعت قطعه‬ ‫ادامه دار بودن مشکالت‬ ‫نقدینگی در صنعت قطعه‬ ‫لزوم کاهش خودروهای چینی‬ ‫در بازار‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی معتقد است‬ ‫تا دس��تیابی ب��ه کیفیت مطلوب خودروها و تحق��ق اقتصاد مقاومتی در‬ ‫صنع��ت خودرو ایران همچنان راه زیادی باقی اس��ت‪ .‬غالم محمد زارعی‬ ‫در گفت وگ��و با خبرخودرو اظهار کرد‪ :‬انتظار می رود با تولید خودروهای‬ ‫جدید و متنوع و تداوم همکاری مشترک با خودروسازان معتبر جهانی به‬ ‫ت این صنعت در کشور باشیم‪ .‬وی تصریح‬ ‫تدریج ش��اهد تحول در کیفی ‬ ‫ک��رد‪ :‬ظرفیت موجود در خودروس��ازی ایران به طورقط��ع می تواند این‬ ‫ام��کان را فراهم کند تا صنعت خودرو کش��ور به عنوان پایگاهی از تولید‬ ‫خودروهای روزامد دنیا مطرح شود‪ .‬وی با بیان اینکه کیفیت و تنوع در‬ ‫تولید از اولویت های جدی در صنعت خودرو ایران است‪ ،‬گفت‪ :‬امید است‬ ‫در جریان ایجاد ش��ده در خودروس��ازی کش��ور کیفیت‪ ،‬تنوع و نواوری‬ ‫در تولی��د خودرو در ایران ب��ه میزانی افزایش یابد که به تراز خودروهای‬ ‫اروپایی و برتر در دنیا برسد تا روز به روز نیاز و تقاضای بازار به محصوالت‬ ‫وارداتی کاهش پیدا کند‪ .‬وی با اشاره به افزایش بیش از حد خودروهای‬ ‫چینی در کشور تاکید کرد‪ :‬توجه به افزایش تولید بدون توجه به افزایش‬ ‫کیفیت و تنوع متناسب با انتظار مشتریان داخلی ازجمله دالیل افزایش‬ ‫بیش از حد خودروهای چینی در ایران است‪ .‬نماینده بویراحمد و دنا در‬ ‫مجل��س دهم تصریح کرد‪ :‬امروز عالوه بر تالش خودروس��ازان در جهت‬ ‫ارتق��ای کیفیت و تنوع در تولید‪ ،‬مجلس و دول��ت نیز باید حمایت های‬ ‫الزم را از این بخش صنعت کش��ور داشته باشند‪ .‬زارعی افزود‪ :‬مشارکت‬ ‫و همکاری با خودروسازان برتر خارجی و سرمایه گذاری مشترک در این‬ ‫حوزه می تواند زمینه ساز تولیدات جدید و باکیفیت و مهم تر از ان توسعه‬ ‫صنعت خودرو باش��د و مسیر ورود خودروهای ایرانی به بازارهای جهانی‬ ‫را هموارتر کند‪.‬‬ ‫ارائه اسناد فروش در نمایندگی های‬ ‫ایران خودرو‬ ‫به منظور دسترس��ی سریع و راحت به اس��ناد خودرو در روزهای پایانی‬ ‫س��ال ‪ ،‬با تدابیر انجام ش��ده مشتریان می توانند اس��ناد فروش خودرو را با‬ ‫مراجعه حضوری به نمایندگی هایی که نام نویسی خودرو در ان انجام شده‬ ‫دریاف��ت کنند‪ .‬به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬ای��ن اقدام به منظ��ور جلوگیری از‬ ‫انباش��ت مدارک خودرو در محل ادارات پست و دسترسی سریع مشتریان‬ ‫در روزهای پایانی س��ال به مدارک و اسناد خودرو انجام می شود‪ .‬براساس‬ ‫این گزارش‪ ،‬با تدابیر انجام شده از ‪ 21‬تا ‪ 28‬اسفند اسناد خودرو به شکل‬ ‫روزان��ه چاپ و تحویل کارگزاری نمایندگی های ایران خودرو خواهد ش��د‪.‬‬ ‫اسناد فروش شامل سند و برگه فروش‪ ،‬ضمانت نامه‪ ،‬بیمه و کارت طالیی‬ ‫است که مشتریان می توانند با مراجعه حضوری به نمایندگی ایران خودرو‬ ‫مدارک خودرو را دریافت کنند‪.‬‬ ‫بدیهی است با شروع سال کاری ‪ 96‬ارسال اسناد فروش بر اساس روال‬ ‫قبل و از طریق پست انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫قانون برنامه ششم توسعه‬ ‫و حمایت از صنعت‬ ‫‪8‬‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫اجرای طرح فروش‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از فلسفه ای مدیریتی در صنعت خودرو‬ ‫کایزن‪ ،‬نسخه ژاپنی برای رسیدن به تولید ناب‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سوزوکی و پژو ای‪207‬‬ ‫گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو در روزه��ای پایانی س��ال ‪ 95‬به منظور‬ ‫پاس��خگویی به خواس��ت مش��تریان طرح فروش دو محصول س��وزوکی‬ ‫گرندویت��ارا تغییر چه��ره (فیس لیفت) اتوماتیک اپش��ن و پژو ای ‪207‬‬ ‫دستی را اجرا می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایکوپ��رس‪ ،‬موعد تحوی��ل پژو ای ‪ 14 ،207‬و س��وزوکی‬ ‫گرندویتارا اتوماتیک ‪ 20‬روزه تعیین ش��ده اس��ت‪ .‬برمبنای این گزارش‪،‬‬ ‫محصول سوزوکی گرندویتارا به دو روش نقدی و اعتباری عرضه می شود‬ ‫که موعد تحویل هر دو روش ‪ 20‬روز تعیین شده است‪ .‬در روش اعتباری‬ ‫مش��تریان می توانند پس از پرداخت مبلغ اولیه‪ ،‬مابه تفاوت ان را در بازه‬ ‫زمان��ی ‪ 6‬تا ‪ 36‬ماه با نرخ بهره صف��ر تا ‪20‬درصد پرداخت کنند‪ .‬در این‬ ‫طرح فروش‪ ،‬محصول پژو ای‪ 207‬دستی در رنگ های سفید ‪ ،‬خاکستری‪،‬‬ ‫مش��کی و نقره ای و موعد تحویل ‪14‬روزه عرضه می شود‪ .‬طرح فروش دو‬ ‫محصول ایران خودرو از ‪16‬اسفند (دوشنبه) در نمایندگی های مجاز گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو در سراسر کشور اغاز و تا پایان اسفند یا زمان تکمیل‬ ‫ظرفیت ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫متقاضی��ان می توانن��د با مراجعه به س��ایت فروش اینترنتی ش��رکت‬ ‫ایران خ��ودرو ب��ه نش��انی ‪ IKCO.IRANECAR.COM‬یا مراجعه‬ ‫حضوری به نمایندگی های گروه صنعتی ایران خودرو در سراس��ر کشور‪،‬‬ ‫نسبت به نام نویسی در این طرح اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ضرورت طراحی پلتفرم های جدید با هدف بهبود کیفی‬ ‫یک کارش��ناس صنعت خودرو معتقد اس��ت بهب��ود پلتفرم ها و طراحی‬ ‫قدیمی‪ ،‬هیچ مشکلی از جریان کیفی سازی در صنعت خودرو رفع نخواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫امیرحسن کاکایی در گفت وگو با خبرخودرو با اشاره به اینکه برای ارتقای‬ ‫کیفی در صنعت خودرو ایران باید ضمن نواوری در محصول‪ ،‬طراحی های‬ ‫جدیدی در این عرصه انجام ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اینکه بس��یاری از مردم از‬ ‫کیفیت خودروهای رضایت داشته و تعدادی نیز از کیفیت ها شاکی هستند‬ ‫ناشی از بازده نوسان تولید و نبود ثبات کیفی در صنعت خودرو ایران است‪.‬‬ ‫وی نبود توجه جدی به نظام های تضمین کیفیت را یکی از دالیل شرایط‬ ‫موجود در کیفی س��ازی خودروس��ازان داخلی دانست و گفت‪ :‬البته بخشی‬ ‫از این جریان مربوط به نبود توجه مدیران به مس��ئله نوس��ان در کیفیت‬ ‫اس��ت درحالی که برای جلوگیری از این ش��رایط باید مانع خروج محصول‬ ‫بی کیفیت به سمت مشتریان شوند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه باید به نظام های تضمین کیفیت توجه جدی تری‬ ‫ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬البته بخش��ی از مش��کالت کیفی خودروها ناش��ی از‬ ‫تجهیزات مس��تهلک در خطوط تولید خودروسازان است به طوری که این‬ ‫روند موجب افزایش برخی مشکالت کیفی شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬متاسفانه در سال های گذشته برخی مشکالت اقتصادی و مالی‬ ‫موجب ش��ده تعدادی در این صنعت ورشکست شوند و اگر امروز بخواهند‬ ‫سیس��تم تضمین کیفیت را هم جدی بگیرند و کیفیت ها افزایش یابد ابراز‬ ‫ان تنها در اختیار تولید است‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت افزود‪ :‬زمانی که تجهیزات تولید‬ ‫مس��تهلک می ش��ود نوس��انی کیفی در تولید رخ می دهد که به طور عمده‬ ‫ناشی از شرایط موجود و استفاده از قطعات باکیفیت و بی کیفیت در تولید‬ ‫است‪.‬‬ ‫نخستین پایگاه امدادی ایران خودرو افتتاح شد‬ ‫نخس��تین پایگاه امدادی ایران خ��ودرو با طراحی و‬ ‫امکانات متفاوت در محور مواصالتی تهران‪ -‬فیروزکوه‬ ‫افتتاح شد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نق��ل از ایکوپرس‪،‬‬ ‫هم زمان با فرارس��یدن سال نو‪ ،‬اغاز سفرهای نوروزی‬ ‫هموطنان و اغاز طرح خدم��ات نوروزی ایران خودرو‪،‬‬ ‫نخس��تین پایگاه ام��دادی محور مواصالت��ی تهران‪-‬‬ ‫فیروزکوه افتتاح شد‪.‬‬ ‫در مراس��م افتت��اح این پایگاه‪ ،‬مدیر عامل ش��رکت‬ ‫ام��داد خ��ودرو ایران با بی��ان اینکه در ای��ن پایگاه با‬ ‫پ امدادی ثابت در ش��بانه روز قادر به‬ ‫اس��تقرار ‪ 4‬اکی ‬ ‫خدمت رس��انی به مشتریان خواهیم بود‪ ،‬گفت‪ :‬مشابه‬ ‫ای��ن پایگاه امدادی ثابت را در ‪ 3‬محور دیگر تا قبل از‬ ‫ش��روع سال جدید و تعطیالت نوروزی به بهره برداری‬ ‫خواهیم رساند‪.‬‬ ‫شهرام صالحی افزود‪ :‬براساس برنامه ریزی انجام شده‬ ‫در ‪4‬محور پرتردد ته��ران‪ -‬فیروزکوه‪ ،‬کرج‪ -‬چالوس‪،‬‬ ‫ته��ران‪ -‬قم و همچنی��ن قزوین‪ -‬رش��ت‪ ،‬پایگاه های‬ ‫امدادی وی��ژه ای برای امدادگران جهت امدادرس��انی‬ ‫هرچه بهتر هموطنان درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬ب��ا تجهیز ای��ن پایگاه ها با قطعات‬ ‫مناس��ب و موردتایید ش��رکت ایس��اکو و ب��ا حضور‬ ‫ش��بانه روزی امدادگ��ران تالش می ش��ود مش��کالت‬ ‫خودروی هموطنان در کوتاه ترین زمان ممکن برطرف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫صالحی اظهار کرد‪ :‬در ایام تعطیالت نوروز هر سال‬ ‫و همزم��ان با اس��تقرار واحدهای س��یار امدادخودرو‬ ‫ایران در جاده های کش��ور پایگاه ه��ای امدادی جدید‬ ‫افتتاح می ش��ود ک��ه برای تعطیالت ن��وروز اینده نیز‬ ‫با همکاری دیگر دس��تگاه های مرتبط تالش می شود‬ ‫ام��کان س��فری امن ب��رای تمامی هموطن��ان فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫شهروندان برای درخواست امداد در سطح شهرها و‬ ‫جاده های کشور می توانند با برقراری ارتباط با شماره‬ ‫سراس��ری ‪ 096440‬مرکزتم��اس ایران خودرو تماس‬ ‫حاصل کنند‪.‬‬ ‫به گفته وی باوجود اینکه خودروس��ازان در این سال ها کیفیت تولیدات‬ ‫خود را افزایش داده اند اما همچنان تعدادی از مشتریان از کیفیت ها ناراضی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫کاکایی همچنین با توجه به برخی انتقادها نسبت به افت کیفی تولیدات‬ ‫قدیمی اظهار کرد‪ :‬باید نواوری در محصول انجام ش��ود چراکه در برخی از‬ ‫تولیدات قدیمی با بهبود جریان تولید تغییر چندانی در کیفیت و روزاوری‬ ‫انها منجر به رضایت مندی رضایت مش��تریان نخواهد شد‪ .‬بهبود پلتفرم ها‬ ‫و طراحی قدیمی‪ ،‬هیچ مش��کلی از جریان کیفی س��ازی در صنعت خودرو‬ ‫را رفع نخواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به لزوم س��رمایه گذاری برای دس��تیابی ب��ه فناوری های‬ ‫جدی��د در صنعت خودرو اظهار ک��رد‪ :‬باید فناوری های برتر و روزامد برای‬ ‫طراحی های جدید در صنعت خودرو به کار گرفته شود‪ .‬امروز سیستم هایی‬ ‫چون سیس��تم ترمز و تعلیق ازجمله مواردی اس��ت که برای مش��تریان با‬ ‫اهمی��ت بوده و با روزامدی انها در کیفیت تولیدات تاثیر بس��یاری خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫کاکایی با اش��اره به اینکه طراحی عمده خودروهای تولیدی برای ‪ ۱۵‬تا‬ ‫‪۲۰‬سال گذشته است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬الزم است طراحی های جدیدی در صنعت‬ ‫خودرو انجام ش��ود تا کیفیت ها ارتقا یابد چراکه پلتفرم های موجود کشش‬ ‫این حجم از تغییرات و فناوری های جدید را ندارد‪.‬‬ ‫پیش بینی جک برای فروش ضعیف تر بازار چین‬ ‫ش��رکت جک موتور انتظار دارد به دلیل نزدیک شدن‬ ‫بازار خودروی چین به اش��باع تقاضا‪ ،‬رشد فروش در این‬ ‫کشور در سال ‪۲۰۱۷‬م ضعیف تر شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بازار خودروی چی��ن که بزرگترین‬ ‫بازار خودروی جهان است‪ ،‬سال گذشته به کمک کاهش‬ ‫مالی��ات خودروهای دارای موت��ور کوچکتر ‪۱۳/۷‬درصد‬ ‫رشد کرد اما در سال ‪۲۰۱۷‬م (‪ )۹۵-۹۶‬که این سیاست‬ ‫تعدیل می شود‪ ،‬انتظار می رود رشد فروش ضعیف تر شود‪.‬‬ ‫ان جی��ن‪ ،‬ریی��س هیات مدیره جک موت��ور به رویترز‬ ‫گفت‪ :‬چی��ن درحال حاض��ر ‪۲۸‬میلیون خ��ودرو فروش‬ ‫ساالنه دارد که بسیار باالست و یک افزایش بزرگ دیگر‬ ‫بعید است‪.‬‬ ‫ش��رکت های خودروس��ازی جهان��ی جنرال موتورز و‬ ‫تویوتاموت��ور از کاهش فروش در دو ماه نخس��ت س��ال‬ ‫‪۲۰۱۷‬م (‪ )95-96‬خبر دادند در حالی که نیس��ان موتور‬ ‫رش��د دو رقمی داش��ت‪ .‬این خودروس��ازان ماه گذشته‬ ‫تعدیل سیاس��ت کاهش مالیات و تعطیالت س��ال نوی‬ ‫چینی را عامل فروش ضعیف شمردند‪.‬‬ ‫جک موت��ور در س��پتامبر (ش��هریور و مه��ر) توافقی‬ ‫مقدماتی با فولکس واگن به منظور بررسی امکان ساخت‬ ‫خودروهای برقی در یک شرکت سرمایه گذاری مشترک‬ ‫جدید جدید امضا کرد‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره جک موتور گفت‪ :‬مذاکرات میان دو‬ ‫ش��رکت همچنان ادامه دارد اما هنوز به مرحله موفقیت‬ ‫نرس��یده و این همکاری به صورت نهایی تصویب نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این ش��رکت س��رمایه گذاری مش��ترک سومین‬ ‫س��رمایه گذاری مش��ترک فولکس واگن در چین خواهد‬ ‫بود‪ .‬خودروس��ازان خارجی ملزم هس��تند ب��رای تولید‬ ‫در چین‪ ،‬ش��ریک چینی داشته باش��ند و به دو شرکت‬ ‫سرمایه گذاری مش��ترک تولید خودروی سواری محدود‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫به گ��زارش رویترز‪ ،‬فولکس واگن اع�لام کرده امیدوار‬ ‫اس��ت مذاکرات را در نیمه نخس��ت سال میالدی جاری‬ ‫(اوایل تا اواس��ط س��ال این��ده) نهایی کند و نخس��تین‬ ‫خودرویی که به طور مش��ترک با جک تولید می کند را تا‬ ‫سال ‪۲۰۱۸‬م (‪ )96-97‬به بازار عرضه کند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 17‬ﺍﺳﻔﻨﺪ ‪ 8 1395‬ﺟﻤﺎﺩﻯﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ‪1438‬‬ ‫‪ 7‬ﻣﺎﺭﺱ ‪ 2017‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 73‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2046‬‬ ‫ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻯ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ‬ ‫ﺩﻭ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ‬ ‫ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺎﻫﺪﻑ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﻣﻬﺪﻯ ﻛﺎﻭﻩﺍﻯ‬ ‫ﻛﺴﺐ ﺭﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ‬ ‫ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ‬ ‫ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺭ ﺻﻨﻌــﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻳﻰ ﺑﻮﺩ‬ ‫ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸــﺖ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟــﻰ ﺑﻪ ﺍﻳــﺮﺍﻥ‪ ،‬ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺗﻤﺎﻳﻠﻰ ﺑــﺮﺍﻯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩ ﻭ ﻓﻴﺎﺕ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺩﺭ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﺍﻣﺎ ﻛﺎﺭﻣﻠﻮ ﻓﻴﻜﺎﺭﺍ ﺭﻳﻴﺲ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺳــﻔﺎﺭﺕ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴــﺎ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﮔﺴــﺘﺮﺵ‬ ‫ﺻﻨﻌــﺖ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺩﻳــﺪ ﭼﻨﺪﺑﺎﺭﻩ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﻯ‬ ‫ﺍﻳﺘﺎﻟﻴــﺎ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫــﺎﻯ ﺻﻨﻌــﺖ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺧﺒــﺮ‬ ‫ﻣﻰﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻭ ﻣﻌﺘﻘــﺪ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺑــﺎ ﻧﺰﺩﻳــﻚ ﺷــﺪﻥ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ‪ ،‬ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻯ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻰﺧﻮﺍﻧﻴﺪ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﺑﺎﻭﺟـﻮﺩ ﺁﻧﻜﻪ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﻯ ﻛﻠﻴﺪﻯ ﺩﺭ ﺑﺴـﻴﺎﺭﻯ‬ ‫ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺍﺳـﺖ ﺍﻣﺎ ﺑـﺎ ﺍﻳﻦ ﺣـﺎﻝ ﺣﻀﻮﺭ ﭼﺸـﻤﮕﻴﺮﻯ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﺪﺍﺷـﺘﻪﺍﻳﺪ‪ .‬ﺁﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ‬ ‫ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ؟‬ ‫ﺩﺭ ﺣــﺎﻝ ﺣﺎﺿــﺮ ﺣﻀــﻮﺭ ﺩﻭﺑــﺎﺭﻩ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻣﻬــﻢ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﺷــﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺧﻮﺑﻰ ﺭﺍ ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻰﻛﻨــﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ‬ ‫ﺣﻀﻮﺭ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺰﺍﻳﺎﻯ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻌــﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﻯ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﻧﻴــﺰ)‪(ANFIA‬‬ ‫ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﺍﻧﺠﻤــﻦ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌــﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ‬ ‫ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯﻫﺎﻯ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴــﺎ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻝﺳــﺎﺯﻯ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ‬ ‫ﻫﻤﻜﺎﺭﻯﻫــﺎﻯ ﺩﻭ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺨﺶﻫﺎ‪ ،‬ﻛﻤﻚ‬ ‫ﺑﻪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰﻫﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﻭ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩﺗﺎﻳﻴﺪ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﺩﺭ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻭ‬ ‫ﻫﻴﺎﺕﻫﺎﻯ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭ ﺳﻬﻢ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺍﺯ ﻟﺤـﺎﻅ ﺣﺠﻢ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ‬ ‫ﭼﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﺖ؟‬ ‫ﺍﻳﺘﺎﻟﻴــﺎ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻓــﺮﻭﺵ ﺩﺭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻟﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ ﻭ ﻓﺮﺍﻧﺴــﻪ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻭ ﻓﺮﺍﻧﺴــﻪ‪ ،‬ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻠﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ‬ ‫ﻗﻮﻯ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻥ)ﺑﺮﻧﺪ(‪ ،‬ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﻬﺮﺕ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻭﻗﺘﻰ ﺻﺤﺒـﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻰﺷـﻮﺩ‪،‬‬ ‫ﺍﻳﺘﺎﻟﻴـﺎ ﺑـﺎﺯﺍﺭ ﺑﺴـﻴﺎﺭ ﺗﻮﺳـﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪﺍﻯ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣـﺎ ﺁﻳـﺎ‬ ‫ﺷـﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﻣﻴـﻦ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻳﺪﻛﻰ‬ ‫ﺍﺻﻠﻰ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕﺭﺳـﺎﻧﻰ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﻭ‬ ‫ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ؟‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻰ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻯ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﺸــﺎﻫﺪﻩ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺣﺎﻟــﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭘــﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺭ ﺍﻳــﺮﺍﻥ )ﺑﺮﺍﻯ ﻧﻤﻮﻧﻪ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻳﺪﻛﻰ ﺧــﻮﺩﺭﻭ( ﺍﺯ ﺟﺬﺍﺑﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮﻯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﭼﺮﺧﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﻴﺎﺱ ﺑــﺎ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳــﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺸــﺘﺎﻕ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﺎ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻯ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﭘﮋﻭ‪ ،‬ﺳﻴﺘﺮﻭﺋﻦ ﻭ ﺭﻧﻮ ﻣﺘﺼﻞ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﺎﻭﮔﺎﻥ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻫﻤـﻜﺎﺭﻯ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺑـﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻳﺪﻛﻰ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ؟‬ ‫ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻰ‪ ،‬ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻯ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩﺍﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻯ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ‪،‬‬ ‫ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄــﻪ ﺑﺎ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻳﺪﻛﻰ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﻮﺟــﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺷــﻮﺩ‪ ،‬ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﭘﻴﺪﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺧﺪﻣـﺎﺕ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﻓـﺮﻭﺵ ﺧـﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑـﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴـﺪ ﻭ ﺍﻳـﺮﺍﻥ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺩﺭ ﺧﺪﻣـﺎﺕ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﻓـﺮﻭﺵ ﺍﺭﺗﻘـﺎ‬ ‫ﻳﺎﺑﺪ؟‬ ‫ﻣــﻦ ﺩﺭ ﺣــﺎﻝ ﺣﺎﺿــﺮ ﺩﺭ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔــﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨــﻢ‬ ‫ﺍﻣــﺎ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻫﻤــﻜﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔــﻰ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﻧﻨﺪﮔــﻰ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳــﻰ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺭﺳــﻤﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻳﺪﻛﻰ ﻣﺸﻜﻞﺁﻓﺮﻳﻦ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷــﺎﻳﺪ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻭ‬ ‫ﺟﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻰ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻧﻌﻤﺖﺯﺍﺩﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ‪ 89‬ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻧﺨﺴﺘﻴﻦﺑﺎﺭ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺳﻮﺩﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ »ﻛﻮﻳﻴﻚ« ﻛﺮﺍﺱ ﺍﻭﻭﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺎﻳﭙﺎ‬ ‫ﺍﺭﺯﺍﻥﺗﺮﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﻤﺎﻡﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺭﻭﻧﻤﺎﻳﻰ ﺷﺪ‬ ‫ﻣﻴﺘﺮﺍ ﻣﻤﺴﻨﻰ‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﺍﺭﺯﺍﻥﺗﺮﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺗﻮﻣﺎﺕ ﺑــﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﻮﻳﻴﻚ ﻭ ﺑﺎ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ‪35‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ‪ 4‬ﻛﻼﺱ‪ ،‬ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷــﺘﻪ‬ ‫ﺑــﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻋﻠــﻰ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻰ ﺭﻳﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ‬ ‫ﺍﺳــﻼﻣﻰ‪ ،‬ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌــﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺟﻤﻌﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺭﻭﻧﻤﺎﻳﻰ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﺑﺎ ﭘﺎﻧــﭻ ﺑﻠﮋﻳﻚ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺭﻭﻧﻤﺎﻳﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﻛﻮﻳﻴﻚ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑــﺮ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺑــﺮ ﭼﺮﺍﻳﻰ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻰ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻬﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ ﭘﻴﮕﻴﺮ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻋﻠــﻰ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧــﻰ ﺑﺎ ﺍﺑــﺮﺍﺯ ﺧﻮﺷــﺤﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﮔﺰﺍﺭﺵ‬ ‫ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺳﺎﻳﭙﺎ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻤــﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻭﺿﻌﻴﺖ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯ ﺑﻮﺩﻩﺍﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﻭ ﺑــﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻧﮕﺮﺍﻧــﻰ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻰ ﺳــﺎﻳﭙﺎ‬ ‫ﺩﺭ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵﻫــﺎ ﺣﺎﻛــﻰ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴــﺖ ﺑﻬﺒﻮﺩﻳﺎﻓﺘــﻪ ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺳﺎﻳﭙﺎﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻰ ﺑﺎﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺿﻌﻒﻫﺎﻯ ﻛﺸــﻮﺭ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ‬ ‫ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻮﺟﻪ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻰﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻴﻂ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻻﺭﻳﺠﺎﻧــﻰ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑــﻪ ﺍﺣﻴﺎﻯ ﻭﺍﺣــﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳــﺎﻳﭙﺎ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻓﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎﺳﻒﺑﺎﺭ ﻭ ﺍﻣﺎ‬ ‫ﺍﺣﻴﺎﻯ ﺁﻥ ﺧﻮﺷــﺤﺎﻝﻛﻨﻨﺪﻩﺗﺮ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻫﻤﻴﺖ‬ ‫ﻭﻳﮋﻩ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺭﻳﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺑــﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﺷــﺪﻥ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺯ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻰ‬ ‫ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﭼﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﻯ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻬﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺯ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻰ‬ ‫ﺭﺍ ‪40‬ﺩﺭﺻﺪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻰ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﺪﺍﻓﻊ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺗﺪﺍﺑﻴــﺮ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺎﻫــﺪﻑ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺑﺎﺑﻴــﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺗﺼﺮﻳﺢ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪:‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺷــﺘﻦ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺑﺎﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺩﺭ ﭘﺎﻳــﺎﻥ ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ‬ ‫ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻭ ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺍﻣﻀﺎﻯ ‪ 2‬ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﻴﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺭﺿــﺎ ﻧﻌﻤــﺖﺯﺍﺩﻩ‪ ،‬ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌــﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺭﻭﻧﻤﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺎﻳﭙﺎ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻣﻀــﺎﻯ ‪ 2‬ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳــﻰ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ‬ ‫ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳــﺎﻝ ﺧﺒــﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺣــﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﻭ‬ ‫ﻗــﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳــﻰ ﺑــﺎ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻣﻀﺎ ﺭﺳــﻴﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﺳــﻮﻡ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﺷــﺮﻛﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻧﻴﺰ ﺗــﺎ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ‬ ‫ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﻭ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﻧﺎﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ‪ ،‬ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ‬ ‫ﺑﺎﻫﺪﻑ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳــﺎﻳﭙﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡﺷــﺪﻩ‪ ،‬ﺣﺘﻰ‬ ‫ﻣﺠﻠــﺲ ﻧﻴــﺰ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻔﺤــﺺ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑــﺎ ‪90‬ﺩﺭﺻﺪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪﻯ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻫﺴﺘﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻭﺯﻳــﺮ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌــﺪﻥ ﻭ ﺗﺠــﺎﺭﺕ ﺑﺎﺑﻴــﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﺻﻠﻰ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ‬ ‫ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻓﻊ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻳﻢ‬ ‫ﺯﻳﺮﺍ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺎﻟــﻰ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺩ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﻓﻨﻰ ﻣﻰﭼﺮﺑﻴﺪ‪،‬‬ ‫ﻫﺮﭼﻨــﺪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮﺧﻰ ﺑﻪ ﭘﻴﺸــﻴﻨﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺩ‬ ‫ﺍﻧﺘﻘــﺎﺩ ﺩﺍﺷــﺘﻨﺪ‪ .‬ﻧﻌﻤﺖﺯﺍﺩﻩ ﺑــﺎ ﺗﺎﻛﻴــﺪ ﺑﺮﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻴﻢ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺭﺍ ﺳﻮﺩﺩﻩ ﻛﻨﻴﻢ‪،‬‬ ‫ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﺯ ﺳــﺎﻝ ‪ 89‬ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦﺑﺎﺭ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺳﻮﺩﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﻯ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﻌــﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﭼﺸــﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ‪3‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷــﻮﺩ ﻛﻪ‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳــﺖﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎ ﺑﺎﻳــﺪ ‪50‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺭﻗﻢ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠــﻰ ﻭ ‪50‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺧﺎﺭﺟﻰﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺍﻣــﺮﻭﺯ ‪18‬ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﻯ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺍﻣﺴﺎﻝ‬ ‫ﺷــﺎﻫﺪ ﺭﺷــﺪ ‪40‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺑﻮﺩﻩﺍﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﻋــﻼﻡ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌــﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻣــﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ ﺑــﺎ ﺧﺎﺭﺟﻰﻫﺎ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻭ ﻧﻮﺳــﺎﺯﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺭﻓﻊ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭ ﻣﺴــﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﻭﻯ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺭﻳﻴﺲ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳــﻢ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷــﺘﻨﺪ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺍﮔﺮﭼــﻪ ﺑﻮﺩﺟــﻪﺍﻯ ﻧﺪﺍﺭﻳــﻢ ﺍﻣﺎ ﺗﻌﺎﻣــﻼﺕ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺎ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺍﺭﻳﻢ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻋﺮﺿـﻪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﻳـﻚ ﻣﺤﺼـﻮﻝ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺎﻳﭙﺎ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳــﺎﻳﭙﺎ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳــﻢ ﺭﻭﻧﻤﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﻛﻮﻳﻴﻚ ﺑﺎﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺑﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ ﺷــﺮﻋﻰ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﻣﺎ ﺗﻼﺵ‬ ‫ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻳﻢ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺴــﺘﻴﻢ‬ ‫ﺩﺭ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳــﺎﻝ ﺑﻪ ﻧﻘــﺎﻁ ﻣﻄﻠﻮﺑﻰ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ ﺳﺎﻳﭙﺎ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻯ‬ ‫ﭘﮋﻭﻫﺸــﻰ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻠﺘﻔﺮﻡﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺳــﺎﻟﻦﻫﺎﻯ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﭘﻠﺘﻔﺮﻡ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺳــﺎﻳﭙﺎ ﻭ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎﺯﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺳﺘﻮﺩﻧﻰ ﺩﺍﻧﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻬــﺪﻯ ﺟﻤﺎﻟﻰ ﺩﺭ ﺗﺸــﺮﻳﺢ ﻭﺿﻌﻴــﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻬﺮ‬ ‫ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺁﻣﺎﺭ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ‪ 300‬ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﻢ ﺑﻪ ‪ 2500‬ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺭﺳﻴﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻼﺵ ﺳــﺎﻳﭙﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ‬ ‫ﻳﻚ ﻣﺤﺼــﻮﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡﺷــﺪﻩ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺳــﺎﻻﻧﻪ ﻳﻚ‬ ‫ﺧــﻮﺩﺭﻭﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﻛﻨﻴﻢ ﺗــﺎ ﺍﺯﺍﻳﻦﺟﻬﺖ‬ ‫ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﻔﺎ‬ ‫ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣــﻞ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﻯ ﺳــﺎﻳﭙﺎ ﺭﻭﻧﻤﺎﻳﻰ‬ ‫ﻛﻮﻳﻴﻚ ﺭﺍ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼﺵ ﻣﻬﻨﺪﺳــﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺩﺍﻧﺴﺖ‬ ‫ﻭ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼﺵ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ‬ ‫ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺿﻤﻦ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ‬ ‫ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻃﺮﺍﺣﻰ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣــﻞ ﮔــﺮﻭﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﻯ ﺳــﺎﻳﭙﺎ ﺑﺎﺑﻴﺎﻥ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ‪ ،‬ﺳــﺎﻳﭙﺎ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ‬ ‫ﻭﺭﺷﻜﺴــﺘﮕﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺯﻳﺎﻧﺪﻩ ﺑــﻮﺩ ﻭ ‪4‬ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﺯﻳﺎﻥ ﺍﻧﺒﺎﺷــﺘﻪ ﺩﺍﺷــﺖ ﺍﻣﺎ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ‬ ‫ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﺟﻤﺎﻟــﻰ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺯﻣﺎﻧــﻰ ﺩﺭ ﺳــﺎﻳﭙﺎ ﺷــﺎﻫﺪ‬ ‫‪16‬ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣــﺎﻥ ﺍﻧﺼــﺮﺍﻑ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻮﺩﻳــﻢ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻤــﻜﺎﺭﻯ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﻭ ﻫﻤــﻜﺎﺭﺍﻥ ﺳــﺎﻳﭙﺎ ﺍﻳــﻦ‬ ‫ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺑﺤﺮﺍﻧﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷــﺪ ﺑﻪﻃﻮﺭﻯﻛﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ‪8‬ﺩﺭﺻﺪ ﺳــﻬﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩﺍﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ‬ ‫ﻳﻮﺭﻭ‪ 4‬ﺑــﻮﺩﻩ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳــﻮﺭﻭ‪ 5‬ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺩﺍﺷــﺖ‪ .‬ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺟﺪﻳﺪ ﺳــﺎﻳﭙﺎ ﺩﺭ ‪ 2‬ﻣﺪﻝ ﺩﺳﺘﻰ ﻭ‬ ‫ﺍﺗﻮﻣﺎﺕ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻗﺪﺭﺕ ﺁﻥ ‪87‬‬ ‫ﺍﺳﺐ ﺑﺨﺎﺭ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻮﺗــﻮﺭ ﻛﻮﻳﻴﻚ ‪ 1500‬ﺳﻰﺳــﻰ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎﻳــﻰ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺍﺳــﺘﺎﺭﺕ ﺩﻛﻤــﻪﺍﻯ‪ ،‬ﻓﺮﻣﺎﻥ‬ ‫ﺑﺮﻗﻰ‪ ،‬ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻮﺋﻴﭻ‪ ،‬ﻣﺠﻬﺰ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺴــﻴﺮﻳﺎﺏ‪ ،‬ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﻟﻤﺴــﻰ ‪ 2‬ﺍﻳﻨﭽﻰ‪ ،‬ﺻﻨﺪﻟﻰ‬ ‫ﺑﺮﻗﻰ ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻭ‪ ....‬ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺩﻳﻒ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ‪ .‬ﻣﺼﺮﻑ ﺳــﻮﺧﺖ ﺍﻳــﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ‪ 7‬ﺗﺎ ‪7/2‬‬ ‫ﻟﻴﺘﺮ ﺩﺭ ﻫﺮ ‪ 100‬ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮔﻔﺘﻨﻰ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ‪ 3‬ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﻌﻮﺩ ﺳﻬﺎﻡ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ‬ ‫ﻣﻌــﺎﻭﻥ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﮔﺮﻭﻩ ﺳــﺎﻳﭙﺎ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﭘﻴﺶﺑﻴﻨــﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ‬ ‫ﺳﺎﻝ ‪ 96‬ﺳــﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳــﻮﺩﺁﻭﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﮔﺮﻭﻩ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﭙﺎﻧﻴﻮﺯ‪ ،‬ﺳﻴﺮﻭﺱ ﺷﺠﺎﻋﻰ‬ ‫ﺑﺮﺟﻮﻳﻰ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﮔﺮﻭﻩ ﺳــﺎﻳﭙﺎ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﮔﺮﻭﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ‬ ‫ﺳــﺎﻳﭙﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻮﺭﺳﻰ‪ ،‬ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺧﺮﺩ‬ ‫ﺭﺍ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ .‬ﻭﻯ ﺿﻤﻦ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺎﻟﻰ‪ ،‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺩﺭﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳــﻮﺩ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺳــﺎﻝ ‪96‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻭ ﺑــﺎ ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛــﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺟﻬــﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺳــﻬﺎﻡ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳــﻬﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻟﺤﺎﻅ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ‪ ،‬ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺑﻮﺭﺳﻰ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺁﺳﻴﺐﺯﺍ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﺠﺎﻋﻰ ﺑﺮﺟﻮﻳﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﺭﺱﺧﻮﺩﺭﻭ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺳﻌﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻘﺪ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ‬ ‫ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﺍﺳــﺘﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻧﻜﺮﺩﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﭘﻮﺷــﺶ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺣﻖﺗﻘﺪﻡ ﺩﺭ ﻗﻴﻤﺖ ‪ 60‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﮔﺮﻭﻩ ﺳــﺎﻳﭙﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﻖﺗﻘﺪﻡ ﺳــﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﭘﺎﺭﺱﺧﻮﺩﺭﻭ‪ ،‬ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺭﺷﺪ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ‬ ‫ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻰ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳــﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﻰﻛﻨــﺪ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳــﻬﺎﻡ ﺣﻖﺗﻘﺪﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﺭﺱﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻚﺭﻳﺎﻝ ﻋﺮﺿﻪ ﺷــﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﺳــﺘﻮﺭ‬ ‫ﺩﻛﺘــﺮ ﺟﻤﺎﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔــﺮﻭﻩ‪ ،‬ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ‪60‬‬ ‫ﺭﻳــﺎﻝ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺳــﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺧﺮﺩ ﻭ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻧﺪﮔﻰ ﺳــﻬﺎﻡ ﭘﺎﺭﺱﺧﻮﺩﺭﻭ ﺧﺮﻳﺪ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷــﺠﺎﻋﻰﺑﺮﺟﻮﻳﻰ ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﺁﺧﺮﻳــﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ‬ ‫ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳــﻬﺎﻡ ﺷــﺮﻛﺖ ﺳﺎﻳﭙﺎﻛﺎﺷــﺎﻥ ﺑﻪ ﺳــﻴﺘﺮﻭﺋﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛــﺮﺩ‪ :‬ﺩﻭ‬ ‫ﭘﻴﺶﺷــﺮﻁ ﻻﺯﻡ ﺧﺮﻭﺝ ﺳــﺎﻳﭙﺎ ﻛﺎﺷــﺎﻥ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺑﻮﺭﺱ ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ‬ ‫ﺳــﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎﻡ ﺑﻪ ﺧﺎﺹ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﻗﻄﻌﻰ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﻭ ﻃﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 17‬ﺍﺳﻔﻨﺪ ‪ 8 1395‬ﺟﻤﺎﺩﻯﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ‪1438‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 7‬ﻣﺎﺭﺱ ‪ 2017‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 73‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2046‬‬ ‫ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ‬ ‫ﺍﺩﺍﻣﻪﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺸﻜﻼﺕ‬ ‫ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ‬ ‫ﮔﺎﻫﻰ ﺗﻌﺪﺩ ﺗﺸﻜﻞﻫﺎ‬ ‫ﻭ ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﺿﺮﻭﺭﺗﻰ‬ ‫ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ‬ ‫ﻣﻬﻢ ﻳﻜﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﺭﺍﺳﺖ‬ ‫ﺗﺎ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺿﺪ ﻭ ﻧﻘﻴﺾ‬ ‫ﺍﻋﻀﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﺪﻑ ﺩﻭﺭ‬ ‫ﻧﻜﻨﺪ‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵ »ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ« ﺍﺯ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ‬ ‫ﺟﺎﻯ ﺧﺎﻟﻰ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ ﺭﺯﻡﺧﻮﺍﻩ‪:‬‬ ‫ﺍﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺭﺍ ﺧﻮﺩ ﺍﻋﻀﺎ‬ ‫ﻣﻰﻧﻮﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷﺪ‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﻣﻴﺮﺍﺣﻤﺪﻯ‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺍﻯ ﻳﻚ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺍﻣﺮﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻰﺍﻓﺘﺪ‪ .‬ﺁﻳﺎ‬ ‫ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﻜﻞﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﺻﻨﻒ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺳــﻨﺠﻰ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﻴﺪﺍﻧﻰ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﻭ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﻳﺎ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎﻯ ﻳﻚ ﺻﻨﻒ‬ ‫ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻰ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ؛ ﺍﺯ ﺳﺨﻨﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑــﺎﺭﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻫﺎﻯ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺯﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﮔﺎﻫﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪﻥ‬ ‫ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎ ﻭ ﺍﺗﻼﻑ ﺍﻧﺮژﻯ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﻪ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺩﻫﻪ ‪ 60‬ﻭ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺩﻫﻪ‬ ‫‪ 70‬ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻭﻧﻖ ﺑﺨﺸــﻰ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺗﺸﻜﻞﻫﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﺷﺪ‪ .‬ﺷﻜﻞﮔﻴﺮﻯ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺳﺎﻝ ‪1372‬‬ ‫ﻣﺬﺍﻛــﺮﺍﺕ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳــﺎﻝ‬ ‫‪ 1374‬ﺭﺳﻤﻴﺖ ﻳﺎﻓﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻛﻪ ﻣﺠﻮﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺎﺭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﺍﻭﺍﺳــﻂ ﺳــﺎﻝ ‪ 95‬ﺩﻭﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﺍﻧﺠﻤــﻦ ﺗﺨﺼﺼــﻰ ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﻫﻤﮕــﻦ‬ ‫ﻧﻴﺮﻭﻣﺤﺮﻛﻪ ﻭ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ‪ ،‬ﻣﻬﺮ ‪1394‬‬ ‫ﻣﺠــﻮﺯ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌــﺖ‪ ،‬ﻣﻌــﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻓــﺖ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳــﺎﻝ ﺁﻏــﺎﺯ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺩﻭ‬ ‫ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﺻﻨﻒ ﭼﻪ ﺿﺮﻭﺭﺗﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺍﺷــﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷــﺪ‪ ،‬ﺁﻳﺎ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ‬ ‫ﺧﻴــﺮ‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﻗﻄﻌﻪ ﻳﻜﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻳﻚ ﺍﻧﺠﻤﻦ‬ ‫ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺧﻸ ﺧﺮﺩ ﺟﻤﻌﻰ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎ‬ ‫ﻣﺤﺴــﻦ ﺭﺯﻡﺧﻮﺍﻩ‪ ،‬ﻋﻀﻮ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﻗﻄﻌﺎﺕ‬ ‫ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫــﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻛﺎﺭﺳﺎﺯ‬ ‫ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ‬ ‫ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻫﻴﭻ‬ ‫ﺳﻴﺎﻣﻚ ﻣﻘﺘﺪﺭﻯ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﺸﻜﻞﻫﺎ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﺸﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺳﺖﻳﺎﺑﻨﺪ‬ ‫ﺍﻧﺠﻤﻨﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺍﻫﺒــﺮﻯ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺁﻥ ﺣﻮﺯﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ‬ ‫ﺍﻣــﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧــﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﭼﻨﺪ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻛﺎﺭﻫــﺎ ﺭﺍ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻭ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﻓــﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﺟﻤﻌﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻯ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ ﻭ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﺩﻻﻳﻠﻰ ﻛﻪ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﺑﻪﺷــﻜﻞ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﺧﻸ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﺟﻤﻌﻰ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻣــﺎ ﺩﺭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛــﺮﺩﻥ ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﻭ‬ ‫ﻧﺤــﻮﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺍﻋﻀﺎ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺿﻌﻴﻒ ﻋﻤــﻞ ﻛﺮﺩﻩﺍﻳﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ‬ ‫ﭼﻮﻥ ﻓﻌــﻞ ﻭ ﺍﻧﻔﻌﺎﻝ ﺯﻳــﺎﺩﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﻰﺷــﻮﺩ ﺍﻋﻀﺎ‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﻤﻨﻰ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻧﺒﺎﺷــﺪ ﻛﺎﺭ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ‬ ‫ﺯﻳﺮﺍ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ ﺩﺭ ﺳــﺎﻳﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺟﻤﻌﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛــﺮﺩ‪ :‬ﺍﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ‬ ‫ﻭ ﺳﻴﺎﺳــﺖﻫﺎﻯ ﺭﺍﻫﺒــﺮﺩﻯ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺭﺍ ﺧــﻮﺩ ﺍﻋﻀﺎﻯ‬ ‫ﺍﻧﺠﻤﻦﻫــﺎﻯ ﺫﻯﺭﺑﻂ ﻣﻰﻧﻮﺷــﺘﻨﺪ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﺳــﺮﻋﺖ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﭘﻴﺶ ﻣﻰﺭﻓﺖ ﺍﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻣﺮﻯ ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﻧﺸﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺟﻤﻌﻰ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺿﻌﻴﻒ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻳﻦﺭﻭ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﻳﻚ ﻫﻢﺍﻧﺪﻳﺸﻰ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﻣﺸﻜﻞ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﭼﻨﻴﻦ‬ ‫ﺍﻣﺮﻯ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺟﻤﻌﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ‬ ‫ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻓــﺮﺍﺩ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ ﻛــﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﻣﻬﻤﻰ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ‬ ‫ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷــﺪﻩ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻳﻰ ﺯﻳﺎﺩﻯ‬ ‫ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺭﺍﻫﮕﺸﺎﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻭﺟــﻮﺩ ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎ‬ ‫ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺿــﺮﻭﺭﻯ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﺷــﺮﻁ ﺁﻧﻜﻪ ﻣﺤــﺪﻭﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷــﺪ‪ ،‬ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺍﻋﻀﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻭ ﻭﻗﺖﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﭼﻨﻴﻦ‬ ‫ﺍﻣﺮﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺍﻋﻀﺎ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭼﻨﺪﺍﻧﻰ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﻫﺮ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ‬ ‫ﻣﺤﺪﻭﺩﻯ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺮﻑ ﻣﻰﺯﻧﻨﺪ ﻭ ﻛﺎﻧﺎﻝ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ ﺍﻧﺠﻤﻦ‬ ‫ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﺯﻡﺧــﻮﺍﻩ ﺗﺼﺮﻳــﺢ ﻛــﺮﺩ‪ :‬ﺍﻧﺠﻤﻦﻫــﺎ ﺗﺸــﻜﻴﻼﺕ‬ ‫ﻣﻨﺴــﺠﻤﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺪﻭﻳــﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﺳﻴﺎﺳــﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪﻥ ﺍﺻﻮﻝ‬ ‫ﺍﻭﻟﻴﻪ‪ ،‬ﺳــﺨﻨﺎﻥ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻴﻦ ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻮﻋﻰ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﻧﻘﺾ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺍﻋﻀﺎ ﻣﻰﻃﻠﺒﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺗﺎﻛﻴــﺪ ﻛــﺮﺩ‪ :‬ﺍﻧﺠﻤــﻦﺩﺍﺭﻯ ﻛﺎﺭﻯ ﺗﺨﺼﺼــﻰ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷــﺪ ﺭﺍﻫﮕﺸــﺎﻯ ﻣﺸﻜﻼﺕ‬ ‫ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺍﻋﻀﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺨﺸــﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺭﻓﻊ ﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ‬ ‫ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ ﺗﺸــﺪﺩﺁﺭﺍ ﻭ ﺁﮔﺎﻩ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺑﻪ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ‬ ‫ﺗﺨﺼــﺺ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺟﻬــﺖ ﻃــﺮﺡ ﻭ ﺭﻓــﻊ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺿﺮﻭﺭﺗﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻤﺎﻡ‬ ‫ﺍﻋﻀﺎ ﻧﻴﺴــﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺘﺨﺼﺺ‬ ‫ﺭﺍ ﮔﺮﺩﻫــﻢ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈــﺮﺍﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﺑﻪﺷــﺪﺕ‬ ‫ﺿﻌﻴﻒ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌــﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ‬ ‫ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﻛــﻪ ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺸــﺎﻭﺭﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺍﻣــﺮﻭﺯ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﺯﻡﺧــﻮﺍﻩ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻋﻀﺎﻯ‬ ‫ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﺸــﻜﻞ ﻋﻤﺪﻩ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺸــﻮﺭ‬ ‫ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻗﺒﻮﻝ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﺫﻯﺻﻼﺡ ﺩﺍﻧﺴــﺘﻦ ﺧﻮﺩ‪ ،‬ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﺎﺭ ﺟﻤﻌﻰ‪ ،‬ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜــﺮﺩﻥ ﺍﺧﻼﻕ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻭ‪ ...‬ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﺑﺎ ﻭﺟــﻮﺩ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﻮﺛﺮ‬ ‫ﺑﺎﺷــﻨﺪ‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠــﻮﺏ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺘﺤﺪ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻭ ﺗﻌﺪﺩ ﺗﺸﻜﻞﻫﺎ‬ ‫ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﺯﻣﻴﻨﻪﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺷــﻜﻮﻓﺎﻳﻰ ﺑﺴــﺘﺮﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﺷــﺮﻁ ﺁﻧﻜﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﭼﺎﺭ ﺧﺪﺷــﻪ ﻧﻜﻨﻨﺪ‪ .‬ﺳــﻴﺎﻣﻚ ﻣﻘﺘﺪﺭﻯ‪ ،‬ﻣﺸــﺎﻭﺭ‬ ‫ﺍﻧﺠﻤــﻦ ﺗﺨﺼﺼــﻰ ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﻫﻤﮕــﻦ ﻧﻴﺮﻭﻣﺤﺮﻛﻪ ﻭ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﻯ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ‬ ‫ﻳﻜﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﻨﻒ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﻣﻄﻠﻮﺏﺗﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ ﺍﮔﺮ ﺗﺸﻜﻞ‬ ‫ﺻﻨﻔﻰ ﻳﻜﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻛﻠﻴــﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ‬ ‫ﺩﻓــﺎﻉ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ ﺷــﻜﻮﻓﺎﻳﻰ ﺁﻥ ﮔﺎﻡ ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﻣﻄﻠﻮﺏﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺗــﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻴﻢ‪ .‬ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺗﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﻳﺎ ﻧﻬﺎﺩﻫــﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﻓﻊ‬ ‫ﻣﻮﺍﻧﻌﻰ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺍﮔﺮ ﺑﺎ‬ ‫ﻳــﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻠﻰ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﻮﺩ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪﺑﺨﺶﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﮔﺎﻫﻰ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺁﺳﻴﺐ‬ ‫ﺑﻪ ﺻﻨﻒ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺁﻥﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﺗﻌﺪﺩ ﺗﺸــﻜﻞﻫﺎ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺍﻣــﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺫﻫﻦ‬ ‫ﻣﺘﺒﺎﺩﺭ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﺻﻨﻒ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﺮﻳﻚ ﻫﺪﻑ ﻭ ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪﺍﻯ ﺩﻧﺒﺎﻝ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﻓﻌــﺎﻝ ﺻﻨﻌــﺖ ﻗﻄﻌــﻪ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻭ‬ ‫ﻭﺣﺪﺕﺑﺨﺸﻰ ﻫﺪﻑ ﺭﺍ ﺩﺳﺖﻳﺎﻓﺘﻨﻰﺗﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﻪﺍﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺘــﺪﺭﻯ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳــﺖ ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺗﻌﺪﺩ ﺗﺸــﻜﻞﻫﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫــﺪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻳﻦ ﺿﻌﻒ ﻣﺎ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪﺍﻳﻢ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﺸﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ‬ ‫ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﻴﺪ ﺍﺳــﺖ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻌﺪﺩ ﺗﺸﻜﻞﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎ‪ ،‬ﺁﺭﺍ‬ ‫ﻳﻜﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﺳــﺨﻨﺎﻥ ﺿﺪ ﻭ ﻧﻘﻴﺾ‬ ‫ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻧﻜﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﻭﺭ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ‬ ‫ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ )ﺗﻮﻣﺎﻥ(‬ ‫ﺳﻤﻨﺪ ﺳﻮﺭﻥ ﺍﻯﺍﻝﺍﻳﻜﺲ ﺗﻮﺭﺑﻮ‪ .‬ﻛﺪ‪58202‬‬ ‫ﺩﻧﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﻯﺍﻑ‪7‬‬ ‫ﭘﮋﻭ ‪ 405‬ﺍﺱﺍﻝﺍﻳﻜﺲ‪.‬ﻛﺪ‪22009‬‬ ‫ﭘﮋﻭ ﭘﺎﺭﺱ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ‪.‬ﺍﻯﺍﻝﺍﻳﻜﺲ‬ ‫ﭘﮋﻭ ‪ 207‬ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﭘﮋﻭ ‪ 206‬ﺻﻨﺪﻭﻗﺪﺍﺭ ﻭﻯ‪.8‬ﻛﺪ‪27430‬‬ ‫ﺭﻧﻮ ﻛﭙﭽﺮ ‪2017‬‬ ‫ﺳﻮﺯﻭﻛﻰ ﻭﻳﺘﺎﺭﺍ ﺍﺗﻮﻣﺎﺕ ﻛﻼﺱ‪9‬‬ ‫ﻫﺎﻳﻤﺎ ﺍﺱ‪ 7‬ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ‬ ‫ﺳﺎﻳﭙﺎ ‪ 151‬ﺍﺱﺍﻯ‬ ‫ﺗﻴﺒﺎ‪-2‬ﻫﺎچ ﺑﻚ ﺍﻯﺍﻳﻜﺲ )ﺗﻨﻮﻉ ﺭﻧﮓ(‬ ‫ﭼﺎﻧﮕﺎﻥ ﺳﻰﺍﺱ‪) 35‬ﻣﻮﻧﺘﺎﻱ(‪-‬ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ‬ ‫ﻛﻴﺎ ﺳﺮﺍﺗﻮ ‪-2000‬ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ‬ ‫ﺑﺮﻟﻴﺎﻧﺲ ﺍچ‪- 320‬ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ‬ ‫ﺑﺮﻟﻴﺎﻧﺲ ﺍچ‪- 330‬ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ )ﺗﻮﻣﺎﻥ(‬ ‫ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﻫﻴﻮﻧﺪﺍﻯ ﻭﻟﺴﺘﺮ‪ 6 .‬ﺍﻳﺮﺑﮓ‪2016‬‬ ‫‪38/661/000‬‬ ‫‪41/300/000‬‬ ‫‪42/549/000‬‬ ‫‪43/900/000‬‬ ‫‪30/873/000‬‬ ‫‪32/000/000‬‬ ‫‪45/330/000‬‬ ‫‪51/000/000‬‬ ‫‪41/920/000‬‬ ‫‪45/000/000‬‬ ‫‪37/388/000‬‬ ‫‪38/100/000‬‬ ‫‪109/900/000‬‬ ‫‪117/000/000‬‬ ‫‪135/388/000‬‬ ‫‪143/000/000‬‬ ‫‪79/055/000‬‬ ‫‪83/500/000‬‬ ‫‪18/696/000‬‬ ‫‪18/800/000‬‬ ‫‪27/606/000‬‬ ‫‪27/500/000‬‬ ‫ﻛﻴﺎ ﺳﻮﺭﻧﺘﻮ ﺍﺗﺎﻕ ﺟﺪﻳﺪ ‪ 204‬ﻛﺎﻣﻞ ‪+2017‬ﺍﺗﻮﭘﺎﺭﻙ‬ ‫‪64/026/000‬‬ ‫‪65/800/000‬‬ ‫‪90/966/000‬‬ ‫‪91/500/000‬‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﻳﺎﺭﻳﺲ ﺻﻨﺪﻭﻗﺪﺍﺭ ‪2016‬‬ ‫‪51/003/500‬‬ ‫‪54/200/000‬‬ ‫‪54/233/000‬‬ ‫‪56/500/000‬‬ ‫ﻫﻴﻮﻧﺪﺍﻯ ﺍﻟﻨﺘﺮﺍ ‪ 2,0‬ﻧﻴﻮﻓﻴﺲ ﻛﺎﻣﻞ‪2017‬‬ ‫ﻫﻴﻮﻧﺪﺍﻯ ﺳﻮﻧﺎﺗﺎ ﺍﻝﺍﻑ ‪.‬ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺭﺍﺩﺍﺭ ‪2017‬‬ ‫ﻫﻴﻮﻧﺪﺍﻯ ﺗﻮﺳﺎﻥ ‪- 2017‬ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﻮﻓﻴﺲ‪+‬ﺍﺗﻮﭘﺎﺭﻙ‬ ‫ﻫﻴﻮﻧﺪﺍﻯ ﺳﺎﻧﺘﺎﻓﻪ ﺩﻯﺍﻡ ‪ .‬ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﻮﻓﻴﺲ‪.‬ﺍﺗﻮﭘﺎﺭﻙ‪2017‬‬ ‫ﻛﻴﺎ ﭘﻴﻜﺎﻧﺘﻮ ‪2017‬‬ ‫ﻛﻴﺎ ﺭﻳﻮ ﺻﻨﺪﻭﻗﺪﺍﺭ ‪2016‬‬ ‫ﻛﻴﺎ ﺭﻳﻮ ﻫﺎچ ﺑﻚ ‪ -‬ﻛﺎﻣﻞ ‪2016‬‬ ‫ﻛﻴﺎ ﺍﺳﭙﺮﺗﻴﺞ ﻛﺎﻣﻞ ‪ 2017‬ﻧﻴﻮﻓﻴﺲ‬ ‫ﻛﻴﺎ ﺍﭘﺘﻴﻤﺎ ﺟﻰﺍﻑ ﻛﺎﻣﻞ ‪ - 2017‬ﺍﺗﺎﻕ ﺟﺪﻳﺪ ﺟﻰﺗﻰ‪+‬ﺭﺍﺩﺍﺭ‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﻳﺎﺭﻳﺲ ﻫﺎچ ﺑﻚ ‪2016‬‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﻛﺮﻭﻻ ﺟﻰﺍﻝﺁﻯ ﻛﺎﻣﻞ ‪2016‬‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﻛﻤﺮﻯ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺍﻳﻜﺲﺍﻝﺍﻯ ﻣﺪﻝ ‪2016‬‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ )ﺗﻮﻣﺎﻥ(‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ )ﺗﻮﻣﺎﻥ(‬ ‫‪124/507/000‬‬ ‫‪129/000/000‬‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ‬ ‫‪154/000/000‬‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ‬ ‫‪186/000/000‬‬ ‫‪194/950/000‬‬ ‫‪198/000/000‬‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ‬ ‫‪240/000/000‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫‪86/000/000‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫‪109/000/000‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫‪109/000/000‬‬ ‫‪189/000/000‬‬ ‫‪196/000/000‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪202/000/000‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪243/000/000‬‬ ‫ﺗﻮﻗﻒ ﻓﺮﻭﺵ‬ ‫‪118/000/000‬‬ ‫ﺗﻮﻗﻒ ﻓﺮﻭﺵ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ‬ ‫‪117/000/000‬‬ ‫‪159/000/000‬‬ ‫‪240/000/000‬‬ ‫ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎ ﻭ‬ ‫ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺟﺪﻯ ﺍﻳــﻦ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺑــﺮﺍﻯ ﺗﺎﻣﻴــﻦ‬ ‫ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﺤﺼــﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺯ‬ ‫ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻯ ﺟﺪﻯ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﻣﻬﺪﻯ ﻣﻄﻠﺐﺯﺍﺩﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻧﺒﻮﺩ ﺷﻔﺎﻑﺳﺎﺯﻯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻧﺠﻤﻦ‬ ‫ﺟﺎﻳــﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌــﻪ ﺩﺭ ﻓﺎﺯ‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻫﻤﮕﻦ‬ ‫ﺍﻧﺘﻘﺎﻟــﻰ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﻴﺮﻭﻣﺤﺮﻛﻪ ﻭ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﻯ‬ ‫ﺑــﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳــﺪ ﻭ ﻟﺰﻭﻡ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴــﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪﺍﻯ ﻣﺸــﺨﺺ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒــﺎﻁ ﺑﺎ ﺩﺍﺧﻠﻰﺳــﺎﺯﻯ ﻗﻄﻌﺎﺕ‪ ،‬ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻣﺎﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋــﺚ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﺩﺭ‬ ‫ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻭﺟﻮﺩ ﭼﻨﻴــﻦ ﺍﺑﻬﺎﻣﺎﺗﻰ ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻭ‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮﺍﻯ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﭼﻨﻴﻦ‬ ‫ﺷــﺮﺍﻳﻄﻰ‪ ،‬ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺍﺯ ﻫﻢﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﺧﻠﻰﺳﺎﺯﻯ‬ ‫ﻗﻄﻌــﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﺗﺎ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﺒﻮﺩ ﺍﻓﻖ ﺭﻭﺷــﻦ ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺩﻻﻳﻠﻰ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ ﺗﻤﺎﻳﻠﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﺳــﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮﺩ‬ ‫ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷــﺮﻭﻉ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ‪ ،‬ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﻓﻖ‬ ‫ﺭﻭﺷــﻦ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﻫﻢﺍﻛﻨﻮﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ‬ ‫ﻧﻴــﺎﺯ ﺑﻪ ﺣــﺪﻭﺩ ‪3‬ﻫﺰﺍﺭﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻳﻮﺭﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﺳــﺎﺯﻯ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ‪2‬ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻳﻮﺭﻭ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﻧﺨﺴــﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷــﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺳــﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻫﻤﺖ ﻣﻠﻰ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺸﻜﻞ‬ ‫ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﻯ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﻴﺎﺑﺪ‪ .‬ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ‪ ،‬ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻯ ﭼﻨﺪﺍﻧﻰ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ ﻭ ﺑــﺎ ﺑﻬﺮﻩﻫﺎﻯ ﺑﺎﻧﻜﻰ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻮﺩﻯ ﻧﻴﺰ ﻛﺴﺐ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺳــﺮﺍﺯﻳﺮ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦﺭﻭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ‬ ‫ﻣﺸــﻜﻞ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌــﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﺟﺪﻯ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺧﺒﺮ‬ ‫ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﻓﻜﺮﻯ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﻣﻰﻃﻠﺒﺪ‬ ‫ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻭﻧﻖ ﻧﺴﺒﻰ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴــﺪﻯ‪ ،‬ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻓﺸــﺎﺭ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫــﺎﻯ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺩﻫﻪ ‪90‬‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺷــﺪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻰ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ‬ ‫ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻳﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﻛــﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﻳﻚ ﻓﻌــﺎﻝ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺸــﻮﺭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺻﻨﻌــﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﻓﻜﺮﻯ ﺍﺳﺎﺳــﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﻣﺤﻤــﺪ ﻧﺼﻴﺮﻯ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ‬ ‫ﺑــﺎ ﺧﺒﺮﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﭽﻨــﺎﻥ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﻳﻜﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺟﺪﻯ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻣــﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﺩﻭﻟــﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻓﻊ ﻣﺸــﻜﻞ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ‪16‬ﻫﺰﺍﺭﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ 95‬ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﻯ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ‬ ‫ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫــﺎﻯ ﺯﻳﺮ ‪ 50‬ﻧﻔــﺮ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﻛﻮﭼﻜﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺭﺍ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ‬ ‫ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻫﻨﮕﺎﻣﻰﻛﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎﺯﻫﻢ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻜﻠﻴﻒ‬ ‫ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻓﻀﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﭼﻪ ﺟﻬﺘــﻰ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻮﺍﻓﻘــﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖﻫــﺎﻯ ﺩﻭﻟﺘــﻰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳــﺖ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﻭ ﻣــﻮﺭﺩ ﺣﻤﺎﻳﺖ‬ ‫ﻭﺍﻗﻊ ﺷــﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﻴﺪﺍ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻀﻮﺭ‬ ‫ﺩﺭ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﭘﮋﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺷــﺎﺭﻩ‬ ‫ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ‬ ‫ﺍﺳــﺘﻌﻼﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﭘﺎﺳــﺨﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺍﺧﻴﺮ‬ ‫ﻋﻤﺪﻩ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺣﺴــﺎﺱ ﻭ ﻛﻢﺣﺠﻢ ﻭ ﺑﺎ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻭ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻯ‬ ‫ﺍﺯﺳــﻮﻯ ﭘﮋﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﻰ ﻗﻄﻌﺎﺕ‬ ‫ﺣﺠﻴﻢ ﻛﻪ ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ ﺯﻳﺴــﺘﻰ ﺭﺍ ﺑﻪﺩﻧﺒــﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﺁﻥ‬ ‫ﺻﺮﻓﻪﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺼﻴﺮﻯ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﻭﻟﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪﺩﻧﺒﺎﻝ ﺣﻔﻆ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﺩﺭ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳــﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺍﻗﺪﺍﻣﻰ ﻗﺎﻃﻊ‪ ،‬ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻰ‬ ‫ﻛــﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺟﺪﻯﺗﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪،‬‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﻴــﺮﻯ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﻫﻴــﭻ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻫﻰ ﺩﺭﺍﻳﻦﺑﺎﺭﻩ‬ ‫ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺑﺎﺍﻳﻦﻭﺟﻮﺩ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ‬ ‫ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 17‬ﺍﺳﻔﻨﺪ ‪ 8 1395‬ﺟﻤﺎﺩﻯﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ‪1438‬‬ ‫‪ 7‬ﻣﺎﺭﺱ ‪ 2017‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 73‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2046‬‬ ‫ﺭﻭﻯ ﺧﻂ ﺧﺒﺮ‬ ‫ﺍﻭﺑﺮ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﮔﻮﮔﻞ ﺭﺍ ﺭﺩ ﻛﺮﺩ‬ ‫ﻣﺪﻳــﺮﺍﻥ ﺍﻭﺑــﺮ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺍﺩﻋﺎﻫﺎﻯ ﻣﺴــﺌﻮﻻﻥ ﺷــﺮﻛﺖ ﺁﻟﻔﺎﺑﺖ‬ ‫ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺳﺮﻗﺖ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﻓﻨﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﺍﻥ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺑﻰﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﭘﺮﺷــﻴﻦﺧﻮﺩﺭﻭ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ »ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻭﺭﻟﺪ«‪ ،‬ﺁﻟﻔﺎﺑﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﺩﺭﺗﺨﺼﺼﻰ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ‪ ،‬ﺑﻪﺗﺎﺯﮔﻰ ﻣﺪﻋﻰ‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﺍﻭﺑﺮ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺁﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺳــﺎﺧﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﺍﻥ‬ ‫ﻭﺍﻳﻤﻮ ﺭﺍ ﺩﺯﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺾ ﺣﻖ ﺍﺧﺘﺮﺍﻋﺎﺕ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺁﻟﻔﺎﺑﺖ‬ ‫ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻏﺮﺍﻣﺖ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺍﻭﺑﺮ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﻋﺎﻫﺎﻯ ﺑﻰﺍﺳﺎﺱ ﺭﺍ ﻛﻨﺪﻛﺮﺩﻥ ﺭﻭﻧﺪ‬ ‫ﺣﺮﻛﺖ ﻳﻚ ﺭﻗﻴﺐ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻭﺑﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻠﺖ ﻃﺮﺡ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺗﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺮﺧﻰ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺯﻥ ﻗﺒﻠﻰ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ‬ ‫ﺁﺯﺍﺭ ﺟﻨﺴــﻰ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﺭﺷﺪﺷﺎﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺑﺪﻯ ﺭﺍ ﺳﭙﺮﻯ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺗﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻭﺑﺮ ﻣﻰﮔﻮﻳــﺪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﻓﺎﻉ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫــﺪ ﻛــﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑــﻮﺩ‪ .‬ﺁﻟﻔﺎﺑﺖ‬ ‫ﻣﻰﮔﻮﻳــﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﺳــﺮﻗﺖ ﺭﻓﺘــﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺷــﻴﻮﻩ ﻃﺮﺍﺣﻰ‬ ‫ﺧــﻮﺩﺭﻭﻯ ﺧﻮﺩﺭﺍﻥ ﮔﻮﮔﻞ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻃﻼﻋــﺎﺕ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻰ‬ ‫ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ »ﻟﻴﺪﺍﺭ« ﺩﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺧﻮﺩﺭﺍﻥ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻭﺑﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﻟﻴﺪﺍﺭ ﺑــﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﺍﻥ ﻛﻤــﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﺤﻴﻂ‬ ‫ﺍﻃﺮﺍﻑﺷــﺎﻥ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻳﮕﺮ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ‪ ،‬ﻋﺎﺑﺮﺍﻥ ﭘﻴﺎﺩﻩ‪ ،‬ﺍﺷﻴﺎ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻧﻜﻨﻨﺪ‪ .‬ﮔﻮﮔﻞ‬ ‫ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ‪6‬ﺳﺎﻝ ﻭﻗﺖ ﺻﺮﻑ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻴﺪﺍﺭ ﻛﺮﺩﻩ‬ ‫ﻭ ﺣــﺎﻻ ﺍﻭﺑﺮ ﻭﻳﮋﮔﻰﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﺧﻰ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﭘﻴﺸــﻴﻦ‬ ‫ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱﻫﺎﻯ ﭘﻴﻞﺳﻮﺧﺘﻰ‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﺩﺭ ﺗﻮﻛﻴﻮ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﺮﻯ ﺍﺯ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱﻫﺎﻯ ﭘﻴﻞﺳﻮﺧﺘﻰ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻛﻼﻧﺸــﻬﺮ ﺗﻮﻛﻴﻮ ﺗﺤﻮﻳــﻞ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻫــﺎﻯ ﭘــﺎﻙ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﻣﺎﻩ ﻣﺎﺭﺱ )ﺍﻭﺍﺳــﻂ‬ ‫ﺍﺳﻔﻨﺪ( ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﻤﺸﻬﺮﻯﺁﻧﻼﻳﻦ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱﻫﺎﻯ ‪76‬ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﻪ ﺳﺒﺰ‬ ‫ﺍﺯ ﺩﻭ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﻴﻞﺳﻮﺧﺘﻰ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺟﺎﻣﺪ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ )‪(TFCS‬‬ ‫ﺑﻬــﺮﻩ ﺑﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛــﻪ ﻫﺮﻳــﻚ ‪ 114‬ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﺑﺮﻕ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ﻧﺎﻭﮔﺎﻧﻰ ‪ 100‬ﺩﺳــﺘﮕﺎﻫﻰ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪2020‬ﻡ‬ ‫)‪ (98-99‬ﻭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫــﺎﻯ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﻭ ﭘﺎﺭﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺗﻮﻛﻴﻮ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻬﺮﻩﺑــﺮﺩﺍﺭﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧــﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﻴﺴــﺘﻢ‬ ‫ﭘﻴﻞﺳــﻮﺧﺘﻰ ﻛﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﻣﻴﺮﺍﻯ ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻬﺮﻩ‬ ‫ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ‪10‬ﻣﺨﺰﻥ ﭘﺮﻓﺸــﺎﺭ ﺣــﺎﻭﻯ ‪ 600‬ﻟﻴﺘﺮ ﻫﻴﺪﺭﻭژﻥ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﭘﻴﻞﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱﻫﺎﻯ ﺳﻠﻮﻝ‬ ‫ﺳﻮﺧﺘﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻻﻳﻨﺪﮔﻰ ﺻﻔﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﻯ‬ ‫ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨــﺪ ﺁﻟﻮﺩﮔﻰﻫﺎﻯ ﺯﻳﺴــﺖﻣﺤﻴﻄﻰ ﺩﺭ ﺷــﻬﺮﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ ﺭﺍ‬ ‫ﻛﺎﻫــﺶ ﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻮﺑــﻮﺱ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﺗﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ ﺍﺯ ‪ 226‬ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ )‪ 303‬ﺍﺳــﺐ ﺑﺨﺎﺭ( ﻗﺪﺭﺕ ﻭ‬ ‫‪ 670‬ﻧﻴﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ ﮔﺸــﺘﺎﻭﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺳﻠﻮﻝ ﺳﻮﺧﺘﻰ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﻧﻴــﺮﻭﻯ ﺧﻮﺩ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ‪ ،‬ﺩﺭﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ژﻧﺮﺍﺗﻮﺭ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨــﺪ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻇﺮﻓﻴﺖ ‪ 235‬ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﺳــﺎﻋﺖ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺼﺮﻓﻰ‬ ‫ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜــﺮ ﺧﺮﻭﺟﻰ ‪ 9‬ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﺑــﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻳﻚ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﺭﻳﻜﻰ ﻧﻴﺮﻭﺩﻫﻰ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺷﺨﺼﻰ‬ ‫ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ‬ ‫ﻛﺎﻳﺰﻥ ﺭﻭﻯ ﺩﺍﺋﻤﻰ‬ ‫ﺑﻮﺩﻥ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻭ ﺣﺬﻑ ﺯﻭﺍﻳﺪ‬ ‫ﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﺩﻧﺨﻮﺭﻫﺎﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﺯﺍﻳﻦﺭﻭ‪ ،‬ﺁﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ‬ ‫ﭘﻴﺪﺍﺳﺖ ﻓﻠﺴﻔﻪ‬ ‫ژﺍﭘﻨﻰﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺪﺍﻳﺖ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ‪ ،‬ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻯ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳﻰ »ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ« ﺍﺯ ﻓﻠﺴﻔﻪﺍﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﻛﺎﻳﺰﻥ‪ ،‬ﻧﺴﺨﻪ ژﺍﭘﻨﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺏ‬ ‫ﺳﺎﺭﺍ ﮔﻠﭽﻴﻦ‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳــﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻳــﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﻏﺮﻳﺒﮕﻰ ﻳﻚ ﻓﻠﺴــﻔﻪ ﺷــﺮﻗﻰ ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬ﻓﻠﺴﻔﻪﺍﻯ ﻛﻪ‬ ‫ﺳﺎﻝﻫﺎﺳــﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺁﻥ ﻛﻞ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺩﺭ ژﺍﭘــﻦ ﺭﺍ ﺗﺤــﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﺍژﻩ »ﻛﺎﻳــﺰﻥ)‪ « (Kaizen‬ﺩﺭ ژﺍﭘﻨــﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ »ﻓﻠﺴــﻔﻪ ﻛﺎﻳﺰﻥ« ﻛﻪ ﺑﺮ‬ ‫ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﻬﺒــﻮﺩ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺣﻮﺯﻩﻫــﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺩﺍﺭﺩ‪،‬‬ ‫ﺍﺳــﺎﺱ ﻭ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮﺧﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ژﺍﭘﻨﻰ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﺎﻳﺰﻥ ژﺍﭘﻨﻰﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ‬ ‫ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻧﻴﺴــﺖ ﻛﻪ ﺭﻭﻯ ﻛﺎﭘﻮﺕ ﻣﺎﺷﻴﻦ‬ ‫ﺑﻨﺸــﻴﻨﻴﺪ ﻭ ﺷــﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺣــﺮﻛﺎﺕ ﻭﺭﺯﺵ ﻳﻮﮔﺎ‬ ‫ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﻪﺫﺍﺕ ﻏﻠﻂ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻛﺎﺭ ﭼﻨﺪﺍﻧﻰ ﻫﻢ ﭘﻴﺶ ﻧﺒﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻠﺴــﻔﻪ ﻛﺎﻳﺰﻥ ﺭﻭﻯ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺑﻮﺩﻥ‬ ‫ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻰ ﻭ ﺣﺬﻑ‬ ‫ﺯﻭﺍﻳﺪ ﻭ ﺑــﻪ ﺩﺭﺩﻧﺨﻮﺭﻫﺎﺳــﺖ‪ .‬ﺍﺯﺍﻳــﻦﺭﻭ‪ ،‬ﺁﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ‬ ‫ﭘﻴﺪﺍﺳــﺖ ﻓﻠﺴــﻔﻪ ژﺍﭘﻨﻰﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺪﺍﻳــﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ‬ ‫ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭ‪ ،‬ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ژﺍﭘــﻦ ﻓﻠﺴــﻔﻪ ﻛﺎﻳــﺰﻥ ﺩﺭ ﺩﻫــﻪ ‪50‬ﻡ )ﺩﻫﻪ‬ ‫‪ (30‬ﺑــﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﮔﺮﻩ ﺧــﻮﺭﺩ ﻭ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻳﻚ‬ ‫ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻭ ﺳــﺒﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴــﺪﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌــﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﻳﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻭ ﺷﻴﻮﻩ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺟﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺩﻭﻡ‪» ،‬ﺗﺎﺋﻴﭽﻰ ﺍﻭﻫﻨﻮ‪Taiichi‬‬ ‫‪ «Ohno‬ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻣﻐﺎﺯﻩﻫﺎﻯ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﺷــﺪ‪ .‬ﺍﻭ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺧﻄﻮﻁ‬ ‫ﻣﻮﻧﺘــﺎژ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ »ﻫﻨﺮﻯ ﻓــﻮﺭﺩ)‪« (Henry Ford‬‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺍﻭﻫﻨﻮ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﺧﻂ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻓﻮﺭﺩ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳــﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺯﻭﺍﻳﺪ ﺯﻳﺎﺩﻯ‬ ‫ﻭﺟــﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺧﻴﻠــﻰ ﭼﻴﺰﻫــﺎ ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻠﻒ‬ ‫ژﺍﭘﻨﻰﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳـﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻜﻮﺷﻰ ﺷﻬﺮﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺩﻭﻡ ﺭﻭﻯ‬ ‫ﭘﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺍﻳﺴـﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﺳـﺮﺯﻣﻴﻦ ﻧﺎﺑﻮﺩﺷﺪﻩﺷـﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺸـﻮﺭﻯ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻻ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻯ ﺟﻬﺎﻥ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﻭﻯ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻝ ﭘﻴﺶ ﻣﻰﺭﻭﺩ‪ .‬ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻮﻝ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳـﺎﺯﻯ ﺷـﺮﻭﻉ ﺷﺪ‬ ‫ﻭ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺍﻩ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩ‪ ،‬ﻓﻠﺴـﻔﻪ ﻛﺎﻳﺰﻥ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﻛﺎﻳﺰﻥ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺩﻧﻴﺎ »ﺑﻬﺒﻮﺩ‬ ‫ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻛﻴﻔﻰ« ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺑﺮﺧﻰ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺧﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ‬ ‫ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪﭼﺸــﻢ ﻣﻰﺧﻮﺭﺩﻧﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﺍﻫﻰ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ‬ ‫ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ‪ .‬ﺍﺯ ﺳﻮﻯ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻧﻤﻰﺷــﺪ ﺗﺎ ﺭﺍﻩﺣﻠﻰ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ‪ .‬ﭘﺲ ﭼﻴﺰﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﺍﻭﻫﻨﻮ ﺭﺍ ﺗﺤﺖﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻣــﺎ ﭼﻴــﺰﻯ ﻛــﻪ ﺍﻭﻫﻨــﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪﺷــﺪﺕ‬ ‫ﺗﺤﺖﺗﺎﺛﻴــﺮ ﻗــﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻧﺤﻮﻩ ﻛﺎﺭ ﺳــﻮﭘﺮﻣﺎﺭﻛﺖﻫﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﺁﻥ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑــﻮﺩ‪ .‬ﺍﻭ ﺩﻳﺪ ﻛــﻪ ﺳــﻮﭘﺮﻣﺎﺭﻛﺖﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﺍﻗﻼﻣﻰ ﺭﺍ ﺳــﻔﺎﺭﺵ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﻯﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺪﻯ ﻧﮕﻪ ﻣﻰﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻯ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺸﺘﺮﻯﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻭ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭼﻴﺰﻯ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪،‬‬ ‫ﺍﺻﻞ ﻛﺎﻳﺰﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ژﺍﭘﻦ ﺑﻪﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺖ‬ ‫ﻭ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻭ ﭼﻨﺪ ﻣﺸــﻜﻞ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻯ ﺍﻭﻫﻨﻮ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻯ ﺍﺻﻞ‬ ‫ﻛﺎﻳﺰﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﻯ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ‬ ‫ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻳﻌﻨﻰ ﻓﻬﺮﺳــﺖ ﺩﻗﻴﻘــﻰ ﺍﺯ ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩﻯ‬ ‫ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﻰﺷــﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻛﺎﻳﺰﻥ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺑﺎ ﺁﻣﺪﻥ ﻛﺎﻳﺰﻥ ﺗﻚﺗﻚ‬ ‫ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ‪ ،‬ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳــﺮﺍﻳﺪﺍﺭ‪ ،‬ﻣﺴﺌﻮﻝ‬ ‫ﺷــﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎﺭﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷــﺖ ﺑﻪﺟﺎﻯ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗــﻰ ﺭﻭﻯ ﺩﻫﺪ‪ ،‬ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﭘﻰ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻯ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﺷــﻨﺪ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ‬ ‫ﻛﺎﺭﺧﺎﻧــﻪ ﻳﻚ ﻣﺸــﻜﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺭﺍ ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﺩﻫﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨــﺪ ﺑﻪﺟﺎﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﺑــﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ‬ ‫ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺷﺪﻥ ﻣﺸﻜﻞ‪ ،‬ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺭﺍﻩﺣﻠﻰ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ‪ .‬ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻛﺎﻳﺰﻥ ﻳﻚ ﭼﺮﺧﻪ‬ ‫ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﭼﺮﺧــﻪ ﻛﻴﻔﻴــﺖ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﺁﺷﻨﺎﻳﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺷﻐﻞﺷــﺎﻥ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻳﻰ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺑﻬﺒﻮﺩ‬ ‫ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻛﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﺯﻭﺍﻳﺪ ﻭ ﺣﺎﺷﻴﻪﻫﺎ ﻭ‬ ‫ﻫﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﻚ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺧــﻮﺏ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ‬ ‫ﺗﺎ ﺟﺎﻳــﻰ ﻛﻪ ﺑﻪﺟﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻰ ﺟﻬﺎﻧﻰ‪ ،‬ﻣﺸﻜﻞ ﭼﻨﺪﺍﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﻯ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎﻥ ﻫﻤﻴﺸﮕﻰﺍﺵ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻭﺍژﻩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﺎﻳﺰﻧــﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻬﺒــﻮﺩ ﺗﺪﺭﻳﺠﻰ ﻭ‬ ‫ﻣﺴــﺘﻤﺮ ﺩﺭ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ‪ 3‬ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﺷﻮﺩ‪ .‬ﮔﺎﻡ ﻧﺨﺴــﺖ »ﻣﻮﺩﺍ)‪ « (Muda‬ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﻫﺰﻳﻨﻪﺯﺍ ﻛﻪ ﺍﺭﺯﺷــﻰ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺬﻑ ﺷــﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﮔﺎﻡ ﺩﻭﻡ ﻛﻪ‬ ‫»ﻣــﻮﺭﻯ)‪ « (Muri‬ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ ،‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻰ‬ ‫ﻛــﻪ ﺑﻪ ﺷــﻜﻠﻰ ﺩﺭ ﺟﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﻪ ﺻــﻮﺭﺕ ﻣﻮﺍﺯﻯ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺣﺠﻢ‬ ‫ﻣﻮﺍﺯﻯﻛﺎﺭﻯ ﻛﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﮔﺎﻡ ﺳﻮﻡ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺍ‬ ‫)‪ (Mura‬ﻧــﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺁﻥﺩﺳــﺘﻪ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺳــﻄﺢ ﻛﻴﻔــﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﻧﻬﻀﺖ ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻛﻠﻰ ﻣﻮ‪(MU3)3‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ ،‬ﺍﺳــﺎﺱ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ‬ ‫ﮔﻤﺒﺎ ﻛﺎﻳﺰﻥ )ﻛﺎﻳﺰﻥ ﻋﻤﻠﻰ( ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻛﻞ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻋﺠﻴﺐ ﻳﺎ ﻣﻌﺠﺰﻩﺁﺳﺎﻳﻰ ﺩﺭﻛﺎﻳﺰﻥ‬ ‫ژﺍﭘﻨﻰﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﻳﻚ ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻓﻠﺴــﻔﻪ ﻧﻤﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺁﻧﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺩﻥ‬ ‫ﺯﻭﺍﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳــﻴﺪﻥ ﺑﻪ »ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺏ« ﺍﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ژﺍﭘﻨﻰﻫﺎ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ‬ ‫ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﻣﺸﻜﻼﺕﺷــﺎﻥ ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺩﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﻳﺎ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻛﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺩﺭﻧﻬﺎﻳﺖ‪ ،‬ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯﻫﺎﻯ ﻣﺴﺘﻤﺮ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻳﻚ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺸــﻜﻞ ﺍﺻﻠﻰ ﻭ‬ ‫ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ‪ ،‬ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻯ ﺭﺍ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺗﺌﻮﺭﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥﮔﺬﺍﺭﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑــﺎﻻﻯ ﻛﺎﺭ ژﺍﭘﻨﻰﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻛﺎﻳﺰﻥ ﺩﻳﮕﺮ‬ ‫ﺟﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻬﺎﻧﻪﺗﺮﺍﺷــﻰ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭ ﺳــﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎﻗﻰ ﻧﮕﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ‪،‬‬ ‫ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﺎﻳﺰﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳــﺎﻝﻫﺎ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭ ﺧﻄﺎ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻓﻌﻠﻰ ﺩﺭﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﻳﻚ ﺗﺌﻮﺭﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ‬ ‫ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺗﻤﺎﻣﻰ‬ ‫ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺧﺸﻚ‪ ،‬ﺩﺳــﺖﻭﭘﺎﮔﻴﺮ ﻭ ﻛﺴﻞﻛﻨﻨﺪﻩﺍﻯ ﻛﻪ‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭﮔﺮﻯ ﺧﻮﺩ ﺍﺑﻼﻍ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻛﺎﻳــﺰﻥ ﻧــﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﻴــﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻭ ﻧــﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦﺭﻭ ﻫﻤﻪ ﺗﻼﺵ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺧﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﻛﺎﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﺤﻈﻪﺍﻯ ﻭ ﻧﻪ‬ ‫ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭﻯ ﻫﻤﺎﻥ ﭼﻴﺰﻯ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻳﺰﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﺒﻮﺏ‬ ‫ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻛﺎﻳــﺰﻥ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﺧــﻮﺩﺭﻭﻯ ژﺍﭘﻦ ﻣﻔﻴﺪ‬ ‫ﺑــﻮﺩﻩ ﻛــﻪ ﻣﻰﺗــﻮﺍﻥ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ ژﺍﭘــﻦ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﻪﻃﻮﺭﻛﻠﻰ ﻣﺮﻫﻮﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺍﻧﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﻫﺎﻯ ژﺍﭘﻨﻰ ﻟﻘﺐ‬ ‫ﺭﻭﺋﻴﻦﺗــﻦ ﺩﺍﺩ ﺍﻣﺎ ﺁﻧﭽــﻪ ﻣﻬﻢ ﺍﺳــﺖ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎﻳﺰﻥ‬ ‫ﺑــﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳــﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ ژﺍﭘﻦ ﺛﺒﺎﺕ‬ ‫ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺭﻗﺒﺎﻯ‬ ‫ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﭽﺮﺧﺪ‪ .‬ﺩﺭ‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ ﺷــﺮﺍﻳﻄﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‪ ،‬ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻛﺎﻳﺰﻥ‬ ‫ﺳﺎﻝﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺭﺩﻳﻒ ﺑﺮﺗﺮﻳﻦﻫﺎﻯ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺩﻧﻴﺎﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺭﺳــﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺳــﻌﻮﺩﻯ ﺍﺯ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷــﺪﻥ ‪ 3‬ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ‬ ‫ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﻭﺳﺎﻯ ﻗﺒﻠﻰ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﻮﺩﺭﻭﻧﻮﻳﺲ‪ ،‬ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷــﺪ ﻭ »ﻋﺎﺩﻝ ﻋــﺰﺕ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻳﻴﺲ‬ ‫ﺟﺪﻳــﺪ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺳــﻌﻮﺩﻯﻫﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻴﺪ ﺷــﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺪﺭﺍﺳــﻴﻮﻥ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻓﺸﺎﮔﺮﻯ ﻭ‬ ‫ﺭﺳــﻮﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﺭﻭﺳﺎﻯ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻭ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺘﻰ ﺧﺒﺮﻯ ﺗﺎﻛﻴﺪ‬ ‫ﻛﺮﺩ ‪3‬ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻴﺪ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﺛﺮﻯ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻪ‪ 3 ،‬ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺷــﺨﺼﻰ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ‬ ‫ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻛﻪ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺭﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻴﺪ ﺭﻳﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ‪،‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻨﻮﻳﺼﺮ ﻧﺎﻳﺐﺭﻳﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻭ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺩﺑﻴﺮ ﻛﻞ‬ ‫ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﭘﺎﺗﺮﻭﻝ ﻧﻴﺴــﺎﻥ ﻭ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺪﺭﺍﺳــﻴﻮﻥ‬ ‫ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻋﺮﺑﺴــﺘﺎﻥ ﻫﺴــﺘﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﻨﻄﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳــﺪ ﻛﻪ ﺭﻭﺳﺎﻯ‬ ‫ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﻛﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺑﻪ ﻻﻣﺒﻮﺭﮔﻴﻨﻰ ﻫﻢ ﺭﺣﻢ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ‬ ‫ﺳﻮﺍﺭﻯﻫﺎﻯ ﻣﺮﺳﺪﺱﺑﻨﺰ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮﺩ‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﻯ ﭘﮋﻭ ﺳﻴﺘﺮﻭﺋﻦ ﮔﺎﻡﻫﺎﻯ ﺍﻭﻝ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ‬ ‫ﺧــﻮﺩ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﻯ ﺷــﻤﺎﻟﻰ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷــﺮﺍﻛﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺳــﺮﻭﻳﺲ‬ ‫ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﺧﻮﺩﺭﻭ‪ ،‬ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻙ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻯ‬ ‫»ﺗﺮﺍﻭﻝﻛﺎﺭ« ‪ TravelCar‬ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ ﺗﺎﺳــﻴﺲ ﺷــﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳــﺮ ﺍﺭﻭﭘــﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪﺗﺎﺯﮔﻰ ﻳﻚ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫‪15‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭﻳﻰ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﮋﻭ ﺳــﻴﺘﺮﻭﺋﻦ ﻭ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺑﻴﻤﻪ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪2012‬ﻡ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪200‬‬ ‫ﺁژﺍﻧﺲ ﺩﺭ ‪ 10‬ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻯ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﻯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ‬ ‫ﺍﻓــﺮﺍﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﺍﻳﺴــﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﻗﻄﺎﺭ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ‬ ‫ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ ﭘﮋﻭ ﺳﻴﺘﺮﻭﺋﻦ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪﺍﻯ ﺻﺤﺖ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻻﻣﺒﻮﺭﮔﻴﻨﻰ ﻣﻮﺭﺳــﻴﻪﻻﮔﻮ ﮔﺮﺍﻥﻗﻴﻤﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺗﺼﺎﺩﻑ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺷــﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺩﺭﺩﻧﺎﻙﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﻭﺳــﺖ ﺷــﻤﺎ ﻻﻣﺒﻮﺭﮔﻴﻨﻰ ﻧﺎﺯﻧﻴﻦﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻜﻞ ﻭ‬ ‫ﺷــﻤﺎﻳﻞ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﻋﺼﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﻣﺮﺩ ﭘﺸــﺖ ﻓﺮﻣﺎﻥ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻻﻣﺒﻮﺭﮔﻴﻨﻰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻭﺳــﺘﺶ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﻬﻤﺎﻧﻰ‬ ‫ﻗــﺮﺽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻭﺍﺳــﻄﻪ ﺁﻥ ﻓﻬﺮﺳــﺖ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺍﺗﺶ ﺭﺍ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻨﺎﺯﺩ‪ .‬ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ‬ ‫ﺍﺯ ﺭﺳــﺘﻮﺭﺍﻥ ﺑﻪﻫﻢﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺧﻮﺷــﻰ ﺭﺍﻧﻨــﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺯﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻧﻨــﺪﻩ ﻭ ﺩﻭ ﻫﻤﺮﺍﻫﺶ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﺮﻛﺖ ﺳــﺮﻋﺘﻰ ﻭ ﻣﺎﻧﻮﺭ ﺩﺭ‬ ‫ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻮﺭﺳﻴﻪﻻﮔﻮ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﺑﺎ ﻳﻚ‬ ‫ﺩﺭﺧﺖ ﻧﺨﻞ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ‪ 3‬ﺳﺮﻧﺸــﻴﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻴﭻ ﺟﺮﺍﺣﺘﻰ ﺍﺯ ﺁﺳﻴﺐ ﺟﺪﻯ ﺭﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﻴﺎﻥ ﻻﻣﺒﻮﺭﮔﻴﻨﻰ ﺑﻪﻃﻮﺭﻛﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺖ‪ .‬ﻣﻮﺭﺳﻴﻪﻻﮔﻮ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻻﻣﺒﻮﺭﮔﻴﻨﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ‬ ‫ﭼﻬﻠﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪2002‬ﻡ )‪ (80-81‬ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﻯ ﻣﺤﺪﻭﺩﻯ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ‪ .‬ﻣﻮﺭﺳﻴﻪﻻﮔﻮ‬ ‫ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻰ ﻧﺎﻡ ﮔﺎﻭﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ‪ 24‬ﺯﺧﻢ ﺷﻤﺸﻴﺮﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﻛﻮﺭﺩﻭﺑﺎ ﺧﻮﺭﺩ‪ ،‬ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﻣﻌﻨﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ‬ ‫ﺁﻥ ﺧﻔﺎﺵ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﻻﻣﺒﻮﺭﮔﻴﻨﻰ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﻢ ﺷﻮﺍﻟﻴﻪ ﺗﺎﺭﻳﻜﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺘﻤﻦ ﻣﻮﺭﺩﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ‪.‬ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ‪ ،‬ﭼﺮﺥﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﺳﻮﺧﺘﻪﺍﻧﺪ‪ .‬ﺩﻭ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺳﻤﺖ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ ‪ 186‬ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻮﺭﺳﻴﻪﻻﮔﻮ ﺍﺱﻭﻯ‬ ‫ﻻﻣﺒﻮﺭﮔﻴﻨﻰ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﻨﻚ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ ﻣﺮﺳﺪﺱﺑﻨﺰ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ‪15‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻭﺑﻞ)ﺣﺪﻭﺩ ‪250‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ( ﺩﺭ ﻳﻚ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺴﻜﻮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻋﺼﺮﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﻳﺘﺮﺯ‪ ،‬ﺩﺍﻳﻤﻠﺮ‪ ،‬ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺮﺳﺪﺱﺑﻨﺰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ‬ ‫ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﻳﻚ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻣﺴــﻜﻮ ﻣﻰﮔﺸﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻚ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯ ﻏﺮﺑﻰ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺿﻊ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ‪3‬ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﻳﻤﻠﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪2019‬ﻡ )‪(97-98‬‬ ‫ﺍﺯ ﺧﻂ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ‪ .‬ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺍﻳﻤﻠﺮ ﺑﻪﺩﻧﺒﺎﻝ ﻇﻬﻮﺭ ﻧﺸــﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺯ ﺍﺣﻴﺎﻯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺭﻭﺳﻴﻪ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪﺍﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﻮﺍﻓﻘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ‪9‬ﺳﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪،‬‬ ‫ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﺳﺪﺱﺑﻨﺰ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪20‬ﻫﺰﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﻭ ﺷﺎﺳﻰﺑﻠﻨﺪ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ‬ ‫ﺩﺍﻳﻠﻤﺮ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪﺍﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻜﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺳﺪﺱﺑﻨﺰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﻚ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺷﺪ ﺟﺬﺍﺏ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺭﻭﺳﻴﻪ‬ ‫ﻣﺪﺕﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺑﺰﺭگ ﺟﻬﺎﻥ ﻳﻚ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﺑﻪﺷﻤﺎﺭ ﻣﻰﺁﻣﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪2014‬ﻡ )‪ (92-93‬ﻛﻪ ﺭﻭﺳﻴﻪ‬ ‫ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺍﻭﻛﺮﺍﻳﻦ ﻫﺪﻑ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ‪ ،‬ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﻤﻮﻧﻪ‬ ‫ﺟﻨﺮﺍﻝﻣﻮﺗﻮﺭﺯ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ‪ .‬ﺩﺍﻳﻤﻠﺮ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﻭﺳﻰ »ﻛﺎﻣﺎﺯ« ﺩﺭ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﻛﺎﻣﻴﻮﻥ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﻛﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﻳﻤﻠﺮ ﺁ‪.‬گ ﺷــﺮﻛﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ ﺁﻟﻤﺎﻧﻰ ﻭ ﭼﻨﺪﻣﻠﻴﺘﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪ‪ ،‬ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺟﺰﻭ ﭘﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﻭﺭﺳﺎﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﻳﻤﻠﺮ ﻫﻢﺍﻛﻨﻮﻥ ﻣﺎﻟﻚ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺯﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ )ﺑﺮﻧﺪ( ﺗﺠﺎﺭﻯ‬ ‫ﺑﺰﺭگ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﻯ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻣﺮﺳﺪﺱ ﺁﺍﻡگ‪ ،‬ﻣﺮﺳــﺪﺱ ﺑﻨﺰ‪ ،‬ﺩﺍﻳﻤﻠﺮ ﺗﺮﺍﻛﺲ ﻭ ﺍﺳﻤﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺍﻳﻤﻠﺮ ﺁ‪.‬گ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺗﺴﻼﻣﻮﺗﻮﺭﺯ‪ ،‬ﺭﻧﻮ‪-‬ﻧﻴﺴﺎﻥ ﺁﻟﻴﺎﻧﺲ ﻭ ﭘﻜﻦﺍﺗﻮ ﺳﻬﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﭘﮋﻭ ﺳﻴﺘﺮﻭﺋﻦ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‪howstuffworks :‬‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 17‬ﺍﺳﻔﻨﺪ ‪ 8 1395‬ﺟﻤﺎﺩﻯﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ‪1438‬‬ ‫‪ 7‬ﻣﺎﺭﺱ ‪ 2017‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 73‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2046‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ﺧﺒﺮ‬ ‫ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ‪90‬ﺩﺭﺻﺪﻯ‬ ‫ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﻜﺮ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻗﻨﺪ ﺷﻮﺵ‬ ‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺷﺮﻑﺍﻟﺪﻳﻦ‬ ‫ﺩﺭﺣﺎﻝﺣﺎﺿﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻳﺪﺭﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ‬ ‫ﻓﻨﻰ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﻴﺪﺍﻥﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺧﺸﻜﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﻫﺴﺘﻴﻢ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻳﻚ ﺷﺮﻳﻚ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ‬ ‫ﻧﻘﺶ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺭﺍ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺍﺟﺮﺍ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﺩﻧﻴﺎﺳﺖ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻮﺗﺎﻝ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻓﺎﺯ ‪ 17‬ﻭ ‪ 18‬ﭘﺎﺭﺱ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ‪96‬‬ ‫ﻣﮋﺩﻩ ﭘﻮﺭﺯﻛﻰ‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﻓﺎﺯﻫﺎﻯ ‪ 17‬ﻭ ‪ 18‬ﭘﺎﺭﺱ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ‬ ‫ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻭﺝ ﻛﺎﺭ‪16 ،‬ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ‬ ‫ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻫﻢﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻛﺮﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﭘــﺮﻭژﻩ ﻓﺎﺯﻫﺎﻯ ‪17‬‬ ‫ﻭ‪ 18‬ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳــﻦ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ‬ ‫ﻭ ﺣﺘــﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭ‬ ‫ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺳﻴﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﺯ ﺗﺨﺼﺺ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ‬ ‫ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﻣﺘﻌﺪﺩﻯ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻛﺮﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﺪﺭﻭ ﻛﻪ ﺭﻫﺒﺮ ﻛﻨﺴﺮﺳــﻴﻮﻡ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺭﻭﺯ‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﻧﺸﺴــﺘﻰ ﺧﺒﺮﻯ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﭘﺎﺭﺱ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳــﺖ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﺍﻳــﺮﺍﻥ )‪ (IPMI‬ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﻧﺸﺴــﺖ ﺧﺒــﺮﻯ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺩﺭﺣﺎﻝﺣﺎﺿــﺮ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻓــﺎﺯ ‪ 17‬ﻭ ‪ 18‬ﭘﺎﺭﺱ‬ ‫ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﺴــﻦ ﺑﻮﻳﺮﻯ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﺍﻳــﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺑﺎﺯﻭﻯ ﺍﺟﺮﺍﻳــﻰ ﺍﻳﺪﺭﻭ ﺩﺭ ﺣــﻮﺯﻩ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ‪ 86‬ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻳﺪﺭﻭ‪ ،‬ﺭﻫﺒﺮ ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮﻡ ﻭ ﻣﺘﻮﻟﻰ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﻋﻈﻴﻢ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺎﺯﻫﺎﻯ ‪ 17‬ﻭ ‪ 18‬ﻭ ‪ 14‬ﭘﺎﺭﺱ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﻯ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭼﻨﺪ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﻣﻠﻰ ﺣﻔﺎﺭﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺷــﺮﻛﺖ ﺻﺪﺭﺍ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻳﺰﻭﺍﻳﻜﻮ‬ ‫ﺩﺭ ‪ 6‬ﺗﺎ ‪ 7‬ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴــﺘﻨﺪ ﭘــﺮﻭژﻩ ﻋﻈﻴﻢ‬ ‫ﻓــﺎﺯ ‪ 17‬ﻭ ‪ 18‬ﭘــﺎﺭﺱ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺭﺍ ﺑــﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻭ‬ ‫ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺑﺮﺳــﺎﻧﻨﺪ‪ .‬ﺩﻯ ‪ 93‬ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﻓﺎﺯ‬ ‫‪ 17‬ﻭ ‪ 18‬ﭘــﺎﺭﺱ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷــﺪ ﻭ‬ ‫ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺣﺪﻭﺩ ‪ 2/5‬ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫ﻓﺎﺯ ﭘﺎﺭﺱ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻮﻳﺮﻯ ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﺪﺭﻭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺍﻛﺘﺸــﺎﻓﺎﺕ‬ ‫ﻧﻔﺘــﻰ ﻭ ﮔﺎﺯﻯ ﭼــﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻰ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺑــﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ‬ ‫ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘــﻰ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺑﻪﻋﻨــﻮﺍﻥ ﺑــﺎﺯﻭﻯ ﺍﺟﺮﺍﻳــﻰ ﺍﻳﺪﺭﻭ‪،‬‬ ‫ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺎﻳﻴﻦﺩﺳــﺘﻰ ﻧﻔﺖ‪ ،‬ﮔﺎﺯ ﻭ‬ ‫ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ ﻣﺸــﻐﻮﻝ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻧﻜﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﺩﺳﺘﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳــﺖﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺖ ﺋﻰﺍﻧﺪﭘﻰ‬ ‫) ‪ ( E&P‬ﺭﺍ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺣــﻮﺯﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺋﻰﺍﻧﺪﭘــﻰ )‪ (E&P‬ﺍﻛﺘﺸــﺎﻑ‪ ،‬ﺣﻔــﺎﺭﻯ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ‬ ‫ﻣﺨﺰﻥ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪ ﺑﻪﺗﺎﺯﮔﻰ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻳﺪﺭﻭ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻯ ﺑﺎﻻﺩﺳﺘﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﻓﺎﺯﻫﺎﻯ ‪ 17‬ﻭ ‪ 18‬ﻭ ‪ 14‬ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﻳﺪﺭﻭ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ‬ ‫ﺗﺎ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﺍﻛﺘﺸــﺎﻑ ﻭ ﺣﻔﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻮﻳــﺮﻯ ﺧﺒــﺮ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺩﺭﺣﺎﻝﺣﺎﺿــﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻴﺪﺍﻥﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﺪﺭﻭ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻓﻨﻰ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﻴﺪﺍﻥﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﺸﻜﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﻫﺴﺘﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻳﻚ ﺷﺮﻳﻚ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ‬ ‫ﻧﻘــﺶ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟــﻰ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷــﺖ‪ ،‬ﺍﺟﺮﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺷــﺪ‪ .‬ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﺑــﺎ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺗﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﺭﻭﺯ ﺩﻧﻴﺎﺳﺖ‪ .‬ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩﻣﺬﺍﻛــﺮﻩ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﺑــﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻧﻬﺎﻳﻰ‬ ‫ﻧﺮﺳﻴﺪﻩﺍﻳﻢ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺣﻔﺎﺭﻯ ‪ 44‬ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎﻩ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳــﺖ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮﻯ‬ ‫ﺍﺯ ﺟﺰﺋﻴــﺎﺕ ﻓﺎﺯﻫﺎﻯ ‪ 17‬ﻭ ‪ 18‬ﭘــﺎﺭﺱ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺧﺒﺮ‬ ‫ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻓﻌﻠﻰ ‪ 44‬ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎﻩ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ‬ ‫ﺣﻔﺎﺭﻯ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎﺯ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭼﺎﻩﻫﺎ ﺁﻏﺎﺯ ﺷــﺪﻩ‬ ‫ﻭ ﺿﻤــﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ‪ 4‬ﺳــﻜﻮﻯ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ ﻫﺮﻳﻚ ﺑﺎ‬ ‫ﻇﺮﻓﻴــﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ‪ 500‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻓــﻮﺕ ﻣﻜﻌﺐ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭ‬ ‫ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ‬ ‫‪ 32‬ﺍﻳﻨﭽــﻰ ﻫﺮﻳــﻚ ﺑﻪ ﻃــﻮﻝ ‪ 110‬ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﻫﻢﺍﻛﻨﻮﻥ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ‪50‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ‬ ‫ﮔﺎﺯ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺩﺭ ﭘﺎﻻﻳﺸــﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺎﺯ ‪17‬‬ ‫ﻭ ‪ 18‬ﭘﺎﺭﺱ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺤﺼﺎﻝ ﻣﻴﻌﺎﻧﺎﺕ ﮔﺎﺯﻯ‪ ،‬ﮔﻮﮔﺮﺩ‪ ،‬ﺍﺗﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﮔﺎﺯ ﻣﺎﻳﻊ ﻫﻢ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﻣﻘــﺎﻡ ﻣﺴــﺌﻮﻝ ﺑﺎﺑﻴــﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺯ ﺩﻯ ﺳــﺎﻝ‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺭﺩﻳﻒ ﺷﻴﺮﻳﻦﺳﺎﺯﻯ ﮔﺎﺯ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ‬ ‫ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻓﺎﺯ ‪ 17‬ﻭ ‪ 18‬ﭘــﺎﺭﺱ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭ‬ ‫ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺣﺪﻭﺩ‬ ‫‪15/5‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌــﺐ ﮔﺎﺯ ﻭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪15‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ‬ ‫ﺑﺸﻜﻪ ﻣﻴﻌﺎﻧﺎﺕ ﮔﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﻓﺎﺯ ‪ 17‬ﻭ ‪ 18‬ﭘﺎﺭﺱ ﺟﻨﻮﺑﻰ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﺍﺯ ﺻــﺎﺩﺭﺍﺕ ‪10‬ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﺑﺸــﻜﻪ‬ ‫ﻣﻴﻌﺎﻧــﺎﺕ ﮔﺎﺯﻯ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻓــﺎﺯ ‪ 17‬ﻭ ‪ 18‬ﭘﺎﺭﺱ‬ ‫ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻋﻤﺪﻩ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻣﻴﻌﺎﻧﺎﺕ‬ ‫ﮔﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﺟﻨﻮﺏ ﻭ ﺟﻨﻮﺏ ﺷــﺮﻕ ﺁﺳــﻴﺎ‬ ‫ﻫﻤﭽﻮﻥ ﭼﻴﻦ‪ ،‬ژﺍﭘﻦ ﻭ ﻛﺮﻩﺟﻨﻮﺑﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻮﻳــﺮﻯ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ‪400‬ﻫﺰﺍﺭ‬ ‫ﺗﻦ ﺍﺗــﺎﻥ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻳــﻦ ﺧــﻮﺭﺍﻙ ﮔﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﺪ‪:‬‬ ‫ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺣﺪﻭﺩ ‪8/1‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻓﺎﺯ‬ ‫‪ 17‬ﻭ ‪ 18‬ﭘــﺎﺭﺱ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺷــﺪﻩ ﻛﻪ‬ ‫ﺳﻬﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻳﺪﺭﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺣﺪﻭﺩ ‪2/2‬‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣــﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﻃﺮﺡﻫــﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘــﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺎﺯ‬ ‫‪ 17‬ﻭ ‪ 18‬ﭘﺎﺭﺱ ﺟﻨﻮﺑــﻰ ﺭﺍ ﺣﺪﻭﺩ ‪2/5‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ‬ ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛــﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻻﻳﻞ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺷــﺪﻥ‬ ‫ﺩﻭﺭﻩ ﺳــﺎﺧﺖ ﻓﺎﺯ ‪ 17‬ﻭ ‪ 18‬ﭘــﺎﺭﺱ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺗﺤﻤﻴﻞ‬ ‫ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻧﺨﺴﺘﻴﻦﺑﺎﺭ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﻣﮕﺎﭘﺮﻭژﻩ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ‪ 65‬ﺩﺭﺻﺪﻯ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻓﺎﺯ ‪ 14‬ﭘﺎﺭﺱ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪﻯ ﺍﻳﻦ ﻓﺎﺯ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﮔــﺰﺍﺭﺵ‪ ،‬ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺗﻮﺳــﻌﻪ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻳﺪﺭﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ‬ ‫ﺧﺒﺮﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺸﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺍﻳﻦﻭﺟﻮﺩ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺴــﺌﻮﻝ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷــﺘﻪ‬ ‫ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴــﺖ ﻓﺎﺯﻫﺎﻯ ‪ 17‬ﻭ ‪ 18‬ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺴــﻨﺎ‬ ‫ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ ﮔﻔﺘــﻪ ﻓــﺮﺩﺍﺩ ﺩﻟﻴــﺮﻯ‪ ،‬ﻣﻌــﺎﻭﻥ ﺗﻮﺳــﻌﻪ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘــﻰ ﺍﻳﺪﺭﻭ‪ ،‬ﻓــﺎﺯ ‪ 17‬ﻭ ‪18‬‬ ‫ﭘﺎﺭﺱ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣــﻞ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺗﺎ‬ ‫ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴــﺖ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻓﺎﺯ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺳــﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺑﻪﺗﺪﺭﻳﺞ ﺁﻏﺎﺯ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻳــﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﻪﻣﺮﻭﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷــﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻴﻌﺎﻧــﺎﺕ ﻳﺎ ﻧﻔﺖ ﺳــﺒﻚ ﺗﻮﻟﻴــﺪﻯ ﺑﻪ ﻫﻤــﺮﺍﻩ ﮔﺎﺯ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ ﺻــﺎﺩﺭ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷــﺒﻜﻪ‬ ‫ﺳﺮﺍﺳــﺮﻯ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﭼﺮﺍﻛــﻪ ﻫﺮﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ‬ ‫ﻓﺎﺯﻫﺎﻯ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﺪﻭﺩ ‪4‬ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﻧﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﻭ ﻧﻮﺳــﺎﺯﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ‬ ‫‪4‬ﻭﺍﺣﺪ ﻓﺎﺯ ‪ 17‬ﻭ ‪ 18‬ﭘﺎﺭﺱ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺷﻴﺮﻳﻦﺳــﺎﺯﻯ ﮔﺎﺯ ﻭ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻯ‬ ‫ﻧﻔﺖ ﺳــﺒﻚ ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﺎﺯﻫﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮔﺎﺯ ﻣﺎﻳﻊ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﻌﺪﻯ ﺁﻥ ﺑﺘﺎﻥ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰﻫﺎﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﮔﺮﺩ ﺁﺧﺮﻳﻦ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷــﺪﻩ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﻛﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﻟﻴﺮﻯ ﺑﺎﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﻳﺮ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷــﺪﻥ ﺩﻭ‬ ‫ﻣﺨﺰﻥ ﺁﻣﺎﺩﻩﺳــﺎﺯﻯ ﮔﺎﺯﻫﺎﻯ ﻣﺎﻳــﻊ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﭘﺮﻭژﻩ ﻓﺎﺯ‬ ‫‪ 17‬ﻭ ‪ 18‬ﭘﺎﺭﺱ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺑــﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﮔﺮ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻣﺨﺰﻥ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﻰﺷﺪ‪ ،‬ﺧﻴﻠﻰ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻴﻢ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺭﺍ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ ﻧﻮﺳــﺎﺯﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﺭﺍﻫﺒﺮ ﭘﺮﻭژﻩ ﻭ ﺩﻭ ﻋﻀﻮ ﻛﻪ ﺷــﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪ ،‬ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﻴﻪﻧﺸﻴﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻰ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻣﺴﻜﻦ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﻴﻪﻧﺸﻴﻨﻰ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺩﻭﺭﻩ ‪ 12‬ﺗﺎ ‪ 18‬ﻣﺎﻫﻪ‬ ‫ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻭ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻰ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻧﻘــﻞ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳــﺎﻧﻰ ﺩﻭﻟﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻋﻈﻴﻤﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﻴﻪﻧﺸﻴﻨﻰ ﻭ ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ‬ ‫ﻏﻴﺮﺭﺳﻤﻰ‪ ،‬ﭘﺮﻭژﻩ ﺗﻔﺮﻳﺤﻰ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﺩﺭﻳﺎ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﻧﻮﺍﺭ ﺳﻮﺍﺣﻠﻰ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎﻯ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ‬ ‫ﻭ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻰ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻣﺴﻜﻦ ﻛﺎﺭ ﺳــﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﻴﻪﻧﺸﻴﻦ ﻭ‬ ‫ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﺭﺳﻤﻰ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷــﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ‬ ‫ﺣﺎﺷﻴﻪﻧﺸــﻴﻦ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺭﻓﺎﻫــﻰ ﻭ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻕ‪ ،‬ﻃﺮﺡ‬ ‫ﻫﺎﺩﻯ‪ ،‬ﺁﺏ ﻭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﻈﻴﻤﻴــﺎﻥ ﻭﻗﺘﻰ ﻛﺎﺭ ﺳــﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﻭ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﺭﺍﺿﻰ‬ ‫ﺳﻜﻮﻧﺘﻰ ﺣﺎﺷﻴﻪﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﺩ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣــﻞ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻰ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻣﺴــﻜﻦ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﺸــﺘﺮ‬ ‫ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺣﺎﺷﻴﻪﻧﺸﻴﻨﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻋﺰﻡ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﻴﻪﻧﺸﻴﻦ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺎﻛﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺪﻯ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﻈﻴﻤﻴــﺎﻥ ﺍﺯ ﻫﻤﺮﺍﻫﻰ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ‬ ‫ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﻭ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺳﻴﺴــﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴــﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﻴﻪﻧﺸــﻴﻦ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻰ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺯﻳﺒﺎﻯ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺭﻧﺞ ﺑﺒﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ‬ ‫ﺿﺎﻣﻦ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺑﺮ ﺭﻓﻊ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺑﺮﻕ‪ ،‬ﺁﺏ‪ ،‬ﺑﻬﺪﺍﺷــﺖ‪ ،‬ﻓﻀﺎﻯ ﺁﻣﻮﺯﺷــﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﺣﺎﺷﻴﻪﻧﺸﻴﻨﻰ ﺩﺭ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺭﻓﺎﻫﻰ ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻰ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻣﺴﻜﻦ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻯ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺪﺭﺳﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ‬ ‫ﻧﻮﺳــﺎﺯﻯ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺳﻴﺴــﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﻳﻚ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﺟﻨﻮﺏ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ )ﺍﻳﺮﺍﻧﺸﻬﺮ( ﻧﻴﺰ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯﻫﺎﻯ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻯ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ‬ ‫‪30‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﻤﻠﻚ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺳــﻌﻪ‬ ‫ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﻴﻪﻧﺸﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻮﺏ ﻛــﺮﺩ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴــﺖ ﺻﻴﺪ ﻭ ﺻﻴﺎﺩﻯ ﻭ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻨــﺪﺭ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺰﺭگ‬ ‫ﺣﺎﺷﻴﻪﻧﺸﻴﻨﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮﺭﻯﻛﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ‪ ،‬ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ‬ ‫ﺁﻣﺎﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪﻧﺸﻴﻨﻰ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 40‬ﺗﺎ ‪50‬ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ‬ ‫ﺣﺎﺷﻴﻪﻧﺸــﻴﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳــﺎﺯﻯ ﺟﻨﻮﺏ ﺳﻴﺴــﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ )ﺍﻳﺮﺍﻧﺸﻬﺮ(‬ ‫ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺖ ﻛﺎﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﻴﻪﻧﺸﻴﻨﻰ ﺩﺭ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﺁﻏﺎﺯ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪﺯﻭﺩﻯ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ‬ ‫ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎ ‪260‬ﻫﺰﺍﺭ‬ ‫ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﺯ ﺷــﻤﺎﻝ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﻧﻴﻜﺸــﻬﺮ‪ ،‬ﻗﺼﺮﻗﻨﺪ ﻭ ﺳﺮﺑﺎﺯ‪ ،‬ﺍﺯ‬ ‫ﺷﺮﻕ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ‪ ،‬ﺍﺯ ﺟﻨﻮﺏ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻯ ﻋﻤﺎﻥ )ﻣﻜﺮﺍﻥ( ﻭ ﺍﺯ ﻏﺮﺏ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻬﺮ ﻛﻨﺎﺭﻙ ﻣﺘﺼﻞ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷــﻜﺮ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻗﻨﺪ ﺷﻮﺵ ﺑﺎ ﺣﺪﻭﺩ ‪90‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺭﺍﻩﺍﻧــﺪﺍﺯﻯ ﺭﺍ ﻃﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ‪ 400‬ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ ﻣﺸﻐﻮﻝ‬ ‫ﻛﺎﺭ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻧﻘــﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﺑــﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﻯ ﺷــﻮﺵ‪ ،‬ﺑﻬــﺮﻭﺯ ﺭﻳﺎﺣﻰ ﺩﺭ ﻧﺸﺴــﺖ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﺭﻭﻧﺪ‬ ‫ﺑﺎﺯﺳــﺎﺯﻯ ﻭ ﻧﻮﺳــﺎﺯﻯ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻗﻨﺪ ﺷــﻤﺎﻝ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ‪ 200‬ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﻯ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺑﺎﺯﺳــﺎﺯﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ‪210‬‬ ‫ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑــﺮﺍﻯ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷــﻜﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺪﻭﺩ‬ ‫‪ 90‬ﺩﺭﺻﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺭﺍ ﻃﻰ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻗﻨﺪ‬ ‫ﺩﺯﻓﻮﻝ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺭﻳﺎﺣــﻰ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺗﺎ ﺍﻭﺍﺧﺮ‬ ‫ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎﻝ ‪ 1396‬ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻯ ﻭ‬ ‫ﻧﻮﺳــﺎﺯﻯ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﭼﻐﻨﺪﺭﻗﻨﺪ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ‬ ‫ﺷﻤﺎﻝ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛــﺮﺩ‪ :‬ﺗﻼﺵ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌــﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﻓﺼﻞ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﭼﻐﻨﺪﺭ ﻗﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﺳــﺘﺎﻥ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﻴﺪﻋﻠﻰ ﺑﺤﺮﻳﻨﻰ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻯ ﻭ ﺍﻣﻮﺭﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻯ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ‬ ‫ﺑﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 850‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﭼﻐﻨﺪﺭ‬ ‫ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳــﺘﺎﻥ ﺑﺮ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ‬ ‫ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻯ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺑــﺎ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺍﻳــﻦ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ‪ 400‬ﻧﻔــﺮ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ‬ ‫ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻛﺎﺭ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ‪ 25‬ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ‬ ‫ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧــﺪﺍﺭ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺟﺪﻳــﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺑﺎﺯﺳــﺎﺯﻯ ﻭ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻗﻨﺪ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﺮ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪﻛﺮﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻯ‬ ‫ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻧﺸﺎﻥﺩﻫﻨﺪﻩ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﺰﺭگ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﺠﺎﺗﻰ ﺍﻇﻬــﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﻛﻨــﻮﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧﻮﺑﻰ‬ ‫ﺑــﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧــﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪80‬‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﺳــﺎﻳﺮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑــﺮﺍﻯ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﺎﺯﺳــﺎﺯﻯ‬ ‫ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻗﻨﺪ ﺷﻤﺎﻝ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻮﺵ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺯﻣﺎﻧﺒﻨﺪﻯ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ‪،‬‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﻜﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺁﺫﺭ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﻛﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺍﻧﺪﻙ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺳــﺎﻝ‬ ‫ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺷــﺪﻥ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﭼﻐﻨﺪﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﺴــﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﺍﻣــﺮ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻗﻨﺪ ﺷــﻤﺎﻝ‬ ‫ﺧﻮﺯﺳــﺘﺎﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ‬ ‫ﭼﻐﻨﺪﺭﻛﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺭﻭﺳﻴﻪ ‪6‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭﺍﮔﻦ‬ ‫ﺑﺎﺭﻯ ﻟﺒﻪﺑﻠﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺭﻭﺳــﻴﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ‪6‬ﻫﺰﺍﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭﺍﮔﻦ ﺑﺎﺭﻯ‬ ‫ﻟﺒﻪﺑﻠﻨﺪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺪﺭﻭﻧﻴﻮﺯ‪ ،‬ﺷــﺮﻛﺖ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻭﺍﮔﻦ )‪ (UWC‬ﻭ ‪3‬‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭﺍﮔﻦ ﭘﺎﺭﺱ‪ ،‬ﻭﺍﮔﻦﺳﺎﺯﻯ ﻛﻮﺛﺮ ﻭ ﻓﻮﻻﺩ‬ ‫ﺩﺭﺧﺸــﺎﻥ ﺍﺭﺍﻙ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ‪6‬ﻫﺰﺍﺭ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﻭﺍﮔﻦ ﺑﺎﺭﻯ‬ ‫ﻟﺒﻪﺑﻠﻨﺪ ﺭﻭﺳــﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ‪3‬ﺳــﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑــﺮﺍﻯ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ‬ ‫ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻧﺸﺴــﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ‬ ‫ﻣﻬﻨــﺪﺱ ﻧﻌﻤﺖﺯﺍﺩﻩ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌــﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺳــﺎﺯﻧﺪﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻧﻌﻤﺖﺯﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ‬ ‫ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺗﻮﺍﻓﻖ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺳﺎﺯﻯ ﺧﻄﻮﻁ‬ ‫ﻭﺍﮔﻦ ﺑﺎﺭﻯ ‪3‬ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺍﺧﻠﻰ‪ 4900 ،‬ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭﺍﮔﻦ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻰﺳﺎﺯﻯ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺯﺍﺕ ﺁﻥ ‪ 1100‬ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﮔﻦﻫﺎ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ ﻧﺨﺴــﺖ )‪900‬ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ( ﻭ ﺩﻭﻡ‬ ‫)‪200‬ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ( ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺳﻰﺑﻰﻳﻮ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺎﺱ ﺍﻳﻦ ‪ 3‬ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻧﺨﺴﺖ ‪ 1100‬ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ‪ ،‬ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ‪ 1800‬ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ‬ ‫ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ‪ 2000‬ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ‪ 4900‬ﻭﺍﮔﻦ ﺑﺎﺭﻯ‬ ‫ﻟﺒﻪﺩﺍﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﻔﺘﻨﻰ ﺍﺳــﺖ ﺑﻮﻣﻰﺳﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﻧﺨﺴﺖ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺪﻧﻪ‬ ‫ﺷــﺮﻭﻉ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺳــﻮﻡ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺮﺥ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻋﻠﻢﻭﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 17‬ﺍﺳﻔﻨﺪ ‪ 8 1395‬ﺟﻤﺎﺩﻯﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ‪1438‬‬ ‫‪ 7‬ﻣﺎﺭﺱ ‪ 2017‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 73‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2046‬‬ ‫ﺧﺒﺮ‬ ‫ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﺮﻕ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﻪ ‪ 5/6‬ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺳﻴﺪ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣــﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﻮﺯﻳــﻊ ﺑﺮﻕ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑــﺰﺭگ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎﺕ‬ ‫ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑــﺮﻕ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ‪ 5/6‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻳــﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ‬ ‫ﻛﺎﻫــﺶ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻰ ﺳــﺎﻻﻧﻪ‬ ‫‪ 2‬ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺮﻧﺎ‪ ،‬ﺣﺴــﻴﻦ ﺻﺒﻮﺭﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﻧﺸﺴــﺖ ﺧﺒﺮﻯ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﺮﻕ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭگ‬ ‫ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﺯ ‪3/9‬ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ 92‬ﺑﻪ ‪ 5/6‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ‪ ،‬ﺭﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴــﺖ ﻛﺸــﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﺳــﺎﻻﻧﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ‪ 800‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺎﺯ‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻕ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ ﮔﻔﺘــﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺴــﺌﻮﻝ‪ ،‬ﺍﻣــﺮﻭﺯ ﺑﻴــﺶ ﺍﺯ ‪ 95‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺗﺠﻬﻴــﺰﺍﺕ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﻕ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸــﻮﺭ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﺑﺮﻕ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ‬ ‫ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧــﻪ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ ﺟﻬﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﺮﻕ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺗﻮﺯﻳــﻊ ﺑﺮﻕ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑــﺮﻕ ‪4‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ‪ 500‬ﻫﺰﺍﺭ ﺷــﻬﺮﻭﻧﺪ ﺗﻬﺮﺍﻧﻰ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬــﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺳــﺎﻻﻧﻪ ‪ 120‬ﻫــﺰﺍﺭ ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﺑــﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻛﺎﻥ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ 32 .‬ﻫﺰﺍﺭ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻛﻪ ‪ 75‬ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻥ ﺯﻣﻴﻨﻰ ﺍﺳــﺖ ﻭ‬ ‫‪35‬ﺩﺭﺻﺪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻯ ﺯﻣﻴﻨﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﻭﺟــﻮﺩ ‪ 18‬ﻫــﺰﺍﺭ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺗﺮﺍﻧﺲ ﺩﺭ ﺩﺳــﺖ‬ ‫ﺑﻬﺮﻩﺑــﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ‪ 400‬ﻫﺰﺍﺭ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﭼﺮﺍﻍ ﺭﻭﺷــﻨﺎﻳﻰ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ‬ ‫ﻣﺸــﺨﺼﻪﻫﺎﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﺮﻕ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭگ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﺎﻻﻧﻪ‬ ‫ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ‪ 20‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﻕ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻣﺼﺮﻑ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ‪ 10‬ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺮﻕ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ‬ ‫ﺑﺮﻕ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭگ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ‪4‬ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺎﻥ‬ ‫ﻃﻠﺐ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ‪600‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺁﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺘﻰ‬ ‫ﻭ ‪700‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺻﺒﻮﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ‪ 6‬ﻫﺰﺍﺭ ﻣﮕﺎﻭﺍﺕ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ‬ ‫ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺘﺨــﺖ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪﺗﺎﺯﮔﻰ ﻣﺼﻮﺑﻪﺍﻯ‬ ‫ﺩﺍﺷــﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺁﻥ‪ ،‬ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ ﻣﺠﻮﺯ ﺩﺍﺩﻩﺷــﺪﻩ ﺗﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﺳــﻜﻮﻧﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﻏﻴﺮﺭﺳــﻤﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻛﻪ‬ ‫ﻋﻤﺪﻩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻘﻰ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥﭘﺎﺭﺱ ﻭ ﺷﻬﺮﻙ ﺍﺣﻤﺪﻳﻪ ﺍﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﺑــﺮﻕ ﺩﻫﺪ‪ 10 .‬ﺩﺭﺻﺪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳــﻰ ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺮﻕ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺳﺎﺧﺖ ‪ 450‬ﻣﮕﺎﻭﺍﺕ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻰ‪ ،‬ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻰ‬ ‫‪ 450‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ‪200‬‬ ‫ﻣﮕﺎﻭﺍﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﺪﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﮔﻔﺖ‪ 77 :‬ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎﻥ‬ ‫ﺧﺎﻧﮕﻰ ﺑﺎ ﻣﺼﺮﻑ ‪ 41‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺑﺮﻕ‪ 14/5 ،‬ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺍ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎﻥ‬ ‫ﺗﺠــﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﻣﺼــﺮﻑ ‪ 22‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ﻭ ‪ 8/7‬ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺎﻥ ﺭﺍ‬ ‫ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩﻫــﺎ ﺑﺎ ﻣﺼــﺮﻑ ‪ 25‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺑﺮﻕ ﺗﺸــﻜﻴﻞ‬ ‫ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﻫﻢﺍﻳﻨﻚ ‪ 98‬ﺩﺭﺻﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻰ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ‪ ،‬ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﻭﻝ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻠﻔﻨﻰ ‪1521‬‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺻﺒــﻮﺭﻯ ﺍﺯ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳــﺎﺯﻯ ﻭ ﺍﺻــﻼﺡ ﺷــﺒﻜﻪ‪ ،‬ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﺭﻭﺯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻯ ﺷﺒﻜﻪ ﻭ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻯ‬ ‫ﻛﻨﺘﻮﺭﻫــﺎﻯ ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ ﻭ ﺗﻌﻮﻳــﺾ ﻛﻨﺘﻮﺭﻫــﺎﻯ ﻗﺪﻳﻤــﻰ ﺭﺍ‬ ‫ﺍﺻﻠﻰﺗﺮﻳــﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫــﺎﻯ ﺷــﺮﻛﺖ ﻳﺎﺩﻛﺮﺩ‪ 30 .‬ﺩﺭﺻﺪ ﺷــﺒﻜﻪ‬ ‫ﺑﺮﻕ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭگ ﻓﺮﺳــﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﻧﻴﺴﺖ‪،‬‬ ‫ﺍﻣﺎ ﻧﻮﺳــﺎﺯﻯ ﺁﻥ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺻﺮﻑ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ ﺍﺳﺖ‪85 .‬‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻧﻰ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ‪ 300‬ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫ﺑﺮﻕ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛــﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ‪ 100‬ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺩﻡ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻧﺒــﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﻧﮕﻬﺪﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎ ﺳــﻴﻢﻫﺎﻯ ﻟﺨﺖ‪ ،‬ﺳﺮﻗﺖ ﺍﺯ ﺷــﺒﻜﻪﻫﺎﻯ ﺑﺮﻕ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ‪25‬ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﺮﻕ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭگ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ‪341‬‬ ‫ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﺿﻌﻴﻒ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ‪ 353‬ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ‬ ‫ﭘﺴــﺖﺑﺮﻕ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺣﺪﻭﺩ ‪2‬ﻫــﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 800‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﻕ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻧﺮژﻯ‬ ‫ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡﺷــﺪﻩ ﺑﺮﻕ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻧﺮژﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻴــﺶ ﺍﺯ ‪ 27‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺣﺠــﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎ ‪ 84‬ﻫﺰﺍﺭ‬ ‫ﻭ ‪ 712‬ﻣﮕﺎﻭﺍﺕﺳــﺎﻋﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﻴــﺶ ﺍﺯ ‪ 50‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﺩﻫﺎﻯ ﻫﻔﺘﮕﻰ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴــﻨﺎ‪ ،‬ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ )‪ 7‬ﺗﺎ ‪ 11‬ﺍﺳــﻔﻨﺪ( ﺩﺭ‬ ‫ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻧﺮژﻯ‪ ،‬ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎﻯ ﺑﺮﻕ ﺍﻧﺠﺎﻡﺷﺪﻩ ﺑﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ‬ ‫ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﺩﻫﺎﻯ ﻛﻢﺑﺎﺭﻯ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻭ ﻫﻔﺘﮕﻰ‬ ‫ﻣﻌﺎﺩﻝ ‪4‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 320‬ﻣﮕﺎﻭﺍﺕﺳــﺎﻋﺖ ﺑﺮﻕ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺘﻮﺳــﻂ‬ ‫‪ 317‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 277‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺮ ﻣﮕﺎﻭﺍﺕﺳــﺎﻋﺖ‪ ،‬ﺩﺭ ﻧﻤﺎﺩ ﻣﻴﺎﻥﺑﺎﺭﻯ‬ ‫ﺭﻭﺯﺍﻧــﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ‪ 16‬ﻫــﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 80‬ﻣﮕﺎﻭﺍﺕﺳــﺎﻋﺖ ﺑﺮﻕ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ‪ 324‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 258‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺮ ﻣﮕﺎﻭﺍﺕﺳﺎﻋﺖ‪ ،‬ﺩﺭ ﻧﻤﺎﺩ ﺑﺎﺭ‬ ‫ﭘﻴﻚ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ‪2‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 304‬ﻣﮕﺎﻭﺍﺕﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﻕ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳــﻂ ‪ 350‬ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺮ ﻣﮕﺎﻭﺍﺕﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﺩﻫﺎﻯ ﺑﺎﺭ‬ ‫ﭘﺎﻳﻪ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻭ ﻫﻔﺘﮕﻰ ﻣﻌﺎﺩﻝ ‪ 62‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 8‬ﻣﮕﺎﻭﺍﺕﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﻕ ﺑﺎ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ‪ 326‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 630‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺮ ﻣﮕﺎﻭﺍﺕ ﮔﺰﺍﺭﺵﺷﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺎﺱ‪ ،‬ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ‬ ‫ﺑﻴــﺶ ﺍﺯ ‪ 27‬ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺭﻳــﺎﻝ ﻭ ﺣﺠــﻢ ﻣﻌﺎﻣــﻼﺕ ‪ 84‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ‬ ‫‪ 712‬ﻣﮕﺎﻭﺍﺕﺳــﺎﻋﺖ ﺑــﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻴــﺎﻥ ‪ 44‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪160‬‬ ‫ﻣﮕﺎﻭﺍﺕﺳــﺎﻋﺖ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻧﻤﺎﺩﻫﺎﻯ ﻫﻔﺘﮕﻰ ﺍﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﮔﺬﺷــﺖ‪ ،‬ﺑﻴــﺶ ﺍﺯ ‪ 52‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻧﻤﺎﺩﻫﺎﻯ ﻫﻔﺘﮕﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﺍﻧﺒﻴﺎﺋﻰ‬ ‫ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﻣﮕﻔﺎ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ‬ ‫»ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ« ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﺍﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮﻥ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻰﺩﻫﺪ‬ ‫ﻗﺪﺭﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﺎ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨــﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫ﻃﻴﺒﻪ ﺟﻬﺎﻧﺒﺎﺯﻯ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﻫﻤﻜﺎﺭﻯﻫــﺎﻯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ‬ ‫ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺭﻭﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻰ ﺭﺍ ﻃﻰ ﻛــﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮﻥ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﺎ ﺭﺷﺪ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ‬ ‫ﮔﺴــﺘﺮﺩﻩﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺪﻣﺎﺕﺩﻫﻰ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺭﻭﺯ ﺑــﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ‬ ‫ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﻛﺮﺩﻩﺍﻧــﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩﺍﻯ ﻧﻪﭼﻨــﺪﺍﻥ ﺩﻭﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺣﻀﻮﺭ‬ ‫ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪ 1396‬ﺑﺨﺶ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﻧﻴــﺮﻭﻯ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷــﺖ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﺮﺳــﺪ‪ .‬ﺑــﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ‬ ‫ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻯ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ‪ ،‬ﺗﻤﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧــﻰ ﺍﺯ ﭘﺮﻭژﻫــﺎ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺑﻬﺮﻩﮔﻴــﺮﻯ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺷــﻜﻞ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻯ ﻭ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻫﺴﺘﻴﻢ‪ .‬ﺑﺮﺍﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮﺧﻰ‬ ‫ﺳﺨﺖﺍﻓﺰﺍﺭﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺑﺮﺍﻯ ﺁﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ‬ ‫ﺍﺯ ﭘﺮﻭژﻩﻫــﺎ ﺩﺭ ﻗﺎﻟــﺐ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷــﺮﻛﺎﻯ‬ ‫ﻭﮔﻮﻳﻰ‬ ‫ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ‪ ،‬ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻔﺖ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺭﺍ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﺭ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺒﻴﺎﺋﻰ‪ ،‬ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ‪ ،‬ﻣﮕﻔﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞﻫﺎﻯ‬ ‫ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻋﺮﺿﻪﻛﻨﻨﺪﻩ‬ ‫ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ‬ ‫‪ ‬ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ‪ AVer‬ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺟــﻮﺍﺩ ﺍﻧﺒﻴﺎﺋــﻰ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﮔﺴــﺘﺮﺵ‬ ‫ﭘﻮﺭﺗﺎﻝ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻰ ﻣﮕﻔﺎ‪ ،‬ﺍﺭﺍﺋﻪﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ )ﻣﮕﻔﺎ( ﺍﺯ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺍﺷــﻴﺎء )‪ (IoT‬ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ‬ ‫ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﻭ ﻧﻮﺳــﺎﺯﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﺍﻳﺪﺭﻭ( ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺷــﺮﻛﺎﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ ﻭ ﭼﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳــﺶ ﻛــﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﮕﻔﺎ‬ ‫ﺭﺳــﻴﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎﻯ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕﺩﻫــﻰ ﺑــﻪ ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﺷــﺎﻣﻞ ﭼــﻪ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻳﻰ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ ،‬ﺑﻪ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌــﺖ ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﻭ ﺳــﺎﻝ ﺍﺧﻴــﺮ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺧﻮﺑــﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ‪ 3‬ﺣــﻮﺯﻩ ﻛﻼﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻛﻪ‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﺑــﺎ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﺣــﻮﺯﻩ ﺁﻥ ﻛﺴــﺐﻭﻛﺎﺭ ﻭ ﺑــﺮﺍﻯ ﺧﺪﻣــﺎﺕ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑــﺎ ﻳﻚ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳــﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﭘﻴﺎﻡﺩﻫﻰ ﻭ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺑﻪ ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎﻥ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﺰﺭگ ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺘﻰ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﻮﺯﻩ ﺩﻭﻡ‪ ،‬ﺍﺟــﺮﺍﻯ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﻛﻼﻥ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ‬ ‫ﻋﻼﻭﻩﺑﺮ ﺍﻳﻦ‪ ،‬ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ »ﻓﻴﻦﺗﻚ« ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺑــﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﻣﺸــﺎﻭﺭﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺷــﺎﻣﻞ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﺷﻜﻞﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳــﺖ‪ ،‬ﺭﺍﻫﺒﺮﻯ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑــﺮ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ ﻓﺎﻭﺍ‪،‬‬ ‫ﺩﺭ ﺣــﻮﺯﻩ ﻳﺎﺩﮔﻴــﺮﻯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜــﻰ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕﺩﻫﻰ ژﺋﻮﻣﺎﺗﻴﻜﺲ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻰ‪،‬‬ ‫ﺷــﺮﻛﺎﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ ﺍﻣﻀﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﻭﻳﺪﺋﻮﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺗﺼﻮﻳﺮﻯ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ‪ Prime Learning‬ﺍﻳﺮﻟﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﺍﺩﻩ‪ ،‬ﺷﺒﻜﻪ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ‪ ،‬ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻯ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖ ‪ Iact‬ﺍﻳﺮﻟﻨﺪ ﻭ ﺁﻛﺎﺩﻣﻰ »ﺗﻮﻑ«‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻳﺎﺏ‪ ،‬ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺍﺑﺮﻯ ﻭ‪ ...‬ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻳــﺮﺍﻥ – ﺁﻟﻤــﺎﻥ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻛــﺮﺩ‪ .‬ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ‬ ‫ﺳــﻮﻣﻴﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻫﻤﻜﺎﺭﻯﻫــﺎﻯ ﺍﻳــﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑــﺎ ﺩﻳﮕﺮ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻭ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ ﺑــﺎ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎ ﻣﻰﺗــﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻫﻤــﻜﺎﺭﻯ ﻭﺍﺣﺪ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ‬ ‫ﻳﺎﺩﮔﻴــﺮﻯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜــﻰ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﮕﻔﺎ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﻓﻨــﺎﻭﺭﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺭ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﺨﺴﺘﻴﻦﺑﺎﺭ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﻳﻜﻰ‬ ‫ﺍﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻴﺮﻭﻯ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣــﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ‬ ‫ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫــﺎﻯ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫ﺍﻛﻨﻮﻥ ‪40‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ )ﻣﮕﻔﺎ( ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑــﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ‬ ‫ﺁﻣﻮﺯﺵﻫﺎﻯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺍﻳﺪﺭﻭ ﻭ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺗﺎﺑﻊ ﺁﻥ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣــﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺑــﺮﺍﻯ ﺑﻬﺮﻩﮔﻴــﺮﻯ ﺍﺯ ﺩﺍﻧــﺶ ﻓﻨﻰ ﺩﻳﮕﺮ‬ ‫ﺍﻃﻼﻋــﺎﺕ )ﻣﮕﻔــﺎ( ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑــﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﺩ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﭘﺮﺳــﺶ ﻛﻪ ﻣﮕﻔﺎ ﺑــﺎ ﻛﺪﺍﻡﻳﻚ ﺍﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﻣﻌﺘﺒــﺮ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑــﺮﺍﻯ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﮕﻔﺎ ﺍﺯ‬ ‫ﻭ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻫﻤــﻜﺎﺭﻯ ﺩﺍﺭﺩ‪،‬‬ ‫ﺑﻴــﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺗﻨﻮﻉ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻛــﻪ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫‪ ‬ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻴﺸﺮﻭ ﺩﺭ ﺍﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮﻥ‬ ‫ﻣﮕﻔﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﺨﺸﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺮﻧﮋﺍﺩ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ‬ ‫ﺍﺯ ﺁﻥ‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﻴﺎﻡﺭﺳــﺎﻧﻰ ﻭ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﺑﺎﺯﻣﻰﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ‪ ،‬ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ »ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﻴﺎﻡﺭﺳــﺎﻧﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﺯ ﺣﺪﺍﻛﺜــﺮ ﺗــﻮﺍﻥ ﺳــﺎﺧﺖ ﺩﺍﺧــﻞ« ﺭﺍ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺮﺩﻩ‬ ‫ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﮕﻔﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ‪،‬‬ ‫ﭘﺪﻳﺪﻩﻫﺎﻯ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪﺳــﺮﻋﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺘﻰ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺭﻭﻯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌــﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﺳــﺎﻝ ‪ 1396‬ﻣﮕﻔــﺎ‪ ،‬ﺗﻮﺟــﻪ ﻭﻳــﮋﻩﺍﻯ ﺑﻪ ﺁﺷــﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈــﻮﺭ‪ ،‬ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻛﻪ ﺑــﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫــﺎﻯ ﺭﻭﺯ‪ ،‬ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﻧــﺶ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﺭﻭﺯ ﻭ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩﻫــﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺍﺯﺟﻤﻠــﻪ ﺑــﺮﻕ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺨﺼﻴــﺺ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﻧﻮﻳﻦ ﺩﺭ‬ ‫ﻭ ﺗﺠــﺎﺭﺕ‪ ،‬ﻣﻠﺰﻡ ﺑــﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ‬ ‫ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭﻯ ﻧﻮﻳﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﻣﻴﺮ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺗﻮﻣﺎﺳــﻴﻮﻥ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖ‬ ‫ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻫﻤــﻜﺎﺭﻯ‬ ‫ﺍﻧﺒﻴﺎﺋــﻰ ﺑــﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑــﻪ‬ ‫ﻓﻘﻂ ﻣﺤــﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺧﻄﻮﻁ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻤﻰﺷــﻮﺩ‪،‬‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺗﺎﺑﻊ ﺍﻳﺪﺭﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺑﻪﻋﻨــﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧــﻪ‪ ،‬ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺍﺷــﻴﺎء )‪ (IoT‬ﺩﺭ‬ ‫ﺗﺎﺑﻊ ﺍﻳﺪﺭﻭ‪ ،‬ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﻣﮕﻔﺎ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺮ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺣﻮﺯﻩﻫــﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻔــﻰ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﻟﻮﺍﺯﻡﺧﺎﻧﮕﻰ‪ ،‬ﭘﺰﺷــﻜﻰ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﮕﻔﺎ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪﺗﻤﺎﻣﻰ‬ ‫ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ‪ ،‬ﻛﻨﺘﻮﺭﻫﺎﻯ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻭ‪ ...‬ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺗﺎﺑﻊ ﺍﻳﺪﺭﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮔﺴــﺘﺮﺵ‬ ‫ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺍﺷــﻴﺎء ﺍﺯ ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﻫﺪ‪ .‬ﺑﺮﺍﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺗﺎﺑﻊ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻭ ﺍﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮﻥ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻓــﺖ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿــﺮ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ‬ ‫ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺿﻌﻴﻒ ﻭ ﻛﻤﺮﻧﮓ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﻳﺴــﭙﺎﭼﻴﻨﮓ ﺑــﺮﻕ‪ ،‬ﮔﺎﺯ‪ ،‬ﻧﻔﺖ‪ ،‬ﭘﺘﺮﻭﺷــﻴﻤﻰ ﻭ‬ ‫‪ ‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ‪ 40‬ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ‬ ‫ﺁﺑﻴــﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﺗﻮﻣﺎﺳــﻴﻮﻥ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖﻫﺎﻯ ﺧﻮﺑﻰ‬ ‫ﺍﻣﻴﺮﺣﺴــﻴﻦ ﺷــﻴﺮﻭﻯ‪ ،‬ﻣﺪﻳــﺮﻛﻞ ﺩﻓﺘــﺮ ﺻﻨﺎﻳــﻊ‬ ‫ﺩﺍﺷــﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﭘﻴﺸــﻴﻨﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﭘﺮﻭژﻩﻫــﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻣﺎﺷﻴﻦﺳــﺎﺯﻯ ﻭ ﺗﺠﻬﻴــﺰﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌــﺖ‪ ،‬ﻣﻌــﺪﻥ‬ ‫ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺁﻳﻨﺪﻩ‬ ‫ﻭ ﺗﺠــﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮﻥ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮﺵ‬ ‫ﺣﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ‪40‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﺭﻭﺯ ﻣﺠﻬﺰ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺭﻭﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺳــﺎﺯﻯ‬ ‫ﻣﺪﻳــﺮﻛﻞ ﺩﻓﺘــﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺎﺷﻴﻦ‬ ‫ﺍﻛﻨــﻮﻥ ﺩﺭ ﺣــﻮﺯﻩ ﻧﺮﻡﺍﻓــﺰﺍﺭﻯ ﺑــﺮﺍﻯ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌــﺖ‪ ،‬ﻣﻌــﺪﻥ ﻭ ﺗﺠــﺎﺭﺕ ﺑﺎ‬ ‫ﻃﺮﺍﺣــﻰ‪ ،‬ﺍﺟــﺮﺍ‪ ،‬ﻧﺼــﺐ‪ ،‬ﺭﺍﻩﺍﻧــﺪﺍﺯﻯ ﻭ‬ ‫ﺑﻴــﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﺖﻫــﺎﻯ‬ ‫ﻧﮕﻬــﺪﺍﺭﻯ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨــﺪﻯ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻫﺪﺍﻳﺖ‬ ‫ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ ﺍﺭﺯﺵﺍﻓــﺰﻭﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﺗﻮﻣﺎﺳــﻴﻮﻥ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻧــﻜﺎﺭﺍﻥ ﺑــﺮﺍﻯ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻃﺮﺍﺣﻰ‪ ،‬ﻧﺼﺐ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎ‬ ‫ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺠﻬﻴــﺰﺍﺕ ﺳــﺎﺧﺖ ﺩﺍﺧﻞ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﺧﻄﻮﻁ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ‬ ‫ﺭﻳﻠــﻰ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭﮔــﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ‬ ‫ﺑﺰﺭگ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ‪ ،‬ﮔﺎﺯ‪ ،‬ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ‪،‬‬ ‫ﺍﺟﺮﺍ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺳﺨﺖﺍﻓﺰﺍﺭﻯ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺮﻧﮋﺍﺩ‬ ‫ﻓــﻮﻻﺩ ﻭ ﺳــﻴﻤﺎﻥ ﺑــﻪ ﺍﻳــﻦ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ‬ ‫ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺩﻗﻴﻖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ‬ ‫ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺍﺭﺯﺵﺍﻓﺰﻭﺩﻩ‬ ‫ﺩﺍﺭﻳــﻢ‪ .‬ﺍﻛﻨﻮﻥ ‪70‬ﺩﺭﺻﺪ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭﺳــﺎﺯﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﻃﺮﺍﺣــﻰ‪ ،‬ﻧﺼــﺐ ﻭ ﺍﺟــﺮﺍﻯ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎ ﻛﻪ‬ ‫ﻃﺮﺍﺣﻰ‪ ،‬ﻧﺼﺐ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ‬ ‫ﻭ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴــﺮﻯ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ‬ ‫ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ‪30‬ﺩﺭﺻــﺪ ﺑﺎﻗﻰﻣﺎﻧﺪﻩ‬ ‫ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺳﺨﺖﺍﻓﺰﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﻛﺸﻮﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩﺳﺎﺯﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﭼﻚ ﺍﻣﻀﺎ ﺷﺪ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﭼﻚ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺯﺑﺎﻟﻪﺳﻮﺯ ‪ 20‬ﻣﮕﺎﻭﺍﺗﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ‪ BOT‬ﺍﻣﻀﺎ ﻛﺮﺩﻧﺪ؛ ﺑﺎ ﺳــﺎﺧﺖ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ‪ 350‬ﺗﻦ ﺯﺑﺎﻟﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻧﺮژﻯ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻰ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ‬ ‫)ﭘﺎﻭﻥ( ﻫﻮﺷــﻨﮓ ﻓﻼﺣﺘﻴــﺎﻥ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺍﻧﺮژﻯ ﻭﺯﻳﺮ ﻧﻴﺮﻭ ﺩﺭ ﻧﺸﺴــﺖ‬ ‫ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﺑﺎ ﻣﻴﻼﻥ ﺷﺎﺭﭘﺎﺗﻜﺎ‪ ،‬ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺍﻧﺮژﻯ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ‬ ‫ﺟﻤﻬــﻮﺭﻯ ﭼﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳــﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺑﺮﻕ ﺯﺑﺎﻟﻪﺳــﻮﺯ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑــﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺎﺱ‪ ،‬ﻗــﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻯ ﺑﻴﻦ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺮژﻯﻫﺎﻯ ﻧﻮ ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﺳــﺎﻧﺎ(‬ ‫ﻭ ﺷــﺮﻛﺖ »ﭘﺎﻙ ﺯﻳﺴــﺖ« ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﭼﻚ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺳــﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ‬ ‫ﺯﺑﺎﻟﻪﺳﻮﺯ ‪ 20‬ﻣﮕﺎﻭﺍﺗﻰ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ‪ BOT‬ﺩﺭ ﮔﻴﻼﻥ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺯﺑﺎﻟﻪﺳﻮﺯ ‪ 20‬ﻣﮕﺎﻭﺍﺗﻰ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ‪ BOT‬ﺍﺣﺪﺍﺙ‬ ‫ﻭ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻭﺵ ﺗﻀﻤﻴﻨﻰ ﺑﺮﻕ ﺩﺭ ‪ 14‬ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺿﻤﻦ ﺁﻧﻜﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ‪350‬‬ ‫ﺗﻦ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺮژﻯ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻫﻮﺷــﻨﮓ ﻓﻼﺣﺘﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺶ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺯﺑﺎﻟﻪﺳﻮﺯ ﭘﺮﺍگ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ‬ ‫ﺷــﺪﻡ ﻛﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﭼﻚ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﺯﺑﺎﻟﻪﺳﻮﺯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺭﻭﺯ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ .‬ﭼﻚ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﻯ ﺧﻮﺑﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﺯﺑﺎﻟﻪﺳــﻮﺯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﭼﻚ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺴــﺌﻮﻝ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻀﻮﺭ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺳــﺎﺧﺖ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻨﺪ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﭘﺸــﺘﻴﺒﺎﻧﻰ‬ ‫ﺧﻮﺑــﻰ ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣــﻜﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛــﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮﻕ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩﻫﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺪﺍﺭ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﻕ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﺗﻀﻤﻴﻨﻰ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻓﻼﺣﺘﻴــﺎﻥ ﺑﺎ ﻳــﺎﺩﺁﻭﺭﻯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﻛﺮﺩﻩ ﺗﺎ ‪5‬ﺳــﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ‬ ‫ﺣﺪﻭﺩ ‪5‬ﻫﺰﺍﺭ ﻣﮕﺎﻭﺍﺕ ﻧﻴــﺮﻭﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺪﺍﺭ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭﺻﺪﻯ‬ ‫ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﺯﺑﺎﻟﻪﺳﻮﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺍﻯ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﻕ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﻧﻴﺮﻭ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﻜﻮﻯ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺑﻰ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺭﻭﺩ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﭼﻚ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺳــﺎﺧﺖ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﺯﺑﺎﻟﻪﺳــﻮﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻋﻤﺪﻩ ﺩﺭ ﺷــﻤﺎﻝ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻣﺤﺎ ﻭ ﺩﻓﻦ ﺯﺑﺎﻟﻪﻫﺎ ﻛﺎﺭﻯ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺳﺨﺖ ﻭ‬ ‫ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 17‬ﺍﺳﻔﻨﺪ ‪ 8 1395‬ﺟﻤﺎﺩﻯﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ‪1438‬‬ ‫‪ 7‬ﻣﺎﺭﺱ ‪ 2017‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 73‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2046‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ‬ ‫ﻧﻤﺮﻩ ﻗﺒﻮﻟﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﻨﺪﻭﻕ‬ ‫ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮﻳﻰ‬ ‫ﺩﻳﺪ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ ﺻﻨﺪﻭﻕ‬ ‫ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺧﺎﺭﺝ‬ ‫ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪﻯ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ‬ ‫ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻯ »ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ« ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ‬ ‫ﺭﺷﺪ ‪ 23‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺻﺪﻭﺭ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﺻﻔﻴﻪ ﺭﺿﺎﻳﻰ‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﺳــﻘﻒ ﺻــﺪﻭﺭ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣــﻪ ﺻﻨــﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻧــﺖ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳــﺎﻝ ‪1393‬‬ ‫ﻳــﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑــﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﻛﻮﭼﻚ ﺍﻳﻦ ﺳــﻘﻒ ﺗﺎ ‪ 3‬ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻓﺰﻭﻧﻰ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺘــﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻳﻦ ﺳــﻘﻒ ﺗﺎ ‪ 5‬ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳــﻰﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻰ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺷــﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺩﺭﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳــﺎﺭﺍ ﺷــﺎﺩﺑﺨﺖ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳــﺰﻯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﻛﻮﭼﻚ‪ ،‬ﻣﺠﻤــﻮﻉ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺻﺎﺩﺭ ﺷــﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ‪11‬ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫‪ 23‬ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔــﻮﻯ ﭘﻴﺸــﻴﻦ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌــﺖ ﺑــﺎ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺣﺴــﻴﻦ ﻣﻘﻴﺴــﻪ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻧﺖ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ‬ ‫ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﻢ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺻﻨــﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ‬ ‫ﻟﺰﻭﻡ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺁﻥ‬ ‫ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺭﺍ ﺷﺎﺩﺑﺨﺖ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﺻﻨﺪﻭﻕ‬ ‫ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼــﻚ ﻧﻴﺰ ﺻﺤﺒﺖ‬ ‫ﻛﻨﻴــﻢ‪ .‬ﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﻣــﻮﺍﺭﺩ ﻣﻬﻤﻰ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫ﺳــﻘﻒ ﺻﺪﻭﺭ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣــﻪ‪ ،‬ﺑﺎﻧﻚﻫﺎﻯ ﻃــﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ‪،‬‬ ‫ﻧﺤﻮﻩ ﺻــﺪﻭﺭ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻭ‪ ...‬ﺭﺍ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺗﺸــﺮﻳﺢ‬ ‫ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻰﺧﻮﺍﻧﻴﺪ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻧﺤﻮﻩ ﺻـﺪﻭﺭ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻧﺖ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ؟‬ ‫ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺗﺎﺳــﻴﺲ‪ ،‬ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﺳــﺎﻝ ‪ 94‬ﺗﻨﻬــﺎ ﻳﻚ ﻧﻮﻉ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰﻛﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺴﺮﻯ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ‬ ‫ﺍﻋﻄﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﺯ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﺎﻝ‬ ‫‪ 94‬ﻧﻴﺎﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺯ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺍﺣﺴــﺎﺱ ﺷــﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﺭﻭ ﻣﺮﺍﺟــﻊ ﺫﻯﺻﻼﺡ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺍﺟﺎﺯﻩ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ‪3‬ﺣﻮﺯﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺷــﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨــﺪ ﺍﺯ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻯ‪ ،‬ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ‬ ‫ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ؛ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻯ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣــﻪ ﻣﺰﺍﻳــﺪﻩ ﻭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ‪ ،‬ﺣﺴــﻦ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﻭ‬ ‫ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﭼﻪ ﻣﺰﻳﺖﻫﺎﻳﻰ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ؟‬ ‫ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺑﺨﺸــﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ‪ ،‬ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ‬ ‫ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗــﺎ ‪ 50‬ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺳــﭙﺮﺩﻩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺍﺟــﺎﺯﻩﺍﻯ ﻛﻪ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺩﺍﺩﻩ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺗــﺎ ‪ 50‬ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻗﺎﺋﻞ ﺷــﻮﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﺯ ﺁﻧﺠــﺎ ﻛﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺩﺭ ﺗﺎﻣﻴــﻦ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﺩﭼﺎﺭ‬ ‫ﻣﺸﻜﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻮﺛﺮﻯ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ ﻧﻮﻉ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺁﻥ ﺭﺍ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﺩﺭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪﺍﻯ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﺻﻨﺎﻳﻌﻰ ﻛﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ‬ ‫ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺪﺕﺩﺍﺭ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻯ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮﺩ‪ ،‬ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﻧﻮﻉ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺯ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺴــﺮﻯ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﻛﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ‬ ‫ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ‪ 70‬ﺗﺎ‬ ‫‪ 85‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺻﻞ ﺳﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺁﻣـﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻜـﺮﺩ ﺻﻨـﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻧـﺖ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺩﺭ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺩﺍﺭﻳﺪ؟‬ ‫ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺭﻭﻧﺪ ﺭﻭﺑﻪ‬ ‫ﺭﺷــﺪﻯ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺳــﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺍﺷــﺘﻪﺍﻳﻢ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﻣﺠﻤــﻮﻉ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ‪11‬ﻣﺎﻩ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ‪ 23‬ﺭﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪﻭﺩ‬ ‫‪ 98‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺗﻮﺍﻧﺴــﺘﻪﺍﻳﻢ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺻﺎﺩﺭ‬ ‫ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻛﻪ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺖ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺷــﺪ‬ ‫ﺍﻧﻌﻘــﺎﺩ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸــﺘﺮ‬ ‫ﺑﺘﻮﺍﻧﻴــﻢ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻴﻢ ﻛﻤﻚ‬ ‫ﻣﻮﺛــﺮﻯ ﺑﺮ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻧﻮﻉ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ‬ ‫ﺭﺍ ﺑــﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩﻯ ﻭ ﺳــﭙﺲ ﺑﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﺮﺩﻳﻢ‪ .‬ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩﻯ ﺑﺎ‬ ‫ﺣﺪﻭﺩ ‪ 37‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻭ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺑﺎ ﺣﺪﻭﺩ ‪ 34‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ‬ ‫ﺑﻌﺪﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺑـﺎ ﻛـﺪﺍﻡ ﺑﺎﻧﻚﻫـﺎ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷـﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ؟‬ ‫ﺑﺎ ﺑﺎﻧــﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤــﻜﺎﺭﻯ ﺩﺭ‬ ‫ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺍﺯﺳــﻮﻯ ﺻﻨــﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻰﺷﺪ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ‬ ‫ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﮔﺴــﺘﺮﺩﻩﺗﺮ ﺷــﻮﺩ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚﻫــﺎ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﺭﻭﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ‬ ‫ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺑﺎ‬ ‫‪ 14‬ﺑﺎﻧﻚ ﻭ ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ﺍﻣﻀﺎ‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎﻯ ﻣﻠﻰ‪ ،‬ﺭﻓﺎﻩ‪ ،‬ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ ﻭ ﺻﻨﺪﻭﻕ‬ ‫ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨــﻰ ﺍﻣﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧــﺪ‪ .‬ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻣﻀﺎﺳــﺖ‪ .‬ﺍﺯ ﻣﻴــﺎﻥ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎﻯ ﺧﺼﻮﺻﻰ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﭘﺎﺭﺳــﻴﺎﻥ‪ ،‬ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ‪ ،‬ﺍﻳﺮﺍﻥﺯﻣﻴﻦ‪ ،‬ﺁﻳﻨﺪﻩ‬ ‫ﻭ ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﻛﻮﺛﺮ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ‬ ‫ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ‪ ،‬ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚ ﺳﭙﻪ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ﺑﺴﺘﻪﺍﻳﻢ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺁﻳﺎ ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎﻯ ﻃﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ؟‬ ‫ﺭﻭﻧــﺪ ﺍﻧﻌﻘــﺎﺩ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ﺑــﺎ ﺑﺎﻧﻚﻫــﺎ ﻫﻴﭻﮔﺎﻩ‬ ‫ﻣﺘﻮﻗــﻒ ﻧﻤﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺯﻳﺮﺍ ﻫﺪﻑ ﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻤﺎﻣــﻰ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﻣﺠﻮﺯ‬ ‫ﺑﺎﻧــﻚ ﻣﺮﻛــﺰﻯ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣــﻪ ﺑﺒﻨﺪﻳﻢ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ‬ ‫ﺩﺭﺣﺎﻝﺣﺎﺿﺮ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎﻳﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ‪،‬‬ ‫ﺩﺭ ﻃــﺮﺡ ﺭﻭﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻧﻚ ﺭﻓــﺎﻩ‪ ،‬ﻣﻠﺖ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ‬ ‫ﻣﻌﺪﻥ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺭﻭﻧﻖ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻭ ﺑﺴﺘﻦ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﻴــﻦ ﻣﻮﺍﺯﺍﺕ ﻫﻤــﻜﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴــﻜﻦ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻭﻟﻮﻳــﺖ ﺻﻨــﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﻛﻮﭼﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕﺩﻫــﻰ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﻧﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺩﺭ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺳـﺘﺎﻥﻫﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺍﺳـﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﺯ‬ ‫ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟‬ ‫ﺻﻨــﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻧــﺖ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻌﻰ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸــﻜﻞ‬ ‫ﻛﺴﺮﻯ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﮔﺎﻫﻰ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﻰ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﺰﺩ ﻛﻪ ﺩﺭﺻــﺪ ﺑﺎﻻﻳﻰ ﺍﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﺁﻣﺎﺭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺯ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻤﺘﺮﻯ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻗﻮﻯ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﻭ ﺑــﻪ ﻭﺛﻴﻘــﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﻧﺪﺍﺭﻧــﺪ ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﺭﻭ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺻﻨــﺪﻭﻕ ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺴــﺘﻨﺪ‪ .‬ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ‬ ‫ﺍﺑﺰﺍﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﻭﺛﻴﻘﻪﻫﺎﻯ ﺿﻌﻴﻒ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﺑﺰﺍﺭ‬ ‫ﻣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻓﺮﺁﻳﻨـﺪ ﺻـﺪﻭﺭ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣـﻪ ﭼﻘـﺪﺭ ﻃﻮﻝ‬ ‫ﻣﻰﻛﺸﺪ؟‬ ‫ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻼﺵ ﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ‬ ‫ﺭﺍ ﻛﺎﻫــﺶ ﺩﻫﻴــﻢ ﻳﻌﻨﻰ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻯ ﻛﻪ ﻳــﻚ ﻣﺎﻩ ﻃﻮﻝ‬ ‫ﻣﻰﻛﺸــﻴﺪ ﺗﻼﺵ ﺷــﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﺍﻟﺒﺘﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻫﺮ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺭﻭﻧﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﺑــﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿــﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ﻧﻴﺎﺯ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﻛﻮﺗﺎﻩﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺭﻭﻧﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺍﺳـﺘﺎﻥﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ‫ﺍﺳﺖ؟‬ ‫ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ‬ ‫ﻣﺮﺍﺟﻌــﻪ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻭ ﻣــﺪﺍﺭﻙ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﻭﺛﻴﻘﻪﻫﺎ ﻭ ﭼﻚ ﻭ ﺳــﻨﺪ ﺭﺍ‬ ‫ﺗﺮﻫﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻧﺖ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺁﺷﻨﺎﻳﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ؟‬ ‫ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳــﺎﻧﻰ ﻛﻨﻴﻢ‬ ‫ﭼﺮﺍﻛــﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺁﺷــﻨﺎﻳﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﻛﻮﭼﻚ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻥﻫﺎﻯ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺩﺭ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷــﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﺪﻣــﺎﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻧﺖ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻧﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺘــﻪ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻰ ﺧﺪﻣــﺎﺕ ﺻﻨــﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻧــﺖ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ‬ ‫ﻛﻪ ﻧﻴــﺎﺯ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺴــﻤﺖ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﻭﺍﺭﺩ ‪ 3‬ﻓﺎﺯ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﻳﻢ؛ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﻛﻼﻥ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻣﺒﻨﻰﺑﺮ‬ ‫ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺎﻧﻚﻫــﺎ ﺍﺯ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣــﻪ ﺻﻨــﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻧﺖ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﺷــﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ‬ ‫ﻣﻄﻠﻮﺑﻰ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﺭﻭﻳﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻛﻨﺪ ﺿﺮﺭ ﺍﺻﻠﻰ ﺭﺍ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﻳــﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﻧﻚﻫــﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﻪ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﭙﺬﻳﺮﻧــﺪ‪ ،‬ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻧﺖ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﻛﻮﭼــﻚ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺩﻭﻡ ﺩﺭ‬ ‫ﺳﻄﺢ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ‬ ‫ﻛﻤﻚﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺳﻮﻡ ﻧﻴﺰ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎﺯﻭﻯ ﻛﻤﻜﻰ ﻣﻮﺛﺮﻯ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺴـﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺷـﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﻛﻮﭼـﻚ ﺁﮔﺎﻫـﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻳﺎ ﺻﻨﺎﻳﻌﻰ ﻛـﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ‬ ‫ﺷﻬﺮﻙﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟‬ ‫ﺑــﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎ‬ ‫ﺁﮔﺎﻩﺗــﺮ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺯﻳــﺮﺍ ﺗﺒﻠﻴﻐــﺎﺕ ﺻﻨــﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻧﺖ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﻳــﺪ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﻛﻮﭼــﻚ ﺑــﺮﺍﻯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺧــﺎﺭﺝ ﺍﺯ‬ ‫ﺷﻬﺮﻙﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪﻯ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭﺟــﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺗﺎ ‪ 85‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺳــﻮﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺳﻨﺠﻰ ﻃﺮﺡ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻰﺩﻫﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﭼـﺮﺍ ﺍﺯ ﺍﺑﺘـﺪﺍ ﻛﺎﺭﻣـﺰﺩ ﺍﺯ ﻣﺘﻘﺎﺿـﻰ ﮔﺮﻓﺘـﻪ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﺩ؟‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻫﻴﺎﺕﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻳﻚ ﮔﺎﻡ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺗﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﺘﻘﺎﺿــﻰ ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﺘﻘﺎﺿــﻰ ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﻛﺎﺭﻣﺰﺩﻯ ﻛﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ ﭼﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﺖ؟‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﻳﺴــﻚ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ‪ ،‬ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ‬ ‫ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺭﻳﺴــﻚ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧﺮﻳــﺪﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﻛﺎﺭﻣﺰﺩﻯ ﺑﻴﻦ ‪ 1/5‬ﺗﺎ ‪ 2‬ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺩﺭﻧﻈﺮ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﻝ ﻧﺨﺴﺖ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ ﺑــﻪ ‪ 25‬ﺩﺭﺻﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺭﺳــﻴﺪ‪ .‬ﻫﻤﺎﻥﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷــﺪ‪ ،‬ﺻﻨــﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻧﺖ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ‪ 50‬ﺩﺭﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﻰﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺁﻳﺎ ﺳـﻘﻒ ﺻﺪﻭﺭ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺳـﺎﻝ ‪96‬‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ؟‬ ‫ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳــﺎﻝ ‪ 93‬ﺳــﻘﻒ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺻﻨﺪﻭﻕ‬ ‫ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ‬ ‫ﺗﻮﻣــﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺳــﻘﻒ ﺗﺎ ‪ 3‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻓﺰﻭﻧﻰ ﻳﺎﻓﺖ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺳــﻘﻒ ﺻﺪﻭﺭ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎ ‪ 5‬ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳــﻰﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﻴﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺷﺖ‬ ‫ﺯﻳﺮﺍ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺗﻰ ﻛــﻪ ﺩﺭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﻣﻰﮔﻴــﺮﺩ ﺑﺎ ‪ 70‬ﺗﺎ ‪ 80‬ﺩﺭﺻــﺪﻯ ﻛﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻧﺖ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﻛﻮﭼــﻚ ﺗﻀﻤﻴــﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﺸﻜﻞ ﺭﻓﻊ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻯ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺮ ﺭﻭﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎﺕﺩﻫﻰ‬ ‫ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ‬ ‫ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺍﺳﺖ؟‬ ‫ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﭼﻨﺪﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺯﻳﺮﺍ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺍﻡﺩﻫﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺭﻳﺴﻚ ﻭﺍﻡﺩﻫﻰ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎﻻ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻳﻚﺑﺎﺭ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳــﺖﻫﺎﻯ ﻛﻼﻥ ﻭﺿﻊ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮﺡ ﺭﻭﻧﻖ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺷــﺪﻧﺪ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﺎﺷــﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮﺩ ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫ﻭﻳﮋﻩ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻯ‬ ‫ﻛﻤﺘــﺮﻯ ﭘﻴﺶ ﻣﻰﺁﻣﺪ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻰﺭﻓﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻯ ﺩﺭ‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ ﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺁﻳـﺎ ﻣﺸـﻜﻞ ﺻﻨﺎﻳـﻊ ﻛﻮﭼـﻚ ﺩﺭ ﻛﻤﺒـﻮﺩ‬ ‫ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﺍﺳﺖ؟‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻰﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ‬ ‫ﻭ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺩﺭ ﻛﻤﺒــﻮﺩ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﻛﻮﭼﻚ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﻧﺪﻳﺪﻩﺍﻧﺪ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺨﺼﺺ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻧﺒﻮﺩ ﺗﺨﺼﺺ‪ ،‬ﺧﻮﺩ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﺸــﺎﻭﺭﻩﺍﻯ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻫﺪ ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺣﻞ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﺮﺑﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ‬ ‫ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳــﺖ ﻗﺪﻡ ﺑﻪ ﻗﺪﻡ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺩﻫﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻛﺸــﻮﺭ ﻣﺎ‬ ‫ﻣﺸﻜﻞ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺻﻨــﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻧﺖ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺻﻨﺎﻳــﻊ‬ ‫ﻛﻮﭼــﻚ ﺑــﺮﺍﻯ ﺗﻤﺎﻣــﻰ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮﺏ‬ ‫ﻭ ﻣﻮﺛــﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﺷــﻮﺩ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‬ ‫ﻛﻨﻮﻧــﻰ ﺻﻨﻌﺘﮕــﺮﺍﻥ ﺑــﺮﺍﻯ‬ ‫ﺭﺿﺎ ﺯﻣﺎﻧﻰ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﭘﺰﺷﻜﻰ‬ ‫ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻯ ﺣﻤﺎﻳﺘــﻰ ﻭ‬ ‫ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺷﻜﻮﻫﻴﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻌﻪﺍﻯ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ‬ ‫ﺧﺪﻣــﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺻﻨــﺪﻭﻕ ﮔﺮﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺁﺷــﻨﺎﻳﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍ‬ ‫ﺍﺯ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻜﺘﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺻﻨﻌﺘﮕــﺮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼﺵ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺪﺍﺭﻛﻰ‬ ‫ﻛﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﻛﺎﻓﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻳﻊ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﻫﺎﻯ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﮔﺮ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷــﺪ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﻭ ﭼﻚ‬ ‫ﻭ ﺳــﻔﺘﻪ ﻣﺪﺗﻰ ﺯﻣﺎﻧﺒﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ ﻫﻢ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ‪ 77‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ‪2 ،‬ﻭ ﻧﻴﻢ‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻳــﻦ ﺣــﺎﻝ ﺭﻭﻧــﺪ ﺧﺪﻣﺎﺕﺩﻫــﻰ ﺻﻨــﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻧﺖ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺑــﺮﺍﻯ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﻣﻄﻠﻮﺏ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﻧﻤﺮﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﺭﻧﻈﺮ‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻜﺘﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺸــﻜﻼﺗﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫــﺎ ﺍﺯ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳــﺘﻘﺒﺎﻝ‬ ‫ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﻭﺛﻴﻘﻪﻫــﺎﻯ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻗﺒــﻮﻝ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺸــﺘﻮﺍﻧﻪ ﻣﺤﻜﻢ ﻭ‬ ‫ﻣﻌﺘﺒــﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﺑــﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﻣﺸــﺘﺮﻯ ﻭ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺳــﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴــﺘﻪ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭﺛﻴﻘﻪﻫﺎﻯ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺭﺍ‬ ‫ﺑــﻪ ﭘﻮﻝ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻭﺛﺎﻳﻖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ‬ ‫ﺳــﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕــﻰ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﺭﻭ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﭼﻨﺪﺍﻥ‬ ‫ﻋﻼﻗــﻪﺍﻯ ﺑــﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺻﻨــﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﻤﻰﺩﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻧﻮﻉ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﻥ ﻫــﻢ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕﺩﻫﻰ‬ ‫ﻣﻮﺍﻓﻘــﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺁﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ‬ ‫ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ ﻧﻴﺰ ﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺑﺮﻭﻛﺮﺍﺳﻰ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﻭﻳﮋﻩ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﺗﺎﺯﻩﻛﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺭﺍﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻘﺪﺍﻧﻪ‬ ‫ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺁﺳﺎﻥﺳﺎﺯ‬ ‫ﻻﺯﻣﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕﺩﻫﻰ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻧﺖ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺻﻨﺎﻳــﻊ‬ ‫ﻛﻮﭼــﻚ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﺑــﺎ ﺍﻳﻦ ﺣــﺎﻝ ﻣﺸــﻜﻠﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﺎﺁﺷﻨﺎﻳﻰ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﻛﻮﭼــﻚ ﺑــﺎ ﺑﺮﻭﻛﺮﺍﺳــﻰ ﻭ‬ ‫ﺳﻌﻴﺪ ﺗﺮﻛﻤﺎﻥ‬ ‫ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﮔﺎﻩ ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﺑــﺎ ﺁﻥ ﺭﻭﺑــﻪﺭﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺗﺎﻕ‬ ‫ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ ﻭ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻳــﻰ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﮔﺎﻫﻰ ﻧﻴﺰ ﺳــﺨﺘﮕﻴﺮﻯﻫﺎﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﭼﺎﺭ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ‪،‬‬ ‫ﺑﺮﺧــﻰ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻴــﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘــﻰ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗــﻰ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ‬ ‫ﻧﻤﻰﺷــﻮﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﻤﻴــﺮ ﻗﻄﻌﺎﺕ؛ ﮔﺎﻫﻰ‬ ‫ﺗﻌﻤﻴــﺮﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻣﻰﺁﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻰ ﻛﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﻣﻰﺩﻫــﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻯ ﻧﻤﻰﺩﻫﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻰ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻰ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﻛﻪ ﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺧﻮﺩ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﺭﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺳــﺨﺘﮕﻴﺮﻯﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﻧﺸﻮﺩ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺻﻨــﺪﻭﻕ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺑــﺮﺍﻯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺁﻧﻬﺎﻳــﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ‬ ‫ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻜﺘــﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﻭ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺑﻪ‬ ‫ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺣﺎﻛﻢ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﻣﻰﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﻴﻤــﺎﺭﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﺭﻗﻢ ﻣﻰﺯﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﻤﻜﻰ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺁﻥ‬ ‫ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷــﻮﺩ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻧﺎﻫﻤﻮﺍﺭﻯﻫﺎﻳﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣــﺎﻝ‪ ،‬ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ‬ ‫ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻯ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻴﺪ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺳــﺎﻳﻪ ﺁﺳﺎﻥﺳﺎﺯﻯ ﺧﺪﻣﺎﺕﺩﻫﻰ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺭﻭﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 17‬ﺍﺳﻔﻨﺪ ‪ 8 1395‬ﺟﻤﺎﺩﻯﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ‪1438‬‬ ‫‪ 7‬ﻣﺎﺭﺱ ‪ 2017‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 73‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2046‬‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﺧﺒﺮ‬ ‫ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﻮﺭﺱ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﻛﺮﻣﺎﻥ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻴﭙﺲ ﻣﻴﻮﻩ‬ ‫ﺑﺎ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻰ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﺭﻯ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ‬ ‫ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ‪ 4‬ﺯﺑﺎﻥ‬ ‫ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ‪1200‬‬ ‫ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻳﺰﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﻣﺪﻳــﺮ ﺗﺎﻣﻴــﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺷــﺮﻛﺖ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘــﻰ ﻛﺮﻣــﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﺮﮔــﺰﺍﺭﻯ ﺩﻭﺭﻩ‬ ‫ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ »ﻧﺤﻮﻩ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻓﺮﺍﺑﻮﺭﺱ‬ ‫ﻭ ﺑــﻮﺭﺱ ﻛﺎﻻ« ‪ 16‬ﺍﺳــﻔﻨﺪ ‪ 95‬ﺩﺭ‬ ‫ﻛﺮﻣﺎﻥ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺴــﺘﺮﺵ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻥ‪ ،‬ﻣﺎﻟﻚ ﺷﻬﻴﺪﻯﺯﻧﺪﻯ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺎ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ ﺷــﺮﻛﺖ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖ »ﻫﺎﺩﻳﺎﻥ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻓﺮﺩﺍ« ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ‬ ‫ﺩﻭﺭﻩ ﻧﺤﻮﻩ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻓﺮﺍﺑﻮﺭﺱ ﻭ ﺑﻮﺭﺱ ﻛﺎﻻ ﺩﺭ ‪ 16‬ﺍﺳﻔﻨﺪ ‪95‬‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺷﻬﻴﺪﻯﺯﻧﺪﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ‪ 16‬ﺍﺳﻔﻨﺪ ‪95‬‬ ‫ﺑﻪ ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ‬ ‫ﻛﺎﻻ ﻭ ﺍﻧــﻮﺍﻉ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫــﺎ ﻭ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﻛﺎﻻﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻭ‬ ‫ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻯ ﭘﺬﻳــﺮﺵ ﻛﺎﻻ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ‪ ،‬ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻛﺎﻻ ﻭ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻛﺮﻣﺎﻥ‬ ‫ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﻣﺪﺭﺱ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺤﺴــﻦ ﻋﺒﺎﺳــﻠﻮ »ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭ‬ ‫ﺑﻮﺭﺱ« ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺷــﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ‬ ‫‪ TUV WORD‬ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺍﻋﻄﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺷﻬﻴﺪﻯﺯﻧﺪﻯ ﺍﻇﻬﺎﺭ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﻣﺴﺘﻘﺮ‬ ‫ﺩﺭ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎ ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻭﻳﮋﻩ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻤﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻰ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻳﺰﺩ‬ ‫ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻯ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﻣﺸــﺎﻭﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺎﻧــﻮﺍﻥ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ‬ ‫ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺗﺸــﻮﻳﻖ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ‬ ‫ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻦ ﺑﺮﺗﺮ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ‬ ‫ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ‪ ،‬ﭘﺮﻳﭽﻬﺮ‬ ‫ﺳــﻠﻄﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻦ ﮔﺸــﺎﻳﺶ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺍﻓﻖ ﺗﺎﺑﺎﻥ ﻛﺎﺳــﭙﻴﻦ ﺩﺭ‬ ‫ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﻤﻴﻨﻰ ﺳﺎﺭﻯ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘــﻰ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺁﺏ‪ ،‬ﺑﺮﻕ‪ ،‬ﮔﺎﺯ‪ ،‬ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻭ ﺟﺎﺩﻩ‬ ‫ﺩﺳﺘﺮﺳــﻰ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ‪ ،‬ﺑﺴــﺘﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ‬ ‫ﻛــﺮﺩ‪ :‬ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎ ﻣﺎﻳﻪ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻭ ﻣﺒﺎﻫﺎﺕ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺷــﺎﻫﺪ‬ ‫ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻰ ﻭ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺯﺣﻤﺎﺕ ﻭ ﺗﻼﺵﻫﺎﻯ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺳــﺮﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﻴﻢ‪ .‬ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ‪ 322‬ﻧﻔﺮ‬ ‫ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎ ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ‬ ‫ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳــﻦ ﺩﺭ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺸــﻮﻳﻖ ﻭ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﮕﻮ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷــﻮﻧﺪ‪ .‬ﻣﺸــﺎﻭﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺼﺮﻳﺢ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻃﺮﺡﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻰ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻛﺴــﺐﻭﻛﺎﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ‪ .‬ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺣﻀﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻠﻜﺮﺩﻩ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮ‪ ،‬ﺧﻼﻕ ﻭ ﺍﻳﺪﻩﭘﺮﺩﺍﺯ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻥ ﭘﮋﻭﻫﺸﻰ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻰ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ‬ ‫ﺳــﻴﺪﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﻮﺳــﻮﻯ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴــﻪ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﺑــﺎ ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻥ ﭘﮋﻭﻫﺸــﻰ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑــﻰ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﻓﺮﺁﻭﺭﻯ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻭ ﺗﺒﺪﻳــﻞ ﻣﻴﻮﻩﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﭼﻴﭙﺲ‬ ‫ﮔﺸــﺎﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﻮﺳــﻮﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ ﻳﻚﻫﺰﺍﺭ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺳﺎﺭﻯ ﻭ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻳﺠﺎﺩ ‪ 4‬ﺳــﻮﻟﻪ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺷﺪ‪ .‬ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘــﻰ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ‪3‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻟﻰ‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺍﻋﻀﺎﻯ ‪7‬ﻧﻔــﺮﻩ ﻫﻴﺎﺕﻣﺪﻳﺮﻩ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ‬ ‫ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﻣﻮﺳــﻮﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻓﺎﺯ‬ ‫ﻧﺨﺴــﺖ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ‪ 400‬ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﭼﻴﭙﺲ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺷــﺪﻥ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ‪176‬ﻧﻔﺮﻯ‬ ‫ﻣﺮﻳﻢ ﻧﺼﻴﺮﻯﺧﻠﻴﻠﻰ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺍﻓﻖ ﺗﺎﺑﺎﻥ ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ‪176‬‬ ‫ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺑﺎﻧــﻮﺍﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸــﻐﻮﻝ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﺎﺭ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺼﻴﺮﻯﺧﻠﻴﻠﻰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ‪ 30‬ﻧﻔﺮ ﻛﺎﺩﺭ‬ ‫ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﻓﺮﺁﻭﺭﻯ‬ ‫ﻭ ﺑﺴــﺘﻪﺑﻨﺪﻯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺭﻧــﺪ‪ .‬ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﺍﻓﻖ ﺗﺎﺑﺎﻥ ﻛﺎﺳــﭙﻴﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﻭ ﻛﺸﺖ ﻭ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ‬ ‫ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﺑــﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻭ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﭼﻴﭙﺲ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺼﻴﺮﻯﺧﻠﻴﻠــﻰ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻫﻢﺍﻛﻨﻮﻥ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺁﻳﻨﺪﻩ‪ ،‬ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ‬ ‫ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﻭ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻤﻴﻦ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻰ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﻛﻮﭼــﻚ ﻭ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ‬ ‫ﺷــﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﺳــﺘﺮﺍﺗﮋﻯ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﺳــﻄﺢ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ‪ ،‬ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﺸﻜﻼﺕ‬ ‫ﭘﻴﺶ ﺭﻭﻯ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳــﺎﻧﻰ ﻭ ﺗﻨﻮﻳــﺮ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ‬ ‫ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻓﻊ ﺁﻥ‪ ،‬ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻯ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻯ‬ ‫ﺑــﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﺬﺏ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﻛﻮﭼــﻚ ﻭ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﺠــﺎﺩ ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ‪ ...‬ﺟﺰﻭ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺯ ﺍﺳــﺘﺎﻥ‬ ‫ﻳﺰﺩ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴــﻪ ﺑﺎ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺳﻴﺪﻣﺴــﻌﻮﺩ ﻋﻈﻴﻤﻰ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻳﺰﺩ ﻭ ﺑﺎ‬ ‫ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻣﻴﺮ ﺣﻤﺰﻩﺯﺍﺭﻉ ﻣﺪﻳﺮ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻳــﺰﺩ‪ ،‬ﺣﻤﻴﺪﺭﺿــﺎ ﺟﻌﻔﺮﻯ‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺧﺒﺮ ﺻﺪﺍﻭﺳــﻴﻤﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ‪ ،‬ﻛﺎﻇﻢ ﺷﺎﻣﻠﻮ‬ ‫ﺭﻳﻴــﺲ ﺧﺒﺮﮔــﺰﺍﺭﻯ ﺍﻳﺮﻧﺎ ﺩﺭ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ‪ ،‬ﺳــﻮﻧﻴﺎ‬ ‫ﭘﻮﺭﻳﺎﻣﻴﻦ ﻣﺸــﺎﻭﺭ ﺭﺳــﺎﻧﻪﺍﻯ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺩﻳﻮﺳــﺎﻻﺭ ﻣﺪﻳــﺮ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺻﻤﺖ ﺩﺭ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﻭ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻣﺴﺌﻮﻝ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻴﺪﻣﺴــﻌﻮﺩ ﻋﻈﻴﻤــﻰ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣــﻞ ﺷــﺮﻛﺖ‬ ‫ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘــﻰ ﻳﺰﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴــﺖ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜــﻰ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘــﻰ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ‪ 4‬ﺯﺑﺎﻥ ﻃﺮﺍﺣــﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ‪ 1200‬ﻭﺍﺣﺪ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻳﺰﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻋﻀﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧــﻚ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻰ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺑﻬﺘﺮ ﺩﺭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﺻﺤﺎﺏ‬ ‫ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻋﻈﻴﻤﻰ ﺍﻇﻬﺎﺭﻛﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ‪ 90‬ﺷــﻬﺮﻙ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘــﻰ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺷــﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻥ‬ ‫ﻳــﺰﺩ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﺳــﺖ ﻭ ‪5‬ﻫــﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 894‬ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺳﻴﺪﻩ‬ ‫ﻛﻪ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ‪118‬ﻫــﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 416‬ﻧﻔﺮ‬ ‫ﻣﻰﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ‪ ،‬ﻛﺎﻇﻢ ﺷــﺎﻣﻠﻮ‪ ،‬ﺭﻳﻴﺲ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺍﻳﺮﻧﺎ‬ ‫ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺩﻳــﺪﮔﺎﻩ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻔﻴﺪ ﻧﻴﺴــﺖ ﻭ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﺍﻧﻴــﻢ ﻛﻪ ﺻﺮﻑ ﻭﻗﺖ ﻭ ﻣﻨﺎﺑــﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ‬ ‫ﺍﻃﻼﻉﺭﺳــﺎﻧﻰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﻮﻧﻴﺎ ﭘﻮﺭﻳﺎﻣﻴﻦ‪ ،‬ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺭﺳــﺎﻧﻪﺍﻯ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﻌــﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑــﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺁﻣــﻮﺯﺵ ﺗﺨﺼﺼﻰ‬ ‫ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺧﻮﺑﻰ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ‬ ‫ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺑﺨﺸﻰ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻼﺵ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﭘﻮﺭﻳﺎﻣﻴﻦ ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻣﻴﺪﺑﺨﺸــﻰ ﻭ‬ ‫ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﺍﻋﻀﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻯ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳــﺎﻧﻰ ﻭ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯﻯ ﺩﺭ‬ ‫ﻓﻀﺎﻯ ﺭﺳــﺎﻧﻪﺍﻯ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﺬﺏ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﺣــﻮﺯﻩ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻄــﺮﺡ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﺼﻮﺏ‬ ‫ﺷــﺪ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﺗﻬﻴﻪ ﺷــﺪﻩ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻳﺰﺩ ﺩﺭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﮔﻴﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻯ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ‬ ‫ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺭﺯﻥ‪ ،‬ﻭﻳﺎﻥ ﻭ ﻣﻼﻳﺮ‬ ‫ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎ ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻯ ﺍﻧﻘﻼﺏ‬ ‫ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻛﺸــﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﺪﻭﺭ ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻤﻮﺍﺭ ﺳــﺎﺧﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﺍﺳــﺘﺎ ﻫﺮ ﺳــﺎﻝ ﺑﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎ‬ ‫ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷــﺪ ﺗﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳــﺮ ﻛﺸــﻮﺭ ‪952‬‬ ‫ﺷــﻬﺮﻙ ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﺼﻮﺏ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ‪ 779‬ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌــﺖ ﺑﻪ ﻧﻘــﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷــﺮﻛﺖ‬ ‫ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻫﻤﺪﺍﻥ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﻧﻴﺰ ‪ 29‬ﺷــﻬﺮﻙ ﻭ‬ ‫ﻧﻮﺍﺣﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ‪ 25‬ﺷﻬﺮﻙ ﻭ‬ ‫ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯ ﺯﻣﻴﻦ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻰ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ‬ ‫ﺁﺏ‪ ،‬ﺑﺮﻕ‪ ،‬ﮔﺎﺯ‪ ،‬ﺗﻠﻔﻦ‪ ،‬ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺗﺪﺍﺭﻙ ﺩﻳﺪﻩ‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ﻧﻈﺮ‪ ،‬ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﻴﻮﺍﻥ ﮔﺮﺩﺍﻥ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ‬ ‫ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎ ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻘﺪﺱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻣﻬﻴﺎ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﮔﺮﺩﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﻣﺘﺮﻗﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﻣﻘﺎﻭﻣﺘــﻰ ﻭ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﺍﻗــﺪﺍﻡ ﻭ ﻋﻤــﻞ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺟــﺬﺏ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ‪ ،‬ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺗﺎ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺳــﺎﻝ‬ ‫‪ 92‬ﺩﺭ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺟﺬﺏ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﭼﻮﻥ ﺭﺯﻥ‪ ،‬ﻭﻳﺎﻥ ﻭ ﻣﻼﻳﺮ ﻳﻚ ﺷﺎﻫﺪ‬ ‫ﺟﺬﺏ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻫﺴــﺘﻴﻢ ﻛﻪ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﺭﻭﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻧﺎﻡﮔﺬﺍﺭﻯ ﺳﺎﻝ ‪ 95‬ﺑﻪ »ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﻣﻘﺎﻭﻣﺘــﻰ‪ ،‬ﺍﻗــﺪﺍﻡ ﻭ ﻋﻤﻞ« ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻫﺎﻟــﻰ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ‪ ،‬ﺯﻣﻴﻨﻪﺳــﺎﺯ‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﻌﻴﺖﻫﺎﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺷــﺪ‪ ،‬ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻭ ﭘﺎﻳﺶ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫــﺎﻯ ﺭﺍﻛــﺪ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺳﻴﺎﺳــﺖﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﻭ‬ ‫ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ‬ ‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝﺟﺎﺭﻯ ﺗﺸــﻜﻴﻞ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﮔــﺮﺩﺍﻥ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺳــﺘﺎﻧﻰ‪ ،‬ﻫﻤﺮﺍﻫﻰ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻠــﻰ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺍﺟــﺮﺍ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻃﺮﺡ ﻳﺎ ﺗــﺪﻭﺍﻡ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻧﺸﺪﻩﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﻭﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻔﻆ ﻫﺮ ﺷــﻐﻠﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ ،‬ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﺑﺴــﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺩ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ‪،‬‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺳــﺎﻝﺟﺎﺭﻯ ‪ 9‬ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﭘﺎﻳﺶ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﺭﺍﻛﺪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﻛــﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ‪ 278‬ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺭﺍﻛﺪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺩﻳﻮﺍﺭﻛﺸــﻰ‪ ،‬ﺗﺨﺼﻴﺺ‬ ‫ﺯﻣﻴﻦ ﻧﺼﺐ ﺳﻮﻟﻪ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﻓﺮﻋﻰ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﭘﻴﺸﺮﺍﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺭﺍﻩﺍﻧــﺪﺍﺯﻯ ﻣﻨﺎﻃــﻖ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﺑﺎﻧﻪ ﻭ‬ ‫ﻣﺮﻳﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭﻯ ﺷــﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻛﺮﺩﺳــﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﻣﺮﺯﻯ ﺩﺭ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻧﻘــﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﺑﻂ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷــﺮﻛﺖ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﻓﺮﻋﻰ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﭘﻴﺸﺮﺍﻥ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ‬ ‫ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﻣــﺮﺯﻯ ﺑﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﺮﻳﻮﺍﻥ‪ ،‬ﺩﺭ ﺳــﺎﻟﻦ‬ ‫ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺷــﺮﻛﺖ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺷــﺎﻫﻮ ﺣﺎﺟﺒﻰ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺑﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻯ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ‬ ‫ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧــﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑــﻊ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻭ ﺁﺑﺨﻴﺰﺩﺍﺭﻯ‪،‬‬ ‫ﻣﺪﻳــﺮ ﺍﻣــﻮﺭ ﺍﺭﺍﺿــﻰ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﺩﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ‪،‬‬ ‫ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ‬ ‫ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻰ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ‪ ،‬ﺿﻤﻦ‬ ‫ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ‪ ،‬ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻭ ﻣﺸــﻜﻼﺕ‬ ‫ﺗﻜﻤﻴــﻞ ﻭ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳــﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺎﻧﻪ ﻭ‬ ‫ﺗﻤﻠﻚ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺣــﺪﺍﺙ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‬ ‫ﻣﺮﻳﻮﺍﻥ ﺑﺤﺚ‪ ،‬ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝﻧﻈﺮ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﺟﺒﻰ ﺿﻤﻦ ﺩﺍﺩﻥ ﮔﺰﺍﺭﺷﻰ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ‬ ‫ﭘﺮﻭژﻩ ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺎﻧﻪ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ‬ ‫ﺯﻳﺴــﺖﻣﺤﻴﻄﻰ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝﺟﺎﺭﻯ ﺍﺯ‬ ‫ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖ ﻛﺸــﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺍﻣﻴــﺪﻭﺍﺭﻯ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﻣﺼﻮﺏ‪ ،‬ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻜﻤﻴﻠــﻰ ﺑﺎﻗﻰﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﮔﻴﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﻣﺮﻳﻮﺍﻥ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻛﺮﺩﺳــﺘﺎﻥ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ‬ ‫ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈــﻮﺭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺑــﺎ ﺍﺩﺍﺭﻩﻫﺎ ﻭ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻯ ﺫﻯﺭﺑﻂ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻤﻠﻚ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺁﻏﺎﺯ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣــﻪ‪ ،‬ﻓﻼﺣﻰ‪ ،‬ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺑﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﺗﺸــﻜﺮ ﺍﺯ ﺗﻼﺵﻫــﺎ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺑﺮ ﺗﺴــﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫــﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻯ ﻛﺮﺩ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ‬ ‫ﺁﻳﻨــﺪﻩ‪ ،‬ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﺑﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ‬ ‫ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ‪ ،‬ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺩﺍﺭﻩﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻯ‬ ‫ﺫﻯﺭﺑــﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ‪ ،‬ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻯ ﻣﺘﺒﻮﻉ ﻭ ﭘﻴﺶﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ ‫ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻣﺮﻳﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﺍﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫صنعت و پژوهش‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪ 8 1395‬جمادی الثانی ‪1438‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 7‬مارس ‪ 2017‬شماره ‪ 73‬پیاپی ‪2046‬‬ ‫خبر‬ ‫ضرورت تمرکز بر محصوالت‬ ‫دانش بنیان در حوزه درمان‬ ‫اگرچه در تجهیزاتی که‬ ‫در ازمایشگاه های علمی‬ ‫کشور وجود دارد ضعف‬ ‫داریم اما متاسفانه در‬ ‫بهره وری و استفاده‬ ‫درست از این تجهیزات‬ ‫از مشکالت و ضعف های‬ ‫بیشتری برخورداریم‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از وضعیت شبکه ازمایشگاه های فناوری کشور در سال ‪ 94‬نشان داد‬ ‫بهره وری در ازمایشگاه ها جایگاه مناسبی ندارد‬ ‫امیرعلی امینیان‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تحقیق‪ ،‬پژوهش و توسعه نیازمند ابزارهایی است‬ ‫که بتواند فعاالن صنعتی و پژوهش��گران کش��ور را‬ ‫برای دس��تیابی به نتایج منطقی و اثرگذار یاری کند‬ ‫اما همی��ن ابزارها هم اگر بهره وری الزم را نداش��ته‬ ‫باش��ند نه تنها مشکلی از حوزه پژوهش و دانش حل‬ ‫نمی کنند بلکه موجب بروز چالش هایی برای فعاالن‬ ‫دانش محور صنعت نیز خواهند شد‪.‬‬ ‫ازمایش��گاه های علمی و پژوهشی کارامد می تواند‬ ‫تحقیق و توسعه مطلوبی برای همه بخش های کشور‬ ‫ب��ه ارمغان اورد و پژوهش��گران چ��ه در بخش های‬ ‫صنعتی کش��ور و چه در بخش علم��ی می توانند با‬ ‫تکیه بر توانمندی های موجود در ازمایش��گاه ها روند‬ ‫پژوهش های خود را سرعت بخشند‪.‬‬ ‫توجه مس��ئوالن کشور به ازمایش��گاه ها در دولت‬ ‫یازدهم نشان می دهد که دولت توجه به فعالیت های‬ ‫دانش محور و همراهی با پژوهشگران را اولویت خود‬ ‫می داند و به همین دلیل وزارت علوم‪ ،‬معاونت علمی‬ ‫و فناوری ریاس��ت جمهوری و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت هم��واره در ت�لاش بوده اند تا با توس��عه‬ ‫فعالیت های ازمایش��گاهی ش��رایط مطلوبی را برای‬ ‫تولید و صنعت فراهم کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹توج�ه ب�ه ازمایش�گاه های علم�ی در‬ ‫دستور کار دولت‬ ‫دولت تدبیر و امید در سال جاری برنامه های زیادی‬ ‫برای ازمایشگاه های علمی کشور طراحی کرد‪.‬‬ ‫وحی��د احمدی‪ ،‬معاون پژوه��ش و فناوری وزارت‬ ‫علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری در همین زمینه با اش��اره‬ ‫ب��ه عضویت نزدیک به ‪ ۱۵۰‬ازمایش��گاه در ش��بکه‬ ‫ازمایش��گاه های علمی ایران گفت‪ :‬ایجاد این شبکه‬ ‫میان ازمایش��گاه های علمی کش��ور ب��رای مدیریت‬ ‫بهین��ه‪ ،‬هماهنگی و اس��تفاده مطل��وب از امکانات‬ ‫ازمایشگاهی کشور از اقدامات مهم وزارت علوم برای‬ ‫تقویت ازمایشگاه هاس��ت که مزایای زیادی ازجمله ‬ ‫تهیه بانک اطالعاتی از تجهیزات ازمایشگاهی‪ ،‬ایجاد‬ ‫زیرس��اخت های ارائه خدمات انالین به پژوهشگران‬ ‫در سراس��ر کش��ور و ایجاد رقابت برای ارائه خدمات‬ ‫ازمایشگاهی بهتر را به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫احمدی تصریح کرد‪ :‬توانمندسازی نیروهای انسانی‬ ‫شاغل در ازمایشگاه ها از طریق برگزاری کارگاه های‬ ‫تخصصی برای ارائه خدمات ازمایش��گاهی مطلوب و‬ ‫فراهم کردن زمینه حضور بخش خصوصی در تولید‪،‬‬ ‫تامین و ارائه خدمات ازمایشگاهی از دیگر برنامه های‬ ‫وزارت علوم برای توس��عه شبکه ازمایشگاهی علمی‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬برای دسترسی دانشگاه ها‬ ‫و مراک��ز پژوهش��ی ب��ه مناس��ب ترین محص��والت‬ ‫ازمایشگاهی‪ ،‬فعالیت تولید کنندگان و وارد کنندگان‬ ‫تجهیزات ازمایشگاهی نیز مورد ارزیابی و رتبه بندی‬ ‫ق��رار می گی��رد تا دانش��گاه ها و مراکز پژوهش��ی با‬ ‫شناخت کامل از سابقه و نحوه خدمت دهی شرکت ها‬ ‫با انها قرارداد همکاری منعقد کنند‪.‬‬ ‫وی عن��وان ک��رد‪ :‬ب��ا مذاکرات��ی که با س��ازمان‬ ‫اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی کشور شده تعدادی‬ ‫از ازمایش��گاه های مناس��ب دانش��گاهی و پژوهشی‬ ‫می توانند به عن��وان ازمایش��گاه های مرجع فعالیت‬ ‫کنن��د که این اق��دام در درامدزایی اختصاصی برای‬ ‫انها بسیار مهم است‪.‬‬ ‫رضا اسدی فرد‪:‬‬ ‫‪۱۰۰‬میلیارد ریال برای تجهیز ازمایشگاه های شبکه‬ ‫ازمایشگاهی فناوری های راهبردی هزینه شده است‬ ‫مهدی نبی‪:‬‬ ‫در مراکز دولتی به ویژه دانشگاه ها تجهیزات بسیاری‬ ‫بدون استفاده رها شده است‬ ‫‹ ‹بهره وری پایین در ازمایشگاه ها‬ ‫فناوری ریاس��ت جمهوری از کالیبراس��یون و تنظیم‬ ‫تجهی��زات اندازه گیری به عنوان اساس��ی ترین نیاز‬ ‫حرک��ت چرخ تحقی��ق و پژوهش یاد ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫بدون اس��تفاده از مواد مرجع‪ ،‬درستی و دقت نتایج‬ ‫ازمایشگاهی مشخص نیست‪ .‬به گفته نبی‪ ،‬این مواد‬ ‫به طور کلی وارداتی بوده و ساالنه چند صد میلیون‬ ‫دالر ارز از کش��ور باب��ت خرید انها خارج می ش��ود‪.‬‬ ‫ش��رکت دانش بنیان پارس معیار دان��ش به فناوری‬ ‫تولید این مواد دست یافته است‪.‬‬ ‫نب��ی در ادام��ه گفت‪ :‬ع�لاوه بر موارد یادش��ده‪،‬‬ ‫استقرار و اجرای نظام مدیریت ازمایشگاه ها براساس‬ ‫اس��تاندارد ‪ ۱۷۰۲۵ ISO/IEC‬در ‪ ۷۰‬ازمایش��گاه‬ ‫مختل��ف و کمک به ارتق��ای کیفی��ت فعالیت های‬ ‫ازمایش��گاهی و کنت��رل کیفی��ت محص��والت و‬ ‫فراورده های مختلف‪ ،‬افزایش س��طح اگاهی عمومی‬ ‫جامع��ه‪ ،‬افزایش س��طح س�لامت و امنی��ت غذایی‬ ‫مصرف کنن��دگان و ارتق��ای جایگاه ازمایش��گاه ها و‬ ‫کنترل کیفیت کش��ور در مجامع بین المللی حاصل‬ ‫این فعالیت ها بوده است‪.‬‬ ‫این فعال فناور‪ ،‬درامدزایی و ایجاد اش��تغال عالوه‬ ‫بر کمک به رشد فناوری های نو را یکی از مزیت های‬ ‫ارائه خدمات ازمایش��گاهی و مواد مرجع از س��وی‬ ‫ش��رکت های فناور داخلی دانس��ت و گفت‪ :‬افزون بر‬ ‫‪ ۵۰۰‬قرارداد منعقد شده یا دراستانه انعقاد است که‬ ‫برخی از انها جنبه ملی و کشوری دارد‪.‬‬ ‫با وجود همه این تالش ها به نظر می رس��د سطح‬ ‫بهره وری در ازمایش��گاه های کشور جایگاه مناسبی‬ ‫ن��دارد و همین امر س��بب می ش��ود ت��ا پروژه های‬ ‫پژوهش��ی و تحقیقاتی به ویژه در ح��وزه صنعت در‬ ‫باتالق پایین بودن بهره وری گرفتار شوند‪.‬‬ ‫مهدی نبی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان پارس‬ ‫معیار دانش که در اصفه��ان فعالیت دارد در همین‬ ‫زمین��ه به گس��ترش صنعت گف��ت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫ازمایش��گاه ها و فعالیت ه��ای کنت��رل کیفیت ما تا‬ ‫رس��یدن به جایگاه واقع��ی و مورد نی��از و نیز قابل‬ ‫قی��اس ب��ودن با مجام��ع بین المللی فاصل��ه زیادی‬ ‫دارن��د و ت��ا زمانی که س��ازمان های بازرس��ی مانند‬ ‫س��ازمان اس��تاندارد‪ ،‬س��ازمان غذا و دارو‪ ،‬سازمان‬ ‫دامپزشکی‪ ،‬سازمان حفاظت محیط زیست‪ ،‬سازمان‬ ‫نظام مهندس��ی و‪ ...‬کیفیت خود و در نتیجه کیفیت‬ ‫ازمایشگاه های در نظارت خود را افزایش ندهند‪ ،‬این‬ ‫مشکل برطرف نخواهد شد‪.‬‬ ‫نبی‪ ،‬توانمند ساختن کشور در عرصه ازمایشگاهی‬ ‫را یک��ی از بهتری��ن و موثرتری��ن بازوه��ای تولی��د‬ ‫محصول دانش بنیان دانست و افزود‪ :‬هر کشوری که‬ ‫به صنعت ازمایش��گاهی خود نگا ه ویژه داشته ایجاد‬ ‫صنعت قوی و محصوالت باکیفیت حاصل این تفکر‬ ‫شده و برعکس با منزوی کردن این صنعت به تولید‬ ‫محص��والت بی کیفیت یا با کیفی��ت پایین محکوم‬ ‫‹ ‹شبکه ای برای پژوهش‬ ‫اس��ت بنابراین به هر میزان در زمینه ازمایش��گاه و‬ ‫رض��ا اس��دی فرد‪ ،‬ریی��س ش��بکه ازمایش��گاهی‬ ‫کنترل کیفیت از تجهیزات روز و پیشرفته تر استفاده‬ ‫فناوری ه��ای راهب��ردی معاون��ت علم��ی و فناوری‬ ‫ش��ود‪ ،‬تولید محصوالت دانش بنیان ک��ه به فناوری‬ ‫ریاست جمهوری نیز درباره مشکالت ازمایشگاه های‬ ‫باالتری برای تولید و کنترل نیاز دارند رنگ واقعی تر‬ ‫کش��ور در بخش فناوری به گسترش صنعت گفت‪:‬‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫فعالیت ازمایشگاه های علمی و فناوری در کشور در‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر ض��رورت اس��تفاده از تجهیزات‬ ‫دو بخش تجهیزات و بهره وری که در استفاده از این‬ ‫ازمایش��گاهی که کمترین میزان بهره وری را دارند‪،‬‬ ‫تجهیزات خالصه می ش��ود قابل بررسی است‪ .‬اگرچه‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬در حال حاضر در مراکز دولتی به ویژه‬ ‫در تجهیزاتی که در ازمایش��گاه های علمی کش��ور‬ ‫دانش��گاه ها تجهیزات بس��یاری که گاه در کشور نیز‬ ‫وج��ود دارد ضعف داریم اما متاس��فانه در بهره وری‬ ‫منحصر به فرد هس��تند بدون اس��تفاده رها شده یا‬ ‫و اس��تفاده درس��ت از این تجهیزات از مش��کالت و‬ ‫حداکث��ر از ‪ ۱۰‬درص��د ظرفیت کاری ان اس��تفاده‬ ‫ضعف های بیشتری برخورداریم‪.‬‬ ‫می ش��ود‪ ،‬این در حالی است که چنین‬ ‫اس��دی فرد افزود‪ :‬بخ��ش خصوصی‬ ‫تجهیزاتی نیاز مبرم کش��ور هس��تند و‬ ‫که با هزینه ش��خصی اق��دام به خرید‬ ‫در صورتی که امکان اس��تفاده از چنین‬ ‫تجهی��زات ازمایش��گاهی می کن��د در‬ ‫تجهیزاتی برای عموم مهیا شود‪ ،‬عالوه‬ ‫زمینه بهره وری ازمایشگاهی و استفاده‬ ‫بر درامدزایی و رفع بسیاری از نیازهای‬ ‫مطل��وب از تجهیزات عملک��رد بهتری‬ ‫کش��ور از دوب��اره کاری و خرید موازی‬ ‫نس��بت به ازمایش��گاه های دولتی که‬ ‫تجهیزات در مراکز مختلف و خروج ارز‬ ‫وحید احمدی‬ ‫تجهیزات خ��ود را با بودجه های دولتی‬ ‫از کشور نیز جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه نب��ی مراکز دانش��گاهی‪ ،‬فراهم کردن زمینه تامین کردند داشته اند‪.‬‬ ‫وی از تالش معاونت علمی و فناوری‬ ‫پژوهشی‪ ،‬بیمارس��تانی‪ ،‬ازمایشگاه ها و حضور بخش خصوصی‬ ‫صنای��ع مختلف موارد کارب��ر این مواد در تولید‪ ،‬تامین و ارائه ریاست جمهوری برای افزایش بهره وری‬ ‫هس��تند و در حوزه هایی مانند شیمی‪ ،‬خدمات ازمایشگاهی از در ازمایش��گاه های مرجع خبر دادد و‬ ‫فیزیک‪ ،‬متالورژی‪ ،‬خ��واص مکانیکی‪ ،‬دیگر برنامه های وزارت تصریح کرد‪ :‬محصوالت جدید هرکدام‬ ‫علوم برای توسعه‬ ‫نیازمن��د ازمایش��گاه های تخصص��ی‬ ‫میکروبیولوژی‪ ،‬ابعادی‪ ،‬کالیبراسیون و‬ ‫شبکه ازمایشگاهی مرجع مستقل است‪ .‬هرچند در برخی‬ ‫پلیمر به کار می روند‪.‬‬ ‫علمی کشور است‬ ‫محص��والت عمومی ت��ر ب��ا هم��کاری‬ ‫ای��ن عض��و ش��بکه ازمایش��گاهی‬ ‫سایر ازمایش��گاه ها امکان فعالیت های‬ ‫فناوری ه��ای راهبردی معاونت علمی و‬ ‫ازمایش��گاهی وج��ود دارد ام��ا هر چ��ه محصوالت‬ ‫جدیدتر می ش��وند فناوری انها نیز پیچیده تر شده و‬ ‫نیازمند ازمایشگاه های تخصصی تر هستند‪.‬‬ ‫رییس شبکه ازمایش��گاهی فناوری های راهبردی‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با اش��اره‬ ‫به فعالیت شبکه ازمایشگاهی فناوری های راهبردی‬ ‫در کش��ور ب��ا نظ��ارت معاون��ت علم��ی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری تاکید کرد‪ :‬در حال حاضر در این‬ ‫شبکه ‪ ۴۰۰‬ازمایشگاه‪ ،‬دانشگاه‪ ،‬پژوهشگاه و شرکت‬ ‫خصوص��ی عضویت دارند و بیش از ‪ ۷‬هزار دس��تگاه‬ ‫انواع تجهیزات ازمایشگاهی در این شبکه به اشتراک‬ ‫گذاشته شده است‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول در معاون��ت علم��ی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری اظهار کرد‪ :‬مجموعه هایی که عضو‬ ‫این ش��بکه هس��تند می توانند از مزایای متعدد این‬ ‫مجموعه ازجمله اموزش کارکنان‪ ،‬تعمیر و نگهداری‬ ‫تجهی��زات ازمایش��گاهی و استاندارد س��ازی ای��ن‬ ‫تجهیزات بهره مند شوند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه اس��دی فرد ازمایش��گاه های برت��ر نیز‬ ‫می توانن��د در خرید تجهیزات جدی��د از همکاری و‬ ‫همراهی معاونت علمی و راهبردی ریاست جمهوری‬ ‫بهره مند شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این ش��بکه مدت ‪2‬س��ال است که‬ ‫فعالی��ت می کند و پژوهش��گران علم��ی و صنعتی‬ ‫می توانن��د با اس��تفاده از ازمایش��گاه های حاضر در‬ ‫این ش��بکه از تخفیف های ویژه برای پروژه های خود‬ ‫بهره مند شوند‪.‬‬ ‫رییس شبکه ازمایش��گاهی فناوری های راهبردی‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاکید کرد‪:‬‬ ‫برنامه های توس��عه ای ازمایشگاه ها در معاونت علمی‬ ‫و فناوری اعتبار از پیش تعیین ش��ده ندارد و بیش��تر‬ ‫براساس عملکرد ازمایشگاه ها انها را رتبه بندی کرده‬ ‫و ‪ ۲۰‬ازمایش��گاه برتر می توانند درخواس��ت خرید‬ ‫تجهیزات برای مجموعه خود را به این معاونت ارائه‬ ‫داده و از تسهیالت الزم بهره مند شوند‪.‬‬ ‫اعضای هیات علمی دانشگاه ها و بنیاد ملی نخبگان‬ ‫همچنین گروه های مختلف فعال و طرح های تحقیق‬ ‫و توسعه صنعتی می توانند با استفاده از تخفیف هایی‬ ‫ک��ه ب��رای فعالیت ه��ای علمی و پژوهش��ی در نظر‬ ‫گرفته ش��ده از ازمایش��گاه های این ش��بکه استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به گفته وی در سال جاری ‪۱۰۰‬میلیارد ریال اعتبار‬ ‫برای تجهیز ازمایشگاه های عضو شبکه ازمایشگاهی‬ ‫فناوری های راهبردی هزینه شده است‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال باوج��ود صدها ازمایش��گاه علمی در‬ ‫کش��ور که ب��ه نظر می رس��د هرکدام در پوشش��ی‬ ‫متف��اوت از ط��رف وزارت عل��وم‪ ،‬معاون��ت علمی و‬ ‫فناوری‪ ،‬سازمان اس��تاندارد و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت دس��ته بندی شده اند توجه به یک مدیریت‬ ‫واحد برای ازمایش��گاه های کش��ور و توجه به اصل‬ ‫توسعه بهره وری در انها موضوع مهمی است که باید‬ ‫از سوی متولیان امر جدی گرفته شود‪ .‬با ساماندهی‬ ‫ازمایشگاه های کشور در یک مدیریت واحد می توان‬ ‫امیدوار بود که ضمن اموزش درست نیروهای شاغل‬ ‫در ازمایشگاه های پژوهشی امکان به اشتراک گذاری‬ ‫امکانات علمی برای پژوهش��گران صنعتی در سراسر‬ ‫کشور نیز بیش ازپیش فراهم شود‪.‬‬ ‫با افزای��ش بهره وری در ازمایش��گاه ها می توان به‬ ‫افزایش تولید علم در دانش��گاه ها و توس��عه صنعت‬ ‫دانش محور در سال های اینده خوشبین بود‪.‬‬ ‫دبی��ر س��تاد توس��عه عل��وم و‬ ‫فناوری های س��لول های بنیادی گفت‪:‬‬ ‫تسلط بر دانش راهبردی علم و فناوری‬ ‫س��لول های بنی��ادی و کارب��رد ان در‬ ‫پزشکی بازس��اختی نیازمند تمرکز بر‬ ‫محصوالت دانش بنیان است‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل‬ ‫از مرک��ز روابط عمومی و اطالع رس��انی معاونت علمی‪ ،‬امیرعلی‬ ‫حمیدیه‪ ،‬دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی‬ ‫معاونت علمی در نشس��ت ش��ورای توس��عه علوم و فناوری های‬ ‫س��لول های بنیادی و پزش��کی بازس��اختی اس��تان اصفهان بر‬ ‫ضرورت تمرکز بر محصوالت دانش بنیان و تامین نیازهای حوزه‬ ‫درمان کش��ور تاکید کرد و افزود‪ :‬به منظور اقتدار در سطح ملی‬ ‫و بین الملل��ی نیازمند تمرکز بر محص��والت دانش بنیان و تامین‬ ‫نیازهای حوزه درمان هستیم‪.‬‬ ‫دبیر س��تاد توس��عه علوم و فناوری های س��لول های بنیادی‬ ‫معاونت علمی در ادامه این س��فر یک روزه در افتتاحیه نخستین‬ ‫س��مپوزیوم یک روزه سلول های بنیادی جنس��ی و تکنیک های‬ ‫کمک باروری که از س��وی پژوهشگاه رویان اصفهان برگزارشده‬ ‫بود ش��رکت و اظهار کرد‪ :‬علوم و فناوری س��لول های بنیادی و‬ ‫کاربرد ان در پزش��کی بازس��اختی در س��ال های اخیر با اقبال‬ ‫بس��یاری از پژوهشگران و دانش��مندان جهان مواجه شده و این‬ ‫در حالی است که س��رمایه گذاری های چشمگیری نیز به وسیله‬ ‫ی بزرگ کشورهای پیشرفته شده است‪.‬‬ ‫شرکت ها ‬ ‫وی اف��زود‪ :‬س��رمایه گذاری های ش��کل گرفته حاکی از نقش‬ ‫مه��م این حیط��ه از علم و فن��اوری در بازار س�لامت و درمان‬ ‫بیماری های س��خت درمان بوده و به همین جهت تسلط بر این‬ ‫دان��ش راهبردی در دهه اینده موجبات اقتدار در س��طح ملی و‬ ‫بین المللی را فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫دبیر س��تاد توس��عه علوم و فناوری های سلول های بنیادی در‬ ‫این جلس��ه ضمن دریافت گزارش اقدامات و برنامه های اعضای‬ ‫ش��ورا پیشنهاد هایی را برای تولید محصوالت و خدمات نوین در‬ ‫حوزه سلول های بنیادی متناظر با ظرفیت های استان ارائه کرد‪.‬‬ ‫حمیدی��ه در ادام��ه از دانش��گاه صنعتی اصفه��ان نیز بازدید‬ ‫ک��رد و با تاکید بر ض��رورت همکاری تنگاتنگ این دانش��گاه با‬ ‫پژوهش��گران دانش��گاه علوم پزش��کی گفت‪ :‬انتظار می رود این‬ ‫دانشگاه با ظرفیت های بسیار باالیی که دارد در تولید تجهیزات‬ ‫و محصوالت حوزه علوم سلولی در کشور پیشتاز باشد‪.‬‬ ‫صنایع بزرگ با توانمندی داخلی‬ ‫ازمون و کنترل می شوند‬ ‫ازمون ها و ارزیابی های کیفی محصوالت و تجهیزات صنعتی‪،‬‬ ‫یکی از نیازهای تولید محصول فناورانه رقابتی اس��ت و از سوی‬ ‫یکی از شرکت های فناور کشورمان به صنایع ارائه می شود‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نق��ل از مرکز روابط عمومی و‬ ‫اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ گستردگی‬ ‫و تنوع وسیع محصوالت تولیدی و تجهیزات تولیدکننده‪ ،‬رقابت‬ ‫تنگاتنگ دنیای صنعتی و ض��رورت تولید محصولی باکیفیت و‬ ‫توانمند در عرصه رقابت نیازمند تجهیزاتی اس��ت که بر اس��اس‬ ‫معیارهای استاندارد‪ ،‬تولیدات را ازمون و ارزیابی کنند‪.‬‬ ‫به گفته محمدباقر پورزرگر‪ ،‬مدیر عامل ش��رکت ازمونه فوالد‪،‬‬ ‫خدمات ازمونی که صنعت را در مس��یر پیش��رفت سوق دهند‪،‬‬ ‫می توانن��د تولید رقابتی‪ ،‬اش��تغال و ثروت افرینی را برای صنایع‬ ‫کشور به همراه داشته باش��ند‪ .‬این فعال فناور‪ ،‬گ ام های نخست‬ ‫را در ارائه خدمات ازمون مقاومت مصالح و بازرس��ی فنی عنوان‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬دامنه فعالیت در حوزه های ژئوتکنیک و متالورژی‬ ‫گسترش یافت و بازار هدف از صنایع فوالد و ذوب اهن اکنون به‬ ‫گستردگی ایران بزرگ ارتق ا یافته است ‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه بدون در دس��ت داش��تن معی��ار و میزان‬ ‫کنترلی‪،‬کارکردن در دنیای پر ش��تاب امروز قابل تداوم نیس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ازمون های کنت��رل‪ ،‬ارزیابی کیفیت و ارائ��ه خدمات بر‬ ‫ی نقش مهمی در‬ ‫پایه اس��تانداردهای معتبر و قابل قب��ول جهان ‬ ‫توس��عه محصول با کیفیت دارند و بدون در دس��ت داشتن این‬ ‫اب��زار کنترلی و میزان اندازه گی��ری هرگونه محصول یا خدمات‪،‬‬ ‫اگر فاقد اعتبار و ارزش نباشد حداقل قابل استناد نخواهد بود‪.‬‬ ‫این فعال حوزه ازمایش��گاهی و پژوهش��ی گفت‪ :‬همه انهایی‬ ‫که محصولی را تولید می کنند و به صنعت ارائه می دهند و همه‬ ‫انهای��ی که خدماتی را به جامعه ارائه می دهند به این خدمات و‬ ‫ازمون های کنترلی نیاز دارند‪.‬‬ ‫ب��ه ب��اور این مدیر عض��و ش��بکه ازمایش��گاهی فناوری های‬ ‫راهب��ردی معاون��ت علمی و فناوری‪ ،‬جامعه صنعتی روبه رش��د‬ ‫ایران بدون در اختیار داشتن ازمایشگاه ها و سیستم های کنترلی‬ ‫حتی قادر به تولید در عرصه ملی نخواهد بود و اگر قصد ورود به‬ ‫عرصه های بین المللی را داریم بدون فراهم کردن این مهم یعنی‬ ‫ابزار و لوازم کنترلی و ازمایش��ی مطابق استانداردهای پذیرفته‬ ‫شده جهانی محقق نخواهد شد‪.‬‬ ‫ایج��اد اش��تغال و ارزش افزوده از زمینه ه��ای دیگری بود که‬ ‫پورزرگر به ان اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬در بدو تاس��یس با ‪ 30‬نفر‬ ‫پرس��نل ش��روع به کار کردیم اما در طول ‪ 25‬س��ال با افزون بر‬ ‫‪250‬نفر متخصص در حال فعالیت هستیم‪.‬‬ ‫وی نق��ش کلی��دی ازمون در بهبود و رش��د کیفیت پژوهش‬ ‫را ضرورت��ی برای اهتمام دولت به ایجاد بس��تر ازمون و کنترل‬ ‫دانس��ت و با تاکی د بر ارتباط توانمندی های ازمایشگاهی موجود‬ ‫گفت‪ :‬اگر توانایی های ازمایش��گاهی موجود در کش��ور از سوی‬ ‫ش��بکه های ارتباطی به همدیگر پیوند داده نشود این توانایی ها‬ ‫مانند جزایری بدون تاثیر عمومی فعالیت شان محدود می شود‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮔﺴﺘﺮﺵﺻﻨﻌﺖ‪:‬‬ ‫ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 73‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2046‬‬ ‫‪ 17‬ﺍﺳﻔﻨﺪ ‪1395‬‬ ‫‪ 8‬ﺟﻤﺎﺩﻯﺍﻟﺜﺎﻧﻰ‪1438‬‬ ‫‪ 7‬ﻣﺎﺭﺱ ‪2017‬‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ‪:‬‬ ‫ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻰ )‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻣﺴﺌﻮﻝ‪ :‬ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺰﺭﮔﻤﻬﺮ‬ ‫ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻣﺴﺌﻮﻝ‪ :‬ﺧﻠﻴﻞ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ‬ ‫ﺳﺮﺩﺑﻴﺮﻛﻞ‪ :‬ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺩﻫﺸﻮﺭ‬ ‫ﺳﺮﺩﺑﻴﺮ‪ :‬ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻘﺪﻡ‬ ‫(‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com/about.html‬‬ ‫ﻓﻨﻰ ﻭ ﻫﻨﺮﻯ‪ :‬ﻣﻬﺪﻯ ﻧﺠﻔﻰ‬ ‫ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ‪ :‬ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭘﻴﺮﺍﻧﻰ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ‪ :‬ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺑﻴﺎﺕ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﮔﻬﻰﻫﺎ‪ :‬ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ‪ :‬ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺻﺪﻳﻘﻰ ﺗﻮﺍﻧﺎ‬ ‫ﭼﺎپ‪ :‬ﺑﻴﮋﻥ ﺑﻬﺎﺩﺭﻯ‬ ‫ﺗﻮﺯﻳﻊ‪ :‬ﺣﻤﻴﺪ ﺭﺟﺒﻰ‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ‪ :‬ﻣﻬﺪﻯ ﺍﺳﺤﺎﻗﻴﺎﻥ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻛﻼﻥ‪ :‬ﺣﺎﻣﺪ ﺷﺎﻳﮕﺎﻥ‬ ‫ﮔﺴﺘﺮﺵﻧﻮﺳﺎﺯﻯﺻﻨﺎﻳﻊ‪ :‬ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻦ ﻣﻬﺮﺯﺍﺩ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ‪ :‬ﺯﻳﻨﺐ ﻋﺒﺪﻯ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ‪ :‬ﻣﻴﺘﺮﺍ ﻣﻤﺴﻨﻰ‬ ‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﻣﻬﺪﻯ ﻛﺎﻭﻩﺍﻯ‬ ‫ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ‪ :‬ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻴﺮﺍﺯﻯ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪ - 82190 :‬ﻓﻜﺲ‪88713730 :‬‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﻚ‪ -300082190 :‬ﭘﻴﺎﻣﮕﻴﺮ ﺻﻮﺗﻰ‪88105304 :‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﮔﻬﻰﻫﺎ‪88722732-3 :‬‬ ‫ﻓﻜﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎ‪88109733 :‬‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ‪88722735 :‬‬ ‫ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ‪88105309 :‬‬ ‫ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎ‪88724211 :‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﻧﺸـﺎﻧﻰ‪ :‬ﺗﻬـﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺧﻴﺎﺑـﺎﻥ ﻗﺎﺋـﻢ ﻣﻘـﺎﻡ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧـﻰ‬ ‫ﻛﻮﭼﻪ ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪- 26‬ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ ‪1586733811‬‬ ‫ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ‪info@sanatnewspaper.com :‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ‪ads@sanatnewspaper.com:‬‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ‪ :‬ﺷﺮﻛﺖ ﭼﺎپ ﺭﻭﺍﻕ ﺭﻭﺷﻦﻣﻬﺮ ‪64097‬‬ ‫ﺧﺒﺮ‬ ‫ﺷﻔﺎﻑﺳﺎﺯﻯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﻧﻘﻼﺑﻰ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺩﺭ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﺳﺎﺯﻯ ﺑﺮﺧﻰ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ‬ ‫ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻯ ﺍﻧﻘﻼﺑﻰ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺳــﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨــﺪﻩ ﻣﻴﺰﺍﻥ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻰ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺮﻧﺎ‪ ،‬ﭼﻨﺪﻯ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﺧﻰ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻧﺪ‪ ،‬ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ‬ ‫ﻭ ﺑﻨﻴﺎﺩﻫــﺎﻯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺩﺭ ‪8‬ﻣﺎﻩ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﻓﻘﻂ ‪100‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺼﻒ ﭘﺎﺭﺳــﺎﻝ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﺑﺎﻳﺪ ‪ 700‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺼﻮﺏ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺳــﻴﺪﻛﺎﻣﻞ ﺗﻘﻮﻯﻧﮋﺍﺩ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺑﻨﻴﺎﺩﻫــﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫــﺎﻯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﻄﺎﺑــﻖ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 2‬ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﻌﺎﻓﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﻯ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﺧﻮﺩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﭼﻨﺪﺍﻧﻰ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻋﻤــﺪﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷﻮﺩ‬ ‫ﻛــﻪ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﻨﺎﺑــﻊ ﻭ ﻣﺂﺧﺬ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗــﻰ‪ ،‬ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻭ ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﺎﻟﻰ ﺁﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻰ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﻭﻯ‬ ‫ﺍﺿﺎﻓــﻪ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻰ ﺍﺯ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺑﻨﻴﺎﺩﻫﺎﻯ ﺍﻧﻘﻼﺑﻰ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻞ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻳﻚ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 186‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕﻫﺎﻯ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ‬ ‫ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺍﻓــﺮﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ‬ ‫ﺑﻮﺩﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ‪ 500‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺶ ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﺗﺎ ﺳــﻘﻒ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ‪ 500‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳــﺎﻝ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﻔﺎﺻﺎ‬ ‫ﺣﺴــﺎﺏ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻣﻌﺎﻑ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘــﻪ ﻭﻯ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺨﺶ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ‪3‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰﻫﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻨﺪ؟‬ ‫ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺎﺯﻩﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺧﺰﺍﻧﻪﺩﺍﺭﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ )ﺍﻭﻓﻚ( ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﻛﻪ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺣﺴــﺎﺏ ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﺹ ﺩﺍﺧﻞ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴــﻨﺎ‪ ،‬ﺑﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﺸــﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻯ ﭘﺴــﺎﺑﺮﺟﺎﻡ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺧﻰ ﺩﻳﮕﺮ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳــﺖ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ‪ 3‬ﺩﺳﺘﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﻣﻠﻞ‪ ،‬ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻘﺴــﻴﻢﺑﻨﺪﻯ ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺷﺪﻥ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ‬ ‫ﻳﻌﻨﻰ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻪﺍﻯ ﻭ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ‬ ‫ﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘــﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗــﻰ ﻏﻴﺮﺍﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺮﻃﺮﻑ‬ ‫ﺷــﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺳﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺒﻮﺩ‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ ﻫﺴﺘﻪﺍﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ‬ ‫ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳــﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻮﺍﻧﻌﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺣﺴــﺎﺏ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫــﺪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺁﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﻣﻌــﺎﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺭﺯﻯ ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ‪ ،‬ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩﻫﻨﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺣﺴــﺎﺏ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧــﺪﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻗﻨﺒﺮﻯ‪ ،‬ﻭﺯﺍﺭﺕ‬ ‫ﺧﺰﺍﻧــﻪﺩﺍﺭﻯ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ )ﺍﻭﻓﻚ( ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﻛﻪ‬ ‫ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺿﻮﺍﺑﻄﻰ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﻞ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺴﻴﺮﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ‪ 3‬ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺍﺧﻴﺮ ﭘﻴﻤﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻓﻀﺎﻯ ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ‬ ‫ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﻢ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺎﻧﻊ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ‬ ‫ﻭ ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ‬ ‫ﺩﺭﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻯ »ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ« ﺑﺎ ﻳﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺩﺍﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ‬ ‫ﺳﻨﮓﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻛﺞﺍﻧﺪﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺭﺷﺪ ‪ 14‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺣﺎﻣﺪ ﺷﺎﻳﮕﺎﻥ‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺁﺳــﺘﺎﻧﻪ ﻓﺮﻭﭘﺎﺷﻰ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ‬ ‫ﭘﻴــﺶ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻓــﻖ ﺑﺮﺟــﺎﻡ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﺎﻓﺮﺟﺎﻣــﻰ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﺭﻭﻯ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻰﺩﻳﺪﻧﺪ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﺛﺒﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺯﻳﺎﺑــﻰ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﻫﺪﻑ ﺑــﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﻭﺍﻗﻌﻰ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﺎﺍﻣﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺮﺗﻀــﻰ ﻋﺰﺗﻰ‪ ،‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺩﺍﻥ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻯ ﭘﻴﺶﺭﻭﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺳــﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺭﺷــﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺎﻻ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻳﻦ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺭﺍ ﻣﻰﺧﻮﺍﻧﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻰ ﺗﻮﺍﻧﺴـﺖ‬ ‫ﺗﻮﺭﻡ ﺭﺍ ﺑﻪﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﺤﺴﻮﺳﻰ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ‪ .‬ﻛﺪﺍﻡﻳﻚ‬ ‫ﺍﺯ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﻮﺩ‬ ‫ﻭ ﺩﺭﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺗﻮﺭﻡ ﺷﺪ؟‬ ‫ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻻﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻣﺪﻥ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ‪،‬‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ‬ ‫ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﻛﻮﺩ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﺷــﺪ؛ ﻋﺎﻣﻠــﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮﺧﻰ ﻛﺎﻻﻫــﺎ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮﺧﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻥ‬ ‫ﺩﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺣﺎﻝ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮﺟــﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺭﻛﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ‬ ‫ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷــﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺑــﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﺭﻡ ﻛﻤﻚ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﺳﻴﺎﺳــﺖﻫﺎﻯ ﺍﻧﻘﺒﺎﺿﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﻪ ﻧﺮﺥ‬ ‫ﺳﻮﺩ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻳﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻼﺵ ﻛﺮﺩﻩ‬ ‫ﻣﺎﻧﻊ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﺭﻡ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﭼـﺮﺍ ﺑﺎ ﻭﺟـﻮﺩ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺷـﺎﻫﺪ‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ ﺗـﻮﺭﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﺍﻣـﺎ ﺭﻛﻮﺩ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴـﺘﻴﻢ ﺭﻭﻧـﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺁﻭﺭﻳﻢ؟‬ ‫ﺑﺤﺚ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﺴــﺌﻠﻪﺍﻯ ﻣﺴــﺘﻘﻞ ﺍﺯ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﻣــﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﻣﺘﻌﺎﺭﻓﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫــﺎﻯ ﺩﻭﻟﺘﻰ‪ ،‬ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫــﺎﻯ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪﺍﻯ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺟــﺎﺭﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺁﻥ‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎﻫــﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮﻳﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻘﺎﺿــﺎﻯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻇﺮﻓﻴــﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮﻯ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺭﻛﻮﺩﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﮔﺮﻓﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺍﻓﺖ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﺮﺧﻰ‬ ‫ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺘﻰ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺍﺯ‬ ‫ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﭼـﻪ ﻋﻮﺍﻣﻠﻰ ﺩﺭ ﺳـﺎﻝﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ‬ ‫ﻭﺟـﻮﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﺭﻛـﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺳـﺎﻝﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺎﺷـﻰ ﺍﺯ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﭼﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﺑﻮﺩﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ؟‬ ‫ﺑﺤــﺚ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭﻧﺘﻴﺠــﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺑﺮﻭﺯ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺭﻛﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‬ ‫ﺩﺍﻣــﻦ ﺯﺩ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺗﺰﺭﻳﻘﻰ ﺑﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸــﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩ؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺖ‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﻓﻀﺎﻯ ﻣﻨﻔﻰ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳــﻄﺢ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻣﻴﺪ‬ ‫ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻀﺎﻯ ﺫﻫﻨﻰ‬ ‫ﻣﻨﻔﻰ ﻣﻮﺟﺐ ﺷــﻮﺩ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻭ‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﻧﺎﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻧــﻰ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺁﻣﺎﺭﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‪ :‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ‬ ‫ﻓﻀــﺎ ﺗﺪﺍﻭﻡﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻣﻮﺛﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﻧﻴﺎﻳﺪ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﺮﻣﻰﮔﺮﺩﺩ‬ ‫ﻭ ﺍﻳــﻦ ﻛﺎﻫــﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺭﻛﻮﺩ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻰ‬ ‫ﻛﻪ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻧﺸــﻮﺩ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷــﺖ ﺁﻧﭽﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺭﻛﻮﺩ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺧﺘﻢ ﺷــﺪﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﺍﺳــﺖ ﺣﺘﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﻪ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻣﺎﻧﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻯ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ‬ ‫ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻛﻮﺩ ﻳﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺷﺪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﺯﺍﻳﻦﺭﻭ ﺩﺭ ﮔﺎﻡ ﻧﺨﺴــﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺍﻧــﻊ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭﻯ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻤــﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺭﻓﻊ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺯﻳﺮﺍ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻛﺎﺭﺍﺳــﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺨﺶ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ‬ ‫ﻧﺎﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﭼﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻣﺎﻧﻊ ﺭﺷـﺪ ﻭ ﺭﺳـﻴﺪﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻰﺷـﻮﺩ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺭﺷـﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺎﻻ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ؟‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ‪ 3‬ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﭘﻴﻤﻮﺩﻩ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻓﻀﺎﻯ ﻛﺴــﺐﻭﻛﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﻢ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﺮﻭﻥ‬ ‫ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ ﺑﺮﺧــﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﻣﺎﻧﻊ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭ ﭘﻴﺸــﺒﺮﺩ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺞﺍﻧﺪﻳﺸﺎﻥ‬ ‫ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺩﺭﺳــﺖ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺧﺼﻮﺻﻰﺳــﺎﺯﻯ‬ ‫ﻧﻤﻰﺩﻫﻨــﺪ ﺗــﺎ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺷــﺎﻫﺪﻳﻢ ﺟﻠﺴــﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻳﻚ‬ ‫ﺑﻨــﮕﺎﻩ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺼﻮﺻﻰﺳــﺎﺯﻯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺍﻣﺎ ﺩﺭﻧﻬﺎﻳﺖ‬ ‫ﻟﻐﻮ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﻴــﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﻓــﺮﺍﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺧﺎﺭﺝ ﺷــﻮﻧﺪ‪ .‬ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﺎ‬ ‫ﺟﺎﻳﻰ ﺳــﻨﮓﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻰ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻘﻴﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻨﺪ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺸــﻮﺭ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﻧﻌﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﻛﺸــﻮﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﻰﺷــﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺑﻬﺘﺮﻳــﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻼﺵ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣــﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﺎﺭﺝ‬ ‫ﻛﻨﻨــﺪ‪ .‬ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻰ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ‬ ‫ﺻــﺪﻕ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﺍﻳــﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺎﻧــﻊ ﻭﺭﻭﺩ ﺩﺍﻧﺶ ﺧﺎﺭﺟﻰ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﻭﻗﺘﻰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻣﻰﺁﻳﺪ ﺩﺍﻧﺶ‬ ‫ﻓﻨــﻰ ﻭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻰﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﺎﻋــﺚ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﻯ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﺑــﺪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﻧﺨﻮﺭﺩﻥﻫﺎ‬ ‫ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻰﺁﻭﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﭼﻨﺪﺍﻧﻰ ﻧﻤﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺭﺷﺪ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ‪ 15‬ﺗﺎ ‪20‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ ‪ 52‬ﻭ ‪ 86‬ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ‪14‬ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‬ ‫ﺩﺍﺷــﺘﻪﺍﻳﻢ‪ ،‬ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﻛﺸــﻮﺭ ﻫﺴــﺘﻴﻢ ﺑﻪﻋﻼﻭﻩ ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫‪ 40‬ﺳــﺎﻝ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎﻟﻰ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺯﻳﺮﺍ‬ ‫ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶﻳﺎﻓﺘــﻪ ﻭ ﺗﺨﺼﺺ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻋﺒﺎﺭﺕﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ ﻣﻮﻓﻖ ﺑــﺎ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻰ ﺑﺎﻻ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻣﺎ‬ ‫ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﻳﻢ‪ .‬ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻋﻠﻢﺩﺍﺭﻳﻢ ﺍﻣﺎ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻭﻗﺘﻰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺠﺎﺭﻯﺳﺎﺯﻯ ﺑﻪ‬ ‫ﻭﺟــﻮﺩ ﻧﻤﻰﺁﻳﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨــﺎﻥ ﻋﻠﻢ ﻣﻌﻄﻞ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﻣﺎ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻳﻢ ﻭ ﺣﺘﻰ‬ ‫ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨــﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮﺩﻩﺍﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺷﺪ‬ ‫ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﻳﺸــﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺸــﻜﻞ ﺭﺍﻧﺖ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﺛــﺮ ﻣﻨﻔﻰ ﺁﻥ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻫﻤﻪﺟﺎ ﺣﺘﻰ ﺑﻮﺭﺱ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺣﺎﺷﻴﻪﺍﻯ‬ ‫ﻣﺸــﻜﻞ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺍﺯﺍﻳﻦﺭﻭ ﺑﻮﺭﺱ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺷــﺮﺍﻳﻄﻰ‬ ‫ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﺎﺭﺗﻮﻥ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﺑﺪﻭﻥ ﺷﺮﺡ‬ ‫ﻃﺮﺡ‪ :‬ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ‪ ،‬ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!