روزنامه گسترش صنعت شماره 8 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 8

روزنامه گسترش صنعت شماره 8

روزنامه گسترش صنعت شماره 8

‫دوشنبه‬ ‫به نام صنایع کوچک‬ ‫به کام بانک ها!‬ ‫‪4‬‬ ‫سال بیست و هشتم پیاپی ‪1981‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 16 8‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫تکاپو برای تحقق‬ ‫شعار اشتغال‬ ‫‪2‬‬ ‫تاثیر گذار در فناوری‬ ‫تشکیل اتاق مشترک‬ ‫صنایع کوچک ایران و مالزی‬ ‫کنفران��س فرصت ه��ای س��رمایه گذاری ایران در دوران پس��اتحریم‬ ‫یکش��نبه ‪ ۲۸‬اذر در مح��ل س��ندیکای س��اختمانی ایران ب��ا حضور‬ ‫س��رمایه گذاران کشور مالزی برگزار ش��د‪ .‬در این کنفرانس مزیت ها و‬ ‫ظرفیت های اقتصادی ایران و فرصت های س��رمایه گذاری بیش از پیش‬ ‫برای س��رمایه گذاران از س��وی مسئوالن ایرانی تش��ریح شد‪ .‬همچنین‬ ‫مشوق های س��رمایه گذاری خارجی مطرح و بر توسعه روابط اقتصادی‬ ‫دو کش��ور مالزی و ایران در ابعاد س��رمایه گذاری و توس��عه پروژه های‬ ‫نیمه تمام تاکید شد‪.‬‬ ‫چالشخودرو سازانبرایعبورازداماتو‬ ‫وزارت خزانه داری امریکا که ناگزیر شد به صورت رسمی بر پایبندی این کشور بر حذف‬ ‫مواردی از فهرست تحریم های ظالمانه تاکید کند سعی دارد با خروج صنعت خودرو از‬ ‫فهرست تحریم های ‪۱۰‬ساله علیه ایران‪ ،‬بدعهدی خود را به گونه ای جبران کند‪ .‬هرچند‬ ‫تحریم های فروش‪ ،‬تهیه یا انتقال کاالها و خدمات مربوط به بخش خودروسازی ایران از‬ ‫این فهرست خارج شده اند اما با این حال کارشناسان و فعاالن صنعت خودرو معتقدند‬ ‫که این روند چندان تفاوتی برای صنعت خودرو نخواهد کرد‪.‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از حمایت های دولت‬ ‫برای راه اندازی نیروگاه های خورشیدی‬ ‫‪15‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از برنامه دولت‬ ‫برای توزیع یارانه ها در الیحه بودجه ‪۹۶‬‬ ‫دردسر یارانه گیری‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از ابهام در اصالحیه خروج صنعت خودرو از تحریم های ‪ 10‬ساله‬ ‫غفلت از واسطه های تجاری‬ ‫مبحث بروکر (کارگزار تجاری‪ ،‬تسهیل کننده فرایند اقتصادی) یکی‬ ‫از ضرورت های کشور برای توسعه اقتصادی به شمار می رود که تاکنون‬ ‫به این موضوع توجه جدی از س��وی مس��ئوالن نشده است‪ .‬کارگزاران‬ ‫تج��اری یا بروکرها در توس��عه کس��ب وکار‪ ،‬ص��ادرات و ارائه خدمات‬ ‫ی نق��ش موثری را ایفا‬ ‫حرف��ه ای به صاحبان صنع��ت و فعاالن اقتصاد ‬ ‫می کنن��د‪ .‬از این ر و برای نخس��تین بار در کش��ور همایش و نمایش��گاه‬ ‫بین المللی کارگزاران تجاری ‪ ۲۸‬اذر در س��الن کنفرانس ش��ماره یک‬ ‫نمایشگاه بین المللی برگزار شد‪.‬‬ ‫حل معضل اشتغال‬ ‫در گرو تولید‬ ‫‪ 29‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 19‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 19‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪8‬‬ ‫واگذاری صلح با خورشید‬ ‫به خصوصی ها‬ ‫اس��تفاده از عل مو فن��اوری در قرن ه��ای گذش��ته عالوه بر رش��د صنعتی و‬ ‫بهره مندی انس��ان ها از عوامل طبیعی و محیطی‪ ،‬زیان های جبران ناپذیری برای‬ ‫طبیعت داش��ته که با اس��تفاده از انرژی های تجدیدپذیر‪ ،‬عالوه بر جلوگیری از‬ ‫الودگی های ناشی از مصرف سوخت های فسیلی به نوعی منجر به صلح و اشتی‬ ‫با طبیعت می شود‪ .‬بر این اساس دولت در برنامه پنجم توسعه پیش بینی کرده که‬ ‫تا ‪ ٣‬درصد از برق مصرفی کش��ور از تولید انرژی نو تامین ش��ود و اتحادیه اروپا‬ ‫ه��م برنامه ریزی کرده تا ‪ ١٢‬درصد ان��رژی الکتریکی مورد نیاز خود را از طریق‬ ‫انرژی های جدید تامین کند‪ .‬اکنون این گونه به نظر می رسد که دنیای صنعتی‬ ‫نگاه وی��ژه ای به منابع تجدیدپذی��ر به ویژه انرژی خورش��یدی دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫گس��ترش صنعت‪ ،‬کش��ور ایران در بین مدارهای ‪ ۲۵‬تا ‪ ۴۰‬درجه عرض شمالی‬ ‫قرار گرفته است و در منطقه ای واقع شده که به لحاظ دریافت انرژی خورشی د در‬ ‫بین نقاط جهان در باالترین رده ها قرار دارد‪ .‬میزان تابش خورش��یدی در ایران‬ ‫بین ‪ ۱۸۰۰‬تا ‪ ۲۲۰۰‬کیلووات س��اعت بر مترمربع در سال تخمین زده شده که‬ ‫البته باالتر از میزان متوسط جهانی است‪ .‬در ایران به طور متوسط ساالنه بیش‬ ‫از ‪ ۲۸۰‬روز افتابی گزارش ش��ده که بس��یار قابل توجه است‪ .‬با این وجود‪ ،‬حال و‬ ‫روز انرژی خورشیدی در ایران‪ ،‬چنگی به دل نمی زند‪ .‬به گفته مصطفی ربیعی‪،‬‬ ‫دولت در تالش اس��ت تا برای توس��عه انرژی های نو از ظرفیت بخش خصوصی‬ ‫استفاده کند‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬دولت قصد ندارد به طور مستقیم به موضوع تولید‬ ‫انرژی خورشیدی وارد شود‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 29‬اذر ‪ 19 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت و اقتصاد‬ ‫‪ 19‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 8‬پیاپی ‪1981‬‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حل معضل اشتغال در گرو تولید‬ ‫محمدرضا منصوری‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫سیاس��ت های ب��ازار کار‬ ‫بیان کنن��ده خط مش��ی و‬ ‫تصمیم گیری ه��ای دول��ت در‬ ‫استقرار و استمرار فرایندهای‬ ‫توس��عه بازار کار اس��ت که از‬ ‫طری��ق ایج��اد زیرس��اخت ها‬ ‫و بهب��ود عملک��رد وظای��ف‬ ‫حسن طایی‬ ‫حاکمیت��ی دولتی در بازار کار‬ ‫مشاور وزیر کار‬ ‫و اقدامات حمایت��ی این نهاد‬ ‫در امور اقتصادی‬ ‫کس��بو‏کار‬ ‫ ‏ ‬ ‫برای بهبود فضای‬ ‫و همچنی��ن تقوی��ت و‬ ‫نهادینه سازی فرایند پایداری و توسعه اشتغال انجام می شود‪.‬‬ ‫توصیه هایی که به انها اش��اره می ش��ود اگرچه به نظر کلی‬ ‫ت ولی به اعتقاد ما زمینه س��از حل بس��یاری از مس��ائل‬ ‫اس�� ‬ ‫عمومی و مش��کالت بازار کار کش��ور اس��ت و توج��ه به انها‬ ‫می توان��د تاکید بر مدیریت مطل��وب تحوالت اجتماعی برای‬ ‫گذار به مراحل باالتر توس��عه تلقی ش��ود‪ .‬در غیراین صورت‪،‬‬ ‫ناگزیر باید به شیوه های مدیریت بحران برای مهار بیکاری و‬ ‫نبود تعادل مزمن در بازار کار متوسل شد که نتایج و احتمال‬ ‫موفقیت ان چندان روشن نیست‪.‬‬ ‫اتخاذ سیاست ها و خط مشی های درست اقتصادی‪ ،‬مدیریت‬ ‫و تخصی��ص بهینه منابع مالی‪ ،‬فیزیکی و انس��انی مورد نیاز‪،‬‬ ‫سیاست های درامدی و دستمزدی مطلوب‪ ،‬نرخ مناسب ارز و‬ ‫قیمت واقعی انرژی و‪ . ..‬شرط الزم برای حل مسائل اقتصادی‬ ‫و مش��کالت بازار کار کشور اس��ت‪ .‬برای حل معضل اشتغال‬ ‫باید به تولید اندیشید‪ .‬اتخاذ مجموعه ای از سیاست های مالی‪،‬‬ ‫پول��ی و اعتباری که از انس��جام و هماهنگی کافی برخوردار‬ ‫باشد نیز از شرایط اساس��ی و همچنین انجام سرمایه گذاری‬ ‫با کارایی باال برای نیل به نرخ رشد ‪۸‬درصدی تولید ناخالص‬ ‫داخل��ی از مهم ترین الزامات بهبود بازار کار اس��ت‪ .‬باتوجه به‬ ‫ظرفیت اشباع ش��ده بخش عمومی در ایجاد اش��تغال به نظر‬ ‫می رسد برای ایجاد فرصت های شغلی مورد نیاز در بازار کار‪،‬‬ ‫تمام توجهات باید ب��ر فعالیت های بخش خصوصی و تعاونی‬ ‫متمرکز شود‪ .‬بدیهی است برای نیل به این هدف باید نخست‬ ‫به ش��ناخت عواملی پرداخت که تاکنون مانع حضور اساسی‬ ‫این بخش در اقتصاد ایران شده است‪ .‬این بخش برای حضور‬ ‫ی بیش از هر‬ ‫فع��ال در عرصه اقتصادی و اجتماعی‪ ،‬به طور کل ‬ ‫چیز نیازمند تثبیت حقوق مالکیت‪ ،‬تامین امنیت همه جانبه‪،‬‬ ‫تضمین ازادی ورود و خروج منابع تولید و کاهش هزینه های‬ ‫مبادل��ه اس��ت‪ .‬به منظور کاه��ش هزینه ه��ای مبادله‪ ،‬نقش‬ ‫ت مهم تر از س��ایر وظایفی اس��ت که اغلب‬ ‫نظارت��ی نهاد دول ‬ ‫برای ان نهاد تعریف می ش��ود‪ .‬در این راه‪ ،‬تعریف درس��ت و‬ ‫تضمی��ن کامل قواعد بازی در چرخ��ه فعالیت های اقتصادی‬ ‫و داوری درباره حس��ن اجرای قواع��د در بین عامالن اقتصاد‬ ‫در بازارهای متعارف اقتصادی از ضرورت های اولیه به ش��مار‬ ‫می اید‪ .‬در حوزه سیاست های کالن اقتصادی با توجه به نیاز‬ ‫ف��راوان به تش��کیل بنگاه های اقتصادی جدید از یک س��و و‬ ‫تقوی��ت بنگاه های اقتصادی فعلی از س��وی دیگ ر برای ایجاد‬ ‫فرصت و افزایش بکارگیری نیروی انسانی باید از سیاست های‬ ‫مالی‪ ،‬پولی و اعتباری مناس��ب اس��تفاده کرد البته برای نیل‬ ‫به ثبات اقتصاد کالن و رشد تولید بنگاه ها باید با کارفرمایان‬ ‫و کارکنان انه��ا در چارچوب س��ه جانبه گرایی برای افزایش‬ ‫فرصت های شغلی به تفاهم رسید‪ .‬شناخت تحوالت فناوری‬ ‫و پیامده��ای انها بر بازاره��ای اقتصادی در این برهه از زمان‬ ‫ایج��اب می کند که با اموزه و دیدمانی درس��ت با این پدیده‬ ‫برخورد ش��ود‪ .‬در گذشته‪ ،‬تحلیلگران بازار کار انتظار داشتند‬ ‫ک��ه وضعیت رونق و رکود ب��ازار کا ر با ادوار اقتصادی همگام‬ ‫باش د اما اکنون بازار کار از نظر تقاضای نیروی کار تحت تاثیر‬ ‫تغییرات پیوسته دانش بری و کاراندوزی فرایند تولید در بازار‬ ‫کاال و خدم��ات قرار دارد‪ .‬درنتیجه‪ ،‬بازار کار با پدیده نوظهور‬ ‫ک‬ ‫بیکاری تکنولوژیک مواجه ش��ده اس��ت‪ .‬بیکاری تکنولوژی ‬ ‫نتیجه کش��ف ابزاره��ا و فناوری های جدی��د در صرفه جویی‬ ‫استفاده از کار انسانی در فرایند تولید است‪ .‬بنابراین با توجه‬ ‫ت در ایند ه حتی هنگامی که اقتصاد با رونق نیز‬ ‫به این تحوال ‬ ‫مواجه اس��ت باید منتظر اثار تعادل نداش��تن ان بر بازار کار‬ ‫بود‪ .‬در این شرایط‪ ،‬بکارگیری درست سیاست های اقتصادی‬ ‫ی از اهمیت ویژه ای‬ ‫و تحلیل پیامد انها ب��ر بازارهای اقتصاد ‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬موثرترین شیوه حفظ سطح اشتغال کشور‪،‬‬ ‫ن به ویژه در بخش های‬ ‫ارتقای س��طح حرفه و مهارت ش��اغال ‬ ‫ی از راه تدوی��ن و اجرای برنامه ه��ای اموزش فنی و‬ ‫تولی��د ‬ ‫حرفه ای اس��ت‪ .‬با توجه به اینکه عنصر دانایی به عنوان عامل‬ ‫مزیت رقابتی در اقتصاد جدید قلمداد می ش��ود در کشور ما‬ ‫ل مش��غول‬ ‫باید همواره درصد قابل توجهی از نیروهای ش��اغ ‬ ‫گذراندن دوره های اموزش فنی و حرفه ای باش��ند‪ .‬شناسایی‬ ‫روش ها و شیوه های مطمئن در بازارهای مالی به گونه ای که‬ ‫بت��وان از ظرفیت نیروی کار جوان کش��ور در بازار کار اینده‬ ‫برای افزایش س��طح تقاض��ای موثر در ب��ازار کاال و خدمات‬ ‫امروز بهره جس��ت اهمیت دارد‪ .‬ش��رایط نیز باید به گونه ای‬ ‫س��اماندهی شو د که بنگاه ها برای حضور فعال در بازار کاال و‬ ‫ی بیش از هرچیز‬ ‫خدم��ات و به طور کلی در صحن��ه اقتصاد ‬ ‫نیازمند خرد‪ ،‬تعقل و دانش باشند‪ .‬هرگاه شرایطی در اقتصاد‬ ‫به وجود اید که بنگاه ها با استفاده از امتیازهای مالی‪ ،‬تجاری‪،‬‬ ‫گمرکی و‪ ...‬که به دس��ت می اورند به بقای خود ادامه دهند‪،‬‬ ‫طبیعی اس��ت که س��راغ خل��ق فرصت های جدی��د ازطریق‬ ‫شیوه های نواوری علم و بکارگیری دانش و فناوری نمی روند‬ ‫و پیوس��ته در جست وجوی کسب امتیازها و ویژه خواری های‬ ‫اقتصادی و سیاسی هستن د از همین رو با اتخاذ این سیاست ها‬ ‫می توان زیرس��اخت های بازار کار را فراهم کرد تا براساس ان‬ ‫اهداف اشتغال محقق شود‪.‬‬ ‫محمدقلی یوسفی‬ ‫«گسترش صنعت» با توجه به برنامه های دولت یازدهم برای کاهش نرخ بیکاری بررسی کرد‬ ‫تکاپو برای تحقق شعار اشتغال‬ ‫ملی ‪1/5‬میلیارد دالر به اشتغال روستاییان اختصاص‬ ‫دول��ت یازده��م در‬ ‫دهد‪ .‬از س��وی دیگر دولت در الیح��ه بودجه ‪ 96‬نیز‬ ‫اخری��ن س��ال از فعالیت‬ ‫هزار میلیارد تومان را در قالب یارانه س��ود تسهیالت‬ ‫خ��ود برنام��ه اقتص��ادی‬ ‫سرمایه گذاری و اش��تغال برای مردمی شدن اقتصاد‪،‬‬ ‫را ب��ر مح��ور اش��تغال‬ ‫حداکثرسازی مش��ارکت اقتصادی و بهره گیری موثر‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده هدف گذاری کرده اس��ت‪.‬‬ ‫از ظرفیت های عظیم جمعیت فعال کش��ور اختصاص‬ ‫بنابه امار ها دولت در سال‬ ‫صنعت‬ ‫داده اس��ت البته جزئی��ات برنامه دولت ب��رای ایجاد‬ ‫‪ 95‬حدود ‪700‬هزار شغل‬ ‫اشتغال و نحوه تزریق این منابع ارائه نشده است‪.‬‬ ‫ایجاد کرده که متناس��ب‬ ‫محمدرضا منصوری‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع مجلس‬ ‫با جمعیت کش��ور رقم چش��مگیری نیست به همین‬ ‫شورای اسالمی در گفت وگو با گسترش صنعت درباره‬ ‫منظ��ور دول��ت در دو هفته پیش الیح��ه ای را برای‬ ‫برنامه ه��ای اش��تغالزایی دولت گفت‪ :‬اش��تغال نقاط‬ ‫اختصاص ‪1/5‬میلیارد دالر به منظور کمک به اشتغال‬ ‫روستایی و عشایری بیش از هر نکته دیگری در بحث‬ ‫روس��تاییان و عش��ایر به مجلس ارائه کرده و از سوی‬ ‫اشتغال اهمیت دارد‪ .‬بر همین اساس دولت اختصاص‬ ‫دیگر در الیحه بودجه ‪ ۹۶‬نیز هزار میلیارد تومان برای‬ ‫‪1/5‬میلیارد دالر را به این موضوع در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫افزایش مش��ارکت اقتصادی در نظر گرفته شده است‬ ‫تجربه نش��ان داده اغلب تسهیالتی که به روستاییان‬ ‫بنابراین دول��ت در ماه های پایانی کار خود عزمش را‬ ‫ارائ��ه ش��ده هرچند اندک اما از س��وددهی مناس��ب‬ ‫برای کاهش نرخ ‪12/2‬درص د بیکاری جزم کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ ‪39/5‬درصدی مشارکت اقتصادی‬ ‫برخوردار بوده و بازپرداخت ان نیز به موقع انجام شده‬ ‫مطابق اخرین امار مرکز ملی امار ایران که مربوط‬ ‫است‪ .‬اختصاص ‪1/5‬میلیارد دالر به اشتغال روستایی‬ ‫ب��ه به��ار ‪ 95‬می ش��ود نرخ مش��ارکت‬ ‫می تواند بس��تری را فراهم کند تا زمینه‬ ‫اقتصادی در کل کشور ‪39/5‬درصد بود‪.‬‬ ‫مهاجرت از شهر به روستا فراهم شود‪ .‬در‬ ‫این ش��اخص در بین مردان ‪64‬درصد و محمدرضا منصوری‪:‬‬ ‫حال حاضر روستا ها خالی شده و تجمع‬ ‫اختصاص‬ ‫در بین زنان ‪15/2‬درصد محاس��به شده‬ ‫در حاشیه شهر ها باعث افزایش بیکاری‬ ‫‪1/5‬میلیارد دالر‬ ‫اس��ت‪ .‬درصد جمعیت فع��ال در نقاط‬ ‫و مشکالت اجتماعی دیگر شده است‪.‬‬ ‫به اشتغال روستایی‬ ‫عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای‬ ‫روستایی نیز بیشتر از نقاط شهری است می تواند بستری را‬ ‫به طوری که نرخ مش��ارکت اقتصادی در فراهم کند تا زمینه اسالمی با بیان اینکه یکی از ویژگی های‬ ‫نق��اط روس��تایی ‪42‬درص��د و در نقاط‬ ‫اساسی اشتغال روستایی نیاز به سرمایه‬ ‫مهاجرت از شهر به‬ ‫شهری ‪38/7‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫اندک اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬شغل هایی همچون‬ ‫روستا فراهم شود‬ ‫بررسی میزان اش��تغال در بخش های‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬دامپ��روری‪ ،‬قالی بافی و‪ ...‬با‬ ‫مختل��ف اقتصادی حاکی از این اس��ت‬ ‫س��رمایه اندک در روس��تا شکل خواهد‬ ‫که بیشترین درصد ش��اغالن در بخش‬ ‫گرف��ت بنابرای��ن اختص��اص ای��ن رقم‬ ‫خدم��ات و کمتری��ن ش��اغالن در بخش کش��اورزی‬ ‫می تواند تاثیر قابل توجهی بر اشتغال داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایج�اد اش�تغال در گ�رو توانمندس�ازی‬ ‫مش��غول به کار هس��تند به طوری که س��هم شاغالن‬ ‫جوانان‬ ‫در بخ��ش خدم��ات ‪ 49/4‬درص��د‪ ،‬در بخش صنعت‬ ‫منصوری با اش��اره به اختصاص هزار میلیارد تومان‬ ‫‪31/4‬درصد و در بخش کشاورزی‪ 19/1‬درصد است‪.‬‬ ‫اعتبار برای افزایش مشارکت اقتصادی مردم و اشتغال‬ ‫بررس��ی تطبیقی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی‬ ‫در تبص��ره ‪ 19‬الیحه بودجه اظهارک��رد‪ :‬باید منتظر‬ ‫در بهار ‪ 95‬نس��بت به به��ار ‪ 94‬نیز حاکی از افزایش‬ ‫ماند ت��ا دولت برنامه خود را برای اش��تغالزایی اعالم‬ ‫‪1/5‬درصد اس��ت به نحوی که این ش��اخص در نقاط‬ ‫کن��د‪ .‬اگر دولت برنامه خود را بر محور صنایع تعریف‬ ‫شهری ‪1/5‬درصد‪ ،‬نقاط روستایی ‪1/7‬درصد‪ ،‬در بین‬ ‫کن��د با توجه به اینکه برای ایجاد هر ش��غل صنعتی‬ ‫م��ردان ‪1/1‬درصد و در بین زن��ان ‪1/9‬درصد افزایش‬ ‫حداقل به ‪150‬میلیون تومان س��رمایه نیاز است باید‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه های دولت برای اشتغال ‪96‬‬ ‫چگونگی تامین منابع و تخصیص هزار میلیارد تومان‬ ‫ب��ا توجه ب��ه ظرفیت ه��ای موج��ود در اش��تغال‬ ‫به صنعت اعالم شود‪.‬‬ ‫کش��اورزی و سهم اندک نرخ اشتغال و همچنین نیاز‬ ‫وی با بیان اینکه مهارت اموزی به جوانان در صنایع‬ ‫اندک به سرمایه برای ایجاد هر شغل روستایی دولت‬ ‫کوچک و متوس��ط بیش��تر از صنایع بزرگ اش��تغال‬ ‫برنامه ریزی خود را برای افزایش اش��تغال براس��اس‬ ‫ایجاد خواه��د کرد افزود‪ :‬دولت در س��ال ‪ 95‬حدود‬ ‫اشتغال روستایی تعریف کرده است‪ .‬بر همین اساس‬ ‫‪700‬ه��زار ش��غل ایجاد ک��رده که با رش��د جمعیت‬ ‫دولت قصد دارد با اس��تفاده از منابع صندوق توسعه‬ ‫ل با‬ ‫به ط��ور قطع کافی نیس��ت‪ .‬عالوه بر این هر س��ا ‬ ‫وی با اش��اره به اینکه صنعت و کشاورزی مهم ترین‬ ‫رشد فناوری های نوین شغل های زیادی از بین می رود‬ ‫بس��تر های ایجاد شغل در هر کش��ور است افزود‪ :‬اگر‬ ‫درنتیجه ایجاد ‪700‬هزار شغل مناسب نیست و دولت‬ ‫در کش��وری کش��اورزی و صنعت وجود نداشته باشد‬ ‫باید برای پوش��ش دادن امار حذف مش��اغل به دنبال‬ ‫حتی اگر اشتغالزایی انجام شود کاذب است‪ .‬به عبارت‬ ‫ایجاد اش��تغال های جدید از طریق فناوری های نوین‬ ‫دیگ��ر واردات‪ ،‬خدمات و‪ ...‬می توانند اش��تغال ایجاد‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫کنند اما اگر صنعت و کش��اورزی نباشد این شغل ها‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫بادوام نخواهد بود بنابراین رونق تولید اش��تغال پایدار‬ ‫ب��ا بیان اینکه ایجاد اش��تغال در گرو توانمندس��ازی‬ ‫دربرخواهد داشت و تنوع شغلی در کشور افزایش پیدا‬ ‫جوان��ان و اصالح سیس��تم اموزش و پرورش اس��ت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫افزود‪ :‬سیستم اموزش و پرورش کنونی برای نیم قرن‬ ‫یوس��فی درب��اره اینک��ه ب��ه چ��ه دلی��ل تزری��ق‬ ‫پیش اس��ت و اکنون جوابگوی نیاز جامعه نیست‪ .‬اگر‬ ‫‪16‬هزارمیلیارد تومان تس��هیالت به صنایع کوچک و‬ ‫بخواهیم با همین سیس��تم پیش برویم سال به سال‬ ‫متوسط نتوانس��ته اهداف اشتغالزایی دولت را محقق‬ ‫وضعیت اشتغال و نیروی متخصص کشور بدتر خواهد‬ ‫کند‪ ،‬گفت‪ :‬تزریق منابع که ایجاد اش��تغال نمی کند؛‬ ‫شد‪ .‬بررسی اشتغال در کشور نیاز به نگاه عمیق دارد‪.‬‬ ‫باید تدبیر و سیاس��تی اتخاذ شود که صنعت به عنوان‬ ‫برخی مسئوالن گمان می کنند مشکل اشتغال در یک‬ ‫نقطه کلیدی اقتصاد مطرح ش��ود و با رفع مشکالت و‬ ‫ب��ازه کوتاه مدت قابل حل اس��ت در حالی که موضوع‬ ‫بهبود فضای کسب وکار بستر اشتغالزایی فراهم شود‪.‬‬ ‫بیکاری نیاز به ریش��ه یابی عمیق در سیستم اموزشی‬ ‫در چنی��ن فضایی تامین نقدینگی نمی تواند منجر به‬ ‫و مهارتی کشور دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹عملکرد ضعیف دولت در ایجاد اشتغال‬ ‫اشتغالزایی ش��ود‪ .‬درحال حاضر تولیدکنندگان اغلب‬ ‫با وج��ود انکه دولت در س��ال ‪ 95‬با‬ ‫در پی پرداخت بدهی های خود هستند‬ ‫برنامه ریزی و ارائه تس��هیالت به صنایع‬ ‫بنابراین‪ ،‬این تسهیالت چندان نتوانسته‬ ‫محمدقلی یوسفی‪:‬‬ ‫کوچک و متوسط سعی در ایجاد اشتغال‬ ‫ظرفیت جدیدی در صنایع ایجاد کند‪ ،‬به‬ ‫دولت فرصت چندانی‬ ‫داشت اما به گفته کارشناسان اختصاص‬ ‫عبارت دیگر تزریق این منابع اغلب مانع‬ ‫در ماه های پایانی خود‬ ‫‪16‬ه��زار میلی��ارد تومان تس��هیالت به‬ ‫از بین رفتن شغل ها شده است‪.‬‬ ‫ندارد و برای افزایش‬ ‫‹بستر اشتغال روستایی‬ ‫‹‬ ‫صنای��ع کوچک و متوس��ط نتوانس��ته اشتغال جوانان باید‬ ‫فراهم نیست‬ ‫اش��تغال مورد نظر دولت را فراهم کند‪.‬‬ ‫از سال های پیش‬ ‫محمدقل��ی یوس��فی‪ ،‬اس��تاد دانش��گاه برنامه ریزی های بنیادی این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه‬ ‫با نگاه جزیره ای نمی توان اشتغال ایجاد‬ ‫عالمه طباطبایی و کارش��ناس اقتصادی‬ ‫انجام می داد‬ ‫کرد گف��ت‪ :‬صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫در گفت وگو با گس��ترش صنعت درباره‬ ‫ب��رای رونق نیاز به صنای��ع بزرگ دارند‬ ‫نح��وه عملکرد دولت در ایجاد اش��تغال‬ ‫بنابرای��ن تنه��ا توجه به ح��وزه صنایع‬ ‫گفت‪ :‬دولت در بحث اشتغالزایی عملکرد‬ ‫کوچک و متوسط نمی تواند راهگشا باشد‪.‬‬ ‫مناسبی نداشته و شواهد زیادی وجود دارد که دولت‬ ‫وی درباره الگوی اشتغال روستایی نیز اظهارکرد‪ :‬هر‬ ‫در اش��تغالزایی ناتوان بوده اس��ت‪ ،‬دلیل این امر نیز‬ ‫برنامه ای باید هدفمند باشد‪ .‬اشتغال روستایی در گرو‬ ‫درک نادرست از ریشه های مشکالت اقتصادی است‪.‬‬ ‫مهاجرت مردم از شهر به روستاست‪ .‬مردم را که به زور‬ ‫یوس��فی با تاکید بر اینکه صرف تخصیص چندین‬ ‫نمی توان به روستا برد بنابراین باید امکانات روستایی‬ ‫هزار میلیارد تومان بودجه برای اش��تغالزایی منجر به‬ ‫به گونه ای بهبود یابد تا میزان مهاجرت شهر به روستا‬ ‫ایجاد ش��غل نخواهد شد اظهارکرد‪ :‬تنها تزریق منابع‬ ‫افزایش پیدا کند‪ .‬در شرایطی که کشاورزی سوددهی‬ ‫کافی نیس��ت و باید فضای مناسب کسب وکار فراهم‬ ‫مناس��ب ندارد چگونه می توان جذابیت سرمایه گذاری‬ ‫شود تا سرمایه گذاری و به تبع ان اشتغال نیز افزایش‬ ‫در روستا برای ایجاد شغل به وجود اورد؟‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫بنابر این گزارش‪ ،‬دولت برای رس��یدن به اش��تغال‬ ‫‹ ‹صنعت و کش�اورزی‪ ،‬مهم ترین بستر های‬ ‫مدنظر باید برنامه ریزی خود را بر بخش های صنعت و‬ ‫ایجاد شغل‬ ‫ای��ن کارش��ناس اقتصادی ب��ا بیان اینک��ه یکی از‬ ‫کشاورزی متمرکز کند‪ .‬ب ا توجه به الیحه ‪1/5‬میلیارد‬ ‫بحران های چند س��ال اینده در اقتصاد کش��ور وجود‬ ‫دالری اش��تغال روستایی و توجه به بخش کشاورزی‬ ‫جوان��ان بیکار خواه��د بود اظهارک��رد‪ :‬دولت فرصت‬ ‫می توان پیش بینی کرد که دولت هزار میلیارد تومان‬ ‫چندان��ی در ماه های پایانی خود ندارد و برای افزایش‬ ‫تبصره ‪ 19‬الیح��ه بودجه را بر بخش صنعت متمرکز‬ ‫اشتغال جوانان باید از سال های پیش برنامه ریزی های‬ ‫کن��د تا بتواند در ماه ه��ای پایانی دولت خود تاثیرات‬ ‫بنیادی انجام می داد‪.‬‬ ‫مثبتی بر این دو بخش بگذارد‪.‬‬ ‫شرایط کاراموزی در اصالحیه قانون کار به زیان کارجویان‬ ‫یک کارش��ناس ح��وزه کار معتقد اس��ت‪ :‬تغییر ش��رایط کاراموزی در‬ ‫اصالحیه قانون کار به زیان نیروهای کار است و دولت باید از طریق مراکز‬ ‫فنی و حرفه ای اموزش های مهارتی را در کارجویان نهادینه کند‪.‬‬ ‫حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد‪ :‬یکی از دغدغه های‬ ‫دول��ت‪ ،‬بیکاری و ازدیاد ان در جامعه اس��ت و تالش می کند تا ش��رایط‬ ‫اشتغال به کار فارغ التحصیالن و کارجویان را فراهم کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به یقین دولت ب��رای جذب کارجویان به ب��ازار کار راه های‬ ‫مختلفی را در پیش می گیرد که یکی از انها در ماده ‪ ۱۱۲‬اصالحیه قانون‬ ‫کار به عنوان شروط کاراموزی پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫حاج اس��ماعیلی ادام��ه داد‪ :‬بر اس��اس این بن��د افراد به موج��ب قرارداد‬ ‫کاراموزی به منظور یادگیری حرفه ای ویژه برای مدتی معین و در کارگاهی‬ ‫مشخص به کار اموزی به شکل استاد‪-‬شاگردی اشتغال می پردازند در حالی‬ ‫که در الیحه فعلی قانون کار شرط سنی بین ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۸‬سال را منظور کرده‬ ‫و مدت زمان سه ساله را برای کاراموزی در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه کار تصریح کرد‪ :‬به طور قطع برداشتن محدودیت‬ ‫سنی و مدت زمان باعث می شود که عده ای به دنبال سوءاستفاده از نیروی‬ ‫کار باش��ند چراکه ان محدودیت ها ش��رایط کاراموزی را برای کارجویان‬ ‫تعریف می کند بنابراین اگر دولت دنبال تغییر ش��رایط اس��ت می تواند از‬ ‫طریق مراکز فنی و حرفه ای ارائه این اموزش ها را دنبال کند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ب��ه اعتقاد بخش زیادی از کارفرمایان مش��کل اصلی کار در‬ ‫این اس��ت که دولت باید بس��تر فعالیت ها و رونق‬ ‫ب��ازار کار را پیگی��ری کند ول��ی اقلیت کوچکی‬ ‫تصور می کنند مانعی در مس��یر فعالیت های بازار‬ ‫اس��ت که یکی از انها قانون کار است در حالی که‬ ‫قانون کار مانع جدی بر مس��یر فعالیت های بازار‬ ‫کار نیست‪.‬‬ ‫به گفته این فعال کارگری‪ ،‬اینکه هرگونه تغییری را در قانون کار ایجاد‬ ‫کنیم تا موجب تس��ریع در رونق بازار کار ش��ود س��اده انگارانه است چون‬ ‫عوام��ل متعددی در رونق بازار کار نقش دارند ک��ه یکی از انها قانون کار‬ ‫است‪.‬‬ ‫مجوز ندادن به متقاضیان نیروگاه‬ ‫برق مقیاس کوچک در قزوین‬ ‫دوشنبه‬ ‫نبود اقدام عملی از س��وی سرمایه گذاران نیروگاه های مولد برق‬ ‫مقیاس کوچک در شهرک ها‪ ،‬صدور مجوز جدید را متوقف کرد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 29‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 19‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 19‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 8‬پیاپی ‪1981‬‬ ‫رعایت اصول فنی و مهندسی‬ ‫در ساخت و ساز واحد صنعتی‬ ‫الزامات ایمنی تولید‬ ‫در اذربایجان غربی‬ ‫کنفرانس فرصت های سرمایه گذاری ایران در دوران پساتحریم‬ ‫با حضور سرمایه گذاران کشور مالزی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫تسهیالت؛ به نام صنایع کوچک به کام بانک ها‬ ‫تمرکز صنایع دستی همراه با‬ ‫خرید مستقیم در ظریفان‬ ‫ناحی��ه صنعتی‪-‬کارگاه��ی ظریف��ان روب��ه روی کارگاه های‬ ‫صنایع دستی فعلی احداث می ش��ود‪ .‬زیرساخت های الزم برای‬ ‫انجام این پ��روژه با حدود ‪ 23‬میلیارد ری��ال از محل اعتبارات‬ ‫داخلی و ‪ 20‬میلیارد ریال از منابع دیگر پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫تشکیل اتاق مشترک صنایع‬ ‫کوچک ایران و مالزی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪14‬‬ ‫تامین اب صنعتی‬ ‫با روش های علمی‬ ‫‪13‬‬ ‫تسهیالت همه ماجرا نیست‬ ‫‪14‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ضرورت دپوی پسماندهای روی‬ ‫در مکان مناسب‬ ‫‪4‬‬ ‫افزایش ارتباط مراکز دانشگاهی با صنعت‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین با اشاره به اینکه در‬ ‫حال حاضر دانشجویان با محیط های کاری بیگانه هستند‪ ،‬گفت‪ :‬بین‬ ‫صنعت و مراکز علمی و دانش��گاهی ارتباط ق��وی وجود ندارد و نیاز‬ ‫است ارتباط بین دانشگاه و صنعت افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش گس��ترش صنعت به نق��ل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی قزوین‪ ،‬حمیدرضا خانپور‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی قزوین اظهار کرد‪ :‬ما به عن��وان متولی صنایع‬ ‫کوچ��ک در اس��تان و ش��رکت ش��هرک های صنعتی ب��ا دو هدف‬ ‫فراهم سازی زیرساخت های شهرک سازی و حمایت از صنایع کوچک‬ ‫فعالیت می کنیم که دانش��جویان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها در‬ ‫این زمینه می توانند بسیار اثرگذار باشند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین افزود‪ :‬درحال حاضر‬ ‫صنعت حوزه ای غریب و مغفول مانده در جامعه اس��ت و نیاز اس��ت‬ ‫توجه بیشتری به این حوزه شود‪.‬‬ ‫خانپور با اش��اره به اینکه درگذشته افراد تحصیلکرده با معضلی به‬ ‫نام بیکاری مواجه نبوده اند‪ ،‬گفت‪ :‬افراد پس از طی مدارج عالی حق‬ ‫انتخاب برای ورود به مراکز متعددی را داشتند این در حالی است که‬ ‫اکنون این امر به صورت هرم وارونه وجود دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین افزود‪ :‬در حال حاضر‬ ‫واحدهای صنعت��ی به دنبال جذب تکنس��ین های ماهر و متخصص‬ ‫هس��تند که البته به دلیل ارتباط ضعیف بین صنعت و دانشگاه افراد‬ ‫تحصیلکرده در حوزه های عملی توانایی باالیی ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹دفاتر دانشگاهی؛ حلق ه اتصال دانشگاه با صنعت‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی قزوین ادامه داد‪ :‬شرکت‬ ‫حلقه اتصال بین دانشگاه‬ ‫ ‬ ‫شهرک های صنعتی در زمینه فراهم کردن‬ ‫و صنع��ت توانای��ی دارد تا دفتری را در ش��هرک صنعت��ی دراختیار‬ ‫دانش��گاه قرار دهد و اعضای هیات علمی و دانشجویان ساعاتی را در‬ ‫ان به عارضه یابی بپردازند‪.‬‬ ‫خانپور تصریح کرد‪ :‬حضور اس��تادان و هیات های علمی دانشگاه ها‬ ‫در ش��هرک های صنعتی سبب می شود تا پس از بررسی نقاط ضعف‬ ‫در صنع��ت‪ ،‬دانش��گاه و دنیای واقعی کار و ارتب��اط با مدیران عامل‬ ‫ش��رکت ها ضعف نیروهای کار را شناس��ایی کنند و س��پس با ارائه ‬ ‫راهکار به خروجی های دانش��گاه به عنوان فارغ التحصیالن توانا کمک‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹دانشگاه ها با دنیای واقعی کار بیگانه هستند‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی قزوین یاداور شد‪ :‬امروزه‬ ‫جوانان ما در دانش��گاه ها علوم نظ��ری را به خوبی یاد می گیرند اما با‬ ‫دنیای واقعی کار بیگانه هستند که در این راستا باید اقداماتی انجام‬ ‫ش��ود تا این دو اص��ل را با یکدیگر تلفیق کنند و دانش��جو همزمان‬ ‫درس های نظ��ری و عملی را فراگیرد و بتواند در زمان تحصیل بازار‬ ‫کار را از نزدیک مشاهده کند‪.‬‬ ‫خانپور ادامه داد‪ :‬بررسی صالحیت عملی درگذشته بسیار پررنگ تر‬ ‫ف نظری‬ ‫از زم��ان حال بوده که این ام��ر درحال حاضر به صورت صر ‬ ‫قابل مش��اهده است‪ .‬مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی قزوین‬ ‫اع�لام کرد‪ :‬بس��یاری از واحده��ای صنعتی در مباح��ث مدیریتی‪،‬‬ ‫بازاریابی و فروش ضعف دارند که با برنامه ریزی های انجام ش��ده در‬ ‫تالش هس��تیم تا با اموزش های متعدد در این حوزه ها بین صنعت و‬ ‫دانشگاه هماهنگی برقرار کنیم‪.‬‬ ‫ل به قطب صنعتی را دارد‬ ‫‹ ‹قزوین توان تبدی ‬ ‫خانپ��ور افزود‪ :‬ب��ا توجه به ظرفیت باالی اس��تان قزوین در زمینه‬ ‫صنعت و کش��اورزی‪ ،‬نیاز اس��ت به این زمینه ها توجه ش��ود و این‬ ‫استان را تبدیل به قطب صنعتی کند‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی قزوین گفت‪ :‬برقراری حلق ه اتصال بین دانش��گاه و صنعت‬ ‫موجب می ش��ود اشتغال پایدار در دانش��گاه ها فراهم شود و شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی نی��ز امادگی دارد در این ح��وزه به حمایت از‬ ‫دانشجویان بپردازد‪.‬‬ ‫برگزاری دوره های فنی و حرفه ای در شهرک صنعتی بوکان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اذربایجان غربی از برگزاری‬ ‫جلس��ه شناس��ایی نیازهای اموزش��ی دوره های فنی و حرف��ه ای برای‬ ‫واحدهای تولیدی شهرک صنعتی بوکان خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش گس��ترش صنعت ب��ه نق��ل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی اذربایجان غربی‪ ،‬احسان جوی با اشاره به تفاهمنامه‬ ‫منعقد ش��ده بین سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با‬ ‫س��ازمان اموزش فنی و حرفه ای اظهار کرد‪ :‬براساس این تفاهمنامه که‬ ‫ش��هریور امسال منعقد شده است‪ ،‬مقرر شد که ‪ ۱۰۰‬هزار نفر در کشور‬ ‫از اموزش های فنی و حرفه ای بهره مند شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هزین��ه برگزاری دوره های فنی و حرفه ای طبق تفاهمنامه‬ ‫با سازمان فنی و حرفه ای‪ ،‬از سوی شرکت شهرک های صنعتی پرداخت‬ ‫می ش��ود و عالقه مندان به صورت رایگان از دوره های اموزش��ی بهره مند‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫جوی با بی��ان اینکه باید دوره های تخصص��ی و مفید برای مدیران و‬ ‫کارکنان واحدهای تولیدی شناس��ایی و برگ��زار کرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هدف‬ ‫از برگزاری این نشس��ت‪ ،‬هم اندیشی و نیازس��نجی دوره های مورد نیاز‬ ‫واحدهای تولیدی و بررس��ی تفاهمنامه بین س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران و سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اهمی��ت حضور مدی��ران و کارشناس��ان واحدهای‬ ‫تولیدی برای کس��ب مهارت ه��ا و دانش های مختلف ب��ا هدف افزایش‬ ‫به��ره وری و بهب��ود کس��ب و کار‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی اذربایجان غرب��ی ب��رای راه اندازی س��امانه ام��وزش مجازی‬ ‫صنای��ع کوچک اقدام کرده اس��ت که عالقه مندان می توانند به س��ایت‬ ‫‪ WWW.SME4U.ir‬مراجعه و ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 29‬اذر ‪ 19 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 19‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 8‬پیاپی ‪1981‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تسهیالت همه ماجرا نیست‬ ‫ایج��اد رون��ق در بخ��ش‬ ‫تولید هرچند از ابتدای س��ال‬ ‫ب��ا تحرک بخش��ی ب��ه صنایع‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط دنب��ال‬ ‫می ش��ود ام��ا در ای��ن ط��رح‬ ‫همه ماجرا به ارائه تس��هیالت‬ ‫رون��ق با عدد ‪ 16‬هزار میلیارد‬ ‫زینب عبدی‬ ‫تومان��ی خالص��ه نمی ش��ود‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫چراکه در این بس��ته حمایتی‬ ‫ابزاره��ای دیگ��ر ب��ه عن��وان‬ ‫مش��وق های رونق بخشی دیده‬ ‫ش��ده که ش��اید یکی از مهم ترین انها ارائه خدمات اموزشی‬ ‫و ارتقای مهارت نیروی انس��انی در صنایع کوچک و متوسط‬ ‫اس��ت‪ .‬ضمن انکه توسعه بازارهای داخلی و صادراتی در این‬ ‫بسته حمایتی دیده ش��ده است‪ .‬اما اسیب پذیر بودن صنایع‬ ‫کوچک و متوسط در تامین منابع مالی سبب شده تا موضوع‬ ‫تس��هیالت در صدر بیان مس��ئوالن و صنعتگران باشد حال‬ ‫انکه ب��ا توجه به تاکید رهبر معظم انقالب در س��ال اقتصاد‬ ‫مقاومتی مس��ئوالن مکلف شدند با حمایت از صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط انان را ب��ار دیگر در چرخه اقتصاد کش��ور فعال‬ ‫کنند‪ .‬در نخس��تین گام مقرر شده بود با دادن تسهیالت ‪16‬‬ ‫ه��زار میلیارد تومانی‪7 ،‬ه��زار و ‪ 500‬واحد تولیدی تا پایان‬ ‫امس��ال راه اندازی ش��ود‪ .‬در گام بعدی بانک مرکزی به تمام‬ ‫بانک ها ابالغ کرد تا ضمانتنامه های صندوق ضمانت ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی و سایر صندوق های ضمانت را بپذیرند‪.‬‬ ‫درنظر داشته باشید که این قبیل ابالغ ها در سیستم بانکی‬ ‫بی س��ابقه است‪ .‬حتی به شرکت هایی که مشمول ماده ‪141‬‬ ‫قان��ون تجارت (ورشکس��تگی) بوده اند‪ ،‬نیز اجازه داده ش��ده‬ ‫است که از این منابع استفاده کنند‪ .‬همچنین امکاناتی فراهم‬ ‫شد تا صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در نبود‬ ‫وثیق��ه ملکی به کم��ک تولیدکنندگان ای��د و از طریق ارائه‬ ‫سفته ضمانتنامه صادر کند‪.‬‬ ‫در گام بعد‪ ،‬بحث بازار مطرح است از این رو در قالب طرح‬ ‫توس��عه خوش��ه های صنعتی‪ 1200 ،‬بنگاه کوچک صادراتی‬ ‫شناسایی شد و ‪ 30‬کنسرسیوم صادراتی شکل گرفت‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که ارائه خدمات اموزشی به ‪ 100‬هزار‬ ‫برای ارتقای رقابت پذیری صنایع کوچک و متوسط کشور در‬ ‫راس��تای ‪ 7‬برنامه راهبردی برای بخش صنعت کشور مربوط‬ ‫به سازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی است‪ .‬این‬ ‫امر در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی از ابتدای‬ ‫سال اغاز شده و در حال انجام است‪.‬‬ ‫با این حال تامین س��رمایه در گ��ردش واحد های صنعتی‬ ‫نباید به تسهیالت بانکی محدود شود‪ .‬نمی توانیم سود بانکی‬ ‫را درنظ��ر نگیریم‪ .‬به طور قطع نباید این وام ها با س��ود بانکی‬ ‫‪ 18‬درصد به بنگاه ها پرداخت ش��ود‪ .‬ضمن انکه تس��هیالت‬ ‫ی��ک برنامه بلندمدت نیس��ت‪ ،‬بلکه تس��کین دهنده اس��ت‬ ‫بنابراین نباید به نحوی اجرا شود که بعد از مدتی صنعتگران‬ ‫با بدهی های انباش��ته مواجه شوند‪ .‬وقتی که فروش و بازاری‬ ‫مش��خص نیس��ت‪ ،‬بهره وری و کیفیت و قیمت تمام شده نیز‬ ‫مشخص نیست‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط کش��ور به دلیل زودبازده بودن‪،‬‬ ‫راه ان��دازی با منابع مالی اندک‪ ،‬اش��تغالزایی‪ ،‬تاثیرگذاری در‬ ‫نرخ رش��د اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده برای دولت و کشور‬ ‫دارای اهمیت اس��ت‪ .‬اما این بخش از صنعت در کش��ور ما از‬ ‫گذش��ته بانک محور بوده و برای تامین مالی خود به بانک ها‬ ‫وابسته است حال انکه سیستم بانکی نیز از منافع مالی خود‬ ‫کوتاه نیامده و در سریع ترین فرصت به دنبال جبران بدهی ها‬ ‫و تامین منابع مالی خود است بنابراین تامین منابع مالی باید‬ ‫اسان‪ ،‬ارزان و منعطف باشد زیرا تولید کننده و واحد صنعتی‬ ‫که دچار رکود ش��ده و حاشیه س��ود بسیار کمی دارد‪ ،‬بسیار‬ ‫خطرناک است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رعایت اصول فنی و مهندسی‬ ‫در ساخت و ساز واحدهای صنعتی‬ ‫در جلسه مش��ترک مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان یزد و رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان بر رعایت‬ ‫اصولی س��اخت و س��از در ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی تاکید‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان یزد‪ ،‬سید مسعود عظیمی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی استان یزد با اش��اره به تفاهمنامه‬ ‫منعقدشده با س��ازمان نظام مهندسی ساختمان گفت‪ :‬در چند‬ ‫س��ال اخیر همه امور مرتبط با ساخت وس��از واحدهای صنعتی‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعتی استان به سازمان نظام مهندسی‬ ‫ارجاع شده است‪.‬‬ ‫عظیمی با بیان برخی مشکالت در روند انجام کار گفت‪ :‬تسریع‬ ‫در روند اجرای کارها در تهیه نقش��ه و نظارت بر ساخت وسازها‬ ‫از سوی مهندسان معرفی شده ضروری به نظر می رسد تا زمینه‬ ‫جذب حداکثری سرمایه گذاران فراهم شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان یزد درباره رفع‬ ‫مشکل واحدهای هیدروکربنی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫نیز گفت‪ :‬با تبادل نظر با مس��ئوالن س��ازمان‪ ،‬مقرر شد با تعامل‬ ‫نظام مهندس��ی و سایر سازمان های ذی ربط مشکل این واحدها‬ ‫نیز از طریق دریافت مجوز های الزم برطرف شود‪.‬‬ ‫غالمرضا سلیمانی‬ ‫حسین سالح ورزی‬ ‫تسهیالت؛ به نام صنایع کوچک به کام بانک ها‬ ‫زینب عبدی ‪-‬گروه صنایع کوچک‪ :‬اعطای تس�هیالت ‪ 16‬هزار میلیارد تومانی به صنایع کوچک‬ ‫و متوس�ط از ابتدای امسال درحالی نقل محافل ش�ده که نمایندگان تشکل های صنعتی معتقدند‬ ‫بخش عمده این تسهیالت به عنوان بدهی های بانکی صنعتگران از سوی بانک ها مطالبه شده است‬ ‫به طوری که در طرح رونق تولید‪ ،‬در عمل پولی دس�ت تولیدکننده نرس�یده‪ ،‬بلکه فقط سیس�تم‬ ‫بانکی‏توانس�ته بدهی خود را با تس�هیالت جدید تولید تهاتر کند‪ .‬حال انکه هدف اصلی دولت از‬ ‫پرداخت تسهیالت به واحد های تولیدی‪ ،‬رونق تولید بوده اما این نتیجه رضایت بخش نبوده است‪.‬‬ ‫به گفته مس��ئوالن‪ ،‬تاکنون ‪ 750‬واحد صنعتی‬ ‫از مجم��وع ‪ 7‬هزار و ‪ 500‬واح��د صنعتی راکد یا‬ ‫زیر ظرفیت فعالیت احیا ش��ده و به چرخه فعالیت‬ ‫بازگشته اند‪ .‬به عبارت دیگر تاکنون با اجرای طرح‬ ‫رون��ق با اعطای تس��هیالت به صنای��ع کوچک و‬ ‫متوسط فقط ‪ 10‬درصد از صنایع کوچک تعطیل و‬ ‫ورشکسته شده دوباره فعالیت تولیدی و اقتصادی‬ ‫را از سرگرفته اند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند سیس��تم بانکی در طرح‬ ‫رون��ق تولی��د ب��ا بخش صنع��ت همراه نب��وده و‬ ‫مشکالتی از جمله دریافت وثیقه بانکی و مسدود‬ ‫کردن بخش��ی از وام به عنوان ضمانت بازپرداخت‬ ‫در گالیه های صنعتگران نمود یافته است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن از مبلغ باقی مان��ده‪ ،‬چیزی دراختیار‬ ‫واحد های ورشکس��ته باق��ی نمی ماند درحالی که‬ ‫انتظار می رود واحد های صنعتی کوچک و متوسط‬ ‫با دریافت تس��هیالت بازس��ازی شوند و سپس به‬ ‫ادام��ه تولید و چرخه اقتصادی بازگردند تا بتوانند‬ ‫بدهی های خود را تسویه کنند‪.‬‬ ‫هرچند برخی کارشناسان نیز معتقدند سیستم‬ ‫بانکی در مقایس��ه با سال گذشته همکاری خوبی‬ ‫با واحد های تولیدی داش��ته ام��ا در عمل مبلغی‬ ‫به تولید کنندگان کوچک اقتصادی پرداخت نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹احیای ‪ 10‬درصد از ورشکسته ها‬ ‫غالمرض��ا س��لیمانی‪ ،‬مع��اون س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران درباره نحوه‬ ‫ارائه تس��هیالت رونق به صنایع کوچک و متوسط‬ ‫و احی��ای صنایع راکد و زیر ظرفیت فعالیت اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با پرداخت ‪۱۲‬هزار میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫بانک��ی‪ ،‬تنها ‪۱۰‬درص��د (‪ ۷۵۰‬واحد) از بنگاه های‬ ‫ورشکسته سرپا ش��ده اند و بخشی از تسهیالت را‬ ‫بانک ها جای بدهی های خود دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫مع��اون برنامه ری��زی و توس��عه مدیریت ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان قزوین با اشاره به نبود‬ ‫اق��دام عملی از س��وی بس��یاری از س��رمایه گذاران‬ ‫نیروگاه های مولد برق مقی��اس کوچک ( ‪ ) CHP‬در‬ ‫شهرک های صنعتی گفت‪ :‬درحال حاضر نمی توانیم به‬ ‫متقاضیان جدید مجوز دهیم‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان قزوین‪ ،‬شهریار‬ ‫کش��اور ز در جلسه بررسی مش��کالت شهر ابیک که‬ ‫در فرمانداری شهرستان ابیک برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ظرفیت گاز در شهرک صنعتی کاسپین ‪( 2‬شهرستان‬ ‫ابیک) ‪15‬هزار مترمکعب بوده که درحال حاضر حدود‬ ‫‪5‬هزار مترمکعب است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تعداد بسیاری مجوز نیروگاه های‬ ‫مولد ب��رق مقیاس کوچک در ش��هرک های صنعتی‬ ‫س��لیمانی در ارتب��اط تلفن��ی ب��ا برنامه پخش‬ ‫مس��تقیم گفت وگ��وی ‪ 18:30‬گف��ت‪ :‬واحد های‬ ‫تولیدی ورشکس��ته شناسایی شده اند و از مجموع‬ ‫‪17‬هزار میلی��ارد تومان اعتب��ار اختصاص یافته‪،‬‬ ‫‪12‬ه��زار میلیارد توم��ان در قالب تس��هیالت به‬ ‫واحد های متقاضی پرداخت شده است‪.‬‬ ‫معاون س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران گفت‪ :‬وضعیت فعالیت این واحدها‪،‬‬ ‫دریافت تسهیالت و هزینه کرد ان از طریق سامانه‬ ‫بهین یاب رصد می شود‪.‬‬ ‫س��لیمانی در زمینه بازپرداخت این تس��هیالت‬ ‫تاکید کرد‪ :‬بانک ها تا پایان دی امسال تسهیالتی‬ ‫را به بنگاه ه��ای کوچک پرداخ��ت می کنند ولی‬ ‫درحال حاضر نمی توان گفت که این طرح موجب‬ ‫اشتغالزایی یا رشد اقتصادی شده است‪.‬‬ ‫معاون س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ای��ران افزود‪ :‬ما میزان پرداخت ها را رصد‬ ‫می کنیم‪ .‬در ماه ه��ای اخیر نزدیک به ‪ 750‬واحد‬ ‫صنعت��ی تعطیل ش��ده به چرخه تولید بازگش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹اغاز به کار بهتر از قبل‬ ‫س��لیمانی تصریح ک��رد‪ :‬اگر واح��د تولیدی به‬ ‫هر دلیل دچار مشکل ش��ود و اعالم ورشکستگی‬ ‫کند در عمل از چرخه اقتصادی حذف می ش��ود‪،‬‬ ‫در صورتی ک��ه این واحد یک ب��ار تجربه کاری و‬ ‫تولیدی را به دست اورده و حمایت مالی شود چه‬ ‫بس��ا بهتر از گذش��ته به فعالیت و تولید محصول‬ ‫خود بپردازد‪.‬‬ ‫معاون س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ایران با اش��اره به چ��اره قانون��ی برای‬ ‫این گونه واحد ها در برنامه ششم توسعه گفت‪ :‬این‬ ‫واحد های ورشکس��ته با حمای��ت دولت و بانک ها‬ ‫باید به حیات اقتصادی برگردند و مشکالت تولید‬ ‫یا صادرات و رکود اقتصادی انها حل شود‪.‬‬ ‫مقایس��ه با سال گذشته سیس��تم بانکی همکاری‬ ‫سلیمانی افزود‪ :‬باید بانک های اختصاصی صنایع‬ ‫خوبی ب��ا واحد های تولیدی داش��ته ام��ا مبلغی‬ ‫کوچک داش��ته باش��یم تا درص��د قابل توجهی از‬ ‫ب��ه تولید کنن��دگان کم بنیه و کوچ��ک اقتصادی‬ ‫امکانات و منابع را به صنایع ورشکس��ته و کوچک‬ ‫پرداخت نشده است‪.‬‬ ‫اختصاص دهند و از انها حمایت کنند‪.‬‬ ‫س�لاح ورزی تاکید ک��رد‪ :‬با خرد ش��دن مبالغ‬ ‫معاون س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫پرداختی به واحدهای بیشتری تسهیالت پرداخت‬ ‫صنعتی ایران گفت‪ :‬از ‪ 7‬هزار و ‪ 500‬واحد صنایع‬ ‫ش��ده به عبارت دیگر از اجرای طرح رونق تولید‪،‬‬ ‫کوچ��ک تعطی��ل و ورشکسته ش��ده‪ 750 ،‬واحد‬ ‫بانک ها سود برده اند نه بخش تولید‪.‬‬ ‫دوباره فعالیت تولیدی و اقتصادی را اغاز کرده اند‪.‬‬ ‫نایب رییس اتاق بازرگان��ی ایران اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫‹ ‹سهم ‪ 40‬درصدی بانک ها‬ ‫بخش عرضه و تقاضا‪ ،‬رکود وجود دارد و باید برای‬ ‫ای��ن درحالی اس��ت که حس��ین س�لاح ورزی‪،‬‬ ‫تحری��ک تقاضا اقدام جدی تری ش��ود تا صادرات‬ ‫‏نایب رییس ات��اق بازرگان��ی ایران با‬ ‫غیرنفتی رونق یابد‪.‬‬ ‫حض��ور در اس��تودیو برنام��ه پخش‬ ‫س�لاح ورزی اف��زود‪ :‬دو عارض��ه‬ ‫مس��تقیم گفت وگوی ‪ ،18:30‬اظهار اگر واحد تولیدی به هر اصلی وجود دارد ک��ه مانع از رونق و‬ ‫ک��رد‪ :‬با اختصاص ‪ 16‬ه��زار میلیارد دلیل دچار مشکل شود توس��عه اقتصادی شده است‪ ،‬نخست‬ ‫تومان ب��رای خ��روج صنایع کوچک و اعالم ورشکستگی‬ ‫ناپایداری رش��د اقتصادی و صنعت و‬ ‫کند در عمل از چرخه‬ ‫و متوس��ط از رک��ود‪ ،‬تاکنون بیش از‬ ‫دوم‪ ،‬بهره وری در تولید‪.‬‬ ‫اقتصادی حذف می شود‪،‬‬ ‫‪11‬هزار میلیارد توم��ان ان پرداخت‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬در برنام��ه پنج��م‬ ‫در صورتی که این واحد‬ ‫شده‪ ،‬اما اعضای اتاق صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫و شش��م توس��عه هدف ب��ر افزایش‬ ‫یک بار تجربه کاری و‬ ‫بازرگانی ایران معتقد است ‪40‬درصد‬ ‫بهره وری در تولی��د و رونق اقتصادی‬ ‫تولیدی را به دست‬ ‫این تس��هیالت فقط ص��رف پرداخت اورده و حمایت مالی شود بوده اما نتیجه مطلوب حاصل نش��ده‬ ‫مطالبات معوق بانک ها شد؛ به تعبیر چه بسا بهتر از گذشته به است‪.‬‬ ‫دیگر‪ ،‬در ط��رح رونق تولید‪ ،‬در ‬ ‫نایب ریی��س ات��اق بازرگان��ی ایران‬ ‫عمل فعالیت و تولید محصول‬ ‫پولی دست تولیدکننده نرسیده‪ ،‬بلکه‬ ‫بیان کرد‪ :‬تسهیالت ‪ 11‬هزار میلیارد‬ ‫خود بپردازد‬ ‫فقط سیس��تم بانکی‏توانس��ته بدهی‬ ‫تومان��ی کم��ک زی��ادی ب��ه اقتصاد‬ ‫خود را با تسهیالت جدید تولید تهاتر‬ ‫غیرنفتی نکرده اما با این وجود درصد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫کمی از واحد های کوچک دوباره سرپا‬ ‫س�لاح ورزی گف��ت‪ :‬بخ��ش قابل توجه��ی از‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫وام گیرن��دگان نی��ز از چگونگ��ی دریاف��ت وام از‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬هرچند اظهار نظر‬ ‫بانک ها از گرفتن وثیقه و مس��دود کردن بخش��ی‬ ‫ب��رای رس��یدن به نتای��ج هدف گذاری ش��ده در‬ ‫از وام به عنوان ضمانت بازپرداخت ش��کایت دارند ‬ ‫اج��رای ط��رح رون��ق و تصمیم گی��ری در ای��ن‬ ‫بنابرای��ن از مبل��غ باقی مانده‪ ،‬چی��زی در اختیار‬ ‫زمین��ه زود اس��ت ام��ا بای��د درنظر داش��ت که‬ ‫واحد های ورشکسته باقی نمی ماند‪.‬‬ ‫رکن مهم رس��یدن ب��ه این اه��داف و تحقق ان‬ ‫نایب ریی��س اتاق بازرگانی ای��ران تاکید کرد‪ :‬از‬ ‫مس��تلزم همراهی سیس��تم بانکی با بخش تولید‬ ‫طرفی این واحد ه��ای کوچک اقتصادی باید ابتدا‬ ‫است‪.‬‬ ‫خ��ود را با بدهی های گذش��ته بازس��ازی کنند و‬ ‫همان ط��ور ک��ه تاکن��ون نیز برای تس��هیل در‬ ‫سپس به ادامه تولید و چرخه اقتصادی بازگردند‪.‬‬ ‫این باره طرح های��ی مانند نادیده گرفتن چک های‬ ‫سالح ورزی گفت‪ :‬هدف اصلی دولت از پرداخت‬ ‫برگشتی صنعتگران‪ ،‬به تعویق انداختن بدهی های‬ ‫تسهیالت به واحد های تولید‪ ،‬رونق تولید بوده اما‬ ‫بانک��ی و نی��ز مالیات و تامین اجتماعی از س��وی‬ ‫این نتیجه رضایت بخش نبوده است‪.‬‬ ‫مسئوالن ابالغ یا بیان ش��ده است اما صنعتگران‬ ‫نایب ریی��س اتاق بازرگانی ای��ران ادامه داد‪ :‬در‬ ‫در اجرا با مشکل مواجه شده اند‪.‬‬ ‫مجوز ندادن به متقاضیان نیروگاه برق مقیاس کوچک در قزوین‬ ‫استان قزوین صادر شده‪ ،‬افزود‪ :‬در زمینه سیاست های‬ ‫حمایت��ی دولت و برای تامین ب��رق پایدار و مطمئن‬ ‫واحدهای صنعتی کوچک و متوس��ط در شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی‪ ،‬برای واگذاری زمین برای چند واحد‬ ‫نیروگاه مقیاس کوچک به تناسب میزان ظرفیت گاز‬ ‫دو شهرک و ناحیه صنعتی اقدام شده است‪.‬‬ ‫مع��اون برنامه ری��زی و توس��عه مدیریت ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی اس��تان قزوین ادام��ه داد‪ :‬با‬ ‫توج��ه ب��ه اینکه از س��وی بس��یاری از اف��رادی که‬ ‫درخواس��ت مجوز نیروگاه های گازی در شهرک های‬ ‫صنعتی داده ان��د‪ ،‬تعیین تکلی��ف قراردادهای عنوان‬ ‫ش��ده و واگذاری و صدور مج��وز جدید به متقاضیان‬ ‫امکان پذیر نخواهد بود‪.‬‬ ‫کش��اورز از تشکیل کمیته پایش برای نیروگاه های‬ ‫مولد برق مقیاس کوچک شهرک های صنعتی استان‬ ‫قزوین خبر داد و افزود‪ :‬تمام قراردادهای منعقد شده‬ ‫در این کمیته مورد بررس��ی قرار گرفت��ه و اقدامات‬ ‫حقوقی الزم ب��رای تعیین تکلی��ف قراردادهای راکد‬ ‫درحال انجام است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ‪ 15‬درخواس��ت برای نیروگاه های‬ ‫گازی در ش��هرک صنعت��ی کاس��پین ‪( 2‬ابی��ک)‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬با توجه ب��ه محدودیت گاز به یک‬ ‫ش��رکت زمین برای احداث نیروگاه واگذار ش��ده که‬ ‫درحال حاضر خوش��بختانه پیشرفت بسیاری داشته و‬ ‫در مرحله نصب ماشین االت قرار دارد‪.‬‬ ‫این مسئول بیان کرد‪ :‬در شهرک صنعتی کاسپین‬ ‫یک مورد درخواست نیروگاه گازی فسخ قرارداد شده‬ ‫و در اراسنج هم یک مورد قرارداد ابطال شده است‪.‬‬ ‫مع��اون برنامه ری��زی و توس��عه مدیریت ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان قزوین ظرفیت شرکت‬ ‫گاز برای ساخت نیروگاه های گازی را محدود دانست‬ ‫و افزود‪ :‬اگر شرکت گاز مس��اعدت الزم برای ارتقای‬ ‫ظرفیت گاز ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی را به عمل‬ ‫اورد این شرکت مش��کلی برای واگذاری زمین برای‬ ‫احداث نی��روگاه برق مولد مقیاس کوچک ندارد‪ .‬این‬ ‫مسئول ادامه داد‪ :‬در تمام شهرک های صنعتی استان‬ ‫جز ناحی��ه صنعتی ط��ارم و الموت برای‬ ‫قزوی��ن به ‬ ‫احداث نیروگاه های گازی زمین واگذار شده است‪.‬‬ ‫کش��اورز در پایان گف��ت‪ :‬تاکنون ‪ 21‬نی��روگاه به‬ ‫مس��احت ‪ 21‬هزار متر مرب��ع و با ظرفیت تولید بیش‬ ‫از ‪ 99‬مگاوات به متقاضیان احداث نیروگاه مولدهای‬ ‫مقیاس کوچک در شهرک ها و نواحی صنعتی استان‬ ‫واگذار ش��ده که ‪ ۲‬نیروگاه با ظرفیت ‪ ۱۳‬مگاوات به‬ ‫بهره برداری رس��یده و بقیه ای��ن نیروگاه ها در مرحله‬ ‫ساخت وساز یا نصب ماشین االت هستند‪.‬‬ ‫ابهام در متوسط عمر‬ ‫ناوگان ریلی‬ ‫دوشنبه‬ ‫درحال حاض��ر س��رعت بخ��ش حمل ونقل ریل��ی ‪۱۳۰‬‬ ‫کیلومتر در ساعت است که این میزان سرعت در قطار های‬ ‫سایر کشورها بین ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬کیلومتر در ساعت است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 29‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 19‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 19‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 8‬پیاپی ‪1981‬‬ ‫دولت اعتبار الزم برای تولید انرژی خورشیدی را ندارد ‬ ‫از این رو از بخش خصوصی دعوت کرده است تا به این‬ ‫عرصه وارد شود‪.‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫چالش ورود غول های نفتی به ایران‬ ‫فاینانس ‪ 47‬هواپیما تامین شد‬ ‫اصغر فخریه کاش��ان‪ ،‬قائم مقام وزیر راه و شهرسازی از ورود ‪12‬‬ ‫هواپیم��ای ایرب��اس و ‪ ATR‬در س��ال ‪2017‬م خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫فاینان��س ‪ 47‬هواپیم��ای ایرباس و بوئین��گ را تامین کرده ایم و‬ ‫قرار نیست ش��رکت امریکایی خط اعتباری را تامین کند‪ .‬تامین‬ ‫فاینانس می تواند از سوی شرکت امریکایی مقیم خارج انجام شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن اگر حادثه و روی��دادی رخ دهد که در ان طرف ایرانی‬ ‫مقصر نباشد‪ ،‬تمام پیش پرداخت ها را می توانیم پس بگیریم‪.‬‬ ‫واگذاری صلح با خورشید‬ ‫به خصوصی ها‬ ‫‪12‬‬ ‫‪6‬‬ ‫انرژی های نو‬ ‫اماده سرمایه پذیری‬ ‫‪11‬‬ ‫«او‪‎‬ام‪‎‬وی» عالقه‪‎‬مند‬ ‫به سرمایه گذاری در ایران‬ ‫برنامه‪ ‎‬های توسعه متوازن‬ ‫در غرب کارون‬ ‫‪6‬‬ ‫‪12‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫الودگی اب سد کارون ‪٤‬‬ ‫صحت ندارد‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 29‬اذر ‪ 19 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت زیرساخت‬ ‫‪ 19‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 8‬پیاپی ‪1981‬‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خبر‬ ‫فاینانس ‪ 47‬هواپیما تامین شد‬ ‫قائم مق��ام وزی��ر راه و‬ ‫شهرس��ازی از ورود ‪12‬‬ ‫هواپیم��ای ایرب��اس و‬ ‫‪ ATR‬در س��ال ‪2017‬م‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬فاینانس‬ ‫‪ 47‬هواپیم��ای ایرب��اس و‬ ‫بوئینگ را تامین کرده ایم‬ ‫و ق��رار نیس��ت ش��رکت‬ ‫اصغر فخریه کاشان‬ ‫امریکای��ی خط اعتباری را‬ ‫قائم مقام وزیر راه و‬ ‫تامین کند‪ .‬تامین فاینانس‬ ‫شهرسازی‬ ‫می تواند از س��وی شرکت‬ ‫امریکایی مقیم خارج انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اصغر فخریه کاش��ان به ایلن ا درباره پیش بینی های انجام‬ ‫شده برای کاهش ریسک ها در مفاد قرارداد خرید هواپیما‬ ‫از بوئین��گ و ایرباس در ش��رایط احتمالی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر‬ ‫حادث��ه و رویدادی رخ دهد ک��ه در ان طرف ایرانی مقصر‬ ‫نباشد‪ ،‬تمام پیش پرداخت ها را می توانیم پس بگیریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر هواپیمایی تا ان تاریخ ساخته شده باشد‪،‬‬ ‫تحوی��ل خواهیم گرف��ت‪ .‬برای هواپیماهای��ی که در خط‬ ‫تولید اس��ت و هنوز تحویل داده نش��ده هم باید راهکاری‬ ‫بیندیش��یم‪ .‬بنابرای��ن دوطرف در ش��رایط احتمالی برای‬ ‫تحوی��ل هواپیمایی که در خط تولی��د قرار دارند راهکاری‬ ‫خواهند یافت‪.‬‬ ‫قائم مق��ام وزی��ر راه وشهرس��ازی تاکی��د ک��رد‪ :‬تم��ام‬ ‫ریس��ک های این ق��رارداد و احتماالتی که ممکن اس��ت‬ ‫رخ ده��د را پیش بینی کرده ایم و تمام جوانب در ش��رایط‬ ‫احتمالی سنجیده شده است‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه گفته می شود مدت تحویل هواپیماهای‬ ‫بوئینگ طوالنی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ساخت هر هواپیما بسته به‬ ‫م��دل و تیپ ان ی��ک فرایند ‪ 9‬تا ‪ 18‬ماهه اس��ت‪ .‬نکته ‬ ‫مهم این اس��ت که خط تولید بوئینگ و ایرباس که منتظر‬ ‫سفارش های ایران ایر نبوده است باید بگویم در حال حاضر‬ ‫از یک مدل بوئینگ ‪10‬هزار سفارش از قبل وجود دارد‪.‬‬ ‫فخریه کاش��ان ادامه داد‪ :‬بنابراین وقتی گفته می ش��ود‬ ‫س��ال ‪2018‬م س��ری اول هواپیماها به ایران تحویل داده‬ ‫می شود به این معناست که ال به الی زمان بندی های تولید‬ ‫سفارش هایی که از قبل به بوئینگ داده شده‪ ،‬هواپیماهای‬ ‫سفارش ایران را هم می سازند‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول اف��زود‪ :‬وقتی گفته می ش��ود تحویل‬ ‫هواپیماها از ‪ 14‬ماه اینده ش��روع می ش��ود به معنای ان‬ ‫نیست که ساخت یک هواپیما ‪ 14‬ماه زمان می برد بلکه به‬ ‫این معناس��ت که بوئینگ موظف است سفارش های سایر‬ ‫ایرالین های��ی که زودت��ر از ایران ایر داده ش��ده را تحویل‬ ‫دهد و بعد س��فارش های ایران ایر وارد خط تولید می شود‬ ‫ضم��ن اینکه تحویل گرفتن هواپیماها و تدارک و اموزش‬ ‫نیروی انسانی مشغول کار در ان هواپیما و طی مسیرهای‬ ‫بازرگانی ان هواپیما زمانبر اس��ت‪ .‬در س��ال های نخست‬ ‫تحویل هواپیما از ‪ 8‬فروند ش��روع می شود البته سال هایی‬ ‫است که از بوئینگ ‪ 10‬هواپیما خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫وی از تحوی��ل ‪ 12‬هواپیما در س��ال ‪2017‬م خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬در سال ‪2017‬م حدود ‪ 10‬تا ‪ 12‬هواپیما از ایرباس‬ ‫و ‪ ATR‬تحویل خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫فخریه کاش��ان با اش��اره به تامین فاینانس ‪ 6‬هواپیما از‬ ‫سوی بوئینگ با توجه به اینکه شرکت های امریکایی قادر‬ ‫به تامین مالی قراردادهای ایرانی نیستند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قرار‬ ‫نیس��ت که شرکت ها و موسسات امریکایی تامین فاینانس‬ ‫هواپیماه��ا را انج��ام دهند بلکه قرار اس��ت با مس��ئولیت‬ ‫بوئین��گ تجهی��ز منابع مالی انجام ش��ود یعن��ی بوئینگ‬ ‫خ��ط مالی ‪ 6‬هواپیما را فراهم می کن��د حال اینکه از چه‬ ‫شرکت و از کدام کشور این خط اعتباری را تامین می کند‬ ‫مربوط به بوئینگ است‪ .‬تامین فاینانس می تواند از شرکت‬ ‫غیرامریکایی یا امریکایی مقیم یک کشور دیگر باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان این ک��ه در حال حاضر تامی��ن مالی چند‬ ‫فروند هواپیمای بوئینگ و ایرباس اماده شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از مجم��وع ‪ 100‬هواپیمای ایرباس ‪ 42‬فروند و از مجموع‬ ‫‪ 80‬هواپیم��ای بوئینگ ‪ 5‬فروند تامی��ن مالی را خودمان‬ ‫انج��ام داده ای��م‪ .‬البته تامی��ن مالی ‪ 19‬فرون��د را ایرباس‬ ‫برعه��ده گرفته و خط اعتب��اری ‪ 6‬هواپیما را هم بوئینگ‬ ‫تامین می کند‪.‬‬ ‫فخریه کاش��ان ب��ا بیان اینک��ه تم��ام ‪ 80‬هواپیما برای‬ ‫مس��یرهای خارجی نیس��ت و ‪ 50‬فرون��د از بوئینگ ها در‬ ‫مس��یرهای داخلی اس��تفاده خواهد ش��د‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬از‬ ‫هواپیماه��ای بوئین��گ ‪ 737‬هم در مس��یر های داخلی و‬ ‫مسیرهای منطقه ای استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به انتقال دانش و فناوری س��اخت قطعات‬ ‫هواپیما به ایران در قرارداده��ای بوئینگ و ایرباس گفت‪:‬‬ ‫کارگروه��ی تش��کیل داده ایم ک��ه در ان مع��اون علمی‬ ‫رییس جمه��وری و ریی��س مرکز مل��ی فضای��ی ایران و‬ ‫نمایندگان ش��رکت های س��ازنده هواپیما حض��ور دارند‪.‬‬ ‫در ای��ن کارگروه توانایی های داخل برای س��اخت قطعات‬ ‫هواپیما ارزیابی می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قرار اس��ت شرکت های دانش بنیان در ذخیره‬ ‫س��اخت قطعات هواپیما حضور یابن��د و قطعات در ایران‬ ‫ساخته و به ش��رکت ایرباس داده می شود تا در هواپیماها‬ ‫و محص��والت خود از ان قطعات اس��تفاده کند‪ .‬البته این‬ ‫همکاری تنها در بخش سخت افزاری نیست و شرکت های‬ ‫ایران��ی می توانند در بخش نرم افزاری هم با ش��رکت های‬ ‫سازنده هواپیما مشارکت کنند‪.‬‬ ‫عباس اخوندی‬ ‫سید حسین موسوی نژاد‬ ‫محمد رجبی‬ ‫ابهام در متوسط عمر ناوگان ریلی‬ ‫صنعت زیرس�اخت‪ :‬راه اهن سراس�ری ای�ران عمری ‪ ۷۸‬س�اله دارد اما با این حال س�هم‬ ‫حمل ونقل ریلی کشور درحال حاضر تنها ‪ ۳‬تا ‪ ۶‬درصد است‪.‬‬ ‫به گفته وزیر راه (در مراس�م اغاز عملیات اجرایی برقی ش�دن خط اهن مشهد‪-‬تهران در‬ ‫بهمن ‪ )۹۴‬دولت یازدهم در تالش است تا پایان عمر خود این سهم را به ‪ ۲۰‬درصد برساند که‬ ‫باید دید تا چه حد این وعده محقق می شود اما جدا از امارهای احتمالی و پیش بینی ها‪ ،‬برای‬ ‫توسعه ناوگان ریلی پیش نیازهایی وجود دارد‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت‪ ،‬یکی از پیش نیاز های‬ ‫ای��ن توس��عه افزایش س��رعت همراه ب��ا امنیت در‬ ‫حمل ونقل ریلی اس��ت‪ .‬درحال حاضر سرعت بخش‬ ‫حمل ونقل ریلی ‪ ۱۳۰‬کیلومتر در س��اعت است که‬ ‫این میزان س��رعت در قطار های سایر کشورها بین‬ ‫‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬کیلومتر در س��اعت اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫نیازی که از افزایش س��رعت مهم تر است‪ ،‬نوسازی‬ ‫ناوگان ریلی است‪.‬‬ ‫استفاده از روش های سنتی در سیستم حمل ونقل‬ ‫ریل��ی مطل��وب جامع��ه نیس��ت و در جایگزین��ی‬ ‫روش های سنتی با مدرن باید از دانش روز بهره برد‬ ‫تا دیگر شاهد به خطر افتادن جان انسان ها نباشیم‪.‬‬ ‫اگرچ��ه دش��واری های اقتص��ادی در س��ال های‬ ‫گذش��ت ه موجب ش��ده اس��ت که در هر پروژه ای به‬ ‫حداق��ل پیش��رفت ها اکتفا کنیم اما اگر قرار اس��ت‬ ‫پیشرفت های فناوری داشته باشیم‪ ،‬حادثه اخیر در‬ ‫ناوگان ریلی نشان داد که این تالش کافی نیست‪.‬‬ ‫ن��اوگان ریل��ی در هر دو بخش مس��افری و باری‬ ‫نیازمند نوس��ازی است و بهینه سازی و اصالح رفتار‬ ‫دینامیکی انواع ناوگان ریلی ش��امل افزایش راحتی‬ ‫سفر‪ ،‬کاهش سایش‪ ،‬افزایش ایمنی و‪ ...‬می شود که‬ ‫همه این موارد را باید با هم پیش برد‪.‬‬ ‫‹ ‹متوسط عمر ناوگان ریلی‬ ‫گام نخست در توسعه ناوگان ریلی‪ ،‬بررسی شرایط‬ ‫موجود اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬پرسش نخست این‬ ‫است که متوسط عمر ناوگان ریلی چه قدر است؟‬ ‫نگاهی به سخنان مدیران و مسئوالن بخش ریلی‬ ‫امار های متفاوتی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫ب��رای نمونه‪ ،‬مدیرعامل جدی��د راه اهن که میانه‬ ‫اذر به این س��مت منصوب شد متوسط عمر ناوگان‬ ‫ریلی را ‪ ۴۵‬سال اعالم کرده است‪ .‬سعید محمدزاده‬ ‫به ایسنا گفت‪ :‬متوس��ط عمر ناوگان ریلی کشور تا‬ ‫چندی پیش ‪۶۵‬س��ال بود و با سیاس��ت های جدی‬ ‫راه اهن درحال حاضر به ‪ ۴۵‬سال رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش ‪۱۰‬ساله متوسط عمر ناوگان‬ ‫مرداد امس��ال بود که وزیر راه و شهرسازی وعده‬ ‫خروج واگن های باالی ‪۴۵‬سال از شبکه ریلی کشور‬ ‫را داده بود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش اریا‪ ،‬عباس اخوندی با تاکید بر اینکه‬ ‫متعهد به نوس��ازی ن��اوگان ریلی هس��تیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ناوگان ریلی کش��ور بسیار کهنه و فرسوده است که‬ ‫در راس��تای نوسازی ان سال گذشته ناوگان با عمر‬ ‫باالی ‪ ۵۵‬سال از شبکه ریلی خارج شد‪.‬‬ ‫اخوندی با یاداوری اینکه سال گذشته واگن هایی‬ ‫با عمر ‪۶۴‬سال در شبکه ریلی سیر می کردند‪ ،‬وعده‬ ‫داده بود که تا پایان اذرماه امسال واگن های با عمر‬ ‫باالی ‪۴۵‬س��ال از ش��بکه ریلی خارج می شود که با‬ ‫این کار متوسط عمر ناوگان ‪۱۰‬سال کاهش می یابد‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی همچنین گفت‪ :‬سال اینده‬ ‫نیز واگن های با عمر باالی ‪۳۵‬س��ال از ناوگان خارج‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹عمر ناوگان بخش ریلی ‪ ۳۲‬سال است‬ ‫مدیرعامل ش��رکت حمل ونقل رج��ا در فروردین‬ ‫س��ال ‪ ۹۴‬میانگین عمر ناوگان بخ��ش ریلی را ‪۳۲‬‬ ‫سال اعالم کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل پیش��ین ش��رکت حمل ونق��ل رجا با‬ ‫اش��اره به افزای��ش عمر ناوگان بخ��ش ریلی گفت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر عمر ناوگان ها در ایران به ‪ ۳۲‬س��ال‬ ‫رس��یده و نوس��ازی ‪ ۵۵‬واگ��ن را امس��ال در نظ��ر‬ ‫گرفته ایم‪.‬‬ ‫به گفته موسوی نژاد‪ ،‬در کشور ایران از کل بخش‬ ‫حمل ونق��ل‪75 ،‬درص��د ش��امل حمل ونقل عمومی‬ ‫و ج��اده ای‪ ۴ ،‬تا ‪ ۵‬درصد ای��ن حمل ونقل مربوط به‬ ‫بخش هوای��ی و تنها ‪ ۳‬درصد مربوط به بخش ریلی‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش باش��گاه خبرنگاران‪ ،‬مدیرعامل پیشین‬ ‫رجا که در ان زمان بر این سمت بود‪ ،‬افزود‪ :‬ایران در‬ ‫مقایس��ه با سایر کشورها کمترین سهم را در بخش‬ ‫ریلی دارد و این میزان در دیگر کشوره ا به ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫س��ال های بسیاری است که س��عی داریم سرعت‬ ‫بخش ریلی را افزایش دهیم و درحال حاضر سرعت‬ ‫بخ��ش حمل ونق��ل ریلی ‪ ۱۳۰‬کیلومتر در س��اعت‬ ‫اس��ت که ای��ن میزان س��رعت در قطار های س��ایر‬ ‫کشورها بین ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬کیلومتر در ساعت است‪.‬‬ ‫دوم مناسب کار بس��یار سختی است‪ ،‬گفت‪ :‬بیشتر‬ ‫موسوی نژاد گفت‪ :‬درحال حاضر در ایران قطارهای‬ ‫کش��ورهای جه��ان از جمل��ه الم��ان با بازس��ازی‬ ‫پرسرعت وجود ندارد و سرعت قطار های موجود زیر‬ ‫واگن ه��ای مس��افری خود به مدت ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬س��ال‬ ‫‪ ۱۰۰‬کیلومتر اس��ت و در برخی از مواقع سرعت را‬ ‫دیگر از این واگن ها اس��تفاده می کنند‪ ،‬این مسئله‬ ‫به ‪ ۱۳۰‬کیلومتر تا ‪ ۱۶۰‬کیلومتر می رسانیم که این‬ ‫سبب ش��ده واگن های دس��ت دوم مناسب در بازار‬ ‫سرعت در قطارهای تهران‪ -‬مشهد‪ ،‬تهران‪ -‬میانه و‬ ‫بسیار کم باشد‪.‬‬ ‫تهران – زنجان است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت حمل ونقل ریل��ی رجا درباره‬ ‫موسوی نژاد با اشاره به اینکه میانگین عمل ناوگان‬ ‫وضعیت کنونی ناوگان مس��افری رجا به ایرنا گفت‪:‬‬ ‫حمل ونقل ریلی ‪ ۳۲‬س��ال است‪ ،‬گفت‪ :‬هر ‪۱۵‬سال‬ ‫در اوج س��فر نزدیک به ‪ ۸۳۰‬واگن مسافری رجا در‬ ‫یکبار اقدام به بازس��ازی واگن ه��ا می کنیم و هزینه‬ ‫سطح کش��ور در مسیرهای مختلف سیر می کنند و‬ ‫بازسازی هر واگن یک سوم هزینه ساخت یک واگن‬ ‫اکنون س��هم رجا از بازار حمل ونقل ریلی کشور به‬ ‫جدید است‪ .‬هر واگن ظرفیت دو بار بازسازی را دارد‬ ‫حدود ‪ ۵۰‬درصد رس��یده است‪ .‬با این حال همسو با‬ ‫و با بازسازی سوم این واگن ها باید از رده خارج شود‪.‬‬ ‫کاهش عمر ناوگان ریلی‪ ،‬در صورتی که از این شرکت‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هزین��ه س��اخت ی��ک واگ��ن یک تا‬ ‫‪ ۳۰۰‬واگن از رده خارج ش��ود تعداد واگن های رجا‬ ‫‪۱/۵‬میلیون یورو اس��ت که این هزینه س��اخت برابر‬ ‫به ‪ ۵۰۰‬دس��تگاه کاهش می یابد و برای جبران این‬ ‫با هزینه واردات یک واگن جدید است‪.‬‬ ‫مسئله به دنبال خرید واگن های دست دوم هستیم‪،‬‬ ‫‹ ‹تفاوت در امار عمر ناوگان ریلی‬ ‫ضمن اینکه ب��ه واردات لکوموتیو و واگن های باری‬ ‫پ��س از تودی��ع موس��وی نژاد‪ ،‬محم��د رجبی در‬ ‫نیز توجه داریم‪.‬‬ ‫شهریور امسال به عنوان مدیرعامل رجا انتخاب شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه در مجم��وع ش��رکت های‬ ‫اگرچه در فروردین س��ال گذشته موسوی نژاد عمر‬ ‫حمل ونقل ریلی به ‪۲‬هزار دس��تگاه واگن نیاز دارند‬ ‫ناوگان ریلی را ‪۳۲‬س��ال دانس��ته بود اما رجبی در‬ ‫و سازندگان داخلی به دالیلی نمی توانند پاسخگوی‬ ‫مهر امس��ال‪ ،‬میانگین عمر ن��اوگان ریلی رجا را ‪۴۰‬‬ ‫این نیاز باش��ند‪ ،‬گفت‪ :‬به همین دلیل در تالش��یم‬ ‫سال اعالم کرد‪.‬‬ ‫بخشی از نیازهای خود را از داخل و بخشی را نیز از‬ ‫ب��ه گفت��ه وی در مناقصه عمومی که در س��طح‬ ‫خارج تامین کنیم‪.‬‬ ‫بین الملل��ی برگزار ش��د چند ش��رکت‬ ‫س��رگردانی در می��ان امار های ‪،۳۲‬‬ ‫اروپای��ی برای تامین ن��اوگان ریلی رجا‬ ‫‪ ۴۰‬و ‪ ۴۵‬سال به طور حتم به معنای‬ ‫ک��ج ب��ودن خش��ت اول‪ ،‬در توس��عه‬ ‫اع�لام امادگ��ی کردن��د‪ .‬مدیرعامل��ی ایران در مقایسه با‬ ‫رج�� ا اب��راز امیدواری کرد ب��ا فناوری و سایر کشورها کمترین ن��اوگان ریلی اس��ت‪ .‬بدون داش��تن‬ ‫اس��تانداردهای قابل قب��ول بین المللی‪ ،‬سهم را در بخش ریلی امار ه��ای دقی��ق از وضعی��ت موجود‬ ‫دارد و این میزان‬ ‫ن��اوگان م��ورد نی��از رج��ا با تش��کیل‬ ‫هرگ��ز نمی توانیم گام ه��ای بعدی را‬ ‫کنسرس��یومی با ش��رکت های ایرانی با در دیگر کشورها به با اعتماد بر اعداد و ارقام اعالم ش��ده‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت های تولید کنندگان ‪ ۱۰‬درصد می رسد‪ .‬از س��وی مس��ئوالن و کارشناس��ان‬ ‫سال های بسیاری‬ ‫داخلی در کشور تولید شود‪.‬‬ ‫برداری��م و ای��ن همان چیزی اس��ت‬ ‫رجب��ی در ش��هریور امس��ال درباره است که سعی داریم‬ ‫که س��رمایه گذاران بخ��ش خصوصی‬ ‫سرعت بخش ریلی‬ ‫فراین��د امض��ای ق��رارداد و تولید این‬ ‫و به ویژه س��رمایه گذاران خارجی را از‬ ‫را افزایش دهیم و‬ ‫واگن ها در داخل کش��ور گف��ت‪ :‬برای‬ ‫همکاری ها دلس��رد می کن��د‪ .‬هرچند‬ ‫درحال حاضر سرعت‬ ‫این منظور حداقل به ‪3‬س��ال زمان نیاز بخش حمل ونقل ریلی مدتی اس��ت که در راس��تای توس��عه‬ ‫داریم‪ ،‬از این رو ش��رکت رج�� ا درصدد ‪ ۱۳۰‬کیلومتر در ساعت ناوگان ریلی بخش خصوصی نیز ورود‬ ‫پیدا کرده اند اما بخش خصوصی برای‬ ‫اس��ت بخش��ی از نیاز ه��ای خ��ود را با‬ ‫است‬ ‫انکه از س��ود و زیان خ��ود اطمینان‬ ‫خرید واگن های دست دوم تامین کند؛‬ ‫داش��ته باش��ند نیازمند امار ها و ارقام‬ ‫هرچند فروش��نده واگن های دست دوم‬ ‫دقی��ق و صحیح هس��تند‪ .‬تناقض در‬ ‫در دنیا بسیار محدود است و برای خرید‬ ‫امار ه��ا در بیش��تر نهادهای دولتی ایران به چش��م‬ ‫نیز باید شرایط اقلیمی کشور مورد توجه جدی قرار‬ ‫می خورد و همواره این پرسش بی پاسخ می ماند که‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫چاره کار در داشتن امار های دقیق چیست؟‬ ‫رجبی ب��ا بیان اینک��ه انتخاب واگن های دس��ت‬ ‫برنامه‪ ‎‬های توسعه متوازن در غرب کارون‬ ‫مشاور اجتماعی وزیر نفت به طرح مطالعات جامع‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬اقتص��ادی‪ ،‬مدیریتی و زیس��ت‪‎‬محیطی‬ ‫مناطق نفتی غرب کارون اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬این‬ ‫طرح با هدف دس��تیابی به توسعه پایدار و متوازن در‬ ‫این منطقه در دستور کار وزارت نفت است‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت به نقل از شانا‪ ،‬سیدامیر‬ ‫طالبیان با بیان این مطلب افزود‪ :‬این طرح مطالعاتی‪،‬‬ ‫‪3‬هدف ش��ناخت اثار و پیامدهای صنعت نفت‪ ،‬نحوه‬ ‫مدیری��ت ای��ن اثار و ت�لاش برای ایجاد مش��ارکت‬ ‫مردمی را دنبال می‪‎‬کند‪.‬‬ ‫وی ب��ر ام��وزش جوان��ان جوی��ای کار و تقویت‬ ‫مهارت های ش��غلی تاکید کرد و گفت‪ :‬توانمندسازی‬ ‫جوانان جویای کار منطقه‪ ،‬گزینه های شغلی بیشتری‬ ‫را پیش روی انها قرار می دهد و از سوی دیگر‪ ،‬زمینه‬ ‫را برای ج��ذب نیروهای بومی از ط��رف پیمانکاران‬ ‫طرح ها نیز فراهم می‪‎‬کند‪.‬‬ ‫طالبی��ان به ض��رورت تقویت ام��وزش در منطقه‬ ‫غ��رب کارون اش��اره کرد و افزود‪ :‬س��اخت‪ ،‬تجهیز و‬ ‫نوسازی مدارس در این زمینه در برنامه است؛ چراکه‬ ‫هم اکنون برخی مدارس به دلیل کمبود فضا ‪3‬شیفته‬ ‫کار می‪‎‬کنند‪.‬‬ ‫وی امض��ای قراردادهای تامین کاالها و خدمات از‬ ‫سوی تولیدکنندگان و شرکت های محلی را در مسیر‬ ‫جلب رضایت عموم مردم منطقه راهگش��ا و ضروری‬ ‫دانست و گفت‪ :‬این اقدام در دست پیگیری است‪.‬‬ ‫محسن امیریان‪ ،‬مدیر نظارت بر طرح های عمرانی‬ ‫مناطق نفتخیز در شرکت ملی نفت ایران نیز پیش تر‬ ‫اعالم ک��رده ب��ود‪ :‬در ط��رح اجتماع��ی‪ ،‬اقتصادی‪،‬‬ ‫مدیریت��ی و زیس��ت‪‎‬محیطی مناط��ق نفت��ی غرب‬ ‫کارون‪ ،‬از تنگه چزابه تا خرمش��هر‪ ،‬همه روس��تاها و‬ ‫شهرها مطالعه می‪‎‬ش��وند و سپس پیشنهادهایی که‬ ‫بتواند در بهبود وض��ع اجتماعی‪ ،‬رفاهی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫زیست محیطی مردم منطقه اثربخش باشد‪ ،‬در برنامه‬ ‫اجرایی قرار می‪‎‬گیرد‪.‬‬ ‫به گفته امیریان‪ ،‬مطالعات اولیه از نیازهای رفاهی‬ ‫منطقه غرب کارون نش��ان می‪‎‬ده��د در مجموع باید‬ ‫در مناطق دش��ت ازادگان و هویزه‪ ٥٧ ،‬مدرسه‪٢١ ،‬‬ ‫مرکز درمانی‪ ٧٤ ،‬مجتمع ورزش��ی‪ ٨٦ ،‬راه ش��هری‬ ‫و روس��تایی و ‪ ٧٤‬اب رسانی روس��تایی ساخته شود‬ ‫و حت��ی در ط��رح مطالعاتی کنونی‪ ،‬س��اخت مرکز‬ ‫اموزش‪‎‬های فنی و حرفه‪‎‬ای و مراکز کارافرینی دیده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫توس��عه میدان‪‎‬های نفتی منطقه غرب کارون پس‬ ‫از می��دان گازی پارس جنوب��ی‪ ،‬اولویت وزارت نفت‬ ‫در دولت یازدهم به ش��مار می‪‎‬رود‪ .‬هم‪‎‬اکنون روزانه‬ ‫بیش از ‪ ٢٦٠‬هزار بش��که نف��ت از میدان‪‎‬های غرب‬ ‫کارون برداشت می‪‎‬ش��ود و وزارت نفت مصمم است‬ ‫این فرایند توسعه با ابادانی منطقه همراه شود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫صنعت خودرو و نفت‬ ‫دو پیشران اقتصادی‬ ‫‪ 29‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 19‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 19‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫همین صفحه‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 8‬پیاپی ‪1981‬‬ ‫تنوع فروش‪ ،‬اسلحه رقابت خودرو سازان‬ ‫ چالش خودرو سازان‬ ‫برای عبور از داماتو‬ ‫وزارت خزانه داری امریکا که ناگزیر ش��د به صورت رس��می بر پایبندی این‬ ‫کشور بر حذف مواردی از فهرست تحریم های ظالمانه تاکید کند سعی دارد‬ ‫با خروج صنعت خودرو از فهرست تحریم های ‪۱۰‬ساله علیه ایران‪ ،‬بدعهدی‬ ‫خ��ود را ب��ه گونه ای جبران کند‪ .‬هرچند تحریم ه��ای فروش‪ ،‬تهیه یا انتقال‬ ‫کاالها و خدمات مربوط به بخش خودروس��ازی ایران از این فهرس��ت خارج‬ ‫ش��ده اند اما با این حال کارشناس��ان و فعاالن صنعت خودرو معتقدند که این‬ ‫روند چندان تفاوتی برای صنعت خودرو نخواهد کرد زیرا ممکن است انتقال‬ ‫فناوری که به صورت مشخص در این فهرست قید نشده‪ ،‬مشمول ممنوعیت‬ ‫ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که فعاالن این حوزه اعالم می کنند تا رفع کامل‬ ‫محدودیت های بانکی‪ ،‬خروج صنعت خودرو از فهرس��ت تحریم های ‪۱۰‬ساله‬ ‫نیز چندان کمکی به این صنعت نخواهد کرد اما ‪...‬‬ ‫فولکس‪ ،‬خودرویی ویژه‬ ‫ایران می سازد‬ ‫مذاکرات تولیدکنندگان‬ ‫ایرانی برای صادرات سوپاپ‬ ‫افزایش قیمت قطعات‬ ‫به سنگین ها رسید‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫اب پاکی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت روی دست «نانمایندگی ها»‬ ‫اولتیماتوم وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای اخذ نمایندگی رسمی و‬ ‫انعقاد قرارداد با شرکت مادر برندهای خودرویی برای برخی از شرکت ها‬ ‫بو جوش بس��یاری در بین شرکت های‬ ‫حکم مرگ و زندگی را دارد و جن ‬ ‫مدعی به وجود امده است‪.‬‬ ‫به گزارش پرش��ین خ��ودرو‪ ،‬پس از حض��ور نمایندگی های متعدد در‬ ‫بازار خودروی کشور‪ ،‬دولت تصمیم گرفت تا به این اتفاق که برای مردم‬ ‫مش��کالتی از قبیل مشخص نبود اصالت خودرو و خدمات‪ ،‬نبود ضمانت‬ ‫ت قیمت��ی که ایجاد کرده بود‪ ،‬پایان‬ ‫اجرای��ی در زمینه گارانتی ها و تفاو ‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫در نخستین تصمیم اعالم شد تنها افرادی می توانند در کشور به عنوان‬ ‫نماینده خودرو حضور یابند که قرارداد رسمی از شرکت مادر داشته و در‬ ‫ان قرارداد به روشنی عنوان شده باشد که ان شرکت نماینده رسمی در‬ ‫ایران است‪ .‬این شرایط باعث شد تا بسیاری از شرکت های مدعی داشتن‬ ‫نمایندگی رسمی فالن برند معتبر در ایران‪ ،‬به تکاپو بیفتند تا مشکل را‬ ‫حل کنند‪ .‬برخی نیز به صورت قانونی به دنبال اخذ نمایندگی از شرکت‬ ‫مادر بودند و برخی به دنبال حاشیه ها رفتند‪.‬‬ ‫امیرحس��ین قنات��ی مدی��رکل صنایع خ��ودرو و نیرو محرک��ه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در گفت وگو با پرش��ین خ��ودرو‪ ،‬درباره عاقبت‬ ‫نمایندگی های بدون مجوز و غیرقانونی گفت‪ :‬براس��اس ایین نامه با این‬ ‫نمایندگی ها برخورد خواهد ش��د و براساس فهرستی که سازمان توسعه‬ ‫تجارت اعالم خواهد کرد و پس از تایید مرکز اصناف و بازرگانان؛ وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت نماین��ده برندهای خودروی��ی را مجاز خواهد‬ ‫دانس��ت و اگر ش��رکت‪ ،‬برن��د و مدعیان نماینده بودن در این فهرس��ت‬ ‫نباشند‪ ،‬دیگر اجازه فعالیت نخواهند داشت‪.‬‬ ‫در همی��ن زمینه یداهلل صادقی رییس مرک��ز اصناف و بازرگانان ایران‬ ‫درباره اقدامات اخیر برای دریافت مجوز ش��رکت ها از برند مادر گفت‪ :‬در‬ ‫این زمینه مقرر شد با شرکت های خارجی صاحب برند مکاتب ه و مشخص‬ ‫ش��ود که ایا ش��رکت های واردکننده داخلی که به صورت غیرمس��تقیم‬ ‫نمایندگ��ی خود را اخ��ذ کرده اند‪ ،‬اقدامات الزم برای کس��ب نمایندگی‬ ‫مستقیم از شرکت صاحب برند را انجام داده اند و عالوه بر ان ایا شرکت ‬ ‫صاحب برند خارجی تمایلی به اعطای نمایندگی مستقیم به شرکت های‬ ‫یاد شده دارد یا خیر‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه بنابراین فعال تا زمان مش��خص ش��دن نتیجه این‬ ‫مکاتبات‪ ،‬ش��رکت های نمایندگی غیرمستقیم می توانند به فعالیت خود‬ ‫ادامه دهند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬نمایندگی رس��می خودروساز خارجی در‬ ‫ایران به ش��رکتی گفته می ش��ود که قرارداد خود را با شرکت خودروساز‬ ‫صاح��ب برن��د‪ ،‬یا دفاتر منطقه ای ان و یا ش��رکتی ک��ه دارای اختیار از‬ ‫ش��رکت اصل��ی برای واگذاری نمایندگی باش��د‪ ،‬منعقد کرده باش��د که‬ ‫در ح��ال حاضر برخی از ش��رکت های فع��ال در واردات این محصوالت‬ ‫ب��دون این ش��رایط هس��تند و اگر موفق ب��ه اخذ نمایندگی مس��تقیم‬ ‫ب��ه عنوان نماینده رس��می نش��وند‪ ،‬مج��وز فعالیت انها باط��ل خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تعهد ‪ 10‬ساله خودروسازان برای ارائه خدمات خودرویی‬ ‫ت مصرف کنندگان و‬ ‫رییس س��ازمان حمای ‬ ‫تولیدکنندگان گف��ت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت هیچ تصمیمی برای خروج خودرو پراید‬ ‫و پژو از خط تولید تا پایان سال نگرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش اخبار خودرو‪ ،‬س��ید محمود نوابی‬ ‫با اش��اره به اینکه گفته ش��ده برخی خودروها‬ ‫از خط تولید خارج می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اما با‬ ‫این حال طبیعی اس��ت ه��ر خودرویی عمری‬ ‫دارد و باید از چرخه تولید خارج شود اما هنوز‬ ‫تصمیمی گرفته نشده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اینک��ه بگویی��م ای��ن خودروها‬ ‫هیچ گاه از خط تولید خارج نمی ش��وند درست‬ ‫نیست زیرا هر خودرویی دوره ای دارد و زمانی‬ ‫که مدل های جدید وارد بازار شود در ارتباط با‬ ‫اینک��ه خودروهای قبلی در چه تاریخی از خط‬ ‫تولید خارج شود تصمیم گیری خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫تولیدکنندگان تصریح کرد‪ :‬البته هر خودرویی‬ ‫که از خط تولید خارج ش��ود تا ‪۱۰‬سال متعهد‬ ‫به ارائه خدمت اس��ت و جای نگرانی نیس��ت و‬ ‫اگ��ر فردی خودرویی خریداری کرد که از خط‬ ‫تولید خارج ش��د از هم��ان تاریخ که تولید ان‬ ‫متوقف می ش��ود تا مدت ‪ ۱۰‬سال تولیدکننده‬ ‫موظف به ارائه خدمات است‪.‬‬ ‫نوابی بیان کرد‪ :‬کیفیت سنجی ها به این صورت‬ ‫انجام می شود که شرکت خودروسازی مجهز به‬ ‫سیستم کنترل کیفیت است و شرکت بازرسی‬ ‫و کیفی��ت اس��تاندارد نی��ز متعل��ق به بخش‬ ‫خصوصی ب��وده و هرماه گزارش��ی از وضعیت‬ ‫کیفیت خودروها ارائه می کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن گ��زارش که براس��اس‬ ‫بررسی و ارزیابی خودروها از نظر شاخص های‬ ‫کیف��ی و تعیی��ن رتبه ان به دس��ت می اید در‬ ‫جراید منتش��ر می ش��ود که روش��ی برای قرار‬ ‫گرفتن خودروها در س��طح حداقلی از کیفیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان عن��وان ک��رد‪ :‬مطال��ب این‬ ‫گزارش به ش��ورای عالی سیاست گذاری ارسال‬ ‫و به تولیدکنندگانی که محصوالت انها کیفیت‬ ‫پایی��ن دارد تذکر داده می ش��ود ت��ا به درجه‬ ‫حداقل از کیفیت برس��ند زیرا کیفیت حداکثر‬ ‫ندارد و همیشه در حال افزایش است‪.‬‬ ‫صنعت خودرو و نفت دو پیشران اقتصادی‬ ‫رییس س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشار ه به سیر تحول‬ ‫صنع��ت خ��ودرو در جهان گفت‪ :‬در جهان بی��ش از ‪۹۰‬میلیون خودرو با‬ ‫گردش مالی حدود ‪۲۰۰۰‬میلیارد دالر تولید می شود‪.‬‬ ‫به گزارش خودرون��گاران‪ ،‬منصور معظمی با بیان اینکه این صنعت در‬ ‫جهان‪ ،‬برای حدود ‪۹‬میلیون نفر اش��تغال ایجاد کرده است ‪ ،‬افزود‪ :‬ارزش‬ ‫صادرات جهانی خودرو و قطعات ان به حدود ‪۱۲۰۰‬میلیارد دالر می رسد‪.‬‬ ‫وی به امار تولید خودرو در کش��ورهای صاحب ن��ام در صنعت خودرو‬ ‫در س��ال ‪2015‬م اش��اره کرد و گفت‪ :‬چین با ‪23‬میلیون خودرو تولیدی‬ ‫در رتبه نخس��ت‪ ،‬امریکا با ‪11‬میلیون و ‪660‬میلیون خودرو در مقام دوم‬ ‫و ژاپ��ن‪ ،‬الم��ان و کره جنوبی رتبه ه��ای بعدی تولید خ��ودرو را به خود‬ ‫اختصاص می دهند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه به وضعیت تولید خودرو‬ ‫در ایران اش��اره کرد و گفت‪ :‬در ایران‪ ،‬س��االنه حدود یک میلیون خودرو‬ ‫تولید می شود و با وجود انکه ایران در صنعت خودرو حدود نیم قرن سابقه‬ ‫دارد‪ ،‬می توان گفت که جایگاهی در صنعت جهانی خودرو ندارد‪ .‬صادرات‬ ‫‪300‬میلیون دالری خودرو در مقابل ارزش ‪1200‬میلیارد دالری صادرات‬ ‫ن ناچیز به نظر می رسد‪.‬‬ ‫خودرو در جها ‬ ‫وی از رش��د تولید خودرو در سال جاری به نسبت سال قبل خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬پیش بینی می شود میزان تولید خودرو در کشور ایران از حدود یک‬ ‫میلیون دستگاه در سال جاری به یک میلیون و ‪300‬هزار دستگاه افزایش‬ ‫پیدا کند‪ .‬در سال جاری تاکنون ‪880‬هزار دستگاه خودرو تولید شده است‬ ‫که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪37‬درصد رشد نشان می دهد‪.‬‬ ‫معظمی با بیان اینکه صنعت نفت و صنعت خودرو به عنوان دو پیشران‬ ‫اقتصادی ایران شناخته می شود‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت نفت پس از اجرایی شدن‬ ‫برجام به جایگاه خود بازگش��ته است‪ .‬همچنین رشد تولید در این صنایع‬ ‫منجر به رشد ‪ ۵‬درصدی تولید ناخالص داخلی شده است‪ .‬از این گذشته‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬واحد قطعه سازی در ایران‪ ،‬برای ‪۹۰۰‬هزار نفر اشتغال ایجاد کرده‬ ‫و گ��ردش مالی صنعت خ��ودرو در ایران حدود ‪۳۵‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫براورد می شود‪.‬‬ ‫این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران‪ ،‬به اقبال ش��رکت های بین المللی‬ ‫صنعت خودرو برای همکاری با ش��رکت های ایرانی در دوره پس��اتحریم‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬پس از اجرایی ش��دن برجام‪ ،‬فضایی فراهم ش��د که‬ ‫ش��رکت های ایرانی بتوانند با شرکت های معتبر خودروسازی وارد تعامل‬ ‫ش��وند‪ .‬برای افزایش کیفی��ت خودرو های ایرانی‪ ،‬راهی جز پیوس��تن به‬ ‫صنع��ت جهانی خ��ودرو وجود ن��دارد‪ .‬در قراردادهای ش��رکت های پژو‪،‬‬ ‫س��یتروئن و رنو با ایران قید ش��ده اس��ت که حداقل ‪30‬درصد تولیدات‪،‬‬ ‫صادر ش��ود و اینکه ایران به ش��بکه توزیع این خودروسازها در جهان نیز‬ ‫اتصال می یابد‪.‬‬ ‫معظم��ی این اقدام��ات را گامی در جه��ت عرضه تولی��دات ایرانی در‬ ‫بازارهای بین المللی دانست و افزود‪ :‬ایجاد مراکز تحقیق و توسعه‪ ،‬اموزش‬ ‫کارکنان ازجمله مواردی اس��ت ک��ه در قراردادهای بین المللی ایران قید‬ ‫شده است و این مسیر به تقویت قطعه سازان نیز منتهی خواهد شد‪.‬‬ ‫چانه زنی ممنوع؛ کاربراتوری ها شماره گذاری نمی شوند‬ ‫معاون مرک��ز ملی هوا و تغییر اقلیم س��ازمان‬ ‫حفاظ��ت محیط زیس��ت ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه‬ ‫مصوب��ه دول��ت مبنی ب��ر توقف ش��ماره گذاری‬ ‫موتورس��یکلت های کاربراتوری اجرای می ش��ود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬پلی��س راهنمای��ی و رانندگ��ی هی��چ‬ ‫موتورس��یکلت کاربرات��وری را ش��ماره گذاری‬ ‫نخواه��د کرد‪.‬مدت زیادی از اغاز اجرایی ش��دن‬ ‫مصوبه دولت در زمینه ممنوعیت ش��ماره گذاری‬ ‫موتورس��یکلت های کابراتوری در کشور نگذشته‬ ‫بود که ادعاهایی درباره ثبت س��فارش ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫یا ‪۴۳۰‬هزار موتورس��یکلت کاربراتوری از س��وی‬ ‫مس��ئوالن ش��هرداری تهران مطرح شد‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که براس��اس مصوبه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ان دس��ته از تولیدکنندگانی که‬ ‫ثبت سفارش خود را تا اول تیر انجام داده باشند‪،‬‬ ‫اجازه تولید این موتورسیکلت ها را خواهند داشت‬ ‫با ای��ن حال س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت و‬ ‫پلیس راهور‪ ،‬شماره گذاری هرگونه موتورسیکلت‬ ‫کاربراتوری را از اول مهر امسال متوقف کردند ‪.‬‬ ‫س��عید متصدی‪ ،‬معاون محیط زیس��ت انسانی‬ ‫س��ازمان حفاظ��ت محیط زیس��ت در این باره به‬ ‫ت الزم��ه تولید‬ ‫ایس��نا گف��ت‪ :‬اخذ مصوب��ه دول ‬ ‫دوب��اره موتورهای کاربراتوری اس��ت‪ .‬براس��اس‬ ‫ت هر مجوزی که س��ازمان حفاظت‬ ‫مصوب��ه دول ‬ ‫محیط زیست از قبل برای تولید موتورسیکلت های‬ ‫کاربراتوری داده بود‪ ،‬باطل شد‪ .‬این موضوع را به‬ ‫نیروی انتظامی اعالم کردیم که مجوزهای تولید‬ ‫و ش��ماره گذاری موتورس��یکلت های کاربراتوری‬ ‫از اول مه��ر باط��ل اس��ت‪ ،‬بنابرای��ن اگ��ر قرار‬ ‫باش��د ش��ماره گذاری جدید موتورس��یکلت های‬ ‫کاربراتوری انجام شود باید این موضوع به تصویب‬ ‫دولت برس��د و مصوبه دولتی برای انجام این کار‬ ‫وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫مس��عود زندی‪ ،‬معاون مرکز مل��ی هوا و تغییر‬ ‫اقلیم س��ازمان حفاظت محیط زیست نیز درباره‬ ‫شماره گذاری ‪۴۳۰‬هزار یا ‪۵۰۰‬هزار موتورسیکلت‬ ‫ی ب��ا قاطعیت از توقف ش��ماره گذاری‬ ‫کاربراتور ‬ ‫از س��وی پلیس راهنمای��ی و رانندگی خبر داده‬ ‫و گف��ت‪ :‬براس��اس مصوبه دولت ش��ماره گذاری‬ ‫موتورس��یکلت های کاربراتوری از ابتدای مهر ‪۹۵‬‬ ‫ممنوع است‪ .‬س��ازمان حفاظت محیط زیست نیز‬ ‫همچنان پایبند به این مصوبه است و بارها تاکید‬ ‫کردیم که هرگز شماره گذاری اتفاق نیفتد‪.‬‬ ‫وی درب��اره ثب��ت س��فارش های ای��ن تع��داد‬ ‫ی اظهار کرد‪ :‬راهنمایی‬ ‫موتورس��یکلت کاربراتور ‬ ‫و رانندگی ش��ماره گذاری این دستگاه ها را انجام‬ ‫نمی ده��د‪ .‬در ش��ورای عالی حمل ونق��ل نیز بر‬ ‫این موضوع تاکید ش��ده که شماره گذاری انجام‬ ‫نش��ود‪ .‬از ابتدای مهر تاکنون هیچ موتورسیکلت‬ ‫کابراتوری شماره گذاری نشده و پلیس راهنمایی‬ ‫و رانندگی شماره گذاری نخواهد کرد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 29‬اذر ‪ 19 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 19‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 8‬پیاپی ‪1981‬‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫دریچه‬ ‫ورود خودروسازان امریکایی‬ ‫به ایران ممکن شد؟‬ ‫در شرایطی که گفته می ش��ود خودرو از فهرست تحریم های‬ ‫امریکا علیه ایران (همان ها که برای ‪ ۱۰‬س��ال دیگر تمدید شد)‪،‬‬ ‫خارج ش��ده است‪ ،‬صحت این موضوع می تواند پای خودروسازان‬ ‫امریکایی را به کشور باز کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خودروکار‪ ،‬حضور خودرو در فهرس��ت تحریم های‬ ‫موردنظر باعث شده بود خودروسازان امریکایی هیچ راهی برای‬ ‫حضور در ایران نداش��ته باش��ند‪ ،‬انهم در ش��رایطی که پیش تر‬ ‫صحبت هایی مبنی بر احتمال ورود بزرگترین خودروساز امریکا‬ ‫یعنی جنرال موتورز به ایران مطرح شده بود‪.‬‬ ‫هرچند سیاست های داخلی ایران نیز اجازه حضور امریکایی ها‬ ‫را در خودروس��ازی کشور‪ ،‬به این راحتی ها نمی داد‪ ،‬با این حال‬ ‫مان��ع اصلی همان تحریم ها بود که به هیچ عنوان اجازه نمی داد‬ ‫هیچ یک از شرکت های خودروساز امریکایی در ایران حضور پیدا‬ ‫کرده و س��رمایه گذاری کنند‪ .‬با این ح��ال اگر انگونه که گفته‬ ‫می ش��ود‪ ،‬خودرو از فهرست تحریم های امریکا علیه ایران خارج‬ ‫شده باش��د‪ ،‬راه برای ورود خودروسازان مش��هور این کشور (به‬ ‫ایران) هموار خواهد شد‪ .‬در این بین گفته می شود جنرال موتورز‬ ‫یکی از خودروسازان امریکایی است که به حضور در ایران تمایل‬ ‫داشته و حتی ظاهرا در دوران مذاکرات هسته ای‪ ،‬نمایندگان این‬ ‫غول صنعت خودرو جهان به ایران نیز سفر کرده اند‪.‬‬ ‫خروج خودرو از فهرست تحریم های امریکا علیه ایران می تواند‬ ‫اثر مثبتی بر مذاکرات میان فیات‪-‬کرایسلر و ایران خودرو داشته‬ ‫باشد‪ .‬در حال حاضر مذاکرات میان این دو خودروساز به کندی‬ ‫و با سختی پیش می رود و از دالیل اصلی ان‪ ،‬وجود «کرایسلر»‬ ‫است‪ .‬فیات سهامدار کرایسلر به شمار می رود و وجود این شاخه‬ ‫امریکایی به مانعی بزرگ بر س��ر راه ورود خودروساز ایتالیایی به‬ ‫ایران تبدیل ش��ده است‪ .‬این در حالی است که با حذف موضوع‬ ‫خودرو از فهرس��ت تحریم های ‪۱۰‬ساله امریکا علیه ایران‪ ،‬عالوه‬ ‫بر همواره ش��دن مس��یر ورود فیات به جاده مخصوص‪ ،‬کرایسلر‬ ‫نیز امکان همراهی دوست ایتالیایی اش در سفر به ایران را خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫طرح فروش ‪ 3‬محصول‬ ‫ایران خودرو‬ ‫ایران خودرو در طرح فروش محصوالت خود به مناسبت میالد‬ ‫رس��ول اکرم (ص) ‪ ۳‬خودرو پ��ژو پارس دوگانه س��وز‪ ،‬پژو‪۴۰۵‬‬ ‫س ای را به صورت ف��روش فوری عرضه‬ ‫دوگانه س��وز و س��مند ا ‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬عرضه این ‪ 3‬محصول که از روز گذش��ته‬ ‫اغاز شده تا تکمیل ظرفیت خودروها ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫این طرح فروش به صورت اینترنتی بوده و مشتریان می توانند‬ ‫با مراجعه به بخش فروش اینترنتی محصوالت در س��ایت گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو نس��بت به ثبت ن��ام و خرید این ‪ 3‬محصول‬ ‫اق��دام کنن��د‪ .‬در این طرح ف��روش‪ ،‬پژو پارس دوگانه س��وز در‬ ‫رنگ های س��فید‪ ،‬مش��کی‪ ،‬خاکس��تری و به قیمت ‪۳۶‬میلیون‬ ‫و ‪۹۲۵‬ه��زار توم��ان عرض��ه خواهد ش��د‪ .‬همچنین پ��ژو ‪۴۰۵‬‬ ‫دوگانه س��وز در رنگ های مشکی‪ ،‬خاکس��تری متال و نقره ای به‬ ‫قیمت ‪۳۰‬میلی��ون و ‪۸۰۰‬هزار تومان به فروش خواهد رس��ید‪.‬‬ ‫قیمت س��مند اس ای در رنگ های سفید‪ ،‬مشکی و ابی کبود نیز‬ ‫‪۲۷‬میلیون و ‪۵۹۵‬هزار تومان خواهد بود‪.‬‬ ‫تدوین شاخص های رسیدگی‬ ‫به شکایت مشتریان در سایپا‬ ‫هش��تمین نشست هماهنگی رس��یدگی به شکایت مشتریان‬ ‫محصوالت گروه خودروس��ازی سایپا با حضور رییس و قائم مقام‬ ‫مرکز امور مشتریان گروه س��ایپا و قائم مقام اجرایی مدیرعامل‪،‬‬ ‫مدیر ‪ CRM‬و جمعی از مدیران پارس خودرو به میزبانی شرکت‬ ‫پارس خودرو برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش سایپانیوز‪ ،‬عباس صفری رییس مرکز امور مشتریان‬ ‫گروه س��ایپا با بیان اینکه جلب اعتماد مش��تریان نقش بسزایی‬ ‫در افزایش موفقیت تجاری و پیش��رفت سازمان ها دارد از تدوین‬ ‫و ابالغ ش��اخص های رس��یدگی به شکایت مش��تریان براساس‬ ‫ایین نام��ه جدی��د وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در گروه‬ ‫خودرو س��ازی س��ایپا خبر داد و افزود‪ :‬این ش��اخص به تمامی‬ ‫ش��رکت های مورد نیاز ابالغ ش��ده و براس��اس همین ش��اخص ‬ ‫عملکرد سازمان ها ارزیابی می شود‪.‬‬ ‫صفری گفت‪ :‬رس��یدگی مناس��ب به درخواس��ت ها و شکایت‬ ‫مش��تریان م��ورد تاکی��د مدیرعامل گروه س��ایپا اس��ت و همه‬ ‫همکاران باید تالش مناس��بی در راس��تای افزایش رضایتمندی‬ ‫مشتریان گروه سایپا انجام دهند‪.‬‬ ‫در ای��ن نشس��ت حمی��د اقب��ال مدی��ر ارتباط با مش��تریان‬ ‫پارس خ��ودرو ضمن ارائه گزارش از اقدامات انجام ش��ده درباره‬ ‫پاسخگویی و تکریم مشتریان افزود‪ :‬این شرکت در جهت تحقق‬ ‫اهداف تعیین شده اقدامات مناسبی را با حمایت مدیریت ارشد‬ ‫انج��ام داده که از ان جمله می توان ب��ه تدوین فرایند تعمیرات‬ ‫اضطراری و بهبود فرایند رس��یدگی به شکایت مشتریان اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اقبال با اش��اره به اهمیت ارتباط چهره به چهره با مش��تریان‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در هفته گذشته با هماهنگی مدیریت ارتباطات‬ ‫ش��رکت پارس خودرو گروهی از مش��تریان خودرو برلیانس‪ ،‬از‬ ‫خطوط تولی��د پارس خ��ودرو بازدید کردند که ای��ن رویداد در‬ ‫صنعت خودروسازی کش��ور اتفاقی کم نظیر بود و تاثیر مثبت و‬ ‫فراوانی در ذهن مشتریان ایجاد کرد‪.‬‬ ‫فضل اهلل جمالو‬ ‫جواد مرزبان راد‬ ‫حسن کریمی سنجری‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از ابهام در اصالحیه خروج صنعت خودرو از تحریم های ‪ 10‬ساله‬ ‫چالش خودرو سازان برای عبور از داماتو‬ ‫وزارت خزانه داری امریکا‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫که ناگزیر ش��د به صورت‬ ‫خودرو‬ ‫رس��می بر پایبن��دی این‬ ‫کش��ور بر ح��ذف مواردی‬ ‫از فهرس��ت تحریم های ظالمانه تاکید کند س��عی‬ ‫دارد با خروج صنعت خودرو از فهرست تحریم های‬ ‫‪۱۰‬س��اله علیه ایران‪ ،‬بدعهدی خ��ود را به گونه ای‬ ‫جبران کند‪.‬‬ ‫هرچند تحریم های فروش‪ ،‬تهیه یا انتقال کاالها‬ ‫و خدمات مربوط به بخش خودروسازی ایران از این‬ ‫فهرست خارج ش��ده اند اما با این حال کارشناسان‬ ‫و فع��االن صنعت خ��ودرو معتقدند ک��ه این روند‬ ‫چن��دان تفاوتی برای صنعت خ��ودرو نخواهد کرد‬ ‫زی��را ممکن اس��ت انتق��ال فناوری ک��ه به صورت‬ ‫مش��خص در این فهرس��ت قید نش��ده‪ ،‬مش��مول‬ ‫ممنوعیت ش��ود‪ .‬این در حالی است که فعاالن این‬ ‫حوزه اعالم می کنن��د تا رفع کامل محدودیت های‬ ‫بانکی‪ ،‬خروج صنعت خودرو از فهرست تحریم های‬ ‫‪۱۰‬س��اله نیز چندان کمکی به این صنعت نخواهد‬ ‫کرد اما وزارت خزانه داری امریکا با انتش��ار سندی‪،‬‬ ‫بار دیگر پایبندی کش��ورش را بر حذف یک سری‬ ‫تحریم های ثانویه شامل تحریم های مالی و مرتبط‬ ‫با امور بانکی از فهرس��ت تحریم های ‪۱۰‬ساله اعالم‬ ‫کرده اس��ت که باید در عمل دی��د قابلیت اجرایی‬ ‫پیدا خواهد کرد یا خیر‪.‬‬ ‫گسترش صنعت در این گزارش نظر کارشناسان‬ ‫را مبنی بر فراهم ش��دن زمین��ه انتقال فناوری به‬ ‫بدنه صنعت خودرو ایران با رفع تحریم ها بررس��ی‬ ‫ک��رد‪ .‬همچنی��ن این پرس��ش را از کارشناس��ان‬ ‫این حوزه جویا ش��د که رفع ای��ن تحریم ها تا چه‬ ‫ان��دازه ب��ر همکاری ای��ران با ش��رکت هایی که به‬ ‫نوعی زیرمجموعه خودروسازان امریکایی هستند‪،‬‬ ‫تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫برخ��ی معتقدند تمدید دامات��و تاثیری منفی بر‬ ‫قراردادهای منعقد شده یا مذاکرات در حال انجام‬ ‫در صنعت خ��ودرو نخواهد گذاش��ت اما در مقابل‬ ‫برخی دیگر معتقدند بای��د نگران این وضعیت بود‬ ‫و احتم��ال خ��روج دوباره ش��رکای صنعت خودرو‬ ‫ایران همانند چند س��ال گذش��ته وجود دارد‪ .‬این‬ ‫اظهارنظر در حالی مطرح می ش��ود که شاید داماتو‬ ‫در صورتی بر قراردادهای خودرویی اثرگذار باش��د‬ ‫که خودروسازان خارجی شراکتی با طرف امریکایی‬ ‫داشته باشند یا حجم سرمایه گذاری ان شرکت در‬ ‫امری��کا به اندازه ای باال باش��د که امض��ای قرارداد‬ ‫با ط��رف ایرانی به ضرر ان ش��رکت خارجی تمام‬ ‫ش��ود؛ اما فضل اهلل جمالو‪ ،‬مدیرعامل محورس��ازان‬ ‫ایران خ��ودرو معتقد اس��ت پژو که در چند س��ال‬ ‫گذش��ته ایران را ترک کرد سهمی در شرکت های‬ ‫امریکایی نداشت و س��رمایه گذاری چندانی نیز در‬ ‫بازار امریکا انجام نداده بود اما با فش��ارهای اعمال‬ ‫ش��ده از سوی این کشور ناگزیر به ترک ایران شد‪.‬‬ ‫بنابراین تک��رار این تجربه تلخ چندان دور از تصور‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی در گفت وگو با گسترش صنعت با بیان اینکه‬ ‫خ��روج صنعت خودرو از فهرس��ت دامات��و باز هم‬ ‫گرهی از مشکالت صنعت خودرو ایران باز نخواهد‬ ‫کرد‪ ،‬افزود‪ :‬تا زمانی که مس��ئله انتقال منابع مالی‬ ‫حل نش��ود‪ ،‬حتی ب��ا وجود اس��تثنا کردن صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬مش��کل همچنان پابرج��ا خواهد بود و اگر‬ ‫نتوانی��م در فروش کااله��ا و محصوالت تولیدی یا‬ ‫خرید فناوری‪ ،‬عملکرد مالی مناسبی داشته باشیم‪،‬‬ ‫رف��ع هرگونه تحریم نیز کمک��ی به صنعت خودرو‬ ‫نخواهد کرد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت خودرو با اش��اره به پایبندی رنو‬ ‫به تعهدات خود حتی در زمان تحریم ها اظهار کرد‪:‬‬ ‫اگر ش��رکای خارجی صنعت خ��ودرو ایران موظف‬ ‫به س��رمایه گذاری در ایران شوند‪ ،‬حتی با تصویب‬ ‫تحریم ه��ای جدیدی همچون داماتو‪ ،‬مش��کلی در‬ ‫صنعت خودرو به وج��ود نمی اید؛ همانطور که رنو‬ ‫به واس��طه انج��ام س��رمایه گذاری هایی در ایران‪،‬‬ ‫توانست با پافش��اری در ایران باقی بماند و قطعات‬ ‫مورد نیاز خودروسازان را تامین کند‪ .‬اما هم اکنون‬ ‫شاهد هستیم که فرانسه و سایر کشورها به صورت‬ ‫دست بسته‪ ،‬تابع سیاست های امریکا هستند‪.‬‬ ‫جمالو با تاکید بر اینکه اگر ش��رکت ها مکلف به‬ ‫س��رمایه گذاری در صنعت خودرو ش��وند‪ ،‬تضمین‬ ‫بهت��ری برای انجام تعهدات خود خواهند داش��ت‪،‬‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬وقت��ی حاضر ب��ه س��رمایه گذاری‬ ‫نمی ش��وند در بزنگاه ه��ا ای��ران را ت��رک می کنند‬ ‫ت��ا زمانی که مناب��ع وارد ایران نش��ده و تبدیل به‬ ‫ماش��ین االت و تجهی��زات نش��ود در عم��ل اتفاق‬ ‫خاصی رخ نخواهد داد‬ ‫‹ ‹تهدید در صنعت خودرو‬ ‫مدیرعامل محورس��ازان ایران خ��ودرو با تاکید بر‬ ‫ضرورت اندیش��یدن تمهی��دات و راهکاری جدی‬ ‫و جدی��د ب��رای مقابله با هرگون��ه بدعهدی امریکا‬ ‫و همچنین ش��رکای خارجی صنعت خودرو ایران‬ ‫ادامه داد‪ :‬تهدید در صنعت خودرو همچنان وجود‬ ‫دارد و هی��چ کدام از کش��ورهای ط��رف مذاکره با‬ ‫ایران‪ ،‬موضع جدی در قبال بدعهدی امریکا نگرفته‬ ‫ی��ا اینکه ب��رای اج��رای توافق ه��ا اراده ای ندارند‪.‬‬ ‫ب��ه نظر می رس��د وضعی��ت صنعت خ��ودرو حتی‬ ‫از زم��ان تحریم ها بدتر اس��ت زی��را در ان دوران‪،‬‬ ‫صنعت خودرو تکلیف خود را می دانست و مواردی‬ ‫را پیگی��ری می کرد اما در حال حاض��ر و با وجود‬ ‫اج��رای برجام و عمل کردن ایران به تمام تعهدات‬ ‫پیش بینی ش��ده‪ ،‬هیچ اتفاق خاصی در این صنعت‬ ‫رخ ن��داد و تنها مذاکراتی با چن��د هیات خارجی‬ ‫انجام ش��د که نش��ان می دهد حال صنعت خودرو‬ ‫چندان هم مساعد نیست‪.‬‬ ‫جمال��و با بی��ان اینک��ه امریکایی ها تنه��ا برای‬ ‫توجیه بدعهدی خود صنعت خودرو را از فهرس��ت‬ ‫تحریم های داماتو ح��ذف کرده اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫ش��رایط در حالی اس��ت که همه توافق های انجام‬ ‫ش��ده باید به ص��ورت یکپارچه عملیاتی ش��ود اما‬ ‫به دلیل اینکه نتوانس��تند این قان��ون را وتو کنند‬ ‫مواردی از این دس��ت را اینچنین مطرح می کنند‬ ‫هرچن��د با وتوی این قانون‪ ،‬باز هم این مش��کالت‬ ‫ادام��ه دار خواه��د ب��ود‪ .‬بنابرای��ن ب��رای اینکه در‬ ‫اخری��ن روزه��ای کاری‪ ،‬خ��ود را از عهدش��کنی‬ ‫مب��را کنن��د کار را به این ش��کل توجیه می کنند‬ ‫و بی ش��ک ب��ا ورود دول��ت جدید امری��کا‪ ،‬کار به‬ ‫شکلی که مورددرخواس��ت انهاست‪ ،‬ادامه خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اظهارات رییس س��ازمان انرژی‬ ‫اتمی ایران گفت‪ :‬وی به صراحت اعالم کرد که اگر‬ ‫در شرایط امروز بودیم‪ ،‬به طور قطع در متن قرارداد‬ ‫تفاوت های��ی اعمال می کردیم ام��ا در حال حاضر‬ ‫ط��رف ایرانی که با خوش بینی پیش رفت‪ ،‬ش��اهد‬ ‫بروز مشکالتی از این دست است بنابراین به شرایط‬ ‫اینده صنعت خودرو خوش��بین نیستیم مگر اینکه‬ ‫راهکاری جدی و تمهیداتی کارامد اندیشیده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اعمال محدودیت های دوباره؟‬ ‫جواد مرزبان راد استاد دانشکده مهندسی خودرو‬ ‫نی��ز در گفت وگو با گس��ترش صنعت با بیان اینکه‬ ‫همزم��ان با اعم��ال تحریم ها در صنع��ت خودرو‪،‬‬ ‫فناوری و امکان توس��عه محصول نیز محدود شد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در ان زم��ان ف��روش خودرو تحریم نش��د‬ ‫زی��را بازار بزرگی را از دس��ت می دادند اما در حال‬ ‫حاضر خروج صنعت خودرو از فهرست تحریم های‬ ‫‪۱۰‬س��اله در حالی می تواند مثبت بوده و دستاورد‬ ‫مثبتی برای صنعت خودرو ایران داش��ته باشد که‬ ‫انتقال فناوری به کش��ور محدود نش��ود در غیراین‬ ‫صورت دس��تاوردی برای ایران ب��ه همراه نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به بخش هایی از صنعت خودرو که در‬ ‫این فهرست قرار گرفته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این فهرست‬ ‫انتق��ال فن��اوری به صورت صریح مطرح نش��ده تا‬ ‫دس��ت انها ب��رای اعم��ال محدودیت ها باز باش��د‬ ‫بنابراین اگر خودروسازی خواستار سرمایه گذاری و‬ ‫انتقال فناوری باش��د امکان ایجاد محدودیت برای‬ ‫او وج��ود دارد بنابراین نمی توان چندان به این امر‬ ‫امیدوار بود‪.‬‬ ‫این استاد دانشکده مهندسی خودرو یاداور شد‪:‬‬ ‫ش��رکت هایی ک��ه در ایران در چرخ��ه طراحی و‬ ‫تولید قرار می گیرند باید به این جمع بندی رسیده‬ ‫و به دنبال راهکاری باش��ند تا ریشه ها و عمق کار‬ ‫را در کش��ور نهادین��ه کنند‪ .‬اگ��ر بخواهیم منتظر‬ ‫بمانیم ش��رکتی وارد شود و بخش��ی از تولیدات را‬ ‫در کش��ور بومی کنیم‪ ،‬تغیی��ری در صنعت خودرو‬ ‫ایجاد نخواهد شد‪.‬‬ ‫مرزبان راد با اش��اره به محدودیت های گذش��ته‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬با توجه به ش��رایطی که در گذش��ته‬ ‫نه چندان دور وجود داش��ته‪ ،‬این روند باید عبرت‬ ‫ش��ود و خودروس��ازان از صفر تا ص��د یک خودرو‬ ‫را در داخ��ل کش��ور انج��ام دهن��د در این صورت‬ ‫تحریم ه��ا نه تنه��ا تاثیرگ��ذار نخواهند ب��ود بلکه‬ ‫به دنب��ال س��رمایه گذاری در ایران و اس��تفاده از‬ ‫فناوری های تولید ای��ران نیز خواهند بود‪ .‬بنابراین‬ ‫اگر بخواهیم کار در زمان کوتاه به نتیجه برسد تنها‬ ‫مونتاژکار خواهیم بود اما اگر ریش��ه ای به موضوع‬ ‫نگاه کنیم کار به ش��کل اساس��ی تری حل خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹فضای حاکم بر مذاکرات خودرویی‬ ‫ام��ا در همی��ن حال کارشناس��انی هس��تند که‬ ‫معتقدند تحریم های داماتو یا خروج صنعت خودرو‬ ‫ایران از فهرس��ت ‪۱۰‬س��اله تحریم ه��ا علیه ایران‪،‬‬ ‫هی��چ تغییری در روند فعالیت صنعت خودرو ایران‬ ‫نخواهد گذاشت‪.‬‬ ‫حس��ن کریمی س��نجری یک کارشناس صنعت‬ ‫خ��ودرو در ای��ن ب��اره تاکی��د ک��رد‪ :‬تحریم های‬ ‫دامات��و در دو ده��ه گذش��ته وجود داش��ته و در‬ ‫همی��ن مقطع خودروس��ازان ایران��ی قراردادهایی‬ ‫را با ش��رکت هایی چون پژو و رن��و منعقد کردند؛‬ ‫بنابراین این تحریم ها نمی تواند اثر مس��تقیمی بر‬ ‫قراردادهای ایران با همکاران خارجی خود داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ام��ا نمی توان نس��بت به تاثیرات‬ ‫جانبی تحریم های نش��ات گرفته از فضای روانی بر‬ ‫مذاکرات خودرویی نیز غافل شد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو اف��زود‪ :‬با تمدید‬ ‫ای��ن تحریم ها‪ ،‬ش��رکت هایی که س��رمایه گذاری‬ ‫قابل توجه��ی در امری��کا دارند‪ ،‬نس��بت به افزایش‬ ‫فعالیت خود در ایران تجدیدنظر می کنند؛ از این رو‬ ‫مذاک��رات خود با خودروس��ازان ایرانی را به حالت‬ ‫تعلیق دراوردند که ازجمله این شرکت ها می توان‬ ‫به فیات کرایسلر اشاره کرد‪.‬‬ ‫کریمی سنجری معتقد اس��ت خودروسازانی که‬ ‫بازار خوبی در امریکا دارن��د به طور حتم مذاکرات‬ ‫خود با طرف ایران��ی را معلق می کنند که ازجمله‬ ‫این ش��رکت ها می توان به خودروس��ازان کره ای و‬ ‫ژاپنی اشاره کرد‪.‬‬ ‫موافقت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از برگزاری نمایشگاه خودرو در «شهر افتاب»‬ ‫رییس شورای شهر تهران گفت‪ :‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت موافق برگزاری نمایش��گاه های‬ ‫مختلف به ویژه نمایشگاه های پرمخاطبی همچون‬ ‫نمایشگاه خودرو تهران در «شهر افتاب» است‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬مهدی چمران با اعالم این خبر‬ ‫افزود‪ :‬در جلسه ای که با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت برگزار شد‪ ،‬وی از برگزاری نمایشگاه های‬ ‫پرمخاطب��ی مانند نمایش��گاه خ��ودرو تهران در‬ ‫مجموع��ه نمایش��گاهی ش��هر افت��اب اس��تقبال‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬ب��ه زودی و پ��س از برگ��زاری‬ ‫نمایش��گاه های پرمخاطب تهران در «سایت شهر‬ ‫افت��اب»‪ ،‬ش��اهد اثار مثب��ت این اتف��اق در روند‬ ‫ترافی��ک و عبور و م��رور در زمان های��ی که این‬ ‫نمایش��گاه ها در ش��مال پایتخت برگزار می ش��د‪،‬‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن احمد دنیامالی عضو ش��ورای ش��هر‬ ‫تهران‪ ،‬با مثبت ارزیابی ک��ردن نظر وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت برای برپایی نمایشگاه های مختلف‬ ‫تهران به ویژه نمایش��گاه های پرمخاطبی همچون‬ ‫خودرو و‪ ...‬در س��ایت شهر افتاب‪ ،‬گفت‪ :‬نمایشگاه‬ ‫فعلی تهران که در اتوبان چمران قرار دارد‪ ،‬به یک‬ ‫مش��کل ترافیکی و شهری تبدیل شده و متاسفانه‬ ‫در سال های گذشته برای رفع این مشکل اقدامی‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫نمایش��گاه بین المللی خودرو ته��ران ‪ ۲۶‬تا ‪۳۰‬‬ ‫بهمن سال جاری در سایت نمایشگاهی شهر افتاب‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 29‬اذر ‪ 19 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫عباس سلیمیان‪:‬‬ ‫حضور سوپاپ های‬ ‫خارجی و تمایل به خرید‬ ‫انها واحد های تولیدی‬ ‫را برای افزایش‬ ‫ظرفیت خود دچار تعلل‬ ‫کرده است‬ ‫مهدی نامدار‪:‬‬ ‫یک فروشنده‬ ‫تنها زمانی می تواند‬ ‫سوپاپ ایرانی در‬ ‫فروشگاه خود داشته‬ ‫باشد که یک بسته‬ ‫کامل از محصوالت‬ ‫متنوع را در قبال‬ ‫پرداخت نقدی‬ ‫خریداری کند‬ ‫در گفت و گوی «گسترش صنعت» با تولیدکنندگان سوپاپ خودرو مطرح شد‬ ‫مذاکره برای صادرات سوپاپ‬ ‫توانایی تولیدکنندگان برای تامین صد درصدی نیاز بازار‬ ‫با وجود اینکه مس�ئوالن اتحادیه لوازم یدکی از اجرای برنامه هایی با هدف س�اماندهی این‬ ‫ب�ازار خبر می دهند اما همچنان گالیه های زیادی از ورود کاالهای قاچاق در بس�ته بندی های‬ ‫داخلی و نیز فروش کاالهای تولید داخل در بسته بندی های خارجی وجود دارد که اسیب های‬ ‫زیادی به صنعت قطعه وارد کرده اس�ت‪ .‬در حالی که بیشتر فروشندگان بازار مدعی هستند‬ ‫از کاالهای داخلی استقبال می کنند اما در پشت پرده‪ ،‬سود همچنان حرف نخست را می زند‬ ‫اگرچه این منفعت زمان دار نبوده و تنها عطش فروش�ندگان را در کوتاه مدت برطرف می کند‬ ‫اما اینکه چرا اتحادیه به طور جدی به چنین معضالتی نمی پردازد جای پرسش دارد‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی ‹‹تقل�ب در بازار لوازم‬ ‫یدکی‬ ‫خودرو‬ ‫عباس سلیمیان‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت تولیدی یدکی موتور‬ ‫ایران که تنها تولیدکننده س��وپاپ در کش��ور است در‬ ‫پاسخ به پرسش گسترش صنعت که تولیدات این واحد‬ ‫تولیدی چند درصد بازار داخل را پوشش می دهد؟ گفت‪:‬‬ ‫این کارخانه ظرفیت باالیی دارد که در حال حاضر با تمام‬ ‫توان کار کرده و تنها بر اس��اس میزان سفارش ها تولید‬ ‫دارد اما توان تولید ان بس��یار باالتر از این س��فارش ها‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا ش��کایت از وضعی��ت ب��ازار لوازم‬ ‫یدک��ی‪ ،‬گفت‪ :‬متاس��فانه در بازار‪ ،‬س��وپاپ های داخلی‬ ‫با بس��ته بندی خارجی و ترک‪ ،‬خرید و فروش می ش��ود‬ ‫که نس��بت به این امر شکایت های زیادی وجود دارد اما‬ ‫نتیجه ای به دس��ت نیامد و مدیران و مسئوالن اتحادیه‬ ‫لوازم یدکی نیز رسیدگی نکردند‪ .‬همچنین امروز شاهد‬ ‫هس��تیم س��وپاپ های چینی در بس��ته بندی های این‬ ‫ش��رکت وارد بازار می شود و کسی به این امر رسیدگی‬ ‫نمی کند که این معضالت اس��یب ج��دی به واحدهای‬ ‫تولیدی کشور وارد می کند و می طلبد سازمان و ارگانی‬ ‫خاص پیگیر این مسئله باشد‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکنن��ده س��وپاپ ادام��ه داد‪ :‬در این ب��اره‬ ‫شکایت هایی به ش��رکت تولیدکننده داخلی می شود و‬ ‫تازمانی که ثابت ش��ود این قطعه‪ ،‬سوپاپ ایرانی نبوده‪،‬‬ ‫زمان و انرژی زیادی از تولیدکننده گرفته می ش��ود‪ .‬به‬ ‫گونه ای که بعد از مدتی مش��کالت مربوط به پرونده در‬ ‫ط حل و پیگیری ها نیمه کاره رها ش��ده‬ ‫سیس��تم مربو ‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬وقتی کارخانه ای ب��ا ‪ ۷۰۰‬کارگر در حال‬ ‫فعالیت اس��ت وارد ش��دن ‪ ۴‬ه��زار س��وپاپ تقلبی در‬ ‫جعبه هایی با نش��ان او‪ ،‬ب��ه مصرف کننده و تولیدکننده‬ ‫خس��ارت وارد کرده و مش��کالت مختلفی برای انها به‬ ‫وجود می اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹سوپاپ های ترک‪ ،‬هند و چین‬ ‫س��لیمیان در ادامه توضیح داد‪ :‬این کارخانه س��االنه‬ ‫حدود ‪ ۶۰‬هزار س��وپاپ تولید می کند که می تواند بازار‬ ‫را ب��ه ص��ورت کامل پوش��ش دهد و تولید خ��ود را به‬ ‫یکصد هزار س��وپاپ در سال برس��ان د اما متاسفانه بازار‬ ‫امروز بیشتر در دست محصوالت قاچاق است و سوپاپ‬ ‫ایرانی در مقابل س��وپاپ های هن��دی و چینی فروش‬ ‫باالیی ندارد‪.‬‬ ‫او درباره چرایی این مس��ئله نی��ز گفت‪ :‬همچنان در‬ ‫جامعه فرهنگ کاالی خارجی نس��بت به کاالی داخلی‬ ‫برتری دارد و باید برای ان فرهنگ س��ازی شود‪ .‬چراکه‬ ‫مصرف کننده هنگام خرید به س��خنان مکانیک اعتماد‬ ‫می کند و به عنوان کارش��ناس از وی مشورت می گیرد‬ ‫ب��ه همین دلیل امروز س��وپاپ های ترک‪ ،‬هند و چین‬ ‫بازار ایران را در اختیار گرفته اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تولی��دی یدکی موت��ور ایران با‬ ‫بیان اینکه تامین س��وپاپ های خودروس��ازان به عهده‬ ‫این ش��رکت است‪ ،‬درباره پوشش نیاز بازار لوازم یدکی‬ ‫نی��ز گفت‪ ۳۰:‬تا ‪۴۰‬درصد بازار ل��وازم یدکی در اختیار‬ ‫تولیدکننده ایرانی است در حالی که می توان تمام بازار‬ ‫را پوش��ش داد اما حضور سوپاپ های خارجی و تمایل‬ ‫به خرید انها این واح��د تولیدی را برای افزایش تولید‬ ‫دچار تعلل کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مذاکره با خودروسازان خارجی‬ ‫این ش��رکت در س��ال های گذش��ته نیاز کشورهایی‬ ‫همچون ایتالیا‪ ،‬المان‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬حاشیه خلیج فارس‬ ‫و کشورهای عربی را پوشش می داد اما با اغاز فشارهای‬ ‫تحریمی در س��ال های اخیر‪ ،‬صادرات س��وپاپ ایرانی‬ ‫متوقف شد‪.‬‬ ‫سلیمیان در این باره گفت‪ :‬در حال مذاکره و رایزنی‬ ‫هستیم تا صادرات سوپاپ ها را اغاز کنیم‪ .‬در این رابطه‬ ‫صحبت هایی با طرف المانی و همچنین با فولکس واگن‬ ‫داشتیم‪ ،‬حتی بازدیدی از کارخانه انها نیز انجام شد اما‬ ‫هنوز صحبت ها نهایی نشده و همچنین با چند شرکت‬ ‫برزیلی در حال مذاکره هستیم‪.‬‬ ‫ ‬ ‫س��وپاپ‬ ‫ای��ن فع��ال صنعت قطع��ه درب��اره تامین‬ ‫خودروه��ای جدید نیز به گس��ترش صنعت گفت‪ :‬در‬ ‫حال مذاکره و گفت وگو هستیم اما هنوز تصمیم نهایی‬ ‫گرفته نشده است‪.‬‬ ‫وی همچنین به ادام��ه دار بودن برخی محدودیت ها‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬امروز شرکت های خارجی برای تهیه‬ ‫م��واد اولیه همکاری نمی کنن��د و همچنان تحریم ها را‬ ‫دلی��ل اصلی نبود همکاری می دادند که این روند امروز‬ ‫یکی از چالش های تولیدکننده داخلی به شمار می رود‪.‬‬ ‫سلیمیان به کشورهای تامین کننده مواد اولیه اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬پیش از تحریم های س��ال های اخیر‪ ،‬مواد‬ ‫اولیه از کشورهای المان و ایتالیا تهیه می شد اما امروز‬ ‫از هندوستان و چین وارد می شود که به لحاظ کیفیت‬ ‫با یکدیگر تفاوتی ندارند و تنها قیمت ها متفاوت است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطع��ه در نهایت بح��ث قاچاق و‬ ‫تقل��ب را چالش بازار س��وپاپ ایران عن��وان و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اگر درصد تعرفه ها ب��رای واردات قطعات افزایش‬ ‫یاب��د تولیدکننده داخلی با توجه به ش��رایطی که دارد‬ ‫می توان��د بهتر رقابت کن��د در حالی که ام��روز تعرفه‬ ‫سوپاپ خودرو در کشور ‪۴‬درصد بوده و این امر بستر را‬ ‫برای واردات سوپاپ های بی کیفیت فراهم کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹موانع خرید محصوالت داخلی‬ ‫در ادامه گسترش صنعت برای جویا شدن از وضعیت‬ ‫بازار لوازم یدکی این قطعه به سراغ یکی از فروشندگان‬ ‫این حوزه رفت و درباره سهم سوپاپ های ساخت داخل‬ ‫و خ��ارج از بازار ایران پرس و جو ک��رد‪ .‬مهدی نامدار‪،‬‬ ‫فعال بازار لوازم یدکی در این باره به گس��ترش صنعت‬ ‫گفت‪ :‬س��وپاپ داخلی و خارجی موج��ود در بازار برای‬ ‫پ برای‬ ‫هر خودرو متفاوت بوده و بخش زیادی از سوپا ‬ ‫برخی خودروها مربوط به تولیدات داخل است و برخی‬ ‫دیگر در دس��ت نش��ان های هندی و ژاپنی است‪ .‬برای‬ ‫نمون��ه در محصوالتی همچون پ��ژو‪ ۴۰۵‬و پراید بخش‬ ‫زیادی از س��وپاپ های مورد نیاز‪ ،‬ساخت داخل بوده اما‬ ‫س��وپاپ های پیکان بیش��تر هندی و ژاپنی است‪ .‬البته‬ ‫با جایگزین ش��دن س��وپاپ های داخلی سال به سال از‬ ‫حجم سوپاپ های هندی و ژاپنی کاسته می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬قیمت س��وپاپ های ایرانی بس��ته به نوع‬ ‫خارجی ان تا حدودی یکس��ان و حتی در برخی موارد‬ ‫باالتر اس��ت در حالی که در ن��وع خارجی برای واردات‬ ‫باید هزینه گمرکی و تعرفه پرداخت ش��ود اما س��وپاپ‬ ‫ایرانی چنین هزینه ای ندارد از این رو به نظر می رس��د‬ ‫سوپاپ ایرانی باید ارزان تر از نوع خارجی خود باشد‪ .‬در‬ ‫کشور زمانی که یک نش��ان مشتری خود را پیدا کند‪،‬‬ ‫قیمت ان افزایش می یابد‪ .‬برای نمونه س��وپاپ ژاپن با‬ ‫هزینه گمرک ‪ ۶۲‬هزار تومان اس��ت اما سوپاپ داخلی‬ ‫‪ ۷۵‬هزار تومان به فروش می رسد‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال بازار ل��وازم یدک��ی در ادامه ب��ه چالش‬ ‫فروش��ندگان قطعات در بازار اش��اره کرد و گفت‪ :‬یک‬ ‫فروشنده تنها زمانی می تواند سوپاپ ایرانی در فروشگاه‬ ‫خود داش��ته باش��د که یک بس��ته کامل از محصوالت‬ ‫متن��وع را در قب��ال پرداخ��ت نقدی خری��داری کند‪.‬‬ ‫بنابراین ش��رایط خاصی که تولیدکنن��ده داخلی برای‬ ‫محص��والت خود تعریف می کند‪ ،‬دش��وار اس��ت‪ .‬برای‬ ‫نمونه فروش��نده تنها برای یک قل��م جنس هزار تایی‬ ‫باید ‪ ۷۵‬میلیون تومان ب��ه صورت نقدی به نمایندگی‬ ‫بپ��ردازد در حالی که تولیدکنن��ده ایرانی بیش از ‪۱۰‬‬ ‫قلم محصول تولید می کند و برای اینکه فروشنده یک‬ ‫مجموعه کامل از محصوالت داش��ته باشد باید بیش از‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلیون تومان هزینه کند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر از انجا که فروش��نده با س��ود پایین‬ ‫محص��والت خ��ود را ب��ه ف��روش می رس��اند کمت��ر‬ ‫فروش��نده ای رغبت می کن��د تا این مقدار از س��رمایه‬ ‫خ��ود را بدون داش��تن فض��ای کافی ب��رای نگهداری‬ ‫محصوالت هزینه کند‪ .‬در واقع این ش��رایط فروش��نده‬ ‫داخلی را به تهیه کااله��ای خارجی و وارداتی متمایل‬ ‫می کن��د زیرا اگر همین اقالم را ب��ا تعداد کمتر از بازار‬ ‫تهیه کنی��م هزینه ها افزایش یافت��ه و نمی توان رقابت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این مسئله به این دلیل است که برخی‬ ‫تولیدکنندگان تنها یک نمایندگی دارند و این ش��رایط‬ ‫حالت انحصاری به وجود خواهد اورد‪.‬‬ ‫نامدار درنهایت گفت‪ :‬فروش��ندگان بازار لوازم یدکی‬ ‫به دنب��ال قطعات ایران��ی هس��تند و تولیدکننده باید‬ ‫ش��رایط خرید و قیمت ه��ا را به گونه ای تعیین کند که‬ ‫تهی��ه و عرضه کاالها برای فروش��نده راحت تر از تهیه‬ ‫کاالهای خارجی باشد‪.‬‬ ‫با توجه به اظهارات مطرح شده از سوی تولیده کننده‬ ‫و فروش��ندگان این حوزه این نتیجه حاصل می ش��ود‬ ‫که مقص��ر اصلی در خری��د محص��والت وارداتی تنها‬ ‫فروش��ندگان یا مصرف کنندگان نیستند بلکه شرایطی‬ ‫ک��ه تولیدکنندگان داخلی برای عرضه محصوالت خود‬ ‫تعری��ف می کنن��د یک��ی از موانع موج��ود در رقابت با‬ ‫کاالهای خارجی به شمار می رود‪.‬‬ ‫بررسی ورود قطعات بی کیفیت در دستور کار مجلس‬ ‫ورود قطع��ات بی کیفی��ت یک��ی از ش��کایت های‬ ‫تولیدکنن��دگان داخل��ی اس��ت که عنوان می ش��ود‬ ‫اس��یب جدی به تولیدات کشور وارد کرد زیرا برخی‬ ‫س��ودجویان این قطعات بی کیفیت را در بسته بندی‬ ‫قطعات باکیفیت داخلی به خریداران عرضه می کنند‬ ‫که بی اعتمادی را در بین مشتریان به وجود می اورد‪.‬‬ ‫در این باره رییس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و‬ ‫معادن مجلس شورای اس�لامی اعالم کرد‪ :‬به زودی‬ ‫کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس ب��ا دعوت از‬ ‫خودروسازان و قطعه سازان به بررسی جریان واردات‬ ‫خودرو و قطعات بی کیفیت رسیدگی خواهد کرد‪.‬‬ ‫ول��ی ملکی به خبرخودرو گف��ت‪ :‬امروز دولت باید‬ ‫ب��ا جدیت هرچه بیش��تر در مقابل واردات‬ ‫قطع��ات و خودروهای بی کیفیت ایس��تاده‬ ‫و از ورود این نوع کاالها جلوگیری کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه قطعه سازان ایرانی از‬ ‫دانش و توان الزم برای تولید قطعات مدرن‬ ‫برخوردارن��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬افزایش س��هم‬ ‫تولیدات داخلی در کش��ور باعث می ش��ود‬ ‫تا سیاس��ت مونتاژکاری به حداقل رسیده و درنهایت‬ ‫س��هم بیش��تری از قطع��ات موردنیاز ش��رکت های‬ ‫خودروس��از به وس��یله تولیدکنندگان داخلی تامین‬ ‫شود‪.‬‬ ‫او وج��ود مدیریت ه��ای دولتی را عامل��ی بر ادامه‬ ‫سیاس��ت های گذش��ته در صنعت خودرو‬ ‫دانست و اظهار کرد‪ :‬برای خروج از سیاست‬ ‫مونت��اژکاری و تدوین نقش��ه راه جدید در‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬بای��د موضوع خروج دولت‬ ‫از صنعت خ��ودرو به طور جدی تری دنبال‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نماین��ده مشکین ش��هر در مجلس دهم‬ ‫در ادام��ه با توجه به عوامل موثر بر کیفیت و رش��د‬ ‫صنعت خودرو افزود‪ :‬هم اکنون ورود قطعات با حداقل‬ ‫اس��تانداردها‪ ،‬صنعت خودروس��ازی را درگیر کرده و‬ ‫مانعی بر رش��د کیفی در این صنعت ش��ده است در‬ ‫حالی که امروز توجه به تولید داخل و ارتقای کیفیت‬ ‫می توان��د نتایج مثبتی برای اقتصاد کش��ور به همراه‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫ملک��ی در ادامه ارتب��اط میان دانش��گاه و صنعت‬ ‫را یک��ی از راهکارهای بهبود کیف��ی و ارتقای تولید‬ ‫خودرو و قطعات در کش��ور دانست و گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫برخی از شرکت ها برای هزینه کمتر اقدام به واردات‬ ‫قطعات��ی می کنن��د که به طور قطع جری��ان تولید و‬ ‫کیفی��ت در صنعت خودرو را تحت تاثیر قرار می دهد‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی واردات خودروه��ا و قطعات با کیفیت‬ ‫پایین به کش��ور تبعات جبران ناپذی��ری را به دنبال‬ ‫داش��ته و هزینه های بس��یاری را به م��ردم تحمیل‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 19‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 8‬پیاپی ‪1981‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نقش سرمایه گذاری مشترک‬ ‫در رفع مشکالت صنعت قطعه ‬ ‫فعالیت در بحث س��رمایه گذاری‬ ‫مش��ترک بین صنعتگ��ران داخلی‬ ‫و همتای��ان خارج��ی در چند ماه‬ ‫اخیر بس��یار رونق گرفته است زیرا‬ ‫در این ش��رایط به لحاظ اقتصادی‬ ‫و نیز دانش فنی برای هر دو طرف‬ ‫قرارداد سودمند خواهد بود اما عضو‬ ‫هیات مدیره انجمن تخصص��ی صنایع همگن نیرو محرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کشور معتقد اس��ت تشکیل چند شرکت با‬ ‫س��رمایه گذاری مش��ترک‪ ،‬کمکی به صنع��ت قطع ه ایران‬ ‫نخواه��د کرد زیرا ابتدا بای��د درصد ارزش قطعه در خودرو‬ ‫مش��خص ش��ود ضمن اینکه باید معلوم ش��ود که جوینت‬ ‫ش��دن ش��رکت ها تا چه میزان هزینه و سرمایه گذاری نیاز‬ ‫خواهد داشت و برای چه تیراژی از تولید خواهد بود؟‬ ‫مهدی مطلب زاده افزود‪ :‬به طور قطع قطعه س��ازی که به‬ ‫س��مت سرمایه گذاری مش��ترک حرکت می کند با در نظر‬ ‫گرفتن منافع خود و محاسباتی که دارد در این مسیر وارد‬ ‫می شود و تش��کیل شرکتی با سرمایه گذاری مشترک تنها‬ ‫باعث توانمن��دی تولید در بخش کوچک��ی از این صنعت‬ ‫خواهد ش��د و نمی توان بار مش��کالتی ک��ه در این صنعت‬ ‫وجود دارد را با تشکیل این تعداد رفع کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به وجود یک هزار و ‪ ۲۰۰‬قطعه س��از فعال‬ ‫در کش��ور تصریح ک��رد‪ :‬اگر از این تعداد قطعه س��از فعال‬ ‫کش��ور ‪ ۳۰‬واحد به این سمت بروند و با همتایان خارجی‬ ‫خود شرکت هایی با سرمایه گذاری مشترک تشکیل دهند‬ ‫تکلیف باقی واحدهای قطعه سازی چه خواهد شد؟ به طور‬ ‫قطع ش��رایط ادغام و قوانین مرتبط با این مسئله گسترده ‬ ‫است که نیاز به مطرح کردن مباحث مفصلی دارد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه سازی کش��ور همچنین در ادامه‬ ‫این موضوع اظهار کرد‪ :‬تش��کیل چنین ش��رکت هایی بین‬ ‫فعاالن داخلی با ش��رکت های همت��ای خارجی در صورت‬ ‫رعایت ش��رایط همکاری‪ ،‬می تواند نقش موثری در صنعت‬ ‫قطع ه کشور داشته باشد چراکه در جریان همکاری ها باید‬ ‫سیاس��ت هایی تدوین ش��ود که خودروساز خارجی تمامی‬ ‫ش��بکه تامین را با هدف انتق��ال دانش و فناوری وارد کند‬ ‫در حالی که امروز خودروس��از به عنوان یک ش��رکت‪ ،‬تنها‬ ‫منافع خود را می بیند و از انجا که قطعه س��ازان در جریان‬ ‫همکاری ها دسترسی به دانش و فناوری ندارند این احتمال‬ ‫وجود دارد که خودروساز خارجی به سراغ تامین کنندگان‬ ‫خارجی برود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬امروز قطعه س��ازان‪ ،‬محصوالتی را تولید‬ ‫می کن��د به امید اینکه که در چرخه تامین خودروس��ازان‬ ‫مورداستفاده قرار گیرد در غیراین صورت قطعه سازی ایران‬ ‫محکوم به فنا خواهد بود‪.‬‬ ‫مطلب زاده درنهایت گفت‪ :‬با حذف قطعه س��ازی داخلی‬ ‫اشتغال و سرمایه ای عظیمی که در این بخش اتفاق افتاده‬ ‫از بی��ن خواهد رفت ضمن اینک��ه اموزش ها و فناوری های‬ ‫موجود در این بخش به دلیل نبود به کارگیری به تدریج به‬ ‫فراموشی س��پرده و در نهایت اسیب های جدی به صنعت‬ ‫کشور وارد خواهد شد‪.‬‬ ‫شکست پروژه خودران‬ ‫ب ام و و بایدو‬ ‫خودروس��از المانی ب ام و و غول اینترنتی چینی بایدو به‬ ‫پژوهش های مش��ترک در زمینه خودروهای خودران پایان‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا «اوالف کاستنر»‪ ،‬مدیرعامل ب ام و چین‬ ‫ب��ه رویترز گفت‪ :‬این دو ش��رکت تصمی��م گرفتند به این‬ ‫همکاری که ش��امل ازمون خ��ودروی خودران در امریکا و‬ ‫چین ب��ود‪ ،‬پایان دهند زیرا نظ��رات متفاوتی درباره نحوه‬ ‫انجام پژوهش ها داشتند‪.‬‬ ‫«وانگ جینگ» مدیر توسعه خودروی خودران در بایدو‬ ‫هم به رویترز گفت‪ :‬این شرکت اکنون از خودروهای لینکلن‬ ‫فورد در ازمایش های امریکایی خود استفاده می کند‪.‬‬ ‫در س��ومین کنفرانس اینترنت جهان که در ش��هر ووژن‬ ‫چین برگزار ش��د‪ ،‬بای��دو امکان ازمای��ش نمونه های اولیه‬ ‫مختلف از خودروهای خودران را که از سوی خودروسازان‬ ‫چینی چری و بایک موتور طراحی شده بودند‪ ،‬عرضه کرد‪.‬‬ ‫خودروهای ازمایشی در یک جاده بسته حرکت کردند تا‬ ‫از مواجه شدن با دوچرخه و خودروهایی که با سرعت های‬ ‫مختلفی حرکت می کنند‪ ،‬اجتناب کنند‪.‬‬ ‫ش��رکت ب ام و قص��د دارد گ��روه تحقیق��ات و توس��عه‬ ‫خودروی خودران در چین را گسترش دهد‪ .‬این دو شرکت‬ ‫به همکاری در زمینه نقشه های کیفیت باال که برای ناوبری‬ ‫خودروهای خودران ضروری هستند‪ ،‬ادامه می دهند‪.‬‬ ‫بای��دو قصد دارد فروش محدود خودروهای خودران را تا‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۸‬اغاز کند و تا سال ‪۲۰۲۱‬م عرضه این خودروها‬ ‫را گسترش دهد‪ .‬ب ام و نیز برای عرضه خودروهای خودران‬ ‫تا سال ‪۲۰۲۱‬م هدف گذاری کرده است‪.‬‬ ‫مدی��ران ش��رکت های فن��اوری و خ��ودرو می گوین��د‬ ‫خودروه��ای اینده قادر خواهند ب��ود به صورت اتوماتیک و‬ ‫بدون دخالت راننده انس��انی‪ ،‬حرکت و صنعت حمل ونقل‬ ‫را متح��ول کنن��د‪ .‬در حال حاض��ر تمام خودروس��ازان و‬ ‫ش��رکت هایی مانند گ��وگل و ش��رکت تامین کننده قطعه‬ ‫دلفی س��رمایه گذاری باالیی در توس��عه این فناوری انجام‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 29‬اذر ‪ 19 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 19‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 8‬پیاپی ‪1981‬‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت وگو با «گسترش صنعت» مطرح کرد‬ ‫تنوع فروش‪ ،‬اسلحه رقابت خودرو سازان‬ ‫در حال��ی فعاالن ح��وزه خودرو‬ ‫مش��غول برنامه ریزی ب��رای برپایی‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫چهارمی��ن همای��ش بین المل��ی‬ ‫خودرو‬ ‫صنعت خودرو ایران هس��تند که از‬ ‫یک س��و‪ ،‬نتایج برج��ام در صنعت‬ ‫خودرو هر روز وارد فاز تازه ای شده و مذاکرات با هدف توسعه‬ ‫ارتباط��ات در این زمینه هر روز پرنگ تر از روزهای گذش��ته‬ ‫در حال پیگیری اس��ت و از س��وی دیگر با نزدیک ش��دن به‬ ‫زمان ورود خودروهای جدید حاصل از این قراردادها‪ ،‬ضرورت‬ ‫ارائه خدمات پس از فروش مناس��ب بیش از پیش شده است‪.‬‬ ‫هرچند فعاالن و کارشناس��ان این حوزه برگزاری این همایش‬ ‫را فرصت مناس��بی برای اگاهی از تجربیات کشورهای موفق‬ ‫در زمین��ه خدمات پس از ف��روش می دانند اما در همین حال‬ ‫ل در روند‬ ‫معتقدند‪ ،‬خودروس��ازان ایرانی با تغییراتی که هرسا ‬ ‫فعالیت خود در زمینه خدمات پس از فروش اعمال می کنند‪،‬‬ ‫امادگ��ی کامل��ی را برای ارائه خدمات مناس��ب بعد از فروش‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫دبیر انجمن خودروس��ازان ایران در گفت وگو با گس��ترش‬ ‫صنعت با اش��اره به اینکه نخستین همایش بین المللی صنعت‬ ‫خ��ودرو ایران ب��ا هدف معرف��ی توانمندی ه��ا و ظرفیت های‬ ‫صنعت خودروی کش��ور در س��ال ‪ ۹۲‬برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ه��دف اصلی برگزاری ای��ن همایش‪ ،‬اطالع رس��انی و معرفی‬ ‫ظرفیت های خودروس��ازی و قطعه س��ازی در بازار منطقه ای‬ ‫ای��ران بود چرا ک��ه تحریم های صنعت خ��ودرو ایران ظالمانه‬ ‫ب��وده و منطقی نیز برای ان وجود نداش��ت در حالی که بیش‬ ‫از ‪۸۰‬درصد فعالیت های صنعت خودرو ایران در اختیار بخش‬ ‫خصوصی است‪.‬‬ ‫احمد نعمت بخش یاداور ش��د‪ :‬مزیت ها و زیرس��اخت های‬ ‫مناسب صنعت خودرو‪ ،‬سطح قابل قبول فناوری و دانش فنی‪،‬‬ ‫منابع انسانی توانمند‪ ،‬ذخایر معدنی و انرژی ایران و همچنین‬ ‫دسترسی مناس��ب به بازارهای منطقه خاورمیانه فرصت های‬ ‫بس��یار مناسبی برای مشارکت و همکاری خودروسازان بزرگ‬ ‫جه��ان به ش��مار می اید که نخس��تین همایش نی��ز با هدف‬ ‫استفاده از این ظرفیت ها برگزار شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اهداف برگزاری دومین کنفرانس بین المللی‬ ‫صنع��ت خ��ودرو ایران نی��ز گف��ت‪ :‬در این همای��ش اخرین‬ ‫قوانین و مقررات موجود کش��ور د ر زمینه سرمایه گذاری های‬ ‫خارجی به ویژه در بخش صنعت خودرو ارائه ش��د‪ .‬همچنین‬ ‫برای س��رمایه گذاران خارجی این فرصت درنظر گرفته شد تا‬ ‫نیازهای خود را برای ورود به بازار ایران ارائه کنند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت خ��ودرو با بیان اینکه برگزاری س��ومین‬ ‫همایش بین المللی صنعت خودرو‪ ،‬در راس��تای سیاست های‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و توافق برای تولید مش��ترک‬ ‫با خودروس��ازان برتر دنی��ا انجامید و این ام��ر باعث تولید و‬ ‫عرض��ه محصوالت جدی��د رقابت پذی��ر به بازار خودرو ش��د‪،‬‬ ‫ افزود‪ :‬فرصت های س��رمایه گذاری در زنجیره تامین‪ ،‬مدل های‬ ‫هم��کاری و انتظار ه��ای س��رمایه گذاری ج��زو زیر فصل های‬ ‫محور همکاری های بین المللی اس��ت‪ .‬در س��ومین همایش به‬ ‫خودروس��ازان خارجی اعالم ش��د که چ��ه امکاناتی در داخل‬ ‫کش��ور برای سرمایه گذاری فراهم است و دولت ایران تضمین‬ ‫می کند که س��رمایه گذاران خارجی با سرمایه گذاری در ایران‬ ‫اصل سرمایه و سود تضمین شده خواهند داشت‪.‬‬ ‫وی محورهای اصلی همایش س��ال گذشته را رقابت پذیری‪،‬‬ ‫همکاری های بین المللی و حض��ور در بازارهای جهانی عنوان‬ ‫و اظه��ار کرد‪ :‬با توجه به این محورها ت�لاش کرده ایم انتقال‬ ‫فناوری های جدید‪ ،‬ایمنی خودرو‪ ،‬مصرف انرژی‪ ،‬محیط زیست‬ ‫و خدمات پس از فروش را در کشور ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن خودروس��ازان ای��ران با بیان اینکه س��ومین‬ ‫همایش بین المللی صنعت خودرو ایران با هدف سرمایه گذاری‬ ‫برپا ش��د‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬بعد از ای��ن همایش ش��اهد امضای‬ ‫قراردادهایی همچون پژو سیتروئن با ایران خودرو و سایپا‪ ،‬رنو‬ ‫نیس��ان با ای��درو‪ ،‬ماموت با فولکس واگ��ن و کرمان خودرو با‬ ‫هیوندایی بودیم که نش��ان دهنده تاثیرگذاری این همایش در‬ ‫صنعت خودرو ایران است‪.‬‬ ‫‹ ‹خدمات پس از فروش‪ ،‬چالش صنعت خودرو‬ ‫نعمت بخ��ش ب��ا بیان اینک��ه ب��ا گزارش هایی که امس��ال‬ ‫و س��ال های گذش��ته از قس��مت خدم��ات پ��س از ف��روش‬ ‫خودروس��ازان به دس��ت انجمن خودروس��ازان ایران رسید و‬ ‫همچنین گزارش هایی که از ش��ورای سیاس��ت گذاری صنعت‬ ‫خودرو دریافت شد‪ ،‬یکی از چالش های صنعت خودرو خدمات‬ ‫پس از فروش ش��ناخته ش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بنابراین با توجه به‬ ‫این شرایط‪ ،‬شورای سیاست گذاری همایش بین المللی صنعت‬ ‫خودرو تصمیم گرفت که محور چهارمین همایش را فروش و‬ ‫خدمات پس از فروش تعیین کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬به اس��تناد این مح��ور از مدیران تخصصی‬ ‫ش��رکت های خارجی همکار خودروسازان ایرانی همچون رنو‪،‬‬ ‫کیا‪ ،‬نیس��ان‪ ،‬پژو‪ ،‬بنز و‪ ...‬دعوت شد تا مدیران این حوزه وارد‬ ‫موضوع ش��وند و همزمان با این همایش‪ ،‬کارگاه های اموزشی ‬ ‫پیش بینی شد که هم جنبه اموزشی و هم جنبه ارائه مقاالت‬ ‫داش��ته باشد که بر این اساس شرکت های ارائه کننده خدمات‬ ‫پس از فروش داخلی همچون سایپا یدک‪ ،‬ایساکو و مزدایدک‬ ‫و س��ایر شرکت های خدمات پس از فروش نیز اقدام به معرفی‬ ‫توانمندی های خود خواهند کرد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن خودروس��ازان ایران با اشاره به برنامه ریزی رنو‬ ‫ب��رای ارائه خدمات پس از فروش محصوالت خود در ایران به‬ ‫ی مشترک با ایران تاکید کرد‪:‬‬ ‫واس��طه امضای قرارداد همکار ‬ ‫به طور قطع شرکای خارجی از تنوع فروش و ارائه خدمات پس‬ ‫از فروشی که به مشتریان خود ارائه می کنند‪ ،‬مقاالتی ارائه یا‬ ‫در کارگاه های اموزشی تجربیات خود را مطرح خواهند کرد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬مس��ئوالن ش��رکت ها و خدمات پس از فروش‬ ‫هم��کاران خارج��ی و حاضران در این همایش‪ ،‬ب��ا ارائه نتایج‬ ‫بنچ مارکینگ ه��ای خود ک��ه در این همایش ارائه می ش��ود‪،‬‬ ‫تجربی��ات خود را ک��ه باعث جلب رضایت مش��تریان در ارائه‬ ‫خدم��ات پ��س از فروش مناس��ب ش��ده اع�لام می کنند که‬ ‫امیدواری��م بعد از این همایش‪ ،‬ش��اهد ارتقای خدمات پس از‬ ‫فروش خودروسازان باشیم‪.‬‬ ‫نعمت بخ��ش افزود‪ :‬بی ش��ک خودروس��ازان از این پس به‬ ‫روش ه��ای فعلی ف��روش اکتفا نخواهند ک��رد و به طور قطع‬ ‫روش های جدیدی مطرح می ش��ود که تنوع فروش را افزایش‬ ‫می ده��د و با وقوع چنین رون��دی در رابطه با فروش خودرو و‬ ‫خدمات پ��س از فروش‪ ،‬به طور قطع مردم رضایت بیش��تری‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت اگاهی از تجربیات موفق‬ ‫ای��ن فع��ال حوزه صنع��ت خودرو در پاس��خ ب��ه اینکه ایا‬ ‫امکان اجرای تجربیات ش��رکت های خارج��ی در ایران وجود‬ ‫دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬باید اج��ازه دهیم همزمان با برگ��زاری همایش‪،‬‬ ‫ش��اهد ارائه مقاالت و تجربیات باش��یم و براساس ان داوری‬ ‫کنیم‪ .‬در حال حاضر ش��رکت های خدم��ات پس از فروش در‬ ‫ایران با محدودیت هایی مواجه هستند که برای نمونه می توان‬ ‫گفت در کالنش��هرها مانند تهران‪ ،‬زمین بس��یار گران است و‬ ‫اگر تعمیرگاهی در مرکز ش��هر ایجاد شود‪ ،‬دست کم به ‪۲‬هزار‬ ‫متر زمین نیاز دارد بنابراین هر س��رمایه گذاری به این موضوع‬ ‫فکر می کن��د که با این هزینه ها‪ ،‬درام��د حاصل از ایجاد این‬ ‫تعمیرگاه پاسخگوی س��رمایه گذاری انجام شده خواهد بود یا‬ ‫خیر‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ه همی��ن دلیل م��ردم ب��رای مراجعه به‬ ‫تعمیرگاه در کالنش��هرها با مشکالتی مواجه خواهند بود البته‬ ‫ش��رکت ها در تالش هستند با سیس��تم های ارتباطی جدید‪،‬‬ ‫مش��تریان خود را راضی نگاه دارند و نزدیک ترین تعمیرگاه را‬ ‫به مشتریان خود اعالم می کنند بنابراین الزم است مسئوالن و‬ ‫فعاالن خدمات پس از فروش در ایران در حاشیه این همایش‬ ‫ف خارجی خود‬ ‫و در هنگام برگزاری کارگاه های اموزشی از طر ‬ ‫روند ارائه خدمات در خارج از کشور را جویا شوند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن خودروس��ازان ایران با تاکی��د بر اینکه فعاالنی‬ ‫ک��ه در خدمات پس از فروش ایران خدمات��ی ارائه می کنند‪،‬‬ ‫این تجربه را دارند با ورود خودروهای جدید‪ ،‬نس��بت به ارائه‬ ‫خدمات جدید اقدام کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بررسی روند ارائه خدمات‬ ‫به مشتریان نشان می دهد که هر سال شاهد اعمال تغییراتی‬ ‫در ارائ��ه خدمات پیش از ف��روش بوده ایم‪ .‬برای نمونه یکی از‬ ‫شرکت های خدمات پس از فروش برخی از تعمیرگاه های خود‬ ‫را با هدف رضایت مشتریان خود دو شیفت کرده اند و اینگونه‬ ‫نیست که ارائه یک خدمت چندین سال به یک شکل و بدون‬ ‫هیچ تغییری انجام ش��ود بلکه هر سال شاهد تغییراتی در این‬ ‫زمینه بوده ایم‪.‬‬ ‫نعمت بخش در پاسخ به این پرسش که ایا همزمان با ورود‬ ‫خودروهای جدید به بازار به واسطه اجرای قراردادهای جدید‬ ‫خودروس��ازان موفق به ارائه خدمات پس از فروش مناس��ب و‬ ‫شایس��ته خواهند ب��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به طور قط��ع قبل از توزیع‬ ‫خ��ودرو به بازار‪ ،‬اقالم پرمصرف ان خ��ودرو و ابزارهای تعمیر‬ ‫خودروهای جدید از س��وی خودروسازان در بین نمایندگی ها‬ ‫و در ب��ازار توزی��ع خواهد ش��د و نمایندگی ه��ای منتخب با‬ ‫اموزش های الزم اقدام به تعمیر خودروها خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬ای��ن امادگ��ی پی��ش از این نی��ز وجود‬ ‫داش��ته و ش��رکت های خدمات پس از فروش با تجربه ای که‬ ‫در خودروهای جدید به دس��ت اورده اند ب��ه این موضوع اگاه‬ ‫هستند که خودروهای جدید در شروع کار به چه قطعاتی نیاز‬ ‫دارن��د‪ .‬بنابراین به طور قطع نگرانی از لحاظ ارائه خدمات پس‬ ‫از فروش مناسب و شایسته وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫کاهش وابستگی خودروسازان به نوسان ارزی با افزایش داخلی سازی‬ ‫درصد وابستگی مواد اولیه در صنعت خودرو به نرخ ارز و نوسانات ناشی‬ ‫از ان‪ ،‬بی ش��ک ارتباط مستقیمی بر هزینه های تولید و افزایش انها خواهد‬ ‫داشت‪ .‬هرچند کارشناسان معتقدند با افزایش عمق ساخت داخل‪ ،‬می توان‬ ‫این وابس��تگی را به میزان چشمگیری کاهش داد اما انچه مسلم است‪ ،‬این‬ ‫خواهد بود که بهره وری‪ ،‬نبود تولید بر مبنای مقیاس اقتصادی و هزینه های‬ ‫ناشی از این روند را باید عوامل تاثیرگذار در افزایش هزینه های تولید دانست‬ ‫اما به نظر می رس��د با اجرای سیاس��ت دولت مبنی بر تک نرخی شدن ارز‪،‬‬ ‫صنعت خودرو برنامه مشخص تری برای تولید خواهد داشت‪.‬‬ ‫یک کارش��ناس صنعت خودرو معتقد است درصد وابستگی به مواد اولیه‬ ‫وارداتی‪ ،‬میزان تاثیر پذیری قیمت خودرو از نرخ ارز را تعیین می کند‪.‬‬ ‫ام��راهلل امین��ی در گفت وگو با خبر خودرو اظهار کرد‪ :‬در ش��رایط کنونی‬ ‫تاثیر نوس��انات اخیر نرخ ارز بر قیمت خودرو ارتباط مس��تقیمی به درصد‬ ‫داخلی سازی تولیدات خودروسازان دارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬البته در ‪ 2-3‬نمونه از تولیدات خودروسازان که بخش زیادی از‬ ‫انها در این سال ها داخلی سازی شده‪ ،‬نرخ ارز تاثیر چندانی بر هزینه تولید‬ ‫انها نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬امروز خودروس��ازان به دنبال بهانه هس��تند تا با هر گونه‬ ‫نوس��انی در نرخ ارز‪ ،‬قیمت خودرو را افزایش دهند این در حالی اس��ت که‬ ‫اقداماتی که باید از س��وی ش��رکت ها مورد اهتمام قرار گیرد‪ ،‬مانند افزایش‬ ‫بهره وری‪ ،‬به فراموشی سپرده می شود‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه عالمه طباطبایی اظه��ار کرد‪ :‬افزایش قیمت‬ ‫خودرو با توجه به گرانی نرخ ارز‪ ،‬بهانه ای بیش نیس��ت و در ش��رایط کنونی‬ ‫ق درستی را به دنبال ندارد و به نظر نمی رسد ارز تک نرخی تاثیر‬ ‫هیچ منط ‬ ‫چندانی بر قیمت کاال به ویژه خودرو داشته باشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به راهکارهای کاهش قیمت خودرو گفت‪ :‬خودروس��ازان با‬ ‫فولکس‪ ،‬خودرویی ویژه ایران می سازد‬ ‫مدیر طرح س��ی ان جی ش��رکت ملی پخش فراورده ه��ای نفتی ایران از‬ ‫درخواس��ت شرکت فولکس واگن برای گرفتن نمونه های گاز سی ان جی در‬ ‫نق��اط مختلف ایران ب��ه منظور طراحی خودروی پایه گازس��وز مخصوص‬ ‫ایران خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خودرونگاران‪ ،‬علی محرابی مدیر طرح س��ی ان جی ش��رکت‬ ‫ملی پخش فراورده های نفتی ایران اظهار کرد‪ :‬حدود یک ماه پیش شرکت‬ ‫فولکس واگن درخواستی را به ایران ارسال کرد تا بتواند با گرفتن نمونه های‬ ‫گاز سی ان جی از نقاط مختلف کشور اقدام به طراحی خودروی پایه گازسوز‬ ‫برای ایران کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این مجوز برای فولکس واگن صادر ش��د و این نش��ان می دهد‬ ‫شرکت های خارجی سازنده خودرو نسبت به بازار بالقوه خودروهای گازسوز‬ ‫ایران توجه دارند‪.‬‬ ‫راهکاره��ای زیادی می توانند بر هزینه تولید مدیریت کرده و قیمت خودرو‬ ‫را کاهش دهند‪ .‬هم اکنون برخی از ش��رکت ها بدهی های خود به بخش های‬ ‫مختل��ف را با افزایش قیمت خودرو جبران می کنند‪ ،‬بنابراین به دنبال بهانه‬ ‫هستند تا قیمت ها را افزایش دهند‪.‬‬ ‫امینی یاداور ش��د‪ :‬افزایش هزینه س��ربار و به��ره وری و کارایی پایین و‬ ‫نب��ود تولید بر مبنای مقیاس اقتصادی‪ ،‬از جمله مواردی اس��ت که باید در‬ ‫ش��رکت ها رفع ش��ود تا هزینه تمام ش��ده تولید خودرو منطقی شود‪ .‬البته‬ ‫نمی ت��وان منکر تاثیر عوامل بیرونی بر وضعیت کنونی بازار و قیمت خودرو‬ ‫ش��د زیرا با افزایش درامد سرانه در کشور‪ ،‬خروج تولید از رکود و دستیابی‬ ‫به رشد اقتصادی‪ ،‬بازار تقاضا و تولید در کشور جریان بهتری خواهد یافت‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی نیز با اشاره به‬ ‫برنام��ه دولت درباره نرخ ارز اظهار کرد‪ :‬دولت اعالم کرده که به هیچ عنوان‬ ‫افزایش قیمت قطعات به سنگین ها رسید‬ ‫درحالی که این روزها ب��ازار خودروهای وارداتی‬ ‫در حال خروج از رکود اس��ت و نشانه هایی از رونق‬ ‫در ان دیده می شود‪ ،‬افزایش قیمت برخی قطعات‬ ‫مه��م از احتمال افزایش قیمت خودروهای تجاری‬ ‫خبر می دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش عصر خودرو‪ ،‬در روزهای اخیر برخی‬ ‫قطعات مانند بات��ری به طور میانگین تا ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫گران شده است‪.‬‬ ‫فعاالن این حوزه با اعالم اینکه در چند ماه اخیر‬ ‫قیمت قطعاتی همچون الس��تیک‪ ،‬باتری و قطعات‬ ‫پلیمری بین ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصد گران ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫می گویند‪ :‬این افزایش قیمت به تازگی اتفاق افتاده‬ ‫و هنوز نتوانس��ته در قیمت تمام ش��ده محصوالت‬ ‫تاثیر بگذارد اما به طور حتم می تواند باعث افزایش‬ ‫قیمت خودروهای تولیدی در سال اینده شود‪.‬‬ ‫بر این اس��اس الزام دولت ب��ه تولید خودروهای‬ ‫تجاری یورو ‪ ۶‬یا تولی��د خودروهای یورو ‪ ۴‬مجهز‬ ‫به ‪ DPF‬نی��ز دلیل دیگری ب��رای افرایش قیمت‬ ‫احتمالی در سال اینده است‪.‬‬ ‫این گرانی در حالی اتفاق افتاده است که قطعات‬ ‫گران ش��ده همگی در داخل تولید می شوند و هنوز‬ ‫گرانی ارز به قطع��ات وارداتی که برای محصوالت‬ ‫س��ی کی دی اس��تفاده می ش��ود نرس��یده اس��ت؛‬ ‫اتفاق��ی که بع��د از افزای��ش ن��رخ ارز در روزهای‬ ‫اخی��ر باید منتظر ان نیز بود‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که ش��رکت های تولیدکنن��ده خودروهای تجاری‬ ‫در س��ال جاری با افزایش قیم��ت برخی قطعات و‬ ‫همچنی��ن افزایش نرخ ارز دس��ت به گریبان بودند‬ ‫اما با راهکارهایی مانند افزایش بهره وری از افزایش‬ ‫قیمت محصوالت خود خودداری کردند‪.‬‬ ‫ح��ال همه این موارد در کنار رکود کس��ب وکار‪،‬‬ ‫کاه��ش واردات و صادرات و ب��ه دنبال ان کاهش‬ ‫ش��دید میزان حمل ونقل در کنار روند بسیار کند‬ ‫خ��روج خودروهای فرس��وده نش��ان می دهد‪ ،‬باید‬ ‫منتظر افزایش قیمت خودروهای تجاری در ابتدای‬ ‫سال اینده باشیم‪.‬‬ ‫سیاس��ت افزایش نرخ ارز را دنبال نمی کند و بانک مرکزی با سیاس��ت های‬ ‫اعمالی به طور قطع به دنبال کنترل قیمت بوده تا نرخ ارز متعادل شود‪.‬‬ ‫س��ید مهدی مقدس��ی افزود‪ :‬با توجه به ش��رایط موجود و سیاست های‬ ‫کنترل��ی دولت‪ ،‬به هیچ عن��وان ضرورتی در افزایش قیمت خودرو نیس��ت‬ ‫و در ش��رایطی که فضای روان��ی بر بازار خودرو حاکم اس��ت نباید افزایش‬ ‫قیمتی رخ دهد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه افزایش قیمت خودرو در ش��رایط کنونی هیچ گونه‬ ‫توجیهی ندارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امروز به میزان کافی بازار خودرو به لحاظ تقاضا‬ ‫افت کرده بنابراین هر گونه افزایش قیمت بر افت بیشتر تقاضا در بازار خودرو‬ ‫دامن خواهد زد و هرکس که در چنین ش��رایطی به افزایش قیمت خودرو‬ ‫فکر کند اش��تباه کرده اس��ت اما در صورتی که ارز‪ ،‬تک نرخی ش��ود ثبات‬ ‫بیش��تری در بازار ایجاد خواهد ش��د و رانتی در بازار وجود نخواهد داشت و‬ ‫قیمت های مشخص و شفافی در بازار خودرو به وجود خواهد امد‪.‬‬ ‫در عی��ن ح��ال نایب رییس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی با تاکید بر لزوم تمرکز بیشتر خودروسازان بر افزایش داخلی سازی‬ ‫به موضوع تاثیر نوس��انات اخیر نرخ ارز بر قیمت در صنعت خودرو پرداخت‬ ‫و اظهار کرد‪ :‬هر گونه تغییر و افزایش قیمت خودرو به بهانه افزایش نرخ ارز‬ ‫اقدامی غیرمنطقی نیست‪.‬‬ ‫داری��وش اس��ماعیلی اظهار کرد‪ :‬با توجه به اقدامات مطرح برای توس��عه‬ ‫داخلی س��ازی در صنعت خودرو ب��ه طور قطع نباید تا ای��ن میزان صنعت‬ ‫خودرو متاثر از نرخ ارز باش��د که با هرگونه نوس��انی‪ ،‬ش��رکت ها به دنبال‬ ‫افزایش قیمت باشند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در صورت��ی که صنعت خودرو ایران تا ای��ن میزان به نرخ ارز‬ ‫وابسته باشد‪ ،‬بسیاری از تالش های انجام شده در زمینه داخلی سازی و تولید‬ ‫در خودروسازی ها زیر سوال خواهد رفت‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۱۴۶‬درصدی فروش رنو به ایران‬ ‫فروش رنو فرانسه به ایران در ‪ ۱۱‬ماه سال جاری میالدی با رشد ‪ ۱۴۶‬درصدی‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال قبل به ‪ ۹۳‬هزار و ‪ ۷۹۸‬دستگاه رسید‪.‬‬ ‫به گزارش اخبار خودرو‪ ،‬فروش رنو فرانسه به ایران در ماه های ژانویه تا نوامبر‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ‪ ۱۴۶‬درصدی داشته است‪ .‬فروش‬ ‫رنو به ایران در ژانویه تا نوامبر ‪ ۲۰۱۵‬برابر با ‪ ۳۸‬هزار و ‪ ۸۰‬دستگاه اعالم شده‬ ‫بود‪ .‬خودروی لوگان پرفروش ترین محصول این ش��رکت در ایران اس��ت که با‬ ‫نام ال‪ ۹۰‬و به صورت سی کی دی در این کشور مونتاژ می شود‪.‬‬ ‫ص��ادرات رنو به ایران در نوامبر برابر با ابان امس��ال افزون بر ‪ ۱۳‬هزار و ‪۴۱۳‬‬ ‫دس��تگاه بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه س��ال قبل رشد ‪ ۶۶‬درصدی‬ ‫داش��ته است‪ .‬فروش رنو به ایران در نوامبر‪ ۲۰۱۵‬افزون بر ‪ ۸۰۵۰‬دستگاه بوده‪،‬‬ ‫از این رو امار نشان دهنده افزایش ‪ ۲/۵‬برابری صادرات این خودروساز فرانسوی‬ ‫به ایران است‪.‬‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنعت زیرساخت‬ ‫‪ 29‬اذر ‪ 19 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 19‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 8‬پیاپی ‪1981‬‬ ‫خبر‬ ‫انرژی های نو‬ ‫اماده سرمایه پذیری‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از حمایت های دولت برای راه اندازی نیروگاه های خورشیدی‬ ‫واگذاری صلح با خورشید به خصوصی ها‬ ‫اس�تفاده از علم و فن�اوری در قرن های گذش�ته عالوه بر‬ ‫رش�د صنعت�ی و بهره مندی انس�ان ها از عوامل طبیعی و‬ ‫محیطی‪ ،‬زیان های جبران ناپذیری برای طبیعت داشته که‬ ‫با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر‪ ،‬عالوه بر جلوگیری از‬ ‫الودگی های ناشی از مصرف سوخت های فسیلی به نوعی‬ ‫منجر به صلح و اشتی با طبیعت می شود‪.‬‬ ‫بر این اس�اس دول�ت در برنامه پنجم توس�عه پیش بینی‬ ‫کرده که تا ‪ ٣‬درصد از برق مصرفی کش�ور از تولید انرژی‬ ‫نو تامین ش�ود و اتحادی�ه اروپا هم برنامه ری�زی کرده تا‬ ‫‪ ١٢‬درص�د انرژی الکتریک�ی مورد نیاز خ�ود را از طریق‬ ‫انرژی های جدید تامین کند‪.‬‬ ‫اکنون این گونه به نظر می رس�د ک�ه دنیای صنعتی نگاه‬ ‫وی�ژه ای به مناب�ع تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورش�یدی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ب�ه گزارش گس�ترش صنع�ت‪ ،‬کش�ور ای�ران در بین‬ ‫مدارهای ‪ ۲۵‬تا ‪ ۴۰‬درجه عرض ش�مالی قرار گرفته است‬ ‫گروه زیرساخت برای دانس��تن پاسخ این‬ ‫پرس��ش ک��ه چه کس��ی‬ ‫عهده دار پیگی��ری تولید‬ ‫انرژی خورش��یدی اس��ت ب��ا مدیرکل س��ابق دفتر‬ ‫اگاه س��ازی س��ازمان انرژی های نو ایران هم صحبت‬ ‫شدیم‪.‬‬ ‫به گفته مصطفی ربیعی‪ ،‬دولت در تالش اس��ت تا‬ ‫برای توسعه انرژی های نو از ظرفیت بخش خصوصی‬ ‫اس��تفاده کند‪ .‬به عبارت دیگ��ر‪ ،‬دولت قصد ندارد به‬ ‫طور مستقیم به موضوع تولید انرژی خورشیدی وارد‬ ‫ش��ود‪ .‬البته در این زمینه باید درنظر داشت که طبق‬ ‫اصل ‪ 44‬قانون اساس��ی دولت از راه اندازی و مالکیت‬ ‫بنگاه های اقتصادی در مناطق غیرمحروم کشور منع‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬دولت اعتب��ار الزم ب��رای تولید انرژی‬ ‫خورش��یدی را ن��دارد از ای��ن رو از بخش خصوصی‬ ‫دع��وت کرده اس��ت تا ب��ه این عرصه وارد ش��ود‪ .‬به‬ ‫دنب��ال این دع��وت‪ ،‬امروز ‪ ۳‬هزار م��گاوات مجوز به‬ ‫بخش خصوصی داده ش��ده و این رقم بس��یار باالیی‬ ‫است‪ .‬این مجوز ها برای تمامی مناطق ایران از شرق‬ ‫� صلح با خورشید در استان قم‬ ‫تا غرب و از ش��مال تا جنوب صادر ش��ده است و هر‬ ‫یکی از اس��تان هایی که در تالش بوده تا اس��تفاده‬ ‫روز تقاضاه��ای جدی��دی برای دریافت مج��وز ارائه‬ ‫از انرژی خورش��یدی را بیازماید‪ ،‬قم است‪ .‬استان قم‬ ‫می ش��ود‪ .‬اما انچ��ه قابل توجه اس��ت اینک��ه تولید‬ ‫در منطقه ای گرمس��یری واقع اس��ت‬ ‫انرژی خورش��یدی برای شرکت هایی که‬ ‫به همی��ن دلیل موقعیت اس��تفاده از‬ ‫می خواهن��د از س��رمایه گذاری خارجی‬ ‫تابش نور خورش��ید را دارد‪ .‬براس��اس‬ ‫استفاده کنند‪ ،‬به صرفه تر است‪.‬‬ ‫جهانگیر پیشوایی‪:‬‬ ‫ربیعی افزود‪ :‬برای اس��تفاده از ظرفیت نمایشگاه بین المللی قم انچه کارشناس��ان به گسترش صنعت‬ ‫بخ��ش خصوصی نیاز اس��ت ت��ا قوانین حدود ‪ ۲‬هکتار زمین گفته اند‪ ،‬مس��ئوالن این اس��تان قصد‬ ‫دارند برای تامین روش��نایی نمایشگاه‬ ‫مورد نیاز تدوین ش��ود‪ .‬در همین راس��تا‬ ‫دارد که در تالشیم‬ ‫بین المللی خود از انرژی خورش��یدی‬ ‫چند س��ال قب��ل قانون خری��د تضمینی‬ ‫برای تامین تمام‬ ‫اس��تفاده کنند تا واحد ه��ای صنعتی‬ ‫برق تجدیدپذیر تصویب ش��د اما در حال‬ ‫روشنایی ان‬ ‫در این اس��تان قانع شوند که استفاده‬ ‫حاضر نیازمن��د همکاری های بیش��تری‬ ‫از چراغ های‬ ‫از س��وی دس��تگاه های دولتی و بانک ها خورشیدی استفاده‬ ‫از انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر مناف��ع‬ ‫کنیم‬ ‫بیش��تری برای صنع��ت دارد‪ .‬رییس‬ ‫هس��تیم تا تزاحم سرمایه گذاری خارجی‬ ‫انجم��ن مدی��ران صنایع ق��م در این‬ ‫رفع شود‪.‬‬ ‫� خری�د تضمین�ی ب�رق از‬ ‫باره به گس��ترش صنعت گفت‪ :‬استان‬ ‫نیروگاه های تجدیدپذیر‬ ‫قم در تالش اس��ت تا بهره برداری بیش��تری از انرژی‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬در راس��تای توسعه‬ ‫خورش��یدی کند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬یکی از پروژه هایی‬ ‫هرچه بیش��تر اس��تفاده از انرژی ه��ای تجدیدپذیر‪،‬‬ ‫که دنبال می کنیم‪ ،‬تامین نیاز روش��نایی نمایش��گاه‬ ‫تعرفه خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر‬ ‫بین الملل��ی قم از طریق انرژی خورش��یدی اس��ت‪.‬‬ ‫و پاک ‪ ۱۹‬اردیبهش��ت ‪ ۱۳۹۵‬به دس��تور مقام عالی‬ ‫جهانگیر پیش��وایی افزود‪ :‬نمایش��گاه بین المللی قم‬ ‫وزارت نیرو ابالغ شد‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۲‬هکتار زمین دارد که در تالشیم برای تامین‬ ‫در ای��ن ابالغی��ه نرخ پای��ه خری��د تضمینی برق‬ ‫تمام روش��نایی ان از چراغ های خورشیدی استفاده‬ ‫ان��واع نیروگاه های زیس��ت توده‪ ،‬مزرعه بادی‪ ،‬مزرعه‬ ‫کنیم‪ .‬برای این منظور در نظر داریم از چراغ های زیبا‬ ‫خورش��یدی و‪ ...‬مش��خص ش��ده و همچنین سقف‬ ‫و با کیفیت استفاده کنیم‪.‬‬ ‫ظرفی��ت نیروگاه ه��ای مزرع��ه بادی و خورش��یدی‬ ‫وی درباره توانایی این اس��تان در ساخت پنل های‬ ‫بزرگ با رعایت بند ‪ ۸‬این مصوبه تعیین ش��ده است‪.‬‬ ‫خورش��یدی گفت‪ :‬در حال حاضر چند شرکت در قم‬ ‫براس��اس این مصوبه‪ ،‬نرخ پای��ه خرید تضمینی برق‬ ‫خورش��یدی با ظرفیت ‪۱۰۰‬کیل��ووات و کمتر‪ ،‬برابر‬ ‫‪۷‬هزار ریال بر کیلووات س��اعت و نیز نرخ پایه خرید‬ ‫تضمینی برق خورش��یدی با ظرفی��ت ‪۲۰‬کیلووات و‬ ‫کمتر‪ ،‬برابر ‪۸‬هزار ریال بر کیلووات ساعت است‪.‬‬ ‫مدیرکل سابق دفتر اگاه سازی سازمان انرژی های‬ ‫نو ایران درباره یارانه تولید انرژی خورش��یدی گفت‪:‬‬ ‫دول��ت به دنبال این اس��ت که ب��ه بخش خصوصی‬ ‫تولید کننده انرژی خورش��یدی یارانه دهد یعنی اگر‬ ‫برق از طریق س��وخت های فس��یلی ‪ ۹۰‬تومان تولید‬ ‫می ش��ود و در ان��رژی خورش��یدی ب��ه ‪ ۴۰۰‬تومان‬ ‫می رسد‪ ،‬دولت حدود ‪ ۳۰۰‬تومان یارانه می دهد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس انرژی های نو افزود‪ :‬در استفاده از‬ ‫انرژی خورشیدی و انرژی های نو‪ ،‬کشور های اروپایی‬ ‫و چین پیشتاز هستند چراکه این کشور ها در مقایسه‬ ‫ب��ا ایران انرژی های فس��یلی ندارن��د از این رو تامین‬ ‫انرژی ه��ای فس��یلی و انرژی های نو هزین��ه برابری‬ ‫برای انها دارد‪ .‬بر این اساس کشور ها به دلیل نیازی‬ ‫که دارند‪ ،‬به طرف اس��تفاده از انرژی های نو حرکت‬ ‫می کنند و به همین دلیل پیشتاز شده اند‪.‬‬ ‫و در منطق�ه ای واق�ع ش�ده ک�ه به لحاظ دریاف�ت انرژی‬ ‫د در بین نق�اط جه�ان در باالتری�ن رده ها قرار‬ ‫خورش�ی ‬ ‫دارد‪ .‬میزان تابش خورش�یدی در ایران بین ‪ ۱۸۰۰‬تا ‪۲۲۰۰‬‬ ‫کیلووات س�اعت بر مترمربع در سال تخمین زده شده که‬ ‫البت�ه باالتر از میزان متوس�ط جهانی اس�ت‪ .‬در ایران به‬ ‫طور متوسط ساالنه بیش از ‪ ۲۸۰‬روز افتابی گزارش شده‬ ‫که بس�یار قابل توجه اس�ت‪ .‬با این وجود‪ ،‬حال و روز انرژی‬ ‫خورشیدی در ایران‪ ،‬چنگی به دل نمی زند‪.‬‬ ‫کار س��اخت پنل خورش��یدی را دنبال می کنند که‬ ‫اطالعات دقیقی از میزان تولید انها ندارم‪ .‬پیشوایی‬ ‫با اش��اره به اهمیت اس��تفاده از انرژی خورش��یدی‬ ‫گفت‪ :‬انرژی خورش��یدی به دور از االیندگی اس��ت‬ ‫و به همین دلیل برای نس��ل اینده مزایای بس��یاری‬ ‫دارد‪ .‬ه��ر چ��ه زودتر از این فناوری اس��تفاده کنیم‪،‬‬ ‫بهره بیش��تری از ان خواهیم برد‪ .‬کافی اس��ت تا در‬ ‫زمین بزرگی تجربه اس��تفاده از انرژی خورشیدی را‬ ‫کس��ب کنیم تا نتیج��ه ان را ببینیم‪ .‬رییس انجمن‬ ‫مدیران صنایع قم افزود‪ :‬امیدواریم با تجربه خوبی که‬ ‫در نمایشگاه بین المللی قم به دست می اوریم به زودی‬ ‫کارخانه ها و شهرک های صنعتی نیز برای استفاده از‬ ‫انرژی خورشیدی اقدام کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین روشنایی و گرمایش کارخانه ها‬ ‫جریمه های قانونی تعیین شده متوجه انها خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹معافیت های مالیاتی برای صنعتگران‬ ‫ناطق در زمینه مش��وق های مالی برای صنعتگرانی‬ ‫ک��ه از این انرژی های نو اس��تفاده می کنند این گونه‬ ‫توضیح داده بود‪ :‬اس��تفاده از مش��وق های اقتصادی‬ ‫و معافیت ه��ای مالیات��ی برای تش��ویق صنعتگران و‬ ‫تولید کنندگان به اس��تفاده از انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫بس��یار اهمیت دارد‪ ،‬چراکه روزام��دی خط تولید و‬ ‫استفاده از دستگاه های پیش��رفته که انرژی کمتری‬ ‫مصرف می کنند‪ ،‬به سرمایه گذاری های کالن احتیاج‬ ‫دارد‪ .‬وی با اش��اره به اینکه برای تولید برق از انرژی‬ ‫خورشیدی باید از سرمایه گذاران حمایت کرد‪ ،‬گفته‬ ‫بود‪ :‬س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان قم در‬ ‫برنامه ه��ای خود به دنبال ایجاد مزرعه خورش��یدی‬ ‫(منطقه ای پر از س��لول های خورش��یدی برای تولید‬ ‫ان��رژی) در اس��تان با همکاری اس��تادان برجس��ته‬ ‫دانشگاهی از کشورهای مختلف جهان است‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه ج��واد ناطق‪ ،‬رییس و کارش��ناس‬ ‫اداره بهداش��ت‪ ،‬ایمن��ی‪ ،‬محیط زیس��ت و ان��رژی‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان قم در یکی‬ ‫� تعلل در تولید؛ خسران ملی‬ ‫از مصاحبه ه��ای خ��ود با ایرنا گفته ب��ود‪ :‬صنعت قم‬ ‫ب��ا وجود اینکه براس��اس قوانین جهانی‪ ،‬کش��ور ها‬ ‫برای رهایی از س��وخت های فس��یلی تالش می کند‪.‬‬ ‫موظف به اس��تفاده از انرژی های نو هس��تند‪ ،‬یکی از‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت برای اس��تفاده از‬ ‫دالیل��ی که اس��تفاده از انرژی خورش��یدی در ایران‬ ‫انرژی های نوین و تجدیدپذی��ر‪ ،‬به غیر از حمایت از‬ ‫به س��رعت پیش نمی رود‪ ،‬اس��انی در تامین نیازها از‬ ‫تولید انرژی های پاک همچون انرژی خورش��یدی و‬ ‫طریق انرژی فسیلی و به عبارت دیگر دسترسی اسان‬ ‫بادی‪ ،‬سیاست های جامعی را تدارک دیده و سازمان‬ ‫ایران به این دس��ت از انرژی های فسیلی‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان قم‬ ‫است‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬نصب و راه اندازی‬ ‫در جه��ت اج��رای ای��ن سیاس��ت ها‪،‬‬ ‫س��لول های خورشیدی برای تولید انرژی‬ ‫برنامه ه��ای گوناگون��ی تدوی��ن کرده‬ ‫جواد ناطق‪ :‬یکی از‬ ‫پرهزینه است و این مقایسه که دسترسی‬ ‫ هایی‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین یک��ی از برنامه‬ ‫برنامه هایی که برای‬ ‫که برای اصالح و کاهش مصرف انرژی اصالح و کاهش مصرف به برق فسیلی بسیار ساده تر از دسترسی‬ ‫به برق خورش��یدی است س��رعت ایران‬ ‫در واحده��ای صنعتی مورد توجه قرار‬ ‫انرژی در واحدهای‬ ‫گرفته‪ ،‬اس��تفاده دوب��اره از انرژی های صنعتی مورد توجه قرار در جایگزی��ن کردن انرژی خورش��یدی‬ ‫مصرف شده در کارخانه ها برای تولید گرفته‪ ،‬استفاده دوباره از با انرژی فس��یلی را کاس��ته است‪ .‬اما این‬ ‫انرژی های مصرف شده تصور که باید دس��ت روی دست گذاشت‬ ‫روشنایی و گرمایش است‪.‬‬ ‫ناطق اف��زوده بود‪ :‬انرژی بس��یاری در کارخانه ها برای تولید ت��ا از نظ��ر انرژی های فس��یلی ب��ه مرز‬ ‫برای روشنایی واحدهای صنعتی مورد روشنایی و گرمایش است خطر برس��یم و بع��د چاره جویی کنیم به‬ ‫صالح کش��وری ‪ ۸۰‬میلیون نفری نیست‪.‬‬ ‫استفاده قرار می گیرد و اگر این انرژی‬ ‫عالوه ب��ر ای��ن‪ ،‬هزینه نص��ب و راه اندازی‬ ‫از طریق چرخ توربین های تولید کننده‬ ‫س��لول های خورش��یدی برای تولید ان��رژی تنها در‬ ‫برق به وسیله حرارت ناشی از سوزاندن سوخت های‬ ‫ابتدای پروژه باال اس��ت و با شروع بهره برداری از این‬ ‫فس��یلی در کارخانه ها تامین شود‪ ،‬کمک بسیاری به‬ ‫ان��رژی می توان در کوتاه مدت از محل صرفه جویی در‬ ‫صرفه جویی انرژی خواهد کرد‪ .‬در مرحله نخس��تین‬ ‫مصرف سوخت های فسیلی‪ ،‬سرمایه اولیه را بازگرداند؛‬ ‫اجرای برنامه ه��ای اصالح الگوی مص��رف انرژی در‬ ‫س��رمایه ای که در واحدهای صنعتی که انرژی زیادی‬ ‫واحده��ای صنعتی‪ ،‬ان دس��ته از واحدهای تولیدی‬ ‫مصرف می کنند عنصر حیاتی است‪ .‬از انجا که دولت‬ ‫اس��تان که در اس��تفاده از س��وخت های فس��یلی و‬ ‫براس��اس اصل ‪ 44‬قانون اساسی اجازه سرمایه گذاری‬ ‫تجدیدناپذیر پرمصرف هس��تند مانن��د کارخانه های‬ ‫در پروژه ه��ای درام��دزا را ندارد‪ ،‬به تش��ویق و اقناع‬ ‫سیمان و کوره های اجرپزی باید در کوتاه ترین زمان‬ ‫بخش خصوصی و س��رمایه گذاران خارجی برای ورود‬ ‫دس��تگاه ها و زیرساخت های خود را بروز رسانی کرده‬ ‫ب��ه صنای��ع انرژی های نو رو اورده که این سیاس��ت‪،‬‬ ‫و در تولید محصول خود از روش هایی استفاده کنند‬ ‫نیازمند برنامه های اجرایی و کارامد است‪.‬‬ ‫که به انرژی کمتری احتیاج دارد؛ در غیر این صورت‬ ‫مدی��رکل دفت��ر ج��ذب و حمای��ت از س��رمایه گذاری‬ ‫سیستان وبلوچس��تان گف��ت‪ 3 :‬منطقه ی��ا زون انرژی های نو و‬ ‫تجدیدپذیر بادی و خورشیدی در گراغه‪ ،‬میل نادر و رامشار این‬ ‫استان مشخص‪ ،‬تصویب و اماده سرمایه گذاری شد‪.‬‬ ‫ماندانا زنگنه با اش��اره به محدوده ای��ن مناطق به ایرنا گفت‪:‬‬ ‫میل نادر و رامشار برای انرژی بادی به ترتیب با گستره ‪ 10‬هزار‬ ‫هکتار و ‪ 150‬هکتار و محدوده گراغه با گستره هزار هکتار برای‬ ‫انرژی خورشیدی مشخص شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مشخص شدن این زون های انرژی فرصت مناسبی‬ ‫برای س��رمایه گذاران اس��ت به طوری که اس��تعالم ها به راحتی‬ ‫انجام می شود و واگذاری زمین در این مناطق بالمانع است‪.‬‬ ‫زنگن��ه گف��ت‪ :‬همچنین ب��ه زودی ای��ن محدوده ها به س��انا‬ ‫(سازمان انرژی های نو ایران) اعالم تا از این پس موافقت اصولی‬ ‫سرمایه گذاران بر این اساس و با هماهنگی استان صادر شود‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر ج��ذب و حمای��ت از س��رمایه گذاری‬ ‫نو بلوچس��تان اف��زود‪ :‬این اس��تان با توجه ب��ه موقعیت‬ ‫سیستا ‬ ‫جغرافیایی و ژئوپلتیک ویژه خود در راستای استفاده از انرژی باد‬ ‫و خورش��ید در تامین نیازهای اساسی و زیربنایی کشور اهمیت‬ ‫بسیاری دارد‪.‬‬ ‫زنگن��ه اف��زود‪ :‬مطالعات نش��ان داده اس��ت که تم��ام نواحی‬ ‫نو بلوچس��تان ب��رای اس��تفاده از انرژی خورش��یدی و‬ ‫سیستا ‬ ‫منطقه فالت سیس��تان برای استفاده از انرژی بادی از ظرفیت و‬ ‫توانمندی قابل توجهی در سطح کشور برخوردار است‪.‬‬ ‫نو بلوچستان در نقشه اطلس‬ ‫وی با بیان اینکه وضعیت سیستا ‬ ‫خورش��ید ایران ب��رای احداث مزارع و نیروگاه های خورش��یدی‬ ‫در ه��ر مترمربع تابش از ‪ 5/2‬تا ‪ 5/4‬کیلووات س��اعت در س��ال‬ ‫نشان می دهد‪ ،‬گفت‪ :‬شمال و مرکز استان در بهترین وضعیت و‬ ‫ایده ال ترین منطقه تابشی خورشید قرار دارند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬باتوجه به وجود ظرفیت باالی انرژی های بادی‬ ‫و خورش��یدی در این اس��تان نیاز به تعیی��ن زون های انرژی نو‬ ‫برای تس��هیل در امر س��رمایه گذاری در این ح��وزه ضروری به‬ ‫نظر می رس��ید که این مهم با هماهنگی و تعامل دس��تگاه های‬ ‫ذی ربط از جمل��ه برق‪ ،‬منابع طبیعی‪ ،‬ام��ور اراضی‪ ،‬حفاظت از‬ ‫محیط زیست و نظارت دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری در‬ ‫‪ 3‬منطقه ش��اخص از لحاظ ظرفیت باالی باد و تابش خورش��ید‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫نو بلوچس��تان با توجه به موقعیت‬ ‫بن��ا بر این گزارش ‪ ،‬سیستا ‬ ‫ژئوپلتیک خود در تمامی زمینه ها به ویژه انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫توانمندی و ظرفیت های ایده الی دارد که قرار گرفتن در مس��یر‬ ‫بادهای پر قدرت سیس��تان و انرژی تابشی خورشید با بیش از ‪6‬‬ ‫کیلووات س��اعت بر مترمربع در روز‪ ،‬گوش��ه ای از سرازیر شدن‬ ‫نعمت های خدادادی بر این س��رزمین اس��ت که با بهره گیری از‬ ‫انها می توان بهترین شرایط را در منطقه به وجود اورد‪.‬‬ ‫عالوه بر ای��ن‪ ،‬انرژی زمین گرمایی اتش فش��ان نیمه خاموش‬ ‫تفت��ان و بزمان‪ ،‬انرژی امواج اقیانوس��ی دری��ای بزرگ چابهار با‬ ‫ارتفاع بیش از ‪ 12‬متر در فصل مونسون و انرژی بیومس منطقه‬ ‫کش��اورزی و گاوداری ه��ای زابل‪ ،‬بمپور و باه��وکالت ظرفیت و‬ ‫توانمندی باال و قدرتمندی برای ایران اسالمی به شمار می رود‪.‬‬ ‫نو بلوچستان به ویژه منطقه‬ ‫مطالعات نش��ان داده که سیستا ‬ ‫فالت سیس��تان باالترین ظرفیت استفاده از انرژی باد را دارد‪ .‬از‬ ‫این رو شواهد تاریخی نشان دهنده بهره برداری گذشتگان از این‬ ‫انرژی تمام نشدنی در مناطق روستایی باستانی منطقه است که‬ ‫هنوز اثاری از ان موجود است‪.‬‬ ‫نو بلوچس��تان اگرچ��ه نعمت هایی مانن��د نفت‪ ،‬گاز و‬ ‫سیستا ‬ ‫جنگل ه��ای انبوه ندارد‪ ،‬اما نعمت ه��ای خدادادی همچون باد و‬ ‫تابش خورش��ید به این اس��تان هدیه شده و این نعمت ها استان‬ ‫را به مجموع��ه ای بی نظیر از انرژی های نو در ایران تبدیل کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نو بلوچس��تان در زمینه‬ ‫با وج��ود ظرفیت های فراوان سیستا ‬ ‫انرژی ه��ای نو این اس��تان می تواند بس��تر مناس��بی در زمینه‬ ‫س��رمایه گذاری داخل��ی و خارج��ی فراه��م کند ب��ه طوری که‬ ‫سرمایه گذاری در این بخش با توجه به نیاز کشورهای افغانستان‬ ‫و پاکس��تان به واردات برق از ایران س��وددهی ف��راوان را برای‬ ‫فعاالن اقتصادی به دنبال دارد‪.‬‬ ‫به گفته کارشناسان‪ ،‬این استان با داشتن ظرفیت های فراوان‬ ‫در انرژی باد و س��ایر انرژی های تجدیدپذیر می تواند هاب انرژی‬ ‫منطقه ش��ود به طوری که به عنوان پهناورترین اس��تان کشور‬ ‫ب��ا برخورداری از انواع انرژی های ن��و و تجدیدپذیر مانند انرژی‬ ‫ب��ادی و خورش��یدی و‪ ...‬به گنجینه ای با ارزش تبدیل ش��ده که‬ ‫س��رمایه گذاران می توانند با برخورداری از مزیت های فراوان این‬ ‫نوع انرژی زمینه را برای تولید برق فراهم کنند‪.‬‬ ‫همچنین باتوجه به نیاز ه��زاران مگاواتی انرژی الکتریکی دو‬ ‫نو بلوچستان می تواند‬ ‫کشور افغانستان و پاکستان‪ ،‬استان سیستا ‬ ‫با داش��تن ظرفیت های ف��راوان در انرژی نو به وی��ژه انرژی باد‬ ‫تامین کننده نیاز این دو کشورها به انرژی باشد‪.‬‬ ‫نو بلوچس��تان کلکس��یونی از انرژی ه��ای الی��زال و‬ ‫سیستا ‬ ‫خدادادی تجدیدش��ونده اس��ت به طوری که کریدورهای بادی‬ ‫استان شامل کریدور بادهای پرقدرت سیستان‪ ،‬کریدور بادهای‬ ‫تفتان ‪-‬سراوان و کریدور بادهای بزمان ‪ -‬دلگان است‪.‬‬ ‫بادهای مداوم و پرقدرت‪ ،‬ثابت بودن جهت وزش باد‪ ،‬نزدیکی‬ ‫به شبکه سراس��ری انتقال برق کشور‪ ،‬وجود جاده دسترسی به‬ ‫منطق��ه‪ ،‬زمین های ب��دون معارض و قابل واگ��ذاری‪ ،‬زمین های‬ ‫ص��اف با زبری زی��ر ‪ 3‬درصد‪ ،‬همجواری با کش��ورهای متقاضی‬ ‫برق‪ ،‬زمین های وسیع با قابلیت احداث بیش از ‪ 10‬هزار مگاوات‬ ‫نیروگاه و وزش پیوس��ته باد در نیم��ی از فصل بهار و کل فصل‬ ‫تابس��تان یعنی فصل های پر مصرف برق از مهم ترین ویژگی های‬ ‫مهم منطقه میل نادر سیستان است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 29‬اذر ‪ 19 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت زیرساخت‬ ‫‪ 19‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 8‬پیاپی ‪1981‬‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خبر‬ ‫فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا‪:‬‬ ‫ توسعه میدان ازادگان‬ ‫نیازمند فناوری های روز‬ ‫فرمان��ده قرارگاه س��ازندگی‬ ‫خاتم االنبی��ا‪ ،‬اظهاراتی مبنی بر‬ ‫اسان بودن یا ریسک پایین کار‬ ‫در توس��عه میدان ازادگان را رد‬ ‫کرد و گفت‪ :‬توس��عه این میدان‬ ‫به فناوری‪‎‬های روز نیاز دارد‪.‬‬ ‫سردار سرتیپ پاسدار عبادهلل‬ ‫عبادهلل عبداللهی‬ ‫عبدالله��ی‪ ،‬فرمان��ده ق��رارگاه‬ ‫فرمانده قرارگاه‬ ‫س��ازندگی خاتم االنبیا‪ ،‬با اشاره‬ ‫خاتم االنبیا‬ ‫به برگزاری جلس��ه های مختلف‬ ‫ب��ا وزیر نف��ت و مکاتب��ه با وی‬ ‫برای توس��عه میدان ازادگان گفت‪ :‬قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا‬ ‫این امادگی را دارد تا میدان ازادگان را در قالب کنسرس��یوم با‬ ‫مشارکت شرکت های خارجی توسعه دهد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬توسعه میدان های مشترک باید هرچه سریع تر‬ ‫اجرایی ش��ود تا زمان را در برداش��ت از این میدان ها از دس��ت‬ ‫ندهیم‪.‬‬ ‫عبداللهی گفت‪ :‬ش��رکت های داخلی توانایی فعالیت در بخش‬ ‫باالدس��تی را دارند به وپژه اکنون که در توسعه میدان ها‪ ،‬افزایش‬ ‫ضریب بازیاف��ت برای وزارت نفت از اهمیت بس��زایی برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مذاکره قرارگاه با ش��رکت های خارجی برای‬ ‫توس��عه میدان های نفتی در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی ‬ ‫گف��ت‪ :‬تاکنون با ش��رکت هایی مانن��د گازپروم روس��یه و چند‬ ‫ش��رکت اروپایی مذاکراتی داش��تیم و همه انه��ا تمایل دارند با‬ ‫قرارگاه همکاری کنند‪ .‬عبداللهی افزود‪ :‬به زودی تفاهمنامه ای با‬ ‫شرکت های خارجی امضا خواهیم کرد‪ .‬فرمانده قرارگاه سازندگی‬ ‫خاتم‪‎‬االنبی��ا با اش��اره ب��ه اولویت ای��ن مجموعه برای توس��عه‬ ‫میدان های مش��ترک ادامه داد‪ :‬ای��ن امادگی را داریم که میدان‬ ‫ازادگان را با مش��ارکت شرکت های خارجی توسعه دهیم‪ ،‬البته‬ ‫میزان و نسبت سهم را در اینده تعیین خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ الودگی اب سد کارون ‪٤‬‬ ‫صحت ندارد‬ ‫عملیات جمع اوری نفت خام در محل حادثه «نش��تی خط‬ ‫لول��ه مارون‪ -‬اصفه��ان» با کنترل گس��ترش الودگی و همه‬ ‫ت��وان و تجهیزات به پایان رس��یده و انتقال خاک‪‎‬های الوده‬ ‫ب��ه مرکز انتقال نفت گندمکار در حال انجام اس��ت‪ .‬محمود‬ ‫گودرزی‪ ،‬رییس بهداش��ت‪ ،‬ایمنی و محیط زیس��ت ش��رکت‬ ‫خط��وط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان به ش��انا گفت‪:‬‬ ‫با محرز ش��دن نشتی لوله در همان دقایق اولیه مراکز انتقال‬ ‫نفت ش��ماره ‪ ٥‬و ‪ ٦‬از ‪ ٢‬س��مت نش��تی قط��ع و انتقال مواد‬ ‫کنترل و پس از ان ش��یرها (ولو) پیش و پس از محل نشتی‬ ‫مس��دود ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬با احداث خاکریز و ایجاد حوضچه‬ ‫«‪ »١٠*٨٠‬ب��ا ه��دف جمع اوری نفت خ��ام موجود در خط‬ ‫لوله در محل نش��تی از گس��ترش و نفوذ فراورده های نفتی‬ ‫به داخ��ل رودخانه فصلی تا حدود بس��یار زیادی جلوگیری‬ ‫شد‪ .‬رییس بهداش��ت‪ ،‬ایمنی و محیط زیست شرکت خطوط‬ ‫لوله و مخابرات نف��ت منطقه اصفهان‪ ،‬مرحله بعدی را ایجاد‬ ‫اب بند و اس��تفاده از بوم و پد جاذب برای جمع اوری مواد در‬ ‫ط��ول رودخانه فصلی اعالم کرد و گفت‪ :‬اس��تفاده از ایخوف‬ ‫«دستگاه مکنده»‪ ،‬پمپ های سیار و اسکیمر برای جمع اوری‬ ‫مواد وارد شده به حوضچه‪‎‬ها و پشت خاکریزها به جمع اوری‬ ‫و انتقال یک میلیون و ‪١٢٠‬هزار لیتر نفت خام به مرکز انتقال‬ ‫نفت گندمکار انجامید‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مرحله بعدی جمع اوری‬ ‫خاک های الوده به مقدار بیش از ‪ ٣‬هزار تن به محل نگهداری‬ ‫خاک‪‎‬های الوده در مرکز انتقال نفت گندمکار بود که س��بب‬ ‫ش��د از نفوذ بیش از حد مواد نفتی به داخل خاک جلوگیری‬ ‫شود‪ .‬رییس واحد ‪ HSE‬شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت‬ ‫منطق��ه اصفهان در پایان اعالم کرد‪ :‬براس��اس بررس��ی های‬ ‫انجام ش��ده از سوی کارشناسان ذی ربط هیچ گونه الودگی در‬ ‫اب پشت س��د کارون ‪ ٤‬مشاهده نشده و هم اکنون خط لوله‬ ‫کارون ب��ا تعویض بیش از ‪21/5‬متر لوله و تعمیرات نهایی در‬ ‫مدار بهره برداری قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشرفت ‪ ٤‬درصدی در ماه‬ ‫عبداللهی همچنین درباره مدیریت ش��رکت صدرا که در ‪١٠‬‬ ‫م��اه اخیر قرارگاه ان را بر عهده گرفت��ه نیز گفت‪ :‬در این مدت‬ ‫توانستیم مشکالت مالی صدرا را تا حدودی رفع کنیم‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه درحال حاضر مدیری��ت خوبی در مجموعه‬ ‫ش��رکت صدرا حاکم ش��ده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬درحال حاضر ساخت ‪١٠‬‬ ‫س��کوی پارس جنوبی که به ش��رکت صدرا واگذار ش��ده بود از‬ ‫روند پیش��رفت مطلوبی برخوردار است که به ‪ ٥ ،٣‬تا ‪4‬درصد در‬ ‫ماه می رس��د‪ .‬عملیات ساخت س��کوهای فازهای ‪ ١٧ ،١٤ ،١٣‬و‬ ‫‪( ١٨‬عودت��ی فاز ‪ )١٤‬و ‪ ٢٤ ،٢٣ ،٢٢‬در تعهدات ش��رکت صدرا‬ ‫قرار دارد‪ .‬تکمیل و بهره برداری از این س��کوها‪ ،‬روزانه ‪ 5‬میلیارد‬ ‫فوت مکعب به ظرفیت منابع قابل برداش��ت از میدان مش��ترک‬ ‫پارس جنوبی می افزاید‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای ‪ ١٠‬مگاپروژه نفتی‬ ‫عبدالله��ی با بیان اینکه قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیا در ‪١٠‬‬ ‫حوزه بزرگ اقتصادی کش��ور ازجمله ساخت پاالیشگاه‪ ،‬نیروگاه‪،‬‬ ‫اب‪ ،‬خط��وط لوله و انتقال نفت‪ ،‬گاز و برق و ازادراه حضور دارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬قرارگاه هم اکنون در حال اجرای ‪ ١٠‬مگاپروژه نفتی شامل‬ ‫پروژه ه��ای فازهای ‪ ٢٢‬ت��ا ‪ ٢٤‬و ‪ ١٣‬پارس جنوبی‪ ،‬پاالیش��گاه‬ ‫س��تاره خلیج فارس‪ ،‬یک واحد ان جی ال و خط��وط انتقال نفت‬ ‫و گاز است‪.‬‬ ‫غالمرضا منوچهری‬ ‫عباس کاظمی‬ ‫چالش ورود غول های نفتی به ایران‬ ‫گروه زیرس�اخت‪ :‬نفت در س�ال های ‪ ۹۴‬تا ‪۹۵‬دو رویداد مهم را سپری می کند که درنهایت‬ ‫قرارداد های نفتی ایران با ش�رکت های خارجی را تحت تاثیر مستقیم قرار می دهد‪ .‬به گزارش‬ ‫گسترش صنعت ابتدای سال گذشته‪ ،‬فروردین ‪ ۹۴‬بود که جلسه ایران و ‪ 5+1‬برگزار شد‪ .‬در‬ ‫این جلس�ه ایران با امریکا‪ ،‬روسیه‪ ،‬چین‪ ،‬بریتانیا‪ ،‬فرانسه‪ ،‬المان و نماینده اتحادیه اروپا پای‬ ‫میز مذاکرات هسته ای نشست‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬ایران س��ال ‪ ۹۴‬را در شرایطی اغاز‬ ‫کرد که براساس توافقات با ‪ ۵+۱‬قیمت جهانی نفت‬ ‫با کاهش ‪ ۴‬درصدی روبه رو ش��د‪ .‬در ان روز پس از‬ ‫‪ ۵‬س��ال قیمت نفت کمتر از ‪ ۱۰۰‬دالر شد‪ .‬توافقات‬ ‫‪ 5+1‬با ایران موجب ش��د تا در یک س��ال گذش��ته‬ ‫مشارکت های نفتی ایران با چند کشور افزایش یابد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر الگوهای نفتی نی��ز در حال تغییر‬ ‫اس��ت‪ .‬قرار اس��ت الگوهای نفتی بعد از نهایی شدن‬ ‫در دول��ت‪ ،‬برای تصویب به مجلس تقدیم ش��ود‪ .‬با‬ ‫ای��ن وجود و ب��ه موازات نهایی ش��دن الگوی جدید‬ ‫قراردادهای نفت��ی‪ ،‬مذاکره با ش��رکت های مختلف‬ ‫ادام��ه دارد و امضای تفاهمنامه ه��ا‪ ،‬موافقتنامه ها و‬ ‫تبدیل انها به قرارداد در جریان است‪.‬‬ ‫به گفته معاون مهندس��ی و توس��عه شرکت ملی‬ ‫نفت ایران ش��رکت های اروپایی با شرکت ملی نفت‬ ‫ایران برای حضور در پروژه های نفتی و گازی کشور‬ ‫مذاکراتی دارند و در این میان‪ ،‬مذاکرات متعددی به‬ ‫مراحل نهایی رسیده و امضای موافقتنامه های جدید‬ ‫در راه است‪.‬‬ ‫غالمرض��ا منوچه��ری در گفت وگ��و ب��ا یک��ی از‬ ‫خبرگزاری ه��ا گفته بود‪ :‬اس��اس کار ما در واگذاری‬ ‫توس��عه میدان ه��ای نفت��ی و در اختیار گذاش��تن‬ ‫پروژه های نفت��ی به ش��رکت های داخلی و خارجی‬ ‫و برگزاری مناقصه اس��ت با این وجود‪ ،‬ممکن است‬ ‫در ش��رایط خاصی‪ -‬به عنوان مثال در میدان نفتی‬ ‫پارس جنوبی براساس شرایط‪ ،‬تجربیات یک شرکت‬ ‫و عالق��ه ای که وجود دارد‪ -‬منافع ما ایجاب کند که‬ ‫کار را بدون مناقصه واگذار کنیم‪.‬‬ ‫بزرگترین شرکت ها در مس��یر ورود به ایران شل‬ ‫و توتال هس��تند‪ .‬اگرچه هنوز ورود این شرکت ها به‬ ‫ایران نهایی نش��ده اما این موضوع از سوی دوطرف‬ ‫دنبال می شود‪.‬‬ ‫ش��ل به عنوان یک ش��رکت نفت و گاز امریکایی و‬ ‫توتال به عنوان یک ش��رکت نفت و گاز فرانسوی در‬ ‫تالش هس��تند تا وارد میدان های نفتی ایران شوند‪.‬‬ ‫در ادام��ه روند فعالیت های بین الملل��ی نفتی ایران‪،‬‬ ‫چند روز پیش‪ ،‬رسانه بین المللی بلومبرگ تیتر یک‬ ‫خود را ب��ه ایران اختصاص و در ان از ورود ش��ل و‬ ‫توتال به میدان های نفتی ایران خبر داد‪.‬‬ ‫براساس گزارش بلومبرگ رویال داچ شل و توتال‬ ‫در تالش هس��تند تا تواف��ق اولیه ای برای توس��عه‬ ‫میدان ه��ای نفت و گاز ای��ران امضا کنن��د‪ .‬در این‬ ‫صورت‪ ،‬نخس��تین معامالت نفتی اروپا با کشورهای‬ ‫حوزه خلیج فارس پس از برداش��ته شدن تحریم های‬ ‫ایران (از ژانویه) امضا خواهد شد‪.‬‬ ‫ش��ل و توتال‪ ،‬رئ��وس ق��راردادی ی��ا توافق های‬ ‫غیرض��روری را ب��ا وزارت نف��ت ایران برای توس��عه‬ ‫میدان ه��ای نفت��ی ازادگان جنوب��ی و ی��اداوران و‬ ‫همچنین میدان گازی کیش امضا خواهند کرد‪.‬‬ ‫با وجود اینکه اخبار حکایت از مذاکرات گس��ترده‬ ‫شرکت های نفتی جهان با ایران می دهد اما به گفته‬ ‫فع��االن حوزه نفتی ایران‪ ،‬ورود ش��رکت های بزرگی‬ ‫مانند شل‪ ،‬انی و توتال به ایران حدود یک سال پس‬ ‫از رف��ع تحریم‏ه��ا به طول می‏انجام��د چراکه بدون‬ ‫بیمه‏ ش��دن س��رمایه‏گذاری این ش��رکت ها ازسوی‬ ‫شرکت های بیمه‏ای دولتی در کشورهای مورد نظر‪،‬‬ ‫س��رمایه‏گذاری‏ ش��کل نخواهد گرفت و مذاکرات با‬ ‫شرکت های بیمه‏ای نیز زمانبر است‪.‬‬ ‫غالم رضا منوچهری‪:‬‬ ‫اساس کار ما در‬ ‫واگذاری توسعه‬ ‫میدان های نفتی و‬ ‫در اختیار گذاشتن‬ ‫پروژه های نفتی به‬ ‫شرکت های داخلی‬ ‫و خارجی و برگزاری‬ ‫مناقصه است با این‬ ‫وجود در برخی موارد ‬ ‫تجربیات یک شرکت‬ ‫ایجاب می کند که کار را‬ ‫ بدون مناقصه‬ ‫واگذار کنیم‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬این ش��رکت ها همزمان ب��ا افزایش‬ ‫امیدها نس��بت به مذاکرات هس��ته ای ایران و غرب‪،‬‬ ‫دیدارها و تماس های خود را با ایران علنی کرده‏اند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشارکت نفتی ایران و چین‬ ‫عالوه بر شرکت هایی که پیش تر مورد اشاره قرار‬ ‫گرفت در سال اخیر قراردادهایی با کشور های دیگر‬ ‫نیز به امضا رسیده است‪.‬‬ ‫‪17‬اذر امس��ال بود که پ��روژه ‪ ۳‬میلیارد دالری با‬ ‫مش��ارکت ایران و چین اجرا ش��د‪ .‬ای��ن پروژه برای‬ ‫عملیات طرح توسعه و بهینه سازی پاالیشگاه ابادان‬ ‫با همکاری چین اجرا شد‪.‬‬ ‫عب��اس کاظم��ی‪ ،‬معاون وزی��ر نفت در تش��ریح‬ ‫نخس��تین توافق بزرگ نفتی ایران و چین در دوران‬ ‫پس��ابرجام به مه��ر گفته بود‪ :‬پ��س از ماه ها مذاکره‬ ‫و گفت وگ��و بی��ن ش��رکت مل��ی پاالی��ش و پخش‬ ‫فراورده های نفتی و ساینوپک چین‪ ،‬عملیات اجرای‬ ‫فاز اول توسعه‪ ،‬بهینه سازی و بهبود فرایند تولید در‬ ‫پاالیش��گاه ابادان به عنوان بزرگترین پاالیشگاه نفت‬ ‫ایران اغاز ش��ده اس��ت‪ .‬به گفته مدیرعامل شرکت‬ ‫ملی پاالی��ش و پخش فراورده ه��ای نفتی ایران در‬ ‫اج��رای این طرح پاالیش��گاهی‪ ،‬ای��ران ‪ ۱۵‬درصد و‬ ‫طرف چینی ‪ ۸۵‬درصد س��هم دارد که س��هم چین‬ ‫از طرف فاینانس��ورهای این کشور تامین و به پروژه‬ ‫تزریق می شود‪.‬‬ ‫� روسیه مصمم به همکاری‬ ‫معاون وزیر انرژی روس��یه نیز این کشور را مصمم‬ ‫به افزایش سطح همکاری های نفتی می داند‪.‬‬ ‫کریل مولوتسوف در مراسم اغاز به کار سیزدهمین‬ ‫رویال داچ شل و توتال‬ ‫در تالش هستند تا‬ ‫توافق اولیه ای برای‬ ‫توسعه میدان های نفت‬ ‫ و گاز ایران‬ ‫ امضا کنند‪.‬‬ ‫در این صورت‪،‬‬ ‫نخستین معامالت نفتی‬ ‫اروپا با کشورهای‬ ‫حوزه خلیج فارس پس‬ ‫از برداشته شدن‬ ‫تحریم های ایران (از‬ ‫ ژانویه) امضا‬ ‫خواهد شد‬ ‫عباس کاظمی‪:‬‬ ‫پس از ماه ها مذاکره و‬ ‫گفت وگو بین شرکت‬ ‫ملی پاالیش و پخش‬ ‫فراورده های نفتی و‬ ‫ ساینوپک چین‪،‬‬ ‫ عملیات اجرای‬ ‫فاز اول توسعه‪،‬‬ ‫بهینه سازی و بهبود‬ ‫فرایند تولید در‬ ‫پاالیشگاه ابادان‬ ‫به عنوان بزرگترین‬ ‫پاالیشگاه نفت ایران‬ ‫اغاز شده است‬ ‫کمیس��یون مش��ترک اقتصادی ایران و روس��یه که‬ ‫‪21‬اذر برگزارش��د‪ ،‬گفت‪ :‬تالش می کنیم پروژه های‬ ‫باالدس��تی نفت را با همکاری ای��ران پیش ببریم و‬ ‫برای بهینه س��ازی و بروز رس��انی پروژه های درحال‬ ‫اجرای ایران در بخش نفت و انرژی اماده ایم‪.‬‬ ‫وی همچنین توافق اخیر کش��ورهای تولیدکننده‬ ‫نفت را بر افزایش س��طح همکاری های نفتی ایران و‬ ‫روسیه تاثیرگذار خواند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش سرمایه گذاری های خارجی‬ ‫اهمیت حضور ش��رکت‪‎‬های خارجی در طرح‪‎‬های‬ ‫نفتی ایران در قالب سازوکارهای مشخص از انجایی‬ ‫است که به گفته علی بختیار‪ ،‬عضو کمیسیون قضایی‬ ‫و حقوقی مجلس‪ ،‬ایران برای تحقق رشد ‪ ۸‬درصدی‬ ‫اقتصاد و ایجاد موقعیت‪‎‬های ش��غلی پیش بینی شده‬ ‫در س��ال‪‎‬های اجرای برنامه شش��م توسعه به حدود‬ ‫‪ ٧٠٠‬ت��ا ‪٨٠٠‬میلیارد دالر س��رمایه گذاری نیاز دارد‬ ‫که تنها یک چهارم این مبلغ می تواند ازطریق منابع‬ ‫داخل��ی و باقیمانده ان باید ازس��وی س��رمایه های‬ ‫خارجی تامین شود‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر ای��ن بی��ژن نامدارزنگنه پیش ت��ر گفته‬ ‫بود در برنامه شش��م توس��عه‪ ،‬صنعت نفت به ‪٢٠٠‬‬ ‫میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارد که سهم بخش‬ ‫باالدستی حدود ‪ ١٣٠‬میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫حال اینکه ب��رای جذب س��رمایه های خارجی به‬ ‫لح��اظ کالن ب��ودن صنع��ت نفت‪ ،‬یک��ی از بهترین‬ ‫بخش هایی که می تواند راه جذب سرمایه خارجی را‬ ‫هموار کند‪ ،‬این صنعت است‪.‬‬ ‫به نظ��ر می رس��د جذابیت ه��ای الزم ب��رای ورود‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی به ای��ن عرصه وجود دارد و‬ ‫شرکت های بزرگ خارجی تمایل دارند در طرح های‬ ‫توس��عه ای صنع��ت نفت کش��ورمان حضور داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫براساس این گزارش به نظر می رسد دستاوردهای‬ ‫جدی برج��ام در انتظ��ار صنایع ایران ق��رار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه بر نوس��ازی و توس��عه ناوگان هوایی و‬ ‫قراردادهای سرمایه گذاری مش��ترک با شرکت های‬ ‫بین المللی نوبت به رش��د و توس��عه صنعت نفت نیز‬ ‫رس��یده است‪ .‬البته مس��یر توس��عه صنعت نفت با‬ ‫چالش های��ی روبه رو ش��ده که باید ب��رای رفع انها‬ ‫اقدامات جدی در دستور کار هیات دولت قرار گیرد‪.‬‬ ‫قضاوت ها و چالش ه��ای زودهنگام اکنون بزرگترین‬ ‫بحران ها را برای وزارت نفت در مسیر رشد و توسعه‬ ‫ایجاد کرده است‪ .‬در صورتی که دولت نتواند جلوی‬ ‫این چالش ها ایس��تادگی مناسبی داشته باشد شاید‬ ‫اهنگ رش��د و توس��عه صنعت نفت در کشور نیز با‬ ‫مشکالت جدی تری روبه رو شود‪.‬‬ ‫«او‪‎‬ام‪‎‬وی» عالقه‪‎‬مند به سرمایه گذاری در طرح های نفتی ایران‬ ‫معاون ارشد مدیرعامل شرکت او ام وی اتریش از‬ ‫مطالعه چند می��دان نفتی ایران خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫این شرکت عالقه مند به سرمایه گذاری در صنعت‬ ‫نفت ایران است‪.‬‬ ‫اروی��ن کارول ب��ا بی��ان اینکه ش��رکت او‪‎‬ام‪‎‬وی‬ ‫(‪ )OMV‬مایل به س��رمایه گذاری در پروژه های‬ ‫نفتی ایران است به ایسنا گفت‪ :‬اگر مطالعات این‬ ‫میدان ها به نتیجه مثبتی برسد سرمایه گذاری در‬ ‫انها را جزو اواویت های کاری خود قرار می دهیم‪.‬‬ ‫معاون ارش��د مدیرعامل شرکت او ام وی اتریش‬ ‫ب��ا بیان اینکه باید به چارچوب قراردادهای جدید‬ ‫نفتی ای��ران نگاهی تازه داش��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این‬ ‫موضوع از اهمیت باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه شرکت او ام وی‬ ‫‪ ٦‬ماه پیش‪ ،‬یادداش��ت تفاهمی با ایران‬ ‫امضا کرد‪ ،‬یاداور شد‪ :‬برنامه این شرکت‬ ‫امضای یادداشت تفاهم جدید با شرکت‬ ‫ملی نفت ایران است که مذاکرات در این‬ ‫زمینه ادامه دارد‪.‬‬ ‫مدیریت اکتش��اف ش��رکت ملی نف��ت ایران و‬ ‫او ام وی اردیبهشت امس��ال قرارداد پروژه مطالعه‬ ‫مش��ترک «توان هیدروکرب��وری تله های مرتبط‬ ‫ب��ا گنبده��ای نمک��ی در نواحی ش��رق زاگرس‬ ‫و خلیج ف��ارس» را امض��ا کردن��د که س��یدصالح‬ ‫هن��دی‪ ،‬مدیر امور اکتش��اف ش��رکت‬ ‫ملی نف��ت مدت اج��رای ای��ن مطالعه‬ ‫مش��ترک را دو س��ال اع�لام ک��رده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫کارول درب��اره اعالم امادگی ش��رکت‬ ‫او ام وی برای توس��عه میدان نفتی «بند‬ ‫کرخه» و «چش��مه خوش» و رسیدن به‬ ‫توافق احتمالی در این زمینه نیز گفت‪ :‬هم اکنون‬ ‫در تالش هس��تیم که یادداشت تفاهم یادشده را‬ ‫به مرحله بعد گسترش دهیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ای��ران و اتریش می توانند در‬ ‫مقی��اس گس��ترده ای در بخش به��ره وری انرژی‬ ‫هم��کاری کنند‪ ،‬اف��زود‪ :‬ما تاکن��ون در اتریش و‬ ‫کل اروپ��ا به برنامه های مبتنی بر بهره وری انرژی‬ ‫پرداختیم‪.‬‬ ‫درواق��ع می توانی��م ای��ن برنامه ه��ا را به عنوان‬ ‫س��رمایه گذاری در ایران اجرای��ی کنیم و در این‬ ‫زمینه تالش خواهیم کرد‪.‬‬ ‫معاون ارش��د مدیرعامل شرکت او‪‎‬ام‪‎‬وی اتریش‬ ‫در خاورمیان��ه و افریقا ظرفی��ت همکاری ایران و‬ ‫اتریش را باال دانس��ت و اف��زود‪ :‬از انجایی که دو‬ ‫کش��ور سال هاس��ت روابط نزدیکی دارند بنابراین‬ ‫فکر می کنم ظرفیت بسیاری برای همکاری ایران‬ ‫و اتریش در زمینه های مختلف وجود دارد‪.‬‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪ 29‬اذر ‪ 19 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 19‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 8‬پیاپی ‪1981‬‬ ‫خبر‬ ‫تامین اب صنعتی‬ ‫با روش های علمی‬ ‫محمدرضا قاهری بدر‬ ‫عکس‪ :‬فاطمه خوشبویی‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫ای سی تی در تهران در‬ ‫دست طراحی است که‬ ‫امیدواریم با مشارکت‬ ‫سرمایه گذاران اجرایی‬ ‫شود‬ ‫ایجاد فرصت های سرمایه گذاری در دوران پسا تحریم‬ ‫تشکیل اتاق مشترک صنایع کوچک ایران و مالزی‬ ‫کنفران��س فرصت ه��ای‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫س��رمایه گذاری ای��ران در‬ ‫صنایع کوچک‬ ‫دوران پساتحریم یکشنبه‬ ‫‪ ۲۸‬اذر در محل سندیکای‬ ‫س��اختمانی ایران با حضور‬ ‫سرمایه گذاران کشور مالزی برگزار شد‪ .‬در این کنفرانس‬ ‫مزیت ه��ا و ظرفیت های اقتصادی ای��ران و فرصت های‬ ‫س��رمایه گذاری بی��ش از پیش برای س��رمایه گذاران از‬ ‫سوی مسئوالن ایرانی تشریح شد‪ .‬همچنین مشوق های‬ ‫س��رمایه گذاری خارج��ی مط��رح و ب��ر توس��عه روابط‬ ‫اقتصادی دو کشور مالزی و ایران در ابعاد سرمایه گذاری‬ ‫و توسعه پروژه های نیمه تمام تاکید شد‪.‬‬ ‫پس��ابرجام و دوران ش��کوفایی پس از تحریم فرصت‬ ‫پیش��رفت و هم افزایی با کش��ورهای مختل��ف در ابعاد‬ ‫مختلف سیاس��ی و اقتصادی اس��ت به ویژه اینکه جذب‬ ‫س��رمایه گذاری و دعوت از س��رمایه گذاران خارجی در‬ ‫تمام��ی عرصه های اقتصادی می تواند این ش��کوفایی و‬ ‫پیش��رفت را نمایان کند‪ .‬شاید به این دلیل باشد که از‬ ‫نخستین روزهای پس از انعقاد برجام گروه های مختلف‬ ‫اقتصادی و سیاسی از کشورهای مختلف به ایران امدند‬ ‫و خواهان س��رمایه گذاری و همکاری مشترک اقتصادی‬ ‫ش��دند‪ .‬ایران نی��ز خواهان همکاری و گس��ترش روابط‬ ‫اقتص��ادی ب��ا کش��ورهای مختلف اس��ت‪ .‬در این میان‬ ‫گس��ترش همکاری های مش��ترک اقتص��ادی و جذب‬ ‫سرمایه گذاری به کشورهای اسیایی و همسایه بیشتر به‬ ‫قرابت فرهنگی و منطقه ای همواره‬ ‫ ‬ ‫چشم می اید؛ چراکه‬ ‫روزن��ه ای برای بهبود روابط تجاری و اقتصادی در میان‬ ‫کش��ور ها اس��ت‪ .‬این رویکرد در کنفرانس فرصت های‬ ‫سرمایه گذاری ایران در پس��اتحریم بیشتر مشهود بود‪.‬‬ ‫کنفرانس��ی متش��کل از چندین س��رمایه گذار از کشور‬ ‫مال��زی که ب��ا حضور مس��ئوالن ایران��ی در عرصه های‬ ‫اقتصادی و با مش��ارکت دانش��کده کارافرینی دانشگاه‬ ‫تهران در محل س��ندیکای ساختمانی ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫این کنفرانس صبح دیروز در حالی برگزار شد که پیش‬ ‫از ان جلسات و کنفرانس های مشابهی در کشور مالزی‬ ‫نیز با محوریت گسترش سرمایه گذاری ها برپا شده است‪.‬‬ ‫در این کنفرانس شخصیت هایی همچون محمدرضا‬ ‫قاهری ب��در‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان ته��ران‪ ،‬محم��د عطاردیان‪ ،‬عض��و هیات مدیره‬ ‫انجم��ن کارفرمای��ان ای��ران‪ ،‬محمدرضا زال��ی‪ ،‬رییس‬ ‫دانش��کده کارافرینی دانش��گاه ته��ران و احمد جلیلی‪،‬‬ ‫نماینده و عضو سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی‬ ‫و اقتصادی ایران حضور داشتند‪.‬‬ ‫صنعت��ی اس��تان تهران در ای��ن کنفرانس با اش��اره به‬ ‫مزیت های نسبی اقتصادی ایران گفت‪ :‬در حالی امسال‬ ‫ب��ا نام «اقتص��اد مقاومتی‪ ،‬اق��دام و عم��ل» نام گذاری‬ ‫ش��ده که ای��ن نام گ��ذاری و عم��ل به ان در توس��عه‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط موثرتر اس��ت چراکه هر دو‬ ‫موضوع درون س��ازی و برون گرایی و تعامل مورد توجه‬ ‫صنایع کوچک و متوسط اس��ت‪ .‬قاهری بدر با اشاره به‬ ‫ظرفیت های غنی کشور گفت‪ :‬ایران مانیتوری از جهان‬ ‫اس��ت چرا که تنوع زیس��تی که در کشورهای مختلف‬ ‫شاهد هستیم به صورت یکجا در کشور ما مشهود است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر فرصت های س��رمایه گذاری در اس��تان‬ ‫تهران گفت‪ ۲۸ :‬ش��هرک صنعتی دولتی و ‪ ۸‬ش��هرک‬ ‫صنعت��ی دراختیار بخ��ش خصوصی در اس��تان تهران‬ ‫وجود دارد که حدود ‪۱۲‬هزار صنعت را پوشش خدماتی‬ ‫می دهند‪ .‬قاهری ب��در افزود‪ :‬در دوران پس از تحریم ها‬ ‫ما دست هم کیشان و کشورهای همسایه خود را بیشتر‬ ‫می فش��اریم‪ .‬هدف ما این اس��ت که بتوانیم کمبودها و‬ ‫عقب ماندگی ه��ای تکنولوژیکی را جب��ران کنیم به ویژه‬ ‫اینک��ه پیوندهای بس��یاری میان ایران و کش��ور مالزی‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان تهران با اش��اره به زمینه های سرمایه گذاری در‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان تهران نیز گفت‪ :‬شهرک‬ ‫صنعتی ای س��ی تی در تهران در دس��ت طراحی است‬ ‫که امیدواریم با مشارکت س��رمایه گذاران اجرایی شود‪.‬‬ ‫همچنین در زمینه لجس��تیک کمبودهای��ی داریم که‬ ‫نیاز اس��ت در این زمینه سرمایه گذاری شود‪ .‬در صنعت‬ ‫شبیه س��ازی نیز زمینه گس��ترده س��رمایه گذاری دیده‬ ‫می شود‪ .‬وی با اش��اره به اهمیت جذب سرمایه گذاری‬ ‫نیز گفت‪ :‬باید ابتدا شبکه سازی و نهادسازی مشترک را‬ ‫در همکاری و سرمایه گذاری مشترک مدنظر قرار دهیم‪.‬‬ ‫قاهری ب��در افزود‪ :‬پیش��نهاد می کنم که ش��هرک های‬ ‫صنعتی کش��ور مالزی با ش��هرک های صنعتی کشور ما‬ ‫همکاری مشترک داشته باشند‪ .‬همچنین می توانیم اتاق‬ ‫مش��ترک در این زمینه ایجاد کنیم‪ .‬سرفصل برنامه ها و‬ ‫فعالیت های این اتاق نیز می تواند تجارت و توسعه روابط‬ ‫صنایع کشور دو کشور باشد‪.‬‬ ‫محمدرضا قاهری بدر‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان تهران‬ ‫‹ ‹بسترهای سرمایه گذاری‬ ‫چهارمین جلس��ه س��تاد اقتصاد مقاومتی شهرستان‬ ‫قروه با حضور رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی اس��تان‬ ‫کردس��تان‪ ،‬فرماندار شهرس��تان قروه‪ ،‬رییسان اداره ها‬ ‫و اعض��ای اداری و اقتص��اد مقاومت��ی این شهرس��تان‬ ‫ب��ا موضوع بررس��ی طرح های مش��کل دار در ش��هرک‬ ‫صنعتی اونگان قروه برگزار ش��د‪ .‬به گزارش گس��ترش‬ ‫صنعت به نقل از روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی کردس��تان‪ ،‬پرویز کوالنی‪ ،‬فرماندار قروه گفت‪:‬‬ ‫مس��ئوالن در توس��عه واحدهای تولیدی باید راهگشا و‬ ‫همراه تولید کنندگان باشند و با تسهیل گری در قانون‪،‬‬ ‫ب��ه تولیدکنندگان ضرب��ه وارد نکنن��د و زمینه حضور‬ ‫سرمایه گذاران در شهرس��تان قروه مهیا شود‪ .‬کوالنی‬ ‫احمد جلیلی‪:‬‬ ‫سرمایه گذاران خارجی می توانند از تمامی مزایا و‬ ‫مشوق های سرمایه گذاران داخلی بهره مند شوند‬ ‫محمد عطاردیان‪:‬‬ ‫‪۴‬هزار طرح نیمه تمام در کشور ما وجود دارد که اماده‬ ‫جذب سرمایه گذاری است‬ ‫‹ ‹تعیین اهداف‬ ‫در توضیحات بیش��تری به گس��ترش صنعت نیز گفت‪:‬‬ ‫برگزاری این کنفرانس و جلس��ات مشترک طبیعت کار‬ ‫توس��عه صنعت و تجارت اس��ت چرا که بدون تعامل و‬ ‫ارتب��اط ب��ا دیگر کش��ورها هیچ��گاه توس��عه ای انجام‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬از این رو باید با کشورهای همسایه و دوست‬ ‫تعامل سازنده داشته باشیم‪ .‬این رویکرد در فرمان رهبر‬ ‫معظم انقالب مبنی بر برونگرایی دیده می شود‪ .‬البته اگر‬ ‫نقشه راه مشخصی برای توسعه نداشته باشیم‪ ،‬این نوع‬ ‫کنفرانس ها در س��طح تعارف و معارفه باقی می ماند‪ .‬در‬ ‫مقابل اگر نقش��ه راه توسعه داشته باشیم حرکت موثر و‬ ‫نهادینه ای در جهت رشد و پیشرفت به وجود می اید‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان تهران‬ ‫گفت‪ :‬پیشنهاد داده ام که با کواالالمپور پایتخت مالزی‬ ‫تعامل و تماس هدفمند(حلقه های واس��ط ارتباط موثر)‬ ‫برای توسعه و رونق داش��ته باشیم از این رو اگر بتوانیم‬ ‫حلقه های ارتباطی مناس��بی داش��ته باشیم سریع تر به‬ ‫توسعه دست پیدا می کنیم به این معنی که اگر بتوانیم‬ ‫دفتر مشترک تعامل( ‪) mach making‬را در تهران و‬ ‫کواالالمپور ایجاد کنیم‪ ،‬در توسعه روابط بین دو کشور‬ ‫به ویژه در سرمایه گذاری ها موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح های نیمه تمام‬ ‫محم��د عطاردی��ان‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره انجم��ن‬ ‫کارفرمایان ایران نیز در این کنفرانس ضمن برشمردن‬ ‫مزیت های نس��بی ایران گفت‪ :‬اقتصاد ای��ران به دلیل‬ ‫تحریم ها‪ ،‬س��وءمدیریت و کمبود سرمایه گذاری کافی‬ ‫دچار مش��کل اس��ت‪ .‬این در حالی است که کشورهای‬ ‫خارجی کشور ما را یک بازار غنی و نوظهور می دانند‪.‬‬ ‫وی افزود‪۴ :‬هزار طرح نیمه تمام در کش��ور ما وجود‬ ‫دارد که اماده جذب سرمایه گذاری است به عالوه اینکه‬ ‫ظرفیت های بسیاری در ایران وجود دارد که می تواند با‬ ‫سرمایه گذاری بیشتر رونق اقتصادی را به ارمغان اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشوق های سرمایه گذاری‬ ‫همچنین احمد جلیلی‪ ،‬عضو سازمان سرمایه گذاری‬ ‫و کمک ه��ای فنی و اقتصادی ای��ران در این کنفرانس‬ ‫با اش��اره به اهمیت حمایت و تش��ویق سرمایه گذاری‬ ‫خارج��ی گفت‪ :‬سیاس��ت جمهوری اس�لامی ایران در‬ ‫تشویق سرمایه گذاری خارجی‪ ،‬ایجاد اشتغال‪ ،‬دسترسی‬ ‫به بازارهای جهانی برای توسعه و ابادانی کشور و افزایش‬ ‫بستر سازی برای حضور سرمایه گذاران در قروه‬ ‫با اش��اره به اینکه یکی از مشکالت موجود در شهرک ها‬ ‫بحث زیرساخت ها است‪ ،‬افزود‪ :‬مشکالت زیرساختی در‬ ‫زمینه گازرس��انی‪ ،‬تامین اب و روشنایی معابر در اینده‬ ‫نزدیک باید مرتفع ش��ود‪ .‬فرمان��دار قروه افزود‪ :‬اقتصاد‬ ‫مقاومتی به معنای تکیه بر توانمندی های خودی‪ ،‬محلی‬ ‫و منطقه ای در تمامی زمینه ها اس��ت و مسئله تولید و‬ ‫اش��تغال یک نیاز جامعه و ج��زو دغدغه های رهبری و‬ ‫مسئوالن نظام است که باید در راستای اجرای این مهم‬ ‫اقدام شود‪ .‬کوالنی اظهار کرد‪ :‬اگر سرمایه گذاری از هر‬ ‫منطقه ای وارد اس��تان ش��ود باید مورد توجه‪ ،‬احترام و‬ ‫حمایت قرار گیرد چراکه وی با صرف وقت و س��رمایه‪،‬‬ ‫موجب��ات رونق اقتصادی و اش��تغالزایی در اس��تان را‬ ‫فراهم می کند و س��بب کاهش اس��یب های اجتماعی‬ ‫خواهد شد‪ .‬در ادامه شاهو حاجبی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی کردس��تان گفت‪ :‬امسال طی‪۱۲‬‬ ‫ق��رارداد در ش��هرک صنعتی اونگان‪ ،‬با مت��راژ بیش از‬ ‫‪3‬هکتار زمین به متقاضیان و س��رمایه گذاران واحدهای‬ ‫تولی��دی و صنعت��ی واگذار ش��ده اس��ت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی کردس��تان افزود‪ :‬در حال‬ ‫حاضر مش��کالت اصلی ش��هرک ها باوجود تامین زمین‬ ‫مناس��ب و کافی‪ ،‬تامین امکانات زیربنایی برای تکمیل‬ ‫شهرک هاس��ت‪ .‬حاجب��ی افزود‪ :‬منابع اصلی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی کردستان برای تکمیل شهرک ها‬ ‫و نواح��ی صنعتی از ‪ 3‬محل داخلی‪ ،‬مل��ی و اعتبارات‬ ‫عمرانی اس��تانی تامین می شود که امسال و سال اینده‬ ‫به موازات تخصیص اعتبارات اس��تانی‪ ،‬ش��رکت نیز از‬ ‫کیفیت محصوالت داخلی اس��ت‪ .‬همین سیاست باعث‬ ‫شده که در پسابرجام و همزمان با حضور و ابراز تمایل‬ ‫ش��رکت های س��رمایه گذار خارجی ‪11/5‬میلیارد دالر‬ ‫سرمایه گذاری خارجی در بخش های مختلف اقتصادی‬ ‫همچ��ون گردش��گری‪ ،‬صنع��ت خ��ودرو‪ ،‬انرژی ه��ای‬ ‫تجدیدپذی��ر و‪ ...‬تصویب ش��ود‪ .‬از این رو ب��ا اطمینان‬ ‫می توان گفت که س��ال جاری س��ال خوبی برای جذب‬ ‫سرمایه گذاری در کشور اس��ت‪ .‬جلیلی گفت‪ :‬سازمان‬ ‫س��رمایه گذاری و کمک ه��ای فنی و اقتص��ادی ایران‬ ‫براساس قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی‬ ‫روش های مختلف جذب س��رمایه گذاری خارجی را در‬ ‫دس��تور کار دارد‪ .‬براس��اس این قانون‪ ،‬سرمایه گذاران‬ ‫خارجی می توانن��د از تمامی مزایا و مش��وق هایی که‬ ‫ش��امل حال س��رمایه گذاران داخلی می شود‪ ،‬بهره مند‬ ‫ش��وند‪ .‬به عالوه اینکه تمامی ریس��ک های سیاس��ی‪،‬‬ ‫غیرتجاری‪ ،‬انتقاالت‪ ،‬جبران خس��ارت ها و ریسک های‬ ‫مرتبط با نقض قرارداد مورد حمایت این س��ازمان قرار‬ ‫دارن��د‪ .‬وی تاکید ک��رد‪ :‬س��رمایه گذاران خارجی بعد‬ ‫از دریاف��ت مجوز س��رمایه گذاری در کش��ور می توانند‬ ‫از مزای��ای مالکیت زمین‪ ،‬اجاره زمی��ن و انتقال اموال‬ ‫منق��ول و غیرمنق��ول برخوردار ش��وند‪ .‬ص��دور مجوز‬ ‫برای س��رمایه گذاری نیز ‪ ۲‬ت��ا ‪ ۳‬هفته به طول خواهد‬ ‫انجامی��د به ویژه اینک��ه مرکز خدمات س��رمایه گذاری‬ ‫متشکل از نمایندگانی از گمرگ‪ ،‬بانک مرکزی‪ ،‬سازمان‬ ‫امور مالیات��ی و وزارت امور خارجه مس��ائل مربوط به‬ ‫سرمایه گذاری را در ‪ ۳۱‬استان کشور مورد بررسی قرار‬ ‫می دهند‪ .‬از این رو سرمایه گذاران خارجی می توانند هر‬ ‫پروژه ای را که تمایل دارند برای سرمایه گذاری انتخاب‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹حاشیه های مراسم‬ ‫در حالی س��مت و سوی کنفرانس با حضور مهمانان‬ ‫خارجی این بود که همه س��خنرانان و مدعوین با زبان‬ ‫انگلیس��ی س��خنرانی کنند اما محمد عطاردیان‪ ،‬عضو‬ ‫هیات مدی��ره انجم��ن کارفرمایان ایران بی��ان کرد که‬ ‫با زبان فارس��ی در کش��ور خودش س��خنرانی می کند‪.‬‬ ‫همچنین به نظر می رسید که کنفرانس های بین المللی‬ ‫باید در س��الن هایی با نور و تهویه مناسب برگزار شود‬ ‫اما این مراس��م در س��النی برگزار ش��د که نور و تهویه‬ ‫مناس��بی نداشت‪ .‬از دیگر نکات این کنفرانس این بود‬ ‫که معرفی دستاوردهای کش��ور بیشتر مورد توجه بود‬ ‫این در حالی اس��ت که س��رمایه گذاران پیش از اینکه‬ ‫به کش��وری س��فر کنند به طور قطع از ابعاد اقتصادی‬ ‫ان اط�لاع پیدا می کنند‪ .‬از این رو به نظر می رس��د اگر‬ ‫پروژه های مهم کش��ور در این ن��وع کنفرانس ها مطرح‬ ‫شود نتایج هدفمندتری به دست اید‪.‬‬ ‫مح��ل اعتبارات داخلی خ��ود هزینه ک��رده و امکانات‬ ‫زیربنایی شهرک ها به ترتیب اولویت تامین شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کردستان افزود‪:‬‬ ‫برنامه ش��رکت ش��هرک های صنعتی کردستان‪ ،‬تامین‬ ‫زیرس��اخت های شهرک هاست که در یک برنامه افق ‪3‬‬ ‫س��ال‪ ،‬تدوین شده اس��ت‪ .‬حاجبی در پایان با اشاره به‬ ‫راهکار برای مرتفع کردن مشکالت شهرک های صنعتی‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به برنامه ریزی های انجام ش��ده‪ ،‬ش��بکه‬ ‫توزیع اب‪ ،‬شبکه روشنایی معابر شهرک صنعتی اونگان‬ ‫و شبکه گازرسانی این شهرک در امسال و ‪ 6‬ماه نخست‬ ‫سال ‪ ۹۶‬انجام خواهد شد و تامین این امکانات نیازمند‬ ‫تزریق اعتبارات عمرانی در امس��ال و تخصیص بودجه‬ ‫مناسب در سال اینده است‪.‬‬ ‫علم��ی‬ ‫روش ه��ای‬ ‫بازچرخانی فاضالب صنعتی‬ ‫ب��ه اب م��ورد نی��از صنعت‬ ‫مورد مطالعه قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش گس��ترش‬ ‫صنع��ت ب��ه نق��ل از روابط‬ ‫عمومی شهرک های صنعتی‬ ‫مرتضی نیرومنداسکویی‬ ‫اذربایجان شرقی‪ ،‬راهکار های‬ ‫اس��تحصال اب صنعت��ی از‬ ‫فاضالب صنعتی در نشستی‬ ‫با حضور مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی این استان و‬ ‫استادان دانشگاه صنعتی سهند برگزار شد‪.‬‬ ‫سیدمرتضی نیرومنداسکویی‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اذربایجان شرقی در حاشیه این نشست گفت‪ :‬موضوع‬ ‫اب یکی از حیاتی ترین نیازهای امروز جامعه بشری است که‬ ‫باید استفاده از ان مدیریت شود تا تبدیل به بحران نشود‪.‬‬ ‫نیرومنداسکویی افزود‪ :‬اب یکی از عمده نیاز های واحدهای‬ ‫صنعتی اس��ت که به عنوان یکی از زیر ساخت های اساسی در‬ ‫شهرک های صنعتی مورد توجه است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اذربایجان شرقی‬ ‫گفت‪ :‬در این جلس��ه مقرر ش��د تا بازچرخانی اب صنعتی از‬ ‫فاضالب صنعتی چندین ش��هرک صنعتی در س��طح استان‬ ‫مورد بررس��ی فنی و اقتصادی قرار گیرد و پیشنهادهای الزم‬ ‫ارائه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تقدیر از شورای پژوهشی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اذربایجان شرقی‬ ‫همچنین از اعضای شورای پژوهشی این شرکت تقدیر کرد‪.‬‬ ‫سیدمرتضی نیرومنداسکویی در مراسمی با حضور کارکنان‬ ‫این ش��رکت با اهدای لوحی از دبیر و دست اندرکاران شورای‬ ‫پژوهشی شرکت قدردانی کرد‪.‬‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی اذربایجان شرقی هفته گذشته‬ ‫در مراسم بزرگداش��ت روز پژوهش موفق به کسب لوح برتر‬ ‫پژوهش کش��ور از دس��ت وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫در این نشس��ت گزارش مدیران عامل شهرک های صنعتی‬ ‫سراس��ر کش��ور در همایش اخیر به س��مع همکاران شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی اذربایجان شرقی رسید‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫کمک به راه اندازی‬ ‫واحدهای صنعتی‬ ‫نشست بررس��ی مسائل و‬ ‫مش��کالت صنعتگران��ی که‬ ‫جواز تاس��یس گرفته اند ولی‬ ‫موف��ق به عق��د ق��رارداد با‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان اصفهان نشده اند‪ ،‬به‬ ‫منظور حل مش��کالت انها با‬ ‫محمدجواد بگی‬ ‫حض��ور مدیرعامل ش��رکت‪،‬‬ ‫مع��اون برنامه ری��زی و دیگر‬ ‫مسئوالن این شرکت برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش صنعت به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی اس��تان اصفهان‪ ،‬محمدجواد‬ ‫بگی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اصفهان‪ ،‬در‬ ‫اغاز این نشس��ت با بیان اینکه رویکرد ما در سال اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی حمایت از تولید و کمک به راه اندازی واحدهای‬ ‫صنعتی است‪ ،‬افزود‪ :‬به همین منظور این شرکت پیشقدم‬ ‫ش��ده و با دعوت از متقاضیانی که زمین را در شهرک های‬ ‫صنعت��ی اس��تان رزرو و مجوزه��ای الزم را گرفته ان��د اما‬ ‫تاکن��ون موفق ب��ه عقد ق��رارداد خرید زمین با ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان نشده اند‪ ،‬به بررسی مشکالت و‬ ‫در نهایت کمک به رفع ان می پردازد‪.‬‬ ‫بگی گفت‪ :‬برای رفع مش��کالت متقاضی��ان و حضور و‬ ‫فعالیت انها در ش��هرک های صنعتی استان‪ ،‬انچه در توان‬ ‫ماست انجام خواهیم داد و انچه از توان این شرکت خارج‬ ‫است با سازمان مکاتبه خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان اصفهان‬ ‫ب��ا بیان رویکرد جدید این س��ازمان که بعد از بازدید وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت از ش��هرک فناوری اصفهان و به‬ ‫منظور حمایت بیش��تر از تولیدات دانش بنیان اتخاذ شد‪،‬‬ ‫اش��اره کرد و افزود‪ :‬تا پایان سال تمامی قراردادهای خرید‬ ‫زمین درشهرک فناوری اصفهان شامل ‪ ۴۰‬درصد تخفیف‬ ‫در قیمت زمین خواهد شد که این تخفیف در قالب بسته‬ ‫حمایتی ارائه شده و در قبال ان اسناد تعهداوری مشروط‬ ‫بر اجرای برنامه زمان بندی بهره برداری ارائه شده از سوی‬ ‫متقاضی‪ ،‬دریافت خواهد شد‪.‬‬ ‫بگی گفت‪ :‬عمده درخواس��ت هایی که متقاضیان مطرح‬ ‫کردن��د‪ ،‬ناتوانی مالی در پرداخت نق��دی ‪ ۳۰‬درصد اولیه‬ ‫ق��رارداد‪ ،‬ارائه تنفس ‪ ۶‬ماهه در پرداخت اقس��اط‪ ،‬افزایش‬ ‫اقس��اط به بی��ش از ‪ ۱۰‬قس��ط مص��وب و همچنین گاه‬ ‫جابه جای��ی زمین بوده اس��ت‪ ،‬که در پایان مقرر ش��د ان‬ ‫بخ��ش از حمایت ها و تخفیف ها که در ح��دود اختیارات‬ ‫مدیرعامل ش��هرک های صنعتی اس��تان اس��ت‪ ،‬با طرح و‬ ‫تصویب در جلس��ه هیات مدیره به متقاضیان ارائه ش��ود و‬ ‫ان بخش از درخواست هایی که فراتر از اختیارات استانی‬ ‫است به سازمان ارجاع شود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 29‬اذر ‪ 19 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 19‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 8‬پیاپی ‪1981‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خبر‬ ‫رعایت الزامات ایمنی تولید‬ ‫در اذربایجان غربی‬ ‫ظرفیت های صنعتی خراسان‬ ‫جنوبی معرفی شود‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی خراسان جنوبی بر‬ ‫معرفی قابلیت ه��ا و ظرفیت های خراس��ان جنوبی به مردم و‬ ‫سرمایه گذاران داخلی و خارجی تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش گس��ترش صنعت ب��ه نقل از رواب��ط عمومی‬ ‫ش��رکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی‪ ،‬عباس جرجانی‬ ‫بر ارتقای س��طح اگاهی جامعه به سیاس��ت ها و ماموریت های‬ ‫این ش��رکت تاکید کرد و گفت‪ :‬تبیین جایگاه اطالع رس��انی و‬ ‫تقویت نگرش جامعه به س��رمایه گذاری در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی‪ ،‬گس��ترش و تعمیق اطالع رس��انی با محوریت معرفی‬ ‫جای��گاه صنایع کوچک در اقتصاد و بهبود فضای کس��ب وکار‬ ‫و مدیریت ش��رایط بحرانی و فضاسازی منفی رسانه ای از دیگر‬ ‫اهداف برگزاری این جلس��ه اس��ت که باید هم��ه بر ان تاکید‬ ‫زیادی داشته باشیم‪.‬‬ ‫جرجانی به ظرفیت های موجود در شهرک صنعتی بیرجند‬ ‫اش��اره و اظهارکرد‪ :‬در این ش��هرک صنعتی قابلیت هایی مثل‬ ‫واحدهای دانش بنیان‪ ،‬شهرک فناوری‪ ،‬مراکز خدمات فناوری‬ ‫و کس��ب وکار‪ ،‬خوش��ه های صنعتی و‪ ...‬وجود دارد که باید به‬ ‫سرمایه گذاران معرفی شود چراکه شناساندن این قابلیت ها در‬ ‫جهت جذب س��رمایه گذار در شهرک های صنعتی استان تاثیر‬ ‫زیادی دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی خراس��ان جنوبی‬ ‫ب��ا تاکید ب��ر اینکه باید تالش ش��ود ت��ا دیدگاه م��ردم را از‬ ‫س��پرده گذاری در موسسات و بانک ها به سمت سرمایه گذاری‬ ‫در بخش های صنعتی هدای��ت کنیم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬عالوه بر این‬ ‫باید ب��ا حمایت و خرید تولیدات داخلی اس��تان به ماندگاری‬ ‫سرمایه ها در استان کمک کرد‪.‬‬ ‫نخستین نشست شورای مشورتی‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی خراسان رضوی از‬ ‫برگزاری نخس��تین نشست ش��ورای مشورتی بخش خصوصی‬ ‫شهرک های صنعتی این استان با حضور مسئوالن و نمایندگان‬ ‫تش��کل های صنفی ‪ -‬صنعت��ی و مدی��ران واحدهای صنعتی‬ ‫منتخب خبر داد‪ .‬به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط‬ ‫عمومی شرکت ش��هرک های صنعتی خراسان رضوی‪ ،‬مسعود‬ ‫مهدی زاده مق��دم اظهارکرد‪ :‬توس��عه صنعتی و دس��تیابی به‬ ‫اهداف عالی سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی و برنامه های دولت‬ ‫از اهداف محوری این شورای مشورتی به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با استفاده از نظرها‪ ،‬تجربه ها و اهمیت بهره مندی‬ ‫از دیدگاه های تشکل های خصوصی با حضور رییسان و مدیران‬ ‫تش��کل های صنف��ی و صنعتی دس��ت اندرکاران حوزه صنعت‬ ‫و تش��کل های صنعتی می توان ظرفیت های��ی را برای جامعه‬ ‫صنعتی ایجاد کرد‪.‬‬ ‫مهدی زاده مق��دم بی��ان کرد‪ :‬ش��ورای مش��ورتی با حضور‬ ‫تش��کل های صنعتی‪ ،‬مدی��ران منتخب واحده��ای صنعتی و‬ ‫صاحب نظران متخصص و خبره صنعتی‪ ،‬بازخورهای مناس��بی‬ ‫ب��رای مدیریت بهت��ر این ح��وزه در اختیار ما ق��رار می دهد‬ ‫که س��بب کش��ف ایده های جدید با اس��تفاده از این جریانات‬ ‫فکری می شود‪ .‬وی بررس��ی نام گذاری خیابان های شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی اس��تان ب��ه نام کارافرینان برتر‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت تش��کل های صنعتی در جهت راهبرد اهداف ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی‪ ،‬اطالع رس��انی خدمات قابل ارائه شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی به تشکل های صنعتی و ارسال برنامه های‬ ‫حمایتی صن��وف به اتاق اصناف اس��تان را از مهم ترین موارد‬ ‫طرح شده این نشست برشمرد‪.‬‬ ‫امیر حمیدنیا‬ ‫نمایی از بازار تاریخی زنجان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی اذربایجان غربی‬ ‫در نشس��ت با مدیران ش��هرک های صنعتی بر رعایت الزامات‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬ایمنی‪ ،‬محیط زیست و انرژی در واحدهای تولیدی‬ ‫شهرک های صنعتی استان تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اذربایجان غربی‪ ،‬احس��ان جوی در این‬ ‫نشس��ت که معاونان و مدیران مس��تقل س��تادی شرکت نیز‬ ‫حضور داش��تند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای پیش��رفت در امور و ابادانی‬ ‫هرچه بیش��تر ش��هرک ها و نواحی صنعتی و کاهش مشکالت‬ ‫صنعتگ��ران‪ ،‬مدیران ش��هرک باید تعامل بیش��تری با مدیران‬ ‫ستادی داشته باشند‪.‬‬ ‫جوی گفت‪ :‬مدیران شهرک ها و نواحی صنعتی باید به صورت‬ ‫لحظه ای وضعیت شهرک ها و واحدهای مستقر در ان را رصد‬ ‫کنند و اقدامات الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫ریی��س هیات مدی��ره ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫اذربایجان غرب��ی با اش��اره به ضرورت پیگیری های بیش��تر به‬ ‫منظ��ور وصول مطالبات از واحده��ای تولیدی اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫مبالغ در همان ش��هرک های صنعتی و ب��ه نفع واحدهای ان‬ ‫شهرک صرف می شود‪.‬‬ ‫جوی ضمن تاکید بر اراستگی و پاکیزگی شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی استان و نظارت دقیق بر عملکرد پیمانکاران و مشاوران‬ ‫خواس��تار توجه بیشتر به رعایت موارد تکلیفی سازمان به ویژه‬ ‫در راس��تای تعیین تکلی��ف برنامه های ش��رکت های خدماتی‪،‬‬ ‫برنامه ه��ای راهبردی تصفیه خانه ه��ای فاضالب و حل و فصل‬ ‫اس��ناد ثبتی و اس��ناد تفکیکی واحدهای تولیدی با همکاری‬ ‫معاونت عمران و محیط زیست و مدیریت امور حقوقی شرکت‬ ‫شد‪.‬‬ ‫غالمحسین جمیلی‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از ساماندهی اصناف در شهرک های صنعتی زنجان نشان داد‬ ‫تمرکز صنایع دستی همراه با خرید مستقیم در ظریفان‬ ‫زینب عبدی‪-‬گروه صنایع کوچک‪ :‬فعالیت نامنظم اصناف در حوزه صنایع دس�تی اس�تان‬ ‫زنج�ان مس�ئوالن را ترغیب کرد تا برای س�اماندهی بصری و فعالیت انها به س�اخت ناحیه‬ ‫صنعت�ی‪ -‬کارگاهی ظریفان ب�ا اعتباری افزون بر ‪ 15‬میلیارد تومان اق�دام کنند و ‪ 85‬کارگاه‬ ‫صنفی با امکان عرضه مستقیم کاال را برای فعاالن صنایع دستی استان زنجان فراهم کنند‪.‬‬ ‫اهمیت صنایع دس��تی و گردشگری در ظرفیت‬ ‫اش��تغالزایی‪ ،‬ضمن استفاده از ظرفیت های درونی‬ ‫یک جامعه‪ ،‬زمینه ای بس��یار مستعد و مساعد در‬ ‫ح��وزه اقتصاد مقاومتی اس��ت چراکه به کمترین‬ ‫هزینه از بابت زیرس��اخت ها وس��رمایه گذاری نیاز‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫صنایع دس��تی زنجان از گذش��ته با ملیله کاری‪،‬‬ ‫چاقوس��ازی و قلم زن��ی در ذه��ن ه��ر ایران��ی‬ ‫مان��دگار ش��ده اما ای��ن حرفه برای اه��ل فن در‬ ‫زنجان ش��غل ثابتی اس��ت که از طریق ان ارتزاق‬ ‫می کنند؛ همان طور ک��ه کارگاه های پراکنده این‬ ‫صنایع دس��تی در زنج��ان و در مس��یر مس��افران‬ ‫این اس��تان خودنمایی می کنن��د بنابراین احداث‬ ‫ی��ک ناحی��ه صنعتی ب��رای اس��تقرار کارگاه های‬ ‫صنایع دس��تی می تواند نوید بخش رونق فعالیت و‬ ‫فروش مناسب باشد‪.‬‬ ‫مس��افرانی ک��ه ب��ا عب��ور از عوارض��ی تهران‪-‬‬ ‫زنج��ان تصمی��م به خری��د س��وغات گرفته اند با‬ ‫ای��ن کارگاهای قدیمی چاقوس��ازی‪ ،‬چارق دوزی‪،‬‬ ‫قلم زن��ی‪ ،‬مس��گری‪ ،‬ملیل��ه کاری و مع��رق کاری‬ ‫اش��نایی دارند‪ .‬ای��ن مغازه ه��ا و فروش��گاه ها از‬ ‫س��ال های گذش��ته در این منطقه مستقر شده و‬ ‫تولیدات خود را به صورت مستقیم عرضه کرده اند‬ ‫اما اکنون با توسعه شهرنشینی و رفت و امد بسیار‬ ‫مس��ئوالن استانی تصمیم گرفته اند تا فعالیت این‬ ‫صنف صنایع دستی را در ناحیه صنعتی‪-‬کارگاهی‬ ‫ظریفان ساماندهی کنند‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که به اعتقاد جواد رحمتی‪،‬‬ ‫معاون عمرانی اس��تاندار زنجان‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫گردش��گری به تنهایی قابلیت ایجاد اش��تغال ‪60‬‬ ‫درصدی را دارد و در این راس��تا از پروژه های ارائه‬ ‫ش��ده در این دو بخش در س��طح استان استقبال‬ ‫می کنن��د چراکه یک��ی از زمینه های مس��تعد و‬ ‫صنعتی‪-‬کارگاهی ظریفان نهایی شود‪.‬‬ ‫حمیدنیا با اشاره به اینکه پروژه احداث مجتمع‬ ‫تولی��د و عرضه صنایع دس��تی واق��ع در عوارضی‬ ‫تهران ‪ -‬زنجان (ظریفان) در دو فاز اجرا می شود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬زیرس��اخت های الزم برای انجام پروژه‬ ‫ظریفان تامین ش��ده و در حدود ‪ 23‬میلیارد ریال‬ ‫از محل اعتبارات داخلی و ‪ 20‬میلیارد ریال نیز از‬ ‫منابع دیگر پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��هرک های صنعتی اس��تان زنجان‬ ‫گفت‪ :‬اجرای خط انتقال برق‪ ،‬انجام ازمایش های‬ ‫ژئوتکنی��ک خ��اک‪ ،‬اتم��ام توپوگراف��ی‪ ،‬طراحی‬ ‫فازه��ای ‪ 1‬و ‪ 2‬و دریافت مج��وز حفر چاه اب از‬ ‫جمله اقدامات انجام شده در پروژه ناحیه صنعتی‬ ‫ظریفان است‪.‬‬ ‫حمیدنی��ا تاکید کرد‪ :‬از جمله صنایع پیش بینی‬ ‫شده در مجتمع تولید و عرضه صنایع دستی واقع‬ ‫در عوارض��ی ته��ران‪ -‬زنجان (ظریف��ان) می توان‬ ‫به چاقوس��ازی‪ ،‬چارق دوزی‪ ،‬قلم زنی‪ ،‬مس��گری‪،‬‬ ‫ملیله کاری‪ ،‬معرق کاری و‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫مس��اعد برای توس��عه اش��تغال در حوزه اقتصاد‬ ‫مقاومتی است‪.‬‬ ‫اکنون نیز قرار اس��ت ناحی��ه صنعتی‪-‬کارگاهی‬ ‫ظریفان در همی��ن منطقه و روبه روی کارگاه های‬ ‫صنایع دس��تی فعل��ی اح��داث ش��ود‪ .‬کارگاه های‬ ‫مجموعه ظریف��ان در ‪ 3‬مت��راژ کارگاه های بزرگ‬ ‫به مقیاس ‪ 170‬مترمربع‪ ،‬کارگاه های متوس��ط به‬ ‫مقی��اس ‪ 110‬مترمرب��ع و کارگاه های کوچک به‬ ‫مقیاس ‪ 96‬مترمربع تعیین شده است‪.‬‬ ‫امیر حمیدنیا‪ ،‬مدیرعامل ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان زنجان در این زمینه به گس��ترش صنعت‬ ‫گف��ت‪ :‬درنظ��ر داریم تا با اح��داث ناحیه صنعتی‬ ‫ظریفان‪ ،‬فعاالن صنایع دس��تی مس��تقر در اتوبان‬ ‫‹ ‹بازارچه ه�ای ف�روش در مب�ادی‬ ‫تهران‪-‬زنج��ان را در روب��ه روی هم��ان منطق��ه‬ ‫ورودی‬ ‫اس��تقرار دهیم از ای��ن رو زمین مورد نظر از اداره‬ ‫این درحالی اس��ت که برخی بر ای��ن اعتقادند‬ ‫کل مس��کن‪ ،‬راه و شهرسازی خریداری شده و در‬ ‫که ف��روش صنایع دس��تی در مبادی‬ ‫وس��عت ‪2/3‬هکتار قاب��ل واگذاری به‬ ‫ورودی و خروج��ی ش��هرها می تواند‬ ‫‪ 85‬کارگاه تولی��د و عرضه مس��تقیم‬ ‫پروژه شهرک صنعتی‬ ‫مانعی برای حضور گردشگر در داخل‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫صنایع دستی زنجان‬ ‫ش��هر باش��د؛ همان طور که پیش از‬ ‫حمیدنی��ا ادام��ه داد‪ :‬ب��رای اتمام‬ ‫حدود ‪3‬سال راکد‬ ‫ای��ن محم��ود علی محم��دی‪ ،‬معاون‬ ‫س��اخت این ناحیه ب��ه اعتباری بین‬ ‫در‬ ‫‪ 15‬تا ‪ 20‬میلیارد تومان نیاز است تا باقی مانده بود اما‬ ‫صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫عملیات اجرایی شهرک‪ ،‬معابرسازی‪ ،‬ماه های اخیر پروانه صنایع دس��تی و گردش��گری استان‬ ‫تامین زیرساخت ها و ساخت کارگاه ها ساخت و ساز دریافت زنج��ان از فعالی��ت کارگروهی برای‬ ‫شد‬ ‫ایج��اد بازارچه ه��ای ف��روش صنایع‬ ‫به طور کامل انجام شود‪.‬‬ ‫دستی در مبادی ورودی زنجان گفته‬ ‫مدیرعام��ل ش��هرک های صنعتی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫اس��تان زنجان با بی��ان اینکه س��اخت این ناحیه‬ ‫با این حال غالمحس��ین جمیل��ی‪ ،‬رییس اتاق‬ ‫صنعتی از گذش��ته دارای مصوبه دولتی بوده و در‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع و مع��ادن زنجان در گفت وگو با‬ ‫ش��ورای اداری اس��تان نیز مورد تایید قرار گرفته‬ ‫گس��ترش صنعت اظهار کرد‪ :‬س��اخت مصنوعات‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬نحوه احداث و مشارکت در ساخت‬ ‫نق��ره ای در اس��تان زنج��ان ب��ه لح��اظ کیفی و‬ ‫این ناحی��ه صنعتی‪-‬کارگاهی با طراحی مش��اور‬ ‫مشتری پس��ند ب��ودن قابل توجه اس��ت اما امروزه‬ ‫در ف��از ‪ 1‬و ‪ 2‬به اتمام رس��یده اس��ت‪ .‬پیش بینی‬ ‫با پیش��رفت فناوری صنایع به س��مت تولید انبوه‬ ‫می ش��ود تا یک ماه اینده چگونگی ساخت ناحیه‬ ‫ضرورت دپوی پسماندهای روی در مکان مناسب‬ ‫سرپرست معاونت فنی شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان‬ ‫با اش��اره به لزوم انتق��ال محل دپوی پس��ماندهای روی به مکان‬ ‫مناس��ب و دائمی گفت‪ :‬پساب واحدهای صنعتی زنجان به شبکه‬ ‫فاضالب هدایت می شود‪ .‬به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط ‬ ‫عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان‪ ،‬یعقوب اسالمی‬ ‫درباره رعایت مسائل زیست محیطی در شهرک های صنعتی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تصفیه خانه های فاضالب در ش��هرک های صنعتی راه اندازی‬ ‫شده و پساب واحدهای صنعتی به شبکه فاضالب هدایت می شود‪.‬‬ ‫اس�لامی با اش��اره به برگزاری دوره های اموزش��ی برای اشنایی‬ ‫واحدهای صنعتی با لزوم رعایت مس��ائل زیست محیطی ابراز کرد‪:‬‬ ‫دو کیک خانه ناشی از پسماندهای صنعتی فنس کشی شده است‪.‬‬ ‫سرپرس��ت معاونت فنی شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان‬ ‫به اجرای فضای س��بز در شهرک ها اشاره کرد و گفت‪ :‬ماشین های‬ ‫حم��ل مواد و پس��ماندهای صنعت��ی ش��ماره گذاری و کدگذاری‬ ‫ش��ده اند و به غیراز این دستگاه ها‪ ،‬ماش��ین های دیگر اجازه تردد‬ ‫ندارند‪ .‬اس�لامی با اش��اره به اینکه اب های س��طحی و سیالب ها‬ ‫ب��ا عبور از محل فعلی کیک خانه ها و انباش��ت پس��ماندهای روی‬ ‫سبب انتشار الودگی می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ساماندهی این موضوع‬ ‫به عهده س��ازمان حفاظت محیط زیست اس��ت و قرار شده محل‬ ‫دائمی و مناسبی برای انباشت این پسماندها ایجاد شود‪ .‬سرپرست‬ ‫معاونت فنی ش��رکت شهرک های صنعتی استان زنجان بیان کرد‪:‬‬ ‫ش��هرک صنعتی مسئولیت تامین زیرساخت ها و واگذاری زمین ها‬ ‫برای فعالیت های تولیدی و صنعتی را به عهده دارد و مس��ئولیتی‬ ‫در قب��ال رعای��ت مس��ائل زیس��ت محیطی متوجه این دس��تگاه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫اسالمی با اش��اره به اینکه محیط زیست پروانه فعالیت واحدهای‬ ‫صنعتی را صادر می کند‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬اگر این واحدها ضوابط را رعایت‬ ‫نکرده و س��بب انتشار الودگی شوند سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫می تواند از تمدید پروانه انها خودداری کند‪ .‬سرپرست معاونت فنی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی اس��تان زنجان با اشاره به اینکه ایجاد‬ ‫محل دائم و مناس��ب برای دپوی پس��ماندهای روی مدتی متوقف‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت‪ ،‬سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و واحدهای صنعتی خود باید درباره نحوه‬ ‫فعالیت متناسب با ضوابط اقدامات الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫و صنعتی س��وق یافته اما در این ش��رایط صنعت‬ ‫طال و نقره اس��تان نتوانس��ته خود را با پیشرفت‬ ‫فناوری همگام کند و درنهایت محصوالت صنعتی‬ ‫جای نقره کاری های دس��تی را گرفته؛ همان طور‬ ‫که چاقوهای دستی و س��نتی زنجان زمانی شهره‬ ‫افاق بود اما اکنون جایگاه خود را در بازار از دست‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫جمیلی گفت‪ :‬صنعت طال و جواهرسازی به دلیل‬ ‫موقعی��ت جغرافیایی اس��تان زنجان از گذش��ته‬ ‫اهمیت داش��ته اما صنعتگران استان در ساخت و‬ ‫تولید ملیله و مصنوعات نقره ای توانسته اند قوی تر‬ ‫عمل کنند و به دلیل دست س��از بودن‪ ،‬محصوالت‬ ‫انه��ا از رونق چش��مگیری برخوردار ش��ود اما در‬ ‫صنعت طال به فروش ان بسنده کردند‪.‬‬ ‫به گفته این فعال بخ��ش خصوصی‪ ،‬مصنوعات‬ ‫نقره ای اس��تان ب��ه دلی��ل اهمی��ت در بازارهای‬ ‫جهانی و هنرمندان بنامی که در اس��تان فعالیت‬ ‫می کنند همچنان ادامه دارد که ش��امل زیوراالت‬ ‫و لوازم تزئینی اس��ت‪ .‬ضمن انکه با وجود افزایش‬ ‫چندبرابری قیم��ت طال در س��ال های اخیر‪ ،‬این‬ ‫مصنوع��ات جایگزینی مناس��ب ب��رای زیوراالت‬ ‫ش��ده و جای خود را در س��بد خان��وار پیدا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬پروژه ش��هرک‬ ‫صنعتی صنایع دس��تی زنجان حدود ‪3‬س��ال راکد‬ ‫باقی مانده بود اما در ماه های اخیر پروانه س��اخت‬ ‫و س��از دریافت ش��د و ای��ن پروژه عظی��م باید با‬ ‫برنامه ریزی و زمان بن��دی دقیق و اولویت بندی و‬ ‫فاز بندی وارد فاز اجرایی شود‪.‬‬ ‫همچنین ب��ا دریافت پروانه کس��ب وکار و رفع‬ ‫موانع این پروژه انتظار می رود شاهد پیشرفت ان‬ ‫باش��یم و این پروژه باید فازبندی ش��ود تا بتواند‬ ‫درامدزایی را نیز در طول ساخت داشته باشد و در‬ ‫بحث گرفتن تس��هیالت نیز دستگاه های ذی ربط‬ ‫باید حمایت های الزم را در جهت تس��ریع فعالیت‬ ‫س��اخت این پروژه داشته باشند؛ چراکه این قبیل‬ ‫پروژه ه��ا در راس��تای اقتص��اد مقاومت��ی حرکت‬ ‫می کنند و می تواند موجب توس��عه امر اشتغال در‬ ‫استان نیز شود‪.‬‬ ‫توزیع اب در شهرک صنعتی مرزن اباد‬ ‫معاون فنی ش��رکت ش��هرک های صنعتی مازن��دران از اتمام اجرای‬ ‫پروژه شبکه توزیع اب شهرک صنعتی مرزن اباد چالوس خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش گس��ترش صنعت ب��ه نق��ل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی مازندران‪ ،‬یاس��ر امینی گفت‪ :‬شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی به منظ��ور مجتمع کردن فعالیت های صنعت��ی و ارائه خدمات‬ ‫متمرکز به واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد شده اند‪.‬‬ ‫معاون فنی ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی مازندران اف��زود‪ :‬ایجاد‬ ‫زیرس��اخت‪ ،‬بسترس��ازی مناس��ب و ارائه خدمات زیربنایی شامل اب‪،‬‬ ‫برق‪ ،‬جاده دسترس��ی‪ ،‬مخابرات و گاز از رس��الت ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی است‪ .‬امینی تاکید کرد‪ :‬به منظور تامین اب مورد نیاز واحدهای‬ ‫تولیدی ش��هرک صنعتی مرزن اباد چالوس‪ ،‬پروژه ش��بکه توزیع اب به‬ ‫طول ‪ 1200‬متر و با استفاده از لوله های پلی اتیلن اجرا شده است‪.‬‬ ‫معاون فنی شرکت ش��هرک های صنعتی مازندران توجه به تولیدات‬ ‫داخل��ی را مهم ترین اولویت بخش های اقتصادی و رونق تولید دانس��ت‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬به کار بس��تن سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی با رویکرد‬ ‫کارافرینی به تولید و اش��تغال‪ ،‬موجب پویایی اقتصاد در جامعه خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫صنعت و پژوهش‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ 29‬اذر ‪ 19 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 19‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 8‬پیاپی ‪1981‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تدوین ایین نامه حمایت‬ ‫از کسب وکارهای نوپای فناوری‬ ‫مصطفی پورمحمدی‪:‬‬ ‫سال گذشته رشد ‪۳۰‬‬ ‫درصدی در کسب و کار‬ ‫داشته ایم نرخ رشد‬ ‫کشورمان در‬ ‫‪ ۶‬ماه نخست سال‬ ‫‪ ۷‬درصد بود‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫«گسترش صنعت» از نخستین همایش و نمایشگاه بین المللی کارگزاران تجاری گزارش می دهد‬ ‫غفلت از واسطه های تجاری تاثیر گذار در فناوری‬ ‫مبح��ث بروک��ر (کارگزار‬ ‫تج��اری‪ ،‬تس��هیل کننده‬ ‫فراین��د اقتص��ادی) یکی از‬ ‫ضرورت ه��ای کش��ور برای‬ ‫طیبه جهانبازی توس��عه اقتصادی به ش��مار‬ ‫صنعت‬ ‫م��ی رود که تاکن��ون به این‬ ‫موض��وع توج��ه ج��دی از‬ ‫س��وی مسئوالن نشده است‪.‬‬ ‫کارگ��زاران تجاری یا بروکرها در توس��عه کس��ب وکار‪،‬‬ ‫ص��ادرات و ارائه خدمات حرف��ه ای به صاحبان صنعت‬ ‫ی نق��ش موثری را ایف��ا می کنند‪ .‬از‬ ‫و فع��االن اقتصاد ‬ ‫این ر و برای نخس��تین بار در کشور همایش و نمایشگاه‬ ‫بین الملل��ی کارگ��زاران تج��اری ‪ ۲۸‬اذر ب��ا حض��ور‬ ‫حجت االسالم و المس��لمین مصطفی پورمحمدی وزیر‬ ‫دادگستری‪ ،‬علی اصغر توفیق رییس همایش و نمایشگاه‬ ‫بین المللی کارگ��زاران تجاری‪ ،‬وحی��د احمدی معاون‬ ‫پژوه��ش و فناوری وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪،‬‬ ‫بهزاد س��لطانی ریی��س صندوق نواوری و ش��کوفایی‪،‬‬ ‫طهماس��ب مظاهری وزیر اس��بق وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارایی و جمعی از فعاالن کارگزاری کش��ور در سالن‬ ‫کنفرانس شماره یک نمایشگاه بین المللی برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تنوع تولید و نقش کارگزاران‬ ‫حجت االس�لام والمس��لمین مصطفی پورمحمدی‪،‬‬ ‫وزیر دادگس��تری ب��ا بیان اینک��ه کارگ��زاران جایگاه‬ ‫مهمی در رش��د و توس��عه ابعاد مختلف اقتصادی ایفا‬ ‫می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬کس��ب وکار رکن اصلی هر جامعه برای‬ ‫رضایتمندی و رس��یدن به اهداف جامعه است‪ .‬هر چند‬ ‫نسبت به سال گذشته رشد ‪ ۳۰‬درصدی در کسب و کار‬ ‫داشته ایم اما این رقم متناسب با جایگاه ایران نیست و‬ ‫رتبه ‪ ۱۲۳‬را در بین س��ایر کشور ها داریم بنابراین نیاز‬ ‫به فعالیت بیشتری در این حوزه داریم‪.‬‬ ‫پورمحم��دی با بیان اینکه اقتصاد کش��ور در ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخست س��ال با رش��د خوبی همراه بوده‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫نرخ رش��د کش��ورمان در ‪ ۶‬ماه نخس��ت سال ‪ ۷‬درصد‬ ‫بود‪ .‬امروزه با تنوع دادوس��تدها‪ ،‬بازار مصرف و سرعت‬ ‫اطالعات مواجه هس��تیم و اقتص��اد دانش بنیان تحولی‬ ‫در هم��ه عرصه ه��ای اقتصادی از جمله ب��ورس‪ ،‬بازار و‬ ‫جذب س��رمایه به وجود اورده و تولی��د انبوه دولتی را‬ ‫به تولید خصوصی تبدیل کرده است‪ .‬در این فضا رشد‬ ‫کردن اهمیت زیادی دارد که با وجود تنوع تولید دیگر‬ ‫موسسات و ش��رکت های دانش بنیان قادر نخواهند بود‬ ‫که بازار مصرف و زمینه س��رمایه گذاری را شناس��ایی‬ ‫کنند‪ .‬برای شناسایی این حوزه نقش کارگزاران تجاری‬ ‫اهمیت دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹فعالیت ‪ ۱۱۱‬کارگزار‬ ‫مصطفی پورمحمدی‬ ‫علی اصغر توفیق‬ ‫ب��ه گفت��ه وزیر دادگس��تری دس��تگاه های کش��ور‬ ‫س��ختگیرانه خدم��ات ارائه می دهند ک��ه این موضوع‬ ‫هزینه تولید و س��رمایه گذاری را باال می برد‪ .‬با وجودی‬ ‫بو کار بر همه حوزه های‬ ‫که ضعف و فرهنگ سازی کس ‬ ‫اقتصادی سایه افکنده از این رو نقش واسطه های تجاری‬ ‫یا کارگزاران تجاری در فرهنگ سازی مهم است‪.‬‬ ‫وزی��ر دادگس��تری از توج��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به موضوع کارگزاران تجاری تشکر کرد و گفت‪:‬‬ ‫در حوزه حقوقی حمایت خود را از این کارگزاران اعالم‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت کارگزاران در توسعه فناوری‬ ‫علی اصغ��ر توفی��ق‪ ،‬ریی��س همای��ش و نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی کارگ��زاران تجاری با بیان اینک��ه تا امروز‬ ‫ب��ه موضوع کارگ��زاران تجاری در کش��ورمان بی توجه‬ ‫ی کمک‬ ‫بوده ایم‪ ،‬گف��ت‪ :‬برگزاری چنی��ن همایش های ‬ ‫می کند تا ب��ه اهمیت کارگزاران در توس��عه فناوری و‬ ‫تجاری سازی دستاورد های علمی و پژوهشی پی ببریم‪.‬‬ ‫او اف��رود‪ :‬بح��ث کارگزاران‪ ،‬یک��ی از مباحث جدید‬ ‫کشور اس��ت؛ موضوع کارگزاران تجاری از قدیم خیلی‬ ‫ب��ا خوش نامی روبه رو نبوده و اغل��ب از ان به «داللی»‬ ‫نام می بردند؛ نمونه ان کاری است که مشاوران امالک‬ ‫ام��روزی انج��ام می دهند‪ .‬اکنون کارگ��زاران در برخی‬ ‫حوزه ها ازجمله بورس خیلی خوب عمل کرده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه توفی��ق‪ ،‬زمینه ه��ای کاری فراوانی برای‬ ‫کارگزاران در کش��ور وجود دارد که نی��از داریم زمینه‬ ‫فعالیت این کارگزاران را شناس��ایی کنیم‪ .‬تامین منابع‬ ‫مال��ی ب��رای پروژه های صنعت��ی یک��ی از زمینه های‬ ‫فعالیت این کارگزاران اس��ت‪ .‬در حال حاضر بسیاری از‬ ‫پژوهشگران شرکت های دانش بنیان را تاسیس می کنند‬ ‫ام��ا برای تامی��ن منابع مالی در ش��یوه های بازاریابی و‬ ‫حضور در بازار ه��ای بین المللی تخصصی ندارند از این‬ ‫روز نیاز اس��ت زنجیره ای را از ایده تا بازار پیوند دهیم‬ ‫که نق��ش کارگزاران در تکمیل این زنجیره و توس��عه‬ ‫همه جانبه به جای توسعه یک وجهی ضروری است‪.‬‬ ‫ریی��س همایش و نمایش��گاه بین الملل��ی کارگزاران‬ ‫تجاری در پاسخ به این پرس��ش که کارگزاران تجاری‬ ‫تا چه اندازه می توانند در بروز سازی صنایع کشور نقش‬ ‫طهماسب مظاهری‬ ‫بهزاد سلطانی‬ ‫ایفا کنند به گس��ترش صنعت گف��ت‪ :‬در تاریخ تجارت‬ ‫و صنعت کش��ور موض��وع کارگزاری وجود داش��ته اما‬ ‫در طول تاریخ ادبیات ان تغییر کرده اس��ت‪ .‬براس��اس‬ ‫امار منتشرش��ده مشخص ش��ده که یکی از علت های‬ ‫توس��عه نیافتن صنای��ع ب��ه نب��ود کارگ��زاران تجاری‬ ‫برمی گردد‪ .‬این د ر حالی اس��ت ک��ه کارگزاران تجاری‬ ‫ب��ا هدای��ت فعالیت ها موج��ب ش��کل گیری و ارتقای‬ ‫صنایع کشور می شوند‪ .‬اگر بحث کارگزاری شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان را جدی نگیری��م در اینده ب��ا انبوهی از‬ ‫محصوالتی مواجه می شویم که موفق به فروش در بازار‬ ‫نشده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹تکمیل حلقه گمشده فناوری‬ ‫طهماسب مظاهری‪ ،‬وزیر اسبق وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارایی با بیان اینکه صنایع کش��اورزی و نس��اجی در‬ ‫گذش��ته دو بخش مه��م اقتصاد دنیا و ایران به ش��مار‬ ‫می امدند‪ ،‬گفت‪ :‬در ان زمان کارگزاران تجاری به عنوان‬ ‫واس��طه های تجاری نقش تعیین کننده ای در پیش��برد‬ ‫این صنایع داشته اند و امروزه کارگزاران در اقتصاد دنیا‬ ‫و ایران نقش تعیین کننده ای دارند‪.‬‬ ‫مظاه��ری با بی��ان اینکه ب��ا ورود س��رمایه گذاران‬ ‫خارج��ی فرصت های همکاری نیز فراهم ش��ده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر تالش داری��م از واردات بی رویه کاالهای‬ ‫خارج��ی جلوگیری کنیم تا در منابع ارزی صرفه جویی‬ ‫ش��ود‪ ،‬از سویی بخش تولید هنوز به مرحله ای نرسیده‬ ‫که بتواند از فناوری های روز استفاده کند‪ .‬در این حوزه‬ ‫اس��ت که نقش کارگزاران اهمیت پیدا می کند چرا که‬ ‫این کارگزاران می توانند به عنوان واس��طه بخش تولید‬ ‫و م��ردم عمل کنند و نیاز های داخل��ی و خارجی را با‬ ‫هم تطبیق دهند و از واردات بی رویه جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫وزیر اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی علت کمبود‬ ‫فن��اوری را در بس��یاری از بنگاه های تولیدی و صنعتی‬ ‫کش��ور تحریم ها دانس��ت وگفت‪ :‬ش��رکت های داخلی‬ ‫می توانند این کمبود را با همکاری شرکت های خارجی‬ ‫رفع و دانش فنی روز ش��رکت های خارجی را به کشور‬ ‫منتقل کنند‪ .‬این موضوع به بهبود فناوری کشور کمک‬ ‫خواهد کرد‪ .‬کارگزاران می توانند این حلقه گمشده را از‬ ‫لحاظ فناوری و تامین منابع تکمیل کنند‪.‬‬ ‫بهزاد سلطانی‪ ،‬رییس صندوق نواوری و شکوفایی به‬ ‫کارکرد های اصلی کارگزاران و نهاد های میانجی اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ ۳ :‬کارکرد اصلی کارگزاران ش��امل تسهیل‬ ‫همکاری بین س��ازمانی‪ ،‬برقراری ارتباط بین سازمان با‬ ‫محیط ان و ارائه خدمات به ذی نفعان مختلف است‪.‬‬ ‫ او با اش��اره به الزامات توسعه کارگزاران تصریح کرد‪:‬‬ ‫شناسایی و در دسترس بودن کارگزار برای سازمان ها‪،‬‬ ‫قابل اعتماد بودن کارگزار از نظر س��ازمان ها‪ ،‬دسترسی‬ ‫کارگ��زار به دانش و اطالعات مرتب��ط با حوزه فعالیت‪،‬‬ ‫مقب��ول بودن کارگ��زار از نظر دانش برای س��ازمان ها‪،‬‬ ‫توانای��ی پاس��خگویی س��ریع ب��ه نیاز های س��ازمان و‬ ‫ی که س��ازمان‬ ‫برخ��ورداری از توانمن��دی در حوزه های ‬ ‫ضعف دارد از الزامات توسعه کار گزاران است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ریی��س صندوق ن��واوری و ش��کوفایی از‬ ‫مش��کالت توس��عه کارگ��زاران در ای��ران می ت��وان به‬ ‫محدودیت های فرهنگ��ی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬قانونی‪ ،‬توانمندی‬ ‫کارگ��زاران و محدودیت های دولتی و سیاس��ت گذاری‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان راهکارهای توس��عه کارگ��زاران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬توسعه زیرس��اخت های قانونی‪ ،‬حقوقی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و اقتص��ادی‪ ،‬توس��عه فرهن��گ تعام��ل‪ ،‬هم��کاری و‬ ‫برون س��پاری‪ ،‬توسعه و تقویت همکاری بین بخش ها و‬ ‫سازمان ها‪ ،‬توانمندی کارگزاران ( مدیریتی‪ ،‬فنی‪ ،‬مالی )‬ ‫و تربیت نیروی انس��انی ماه��ر و توانمند از راهکارهای‬ ‫توسعه کارگزاران است‪.‬‬ ‫سلطانی با اشاره به فعالیت کارگزاران صندوق نواوری‬ ‫و ش��کوفایی تصریح ک��رد‪ :‬در حال حاض��ر ‪ ۶‬کارگزار‬ ‫ازجمل��ه صندوق ه��ای پژوهش و فن��اوری‪ ،‬کارگزاران‬ ‫توانمندسازی‪ ،‬شرکت های کارگزار خصوصی‪ ،‬پارک های‬ ‫علم و فن��اوری‪ ،‬کارگزاران حقیقی و کارگزاران حقوقی‬ ‫در صندوق نواوری و شکوفایی مشغول فعالیت هستند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬در ح��ال حاضر ‪ ۶۵‬کارگ��زار ارزیابی‪۲۵ ،‬‬ ‫کارگزار نظارت‪ ۳ ،‬کارگزار توانمند سازی و ‪ ۱۸‬کارگزار‬ ‫مالی در صندوق نواوری و ش��کوفایی مشغول فعالیت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت همای��ش و نمایش��گاه بین الملل��ی‬ ‫کارگزاران تجاری ‪ ۲۵‬تا ‪ ۲۸‬اذر در نمایشگاه بین المللی‬ ‫در ح��ال برگزاری اس��ت که در س��الن ‪ ۲۷‬نمایش��گاه‬ ‫دس��تاورد های کارگزاران با حضور شرکت های خارجی‬ ‫به نمایش گذاشته شده است‪ .‬در این مراسم از روزنامه‬ ‫گس��ترش صنعت به عنوان رسانه فعال حوزه کارگزاری‬ ‫تبلیغات و رس��انه با اهدای لوح یادبود و تندیس تقدیر‬ ‫و تشکر شد‪.‬‬ ‫حمایت وزارت علوم از توسعه محصوالت دانش بنیان ایرانی‬ ‫وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری گفت‪ :‬وزارت علوم از فعالیت های در راستای‬ ‫توس��عه محصوالت دانش بنیان س��اخت داخل حمایت می کند؛ البته در این‬ ‫راستا تولیدکنندگان نیز باید علم و دانش درست معرفی و عرضه محصوالت‬ ‫خود را داشته باشند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمد فره��ادی درباره حمای��ت از کاالی دانش بنیان‬ ‫س��اخت داخل اظهار کرد‪ :‬همزمان با هفته پژوهش نمایشگاه دستاوردهای‬ ‫پژوهش��گران یا همان فن بازار را برگزار کردیم ک��ه در این فضا قراردادهای‬ ‫مناس��بی نیز بسته شد‪ .‬در سال گذشته دانشگاه ها در این نمایشگاه بیش از‬ ‫‪۴۴‬میلیارد تومان قرارداد بس��تند که پیش بینی می ش��ود این رقم امسال به‬ ‫‪۱۰۰‬میلیارد تومان برس��د؛ بنابراین‪ ،‬این رویداد نیز خود به نوعی حمایت از‬ ‫تولید محصوالت دانش بنیان داخلی است‪.‬‬ ‫فرهادی با بیان اینکه وزارت علوم از فعالیت های ترویجی و فرهنگ ساز در‬ ‫راستای توسعه فعالیت تولیدکنندگان دانش بنیان داخلی برای ارائه محصول‬ ‫دانش بنیان حمایت می کند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬البته تولیدکنندگان داخلی نیز‬ ‫باید برای اش��نایی مصرف کننده داخلی محص��ول خود را که دارای کیفیت ‬ ‫ت به درس��تی معرفی کنند؛ در این زمینه تبلیغ و بازاریابی‬ ‫قابل قبول اس�� ‬ ‫کاال باید انجام شود که این موضوع یک علم است‪ .‬پس با برنامه ریزی درست‬ ‫تولیدکنندگان باید به معرفی و عرضه محصول دانش بنیان خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫جشنواره «ایران ساخت» ازجمله حرکت های مهم برای رسیدن به این هدف‬ ‫است‪.‬‬ ‫وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری وارد نشدن محصوالت خارجی را نیز راهی‬ ‫ب��رای ترغیب مصرف کننده داخلی دانس��ت و عنوان ک��رد‪ :‬اگر تولیدکننده‬ ‫داخل��ی محصولی باکیفیت روانه ب��ازار می کند برای حمای��ت از ان باید از‬ ‫واردات کاالی خارجی مشابه خودداری شود‪ .‬در این زمینه‪ ،‬فرهنگ سازی و‬ ‫اگاهی بخشی عمومی نیز اهمیت بسزایی دارد که جشنواره «ایران ساخت»‬ ‫می توان��د نقش مهمی در ایجاد پلی میان مصرف کننده و تولیدکننده ایرانی‬ ‫ایفا کند‪ .‬براس��اس اع�لام روابط عمومی علمی وفناوری ریاس��ت جمهوری‪،‬‬ ‫جش��نواره ملی فرهنگی هنری «ایران س��اخت» با اهداف «جریان س��ازی و‬ ‫تولید محتوا برای فضای مجازی مرتبط با چرخه تجاری س��ازی‪ ،‬کارافرینی‬ ‫و اقتص��اد دانش بنیان»‪« ،‬حمایت از خدمات و تولیدات دانش بنیان س��اخت‬ ‫ایران»‪« ،‬ساماندهی واردات بی رویه و ارج نهادن به کاالها و محصوالت ایرانی‬ ‫باکیفیت» و همچنین «کمک به برجسته س��ازی (نش��ان تجاری) کاالهای‬ ‫مرغوب ایرانی» در بخش ادبیات‪ ،‬هنرهای تجس��می‪ ،‬رس��انه های دیداری و‬ ‫ش��نیداری‪ ،‬رس��انه های دیجیتال و ایده بازار به همت ستاد توسعه فرهنگ‬ ‫علم‪ ،‬فناوری و اقتصاد دانش بنیان با شعار «فناوری ایرانی‪ ،‬کسب وکار ایرانی»‬ ‫ی امسال برپا می شود‪.‬‬ ‫از ‪ ۱۶‬تا ‪ ۱۸‬د ‬ ‫معاون س��ازمان فناوری اطالعات‬ ‫از حل مشکل کسب وکارهای نوپای‬ ‫فن��اوری محور (فین تک) با تدوین‬ ‫ایین نامه خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش مه��ر‪ ،‬رضا باقری اصل‬ ‫در نشس��ت خب��ری در نمایش��گاه‬ ‫الکامپ با اش��اره به مشکالت مالی‬ ‫ش��رکت های نوپای فناوری محور ب��ه دلیل برخی مقررات‬ ‫بانک مرکزی اظهار کرد‪ :‬براساس برنامه ریزی برای حمایت‬ ‫از توس��عه در ای��ن بخش ایین نامه ای از س��وی س��ازمان‬ ‫فناوری اطالعات تدوین شده و قرار است در مباحث مالی‬ ‫نیز بانک مرکزی چارچوب مدنظر خود را در این ایین نامه‬ ‫ارائه دهد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬با تدوین این ایین نامه که به نظر می رس��د‬ ‫تا پایان اذ ر نهایی ش��ود شاهد حل مشکالت شرکت های‬ ‫فین تک با هدف توس��عه و قانونمن��دی فعالیت های انها‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫باقری اصل اضافه کرد‪ :‬س��عی کرده ایم در این ایین نامه‬ ‫چارچوب فعالیت این ش��رکت ها به نحوی تهیه ش��ود که‬ ‫مانع��ی برای توس��عه و نواوری نباش��د و از س��وی دیگر‬ ‫سرویس های مبتنی بر نواوری در یک چارچوب مشخص‬ ‫و به ص��ورت قاعده من��د دی��ده ش��ود‪ .‬در ای��ن ایین نامه‬ ‫تقاض��ای دوجانب��ه ش��رکت ها و نیز بانک مرک��زی مورد‬ ‫توج��ه قرار گرفته و پ��س از تدوین نهای��ی این ایین نامه‬ ‫ب��ه کمیت��ه وزارت ارتباط��ات تحوی��ل داده می ش��ود تا‬ ‫در کمیس��یون دول��ت الکترونیک ارائ��ه و تصویب نهایی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫تعهد ایران برای کاهش‬ ‫‪ ۴‬درصدی گازهای گلخانه ای‬ ‫نایب ریی��س کمیت��ه توس��عه‬ ‫پایدار کش��ور اعالم ک��رد‪ :‬برخی از‬ ‫کش��ورهای حاش��یه خلیج ف��ارس‬ ‫به دلی��ل شیرین س��ازی اب دریا و‬ ‫رهاس��ازی نم��ک در اب موج��ب‬ ‫افزایش ‪2‬درصدی غلظت نمک در‬ ‫خلیج فارس شده اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا رضا مکنون در س��مینار «تجارت کم‬ ‫کربن با تاکی��د بر ضرورت اس��تفاده از فناوری های نوین‬ ‫در توس��عه پایدار » افزود‪ :‬م��ا در حال حاضر به جای انکه‬ ‫به س��مت الگوهای جدید و جذاب مبتنی بر مصرف کمتر‬ ‫م باید به اص�لاح اموری چون‬ ‫س��وخت و اب حرکت کنی ‬ ‫جلوگی��ری از حف��ر چاه ه��ای غیرمجاز و مح��دوده طرح‬ ‫ترافیک بپردازیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه در اواخر س��ال ‪ ۹۴‬و ‪ ۹۵‬دو اتفاق‬ ‫مهم رخ داد که جهت گیری اینده دنیا را دستخوش تحول‬ ‫کرد‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬یکی از این اتفاقات کنوانس��یون پاریس‬ ‫(کوپ ‪ )۲۱‬اس��ت که براس��اس ان همه کش��ورها توافق‬ ‫کردن��د گرمای��ش زمی��ن از ‪ 1/5‬تا ‪ ۲‬درجه س��انتی گراد‬ ‫نس��بت به میزان گرمایش زمین در انقالب صنعتی بیشتر‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫مکنون با بیان اینکه ایران در حال گرم تر ش��دن است‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬بر این اس��اس ای��ران در این کنوانس��یو ن‬ ‫متعهد شده که تا س��ال ‪۲۰۳۰‬میالدی به میزان ‪۴‬درصد‬ ‫گازهای گلخانه ای را کاهش دهد و در صورت حمایت های‬ ‫بین المللی به صورت داوطلبانه تا ‪۸‬درصد نسبت به کاهش‬ ‫گازهای بین المللی اقدام کند‪.‬‬ ‫وی اتفاق دوم را «اهداف توس��عه پایدار» عنوان و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برای نخس��تین بار در سطح سازمان ملل ‪ ۱۹۰‬کشور‬ ‫در تدوی��ن ‪ ۱۷‬ه��دف زیس��ت محیطی تواف��ق کردند که‬ ‫ازجمله این اهداف می توان به فقرزدایی‪ ،‬حمل ونقل پایدار‪،‬‬ ‫اقیانوس پاک‪ ،‬مسکن پایدار و اب اشاره کرد‪.‬‬ ‫نایب رییس کمیته توسعه پایدار کشور تحقق این اهداف‬ ‫را در گرو برنامه ریزی یکپارچه دانست و افزود‪ :‬در همایشی‬ ‫ب��ا حضور وزارت جهاد کش��اورزی‪ ،‬وزارت نیرو‪ ،‬س��ازمان‬ ‫محیط زیست و اتاق بازرگانی که ‪3‬سال پیش با موضوعات‬ ‫اولویت های زیست محیطی برگزار شد تنها ‪۲۰‬درصد اتفاق‬ ‫نظ��ر میان ای��ن وزارتخانه ها ایجاد ش��د ولی در نشس��ت‬ ‫اخی��ر ای��ن نهادها تا ‪۷۰‬درص��د اتفاق نظر حاصل ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مکنون با بیان اینکه از ‪3‬سال قبل کشت «فراسرزمینی»‬ ‫مورد توجه قرار گرفته و وزارت نیرو ایین نامه برنامه ریزی‬ ‫برداش��ت اب های زیر زمینی را تدوین کرده اس��ت‪ ،‬یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬در ح��ال حاض��ر م��ا ‪۱۵۰‬میلی��ارد مترمکعب اب‬ ‫زیرزمینی برداشت کرده ایم و متعاقب ان شاهد فرونشست‬ ‫زمین هس��تیم و این بالی جدیدی اس��ت که به کش��ور‬ ‫تحمیل شده است‪.‬‬ ‫وی به اقدام اش��تباه برای سیمان کردن کف رودخانه ها‬ ‫اش��اره کرد و افزود‪ :‬این اقدام موجب ش��ده تا اجازه داده‬ ‫نش��ود که اب به زمین نفوذ کند و این در حالی است که‬ ‫ما باید با طبیعت یکپارچه شویم؛ چراکه دخالت های ما در‬ ‫محیط زیست به گونه ای بوده که طبیعت نمی تواند خود را‬ ‫با زندگی ما سازگار کند‪.‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه گسترش صنعت‪:‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 29‬اذر‪1395‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 8‬پیاپی ‪1981‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه غیر تجاری فرهنگی مطبوعاتی (‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫‪ 19‬ربیع االول ‪ 1438‬قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫‪ 19‬دسامبر ‪ 2016‬سردبیرکل‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪ :‬مجتبی اعتماد مقدم‬ ‫صنعتگران معاصر ایران‬ ‫نگاهی به تالش های جعفر‬ ‫اخوان در بخش صنعت(بخش هفتم)‬ ‫نام اخوان با مونتاژ نخس�تین ماشین های جیپ (در‬ ‫اواخر دهه ‪ )30‬گره خورده اس�ت‪ .‬با تاسیس کارخانه‬ ‫جی�پ در س�ال ‪ 11( 1338‬س�ال پی�ش از تاس�یس‬ ‫ل پ�س از ورود نخس�تین خودرو‬ ‫ذوب اهن و ‪ 59‬س�ا ‬ ‫به ایران) مونتاژ نخس�تین ماش�ین در کشور ما شکل‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫تا س��ال ‪ 1369‬هر روز ب��ر میزان تعهدات مالی ش��رکت‬ ‫افزوده می شد‪ .‬ملی ش��دن صنایع‪ ،‬محدودیت ارزی‪ ،‬کاهش‬ ‫تولید و س��اختار مالی نامناسب س��بب شد که زیان انباشته‬ ‫ش��رکت ها از سرمایه انها بیشتر ش��ود و میزان بدهی انها از‬ ‫دارایی شرکت های ملی شده ای مثل پارس خودرو باالتر برود‪.‬‬ ‫با تالش مدیران این شرکت ‪ 22‬نوع خودرو پس از انقالب‬ ‫وارد کشور ش��د تا به بقای شرکت و نوسازی ان متناسب با‬ ‫ی کمک کند‪ .‬سیاست های انقباضی‬ ‫ظرفیت های بخش دولت ‬ ‫دولت‪ ،‬س��قوط قیمت نفت‪ ،‬ش��ناور ش��دن نرخ ارز‪ ،‬افزایش‬ ‫قیمت دالر‪ ،‬افزایش تعهدات معوق به بانک ها‪ ،‬بیش��تر بودن‬ ‫بهره تسهیالت از اصل مبلغ وام‪ ،‬گشایش نیافتن اعتبار برای‬ ‫ت باعث شد در‬ ‫ش��رکت و کاهش شدید نقدینگی در ش��رک ‬ ‫سال ‪ 1374‬تولید شرکت به پایین ترین سطح خود در طول‬ ‫‪ 37‬س��ال عمرش برس��د و به ‪ 3401‬دس��تگاه کاهش یابد‪.‬‬ ‫ی به دلیل فشار های خارجی‬ ‫شرکت های نیسان و میتسوبیش ‬ ‫از تامین قطعات ش��رکت خودداری کردن��د و پارس خودرو‬ ‫ناچار شد پرسنل خود را به ‪ 1230‬نفر کاهش دهد‪.‬‬ ‫ش��رکت پارس خودرو پس از انقالب تا س��ال ‪13 ،1385‬‬ ‫مدیرعامل داش��ت‪ .‬با واگذاری صنایع ب��ه بخش خصوصی‪،‬‬ ‫ش��رکت سایپا بیشتر سهام ان را خرید و امیرحسین امیری‪،‬‬ ‫از مدیران با تجربه س��ایپا به مدیری��ت پارس خودرو منصوب‬ ‫ش��د‪ .‬در همی��ن دوره‪ ،‬تح��والت بزرگی در تولید ش��رکت‬ ‫اتف��اق افتاد‪ .‬تولید – اغل��ب پراید – در پارس خودرو به مرز‬ ‫‪ 185000‬دس��تگاه رسید؛ یعنی معادل تولید شرکت از بدو‬ ‫تاس��یس تا نیمه سال ‪ .1383‬در همین زمان‪ ،‬سود هر سهم‬ ‫ش��رکت از ‪ 38‬ریال در س��ال ‪ 1383‬به ‪ 530‬ریال در سال‬ ‫‪ 1385‬افزایش یافت‪ .‬شرکت از زمان تاسیس تا سال ‪1385‬‬ ‫تع��داد ‪ 33‬ن��وع محصول از انواع ش��ورولت‪ ،‬بی��وک‪ ،‬جیپ‪،‬‬ ‫نیس��ان‪ ،‬ماکس��یما‪ ،‬رونیز‪ ،‬تندر ال نود‪ ،‬لگان‪ ،‬پیکاپ‪ ،‬سپند‪،‬‬ ‫مگان‪ ،‬پی کی‪ ،‬پراید و‪ ...‬را تولید کرد‪ .‬در ‪ 5‬اردیبهشت ‪1388‬‬ ‫از نیسان تینا (تیانا) و قشقایی نیز رونمایی کرد‪.‬‬ ‫در اس��ناد اخوان‪ ،‬مکاتبات فراوانی وجود دارد که ش��رکت‬ ‫جیپ در اواس��ط تیر ‪ 1343‬از اداره برق درخواس��ت پست‬ ‫اختصاصی فشار قوی کر د اما احتمال محدودیت های قانونی‪،‬‬ ‫کمبود منابع مالی س��ازمان ها و نیروی انسانی باعث شد که‬ ‫با برخی تقاضا ها به اس��انی موافقت نشود‪ .‬از نظر اداره برق‪،‬‬ ‫متقاضی��ان به بیش از ‪ 30‬امپ ر برق س��ه فاز احتیاج دارند و‬ ‫نمی توانند از شبکه فش��ار ضعیف برق استفاده کنند‪ .‬اخوان‬ ‫در نامه ای خطاب به وزیر نیرو درخواست کرد پس از دریافت‬ ‫تمامی مخارج کابل کشی از نزدیک ترین پست ترانسفور ماتور‬ ‫به کارخانه برق با درخواس��ت پس��ت اختصاصی فشار قوی‬ ‫به کارخانه خودروس��ازی موافقت شود؛ زیرا تاخیر در انجام‬ ‫ی موج��ب تضیی��ع وقت و هزینه برای ش��رکت‬ ‫تقاض��ای و ‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچنین چند مکاتبه وی با نفیس��ی (ش��هردار‬ ‫تهران در س��ال ‪ )1340‬موجود است که براساس ان‪ ،‬اخوان‬ ‫درخواست رسیدگی به نقشه ساختمان و اعطای پروانه برای‬ ‫س��الن های بسته و مسقف اتو س��رویس را در زمین امیراباد‬ ‫(نزدیک کیان هتل) داشته است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کتاب سرگذشت ‪ 50‬کنشگر اقتصادی ایران‬ ‫فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫سازمان استان ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬محمدرضا ابراهیمی‬ ‫فناوری‪ :‬فرهاد صدیقی توانا‬ ‫چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نش�انی‪ :‬ته�ران‪ ،‬خیاب�ان قائ�م مق�ام فراهان�ی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪- 26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪info@sanatnewspaper.com :‬‬ ‫اگهی‪ads@sanatnewspaper.com:‬‬ ‫امور استان ها‪states@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر ‪64097‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از برنامه دولت برای توزیع یارانه ها‬ ‫در الیحه بودجه ‪۹۶‬‬ ‫دردسر یارانه گیری‬ ‫از سال ‪ 88‬که قانون هدفمندی یارانه ها به تصویب رسید هر سال برای اجرای الگوی توزیع‬ ‫مناب�ع به ‪ 3‬بخش یارانه نقدی‪ ،‬سلامت و تولید دولت ها پیش بینی ب�رای تخصیص منابع در‬ ‫بودجه داشته اند اما درنهایت تنها یارانه نقدی ان محقق شده و بخش سالمت و تولید چندان‬ ‫بهره من�د نش�ده اند‪ .‬به گونه ای که معاون وزی�ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت معتقد اس�ت درامد‬ ‫حاصل از محل هدفمندی یارانه ها به قدری نبوده که س�همی به تولید برس�د و مشاور رییس‬ ‫س�ازمان برنامه و بودجه نیز دلیل اجرایی نش�دن این قانون را نادرست بودن بانک اطالعاتی‬ ‫برای حذف افراد ثروتمند و مالحظات سیاسی و اجتماعی می داند‪.‬‬ ‫براس��اس الیحه بودجه‬ ‫حامد شایگان‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬در تبص��ره ‪۱۴‬‬ ‫صنعت‬ ‫که به موض��وع هزینه های‬ ‫دولت می پ��ردازد به دولت‬ ‫اجازه داده ش��ده در اجرای قان��ون هدفمندکردن‬ ‫ی ‪ ۱۳۸۸‬در س��ال اینده‬ ‫یارانه ه��ا مص��وب ‪ ۱۵‬د ‬ ‫از مح��ل درام�� د قیم��ت کاالها و خدم��ات مبلغ‬ ‫‪ ۴۸۰‬ه��زار میلیارد ریال صرف اج��رای این قانون‬ ‫کن��د تا ب��ا بکارگیری ان��واع روش ه��ای پرداخت‬ ‫نقدی و غیرنقدی ب��ه خانوارهای هدف و نیازمند‬ ‫و ارائه خدمات حمایتی به بخش تولید و اش��تغال‬ ‫کم��ک کند‪ .‬حال با توجه به اینک��ه از درامدهای‬ ‫این بخش باید ‪۵۰‬درصد به پرداخت یارانه نقدی‪،‬‬ ‫‪۳۰‬درصد به حمایت از تولید و ‪۲۰‬درصد به جبران‬ ‫هزینه های دولت اختصاص یابد میزان درامدهای‬ ‫حاص��ل از محل هدفمندی یارانه ه��ا برای اجرای‬ ‫دقی��ق و توزی��ع به درصدهای مرب��وط به تولید و‬ ‫سالمت نمی رس��د‪ .‬از سوی دیگر در الیحه بودجه‬ ‫س��ال ‪96‬امده اس��ت که رقم ‪۱۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫یارانه س��ود تسهیالت واحدهای تولیدی با اولویت‬ ‫تولی��دات صادرات��ی و رقمی مع��ادل ‪ ۳۵‬میلیارد‬ ‫تومان به منظور تامین زیرساخت های شهرک های‬ ‫صنعت��ی در نظر گرفته ش��ده که با توجه به اینکه‬ ‫این رقم ها تنها پیش بینی در بودجه است نمی توان‬ ‫روی تحقق ان حس��اب ک��رد زیرا در س��ال های‬ ‫گذشته نیز همواره شاهد اختصاص منابع از محل‬ ‫هدفمندی یارانه ها بوده ایم اما اجرا نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹یارانه برای تولید باقی نمی ماند‬ ‫موض��وع اختص��اص یارانه ب��ه تولی��د از همان‬ ‫ابت��دای اجرای��ی ش��دن هدفمن��دی یارانه ها نقل‬ ‫محاف��ل اقتص��ادی ب��وده و کارشناس��ان نیز یکی‬ ‫از راهکاره��ای افزایش رونق اقتص��ادی را کاهش‬ ‫هزینه های تولید می دانستند زیرا در ابتدای اجرای‬ ‫این قانون بسیاری از تولیدکننده ها هنوز از امادگی‬ ‫الزم برخ��وردار نبودند و بنگاه های انها تا ان زمان‬ ‫بیشترین مصرف را از انرژی ارزان قیمت داشته و با‬ ‫اجرای ازاد سازی قیمت انرژی شوکه شدند و هزینه‬ ‫قیمت تمام ش��ده محصوالت انها به شدت افزایش‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫بازده دارایی ها در ایران در یک سال گذشته‬ ‫)‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com/about.html‬‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫صنعت کالن‪ :‬حامد شایگان‬ ‫صنعت زیرساخت‪ :‬امیرحسن مهرزاد‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‪ :‬زینب عبدی‬ ‫خودرو‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ویرایش‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫حسین ابویی مهریزی‪:‬‬ ‫درامد حاصل از محل هدفمندی یارانه ها براساس اولویت ها نخست به اقشار‬ ‫کم درامد جامعه‪ ،‬حوزه سالمت و درنهایت به تولیدکننده ها اختصاص داده می شود‬ ‫ایرج ندیمی‪:‬‬ ‫از نظر قانونی بستر الزم برای اجرای هدفمندی یارانه ها وجود دارد گرچه مالحظات‬ ‫سیاسی و اجتماعی را نیز در حذف افراد از فهرست یارانه بگیران باید در نظر گرفت‬ ‫یافت و این مش��کل را تنها به هزینه انرژی مربوط‬ ‫می دانس��تند؛ این در حالی است که تنها ‪۱۵‬درصد‬ ‫از قیمت تمام شده تولید در ایران مربوط به هزینه‬ ‫انرژی اس��ت و اص��ل رقابت پذی��ری در تولید را با‬ ‫ایجاد بهره وری باید به دس��ت اورد اما نباید از این‬ ‫موضوع نیز غافل ش��د که دولت با تخصیص یارانه‬ ‫به بخش انرژی که می تواند در راس��تای نوسازی و‬ ‫ایجاد به��ره وری در مصرف انرژی به کار رود نه تنها‬ ‫به رقابت پذیری تولی��د کمک می کند بلکه راهبرد‬ ‫کاه��ش االیندگی و درنهای��ت افزایش درامدهای‬ ‫حاصل از صرفه جویی را نیز دنبال خواهد کرد‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در گفت وگو با گس��ترش صنع��ت درباره وضعیت‬ ‫پرداخ��ت یارانه به تولید گفت‪ :‬هدف اجرای قانون‬ ‫هدفمندی یارانه ها واقعی کردن قیمت حامل های‬ ‫انرژی و تخصیص درامدهای حاصل از ان به بخش‬ ‫تولید و‪ ...‬بود اما تا امروز از محل درامد هدفمندی‬ ‫یارانه ها در س��ال ‪ ۹۵‬اعتباری به بخش تولید داده‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫حس��ین ابویی مهریزی با بیان اینکه هر سال در‬ ‫الیح��ه بودجه بحث پرداخت یارانه به بخش تولید‬ ‫در نظر گرفته می شود افزود‪ :‬درامد حاصل از محل‬ ‫هدفمندی یارانه ها براس��اس اولویت ها نخست به‬ ‫اقش��ار کم درامد جامعه‪ ،‬حوزه سالمت و درنهایت‬ ‫به تولیدکننده ها اختصاص داده می ش��ود اما باید‬ ‫توجه داش��ت که در بس��یاری موارد پیش بینی ها‬ ‫در الیحه بودجه محقق می ش��ود و در مواردی نیز‬ ‫تحقق نمی یابد از ای��ن رو تطابق عملکرد با اهداف‬ ‫بس��تگی به برنامه ری��زی و روش های اج��را دارد‪.‬‬ ‫درامدهای حاصل از این بخش متناسب با افزایش‬ ‫قیمت حامل های انرژی اس��ت و متناسب با ان در‬ ‫بخش های مختلف به کاهش شدت مصرف انرژی‬ ‫و بهینه سازی مصرف انرژی در بنگاه های اقتصادی‬ ‫اختصاص داده می ش��ود و نمی ت��وان یارانه بخش‬ ‫تولید را نی��ز از دیگر درامدهای دولت تامین کرد‬ ‫بلکه متناس��ب با وضعیت اجرای طرح هدفمندی‬ ‫یارانه ها خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت حذف یارانه بگیر داریم‬ ‫ط��رح هدفمندس��ازی یارانه در تاری��خ ‪ ۲۷‬اذر‬ ‫‪ ۱۳۸۹‬کلید خورد اما پرداخت یارانه نقدی به همه‬ ‫افراد جامعه سبب شد تا تابو در زمینه حذف افراد‬ ‫ب��ا تملک مالی به وجود ای��د و در دولت دهم که‬ ‫مبتکر و مدعی بهینه سازی هزینه حامل های انرژی‬ ‫بود نی��ز اجرای ان ناقص مان��د به طوری که تمام‬ ‫افراد جامعه همان می��زان درامد ‪ ۴۲‬هزار میلیارد‬ ‫تومان��ی را دریافت می کردن��د و برنامه ای که قرار‬ ‫بود متناسب با ان به صورت دوره ای افراد متوسط‬ ‫ب��ه باالی جامع��ه از فهرس��ت یارانه بگیران حذف‬ ‫ش��وند اجرا نشد که بخش��ی از ان می تواند ناشی‬ ‫از نبود زیرس��اخت های اطالعاتی برای شناس��ایی‬ ‫اقش��ار دارای کس��ب وکار و گردش مالی باال باشد‬ ‫و بخ��ش دیگر را می ت��وان به دلیل س��ازوکارهای‬ ‫سیاس��ی و پرهی��ز از هرگونه حاشیه س��ازی برای‬ ‫دولت دانست که ممکن بود اجرای ان برای دولتی‬ ‫که لقب مهرورزی بر خ��ود نهاده بود خالف عمل‬ ‫کردن باش��د‪ .‬این طرح به دولت یازدهم کش��یده‬ ‫ش��د که در گام نخست برنامه هایی را برای حذف‬ ‫یارانه خارج نش��ینان و پردرامدها اعالم و برهمین‬ ‫اس��اس مرحله دوم طرح هدفمن��دی یارانه ها را از‬ ‫‪ ۲۰‬فروردی��ن ‪ ۱۳۹۳‬و با ثبت ن��ام متقاضیان این‬ ‫مرحله اغاز کرد اما اجرای این طرح با اس��تفاده از‬ ‫ش��گردهای مختلف که شامل استفاده از پیام های‬ ‫تبلیغاتی افراد معروف‪ ،‬هنرمندان‪ ،‬سیاس��یون و‪...‬‬ ‫بود نیز راه به جایی نبرد و تنها توانس��ت به حذف‬ ‫‪۵‬میلیون نفر ختم شود که درنهایت میزان هزینه‬ ‫یاران��ه ای را از ‪ ۴۲‬هزار میلی��ارد تومان به ‪ ۳۹‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان کاهش داد؛ چالش��ی ک��ه تا امروز‬ ‫ادام��ه دارد زیرا از یک س��و دولت به دنبال اجرای‬ ‫ان در قال��ب کاه��ش تدریجی تعداد بس��یار کم‬ ‫افراد اس��ت و از سوی دیگر مجلس مشتاق اجرای‬ ‫سریع تر ان اس��ت همان گونه که در پایان مجلس‬ ‫نهم شاهد مصوبه ای برای حذف ‪۲۴‬میلیون نفر از‬ ‫فهرست یارانه بگیران بودیم که درنهایت با مخالفت‬ ‫دولت روبه رو شد‪.‬‬ ‫مش��اور رییس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور‬ ‫در گفت وگو با گس��ترش صنعت ضمن بیان اینکه‬ ‫توزیع یارانه در بخش های مختلف تنها در صورتی‬ ‫امکان پذیر است که منابع الزم از محل هدفمندی‬ ‫یارانه ها تامین ش��ود اظهار کرد‪ :‬واقعیت این است‬ ‫ک��ه از ‪ ۴۸‬ه��زار میلی��ارد تومان مناب��ع حاصل از‬ ‫هدفمن��دی یارانه ها امکان بازتوزی��ع منابع وجود‬ ‫ندارد زیرا پول یارانه ها باید از خودش تامین ش��ود‬ ‫و م��ردم در اجرای این طرح در اولویت هس��تند‪.‬‬ ‫حال از انجایی که مش��کالتی در اجرای ان وجود‬ ‫دارد نخست باید به ‪۵۰‬درصد اولیه که همان مردم‬ ‫هس��تند اختصاص یابد و پس از ان منابع در سایر‬ ‫بخش های تولید و سالمت هزینه شود‪.‬‬ ‫ای��رج ندیمی با تاکی��د بر اینکه اج��رای دقیق‬ ‫طرح هدفمندی یارانه ها با مشکل شناسنامه افراد‬ ‫ثروتمند روبه رو است تصریح کرد‪ :‬دولت و مجلس‬ ‫ابت��دا باید در شناس��ایی و خروج اف��راد ثروتمند‬ ‫برنامه ریزی دقیق داش��ته باش��ند زیرا شناسنامه‬ ‫ثروت در بخش بانک اطالعاتی یارانه ها دقیق نیست‬ ‫به گونه ای که دیده شده پس از حذف عده ای برای‬ ‫دریافت یارانه اعتراض ها افزایش یافت و برخی نیز‬ ‫دوباره به فهرس��ت دریافت یارانه بازگشتند‪ .‬با این‬ ‫حال از نظر قانونی بستر الزم برای اجرای ان وجود‬ ‫دارد گرچه مالحظات سیاسی و اجتماعی را نیز در‬ ‫حذف افراد از فهرس��ت یارانه بگی��ران باید در نظر‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫دولت یونان با افزایش اعتراض بازنشستگان در استانه سال نو میالدی بسته حمایتی ‪ 617‬میلیون یورویی به انها اختصاص داد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!