روزنامه گسترش صنعت شماره 80 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 80

روزنامه گسترش صنعت شماره 80

روزنامه گسترش صنعت شماره 80

‫مصوبه مالیات‬ ‫عملکرد صنایع‬ ‫در ستاد اقتصاد مقاومتی‬ ‫‪4‬‬ ‫سال بیست و هشتم پیاپی ‪2053‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪80‬‬ ‫خیز ایران برای تولید گاز‬ ‫از یک میدان مشترک‬ ‫در خلیج فارس‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪1395‬‬ ‫‪ 16‬جمادی الثانی‪1438‬‬ ‫‪ 15‬مارس ‪2017‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از مجوز برداشت ‪2‬هزار و ‪ 300‬میلیون دالر از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه ‪۹۶‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫مدیریت‬ ‫و استخوان های در گلو‬ ‫گرگ��ی ک��ه اس��تخوان در گلویش گیر‬ ‫کرده بود به دنبال کسی می گشت که ان را‬ ‫در اورد‪ .‬در این هنگام به لک لکی رسید و از‬ ‫او خواس��ت تا در برابر مزد او را از این عذاب‬ ‫نجات دهد‪ ،‬لک لک قبول کرد و سرش را در‬ ‫دهان گرگ کرد و استخوان را در اورد و بعد‬ ‫هم مزد و پاداش خواست‪ .‬گرگ که راحت شده بود به او گفت‪ :‬همین که سرت‬ ‫را سالم از دهان من بیرون اوردی‪ ،‬برایت کافی نیست؟‬ ‫‪2‬‬ ‫نقدی بر برداشت غیر سرمایه ای از صندوق توسعه ملی‬ ‫یکی از مهم تری��ن و بحث برانگیزترین موضوعات الیح��ه بودجه همواره میزان‬ ‫واریز درامدهای نفتی به صندوق توسعه ملی و اجازه برداشت از این صندوق است‪.‬‬ ‫واریز و برداش��ت از صندوق توسعه ملی به دلیل ساختار بین نسلی و ذخایر ملی‬ ‫که دارد همواره با حساس��یت های باالیی برخوردار بوده اس��ت‪ .‬بر همین اساس در‬ ‫الیحه بودجه ‪ ۹۶‬نیز موضوع منابع و مصارف صندوق توسعه ملی یکی از مهم ترین‬ ‫موضوعات مطرح شده بود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رشد ‪ ۳‬برابری سرمایه گذاری‬ ‫حمل ونقل ریلی در یک سال‬ ‫گزارش روز‬ ‫اصالح نظام بانک‬ ‫اولویت دولت در سال ‪۹۶‬‬ ‫با همت و تالش مهندسان ایران خودرو و پژو انجام شد‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬روی خط تولید‬ ‫‪11‬‬ ‫با تجهیز خطوط پژو ‪ ۲۰۰۸‬تولید این محصول در شرکت ایران خودرو اغاز‬ ‫ش��د‪ .‬خودرو ‪ ،۲۰۰۸‬نمونه محصولی است که تولید ان کمتر از ‪6‬ماه گذشته‬ ‫در اروپا شروع شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬تجهیز خطوط تولید محصوالت ایکاپ پس از امضای‬ ‫قرارداد ایران خودرو و پژو اغاز و براس��اس برنامه زمان بندی ش��ده‪ ،‬نخستین‬ ‫محصول ‪ ۲۰۰۸‬نیز در اسفند تولید شد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫س��خنگوی دولت در نشس��ت خبری خود ضمن اعالم اینکه تعداد شاغالن‬ ‫کشور از پاییز ‪ ۹۲‬که ‪ ۲۰‬میلیون و ‪ ۸۶۷‬هزار نفر ‬ ‫بودند به ‪ ۲۲‬میلیون و ‪۳۷۳‬‬ ‫هزارنفر در پاییز ‪ ۱۳۹۵‬رسید یعنی جمعیت شاغل یک میلیون و ‪ ۵۰۵‬هزار‬ ‫نفر افزایش یافتند در پاس��خ به گسترش صنعت درباره اولویت های اقتصادی‬ ‫سال ‪ ۹۶‬گفت‪ :‬اصالح نظام بانکی جزو اولویت های سال ‪ ۹۶‬دولت است‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از چالش وصول مطالبات شرکت های نوپا‬ ‫مطالبات وصول نشده‪ ،‬تعطیلی دانش بنیان ها‬ ‫‪15‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪ 16 1395‬جمادی الثانی ‪1438‬‬ ‫صنعت و اقتصاد‬ ‫‪ 15‬مارس ‪ 2017‬شماره ‪ 80‬پیاپی ‪2053‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫مدیریت و استخوان های در گلو‬ ‫به ن�ام او که هرچه بخواهد‬ ‫همان می شود‬ ‫گرگ��ی ک��ه اس��تخوان در‬ ‫گلوی��ش گی��ر ک��رده ب��ود به‬ ‫دنبال کسی می گشت که ان را‬ ‫در اورد‪.‬‬ ‫در ای��ن هنگام ب��ه لک لکی‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫رس��ید و از او خواس��ت ت��ا در‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫براب��ر م��زد او را از ای��ن عذاب ‪management@smtnews.ir‬‬ ‫نج��ات دهد‪ ،‬لک لک قبول کرد‬ ‫و سرش را در دهان گرگ کرد‬ ‫و استخوان را در اورد و بعد هم مزد و پاداش خواست‪.‬‬ ‫گرگ که راحت ش��ده بود به او گفت‪ :‬همین که سرت را‬ ‫س��الم از دهان من بیرون اوردی‪ ،‬برایت کافی نیس��ت؟ باز‬ ‫هم مزد و پاداش می خواهی؟‬ ‫***‬ ‫ی��ک عزیز ضمن انتق��اد به بعض��ی عملکرد های وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬با زبان خاص خود‪ ،‬وزیر محترم‬ ‫را م��ورد تفقد خویش قرار داده و ضمن نامیدن ایش��ان به‬ ‫عن��وان «پدر صنعت ایران» جمالت دیگری هم فرموده اند‬ ‫که بعضی کارشناس��ان ان را با نگاه منف��ی‪ ،‬انتقاد از وزیر‬ ‫دانس��ته اند و من با ن��گاه مثبت ان را فرصت��ی برای بیان‬ ‫بخش��ی از تالش های کسی دانس��ته ام که در بدترین نگاه‬ ‫سیاس��ی هم با ‪ 40 ،30‬س��ال حضور مدیریتی و عاشقانه‬ ‫در س��طح مهندسی و وزارت از زبان دوست و دشمن«پدر‬ ‫صنعت ایران» نامیده شده و بدون شک در تولد پتروشیمی‬ ‫و رش��د ان می تواند «مادر صنعت پتروشیمی» هم نامیده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نماینده محترم ضمن انتقادهایی متنوع و به شکل درهم‬ ‫از رک��ود صنعت‪ ،‬ص��ادرات غیرفعال‪ ،‬خام فروش��ی معادن‪،‬‬ ‫واردات کاال ها‪ ،‬وجود خودرو های لوکس‪ ،‬ایجاد نمایش��گاه‬ ‫پوشاک ترکیه‪ ،‬حضور اقازاده ها در معادن‪ ،‬اقتصاد مقاومتی‬ ‫و امثاله��م که بخش بزرگ ان ب��ه دولت های قبل مربوط‬ ‫می ش��ود‪ ،‬فرموده اند که «با این اوضاع ایا بهتر نیس��ت که‬ ‫جن��اب اقای مهندس نعم��ت زاده اس��تعفا داده تا صنعت‬ ‫کش��ور را نجات دهند‪ ،‬چون در ش��بانه روز اگر ‪ 20‬ساعت‬ ‫برای شرکت و تجارت شخصی خود کار کنند‪ ،‬باز هم وقت‬ ‫کم دارند‪».‬‬ ‫ای��ن بیانات ارزش��مند که البته مثل ب��ازار میوه و تره بار‬ ‫شهرداری به شکل درهم‪ ،‬به طور حتم از باب مردمی بیان‬ ‫ش��ده است‪ ،‬با برداش��ت مثبت من به معنای این است که‬ ‫ایشان به وزیر فرموده اند‪ :‬اقاجان‪ ،‬اگر شما شرکت خصوصی‬ ‫داشتید و روزی ‪20‬س��اعت هم در انجا کار می کردید‪ ،‬باز‬ ‫ه��م وقت ک��م می اوردید تا به موفقیت برس��ید‪ ،‬حاال چه‬ ‫برسد به وزارتخانه بزرگی مثل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت که‬ ‫ساعت های بسیار بیشتری نیاز دارد‪.‬‬ ‫به نظر حقیر‪ ،‬ایش��ان در این جمله‪ ،‬به نکته مهمی اشاره‬ ‫کرده ان��د و ان وق��ت و زمان��ی اس��ت که یک نف��ر در هر‬ ‫مسئولیتی می تواند برای هر کاری درنظر بگیرد‪ ،‬حتی اگر‬ ‫وزیر باشد و من می خواهم از این فرصت به موضوع «زمان‬ ‫و کار» بپردازم‪.‬‬ ‫«پدر صنعت ایران» در س��ن حدود ‪70‬سالگی از مدیران‬ ‫‪ 40،30‬س��اله خود در این وزارتخانه بیش��تر حضور دارند‬ ‫و ت�لاش می کنند‪ ،‬و ان ط��ور که از زبان هم��کاران دفتر‬ ‫وزیر ش��نیده ام‪ ،‬ایش��ان بعد از نماز صبح راهی مرکز شهر‬ ‫می ش��وند و جلس��ات خود را ش��روع می کنن��د و به طور‬ ‫معم��ول از ‪ 7‬و ‪ 8‬صبح در دفترش��ان حضور دارند و ضمن‬ ‫ش��رکت در انواع جلسات کارشناس��ی و غیرکارشناسی و‬ ‫دی��دار با نمایندگان مردم و س��ایر ادم های ریز و درش��ت‬ ‫در حوزه های وس��یع صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ 8 ،‬صبح را‬ ‫به ‪ 8‬ش��ب گره می زنن��د و بعد هم تا ‪ 10‬و ‪ 11‬ش��ب‪ ،‬به‬ ‫خواندن ده ها نامه و گزارش مشغول هستند و به قول اقای‬ ‫حاجی پ��ور‪ ،‬مدیرکل حوزه وزارت��ی‪ ،‬گاهی چند کارتابل را‬ ‫هم همراه خود می برند و پنجش��نبه ها هم س��رکار هستند‬ ‫و گاهی مراس��م و نمایشگاه ها در روزهای جمعه و تعطیل‬ ‫است‪.‬‬ ‫این حرف ها‪ ،‬یعنی اینکه یک وزیر در شبانه روز‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ 15‬ساعت کار می کند‪ ،‬یکی‪ ،‬دو ساعتی هم صرف رفتن و‬ ‫امدن از خانه تا محل کار می ش��ود و در نتیجه حداکثر ‪،7‬‬ ‫‪ 8‬ساعتی برای استراحت و زندگی شخصی باقی می ماند‪.‬‬ ‫یعنی به همان زبان س��اده بازار میوه وتره بار ش��هرداری‪،‬‬ ‫دوسوم شبانه روز را مشغول کار و بدون مرخصی و تعطیلی‬ ‫ب��وده و یک س��وم را حداکثر به خواب و زندگی ش��خصی‬ ‫مشغول است‪.‬‬ ‫حاال یک س��وال باقی می ماند ک��ه به طور حتم حق من‬ ‫اس��ت از نمایندگان خودم بپرس��م تا انها ه��م در تریبون‬ ‫مجلس پاس��خ دهند‪ ،‬ایا هیچ ک��س‪ ،‬از هیچ فردی‪ ،‬در هر‬ ‫موقعیت و مقامی‪ ،‬بیش از این می تواند انتظار کار و تالش‬ ‫داشته باشد؟‬ ‫گاهی در برابر تالش ها و زحماتی که روزانه می کشیم‪ ،‬از‬ ‫وزی��ر و وکیل تا کارمند و کارگر‪ ،‬در ذهن و دل مان انتظار‬ ‫مزد و پاداش از باال دس��تی ها و پایین دستی ها داریم‪ ،‬حتی‬ ‫اگر به زبان نیاوریم‪.‬‬ ‫ادم بزرگ ه��ا و عارف��ان ه��م این پاداش را ب��ه خداوند‬ ‫بخشنده می سپارند و امثال حقیر هم با اندیشه کوتاه خود‪،‬‬ ‫از مادر روزگار سپاسگزاریم که بعد از کار روزانه‪ ،‬شب را در‬ ‫خانه گذرانده و فردا صبح باز هم افتاب درخشان خداوند را‬ ‫می بینیم و سرمان را در دهان گرگ ایام‪ ،‬از دست نداده ایم‪.‬‬ ‫وزیر هم یکی از ماست‪.‬‬ ‫براساس مصوبه‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪۳۰۰‬میلیون‬ ‫دالر معادل ‪۷‬هزار و‬ ‫‪ ۵۹۰‬میلیارد تومان به‬ ‫دولت اجازه برداشت‬ ‫از صندوق توسعه‬ ‫ملی داده شده است‬ ‫البته برداشت هایی‬ ‫که سال اینده از محل‬ ‫صندوق انجام می شود‬ ‫باید از ورودی سال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬باشد و دولت‬ ‫اجازه ندارد از منابع‬ ‫تجمیع شده از گذشته‬ ‫در صندوق‪ ،‬برداشت‬ ‫داشته باشد‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از مجوز برداشت ‪2‬هزار و ‪300‬میلیون دالر از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه ‪۹۶‬‬ ‫نقدی بر برداشت غیر سرمایه ای از صندوق توسعه ملی‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین موضوعات‬ ‫الیحه بودجه همواره میزان واریز درامدهای نفتی‬ ‫به صندوق توس��عه ملی و اجازه برداش��ت از این‬ ‫صندوق است‪.‬‬ ‫واریز و برداشت از صندوق توسعه ملی به دلیل‬ ‫ساختار بین نس��لی و ذخایر ملی که دارد همواره‬ ‫با حساس��یت های باالیی برخوردار بوده اس��ت‪ .‬بر‬ ‫همین اس��اس در الیحه بودج��ه ‪ ۹۶‬نیز موضوع‬ ‫مناب��ع و مص��ارف صندوق توس��عه مل��ی یکی از‬ ‫مهم ترین موضوعات مطرح شده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم ‪ ۳۰‬درصدی صندوق توسعه ملی‬ ‫از درامد نفتی‬ ‫دول��ت یازده��م در الیحه بودج��ه ‪ ۹۶‬به دلیل‬ ‫نی��از ب��ه مناب��ع مالی ب��رای پروژه ه��ای عمرانی‬ ‫سهم صندوق توس��عه ملی از درامدهای نفتی را‬ ‫‪ ۲۰‬درص��د تعیین ک��رد اما با توجه ب��ه اینکه در‬ ‫سیاس��ت های کلی ابالغ شده رهبر معظم انقالب‬ ‫اس�لامی برای برنامه ششم توسعه‪ ،‬سهم صندوق‬ ‫توس��عه ملی ‪۳۰‬درصد از منابع حاصل از صادرات‬ ‫نف��ت‪ ،‬میعانات گازی و خالص صادرات گاز تعیین‬ ‫شده و دولت باید دست کم هر سال ‪ ۲‬واحد درصد‬ ‫به ان بیفزاید سهم واریزی دولت از منابع حاصل‬ ‫از صادرات نفت‪ ،‬میعانات گازی و خالص صادرات‬ ‫گاز به صندوق توس��عه ملی به ‪۳۰‬درصد افزایش‬ ‫پیدا کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مجوز برداش�ت ‪۲‬هزار و ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫دالر از صندوق‬ ‫از س��وی دیگر عالوه بر افزای��ش منابع ورودی‬ ‫به صندوق توس��عه ملی مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را نیز پس از‬ ‫بحث های فراوان درنهایت به تصویب رساند‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در بررسی‬ ‫تبصره برداش��ت دولت از صندوق توس��عه ملی به‬ ‫دلی��ل اصرار بر «مبهم بودن» و نیز «مجاز نبودن‬ ‫دولت به برداش��ت از صندوق توس��عه ملی» این‬ ‫تبصره را به کمیس��یون تلفیق بودجه بازگرداندند‬ ‫اما درنهایت با تاکید علی الریجانی‪ ،‬رییس مجلس‬ ‫شورای اس�لامی مبنی بر اذن رهبر معظم انقالب‬ ‫در تصویب این تبصره این الیحه در اس��فند سال‬ ‫جاری به تصویب رسید‪.‬‬ ‫براس��اس این مصوبه ‪ ۲‬هزار و ‪۳۰۰‬میلیون دالر‬ ‫معادل ‪۷‬هزار و ‪ ۵۹۰‬میلیارد تومان به دولت اجازه‬ ‫برداش��ت از صندوق توس��عه ملی داده شده است‬ ‫البته برداشت هایی که سال اینده از محل صندوق‬ ‫انجام می ش��ود باید از ورودی سال ‪ ۱۳۹۶‬باشد و‬ ‫دولت اجازه ندارد از منابع تجمیع ش��ده از گذشته‬ ‫در صندوق‪ ،‬برداشت داش��ته باشد‪ .‬این امر سبب‬ ‫می ش��ود که دولت به تناس��ب درامدهای نفتی و‬ ‫تحقق ان نس��بت به برداشت اقدام کرده و ذخایر‬ ‫پیشین صندوق محفوظ بماند‪.‬‬ ‫‹ ‹س�رفصل های برداش�ت از صن�دوق‬ ‫توسعه ملی‬ ‫با مجوزهایی که مجلس ش��ورای اسالمی صادر‬ ‫کرد دولت تنها در چندین بخش اجازه برداش��ت‬ ‫از صندوق توس��عه ملی را خواهد داشت‪ .‬در سال‬ ‫این��ده دولت ب��رای تقوی��ت صندوق ن��واوری و‬ ‫شکوفایی ‪۲۰۰‬میلیون دالر برداشت خواهد داشت‬ ‫محمد وطن پور‪:‬‬ ‫رویکرد مصرفی‪ ،‬هزینه ای و جاری نسبت به منابع‬ ‫صندوق توسعه ملی هم منع قانونی دارد‬ ‫حسین سلیمی‪:‬‬ ‫تسهیالت صندوق توسعه ملی شامل طرح های بزرگ و‬ ‫صادراتی خواهد شد‬ ‫که با توجه به تعیین قیمت ‪۳۳۰۰‬تومان هر دالر‬ ‫در بودجه س��ال اینده معادل ‪۶۶۰‬میلیارد تومان‬ ‫است‪.‬‬ ‫در بخش اب نیز وکالی ملت در بهارستان مجوز‬ ‫دادند ‪۳۰۰‬میلیون دالر برای ابیاری تحت فشار و‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیون دالر دیگر برای ابرس��انی روستایی و‬ ‫ش��بکه های ان از محل این صندوق هزینه ش��ود‬ ‫ک��ه معادل هریک از این ارقام ‪ ۹۹۰‬میلیارد تومان‬ ‫است‪.‬‬ ‫در زمین��ه مقابله ب��ا ریزگردها ک��ه این روزها‬ ‫بخش های غربی کشور به ویژه استان خوزستان را‬ ‫گرفتار کرده و رهبر معظم انقالب اس�لامی نیز بر‬ ‫رفع و چاره اندیشی ان تاکید کرده اند ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫دالر از محل صندوق توسعه ملی اختصاص یافته‬ ‫که معادل ‪۳۳۰‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫تقوی��ت بنی��ه دفاع��ی‪ ،‬دیگر مح��ل هزینه کرد‬ ‫درامده��ای واریز ش��ده به صندوق توس��عه ملی‬ ‫اس��ت که با ثبت رق��م یک ه��زار و ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫دالر بیش��ترین برداشت از این صندوق را به خود‬ ‫اختصاص می دهد که معادل ‪۴‬هزار و ‪۲۹۰‬میلیارد‬ ‫تومان می شود‪.‬‬ ‫س��ازمان صدا و سیما نیز س��ال اینده از منافع‬ ‫برداش��ت از صندوق توس��عه ملی منتفع می شود‬ ‫و س��هم ان در بودجه س��ال این��ده ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫دالر معادل ‪۳۳۰‬میلیارد تومان اس��ت‪ .‬درمجموع‪،‬‬ ‫کل برداش��ت دول��ت از ای��ن صن��دوق در س��ال‬ ‫اینده ‪۲‬هزار و ‪ ۳۰۰‬میلی��ون دالر معادل ‪۷‬هزار و‬ ‫‪ ۵۹۳‬میلیارد تومان می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹منع ه�ای قانون�ی در برداش�ت از‬ ‫صندوق توسعه ملی‬ ‫محم��د وطن پ��ور‪ ،‬کارش��ناس اقتص��ادی در‬ ‫گفت وگ��و با گس��ترش صنع��ت درباره س��اختار‬ ‫صن��دوق توس��عه ملی و اج��ازه برداش��ت از این‬ ‫صندوق گفت‪ :‬صندوق توس��عه ملی یک صندوق‬ ‫بین نسلی با منابع ارزشمند و ماندگار ارزی است‬ ‫که کارکرد صادراتی دارد‪.‬‬ ‫به طور مثال در بخش مسکن هیچ گاه نمی توان‬ ‫از منابع صندوق اس��تفاده کرد و منع قانونی دارد‬ ‫اما هر بخش از اقتصاد کش��ور که رویکرد ارزی و‬ ‫صادرات��ی دارند می توانن��د از منابع ارزی و ریالی‬ ‫صندوق توس��عه اس��تفاده کنند‪ .‬صندوق توسعه‬ ‫ملی یکی از برگ های برنده توس��عه اقتصاد کشور‬ ‫اس��ت البته این امر شرایطی دارد که باید به دقت‬ ‫و موش��کافانه طرح ها و موضوعات بررس��ی ش��ود‬ ‫تا ب��ه ذخایر ارزی کش��ور بی مورد دس��ت اندازی‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫وطن پ��ور با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس با‬ ‫هیچ مصوبه ای نمی توانند به منابع صندوق توسعه‬ ‫ملی دس��ت اندازی کنند‪ ،‬افزود‪ :‬رویکرد مصرفی‪،‬‬ ‫هزین��ه ای و ج��اری نس��بت ب��ه مناب��ع صندوق‬ ‫توس��عه ملی هم من��ع قانون��ی دارد و هم عملی‬ ‫غیرش��رافتمندانه و غیرحرف��ه ای اس��ت‪ ،‬تاکنون‬ ‫هرگونه اقدامی از س��وی صندوق توس��عه ملی با‬ ‫همین رویکرد انجام شده و شاید کارکرد صندوق‬ ‫ایده ال نباشد اما عملکرد قابل دفاعی داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹مش�کالت اساس�ی در س�اختار فن�ی‬ ‫صندوق توسعه ملی‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه ساختار‬ ‫فنی صندوق توس��عه ملی دچار مشکالت اساسی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬صن��دوق توس��عه مل��ی یک‬ ‫کارش��ناس مس��تقر دائم ن��دارد به ای��ن معنا که‬ ‫تمامی پرس��نل صندوق توسعه ملی افراد شرکتی‬ ‫و قراردادی هس��تند و افرادی نیس��تند که نسبت‬ ‫به اینده شغلی و سیاس��ت های پیاده شده متعهد‬ ‫باش��ند‪ .‬از این نظ��ر نیروی انس��انی این صندوق‬ ‫بسیار اسیب پذیر است‪.‬‬ ‫اگ��ر یک کارش��ناس بانک مرکزی یا س��ازمان‬ ‫مدیریت برنامه ریزی بتواند یک سیاست بلندمدت‬ ‫را پی��ش بگیرد و بر ان نظارت داش��ته باش��د در‬ ‫صندوق توسعه ملی با وجود افراد حرفه ای و نخبه‬ ‫اما این قابلیت از نظر ساختاری وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه داس��تان حقوق نجومی باعث‬ ‫شده تا سیستم تصمیم ساز و هیات مدیره صندوق‬ ‫توس��عه ملی بس��یار محتاطانه عمل کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تصمیم گیری نس��بت به سیاست های بین نسلی و‬ ‫توسعه ای نیاز به ش��جاعت دارد اما مدیران ارشد‬ ‫صندوق توسعه ملی پس از حواشی حقوق نجومی‬ ‫ب��رای انکه در مظان اتهام قرار نگیرند و پاپوش��ی‬ ‫برای انها درس��ت نشود نسبت به تصمیم گیری ها‬ ‫محافظه کارانه عمل می کنند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬این دو اس��یب می تواند صندوق را از‬ ‫رسالت خود که در ماده ‪ ۸۳‬قانون برنامه پنجم بر‬ ‫ان تاکید شده دور کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تس�هیالت ارزی وی�ژه طرح ه�ای‬ ‫صادراتی‬ ‫در کنار مجوز برداش��ت از منابع صندوق توسعه‬ ‫ملی‪ ،‬مجلس در بندهایی به بانک های عامل اجازه‬ ‫داده است از این محل نسبت به اعطای تسهیالت‬ ‫ارزی ب��ه س��رمایه گذاران بخش ه��ای خصوصی‪،‬‬ ‫تعاون��ی و نهادهای عمومی غیردولتی اقدام کنند‪.‬‬ ‫ب��رای نمون��ه انها می توانن��د از ای��ن منابع برای‬ ‫طرح های توسعه ای باالدستی نفت و گاز با اولویت‬ ‫میدان های مش��ترک و جمع اوری گازهای همراه‬ ‫ب��رای افزایش ضری��ب بازیافت مخ��زن و احیای‬ ‫چاه های قدیم��ی دارای ذخایر نفت درجا و بدون‬ ‫انتق��ال مالکیت نف��ت و گاز موجود در مخزن ها و‬ ‫تولیدی انها استفاده کنند‪.‬‬ ‫همچنین در بند دیگری اعطای تسهیالت ارزی‬ ‫به س��رمایه گذاران بخش ه��ای خصوصی‪ ،‬تعاونی‬ ‫و ش��هرداری ها برای توس��عه حمل ونقل درون و‬ ‫برون شهری دیده شده است‪.‬‬ ‫حسین سلیمی‪ ،‬عضو کمیسیون سرمایه گذاری‬ ‫اتاق ایران در گفت وگو با گس��ترش صنعت درباره‬ ‫تس��هیالت پرداختی صندوق توس��عه ملی و تاثیر‬ ‫ان بر رشد و توسعه صنایع گفت‪ :‬صندوق توسعه‬ ‫ملی دو نوع تسهیالت ریالی و ارزی به بخش های‬ ‫مختل��ف اقتص��ادی پرداخت می کند؛ تس��هیالت‬ ‫ارزی ب��ه دلیل انک��ه بازپرداخت ان با ارز اس��ت‬ ‫امکان اس��تفاده صنایع از این ظرفیت ها را محدود‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫طرح هایی قابلیت اس��تفاده از تس��هیالت ارزی‬ ‫صندوق توس��عه ملی را دارند ک��ه درامد حاصل‬ ‫از طرح نیز ارزی باش��د تا ش��امل مابه تفاوت نرخ‬ ‫ارز پس از چند س��ال نش��وند‪ .‬در چندین س��ال‬ ‫گذش��ته تمام طرح های صنعتی که از تس��هیالت‬ ‫ارزی استفاده کردند برای بازپرداخت اغلب دچار‬ ‫مشکل شدند‪.‬‬ ‫س��لیمی با بیان اینکه تاکن��ون حداقل ‪ ۶‬قانون‬ ‫ب��رای تعدیل بازپرداخت تس��هیالت ارزی و دادن‬ ‫مهلت به صنعتگران در مجلس به تصویب رسیده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اخرین مهلت نیز تا اخر شهریور ‪ ۹۶‬تعیین‬ ‫ش��ده تا همه کسانی که شامل مابه تفاوت نرخ ارز‬ ‫می شوند بدهی خود را بازپرداخت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثی�ر پررن�گ تس�هیالت ارزی در‬ ‫طرح های ملی‬ ‫عضو کمیس��یون س��رمایه گذاری ات��اق ایران با‬ ‫اش��اره به اینکه تس��هیالت صندوق توس��عه ملی‬ ‫ش��امل طرح های بزرگ و صادراتی خواهد ش��د‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬خط و رب��ط اغلب طرح ه��ای بزرگ‬ ‫دولتی اس��ت‪ ،‬به ط��ور مثال طرح خ��ط لوله اب‬ ‫جنوب به اصفهان که در صنایع ذوب اهن و مس‬ ‫سرچش��مه به کار می رود یک طرح ملی است که‬ ‫از تس��هیالت ارزی صندوق توس��عه ملی استفاده‬ ‫می کند‪ .‬صندوق های توسعه ملی تسهیالت ارزی‬ ‫را به طرح های متوس��ط اختصاص نمی دهد چون‬ ‫امکان بازپرداخت ان نیز برای طرح متوسط اندک‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه به دالیل گفته ش��ده‬ ‫تس��هیالت صندوق توسعه ملی کمک چندانی به‬ ‫توس��عه صنایع نکرده‪ ،‬افزود‪ :‬صندوق توسعه ملی‬ ‫در طرح ه��ای ملی و بزرگ نقش موثری داش��ته‬ ‫و چندین مورد تس��هیالت ‪ ۵۰‬میلی��ون دالری و‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلی��ون دالری اعط��ا کرده ان��د و در ط��رح‬ ‫ابرس��انی نیز که ‪ ۱/۵‬میلیارد دالر هزینه داش��ت‬ ‫چندین بانک با یکدیگر از منابع صندوق توس��عه‬ ‫ملی تسهیالت اعطا کردند‪.‬‬ ‫س��لیمی با بیان اینکه تسهیالت ریالی چندانی‬ ‫نی��ز ب��ه صنایع در چند س��ال گذش��ته پرداخت‬ ‫نش��ده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬صندوق توسعه ملی چون یک‬ ‫پش��توانه ملی اس��ت از ابتدای انق�لاب باید برای‬ ‫حف��ظ اندوخته ه��ای صن��دوق بازپرداخت ه��ا را‬ ‫ارزی می کردیم و این موضوع یک ضعف نیس��ت‬ ‫چون ساختار این صندوق برای تسهیالت دهی به‬ ‫طرح های کوچک و متوسط نیست و ذخایر ارزی‬ ‫کش��ور باید برای ارائه تس��هیالت دقت بس��یاری‬ ‫داشته باشند و تنها در پروژه های دالری صادراتی‬ ‫مشارکت کنند‪.‬‬ ‫بناب��ر ای��ن گ��زارش‪ ،‬ب��ا توج��ه ب��ه ماهیت و‬ ‫س��اختار صندوق توس��عه مل��ی که پش��توانه ای‬ ‫برای کش��ور و نس��ل های بعد اس��ت برداشت از‬ ‫صندوق و ارائه تس��هیالت ب��ه طرح های مختلف‬ ‫اقتصادی باید با دقت و کار کارشناس��ی باش��د تا‬ ‫منابع این صندوق صرف ام��ور جاری و هزینه ای‬ ‫نش��ود‪ .‬م��روری بر مح��ل مصرف برداش��ت ها از‬ ‫ای��ن صن��دوق بیانگ��ر ان اس��ت ک��ه در صورت‬ ‫هزینه ک��رد درس��ت ای��ن مناب��ع در محل ه��ای‬ ‫یادش��ده‪ ،‬منافع ان محدود به نسل کنونی کشور‬ ‫نخواهد بود و نس��ل های اینده نیز از ان برخوردار‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫بهبود فضای کسب وکار‬ ‫پیش شرط رشد اقتصادی‬ ‫‪4‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪80‬‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪1395‬‬ ‫‪ 16‬جمادی الثانی‪1438‬‬ ‫‪ 15‬مارس ‪2017‬‬ ‫پیاپی ‪2053‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫راهکارهای مدیریت ریسک‬ ‫امکان سنجی خوشه صنعتی‬ ‫دستبافته های نخی روستای روئین‬ ‫مانع اصلی‬ ‫پیش پای سرمایه گذاران‬ ‫صنعتگران واحدهای صنعتی‬ ‫خود را بیمه کنند‬ ‫«هوش��مند» اصلی ترین کلی��دواژه در کس��ب وکارهای جدید‬ ‫اس��ت که به سرعت راه خود را در زندگی روزمره گشوده است؛‬ ‫فعالیت های س��وداوری که ارتباطی تنگاتنگ با مصرف کننده و‬ ‫دریافت کننده خدمات دارد‪.‬‬ ‫مصوبه مالیات عملکرد صنایع در ستاد اقتصاد مقاومتی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬ابوالفضل کیمیایی‬ ‫تجاری سازی‬ ‫راز موفقیت استارت اپ ها‬ ‫‪13‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از معافیت مالیاتی در صورت تحویل اظهارنامه نشان داد‬ ‫سرمایه گذاری برای صنعتگران‬ ‫مدیریت ریسک یعنی مدیران صنعتی باید توانایی برخورد با هر‬ ‫گونه تحوالت بیرونی و درونی را داشته باشند‪ .‬به عبارتی‪ ،‬ویژگی‬ ‫خطر پذیری داش��ته باشند‪ .‬در این ویژگی زمینه سرمایه گذاری‬ ‫تنها بر دوش انها نیست بلکه دولت نیز تعهداتی در اقتصاد دارد‬ ‫که باید انجام دهد‪ .‬به عبارتی‪ ،‬بس��ترهای اقتصادی و سیاس��ی‬ ‫را بای��د دولت به گونه ای فراهم کند که قدرت مدیریت ریس��ک‬ ‫واحدهای صنعتی در بخش داخلی بیشتر شود‪.‬‬ ‫شاه بیت مدیریت‬ ‫ریسک‬ ‫‪14‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان مطرح کرد‬ ‫توسعه متوازن و تمرکز زدایی‪ ،‬مهم ترین گام‬ ‫تحقق توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دو‬ ‫م‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫یک مرحله ای با ارزیابی‬ ‫کیفی ش‪95-43‬‬ ‫پروژهاحداثتصفیهخانهفاضالبفازتوسعه‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اس��تان اصفهان در دیدار با شهردار‪ ،‬مدیر‬ ‫اب و فاضالب روس��تایی شهرستان خوانس��ار و اعضای هیات مدیره شهرک صنعتی‬ ‫خوانس��ار با اشاره به ضرورت توجه به توس��عه متوازن و تمرکززدایی در این استان‬ ‫گفت‪ :‬رونق بخشی به شهرک های صنعتی و بخش های مولد‪ ،‬به منظور ایجاد توسعه‬ ‫پایدار‪ ،‬حفظ اش��تغال و ارتقای س��طح معیشت ش��هروندان در سطح استان یکی از‬ ‫اهداف اصلی ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان اصفهان ب��وده و گام مهمی در‬ ‫عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبر معظم انقالب است‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان اصفهان‪ ،‬محمدجواد بگی تامین اب ش��هرک های صنعتی استان را با توجه‬ ‫به بحران خشکس��الی و کم ابی سال های اخیر‪ ،‬یکی از چالش ها و دغدغه های اصلی‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی اس��تان اصفهان دانس��ت و افزود‪ :‬احداث تصفیه خانه‬ ‫فاضالب یکی از مهم ترین راهکارهایی اس��ت که به منظور تامین اب ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان اتخاذ شده اس��ت‪ .‬بگی در ادامه‪ ،‬رفع مشکل تامین اب شهرک های‬ ‫صنعتی شهرس��تان خوانس��ار را به کمک اب و فاضالب ش��هری و روس��تایی این‬ ‫شهرستان خواستار ش��د و افزود‪ :‬خوشبختانه شهرستان خوانسار نسبت به بسیاری‬ ‫از مناطق اس��تان مش��کالت تامین اب کمتری دارد به همین دلیل اب شهرک های‬ ‫صنعتی این شهرستان با تعامل بیشتر قابل تامین خواهد بود‪.‬‬ ‫محس��ن صانعی‪ ،‬مدیر اب و فاضالب روس��تایی شهرستان خوانس��ا ر نیز در ادامه‬ ‫این نشس��ت ب��ا قدردانی از فعالیت های ش��رکت ش��هرک های صنعتی در توس��عه‬ ‫متوازن و توجه ویژه به شهرس��تان های مختلف استان اصفهان‪ ،‬توسعه شهرک های‬ ‫صنعتی شهرس��تان خوانسار را زمینه ساز اشتغالزایی مناسب و بهبود سطح معیشتی‬ ‫ش��هروندان این شهرس��تان و مناطق حومه ان دانس��ت و از همکاری شرکت اب و‬ ‫فاضالب این شهرستان برای تامین اب شهرک های صنعتی خبرداد‪.‬‬ ‫در ادامه این نشس��ت‪ ،‬مقرر ش��د درب��اره تامین کوتاه مدت اب ش��هرک صنعتی‬ ‫خوانس��ار جلسه ای با محوریت فرمانداری شهرستان خوانسار و با حضور مدیر عامل‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان اصفهان‪ ،‬مدیریت اب و فاضالب (ابفا)‪ ،‬اب و‬ ‫فاض�لاب روس��تایی (ابفار) و همچنین هیات امنای این ش��هرک تش��کیل و راهکار‬ ‫اجرایی مناسب برای تامین اب این شهرک در زمان بحران و کم ابی اتخاذ شود‪.‬‬ ‫همچنین با موافقت شهردار خوانسار مقرر شد درباره خروج فاز توسعه ای شهرک‬ ‫صنعتی خوانس��ار از حریم شهری‪ ،‬شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان برای‬ ‫تحویل نقش��ه ‪ 20‬هکتار طرح توسعه شهرک صنعتی خوانسار به صورت ‪ UTM‬به‬ ‫ش��هرداری این شهر اقدام کنند و شهرداری خوانسار هم مصوبه شورای اسالمی این‬ ‫شهرستان را دریافت کند‪.‬‬ ‫شهرکصنعتیشمساباد‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی تهران در نظر دارد باستناد ائین نامه اجرائی بند‬ ‫ج ماده (‪ )12‬قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران‬ ‫جهت انجام (پروژه احداث تصفیه خانه فاضالب فاز توسعه شهرک صنعتی‬ ‫شمس اباد ) به شماره ( ‪ )200951051000049‬را از طریق سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکیدولتاقدامنماید‪.‬بهمنظورارزیابیتواناجرایتعهداتمناقصه‬ ‫گران‪ ،‬از تمامی شرکت های متقاضی دارای پایه ‪ 5‬رشته اب و پایه ‪ 5‬رشته‬ ‫تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و گواهینامه‬ ‫تاییدصالحیتایمنیامورپیمانکاریازوزارتتعاون‪،‬کارورفاهاجتماعیدعوت‬ ‫میگرددکهبرایشرکتدرمناقصهازطریقسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت‬ ‫( ستاد ) اقدامنمایند‪.‬کلیهمراحلبرگزاریمناقصهازدریافتاسناداستعالم‬ ‫ارزیابی کیفی ‪ ،‬اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی‬ ‫پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجامخواهدشدوالزماستمناقصهگراندرصورت‬ ‫عدمعضویتقبلی‪،‬مراحلثبتنامدرسایتمذکورودریافتگواهیامضای‬ ‫الکترونیکیراجهتشرکتدرمناقصهمحققسازند‪.‬‬ ‫مبلغبراورداولیهبراساسفهارسبهاءسال‪58/000/000/000(:95‬ریال)‬ ‫محلپروژه‪:‬شهرکصنعتیشمساباد‪:‬کیلومتر‪40‬اتوبانتهران–قمتلفن‬ ‫‪021-56232494-7‬‬ ‫تاریخانتشاراسنادارزیابیکیفیدرسامانهتاریخ‪95/12/23‬میباشد‪.‬‬ ‫مهلتزمانیدریافتاسنادارزیابیکیفیازسایتتا‪:‬ساعت‪16‬تاریخ‪96/1/9‬‬ ‫مهلتبارگذاریپاکتهایاستعالمارزیابیکیفی‪:‬ساعت‪16‬تاریخ‪96/1/29‬‬ ‫محل گشایش اسناد ارزیابی کیفی‪ :‬دفتر معاونت عمران و محیط زیست‬ ‫شرکتشهرکهایصنعتیتهران‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در‬ ‫خصوصاسنادمناقصهوارائهپاکتالف‪:‬نشانیسهروردیشمالیکوچهشهید‬ ‫محبیپالک‪2‬طبقه‪4‬معاونتعمرانومحیطزیستوتلفن‪021-88761038:‬‬ ‫‪www.tehraniec.ir‬وپایگاهملیاطالعرسانی‪http://iets.mporg.ir:‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬مرکز‬ ‫تماس‪021-27313131‬دفترثبتنام‪ 88969737:‬و‪85193768‬‬ ‫روابطعمومیشرکتشهرکهایصنعتیتهران‬ ‫ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 25‬ﺍﺳﻔﻨﺪ ‪ 16 1395‬ﺟﻤﺎﺩﻯﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ‪1438‬‬ ‫‪ 15‬ﻣﺎﺭﺱ ‪ 2017‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 80‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2053‬‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻓﻀﺎﻯ ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ‬ ‫ﭘﻴﺶﺷﺮﻁ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‬ ‫ﺑﻬﺒــﻮﺩ ﻓﻀﺎﻯ ﻛﺴــﺐﻭﻛﺎﺭ‬ ‫ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﭘﻴﺶﺷــﺮﻁﻫﺎﻯ ﺭﺷﺪ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻛﺸــﻮﺭ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺭﺗﺒــﻪ ‪ 118‬ﻓﻀــﺎﻯ‬ ‫ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ‪ 187‬ﻛﺸﻮﺭ‪،‬‬ ‫ﺯﻳﺒﻨﺪﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴﺴــﺖ‪ ،‬ﻫﺮﭼﻨﺪ‬ ‫ﺑﺎﻳــﺪ ﺍﻳــﻦ ﺑﺨــﺶ ﺭﺍ ﺩﺭﻧﻈﺮ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﺑﮕﻰ‬ ‫ﺑﮕﻴﺮﻳــﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻭﺟــﻮﺩ ﺗﻤﺎﻣﻰ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﻣﺸــﻜﻼﺗﻰ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ‪ ،‬ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ ﻛﻪ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺷــﺒﻴﻪ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ‬ ‫ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺩﺍﺭﺍﻳــﻰ ﺑــﺮﺍﻯ ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﻭ‪ ...‬ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴــﺮ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ‪ 12‬ﺭﺗﺒﻪﺍﻯ ﻓﻀﺎﻯ ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕﺯﺩﺍﻳﻰ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻴﻢ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮﺯ‬ ‫ﻛﺴــﺐﻭﻛﺎﺭ‪ 8 ،‬ﺭﻭﻳﻪ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ‪ 15‬ﺭﻭﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ‬ ‫ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﻓﻀﺎﻯ ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺷﺎﻫﺪ ‪ 2‬ﺭﻭﻳﻪ‬ ‫ﻭ ‪ 3‬ﺭﻭﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺠﻮﺯ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﻋﻤﻞ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻧﻘﺸــﻰ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻓﻀﺎﻯ ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﺑﺎ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕﺯﺩﺍﻳﻰ ﻭ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺷــﻮﺭﺍﻯ‬ ‫ﮔﻔﺖﻭﮔــﻮﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ‪،‬‬ ‫ﺷــﺎﻫﺪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻓﻀﺎﻯ ﻛﺴــﺐﻭﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎﺷﻴﻢ‪ .‬ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ‪ 68‬ﺷــﻬﺮﻙ ﻭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺩﻭﻟﺘﻰ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ‬ ‫ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺨﺸــﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷــﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻋﻼﻭﻩﺑﺮ ﺍﻳﻦ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ‪ 4‬ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺧﺼﻮﺻﻰ‬ ‫ﺑﺮﺳــﻴﺎﻥ‪ ،‬ﻣﺤﻤﻮﺩﺁﺑــﺎﺩ‪ ،‬ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﺑﺘــﻜﺎﺭ )ﺳــﺎﻳﭙﺎﻯ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻥ( ﻭ‬ ‫ﻓﺘﺢﺍﻟﻤﺒﻴﻦ )ﭘﺎﺭﺱﻛﻮﻳﺮ ﺯﺍﮔﺮﺱ ﻛﺎﺷﺎﻥ( ﻓﻌﺎﻝ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ‬ ‫ﺗﻌــﺪﺍﺩ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﺧﺼﻮﺻــﻰ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬ ‫ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺍﺭﺍﺿﻰ‪ ،‬ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺭﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺍﺻﻠﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ‬ ‫ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺍﺯ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻛﻤﻰ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻛﻴﻔﻰ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳــﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎﺕﺩﻫﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺭ ‪ 18‬ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺤﺪﻭﺩ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﻯ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ‪ ،‬ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 20‬ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷــﺪ‪ .‬ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘــﻰ ﺩﺭ ‪ 18‬ﻣــﺎﻩ ﮔﺬﺷــﺘﻪ‪ ،‬ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺯ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻــﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﺎﺗﻰ ﺑﻮﺩ ﻛــﻪ ﺑﻪ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ‪ .‬ﻫﻤﻪ‬ ‫ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺕ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ‪ ،‬ﻫﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﺣﺘﻰ‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎﻯ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ‬ ‫ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻰﺭﺳــﺪ‪ ،‬ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻛﻤﻚﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﭼﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﻟﺤــﺎﻅ ﻓﻨﻰ ﻭ ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭﻯ ﻭ ﭼﻪ ﻳﻚ ﺩﺭﺻــﺪ ﺍﺯ ‪3‬ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﺭﺯﺵﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻭ‪ ...‬ﺭﺍ ﺑﺮ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﺗﻮﺯﻳــﻊ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻧﻰ‪ ،‬ﺑــﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻟﻰ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺍﺳــﺘﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻯ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭ ﺁﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺧﺒﺮ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘــﻰ ﺧﺮﺍﺳــﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑــﻰ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻥ‬ ‫ﺯﻳﺮﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻴﻤﻪﺍﻯ ﺩﺭﺁﻳﻨﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺭﺍ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷــﺮﻛﺖ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ‬ ‫ﺟﻨﻮﺑــﻰ‪ ،‬ﻋﺒﺎﺱ ﺟﺮﺟﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﺳــﻴﻞﺑﻨﺪﻫﺎﻯ ﺷــﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺟﺮﺟﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺑﺮ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﻯ ﻣﺸﻜﻞﺩﺍﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺳﻴﻞﺑﻨﺪﻫﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻴﻞﺑﻨﺪﻫﺎ ﺧﺮﺍﺏ‬ ‫ﺭﺍ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻭ ﺑﺎﺯﺳــﺎﺯﻯ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺧﺮﺍﺳــﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑــﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺷــﻬﺮﻙ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘــﻰ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ﻳﻚ ﺳــﻴﻞﺑﻨﺪ ﺍﺻﻠــﻰ ﺑﺎﻻﻯ ﻓــﺎﺯ ‪ 4‬ﻭ ﻳﻚ‬ ‫ﺳﻴﻞﺑﻨﺪ ﺍﺻﻠﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﻻﻯ ﻓﺎﺯ ‪ 3‬ﺷﻬﺮﻙ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺟﺮﺟﺎﻧﻰ ﺑــﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻧﻌﻤﺖ ﺍﻟﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﺍﻣﺎ‬ ‫ﺍﮔﺮ ﺳــﻴﻞ ﺟﺎﺭﻯ ﺷــﻮﺩ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﻛﺎﺭﻯ ﻛﺮﺩ‪ ،‬ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﻫﻤﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺯﻳﺮﭘﻮﺷــﺶ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻴﻤﻪﺍﻯ‬ ‫ﺩﺭﺁﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺑﻴﻤﻪ‬ ‫ﻛــﺮﺩﻥ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺭﺍ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺑﻼﻳﺎﻯ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ‬ ‫ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﻧﺪﺍﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳــﺮﻳﻊﺗﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺟﺮﺟﺎﻧﻰ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪:‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻃﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻭ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﺘﺎﺩ‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ‪ ،‬ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ‬ ‫ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﻝ ‪1394‬‬ ‫ﻭ ‪ 1395‬ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻗﻄﻌﻰ‬ ‫ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ‬ ‫ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺗﺴﻠﻴﻤﻰ ﺁﻧﺎﻥ‬ ‫ﻳﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺩﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﺍﺩﺍﺭﻩﻫﺎﻯ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ‬ ‫ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﺩ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳﻰ »ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ« ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ‬ ‫ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﺳﺘﺎﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ‬ ‫ﺯﻳﻨﺐ ﻋﺒﺪﻯ‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸــﻜﻞ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺣﻞ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ‬ ‫‪ 1396‬ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ‪ ،‬ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺸﻤﻮﻝ ‪ 13‬ﺳﺎﻝ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫــﺎﻯ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﺟﺎﺫﺑﻪﻫــﺎﻯ ﺩﺭﻧﻈﺮ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫‪ ‬ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ‪ ،‬ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﺴــﺘﻘﺮ‬ ‫ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳــﺘﺎﺩ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ‪،‬‬ ‫ﺩﺭ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷﻌﺎﻉ ‪ 30‬ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻯ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴــﺎﺕ ﻋﻤﻠﻜــﺮﺩ ﺳــﺎﻝ ‪ 1394‬ﻭ ‪ 1395‬ﻭﺍﺣﺪﻫــﺎﻯ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ‪ 50‬ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻯ ﺷﻬﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ‪120‬‬ ‫ﺗﻮﻟﻴــﺪﻯ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳــﺖ ﻗﻄﻌﻰ ﻛﺮﺩﻥ‬ ‫ﻛﻴﻠﻮﻣﺘــﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﻌﺎﻑ ﻫﺴــﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺗﺴــﻠﻴﻤﻰ ﺁﻧــﺎﻥ ﻳﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻃﺮﺡ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ‪،‬‬ ‫ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺸــﻤﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ‪ ،‬ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ »ﭘﺬﻳﺮﺵ‬ ‫ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﺑﺮﺍﺯﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺩﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺗﺴﻠﻴﻤﻰ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻛﻮﭼﻚ‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻣﺘﻮﺳــﻂ«‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺳﺘﺎﺩ‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﻣﺼﻮﺑــﻪ ﺩﺭ ﺍﻣــﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺑﺨــﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻭ‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﮕﺎﻩﻫــﺎﻯ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺁﺳﺎﻥﺳــﺎﺯﻯ ﻣﻰﻛﻨﺪ‬ ‫ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫ﻭ ﺗﻌﺎﻣــﻞ ﻭ ﺍﻋﺘﻤــﺎﺩ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺑﺨــﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺭﺍ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻓــﻊ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ‪ ،‬ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻰﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺷــﻌﺎﻉ ‪ 30‬ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻯ ﺷــﻬﺮﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫــﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ‪ ،‬ﺻﻨﺎﻳﻊ‪ ،‬ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴــﺎﺕ ﻣﻌﺎﻑ ﻫﺴــﺘﻨﺪ‪ .‬ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ‬ ‫ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﺭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺎﺗــﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺍﺧﻞ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﺩﻫﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺷــﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﺎ ﺷــﻌﺎﻉ ﺑﻴــﺶ ﺍﺯ ‪30‬ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﺭﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﻛﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺳﺘﺎﺩ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘــﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﻣﻄﺮﺡ ﺷــﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺯﻳﺮ ‪30‬ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺑﺨﺶ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻳــﻦ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎ ‪ 5‬ﺗﺎ‬ ‫ﺑــﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌــﺖ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﻭ‬ ‫‪ 8‬ﺳــﺎﻝ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺷــﺪﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ‬ ‫ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ‪ 20‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ‬ ‫ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺳــﺎﻝ ﻧﺨﺴــﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻰ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺎﺑــﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕﻫﺎ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺟﺎﺭﻯ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ‬ ‫ﺩﺍﺭﻧــﺪ‪ .‬ﺍﻳــﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻭﻧــﺖ ﻋﻠﻤــﻰ ﻭ ﻓﻨــﺎﻭﺭﻯ ﻧﻬــﺎﺩ‬ ‫ﺧﺪﻣــﺎﺕ ﺑــﺎ ﻭﺟــﻮﺩ ﻭﺳــﻌﺖ ‪ 50‬ﺗﺎ ‪60‬‬ ‫ﺭﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﻁ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ‬ ‫ﺩﺭﺻــﺪﻯ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩ ﻓﺮﺻــﺖ ﻓــﺮﺍﺭ ﺍﺯ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ‪،‬‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺍﺯ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﻮﻕﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﻳﮕــﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﭼﺮﺍﻛــﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﺳﻴﺪﻣﺴﻌﻮﺩ ﻋﻈﻴﻤﻰ‬ ‫ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻــﻮﺭﺕ ﺗﻔﺎﻭﺗﻰ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﺑــﻰ ﻋﺪﺍﻟﺘــﻰ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺑــﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫‪ 13 ‬ﺳﺎﻝ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ‬ ‫ﻓﺮﺷــﺎﺩ ﻣﻘﻴﻤﻰ‪ ،‬ﻣﻌــﺎﻭﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﮔﻼﻳــﻪ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥﻃــﻮﺭ ﻛــﻪ ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴــﻦ ﺧﻠﻴﻠــﻰ‪ ،‬ﻋﻀﻮ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ‬ ‫ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺭﻭﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﻰ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﮔﺴــﺘﺮﺵ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻳﺎ ﻛﺴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺻﺤﻴﺤﻰ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﺗﻤــﺎﻡ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﮕــﺮﺍﻥ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻮﻧــﻪﺍﻯ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫــﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﭘﻮﺷــﺶ ﺩﻫﺪ‪ .‬ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛــﻪ ﺭﺍﻩﻫﺎﻯ ﻓﺮﺍﺭ‬ ‫ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺎﺗــﻰ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻮﺝ ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻰ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ‬ ‫ﺁﻥ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺑﺪﻳﻬﻰ‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ ﻗﺪﻳﻤــﻰ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕﮔﻴﺮﻯ ﺭﺍ ﻛﻨﺎﺭ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺪﺍﻟﺖ‬ ‫ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺳﻴﺪﻣﺴﻌﻮﺩ ﻋﻈﻴﻤﻰ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘــﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻳــﺰﺩ ﺑﻪ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌــﺖ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺍﺻﻮﻝ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﻫﻨﺪ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﻮﺩ‪ ،‬ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﻭ ﺑــﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻳﺎ ﻛﺴــﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻋﻈﻴﻤﻰ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺭﺍ ﺳﺮﺍﻍ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ‬ ‫ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﺸﻜﻞ‬ ‫ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ‬ ‫ﺭﻭ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻰ ﺭﺍ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ‬ ‫ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﻭﻳﺖ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻛﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳــﺘﺎﺩ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫــﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ‬ ‫ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺎﺗــﻰ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ‪ ،‬ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ‬ ‫ﻭﺍﻗﻌــﻰ ﻭ ﻛﺎﻻﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗــﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﺗــﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳــﻂ‪ ،‬ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪﻫــﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ‪ ،‬ﺗﻮﺳــﻌﻪ‬ ‫ﺍﺟــﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ ﺑﻪ ﻣــﺎﺩﻩ ‪ 29‬ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻓﻀﺎﻫــﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘــﻰ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃــﻖ ﻣﺤــﺮﻭﻡ ﻭ ﻛﻤﺘــﺮ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 219‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕﻫﺎﻯ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ‪ ،‬ﺭﻭﻧﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺑﮕﻴﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﺗﺨــﺎﺫ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺑــﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪﻫﺎ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸــﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸــﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﻭ ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﺗﺴــﻠﻴﻤﻰ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺍﻗﺪﺍﻡ‬ ‫ﺑﻮﺩ ‪30‬ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ‬ ‫ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺍﻳــﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ‪ ،‬ﺑــﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻗﻄﻌــﻰ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ‬ ‫ﻋﻤﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻯ‬ ‫ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺗﺴﻠﻴﻤﻰ‪ ،‬ﺿﻤﻦ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ‬ ‫ﺑﺮگ ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ‪ ،‬ﺑﺮگ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻗﻄﻌﻰ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ‬ ‫ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸــﻢ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ‪ 30‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ‬ ‫ﺳﺎﻝ ‪ 1394‬ﻭ ‪ 1395‬ﺁﻧﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺳــﻬﻢ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯﻫﺎ‬ ‫ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛــﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ‬ ‫ﻭ ﺩﻫﻴﺎﺭﻯﻫﺎ ﺑﻪ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺻﺪﻭﺭ ﺑﺮگ ﻗﻄﻌﻰ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ‬ ‫ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷــﺪ‪ ،‬ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﻝ ﻧﺎﻡ‬ ‫ﺑﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ 2‬ﻣﺎﺩﻩ ‪97‬‬ ‫‪ 96‬ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕﻫﺎﻯ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ ﻣﺼﻮﺏ ‪27‬‬ ‫ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺯﻭﺩﺑﺎﺯﺩﻩ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ‬ ‫ﺑﻬﻤﻦ ‪ 1380‬ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻓﺎﺗﺮ‪ ،‬ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﻣــﺪﺍﺭﻙ ﺁﻧﺎﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﻧﻘــﺎﻁ ﻛﺸــﻮﺭ ﺭﺍ ﻧﻴــﺰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ‬ ‫ﻓﺮﺷﺎﺩ ﻣﻘﻴﻤﻰ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﻄﻴﻠــﻰ ﻭ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻛﻤﺘــﺮ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﻢ‬ ‫‪ ‬ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺍﻇﻬﺎﺭﻯ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﻴﺶ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ‪ 1396‬ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ‬ ‫‪ 88‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺷــﺎﻫﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ‪ ،‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﻫﺴــﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﻛــﻪ ﺑﻴــﺶ ﺍﺯ ‪ 37‬ﻫــﺰﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻭ ﺷــﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﺩﻳﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎ ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﺴــﺘﻘﺮ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺸﻤﻮﻝ ‪13‬‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴــﺖ ﺑﻠﻜــﻪ ﻓﺸــﺎﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺑﺮ‬ ‫ﻫﺴــﺘﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻉ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨــﺪﻩ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪ 952‬ﺷــﻬﺮﻙ ﻭ ﻧﺎﺣﻴــﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﺼﻮﺏ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ‬ ‫ﺑﺨــﺶ ﺻﻨﻌﺖ ‪ 20‬ﺩﺭﺻــﺪ ﺍﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭﺍ‬ ‫ﺍﻛﻨــﻮﻥ ‪ 780‬ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭﺣــﺎﻝ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ‪ 50‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ‪ 3‬ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮﻡ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﺧﻮﺷﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﺪﺍﻥ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﺗﺸﻜﻴﻞ‬ ‫ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮﻡﻫﺎﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﭘﻮﺷﺎﻙ ﻛﺮﺩﺁﺑﺎﺩ‪ ،‬ﺳﻔﺎﻝ‬ ‫ﻭ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ ﻻﻟﺠﻴﻦ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻻﺳﺘﻴﻜﻰ ﺭﺯﻥ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌــﺖ ﺑﻪ ﻧﻘــﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷــﺮﻛﺖ‬ ‫ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ‪ ،‬ﻛﻴــﻮﺍﻥ ﮔﺮﺩﺍﻥ ﺑــﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﻛﻨﺴﺮﺳــﻴﻮﻡ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ‪3‬ﺧﻮﺷﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﺍﻇﻬﺎﺭ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺧﻮﺷــﻪﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻻﺳﺘﻴﻜﻰ ﺭﺯﻥ ﻭ ﺳﻔﺎﻝ ﻭ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ‬ ‫ﻻﻟﺠﻴﻦ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻛﻨﺴﺮﺳــﻴﻮﻡ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﺧﻮﺷــﻪ ﻛﺮﺩﺁﺑﺎﺩ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ‪ 7‬ﻧﻔﺮ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﻛﺸﻮﺭ ﻋﺮﺍﻕ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺴــﺌﻮﻝ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺪﻳﻨﮓ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﻮﺷﻪ‬ ‫ﭘﻮﺷــﺎﻙ ﻛﺮﺩﺁﺑﺎﺩ ﺍﺳــﺘﻘﺮﺍﺭ ﻳﺎﻓﺘــﻪ‪ ،‬ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺣــﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗــﻰ ﭼﻮﻥ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻣﺸــﺘﺮﻙ‪ ،‬ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ‬ ‫ﺩﺍﺋﻤﻰ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺭ ﻋﺮﺍﻕ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﻛﺪﻳﻨﮓ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺭ ‪ 5‬ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﺳــﺖ‪ .‬ﮔﺮﺩﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻗﻄﻌﺎﺕ‬ ‫ﻻﺳــﺘﻴﻚ ﺭﺯﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ 89‬ﺁﻏﺎﺯ ﺷــﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ‪3‬ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺭﺳﻴﺪ‪،‬‬ ‫ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮﻡ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺷﻪ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ‬ ‫‪ 10‬ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺧﻮﺷﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﻴﺪﺍﻧﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻋﺮﺍﻕ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻯ‬ ‫ﻛﺮﺑﻼ ﻭ ﻧﺠﻒ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ‪ ،‬ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮﻡ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺧﻮﺷــﻪ ﺩﺭ ﻣﻬﺮ ﺳــﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﻋﺮﺍﻕ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻭ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳــﻌﻪﺍﻯ ﺧﻮﺷﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺳﻔﺎﻝ ﻭ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ ﻻﻟﺠﻴﻦ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪ 87‬ﺁﻏﺎﺯ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺭﺳﻴﺪﻩ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮﻡ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺷــﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ‪ 17‬ﻧﻔــﺮ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ‬ ‫ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻋﺮﺍﻕ ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻠﻨﺪ ﻭ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮔــﺮﺩﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﻴــﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺭﺍ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺧﻮﺷــﻪ ﺳــﻔﺎﻝ ﻭ‬ ‫ﺳــﺮﺍﻣﻴﻚ ﻻﻟﺠﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺷــﺒﻜﻪ ﺳﺨﺖﺍﻓﺰﺍﺭﻯ‬ ‫ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮﻡ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺳﻔﺎﻝ ﻭ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ‬ ‫ﻻﻟﺠﻴﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ ‪90‬ﺩﺭﺻﺪ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ‬ ‫ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 25‬ﺍﺳﻔﻨﺪ ‪1395‬‬ ‫‪ 16‬ﺟﻤﺎﺩﻯﺍﻟﺜﺎﻧﻰ‪1438‬‬ ‫‪ 15‬ﻣﺎﺭﺱ ‪2017‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 80‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2053‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﺭﺷﺪ ‪ 3‬ﺑﺮﺍﺑﺮﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﺭﻳﻠﻰ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫‪ 4‬ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ‬ ‫‪11‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ‪ 4‬ﺷــﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮﻭﺷــﻴﻤﻰ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺩﻳــﺪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺍﺯ‬ ‫ﻋﺴــﻠﻮﻳﻪ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴــﺪﻯ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ‬ ‫ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﻋﻈﻴﻢ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻧﺪ‪ 4 .‬ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ ﻛﺎﻭﻳﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﻣﺮﻭﺍﺭﻳــﺪ‪ ،‬ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸــﻴﺪ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺳــﺎﻝ ‪ 95‬ﺭﺍ‬ ‫ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻰﺭﺳﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴــﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻭﻋﺪﻩ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳــﺎﻝ ‪ 96‬ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ‪ .‬ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ‬ ‫ﻛﺎﻭﻳﺎﻥ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻓﺎﺯ‬ ‫ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺍﺳــﻤﻰ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﺩﺭ ﻫﺮ‬ ‫ﻓﺎﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﻓﺎﺯ ﻳﻚ ﻛﺎﻭﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪ 91‬ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻣﺎ ﻓﺎﺯ ‪2‬‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺭﺍﻙ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ‬ ‫‪6‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ‬ ‫ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎﻥ ﭘﺮﻣﺼﺮﻑ‬ ‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻛﻴﻤﻴﺎﻳﻰ‬ ‫‪12‬‬ ‫ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﻪ‬ ‫ﻣﻨﺠﻴﻞ ‪ -‬ﺭﻭﺩﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ‬ ‫ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﺧﺒﺮﺩﺍﺩ‬ ‫ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ‪70‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ‪4‬ﺧﻄﻪﺳﺎﺯﻯ ﻣﺤﻮﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ –ﻛﺮﺝ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡﺷــﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ‪4‬ﺧﻄﻪﺳﺎﺯﻯ ﻣﺴــﻴﺮ ﺭﻳﻠﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﻛﺮﺝ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﺎ‬ ‫ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ‪70‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳــﺎﻧﺪﻩ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺗﺎ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸــﺖ ‪ 1396‬ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﺳــﺪ‪ .‬ﺳــﻴﺮﻭﺱ ﺟﻌﻔﺮﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ‬ ‫ﺑﻪ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺭﺍﻩﺁﻫــﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺩﻫﺪ‪ ،‬ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﺣﺪﻭﺩ ‪850‬‬ ‫ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﭘﺮﻭژﻩ ﺭﻳﻠﻰ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺭﻗﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺁﻥ ﺣﺪﻭﺩ‬ ‫‪800‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺯﺩﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﺍﺯ ﺟﻤﻊ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﻢ ﺣﺪﻭﺩ ‪120‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ‬ ‫ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﻃﻠﺐ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻛﻪ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺴــﻮﻳﻪ ﺁﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ‬ ‫ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﻯ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﻧﻘﺪﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷــﺖ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪﻩ ﺑﺤﺚ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺧﺰﺍﻧﻪ‬ ‫ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺪﺕﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﭼﻨﺪ ﺳــﺎﻝ ﻧﻘﺪ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺳﻮﺩ‬ ‫ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻓﺼﻠﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦﺭﻭ‬ ‫ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ‬ ‫ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﺩﺭ ﺩﺳــﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﻣﻬﻢ ﺑﺤﺚ ﺧﻂ‬ ‫ﺁﻫﻦ ﺧﻮﺍﻑ – ﻫﺮﺍﺕ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺭﻳﻞﮔــﺬﺍﺭﻯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ‬ ‫ﺭﺳــﻴﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻘﻄﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﺮﺯﻯ ﺧﻄﻮﻁ ﺭﻳﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺭﻳﻞ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﺭﻳﻞ ﺍﺯ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩ ﺗﺎ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﻓﻌﻠﻰ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪﻯ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﺳﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﻌﻔﺮﻯ‬ ‫ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺮﺧﻰ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺑﺎﺱ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺯﻭﺩﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺁﺫﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺯﻭﺩﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺁﺫﺭ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ‬ ‫ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ‪15‬ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺸــﻜﻪ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﺷــﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴﻨﺎ‪،‬‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﺁﻭﺭﺵ ﻧﻔﺖ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺁﺫﺭ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎﻟﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ‬ ‫ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﻫﻠﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺎ ﺧﻂ‬ ‫ﻟﻮﻟــﻪﺍﻯ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﺣﺪﻭﺩ ‪ 130‬ﻛﻴﻠﻮﻣﺘــﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ‬ ‫ﺍﻧﺘﻘــﺎﻝ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻧﻔﺘﻰ ﺁﺫﺭ ﺑــﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫‪65‬ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺸــﻜﻪ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻛــﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺲ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ‪15‬ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺸــﻜﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻴــﺪﺍﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﻳﻦ‬ ‫ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻣﺤﻘﻖ ﺷــﺪ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ ‪30‬ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺸﻜﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ‪65‬ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺸﻜﻪﺍﻯ‬ ‫ﺁﺫﺭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪ 97‬ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ‪ .‬ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻧﻔﺘﻰ ﺁﺫﺭ ﺩﺭ‬ ‫ﺣﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﺳــﻴﺪﻩ ﻛــﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﭘﺮﭼﺎﻟﺶﺗﺮﻳــﻦ ﻣﻴﺪﺍﻥﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺣﻔﺎﺭﻯ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺯﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﻭ‬ ‫ﻋﻤﻖ ﺑﺎﻻﻯ ﻣﺨﺰﻥ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﺭﻯ‪ ،‬ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻧﺪﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻔﺘــﻰ ﻭ ﺗﻮﺍﻟﻰ ﻻﻳﻪﻫﺎﻯ ﭘﺮﻓﺸــﺎﺭ ﻭ ﻛﻢﻓﺸــﺎﺭ‪ ،‬ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﺣﻔﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺪﺍﻥ‬ ‫ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻈﺮ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﺭ‬ ‫ﻗﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺍﺯ ﺷﻜﺎﻓﺖ ﺍﺳﻴﺪﻯ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﻭ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥﻫﺎﻯ ﻧﻔﺖ‬ ‫ﻭ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ‪ ،‬ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ‪ 18‬ﺍﺳﻔﻨﺪ‬ ‫ﺍﻣﺴــﺎﻝ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ ﺍﺯ‬ ‫ﺁﻏﺎﺯ ﺍﺭﺳــﺎﻝ ﻧﻔﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺁﺫﺭ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴــﺎﺕ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ‬ ‫ﺩﻫﻠــﺮﺍﻥ ﺧﺒــﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰﻫﺎﻯ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﺘﻦ‬ ‫ﻭ ﺷــﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛــﺰﻯ ﺑﻪﻋﻨــﻮﺍﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﻔﺖ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴــﺪﻯ‪ ،‬ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﻔــﺖ ﺁﺫﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﺑــﻪ ﻣﺒﺎﺩﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﻭﺯﻳﺮ ﻧﻔﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﻛﺮﺩﻩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ‪15‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻭﺍﮔﻦ ﻧﻮ ﺩﺭ‬ ‫ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﺩﻭﺳــﺎﻟﻪ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻧﺎﻭﮔﺎﻥ ﺭﻳﻠﻰﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺒﺨﺸــﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ‪ 430‬ﻭﺍﮔﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﻣﻌﺪﻧﻰ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ‬ ‫ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺁﻥ ﻃﺮﺡﻫﺎﻳﻰ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯﺑﻜﺴﺘﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﺍﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻃﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺁﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺯ ﭼﺎﻩ ﺷــﻤﺎﺭﻩ‪ 3‬ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻴــﺪﺍﻥ ﻧﻔﺘﻰ ﺁﺫﺭ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳــﻰ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮﻡ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻰ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔــﺖ )‪ (OPIC‬ﻭ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﻭﻳــﻚ )‪ (OIEC‬ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻭ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﺳــﺮﻭﻙ ﺁﺫﺭ ﻣﺤﻮﻝ ﺷــﺪ‪ .‬ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻣﻴــﺪﺍﻥ ﺁﺫﺭ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ‬ ‫ﺳــﺒﻚ ﺑﺎ ‪ API‬ﺣﺪﻭﺩ ‪ 32‬ﺗﺎ ‪ 33‬ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻧﻔﺖ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﻠﻰ ‪16‬ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺁﺫﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻴﺪﺍﻥﻫﺎﻯ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺎ ﻋﺮﺍﻕ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫‪2‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ‪500‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺑﺸــﻜﻪ ﻧﻔــﺖ ﺩﺭﺟﺎ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﻠــﻮﻙ ﺍﻧﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻏﻪ ﻛﻮﻩﻫﺎﻯ ﺯﺍﮔــﺮﺱ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻣﺮﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻭ ﻋــﺮﺍﻕ )ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏﻏﺮﺑﻰ ﺍﻳﻼﻡ( ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭ ﺷــﻬﺮ ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﻫﻠﺮﺍﻥ‬ ‫ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺴــﺌﻮﻝ ﺩﺭ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﻳﺮﺑﺎﺱ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﺭﺩﻯ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻪﻭﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﻳﺘﺮﺯ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮﻭﺵ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻳﺮﺑﺎﺱ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪2017‬ﻣﻴﻼﺩﻯ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺑﺮﺧﻰ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺑﺎﺱ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ‬ ‫ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪ 2016‬ﻣﻮﺳﺴــﺎﺕ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﻟﻴــﻞ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﺴــﺎﺋﻞ‪ ،‬ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﺑــﺮﺍﻯ ﺍﻳﺮﺑﺎﺱ ﺭﺍ‬ ‫ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻛﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺟﺎﻥ ﻟﻴﻬﻰ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ‪2018‬‬ ‫ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻯ ﺍﻳﺮﺑــﺎﺱ ‪ 320‬ﻧﺌﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﺸــﻜﻞ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮﺭﻫــﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺷــﺮﻛﺖ ﭘﺮﺗﺎﻧﺪ ﻭﻳﺘﻨﻰ‪ ،‬ﺧﻂ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳﺮﺑﺎﺱ ‪ 320‬ﻧﺌﻮ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﺮﺑﺎﺱ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪2016‬ﻣﻴﻼﺩﻯ ﺗﻨﻬــﺎ ‪ 68‬ﻓﺮﻭﻧﺪ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻯ‬ ‫‪ 320‬ﻧﺌﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﻓﺮﺍﻧﺴــﻮﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺷــﺪﻥ‬ ‫ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ 2017‬ﺑﻪ‬ ‫‪3‬ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻳﺮﺑﺎﺱ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﻳﺎﺩ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ‬ ‫ﻣﺠﺒــﻮﺭ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺩﻳﺮﻛﺮﺩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﻳﺮﻻﻳﻦﻫﺎ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫــﺪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﻟﻴﻬﻰ ﺩﺭ ﺳــﺨﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛــﺮﺩ‪ :‬ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﺮﺧﻰ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺑﺎﺱ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ‬ ‫‪2018‬ﻣﻴﻼﺩﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻨﺠﻴﻞ ‪ -‬ﺭﻭﺩﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻰﺷﻮﺩ‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺯﺍﺩﺭﺍﻩﻫﺎﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻓﺎﺯ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﻪ‬ ‫ﻣﻨﺠﻴﻞ‪-‬ﺭﻭﺩﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺩﺭﺍﻩ ﻗﺰﻭﻳﻦ‪-‬ﺭﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮﺩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺭﻫﺎ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ ﻧﻮﺭﻭﺯﻯ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻰﺭﺳﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ‬ ‫ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳــﺎﺯﻯ‪ ،‬ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﻴﺮﺷﻔﻴﻊ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡﺷﺪﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﺣﻮﺯﻩ ﺁﺯﺍﺩﺭﺍﻫﻰ ﻭ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳــﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﺁﺯﺍﺩﺭﺍﻩ ﻗﺰﻭﻳﻦ‪-‬ﺭﺷــﺖ ﺳﺎﻝ ‪ 83‬ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﻭ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ‪ 88‬ﺳﺎﺧﺖ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ‪138‬‬ ‫ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺗﺎ ﺍﻣﺎﻣﺰﺍﺩﻩ ﻫﺎﺷــﻢ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪ‪ .‬ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﻣﺎ ﻗﻄﻌﻪ‬ ‫ﻣﻨﺠﻴﻞ‪-‬ﺭﻭﺩﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ‪ 11‬ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻧﺸــﺪ‪ .‬ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺯﺍﺩﺭﺍﻩﻫﺎﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺳﺎﻝ ‪ 93‬ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ‬ ‫ﻭ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺳــﺎﺧﺖ ﺍﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﻭﻟﺘﻰ‬ ‫ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﻴﺮﺷﻔﻴﻊ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻓﺎﺯ‬ ‫ﻳﻚ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻛﻨﺎﺭﮔﺬﺭ ﻣﻨﺠﻴﻞ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻃﻮﻝ ‪ 7‬ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ‪3 ،‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 200‬ﻣﺘﺮ ﺗﻮﻧﻞ ﻭ ‪ 4‬ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﭘﻞ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‬ ‫‪180‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻣﺤﻘﻖ ﺷــﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺸــﻨﺒﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳــﻴﺪ‪ .‬ﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺯ ﺩﻭﻡ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﻓﺎﺯ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ‪ 16‬ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻨﺠﻴﻞ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ‬ ‫ﺭﻭﺩﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺩﺳــﺖ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺁﻥ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ‬ ‫ﻣﺴــﺌﻮﻝ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻋﻮﺍﺭﺿﻰ ﺍﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺩﺭﺍﻩ ﻗﺰﻭﻳﻦ‪-‬ﺭﺷــﺖ ﺍﺷــﺎﺭﻩ‬ ‫ﻛــﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺎﻡ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧــﻪ ﻋﻮﺍﺭﺿﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺎ ﺍﻃﻼﻉ ﺛﺎﻧﻮﻯ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺧﺬ ﻧﻤﻰﺷــﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺳــﺎﻳﺮ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺩﻭ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 4500‬ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ‪ 1800‬ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ‪ .‬ﻣﻴﺮﺷــﻔﻴﻊ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻯ ﻃﺮﺡ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﻴﺮ ﺭﻭﺩﺑﺎﺭ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﻴﺎﻥ ﻛــﺮﺩ‪ :‬ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﻭﺩﺑــﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ‬ ‫ﻭ ﻣﺤﺼــﻮﻻﺕ ﺯﻳﺘــﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻯﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﻋﺒﻮﺭ ﺧﻂ ﺩﻭﻡ ﺁﺯﺍﺩﺭﺍﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬ﺭﺷﺖ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺭﻭﺩﺑﺎﺭ‬ ‫ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺫﻯﻧﻔﻌﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺯﺍﺩﺭﺍﻩﻫﺎﻯ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﺪ‪ :‬ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺩﺭ ﺣﺎﺷــﻴﻪ ﺁﺯﺍﺩﺭﺍﻩ ﻣﺤﻠﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺣﺪﺍﺙ‬ ‫ﻳﻚ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓــﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺯﻳﺘﻮﻥ ﺭﻭﺩﺑﺎﺭ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻭ ﺯﻣﻴﻦ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷــﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻭﻯ ﺍﺯ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﺑﺎ ﻃﺮﻑ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺳــﺎﺧﺖ ﺁﺯﺍﺩﺭﺍﻫﻰ ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺍﻣﺎﻣﺰﺍﺩﻩ ﻫﺎﺷــﻢ ﺗﺎ ﺍﻧﺰﻟﻰ ﺧﺒــﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺠﻤﻮﻉ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺁﺯﺍﺩﺭﺍﻫﻰ ‪400‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﻛﻪ ‪50‬ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻥ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ ﻭ ‪50‬ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ‬ ‫ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﻣﻴﺮﺷــﻔﻴﻊ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳــﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺯﺍﺩﺭﺍﻩ ‪210‬‬ ‫ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻯ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ‪-‬ﺷــﻴﺮﺍﺯ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ‪ 210‬ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻯ‬ ‫ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ‪51‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ‪ 150‬ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﭘﺮﻭژﻩ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺭﻭﺳﺎﺯﻯ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺣﺪﻭﺩ ‪ 100‬ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺁﻥ ﺭﻭﺳﺎﺯﻯ ﺑﺘﻨﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻴﺮﺷــﻔﻴﻊ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﺁﺯﺍﺩﺭﺍﻩ ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﮓ ﺧﻴﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪ‬ ‫ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﻄﻌﻪ ‪ 7‬ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ ﺑﻪ ﺟﺎﺩﻩ ﺷــﻴﺮﺍﺯ – ﺳــﭙﻴﺪﺍﻥ ﻣﺘﺼﻞ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﻓﺎﺯ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺁﺯﺍﺩﺭﺍﻩ ﺷــﻴﺮﺍﺯ – ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﺎ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻭ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ ﻗﺮﺍﺭﮔﺎﻩ ﺧﺎﺗﻢﺍﻻﻭﺻﻴﺎ ﺯﻳــﺮ ﻧﻈﺮ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ 1397‬ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﺳــﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻫﺎﻯ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﮔﻠﻮﮔﺎﻩﻫﺎ‬ ‫ﻭ ﮔﺮﻩﻫــﺎﻯ ﺗﺮﺍﻓﻴﻜﻰ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺍﻭﺝ ﺳــﻔﺮﻫﺎﻯ ﻧﻮﺭﻭﺯﻯ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩﻫﺎﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ‬ ‫ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺧﻴﺮﺍﷲ ﺧﺎﺩﻣﻰ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺻﺪﺍ‬ ‫ﻭ ﺳــﻴﻤﺎ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺩﺭ ﺗﺮﺩﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩﻫﺎﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﺻﻠﻰ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺖ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ‪ 441‬ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺟﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻫﻰ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻫﻔﺘﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻰﺭﺳــﺎﻧﺪ‪ .‬ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﻳﻦ ‪ 441‬ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ‪ 20‬ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﻧﺪ ﺩﻭﻡ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺭ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻋﻤﺪﻩ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ‬ ‫ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﺩﻣﻰ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺟﺎﺩﻩﺍﻯ‪ ،‬ﺁﺳــﺎﻥ ﺷــﺪﻥ ﺳــﻔﺮﻫﺎ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺳــﻔﺮ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩﻫﺎﺳــﺖ‪ .‬ﻭﻯ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﻝ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻮﺭ‬ ‫ﻓﻴﺮﻭﺯﻛﻮﻩ‪ ،‬ﺁﺯﺍﺩﺭﺍﻩ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺑﻪ ﺭﺷــﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺸــﻜﻞ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻰﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﻣﺤﻮﺭ ﻓﻴﺮﻭﺯﻛﻮﻩ ﺗﻮﻧﻞﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺷــﻴﺮﮔﺎﻩ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺯﻳﺮ‬ ‫ﺑﺎﺭ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺤﻮﺭ ﺁﺯﺍﺩﺭﺍﻩ ﻗﺰﻭﻳﻦ ‪ -‬ﺭﺷــﺖ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻨﺠﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ‬ ‫ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻮﻧﻞﻫﺎ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﺧﺎﺩﻣﻰ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡﻫﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ‬ ‫‪ 600‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺭﻭﺯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡﻫﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 25‬ﺍﺳﻔﻨﺪ ‪ 16 1395‬ﺟﻤﺎﺩﻯﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ‪1438‬‬ ‫‪ 15‬ﻣﺎﺭﺱ ‪ 2017‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 80‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2053‬‬ ‫ﻧﻔﺖ‪ ،‬ﮔﺎﺯ‪ ،‬ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ‬ ‫ﺧﺒﺮ‬ ‫‪ 2‬ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ‬ ‫ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ‬ ‫ﻣﺸــﺎﻭﺭ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺮژﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﻭ‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﻴــﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺯﻣﻴﻨــﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﺣﻴﺎﻯ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺍﻳﻦ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺟﺪﻳــﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﺎﺯ ﻭ‬ ‫ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻬــﺪﻯ ﺍﻣﻴﺮﻣﻌﻴﻨﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ‬ ‫‪ 1395‬ﺑــﻪ ﺍﻳﺮﻧــﺎ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺳــﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷــﺖ‬ ‫ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﺯ ﺩﺳــﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺑــﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺣﻴﺎ ﻛﻨــﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﻫﻴﭻﻛﺲ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻤﻰﻛﺮﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﺳــﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺍﺯ ﺩﺳــﺖ‬ ‫ﺭﻓﺘﻪ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻓﺎﺯﻫﺎﻯ ﭘــﺎﺭﺱ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻓﺎﺯﻫﺎﻯ ﭘﺎﺭﺱ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺟﺬﺏ ﻧﺸﺪ ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮﻝ‬ ‫ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻓﺎﺯﻫﺎﻯ ﭘﺎﺭﺱ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺍﺯ ﺳــﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ‬ ‫ﻧﻴــﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻧﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺷــﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺮژﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺑﻴﺸــﺘﺮ‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ‪ MOU‬ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺮﺳــﻴﺪﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻥ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺭﻳﺴﻚ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑــﺎﻻ ﻣﻰﺩﺍﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻻﻳﻞ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺴــﺎﺋﻠﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﻴﺶ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ‬ ‫ﺩﻟﻴﻞ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ ﻧﻔﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﺤﺘﺎﻁ ﻋﻤــﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺸــﻜﻞ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ‬ ‫ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺷــﻮﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺗﻰ ﻛﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻧﻔﺘﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻳﻦ ﮔﺎﻡ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺷﺘﺎﺏ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﻴﺮﻣﻌﻴﻨــﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔــﺖ ﺩﺭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﺎﺯ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﻋﺮﺍﻕ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﻋﻤــﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﮔــﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷــﻮﺩ ﻋﻤﺎﻥ ﻳﻚ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺧﻮﺏ ﻭ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﺎﺯ ﺍﺳــﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺁﻳﻨــﺪﻩ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒــﺎﻝ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺑــﺮﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﮔﺎﺯ ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﭘﺎﻛﺴــﺘﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻪﺗﺎﺯﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﺎﺯ‬ ‫ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﺣﻮﺯﻩ ﺧﻠﻴﺞﻓــﺎﺭﺱ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﻛﻮﻳﺖ ﻭ‬ ‫ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﻫﺎﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺼﺮﻳﺢ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻧﺨﺴــﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻴﻔﺘــﺪ ﺍﻫﺪﺍﻓﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ‪ ،‬ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﺍﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﻓﺮﺻﺘــﻰ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑــﺮﺍﻯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍﺕ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻛﺘﺸــﺎﻑ ﻭ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴــﻨﺎ‪ ،‬ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳــﻰ‪،‬‬ ‫ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ‪ ،‬ﺁﻥﺩﺳــﺘﻪ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡﺷــﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪ 95‬ﺷــﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﻻﻳﻠﻰ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻛﺴــﺐ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻀﻮﺭ‬ ‫ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺫﻯﺻﻼﺡ ﻧﺸﺪﻩﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ‬ ‫ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ‬ ‫ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﻬﺮﺳــﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ‬ ‫ﺫﻯﺻﻼﺡ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻛﺘﺸــﺎﻑ ﻭ ﺗﻮﻟﻴــﺪ)‪ ،(E&P‬ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻯ‬ ‫ﺣﺪﺍﻛﺜﺮﻯ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﻓﻨﻰ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﻓﺮﺻﺖ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺎﻻﺩﺳﺘﻰ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﻣﻌﺎﻭﻧــﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﺍﺯ ﭘﺎﻳــﺶ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑــﻰ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷــﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻛﺘﺸــﺎﻑ ﻭ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ‪ :‬ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔــﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑــﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ ﻭﺯﻳﺮ‬ ‫ﻧﻔﺖ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ‪ ،‬ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻰ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ‬ ‫ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻯ ﺗﻘﻮﻳﺖ‬ ‫ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳــﻰ ﻣﺨﺰﻥ‪ ،‬ﺗﺎﻣﻴــﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟــﻰ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭژﻩ‬ ‫ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎﻳﺶ ﺩﻭﺭﻩﺍﻯ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻰ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺻﻼﺡ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ‪،‬‬ ‫ﺭﻭﻳﻪﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺴــﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ‬ ‫ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ)‪ ،(E&P‬ﻧﺤﻮﻩ ﺣﺮﻛﺖ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺴــﻴﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ‬ ‫ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻛﺘﺸــﺎﻑ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺶ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ‬ ‫ﻭ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺎﺱ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻯ ﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳــﺖ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺫﻯﺻﻼﺡ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ ﻧﻮﻋﻰ‬ ‫ﭘﻠﻰﺍﺳﺘﺎﻳﺮﻥ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻮﻉ ﺑﺴﻮﺯ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﻳﺨﭽﺎﻝ‪ ،‬ﻣﺎﺷﻴﻦ‬ ‫ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﻳﻰ ﻭ ‪ ...‬ﺑﻪ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﻣﻰﺭﻭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻮﻉ ﻧﺴﻮﺯ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ‬ ‫ﺩﭼﺎﺭ ﺭﻛﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﭘﻠﻰﺍﺳﺘﺎﻳﺮﻥ ﻧﺴﻮﺯ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻰ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ‪ 4‬ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ‬ ‫ﻣﮋﺩﻩ ﭘﻮﺭﺯﻛﻰ‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﻣﺪﻳــﺮﺍﻥ ‪ 4‬ﺷــﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮﻭﺷــﻴﻤﻰ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺩﻳــﺪ‬ ‫ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﻋﺴــﻠﻮﻳﻪ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ‬ ‫ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺟــﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﻋﻈﻴﻢ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ 4‬ﺷــﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮﻭﺷــﻴﻤﻰ ﻛﺎﻭﻳــﺎﻥ‪ ،‬ﻣﺮﻭﺍﺭﻳﺪ‪ ،‬ﺗﺨﺖ‬ ‫ﺟﻤﺸــﻴﺪ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺳﺎﻝ ‪ 95‬ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ‬ ‫ﻣﻰﺭﺳﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴــﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻭﻋﺪﻩ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ‪ 96‬ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ ﻛﺎﻭﻳﺎﻥ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺗﻴﻠﻦ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﻛﺎﺭ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻓﺎﺯ ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺍﺳــﻤﻰ ﻳــﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﺩﺭ ﻫــﺮ ﻓﺎﺯ ﺁﻏﺎﺯ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪ .‬ﻓﺎﺯ ﻳﻚ ﻛﺎﻭﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪ 91‬ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻣﺎ ﻓﺎﺯ ‪2‬‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺭﺍﻙ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳــﺮ ﻋﺎﻣــﻞ ﭘﺘﺮﻭﺷــﻴﻤﻰ ﻛﺎﻭﻳــﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻤــﻊ‬ ‫ﺧﺒﺮﻧــﮕﺎﺭﺍﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ‪ 4‬ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ‬ ‫ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﺸــﺪﻥ ﺧﻮﺭﺍﻙ‪ ،‬ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓــﺎﺯ ‪ 2‬ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﻰ‬ ‫ﭘﻴﺶ ﺑﺮﺩﻳﻢ ﻭ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻓﺎﺯ ‪ 2‬ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺭﻣﻀــﺎﻥ ﺍﻭﻻﺩﻯ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﭘﺘﺮﻭﺷــﻴﻤﻰ ﻛﺎﻭﻳــﺎﻥ‬ ‫ﻫﻢﺍﻛﻨــﻮﻥ ﺑــﺎ ‪60‬ﺩﺭﺻﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺍﺳــﻤﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻩﻫﺎﻯ‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ ﻛﺎﻭﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ‬ ‫ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺗﺎ ‪ 30‬ﺩﻯ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ‬ ‫‪817‬ﻫــﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﺍﺗﻴﻠــﻦ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻓﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺘﺮﻭﺷــﻴﻤﻰ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻭﻻﺩﻯ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﭘﺘﺮﻭﺷــﻴﻤﻰ ﻛﺎﻭﻳﺎﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﻧﺸﺴــﺖ ﺧﺒﺮﻯ ﺑــﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠــﺐ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﻴــﺰﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺗﻴﻠﻦ ‪770‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ‬ ‫ﺍﺗﻴﻠﻦ ﻏﺮﺏ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ‪40‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻨﻰ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻰ ﺩﺭ ﺧﻂ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺯﻳﺮﺍ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﭘﺘﺮﻭﺷــﻴﻤﻰ ﻛﺎﻭﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺑﺎ ﻓﺸــﺎﺭ ‪ 40‬ﺑﺎﺭ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻣﻰﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰﻫﺎﻯ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻪ ‪ 80‬ﺑﺎﺭ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺑﻮﺩﻩ‪ ،‬ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺗﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﻭﻯ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﻛﻨﻮﻥ ‪ 1700‬ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﺧﻂ ﺍﺗﻴﻠﻦ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﻃــﺮﺡ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻛﺸــﻮﺭ‬ ‫ﺑــﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﻧــﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ‬ ‫ﻏﺮﺏ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺭﺍﻙ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎﻯ ﻣﺴﻴﺮ‬ ‫‪400‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻳــﻮﺭﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﭘﺘﺮﻭﺷــﻴﻤﻰ ﻛﺎﻭﻳﺎﻥ‬ ‫ﺭﺍ ﻛﺎﻭﻳﺎﻥ ‪1‬ﻭ ‪ 2‬ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻭﻻﺩﻯ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑــﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﻓﺎﺯ ﭘﺘﺮﻭﺷــﻴﻤﻰ‬ ‫ﻛﺎﻭﻳﺎﻥ ﻇﺮﻓﻴــﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗــﻦ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺩﺭ‬ ‫ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺍﺟــﺮﺍﻯ ﺍﻳــﻦ ﻃــﺮﺡ ﻫﻴــﭻ‬ ‫ﺳــﺎﻝ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻳﻚﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ‬ ‫ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺴــﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻴﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳــﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﻚﻣﻴﻠﻴﻮﻥ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺷــﺮﻛﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ ‪ 175‬ﺍﻝﺳﻰ ﺑﺎﺯ‬ ‫ﻭ ‪250‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﺍﺗﺎﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﺗﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﭘﺘﺮﻭﺷــﻴﻤﻰ ﻛﺎﻭﻳﺎﻥ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻭﻻﺩﻯ ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺭﺍ ﺁﻭﺭﺩﻩ‬ ‫ﻓﺎﺯﻫــﺎﻯ ‪ 4‬ﻭ ‪ 9 ،5‬ﻭ ‪ 15 ،10‬ﻭ ‪ 17 ،16‬ﻭ ‪18‬‬ ‫ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪:‬‬ ‫ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﭘﺘﺮﻭﺷــﻴﻤﻰ ﻛﺎﻭﻳﺎﻥ‪ ،‬ﺍﺟﺮﺍﻯ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﭘــﺮﻭژﻩ ﻛﺎﻭﻳــﺎﻥ ﺍﺯ ﺳــﺎﻝ ‪ 86‬ﺁﻏﺎﺯ ﺷــﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﻭﻯ ﻣﺸــﻜﻞ ﺗﺎﻣﻴــﻦ ﺧــﻮﺭﺍﻙ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳــﻦ‬ ‫ﺑــﻪ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﻨﻮﺯ ﭘﺘﺮﻭﺷــﻴﻤﻰ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ‬ ‫ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺍﻳﻦ ﭘﺘﺮﻭﺷــﻴﻤﻰ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎ‬ ‫ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪﻩ ﺳــﺮﻭﻳﺲﻫﺎﻯ ﺟﺎﻧﺒﻰ ﺁﻣﺎﺩﻩ‬ ‫ﺭﺍﻩﺍﻧــﺪﺍﺯﻯ ﻓﺎﺯﻫﺎﻯ ‪ 15‬ﻭ ‪ 16‬ﻭ ‪ 17‬ﻭ ‪ 18‬ﺷــﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﻧﺒــﻮﺩ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩﺍﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺳــﺮﻭﻳﺲﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺗﻴﺮ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻓﺎﺯ ‪ 2‬ﺁﻥ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺳــﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﺸــﻜﻞ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺍﺗﺎﻥ‬ ‫ﺭﻭﺑــﻪﺭﻭ ﺑﻮﺩﻳﻢ‪.‬ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣــﻞ ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﭘﺘﺮﻭﺷــﻴﻤﻰ‬ ‫ﺍﻭﻻﺩﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺁﺏ ﺧﻨﻚﻛﻨﻨﺪﻩ‪ ،‬ﻭﺍﺣﺪ‬ ‫ﻣﺮﻭﺍﺭﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺯ‬ ‫ﻛﻠﺮﺯﻧــﻰ‪ ،‬ﺁﺏﺷــﻴﺮﻳﻦﻛﻦ‪ ،‬ﺑﺨﺎﺭ ﻭ ﻏﻴــﺮﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻗــﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑــﺮﻕ ﻭ ﺍﺯﺕ ﺍﺯ ﻣﺒﻴﻦ ﻭ‬ ‫ﺩﻯ ﺩﺭ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ‪450‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ‬ ‫ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ‪،‬‬ ‫ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ‪ 550‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ‬ ‫ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ‪ ،‬ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ ﺑﺎ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻓﺎﺯﻫﺎﻯ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺍﻡﺍﻯﺟﻰ ﺑﺎ‬ ‫ﻛﺎﻭﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﻣﺘﺨﺼﺼــﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ‪ 15‬ﻭ ‪ 16‬ﻭ ‪ 17‬ﻭ ‪ 18‬ﻇﺮﻓﻴﺖ ‪ 90‬ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻫﻴــﭻ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﺣﻤﻴﺪﺭﺿــﺎ ﺍﻓﺘﺨــﺎﺭﻯ ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ‬ ‫ﺗﻴﺮ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻓﺎﺯ ‪ 2‬ﺁﻥ ﺑﻪ ﺻــﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺤﺼــﻮﻻﺕ ﭘﺘﺮﻭﺷــﻴﻤﻰ‬ ‫ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﺮﺳﺪ ﺯﻳﺮﺍ‬ ‫ﻣﺮﻭﺍﺭﻳﺪ ﮔﻔﺖ‪ 430:‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ‬ ‫ﺑــﻪ ﮔﻔﺘــﻪ ﺍﻭﻻﺩﻯ‪ ،‬ﻗﺮﺍﺭ ﺑــﻮﺩ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺗﺎ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻳﻦ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻟﻔﻴﻦ‬ ‫ﺍﻡﺍﻯﺟﻰ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﻴﻦ ﻭ‬ ‫ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺍﺗﺎﻥ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ‬ ‫‪ 9‬ﻳﺎ ﻫﻤــﺎﻥ ﺁﺭﻳﺎﺳﺎﺳــﻮﻝ ﺍﻟﮕﻮﺑﺮﺩﺍﺭﻯ‬ ‫ﻫﻨﺪ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ‬ ‫ﺑﻮﺩﻳﻢ‬ ‫ﺷــﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴــﺮﺍﺕ ﻧﻮﻉ ﺩﻳﮕﺮ‬ ‫‪ 300‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺭﺯﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ‬ ‫ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ‬ ‫ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺧﺒــﺮﻯ ﺍﻭﻳﻞ ﭘﺮﺍﻳﺲ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ‪ ،‬ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﻮﻓﻖ ﺷــﺪ ﺩﺭ ﻓﻮﺭﻳــﻪ )ﺑﻬﻤﻦ‪-‬ﺍﺳــﻔﻨﺪ( ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﭘﻴﺶ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺧــﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻫﻨــﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻋﺮﺍﻕ‬ ‫ﭘﺲ ﺑﮕﻴﺮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮﻯ ﺭﻭﺯ ﺳﻪﺷــﻨﺒﻪ ﻧﻮﺷــﺖ‪،‬‬ ‫ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﻫﻨﺪ ﺩﺭ ﻓﻮﺭﻳﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻧﻔﺖ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻋﺮﺑﺴــﺘﺎﻥ ﺳــﻌﻮﺩﻯ ﻭ ﻋﺮﺍﻕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﻓﻮﺭﻳﻪ ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﻚﺳﻮﻡ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻧﻔﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻛﺮﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳــﻴﻤﺎ ﺍﻳــﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ‬ ‫ﺧﺒﺮﻯ‪ ،‬ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻫﻨﺪ ﺍﺯ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﻌﻮﺩﻯ‬ ‫ﻭ ﻋﺮﺍﻕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨــﺪﻩ ﻧﻔﺖ )ﺍﻭﭘــﻚ( ﻧﺴــﺒﺖ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﻮﺟﺐ ﺷــﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﻋﺮﺍﻕ ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪﻩ‬ ‫ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﻫﻨﺪ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻭﻳــﻞ ﭘﺮﺍﻳــﺲ ﺑــﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﮔــﺰﺍﺭﺵ »ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﻭ‬ ‫ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ« ﭼﻨﺪ ﺭﺳــﺎﻧﻪﺍﻯ ﺗﺎﻣﺴــﻮﻥ ﺭﻭﻳﺘﺮﺯ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ ﻭ‬ ‫ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﺩﺳــﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺭﺻﺪ ﻛﺸﺘﻰﻫﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻧﻔــﺖ ﻫﻨﺪ ﺩﺭ ﻓﻮﺭﻳﻪ ﺑــﺎ ‪ 16/7‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ژﺍﻧﻮﻳﻪ )ﺩﻯ‪-‬ﺑﻬﻤﻦ( ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻭ ﺑــﺎ ‪3‬ﺑﺮﺍﺑﺮ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻮﺭﻳﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﻪ ‪ 647‬ﻫﺰﺍﺭ‬ ‫ﺑﺸﻜﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﺍﻭﻳﻞ ﭘﺮﺍﻳﺲ‪ ،‬ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻭﭘﻚ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺗﻼﺵ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺳــﻬﻢ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﺳــﺖ ﺁﻭﺭﺩ‪ ،‬ﺳــﻮﺩﻣﻨﺪ ﺑﻮﺩﻩ‬ ‫ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺳــﺎﻳﺮ ﺭﻗﺒﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﻛﻰ ﺑﺎﻻ‬ ‫ﺑﺒﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ‪ ،‬ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﻌﻮﺩﻯ ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ‬ ‫ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﻔﺖ ﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻋﺮﺍﻕ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﭘﻴﺶ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﺤﺮﻳــﻢ ﺧــﻮﺩ ﺩﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻔﺖ ﻫﻨﺪ ﺭﺍ ﺑــﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ‪ .‬ﻫﻨﺪ ﺍﺯ ﺁﻭﺭﻳﻞ )ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ‪-‬ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ( ﺳﺎﻝ‬ ‫ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﻮﺭﻳﻪ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ ‪ 542‬ﻫﺰﺍﺭ‬ ‫ﻭ ‪ 400‬ﺑﺸــﻜﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻔــﺖ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻛﺮﺩﻩ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﺎﻟــﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ‬ ‫ﺣﺪﻭﺩ ‪ 225‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 522‬ﺑﺸﻜﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ‬ ‫ﺍﻳﺮﻧﺎ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﻔﺖ )ﺍﻭﭘﻚ( ﺩﺭ‬ ‫ﻧﺸﺴــﺖ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﻫﻢ ﺁﺫﺭ ﺍﻳﻦ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻭﻳﻦ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﺳــﺎﻝ ‪ 2008‬ﻣﻴﻼﺩﻯ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻣﻮﺍﻓﻘــﺖ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﺳــﻄﺢ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﻭﭘﻚ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ‪ 200‬ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺸﻜﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺳــﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺧﻮﺩ ﺑﻜﺎﻫﺪ‪ .‬ﺍﻳــﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺰﺍﻳﺮ‪،‬‬ ‫ﺁﻧﮕــﻮﻻ‪ ،‬ﺍﻛﻮﺍﺩﻭﺭ‪ ،‬ﮔﺎﺑﻦ‪ ،‬ﻋــﺮﺍﻕ‪ ،‬ﻛﻮﻳﺖ‪ ،‬ﻟﻴﺒﻰ‪ ،‬ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ‪،‬‬ ‫ﻗﻄﺮ‪ ،‬ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﻧﺰﻭﺋﻼ ﻋﻀﻮ ﺍﻭﭘﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳــﺮﺍﻥ‪ ،‬ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ ﻭ ﻟﻴﺒﻰ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻭﭘﻚ‬ ‫ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺑــﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎﺩﺛﻪﺍﻯ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻴﻢ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﭘﺘﺮﻭﺷــﻴﻤﻰ ﻣﺮﻭﺍﺭﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ‪ 400‬ﻧﻔﺮ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻟﺰﺍﻳﻰ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﺘﺮﻭﺷــﻴﻤﻰ ﺗﺨﺖﺟﻤﺸــﻴﺪ ﭘﺎﺭﺱ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﻳﻜﻰ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻰ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ‬ ‫ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺳﻤﻰ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣــﻞ ﭘﺘﺮﻭﺷــﻴﻤﻰ ﺗﺨﺖﺟﻤﺸــﻴﺪ ﭘﺎﺭﺱ‬ ‫ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ‪ 6‬ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻰﮔــﺬﺭﺩ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﻣﺪﺕ ﻛﻢ‬ ‫ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪﺍﻳﻢ ﺟﺎﭘﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ‬ ‫ﺑــﺎﺯ ﻛﻨﻴــﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺮﻛﻴــﻪ‪ ،‬ﻳﻮﻧﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺍﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎﻥ‪ ،‬ﺁﺩﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻭ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕﻣﺎﻥ‬ ‫ﺭﺍ ﺻــﺎﺩﺭ ﻛﺮﺩﻩﺍﻳــﻢ‪ .‬ﺑــﺮﺍﻯ ﺍﻳــﻦ ﻣﻨﻈــﻮﺭ ﺣﺘــﻰ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺕﻣــﺎﻥ ﺭﺍ ﺑــﺪﻭﻥ ﺳــﻮﺩ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪﺍﻳﻢ ﺗﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﻮﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺭﺿــﺎ ﺍﺧﻮﺍﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ‪ 10‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪70‬‬ ‫ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺳــﻴﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ‪3‬‬ ‫ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 800‬ﺗﻦ ﺻﺎﺩﺭ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ‬ ‫‪ 36‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻣﻬﺮﺍﻥ ﺗﺮﺑــﺖ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺘﺮﻭﺷــﻴﻤﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ‬ ‫ﺍﺯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﭼﻴﻦ‪ ،‬ﺍﺯﺑﻜﺴــﺘﺎﻥ‪،‬ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ‪ ،‬ﺭﻭﺳــﻴﻪ‪،‬‬ ‫ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ‪ ،‬ﻛﻮﺯﻭﻭ‪ ،‬ﺑﻠﻐﺎﺭﺳﺘﺎﻥ‪ ،‬ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﺒﺎﻧﻰ ﺧﺒﺮ‬ ‫ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺻــﺎﺩﺭﺍﺕ ‪ 6‬ﻫﺰﺍﺭﺗﻦ ﺑﻮﺩ ﻭ‬ ‫‪ 3‬ﻫــﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 500‬ﺗﻦ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨــﺪﻩ ﭘﻠﻰﺍﺳــﺘﺎﻳﺮﻥ ﺗﻮﺿﻴــﺢ ﺩﺍﺩ‪:‬‬ ‫ﻳﻮﻧﻮﻟﻴــﺖ ﻧﻮﻋﻰ ﭘﻠﻰﺍﺳــﺘﺎﻳﺮﻥ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﻧﻮﻉ‬ ‫ﺑﺴﻮﺯ ﺑﺮﺍﻯ ﻳﺨﭽﺎﻝ‪ ،‬ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﻳﻰ ﻭ ‪ ...‬ﺑﻪ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﻣﻰﺭﻭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻮﻉ ﻧﺴــﻮﺯ ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﭼﺎﺭ‬ ‫ﺭﻛﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻠﻰﺍﺳﺘﺎﻳﺮﻥ ﻧﺴﻮﺯ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ‬ ‫ﻣﻨﻔﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﻴﺰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎﺯ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺩﺭ ﺧﻠﻴﺞﻓﺎﺭﺱ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﭘﺎﺭﺱ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﻓﺮﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺍﺻﻠﻰ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺳــﻬﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻓﺮﺯﺍﺩ ‪ B‬ﻛﻪ‬ ‫ﺍﺯ ﻟﺤــﺎﻅ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﮔﺎﺯﻯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘــﺮﻯ ﺩﺍﺭﺩ ‪80‬‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌــﺖ ﺍﺯ ﺷــﺎﻧﺎ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻣﺸــﻜﻴﻦﻓﺎﻡ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥﻫﺎﻯ ﺩﺭ ﺭﺍﻫﺒﺮﻯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﭘﺎﺭﺱ ﺟﻨﻮﺑﻰ‪،‬‬ ‫ﻣﻴﺪﺍﻥﻫﺎﻯ ﭘﺎﺭﺱ ﺷﻤﺎﻟﻰ‪ ،‬ﻓﺮﺯﺍﺩ‪ ،‬ﮔﻠﺸﻦ ﻭ ﻓﺮﺩﻭﺳﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻘﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻓﺮﺯﺍﺩ‬ ‫ﺑﺎ ﻋﺮﺑﺴــﺘﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﻣﻬــﻢ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭﻯ ﻣﺎ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺸــﻜﻴﻦﻓﺎﻡ ﺑﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ ﻋﺮﺑﺴــﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺪﺍﻥ‬ ‫ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻓﺮﺯﺍﺩ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺩﻭ‬ ‫ﺑﺨﺶ ‪ A‬ﻭ ‪ B‬ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻓﺮﺯﺍﺩ ‪ B‬ﻛﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﻟﺤﺎﻅ ﺗﺮﻛﻴﺒــﺎﺕ ﮔﺎﺯﻯ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ‬ ‫ﺍﺳﺖ ‪ 80‬ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻓﺮﺯﺍﺩ ‪ A‬ﻫﻢ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺭﺍ‬ ‫ﻧﺪﺍﺭﺩ ‪ 20‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺳﺮﺯﻣﻴﻨﻰ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺪﺍﻥ‪80 ،‬‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻓﺮﺯﺍﺩ ‪ B‬ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳــﺖ ﻭ ‪ 20‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺨــﺶ ﻃﺮﻑ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳــﻬﻢ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻓﺮﺯﺍﺩ ‪20 A‬ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺳــﻬﻢ ﻃﺮﻑ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ‪ 80‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺑــﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ‬ ‫ﻫﻨــﺪﻯ ﺩﺭﺣــﺎﻝ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩﺍﻳﻢ‪،‬‬ ‫ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺩﺭﺣــﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪﻃﻮﺭ‬ ‫ﺟــﺪﻯ ﺗــﻼﺵ ﻣﻰﻛﻨﻴــﻢ ﺗﺎ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﻯ‪ ،‬ﺩﻗﺖ ﻻﺯﻡ ﻭ ﺑﺎ‬ ‫ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﻰ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷــﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﭘﺎﺭﺱ‪ ،‬ﻣﺸــﻜﻴﻦﻓﺎﻡ‬ ‫ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻣﻴﺪﺍﻥﻫﺎﻯ ﻣﺴــﺘﻘﻞ ﮔﻠﺸــﻦ ﻭ ﻓﺮﺩﻭﺳــﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﻫﺎﻯ ﺑﻌﺪﻯ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﮔﺮ‬ ‫ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻯ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ‬ ‫ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﭘﺎﺭﺱ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮔﺎﺯ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺪﺍﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﭘــﺎﺭﺱ ﺟﻨﻮﺑﻰ )‪ 14/2‬ﺗﺮﻳﻠﻴــﻮﻥ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( ﻛﻤﺘﺮ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺍﻳــﻦ ﻣﻴﺪﺍﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ‬ ‫ﻋﻤﺪﻩ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎﺯ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﺱ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺑــﻮﺩ‪ ،‬ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺍﻓﺖ ﻓﺸــﺎﺭ ﺁﺗﻰ‬ ‫ﻣﻴﺪﺍﻥ ﭘﺎﺭﺱ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺍﻏﻠﺐ ﻧﻘﺶ ﺗﺎﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮﺭﺍﻙ‬ ‫ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﮔﺎﺯﻯ ﺭﺍ ﺍﻳﻔﺎ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻬﻤﻦ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‬ ‫ﻣﻴﺪﺍﻥﻫﺎﻯ ﮔﻠﺸــﻦ ﻭ ﻓﺮﺩﻭﺳﻰ ﺑﺎ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﻰﺁﻯﻭﻯ‬ ‫ﻣﺎﻟﺰﻯ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ )‪ (MOU‬ﺍﻣﻀﺎ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺭﻧﻮ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ‬ ‫ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﻯ‬ ‫‪ 25‬ﺍﺳﻔﻨﺪ ‪1395‬‬ ‫‪ 16‬ﺟﻤﺎﺩﻯﺍﻟﺜﺎﻧﻰ‪1438‬‬ ‫‪ 15‬ﻣﺎﺭﺱ ‪2017‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 80‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2053‬‬ ‫ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺗﺎﺑﺎﻥ‬ ‫ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ »ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ« ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ ژﺍﭘﻦ‬ ‫ﺣﻴﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎﻯ ﺗﺮﺍﻣﭗ‬ ‫ﺑﻴﻢ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪95‬‬ ‫ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭ ژﺍﭘﻦ ﺳﺎﻝﻫﺎﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺩﺳــﺖ ﺩﻭﺳــﺘﻰ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﭘﺎﺑﻪﭘﺎﻯ‬ ‫ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﻧﻴﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷــﺪﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻛﺸــﻮﺭ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﻫﺎﻯ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨــﺪ ﻭ ﺑﺰﺭﮔــﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻔﻪ ﺗــﺮﺍﺯﻭﻯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺑــﺰﺭگ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺩﻭﻃﺮﻓﻪ ﺑﻪﺷــﺪﺕ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ‬ ‫ژﺍﭘﻨﻰﻫﺎ ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺁﻣﺪﻥ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﻪﻫﻢﺑﺰﻧﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻭ ﻣﻨﻄﻖ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ‬ ‫»ﺍﻟﻨﺘﺮﺍ« ﻭ »ﺍﻛﺴﻨﺖ«‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺭگ ﺑﻢ ﻣﻰﺁﻳﻨﺪ‬ ‫؟‬ ‫‪8‬‬ ‫ﺑﺎ ﻫﻤﺖ ﻭ ﺗﻼﺵ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﭘﮋﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ‬ ‫‪ 2008‬ﺭﻭﻯ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺧﻄﻮﻁ ﭘﮋﻭ ‪ 2008‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥﺧﻮﺩﺭﻭ ﺁﻏﺎﺯ‬ ‫ﺷــﺪ‪ .‬ﺧﻮﺩﺭﻭ ‪ ،2008‬ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻥ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ‪6‬ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﻜﻮﭘﺮﺱ‪ ،‬ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺧﻄﻮﻁ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﻳﻜﺎپ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻣﻀﺎﻯ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﭘﮋﻭ ﺁﻏﺎﺯ ﻭ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪﻯ ﺷــﺪﻩ‪ ،‬ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻝ ‪ 2008‬ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﺳــﻔﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷــﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﻳﻜﺎپ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪30‬ﻫﺰﺍﺭ‬ ‫ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﺎﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘﺮﻭژﻩ ﺧﻂ ﺑﺪﻧﻪ ﭘــﮋﻭ ‪ 2008‬ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﻳﻚ ﻣﻨﺎﻗﺼــﻪ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﺮﺧﻰ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﭼﻴﻨﻰ ﻭ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ ﺑﺮﻧﺪﻩ‬ ‫ﺷــﺪ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﺎﻡ ﮔﺎﻣﻰ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ‬ ‫ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﮔﻔﺘﻨﻰ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻳﻜﺎپ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﻣﺴﺎﻭﻯ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﻭ ﭘﮋﻭﺳﻴﺘﺮﻭﺋﻦ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷــﺪﻩ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻯ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ﺭﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻗﻄﻌﺎﺕ‬ ‫ﺑﺎ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺷــﺪﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﺳﺎﻝ‪ ،‬ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﻧﺸﺎﻥﺩﻫﻨﺪﻩ ﺭﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪ ﻭ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺍﺳﺖ؛ ﺭﺷﺪﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ‬ ‫ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺯ ﻳﻚﺳﻮ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ‬ ‫ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ‪ ،‬ﺭﻛﻮﺭﺩﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﮔﺬﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺻﺪﻭﺭ ﺷﻴﻮﻩﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺟﺎﺯﻩ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰﻫﺎﻯ ﻣﺎﺩﺭ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‬ ‫ﺭﺍ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﻣﻬﺪﻯ ﻛﺎﻭﻩﺍﻯ‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪ 16 1395‬جمادی الثانی ‪1438‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 15‬مارس ‪ 2017‬شماره ‪ 80‬پیاپی ‪2053‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تمام جزئیات قرارداد با رنو را‬ ‫بررسی کردیم‬ ‫«النترا» و «اکسنت»‬ ‫به ارگ بم می ایند‬ ‫ق��رارداد تولید خودرو النترا بین ش��رکت های خودروس��ازی‬ ‫کرمان موتور و هیوندای با حضور استاندار کرمان امضا شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت کرمان موت��ور در ایین‬ ‫امضای این ق��رارداد که در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم‬ ‫برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬کمپانی های هیوندای و فولکس ‪ ۱۲‬سال قبل‬ ‫قراردادهایی را امضا کردند و ‪ ۸‬سال قبل از این مجموعه رفتند و‬ ‫امروز با تالش های دولت یازدهم و به ثمر رسیدن برجام‪ ،‬شرکت‬ ‫هیوندایی به ایران و منطقه ارگ جدید بم برگشته است‪.‬‬ ‫س��امان فیروزی خاطرنشان کرد‪ :‬در فاز نخست مدل هایی از‬ ‫خودروه��ای هیوندایی در کرمان موتور تولید می ش��ود که این‬ ‫تولیدات براساس بندهای قرارداد‪ ،‬منطبق با سیاست های دولت‬ ‫و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خواهد بود‪ .‬وی اظهار کرد‪۱۵ :‬‬ ‫شهریور سال اینده خودروی اکسنت را با ساخت داخل ‪۳۰‬درصد‬ ‫در مجموع��ه کرمان موتور راه اندازی خواهیم کرد‪ .‬در فاز دوم نیز‬ ‫خودروی النترا در اذر با س��اخت داخل ‪۳۰‬درصد به بازار عرضه‬ ‫می ش��ود‪ .‬مدیرعامل کرمان موتور با اش��اره ب��ه اینکه خودروی‬ ‫ ای‪ ۲۰‬در گذشته به طور کامل وارد کشور می شد‪ ،‬گفت‪ :‬براساس‬ ‫تفاهم با ش��رکت هیوندای قرار شد این خودرو به شکل قطعات‬ ‫ب��ه بازا ر اید و در اینده خط بدنه اماده و در کرمان موتور نصب‬ ‫ش��ود‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬ظرفیت ‪۲۰۰‬هزار خودرو در کرمان موتور‬ ‫راه اندازی می ش��ود و با راه اندازی ان بسیاری از خطوطی که در‬ ‫حال حاضر توجیه اقتصادی ندارند‪ ،‬دارای توجیه می شوند‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬اش��تغال نیروی کار ‪۱۰‬هزار نفر را در سال ‪ ۹۷‬در کرمان‬ ‫موتور دیده ایم و با اجرای طرح های توسعه ای‪ ،‬ظرفیت کامل در‬ ‫کرمان موتور به ‪۱۰‬هزار نفر افزایش یافته و در کنار ان در بخش‬ ‫قطعه سازی نیز اشتغال های جدیدی ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫تازه ترین امار از‬ ‫واردات ‪ 11‬ماه امسال‬ ‫نیز نشان می دهد که‬ ‫واردات قطعات منفصله‬ ‫با هدف تولید خودرو‬ ‫سواری با حجم موتور‬ ‫دو هزار سی سی به‬ ‫‪ 730‬میلیون دالر رسید‬ ‫و در این مدت واردات‬ ‫وسایل نقلیه موتوری‬ ‫دارای موتور پیستونی‬ ‫درون سوز با حجم کمتر‬ ‫از ‪ 2500‬سی سی به‬ ‫‪ 572‬میلیون دالر رسید‬ ‫که رقمی افزایشی بوده‬ ‫است‬ ‫عکس‪:‬مهدی کاوه ای‬ ‫رییس هیات عامل سازمان گسترش‬ ‫و نوس��ازی صنای��ع ای��ران گفت‪ :‬یک‬ ‫قرارداد بین المللی در س��طح مشارکت‬ ‫با ش��رکت رنو نیازمند بررس��ی دقیق‬ ‫همه جزئیات و در همه ابعاد است‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬منصور معظمی‬ ‫با اعالم اینکه م��واردی مانند توجه به‬ ‫انتق��ال فناوری – که یکی از اصلی ترین موضوعات مدنظر ایدرو‬ ‫است‪ -‬و چگونگی انتقال این فناوری به داخل کشور و اجرای ان‬ ‫در داخل و همچنین س��طح خدمات پس از فروش که هم سطح‬ ‫ب��ا معیارهای جهانی رنو باش��د و چگونگی مدیریت این ش��بکه‬ ‫و بح��ث تامین نیروهای متخصص موردنی��از برای اجرای پروژه‬ ‫دوره های اموزش��ی برای افزایش مهارت داخلی و داخلی سازی‬ ‫قطعات از س��وی مجموعه قطعه سازان داخلی‪ ،‬جزو موارد مهمی‬ ‫اس��ت که نیاز به مذاکرات دقی��ق در جزئیات دارد‪ .‬معاون وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه انتظار می رود یک قرارداد‬ ‫بین المللی به صورتی تنظیم ش��ود که در ان صادرات دیده شود‬ ‫و س��طح صادرات و بازارها مدنظر باش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این موارد‬ ‫ج��زو اصلی ترین موضوعاتی بوده که در این مذاکرات موردبحث‬ ‫و گفت وگ��و قرار گرف��ت‪ .‬همچنین نحوه س��رمایه گذاری رنو و‬ ‫چگونگ��ی این س��رمایه گذاری نیز از مواردی اس��ت که تاکنون‬ ‫وق��ت زی��ادی در مذاکرات گرفته اس��ت‪ .‬مع��اون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت در ادامه گف��ت‪ :‬ایدرو موظف به ارتقای صنعت‬ ‫خودرو کش��ور است و امروز با اس��تفاده از فرصت ایجاد شده در‬ ‫تعامل جهانی با توافق برجام باید هوشیار باشیم و همه موارد را‬ ‫بررس��ی کنیم‪ .‬معظمی گفت‪ :‬در مدتی که اعالم ش��ده ایدرو با‬ ‫رنو برای تولید خودرو قرارداد می بندد دل نگرانی هایی از س��وی‬ ‫نماین��دگان مجلس و نهادهای نظارتی مطرح ش��ده که در همه‬ ‫موضوعات تخصصی و کارشناس��ی که ارائه ش��ده توجه خاصی‬ ‫به ان ش��ده و ش��اید بخش��ی از زمان مذاکرات به همین دلیل‬ ‫طوالنی شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬نمی توانیم به خاطر کسانی که با‬ ‫هرگونه فعالیت در تولید مخالف هس��تند و دوست دارند خودرو‬ ‫به ایران وارد ش��ود و از ان س��ود ببرن��د‪ ،‬از فرصت های جهانی‬ ‫توسعه سرمایه گذاری کار بکشیم‪ .‬نباید کسانی که از قراردادهای‬ ‫بین المللی فقط خرید از نمایندگان دسته سوم کشورهای حاشیه‬ ‫خلیج ف��ارس را دیده اند و مفهوم یک قرارداد تولید‪ ،‬انتقال دانش‬ ‫و فناوری را درک نکرده اند در موضوعی که برای صنعت کش��ور‬ ‫اس��تراتژیک است‪ ،‬دخالت کنند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬اجازه نخواهیم‬ ‫داد اطالعات تجاری یک قرارداد در دس��ت کسانی بیفتد که به‬ ‫دنبال منافع سیاسی و جناحی هس��تند‪ .‬قراردادهای خودرویی‬ ‫یک حرکت بزرگ در دومین صنعت کش��ور است و سال ها باید‬ ‫در این کشور اجرا شود و استقرار یابد و متعلق به صنعت کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به رش��د‬ ‫تولید در صنعت خ��ودرو گفت‪ :‬برای ارائه خودرو به مش��تریان‬ ‫به نتیجه خوبی رس��یده ایم و کسب بیشترین رشد تولید خودرو‬ ‫در بین کش��ورها شاهد این موضوع است و حاال وقت ان رسیده‬ ‫که به دس��ت کارگران و مهندس��ان ایرانی خودروهای باکیفیت‬ ‫برتر بس��ازیم و عرضه کنیم‪ .‬رییس هیات عامل ایدرو با اش��اره‬ ‫ب��ه این موضوع که ای��درو برای بهبود هم��ه بخش های خودرو‬ ‫در حال تدارک و برنامه ریزی و مذاکره اس��ت‪ ،‬گفت س��اخت و‬ ‫انتقال دانش و فناوری گیربکس اتوماتیک‪ ،‬همکاری برای شروع‬ ‫پ��روژه خودروهای برقی‪ ،‬مطالعه و اقدام برای همکاری با برترین‬ ‫خودروس��ازان تجاری برای تامین نیاز بخش حمل ونقل عمومی‬ ‫تا فعالیت برای پیش��برد پروژه س��اخت موتورهای کم مصرف با‬ ‫برترین طراحان موت��ور در دنیا و همچنین مذاکره و اقدام برای‬ ‫ارتقای قطعه سازان داخلی جزو مواردی بوده که در ایدرو به طور‬ ‫پیوسته در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از صنعت خودرو ایران در ‪ 11‬ماه گذشته نشان داد‬ ‫رشد تولید خودرو با افزایش واردات قطعات‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫با نزدیک ش��دن به روزهای پایانی س��ال‪ ،‬بررسی‬ ‫روند تولید خودرو نش��ان دهنده رشد قابل مالحظه‬ ‫و چش��مگیر است؛ رش��دی که به واس��طه امضای‬ ‫قرارداده��ای جدید در صنعت خودرو از یک س��و و‬ ‫رفع تحریم ها از سوی دیگر‪ ،‬رکوردهای جدیدی در‬ ‫صنعت خودرو به جای گذاشت‪ .‬در عین حال صدور‬ ‫ش��یوه نامه های جدید واردات خودرو و صدور اجازه‬ ‫واردات تنها برای نمایندگی ه��ای مادر نیز تا اندازه‬ ‫زیادی میزان واردات را محدود کرد‪ .‬در این گزارش‬ ‫نگاهی ب��ه روند واردات قطعات منفصله و همچنین‬ ‫واردات وس��ایل موتوری داری��م‪ .‬همچنین وضعیت‬ ‫تولی��د خودرو در ‪ 11‬ماه امس��ال و پیش بینی ان تا‬ ‫پایان سال نیز از دیگر محورهای این گزارش بود‪.‬‬ ‫بررسی تازه ترین امار گمرک ایران نشان می دهد‬ ‫ک��ه س��هم خ��ودرو از واردات در ‪ ۱۱‬ماه امس��ال‪،‬‬ ‫حدود یک میلی��ارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون دالر بوده اس��ت‬ ‫و در ای��ن مدت ‪ ۶۱‬هزار و ‪ ۲۴۵‬دس��تگاه خودرو به‬ ‫ایران وارد ش��ده که ارزش ان به حدود یک میلیارد‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬میلی��ون دالر می رس��د‪ .‬ارزش ریالی واردات‬ ‫خ��ودرو به ای��ران نیز در این مدت ح��دود ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان بوده است‪ .‬بر اساس مقررات واردات‪،‬‬ ‫خودروه��ای وارداتی بس��ته به ن��وع و حجم موتور‬ ‫مش��مول پرداخت تعرفه های مختلفی می شوند که‬ ‫واردکننده برای ورود به کش��ور باید این تعرفه ها و‬ ‫ع��وارض را بپردازد‪ .‬به این ترتی��ب باید خودروهای‬ ‫ب��ا حجم موتور کمتر از دوهزار سی س��ی ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫و خودروه��ای با حج��م موتور دوهزار ت��ا دوهزار و‬ ‫‪ 500‬سی س��ی ‪ ۵۵‬درصد از ارزش سیف خودروهای‬ ‫واردات��ی را ب��رای ورود به ایران پرداخ��ت کنند و‬ ‫خودروه��ای هیبریدی با هر حجم موتوری نیز تنها‬ ‫مشمول پرداخت ‪ 4‬درصد تعرفه برای ورود به کشور‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات ‪ 1695‬خودرو در فروردین‬ ‫نگاهی به امار واردات خ��ودرو و قطعات منفصله‬ ‫در ‪ 11‬ماه گذش��ته نشان دهنده فراز و نشیب است‪.‬‬ ‫هرچن��د باید واردات قطعات منفصله را به فال نیک‬ ‫گرف��ت چراک��ه در نهایت به عن��وان کاالی مصرفی‬ ‫ش��ناخته ش��ده و در خط تولید خودروس��ازان قرار‬ ‫می گیرد و بررس��ی می��زان واردات این قطعات نیز‬ ‫نشان دهنده رشد در نیمه دوم امسال است‪.‬‬ ‫در فروردی��ن س��ال ‪ ،95‬افزون ب��ر ه��زار و ‪695‬‬ ‫دس��تگاه خودروی سواری به کش��ور وارد شده که‬ ‫در مقایسه با سال گذش��ته ‪ 164/69‬درصد افزایش‬ ‫داش��ته است‪ .‬وزن و ارزش این تعداد خودرو ارقامی‬ ‫حدود ‪ 2/8‬هزار تن به ارزش ‪ 40/8‬میلیون دالر بوده‬ ‫است که نسبت به فروردین سال ‪ ،94‬شاهد افزایش‬ ‫‪ 162/22‬درص��دی در وزن و ‪ 125/74‬درص��دی در‬ ‫ارزش دالری بوده ایم‪.‬‬ ‫در اردیبهشت ‪ 95‬نیز ‪ 740‬میلیارد و ‪ 692‬میلیون‬ ‫و ‪ 747‬هزار و ‪ 112‬ه��زار تومان خودرو و قطعات به‬ ‫کش��ور وارد ش��ده که به لحاظ ارزی ‪ 244‬میلیون و‬ ‫‪ 743‬ه��زار و ‪ 234‬دالر ب��وده اس��ت‪ .‬نگاهی به امار‬ ‫‪ 3‬ماه س��ال جاری نش��ان می دهد که در این مدت‬ ‫‪ 8‬هزار تن وس��ایل نقلیه موتوری با حجم س��یلندر‬ ‫‪ 1500‬سی سی تا دو هزار سی سی به جز امبوالنس‬ ‫و خودروه��ای هیبریدی به ارزش ‪ 123‬میلیون دالر‬ ‫وارد کش��ور ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین میزان واردات‬ ‫قطعات منفصله با هدف تولید خودرو سواری بنزینی‬ ‫با دو هزار حجم سیلندر با ساخت داخل ‪ 14‬تا کمتر‬ ‫از ‪ 30‬درصد وارد کش��ور ش��ده که ارزش دالری ان‬ ‫‪ 160‬میلیون دالر و س��هم ارزش��ی ان ‪ 1/77‬درصد‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫ام��ار ‪ 5‬ماه منتهی به مرداد س��ال ‪ 95‬نیز گویای‬ ‫ان اس��ت ک��ه در این م��دت‪ 349 ،‬میلی��ون دالر با‬ ‫سهم ارزش��ی ‪ 2/09‬درصد‪ ،‬قطعات منفصله با هدف‬ ‫تولید خودرو س��واری با حجم موتور ‪ 2‬هزار سی سی‬ ‫وارد کش��ور شده اس��ت‪ .‬همچنین در ‪5‬ماه امسال‪،‬‬ ‫‪ 284‬میلی��ون دالر وس��ایل نقلیه موتوری با س��هم‬ ‫ارزشی ‪ 1/70‬درصدی وارد کشور شده است‪.‬‬ ‫امار نیمه نخست سال ‪ 95‬نیز نشان دهنده واردات‬ ‫‪ 432‬میلی��ون دالر قطعات منفصل��ه و ‪ 357‬میلیون‬ ‫دالر وس��ایل نقلیه دارای موتور پیستونی درون سوز‬ ‫غیر از امبوالنس و نوع هیبریدی است‪.‬‬ ‫پررونقی را برای خودروس��ازان به همراه داشت‪ .‬در‬ ‫این مدت همچنین ‪ 544‬میلیون دالر وس��ایل نقلیه‬ ‫موتوری با حجم موتور کمتر از ‪ 2500‬سی سی وارد‬ ‫کشور شده است‪.‬‬ ‫این رون��د همچنان ادامه دار بود ت��ا اینکه میزان‬ ‫واردات قطعات منفصله در ‪ 10‬ماه امس��ال به ارزش‬ ‫‪ 626‬میلی��ون دالر رس��ید اما نکت��ه قابل توجه روند‬ ‫کاهشی واردات وسایل نقلیه موتوری بود به طوری‬ ‫که از رقم ‪ 544‬میلیون دالر در ‪ 9‬ماه به ‪ 536‬میلیون‬ ‫دالر در ‪ 10‬ماه امسال رسید‪.‬‬ ‫تازه ترین امار از واردات ‪ 11‬ماه امس��ال نیز نشان‬ ‫می دهد که واردات قطع��ات منفصله با هدف تولید‬ ‫خودرو س��واری با حجم موتور دو هزار سی س��ی به‬ ‫‪ 730‬میلیون دالر رسید و در این مدت واردات وسایل‬ ‫نقلیه موتوری دارای موتور پیس��تونی درون س��وز با‬ ‫حجم کمتر از ‪ 2500‬سی س��ی به ‪ 572‬میلیون دالر‬ ‫رسید که رقمی افزایشی بوده است‪.‬‬ ‫از میان خودروهای واردش��ده به ایران‪ ،‬بیشترین‬ ‫تعداد خودروهای وارد شده مربوط به کشور امارات‬ ‫متحده عربی می شود‪ ،‬به طوری که بیش از ‪ ۶۸‬درصد‬ ‫خودروهای واردشده به ایران از مبدا این کشور بوده‬ ‫اس��ت؛ به عبارت دیگر از مجم��وع ‪ ۶۱‬هزار و ‪۲۴۵‬‬ ‫دستگاه خودروی واردشده به ایران‪ ،‬بیش از ‪ ۴۲‬هزار‬ ‫دستگاه از امارات به ایران وارد شده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در حالی که واردات خ��ودرو از امریکا‬ ‫ممن��وع اع�لام ش��ده و در س��ال جاری ح��رف و‬ ‫حدیث های زیادی درب��اره واردات خودرو از امریکا‬ ‫پیش امد‪ ،‬امار گمرک نش��ان می ده��د که در این‬ ‫مدت ‪ ۱۰۴‬دس��تگاه خودرو نی��ز از امریکا به ایران‬ ‫وارد شده است‪.‬‬ ‫نگاه��ی به امار ‪7‬ماه امس��ال نیز نش��ان می دهد‬ ‫واردات قطع��ات منفصل��ه ب��ا هدف تولی��د خودرو‬ ‫س��واری به ارزش ‪ 498‬میلیون دالر با سهم ارزشی‬ ‫‪ 2/07‬درص��د بوده اس��ت همچنی��ن در این مدت‪،‬‬ ‫‪ 407‬میلیون دالر وسایل نقلیه با حجم سیلندر کمتر‬ ‫از ‪ 2500‬سی س��ی وارد کشور شده که نشان دهنده‬ ‫رشد چشمگیر واردات است‪ .‬بی شک این روند رشد‬ ‫واردات نشان از رشد تولید خودروسازان دارد‪.‬‬ ‫بررس��ی امار ‪8‬ماه واردات نیز نش��ان می دهد در‬ ‫این م��دت واردات قطعات منفصله ب��ا هدف تولید‬ ‫خودرو به ‪ 531‬میلیون دالر رس��یده و از سوی دیگر‬ ‫واردات وسایل نقلیه موتوری نیز با افزایش نه چندان‬ ‫چشمگیر به ‪ 459‬میلیون دالر رسیده است‪.‬‬ ‫روند رو به رش��د واردات در ‪ 9‬ماه امسال نیز ادامه‬ ‫یافت و از ‪ 531‬میلیون دالر در ‪ 8‬ماه به ‪ 605‬میلیون‬ ‫دالر در ‪ 9‬ماه رس��ید ک��ه این روند نوی��د روزهای‬ ‫نگاهی به امار تولید ‪ 11‬ماه امسال صنعت خودرو‬ ‫نیز نش��ان می دهد که این صنعت پیش��ران اقتصاد‬ ‫رش��دی معادل ‪ 39‬درصد را تجربه کرده است که بر‬ ‫این اس��اس از نظر تعدادی ش��اهد ‪ 41/5‬درصد رشد‬ ‫در بخش س��واری‪ 7/5 ،‬درصد رش��د در تولید وانت‪،‬‬ ‫‪ 34/5‬درصد رشد در بخش مینی بوس و میدل باس‪،‬‬ ‫اتوبوس ‪ 52‬درصد و کشنده حمل بار نیز ‪ 36/5‬درصد‬ ‫رشد بوده ایم‪.‬‬ ‫هرچند بر اس��اس گفته های مسئوالن این صنعت‬ ‫تا پایان بهمن یک میلیون و ‪ ۲۲۵‬هزار خودرو سواری‬ ‫تولید ش��ده که پیش بینی می ش��ود ای��ن میزان تا‬ ‫پایان اس��فند ب��ه یک میلیون و ‪ ۳۵۰‬هزار دس��تگاه‬ ‫افزایش یابد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫‪ ۳٨‬درصد رشد خواهد داشت‪.‬‬ ‫بر اس��اس پیش بینی ه��ا تا پایان اس��فند باید در‬ ‫بخش سواری یک میلیون و ‪ ۲۶۰‬هزار دستگاه و وانت‬ ‫‹ ‹رشد واردات قطعات منفصله‬ ‫‹ ‹روند رو به رشد تولید صنعت خودرو‬ ‫‪ ۷۶‬هزار دس��تگاه تولید ش��ود‪ .‬همچنین باید تولید‬ ‫مینی بوس و میدل باس نیز با رش��د ‪ ۳۹‬درصدی به‬ ‫‪ ٨۰۰‬دس��تگاه‪ ،‬اتوبوس با رشد ‪ ۵۰‬درصدی به هزار و‬ ‫‪ ۱۰۰‬دستگاه و کامیونت کشنده با رشد ‪ ۳۱‬درصدی‬ ‫به ‪ ۱۳‬هزار دستگاه برسد‪.‬‬ ‫این پیش بینی ها در حالی اس��ت که نه تنها تحقق‬ ‫ان صد درصد امکانپذیر است بلکه تازه ترین گزارش‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی نیز تداوم‬ ‫این رشد را در سال ‪ 96‬پیش بینی کرده است‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬ش��رط تداوم رشد صنعت‬ ‫خودرو در سال ‪ 96‬افزایش تقاضا و تغییر در ترکیب‬ ‫محصوالت تولیدی عنوان و تاکید ش��ده که امکان‬ ‫تداوم رش��د صنعت خودرو در س��ال ‪ 1396‬وجود‬ ‫دارد‪ .‬این پیش بین��ی در حالی قوت می گیرد که به‬ ‫نظر می رس��د خودروسازان با علم به این موضوع که‬ ‫مس��ئله فعلی کمبود تقاضاس��ت‪ ،‬در پی احیای ان‬ ‫بخش از کاهش تقاضا هستند که به نوع محصوالت‬ ‫مرتبط اس��ت‪ .‬از ای��ن رو تغییر در ترکیب و س��هم‬ ‫محصوالت تولیدی خودروسازان مبین این موضوع‬ ‫است‪.‬‬ ‫این��ده تولی��د خ��ودرو در س��ال ‪ 96‬براس��اس‬ ‫پیش بینی های مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی در حال��ی مثب��ت ارزیاب��ی می ش��ود که‬ ‫کارشناس��ان به عملیاتی شدن برخی از قراردادهای‬ ‫خودرویی در س��ال اینده اشاره می کنند و معتقدند‬ ‫عرض��ه خودروه��ای جدی��د در بازار اث��ر جدی بر‬ ‫افزایش تقاضا و رش��د تولید خودرو خواهد داش��ت ‬ ‫ام��ا برخی دیگر از کارشناس��ان معتقدن��د الزاماتی‬ ‫برای تداوم رش��د تولید خودرو در ‬ ‫سال اینده وجود‬ ‫دارد که یکی از این الزامات‪ ،‬درنظر گرفتن تقاضای‬ ‫مناس��ب در بازاره��ای داخلی و خارجی اس��ت‪ .‬به‬ ‫اعتق��اد انها خودروس��ازان در صورت��ی می توانند با‬ ‫عرض��ه خودروهای جدی��د‪ ،‬تقاضا در ب��ازار داخل‬ ‫ایجاد کنند که شرایط مناس��بی را برای خرید این‬ ‫خودروها درنظر بگیرند که در این میان مولفه قیمت‬ ‫و تناس��ب ان با قدرت خرید مشتریان نقش مهمی‬ ‫را ایفا می کند‪ .‬از س��وی دیگر یکی از تاکیدات انها‬ ‫صادرات خودروهای جدید به بازارهای هدف اس��ت‬ ‫تا خودروس��ازان بتوانند از ای��ن طریق تیراژ خود را‬ ‫افزایش دهند‪.‬‬ ‫بررس��ی امار واردات و تولید خودرو نشان از سال‬ ‫متفاوت��ی برای ای��ن صنعت دارد ‪.‬انج��ا که واردات‬ ‫قطعات منفصله افزایش و ب��ه دنبال ان تولید روند‬ ‫صعودی به خود گرفت نشان داد که اقدامات کنترلی‬ ‫با هدف کاهش واردات خودرو در دست اقدام است‬ ‫که واردات ‪ ۶۱‬هزار و ‪ ۲۴۵‬دس��تگاه خودرو به ایران‬ ‫نشان دهنده کنترل هوشمندانه است‪.‬‬ ‫شرایط فروش متنوع محصوالت مسافربری زامیاد‬ ‫ش��رکت زامیاد در طرح پیش ف��روش محصوالت مس��افربری اروپایی‬ ‫خود به مناس��بت عید نوروز‪ ،‬مدل های متن��وع و تخفیف هایی ویژه برای‬ ‫متقاضیان درنظر گرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش سایپانیوز‪ ،‬در این طرح محصوالتی چون ون مسافری جدید‬ ‫«ا‪ A36-15»15-36‬ب��ا ظرفی��ت ‪ 11‬نفر و مینی ب��وس‪ 19‬نفره جدید‬ ‫ایویک��و «ا‪ A50-15 »15-50‬در قال��ب مدل های متن��وع پیش فروش‬ ‫نقدی و لیزینگی به خریداران ارائه می ش��ود‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬در‬ ‫پیش ف��روش نقدی ون مس��افری ایویکو با س��ود مش��ارکت ‪21‬درصد و‬ ‫پیش پرداخ��ت متقاضی بین ‪ 15‬تا ‪ 70‬میلی��ون تومان و در پیش فروش‬ ‫لیزینگی نیز پیش پرداخت متقاضی بین ‪ 10‬تا ‪20‬میلیون تومان‪ ،‬حداکثر‬ ‫تس��هیالت ‪100‬میلیون تومان با بازپرداخت ‪60‬ماهه و س��ود مشارکت تا‬ ‫‪19‬درص��د خواهد بود‪ .‬ضمن اینکه موعد تحویل ون مس��افرتی زامیاد در‬ ‫این دو نوع پیش فروش ‪4‬ماهه است‪ .‬این گزارش می افزاید‪ ،‬در پیش فروش‬ ‫نق��دی مینی بوس جدید زامیاد نیز می��زان پیش پرداخت متقاضی از ‪20‬‬ ‫تا ‪90‬میلیون تومان درنظر گرفت ه ش��ده‪ ،‬ضمن اینکه در این مدل‪ ،‬س��ود‬ ‫مش��ارکت س��االنه تا ‪21‬درصد خواهد بود‪ .‬در پیش ف��روش لیزینگی نیز‬ ‫متقاضی با پیش پرداخت ‪ 15‬تا ‪30‬میلیون تومان با سود مشارکت ساالنه‬ ‫تا ‪19‬درصد‪ ،‬از تس��هیالت حداکث��ر ‪120‬میلیون تومانی ب��ا بازپرداخت‬ ‫‪60‬ماهه اس��تفاده کن��د‪ .‬زمان تحوی��ل مینی بوس زامی��اد در این طرح‬ ‫‪6‬ماهه اس��ت‪ .‬شرکت زامیاد در این طرح پیش فروش محصوالت خود که‬ ‫دارای استاندارد االیندگی «یورو‪+4‬پی دی اف» ‪ DPF+Euro4‬هستند‬ ‫تخفیف ویژه ای تا س��قف ‪7‬درصد قیمت خودرو ب��رای متقاضیان درنظر‬ ‫گرفته است؛ ضمن اینکه بر اساس اعالم شرکت زامیا د در صورت تکمیل‬ ‫ظرفیت این شرکت مجاز به توقف ثبت نام بدون اطالع قبلی خواهد بود‪.‬‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 25‬ﺍﺳﻔﻨﺪ ‪ 16 1395‬ﺟﻤﺎﺩﻯﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ‪1438‬‬ ‫‪ 15‬ﻣﺎﺭﺱ ‪ 2017‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 80‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2053‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺳﻄﺢ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﻯ ﻗﻄﻌﺎﺕ‬ ‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﻭﺭﻭﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ‬ ‫ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﺎ‬ ‫ﻃﺮﺡ ﻭ ﻣﺪﻝﻫﺎﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭ‪،‬‬ ‫ﺳﻠﻴﻘﻪ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﺍﻭ ﻧﻴﺰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻦ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻳﻰ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ‬ ‫ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ »ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ« ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ‬ ‫ﺑﻴﻢ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪95‬‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﻣﻴﺮﺍﺣﻤﺪﻯ‬ ‫ﺳـﺎﻝ ‪ 95‬ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻓﺖﻭﺧﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻮﻝﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﺳـﺖ‪ .‬ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷـﺪﻥ ﻓﻀﺎﻯ ﺑﺎﺯ ﺳﻴﺎﺳـﻰ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺑﻰﺗﺎﺛﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ‪ 120‬ﺭﻭﺯﻩ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ‬ ‫ﻛﻼﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺮﻛﺘﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﻰﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﭘﻮﻳﺎ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺍﮔﺮﭼﻪ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ‬ ‫ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﺭ ﺑﺮﻫﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺷﺮﻳﻚ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻣﺎ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺸﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻧﻌﻘــﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﻫﻤﻜﺎﺭﻯﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﺪ ﺗﺎ ﻃﺮﻑ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺍﻳﻦﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﻫﻮﺷـﻴﺎﺭﻯ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻭﺍﺭﺩ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻋﻀــﻮ ﻫﻴﺎﺕﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺗﺨﺼﺼــﻰ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻫﻤﮕﻦ‬ ‫ﺭﻧﻮ‬ ‫ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺪﻝﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳــﺪ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﭘﮋﻭ ﻭ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺁﻥ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﻯ‬ ‫ﺗﺎﻛﻴﺪ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺑﻨﺪﻫﺎﻳﻰ‬ ‫ﺍﺯ‬ ‫ﻳﻜﻰ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻙ‬ ‫ﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﺭﻭ‬ ‫ﺍﺯﺍﻳﻦ‬ ‫ﻧﻴﺮﻭﻣﺤﺮﻛــﻪ ﻭ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﺳــﺖ )ﻭﺭﻭﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺭﻧﮕﺎﺭﻧــﮓ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﺎ ﻃﺮﺡ ﻭ‬ ‫ﭘﺮﺳــﺶ ﻛﻪ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺪﻝﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﺪﻝﻫﺎﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭ‪ ،‬ﺳــﻠﻴﻘﻪ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ‬ ‫ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺍﺯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻫﺴﺘﻴﻢ‪ .‬ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺧﻞ‬ ‫ﻓﺮﺍﻧﺴــﻮﻯ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﺪ ﺍﻣــﺎ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫــﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺗﻌﻄﻴﻞ‬ ‫ﺟﺪﻳــﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑــﻮﺩ‪ ،‬ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﻫﻤﺎﻥﮔﻮﻧﻪ ﻛــﻪ ﭘﻴﺶﺗﺮ‬ ‫ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﻭ ﻧﻴــﺰ ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﺩﺍﺷــﺘﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻳﻰ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺷــﺮﺍﻳﻄﻰ ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺭﺿﺎﻳﺖﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺪﻑ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻭﻧﻖ‬ ‫ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺍﺳــﺖ( ﺍﻣﺎ ﺳﺮﺁﻏﺎﺯﻯ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﻮﺍ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻯ ﺑﻪﺩﺳﺖﺁﻣﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﭽﻴﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﺷــﻜﻞ‬ ‫ﺑــﺮﺍﻯ ﻓﺼﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫــﺪ ﺑﻮﺩ ﺯﻳــﺮﺍ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺣﻀﻮﺭ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻋﻀــﻮ ﻫﻴﺎﺕﻣﺪﻳــﺮﻩ ﺍﻧﺠﻤــﻦ ﺳــﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭ‬ ‫ﺍﺭﺯﻯ ﻭ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳــﺖ ﺍﻣﺎ ﻣﺤﻞ ﺍﺻﻠﻰ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺁﻟﻤﺎﻧــﻰ‪ ،‬ﻛــﺮﻩﺍﻯ ﻭ‪ ...‬ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺧﻠــﻰ ﺭﺍ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﻴﺸــﺘﺮ‬ ‫ﺷﻬﭙﺮﻯﻣﻄﻠﻖ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﻋﺮﻕ ﻣﻠﻰ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ ﺭﺍ ﻣﻮﻇﻒ‬ ‫ﭼﺎﻟﺶ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﺳــﺖ ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﻣﻴﻤﻮﻥ‪،‬‬ ‫ﺭﻧﮕﻴﻦﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﺍﻧﺪ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﻩ‬ ‫ﺍﻯ‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫ﺑﻠﻮﻍ‬ ‫ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻰ‬ ‫ﺳﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﻧﻔﻊ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﺁﻭﺭﺩ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺭﺍ‬ ‫ﺷــﺮﺍﻳﻄﻰ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﻛﻨﺪ‬ ‫ﻣﻰ‬ ‫ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ‪ ،‬ﺑﻬﺮﻩﻫﺎﻯ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺭﺿﺎﻳﺖﻣﻨﺪﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﻠﺐ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ‬ ‫ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﭼﺎﻟﺸﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﺎﻧﻜــﻰ ﻭ‪ ...‬ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺛﺎﺑﺖ‬ ‫ﺍﺯﺍﻳﻦﺭﻭ ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﺳﺎﻝ ‪ ،95‬ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﻴﻢ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻰ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﻴﻜﺎﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ‬ ‫ﺟﺪﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻪ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯ‬ ‫ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﻪ ﺳــﺮﺍﻍ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﺷــﻬﭙﺮﻯﻣﻄﻠﻖ ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑــﻪ ﺍﻳــﻦ ﭘﺮﺳــﺶ ﻛﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺷــﺘﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳــﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷــﺖ‪ ،‬ﺟﻮﻳﺎ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮﺟــﻪ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﻤﻴــﺖ ﻭ ﺗﻴﺮﺍژ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻳــﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎﺷــﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻰﺷﻮﺩ‬ ‫ﻣﻄﻠــﺐﺯﺍﺩﻩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ‪16‬ﻫــﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻯ‬ ‫ﻭﺭﻭﺩ ﻫﻤﺘﺎﻳــﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫــﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺭ ﻧﻮﺳــﺎﺯﻯ ﺳــﺨﺖﺍﻓﺰﺍﺭﻯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ‬ ‫ﺑﻪﺷﺮﻁ ﺁﻧﻜﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻴــﺰ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﺎ ﻧــﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩﻫﺎﻯ ﮔﺰﺍﻑ‬ ‫ﺑﺰﺭگ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ‬ ‫ﺣﺮﻛــﺖ ﻛﺮﺩﻩﺍﻳﻢ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﭘــﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺟﺎﻡ‪،‬‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳــﺶ‬ ‫ﻭﺍﻡ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﻬﺮﻩﻫﺎ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﺴــﺘﺮ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺳــﻬﻢ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺯ‬ ‫ﺳــﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪ‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﭼﻨﺪ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﺭﻳﺰﻯ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺑــﻮﺩﻩ‬ ‫ﺩﻭﺭﺍﻧﺪﻳﺶ‬ ‫ﻛــﻪ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻧــﻰ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠــﻰ‬ ‫ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﺮﺩ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻛﺎﺭ ﻣﻔﻴﺪﻯ‬ ‫ﻓﺮﺍﻫﻢﺷﺪﻩ ﭼﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎﻳﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺧﻮﺩ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ‬ ‫ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺗﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰﺷﺪﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﺭ ﮔﺎﻡﻫﺎﻯ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻛﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫‪ ‬ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠـﻮﺏ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺴــﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺩﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻫﻤﺘــﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺧــﻮﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ‬ ‫ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻛﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ‬ ‫‪95‬‬ ‫ﺷــﺪﻧﺪ ﺩﺭﺣﺎﻟﻰﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺳــﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺍﺳــﺖ ﻭ‬ ‫ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯﺷــﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺤﻤــﺪ ﺷــﻬﭙﺮﻯﻣﻄﻠﻖ‪ ،‬ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕﻣﺪﻳــﺮﻩ ﺍﻧﺠﻤﻦ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﮔﺮﺩﺵ ﺑﻮﺩ ﻧﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ‪.‬‬ ‫ﺳــﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﻗﻄﻌــﺎﺕ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﻯ ﺧــﻮﺩﺭﻭ‪ ،‬ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ‬ ‫ﺑﺮﺧﻰ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺑﻪﺩﺳــﺖﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺭﺍ ﺧﺮﺝ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﺍﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﻭﺿﻌﻴــﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪ 95‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﻏﺎﺯ‬ ‫ﺛﺎﺑﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺭﺍ ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﺑﺤﺚ‬ ‫ﺟﺎﺭﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺎﺷﻴﻢ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ‬ ‫ﺧﻼﻗﻴﺖ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﺗﺎﻛﻴﺪ‬ ‫ﻭﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﺮگ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺗﻌﻄﻴﻠﻰ‬ ‫ﺣﺮﻛﺖ‬ ‫ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻧﺸــﺪﻥ‬ ‫ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻰ ﺧﻮﺩ ﺷــﺎﻫﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺯﻳﺮﺍ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻪ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﺩ‪،‬‬ ‫ﺭﺍ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻮﺩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻪ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ‪40‬ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥﺧﻮﺩﺭﻭ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﻨــﺪ ﻭ‪ ...‬ﺍﮔﺮ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻭﺯﺁﻣﺪ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩﻳﺪ ﺭﻭﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻓﺰﺍﻳﺸﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﺩﺭﺣﺎﻟﻰﻛﻪ‬ ‫‪10‬ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻛﻤﻴﺖ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻗﺼﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺩﻭ ﻫــﺰﺍﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﻰ ﺑﻪ ﻭﺟــﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ‬ ‫ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 200‬ﻭﺍﺣﺪ‬ ‫ﺑــﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ‪ 120‬ﺭﻭﺯﻩ‪ ،‬ﻣﻴــﺰﺍﻥ ﻣﻄﺎﻟﺒــﺎﺕ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ‬ ‫ﺩﻏﺪﻏﻪ ﺳــﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻛﻤﻴﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺠــﻮﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﺣﺎﻝ ﭘﺮﺳــﺶ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﻗﻮﻝﻫﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻣﺤﻘﻖ‬ ‫ﺗﻴﺮﺍژ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻋﻀــﻮ ﻫﻴﺎﺕﻣﺪﻳــﺮﻩ ﺍﻧﺠﻤــﻦ ﺳــﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭ‬ ‫ﺳــﺎﻝ ‪ 95‬ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭼﻨﺪ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺑﺎ‬ ‫ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ ﺷــﺎﻳﺪ ﺑﺮﺧﻰ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ‪120‬‬ ‫ﺳﺨﺖﺍﻓﺰﺍﺭﻯ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫــﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳــﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺿــﺮﻭﺭﺕ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ‬ ‫ﻫﻤﺘﺎﻳــﺎﻥ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠــﻰ ﺧــﻮﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺬﺍﻛــﺮﻩ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ‬ ‫ﺭﻭﺯﻩ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻋﻤﻮﻡ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ‪ 10‬ﺗﺎ ‪ 11‬ﻣﺎﻩ‬ ‫ﺩﺭﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﺷــﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ؟ ﺯﻳﺮﺍ ﺷﻨﻴﺪﻩﻫﺎ ﺣﺎﻛﻰ ﺍﺳﺖ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩﻯ ﺍﺯ‬ ‫ﻃﻠﺒﻜﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺭﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﺭﻭﻯ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻰ‪ ،‬ﺁﺯﻣﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ﺑﺰﺭگ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﻣﻨﻌﻘﺪ‬ ‫ﻭﻯ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﻪﻃــﻮﺭ ﻋﻤﻮﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﺸــﺪﻥ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﺰﺍﻳﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻛﻨﻨــﺪ‪ .‬ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺳــﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭ‬ ‫ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯ ﺍﺯ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺟﺪﻳﺪ‪،‬‬ ‫ﺷﻬﭙﺮﻯﻣﻄﻠﻖ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫــﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳــﻰ ﻧﻴﺰ ﺩﺭﺍﻳﻦﺑــﺎﺭﻩ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻣﺮﻭﺯ‬ ‫‪ 95‬ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ‪ ،‬ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﺳــﻌﻰ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺑﺎ ﺳــﺨﺖﮔﻴﺮﻯ‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﺭﺳــﻴﺪﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯ‬ ‫ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ‬ ‫ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻧﺠﻤــﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﺍﺯ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ‬ ‫ﺭﻭ‬ ‫ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨــﺪ‪ .‬ﺍﺯﺍﻳﻦ‬ ‫ﻛﻮﺗﺎﻫــﻰ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫــﺎ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺣﺪﻭﺩ ‪5‬‬ ‫ﺧﺎﺭﺟﻰ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﺯﺍﻳﻦﺭﻭ ﻓﺮﺻﺖ ﺭﺍ ﻏﻨﻴﻤﺖ‬ ‫ﻧﻤﻰﺩﺍﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺩﺭﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﻪﻟﺤﺎﻅ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺳــﺎﻝ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎ ﺭﺳــﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻤﺎﺭﻧﺪ ﻭ ﺳﻴﺎﺳــﺖﻫﺎﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﻰﺷﻨﺎﺳــﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛــﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﻴﺴــﺖ ﻓﻌﺎﻻﻥ‬ ‫‪ 94‬ﻫﻤﺎﻥﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻗﻨﺎﺗﻰ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻰ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻫﺪﻑ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻯ ﺗﺎﺭﻳﻚ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻣﺤﺮﻛــﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ‬ ‫‪ ‬ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪95‬‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺳــﺨﺖﮔﻴﺮﻯﻫﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﺍﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳــﺎﺧﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ؟ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻋــﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﺍﺯ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺑﻬﺘــﺮﻯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ‬ ‫ﺍﻧﺠﻤــﻦ ﺗﺨﺼﺼــﻰ ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﻫﻤﮕــﻦ‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻛﺪﺍﻡ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﺎﺕ‬ ‫ﺑﻮﺩﻧــﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻭﺿﻌﻴــﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ‬ ‫ﻧﻴﺮﻭﻣﺤﺮﻛــﻪ ﻭ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﻯ ﻛﺸــﻮﺭ‪ ،‬ﺩﻳﺪ‬ ‫ﺩﺭﮔﻴــﺮ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﻫﺴــﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺳــﺎﺧﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪ 95‬ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮﻯ‬ ‫ﻣﺜﺒﺘــﻰ ﺑــﺮﺍﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪95‬‬ ‫ﺍﺗﺤﺎﺩﻣﻮﺗــﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭘــﺮﻭژﻩ ﺑﺎ ﭘﮋﻭ‬ ‫ﺩﺭﻧﻬﺎﻳــﺖ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻯ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺳــﺖ‬ ‫ﺩﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺁﮔﺎﻩ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺍﺯ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻃﻼﻋﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻓﻌــﺎﻝ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﻭﺭﻭﺩ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ‬ ‫ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﻃﺮﻑﻫــﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ‬ ‫ﺩﻗﻴﻖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻰ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﻛﺠﺎﺳــﺖ ﺭﺍ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﮔﻼﻳﻪﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺠﻤﻦ‬ ‫ﺑــﻪ ﺩﻧﺒــﺎﻝ ﺷــﺮﺍﻳﻄﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛــﻪ‬ ‫ﻣﻄﻠﺐﺯﺍﺩﻩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﮋﻭ‬ ‫ﺩﺭ ﺻﻨﻌــﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪ ﺗــﺎ ﺭﻭﻧﻘﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﻣﻰﻛﻨــﺪ‪ .‬ﻣﻬﺪﻯ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻭ ﻫﻤــﻜﺎﺭﻯ ﺑــﺮﺍﻯ‬ ‫ﺍﺯ ﺑﺮﺧﻰ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﻯ ﺩﺍﺧﻞ‬ ‫ﻣﻬﺪﻯ ﻣﻄﻠﺐﺯﺍﺩﻩ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻬﭙﺮﻯﻣﻄﻠﻖ‬ ‫ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴــﺪﻯ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪﻭﺟﻮﺩ ﺁﻳﺪ‬ ‫ﻣﻄﻠــﺐﺯﺍﺩﻩ‪ ،‬ﻋﻀﻮ ﻫﻴــﺎﺕ ﻣﺪﻳــﺮﻩ ﺍﻧﺠﻤﻦ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﺳــﻮﺩﺁﻭﺭ ﺑﺎﺷــﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ‬ ‫ﻧﻴــﺰ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻛﺸــﻮﺭ ﻫــﺰﺍﺭ ﻭ ‪200‬‬ ‫ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ‬ ‫ﺍﻧﺠﻤﻦ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﻭ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﺭﻭﺩ‬ ‫ﺗﺨﺼﺼــﻰ ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﻫﻤﮕــﻦ ﻧﻴﺮﻭﻣﺤﺮﻛﻪ ﻭ‬ ‫ﺗﺨﻔﻴﻒﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺣﺎﻝ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪ‬ ‫ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭ‬ ‫ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ ﺭﺍ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺩﺭﻙ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺍﺯ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﻯ ﻛﺸــﻮﺭ‪ ،‬ﺩﺭﺍﻳﻦﺑــﺎﺭﻩ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌــﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟‬ ‫ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻧﻤﻰﺩﺍﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ‬ ‫ﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺍﻳﻦﺭﻭ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﺳــﺎﻝ ‪ 95‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﭼــﺎﺭﻩﺍﻯ ﺟﺰ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯﻫــﺎﻯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ‬ ‫ﺷﺎﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ‪ 40‬ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﻯ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺁﻥ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﻧﻴﺴــﺖ ﺩﺭﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ‬ ‫ﻫﻤﺎﻥ ﻧﺴــﺒﺖ ﺗﻴﺮﺍژ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺍﻓﺰﻭﻥ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺍﺳــﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺑﺎﻗــﻰ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﻗﺎﺑــﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﺯﻳﺮﺍ‬ ‫ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ﻣﮕﺎﺳﺎﭘﻼﻳﺮ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺰﺭگ‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ ﺭﺍ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﻴﻢ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﺎ‬ ‫ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻰ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻗﻄﻌﻪ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻯ ﺗﺎﺭﻳﻚ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻗﻰ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﺗﺎﻛﻴﺪ‬ ‫ﺍﺗﺤﺎﺩﻣﻮﺗــﻮﺭ‬ ‫ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺭﺍ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﺪﻝ‬ ‫ﺍﻣﺴــﺎﻝ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒــﺎﺕ‬ ‫ﺣﺘــﻰ‬ ‫ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻭ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛــﻪ ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭﺻﺪ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﺗﺸــﻜﻴﻞ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭﻙ ﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﻛــﺮﺩ‪ :‬ﺑﺎﻳــﺪ ﺑــﻪ ﺳــﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰﺷــﺪﻥ ﻭ‬ ‫ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻧﺠﻤﻦ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﺭﺷــﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺸــﻰ ﺑﻮﺩ‬ ‫ﻣﻰﺩﻫﻨــﺪ ﭼﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﻧﺎﻣﺸــﺨﺺ‬ ‫ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﻫﺪ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯ‬ ‫ﺩﺭﺣﺎﻟﻰﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻭﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸــﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻣــﺮﻭﺯ ﺻﻨﻌــﺖ ﻗﻄﻌــﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨــﺪﻯ ﺑﺎﻻﻳــﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﻣــﻜﺎﻥ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳــﺮﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫــﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧــﻰ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺳــﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑــﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ‬ ‫ﺩﺍﺷــﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫــﺎﻯ ﺭﺍﻫﺒــﺮﺩﻯ‬ ‫ﻣﺸــﺨﺺ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﺳﻄﺢ‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ ﺭﺯﻡﺧﻮﺍﻩ‬ ‫ﻛﻴﻔــﻰ ﺳﻴﺴــﺘﻢﻫﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ‪،‬‬ ‫ﻋﻀﻮ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺨﺼﺺ‬ ‫ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺩﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ‬ ‫ﻓﻨﻰ ﺗﻮﻟﻴــﺪ‪ ،‬ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺳــﻄﺢ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﻯ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻨﻄﻘﻰ‬ ‫ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻣﻜﺎﻥﭘﺬﻳﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ‬ ‫ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺳــﻄﺢ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﻯ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺭﺍ‬ ‫ﺍﺭﺗﻘــﺎ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑــﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺗﺮﺍﺯﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‪ .‬ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ‬ ‫ﺍﺯ ﺭﻓــﻊ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫــﺎ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﻭ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺩﺍﺧــﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻣﺘﺼــﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ‬ ‫ﻛﻤﻚ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻣﺘﺼﻞ ﻭ ﻣﺴﻴﺮ‬ ‫ﺭﺷﺪ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﻤﻮﺍﺭ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺍﻟﺰﺍﻡ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﻪ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻗﻄﻌﺎﺕ‪ ،‬ﺑﺎ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﻪﻭﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﮔﺎﻣﻰ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﺳــﻄﺢ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﻯ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﺍﻣﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮﻧﺘﺎژﻛﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻧﺒﺎﺷﻴﻢ ﺯﻳﺮﺍ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﺻﻠﻰ‬ ‫ﺧــﻮﺩ ﺩﺳــﺖ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳــﻰ ﺭﺍ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ ﻭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﺷــﺮﻁ ﺁﻧﻜﻪ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ‪ ،‬ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﻭ‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎ ﻭﺭﻭﺩ‬ ‫ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﻧﻮﻳﻦ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫــﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻧﻮﺳــﺎﺯﻯ ﻣﺎﺷــﻴﻦﺁﻻﺕ‬ ‫ﻭ ﺗﺠﻬﻴــﺰﺍﺕ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺻﻨﻌــﺖ‬ ‫ﻗﻄﻌــﻪ ﺩﺭ ﺣــﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑــﺎ ﻭﺭﻭﺩ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺯﻧﻈﺮ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﺩﺭﺣﺎﻟﻰﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻧﺠﻔﻰﻣﻨﺶ‬ ‫ﻭ ﻭﺭﻭﺩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﻧﻮﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﻰ‬ ‫ﻓﻌﺎﻝ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺷــﺎﻫﺪ‬ ‫ﺭﺷــﺪ ﻭ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﺁﻥ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺑﻬــﺮﻩﻭﺭﻯ ﺩﺭ ﻛﻮﺗﺎﻩﻣــﺪﺕ ﺑــﻮﺩ‪ .‬ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳــﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ‪ ،‬ﺑﻪﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ‬ ‫ﺳﻴﺴــﺘﻢﻫﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﻣﻨﺎﺳــﺐ‪ ،‬ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻯ ﺑــﺮﺍﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﺭ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪﺷﻤﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ‪ ،‬ﭼﺮﺍﻛﻪ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺑﻪﺷــﻤﺎﺭ ﻣــﻰﺭﻭﺩ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ‬ ‫ﻛﺮﺩ ﻭﺭﻭﺩ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﻧﻮﻳﻦ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺍﺻﻠﻰ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻰ‬ ‫ﺑــﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺎﻛﻴﻔﻴــﺖ ﻭ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻭﺭﻭﺩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﻧﻮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ‬ ‫ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎﻳﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﻫﺴﺘﻴﻢ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ﺁﻥ ﻧﻘﺸــﻰ‬ ‫ﻣﻮﺛﺮ ﺍﻳﻔﺎ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭﻳﭽﻪ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﻻﺳﺘﻴﻚﻫﺎﻯ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻜﺮﺩﻥ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ‬ ‫ﺩﺭ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﻩﻫــﺎﻯ ﭘﺎﻳﺎﻧــﻰ‬ ‫ﺳــﺎﻝ ﺍﻣﺎ ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ ﺭﺷــﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ‬ ‫ﺑﺮﺧــﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫــﺎ‪ ،‬ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳــﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﺭﻳﻨﮓﻫــﺎﻯ ﺳــﻮﺍﺭﻯ ﺣــﺪﻭﺩ‬ ‫‪5‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﻴﺶﺑﻴﻨــﻰ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺑــﺎ ﺭﻭﻧــﺪ‬ ‫ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺳﻌﺎﺩﺗﻰ‬ ‫ﺭﻭ ﺑــﻪ ﺭﺷــﺪ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺻﻨﻒ‬ ‫ﺍﺭﺗﻘــﺎﻯ ﻛﻴﻔــﻰ ﻣﺤﺼــﻮﻻﺕ ﻭ‬ ‫ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﻻﺳﺘﻴﻚ‪ ،‬ﻓﻴﻠﺘﺮ‬ ‫ﻧﻴــﺰ ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﻧﻈﺎﺭﺕﻫﺎ ﺑــﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﻭ ﺭﻭﻏﻦ‬ ‫ﺗﺎﻳﺮﻫــﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ‪ ،‬ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ‬ ‫ﺳــﺎﻝ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻟﻮﺍﺯﻡﻳﺪﻛﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺗﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺭﺷــﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻗﺎﭼﺎﻕ‬ ‫ﺗﺎﻳــﺮ ﻛــﻪ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻛﺎﻻ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﻭﻧﻖ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﺮﺧﻰ ﺳــﻮﺩﺟﻮﻳﺎﻥ ﺑــﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻛﻤﺒﻮﺩﻯ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﻻﺳﺘﻴﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﺮﺧﻰ ﺗﺎﻳﺮﻫﺎﻯ ﺑﻰﻛﻴﻔﻴﺖ‬ ‫ﺑﻪﺷﻜﻞ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﺁﻧﻜﻪ ﺳــﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺑــﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺯﺍﻳﻦﺭﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺻﻨﻒ ﻓﺮﻭﺷــﻨﺪﮔﺎﻥ ﻻﺳــﺘﻴﻚ‪ ،‬ﻓﻴﻠﺘــﺮ ﻭ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻤــﻜﺎﺭﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌــﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎﻫــﺪﻑ ﻭﺭﻭﺩ ﺗﺎﻳﺮﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻧﺸــﺎﻥ)ﺑﺮﻧﺪ( ﻣﻌﺘﺒﺮ‪،‬‬ ‫ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ‬ ‫ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 25‬ﺍﺳﻔﻨﺪ ‪ 16 1395‬ﺟﻤﺎﺩﻯﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ‪1438‬‬ ‫‪ 15‬ﻣﺎﺭﺱ ‪ 2017‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 80‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2053‬‬ ‫ﺭﻭﻯ ﺧﻂ ﺧﺒﺮ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﮔﺰﺍﻑ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ‬ ‫ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻓﻮﻟﻜﺲ‬ ‫ﻓﻮﻟﻜﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﺩﺭ ﭘﻰ ﺍﻓﺸــﺎﻯ ﺭﺳــﻮﺍﻳﻰ ﺁﻻﻳﻨﺪﮔﻰ ﺩﻳﺰﻟﻰ‪،‬‬ ‫‪ 2/9‬ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺮﻳﺪ ﺣــﺪﻭﺩ ‪138‬ﻫﺰﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ‬ ‫ﺩﻳﺰﻟﻰ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﻮﺩﺭﻭﻧﻮﻳﺲ‪ ،‬ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯ ﺁﻟﻤﺎﻧﻰ ﺣﺪﻭﺩ ‪15‬ﻫﺰﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﺧﺮﻳﺪ‬ ‫ﻛــﺮﺩﻩ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻓﻮﻟﻜﺲﻭﺍﮔﻦ ﺑﻪ‬ ‫‪323‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 179‬ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺎﺯﺧﺮﻳﺪ‬ ‫ﻳﺎ ﻟﻐﻮ ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯﺷــﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭﻣﺠﻤﻮﻉ‬ ‫‪5/86‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯ ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻛــﺮﺩ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ‬ ‫‪10/03‬ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺑــﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﺧﺮﻳــﺪ ﺣﺪﺍﻛﺜــﺮ ‪487‬ﻫﺰﺍﺭ‬ ‫ﺧــﻮﺩﺭﻭﻯ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺩﻳﺰﻟﻰ ﺩﻭ ﻟﻴﺘﺮﻯ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﻫﺰﻳﻨﻪ‬ ‫ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﻳﻚ ﻗﺎﺿﻰ ﻓــﺪﺭﺍﻝ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﻣﺎﻩ ﺟــﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﻃﺮﺡ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ﺣﺪﺍﻗﻞ ‪1/22‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻳﺎ ﺑﺎﺯﺧﺮﻳﺪ‬ ‫ﺣﺪﻭﺩ ‪80‬ﻫﺰﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺩﻳﺰﻟﻰ ‪ 3‬ﻟﻴﺘﺮﻯ‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺁﻻﻳﻨﺪﮔﻰ ﻛﻤﻜﻰ ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ‪ 9‬ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺠﺎﺯ‪ ،‬ﺁﻻﻳﻨﺪﮔﻰ ﻣﻨﺘﺸﺮ‬ ‫ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﮔﺮ ﺭﮔﻮﻻﺗﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﻳﺰﻟﻰ ﭘﻮﺭﺷــﻪ‪ ،‬ﺁﺋﻮﺩﻯ ﻭ ﻓﻮﻟﻜﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﻛﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ‪ 3‬ﻟﻴﺘﺮﻯ‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻧﻜﻨﻨﺪ ﻓﻮﻟﻜﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ‪4/04‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﻳﺘــﺮﺯ‪ ،‬ﺩﺭ ﻣﺠﻤــﻮﻉ ﻓﻮﻟﻜﺲ ﻭﺍﮔﻦ‬ ‫ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ‪25‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻭ ﻭﺍﺳﻄﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺑﻪ ﺭﮔﻮﻻﺗﻮﺭﻫﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﻮﻟﻜﺲﻭﺍﮔــﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ‪ 10‬ﻣــﺎﺭﺱ )‪ 20‬ﺍﺳــﻔﻨﺪ( ﺩﺭ‬ ‫ﺩﻳﺘﺮﻭﻳــﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺍﻋﺘــﺮﺍﻑ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻧﺼﺐ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺳــﺘﻜﺎﺭﻯ‬ ‫ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺁﻻﻳﻨﺪﮔﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺣﻞ‬ ‫ﻭ ﻓﺼﻞ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺭﺳﻤﻰ ﺗﺎﻛﺎﺗﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺟﺮﻳﻤﻪ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖ ژﺍﭘﻨﻰ ﺗﺎﻛﺎﺗﺎ ﻛﻪ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻣﺮﻳــﻜﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻛﺮﺩ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻳﻚ‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺍﻳﺮﺑﮓ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﭘﺮﺷــﻴﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﺍﻳﻦ ﺭﺳﻮﺍﻳﻰ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻭﻛﻼﻯ ﺷــﺎﻛﻴﺎﻥ ‪ 5‬ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯ ﺑﺰﺭگ ﺭﺍ ﻣﺘﻬﻢ‬ ‫ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺍﺯ ﺧﻄﺮﻧــﺎﻙ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻳﺮﺑﮓﻫﺎ ﻣﻄﻠــﻊ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳــﻰ ﺩﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪ‪ ،‬ﺳــﺎﻝﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺪ‪ ،‬ﻭﺳﻌﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﭘﻴﺪﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﻛﺎﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺑﻪ ﺟﺮﻣﺶ ﺍﺫﻋﺎﻥ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺷــﻮﺍﻫﺪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺑﺎﺩﻛﻨﻨﺪﻩﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺑﮓ ﺭﺍ ﻣﺨﻔﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﺑﺎﺩﻛﻨﻨﺪﻩﻫﺎ ﻛــﻪ ﺍﺯ ﻧﺘﻴﺮﺍﺕ ﺁﻣﻮﻧﻴﻮﻡ ﺑــﺮﺍﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ‬ ‫ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻳﺮﺑﮓ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺩﺭ‬ ‫ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﮔﺮﻣﺎ ﻭ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻤﻜﻦ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﺮﺑﮓ ﺑﺎ ﺷﺪﺕ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳــﺮﻋﺖ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻳﻮﭼﻴــﺮﻭ ﻧﻮﻣﻮﺭﺍ‪ ،‬ﻣﺪﻳــﺮ ﻣﺎﻟﻰ ﺗﺎﻛﺎﺗﺎ ﺑــﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻛﺎﻣﻼ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺩﻛﻨﻨﺪﻩﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ ‪ 11‬ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻴﺶ‬ ‫ﺍﺯ ‪ 180‬ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺮﺟﺎﻯ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ‪ .‬ﻣﺸﻜﻞ‬ ‫ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺍﻳﺮﺑﮓﻫﺎﻯ ﺗﺎﻛﺎﺗﺎ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ‬ ‫ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ‪42‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ‪ 69‬ﺑﺎﺩﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩﻩ‪،‬‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺟﺮﻳﻤﻪﻫــﺎ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺷــﺎﻣﻞ ‪850‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ‪125 ،‬ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﻭ ‪25‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﺳــﺖ‪ .‬ﺟﺮﻳﻤﻪ‬ ‫ﺗﺎﻛﺎﺗﺎ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺴــﺖ ﺑﻪ ‪1/5‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﺍﻣﺎ ﻗﺎﺿﻰ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛــﺮﺩ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺒﻠﻐﻰ ﺑﻪﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﻳﺎﺩ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮔﺮﺩﻭﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺟﻮﺭﺝ ﻛﺎﺭﺍﻡ ﺍﺳﺘﻴﺞ‪ ،‬ﻗﺎﺿﻰ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﮔﺮﭼﻪ‬ ‫ﻧﺎﺑﻮﺩﻯ ﺗﺎﻛﺎﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﻳﺎﺩ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪﺍﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‬ ‫ﺍﻣﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺎﻛﺎﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﻤﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﻮﻟﻜﺲﻭﺍﮔﻦ‬ ‫ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ ﺗﻘﻠﺐ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶﻫﺎﻯ ﺁﻻﻳﻨﺪﮔﻰ ﺩﻳﺰﻟﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ‪،‬‬ ‫ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯ ﺁﻟﻤﺎﻧﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ‪21‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ‬ ‫ﺩﻻﺭ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺭﺳﻮﺍﻳﻰ ﺁﻻﻳﻨﺪﮔﻰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﺿــﻰ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﻳــﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﻛــﺮﺩ ﻛﻪ ﻭﻯ ﺷــﺨﺼﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﻛــﺮﺩ‪» .‬ﻛﻨــﺖ ﻓﺎﻳﻨﺒﺮگ« ﻛﻪ ﻧﻈــﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺻﻨــﺪﻭﻕ ﺟﺒﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺟﻨﺮﺍﻝﻣﻮﺗﻮﺭﺯ ﺑﺮﺍﻯ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﺳﻮﺋﻴﭻ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﻣﻌﻴﻮﺏ‬ ‫ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸــﺖ ﻧﻔﺘﻰ »ﺑﺮﻳﺘﻴﺶ ﭘﺘﺮﻭﻟﻴــﻮﻡ« ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ‬ ‫ﺩﺍﺷﺖ‪ ،‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺁﺳﻮﺷﻴﺘﺪﭘﺮﺱ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ‪ 19‬ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯ‬ ‫ﺑــﺮﺍﻯ ﺑﺎﺩﻛﻨﻨﺪﻩﻫــﺎﻯ ﺗﺎﻛﺎﺗﺎ ﻓﺮﺍﺧــﻮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧــﺪ ﻭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎﺩﻛﻨﻨﺪﻩﻫــﺎﻯ ﺗﺎﻛﺎﺗﺎ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳــﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺑــﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪100‬‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻰﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥﻫﺎ ﺑﺎﺭ ﻣﺎﻟﻰ ﺳــﻨﮕﻴﻨﻰ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺗﺎﻛﺎﺗﺎ‬ ‫ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻭﻛﻼﻯ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‬ ‫ﺗﺎﻛﺎﺗﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ژﺍﭘﻦ ﺩﺭ‬ ‫ﺭﻭﻳﺎﺭﻭﻳﻰ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺵ‬ ‫ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮﺍﻣﭗ‪ ،‬ﺑﻪﻃﻮﺭ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﺗﻬﺎﻡﻫﺎﻯ ﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ‬ ‫ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﻴﻤﺘﻰ‬ ‫ﺭﺍ ﺭﺩ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ‬ ‫ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ژﺍﭘﻨﻰ ﺑﺎﻗﻰ‬ ‫ﺑﻤﺎﻧﺪ‬ ‫ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺗﺎﺑﺎﻥ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎﻯ ﺗﻌﺮﻓﻪﺍﻯ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ ژﺍﭘﻦ ﺣﻴﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎﻯ ﺗﺮﺍﻣﭗ‬ ‫ﺳﺎﺭﺍ ﮔﻠﭽﻴﻦ‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﭗ‪ ،‬ﺭﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ‬ ‫ﻫﻔﺘــﻪ ﻛﺎﺭﻯ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻛﺎﺥ ﺳــﻔﻴﺪ‪ ،‬ﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ‬ ‫ﺭﺍ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺁﻥ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﻰ‬ ‫ﺍﺯ »ﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎﻣــﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺩﻭ ﺳــﻮﻯ ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺱ ﺁﺭﺍﻡ«‬ ‫)‪ (TPP‬ﺧﺎﺭﺝ ﺷــﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻳﻚ ﻧﺎﺍﻣﻴﺪﻯ ﺑﺰﺭگ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﺷــﻴﻨﺰﻭ ﺁﺑﻪ‪ ،‬ﻧﺨﺴﺖﻭﺯﻳﺮ ژﺍﭘﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ‬ ‫ﺩﺍﺷــﺖ ﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯﻫﺎﻯ ﺗﺮﺍﻧﺲ ﭘﺎﺳﻴﻔﻴﻚ‬ ‫ﺳﺘﻮﻥ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﺭﺷﺪ ژﺍﭘﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻳﻚ ﺭﻭﺵ‬ ‫ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯﻫﺎﻯ ژﺍﭘﻦ ﻭ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﻇﺎﻫﺮ‬ ‫ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺁﻗﺎﻯ ﻧﺨﺴــﺖﻭﺯﻳﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑــﺎ ﻛﻤﻚ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪﺩﻧﺒــﺎﻝ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻯ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪﺳﺎﺯﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺳﻴﺎ‪-‬ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺱ ﺁﺭﺍﻡ‬ ‫ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺷــﻴﻚ ﻭ ﺁﺳــﺎﻥ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺎﺭﺝ‬ ‫ﻛﺮﺩﻥ ﻛﺸــﻮﺭﺵ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ‪ ،‬ﭘﺎﻳﺎﻥ‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻫﺎﻯ ﺟﺎﻩﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺷﻴﻨﺰﻭ ﺁﺑﻪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺧــﺎﺭﺝ ﺷــﺪﻥ ﺍﺯ ﺗﻰﺗﻰﭘــﻰ ﺁﺧﺮ ﻣﺎﺟــﺮﺍ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﺗﺮﺍﻣﭗ ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺟﻬﺎﻧﻰ‬ ‫ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻛــﺮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﻫﻤــﺎﻥ ﺭﻭﺯ‪ ،‬ﺭﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﻭ ﺟﻨﺠﺎﻟــﻰ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ ﻧﺸﺴــﺘﻰ ﺑــﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮﺭﺩ‪ ،‬ﺑﻪﻃﻮﺭ‬ ‫ﻣﺸــﺨﺺ ﺑﻪ ژﺍﭘﻦ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫»ﭘﺮﻭﺗﻜﺸﻨﻴﺴﻢ« )‪ (Protectionism‬ﻳﺎ »ﺣﻤﺎﻳﺖ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﻴﻤﺖ« ﻣﺘﻬﻢ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻫــﺎﻯ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﺩﺭﺣﺎﻟﻰﻛﻪ ﺳــﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ‬ ‫ﻳــﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﺍﺯ ژﺍﭘﻦ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻳــﻜﺎ ﻣﻰﺭﻭﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ژﺍﭘﻦ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﻧﺪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﺁﻥ ﺭﺍ ﻏﻴﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺭﺍﻙ ﺍﻭﺑﺎﻣــﺎ‪ ،‬ﺭﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﭘﻴﺸــﻴﻦ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ‪،‬‬ ‫ﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎﻣــﻪ ﻫﻤــﻜﺎﺭﻯ ﺩﻭ ﺳــﻮﻯ ﺍﻗﻴﺎﻧــﻮﺱ ﺁﺭﺍﻡ ﺭﺍ‬ ‫ﻳــﻚ ﮔﺎﻡ ﺿــﺮﻭﺭﻯ ﺩﺭ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻯ ﺁﺳــﻴﺎﻳﻰ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﻣﻰﺩﻳــﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭘﺮﭼﻤــﺪﺍﺭ ﺁﻳﻨــﺪﻩ ﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎﻣﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﺗﺠــﺎﺭﺕ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴــﺖﻭﻳﻜﻢ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻣﻰﻛﺮﺩ‬ ‫ﺍﻣــﺎ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺗﻰﺗﻰﭘــﻰ ﺭﺍ ﻳﻚ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑــﺮﺍﻯ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ‬ ‫ﻣﻰﺩﺍﻧﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻪ ﺩﻭﻟــﺖ ژﺍﭘﻦ ﻭ ﻧﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ‬ ‫ﺍﺗﻬﺎﻣــﻰ ﻛﻪ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺑــﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺯﺩﻩ ﺭﺍ ﻗﺒــﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ‬ ‫ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭ ژﺍﭘﻦ ﺳﺎﻝﻫﺎﺳـﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺩﺳﺖ ﺩﻭﺳـﺘﻰ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﭘﺎﺑﻪﭘﺎﻯ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﻧﻴﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷـﺪﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻫﺎﻯ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﻫﺮﭼﻨﺪ‬ ‫ﻛﻔﻪ ﺗﺮﺍﺯﻭﻯ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺰﺭگ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺩﻭﻃﺮﻓﻪ ﺑﻪﺷﺪﺕ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ژﺍﭘﻨﻰﻫﺎ‬ ‫ﺳـﻨﮕﻴﻨﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺁﻣﺪﻥ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺭﺍ ﺑﻪﻫﻢﺑﺰﻧﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻭ ﻣﻨﻄﻖ ﺧﺎﺹ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﺯ ﻧﻘﺪﻫﺎﻯ ﺳــﺨﺘﮕﻴﺮﺍﻧﻪ ﺭﻳﻴﺲﺟﻤﻬــﻮﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﺷــﮕﻔﺘﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ‪1978‬ﻡ )‪ (56-57‬ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ژﺍﭘﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫــﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺭﺳــﺎﻧﺪ‪ .‬ﻫﻢﺍﻛﻨﻮﻥ ﻫﻴــﭻ ﻣﺎﻧﻊ ﻏﻴﺮﺗﻌﺮﻓﻪﺍﻯ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺭﻭﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﻪ ژﺍﭘﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻫﺎﻯ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ژﺍﭘﻨﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺴــﻴﺎﺭ‬ ‫ﺑﺎﻻ ﻣﻰﺩﺍﻧﻨﺪ‪ .‬ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺎﻧﻊ‬ ‫ﻏﻴﺮﺗﻌﺮﻓﻪﺍﻯ ﺑــﺮﺍﻯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ژﺍﭘﻦ ﻣﻰﺩﺍﻧﻨﺪ‪ .‬ﺍﻣﺎ‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﺎﺋﻞ ﺷــﺪﻥ ﻫﻴﭻ ﺗﺒﻌﻴﻀﻰ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻫــﺎﻯ ژﺍﭘﻨــﻰ ﻧﻴﺰ ﺍﺟــﺮﺍ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ‬ ‫ژﺍﭘﻨﻰﻫــﺎ ﺑﺮﺧــﻼﻑ ﻫﻤﺘﺎﻳــﺎﻥ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﻳــﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸــﻢ ﻣﺎﻧﻊ ﻏﻴﺮﺗﻌﺮﻓﻪﺍﻯ ﻧﮕﺎﻩ‬ ‫ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻳــﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﺯ ﻧﻈــﺮ ژﺍﭘﻨﻰﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ‬ ‫»ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺟﻬﺎﻧﻰ« )‪ (WTO‬ﺳــﺎﺯﮔﺎﺭﻯ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑــﻞ‪ ،‬ﺍﻣﺮﻳــﻜﺎ ﻫﻤﭽﻨــﺎﻥ ﺗﻌﺮﻓــﻪﺍﻯ‬ ‫‪2/5‬ﺩﺭﺻــﺪﻯ ﺑــﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﻣﺴــﺎﻓﺮﻯ ژﺍﭘﻨﻰ‬ ‫ﺩﺭﻧﻈﺮ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﺯﺍﻳﻦﮔﺬﺷــﺘﻪ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺳــﻮﺩﺁﻭﺭ ﻛﺎﻣﻴﻮﻥﻫﺎﻯ ﭘﻴﻜﺎپ ﺗﻌﺮﻓــﻪ ‪25‬ﺩﺭﺻﺪﻯ‬ ‫ﺑــﺮﺍﻯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﺎﻣﻴﻮﻥﻫﺎﻯ ﭘﻴــﻜﺎپ ﺍﺯ ژﺍﭘﻦ ﺩﺭﻧﻈﺮ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ژﺍﭘﻨﻰ ﺧﻴﻠﻰ ﻛﻢ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻻ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﺎﺯ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﭼﺎﺭﻩ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﮔﺬﺭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪﺍﻧﺪ‪ .‬ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ‬ ‫ﺭﻭﻯ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﭘﺮﻳﺪﻩ ﻭ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺗﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻳــﻜﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛــﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻛﺎﻣﻴﻮﻥﻫﺎﻯ‬ ‫ﭘﻴــﻜﺎپ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭﻧﺘﻴﺠﻪ‪ ،‬ﺍﺯ ﻫﺮ ‪3‬‬ ‫ﻛﺎﻣﻴﻮﻥ ﭘﻴﻜﺎپ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﻳﻜﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ژﺍﭘﻨﻰﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﺯﺍﻳﻦﺭﻭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰﻫﺎ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﺮﻭﺗﻜﺸﻨﻴﺴﻢ ﻳﺎ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻰ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﻴﻤﺘﻰ ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﻧﻪ ژﺍﭘﻨﻰﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﻧﻪ ﺗﻮﺟﻬــﻰ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺑﺎﻻﻯ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻻﺕ ﺗﺠــﺎﺭﻯ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭ ژﺍﭘﻦ‬ ‫ﺩﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﻯ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﭼﻨــﺪﺍﻥ ﺍﻫﻤﻴﺘﻰ ﻣﻰﺩﻫﺪ‪ .‬ﺁﻧﭽﻪ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻬﻢ ﺍﺳــﺖ‪،‬‬ ‫ﻧﺒــﻮﺩ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺩﺭ ﺗﺠــﺎﺭﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺍﻣﺮﻳــﻜﺎ ﺑﺎ ژﺍﭘﻦ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ‪ ،‬ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪40‬ﺩﺭﺻﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩﻫﺎﻯ ﺍﻣﺮﻳــﻜﺎ ﺭﻓﺖﻭﺁﻣﺪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ژﺍﭘﻨﻰ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ‪ ،‬ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﻃﻮﺭ ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ ﺩﺭ ژﺍﭘﻦ ﺩﻳﺪﻩ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ ﺭﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭﺗﺮﺍﻣﭗ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﻛﺴــﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔــﻰﺍﺵ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮﺩﻩ ﻗﺎﻧﻊ‬ ‫ﺷــﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﻫﺎﻯ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻰ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﻴﻤﺘﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ‬ ‫ﻛﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻧﻪ ﻫﻤﺘﺎﻳﺎﻥ ژﺍﭘﻨﻰ ﺁﻧﻬﺎ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺌﻮﻝ‬ ‫ﺷﻜﺴــﺖ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰﻫﺎ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺩﺳﺘﻜﺎﺭﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻓﻮﺭﺩ ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ ﺁﻥ‬ ‫ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ژﺍﭘﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ‪ .‬ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻓﻮﺭﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮ‬ ‫ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ ﺩﺳــﺘﻜﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ژﺍﭘﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ‬ ‫ﻭ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻫﺎﻯ‬ ‫ژﺍﭘﻨﻰ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ژﺍﭘﻦ ﺩﺭ ﺭﻭﻳﺎﺭﻭﻳﻰ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺵ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮﺍﻣﭗ‪،‬‬ ‫ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﺗﻬﺎﻡﻫﺎﻯ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ‬ ‫ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﻴﻤﺘﻰ ﺭﺍ ﺭﺩ‬ ‫ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﺗﺎ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳــﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ‬ ‫ژﺍﭘﻨﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ‪ .‬ﺣﺎﻝ ﺩﻭﻟﺖ ژﺍﭘﻦ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﺪﻑ‬ ‫ﺍﺻﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﺷــﻴﻨﺰﻭ ﺁﺑﻪ‪ ،‬ﺗﻼﺵ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﺑﺨﺶ‬ ‫ژﺍﭘﻨﻰ ﺩﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ژﺍﭘﻨﻰ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻛﺮﺩﻩﺍﻧــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧــﻮﺩﺭﻭﻯ ژﺍﭘﻦ ﺑــﺎﺯ ﻭ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﻫﺎﻯ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﺑﺎﻳــﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ‬ ‫ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﺟــﺎﺯﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ژﺍﭘﻦ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺩﺭﻧﻬﺎﻳﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻖ‬ ‫ﺭﺍ ﻣﻰﭘﺬﻳــﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﻰﺁﻳﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ‬ ‫ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺁﻥ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪﻃﻮﺭﺩﻗﻴﻖ‬ ‫ﺭﻭﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺑــﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﺭﻭﻳﺎﺭﻭﻳﻰ ژﺍﭘﻨﻰ‪-‬‬ ‫ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﺣﻖ ﺑﺎ ﻛﻴﺴــﺖ‪ ،‬ﺍﻳــﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﻜﺎﺭ‬ ‫ﻧﻴﺴــﺖ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ژﺍﭘﻦ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺩﺭﺳﺖ‬ ‫ﻧﻴﺴــﺖ‪ .‬ﺭﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭﺗﺮﺍﻣﭗ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺴــﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﻭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﺳــﺖ‪،‬‬ ‫ﺩﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﻯ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺁﻛﻴﻮ ﺗﻮﻳﻮﺩﺍ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺑــﺮﺍﻯ ژﺍﭘﻦ ﺳــﺘﻮﻥ ﻓﻘــﺮﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ژﺍﭘﻦ ﺍﺳــﺖ ﻭ‬ ‫ﺣﻔﺎﻇــﺖ ﺍﺯ ﺩﺳــﺘﻜﻢ ‪3/5‬ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳــﺎﻻﻧﻪ‬ ‫ﺩﺭ ژﺍﭘــﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺭ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ ﻳﻚ‬ ‫ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ژﺍﭘﻨﻰ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻳــﻜﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠــﻰ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺭﺷــﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ژﺍﭘﻦ ﻛﻢ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺎﺭﺝ ﺷــﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻰ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﺭﻡ ﻣﻨﻔﻰ ﻣﺸﻜﻞ ﺩﺭﺳﺖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﻄﻖ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﺎﺩﻻﻧــﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﻴﺎﻥ‬ ‫ژﺍﭘﻦ ﻭ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ‪ ،‬ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﺤﺪ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﻕ‬ ‫ﺁﺳــﻴﺎ ﺭﺍ ﺳــﺮ ﺩﻭﺭﺍﻫﻰ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ ﻗــﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ژﺍﭘﻦ ﻛﺸــﻮﺭﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﺳــﺎﺯﻭﻛﺎﺭ ﭘﺮﻭﺗﻜﺸﻨﻴﺴﻢ ﻳﺎ‬ ‫ﻫﻤﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﻴﻤﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﻨﻄﻖ ﺗﺮﺍﻣﭗ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻧﻴﺎﻳﺪ‪ ،‬ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ ژﺍﭘﻦ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩﺍﻯ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺳــﺮ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﻯ ژﺍﭘﻦ ﻭ ﻋﺪﺩﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻳــﻦ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑــﻪ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﭼــﻪ ﻣﻰﺁﻳﺪ ﻫﻨﻮﺯ‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴــﺖ ﺍﻣﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﻭﺷﻦ ﺷــﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ژﺍﭘﻨﻰ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺷﻮﻙ ﻭ ﺷﮕﻔﺘﻰ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﻣﻨﻄﻖ ﺭﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺗﺎﺟﺮﭘﻴﺸﻪ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‪asiancenturyinstitute :‬‬ ‫ﺭﻭﺳﻔﻴﺪﻯ ﺁﺋﻮﺩﻯ‪ ،‬ﺭﻭﺳﻴﺎﻫﻰ ﻓﻴﺎﺕ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺁﻟﻤﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪﺑﻨﺪﻯ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺠﻠﻪ »ﻛﺎﻧﺴﻴﻮﻣﺮ ﺭﻳﭙﻮﺭﺗﺲ«‬ ‫ﺍﺯ ﻧﺸــﺎﻥﻫﺎﻯ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭ‪ ،‬ﺩﺭ ﺭﺩﻩﻫﺎﻯ ﺑﺎﻻ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﻧﺸﺎﻥﻫﺎﻯ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺍﺯ ﺭﻗﻴﺒﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺧﻮﺩ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﮔــﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴــﻨﺎ‪» ،‬ﺟﻴﻚ ﻓﻴﺸــﺮ«‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺧــﻮﺩﺭﻭﻯ ﻣﺠﻠﻪ‬ ‫»ﻛﺎﻧﺴــﻴﻮﻣﺮ ﺭﻳﭙﻮﺭﺗــﺲ« ﺍﻇﻬــﺎﺭ ﻛﺮﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺁﻟﻤــﺎﻥ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺑــﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺻﻌﻮﺩ ﻛﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺳــﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﻳﺎ‬ ‫ﺩﻭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺧﻮﺏ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳــﺘﻴﺎﺑﻰ ﺍﺳــﺖ ﺍﻣﺎ ﺳــﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺪﻝﻫﺎﻯ ﻋﺎﻟﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﺷﻮﺍﺭﺗﺮ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺁﺋﻮﺩﻯ‪ ،‬ﭘﻮﺭﺷــﻪ ﻭ ﺏﺍﻡﻭ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪﻫﺎﻯ ﺍﻭﻝ‪ ،‬ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﺣﺎﻟﻰﻛﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺑﻴﻮﻙ ﺟﻨﺮﺍﻝﻣﻮﺗﻮﺭﺯ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﺩﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﺗﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪2016‬ﻡ )‪ (94-95‬ﺗﻨﺰﻝ ﺩﺍﺷﺖ‪ .‬ﻧﺸﺎﻥ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻟﻴﻨﻜﻠﻦ ﻓﻮﺭﺩ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ‪ 15‬ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﺗﺒﻪ‬ ‫‪ 17‬ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ‪ .‬ﻧﺸﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻓﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﺭﺗﺒﻪ ‪ 16‬ﺑﻪ ‪21‬‬ ‫ﺳــﻘﻮﻁ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﻧﺸﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺷﻮﺭﻭﻟﺖ ﺟﻨﺮﺍﻝ ﻣﻮﺗﻮﺭﺯ ﺍﺯ ﺭﺗﺒﻪ ‪ 20‬ﺑﻪ ‪ 17‬ﻭ‬ ‫ﻧﺸﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻛﺎﺩﻳﻼﻙ ﺍﺯ ‪ 24‬ﺑﻪ ‪ 18‬ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﺸــﺎﻥ ﺗﺠــﺎﺭﻯ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎﻣﻮﺗــﻮﺭ ﺍﺯ ﺭﺗﺒــﻪ ‪ 8‬ﺑــﻪ ‪ 11‬ﺗﻨﺰﻝ ﻛــﺮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴــﺮ‪ ،‬ﺍﺯ ﻣﻴــﺎﻥ ‪ 10‬ﺭﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﺷــﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﮔﺰﺍﺭﺵ »ﻛﺎﻧﺴﻴﻮﻣﺮ ﺭﻳﭙﻮﺭﺗﺲ«‪ ،‬ﭘﻴﻜﺎپ ﺗﺎﻛﻮﻣﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ‬ ‫ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺩﺍﺷــﺖ‪ .‬ﻟﻜﺴﻮﺱ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻟﻮﻛﺲ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﺯ ﺭﺗﺒﻪ‬ ‫ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻨﺰﻝ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻧﺸــﺎﻥ ﺗﺠــﺎﺭﻯ ﺳــﻮﺑﺎﺭﻭ ﻛــﻪ ﺯﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷــﺮﻛﺖ »ﻓﻮﺟــﻰ ﻫﻮﻯ‬ ‫ﺍﻳﻨﺪﺍﺳــﺘﺮﻳﺰ« ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﺯ ﺭﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻰ ﻛﺮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ‬ ‫ﻧﺸﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻛﺮﻩﺍﻯ ﻛﻴﺎ ‪ 5‬ﺭﺩﻩ ﺻﻌﻮﺩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ‬ ‫ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺰﺩﺍ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺴــﻼ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻦ ﻣﺪﻝﻫــﺎﻯ ﻛﺎﻓﻰ ﺭﺗﺒﻪﺑﻨﺪﻯ‬ ‫ﻧﺸــﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﻫﺸــﺘﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻫﻮﻧﺪﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯ‬ ‫ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﻧﻬﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﻧﺸــﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻛﺮﺍﻳﺴﻠﺮ ﺍﺯ ‪ 26‬ﺑﻪ ‪19‬‬ ‫ﺻﻌﻮﺩ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺷﻮﺭﻭﻟﺖ ﻛﺮﻭﺯ ﺟﻨﺮﺍﻝ ﻣﻮﺗﻮﺭﺯ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻛﺎﻣﭙﻜﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﻤﭙﺎﻻ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺪﺍﻥ ﺑﺰﺭگ ﺭﺍ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻮﻧﺪﺍ ﺭﻳﺞﻻﻳﻦ‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭘﻴﻜﺎپ ﻛﺎﻣﭙﻜﺖ‪ ،‬ﻛﻴﺎ ﺍﭘﺘﻴﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ‬ ‫ﺳﺪﺍﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﺁﺋﻮﺩﻯ ﻛﻴﻮ‪ 7‬ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺳﻰﺑﻠﻨﺪ ﻟﻮﻛﺲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻨﻔﻴﻨﻴﺘﻰ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻟﻮﻛﺲ ﻧﻴﺴﺎﻥﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎ ‪ 6‬ﺭﺩﻩ ﺑﻬﺒﻮﺩ‪،‬‬ ‫ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ‪ 16‬ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻧﺸــﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻧﻴﺴــﺎﻥ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺭﺗﺒﻪ‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ‪ ،‬ﺑﻪ ﺭﺗﺒﻪ ‪ 22‬ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎﻥﻫﺎﻯ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺁﻟﻤﺎﻧﻰ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺧﻮﺑﻰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ‪ .‬ﻧﺸﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﻯ‬ ‫ﻓﻮﻟﻜﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﺑﺎ ‪ 8‬ﺭﺗﺒﻪ ﺳــﻘﻮﻁ‪ ،‬ﺑﻪ ﺭﺗﺒﻪ ‪ 23‬ﻭ ﻣﺮﺳﺪﺱﺑﻨﺰ ﺩﺍﻳﻤﻠﺮ ﺑﺎ ‪6‬‬ ‫ﺭﺗﺒﻪ ﺳﻘﻮﻁ‪ ،‬ﺑﻪ ﺭﺗﺒﻪ ‪ 20‬ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺸــﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻓﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎﻥﻫﺎﻯ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺭﺗﺒﻪﺑﻨﺪﻯ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺩﺭ ﺭﺗﺒــﻪ ﺁﺧﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻧﺸــﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺟﻴــﭗ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﺭﺗﺒﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺭﺍ‬ ‫ﻛﺴﺐ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﻣﺠﻠﻪ »ﻛﺎﻧﺴﻴﻮﻣﺮ ﺭﻳﭙﻮﺭﺗﺲ« ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﻓﻴﺎﺕ‬ ‫ﻛﺮﺍﻳﺴــﻠﺮ ﺭﺍ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻜﺮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﭘﻮﺭﺷــﻪ‪ ،‬ﻣﺰﺩﺍ ﻭ‬ ‫ﺏﺍﻡﻭ ﺭﺍ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﻳﺘﺮﺯ‪» ،‬ﻛﺎﻧﺴــﻴﻮﻣﺮ ﺭﻳﭙﻮﺭﺗﺲ« ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪8‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺎﻟﻚ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ‬ ‫ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﺗﺒﻪﺑﻨﺪﻯﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕﺷﺎﻥ ﺭﺗﺒﻪﺑﻨﺪﻯ ﺧﻮﺏ ﺭﺍ ﻗﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺯﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 25‬ﺍﺳﻔﻨﺪ ‪ 16 1395‬ﺟﻤﺎﺩﻯﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ‪1438‬‬ ‫‪ 15‬ﻣﺎﺭﺱ ‪ 2017‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 80‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2053‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ﺧﺒﺮ‬ ‫‪ 3000‬ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﺗﺎ ﺧﺮﺩﺍﺩ ‪96‬‬ ‫ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻰﺷﻮﺩ‬ ‫ﻋﺒﺎﺱ ﺁﺧﻮﻧﺪﻯ‬ ‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻛﻴﻤﻴﺎﻳﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ‪5/3‬ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ‬ ‫ﺭﻳﻞﮔﺬﺍﺭﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﺩﺭ‬ ‫ﺁﻳﻨﺪﻩﺍﻯ ﻧﻪﭼﻨﺪﺍﻥ ﺩﻭﺭ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‬ ‫ﺭﺷﺪ ‪ 3‬ﺑﺮﺍﺑﺮﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﺭﻳﻠﻰ‬ ‫ﺍﻣﻴﺮ ﻣﻬﺮﺯﺍﺩ‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻﻨﻌــﺖ ﺭﻳﻠﻰ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷــﺘﻪ‬ ‫ﺑﻰﺷــﻚ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺩﺳــﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﻭ ﻧﻴــﺰ ﻋﺒﺎﺱ ﺁﺧﻮﻧﺪﻯ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﺭﻳﻠﻰ ﻛﻪ ﺳــﺎﻝﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺧﺎﻙ ﻣﻰﺧﻮﺭﺩﻧﺪ‪ ،‬ﭘــﺲ ﺍﺯ ﺭﻭﻯ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﺁﻣﺪﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ‬ ‫ﺭﺳــﻴﺪﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺭﻳﻠﻰ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﺸﺪﻩﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﺒﺎﺱ ﺁﺧﻮﻧﺪﻯ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳــﻢ ﺑﻬﺮﻩﺑــﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ‪113‬‬ ‫ﺳــﺎﻟﻦ ﻣﺴــﺎﻓﺮﻯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎ‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ‬ ‫ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩﺍﻯ ﻧﻪﭼﻨﺪﺍﻥ ﺩﻭﺭ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺷــﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑــﻮﺩ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺣــﺪﻭﺩ ‪2000‬ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ‬ ‫ﺣﺠــﻢ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﺩﻭﺧﻄــﻪ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺧﻄــﻪ ﻛﺮﺩﻥ‬ ‫ﺧﻄﻮﻁ ﺭﻳﻠﻰ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﺩﺭﻧﻈﺮ‬ ‫ﺩﺍﺭﻳﻢ ‪ 5‬ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺭﻳﻠﻰ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﺑﺎ ﺗﺒﺮﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻧﻮ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﺭﻳﻠﻰ‬ ‫ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻣﻴﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺧﻄــﺎﺏ ﺑــﻪ ﺍﻇﻬــﺎﺭﺍﺕ ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺭﺟﺎء‪ ،‬ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺭﺟﺎء ﺑﺎ ﺩﻳﺪﻥ‬ ‫ﺩﻭ ﻭﺯﻳﺮ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳــﻢ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﮔﻔﺘﻪ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﻤﻚ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺟﻴﺐ ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮﺩ ﺍﻳﺸﺎﻥ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﺭﻳﻠﻰ ﺩﺭ‬ ‫‪ 3‬ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕﻫﺎﻯ ﺧﻮﺑﻰ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺭﺟﺎء ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﺮﻛﺴﻰ ﻣﻰﺩﺍﻧﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ ﺣﺪﻭﺩ ‪2‬ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺣﻮﺯﻩ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﺭﻳﻠﻰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳــﺎﺯﻯ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛــﺮﺩ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﺣﺠﻢ‬ ‫ﺍﺯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺩﻭﻟــﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺭﺥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ ﭘﺮﭘﻮﻟﻰ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ‪ ،‬ﺣﺠﻢ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﺭﻳﻠﻰ ﺷــﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺳــﺎﻟﻰ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻫﻢ ﻧﻤﻰﺭﺳــﻴﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﺷــﺪﻩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ‬ ‫ﺣﻤﻞﻭﻧﻘــﻞ ﺭﻳﻠــﻰ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺭ ﻭ ﻣﺴــﺎﻓﺮ ﺣﺮﻛﺖ‬ ‫ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺑــﺎ ﺑﻴــﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳــﺎﺯﻯ‬ ‫ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﺭﻳﻠﻰ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ‬ ‫ﻭ ﺟــﺎﺩﻩﺍﻯ ﻗــﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﺭﻭﺷــﻦ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ‪ 28‬ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﺭﻳﻠﻰ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﺁﺧﻮﻧــﺪﻯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻭ ﺗﺎﻣﻴــﻦ ‪ 113‬ﻭﺍﮔﻦ‬ ‫ﻣﺴــﺎﻓﺮﻯ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺑﺨــﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘــﻰ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ‬ ‫ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻯ ﺍﻳــﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺁﻳﻨــﺪﻩ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﺭﻳﻠﻰ‬ ‫ﺩﺍﻧﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﺠﻢ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﻭﻟــﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ‬ ‫ﺭﻳﻠــﻰ ﺑﻴﺎﻧﮕــﺮ ﺭﺷــﺪ ‪ 3‬ﺑﺮﺍﺑــﺮﻯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﺭﻳﻠﻰ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺁﺧﻮﻧﺪﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺣﺪﻭﺩ ‪ 2‬ﻫﺰﺍﺭ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺣﺠﻢ‬ ‫ﭘﺮﻭژﻩﻫــﺎﻯ ﺩﻭ ﺧﻄﻪ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺧﻄــﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﺧﻄﻮﻁ‬ ‫ﺭﻳﻠﻰ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺩﺍﺭﻳﻢ ‪ 5‬ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺭﻳﻠﻰ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﺯﻳــﺮ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳــﺎﺯﻯ ﺑــﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑــﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻫﺎﻯ‬ ‫ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﻃﺮﺡ ﺍﺗﺼﺎﻝ‬ ‫‪ 5‬ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﻪ ﺷــﺒﻜﻪ ﺭﻳﻠﻰ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ‪5/3‬ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ‬ ‫‪ ‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺭﻳﻠﻰ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮ‬ ‫ﺭﻳﻞﮔﺬﺍﺭﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻴﻢ ﻳﺎﺭﻣﺤﻤﺪﻯ‪ ،‬ﻧﺎﻳﺐ ﺭﻳﻴﺲ ﺍﻭﻝ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﻋﻀﻮ ﻛﺎﺑﻴﻨــﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﻭﺿﺎﻉ‬ ‫ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﺭﺍﻩﺁﻫــﻦ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩﺍﻯ ﻧﻪﭼﻨﺪﺍﻥ ﺩﻭﺭ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺩﻭﻟــﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺩﺭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻﻨﻌــﺖ ﺭﻳﻠﻰ‬ ‫ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﻌﻠﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻋﻤﻠﻜــﺮﺩ ﻗﺎﺑﻞﺩﻓﺎﻋــﻰ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺑﻪ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﻭﺯﻳــﺮ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳــﺎﺯﻯ ﺧﻄﺎﺏ ﺑــﻪ ﺣﺎﺿﺮﺍﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻯ ﭘﺮﺗﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻧﺮﺥ ﺣﻖ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ‪ 56‬ﺑﻪ‬ ‫ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﻳﻚ ﺧﻄﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺩﻭ ﺧﻄﻪ‬ ‫‪ 30‬ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺯﺍﺭﺕ‬ ‫ﻭﺯﻳــﺮ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳــﺎﺯﻯ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑــﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘــﻞ ﺣﻮﻣﻪﺍﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪:‬‬ ‫ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﻤﻞﻭﻧﻘــﻞ ﺣﻮﻣــﻪﺍﻯ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺷــﻬﺮﻯ ﻭ‬ ‫ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑــﻪ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺑﺨــﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﻛﻤــﻚ ﺟــﺪﻯ ﺑــﻪ ﻛﺎﻫــﺶ ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺭﻳﻠﻰ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻫﻮﺍ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭ ﻣــﻰﺭﻭﺩ‪ .‬ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ ﻣﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﺯ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺷﺪ‪ ،‬ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺗﺎ‬ ‫ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﺭﻳﻞﭘﺎﻳﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻳﺴــﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺭﺍﻩﺁﻫــﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﻧﺒﻮﺩﻳــﻢ ﻭ ﺑﺨــﺶ ﺧﺼﻮﺻــﻰ ﺗﻤﺎﻳﻞ‬ ‫ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩﺍﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﭼﻨﺪﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﻧﺸﺎﻥ‬ ‫ﺁﺧﻮﻧﺪﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ‬ ‫ﻧﻤﻰﺩﺍﺩ‪ .‬ﺩﺭ ‪ 3‬ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ‬ ‫ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﻧﺎﻭﮔﺎﻥ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﺭﻳﻠﻰ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ‬ ‫ﺭﻳﻠﻰ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ‪ 3‬ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﻗﻄﺎﺭﻫﺎﻯ ﺑﺎﻻﻯ‬ ‫ﻋﻠﻴﻢ ﻳﺎﺭ ﻣﺤﻤﺪﻯ‬ ‫‪ 45‬ﺳــﺎﻝ ﺍﺯ ﻧﺎﻭﮔﺎﻥ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﺭﻳﻠﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻯ ﺑﻪ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﻛﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﭘﺮﺗﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﻳﻠــﻰ ﺭﻭ ﺑﻴــﺎﻭﺭﺩ ﻭ ﺑــﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ‬ ‫ﻗﻄﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ‪ 64‬ﺳــﺎﻝ ﺩﺭ ﻧﺎﻭﮔﺎﻥ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﻳﻚ ﺧﻄﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻳﺎﺭﻣﺤﻤــﺪﻯ ﺧــﻂ ﺭﺍﻩﺁﻫــﻦ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﺎ ‪ 20‬ﻛﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺩﻭ ﺧﻄﻪ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻋﻤﺮ ﻧﺎﻭﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﻛﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻴﻢ‪ .‬ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﭼﺎﺑﻬــﺎﺭ ‪-‬ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳــﺎﺯﻯ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﺍﺻﻠﻰ ﺷﺎﻳﺴــﺘﻪ ﺭﻳﻠﻰ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺍﻧﺴــﺖ ﻭ‬ ‫ﺣﻤﻞﻭﻧﻘــﻞ ﺭﻳﻠــﻰ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸــﻢ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺗﺎ ﺍﻳﺮﺍﻧﺸــﻬﺮ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﺮﺍﻯ ‪ 6‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭﺍﮔﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﺳﺮﻋﺖ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷــﺖ‬ ‫ﺑــﺎﺭﻯ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﺑــﺮﺍﻯ ﻭﺍﮔﻦﻫﺎﻯ‬ ‫ﻛــﻪ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳــﺎﻝ ‪ 97‬ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺴــﺎﻓﺮﻯ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸــﻢ ﺗﻮﺳــﻌﻪ‬ ‫ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺑﺮﺳﺪ‪ .‬ﻧﺎﻳﺐﺭﻳﻴﺲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺷــﻮﺍﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺑــﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﺑــﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫــﺎﻯ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺍﺳــﺘﺎﻥﻫﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷــﺖ ﻛﻪ ﺍﺭﺯﺍﻥﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ‬ ‫ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺷﻴﻮﻩ ﺭﻳﻠﻰ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻛﻨﻮﻥ‬ ‫ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﻭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻮﺳــﻌﻪﺍﻯ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺧﻂ ﺭﻳﻠﻰ ﻃﺒﺲ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺑــﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺧﻄــﻮﻁ ﺭﻳﻠﻰ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻣﺴــﺎﻓﺮﺍﻥ ﺧﻼﺻــﻪ ﻛﺮﺩ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭﻯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺗﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﺳــﺘﺎﻧﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭ‬ ‫ﺑﺎﻻﺳــﺖ‪ ،‬ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺑــﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺎﺱ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭﻧﻈﺮ‬ ‫ﺩﺍﺷــﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺭﻳﻠﻰ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﺗﻤﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺭﻗﺎﺑﺘﻰ ﺷﺪﻥ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻤﻚ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ‪ ،‬ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻛﻮﺳﻪﻏﺮﺍﻭﻯ‪ ،‬ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺷﺮﻕ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻧﮕﺎﻩ‬ ‫ﻭﻳﮋﻩ ﻫﺴــﺘﻨﺪ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺯﻣﻴﻨــﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺭﻳﻠــﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﮔﺮﮔﺎﻥ ‪ -‬ﮔﻨﺒﺪﻛﺎﻭﻭﺱ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﮔﺮﮔﺎﻥ ‪ -‬ﻛﻼﻟﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺗﻮﺿﻴﺢ‬ ‫ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻣﺴــﻴﺮﻯ ﻋﺒﻮﺭ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ‬ ‫ﻗﻄﻊ ﺍﺯ ﮔﻨﺒﺪﻛﺎﻭﻭﺱ ﻣﻰﮔﺬﺭﺩ‪ .‬ﺳﺎﻻﻧﻪ ‪ 18‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ‬ ‫ﺯﺍﺋــﺮ ﺣﺮﻡ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ )ﻉ( ﺍﺯ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﮔﻠﺴــﺘﺎﻥ ﻋﺒﻮﺭ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﻨﻮﺩﺷﺖ – ﻛﻼﻟﻪ‪ ،‬ﺳﻪﺭﺍﻫﻰ‬ ‫ﮔﺎﻟﻴﻜﺶ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺑــﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﻯ ﺗﺮﺩﺩ‪،‬‬ ‫ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺗﺼﺎﺩﻑﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻰﺍﻓﺘﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﻣﺴﻴﺮﺳﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻊ ﺻﻨﻌﺖ ﺭﻳﻠﻰ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩﻯ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺭﺍﻩﺁﻫــﻦ ﺑــﺮﺍﻯ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻧﻰ‬ ‫ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧــﺪ ﺑﺎ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ‬ ‫ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻬﻢ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﺭﻳﻠﻰ ﺩﺭ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻰ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ ‪ 20‬ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻰﺭﺳﺪ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺷﺸــﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺳﻬﻢ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﺭﻳﻠﻰ ﺩﺭ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻰ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻭ ﺑﺎﺭ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ‪ 20‬ﻭ ‪ 30‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺮﻧﺎ‪ ،‬ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺳﻬﻢ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﺭﻳﻠﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻰ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻭ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ‪ 10‬ﻭ ‪ 12/5‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺳﺎﻝ ‪ 92‬ﺳﻬﻢ ﺣﻤﻞ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺷﺒﻜﻪ‬ ‫ﺭﻳﻠﻰ ﺑﻪ ‪8‬ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺳﻴﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻼﺵﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ‪ ،93‬ﺑﻪﺗﺪﺭﻳﺞ‬ ‫ﺳﻬﻢ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﺭﻳﻠﻰ ﺩﺭ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻰ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ‪12/5‬ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ‬ ‫ﺭﻳﻠﻰ ﻛﺸــﻮﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ ﺭﺍ ﻣﺼﻮﺏ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻰﻫﺎﻯ ﻣﺼﺮﻑ ﺳــﻮﺧﺖ ‪ 7/5‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍﻯ‬ ‫ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ‬ ‫ﺭﻳﻠﻰ ﻭ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﻣﺴﺎﻓﺮﻯ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰﻫﺎﻯ ﺟﺪﻯ ﻫﺴﺘﻴﻢ‬ ‫ﺯﻳﺮﺍ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ‪ ،‬ﺿــﺮﻭﺭﺕ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﻣﻬﻢ ﺣﻤــﻞ ﺭﻳﻠﻰ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ‬ ‫ﻣﺴﺎﻓﺮﻯ ﺭﺍ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﻣﺴــﺎﻓﺮﺕ ﺑﺎ ﻗﻄﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍﻳﺞ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻯ‬ ‫ﭘﺮﺗﺮﺍﻓﻴﻚ‪ ،‬ﺯﻣﺎﻥ ﺳﻴﺮ ﻗﻄﺎﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣــﻞ ﺭﺍﻩﺁﻫــﻦ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺗــﻼﺵ ﻫﻤﮕﺎﻧﻰ ﺩﺳــﺖﺍﻧﺪﺭﻛﺎﺭﺍﻥ ﺣﻮﺯﻩ‬ ‫ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﺭﻳﻠﻰ ﻣﻮﺟﺐ ﺷــﺪ ﺯﻣﺎﻥ ﺳــﻴﺮ ﺩﺭ ﻣﺴــﻴﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻣﺸﻬﺪ ﺩﻭ‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﻪ ﻗﻄﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ‬ ‫ﺍﺯ ‪ 140‬ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺳــﺮﻋﺖ ﺩﺍﺷــﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺗﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻧﺪﺍﺩﻳﻢ ﻭ‬ ‫ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﻄﺎﺭﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 140‬ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯﻫﺎﻯ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻯ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ)‪ (ATC‬ﺗﻼﺵ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻫﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ‬ ‫ﺑﺎﺷــﺪ‪ ،‬ﺯﻣﺎﻥ ﺳــﻴﺮ ﻗﻄﺎﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺴــﻴﺮﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻯ ﺳﻴﺮ ﻭ ﺣﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻄﻮﻁ ﺭﻳﻠﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎﺷﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤــﺪﺯﺍﺩﻩ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﺭﻳﻠﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﻌﺎﻑ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺳــﺒﺐ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﻇﻬــﺎﺭ ﻛــﺮﺩ‪ :‬ﻣﺎﻟﻴــﺎﺕ ﺍﺭﺯﺵﺍﻓــﺰﻭﺩﻩ ﺩﺭ ﺣــﻮﺯﻩ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﺑﺎﺭ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﺻﻔﺮ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺑﺨﺶ‪ ،‬ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻳــﻚ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﻔﺖ ﮔﺎﺯ ﻛﺸــﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﺭﻳﻠﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﺬﺏ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 20‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ‬ ‫‪ 10‬ﺳــﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﺭﻳﻠﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﺩﻝ‬ ‫‪ 200‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺳﻔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ‬ ‫ﺭﻳﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤــﺪﺯﺍﺩﻩ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺗــﺮﺩﺩ ﻭﺍﮔﻦﻫﺎﻯ ‪ 45‬ﺳــﺎﻝ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺯ ﺭﺩﻩ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻥ ‪350‬ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭﺍﮔﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮﻯ ﺷﺪ ﻭ ﻭﺍﮔﻦﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﺴــﺎﻓﺮﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺩﻭﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 200‬ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 750‬ﻭﺍﮔﻦ‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﻳــﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷــﺪ‪ :‬ﭼﻨﺎﻧﭽــﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺳــﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ‬ ‫ﻭﺍﮔﻦﻫﺎﻯ ﻣﺴــﺎﻓﺮﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﻪ ‪ 850‬ﻭﺍﮔﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳــﻴﺪ‪ ،‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦﺭﻭ ﺑﺎ‬ ‫ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺷــﺮﻛﺖ ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ ﺭﻳﻠﻰ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﺭﻳﻠﻰ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺎﻓﺮﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻦ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ‬ ‫‪ 1000‬ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴــﻜﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻓﺎﺯ ‪ 8‬ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺩﺭ ‪3‬ﻣﺎﻩ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺳــﺎﻝ‬ ‫ﺁﻳﻨﺪﻩ ‪ 3000‬ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﻜﻦ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﺳﻌﻴﺪ ﻏﻔﻮﺭﻯ‪،‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ‬ ‫ﻫﺰﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴــﻜﻦ ﻣﻬﺮ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻓﺎﺯ ‪ 8‬ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﻣﺮﻭﺯ‬ ‫ﺷــﺎﻫﺪ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ‪ 600‬ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻪ ﺳﺒﻼﻥ ﻭ ‪ 400‬ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻪ‬ ‫ﭘﺮﺩﻳﺲ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﺩﺭ ‪ 3‬ﻣﺎﻩ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﻝ ‪،1396‬‬ ‫‪ 3000‬ﻭﺍﺣﺪ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﻭﻯ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺷﺎﻫﺪ‬ ‫ﺭﻭﻧﻤﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ‪ ،‬ﻣﺴــﺠﺪ‪ ،‬ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ‪ 4 ،‬ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﻀﺎﻯ ﺳﺒﺰ ﻭ‬ ‫‪ 1000‬ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴــﻜﻮﻧﻰ ﻫﺴــﺘﻴﻢ ﻭ ﺍﺯ ﻭﺯﻳﺮ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﻛﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﻣﺴــﻜﻦ ﻣﻬﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺴــﺘﻪﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺗﺸﻜﺮ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﻏﻔﻮﺭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺯﻳﺎﺩﻯ‬ ‫ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﻨﻢ‪ ،‬ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻣﻰﺩﺍﻧﻢ‬ ‫ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﺩﺍﺷــﺘﻴﻢ ﺍﻣﺎ ﺍﻥﺷﺎءﺍﷲ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ‬ ‫ﺧﺒﺮﻫﺎﻯ ﺧﻮﺑﻰ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﻣﻰﺷﻨﻮﻳﻢ ﺯﻳﺮﺍ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻰ ﻭ‬ ‫ﺭﻭﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳــﻢ ﻧﺮﻳﻤﺎﻥ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ‪ ،‬ﻣﻬﺮﺁﺑﺎﺩﻯ‬ ‫ﻗﺎﺋــﻢ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳــﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﻣﺴــﻜﻦ ﻣﻬﺮ‪ ،‬ﺩﺍﺩﺳــﺘﺎﻥ‬ ‫ﭘﺮﺩﻳﺲ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻣﺤﻠﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻧﻜﺮﺩﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻰ‬ ‫ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻰ‬ ‫ﺭﻳﻴــﺲ ﺍﻧﺠﻤــﻦ ﺁژﺍﻧﺲﻫﺎﻯ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻰ ﺧﻮﺯﺳــﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ‬ ‫ﺑــﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺁژﺍﻧﺲﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻡ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﺳــﺎﻝ ﻧــﻮ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﺁﺷــﻔﺘﻪﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷــﺐ ﻋﻴﺪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻋﺎﻟﻰ ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﭘﺮﻭﺍﺯﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺍﻣﻴﺮ ﺧﻮﺍﻧﺴﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ‬ ‫ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮﺩﺷــﮕﺮﻯ ﻭ ﺗﻮﺭﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺳﺘﺎﻣﺒﻮﻝ ﻭ ﺩﻭﺑﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻳﺴﻨﺎ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻰ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﻓﻨــﻰ‪ ،‬ﭘﺮﻭﺍﺯﻫــﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﺑﻰ ﻟﻐﻮ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻧﺮﺥ ﭘﺮﻭﺍﺯﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺁژﺍﻧﺲﻫﺎﻯ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺗﻮﺭﻫﺎﻯ‬ ‫ﻧﻮﺭﻭﺯﻯ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﻐﻮ ﭘﺮﻭﺍﺯﻫﺎﻯ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻰ‬ ‫ﻧﻔﺖ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻰ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻧﻴﺰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﺑﻠﻴﺖﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻣﺴــﺎﻓﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩ‪ .‬ﺧﻮﺍﻧﺴــﺎﺭﻯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﺮﺥ ﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮﻭﺍﺯﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠــﻰ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺮﻭﺍﺯﻫــﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﻯﻫﺎﻯ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻰ ﻛﻨﺘﺮﻟﻰ ﺭﻭﻯ ﻓﺮﻭﺵ‬ ‫ﭘﺮﻭﺍﺯﻫــﺎ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻰ ﻛﺸــﻮﺭﻯ ﺑﻪ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻰ ﻣﺠﻮﺯ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻣﺠﻮﺯ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﻓﻘﻂ ﻓﺮﻭﺵ ﭼﺎﺭﺗﺮﻯ ﺑﻠﻴﺖ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺧﻮﺍﻧﺴﺎﺭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ‬ ‫ﻗﻮﺍﻧﻴــﻦ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻰ ﻛﺸــﻮﺭﻯ‪ ،‬ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻰ ﻓﻘﻂ ‪20‬‬ ‫ﺩﺭﺻــﺪ ﭘﺮﻭﺍﺯﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨــﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭼﺎﺭﺗﺮ ﻋﺮﺿــﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻰ ﻧﻈــﺎﺭﺕ ﻋﺎﻟﻰ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﻧﺪﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺍﺯﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻰ ﭼﺎﺭﺗﺮ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ‪ .‬ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻠﻴﺖ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﺎﻡ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﭼﺎﺭﺗﺮﻛﻨﻨﺪﻩﻫﺎ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻰ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﺭﻭﺷــﻦ ﺟﻴﺐ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﻣﻰﺯﻧﻨﺪ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻰ ﻛﺸﻮﺭﻯ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﻧﻈﺎﺭﺗﻰ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪ .‬ﺧﻮﺍﻧﺴﺎﺭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ 98 :‬ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻓﺎﺗﺮ‬ ‫ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻰ ﻓﻘﻂ ﻧﻈﺎﺭﻩﮔﺮ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﻫﻴــﭻ ﺩﺧﺎﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ‬ ‫ﻧﺪﺍﺭﻧــﺪ ﻭ ﻣﺠﺒــﻮﺭ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺍﺯ ﭼﺎﺭﺗﺮﻛﻨﻨﺪﻩﻫﺎ ﻭ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﭼﺎﺭﺗﺮﻛﻨﻨﺪﻩﻫﺎ‪ ،‬ﺑﻠﻴﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ ﻗﻄﺎﺭ‬ ‫ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪96‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﻭﺯﻳﺮ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺭﻳﻠﻰ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺧﺮﻳﺪ ﻭﺍﮔﻦ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ‬ ‫ﻧﺎﻭﮔﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳــﻴﺲ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ ﺭﻳﻠﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﻛﻪ ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ‬ ‫ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺁﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺮﻧﺎ‪ ،‬ﺳــﻌﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳــﻢ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ‬ ‫ﺍﺯ ﻭﺍﮔﻦ ﻣﺴــﺎﻓﺮﻯ ﻧــﺎﻭﮔﺎﻥ ﺭﻳﻠــﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺑــﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﺍﻣﻀــﺎﻯ ﻣﺮﺑــﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺎﺳــﻴﺲ ﺷــﺮﻛﺖ ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ ﺍﺯ‬ ‫ﺭﻳﺎﺳــﺖﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎﺻﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻴﺎﻳﺪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﻋﺮﺻﻪ ﺭﻳﻠﻰ ﺗﺎﺳﻴﺲ‬ ‫ﺷﻮﺩ‪ .‬ﻭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺭﻳﻠﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻧﻜﻪ‬ ‫ﺭﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺟﺪﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﺮﺻﻪ ﺭﻳﻠﻰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺷــﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ‬ ‫ﺭﻳﻠﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻯ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻳﻨﺪﻩ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮﻯ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖ‬ ‫ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯﻫﺎﻳﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ »ﺗﻰﺍُﺩﻯ« ‪ TOD‬ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ‬ ‫ﺷــﺪ ﻭ ﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ‪ .‬ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻫﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ‪ 10‬ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫ﺑﺎ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳــﻔﺮ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻗﺎﻳﻖ‬ ‫ﺁﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﺩﻗﻴﻖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺎﺭﺝ ﻛﺮﺩﻥ ﻭﺍﮔﻦﻫﺎﻯ‬ ‫ﺑﺎﻻ ﺍﺯ ﺧﻂ ﺳــﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻭﺍﮔﻦﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ‬ ‫ﺟﺪﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭﺍﮔﻦﻫﺎﻯ ﻋﺮﺻﻪ ﺭﻳﻠﻰ‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸــﻢ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ‪ 28000‬ﻭﺍﮔﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎﺭﻯ ﻭ ﻣﺴــﺎﻓﺮﻯ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻋﻠﻢﻭﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 25‬ﺍﺳﻔﻨﺪ ‪ 16 1395‬ﺟﻤﺎﺩﻯﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ‪1438‬‬ ‫‪ 15‬ﻣﺎﺭﺱ ‪ 2017‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 80‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2053‬‬ ‫ﺧﺒﺮ‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ ‪90‬ﺩﺭﺻﺪ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ‬ ‫ﻣﻌــﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﻧﻴــﺮﻭ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺁﺏ ﻭ‬ ‫ﺁﺑﻔــﺎ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺩﺭﻧﻈﺮ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪﺷــﺪﻩ‪ ،‬ﺑﻴــﺶ ﺍﺯ ‪90‬ﺩﺭﺻــﺪ‬ ‫ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﻭﺯﺍﺭﺕ‬ ‫ﻧﻴﺮﻭ ﺗﺤﻘﻖﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺭﺣﻴــﻢ ﻣﻴﺪﺍﻧــﻰ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔــﻮ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻳﺴــﻨﺎ ﺑــﻪ ﻋﻤﺪﻩﺗﺮﻳــﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴــﺮﻭ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟــﺐ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﺗﺠﻠﻰ ﻳﺎﻓﺖ‪ ،‬ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﺻﻠﻰﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ‪ ،‬ﻭﻳﮋﻩ ﺁﺏﺭﺳــﺎﻧﻰ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﺗﻮﺍﻧﺴــﺘﻴﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮﺳﻴﻢ‪ .‬ﺩﺭ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻴــﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍﻯ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ‬ ‫ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰﻧﺸــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺍﻣــﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ ﻃﺒﻖ ﺭﻭﺍﻝ ﺳــﺎﺑﻖ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﻧﻴﺮﻭ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺁﺏ ﻭ ﺁﺑﻔﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ‬ ‫ﻧﻴﺮﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺎﻝ ‪ 96‬ﺭﺍ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﺁﺏﺭﺳﺎﻧﻰ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ‬ ‫ﻭ ﻃــﺮﺡ ﺗﻌﺎﺩﻝﺑﺨﺸــﻰ ﺁﺏﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻰ ﺩﺍﻧﺴــﺖ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪:‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺑﻰﺷﻤﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻳﻢ ﻭ‬ ‫ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮﺑﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﻭ ﺑﺨــﺶ ﺁﺏ ﻭ ﺁﺑﻔــﺎ ﻭ ﺑــﺮﻕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﺧــﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺍﻋﻼﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﻧﻴــﺮﻭ‪ ،‬ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ‪75‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴــﻒ ﺳــﺘﺎﺩ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘــﻰ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﺩﺭ ﻣﺎﻩﻫﺎﻯ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺳــﻄﺢ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ‪ 17‬ﭘﺮﻭژﻩ‬ ‫ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪1395‬‬ ‫ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻰ ‪84‬ﻫﺰﺍﺭ‬ ‫ﺭﻭﺳﺘﺎﻧﺸﻴﻦ ﺗﻬﺮﺍﻧﻰ ﺭﺍ ﺳﻴﺮﺍﺏ ﻛﺮﺩ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ‬ ‫ﺭﻭﺳــﺘﺎﻳﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺻﻨﺪﻭﻕ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 8‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺁﺏﺭﺳﺎﻧﻰ‬ ‫ﺭﻭﺳــﺘﺎﻳﻰ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴــﺖ ﺍﻓﺰﻭﻥﺑﺮ ‪84‬ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ‬ ‫ﺭﺍ ﺯﻳﺮﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴــﻨﺎ‪ ،‬ﺭﺿﺎ ﭘﻮﺭﺭﺟﺐ ﺩﺭ ﻧﺸﺴــﺖ ﺧﺒﺮﻯ ﺩﺭ‬ ‫ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸــﻰ ﻣﺒﻨﻰﺑﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﻣﻠﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﺏﺭﺳﺎﻧﻰ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻯ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪:‬‬ ‫‪50‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ 1395‬ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‬ ‫ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪ ﻛﻪ ‪ 13‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻃﺒــﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺑــﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ‪ 8‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺁﺏﺭﺳــﺎﻧﻰ‬ ‫ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﻃﺒــﻖ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻫﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺩﻭﻡ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳــﻦ ‪ 96‬ﺍﻳﻦ ‪ 8‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻰﺭﺳــﺪ‪ .‬ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ‪ 13‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺁﺏﺭﺳﺎﻧﻰ‬ ‫ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ‪250‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻧﻴﺎﺯ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﻛــﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻔﺘــﺪ‪111 ،‬ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻧﻌﻤﺖ ﺁﺏ‬ ‫ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﻮﺭﺭﺟــﺐ ﺑﺎ ﺑﻴــﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ‪45‬ﺩﺭﺻﺪ ﺷــﺒﻜﻪ ﺁﺏﺭﺳــﺎﻧﻰ‬ ‫ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪400‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳــﺎﻝ ‪ 1393‬ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﺮﺕ ﺁﺏ ‪43‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺁﺧﺮ ﺳﺎﻝ ‪ 1394‬ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻪ ‪5/41‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﻭ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﻪ ‪5/38‬ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻳﻰ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺁﺏ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ ‪680‬‬ ‫ﺗﻮﻣــﺎﻥ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛــﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﺪﺩ ﮔﻮﻳﺎﻯ ﻓﺎﺻﻠﻪ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻓﺮﻭﺵ ﺁﺏ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡﺷﺪﻩ ﺁﺏ ﺑﺮﺣﺴﺐ‬ ‫ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ‪ 850‬ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺷــﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ‬ ‫ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﻋﺪﺩ ﻓﺮﻭﺵ ﺁﺏ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎﻥ ‪130‬‬ ‫ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ‪ 400‬ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺭﺍ ﺯﻳﺮﭘﻮﺷﺶ‬ ‫ﺁﺏﺭﺳــﺎﻧﻰ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪600 :‬ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ‬ ‫ﺍﺯ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻳﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺯﻳﺮﭘﻮﺷﺶ ﺁﺏﺭﺳﺎﻧﻰ‬ ‫ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﻮﺭﺭﺟﺐ ﺑﺎ ﺍﻋــﻼﻡ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﺏ ‪99‬ﺩﺭﺻﺪ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻫﺎ ﺍﺯ ﺁﺏ‬ ‫ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻰ ﻭ ﺍﺯ ‪ 145‬ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺯﻳﺮﭘﻮﺷــﺶ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺳــﺎﻟﻢ ﺩﺭ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺑﻪ ‪86‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺭﺳــﻴﺪ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ‪100‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺳــﺘﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﺏﺭﺳﺎﻧﻰ‬ ‫ﺳــﻴﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﻰﺷــﻮﺩ‪ ،‬ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻬﻢ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺁﺏﺭﺳــﺎﻧﻰ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻫﺎﻯ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺁﺏﺭﺳــﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺳــﺪ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ‬ ‫ﺗﻮﺍﻓﻖﻫﺎ‪ ،‬ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎ ﺍﻓﻖ ‪ 1425‬ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺁﺏﺭﺳﺎﻧﻰ‬ ‫‪ 400‬ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪3 :‬ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﻋﻤﻖ ﭼﺎﻩﻫﺎﻯ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺗﻬــﺮﺍﻥ ‪ 150‬ﻣﺘــﺮ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺍﻣــﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﻰ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻴﺸــﻮﺍ ﻭ‬ ‫ﭘﺎﻛﺪﺷــﺖ ﺣﻔﺮ ﭼﺎﻩﻫﺎ ﺑﻪ ‪ 250‬ﻣﺘﺮ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ‬ ‫ﻧﺸﺎﻥﺩﻫﻨﺪﻩ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺍﻳﺴﺘﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﺳﻴﺐﻫﺎﻯ‬ ‫ﺟﺪﻯ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﻭﻥﺭﻓﺖ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻠﻰ‬ ‫ﻭ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﻝ ‪ 95‬ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﻃﻴﺒﻪ ﺟﻬﺎﻧﺒﺎﺯﻯ‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﭘﺮﭼﺎﻟﺶﺗﺮﻳﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑــﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮﺧــﻰ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺍﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ 95‬ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳــﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺑﺮﺳــﺎﻧﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑــﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻳﻰ ﺭﻭﺑــﻪﺭﻭ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ‬ ‫ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳــﺖﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﺳﺮﺩﺭﮔﻤﻰ‬ ‫ﻣﻰﺷــﺪﻧﺪ ﻭ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺴــﺘﻨﺪ ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﭼﻪ ﺑــﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﭼــﻪ ﻛﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ‪،‬‬ ‫ﺩﻭ ﺷــﺎﺧﺺ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪ 95‬ﺍﻫﻤﻴﺖ‬ ‫ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺩﺍﺷــﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﺷــﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎ ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﺒــﺎﺭﺯﻩ ﺑــﺎ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻭ‬ ‫ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕﺩﻫﻰ ‪ 16‬ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻬﻴﻦﻳــﺎﺏ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺗﻌــﺪﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻯ‬ ‫ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪ 95‬ﻣﻰﺩﺍﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪ‬ ‫ﻋــﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳــﺖﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫ﺻﻨﻌــﺖ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺭﻭﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺳﻴﺪﻣﻬﺪﻯ ﻣﻘﺪﺳﻰ‪ ،‬ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺭﺍﻙ‬ ‫ﻭ ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ‬ ‫ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻭﺍﺣﺪﻯ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﻭﻟــﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳــﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺭﻧﻈﺮ‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ 95‬ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺭﻓﻊ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻗﺪﻡﻫﺎﻯ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ‬ ‫ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺮﺧﻰ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻰﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻭﺟــﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﻃــﻮﺭ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻰﺗــﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫‪ 100‬ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻃﺮﺡ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻬﻴﻦﻳﺎﺏ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻃﺮﻳــﻖ ‪ 16‬ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﺗﻮﻣــﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ‬ ‫ﻭ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻟﺤﺎﻅ ﺷــﺪ‪ .‬ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ‬ ‫ﻳﺎﻓﺘﻪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ‪ ،‬ﻫﻨﻮﺯ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻘﺪﺳــﻰ‪ ،‬ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳــﺘﺎﺩ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻕ‬ ‫ﻛﺎﻻ ﻭ ﺍﺭﺯ ﺑــﺎ ﻛﻤﻚ ﻫﻤﻪ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩﻫﺎ ﻛــﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ‬ ‫ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻛﺎﻻ ﻣﻨﺠﺮ ﺷــﺪ‪ ،‬ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻗﺎﭼــﺎﻕ ﻛﺎﻻ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳــﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﻥ ﺍﺯ ‪ 25‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ‪ 15‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﺑــﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻰﻫﺎﻯ ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻭ‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻗﺪﻡﻫﺎﻯ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻧﻈﺎﺭﺕ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭﺯﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳــﺘﺎﺩﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﺗﻼﺵ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺮﺳــﺎﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺑﺎﻗﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻓﻊ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﻴﺮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻯ ﺭﻛﻮﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﺣﻤﻴــﺪ ﮔﺮﻣﺎﺑﻰ‪ ،‬ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻴﺸــﺎﺑﻮﺭ ﻭ ﻋﻀﻮ‬ ‫ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ 95‬ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩ‪ ،‬ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ‬ ‫‪ ‬ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺳﻴﺪﺟﻮﺍﺩ ﺣﺴــﻴﻨﻰﻛﻴﺎ‪ ،‬ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ‬ ‫ﻭ ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ‬ ‫ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺗﺎﺳﻒ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴــﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ‬ ‫ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺭﻛﻮﺩﻯ ﻛﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﭼﻨــﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﻠﻴﺪﻯ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻳﻜﻰ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻮﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺭﺍ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ‬ ‫ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﻣﻘﺪﺳﻰ‬ ‫ﺣﻤﻴﺪ ﮔﺮﻣﺎﺑﻰ‬ ‫ﺳﻴﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻛﻴﺎ‬ ‫ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻃﺮﺡ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‬ ‫ﺑﻬﻴﻦﻳﺎﺏ‬ ‫ﺑﻮﺩ‬ ‫ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺑﺮﺟﺎﻡ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ‪ ،‬ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ‬ ‫ﻧﺸﺪ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ‬ ‫ﺣﻞ ﻧﺸﺪ‬ ‫ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻮﺩ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﺑﺮﺩ ﺗﺎ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﻰﺭﻭﻳﻪ‬ ‫ﺭﺍ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻛﻨﺪ‬ ‫ﻗﻄﻌﻰ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺩﺭﺻﺪﺧﻄﻮﻁ ﺗﻐﺬﻳﻪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﻕ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ‪ ،‬ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ‬ ‫ﻭ ﺗﻮﺯﻳــﻊ ﺑﺮﻕ ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﺗﻮﺍﻧﻴــﺮ( ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﻰ‬ ‫ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳــﺘﺎﻥ‪ ،‬ﺑﺮﻭﺯ‬ ‫ﺧﺎﻣﻮﺷــﻰ ﭼﻨﺪﺳــﺎﻋﺘﻪ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺳــﺮﻋﺖ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺷــﺪ ﻭ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻳﻚ‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ ﺧﻄــﻮﻁ ﺗﻐﺬﻳﻪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑــﺮﻕ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻰ‬ ‫ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺷــﺪﻧﺪ‪ .‬ﺁﺭﺵ ﻛــﺮﺩﻯ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻳﺮﻧﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳــﺘﺎﻥ ﻭ ﭘﺪﻳﺪﻩ‬ ‫ﺭﻳﺰﮔﺮﺩﻫــﺎ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻰ ﻣﻜﺮﺭ ﺑﺮﻕ ﺭﺍ ﺩﺭﭘﻰ ﺩﺍﺷــﺖ‪ ،‬ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﻮﺍﻧﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷــﺪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻭﺿﻌﻴــﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺴــﺌﻮﻝ‪ ،‬ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪3‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 400‬ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﺧﻄﻮﻁ ‪11‬‬ ‫ﻭ ‪ 33‬ﻛﻴﻠﻮﻭﻟﺖ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 500‬ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ‬ ‫ﺷﺴﺖﻭﺷــﻮ ﻭ ‪2‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 200‬ﺩﻛﻞ ﺑﺮﻕ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ‬ ‫‪ 6‬ﺯﻧﺠﻴﺮ ﻣﻘﺮﻩ ﻣﺠﺰﺍ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﺳﺮﻭﻳﺲﻛﺎﺭﻯ‬ ‫ﺷــﺪ‪ .‬ﻭﻯ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﻰ ﻫﻤــﺮﺍﻩ ﺑــﺎ ﮔﻞﻭﻻﻯ ﺩﺭ ﺍﻫﻮﺍﺯ‬ ‫ﭘﺪﻳﺪﻩﺍﻯ ﻧﺎﺩﺭ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭﻧﺪﮔــﻰ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﭘﻴﺶ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺧﺎﻣﻮﺷــﻰ‬ ‫ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺩﺍﺷــﺘﻴﻢ‪ ،‬ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻧﺸــﺪ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺒــﺎﺩﻻﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺣﻞ ﻧﺸــﺪ‪ .‬ﺑــﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ‪ ،‬ﺗﺎ ﻫﻤﻴﻦ‬ ‫ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﺍﻯ ﻛﻪ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﭘﻴﺶ ﺭﻓﺘﻪ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺭﻓﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮔﺮﻣﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺭﻛﻮﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪:‬‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﻛﻮﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻭ ﻣﺸــﻜﻞ ﺍﺻﻠﻰ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﻛﺮﺩ ﻳﻜﻰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﮔﺮﺩﺵ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺴــﺘﻪ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ ‪ 16‬ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ‬ ‫ﺗﻮﻣﺎﻧــﻰ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺗــﺎ ﺣﺪﻭﺩﻯ ﺑﻪ ﺍﻳــﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻤﻚ‬ ‫ﺷــﺪ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﻭﻡ ﺭﻛﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﺑــﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ﺯﻳــﺮﺍ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻌﻰ ﻛﻪ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺩﺍﺷــﺘﻪﺍﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﻟﻴﻞ ﺭﻛﻮﺩ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪﺍﻧﺪ ﻛﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩ ﺭﻭﻯ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺑﻪﺳــﺮﻋﺖ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﻴﺶ‬ ‫ﺍﺯ ‪ 300‬ﺧﻄﻮﻁ ﺗﻐﺬﻳﻪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﻕ )ﻓﻴﺪﺭ( ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﺎﺯﻩﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﻰ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺧﻄﻮﻁ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﻜﻞ ﻭ ﻗﻄﻌﻰ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ ﭘﺎﺭﮔﻰ ﺳﻴﻢ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﻭﻯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﻴﺶ‬ ‫ﺍﺯ ‪33‬ﻫــﺰﺍﺭ ﻣﻘﺮﻩ ﺩﺭ ﺍﻫــﻮﺍﺯ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺭﺍ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ‬ ‫ﺷــﺪ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻛﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺗﻮﺍﻧﻴــﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻓﻊ ﻣﺸــﻜﻞ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑــﻪ ﺯﻭﺩﻯ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻭ ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻣﻘﺮﻩﻫﺎﻯ ﺳــﻴﻠﻴﻜﻮﻧﻰ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ‬ ‫ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻧــﺪﻙ ﺑﺎﺭﺵﻫﺎﻯ ﺟﻮﻯ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺭﺥﺩﺍﺩ‬ ‫ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺴــﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻭﺯ ﻗﻄﻌﻰ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺧﺎﻣﻮﺷــﻰ ﺑﻴﻨﺠﺎﻣﺪ‪،‬‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﺷــﺒﻜﻪ ﺑﺮﻕ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ‬ ‫ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻯ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻃﺮﺡ ﺿﺮﺑﺘﻰ ﺭﻓﻊ ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺑﺮﻕ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﺷﺴﺖ ﻭ ﺷﻮﻯ‬ ‫ﻣﻘﺮﻩﻫﺎ‪ ،‬ﺗﺮﺍﻧﺲﻫﺎ ﻭ ﺩﻛﻞ ﻭ ﭘﺴﺖﻫﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺮﻕ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺩ ﺗــﺎ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﻰﺭﻭﻳــﻪ ﺭﺍ ﻣﺤﺪﻭﺩ‬ ‫ﻛﻨــﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ‬ ‫ﺑــﺮﺍﻯ ﻭﺍﺳــﻄﻪﮔﺮﻯ ﺑــﻪ ﻛﺎﺭ ﺑــﺮﺩﻩ ﺷــﺪ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ‬ ‫ﺩﺭﺳــﺘﻰ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻘﻰ ﻛﻪ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ ﺗﺮﺯﻳﻖ ﺷــﺪ‪،‬‬ ‫ﻧﺪﺍﺷﺘﻪﺍﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﺣﺴــﻴﻨﻰﻛﻴﺎ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺭﺍﻫﻰ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﻴــﺮﻯ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﻧــﺪﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻮﺩ‬ ‫ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﻣﻰﺷــﺪ ﻭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻘــﻰ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯ‬ ‫ﺍﺳﺎﺳﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻰﻛﺮﺩ‪ .‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ‬ ‫ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻭ ﻧﺎﻣﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﻼﺵ‬ ‫ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻭﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺍﺣﻴﺎﻯ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺣﺴــﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ‪ ،‬ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣــﺮﺩﻡ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻭ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ‬ ‫ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺗﺎﺳﻒ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﺮﺯ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫ﻣﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺑﺮﻭﻛﺮﺍﺳﻰ ﺣﺎﻛﻢ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ‪ ،‬ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ‬ ‫ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺍﻣﻦ ﻣﻰﺯﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ ﮔﻔﺘــﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕــﻰ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑﻪ ﺁﺳــﻴﺐﻫﺎﻯ‬ ‫ﺟﺪﻯ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺸــﻮﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺑﺮﻭﻥﺭﻓﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺳــﺨﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﮕﺎﻩ‬ ‫ﻣﻠﻰ ﻭ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺍﻟﺰﺍﻣﻰ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ ﺷــﺮﺍﻳﻄﻰ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺣﻴﺎﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﮔﻴﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﺎﻛﻨــﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﻧﻜﺮﺩﻩﺍﻳﻢ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼﻭﻩﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺭﺍ ﺍﺻﻼﺡ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎﻥ ﭘﺮﻣﺼﺮﻑ‬ ‫ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﻃﺮﺣﻰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎﻥ‬ ‫ﭘﺮﻣﺼﺮﻑ ﺭﻭﻯ ﻣﻴﺰ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺴــﺖ ﺗﺎ ﺣﺪﻯ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﻰ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺩﻳﺮﻯ ﻧﮕﺬﺷﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺮ ﺁﻥ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ‬ ‫ﺭﺳــﻴﺪ ﻭ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘــﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭﻳﻰﻫﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻴﭻ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴــﻨﺎ‪ ،‬ﺩﺭﺣﺎﻟﻰﻛﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﺮﺭﻭﺯ ﻭ ﻫﺮ‬ ‫ﺳــﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺁﺏ ﺩﺳــﺖﻭﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮﻡ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ‬ ‫ﻣﺴــﺌﻮﻻﻥ ﺁﺑﻰ ﭼﺸــﻢﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﺮﻳﻤﻪ‬ ‫ﻣﺸــﺘﺮﻛﺎﻥ ﭘﺮﻣﺼــﺮﻑ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺑــﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳــﺘﺎﺭ‬ ‫ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ‪ ،‬ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻡ ﻭﺯﻳــﺮ ﻧﻴﺮﻭ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺗﺼﻤﻴﻤﻰ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻭﻯ‬ ‫ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭﺣﺎﻟﻰﻛﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺻﺮﻳﺤﻰ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺎﻥ ﭘﺮﻣﺼﺮﻑ ﻭﺟــﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪،‬‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﺭﺩﻯ ﺩﺭ ﺷــﻮﺭﺍﻯ‬ ‫ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺳــﺘﺎﻥﻫﺎ ﭼﻨﻴــﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮ ﺣﺴــﺐ‬ ‫ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷــﻮﺩ ﻛــﻪ ﺁﻥﻫﻢ ﺑــﺮﺍﻯ ﮔﺬﺭ ﺍﺯ‬ ‫ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺑﺤﺮﺍﻧﻰ ﺁﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺼﻮﺑﻪ‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺎﻥ ﭘﺮﻣﺼﺮﻑ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ‬ ‫ﻛــﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺁﺑﻰ ﻛﺸــﻮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ‪ ،‬ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮﺑﻰ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﺮ ﺟﺎﻯ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺟﺎﻧﺒــﺎﺯ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺁﺏ ﻭ‬ ‫ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦﺑﺎﺭﻩ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎﻥ‬ ‫ﭘﺮﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﻧﻈﺎﺭﺗﻰ ﺭﺩ ﺷﺪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ‬ ‫ﺣﻔﻆ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻃﺮﺡ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎﻥ ﭘﺮﻣﺼﺮﻑ‬ ‫ﺑــﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺭﺍﻩ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺁﻥ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷــﺪ ﺍﻣﺎ‬ ‫ﺩﻭ ﺑﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﺮﺍﺩﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﺷــﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ‬ ‫ﺩﺭ ﻃﺮﺣﻰ ﻛﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷــﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎﻥ‬ ‫ﭘﺮﻣﺼﺮﻑ ﺣﺬﻑ ﺍﻣﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺷــﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳــﺎﻝ ‪ 95‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻃﺮﺡ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺷــﻮﺩ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﻳــﻚ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺍﺑﻼﻍ ﻧﺸــﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 25‬ﺍﺳﻔﻨﺪ ‪ 16 1395‬ﺟﻤﺎﺩﻯﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ‪1438‬‬ ‫‪ 15‬ﻣﺎﺭﺱ ‪ 2017‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 80‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2053‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ‬ ‫ﺷﺎﻩﺑﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﻚ‬ ‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮﻳﻰ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺫﻯﻧﻔﻊ‬ ‫ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻬﺪﺍﺗﻰ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﻴﺮﺩ ﺗﺎ‬ ‫ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﺭﻭﺵ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺗﺨﺎﺫ‬ ‫ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺭﻳﺴﻚﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ‬ ‫ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ‬ ‫ﺻﻔﻴﻪ ﺭﺿﺎﻳﻰ‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴــﻚ ﻳﻌﻨــﻰ ﻣﺪﻳــﺮﺍﻥ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺑﻴﺮﻭﻧﻰ ﻭ ﺩﺭﻭﻧﻰ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻰ‪ ،‬ﻭﻳﮋﮔﻰ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮﻯ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻭﻳﮋﮔﻰ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺩﻭﺵ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴــﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻬﺪﺍﺗﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛــﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫــﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻰ‪،‬‬ ‫ﺑﺴــﺘﺮﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﻭ ﺳﻴﺎﺳــﻰ ﺭﺍ ﺑﺎﻳــﺪ ﺩﻭﻟــﺖ‬ ‫ﺑﻪﮔﻮﻧــﻪﺍﻯ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴــﻚ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﮔﺎﻫﻰ ﺍﻳﻦ ﺗﺎﻛﻴﺪﺍﺕ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺸﻮﻕﻫﺎ ﻭ ﺑﺴــﺘﻪﻫﺎﻯ ﺗﺸﻮﻳﻘﻰ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻣﺎ‬ ‫ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﻫﺶ‬ ‫ﺭﻳﺴــﻚ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛــﺮﺩ‪ .‬ﺁﻳﺎ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯﻯ ﺍﺳــﺖ ﻳﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺘﺎﻁ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﻭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﺮ‬ ‫ﺟﺎ ﻧﺒﺮﻧﺪ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﻋﻨﺼﺮﻯ‬ ‫ﺗﺮﺳﻮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﺎﻳﻰ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﻛﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺣــﺎﻝ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺭﻳﺴــﻚﻫﺎﻯ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺍﺯ ﺳــﺮ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻛﻢ ﺷﻮﺩ؟ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﺁﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‪ .‬ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺷــﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ‬ ‫ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺩﻭﻟﺖ ﻛﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺎ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ ﺷــﺎﻳﺎﻥ‪ ،‬ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕﻣﺪﻳﺮﻩ ﺳــﻨﺪﻳﻜﺎﻯ ﺑﺮﻕ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﺒﺎﻳــﺪ ﺩﺭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻭ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳــﺖ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺸــﻜﻞﻫﺎﻯ ﺑﺨــﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ‬ ‫ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻳﺎ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪﺍﻯ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻭﻯ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮﺵ‬ ‫ﺻﻨﻌــﺖ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﻭﻟــﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫــﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻــﻰ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫــﺪ ﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﭘﺪﺭﺍﻧﻪ ﺭﺍ‬ ‫ﺍﺯ ﺳﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻰ ﺍﮔﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺸﻜﻞﻫﺎﻯ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺣﺮﻓﻰ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﮔﻔﺘﻦ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﻭ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﻰ ﻫﻤﻮﺍﺭ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺪﻫﻰ ﻭ ﭘﻮﻝ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻧﺎﺷﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺎﺭ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ ﺩﻳﮕــﺮ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺫﻯﻧﻔﻊ‬ ‫ﺍﺻﻠــﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻬﺪﺍﺗــﻰ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺷــﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﻛﺴــﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻣﺴــﺎﻋﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻓﺮﺍﻫﻢ‬ ‫ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﻭﺵ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﺭﻳﺴﻚﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ‬ ‫ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳــﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺮﺳــﺪ‪ .‬ﺍﻋﻄﺎﻯ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ‪ ،‬ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﮔﺸــﺖ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺳــﻮﺩ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻌﻴﻦ‪ ،‬ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﺳــﻬﻢ ﻣﻌﻴﻦ ﺑــﺪﻭﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺳــﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ‪،‬‬ ‫ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‪ ،‬ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷــﺪﻩ‬ ‫ﻳــﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﻀﺎﻯ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺳــﺎﺯﻧﺪﻩ‪،‬‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻭﻗﺘـﻰ ﺳـﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺸـﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻴﺜﻢ ﻣﻮﺳﺎﻳﻰ‪ ،‬ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﻰ ﺭﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﺁﻥ ﺻﺮﻓﻪ ﻛﻤﺘﺮﻯ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻰ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﻛﺎﺭ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻛﻤﺘﺮ ﺻﺮﻓــﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺯ ﻟﺤﻈــﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﺮﻓﻪ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﺍﺻﻼﺡ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻮﻗﻒ‬ ‫ﺷــﻮﺩ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ‬ ‫ﺑﻬــﺮﻩﻭﺭﻯ ﺩﺭ ﺻﻨﻌــﺖ ﺭﺍ ﭘﺎﻳﻴــﻦ ﺁﻭﺭﺩ‪ ،‬ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻴﻢ‬ ‫ﭼﺸــﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺧﻮﺑﻰ ﺩﺭ ﺗﺤﻠﻴﻞﻫــﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﺘﺼﻮﺭ‬ ‫ﺷﻮﻳﻢ‪ .‬ﻭﻯ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺭﻭﻧﺪ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻫﻤﻮﺍﺭ‬ ‫ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ‬ ‫ﻭﺍﻫﻤﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ‪ ،‬ﺳــﻬﺮﺍﺏ ﺷــﺮﻓﻰ‪ ،‬ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕﺭﻳﻴﺴﻪ‬ ‫ﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌــﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﮔﺴــﺘﺮﺵ‬ ‫ﺻﻨﻌــﺖ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﻭﻟﺖ ﻭﺯﻧﻪ ﻣﻬﻤــﻰ ﺩﺭ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﭘﺮﻭﺗﻜﻞﻫــﺎﻯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻯ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺭﺍ ﺣﺬﻑ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪ‪ ،‬ﻭﻗﺘﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺳﺎﻣﺴــﻮﻧﮓ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﺳﻮﻯ ﻛﺮﻩ ﺯﻣﻴﻨﻪﺳﺎﺯﻯ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺯ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﺪﻑ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ .‬ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺴﺘﺮﺳــﺎﺯﻯ ﻛﻨﺪ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎﺭ‬ ‫ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﻓﻦ ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺿﺮﺑﻪ ﺍﺻﻠﻰ‬ ‫ﺭﺍ ﺑــﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻣﻰﺯﻧﺪ؛ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺗﻜﻤﻴــﻞ ﺍﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﺁﺳﺎﻥﺳﺎﺯﻯ ﻓﻀﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳﻰ‪ ،‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﺭﻳﺴﻚﻫﺎﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ‬ ‫ﻭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻛﻢ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻰ‪ ،‬ﻗﻮﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫ﺭﻳﺴﻚ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ‬ ‫ﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺳﺨﻨﺎﻥ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﻣﺠﺴﻢ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨــﺪ ﻛــﻪ ﻫﻤﺎﻥﻃﻮﺭ ﻛــﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺸــﻮﻕﻫﺎﻯ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻭ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺭﺍ ﺑــﺮﺍﻯ ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﻓﺮﺍﻫﻢ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺘﻮﻟﻰ ﻛﺎﻫﺶ ﺭﻳﺴﻚﻫﺎﻯ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻧﻴﺰ ﻫﺴــﺖ‪ .‬ﺭﻳﺴﻚﻫﺎﻯ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‪ ،‬ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻭ ﭘﻮﻟﻰ ﻭ ﺍﺭﺯﻯ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺣــﻮﺯﻩ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼــﻚ ﺍﻣﺎ ﻣﻰﺗــﻮﺍﻥ ﺑﺎﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺭﻳﺴــﻚﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﻛﻰ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮﺩ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﺳــﻮﻕ ﺩﺍﺩ‪ .‬ﺑــﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗــﻰ‪ ،‬ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ ﺭﻳﺴــﻚﻫﺎﻯ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭ ﺑﺨﺸﻰ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺑﺴﺘﺮﺳــﺎﺯﻯ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﻚ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺑﺎ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﺎﻳــﺪ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺩﻧﻴﺎﻯ‬ ‫ﻛﺴــﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺯﻳــﺎﺩ ﻭ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫــﺎ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘــﻰ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ‬ ‫ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺳــﺎﻧﺎﺕ ﻫﺴــﺘﻨﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻯ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﺍﻣــﺮﻭﺯ‪ ،‬ﻣﺪﻳــﺮﺍﻥ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﺎﻳــﺪ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻮﻝ ﺑﻴﺮﻭﻧﻰ ﻭ ﺩﺭﻭﻧﻰ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷــﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻰ‪ ،‬ﻭﻳﮋﮔﻰ ﺭﻳﺴــﻚﭘﺬﻳﺮﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷــﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﻛﻼﻡ ﻋﻠﻤــﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﻳﮋﮔــﻰ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫ﺭﻳﺴــﻚ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺷــﻴﻮﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ‬ ‫ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ‪ ،‬ﺭﻭﻳﻪﻫﺎ‬ ‫ﻭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺗﺤﻠﻴﻞ‪ ،‬ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ‬ ‫ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺭﻳﺴﻚ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎﺯﻯ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎﻯ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷــﺪﻩ ﺷــﺮﻭﻉ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻰ ﻭ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ ﺷﺎﻳﺎﻥ‬ ‫ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺷﺮﻓﻰ‬ ‫ﺭﺳــﺎﻧﺪﻥ ﺭﻳﺴــﻚ ﺗﺎ ﺳــﻄﺤﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﻚ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴــﻚ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﺯ ﺭﻳﺴــﻚ‬ ‫ﻛــﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﻳــﻦ ﻧﻈﺮﻫﺎﻯ ﻣﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ‪،‬‬ ‫ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﻚ‪ ،‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻭ‬ ‫ﭘﻮﻳﺎﺳــﺖ‪ .‬ﻣﺎﺩﺍﻣﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻧــﻮﻉ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻯ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﻳﺴــﻚﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺑــﺮﺍﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﺩﺍﺩﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﮔﺎﻡ ﻧﺨﺴــﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻳﺴــﻚ ﻳﺎ‬ ‫ﺑﺤﺮﺍﻥﻫﺎﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮﺩ؛‬ ‫ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻰ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻳﺴــﻚﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻧﻜﻪ ﻣﺸﻜﻞﺳﺎﺯ‬ ‫ﺷﻮﺩ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻰ ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﮔﺎﻡ ﺩﻭﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻳﺴﻚﻫﺎ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﮔﺎﻡ ﺑﻌﺪﻯ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎ‪ ،‬ﺭﻳﺴﻚﻫﺎﻯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﻭﺍﺣــﺪ ﺻﻨﻌﺘــﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻯﻫــﺎﻯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟــﻰ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪﻯ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ‬ ‫ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻯﻫﺎ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﻨﺘــﺮﻝ‪ ،‬ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻭ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺭﻳﺴــﻚﻫﺎﻯ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺧﺘﺼــﺎﺹ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ‪ ،‬ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﻳــﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺧﺸﻜﺴــﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ‬ ‫ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺁﺏﺑﺮ‬ ‫ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺑﺎﻳــﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺭﺍ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﻚ‬ ‫ﻭﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺭﻳﺴــﻚﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻰ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷــﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴــﻢ ﺑــﺎ ‪ 4‬ﺭﻭﺵ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺭﻳﺴــﻚ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﺯ‬ ‫ﺭﻳﺴــﻚ‪ ،‬ﻛﺎﻫﺶ ﺭﻳﺴﻚ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺭﻳﺴﻚ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ‬ ‫ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﺑﺎﺷﻴﻢ‪ .1 .‬ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺭﻳﺴﻚ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﺩﻳﮕﺮﻯ‪ ،‬ﺭﻳﺴــﻚ ﻳﺎ‬ ‫ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺭﻳﺴــﻚ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻃــﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺴــﺘﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻳﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻰ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ‪ ،‬ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﻳﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫ﺭﻳﺴﻚ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻯ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﺭﺳﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﺎ ﺭﻳﺴﻚ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳــﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﭘــﺮﻭژﻩ ﺭﺍ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ‬ ‫ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺷــﺮﻛﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺭﻳﺴﻚ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺳــﺎﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺜﺎﻝ‪ ،‬ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺷﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﺑﺤﺮﺍﻧﻰ ﻛﺴــﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺎﻯ ﺧﺎﺹ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﺴــﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ‬ ‫ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﻮﺩ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ‪ .2 .‬ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﺯ ﺭﻳﺴــﻚ ﻳﺎ ﺍﺳــﺘﺮﺍﺗﮋﻯ‬ ‫ﺍﺟﺘﻨــﺎﺏ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧــﺪﺍﺩﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘــﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﺭﻳﺴــﻚ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ‪ ،‬ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻳﻚ‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ‬ ‫ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﻰ ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺗﺎ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﺩﺭﺩﺳﺮﻫﺎﻯ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﻫﻤﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﻰ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺭﻧﻈــﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ‪ .‬ﻣﺪﻳﺮ ﺁﻥ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧــﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻴﺰﺍﻥ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺳــﻤﻰ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ ﻳــﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻗﻼﻡ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴــﺪﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳــﺎﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺁﻥ‬ ‫ﺳــﻄﺢ ﻛﻴﻔﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸــﺪ ﻳﺎ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﮔﺮ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺩﺳــﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ‪ .3 .‬ﻛﺎﻫﺶ ﺭﻳﺴﻚ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻯ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﺪﺩﻯ‬ ‫ﻣﻴﺜﻢ ﻣﻮﺳﺎﻳﻰ‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ‪ ،‬ﻳﻌﻨــﻰ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴــﺮﻯ ﺷــﻴﻮﻩﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﺕ ﺯﻳﺎﻥ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺜﺎﻝ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮ ﻫﻤﺎﻥ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴــﺪﻯ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕــﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﺸــﺎﻥﺗﺠﺎﺭﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ‬ ‫ﻛﻨــﺪ ﻳﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮔﺴــﺘﺮﺵ‬ ‫ﺩﻫــﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻣــﻮﺍﺯﺍﺕ ﺁﻥ ﺑــﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺟﺬﺏ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ‬ ‫ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷــﺮﻛﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ‬ ‫ﻛﻤــﻚ ﻣﻮﺛﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻭﺭﺷﻜﺴــﺘﮕﻰ‬ ‫ﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺣﺘﻢ ﺩﺍﻣــﻦ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﻰ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪ .4 .‬ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺭﻳﺴــﻚ‬ ‫ﻳﺎ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻯ ﭘﺬﻳﺮﺵ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻰ ﻗﺒﻮﻝ ﺯﻳﺎﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﻰ ﺑﺎ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺷــﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻧﻜﺎﺭ ﺭﻳﺴﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﺍﻩﺣﻞﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺭﺍ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ‪ ،‬ﺍﮔﺮ ﺁﻥ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪﻫﻜﺎﺭ ﺍﺭﺯﻯ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﺍﻩﺣﻞ‬ ‫ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻓﻊ ﺍﻳﻦ ﺑﺪﻫﻜﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴـﻚ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﺷـﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﺑﻰﺛﺒﺎﺗﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﺳــﺨﻦ ﮔﻔﺘــﻦ ﻋﻠﻤــﻰ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮﺍﻫــﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﺟﺬﺍﺏ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻘــﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﺷــﺎﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻳــﺎ ﺗﻤﺎﻳﻠﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺁﺷــﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻘﺶ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﺳــﺎﺯﻯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺧﻴﻞ‬ ‫ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ‪ .‬ﺣﺘﻰ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﻧﻘــﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴــﻚ ﺭﺍ ﻛﻤﺘﺮ ﺑــﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﻗﺎﺋﻞ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﻓﻀﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﭼﻴﺮﻩ ﺷــﺪﻩ ﻛــﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮﻯ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﻡﻗﺪ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮ ﺭﻳﺴــﻚ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣــﺪﺩﻯ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﭘﻴﭻ ﻭ ﻣﻬﺮﻩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ‬ ‫ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﻚ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﻦ ﺑــﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺩﺭ‬ ‫ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ ‪ 84‬ﻭ ‪ ،85‬ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﺳــﻮﺩ‬ ‫ﻭ ﻓﺎﻳــﺪﻩ ﻣﻰﻛﺮﺩﻡ‪ .‬ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺜــﺎﻝ‪ ،‬ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪﻫــﺎﻯ ﺯﻣﻴــﻦ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ‪،‬‬ ‫ﻫﺰﻳﻨــﻪ ﻛﺎﺭﮔــﺮﺍﻥ ﻭ ﺗــﻮﺭﻡ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ‪ ،‬ﺧﻄﺮﻫــﺎﻯ‬ ‫ﺍﺣﺘﻤﺎﻟــﻰ ﺭﺍ ﻫﻢ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰﻛﺮﺩﻡ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺩﻫﻪ‬ ‫‪ 80‬ﻭ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﻻﺭ ﺍﺯ ‪ 920‬ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ‪ 4000‬ﺗﻮﻣﺎﻥ‬ ‫ﺭﺳــﻴﺪ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴــﺘﻢ ﺑﺤﺮﺍﻥﻫــﺎ ﻭ ﺧﻄﺮﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﺣﺘﻤﺎﻟــﻰ ﺭﺍ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨــﻰ ﻛﻨﻢ‪ .‬ﺑــﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻰ‪ ،‬ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ‬ ‫ﻧﻮﺳــﺎﻧﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺮ ﭘﻴﻜــﺮﻩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﻣﺎ‬ ‫ﻏﺎﻟﺐ ﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟــﺮﺍﺕ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻢ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻰ‬ ‫ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻰ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﻭﺟــﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺳــﺨﻨﺎﻥ ﺍﻳــﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﮔﺎﻫﻰ ﺳــﺮﺣﻠﻘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴــﻚ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻄﺮ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﻳﺎ ﺟﺮﺍﺕ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺩﻳﮕــﺮﻯ ﺭﺍ ﻧــﺪﺍﺭﺩ‪ .‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺑــﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ‬ ‫ﮔﻔﺖ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻰﺛﺒﺎﺗﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺷﺎﻳﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ‬ ‫ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺍﻧﺪﻛﻰ ﺳﺨﺖ‬ ‫ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬ﺷــﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻥ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ‬ ‫ﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺫﻫﻦ ﭘﻮﻳﺎﻯ ﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ‬ ‫ﻳﺎ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ ﻛﺎﺭﺑﻠﺪ ﻫﻤــﻮﺍﺭﻩ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺯﻭﺍﻳﺎﻳﻰ ﺭﺍ‬ ‫ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﺑﺎﻫﻮﺵ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ‪ ،‬ﻣﺘﻜﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﻭﻟــﺖ ﻭﻇﻴﻔــﻪ ﻣﺪﺍﺧﻠــﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻣــﻮﺭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ‬ ‫ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻘﺶ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳــﺎﺯﻯ‬ ‫ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻳــﻦ ﻭﻇﻴﻔﻪ‬ ‫ﻣﻰﺗﻮﺍﻧــﺪ ﺑــﻪ ﻧﻮﻋــﻰ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﻭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺳﻴﺪﻣﺴﻌﻮﺩ ﻋﻈﻴﻤﻰ‬ ‫ﻳﺎﺭﻯ ﺩﻫــﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺑﻌــﺪ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺭﺍ ﻣﻰﺗــﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﭼﻨﺪﻳــﻦ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ‪ ،‬ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﻳﺰﺩ‬ ‫ﭘﻮﺷــﺶ ﺑﻴﻤﻪﺍﻯ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻯ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨــﺪ ﺍﺑﺘﺪﺍ‬ ‫ﻛﻪ ﻳﻚ ﻃﺮﺡ ﻳﺎ ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻓﻨﻰ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺁﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﻃﻰ ﺍﻳــﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻭ ﻭﻗــﻮﻉ ﺧﻄﺮ ﻳــﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ‪،‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺑﻴﻤﻪﺍﻯ ﻭﺍﺭﺩ ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﮔﺎﻡ ﺩﻳﮕﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪﺍﻯ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻯ ﺗﻮﺳــﻌﻪﺍﻯ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ‬ ‫ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳــﺎﺯﻯ ﺍﺯ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ‪ 100‬ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺭﺍ‬ ‫ﺭﺻﺪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﺭﺿﻪﻳﺎﺑﻰ ﻭ ﺭﺍﻩﺣﻞﻳﺎﺑﻰ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻜﺘﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﻣﺎﺩﺭ ﺑــﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛــﺮﺩ ﻛﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺘﻰ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ‪،‬‬ ‫ﺁﻧﻬــﺎ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳــﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺭﺷﺪ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺭﻳﺴﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺭﺍ ﺩﺭﭘﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷــﺖ‪ .‬ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻛﻪ‬ ‫ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﺜﺎﻝ ﺯﺩ‪ ،‬ﻫﻢﺍﻓﺰﺍﻳﻰ‬ ‫ﻭ ﺷﺒﻜﻪﺳﺎﺯﻯ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺑﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫ﻫﻤﮕﻦ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻫﻢﺍﻓﺰﺍﻳﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﻭ ﺭﻳﺴﻚﻫﺎﻯ‬ ‫ﻧﺎﺷــﻰ ﺍﺯ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ‬ ‫ﺳــﺎﺯ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺧﻮﺷﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﻣﺰﻳﺖﻫﺎﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻯ‬ ‫ﺍﺳــﺘﻮﺍﺭ ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧــﻪ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻘﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺍﺳــﺘﺨﺮﺍﺝ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻯ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳــﺘﻪ ﺍﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺭﺍ‬ ‫ﺍﻳﺠــﺎﺩ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺍﺻﻠﻰﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳــﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﮔﻔﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﭘﻴﻮﺳﺖﻫﺎﻯ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻰ‬ ‫ﻃﺮﺡﻫﺎ ﻭ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺟﺮﺍ ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺻﻨﺎﻳﻌﻰ ﭘﻮﻳﺎ‬ ‫ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺭﺍ ﺭﻗﻢ ﺯﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﺒﺮ‬ ‫ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺻﻠﻰ‬ ‫ﭘﻴﺶ ﭘﺎﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ‬ ‫ﻛﻮﭼــﻚ ﻭ ﭼﺎﺑــﻚ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧــﺪ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﻖ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺭﻛﻮﺩ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﺣﻤﻴﺪ‬ ‫ﮔﺮﻣﺎﺑــﻰ ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺳــﻴﮕﻨﺎﻝﻫﺎ ﻭ ﻋﻼﺋﻢ‬ ‫ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺻﻨﺎﻳﻌــﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗــﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﻓﻌﺎﻝ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ‪،‬‬ ‫ﺑــﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮﺣﻀﻮﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺯﻣﺎﻧﻰ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻛﺸــﺶ ﻧــﺪﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺗــﻰ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛــﺮﺩ‪ .‬ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻛﺎﻻﻫــﺎ ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ ﺭﻛﻮﺩ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺍﺧــﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪﺯﺍﻳﻰ ﺧﻮﺑﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺭﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺭﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻧﻘــﻼﺏ ﺩﺭ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎﻥ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﻭﻟﺖ ﺗﻼﺵﻫﺎﻳﻰ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻖ‬ ‫ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺭﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮﺵ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ‬ ‫ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮﺭ ﻭ ﻓﻴﺮﻭﺯﻩ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ‬ ‫ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ 95‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺗﺤﻘــﻖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮﺵ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺟﺮﺍﻯ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻌﻴﺸﺖ‪ ،‬ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﻭ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﮔﺮﻣﺎﺑﻰ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ‬ ‫ﺿــﺮﻭﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘــﻰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺑﺎ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪﻯ‬ ‫ﺩﺭﺣﻮﺯﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺤﺴــﻮﺱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﺮﺩﻡ ﺷــﺎﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟــﺮﺍﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ‬ ‫ﺭﺍ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼﺵ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺗﺎ‬ ‫ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺷــﺎﻫﺪ ﺭﻭﻧﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﻰﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺻﻞ ‪44‬‬ ‫ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﭼﺎﺑﻚ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﺭﻭﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺭﻛﻮﺩ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﻭﻛﺮﺍﺳــﻰ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ‬ ‫ﻭ ﺛﺒﺎﺕ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﻧﻌﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻣﺸــﻜﻞ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ .‬ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻌﻴﺸــﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﺪ‪ :‬ﺗﺎ‬ ‫ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻛﺸــﻮﺭ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻮﻳﺎﻳﻰ ﻻﺯﻡ‬ ‫ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ‪ ،‬ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﺷــﺎﻫﺪ ﺗﺤﺮﻙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ‬ ‫ﺭﻛﻮﺩ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﺍﮔﺮ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳــﻰ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ‬ ‫ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺭﻭﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰﻫﺎ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ‬ ‫ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮﻯﻫﺎﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮﺷﺒﻴﻦ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 25‬ﺍﺳﻔﻨﺪ ‪ 16 1395‬ﺟﻤﺎﺩﻯﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ‪1438‬‬ ‫‪ 15‬ﻣﺎﺭﺱ ‪ 2017‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 80‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2053‬‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﺧﺒﺮ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺭﻳﻴــﺲ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﻌــﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺎﺗــﻰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ‬ ‫ﺑــﺮﺍﻯ ﺑﻴــﺶ ﺍﺯ ‪ 65‬ﻧﻔــﺮ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ‬ ‫ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫــﺎﻯ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺩﺭ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷــﺎﺗﺎ‪ ،‬ﻣﺤﻤــﺪ ﺩﺭﻩﻭﺯﻣﻰ‬ ‫ﺑﺎ ﺑﻴــﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻇﻬــﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺁﺷــﻨﺎﻳﻰ‬ ‫ﺑﺨﺶﻫــﺎﻯ ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﻭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫــﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻥ‬ ‫ﻛﺮﺩﺳــﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﻭ ﺷــﻨﺎﺧﺖ ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺭﻩﻭﺯﻣﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻧــﻮﺁﻭﺭﻯ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺒﺘﻨﻰﺑﺮ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ‬ ‫ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳــﺮ ﻭ ﻣﺤﺼــﻮﻝ ﺟﺪﻳــﺪ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ‪ ،‬ﺣﺎﺻــﻞ ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﻫــﺎﻯ »ﺁﺭﺍﻧــﺪﺩﻯ« ﺩﺭ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﻳﺎﻯ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﻣﻨﺘﺞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﻳﻴــﺲ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌــﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻛﺮﺩﺳــﺘﺎﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺰﺍﻳﺎﻯ ﺳﭙﺮﻯ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻯ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺁﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﻯ ﻭ ﺍﻋﺘﻼﻯ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺶﻣﺤﻮﺭ‪ ،‬ﺍﻣﺮﻯ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺭﻩﻭﺯﻣﻰ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻯ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺰﺍﻳﺎﻯ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻯ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ‬ ‫ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ‪ ،‬ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﺣﻘﻮﻕ ﮔﻤﺮﻛﻰ‪ ،‬ﺳﻮﺩ‬ ‫ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺭﺯﺍﻥﻗﻴﻤﺖ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ‪ ،‬ﺍﺳــﺘﺎﺩﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ‪ ،‬ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﻭ ﺗﻜﻨﻴﻜﺎﻝ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﺎﺿﺮﺍﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﻔﺘﻨﻰ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻭ ﻫﻤﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ‪،‬‬ ‫ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﭘﺎﺭﻙ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻣﺪﺭﺳــﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﻻﺳﺘﻴﻚ ﺑﺎﺭﺯ‬ ‫ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻭ ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ ﺷﻬﺮﻙ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ‪409‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺭﻭﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺭﻳﻴــﺲ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﻌــﺖ‪ ،‬ﻣﻌــﺪﻥ‬ ‫ﻭ ﺗﺠــﺎﺭﺕ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻟﺮﺳــﺘﺎﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﻪ‬ ‫‪ 324‬ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒــﺖ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻬﻴﻦﻳﺎﺏ‪،‬‬ ‫‪409‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺎﺗﺎ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ‬ ‫ﺻﻔﻰﺧﺎﻧــﻰ ﺑــﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﻫﺪﻑ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺤﺚ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ‪405 ،‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ‬ ‫ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ‪409‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﭘﺮﻭﺍﻧﻪﻫﺎﻯ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺭﻳﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻃﺒﻖ ﺁﻣﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪﻫﺎﻯ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ‬ ‫‪14/5‬ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﺻﻔﻰﺧﺎﻧــﻰ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺁﻣــﺎﺭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻧﻴــﺰ ‪1856/8‬ﺩﺭﺻــﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺣــﻮﺯﻩ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ‬ ‫‪145‬ﺩﺭﺻﺪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪13‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﭘﺮﻭژﻩ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﺟﻮﻛﺎﺭ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻫﻤــﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ‪13‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ‬ ‫‪300‬ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﺭﻳــﺎﻝ ﭘــﺮﻭژﻩ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺟﻮﻛﺎﺭ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌــﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ‬ ‫ﺍﺯ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷــﺮﻛﺖ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘــﻰ ﻫﻤﺪﺍﻥ‪ ،‬ﻛﻴﻮﺍﻥ ﮔــﺮﺩﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺟﻮﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺣــﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﻮﺩﻩ ﻳﺎ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺷــﺪﻩ‪ ،‬ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺳــﺎﻝﺟﺎﺭﻯ‬ ‫ﻣﺨﺰﻥ ‪2‬ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻰ ﺍﻳﻦ ﺷــﻬﺮﻙ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭ ‪9‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﺩﺭ ﺩﺳــﺖ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﮔﺮﺩﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻂ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ‬ ‫ﺷــﺒﻜﻪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺁﺏ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻙ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﭘــﺮﻭژﻩ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ‪800‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳــﺎﻝ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ‪5/3‬‬ ‫ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻯ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳــﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻮژﻯ ﻭ ﺟﺪﻭﻝﮔﺬﺍﺭﻯ ﺍﻳﻦ ﺷــﻬﺮﻙ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ‪2‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ‬ ‫‪500‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ‪2‬ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﮔــﺮﺩﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑــﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺷــﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺟــﻮﻛﺎﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺑﺴــﺘﺮﻫﺎﻯ ﻣﻄﻠــﻮﺏ ﺟﺬﺏ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭ‬ ‫ﻣﻰﺭﻭﺩ‪ ،‬ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﻰ ﺳــﻴﻠﻴﺲ ﻭ ﻓﻠﺪﺳﭙﺎﺕ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﻣﻼﻳﺮ‬ ‫ﺍﻳﺠــﺎﺩ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠــﻰ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷــﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺟﺬﺍﺏ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ‬ ‫ﻭ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ‪،‬‬ ‫ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﺑﻨﻴﻪ‬ ‫ﻋﻠﻤﻰ ﻭ ﻓﻨﻰ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﻓﺮﺍﻫﻢﻛﻨﻨﺪﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺴﺘﺮ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻫﺮ‬ ‫ﭼﻪ ﺗﺨﺼﺼﻰﺗﺮ ﺷﺪﻥ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳﻰ »ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ« ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻯ ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺳﺎﺯﻯ؛ ﺭﺍﺯ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺍﺳﺘﺎﺭﺕ ﺁپﻫﺎ‬ ‫ﺯﻳﻨﺐ ﻋﺒﺪﻯ‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫»ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ« ﺍﺻﻠﻰﺗﺮﻳــﻦ ﻛﻠﻴــﺪﻭﺍژﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﮔﺸــﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ؛ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻯ ﻛﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻓﺖﻛﻨﻨﺪﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺷــﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻯ ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺭﻭﻣﺰﺭﻩ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﺭﺕﺁﭘﻰ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻮﭼﻚ‬ ‫ﺁژﺍﻧﺲﻫﺎﻯ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ‬ ‫ﻣﺠﻮﺯ ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﺗﺎﻛﺴﻰ ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮﻯ ﻣﺠﻮﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ‪ ،‬ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻯ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﻓﻀﺎﻯ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﻰ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺳــﺮﻋﺖ ﻭﺭﻭﺩ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺯﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﻯ ﺑﻪ ﺻﺪﺍ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮﺭﻯ ﻛﻪ‬ ‫ﻭﺭﻭﺩ ﻓﻨــﺎﻭﺭﻯ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﻴــﺮﻭﻯ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎ‬ ‫ﻛﺎﺳــﺘﻪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﻛﻢ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﺸــﻐﻮﻝ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺍﺳﺖ ﺍﺳﺘﺎﺭﺕﺁپﻫﺎ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻳﻰ ﺭﺷﺪ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‬ ‫ﻛــﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎ ﺧﻸﻫــﺎﻯ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺑﻪﻭﻳــﮋﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﺳﺘﺎﺭﺕﺁپﻫﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕﺩﻫﻰ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ‬ ‫ﺑــﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻯ ﻣﺠــﺎﺯﻯ ﺧﺪﻣﺎﺗــﻰ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﺗﺎﻛﻨــﻮﻥ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﻪﻃﻮﺭ‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑــﺮﺍﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﻢ‬ ‫ﺟﺬﺍﺏ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﺯ ﺷــﺒﺎﻧﻪﺭﻭﺯ‬ ‫ﭘﺸﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮﺩ ﺑﻨﺸﻴﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎﻯ‬ ‫ﻫﻤﺮﺍﻩﺷــﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩﺷﺎﻥ ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫ﮔﻮﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻰ ﻭ ﻧﺒﻮﻍ‬ ‫ﺳــﻬﺮﺍﺏ ﺷــﺮﻓﻰ‪ ،‬ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌــﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ‬ ‫ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻦ ﻭ ﻧﺨﺒﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ ﻣﻮﺍﻧﻊ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯ‬ ‫ﻧﻴﺴــﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﭘﻮﻝ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﺬﺏ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﭘﻮﻝ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ‬ ‫ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻰ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺟﺬﺏ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ ﻧﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻛﺮﺩ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‪.‬‬ ‫ﺷﺮﻓﻰ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺣﺎﻛﻢ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩﻫﺎ‬ ‫ﺭﺍ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﺭﺍ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﺮﻭﻛﺮﺍﺳــﻰ ﻃﻮﻳﻞ ﻭ ﻋﺮﻳﺾ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻰﺩﺍﻧﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﺗﺸــﻮﻳﻖ ﻭ‬ ‫ﺗﻨﺒﻴــﻪ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﺎﺭﺁﻳﻰ ﺍﺯ ﺑﺪﻧﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻏﺎﺯ ﺷــﻮﺩ‬ ‫ﻭ ﺑﻪ ﺑﻄﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺳــﺪ؛ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ‬ ‫ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﺿﺎﻓــﻰ ﻭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺨﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺍﺳﺖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭﺣﺎﻝﺣﺎﺿــﺮ ‪ 3‬ﺑﺨــﺶ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ‪ ،‬ﺻﻨﻌﺖ ﻭ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎﻯ ﺩﻧﻴﺎ ﺍﺟﺰﺍﻯ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‬ ‫ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﻪﺗﻜﻪ‬ ‫ﺷﺪﻥ ﺯﻣﻴﻦﻫﺎﻯ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ‪ ،‬ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺁﺏ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻩ‬ ‫ﻧﺒــﻮﺩﻥ ﻧﻈــﺎﻡ ﺁﺑﻴﺎﺭﻯ‪ ،‬ﺑﺨــﺶ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ ﺻﺮﻓﻪ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻥ‬ ‫ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺭﺍ‬ ‫ﻣﻰﻃﻠﺒــﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻢ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﺣــﺮﻑ ﻧﺨﺴــﺖ ﺭﺍ ﻣﻰﺯﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷــﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳــﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺑﻪﺭﺍﺣﺘــﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ‪ ،‬ﻛﺴــﺐﻭﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﻧﻮﭘﺎ‬ ‫ﺳــﺒﺐ ﺷــﺪﻩ ﻧﻈﺎﻡ ﺳــﻨﺘﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕﺩﻫﻰ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ‬ ‫ﭼﻨﺪﺻﺪ ﺳــﺎﻟﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ‬ ‫ﺭﻗﻴﺒﻰ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﻗﻮﻯ ﻭ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮﺩ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ‬ ‫ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻻﻳﺤـﻪﺍﻯ ﺑـﺮﺍﻯ ﺑﻬﺒـﻮﺩ ﻓﻀـﺎﻯ‬ ‫ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ‬ ‫ﻋﺰﺕﺍﷲ ﻳﻮﺳــﻔﻴﺎﻥﻣﻼ‪ ،‬ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﮔﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﻻﻳﺤﻪﺍﻯ‬ ‫ﺩﺭﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻓﻀﺎﻯ ﻛﺴــﺐﻭﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺁﻭﺭﺩ‪،‬‬ ‫ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻧﺒﺮ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﺍﮔﺮ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﻣﻰﺩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺍﺳﺖ ﭼﺮﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻟﻐﻮ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ؟‬ ‫ﮔﻔﺘﻪﻫــﺎﻯ ﻳﻮﺳــﻔﻴﺎﻥﻣﻼ ﺩﺭ ﺣﺎﻟــﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳــﺖﻫﺎﻯ ﺣﻤﺎﻳﺘــﻰ ﺧﻮﺑــﻰ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺟﻬﺶ‬ ‫ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺭ ﻛﺴــﺐﻭﻛﺎﺭ ﺩﺭﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳــﺰﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ‪ ،‬ﺳﻴﺎﺳــﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻣﻬﺎﺭﺕﻣﺤﻮﺭﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﻛﺴــﺐﻭﻛﺎﺭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻓﻀﺎﻯ ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺭﻭﻧﻖ‬ ‫ﺩﻫــﺪ ﺍﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﻛﻨﺎﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﺳــﺎﺯﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻭﻧﻖ ﻓﻀــﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ‬ ‫ﺍﺻﻼﺡ ﺑﺪﻧــﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺣﻰ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﻧﻴــﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨــﺪ؛ ﺟﺮﺍﺣﻰ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳــﺎﺯﻯ ﻭ‬ ‫ﺍﺯ ﻃﺮﻳــﻖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺸــﺎﻭﺭﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ؛‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋــﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣــﺎﺩﻩ ‪ 17‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺴــﺘﻤﺮ‬ ‫ﻛﺴــﺐﻭﻛﺎﺭ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﺑﺴــﺎﺯﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﺑﻰﺛﺒــﺎﺕ ﻛﺴــﺐﻭﻛﺎﺭ ﻧﻴــﺰ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﺎﺷــﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬ ‫ﻣﺪﻳــﺮﺍﻥ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻣﺸــﺎﻭﺭﺍﻧﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﺑــﻪ ﻃﻮﺭ ﻋﻠﻤــﻰ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﺑﻪ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﮕﺎﻩ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻛﻤﻚ ﻓﻜﺮﻯ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﺗﺎ ﺭﺍﻩﺣﻞﻫﺎﻯ‬ ‫ﻋﻠﻤﻰﺗﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻓﻀﺎﻯ ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺍﺯ ﺁﻧﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺯ‬ ‫ﺟﻨﺲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻓﻜﺮ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻣﺮﺑــﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ‬ ‫ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺭﻛﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮﺿﻊ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻮﺗﻪ ﻧﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﺁﻧﺠــﺎ ﻛــﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﺍﺳــﺘﺎﺭﺕﺁپﻫﺎ ﺩﺭ ﺯﻣــﺮﻩ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗــﻰ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻯ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﺍﺯ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴــﺎﻥ ﻭ ﻣــﺎﺩﻩ ‪20‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺁﻥ‪ ،‬ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﻧﺎﺷــﻰ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ‪ ،‬ﺗﺠﺎﺭﻯﺳــﺎﺯﻯ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ‪ 15‬ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫‪ 105‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕﻫﺎﻯ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﺎﻑ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﺁﻳﻨــﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴــﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷــﺪﻩ ﻛــﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﻴــﺮﻯ ﺍﺯ ﺍﻋﻤــﺎﻝ ﺳــﻠﻴﻘﻪ ﻣﻤﻴــﺰﺍﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗــﻰ ﻭ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻣﺘﻘﺎﺿــﻰ‪ ،‬ﻣﺼﺎﺩﻳــﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫــﺎﻯ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣــﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ‬ ‫ﺍﺭﺳــﺎﻝ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﻋﻤﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ‪ .‬ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﺘﻘﺎﺿــﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺮ ﻛــﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺧﻮﺩ‪ ،‬ﻧﺮﺥ‬ ‫ﺗﻤﺎﻡﺷــﺪﻩ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓــﺮﻭﺵ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫــﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻯ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﻤﻴﺰﺍﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﻧﻮﻳﻦ ﻭ‬ ‫ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷــﮕﺮﻓﻰ ﺑﺮ ﺧﻠﻖ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻳﻜﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣــﻞ ﻣﻬــﻢ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ‬ ‫ﻛﺴــﺐﻭﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺧﺮﺩ‪،‬ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺑﻪ‬ ‫ﺷــﻤﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻯﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺭﻭﺵﻫﺎ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻯ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻰ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺳــﻌﻪ‬ ‫ﻓﻨــﺎﻭﺭﻯ ﻭ ﺗﺴــﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﺷــﻜﻞﮔﻴﺮﻯ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯﻫﺎﻯ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺁﻧﻬﺎ ﺑــﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘــﻰ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺳﻴﺎﺳــﺖ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ‪،‬‬ ‫ﺗﻘﻮﻳــﺖ ﻭ ﺍﺭﺗﻘــﺎﻯ ﺑﻨﻴــﻪ ﻋﻠﻤﻰ ﻭ ﻓﻨﻰ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﻓﺮﺍﻫﻢﻛﻨﻨــﺪﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻭ‬ ‫ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺴــﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﺨﺼﺼﻰﺗﺮ‬ ‫ﺷــﺪﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺤﺚ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻧﺎﺷﻰ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﻜﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﺿﺮﻭﺭﺕﻫﺎﻯ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻯ ﺍﻣﺮﻭﺯ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﻓﻨــﺎﻭﺭﻯ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺍﻣﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯﺳــﺎﺯﻯ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ‬ ‫ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺍﻧﺶﻣﺪﺍﺭ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﺰﺍﻳﻰ‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ‪ ،‬ﻣﺤﻴﻂﻫﺎﻳﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﻓﻨﺎﻭﺭ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ‪ ،‬ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ‪ ،‬ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ‬ ‫ﺧﺒﺮﻩ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﭘﮋﻭﻫﺸــﻰ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳــﺎﺯﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑــﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ‬ ‫ﺣﻮﺯﻩ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺷﻬﺮﻙ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﻫﺪﻑ ﻧﻬﺎﻳﻰ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻫﻢﻧﺸــﻴﻨﻰ‪ ،‬ﺍﻳﺠــﺎﺩ ﻫﻢﺍﻓﺰﺍﻳﻰ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻯﺳــﺎﺯﻯ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻭ ﺁﺳﺎﻥﺳــﺎﺯﻯ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺟﺬﺏ‪ ،‬ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻭ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ‬ ‫ﺁﻥ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻳﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﻋﻤﺪﻩﺍﻯ‬ ‫ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺗﺠﺎﺭﻯﺳﺎﺯﻯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪﺻــﻮﺭﺕ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﺎ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺑﺮﺗﺮ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ‪ ،‬ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﺳﺎﺯﻯ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑــﻰ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺸــﺎﻭﺭﻩﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﻣﺤﺼــﻮﻻﺕ ﻓﻨــﺎﻭﺭﻯ ﺩﺭ ﻋﺮﺻــﻪ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﻋﺮﺿــﻪ ﺳــﺎﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺍﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﻜﺎﺭﻯﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﺟﻬﺎﻧــﻰ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺤﺼــﻮﻻﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺑــﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﻓﻨــﺎﻭﺭﻯ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻫــﺪﺍﻑ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ‬ ‫ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﻜﺎﻥﺳﻨﺠﻰ ﺧﻮﺷﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺳﺘﺒﺎﻓﺘﻪﻫﺎﻯ ﻧﺨﻰ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﺭﻭﺋﻴﻦ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﺩﺳﺘﺒﺎﻓﺘﻪﻫﺎﻯ ﺭﻭﺋﻴﻦ ﺍﺳﻔﺮﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﮔﺮﻭ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻰ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺧﺮﺍﺳــﺎﻥ ﺷــﻤﺎﻟﻰ‪ ،‬ﺳــﻴﺎﻭﺵ ﻭﺣﺪﺕ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺒﺎﻓﺘﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﻧﺨﻰ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻯ ﺭﻭﺋﻴﻦ ﺍﺳــﻔﺮﺍﻳﻦ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ‬ ‫ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷــﻮﻧﺪ ﺗــﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﻰ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣــﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻛﺎﺵ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ‬ ‫ﺩﺳﺘﺒﺎﻓﺘﻪﻫﺎﻯﺷﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺧﺮﺍﺳــﺎﻥ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺩﺍﺩﻥ‬ ‫ﺁﻣﻮﺯﺵﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﺣﺪﺕ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥﺳــﻨﺠﻰ ﺧﻮﺷــﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﺩﺳــﺘﺒﺎﻓﺘﻪﻫﺎﻯ ﻧﺨﻰ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﺭﻭﺋﻴﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﺭﻯ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺗﺎﻛﻴﺪ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺧﻮﺷــﻪ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘــﻰ ﺭﺍ ﻳﺎﺑﺪ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻭﻳﮋﮔﻰﻫﺎﻯ ﻣﺸــﺨﺺ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻥﺳﻨﺠﻰ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺑــﺪﻯ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊﺩﺳــﺘﻰ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﻣﻴﺮﺍﺙﻓﺮﻫﻨﮕﻰ‪،‬‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊﺩﺳــﺘﻰ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺷــﻤﺎﻟﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎﻓﺖ‬ ‫ﭼﺎﺩﺭ ﺷﺐ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﺭﻭﺋﻴﻦ ﺍﺳﻔﺮﺍﻳﻦ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺳﻨﺘﻰ ﭘﺪﺍﻟﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺑﺮﻗﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻋﺎﺑــﺪﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑــﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙﻓﺮﻫﻨﮕﻰ‪ ،‬ﺻﻨﺎﻳﻊﺩﺳــﺘﻰ ﻭ‬ ‫ﮔﺮﺩﺷــﮕﺮﻯ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺑﺮﻗــﻰ ﺑــﺮﺍﻯ ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺭﻭﺳــﺘﺎﻳﻴﺎﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﺠﺮ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﻣﻌــﺎﻭﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊﺩﺳــﺘﻰ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﻣﻴﺮﺍﺙﻓﺮﻫﻨﮕــﻰ‪،‬‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊﺩﺳــﺘﻰ ﻭ ﮔﺮﺩﺷــﮕﺮﻯ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺷــﻤﺎﻟﻰ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ‬ ‫ﻛﺎﺭﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺭﻭﺳــﺘﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩﻫﺎﻯ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻼﻭﻩﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ‪ ،‬ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﺡﻫﺎ ﻭ‬ ‫ﻧﻘﻮﺵ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ‪ ،‬ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻭﻧﻖ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﭘﺴــﻨﺪﻯ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﻮﻣﻰ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺯﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻯ ﺭﻭﺋﻴﻦ ﺍﺳﻔﺮﺍﻳﻦ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺷﻤﺎﻟﻰ ‪ 350‬ﺗﺎ ‪ 400‬ﻧﻔﺮ‬ ‫ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺦ‪ ،‬ﺭﻧﮓﺁﻣﻴﺰﻯ ﻭ ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺎﺩﺭ ﺷــﺐ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺁﻥ‬ ‫ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫صنعت و پژوهش‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪ 16 1395‬جمادی الثانی ‪1438‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 15‬مارس ‪ 2017‬شماره ‪ 80‬پیاپی ‪2053‬‬ ‫خبر‬ ‫راه اندازی ‪ 4‬مرکز پژوهشی‬ ‫در دانشگاه ازاد لرستان‬ ‫عکس‪ :‬ابوالفضل کیمیایی‬ ‫نمی توانیم به‬ ‫دستگاه های اجرایی‬ ‫دستور پرداخت‬ ‫بدهیم چراکه ممکن‬ ‫است ان دستگاه با‬ ‫محدودیت منابع مالی‬ ‫مواجه باشد اما همواره‬ ‫یاداوری کرده ایم که‬ ‫شرکت های دانش بنیان‬ ‫به دلیل نقش موثری‬ ‫که در تولید و توسعه‬ ‫دارند در پرداخت ها در‬ ‫اولویت هستند‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از چالش وصول مطالبات شرکت های نوپا‬ ‫مطالبات وصول نشده‪ ،‬تعطیلی دانش بنیان ها‬ ‫امیرعلی امینیان‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان موتور محرک بس��یاری از‬ ‫بخش های صنعتی مختلف و اقتصاد کش��ور به ش��مار‬ ‫می روند و درصورتی که موردحمایت قرار گیرند می توانند‬ ‫بس��یاری از چالش ه��ای موجود در صنع��ت و تولید را‬ ‫برطرف کنند‪ .‬حمایت از این شرکت ه ا در دولت یازدهم‬ ‫حال و هوای جدی تری به خود گرفت و در س��ال هایی‬ ‫که گذش��ت این ش��رکت ها در ابعاد مختلف زیرپوشش‬ ‫برنامه های حمایتی دولت قرار گرفتند‪ .‬همین امر باعث‬ ‫شد که این شرکت ها با سرعت فزاینده ای ازنظر کمیت‬ ‫و کیفیت رش��د کنند اما چالش ها و مشکالت برخی از‬ ‫این ش��رکت ها گاه انقدر زیاد می شود که معتقدند باید‬ ‫عطای کار را به لقای ان بخشید و از کارهای دانش بنیان‬ ‫و پژوهشی دست کشید‪.‬‬ ‫‹ ‹سرگردانی دانش بنیان ها‬ ‫هرچند در س��ال های گذش��ته کمک ه��ای خوبی به‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان در حوزه تولید و تجاری سازی‬ ‫شده اما به نظر می رسد هنوز این شرکت ه ا در پیچ وخم‬ ‫گرفتاری های ریزودرش��ت به س��ر می برند‪ .‬یکی از این‬ ‫مشکالت که شاید کمتر دید ه شده باشد موضوع منابع‬ ‫مالی و وصول مطالبات شرکت های دانش بنیان است‪.‬‬ ‫موضوعی که باوجود حمایت های دولتی و مالی هنوز‬ ‫شرکت های دانش بنیان را با گرفتاری مواجه کرده است‪.‬‬ ‫جعفر نوین‪ ،‬فعال ح��وزه دانش بنیان در صنعت مواد‬ ‫غذایی در این زمینه به گس��ترش صنع��ت گفت‪ :‬نبود‬ ‫نقدینگی ش��رکت های دانش بنیان را ب��ا چالش مواجه‬ ‫کرده و متاسفانه هنوز پول پروژه هایی که تاکنون انجام‬ ‫داده ایم را دریاف��ت نکرده ایم‪ .‬امکانات محدود و قوانین‬ ‫دس��ت وپا گیر اجازه رشد را از ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫گرفت��ه و ای��ن س��ختگیری های بی مورد ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان را به شدت از اهداف شان دور می کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف ایجاد شرکت های‬ ‫دانش بنیان حمای��ت از نخبه ها و صنعتگران نوپاس��ت‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ایجاد فرایند های طوالنی مدت مراحل ثبت‬ ‫و حت��ی تمدید‪ ،‬ش��رکت های دانش بنیان را با مش��کل‬ ‫مواجه کرده و روند کند بروکراسی اداری و ناهماهنگی‬ ‫دس��تگاه های دولتی چالش��ی دیگر برای ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال بخ��ش خصوصی تصریح کرد‪ :‬دسترس��ی‬ ‫مح��دود ب��ه مناب��ع و تس��هیالت کافی‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان را ب��ا رک��ود مواجه کرده و ای��ن امر خطر‬ ‫سیدمحمد صاحبکارخراسانی‪:‬‬ ‫حدود ‪ ۷۰‬برنامه حمایتی برای شرکت های دانش بنیان‬ ‫در حال اجراست‬ ‫جعفر نوین‪:‬‬ ‫متاسفانه هنوز پول پروژه هایی که تاکنون انجام‬ ‫داده ایم را دریافت نکرده ایم‬ ‫ریس��ک سرمایه گذاری در صنایع دانش بنیان را باالبرده‬ ‫و صندوق های حمایتی دیگر حاضر به سرمایه گذاری در‬ ‫شرکت های دانش بنیان نوپا نیستند‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬اگر بخواهیم روند رشد شرکت های‬ ‫دانش بنیان را بررس��ی کنیم باید صادقانه بگوییم فقط‬ ‫شرکت هایی در ش��رایط مناسب قرار دارند که از خیلی‬ ‫س��ال پیش ارتباطات قوی و خوب برقرار کرده اند و در‬ ‫حال حاضر از امتیازات خاص بهره مندند و امکان رشد و‬ ‫ماندگاری بیشتری دارند‪.‬‬ ‫نوین تاکید کرد‪ :‬مش��کالتی که در کشور وجود دارد‬ ‫ریشه ای اس��ت و فقط شامل ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫نیست و باید خیلی جدی به این مسئله توجه شود زیرا‬ ‫منجر به تشدید پدیده فرار مغزها می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این فعال بخش خصوصی که نخواس��ت نام‬ ‫ش��رکت خود را عنوان کند اگر شرایط و قوانین کنونی‬ ‫تس��هیل نشود شاهد س��قوط و ورشکستگی بسیاری از‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان خواهیم ب��ود که برای اینده و‬ ‫اقتصاد کشور بسیار نگران کننده است‪.‬‬ ‫نوی��ن اظهار ک��رد‪ :‬امیدواری��م در این��ده ای نزدیک‬ ‫شرایط اخذ تس��هیالت بهبود یابد و با پیشرفت صنایع‬ ‫دانش بنیان بتوانیم اینده ای مثال زدنی برای نس��ل فردا‬ ‫به ارمغان اوریم‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از شرکت ها در امور مالی‬ ‫با وجود این مدیران و دس��ت اندرکاران ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان همواره تاکی��د دارند برای توس��عه و حل‬ ‫مش��کالت ای��ن ش��رکت ها از هی��چ تالش��ی فروگذار‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫س��یدمحمد صاحبکارخراسانی‪ ،‬رییس امور شرکت ها‬ ‫و موسس��ات دانش بنی��ان معاون��ت علم��ی و فن��اوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری در این باره به گسترش صنعت گفت‪:‬‬ ‫معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری در چند‬ ‫س��ال گذش��ته اقدامات خوبی برای رش��د شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان انج��ام داده و در این راس��تا ب��ا توجه به‬ ‫قانون حمایت از این ش��رکت ها تالش ش��د تمام بند ها‬ ‫و تبصره های مربوط ب��ه این قانون با همکاری نهادها و‬ ‫سازمان های دولتی اجرا شود‪.‬‬ ‫صاحبکارخراس��انی افزود‪ :‬حمایت های بس��یار خوبی‬ ‫از ش��رکت های دانش بنی��ان ش��ده و در ح��ال حاض��ر‬ ‫بیش از ‪۳‬هزار ش��رکت دانش بنیان توانس��ته اند از انواع‬ ‫معافیت ه��ای مالیات��ی و مالی و نی��ز امکانات صندوق‬ ‫نواوری و شکوفایی بهره مند شوند‪ .‬از سوی دیگر امکان‬ ‫استقرار انها در نزدیکی ش��هرهای بزرگ و ده ها مزیت‬ ‫دیگر برای ش��رکت های دانش بنیان در نظر گرفته شده‬ ‫تا انها بتوانن��د بدون دغدغه به فعالیت های دانش محور‬ ‫خ��ود در کش��ور بپردازند‪ .‬وی از گس��ترش برنامه های‬ ‫حمایت��ی دول��ت ب��رای ش��رکت های دانش بنی��ان در‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬خبر داد و تصریح کرد‪ :‬با تمام دس��تگاه های‬ ‫دولتی در تعامل هس��تیم و قصد داریم در س��ال اینده‬ ‫حمایت ها از این دس��ت ش��رکت ها را به صورت کمی و‬ ‫کیفی افزایش دهیم‪ .‬رییس امور شرکت ها و موسسات‬ ‫دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‬ ‫از تصوی��ب یک ش��یوه نامه در کمیته فرع��ی گروه علم‬ ‫و فن��اوری دولت خبر داد که براس��اس ان بودجه های‬ ‫پژوهشی دستگاه های اجرایی به شرکت های دانش بنیان‬ ‫تایید ش��ده به عنوان مرجع فعالیت های پژوهشی تعلق‬ ‫می گیرد که با اجراش��دن این ش��یوه نامه در سال اینده‬ ‫زمین��ه توس��عه فعالیت های پژوهش��ی بی��ش از پیش‬ ‫فراهم خواهد ش��د‪ .‬صاحبکار خراسانی درباره مشکالت‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان در کشور تصریح کرد‪ :‬معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاست جمهوری با تمام توان پیگیر حل‬ ‫مشکالت این شرکت هاست و حدود ‪ ۷۰‬برنامه حمایتی‬ ‫برای شرکت های دانش بنیان در حال اجراست‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول با اش��اره به مطالبات ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان نی��ز اظه��ار کرد‪ :‬ممکن اس��ت ش��رکت‬ ‫دانش بنیان��ی محصولی را تولید و ب��ه بازار عرضه کرده‬ ‫باش��د و در حال حاضر امکان وصول مطالبات برای وی‬ ‫فراهم نشده و نتواند پول خود را نقد کند که در چنین‬ ‫ش��رایطی چون ه��ر دو طرف معامل��ه بخش خصوصی‬ ‫بوده اند دولت هیچ دخالتی نمی تواند داش��ته باش��د اما‬ ‫اگر شرکت دانش بنیانی برای وصول مطالباتش با بخش‬ ‫دولتی یا یک دستگاه اجرایی دچار مشکل باشد می تواند‬ ‫به معاونت علمی و فناوری مراجعه کرده و پیگیری های‬ ‫الزم برای تس��ریع در روند پرداخت ها از س��وی معاونت‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫ن ح��ال تاکی��د ک��رد‪ :‬م��ا نمی توانیم به‬ ‫وی در عی�� ‬ ‫دس��تگاه های اجرایی دس��تور پرداخ��ت بدهیم چراکه‬ ‫ممکن اس��ت ان دس��تگاه ب��ا محدودی��ت منابع مالی‬ ‫مواجه باش د اما همواره یاداوری کرده ایم که شرکت های‬ ‫دانش بنیان به دلیل نقش موثری که در تولید و توسعه‬ ‫دارند در پرداخت ها در اولویت هستند‪.‬‬ ‫صاحبکار خراس��انی درب��اره بروکراس��ی اداری تایید‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان نیز یاداور شد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫حدود ‪۶‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬ش��رکت دانش بنی��ان در مرحله‬ ‫تایید و ارزیابی هس��تند که از این تعداد بیش از ‪۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬ش��رکت مراحل ارزیابی را س��پری کرده و تنها‬ ‫‪ ۷۰۰‬ش��رکت منتظ��ر ارزیاب��ی هس��تند‪ .‬رییس امور‬ ‫ش��رکت ها و موسس��ات دانش بنیان معاون��ت علمی و‬ ‫فناوری ریاس��ت جمهوری ادامه داد‪ :‬کمتر از ‪۱۰‬درصد‬ ‫از ش��رکت ها برای ارزیابی باقی مانده اند چراکه شرایط و‬ ‫فرایند ارزیابی در تهران و شهرس��تان ها متفاوت اس��ت‬ ‫و براس��اس تعداد و نوع محصوالت تغییر می کند‪ .‬روند‬ ‫ارزیابی ها باید دقیق باش��د و ب��ه همین دلیل گاه برای‬ ‫برخی شرکت ها زمان بر اس��ت‪ .‬هرچند درباره برخی از‬ ‫انها حتی اگر یک ماهه هم مجوز ها صادر ش��ود بازهم از‬ ‫زمان طوالنی صدور مجوز گالیه دارند‪.‬‬ ‫صاحبکار خراس��انی اب��راز امیدواری کرد ب��ا افزایش‬ ‫حمایت ها از بخش دانش بنیان کشور و نیز توجه بیشتر‬ ‫دس��تگاه های اجرایی به پژوهش و دانش زمینه توسعه‬ ‫هر چه بیشتر ش��رکت های دانش بنیان در کشور فراهم‬ ‫ش��ود‪ .‬حمایت از شرکت هایی که دانش را سرلوحه کار‬ ‫خود قرار داده اند در کشور ادامه دارد و مسئوالن دولتی‬ ‫در تالش��ند با تس��هیل همه ش��رایط زمینه توسعه این‬ ‫مجموعه را فراهم کنند‪ .‬شرکت های دانش بنیان نیز در‬ ‫این میان وظایفی دارند که غیرقابل انکار است‪ .‬تا زمانی‬ ‫که این ش��رکت ها هم��ه مس��ئولیت ها را متوجه دولت‬ ‫بدانند و حتی برای وصول مطالبات ش��ان هم چش��م به‬ ‫کمک دولت دوخته باش��ند نمی توان به پیشبرد شرایط‬ ‫و بهبود اوضاع امیدوار بو د اما اگر این ش��رکت ها تالش‬ ‫کنن��د تا روی پای خود ایس��تاده و در عق��د قرارداد و‬ ‫اخذ تضمین های الزم دقت بیش��تری به خرج دهند در‬ ‫مراحل بعد نی��ز با چالش های مطالباتی مواجه نش��ده‬ ‫و مناب��ع مالی و س��رمایه در گردش انه��ا نیز به خطر‬ ‫نمی افتد‪ .‬برای توس��عه کش��ور دولت و بخش خصوصی‬ ‫باید در کنار هم باش��ند و بس و ای��ن باور باید در همه‬ ‫مسئوالن دولتی و خصوصی نهادینه شود‪.‬‬ ‫اسپانیا‪ ،‬میزبان پژوهشگران ایرانی‬ ‫زمینه استفاده پژوهشگران ایرانی از ازمایشگاه البا اسپانیا به منظور استفاده‬ ‫از شتابگر سنکترون و ازمایش های پیشرفته فراهم شد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬رضا‬ ‫اس��دی فرد‪ ،‬مدیر شبکه ازمایش��گاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاست جمهوری هدف از انعقاد قرارداد کاربری ایران از ازمایشگاه البا‬ ‫در اس��پانیا را بهره مندی دانشمندان و پژوهشگران کشورمان از ازمایش های‬ ‫پیش��رفته عنوان کرد و گفت‪ :‬براس��اس این قرارداد‪ ،‬امکان اس��تفاده کاربران‬ ‫ایرانی از تابش س��نکروترون برای انجام پژوهش های گوناگون در زمینه هایی‬ ‫همچون فیزیک‪ ،‬شیمی‪ ،‬علم مواد‪ ،‬پزش��کی‪ ،‬زیست شناسی‪ ،‬باستان سنجی‪،‬‬ ‫محیط زیست و دیگر حوزه ها فراهم شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا امض��ای ق��راردادی می��ان معاون��ت علم��ی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری‪ ،‬ازمایشگاه البا و پژوهش��گاه دانش های بنیادی هزینه های‬ ‫همکاری با ازمایشگاه البا تامین می شود‪.‬‬ ‫اس��دی فرد با بیان اینکه تعداد زیادی ازمایش��گاه عضو شبکه ازمایشگاهی‬ ‫فناوری ه��ای راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری به کاربران‬ ‫ایران��ی خدمات ارائه می کنند‪ ،‬افزود‪ :‬تمامی این کاربران می توانند برای انجام‬ ‫ت از‬ ‫ازمایش های پیشرفته که ازمایشگاه های کوچک جوابگوی نیاز انها نیس ‬ ‫شتابگر سنکروترون مانند انچه در ازمایشگاه البا موجود است‪ ،‬استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به توافق با ازمایش��گاه الب��ا ب��رای ‪ 20‬روز ازمایش معادل‬ ‫‪ 480‬س��اعت در ‪ 60‬ش��یفت کاری برای بهره مندی کاربران ایرانی از باریکه‬ ‫سنکروترون البا افزود‪ :‬برای بهره گیری بهینه و کارشناسی شده از این فرصت‪،‬‬ ‫دانش��گران و پژوهشگران کشور در رش��ته های گوناگون دعوت شده اند تا در‬ ‫زمین ه کاربری از تابش س��نکروترون در پیشبرد پژوهش های خود طرح های‬ ‫پیشنهادی را تهیه و در سامان ه ویژه این برنامه ثبت کنند‪.‬‬ ‫اسدی فرد با اشاره به پیش بینی اعزام ‪ 10‬تا ‪ 15‬گروه از دانشگاه های ایران‬ ‫ب��رای انجام ازمایش به کش��ور اس��پانیا اظهار کرد‪ :‬ارزیاب��ی دقیق طرح های‬ ‫پژوهشی برای استفاده از تابش سنکروترون در کارگروه علمی برنامه کاربری‬ ‫ایران از ازمایشگاه البا از سوی متخصصان ایرانی انجام می شود‪ ،‬همچنین در‬ ‫ی ‪4‬نفر از کاربران ایرانی س��نکروترون که در حال حاضر‬ ‫کنار اس��تادان داخل ‬ ‫در ازمایش��گاه های بین المللی مش��غول به کار هس��تند برای کمک به داوری‬ ‫طرح ها‪ ،‬برگزیده ش��ده اند‪ .‬مدیر شبکه ازمایش��گاهی با اشاره به ارائه بیش از‬ ‫یک میلیون خدمت ازمایش��گاهی و س��رویس دهی بیش از ‪ 330‬ازمایشگاه‬ ‫عضو این شبکه شامل مراکز دانشگاهی‪ ،‬پژوهشگاه و شرکت دانش بنیان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اکنون ‪ 41‬ازمایشگاه‪ 68 ،XRF‬ازمایشگاه ‪ 16 ،XRD‬ازمایشگاه ‪،TEM‬‬ ‫‪ 61‬ازمایش��گاه ‪ 100 ،SEM‬ازمایش��گاه ‪ IR‬و فناوری های وابس��ته به ان‪2 ،‬‬ ‫ازمایش��گاه ‪ ،SAXS‬یک ازمایشگاه ‪ XPS‬و ده ها ازمایشگاه در سایر حوزه ها‬ ‫به استادان‪ ،‬پژوهشگران و دانشجویان ایرانی خدمت رسانی می کنند‪.‬‬ ‫ریی��س دبیرخانه هی��ات امنای ازاد‬ ‫لرس��تان گفت‪ :‬تا پایان برنامه شش��م‬ ‫توس��عه ‪ 4‬مرک��ز پژوهش��ی در ای��ن‬ ‫دانشگاه راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫ به گزارش ایس��نا‪ ،‬بهروز دوس��تی با‬ ‫تش��ریح برنامه ششم توس��عه دانشگاه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اجرای این برنامه از س��ال‬ ‫‪ 95‬اغاز شده که برنامه های ان تا افق ‪ 1404‬تدوین شده اند‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬توسعه ش��رکت های دانش بنیان‪ ،‬تالیف کتاب‪ ،‬چاپ‬ ‫مقاالت ‪ ISI‬و علمی پژوهش��ی‪ ،‬ثبت اختراعات و‪ ...‬از برنامه های‬ ‫تاکید ش��ده در برنامه ششم توس��عه دانشگاه ازاد لرستان است‪.‬‬ ‫دوس��تی با اش��اره به اینکه برنامه شش��م توس��عه دانشگاه ازاد‬ ‫اس�لامی لرستان در راستای اهداف اس��تان و دولت است‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬تا پایان این برنامه ‪ 4‬مرکز پژوهشی در دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫لرستان راه اندازی خواهد شد‪ .‬رییس دبیرخانه هیات امنای ازاد‬ ‫لرستان خاطرنش��ان کرد‪ :‬رشد تحقق برنامه های ششم دانشگاه‬ ‫ازاد اسالمی لرستان به خوبی پیش می رود‪.‬‬ ‫دوستی در پایان تاکید کرد‪ :‬رتبه دانشگاه ازاد کشور در دنیا از‬ ‫نظر تعداد مقاالتی که به ان ارجاع می ش��ود ‪ 155‬است و تالش‬ ‫داریم که این رتبه را به ‪ 100‬برسانیم‪.‬‬ ‫تولید چشمه های رادیوتراپی‬ ‫برای درمان سرطان در کشور‬ ‫پژوهش��گران کش��ور موفق به تولید چش��مه های رادیوتراپی‬ ‫ش��دند که می ت��وان از انه��ا در «براکی تراپی» و ب��رای درمان‬ ‫سرطان و تومورهای مغزی استفاده کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬ش��هاب ش��یبانی از پژوهش��گاه علوم و فنون‬ ‫هس��ته ای و برگزیده جش��نواره خورازمی درب��اره طرح «تولید‬ ‫چش��مه های براک��ی تراپی ی��د‪ » ۱۲۵ -‬ک��ه از پرمصرف ترین‬ ‫چشمه های براکی تراپی در دنیاست‪ ،‬گفت‪ :‬براساس اخرین امار‬ ‫منتشر شده سازمان بهداشت جهانی در سال ‪ ۹۱‬حدود ‪ ۸۵‬هزار‬ ‫نفر در ایران به بیماری سرطان مبتال شده و ‪ ۵۰‬هزار نفر به دلیل‬ ‫این بیماری جان خود را از دست داده اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تخمین زده می ش��ود تا سال ‪۲۰۳۰‬میالدی‬ ‫این امار دو برابر ش��ود‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬این ط��رح به منظور‬ ‫توسعه براکی تراپی در کشور از طریق کسب دانش فنی و تولید‬ ‫چشمه که از پرمصرف ترین چشمه های براکی تراپی در دنیاست‬ ‫در سازمان انرژی اتمی اجرا شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این پروژه می تواند براس��اس برنامه جامع کنترل‬ ‫س��رطان در کشور و در راستای ارتقای کمی و کیفی محصوالت‬ ‫درمانی رادیوتراپی مورد بهره برداری قرار گیرد‪.‬‬ ‫ش��یبانی با تاکید بر اینکه این پروژه در س��ازمان انرژی اتمی‬ ‫ایران اجرا ش��ده‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬در این ط��رح روش های مختلف‬ ‫تولید هس��ته چش��مه ها بررسی ش��د و دانش فنی ان که روش‬ ‫جذب روی س��یم نقره برای اکتیویته پایین و جذب روی میکرو‬ ‫کره برای اکتیویته باالست به دست امد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه روند اجرایی ای��ن پروژه خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫روش های بارگذاری هس��ته در غالف این چش��مه ها به وس��یله‬ ‫جوش��کاری لیزری بررسی ش��ده و پارامترهای بهینه جوش به‬ ‫دس��ت امد و روش های کنترل کیفی این چش��مه ها بررس��ی و‬ ‫فرایند کنترل براساس استانداردها پیاده سازی شد‪.‬‬ ‫ش��یبانی اف��زود‪ :‬پارامتره��ای دزیمتری این چش��مه ها مورد‬ ‫ارزیابی و مقایس��ه با پارامترهای چشمه های تجاری مشابه قرار‬ ‫گرفته که از تطابق قابل قبولی برخوردار است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬طراحی و پیاده س��ازی خط تولی��د خودکار به‬ ‫منظور کاهش خطرات پرتوگیری پرسنل انجام شد‪.‬‬ ‫مج��ری طرح ای��ن پروژه گف��ت‪ :‬بیش از ‪ ۳۰۰‬عدد چش��مه‬ ‫تولی��د و در مراح��ل بالین��ی درم��ان توموره��ای مغ��زی (‪۴۰‬‬ ‫بیم��ار) و تومورهای مالنومای چش��می (‪ ۱۵‬بیمار) با همکاری‬ ‫بیمارستان های ش��هدا تجریش وابسته به دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫شهید بهشتی و بیمارستان فوق تخصصی چشم فارابی وابسته به‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی تهران مورد استفاده واقع شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از این چش��مه ها برای درمان تومورهای مغزی ‪۴۳‬‬ ‫نفر و برای تومور چش��می روی ‪ ۱۷‬نفر جراحی انجام دادیم که‬ ‫این افراد مراحل درمانی را به خوبی طی کردند‪.‬‬ ‫ش��یبانی با تاکید بر اینکه باید برای توسعه این روش با مراکز‬ ‫درمانی ارتباط بیش��تری داشته باش��یم‪ ،‬گفت‪ :‬از این چشمه ها‬ ‫می ت��وان در زمینه ه��ای دیگری مانن��د تومور س��رطان مری‪،‬‬ ‫پروستات‪ ،‬تومور سر و گردن بهره برد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از دیگر نتایج این طرح می ت��وان به فراهم اوردن‬ ‫امکان تولید محصوالت جدید براکی تراپی برای مصارف درمانی‬ ‫جدی��د و ایج��اد زمینه ص��ادرات و ارائه خدم��ات درمانی اتباع‬ ‫کشورهای خارجی منطقه اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این چش��مه به وسیله کشورهای امریکایی و‬ ‫بلژیکی به تولید می رس��د‪ ،‬گفت‪ :‬از انجای��ی که نمی توانیم این‬ ‫چش��مه ها را وارد کشور کنیم درصدد برامدیم تا انها را به تولید‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫این طرح در سی امین جشنواره خوارزمی رتبه دوم طرح های‬ ‫توسعه ای را در گروه تخصصی علوم پایه کسب کرده است‪ .‬براکی‬ ‫تراپی یک نوع درمان با اش��عه اس��ت که برای معالجه سرطان‬ ‫ب��ه کار م��ی رود‪ .‬در براکی تراپی از یک نوع ان��رژی به نام تابش‬ ‫یونیزان برای کش��تن سلول های سرطانی و کوچک کردن تومور‬ ‫استفاده می شود‪ .‬برخالف درمان با تابش خارجی (‪ )EBT‬که در‬ ‫ان منبع تابش اش��عه ایکس پرانرژی که در بیرون از بدن بیمار‬ ‫قرار می گیرد‪ ،‬براکی تراپی مستلزم قرار گیری مواد رادیواکتیو به‬ ‫طور مستقیم داخل تومور یا در مجاور ان است‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮔﺴﺘﺮﺵﺻﻨﻌﺖ‪:‬‬ ‫ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ‪:‬‬ ‫ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻰ )‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻣﺴﺌﻮﻝ‪ :‬ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺰﺭﮔﻤﻬﺮ‬ ‫‪ 25‬ﺍﺳﻔﻨﺪ ‪1395‬‬ ‫ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻣﺴﺌﻮﻝ‪ :‬ﺧﻠﻴﻞ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ‬ ‫‪ 16‬ﺟﻤﺎﺩﻯﺍﻟﺜﺎﻧﻰ‪1438‬‬ ‫ﺳﺮﺩﺑﻴﺮﻛﻞ‪ :‬ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺩﻫﺸﻮﺭ‬ ‫‪ 15‬ﻣﺎﺭﺱ ‪2017‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 80‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2053‬‬ ‫ﺳﺮﺩﺑﻴﺮ‪ :‬ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻘﺪﻡ‬ ‫(‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com/about.html‬‬ ‫ﻓﻨﻰ ﻭ ﻫﻨﺮﻯ‪ :‬ﻣﻬﺪﻯ ﻧﺠﻔﻰ‬ ‫ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ‪ :‬ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭘﻴﺮﺍﻧﻰ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ‪ :‬ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺑﻴﺎﺕ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﮔﻬﻰﻫﺎ‪ :‬ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ‪ :‬ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺻﺪﻳﻘﻰ ﺗﻮﺍﻧﺎ‬ ‫ﭼﺎپ‪ :‬ﺑﻴﮋﻥ ﺑﻬﺎﺩﺭﻯ‬ ‫ﺗﻮﺯﻳﻊ‪ :‬ﺣﻤﻴﺪ ﺭﺟﺒﻰ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ‪120‬ﻫﺰﺍﺭ ﺷﻐﻞ‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ‪ IT‬ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭﻯ ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ‬ ‫ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻭﺍﺭﻳﺰﻯ ﻣﺸﻤﻮﻻﻥ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳــﺮ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩ ﻭ ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻞ‬ ‫ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺧﺼﻮﺻــﻰ ﺳــﺎﺯﻯ‪ ،‬ﺍﺭﺯﺵ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭﻯ ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺭﺍ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻭﺍﺭﻳﺰﻯ‬ ‫ﻣﺸــﻤﻮﻻﻥ ﺍﻋــﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳــﻬﺎﻡ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺷــﻬﺮﻳﻮﺭ ‪96‬‬ ‫ﻭﻗــﺖ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﺍﺟﺒﺎﺭﻯ ﺑــﻪ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺑﺪﻫﻰ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺮﻧﺎ‪» ،‬ﻣﻴﺮﻋﻠﻰﺍﺷــﺮﻑﻋﺒﺪﺍﷲ ﭘﻮﺭﻯﺣﺴــﻴﻨﻰ« ﺭﻭﺯ‬ ‫ﺳﻪﺷــﻨﺒﻪ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪10 :‬ﺳــﺎﻝ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺳــﻮﺩ ﺳــﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ‪ ،‬ﺑﺪﻫﻰ ﻣﺸﻤﻮﻻﻥ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﻳﺪ‬ ‫ﺳﻬﺎﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷــﻮﺩ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺮ ﻓﺮﺩ ‪10‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ)ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ( ﺳــﻬﻢ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ‪10‬ﺳﺎﻝ )ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ‬ ‫‪ 85‬ﺗﺎ ‪ (94‬ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺴــﺌﻮﻝ‪،‬‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ‪10‬ﺳــﺎﻝ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺳــﻮﺩ ﺳــﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻣﻘﺪﺍﺭﻯ ﺳــﻮﺩ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺰﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻫﻢﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻬﻠﺖ ‪10‬ﺳﺎﻟﻪ‪ ،‬ﺳﻬﺎﻡ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ‪ 96‬ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﻣﺸﻤﻮﻻﻧﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﻣﺎﻧﺪﻩﺍﻯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻳﻚﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺮﺍﻳﺸﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩ ﻧﺸﺪﻩ‬ ‫ﺭﺍ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﭘﻮﺭﻯﺣﺴــﻴﻨﻰ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ‪ 10‬ﺳــﺎﻝ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ‬ ‫‪530‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺳﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﺸﻤﻮﻻﻥ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﻭ ‪470‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﻗﻰ ﺍﺳــﺖ ﺍﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﺍﺟﺒﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭﻯ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻳﻦ ‪530‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺣﺪﻭﺩ ﻳﻚﻣﻴﻠﻴﻮﻥ‬ ‫ﻭ ‪50‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭﻯ ﺳــﻬﺎﻡ ﺣﺪﻭﺩ‬ ‫ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺒﻠﻐﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ‪ .‬ﭘﻴﺶﺗﺮ ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻞ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺧﺼﻮﺻﻰﺳﺎﺯﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ‪15‬ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻳﻚﻫﺰﺍﺭ‬ ‫ﻭ ‪420‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺩﻡ‪ ،‬ﺭﺩ‬ ‫ﺩﻳﻮﻥ ﻭ ﺳــﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﻮﺭﻯﺣﺴﻴﻨﻰ‪،‬‬ ‫ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺳــﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳــﺖﺟﻤﻬﻮﺭﻯ‬ ‫ﺳﺎﻝ ‪ 1396‬ﺗﺼﺎﺩﻓﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺧﻞ ﻭ ﺗﺼﺮﻓﻰ ﺩﺭ ﺁﻥ‬ ‫ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪ - 82190 :‬ﻓﻜﺲ‪88713730 :‬‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﻚ‪ -300082190 :‬ﭘﻴﺎﻣﮕﻴﺮ ﺻﻮﺗﻰ‪88105304 :‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﮔﻬﻰﻫﺎ‪88722732-3 :‬‬ ‫ﻓﻜﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎ‪88109733 :‬‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ‪88722735 :‬‬ ‫ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ‪88105309 :‬‬ ‫ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎ‪88724211 :‬‬ ‫ﻧﺸـﺎﻧﻰ‪ :‬ﺗﻬـﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺧﻴﺎﺑـﺎﻥ ﻗﺎﺋـﻢ ﻣﻘـﺎﻡ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧـﻰ‬ ‫ﻛﻮﭼﻪ ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪- 26‬ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ ‪1586733811‬‬ ‫ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ‪info@sanatnewspaper.com :‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ‪ads@sanatnewspaper.com:‬‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ‪ :‬ﺷﺮﻛﺖ ﭼﺎپ ﺭﻭﺍﻕ ﺭﻭﺷﻦﻣﻬﺮ ‪64097‬‬ ‫ﻧﻮﺑﺨﺖ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ »ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ« ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ‬ ‫ﺧﺒﺮ‬ ‫ﻗﺎﺋﻢﻣﻘــﺎﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺗﻌﺎﻭﻥ‪ ،‬ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺳــﺎﻝ‬ ‫ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ‪120‬ﻫﺰﺍﺭ ﻓﺮﺻﺖ ﺷــﻐﻠﻰ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ‬ ‫ﻣﺤﻘﻖ ﺷــﺪﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺷــﺮﻁ ﺁﻧﻜﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﭘﻴﺶ ﺭﻭﻯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴــﻦ ﻓﻴﺮﻭﺯﺁﺑــﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺍﻳﺴــﻨﺎ ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫‪120‬ﻫﺰﺍﺭ ﻓﺮﺻﺖ ﺷــﻐﻠﻰ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ‬ ‫ﺍﻃﻼﻋــﺎﺕ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺑﺨــﺶ ‪ IT‬ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ‬ ‫ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﻭ ﺑﺎ ﺩﺍﺷــﺘﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﺑﺎﻻ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ‪ IT‬ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻣﻌﺘﻘــﺪﻡ ‪120‬ﻫﺰﺍﺭ‬ ‫ﺷــﻐﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺷﺪﻩ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ‬ ‫ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﻴﺮﻭﺯﺁﺑﺎﺩﻯ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﭘﻴﺶ ﺭﻭﻯ ‪ IT‬ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ‬ ‫ﺁﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻯ ﺷﻐﻠﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ‬ ‫ﻣﻰﺗﻮﺍﻧــﺪ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻳﺪ‪ .‬ﺍﻭ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﺑﺎﻻﻯ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﺰﺍﻳﻰ ﺑﺮ ﻟﺰﻭﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ‬ ‫ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃــﺎﺕ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎﺭ ﻓﺎﺭﻍﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﻥ ﺟﻮﻳﺎﻯ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺑﺎﻻﻯ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ‪ ،IT‬ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺷــﻰ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺗﻰ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ‪ :‬ﻣﻬﺪﻯ ﺍﺳﺤﺎﻗﻴﺎﻥ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻛﻼﻥ‪ :‬ﺣﺎﻣﺪ ﺷﺎﻳﮕﺎﻥ‬ ‫ﮔﺴﺘﺮﺵﻧﻮﺳﺎﺯﻯﺻﻨﺎﻳﻊ‪ :‬ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻦ ﻣﻬﺮﺯﺍﺩ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ‪ :‬ﺯﻳﻨﺐ ﻋﺒﺪﻯ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ‪ :‬ﻣﻴﺘﺮﺍ ﻣﻤﺴﻨﻰ‬ ‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﻣﻬﺪﻯ ﻛﺎﻭﻩﺍﻯ‬ ‫ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ‪ :‬ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻴﺮﺍﺯﻯ‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻰ‪ ،‬ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪96‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﭘﻮﻝ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﮔﻨﺪﻣﻜﺎﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ‪ ،‬ﺗﻮﺭﻡ ﻫﻢ ﻛﻪ‬ ‫ﺗﻚ ﺭﻗﻤﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻴﭻ ﺍﺩﻋﺎﻳﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺎ ‪ 16‬ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭﺿﻊ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻻﻟﻪﺯﺍﺭ ﻧﻮ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ‬ ‫ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﺁﻳﺎ ﭘﻮﻝ ﺩﺭ ﺳﻔﺮﻩ ﺷﻤﺎ ﺍﺛﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟ ﻣﻤﻜﻦ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻣﻨﺘﻘــﺪﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻑﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷــﺒﻜﻪ‬ ‫ﻣﺠــﺎﺯﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻟﻘﺎﻯ ﺷــﺒﻬﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺯﻳﺒﻨﺪﻩ ﺭﺳــﺎﻧﻪ‬ ‫ﻣﻠﻰ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﻧﻤﻰﺩﺍﻧﻨﺪ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺭﺍﺳــﺘﻰﺁﺯﻣﺎﻳﻰ ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ‬ ‫ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﻰ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺴــﻴﺮ ﺩﺭﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻯ ﺷﺒﻬﻪ ﻧﻜﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺨﻨﮕﻮﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﻰ‬ ‫ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻫﺪﻑ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺗﺒﻴﻴﻦ‪ ،‬ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻰﺩﺍﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻋﺪﺩ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﻧﻬﺎﺩ‬ ‫ﺭﺳﻤﻰ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻛﺸــﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ‪ 4‬ﻧﻔﺮ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ‬ ‫ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻣﺪ ﺷﺎﻳﮕﺎﻥ‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﺳــﺨﻨﮕﻮﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻧﺸﺴــﺖ ﺧﺒــﺮﻯ ﺧﻮﺩ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺷــﺎﻏﻼﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﻴﺰ ‪ 92‬ﻛﻪ ‪20‬‬ ‫ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﻭ ‪ 867‬ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ‪ 22‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ‪373‬‬ ‫ﻫﺰﺍﺭﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻴﺰ ‪ 1395‬ﺭﺳــﻴﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻏﻞ‬ ‫ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ‪ 505‬ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺳﺎﻝ‬ ‫‪ 96‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺟﺰﻭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﻫﺎﻯ ﺳــﺎﻝ‬ ‫‪ 96‬ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺁﻥ ﺩﻭﻟﺖ ‪ 45‬ﻫﺰﺍﺭ‬ ‫ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﺪﻫﻰﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈــﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ‬ ‫ﻣﻰﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗــﺮ ﻧﻮﺑﺨﺖ ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ ﺳــﻮﺍﻝ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ‬ ‫ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪ 96‬ﺍﺯ ﻣﻴــﺎﻥ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑــﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ‬ ‫ﺍﺻﻞ ‪ 44‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳــﻰ‪ ،‬ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺳــﻮﺩ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻭ‬ ‫ﺗــﻚ ﻧﺮﺧﻰ ﺷــﺪﻥ ﺍﺭﺯ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻗﺒــﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﻯ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻥ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﻣﻘــﺪﺍﺭ ﻛﻤﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻧﻴﺰ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ‬ ‫ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻮﻋــﻰ ﺭﺩ ﺩﻳﻮﻥ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ‬ ‫ﺗﻼﺵ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﺍﮔﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﭼﻴﺰﻯ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﻮﺩ ﺟﻨﺒﻪ‬ ‫ﺭﺩ ﺩﻳﻮﻥ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻰ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﻫﻮﻳﺖ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﺸــﻮﺩ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻛﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪ 96‬ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺟﺪﻯ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ‬ ‫ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻮﺩ ﺑﺎﻧﻜﻰ‬ ‫ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳــﺖﻫﺎﻯ ﭘﻮﻟﻰ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭﻯ ﭼﻨﺪ ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻮﺩ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺩﺭﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷــﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﺣﺎﺿــﺮ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻣﻨﺎﺑﻌﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳــﻮ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﭙﺮﺩﻩﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﻧﻚﻫــﺎ ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕﺩﻫﻰ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺳﻮﺩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻰ ‪15‬‬ ‫ﺩﺭﺻﺪﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳــﭙﺮﺩﻩﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻣﻰﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﻭ ﺳﻮﺩ ‪18‬‬ ‫ﺩﺭﺻﺪﻯ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕﺩﻫﻨﺪﻩﻫﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻩ‬ ‫ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫــﺎ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﻫﻢ‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﻓﺮﺍﺭ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﺮﻧﮕﺸــﺘﻪ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﺯ ﺍﻳــﻦﺭﻭ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎﻳــﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻨﺎﺑﻌﻰ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺁﻧﻘﺪﺭ‬ ‫ﮔﺮﺍﻥ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺳﻮﺩ ﺳﭙﺮﺩﻩﮔﺬﺍﺭ ﺭﺍ‬ ‫ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳــﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﻫﻰﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕﺩﻫﻰ‬ ‫ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﮔﺮﻓﺖ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﺪﻫﻰﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕﺩﻫﻰ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖ‬ ‫ﻣﺼﻮﺑﻪ ‪ 35‬ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ‪45‬‬ ‫ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺪﻫﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻛﻢ ﻛﻨﺪ‬ ‫ﻭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ‪ 8‬ﺑﺎﻧﻚ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺭﺍ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﻧﺮﺥ ﻛﺎﻫﺶ‬ ‫ﺳــﻮﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ‪ .‬ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫‪ ‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮﻯ ﺷﺎﻏﻼﻥ‬ ‫ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳــﺎﻝ‪ ،‬ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭﺻﻮﻟــﻰ ‪ 37‬ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ‬ ‫ﺩﺍﺷــﺖ ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ‬ ‫ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ‪ 38‬ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺣﺎﻝ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻴﻢ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺷﺪ‬ ‫ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺪﻫﻰ ﺩﺍﺷﺖ )ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺘﻰ(‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺷــﻮﺩ؛ ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻛﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ‪ 42‬ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ‬ ‫‪ 9‬ﻣــﺎﻩ ﺭﺍ ﺣﺪﻭﺩ ‪ 2/7‬ﺩﺭﺻــﺪ ﺑﺎ ﻧﻔﺖ ﻭ ‪ 5‬ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺪﻭﻥ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭼﻨﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻯ ﻛﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ‬ ‫ﻧﻔﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﭘﺎﻳﻪ ‪83‬‬ ‫ﺑﻪ ﺳﻮﺩﻫﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻮﺑﺨﺖ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎ‬ ‫ﻭ ‪ 90‬ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺣﺪﻭﺩ‬ ‫ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺗﻼﺵ ﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ‪ 5‬ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫‪ 6/11‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﻭ ﺭﻗﻤﻰ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﻯ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﻭﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻫﻤﺪﺍﻥ‪،‬‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﺎﺭ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺪ ﺭﺍ ﺣﺪﻭﺩ ‪9/8‬‬ ‫ﻛﺮﻣﺎﻧﺸــﺎﻩ‪ ،‬ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ﻭ ﺭﺷﺖ ﺑﻪ ﺷــﺒﻜﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﻯ ﻭﺻﻞ‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﻭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﻳﺎﺩ ﺭﺍﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﺎ ﺑﺴﺘﺎﻥﺁﺑﺎﺩ ﭘﻴﺶ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﻛﻤﻚ ﻛﺮﺩﻩﺍﻳﻢ‪ ،‬ﺗﺼﺮﻳﺢ‬ ‫ﺑــﺮﻭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻧﺮﺳــﻴﻢ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﺯ ﺭﺳــﺎﻧﻪ ﻣﻠﻰ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻨﻜــﻪ ‪ 4‬ﻧﻔــﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﺑﺎ ﺍﻋﻄﺎﻯ‬ ‫ﻭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ‪ 21‬ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ‬ ‫ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ‪ 16‬ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﺳﻔﺮﻩ‬ ‫‪ 23‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 675‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷــﺪﻩ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺣﺴــﺎﺱ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪﻯ ﻛﻨﺪ‬ ‫ﺍﺯ ﺑﻴﺴــﺖﻭﻳﻜﻢ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ‪ 8‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 500‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ‬ ‫ﻛﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻰ ﻧﻴﻔﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻋﺪﺩ ﻧﺎﺩﺭﺳــﺖ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﻫﺮﮔﺰ‬ ‫ﺯﻳﺒﻨﺪﻩ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺑﺎﻳﺪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮﺡﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ‬ ‫ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﻧﺎﺗﻤﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ‬ ‫ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻳﺎ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭﺍﺕ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻨــﺪ ﺁﻥ‬ ‫ﺁﻳﻨﺪﻩ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻳﺎﺑﺪ‪ ،‬ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ‪ 2‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 500‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻴﺰ ‪ 1392‬ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺭﺍ ﻣﻨﻈــﻮﺭ ﻭ ﺧﺮﺝ ﻛﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯﻫﺎ‪ ،‬ﺷﺎﻏﻼﻥ ‪ 20‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭﺳــﺖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﻫﻨــﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ‬ ‫‪ 300‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ‪ 867‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 603‬ﻧﻔﺮ ﺳــﺨﻴﻔﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺭﺳــﺎﻟﺖ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﻰ‬ ‫‪ 400‬ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻴﺰ ‪ 1395‬ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺁﻣــﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟــﻰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻏﻞ ﻣﺎ ﺑﻪ ‪ 22‬ﺗﻮﺩﻩﻫﺎﻯ ﻣــﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪﻯ ﻛﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ‬ ‫ﺍﻳﻨﻬــﺎ ﺍﻋﺪﺍﺩﻯ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑــﻪ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ‪ 373‬ﻫﺰﺍﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻰ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦﺭﻭ‬ ‫ﻭ ‪ 416‬ﻧﻔﺮ ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ‬ ‫ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﭘــﻮﻝ ﺩﺍﺩﻩﺍﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ ‪16‬‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻳﻦﺭﻭ ﺟﻤﻌﻴﺖ‬ ‫ﺑﺮﺳــﻨﺪ‪ .‬ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻼﺵ ﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻰ ﻛﻪ ﺩﺍﺩﻳﻢ‬ ‫ﺷﺎﻏﻞ ﻣﺎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ‬ ‫ﺟﺎﻯ ﺗﻮﺯﻳــﻊ ﻗﻄﺮﻩﭼﻜﺎﻧﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻔﺮﻩ ﻣﺮﺩﻡ‬ ‫‪ 505‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 813‬ﻧﻔﺮ‬ ‫ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﻫﻴﭻﻛﺪﺍﻡ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻧﺮﺳــﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﺡﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﻭﻯ ﻳــﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷــﺪ‪ :‬ﺍﻣﺴــﺎﻝ ‪ 14‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ‬ ‫ﺑﻴﻜﺎﺭ ﺷﺪﻧﺪ‪726 .‬‬ ‫ﺯﻭﺩﺗــﺮ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﺮﺳــﺪ‪ ،‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 524‬ﻧﻔﺮ ﺷﻐﻞ ‪ 700‬ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﮔﻨﺪﻡ ﺧﺮﻳﺪﻳﻢ‪ .‬ﺩﺭ‬ ‫ﺳــﺎﻝ ‪ 92‬ﺣﺪﻭﺩ ‪ 4‬ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ‬ ‫ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻜﺮﺩﻧﺪ‬ ‫ﺳــﺨﻨﮕﻮﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎ‬ ‫ﺑﻮﺩ ﻳﻌﻨﻰ ‪ 10‬ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻨﻔﻮﮔﺮﺍﻓﻰ‬ ‫ﻧﻮﺑﺨــﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰﺍﺭﺷــﻰ ﺍﺯ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴــﺮﻯ ﭘﺎﻳﻴــﺰ ‪ 92‬ﺗــﺎ ﭘﺎﻳﻴــﺰ ‪ 95‬ﺍﺭﺍﺋــﻪ ﻛﺮﺩ ﻭ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺟﻤﻌﻴﺖ ‪ 10‬ﺳــﺎﻟﻪ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺭﺍ ﺟﺰﻭ ﺳﻨﻴﻦ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﻣﻰﺩﺍﻧﻴــﻢ‪ ،‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴــﺖ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻴﺰ ‪63 ،92‬‬ ‫ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﻭ ‪ 437‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 128‬ﻧﻔــﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻴﺰ‬ ‫ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﺑﻪ ‪ 65‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ‪ 472‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 302‬ﻧﻔﺮ ﺭﺳﻴﺪ‬ ‫ﻳﻌﻨﻰ ‪ 2‬ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﻭ ‪ 35‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 174‬ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ‪10‬‬ ‫ﺳــﺎﻟﻪ ﻭ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷــﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤــﻪ ﺁﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳــﻦ ﻛﺎﺭ ﻗــﺮﺍﺭ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ‬ ‫ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻛﺎﺭ ﻧﻴﺴــﺘﻨﺪ‪ .‬ﻧﺮﺥ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﺟﻮﻳﺎﻯ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻧﺮﺥ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻴﺰ‬ ‫‪ 92‬ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ‪36/7‬ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﻣﺴﺎﻝ ‪38/9‬ﺩﺭﺻﺪ؛‬ ‫ﻳﻌﻨــﻰ ‪2/2‬ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭﺻﺪ ﻧﺮﺥ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ ﻣﺎ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺖ ﻭ‬ ‫ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷــﺪﻧﺪ‪ .‬ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ‬ ‫‪ 92‬ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ‪ 23‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ‪ 268‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 809‬ﻧﻔﺮ ﺑﻮﺩ‬ ‫ﻛﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿــﻰ ﻛﺎﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻋﺪﺩ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻴﺰ ‪ 95‬ﺑﻪ ‪25‬‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ‪ 501‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 155‬ﻧﻔﺮ ﺭﺳﻴﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﻢ‬ ‫ﺑﮕﻮﻳﻴــﻢ ‪ 2‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ‪ 232‬ﻫــﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 346‬ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ‬ ‫ﻛﺎﺭ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺷــﺪﻧﺪ‪ .‬ﻧﻮﺑﺨﺖ ﺑﺎ ﻃﺮﺡ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ‬ ‫ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻌــﺎﻝ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻛﺎﺭ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺧﻴــﺮ‪ .‬ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻴﺰ ‪ 1392‬ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺷــﺎﻏﻼﻥ ‪ 20‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ‬ ‫‪ 867‬ﻫــﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 603‬ﻧﻔــﺮ ﺑﻮﺩﻧــﺪ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻴــﺰ ‪1395‬‬ ‫ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻏﻞ ﻣﺎ ﺑﻪ ‪ 22‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ‪ 373‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪416‬‬ ‫ﻧﻔﺮ ﺭﺳــﻴﺪﻧﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦﺭﻭ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻏﻞ ﻣﺎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ‬ ‫ﻭ ‪ 505‬ﻫــﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 813‬ﻧﻔﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻴﻜﺎﺭ‬ ‫ﺷﺪﻧﺪ‪ 726 .‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 524‬ﻧﻔﺮ ﺷﻐﻞ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻜﺮﺩﻧﺪ ﻳﻌﻨﻰ‬ ‫ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺎﻏﻞ ﺷــﺪﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﻛﺎﺭ ﻣﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﺰ ‪ 1395‬ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳــﺨﻨﮕﻮﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻯ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﺷﺪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻧﺪﺍﻧﺴﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺯﻣﺎﻥ ﺭﻛﻮﺩ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻧﻴﺮﻭﻯ‬ ‫ﻛﺎﺭ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺧــﺮﺍﺝ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﻴــﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺭﺷــﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎﻟﻰ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺭﺍ ﭘﺮﻛﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻤﻰﺁﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﺎﺭﺗﻮﻥ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﺑﺪﻭﻥ ﺷﺮﺡ‬ ‫ﻃﺮﺡ‪ :‬ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ‪ ،‬ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!