روزنامه گسترش صنعت شماره 7 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 7

روزنامه گسترش صنعت شماره 7

روزنامه گسترش صنعت شماره 7

‫یکشنبه‬ ‫صادقانه تالش کردیم‬ ‫‪14‬‬ ‫سال بیست و هشتم پیاپی ‪1980‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 16 7‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪ 80‬هزار بنگاه‬ ‫بدون واحد تحقیق و توسعه‬ ‫‪15‬‬ ‫کاهش روان اب ها‬ ‫چالش جدید منابع ابی‬ ‫کاهش روان اب ها تاثیر مس��تقیم ب��ر منابع اب زیرزمینی دارد و‬ ‫باید درنظر داش��ت که ش��اخص اصلی افزایش روان اب ها بارندگی‬ ‫است‪ .‬در روز های گذش��ته با توجه به برخی بارندگی ها‪ ،‬مشکالتی‬ ‫ک��ه احتمال بروز انها وجود داش��ت از بین رفت��ه و وزارت نیرو نیز‬ ‫پس از تابس��تان امسال که با خشکسالی شدید روبه رو بودیم‪ ،‬نفس‬ ‫راحتی کشید‪ .‬البته این به معنای پایان مشکالت ابی نیست و فقط‬ ‫در ش��رایط کنونی‪ ،‬تا حدی از مش��کالت ابی کشور کاسته شده و‬ ‫پیش بینی ها نشان از وضعیت وخیم منابع ابی دارد‪.‬‬ ‫اغازخصوصی سازیصنعت‬ ‫خودرو در خدمات پس از فروش‬ ‫راه اندازی و اموزش راکدها‬ ‫مهم ترین عامل توسعه‬ ‫بنگاه ه��ا یا طرح ه��ای صنعتی نیم��ه کاره در طرح رون��ق واحدهای‬ ‫صنعت��ی غیرفع��ال باید اطالعات خ��ود را در س��امانه بهین یاب وارد و‬ ‫ثبت نام کنند‪ ،‬گروهی وظیفه پایش را انجام می دهند تا مش��خص شود‬ ‫امکان بهره گیری از تسهیالت برای راه اندازی مجدد یا افزایش ظرفیت‬ ‫را دارند‪ .‬این تقاضاها در صورت تایید در کارگروه تس��هیل و رفع موانع‬ ‫استان ها به ریاست استانداران نیز بررسی و پس از تایید در این کارگروه‬ ‫نیز از س��وی رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بنا به درخواست‬ ‫بنگاه ها به بانک ها معرفی می شوند‪.‬‬ ‫جای خالی کشاورزی‬ ‫در پازل صنعتی خوزستان‬ ‫‪ 28‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 18‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 18‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫عملکرد ضعیف بانک های خصوصی در حمایت از تولید‬ ‫دولت در راس��تای پرداخت بدهی های خود س��عی دارد کاهش بودجه‬ ‫س��ازمان های توس��عه ای را از طریق تهاتر مطالبات این س��ازمان ها بابت‬ ‫واگذاری س��هام مطاب��ق قوانین مربوط و تامین س��رمایه بانک تخصصی‬ ‫صنع��ت و مع��دن مرب��وط ب��ه قب��ل از س��ال ‪ ۱۳۹۶‬ب��ا بده��ی انها تا‬ ‫س��قف ‪۲۵۰‬میلی��ارد توم��ان پوش��ش ده��د؛ رقم��ی ک��ه ب��ه گفت��ه‬ ‫منص��ور معظم��ی‪ ،‬مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و رییس‬ ‫هی��ات عام��ل س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنای��ع ایران پوش��ش‬ ‫اعتب��اری وظای��ف محوله ب��رای تکمیل طرح ه��ای نیمه تم��ام و اجرای‬ ‫س��رمایه گذاری های جدی��د در مناطق کمت��ر توس��عه یافته و طرح های‬ ‫مص��وب س��فرهای رهب��ر معظم انق�لاب و ریاس��ت محت��رم جمهور را‬ ‫نمی ده��د و الزم اس��ت این رقم تا ‪۴‬ه��زار میلیارد توم��ان افزایش پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫«گسترش صنعت» تاثیرپذیری مواد اولیه تولید داخل‬ ‫از نوسانات ارزی را بررسی کرد‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫نرخ ارز صنعت قطعه را‬ ‫به دردسر انداخت‬ ‫این روزها خبرهایی از نوسانات نرخ ارز و تاثیر ان بر صنعت قطعه از سوی‬ ‫تولیدکنندگان این حوزه ش��نیده می شود که نگرانی هایی را در تامین مواد‬ ‫اولیه برای فعاالن این حوزه به وجود اورده اس��ت‪ .‬تغییراتی که تولیدکننده‬ ‫مواد اولیه داخل را به ان سمت برده که قیمت خود را با قیمت های جهانی‬ ‫تعیی��ن و تعریف می کنند‪ .‬در این گزارش کارشناس��ان صنعت قطعه در دو‬ ‫انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه س��ازی کشور و انجمن‬ ‫س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ب��ه واکاوی موضوع پرداختند که‬ ‫در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹نوسان نرخ ارز و تاثیر در صنعت قطعه‬ ‫‪4‬‬ ‫محمود نجفی سهی‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو‬ ‫محرکه و قطعه سازی کشور از مشکالت ایجاد شده در این صنعت به واسطه‬ ‫نوسانات نرخ ارزی به گسترش صنعت خبر داد و گفت‪ :‬چند روزی است نرخ‬ ‫ارز در بازار افزایش یافته و این امر باعث ش��ده مواد اولیه ای که قطعه سازان‬ ‫برای تامی��ن قطعات خود خریداری می کنند نزدی��ک به ‪۳۵‬درصد افزایش‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬به طور نمونه ورق های اهنی که در ابان ماه کیلویی ‪۱۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬تومان تهیه می شد در اذر به ‪۱۳‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان رسیده است‪.‬‬ ‫وی که از مخالفان افزایش نرخ ارز اس��ت‪ ،‬در ادامه به دالیل این مخالفت‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬زمانی که نرخ ارز افزایش یابد به همان نسبت نیز قیمت‬ ‫مواد اولیه داخلی افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 28‬اذر ‪ 18 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت و اقتصاد‬ ‫‪ 18‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 7‬پیاپی ‪1980‬‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تحقق اهداف سازمان های‬ ‫توسعه ای منوط به خصوصی سازی‬ ‫خبر‬ ‫امضای ‪ 10‬سند همکاری‬ ‫میان ایران و اندونزی‬ ‫‪10‬س��ند و موافقتنامه هم��کاری در همایش اقتصادی‬ ‫ایران و اندونزی میان بخش های خصوصی دو کشور امضا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬ای��ن موافقتنامه ها و اس��ناد همکاری‬ ‫ش��امل موافقتنامه همکاری اتاق های بازرگانی دو کش��ور‪،‬‬ ‫همکاری های بانکی‪ ،‬بیمه ای‪ ،‬بورس و موافقتنامه همکاری‬ ‫در تولید مقواه��ای صنعتی‪ ،‬کاغذ چاپ و کاغذهای بدون‬ ‫پوشش است‪.‬‬ ‫در مراس��م امض��ای ای��ن موافقتنامه ه��ا در محل اتاق‬ ‫بازرگان��ی ایران‪ ،‬روس��ای اتاق ه��ای بازرگانی دو کش��ور‪،‬‬ ‫علی صالح ابادی‪ ،‬مدیرعامل بانک توس��عه صادرات ایران‪،‬‬ ‫مس��ئوالن بانکی اندون��زی‪ ۵۰ ،‬فعال اقتص��ادی اندونزی‬ ‫در حوزه ه��ای بانکی و بیم��ه ای‪ ،‬س��رمایه گذاری‪ ،‬نفت و‬ ‫گاز‪ ،‬فوالد‪ ،‬گردش��گری و صنایع و محصوالت کش��اورزی‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری‪ ،‬نف��ت و گاز‪ ،‬فوالد‪ ،‬گردش��گری و صنایع‬ ‫و محصوالت کش��اورزی و فع��االن اقتصادی ایرانی حضور‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫غالمحس��ین ش��افعی‪ ،‬رییس اتاق ایران در این مراسم‬ ‫گفت‪ :‬افزای��ش مبادالت تجاری دو کش��ور ت��ا ‪۲‬میلیارد‬ ‫دالر هدف گذاری ش��ده که برای رسیدن به این هدف باید‬ ‫موانعی مانند مش��کالت بانکی‪ ،‬نظام تعرفه ای و مشکالت‬ ‫اداری برطرف شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امضای ‪ 10‬س��ند هم��کاری میان بخش های‬ ‫خصوصی دو کش��ور‪ ،‬توس��عه روابط اقتصادی دو کشور را‬ ‫سرعت می بخش��د ضمن اینکه اتاق بازرگانی مشترک دو‬ ‫کشور به زودی تاسیس می شود‪.‬‬ ‫روس�لان روس�لانی‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی اندونزی هم‬ ‫در ای��ن مراس��م با اش��اره به اینک��ه ای��ران و اندونزی دو‬ ‫اقتصاد نوظهور هس��تند‪ ،‬مش��ارکت راهبردی دو کشور را‬ ‫تامین کننده منافع دو کشور دانست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ایران هم اکنون فقط در ‪ 3‬طرح معدن‪ ،‬صنعت‬ ‫و کشاورزی اندونزی حضور دارد و ایران با توانمندی هایی‬ ‫ که دارد‪ ،‬می تواند در طرح ه��ای اولویت دار اندونزی مانند‬ ‫طرح ه��ای زیرس��اختی‪ ،‬حمل ونق��ل و گردش��گری ه��م‬ ‫مشارکت و همکاری کند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ابوالفضل کیمیایی‬ ‫دول��ت الیحه بودجه ‪ ۹۶‬را‬ ‫براس��اس افزای��ش بهره وری‬ ‫و کاه��ش هزینه های دولت‬ ‫تنظیم کرده بر همین اساس‬ ‫در طرح ه��ای س��ازمان های‬ ‫توسعه ای استفاده از ظرفیت‬ ‫سرمایه گذاران خارجی بیشتر‬ ‫محمدرضا منصوری‬ ‫مدنظ��ر قرار گرفته اس��ت تا‬ ‫عضو کمیسیون صنایع‬ ‫ش��رکت های وابس��ته به این‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫س��ازمان ها با جذب سرمایه‬ ‫طرح ه��ای خ��ود را مدیریت‬ ‫کنند‪ .‬برهمین اساس دولت در بودجه ‪ ۹۶‬از سویی بودجه‬ ‫س��ازمان های توس��عه ای را کاهش داده و از سوی دیگر با‬ ‫تهات��ر مطالبات و بدهی های این س��ازمان ها قصد دارد تا‬ ‫کمبود بودجه به وجود امده را پوشش دهد اما برنامه ریزی‬ ‫این س��ازمان ها باید براساس جذب سرمایه خارجی باشد‪.‬‬ ‫با جذب س��رمایه خارجی ضمن برطرف شدن تحریم ها به‬ ‫واسطه شرکت های خارجی می توان با استفاده از تخصص‬ ‫انها طرح ها و ش��رکت های دولتی زیان ده را به س��وددهی‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫ش��رکت های دولتی اغلب روی کاغذ سودده اما در عمل‬ ‫زیان ده هس��تند دلیل ان نیز نحوه مدیریت دولتی است‪.‬‬ ‫مدیران دولتی همچون مس��تاجرانی هستند که احساس‬ ‫مالکی��ت می کنند و با صرف هزینه های بس��یار در صورت‬ ‫ورشکس��تگی هیچ گونه مس��ئولیتی را برعه��ده نخواهند‬ ‫گرف��ت‪ .‬دولت هرچ��ه کوچکت��ر ش��ود و هزینه های ان‬ ‫کاهش پیدا کند به طور قطع بهره وری افزایش پیدا خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن در برنامه ری��زی دولتی باید به س��مت تحقق‬ ‫اصل‪ ۴۴‬قانون اساسی حرکت کنیم‪ .‬اگر ساختار سازمان های‬ ‫توسعه ای به همین شیوه ادامه پیدا کند دولت به هر میزان‬ ‫که مطالبات انها را پرداخت کند نه تنها این س��رمایه ها از‬ ‫بین خواهد رفت بلکه مشکالت این مجموعه ها نیز بیشتر‬ ‫خواهد شد و درنهایت روزی شاهد فروپاشی صنایع دولتی‬ ‫خواهیم بود بنابراین سازمان گسترش و نوسازی صنایع اگر‬ ‫به دنبال تحقق اهداف خود است باید واگذاری شرکت های‬ ‫زیر مجموعه خود را با ش��فافیت کامل در دستور کار قرار‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫هیچ دولتی تاکنون اصل‪ ۴۴‬قانون اساسی را به طور کامل‬ ‫اجرا نکرده و دلیل این امر نیز به بی رغبتی مدیران دولتی‬ ‫و منافع شخصی انها بر می گردد‪ .‬براساس برنامه ریزی های‬ ‫دول��ت که بر مبنای افزایش بهره وری و کاهش هزینه های‬ ‫دولت تنظیم ش��ده‪ ،‬اگر س��رمایه گذاری خارجی به خوبی‬ ‫محقق ش��ود تا حد مطلوبی می توانیم شاهد تحقق ارتقای‬ ‫بهره وری در بودجه ‪ ۹۶‬باشیم‪.‬‬ ‫منصور معظمی‬ ‫افزایش وابستگی دولت به بخش خصوصی در پروژه های ‪96‬‬ ‫دولت در راس�تای پرداخت بدهی های خود سعی دارد کاهش بودجه سازمان های توسعه ای‬ ‫را از طریق تهاتر مطالبات این س�ازمان ها بابت واگذاری س�هام مطابق قوانین مربوط و تامین‬ ‫س�رمایه بان�ک تخصصی صنعت و معدن مربوط به قبل از س�ال ‪ ۱۳۹۶‬با بدهی انها تا س�قف‬ ‫‪۲۵۰‬میلیارد تومان پوش�ش دهد؛ رقمی که به گفته منصور معظمی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و رییس هیات عامل س�ازمان گس�ترش و نوس�ازی صنایع ایران پوش�ش اعتباری‬ ‫وظای�ف محوله برای تکمیل طرح های نیمه تمام و اجرای س�رمایه گذاری های جدید در مناطق‬ ‫کمتر توس�عه یافته و طرح های مصوب سفرهای رهبر معظم انقالب و ریاست محترم جمهور را‬ ‫نمی دهد و الزم است این رقم تا ‪۴‬هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫دول��ت در الیحه بودجه‬ ‫‪ ۹۶‬کاه��ش بودجه وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫را براس��اس کاهش بودجه‬ ‫سیدمحمدحسن سید زاده‬ ‫س��ازمان های توس��عه ای‬ ‫صنعت‬ ‫تنظیم کرده اس��ت‪ .‬در این‬ ‫میان س��ازمان گسترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران با ‪۲۶‬درصد کاهش بیشترین‬ ‫حجم کاهش بودجه را داشته است‪ .‬در الیحه بودجه‬ ‫‪ ۹۵‬س��هم سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫‪۵۵‬میلی��ارد و ‪۸۵۰‬میلیون توم��ان بود که این رقم‬ ‫در الیحه بودجه ‪ ۹۶‬ب��ه ‪۴۱‬میلیارد و ‪۴۰۰‬میلیون‬ ‫تومان رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹س�ازمان های توس�عه ای‪ ،‬مکمل بخش‬ ‫خصوصی‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه دول��ت هم��واره بر‬ ‫س��رمایه گذاری و افزایش س��هم مش��ارکت بخش‬ ‫خصوصی در پروژه های بزرگ صنعتی تاکید داشته‬ ‫و در این میان س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫اب��زار موث��ری برای بسترس��ازی و ظرفیت س��ازی‬ ‫نهادهای اقتصادی هس��تند که بخش خصوصی به‬ ‫دلیل ناتوانی تامین مالی‪ ،‬ریسک باال‪ ،‬دیربازده بودن‬ ‫یا هر دلیل دیگر قادر و یا مایل به انجام ان نیست‪.‬‬ ‫در همین راستا این س��ازمان در تکمیل طرح های‬ ‫نیمه تمام و توسعه صنایع نقش مهمی ایفا می کند‪.‬‬ ‫منصور معظم��ی‪ ،‬معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران (ایدرو)در گفت وگو با گسترش صنعت درباره‬ ‫مطالب��ات س��ازمان های توس��عه ای از دولت گفت‪:‬‬ ‫مطالبات سازمان های توس��عه ای همچون سازمان‬ ‫گسترش و نوس��ازی صنایع ایران (ایدرو)‪ ،‬سازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی معادن و صنای��ع معدنی ایران‬ ‫(ایمیدرو) و ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی بابت‬ ‫ی س��هام شرکت های دولتی‬ ‫‪ ۵۰‬و ‪۷۰‬درصد واگذار ‬ ‫در برنامه س��وم و چهارم توسعه با وجود ملغی االثر‬ ‫ش��دن مصوبه واگذاری سهام بانک صنعت و معدن‬ ‫و درج در قوانین بودجه س��ال های ‪ ۱۳۸۹‬تا ‪۱۳۹۴‬‬ ‫به علت نداش��تن ردیف مش��خص در پیوست های‬ ‫قوانین بودجه س��نواتی به این س��ازمان ها پرداخت‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫معظم��ی با بی��ان اینک��ه در نتیج��ه مکاتبات و‬ ‫پیگیری های انجام ش��ده در زمینه تسویه مطالبات‬ ‫یادش��ده دول��ت در الیح��ه بودج��ه ‪ ۹۶‬گام هایی‬ ‫برای پرداخت مطالبات برداش��ته شده‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در الیحه بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۶‬کل کش��ور به دولت‬ ‫اجازه داده ش��ده تا مطالبات س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران و س��ازمان توسعه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنای��ع معدنی ایران (ای��درو و ایمیدرو)‬ ‫و ش��رکت ملی صنای��ع پتروش��یمی از دولت بابت‬ ‫سهم انها از واگذاری س��هام مطابق قوانین مربوط‬ ‫کشور و همچنین بسترسازی و ظرفیت سازی برای‬ ‫و تامین س��رمایه بانک تخصص��ی صنعت و معدن‬ ‫توانمندکردن نهادهای اقتصادی هستند که بخش‬ ‫مرب��وط به قبل از س��ال ‪ ۱۳۹۶‬را ب��ا بدهی انها تا‬ ‫خصوصی به دلیل ناتوانی تامین مالی‪ ،‬ریس��ک باال‪،‬‬ ‫سقف ‪۲۵۰‬میلیارد تومان به صورت جمعی‪ -‬خرجی‬ ‫دیرب��ازده بودن یا هر دلی��ل دیگر قادر و یا مایل به‬ ‫تهاتر کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مطالبات چندین هزارمیلیاردی ایدرو‬ ‫انجام ان نیس��ت‪ .‬سازمان های توس��عه ای به عنوان‬ ‫رییس سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫یک��ی از ارکان مهم مورد تایید در فرایند توس��عه‬ ‫با تاکید بر اینکه مطالبات س��ازمان های توس��عه ای‬ ‫صنعتی می توانند نقش��ی ممت��از در ایجاد تحول و‬ ‫(ای��درو‪ ،‬ایمی��درو و پتروش��یمی) از دول��ت بابت‬ ‫ارتقای سطح کارایی صنعت داشته باشند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫پرداخ��ت ‪ ۷۰‬درصد مناب��ع حاصل از‬ ‫بیان اینکه توفیق سازمان های توسعه ای‬ ‫واگذاری سهام شرکت های زیرپوشش‬ ‫مطالبات سازمان های‬ ‫در پیش��برد توس��عه صنعت��ی کش��ور‬ ‫این س��ازمان ها افزون ب��ر چندین هزار‬ ‫توسعه ای (ایدرو‪،‬‬ ‫به واسطه حمایت هایی بوده که در قوانین‬ ‫میلی��ارد توم��ان می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫در حال��ی اس��ت ک��ه در الیح��ه ارائه ایمیدرو و پتروشیمی) و اسناد باالدستی درج شده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫از دولت بابت پرداخت‬ ‫ش��ده فقط مبلغ ‪۲۵۰‬میلی��ارد تومان ‪ ۷۰‬درصد منابع حاصل از ب��ا اطمینان می توان گفت که تا به حال‬ ‫ی تضمین کننده‬ ‫به منظور تس��ویه مطالب��ات در الیحه واگذاری سهام شرکت های همین مزای��ای قانون�� ‬ ‫بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۶‬کل کشور منظور زیرپوشش این سازمان ها ایفای مناس��ب ماموریت ه��ای این نوع‬ ‫افزون بر چندین هزار س��ازمان ها ب��وده و در صورتی ک��ه این‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه درخواس��ت میلیارد تومان می شود پش��تیبانی ها به هر ش��کلی سلب شود‪،‬‬ ‫این س��ازمان ها از اجرای ماموریت های‬ ‫س��ازمان های توس��عه ای برای افزایش‬ ‫محوله خود بازمی مانند‪.‬‬ ‫س��قف پرداخ��ت مطالب��ات گف��ت‪:‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای مثال در س��ال های اخیر تکالیفی‬ ‫سازمان های توسعه ای با توجه به نیاز مبرم به منابع‬ ‫همچون سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته‬ ‫مالی برای انجام وظایف محوله در راس��تای تکمیل‬ ‫و حوزه ه��ای نوین با فناوری پیش��رفته‪ ،‬نوس��ازی‬ ‫طرح ه��ای نیمه تمام و اجرای س��رمایه گذاری های‬ ‫واحده��ای فرس��وده و زیان��ده و اح��داث مناطق‬ ‫جدی��د در مناط��ق کمتر توس��عه یافته و طرح های‬ ‫وی��ژه اقتص��ادی به این س��ازمان محول ش��ده که‬ ‫مصوب س��فرهای رهب��ر معظم انقالب و ریاس��ت‬ ‫انتظار م��ی رود در قبال واگ��ذاری تکالیف ضروری‬ ‫محترم جمهور‪ ،‬درخواست افزایش اعتبار مورد نظر‬ ‫توسعه کش��ور‪ ،‬منابع و اختیارات الزم نیز همزمان‬ ‫از مبلغ ‪۲۵۰‬میلیارد تومان به حداقل ‪۴‬هزارمیلیارد‬ ‫پیش بینی شود‪.‬‬ ‫توم��ان در الیحه بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۶‬را دارند تا به‬ ‫بناب��ر این گ��زارش‪ ،‬از انجایی که س��ازمان های‬ ‫کمک سازمان برنامه و بودجه کشور این امر محقق‬ ‫توسعه ای با بودجه کنونی نمی توانند برنامه ریزی های‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توفیق س�ازمان های توسعه ای در گرو‬ ‫خود را محقق کنند س��ال اینده سال سختی برای‬ ‫حمایت قانونی‬ ‫سازمان های توسعه ای خواهد بود و باید منتظر ماند‬ ‫معظمی با اش��اره به نقش سازمان های توسعه ای‬ ‫و دی��د ایا دولت می تواند ب��ه کمک ظرفیت بخش‬ ‫در اقتصاد کش��ور گفت‪ :‬س��ازمان های توس��عه ای‬ ‫خصوص��ی و س��رمایه گذاران خارج��ی کمبودهای‬ ‫ابزار موث��ر دولت برای انج��ام فعالیت های ضروری‬ ‫طرح های توسعه این سازمان ها را پوشش دهد؟‬ ‫عملکرد ضعیف بانک های خصوصی در حمایت از تولید‬ ‫قائم مق��ام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت گفت‪ :‬بانک های‬ ‫خصوص��ی عملکرد بس��یار ضعیفی در حمای��ت از تولید و‬ ‫صنع��ت دارند و ‪۹۵‬درصد تس��هیالت رونق تولید در س��ال‬ ‫جاری از سوی بانک های دولتی اعطا شده است‪.‬‬ ‫رضا رحمانی در گفت وگو با مهر با انتقاد از عملکرد ضعیف‬ ‫بانک ه��ای خصوصی در حمایت از تولید کش��ور اظهار کرد‪:‬‬ ‫بانک های خصوصی با وجود منابع مالی خوب‪ ،‬عملکرد بسیار‬ ‫ضعیف��ی در حمای��ت از تولید و اعطای تس��هیالت رونق به‬ ‫واحدهای صنعتی دارند و ‪۹۵‬درصد تسهیالتی که از ابتدای سال تاکنون‬ ‫به واحدهای صنعتی پرداخت شده از سوی بانک های دولتی بوده است‪.‬‬ ‫قائم مقام وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به وضعیت صادرات‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬س��ال گذشته برای نخستین بار در س��ال های اخی ر میزان‬ ‫صادرات کشور باالتر از میزان واردات رفت و تراز مثبت شد که این روند‬ ‫رشد باید ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬صادرات در کنار فناوری تولی��د‪ ،‬دو بال پرواز برای صنعت‬ ‫کشور هستند و در حال حاضر نیز افزایش صادرات در برنامه دولت است‪.‬‬ ‫قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بیان کرد‪ :‬امس��ال مقرر اس��ت‬ ‫صادرات غیرنفتی کش��ور ‪ 10‬میلیارد دالر نسبت به سال گذشته افزایش‬ ‫یابد و برنامه هایی برای تحقق این هدف طرح ریزی شده است‪.‬‬ ‫رحمان��ی با اش��اره به لزوم رش��د ص��ادرات در کنار رف��ع موانع تولید‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬باید تقاض��ای صادرات محصوالت تولی��دی داخل در‬ ‫بازاره��ای خارجی تحریک ش��ود چراکه افزای��ش تولید به‬ ‫تنهای��ی به منزله رش��د ش��اخصه های اقتصادی نیس��ت و‬ ‫تولیدی که در انبارها بماند هیچ سودی ندارد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬هم اکنون صادرات بهترین راه حمایت از‬ ‫تولید ملی اس��ت و دس��تگاه های اجرایی در این عرصه باید‬ ‫تس��هیل امور مربوط به صادرات را مدنظر قرار داده و بخش‬ ‫خصوصی در این زمینه بیشتر فعال شود‪.‬‬ ‫قائم مق��ام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬در س��طح‬ ‫کش��ور از ابتدای س��ال تاکنون ‪۱۲‬هزار و ‪۵۰۰‬میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫رون��ق تولی��د به واحدهای صنعتی کوچک و متوس��ط پرداخت ش��ده و‬ ‫در مجموع ‪۱۶‬هزار میلیارد تومان برای تسهیالت رونق درنظر گرفته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در حال حاضر بررس��ی پرونده های موجود برای‬ ‫اعطای تس��هیالت رونق را در دس��تور کار داریم ول��ی محدودیتی وجود‬ ‫ندارد و در صورت تامین منابع بیشتر به درخواست های واحدهای صنعتی‬ ‫دیگر نیز که از این پس خواستار تسهیالت باشند پاسخ داده خواهد شد‪.‬‬ ‫رحمانی درباره برنام��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای واحدهای‬ ‫صنعتی اس��تان مرکزی اف��زود‪ :‬از ابتدای س��ال جاری تاکنون واحدهای‬ ‫صنعت��ی متقاضی تس��هیالت در اس��تان مرکزی بی��ش از ‪۴۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان تس��هیالت رونق دریافت کرده اند و اعطای این تسهیالت به سایر‬ ‫واحدهای متقاضی نیز ادامه دارد‪.‬‬ ‫‹اغاز بررسی الیحه برنامه ششم توسعه‬ ‫از امروزدر مجلس‬ ‫بررس��ی الیحه برنامه ششم توسعه کش��ور از روز یکشنبه در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی اغاز می ش��ود و نماین��دگان در طول ای��ن هفت ه تا‬ ‫چهارشنبه جلسه علنی خواهند داشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی در هفته جاری‬ ‫به دلیل بررس��ی الیحه برنامه شش��م توسعه از یکش��نبه تا چهارشنبه‬ ‫جلس��ه علنی خواهند داشت‪.‬بررس��ی الیحه برنامه ششم توسعه هفته‬ ‫گذشته در کمیسیون تلفیق مجلس پایان یافت‪.‬‬ ‫ احمد امیرابادی‪ ،‬عضو هیات رییس��ه مجلس شورای اسالمی پیش از‬ ‫این اعالم کرده بود‪ :‬دو ش��یفته بودن مجلس برای بررسی الیحه برنامه‬ ‫شش��م توسعه قطعی است و به احتمال زیاد با رای نمایندگان جلسات‬ ‫سه شیفته برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس همچنین در جلس��ات هفته جاری خود قرار است‬ ‫گزارش کمیس��یون برنامه و بودجه و محاس��بات درب��اره الیحه احکام‬ ‫دائمی برنامه های توس��عه کش��ور اعاده شده از ش��ورای نگهبان را نیز‬ ‫بررسی کنند‪.‬‬ ‫همچنین قرار است گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنی‬ ‫ب��ر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد «ش��رکت ملی صنایع‬ ‫مس ایران» و گزارش کمیس��یون کش��اورزی مبنی بر تصویب تقاضای‬ ‫تحقیق و تفحص از «شرکت کشت و صنعت کارون» و «شرکت توسعه‬ ‫نیشکر» و صنایع جانبی ان نیز در مجلس قرائت شود‪.‬‬ ‫صادقانه تالش کردیم‬ ‫یکشنبه‬ ‫پس از ‪ 4‬س��ال که طرح تجاری ش��د‪ ،‬دیگر محیط کوچک پارک‬ ‫ک صنعتی توس مستقر شدیم‪.‬‬ ‫جوابگو نبود به همین دلیل در شهر ‬ ‫‪ 28‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 18‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 18‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 7‬پیاپی ‪1980‬‬ ‫حمایت و رونق تولید‬ ‫کلید تحقق اقتصاد مقاومتی‬ ‫صنایع کوچک به دلیل داشتن ظرفیت خاص در کارافرینی‪ ،‬نواوری‬ ‫و پویایی صنعت درتحقق اقتصاد مقاومتی کشور دارای اهمیت است‪.‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫سوداوری سازندگان‬ ‫ماشین االت پخت نان صنعتی‬ ‫راه اندازی و اموزش واحدهای راکد و زیر ظرفیت مهم ترین عامل توسعه‬ ‫و رونق اقتصادی در کشور است از این رو تاکنون اهداف دولت یازدهم در‬ ‫بازدید بیش از ‪ 130‬شهرک و ناحیه صنعتی پیگیری شده است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫راه اندازی و اموزش راکدها‪ ،‬مهم ترین عامل توسعه‬ ‫‪4‬‬ ‫‪13‬‬ ‫رونق در ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫کارخانه های استان البرز‬ ‫‪4‬‬ ‫راهکارهای ارتقای شهرک های‬ ‫صنعتی اذربایجان شرقی‬ ‫برگزاری کلینیک سیار صنعت‬ ‫در همدان‬ ‫نمایی از کارخانه در حال احیای قند دزفول‪ /‬عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫تشریح اخرین وضعیت‬ ‫سنگبری‪‎‬های لرستان‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪13‬‬ ‫از ائل گلی‬ ‫تا بازار های جهانی‬ ‫‪14‬‬ ‫تداوم ارائه خدمات زیرساختی و بسته های حمایتی در شهرک ها‬ ‫معاون برنامه ریزی س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران با بیان لزوم حمایت‬ ‫از صنعتگران اعالم ک��رد‪ :‬بخش تولید و صنعت‬ ‫نیازمند حمایت و پشتیبانی جدی است‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط‬ ‫عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی گیالن‪،‬‬ ‫فرشاد مقیمی در نشس��ت با مدیرعامل شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی گیالن با اش��اره به نقش‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط در ایجاد اش��تغال و‬ ‫تولید تصریح کرد‪ :‬سهم بسزای صنایع کوچک و‬ ‫متوسط در تولید و رشد اقتصادی کشور موجب‬ ‫شده تا این بخش از بنیان های اقتصاد مقاومتی و‬ ‫ابزاری ارزشمند و کارامد به شمار رود‪.‬‬ ‫مقیمی با بیان اینکه صنایع کوچک و متوسط‬ ‫نقش مهم��ی در تولی��د صنع��ت‪ ،‬ارزش افزوده‬ ‫و ارزش ناخال��ص تولی��د مل��ی دارد‪ ،‬تصری��ح‬ ‫ک��رد‪ :‬انعطاف پذی��ری در نوس��انات اقتصادی و‬ ‫س��لیقه های ب��ازار و امکان تغیی��ر محصول در‬ ‫حداقل زمان ازجمله مزیت های راه اندازی صنایع‬ ‫کوچک و متوسط در کشور است‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران پرداخت��ن به مقوله‬ ‫تحقیق و توس��عه (ار اند دی) در صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط را از الزامات مهم مان��دگاری و دوام‬ ‫این صنایع عنوان کرد و افزود‪ :‬توجه به نیاز بازار‬ ‫مصرف‪ ،‬بازارسازی و توسعه ان و ایجاد تنوع در‬ ‫محصوالت‪ ،‬از مهم ترین مواردی اس��ت که برای‬ ‫حف��ظ حیات صنایع کوچک و متوس��ط باید به‬ ‫ان پرداخته شود‪.‬‬ ‫مقیم��ی در ادام��ه ب��ر ش��ناخت جام��ع از‬ ‫توانمندی ه��ا و ضعف های ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعت��ی تاکی��د ک��رد و اف��زود‪ :‬ارائ��ه خدمات‬ ‫زیرس��اختی و بس��ته های حمایتی ب��ا توان هر‬ ‫چه بیش��تر باید تداوم یابد تا ش��اهد راه اندازی‬ ‫واحدهای صنعتی جدید‪ ،‬ایجاد اش��تغال پایدار‬ ‫و افزای��ش ت��وان تولیدی کش��ور در عرصه های‬ ‫مختلف صنعتی باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪800‬هکتار زمین اماده واگذاری‬ ‫در ادام��ه این نشس��ت همچنی��ن طهمورث‬ ‫الهوتی اشکوری‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی گیالن با بیان ارائه خدمات زیرساختی و‬ ‫بسته های حمایتی ویژه صنایع کوچک و متوسط‬ ‫از امادگ��ی واگذاری بی��ش از ‪800‬هکتار عرصه‬ ‫صنعتی به سرمایه گذاران خبر داد‪.‬‬ ‫الهوتی اش��کوری تصری��ح ک��رد‪ :‬از مجم��وع‬ ‫‪36‬ش��هرک و ناحیه صنعتی مص��وب در گیالن‬ ‫هم اکنون ‪ 33‬شهرک و ناحیه صنعتی در دست‬ ‫بهره برداری قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیالن‬ ‫ب��ا بی��ان بهره ب��رداری از ‪ 33‬ش��هرک و ناحیه‬ ‫صنعتی در س��طح استان تصریح کرد‪ :‬هم اکنون‬ ‫یک ه��زار و ‪744‬هکتار عرصه دراختیار ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی گیالن قرار دارد و فازهای‬ ‫عملیاتی زیرساختی در یک هزار و ‪273‬هکتار از‬ ‫این مساحت به انجام رسیده است‪.‬‬ ‫الهوتی اشکوری با اشاره به واگذاری ‪486‬هکتار‬ ‫عرص��ه صنعتی ب��ه س��رمایه گذاران تاکید کرد‪:‬‬ ‫هم اکنون ‪ 806‬واحد صنعتی در سطح شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی با ایجاد اش��تغال برای بیش از‬ ‫‪14‬هزار نفر در دست بهره برداری قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیالن‬ ‫از انجام مراحل ساخت وساز و احداث ‪ 658‬واحد‬ ‫صنعتی جدید در س��طح ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان خب��ر داد و اف��زود‪ 8 :‬ش��هرک و ناحیه‬ ‫صنعتی در اس��تان در شهرس��تان های ش��فت‪،‬‬ ‫لوشان‪ ،‬انزلی‪ ،‬صومعه س��را‪ ،‬الهیجان‪ ،‬سیاهکل‪،‬‬ ‫تال��ش و رودس��ر دارای تصفیه خان��ه فاض�لاب‬ ‫مرکزی هس��تند‪ .‬الهوتی اش��کوری همچنین از‬ ‫مراحل س��اخت و اح��داث تصفیه خانه فاضالب‬ ‫مرکزی در شهرک ها و نواحی صنعتی در نقره ده‬ ‫اس��تانه اش��رفیه‪ ،‬نالکیاش��ر لنگرود‪ ،‬کوچیچال‬ ‫فومن‪ ،‬سکام رضوانش��هر‪ ،‬سفیدرود رشت گفت‬ ‫و افزود‪ :‬از مجموع ‪ 33‬ش��هرک صنعتی در حال‬ ‫بهره برداری‪ 32 ،‬ش��هرک و ناحیه صنعتی دارای‬ ‫اب و تلفن و ‪ 29‬ش��هرک دارای گاز هس��تند و‬ ‫تمام��ی ش��هرک ها و نواحی صنعتی در س��طح‬ ‫استان به شبکه توزیع برق متصل شده اند‪.‬‬ ‫بازارهای منطقه ای در انتظار صنایع کوچک قم‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قم‪ ،‬حضور پررنگ تولید کنندگان و‬ ‫بازرگانان خارجی در س��طح شهرک ها و نواحی صنعتی قم را بیانگر ظرفیت‬ ‫باالی صنایع کوچک این استان عنوان کرد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان قم‪ ،‬امیرطیبی نژاد در حاش��یه بازدی��د از واحدهای صنعتی‬ ‫ش��هرک صنعتی ثامن االئمه(ع) گفت‪ :‬اس��تان قم در زمین��ه مبل و صنایع‬ ‫چوبی از ظرفیت بسیاری برخوردار است و این امر باعث شده نگاه بازرگانان‪،‬‬ ‫تولید کنن��دگان و رقبای خارجی این صنعت در منطقه بیش از گذش��ته به‬ ‫قم باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی قم نگاه صحیح به بازار و تعامالت‬ ‫س��ازنده را سبب رونق و توسعه صنایع کوچک قم عنوان کرد و افزود‪ :‬زمانی‬ ‫بدون درنظر گرفتن ظرفیت های قم‪ ،‬تولید کنندگان مبل با فروش محصوالت‬ ‫خ��ام خود ارزش افزوده باالیی را از دس��ت می دادن��د و ضمن درامد کمتر‬ ‫شاهد پایین ماندن سطح تولید‪ ،‬تاثیر پذیری زیاد از نوسانات تولید و نداشتن‬ ‫نقش افرین��ی الزم در بازار بودند‪ .‬طیبی نژاد تصریح کرد‪ :‬با تالش های عامل‬ ‫توسعه خوش��ه و خود فعاالن و مس��ئوالن صنعت چوب و مبلمان قم امروز‬ ‫شاهدیم که برخی از واحدهای صنعتی با تکمیل زنجیره تولید و عرضه خود‪،‬‬ ‫دست از خام فروشی برداشته اند و تولیدات خود را به صورت مستقیم و کاالی‬ ‫تمام شده به بازار عرضه می کنند‪.‬‬ ‫وی توس��عه و تثبیت وضعی��ت موجود را مقدمه ای ب��رای بهبود وضعیت‬ ‫موجود دانس��ت و بیان کرد‪ :‬اس��تقرار فعاالن صنعت چوبی و دورودگری در‬ ‫ش��هرک صنعتی ثامن االئمه(ع) نیز در همین راس��تا انجام شد و امیدواریم‬ ‫بتوانیم با حمایت و پشتیبانی خود فعاالن این صنعت زمینه عرضه مناسب تر‬ ‫تولیدات استان را در این شهرک فراهم کنیم‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 28‬اذر ‪ 18 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 18‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 7‬پیاپی ‪1980‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خبر‬ ‫حمایت و رونق تولید‬ ‫کلید تحقق اقتصاد مقاومتی‬ ‫بررسی ‪ ۴۲‬پرونده قضایی‬ ‫صنایع خراسان رضوی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان خراسان‬ ‫رضوی از حل و فص��ل ‪ ۴۲‬پرونده قضایی واحدهای صنعتی‬ ‫خراسان رضوی با همکاری قوه قضاییه استان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی خراسان رضوی‪ ،‬مسعود مهدی زاده مقدم‬ ‫گفت‪ :‬در راس��تای سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از‬ ‫تولید در قالب حمایت قضایی و همکاری شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی خراس��ان رض��وی ‪ ۴۲‬پرونده واحده��ای صنعتی از‬ ‫محاکم قضایی عودت و حل و فصل شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا درک صحی��ح از وضعیت موج��ود و با‬ ‫اتخاذ تدابیر مناس��ب ب��ا رویکرد پیش��گیرانه‪ ،‬توانس��ته ایم‬ ‫به کمک دادگس��تری اس��تان گام های مهم و اساس��ی را در‬ ‫راس��تای موازی��ن قانون��ی برداری��م‪ .‬ریی��س هیات مدیره و‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی گفت‪:‬‬ ‫حمایت های مختلف از واحدهای صنعتی کوچک و متوس��ط‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعتی استان خراسان رضوی سبب‬ ‫توسعه و ارتقای تولید و همچنین ایجاد اشتغال مولد خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫علی یزدانی‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در راه اندازی مرکز کسب وکار و شبکه اینترنتی در ‪2‬شهرک اهواز تاکید کرد‬ ‫راه اندازی و اموزش راکدها‪ ،‬مهم ترین عامل توسعه‬ ‫زینب عبدی‪-‬گروه صنایع کوچک‪ :‬الیحه جدید نظام بانکی کشور در حالی تدوین می شود‬ ‫خ ش�ورای پول و اعتبار با سود ‪ 18‬درصد تسهیالت پرداخت کرده اند و‬ ‫که اکنون بانک ها با نر ‬ ‫تاکنون ‪ 18‬هزار واحد تولیدی از بانک ها اعتبار دریافت کرده اند اما کارشناسان معتقدند وقتی‬ ‫نرخ سود پایین تر از ‪ 10‬درصد باشد میزان تسهیالت باید کاهش یابد‪.‬‬ ‫بنگاه ها ی��ا طرح های صنعتی نیمه کاره در طرح‬ ‫رون��ق واحدهای صنعتی غیرفع��ال باید اطالعات‬ ‫خود را در س��امانه بهین یاب وارد و ثبت نام کنند‪،‬‬ ‫گروهی وظیفه پایش را انجام می دهند تا مشخص‬ ‫شود امکان بهره گیری از تسهیالت برای راه اندازی‬ ‫مجدد ی��ا افزایش ظرفیت را دارن��د‪ .‬این تقاضاها‬ ‫در صورت تایید در کارگروه تس��هیل و رفع موانع‬ ‫استان ها به ریاست استانداران نیز بررسی و پس از‬ ‫تایید در این کارگروه نیز از س��وی رییس سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بنا به درخواس��ت بنگاه ها‬ ‫به بانک ها معرفی می شوند‪.‬‬ ‫ح��ال انک��ه راه ان��دازی و ام��وزش واحدهای‬ ‫راک��د و زی��ر ظرفی��ت مهم تری��ن عامل توس��عه‬ ‫و رون��ق اقتص��ادی در کش��ور اس��ت از ای��ن رو‬ ‫تاکن��ون اهداف دول��ت یازده��م در بازدید بیش‬ ‫از ‪ 130‬ش��هرک و ناحیه صنعتی پیگیری ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مس��ئوالن بر ادامه این بازدیدها نیز تاکید دارند‬ ‫به طوری که مرکز خدمات فناوری و کسب وکار در‬ ‫شهرک صنعتی شماره‪ 4‬اهواز همچنین راه اندازی‬ ‫شبکه اینترنتی در شهرک صنعتی شماره‪ 3‬اهواز‪،‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 25‬اذر با حضور محمدرضا نعمت زاده‪،‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت و عل��ی یزدانی‪،‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬س��فرهای استانی‬ ‫هیات دولت یکی از ش��یوه های برق��راری ارتباط‬ ‫میان دولت و مردم و همراه س��اختن مردم اقصی‬ ‫نقاط کشور با سیاست های دولت به شمار می رود‬ ‫و در این نوع س��فرها برای مس��ئوالن این امکان‬ ‫فراه��م می ش��ود تا اه��داف دولت یازده��م را در‬ ‫رتبه برتر پژوهشی برای شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی کرمانشاه‬ ‫باتوجه به حضور ش��رکت شهرک های صنعتی کرمانشاه در‬ ‫نمایشگاه هفته پژوهش‪ ،‬با اهدای لوحی از مدیر عامل شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی کرمانشاه تقدیر شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش گس��ترش صنعت به نق��ل از رواب��ط عمومی‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی کرمانش��اه‪ ،‬در بخشی از متن‬ ‫ای��ن تقدیرنامه که از جانب مع��اون هماهنگی امور اقتصادی‬ ‫و توس��عه منبع استانداری و سرپرس��ت پارک علم و فناوری‬ ‫و دبیر کمیته نمایش��گاه و فن بازار اس��تانی هفته پژوهش و‬ ‫فناوری اهدا شده‪ ،‬امده است‪:‬‬ ‫«بی تردی��د پژوهش و فناوری نقش��ی بی بدیل در توس��عه‬ ‫همه جانبه کش��ور ایفا می کند و توسعه اس��تان نیز در سایه‬ ‫تالش ها و نواوری های پژوهش��گران‪ ،‬فن��اوران و صنعتگران‬ ‫فعال امکان پذیر اس��ت‪ ،‬که ان دس��تگاه در نمایش��گاه هفته‬ ‫پژوهش و فناوری س��ال ‪ ۱۳۹۵‬درخشید و بارقه های امید به‬ ‫توسعه بر دل بازدید کنندگان را موجب شد‪».‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬این نمایشگاه از ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۵‬اذر در محل دائمی‬ ‫نمایشگاه بین المللی کرمانشاه برگزار شد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫فرشاد مقیمی معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران در سفر یک روزه به استان مازندران‬ ‫و بازدید از چند واحد تولیدی در شهرک صنعتی سلمانشهر‬ ‫گفت‪ :‬حمای��ت از بخش صنعت و رون��ق تولید کلیدی ترین‬ ‫عامل تحقق اقتصاد مقاومتی است‪.‬‬ ‫مقیمی گفت‪ :‬از ابتدای امس��ال‪ ،‬با توجه به تاکیدات رهبر‬ ‫معظ��م انق�لاب بر تحقق ش��عار «اقتصاد مقاومت��ی‪ ،‬اقدام و‬ ‫عمل»‪ ،‬تمهیدات و تدابیر ویژه ای از س��وی دولت‪ ،‬در راستای‬ ‫رونق صنایع کوچک و متوسط اندیشیده شده است‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران با اشاره به نقش صنایع کوچک به دلیل داشتن‬ ‫ظرفی��ت و ویژگی های خاص ش��امل کارافرین��ی‪ ،‬نواوری‪،‬‬ ‫پویایی صنعت و درنهایت ایجاد فرصت های ش��غلی و افزایش‬ ‫درامد در کشور افزود‪ :‬تقویت صنایع کوچک و متوسط نقش‬ ‫بسزایی در تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد داشت‪.‬‬ ‫مقیمی اظهار کرد‪ :‬صنایع کوچک و متوس��ط می توانند به‬ ‫توس��عه صنعتی‪ ،‬توزیع عادالنه درامد‪ ،‬اشتغالزایی و افزایش‬ ‫ارزش افزوده کمک کنند و ش��اه کلید تحقق اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫رونق صنایع کوچک و متوسط است‪.‬‬ ‫در ادامه همچنین سیدمصطفی موسوی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی مازندران در این بازدید گفت‪ :‬ش��هرک‬ ‫صنعتی سلمانش��هر دارای ‪ 55‬هکتار وس��عت بوده و تاکنون‬ ‫ب��ا ‪ 115‬واح��د صنعتی ق��رارداد منعقد کرده ک��ه ‪ 74‬واحد‬ ‫تولیدی به بهره برداری رس��یده و ‪ 41‬واح��د تولیدی نیز در‬ ‫حال ساخت وساز و نصب ماشین االت است‪.‬‬ ‫موس��وی افزود‪ :‬در راس��تای اجرای طرح رون��ق تولید در‬ ‫اس��تان‪ ،‬تاکنون یک ه��زار و ‪161‬میلیارد ریال تس��هیالت به‬ ‫‪ 115‬واحد تولیدی در ش��هرک ها و نواحی صنعتی مازندران‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی مازندران گفت‪:‬‬ ‫تصفیه خانه فاضالب ش��هرک صنعتی سلمانش��هر در س��ال‬ ‫گذشته با اعتبار ‪ 4‬هزار میلیون ریال بهسازی و نوسازی شده‬ ‫که ظرفیت پاالیش ‪ 400‬مترمکعب فاضالب را در ش��بانه روز‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫موس��وی تاکید کرد‪ :‬گروه صنعتی ناب اس��تیل مستقر در‬ ‫ش��هرک صنعتی سلمانشهر تولیدکننده انواع قاشق و چنگال‬ ‫به عن��وان واحد نمونه ملی مبلغ ‪30‬میلیارد ریال تس��هیالت‬ ‫طرح رونق به منظور راه اندازی خط جدید تولید دریافت کرده‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران تاکید‬ ‫کرد‪ :‬گروه صنعتی ناب اس��تیل تاکنون موفق به دریافت ‪12‬‬ ‫لوح تقدیر به عنوان واحد نمونه ملی و استانی شده است‪.‬‬ ‫الزم به توضیح اس��ت‪ ،‬معاون برنامه ریزی س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی ایران از چند واحد تولیدی در‬ ‫حال ساخت در شهرک صنعتی سلمانشهر نیز بازدید کرد‪.‬‬ ‫بخش ه��ای مختل��ف پیگیری کنن��د و از نزدیک‬ ‫از مش��کالت استان های کش��ور و میزان پیشرفت‬ ‫پروژه ه��ای مختل��ف اگاه��ی یابند و ب��رای حل‬ ‫مشکالت احتمالی تصمیم گیری کنند‪.‬‬ ‫از این رو هفته گذش��ته ‪ 9‬وزیر و ‪ 39‬مدیر ارشد‬ ‫دس��تگاه های اجرایی به استان های مختلف کشور‬ ‫سفر کردند تا ضمن بازدید از روند اجرا و پیشرفت‬ ‫طرح های عمرانی‪ ،‬بهره برداری از چند طرح اماده‬ ‫را در حوزه اقتصادی‪ ،‬عمرانی‪ ،‬بهداشتی‪ ،‬اموزشی‬ ‫و پژوهشی کلید بزنند‪.‬‬ ‫همزمان با س��فر وزیران‪ ،‬محمدرضا نعمت زاده‪،‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز روز پنجش��نبه‬ ‫به اس��تان خوزستان س��فر کرد و ضمن بازدید از‬ ‫ش��هرک های صنعتی اهواز و بررس��ی مس��ائل و‬ ‫مشکالت ان چند پروژه نیز به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹خوزس�تان نبای�د از توس�عه صنعت�ی‬ ‫عقب بماند‬ ‫علی یزدانی‪ ،‬مدیرعامل سازمان صنایع کوچک‬ ‫و شهرک های صنعتی ایران در حاشیه بهره برداری‬ ‫از مرکز خدمات کس��ب وکار در ش��هرک صنعتی‬ ‫ش��ماره ‪ 4‬اهواز به ظرفیت باالی استان خوزستان‬ ‫در زمینه صنعت اش��اره و اظهار کرد‪ :‬خوزس��تان‬ ‫ب��ا وجود ظرفیت های فراوان نباید از نظر توس��عه‬ ‫صنعت��ی عقب بماند‪ ،‬به همین دلیل درنظر داریم‬ ‫تا پایان س��ال ب��ا تحقق بودجه و ش��اخص هایی‬ ‫ک��ه پیش بینی ش��ده برنامه های م��ان را به پایان‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫یزدان��ی تصری��ح ک��رد‪ :‬در س��فرهایی ک��ه به‬ ‫اس��تان های کشور داش��تیم تاکنون بیش از ‪130‬‬ ‫ش��هرک و ناحی��ه صنعتی بازدید ش��د و این امر‬ ‫اس��تمرار خواهد داش��ت زیرا راه اندازی و اموزش‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت افزود‪:‬‬ ‫واحده��ای راک��د و زیر ظرفی��ت مهم ترین عامل‬ ‫خ ش��ورای پ��ول و اعتبار با س��ود‬ ‫بانک ه��ا ب��ا نر ‬ ‫توس��عه و رونق اقتصادی در کش��ور است که در‬ ‫‪ 18‬درصد تس��هیالت پرداخ��ت کرده اند و تاکنون‬ ‫همین راس��تا تاکن��ون به ‪ 8‬ه��زار واحد صنعتی‬ ‫‪ 18‬ه��زار واحد تولیدی از بانک ه��ا اعتبار دریافت‬ ‫ثبت ن��ام ک��رده در س��ایت بهین یاب تس��هیالتی‬ ‫کرده ان��د و کاه��ش س��ود بانک��ی از مصوب��ات‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫ش��ورای پ��ول و اعتبار اس��ت اما در ای��ن زمینه‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ادامه‬ ‫پیگیری هایی ش��ده زیرا وقتی نرخ س��ود پایین تر‬ ‫داد‪ :‬ب��رای اجرای سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی‬ ‫از ‪ 10‬درصد باش��د میزان تس��هیالت باید کاهش‬ ‫و اس��تمرار فعالیت بنگاه ه��ای صنعتی به اموزش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫نی��از داریم و دفاتری که در ش��هرک های صنعتی‬ ‫یزدان��ی اظهار ک��رد‪ :‬در طرح رون��ق واحدهای‬ ‫به نام مراکز فناوری کس��ب وکار مس��تقر هستند‬ ‫در تعامل جمع��ی با حضور مدیران‬ ‫صنعتی غیرفعال س��امانه بهین یاب را‬ ‫تدوین و بنگاه ه��ا یا طرح های صنعتی‬ ‫ش��هرک ها باید به راهکاری در این‬ ‫نیم��ه کاره در ای��ن س��امانه ثبت ن��ام‬ ‫زمینه دست یابند‪.‬‬ ‫علی یزدانی‪:‬‬ ‫کرده ان��د و گروه��ی وظیف��ه پایش را‬ ‫یزدان��ی گف��ت‪ :‬کش��ور نیازمند‬ ‫در سفرهایی که به‬ ‫توس��عه و اش��تغال اس��ت و در‬ ‫انجام می دهند تا مشخص شود امکان‬ ‫استان های کشور‬ ‫همی��ن زمین��ه کمیته های��ی در داشتیم تاکنون بیش بهره گیری از تسهیالت برای راه اندازی‬ ‫اس��تان ها تشکیل ش��ده و نظر ها را از ‪ 130‬شهرک و ناحیه مجدد یا افزایش ظرفیت را دارند‪.‬‬ ‫از تش��کل های صنعت��ی دریافت و صنعتی بازدید شد و‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫در دستورالعمل به کل شهرک های این امر استمرار خواهد ش��هرک های صنعتی ای��ران تاکید کرد‪:‬‬ ‫داشت زیرا راه اندازی این طرح در ص��ورت تایید در کارگروه‬ ‫صنعتی استان ارسال می کنند‪.‬‬ ‫� تدوین الیحه جدید نظام و اموزش واحدهای‬ ‫تسهیل و رفع موانع استان ها به ریاست‬ ‫راکد و زیر ظرفیت‬ ‫بانکی کشور‬ ‫استانداران نیز بررسی و پس از تایید در‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک مهم ترین عامل توسعه این کارگروه نیز از سوی رییس سازمان‬ ‫و رونق اقتصادی در‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ای��ران به‪3‬‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بنا به درخواست‬ ‫کشور است همچنین‬ ‫عامل اصلی توس��عه در کشور اشاره‬ ‫بنگاه ها به بانک ها معرفی می شود‪.‬‬ ‫کشور نیازمند توسعه‬ ‫یزدان��ی افزود‪ :‬در مجم��وع اقدامات‬ ‫کرد و گفت‪ :‬برای توس��عه صنعتی‬ ‫و اشتغال است و در‬ ‫و اقتص��ادی در گام نخس��ت بای��د همین زمینه کمیته هایی انج��ام ش��ده از ابتدای دول��ت یازدهم‬ ‫سازمان ها و ش��رکت ها استراتژی و در استان ها تشکیل تاکنون‪ ،‬امس��ال برای راه اندازی ‪7‬هزار‬ ‫و ‪ 500‬واح��د راک��د زی��ر ظرفیت که‬ ‫دورنمایی معی��ن کنند تا به اهداف‬ ‫شده است‬ ‫ش��امل ‪19‬درصد واحدهای موجود در‬ ‫خود دس��ت یابن��د‪ ،‬دوم س��اختار‬ ‫شهرک ها هستند‪ ،‬اقداماتی انجام شد‪.‬‬ ‫مش��خصی تعری��ف ش��ود و س��وم‬ ‫به گ��زارش گس��ترش صنعت‪950 ،‬‬ ‫مدیران و کارشناسان این سازمان ها‬ ‫شهرک و ناحیه صنعتی و ‪ 9‬منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫و شرکت ها نسبت به این ساختار و مجموعه واقف‬ ‫در کش��ور وجود دارد که از این تعداد حدود ‪296‬‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫ناحیه صنعتی و بقیه شهرک صنعتی هستند‪ .‬این‬ ‫یزدان��ی همچنی��ن با اش��اره به تدوی��ن الیحه‬ ‫درحالی است که بیش از ‪ 85‬درصد ظرفیت برخی‬ ‫جدید نظام بانکی کشور گفت‪ :‬نمایندگان مجلس‬ ‫از ش��هرک های صنعتی اس��تان خوزس��تان فعال‬ ‫طرحی در این زمینه دارند که امیدواریم به نتیجه‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫رونق در ‪ ۷۰‬درصد کارخانه های استان البرز‬ ‫سردار علی استاد حسینی با بیان اینکه در استان‬ ‫الب��رز بیش از ‪۷۰‬درص��د از کارخانه های صنعتی‬ ‫فعال هستند‪ ،‬گفت‪ :‬باید همین کارگاه هایی را که‬ ‫فعال هستند حمایت کنیم تا تولیدات شان بیشتر‬ ‫شود و رونق و توسعه و اشتغال توسعه پیدا کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش صنعت به نق��ل از روابط‬ ‫عمومی ش��رکت شهرک های صنعتی استان البرز‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز‬ ‫به همراه س��ردار علی اس��تاد حسینی‪ ،‬فرماندهی‬ ‫سپاه پاس��داران اس��تان در راس��تای برنامه های‬ ‫حمایتی این شرکت از واحدهای صنعتی شهرک‬ ‫صنعتی سیمین دشت بازدید کرد‪.‬‬ ‫جهانگیر ش��اهمرادی در ای��ن بازدید با حضور‬ ‫در ‪ ۳‬واحد صنعتی قطعه س��ازان میثاق‪ ،‬ش��رکت‬ ‫تولید کننده واکس و شرکت سیناژن تولید کننده‬ ‫داروی��ی ضم��ن بررس��ی مش��کالت ب��ا مدیران‬ ‫واحدهای صنعتی درباره مسائل و مشکالت پیش‬ ‫روی تولید تبادل نظر و راهکار های مناس��ب برای‬ ‫حل مشکالت انها ارائه کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بررس��ی مش��کالت عم��ده وضعی��ت‬ ‫واحدهای صنعتی مس��تقر در شهرک‪ ،‬بر افزایش‬ ‫تعامل با صنعتگ��ران و ارتقای کیفیت خدمات به‬ ‫واحدهای صنعتی به مسئوالن شهرک تاکید کرد‪.‬‬ ‫همچنین اس��تاد حس��ینی در حاش��یه بازدید‬ ‫از ش��هرک صنعتی س��یمین دش��ت که با حضور‬ ‫ش��اهمرادی‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی البرز انجام شد‪ ،‬گفت‪ :‬برنده شدن اقتصاد‬ ‫ما کمک به واحدهای صنعتی و تولیدی در کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫فرمان��ده س��پاه الب��رز درب��اره بازدی��د خود از‬ ‫تعدادی از واحدهای تولیدی در ش��هرک صنعتی‬ ‫سیمین دشت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در کارخانه تولید قطعات‬ ‫اگزوز بیش از ‪ ۳۴۰‬کارگر در ‪ 2‬ش��یفت مش��غول‬ ‫به کار هستند و این اشتغالزایی مجاهدت است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درست است که نیروهای ما در عرصه‬ ‫جنگ سخت نبرد می کنند‪ ،‬اما اگر تولیدکنندگان‬ ‫ما در عرصه تولید فعال نباش��ند و اشتغال ایجاد‬ ‫نکنن��د‪ ،‬رزمنده های ما ه��م نمی توانند در میدان‬ ‫نبرد حاضر شوند‪ .‬استاد حسینی با اشاره به اینکه‬ ‫اگ��ر ما ب��ه تولیدکنندگان کمک کنی��م‪ ،‬اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی که مد نظ��ر رهبر معظم انقالب اس��ت‬ ‫شکل می گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬کمک به این تولید کنندگان‬ ‫با حمایت دس��تگاه هایی که در کشور باید حامی‬ ‫این صنایع باشند‪ ،‬محقق می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در س��طح اس��تان البرز بیش‬ ‫از ‪۷۰‬درصد از کارخانه های صنعتی فعال هستند‬ ‫و این وضعیت نس��بت به کل کش��ور خوب است‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬باید همین کارگاه هایی که فعال هستند‬ ‫را حمایت کنیم تا تولیدات ش��ان بیش��تر شود و‬ ‫رونق و توسعه و اشتغال محقق شود‪.‬‬ ‫اس��تاد حسینی با بیان اینکه انتظار بیشتری در‬ ‫زمین��ه حمایت از تولید کنندگان از س��وی دولت‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪ :‬دولت هم سیاس��ت‬ ‫حمایت از تولی��د را درپیش گرفته اما انتظار این‬ ‫است که این حمایت ها مضاعف شود‪.‬‬ ‫استاد حسینی با اشاره به اینکه امروز مجاهدت‬ ‫اقتص��ادی کمت��ر از مبارزه در می��دان جنگ در‬ ‫مقابل دش��من نیس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬ایجاد اش��تغال و‬ ‫رونق تولی��د و بکارگیری نیروی داخلی هم نوعی‬ ‫مجاهدت است‪.‬‬ ‫وی در زمین��ه مش��کالت واحدهای صنعتی در‬ ‫اس��تان گفت‪ :‬با تش��کیل کارگروه تسهیل و رفع‬ ‫موان��ع تولی��د بس��یاری از مش��کالت واحدهای‬ ‫صنعتی در استان مرتفع شده است‪.‬‬ ‫جاده سازی و ارتقای سطح‬ ‫استاندارد حمل ونقل‬ ‫یکشنبه‬ ‫با وجود محدودیت های بودجه ای وزارت راه و شهرس��ازی در س��ال های اخیر‪،‬‬ ‫این وزارتخانه توانس��ته است به نوسازی و بهسازی جاده ها بپردازد و برخی ازاین‬ ‫پروژه ها همچنان در حال اجرا هستند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 7‬پیاپی ‪1980‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫کاهش روان اب ها‪ ،‬چالش جدید منابع ابی‬ ‫محم��د باقر نوبخت‪ ،‬مع��اون رییس جمهوری و رییس س��ازمان‬ ‫برنام��ه و بودجه کش��ور گفت‪ :‬دولت یازده��م در کنار توجه جدی‬ ‫به حمل ونق��ل هوایی و جاده ای به عنوان زیرس��اخت های حرکت‬ ‫پیشرفت‪ ،‬اولویت را توسعه حمل ونقل ریلی قرار داده است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ضرورت ایجاد فضای رقابتی‬ ‫در صنعت برق‬ ‫‪11‬‬ ‫ساخت ‪ ۲‬هزار واگن مترو‬ ‫‪6‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۲‬شرکت اروپایی‬ ‫در انرژی خورشیدی‬ ‫‪ ۱۴‬طرح ریلی و جاده ای‬ ‫در دست اجرا‬ ‫‪ 28‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 18‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 18‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫بعد از گذشت بیش از ‪ ۷‬سال مسئوالن به این نتیجه رسیدند که پیمانکار‬ ‫طرح پتروشیمی میاندواب ناکارامد بوده و باید پیمانکار مناسبی برای این‬ ‫پروژه درنظر گرفته شود‪.‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫توسعه شبکه ریلی‬ ‫اولویت حمل ونقل‬ ‫لزوم استفاده از فناوری های‬ ‫پیشرفته پس از توافق اوپک‬ ‫پتروشیمی میاندواب‬ ‫دوراهی وعده توخالی و عمل‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6‬‬ ‫کاهش روان اب ها تاثیر مستقیم بر منابع اب زیرزمینی دارد و باید درنظر‬ ‫داش�ت که ش�اخص اصلی افزایش روان اب ها بارندگی است‪ .‬در روز های‬ ‫گذش�ته با توجه ب�ه برخی بارندگی ها‪ ،‬مش�کالتی که احتم�ال بروز انها‬ ‫وجود داش�ت از بین رفته و وزارت نیرو نیز پس از تابس�تان امس�ال که با‬ ‫خشکسالی ش�دید روبه رو بودیم‪ ،‬نفس راحتی کشید‪ .‬البته این به معنای‬ ‫پایان مش�کالت ابی نیست و فقط در شرایط کنونی‪ ،‬تا حدی از مشکالت‬ ‫ابی کش�ور کاسته شده و پیش بینی ها نش�ان از وضعیت وخیم منابع ابی‬ ‫دارد‪ .‬منابع ابی کش�ور به ویژه پایتخت در س�ال های گذشته سخت ترین‬ ‫بحران ها را پشت سر گذاشته و این منابع همچنان رو به کاهش است‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 28‬اذر ‪ 18 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت زیرساخت‬ ‫‪ 18‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 7‬پیاپی ‪1980‬‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خبر‬ ‫توسعه شبکه ریلی‬ ‫اولویت زیرساخت های حمل ونقل‬ ‫معاون رییس جمهوری و رییس‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور‬ ‫گف��ت‪ :‬دول��ت یازده��م در کنار‬ ‫توجه ج��دی به حمل ونقل هوایی‬ ‫و جاده ای به عنوان زیرساخت های‬ ‫حرکت پیشرفت‪ ،‬اولویت را توسعه‬ ‫حمل ونقل ریلی قرار داده است‪.‬‬ ‫محمد باقر نوبخت‬ ‫محم��د باقر نوبخت اف��زود‪ :‬در معاون رییس جمهوری‬ ‫راس��تای نوس��ازی ناوگان هوایی‬ ‫از طری��ق خری��د هواپیماها اقدام‬ ‫می ش��ود اما انچه مردم می توانند برای بهره برداری زودتر از ان‬ ‫استفاده کننده‪ ،‬حمل ونقل ریلی است‪ .‬وی گفت‪ :‬امسال بیش از‬ ‫‪۲‬هزار و ‪۵۰۰‬میلیارد تومان برای حمل ونقل اختصاص داده شده‬ ‫است که این رقم در سال اینده به ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫افزایش خواهد داش��ت‪ .‬نوبخت افزود‪ :‬در طول این دوره دولت‪،‬‬ ‫ح��دود ‪۷۰۰‬کیلومت��ر از راه اهن در برنام��ه زمان بندی تعویض‪،‬‬ ‫هزار کیلومتر نوس��ازی و ه��زار و ‪۳۰۰‬کیلومت��ر راه اهن جدید‬ ‫نصب ش��ده اس��ت‪ .‬معاون رییس جمهوری گف��ت‪ :‬در مجموعه‬ ‫طرح های اقتصاد مقاومتی نیز ارتباط ‪5‬اس��تان کش��ور با شبکه‬ ‫سراسری و از انجا به شبکه ملی را داریم؛ استان همدان یکی از‬ ‫‪ ۵‬استانی اس��ت که تا پایان سال کار ان انجام می شود‪ .‬رییس‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور افزود‪ :‬از نظر پیشرفت فیزیکی‬ ‫و پیشرفت ریالی براس��اس اخرین گزارش ‪۱۷۲‬درصد پرداخت‬ ‫مالی برای راه اهن تهران ‪ -‬همدان ‪ -‬سنندج داشتیم و رقمی که‬ ‫در بودجه پیش بینی ش��ده بود ‪۱۴۳‬میلیارد تومان بود و تاکنون‬ ‫مبلغ ‪۲۵۰‬میلیارد تومان پرداخت ش��ده اس��ت‪ .‬نوبخت با بیان‬ ‫اینکه همیش��ه پرداخت ها عقبتر از کار اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬با این حال‬ ‫بای��د به ضرورت تکمیل و پیش��رفت منابع مالی به گونه ای دقت‬ ‫ک��رد که کار زمی��ن نماند‪ .‬وی همچنین درب��اره بودجه جاری‬ ‫امس��ال عمرانی اس��تان ها اینگونه توضیح داد‪ :‬این بودجه ‪۷‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان بوده که این رقم در س��ال ‪ ۹۶‬به ‪۸‬هزار میلیارد‬ ‫تومان افزایش می یابد‪ .‬نوبخت افزود‪ :‬به غیر از رقم ‪۷‬هزار میلیارد‬ ‫تومان در امس��ال و رقم س��ال اینده‪ ،‬بر اساس ماده ‪ ۱۸۰‬قانون‬ ‫برنام��ه پنجم برای توازن بخش��ی هم این اج��ازه را داریم که ‪۳‬‬ ‫درصد از سرجمع اعتبارات عمومی کشور هم برای توازن بخشی‬ ‫هزینه شود‪.‬‬ ‫نخستین سفارش ساخت کشتی‬ ‫با فاینانس‬ ‫خارجی ازسوی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و هیوندای‬ ‫کره جنوب��ی بعد از توافق هس��ته ای به امضا رس��ید‪ .‬به گزارش‬ ‫گس��ترش صنعت‪ ،‬به نقل از روابط عمومی کش��تیرانی جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران‪ ،‬براس��اس این ق��رارداد گروه صنایع س��نگین‬ ‫هیوندای‪ ،‬بزرگترین گروه کشتی سازی جهان اعالم کرد‪ ،‬قرارداد‬ ‫س��اخت کشتی های کانتینری مگاسایز ‪ ۱۴‬هزار و‪ TEU ۵۰۰‬و‬ ‫تانکر های حمل مشتقات نفتی و محموله های شیمیایی ‪۴۹‬هزار‬ ‫تنی را با تامین مالی بانک ها و ش��رکت های کره ای با کشتیرانی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های‬ ‫کش��تیرانی خاورمیانه در س��ئول منعقد ک��رد‪ .‬مذاکرات اولیه‬ ‫س��فارش ساخت کشتی که با حس��ن نیت هر دو طرف از اوایل‬ ‫دی ماه سال ‪ ۱۳۹۴‬اغاز شده بود‪ ،‬در چندین دوره مذاکرات در‬ ‫سئول و تهران‪ ،‬درنهایت ‪ ۱۹‬اذر ‪ ۱۳۹۵‬منجر به امضای قرارداد‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬به درخواس��ت کش��تیرانی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران و به منظور توسعه صنایع کشتی سازی‬ ‫ایرانی‪ ،‬در کنار این قرارداد‪ ،‬ش��رکت کشتی س��ازی گروه صنایع‬ ‫سنگین هیوندای ( ‪ ،)HHI‬برنامه تبادل نظر و پیگیری همکاری‬ ‫فنی با یکی از یاردهای کشتی سازی داخلی را در دستور کار خود‬ ‫قرار داده اس��ت‪ .‬این قرارداد‪ ،‬به عنوان نخستین سفارش ساخت‬ ‫کش��تی برای ش��رکت های ایرانی در یاردهای بین المللی پس از‬ ‫توافق هس��ته ای میان جمهوری اس�لامی ای��ران و گروه ‪ 5+1‬و‬ ‫اجرایی شدن برجام در دی ماه ‪ ،۱۳۹۴‬قلمداد می شود‪.‬‬ ‫ساخت ‪ ۲‬هزار واگن مترو‬ ‫معاون توس��عه س��رمایه گذاری سازمان گس��ترش و نوسازی‬ ‫صنای��ع ایران (ای��درو) گفت‪ :‬با مصوبه ش��ورای عال��ی اقتصاد‪،‬‬ ‫دو ه��زار دس��تگاه واگن مترو برای ‪ ۹‬کالنش��هر ب��ا ‪ ۵۵‬درصد‬ ‫داخلی س��ازی تولید می ش��ود‪ .‬فرداد دلیری ب��ه تین نیوز گفت‪:‬‬ ‫میزان س��رمایه گذاری برای تامین این واگن ها در مرحله نخست‬ ‫‪ 2‬میلیارد یورو براورد شده است که این میزان سرمایه گذاری با‬ ‫استفاده از فاینانس ش��رکت های خارجی و صندوق توسعه ملی‬ ‫تامین خواهد ش��د‪ .‬ایدرو از طرف وزارت کش��ور مدیریت تامین‬ ‫این تعداد واگن موردنیاز ‪۹‬کالنشهر را به عهده دارد تا با برگزاری‬ ‫مناقص��ه مراحل انج��ام ان در داخل اغاز ش��ود‪ .‬دلیری با بیان‬ ‫اینکه دولت با تامین این ناوگان در تالش اس��ت با انتقال دانش‬ ‫فن��ی و فن��اوری روز جهان ایمن��ی و رفاه را ب��رای مردم فراهم‬ ‫کند‪ ،‬گفت‪ :‬بخش خصوصی با انجام سرمایه گذاری و مشارکت با‬ ‫ش��رکت های معتبر جهان می تواند با تولید قطعات مورد نیاز در‬ ‫زنجیره تولید این ‪2‬هزار واگن مترو فعال شود‪ .‬تاکنون واگن های‬ ‫موردنیاز مترو ش��هرها در داخل مونتاژ می ش��د و دولت درصدد‬ ‫اس��ت با انتقال فناوری و دانش فنی با ‪ ۵۵‬درصد ساخت داخل‪،‬‬ ‫این واگن ها در کش��ور تولید شود‪ .‬معاون توسعه سرمایه گذاری‬ ‫ایدرو با اشاره به سابقه شرکت های المانی در صنعت حمل ونقل‬ ‫ریلی جهان گفت‪ :‬ش��رکت های المان��ی در صنعت ریلی جهان‬ ‫پیشرو هس��تند‪ ،‬از این رو شرکت توف سود المان به دنبال ارائه‬ ‫اخرین دس��تاوردهای جهان در این بخش اس��ت تا صنعتگران‬ ‫ایرانی با ان اشنا شوند‪.‬‬ ‫سیده فاطمه مقیمی‬ ‫جاده سازی و ارتقای سطح استاندارد حمل ونقل‬ ‫گروه زیر ساخت‪ :‬راننده پایه یک که باشی‪ ،‬گذر از اتوبان ها و جاده های فرعی کاری روزانه‬ ‫می شود‪ .‬چند باری که هر کدام از مسیر ها را طی کنی‪ ،‬راه بلد می شوی و به قولی‪ ،‬چاله هایش‬ ‫دستت می اید‪ .‬می دانی کجا می توانی تند تر بروی و کجا باید تلو تلو بخوری و کمی اهسته تر‬ ‫برانی اما امان از راننده های ناشی! اگر جاده ای استاندارد نبوده یا دچار فرسودگی شده باشد‪،‬‬ ‫کم کم به جاده حادثه ساز و پر خطر معروف می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش گس��ترش صنع��ت‪ ،‬ب��ا وج��ود‬ ‫ای��ران بخواهد با دنی��ا رقابت کند باید بر اس��اس‬ ‫محدودیت های بودجه ای وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫استاندارد های جهانی پیش برود‪.‬‬ ‫در س��ال های اخیر‪ ،‬این وزارتخانه توانسته است به‬ ‫س��یده فاطمه مقیمی اف��زود‪ :‬واضح اس��ت که‬ ‫نوس��ازی و بهسازی جاده ها بپردازد و برخی از این‬ ‫توس��عه‪ ،‬بازس��ازی و نوس��ازی ناوگان های هوایی‪،‬‬ ‫پروژه ها همچنان در حال اجرا هستند‪ .‬برای نمونه‬ ‫دریایی‪ ،‬جاده ای و ریلی نیازمند سرمایه است اما به‬ ‫تنه��ا ‪ ۳۰۰‬کیلومتر جاده تا پای��ان دولت یازدهم‬ ‫نظر می رس��د بودجه ای که برای سال‪ ۹۶‬وزارت راه‬ ‫در قزوین احداث می ش��ود‪ .‬از نظر اعتبار بخش��ی‬ ‫تعیین شده است نمی تواند پاسخگوی نیاز ها باشد‪.‬‬ ‫نیز دولت اقدامات مناس��بی داش��ته است ازجمله‬ ‫نایب رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تاثیر‬ ‫اینکه ب��رای بخش راه و شهرس��ازی‬ ‫ترمیم و س��اخت جاده ها ب��ر اقتصاد‬ ‫چهارمح��ال و بختی��اری ‪۸۵۰‬میلیارد‬ ‫گفت‪ :‬اگر زیرس��اخت های جاده سازی‬ ‫سید فاطمه مقیمی‪:‬‬ ‫ریال کمک کرده است‪.‬‬ ‫تامین نشود‪ ،‬ترمیم جاده ها به تعویق‬ ‫توسعه‪ ،‬بازسازی و‬ ‫از ای��ن رو جاده س��ازی در ایران در نوسازی ناوگان های حمل بیفت��د و جاده های جدی��دی احداث‬ ‫حال رش��د و بهبود کیفیت اس��ت اما و نقل نیازمند سرمایه نشود هرگز نمی توان در تولید‪ ،‬توزیع‪،‬‬ ‫انچه مس��لم اس��ت با وجود تمام این است اما بودجه ای که فروش و تجارت موفقیتی کس��ب کرد‬ ‫اقدام��ات هن��وز جاده های پ��ر تردد برای سال‪ ۹۶‬وزارت و هیچ کدام از نهاد ها هرگز نمی توانند‬ ‫زیادی حتی اسفالت نشده اند یا دچار راه تعیین شده است ب��ه برنامه ه��ای خ��ود عم��ل کنند‪.‬‬ ‫فرسودگی هستند‪ .‬این جاده ها بیشتر نمی تواند پاسخگوی‬ ‫به عنوان نمونه اگر می خواهیم صنعت‬ ‫نیاز ها باشد‬ ‫جاده ه��ای فرعی در شهرس��تان های‬ ‫گردش��گری را توس��عه دهیم یکی از‬ ‫کوچک هستند که کامیون های حمل‬ ‫کارهای��ی که باید انجام ش��ود‪ ،‬تامین‬ ‫بار به ناچار از انجا عبور می کنند‪.‬‬ ‫امنیت گردش��گران در جاده هاس��ت‬ ‫‹ ‹رونق اقتصاد با ترمیم جاده ها‬ ‫و ای��ن ممک��ن نخواهد بود جز ب��ا افزایش کیفیت‬ ‫انچه مس��لم است اینکه ترمیم و ساخت جاده ها‬ ‫جاده های کش��ور‪ .‬وی عم��ر مفی��د کامیون ها در‬ ‫در اقتصاد کش��ور نقش��ی پررنگ دارد و هیچ کس‬ ‫کش��ور های پیشرفته را ‪ ۳‬تا ‪5‬سال دانست و گفت‪:‬‬ ‫را ی��ارای انکار اهمیت ان نیس��ت‪ .‬به منظور تهیه‬ ‫در ایران کامیون ها بیش از ‪ ۲۰‬سال مورد استفاده‬ ‫مواد اولیه برای ساخت و تولید انواع کاال‪ ،‬کامیون ها‬ ‫قرار می گیرند‪.‬‬ ‫راهی جاده ها می ش��وند و حضورشان در جاده ها تا‬ ‫‹ ‹اس�یب کامیون ه�ا از جاده ه�ای‬ ‫مرحله توزیع‪ ،‬فروش و حتی صادرات ادامه می یابد‪.‬‬ ‫فرسوده‬ ‫عض��و کمیس��یون حمل ونق��ل‪ ،‬لجس��تیک و‬ ‫در راس��تای بررس��ی تاثیر رش��د جاده سازی بر‬ ‫گمرک اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫ماشین های س��نگین‪ ،‬رانندگان کامیون ها بهترین‬ ‫ته��ران در گفت وگو با گس��ترش صنعت گفت‪ :‬اگر‬ ‫مرجع برای تهیه این گزارش هس��تند‪ .‬از این رو با‬ ‫‪ ۱۴‬طرح ریلی و جاده ای در دست اجرا‬ ‫مع��اون برنامه ری��زی و مدیری��ت مناب��ع‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی با تاکید ب��ر امتیازات‬ ‫منحصر به ف��رد ای��ن اس��تان ب��رای تعریف‬ ‫پروژه های ملی و بزرگ مقیاس گفت‪ :‬حدود‬ ‫‪ ۱۱‬کیلومت��ر بزرگراه جدید در دس��تور کار‬ ‫ق��رار دارد و ‪ ۱۷۶‬کیلومت��ر نیز از جاده های‬ ‫موج��ود در حال بهس��ازی و ‪ ۴‬خطه کردن‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬ب��ه نقل از‬ ‫پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬امیر‬ ‫امینی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه‬ ‫استان قزوین که با حضور استاندار‪ ،‬رییس و‬ ‫اعضای کمیس��یون عمران مجلس و معاونان‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برای تامین هزینه پروژه های انجام ش��ده و‬ ‫همچنین طرح های در دس��ت اقدام اعتباری‬ ‫بیش از ‪۳‬هزار میلیارد تومان مورد نیاز است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اس��تان قزوین با قرار گرفتن در‬ ‫ش��اهراه عبور از موقعیت وی��ژه ای در حوزه‬ ‫حمل ونق��ل برخ��وردار اس��ت‪ .‬از ای��ن رو با‬ ‫اس��تفاده از راه های اس��تان قزوین در ‪ ۷‬ماه‬ ‫نخس��ت س��ال ‪ ۹۵‬حدود ‪ ۴‬میلیون و ‪۴۰۰‬‬ ‫ه��زار تن بار فقط از طری��ق جاده ها از مبدا‬ ‫قزوین به سراس��ر کش��ور ترانزیت شده که‬ ‫این امار به جز بار عبوری س��ایر استان ها از‬ ‫جاده های قزوین است‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی گفت‪ :‬م��ا درحال حاضر در‬ ‫اس��تان قزوین ‪ ۱۴‬ط��رح ریل��ی و جاده ای‬ ‫درحال اجرا داریم که شامل ازادراه‪ ،‬بزرگراه‬ ‫و راه اهن هستند‪.‬‬ ‫وی با بیان این مطل��ب که این ‪ ۱۴‬طرح‪،‬‬ ‫نزدی��ک به ‪۲‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬کیلومتر اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬حدود ‪ ۹۳۴‬کیلومتر از ان در دس��ت‬ ‫اجرا بوده و از این مقدار با توجه به اعتبارات‬ ‫موجود افزون بر ‪ ۳۹۴‬کیلومتر اجرایی ش��ده‬ ‫ک��ه ‪ ۸۰‬کیلومتر ریل��ی و ‪ ۳۱۴‬کیلومتر ان‬ ‫انواع بزرگراه و راه اصلی است‪.‬‬ ‫رییس انجمنی که مسئولیت سازماندهی رانندگان‬ ‫کامیون را به عهده دارد‪ ،‬هم صحبت شدیم‪.‬‬ ‫ریی��س کان��ون انجمن های صنفی موسس��ات و‬ ‫‹ ‹سرمایه گذار خارجی در جاده سازی‬ ‫ش��رکت های حمل ونقل داخلی کاالی کش��ور در‬ ‫پس از برجام و رفع تحریم ها‪ ،‬هیات های تجاری‬ ‫گفت وگوی��ی با گس��ترش صنعت گف��ت‪ :‬در تمام‬ ‫زیادی به ایران امدند و در نشس��ت های متعددی‬ ‫کش��ور های جهان‪ ،‬اگر جاده های احداث ش��ده از‬ ‫موضوع اس��تفاده از س��رمایه گذاران‬ ‫اس��تانداردهای الزم برخ��وردار بوده و‬ ‫دچار فرس��ودگی نش��وند‪ ،‬به طور حتم حسین احمدی زاده‪ :‬اگر خارجی در جاده س��ازی مطرح شد‪.‬‬ ‫عم��ر کامیون ها افزای��ش خواهد یافت‪ .‬جاده های احداث شده به عنوان نمون��ه ایتالیایی ها به ورود‬ ‫ح��ال اینکه در ای��ران‪ ،‬از کامیون هایی از استانداردهای الزم در پروژه ه��ای جاده س��ازی ای��ران‬ ‫اس��تفاده می ش��ود که با استاندارد های برخوردار بوده و دچار عالقه مندی نشان دادند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت س��اخت و‬ ‫جهانی فاصله زیادی دارند‪ .‬بنابراین در فرسودگی نشوند‪ ،‬به‬ ‫صورت فرسودگی جاده ها‪ ،‬کامیون های طور حتم عمر کامیون ها توس��عه زیربناهای حمل ونقل اورده‬ ‫افزایش خواهد‬ ‫ایتالیایی ها را ‪ ۸۰۰‬میلیون یورو اعالم‬ ‫ما زودتر از انچه در کشور های پیشرفته‬ ‫پیش بین��ی می ش��ود‪ ،‬دچ��ار مش��کل یافت‪ .‬اما در ایران‪ ،‬از کرده بود‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬در‬ ‫کامیون هایی استفاده راستای واگذاری ساخت کریدورهای‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫ی چارچ��وب موافقتنامه احداث‬ ‫حسین احمدی زاده به پرسشی مبنی می شود که با استاندارد اصل ‬ ‫فاصله دارند‬ ‫کریدور ش��ماره ‪ ۱۰‬از ش��مال غرب‬ ‫ب��ر ام��ار کامیون های اس��یب دیده از‬ ‫کش��ور در مرز بازرگان ت��ا بندر امام‬ ‫جاده های فرس��ود‪ ،‬اینگونه پاس��خ داد‪:‬‬ ‫خمینی(ره)‪ ،‬با شرکت دولتی ایتالیا‬ ‫امار رس��می در این زمینه وجود ندارد‬ ‫به امضا رس��یده اس��ت‪ .‬متن امضا ش��ده با هدف‬ ‫و بر اس��اس انچه به نظر می رسد هنوز هیچ کدام‬ ‫بررسی سرمایه گذاری در یک مسیر بزرگ جاده ای‬ ‫از س��ازمان های متول��ی امارگی��ری در این زمینه‬ ‫با عنوان کریدور شماره ‪ ۱۰‬به امضا رسیده است که‬ ‫اقدامی نکرده اند‪ .‬برای بهبود ش��رایط کنونی یکی‬ ‫از شمال غرب کشور در مرز بازرگان با کشور ترکیه‬ ‫از مهم ترین نیازهای موجود ارزیابی شرایط کنونی‬ ‫اغاز و در کوتاه ترین پیمایش ازادراهی به بندر امام ‬ ‫است که نیاز به همین امارها دارد‪.‬‬ ‫خمینی(ره) در جنوب کشور ختم می شود‪.‬‬ ‫ریی��س کان��ون انجمن ه��ای صنفی موسس��ات‬ ‫البته هن��وز قرارداد پیمانکاری با هیچ ش��رکتی‬ ‫و ش��رکت های حمل ونق��ل داخلی که مس��ئولیت‬ ‫به امض��ا نرس��یده و تنه��ا چارچ��وب موافقتنامه‬ ‫رساندن اقالم کاالیی ‪-‬بخش خصوصی و دولتی‪ -‬به‬ ‫سرمایه گذاری با شرکت معتبر دولتی ایتالیا منعقد‬ ‫مقصد را به دوش می کشد‪ ،‬گفت‪ :‬در اثر فرسودگی‬ ‫شده است‪ .‬عالوه بر ایتالیا برخی دیگر از کشورهای‬ ‫جاده ه��ا‪ ،‬بعض��ی از کااله��ا دچار اس��یب دیدگی‬ ‫اروپای��ی نی��ز در مذاکرات اقتصادی پس��ابرجام با‬ ‫می شوند و در این ش��رایط اعتراض هایی از سوی‬ ‫همت��ای ایرانی خود در ای��ن زمینه گفت وگوهایی‬ ‫صاحبان کاالها شنیده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش فرسودگی جاده ها‬ ‫داش��ته اند‪ .‬به هر سوی پیش بینی می شود با توجه‬ ‫ب��ه عقیده این عضو اتاق اصناف تهران و نماینده‬ ‫به نیاز نوسازی و توسعه زیرساخت های حمل ونقل‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬وزارت راه توانس��ته است در رفع‬ ‫جاده ای در ایران این مذاکرات به سرانجام مناسبی‬ ‫مشکالت جاده ها موفق تر از پیش باشد‪.‬‬ ‫برای دوطرف برس��د که در این صورت با استفاده‬ ‫احمدی زاده گفت‪ :‬امرو ز وضعیت جاده ها بس��یار‬ ‫از ظرفیت ه��ا و فرصت ه��ا می توان از فرس��ودگی‬ ‫بهتر از قبل اس��ت‪ .‬بیشتر جاده ها دو بانده شده اند‬ ‫کامیون ها در انتقال کاال نیز جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫اما ب��رای رفع نقص های موج��ود به طور حتم باید‬ ‫بودجه مناس��بی در اختیار وزارت راه و شهرسازی‬ ‫قرار داده شود‪.‬‬ ‫‪۱۳۰۰‬کیلومتر از خطوط ریلی کشور دو خطه می شود‬ ‫مدیرعام��ل راه اه��ن در بازدید اعضای کمیس��یون‬ ‫عمران از خ��ط اهن تهران‪-‬قزوین اعالم کرد‪ :‬تا پایان‬ ‫کار دولت یازدهم طول مسیرهای دوخطه راه اهن در‬ ‫کشور به ‪ ۱۳۰۰‬کیلومتر افزایش می یابد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نق��ل از وزارت راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬س��عید محمدزاده مدیر عامل راه اهن در‬ ‫این بازدی��د با ارائه توضیحاتی درباره روند پیش��رفت‬ ‫پ��روژه ریلی تهران‪ -‬قزوین؛ کمب��ود منابع مالی را در‬ ‫بخش ریلی یک چالش بزرگ عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه فعالیت شبانه روزی در اجرای این‬ ‫پروژه قابل تحس��ین اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬بهره برداری از این‬ ‫مس��یر ریلی می تواند در توسعه اقتصادی کشور ایفای‬ ‫نقش کرده و عالوه بر افزایش امنیت س��فر از ترافیک‬ ‫و الودگی هوا بکاهد‪.‬‬ ‫مدیرعامل راه اهن اظهار کرد‪ :‬با توجه به سیاست های‬ ‫دولت برای توسعه شبکه حمل ونقل ازجمله در حوزه‬ ‫ریلی‪ ،‬در کنار این طرح تا پایان امسال شاهد ‪ ۴‬خطه‬ ‫شدن خط اهن تهران ‪-‬کرج و ‪ ۲‬خطه شدن خط اهن‬ ‫کرج ‪ -‬تهران خواهیم بود‪ .‬به گفته مدیرعامل راه اهن‬ ‫تا پای��ان کار دولت یازدهم طول مس��یرهای دوخطه‬ ‫راه اهن در کشور به ‪ ۱۳۰۰‬کیلومتر افزایش می یابد‪.‬‬ ‫مدیر عامل راه اهن با تاکید براینکه افزایش سهم بار‬ ‫برای راه اهن در اولویت نخست است‪ ،‬گفت‪ :‬کشورهای‬ ‫منطق��ه خواه��ان ترانزیت کاال از طریق مس��یر ریلی‬ ‫ایران هس��تند و از این طریق می توانیم به درامدهای‬ ‫قابل توجهی برای پیش��رفت و تکمی��ل خطوط ریلی‬ ‫دست یابیم‪.‬‬ ‫گفتنی است؛ خط اهن تهران ‪-‬قزوین به طول ‪۱۴۲‬‬ ‫کیلومتر و خط اهن در دس��ت احداث قزوین‪ -‬رشت‬ ‫نی��ز دارای ‪ ۱۶۴‬کیلومتر طول اس��ت که برنامه ریزی‬ ‫شده تا پایان امس��ال و تا خاتمه کار دولت یازدهم به‬ ‫بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫با اتصال خط اهن قزوین به استارا و تکمیل کریدور‬ ‫شمال به جنوب‪ ،‬بنادر عباس در ایران و هلسینکی در‬ ‫ش��مال اروپا به یکدیگر متصل می شوند و امکان رشد‬ ‫جابه جایی بار و مس��افر فراهم می شود‪ .‬همچنین این‬ ‫خط اب های گرم خلیج فارس را به اب های سرد اروپا‬ ‫متصل می کند‪.‬‬ ‫اغاز خصوصی سازی‬ ‫ صنعت خودرو‬ ‫از خدمات پس از فروش‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 28‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 18‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 18‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 7‬پیاپی ‪1980‬‬ ‫تالش برای معرفی برند‬ ‫ایران خودرو در ارمنستان‬ ‫ایین گشایش نمایندگی ایران خودرو در ایروان‪ ،‬پایتخت کشور ارمنستان‬ ‫با حضور جمعی از مقامات این کشور و مسئوالن سفارت ایران برپا شد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫نرخ ارز صنعت قطعه را به دردسر انداخت‬ ‫‪9‬‬ ‫ افزایش صادرات‬ ‫به شرط تعمیق داخلی سازی‬ ‫بزرگترین بازار هدف صادراتی خودروس��ازان داخلی‪ ،‬کش��ور‬ ‫عراق بوده و خودرو پراید بیشترین سهم صادرات به این کشور‬ ‫را به خود اختصاص داده است‪ ،‬به گونه ای که در سفر ایرانی ها‬ ‫به این کش��ور همسایه همواره سخن از تردد خودروهای ایرانی‬ ‫در این کشور به ویژه «پراید» به میان می اید‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ چالش قطعه سازان‬ ‫با افزایش مطالبات‬ ‫صدور مجوز تولید‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار خودرو دیزلی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫عکس‪ :‬ابوالفضل کیمیایی‬ ‫ سیاست های کالن دولت‬ ‫در حوزه کیفیت خودرو‬ ‫یکشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 28‬اذر ‪ 18 1395‬ربیع االول ‪ 18 1438‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 7‬پیاپی ‪1980‬‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫ارائه تسهیالت ‪۴‬درصدی‬ ‫به متقاضیان نوسازی مینی بوس ‬ ‫روی خط خبر‬ ‫چگونگی پرداخت سود انصراف‬ ‫از خرید خودرو‬ ‫براس��اس قانون حمایت از حق��وق مصرف کنندگان خودرو‬ ‫در برخ��ی از مواردی ک��ه مصرف کنن��دگان از خرید خودرو‬ ‫خریداری ش��ده انصراف می دهند س��ود انصراف به انها تعلق‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬اصالحیه ایین نامه اجرایی قانون حمایت‬ ‫از حقوق مصرف کنندگان خودرو اوایل امسال از سوی معاون‬ ‫اول رییس جمهوری به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و تمام‬ ‫عرضه کنندگان خودرو در ایران ابالغ و اجرای ان اغاز شد‪.‬‬ ‫در ای��ن قانون ضوابط و مقررات ف��روش و خدمات پس از‬ ‫فروش خودرو از سوی خودروس��ازان و واردکنندگان خودرو‬ ‫در ایران تعیین ش��ده اس��ت‪ .‬براس��اس یکی از بندهای این‬ ‫قان��ون در صورت انص��راف خریدار خ��ودرو از خرید خود در‬ ‫مدت زم��ان یک ماه بعد از عقد قرارداد‪ ،‬به او س��ود انصراف‬ ‫تعلق می گی��رد‪ .‬در این زمینه در تبصره ‪ 3‬ماده ‪ 7‬این قانون‬ ‫امده اس��ت‪« :‬در صورت اعالم انصراف مصرف کننده یک ماه‬ ‫پس از عقد قرارداد‪ ،‬س��ود انصراف ب��ر مبنای ضرایب مربوط ‬ ‫محاسبه و پرداخت می شود‪ .‬عرضه کننده خودرو موظف است‬ ‫س��ود انصراف و مبلغ پرداخت��ی را تا ‪20‬روز به مصرف کننده‬ ‫پرداخت کند‪ .‬انص��راف مصرف کننده قبل از یک ماه از زمان‬ ‫عقد قرارداد مش��مول س��ود انصراف نمی شود‪ ».‬همچنین در‬ ‫تبصره ‪ 4‬ماده ‪ 7‬این قانون تصریح شده است‪« :‬در صورتی که‬ ‫زم��ان بازپرداخت وجوه پرداخت��ی مصرف کننده بیش از ‪20‬‬ ‫روز ش��ود‪ ،‬س��ود انصراف تعلق گرفته از تاریخ تاخیر تا تاریخ‬ ‫بازپرداخت وجوه یادشده نیز باید محاسبه و پرداخت شود‪».‬‬ ‫مدل های فیات ارزان تر می شوند‬ ‫از ابت��دای س��ال اینده‪ ،‬مدل های فی��ات در امریکا قیمتی‬ ‫کمتر خواهند داشت‪ .‬به گزارش خبرخودرو‪ ،‬در ماه سپتامبر‬ ‫گزارش ش��د که فی��ات مدل های خود را ب��ا قیمتی ارزان تر‬ ‫عرضه خواهد کرد و قیمت های خود را برای بیشتر مدل های‬ ‫خط تولید ‪ 1396‬ت��ا حداقل ‪۵‬درصد کاهش می دهد‪ .‬اکنون‬ ‫گزارش ش��ده است که این خودروساز ایتالیایی قیمت برخی‬ ‫مدل های خود را تا ‪5‬هزار و ‪ 205‬دالر کاهش خواهد داد که‬ ‫با این کار‪ ،‬قیمت پایه ارزان ترین مدل ان به کمتر از ‪۱۵‬هزار‬ ‫دالر می رس��د‪ .‬این اطالعیه در ماه ج��اری به نمایندگی های‬ ‫فیات ابالغ ش��ده که براس��اس ان قیمت فیات ‪ ۵۰۰‬پاپ از‬ ‫‪16‬هزار و ‪ 995‬به ‪14‬هزار و ‪ 995‬دالر بدون هزینه جابه جایی‬ ‫می رسد‪ .‬بیشترین کاهش قیمت در فیات ‪ ۵۰۰‬ابارث بوده که‬ ‫قیم��ت ان از ‪26‬هزار و ‪ 995‬ب��ه ‪21‬هزار و ‪ 490‬دالر خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫مدیرعامل اتحادیه مینی بوس��رانی کشور گفته با اغاز طرح‬ ‫ی مینی بوس های فرسوده در کشور‪ ،‬اجرای این طرح با‬ ‫نوساز ‬ ‫روند خوبی همراه شده است‪.‬‬ ‫غالمرضا غضنفری در گفت وگ��و با خبر خودرو اظهارکرده‬ ‫در طرح نوسازی مینی بوس های فرسوده که از ‪ ۳‬ماه گذشته‬ ‫در کشور اغاز شده برای تمامی متقاضیان تسهیالتی معادل‬ ‫‪۷۰‬درص��د قیمت خودرو با بهره ‪۴‬درصد درنظر گرفته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه ت��ردد ‪۴۶‬ه��زار مینی ب��وس در ناوگان‬ ‫برون شهری کشور بیان کرده درحال حاضر ‪۹۰‬درصد از تعداد‬ ‫مینی بوس فعال در کش��ور فرسوده هس��تند‪ .‬تاکنون حدود‬ ‫‪ ۴۵۰‬نفر برای اس��قاط و دریافت تس��هیالت نوس��ازی اقدام‬ ‫کرده اند اما تعداد کمی از انها در فرایند نوس��ازی قرار گرفته‬ ‫و موفق به دریافت تسهیالت شده اند‪ .‬هم اکنون متوسط عمر‬ ‫ناوگان مینی بوس��رانی ‪۱۵‬سال اس��ت در حالی که نزدیک به‬ ‫‪۹۰‬درصد مینی بوس های فعال در کشور عمری باالی ‪۲۰‬سال‬ ‫دارند‪ .‬غضنفری با اش��اره به مشکل ش��ماره گذاری برخی از‬ ‫دریافت کنندگان خودرو جایگزین توضیح داده با شروع طرح‬ ‫نوس��ازی‪ ،‬تعدادی از متقاضیانی که فرایند نوس��ازی را طی‬ ‫کرده و موفق به دریافت تس��هیالت ش��دند به دلیل مسائلی‬ ‫مانند مش��کل ش��ماره گذاری‪ ،‬خودرو جایگزی��ن را دریافت‬ ‫نکرده بودند که خوش��بختانه این مش��کل نیز برطرف ش��د‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه مینی بوس��رانی کش��ور ب��ا توجه به نحوه‬ ‫تعامل شرکت های داخلی در تامین مینی بوس های جایگزین‬ ‫در این طرح گفته خوشبختانه تعدادی از شرکت های داخلی‬ ‫مانند ایران خودرو‪ ،‬بهمن دیزل‪ ،‬پیش��رو دیزل و چند شرکت‬ ‫دیگ��ر تامین خودروهای جایگزین در ای��ن طرح را به عهده‬ ‫دارند‪ .‬وی تصریح ک��رده انتظار می رود با توجه به رفع موانع‬ ‫موجود برای اس��قاط مینی بوس های فرس��وده در کش��ور و‬ ‫همکاری ش��رکت های داخلی جریان نوسازی مینی بوس های‬ ‫فرسوده در کشور سرعت گیرد‪ ،‬هرچند به دلیل نحوه تعامل‬ ‫و همکاری بانک ها نسبت به ارائه تسهیالت نوسازی و کندی‬ ‫در این بخش‪ ،‬بعید اس��ت تا پایان امس��ال بخ��ش زیادی از‬ ‫متقاضیان موفق به دریافت تسهیالت نوسازی شوند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ب��ا اش��اره به بح��ث الودگی ه��وا و برنامه‬ ‫دولت ب��رای خروج خودروهای فرس��وده گف��ت‪ :‬پیش بینی‬ ‫می ش��ود با جدیت دول��ت در خروج خودروهای فرس��وده و‬ ‫نوس��ازی مینی بوس های فرسوده ش��اهد کاهش الودگی هوا‬ ‫در کالنشهرها و همچنین کاهش بخش مهمی از هزینه های‬ ‫دولت در مصرف سوخت در کشور باشیم‪.‬‬ ‫دلیل انتخاب خودرو های ارزان برای صادرات در گزارش «گسترش صنعت» بررسی شد‬ ‫افزایش صادرات به شرط تعمیق داخلی سازی‬ ‫نی�ره دوخائی‪-‬گروه خودرو‪ :‬بزرگترین بازار هدف صادراتی خودروس�ازان داخلی‪ ،‬کش�ور‬ ‫عراق بوده و خودرو پراید بیش�ترین س�هم صادرات به این کش�ور را به خود اختصاص داده‬ ‫است‪ ،‬به گونه ای که در سفر ایرانی ها به این کشور همسایه همواره سخن از تردد خودروهای‬ ‫ی اید‪ .‬اگرچه این خودرو ارزان قیمت س�هم‬ ‫ایرانی در این کش�ور به وی�ژه «پراید» به میان م ‬ ‫ی دارد‪،‬‬ ‫باالی�ی از ص�ادرات به عراق را به خود اختص�اص داده اما از انجایی که قیم�ت پایین ‬ ‫نس�بت به خودروهای گران تر در محاس�به ارزش دالری س�االنه صادرات‪ ،‬اثر ان کمتر دیده‬ ‫می شود اما از نظر تعداد صادرات نمی توان به راحتی از سهم پراید گذشت‪.‬‬ ‫ص��ادرات خودروهای داخلی به وی��ژه پراید و تیبا‬ ‫در بازاره��ای صادرات��ی نیز وج��ود دارد‪ .‬به باور یک‬ ‫اتهام هایی را به س��مت خودروس��ازان کش��ور نشانه‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‪ ،‬فروش خودرو تقاضامحور‬ ‫رفته اس��ت‪ .‬به طور معمول همواره از خودروس��ازان‬ ‫اس��ت و از انجایی که خودروهای ارزان قیمت در دنیا‬ ‫پرس��یده می ش��ود که چ��را خودروه��ای قدیمی و‬ ‫انگشت ش��مار هس��تند‪ ،‬در دنیا مورداس��تقبال قرار‬ ‫ارزان قیم��ت خود را صادر می کنید و از س��ویی چرا‬ ‫گرفته و زبانزد می شوند‪.‬‬ ‫قیمت این خودروها نسبت به بازار داخل پایین است؟‬ ‫حس��ن کریمی س��نجری در گفت وگو با گسترش‬ ‫در کنار این موارد‪ ،‬برخی پژوهشگران بر این باورند‬ ‫صنعت با اشاره به فرصتی که خودروهای ارزان قیمت‬ ‫ب��رای افزای��ش ارزش دالری ص��ادرات‬ ‫برای خودروس��ازان در بخش صادرات‬ ‫خودرو‪ ،‬خودروس��ازان بای��د محصوالتی‬ ‫ب��ه وجود می اورد‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬به طور‬ ‫گران قیمت ت��ر ب��ه بازاره��ای صادراتی‬ ‫کلی خودروهایی ک��ه زیر ‪ 6‬هزار دالر‬ ‫عرض��ه کنند‪ .‬ای��ن خودروه��ا می تواند‬ ‫قیم��ت دارند‪ ،‬اندک هس��تند بنابراین‬ ‫ش��امل محصوالتی مانند دنا و رانا باشد‪ ،‬‬ ‫برای خودروس��ازان کشور در بازارهای‬ ‫البت��ه باید ای��ن نکته را یاداور ش��د که‬ ‫صادراتی با عرضه این خودروها امکان‬ ‫ایران خودرو در س��بد صادرات خود این‬ ‫رقاب��ت بیش��تری به وج��ود می اید و‬ ‫حسن کریمی سنجری‬ ‫محصوالت را قرار داده است‪.‬‬ ‫تقاضا برای این خودروها بیشتر است‪.‬‬ ‫ص��ادرات خودروهای ارزان قیمت برای‬ ‫عالوه ب��ر ان بازارهای هدف صادراتی‬ ‫ارزانی خودروهای‬ ‫تم��ام خودروس��ازان دنیا ی��ک مزیت به‬ ‫خودروسازان داخلی‪ ،‬بازارهای خاصی‬ ‫صادراتی امری‬ ‫ش��مار م��ی رود زی��را در تمام کش��ورها‬ ‫اس��ت به گونه ای که طبق��ه کم درامد‬ ‫طبیعی است‬ ‫هر اندازه س��طح درامد باال باش��د بازهم‬ ‫و زیرمتوس��ط در این کش��ورها بیشتر‬ ‫زیرا هنگام‬ ‫اقش��ار کم درام��دی وجود دارن��د که از‬ ‫هس��تند و در این ش��رایط تقاضا برای‬ ‫محاسبه قیمت‪،‬‬ ‫ق��درت مالی پایینی ب��رای خرید خودرو‬ ‫خودروهای ارزان قیمت نیز باالتر است‪.‬‬ ‫هزینه مالیات و‬ ‫برخوردارن��د‪ .‬نمون��ه ب��ارز اس��تقبال از‬ ‫وی در ارتب��اط عرض��ه خودروهای‬ ‫شماره گذاری از ان‬ ‫خودروهای ارزان قیمت‪ ،‬خودرو «کوئید»‬ ‫گران قیمت ت��ر در بازاره��ای صادراتی‬ ‫حذف می شود‬ ‫محص��ول ش��رکت «رنو» اس��ت که در‬ ‫ب��رای افزای��ش ارزش دالری صادرات‬ ‫حال حاض��ر با قیمتی مناس��ب در هند و‬ ‫خ��ودرو گفت‪ :‬نگاهی ب��ه خودروهای‬ ‫برزیل عرضه می ش��ود‪ .‬در همین حال در چند س��ال‬ ‫داخلی گران قیمت تر در کش��ور نش��ان می دهد این‬ ‫گذش��ته که موض��وع تولی��د این خودرو در کش��ور‬ ‫خودروه��ا از ت��وان رقابت��ی باالیی از نظ��ر قیمت و‬ ‫مطرح ش��د‪ ،‬بس��یاری از مش��تریان ایرانی در انتظار‬ ‫کیفی��ت در بازاره��ای صادراتی برخوردار نیس��تند‬ ‫تعیین تکلیف تولید این خودرو به سر می برند‪.‬‬ ‫زی��را در این بازارها خودروس��ازان خارجی‪ ،‬رقابت را‬ ‫‹ ‹جای�گاه محک�م خودروه�ای ارزان در‬ ‫در دس��ت گرفته اند و در رده های قیمتی به نس��بت‬ ‫بازارهای صادراتی‬ ‫باال خودروس��ازان داخلی در بازاره��ای صادراتی در‬ ‫اس��تقبال ب��رای خودروه��ای ارزان قیم��ت ایرانی‬ ‫زمینه رقابت حرفی برای گفتن نخواهند داشت‪.‬‬ ‫سیاست های کالن دولت در حوزه کیفیت خودرو‬ ‫عض��و هیات رییس��ه کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس ش��ورای اسالمی معتقد است‬ ‫انچه امروز در بازار های جهانی اهمیت دارد‬ ‫کیفیت تولیدات و هماهنگی با استاندارد روز‬ ‫دنیاست که در ایران نیز باید موردتوجه قرار‬ ‫گیرد‪ .‬س��یدجواد حسینی کیا در گفت وگو با‬ ‫خبرخودرو با تاکید بر ضرورت رش��د کیفی‬ ‫خودروه��ای داخلی اظهار کرده متاس��فانه‬ ‫ام��روز عواملی چ��ون ورود برخی قطعات با‬ ‫استاندارد های پایین صنعت خودرو را درگیر‬ ‫کرده و اجازه رش��د کیفی ب��ه این بخش را‬ ‫نمی دهد‪ .‬وی با اش��اره ب��ه کیفیت قطعات‬ ‫داخلی در مقایسه با تولیدات وارداتی اضافه‬ ‫ک��رده واردات قطعاتی ب��ا حداقل کیفیت و‬ ‫استاندارد به کش��ور ضمن ضربه به کیفیت‬ ‫تولی��دات داخل��ی‪ ،‬هزینه ه��ای م��ردم را با‬ ‫مراجعه مکرر به تعمیرگاه ها افزایش خواهد‬ ‫داد ک��ه امیدواری��م در راس��تای حمایت از‬ ‫مصرف کنندگان داخلی راهکاری برای رشد‬ ‫کیفی خودروها درنظر گرفته شود‪ .‬این عضو‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اسالمی بیان کرده باید جریان رقابت پذیری‬ ‫با عرضه تولیدات جدید برای خودروس��ازان‬ ‫داخلی فراهم ش��ود و دولت نیز همزمان بر‬ ‫جریان واردات و تولیدات نظارت داشته باشد‬ ‫تا نه ح��ق مصرف کننده پایمال ش��ود و نه‬ ‫تولیدکننده در این جریان ضرر ببیند‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر اینکه امروز به جای واردات قطعات‬ ‫بی کیفیت‪ ،‬باید در جهت ورود و کسب دانش‬ ‫فن��ی در صنعت خودرو اقدام ش��ود‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رده هرگونه توج��ه به تولی��دات داخل و‬ ‫ارتقای کیفیت و به روزرس��انی محصوالت به‬ ‫طور حتم ثمرات مثبتی برای اقتصاد کش��ور‬ ‫به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫دانش��گاه عل��م و صنع��ت در گفت وگو با گس��ترش‬ ‫همانطور که اش��اره شد قیمت پایین تر خودروهای‬ ‫صنعت ضمن اش��اره به ان توضی��ح داد‪ :‬خودرویی‬ ‫داخل��ی در بازاره��ای صادراتی برای خودروس��ازان‬ ‫مانند پراید در کشور داخلی سازی شده و قدرت مانور‬ ‫مش��کالتی را ب��ه وجود اورده اس��ت‪ .‬بیش��تر مردم‬ ‫برای تغییر ان در برنامه های صادراتی وجود دارد‪ .‬اگر‬ ‫انتظار دارند این خودروه��ا با همان قیمت صادراتی‬ ‫قرار باش��د خودرو دیگری جایگزین پراید و تیبا برای‬ ‫در بازار داخل عرضه ش��وند این در حالی اس��ت که‬ ‫صادرات به دیگر کش��ورها شود‪ ،‬از انجا که برخی از‬ ‫هنگام صادرات بخش��ی از هزینه ه��ا که روی قیمت‬ ‫خودروهای داخلی عمق ساخت داخل کمتری دارند‬ ‫اثر می گذارد‪ ،‬حذف ش��ود‪ .‬به گفته کریمی سنجری‪،‬‬ ‫و برخی از قطعات انها به کشور وارد می شود بنابراین‬ ‫ارزان بودن قیمت خودروهای صادراتی امری طبیعی‬ ‫نمی ت��وان از قیمت انها ب��رای عرض��ه در بازارهای‬ ‫است زیرا هنگام محاسبه قیمت‪ ،‬هزینه هایی از جمله‬ ‫صادراتی کم کرد‪ .‬در این شرایط هر اندازه قیمت یک‬ ‫مالیات و شماره گذاری از ان حذف می شود‪.‬‬ ‫خودرو باال باش��د‪ ،‬امکان ح��ذف ان از گردونه رقابت‬ ‫انط��ور که این کارش��ناس صنعت خ��ودرو اظهار‬ ‫وجود دارد‪ .‬بنابراین برای تصاحب بازارهای صادراتی‬ ‫کرد‪ ،‬ع�لاوه بر کاهش برخی هزینه ه��ا‪ ،‬در صادرات‬ ‫انتخاب خودروهایی که ساخت داخل باالیی دارند‪ ،‬به‬ ‫مزیت هایی وج��ود دارد که تولیدکنن��دگان ترجیح‬ ‫صرفه تر خواهد بود‪.‬‬ ‫می دهند سود عملیاتی خود را کاهش دهند تا برخی‬ ‫عل��ی نصیری طوس��ی با بی��ان اینکه اس��تقبال از‬ ‫از هدف های صادراتی را به دست اورند‪ .‬از سویی باید‬ ‫خودروه��ای ارزان قیمت داخلی پ��س از صادرات به‬ ‫به این نکته نیز توجه کرد که در قیمت تعیین ش��ده‬ ‫دلیل قیمت مناسب این خودروهاست‪،‬‬ ‫ب��رای بازار داخل‪ ،‬موض��وع حفظ رقابت‬ ‫گف��ت‪ :‬اگرچه این ذهنی��ت بین مردم‬ ‫موردنظر است‪ .‬برای نمونه اگر قرار باشد‬ ‫وج��ود دارد که خودروه��ای صادراتی‬ ‫قیم��ت خودرویی کاه��ش یابد احتمال‬ ‫در کش��ورهای دیگ��ر ارزان تر از داخل‬ ‫دارد رقابت در بازار داخل را برهم بزند و‬ ‫اس��ت اما نگاهی ب��ه هزینه های تولید‬ ‫پارامترهای عرضه و تقاضا را دستخوش‬ ‫و هزینه ه��ای ک��ه هنگام ص��ادرات از‬ ‫تغییرات کند این در حالی اس��ت که در‬ ‫قیمت خودرو می کاهد‪ ،‬نشان می دهد‬ ‫بازار صادراتی این موارد وجود ندارد‪.‬‬ ‫علی نصیری طوسی‬ ‫خودروسازان گران فروشی نکرده و این‬ ‫اگرچه همانطور که کریمی س��نجری‬ ‫خودروه��ا را با قیمت مناس��ب به بازار‬ ‫بی��ان ک��رد هن��گام ص��ادرات برخی از‬ ‫خودرویی مانند‬ ‫عرضه می کنند‪.‬‬ ‫هزینه ه��ا ح��ذف می ش��ود ام��ا ب��رای‬ ‫پراید در کشور‬ ‫براس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬از انجایی‬ ‫ص��ادرات هزینه هایی مانن��د هزینه های‬ ‫داخلی سازی شده‬ ‫و قدرت مانور‬ ‫که کش��ورهای همس��ایه به ویژه عراق‬ ‫حمل ونقل خودروه��ای صادراتی‪ ،‬بیمه‬ ‫برای تغییر ان‬ ‫مش��تری اصل��ی خودروه��ای داخلی‬ ‫حم��ل‪ ،‬هزینه های بازاریاب��ی و تبلیغات‬ ‫در برنامه های‬ ‫هس��تند و س��طح درامد مردم در این‬ ‫نی��ز به ان اضافه می ش��ود که در فروش‬ ‫صادراتی‬ ‫کشورها پایین اس��ت‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫داخ��ل این هزینه ها کمرنگ خواهد بود‪.‬‬ ‫وجود دارد‬ ‫انتخاب خودروهای ارزان قیمت به این‬ ‫این کارشناس خودرو در این باره معتقد‬ ‫کش��ورها بهترین گزینه باشد‪ .‬عالوه بر‬ ‫اس��ت این هزینه ها در ردیف هزینه های‬ ‫ان با توجه به داخلی س��ازی باالی این‬ ‫لجس��تیک قرار گرفته و در مقایس��ه با‬ ‫خودروها از جمله پراید‪ ،‬این امکان برای خودروسازان‬ ‫مالیات ارزش افزوده‪ ،‬بیمه ش��خص ثالث و‪ ...‬بس��یار‬ ‫داخلی به وج��ود می اید تا با توجه رقابت موجود در‬ ‫پایین است‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت پایین با داخلی سازی باال‬ ‫بازارهای هدف صادراتی با کمترین زیان‪ ،‬قیمت این‬ ‫یک��ی از دالیلی که امکان عرضه خودروها با قیمت‬ ‫خودروها را پایین بیاورند‪ .‬بنابراین در ش��رایط فعلی‬ ‫پایین ت��ر در بازارهای صادراتی را ب��ه وجود می اورد‬ ‫که خودروهای ارزان قیمت با عمق ساخت داخل باال‬ ‫ب��ه میزان داخلی س��ازی این خودروه��ا بازمی گردد‪.‬‬ ‫در کشور به تولید می رسند‪ ،‬گزینه های مناسبی برای‬ ‫موضوعی که اس��تادیار دانش��کده مهندس��ی خودرو‬ ‫صادرات به کشورهای کم درامد خواهند بود‪.‬‬ ‫تضمین انگلیس به خودرو ساز ژاپنی‬ ‫رییس رقابت اتحادیه اروپا اعالم کرد وی هیچ نگرانی درباره‬ ‫تضمین های انگلیس به خودروس��از ژاپنی نیسان در ارتباط با‬ ‫خروج این کش��ور از عضویت این بل��وک نمی بیند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬با این هم��ه وی همچن��ان منتظر دریاف��ت جزئیات‬ ‫مذاکرات اخیر با نیس��ان از س��وی دولت انگلیس برای داشتن‬ ‫شفافیت بیشتر در این باره است‪ .‬نیسان ماه گذشته پس از اینکه‬ ‫ترزا می‪ ،‬نخست وزیر انگلیس اطمینان داد دولت این کشور در‬ ‫برابر ضررهای رقابتی مربوط به خروج از عضویت اتحادیه اروپا‪،‬‬ ‫حمایت های الزم را فراهم خواهد کرد موافقت کرد در انگلیس‬ ‫س��رمایه گذاری جدیدی انجام دهد‪ .‬این خودروس��از به دنبال‬ ‫نگرانی نسبت به مالیات های باالتر در صورت خروج انگلیس از‬ ‫اتحادیه اروپا (بریگزیت)‪ ،‬تهدید کرده بود تولید مدل قش��قایی‬ ‫را از انگلی��س به م��کان دیگری منتقل خواه��د کرد‪ .‬کارخانه‬ ‫ساندرلند که متعلق به نیسان است‪ ،‬بزرگترین کارخانه خودرو‬ ‫انگلیس از نظر حجم تولید به ش��مار م��ی رود‪ .‬به دنبال اعالم‬ ‫این خبر‪ ،‬کمیسیون اروپا خواس��تار توضیحات دولت انگلیس‬ ‫در این باره ش��د‪ .‬مارگرت وس��تاگر‪ ،‬کمیسر رقابت کمیسیون‬ ‫اروپ��ا که به منظ��ور جلوگی��ری از امتیازه��ای غیرمنصفانه‪،‬‬ ‫حمایت های دولتی از ش��رکت ها را در میان ‪ ۲۸‬عضو اتحادیه‬ ‫اروپ��ا رص��د می کند‪ ،‬اعالم ک��رد که مقامات انگلیس��ی هنوز‬ ‫اطالعات مورد درخواس��ت را فراهم نکرده اند‪ .‬براساس گزارش‬ ‫رویترز‪ ،‬وی در حاشیه یک کنفرانس در بروکسل به خبرنگاران‬ ‫گفت‪ :‬پیش از اینکه اطالعات بیش��تری دریافت کنیم‪ ،‬نگرانی‬ ‫چندان��ی نداریم‪ .‬مقررات اتحادیه اروپا تا زمانی که انگلیس در‬ ‫این بلوک اس��ت‪ ،‬باید از سوی این کشور رعایت شود و اگر دو‬ ‫طرف موافقت کنند که پس از خروج رسمی انگلیس از اتحادیه‬ ‫اروپا‪ ،‬این کش��ور همچنان به بازار داخلی این بلوک دسترسی‬ ‫داشته باشد‪ ،‬مقررات یادشده الزم االجرا خواهند بود‪ .‬با مقررات‬ ‫اتحادی��ه اروپا‪ ،‬کش��ورهای عضو این بلوک بای��د حمایت های‬ ‫دولت را پیش از اجرایی شدن‪ ،‬به کمیسیون اروپا اطالع دهند‪.‬‬ ‫کمیس��یون اروپا پیش از این از هلن��د‪ ،‬بلژیک و لوکزامبورگ‬ ‫خواس��ته بود میلیون ها یورو درامد شرکت های مختلف را که‬ ‫به خاطر توافق های مالیاتی غیرقانونی به دست اورده اند‪ ،‬از انها‬ ‫پس بگیرند‪.‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ 28‬اذر ‪ 18 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 18‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 7‬پیاپی ‪1980‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫ چالش قطعه سازان‬ ‫با افزایش مطالبات‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫«گسترش صنعت» تاثیرپذیری مواد اولیه تولید داخل از نوسانات ارزی را بررسی کرد‬ ‫نرخ ارز صنعت قطعه را به دردسر انداخت‬ ‫این روزه��ا خبرهایی از‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫نوس��انات ن��رخ ارز و تاثیر‬ ‫گروه خودرو‬ ‫ان ب��ر صنع��ت قطع��ه از‬ ‫س��وی تولیدکنندگان این‬ ‫حوزه ش��نیده می شود که نگرانی هایی را در تامین‬ ‫م��واد اولیه برای فعاالن این ح��وزه به وجود اورده‬ ‫است‪ .‬تغییراتی که تولیدکننده مواد اولیه داخل را‬ ‫به ان س��مت برده که قیمت خود را با قیمت های‬ ‫جهان��ی تعیین و تعریف می کنن��د‪ .‬در این گزارش‬ ‫کارشناس��ان صنعت قطعه در دو انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه س��ازی کشور و‬ ‫انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو به‬ ‫واکاوی موضوع پرداختند که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹نوسان نرخ ارز و تاثیر در صنعت قطعه‬ ‫محمود نجفی س��هی‪ ،‬عض��و هیات مدیره انجمن‬ ‫تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی‬ ‫کش��ور از مشکالت ایجاد ش��ده در این صنعت به‬ ‫واس��طه نوس��انات نرخ ارزی به گس��ترش صنعت‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬چند روزی اس��ت نرخ ارز در بازار‬ ‫افزای��ش یافته و این امر باعث ش��ده مواد اولیه ای‬ ‫که قطعه سازان برای تامین قطعات خود خریداری‬ ‫می کنند نزدیک به ‪۳۵‬درصد افزایش داشته باشد‪.‬‬ ‫به طور نمونه ورق های اهنی که در ابان ماه کیلویی‬ ‫‪۱۰‬ه��زار و ‪ ۳۰۰‬توم��ان تهی��ه می ش��د در اذر به‬ ‫‪۱۳‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان رسیده است‪.‬‬ ‫وی که از مخالفان افزایش نرخ ارز است‪ ،‬در ادامه‬ ‫به دالیل این مخالفت اشاره کرد و گفت‪ :‬زمانی که‬ ‫نرخ ارز افزایش یابد به همان نسبت نیز قیمت مواد‬ ‫اولیه داخلی افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه ادامه داد‪ :‬دلیل کس��انی‬ ‫ک��ه معتقدند نرخ ارز باید افزایش یابد و قیمت ان‬ ‫واقعی شود این است که واردات در مقابل تولیدات‬ ‫داخل در موضع پایین تری قرار داشته و محصوالت‬ ‫داخلی توان رقابت در بازار داخل را داشته باشد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرو محرکه و قطعه س��ازی کش��ور تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫صورت��ی که با افزایش قیم��ت ارز نباید مواد اولیه‬ ‫داخلی نیز به همان نسبت افزایش قیمت را تجربه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫محمود نجفی سهی‪:‬‬ ‫باال رفتن حدود ‪ 15‬درصد نرخ ارز قیمت مواد اولیه را‬ ‫نزدیک به ‪ 35‬درصد افزایش داد‬ ‫مازیار بیگلو‪:‬‬ ‫افزایش نرخ ارز روی خرید تولید کنندگان تاثیر منفی‬ ‫داشته و در ادامه با کاهش تولید مواجه خواهیم شد‬ ‫‹ ‹افزای�ش قیمت م�واد اولیه داخلی در‬ ‫مقایسه با سطح جهانی‬ ‫نجفی س��هی در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش ک��ه‬ ‫چنددرصد م��واد اولیه م��ورد نی��از صنعت قطعه‬ ‫از داخل تامین می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬م��واد اولیه برخی‬ ‫صنایع بیش از ‪۷۰‬درصد از داخل تامین می ش��ود‬ ‫ک��ه به ط��ور میانگی��ن در صنعت قطعه ب��ه ‪ ۷۰‬تا‬ ‫‪۷۵‬درصد می رسد‪ .‬بنابراین ضروری است با افزایش‬ ‫نرخ ارز تنها قیمت مواد اولیه وارداتی افزایش یابد‬ ‫در حالی که این روزها ش��اهد هستیم نرخ ارز بین‬ ‫‪ ۱۰‬ت��ا ‪۱۵‬درصد افزایش یافته ام��ا مواد اولیه بین‬ ‫‪ ۳۰‬تا ‪۳۵‬درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطع��ه در ادامه به چرایی این‬ ‫مس��ئله پرداخت و گفت‪ :‬مواد اولیه تولید داخل با‬ ‫قیمت جهانی مقایسه می ش��ود و ورودی کارخانه‬ ‫م��واد اولیه صنایع باالدس��تی به ش��مار نمی اید و‬ ‫خروجی با قیمت ارز و جهانی مقایس��ه می ش��ود‪.‬‬ ‫در حال��ی ک��ه وقت��ی ورودی م��واد موردنیاز این‬ ‫تولیدکنن��دگان مانند گاز‪ ،‬نمک‪ ،‬نیروی کار و مواد‬ ‫اولیه ارزان تمام می شود و به طور کلی انرژی که در‬ ‫کش��ور ارزان تر از برخی کشورهاست‪ ،‬نباید قیمت‬ ‫مواد اولیه افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬ب��ه این ترتی��ب ورود مواد به‬ ‫صنایع باالدس��تی صنعت قطع��ه ارزان تر از قیمت‬ ‫جهانی اس��ت اما در خروج��ی قیمت محصوالت با‬ ‫قیمت جهانی سنجیده و در ادامه حقوق و عوارض‬ ‫گمرکی نیز به ان اضافه می شود و قیمت تمام شده‬ ‫را محاسبه کرده و به سطح جهانی می رسانند‪.‬‬ ‫نجفی س��هی درنهایت اظهار کرد‪ :‬در نتیجه نرخ‬ ‫ارز افزایش می یابد تا وضعیت واردات اصالح ش��ود‬ ‫که به نظر می رسد کارساز نیست زیرا این امر تنها‬ ‫به تولیدکننده داخلی فشار می اورد زیرا واردکننده‬ ‫با دالر ‪۳‬هزار تومان واردات انجام می دهد و اگر این‬ ‫عدد به ‪4‬هزار تومان نیز برس��د همچنان این روند‬ ‫ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹رایزنی برای رفع چالش قطعه سازان‬ ‫مازی��ار بیگلو‪ ،‬دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه های خودرو در ادامه با تایید این مس��ئله‬ ‫گفت‪ :‬یکی از نگرانی های امروز قطعه سازان نوسان‬ ‫نرخ ارز است که انها را در تامین مواد اولیه از منابع‬ ‫پتروشیمی و فوالد با مشکالتی مواجه کرده است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬افزای��ش ن��رخ ارز روی خری��د‬ ‫س��ازندگان قطعات و نیز خودروسازان تاثیر منفی‬ ‫داشته و از این رو انجمن به دنبال رفع این مشکل‬ ‫برای تولیدکنندگان قطعه است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬انجمن در این ب��اره با وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و س��ایر نهاده��ای مرتبط در حال‬ ‫رایزن��ی و گفت وگو اس��ت زی��را در ص��ورت رفع‬ ‫نش��دن این موضوع‪ ،‬ن��رخ تولید در ادامه س��ال با‬ ‫کاه��ش روبه رو و در این بس��تر ه��ر ‪ 3‬ضلع تولید‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬قطعه س��از‪ ،‬خودروساز و در نهایت‬ ‫مصرف کننده متضرر خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت توق�ف صادرات م�واد اولیه‬ ‫تولید داخل‬ ‫بیگل��و در پاس��خ ب��ه این پرس��ش ک��ه راهکار‬ ‫پیش��نهادی انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و‬ ‫مجموعه های خودرو برای رفع این چالش چیست؟‬ ‫گفت‪ :‬راهکار اصلی را نمی توان به س��رعت براورد‬ ‫کرد زیرا هنوز مسئله ریشه یابی نشده و چرایی ان‬ ‫نیاز به بررسی و مطالعه دارد اما راهکار تامین مواد‬ ‫اولیه این اس��ت که مانع از صادرات مواد اولیه شد‬ ‫زیرا مالیات ارزش افزوده حذف ش��ده‪ ،‬از این رو به‬ ‫نفع تولیدکننده مواد اولیه اس��ت که مواد تولیدی‬ ‫خ��ود را صادر کند‪ .‬به وی��ژه در این برهه زمانی که‬ ‫قیم��ت ارز نیز افزایش داش��ته بس��تر خوبی برای‬ ‫درامدزایی فراهم شده است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خ��ودرو در ادامه افزود‪ :‬از س��ویی دیگر در ابتدای‬ ‫س��ال با هدف حمای��ت از تولید داخ��ل به ویژه در‬ ‫بح��ث فوالد‪ ،‬تعرف��ه واردات ان افزایش یافت و به‬ ‫‪۲۶‬درصد رس��ید‪ .‬از این رو بیش��ترین اسیب امروز‬ ‫متوجه کس��انی است که اس��تفاده کننده ورق های‬ ‫فوالدی مانند قطعه سازان خودرو هستند‪.‬‬ ‫بیگلو تاکید کرد‪ :‬از این رو در حال حاضر یکی از‬ ‫بهترین راهکارها برای رفع این مسئله صادر نکردن‬ ‫مواد اولیه موردنیاز کشور است تا در ابتدا نیاز بازار‬ ‫داخل تامین شود و در صورت مازاد تولید‪ ،‬صادرات‬ ‫اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫بن��ا بر این گ��زارش یکی از پرس��ش های مطرح‬ ‫ش��ده این خواهد بود که چگونه ممکن اس��ت نرخ‬ ‫ارز تغییر کند و برخ��ی از کارخانه های داخلی نیز‬ ‫قیم��ت محصوالت خود را با نوس��ان قیمت تغییر‬ ‫دهند چرا ک��ه اتفاق هایی در راس��تای حمایت از‬ ‫تولید داخل در حال رخ دادن است اما نتایج‪ ،‬امری‬ ‫دیگر را نشان می دهد‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی این پرس��ش مطرح می شود‬ ‫ک��ه برای اجرای این امر س��نجش و مطالعه تا چه‬ ‫اندازه می تواند تاثیرگذار باش��د و نظارت و دریافت‬ ‫بازخوردها نیز تا چه اندازه می تواند نقاط تهدید را‬ ‫به فرصت تبدیل کند؟‬ ‫رس��انه واس��طه ای برای انتقال اطالعاتی از این‬ ‫دس��ت اس��ت تا به این ترتیب بتواند در امر رشد و‬ ‫شکوفایی اقتصاد کشور نقشی داشته باشد‪.‬‬ ‫ح��ال باید دید ب��ا بازخوردی که از ب��ازار گرفته‬ ‫می شود تصمیم های بعدی دولت و دست اندرکاران‬ ‫این صنعت چیس��ت و چگونه می ت��وان بازار را به‬ ‫ثب��ات و ارامش برگرداند و الته��اب به وجود امده‬ ‫را از بی��ن برد‪ .‬به طور قط��ع این گونه اتفاق ها نیاز‬ ‫ب��ه بازنگری جدی داش��ته و همکاری و مش��اوره‬ ‫صنعتگ��ران را می طلبد که با بی��ان دیدگاه و ارای‬ ‫خود به چنین اموری کمک کنند‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫سمند سورن ای ال ایکس توربو‪ .‬کد‪58201‬‬ ‫‪37/948/000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‪.‬کد‪22009‬‬ ‫‪30/873/000‬‬ ‫‪32/900/000‬‬ ‫‪41/920/000‬‬ ‫‪46/800/000‬‬ ‫دنا با موتور ای اف‪7‬‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‪.‬ای ال ایکس‬ ‫پژو ‪ 207‬جدید‬ ‫‪42/549/000‬‬ ‫‪45/330/000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪.8‬کد‪27430‬‬ ‫‪37/388/000‬‬ ‫سوزوکی ویتارا اتومات کالس‪9‬‬ ‫‪135/388/000‬‬ ‫رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬کامل اتوماتیک‬ ‫سایپا ‪ 151‬اس ای‬ ‫تیبا‪-2‬هاچ بک ای ایکس (تنوع رنگ)‬ ‫هیوندای سوناتا ال اف ‪.‬کامل با رادار ‪2017‬‬ ‫هیوندای سانتافه دی ام ‪ .‬کامل نیوفیس‪.‬اتوپارک‪2017‬‬ ‫‪44/900/000‬‬ ‫‪52/300/000‬‬ ‫‪38/200/000‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل نیوفیس‪+‬اتوپارک‬ ‫کیا پیکانتو ‪2016‬‬ ‫‪109/900/000‬‬ ‫‪125/000/000‬‬ ‫‪79/055/000‬‬ ‫‪84/700/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل ‪ 2017‬نیوفیس‬ ‫‪18/696/000‬‬ ‫‪27/606/000‬‬ ‫چانگان سی اس‪( 35‬مونتای)‪-‬اتوماتیک‬ ‫برلیانس اچ‪- 320‬اتوماتیک‬ ‫‪51/003/500‬‬ ‫برلیانس اچ‪- 330‬اتوماتیک‬ ‫‪41/700/000‬‬ ‫هیوندای ولستر‪ 6 .‬ایربگ‪2016‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬نیوفیس کامل‪2017‬‬ ‫کیا ریو صندوقدار ‪2016‬‬ ‫‪64/026/000‬‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک‬ ‫قیمت‪ ‬بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫‪90/966/000‬‬ ‫‪54/220/000‬‬ ‫‪139/000/000‬‬ ‫‪18/300/000‬‬ ‫‪27/600/000‬‬ ‫‪66/200/000‬‬ ‫کیا ریو هاچ بک ‪ -‬کامل ‪2016‬‬ ‫کیا اپتیما جی اف کامل ‪ - 2017‬اتاق جدید جی تی‪+‬رادار‬ ‫کیا سورنتو اتاق جدید ‪ 204‬کامل ‪+2017‬اتوپارک‬ ‫تویوتا یاریس هاچ بک ‪2016‬‬ ‫‪89/000/000‬‬ ‫تویوتا یاریس صندوقدار ‪2016‬‬ ‫‪56/500/000‬‬ ‫تویوتا کمری هیبرید ایکس ال ای مدل ‪2016‬‬ ‫‪53/000/000‬‬ ‫تویوتا کروال جی ال ای کامل ‪2016‬‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت‪ ‬بازار (تومان)‬ ‫‪124/507/000‬‬ ‫‪123/000/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪187/000/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪140/000/000‬‬ ‫‪189/554/000‬‬ ‫‪192/000/000‬‬ ‫‪75/197/000‬‬ ‫‪71/000/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪226/000/000‬‬ ‫‪105/027/000‬‬ ‫‪107/000/000‬‬ ‫‪....‬‬ ‫‪179/000/000‬‬ ‫‪105/050/000‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪108/000/000‬‬ ‫‪198/000/000‬‬ ‫‪243/000/000‬‬ ‫‪115/000/000‬‬ ‫‪112/000/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪155/000/000‬‬ ‫‪109/900/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪111/000/000‬‬ ‫‪217/000/000‬‬ ‫ام��روز چنانچه قطع��ه ای از‬ ‫سوی قطعه س��از داخلی تامین‬ ‫نشود‪ ،‬خودروساز منتظر نمانده‬ ‫و اق��دام ب��ه واردات می کند و‬ ‫درحال حاضر تمام خودروسازان‬ ‫ای��ن روی��ه را در تامین قطعات‬ ‫مورد نیاز خود دنبال می کنند‪.‬‬ ‫علی فراهانی‬ ‫البته ب��رای تامی��ن قطعات‬ ‫رییس انجمن تخصصی‬ ‫داخلی نظارت های مناس��بی از‬ ‫صنایع همگن نیرو محرکه و‬ ‫س��وی خودروس��ازان می شود‬ ‫قطعه سازی البرز‬ ‫اما ب��رای خرید قطعات وارداتی‬ ‫به طور معمول کنترل درس��تی‬ ‫اعمال نمی ش��ود در نتیجه در صورتی که قطعه ساز داخلی قادر‬ ‫به تامین قطعات مورد نیاز خودروسازان نباشد و قطعه تولیدی‬ ‫نی��ز به لحاظ کیفی��ت و قیمت امکان رقابت با قطعات مش��ابه‬ ‫خارجی را نداشته باشد‪ ،‬به طور قطع خودروسازان برای افزایش‬ ‫تیراژ و دس��تیابی به اهداف تولید‪ ،‬قطعات��ی را حتی با کیفیت‬ ‫کمتر وارد می کنند‪.‬‬ ‫امروز متاسفانه قطعه سازان به دلیل مطالبات زیادی که دارند‪،‬‬ ‫در تامین قطعات مش��کالت بس��یاری دارن��د و مطالبات معوقه‬ ‫قطعه سازان در حالی پرداخت نمی شود که خودروسازان فروش‬ ‫خوبی داشته و به لحاظ نقدینگی مشکل چندانی ندارند‪.‬‬ ‫ش��رکت های خودروس��از در حالی که اقدام ب��ه پیش فروش‬ ‫خودروه��ا ب��ا تحویل های ‪ ۳‬ماهه می کنند مش��خص نیس��ت‬ ‫مبلغ های دریافتی در چه بخش��ی هزینه می ش��ود که پرداخت‬ ‫مطالبات معوقه قطعه س��ازان در ان دیده نشده است‪ .‬متاسفانه‬ ‫درحال حاضر قطعه س��ازان زیادی هستند که همچنان مطالبات‬ ‫سال گذشته انها پرداخت نشده است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن در چنین وضعیتی قطعه س��ازان امی��دی به اینده‬ ‫خود ندارند‪ ،‬هر چند واحدهای بزرگ قطعه س��ازی از مشکالت‬ ‫کمتری برخوردار هستند اما در این شرایط قطعه سازان کوچک‬ ‫در اس��تانه نابودی قرار دارند‪ .‬از این رو باید تدابیری اندیشیده‬ ‫شود و به لحاظ مالی این واحدهای کوچک پشتیبانی شوند زیرا‬ ‫تجربه انها باید در صنعت قطعه مورداستفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ سرعت‬ ‫الزمه مذاکره با قطعه سازان‬ ‫همچن��ان نگران��ی قطعه س��ازان‬ ‫درباره توس��عه فعالیت انه��ا در زمینه‬ ‫خودروهای جدید وجود دارد به طوری‬ ‫ک��ه دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنایع‬ ‫همگ��ن نی��رو محرکه و قطعه س��ازی‬ ‫کش��ور با انتقاد از رون��د کند مذاکرات‬ ‫و انتخ��اب قطعه س��ازان داخلی برای‬ ‫حض��ور در زنجیره تامی��ن خودروهای جدید گفت‪ :‬متاس��فانه‬ ‫سرعت مذاکرات و روند توس��عه همکاری با قطعه سازان داخلی‬ ‫چندان رضایت بخش نیست‪.‬‬ ‫ارش محبی ن��ژاد در گفت وگو با خبرخ��ودرو اظهار کرد‪ :‬البته‬ ‫جری��ان همکاری ه��ا رون��د منطق��ی دارد به ط��وری که برخی‬ ‫قطعه س��ازان انتخ��اب و قراردادهایی نیز در این راس��تا منعقد‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬خوشبختانه توس��عه همکاری ها‬ ‫با قطعه س��ازان رو به افزایش اس��ت اما همچنان سرعت در این‬ ‫بخش راضی کننده نیس��ت‪ .‬این فعال صنع��ت قطعه با تاکید بر‬ ‫اینکه در شرایط کنونی هیچ منعی برای همکاری با ایران وجود‬ ‫ن��دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تمدید تحریم های ‪۱۰‬س��اله‪ ،‬به هیچ عنوان‬ ‫مسئله جدیدی نیست که بخواهد نگرانی برای صنعت خودرو و‬ ‫قطعه سازی کشور ایجاد کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه همواره در س��ال های گذشته تا امروز‪،‬‬ ‫ای��ران م��ورد تحریم ه��ای متعددی ق��رار گرفته اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تحریم های اخیر هیچ ارتباطی به مذاکرات انجام شده و جریانات‬ ‫اخیر همکاری های خودرویی ندارد و تمدید تحریم های ‪۱۰‬ساله‬ ‫امریکا‪ ،‬هیچ گونه خللی در مس��یر توس��عه صنعت خودرو ایران‬ ‫ایجاد نخواه��د کرد‪ .‬دبیر انجمن تخصص��ی صنایع همگن نیرو‬ ‫محرکه و قطعه س��ازی کش��ور تصریح کرد‪ :‬مسیر اینده صنعت‬ ‫خودرو ایران ارتباطی با سیاست های امریکا نداشته که هم اکنون‬ ‫بخواهد تحریم هایی که تنها مختص این کش��ور است تاثیری بر‬ ‫خودروس��ازی ایران داشته باشد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬البته تحریم های‬ ‫اخی��ر تا حدودی بر نرخ ارز تاثیر گذاش��ته و موجب نوس��ان در‬ ‫بازار ارز شده است اما به نظر می رسد با ازادسازی نرخ ارز‪ ،‬دیگر‬ ‫شاهد تاثیر جریان های اخیر بر بازار و اقتصاد کشور نخواهیم بود‪.‬‬ ‫محبی نژاد تاکید کرد‪ :‬به صورت منطقی نباید تحریم های اخیر‬ ‫بر همکاری های مش��ترک ایران با ش��رکت های پژو‪ ،‬سیتروئن و‬ ‫رنو تاثیری داش��ته باش��د اما چنانچه تحریم ه��ای قبلی صنعت‬ ‫خودرو که لغو ش��د دوباره اعمال ش��ود به طور قطع این مسئله‬ ‫نگرانی ه��ای جدی ایجاد می کند و صنعت خودرو کش��ور از این‬ ‫جریان اسیب هایی خواهد دید‪.‬‬ ‫متوس��ل شدن به تحریم ها بهانه ای برای برخی قطعه سازان به‬ ‫وجود اورده است تا جدیت نداشتن در تولید خود را توجیه کنند‬ ‫زیرا بنا بر گفته بسیاری از فعاالن این صنعت تحریم ها وضعیتی‬ ‫اش��نا برای تولیدکنندگان داخلی است و تنها فشار ان در اوایل‬ ‫دهه ‪ 90‬اس��یب هایی را به این صنع��ت وارد کرد اما روند عادی‬ ‫تحریم ها همیشه بوده و صنعتگران همواره فعالیت خود را با ان‬ ‫تنظیم کرده اند‪.‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تو گو با «گسترش صنعت»اعالم کرد‬ ‫رییس شورای سیاست گذاری چهارمین همایش بین المللی صنعت خودرو در گف ‬ ‫اغاز خصوصی سازی صنعت خودرو‬ ‫در خدمات پس از فروش‬ ‫انچ�ه چهارمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران را از س�ایر کنفرانس ها متمای�ز کرده برنامه ریزی برای‬ ‫عملیاتی کردن تجربیات موفق کش�ورهای حاضر در این همایش است‪ .‬این کنفرانس با محوریت فروش و خدمات‬ ‫پ�س از ف�روش در نظر دارد‪ ،‬فعاالن این حوزه در ایران را به زنجیره جهانی متصل کند که به نظر می رس�د امضای‬ ‫قراردادهای منعقد ش�ده در صنعت خودرو این امر را امکانپذیرتر کرده اس�ت اما پرسش اساسی این است که ایا‬ ‫زنجیره خدمات پس از فروش در ایران ظرفیت و قابلیت اجرایی کردن این تجربیات را دارد؟ علی محمد گودرزی‬ ‫رییس ش�ورای سیاس�ت گذاری چهارمین همایش بین المللی صنعت خودرو و عضو هیات مدیره سازمان مدیریت‬ ‫صنعتی در گفت وگو با گسترش صنعت به این پرسش ها پاسخ داده است که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€€در ح�ال حاض�ر س�اختار چهارمی�ن همایش‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫بین المللی صنع�ت خودرو چگونه تعریف ش�ده‬ ‫خودرو‬ ‫است؟‬ ‫بنابه دس��تور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دبیرخانه‬ ‫چهارمین کنفرانس بین المللی صنعت خودرو از چند ماه پیش تاسیس شد و اقداماتی‬ ‫همچ��ون برگزاری فراخوان با هدف انتخاب مج��ری همایش در یک رقابت منطقی‬ ‫انجام و ش��رکت هایی که قابلیت برگزاری رخداد ملی بین المللی را داش��تند‪ ،‬در این‬ ‫رقابت قرار گرفتند و درنهایت با دعوت از نمایندگان شرکت های خودروساز‪ ،‬نماینده‬ ‫انجمن خدمات پس از فروش‪ ،‬قطعه س��ازان و نمایندگان فعاالن حوزه خدمات پس‬ ‫از فروش دوره های راهبردی اغاز و این جلس��ات به ص��ورت مرتب و هفتگی برگزار‬ ‫ش��ده و بر اس��اس س��اختار کمیته اجرایی‪ ،‬کمیته علمی و کمیته بین المللی ایجاد‬ ‫ش��د‪ .‬ریاس��ت این اجالس به عهده وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رییس کنفرانس‬ ‫به لحاظ راهبردی منصور معظمی رییس س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫انتخاب ش��د‪ .‬همچنین با دعوت هایی که از شرکت های معتبر بین المللی خودروساز‬ ‫و ش��رکت های داخلی از سوی دبیرخانه انجام ش��د‪ ،‬ثبت نام ها با هدف اعالم حضور‬ ‫انجام و تاکنون اس��تقبال خوبی از این ش��رکت ها شده است‪ .‬براساس پیش بینی ها‪،‬‬ ‫تمرکز این کنفرانس روی مهندسی فروش و خدمات پس از فروش که مطالبه جدی‬ ‫مشتریان از صنعت خودرو است‪ ،‬خواهد بود‪.‬‬ ‫€ €وجه تمایز این کنفرانس از ‪ 3‬کنفرانس قبلی در چیست؟‬ ‫بعد از موفقیت دولت تدبیر و امید و اغاز مذاکرات و امضای س��ند برجام‪ ،‬تردیدی‬ ‫نیست که استقبال برای ایجاد سرمایه گذاری در ایران در حوزه های مختلف گسترش‬ ‫یافته تا جایی که بیش از ‪۵‬میلیارد دالر سرمایه گذاری‪ ،‬ارقامی است که در حوزه های‬ ‫صنعتی‪ ،‬معدنی و تجارتی به ثبت رس��یده و حتی بس��یاری از ش��رکت ها در خرید‬ ‫زمین‪ ،‬تاس��یس کارگاه و مواردی از این دس��ت‪ ،‬اقداماتی داشته اند‪ .‬صنعت خودرو‬ ‫به عنوان صنعتی با ارزش افزوده باال و اشتغال مناسب نقش مهمی در تولید ناخالص‬ ‫داخلی هر کشور از جمله ایران دارد و ایران نیز ظرفیت و قابلیتی در این زمینه داشته‬ ‫که اکنون با ان مواجه هس��تیم‪ .‬موفقیت در برجام و نیز در مذاکرات صنعت خودرو‬ ‫و قراردادهایی که از س��ال های پیش با خودروس��ازان اروپایی به دس��ت امد‪ ،‬نتایج‬ ‫روش��ن کنفرانس سوم بود که بر این اساس در کنفرانس چهارم ضمن دستاوردهای‬ ‫کنفرانس های پیش��ین‪ ،‬وجه تمایز این کنفرانس که تمرکز روی نظر مشتری است‬ ‫اعالم ش��ده و چگونگی ارزیابی نیاز و نظر مشتری نیز مطرح شده تا مشخص شود به‬ ‫چه ترتیب می توان ش��اهد ارتقای کمی و کیفی در زنجیره ارائه خدمات بود‪ .‬به طور‬ ‫قطع این امر مهم ترین وجه تمایز کنفرانس و محور و ش��عار کنفرانس چهارم خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫€ €با ارائه تجربیات موفق زنجیره خدمات پس از فروش در این کنفرانس‪،‬‬ ‫ش�بکه خدمات پ�س از ف�روش خودروس�ازان داخلی قابلی�ت تطبیق با‬ ‫تجربیات جهانی را خواهند داشت؟‬ ‫یادگی��ری از بهترین تجربیات دنیا راهی اس��ت که هر صنعتی باید ان را س��پری‬ ‫کن��د‪ .‬ب��ه همین دلیل یک��ی از راهبرده��ای این کنفران��س‪ ،‬یادگی��ری از بهترین‬ ‫تجربیات کش��ورهای توسعه یافته دنیاست‪ .‬بنچ مارکینگ یا بهینه کاوی و همچنین‬ ‫الگوب��رداری‪ ،‬دو محور اصلی اس��ت که در این همایش مدنظ��ر قرار خواهد گرفت تا‬ ‫زنجیره خدمات پس از فروش را به عنوان یک تجربه موفق اروپا‪ ،‬ارائه کند‪ .‬رویارویی‬ ‫و در معرض این تجربیات قرار گرفتن می تواند منجر به انتقال دانش و تجربه خدمات‬ ‫پس از فروش به کارشناسان‪ ،‬مدیران و سیاست گذاران این حوزه شود که به طور قطع‬ ‫تع��داد قابل توجهی تجربه جهانی در چهارمی��ن همایش بین المللی صنعت خودرو‬ ‫ایران ارائه خواهد ش��د‪ .‬هرچند ممکن اس��ت در حوزه فروش و مکانیزم های فروش‬ ‫و خدم��ات پس از فروش با انچه در کش��ورهای توس��عه یافته جه��ان در حال انجام‬ ‫است‪ ،‬تفاوت های چشمگیری در حوزه هایی همچون لیزینگ‪ ،‬تسهیالت و نرخ سود‬ ‫بانکی داش��ته باش��یم اما در عین حال اگاهی از این روش ها می تواند برای طراحی‬ ‫راهبردهای اینده توسعه صنعت خودرو ایران مفید باشد‪.‬‬ ‫تالش برای معرفی برند ایران خودرو در ارمنستان‬ ‫ایی��ن گش��ایش نمایندگ��ی ایران خ��ودرو در ایروان‪ ،‬پایتخت کش��ور‬ ‫ارمنستان با حضور جمعی از مقامات این کشور و مسئوالن سفارت ایران‬ ‫برپا شد‪.‬‬ ‫به گزارش اخبار خودرو‪ ،‬در این مراسم محصوالت مختلف ایران خودرو‬ ‫از جمله رانا‪ ،‬س��ورن‪ ،‬وانت اریسان در معرض دید خبرنگاران و مدعوین‬ ‫ق��رار گرف��ت و از دنا محصول جدی��د ایران خودرو برای بازار این کش��ور‬ ‫رونمایی شد‪.‬‬ ‫رضا نافذی‪ ،‬صاحب نمایندگی ایران خودرو در ارمنستان درباره چگونگی‬ ‫گشایش این نمایندگی گفت‪ :‬مراحل احداث این نمایندگی سال گذشته‬ ‫در فضایی به وسعت ‪١۵٠٠‬متر با زیربنایی حدو د ‪ ١١٠٠‬متر اغاز شد و با‬ ‫گذشت یک سال توانستیم نمایندگی خود را افتتاح کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نمایندگی ما در حال حاضر با ‪١٠‬نیروی انسانی فعالیت خود‬ ‫را اغاز کرده که ‪۴‬نفر از این افراد در ش��رکت ایران خودرو به اموزش های‬ ‫الزم می پردازن��د‪ .‬همچنین درنظر داریم با توس��عه این مجموعه پذیرش‬ ‫روزانه خود را به ‪۲۰‬خودرو افزایش دهیم‪.‬‬ ‫نافذی معتقد اس��ت محصوالت ایران خودرو در بازار ارمنس��تان باید با‬ ‫خودروهای روز دنیا که به راحتی وارد بازار این کشور می شوند رقابت کند‬ ‫و انچه باعث می شود محصوالت سهم بیشتری از بازار این کشور را کسب‬ ‫کنن��د ارائه خدمات پس از فروش مناس��ب و گس��ترده و عرضه قطعات‬ ‫مرغوب و باکیفیت اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر ‪۳‬هزار س��مند و‬ ‫دو هزار و ‪ ٢٠٠‬خودروی ‪ ٢٠۶‬در خیابان های این ش��هر تردد می کنند و‬ ‫این در حالی است که مردم این کشور خواهان خرید خودروی دنا و وانت‬ ‫اریس��ان هستند‪ ،‬از این رو در نظر داریم با گسترش و توسعه فعالیت خود‬ ‫و ارائه خدمات فروش و پس از فروش مناسب و با انواع روش های فروش‬ ‫پرجاذب��ه‪ ،‬معرف خوبی ب��رای محصوالت ایران خ��ودرو و در نهایت برند‬ ‫شرکت ایران خودرو در کشور ارمنستان و بازار کشورهای مجاور باشیم‪.‬‬ ‫صنعت خودرو در انتظار نهایی شدن قراردادهای خارجی‬ ‫مدی��ر کل س��رمایه گذارى خارجى وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت گف��ت‪ :‬ج��ذب‬ ‫س��رمایه گذارى خارج��ى ب��رای صنع��ت‬ ‫خودروسازی کشور در دوره پسابرجام تاکنون‬ ‫یک نماینده داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش پرش��ین خودرو‪ ،‬افروز بهرامى با‬ ‫بیان ای��ن مطلب گفت‪ :‬با نهایى ش��دن تنها‬ ‫یک قرارداد خودرویى(ایران خودرو و پژو) که‬ ‫میزان سرمایه گذارى مشترک بخش ایرانى و‬ ‫فرانس��وى حدود ‪٤٠٠‬میلیون دالر بوده‪ ،‬هیچ‬ ‫شرکت دیگرى در ایران سرمایه گذارى نهایى‬ ‫نکرده و ق��رارداد انها همچنان نهایى نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه از ج��ذب ‪۵/۲۳‬میلیارد دالر‪،‬‬ ‫سرمایه گذارى خارجى در بخش هاى مختلف‬ ‫صنعت��ى و معدن��ى از زم��ان اجرایى ش��دن‬ ‫برجام تاکن��ون خبر داد و گف��ت‪ :‬این حجم‬ ‫س��رمایه گذارى نس��بت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته حدود ‪ ٤‬برابر رشد داشته است‪.‬‬ ‫بهرامی تصریح کرد‪ :‬از زمان روى کار امدن‬ ‫دولت تدبیر و امید تا اذر سال جارى ‪١٤٩‬طرح‬ ‫مجوز سرمایه گذارى خارجى دریافت کرده و‬ ‫در هیات س��رمایه گذارى خارجى به تصویب‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫مدی��ر کل س��رمایه گذارى خارجى وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫حجم س��رمایه گذارى خارجى در بخش هاى‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت از ابت��داى دولت‬ ‫یازده��م تاکن��ون‪ ،‬بی��ش از ‪۸/۷‬میلیارد دالر‬ ‫است‪.‬‬ ‫صدور مجوز تولید ‪ ۱۰۰‬هزار خودرو دیزلی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به اجرا نشدن‬ ‫مصوبه س��ال ‪ ۹۰‬مبنی بر منع تردد خودروهای فرس��وده در کالنشهرها‬ ‫گفت‪ :‬خودروهایی که برای جاده ها و معابر برون ش��هری ایمن نیس��تند‪،‬‬ ‫کار خود را در داخل شهرها اغاز می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬همچنین کارگاه اموزشی معاینه فنی زیست محیطی‬ ‫با محوریت «خودروهای دیزل تجاری برای کاربری ش��هری» در دانشگاه‬ ‫صنعتی شریف با مشارکت کرسی یونسکو در مدیریت اب و محیط زیست‬ ‫برای شهرهای پایدار برگزار شد‪ .‬وحید حسینی‪ ،‬مدیرعامل شرکت کنترل‬ ‫کیفیت هوای تهران در نشس��تی که در حاش��یه کارگاه ها با حضور مدیر‬ ‫س��تاد معاینه فنی و مدیر کل دفتر ایمنی وزارت راه برگزار شد‪ ،‬با اشاره‬ ‫ب��ه اینکه خودروهای دیزلی بدون ضابطه در داخل ش��هر تردد می کنند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برای این خودروها تنها معاینه فنی سبک و مالیمی انجام می شود‬ ‫این در حالی اس��ت که مجوز تولی��د افزون بر ‪۱۰۰‬هزار خودرو دیزلی نیز‬ ‫صادر ش��ده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه ناوگان اتوبوس��رانی و حمل زباله تا‬ ‫حدی مدیریت و معاینه فنی می ش��وند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاسفانه خودروهای‬ ‫ش��خصی کامال رها ش��ده اند‪ .‬با اینکه دیزل در شهرها مسئله مهمی بوده‬ ‫به ان پرداخته نش��ده است و سطح دیزل خودروها وضعیت خوبی ندارد‪.‬‬ ‫س��طح اس��تاندارد یورو‪ ۳‬برای سواری سطح خوبی اس��ت اما برای دیزل‬ ‫یورو‪ ۳‬یا ‪ ۴‬ش��رایط مس��اعد نیست به همین دلیل نیز قانون‪ ،‬نصب فیلتر‬ ‫دوده را ایجاد کرده اس��ت‪ .‬حس��ینی با اش��اره به اینکه متوس��ط ساالنه‬ ‫حدود ‪۱۰‬درص��د جرم ذرات معلق کمتر از ‪ ۲/۵‬میک��رون دوده یا کربن‬ ‫سیاه است‪ ،‬افزود‪ :‬دستگاه های کاربراتوری و دیزلی نقش مهمی در تولید‬ ‫کربن س��یاه دارند بنابراین بای��د وزارت راه بحث معاینه فنی خودروهای‬ ‫دی��زل را با جدیت انجام دهد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت کنترل کیفیت هوای‬ ‫ته��ران با انتقاد از اینکه خودروهایی که برای جاده ها ایمن نیس��تند کار‬ ‫خود را در معابر شهری اغاز می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬براساس مصوبه سال ‪۱۳۹۰‬‬ ‫تردد خودروهای فرس��وده در کالنشهرها ممنوع بوده اما هنوز این مصوبه‬ ‫اجرایی نش��ده است‪ .‬وی افزود‪ :‬خودروهای باالی ‪۲۰‬سال عمر باید از رده‬ ‫خارج شوند اما خودروهایی را در تهران می بینیم که با ‪۴۵‬سال سن هنوز‬ ‫اجازه تردد دارند‪.‬‬ ‫€ €می�زان تف�اوت نح�وه ف�روش و خدم�ات پ�س از ف�روش ای�ران ب�ا‬ ‫استانداردهای جهانی را چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫ای��ران یکی از پیش��گامان صنعت خودرو در منطقه خاورمیانه به ش��مار می رود و‬ ‫دارای رتبه یک است و از سال های پیش در این مسیر حرکت کرده و در راه هایی که‬ ‫از س��ال های پیش طی کرده‪ ،‬با چند مس��یر مواجه بوده اس��ت‪ .‬بنابراین اگر تصمیم‬ ‫به انجام تغییر و تحوالتی در صنعت خودرو بگیریم باید همیش��ه مس��یری را در نظر‬ ‫داش��ته باش��یم‪ .‬ما همیش��ه در معرض صنعتی بین المللی و رقابتی قرار داش��تیم و‬ ‫ش��اهد امکان حضور در بازارهای جهانی از چند سال گذشته در این صنعت بوده ایم‬ ‫اما ام��کان محدودی برای تولید محص��ول صادراتی و قرار گرفت��ن در زنجیره بازار‬ ‫جهانی داش��ته ایم‪ .‬متخصصان این حوزه معتقدند یکی از راهکارهای تحقق این امر‪،‬‬ ‫گذشتن از تجربه چند سال گذشته و نتایج منفی حاصل از ان بوده است‪ .‬ضمن انکه‬ ‫رویک��ردی با عنوان واردات خودروهای خارجی و مونتاژ انها در داخل کش��ور کنیم‬ ‫و نقشی برای س��اخت داخل قائل نشویم نمی تواند با استعدادها و قابلیت های ایران‬ ‫از نظر منابع انس��انی‪ ،‬فارغ التحصیالن و مهندس��ان موجود‪ ،‬منطقی باشد بنابراین‬ ‫ارمان��ی که مدنظر اس��ت حضور در بازارهای جهانی و توس��عه محصول و همچنین‬ ‫طراحی مناس��ب اس��ت و در این رهگذر وارد کردن خودروهای خارجی و مونتاژ انها‬ ‫مزیتی برای صنعت خودرو ایران نخواهد داش��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که هم اکنون‬ ‫رویکرد وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همکاری برد ‪ -‬برد با ش��رکت های بین المللی‬ ‫و چند ملیتی اس��ت که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز به عنوان متولی‬ ‫این امر‪ ،‬از ان حمایت خواهد کرد که در صورت تحقق این شرایط‪ ،‬می توان با امضای‬ ‫قراردادهایی مانند قرارداد رنو و پژو ش��ریک راهبردی شرکت های اروپایی باشیم که‬ ‫در این قالب همکاری های مش��ارکتی ش��کل گرفته و تولید صادراتی انجام خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬در این ش��رایط شاهد تحول خدمات پس از فروش خواهیم بود که از مسیر این‬ ‫تحوالت دیگر رویکرد س��نتی پذیرفته نخواهد ش��د و با وجود اقدامات انجام شده در‬ ‫این زمینه‪ ،‬باز هم مش��تری رضایت قابل توجهی نخواهد داشت‪ .‬هرچند ممکن است‬ ‫در زنجی��ره خدمات پس از فروش نیز گالیه هایی از س��اخت قطعات وجود داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬به هرحال مس��یری که اکنون در همکاری های بین المللی طراحی می شود‪،‬‬ ‫مس��یری منطقی اس��ت و در صورت داش��تن محصولی با کیفیت‪ ،‬یک خودروس��از‬ ‫جهانی در ش��راکت با ایران هیچ زمانی به اس��تانداردهایی در سطح پایین چه از نظر‬ ‫مصرف سوخت و استانداردهای زیس��ت محیطی راضی نمی شود بلکه استانداردها‬ ‫باید جهانی و در سطح بین المللی باشد‪.‬‬ ‫€ €ای�ا می توان به این ش�رایط امی�دوار بود که با انتق�ال تجربیات موفق‬ ‫کشورهای اروپایی‪ ،‬ایران همزمان با ورود خودروهای جدید به بازار تبدیل‬ ‫به هاب منطقه در زمینه ارائه خدمات پس از فروش مناسب شود؟‬ ‫به طور قطع باید تمرکز برای توس��عه محصول استاندارد از نظر طراحی محصول و‬ ‫پلتفرم های جدید در س��ایه همکاری های جدید خارجی ارتقا یابد‪ .‬وقتی استراتژی‬ ‫تولید خودرو و بنگاه در کالس جهانی مطرح باش��د‪ ،‬شرکای این صنعت نیز در حوزه‬ ‫خدم��ات پ��س از فروش مهم ترین بخ��ش کار خواهند بود‪ .‬در حال حاضر ش��رکت‬ ‫بازرس��ی کیفیت با نظرسنجی وضعیت کیفیت خودروهای ساخت داخل‪ ،‬تولیدات‬ ‫داخلی را رصد می کند و خودروس��ازان نیز در جری��ان روند کار قرار می گیرند‪ .‬البته‬ ‫ای��ن روند در همه جای دنیا وجود دارد که در بخش های مختلف از طراحی خودرو تا‬ ‫رنگ‪ ،‬دیدگاه های مشتری در مرحله نخست مدنظر قرار می گیرد و شناخت دیدگاه‬ ‫و نظرس��نجی ها و نگاه مشتری به محصول‪ ،‬اغاز تدوین استراتژی محصوالت خواهد‬ ‫بود‪ .‬مش��تری می خواهد اس��ان و س��ریع خدمات را از بخش خدمات پس از فروش‬ ‫خودروس��ازان دریافت کند و ب��ا توجه به اینکه صنعت خودرو روز به روز به س��مت‬ ‫خصوصی تر ش��دن حرکت می کند‪ ،‬برای ماندگاری و پای��داری در بازارهای جهانی‬ ‫الزم است به این موضوع توجهی ویژه شود چرا که روند خدمات پس از فروش چالش‬ ‫اصلی هر بنگاه بوده و الزم است فعاالن این حوزه در داخل کشور از فضای بین المللی‬ ‫بیاموزن��د و دانش را منتق��ل کنند‪ .‬اموزش و فرهنگ س��ازی مهم ترین موضوع این‬ ‫چالش است و به طور قطع در این زمینه مشتری باید به حقوق خود اگاه باشد‪.‬‬ ‫صنعت زیرساخت‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ 28‬اذر ‪ 18 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 18‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 7‬پیاپی ‪1980‬‬ ‫خبر‬ ‫کاهش ‪۱۰‬هزار برابری انرژی‬ ‫برای برقراری ارتباط با «وای فای»‬ ‫سد طالقان‬ ‫علیرضا دائمی‬ ‫کاهش روان اب ها‪ ،‬چالش جدید منابع ابی‬ ‫مستحکم شده اند‪ .‬هرچند که دسته دوم از سفره های‬ ‫زیرزمینی ظرفی��ت احیا دارند ام��ا وضعیت بحرانی‬ ‫این س��فره ها بر نگرانی مس��ئوالن ح��وزه اب و نیرو‬ ‫می افزاید‪.‬‬ ‫کاه��ش روان اب ها تاثیر‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫مس��تقیم ب��ر منابع اب‬ ‫صنعت زیرساخت زیرزمین��ی دارد و بای��د‬ ‫درنظر داشت که شاخص‬ ‫اصلی افزایش روان اب ها‬ ‫‹ ‹کاهش ‪۳۲‬درصدی ورودی به سدها‬ ‫بارندگی اس��ت‪ .‬در روز های گذشته با توجه به برخی‬ ‫س��د طالقان در س��ال گذش��ته از حج��م ورودی‬ ‫بارندگی ها‪ ،‬مش��کالتی که احتمال ب��روز انها وجود‬ ‫‪۳۹‬میلیون مترمکعبی برخ��وردار بوده که این حجم‬ ‫داش��ت از بین رفته و وزارت نیرو نیز پس از تابستان‬ ‫در سال ابی جاری با ‪۶۳‬درصد کاهش به ‪۱۵‬میلیون‬ ‫امسال که با خشکسالی ش��دید روبه رو بودیم‪ ،‬نفس‬ ‫مترمکعب رسیده است‪.‬‬ ‫راحتی کشید‪ .‬البته این به معنای پایان مشکالت ابی‬ ‫ورودی اب س��دهای ته��ران از ابتدای س��ال ابی‬ ‫نیست و فقط در شرایط کنونی‪ ،‬تا حدی از مشکالت‬ ‫جاری تا پایان هفته گذشته در مقایسه با مدت مشابه‬ ‫ابی کش��ور کاس��ته ش��ده و پیش بینی ها نش��ان از‬ ‫سال قبل‪۳۲ ،‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫وضعیت وخیم منابع ابی دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬براس��اس داده های‬ ‫منابع ابی کش��ور به وی��ژه پایتخت در س��ال های‬ ‫ش��رکت مدیریت مناب��ع اب ایران‪ ،‬از ابتدای س��ال‬ ‫گذشته سخت ترین بحران ها را پشت سر‬ ‫ابی جاری تا ‪ ۱۷‬اذر جاری‪ ،‬حجم اب‬ ‫گذاش��ته و ای��ن منابع همچن��ان رو به‬ ‫ورودی به س��دهای ته��ران برابر ‪۱۱۲‬‬ ‫میزان خروجی سدهای‬ ‫کاهش اس��ت‪ .‬حجم روان اب های پشت تهران از ابتدای سال میلیون مترمکعب بوده که در مقایس��ه‬ ‫س��دهای اصل��ی کاه��ش یافت��ه و این ابی جاری تا ‪ ۱۷‬اذر‪ ،‬ب��ا حج��م ‪ ۱۶۴‬میلی��ون مترمکعب��ی‬ ‫موضوع نف��س عمیق وزارت نی��رو را تا با ‪۲۲‬درصد افزایش ورودی س��ال قبل در همین زمان‪۳۲ ،‬‬ ‫حدی درداور کرده است‪.‬‬ ‫درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫نسبت به مدت‬ ‫بیش��ترین کاهش ورودی مربوط به‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬به نظر می رسد وزارت مشابه سال گذشته‪،‬‬ ‫از ‪۲۲۳‬میلیون‬ ‫نی��رو حت��ی در صورتی که مش��کالت‬ ‫س��د طالقان ب��ا ‪۶۳‬درص��د و کمترین‬ ‫مترمکعب‪ ،‬به‬ ‫کم ابی برطرف ش��ود نمی تواند با خیال‬ ‫کاه��ش ورودی مرب��وط به س��د الر با‬ ‫اسوده سیاست های ابی را اجرایی کند‪۲۷۲ .‬میلیون مترمکعب ‪۱۸‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫این موضوع در دو محور بررسی می شود‬ ‫سد طالقان در سال گذشته از حجم‬ ‫گفتنی است‪ ،‬تا ‪ ۱۷‬اذر‬ ‫که ش��امل اس��تحکام خاک سفره های‬ ‫ورودی ‪۳۹‬میلیون مترمکعبی برخوردار‬ ‫امسال‪ ،‬مخازن سدهای‬ ‫زیرزمینی و کاه��ش حجم روان اب های‬ ‫بوده که این حجم در س��ال ابی جاری‬ ‫تهران ‪۶۴۳‬میلیون‬ ‫پشت سدهای اصلی می شود‪.‬‬ ‫مترمکعب اب در خود ب��ا ‪۶۳‬درصد کاه��ش ب��ه ‪۱۵‬میلیون‬ ‫کاهش‬ ‫ دلیل‬ ‫در سال های گذش��ته به‬ ‫مترمکعب رسیده است‪.‬‬ ‫ذخیره داشت‬ ‫س��طح منابع اب های زیرزمینی‪ ،‬خاک‬ ‫در این میان‪ ،‬س��د کرج با ‪۲۹‬درصد‪،‬‬ ‫س��فره های ابی اس��تحکام زیادی پیدا‬ ‫ س��د لتیان و ماملو با ‪۲۰‬درصد و س��د‬ ‫کرده است‪ .‬به گفته کارشناسان‪ ،‬برخی از سفره های‬ ‫الر ب��ا ‪۱۸‬درصد کاهش‪ ،‬به ترتی��ب رتبه های دوم تا‬ ‫زیرزمین��ی از بی��ن رفته و دیگر ظرفی��ت پذیرش و‬ ‫چه��ارم را از نظر کاهش حج��م ورودی اب به خود‬ ‫نگه��داری اب را ندارند‪ .‬همچنین دیگر س��فره های‬ ‫اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫زیرزمینی وضعیت بحرانی داش��ته و انها نیز تا حدی‬ ‫بر پایه این گزارش‪ ،‬میزان خروجی سدهای تهران‬ ‫از ابت��دای س��ال ابی جاری ت��ا ‪ ۱۷‬اذر‪ ،‬با ‪۲۲‬درصد‬ ‫‹ ‹بارش های نجات بخش بهاری‬ ‫افزایش نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته‪ ،‬از‬ ‫با این وجود‪ ،‬بارش های روزهای اخیر سراسر کشور‬ ‫‪۲۲۳‬میلیون مترمکعب‪ ،‬ب��ه ‪۲۷۲‬میلیون مترمکعب‬ ‫باعث افزایش ذخیره اب در پش��ت س��دها و تقویت‬ ‫رسیده است‪ .‬گفتنی است‪ ،‬تا ‪ ۱۷‬اذر امسال‪ ،‬مخازن‬ ‫میزان روان اب ها ش��ده است‪ .‬مس��ئوالن وزارت نیرو‬ ‫س��دهای تهران ‪۶۴۳‬میلیون مترمکعب اب در خود‬ ‫معتقدن��د باید از بارش های بهاری و پاییزی که دوره‬ ‫ذخیره داشت‪.‬‬ ‫طالیی بارندگی در کش��ور به ویژه در پایتخت است‪،‬‬ ‫موجود‬ ‫اب‬ ‫حجم‬ ‫حاض��ر‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫اس��اس‪،‬‬ ‫بر این‬ ‫نهایت اس��تفاده در ذخیره اب شود‪ .‬در تهران نیز در‬ ‫س��د‬ ‫مترمکعب‪،‬‬ ‫‪۲۶۳‬میلیون‬ ‫طالقان‬ ‫س��د‬ ‫مخزن‬ ‫در‬ ‫یک هفته گذشته بارش های مناسبی به ثبت رسیده‬ ‫ماملو ‪۱۶۸‬میلیون مترمکعب‪ ،‬سد کرج ‪۱۲۰‬میلیون‬ ‫که باع��ث طغی��ان رودخانه ها و افزای��ش حجم اب‬ ‫مترمکعب‪ ،‬سد لتیان ‪۴۶‬میلیون مترمکعب و سد الر‬ ‫ورودی به مخازن س��دها شده است‪ .‬این وضعیت در‬ ‫‪۴۵‬میلیون مترمکعب گزارش شده است‪.‬‬ ‫زمینه ‪ ۴‬س��د دیگر تامین کننده اب تهران نیز وجود‬ ‫‹ ‹ابگیری بهاری سدهای پایتخت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫از ابتدای امس��ال تاکن��ون و در نتیجه بارش های‬ ‫وزارت نیرو در پایان سال گذشته میزان ذخایر اب‬ ‫بهاری ‪۲۳۵‬میلیون مترمکعب بر ذخایر ابی پایتخت‬ ‫موجود در س��دهای پنجگانه ته��ران را ‪۳۵۱‬میلیون‬ ‫افزوده ش��د که با وجود خشکسالی های‬ ‫مترمکعب اعالم کرده بود که این امار‬ ‫گذش��ته‪ ،‬این می��زان ذخیره گیری قابل‬ ‫از سوی ش��رکت اب منطقه ای تهران‬ ‫همچنین این‬ ‫توج��ه اس��ت‪ .‬مس��ئوالن وزارت نیرو در‬ ‫‪ ۵۸۶‬میلی��ون مترمکعب اعالم ش��د‪.‬‬ ‫مسئله عنوان شد‬ ‫طول یکی دو س��ال گذش��ته درباره افت‬ ‫همچنین میزان ذخایر ابی س��دهای‬ ‫که خشکسالی های‬ ‫شدید ذخایر ابی سدهای کشور ازجمله پی در پی باعث مصرف تهران قبل از بارش های هفته گذشته‬ ‫‪ ۵‬سد تامین کننده اب استان تهران خبر بیش از حد ذخایر اب ‪۴۲۲‬میلیون مترمکع��ب بود؛ بنابراین‬ ‫داده و از مردم خواسته اند در مصرف اب سدها و ذخایر موجود در نتیج��ه بارش های هفته گذش��ته‬ ‫صرفه جویی کنند‪.‬‬ ‫در سفره های زیرزمینی ‪۱۶۴‬میلی��ون مترمکع��ب ب��ر ذخایر‬ ‫همچنین این مس��ئله عنوان ش��د که شده‪ ،‬از این رو دیگر سدهای تهران افزوده شد‪.‬‬ ‫چاره ای جز بیان‬ ‫خشکس��الی های پی در پی باعث مصرف‬ ‫اواخر سال گذش��ته ذخیره سد الر‬ ‫بی��ش از حد ذخایر اب س��دها و ذخایر واقعیت های موجود‬ ‫‪۱۳‬میلی��ون مترمکعب‪ ،‬س��د طالقان‬ ‫نیست و مردم باید‬ ‫موجود در س��فره های زیرزمینی شده‪ ،‬از‬ ‫‪۱۴۵‬میلی��ون مترمکع��ب‪ ،‬س��د کرج‬ ‫بدانند که در صورت‬ ‫این رو دیگر چاره ای جز بیان واقعیت های صرفه جویی نکردن‪ ،‬با (امیرکبی��ر) ‪ ۵۵‬میلی��ون مترمکعب‪،‬‬ ‫موجود نیس��ت و مردم باید بدانند که در جیره بندی اب مواجه ماملو ‪ ۱۱۳‬میلیون مترمکعب و س��د‬ ‫صورت صرفه جویی نکردن‪ ،‬با جیره بندی‬ ‫لتیان نیز ‪۲۵‬میلیون مترمکعب بود‪.‬‬ ‫خواهند شد‬ ‫اب مواجه خواهند ش��د‪ .‬این مس��ئله در‬ ‫نتیجه بارش ها در ‪ ۲۵‬روز گذش��ته‬ ‫روزهای گذش��ته نیز مورد تاکید حمید‬ ‫به این ش��کل ب��وده که ذخیره س��د‬ ‫چیت چیان‪ ،‬وزیر نیرو ق��رار گرفت و وی عنوان کرد‬ ‫الر هم اکن��ون به ‪۶۵‬میلیون مترمکعب‪ ،‬س��د طالقان‬ ‫ک��ه اگر مردم همکاری نکنند‪ ،‬جیره بندی اب قطعی‬ ‫‪۲۰۸‬میلی��ون مترمکع��ب‪ ،‬س��د ک��رج ‪۱۱۱‬میلیون‬ ‫خواه��د بود و حتی وزارت نیرو درنظر دارد تجهیزات‬ ‫مترمکعب‪ ،‬ماملو ‪۱۲۹‬میلیون مترمکعب و سد لتیان‬ ‫کاهنده اب را نیز در اختیار مردم قرار دهد‪.‬‬ ‫نیز ‪ ۷۳‬میلیون مترمکعب است‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو‪:‬‬ ‫ضرورت ایجاد فضای رقابتی در صنعت برق‬ ‫در پایان برنامه شش��م توسعه‪ ،‬فقط ‪20‬درصد برق‬ ‫کشور به وس��یله نیروگاه های دولتی تولید می شود و‬ ‫‪80‬درص��د بقیه که بیش از تولید برق ش��رایط فعلی‬ ‫کش��ور خواهد بود‪ ،‬از س��وی بخش غیردولتی انجام‬ ‫می ش��ود‪.‬علیرضا دائمی‪ ،‬مع��اون برنامه ریزی و امور‬ ‫اقتص��ادی وزیر نی��رو به پایگاه اطالع رس��انی وزارت‬ ‫نیرو (پاون) با اش��اره به اینکه یکی از سیاس��ت های‬ ‫وزارت نی��رو تقوی��ت صندوق ه��ای س��رمایه گذاری‬ ‫صنعت برق اس��ت و در این زمین��ه مذاکرات زیادی‬ ‫نیز با س��ازمان بورس شده است‪ ،‬گفت‪ :‬در این زمینه‬ ‫مذاکرات��ی با مجموعه بانک ها و صندوق های پروژه و‬ ‫سرمایه گذاری شده و درحقیقت این ابزاری است که‬ ‫در جهان از ان استفاده می شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه به ایجاد صندوق های س��رمایه گذاری‬ ‫صنع��ت برق به عنوان اب��زاری ب��رای مدیریت منابع‬ ‫مالی اشاره کرد و افزود‪ :‬این صندوق ها به صورت یک‬ ‫تنظیم کننده در بازار عم��ل می کنند و در زمانی که‬ ‫به نقدینگی بیش��تری نیاز داریم‪ ،‬می توانند به عنوان‬ ‫تعادل دهنده نظام اقتصادی صنعت وارد بازار شوند‪.‬‬ ‫علیرضا دائمی با بیان اینکه در استفاده از تسهیالت‬ ‫صندوق‪ ،‬منافع دو طرف لحاظ شده است که با تزریق‬ ‫منابع مالی از س��وی صندوق موجب ایجاد تعادل در‬ ‫بازار خواهد ش��د و از س��ویی نیز سود حاصل نصیب‬ ‫صندوق خواهد ش��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬انچه به ط��ور معمول‬ ‫مورد درخواس��ت این صندوق ها اس��ت تضمین الزم‬ ‫برای بازپرداخت و س�لامت معامالتی است که انجام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در زمین��ه رویکرد وزارت نیرو در بخش برق و‬ ‫ارتباط ان با بورس انرژی گفت‪ :‬س��مت گیری وزارت‬ ‫ت برای ورود بخش های غیردولتی و‬ ‫نیرو ‪ ،‬ایجاد ظرفی ‬ ‫خصوصی اس��ت و در همین راستا بیش از ‪ 50‬درصد‬ ‫برق تولیدی کشور از س��وی بخش های غیردولتی و‬ ‫خصوصی و تمام برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر نیز‬ ‫توس��ط بخش خصوصی انجام می شود؛ در این باره به‬ ‫دو نهاد بورس انرژی و نهاد تنظیم مقررات بازار برق‬ ‫نیاز داشتیم تا ضمن تعریف رابطه خریدار و فروشنده‪،‬‬ ‫مدیریت ان برعهده سازمان بورس قرار گیرد‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو ادامه‬ ‫داد‪ :‬بورس انرژی و نهاد تنظیم مقررات برق می توانند‬ ‫ش��رایطی را فراهم کنند تا سرمایه های خرد و کالن‬ ‫نقشی را در تولید انرژی داشته باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در پایان برنامه شش��م‪ ،‬فقط ‪ 20‬درصد‬ ‫برق کشور به وسیله نیروگاه های دولتی تولید می شود‬ ‫و ‪ 80‬درصد بقیه که بیش از تولید برق شرایط فعلی‬ ‫کش��ور خواهد بود‪ ،‬از س��وی بخش غیردولتی انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان این مطلب ک��ه هدف گیری وزارت نیرو‬ ‫این اس��ت که بخش هایی از صنع��ت برق به تدریج با‬ ‫س��اختارها و ملزومات خود از بخش دولتی مس��تقل‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪ :‬باید به جایی برسیم که مانند بسیاری از‬ ‫کش��ورهای جهان‪ ،‬برق از شکل دولتی به غیردولتی‬ ‫مدیریت ش��ده و بازار رقابت ایجاد ش��ود تا با تغییر‬ ‫قیم��ت و نوع خدماتی ک��ه ارائه می ش��ود بتوان در‬ ‫ب��ازار نقش داش��ت‪ .‬دائمی در ادامه ب��ا مثالی درباره‬ ‫تلفن های هم��راه گف��ت‪ :‬زمانی ارائه س��یمکارت با‬ ‫پرداخت هزینه ه��ای هنگفت و صرف زم��ان انتظار‬ ‫طوالنی دراختیار دولت بود‪ ،‬ولی امروزه با ورود بخش‬ ‫خصوص��ی هزینه ها و زمان واگذاری به ش��دت پایین‬ ‫ام��ده و با ایجاد بازار رقابتی‪ ،‬مش��تریان می توانند از‬ ‫مزایای متنوع��ی برخوردار ش��وند‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫صنعت برق نیز باید در اینده به این شکل اداره شود‬ ‫تا بتواند در یک رقابت س��الم خدم��ات بهتری را به‬ ‫مشترکان دهد‪.‬‬ ‫مع��اون برنامه ریزی و امور اقتص��ادی وزیر نیرو در‬ ‫زمینه مشوق های بخش خصوصی برای ارائه خدمات‬ ‫بهتر گفت‪ :‬مشوق های بس��یاری در کشورهای دیگر‬ ‫شامل قیمت مناسب تر‪ ،‬دیماند‪ ،‬تقسیط‪ ،‬تخفیف در‬ ‫انشعاب برق‪ ،‬مدیریت مصرف در ساعاتی از شبانه روز‬ ‫به گونه ای که قیمت تمام ش��ده برق مصرفی بس��یار‬ ‫ناچی��ز باش��د‪ ،‬داده می ش��ود‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬با ابزار‬ ‫مدیری��ت در مصرف برق می توان پیک س��ایی کرد و‬ ‫چنانچه این اتفاق بیفتد‪ ،‬استفاده از انرژی های نو نیز‬ ‫شتاب بیشتری خواهد گرفت‪ .‬دائمی در ادامه با بیان‬ ‫اینکه این مش��وق ها می توانند صرفه اقتصادی برای‬ ‫دولت و ملت به همراه داشته باشند‪ ،‬افزود‪ :‬در برخی‬ ‫م��وارد باید صرفه اقتصادی مدنظر باش��د و در جایی‬ ‫نیز به ت��داوم و پایداری خدمات فک��ر کرد‪ ،‬بنابراین‬ ‫وظیفه اصلی دولت پایداری خدمات اس��ت‪ ،‬هرچند‬ ‫که این خدمات ممکن اس��ت هزینه زیادی به همراه‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫پژوهشگران دانش��گاه واشنگتن شیوه ای ابداع کردند که با‬ ‫اس��تفاده از ان می توانند انرژی الزم ب��رای برقراری اتصاالت‬ ‫وای فای را در مقایس��ه با روش های مت��داول تا ‪۱۰‬هزار برابر‬ ‫کاهش دهند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا از س��اینس‪ ،‬در حال حاضر سیگنال های‬ ‫وای فای با اس��تفاده از دو نوع س��یگنال دیجیتالی شامل باند‬ ‫اصل��ی دیجیتالی و فرکانس رادیویی مخابره می ش��وند‪ .‬اما با‬ ‫وجود پیشرفت های چشمگیر در کاهش انرژی مورد استفاده‬ ‫باند اصلی دیجیتالی‪ ،‬فرکانس رادیویی حجم زیادی از انرژی‬ ‫را مص��رف می کن��د و همین امر موجب خالی ش��دن باتری‬ ‫گوشی تلفن همراه در زمان اتصال از طریق وای فای می شود‪.‬‬ ‫پژوهش��گران دانش��گاه واش��نگتن برای حل این مشکل‪،‬‬ ‫س��یگنال دیجیت��ال و انالوگ را تجزیه و تم��ام کارکردهای‬ ‫م��وج انالوگ فرکان��س رادیوی��ی را در یک دس��تگاه واحد‬ ‫متمرکز کردند‪ .‬این دس��تگاه قادر اس��ت سیگنال وای فای را‬ ‫با اس��تفاده از مجموعه ای از حس��گرها تولید کند که با یک‬ ‫سوئیچ دیجیتالی موسوم به دستگاه وای فای منفعل دریافت‬ ‫می ش��وند‪ .‬از انجا ک��ه میزان مصرف انرژی این دس��تگاه در‬ ‫مقایسه با س��یگنال انالوگ بسیار ناچیز است؛ میزان مصرف‬ ‫انرژی اتصال وای فای تا ‪۱۰‬هزار برابر کاهش می یابد‪.‬‬ ‫پژوهشگران در ازمایش های اولیه با استفاده از این فناوری‬ ‫که وای فای منفعل نام دارد‪ ،‬توانسته اند به سرعت انتقال ‪۱۱‬‬ ‫مگابیت بر ثانیه برسند‪ .‬با وجود این در تالشند سرعت اتصال‬ ‫را افزایش دهند و مهم تر اینکه توانستند نشان دهند‪ ،‬فناوری‬ ‫وای فای منفع��ل در دنیای واقعی قابلیت اس��تفاده دارد و با‬ ‫روترها و گوشی های هوشمند موجود در بازار سازگاری دارد‪.‬‬ ‫این فناوری یکی از اثرگذارترین پیش��رفت های فنی س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬میالدی معرفی شده است‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۲‬شرکت اروپایی‬ ‫در انرژی خورشیدی گیالن‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت س��هامی ب��رق منطقه ای گی�لان از‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۲‬ش��رکت اروپایی برای ایج��اد ‪ ۴۰‬مگاوات‬ ‫انرژی خورشیدی خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلنا‪ ،‬عظیم بلبل ابادی درب��اره وضعیت انرژی‬ ‫خورش��یدی در گیالن گفت‪ :‬شرکت س��هامی برق منطقه ای‬ ‫گیالن با همکاری اداره کل هواشناسی استان گیالن‪ ،‬کارهای‬ ‫کارشناس��ی و مطالعاتی الزم را انجام داد و در بخش جنوبی‬ ‫اس��تان‪ ،‬تابش انرژی خورشیدی بسیار مناسبی وجود دارد و‬ ‫این در حالی است که استان گیالن در طول سال های گذشته‬ ‫جزو اولویت های سرمایه گذاری انرژی خورشیدی نبود ولی با‬ ‫پیگیری های شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن و اقدامات‬ ‫انجام شده‪ ،‬رویکردها در این راستا تغییر کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت سهامی برق منطقه ای گیالن افزود‪ :‬در‬ ‫منطقه منجیل ‪ -‬لوش��ان به س��مت دیلم��ان نه تنها روزهای‬ ‫افتابی زیادی وج��ود دارد‪ ،‬بلکه تابش ویژه ای به دلیل وزش‬ ‫باد منطقه و هوای تمیز‪ ،‬مورد شناسایی قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ 2 :‬شرکت توانمند اروپایی برای ایجاد ‪ ۴۰‬مگاوات‬ ‫انرژی خورشیدی‪( ،‬هر شرکت ‪ ۲۰‬مگاوات) در بخش جنوبی‬ ‫استان گیالن سرمایه گذاری خواهند کردند‪.‬‬ ‫بلبل اب��ادی افزود‪ :‬ظرفیت ‪۳‬هزار م��گاوات انرژی بادی در‬ ‫اس��تان گیالن وجود دارد که توانمندی بسیار مطلوبی است‪.‬‬ ‫در همین راس��تا توان انرژی بادی کل کشور ‪۴۰‬هزار مگاوات‬ ‫اس��ت که طبق امار س��ازمان انرژی های نو‪ ،‬حداقل ‪۲۰‬هزار‬ ‫مگاوات ان اقتصادی است‪.‬‬ ‫‪2‬هزار و ‪766‬پروژه‬ ‫برای توزیع برق زنجان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق استان زنجان گفت‪:‬‬ ‫از ابت��دای امس��ال تاکن��ون ‪۲‬ه��زار و ‪ ۷۶۶‬پ��روژه به ارزش‬ ‫‪۲۵۰‬میلیارد ریال درحوزه توزیع نیروی برق زنجان اجرا شده‬ ‫است‪ .‬عادل کاظمی به ایرنا گفت‪ :‬در زمینه انجام پروژه های‬ ‫اصالح و بهینه س��ازی ش��بکه های توزیع نیروی برق در این‬ ‫اس��تان افزون بر یک هزار و ‪ ۸۶۳‬دس��تور کار با اعتباری بیش‬ ‫از ‪۱۷۹‬میلیارد ریال تعیین ش��د ک��ه از این تعداد یک هزار و‬ ‫‪ ۳۰‬مورد ان با اعتباری افزون بر ‪۸۵‬میلیارد ریال خاتمه یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در زمینه توس��عه‪ ،‬احداث ش��بکه های توزیع در‬ ‫سطح استان نیز ‪ ۸۶۳‬دستور کار به ارزش ریالی ‪۱۰۷‬میلیارد‬ ‫ری��ال مورد توجه قرار گرفت که از ای��ن تعداد ‪ ۳۸۹‬فقره به‬ ‫مبلغ ‪۴۶‬میلیارد ریال به اتمام رسیده است‪.‬‬ ‫کاظمی گفت‪ :‬در زمینه روشنایی معابر و احداث شبکه های‬ ‫روش��نایی هم در س��طح استان ‪۱۲۸‬دس��تور کار با اعتباری‬ ‫افزون بر ‪۱۹‬میلیارد ریال در جریان است که از این تعداد ‪۵۸‬‬ ‫دستور کار با اعتبار ‪۸‬میلیارد و ‪۷۰۰‬میلیون ریال پایان یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬درباره نیرورسانی مربوط به پروژه های برق‬ ‫نیز ‪۲‬هزار و ‪ ۳۵‬دس��تور کار با اعتباری بیش از ‪۲۰۴‬میلیارد‬ ‫ریال درنظر گرفته شد که از این تعداد یک هزار و ‪ ۲۸۹‬دستور‬ ‫کار با اعتبار ‪۱۱۳‬میلیارد ریال خاتمه یافته اعالم شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق استان زنجان گفت‪:‬‬ ‫امس��ال احصا و اجرای پروژه های این ش��رکت در مقایسه با‬ ‫س��ال گذشته با شتاب بیشتری در دس��ت انجام است که تا‬ ‫پایان سال تعداد زیادی از پروژه ها اتمام و افتتاح خواهد شد‪.‬‬ ‫هم اکنون ‪۴۱۲‬هزار مشترک برق در این استان وجود دارد‬ ‫که براس��اس چشم انداز ‪ ۱۴۰۴‬این رقم به ‪۵۷۰‬هزار مشترک‬ ‫افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 28‬اذر ‪ 18 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت زیرساخت‬ ‫‪ 18‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 7‬پیاپی ‪1980‬‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خبر‬ ‫لزوم استفاده از فناوری های‬ ‫پیشرفته پس از توافق اوپک‬ ‫تزریق ‪10/5‬میلیارد مترمکعب‬ ‫گاز به میدان های نفتی جنوب‬ ‫حجم تزریق گاز به میدان های نفتی جنوب کش��ور در‬ ‫‪7‬ماه امسال از مرز ‪١٠‬میلیارد مترمکعب فراتر رفت‪.‬‬ ‫نجف باللی‪ ،‬مدیر منطقه یک عملیات انتقال گاز به شاتا‬ ‫گفت‪« :‬حجم تزریق گاز به میدان های نفتی جنوب کشور‬ ‫با ‪٢٨‬درصد افزایش در طول ‪ 7‬ماه امسال به ‪10‬میلیارد و‬ ‫‪500‬میلیون مترمکعب رسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪« :‬در ‪7‬ماه امس��ال‪7 ،‬میلی��ارد و ‪200‬میلیون‬ ‫مترمکع��ب گاز به میدان نفتی اغاجاری تزریق ش��ده که‬ ‫این مقدار نس��بت به مدت مشابه سال گذشته‪٣٧ ،‬درصد‬ ‫افزایش داشته است‪».‬‬ ‫باللی تاکی��د کرد‪« :‬با توجه به سیاس��ت گذاری وزارت‬ ‫نفت و ش��رکت ملی گاز ایران مبنی بر صیانت از چاه ها و‬ ‫میدان های نفتی و لزوم تزریق گاز بیشتر به این میدان ها‬ ‫برای استحصال بیشتر نفت‪ ،‬این منطقه عملیاتی براساس‬ ‫اهداف و برنامه ریزی های تعریف ش��ده‪ ،‬حجم گاز تزریقی‬ ‫به میدان های نفتی را افزایش داده است‪».‬‬ ‫مدیر منطقه یک عملیات انتقال گاز یاداور ش��د‪« :‬این‬ ‫منطقه در ‪7‬ماه امس��ال ب��ه دو میدان نفت��ی «کرنج» و‬ ‫«کوپ��ال» به ترتیب ‪2‬میلی��ارد و ‪600‬میلیون مترمکعب‬ ‫و ‪٦٧٠‬میلی��ون مترمکع��ب گاز تزری��ق کرده اس��ت‪ .‬در‬ ‫مجموع این مقدار در هم س��نجی با س��ال گذشته با رشد‬ ‫‪١٤‬درصدی همراه بوده است‪.‬‬ ‫تزریق گاز ب��ه میدان نفتی فرایندی‬ ‫به گزارش‬ ‫اس��ت که برای جلوگی��ری از کاهش فش��ار مخزن و در‬ ‫نتیجه تثبیت مقدار استخراج نفت انجام می شود‪ .‬منطقه‬ ‫ی��ک عملیات انتقال گاز با ‪ ١٠‬تاسیس��ات تقویت فش��ار‬ ‫و ‪ 2‬ه��زار و ‪ ٢٥٠‬کیلومتر خطوط لوله اصلی‪ 3 ،‬اس��تان‬ ‫خوزستان‪ ،‬کهگیلویه و بویراحمد و بخشی از چهارمحال و‬ ‫بختیاری را زیرپوشش دارد‪.‬‬ ‫وضعیت کنونی پتروشیمی میاندواب‬ ‫نماین��ده م��ردم ته��ران در‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی با‬ ‫اش��اره ب��ه موفقیت ای��ران در‬ ‫اج�لاس اخی��ر اوپ��ک اب��راز‬ ‫امی��دواری کرد ک��ه جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران نس��بت ب��ه‬ ‫جذب س��رمایه گذاران بیشتر و‬ ‫طیبه سیاوشی‬ ‫استفاده از فناوری های روز در‬ ‫حوزه نفتی اقدام کند‪.‬‬ ‫طیبه سیاوش��ی درب��اره اس��تفاده از فناوری های نوین‬ ‫و ل��زوم اس��تفاده از انه��ا در ش��رایط کنون��ی به ایس��نا‬ ‫گف��ت‪ :‬امی��دوارم پس از ای��ن مرحله بتوانی��م در جذب‬ ‫سرمایه گذاران بیشتر و اس��تفاده از فناوری های پیشرفته‬ ‫روز‪ ،‬ضمن جدید کردن زیرساخت ها و فناوری استخراج‪،‬‬ ‫تولید‪ ،‬ف��راوری و صادرات انرژی در کش��ور قراردادهای‬ ‫فعلی را با بهره وری باال به مرحله اجرایی برسانیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تواف��ق غیرمترقبه جدی��د اعضای اوپک در‬ ‫وین ب��رای کاهش تولیدش��ان‪ ،‬به میزان ی��ک میلیون و‬ ‫‪۲۰۰‬هزار بش��که در روز‪ ،‬از چند بعد دارای اهمیت است‪.‬‬ ‫این نخس��تین کاهش س��قف تولید در ‪ ٨‬سال اخیر است‬ ‫و در ان دو کشور ایران و عربستان به اجماع رسیدند‪.‬‬ ‫سیاوشی خاطرنشان کرد‪ :‬توافق وین احتمال همکاری‬ ‫تولید کنن��دگان خارج از اوپک را هم فراهم کرده اس��ت‪.‬‬ ‫البت��ه لغ��و تحریم ه��ای ایران‪ ،‬ش��رایط را ب��رای حضور‬ ‫سرمایه گذاران فراهم و فضای روانی مناسبی در خاورمیانه‬ ‫ایجاد کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬جمهوری اس�لامی ایران توانست سهمیه از‬ ‫دس��ت رفته خود را در اوپک از طریق کاهش مازاد تولید‬ ‫دیگر کش��ورهای عضو‪ ،‬یعنی عربس��تان‪ ،‬ام��ارات متحده‬ ‫ی و کویت به دست اورد‪ .‬ایران که پیش از تحریم یعنی‬ ‫عرب ‬ ‫س��ال ‪۲۰۱۲‬میالدی سهم ‪2‬میلیون و ‪700‬هزار بشکه در‬ ‫روز داش��ت بعد از تحریم س��همیه اش به ی��ک میلیون و‬ ‫‪200‬هزار بش��که در روز کاهش یافت اما هم اکنون امکان‬ ‫تولید ‪٣‬میلیون و ‪٧٩۷‬هزار بشکه در روز را دارد‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مجل��س با بی��ان اینکه ت��وان تولید باال‬ ‫عالوه ب��ر افزایش قدرت اقتص��ادی‪ ،‬در مقوله امنیت ملی‬ ‫نیز تاثیرگذار اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بس��یاری از صاحب نظران‬ ‫معتقدن��د در صورت باال بودن صادرات نفت ایران‪ ،‬تحریم‬ ‫نفت��ی علی��ه تهران نمی ش��د به این دلیل ک��ه در چنین‬ ‫ممنوعیت صادراتی‪ ،‬بازار جهانی نفت خام به شدت دچار‬ ‫مشکل می شد‪.‬‬ ‫سیاوشی با اش��اره به اینکه توافق اتریش موجب صعود‬ ‫قیم��ت نفت تا ح��دود ‪۹‬درصد در معام�لات جهانی روز‬ ‫گذش��ته ش��د‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬تقوی��ت و احیای نقش‬ ‫مدیریت��ی اوپ��ک در مدیری��ت بازاره��ای نفت��ی دنیا از‬ ‫اواخر س��ال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی امکان تولی��د و صدور بدون‬ ‫محدودی��ت را ب��رای اعضا فراهم کرده بود‪ .‬این س��ازمان‬ ‫بار دیگر نش��ان داد از اهمیت بس��یاری در کنترل بازار و‬ ‫قیمت های جهانی برخوردار اس��ت‪ .‬البته نظارت بر حفظ‬ ‫میزان س��همیه کش��ورها همچنان موضوع مهمی است تا‬ ‫بتوان بازار نفت و قیمت ها را مدیریت کرد‪.‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از عملکرد ‪ 3‬دولت در راه اندازی یک پتروشیمی نشان داد‬ ‫پتروشیمی میاندواب‪ ،‬دوراهی وعده توخالی و عمل‬ ‫امی�ر مهرزاد ‪-‬گروه صنعت زیرس�اخت‪ :‬س�ال ‪ ۱۳۸۲‬نخس�تین بارقه های امی�د در مردم‬ ‫میاندواب در اس�تان اذربایجان غربی پس از ش�نیدن خبر احداث کارخانه پتروشیمی ظهور‬ ‫ک�رد‪ .‬این کارخانه در س�ال ‪ ۱۳۸۳‬کلنگ زنی ش�د اما با اینکه بیش از ‪۱۲‬س�ال از کلنگ زنی‬ ‫ان می گ�ذرد هنوز به بهره برداری نرس�یده اس�ت‪ .‬در روزهای نخس�تین وزارت بیژن نامدار‬ ‫زنگنه مردم میاندواب امیدوار بودند که دولت یازدهم بتواند این پروژه را هر چه س�ریع تر به‬ ‫بهره برداری برس�اند که دولت با کاهش درامدهای نفتی روبه رو ش�د و در ان شرایط طبیعی‬ ‫بود که پروژه احداث پتروشیمی میاندواب با تعویق دوباره روبه رو شود‪.‬‬ ‫در این گزارش‬ ‫به روند احداث و تاثیر این کارخانه بر اقتصاد اذربایجان غربی پرداخته است‪.‬‬ ‫پروژه پتروش��یمی میاندواب همراه با پتروش��یمی‬ ‫مهاباد در س��ال ‪ ۸۳‬به عن��وان طرح های ملی دولت در‬ ‫منطق��ه کلنگ زنی و در س��ال ‪ ۸۴‬نیز زمین مورد نیاز‬ ‫برای اجرای طرح تامین و دیوارکشی شد‪.‬‬ ‫بعد از گذش��ت بیش از ‪ ۷‬س��ال مس��ئوالن به این‬ ‫نتیجه رسیدند که پیمانکار طرح پتروشیمی میاندواب‬ ‫ناکارامد بوده و باید پیمانکار مناس��بی برای این پروژه‬ ‫درنظ��ر گرفته ش��ود‪ .‬از این رو رایزنی ه��ا برای تعیین‬ ‫پیمان��کار جدید اغ��از و اجرای این طرح به ش��رکت‬ ‫پتروش��یمی باختر واگذار ش��د‪ ،‬ولی این واگذاری نیز‬ ‫دوای مشکالت پتروشیمی میاندواب نشد‪.‬‬ ‫ناتوان��ی تامین م��واد اولیه و مش��کالت پیش امده‬ ‫بر س��ر راه اج��رای خط لوله اتیلن غرب کش��ور نیز از‬ ‫جمله دالیل تاخیر در اغاز عملیات اجرایی پتروشیمی‬ ‫میاندواب عنوان می ش��د‪ .‬هرچند اقتص��اد و وضعیت‬ ‫اشتغال میاندواب به نس��بت مهاباد مطلوب نبود ولی‬ ‫ط��رح پتروش��یمی مهاب��اد اجرایی ش��ده و هم اکنون‬ ‫در مراح��ل پایان��ی فاز نخس��ت ق��رار دارد‪ ،‬ولی طرح‬ ‫پتروشیمی میاندواب طرح روی کاغذ با یک تکه زمین‬ ‫خالی ب��ود که مردم همچنان چش��م انتظار اجرای ان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹خصوصی سازی فرمایشی‬ ‫حجت االس�لام روح اهلل بیگ��ی‪ ،‬نماین��ده وقت مردم‬ ‫میان��دواب‪ ،‬ت��کاب و ش��اهین دژ در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی با اش��اره به اینکه پروژه پتروشیمی میاندواب‬ ‫یکی از مطالبات اصلی مردم منطقه از دولت(گذشته)‬ ‫است‪ ،‬به ایس��نا گفت‪« :‬متاسفانه در یک دهه گذشته‬ ‫از کلنگ زنی این طرح تاکنون اقدام جدی در راس��تای‬ ‫اجرای این طرح انجام نشده است‪».‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینکه متاس��فانه خصوصی س��ازی‬ ‫فرمایش��ی صنعت پتروش��یمی کش��ور را با مشکالت‬ ‫فراوانی روبه رو کرد و پروژه پتروش��یمی میاندواب نیز‬ ‫از این قاعده مس��تثنا نش��د‪ ،‬افزود‪« :‬متاسفانه در حال‬ ‫حاضر پروژه پتروشیمی میاندواب همچنان راکد بوده‬ ‫و عملیات اجرایی خاصی برای اجرای طرح انجام نشده‬ ‫است‪».‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه برای جبران توقف یک دهه ای‬ ‫اغاز اجرای عملیات احداث پروژه پتروشیمی میاندواب‬ ‫طرح راه اندازی ش��هرک تخصصی پتروش��یمی در این‬ ‫شهرس��تان به تصویب رسیده است‪ ،‬گفت‪« :‬امیدواریم‬ ‫اعتب��ارات مص��وب ب��رای اج��رای طرح پتروش��یمی‬ ‫میاندواب هر چه س��ریع تر تخصیص یابد‪ .‬مس��ئوالن‬ ‫ملی و اس��تانی باید توجه ویژه ای برای حفظ وضعیت‬ ‫معیشتی مردم داشته باشند‪».‬‬ ‫‹ ‹شهرک صنعتی پتروشیمی در میاندواب‬ ‫مدیرعام��ل وق��ت ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫اذربایجان غربی هم با اعالم اینکه برنامه ریزی های الزم‬ ‫برای راه اندازی شهرک تخصصی ‪ -‬صنعتی پتروشیمی‬ ‫در میاندواب انجام ش��ده‪ ،‬ب��ه مهر گفت‪« :‬این طرح با‬ ‫ه��دف افزایش بهره وری و حفظ ارزش افزوده تولیدات‬ ‫واحدهای پتروشیمی در استان اجرایی می شود‪».‬‬ ‫علی اکبر عس��گری از در دس��ت مطالعه بودن ایجاد‬ ‫شهرک تخصصی‪ -‬صنعتی پتروش��یمی در میاندواب‬ ‫خب��ر داد و اظهار کرد‪« :‬برای ایج��اد و راه اندازی این‬ ‫ش��هرک تخصصی ‪ ۲۰۰‬هکت��ار زمین م��ورد نیاز در‬ ‫میان��دواب تخصیص یافته که با ایجاد این ش��هرک از‬ ‫خام فروشی مواد اولیه جلوگیری می شود‪».‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه امی��د می رود ب��ا احداث و‬ ‫راه ان��دازی ش��هرک تخصصی صنعت پتروش��یمی در‬ ‫میان��دواب م��وازی ب��ا کارخان��ه پتروش��یمی در این‬ ‫شهرس��تان‪ ،‬شاهد رونق تولید در منطقه باشیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«هم اکنون مواد تولیدشده در واحد پتروشیمی ارومیه‬ ‫از اس��تان خارج ش��ده و هیچ ارزش افزوده ای از تولید‬ ‫محصوالت پتروشیمی نصیب استان نمی شود‪».‬‬ ‫مدیرعامل پیش��ین ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اذربایجان غرب��ی با اش��اره به قرار گرفتن فاز نخس��ت‬ ‫پتروش��یمی مهاب��اد در مراح��ل پایان��ی اج��ر ا گفت‪:‬‬ ‫«هم اکنون خط انتقال اتیلن غرب به اس��تان رسیده و‬ ‫مش��کلی از بابت تامین مواد اولیه وجود ندارد‪ ،‬که باید‬ ‫در این راستا به فکر افزایش بهره گیری از ارزش افزوده‬ ‫محصوالت تولیدی این واحدها در استان باشیم‪».‬‬ ‫مجوزه��ای الزم و خرید زمین از س��ال ‪ ۸۴‬اغاز ش��د‬ ‫و مکان یاب��ی ط��رح در اولویت برنامه ه��ا قرار گرفت و‬ ‫پس از بررس��ی های الزم ‪ ۲۳۰‬هکتار در منطقه باروق‬ ‫این شهرستان در س��ال ‪ ۸۴‬خریداری شد و دراختیار‬ ‫مجری ط��رح ق��رار گرف��ت و تاکنون تنه��ا عملیات‬ ‫دیوارکشی‪ ،‬دریافت مجوزهای زیست محیطی و تامین‬ ‫زیرساخت های خدماتی انجام شده است‪.‬‬ ‫کارخانه پتروش��یمی میان��دواب روزان ه هزار تن گاز‬ ‫اتیلن ب��ا ترکیب نم��ک مصرف کرده ک��ه در صورت‬ ‫بهره ب��رداری از ان ب��رای ‪ 2‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬نف��ر به طور‬ ‫مستقیم و ‪۱۰‬هزار نفر به صورت غیرمستقیم در صنایع‬ ‫پایین دست پتروشیمی شغل ایجاد می شود‪.‬‬ ‫صنع��ت پتروش��یمی ای��ران هم اکن��ون نخس��تین‬ ‫صادرکنن��ده پلی اتیل��ن ب��ه اتحادیه اروپ��ا و دومین‬ ‫صادرکنن��ده ای��ن محصول به چین به ش��مار می رود‬ ‫ک��ه در صورت تحقق وعده های مس��ئوالن و به نتیجه‬ ‫رسیدن طرح های پتروشیمی میاندواب و مهاباد استان‬ ‫زرخی��ز اذربایجان غربی با توجه ب��ه ظرفیت های ویژه‬ ‫س��هم قابل توجهی در تامین این ماده اولیه پرطرفدار‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹یک گام بلند‬ ‫تامی��ن م��واد اولیه و خ��وراک پتروش��یمی یکی از‬ ‫بلندترین گام های احداث پتروشیمی به شمار می رود‪.‬‬ ‫بیژن زنگنه اردیبهشت امسال خبر از برداشتن این گام‬ ‫بلند برای پتروشیمی میاندواب را داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ش��اتا‪ ،‬مق��ام ارش��د وزارت نف��ت در‬ ‫مراس��م افتت��اح پتروش��یمی لرس��تان با بی��ان اینکه‬ ‫پتروش��یمی باخت��ر ج��زو مجموعه های��ی اس��ت که‬ ‫س��رمایه گذار ان توانس��ت به تعهدات خود عمل کند‪،‬‬ ‫‹ ‹تخصیص اعتبار ‪ ۱۲۳‬میلیون یورویی‬ ‫اظهار کرد‪« :‬پتروش��یمی لرس��تان یک��ی از بزرگترین‬ ‫پس از گذش��ت چند ماهی از روی کار امدن دولت‬ ‫سرمایه گذاری های کشور است که به جز خط کاویان‪،‬‬ ‫امید‪ ،‬مردم و مس��ئوالن میاندواب موضوع پتروشیمی‬ ‫می تواند خوراک ایالم‪ ،‬اندیمشک‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬کردستان‬ ‫این منطقه را دوباره مطرح کردند تا دولت امید بتواند‬ ‫و میاندواب را تامین کند‪ .‬همچنین بخشی از خط دنا‬ ‫با تدبیری که وعده ان را داده بود‪ ،‬این مشکالت را پس‬ ‫برای گچس��اران را تامین خواهد ک��رد‪ .‬این بزرگترین‬ ‫از گذشت بیش از یک دهه برطرف کند‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاری به ارزش ‪۴۰۰‬میلیون دالر در لرستان‬ ‫فرمان��دار میان��دواب ب��ا اش��اره به اینکه براس��اس‬ ‫است که از نوع فاینانس بوده است‪ ».‬وی افزود‪« :‬وظیفه‬ ‫پیگیری های انجام ش��ده بانک س��په با شرکت باختر‬ ‫مقامات اس��تانی این اس��ت که حتی فروش یک تن از‬ ‫به عنوان مجری طرح پتروش��یمی قراردادهای الزم را‬ ‫محص��والت این مجموعه را به ص��ورت خام به بیرون‬ ‫امضا کرده اند‪ ،‬به ایرنا گفت‪« :‬در این راستا ‪۱۲۳‬میلیون‬ ‫قبول نکنند و ان را به محصوالت صنایع پایین دس��تی‬ ‫یورو از محل منابع صندوق توس��عه ملی‬ ‫تبدیل کرده و از استان خارج کنند‪ ».‬وزیر‬ ‫برای اج��رای این ط��رح تخصیص یافته‬ ‫نفت با بیان اینکه خط اتیلن غرب کش��ور‬ ‫است‪».‬‬ ‫در سال ‪ ۸۱‬مصوب و از عسلویه اغاز شده‬ ‫س��یف اهلل مطلبی با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫و به مهاباد می رسد‪ ،‬گفت‪« :‬این خط هزار‬ ‫متاس��فانه طرح پتروشیمی میاندواب در‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬کیلومتر اس��ت که بعد از مهاباد به‬ ‫طول سال های گذش��ته با کمبود اعتبار‬ ‫میاندواب خواهد رسید‪ ».‬زنگنه بیان کرد‪:‬‬ ‫و مش��کالت پیمان��کاری ب��رای اج��رای‬ ‫«تاکنون مجتمع کرمانش��اه افتتاح شده‪،‬‬ ‫ط��رح روبرو بود‪ ،‬اظهار ک��رد‪« :‬خط لوله‬ ‫هم اکنون نیز لرستان افتتاح شده و امسال‬ ‫پلی اتیلن غرب هم اکنون به شهرس��تان‬ ‫نیز قصد داریم دو خط کردستان و مهاباد‬ ‫بیژن نامدار زنگنه‬ ‫میاندواب رسیده و مشکلی از نظر تامین‬ ‫را افتت��اح کنیم که ب��ا افتتاح این دو خط‬ ‫مواد اولیه وجود ندارد‪ ».‬وی با بیان اینکه پتروشیمی لرستان‬ ‫‪ ۹۶۰‬هزار تن اتیلن به ظرفیت تولید اضافه‬ ‫هم اکن��ون عملی��ات اماده س��ازی زمین یکی از بزرگترین‬ ‫خواهد شد‪ ».‬وی با بیان اینکه امسال یکی‬ ‫ های‬ ‫پتروش��یمی میان��دواب در ح��ال انجام سرمایه گذاری‬ ‫از سال های تاثیرگذار در پتروشیمی کشور‬ ‫که‬ ‫اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪« :‬متاس��فانه ‪ ۲۰‬سال از کشور است‬ ‫اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬هم اکنون تولید کاویان‬ ‫تصویب اجرای این طرح گذشته که باید به جز خط کاویان‪،‬‬ ‫یک میلیون تن اس��ت و تا پایان س��ال به‬ ‫برای اتمام عملیات اجرایی این طرح همه می تواند خوراک‬ ‫‪2‬میلی��ون ت��ن خواهد رس��ید‪ .‬همچنین‬ ‫دستگاه های اجرایی همکاری و هماهنگی ایالم‪ ،‬اندیمشک‪،‬‬ ‫‪۲‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن متانول از کاویان‪،‬‬ ‫کرمانشاه‪ ،‬کردستان‬ ‫الزم را انجام دهند‪».‬‬ ‫یک میلیون و ‪ ۷۰۰‬ه��زار تن کود اوره در‬ ‫و میاندواب را‬ ‫اجرای طرح پتروش��یمی میاندواب در‬ ‫فارس‪ ،‬یک میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار تن پردیس‬ ‫تامین کند‬ ‫س��ال ‪ ۸۳‬به تصویب هی��ات دولت وقت‬ ‫‪ ۲‬و ی��ک میلیون تن از واحدهای دیگر به‬ ‫رس��ید که در این راستا عملیات دریافت‬ ‫مدار می این��د و در مجموع ‪ ۸‬میلیون تن‬ ‫تولید پتروش��یمی به ارزش افزوده ‪۴‬میلیارد دالر اضافه‬ ‫می ش��ود‪ .‬این محصوالت غی��ر از تولیداتی بوده که از‬ ‫برنامه درازمدت ‪۴۰‬میلیارد دالری پتروش��یمی کشور‬ ‫درنظر گرفته شده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت خط اتیلن غرب در توسعه‬ ‫براس��اس وعده های بیژن نامدار زنگن��ه قرار بر این‬ ‫بود که پس از پتروش��یمی مهاباد و اتمام مس��یر خط‬ ‫اتیل��ن غرب نوبت به میاندواب برس��د‪ .‬اهمیت و تاثیر‬ ‫این پروژه در توس��عه و اشتغالزایی برای غرب کشور به‬ ‫حدی بود که حس��ن روحانی برای افتتاح پتروشیمی‬ ‫مهاباد به شخصه وارد عمل شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬رییس جمهوری پ��س از دیدار با‬ ‫مردم شهرس��تان مهاباد و افتتاح این طرح پتروشیمی‬ ‫از بخش��های مختلف این مجموعه صنعتی بازدید کرد‬ ‫و با توضی��ح متخصصان و مس��ئوالن در جریان روند‬ ‫فعالیت ها و محصوالت مجتمع پتروشیمی مهاباد قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫مجتمع پتروشیمی مهابا د به منظور توسعه تولیدات‬ ‫پتروش��یمیایی در کشور و ایجاد کار و اشتغال و تولید‬ ‫مول��د و همچنین توس��عه صادرات پتروش��یمیایی و‬ ‫اس��تفاده بهین��ه از منابع گازی کش��ور و ایجاد ارزش‬ ‫افزوده بر سرمایه های ملی با مشارکت پتروشیمی ایران‬ ‫و سرمایه گذاری بخش خصوصی شکل گرفته است‪.‬‬ ‫همچنی��ن بهره ب��رداری رس��می از ای��ن مجتم��ع‬ ‫پتروش��یمی تحول بزرگی در رفع محرومیت ها خواهد‬ ‫ب��ود و در ای��ن منطق��ه اش��تغال ایجاد خواه��د کرد‪،‬‬ ‫به طوری که در اینده نزدیک می توان ش��اهد توس��عه‬ ‫صنایع پایین دستی پتروشیمی در غرب کشور و ایجاد‬ ‫زیرس��اخت های توس��عه ای در نقاط کمتر توسعه یافته‬ ‫این منطقه بود‪.‬‬ ‫‹ ‹این روزهای میاندواب‬ ‫اکنون در شرایطی که پیش بینی می شود درامدهای‬ ‫نفتی ایران در ماه های اینده افزایش یابد و پتروشیمی‬ ‫مهاباد نیز افتتاح شده‪ ،‬نوبت به وعده قدیمی میاندواب‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬دولت های قبل ب��دون درنظر گرفتن‬ ‫تامین خوراک وعده احداث پتروش��یمی میاندواب را‬ ‫داده بودند و در ش��رایط کنونی ظرفیت ساخت ان به‬ ‫وجود امده اس��ت‪ .‬مدیرعامل پتروشیمی میاندواب به‬ ‫صداوسیما گفت‪« :‬عملیات احداث مجتمع پتروشیمی‬ ‫میاندواب با سرعت خوبی در حال اجراست و هم اکنون‬ ‫‪۲۵‬درصد پیش��رفت دارد‪ ».‬احد مهدوی با اش��اره به‬ ‫نقش بخ��ش خصوصی در راه اندازی این پتروش��یمی‬ ‫گفت‪« :‬این مجتمع با س��رمایه گذاری بخش خصوصی‬ ‫احداث می شود و برای ساخت و تکمیل ان ‪۵۰‬میلیون‬ ‫یورو به ص��ورت ارزی و ‪ ۲‬هزار میلیارد ریال به صورت‬ ‫ریالی‪ ،‬اعتبار درنظر گرفته شده است‪ ».‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه عملیات اجرایی س��اخت این مجتمع از سال ‪۹۴‬‬ ‫تسریع شده است‪ ،‬گفت‪« :‬پیش بینی می شود مجتمع‬ ‫پتروش��یمی در نیمه نخست س��ال ‪ ۹۷‬به بهره برداری‬ ‫برس��د‪ ».‬مدیرعامل پتروشیمی میاندواب تصریح کرد‪:‬‬ ‫«با بهره برداری از ای��ن مجتمع برای ‪ ۲۰۰‬نفر فرصت‬ ‫شغلی فراهم می شود‪ .‬پتروشیمی میاندواب در زمینی‬ ‫به مساحت ‪ ۲۲۰‬هکتار در ‪ ۲۰‬کیلومتری جاده سرچم‬ ‫در حال ساخت بوده و شامل واحد پلی اتیلن سنگین با‬ ‫ظرفیت ‪ ۱۷۵‬هزار تن است‪».‬‬ ‫براس��اس این گزارش‬ ‫راه اندازی پتروشیمی‬ ‫میان��دواب نه تنها ظهور دوباره بارقه های امید در مردم‬ ‫چشم انتظار خواهد بود‪ ،‬بلکه سنگ محکی است پیش‬ ‫روی دول��ت امید ک��ه بتواند برخالف دولت گذش��ته‬ ‫وعده های خود را اجرا کند‪.‬‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪ 28‬اذر ‪ 18 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 18‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 7‬پیاپی ‪1980‬‬ ‫خبر‬ ‫اجرای ‪ ۲‬پروژه عمرانی در الله اباد‬ ‫محمود مرشدی‬ ‫سیدمرتضی حسینی‬ ‫عکس‪ :‬ابوالفضل کیمیایی‬ ‫گزارش‬ ‫فیض اهلل باقری‬ ‫از دهمین نمایشگاه صنعت ارد و نان نشان داد‬ ‫سوداوری سازندگان ماشین االت پخت نان صنعتی‬ ‫نمایش�گاه صنعت ارد و نان ‪۱۶‬‬ ‫تا ‪ ۱۹‬اذر در محل نمایشگاه های‬ ‫بین الملل�ی تهران برگزار ش�د‪.‬‬ ‫در ای�ن نمایش�گاه اخری�ن‬ ‫صفیه رضایی توانمندی ه�ای صنع�ت ن�ان با‬ ‫گروه صنایع کوچک حض�ور ‪ ١٩٦‬ش�رکت داخلی و‬ ‫خارجی از ‪ ١٧‬کش�ور جهان به‬ ‫نمایش گذاشته شد و واحدهای‬ ‫صنعت�ی در دو بخ�ش تولیدکنندگان نان و س�ازندگان‬ ‫دس�تگاه های پخت ن�ان در این نمایش�گاه حضور پیدا‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫اس�تادان س�نگ تراش قدی�م و اس�یابانان که‬ ‫ی�ک ماه در کوه های صخ�ره ای عرق می ریختند و‬ ‫س�نگ های چندصد منی صیقلی را می تراشیدند‬ ‫و انگاه با سلام و صل�وات و قربانی ک�ردن گاو و‬ ‫گوس�فند و به یمن زور ب�ازوی پهلوانان‪ ،‬ان را در‬ ‫اس�یاب نصب می کردند تا روزی خ�ود و مردم را‬ ‫تامی�ن کنند‪ ،‬اگر در دنیای امروز ما حاضر ش�وند‬ ‫هیچ گاه باورش�ان نشود که اس�یاب های امروزی‬ ‫همه یا «چکش�ی» اس�ت یا «والس�ی» و تنها یک‬ ‫اپراتور دستگاه شاید اگر باید زحمت فشردن چند‬ ‫دکم�ه را به خود بدهد ت�ا خروارخروار گندم‪ ،‬ارد‬ ‫ش�ود‪ .‬شاید باورشان نشود که در فضایی گسترده‬ ‫دس�تگاه ها و ماشین االت مجهز اردسازی و تولید‬ ‫نان را می توان تجمیع کرد تا نش�ان داده شود که‬ ‫روزی مردم به برکت صنعت به نحو مطلوب تامین‬ ‫خواهد شد‪ .‬گذش�تگان و اسیابانان قدیمی ما اگر‬ ‫امروزه در دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نان‬ ‫دور هم جمع ش�وند با این حقیقت رو می شوند که‬ ‫تنه�ا هدف تولی�د ارد و نان‪ ،‬تامی�ن نان مصرفی‬ ‫نیس�ت بلکه ارائه دس�تاوردهای نوینی در صنعت‬ ‫نان و ارد اس�ت که بتواند نان را با بهترین کیفیت‬ ‫و کمتری�ن ضایعات و دورریزی به مصرف کنندگان‬ ‫تحویل دهد‪.‬‬ ‫انه��ا می بینن��د ک��ه در این نمایش��گاه اخرین‬ ‫توانمندی های صنعت نان با حضور ‪ ١٩٦‬ش��رکت‬ ‫داخل��ی و خارجی از ‪ ١٧‬کش��ورجهان به نمایش‬ ‫گذاشته شده است‪ .‬به عبارتی ‪ ۱۳۶‬شرکت داخلی‬ ‫و ‪ ۶۰‬ش��رکت خارجی از کشورهای المان‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫یونان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬فرانسه‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬لهستان‪ ،‬سوئد‪،‬‬ ‫جمهوری چک‪ ،‬بلژیک‪ ،‬س��وئیس‪ ،‬روسیه‪ ،‬لبنان‪،‬‬ ‫اسپانیا‪ ،‬هلند و اتریش اخرین فناوری این صنعت‬ ‫را به معرض نمایش گذاش��ته اند‪ .‬همچنین در این‬ ‫نمایش��گاه با وسعت ‪ ۱۴‬هزارمترمربع‪ ۶۰ ،‬شرکت‬ ‫ماش��ین االت پخت نان‪ ۱۰ ،‬ش��رکت تولیدکننده‬ ‫ماشین االت اردسازی‪ ۶ ،‬شرکت تولیدکننده نان‪،‬‬ ‫‪ ۹‬شرکت تولیدکننده ارد‪ ۱۸ ،‬شرکت تولیدکننده‬ ‫بهبوددهن��ده و خمیرمای��ه‪ ۶ ،‬ش��رکت خدمات‬ ‫ازمایشگاهی‪ 5 ،‬شرکت تولیدکننده سیلو و حدود‬ ‫‪ ۷۰‬شرکت فعال در زمینه های دیگر صنعت ارد و‬ ‫نان کشور و تولیدکنندگان نان صنعتی‪ ،‬سازندگان‬ ‫ماشین االت تولید نان‪ ،‬تولیدکنندگان نان شیرین‬ ‫مرش��دی معتق��د اس��ت ک��ه در تولی��د ن��ان‬ ‫و کی��ک‪ ،‬تولیدکنن��دگان و عرضه کنن��دگان‬ ‫چ��ه صنعت��ی و چه س��نتی ‪ ۳‬اصل م��واد اولیه‪،‬‬ ‫تجهی��زات کاف��ه قن��ادی‪ ،‬تولیدکنن��دگان ارد‪،‬‬ ‫ماش��ین االت اس��تاندارد و دانش فن��ی مورد نیاز‬ ‫سازندگان ماش��ین االت اردسازی‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫دخیل هس��تند‪ .‬اگ��ر این فاکتورها رعایت ش��ود‬ ‫خمیرمایه و بهبوددهنده و سازندگان سیلو حضور‬ ‫می ت��وان به تولید نان باکیفیت امیدوار بود‪ .‬از این‬ ‫پیدا کردند‪.‬‬ ‫رو صنعتگ��ران و ماشین س��ازان پخت نان وظیفه‬ ‫ش��اید باور این موضوع برای اس��یابانان سنتی‬ ‫خود می دانن��د که به دنبال افزایش کیفیت بروند‬ ‫سخت باشد اما در نگاهی گسترده تر فرهنگ سازی‬ ‫ت��ا بتوانند دان��ش و فن��اوری روز را در تولیدات‬ ‫و اصالح الگوی تولید و مصرف ارد و نان‪ ،‬افزایش‬ ‫ماش��ین االت و دس��تگاه ها به کار گیرند‪ .‬این روند‬ ‫س��طح فعالیت ه��ای تجاری و س��رمایه گذاری در‬ ‫در خروجی محصول باکیفیت موثر اس��ت به ویژه‬ ‫صنع��ت ارد و نان و حمایتی از احداث و توس��عه‬ ‫اینکه اس��تاندارد ماش��ین االت پخت نان از سال‬ ‫واحده��ای تولید نان صنعتی در کش��ور‪ ،‬حرکت‬ ‫‪ ۱۳۸۵‬اجباری ش��ده اس��ت اما چندان از س��وی‬ ‫سازمان یافته در بخش خصوصی در زنجیره تولید‬ ‫تولیدکنندگان رعایت نمی شود‪.‬‬ ‫و تامین م��واد اولیه تولید نان‪ ،‬بسترس��ازی الزم‬ ‫وی ک��ه تولیدکننده و صاحب کارخانه مرش��د‬ ‫برای ارائه حداکث��ری ظرفیت ها و توانمندی های‬ ‫گوهر در ش��هرک صنعتی خرمدشت نیز است از‬ ‫ش��رکت های داخلی در عرصه ماشین االت صنایع‬ ‫امکان��ات اندک و ضعیف در این ش��هرک صنعتی‬ ‫مرتبط با صنعت ارد و نان و تعامل و همکاری های‬ ‫گالیه می کند‪ .‬مرش��دی معتقد اس��ت که هرچند‬ ‫بیشتر در صنعت ارد و نان کشور از جمله اهداف‬ ‫حضور در ش��هرک های صنعتی ب��رای واحدهای‬ ‫نمایشگاه صنعت ارد و نان است‪.‬‬ ‫تولیدی مزیت هایی دارد اما باید با بیش��تر ش��دن‬ ‫‹ ‹نان های پرطرفدار‬ ‫امکانات زیرساختی زمینه تولید برای‬ ‫چی��زی‬ ‫نخس��تین‬ ‫ب��وی ن��ان‬ ‫صاحبان صنایع روان تر شود‪.‬‬ ‫محمود مرشدی ‪:‬‬ ‫صمیمی‬ ‫جم��ع‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫م��ا‬ ‫اس��ت ک��ه‬ ‫مرش��دی بر اهمیت کیفیت تولید‬ ‫برای توسعه صادرات‬ ‫صنعتگران ن��ان می کش��اند‪ .‬جمعی‬ ‫و رعایت بهداش��ت صنعتی در تولید‬ ‫محصوالت صنعت‬ ‫که یا ماش��ین االت پخت ن��ان تولید‬ ‫نان نیز تاکید کرد‪ .‬اعتقاد او این است‬ ‫نان بیشتر تالش‬ ‫می کنند ی��ا تولیدکننده نان صنعتی‬ ‫ک��ه باید در اینده در کن��ار بازارهای‬ ‫کنیم؛ چرا که اگر‬ ‫قرار باشد بخشی‬ ‫هستند‪ .‬برخی در داخل شهرک های‬ ‫افریقایی و اس��یای میان��ه بازارهای‬ ‫صنعت��ی فعالیت می کنند و برخی در از نمایشگاه صنعت‬ ‫دیگری را نیز در دست بگیریم‪.‬‬ ‫ارد و نان دراختیار‬ ‫‹نان پر زحمت‬ ‫بیرون از مح��دوده انها؛ هرچند حال‬ ‫‹‬ ‫و ه��وای تولید در این صنعت از زبان خارجی ها باشد باید‬ ‫ نظ��رات تولیدکنن��دگان ن��ان ب��ا‬ ‫انها یکسان اس��ت به ویژه اینکه نان بازدیدکنندگان خارجی س��ازندگان ماش��ین االت پخ��ت نان‬ ‫کاالیی اس��تراتژیک اس��ت و هنوز بر نیز در این نمایشگاه متفاوت اس��ت به وی��ژه اینکه برخی‬ ‫طبق سنت قدیمی قداست و حرمت حضور داشته باشند از حض��ور در ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫رضایت دارند‪ ،‬برخی ان را مش��کل و‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫برخی راه حل مش��کالت خود می دانند‪ .‬به عنوان‬ ‫محم��ود مرش��دی‪ ،‬دبیر انجمن ماشین س��ازان‬ ‫نمونه‪ ،‬حم��زه جعفری‪ ،‬تولیدکنن��ده نان فانتزی‬ ‫پخت نان و شیرینی ایران در این نمایشگاه درباره‬ ‫ش��رکت کماج پزان به گسترش صنعت می گوید‪:‬‬ ‫چالش ها و نیازمندی های صنعتگران نان و ارد به‬ ‫کارخانه ما در شهرک صنعتی نظراباد استان البرز‬ ‫گسترش صنعت گفت‪ :‬هنوز ترکش های تحریم بر‬ ‫اس��ت اما مش��کالت ما با واحده��ای صنعتی که‬ ‫پیکر صنعت اس��ت‪ .‬با این حال باید برای توس��عه‬ ‫بیرون از شهرک های صنعتی حضور دارند یکسان‬ ‫ص��ادرات محص��والت صنعت نان بیش��تر تالش‬ ‫اس��ت؛ یعنی حضور در ش��هرک ها مشکالت ما را‬ ‫کنیم؛ چرا که اگر قرار باش��د بخشی از نمایشگاه‬ ‫تسهیل نکرده است‪ .‬جعفری مشکالت کمبود اب‬ ‫صنع��ت ارد و نان دراختیار خارجی ها باش��د باید‬ ‫و بعد مسافت برای تامین مواد اولیه را اصلی ترین‬ ‫بازدیدکنن��دگان خارج��ی نیز در این نمایش��گاه‬ ‫مشکالت واحد صنعتی خود مثال می زند‪.‬‬ ‫حضور داش��ته باش��ند‪ .‬در غیراین صورت تنها به‬ ‫ام��ا س��یدمرتضی حس��ینی‪ ،‬تولیدکنن��ده‬ ‫واردات اکتفا می شود و صادراتی انجام نمی شود‪.‬‬ ‫ماشین االت نان و شیرینی معتقد است که حضور‬ ‫وی اف��زود‪ :‬باید تم��ام تالش ما این باش��د که‬ ‫در ش��هرک های صنعتی به لح��اظ وجود امکانات‬ ‫نمایش��گاه های داخل��ی در صنعت ن��ان و ارد را‬ ‫و زیرس��اخت های تولی��د برای صنعتگ��ران بهتر‬ ‫قوی ت��ر کنیم چرا که در ح��ال حاضر صنعتگران‬ ‫است‪ .‬به ویژه اینکه حضور در شهرک های صنعتی‬ ‫ما توانایی حضور در کش��ورهای خارجی و رقابت‬ ‫برای واحدهای تولیدی که در زمینه ماشین االت‬ ‫با همتایان خود را ندارند‪ .‬از این رو بهتر اس��ت که‬ ‫فعالی��ت می کنن��د س��وداوری دارد چ��را که در‬ ‫بازدیدکنندگان خارجی بیش��تر از نمایشگاه های‬ ‫ش��هرک های صنعتی نیروی کار به سختی جذب‬ ‫داخلی ما دیدن کنند‪.‬‬ ‫می ش��ود و این ن��وع واحدهای صنعت��ی نیز نیاز‬ ‫چندانی به فعالیت یدی و نیروی انسانی ندارند‪.‬‬ ‫حس��ینی با اشاره به اینکه کارخانه اش در ناحیه‬ ‫صنعتی کمالش��هر البرز است به گسترش صنعت‬ ‫گفت‪ :‬در تولید ماشین االت پخت نان که بیش از‬ ‫‪ ۲۰‬نوع هس��تند به حضور نیروی انسانی کمتری‬ ‫نیاز اس��ت از ای��ن رو هزینه های تولی��د نیز کمتر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫هاله حدایق‪ ،‬مدیر «ار انددی» ثمین نان س��حر‬ ‫نیز به گس��ترش صنعت گفت‪ :‬گروه صنعتی نان‬ ‫س��حر هلدینگ��ی متش��کل از ‪ 4‬زیرمجموعه نان‬ ‫س��حر‪ ،‬پیش��رفت پخت س��حر‪ ،‬ثمین نان سحر و‬ ‫مرکز اموزش نان س��حر متش��کل از مدرسه نان‬ ‫و دانش��گاه اس��ت‪ .‬کارخانه نان س��حر در شهرک‬ ‫صنعت��ی نصیر اب��اد و کارخان��ه بهبوددهن��ده و‬ ‫دانش��گاه نیز در شهرک صنعتی صفادشت استان‬ ‫البرز است‪.‬‬ ‫حدایق مزیت ه��ای حضور واحده��ای تولیدی‬ ‫در ش��هرک های صنعتی را در کنار همدیگر بودن‬ ‫واحدهای تولیدی و اس��تفاده از امکانات یکسانی‬ ‫که شامل حال تمامی واحدهای صنعتی می شود‪،‬‬ ‫می داند‪ .‬در مقابل اگر مش��کل و ضعفی نیز پیش‬ ‫اید ش��امل حال تمامی واحدهای صنعتی مستقر‬ ‫در شهرک های صنعتی خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از نواوران‬ ‫یک��ی از دغدغه ه��ای تولیدکنن��دگان صنای��ع‬ ‫کوچ��ک حمای��ت از خالقیت های انها از س��وی‬ ‫مسئوالن است‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه فی��ض اهلل باقری‪ ،‬تولید کننده و‬ ‫مخترع ماشین االت تولید نان به گسترش صنعت‬ ‫گفت‪ :‬از واحده��ای صنعتی نواور که کپی برداری‬ ‫نکرده ان��د باید حمایت ش��ود‪ .‬این درحالی اس��ت‬ ‫که برخی از دس��تگاه های تولی��دی و اختراعی ما‬ ‫کپی ب��رداری می کنند و ما برای اثبات این معضل‬ ‫بای��د هزینه های زیادی را متحمل ش��ویم‪ .‬باقری‬ ‫با اش��اره به اینکه به تازگی قرار اس��ت در شهرک‬ ‫صنعتی بهارس��تان البرز فعالیت کند‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫گس��ترش واحد صنعتی و دریافت امکانات بیشتر‬ ‫در ش��هرک صنعتی زمین دریاف��ت کرده ایم‪ .‬در‬ ‫حال حاضر نیز برای ‪ ۲۰‬نفر اش��تغال مس��تقیم و‬ ‫برای حدود ‪ ۱۰۰‬نفر اش��تغال غیرمستقیم ایجاد‬ ‫کرده ای��م‪ .‬به عالوه اینکه دس��تگاه پخ��ت نان ما‬ ‫دارای ویژگی های��ی اس��ت که باعث ب��اال رفتن‬ ‫کیفیت و کاهش ضایعات نان خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت دهمین نمایشگاه‬ ‫صنعت ارد و نان از دوشنبه ‪ ۱۷‬اذر تا تا ‪ ۱۹‬اذر در‬ ‫محل نمایش��گاه های بین المللی تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫اما جای خالی غرفه اموزشی کاهش ضایعات نان‪،‬‬ ‫حضور بازدیدکنندگان خارج��ی‪ ،‬ارائه کتاب های‬ ‫جام��ع در زمینه ارد و ن��ان و غرفه اموزش پخت‬ ‫نان و شیرینی در این نمایشگاه محسوس بود‪.‬‬ ‫برگزاری کلینیک سیار صنعت در همدان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫هم��دان گف��ت‪ :‬کلینیک س��یار صنعت در ش��هرک‬ ‫صنعتی «ویان» برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان همدان‪ ،‬کیوان‬ ‫گردان با بیان اینکه کلینیک س��یار صنعت با ترکیب‬ ‫استادان و مشاوران باتجربه و متخصص در شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی اس��تان در محل واحدهای صنعتی‬ ‫برگزار می ش��ود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬کلینیک سیار صنعت در‬ ‫شهرک صنعتی ویان با اهداف افزایش بازدهی تولید‬ ‫و کاهش هزینه ها‪ ،‬توس��عه بازار داخلی‪ ،‬س��اماندهی‬ ‫وضعیت حسابداری شرکت ها‪ ،‬حل مشکالت مرتبط با‬ ‫تامین اجتماعی‪ ،‬حل مشکالت مرتبط به اداره مالیات‪،‬‬ ‫مکانیزه کردن فرایندها و تجهیزات تولید(اتوماسیون‬ ‫اداری و صنعت��ی) و حل مش��کالت مرتبط با نیروی‬ ‫انسانی برگزار شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در هر حوزه کارشناسان از دستگاه‬ ‫اجرای��ی مربوط نیز حضور دارن��د‪ ،‬افزود‪ :‬نمایندگانی‬ ‫از اداره کل ام��ور مالیاتی‪ ،‬تامین اجتماعی‪ ،‬س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و دیگر س��ازمان های مربوط‬ ‫به فراخور نیاز واحدهای صنعتی در کنار کارشناسان‬ ‫و مش��اوران خبره حضور دارند تا مشکالت واحدهای‬ ‫صنعتی را در محل برطرف کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫هم��دان گفت‪ :‬پی��ش از این کلینیک س��یار صنعت‬ ‫در ش��هرک صنعت��ی بوعلی و س��ومین نمایش��گاه‬ ‫توانمندی های صنایع کوچک اس��تان همدان حضور‬ ‫یافته و با استقبال خوب صنعتگران روبه رو شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران از اجرای ‪۲‬‬ ‫پروژه عمرانی در ناحیه صنعتی الله اباد با هزینه ‪ 2‬هزار و ‪200‬‬ ‫میلیون ریال خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی مازندران‪ ،‬س��یدمصطفی موسوی گفت‪:‬‬ ‫ناحی��ه صنعت��ی الله اباد با توج��ه به موقعیت مناس��ب و قرار‬ ‫گرفتن در جاده مواصالتی امل به بابل‪ ،‬دارای ش��رایط مناسب‬ ‫سرمایه گذاری است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران افزود‪ :‬ناحیه‬ ‫صنعتی الله اباد در زمینی به مساحت ‪ ۲۸‬هکتار ایجاد شده که‬ ‫‪ ۲۰‬هکتار ان زمین صنعتی است‪.‬‬ ‫موسوی افزود‪ :‬تاکنون ‪ ۳۲‬قرارداد با سرمایه گذاران در ناحیه‬ ‫صنعتی الله اباد منعقد شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اج��را و تکمیل زیرس��اخت ناحیه صنعتی‬ ‫الله اب��اد تصریح کرد‪ :‬پروژه هدایت اب های س��طحی به طول‬ ‫‪ ۳۰۰‬متر و زیرس��ازی ‪ ۱۶۰۰‬مترمربع و ب��ا هزینه ای افزون بر‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬میلیون ریال انجام شده است‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫مازن��دران اظهار کرد‪ :‬پروژه ایس��تگاه تقلیل فش��ار گاز ناحیه‬ ‫صنعتی الله اباد نیز با هزینه ‪ ۸۰۰‬میلیون ریال انجام شده است‪.‬‬ ‫موس��وی بیان کرد‪ :‬با اجرا و تکمیل زیرساخت های مناسب‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‪ ،‬ش��اهد پویای��ی‪ ،‬رونق تولید و‬ ‫ایجاد اش��تغال پایدار در واحدهای تولیدی و صنعتی و توسعه‬ ‫اقتصادی استان خواهیم بود‪.‬‬ ‫راهکارهای ارتقای شهرک های‬ ‫صنعتی اذربایجان شرقی‬ ‫ک صنعتی‬ ‫در نشستی با حضور مدیران عامل دو شرکت شهر ‬ ‫اس��تان تهران و اذربایجان ش��رقی راهکارهای ارتقای وضعیت‬ ‫شهرک های صنعتی بررسی شد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی اذربایجان ش��رقی‪ ،‬فرایند مدل س��ازی‬ ‫فناوری توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی‪ ،‬طرح های زیربنایی‬ ‫و توس��عه صنایع کوچک با رویکرد اقتص��اد مقاومتی و نواحی‬ ‫صنعت��ی ‪ -‬تخصصی صنفی از جمله موضوعات مورد بررس��ی‬ ‫در این نشس��ت بود که از سوی مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی تهران مطرح شد‪.‬‬ ‫محمدرضا قاهری بدر‪ ،‬مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫تهران افزود‪ :‬تجدیدنظر اساسی در امور شهرک سازی به منظور‬ ‫حذف هزینه های اضافی و بکارگیری شیوه های نوین در دستور‬ ‫کار شرکت شهرک های صنعتی تهران قرار دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا ارائه گزارش��ی از عملکرد ش��رکت متبوعش‪ ،‬ایجاد و‬ ‫توس��عه صنعت شبیه س��ازی را از مولفه های مهم دستیابی به‬ ‫اهداف ش��رکت ش��هرک های صنعتی در کاه��ش هزینه های‬ ‫اجرایی عنوان کرد‪.‬‬ ‫سید مرتضی نیرومند اسکویی مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اذربایجان شرقی نیز با ارائه گزارشی از وضعیت کنونی‬ ‫پروژه ه��ای عمران��ی این ش��رکت درباره اقدامات مش��ترک با‬ ‫قاهری بدر هم اندیشی کرد‪.‬‬ ‫بهره برداری از نیروگاه برق‬ ‫در شهرک صنعتی جویبار‬ ‫معاون فنی ش��رکت شهرک های صنعتی مازندران از احداث‬ ‫شبکه ‪ ۲۰‬کیلوولت برق در شهرک صنعتی جویبار خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی مازندران‪ ،‬یاس��ر امینی گفت‪ :‬این پروژه‬ ‫به منظ��ور تامین ب��رق پایدار و تقوی��ت ولتاژ‪ ،‬افزای��ش پایدار‬ ‫خطوط برق رسانی و در راستای کاهش تلفات انرژی و حمایت‬ ‫از واحدهای تولیدی در ش��هرک صنعتی جویبار عملیاتی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون فنی ش��رکت ش��هرک های صنعتی مازن��دران افزود‪:‬‬ ‫برای اجرای پروژه ش��بکه برق ‪ ۲۰‬کیلوولت به طول ‪ ۴۰۰‬متر‪،‬‬ ‫‪۲0۰‬میلیون ریال هزینه شده است‪.‬‬ ‫امینی بیان کرد‪ :‬تامین برق پایدار و تقویت تولید از مهم ترین‬ ‫اهداف ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی در اج��رای پروژه های‬ ‫برق رسانی است‪.‬‬ ‫بازدید فرماندار کالله از ناحیه‬ ‫صنعتی «دهنه» استان گلستان‬ ‫فرمان��دار شهرس��تان کالله به هم��راه مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان گلس��تان از ناحیه صنعتی دهنه‬ ‫بازدی��د ک��رد‪ .‬به گزارش گس��ترش صنعت به نق��ل از روابط‬ ‫عمومی ش��رکت شهرک های صنعتی گلستان‪ ،‬نصرت برزگر در‬ ‫این بازدید بر رفع مشکالت واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر‬ ‫در ناحیه صنعتی دهنه تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی خواستار اهتمام و توجه ویژه برای رفع مشکالت و توسعه‬ ‫و رونق کس��ب وکار در منطقه با فعال شدن این ناحیه صنعتی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان نیز در‬ ‫این بازدید گفت‪ :‬تمهیدات الزم برای رفع مش��کالت احتمالی‬ ‫و فعلی شهرک های صنعتی کالله درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫حجت اله خلی��ل زاده صورتی اظهار کرد‪ :‬از همه تالش��گران‬ ‫عرص��ه صنع��ت تقاضا داری��م تا با نیازس��نجی و ب��ا توجه به‬ ‫ظرفیت ه��ای موجود در منطق��ه‪ ،‬اقدام به اح��داث واحدهای‬ ‫صنعتی کنند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 28‬اذر ‪ 18 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 18‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 7‬پیاپی ‪1980‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫گزارش‬ ‫از ائل گلی تا بازار های جهانی‬ ‫«خاطرات کودکی من در یک کارگاه کوچک قندریزی در یکی‬ ‫از خیابان های قدیمی ش��هر تبریز شکل گرفته است‪ .‬پدر من در‬ ‫ان کارگاه‪ ،‬ش��کر سفید را به قند قالب گیری شده تبدیل می کرد‬ ‫و یکی از تفریحات ما در ان روز ها پرس��ه زنی الی دس��ت و پای‬ ‫کارگران و خوردن ش��کر های سابیده ش��ده بود‪ .‬ان زمان هرگز‬ ‫پیش بینی نمی کردم که کودکی ام در کارگاه کوچکی می گذرد که‬ ‫قرار اس��ت روزی یکی از بزرگ ترین واحد های تولید مواد غذایی‬ ‫در خاورمیانه شود‪».‬‬ ‫انطور که بهاره بدیعی می گوید؛ این کارگاه کوچک شکرسابی‬ ‫در خیابان «کهنه» تبریز که بعد ها نخستین محصول «شکر پنیر»‬ ‫خ��ود را روانه بازار تبریز کرد‪ .‬تولی��دی نجاتی که با نام تجاری‬ ‫«اناتا» شناخته می شود‪ ،‬یکی از قدیمی ترین تولیدکنندگان تافی‬ ‫و شکالت های کرم دار در کشورمان است‪.‬‬ ‫ح��اال محص��والت دیگری ه��م با ن��ام اناتا در بازار به چش��م‬ ‫می خورند‪ ،‬از ویفر و بیس��کویت گرفته تا انواع نوشیدنی اما شاید‬ ‫هیچ یک از این محصوالت نتوانس��ته به ان��دازه تافی های اناتا در‬ ‫دل های ایرانی جا باز کند‪.‬‬ ‫‹ ‹رنگ وبوی یک کسب وکار خانوادگی‬ ‫خانواده س��الک نجات س��ال ها پیش از انکه فرزندش��ان علی‪،‬‬ ‫ایده راه اندازی کارخانه تولید ابنبات و تافی را در سر بپروراند‪ ،‬از‬ ‫کار قند و ش��کر و شیرینی سررشته داشتند و در کارگاه کوچک‬ ‫خود در تبریز به این تجارت مشغول بودند‪ .‬اگر در پی پیدا کردن‬ ‫نخس��تین روز هایی باش��یم که یک کارگاه کوچک قندسازی در‬ ‫نزدیک خانه خانواده س��الک نج��ات راه ان��دازی و بعد ها همین‬ ‫کارگاه الگوی راه اندازی کارخانه ابنبات س��ازی اناتا ش��د‪ ،‬باید به‬ ‫س��ال ‪ 1316‬بازگردیم‪ .‬زمانی که علی سالک نجات تنها کودکی‬ ‫‪ 4‬س��اله بود‪ ،‬کارگران را می دید که چگونه کله های بزرگ قند را‬ ‫روی گاری به بازار تبریز می برند‪ .‬بعد ها این کارگاه رونق بیشتری‬ ‫گرفت و محصول ش��کر پنیر که همان ش��یرینی س��نتی شمال‬ ‫غرب ایران اس��ت‪ ،‬به تولیدات ان اضافه ش��د‪ .‬محصوالت کارگاه‬ ‫به مرور در بازار بومی بیش��تر ش��ناخته می ش��دند و این مسئله‬ ‫انگیزه الزم برای گسترش این تجارت خانوادگی را بیشتر می کرد‪.‬‬ ‫عالقه مندی به امتداد کس��ب وکار کوچک خانواده‪ ،‬بیش از همه‬ ‫ذهن علی را که پس��ر ارش��د خانواده بود‪ ،‬درگیر کرد و او پس از‬ ‫پایان درس و مدرسه مصمم شد تا رنگ وبوی تازه ای به ان بدهد‪.‬‬ ‫‹ ‹قدم های بلند به سمت صنعتی شدن‬ ‫س��ال ‪ 1346‬مصادف با زمانی است که برای نخستین بار گروه‬ ‫تولیدی نجات��ی‪ ،‬کارگاه بزرگی در جاده ائل گلی تبریز خریدند و‬ ‫کارگاه کوچ��ک خیابان کهنه جای خود را به زمین و س��وله ای‬ ‫ن گام های‬ ‫ن دوران را نخس��تی ‬ ‫چنده��زار متری داد‪ .‬می ت��وان ای ‬ ‫کس��ب وکار خاندان نجاتی به سوی صنعتی شدن نامید‪ .‬از سال‬ ‫‪ 1351‬توسعه چشمگیر این کارگاه اغاز شده و در مدت کوتاهی‪،‬‬ ‫تعداد خطوط تولید به چن��د برابر افزایش یافت‪ .‬پس از ان علی‬ ‫سالک نجات این امکان را به دست اورد که فروشگاهی را هم در‬ ‫یکی از خیابان های تبریز دایر کند و محصوالت خود را بفروشد‪.‬‬ ‫البته نش��ان اناتا به طور رسمی در سال ‪ 1353‬به ثبت رسید‬ ‫و با بهره گیری از ماش��ین االت خارجی و دس��تگاه های س��اخت‬ ‫بیس��کویت و ابنبات‪ ،‬بار دیگر سرعت بیش��تری به رشد تجارت‬ ‫خود بخشید‪ .‬به دنبال استقبال مردم تبریز و بعد از ان شهر های‬ ‫دور و نزدیک ایران‪ ،‬خانواده س��الک نجات مصمم شدند که یک‬ ‫کارخانه بزرگ برای تولید انواع تافی و ش��کالت تاس��یس کنند‪.‬‬ ‫علی س��الک نجات قبل از هر چیز نام گ��روه صنعتی نجاتی را به‬ ‫ثبت رس��اند و زمینی برای راه اندازی کارخانه در تبریز خرید‪ .‬به‬ ‫فاصله یک سال‪ ،‬خط تولید مکانیزه بیسکویت و ویفر در این محل‬ ‫نصب و راه اندازی ش��د‪ .‬در پی ان هم نخستین گروه از تولیدات‬ ‫بیس��کویت ویفر با نشان اناتا به بازار س�لام کردند‪ .‬در ان زمان‪،‬‬ ‫ه��م کارگاه قندریزی‪ ،‬ه��م کارگاه ابنبات‪ ،‬تاف��ی و هم کارخانه‬ ‫بیسکویت و ویفر درحال فعالیت بودند‪ .‬استقبال بی سابقه بازار از‬ ‫نش��ان اناتا باعث شد در مدت کوتاهی‪ ،‬شعبه های فروش شرکت‬ ‫نیز افتتا ح ش��ود و تنها ‪ 3‬سال از اغاز تولید مکانیزه بیسکویت و‬ ‫ویفر این نشان می گذشت که صادرات اناتا به کشور های همجوار‬ ‫نیز اغاز ش��د‪ .‬طولی نکشید تا گروه صنعتی نجاتی دریابد برای‬ ‫توس��عه نش��ان اناتا نیازمند تمرکز روی تولیدات خود اس��ت‪ .‬به‬ ‫همی��ن دلیل کارگاه قندریزی از مجموع��ه گروه صنعتی نجاتی‬ ‫جدا و ماش��ین االت ابنبات و تافی هم از کارگاه ائل گلی به محل‬ ‫کارخانه منتقل شد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 62‬خط تولید شکالت اناتا نیز خریداری و نصب‬ ‫شد‪ .‬در این دوره گروه صنعتی نجاتی همچنان به تولید انواع‬ ‫بیس��کویت‪ ،‬ابنبات و تافی ادامه می داد‪ ،‬اما به دلیل وضعیت‬ ‫اقتصادی دوران جنگ توسعه چشمگیری نداشت‪ .‬تنها کاری‬ ‫که خانواده سالک نجات در ان دوران در انجامش موفق شدند‪،‬‬ ‫زنده نگه داش��تن چراغ کارخانه بود‪ .‬با وجود انکه تولیدات تا‬ ‫س��ال ‪ 68‬به ش��دت کاهش پیدا کرده بود‪ ،‬اناتا کج دارومریز‬ ‫ب��ه حیات خود ادامه م��ی داد‪ .‬در این س��ال همزمان با اتمام‬ ‫جنگ‪ ،‬محمدرضا و محمدجواد‪ ،‬فرزندان علی س��الک نجات‪،‬‬ ‫ک��ه در ط��ول دوران کودکی و تحصیل‪ ،‬در کن��ار پدر با خم‬ ‫و چ��م تولید و اداره این مجموعه اش��نا ش��ده بودند‪ ،‬به طور‬ ‫رس��می به گروه صنعتی نجاتی پیوستند و انقالبی در توسعه‬ ‫اناتا به وقوع پیوست‪ .‬این کسب وکار خانوادگی در همان سال‬ ‫خطوط تولید مکانیزه برای تولید انواع تافی س��اده و مغزدار‪،‬‬ ‫بیسکویت ساده و کرم دار‪ ،‬ویفر ساده و شکالتی و انواع ابنبات‬ ‫در بس��ته بندی های بسیار متنوع را راه اندازی کرده و بالفاصله‬ ‫پس از ان‪ ،‬محصوالت خود را به اروپای ش��رقی‪ ،‬اسیای میانه‬ ‫و کشور های تازه استقالل یافته صادر کرد‪ .‬از ان روز ها تا امروز‪،‬‬ ‫ل حداقل یک خط تولید به مجموعه امکانات و حداقل‬ ‫هر سا ‬ ‫یک محصول به مجموعه محصوالت ش��رکت اضافه و در حال‬ ‫حاضر مجموعه بزرگ اناتا همچنان به صورت خانوادگی اداره‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫منبع‪« :‬هفته نامه شنبه» ‪20‬اذر ‪95‬‬ ‫مرضیه سنوئی محصل‬ ‫گفت وگو با مرضیه سنوئی محصل‪ ،‬مدیرعامل شرکت اکسیر گل سرخ‬ ‫صادقانه تالش کردیم‬ ‫که حرفی نو داشته باشد‪ ،‬اما شرکت هایی که رویکرد‬ ‫زینب عبدی‪-‬صنایع کوچک‪ :‬مرضیه س�نوئی محصل پیش از اینکه شرکت خود را تاسیس‬ ‫دانش بنی��ان ندارند‪ ،‬تولید خود را به صورت س��نتی‬ ‫کند‪ ،‬س�ال ها تجربه کار در کارخانه های مختلف را داش�ته اس�ت‪ ،‬اما نارضایتی از محیط های‬ ‫انجام می دهند که درحال حاضر مورد پس��ند جامعه‬ ‫کاری و عالق�ه ب�ه گیاهان دارویی س�بب می ش�ود ش�غل ثابت خ�ود را رها کند و ش�رکت‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫دانش بنیان اکس�یر گل سرخ را در استان خراس�ان رضوی تاسیس کند؛ شرکتی که برای هر‬ ‫€ €ش�ما پیش از این ش�غل ثاب�ت در کارخانه‬ ‫بخشی سازوکار مکتوب دارد و خیلی دقیق‪ ،‬با برنامه و قانونمند پله پله پیش می رود‪.‬‬ ‫داشتید و برای تاسیس شرکت خود شغلتان را‬ ‫رها کردید‪ .‬نگران نبودید با به نتیجه نرس�یدن‬ ‫کار شرکت‪ ،‬متضرر شوید؟‬ ‫و حمایت های پارک بهره مند ش��دیم‪ .‬براساس طرح‬ ‫€ €شرکت اکسیر گل سرخ از چه سالی تاسیس‬ ‫به ط��ور طبیعی در ابتدای کار خالها و مش��کالتی‬ ‫فناوران��ه ای ک��ه داش��تیم‪ ،‬در مرکز رش��د پذیرفته ‬ ‫شد و در چه حوزه هایی فعالیت می کند؟‬ ‫وجود داش��ت‪ ،‬ام��ا زمانی که عش��ق و عالقه به کار‬ ‫ش��دیم و انه��ا هم به ص��ورت پلکان��ی‪ 30 ،‬میلیون‬ ‫م��ا این ش��رکت را در س��ال ‪ 84‬با ه��دف کمک‬ ‫وجود داشت ه باشد و تجربه و اعتمادبه نفس کافی هم‬ ‫تومان دراختیار ما گذاشتند و دستگاه‬ ‫به س�لامت مردم تاس��یس کردیم‪ .‬در این ش��رکت‬ ‫ضمیمه ش��ود‪ ،‬در هر کاری می شود به‬ ‫س��اختیم‪ .‬کم ک��م توانس��تیم از محل‬ ‫فراورده ه��ای گیاه��ی‪ ،‬داروی��ی و طبیعی س��اخته‬ ‫خوبی پیش رفت و من هم خوشبختانه‬ ‫برای ساخت هر‬ ‫فروش درامد کسب کنیم و با اعتباری‬ ‫می ش��ود ک��ه ه��م در م��واد دارویی و ه��م در مواد‬ ‫از این فاکتورها بی بهره نبودم‪.‬‬ ‫محصولی باید از‬ ‫که به دس��ت اورده بودیم‪ ،‬وام گرفتیم‪.‬‬ ‫ارایشی‪-‬بهداشتی از انها استفاده می کنند‪ .‬محصوالت‬ ‫€پی�ش از ای�ن گفتید‬ ‫€‬ ‫دارو‬ ‫پس از ‪ 4‬س��ال که طرح تجاری ش��د‪ ،‬سازمان غذا و‬ ‫ما می تواند جایگزین خوبی برای مواد شیمیایی باشد‬ ‫ک�ه در برخی کارخانه ه�ا رفتارهای‬ ‫دیگر محیط کوچک پ��ارک جوابگوی مجوز بگیریم و این‬ ‫که روی س�لامت مردم اثر سوء دارد‪ .‬این محصوالت‬ ‫مناسبی ازسوی مدیران نمی دیدید‪.‬‬ ‫فرایند برای ما که در‬ ‫نیازهای م��ان نبود‪ .‬ب��ه همین دلیل در‬ ‫طبیعی و استخراج شده از گیاهان دارویی هستند‪ .‬ما‬ ‫ای�ا از وقت�ی مدیرعاملی ش�رکت‬ ‫تهران مستقر نبودیم‪،‬‬ ‫ک صنعتی توس محلی را خریدیم‬ ‫شهر ‬ ‫اس��انس ها و عصاره هایی تولید می کنیم که به عنوان‬ ‫اکسیر گل س�رخ را برعهده دارید‪،‬‬ ‫سخت و نفس گیر و‬ ‫و مستقر شدیم‪.‬‬ ‫طعم دهنده موادغذایی استفاده می شود برای مثال در‬ ‫هزینه بر بوده است‪ .‬از رفت�ار تبعیض امی�زی مش�اهده‬ ‫لبنیات‪ .‬بعضی عصاره های خوراکی مان هم برای مواد‬ ‫€ €چطور توانس�تید ب�ازار فروش انجا که به دلیل قرار کرده اید؟‬ ‫شما‬ ‫رقابتی‬ ‫ های‬ ‫ت‬ ‫مزی‬ ‫کنید؟‬ ‫پیدا‬ ‫غذای پروتئینی مثل سوس��یس‪ ،‬کالباس‪ ،‬همبرگر و‬ ‫نخستین نیروهای شرکت‪ ،‬دخترهای‬ ‫گرفتن کارخانه در‬ ‫چه بود؟‬ ‫انواع س��س ها کاربرد دارد‪ .‬همچنی��ن عصاره هایی را‬ ‫شهرستان ما را کمتر خودم بودن��د و نیروهای بع��دی که به‬ ‫برای مواد ارایش��ی مثل صابون‪ ،‬کرم و ش��امپو مورد‬ ‫بزرگ ترین مشکل هر شرکتی فروش می شناختند‪ ،‬گرفتن هر جمع ما اضافه شدند هم حکم بچه های‬ ‫اس��تفاده قرار می دهیم‪ .‬از عصاره های دارویی تولید‬ ‫اس��ت و ش��رکتی می توان��د در بازار به پروانه حدود یک سال خودم را داشتند‪ ،‬خوشبختانه چون سنم‬ ‫ش��رکت اکسیر گل س��رخ نیز برای ساخت داروهای‬ ‫حیات خ��ود ادامه دهد که هم کیفیت طول کشید‪ ،‬درحالی که باالس��ت و حکم مادر بسیاری از بچه ها‬ ‫گیاهی استفاده می شود‪.‬‬ ‫باالیی داش��ته باش��د و هم محصولش شرکت های مستقر در را دارم هم��ه به من احت��رام می گذارند‬ ‫€ €چطور ش�د ک�ه به فکر تاس�یس ش�رکت‬ ‫را با قیمت رقابت��ی عرضه کند‪ .‬تالش پایتخت بسیار راحت تر بنابراین در این مدت مشکلی نداشتم‪.‬‬ ‫افتادید؟‬ ‫و جدی��ت هم که چاش��نی کار ش��ود‪ ،‬و سریع تر مجوزهای � چه س�ازوکاری برای جذب نیرو‬ ‫الزم را دریافت‬ ‫ش��رکت می تواند به موفقیت برسد‪ .‬ما‬ ‫من پیش از ای��ن تجربه کار در چندین کارخانه را‬ ‫داری�د؟ مش�کل مهاج�رت نیروی‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫هم توانستیم با قیمت رقابتی و کیفیت‬ ‫داشتم و انجا متوجه این مطلب شدم که نگاه برخی‬ ‫انس�انی ه�م داش�ته اید؟ اینکه به‬ ‫باال بخشی از بازار را به دست اوریم‪.‬‬ ‫مدیران عامل و مدی��ران بخش های مختلف کارخانه‬ ‫شرکت های بزرگتر بروند یا به خارج‬ ‫€ €شما در این شرکت دانش بنیان‬ ‫نس��بت به خانم ها خوب نیس��ت‪ .‬به این فکر افتادم‬ ‫از کشور مهاجرت کنند؟‬ ‫چه مشکالتی دارید که شرکت تولیدی معمولی‬ ‫که خودم ش��رکتی را تاس��یس کنم و بتوانم تعدادی‬ ‫ما برای هر قس��متی همچنین ب��رای انتخاب نیرو‬ ‫با انها مواجه نیست؟‬ ‫از خانم ها را حمایت و برای ش��ان ش��غل ایجاد کنم‪.‬‬ ‫س��ازوکار مکتوب داریم‪ .‬افراد متقاضی مورد سنجش‬ ‫یک ش��رکت دانش بنیان برای همه اب��زار تولید و‬ ‫از انج��ا که ش��یمی خوانده ام و بس��یار عالقه مند به‬ ‫ق��رار می گیرند و ب��ا انها مصاحبه می ش��ود‪ .‬پس از‬ ‫ف��روش خود برنامه دارد‪ .‬از ان مهم تر طرح توس��عه‬ ‫گیاهان دارویی بودم‪ ،‬ش��رکت اکس��یر گل س��رخ را‬ ‫ان یک ماه هم به ش��کل ازمایش��ی مش��غول به کار‬ ‫است؛ چیزی که در شرکت های دانش بنیان روی ان‬ ‫تاسیس کردم‪.‬‬ ‫می شوند‪ .‬خوش��بختانه به ندرت پیش امده که کسی‬ ‫بس��یار تاکید دارند‪ .‬این دست شرکت ها تالش دارند‬ ‫€ €سرمایه اولیه را چطور تامین کردید؟‬ ‫پس از طی دوره یک ماهه‪ ،‬مناس��ب شناخته نشود‪.‬‬ ‫هرسال محصولی فناورانه تولید و به بازار عرضه کنند‬ ‫در ابتدای کار سرمایه خاصی نداشتیم و از کمک ها‬ ‫در اصل انهایی ماندگار می شوند که می توانند خود را‬ ‫ایران‪ ،‬دومین تولیدکننده صنعت سنگ‬ ‫نایب رییس و دبیر کانون صنعت سنگ کشور گفت‪ :‬ایران پس از چین‬ ‫دومین تولید کننده و صرف کننده صنعت سنگ در دنیا است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬خداداد غیاثوند در نشس��ت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان‬ ‫لرس��تان اظه��ار کرد‪ :‬با رکود اقتصادی در کش��ور‪ ،‬صنعت س��نگ رکود‬ ‫پیدا می کند‪ .‬غیاثوند اظهار کرد‪ :‬در ‪ 2‬س��ال گذش��ته بی��ش از ‪20‬هزار‬ ‫تن در صنعت س��نگ کشور تعدیل نیرو داشته ایم در حالی که با حمایت‬ ‫و فعالیت صنعت س��نگ‪160 ،‬هزار اش��تغال در عرصه سنگ در کشور از‬ ‫بحران بیکاری و تعدیل نیرو نجات پیدا می کند‪ .‬نایب رییس و دبیر کانون‬ ‫صنعت س��نگ کش��ور افزود‪ :‬با ظرفیت و رشد صنعت سنگ در لرستان‪،‬‬ ‫این اس��تان به عنوان ازمایشگاه صنعت س��نگ معرفی می شود‪ .‬غیاثوند‬ ‫رفع مشکل صادرات و سنجش بازار قبل از تولید را باعث افزایش فروش‬ ‫س��نگ دانست و گفت‪ :‬واحدهای تولیدی به لحاظ حجم کوچک هستند‬ ‫و برای رش��د و افزایش تولید این واحدهای صنعتی به متولی نیاز دارند‪.‬‬ ‫نایب رییس و دبیر کانون صنعت سنگ کشور با تاکید بر لزوم رفع مشکل‬ ‫صادرات و فروش س��نگ افزود‪ :‬ارزش افزوده یکی از مش��کالت اساس��ی‬ ‫صنعت س��نگ اس��ت که باید به خوبی برطرف ش��ود‪ .‬غیاثوند بیان کرد‪:‬‬ ‫سازمان نظام مهندسی و س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در استاندارد‬ ‫کردن مواد اولیه باید اقدامات بیشتری داشته باشند‪.‬‬ ‫با محیط این ش��رکت وفق دهند‪ .‬ما به صورت مرتب‬ ‫با نیروها گفتمان داریم و رفتاری که با انها می ش��ود‬ ‫و امکان��ات مالی که در اختیارش��ان ق��رار می گیرد‪،‬‬ ‫زمین��ه ای را فراه��م کرده که کمتر کس��ی به دلیل‬ ‫نارضایتی مجموعه را ترک کند‪.‬‬ ‫€ €درح�ال حاض�ر چ�ه مش�کالتی داری�د و‬ ‫می خواهی�د در چ�ه زمینه هایی به ش�ما توجه‬ ‫بیشتری شود؟‬ ‫مش��کل خاصی حس نمی کنم‪ .‬درهر حال حمایت‬ ‫از شرکت های دانش بنیان اتفاق خوبی است؛ حاال چه‬ ‫این کمک مادی باش��د و چه معنوی‪ .‬خوشبختانه به‬ ‫م��ا هم از این بابت کمک ش��ده اس��ت و در مقاطع‬ ‫مختلف م��ورد حمایت قرار گرفته ایم‪ .‬حدود یک ماه‬ ‫قبل از طرف اس��تانداری از من درخواست کردند که‬ ‫در ش��ورای اداری شان شرکت کنم و صحبتی داشته ‬ ‫باش��م به عنوان شرکتی که توانسته اقتصاد مقاومتی‬ ‫را عملی کند‪ .‬حضور من در مقابل مس��ئوالن استان‬ ‫و مورد تشویق قرار گرفتن‪ ،‬باعث مطرح شدن نشان ‬ ‫تجاری من می ش��ود‪ .‬ان زمان هم که در پارک علم‬ ‫و فناوری مس��تقر بودیم‪ ،‬مس��ئوالن ب��رای بازدید از‬ ‫ش��رکت ما می امدند و همین حمایت ها موجب شده‬ ‫که بتوانیم رش��د کافی داش��ته باشیم‪ .‬یکی از دالیل‬ ‫توجه همیشگی مسئوالن به این شرکت پایبندی به‬ ‫قوانین و کیفیت باالی محصوالت اس��ت؛ ما همیشه‬ ‫در زمین��ه پرداخت مالیات‪ ،‬بیم��ه کارکنان‪ ،‬دریافت‬ ‫مجوزه��ای الزم برای تولید محص��ول و‪ ...‬توجه الزم‬ ‫را داش��ته ایم‪ .‬از طرفی صادقانه زحمت کشیده ایم و‬ ‫اگر بنابر طرح توجیهی که ارائه دادیم‪ ،‬وامی دریافت‬ ‫کرده ای��م‪ ،‬وام را در همان راه خرج کرده ایم و به فکر‬ ‫جمع کردن سود بیشتر برای خود نبوده ایم‪.‬‬ ‫€ €دوری از پایتخت برای شما چه مشکالتی را‬ ‫به وجود اورده است؟‬ ‫ما برای س��اخت هر محصولی باید از س��ازمان غذا‬ ‫و دارو مج��وز بگیری��م و این فرایند ب��رای ما که در‬ ‫تهران مستقر نبودیم‪ ،‬س��خت و نفس گیر و هزینه بر‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬از انجا که به دلیل قرار گرفتن کارخانه‬ ‫در شهرس��تان ما را کمتر می ش��ناختند‪ ،‬گرفتن هر‬ ‫پروان��ه حدود یک س��ال ط��ول کش��ید‪ ،‬درحالی که‬ ‫ش��رکت های مس��تقر در پایتخت بس��یار راحت تر و‬ ‫سریع تر مجوزهای الزم را دریافت می کنند‪.‬‬ ‫تشریح اخرین وضعیت سنگبری‪‎‬های لرستان‬ ‫رییس اداره امور صنایع سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت لرس��تان گف��ت‪ :‬ظرفیت‬ ‫تولید س��نگبری‪‎‬های اس��تان ‪ ۱۲‬میلیون‬ ‫مترمربع اس��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬منصور‬ ‫ملک محمدی اظه��ار کرد‪ :‬ای��ران‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫هند‪ ،‬برزیل‪ ،‬ایتالیا و ترکیه از کش��ورهای‬ ‫تولیدکنن��ده س��نگ های تزئین��ی دنی��ا‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ذخیره س��نگ‪‎‬های‬ ‫تزئینی(گرانیت‪ ،‬مرمریت‪ ،‬تراورتن و مرمر)‬ ‫در دنیا ‪۱۵‬میلیارد تن است‪ ،‬افزود‪ :‬گردش‬ ‫مالی ساالنه صنعت سنگ ساختمان بیش‬ ‫از ‪۸۰‬میلیارد دالر اعالم ش��ده که این رقم‬ ‫‪ ۳‬برابر صادرات نفت ایران است‪.‬‬ ‫ملک محم��دی میزان تولید س��نگ در‬ ‫کش��ور را ‪ ۸۰‬میلی��ون مترمرب��ع اع�لام‬ ‫ک��رد و با بیان اینکه ای��ران از لحاظ تنوع‬ ‫س��نگ مق��ام نخس��ت و از لح��اظ میزان‬ ‫ذخیره س��نگ‪ ،‬مقام چه��ارم دنیا را دارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ایران ‪4/2‬میلیارد تن ذخیره س��نگ‬ ‫(گرانیت‪ ،‬مرمریت‪ ،‬تراورتن‪ ،‬مرمر‪ ،‬چینی و‬ ‫کریستال) دارد‪.‬‬ ‫رییس اداره امور صنایع سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت لرستان میزان تولید سنگ‬ ‫در کش��ور را ‪۸۰‬میلیون مترمربع دانست و‬ ‫گفت‪ :‬میزان مصرف س��نگ بریده شده در‬ ‫کشور حدود ‪ ۷۰‬میلیون مترمربع است‪.‬‬ ‫ملک محم��دی از وج��ود ‪ ۱۹۵۵‬معدن‬ ‫س��نگ در کشور و ‪ ۱۰۹‬معدن در لرستان‬ ‫خبر داد و با اش��اره به اینکه از این میزان‬ ‫‪ ۱۰۵۰‬مع��دن فعال اس��ت‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫از ای��ن میزان‪ ،‬ذخیره قطع��ی این معادن‬ ‫‪2/4‬میلیون تن اس��ت و ظرفیت استخراج‬ ‫تا ‪۳‬میلیون تن را نیز دارد‪.‬‬ ‫رییس اداره امور صنایع سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت لرس��تان گف��ت‪ :‬معادن‬ ‫س��نگ لرستان ‪ ۱۰۹‬مورد است که از این‬ ‫تعداد ‪ ۶۴‬معدن فعال هستند و در مجموع‬ ‫لرس��تان یک چهارم ذخایر سنگ کشور را‬ ‫دراختیار دارد‪.‬‬ ‫ محمدی تعداد سنگبری‪‎‬های کشور‬ ‫ ‬ ‫ملک‬ ‫را ‪ 6‬هزار تا ‪ 6‬هزار و ‪ 500‬واحد بیان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬این در حالی است که این واحدها‬ ‫در حقیقت ‪ 3‬هزار و ‪ 774‬مورد هستند‪.‬‬ ‫ریی��س اداره ام��ور صنای��ع س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت لرس��تان ظرفیت‬ ‫تولید سنگبری های اس��تان را ‪۱۲‬میلیون‬ ‫متر مربع دانس��ت و با بی��ان اینکه ظرفیت‬ ‫تولی��د س��نگبری‪‎‬های کل کش��ور حدود‬ ‫‪۱۶۰‬میلی��ون متر مربع اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫میزان صادرات سنگ‪‎‬های فراوری شده در‬ ‫کش��ور از س��ال ‪ ۹۰‬تا مهر امسال افزایش‬ ‫داشته اما به هر حال باید به سمت فراوری‬ ‫سنگ پیش رویم‪.‬‬ ‫صنعت و پژوهش‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ 28‬اذر ‪ 18 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 18‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 7‬پیاپی ‪1980‬‬ ‫خبر‬ ‫امضای موافقتنامه اجرای‬ ‫دوره های کاراموزی در صنعت‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫«گسترش صنعت» از هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای برتر پژوهش‪ ،‬فناوری و فن بازار گزارش می دهد‬ ‫‪ 80‬هزار بنگاه بدون واحد تحقیق و توسعه‬ ‫اکن��ون ‪۸۰‬ه��زار بن��گاه‬ ‫تولیدی و صنعتی کوچک و‬ ‫متوس��ط در کش��ور وجود‬ ‫دارد ک��ه بیش��تر انها فاقد‬ ‫طیبه جهانبازی واحدهای تحقیق و توسعه‬ ‫هستند از این رو قرار است‬ ‫صنعت‬ ‫ب��رای رف��ع این مش��کل‬ ‫خوش��ه های صنعتی برای‬ ‫اتص��ال بنگاه ه��ای خرد‪،‬‬ ‫کوچک و متوس��ط به واحد های بزرگ تشکیل شود‪ .‬به‬ ‫گفت��ه مدی��ر کل ام��وزش‪ ،‬پژوهش و فن��اوری وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت رس��یدن به رش��د اقتصادی با‬ ‫تبدی��ل ش��هرک های صنعتی به ش��هرک های فناوری‬ ‫امکان پذیر اس��ت‪ .‬ب��رای تحقق این ام��ر در هفدهمین‬ ‫نمایشگاه دستاوردهای برتر پژوهش‪ ،‬فناوری و فن بازار‬ ‫موافقتنام��ه اجرای دوره های کارام��وزی در صنعت به‬ ‫امضای معاونان وزارتخانه های علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫و صنعت‪ ،‬معدن و تجارت رسید که به گفته خان محمدی‬ ‫ح��دود ‪ ۱۵‬ماه زمان نیاز داریم تا نتیجه این تفاهمنامه را‬ ‫در رشد اقتصادی مشاهده کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای ‪ 2‬برنامه ملی دانش بنیان‬ ‫رمضانعل��ی صادق زاده‪ ،‬سرپرس��ت معاونت اموزش‪،‬‬ ‫پژوه��ش و فن��اوری وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با‬ ‫اش��اره به ویژگی های این نمایشگاه به گسترش صنعت‬ ‫گفت‪ :‬زمینه عرضه توانمندی های دانش��گاه ها و صنایع‬ ‫در هفدهمین نمایش��گاه دس��تاوردهای برتر پژوهش‪،‬‬ ‫فناوری و فن بازار فراهم ش��ده تا قراردادهایی برای حل‬ ‫مشکالت فناورانه و پژوهشی صنایع در قالب موافقتنامه‬ ‫با دانش��گاه ها به امضا برسد‪ .‬او افزود‪ :‬تاکنون ‪ ۲۰۰‬واحد‬ ‫تحقی��ق و توس��عه را در بنگاه های تولی��دی و صنعتی‬ ‫راه ان��دازی کرده ایم‪ .‬هرچن��د عضو کارگ��روه معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاست جمهوری هستیم اما برای فعال‬ ‫کردن ش��رکت های دانش بنیان صنعتی در نظر داریم از‬ ‫این ش��رکت ها حمایت کنیم تا بتوانند در ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی فعال ش��وند و محصوالت ب��ا ارزش افزوده باال‬ ‫همراه با فناوری نوی��ن تولید کنند‪ .‬تالش داریم صنایع‬ ‫موج��ود را به س��مت دانش بنیان ش��دن صنعتی پیش‬ ‫ببریم که برگزاری چنین نمایش��گاهی فرصتی خواهد‬ ‫ب��ود تا تمامی حلقه های پژوه��ش و فناوری به هم وصل‬ ‫ش��وند‪ .‬به گفته صادق زاده توس��عه واحدهای تحقیق و‬ ‫توس��عه در بنگاه های تولیدی و صنعتی یکی از تکالیف‬ ‫س��تاد اقتصاد مقاومتی اس��ت‪ .‬با راه اندازی این واحد ها‬ ‫عالوه بر ارتباط تنگاتنگ صنایع با دانشگاه ها بنگاه های‬ ‫تولیدی و صنعتی می توانند خود را به فناوری های نوین‬ ‫مجهز کنند ع�لاوه بر این بنابر قانون رف��ع موانع تولید‬ ‫بنگاه هایی که دارای واحد های تحقیق و توس��عه باشند‬ ‫می توانند از ‪10‬درصد مالیات معاف ش��وند و در صورت‬ ‫عقد قرار داد با دانشگاه ها از پرداخت ‪۵۰‬درصد هزینه ها‬ ‫رمضانعلی صادق زاده‬ ‫علی یزدانی‬ ‫خسرو پیری‬ ‫محمدرضا خان محمدی‬ ‫تاکنون ‪ ۲۰۰‬واحد‬ ‫تحقیق و توسعه را‬ ‫در بنگاه های تولیدی‬ ‫و صنعتی راه اندازی‬ ‫کرده ایم‬ ‫بیش از ‪ ۵۸۰‬طرح‬ ‫پژوهشی به مجموعه‬ ‫سازمان صنایع کوچک‬ ‫و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران ارائه شده‬ ‫دانشجویان‬ ‫با دنیای بیرون از‬ ‫دانشگاه و صنایع‬ ‫بیشتر‬ ‫اشنا می شوند‬ ‫برای بازده باال و‬ ‫افزایش بهره وری باید‬ ‫شهرک های صنعتی را‬ ‫به شهرک های فناور‬ ‫تبدیل کنیم‬ ‫نیز معاف می شوند‪ .‬سرپرست معاونت اموزش‪ ،‬پژوهش‬ ‫و فن��اوری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پاس��خ به‬ ‫این سوال که برای اجرای برنامه های اقتصاد دانش بنیان‬ ‫که از س��وی س��تاد اقتصاد مقاومتی ب��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت واگذار ش��ده چه وظایف��ی به معاونت‬ ‫اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری محول ش��ده است‪ ،‬افزود‪ :‬دو‬ ‫بخ��ش ایجاد واحد های تحقیق و توس��عه در بنگاه های‬ ‫تولی��دی و صنعت و دیگری ایجاد س��امانه محصوالت و‬ ‫کاالهای دانش بنیان به ما واگذار ش��ده که این س��امانه‬ ‫با حضور مهندس محمدرض��ا نعمت زاده‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در همین نمایشگاه رونمایی شد تا تمام‬ ‫محصوالتی که به واس��طه واحدهای تحقیق و توس��عه‬ ‫تولید می ش��وند در این س��امانه قرار گیرند و به تقویت‬ ‫تولید و کاهش واردات کمک کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارائه ‪ 580‬طرح پژوهشی‬ ‫علی یزدان��ی‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران هدف از امضای تفاهمنامه‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه را حمایت از طرح های پژوهش��ی و‬ ‫تجاری سازی فناوری های پیش��رفته به عنوان زیربنای‬ ‫اقصاد مقاومتی دانست و به گسترش صنعت گفت‪ :‬تا به‬ ‫حال بیش از ‪ ۵۸۰‬طرح پژوهش��ی به مجموعه سازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران ارائه شده و‬ ‫بن��ا داریم از حضور دانش��جویان در بنگاه های کوچک‪،‬‬ ‫متوسط و بزرگ حمایت کنیم تا با حضور دانشجویان در‬ ‫این بنگاه ها بتوان فناوری های پیشرفته را تجاری سازی‬ ‫و ب��ه تولی��د صنعتی تبدی��ل کرد و هزین��ه تبدیل این‬ ‫فناوری ه��ا به تولید صنعتی ب��ا حمایت وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت خواهد بود و حداکثر تس��هیالت برای‬ ‫استقرار این دانشجویان در شهرک های صنعتی در نظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬همچنین وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ردیف بودج��ه ای را برای طرح های پژوهش��ی در قالب‬ ‫طرح ه��ای فنی و اعتباری در نظ��ر گرفته که مجری ان‬ ‫معاون��ت اموزش ‪ ،‬پژوه��ش و فن��اوری وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��ت‪ .‬با اجرای این تفاهمنامه عملیاتی‬ ‫و کاربردی کردن تحقیقات با س��رعت بیش��تری انجام‬ ‫می ش��ود و در اینده ای نه چندان دور شاهد ثمرات این‬ ‫تفاهمنامه خواهیم بود‪.‬‬ ‫یزدانی در پاس��خ به این سوال که برنامه سازمان برای‬ ‫راه ان��دازی واحده��ای تحقیق و توس��عه در بنگاه های‬ ‫تولیدی و صنعتی برای اینده چیس��ت؟ تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به اینک��ه امکان تبدیل تمام��ی صنایع به صنایع‬ ‫پیش��رفته مقدور نیس��ت از این رو ابتدا بای��د برمبنای‬ ‫وضعی��ت موجود عارضه یابی کنی��م و روی صنایعی که‬ ‫قابلی��ت رقابت ب��ا بازار های جهان��ی را دارند مطالعات و‬ ‫پژوهش ه��ای کارب��ردی ش��ود و بعد از ان ب��ا حمایت‬ ‫مجموعه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و سازمان صنایع‬ ‫کوچک بتوان فناوری ها را تجاری سازی کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه مدیرعام��ل س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران اکنون ‪ ۸۰‬هزار بنگاه تولیدی و‬ ‫صنعتی کوچک و متوسط در کشور وجود دارد که بیشتر‬ ‫انها فاقد واحدهای تحقیق و توس��عه هس��تند از این رو‬ ‫مدل خوش��ه های صنعتی را که در تمام دنیا برای توسعه‬ ‫صنعت��ی وجود دارد ب��ه منظور فعال س��ازی واحد های‬ ‫تحقیق و توس��عه مدنظر قرار داده ای��م‪ .‬هدف از اجرای‬ ‫خوش��ه های صنعتی اتص��ال بنگاه های خ��رد‪ ،‬کوچک‬ ‫و متوس��ط به واحد های ب��زرگ در قال��ب قراردادهای‬ ‫پیمان��کاری فرع��ی صنعتی ‪ SPX‬اس��ت‪ ( .‬پیمانکاری‬ ‫فرعی برون سپاری از طریق همکاری واحدهای تولیدی‬ ‫ت که در این حالت یک پیمانکار اصلی‬ ‫مکمل مختلف اس ‬ ‫همراه با عرضه کنندگان پیمانکاران فرعی متعدد وجود‬ ‫دارن��د‪ ).‬با اجرای این طرح دو طرف می توانند از امکانات‬ ‫یکدیگر استفاده کنند و امکان تشکیل واحد های تحقیق‬ ‫و توس��عه برای خوش��ه های صنعتی فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫این موضوع در دس��تور کار قرار گرفته اما هنوز عملیاتی‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹فراهم شدن زمینه نواوری‬ ‫خس��رو پیری‪ ،‬مدی��رکل دفت��ر سیاس��ت گذاری و‬ ‫برنامه ری��زی فناوری وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫با اش��اره به تفاهمنامه اجرای دوره ه��ای کاراموزی در‬ ‫ت به گسترش صنعت گفت‪ :‬با اجرای این تفاهمنامه‬ ‫صنع ‬ ‫دانش��جویان با دنیای بیرون از دانش��گاه و صنایع بیشتر‬ ‫اش��نا می ش��وند که زمینه نواوری و خالقی��ت را برای‬ ‫دانشجویان فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬پارک های علم و فناوری‪ ،‬دانشگاه ها و صنایع‬ ‫برای به وجود اوردن زمینه خالقیت و نواوری در صنایع‬ ‫به وسیله نیرو های جوانی که دارای دانش روز هستند به‬ ‫طور کامل حمایت خواهند کرد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا خان محمدی‪ ،‬مدیرکل اموزش‪ ،‬پژوهش‬ ‫و فن��اوری وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با بیان اینکه‬ ‫بحث رشد اقتصادی همیش��ه بین کشور ها مطرح بوده‬ ‫به گس��ترش صنعت گفت‪ :‬کش��ورهایی مانند سنگاپور‬ ‫و کره جنوبی برای اینکه رش��د اقتص��ادی خود را ‪ ۳‬برابر‬ ‫کنند نیاز به شهرک های صنعتی را ضروری می دانستند‬ ‫اما هنگام کار متوجه ش��دند عالوه بر توس��عه س��رمایه‬ ‫بای��د دارایی ه��ای نامش��هود (دارایی غیرپول��ی و فاقد‬ ‫ماهی��ت عینی) خود را نیز برای رس��یدن به این رش��د‬ ‫فراه��م کنند از این رو ش��هرک های فناوری را جایگزین‬ ‫ش��هرک های صنعتی و نیروی فناور را جایگزین نیروی‬ ‫مهندسی کردند‪ .‬او افزود‪ :‬با این سیاست توانستند تولید‬ ‫ناخال��ص داخلی و ارزش اف��زوده محصوالت خود را باال‬ ‫ببرن��د بنابراین برای بازده ب��اال و افزایش بهره وری باید‬ ‫شهرک های صنعتی را به شهرک های فناور تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫درحال حاضر ش��هرک های صنعتی می توانند بهره وری‬ ‫‪ ۳‬تا ‪۴‬درصد به همراه داش��ته باش��ند اما اگر بخواهیم به‬ ‫رش د اقتصادی برسیم باید استفاده از فناوری های نوین‬ ‫را در این شهرک ها جدی بگیریم‪ .‬دو ویژگی شهرک های‬ ‫ت از‬ ‫فن��اوری تخصصی بودن و دانش روز داش��تن اس�� ‬ ‫این رو باید تامین حوزه نرم اف��زاری را به پارک های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رش��د س��پرد و از س��ویی برای تامین‬ ‫حوزه س��خت افزاری نیاز به ش��هرک های فناوری داریم‬ ‫تا بت��وان ایده ها را در این ش��هرک ب��ه محصول تبدیل‬ ‫ک��رد‪ .‬او ب��ه تفاهمنامه اجرای دوره ه��ای کاراموزی در‬ ‫صنعت اش��اره کرد و گفت‪ :‬حدود ‪ ۱۵‬ماه زمان نیاز داریم‬ ‫تا نتیجه این تفاهمنامه را در رش��د اقتصادی مش��اهده‬ ‫کنیم‪ .‬این مدل در کش��ور های دیگر بازده بس��یار خوبی‬ ‫داشته است‪ .‬بنده بر این عقیده ام اگر پارک های فناوری‬ ‫و ش��هرک های صنعتی را رشد دهیم اما به شهرک های‬ ‫فناور توجه نکنیم رش��د مطلوبی را در اقتصاد نخواهیم‬ ‫داش��ت‪ ۸۴ .‬دانش��گاه‪ ۳۶ ،‬پژوهش��گاه‪ ۳۰ ،‬پارک علم و‬ ‫فناوری‪ ۶ ،‬مرکز رش��د و ‪ ۸۲‬موسسه دولتی و غیردولتی‬ ‫جدیدترین دس��تاوردهای پژوهشی و فناوری خود را در‬ ‫این نمایشگاه عرضه کرده اند و با حضور محمد فرهادی‪،‬‬ ‫وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری ‪ ٥٢‬محصول فناوری برتر‬ ‫دانش��گاه ها‪ ،‬پژوهشگاه ها‪ ،‬پارک ها و مراکز رشد علمی و‬ ‫فناوری کشور در هفته پژوهش رونمایی شد‪.‬‬ ‫فروش محصوالت فن بازار به ‪۱۰۰‬میلیارد تومان می رسد‬ ‫وزیر علوم با اش��اره به افزای��ش فروش محصوالت‬ ‫فن بازار در ‪۴‬س��ال اخیر گفت‪ :‬پیش بینی می ش��ود‬ ‫امس��ال حاصل فروش این محص��والت ‪۱۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان باشد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬محم��د فرهادی در‬ ‫حاش��یه گش��ایش هفدهمین نمایش��گاه هفته ملی‬ ‫پژوه��ش‪ ،‬فناوری و ف��ن بازار ک��ه ‪ ۲۴‬اذر در محل‬ ‫دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد در‬ ‫جمع خبرنگاران با اشاره به اعتبارات اختصاص یافته‬ ‫به وزارت علوم گفت‪ :‬در بودجه سال قبل که اعتبارات‬ ‫این وزارتخانه به تصویب رسید برابر با سهم اعتبارات‬ ‫پژوهش از تولید ناخالص ملی با احتساب جدول ‪۱۴‬‬ ‫افزون بر یک درصد بوده است‪.‬‬ ‫بخش��ی از این اعتب��ارات تاکنون پرداخت ش��ده‬ ‫و امیدواری��م تا پایان س��ال جاری مابقی اعتبارات به‬ ‫وزارت علوم اختصاص یابد‪ .‬س��هم اعتبارات به وزارت‬ ‫علوم از تولید ناخالص ملی در س��ال گذش��ته برابر با‬ ‫‪0/47‬درص��د بوده اما امس��ال این اعتب��ارات به یک‬ ‫درصد رسیده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اس��اس سند چشم انداز تا پایان برنامه‬ ‫شش��م این میزان باید به حدود ‪۳‬درصد افزایش یابد‪.‬‬ ‫در بودجه س��ال ‪ ۹۶‬این اعتبارات بیش��تر پیش بینی‬ ‫ش��ده است‪ .‬باید دانش��گاه ها از نس��ل دوم به سمت‬ ‫نس��ل چهارم حرکت کنند‪ ،‬پس از برجام شاهد ورود‬ ‫هیات هایی ازجمله فرانس��ه به کش��ور هستیم که در‬ ‫این راستا قرار است اتفاقات خوبی رخ دهد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به فروش محصوالت فن بازار از سال‬ ‫‪ ۹۲‬تاکن��ون تصریح کرد‪ :‬در س��ال ‪۵ ،۱۳۹۲‬میلیارد‬ ‫تومان‪ ،‬در سال ‪۲۳ ،۹۳‬میلیارد تومان و در سال ‪،۹۴‬‬ ‫‪۴۳‬میلی��ارد تومان حاصل فروش محصوالت فن بازار‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬امس��ال پیش بینی می کنی��م که فروش‬ ‫محصوالت فن بازار به ‪۱۰۰‬میلیارد تومان برسد‪.‬‬ ‫موافقتنامه اجرای دوره های کاراموزی در صنعت به امضای‬ ‫معاون��ان وزارتخانه های عل��وم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت رسید‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت‪ ،‬وحید احمدی معاون پژوهش‬ ‫و فن��اوری وزارت علوم‪ ،‬رمضانعلی صادق زاده معاون اموزش‪،‬‬ ‫پژوه��ش و فن��اوری وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و علی‬ ‫یزدانی مع��اون وزیر و مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران ‪ ۲۴‬اذر در حاشیه افتتاح نمایشگاه‬ ‫هفت��ه پژوهش و فناوری س��ال ‪ ۹۵‬ای��ن موافقتنامه را امضا‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫در راستای تفاهمنامه همکاری اموزشی‪ ،‬پژوهشی و فناوری‬ ‫بین وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت مصوب ‪ ۹۳/۵/۱۲‬و ب��ه منظور افزایش اثرگذاری و‬ ‫اثرپذیری اموزش عال��ی و بخش صنعت و همچنین پرورش‬ ‫دانش��جویان کارامد و با مهارت‪ ،‬ایج��اد دوره های کاراموزی‬ ‫برای دانش��جویان ضروری به نظر می رسد‪ .‬بر این اساس این‬ ‫دستورالعمل به منظور ساماندهی امر کاراموزی در رشته های‬ ‫مختلف گروه های اموزش عالی تدوین می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ماده ‪ -۱‬تعاریف و اختصارات‪:‬‬ ‫منظور دوره ای اس��ت که در ان دانشجویان رشته هایی که‬ ‫شرایط ورود به این دوره را دارند‪ ،‬واحدهای عملی مشخصی‬ ‫را در مراک��ز صنعتی‪ ،‬خدماتی یا س��ایر مراکز واجد ش��رایط‬ ‫می گذرانن��د تا با اس��تفاده از اموخته های علمی و فنی و باال‬ ‫ب��ردن توان علمی ‪ -‬کاربردی خود در رش��ته مربوط با نحوه‬ ‫رفع نیازهای ضروری صنعت و جامعه اشنا شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ماده ‪ – ۲‬ضرورت و اهداف‪:‬‬ ‫یک��ی از راهکاره��ای موث��ر در کارافرینی و اش��تغالزایی‪،‬‬ ‫توانمندس��ازی دانش اموختگانی اس��ت که در دوره تحصیلی‬ ‫خود با بازار کار اش��نا ش��ده باش��ند‪ .‬کاراموزی ابزاری برای‬ ‫تبدی��ل تئوری به عم��ل با رویکرد افزای��ش مهارت علمی ‪-‬‬ ‫عملی و همچنین تالشی برای پیون د بین محیط کار و مراکز‬ ‫اموزشی است‪.‬‬ ‫‹ ‹مهم ترین اهداف کاراموزی عبارتند از‪:‬‬ ‫ایجاد مهارت کافی در دانش اموختگان متناسب با نیازهای‬ ‫جامعه‪ ،‬اش��نایی دانش��جویان ب��ا کارهای عمل��ی و اجرایی‬ ‫و مس��ائل کارگاه��ی و تطبی��ق اموخته ها با عمل‪ ،‬اش��نایی‬ ‫با مس��ائل کارگاهی‪ ،‬کارگ��ری‪ ،‬اجتماعی و روبه رو ش��دن با‬ ‫واقعیت های عینی در محیط کار‪ ،‬ایجاد فرصتی مناسب برای‬ ‫شکوفایی خالقیت های دانشجویان در راستای تحقق اقتصاد‬ ‫دانش بنی��ان و تبادل یافته های علمی و عملی بین دانش��گاه‬ ‫و صنعت‪.‬‬ ‫‹ ‹م�اده ‪ -۳‬فراین�د کل�ی معرف�ی و پذی�رش‬ ‫کاراموز‪:‬‬ ‫س��ازمان های اس��تانی هر ‪ ۶‬م��اه یکبار ظرفی��ت پذیرش‬ ‫دانش��جوی کاراموز را به موسس��ه اموزش��ی اس��تانی اعالم‬ ‫می کنند‪ .‬موسسه اس��تانی ظرفیت مورد نیاز دوره کاراموزی‬ ‫خود را به س��ازمان اس��تانی اعالم می کند‪ .‬موسس��ه استانی‬ ‫فهرس��ت اخذ شده از سازمان اس��تانی را برای برگزاری دوره‬ ‫کاراموزی در اختیار موسسه اموزشی محل تحصیل دانشجو‬ ‫قرار می دهد‪ .‬موسسه اموزشی استانی هر ‪ ۶‬ماه یکبار نسبت‬ ‫به ارائه فهرس��ت کاراموزان واجد شرایط و معرفی کاراموز به‬ ‫واحد پذیرنده اقدام می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایط انتخاب کاراموز‪:‬‬ ‫دانشجویان متقاضی دوره کاراموزی ملزم به گذراندن ‪۱۰۰‬‬ ‫واحد درس��ی قبل از دوره کاراموزی هستند‪ .‬دوره کاراموزی‬ ‫در واح��د پذیرنده حداقل ‪3‬ماه خواهد ب��ود‪ .‬دوره کاراموزی‬ ‫و زمینه فعالیت واحد پذیرنده متناس��ب با رش��ته تحصیلی‬ ‫کاراموز است‪.‬‬ ‫‹ ‹ضوابط تشویقی‪:‬‬ ‫مش��وق ها و تسهیالت تش��ویقی برای کاراموزان‪ ،‬استادان‬ ‫کارام��وزی و واحد پذیرن��ده کاراموز‪ :‬دانش��جویان در دوره‬ ‫کاراموزی مشمول بیمه حوادث از سوی موسسه خواهند بود‪.‬‬ ‫برای دانشجویانی که در دوره کاراموزی فعالیت قابل قبولی‬ ‫داش��ته که منجر به تولید ایده جدی��د و نواورانه مورد تایید‬ ‫استاد کاراموز و سرپرست کاراموزی شود‪ ،‬تقدیرنامه از طرف‬ ‫معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت صادر می ش��ود‪ .‬استادان دوره‬ ‫کارام��وزی در ط��ول دوره از مزایایی نظیر حق الزحمه‪ ،‬حق‬ ‫ت و تاثیر در امتیاز ترفیع ساالنه در قالب ضوابط ابالغی‬ ‫ماموری ‬ ‫وزارت عتف بهره مند خواهند شد‪ .‬واحد پذیرند ه از تسهیالت‬ ‫قانونی اعطای امتیازات در قالب ضوابط ابالغی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در اولویت خواهد بود‪ .‬شاخص عملکرد دوره‬ ‫کاراموزی موسس��ات و واحد س��ازمانی استانی در رتبه بندی‬ ‫عملکرد پژوهشی موسس��ات و واحدهای سازمانی استانی به‬ ‫عنوان یک ش��اخص مد نظر قرار می گیرد‪ .‬اولویت استفاده از‬ ‫طرح فاجد با دانش اموختگانی اس��ت ک��ه دوره کاراموزی را‬ ‫در قالب این دس��تورالعمل با موفقیت گذرانده باش��ند‪ .‬واحد‬ ‫پذیرنده کاراموز موفق‪ ،‬اس��تاد کاراموز و سرپرس��ت کاراموز‬ ‫مربوط پس از ارزیاب��ی عملکرد مورد تقدیر معاونان پژوهش‬ ‫و فن��اوری وزارتخانه های علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای ایین نامه‪:‬‬ ‫مس��ئولیت حس��ن اجرای ای��ن دس��تورالعمل و هرگونه‬ ‫پاسخگویی قانونی مترتب بر ان بر عهده وزارتخانه های علوم‪،‬‬ ‫تحقیق��ات و فناوری و صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و نظارت بر‬ ‫اجرا و تفسیر مفاد ان بر عهده هر دو وزارتخانه است‪ .‬موسسه‬ ‫اس��تانی و سازمان های اس��تانی گزارش سال‬ ‫کاراموزی را به وزارت متبوع خود منعکس می کنند‪.‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه گسترش صنعت‪:‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 28‬اذر‪1395‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 7‬پیاپی ‪1980‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه غیر تجاری فرهنگی مطبوعاتی (‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫‪ 18‬ربیع االول ‪ 1438‬قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫‪ 18‬دسامبر ‪ 2016‬سردبیرکل‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪ :‬مجتبی اعتماد مقدم‬ ‫صنعتگران معاصر ایران‬ ‫نگاهی به تالش های جعفر اخوان‬ ‫در بخش صنعت(بخش ششم)‬ ‫فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫سازمان استان ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬محمدرضا ابراهیمی‬ ‫فناوری‪ :‬فرهاد صدیقی توانا‬ ‫چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از سفر وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به استان نفتخیز جنوب‬ ‫جای خالی کشاورزی‬ ‫در پازل صنعتی خوزستان‬ ‫اس��تان خوزس��تان در‬ ‫حامد شایگان‬ ‫پایان هفته گذشته میزبان‬ ‫صنعت‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت و تن��ی چن��د از‬ ‫معاون��ان این وزارتخانه بود تا ضمن افتتاح دو طرح‬ ‫صنعت��ی و کلنگ زنی از یک کارخان��ه «ام دی اف»‬ ‫از چن��د واحد صنعتی بازدید کنند و با مش��کالت‬ ‫تولیدکننده ه��ای ای��ن اس��تان که بیش��تر کمبود‬ ‫گردش مالی و زیرساخت ها بود اشنا شوند؛ استانی‬ ‫که به دلیل بهره مندی از ذخایر نفت و گاز ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫از سرمایه گذاران پروژه های شیمیایی و پتروشیمی‬ ‫را ج��ذب ک��رده و همی��ن موضوع باعث ش��ده تا‬ ‫ظرفیت های کشاورزی ان با وجود بهره مندی از اب‬ ‫و زمی��ن حاصلخیز کم بهره بمانند از این رو در این‬ ‫س��فر پیام دولت به فعاالن بخش خصوصی رویکرد‬ ‫حمای��ت از کارافرینان در بخش ه��ای گوناگون از‬ ‫کشاورزی تا صنعت بود‪.‬‬ ‫اس��تان خوزس��تان به دلیل بهره مندی از ذخایر‬ ‫نف��ت و گاز و ق��رار گرفتن در نوار س��احلی جنوب‬ ‫غرب��ی ایران از گذش��ته ظرفیت ه��ای باالیی برای‬ ‫توس��عه اقتصادی داشته است به گونه ای که صنایع‬ ‫مختلفی وابس��ته ب��ه همین ذخایر در این اس��تان‬ ‫ش��کل گرفته و درحال حاض��ر از مجموع واحدهای‬ ‫صنعتی مستقر در بیش از ‪ ۶۰‬شهرک صنعتی این‬ ‫اس��تان ‪ ۷۱۵‬واحد صنایع فلزی‪ ۴۷۷ ،‬مورد صنایع‬ ‫ش��یمیایی‪ ۴۳۴ ،‬مورد صنای��ع غذایی و ‪ ۳۵۱‬مورد‬ ‫کانی های غیرفلزی هستند و درصد کمی نیز شامل‬ ‫صنایع سلولزی‪ ،‬خدمات و الکترونیک است‪ ،‬این امار‬ ‫نش��ان دهنده ظرفیت باالی خوزستان برای جذب‬ ‫س��رمایه در صنایع اب بر‪ ،‬شیمیایی و صنایع غذایی‬ ‫است تا جایی که طبق امار سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت خوزس��تان ‪ ۵۰‬درصد سرمایه گذاری های‬ ‫کنونی استان در اجرای پروژه های شیمیایی وابسته‬ ‫به پتروشیمی به کار رفته و ‪ ۳۰‬درصد از بار اشتغال‬ ‫را همی��ن واحدها به دوش می کش��ند‪ .‬با این حال‬ ‫از دیگ��ر ظرفیت هایی که به دلیل وجود ذخایر نفت‬ ‫و گاز در حاش��یه توجه��ات قرار گرفت��ه‪ ،‬ظرفیت‬ ‫کش��اورزی و جنلگداری است‪ .‬استانی که با وسعت‬ ‫‪ ۶۴‬هزار کیلومترمربع جمعیتی نزدیک به ‪۴‬میلیون‬ ‫و ‪۸۰۰‬ه��زار نف��ر را در دل خود جای داده اس��ت‬ ‫س��االنه نزدیک به یک میلیون و‪۴۰۰‬هزار تن گندم‬ ‫تولید می کند که تنها ‪۷۰۰‬هزار تن در داخل استان‬ ‫به مصرف می رس��د و با در اختیار داشتن ‪ ۹‬سیلوی‬ ‫فع��ال تنها در دپوی این محص��ول عملکرد موفقی‬ ‫داش��ته و همچنان در اج��رای پروژه های مربوط به‬ ‫فراوری محصوالت کش��اورزی با محدودیت مواجه‬ ‫اس��ت‪ .‬از ای��ن رو وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫سفر ‪ ۲۴‬اذر به همراه چند تن از معاونان و مدیران‬ ‫وزارتخانه ضمن افتتاح دو پروژه نان صنعتی و فوالد‬ ‫خلیج ف��ارس از چند واحد صنعتی ازجمله کارخانه‬ ‫قند دزفول‪ ،‬واحد صنعتی تاشا به عنوان تولیدکننده‬ ‫تجهی��زات نف��ت و گاز‪ ،‬تولیدکننده ماش��ین االت‬ ‫صنعتی بهسازان بازدید کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از کارافرینان بخش خصوصی‬ ‫در این س��فر ی��ک روزه که از صبح پنجش��نبه‬ ‫اغاز ش��د و تا پاسی از شب ادامه داشت محمدرضا‬ ‫نعمت زاده کلنگ زنی عملیات تولید «ان دی اف دی»‬ ‫را نی��ز انجام داد و در این مراس��م به لزوم توجه به‬ ‫دیگ��ر ظرفیت های اس��تان خوزس��تان تاکید کرد‪.‬‬ ‫اس��تانی ک��ه نه تنها به ان��دازه کافی ب��ه منابع اب‬ ‫دسترس��ی دارد بلکه به دلیل اب و هوای معتدل و‬ ‫زمین حاصلخیز می تواند بخش��ی از نیازهای کشور‬ ‫را در تولید چوب تامین کند هرچند در س��ال های‬ ‫اخیر برای جبران این موضوع ساخت کارخانه های‬ ‫تولید «ام دی اف» در دس��تور کار دولت قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬در همین راس��تا محمدرضا نعم��ت زاده در‬ ‫مراس��م کلنگ زن��ی کارخانه پاک چ��وب گفت‪ :‬در‬ ‫کشور با کمبود چوب مواجه هستیم به همین دلیل‬ ‫راه ان��دازی ‪ ۸‬کارخانه «ام دی اف» را در دس��تورکار‬ ‫قرار داده ایم که برای اجرای ان از کارافرینان بخش‬ ‫خصوص��ی حمای��ت می کنیم‪ .‬زیرا می��زان مصرف‬ ‫ام دی اف در ای��ران به دلی��ل کمبود چ��وب دو برابر‬ ‫میانگین جهانی اس��ت به همی��ن دلیل ‪ ۸‬پروژه در‬ ‫تولید این محصول در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫طرحی ب��رای خواب جنگل ها در دس��تور کار قرار‬ ‫گرفته بود و این بدان معناست که ‪10‬سال جنگل ها‬ ‫به فراموشی سپرده شو ند افزود‪ :‬در دنیا درختکاری‬ ‫احیا شده و ایران نیز باید این الگو را اجرا کند و در‬ ‫مناطقی که به اب کافی دسترس��ی دارد در زمینه‬ ‫توسعه جنگل کاری بهره ببرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاکید بر صنایع غذایی‬ ‫کارخان��ه قند دزفول یکی دیگر از پروژه هایی بود‬ ‫که در این س��فر مورد بازدید وزی��ر و هیات همراه‬ ‫ق��رار گرفت‪ .‬ای��ن کارخانه که از س��ال ‪ ۸۲‬پس از‬ ‫خصوصی س��ازی به س��مت ورشکس��تگی حرکت‬ ‫ک��رده بود از س��ال ‪ ۸۴‬به طور کامل تعطیل ش��ده‬ ‫بود از این رو در یک س��ال اخیر نی��ز با بهره مندی‬ ‫از تس��هیالت س��تاد حمایت از صنایع که به دنبال‬ ‫بازگش��ایی کارخانه های تعطیل شده است بار دیگر‬ ‫اماده ورود به مدار تولید ش��ده است‪ .‬این کارخانه‬ ‫که فراز و نشیب طوالنی را طی کرده دارای معوقات‬ ‫زیادی از همان س��ال های ‪ ۸۲‬تا ‪ ۸۴‬اس��ت که تازه‬ ‫خصوصی س��ازی ش��ده بود و وضعی��ت ان تاحدی‬ ‫اس��فبار ش��ده که هر طلبکاری با حکم دادستانی‬ ‫بخش��ی از تجهیزات ای��ن کارخانه را متناس��ب با‬ ‫طل��ب خود از کارخانه خ��ارج می کرد اما کارگرانی‬ ‫نیز هس��تند که همچن��ان طلبکار باق��ی مانده اند‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫وضعیت اشتغال ایران در ‪ 4‬سال گذشته‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نش�انی‪ :‬ته�ران‪ ،‬خیاب�ان قائ�م مق�ام فراهان�ی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪- 26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪info@sanatnewspaper.com :‬‬ ‫اگهی‪ads@sanatnewspaper.com:‬‬ ‫امور استان ها‪states@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر ‪64097‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫نام اخوان با مونتاژ نخستین ماشین های جیپ (در اواخر‬ ‫دهه ‪ )30‬گره خورده اس�ت‪ .‬با تاس�یس کارخانه جیپ در‬ ‫سال ‪ 11( 1338‬سال پیش از تاسیس ذوب اهن و ‪ 59‬سال ‬ ‫پس از ورود نخس�تین خودرو به ایران) مونتاژ نخس�تین‬ ‫ماشین در کشور ما شکل گرفت‪.‬‬ ‫گروهی از این ش��رکت به کش��ور های رومانی‪ ،‬تایلند‪ ،‬هند‬ ‫و پاکس��تان رفتند تا صنع��ت خودرو انها را بررس��ی کنند‪.‬‬ ‫محس��ن کرباس فروش��ان (مدیرعامل ش��رکت) در سال های‬ ‫‪ 1359-1360‬در هند با شرکت ماهیندرا (شرکتی غیرمعتبر‬ ‫در صنعت خودرو) برای تولید جیپ توس��ن به توافق رسید‪.‬‬ ‫پ تنها تولیدکننده خودرو های دو دیفرانس��یل‬ ‫ش��رکت جی ‬ ‫داخلی بود که تا س��ال ‪ 1373‬حدود ‪ 19/000‬دستگاه تولید‬ ‫ک��رد و بخش عمده ای از ای��ن خودرو ها (و بعد ها لندرور های‬ ‫اس��پانیایی) را با تجهیزاتی ازقبیل توپ های جنگی‪ ،‬تیربار و‬ ‫مسلسل روانه جبهه های جنگ کرد‪.‬‬ ‫ی بر فضای کارخانه حاکم ش��ده بود‪،‬‬ ‫زمان��ی که بی انضباط ‬ ‫فردی با نف��وذ از میان کارگران انقالبی ب��ه مدیریت کارخانه‬ ‫انتخاب ش��د؛ محمدرض��ا یزدانی خر م از کارگ��ران تعمیرگاه‬ ‫شرکت جیپ و از اعضای موسس انجمن اسالمی کارخانه بود‪.‬‬ ‫وی از اواخر سال ‪ 1360‬تا بهار ‪ 1364‬مدیرعامل کارخانه شد‪.‬‬ ‫تا س��ال ‪ 1362‬تولید با استفاده از همان قطعات به جا مانده‬ ‫از گذشته در سطح ‪ 5329‬دستگاه باقی ماند‪ .‬سرانجام تالش‬ ‫او در اخرین س��ال مدیریتش برای ورود لندرور اسپانیایی به‬ ‫بعد ‪ 14591‬دستگاه از این‬ ‫ثمر نشس��ت و در طول ‪ 5‬س��ال ‬ ‫خودرو روانه بازار و جبهه ها ش��د‪ .‬قطعات توقیف شده ‪7200‬‬ ‫دس��تگاه ش��ورولت و بیوک را پس از ‪ 6‬س��ال ازاد کردند‪ .‬با‬ ‫ت فرسوده و نیازمند جایگزینی‬ ‫وجود اینکه بخش��ی از قطعا ‬ ‫بود‪ ،‬ش��رکت توانست با همان قطعات‪ ،‬ماشین تولید کند و با‬ ‫فروش خودرو های تولیدی بخشی از بدهی های معوقه بانکی‬ ‫و حق��وق عقب افت��اده کارگران را بپردازد‪ .‬ش��رکت جیپ در‬ ‫ی مثل‬ ‫همین زمان توانس��ت برخی از محصوالت فرعی نظام ‬ ‫قالب های مخازن سوخت رس��انی موشک ها و قالب پوکه های‬ ‫ت��وپ ‪ 105‬میلی مت��ری را تولید و به جبهه ها ارس��ال کند‪.‬‬ ‫مش��ارکت کارگران در جبهه ها بخشی از همکاری شرکت در‬ ‫امر دفاع از کشور بود‪ .‬پارس خودرو در دوران جنگ ‪ 23‬شهید‬ ‫تقدیم کشور کرد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 1363‬با ورود قطعات اتومبیل‪ ،‬امار تولید با ‪70‬‬ ‫درصد رش��د به ‪ 13250‬دس��تگاه رس��ید‪ .‬این رکوردشکنی‬ ‫تولیدی تا ‪ 14‬س��ال بعد تکرار نش��د‪ .‬در تی ر ‪ 1364‬نیس��ان‬ ‫موتور ژاپن با ای��درو قراردادی امضا کردند که به موجب ان‪،‬‬ ‫ماش��ین دو دیفرانس��یل به پارس خودرو واگذار ش��د‪ .‬در این‬ ‫ی جایگزین کارشناسان جنرال موتورز‬ ‫زمان‪ ،‬کارشناسان ژاپن ‬ ‫ش��ده بودند‪ .‬در فروردین ‪ 1365‬خط مونتا ژ ش��روع به تولید‬ ‫استیش��ن چهار د ر نیسان پاترول کرد و این خودرو در بهمن‬ ‫همان س��ال به بهره برداری رس��ید‪ .‬در اب��ان ‪ 1366‬مدل دو‬ ‫د ر ای��ن خ��ودرو و امبوالنس ان و در ش��هریور ‪ 1367‬مدل‬ ‫وانت نیس��ان ب��ه بازار عرضه ش��د‪ .‬تا پایان س��ال ‪ 1368‬به‬ ‫علت اس��تقبال نکردن مشتریان‪ ،‬تولید ان به ‪ 5815‬دستگاه‬ ‫پ مورد‬ ‫کاهش یافت‪ .‬موتور شرکت ماهیندرا برای ماشین جی ‬ ‫رضایت مش��تریان نبود‪ .‬در سال ‪ 1369‬در مذاکره با شرکت‬ ‫میتسوبیش��ی قرار ش��د موتور ان برای جیپ صحرا استفاده‬ ‫شود‪ .‬از سال ‪ 1374‬نیز نوع کروکی ان به بازار امد‪ .‬از این دو‬ ‫محصول تا س��ال ‪ 1381‬بیش از ‪ 13850‬دستگاه تولید شد‪.‬‬ ‫تولید نیس��ان پاترول ادامه یافت و نوع پولرس��ان ان مطلوب‬ ‫نهاد های امدادی و نظامی کشور قرار گرفت‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کتاب سرگذشت ‪ 50‬کنشگر اقتصادی ایران‬ ‫)‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com/about.html‬‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫صنعت کالن‪ :‬حامد شایگان‬ ‫صنعت زیرساخت‪ :‬امیرحسن مهرزاد‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‪ :‬زینب عبدی‬ ‫خودرو‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ویرایش‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫و دول��ت ب��ا اعتب��ار ‪۲۰‬میلی��ارد تومان��ی از محل‬ ‫هدفمن��دی یارانه ه��ا و هزینه کرد س��ازمان ایدرو‬ ‫که در مجم��وع به ‪۶۰‬میلیاررد تومان نیز می رس��د‬ ‫دوب��اره ان را فعال کرده اما با توجه به اینکه میزان‬ ‫بدهی ها مربوط به بیش از ‪۱۰‬س��ال گذشته است و‬ ‫تاکنون مدیرعامل این شرکت اقدام مناسبی انجام‬ ‫نداده براس��اس شنیده ها برای دومین بار به مزایده‬ ‫گذاش��ته می شود که نه تنها مطالبات اخیر دولت را‬ ‫بپردازد بلکه حقوق عقب افت��اده کارکنان نیز واریز‬ ‫ش��ود‪ .‬شاید سرنوشت این کارخانه عواقب واگذاری‬ ‫غیرکارشناس��ی و رانتی را نشان دهد که باید دولت‬ ‫در برنامه واگذاری بر ان تامل کند‪.‬‬ ‫نعم��ت زاده در بازدی��د از کارخان��ه قن��د دزفول‬ ‫ضمن تش��کر از مسئوالن دادگستری برای حمایت‬ ‫از راه ان��دازی دوب��اره کارخان��ه قند دزف��ول گفت‪:‬‬ ‫امیدواری��م در اینده دو کارخان��ه قند دیگر در این‬ ‫منطقه احداث شود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به اینکه‬ ‫ب��ه دلیل ویژگی اب و هوای منطقه چغندر پاییزی‬ ‫تولید می شود که به اب کمی نیاز دارد به راه اندازی‬ ‫این کارخانه نیاز بود به همین دلیل با جلس��اتی که‬ ‫با مسئوالن دادگستری داشتیم تصمیم گرفتیم این‬ ‫کارخانه دوباره راه اندازی ش��ود‪ .‬امیدواریم در اینده‬ ‫دو کارخانه جدید راه اندازی شود تا خیال کشاورزان‬ ‫منطقه راحت شود‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه برای نوس��ازی ای��ن کارخانه از‬ ‫س��ازمان ایدرو کمک گرفتیم افزود‪ :‬نوس��ازی این‬ ‫کارخانه در دوره زمانی یک ساله انجام شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تکمیل زیرساخت در شهرک های صنعتی‬ ‫نعمت زاده در ادامه س��فر خود در شامگاه ‪ ۲۵‬اذر‬ ‫از شهرک صنعتی ش��ماره ‪ ۵‬اهواز بازدید کرد‪ .‬وی‬ ‫در دیدار با مدیران این ش��هرک تاکید کرد‪ :‬شهرک‬ ‫صنعتی باید نیاز صنعتگ��ران را تامین کند‪ .‬همین‬ ‫ش��هرک صنعتی از چند ماه پیش تاکنون بخش��ی‬ ‫از زیرس��اخت های م��ورد نیاز صنعتگ��ران از جمله‬ ‫گاز را تامی��ن کرد و برنامه ریزی برای تکمیل دیگر‬ ‫زیرس��اخت ها نیز باید به س��رعت انجام ش��ود‪ .‬در‬ ‫همین راستا تا جایی که بتوانیم از طریق مشارکت‬ ‫با وزارت راه و شهرس��ازی برای ساخت پل‪ ،‬زیرگذر‬ ‫و راه دسترسی ان اقدام می کنیم‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید بر اینکه مدیران ش��رکت ها در تامین‬ ‫مناب��ع مالی پروژه ها باید از ت��وان بخش خصوصی‬ ‫بیش��تر استفاده کنند افزود‪ :‬موانع قانونی زیادی در‬ ‫زمینه تولید وجود ندارد و تالش دولت این است که‬ ‫فضا را برای سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی‬ ‫روان تر کند‪ .‬از ای��ن رو برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت نیز در حمایت از صنایع ایجاد و توس��عه‬ ‫زیرساخت های شهرک های صنعتی است‪.‬‬ ‫نعمت زاده با بیان اینکه خوشبختانه تعداد زیادی‬ ‫از بخش های خصوص��ی ایران با طرف های خارجی‬ ‫برای س��رمایه گذاری مش��ترک به توافق رسیده اند‬ ‫افزود‪ :‬همکاری با ش��رکت های بین المللی که بیش‬ ‫از ‪ ۷۰‬مورد ان نهایی ش��ده و حتی سرمایه گذاری‬ ‫بعض��ی از انها اغاز و برخی نیز تا پایان امس��ال به‬ ‫تولید خواهند رس��ید‪ ،‬نشانگر ظرفیت باالی بخش‬ ‫خصوصی است‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همچنین در بازدید‬ ‫از کارخانه فوالدس��ازی خلیج ف��ارس ضمن تاکید‬ ‫بر اینک��ه بای��د در تولید محصوالت��ی مانند فوالد‬ ‫سیاس��ت های صادرات مح��ور تقویت ش��ود گفت‪:‬‬ ‫بخ��ش خصوص��ی می تواند در اج��رای پروژه ها در‬ ‫داخل کش��ور نقش محوری ب��ازی کند همان گونه‬ ‫که کارخان��ه فوالد خلیج فارس با توان مهندس��ان‬ ‫داخلی ساخته شده است‪ .‬با اجرای برجام و توسعه‬ ‫همکاری ه��ای بین المللی می ت��وان از این ظرفیت‬ ‫برای همکاری با دیگر کشورها استفاده کرد‪.‬‬ ‫ب��رای اجرای همی��ن رویکرد از ابت��دای دولت‬ ‫یازدهم تاکنون ‪ ۳۵‬مصوبه تدوین شد که رفع موانع‬ ‫بخش صنعت و دادن استمهال به تولیدکننده ها از‬ ‫ان دس��ت بوده اس��ت‪ .‬همچنین با ارائه الیحه ‪۳۰‬‬ ‫بن��دی رفع موانع تولید از س��وی دولت به مجلس‬ ‫که بعد از اصالح و اضافه ش��دن چند بند از ابتدای‬ ‫امس��ال اجرا ش��د و در ان به مباحثی ازجمله نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬تس��هیالت واحدهای بدهکار و‪ ...‬پرداخته ش��د‬ ‫اجرای این قوانین موانع زیادی از صنعت کش��ور را‬ ‫رفع کرده و درحال حاضر تنها باید به کمک مجلس‬ ‫و تس��هیل قوانین فضای کش��ور به س��مت توسعه‬ ‫اقتصادی سوق داده شود‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫منبع‪ :‬مرکز امار ایران‬ ‫مشاور وزیر کار در امور زنان‪ 87 :‬درصد زنان کشور‪ ،‬غیرفعال اقتصادی هستند‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!