روزنامه گسترش صنعت شماره 78 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 78

روزنامه گسترش صنعت شماره 78

روزنامه گسترش صنعت شماره 78

‫‪ 208‬صفحه ‪ -‬ضمیمه رایگان‬ ‫سرمایه گذاری دولت‬ ‫برای فناوری در‬ ‫مازندران‬ ‫‪15‬‬ ‫سال بیست و هشتم پیاپی ‪2051‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪78‬‬ ‫ویژه نامه نوروزی‬ ‫در ‪ 224‬صفحه‬ ‫همراه روزنامه است‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬اسفند ‪1395‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی‪1438‬‬ ‫‪ 13‬مارس ‪2017‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫با بررسی ‪ 90‬مدل خودرو با هدف هماهنگی با استانداردهای سازمان ملی استاندارد مشخص شد‬ ‫سرمقاله‬ ‫تیراژ راه نجات صنعت‬ ‫خودرو نیست‬ ‫تجربه کاهش چش��مگیر تولی��د خودرو در‬ ‫دوره زمانی و س��پس جهش قابل مالحظه این‬ ‫صنعت اشتغالزا نشان می دهد‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪24‬درصد خودروها استاندارد کیفی دارند‬ ‫بررسی زوایای قراردادهای جدید خودرویی‪ ،‬رشد ‪4/6‬درصدی بخش صنعت‬ ‫در ‪9‬م��اه امس��ال‪ ،‬باقی ماندن پلتفرم های قدیمی همچ��ون پژو ‪ 405‬و پراید‬ ‫در چرخ��ه تولید و رعایت ‪ 22‬مدل خودرو از اس��تانداردهای کیفی مهم ترین‬ ‫مباحثی بود که محسن صالحی نیا معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت‪ ،‬‬ ‫ت خبری خود با خبرنگاران به انها اش��اره‬ ‫مع��دن و تجارت در اخرین نشس�� ‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش خبرنگار گسترش صنعت‪ ،‬معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت درباره میزان رش��د صنعت و ارزش افزوده این بخش‬ ‫که براساس سال پایه ‪ ۱۳۷۶‬است‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪ ۹‬ماه امسال رشد بخش صنعت‬ ‫‪ 4/6‬درصد بوده‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سفرهای نوروزی‪ ،‬فرصتی‬ ‫برای توسعه صنایع روستایی‬ ‫بازیابی اقتصاد ‪95‬‬ ‫بدون اتکا به نیروی خارجی‬ ‫خودرو سازهای چینی‬ ‫یارانه ها را باال کشیدند‬ ‫س��ال ‪ 95‬هم با ارزوها و امیدها اغاز شد‪ .‬امید‬ ‫ای��ن بود که فضای سیاس��ی بین الملل��ی بتواند‬ ‫مقداری از منابع کش��ور را ازاد کند که این اتفاق‬ ‫رخ نداد و هیچ گونه گشایشی برای بدهی های دولت رخ نداده است‪ .‬البته دولت‬ ‫تالش هایی را انجام داده و توانسته ظرفیت های تولید را افزایش دهد‪ .‬اگرچه‬ ‫این مس��ئله از این منظر مهم اس��ت که دولت سرانجام بدون اتکا به نیروهای‬ ‫خارجی توانسته این کار را انجام دهد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫چین از کش��ورهایی اس��ت که هزینه های زیادی برای توس��عه ناوگان خودروهای‬ ‫برقی و هیبریدی کرده اس��ت‪ .‬دولت این کش��ور یارانه بس��یار زیادی به شرکت های‬ ‫خودروسازی مختلف اختصاص داده تا صرف توسعه خودروهای پاک شود اما مشکل‬ ‫از جایی اغاز می ش��ود که بدانیم این ش��رکت ها به جای هزین ه کردن یارانه ها برای‬ ‫خودروهای سبز انها را جای دیگری هزینه کرده اند‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪10‬‬ ‫برنامه ششم‪ ،‬قوی ترین‬ ‫برنامه توسعه ای کشور‬ ‫‪16‬‬ ‫گفت و گوی روز‬ ‫بودجه و شبکه منسجم اموزشی‬ ‫دو الزام ارتقای مهارت‬ ‫«گسترش صنعت» از پیامدهای تغییر رژیم بارش گزارش می دهد‬ ‫‪4‬‬ ‫خطر سیالب ها‪ ،‬در کمین سد سازان‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬اسفند ‪ 14 1395‬جمادی الثانی ‪1438‬‬ ‫صنعت و اقتصاد‬ ‫‪ 13‬مارس ‪ 2017‬شماره ‪ 78‬پیاپی ‪2051‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫تیراژ راه نجات صنعت خودرو‬ ‫نیست‬ ‫خبر‬ ‫حداقل دستمزد کارگران‬ ‫تا ‪۱۵‬درصد قابل افزایش است‬ ‫یک کارش��ناس ح��وزه کار معتقد‬ ‫اس��ت‪ ،‬باوج��ود انکه نرخ ت��ورم زیر‬ ‫‪۱۰‬درصد اس��ت اما دس��تمزد س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬تا ‪۱۵‬درصد جای افزایش دارد‪.‬‬ ‫ حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با‬ ‫ایرنا افزود‪ :‬هر س��ال حداقل دستمزد‬ ‫کارگران از سوی شورای عالی تعیین‬ ‫می شود که براس��اس دو تبصره ماده ‪ ۴۱‬قانون کار (نرخ تورم‬ ‫و سبد معیشت خانوار ‪ 4‬نفره) باید این افزایش انجام شود‪.‬‬ ‫وی ش��ورای عال��ی کار را محلی ب��رای چانه زنی عنوان کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬افزایش دس��تمزد ت��ا ‪۱۵‬درصد ه��م در صورتی که‬ ‫نماین��دگان کارگری چانه زنی کنند جای افزایش دارد‪ .‬حداقل‬ ‫دس��تمزد دچار عقب ماندگی زیادی از سال های قبل است که‬ ‫باید جبران شود‪.‬‬ ‫این فعال کارگری توضیح داد‪ :‬دولت ناگزیر است دیر یا زود‬ ‫خط فقر را تعریف و ساالنه مبلغ ان را تعیین کند‪.‬‬ ‫در صورت��ی که خط فقر تعیین ش��ود به طور یقین مبنایی‬ ‫برای تعیین حداقل دستمزد قرار می گیرد‪ .‬نگرانی از پیامدهای‬ ‫منف��ی کاهش درامد خانواده ه��ای کارگری در جامعه‪ ،‬اصالح‬ ‫س��ازوکار تعیین حداقل دس��تمزد را بیش از گذشته ضروری‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی تعیین مبنای خط فقر را در واقع س��بد معیش��ت خانوار‬ ‫اعالم کرد و گفت‪ :‬دولت می تواند برای جبران کسری دستمزد‬ ‫ب��ه کارگران یاران��ه کاالی اساس��ی بدهد تا اندک��ی از کمی‬ ‫دستمزد تعیین شده برای خانوارهای کارگری جبران شود‪.‬‬ ‫حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری معادل ‪8‬میلیون و‬ ‫‪ ۱۲۰‬هزار ریال (‪۸۱۲‬هزارتومان) تعیین شده بود‪.‬‬ ‫ایران با تجربه‬ ‫رشد های اقتصادی‬ ‫منفی بین سال های‬ ‫‪ ۹۰‬تا ‪ ۹۲‬در حال‬ ‫حاضر در شرایط بسیار‬ ‫مناسبی نسبت به‬ ‫گذشته قراردارد که‬ ‫به گفته کارشناسان‬ ‫شاید با وضعیت‬ ‫مطلوب فاصله داشته‬ ‫باشد اما به نسبت‬ ‫گذشته پیشرفت قابل‬ ‫مالحظه ای داشته است‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫تجرب��ه کاه��ش چش��مگیر‬ ‫تولی��د خ��ودرو در دوره زمانی و‬ ‫س��پس جهش قابل مالحظه این‬ ‫صنعت اش��تغالزا نشان می دهد‬ ‫که رکوردش��کنی ام��ری دور از‬ ‫دسترس نیست‪ .‬بررسی محاسبه‬ ‫س��االنه نهادهای بین المللی در‬ ‫فضل اهلل جمالو‬ ‫یک تا دو س��ال گذش��ته نشان‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‬ ‫از کاهش بی��ش از ‪ 50‬درصدی‬ ‫تولی��د خ��ودرو در ای��ران دارد؛‬ ‫اماری که با رش��د چش��مگیر امسال توانس��ت رتبه ایران را در‬ ‫جدول تولیدکنندگان خودروی جهانی بهبود بخش��یده و ارتقا‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫ب��ه طور قطع در س��ال جدید و ب��ا به مرحله اجرا رس��یدن‬ ‫قراردادهای منعقدشده در صنعت خودرو این قراردادها به لحاظ‬ ‫کیفی و کمی تاثیر خوبی بر خودروسازهای ایرانی خواهد داشت‬ ‫و انچه روی کاغذ اس��ت‪ ،‬نوید اینده خوبی را می ده د اما اینکه‬ ‫اینده چگونه رقم خواهد خورد و تا چه اندازه بتوان فرایندهای‬ ‫مالی را تسهیل کرد‪ ،‬نکته ای است که گذر زمان ان را مشخص‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫هرچن��د انچ��ه روی کاغذه��ا به تدوین رس��یده ب��ه دلیل‬ ‫محدودیت های ایجادش��ده اس��ت اما هنوز به طور کامل محقق‬ ‫نش��ده و بانک ها و موسس��ات مالی اروپایی همکاری موثری با‬ ‫ایران ندارن��د و تغییرات جدید در بدنه سیاس��ت دولت امریکا‬ ‫باع��ث مبهم ش��دن این وضعیت ش��د اما با رون��د فعلی تولید‬ ‫خ��ودرو می توان همچنان به اینده روش��نی امیدوار بود‪ .‬دولت‬ ‫امری��کا جمع بن��دی خود درباره برج��ام را به بع��د از انتخابات‬ ‫ریاس��ت جمهوری ایران در بهار سال اینده موکول کرده و باید‬ ‫ت��ا ان زمان در انتظار مان د اما انچه مس��لم اس��ت اینکه ایران‬ ‫باید خود را اماده کند تا در صورت برطرف ش��دن موانع بتواند‬ ‫بیشترین اس��تفاده را از این شرایط ببرد‪ ،‬بنابراین برای امادگی‬ ‫بیش��تر باید مذاکرات را جدی تر گرفت��ه و روی مفاد قرارداد به‬ ‫ش��کل بهت��ری کار و مقدمات موردنی��از را فراهم کرد‪ .‬ممکن‬ ‫اس��ت هر قرارداد ده ها زیرقرارداد داش��ته باشد که باید نسبت‬ ‫ب��ه عملیات��ی ک��ردن انها اق��دام ش��ود‪ .‬در این ش��رایط برای‬ ‫ایجاد امادگی الزم در میان قطعه س��ازان الزم اس��ت دست کم‬ ‫پیش نویس اولیه قرارداد اماده سازی از سوی انها به امضا برسد‪ ،‬‬ ‫در صورت فراهم شدن این ش��رایط دیگر نیازی نیست صنعت‬ ‫خودرو با مناسب شدن اوضا ع به دنبال ایجاد مقدمات الزم باشد‬ ‫چراکه با تحقق این امر صنعت خودروی ایران س��راغ اصل کار‬ ‫م��ی رود و در کمترین زمان ممک��ن کار عملیاتی و به محصول ‬ ‫تبدیل ش��ده و به بازار ارائه می شود‪ .‬توجه به این نکته ضروری‬ ‫است که تیراژ چندان تعیین کننده نیست و در دنیای امروز باید‬ ‫تالش کرد به کیفیت مطلوب رس��ید و ان را حفظ کرد‪ .‬به طور‬ ‫قط��ع کمیت از هر راهی به دس��ت خواهد ام��د اما اگر صنعت‬ ‫خودروی ایران به افقی دورتر نگاه می کند پیوس��تن به سازمان‬ ‫تجارت جهانی را خواهد دید که در این شرایط کمیت نمی تواند‬ ‫چندان کمکی به این صنعت کند‪ .‬کیفیت نقش تعیین کننده ای‬ ‫دارد و می توان با داش��تن ان با رقبای خارجی رقابت کرد زیرا‬ ‫در صورت الحاق ایران به س��ازمان تجارت جهانی با باز ش��دن‬ ‫درهای تجارت خارجی و حذف تعرفه ها براس��اس سازوکارهای‬ ‫ن بدون کیفیت نمی توان با رقبای جهانی رقابت کند‪.‬‬ ‫این سازما ‬ ‫بنابراین دلخوش به افزایش تیراژ نباشیم و کیفیت را ارتقا دهیم‬ ‫تا جای پای خود را در بازارهای جهانی محکم کنیم‪.‬‬ ‫با توجه به رشد اقتصادی ‪۷/۲‬درصدی در ‪ ۹‬ماه سال ‪ ۹۵‬مطرح شد‬ ‫پازل رکود اقتصادی شکست‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫براساس گزارش مرکز ملی امار ایران رشد اقتصادی‬ ‫کشور در ‪ ۹‬ماه سال جاری ‪ ۷/۲‬درصد و بدون احتساب‬ ‫نفت ‪ ۵‬درصد اعالم شده اس��ت‪ .‬براساس این گزارش‬ ‫در ‪ ۹‬ماه س��ال جاری گروه صنعت ‪ ۱۰/۵‬درصد‪ ،‬گروه‬ ‫خدمات ‪ ۵/۴‬درصد و گروه کش��اورزی نیز ‪ ۵/۷‬درصد‬ ‫رشد داش��ته است‪ .‬س��ال ‪ ۹۵‬با اجرایی شدن برجام‬ ‫و به ثمر نشس��تن نتای��ج ان همراه ب��ود‪ .‬مهم ترین‬ ‫اث��ر برجام نیز برداش��ته ش��دن تحریم ه��ای نفتی و‬ ‫افزایش ف��روش نفت به بیش از ‪ ۲/۸‬میلیون بش��که‬ ‫در روز بود که حاکی از رش��د ‪۲۰۰‬درصدی صادرات‬ ‫نفتی اس��ت‪ .‬گزارش تفصیلی مرکز امار از رش��د در‬ ‫بخش های مختلف اقتصادی نیز موید همین موضوع‬ ‫اس��ت‪ .‬براس��اس این گزارش بخش اس��تخراج نفت‬ ‫و گاز ک��ه در زیر مجموع��ه گروه صنعت ق��رار دارد با‬ ‫رش��د ‪ ۸۵/۴‬درصدی روبه رو بود‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که بخ��ش صنعت بدون در نظر گرفتن رش��د منفی‬ ‫‪۴/۱‬درصدی معادن‪ ،‬منفی ‪ ۱۱‬درصدی س��اختمان و‬ ‫‪ ۸/۹‬درص��دی تامین اب و برق گاز‪ ۴/۶ ،‬درصد رش��د‬ ‫داشته است‪ .‬از انج ا که بخش معادن و ساختمان برای‬ ‫خ��روج از رکود روند کندی دارن��د و به طور تقریبی‬ ‫ج��زو اخرین بخش های خروج از رکود قرار می گیرند ‬ ‫رش��د‪۴/۶‬درصدی صنعت نوید بخش خ��روج رکود از‬ ‫اقتصاد ایران اس��ت‪ .‬به گفته کارشناس��ان با توجه به‬ ‫تس��هیالت تزریق ش��ده به صنایع و گشایش های به‬ ‫وجود امده در صادرات اگر همین روند ادامه داش��ته‬ ‫باشد می توانیم س��ال اینده نیز شاهد رشد اقتصادی‬ ‫مطلوب به ویژه در بخش صنعت باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ساختار در حال توسعه اقتصاد ایران‬ ‫ای��ران با تجرب��ه رش��د های اقتص��ادی منفی بین‬ ‫س��ال های ‪ ۹۰‬تا ‪ ۹۲‬در حال حاضر در شرایط بسیار‬ ‫مناس��بی نس��بت به گذش��ته قراردارد ک��ه به گفته‬ ‫کارشناس��ان ش��اید با وضعیت مطلوب فاصله داشته‬ ‫باش��د اما به نسبت گذشته پیشرفت قابل مالحظه ای‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬در حال حاضر تولی��د ناخالص داخلی‬ ‫کشور معادل یک میلیون و ‪ ۸‬هزار میلیارد تومان است‬ ‫که از این رقم ‪ ۳۲‬درصد را گروه صنعت‪۵۲/۵ ،‬درصد را‬ ‫گروه خدمات و ‪ ۱۴/۹‬درصد را گروه کشاورزی تشکیل‬ ‫می دهد‪ .‬محمدعلی دهقان دهنوی‪ ،‬اقتصاددان و عضو‬ ‫هیات علمی دانش��گاه عالمه طباطبایی در گفت وگو با‬ ‫گس��ترش صنعت درباره اینکه الگوی تولید ناخالص‬ ‫ملی و س��هم ‪ ۳۲‬درصدی گروه صنع��ت تا چه میزان‬ ‫محمد علی دهقان دهنوی‪ :‬رشد اقتصادی ‪ ۷/۲‬درصدی‬ ‫و ترکیب رشد به وجود امده در بخش های مختلف حاکی‬ ‫از خروج از رکود اقتصادی است‬ ‫ارمان خالقی‪ :‬اگر همین روند تزریق منابع ادامه داشته‬ ‫باشد شاهد رشد پایدار خواهیم بود و به زودی رکود‬ ‫به طور کامل خواهد شکست‬ ‫براس��اس روند توس��عه اقتصادی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫توسعه اقتصادی استاندارد مشخصی در زمینه ترکیب‬ ‫بخش ه��ای اقتصادی وجود ندارد اما انچه در مس��یر‬ ‫رشد بیشتر کش��ورها از گذار به توسعه یافتگی وجود‬ ‫داشته در ابتدا با کاهش شدید سهم کشاورزی و پس‬ ‫از ان با کاهش س��هم صنعت رو به رو بوده و در نهایت‬ ‫بخش خدمات بیش��ترین س��هم از اقتصاد را به خود‬ ‫اختصاص می دهد چون در یک جامعه توس��عه یافته‬ ‫و دارای رفاه اقتصادی حجم خدمات باالس��ت اما در‬ ‫اقتص��اد ایران نمی توان هنوز ب��ه طور قاطع گفت که‬ ‫بای��د بخش خدم��ات را پررنگ ک��رد‪ .‬بخش صنعت‬ ‫هنوز به توس��عه یافتگی نرس��یده و دارای مش��کالت‬ ‫متعددی اس��ت‪ .‬صنعت ای��ران در بخش هایی نوپا و‬ ‫ع ه ای تک‬ ‫در بخش هایی عقب مانده اس��ت‪ .‬در صنای ‬ ‫نیز ظرفیت باالیی برای بالفع��ل کردن دارد بنابراین‬ ‫اگر این مس��یر با رشد و توس��عه صنعتی همراه باشد‬ ‫می توان گفت در مسیر توسعه قرار گرفته ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد پایدار در گرو رشد صنعتی باال‬ ‫دهقان با اشاره به رشد اقتصادی ‪ ۷/۲‬درصدی در ‪9‬‬ ‫ماه سال جاری گفت‪ :‬با توجه به اینکه در سال هایی به‬ ‫دلیل تحریم و بی انضباطی های اقتصادی فرصت رشد‬ ‫را از دس��ت دادیم و کش��ور از نظ��ر اقتصادی و تولید‬ ‫کوچک شد اقتصاد در رکود قرار گرفت بنابراین زمانی‬ ‫که در ش��رایط خروج از رکود قرار می گیریم در اغاز با‬ ‫رشد اقتصادی باال رو به رو می شویم‪ .‬چون در سال های‬ ‫اول نی��ازی به ایجاد ظرفیت جدید در اقتصاد کش��ور‬ ‫نیست و ظرفیت های خالی فعال می شود بنابراین رشد‬ ‫اقتصادی ‪ ۷/۲‬درصدی و ترکیب رشد به وجود امده در‬ ‫بخش های مختل��ف حاکی از خروج از رکود اقتصادی‬ ‫و نویدبخش روزهای بهت ر برای اقتصاد ایران است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه با توجه به هدف گذاری رش��د‬ ‫‪ ۸‬درصدی در برنامه شش��م توس��عه باید این رشد را‬ ‫ثابت نگه داریم‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬رشد اقتصادی در مقایسه‬ ‫با شرایط س��ال های گذشته مناسب اما در مقایسه با‬ ‫ش��رایط بالقوه ایران اندک اس��ت‪ .‬برای پایداری رشد‬ ‫اقتصادی ‪ ۸‬درصدی باید رش��د صنعتی نیز در همین‬ ‫حدود رش��د داشته باش��د بنابراین رشد ‪۴/۶‬درصدی‬ ‫صنایع برای حفظ این رقم مناسب نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹‹خ�روج از رک�ود مس�کن‪ ،‬حداق�ل در‬ ‫‪ 2‬سال اینده‬ ‫این اقتصاددان با بیان اینکه اقتصاد ایران وابس��ته به‬ ‫نفت است اظهارکرد‪ :‬در امارهای ارائه شده ممکن است‬ ‫رشد اقتصادی بدون احتساب نفت ‪ ۵‬درصد باشد اما در‬ ‫این بخش نیز رش��د اقتصادی ب��ه کمک نفت به وجود‬ ‫امده است بنابراین چگونگی استفاده از نفت برای توسعه‬ ‫اقتصادی سایر بخش ها از اهمیت باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫اقتصاد کش��ور بای��د به دنبال متنوع س��ازی محصوالت‬ ‫باش��د تا از وابس��تگی به نفت بکاهد اما اگر رش��د نفت‬ ‫در سایر بخش ها به کار گرفته شود به طور قطع نه تنها‬ ‫برای اقتصاد مضر نیس��ت بلکه مفید هم واقع می شود‪.‬‬ ‫دهقان با بیان اینکه رشد منفی بخش ساختمان و سایر‬ ‫معادن نش��ان دهنده این است که در دیگر صنایع شاهد‬ ‫رشد قوی بوده ایم که با رشد منفی این بخش ها تعدیل‬ ‫شده‪ ،‬گفت‪ :‬مسکن حدود ‪4‬سال است که در رکود قرار‬ ‫دارد دلیل ان هم س��اده اس��ت؛ کشور در سال های ‪۹۰‬‬ ‫و ‪ ۹۱‬با رش��د ‪3‬براب��ری قیمت ارز مواج��ه و به تبع ان‬ ‫تم��ام اجناس و مل��ک نیز حدود ‪3‬برابر ش��د‪ .‬در طول‬ ‫این چند س��ال درامد کمتر کس��ی ‪ 3‬برابر ش��ده است‬ ‫بنابراین قدرت خرید مردم به ش��دت کاهش پیدا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬رکود در مسکن با سایر بخش ها متفاوت است و‬ ‫با س��رعت بس��یار اندک و پس از تمام بخش ها از رکود‬ ‫خارج خواهد ش��د بنابراین رکود مس��کن حداقل تا دو‬ ‫س��ال اینده ادامه خواهد داش��ت تا با رشد اقتصادی و‬ ‫بهبود نسبی قدرت خرید مردم به طور ارام شاهد خروج‬ ‫از رکود باشیم‪ .‬وی با پیش بینی اینکه سال اینده شاهد‬ ‫رش��د اقتصادی مناس��بی خواهیم بود گفت‪ :‬در اجرای‬ ‫برجام موانع و کندی هایی وجود داشت که تاثیر گذاری‬ ‫ان را بر اقتصاد کشور کند کرد به همین دلیل در سال‬ ‫اینده بیشتر شاهد اثرگذاری گشایش های به وجود امده‬ ‫به وی��ژه در بخش صنایع خواهیم بود بنابراین امیدواریم‬ ‫رشد ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬درصدی دوباره تکرار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد اقتصادی ناشی از تصمیمات دولت‬ ‫ارم��ان خالقی‪ ،‬عضو خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫گفت وگو با گس��ترش صنعت درباره رشد ‪ ۴/۶‬درصدی‬ ‫بخ��ش صنعت گف��ت‪ :‬با توج��ه به رکود ش��دیدی که‬ ‫ب��ر بخش صنع��ت حاکم ب��ود و واحد ه��ای صنعتی با‬ ‫ظرفیت های اندک اقدام به تولید کردند با تزریق منابع‬ ‫و گش��ایش های به وجود امده در بخش صادرات شاهد‬ ‫فعال ش��دن بس��یاری از واحد ه��ا و ظرفیت های خالی‬ ‫بودیم به همین دلیل اکنون ش��اهد رش��د مناسبی در‬ ‫بخش صنایع هستیم و تا حدودی می توان گفت صنایع‬ ‫کشور از رکود شدید خارج شده اند‪.‬‬ ‫خالق��ی با بیان اینکه رش��د های اقتص��ادی به وجود‬ ‫امده در بخش های مختلف ناشی از سیاست های کالنی‬ ‫است که در حوزه اقتصاد در یک سال گذشته اجرا شد‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬با توجه به اینکه در سال اینده نیز تسهیالت‬ ‫رونق تولید ادامه خواهد داشت این روند رشد در صنایع‬ ‫نیز ادامه خواهد یافت مگر انکه صنایع کش��ور به نقطه‬ ‫تعادل برسند که در ان از نظر رشد صنعتی ممکن است‬ ‫با کاهش روبه رو شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹رکود در حال فروپاشی‬ ‫عض��و خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ا بیان اینکه با‬ ‫افزایش ظرفیت ها‪ ،‬تزریق منابع و اش��تغال رونق به بازار‬ ‫بازخواه��د گش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬خروج از رک��ود زمانی به طور‬ ‫کامل محقق می شود که رشد به وجود امده پایدار باشد‬ ‫و در ب��ازار نیز خود را با مصرف پایدار نش��ان دهد‪ .‬اگر‬ ‫همین روند تزریق منابع ادامه داش��ته باشد شاهد رشد‬ ‫پای��دار خواهیم بود و به زودی رکود به طور کامل خواهد‬ ‫شکست‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه رشد ‪ ۴/۶‬درصدی چه صنایعی‬ ‫را بیش��تر شامل ش��ده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬رشد صنعتی اغلب‬ ‫خود را در صنایع مصرفی کم دوام همچون لوازم خانگی‪،‬‬ ‫خودرو‪ ،‬پوش��اک‪ ،‬صنایع غذایی و‪ ...‬نشان داده و صنایع‬ ‫با دوامی همچون فراورده های معدنی و صنایع وابس��ته‬ ‫به مسکن با رش��د مواجه نبوده اند‪ .‬ایجاد رونق و خروج‬ ‫رک��ود در ای��ن بخش ها کم��ی زمان بر اس��ت و نیاز به‬ ‫توانمندی های بیش��تری دارد که به مرور زمان با رش��د‬ ‫صنعتی این بخش ها نیز رشد خواهند کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت انتخابات در رشد اقتصادی ‪۹۶‬‬ ‫خالقی با اش��اره به انتخابات پیش رو در س��ال اینده‬ ‫گفت‪ :‬پیش بینی رش��د اقتصادی در س��ال اینده کمی‬ ‫دش��وار است چون باید تکلیف سیاست های اقتصادی با‬ ‫تعیین دولت مشخص شود اما امیدواریم با ادامه همین‬ ‫روند در سال اینده شاهد ادامه رشد اقتصادی در همین‬ ‫سطح باشیم‪.‬‬ ‫بنابر این گزارش‪ ،‬با توجه به روند رو به رش��د اقتصاد‬ ‫ای��ران و برنامه ریزی دولت ب��رای ادامه تزریق منابع در‬ ‫س��ال اینده می توان خروج از رکود کامل در س��ال ‪۹۶‬‬ ‫را پیش بینی کرد‪ .‬البته این امر تا حدودی به سرنوشت‬ ‫انتخاب��ات و سیاس��ت های دول��ت دوازده��م در زمینه‬ ‫سیاست خارجی و اقتصاد داخلی بستگی خواهد داشت‪.‬‬ ‫شفافیت مالی یکی از الزامات سرمایه گذاری خارجی است‬ ‫وزیر تامین مالی جمهوری اس��لواکی گفت‪ :‬ما مذاکرات هس��ته ای را از‬ ‫نزدیک دنب��ال می کردیم و به محض اینکه برجام به امضا رس��ید تمایل‬ ‫خ��ود را برای از س��رگیری روابط تجاری با ایران نش��ان دادیم‪ .‬به همین‬ ‫جهت س��ال گذشته نخستین هیات سیاسی و تجاری جمهوری اسلواکی‬ ‫به ایران س��فر کرد‪ .‬وزیر تامین مالی جمهوری اس��لواکی در گفت وگو با‬ ‫ایلنا درباره رابطه ایران و کش��ورش گفت‪ :‬بعد از برجام و بازگش��ت ایران‬ ‫به صحنه بین المللی‪ ،‬کش��ور ما فصل جدیدی از روابط و همکاری خود را‬ ‫با ایران اغاز کرد‪.‬‬ ‫پیت��ر کاژمیر ادامه داد‪ :‬ایران یکی از اصلی ترین ش��رکای ما در منطقه‬ ‫خاورمیانه است و عالوه بر ان مردم ما عالقه زیادی دارند که با مردم ایران‬ ‫ارتباط داش��ته باشند‪ .‬شاید برای ش��ما جالب باشد که بدانید دانشجویان‬ ‫زیادی در اس��لواکی تمایل دارند زبان فارس��ی را یاد بگیرند‪ .‬ایران یکی از‬ ‫کشورهای پرطرفدار در اروپای شرقی است‪ .‬وی با اشاره به دوران تحریم‬ ‫ایران گفت‪ :‬ما مذاکرات هسته ای را از نزدیک دنبال می کردیم و به محض‬ ‫اینکه برجام به امضا رسید تمایل خود را برای از سرگیری روابط تجاری با‬ ‫ایران نشان دادیم‪ .‬به همین دلیل سال گذشته نخستین هیات سیاسی و‬ ‫تجاری جمهوری اسلواکی به ایران سفر کرد‪.‬‬ ‫ت ضمن‬ ‫کاژمی��ر ادام��ه داد‪ :‬تمرکز اصلی اقتصاد ایران روی انرژی اس�� ‬ ‫انک��ه فرصت های زیادی در حوزه صنعت و تجارت در این کش��ور وجود‬ ‫دارد‪ .‬البته الزم اس��ت یاداور شوم که تمام اینها به سبب توافق هسته ای‬ ‫ق نیس��ت که‬ ‫ای��ران و برقراری دوب��اره ارتباطات بین المللی اس��ت‪ .‬اغرا ‬ ‫بگوی��م برجام یکی از مهم ترین اتفاقات برای ایران در نیم قرن اخیر بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬یکی از الزامات سرمایه گذاری کشورهای دیگر در ایران‬ ‫ش��فافیت مالی در حوزه های مختلف است‪ .‬به همین جهت پیوستن ایران‬ ‫ب��ه قرارداده��ای بین المللی مالی اهمیت دارد‪ .‬در س��فر اخیر ما به ایران‬ ‫نماین��دگان بانک های خصوصی و دولتی اس��لواکی هم��راه ما بودند و به‬ ‫دنبال ان هس��تند که س��طح روابط بانکی را باال ببرند‪ .‬وزیر تامین مالی‬ ‫جمهوری اس��لواکی گفت‪ :‬اگر سیاس��ت های دولت ایران به همین منوال‬ ‫ادامه پیدا کند امیدوار هستیم سال اینده میزان سرمایه گذاری ما در ایران‬ ‫‪۶۰‬درصد افزایش پیدا کند و س��طح مبادالت به ‪۵۰۰‬میلیون یورو برسد‪.‬‬ ‫کاژمیر افزود‪ :‬در حال حاضر ‪ 3‬بانک اسلواکی ساالنه تا سقف ‪ 100‬میلیون‬ ‫یورو فعالیت های بانکی با ایران را حمایت می کنند و درحال حاضر این امر‬ ‫به صورت ضمانتنامه بانکی است‪ .‬در صورت ادامه این روند موفقیت امیز‪،‬‬ ‫این سقف افزایش پیدا خواهد کر د ضمن انکه بانک های مشترک اتریشی‪،‬‬ ‫المان��ی و ایتالیایی نی��ز همزمان کارهای خود را ب��رای فعالیت در ایران‬ ‫اغاز کردند‪.‬‬ ‫ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺭﻭﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺑﻪ ‪ 717‬ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺳﻤﻨﺎﻥ‬ ‫‪ 23‬ﺍﺳﻔﻨﺪ ‪1395‬‬ ‫‪ 14‬ﺟﻤﺎﺩﻯﺍﻟﺜﺎﻧﻰ‪1438‬‬ ‫‪ 13‬ﻣﺎﺭﺱ ‪2017‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪78‬‬ ‫ﺁﺳﺎﻥﺳﺎﺯﻯ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻰ‬ ‫ﺳﻔﺮﻫﺎﻯ ﻧﻮﺭﻭﺯﻯ‬ ‫ﻓﺮﺻﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ‬ ‫‪13‬‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ‪ 20‬ﻫﺰﺍﺭﺗﻦ ﮔﺰ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﻠﺪﺍﺟﻰ‬ ‫‪14‬‬ ‫ﺷﺮﻁﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﮔﺴﺘﺮﺵ‬ ‫ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻰ‬ ‫‪13‬‬ ‫ﻟﺰﻭﻡ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺟﺪﻯ‬ ‫ﺑﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻰ ﺷﺒﻜﻪﺍﻯ‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‬ ‫ﺯﻣﻴﻨﻪﺳﺎﺯ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻰ‬ ‫‪14‬‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻰ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ‬ ‫ﺑــﺎ ﺍﻋﻄﺎﻯ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻭ ﺑﺴــﺘﺮ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻰ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﻴﺸﺘــﺮ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺁﻥ ﺍﻳﺠــﺎﺩ ﻣﺸﻮﻕﻫﺎﻯ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ‬ ‫ﻭ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫــﺎﻯ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺭﻭﺣﻴــﻪ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻰ ﺭﺍ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ‬ ‫ﭘﻴــﺶ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻛﻮﭼﻚ‬ ‫ﻭ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺳﻮﻡ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺸــﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ ﺍﻣﺎ‬ ‫ﻣﺸﻜﻞ ﺁﻧﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﻭﻧﻖ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺩﻳﺪﻩ‬ ‫ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺴــﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ ﻭ‬ ‫ﺍﺷﺘﻐﺎﻟــﺰﺍ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﻭﻳــﮋﻩ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺟــﺬﺏ ﻧﻴﺮﻭ ﺩﺍﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﺑﻴﻤﻪﺍﻯ ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ‪ .‬ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ‬ ‫ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﻭ ﺑﻴﻜﺎﺭ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ‬ ‫ﺟﺬﺏ ﻓﻀﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﻭﻧﻖ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺁﻳﺪ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﻫﻮﺍﻯ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳــﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﭘﺮﻭﺭﺍﻧــﺪ‪ .‬ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﻃﺮﺡ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻯ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺴــﺘﺮﻫﺎ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎﻯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﺟﺮﺍ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ‬ ‫ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻯ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ‬ ‫ﺩﻭ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﻣﻬﺎﺭﺕ‬ ‫ﺁﻣــﻮﺯﺵ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫــﺎﻯ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳــﺮﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﺑﺮﮔــﺰﺍﺭﻯ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻛﻨﻮﻥ‬ ‫ﺩﺭ ‪ 3‬ﺩﺳﺘــﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻪ ﻧﺨﺴــﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ‪ ،‬ﺩﺳﺘــﻪ ﺩﻭﻡ ﺷﺎﻣﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵﻫﺎﻯ ﻣﻬﺎﺭﺗﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﺳﻮﻡ ﻣﺮﺑﻮﻁ‬ ‫ﺑﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵﻫﺎﻯ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2051‬‬ ‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮕــﻰ ﺑﻴﻦﺳﺎﺯﻣﺎﻧــﻰ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨــﻪ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻰ ﻭ ﺍﻳﺠــﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ‬ ‫ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻯ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ‬ ‫ﻭ ﺷﺮﻛــﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘــﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑــﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻳﻰ ﻫﻤﭽﻮﻥ‬ ‫ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻣــﺪﺍﺩ‪ ،‬ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺷﻬﻴﺪ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻳﺜﺎﺭﮔــﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻰ‬ ‫ﺍﻣﻴﺪ ﻭ‪ ...‬ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻡ‬ ‫ﭼﺎﺭﻩﺳﺎﺯ ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ ﻧﻴﺴﺖ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻳﻼﻡ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺟﻠﺴــﻪ ﻫﻢﺍﻧﺪﻳﺸﻰ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘــﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣــﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ‬ ‫ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﻃﺮﻳــﻖ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻓﻀﺎﻯ ﻛﺴــﺐﻭﻛﺎﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻋﻤﻠﻜــﺮﺩ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫¿‪]Â‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪ÁY‬‬ ‫‪µ‬‬ ‫§€‪ʻ¼ŸĐ«ZÀ»½YÂyY‬‬ ‫‪Ê]ZˁYZ]ÉYĸu€»®Ë‬‬ ‫¯‪ ‰ʨÌ‬‬ ‫‪Ä ‡ÂeZ§[ԓZ§Ä¿ZyĄ̈egY|uYÃÁ€a‬‬ ‫‹‪{Z]M†¼‹Êf À­€Æ‬‬ ‫‹€¯‪|À]ÊWY€mYÄ»Z¿¾ÌWM{ZÀf‡Z]{Y{€œ¿{½Y€ÆeÊf ÀÉZƯ€Æ‹d‬‬ ‫‪½Y€³Đ«ZÀ»ʨ̯Ê]ZˁYÄ]d^ˆ¿cZ«ZÀ»ÉY‚³€]½Â¿Z«Ã{Z»k‬‬ ‫‪Êf À­€Æ‹Ä ‡ÂeZ§[ԓZ§Ä¿ZyĄ̈egY|uYÃÁ€a¹Zn¿YdÆm‬‬ ‫‹¼†‪cZ¯Y|eÄ¿Z»Z‡ªË€—YYÃZ¼‹Ä]{Z]M‬‬ ‫‪Đ«ZÀ»cY|Æ eÉY€mY½YÂeÊ]ZˁYœÀ»Ä] |ËZ¼¿¹Y|«Yd·Á{Ê°Ì¿Á€f°·Y‬‬ ‫‪Äf‹ÄËZaÁ[MÄf‹ÄËZaÉYY{ʓZ¬f»ÉZÅd¯€‹Ê»Z¼eY,½Y€³‬‬ ‫‪Ä»ZÀÌÅY³ÁŒ¯ɂËÄ»Z¿€]ÁdˀË|»½Z»Z‡Y cY‚ÌÆneÁcZˆÌ‡Ze‬‬ ‫‪cŸ{ʟZ¼fmYÃZ§ÁZ¯,½ÁZ ecYÁYÉZ°¿Z¼Ìa»YÊÀ¼ËYdÌuԏ|ÌËZe‬‬ ‫»‪d·Á{Ê°Ì¿Á€f°·YcZ¯Y|eÄ¿Z»Z‡ªË€—YĐ«ZÀ»{d¯€‹ÉY€]į{{€³Ê‬‬ ‫‡‪¹Ô f‡Y{ZÀ‡Yd§ZË{YĐ«ZÀ»ÉY‚³€]¶uY€»Ä̸¯ |ÀËZ¼¿¹Y|«Y{Zf‬‬ ‫‪ÊËZŒ³Z]Á½Y€³Đ«ZÀ»{ZÆÀŒÌaÄWYYZeĐ«ZÀ»{ZÀ‡Y,ʨ̯Ê]ZˁY‬‬ ‫‪…{MÄ]{Zf‡d·Á{Ê°Ì¿Á€f°·YcZ¯Y|eÄ¿Z»Z‡ÃZ³{ªË€—YZÅd¯Za‬‬ ‫‪c{½Y€³Đ«ZÀ»d‡Y¹ÓÁ|‹|ÅYÂy¹Zn¿Y www.setadiran.ir‬‬ ‫Ÿ|‪ÉZ”»YÊÅY³d§ZË{Á¯~»dËZ‡{¹Z¿d^i¶uY€»,ʸ^«dË”Ÿ¹‬‬ ‫‪ |¿Z‡ª¬v»Đ«ZÀ»{d¯€‹dÆmYÊ°Ì¿Á€f°·Y‬‬ ‫»^¸‪µZË   µZ‡LZÆ]…ZƧ…Z‡Y€]ÄÌ·ÁY{ÁM€]¢‬‬ ‫»‪¾¨¸eº«–½Y€Æe½Z]ÂeY€f»Â¸Ì¯{Z]M†¼‹Êf À­€Æ‹ÃÁ€a¶v‬‬ ‫  ‬ ‫‪ |‹Z]Ê»  xËZeÄ¿Z»Z‡{ʨ̯Ê]ZˁY{ZÀ‡YZŒf¿YxËZe‬‬ ‫»‪  xËZedŸZ‡ZedËZ‡Yʨ̯Ê]ZˁY{ZÀ‡Yd§ZË{Ê¿Z»d¸Æ‬‬ ‫»‪  xËZedŸZ‡ʨ̯Ê]ZˁY¹Ô f‡YÉZÅd¯ZaÉY~³Z]d¸Æ‬‬ ‫»‪dˆË–Ìv»Á½Y€¼Ÿd¿ÁZ »€f§{ʨ̯Ê]ZˁY{ZÀ‡YŠËZŒ³¶v‬‬ ‫‹€¯‪½Y€ÆeÊf ÀÉZÅ­€Æ‹d‬‬ ‫‪{€fŒÌ]cZŸÔ—Yd§ZË{dÆmY‚³Đ«ZÀ»ÃZ´f‡{…Z¼ecZŸÔ—Y‬‬ ‫‪|ÌƋÄq¯Ê·Z¼‹É{Á€Æ‡Ê¿ZŒ¿¦·Yd¯ZaÄWYYÁĐ«ZÀ»{ZÀ‡YÂy‬‬ ‫»‪ ¾¨¸eÁdˆË–Ìv»Á½Y€¼Ÿd¿ÁZ »Ĭ^—­ÔaÊ^v‬‬ ‫‪http://iets.mporg.irÊ¿Z‡Ô—Yʸ»ÃZ´ËZaÁwww.tehraniec.ir‬‬ ‫‪‚¯€»Ä¿Z»Z‡{dË”Ÿ¶uY€»¹Zn¿YdÆm{Zf‡Ä¿Z»Z‡…Z¼ecZŸÔ—Y‬‬ ‫‪ Á¹Z¿d^i€f§{ …Z¼e‬‬ ‫‪½Y€ÆeÖf ÀÕZÅ­€Æ‹d¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬اسفند ‪ 14 1395‬جمادی الثانی ‪ 13 1438‬مارس ‪ 2017‬شماره ‪ 78‬پیاپی ‪2051‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫خبر‬ ‫تفاهمنامه همکاری شهرک های‬ ‫صنعتی ایالم با خانه صنعت‬ ‫تو گوی اختصاصی با «گسترش صنعت» مطرح کرد‬ ‫کارشناس ارشد سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در گف ‬ ‫بودجه و شبکه منسجم اموزشی؛ دو الزام ارتقای مهارت‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‹ ‹همکاری با اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی ایالم همچنین از‬ ‫اجرایی ش��دن تفاهمنامه همکاری این ش��رکت با اداره کل‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اس��تان خبر داد و گفت‪ :‬جلس��ه‬ ‫هم اندیش��ی در راس��تای اج��رای تفاهمنامه بین س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ای��ران و معاونت فنی‬ ‫و اجتماع��ی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی و به منظور‬ ‫س��اماندهی خدمات رفاهی و اجتماعی کارگران در شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی تشکیل شد‪.‬‬ ‫دارای��ی برگزاری دوره های اموزش��ی مهارت های فرهنگی‬ ‫و اجتماعی‪ ،‬تش��کیل تعاونی مس��کن و تعاونی مصرف برای‬ ‫جامعه ش��اغل در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‪ ،‬هماهنگی و‬ ‫ایجاد س��ازوکارهای الزم برای بهره مندی کارگران از خدمات‬ ‫و کاالهای عرضه ش��ده با تخفیف و شرایط ویژه‪ ،‬ایجاد مرکز‬ ‫نگهداری ک��ودکان‪ ،‬دایر کردن مرکز مش��اوره‪ ،‬هماهنگی با‬ ‫مجموعه ه��ای ورزش��ی کارگران برای بهره من��دی از جامعه‬ ‫مخاطبان تفاهمنامه و تش��کیل صندوق و انعق��اد قرارداد با‬ ‫بانک ها برای پرداخت وام ضروری‪ ،‬رهن و خرید مسکن برای‬ ‫کارگ��ران را ازجمل��ه موضوع های مطرح در ای��ن تفاهمنامه‬ ‫عنوان کرد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫ایالم ه��دف از انعقاد این تفاهمنامه را افزایش س��طح کمی‬ ‫و کیفی خدمات اجتماعی و بهبود ش��رایط رفاهی کارگران‪،‬‬ ‫تروی��ج فرهنگ س�لامت‪ ،‬افزای��ش بهره وری بهب��ود فضای‬ ‫کسب وکار و توجه به ارتقای نشاط اجتماعی در جامعه هدف‬ ‫دانس��ت‪ .‬در پایان حاضران در این جلسه از کشتارگاه‪ ،‬مرکز‬ ‫کسب وکار و س��اختمان اداری ش��هرک صنعتی ایالم دیدن‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان قم‬ ‫تاکید کرد‬ ‫لزوم نظارت جدی‬ ‫بر بازاریابی شبکه ای‬ ‫رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اس��تان قم با اش��اره به‬ ‫گس��ترش بازاریاب��ی ش��بکه ای و‬ ‫سایت های تجاری و رشد روزافزون‬ ‫تجارت الکترونی��ک بر لزوم نظارت‬ ‫جدی بر بازاریابی ش��بکه ای تاکید‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬احمد ذاکری‬ ‫با بیان ای��ن نکته که بازاریابی ش��بکه ای فرصت جدید در‬ ‫تج��ارت نوین اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬نظارت نش��دن ب��ر این حوزه‬ ‫می تواند تهدید به شمار رود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به قانون ‪ 87‬نظام صنفی تصریح کرد‪ :‬طبق‬ ‫نص صریح ای��ن قانون‪ ،‬فعالیت اصن��اف در فضای مجازی‬ ‫(س��ایبری) مستلزم دریافت پروانه کسب از اتحادیه مربوط‬ ‫است‪.‬‬ ‫احم��د ذاکری افزود‪ :‬توجه به ظرفیت های مقرر در قانون‬ ‫بازاریاب��ی ش��بکه ای فرصت جدید در عرض��ه کاال و ایجاد‬ ‫اشتغال بوده و چنانچه دس��تگاه های عضو از مقوله نظارت‬ ‫فاصل��ه گیرند و توجهات قانونی را درنظر نداش��ته باش��ند‬ ‫این مس��ئله می تواند تهدیدی به شمار رود‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫افرادی که با تشکیل سطوح به عنوان لیدر فعالیت می کنند‬ ‫باید مورد ارزیابی صالحیت های فردی و اخالقی قرار گیرند‪،‬‬ ‫یاداور شد‪ :‬یکی از برنامه های مهم سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت قم در این حوزه دعوت از مدیران دفاتر شرکت های‬ ‫بازاریابی در جلس��ات برای توجیه قوانین و مقررات نظارت‬ ‫است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ای�لام از اجرای��ی ش��دن‬ ‫تفاهمنامه همکاری این ش��رکت با‬ ‫خانه صنعت استان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت به نقل‬ ‫از روابط عمومی شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی استان ایالم‪ ،‬مرتضی دارایی‬ ‫گفت‪ :‬جلس��ه هم اندیشی در راس��تای اجرای تفاهمنامه بین‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران و خانه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران و به منظور تدوین اس��تراتژی‬ ‫توسعه صنایع کوچک کش��ور‪ ،‬ارتقای بهره وری این صنایع و‬ ‫کاهش هزینه های معامالتی از طریق بهبود فضای کسب وکار‬ ‫کشور و عملکرد بنگاه های صنعتی کوچک تشکیل شد‪.‬‬ ‫دارایی ایجاد ارتباط پیوس��ته و فعال فرهنگی‪ ،‬اطالعاتی و‬ ‫علمی متقابل‪ ،‬تش��کیل بانک های اطالعاتی از سیاس��ت های‬ ‫حمایت��ی کش��ورهای صنعتی از صنایع کوچ��ک و نهادهای‬ ‫پشتیبان انها‪ ،‬ایجاد بانک اطالعات از خبرگان صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط کش��ور در رش��ته های مختلف صنعتی و عملکرد‬ ‫انها در زمینه های س��اخت‪ ،‬بازاریابی‪ ،‬فروش و اطالع رسانی‪،‬‬ ‫مش��ارکت در برگزاری همایش ها‪ ،‬جش��نواره ها‪ ،‬نمایشگاه ها‪،‬‬ ‫توره��ای صنعتی و برنامه های فرهنگی و اجتماعی را ازجمله‬ ‫موضوع های مطرح شده در این تفاهمنامه عنوان کرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان ایالم‬ ‫ه��دف از انعقاد این تفاهمنام��ه را تعامل و همکاری طرف ها‬ ‫در زمینه های توس��عه کمی و کیفی صنایع کوچک‪ ،‬افزایش‬ ‫ت��وان بخش خصوص��ی در تصمیم س��ازی ها‪ ،‬رف��ع موانع و‬ ‫مشکالت صنایع کوچک کش��ور و بهره گیری از ظرفیت های‬ ‫تش��کل های بخش خصوصی و واگذاری برخی از امور انها در‬ ‫راس��تای اجرای برنامه های حمایتی سازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران دانست‪.‬‬ ‫بزرگترین مانع‪ ،‬نبود‬ ‫شبکه ای منسجم و‬ ‫فراگیر است که به‬ ‫اجرای چرخه اموزش‪،‬‬ ‫به ویژه اموزش‬ ‫مهارتی‪ ،‬در کشور‬ ‫بپردازد‪ .‬برگزاری‬ ‫دوره های اموزشی‬ ‫سازمان صنایع کوچک‬ ‫و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران انگیزه ارتقای‬ ‫مهارت را در کارکنان‬ ‫صنایع کوچک و متوسط‬ ‫باال برده و ارتقای‬ ‫نیروی انسانی و بهبود‬ ‫شغلی‪ ،‬که هدف اصلی‬ ‫در برگزاری دوره های‬ ‫اموزشی است را بهبود‬ ‫می بخشد‬ ‫برگزاری ‪100‬هزار نفرس��اعت دوره های اموزش��ی‬ ‫یکی از تکالیف تعیین شده در برنامه اقتصاد مقاومتی‬ ‫برای س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران است که مرتضی انوشه‪ ،‬کارشناس ارشد توسعه‬ ‫صنعت��ی س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران در گفت وگو با گسترش صنعت‪ ،‬ایجاد‬ ‫شبکه منسجم اموزشی و تامین بودجه مناسب را دو‬ ‫الزام در رس��یدن به اهداف تعیین شده در این برنامه‬ ‫نام برد‪.‬‬ ‫انوشه معتقد است که برگزاری دوره های اموزشی‬ ‫و مهارت��ی ب��رای کارکنان در صنایع کوچک س��بب‬ ‫بهبود شغلی و ارتقای مهارت نیروی انسانی می شود‪.‬‬ ‫این گفت وگو را می خوانید‪:‬‬ ‫€ €تدوی�ن برنامه های اموزش�ی ب�رای صنایع‬ ‫کوچ�ک با چ�ه هدف�ی و در چ�ه اولویت هایی‬ ‫دسته بندی شده است؟‬ ‫برنامه های اموزش��ی س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران از س��ال ها قبل با هدف‬ ‫کم��ک به ارتق��ای رقابت پذیری واحده��ای صنعتی‬ ‫تدوین شده است‪.‬‬ ‫اموزش به عن��وان یکی از ابزاره��ای رقابت پذیری‬ ‫صنایع کوچک و متوسط اهمیت دارد که در سال های‬ ‫برگزاری اصالح ش��ده و اکنون در ‪ 3‬دسته مشخص‬ ‫برگ��زار می ش��ود‪ .‬در دس��ته نخس��ت اموزش های‬ ‫مدیریتی‪ ،‬دس��ته دوم ش��امل اموزش های مهارتی و‬ ‫دسته سوم مربوط به اموزش های هنگام کار است‪.‬‬ ‫€ €ایا ش�بکه ای منس�جم برای برگ�زاری این‬ ‫دوره ه�ای اموزش�ی وج�ود دارد؟ روش ه�ای‬ ‫مختل�ف حضوری ی�ا غیرحض�وری و ب�ر پایه‬ ‫سیس�تم الکترونیک�ی در اج�رای دوره ه�ای‬ ‫اموزشی جایگاهی دارد؟‬ ‫از انج��ا که بودجه مربوط ب��ه اموزش میزان کمی‬ ‫دارد ب��ه تازگی ب��رای افزایش نفوذ اموزش��ی برای‬ ‫برگ��زاری اموزش های مجازی اقدام ش��ده اس��ت تا‬ ‫محدودیت زیرس��اخت های اموزشی و کمبود بودجه‬ ‫برگزاری دوره های اموزشی را جبران کنیم‪.‬‬ ‫ما در کشور به شبکه منس��جم اموزش نیاز داریم‬ ‫که بخشی نیازس��نجی کند بخش��ی به برنامه ریزی‬ ‫اموزشی و بخشی به اجرای برنامه اموزشی بپردازد و‬ ‫درنهایت یک نهاد مستقل مثل اتاق بازرگانی یا خانه‬ ‫صنعت نظارت بر ان را به عهده گیرد‪.‬‬ ‫س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫به عنوان کارفرمای برگزاری دوره های اموزش��ی فقط‬ ‫در نیازس��نجی و برنامه ریزی اموزش��ی باید دخالت‬ ‫داشته باش��د اما به دلیل نبود شبکه منسجم اموزش‬ ‫در کش��ور به ناچار این س��ازمان در مراحل مختلف‬ ‫برگزاری دوره های اموزشی وارد عمل شده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن پراکندگی ش��هرک های صنعتی مانند‬ ‫اینکه در برخی اس��تان ها ازجمله فارس یا سیستان‬ ‫و بلوچس��تان فاصله دو شهرک صنعتی بیش از ‪300‬‬ ‫کیلومتر و حتی بیشتر است همراه با سایر مشکالت‬ ‫اموزش��ی از جمله کمبود مدرسه‪ ،‬امکانات اموزشی‬ ‫و‪ ...‬از مهم ترین موانع اموزشی صنایع کوچک بعد از‬ ‫نبود شبکه منسجم اموزش در کشور است‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬حدود ‪700‬هزار ش��اغل در ش��هرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی کش��ور وج��ود دارد که اگر نگوئیم‬ ‫اموزش ‪ HSEE‬برای همه انها الزم و ضروری است‬ ‫حداقل برای بخش زیادی از انها الزم است‪.‬‬ ‫واضح اس��ت این حجم ب��اال ان هم فقط برای یک‬ ‫عنوان اموزش به چه ش��بکه منسجم و فراگیری نیاز‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بنابراین از دو سال گذشته به ایجاد شبکه مجازی‬ ‫اموزش��ی برای صنایع کوچک و متوس��ط اقدام شد‬ ‫ک��ه اکنون این س��امانه هم��راه با ‪ 61‬عن��وان دوره‬ ‫اموزش��ی مدیریتی و کارشناسی‪ ،‬مهارتی‪ ICDL ،‬و‬ ‫‪ HSEE‬بارگذاری شده و امار استفاده از این سامانه‬ ‫رو به رش��د اس��ت که در هر هفته ح��دود ‪ 500‬نفر‬ ‫وارد س��امانه می شود و در دوره های اموزشی ثبت نام‬ ‫می کنند و ممکن اس��ت تا پایان سال با رشد ‪5‬هزار‬ ‫نفری روبه رو شوند‪.‬‬ ‫همچنین بخش��ی از محتوای دوره های اموزش��ی‬ ‫مجازی اکنون ب��ه صورت حضوری در حال برگزاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫اموزش حضوری مزایای خود را داش��ته و هر کدام‬ ‫از دوره های مجازی و حض��وری کارکردهای خود را‬ ‫دارد و ما نیز س��عی داریم تا توازن مناس��ب بین این‬ ‫دوره ها برقرار کنیم‪.‬‬ ‫€ €تاکنون به چه میزان از اهداف تعیین ش�ده‬ ‫در اجرای دوره های اموزشی دست یافته اید؟‬ ‫بنا بر مصوبات قرارگاه اقتصاد مقاومتی‪ ،‬برای بهبود‬ ‫رقابت پذیری واحدهای صنعت��ی‪ ،‬اموزش ‪100‬هزار‬ ‫نفر از ش��اغالن انها به این سازمان واگذار شده است‬ ‫بنابراین‪ ،‬برای س��ال ‪ 95‬در ح��دود ‪64‬هزار نفر دوره‬ ‫اموزش��ی مدیریتی برنامه ریزی شده است که نیمی‬ ‫از این میزان به صورت الکترونیکی و نیمی به صورت‬ ‫مجازی پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫همچنین برای ‪ 50‬هزار نف��ر اموزش های مهارتی‬ ‫در نظر گرفته ش��ده اس��ت که در مجموع ‪114‬هزار‬ ‫نفر معادل ح��دود ‪3‬میلیون نفر س��اعت خواهد بود‬ ‫که حتی ‪14‬درصد بیش��تر از تکلیف تعیین شده نیز‬ ‫هست‪.‬‬ ‫تا پایان ‪3‬ماه س��وم امس��ال به ‪64‬ه��زار نفر دوره‬ ‫اموزش��ی مدیریتی برگزارش��ده دس��ت یافته ایم که‬ ‫انتظار می رود تا پایان سال به برگزاری ‪100‬هزار نفر‬ ‫دوره اموزش��ی بنا بر سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی‬ ‫دست یابیم که بخشی از این رقم مربوط به دوره های‬ ‫مدیریتی و بخشی مربوط به دوره های مهارتی است‪.‬‬ ‫� ب�رای رس�یدن ب�ه اهداف تعیین ش�ده چه‬ ‫سازمان هایی با شما همکاری دارند؟‬ ‫‪ 400‬مجری اموزشی‬ ‫خصوصی در کشور و‬ ‫در زمینه صنایع کوچک‬ ‫و متوسط فعال است‪.‬‬ ‫اموزش با پراکنده کاری‬ ‫پیش نمی رود از‬ ‫این رو سازمان صنایع‬ ‫کوچک در تالش است‬ ‫تا حد امکان با دیگر‬ ‫سازمان های مرتبط با‬ ‫صنایع کوچک و دیگر‬ ‫مجریان برگزاری‬ ‫دوره های اموزشی‬ ‫ارتباط‬ ‫برقرار کند‬ ‫در حوزه اموزش مهارتی تفاهمنامه ای با س��ازمان‬ ‫اموزش فنی و حرفه ای کشور برای اموزش ‪100‬هزار‬ ‫نفر در ح��وزه اموزش های مهارتی منعقد ش��ده که‬ ‫نتایج خوبی به همراه داش��ته و هر روز در حال بهبود‬ ‫و بروز سازی است‪.‬‬ ‫بای��د گفت تاکید مقام عالی وزارت نیز در برگزاری‬ ‫دوره ه��ای مهارتی اس��ت اما این دوره ه��ای مهارتی‬ ‫هزینه ه��ای بیش��تری دارد و حضوری اس��ت که با‬ ‫کمبود استاد مواجه اس��ت و مهم تر انکه نیازسنجی‬ ‫اموزشی مورد نیاز است‪.‬‬ ‫به عنوان مث��ال اموزش برای تکنس��ین برق برای‬ ‫واحده��ای صنعت��ی با توج��ه به ن��وع فعالیت واحد‬ ‫متفاوت است‪.‬‬ ‫همچنی��ن به تازگی تفاهمنامه ای با مراکز اموزش‬ ‫علمی و کاربردی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای‬ ‫اموزش ‪100‬هزار نفر در ‪ 3‬سال منعقد شده است که‬ ‫امیدواریم با این عمل در زمینه اموزش های مدیریتی‬ ‫و کارشناسی نیز جهش خوبی داشته باشیم‪.‬‬ ‫عالوه بر ان‪ ،‬بخش خصوصی برای اجرای دوره های‬ ‫اموزشی با سازمان و شرکت های تابع همکاری دارد‪.‬‬ ‫€ €نیازس�نجی و تامی�ن محت�وای دوره ه�ای‬ ‫اموزشی را چگونه انجام داده اید؟‬ ‫ب��رای نیازس��نجی ام��وزش مهارت��ی در رش��ته‬ ‫صنعت های غالب در شهرک های صنعتی فیلتر کرده‬ ‫و به ‪ 100‬رش��ته صنعت اموزش��ی ب��رای دوره های‬ ‫مهارتی دسته بندی شده است‪.‬‬ ‫از گذش��ته نیز ‪ 13‬مورد نیازسنجی و تامین محتوا‬ ‫ش��ده و در امس��ال ‪ 35‬م��ورد تامین محتوا ش��ده و‬ ‫دراختیار سازمان فنی و حرفه ای قرار گرفته تا استاد‬ ‫و فضای م��ورد نظر را برای برگ��زاری دوره ها فراهم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫همچنین در مواردی ناد ر که سازمان اموزش فنی‬ ‫و حرفه ای اس��تاد مورد نظر را ندارد س��ازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک وارد عم��ل ش��ده و از انجمن ه��ای مربوط ‬ ‫تقاضای معرفی اس��تاد ک��رده اس��ت‪ .‬مانند صنعت‬ ‫دایکس��ت‪ .‬انجمن دایکس��ت ‪ 400‬عضو دارد و یک‬ ‫پکیج کامل با همکاری انجمن در نیازسنجی‪ ،‬تامین‬ ‫محتوا‪ ،‬ارائه استاد و‪ ...‬شده و دراختیار فنی و حرفه ای‬ ‫قرار گرفته تا برای برگزاری دوره های اموزشی اقدام‬ ‫کند‪.‬‬ ‫€ €درباره برگزاری اموزش های هنگام کار چه‬ ‫اقداماتی انجام شده است؟‬ ‫درب��اره اموزش هن��گام کار یک مرحل��ه جلوتر از‬ ‫از دو سال گذشته به‬ ‫ایجاد شبکه مجازی‬ ‫اموزشی برای صنایع‬ ‫کوچک و متوسط اقدام‬ ‫شد که اکنون این‬ ‫سامانه همراه با ‪61‬‬ ‫عنوان دوره اموزشی‬ ‫مدیریتی و کارشناسی‪،‬‬ ‫مهارتی‪ ICDL ،‬و‬ ‫‪ HSEE‬بارگذاری شده‬ ‫و امار استفاده از ان رو‬ ‫به رشد است که در هر‬ ‫هفته حدود ‪ 500‬نفر‬ ‫وارد سامانه‬ ‫ می شود‬ ‫اموزش به عنوان‬ ‫یکی از ابزارهای‬ ‫رقابت پذیری صنایع‬ ‫کوچک و متوسط اهمیت‬ ‫دارد که در سال های‬ ‫برگزاری اصالح شده‬ ‫و اکنون در ‪ 3‬دسته‬ ‫مشخص برگزار‬ ‫می شود‪ .‬در دسته‬ ‫نخست اموزش های‬ ‫مدیریتی‪ ،‬دسته دوم‬ ‫شامل اموزش های‬ ‫مهارتی و دسته سوم‬ ‫مربوط به اموزش های‬ ‫هنگام کار است‬ ‫ام��وزش مهارتی هس��تیم زیرا در ام��وزش مهارتی‬ ‫کالسی با حضور استاد و دانش پذیر تشکیل می شود‬ ‫اما در دوره های اموزش��ی هنگام کار‪ ،‬استاد در واحد‬ ‫صنعتی زمانی که دانش پذیر مشغول کار است حاضر‬ ‫شده و به اموزش می پردازد‪.‬‬ ‫این دوره ها برای کس��انی است که اموزش اولیه را‬ ‫دیده یا مهارتی دارند که برای ارتقا و بهبود ان نیاز به‬ ‫راهنمایی استاد در هنگام کار وجود دارد‪.‬‬ ‫ب��رای برگزاری دوره های اموزش��ی به تفکیک هر‬ ‫اس��تان برنامه ای مشخص تدوین ش��ده که تا پیش‬ ‫از اج��رای سیاس��ت های اقتصاد مقاومت��ی هر ‪3‬ماه‬ ‫کنترل می شد و پس از ان هر دو هفته یک بار کنترل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫€ €همکاری تش�کل ها یا س�ایر دس�تگاه های‬ ‫اجرایی مرتبط در این زمینه چگونه است؟‬ ‫انجمن ه��ا‪ ،‬اتاق ه��ای بازرگانی صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت و خانه ه��ای صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در‬ ‫برگزاری دوره های اموزشی با سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ای��ران تفاهمنامه داش��ته و‬ ‫همکاری می کنند‪.‬‬ ‫این نهادها واس��طه خدمات دهی بین سازمان های‬ ‫توس��عه ای و صنعتگران و اعضای خود هس��تند که‬ ‫به عنوان بازوی توانمند در اجرای برنامه ها به سازمان‬ ‫یاری می رساند‪.‬‬ ‫همچنین در برخی از استان ها مراکز ارتقای مهارت‬ ‫وجود دارد که بخش��ی از دوره های اموزش��ی در این‬ ‫مراکز و بقیه در فضای تعیین ش��ده فنی و حرفه ای یا‬ ‫مراکز جوار کارگاهی برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪ 400‬مج��ری اموزش��ی خصوصی در کش��ور و در‬ ‫زمینه صنایع کوچک و متوس��ط فعال است‪ .‬اموزش‬ ‫با پراکن��ده کاری پیش نم��ی رود از این رو س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک در تالش اس��ت تا حد امکان از دیگر‬ ‫سازمان های مرتبط با صنایع کوچک و دیگر مجریان‬ ‫برگزاری دوره های اموزش��ی ارتباط برقرار کرده و با‬ ‫تجمیع امکانات در برگزاری دوره های اموزشی اقدام‬ ‫کند‪.‬‬ ‫€ €سخن اخر‪...‬‬ ‫باید توجه داش��ت توسعه انس��انی مقدم بر توسعه‬ ‫صنعتی است‪.‬‬ ‫ایجاد فرصت برابر برای همگان به منظور دسترسی‬ ‫به اموزش‪ ،‬رش��د و یادگیری بس��یار اهمیت دارد اما‬ ‫به سادگی میسر نمی ش��ود‪ .‬باور نداشتن به اموزش‪،‬‬ ‫مقاوم��ت در براب��ر تغیی��رات‪ ،‬نبود زیرس��اخت های‬ ‫س��خت افزاری و نرم افزاری ازجمله مشکالت پیش رو‬ ‫برای تحقق این امر هستند‪.‬‬ ‫اما شاید بزرگترین مانع نبود شبکه سازی در زمینه‬ ‫اموزش باشد‪ .‬شبکه ای منسجم و فراگیر که به اجرای‬ ‫چرخه ام��وزش‪ ،‬به ویژه اموزش مهارتی‪ ،‬در کش��ور‬ ‫بپردازد‪ .‬برگزاری دوره های اموزشی سازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ای��ران انگیزه ارتقای‬ ‫مهارت را در کارکنان صنایع کوچک و متوس��ط باال‬ ‫برده و ارتقای نیروی انسانی و بهبود شغلی‪ ،‬که هدف‬ ‫اصلی در برگزاری دوره های اموزش��ی است را بهبود‬ ‫می بخشد‪ .‬در نهایت اموزش نیز مانند بسیاری دیگر‬ ‫از فعالیت ه��ای امروزی به بازاریاب��ی نیاز دارد که از‬ ‫س��وی نهادهایی انجام می ش��ود که باید بخش��ی از‬ ‫شبکه اموزشی در کشور باشند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن نق��ش انجمن ه��ا‪ ،‬تش��کل ها‪ ،‬اتاق های‬ ‫بازرگانی و خانه های صنعت در این میان بسیار مهم‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫ ایران در تولید تجهیزات انالیز اب‬ ‫و برق نیروگاه ها خودکفا شد‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬اسفند ‪1395‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی‪1438‬‬ ‫‪ 13‬مارس ‪2017‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 78‬پیاپی ‪2051‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫رایزنی اوکراین با ایران‬ ‫برای اجرای طرح های راه سازی‬ ‫وزیر زیرس��اخت های اوکراین در دیدار با وزیر جهاد کش��اورزی با مطلوب‬ ‫خواندن راه های ایران‪ ،‬همکاری شرکت های ایرانی را برای اجرای طرح های‬ ‫این حوزه در اوکراین خواستار شد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ایران‪ ،‬چهارمین تولیدکننده سیستم‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫تامین خوراک پتروشیمی ها‬ ‫بزرگترین ذخیره گازی جهان‬ ‫ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی برنامه ریزی های الزم را برای تامین‬ ‫خوراک مجتمع های پتروش��یمی در ایام تعطیالت نوروزی انجام داده‬ ‫است‪ .‬به گزارش گسترش صنعت به نقل از شانا‪ ،‬سعید باغبانی‪ ،‬معاون‬ ‫کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به هماهنگی های‬ ‫انجام شده با مجتمع های تولیدی اظهار کرد‪ :‬پیش بینی های الزم برای‬ ‫تامین خوراک مجتمع هایی که نیازمند تامین خوراک از طریق جاده ها‬ ‫هستند‪ ،‬ش��ده و تولید در تمام مجتمع ها براساس برنامه شرکت ها به‬ ‫صورت پایدار انجام خواهد ش��د‪ .‬وی به اعم��ال محدودیت های تردد‬ ‫خودروهای س��نگین در جاده های کشور در روزهای پایانی سال اشاره‬ ‫ک��رد و افزود‪ :‬خوراک بین مجتمعی تعدادی از واحدهای پتروش��یمی‬ ‫که نیازمند حمل از طریق جاده ها هستند با هماهنگی های انجام شده‬ ‫تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫صنایع پتروشیمی ایران برحسب نوع محصولی که تولید می کنند از‬ ‫دو نوع خوراک گازی و مایع تغذیه می کنند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫میدان رقابت ایران و قطر‬ ‫‪6‬‬ ‫اندازه گیری خلوص بخار اب‬ ‫‪12‬‬ ‫ تاسیس شرکت حمل ونقل‬ ‫ایران و قزاقستان‬ ‫خطر سیالب ها در کمین سد سازان‬ ‫‪11‬‬ ‫ازادسازی ‪ ۳۶‬هزار مترمربع‬ ‫از حریم رودخانه های تهران‬ ‫خروج از رکود اقتصادی با توسعه حمل ونقل‬ ‫‪12‬‬ ‫ شرط بیمه گران امریکایی‬ ‫برای پوشش نفتکش های ایرانی‬ ‫تردد بدون مشکل نفتکش های‬ ‫ایرانی در اب های اروپا‬ ‫‪6‬‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬در ه��ر کدام از زیرس��اخت های چه��ار گانه‬ ‫حمل ونقل اقداماتی قابل توجه انجام شد‪ .‬اغاز تولید دو‬ ‫هزار واگن مترو با همکاری ایدرو‪ ،‬افزوده شدن تعدادی‬ ‫واگ��ن قطار های بین ش��هری در روزهای پایانی س��ال‬ ‫به مناس��بت ایام نوروز ‪ ،۹۶‬افزایش ریل س��ازی‪ ،‬خرید‬ ‫‪ ۲۰۰‬هواپیم��ا و ورود ‪۳‬هواپیم��ای ایرب��اس جدید به‬ ‫ناوگان هوایی ایران‪ ،‬س��فارش ساخت ‪ ۸‬کشتی به کره‪،‬‬ ‫توس��عه راه های جاده ای و نوسازی و بهس��ازی انها و‪...‬‬ ‫بخشی از اقدامات ایران در سال ‪ ۹۵‬برای توسعه راه های‬ ‫حمل ونقل مسافر و کاال بوده است‪.‬این پروژه ها با وجود‬ ‫کاهش بودجه های عمرانی پیش رفته اند؛ کاهش��ی که‬ ‫در پی کمبود منابع مالی در ایران رقم خورد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫فعالی��ت صنعت��ی افزایش یافته اس��ت و به دنب��ال ان تولید گازهای‬ ‫گلخانه ای مانند ‪CO ۲‬نیز زیاد ش��ده و به م��رور غلظت این گاز ها در‬ ‫ج��و فزونی یاف��ت‪ .‬از ویژگی های اصلی این نوع گاز ها این اس��ت که‬ ‫گرما یا انرژی خورش��ید را به خود جذب می کنند‪ .‬این موضوع عاملی‬ ‫برای گرم ش��دن جو زمین می شود و به دنبال ان سیکل هیدرولوژی‬ ‫ی��ا همان چرخه اب ش��دت پیدا می کند‪ ،‬س��رعت باد ب��اال می رود و‬ ‫می��زان بارش در مجموع زیاد می ش��ود‪ .‬در این حال��ت میزان بارش‬ ‫در برخ��ی از مناطق دنیا مانند خاورمیانه س��یر نزول��ی می یابد و در‬ ‫برخ��ی مناطق میزان بارش کم می ش��ود‪ .‬در این ش��رایط‪ ،‬زمانی که‬ ‫س��رعت س��یکل هیدرولوژی یا همان چرخه اب افزایش پیدا می کند‬ ‫پدیده ریزگرد ها بیش��تر می شود به گونه ای که براساس اعالم رسمی‬ ‫سازمان ملل متحد‪ ،‬پدیده ریزگردها به سرعت در حال افزایش است‪.‬‬ ‫علت اصلی افزایش این ریزگردها تغییر س��یکل هیدرولوژی است که‬ ‫موجب افزایش س��رعت جریان باد و به دنبال ان توفان‪ ،‬گرد و خاک‬ ‫‪11‬‬ ‫و ریزگردها خواهد شد‪.‬‬ ‫افق جدید همکاری نفتی تهران ‪ -‬سئول‬ ‫قرارداد ساخت فاز دوم پتروپاالیش کنگان به مبلغ ‪٣‬میلیارد یورو امضا شد‬ ‫قرارداد ساخت فاز دوم پتروپاالیش کنگان به مبلغ ‪٣‬میلیارد یورو میان‬ ‫شرکت سرمایه گذاری اهداف و شرکت مهندسی هیوندای (‪ )HEC‬امضا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از ش��انا‪ ،‬اصغر عارفی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت س��رمایه گذاری اهداف (زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت)‬ ‫یکش��نبه ‪ ٢٢‬اس��فند در مراس��م امضای قرارداد این ش��رکت با شرکت‬ ‫مهندس��ی هیوندای کره جنوبی اظهار کرد‪ :‬امروز برای صندوق نفت اغاز‬ ‫یک راه بزرگ است که حاصل یک سال و نیم تالش دلسوزانه و تخصصی‬ ‫همکاران در ش��رکت پتروپاالیش کنگان و ش��رکت سرمایه گذاری اپیک‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حمایت ها و رهنمودهای دلس��وزانه و تخصصی هیات امنا و‬ ‫هیات رییس��ه به ویژه وزیر نفت و ریاست هیات رییسه صندوق اغازگر این‬ ‫راه جدید س��رمایه گذاری پایدار اقتصادی برای ش��اغالن و بازنشستگان‬ ‫محترم صنعت نفت شده است‪.‬‬ ‫عارفی با بیان اینکه بدون شک پروژه شرکت پترو پاالیش کنگان یکی‬ ‫از بهترین پروژه های اقتصادی و س��وداور کشور خواهد بود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در حال حاضر در فاز یک این پروژه افزون بر ‪٣٠‬درصد پیشرفت داشته ایم‬ ‫و نزدیک به ‪١٢٠‬میلیون یورو در ان سرمایه گذاری شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��رمایه گذاری اهداف ادامه داد‪١٠٠ :‬درصد پروژه‬ ‫پتروپاالیش کنگان متعلق به شاغالن و بازنشستگان محترم صنعت نفت‬ ‫است و هیات رییسه صندوق ها و هیات مدیره فعلی اهداف بر حفظ ‪١٠٠‬‬ ‫درصدی مالکیت پروژه تاکید دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه فاز دوم پتروپاالیش کنگان شامل ‪ ٤‬پلنت الفین‪،‬‬ ‫‪ MEG‬و ‪ HD، LLD‬خواه��د ب��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬مجوز تامی��ن خوراک این‬ ‫مجتمع پتروپاالیشی از وزارت نفت اخذ شده است‪.‬‬ ‫عارفی با تاکید بر اینک��ه قرارداد ‪ EPCF‬این پروژه به مبلغ ‪٣‬میلیارد‬ ‫یورو میان ش��رکت سرمایه گذاری اهداف و ش��رکت مهندسی هیوندای‬ ‫(‪ )HEC‬امضا ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در مدت حداکث��ر ‪٩‬ماه فاینانس این‬ ‫پروژه ب��ه میزان ‪٩٥‬درص��د از منابع مالی بانک ه��ای کره جنوبی نهایی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬این پروژه به عنوان یک دارایی س��وداور اقتصادی برای‬ ‫ش��اغالن و بازنشس��تگان صنع��ت نفت پ��س از ‪ ٤٨‬ماه دوره س��اخت‪،‬‬ ‫درامدزایی خواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری اهداف‪ ،‬مهم ترین اقدام و سخت ترین‬ ‫گام ای��ن پروژه پ��س از امضای قرارداد را تنظیم و نهایی س��ازی قرارداد‬ ‫تامین مالی با بانک ها و موسسه بیمه اعتباری کره جنوبی دانست و گفت‪:‬‬ ‫در گذش��ته این فرایند برای صرفه جویی در زمان ش��روع شد و در حال‬ ‫حاضر موسس��ات مالی گفته شده عالقه مندی خود را به صورت کتبی از‬ ‫طری��ق ارائه ‪ Supper Letter‬تامین مالی ب��رای فاز دوم کنگان اعالم‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫عارفی تاکید کرد‪ :‬ش��روع و انجام این پ��روژه منوط به تامین فاینانس‬ ‫‪٩٥‬درصد پروژه از سوی بانک های کره ای و پیگیری و حمایت همه جانبه‬ ‫ش��رکت مهندس��ی هیوندایی در اخذ منابع مدنظر است که به طور قطع‬ ‫این موضوع در ‪ ٩‬ماه اینده با موفقیت نهایی می شود‪.‬‬ ‫همچنین س��انگ روک سانگ‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت مهندسی هیوندای‬ ‫در این مراس��م از همه کس��انی ک��ه این امکان را به وج��ود اورده اند که‬ ‫ای��ن برنامه اجرایی ش��ود قدردانی کرد و گفت‪ :‬پ��س از بازدید و امضای‬ ‫تفاهمنامه همکاری در ماه مه سال گذشته از اینکه دوباره فرصتی ایجاد‬ ‫شد تا به شهر زیبا و پرجنب و جوش تهران برای امضای قرارداد بازگردم‬ ‫بس��یار خوشحالم‪ .‬وی با بیان اینکه شرکت مهندسی هیوندای در طول‬ ‫‪٤٠‬س��ال اخیر در زمینه اجرای مگا پروژه های پاالیشگاه گازی و پلیمری‬ ‫در ب��ازار جهانی فعالیت های موفقیت امیزی داش��ته‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بر این‬ ‫اس��اس متعهد می شوم تا تمام تجربیات را به کار بگیریم تا پروژه فاز دوم‬ ‫کنگان را با موفقیت به پایان برسانیم‪ .‬سانگ به توافق ایران و کره جنوبی‬ ‫در س��ال ‪ ١٩٦٢‬میالدی (‪ ١٣٤٠‬شمسی) اشاره کرد و گفت‪ :‬پس از ان‬ ‫در س��ال ‪١٩٧٧‬میالدی (‪ )١٣٥٥‬توافقی انجام شد که بنا بر ان خیابانی‬ ‫در س��ئول به نام تهران و در تهران خیابانی به نام س��ئول ن ام گذاری شد‬ ‫تا سرنوش��ت این دو کشور به هم گره بخورد‪ .‬وی گفت‪ :‬امسال ‪٥٥‬سال‬ ‫از تواف��ق میان دو کش��ور می گ��ذرد که ما این را به ف��ال نیک گرفته و‬ ‫امیدواریم بسته ش��دن این قرارداد اغازی برای پیشرفت روزافزون ایران‬ ‫باش��د و شرکت مهندسی هیوندای نیز پل ارتباطی مستحکمی میان دو‬ ‫کش��ور باش��د‪ .‬فاز دوم پتروپاالیش کنگان قرار است با هدف تولید یک‬ ‫میلیون تن اتیلن‪٤٠٠ ،‬هزار تن پلی اتیلن سنگین و ‪٣٥٠‬هزار تن پی اتیلن‬ ‫سبک در س��ال و در کنار فاز ‪ ١٢‬پارس جنوبی احداث شود‪ .‬ساخت فاز‬ ‫نخست این پروژه که هم اکنون بیش از ‪٣٠‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد‬ ‫از سوی شرکت سرمایه گذاری اهداف اغاز شده که در این فاز قرار است‬ ‫اتان‪ ،‬پروپان‪ ،‬بوتان و نفتا تولید ش��ود‪ .‬پروپان‪ ،‬بوتان و نفتای این پروژه‬ ‫فروخته و اتان ان به فاز دوم پروژه پتروپاالیش اختصاص داده می شود‪.‬‬ ‫بخش فراساحل طرح توسعه فاز ‪ ١٩‬پارس جنوبی با نصب اخرین سکوی این فاز در اب‪‎‬های خلیج فارس تکمیل شد‪.‬‬ ‫اخرین سکوی فاز ‪ ١٩‬پارس جنوبی نصب شد‬ ‫ن صبح یکشنبه‪ ۲۲ ،‬اسفند روی جکت خود در موقعیت‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬عرشه ‪ ١٩B‬با وزن ‪ ١٦٤٠‬ت ‬ ‫فراساحل فاز ‪ ۱۹‬پارس جنوبی نصب شد‪.‬‬ ‫این عرش��ه اخرین س��ازه دریایی فاز ‪ ١٩‬است که با ظرفیت تولید ‪14/2‬میلیون مترمکعب گاز پس از‬ ‫ت ‪ ٩٦‬به مجموعه سکوهای تولیدی پارس جنوبی خواهد‬ ‫پایان عملیات هوک اپ و راه‪‎‬اندازی در اردیبهش ‬ ‫پیوست تا معادل یک چهارم کل ظرفیت منابع گازی این فاز (‪٥٦‬میلیون مترمکعب) را به بخش خشکی‬ ‫ارسال کند‪ .‬پیش از این نیز ‪ 3‬سکوی این طرح بزرگ ملی نصب و راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫حمیدرضا مسعودی‪ ،‬مجری فاز ‪ ١٩‬پارس جنوبی در شرکت نفت و گاز پارس درباره مشخصات سکوی‬ ‫‪ ١٩B‬گفت‪ :‬در این سکو ‪١٠‬هزار اینچ عملیات لوله کشی‪٣٥ ،‬هزار متر کابل کشی و ابزار دقیق و ‪٢‬هزار و‬ ‫‪ ١٠٠‬متر عملیات تیوبینگ انجام شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این سکو از طریق خط لوله ‪ ١٨‬اینچ میانی به سکوی اصلی ‪ ١٩A‬پارس جنوبی متصل‬ ‫اس��ت به تعداد چاه‪‎‬های این دو س��کو اش��اره کرد و گفت‪ :‬هرکدام از این سکوها یک حلقه چاه توصیفی‬ ‫و ‪4‬حلق��ه چاه تولیدی دارن��د و درمجموع حدود ‪28/3‬میلیون مترمکعب گاز از این دو س��کو (هرکدام‬ ‫‪2/14‬میلیون مترمکعب) برداش��ت می شود و از طریق یک خط لوله ‪ ٣٢‬اینچی به طول ‪١١٥‬کیلومتر به‬ ‫پاالیشگاه این فاز در منطقه پارس دو (کنگان) انتقال می یابد‪.‬‬ ‫به گفته مس��عودی‪ ،‬با توجه به امادگی تمامی واحدهای شیرین س��ازی پاالیش��گاه‪ ،‬گاز ترش و غنی‬ ‫برداشت شده از این سکو بالفاصله شیرین سازی و به خط لوله سراسری تزریق خواهد شد‪.‬‬ ‫مسعودی میزان منابع مالی صرف شده برای ساخت این سکو را حدود ‪١٥٠‬میلیون دالر عنوان کرد و‬ ‫با اشاره به فعالیت های باقیمانده سکو گفت‪ :‬به منظور بهره برداری از این سکو‪ ،‬عملیات هوک اپ (اتصال‬ ‫سکو و تجهیزات جانبی به چاه ها) و راه اندازی روی این سکو و در دریا انجام می شود‪.‬‬ ‫مجری فاز ‪ ١٩‬درباره جکت این س��کو اظهار کرد‪ :‬این جکت از لحاظ س��اختار و وزن با جکت س��ایر‬ ‫است به نحوی که در مقایس��ه با جکت های معمولی که چهارپایه دارن د به دلیل شرایط‬ ‫س��کوها متفاوت ‬ ‫موجود در بستر دریا روی ‪ ٦‬پایه بزرگ فلزی مستقر شده و با احتساب پایل ها‪ ،‬وزن سکو و ملحقات ان‬ ‫به ‪5‬هزار تن می رسد‪.‬‬ ‫به گفته مس��عودی‪ ،‬از اردیبهش��ت امسال تاکنون و در مدت کمتر از یک س��ال از زمان بهره برداری‪،‬‬ ‫‪7‬میلیون و ‪٢٠٠‬هزار بش��که میعانات گازی و افزون بر ‪5‬میلیارد مترمکعب گاز در فاز ‪ ١٩‬تولید ش��ده و‬ ‫درامد حاصل از فروش محصوالت این فاز برای کشور یک میلیارد و ‪ ٤٠٠‬میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫مجری فاز ‪ ١٩‬پارس جنوبی با بیان اینکه برای توس��عه این فاز از ظرفیت های مش��اوران‪ ،‬پیمانکاران‬ ‫و س��ازندگان داخلی اس��تفاده ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬در مجموع ‪٦١‬درصد از کل فعالیت های طراحی‪ ،‬مهندسی‪،‬‬ ‫س��اخت‪ ،‬اج��را‪ ،‬راه اندازی و بهره ب��رداری ایرانی بوده و بخش عمده ای از کاالها و تجهیزات س��اخت هم‬ ‫به وسیله سازندگان داخلی تامین شده است‪.‬‬ ‫وی با تش��ریح میزان تخصی��ص منابع مالی به این طرح گفت‪ :‬اعتباری که برای توس��عه این طرح از‬ ‫طریق منابع مالی داخلی در نظر گرفته ش��ده با جمع هزینه های س��رمایه ای و غیرس��رمایه ای افزون بر‬ ‫‪٦‬میلیارد دالر بوده است‪.‬‬ ‫مجری فاز ‪ ١٩‬با اشاره به اینکه سقف قرارداد منعقد شده با اعضای کنسرسیوم برای توسعه کامل این‬ ‫ی یکی از منظم ترین طرح‪‎‬های‬ ‫ف��از ‪4/8‬میلیارد دالر بوده‪ ،‬افزود‪ :‬این طرح از لح��اظ تخصیص منابع مال ‬ ‫بزرگ میدان پارس جنوبی است که منطبق با سقف مبلغ تعیین شده به پایان کار خود رسیده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه هم اکنون ‪ 4‬س��کوی طرح توسعه فاز ‪ ۱۹‬در موقعیت خود قرار دارند‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫برای توس��عه بخش فراساحل فاز ‪ ١٩‬از زمان ساخت سکوها و جکت ها‪٣٣ ،‬میلیون نفر ساعت کار بدون‬ ‫حادثه و ایمن انجام شده است‪.‬‬ ‫مس��عودی اعالم کرد‪ :‬ایمنی در مرحله س��اخت‪ ،‬نصب و راه اندازی اصل مهم و مورد تاکید کارفرما و‬ ‫پیمانکار اجرا کننده حوزه فراس��احل فاز ‪ ١٩‬پارس جنوبی در قالب ش��یوه نامه های ایمنی ابالغی از سوی‬ ‫شرکت ملی نفت بوده و مجریان و پیمانکاران طرح موظف به رعایت این اصول بوده اند؛ تا جایی که برای‬ ‫نخستین بار این شیوه نامه ها در فاز ‪ ١٩‬به کار گرفته و پیاده سازی شده است‪.‬‬ ‫پیش از این‪ ،‬ش��رکت نفت و گاز پارس از راه اندازی ردیف ‪ ٢‬شیرین س��ازی پاالیش��گاه فاز ‪ ١٩‬پارس‬ ‫جنوبی با ورود گاز ترش حوزه فراساحل این فاز خبر داده بود‪.‬‬ ‫این ردیف‪ ،‬چهارمین و اخرین ردیف شیرین سازی پاالیشگاه فاز ‪ ١٩‬پارس جنوبی است که با ظرفیت‬ ‫ن راه اندازی شد و در استانه بهره برداری قرار گرفته است‪.‬‬ ‫تولید ‪5/12‬میلیون متر مکعب گاز شیری ‬ ‫به گفته مسعودی‪ ،‬پیش از این و از اردیبهشت امسال ردیف‪ 4‬شیرین سازی فاز ‪ ١٩‬به عنوان نخستین‬ ‫ردیف پاالیشی این فاز و متعاقب ان ردیف های ‪ ٣‬و ‪ ١‬با استفاده از گاز ترش حوزه فراساحل این فاز به‬ ‫بهره برداری رسیده بود‪.‬‬ ‫درحال حاضر بیش��ترین میزان تولید گاز ش��یرین ای��ن فاز از ‪ 3‬ردیف یکم‪ ،‬س��وم و چهارم با حدود‬ ‫‪٣٠‬میلیون مترمکعب به خط سراسری تزریق می شود‪.‬‬ ‫با نصب‪ ،‬راه اندازی و بهره برداری از س��کوی ‪ ،١٩B‬هر ‪ 4‬ردیف شیرین س��ازی فاز ‪ ١٩‬با ظرفیت کامل‬ ‫حدود ‪٥٠‬میلیون مترمکعب گاز شیرین به خط سراسری ارسال خواهند کرد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬اسفند ‪ 14 1395‬جمادی الثانی ‪1438‬‬ ‫صنعت زیرساخت‬ ‫‪ 13‬مارس ‪ 2017‬شماره ‪ 78‬پیاپی ‪2051‬‬ ‫خبر‬ ‫شرط بیمه گران امریکایی‬ ‫برای پوشش نفتکش های ایرانی‬ ‫رییس امور بیمه و دعاوی شرکت‬ ‫ملی نفتک��ش گفت‪ :‬زمان��ی که ما‬ ‫نمی توانس��تیم از کلوب های ‪IGA‬‬ ‫پوش��ش بگیریم و محدودیت ورود‬ ‫به مقاص��د صادرات نفت داش��تیم‪،‬‬ ‫شرکت های بیمه گر ایرانی نیاز ما را‬ ‫برطرف می کردند‪.‬‬ ‫ش��هرام فرحبد‪ ،‬رییس امور بیمه و دعاوی ش��رکت ملی‬ ‫نفتک��ش در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره اینکه‬ ‫ایا در حال حاضر نفتکش های ایرانی در پوشش شرکت های‬ ‫بیمه گ��ر امریکایی ق��رار دارند یا خیر‪ ،‬گف��ت‪ :‬اگر به برجام‬ ‫رجوع کنیم می بینیم ک��ه امریکایی ها حق ورود به هرگونه‬ ‫کسب وکار و تجارت را با ایرانی ها ندارند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه فرحبد خزان��ه داری امریکا باید اج��ازه دهد تا‬ ‫بیمه گران امریکایی حضور داش��ته باشند که این اجازه داده‬ ‫نشده بنابراین بخش هایی که در پوشش بیمه گران امریکایی‬ ‫بود با بیمه گران اتکایی غیرامریکایی جایگزین شد‪.‬‬ ‫فرحبد گف��ت‪ :‬در حال حاضر برخ��ی از کلوب های بیمه‬ ‫‪ P&I‬ک��ه ب��ه انها کلوب ه��ای عضو ‪ IGA‬گفته می ش��ود‬ ‫نفتکش های ایران��ی را بیمه می کنند زیرا بدون عضویت در‬ ‫این کلوب ورود به بازارهای بین المللی مشکل است‪.‬‬ ‫وی درباره حضور شرکت های بیمه گر ایرانی برای پوشش‬ ‫بیم��ه ای نفتکش ها اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر ش��رکت های‬ ‫بیمه گ��ر ایران��ی مانند بیمه متقابل کیش و قش��م در بیمه‬ ‫نفتکش ها حض��ور دارن��د و زمانی که ما نمی توانس��تیم از‬ ‫کلوب ه��ای ‪ IGA‬پوش��ش بگیریم و محدودی��ت ورود به‬ ‫مقاصد صادرات نفت داشتیم‪ ،‬نیاز ما را برطرف می کردند‪.‬‬ ‫رییس امور بیمه و دعاوی ش��رکت مل��ی نفتکش یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬در زمان تحریم نفتکش های ایرانی بیش��تر تمرکز ما‬ ‫روی کشورهای چین‪ ،‬هند و سریالنکا بود اما در حال حاضر‬ ‫به دیگر کش��ورها از جمله هلند و اس��پانیا هم نفت ارس��ال‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫تردد بدون مشکل نفتکش های‬ ‫ایرانی در اب های اروپا‬ ‫ی��ک مقام مس��ئول از ت��ردد بی وقف��ه و ب��دون مش��کل‬ ‫نفتکش های ایرانی در اب های کشورهای اروپایی خبر داد‪.‬‬ ‫شهرام فرحبد با اعالم این خبر درباره مقاصد نفتکش های‬ ‫ایرانی در اروپا به ایس��نا گفت‪ :‬کش��تی ها به مقصد اسپانیا‪،‬‬ ‫هلند و نقاط مش��ابه سفر کردند و مش��کلی هم برای تردد‬ ‫نداشتند‪.‬‬ ‫مدیر بیمه های ش��رکت ملی نفتکش درباره محصولی که‬ ‫به وسیله نفتکش ها منتقل می شود‪ ،‬افزود‪ :‬نفتکش هایی که‬ ‫به سمت اروپا تردد کردند حاوی نفت خام بودند‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬ب��ا اجرای برجام و لغ��و تحریم‪‎‬ها‪،‬‬ ‫تردد کش��تی‪‎‬های ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران به بنادر‬ ‫اروپایی که در دوران تحریم متوقف ش��ده بود در اواخر دی ‬ ‫ی پس از حل شدن مشکالت بیمه‪ ،‬کالس‪ ،‬پرچم‬ ‫س��ال جار ‬ ‫ی‪‎‬های ایرانی از سر گرفته‬ ‫و گواهینامه‪‎‬های بین‪‎‬المللی کش��ت ‏‬ ‫ش��د‪ .‬در همین راس��تا چندی پیش‪ ،‬س��یروس کیان‪‎‬ارثی‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی نفتکش ایران اعالم کرد‪ :‬نخستین‬ ‫کشتی شرکت ملی نفتکش ایران که به یکی از شرکت‪‎‬های‬ ‫بزرگ نفتی اس��پانیا اجاره داده ش��ده چندی پیش در بندر‬ ‫الجس��یراس این کشور پهلو گرفت و در اینده نزدیک شاهد‬ ‫اضافه‪‎‬شدن کشورهای اروپایی بیشتری به مقاصد بین‪‎‬المللی‬ ‫ناوگان نفتکش ایران خواهیم بود‪.‬‬ ‫تامین خوراک پتروشیمی ها‬ ‫در تعطیالت نوروزی‬ ‫ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی برنامه ریزی های الزم‬ ‫را ب��رای تامین خوراک مجتمع های پتروش��یمی در ایام‬ ‫تعطیالت نوروزی انجام داده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش صنعت به نقل از ش��انا‪ ،‬س��عید‬ ‫باغبان��ی‪ ،‬مع��اون کنت��رل تولید ش��رکت مل��ی صنایع‬ ‫پتروش��یمی با اش��اره ب��ه هماهنگی های انجام ش��ده با‬ ‫مجتمع های تولیدی اظهار کرد‪ :‬پیش بینی های الزم برای‬ ‫تامین خوراک مجتمع هایی که نیازمند تامین خوراک از‬ ‫طریق جاده ها هستند‪ ،‬ش��ده و تولید در تمام مجتمع ها‬ ‫براساس برنامه ش��رکت ها به صورت پایدار انجام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی به اعمال محدودیت های تردد خودروهای سنگین‬ ‫در جاده های کش��ور در روزهای پایانی س��ال اشاره کرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬خوراک بی��ن مجتمعی تع��دادی از واحدهای‬ ‫پتروش��یمی که نیازمند حمل از طریق جاده ها هستند با‬ ‫هماهنگی های انجام شده تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫صنایع پتروش��یمی ایران برحس��ب نوع محصولی که‬ ‫تولی��د می کنن��د از دو نوع خ��وراک گازی و مایع تغذیه‬ ‫می کنند که خوراک واحدهای پتروشیمی کشور از طریق‬ ‫پاالیش��گاه های هم جوار مجتمع های پتروشیمی‪ ،‬شرکت‬ ‫مل��ی گاز و همچنین ش��رکت مل��ی نفت ای��ران تامین‬ ‫می ش��ود‪ .‬بخش بزرگی از مجتمع ه��ای فعال در صنعت‬ ‫پتروش��یمی ای��ران از خ��وراک گاز اس��تفاده می کنند و‬ ‫مجتمع هایی مانند بندرامام‪ ،‬نوری‪ ،‬بوعلی سینا‪ ،‬بیستون‪،‬‬ ‫شازند‪ ،‬اصفهان و تبریز از خوراک مایع استفاده می کنند‪.‬‬ ‫البته دو مجتمع پتروشیمی جم و امیرکبیر نیز بخشی از‬ ‫خوراک خود را از خوراک مایع تامین می کنند‪.‬‬ ‫بیژن زنگنه‬ ‫پیش بینی می شود با‬ ‫بهره برداری از فازهای‬ ‫جدید پارس جنوبی به‬ ‫زودی بار دیگر تولید‬ ‫گاز ایران و قطر برابر‬ ‫شود‬ ‫«گسترش صنعت» از وضعیت و چالش های تولید گاز در جنوب ایران گزارش می دهد‬ ‫بزرگترین ذخیره گازی جهان‪ ،‬میدان رقابت ایران و قطر‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫توس��عه روزافزون پارس جنوبی نشان از اهمیت‬ ‫ای��ن پروژه در دولت یازده��م دارد‪ .‬تا پیش از اغاز‬ ‫فعالی��ت دولت یازدهم در مجم��وع ‪ ۱۰‬فاز پارس‬ ‫جنوبی در م��دار بهره برداری قرار گرفته بود که تا‬ ‫پایان فعالیت دولت ‪ ۱۱‬فاز جدید راه اندازی شده و‬ ‫به تولید گاز می رسند‪.‬‬ ‫با اینکه وضعیت رش��د و توس��عه پارس جنوبی ‬ ‫رکوردی برای دولت یازدهم به شمار می رود اما نیاز‬ ‫به اقدامات جدی برای صادرات وجود دارد‪.‬‬ ‫قطر سال هاست از میدان مشترک پارس جنوبی‬ ‫که بزرگترین میدان گازی جهان است‪ ،‬بهره برداری‬ ‫می کند و ایران به تازگی قرار اس��ت سطح تولید را‬ ‫به قطر برساند‪ .‬این موضوع باعث می شود در برخی‬ ‫حوزه ها ایران با توان بیشتری نسبت به این کشور‬ ‫رقیب به میدان بیاید‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش های صادرات گاز‬ ‫غالمعلی میگلی ن��ژاد‪ ،‬کارش��ناس صنعت نفت‬ ‫و گاز درب��اره وضعی��ت صنع��ت گاز در منطقه به‬ ‫گس��ترش صنعت گفت‪ :‬روس��یه حدود ‪ ۱۵‬س��ال‬ ‫پیش خط لوله انتقال گاز را به اروپا احداث کرد و‬ ‫برنامه ای که برای این کار در نظر گرفته این است‬ ‫که خود را به هاب گاز در منطقه تبدیل کند‪.‬‬ ‫این کارشناس حوزه گاز با اشاره به اینکه روسیه‬ ‫می خواه��د گاز منطق��ه را تجمی��ع کن��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برنامه ای که این کشور در نظر گرفت ه این است که‬ ‫گاز منطقه را تجمیع و به اروپا صادر کند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس صادرات گاز از طرف کش��ورهای‬ ‫منطقه به اروپا توجیه اقتصادی نخواهد داش��ت و‬ ‫کش��ورهای این منطقه مجبور هس��تند گاز را به‬ ‫روسیه فرستاده و از طریق این کشور به اروپا صادر‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تکیه پارس جنوبی به توان داخلی‬ ‫وی همچنین درب��اره تولید و صادرات ال ان جی‬ ‫حمید حس��ینی‪ ،‬رییس اتحادیه صادرکنندگان‬ ‫به اروپ��ا توضیح داد‪ :‬اکنون سال هاس��ت که قطر‬ ‫فراورده های نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی درباره وضعیت‬ ‫ال ان جی تولید می کند و ایران هنوز در این زمینه‬ ‫فازه��ای گازی پارس جنوبی به گس��ترش صنعت‬ ‫نتوانس��ته به صادرات مناسبی دس��ت یابد‪ .‬تولید‬ ‫گفت‪ :‬خوشبختانه ایران و دولت یازدهم در پارس‬ ‫ال ان جی در قط��ر بیش از ظرفی��ت کنونی ایران‬ ‫جنوبی عملک��رد موفقی داش��تند و اکنون عمده‬ ‫اس��ت و این کشور توانسته بازار صادراتی مناسبی‬ ‫پروژه ه��ا به تولید رس��یده اس��ت‪ .‬وی درباره نیاز‬ ‫برای خود ایجاد کند‪.‬‬ ‫پارس جنوبی به ش��رکت های خارجی مدعی شد‪:‬‬ ‫درصورت��ی که ایران قصد رقابت با قطر در تولید‬ ‫چه خارجی ها به پروژه های پارس جنوبی بیایند و‬ ‫و صادرات ال ان جی داشته باش د باید حجم تولید و‬ ‫چه نیایند این منطقه فعالیت خود را ادامه خواهد‬ ‫سرمایه گذاری در کشورمان افزایش یابد‪.‬‬ ‫داد‪ .‬اکن��ون فقط در فاز ‪ 11‬نیاز به ش��رکت های‬ ‫میگلی ن��ژاد با اش��اره ب��ه اینکه جزی��ره خارگ‬ ‫خارج��ی وجود دارد‪ .‬این فاز قرار اس��ت ال ان جی‬ ‫ظرفیت بس��یار زیادی در تولید گاز ال ان جی دارد‪،‬‬ ‫تولی��د کند که دانش فنی و تجهی��زات مورد نیاز‬ ‫گفت‪ :‬با حجم تولید و سرمایه گذاری کنونی ایران‬ ‫ان در کش��ور وج��ود ندارد‪ .‬به جز ف��از ‪ ۱۱‬ایران‬ ‫برای کس��ب ب��ازار مناس��ب و ص��ادرات پایدار به‬ ‫باق��ی فازهای ای��ن منطقه را می توان��د با تکیه بر‬ ‫اتحادیه اروپا نمی تواند اقدام جدی کند‪.‬‬ ‫دان��ش و توان داخلی پیش بب��رد‪ .‬رییس اتحادیه‬ ‫از طرف��ی بای��د در نظ��ر داش��ت ک��ه قطر هم‬ ‫صادرکنندگان فراورده های نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫تمایل چندانی ب��ه همکاری با ایران در این زمینه‬ ‫با اش��اره به اینکه س��ال ‪ 96‬تم��ام فازهای پارس‬ ‫ندارد‪ .‬بر این اس��اس اگر در کشور سرمایه گذاری‬ ‫جنوبی به بهره برداری خواهد رس��ید‪ ،‬گفت‪ :‬انچه‬ ‫مناسبی نش��ود باید این کار از طریق‬ ‫در ای��ن زمین��ه از اهمی��ت وی��ژه ای‬ ‫روسیه انجام شود‪.‬‬ ‫برخوردار اس��ت‪ ،‬ش��یوه ص��ادرات و‬ ‫با‬ ‫ان��رژی‬ ‫ح��وزه‬ ‫کارش��ناس‬ ‫ای��ن‬ ‫ف��روش گاز ب��ه اتحادی��ه اروپاس��ت‪.‬‬ ‫اش��اره به اینکه اکنون تم��ام فازهای‬ ‫حس��ینی با تاکید بر اینک��ه باید بازار‬ ‫پارس جنوب��ی افتتاح ش��ده یا مراحل‬ ‫و صادرات پایدار برای این کار در نظر‬ ‫پایانی افتتاح را به س��ر می برد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫گرفته ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬ایران در برخی از‬ ‫باید برای بازاریابی گاز تولید شده در‬ ‫قراردادها دچار مش��کل شده و نباید‬ ‫حمید حسینی‬ ‫ای��ن فازها اقدام��ات جدی تری انجام‬ ‫اتفاق ه��ای این چنین��ی تکرار ش��ود‪.‬‬ ‫ش��ود‪ .‬هرچند صادرات گاز از طریق خوشبختانه ایران و اکنون سرمایه گذاران با احتیاط رفتار‬ ‫دولت یازدهم در‬ ‫روس��یه ایران را به این کشور وابسته‬ ‫می کنن��د و نمی توانن��د به راحت��ی با‬ ‫عملکرد‬ ‫جنوبی‬ ‫پارس‬ ‫که‬ ‫می کن��د ام��ا باید در نظر داش��ت‬ ‫ایران وارد رواب��ط اقتصادی و تجاری‬ ‫موفقی داشتند و‬ ‫ادامه روابط تجاری با روسیه نسبت به‬ ‫در سطح کالن شوند‪.‬‬ ‫قطر حاش��یه امن بیشتری برای ایران اکنون عمده پروژه ها به‬ ‫از طرفی موضوع الگوی قراردادهای‬ ‫تولید رسیده است‬ ‫دارد و بهتر است که گاز ایران ازطریق‬ ‫نفتی همچنان مطرح است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫این کشور به اروپا صادر شود‪.‬‬ ‫الگوی قراردادهای نفتی باید سریع تر‬ ‫اجرا شود تا س��رمایه گذاران خارجی بدانند بر چه‬ ‫مبنای��ی می توانند در ایران س��رمایه گذاری کنند‬ ‫و وارد پروژه ه��ای کالن کش��ور ش��وند‪ .‬عالوه بر‬ ‫احتیاط ذاتی س��رمایه گذاران اکنون شیوه مدونی‬ ‫برای سرمایه گذاری در بخش صنعت نفت و گاز در‬ ‫کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تولید گاز به ‪ ۶۰۰‬میلیون متر مکعب‬ ‫ع�لاوه بر اینها چندی پیش بی��ژن نامدارزنگنه‪،‬‬ ‫وزی��ر نف��ت در افتت��اح همزم��ان ‪ ۵‬تاسیس��ات‬ ‫جدی��د تحت فش��ار گاز گفت‪ :‬به زودی برداش��ت‬ ‫گاز ای��ران و قط��ر در ای��ن میدان مش��ترک برابر‬ ‫می ش��ود‪ .‬ظرفی��ت تولی��د گاز ای��ران در پارس‬ ‫جنوبی در طول فعالی��ت دولت یازدهم با افزایش‬ ‫‪2‬برابری به ‪۳۰۰‬میلیون مترمکعب در روز افزایش‬ ‫یافت‪ .‬تا پی��ش از اغاز فعالیت دول��ت یازدهم در‬ ‫مجموع ‪ ۱۰‬فاز پارس جنوبی در مدار بهره برداری‬ ‫قرار گرفته بود که ت��ا پایان فعالیت دولت ‪ ۱۱‬فاز‬ ‫جدید راه اندازی شده و به تولید گاز می رسد‪.‬‬ ‫وزیر نف��ت با تاکید بر اینک��ه پیش تر برای یک‬ ‫دوره تولی��د گاز ای��ران ب��ا قط��ر در پارس جنوبی‬ ‫برابر ش��ده بود اما به دلیل تغیی��ر در بهره برداری‬ ‫از فازه��ای جدید دوباره از قط��ر در پارس جنوبی‬ ‫جا ماندیم‪ ،‬گفت‪ :‬پیش بینی می شود با بهره برداری‬ ‫از فازهای جدی��د پارس جنوبی به زودی بار دیگر‬ ‫تولید گاز ایران و قطر برابر ش��ود‪ .‬این عضو کابینه‬ ‫دولت با اش��اره به فاصله یک هزار کیلومتری میان‬ ‫تولید و مصرف گاز در کش��ور افزود‪ :‬با بهره برداری‬ ‫از ه��ر خط لوله جدی��د ‪ ۵۶‬اینچی انتق��ال گاز و‬ ‫تاسیسات تحت فش��ار ان در مجموع حدود ‪۱۱۰‬‬ ‫میلی��ون متر مکعب به ظرفیت انتقال گاز کش��ور‬ ‫افزوده می ش��ود بنابراین با افزایش ظرفیت تولید‬ ‫گاز پارس جنوبی به حدود ‪۶۰۰‬میلیون متر مکعب‬ ‫در روز بای��د ‪ 6‬خط لوله اصل��ی برای انتقال گاز از‬ ‫جنوب به شمال کشور احداث شود‪.‬‬ ‫ایران‪ ،‬چهارمین تولیدکننده سیستم اندازه گیری خلوص بخار اب‬ ‫عضو انجمن س��ازندگان تجهیزات صنعت نفت از بومی س��ازی یک‬ ‫قطعه اس��تراتژیک صنعت نفت با همکاری ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬ایران به جمع ‪ ٤‬کش��ور سازنده سیستم اندازه گیری‬ ‫کیفیت و خلوص بخار اب پیوست‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬عضو انجمن س��ازندگان تجهیزات صنعت نفت در‬ ‫جمع خبرنگاران از بومی س��ازی سیس��تم انالیز اب و بخار بویلرهای‬ ‫نیروگاه��ی ب��رای نخس��تین بار در کش��ور به وس��یله یک ش��رکت‬ ‫م اندازه گیری کیفیت و خلوص‬ ‫دانش بنی��ان خبر داد و گفت‪ :‬سیس��ت ‬ ‫بخار با فش��ار ‪ ١١٠‬اتمس��فر و دمای ‪ ٥٥٠‬درجه س��انتی گراد در ‪3‬‬ ‫مرحله اب ‪-‬بخار‪ -‬اب برای نخس��تین بار در ایران بومی س��ازی و با‬ ‫سرلوحه قراردادن سیاست‪‎‬های اقتصاد مقاومتی در منطقه ازاد قشم‬ ‫تولید شد‪.‬‬ ‫م انالیز نخستین پروژه‬ ‫محمد رفعت ماه با اشاره به اینکه این سیست ‬ ‫از ‪ ١٠‬پروژه ای اس��ت که باید در سال ‪ ٩٦‬س��اخته شود‪ ،‬اعالم کرد‪:‬‬ ‫با توجه به بومی س��ازی و طراحی و س��اخت این پروژه در کشور و با‬ ‫ت با اجرای این ‪ ١٠‬پروژه‬ ‫تکیه بر توان داخلی و بی‪‎‬نیاز شدن از واردا ‬ ‫در مجموع از خروج ‪٣‬میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اش��تغالزایی برای بیش از ‪ ٢٥‬نف��ر نیروی بومی و‬ ‫تحصیلکرده در جزیره قش��م در ط��ول اجرای این پروژه تصریح کرد‪:‬‬ ‫شرکت مپنا در راس��تای عمل به سیاست‪‎‬های اقتصاد مقاومتی یکی‬ ‫از مهم‪‎‬تری��ن پروژه‪‎‬ه��ای خود را با اعتماد به توانمندی ش��رکت‪‎‬های‬ ‫داخلی به یک ش��رکت دانش‪‎‬بنیان واگذار کرد و ما نیز با نگرش فنی‬ ‫در سطح استاندارد های جهانی و با تکیه بر خالقیت ایرانی توانستیم‬ ‫بر مشکالت پیچیده این کار غلبه کنیم و به محصول نهایی که مورد‬ ‫تایید کشورهای دیگر نیز قرار گرفته‪ ،‬دست یابیم‪.‬‬ ‫عض��و انجمن س��ازندگان تجهیزات صنعت نفت با اش��اره به اینکه‬ ‫این سیس��تم ابت��دا از ایتالیا‪ ،‬هن��د‪ ،‬کره جنوبی و الم��ان به صورت‬ ‫مس��تقیم یا به واس��طه پیمانکار خارجی وارد کشور می‪‎‬شد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬خوشبختانه اکنون با اعتمادی که مدیران محترم شرکت مپنا به‬ ‫نیروهای داخلی کردند و حمایتی که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫از این پروژه داشت‪ ،‬توانستیم برای نخستین بار این سیستم انالیز را‬ ‫در کشور طراحی کرده و بسازیم‪.‬‬ ‫رفعت ماه افزود‪ :‬این پروژه از ابتدا تا انتها ‪ ٨‬ماه زمان برد که مرحله‬ ‫طراح��ی ب��ه خاطر دقت فوق العاده زیاد بیش��ترین زم��ان را به خود‬ ‫اختصاص داد اما ساخت ان به کمک یک گروه ‪ ٢٥‬نفره از مهندسان‪،‬‬ ‫تکنس��ین ها و کارگران اموزش دیده با برنامه ریزی منسجم در مدت‬ ‫‪ ٤٥‬روز با موفقیت به پایان رسید‪.‬‬ ‫عض��و انجمن س��ازندگان تجهیزات صنعت نف��ت تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫این مدت ‪ ٢٤٠٠‬نفرس��اعت برای طراحی و ‪ ١٢٥٠٠‬نفرساعت برای‬ ‫س��اخت و ‪ ٢١٠٠‬نفر س��اعت برای مدیریت و تدارکات این سیس��تم‬ ‫زمان صرف شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا توجه به اهمیت خودکفایی و تامین نیازها از توانمندی‪‎‬های‬ ‫داخلی گفت‪ :‬در همین راس��تا‪ ،‬این محصول عالوه بر تامین نیاز بازار‬ ‫داخل می‪‎‬تواند به کشورهای دیگر نیز صادر شود و امیدواریم تا ‪ ٦‬ماه‬ ‫اینده بتوانیم وارد بازار صادراتی شویم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬خوش��بختانه تاکنون و در همین مرحله نخس��ت‬ ‫تعدادی شرکت المانی و ترکیه‪‎‬ای از این محصول به نحو چشمگیری‬ ‫اس��تقبال کرده اند که می‪‎‬تواند به برنامه صادراتی این سیس��تم جامه‬ ‫عمل بپوشاند‪.‬‬ ‫البته با انجام تحقیق و توس��عه در طراحی که هم اکنون در جریان‬ ‫اس��ت‪ ،‬مراحل دیگر این پروژه ها را با کیفیتی بسیار باالتر ادامه داده‬ ‫و به طور قطع می‪‎‬توانیم به دنبال بازارهای صادراتی دیگر نیز باشیم‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه رفعت ماه‪ ،‬ای��ن پ��روژه نه تنها از خ��روج ارز از کش��ور‬ ‫جلوگیری می کند بلکه می تواند با ورود به بازارهای صادراتی منطقه‬ ‫ب��ه ارزاوری در کش��ور کمک کند و صادرات با به��ره‪‎‬وری باال را رقم‬ ‫‪‎‬بزند‪.‬‬ ‫ی و ترکیه‪‎‬ای به این شرکت و‬ ‫وی با اشاره به اعتماد ‪ 3‬شرکت المان ‪‎‬‬ ‫امادگی عقد قرارداد همکاری با ما اعالم کرد‪ :‬ما از صنعتگران داخلی‬ ‫به ویژه نیروگاه‪‎‬ها‪ ،‬صنایع پتروشیمی‪ ،‬پاالیشگاه‪‎‬ها و صاحبان صنایعی‬ ‫که از انواع گوناگون سیستم های انالیز استفاده می‪‎‬کنند خواستاریم تا‬ ‫با اعتماد به محصول داخلی و خرید از داخل‪ ،‬هم به کیفیت باالتری‬ ‫در محصول دست یابند‪ ،‬هم از خدمات بی نظیر و ارزان بهره مند شوند‬ ‫و هم به جلوگیری از خروج ارز از کشور کمک کنند‪.‬‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ‬ ‫ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 23‬ﺍﺳﻔﻨﺪ ‪1395‬‬ ‫‪ 14‬ﺟﻤﺎﺩﻯﺍﻟﺜﺎﻧﻰ‪1438‬‬ ‫‪ 13‬ﻣﺎﺭﺱ ‪2017‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﺯ ﺟﻬﺎﻧﻰ‬ ‫‪9‬‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 78‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2051‬‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵ »ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ« ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰﺳﺎﺯﻯ ‪100‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ﻗﻄﻌﺎﺕ‬ ‫‪24‬ﺩﺭﺻﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻴﻔﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ‬ ‫ﻗﻄﻌﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ‬ ‫ﺑﻬﺒــﻮﺩ ﻛﻴﻔﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥﺧﻮﺩﺭﻭ ‪ 12‬ﻣﺪﻝ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝﻫﺎ ﺷــﺎﻫﺪ ﻫﺴــﺘﻴﻢ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﻯ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﻧﻴﺰ ﺳﻄﺢ‬ ‫ﻛﻴﻔﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺑﻪ ‪ 3‬ﺳــﺘﺎﺭﻩ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺣﺪﻭﺩ‬ ‫‪ 90‬ﻣﺪﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ‪ 22‬ﻣﺪﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻓﻌــﺎﻝ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﻧﻴﺎ ﻗﻄﻌــﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ‬ ‫ﺍﺯ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻬﻴــﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺍﻳﻦﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺻﺪﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﺧﻠﻰﺳﺎﺯﻯ ﺷﺪﻩ‬ ‫‪8‬‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻫﻤﺎﻥﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯ‬ ‫ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺍﺯﺍﻳﻦﺭﻭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩﻛﻔﺎﻳﻰ ﺻﺪﺩﺭﺻﺪﻯ‬ ‫ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸــﻮﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻛﺮﺩ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ‪ ،‬ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺮﺍﻍ ﺑﺮﺧﻰ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺭﻓﺘﻪ‬ ‫ﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻗﻄﻌﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺧﻮﺩﻛﻔﺎﻳﻰ ﺻﺪﺩﺭﺻﺪﻯ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻰﺁﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ‪15‬ﺩﺭﺻﺪﻯ‬ ‫ﻧﺮﺥ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻳﺪﻛﻰ ﭘﺮﻣﺼﺮﻑ‬ ‫‪9‬‬ ‫ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺻﺤﻨﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ‬ ‫‪8‬‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﺎﺯﻫﺎﻯ ﭼﻴﻨﻰ‬ ‫ﻳﺎﺭﺍﻧﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ‬ ‫‪10‬‬ ‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﻣﻬﺪﻯ ﻛﺎﻭﻩﺍﻯ‬ ‫ﭼﻴﻦ ﺍﺯ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻳﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﻭﮔﺎﻥ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺑﺮﻗﻰ ﻭ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻯ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺧﺘﺼــﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺗﺎ ﺻﺮﻑ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﭘﺎﻙ ﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﻰ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺳﺒﺰ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ‬ ‫ﺟﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 23‬ﺍﺳﻔﻨﺪ ‪ 14 1395‬ﺟﻤﺎﺩﻯﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ‪1438‬‬ ‫‪ 13‬ﻣﺎﺭﺱ ‪ 2017‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 78‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2051‬‬ ‫ﺭﻭﻯ ﺧﻂ ﺧﺒﺮ‬ ‫ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺻﺤﻨﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺗﺸــﺮﻳﺢ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺷﻴﻮﻩ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪ 96‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ ﺑــﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷــﺪﻩ ﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺎﺱ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻛﺎﻓﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ‪ ،‬ﺣﺎﺷﻴﻪ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻬﺮ‪ ،‬ﺭﺿﺎ ﺷــﻴﻮﺍ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑــﺎ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪ ،96‬ﺩﻭ ﺑﺤﺚ ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺳــﺎﺧﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺗﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ‬ ‫ﺷﻴﻮﻩﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻴﻤﺖ‪ ،‬ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ‬ ‫ﺷﺪ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻋﺎﻟﻰ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﻛﻪ ﺷــﺎﻣﻞ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﻧﻤﻰﺷــﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻧﻴﺴــﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﺍ ﺑﻴﺸﺘﺮ‪،‬‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻫــﺎﻯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣــﺪﻭﺩﻯ ﻓﻀﺎﻯ‬ ‫ﺭﻗﺎﺑﺘﻰ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺎﻛﻢ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ‬ ‫ﻣﺘﻮﻟــﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﺎﺭﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻋﺎﻟﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪ ،96‬ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺷﻴﻮﺍ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‪ ،‬ﭘﺎﺳــﺨﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌــﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ‬ ‫ﺧﺮﻭﺝ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺯ ﺷــﻤﻮﻝ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ‪،‬‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸــﺪﻩ ﻭ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻫﻢ ﻫﻴﭻ ﺑﺤﺜﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﻭﺝ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﻄﺮﺡ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﻴﻮﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﻯ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺷــﻴﻮﻩﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ‪ ،‬ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺷــﻮﺭﺍﻯ‬ ‫ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺁﻥ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻭﺍﺭﺩ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﻰ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ‬ ‫ﻓﻮﻻﺩ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥﮔﺬﺍﺭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺭﺍ ﻣﻜﻠﻒ ﻛﺮﺩﻩ ﺗﺎ‬ ‫ﺩﺭ ﻫﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭﻯ ﻛﻪ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻭ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺣﺎﻛﻢ ﺍﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﺷﻴﻮﻩﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﺍﺳﻔﻨﺪ‬ ‫ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻫــﺎ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ‬ ‫ﺭﻭﺯ ﺍﺧﻴﺮ‪ ،‬ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫــﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ‬ ‫ﭼﻨﺪﺍﻧﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ ﻛﻤﻰ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺭﻳﻴﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩﺩﺍﺭﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ‬ ‫ﺟــﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﻛﻢ ﺑﺮﺧــﻰ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ‪ ،‬ﺩﺭ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﭼﻨﺪﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳــﻌﻴﺪ ﻣﻮﺗﻤﻨــﻰ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻓﺖ‬ ‫ﻗﻴﻤــﺖ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺩﺭ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺗﺎ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ‬ ‫ﺍﺳــﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﺸــﺪﻥ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﺍﺯﺳﻮﻯ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﻪﺗﺪﺭﻳﺞ‬ ‫ﺭﻭﻧﺪ ﻧﺰﻭﻟﻰ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﭘﻼﻙ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺁﺧﺮ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﻯ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻮﺗﻤﻨــﻰ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ‬ ‫ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗــﻰ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴــﺮ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺘﻰ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻃــﻮﺭ ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺛﺒﺎﺕ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻰ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫‪ 12‬ﻣﺪﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝﻫﺎ‬ ‫ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ ﺳﺎﻳﭙﺎ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺑﻪ ‪ 3‬ﺳﺘﺎﺭﻩ‬ ‫ﺍﺭﺗﻘﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ‬ ‫ﺣﺪﻭﺩ ‪ 90‬ﻣﺪﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺭﺍ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻛﻪ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ‪ 22‬ﻣﺪﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺳﺖ‬ ‫ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﻣﻬﺪﻯ ﻛﺎﻭﻩﺍﻯ‬ ‫ﻣﻌــﺎﻭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻯ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸــﺎﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺑﻬﺮﻩﺑــﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﭘــﺮﻭژﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥﺧﻮﺩﺭﻭ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺻﺤﻨﻪ ﺍﺳــﺘﺎﻥ‬ ‫ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ‪ 96‬ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻬﺮ‪ ،‬ﺭﺿﺎ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻗﻄﻌﺎﺕ‬ ‫ﺑــﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥﺧﻮﺩﺭﻭ ﺻﺤﻨﻪ ﺧﺒﺮ‬ ‫ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪﻯ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ ﺻﺤﻨﻪ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﻋﻤﻠﻴــﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ‬ ‫ﻣــﻰﺭﻭﺩ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎﻗــﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ‪96‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺑﺮﺳــﺪ ﻭ ﺷــﺎﻫﺪ ﺍﻓﺘﺘــﺎﺡ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺁﻥ‬ ‫ﺑﺎﺷــﻴﻢ‪ .‬ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻯ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ‬ ‫ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﭘﺮﻭژﻩ ﺭﺍ ﻣﺪﻳﻮﻥ ﺗﻼﺵﻫﺎ ﻭ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﺴــﺘﻤﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺭﺷﺪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺍﻧﺴــﺖ ﻭ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴــﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳــﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﺭﺱ )ﭘﺮﺷﻴﺎ(‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﻯ ﺗﻰﻳﻮ‪ ( TU5 ) 5‬ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﺣﻴﻤﻰ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﻭﺯﻳــﺮ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑــﺮﺍﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ‪ ،‬ﺳــﺎﻳﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﻟﺤﺎﻅ ﺳﻄﺢ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﺭﺱ‪ ،‬ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ‪ ،‬ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ‬ ‫ﻭ‪ ...‬ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﻯ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺳــﺎﺯﻯ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺭﺷــﺪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰﺩﻳﻜﻰ ﺳــﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺯﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻯ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺍﺩﺍﻣﻪ‬ ‫ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯﻫﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺭﺷــﺪ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺳــﻔﺮ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲﺟﻤﻬــﻮﺭﻯ ﺑﻪ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸــﺎﻩ ‪40‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣــﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻜﻤﻴﻞ‬ ‫ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺍﻳﻦ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ‬ ‫ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺍﺳــﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﺧﺮﺍﺳــﺎﻥ ﻭ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺭﻭﻧﻖ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺑﺎﺷﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ‪ 90‬ﻣﺪﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻰ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ‬ ‫‪24‬ﺩﺭﺻﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻴﻔﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌــﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻣﻮﺭ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ‬ ‫ﻣﻴــﺰﺍﻥ ﺭﺷــﺪ ﺻﻨﻌــﺖ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺍﻳــﻦ ﺑﺨﺶ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺳﺎﻝ ﭘﺎﻳﻪ ‪ 1376‬ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ‪ 9‬ﻣﺎﻩ ﺍﻣﺴﺎﻝ‬ ‫ﺭﺷــﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ‪4/6‬ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﻩ‪ ،‬ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺭﺷــﺪﻫﺎ ﺩﺭ ‪3‬ﻣﺎﻩ ﻧﺨﺴﺖ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ‪3/3‬ﺩﺭﺻﺪ‪3 ،‬ﻣﺎﻩ ﺩﻭﻡ‬ ‫ﺳﺎﻝ ‪4/9‬ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ‪3‬ﻣﺎﻩ ﺳﻮﻡ ‪6/8‬ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺭﺷــﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﻌــﺎﺩﻝ ‪7/3‬ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ‪ 9‬ﻣﺎﻩ ﺍﻣﺴــﺎﻝ‬ ‫ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ؛ ﺑــﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻳﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﺩﺭ ‪3‬ﻣﺎﻩ ﻧﺨﺴــﺖ‬ ‫ﺳﺎﻝ ‪4/1‬ﺩﺭﺻﺪ‪3 ،‬ﻣﺎﻩ ﺩﻭﻡ ‪8/3‬ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ‪3‬ﻣﺎﻩ ﺳﻮﻡ ﺳﺎﻝ‬ ‫‪8/9‬ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻌــﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳــﺮ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌــﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﺗﺸــﺮﻳﺢ‬ ‫ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻣﻌــﺪﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﮔﺮ ‪175‬ﻫــﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ‬ ‫ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺩﺭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴــﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﻰ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺎﻳﺶ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﺍﻣﺎ ﺩﺭﻧﻬﺎﻳﺖ ﺩﺭ ‪ 10‬ﻣﺎﻩ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻣﻴﺰﺍﻥ‬ ‫ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻭ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻄﻠﻖ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﻛﻞ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺍﺭﺯﺵ‬ ‫ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ‪124‬ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ‬ ‫ﻛﻪ ‪29‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻛﻞ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺤﻰﻧﻴﺎ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷــﺪ‪ :‬ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺩﺭ‬ ‫‪10‬ﻣﺎﻩ ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ‪86‬ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ‬ ‫ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ‪43‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺳﻬﻢ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﻬﻢ ﻛﻞ‪،‬‬ ‫‪29‬ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺣﻔﻆ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻃﺮﺡ ﺭﻭﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﺍﻇﻬﺎﺭ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻭ‬ ‫ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺍﺷــﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺑﺎﻻﻯ ‪60‬ﺩﺭﺻﺪ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ‬ ‫ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺭﺷــﺪ ‪39‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺩﺭ ‪ 11‬ﻣﺎﻩ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺎﺱ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﺷــﺎﻫﺪ ‪41/5‬ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷــﺪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺳــﻮﺍﺭﻯ‪،‬‬ ‫‪7/5‬ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷــﺪ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭﺍﻧﺖ‪34/5 ،‬ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷــﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻣﻴﻨﻰﺑﻮﺱ ﻭ ﻣﻴﺪﻝﺑﺎﺱ‪ ،‬ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ‪52‬ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ‬ ‫ﻭ ﻛﺸﻨﺪﻩ ﺣﻤﻞ ﺑﺎﺭ ‪36/5‬ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﺑﻮﺩﻩﺍﻳﻢ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺭﺷـﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ‪38‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ‬ ‫ﺍﻣﺴﺎﻝ‬ ‫ﺻﺎﻟﺤﻰﻧﻴﺎ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷــﺪ‪ :‬ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﻬﻤﻦ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳـﻰ ﺯﻭﺍﻳﺎﻯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫـﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ‪ ،‬ﺭﺷـﺪ ‪4/6‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺑﺨـﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺭ ‪9‬ﻣﺎﻩ‬ ‫ﺍﻣﺴﺎﻝ‪ ،‬ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﭘﻠﺘﻔﺮﻡﻫﺎﻯ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﭘﮋﻭ ‪ 405‬ﻭ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﺩﺭ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ‪22‬‬ ‫ﻣﺪﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺯ ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﻛﻴﻔﻰ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﻰ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺎﻟﺤﻰﻧﻴﺎ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻣﻮﺭ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻧﺸﺴـﺖ ﺧﺒﺮﻯ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ‬ ‫ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫‪225‬ﻫﺰﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻳﻚﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ‪350‬ﻫﺰﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫‪38‬ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺗﺎﻛﻴــﺪ ﻛــﺮﺩ‪ :‬ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎﻳــﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﺳــﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﻳﻚﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ‬ ‫‪260‬ﻫﺰﺍﺭ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﻭ ﻭﺍﻧﺖ ‪76‬ﻫﺰﺍﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻣﻴﻨﻰﺑﻮﺱ ﻭ ﻣﻴﺪﻝﺑــﺎﺱ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ‬ ‫ﺭﺷــﺪ ‪39‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺑﻪ ‪ 800‬ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ‪ ،‬ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺑﺎ ﺭﺷــﺪ‬ ‫‪50‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺑﻪﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 100‬ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭ ﻛﺎﻣﻴﻮﻧﺖ ﻛﺸﻨﺪﻩ‬ ‫ﺑﺎ ﺭﺷﺪ ‪31‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺑﻪ ‪13‬ﻫﺰﺍﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺤﻰﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺭﺷــﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﻳــﺮ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﻣﺪﺕ ﻧﻴﺰ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﺎ ﺭﺷــﺪ‬ ‫‪16‬ﺩﺭﺻــﺪﻯ ﺑــﻪ ‪205‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﺭﺳــﻴﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ‬ ‫ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰﻫــﺎ ﻣﻘﺮﺭ ﺷــﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳــﺎﻝ ﺑﻪ‬ ‫‪230‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳــﺮ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠــﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﺑــﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷــﺪﻩ ﻧﻴــﺰ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﻣﻠﻰ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻋﺎﻟﻰ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﻣﻠﺰﻡ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺷــﺎﻣﻞ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ‬ ‫ﺍﻳﻤﻨــﻰ‪ ،‬ﻛﻴﻔﻴﺖ‪ ،‬ﺁﻻﻳﻨﺪﮔﻰ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺳــﻮﺧﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺤﻰﻧﻴــﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴــﺪ ﺑﺮﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻭ‬ ‫ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ‪ 97‬ﻭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ‪ ،98‬ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫‪ 81‬ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﻃﺮﺍﺣﻰ‬ ‫ﭘﻠﺘﻔــﺮﻡ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﺎ ﺑﺪﻧــﻪ ﻭ ﻗﻄﻌــﺎﺕ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻮﺍﻯ‬ ‫ﻣﺤﺮﻛﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺯﻣﺎﻧﺒﻨﺪﻯ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺧﺮﻭﺝ‬ ‫ﭘﻠﺘﻔﺮﻡﻫﺎﻯ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺍﺯ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﮔﺮ‬ ‫ﭘﻠﺘﻔﺮﻡﻫــﺎ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴــﺘﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﭘﺎﺱ ﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﻳــﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻧﺎﮔﺰﻳــﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺷﻮﻳﻢ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﻗﻒ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﻴــﻢ ﻛــﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺣــﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺮﻭﺝ ﻫﻴﭻﻳــﻚ ﺍﺯ ﭘﻠﺘﻔﺮﻡﻫﺎﻯ ﻗﺪﻳﻤﻰ‬ ‫ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﻭ ‪ 405‬ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻗـﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺳـﺪﺱ ﺑﻨـﺰ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥﺧـﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﻣﻀﺎ‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ‬ ‫ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ ﻧﻴﺰ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺻﻠﻰ‬ ‫ﺳــﺎﻳﭙﺎ ﻭ ﺳﻴﺘﺮﻭﺋﻦ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ‪ 19‬ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻓﺮﻋﻰ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻫﻢﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﺮﺭﺳﻰﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﺷﺪﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‪ ،‬ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻓﻨﻰ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸــﻮﺭ‬ ‫ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺻﺎﻟﺤﻰﻧﻴﺎ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﻳﺰﻝ‬ ‫ﻭ ﻣﺮﺳــﺪﺱﺑﻨﺰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺗــﻮﺭ ﻣﺤﺮﻛﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩ‬ ‫ﻭ ﺳﻪﺷــﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎﺭﻯ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﺳــﻮﻡ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ‬ ‫ﺑــﻪ ﺍﻣﻀﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳــﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺳــﻬﻢ ﺑﻨﺰ‬ ‫‪49‬ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺳــﻬﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﻳﺰﻝ ‪51‬ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻌــﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻛﻴﻔﻴﺖ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦﺑﺎﺭﻩ ﭼﻨﺪ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺭﺗﺒﻪﺑﻨﺪﻯ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺰﺍﺭﺷــﻰ ﺁﻣــﺎﺩﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ‪ ،‬ﺭﺿﺎﻳﺖﻣﻨﺪﻯ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﺭﺗﺒﻪﺑﻨﺪﻯ ﻛﻴﻔﻰ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ‬ ‫ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ‪ 5‬ﺳــﺘﺎﺭﻩ ﻛﻴﻔﻰ ﻧﺸــﺪﻩ ﻭ ﻫﻢﺍﻛﻨــﻮﻥ ‪ 3‬ﻣﺪﻝ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ‪ 4‬ﺳــﺘﺎﺭﻩ‪ 10 ،‬ﻣﺪﻝ ‪ 3‬ﺳﺘﺎﺭﻩ‪ 5 ،‬ﻣﺪﻝ ﺩﻭ ﺳﺘﺎﺭﻩ‬ ‫ﻭ ‪ 14‬ﻣﺪﻝ ﺗﻚﺳــﺘﺎﺭﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ‪9‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫‪4‬ﺳــﺘﺎﺭﻩ‪31 ،‬ﺩﺭﺻﺪ ‪ 3‬ﺳــﺘﺎﺭﻩ‪16 ،‬ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻭ ﺳــﺘﺎﺭﻩ ﻭ‬ ‫‪44‬ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻚ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺤﻰﻧﻴــﺎ ﺑﺎ ﺑﻴــﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﻬﺒــﻮﺩ ﻛﻴﻔﻰ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻫــﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥﺧــﻮﺩﺭﻭ ‪ 12‬ﻣــﺪﻝ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮﻭﻩ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﻧﻴﺰ ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ‬ ‫ﺍﺯ ﺩﻭ ﺑﻪ ‪ 3‬ﺳــﺘﺎﺭﻩ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺣﺪﻭﺩ ‪90‬‬ ‫ﻣﺪﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ‪ 22‬ﻣﺪﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺳــﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺷﺮﻛﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﻣﻌــﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﺮﺍﻕ ﻭ‬ ‫ﺳﻮﺭﻳﻪ ﻋﻤﺪﻩﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪﻯ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺗﻮﻧﺲ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺰﺍﻳﺮ ﻭ ﺳﻮﺩﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ‬ ‫ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷــﺪﻩﺍﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﺁﻧﻜــﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ‪30‬ﺩﺭﺻﺪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫــﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧــﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺻــﺎﺩﺭﺍﺕ ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑــﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺳﻴﺘﺮﻭﺋﻦ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ‪30‬ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ‬ ‫ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺷــﺪﻥ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻧﻴﺰ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﺳــﻴﺘﺮﻭﻥ ﺗﻌﻬﺪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ‪30‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺒﻜﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻁ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ‬ ‫ﻭ ﺷــﺮﻃﻰ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺻﺎﻟﺤﻰﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ‬ ‫ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻴــﺰﺍﻥ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺳــﻰﻛﻰﺩﻯ‪ ،‬ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻨﺪﺍﻧﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﺸــﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳــﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ‬ ‫ﺗﻌﺮﻓــﻪ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺁﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳــﻴﺪ‪ ،‬ﺩﺭ‬ ‫ﺯﻣﻴﻨــﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﻗﻄﻌﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧــﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﻮﺍﺑﮕﻮﻯ‬ ‫ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺎﺷــﺪ‪ ،‬ﺗﻌﺮﻓــﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻳﻚ ﻃﺒﻘــﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﻳﺎﻓﺖ‪ .‬ﺍﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺒﻨﻰ‬ ‫ﺑﺮ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺿﻮﺍﺑــﻂ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﻇﻬﺎﺭ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺷــﻴﻮﻩﻧﺎﻣﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺛﺒﺖﺳﻔﺎﺭﺵ‬ ‫ﺑــﻪ ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﺍﺑــﻼﻍ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺗﺮﺧﻴﺺ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺳﺎﻳﺖ ﺛﺒﺖﺳــﻔﺎﺭﺵ ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺍﺯ ﺷــﺮﻛﺖ‬ ‫ﻣﺎﺩﺭ ﺷــﺪﻩﺍﻧﺪ ﺑﺎﺯ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺛﺒﺖﺳﻔﺎﺭﺵ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﻤﻨﻮﻋﻴـﺖ ﺷـﻤﺎﺭﻩﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫـﺎﻯ‬ ‫ﻏﻴﺮﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴــﺖ ﺍﻣﻴﺮ ﺣﺴــﻴﻦ ﻗﻨﺎﺗﻰ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ‬ ‫ﺩﻓﺘــﺮ ﻧﻴﺮﻭﻣﺤﺮﻛــﻪ ﻭ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪،‬ﻣﻌــﺪﻥ ﻭ‬ ‫ﺗﺠــﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴــﺖ ﺷــﻤﺎﺭﻩﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﺁﻻﻳﻨﺪﮔﻰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺧﺒﺮ‬ ‫ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻣﺼﺮﻑ ﺳــﻮﺧﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺳــﻨﺠﺶ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺩﻯ ﺍﻛﺴﻴﺪ‬ ‫ﻛﺮﺑﻦ ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺑﻮﺩﻩ‪ 175 ،‬ﮔﺮﻡ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ‬ ‫ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﺪﺩ ‪ 180‬ﮔﺮﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ‬ ‫ﻫﺪﻑﮔﺬﺍﺭﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﻋﺪﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻣﺴﺎﻝ ‪163‬‬ ‫ﮔﺮﻡ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ‪ 150‬ﮔﺮﻡ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ‬ ‫‪ 130‬ﮔﺮﻡ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﻗﻨﺎﺗﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ‬ ‫ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﻩ ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ‬ ‫ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩﮔﺬﺍﺭﻯ ﺁﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﻧﻮﻳﻦ ﺩﺭ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻧﻮﺭﻭﺯﻯ ﺳﺎﻳﭙﺎ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣــﻞ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺳــﺎﻳﭙﺎ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻃﺮﺡ ﺍﻣﺪﺍﺩ‬ ‫ﻧﻮﺭﻭﺯﻯ ﮔﺮﻭﻩ ﺳــﺎﻳﭙﺎ ﺍﺯ ‪ 25‬ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ ‪ 14‬ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﺿﺎﻳﺖ‬ ‫ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎﻥ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﺎﻳﭙﺎﻧﻴﻮﺯ‪ ،‬ﺭﺣﻴﻢ ﻋﻠﻴﺸــﺎﻫﻰ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﻃﺮﺡ‬ ‫ﺧﺪﻣــﺎﺕ ﻭ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻧﻮﺭﻭﺯﻯ ﺳــﺎﻝ ‪ 96‬ﺍﻓﺰﻭﻥﺑﺮ ‪ 450‬ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺳــﺎﻳﭙﺎ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ‬ ‫ﺍﺯ ‪ 4500‬ﻧﻴﺮﻭ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳــﺮ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‪ .‬ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳــﺎﻳﭙﺎﻳﺪﻙ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳــﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﺻﻮﻟﻰ ﻭ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻰ ﮔﺮﻭﻩ ﺳــﺎﻳﭙﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺟﻠﺐ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮﻯ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻯ‪ ،‬ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻧﻮﺭﻭﺯﻯ ﺳــﺎﻝ ‪ 96‬ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻣﺒﻨﺎ ﻭ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳــﻄﺢ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻭﻯ‬ ‫ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰﻫﺎﻯ ﻛﺸــﻴﻚ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﺷــﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﮔﺮﻭﻩ ﺳــﺎﻳﭙﺎ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺷــﻬﺮﻫﺎﻯ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ ﻧﻮﺭﻭﺯﻯ ﺯﻳﺮﭘﻮﺷــﺶ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻣﺪﺍﺩﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬ ‫ﺩﺭ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ ﺳــﻴﺎﺣﺘﻰ ﺯﻳﺎﺭﺗﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻮﺭﺕ ﺷﺒﺎﻧﻪﺭﻭﺯﻯ ﭘﺬﻳﺮﺍﻯ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻰ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﺪ‪ :‬ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻧﻮﺭﻭﺯﻯ ﺳﺎﻝ ‪ 96‬ﺳﺎﻳﭙﺎ‪ ،‬ﻫﻤﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﻣﺪﺍﺩﻯ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺭﺩﻳﺎﺏ )‪ (AVL‬ﻣﺠﻬﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪﻫﺎﻯ ﻣﻴﺪﺍﻧﻰ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻯ ﻛﻨﺘﺮﻟﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ‪ .‬ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳــﺎﻳﭙﺎﻳﺪﻙ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺳــﺎﺯ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ‬ ‫ﺑــﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻧــﻮﺭﻭﺯﻯ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﻃــﻮﻝ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡ ﺍﻣﺪﺍﺩ‬ ‫ﻧﻮﺭﻭﺯﻯ‪ ،‬ﺍﻓﺰﻭﻥﺑﺮ ‪ 120‬ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺍﻣﺪﺍﺩﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳــﺎﻳﭙﺎ ﻭ ﺳﺎﻳﭙﺎﻳﺪﻙ‬ ‫ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﺷﺒﻜﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯ ﻭ ﻧﺎﻭﮔﺎﻥ ﺍﻣﺪﺍﺩﻯ ﻭ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﻭ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺎﺱ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡ‪ ،‬ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ‬ ‫ﻭ ﺍﻓﺰﻭﻥﺑﺮ ‪ 130‬ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﺒﺎﻧﻪﺭﻭﺯﻯ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻃﺮﺡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ‪ .‬ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻫﻤﻪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰﻫﺎﻯ‬ ‫ﺳــﺎﻳﭙﺎ ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻧﻮﺭﻭﺯﻯ ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻃﺮﺡ ﺍﻣﺪﺍﺩ‬ ‫ﻧﻮﺭﻭﺯﻯ ﺳــﺎﻳﭙﺎ ﻧﺎﻭﮔﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﺍﺳــﺖ ﺑﺎ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ‪ ،‬ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺍﻣﺴــﺎﻝ‬ ‫ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 23‬اسفند ‪ 14 1395‬جمادی الثانی ‪1438‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬مارس ‪ 2017‬شماره ‪ 78‬پیاپی ‪2051‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت تعامل صنعت خودرو‬ ‫و قطعه برای تولید در تراز جهانی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گفته می شود مدیریت‬ ‫زمان در امر تولید‬ ‫بسیار مهم است‬ ‫به ویژه اگر قصد‬ ‫صادرات و داخلی سازی‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬طوالنی‬ ‫شدن روند بومی سازی ‬ ‫باعث می شود سهم‬ ‫بازار فرامرزی خود را از‬ ‫دست بدهیم‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از توان داخلی سازی ‪100‬درصدی قطعات‬ ‫قطعاتی که توجیه اقتصادی ندارند‬ ‫امید رضایی‪:‬‬ ‫امروز بسیاری از خودروسازان هم رده از نظر کیفیت‬ ‫موتورها به سطح ایران نمی رسند‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫کش��ورهای صنعتی فعال در صنع��ت خودرو دنیا‬ ‫قطعات موردنیاز خود را از کشورهای فعال در صنعت‬ ‫قطعه تهیه می کنند و به طور معمول این گونه نیست‬ ‫که در داخل کش��ور موردنظر تمام قطعات صددرصد‬ ‫داخلی سازی شده باش��د‪ ،‬همان گونه که کشورهایی‬ ‫در صنع��ت قطع��ه فعالی��ت دارن��د که خودروس��از‬ ‫نیس��تند‪ .‬ازاین رو عنوان می شود سرمایه گذاری برای‬ ‫خودکفای��ی صددرص��دی قطعات در داخل کش��ور‬ ‫هزینه ک��رد نامطل��وب و از دس��ت دادن س��رمایه ها‬ ‫اس��ت‪ .‬در این گزارش‪ ،‬گسترش صنعت سراغ برخی‬ ‫کارشناس��ان صنعت قطعه رفته و درباره قطعاتی که‬ ‫زمینه تولید و خودکفایی صددرصدی در کشور برای‬ ‫انها فراهم اس��ت‪ ،‬به گفت وگ��و پرداخته که در ادامه‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫‹ ‹داخلی سازی قطعات حجیم و بزرگ‬ ‫امید رضایی‪ ،‬مشاور انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫و نیرومحرکه و قطعه س��ازی ایران‪ ،‬در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که ظرفیت و زمین ه خودکفایی صددرصدی‬ ‫در ک��دام قطع��ات در کش��ور فراه��م اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫قطعاتی که درحال حاضر در داخل زمینه خودکفایی‬ ‫صددرصدی ان مهیاست و خودروسازان به ان اذعان‬ ‫دارند قطعاتی اس��ت که حجم و وزن زیادی دارند و‬ ‫به طور معمول تمام کش��ورها نیز از این نوع قطعات‪،‬‬ ‫داخلی س��ازی خود را اغ��از می کنند‪ .‬به همین دلیل‬ ‫صادرات ب��رای صادرکننده و واردات برای واردکننده‬ ‫توجیه اقتصادی ندارد و این قطعات ش��امل قطعات‬ ‫تزیین��ی خ��ودرو‪ ،‬داش��بورد‪ ،‬صندلی‪ ،‬س��قف و نیز‬ ‫قطعاتی اس��ت که نیاز به فناوری باالیی ندارند مانند‬ ‫افتاب گیر‪ ،‬کنس��ول وسط‪ ،‬سپر جلو‪ ،‬تاقچه عقب و‪...‬‬ ‫پیش تر ایینه جزو این قطعات بود اما امروز انها جزو‬ ‫قطعات های تک بوده و هوشمند تولید می شوند و تا‬ ‫حدودی نیازمند فناوری هستند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬بدنه نی��ز از قطعاتی اس��ت که می توان‬ ‫ب��ه بومی س��ازی ان پرداخ��ت زی��را ج��زو قطعات‬ ‫س��خت افزاری بوده و واردات و صادرات ان به س��ود‬ ‫علی جهان افروز‪:‬‬ ‫امروز بیشترین زمان برای تصمیم در امر اجرایی کار است‪.‬‬ ‫اما در مرحله تولید به قطعه سازان فشار وارد می شود‬ ‫خودروس��از نیس��ت و از انجا که نیاز به برنامه ریزی‬ ‫و فن��اوری باالیی ندارند داخلی س��ازی انها زمان بر و‬ ‫سخت نیست‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه ادامه داد‪ :‬درواقع پیشرفت‬ ‫این محصوالت بیش��تر در بحث بهره وری مواد اولیه‬ ‫و افزایش س��رعت تولید انها است‪ .‬برای نمونه نسل‬ ‫جدی��د صندلی ها با فناوری های جدید در حال تولید‬ ‫اس��ت که از هیتر پش��ت و کف‪ ،‬ی��ا صندلی برقی و‬ ‫ایربگ دار در ان استفاده می شود و شرایط و وضعیت‬ ‫انها نسبت به گذشته بسیار متفاوت شده اما صندلی‬ ‫که در بیش��تر خودروهای داخلی در حال اس��تفاده‬ ‫اس��ت اس��تاندارد بوده اگرچه دارای فن��اوری باالیی‬ ‫نیس��ت‪ .‬بنابراین کش��ور این توان را دارد تا در بحث‬ ‫صندلی ها خودکفایی صددرصدی داشته باشد‪.‬‬ ‫مشاور انجمن تخصصی صنایع همگن و نیرومحرکه‬ ‫و قطعه سازی ایران در ادامه به برخی دیگر از قطعات‬ ‫خودرو اش��اره کرد و گفت‪ :‬موکت کف‪ ،‬کفی صندوق‬ ‫و تایر نیز از قطعاتی اس��ت که نیاز به واردات در این‬ ‫زمینه ها وج��ود ندارد؛ در بحث تایر نیز س��ازندگان‬ ‫ایران��ی فعالیت گس��ترده و مس��تمری داش��ته اند و‬ ‫س��رمایه گذاری های الزم در ای��ن صنف انجام ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین ب��رای خودکفای��ی صددرصدی این‬ ‫قطعات در داخل مشکلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹موت�ور و س�رمایه گذاری ب�رای‬ ‫خودکفایی ان‬ ‫رضای��ی در ادامه به موتور خودرو به عنوان فرصتی‬ ‫برای توانمندس��ازی این صنعت اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫قطع��ه ای که برای هر خودروس��از کلیدی بوده و در‬ ‫داخل نیاز اس��ت تا ب��رای ان دوباره خودروس��ازان‬ ‫س��رمایه گذاری داش��ته باش��ند‪ ،‬موتور خودرو است‪.‬‬ ‫در س��ال های گذشته صنعت خودرو توانست فناوری‬ ‫ای��ن موتوره��ا را از فرانس��ه وارد کن��د و امروز خود‬ ‫تولیدکنن��ده موتورهای ای اف‪ ،۷‬تی یو‪ ۵‬و موتور ملی‬ ‫اس��ت‪ .‬البته بخشی از قطعات همچنان وارد می شود‬ ‫اما خوش��بختانه کشور به مرحله ای از خودکفایی در‬ ‫بحث موتور خودرو دست یافته است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در این قطعه سرمایه گذاری های مناسبی‬ ‫از سوی مگاموتور‪ ،‬ایران خودرو انجام شده و کالیبریزه‬ ‫ک��ردن نیز برعهده ش��رکت ایپکو (ش��رکت تحقیق‬ ‫طراحی و تولید موتور ایران خودرو) بوده است‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطع��ه ادامه داد‪ :‬این موتورها در‬ ‫بحث ی��ورو ‪ ۳‬و ‪ ۴‬انتظارها را براورده کردند‪ ،‬اگرچه‬ ‫برای روزام��دی نیاز به کار بیش��تری دارد اما امروز‬ ‫بس��یاری از خودروس��ازان ه��م رده از نظ��ر کیفیت‬ ‫موتورها به س��طح ایران نمی رس��ند که از ان جمله‬ ‫خودروهای چینی است که قابلیت های موتورهای ان‬ ‫به سطح موتورهای ایرانی نمی رسد زیرا توانسته ایم با‬ ‫مراوده انتقال فناوری داش��ته و بخش زیادی از ان را‬ ‫داخلی سازی کنیم‪.‬‬ ‫وی همچنین به همکاری دانش��گاه و صنعت اشاره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬تمام این ام��ور نتیجه ارتباط صنعت و‬ ‫دانش��گاه ها و مباحث دانش بنیان است که همچنان‬ ‫نیاز به کار بیش��تر دارد‪ .‬هرگونه س��رمایه گذاری در‬ ‫بح��ث موتور باز هم کاف��ی نخواهد بود زی��را موتور‬ ‫روز ب��ه روز ازنظر وزن‪ ،‬مصرف و حجم تغییر می کند‬ ‫و س��رمایه گذاری روی ان مطل��وب ب��وده و بای��د‬ ‫مس��تمر باشد‪ .‬محصوالت الس��تیکی و شیشه نیز از‬ ‫دیگر مواردی اس��ت که می توان ب��ا دانش داخلی به‬ ‫خودکفایی صددرصدی رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹داخلی سازی ‪80‬درصدی‬ ‫به نظر می رس��د با تغییر مدل ها‪ ،‬فناوری ها توسعه‬ ‫یافت��ه و به همان نس��بت نیز بیش��تر قطعات دچار‬ ‫تحول می ش��وند و حتی ب��رای قطعاتی کم اهمیت تر‬ ‫نی��از به تحول اس��ت‪ .‬علی جهان اف��روز‪ ،‬مدیر تولید‬ ‫شرکت ریخته گری دقیق پوالدیر‪ ،‬درباره توان داخلی‬ ‫ب��رای خودکفایی صددرصدی قطع��ات گفت‪ :‬امروز‬ ‫خودروهایی مانن��د پراید و خانواده ان همچنین پژو‬ ‫و س��مند‪ ،‬که در ایران در حال تولید اس��ت بیش از‬ ‫‪۸۰‬درصد داخلی سازی شده اند و به طور تقریبی تمام‬ ‫قطع��ات انها در ایران س��اخته و تنها برخی قطعات‬ ‫جزئی مانند کیلومترش��مار و کامپیوتر وارد می شوند‬ ‫که این روند نش��ان می دهد کش��ور توانایی س��اخت‬ ‫صددرصدی این قطعات را از نظر فناوری دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬زمان��ی ک��ه قرار اس��ت خودرویی‬ ‫جدید در ایران تولید شود باید برای تمام قطعات ان‬ ‫برنامه ریزی شود و فرصت الزم برای داخلی سازی ان‬ ‫در اختیار قطعه سازان قرار گیرد زیرا بررسی نقشه ها‪،‬‬ ‫مذاکره با س��ازندگان و س��اخت قالب ها به زمان نیاز‬ ‫دارد تا قطعات اغاز به تولید‪ ،‬ازمون و تایید شوند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطع��ه افزود‪ :‬البته الزم اس��ت‬ ‫این کار با س��رعت بیش��تری اتفاق افتد اما به هرحال‬ ‫کش��ورهای صنعتی ب��رای ورود و عرض��ه مدل های‬ ‫جدی��د زم��ان الزم را ب��رای طراح��ی و تولید صرف‬ ‫می کنند بنابراین کار در زمینه فناوری زمان بر است‪.‬‬ ‫‹ ‹زمان کوتاه برای داخلی سازی‬ ‫گفته می ش��ود مدیریت زمان در امر تولید بس��یار‬ ‫مهم اس��ت به ویژه اگر قصد صادرات و داخلی س��ازی‬ ‫ی باعث‬ ‫داشته باش��یم‪ ،‬طوالنی شدن روند بومی ساز ‬ ‫می ش��ود سهم بازار فرامرزی خود را از دست بدهیم‪.‬‬ ‫جهان اف��روز دراین باره گفت‪ :‬امروز بیش��ترین زمان‬ ‫برای اخذ تصمیم در امر اجرایی کار است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در رس��اندن کار به مرحل��ه اجرا زمان به‬ ‫هدر می رود اما در مرحله تولید به قطعه سازان فشار‬ ‫ن را به نصف کاهش دهند و این‬ ‫وارد می شود که زما ‬ ‫دیرکرد در امور اجرایی باعث می شود ساخت قطعات‬ ‫موردنیاز به قطعه ساز داخلی سفارش داده نشود زیرا‬ ‫عنوان می ش��ود زم��ان کوتاه اس��ت و در نتیجه وارد‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫جهان اف��روز گفت‪ :‬اگر به دنب��ال فناوری جدید در‬ ‫امر تولید و داخلی س��ازی و نیز خودکفایی هس��تیم‬ ‫باید تمام عوامل با یکدیگر هماهنگ باشند و چنانچه‬ ‫زمینه اماده نباش��د سال ها طول می کشد تا کاری به‬ ‫سرانجام برسد‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫سمند سورن ای ال ایکس توربو‪ .‬کد‪58201‬‬ ‫‪37/955/000‬‬ ‫‪39/900/000‬‬ ‫هیوندای ولستر‪ 6 .‬ایربگ‪2016‬‬ ‫‪124/507/000‬‬ ‫‪128/000/000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‪.‬کد‪22009‬‬ ‫‪30/873/000‬‬ ‫‪32/300/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ال اف ‪.‬کامل با رادار ‪2017‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪186/000/000‬‬ ‫‪41/920/000‬‬ ‫‪45/800/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه دی ام ‪ .‬کامل نیوفیس‪.‬اتوپارک‪2017‬‬ ‫دنا با موتور ای اف‪7‬‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‪.‬ای ال ایکس‬ ‫پژو ‪ 207‬جدید‬ ‫‪42/549/000‬‬ ‫‪45/330/000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪.8‬کد‪27430‬‬ ‫‪37/388/000‬‬ ‫سوزوکی ویتارا اتومات کالس‪9‬‬ ‫‪135/388/000‬‬ ‫رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬کامل اتوماتیک‬ ‫سایپا ‪ 151‬اس ای‬ ‫تیبا‪-2‬هاچ بک ای ایکس (تنوع رنگ)‬ ‫‪43/500/000‬‬ ‫‪51/000/000‬‬ ‫‪37/700/000‬‬ ‫کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫‪109/900/000‬‬ ‫‪115/500/000‬‬ ‫‪79/055/000‬‬ ‫‪83/000/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل ‪ 2017‬نیوفیس‬ ‫‪18/696/000‬‬ ‫‪27/606/000‬‬ ‫‪140/000/000‬‬ ‫‪18/400/000‬‬ ‫‪28/200/000‬‬ ‫چانگان سی اس‪( 35‬مونتای)‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪64/026/000‬‬ ‫برلیانس اچ‪- 320‬اتوماتیک‬ ‫‪51/003/500‬‬ ‫‪52/000/000‬‬ ‫برلیانس اچ‪- 330‬اتوماتیک‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل نیوفیس‪+‬اتوپارک‬ ‫کیا ریو صندوقدار ‪2016‬‬ ‫‪66/000/000‬‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬نیوفیس کامل‪2017‬‬ ‫‪90/966/000‬‬ ‫‪54/233/000‬‬ ‫کیا ریو هاچ بک ‪ -‬کامل ‪2016‬‬ ‫کیا اپتیما جی اف کامل ‪ - 2017‬اتاق جدید جی تی‪+‬رادار‬ ‫کیا سورنتو اتاق جدید ‪ 204‬کامل ‪+2017‬اتوپارک‬ ‫تویوتا یاریس هاچ بک ‪2016‬‬ ‫‪88/500/000‬‬ ‫تویوتا یاریس صندوقدار ‪2016‬‬ ‫‪55/500/000‬‬ ‫تویوتا کمری هیبرید ایکس ال ای مدل ‪2016‬‬ ‫تویوتا کروال جی ال ای کامل ‪2016‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪153/000/000‬‬ ‫‪194/950/000‬‬ ‫‪197/000/000‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫‪86/000/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪240/000/000‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫‪109/000/000‬‬ ‫‪189/000/000‬‬ ‫‪196/000/000‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪109/000/000‬‬ ‫‪202/000/000‬‬ ‫‪243/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫‪118/000/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪159/000/000‬‬ ‫توقف فروش‬ ‫وارداتی‬ ‫‪117/000/000‬‬ ‫‪240/000/000‬‬ ‫توانای��ی ای��ران در صنعت‬ ‫قطع��ه اکن��ون در ش��رایط‬ ‫مطلوبی برای جهانی ش��دن‬ ‫ق��رار دارد و درحال حاض��ر‬ ‫قطعه سازانی در ایران فعالیت‬ ‫دارند که با کمک شرکت های‬ ‫خودروس��از خارج��ی ق��ادر‬ ‫محسن رزم خواه‬ ‫خواهند ب��ود در تراز جهانی‬ ‫عضو انجمن سازندگان‬ ‫فعالیت کنند‪.‬‬ ‫قطعات و مجموعه های‬ ‫ارتق��ای تولی��د و کیفیت‬ ‫خودرویی‬ ‫نیازمند توسعه سرمایه گذاری‬ ‫اس��ت و برای تولی��د در تراز‬ ‫جهانی نیازمند ماش��ین االت تولیدی پیشرفته هستیم که‬ ‫در عمل برای این موضوع برنامه ای وجود ندارد‪.‬‬ ‫ام��روز دولت ها در دنیا ب��ه حمای��ت از تولیدکنندگان‬ ‫برخاس��ته اند زیرا خرید ماشین االت پیشرفته برای ارتقای‬ ‫کیفیت و از سویی هزینه طراحی قطعات جدید و روزامد‪،‬‬ ‫نیازمند س��رمایه گذاری زیادی اس��ت و چنانچه همکاری‬ ‫مشترکی میان ش��رکت های داخلی و خارجی شکل گیرد‬ ‫و در ای��ن می��ان ش��رکت ها در بخش دانش مهندس��ی‪،‬‬ ‫ماش��ین االت‪ ،‬تجهیزات و ازمون و کنترل‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫نکنند همان ش��رایط گذش��ته تکرار خواهد شد‪ .‬ازاین رو‬ ‫ضروری اس��ت خودروس��از خارجی برای اینکه در تجربه‬ ‫جدی��د خود موفق ش��ود همکاری کاملی با قطعه س��ازان‬ ‫ایرانی داش��ته باش��د و انها را در زنجیره تامین خود وارد‬ ‫کند‪ .‬اگر صنعت خودرو ایران در جریان این مش��ارکت ها‬ ‫خواس��تار پیشرفت اس��ت باید ارتباط قوی و مستمری با‬ ‫قطعه سازان داخلی داشته باشد‪.‬‬ ‫در ش��رایط کنونی کش��ور و در جریان توس��عه صنعت‬ ‫خودرو ایران همکاری با ش��ریکانی امکانپذیر است که به‬ ‫تش��کیل ش��رکت های تیروان در ایران کمک کنند‪ .‬البته‬ ‫تحقق این امر نیز مستلزم سرمایه گذاری در صنعت قطع ه‬ ‫ایران اس��ت و چنانچه س��رمایه گذاری مناسبی در این باره‬ ‫انجام نش��ود توس��عه این صنایع کلیدی ب��ا کندی همراه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش ‪۱۵‬درصدی‬ ‫نرخ قطعات یدکی پرمصرف‬ ‫س��خنگوی اتحادی��ه صن��ف‬ ‫فروش��ندگان لوازم یدکی خودرو و‬ ‫ماشین االت از افزایش ‪۱۵‬درصدی‬ ‫برخ��ی اق�لام و قطع��ات یدک��ی‬ ‫پرمص��رف در ب��ازار خب��ر داد و‬ ‫گفت‪ :‬این تغییر قیمت در راستای‬ ‫افزای��ش نرخ مواد اولی��ه موردنیاز‬ ‫تولیدکنندگان داخلی ناش��ی از نوسان نرخ ارز در ماه های‬ ‫پایانی سال بوده است‪.‬‬ ‫س��یدمهدی کاظمی در گفت وگو با خبرخ��ودرو اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ب��ا افزایش نرخ ارز‪ ،‬قیمت قطعات تولیدی و وارداتی‬ ‫در بازار قطعات یدکی افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشاره به تاثیر نرخ ارز بر قیمت و جریان‬ ‫بازار قطعات یدکی گف��ت‪ :‬در جریان کاهش تقاضا و افت‬ ‫مراجعه به بازار قطعات یدکی متاس��فانه ن��رخ ارز و تاثیر‬ ‫ان ب��ر قیمت ه��ا‪ ،‬بازار قطعات یدکی را با رکود بیش��تری‬ ‫روب��رو کرده و انتظار می رود در هفته های منتهی به پایان‬ ‫سال تا حدودی بازار قطعات یدکی شاهد تغییر و افزایش‬ ‫تقاضا باشد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با توجه به انتقاد از کیفیت قطعات داخلی‬ ‫ن قطعات در بازار مرب��وط به کارگاه های‬ ‫گفت‪ :‬عرضه ای�� ‬ ‫تولیدی بدون مجوز اس��ت که ازس��وی برخی از کارگران‬ ‫کارخانه های تولیدی ایجاد شده است‪ .‬درحال حاضر بخش‬ ‫مهمی از قطعات بی کیفیت از گمرکات به طور رسمی وارد‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫سخنگوی اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو‬ ‫و ماشین االت در ادامه با اشاره به طرح شناسنامه دار کردن‬ ‫قطعات یدک��ی در کنترل و ورود قطع��ات تقلبی به بازار‬ ‫گف��ت‪ :‬کمیت��ه ای در زمینه شناس��نامه دار کردن قطعات‬ ‫خودرو تشکیل ش��ده که انتظار می رود در ورود و کنترل‬ ‫قطعات به بازار نقش موثری داشته باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در این راس��تا تمهیدات جدی��دی با کمک‬ ‫دس��تگاه های نظارت��ی و همچنی��ن تولیدکنن��دگان و‬ ‫انجمن های قطعه س��ازی برای شناسنامه دار کردن قطعات‬ ‫خودرو پیش بینی شده چنانچه هر هفته جلساتی در اداره‬ ‫صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با حضور ستاد مبارزه با قاچاق‪ ،‬گمرک و استاندارد و برخی‬ ‫از مدیران شرکت های خودرویی و همچنین اعضای انجمن‬ ‫قطعه سازان برگزار می شود‪.‬‬ ‫کاظمی با اش��اره به برخی پیش بینی ه��ا درباره کنترل‬ ‫ورود قطعات تقلبی و بی کیفیت به بازار افزود‪ :‬در راستای‬ ‫برگزاری این جلسات انتظار می رود در ماه های اینده شاهد‬ ‫برطرف شدن مش��کل ورود قطعات تقلبی و بی کیفیت به‬ ‫کشور باشیم‪ .‬البته در راستای این اقدامات و هماهنگی ها‬ ‫نتایج خوبی به دست امده به طوری که برخی از قطعات کد‬ ‫رهگیری دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬اسفند ‪ 14 1395‬جمادی الثانی ‪1438‬‬ ‫خودروی بین الملل‬ ‫‪ 13‬مارس ‪ 2017‬شماره ‪ 78‬پیاپی ‪2051‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نگرانی نداشتن دایملر‬ ‫نسبت به برکسیت یا ترامپ‬ ‫مدیرعامل دایملر اعالم کرد این شرکت به نگرانی ها نسبت به‬ ‫تعرفه های وارداتی در انگلیس و امریکا اهمیت نمی دهد‪.‬‬ ‫به گزارش پرش��ین خ��ودرو‪ ،‬دیت��ر زچه گفت‪ :‬این ش��رکت‬ ‫نسبت به تحوالت بیش��تر اسوده خاطر است و به سرمایه گذاری‬ ‫در امری��کا که در ان ‪ 22‬هزار کارمن��د دارد‪ ،‬ادامه می دهد‪ .‬وی‬ ‫درب��اره مذاکرات انگلیس برای خ��روج از عضویت اتحادیه اروپا‬ ‫(برکس��یت) گفت‪ :‬منطق در پایان موفق خواهد شد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫دایملر گفت‪ :‬اقدام پژوسیتروئن برای خرید اپل تاثیری بر دایملر‬ ‫ندارد و دایملر بدون نیاز به خرید سایر نشان (برند)های تجاری‪،‬‬ ‫رش��د خواهد کرد‪ .‬به گزارش رویترز‪ 3 ،‬خودروساز بزرگ المان‬ ‫ش��امل فولکس واگن‪ ،‬دایملر و ب ام و سرمایه گذاری سنگینی در‬ ‫مکزیک انجام داده اند‪ .‬این کشور هزینه های تولید کمتری نسبت‬ ‫ب��ه امریکا دارد و به صادرات خودروه��ای کوچکتر به امریکا که‬ ‫دومین بازار بزرگ خودروی جهان به شمار می رود‪ ،‬چشم دوخته‬ ‫است‪ .‬ترامپ تهدید کرده است امریکا برای خودروهایی که وارد‬ ‫می شوند‪ 35 ،‬درصد مالیات دریافت خواهد کرد‪.‬‬ ‫قول پژوسیتروئن‬ ‫برای حفظ کارکنان اسپانیایی ا پل‬ ‫مدیرعامل پژوسیتروئن به دولت اسپانیا متعهد شد قراردادهای‬ ‫کارگری فعلی در کارخانه ا پل در این کشور را پس از خرید این‬ ‫خودروساز حفظ خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش اخبار خودرو‪ ،‬س��ازنده خودروهای پژو و س��یتروئن‬ ‫اع�لام کرد صرفه جویی های برنامه ریزی ش��ده‪ ،‬از محل خرید و‬ ‫تحقیق و توسعه به جای تعطیلی کارخانه ها حاصل خواهد شد‪.‬‬ ‫ی نخس��ت وزیر اس��پانیا پس از اینکه خرید ا پل از‬ ‫ماریانو راخو ‬ ‫س مدیرعامل‬ ‫س��وی پژوس��یتروئن اعالم ش��د‪ ،‬با کارلوس تاوار ‬ ‫این گروه خودروس��ازی فرانسوی صحبت کرد‪ .‬دفتر نخست وزیر‬ ‫اس��پانیا اعالم کرد این گفت وگو سازنده بوده است و تاوارس به‬ ‫نخس��ت وزیر اس��پانیا درباره حفظ مشاغل اس��پانیایی و رعایت‬ ‫توافق های��ی ک��ه میان اتحادیه ه��ای کارگری و جن��رال موتورز‬ ‫امضا ش��ده بود‪ ،‬اطمینان داده است‪ .‬ا پل یک کارخانه بزرگ در‬ ‫زاراگوزا در شمال اسپانیا دارد‪ .‬این کارخانه یکی از ‪ 3‬کارخانه ای‬ ‫در اروپاس��ت که ا پل و پژوس��یتروئن پیش از این با یک قرارداد‬ ‫همکاری‪ ،‬در ان خودرو تولید می کردند‪ .‬همچنین پژوس��یتروئن‬ ‫ی��ک کارخانه در ویگو در ش��مال غربی اس��پانیا و یک کارخانه‬ ‫کوچکتر در خ��ارج از مادرید دارد که در ان به تولید با ظرفیت‬ ‫پایین مشغول است‪ .‬به گزارش رویترز‪ ،‬این دو خودروساز حدود‬ ‫‪۱۳‬هزار نفر را در اسپانیا به کار گرفته اند‪.‬‬ ‫امبوالنس ها به ردیاب بمب‬ ‫مجهز می شوند‬ ‫س��ازمان «دارپ��ا» (‪ )DARPA‬در طرح��ی ازمایش��ی تمام‬ ‫امبوالنس ها و وس��ایل نقلیه اتش نشانی را مجهز به سامانه های‬ ‫ردیابی بمب و تهدید هس��ته ای کرده اس��ت‪ .‬به گزارش مهر به‬ ‫نق��ل از دیلی میل‪ ،‬این س��ازمان امریکایی در طرح ازمایش��ی ‪۶‬‬ ‫ماه��ه امبوالنس ه��ای اورژان��س ایال��ت واش��نگتن را مجهز به‬ ‫ردیابی های هس��ته ای و رادیولوژیکی کرده است‪ .‬تاکنون در این‬ ‫ط��رح حدود ‪ ۷۳‬ردیاب در خودروهای اورژانس نصب ش��ده اند‪.‬‬ ‫ردیاب های ویژه که «س��یگما» (‪ )SIGMA‬نامیده می ش��وند‪،‬‬ ‫طوری طراحی شده اند که بین منبع اشعه تهدیدامیز و بی خطر‬ ‫تمایز قائل ش��وند‪ .‬همچنین ردیاب های س��یگما نخستین نقشه‬ ‫واقع��ی از می��زان اش��عه های رادیواکتیو در ش��هر را مش��خص‬ ‫کرده اند‪ .‬عالوه بر ان نش��انه های غیرمعمول که تهدید به شمار‬ ‫می این��د را نیز شناس��ایی می کنند‪ .‬جالب انک��ه دارپا به جای‬ ‫ی س��وار می ش��ود‪،‬‬ ‫ردیاب های بزرگی که در خودروهای تخصص ‬ ‫ردیاب هایی کوچک به اندازه یک دس��تگاه موبایل ساخته است‪.‬‬ ‫دارپ��ا عالوه بر ردیاب ه��ای بزرگی که در خودروهای اروژانس��ی‬ ‫نص��ب می ش��وند نمونه های کوچکت��ر و ارزان تری س��اخته که‬ ‫نیروه��ای پلی��س یا مقام��ات می توانند ان را ب��ه کمربند خود‬ ‫متصل کنند‪ .‬در همین زمینه وینس��نت تانگ مدیر پروژه دارپا‬ ‫می گوید‪ :‬اطالعات جمع اوری ش��ده به وسیله بخش اورژانس و‬ ‫اتش نشانی واشنگتن دی سی کمک می کند سامانه سیگما بهبود‬ ‫یابد تا در ش��هرهای بزرگ کش��ور از ان استفاده شود‪ .‬این طرح‬ ‫در تابستان ‪۲۰۱۶‬م (تابستان ‪ )95‬میالدی اغاز شد و بزرگترین‬ ‫و طوالنی ترین برنامه ازمایشی وسایل نقلیه مجهز به ردیاب های‬ ‫اشعه رادیواکتیو در پایتخت امریکا به شمار می اید‪.‬‬ ‫تنبیه کارمندان خاطی در رسوایی‬ ‫االیندگی فولکس واگن‬ ‫رییس هیات مدی��ره فولکس واگن اعالم ک��رد اقدام انضباطی‬ ‫ع�لاوه بر ده ها نفری که در ارتباط با رس��وایی االیندگی دیزلی‬ ‫از کار معل��ق ش��ده اند‪ ،‬در انتظ��ار کارمندان خاطی بیش��تری‬ ‫خواه��د بود‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬هانس دیتر پ��وش گفت‪ :‬انتظار‬ ‫می رود پیامدهای تقلب در ازمون های االیندگی دیزلی ش��امل‬ ‫کارمندان بیش��تری شود‪ .‬این خودروساز از اقدام علیه کارمندان‬ ‫خود به درخواست مقامات امریکایی خودداری کرده تا موفقیت‬ ‫پژوهش ها به خطر نیفتد‪ .‬پژوهش های حقوقی که فولکس واگن‬ ‫م��ورد توافق ب��ا مقامات امریکای��ی برای حل و فصل رس��وایی‬ ‫االیندگی دیزلی‪ ،‬به ‪ 3‬مورد اتهام در دیترویت اقرار خواهد کرد‪،‬‬ ‫به پایان می رسد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رویترز‪ ،‬در راس��تای توافق ‪4/3‬میلی��ارد دالری‬ ‫فولکس واگن با رگوالتورهای امریکا‪ ،‬این ش��رکت موافقت کرده‬ ‫اس��ت اصالح��ات گس��ترده ای را اج��را کند و به مدت ‪3‬س��ال‬ ‫زیرنظارت مستقل قرار گیرد‪.‬‬ ‫چینی ها از روش هایی‬ ‫مانند تولید و فروش‬ ‫محصول به شرکت های‬ ‫لیزینگ زیر مجموعه‬ ‫خود و گرفتن یارانه‬ ‫برای خودروهایی که‬ ‫حداقل استانداردهای‬ ‫الزم فنی سبز بودن را‬ ‫نداشتند برای گرفتن‬ ‫این یارانه ها استفاده‬ ‫کرده اند‬ ‫خودرو سازهای چینی یارانه ها را باال کشیدند‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫دولت چین توانست ‪ 2/3‬میلیارد یوان معادل ‪333‬‬ ‫میلی��ون دالر را از برخ��ی ش��رکت های متقلب پس‬ ‫بگیرد‪ .‬این را ش��یائو جی وزیر امور مالی این کش��ور‬ ‫اعالم کرد‪ .‬این پول از ش��رکت هایی پس گرفته شده‬ ‫که در قال��ب کمک به برنامه ارتق��ای خودروهای با‬ ‫انرژی سبز یارانه گرفته اما ان را برای این کار هزینه‬ ‫نکرده اند‪ .‬این ش��رکت ها براس��اس اعالم دولت چین‬ ‫یارانه های گرفته شده برای توسعه خودروهای برقی‬ ‫را در ج��ای دیگ��ری هزینه ک��رده و حتی در برخی‬ ‫موارد خودروی برقی نساخته اند‪.‬‬ ‫دولت مرکزی چین میلیاردها دالر خرج یارانه هایی‬ ‫کرده که برای ارتقای خودروهای برقی و خودروهای‬ ‫هیبریدی اختصاص یافته اند‪ .‬هدف از این کار کاهش‬ ‫الودگ��ی هوای ش��هرها و تش��ویق خودروس��ازهای‬ ‫داخلی این کش��ور برای رس��یدن ب��ه رقبای جهانی‬ ‫در فناوری های مربوط به س��اخت خودروهای برقی‬ ‫و پالگین هیبریدی است‪.‬‬ ‫سال گذش��ته میالدی‪ ،‬وزارت دارایی چین پس از‬ ‫بررسی های الزم درباره رسوایی های مربوط به تقلب‬ ‫در یارانه های خودروهای سبز به این نتیجه رسید که‬ ‫ده ها ش��رکت در استفاده نادرست از یارانه ها و تقلب‬ ‫در این زمینه دست داشته اند‪.‬‬ ‫خودروس��ازهای چین��ی ک��ه در ص��در انه��ا‬ ‫تولیدکنن��دگان اتوب��وس قرار دارن��د‪ ،‬از راهکارهای‬ ‫زی��ادی اس��تفاده کردن��د ت��ا بتوانند دراس��تفاده از‬ ‫یارانه ه��ای برنامه توس��عه خودروه��ای برقی تقلب‬ ‫کنند و موفق به این کار ش��دند‪ .‬انه��ا از روش هایی‬ ‫مانند تولی��د و فروش دروغین‪ ،‬ف��روش محصول به‬ ‫شرکت های لیزینگ زیرمجموعه خود و گرفتن یارانه‬ ‫برای خودروهایی که حداقل استاندادرهای فنی الزم‬ ‫برای س��بز بودن را نداشتند‪ ،‬برای گرفتن این پول ها‬ ‫استفاده کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹داستان دنباله دار‬ ‫سوءاستفاده از یارانه های خودروهای سبز در چین‬ ‫چین از کش�ورهایی اس�ت که هزینه های زیادی برای توس�عه ن�اوگان خودروهای برقی و‬ ‫هیبریدی کرده اس�ت‪ .‬دولت این کش�ور یارانه بس�یار زیادی به ش�رکت های خودروس�ازی‬ ‫مختلف اختصاص داده تا صرف توسعه خودروهای پاک شود اما مشکل از جایی اغاز می شود‬ ‫ک�ه بدانیم این ش�رکت ها به جای هزین ه ک�ردن یارانه ها برای خودروهای س�بز انها را جای‬ ‫دیگری هزینه کرده اند‪.‬‬ ‫اتفاق تازه ای نیس��ت و تنها به خودروسازهای داخلی‬ ‫این کش��ور محدود نمی شود‪ .‬در اوایل سپتامبر سال‬ ‫گذشته (ش��هریور ‪ )95‬چین ‪ 20‬شرکت خودروساز‬ ‫دیگر را به تقلب در اس��تفاده از یارانه های سبز متهم‬ ‫کرد که در میان انها نام های جهانی چون نیس��ان و‬ ‫هیوندای به چشم می خورد‪ .‬پیش از ان ‪ 5‬تولیدکننده‬ ‫اتوبوس در این کش��ور متهم به استفاده نابجا از این‬ ‫یارانه ها ش��ده بودند‪ .‬درواقع این ش��رکت ها به شکل‬ ‫غیرمج��از و ب��دون اینک��ه صالحیت الزم را داش��ته‬ ‫باشند‪ ،‬یارانه دریافت کردند‪.‬‬ ‫این شرکت ها متهم به این شدند که از قوانین یارانه ‬ ‫برای خودروهای سبز تقلب کرده و در مجموع یارانه‬ ‫‪ 4/5‬میلی��ارد دالری در یک س��ال برای خودروهایی‬ ‫گرفتند که سبز نیستند‪ .‬یک روز پیش از ان نیز وزیر‬ ‫دارایی چین نام ‪ 5‬خودروس��از را منتشر کرده بود که‬ ‫نزدیک به یک میلیارد یوان معادل ‪150‬میلیون دالر‬ ‫یارانه غیرقانونی دریافت کردند‪.‬‬ ‫اگرچ��ه در حال حاضر مهم ت��ر از کمک کردن به‬ ‫هیبریدی ها و برقی ها در چین‪ ،‬رسوایی به وجود امده‬ ‫ب ش��رکت های مختلف اس��ت اما کمک های‬ ‫در تقل ‬ ‫یارانه ای دولت به خودروهای برقی و هیبریدی باعث‬ ‫ش��د فروش این خودروها در سال ‪2015‬م (‪)93-94‬‬ ‫‪ 4‬برابر افزایش یافته و ‪331‬هزار وسیله نقلیه برقی و‬ ‫هیبریدی در این کشور فروخته شود‪.‬‬ ‫در فهرس��تی که سپتامبر س��ال گذشته (شهریور‬ ‫‪ )95‬منتش��ر شد عالوه بر نیس��ان و هیوندای‪ ،‬نشان‬ ‫(برند)های تجاری جیلی‪ ،‬جک و یک مورد بی وای دی‬ ‫هم حضور دارند‪.‬‬ ‫این رس��وایی ی��ک ضربه بزرگ ب��ه اعتبار صنعت‬ ‫خ��ودرو در چین بود و باعث ش��د دولت از رس��یدن‬ ‫جنجال بر سر چراغ عابر پیاده با ادمک زنانه در استرالیا‬ ‫ط��رح چراغ های عابر پیاده ب��ا ادمک های زنانه به‬ ‫عنوان بخش��ی از برنامه ترویج برابری جنس��یتی در‬ ‫استرالیا راه اندازی شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش عصرخودرو این برنام��ه که به صورت‬ ‫ازمایش��ی در شهر ملبورن اس��ترالیا به اجرا درامده‬ ‫ب��ه منظ��ور کاه��ش «پیش داوری های ناخ��وداگاه‬ ‫جنس��یتی» طراحی شده است‪ .‬با این حال نصب ‪10‬‬ ‫چراغ عابر پیاده در مرکز ش��هر ملبورن واکنش های‬ ‫متفاوتی را به دنبال داش��ته و منتقدان‪ ،‬این چراغ ها‬ ‫را غیرضروری می دانند‪ .‬طراحان این برنامه امیدوارند‬ ‫ک��ه در نهایت چراغ ه��ای عابر پیاده در تمام ش��هر‬ ‫عالئم زنانه و مردانه را به طور یکس��ان نمایش دهند‪.‬‬ ‫«مارتی��ن لتز» یکی از طراحان این چراغ ها می گوید‪:‬‬ ‫پیش��داوری های ناخوداگاه باعث تقویت کلیش��ه ها‬ ‫می ش��ود و روی تصمیم های روزم��ره و رویکرد افراد‬ ‫تاثیر می گ��ذارد‪ .‬به گفته لتز این چراغ ها می تواند به‬ ‫روشی عملی و مثبت توجه ما را به مشکالت ناشی از‬ ‫کلیش��ه های جنسیتی جلب کند‪ .‬مقامات شهرداری‬ ‫ملبورن تنها برای یک دوره ازمایش��ی یک س��اله به‬ ‫این طرح مجوز داده اند‪ .‬با این حال ش��هردار ملبورن‬ ‫به روزنامه هرالد سان گفته است‪ :‬من اماده انجام هر‬ ‫کاری برای برابری جنس��یتی هستم اما فکر می کنم‬ ‫که این نوع برنامه های پرهزینه بیش��تر باعث تمسخر‬ ‫می ش��ود‪ .‬چراغ های عابر پیاده ملبورن در شبکه های‬ ‫اجتماعی نیز بحث برانگیز شده است‪ .‬برخی به هزینه‬ ‫ای��ن طرح انتق��اد کرده اند‪ .‬منتق��دان دیگری به این‬ ‫طرح ایراد گرفته اند که چرا در بازنمایی جنس��یت از‬ ‫نشانه های کلیشه ای استفاده کرده است‪ .‬در مقابل اما‬ ‫این طرح طرفداران زیادی نیز دارد‪ .‬فیونا ریچاردسون‬ ‫وزیر امور زنان در ایالت ویکتوریا در استرالیا می گوید‬ ‫ک��ه زنان به روش های زیادی از فضای عمومی حذف‬ ‫می ش��وند که جزئی اما چش��مگیر هستند‪ .‬وزیر امور‬ ‫زن��ان در بیانیه ای گفته که این طرح یک راه بس��یار‬ ‫عالی اس��ت تا فضای عمومی زنان را نیز شامل شود‪.‬‬ ‫سال گذشته نیز یکی از چراغ های عابر پیاده در محله‬ ‫ریچمون��د ملبورن به افتخار م��ری راجرز تغییر کرد‪.‬‬ ‫مری راجرز نخس��تین زنی است که در سال ‪1920‬م‬ ‫(‪ )1298-1299‬عضو شورای شهر ملبورن شد‪.‬‬ ‫به هدف پیش بینی شده خود یعنی فروش ‪700‬هزار‬ ‫دس��تگاه خ��ودروی برقی و هیبریدی تا پایان س��ال‬ ‫‪2016‬م (‪ )94-95‬ناامید شود‪.‬‬ ‫دول��ت چین ب��ا اوضاع پی��ش امده دیگ��ر به این‬ ‫زودی ها برنامه ای برای اختصاص یارانه به خودروهای‬ ‫برق��ی و هیبریدی را نخواهد داش��ت و به جای ان به‬ ‫فکر افزایش اس��تانداردهای فنی ب��رای خودروهای‬ ‫الکتریک��ی و پالگی��ن هیبریدی اس��ت‪ .‬ای��ن یعنی‬ ‫چینی ه��ا اگر هم برنام��ه ای ب��رای دادن یارانه ها در‬ ‫اینده داشته باشند‪ ،‬ش��رایط ان را سخت تر خواهند‬ ‫کرد تا این پول ها به همه خودروها نرسد‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروهای الکتریکی در چین از ابتدا‬ ‫تا امروز‬ ‫صنع��ت خودروه��ای الکتریک��ی و هیبریدی در‬ ‫سراس��ر جهان به لطف عواملی چون حمایت دولت‪،‬‬ ‫تغیی��رات صنعت و تقاضای مصرف کننده ش��خصی‬ ‫با سرعت درحال پیش��رفت است‪ .‬در چین هم این‬ ‫بخش با س��رعت جلو رفته و از حمایت های دولت و‬ ‫بخش خصوصی بهره برده است‪.‬‬ ‫چینی ه��ا در س��ال ‪2009‬م (‪ )87-88‬ب��رای‬ ‫نخس��تین بار براس��اس اعالم انجمن تولیدکنندگان‬ ‫خودرو این کش��ور امریکا را پشت س��ر گذاشته و با‬ ‫فروش ‪ 13/9‬میلیون دس��تگاه در مقایسه با فروش‬ ‫‪ 10/43‬دستگاه خودروی امریکا‪ ،‬از این کشور پیشی‬ ‫گرف��ت‪ .‬این حجم از درخواس��ت ها برای خودرو که‬ ‫بخش��ی از ان به بزرگتر شدن قشر متوسط در این‬ ‫کش��ور و پولدارتر ش��دن بخش بزرگی از جامعه ان‬ ‫بازمی گردد‪ ،‬باید به شکلی از سوی دولت پاسخ داده‬ ‫می ش��د که دولت چین بهترین راه را در حمایت از‬ ‫تولید خودروهای برقی و هیبریدی دید‪.‬‬ ‫اکن��ون هدف دولت چین این اس��ت که تا س��ال‬ ‫‪2020‬م (‪ )98-99‬تع��داد خودروه��ای هیبریدی و‬ ‫برقی که در جاده های این کش��ور تردد می کنند به‬ ‫یک میلیون دستگاه برسند‪ ،‬اگرچه با شرایط پیش رو‬ ‫و بازپس گی��ری یارانه هایی که خ��رج چیزهایی به‬ ‫غی��راز خودروهای برقی و هیبریدی در این کش��ور‬ ‫شد‪ ،‬باید دید چینی ها می توانند به این هدف برسند‬ ‫یا خیر‪.‬‬ ‫دول��ت چی��ن همچنین یک چارچوب مش��خص‬ ‫از سیاس��ت ها را برای سرعت بخش��یدن به توسعه‬ ‫ی خودروهای برق��ی ارائه و همزم��ان برای‬ ‫فن��اور ‬ ‫تش��ویق بازار برای رفتن به سمت تحقیق و توسعه‬ ‫نیز تالش کرده است‪.‬‬ ‫چین یکی از کش��ورهای پیش رو در اس��تفاده از‬ ‫انرژی های پاک مانند انرژی خورش��ید و باد اس��ت‪.‬‬ ‫از ای��ن رو اگر این اتفاق ها نمی افتاد و ش��رکت های‬ ‫خودروسازی در ازای دریافت این پول ها «هیچ» به‬ ‫جای خودروی برقی و هیبریدی تحویل نمی دادند‪،‬‬ ‫ش��اید امید بیش��تری می رفت که ش��هرهای الوده‬ ‫این کش��ور به وی��ژه پکن از الودگی کش��نده ای که‬ ‫دامن شان را گرفته رهایی یابند‪.‬‬ ‫پکن یکی از ‪ 4‬ش��هری اس��ت که قرار اس��ت در‬ ‫کمتر از یک دهه اینده تردد خودروی دیزلی در ان‬ ‫ممنوع ش��ود تا بلکه چاره ای برای الودگی این شهر‬ ‫باش��د‪ .‬در نتیجه‪ ،‬پکن یا هر ش��هر دیگر در جهان‬ ‫اگر بخواهد اثرگذاری بیشتری در سیاست های خود‬ ‫برای مبارزه با الودگی هوا ببیند‪ ،‬ش��اید بهتر باشد‬ ‫که س��ازوکارهای قدرتمندتری برای این کار درنظر‬ ‫بگیرد؛ سیاس��ت هایی ک��ه در مح��ل تولید خودرو‬ ‫روی مراحل س��اخت نظارت کند یا شاید بهتر باشد‬ ‫دولت ها در سراسر دنیا و نه تنها در چین خود را از‬ ‫ماجرا کامال کنار نکشیده و به دادن مشوق ها بسنده‬ ‫نکنند‪.‬‬ ‫دولت چین حاال که پول ها را از تقلب کننده ها پس‬ ‫گرفته باید به فکر راهکاری جدی تر برای رسیدن به‬ ‫اه��داف بلندپروازانه اش در بخش خودروهای پاک و‬ ‫رفع الودگی هوا باشد‪.‬‬ ‫منبع‪Reuters :‬‬ ‫اخراج ‪ ۱۱۰۰‬نفر از کارکنان کارخانه امریکایی جنرال موتورز‬ ‫جنرال موت��ور ب��ا تغیی��ر تولید یک خ��ودرو به‬ ‫تنس��ی‪ ۱۱۰۰ ،‬نفر از کارکنان خ��ود در کارخانه‬ ‫مونت��اژ خودروی النس��ینگ دلتا تاون ش��یپ در‬ ‫میشیگان را اخراج خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بزرگترین خودروساز امریکا‬ ‫سال گذش��ته ‪ ۸۰۰‬ش��غل در کارخانه اسپرینگ‬ ‫هیل تنس��ی برای ساخت مدل جدید شاسی بلند‬ ‫جی ام سی اکادیا اضافه کرد‪.‬‬ ‫س��خنگوی جنرال موتورز اظهار ک��رد کارخانه‬ ‫النس��ینگ به س��اخت مدل های بی��وک انکالو و‬ ‫شورولت تراورس ادامه می دهد‪.‬‬ ‫جن��رال موتورز حت��ی پس از اینک��ه در ژانویه‬ ‫اعالم کرد یک میلیارد دالر دیگر در کارخانه های‬ ‫امریکایی خود سرمایه گذاری خواهد کرد‪ ،‬تعدیل‬ ‫در یک کارخانه دیگر خود را اعالم کرد‪.‬‬ ‫دونال��د ترام��پ‪ ،‬رییس جمه��وری امری��کا‪ ،‬در‬ ‫راس��تای وع��ده انتخاباتی خ��ود ب��رای افزایش‬ ‫فرصت های ش��غلی تولی��دی در امریکا و ممانعت‬ ‫از س��رمایه گذاری صنعت خ��ودرو در مکزیک‪ ،‬از‬ ‫جنرال موتورز و س��ایر خودروسازان خواسته است‬ ‫خودروهای بیشتری در این کشور تولید کنند‪.‬‬ ‫جنرال موتورز اعالم کرده اس��ت ی��ک میلیارد‬ ‫دالر س��رمایه گذاری به این شرکت امکان خواهد‬ ‫داد ‪ ۱۵۰۰‬ش��غل امریکایی را ایجاد و حفظ کند‬ ‫اما مش��خص نکرده چه مشاغلی قرار است حذف‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫این خودروس��از امریکایی در نوامبر اعالم کرده‬ ‫ب��ود زمانی ک��ه ش��یفت س��وم در کارخانه های‬ ‫لورداس��تون اوهایو و النس��ینگ گران��د ریور در‬ ‫ژانویه به پایان برسد‪ ،‬حدود ‪ ۲۰۰۰‬شغل را حذف‬ ‫خواهد کرد‪ .‬این ش��رکت در دس��امبر اعالم کرد‬ ‫قصد دارد ش��یفت دوم را لغو کند و حدود ‪۱۳۰۰‬‬ ‫ش��غل در کارخانه مونتاژ دیترویت همترامک در‬ ‫مارس حذف می کند‪.‬‬ ‫به گزارش رویترز‪ ،‬تعدیل این مش��اغل به دلیل‬ ‫تقاضای کمتر برای خودروهای سواری بوده است‬ ‫زیرا امریکایی ها ترجیح می دهند شاس��ی بلندها و‬ ‫خودروهای بزرگتر دیگر را خریداری کنند‪.‬‬ ‫توسعه صنایع‬ ‫‪ 23‬اسفند ‪ 14 1395‬جمادی الثانی ‪1438‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬مارس ‪ 2017‬شماره ‪ 78‬پیاپی ‪2051‬‬ ‫خبر‬ ‫رایزنی اوکراین با ایران‬ ‫برای اجرای طرح های راه سازی‬ ‫وزارت راه و شهرسازی‬ ‫و دیگر مسئوالن‬ ‫وابسته به توسعه‬ ‫زیرساخت های‬ ‫حمل ونقل در سال‬ ‫‪ ۹۵‬نگاه و راه های‬ ‫جدیدی برای این‬ ‫صنایع داشته اند و‬ ‫توانسته اند پروژهای‬ ‫توجیه پذیری را اغاز‬ ‫کنند‪ .‬با این حال‬ ‫بزرگترین این اقدامات‬ ‫ورود ‪ ۳‬هواپیمای‬ ‫جدید ایرباس بوده‬ ‫است و باید منتظر ماند‬ ‫و دید در سال های‬ ‫بعد این تصمیم ها و‬ ‫برنامه ها چطور و چگونه‬ ‫دنبال می شود‬ ‫خروج از رکود اقتصادی با توسعه حمل ونقل‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬در هر ک��دام از زیرس��اخت های ‪ ۴‬گانه‬ ‫حمل ونقل اقداماتی قابل توجه انجام ش��د‪ .‬اغاز تولید‬ ‫دو ه��زار واگن مترو با همکاری ایدرو‪ ،‬افزوده ش��دن‬ ‫تعدادی واگن قطار های بین شهری در روزهای پایانی‬ ‫سال به مناس��بت ایام نوروز ‪ ،۹۶‬افزایش ریل سازی‪،‬‬ ‫خرید ‪ ۲۰۰‬هواپیما و ورود ‪۳‬هواپیمای ایرباس جدید‬ ‫به ناوگان هوایی ایران‪ ،‬س��فارش ساخت ‪ ۸‬کشتی به‬ ‫کره‪ ،‬توسعه راه های جاده ای و نوسازی و بهسازی انها‬ ‫و‪ ...‬بخش��ی از اقدامات ایران در سال ‪ ۹۵‬برای توسعه‬ ‫راه های حمل ونقل مسافر و کاال بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت این پروژه ها با وجود‬ ‫کاه��ش بودجه های عمرانی پیش رفته اند؛ کاهش��ی‬ ‫که در پ��ی کمبود منابع مالی در ای��ران رقم خورد‪.‬‬ ‫انچه مس��لم اس��ت اینک��ه تامین مناب��ع مالی برای‬ ‫ت حمل ونق��ل فرایندی پیچیده‬ ‫پروژه های زیرس��اخ ‬ ‫و طوالنی م��دت دارد‪ .‬عالوه ب��ر منابع مالی‪ ،‬تخصص‬ ‫نیروهای انسانی نیز بر رشد و توسعه زیرساخت های‬ ‫حمل ونقل ایران موثر است‪ .‬وزیر راه و شهرسازی در‬ ‫مراسم استیضاح خود توانست نظر نمایندگان مجلس‬ ‫شورای اسالمی را درباره بهبود شرایط کلی پروژه های‬ ‫زیرس��اخت حمل ونقل جلب کند‪ .‬نمایندگان مجلس‬ ‫معتقدند اهمیت توسعه زیرساخت های حمل ونقل در‬ ‫ایران انچنان اس��ت که به عن��وان نیروی محرکه ای‬ ‫ب��رای اقتص��اد مل��ی معرف��ی می ش��ود‪ .‬ب��ه عقیده‬ ‫نمایندگان مجلس هنوز می توان راهکار های جدیدی‬ ‫را برای بهبود شرایط اندیشید‪.‬‬ ‫سیدحس��ین افضلی نماینده کمیسیون عمران که‬ ‫از اقدامات وزارت راه و شهرسازی گفت‪ :‬هر کشوری‬ ‫که از نظر مالی به مشکل برخورده است‪ ،‬از حوزه های‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬خدمات و گردش��گری ب��ه عنوان نیروی‬ ‫محرکه اقتصاد استفاده می کند‪ .‬در شرایط محدودیت‬ ‫منابع مالی هر کشوری که از این ظرفیت ها استفاده‬ ‫سیدحسین افضلی‪:‬‬ ‫در اقتصاد مقاومتی بر پروژه های ریلی تاکید شد و بر‬ ‫اساس ان‪ ،‬اعتبارات خوبی به این پروژه ها اختصاص یافت‬ ‫سیداحسن علوی‪:‬‬ ‫زیرساخت های حمل ونقل هوایی‪ ،‬جاده ای و ریلی‬ ‫به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای کشور نیستند‬ ‫کند می تواند از رکود خارج شود‪.‬‬ ‫توسعه زیرس��اخت های حمل ونقل موضوعی است‬ ‫که جای کار زیادی دارد و ما از انچه موردنیاز اس��ت‬ ‫بس��یار عقب تر هستیم‪ .‬با این حال چنانچه در زمینه‬ ‫توسعه زیرس��اخت های حمل ونقل فعالیت کنیم‪ ،‬به‬ ‫فاصله زمانی کمی سرمایه ها بر می گردد‪.‬‬ ‫نماینده مردم اقلید (اس��تان فارس) افزود‪ :‬در سال‬ ‫‪ ۹۵‬در هر ‪ ۴‬حوزه زیرساخت های حمل ونقل هوایی‪،‬‬ ‫ریل��ی‪ ،‬جاده ای و حتی دریایی اقداماتی انجام ش��ده‬ ‫که به طور کلی مثبت اس��ت و با توجه به مولفه های‬ ‫موردتاکید اقتصاد مقاومتی است‪ .‬در اقتصاد مقاومتی‬ ‫بر پروژه های ریلی تاکید شد و بر اساس ان‪ ،‬اعتبارات‬ ‫خوبی به این پروژه ها اختصاص یافت‪ .‬مجلس نیز در‬ ‫این زمینه همکاری های خوبی داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به این ترتیب در ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬سال اینده‪ ،‬شاهد‬ ‫رون��ق حمل ونقل ریلی خواهیم بود‪ .‬با این حال‪ ،‬نیاز‬ ‫اس��ت راه اهن به بنادر و امکان حمل بار متصل شود‪.‬‬ ‫همچنین ارتباط حومه ش��هر به شهر نیز باید درنظر‬ ‫گرفته ش��ود‪ .‬تا زمانی که زیرساخت های حمل ونقل‬ ‫ترکیبی ایجاد نشده و برنامه جامع حمل ونقل دنبال‬ ‫نشود‪ ،‬همواره با مشکل روبه رو خواهیم بود‪.‬‬ ‫افضل��ی درب��اره توانایی نی��روی انس��انی ایرانی از‬ ‫س��طوح برنامه ری��ز و مدیر ت��ا س��طوح اجرایی در‬ ‫پروژه های زیرساخت های حمل ونقل اینگونه توضیح‬ ‫داد‪ :‬توانمن��دی نیروه��ای انس��انی در پروژه ه��ای‬ ‫زیرس��اخت های حمل ونقل را می ت��وان از جنبه های‬ ‫مختلف مورد بررس��ی قرار داد‪ .‬مهندس��ان ایرانی در‬ ‫طراحی و اجرای این پروژه ها توانسته اند توانایی خود‬ ‫را به نمایش بگذارند‪ .‬ب��ه عبارت دیگر در پروژه های‬ ‫ریلی‪ ،‬جاده ای و حتی فرودگاه س��ازی از نظر طراحی‬ ‫و اج��را موف��ق بوده اند‪ .‬هرچن��د ضعف هایی در این‬ ‫زمینه وج��ود دارد اما به طور کلی در طراحی و اجرا‬ ‫مشکالت زیادی نداریم‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در‬ ‫ادامه به تجهیزات زیرس��اخت های حمل ونقل اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬امروز ش��رکت هایی در زمینه س��اخت‬ ‫تجهیزات ریل س��ازی‪ ،‬واگن سازی و‪ ...‬کار می کنند‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬نیازمند تخصص های بیشتری در این زمینه‬ ‫هس��تیم به طوری که بتوان تولیدات مان را به نیاز و‬ ‫تقاضای جامعه نزدیک کنیم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه عمران که در کارنامه کاری‬ ‫خود مدیریت طرح های عمرانی‪ ،‬عضویت در سازمان‬ ‫نظام مهندس��ی و ریاس��ت بخش عمران و نیز بخش‬ ‫راه‪ ،‬س��اختمان دو دانشگاه یاس��وج و شیراز را دارد‪،‬‬ ‫افزایش تخصص نیروهای انسانی در تولید مواد اولیه‬ ‫و فن��اوری را از دیگر الزامات پروژه های زیرس��اخت ‬ ‫حمل ونق��ل دانس��ت و افزود‪ :‬در برخ��ی از بخش ها‪،‬‬ ‫مصالح و مواد اولیه جدیدی به دس��ت امده است که‬ ‫اس��تفاده از انها می تواند هزینه های س��اخت و طول‬ ‫زمان اجرای پروژه را کاهش دهد‪ .‬تولید کنندگان باید‬ ‫محصوالت خود را به این س��مت هدایت کنند تا هم‬ ‫از هزینه ه��ای خود هم از طول زم��ان اجرای پروژه‬ ‫بکاهن��د که اینها در مجموع در اقتصاد ملی نیز تاثیر‬ ‫بسزایی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نوس�ازی زیرس�اخت های حمل ونق�ل‬ ‫مطالبه ای ملی‬ ‫سیداحس��ن علوی‪ ،‬عضو کمیسیون عمران مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی نیز به گس��ترش صنع��ت گفت‪:‬‬ ‫نوس��ازی ری��ل و هواپیما ی��ک مطالبه ملی اس��ت‪.‬‬ ‫فرس��ودگی ن��اوگان هوای��ی‪ ،‬ایمنی مس��افران را به‬ ‫خط��ر می اندازد‪ .‬دول��ت باوجود تم��ام محدودیت ها‬ ‫در س��ال اخی��ر در زمینه نوس��ازی ن��اوگان هوایی‬ ‫اقدامات شایس��ته ای داش��ته اس��ت‪ .‬بااین حال هنوز‬ ‫زیرس��اخت های حمل ونقل هوایی‪ ،‬ج��اده ای و ریلی‬ ‫به هیچ وج��ه پاس��خگوی نیازهای کش��ور نیس��تند‪.‬‬ ‫نماینده مردم س��نندج در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫افزود‪ :‬امروز توس��عه صنعت هوای��ی یک افتخار ملی‬ ‫اس��ت‪ .‬این صنعت در اش��تغالزایی و باال رفتن قدرت‬ ‫اقتصادی کش��ور تاثیر بس��زایی دارد‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اینکه عم��ر هواپیماهای ما به پایان رس��یده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مدت زیادی اس��ت که هواپیماهای ما بیشتر از عمر‬ ‫متوس��ط خود به جابه جایی مسافر می پردازند و این‬ ‫امر ایمنی مس��افران هوایی را زیر س��وال برده است‪.‬‬ ‫برنامه های نوس��ازی ناوگان هوایی در دولت های بعد‬ ‫هم باید ادامه داشته باشد‪ .‬هواپیمای خوب و نو حق‬ ‫مردم است و سزاوار نیست مردم به استفاده از ناوگان‬ ‫نامناس��ب مجبور ش��وند‪ .‬تاخیر در پروازها که عمده‬ ‫نارضایتی مردم از وضعیت حمل ونقل هوایی را درپی‬ ‫دارد‪ ،‬ریشه در فرسودگی ناوگان هوایی دارد‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬وزارت راه و شهرسازی و دیگر‬ ‫مسئوالن وابسته به توسعه زیرساخت های حمل ونقل‬ ‫در س��ال ‪ ۹۵‬نگاه و راه های جدیدی برای این صنایع‬ ‫داش��ته اند و توانس��ته اند پروژه��ای توجیه پذیری را‬ ‫اغاز کنند‪ .‬با این ح��ال بزرگترین این اقدامات ورود‬ ‫‪ ۳‬هواپیمای جدید ایرباس بوده اس��ت و باید منتظر‬ ‫ماند و دید در سال های بعد این تصمیم ها و برنامه ها‬ ‫چطور و چگونه دنبال می ش��ود‪ .‬در سال های گذشته‬ ‫با نوع��ی بی ثباتی در برنامه ه��ای اقتصادی و تدوین‬ ‫برنامه های متعدد رو به رو بوده ایم که امید می رود در‬ ‫س��ال و سال های اینده این بی ثباتی به پایان رسیده‬ ‫و برنامه ه��ای س��ال ‪ ۹۵‬در زمان مق��رر و با باالترین‬ ‫کیفیت اجرایی ش��ود‪ .‬تنها در این صورت اس��ت که‬ ‫می توان از حمل و نقل برای خروج از رکود اقتصادی‬ ‫بهره برد‪.‬‬ ‫افتتاح و کلنگ زنی ‪ ۴‬پروژه راه سازی مواصالتی بین ‪ ۳‬استان ‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از افتتاح و کلنگ زنی ‪ ۴‬پروژه راه سازی‬ ‫بین اس��تان های خوزستان‪ ،‬بوش��هر‪ ،‬کهگیلویه و بویراحمد خبر داد‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که به گفته اس��تاندار خوزستان‪ ،‬امسال ‪ ۲۷۰‬کیلومتر جاده در‬ ‫اس��تان به بهره برداری رسید و در دو سال اینده عملیات یک هزار کیلومتر‬ ‫جاده دیگر در استان اغاز می شود‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت‪ ،‬منوچهر‬ ‫رحمان��ی امروز در حاش��یه ایین افتت��اح ‪4‬خطه امیدیه ب��ه دیلم در جمع‬ ‫خبرن��گاران گفت‪ :‬امروز با حضور اس��تاندار ‪ 2/5‬کیلومتر از محور امیدیه به‬ ‫دیلم در مس��یر ورودی استان از سمت بوش��هر با اعتبار ‪۲۷‬میلیارد ریال از‬ ‫محل اعتبارات استانی و نفت افتتاح شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این محور که از دوخطه به ‪4‬خطه ارتقا یافته در مدت ‪ ۱۲‬ماه‬ ‫به اتمام رسیده است‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرس��ازی خوزس��تان عرض مسیر را ‪ ۱۱‬متر اعالم کرد و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬جاده امیدیه به دیلم محور ش��ریانی و اتصال کننده استان های‬ ‫خوزستان‪ ،‬بوشهر و کهگیلویه است و ازجمله راه های پرتردد استان به شمار‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫رحمان��ی گفت‪ :‬اتمام این پروژه کاهش مصرف س��وخت و زمان س��فر و‬ ‫افزایش ایمنی تردد را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫مدی��رکل راه و شهرس��ازی خوزس��تان همچنین در حاش��یه افتتاح ‪۱۱‬‬ ‫کیلومتر از محور ‪4‬خطه هندیجان به دیلم گفت‪ :‬این جاده بخشی از کریدور‬ ‫س��احلی کشور اس��ت که ‪ ۲۲۰‬کیلومتر ان در استان خوزستان قرار دارد و‬ ‫تاکنون ‪ ۱۶۰‬کیلومتر ان به بهره برداری رسیده است‪.‬‬ ‫منوچهر رحمانی افزود‪ :‬عملیات احداث این پروژه از سال ‪ ۹۰‬شروع شده‬ ‫و برای احداث این ‪ ۱۱‬کیلومتر که تا پایان حوزه اس��تحفاظی خوزس��تان را‬ ‫دربرمی گیرد ‪ ۷۰‬میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است‪.‬‬ ‫رحمان��ی ابرازامیدواری کرد ‪۳۰‬کیلومتر دیگر از این کریدور س��احلی در‬ ‫محور هندیجان ‪ -‬ماهشهر نیز تا پایان سال به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬امروز عملی��ات اجرایی ‪ ۸‬کیلومتر از مس��یر امیدیه به دیلم‬ ‫با اعتبار ‪۱۰‬میلیارد تومان از محل اعتبارات نفت و اس��تانی نیز اغاز ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این پروژه در مدت ‪ ۱۸‬ماه به اتمام می رسد‪ .‬رحمانی افزود‪ :‬عملیات‬ ‫اجرایی پروژه تعریض ‪ ۴‬کیلومتر از محور امیدیه به دیلم (حدفاصل سه راهی‬ ‫اغاج��اری تا گاز مایع) به عرض ‪ ۱۱‬متر با اعتب��ار ‪۲/۵‬میلیارد تومان نیز با‬ ‫حضور اس��تاندار اغاز شده است‪ .‬محورهای ارتباطی امیدیه و هندیجان در‬ ‫استان خوزستان به دیلم در استان بوشهر یکی از محورهای اصلی تردد بین‬ ‫‪3‬استان خوزستان‪ ،‬بوشهر و کهگیلویه بویراحمد است‪.‬‬ ‫همچنین غالمرضا ش��ریعتی اس��تاندار خوزس��تان در حاش��یه افتتاح و‬ ‫کلنگ زنی ‪ 4‬پروژه راه سازی بین استانی گفت‪ :‬این پروژه ها که امروز افتتاح‬ ‫و کلنگ زنی ش��دند از مطالبات مردمی بوده اند که امروز محقق شده است و‬ ‫به اجرای انها ادامه می دهیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این پروژه ها در مس��یر اس��تان های خوزستان‪ -‬بوشهر و‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد هستند‪ ،‬افزود‪ :‬از پیمانکار پروژه ‪ ۸‬کیلومتری ‪ 4‬خطه‬ ‫مح��ور امیدی��ه به دیلم قول گرفته ام که به جای ‪ 1/5‬س��ال این پروژه را در‬ ‫مدت یکسال اجرا کند‪.‬‬ ‫ش��ریعتی ابرازامی��دواری ک��رد ب��ا اتم��ام این‬ ‫پروژه ها ارتباطات تجاری و مبادالت بین ‪۳‬اس��تان‬ ‫خوزستان‪ ،‬بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد گسترش‬ ‫یابد و س��فرهای گردش��گری نیز در این مسیرها‬ ‫به ویژه در ایام نوروز افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته اس��تاندار خوزس��تان‪ ،‬این اس��تان در‬ ‫حمل ونقل جاده ای کاال رتبه نخس��ت‪ ،‬در جابه جایی مس��افر رتبه سوم و در‬ ‫زیرساخت های جاده در رتبه ششم کشوری قرار دارد‪.‬‬ ‫ش��ریعتی افزود‪ :‬باید دو هزار کیلومتر جاده ساخته شود تا بتوانیم خود را‬ ‫به جایگاه س��وم برسانیم که از این میزان هزار کیلومتر ان درحال حاضر در‬ ‫دست ساخت بوده که بخش زیادی از ان در سال ‪ ۹۵‬شروع شده است‪.‬‬ ‫اس��تاندار خوزس��تان گف��ت‪ :‬امس��ال ‪ ۲۷۰‬کیلومتر جاده در اس��تان به‬ ‫بهره برداری رسید و در دو سال اینده عملیات یک هزار کیلومتر جاده دیگر‬ ‫در استان اغاز می شود‪ .‬وی با تبیین اهمیت تامین زیرساخت های جاده ای‬ ‫افزود‪ :‬جاده یک زیرساخت اساسی و مهم است و تقویت ان می تواند بسیاری‬ ‫از سرمایه گذاری در استان را با خود همراه اورد‪.‬‬ ‫اس��تاندار خوزس��تان تصریح کرد‪ :‬الزم اس��ت‪ ،‬میزان افتتاح ساالنه ‪۲۷۰‬‬ ‫کیلومتر جاده در اس��تان را حفظ کنیم تا به جایگاه س��وم کشوری برسیم‪.‬‬ ‫شهرستان هندیجان با ‪۳۸‬هزار نفر جمعیت در جنوب استان خوزستان قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫وزیر زیرساخت های اوکراین در دیدار‬ ‫با وزیر جهاد کشاورزی با مطلوب خواندن‬ ‫راه های ای��ران‪ ،‬همکاری ش��رکت های‬ ‫ایرانی را برای اجرای طرح های این حوزه‬ ‫در اوکراین خواس��تار ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬در دیدار محمود حجتی و اوملیان‬ ‫که با حضور محمدبهشتی منفرد سفیر‬ ‫ایران برگزار ش��د‪ ،‬دو طرف زمینه های مختلف همکاری به ویژه در‬ ‫بخش های حمل ونقل ریلی‪ ،‬دریایی و هوایی را موردبررس��ی قرار‬ ‫دادند‪ .‬وزیر زیرس��اخت های اوکراین در این مالقات که ش��نبه در‬ ‫اقامتگاه س��فیر ایران برگزار شد‪ ،‬با تاکید بر اهمیت دستاوردهای‬ ‫شش��مین نشست کمیسیون مش��ترک همکاری های دو کشور در‬ ‫کی یف گفت‪ :‬در س��ال گذشته شاهد رشد و توسعه همکاری ها در‬ ‫زمینه های مختلف بودیم که مقام های اوکراینی این روند را بسیار‬ ‫پرثمر می دانند‪ .‬اوملیان در بخش دیگری از سخنان خود نیز گفت‪:‬‬ ‫در س��فر به ایران دید م جاده ها از اس��تانداردهای الزم برخوردارند‬ ‫ن اوکراین اماده اس��ت از ش��رکت های‬ ‫و ب��ا توجه به موفقیت ایرا ‬ ‫ایرانی فعال برای همکاری در این عرصه دعوت کند‪ .‬حجتی رییس‬ ‫ایرانی کمیس��یون مشترک همکاری ها نیز در این دیدار‪ ،‬طرح ها و‬ ‫برنامه ه��ای جمهوری اس�لامی در بخش حمل ونقل از جمله خط‬ ‫اهن در دس��ت احداث از رش��ت به استارا‪ -‬استارا و در ادامه اتصال‬ ‫ان به بندر باتومی گرجستان را تشریح کرد‪.‬‬ ‫تاسیس شرکت حمل ونقل‬ ‫ایران و قزاقستان‬ ‫تاس��یس شرکت مشترک کش��تیرانی ایران و راه اهن قزاقستان‬ ‫وارد مرحله تازه و اجرایی ش��د‪ .‬به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬مراس��م امضا ‬ ‫سند نهایی تاسیس شرکت مشترک کشتیرانی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران و راه اهن قزاقس��تان (‪ )KTZZ‬در دفتر مرکزی کش��تیرانی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬با حضور رییس شرکت دولتی حمل ونقل‬ ‫قزاقس��تان و س��فیر این کش��ور در تهران‪ ،‬ریی��س هیات مدیره و‬ ‫مدیرعامل کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران و جمعی از مقامات‬ ‫ارشد دو شرکت برگزار شد تا این قرارداد وارد مرحله اجرایی خود‬ ‫ش��ود‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬پیش از این نیز موافقتنامه تاسیس‬ ‫ش��رکت مشترک کش��تیرانی جمهوری اس�لامی ایران و راه اهن‬ ‫قزاقس��تان در حاشیه سفر دی رییس جمهوری ایران به قزاقستان‬ ‫به امضای مدیرعامل کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران و دایاس‬ ‫ایس��کاکف‪ ،‬رییس شرکت راه اهن قزاقس��تان ‪KTZ Express‬‬ ‫رس��یده بود که ب��ا این توافقنامه‪ ،‬وارد مرحله اجرایی ش��د‪ .‬محل‬ ‫اصلی دفتر این ش��رکت مشترک در منطقه ازاد بندر انزلی تعیین‬ ‫ش��ده است‪ .‬شرکت مشترک کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و‬ ‫راه اهن قزاقستان در زمینه حمل ونقل ترکیبی فعالیت خواهد کرد‪.‬‬ ‫اعمال حر یم رودخانه ها‬ ‫روی نقش ه طرح جامع تبریز‬ ‫پی��روز حناچ��ی‪ ،‬دبیر ش��ورای عالی‬ ‫شهرس��ازی و معماری ایران در نامه ای‬ ‫به اس��تاندار اذربایجان ش��رقی‪ ،‬مصوبه‬ ‫ش��ورا را درب��اره اصالحیه بند ‪ ۸‬مصوبه‬ ‫م��ورخ ‪ 95/8/24‬ش��ورای عالی درباره‬ ‫ط��رح جام��ع ش��هر تبریز‪ ،‬اب�لاغ کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش صنع��ت به نقل‬ ‫از پایگاه اطالع رس��انی دول��ت‪ ،‬پیروز حناچی دبیر ش��ورای عالی‬ ‫شهرس��ازی و معماری ای��ران در نامه ای به جبارزاده‪ ،‬اس��تاندار و‬ ‫رییس ش��ورای برنامه ریزی و توس��عه اس��تان اذربایجان ش��رقی‪،‬‬ ‫مصوبه شورای عالی‪ ،‬درباره اصالحیه مصوبه تاریخ ‪ ۹۵/۸/۲۴‬طرح‬ ‫جامع ش��هر تبریز در جلسه ‪ ۹۵/۱۱/۱۸‬شورا را ابالغ کرد‪ .‬در نامه‬ ‫دبیر ش��ورای عالی شهرس��ازی و معماری ایران به استاندار استان‬ ‫اذربایجان شرقی امده است‪ :‬پیرو نامه شماره ‪ ۴۴۶۹۶/۳۰۰‬تاریخ‬ ‫‪ ۹۵/۸/۲۵‬موضوع اعالم مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری‬ ‫ایران پیرامون طرح جامع ش��هر تبریز‪ ،‬به اس��تحضار می رساند که‬ ‫شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه تاریخ ‪۹۵/۱۱/۱۸‬‬ ‫بنا به درخواس��ت نماینده محترم وزارت نیرو در شورای عالی‪ ،‬بند‬ ‫‪۸‬مصوبه مورخ ‪ ۹۵/۸/۲۴‬با موضوع «طرح جامع شهر تبریز» را به‬ ‫شرح زیر اصالح کرد‪ .۸« :‬ساماندهی رودخانه های داخل محدوده ‬ ‫ش��هر توس��ط ش��هرداری و با هماهنگی وزارت نیرو انجام و کلیه‬ ‫حرای��م رودخانه ها مطابق اعالم نظ��ر وزارت نیرو (حداکثر ظرف‬ ‫مدت دو هفته پس از اعالم این مصوبه) روی نقشه های طرح جامع‬ ‫پیشنهادی لحاظ شود‪».‬‬ ‫‪ ۴۰‬تانکر اوراق می شود‬ ‫‪ ۴۰‬تانک��ر حم��ل کاالی کثیف در س��ال جاری می�لادی برای‬ ‫اوراق س��ازی فروخته خواهد ش��د‪ .‬به گزارش مان��ا‪ ،‬گروه خدمات‬ ‫دریای��ی ‪ McQuilling Services‬پیش بین��ی کرد‪ ۴۰ ،‬تانکر‬ ‫حمل کاالی کثیف ناوگان تجارت جهانی را ترک و برای اوراق سای‬ ‫فروخته خواهند ش��د‪ .‬یکی از متخصص��ان گروه ‪McQuilling‬‬ ‫‪ Services‬دراین ب��اره گفت‪ :‬خروج تانکرهای حمل کاالی کثیف‬ ‫ممکن است منجر به بهبود نرخ کرایه حمل تانکرهای جدید شود‬ ‫که قرار است به ناوگان جهانی بپیوندند‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬از مجموع ‪ ۴۰‬تانکر حمل کاالهای کثیف‪،‬‬ ‫جایگاه نخست به تانکر افراماکس با اوراق ‪ ۱۷‬فروند تعلق دارد‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر‪ ۱۷۵ ،‬تانکر حمل کاالهای کثیف دیگر نیز قرار است‬ ‫به ناوگان تجارت جهانی در سال میالدی بپیوندد که از این تعداد‬ ‫نفتکش غول پیکر‪ ۷۵ ،‬تانکر س��وئزماکس‪ ۴۱ ،‬افراماکس و ‪6‬‬ ‫ ‬ ‫‪۵۳‬‬ ‫پاناماکس هس��تند‪ .‬گفتنی است در سال جدید میالدی‪ ۹۶ ،‬تانکر‬ ‫تمیز (الودگی برای دریا ایجاد نمی کنند) تحویل داده خواهند شد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻋﻠﻢﻭﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 23‬ﺍﺳﻔﻨﺪ ‪ 14 1395‬ﺟﻤﺎﺩﻯﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ‪1438‬‬ ‫‪ 13‬ﻣﺎﺭﺱ ‪ 2017‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 78‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2051‬‬ ‫ﺧﺒﺮ‬ ‫ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺁﺏﺭﺳﺎﻧﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻯ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ‬ ‫ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻧﻴﺴﺖ‬ ‫ﻣﻌــﺎﻭﻥ ﻣﻨﺎﺑــﻊ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻰ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ‬ ‫ﺷﺮﻛــﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳــﻰ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑــﻪ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺁﺏ ﺩﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ‬ ‫ﺑــﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ‪30‬‬ ‫ﻟﻴﺘﺮﻯ ﺳﻬﻤﻴــﻪ ﺁﺏﺭﺳﺎﻧﻰ ﺳﻴﺎﺭ ﺑﻪ‬ ‫ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻯ ﭼﺎﺑﻬــﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴــﻨﺎ‪ ،‬ﺭﺿﺎ ﮔﻴﺎﻫﻰ ﺩﺭ ﻧﺸﺴــﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ‬ ‫ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧــﺪﺍﺭﺍﻥ ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪﻩ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﭼﺎﺑﻬــﺎﺭ‪ ،‬ﻗﺼﺮﻗﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﻧﻴﻚ ﺷﻬــﺮ ﻭ ﻛﻨﺎﺭﻙ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﻯ ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ‬ ‫ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘــﺎﻥ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻭﻯ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ‬ ‫ﺳﻬﻤﻴــﻪ ﺁﺏﺭﺳﺎﻧﻰ ﺳﻴﺎﺭ ﺑﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫــﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ‬ ‫‪ 15‬ﺑــﻪ ‪ 30‬ﻟﻴﺘﺮ ﺷــﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﻫﻤﻪ ﻣــﺎ ﻣﻰﺩﺍﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺳﻬﻤﻴﻪ‬ ‫‪ 15‬ﻟﻴﺘــﺮ ﻭ ﺁﺏﺭﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﻘﺎﻳــﻰ ﻭ ﺁﻥﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﺎﻭﮔﺎﻥ‬ ‫ﻓﺮﺳــﻮﺩﻩ ﺩﺭ ﺷﺄﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﺮﻳﻒ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﻧﻴﺴــﺖ‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺧــﺮﺩﺍﺩ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘــﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻫﻴــﭻ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺑﺎﺑﺖ‬ ‫ﺁﺏﺭﺳﺎﻧــﻰ ﺳﻴﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﺮﻛــﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ‬ ‫ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﺪﻫﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﺑﻪ ﻧﺎﻭﮔﺎﻥ ﺁﺏﺭﺳﺎﻧﻰ‬ ‫‪13‬ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨــﻮﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺷﺮﻛــﺖ ﺁﺏ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮔﻴﺎﻫــﻰ ﺑــﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺧــﻂ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ ﺑﻴــﻦ ﺳﺪ ﭘﻴﺸﻴﻦ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘــﺎﻥ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﻭ ﺳﺪ ﺷﻴﺮﮔﻮﺍﺭ ﺑﺎﻫﻮﻛﻼﺕ ﻭ ﺁﺏﺭﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻯ ﺷﺮﻕ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺍﻓﺰﻭﻥﺑﺮ ‪28‬ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ‪ 43‬ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﺑﺮﺧﻰ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻯ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ‬ ‫ﺳﻘﺎﻳﻰ ﺁﺏﺭﺳﺎﻧــﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻜﻤﻴــﻞ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ‬ ‫ﺁﺏﺭﺳﺎﻧــﻰ ﺑﻪ ‪ 261‬ﺭﻭﺳﺘــﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪76‬ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺯ‬ ‫ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﻌــﺎﻭﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿــﻼﺏ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺼﻔﻴــﻪ ﻭ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﻗﺼﺮﻗﻨــﺪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﻰ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻛــﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﻔﺮﻩﻫــﺎﻯ ﺁﺏ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺣــﺪﺍﺙ ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺑــﺮﺍﻯ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺗﺪﺍﺧﻞ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺁﺏﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮔﻴﺎﻫــﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﺭﺩﻳﻒ ﺑﻮﺩﺟﻪ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺁﻥ ﺷﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻓﺎﺯ ﺻﻔﺮ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺎﻳــﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻫﺎ ‪40‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‬ ‫ﺑــﺮﺍﻯ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻗﺼﺮﻧــﺪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ‬ ‫ﻓــﺎﺯ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺍﻳﻦ ﻃــﺮﺡ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻭﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻣﻰﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻯ ‪ 36‬ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ‬ ‫ﺍﺯ ﺣﺮﻳﻢ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﺪﻳــﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻨﺎﺑــﻊ ﺁﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑــﺰﺭگ ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻯ ﺑﻴﺶ‬ ‫ﺍﺯ ‪36‬ﻫــﺰﺍﺭ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ ﺣﺮﻳﻢ ﻭ ﺑﺴــﺘﺮ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑــﺰﺭگ ﺩﺭ ﭘﻮﺷــﺶ ﺣــﻮﺯﻩ ﻋﻤﻠﻜــﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛــﺖ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ‬ ‫ﺳﺎﻝﺟﺎﺭﻯ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻰ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺁﺏ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ ،‬ﻭﺣﻴﺪ ﻣﺮﺍﺩﻯﻧﺴﺐ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ ﮔﺸﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﻰ ﻭ ﺍﺧﺬ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻗﻀﺎﻳﻰ ‪ 184‬ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎﻩ‬ ‫ﻏﻴﺮﻣﺠــﺎﺯ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﭘﺮ‬ ‫ﻭ ﻣﺴﺪﻭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡﻣﺴــﺌﻮﻝ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭼــﺎﻩ ﺩﺭﻣﺠﻤﻮﻉ‬ ‫‪5‬ﻫــﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 500‬ﻣﺘﺮ ﻋﻤــﻖ ﻭ ‪4‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 410‬ﻟﻴﺘــﺮ ﺩﺭ ﺛﺎﻧﻴﻪ‬ ‫ﺁﺑﺪﻫــﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﺑﻴﺶ‬ ‫ﺍﺯ ‪8‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 808‬ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺁﺏ ﺍﺯ ﺳﻔﺮﻩﻫﺎﻯ ﺁﺏ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻰ‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﻴــﺮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻣﺮﺍﺩﻯﻧﺴــﺐ ﺑﻴﺎﻥ ﻛــﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣــﺪﺕ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ ‪ 7‬ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎﻩ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ‬ ‫ﺩﺭﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ ‪ 384‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 459‬ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺁﺏ‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﺯ ﺗﻮﻗﻴــﻒ ‪ 10‬ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﺣﻔﺎﺭﻯ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ‬ ‫‪ 145‬ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎﻩ ﻏﻴﺮﻣﺠــﺎﺯ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﺎﻝﺟﺎﺭﻯ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺧﺒﺮ‬ ‫ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻃﺮﺡ ﺍﺣﻴﺎ ﻭ‬ ‫ﺗﻌﺎﺩﻝﺑﺨﺸﻰ ﺁﺏﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻰ‪ ،‬ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻯ ﮔﺸﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﻰ‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ‪4‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 900‬ﺣﻠﻘــﻪ ﭼﺎﻩ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ‬ ‫‪3‬ﻫــﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 367‬ﻣﻮﺭﺩ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﻭ ﺣﻖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﺍﻥ‬ ‫ﺁﺏﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻰ ﻧﻴﺰ ﺍﺧﺬﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻃــﺮﺡ ﺍﺣﻴﺎ ﻭ ﺗﻌﺎﺩﻝﺑﺨﺸﻰ ﺁﺏﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻋﺎﻟﻰ ﺁﺏ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻡﻫﺎﻯ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺟﻬﺎﺩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ‪ ،‬ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ‪ ،‬ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻭﺑﻮﺩﺟــﻪ ﺭﺍ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ‪ ،‬ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ‪ 475‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ‬ ‫ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻰ ﻛﻨﺘﺮﻝ‬ ‫ﺷــﺪ ﻭ ﺩﺭ ‪4‬ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﻴﺰ ‪11‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫‪ 20‬ﺳــﺎﻝ ‪120‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖﻫﺎ ﻛﻨﺘﺮﻝ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏﻫﺎﻯ ﺳﻄﺤﻰ ﻭ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻰ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻯ‬ ‫ﺗﻬــﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﻭ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺁﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭگ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻭﺳﻌﺖ ﺍﻳــﻦ ﺣــﻮﺯﻩ ‪ 1900‬ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑــﻊ ﺍﺳﺖ ﻭ‬ ‫ﺟﻤﻌﻴﺘــﻰ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑــﻪ ‪10‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻛﻦ ﺁﻥ ﻫﺴــﺘﻨﺪ‬ ‫ﻛــﻪ ﺣــﺪﻭﺩ ‪9‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔــﺮ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺷﻬــﺮ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺯﻧﺪﮔﻰ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻓﻬﻤﻰ‬ ‫ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ‬ ‫ﻧﺎﺳﺎ‪ ،‬ﻭﺿﻌﻴﺖ ‪30‬ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ‬ ‫ﺧﻴﻠﻰ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻛﻨﻨﺪﻩ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ‬ ‫ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻰﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺸﻜﻰ ﻣﻰﺭﻭﺩ‬ ‫»ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ« ﺍﺯ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭژﻳﻢ ﺑﺎﺭﺵ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻰﺩﻫﺪ‬ ‫ﺧﻄﺮ ﺳﻴﻼﺏﻫﺎ‪ ،‬ﺩﺭ ﻛﻤﻴﻦ ﺳﺪﺳﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﮔﺮ ﺁﺑﻰ ﻫــﻢ ﺩﺭ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﻃﻴﺒﻪ ﺟﻬﺎﻧﺒﺎﺯﻯ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﺁﺏ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﺨﺰﻥ‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﻧﻴــﺰ ﺑﺨﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﻃﺮﻓــﻰ ﺑﺎﺭﺵ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻢ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺎﺭﺵ ﻧﻴﺰ ﺷﺪﺕ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩ ﻋﺎﻣﻠﻰ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﻧﻴــﺎﺯ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺑــﺮﺍﻯ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺁﺏ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘــﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺁﻥ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﮔﺎﺯﻫــﺎﻯ ﮔﻠﺨﺎﻧــﻪﺍﻯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔــﺎﺯ‪CO 2‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺳﻴﻨﺎﭘﺮﺱ‪،‬‬ ‫ﻧﻴــﺰ ﺯﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﻏﻠﻈــﺖ ﺍﻳﻦ ﮔﺎﺯﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﻮ‬ ‫ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻓﻬﻤﻰ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺩﻓﺘــﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﻛﻼﻥ ﺁﺏ‬ ‫ﻓﺰﻭﻧــﻰ ﻳﺎﻓﺖ‪ .‬ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻰ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﻳــﻦ ﻧﻮﻉ ﮔﺎﺯﻫﺎ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻭ ﺁﺑﻔــﺎﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮﻣﺎ ﻳــﺎ ﺍﻧﺮژﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺟﺬﺏ‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ‪ 0/5‬ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﺎﻣﻠــﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﮔﺮﻡ ﺷﺪﻥ ﺟﻮ‬ ‫ﺩﻣﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻳــﻢ ﻛﻪ ‪ 0/5‬ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﺩﻣﺎ ﺣﺪﻭﺩ‬ ‫ﺯﻣﻴــﻦ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒــﺎﻝ ﺁﻥ ﺳﻴﻜﻞ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻮژﻯ‬ ‫ﻣﻌﺎﺩﻝ ‪ 7‬ﺗــﺎ ‪8‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌــﺐ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺭﺍ ﺍﺿﺎﻓﻪ‬ ‫ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﭼﺮﺧﻪ ﺁﺏ ﺷﺪﺕ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﺩ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻯ ﺩﻭ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻣﺎ‪ 30 ،‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ‬ ‫ﺑﺎﻻ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺎﺭﺵ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺩﺍﺭﻳﻢ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺎﺭﺵ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻧﻴﺎ‬ ‫ﺳﻤﺖ ﭘﻴﺶ ﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻰﻫﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ‪ ،‬ﻭﺿﻌﻴﺖ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﺳﻴﺮ ﻧﺰﻭﻟﻰ ﻣﻰﻳﺎﺑــﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ‬ ‫ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﻛــﻰ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑــﻮﺩ‪ .‬ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺎﺭﺵ ﻛﻢ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ‪،‬‬ ‫ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﻫــﻢ ﺧﻴﻠــﻰ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﻴﺴــﺖ‪.‬‬ ‫ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛــﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻴﻜــﻞ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟــﻮژﻯ ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻥ‬ ‫ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻧﺎﺳﺎ‪ ،‬ﻭﺿﻌﻴﺖ ‪30‬ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﭼﺮﺧــﻪ ﺁﺏ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻰﻛﻨــﺪ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺭﻳﺰﮔﺮﺩﻫﺎ‬ ‫ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﻴﺴــﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘــﺮ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺑــﻪ ﮔﻮﻧــﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻛﻪ ﺧﺸﻜﺴــﺎﻟﻰﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‬ ‫ﺭﺳﻤﻰ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠــﻞ ﻣﺘﺤﺪ‪ ،‬ﭘﺪﻳــﺪﻩ ﺭﻳﺰﮔﺮﺩﻫﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﻰ ﻣﻰﺭﻭﺩ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭ ﺣــﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻋﻠﺖ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺑــﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﻬﻤﻰ‪ ،‬ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪﻫــﺎﻯ ﺩﻭﺭ ﺣﺠﻢ ﺁﺏ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺭﻳﺰﮔﺮﺩﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﻜــﻞ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻮژﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﺷﻮﻧــﺪﻩ ﻛﺸــﻮﺭ ﻣﺎ ‪130‬ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ‬ ‫ﻣﻮﺟــﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑــﺎﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ‬ ‫ﺗﻮﻓﺎﻥ‪ ،‬ﮔــﺮﺩ ﻭ ﺧــﺎﻙ ﻭ ﺭﻳﺰﮔﺮﺩﻫﺎ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑــﻪ ‪123‬ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫــﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﭘﺪﻳــﺪﻩ ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﺍﻗﻠﻴﻢ‬ ‫ﻣﻰﺭﺳﺪ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ‪10‬ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﺎﻯ ﺧﻮﺩ‬ ‫‪115‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻭ ﺩﺭ ‪5‬ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ‬ ‫ﺭﺍ ﻫﻢ ﻣﻰﺯﻧﻴــﺪ ﻭﻗﺘﻰ ﺳﺮﻋﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ‬ ‫ﺣﺪﻭﺩ ‪104‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻴــﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮﺭﻳﺰﺷﺪﻥ‬ ‫ﺯﻣﺎﻥ ﺫﻭﺏ ﺑﺮﻑ ﻣﺎ ﺯﻭﺩﺗــﺮ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺁﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻴــﺰﺍﻥ ﺭﻳﺰﺵﻫــﺎﻯ ﺑﺮﻓــﻰ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﺟﺪﻯ‬ ‫ﺣﺎﻝ ﻛــﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ‬ ‫ﻛﺎﻭﻩ ﭘﻨﺎﻏﻰ‬ ‫ﻛﺎﻫــﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛــﻪ ﺭﻳﺰﺵﻫﺎﻯ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﺭژﻳﻢ ﺑﺎﺭﺵ ﻭ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻴﻜﻞ‬ ‫ﺑﺮﻓــﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﻩ ﺣﺠــﻢ ﻋﻤﺪﻩ ﺫﺧﺎﻳﺮ‬ ‫ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡﻫﺎﻯ‬ ‫ﻫﻴﺪﺭﻭﻟــﻮژﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﻧﺸــﺎﻥ‬ ‫ﺳﺪﻫﺎ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﺎﺭ ﺁﺏ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﻣﻰﺩﻫــﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺰﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﭼﻨﻴــﻦ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ‪ ،‬ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ‬ ‫ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﺑــﺎﺭﺵ ﺯﻳــﺎﺩ ﻭ ﺑﺮﺧــﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ‬ ‫ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻳﺪ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺩﻭ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻬﺎﺭ ﺁﺏ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺑﺎﺭﺵ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻘــﻰ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺭﺵ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺁﺏ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭژﻳﻢ ﺑﺎﺭﺵ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛‬ ‫ﻛﻮﻳﺮ ﺑﺨﺎﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ‬ ‫ﻳﻜﻰ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺁﻳﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻣﺨﺎﺯﻥ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧــﺪ‪ ،‬ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻭ ﺗﻌــﺮﻕ ﺩﺭ ﺁﻥ‬ ‫ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ‬ ‫ﺳﺪﻫــﺎ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺳﻴﻞ‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺯﻳــﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ‪،‬‬ ‫ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﺮﺩ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﻛﻨﺪ ﻳــﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻳــﺪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﻴــﺰﺍﻥ ﻣﺼــﺮﻑ ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧــﻰ ﻭ‬ ‫ﭘﺨﺶ ﺳﻴﻼﺏ ﺩﺭ ﺩﺷﺖﻫــﺎ ﻭ ﺯﻣﻴﻦﻫﺎﻯ‬ ‫ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﻧﻴﺰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺎﺯﮔﺸــﺖ ﺳﻴﻼﺏ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﺮﺩ؟ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ‬ ‫ﻧﻈــﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺑــﺮﺍﻯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑــﻪ ﺭﺍﻩ ﺣﻞﻫﺎﻯ‬ ‫ﺳــﺪﻯ ﺭﺍ ﻛﻪ ‪10‬ﻫــﺰﺍﺭ ﺳﺎﻟﻪ ﻃﺮﺍﺣــﻰ ﻛﺮﺩﻩﺍﻳﻢ ﻭ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻤﻜﻦ ﺭﺍ ﺟﻮﻳﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻧﺤﻮﻩ ﻣﻬﺎﺭ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺩﺷﺖﻫﺎ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭژﻳﻢ ﺑﺎﺭﺵ ﻭ ﺳﻴﻼﺏﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻯ‬ ‫ﻛﺎﻭﻩ ﭘﻨﺎﻏﻰ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﻮﺍﺷﻨﺎﺳﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﺎﺏ‬ ‫ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﺩﺍﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺎﻳــﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻗــﺪﺱ‪ ،‬ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻛــﻪ ﺁﻳﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺳﻴﻼﺏﻫﺎ‪ ،‬ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺳﺎﺯﻩﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪﺭﻭﺯ ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻃﺮﺍﺣــﻰ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺳﺪﻫﺎ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ‬ ‫ﻣﺪﻳــﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺷﺮﻛــﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﻬﺎﺏ‬ ‫ﺳﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﻗــﺪﺱ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﺯﻥ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺨﺎﺯﻧﻰ ﺑﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺳﻴﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮﻯ‬ ‫ﺳﺪﻫــﺎﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑــﻪ ﺳﺪﺳﺎﺯﻯ ﻧﻴﺎﺯﻯ‬ ‫ﻧﻴﺴــﺖ‪ ،‬ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛــﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ‬ ‫ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫــﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺭﻭ‪ ،‬ﺳﺮﺭﻳﺰ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺳﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻃﺮﺯ ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﺳﺎﺯﻩﻫﺎ ﻭ ﭘﻞﻫﺎﻳﻰ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﻳﻚ ﻧﺴــﺨﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪ ﻭ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺭﺍ ﺣﻞ ﻛﺮﺩ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﻫﺮ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺿﺮﻳﺐ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﻄﻘــﻪﺍﻯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﺹ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻳﻰ‪،‬‬ ‫ﭘﻨﺎﻏﻰ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡﻫﺎﻯ ﭘﺨﺶ ﺳﻴﻼﺏ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭژﻳــﻢ ﺑﺎﺭﺵ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ‬ ‫ﺩﺷﺖﻫﺎ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡﻫﺎﻯ ﻣﻬﺎﺭ ﺁﺏ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧــﻰ ﺳﺪﻫﺎ ﺧﺎﻟــﻰ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ‬ ‫ﻛــﻪ ﺳﻴﻼﺏ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻰﺍﻓﺘــﺪ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ‬ ‫ﺑــﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻳﺪ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺁﺏ ﺩﺭ‬ ‫ﻛﻮﻳﺮ ﺑﺨﺎﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛــﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻳــﻢ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺪﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﻰ‪ ،‬ﺁﺏﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻰ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻯ‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﻛﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺳﺪﻫﺎ ﭘﺮ‬ ‫ﻗــﺮﺍﺭ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺟﺮﻳــﺎﻥ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺁﺏ ﺭﺍ‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺳﻴــﻼﺏ ﺍﻳﻦ ﺳﺪﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﻣﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻧﻔﻮﺫ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻧﺪﺍﺷــﺖ‪ ،‬ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺑــﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘــﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ‬ ‫‪ ‬ﺳﺪﺳﺎﺯﻯ ﺭﺍ ﺟﺪﻯ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ‬ ‫ﻣﻰﺷــﺪ‪ .‬ﻭﻯ ﺑــﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﺁﺭﺵ ﺁﺫﺭﺍﻥﻓــﺮ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺑــﻊ ﺁﺏ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺑﻪﺩﻟﻴــﻞ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﻰﺗــﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﻬﺎﺏ ﻗﺪﺱ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﺮﺍﻛﺰ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺷﺪﺕ ﺧﺸﻜﺴــﺎﻟﻰ ﻭ ﺳﻴﻼﺏﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ‬ ‫ﻣﻌﺘﺒــﺮ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺎﺭﺵ ﺩﺭ‬ ‫ﻧﺸﺎﻥﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮﺵ‬ ‫ﺑﻪ ﺳــﺪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻭﺟــﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ‬ ‫ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺭﺳﻰﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻰﺍﻓﺘﺪ ﺑﺎ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻰﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﻗﻴﻖﺗﺮﻯ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﺫﺭﺍﻥﻓﺮ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ‪،‬‬ ‫ﺑﻴﺸﺘــﺮﻯ ﺭﻭﺑــﻪﺭﻭ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺷــﺪ‪ .‬ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺘﻮﻟﻰ ﺁﺏ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﻭﻧﺪ ﻃﺒﻴﻌــﻰ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻰﺧــﻮﺭﺩ ﻭ ﺑﺎﺭﺵﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺑﺎ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ ﺩﺭ‬ ‫ﺁﺭﺵ ﺁﺫﺭﺍﻥﻓﺮ‬ ‫ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻯ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺥ ﻣﻰﺩﺍﺩ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﻫﺴــﺘﻴﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﻧﺒﺎﻳﺪ‬ ‫ﺷﻜﻞ ﺳﻴﻼﺏ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ ﺩﺳــﺖ ﻭ ﺩﻝ ﺑﺎﺯ ﺑﺎﺷﻴﻢ‬ ‫ﺣﺎﻝ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩﺍﻯ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻳﻦ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺑﻪﺳﺮ ﻣﻰﺑﺮﻳﻢ ﻛﻪ‬ ‫ﻭﻓﻮﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮﺩﻩﺍﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻰﻫﺎ ﺷﺪﺕ ﺑﺮﻣﻰﮔــﺮﺩﺩ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳــﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺟﻬﺎﺩ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ‬ ‫ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑــﺮﺩﻥ ﺳﻄﺢ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘــﻪ ﺁﺫﺭﺍﻥﻓﺮ‪ ،‬ﺣﺎﻝ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩﺍﻯ‬ ‫ﺑﻪﺳــﺮ ﻣﻰﺑﺮﻳــﻢ ﻛــﻪ ﺧﺸﻜﺴــﺎﻟﻰﻫﺎ ﻭ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻴﻼﺏﻫﺎﻯ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺷــﺪﺕ ﺑﻴﺸﺘــﺮﻯ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺑــﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺧﻴﺮ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑــﻊ ﺁﺏ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻴﻼﺏﻫــﺎﻯ ﺍﺧﻴــﺮ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﻋﻼﻭﻩﺑــﺮ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ ﻛــﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺑــﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﺁﺏ ﺍﺳــﺖ ﺑﺎﻳــﺪ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺁﺏ‬ ‫ﺻﺤﺒــﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻣﺨــﺎﺯﻥ ﺳﺪﻫﺎ ﻭ‬ ‫ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺩﺭﻙ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﻕ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩﻫﺎ ﺧﻮﺩﻛﻔﺎ ﺷﺪ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺑــﺮﻕ‪ ،‬ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨــﻰ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻝ ﭘﺮﻣﺼﺮﻑ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺁﺏ ﻭ ﺑﺨﺎﺭ ﺑﻮﻳﻠﺮﻫﺎﻯ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫﻰ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻬﺮ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﺭﻓﻌﺖﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺟﻤــﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﻕ‪ ،‬ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻰ ﺑﻮﻣﻰ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺁﺏ ﻭ‬ ‫ﺑﺨــﺎﺭ ﺑﻮﻳﻠﺮﻫﺎﻯ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫﻰ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻯ ﻛﻴﻔﻴﺖ‬ ‫ﻭ ﺧﻠﻮﺹ ﺑﺨﺎﺭ ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭ ‪ 110‬ﺍﺗﻤﺴــﻔﺮ ﻭ ﺩﻣــﺎﻯ ‪ 550‬ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻰﮔﺮﺍﺩ ﺩﺭ ‪3‬‬ ‫ﻣﺮﺣﻠــﻪ ﺁﺏ‪ ،‬ﺑﺨﺎﺭ ﻭ ﺁﺏ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻣﻰﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﺑﺎ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻥ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﻋﻀﻮ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﻴﺴــﺘﻢ‬ ‫ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ‪ ،‬ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻃﺮﺡ ﺍﺯ ‪ 10‬ﻃﺮﺣﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ 96‬ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ‬ ‫ﻭ ﺍﻧــﺮژﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺑﻴــﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ ﺑﻮﻣﻰﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻰ‬ ‫ﻭ ﺳﺎﺧــﺖ ﺍﻳــﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺑــﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠــﻰ ﻭ ﺑﻰﻧﻴﺎﺯ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‪ ،‬ﺑــﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻳــﻦ ‪ 10‬ﭘﺮﻭژﻩ ﺩﺭﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﺯ ﺧــﺮﻭﺝ ‪3‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ ﺍﺭﺯ ﺍﺯ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﺰﺍﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 25‬ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺑﻮﻣﻰ‬ ‫ﻭ ﺗﺤﺼﻴﻠﻜــﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﻃــﻮﻝ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺭﺍﺳﺘــﺎﻯ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ‪ ،‬ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ‬ ‫ﻭﺍﮔــﺬﺍﺭ ﻛﺮﺩﻧــﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺵ ﻓﻨﻰ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫــﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪﺑﺮ‬ ‫ﺧﻼﻗﻴــﺖ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ‪ ،‬ﺗﻮﺍﻧﺴــﺘﻴﻢ ﺑﺮ ﻣﺸﻜــﻼﺕ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻏﻠﺒــﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬ﺩﺳﺖﻳﺎﺑﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺑﺎ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ‪ ،‬ﻫﻨﺪ‪ ،‬ﻛﺮﻩﺟﻨﻮﺑﻰ ﻭ ﺁﻟﻤﺎﻥ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﺑﺎﻭﺍﺳﻄﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭﺍﺭﺩ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ‪ ،‬ﺑﺮﻕ ﻭ ﺍﻧﺮژﻯ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻰﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻫﻢﺍﻛﻨﻮﻥ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦﺑﺎﺭ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺩﺭ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺭﻓﻌﺖﻣﺎﻩ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺩﺭ ‪8‬ﻣﺎﻩ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻳﻚ ﮔﺮﻭﻩ ‪ 25‬ﻧﻔﺮﻩ ﺍﺯ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺗﻜﻨﺴــﻴﻦﻫﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﮔــﺮﺍﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑــﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﻣﻨﺴــﺠﻢ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ‬ ‫ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺴــﺌﻮﻝ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ‪ 2‬ﻫــﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 400‬ﻧﻔﺮﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ‪ 12‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 500‬ﻧﻔﺮﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ‪ 2‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 100‬ﻧﻔﺮﺳﺎﻋﺖ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺯﻣﺎﻥ ﺻﺮﻑ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻮﻣﻰﺳﺎﺯﻯ ﺍﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ‪،96‬‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺗﺎﻛﻨــﻮﻥ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ‬ ‫ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺧﺮﻳﺪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬اسفند ‪ 14 1395‬جمادی الثانی ‪ 13 1438‬مارس ‪ 2017‬شماره ‪ 78‬پیاپی ‪2051‬‬ ‫یادداشت‬ ‫شروطی برای گسترش‬ ‫کارافرینی‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫توسعه اموزش ها‬ ‫به ویژه در زمینه‬ ‫کارافرینی در شرایط‬ ‫کنونی برای اقتصاد و‬ ‫فرهنگ ایران به ویژه‬ ‫شتاب دهی به فرایند‬ ‫تولید امری حیاتی است‬ ‫زیرا سرمایه گذاری های‬ ‫زیربنایی و افزایش‬ ‫ابزار و تجهیزات و‬ ‫به طور کلی سرمایه‬ ‫فیزیکی بدون سرمایه‬ ‫انسانی بی استفاده‬ ‫مانده یا به نحو‬ ‫اقتصادی و کارامد‬ ‫مورد بهره برداری قرار‬ ‫نمی گیرد‬ ‫اسان سازی تفاهمنامه های کارافرینی‬ ‫حجت اهلل خلیل زاده صورتی‪:‬‬ ‫تمامی بخشنامه ها و تفاهمنامه ها حالت اسان سازی‬ ‫دارند‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫هماهنگی بین س��ازمانی در زمینه کارافرینی و ایجاد‬ ‫اش��تغال رویکردی مطلوب اس��ت ک��ه در فعالیت های‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫ای��ران با س��ازمان هایی همچون کمیته ام��داد‪ ،‬بنیاد‬ ‫ش��هید و امور ایثارگران‪ ،‬صن��دوق کارافرینی امید و‪...‬‬ ‫دیده می ش��ود‪ .‬انعقاد تفاهمنامه ه��ای همکاری با این‬ ‫س��ازمان ها با هدف جذب نی��روی کارورز و کارافرین‬ ‫باعث شده که نقش اسان سازی سازمان صنایع کوچک‬ ‫در جه��ت ایجاد اش��تغال و کاریابی ب��رای کارافرینان‬ ‫بیش��تر ب��ه چش��م اید‪ .‬ب��ا این ح��ال‪ ،‬بس��تر فعالیت‬ ‫کارافرینان که همان بنگاه های صنعتی نیز هستند باید‬ ‫رونق بیشتری یابد تا زمینه اشتغال بیشتر فراهم شود‪.‬‬ ‫س��ازمان های حمایتی و توسعه ای مانند مهره اصلی‬ ‫در یک زنجیره عمل می کنند‪ .‬مهره ای هماهنگ کننده‬ ‫در زنجی��ره ای همچون توس��عه و صنعت که می توانند‬ ‫تمامی ابعاد اشتغال‪ ،‬کارافرینی‪ ،‬تولید و رشد را پوشش‬ ‫دهند‪ .‬پوش��ش دهی انها نیز در قالب خدمات حمایتی‬ ‫یا طرح های اجرایی اس��ت که می توانند در کنار منتفع‬ ‫کردن صنعتگران یا تولیدکنندگان‪ ،‬دیگر اقشار جامعه‬ ‫را نی��ز بهره مند کنند‪ .‬به عبارتی‪ ،‬هم دید اش��تغالزایی‬ ‫دارند هم دید توس��عه صنعتی در کنار رونق تولید‪ .‬اگر‬ ‫ه��ر دو ای��ن رویکرد را در زنجیره رش��د اقتصادی قرار‬ ‫دهی��م‪ ،‬خواهیم دی��د که اقدامات س��ازمانی در جهت‬ ‫حمایت از بنگاه های تولیدی بس��یار اهمیت دارد مانند‬ ‫تفاهمنامه هایی که س��ازمان صنایع کوچک و شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی ایران با سازمان های دیگر با هدف‬ ‫رون��ق تولید و ایج��اد کارافرینی و اش��تغالزایی منعقد‬ ‫می کند‪ .‬این تفاهمنامه ها می توانند بس��تر مناسبی به‬ ‫منظور ارتباط بین سازمانی باشد که روند ایجاد اشتغال‬ ‫در بخ��ش صنع��ت را اس��ان و نی��روی کار ماهر برای‬ ‫بنگاه های تولیدی را فراهم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاهمنامه های کارافرین ساز‬ ‫توسعه اموزش های فنی و حرفه ای در شرایط کنونی‬ ‫برای واحدهای صنعتی به ویژه ش��تاب دهی به فرایند‬ ‫تولید امری حیاتی اس��ت؛ چرا که س��رمایه گذاری های‬ ‫زیربنای��ی و افزایش اب��زار و تجهی��زات و به طور کلی‬ ‫س��رمایه فیزیکی بدون س��رمایه انس��انی بی اس��تفاده‬ ‫مان��ده یا به نحو اقتصادی و کارام��د مورد بهره برداری‬ ‫ق��رار نمی گیرد بنابراین از ضرورت ها و الزامات رش��د و‬ ‫توس��عه صنعتی‪ ،‬نظام اموزش برای ایجاد مهارت های‬ ‫سید مهدی صفوی‪:‬‬ ‫سازمانی که متولی کارافرینی باشد به صورت مشخص‬ ‫وجود ندارد‬ ‫الزم سرمایه انسانی اس��ت و در این میان اموزش های‬ ‫فنی و حرفه ای تلفیقی است از علم‪ ،‬فن و هنر که نقش‬ ‫بسیار مهمی در تامین نیروی انسانی کارامد ایفا کرده و‬ ‫مضمونی توسعه ای دارد‪ .‬هدف از این اموزش ها‪ ،‬افزایش‬ ‫دانش‪ ،‬مهارت و قدرت درک افراد و انجام مطلوب تر کار‬ ‫در محدوده وظایف ش��غلی است‪ .‬به جز بعد اقتصادی‪،‬‬ ‫نقش اموزش های فنی و حرفه ای در تغییرات اجتماعی‬ ‫و فرهنگی به ویژه در رشد و بهبود فرهنگ کار اهمیت‬ ‫دارد‪ .‬ش��اید به این دلیل باشد که پیوسته مسئوالن به‬ ‫ضرورت مهارت اموزی و توانمندس��ازی شاغالن بخش‬ ‫صنع��ت تاکید می کنند‪ .‬یکی از نتایج توجه مس��ئوالن‬ ‫به مهارت اموزش نیروی کار‪ ،‬تفاهمنامه بین س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران و سازمان‬ ‫فنی و حرفه ای کشور است که به منظور مهارت اموزی‬ ‫نیروی انس��انی شاغل در بخش صنعتی و اصناف بسته‬ ‫ش��ده و در این راس��تا دوره های اموزشی برای ارتقای‬ ‫س��طح مهارت کارگران و کارکنان در راستای بهره وری‬ ‫صنایع مرتبط را دس��تور کار دارد‪ .‬به عبارتی‪ ،‬سازمان‬ ‫صنایع کوچک براس��اس سیاست های اقتصاد مقاومتی‬ ‫و با مش��ارکت س��ازمان فنی و حرفه ای متولی اموزش‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار نفر در کش��ور ش��ده است‪ .‬اموزشی‬ ‫که با حمایت مالی از متقاضیان شرکت در این دوره ها‬ ‫نیز همراه است‪.‬‬ ‫همچنین جهاد دانشگاهی‪ ،‬صندوق کارافرینی امید‪،‬‬ ‫بنیاد توس��عه کارافرینی و تعاون‪ ،‬کمیته امداد و بنیاد‬ ‫ش��هید و امور ایثارگران از س��ازمان هایی هس��تند که‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک با انها در پیوند با سازمان فنی‬ ‫و حرفه ای تفاهمنامه همکاری و جذب نیروی کارافرین‬ ‫و کارورز دارد‪.‬‬ ‫حج��ت اهلل خلیل زاده صورت��ی‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان گلس��تان در این زمینه به‬ ‫گس��ترش صنعت گفت‪ :‬تفاهمنامه شرکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی ایران با س��ازمان هایی همچون کمیته امداد‪،‬‬ ‫بنیاد ش��هید و ام��ور ایثارگران‪ ،‬س��تاد اجرایی فرمان‬ ‫ام��ام(ره)‪ ،‬اداره پس��ت و معاون��ت کار و رف��اه و ام��ور‬ ‫اجتماع��ی همگ��ی در راس��تای حل مش��کل اس��ت‪.‬‬ ‫به عبارت��ی‪ ،‬ای��ن تفاهمنامه ها تش��کیالت کاریابی را‬ ‫فع��ال می کن��د‪ .‬در کالم دیگر می توان گفت س��ازمان‬ ‫صنای��ع کوچک در نقش اس��ان کننده ام��ور در قالب‬ ‫این تفاهمنامه ها عمل می کن��د‪ .‬خلیل زاده صورتی در‬ ‫تش��ریح موانع و چالش های کارافرین��ی نیز گفت‪ :‬اگر‬ ‫فرض کنیم تمامی تفاهمنامه ها با سازمان های مختلف‬ ‫امض��ا و بر اهمیت کارافرینی نیز تاکید ش��ود در حالی‬ ‫که واحدهای صنعتی بهره بردار فعال نباش��ند یا زمینه‬ ‫جذب کارورز یا کارافرین را نداش��ته باش��ند ان زمان‬ ‫نمی ت��وان تمامی مش��کالت را به گردن یک س��ازمان‬ ‫انداخت بلکه باید زمینه تولید صنعتی فراهم باش��د‪ .‬به‬ ‫ع�لاوه اینکه تمامی بخش��نامه ها و تفاهمنامه ها حالت‬ ‫اسان سازی دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش همه جانبه در مسیر اشتغالزایی‬ ‫در تکمیل نکاتی که خلی��ل زاده صورتی مطرح کرد‬ ‫می توان گفت انعقاد هر گونه تفاهمنامه با هر س��ازمان‬ ‫برای کمک به امور ش��اغالن یا مهارت اموزی کارورزان‬ ‫کمک موثری بر توس��عه و رشد اقتصادی و هماهنگی‬ ‫بین س��ازمانی خواهد داشت‪ .‬در این زمینه سیدمهدی‬ ‫صفوی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫بوش��هر به گس��ترش صنعت گفت‪ :‬سازمانی که متولی‬ ‫کارافرینی باشد به صورت مش��خص وجود ندارد بلکه‬ ‫تمام��ی س��ازمان های مس��ئول در این ام��ر در جهت‬ ‫کارافرینی عمل می کنند‪ .‬همچنین به دامنه کس��ب و‬ ‫کار سرعت می دهند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬زمانی که شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی با سازمان انرژی های نو تفاهمنامه‬ ‫امضا می کند به نوعی زمین��ه کارافرینی صنعتگران را‬ ‫فراه��م می کند از این رو هر تفاهمنامه و بخش��نامه ای‬ ‫که امضا و منعقد می ش��ود بستری برای تقویت بنگاه ها‬ ‫و سیستم کسب و کار است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حتی زمانی که با دانشگاه ها و مراکز علمی‬ ‫و اموزش��ی تفاهمنامه امضا می ش��ود زمین��ه ای برای‬ ‫اشتغالزایی و کارافرینی فراهم خواهد شد‪ .‬نگاه صفوی‬ ‫ب��ر این دیدگاه اس��ت که هر تالش��ی در جهت تقویت‬ ‫تولید به نوعی می تواند در اشتغالزایی و کارافرینی موثر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹مهارت اموزی بسترساز سوداوری‬ ‫صنعتی ش��دن ب��دون لحاظ مهارت ام��وزی معنایی‬ ‫ن��دارد‪ .‬اف��راد در محیط های صنعت��ی در یک زنجیره‬ ‫مص��رف ق��رار می گیرند و ب��ه نوعی ب��ه همدیگر نیاز‬ ‫دارند‪ .‬فعالیت ها و دس��تاوردهای انه��ا مورد نیاز دیگر‬ ‫کارکن��ان ان کارخانه یا واحد صنعتی می ش��ود‪ .‬از این‬ ‫رو باید درنظر داشته باشیم که اموزش های قابلیت ها و‬ ‫توانمندی ها در برنامه های مهارت اموزی در سطح واحد‬ ‫صنعتی نیز وجود داش��ته باش��د و تنها به اموزش های‬ ‫فنی و تخصصی اکتفا نکنیم‪ .‬بسیار دیده شده است که‬ ‫استادکار اموزش دهنده خود مهارت های الزم و موردنیاز‬ ‫روز را ن��دارد‪ .‬بنابراین باید تمام��ی ابعاد مهارت اموزی‬ ‫بررس��ی و لحاظ ش��ود‪ .‬نکته دیگر اینک��ه ایجاد نظام‬ ‫مهارت محور و تربی��ت نیروی کار می تواند باعث بهبود‬ ‫ش��رایط کسب و کار شود‪ .‬همیشه بهبود شرایط کسب‬ ‫و کار ناش��ی از زمینه های رشد و رونق اقتصادی نیست‬ ‫بلک��ه گاهی نبوغ نواورانه منابع انس��انی نیز این امر را‬ ‫اس��ان می کند‪ .‬توس��عه اموزش ها به وی��ژه در زمینه‬ ‫کارافرینی در ش��رایط کنونی ب��رای اقتصاد و فرهنگ‬ ‫ایران به ویژه ش��تاب دهی به فرایند تولید امری حیاتی‬ ‫است زیرا سرمایه گذاری های زیربنایی و افزایش ابزار و‬ ‫تجهیزات و به طور کلی سرمایه فیزیکی بدون سرمایه‬ ‫انسانی بی اس��تفاده مانده یا به نحو اقتصادی و کارامد‬ ‫مورد بهره برداری ق��رار نمی گیرد بنابراین از ضرورت ها‬ ‫و الزامات رش��د و توس��عه صنعتی‪ ،‬نظام اموزشی برای‬ ‫ایجاد مهارت های الزم سرمایه انسانی است‪ .‬نکته دیگر‬ ‫اینکه از انج��ا که بیکاری یکی از مهم ترین مس��ائل و‬ ‫مش��کالت جهان است و در کش��ورهای درحال توسعه‬ ‫با توجه به بی توازنی ساختارهای اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫فرهنگی و سیاس��ی تاثیر بیش��تری بر توسعه دارد و با‬ ‫توج��ه به اینکه یکی از دالیل بیکاری در کش��ور‪ ،‬نبود‬ ‫مهارت های مورد نیاز بازار کار از سوی کارجویان است‪،‬‬ ‫انتظار می رود س��ازمان های مس��ئول در کنار مدیران‬ ‫صنعتی ب��ا دادن اموزش ه��ای مهارت��ی و کارافرینی‬ ‫بتوانن��د نقش بس��زایی در کاهش می��زان بیکاری ایفا‬ ‫کنند؛ چ��را که اگر اموزش در کش��ور نادی��ده گرفته‬ ‫ش��ود‪ ،‬در واقع باعث ازدیاد اشتغال کاذب و درامدهای‬ ‫ناپایدار می ش��ود و به تدریج اسیب جدی به کشور وارد‬ ‫می سازد‪.‬‬ ‫نبود سرمایه گذاری کافی در اموزش به معنی غفلت‬ ‫و فنای س��رمایه های انس��انی نیز تلقی می شود‪ .‬به جز‬ ‫بعد اقتصادی‪ ،‬نقش اموزش های کارافرینی در تغییرات‬ ‫اجتماعی و فرهنگی به ویژه در رش��د و بهبود فرهنگ‬ ‫کار اهمیت دارد‪ .‬ش��اید به این دلیل باش��د که پیوسته‬ ‫مس��ئوالن به ضرورت مهارت اموزی و همگامی بخش‬ ‫دانشگاهی با بخش تولید تاکید می کنند‪.‬‬ ‫رشد اقتصادی‪ ،‬زمینه ساز کارافرینی‬ ‫بو کار بهترین عاملی اس��ت که می تواند‬ ‫تامی��ن مالی برای کس�� ‬ ‫کارافرینی را در کشور ایجاد کند؛ این نکته ای است که مهدی تقوی‪،‬‬ ‫اقتصاددان در گفت وگو با گسترش صنعت بیان کرد‪.‬‬ ‫مشروح گفت وگو با تقوی را می خوانید‪:‬‬ ‫€ €طرح ه�ای اجرای�ی حمایت�ی بی�ن س�ازمان ها چقدر‬ ‫می تواند بر گسترش کارافرینی موثر باشد؟‬ ‫اقدام سازمان در انعقاد تفاهمنامه یا اجرای طرح های حمایتی به‬ ‫نوعی تش��ویق کارافرینی است‪ .‬از این رو س��ازمان ها می توانند با اعطای وام و‬ ‫تس��هیالت به افراد زمینه و بس��تر کارافرینی را بیشتر ایجاد کنند‪ .‬در کنار ان‬ ‫ایجاد مشوق های حمایتی و معافیت های مالیاتی می تواند روحیه کارافرینی را‬ ‫بیش از پیش تقویت کند‪ .‬به عالوه اینکه واحدهای صنعتی کوچک و متوسط‬ ‫بیش از دو س��وم صنایع کش��ور را دربرگرفته اند اما مشکل انجاست که رونق‬ ‫صنعتی و تولیدی در جامعه ما دیده نش��ده است تا بستر مناسبی برای اجرای‬ ‫طرح های حمایتی و اشتغالزا باشد‪ .‬مگر اینکه دولت تسهیالت ویژه به صاحبان‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط دهد تا بتوانند جذب نیرو داش��ته باشند‪.‬‬ ‫همچ��ون معافیت های بیمه ای یا مالیاتی‪ .‬به ویژه اینکه ما در کش��ور‬ ‫مهندس��ان حرفه ای و بیکار بس��یار داریم که می توانند جذب فضای‬ ‫تولیدی ش��وند‪ .‬اگر در داخل کشور رونق به وجود اید‪ ،‬این مهندسان‬ ‫هیچگاه هوای مهاجرت به کشورهای دیگر را در سر نخواهند پروراند‪.‬‬ ‫ش��اید به همین دلیل هم باشد که طرح کارورزی را با ایجاد بستر ها و‬ ‫تقاضاهای مناسب می توان در بنگاه های اقتصادی اجرا کرد‪.‬‬ ‫€ €ای�ا درباره طرح های حمایتی کارورزی نیز همین ادعا را می توان‬ ‫داشت؟‬ ‫بل��ه‪ .‬اگر واحدهای تولیدی به نیروی کار نیاز داش��ته باش��ند می توانند در‬ ‫کارخان��ه خ��ود کارورز ب��ه کار گیرند‪ .‬همچنی��ن این امکان وج��ود دارد تا با‬ ‫مهارت ام��وزی اف��راد و کار کردن انه��ا در کنار کارگران باتجربه س��ابقه کار‬ ‫طوالنی ت��ری را برای انها تصور کرد چراکه بنگاه های تولیدی نیروی کار صفر‬ ‫کیلومت��ر الزم ندارند بلکه اگر زمینه جذب کارورزان فراهم می ش��ود باید به‬ ‫موازات ان اموزش و مهارت اموزی انها نیز مدنظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫€ €به نظر ش�ما نباید در دانشگاه ها دایره مهارت اموزی گسترده تر‬ ‫شود تا بخش صنعت بار زیادی را بر دوش نکشد؟‬ ‫واقعیت این اس��ت که کم کاری دانشگاه ها را بخش صنعت باید جبران کند‪.‬‬ ‫افرادی که تنها نظریه می دانند وارد فضای تولیدی می ش��وند و از نظر کارفرما‬ ‫بهره وری باالیی نخواهند داشت‪.‬‬ ‫€ €درباره بکارگیری قش�ر اس�یب پذیر و محروم در کارخانه ها چه‬ ‫طرحی می توان داد؟‬ ‫گس��ترش طرح های حمایتی در این زمینه بیشتر به سطح رشد اقتصادی‬ ‫بس��تگی دارد‪ .‬در دولت گذشته نه تنها جذب نیروی کار نداشتیم بلکه اخراج‬ ‫کارگران نیز رقم خورد‪ .‬اما با وجود رش��د اقتص��ادی و رونق تولید امیدواریم‬ ‫تقاضا برای نیروی کار بیش��تر ش��ود‪ .‬در این صورت حتی دولت الزم نیس��ت‬ ‫کاری کن��د زیرا بخش خصوصی خود می تواند نیروی مورد نیاز خود را جذب‬ ‫کند‪.‬‬ ‫طرح ه��ای حمایتی و انعقاد‬ ‫تفاهمنامه ها به منظور اشتغال‬ ‫و کارافرین��ی بس��یار مطلوب‬ ‫است اما باید سازوکار اجرایی‬ ‫انها بیش��تر مورد بررسی قرار‬ ‫گیرد‪ .‬ب��ه عنوان نمون��ه‪ ،‬باید‬ ‫سطح مهارت اموزی کارورزان‬ ‫سید رضا مسلمی عقیلی‬ ‫صاحب‬ ‫متناس��ب با خواس��ت‬ ‫معاون صنایع کوچک شرکت‬ ‫بنگاه اقتصادی باش��د‪ .‬در این‬ ‫شهرک های صنعتی گلستان‬ ‫زمین��ه البت��ه س��ازمان فنی‬ ‫و حرف��ه ای ب��ه خوب��ی عمل‬ ‫می کن��د‪ .‬همچنین کارجویان قبل از حضور در بخش صنعت‬ ‫در دوره های اموزش��ی که کمیته امداد یا بنیاد شهید و امور‬ ‫ایثارگران برای انها درنظر می گیرد‪ ،‬اموزش می بینند‪ .‬با این‬ ‫حساب سرفصل های اموزشی که شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫درنظر می گیرد با س��رفصل های س��ازمان اندکی تفاوت دارد‬ ‫از این رو تالش می ش��ود هماهنگی بین عنوان های اموزشی‬ ‫حفظ ش��ود‪ .‬نکته دیگ��ر اینکه بای��د در پرداختی حقوق به‬ ‫کارورزان تجدیدنظر ش��ود‪ .‬به عبارتی‪ ،‬برای پرداخت حقوق‬ ‫ب��ه کارورزان در بخش تولید باید ش��رایطی اتخاذ ش��ود که‬ ‫تمایل به کار در انها بیش��تر ش��ود نه انکه انقدر کم باش��د‬ ‫که رغبتی به فعالیت نداش��ته باش��ند‪ .‬به عبارتی‪ ،‬باید روش‬ ‫پرداخت حقوق منطقی باش��د‪ .‬به عن��وان نمونه‪ ،‬نمی توان از‬ ‫یک فرد انتظار داش��ت با حق��وق ‪ ۲۰۰‬هزار تومان در ماه که‬ ‫بیمه هم شامل ان نمی شود بهترین کار را انجام دهد چرا که‬ ‫این فرد وابس��تگی و عرق به کارش ندارد‪ .‬نکته دیگر اینکه‬ ‫هیچ واحد صنعتی از نی��روی کار خوب بدش نمی اید‪ .‬حتی‬ ‫بسیاری از افرادی که به عنوان کارورز در کارخانه ای مشغول‬ ‫می شوند در صورت کار مطلوب برای کارفرما می توانند مدیر‬ ‫کارگاه و کارخانه هم شوند ازاین رو بهتر است به جای صرف‬ ‫بودجه های کالن در مواردی که چندان ارزش��ی برای کشور‬ ‫ندارد بودجه بیش��تری برای کارورزان در محیط های صنعتی‬ ‫درنظر گرفته شود تا بهره وری شغلی داشته باشند‪ .‬در شرایط‬ ‫توس��عه صنعتی طرح های حمایتی از کارورزان و کارافرینان‬ ‫به طور قطع بیش��تر نتیجه می دهد چرا که در این سال های‬ ‫رکود بس��یاری از واحدهای صنعتی تعدیل نیرو داشتند و با‬ ‫طرح رونق تولید توانستند جان تازه ای بگیرند از این رو زمان‬ ‫الزم اس��ت تا نیروی جدید جذب کنند‪ .‬به عالوه اینکه یکی‬ ‫از شروط بانک ها برای اعطای تسهیالت‪ ،‬به کارگرفتن همان‬ ‫نیروی قدیمی کار اس��ت که بر اث��ر تعطیلی کارخانه تعدیل‬ ‫ش��ده اند از این رو واحدهای صنعتی در جذب نیروی جدید‬ ‫دچار چالش می شوند یا جذب نیروی جدید به صورت اندک‬ ‫انجام شده اس��ت‪ .‬اما اگر طرح رونق تولید ادامه داشته باشد‬ ‫اثرات این طرح را در سال های بعد شاهد هستیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫وام چاره ساز بیکاری نیست‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون اجتماع��ی‬ ‫مجلس ب��ا تاکید بر اینکه توس��عه و‬ ‫بهبود اش��تغال با حمایت از مش��اغل‬ ‫خانگی و کارافرینی حاصل می ش��ود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در زمینه اشتغالزایی تنها نباید‬ ‫به وام دهی اکتفا کرد‪.‬‬ ‫جلی��ل مخت��ار در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫گس��ترش صنع��ت ب��ا بی��ان اینکه ب��رای بهبود اش��تغال و‬ ‫کارافرینی زیرس��اخت های الزم در کشور وجود دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه به دلی��ل بی توجهی به برنامه ری��زی راهبردی در‬ ‫زمینه بهبود اشتغال نتوانسته ایم موفق باشیم‪ .‬نماینده مردم‬ ‫ابادان در مجلس ش��ورای اس�لامی از بی توجهی نس��بت به‬ ‫بنگاه های زودبازده برای بهبود اشتغال در کشور انتقاد کرد و‬ ‫افزود‪ :‬هرچند این بنگاه ها نقش با اهمیت و تکمیل کننده ای‬ ‫در بهبود وضعیت اش��تغال و تولید داخل دارند اما متاسفانه‬ ‫نس��بت به این موضوع بی توجه بوده ای��م‪ .‬مختار با یاداوری‬ ‫جمعیت باالی فارغ التحصی�لان بیکار‪ ،‬گفت‪ :‬جمعیت جوان‬ ‫و فعال��ی در کش��ور داریم که اگر بتوان ب��ه صورت راهبردی‬ ‫بحث کارافرینی و اش��تغال را تعریف کنی��م و در این زمینه‬ ‫برنامه ریزی مناس��ب و منس��جمی داشته باش��یم به راحتی‬ ‫می توانیم معضل بیکاری را در کش��ور ریش��ه کن کنیم‪ .‬این‬ ‫نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه کشورهایی مانند‬ ‫چین و هند به سمت کارافرینی حرکت کرده و در این زمینه‬ ‫موفق بوده اند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬متاس��فانه کشور ما در مقایسه با‬ ‫دیگر کش��ورها در این زمینه موفق نبوده این در حالی است‬ ‫که در این کش��ورها از اف��راد بیکار باعنوان افراد بی س��واد و‬ ‫فاقد حرفه یاد می ش��ود و جمعیت زی��ادی از جمعیت فعال‬ ‫را افرادی تش��کیل می دهند که دارای سواد‪ ،‬تخصص و شغل‬ ‫هس��تند‪ .‬وی با اش��اره به اینکه در ح��ال حاضر کارگاه های‬ ‫خانگی زودبازده به عنوان یکی از رویکرد کش��ورهای درحال‬ ‫توس��عه به ش��مار می رود‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬باید بت��وان از طریق‬ ‫سیاس��ت راهبردی کاربری نیروی انسانی فرایند خط تولید‬ ‫را در کارگاه ه��ای خانگی زودبازده تعریف کرد تا این صنعت‬ ‫در جامعه نهادینه ش��ود‪ .‬س��خنگوی کمیس��یون اجتماعی‬ ‫مجل��س دهم با تاکید بر اینکه دولت باید برخی از طرح های‬ ‫اش��تغالزایی را به مردم واگذار کند‪ ،‬گفت‪ :‬بهتر اس��ت برخی‬ ‫طرح ها به مردم واگذار شده و به نوعی خوداجرایی شوند البته‬ ‫دولت باید هزینه طرح را متقبل ش��ود؛ با این اقدام به تدریج‬ ‫چرخه راکد و معیشتی مردم فعال می شود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬اسفند ‪ 14 1395‬جمادی الثانی ‪1438‬‬ ‫‪ 13‬مارس ‪ 2017‬شماره ‪ 78‬پیاپی ‪2051‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫خبر‬ ‫تولید ‪ 20‬هزارتن گز در بلداجی‬ ‫ریی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت چهارمح��ال و بختیاری گفت‪:‬‬ ‫روزان��ه به ط��ور میانگی��ن ‪ 40‬تن گز‬ ‫معادل ‪100‬هزار بسته تولید می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬س��یدنعیم امامی‬ ‫افزود‪ :‬امس��ال گزس��ازان در بلداجی‪،‬‬ ‫پایتخت گز ایران ‪20‬هزار تن محصول‬ ‫تولید و روانه بازار مصرف کردند‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری‬ ‫با اش��اره به تولید هزار و ‪ 200‬تنی گز در اس��فند یاداور شد‪4 :‬‬ ‫نوع گ��ز اردی‪ ،‬لقمه ای‪ ،‬مغزپس��ته ای‪ ،‬زعفرانی و مغزبادامی در‬ ‫کارگاه های گزسازی این شهر تولید می شود‪.‬‬ ‫امام��ی گز بلداج��ی را از معروف ترین گزه��ای تولیدی ایران‬ ‫اع�لام کرد و گف��ت‪ :‬گز بلداجی به دلیل کیفی��ت و مرغوبیت به‬ ‫کشورهای حوزه خلیج فارس‪ ،‬اسیای میانه‪ ،‬افغانستان‪ ،‬پاکستان‬ ‫و عراق نیز صادر می شود‪ .‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫چهارمحال و بختیاری از فعالیت ‪ 100‬کارگاه گزس��ازی در شهر‬ ‫بلداج��ی خبر داد و گفت‪ :‬فعالیت این کارگاه ها زمینه اش��تغال‬ ‫‪4‬هزار نفر را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫پرداخت تسهیالت رونق تولید‬ ‫به ‪ 717‬واحد صنعتی سمنان‬ ‫در پنجاه و یکمین جلس��ه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع‬ ‫تولید اس��تان س��منان عنوان ش��د‪3 :‬هزار و ‪811‬میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت رونق تولید به ‪ 717‬واحد تولیدی استان پرداخت شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬بهروز اس��ودی‪ ،‬رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت سمنان در این جلسه گفت‪۲ :‬هزار و ‪ ۵۴۹‬واحد‬ ‫در س��امانه ثبت نام کرده اند که ه��زار و ‪ ۸۰۳‬واحد تایید و برای‬ ‫دریافت تس��هیالت به بانک های عامل معرفی ش��دند‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫این واحد ها قرار اس��ت ‪8‬ه��زار و ‪۵۲۴‬میلیارد ریال تس��هیالت‬ ‫دریاف��ت کنند‪ .‬از تع��داد واحد های معرفی ش��ده به بانک ‪۴۶۸‬‬ ‫واحد صنعتی با مبلغ ‪۶‬ه��زار و ‪۲۵۲‬میلیارد ریال و هزار و ‪۳۳۵‬‬ ‫واحد کشاورزی به مبلغ ‪۲‬هزار و ‪۲۷۱‬میلیارد ریال بوده است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت س��منان اظهار کرد‪:‬‬ ‫تاکنون ‪ ۷۱۷‬واحد ‪3‬هزار و ‪۸۱۱‬میلیارد ریال تسهیالت دریافت‬ ‫کرده ان��د ک��ه این تع��داد ش��امل ‪ ۱۷۱‬واحد صنعت��ی ‪۲‬هزار و‬ ‫‪ ۸۵۱‬میلیارد ریال و ‪ ۵۴۶‬واحد کش��اورزی به مبلغ ‪ ۹۶۰‬میلیارد‬ ‫ریال است‪ .‬اسودی گفت‪ :‬در جلسات قبلی مشکالت ‪ 334‬واحد‬ ‫تولیدی استان بررسی شد که در جهت رفع موانع پیش رو ‪814‬‬ ‫مصوبه به تصویب اعضای کارگروه رس��یده که ‪۴۹‬درصد اجرایی‬ ‫ش��ده و باقی در دست اجراست‪ .‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت سمنان اظهار کرد‪ :‬در شهرستان سمنان نیز تاکنون ‪۹۸‬‬ ‫واحد صنعتی و کش��اورزی ‪ ۹۶۰‬میلیارد ریال تسهیالت دریافت‬ ‫کرده اند که شامل ‪ ۵۱‬واحد صنعتی به مبلغ ‪ ۸۰۰‬میلیارد ریال و‬ ‫‪ ۴۷‬واحد کشاورزی نیز به ارزش ‪ ۱۶۰‬میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 60‬هزار بازرسی‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان سمنان از انجام‬ ‫‪60‬هزار و ‪ 801‬مورد بازرسی در ‪11‬ماه امسال خبر داد‪.‬‬ ‫اس��ودی با اعالم این خبر گفت‪ :‬این بازرسی ها به منظور رصد‬ ‫وضعیت بازار کاال و خدمات به ویژه کاالهای اولویت دار و نظارت‬ ‫ب��ر مراکز فعال تجاری و اقتصادی اس��تان س��منان و همچنین‬ ‫جلوگیری از هرگونه افزای��ش بی رویه قیمت در قالب طرح های‬ ‫مختلف انجام شده است‪ .‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان سمنان گفت‪ :‬در این بازرسی ها که ‪ 195‬ناظر افتخاری و‬ ‫‪ 55‬کارشناس نظارت و بازرسی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫پیوسته و روزانه از واحدهای صنفی و سطح عرضه انجام داده اند‪،‬‬ ‫‪3‬هزار و ‪ 684‬تخلف شناسایی شد‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 46‬درصدی حوادث‬ ‫مرتبط با برق در گلستان‬ ‫معاون بهره برداری و دیس��پاچینگ‬ ‫ش��رکت توزی��ع نی��روی برق اس��تان‬ ‫گلس��تان در همای��ش بزرگداش��ت‬ ‫برترین های ایمن��ی و فروش و وصول‬ ‫شرکت‪ ،‬از کاهش ‪46‬درصدی حوادث‬ ‫مرتبط با برق در س��ال ‪ 95‬نس��بت به‬ ‫س��ال ‪ 94‬خبر داد‪ .‬به گزارش خبرنگار‬ ‫گسترش صنعت از گلستان‪ ،‬بهرام قائمی با اشاره به ویژگی های‬ ‫فرهنگ ایمنی‪ ،‬مش��ارکت فعاالنه کارکنان و نمود عینی رعایت‬ ‫اص��ول ایمنی در رفتار انه��ا را از مهم ترین این ویژگی ها عنوان‬ ‫ک��رد‪ .‬قائمی ضمن بیان دالیل و ض��رورت رعایت اصول ایمنی‪،‬‬ ‫زیان های انسانی ناشی از حادثه‪ ،‬زیان های اقتصادی ناشی از ان‬ ‫و زیان هایی که به کل جامعه تحمیل می شود را از عواقب رعایت‬ ‫نکردن ایمنی برشمرد‪ .‬معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت‬ ‫توزیع نیروی برق اس��تان گلستان رعایت ‪ 5‬اصل طالیی ایمنی‬ ‫را بس��یار مهم دانست و ایمن سازی محیط کار‪ ،‬دریافت و اعمال‬ ‫خاموشی‪ ،‬ازمایش بی برق شدن شبکه‪ ،‬تخلیه الکتریکی و نصب‬ ‫ارت در طرفی��ن محل کار را از اصول خلل ناپذیر انجام کار روی‬ ‫ش��بکه های توزیع برق عنوان کرد‪ .‬قائمی گفت‪ :‬حوادث مرتبط‬ ‫با برق ‪46‬درصد در س��ال ‪ 95‬نسبت به سال ‪ 94‬کاهش و از ‪13‬‬ ‫به ‪ 7‬مورد کاهش یافته است‪ .‬معاون بهره برداری و دیسپاچینگ‬ ‫ش��رکت توزیع نیروی برق استان گلس��تان‪ ،‬مهم ترین اقدامات‬ ‫انجام ش��ده در زمینه گس��ترش فرهنگ ایمنی در شهرستان ها‬ ‫را تهیه کتابچه ایمنی برای ش��هروندان‪ ،‬برگزاری نمایشگاه های‬ ‫ایمنی‪ ،‬تش��کیل کالس های اموزشی س��یم بان های مدیریت ها‬ ‫و نصب عالئم هش��داردهنده روی تابلوه��ای برق را ازجمله این‬ ‫فعالیت ها بیان کرد‪.‬‬ ‫باید قابلیت های‬ ‫اقتصادی یک روستا‬ ‫یا مجموعه ای از‬ ‫روستاها شناسایی و‬ ‫براساس مجموعه ای‬ ‫از شاخص های‬ ‫محیط زیستی‪ ،‬اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫سیاسی اولویت بندی‬ ‫شود‪ .‬در این صورت‬ ‫قابلیت های نواحی‬ ‫روستایی کشور شکوفا‬ ‫می شود و وابستگی به‬ ‫نفت کاهش می یابد‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از توسعه صنایع دستی همراه با رشد صنعت گردشگری نشان داد‬ ‫سفرهای نوروزی‪ ،‬فرصتی برای توسعه صنایع روستایی‬ ‫ته��ران قرار دارد‪ ،‬نمونه ای از دس��تاوردهای بومی‬ ‫زینب عبدی‬ ‫ایرانی و گوشه ای فرهنگ این سرزمین به نمایش‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫درام��ده و به خری��داران و بازدیدکنندگان عرضه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫س��فرهای نوروزی ایرانی ه��ا در تعطیالت نوروز‬ ‫در اس��تان زنجان نیز فعالیت نامنظم اصناف در‬ ‫برای فعاالن صنایع دستی فرصتی مناسب در رشد‬ ‫حوزه صنایع دستی استان مسئوالن را ترغیب کرد‬ ‫فروش محصوالت است‪ .‬کارشناسان نیز معتقدند‬ ‫تا برای ساماندهی بصری و فعالیت انها به ساخت‬ ‫دستیابی به بازار فروش و صادرات مهم ترین رکن‬ ‫ناحی��ه صنعتی‪ -‬کارگاه��ی ظریف��ان ب��ا اعتباری‬ ‫ارتقای این بخش اس��ت‪ .‬این درحالی است که در‬ ‫افزون بر ‪۱۵‬میلیارد تومان اقدام کنند و ‪ ۸۵‬کارگاه‬ ‫برخی از استان ها مانند خراسان شمالی‪ ،‬خراسان‬ ‫صنفی با امکان عرضه مستقیم کاال را برای فعاالن‬ ‫رضوی و زنجان احداث ناحیه یا زون صنایع دستی‬ ‫صنایع دستی استان زنجان فراهم کنند‪.‬‬ ‫در دستور کار شرکت شهرک های صنعتی استانی‬ ‫مس��افرانی ک��ه ب��ا عب��ور از عوارض��ی تهران‪-‬‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫زنج��ان تصمی��م به خری��د س��وغات گرفته اند با‬ ‫تولید صنایع دس��تی با محور ص��ادرات می تواند‬ ‫ای��ن کارگاهای قدیمی چاقوس��ازی‪ ،‬چارق دوزی‪،‬‬ ‫ارزش اف��زوده باالی��ی ایج��اد کن��د‪ .‬صنعتی که‬ ‫قلم زن��ی‪ ،‬مس��گری‪ ،‬ملیل��ه کاری و مع��رق کاری‬ ‫می توان��د بر توس��عه فرهن��گ اقوام ایران��ی تاثیر‬ ‫اش��نایی دارند‪ .‬ای��ن مغازه ه��ا و فروش��گاه ها از‬ ‫بس��زایی داشته باش��د و ایران را به سایر کشورها‬ ‫س��ال های گذش��ته در این منطقه مستقر شده و‬ ‫معرف��ی کن��د‪ .‬همان طور که صنعت گردش��گری‬ ‫تولیدات خود را به صورت مستقیم عرضه کرده اند‬ ‫درحال رشد است صنایع دستی نیز باید ارتقا یابد‪.‬‬ ‫اما اکنون با توسعه شهرنشینی و رفت و امد بسیار‬ ‫در این میان تعاونی ها و اتحادیه های صنایع دستی‬ ‫مس��ئوالن استانی تصمیم گرفته اند تا فعالیت این‬ ‫می توانند نقش موثری بر توس��عه صنایع دس��تی‬ ‫صنف صنایع دستی را در ناحیه صنعتی‪-‬کارگاهی‬ ‫داش��ته باشند اما باید بر پاهای خود بایستند زیرا‬ ‫ظریفان ساماندهی کنند‪.‬‬ ‫دولت فقط می تواند کمک های معنوی کند‪.‬‬ ‫امیر حمیدنیا‪ ،‬مدیرعامل ش��هرک های صنعتی‬ ‫و‬ ‫روس��تایی‬ ‫ابوالفض��ل رضوی‪ ،‬معاون توس��عه‬ ‫اس��تان زنجان در این زمینه به گس��ترش صنعت‬ ‫مناط��ق مح��روم مع��اون اول رییس جمهوری ‪8‬‬ ‫گف��ت‪ :‬درنظ��ر داریم ب��ا احداث ناحی��ه صنعتی‬ ‫اس��فند اعالم کرد‪ :‬برای توس��عه مش��اغل پایدار‬ ‫ظریفان‪ ،‬فعاالن صنایع دس��تی مس��تقر در اتوبان‬ ‫روستایی مانند صنایع دستی و گردشگری به همه‬ ‫تهران‪-‬زنج��ان را در روب��ه روی هم��ان منطق��ه‬ ‫اس��تان ها ‪200‬میلیارد ریال تسهیالت اعطای وام‬ ‫اس��تقرار دهیم از ای��ن رو زمین مورد نظر از اداره‬ ‫ب��ا کارمزد ‪8‬درصد داده ش��ده اس��ت که ‪5‬درصد‬ ‫کل مس��کن‪ ،‬راه و شهرسازی خریداری شده و در‬ ‫سود ان را بانک سینا و ‪3‬درصد را دولت پرداخت‬ ‫وس��عت ‪۲/۳‬هکتار قابل واگذاری ب��ه ‪ ۸۵‬کارگاه‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫تولید و عرضه مستقیم خواهد بود‪.‬‬ ‫صنعت‬ ‫ارتقای‬ ‫در‬ ‫ دس��تی‬ ‫ع‬ ‫صنای‬ ‫توس��عه‬ ‫بستر‬ ‫برای اتمام س��اخت این ناحی��ه به اعتباری بین‬ ‫گردشگری است‪ .‬سیدحمید کالنتری‪ ،‬معاون امور‬ ‫‪ ۱۵‬ت��ا ‪۲۰‬میلیارد تومان نیاز اس��ت ت��ا عملیات‬ ‫تعاون وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با بیان‬ ‫اجرایی شهرک‪ ،‬معابرس��ازی‪ ،‬تامین زیرساخت ها‬ ‫این مطلب معتقد اس��ت که‪ 27‬اتحادیه اس��تانی‬ ‫و س��اخت کارگاه ه��ا به ط��ور کامل انجام ش��ود‪.‬‬ ‫صنایع دس��تی در کش��ور فعال اس��ت اما وظیفه‬ ‫حمیدنیا‪ ،‬مدیرعامل ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫اتحادیه صنایع دس��تی کش��ور بای��د اموزش دهی‬ ‫زنجان با بیان اینکه س��اخت ای��ن ناحیه صنعتی‬ ‫برای بس��ط اش��تغال در ای��ن بخش باش��د زیرا‬ ‫از گذش��ته دارای مصوبه دولتی بوده و در شورای‬ ‫صنایع دستی‪ ،‬اش��تغالزایی باال با س��رمایه گذاری‬ ‫اداری اس��تان نی��ز مورد تایید قرار گرفته اس��ت‪،‬‬ ‫اندک را درپی دارد‪.‬‬ ‫گف��ت‪ :‬نحوه احداث و مش��ارکت در س��اخت این‬ ‫کالنت��ری دیگر ویژگی صنایع دس��تی را امکان‬ ‫ناحیه صنعتی‪-‬کارگاهی با طراحی مش��اور در فاز‬ ‫عرض��ه در هم��ه نمایش��گاه ها‪ ،‬فرهنگس��راها و‬ ‫یک و ‪ ۲‬به اتمام رسیده است‪.‬‬ ‫مکان های عمومی دانسته و پیشنهاد‬ ‫حمیدنیا با اش��اره ب��ه اینکه پروژه‬ ‫ک��رد‪ ،‬از راه تعام��ل ب��ا س��ازمان‬ ‫اح��داث مجتم��ع تولی��د و عرض��ه‬ ‫فرودگاه های کشور غرفه صنایع دستی‬ ‫صنایع دستی واقع در عوارضی تهران‬ ‫در این مکان ها ایجاد شود‪ .‬اگر دولت‬ ‫ زنج��ان (ظریف��ان) در ‪ 2‬ف��از اجرا‬‫حمایت معنوی خود را تداوم بخشد‪،‬‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬زیرساخت های‬ ‫این صنعت می تواند ثروت تولید کند‪.‬‬ ‫الزم برای انجام پروژه ظریفان تامین‬ ‫‹ ‹س�اماندهی پراکنده کاری‬ ‫ش��ده و ح��دود ‪۲۳‬میلی��ارد ریال از‬ ‫در شهرک‬ ‫محل اعتبارات داخل��ی و ‪۲۰‬میلیارد‬ ‫امیر حمیدنیا‬ ‫مهم ترین صنایع دس��تی ایرانی در درنظر داریم با احداث ریال نی��ز از منابع دیگ��ر پیش بینی‬ ‫زمینه گلی��م‪ ،‬فرش‪ ،‬گب��ه‪ ،‬قلمزنی‪ ،‬ناحیه صنعتی ظریفان‪ ،‬شده است‪.‬‬ ‫شیش��ه گری‪ ،‬منبت کاری‪ ،‬میناکاری‪،‬‬ ‫اج��رای خ��ط انتقال ب��رق‪ ،‬انجام‬ ‫فعاالن‬ ‫س��فال و چوب است‪ .‬صنایع دستی به‬ ‫ازمایش ه��ای ژئوتکنیک خاک‪ ،‬اتمام‬ ‫صنایع دستی‬ ‫لوازمی گفته می شود که با استفاده از‬ ‫مستقر در اتوبان‬ ‫توپوگراف��ی‪ ،‬طراحی فازهای یک و ‪۲‬‬ ‫دست یا ابزار س��اده و به طور سنتی‬ ‫تهران‪-‬زنجان‬ ‫و دریافت مجوز حفر چاه اب از جمله‬ ‫س��اخته می ش��ود ک��ه بیش��تر برای را در روبه روی همان اقدامات انجام ش��ده در پ��روژه ناحیه‬ ‫منطقه استقرار‬ ‫تزئین به کار می رود‪ .‬در نمایش��گاه و‬ ‫صنعتی ظریفان است‪.‬‬ ‫دهیم‬ ‫فروشگاه اتحادیه صنایع دستی کشور‬ ‫ای��ن درحال��ی اس��ت ک��ه برخی‬ ‫ک��ه در میدان حضرت ولی عصر(عج)‬ ‫معتقدن��د ف��روش صنایع دس��تی در‬ ‫مبادی ورودی و خروجی ش��هرها می تواند مانعی‬ ‫قرض الحسنه به سرمایه داران روستایی با مشارکت‬ ‫ب��رای حض��ور گردش��گر در داخل ش��هر باش��د؛‬ ‫خود روستاییان پرداخت کند‪ .‬البته مجلس با یک‬ ‫همان طور که غالمحس��ین جمیل��ی‪ ،‬رییس اتاق‬ ‫فوریت این الیح��ه موافقت کرد که پس از برنامه‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع و معادن و کش��اورزی زنجان در‬ ‫ششم این مس��ئله در دس��تورکار قرار گیرد‪ .‬این‬ ‫گفت وگو با گس��ترش صنعت اظهار کرد‪ ،‬صنعت‬ ‫قانون از فردای روزی که به تایید ش��ورای نگهبان‬ ‫طال و جواهرس��ازی به دلی��ل موقعیت جغرافیایی‬ ‫برسد‪ ،‬عملیاتی خواهد شد‪.‬‬ ‫اس��تان زنج��ان از گذش��ته اهمی��ت داش��ته اما‬ ‫اکنون از ‪ ۹۵۲‬ش��هرک و ناحیه صنعتی کشور‪،‬‬ ‫صنعتگران اس��تان در س��اخت و تولی��د ملیله و‬ ‫‪ ۲۹۰‬ش��هرک در نواحی روس��تایی مستقر بوده و‬ ‫مصنوعات نقره ای توانس��ته اند قوی تر عمل کنند‬ ‫گسترش نواحی صنعتی روستایی به منظور توسعه‬ ‫و به دلیل دست ساز بودن‪ ،‬محصوالت انها از رونق‬ ‫روستاها مدنظر قرار دارد‪ .‬با توجه به سیاست های‬ ‫چشمگیری برخوردار ش��ود اما در صنعت طال به‬ ‫فعلی کش��ور که جلوگیری از مهاجرت به شهر و‬ ‫فروش ان بسنده کردند‪.‬‬ ‫توسعه روستاهاس��ت‪ ،‬تامین زیرساخت ها در این‬ ‫جمیل��ی گفت‪ :‬س��اخت مصنوع��ات نقره ای در‬ ‫مناطق و همچنین فعال ش��دن واحدهای صنعتی‬ ‫اس��تان زنجان ب��ه لحاظ کیفی و مشتری پس��ند‬ ‫و تولیدی‪ ،‬عامل ایجاد اشتغال در مناطق روستایی‬ ‫ب��ودن قابل توجه اس��ت ام��ا امروزه با پیش��رفت‬ ‫خواهد بود‪ .‬این ایجاد اشتغال عالوه بر درامدزایی‪،‬‬ ‫فن��اوری صنایع به س��مت تولید انب��وه و صنعتی‬ ‫سبب حفظ روستاها‪ ،‬کاهش مهاجرت روستاییان‬ ‫س��وق یافته ام��ا در این ش��رایط صنع��ت طال و‬ ‫به ش��هرها و درنهایت توس��عه مناطق روس��تایی‬ ‫نقره استان نتوانس��ته خود را با پیشرفت فناوری‬ ‫می ش��ود‪ .‬با توجه به سیاس��ت ایجاد توس��عه در‬ ‫همگام کند و درنهای��ت محصوالت صنعتی جای‬ ‫روستاها‪ ،‬شرکت شهرک های صنعتی کشور ایجاد‬ ‫نقره کاری های دس��تی را گرفته اس��ت‪ .‬همان طور‬ ‫نواحی صنعتی در جوار مناطق مس��تعد روستایی‬ ‫که چاقوهای دستی و س��نتی زنجان زمانی شهره‬ ‫را در دستور کار دارد‪.‬‬ ‫افاق بود اما اکنون جایگاه خود را در بازار از دست‬ ‫بای��د قابلیت ه��ای اقتص��ادی ی��ک روس��تا یا‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫مجموع��ه ای از روس��تاها شناس��ایی و براس��اس‬ ‫به گفته این فعال بخ��ش خصوصی‪ ،‬مصنوعات‬ ‫مجموع��ه ای از ش��اخص های محیط زیس��تی‪،‬‬ ‫نقره ای اس��تان ب��ه دلی��ل اهمی��ت در بازارهای‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬اجتماع��ی‪ ،‬فرهنگ��ی و سیاس��ی‬ ‫جهانی و هنرمندان بنامی که در اس��تان فعالیت‬ ‫اولویت بن��دی ش��ود‪ .‬در این ص��ورت قابلیت های‬ ‫می کنند همچنان ادامه دارد که ش��امل زیوراالت‬ ‫نواحی روستایی کشور شکوفا می شود و وابستگی‬ ‫و لوازم تزئینی اس��ت‪ .‬ضمن انکه با وجود افزایش‬ ‫به نفت کاهش می یابد‪.‬‬ ‫چندبرابری قیم��ت طال در س��ال های اخیر‪ ،‬این‬ ‫ب��ا چنین رویکردی‪ ،‬بنگاه های اقتصادی در یک‬ ‫مصنوعات جایگزینی مناسب برای زیوراالت شده‬ ‫س��طح جغرافیایی به نحوی مس��تقر می شوند که‬ ‫و جای خود را در سبد خانوار پیدا کرده است‪.‬‬ ‫بیش��ترین هم افزایی را با یکدیگر در سطح محلی‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬بررس��ی ها نشان‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫می دهد ‪۶۰‬درصد مش��کالت روس��تاها به درامد‬ ‫به طور کلی توس��عه کارافرینی روستایی در گرو‬ ‫ناچیز و بی��کاری برمی گردد و روس��تاها با وجود‬ ‫ایده پردازی‪ ،‬تجاری س��ازی ایده ه��ا و فناوری ها‪،‬‬ ‫برخ��ورداری از اب‪ ،‬ب��رق و گاز ب��ه دلیل بیکاری‬ ‫شناس��ایی کارافرین��ان و حمای��ت از انها کاهش‬ ‫خالی از سکنه می ش��وند‪ .‬دولت در الیحه بودجه‬ ‫ریس��ک س��رمایه گذاری برای بخش غیردولتی از‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬ردیف اعتباری ‪۵/۱‬میلی��ارد دالری به‬ ‫طریق صندوق های مخاطره پذیر‪ ،‬ایجاد زیرساخت‬ ‫توسعه روستایی اختصاص داده است‪.‬‬ ‫حقوقی برای همکاری برد‪ -‬برد بین جامعه محلی‬ ‫قرار بود صندوق توسعه ملی ‪۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫و دانش اموختگان با تجربه‪ ،‬شناس��ایی پیوس��ته‬ ‫با مج��وز کارمزد ‪۷‬درصد ب��رای مناطق محروم و‬ ‫بازاره��ای ه��دف و گس��ترش انه��ا و مولفه های‬ ‫برای س��ایر مناطق تا س��قف ‪۱۴‬درصد تسهیالت‬ ‫دیگری اس��ت اما متاس��فانه در الیحه پیشنهادی‬ ‫پرداخ��ت کنند اما این رقم قابل توجهی برای رفع‬ ‫دولت به این مسائل توجهی نشده است‪.‬‬ ‫مش��کالت روس��تاییان نبود به همین‬ ‫ب��رای اجرای��ی ک��ردن الیح��ه‬ ‫منظور با هماهنگی و بررسی های الزم‬ ‫پیش��نهادی دول��ت نی��از اس��ت‬ ‫طرح ی��ک فوریتی اعطای تس��هیالت‬ ‫زیرس��اخت های اشتغال مانند نحوه‬ ‫‪۵/۱‬میلی��ارد دالری به روس��تاییان در‬ ‫هزینه ک��رد‪ ،‬جامعه هدف‪ ،‬بازار الزم‬ ‫مجلس به تصویب رسید‪.‬‬ ‫برای اش��تغال و اینکه به چه نوع از‬ ‫اذر امس��ال دول��ت پیش الیح��ه‬ ‫فعالیت ه��ا اختص��اص خواهد یافت‬ ‫دو فوریت��ی را تقدی��م مجل��س کرد تا‬ ‫و چه دس��تگاه هایی باید پاس��خگو‬ ‫فرمایش��ات رهب��ر معظ��م انق�لاب را‬ ‫باشند از س��وی دولت شفاف سازی‬ ‫غالم حسین جمیلی‬ ‫جامه عمل بپوش��اند‪ .‬رهب��ر انقالب در محصوالت صنعتی جای ش��ود‪ .‬دولت باید فضای کسب وکار‬ ‫جلسه شورای اسیب اجتماعی فرمودند نقره کاری های دستی را را در روستا فراهم کند که این خود‬ ‫که روس��تاها را برای روستانش��ینان و گرفته است‪ .‬همان طور نیازمند زیرس��اخت های اقتصادی‪،‬‬ ‫غیرروس��تاییان جذاب کنی��د‪ .‬پس از که چاقوهای دستی و اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و محیط زیستی‪،‬‬ ‫این دولت الیحه دوفوریتی اس��تفاده از سنتی زنجان زمانی‬ ‫هم��راه ب��ا برنامه ری��زی دقی��ق و‬ ‫شهره افاق بود اما‬ ‫‪۵/۱‬میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی‬ ‫بلندمدت است‪.‬‬ ‫برای اشتغال در روستاها و عشایرنشین اکنون جایگاه خود را در تجربه بنگاه های زودبازده نش��ان‬ ‫را تقدی��م مجل��س ش��ورای اس�لامی بازار از دست داده‬ ‫داده ک��ه ش��تاب زدگی و نداش��تن‬ ‫است‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫برنامه مناس��ب در حوزه کارافرینی‬ ‫دولت قرار اس��ت این پول را به طور‬ ‫روستایی‪ ،‬مانع موفقیت است‪.‬‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ‬ ‫ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 23‬ﺍﺳﻔﻨﺪ ‪ 14 1395‬ﺟﻤﺎﺩﻯﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ‪1438‬‬ ‫‪ 13‬ﻣﺎﺭﺱ ‪ 2017‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 78‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2051‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ﺧﺒﺮ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ‬ ‫ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺑﺘﺪﺍ‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺍﺯ ﺭﻗﺒﺎ ﻭ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻰ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻪﻭﻓﻮﺭ‬ ‫ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻧﺮﻭﻧﺪ‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵ »ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ« ﺍﺯ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺼﺎﺭ ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ‬ ‫ﺑﻬﺰﺍﺩ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ‪:‬‬ ‫ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻭﺍﻡ ‪4‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﺍﻋﻄﺎ ﻛﻨﺪ‬ ‫ﺍﻣﻴﺮﻋﻠﻰ ﺍﻣﻴﻨﻴﺎﻥ‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺳﺨﺖ‬ ‫ﺭﻗﺎﺑﺘــﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺭﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺭﺷﺪﻯ ﺭﺍ ﺳﭙﺮﻯ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ‬ ‫ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺠﺎﺭﻯﺳــﺎﺯﻯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﺸﻜﻼﺕ‬ ‫ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴــﺎﻥ ﺗﻮﺍﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺍﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ ﻫﻢ ﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﻨﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺩﺷــﻮﺍﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻥ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ‬ ‫ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳــﺎﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻦ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﺭﻭﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺠﺎﺭﻯ‬ ‫ﻧﻤﻰﺷــﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺷــﺎﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﻣﻄﺮﺡ‬ ‫ﻛﺮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﻗﺒﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﺬﻑ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺍﺯ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺑﺮﺭﺳـﻰ ﺭﻗﺒﺎ ﻭ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻮﺛﺮ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻗﻴﻤﺘﻰ ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫ﻫﻤﻪ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﻣﻰﺷﻮﺩ‬ ‫ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺯﻳﺎﺩ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕﺷﺎﻥ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺗﺒﺮﻳﺰﭼﻰ‪ ،‬ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺗﺎﻑ ﻓﻨﺎﻭﺭ ﭘﺎﺭﺱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑــﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ ﺍﺯ ﺭﻗﺒﺎ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﺑﻪﻭﻓﻮﺭ ﻳﺎﻓﺖ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻧﺮﻭﻧﺪ‪ .‬ﺗﺒﺮﻳﺰﭼﻰ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﺧﻰ ﻗﻄﻌﺎﺕ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻳﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﻭ ﺭﻗﺒﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺮﺧﻰ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﻭﻯ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪﺻﺮﻓﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ‬ ‫ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﻢ ﺑﺎﺷــﺪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﺧﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻰﺁﻳﺪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪﻭﺳــﻴﻠﻪ ﭼﻴﻨﻰﻫﺎ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﺷــﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﭼﻴﻦ ﺑﻪﺷــﺪﺕ‬ ‫ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺍﺳــﺖ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯﻧﻈﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﺭﻗﺒﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺭﺍﻩ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺍﻟﺒﺘــﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺑﺎﺯﻫﻢ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﺍﺭﺳــﺎﺯﻯ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻰ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴــﺘﻪﺍﻧﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﻛﻴﻔﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺤﺼــﻮﻻﺕ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴــﺎﻥ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻭﺟــﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺩﺭ‬ ‫ﻫﻤﻴﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸــﮕﺮﺍﻥ ﻳﻚ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳــﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺠﺎﺭﻯﺳــﺎﺯﻯ ‪632‬‬ ‫ﺳﻴﺪ ﻳﺎﺳﺮ ﻣﻌﻴﻦﺍﻟﺪﻳﻨﻰ‪:‬‬ ‫ﺑﺮﺧﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﻋﺮﺿﻪﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﻗﻴﻤﺘﻰ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻚﭼﻬﺎﺭﻡ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ‬ ‫ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﺿﻤﻦ ﺁﻧﻜﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﻳــﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴــﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺍﺳﺘﺎﺩﺭﺣﻴﻤﻰ‪،‬‬ ‫ﻣﺠﺮﻯ ﻃﺮﺡ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژﻫﺎﻯ ﭘﺰﺷﻜﻰ‬ ‫ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻯ ﭘﮋﻭﻫﺸــﻰ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﺎ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ ﻭ ﺷــﻜﻮﻓﺎﻳﻰ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻴﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪600‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ‬ ‫ﻛﻨﻴــﻢ‪ .‬ﻭﻯ ﺑــﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿــﺮ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ ﺳــﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳــﻴﺪﻩ‪ ،‬ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻣﺎ‬ ‫ﻣﻮﻓﻖ ﺷــﺪﻳﻢ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺭﺍ ﺗﺠﺎﺭﻯﺳــﺎﺯﻯ ﻛﻨﻴﻢ‬ ‫ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻓﺎﺯ ﺗﻨﻔﺲ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻳﻢ‪ .‬ﺍﺳــﺘﺎﺩﺭﺣﻴﻤﻰ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ ﻭ ﺷــﻜﻮﻓﺎﻳﻰ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎﻯ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻫﻴﭻ ﺑﺎﻧﻚ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﻪ‬ ‫ﻣﺎﻟﻰ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﻭ‬ ‫ﺑﺎ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻗﺴــﺎﻃﻰ ﺍﻋﻄﺎ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ‪ 220‬ﻗﻠﻢ ﻣﺤﺼــﻮﻻﺕ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺎﺭﻯﺳــﺎﺯﻯ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩﺍﻳﻢ‪ ،‬ﺍﻓﺰﻭﺩ‪:‬‬ ‫ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺳــﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺳﺎﺧﺘﻪﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﺒﻰ‪ ،‬ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻫﺎ‬ ‫ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﭘﮋﻭﻫﺸــﻰ ﺍﺳــﺖ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺁﻧﺎﻟﻴــﺰ ﺧــﻮﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺑﺎﻻ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ‪ .‬ﺍﺳــﺘﺎﺩﺭﺣﻴﻤﻰ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ‪ 632‬ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺳــﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺍﺯ‬ ‫ﻧﻮﻉ ﻛﻼﺳــﻴﻚ ﻭ ﻳﺨﭽﺎﻝﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺳﻴﺪﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻳﻰ ﭼﻮﻥ ﺭﻭﺳــﻴﻪ‪ ،‬ﺳــﻮﺭﻳﻪ‪،‬‬ ‫ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ‪ ،‬ﺗﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﺯﺑﻜﺴﺘﺎﻥ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﻣﺸﻜﻞﺳﺎﺯ‬ ‫ﻧﻴﺴــﺖ ﺯﻳﺮﺍ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻰ ﻫﻢ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫ﺑﺎﻛﻴﻔﻴــﺖ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧــﺪ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻰ ﻭ‬ ‫ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﮔﻠﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻴﺪﻳﺎﺳــﺮ ﻣﻌﻴﻦﺍﻟﺪﻳﻨﻰ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﻛﺖ‬ ‫ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﺷﺎﻫﺮﺍﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻗﺮﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژﻫﺎﻯ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺯﻣﻴﻨــﻪ ﺑﻪ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺮﺧــﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﻋﺮﺿﻪﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻗﻴﻤﺘﻰ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻚﭼﻬﺎﺭﻡ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪﻫــﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﺍﺭﻧــﺪ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰﻫــﺎ ﺑﻪﻫﻴﭻﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭﺷــﻜﻨﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴــﺪﺍﺕ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﻰ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻫﺎﻯﺗﻚ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻳﻦﺩﺳﺖ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴــﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﺎﻻﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻣﻌﻴﻦﺍﻟﺪﻳﻨﻰ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﺭﻗﻴﺐ ﺗﻮﻟﻴــﺪﺍﺕ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﻣﺎ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﺁﻟﻤــﺎﻥ‪ ،‬ﭼﻴﻦ ﻭ ﻛﺮﻩ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺁﻧﻬﺎ ‪ 4‬ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﻫﻨﮓ‬ ‫ﺣﺎﻛــﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺟﻨــﺲ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺍﺳــﺖ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮﺍﺟﻪ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻳﻜﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺠﺎﺭﻯﺳﺎﺯﻯ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﻰﻛﻴﻔﻴﺖ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗــﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻋﺮﺿﻪ‬ ‫ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ‬ ‫ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺳــﺒﺐ ﺑﻰﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻛﺎﻻﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﺨﺶ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻞ ﺑﺤﺮﺍﻥﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦﺩﺳﺖ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻩ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻝﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺮﺩﻩﺍﻳﻢ‪ .‬ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻧﻜﻪ ﻣﺸــﺘﺮﻯ ﺍﺯ‬ ‫ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﻯ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﻃﻤﻴﻨــﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮﺩ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ‬ ‫ﻛﺎﻻ ﺍﻗــﺪﺍﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﻣﻮﺟﺐ ﺷــﺪﻩ ﺗﺎ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪﻫــﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﺠﺎﺭﻯﺳــﺎﺯﻯ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻧﻴﺰ ﺳــﺮﻋﺖ ﻛﻤﺘﺮﻯ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﻣﺪﻳﺮ‬ ‫ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﺷﺎﻫﺮﺍﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻗﺮﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ‬ ‫ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺩﻭﻟــﺖ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌــﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ‬ ‫ﻛﻤﻚ ﻭﻳﮋﻩﺍﻯ ﺑﻪ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﺩﺭ‬ ‫ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻓﻬﺮﺳــﺘﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻨﻊ ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻣﺴــﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ‪ .‬ﻣﻌﻴﻦﺍﻟﺪﻳﻨﻰ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ‬ ‫ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﭘﮋﻭﻫﺸﻰ ﺧﻮﺩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﺭﺣﺎﻟﻰﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ‬ ‫ﺑﻪﻭﺳﻴﻠﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﺎ ﻭ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺘﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﺷﺪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮﺩ‬ ‫ﻛﻨﺘﺮﻝﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺣﺘﻰ ﺩﺭ ﺷــﻬﺮ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻴﻢ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮﺩ‬ ‫ﺭﺍ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﺎﻻﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ‬ ‫ﺧﻮﺏ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﺷﻜﻨﻰ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺎﺭﺟﻰﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ‬ ‫ﺧﻼﻕ ﻭ ﻣﻮﻓﻖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﺑــﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻤــﻪ ﺍﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫــﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫــﺎﻯ ﺩﻭﻟﺘﻰ‬ ‫ﺑــﻪ ﺷــﻜﻞﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥﻫــﺎﻯ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ‬ ‫ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨــﺪ ﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥﻫﺎﻳﻰ ﭼﻮﻥ‬ ‫ﻗﻴﻤــﺖ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑــﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺧﺎﺭﺝ ﺷــﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﻬﺰﺍﺩ‬ ‫ﺳــﻠﻄﺎﻧﻰ‪ ،‬ﺭﻳﻴﺲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ ﻭ ﺷــﻜﻮﻓﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﻭﺍﻡ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ‪ 4‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺑــﻪ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﺍﻋﻄﺎ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻭﺍﻡ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪﻭﺳــﻴﻠﻪ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻧﻮﻉ ﺳــﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﺷــﻜﻨﻰ‪ ،‬ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ‬ ‫ﻛﺎﻫــﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺑــﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴــﻞ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﻴﻤﺎﺭﺳــﺘﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﺒﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺗﺮﺟﻴــﺢ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧــﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎﺭﺟــﻰ ﺑﺎ ﻗﻴﻤــﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺭﺍ‬ ‫ﺗﻬﻴــﻪ ﻛﻨﻨــﺪ‪ .‬ﺭﻳﻴﺲ ﺻﻨــﺪﻭﻕ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ ﻭ ﺷــﻜﻮﻓﺎﻳﻰ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺟﺐ ﺷــﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺪﺗﺮﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ‪ ،‬ﺍﻇﻬﺎﺭ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻣﺎ ﻭﻇﻴﻔﻪﺩﺍﺭﻳﻢ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴــﺪﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﻢ‬ ‫ﺗﺎ ﺩﺭﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﺳﺪ‬ ‫ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ‪ .‬ﺭﻳﻴــﺲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ ﻭ‬ ‫ﺷــﻜﻮﻓﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ‬ ‫ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺪ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ‬ ‫ﺗﺼﺮﻳــﺢ ﻛــﺮﺩ‪ :‬ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﺑﺎﻳــﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ‬ ‫ﻣﺤﺼــﻮﻻﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪ ﻛــﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﻭﻯ ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﺑﺎ ﺑﻴــﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﺼــﻮﻝ ﻧﻬﺎﻳﻰ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﺭﺑﺮﭘﺴــﻨﺪ ﺑﺎﺷــﺪ‪ ،‬ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺤﺼــﻮﻻﺕ ﻧﻴــﺰ ﺍﺯ ﻧﻜﺎﺕ ﻣﻬﻤﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺩﺭﻧﻬﺎﻳﺖ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳــﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺩﻧﻴﺎ‬ ‫ﺭﺍ ﺭﺻﺪ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﻳﺎﺑﻨﺪ‬ ‫ﺗﺎ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺣﻮﺯﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺎﻳﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ‬ ‫ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺍﺳــﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎﻳــﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺭﻗﺒﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ‬ ‫ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ‪ .‬ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺍﻡ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ ﻭ ﺷــﻜﻮﻓﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴــﺎﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧــﺪ ﻭﺍﻡ ‪4‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﺍﻋﻄﺎ‬ ‫ﻛﻨﺪ؛ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻡ ﺑﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎ‬ ‫ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨــﺪ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺻــﺎﺩﺭﺍﺕ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳــﺎﺯﻯ‪ ،‬ﺍﻧﻮﺍﻉ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ‪ ...‬ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﻗــﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ‪ .‬ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﻫﻤــﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﻭ ﺩﺭ ﺳــﺎﻳﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺑﺎﺯﻫﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻼﺷــﻨﺪ ﺗــﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﻮﺩ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﻓﻨﺎﻭﺭﺍﻧﻪ ﺑﺎ ﺭﻳﺴﻚ ﺑﺎﻻ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ ﺳــﺘﺎﺩ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﭘﻴﺸــﺮﻓﺘﻪ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻋﻠﻤــﻰ ﺍﺯ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﺭﻳﺴــﻚ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ‬ ‫ﺳــﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴــﻨﺎ‪ ،‬ﺳــﻴﺪﺍﻣﻴﺮ ﻏﻔﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳــﺘﺎﺩ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ‬ ‫‪ 95‬ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻭ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻭﻟﻮﻳــﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ ﺳــﺘﺎﺩ ﻗــﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺭﺍﺳــﺘﺎ ﺍﺯ ‪ 6‬ﻃﺮﺡ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷــﺪ‪ .‬ﻏﻔﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺶﺗﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟــﻰ ﺭﺍ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﺭﺳﺎﻧﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﻧﻴــﺰ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﻓﻨﺎﻭﺭﺍﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﻣﺸــﺘﺮﻯ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻴﺎﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﻤﻚ ﺑﺮﺍﻯ ﺛﺒﺖ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﻣﺪﻳﺮ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ ﺳــﺘﺎﺩ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ‬ ‫ﻋﻠﻤﻰ ﺍﺯ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﻳﻦ ﺳــﺘﺎﺩ ﺍﺯ ﺭﻳﺴــﻚ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴــﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺧﺒﺮ‬ ‫ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺳــﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﻓﻨﺎﻭﺭﺍﻧﻪ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻛﻪ ﺳــﺎﻝ‬ ‫ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﻓﻨﺎﻭﺭﺍﻧﻪ ﻛﻪ ﺭﻳﺴــﻚ ﺑﺎﻻﺗﺮﻯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﺭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﮔﻔــﺖ‪10 :‬ﻫﺰﺍﺭ‬ ‫ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺭﻳــﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﭘﻨﺠــﻢ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﺨــﺶ ﻓﻨــﺎﻭﺭﻯ‬ ‫ﺍﻃﻼﻋــﺎﺕ )ﺁﻯﺗــﻰ( ﻭ ﻓﻨــﺎﻭﺭﻯ‬ ‫ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ )ﺁﻯﺳــﻰﺗﻰ( ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺮﻧــﺎ‪ ،‬ﺭﺑﻴﻊ ﻓــﻼﺡ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺮﺍﺳــﻢ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺳﺮﺷﻤﺎﺭﻯ ﻧﻔﻮﺱ ﻭ ﻣﺴﻜﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺣﻀﻮﺭ ﺭﻳﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻭﮔﺎﻩ ﺷــﻬﻴﺪ ﻋﻈﻴﻤﻰ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷــﺪ‪ ،‬ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺮﺷــﻤﺎﺭﻯ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﻧﻔﻮﺱ ﻭ ﻣﺴــﻜﻦ ﺭﺗﺒﻪ ﺳــﻮﻡ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﻮﺩ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﺳــﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﭘﻴﺶ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺳﺮﺷﻤﺎﺭﻯ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺑﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺳﺘﺎﺩ ﺳﺮﺷﻤﺎﺭﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪61‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻯ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺳﺮﺷﻤﺎﺭﻯ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺘﺎﺩ ﺳﺮﺷﻤﺎﺭﻯ ﻧﻔﻮﺱ ﻭ ﻣﺴﻜﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ‬ ‫ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺳﺮﺷــﻤﺎﺭﻯ ‪45‬ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺸﻮﺭﻯ ﺭﺍ ‪40‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺤﻘﻖﺷﺪﻩ ﺳﺮﺷﻤﺎﺭﻯ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﻧﻔﻮﺱ ﻭ ﻣﺴﻜﻦ ﺳﺎﻝ‬ ‫‪ 95‬ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﻢ ‪48/4‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺛﺎﺑــﺖ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺘﻰ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﻃﺮﺡ ﺳﺮﺷﻤﺎﺭﻯ ﻧﻔﻮﺱ ﻭ ﻣﺴﻜﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﻣﻮﺝ ﺑﺰﺭگ ﺩﺭ‬ ‫ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺭﺳﺎﻧﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺷــﻌﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﻬــﻢ ﺭﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺑــﺎﺕ‪ ،‬ﺍﺣﻴــﺎﻯ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳــﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳــﺰﻯ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ‬ ‫ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺁﻗــﺎﻯ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺎﺭﺷــﺎﻥ ﺭﺍ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ‬ ‫ﺟﺪﻯ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺳﺮﺷــﻤﺎﺭﻯ‪ ،‬ﺗﻮﻓﻴﻘﺎﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪﻯ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺳــﺖ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ‪ .‬ﺍﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺗﻴﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺴــﻴﺎﺭ‬ ‫ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪﺍﻧﺪ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﻙ ﺭﺍ ﻣﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩﻩ‬ ‫ﻭ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ‪7‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﻼﺡ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﺮﺟﺎﻡ ﻳﻜﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻯ ﻣﻬﻢ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﮔﺸــﺎﻳﺶﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺧﻮﺑﻰ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺑﻴﺎﻭﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﺼﻮﺏ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ‬ ‫ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪90‬ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻭ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﻣﺎﺯﻧــﺪﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺭﻭﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﺗﺒﻪ‬ ‫ﻧﺨﺴﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ 96‬ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ‬ ‫ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ‪ ،‬ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﺰﺍﻳﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻴﭻ ﺧﻠﻠﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﻼﺵ ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ 96‬ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻯ ﺧﻮﺑﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‪ ،‬ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻭ ﺭﻭﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﺳﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻭﺭﻭﺩ ﻧﺎﻧﻮﭘﻮﺷﺶﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳــﺪ ﻧﺎﻧﻮﭘﻮﺷــﺶﻫﺎﻯ ﺳــﻴﻠﻴﻜﺎ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻯ ﻭﺿﻌﻴﺖ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭘﻮﺷــﺶﻫﺎﻯ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻭ ﭘﻼﺳــﺘﻴﻚ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻧﺎﻧﻮﭘﻮﺷــﺶﻫﺎ ﻣﺰﺍﻳﺎﻯ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺘﺎﻳــﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺩﺍﺭﻧــﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺮﻭﻩ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺁﻧﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺳــﺘﺎﺩ ﻭﻳﮋﻩ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻧﺎﻧﻮ‪ ،‬ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻧﻴﻢ ﻗﺮﻥ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻭ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﭘﻮﺷــﺶﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬ﺭﻗﺒﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﻧﻴﺰ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﻭ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎﻯ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻬﺒﻮﺩ‬ ‫ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﭘﻰ ﺑﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﭘﻮﺷــﺶﻫﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﻭﺍﻡ ﻭ‬ ‫ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺯﻳﺮﻻﻳﻪ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﻰ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻧﻜــﻰ )‪ (Enki‬ﻭ ﺩﻯﺍﺱﺍﻡ )‪DSM‬‬ ‫‪ (NV‬ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮﺷــﺶﻫﺎﻯ ﺣﺎﻭﻯ ﺳــﻴﻠﻴﻜﺎ‬ ‫ﺷــﺪﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺠــﺎﺩ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﻭ‬ ‫ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎﻙ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎ ﺭﻭﻯ‬ ‫ﺳﻠﻮﻝﻫﺎﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻛﺎﺭﺍﻳﻰ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺩﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻰ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻛﺮﻳﺴــﺘﺎﻝ )‪ (Kristall‬ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮﻩﺍﻯ‬ ‫ﺳﻴﻜﻮ )‪ (Ceko‬ﭘﻮﺷﺶﻫﺎﻯ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎﻳﻰ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﻯ ﻭ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﭘﻮﺷــﺶﻫﺎﻯ‬ ‫ﺳﻴﻠﻴﻜﺎﻳﻰ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﻴﺰ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺧﻮﺍﺹ ﺁﺑﮕﺮﻳﺰﻯ‬ ‫ﻭ ﺿﺪ ﻧﻘﺶ ﻭ ﻧﮕﺎﺭ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﺘﺎﺷــﻴﻠﺪ )‪ (MetaShield‬ﭘﻮﺷﺶ ﺳــﻴﻠﻴﻜﺎﻳﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﻋﺮﺿﻪ ﻛــﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﻳــﺎﻯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻧﺎﻧﻮ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻧﻮﭘﻮﺷــﺶ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﻭﺍﻡ ﺯﻳﺮﻻﻳﻪﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﺩﻫﺪ‪ .‬ﺍﻳــﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻳــﻚ ﻣﻴﻜــﺮﻭﻥ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﻭ ﻗﺎﺩﺭ ﺍﺳــﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺷﻴﺸــﻪ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﻰ‬ ‫ﺩﻫﺪ‪ ،‬ﺍﺳــﺘﺤﻜﺎﻡ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ‪ .‬ﻭﺯﻥ ﺷﻴﺸــﻪ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﻇﺎﻫﺮ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺷﻴﺸﻪﻫﺎﻯ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﺗﻔﺎﻭﺗﻰ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺩﺍﺷﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﭼﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺰﺭگ ﺷﻴﺸﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﭘﻴﺎﺩﻩﺳــﺎﺯﻯ ﺍﻳﻦ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺩﺭ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎﻯ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﻭﺍﻡ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻰ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﻋﻤﻠﻰ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﭘﻮﺷﺶﻫﺎﻯ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎ ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺭﺍ‬ ‫ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣــﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺿﻌﻴﻒﺗﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻝ ﺳــﻮﺍﻝ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﭘﻮﺷــﺶﻫﺎﻯ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻰ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮﭘﻮﺷــﺶﻫﺎ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ؟ ﺟﻮﺍﺏ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛‬ ‫ﭘﻮﺷﺶﻫﺎﻯ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎﻳﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻨﺘﻰ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﻴﻢ‬ ‫ﻗﺮﻥ ﺩﺭ ﺳﻠﻄﻪ ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎ ﻭ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚﻫﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه گسترش صنعت‪:‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه غیر تجاری فرهنگی مطبوعاتی (‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫‪ 23‬اسفند ‪1395‬‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی‪1438‬‬ ‫سردبیرکل‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫‪ 13‬مارس ‪2017‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 78‬پیاپی ‪2051‬‬ ‫سردبیر‪ :‬مجتبی اعتماد مقدم‬ ‫)‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com/about.html‬‬ ‫فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫سازمان استان ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬محمدرضا ابراهیمی‬ ‫فناوری‪ :‬فرهاد صدیقی توانا‬ ‫چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫صنعت کالن‪ :‬حامد شایگان‬ ‫گسترش نوسازی صنایع‪ :‬امیرحسن مهرزاد‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‪ :‬زینب عبدی‬ ‫خودرو‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ویرایش‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫نش�انی‪ :‬ته�ران‪ ،‬خیاب�ان قائ�م مق�ام فراهان�ی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪- 26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪info@sanatnewspaper.com :‬‬ ‫اگهی‪ads@sanatnewspaper.com:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر ‪64097‬‬ ‫خبر‬ ‫عقب نشینی چین‬ ‫از جنگ تجاری با امریکا‬ ‫وزیر بازرگانی چین گفت‪ :‬جنگ تجاری میان پکن و واشنگتن‬ ‫به نفع کش��ور و مردم دو ملت نیس��ت و این روند می تواند روی‬ ‫فضای اعتماد صادرکنندگان در س��طح جه��ان تاثیر نامطلوبی‬ ‫بگذارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر به نقل از رویترز‪ ،‬ژانگ ش��ان ‪ ،‬وزیر بازرگانی‬ ‫چین ساعتی پیش اعالم کرد‪ ،‬جنگ تجاری میان ایاالت متحده‬ ‫امریکا و چین فقط موجب دردس��ر می ش��ود ضمن اینکه وخیم‬ ‫ش��دن روابط امریکا و چین به احتم��ال زیاد روی فضای اعتماد‬ ‫تاجران و صادرکنندگان جهانی تاثیر نامطلوبی می گذارد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬جنگ تجاری نه به نفع کش��ور و نه به س��ود‬ ‫مردم دو ملت است و هیچ سود دیگری هم ندارد‪.‬‬ ‫وزیر بازرگانی چین گفت‪ :‬بس��یاری از امریکایی ها و دوس��تان‬ ‫غرب��ی ما بر این باور هس��تند که چین بدون امری��کا نمی تواند‬ ‫زندگی کند اما این فقط نیمی از واقعیت است‪.‬‬ ‫«ش��ان» تصریح کرد‪:‬ای��االت متحده امریکا ه��م بدون چین‬ ‫نمی تواند زندگی کند؛ او به این نکته اشاره کرد که در ‪ 10‬سال‬ ‫گذشته رشد صادرات امریکا به چین موجب رشد سریع صادرات‬ ‫چین به امریکا شده است‪.‬‬ ‫وزی��ر بازرگانی چین افزود‪ :‬مش��تاق دیدار با همتای امریکایی‬ ‫خود هستم‪.‬‬ ‫این در حالی است که وزیر بازرگانی امریکا چندی پیش اعالم‬ ‫کرده بود به دنبال مذاکره دوباره در زمینه روابط تجاری با چین‬ ‫و مکزیک اس��ت‪ .‬البته مدیریت اختالف نظره��ا می تواند امری‬ ‫پرچالش برای مقامات ارشد تجاری دو کشور باشد‪.‬‬ ‫به گفته ژانگ شان‪ ،‬چشم انداز تجارت خارجی چین با خطرات‬ ‫و بالتکلیف��ی زیادی روبه رو ش��ده و صادرات این کش��ور در دو‬ ‫ماه نخس��ت سال جاری میالدی نسبت به مدت مشابه سال قبل‬ ‫‪۴‬درصد رش��د را نش��ان می دهد؛ این در حالی است که این رقم‬ ‫برای واردات این کشور ‪ 26/4‬درصد ثبت شده است‪.‬‬ ‫بانک ها به افزایش سقف برداشت‬ ‫از خودپردازها مجاز شدند‬ ‫هم��ه بانک ها و موسس��ه های اعتباری عضو مرکز ش��تاب از‬ ‫بیستم اسفند تا پانزده ‏م فروردین ‪ ۱۳۹۶‬مجازند سقف برداشت‬ ‫وج��ه از خودپردازه��ا را تا ‪5‬میلیون ری��ال (‪۵۰۰‬هزار تومان) به‬ ‫صورت درون بانکی افزایش دهند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬روزهای پایانی هر سال و در استانه عید نوروز‬ ‫به دلیل افزایش خریدها و نیاز مردم به نقدینگی در ارائه خدمات‬ ‫بانکی تغییرهایی ایجاد و تمهیدهایی مانند امکان برداشت بیشتر‬ ‫از خودپردازها‪ ،‬تعیین ش��عبه های کشیک‪ ،‬افزایش ساعت کاری‬ ‫و‪ ...‬اندیشیده می شود‪.‬‬ ‫در همین پیوند‪ ،‬بانک مرکزی روز شنبه بخشنامه ای به شبکه‬ ‫بانک��ی ابالغ کرد که بر پایه ان از بیس��تم ت��ا پانزدهم فروردین‬ ‫س��ال اینده همه بانک ها مجازند به تنظیم منوی برداشت وجه‬ ‫خودپردازه��ا تا ‪5‬میلیون ریال به ص��ورت درون بانکی (‪)local‬‬ ‫اق��دام کنند‪ .‬در این م��دت با توجه به تامین وجه ش��عبه ها از‬ ‫س��وی بانک مرک��زی‪ ،‬بانک ها مجازن��د به تنظیم کاس��ت ها و‬ ‫اسکناس گذاری در خودپردازها با توجه به موقعیت جغرافیایی و‬ ‫تقاضای عمومی برای دریافت وجه دست بزنند‪.‬‬ ‫بانک مرکزی تاکید کرد با هدف پرهیز از سردرگمی مشتریان‬ ‫و امکان برگش��ت س��ریع به حالت نخس��ت پ��س از پایان طرح‬ ‫باید کمتری��ن تغییر در من��وی «نقد س��ریع» (‪)Fast Cash‬‬ ‫دستگاه های خودپرداز ایجاد شود‪.‬‬ ‫ای��ن نهاد مالی پیش��نهاد کرد در این زمینه از منوی «س��ایر‬ ‫مبال��غ» برای برداش��ت های بی��ش از ‪۲‬میلیون ریال اس��تفاده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫برنامه ششم‪ ،‬قوی ترین برنامه توسعه ای کشور‬ ‫تا امروز ک��ه کمتر از ‪ ۹‬ماه از عمر مجلس دهم‬ ‫به ‪۲‬میلی��ون تومان گام دیگری در همین جهت‬ ‫می گذرد دو موضوع مهم که ش��امل برنامه ششم‬ ‫بود‪ .‬مس��تمری کمیته امداد و بهزیس��تی نیز تا‬ ‫توس��عه و بودجه س��ال ‪ ۹۶‬بود را م��ورد بحث و‬ ‫‪۳‬برابر افزایش یافته و اعتبارات خوداش��تغالی به‬ ‫ارزیابی قرار داده اس��ت‪ .‬مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫این خانوارها نیز تاکیدی بر این موضوع است که‬ ‫‪3‬ماه از این دوره را به بررسی پیرامون برنامه ششم‬ ‫به جای دادن ماهی به انه ا به اموزش ماهیگیری‬ ‫و ‪ 3‬هفت��ه را نیز برای بودجه س��ال ‪ ۹۶‬اختصاص‬ ‫بپردازیم‪ .‬این اقدام در سال های گذشته نیز انجام‬ ‫داد‪ .‬از این رو این برنامه نسبت به سایر برنامه های‬ ‫ش��ده بود که اثرات ان به صورت خودکفایی این‬ ‫مهدی مقدسی‬ ‫توس��عه ای از نقاط قوت بیش��تری برخوردار است‬ ‫خانواده ها نمایان ش��ده است‪ .‬مبحث دیگری که‬ ‫نماینده مجلس دهم‬ ‫ک��ه باید در اج��رای ان نیز اهتمام کامل داش��ته‬ ‫در ای��ن مجلس به ان پرداخته ش��د و در برنامه‬ ‫باش��یم زی��را در برنامه چه��ارم و به وی��ژه برنامه‬ ‫شش��م توسعه و بودجه سال ‪ ۹۶‬مورد تاکید قرار‬ ‫پنج��م انحرافاتی در اجرا وجود داش��ت و همین موضوع باعث‬ ‫گرفت بحث شفاف سازی درامدها بود که باید تمام درامدهای‬ ‫ش��د که کشور در دستیابی به اهداف تعیین شده عقب بماند از‬ ‫دولت به خزانه واریز و به درستی اجرا شود‪.‬‬ ‫این رو دولت باید در برنامه شش��م توسعه بیشتر روی اجرا دقت‬ ‫در بخش فرهنگی بودجه نی��ز ‪۳۳۰‬میلیارد تومان به صدا و‬ ‫کند‪ .‬چند موضوع دیگر که در این برنامه اهمیت دارد نخس��ت‬ ‫س��یما اختصاص یافت تا س��ریال های فاخر و تاریخی ساخته‬ ‫اعتبارات س��رمایه ای و تملک دارایی ها ب��ود که در بخش های‬ ‫ش��ود که ب��ه نوعی اق��دا م فرهنگی اس��ت و وام ازدواج به ‪۱۰‬‬ ‫عمرانی این اعتبارات به ‪۳۰‬درصد افزایش یافت تا در اس��تان ها‬ ‫ میلی��ون توم��ان افزایش یافت ک��ه قیودی نیز ب��رای بانک ها‬ ‫هزینه ش��وند و به تعبیر دیگ ر این اعتب��ارات در دوره های قبل‬ ‫گذاشته شد تا بیشتر همکاری کنند‪.‬‬ ‫نزدیک به ‪۱۲‬درصد بود که در این برنامه به ‪۳۰‬درصد رس��یده‬ ‫طرح های نیمه تمام زیادی از س��ال های گذش��ته بال تکلیف‬ ‫و این موضوع قدرت مانور خوبی در مس��ئوالن استانی به وجود‬ ‫مانده اند؛ طرح هایی که امکان واگذاری انها به بخش خصوصی‬ ‫خواه��د اورد‪ .‬موضوع دیگر که در ای��ن برنامه مورد توجه قرار‬ ‫وجود دارد از این رو س��ازوکاری پیش بینی ش��د تا با مشارکت‬ ‫داش��ت اعتبارات اموزش و پرورش بود که نس��بت به الیحه ای‬ ‫دول��ت و بانک ها از طری��ق اعطای تس��هیالت و فراهم کردن‬ ‫ک��ه در ابتدا دولت به مجلس ارائه ک��رد‪۳ ،‬هزار میلیارد تومان‬ ‫امکانات بخش��ی از این پروژه های عمرانی زودتر به بهره برداری‬ ‫اعتبار جدید اضافه ش��د هرچند مجلس به افزایش بیش از این‬ ‫برسند‪ .‬همچنین به اعتبارات بهینه سازی راه های کشور ‪۳‬هزار‬ ‫مبلغ تمایل داش��ت اما از انجا که موانع اعتباری دیگری وجود‬ ‫میلی��ارد تومان اضافه ش��د و این رقم قرار اس��ت در قالب قیر‬ ‫داش��ت امکان اضافه کردن بیش از این اعتبارات در بودجه ‪۹۶‬‬ ‫رای��گان در اختیار وزارت راه ق��رار گیرد که مبلغ قابل توجهی‬ ‫وجود نداشت که درصوتی که ریف های درامدی دولت در سال‬ ‫است‪ .‬از دیگر اقدامات مورد توجه الیحه بودجه ‪ ۹۶‬این بود که‬ ‫اینده بهبود یابد امیدواریم امکان افزایش این تخصیص ها فراهم‬ ‫در این الیحه دولت نزدیک به ‪۳۳۰‬میلیارد تومان برای کنترل‬ ‫شود‪ .‬در بخش ورزش و جوانان نیز ‪۱۴۰۰‬میلیارد تومان افزایش‬ ‫ریزگردها اختصاص یافت زیرا در بیش��تر اس��تان های جنوبی‪،‬‬ ‫اعتبار در الیحه بودجه سال ‪ ۹۶‬وجود داشت که قرار است سهم‬ ‫غربی و حتی مرکزی این پدیده ازاردهنده است‪.‬‬ ‫عمده ان در پروژه های استان ها هزینه شود‪.‬‬ ‫با این حال امیدواریم س��ازمان محیط زیس��ت‪ ،‬وزارت جهاد‬ ‫یکی دیگر از اقدامات خوبی که در الیحه بودجه ‪ ۹۶‬انجام شد‬ ‫کش��اورزی و سایر س��ازمان های مرتبط بتوانند به درستی این‬ ‫این بود که معافیت مالیاتی برای ش��اغالن دستگاه های دولتی‬ ‫اعتب��ارات را هزینه کنن��د تا اثرات ان در س��ال ‪ ۹۶‬بروز کند‬ ‫تا ‪۲‬میلیون تومان افزایش یافت که کمکی در زمینه پرداختی‬ ‫هرچند این مس��ئله مستلزم اجرای پروژه های مناسبی در این‬ ‫کارکنان است و همچنین افزایش حداقل دریافتی بازنشستگان‬ ‫بخش است‪.‬‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫بازیابی اقتصاد ‪95‬‬ ‫بدون اتکا به نیروی خارجی‬ ‫سال ‪ 95‬هم با ارزوها و امیدها اغاز شد‪ .‬امید این بود که فضای‬ ‫سیاس��ی بین المللی بتواند مقداری از منابع کش��ور را ازاد کند که‬ ‫ای��ن اتفاق رخ نداد و هیچ گونه گشایش��ی ب��رای بدهی های دولت‬ ‫رخ نداده اس��ت‪ .‬البته دولت تالش هایی را انجام داده و توانس��ته‬ ‫ظرفیت های تولید را افزایش دهد‪ .‬اگرچه این مس��ئله از این منظر‬ ‫مهم است که دولت سرانجام بدون اتکا به نیروهای خارجی توانسته‬ ‫ای��ن کار را انجام ده��د و ظرفیت های تولید را به ظرفیت های قبل‬ ‫حسین راغفر‬ ‫از تحریم برساند‪.‬‬ ‫اقتصاددان‬ ‫ش��اید یکی از ن��کات منفی که در س��ال جاری تداوم داش��ت و‬ ‫نکوهی��ده بود خام فروش��ی اس��ت‪ .‬مس��ئله نف��ت از ان جهت که‬ ‫خام فروش��ی به ش��مار می رود‪ ،‬مسئله ای مطلوب نیس��ت‪ .‬دلیل عمده انچه به عنوان افزایش رشد‬ ‫اقتصادی در نظر گرفته می ش��ود‪ ،‬تولید و فروش همین نفت اس��ت؛ درواقع اقتصاد کش��ور در کما‬ ‫به س��ر می برد و ما کماکان با مش��کالت عدیده رکود روبه رو هستیم که در سال های اخیر نیز این‬ ‫موضوع عمق پیدا کرده است‪.‬‬ ‫دولت البته اقدامات مناس��بی هم داش��ته اس��ت‪ .‬اقدام مناسب دولت در س��ال ‪ 95‬فراهم کردن‬ ‫موقعیت برای بنگاه های اقتصادی متوسط و کوچک بود‪ .‬اگر اماری که در این زمینه ارائه می دهند‬ ‫درست باشد ‪16‬هزار و ‪500‬میلیارد تومان برای کمک به بنگاه های کوچک و متوسط در نظر گرفته‬ ‫ش��ده که تسکینی برای مشکالت این بنگاه هاست‪ .‬با این وجود عملکرد این مسئله را باید در انتها‬ ‫ارزیابی کرد؛ زیرا یکی از مشکالتی که ما همواره در سال های گذشته با ان مواجه بوده ایم این بود‬ ‫که به طور عمده این فرصت ها به افرادی اختصاص یافته که چندان افراد مناسبی نبوده و از دوستان‬ ‫و اشنایان گروه های خاص به شمار امده اند‪.‬‬ ‫ریش��ه های اساسی مشکالت کشور در س��ال ‪ 95‬کماکان وجود دارد‪ .‬تا زمانی که پاسخ مناسبی‬ ‫برای حل ریشه ای مشکالت دریافت نشود‪ ،‬امیدی به رفع موانع رشد و توسعه در کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫باید به مس��ائل ساختاری کشور پاسخ بدهیم‪ .‬در راس��تای رفع این مشکالت‪ ،‬اقداماتی انجام شده‬ ‫اما بسیار ناکافی است‪.‬‬ ‫مش��کالت مانند موجودات زنده هس��تند که متحول می شوند؛ از این رو به مشکالت اگر در زمان‬ ‫مناس��بی پرداخته نشود‪ ،‬این مشکالت می توانند پیچیده تر ش��وند‪ .‬متاسفانه این اتفاق در بسیاری‬ ‫از موارد در کش��ور رخ داده اس��ت‪ .‬به هر حال دولت ها از پرداختن به مس��ائل اساسی کشور دست‬ ‫شس��ته اند؛ علت این موضوع هم ش��اید نگاه کوتاه مدت داشتن به مسائل است‪ .‬متاسفانه مسئوالن‬ ‫مسائل را در افق زمانی کوتاه چهار ساله و هشت ساله که خودشان بر سر کار هستند می نگرند‪.‬‬ ‫اس��تقراض دولت یازدهم در چند س��ال اخیر موضوع دیگری اس��ت که باید به ان توجه ش��ود‪.‬‬ ‫دولت ها در ایران بنا را بر اس��تقراض گذاش��ته اند‪ .‬این نوع نگاه دولت ها جامعه را با مشکالت جدی‬ ‫مواجه خواهد کرد و یکی از سیاست های بسیار خطرناک برای اقتصاد کشور است که می تواند اثار‬ ‫بسیار مخربی برای کشور در پی داشته باشد‪.‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬گسترش صنعت‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!