روزنامه گسترش صنعت شماره 9 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 9

روزنامه گسترش صنعت شماره 9

روزنامه گسترش صنعت شماره 9

‫سه شنبه‬ ‫مدیریت دولتی‬ ‫متهم ردیف اول‬ ‫موانع تولید‬ ‫‪2‬‬ ‫سال بیست و هشتم پیاپی ‪1982‬‬ ‫‪ 30‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 20‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 20‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 16 9‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫نگاه متفاوت صنعتی ها به حذف صفر‬ ‫عاملی بر تسهیل صورت های‬ ‫مالی یا اقدامی تورمی‬ ‫فاز جدید همکاری‬ ‫فولکس واگن در ایران‬ ‫در نخس��تین روزهای امس��ال بود که خب��ر از تفاه��م «ماموت» یکی‬ ‫از خودروس��ازان ب��زرگ بخش خصوصی ک��ه پیش از این س��ابقه تولید‬ ‫خودروهای س��نگین اس��کانیا در ایران را داش��ته با فولکس واگن شنیده‬ ‫شد‪ .‬شریکی که ایران خودرو پیش از این‪ ،‬او را دیگر همکاری خارجی خود‬ ‫عن��وان کرده بود اما با این حال فولک��س واگن با تفاهمی که با ماموت به‬ ‫امضا رس��اند عنوان کرد که قصد تولید خودروهایی عام پس��ند را در ایران‬ ‫دارد‪ .‬این روند نشان می دهد که تاخیر ورود فولکس واگن به ایران به دلیل‬ ‫حساسیت او نسبت به خودروهای تولیدی در این شرکت است‪.‬‬ ‫‪ 10‬سال اخیر‪ ،‬اقتصاد ‪ 10‬درصد‬ ‫به نفت وابسته تر شد‬ ‫بحران یا بحران نمایی؟‬ ‫خودکفایی ایران در تولید برق خبر جدیدی نیس��ت اما انچه جدید است‬ ‫گفته رییس هیات مدیره سندیکای برق کشور است که می گوید در «تولید‬ ‫تجهیزات صنعت برق دچار بحران شده ایم‪».‬‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬حمی��د چیت چیان‪ ،‬وزیر نی��رو در بهمن‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬گفت��ه بود‪« :‬جمهوری اس�لامی ایران در زم��ان تحریم ها به یکی از‬ ‫مهم تری��ن تولیدکنندگان و صادرکنن��دگان تجهیزات نیروگاهی و احداث‬ ‫س��د در جهان تبدیل ش��د‪ ».‬به گفته وزیر نیرو در حالی که ایران تا دهه ‪۶۰‬‬ ‫هجری خورشیدی نه تنها توانایی ساخت نیروگاه نداشت‪ ،‬بلکه از طراحی تا‬ ‫اجرا را متخصصان خارجی انجام می دادند‪ .‬این‪ ،‬کم دستاوردی نیست که از‬ ‫واردکننده صد درصد به سازنده و صادرکننده در این بخش تبدیل شده ایم‪.‬‬ ‫نجات ‪۵۰‬درصد‬ ‫شرکت های سنتی‬ ‫با رشد استارت اپ ها‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫تازه ترین گزارش رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش خودروهای سواری نشان داد‬ ‫‪13‬‬ ‫کمبود و نبود قطعات یدکی چالش اصلی مشتریان‬ ‫چالش خدمات پس از فروش در صنعت خودرو که نارضایتی های زیادی‬ ‫را از دیرباز تاکنون به همراه داشته است‪ ،‬در حال حاضر و با نزدیک شدن‬ ‫استانداردهای این امر در ایران به میانگین جهانی‪ ،‬تا حدودی به وضعیت‬ ‫‪10‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪11‬‬ ‫خودروسازان بهبود بخشیده است‪ .‬با وجود اقدامات انجام شده در این زمینه‬ ‫ی مشتریان از‬ ‫باز هم گالیه هایی مطرح است‪ ،‬تازه ترین گزارش رضایتمند ‬ ‫خدمات پس از فروش خودروهای سواری در ‪ 6‬ماه نخست امسال نشان‬ ‫ی مشتریان‬ ‫می دهد که کمبود و نبود قطعات یدکی همچنان در صدر نارضایت ‬ ‫قرار دارد هرچند امار در مقایسه با نیمه دوم سال گذشته‪ ،‬گویای رشد‬ ‫خدمات پس از فروش است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫گریز از زمان و کمبود سرمایه‬ ‫در ساخت محور هراز‬ ‫با هر تعطیلی رس��می‪ ،‬اس��تان های ش��مالی ایران به دلیل اب وهوای مطلوب و‬ ‫ظرفیت های گردش��گری مقصد بسیاری از مس��افرانی است که چشم به تعطیالت‬ ‫دوخته اند‪ .‬امار مس��افران ش��هرهای ش��مالی‪ ،‬ارقام درشتی را نش��ان می دهد که‬ ‫زیرس��اخت مناس��بی برای این س��فرها هنوز به وجود نیامده و مسافران ساعت ها‬ ‫ترافیک را تحمل می کنند‪ ،‬تا چند روزی به استراحت بپردازند‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬در حالی که ایران جمعیتی ‪۸۰‬میلیون نفری دارد‪،‬‬ ‫نوروز ‪ ۹۵‬اس��تان مازندران میزبان ‪ ۱۰‬میلیون مسافر بود و لقب پر تردد ترین استان‬ ‫کشور در نوروز امسال را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫برای رس��یدن به شهر های اس��تان مازندران دولت به س��اخت محور هراز اقدام‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬قرار اس��ت بزرگراهی بر فراز کوهس��تان ها س��اخته ش��ود که اگرچه‬ ‫س��اخت ان غیرممکن نیس��ت اما س��رمایه و زمان زیادی را مطالب��ه می کند‪ .‬این‬ ‫اقدام دولت در در حالی اس��ت که افزایش س��رعت (البته با دقت) در س��اخت این‬ ‫محور احساس می شود‪ .‬انچنان که مردم منطقه و مهمانان انها خبر های مربوط به‬ ‫س��اخت این محور را دنبال کرده و پرس��ش مداومی از تاریخ اتمام این پروژه مطرح‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫در این باره معاون امور عمرانی اس��تانداری مازندران به گس��ترش صنعت گفت‪:‬‬ ‫اتمام طرح تعریض محور هراز در دس��تور کار دولت اس��ت‪ .‬این پروژه از پروژه های‬ ‫سفر کاروان دولت تدبیر به استان بوده که از منابع دولت تامین مالی شده است‪.‬‬ ‫علی نبیان با بیان اینکه برای این کار مجوز های الزم دریافت و منابع مالی تامین‬ ‫ش��ده گفت‪ :‬باید تالش کرد تا کار با س��رعت بیش��تری پیش رود تا مشکالت مردم‬ ‫منطقه و مسافران رفع شود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 30‬اذر ‪ 20 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 20‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 9‬پیاپی ‪1982‬‬ ‫صنعت و اقتصاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مدیریت دولتی‪ ،‬متهم ردیف اول‬ ‫موانع تولید‬ ‫قانون رفع موان��ع تولید روی‬ ‫کاغ��ذ و دس��تور العمل ها اج��را‬ ‫ش��ده اما روح قانون در جس��م‬ ‫تولید دمیده نش��ده اس��ت و از‬ ‫یک سال گذشته که این قانون‬ ‫ابالغ شده اثار چندانی در فضای‬ ‫تولید دیده نمی شود‪ .‬مهم ترین‬ ‫ابوالفضل حجازی‬ ‫دلی��ل اجرا نش��دن ای��ن قانون‬ ‫عضو کمیسیون حقوقی‬ ‫نی��ز کوتاه��ی مدی��ران دولتی‬ ‫اتاق بازرگانی ایران‬ ‫است‪ .‬همه مس��ائل نیز در مواد‬ ‫قانون��ی خالصه نمی ش��ود بلکه‬ ‫این میل و رغبت در دس��تگاه های اجرایی برای رفع موانع تولید‬ ‫وجود ندارد‪ .‬تا زمانی که این مبل و رغبت وجود نداش��ته باش��د‬ ‫قانون رف��ع موانع تولید که به مدیران دولت��ی اختیارات اجرای‬ ‫این م��واد را داده نیز محقق نخواهد ش��د‪ .‬به طور مثال بانک ها‬ ‫به عنوان یکی از دس��تگاه های تاثیرگذار بر روند تولید برای ارائه‬ ‫تس��هیالت به تولیدکنندگان درخواس��ت س��ند ملک مسکونی‬ ‫می کنند ‪ .‬تولیدکنند ه مگر به جز واحد صنعتی و تجهیزات و یک‬ ‫خانه ش��خصی چند ملک مسکونی دارد؟ مدیر صنعتی که چند‬ ‫ملک مسکونی داشته باشد دیگر نیازی به تسهیالت برای خرید‬ ‫مواد اولیه نخواهد داش��ت و این امر نه تنها مانع توسعه سرمایه‬ ‫در گردش اس��ت بلکه س��رمایه داران را نیز به سرمایه گذاری در‬ ‫امالک تش��ویق می کند‪ .‬در حال حاضر ی��ک واحد صنعتی برای‬ ‫دریافت یک میلیارد تومان تس��هیالت باید س��ند مس��کونی به‬ ‫ارزش کارشناس��ی ‪ 1/5‬میلیارد تومان ارائه کند‪ .‬صاحبان صنایع‬ ‫به ویژه در شهرس��تان ها که ارزش ملک کمتر اس��ت چگونه این‬ ‫وثایق را ارائه کنند؟ از س��وی دیگر قانون مالیات های مس��تقیم‬ ‫و قان��ون مالیات ارزش افزوده به طور ش��فاف نح��وه اخذ مالیات‬ ‫از تولیدکننده را مش��خص نک��رده و ممیزان مالیاتی در برخورد‬ ‫با واحد های صنعتی به طور س��لیقه ای برخورد می کنند‪ .‬بررسی‬ ‫دفاتر از سوی تامین اجتماعی پس از ‪ 10‬سال نیز مورد دیگری‬ ‫از حاکم نبودن روح رفع موانع تولید اس��ت‪ .‬تامین اجتماعی به‬ ‫دلیل محدودیت های خود پس از ‪ 10‬س��ال پرونده ها را بررسی‬ ‫می کند اما کسی که در این میان جریمه خواهد شد تولید کننده‬ ‫اس��ت‪ .‬در چنین ش��رایطی ایا می توان قانون رفع موانع تولید را‬ ‫بدون نقص اجرا ک��رد؟ مدیران دولتی ش��جاعت تصمیم گیری‬ ‫قاطع برای اج��رای این قوانین را ندارند‪ .‬مدیران دولتی به دلیل‬ ‫اینک��ه اجرای این قوانی��ن نه تنها منافعی ب��رای انها ندارد بلکه‬ ‫منجر به هزینه برای دس��تگاه خواهد ش��د از اجرای این قوانین‬ ‫س��ر باز می زنند در نتیجه ریش��ه تمام مشکالت اقتصادی کشور‬ ‫ناشی از ناتوانی و ضعف در مدیران دولتی است‪ .‬تحریم ها‪ ،‬کمبود‬ ‫نقدینگی‪ ،‬مش��کالت بین المللی و ‪ ...‬تنها بخش��ی از مش��کالت‬ ‫تولید ب��ود به همین دلیل رهبر معظم انق�لاب تاکید زیادی بر‬ ‫اج��رای اقتصاد مقاومتی دارن��د‪ .‬توجه و نگاه اقتصاد مقاومتی بر‬ ‫فرایند داخلی اس��ت‪ .‬بر همین اساس با توجه به برداشته شدن‬ ‫تحریم ه��ای خارجی اکنون نوبت رفع تحریم های داخلی اس��ت‬ ‫تا مش��کالت تولید بر طرف شود‪ .‬تهیه و تنظیم قانون رفع موانع‬ ‫تولید گام بزرگی در ای��ن زمینه بود اما تصویب قانون به تنهایی‬ ‫دردی از مش��کالت تولید دوا نخواهد کرد بلکه این قانون نیاز به‬ ‫اجرا و عزم جدی برای تحقق دارد ‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تعیین رشد اقتصادی‬ ‫‪ 8‬درصدی در برنامه ششم‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی مصوب کردند که رشد‬ ‫اقتصادی کشور در برنامه ششم توسعه‪ 8 ،‬درصد باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در جلسه‬ ‫علنی دوشنبه با ‪ 173‬رای موافق‪ 10 ،‬رای مخالف‪ 6 ،‬رای ممتنع‬ ‫از مجم��وع ‪ 228‬نماین��ده حاضر با ماده ‪ 3‬ای��ن الیحه موافقت‬ ‫کردند‪ .‬ماده ‪ 3‬الیحه برنامه شش��م توس��عه در بخش ‪ 1‬مربوط‬ ‫به اقتصاد کالن بوده و در ان تاکید ش��ده‪ :‬به منظور دس��تیابی‬ ‫به رش��د اقتصادی متوس��ط س��االنه (‪8‬درصد) و ضریب جینی‬ ‫(‪)0/34‬در س��ال پایانی برنامه‪ ،‬اه��داف کمی کالن و بخش های‬ ‫اقتص��ادی به تفکیک جداول (‪ )1‬و(‪ )2‬و (‪ )3‬تعیین می ش��وند‪.‬‬ ‫علی الریجانی رییس مجلس ش��ورای اسالمی در هنگام بررسی‬ ‫ای��ن ماده گفت‪ :‬جدول های این م��اده به دلیل ابهاماتی که دارد‬ ‫بعدا بررسی و تصویب خواهد شد به همین دلیل فقط متن ماده‬ ‫‪ 3‬به تصویب نمایندگان رسیده است‪.‬‬ ‫با توجه به ورود کمیسیون صنایع مجلس به موضوع اجرای قانون رفع موانع تولید مطرح شد‬ ‫رفع موانع تولید‪ ،‬قانون از یاد رفته‬ ‫قان��ون رف��ع موان��ع‬ ‫تولی��د که پ��س از فراز و‬ ‫نش��یب های ف��راوان در‬ ‫سال گذش��ته به تصویب‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده رس��ید ای��ن امی��د را در‬ ‫بی��ن تولیدکنن��دگان به‬ ‫صنعت‬ ‫وج��ود اورد ک��ه ب��ا ابالغ‬ ‫این قانون مش��کالتی که‬ ‫س��ال ها گریبان تولید را گرفته بود برطرف شود اما‬ ‫اکنون با گذشت یک سال از ابالغ این قانون‪ ،‬بخش‬ ‫قابل توجهی از ان اجرایی نش��ده اس��ت‪ .‬قانون رفع‬ ‫موانع تولید با ‪ ۶۰‬ماده بخش های مختلفی از تولید‬ ‫ازجمله مالیات‪ ،‬گمرک‪ ،‬تامین مواد اولیه‪ ،‬س��رمایه‬ ‫در گردش‪ ،‬بروکراس��ی اداری‪ ،‬فضای کسب وکار و‪...‬‬ ‫را در برمی گیرد و به عبارت دیگر این قانون با درگیر‬ ‫کردن تمام دستگاه های اجرایی دولتی تمام اجزای‬ ‫تولی��د را در بر گرفت��ه و در صورت تحقق کامل ان‬ ‫بخش اعظمی از مش��کالت تولید رفع خواهد ش��د‪.‬‬ ‫قانون رفع موانع تولید که بزرگترین گام قوه مقننه‬ ‫برای بهبود ش��رایط تولید اس��ت این روزها به دلیل‬ ‫مش��کالت اقتص��ادی و مدیریت��ی مغف��ول مانده و‬ ‫اجرای بدون کم و کاست ان به یکی از دغدغه های‬ ‫بخش خصوصی تبدیل ش��ده است‪ .‬در همین راستا‬ ‫کمیس��یون صنایع مجلس شورای اس�لامی نیز بر‬ ‫اس��اس وظیفه نظارتی نمایندگان برحس��ن اجرای‬ ‫قوانین‪ ،‬این هفته بررس��ی اج��رای قانون رفع موانع‬ ‫تولید را در دس��تور کار این کمیس��یون قرار داده تا‬ ‫ضمن تهیه گزارش��ی از بخش های اجرا نش��ده این‬ ‫قان��ون تاثیرات ان بر محیط کس��ب وکار را ارزیابی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بررسی اجرای قانون رفع موانع تولید‬ ‫در دستور کار مجلس‬ ‫غ�لام محمد زارع��ی‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و‬ ‫مع��ادن مجل��س ش��ورای اس�لامی در گفت وگو با‬ ‫گس��ترش صنعت درباره نظارت نمایندگان بر روند‬ ‫اجرای قانون رفع موانع تولید گفت‪ :‬یکی از اقدامات‬ ‫مه��م مجلس نهم تدوین و تصویب قانون رفع موانع‬ ‫تولید بود که متاسفانه با گذشت بیش از یک سال از‬ ‫ابالغ ان بخش های قابل توجهی از ان اجرایی نشده‬ ‫یا حداقل اثرات اجرای ان در جامعه به خوبی دیده‬ ‫نمی شود به همین منظور مجلس شورای اسالمی در‬ ‫راستای وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین باید با‬ ‫پرسش از مسئوالن دولتی اجرایی نشدن بخش های‬ ‫قاب��ل توجهی از این قانون را بررس��ی کند‪ .‬این امر‬ ‫غالم محمد زارعی‪:‬‬ ‫بررسی اجرا نشدن بخشی از قانون رفع موانع تولید‬ ‫امروز در کمیسیون صنایع مجلس مطرح خواهد شد‬ ‫ارمان خالقی‪:‬‬ ‫نبود الزام در اجرای قانون مهم ترین دلیل اجرا نشدن‬ ‫قوانین رفع موانع تولید است‬ ‫کم��ک خواهد کرد تا ضمانت اجرای قوانین افزایش‬ ‫پیدا کند و تاثیرات ان بر بدنه تولید دیده شود‪.‬‬ ‫زارعی با اعالم اینکه بررسی اجرا نشدن بخشی از‬ ‫قانون رفع موانع تولید روز سه ش��نبه در کمیسیون‬ ‫صنای��ع و مع��ادن مجلس ش��ورای اس�لامی طرح‬ ‫موضوع خواهد شد گفت‪ :‬کمیسیون صنایع مجلس‬ ‫شورای اس�لامی قصد دارد براساس وظیفه نظارت‬ ‫ب��ر اجرای قانون این هفته به موضوع ورود کند و با‬ ‫پرس��ش از دستگاه های مختلف دولت گزارشی را از‬ ‫علت اجرا نشدن این قانون تهیه کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اهداف این قانون افزود‪ :‬قانون رفع‬ ‫موانع تولید به دلی��ل تنگناهایی که در بخش تولید‬ ‫وجود داش��ت به دنبال ان اس��ت تا با فراهم شدن‬ ‫س��ازوکارهای الزم و کمک دس��تگاه های دولتی و‬ ‫بانک ها گره ه��ا و موانع تولید را برط��رف و با فعال‬ ‫ک��ردن بنگاه های کوچک و متوس��ط بخش زیادی‬ ‫از ظرفیت های اش��تغالزایی این ح��وزه را فعال کند‬ ‫اما متاس��فانه هنوز به هدف مورد نظر دس��ت پیدا‬ ‫نکرده ایم‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با اش��اره به دالیلی که می توان��د در اجرا‬ ‫نش��دن این قانون تاثیرگذار باش��د گفت‪ :‬بخشی از‬ ‫دالیل اجرا نش��دن این قانون ناش��ی از مش��کالت‬ ‫اقتصادی و درامدی دولت اس��ت و بخش دیگر ان‬ ‫نیز ناشی از ضعف مدیریتی است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به بخش هایی از این قانون که تاکنون‬ ‫اجرا ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬از بخش هایی که تاکنون‬ ‫اجرا شده می توان به پرداخت تسهیالت سرمایه در‬ ‫گردش‪ ،‬فعال شدن س��تاد تسهیل رفع موانع تولید‬ ‫در استان ها و‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ل�زوم ارتق�ای ضمانت اج�رای قانون‬ ‫رفع موانع تولید‬ ‫ضمانت اج��رای قوانین همواره یکی از چالش های‬ ‫اساس��ی در زمان تنظی��م قوانین و مقررات اس��ت‪.‬‬ ‫بخش خصوصی از زمان تدوی��ن این قوانین نگرانی‬ ‫خود را درباره ضمانت اجرای ان اعالم کرد‪ .‬به گفته‬ ‫کارشناس��ان از انج ا که در قانون رف��ع موانع تولید‬ ‫دست دولت برای اجرای این قوانین باز گذاشته شده‬ ‫و اغلب از عبارت «به دولت اجازه داده می ش��ود» یا‬ ‫«دولت می تواند» استفاده شده است ضمانت تحقق‬ ‫این قوانین کاس��ته شده و امکان توبیخ دستگاه ها به‬ ‫دلیل اجرا نکردن قانون وجود ندارد‪ .‬در همین راستا‬ ‫ارمان خالقی‪ ،‬عض��و کمیته تدوین قانون رفع موانع‬ ‫تولید در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی‬ ‫ت گفت‪ :‬نبود الزام‬ ‫و عضو خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجار ‬ ‫در اجرای قانون مهم ترین دلیل اجرا نش��دن قوانین‬ ‫رفع موانع تولید اس��ت‪ .‬انچه از س��وی تشکل ها در‬ ‫زمان تدوین قانون نیز بر ان تاکید ش��د باز گذاشتن‬ ‫دس��ت دولت برای اجرا یا اجرا نکردن قانون اس��ت؛‬ ‫به عبارت دیگر در بیش��تر م��واد این قانون به دولت‬ ‫اختیار داده شده تا انها را اجرا کند و الزامی بر اجرای‬ ‫ان وج��ود ندارد و اغلب از واژه «دولت می تواند» در‬ ‫قانون اس��تفاده شده اس��ت‪ .‬همین امر باعث شده تا‬ ‫مدیران دولتی در مواردی که منجر به هزینه و تعهد‬ ‫برای دولت می شود و دستگاه دولتی را درگیر برخی‬ ‫مسائل می کند به اجرای ان مواد اقدام نکنند‪.‬‬ ‫عضو کمیته تدوین قان��ون رفع موانع تولید مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس ش��ورای اس�لامی با اش��اره به‬ ‫اه��داف تدوین این قانون گفت‪ :‬این قانون در س��ال‬ ‫‪ ۹۴‬در ش��رایطی که صنعت درگیر مشکالت و موانع‬ ‫بسیاری بود تصویب شد تا بخش بزرگی از این موانع‬ ‫برطرف شود اما تاکنون تنها بخش اندکی از ان اجرا‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت های اجرا نشده قانون‬ ‫خالقی با اش��اره ب��ه ظرفیت های موج��ود در این‬ ‫قانون که هنوز اجرا نش��ده گفت‪ :‬بخش های مهمی‬ ‫از این قانون تاکنون اجرا نش��ده اس��ت به طور مثال‬ ‫ماده یک قانون رف��ع موانع تولید به بدهی دولت به‬ ‫بخش خصوصی اشاره دارد‪ .‬با توجه به ناتوانی دولت‬ ‫در پرداخت کامل بدهی ها دولت باید بدهی های خود‬ ‫را براس��اس ‪ 3‬فهرس��ت تهیه کند تا بدهی دولت به‬ ‫هر شخص حقوقی و حقیقی معین و براساس بودجه‬ ‫هر سال بخش��ی از ان با بدهی افراد به دولت تهاتر‬ ‫ش��ود‪ .‬متاس��فانه این امر به طور شفاف محقق نشده‬ ‫و بخش خصوصی نتوانس��ته از این ظرفیت به خوبی‬ ‫استفاده کند‪.‬‬ ‫عض��و کمیته تدوی��ن قان��ون رفع موان��ع تولید‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی ماده ‪۷‬‬ ‫این قان��ون را یکی دیگر از مواد اجرا نش��ده عنوان‬ ‫و اظهارک��رد‪ :‬این ماده به حمایت از س��اخت داخل‬ ‫و خری��د دولت از بخش های غیردولتی اش��اره دارد‬ ‫ک��ه س��ازمان برنامه ری��زی و بودجه هن��وز به طور‬ ‫مش��خص و ش��فاف چگونگ��ی حمایت از س��اخت‬ ‫داخ��ل و خریدهای دولتی را معین نکرده و این امر‬ ‫یکی از گالیه های تولید کنندگان اس��ت‪ .‬ماده ‪ ۸‬این‬ ‫قانون نیز مربوط به تبلیغات و کمک به نش��ان های‬ ‫داخلی برای افزایش رقابت پذیری نسبت به کاالهای‬ ‫خارجی اس��ت اما تاکنون ایین نامه تبلیغات کاال و‬ ‫محصول در رس��انه تدوین نشده و در صورت تدوین‬ ‫و تنظی��م ان نیز ضمانتی بر اجرای ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫متاس��فانه درحال حاضر هنوز تبلیغات در رس��انه ها‬ ‫اغلب به کاالهای خارجی اختصاص دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه ماده ‪ ۱۹‬و ‪ ۲۰‬این قانون از‬ ‫موارد تاثیرگذار بر روند تولید است که به طور کامل‬ ‫اجرا نش��ده گفت‪ :‬این مواد به بحث تامین س��رمایه‬ ‫در گردش و معوق��ات ریالی و ارزی بخش تولید به‬ ‫بانک ها اشاره دارد که بخشی از ان اجرا شد اما هنوز‬ ‫برخ��ی بانک ها به طور کام��ل از ظرفیت های قانونی‬ ‫تمکین نمی کنند‪ .‬س��ال گذش��ته به ویژه در بخش‬ ‫ارزی فرصت چندانی بین ابالغ و زمان مهلت تسویه‬ ‫وجود نداش��ت و همین امر تولیدکنندگان را دچار‬ ‫مشکل کرد‪.‬‬ ‫خالقی با بی��ان اینکه درصد چش��مگیری از این‬ ‫قانون تاکنون اجرا نش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به وظیفه‬ ‫نظارت بر حس��ن اج��رای قوانین مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی درخواس��ت بخش خصوصی از قوه مقننه‬ ‫ورود ب��ه اج��رای قانون رفع موانع تولید اس��ت تا با‬ ‫تهیه گزارش��ی میزان اجرای قانون و مشکالت اجرا‬ ‫نشدن ان بررسی شود‪.‬‬ ‫بناب��ر این گ��زارش‪ ،‬با توجه به اینک��ه این قانون‬ ‫پس از فراز و نش��یب های فراوان س��ال گذش��ته به‬ ‫دستگاه های اجرایی ابالغ ش��د و در سال جاری نیز‬ ‫به طور تقریبی تمام ایین نامه های الزم برای اجرای‬ ‫قوانین تدوین شده است اکنون نوبت به ثمر نشستن‬ ‫اث��رات این قانون اس��ت و دولت و مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی باید با نظارت و الزام در اجرای این قوانین‬ ‫زمینه الزم برای برداشت محصول از چنین ظرفیت‬ ‫مناسبی را برای تولید کنندگان فراهم کنند‪.‬‬ ‫انتقاد بخش خصوصی از بودجه ‪۹۶‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی با انتقاد از چگونگی تدوین‬ ‫الیحه بودجه سال ‪ ۹۶‬گفت‪ :‬درامد مالیاتی دولت دو برابر رشد اقتصادی در‬ ‫سال اینده پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬غالمحسین شافعی در نوزدهمین جلسه هیات نمایندگان‬ ‫دوره هش��تم اتاق بازرگانی ایران با اش��اره به اینکه بودجه به عنوان مهم ترین‬ ‫ابزار سیاس��ت گذاری مالی دول��ت برای ایجاد ثبات‪ ،‬رش��د اقتصادی‪ ،‬بهبود‬ ‫اش��تغال و توزیع درامد ش��ناخته می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اما قوانین بودجه کشور‬ ‫بیشتر به متوازن کردن دخل و خرج می پردازد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در الیحه بودجه کارکرد سیاس��ت گذاری در زمینه ایجاد‬ ‫تحرک در رش��د اقتصادی و بهبود اش��تغال اغلب مغفول مانده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اختص��اص عم��ده منابع بودج��ه در هزینه جاری و در حاش��یه قرار گرفتن‬ ‫پروژه های عمرانی که می تواند کانال اهداف توسعه دولت درباره سیاست های‬ ‫مالی ساالنه باشد از دیگر اشکاالت الیحه بودجه است‪.‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ای��ران اعالم کرد‪ :‬برای‬ ‫بودجه جاری کش��ور ‪ ۲۳۶‬ه��زار میلیارد تومان در نظر گرفته ش��ده که در‬ ‫مقایسه با امسال ‪10/6‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫ش��افعی رقم اعتبارات عمرانی را ‪62/7‬هزار میلیارد تومان در بودجه سال‬ ‫اینده عنوان کرد و گفت‪ :‬بودجه عمرانی یک س��وم بودجه جاری تعیین شده‬ ‫در حالی که اعتبارات عمرانی ابزاری برای ایفای نقش دولت در امور توسعه ای‬ ‫است‪ .‬وی یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی در تدوین الیحه بودجه ‪۹۶‬‬ ‫را شفاف س��ازی درامدها و مصارف و پرهیز از ابهام در کسری بودجه دانست‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬یکی از سیاس��ت های بودجه کشور پیش براورد منابع مالی در‬ ‫قوانین بودجه است که تحقق نیافتن این منابع در عمل موجب تحقق نیافتن‬ ‫بودجه عمرانی ش��د‪ .‬رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ادامه‬ ‫داد‪ :‬هر زمان که دولت به کس��ری بودجه برمی خورد شمش��یر تیز بر گردن‬ ‫بخش عمرانی می گذارد و دولت برای پوش��ش هزینه های جاری در ‪ ۱۹‬سال‬ ‫گذش��ته صد درصد بودجه جاری را اختص��اص داد اما در بخش عمرانی ‪۶۹‬‬ ‫درصد بودجه محقق شد‪.‬‬ ‫شافعی افزود‪ :‬پرهیز از تعریف طرح های عمرانی جدید‪ ،‬کنترل هزینه های‬ ‫جاری از طریق اصالح ساختار و کوچک سازی دولت و اختصاص بودجه برای‬ ‫کوچکسازی دولت از جمله اقداماتی است که باید انجام شود‪.‬‬ ‫وی به نرخ رشد درامدهای مالیاتی در الیحه بودجه ‪ ۹۶‬اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫در ای��ن الیحه بودجه ‪ ۱۱۲‬هزار میلیارد تومان مالیات پیش بینی ش��ده که‬ ‫نسبت به رقم مصوب سال قبل ‪ ۹‬درصد رشد داشته و این در حالی است که‬ ‫براورد س��ازمان های بین المللی مانند صندوق بین المللی پول نشان می دهد‬ ‫که رشد اقتصادی ما در سال اینده ‪4/1‬درصد است‪.‬‬ ‫اموزش ایمنی و بهداشت‬ ‫صنعتگران در خرم اباد‬ ‫سه شنبه‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی لرستان‬ ‫از برگزاری دوره اموزش��ی ایمنی و بهداشت در‬ ‫شهرک صنعتی شماره یک خرم اباد خبر داد‪.‬‬ ‫‪ 30‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 20‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 20‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 9‬پیاپی ‪1982‬‬ ‫واحدهای صنفی و فعالیت کارگاه های خدماتی با هدف ساماندهی در‬ ‫ش��هرک های صنعتی یا صنفی مدتی است که دنبال می شود اما با ارائه‬ ‫تسهیالت رونق به تولید این فعاالن اقتصادی نیز درصدد تامین بخشی‬ ‫از منابع مالی مورد نیاز خود برامدند‪.‬‬ ‫نگاه ویژه به صنایع تبدیلی‬ ‫در شهرک صنعتی «باخرز»‬ ‫حضور هیات تجاری عراق‬ ‫در شهرک های صنعتی کرمانشاه‬ ‫احداث شبکه جمع اوری‬ ‫فاضالب شهرک صنعتی توس‬ ‫بازدید گروه تجاری ‪ -‬بازرگانی‬ ‫عمان از صنایع در بندرعباس‬ ‫در شهر دانسفهان در مسیر «اوج» به‬ ‫سمت بوئین زهرا که یکی از قطب های‬ ‫اصلی اشتغال افرینی استان قزوین است‪.‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫مجوز صنعتی‪ ،‬کلید بهره مندی‬ ‫ازحمایت های ملی‬ ‫‪4‬‬ ‫نشان ملی در انتظار‬ ‫کفش دانسفهان‬ ‫نمره صنعتی ها به حذف صفر‬ ‫‪14‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪13‬‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫بارگذاری اطالعات ‪ ۳۷‬شهرک‬ ‫در سامانه ‪GIS‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 30‬اذر ‪ 20 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 20‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 9‬پیاپی ‪1982‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خبر‬ ‫نگاه ویژه به صنایع کوچک تبدیلی‬ ‫در شهرک صنعتی «باخرز»‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان خراسان‬ ‫رض��وی از ن��گاه ویژه به صنایع کوچ��ک تبدیلی در طرح های‬ ‫اقتصادی شهرک صنعتی «باخرز» خبرداد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی خراسان رضوی‪ ،‬مسعود مهدی زاده مقدم‬ ‫در دیدار با فرماندار شهرس��تان باخرز اظهار کرد‪ :‬در راس��تای‬ ‫جذب س��رمایه گذار صنعتی‪ ،‬توس��عه صنعتی و اش��تغالزایی‬ ‫مول��د در طرح ه��ای اقتص��ادی صنعتی شهرس��تان باخرز از‬ ‫س��وی مش��اوران خبره بررسی می ش��ود و وجود صنایع فعال‬ ‫و اش��تغالزایی مولد س��بب جلوگیری از مهاجرت مردم بومی‬ ‫منطقه شده و رونق اقتصادی شهرستان را در بر خواهد داشت‪.‬‬ ‫مهدی زاده مق��دم ادامه داد‪ :‬ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫خراس��ان رضوی با وجود ظرفیت های ویژه منطقه در راستای‬ ‫توس��عه متوازن‪ ،‬تکمیل و توسعه ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫برای ایجاد جذابیت در س��رمایه گذاری صنعتی تالش خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ریی��س هیات مدی��ره و مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی خراس��ان رضوی اظهار ک��رد‪ :‬اموزش های هدفمند و‬ ‫ظرفیت سازی برای اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط در‬ ‫شهرک های صنعتی اس��تان برنامه ریزی شده و در حال انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهدی زاده مقدم با بیان تش��کیل نشس��ت های رسیدگی به‬ ‫مسائل و مش��کالت واحدهای صنعتی در شهرستان ها عنوان‬ ‫کرد‪ :‬بیش��تر مسائل و مشکالت این واحدها با همت مسئوالن‬ ‫شهرستانی قابل حل بوده و سبب رونق بیشتر صنایع می شود‪.‬‬ ‫در ادامه جواد حس��ن زاده‪ ،‬فرماندار باخ��رز گفت‪ :‬برگزاری‬ ‫این گونه جلس��ات مهم اس��ت که راه را گم نکنیم و یک نگاه‬ ‫اس��تراتژیک‪ ،‬برنامه محور‪ ،‬هم افزا و مبنای نظری داشته باشیم‬ ‫تا بتوانیم به لحاظ دانش و اندیش��ه خودمان را تقویت کنیم و‬ ‫به جامعه نشان دهیم‪.‬‬ ‫حس��ن زاده عنوان ک��رد‪ :‬یک��ی از راه های مه��م در تحقق‬ ‫سیاست های اقتصاد مقاومتی‪ ،‬تاکید بر تولید داخل و حمایت از‬ ‫سرمایه گذاران بخش های تولیدی است و توجه به سرمایه گذار‬ ‫و تولیدکنن��ده بومی از اولویت های کاری دس��تگاه های اداری‬ ‫این شهرستان است‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های خراسان‬ ‫رضوی بیان کرد‪ :‬حضور مشاوران اقتصادی و صنعتی نیز کمک‬ ‫شایانی به احصای نیازهای سرمایه گذاری در این شهرستان و‬ ‫شهرک صنعتی خواهد کرد‪ .‬حس��ن زاده تاکید کرد‪ :‬همه نوع‬ ‫مساعدت نیز در راستای رفع موانع و مشکالت سرمایه گذاران‬ ‫این شهرک صنعتی خواهد شد‪.‬‬ ‫حضور هیات تجاری عراق‬ ‫در شهرک های صنعتی کرمانشاه‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی کرمانشاه گفت‪ :‬در‬ ‫راس��تای جذب س��رمایه گذاری و تش��ریح مزایا و مشوق های‬ ‫موجود در استان‪ ،‬نشستی با هیات تجار ی عراق برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی کرمانش��اه‪ ،‬بیژن کردس��تانی افزود‪ :‬در‬ ‫این نشس��ت تاجران ‪ B2B‬بر ویژگی ها و مزایای شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان از جمله وجود ‪ 3‬ش��هرک بزرگ در مجاورت‬ ‫شهر کرمانشاه و نیز معافیت مالیاتی ‪ 13‬ساله شهرک صنعتی‬ ‫زاگرس با مساحتی افزون بر ‪ 1050‬هکتار اشاره شد‪.‬‬ ‫کردستانی تصریح کرد‪ :‬در تمام شهرستان های استان برای‬ ‫س��رمایه گذاری به طور تقریبی یک شهرک یا ناحیه صنعتی به‬ ‫همراه تمام زیرساخت های الزم از جمله اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪ ،‬تلفن و‬ ‫تصفیه خانه احداث شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کرمانشاه گفت‪ :‬وجود‬ ‫معادن مهم قیر و چند پتروش��یمی بزرگ در استان به همراه‬ ‫امکانات الزم بستری مناسب در راستای احداث صنایع تبدیلی‬ ‫در شهرک های استان را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫هی��ات نام ب��رده ب��رای حض��ور در همای��ش و نمایش��گاه‬ ‫توانمندی ها و فرصت های سرمایه گذاری استان به در کرمانشاه‬ ‫حضور بهم رساندند‪.‬‬ ‫عارضه یابی صنایع در شهرک های‬ ‫صنعتی خوزستان‬ ‫نشس��ت تشکیل گروه مش��اوران و اس��تادان دانشگاه برای‬ ‫پایش و عارضه یابی واحدهای صنعتی مس��تقر در شهرک های‬ ‫صنعتی خوزستان برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی خوزس��تان‪ ،‬علی خس��روی مفرد با بیان‬ ‫اینکه کارشناسان و استادان دانشگاهی با محوریت عارضه یابی‬ ‫صنایع فلزی‪ ،‬به صورت ازمایش��ی در ش��هرک صنعتی شماره‬ ‫‪ 4‬اه��واز حضور پی��دا می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬حضور قش��ر علمی در‬ ‫دانش��گاه های اس��تان می توانند تاثیر بسزایی در ارتباط هرچه‬ ‫بیشتر بین دانشگاه ها و صنعت داشته باشد‪.‬‬ ‫معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی خوزستان‬ ‫افزود‪ :‬ای��ن گروه های دانش��گاهی ب��رای عارضه یابی و پایش‬ ‫مش��کالت عمومی و تخصصی واحدهای تولیدی مس��تقر در‬ ‫ش��هرک های صنعتی و رفع موانع و مش��کالت انها در تمامی‬ ‫حوزه ها به صورت ازمایشی در شهرک صنعتی شماره ‪ 4‬اهواز‬ ‫حض��ور می یابن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬یکی از اه��داف اجرای این طرح‬ ‫بررس��ی اثربخشی تسهیالتی است که به واحدهای صنعتی در‬ ‫کارگروه اقتصاد مقاومتی و رونق تولید اعطا شد‪.‬‬ ‫غالمرضا سلیمانی‬ ‫علی فاضلی ‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از سهم اصناف در تسهیالت رونق تولید نشان داد‬ ‫مجوز صنعتی‪ ،‬کلید بهره مندی ازحمایت های ملی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اصناف در طرح ارائه تس��هیالت رونق‬ ‫زین�ب عبدی‪-‬گ�روه صنایع کوچ�ک‪ :‬واحدهای صنف�ی و فعالیت کارگاه ه�ای خدماتی با‬ ‫تولید دیده نشده و این طرح فقط برای واحدهای‬ ‫هدف س�اماندهی در ش�هرک های صنعتی یا صنفی مدتی اس�ت که دنبال می شود اما با ارائه‬ ‫صنعتی و تولیدی در نظر گرفته ش��ده است اما در‬ ‫تسهیالت رونق تولید این فعاالن اقتصادی نیز درصدد تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز‬ ‫جلس��اتی با حضور نمایندگان اصناف مشابه طرح‬ ‫خود برامدند که به گفته کارشناسان‪ ،‬در طرح رونق تولید و تسهیالت ‪16‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫رونق تولید برای اصناف نیز تهیه و قرار شد تا این‬ ‫دیده نش�ده است حال انکه نمایندگان تشکل های صنفی‪ ،‬نرخ ‪18‬درصدی سود تسهیالت را‬ ‫طرح برای س��تاد اقتصاد مقاومتی ارسال شود اما‬ ‫دارای توجیه اقتصادی ندانسته و ان را مهم ترین مانع دریافت تسهیالت برشمرده اند‪.‬‬ ‫این طرح به دلی��ل محدودیت منابع مالی بانک ها‬ ‫با این حال به گفته مسئوالن‪ ،‬برخی از واحدهای‬ ‫صنفی و صنعتی پیگیری می شود‪.‬‬ ‫در دستور کار ستاد اقتصاد مقاومتی است‪.‬‬ ‫صنفی و خدماتی مس��تقر در شهرک ها که دارای‬ ‫خودرو‬ ‫ح��وزه‬ ‫در‬ ‫خدمات��ی‬ ‫واحده��ای‬ ‫انتق��ال‬ ‫س��لیمانی تاکید ک��رد‪ :‬ان دس��ته از واحدهای‬ ‫جواز تاسیس یا پروانه بهره برداری صنعتی هستند‬ ‫ ک��ه در مبادی ورودی ش��هر ق��رار دارند و برای‬‫صنفی که در ش��هرک های صنعتی مستقر هستند‬ ‫با ثبت نام در س��امانه بهین یاب از این تس��هیالت‬ ‫شهر های گردش��گری اسیب به شمار می رود ‪ -‬به‬ ‫نیز توانس��ته اند با ثبت نام در س��امانه بهین یاب از‬ ‫برخوردار شده اند‪.‬‬ ‫شهرک های صنعتی نیز در اولویت قرار داد‪.‬‬ ‫تسهیالت طرح رونق برخوردار شوند‪.‬‬ ‫ان طور که علی فاضلی‪ ،‬رییس اتاق اصناف ایران‬ ‫این در حالی اس��ت که علی فاضلی‪ ،‬رییس اتاق‬ ‫معاون س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫در هفتمی��ن اجالس دوره شش��م نمایندگان اتاق‬ ‫اصن��اف ایران با تاکید بر ل��زوم حمایت از اصناف‬ ‫صنعت��ی ایران گفت‪ :‬واحده��ای صنفی که پروانه‬ ‫اصن��اف ایران گفته اس��ت‪ ،‬هن��وز صنف و صنعت‬ ‫ریال‬ ‫یک‬ ‫حتی‬ ‫تاکنون‬ ‫اس��ت‪:‬‬ ‫گفته‬ ‫بهره ب��رداری صنعت��ی گرفته اند و در‬ ‫به درستی تعریف نش��ده است؛ ما معتقدیم باید از‬ ‫صنفی‬ ‫ های‬ ‫ک‬ ‫ش��هر‬ ‫ب��ه‬ ‫تس��هیالت‬ ‫شهرک ها مستقر شده اند از تسهیالت‬ ‫تعل��ق نگرفت��ه حال انک��ه در دوران یک هزار و ‪ 500‬واحد‬ ‫صنعت حمایت کرد اما نباید دس��ت رد به س��ینه‬ ‫رونق تولید برخوردار ش��دند اما اینکه‬ ‫پس��ابرجام‪ ،‬اصل بر رفع موانع پیش صنفی برای خروج از‬ ‫صنف زد‪ .‬به دلیل حمایت نکردن از ش��هرک های‬ ‫بخواهی��م یکجا برای واحدهای صنفی‬ ‫شهرها و استقرار در‬ ‫صنف��ی‪ ،‬بخش��ی از تولیدکنن��دگان ما به س��مت‬ ‫پای بنگاه های اقتصادی است؛ اصناف شهرک های صنفی یا و خدمات��ی بگوییم طرح تس��هیالت‬ ‫سرمایه گذاری های غیرمفید سوق داده شده اند‪.‬‬ ‫در شرایط رکود‪ 25 ،‬درصد از اقتصاد‬ ‫رونق دیده شده است‪ ،‬این طور نیست‪.‬‬ ‫زون های صنفی در‬ ‫درنظر داشته باشید که نخستین شهرک صنفی‬ ‫ اند‬ ‫ه‬ ‫داد‬ ‫اختص��اص‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کش��ور‬ ‫این طرح تهیه ش��ده اما هنوز تصویب‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫کشور در اس��تان همدان و به نام «شهرک صنفی‬ ‫نشده و در دست بررسی است تا منابع‬ ‫و اگ��ر موان��ع پی��ش روی بنگاه های شناسایی شده اند‪.‬‬ ‫بوعلی» ایجاد شد‪ .‬وجود بنکداران مواد غذایی در‬ ‫اصناف‬ ‫سهم‬ ‫ش��ود‪،‬‬ ‫برطرف‬ ‫اقتصادی‬ ‫مالی بانک ها تامین شود‪.‬‬ ‫همچنین ‪ 15‬هزار‬ ‫بازار مرکزی ش��هر باعث ایجاد ترافیک سنگین در‬ ‫به‬ ‫حداقل‬ ‫ تواند‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫کش��ور‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫هکتار اراضی مورد نیاز س��لیمانی تصریح کرد‪ :‬بحث اینکه‬ ‫مرکز ش��هر شده بود‪ ،‬این واحدهای صنفی با مهیا‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫ درصد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اصناف نیازسنجی شده اصن��اف ش��هرک اختصاصی داش��ته‬ ‫شدن شرایط‪ ،‬به این منطقه که در شاهراه ارتباطی‬ ‫فاضل��ی س��هم اصن��اف در اقتصاد‬ ‫است‬ ‫باش��ند درست نیس��ت زیرا اصناف به‬ ‫نیز ق��رار دارد‪ ،‬منتقل می ش��وند‪ .‬ایجاد واحدهای‬ ‫کشورهایی مانند ایتالیا و کره جنوبی‬ ‫دلیل ارتباط با بازار در ش��هرها ایجاد‬ ‫نمایشگاهی برای معرفی هرچه بهتر کاالهای مورد‬ ‫را به ترتیب ‪ 80‬و ‪ 88‬درصد برش��مرد‬ ‫ش��ده اند و اگر قرار باش��د انه��ا را در‬ ‫نی��از مردم نیز در ش��هرک صنفی بوعلی ‪ 2‬در نظر‬ ‫و تاکید کرد‪ :‬ما نیز می توانیم این سهم را به بیش‬ ‫ش��هرک ها اس��تقرار دهیم باید تمام زنجیره تولید‬ ‫گرفته شده اس��ت‪ .‬قرارگیری واحدهای تولیدی و‬ ‫از ‪ 40‬درصد افزایش دهیم‪.‬‬ ‫و تامین در ش��هرک و در محدوده حریم ش��هرها‬ ‫توزیعی در کنار یکدیگر و قیمت تمام ش��ده اندک‬ ‫تامین‬ ‫گ�رو‬ ‫در‬ ‫اصن�اف‬ ‫رون�ق‬ ‫ط�رح‬ ‫‹‹‬ ‫مستقر شود تا بازار خود را از دست ندهد‪.‬‬ ‫زمی��ن و ساخت و س��از از مهم تری��ن ویژگی ه��ای‬ ‫مالی‬ ‫معاون س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫اس��تقرار در شهرک صنفی بوعلی ‪ 2‬برای صاحبان‬ ‫بانکی‬ ‫سود‬ ‫نرخ‬ ‫دارند‬ ‫اعتقاد‬ ‫اصناف‬ ‫که‬ ‫درحالی‬ ‫صنعت��ی ای��ران اف��زود‪ :‬کارگروه مش��ترکی بنا بر‬ ‫واحدهای صنفی است‪.‬‬ ‫‪ 18‬درص��د اصلی ترین عامل خ��ودداری از دریافت‬ ‫تفاهمنامه س��ه جانبه اتاق اصن��اف ایران‪ ،‬معاونت‬ ‫به دلیل جلوگیری از تش��دید مسائل ترافیکی و‬ ‫تسهیالت رونق اس��ت‪ ،‬غالمرضا سلیمانی‪ ،‬معاون‬ ‫بازرگانی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و سازمان‬ ‫همچنین ضرورت حفظ ظاهر ش��هر به عنوان یک‬ ‫س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران تشکیل‬ ‫مرکز گردشگری‪ ،‬اقدامات الزم برای انتقال صنوف‬ ‫ایران در پاسخ به چرایی پرداخت نشدن تسهیالت‬ ‫ش��ده است تا صنوف را شناس��ایی کنیم و در این‬ ‫مختل��ف به ویژه صن��وف االینده به ش��هرک های‬ ‫رون��ق به اصناف در گفت وگو با گس��ترش صنعت‬ ‫می��ان یک هزار و ‪ 500‬واحد صنفی برای خروج از‬ ‫پایش قراردادهای راکد در شهرک صنعتی کنگان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی بوشهر از برگزاری‬ ‫دومین کمیته پایش قراردادهای راکد شهرک صنعتی کنگان‬ ‫خبر داد و افزود‪ :‬در این جلسه ‪ 46‬قرارداد مربوط به شهرک‬ ‫صنعتی کنگان بوشهر مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی بوش��هر‪ ،‬مهدی صفوی ب��ا بیان اینکه‬ ‫نخس��تین جلس��ه پایش قراردادهای راکد ب��ا حضور جمعی‬ ‫از صنعتگران این ش��هرک پیش از این برگزار ش��ده‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫با عنای��ت به سیاس��ت های ابالغی رهبر معظ��م انقالب در‬ ‫چارچوب اقتصاد مقاومت��ی و با توجه به تاکید وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و نیز ریاست سازمان متبوع مبنی بر ضرورت‬ ‫حمایت از س��رمایه گذا ری های انجام ش��ده در حوزه صنایع‬ ‫کوچک در محدوده ش��هرک ها و نواحی صنعتی و مساعدت‬ ‫و همراه��ی با کارافرینانی که بنا به هر دلیل موفق به اجر ا و‬ ‫تکمیل طرح خود نشده اند‪ ،‬این کمیته تشکیل شد‪.‬‬ ‫صف��وی اظه��ار کرد‪ :‬بازپس گی��ری اراض��ی صنعتی راکد‬ ‫در ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی اس��تان‪ ،‬ج��زو اولویت های‬ ‫ش��رکت شهرک های صنعتی بوشهر اس��ت و متقاضیانی که‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعتی استان بوشهر زمین دریافت‬ ‫ک��رده و هیچگونه فعالیتی روی زمین خ��ود انجام نداده اند‪،‬‬ ‫پس از گذش��ت تاریخ تعهد س��اخت و س��از و دریافت چند‬ ‫مرحله اخطار و اعطای مهلت در صورتی که در مدت تعیین‬ ‫شده اقدامی در زمینه ساخت و ساز انجام ندهند قرارداد انها‬ ‫را فس��خ و زمین را برای واگذاری به س��ایر متقاضیان از انها‬ ‫پس می گیریم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی بوش��هر افزود‪ :‬ما‬ ‫همانق��در که برای حمایت از س��رمایه گذاران صنعتی تالش‬ ‫می کنیم و مش��وق هایی را نیز برای س��رمایه گذارانی که از‬ ‫تاریخ عقد قرارداد به مدت یک س��ال واحد صنعتی خود را به‬ ‫بهره برداری برسانند در نظر گرفته ایم‪ ،‬در باز پس گیری اراضی‬ ‫راکد مصمم هستیم‪ .‬در این جلسه وضعیت ‪ 46‬قرارداد راکد‬ ‫مستقر در ش��هرک صنعتی کنگان بوشهر با حضور مجریان‬ ‫طرح ه��ا بررس��ی و با هدف کم��ک به متقاضی��ان به جهت‬ ‫تعیین تکلیف هر چه س��ریع تر وضعیت ط��رح و جلوگیری از‬ ‫متحمل شدن زیان در ادامه روند بهره برداری نکردن از طرح‪،‬‬ ‫تصمیماتی اتخاذ شد‪ .‬صفوی با بیان اینکه جلسات بعدی این‬ ‫کمیته نیز به صورت متناوب برگزار می شود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬همه‬ ‫طرح های راکد شناسایی شده در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫استان بررسی و پایش خواهد شد تا بتوانیم در زمینه اقدامات‬ ‫عملی برای فعال کردن ان تصمیم گیری کنیم‪.‬‬ ‫شهرها و استقرار در شهرک های صنفی یا زون های‬ ‫صنفی در ش��هرک های صنعتی شناسایی شده اند‪.‬‬ ‫همچنی��ن ‪ 15‬هزار هکتار اراضی مورد نیاز اصناف‬ ‫نیازسنجی شده است‪.‬‬ ‫س��لیمانی با اش��اره به احداث ش��هرک صنفی‬ ‫بوعلی برای اس��تقرار اصناف به عنوان نخس��تین‬ ‫ش��هرک صنفی گفت‪ :‬تمام اصناف مزاحم شهری‬ ‫ب��ا زون بندی در این ش��هرک مس��تقر ش��ده اند‪.‬‬ ‫همچنی��ن ‪ 450‬صنف در ش��هرک صنفی کرمان‬ ‫مجوز اس��تقرار گرفته و در حال فعالیت هس��تند‪.‬‬ ‫در ای�لام نیز ‪ 12‬هکتار زمین خاصی که در اختیار‬ ‫ش��هرک صنعتی نب��وده ب��رای اس��تقرار اصناف‬ ‫تخصیص داده شد‪.‬‬ ‫معاون س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ای��ران افزود‪ :‬در کل کش��ور دورودگران‪،‬‬ ‫خدمات اتومبیل و در و پنجره و مصالح ساختمانی‬ ‫برای اس��تقرار در شهرک ها اعالم امادگی کرده اند‬ ‫ام��ا باید با هماهنگی اتاق اصناف و اس��تانداری ها‬ ‫برای اس��تقرار تمام زنجیره تولی��د و توزیع زمین‬ ‫مناس��ب اختصاص داده ش��ود‪ .‬به گفته سلیمانی‪،‬‬ ‫در تمام ش��هرک های صنعتی زونی برای استقرار‬ ‫اصن��اف درنظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬در تهران نیز‬ ‫اصن��اف الومینیوم کاران‪ ،‬دورودگران‪ ،‬کفاش��ان و‬ ‫اجیل و خشکبار برای استقرار در شهرک ها اعالم‬ ‫امادگی کرده اند‪ .‬همچنین در شهرک های قرچک‬ ‫و ساالریه برای استقرار اصناف رویدادهای مناسبی‬ ‫رخ داده اس��ت‪ ،‬اما در کل‪ ،‬یافتن زمین مناس��ب‬ ‫ب��رای اس��تقرار اصن��اف به ویژه در اس��تان تهران‬ ‫اهمیت بسیاری دارد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنع��ت‪ ،‬برخ��ورداری از‬ ‫مش��وق ها و بس��ته های حمایتی دولت��ی نیازمند‬ ‫گذر از مسیر قانونی است‪ .‬هرچند برخی معتقدند‬ ‫ک��ه برای رف��ع ترافی��ک‪ ،‬مزاحمت های ش��هری‪،‬‬ ‫االیندگی ه��ای محیط��ی و تامی��ن زیبایی بصری‬ ‫باید واحدهای صنفی در حومه ش��هرها ساماندهی‬ ‫ش��ود اما نباید موضوع ارتباط و تعامل این فعاالن‬ ‫اقتصادی در زنجی��ره تامین و تولید نادیده گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫تغییر در اصالحیه قانون کار به زیان کارجویان‬ ‫یک کارش��ناس حوزه کار معتقد اس��ت‪ :‬تغییر‬ ‫ش��رایط کاراموزی در اصالحیه قانون کار به زیان‬ ‫نیروهای کار است و دولت باید از طریق مراکز فنی‬ ‫و حرف��ه ای اموزش های مهارت��ی را در کارجویان‬ ‫نهادینه کند‪.‬‬ ‫حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا اظهار‬ ‫کرد‪ :‬یک��ی از دغدغه های دولت ازدیاد بیکاری در‬ ‫جامعه اس��ت و تالش می کند تا ش��رایط اشتغال‬ ‫فارغ التحصیالن و کارجویان را فراهم کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به طور طبیعی برای جذب کارجویان‬ ‫به بازار کار راه ه��ای مختلفی را درپیش می گیرد‬ ‫که یک��ی از انها در ماده ‪ ۱۱۲‬اصالحیه قانون کار‬ ‫باعنوان شروط کاراموزی پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫حاج اسماعیلی ادامه داد‪ :‬براساس این بند افراد‬ ‫به موجب قرارداد کارام��وزی به منظور یادگیری‬ ‫حرفه ای خاص برای مدت��ی معین و در کارگاهی‬ ‫معین به کاراموزی به ش��کل اس��تاد شاگردی به‬ ‫اش��تغال می پردازند در حالی ک��ه در الیحه فعلی‬ ‫قانون کار شرط سنی بین ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۸‬سال را منظور‬ ‫کرده و مدت زمان ‪3‬سال را برای کاراموزی درنظر‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه کار تصریح کرد‪ :‬برداشتن‬ ‫محدودی��ت س��نی و مدت زم��ان باعث می ش��ود‬ ‫عده ای به دنبال سوء اس��تفاده از نیروی کار باشند‬ ‫چراکه ان محدودیت ها شرایط کاراموزی را برای‬ ‫کارجویان تعریف می کن��د بنابراین‪ ،‬اگر دولت به‬ ‫دنبال تغییر شرایط است می تواند از طریق مراکز‬ ‫فنی و حرفه ای ارائه این اموزش ها را دنبال کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به اعتقاد بسیار از کارفرمایان‪ ،‬مشکل‬ ‫اصلی کار این است که دولت باید بستر فعالیت ها‬ ‫و رون��ق بازار کار را پیگی��ری کند ولی عده کمی‬ ‫تصور می کنند مانعی در مس��یر فعالیت های بازار‬ ‫هس��ت که یکی از انها قانون کار اس��ت در حالی‬ ‫که قانون کار مانع جدی بر مسیر فعالیت های بازار‬ ‫کار نیست‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ای��ن فعال کارگ��ری‪ ،‬اینک��ه هرگونه‬ ‫تغیی��ری را در قان��ون کار ایج��اد کنیم تا موجب‬ ‫تس��ریع در رونق بازار کار شود ساده انگارانه است‬ ‫زی��را عوامل متعددی در رونق بازار کار نقش دارد‬ ‫که یکی از انها قانون کار است‪.‬‬ ‫بحران یا بحران نمایی؟‬ ‫سه شنبه‬ ‫ایران در سال های گذشته از وارد کننده صد در صد به تولیدکننده صد در‬ ‫صد صنعت و تجهیزات برق رسیده است‪.‬‬ ‫‪ 30‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 20‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 20‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 9‬پیاپی ‪1982‬‬ ‫اغاز عملیات الیروبی‬ ‫اسکله های بندر ابادان‬ ‫المپ های کم مصرف‬ ‫و شایعات برق کثیف‬ ‫موافقت ایران با مذاکره‬ ‫برای اصالح قرارداد فروش گاز‬ ‫ماهی گیری دالالن‬ ‫از اب گل الود حادثه قطار‬ ‫فعال کردن بخش خصوصی‬ ‫در صنعت اب و برق‬ ‫پس از تصدی گری بیژن نامدارزنگنه بر وزارت نفت «ازدیاد برداشت» از‬ ‫میدان های نفتی به عنوان یکی از مهم ترین سیاست ها معرفی شد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫گریز از زمان وکمبود سرمایه درساختمحورهراز‬ ‫تولید بیش از ‪47‬هزارتن‬ ‫سازه و اسکلت فلزی‬ ‫در سال های گذشته ایران شدیدترین تحریم های اقتصادی را‬ ‫پش��ت سرگذاشت که عقب ماندن در صنعت نفت یکی از نتایج‬ ‫ان بود‪ .‬بر این اس��اس با فازبندی پارس جنوبی ایران در تالش‬ ‫است تا عقب ماندگی های گذشته را جبران کند‪.‬‬ ‫میدان های مشترک نیازمند‬ ‫افزایش ظرفیت برداشت‬ ‫‪12‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪11‬‬ ‫فرایند شیرین سازی و تزریق گاز‬ ‫از پاالیشگاه فاز ‪ 20‬در ‪42‬ساعت‬ ‫حمیدرض��ا مهدوی‪ ،‬مدیر پ��روژه فازهای ‪ 20‬و ‪ 21‬پارس جنوبی گفت‪:‬‬ ‫عملیات شیرین س��ازی گاز دریافتی از س��کوی دریا در موفقیتی کم نظیر‬ ‫و در فرایندی که تنها ‪ 42‬س��اعت به طول انجامید در پاالیش��گاه بخش‬ ‫خش��کی فاز ‪ 20‬با موفقیت انجام و گاز شیرین شده شامگاه شنبه ‪ 27‬اذر‬ ‫به خط لوله سراسری تزریق شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت مهندس��ی و س��اختمان صنایع نفت‬ ‫(‪ ،)OIEC‬مهدوی اف��زود‪ :‬انجام این فرایند با تالش متخصصان پرتالش‬ ‫اویک محقق ش��د‪ .‬با باز ش��دن مسیر نخس��تین چاه به سمت پاالیشگاه‬ ‫و در س��رویس ق��رار گرفتن تدریجی چاه های س��کوی ف��از ‪ 21‬در ظهر‬ ‫پنجش��نبه ‪ 25‬اذر عملیات اجرای ان اغاز و پس از رسیدن به فشار الزم‬ ‫در پاالیش��گاه‪ ،‬بامداد جمعه ‪ 26‬اذر‪ ،‬گاز از س��کوی دریا با موفقیت وارد‬ ‫پاالیش��گاه خشکی این مگاپروژه شد‪ .‬وی افزود‪ :‬پس از تست گاز و روشن‬ ‫شدن مشعل فاز ‪ 20‬به سرعت فعالیت های فراورش گاز ترش فراساحل و‬ ‫تولید محصوالت این فازها شامل گاز شیرین و میعانات گازی اغاز شد که‬ ‫درنهایت گاز دریافتی در کمترین زمان ممکن و با رعایت اس��تانداردهای‬ ‫ایمنی شیرین س��ازی ش��د‪ .‬مدیر پروژه فازهای ‪ 20‬و ‪ 21‬پارس جنوبی با‬ ‫تاکی��د بر زمان کم راه اندازی این پروژه گف��ت‪ :‬در اجرا نیز به این ترتیب‬ ‫عملیات شیرین س��ازی گاز در پاالیشگاه فاز ‪ 20‬در ‪ 42‬ساعت با موفقیت‬ ‫انجام و پس از کس��ب مجوز صادرات از ش��رکت ملی گاز ایران‪ ،‬ش��امگاه‬ ‫ش��نبه ‪ 27‬اذر به خط لوله سراس��ری چهارم گاز تزریق ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫گس��ترش صنعت‪ ،‬با راه اندازی ردیف های اول و دوم شیرین سازی فازهای‬ ‫‪ ٢٠‬و ‪ ٢١‬پارس جنوبی روزانه ‪25‬میلیون مترمکعب گاز از این پروژه ملی‬ ‫برداش��ت می شود‪ .‬هدف از طرح توس��عه فازهای ‪ ٢٠‬و ‪ ٢١‬پارس جنوبی‬ ‫تولید ‪٥٠‬میلیون مترمکعب گاز‪٧٧ ،‬هزار بش��که میعانات گازی‪ ٤٠٠ ،‬تن‬ ‫گوگرد در روز‪ ،‬یک میلیون تن اتان و ‪ 1/1‬میلیون تن گاز مایع در س��ال‬ ‫اس��ت‪ .‬شرکت مهندسی و س��اختمان صنایع نفت (‪ )OIEC‬اجرای این‬ ‫مگاپروژه را در هر دو بخش خش��کی و حف��اری در دریا برعهده دارد‪ .‬در‬ ‫حال حاضر یک ردیف شیرین س��ازی پاالیشگاه فازهای ‪ 20‬و ‪ 21‬در مدار‬ ‫اس��ت و با تثبیت میعانات گازی در هفته جاری ردیف دوم شیرین سازی‬ ‫نیز در مدار قرار خواهد گرفت‪ .‬گفتنی است‪ 2 ،‬ردیف دیگر به همراه واحد‬ ‫بازیافت گوگرد نیز تا پایان سال جاری وارد مدار خواهد شد‪.‬‬ ‫در حالی که ایران جمعیتی ‪۸۰‬میلیون نفری دارد‪ ،‬نوروز ‪ ۹۵‬استان مازندران‬ ‫میزبان ‪ ۱۰‬میلیون مس��افر بود و لقب پر ترد د ترین استان کشور در نوروز امسال‬ ‫را به خود اختصاص داد‪ .‬برای رس��یدن به شهر های استان مازندران دولت به‬ ‫ساخت محور هراز اقدام کرده است‪ .‬قرار است بزرگراهی بر فراز کوهستان ها‬ ‫س��اخته ش��ود که اگرچه ساخت ان غیرممکن نیس��ت اما سرمایه و زمان‬ ‫زیادی را مطالبه می کند‪ .‬این اقدام دولت در حالی اس��ت که افزایش سرعت‬ ‫(البته با دقت) در س��اخت این محور احس��اس می ش��ود‪ .‬انچنان که مردم‬ ‫منطقه و مهمانان انها خبر های مربوط به ساخت این محور را دنبال کرده‬ ‫و پرسش مداومی از تاریخ اتمام این پروژه مطرح می کنند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 30‬اذر ‪ 20 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت زیرساخت‬ ‫‪ 20‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 9‬پیاپی ‪1982‬‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خبر‬ ‫اغاز عملیات الیروبی اسکله های‬ ‫بندر ابادان‬ ‫مدی��ر بن��ادر و دریان��وردی اب��ادان گفت‪ :‬عملی��ات الیروبی‬ ‫اسکله های بندر ابادان اغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش مانا‪ ،‬رضا سفاری افزود‪ :‬این پروژه از اهداف سال ‪۹۵‬‬ ‫معاونت بندری و دریایی این مدیریت است که به منظور تعمیق‬ ‫اس��کله های بندر ابادان و رسیدن به عمق مناسب برای افزایش‬ ‫پهلودهی شناورهای با تناژ باالتر انجام می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پروژه یادش��ده با ارزش افزون بر ‪۹۴۸‬میلیون تومان‬ ‫از س��وی شرکت ترانشیپ پارس تتیس در مساحت ‪۴۰‬هزار متر‬ ‫مکعب انجام می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با اتمام این پروژه میزان ظرفیت پهلودهی شناورها‬ ‫در ای��ن بندر افزایش می یابد و ب��ه دنبال ان عملیات صادرات و‬ ‫واردات کاال با رشد چشمگیری روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫علی نبیان‬ ‫‪ 6‬پروژه راهسازی در جنوب کرمان‬ ‫محمد ساردویی‪ ،‬مدیرکل راه و شهرسازی کرمان از اجرای ‪6‬‬ ‫پروژه بزرگراهی و راه اصلی در راس��تای ابالغ سیاست های کلی‬ ‫اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقالب‪ ،‬در راستای توسعه‬ ‫و تکمیل کریدورهای شمال – جنوب و شرق – غرب خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬به نقل از پای��گاه خبری وزارت‬ ‫مسکن‪ ،‬راه و شهرسازی‪ ،‬محمد ساردویی‪ ،‬مدیر کل راه و شهرسازی‬ ‫کرمان جنوبی با بیان اینکه ‪ 6‬پروژه راهسازی در راستای تحقق‬ ‫سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی در کرمان جنوبی در دست‬ ‫اجراس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این پروژه ها ش��امل اح��داث بزرگراه جیرفت‪،‬‬ ‫کهن��وج‪-‬رودان‪ ،‬جیرفت‪-‬ب��م‪ ،‬جیرفت‪ -‬میانچی��ل و جیرفت‪-‬‬ ‫بافت‪-‬س��یرجان‪ ،‬بهس��ازی بزرگ��راه کهنوج‪-‬قلع��ه‪ ،‬گنج‪-‬فنوج‬ ‫و اح��داث راه اصل��ی بندرجاس��ک‪-‬قلعه گنج‪-‬ریگان اس��ت‪ .‬با‬ ‫برنامه ریزی انجام ش��ده و در صورت اختصاص به موقع اعتبارات‬ ‫تا پایان امس��ال پروژه های ابالغ شده تکمیل و مورد بهره برداری‬ ‫قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫س��اردویی افزود‪ :‬تاکنون ‪ ۱۰۰‬کیلومت��ر از بزرگراه جیرفت‪-‬‬ ‫کهن��وج‪-‬رودان به بهره برداری رس��یده و ‪ ۳۰‬کیلومتر در محور‬ ‫کهنوج‪-‬رودان در حال اجراس��ت و با ‪۳۵‬میلی��ارد تومان هزینه‬ ‫به پیش��رفت ‪۸۴‬درصدی رسیده اس��ت‪ .‬در این محور در ورودی‬ ‫جیرف��ت‪ ،‬پ��ل جنگل اب��اد به ط��ول ‪ ۱۹۶‬مت��ر ب��ا ‪۴‬میلیارد و‬ ‫‪۸۰۰‬میلی��ون تومان اعتبار و نیز پل س��رجاز به طول ‪ ۳۴۸‬متر‬ ‫ب��ا اعتبار ‪۸‬میلیارد و ‪۸۰۰‬میلیون تومان درحال احداث اس��ت و‬ ‫مطالعه س��اخت پل بهادراباد در رودبار جنوب به طول ‪ ۴۲۰‬متر‬ ‫و اعتبار ‪ ۱۴‬میلیاد تومان انجام شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرس��ازی کرمان جنوبی با اشاره به اینکه ‪۴۵‬‬ ‫کیلومتر از بزرگراه جیرفت‪-‬بم در حوزه کرمان جنوبی قرار دارد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ ۲۰ :‬کیلومتر از این محور ‪۴۵‬کیلومت��ری ب ه بهره برداری‬ ‫رس��یده و س��اخت ‪ ۲۵‬کیلومتر دیگر با ‪۲۰‬میلیارد تومان هزینه‬ ‫به پیشرفت ‪۸۰‬درصدی رسیده و برای تکمیل ان به ‪۶۰‬میلیارد‬ ‫تومان اعتبار نیاز داریم‪.‬‬ ‫وی به احداث بزرگراه جیرفت‪-‬میانچیل به طول ‪ ۲۲‬کیلومتر‬ ‫اش��اره کرد و افزود‪ ۱۱ :‬کیلومتر از این بزرگ��راه به بهره برداری‬ ‫رسیده و احداث باقی مسیر با ‪ 6‬میلیارد تومان اعتبار به پیشرفت‬ ‫‪۲۷‬درصدی رس��یده و برای تکمیل باق��ی بزرگراه به ‪۷‬میلیارد و‬ ‫‪۶۰۰‬میلیون تومان اعتبار نیاز داریم‪.‬‬ ‫س��اردویی با اش��اره به اینکه ‪۱۸۰‬کیلومتر از بزرگراه درحال‬ ‫اح��داث جیرفت‪-‬بافت‪-‬س��یرجان در جنوب کرم��ان قرار دارد‪،‬‬ ‫گفت‪۱۵ :‬کیلومتر از این بزرگراه به بهره برداری رس��یده و قطعه‬ ‫نخس��ت این پروژه ‪۸۸‬درصد پیش��رفت ک��رده و قطعه دوم نیز‬ ‫‪۳۰‬درصد پیشرفت داشته و اعتبار هزینه شده برای قطعه نخست‬ ‫و دوم تاکنون ‪۱۲‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫یک میلیون مسافر به مترو تهران‬ ‫افزوده می شود‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت مترو ته��ران و حومه گفت‪ :‬ب��ا افتتاح ‪3‬‬ ‫ایس��تگاه دیگر در نیمه شمالی این خط تا پایان سال خط سوم‬ ‫مترو تهران به طور کامل به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬هابیل درویش در مراس��م افتتاح ایس��تگاه‬ ‫حس��ین اباد در نیمه ش��مالی خط ‪ ۳‬مترو تهران افزود‪ :‬این خط‬ ‫به طول ‪ ۳۷‬کیلومتر‪ ،‬جنوبی ترین نقطه را به ش��مالی ترین نقطه‬ ‫تهران وصل می کن��د‪ .‬وی با بیان اینکه با بهره برداری کامل این‬ ‫خط بیش از یک میلیون مس��افر به ن��اوگان مترو تهران افزوده‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬به طور متوسط هر ماه یک ایستگاه به بهره برداری‬ ‫کامل می رسد و تالش خواهیم کرد تا پایان امسال خط ‪ ۳‬مترو‬ ‫ته��ران به طور کامل به بهره برداری برس��د‪ .‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫مترو تهران در ادامه از رفع مشکل تامین پله برقی ایستگاه های‬ ‫مترو خبر داد و گفت‪ :‬تمامی پله برقی ایس��تگاه های قابل افتتاح‬ ‫خریداری ش��ده و تمامی ایس��تگاه های تازه افتتاح مترو با نصب‬ ‫پله برقی به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امس��ال برای س��اخت و توسعه مترو بیش از‬ ‫‪۲‬هزار میلیارد تومان هزینه ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬براساس قانون‬ ‫هزین��ه ‪۵۰‬درصد س��اخت ن��اوگان حمل ونقل عموم��ی باید از‬ ‫س��وی دولت پرداخت ش��ود و امیدواریم با توجه به اینکه یکی‬ ‫از س��نگین ترین پروژه ه��ای ش��هری در حال اجراس��ت‪ ،‬دولت‬ ‫ای��ن بودجه را پرداخ��ت کند‪ .‬به گفت��ه درویش ب��ا افتتاح هر‬ ‫ایستگاه مترو س��االنه ‪۱۰‬هزار میلیارد تومان در مصرف سوخت‬ ‫صرفه جویی می شود‪ .‬وی با بیان اینکه ‪۸۵‬درصد تجهیزات مترو‬ ‫ساخت داخل اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون توانستیم ‪۶۰‬درصد قطعات‬ ‫را بومی س��ازی کنیم و بیش از ‪ ۲۰۰‬تولیدکنن��ده داخلی برای‬ ‫مت��رو کار می کنند و امروز در مرحله ای قرار داریم که می توانیم‬ ‫واگن های مان را در داخل تامین و حتی به خارج از کش��ور صادر‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫عبداله مهاجردارابی‬ ‫گریز از زمان و کمبود سرمایه در ساخت محور هراز‬ ‫نمی گوییم که‪ ۴‬خطه ش��دن این محور غیرممکن‬ ‫زیرس�اخت‪ :‬با هر تعطیلی رسمی‪ ،‬اس�تان های ش�مالی ایران به دلیل اب وهوای مطلوب و‬ ‫است اما نیازمند سرمایه و وقت زیادی است‪ .‬تاخیر‬ ‫ظرفیت های گردش�گری مقصد بسیاری از مسافرانی اس�ت که چشم به تعطیالت دوخته اند‪.‬‬ ‫در ساخت عالوه بر اینکه منجر به افزایش هزینه ها‬ ‫امار مس�افران شهرهای شمالی‪ ،‬ارقام درش�تی را نشان می دهد که زیرساخت مناسبی برای‬ ‫می ش��ود‪ ،‬ناامنی مسافران و ساکنان منطقه را نیز‬ ‫این سفرها هنوز به وجود نیامده و مسافران ساعت ها ترافیک را تحمل می کنند‪ ،‬تا چند روزی‬ ‫درپی خواهد داشت‪ .‬اگرچه عبور و مرور در ‪ ۴‬خط‬ ‫به استراحت بپردازند‪.‬‬ ‫اسان تر و روان تر است اما در شرایط فعلی ساخت‬ ‫ت چراکه کاهش زمان و هزینه‬ ‫‪۲‬خط منطقی تر اس ‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬در حالی که ایران‬ ‫‹ ‹مازندرانی ه�ا چش�م ب�ه راه ج�اده ‪۲‬‬ ‫را در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫اس��تان‬ ‫جمعیتی ‪۸۰‬میلیون نفری دارد‪ ،‬نوروز ‪۹۵‬‬ ‫خطه‬ ‫وی افزود‪ :‬مازندران حدود ‪۳‬میلیون و ‪۲۰۰‬هزار‬ ‫مازن��دران میزب��ان ‪ ۱۰‬میلیون مس��افر بود و لقب‬ ‫با شنیدن نظرهای این مسئول دولتی با نماینده‬ ‫نفر جمعیت دارد اما جمعیت ان در بهار و تابستان‬ ‫پر تردد ترین اس��تان کش��ور در نوروز امسال را به‬ ‫بخ��ش خصوص��ی نی��ز گفت وگویی داش��تیم تا‬ ‫به دلیل جذب گردشگر به ‪۱۰‬میلیون نفر می رسد‪.‬‬ ‫خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫دیدگاه های بخش خصوصی را جویا شویم‪.‬‬ ‫اگر جاده هراز ‪ ۲‬خطه ساخته شود‪ ،‬این امید ایجاد‬ ‫ب��رای رس��یدن به ش��هر های اس��تان مازندران‬ ‫رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی‬ ‫می شود که مشکالت ساکنان و گردشگران زودتر‬ ‫دولت به س��اخت مح��ور هراز اقدام کرده اس��ت‪.‬‬ ‫مازندران درباره نظ��ر مردم منطقه در زمینه روند‬ ‫رفع ش��ود‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬مش��کالت این استان‬ ‫ساخته‬ ‫قرار اس��ت بزرگراهی بر فراز کوهس��تان ها‬ ‫ساخت محور هراز به گسترش صنعت گفت‪ :‬جاده‬ ‫تنها به مردم بومی مربوط نمی شود و یک موضوع‬ ‫اما‬ ‫نیست‬ ‫ش��ود که اگرچه س��اخت ان غیرممکن‬ ‫هراز همچنان در حال س��اخت است اما مردم این‬ ‫ملی اس��ت از این رو انتظار می رود سرعت و دقت‬ ‫اقدام‬ ‫این‬ ‫ کند‪.‬‬ ‫سرمایه و زمان زیادی را مطالبه می‬ ‫استان از روند پیشرفت کار رضایت ندارند‪.‬‬ ‫بیشتری در ساخت محور هراز داشته باشیم‪.‬‬ ‫دولت در در حالی اس��ت که افزایش سرعت (البته‬ ‫عبدال��ه مهاجرداراب��ی افزود‪ :‬مدت هاس��ت که‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬موضوع س��اخت‬ ‫با دقت) در س��اخت این محور احس��اس می شود‪.‬‬ ‫س��اخت این جاده اغاز ش��ده اما بعید است که به‬ ‫محور هراز و توس��عه راه های سفر به شمال کشور‬ ‫انچنان که م��ردم منطقه و مهمانان انها خبر های‬ ‫زودی به اتمام برسد‪ .‬مشکل اصلی در ساخت این‬ ‫به دغدغه مس��ئوالن بس��یاری ازجمله نمایندگان‬ ‫مرب��وط به س��اخت این مح��ور را دنب��ال کرده و‬ ‫ج��اده از نظر مالی اس��ت‪ .‬به قول معروف «هرچی‬ ‫مجلس‪ ،‬دولت و بخش خصوصی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫پرس��ش مداومی از تاریخ اتم��ام این پروژه مطرح‬ ‫پول بدی‪ ،‬اش می خ��وری!» دولت وعده می دهد‬ ‫انچنان که چند روز قبل معاون ش��رکت س��اخت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫که به پروژه هایی از این دست بودجه ای اختصاص‬ ‫و توس��عه زیربناهای حمل ونق��ل نیز با بیان اینکه‬ ‫اس��تانداری‬ ‫عمرانی‬ ‫ام��ور‬ ‫مع��اون‬ ‫ ب��اره‬ ‫در این‬ ‫می ده��د اما درنهای��ت به انچه وع��ده داده عمل‬ ‫ل ش��دن‬ ‫محورهای هراز و فیروزکوه در حال تبدی ‬ ‫طرح‬ ‫اتمام‬ ‫گف��ت‪:‬‬ ‫صنعت‬ ‫گس��ترش‬ ‫به‬ ‫مازندران‬ ‫نمی کند‪ .‬طبیعی است که تکمیل پروژه ها با تاخیر‬ ‫به بزرگراه هستند‪ ،‬به پایگاه خبری وزارت مسکن‪،‬‬ ‫تعری��ض محور هراز در دس��تور کار دولت اس��ت‪.‬‬ ‫مواجه می شود‪.‬‬ ‫راه و شهرس��ازی گفت‪ ۵ :‬کیلومت��ر از ‪۸‬کیلومتر‬ ‫ای��ن پروژه از پروژه های س��فر کاروان دولت تدبیر‬ ‫‹ ‹بزرگراه‪ ۲‬خطه شود‬ ‫باقی مانده پروژه ‪4‬خطه ک��ردن محور فیروزکوه و‬ ‫به استان بوده که از منابع دولت تامین مالی شده‬ ‫وی افزود‪ :‬اتفاقی ک��ه برای جاده هراز افتاده در‬ ‫‪ ۹‬کیلومتر از پروژه مش��ابه در محور هراز تا پایان‬ ‫است‪.‬‬ ‫جاده فیروزکوه نیز مشاهده می شود‪.‬‬ ‫امسال به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫علی نبیان با بیان اینکه برای این کار مجوز های‬ ‫با وج��ود اینکه وعده داده ش��ده بود‬ ‫خیراله خادمی با اش��اره به پیشرفت‬ ‫الزم دریافت و منابع مالی تامین ش��ده گفت‪ :‬باید‬ ‫ک��ه تا نیمه امس��ال به پایان برس��د دولت وعده می دهد و توس��عه محورهای مواصالتی شمال‬ ‫تالش کرد تا کار با س��رعت بیشتری پیش رود تا‬ ‫هن��وز تکمیل نش��ده اس��ت‪ .‬این در که به پروژه هایی از کشور افزود‪ :‬پروژه ‪۴‬خطه کردن محور‬ ‫مشکالت مردم منطقه و مسافران رفع شود‪.‬‬ ‫حالی است که مش��کالت جاده هراز این دست بودجه ای فیروزک��وه در مراح��ل پایانی و محور‬ ‫وی افزود‪ :‬با س��اخت این محور خواهیم توانست‬ ‫از فیروزک��وه بیش��تر اس��ت بنابراین‬ ‫اختصاص می دهد‬ ‫هراز در حال تبدیل به بزرگراه است‪.‬‬ ‫س��ازه هایی ایج��اد کنیم که ه��م موقعیت زیبای‬ ‫پیش بینی می کنیم تکمیل این پروژه اما درنهایت به وعده‬ ‫وی گف��ت‪ :‬از پ��روژه ‪4‬خطه کردن‬ ‫جنگلی را داش��ته باش��د‪ ،‬هم مردم از این موهبت‬ ‫خود عمل نمی کند‪.‬‬ ‫به درازا بینجامد‪.‬‬ ‫مح��ور فیروزکوه حدفاص��ل تهران تا‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫ریی��س ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬طبیعی است که تکمیل قائم ش��هر حدود ‪ ۸‬کیلومتر باقی مانده‬ ‫پروژه ها با تاخیر‬ ‫نبیان گفت‪ :‬استانداری مازندران در تالش است‬ ‫معادن و کشاورزی مازندران با اشاره‬ ‫است و تمام تالش ها ب ه منظور تحویل‬ ‫مواجه می شود‬ ‫ت��ا برای بهبود خدمات برای گردش��گران در تمام‬ ‫به وع��ده ‪ ۴‬خطه ش��دن محور هراز‬ ‫‪ ۵‬کیلومت��ر اصل��ی ش��امل گل��وگاه‪،‬‬ ‫نقاط استان اقدام کند‪.‬‬ ‫و موقعی��ت کوهس��تانی ان گفت‪ :‬ما‬ ‫تونل ه��ا و نقاط ویژه مح��ور به غیر از‬ ‫مناط��ق موجود در دو محدوده مس��کونی تکمیل‬ ‫و ت��ا پایان س��ال به حالت ‪ 4‬خط��ه تبدیل خواهد‬ ‫ش��د و نخس��تین محور بزرگراهی به شمال کشور‬ ‫و مرک��ز اس��تان مازن��دران ب��ه س��رانجام خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره ش��رکت س��اخت و توس��عه‬ ‫زیربناه��ای حمل ونقل بابی��ان اینکه پروژه ‪۴‬خطه‬ ‫محور فیروزکوه به دلی��ل کمبود منابع در ابتدای‬ ‫س��ال دچار مش��کل ش��ده بود‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ا تامین‬ ‫اعتبارات‪ ،‬س��اخت و توس��عه این پروژه به سرعت‬ ‫چش��مگیری در ح��ال انج��ام اس��ت و امیدواریم‬ ‫ای��ن ‪ ۵‬کیلومت��ر به عن��وان مهم تری��ن گل��وگاه‬ ‫مح��ور فیروزکوه رفع ش��ود و در اختیار مردم قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تکمیل ‪ ۹‬کیلومتر تا پایان سال‬ ‫معاون س��اخت و توسعه راه های شرکت ساخت‬ ‫در ادامه به محور هراز اشاره کرد و گفت‪ :‬براساس‬ ‫ن ش��ده قرار بود ‪ ۲۵‬کیلومتر از‬ ‫برنامه از پیش تعیی ‬ ‫این محور تا پایان سال ‪ ۹۵‬به بهره برداری برسد که‬ ‫تاکنون ‪ ۱۶‬کیلومتر ان به بهره برداری رسیده است‬ ‫و ‪ ۹‬کیلومتر مورد تعهد نیز تا پایان سال تکمیل و‬ ‫زیر بار خواهد رفت‪.‬‬ ‫خادمی با اش��اره به روند ساخت تونل ابشار در‬ ‫محور ه��راز ابراز امیدواری کرد ک��ه این تونل در‬ ‫م��دت یک ماه این��ده تکمیل و گل��وگاه فعلی در‬ ‫محور هراز رفع ش��ود‪ .‬وی درباره سایر اقدام ها در‬ ‫راس��تای رفع نقاط گلوگاهی در محور هراز گفت‪:‬‬ ‫کل ورودی به ش��هر امل به صورت ممتد ‪4‬خطه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره ش��رکت س��اخت و توس��عه‬ ‫زیربناهای حمل ونقل با اش��اره به روند پیش��رفت‬ ‫‪ ۸۲۷‬کیلومت��ر بزرگ��راه و راه اصل��ی در قال��ب‬ ‫پروژه های اقتصاد مقاومتی با مس��ئولیت ش��رکت‬ ‫س��اخت گفت‪ :‬حدود ‪۵۰‬درص��د از حجم کل این‬ ‫پروژه ه��ای اقتص��اد مقاومتی به صورت رس��می و‬ ‫غیررس��می زیر بار ترافیک قرارگرفته و پیش��رفت‬ ‫فیزیک��ی کل پروژه ه��ای اقتص��اد مقاومتی مورد‬ ‫تعهد نیز به ‪۷۵‬درصد رس��یده اس��ت و امیدواریم‬ ‫تا پایان س��ال به تمام اهداف خ��ود در این بخش‬ ‫برسیم‪.‬‬ ‫ماهی گیری دالالن از اب گل الود حادثه قطار‬ ‫مدیرعامل ش��رکت راه اهن معتقد است که برخی‬ ‫انتقادهای عجیب و غیرواقعی که از سیس��تم کنترل‬ ‫هوش��مند قطار می شود از سوی کسانی هدایت شده‬ ‫که به دنبال ماهی گرفتن از اب های گل الود هستند‪.‬‬ ‫س��عید محمدزاده با بیان اینکه متاس��فانه برخی‬ ‫عالق ه دارند پای ش��رکت های خارج��ی به برخی از‬ ‫این قراردادها دوباره باز ش��ود‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬بعضی‬ ‫از دالالن در توافق های��ی ک��ه ب��ا طرف های خارجی‬ ‫انجام می ش��ود س��ودهای گزافی به جی��ب می زنند‬ ‫و از ای��ن رو پس از این حادثه به دنبال ان هس��تند‬ ‫ک��ه از اب گل الود برای خ��ود ماهی بگیرند‪ .‬این امر‬ ‫تنها تش��ویش اذهان عمومی است و شرکت راه اهن‬ ‫براساس بررسی ها و اسناد رسمی که دارد در صورت‬ ‫لزوم می تواند از برخی از این افراد شکایت کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به س��ابقه عق��د قرارداد ب��رای وارد‬ ‫کردن ‪ ATC‬به خطوط ریلی ایران گفت‪ :‬نخس��تین‬ ‫صحبت ها در این زمینه از سال ‪ ۱۳۸۵‬مطرح شد‪ .‬در‬ ‫ان زمان یک شرکت روسی در قراردادی ‪۲۸‬میلیون‬ ‫یورویی بنا داش��ت که تجهیزات مربوط به ‪ ATC‬را‬ ‫وارد ایران کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا توج��ه به اینک��ه این ق��رارداد در‬ ‫چارچ��وب قانون حداکثر اس��تفاده از توان داخلی با‬ ‫مش��کالتی مواجه می شد و طرف روس نیز حاضر به‬ ‫ایجاد تغییر در بندهای مربوط به ان نشد‪ ،‬اجرای ان‬ ‫ف شد‪.‬‬ ‫از طرف انها به طور رسمی متوق ‬ ‫مدیرعامل شرکت راه اهن با بیان اینکه پس از ان‬ ‫ش��رکت ایرانی مهاران اجرای این پروژ ه را در اختیار‬ ‫گرف��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این ش��رکت در س��ال های اوج گیری‬ ‫تحریم ه��ا و در زمانی که ش��رکت های بزرگی مانند‬ ‫زیمن��س یا الکات��ل تجهیزات خ��ود را در ایران رها‬ ‫کرده و خدمات رسانی به شرکت های ایرانی را متوقف‬ ‫کردند‪ ،‬با استفاده از توان داخلی و دانش متخصصان‬ ‫بومی توانست یکی از بزرگترین پروژه های روزامد در‬ ‫صنعت ریلی را اجرایی کنند‪.‬‬ ‫محمدزاده با اش��اره به اینکه قرارداد بسته شده با‬ ‫طرف ایرانی در کنار تجهی��زات ‪ ،ATC‬تراک بندی‬ ‫خ��ط را نی��ز در برمی گرفت‪ ،‬اف��زود‪ :‬این ق��رارداد با‬ ‫ارزش ‪ ۳۲‬میلیون یورو به امضا رس��ید‪ ،‬در شرایطی‬ ‫که برخی انتق��اد می کنند که چرا قرارداد داخلی در‬ ‫قیاس با نمونه خارجی با مبلغ بیش��تری بسته شده‪،‬‬ ‫باید توضی��ح داد که ای��ن قرارداد به ط��ور همزمان‬ ‫تراک بندی را نیز در دستور کار قرار داد و اگر بنا بود‬ ‫کل این پروژه با طرف روس بس��ته شود شاید مبلغ‬ ‫ان نزدیک به دو برابر انچه با توان داخلی بس��ته شد‬ ‫برای ایران به شمار می امد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در همان زمان که شرکت راه اهن‬ ‫ب��ا طرف ایرانی ق��رارداد به امضا رس��اند هجمه های‬ ‫عجیبی علیه این ش��رکت ب��ه راه افتاد‪ ،‬گفت‪ :‬بخش‬ ‫عظیمی از این ش��کایت ها از س��وی نماینده شرکت‬ ‫روس در ایران انجام می شد که به دلیل متوقف شدن‬ ‫قرارداد قبلی از نظر اقتصادی ش��رایط مورد پسندش‬ ‫نبود و به دنبال فشار وارد کردن به راه اهن بود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت راه اه��ن اف��زود‪ :‬ب��ه دنبال‬ ‫ای��ن مس��ائل راه اهن در دی��وان محاس��بات و تمام‬ ‫سیس��تم های قضایی کش��ور اطالعات مربوط به این‬ ‫قرارداد را منتش��ر کرده و رای تمام این دستگاه ها به‬ ‫نفع راه اهن بود‪ .‬از این رو ابهامات مالی که به قرارداد‬ ‫‪ ATC‬وارد می کنند به هیچ عنوان صحت نداشته و‬ ‫تنها برخی سودجویی ها پشت ان قرار دارد‪.‬‬ ‫محمدزاده به اهمیت نقش کارشناس��ان ایرانی در‬ ‫عبور از سال های سخت تحریم اشاره کرد و افزود‪ :‬اگر‬ ‫ما در همان زمان از توان داخلی استفاده نمی کردیم‪،‬‬ ‫به ط��ور قط��ع این پروژه ی��ا باید متوقف می ش��د یا‬ ‫هزینه های گزافی برایش می پرداختیم‪ .‬جای تعجب‬ ‫اس��ت وقتی یک شرکت ایرانی با اتکا به توان داخلی‬ ‫و اقدامات دانش بنیان چنین پروژه عظیمی را اجرایی‬ ‫ک��رده ب��دون در نظر گرفت��ن نکات مثب��ت تنها به‬ ‫انتقادهایی ناعادالنه از ان بسنده می شود‪.‬‬ ‫فاز جدید همکاری‬ ‫فولکس واگن در ایران‬ ‫سه شنبه‬ ‫انطور که در س��ایت رس��می «دبیرخانه هیات عال��ی نظارت بر‬ ‫سازمان های صنفی کش��ور» امده‪ ،‬شرکتی مشترک به نام فولکس‬ ‫واگن و یکی از خودروسازان خصوصی کشور به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫‪ 30‬اذر ‪1395‬‬ ‫‪ 20‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 20‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 9‬پیاپی ‪1982‬‬ ‫‪ 50‬درصد بازار «سیبک»‬ ‫در اختیار‬ ‫تولید کنندگان داخلی‬ ‫راه اندازی نخستین خط تولید «ون»‬ ‫در ایران خودرو دیزل‬ ‫گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد از خدمات پس از فروش نشان داد‬ ‫‪9‬‬ ‫قطعات یدکی چالش اصلی مشتریان‬ ‫‪8‬‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫مدیرعامل شرکت ایران خودرو دیزل از راه اندازی خط تولید ون وانا با‬ ‫ویژگی های فنی منحصربه فرد با بیشترین میزان ساخت داخل خبر داد‪.‬‬ ‫غالمرضا رزازی افزود‪ :‬ون تولیدی در ش��رکت ایران خودرو دیزل با نام‬ ‫تجاری وانا‪ ،‬با اس��تاندارد االیندگی یورو ‪ 4‬تنها ون تولیدش��ده در داخل‬ ‫کش��ور است که با ‪ 35‬درصد ساخت داخل از ش��روع همراه بوده و این‬ ‫میزان به ‪55‬درصد داخلی سازی در سال اینده می رسد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ون وان��ا به موت��ور بنزینی ‪ 136‬اس��ب بخ��اری ‪4G69‬‬ ‫میتسوبیشی مجهز است و با ظرفیت حمل مسافر ‪ 14+1‬نفر از بیشترین‬ ‫ظرفیت حمل مسافر در میان ون های تولید شده در بازار ایران برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬رزازی با اشاره به ویژگی های ایمنی این محصول نیز خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬ون وانا از ترمز دیس��کی در چرخ های جلو و همچنین سیستم های‬ ‫اب��ی اس و ای بی دی برخ��وردار بوده و کمربند ایمنی س��ه نقطه ای برای‬ ‫تمامی سرنشینان ان درنظر گرفته شده است‪ .‬وی همچنین برخورداری‬ ‫این خودرو از سقف بلندتر‪ ،‬امکان تنظیم تمام صندلی های سرنشینان و‬ ‫سیس��تم سرمایشی و گرمایشی مستقل در جلو و عقب کابین خودرو را‬ ‫از جمله امکانات موجود برای راحتی هر چه بیشتر سرنشینان دانست و‬ ‫تاکید کرد برخورداری از سقف بلند در این محصول باعث شده تا امکان‬ ‫دریاف��ت مجوز هر دو نوع ا و ب کارب��ری امبوالنس برای این محصول‬ ‫فراهم باشد که اقدامات الزم در این زمینه انجام شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ایران خودرو دیزل خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ما برای این‬ ‫محصول‪ ،‬روش های فروش نقدی‪ ،‬نقدی مرحله ای و تسهیالتی را درنظر‬ ‫گرفته ایم و می توانیم اعالم کنیم که ون وانا تنها محصولی اس��ت که در‬ ‫کمترین مدت و س��ریع تر از سایر محصوالت موجود در بازار‪ ،‬تولید و به‬ ‫مش��تریان تحویل داده می ش��ود و به زودی امکان عرضه ان به صورت‬ ‫پالک عمومی عالوه بر پالک شخصی میسر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪www.Sanatdaily.com - http://Telegram.me/sanatdaily‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 30‬اذر ‪ 20 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 20‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 9‬پیاپی ‪1982‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫پروژه های بهبود گیربکس تیبا‬ ‫در مگاموتور‬ ‫به منظ��ور بهبود عملک��رد گیربکس تیب��ا و افزایش رضایت‬ ‫مش��تری دو پ��روژه اس��تفاده از سیس��تم دوبل برنج��ی ‪ ۱‬و ‪۲‬‬ ‫گیربکس تیبا(‪ )ND1‬و بهبود پوسته کالچ گیربکس به منظور‬ ‫استفاده از دیسک و صفحه کالچ جدید در مگاموتور تعریف شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬حمی��د کربالیی رضا مع��اون کیفیت‬ ‫مگاموتور با تش��ریح پروژه اس��تفاده از سیستم دوبل برنجی ‪ ۱‬و‬ ‫‪ ۲‬گیربکس تیبا(‪) ND1‬گفت‪ :‬با هدف بهبود عملکرد گیربکس‬ ‫تیبا و افزایش رضایت مش��تری در ای��ن پروژه‪ ،‬دنده برنجی های‬ ‫دن��ده یک و دو هرکدام از مدل تک برنجی به دوبل برنجی ارتقا‬ ‫ ‬ ‫پیدا کرده است‪.‬‬ ‫معاون کیفیت مگاموتور در ادامه افزود‪ :‬این پروژه مراحل تایید‬ ‫نمونه و یک روز خط را س��پری کرده و از میانه بهمن سال جاری‬ ‫شروع به تولید انبوه می شود و در تمامی محصوالت ایکس ‪۲۰۰‬‬ ‫اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در تش��ریح این پ��روژه گفت‪ :‬این پ��روژه در افزایش عمر‬ ‫ط و همچنین جاروی دنده ه��ای ‪ ۱‬و ‪ ۲‬به ویژه در‬ ‫قطع��ات مربو ‬ ‫شرایط سخت مانند سرما و دورهای باال تاثیر چشمگیری داشته‬ ‫ب��ه نحوی که در معک��وس ‪ ۳‬به ‪ ۲‬و ‪ ۲‬به یک کامال بهبود ان از‬ ‫سوی راننده حس می شود‪ .‬گفتنی است استفاده از سیستم تک‬ ‫برنجی در دنده های ‪ ۱‬و‪ ۲‬در گیربکس های روز دنیا مرسوم نبوده‬ ‫و به ندرت اس��تفاده می شود که این امر نیز در شرکت مگاموتور‬ ‫به منظور بروزرس��انی گیربکس تیبا و افزایش رضایت مش��تری‬ ‫تعریف و اجرایی شده است‪.‬‬ ‫کربالیی رضا در ادامه ضمن معرفی پروژه دوم گفت‪ :‬در پروژه‬ ‫دوم که عنوان ان بهبود پوسته کالچ گیربکس به منظور استفاده‬ ‫از دیس��ک و صفحه کالچ جدید اس��ت‪ ،‬اولویت دستاورد پروژه ‬ ‫بهبود عملکرد سیستم کالچ بوده و در همین این راستا با توجه‬ ‫به بازخوردهای مشتری بلبرینگ های ابتدا و انتهای شفت اصلی‬ ‫نیز تقویت ش��ده و ‪۳۰‬درصد تحمل بار این بلبرینگ ها بیش��تر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مع��اون کیفیت مگاموتور با اش��اره به افزای��ش عمر و بهبود‬ ‫عملکرد سیستم کالچ گفت‪ :‬با توجه به طراحی بهینه و افزایش‬ ‫قطر دیسک و صفحه کالچ و همچنین بهبود سیستم خنک کاری ‬ ‫شاهد افزایش عمر و بهبود عملکرد سیستم کالچ خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در این طرح نیروی پدال نیز کاهش یافته و تنظیم‬ ‫ی��ا ریگالژ کالچ راحت تر انجام خواهد ش��د‪ .‬در این پروژه حدود‬ ‫‪ ۱۴‬قطعه در حوزه گیربکس و ‪ ۵‬قطعه در حوزه موتور و ‪ ۵‬قطعه‬ ‫در حوزه استارت و دسته سیم تغییر خواهد کرد‪.‬‬ ‫کربالیی رضا افزود‪ :‬با توجه به رابطه مس��تقیم سیس��تم کالچ‬ ‫با جا روی دنده ها‪ ،‬طبیعی اس��ت عملکرد مناسب سیستم کالچ‪،‬‬ ‫بهب��ود جاروی دنده ها را نیز ش��امل می ش��ود‪ .‬نمونه های اولیه‬ ‫ازمایشی مدل سازی شده این پروژه ساخته شده و مراحل تولید‬ ‫و صحه گ��ذاری قطعات نمونه و یک روز خط دی و بهمن س��ال‬ ‫جاری انجام خواهد ش��د‪ .‬با توجه به حساسیت و تغییرات وسیع‬ ‫این پروژه در حوزه های گیربکس‪ ،‬موتور و استارت و دسته سیم‬ ‫از اس��فند ‪ ۱۳۹۵‬اجرای این پ��روژه بایکی از محصوالت ‪ ۲۳۲‬و‬ ‫‪ ۲۱۱‬اغاز شده و پیش بینی می شود اردیبهشت سال اینده همه‬ ‫محصوالت ایکس ‪ ۲۰۰‬به این سیستم مجهز شود‪.‬‬ ‫‪ 600‬میلیارد تومان‬ ‫صکوک اجاره برای سایپا‬ ‫مدیرعام��ل تامین س��رمایه لوتوس پارس��یان گف��ت‪ :‬پس از‬ ‫ن بار به‬ ‫موفقیت در انتش��ار اوراق مرابحه برای ش��رکت سایپا‪ ،‬ای ‬ ‫دنبال انتشار اوراق صکوک اجاره برای این خودروساز هستیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش عصرخودرو‪ ،‬علی تیموری ش��ندی درب��اره میزان‬ ‫انتش��ار اوراق صکوک ادامه داد‪ :‬حدود ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان برای‬ ‫صکوک اجاره شرکت س��ایپا درنظر گرفته شده که امیدواریم با‬ ‫طی شدن مراحل اداری این طرح تا ‪ 1-2‬ماه اینده شاهد انتشار‬ ‫صکوک اجاره سایپا در بازار سرمایه باشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در راس��تای تامین مالی شرکت های ایرانی‪ ،‬شرکت‬ ‫تامین سرمایه لوتوس پارس��یان تصمیم به انتشار اوراق مرابحه‬ ‫برای ایران خودرو دارد‪.‬‬ ‫وی درباره می��زان اوراق مرابحه ایران خ��ودرو گفت‪ :‬در طرح‬ ‫اولیه حدود ‪۷۰۰‬میلیارد تومان برای این اوراق درنظر گرفته شده‬ ‫ت اما بای د منتظر مجوز سازمان درباره انتشار این اوراق باشیم‪.‬‬ ‫اس ‬ ‫تیموری ش��ندی بی��ان ک��رد‪ :‬عالوه ب��ر مجوز س��ازمان باید‬ ‫ضمانت های الزم هم برای انتش��ار وجود داش��ته باش��د تا اوراق‬ ‫مرابحه ایران خودرو به مرحله انتشار برسد‪ .‬اکنون به دنبال فراهم‬ ‫کردن این ضمانت ها هستیم‪.‬‬ ‫تب قیمت خودرو‬ ‫در بازار فروکش کرد‬ ‫در روزه��ای پایانی فص��ل پاییز و در اس��تانه ورود به اخرین‬ ‫فصل س��ال‪ ،‬بازار خودرو همچنان با کاهش تقاضا روبه رو اس��ت‬ ‫در حال��ی که ب��ه گفته ریی��س اتحادیه نمایش��گاه داران قیمت‬ ‫خودروهای داخلی برخالف دو ‪3‬هفته اخیر‪ ،‬س��یر کاهش��ی در‬ ‫بازار داشته است‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو ته��ران در گفت وگو با‬ ‫خبر خودرو با اشاره به روند کاهش قیمت خودروهای داخلی در‬ ‫بازار اظهار کرد‪ :‬بازار خودروهای داخلی به جز دو خودرو مزدا ‪۳‬‬ ‫و ساندرو که با افزایش قیمت در بازار مواجهند‪ ،‬سایر خودروها با‬ ‫سیر کاهشی قیمت در بازار روبه رو است‪.‬‬ ‫سعید موتمن با اشاره به افزایش عرضه خودرو به بازار تصریح‬ ‫کرد‪ :‬افزایش عرضه شرکت های خودروساز در بازار باعث کاهش‬ ‫قیمت خودروهای داخلی در بازار شده است‪.‬‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تازه ترین گزارش رضایتمندی مشتریان‬ ‫از خدمات پس از فروش خودروهای سواری نشان داد‬ ‫کمبود و نبود قطعات یدکی‬ ‫چالش اصلی مشتریان‬ ‫چالش خدمات پس از فروش در صنعت خودرو که نارضایتی های زیادی را از دیرباز تاکنون‬ ‫به همراه داش�ته اس�ت‪ ،‬در حال حاضر و با نزدیک ش�دن اس�تانداردهای این امر در ایران به‬ ‫میانگین جهانی‪ ،‬تا حدودی به وضعیت خودروس�ازان بهبود بخشیده است‪ .‬با وجود اقدامات‬ ‫انج�ام ش�ده در این زمینه باز ه�م گالیه هایی مطرح اس�ت‪ ،‬تازه ترین گ�زارش رضایتمندی ‬ ‫مش�تریان از خدمات پس از فروش خودروهای سواری در ‪ 6‬ماه نخست امسال نشان می دهد‬ ‫ی مشتریان قرار دارد هرچند امار در‬ ‫که کمبود و نبود قطعات یدکی همچنان در صدر نارضایت ‬ ‫مقایسه با نیمه دوم سال گذشته‪ ،‬گویای رشد خدمات پس از فروش است‪.‬‬ ‫ش��رکت بازرس��ی کیفی��ت و اس��تاندارد ای��ران به‬ ‫عنوان نه��اد معتمد وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫برای نهمین س��ال پیاپی به اندازه گیری رضایتمندی‬ ‫مش��تریان در حوزه خدمات پس از فروش خودروهای ‬ ‫س��واری پرداخته اس��ت‪ .‬بر اس��اس تازه ترین گزارش‬ ‫ش��رکت بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ای��ران‪ ،‬نتایج‬ ‫گزارش اندازه گیری رضایت مش��تریان در سال جاری‬ ‫نش��ان می دهد که در این تحقی��ق رضایت ‪ ۵۶۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۲۸‬نفر از مش��تریانی که ب��ه نمایندگی های مجاز‬ ‫خدم��ات پ��س از ف��روش ‪ ۲۲‬ش��رکت عرضه کننده‬ ‫خودروهای س��واری مراجعه کرده اند‪ ،‬در مقایس��ه با ‪6‬‬ ‫ماه دوم سال گذشته‪ ۰/۰۹ ،‬درصد افزایش یافته اما در‬ ‫همین راستا بررسی ها نشان می دهد متوسط افزایش‬ ‫رضایتمندی مشتریان اختالف معناداری با دوره قبل‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫جدیدترین گزارش منتش��ر ش��ده از سوی شرکت‬ ‫بازرس��ی کیفی��ت و اس��تاندارد ای��ران از وضعی��ت‬ ‫رضایتمن��دی مش��تریان در فرایند خدم��ات پس از‬ ‫ی سواری‪ ،‬متوسط امتیاز ‪ ۶۹۱‬از هزار‬ ‫فروش خودروها ‬ ‫امتیاز در ‪ 6‬ماه نخست امسال را نشان می دهد که در‬ ‫این میان ش��رکت ایرتویا‪ ،‬ارائه دهنده خدمات پس از‬ ‫فروش خودروهای تویوتاس��ت که با امتیاز ‪ ،۷۶۷‬رتبه‬ ‫نخست را در میان ش��رکت های عرضه کننده خدمات‬ ‫پ��س از ف��روش خودروهای س��واری با بی��ش از ‪۱۰‬‬ ‫نمایندگی فعال کسب کرد‪.‬‬ ‫پس از ان شرکت های اطلس خودرو با ‪ ۷۴۲‬امتیاز‪،‬‬ ‫اس��ان موتور با ‪ ۷۳۵‬امتیاز‪ ،‬اری��ن موتور پویا با ‪۷۲۷‬‬ ‫امتیاز‪ ،‬ایس��اکو (خدمات پس از ف��روش ایران خودرو)‬ ‫و مدی��ا قش��م (مدی��ا موتورز) ب��ا ‪ ۷۱۱‬امتی��از‪ ،‬مزدا‬ ‫ی��دک (بهمن موت��ور) ب��ا ‪ ۷۱۰‬امتیاز‪ ،‬س��ایپا یدک‬ ‫(پ��ارس خودرو) ب��ا ‪ ۶۸۱‬امتیاز‪ ،‬پرس��توی ابی ارگ‬ ‫(خودروس��ازی راین) با ‪ ۶۷۵‬امتی��از‪ ،‬مدیران خودرو‬ ‫ب��ا ‪ ۶۶۹‬امتی��از‪ ،‬رامک یدک (رامک خ��ودرو) با ‪۶۶۵‬‬ ‫امتیاز‪ ،‬س��ایپا یدک (سایپا) با ‪ ۶۶۱‬امتیاز و بم خودرو‬ ‫(کرمان موتور) با ‪ ۶۵۸‬امتیاز از مجموع ‪ ۱۰۰۰‬امتیاز‬ ‫رضایتمندی مش��تریان‪ ،‬به ترتیب در رتبه های بعدی‬ ‫رده بندی قرار دارند‪.‬‬ ‫همچنین در میان شرکت های عرضه کننده خدمات‬ ‫پ��س از ف��روش خودروهای س��واری با کمت��ر از ‪۱۰‬‬ ‫نمایندگی‪ ،‬شرکت گلرنگ موتور‪ ،‬ارائه دهنده خدمات‬ ‫پس از فروش خودروهای هون��دا با امتیاز ‪ ،۷۸۰‬رتبه‬ ‫نخست را از نگاه مشتریان کسب کرد ه است‪.‬‬ ‫در مطالع��ه رضایتمندی مش��تریان خدمات پس از‬ ‫فروش‪ ،‬شاخص هایی نظیر زمان صرف شده برای انجام‬ ‫تعمی��رات‪ ،‬برخورد و پاس��خگویی‪ ،‬هزینه پرداختی و‬ ‫کیفیت خدمات و توزیع شبکه خدمات پس از فروش‬ ‫مورد بررس��ی قرار می گیرد‪ .‬این ش��اخص ها با کمک‬ ‫فرایند مطالعاتی نیازس��نجی از مش��تریان در صنعت‬ ‫خودرو استخراج شده است‪.‬‬ ‫در همی��ن زمین��ه بیش��ترین انتقاد مش��تریان از‬ ‫ش��رکت های عرضه کنن��ده خدم��ات پ��س از فروش‬ ‫خودروهای س��واری‪ ،‬کمب��ود و نب��ود قطعات یدکی‬ ‫مطرح شده است‪.‬‬ ‫ای��ن گ��زارش در حال��ی از افزای��ش رضایتمندی‬ ‫مشتریان حکایت دارد که در سال گذشته نیز همانند‬ ‫امس��ال ‪ ۲۲‬ش��رکت عرضه خودروهای س��بک مورد‬ ‫ارزیاب��ی ق��رار گرفتند که امتیاز نهای��ی خدمات پس‬ ‫از فروش خودروهای س��بک در س��ال گذشته معادل‬ ‫‪ ۶۰/۱‬بوده اس��ت و نمایندگی های مجاز ش��رکت های‬ ‫عرضه کنن��ده خ��ودرو در حوزه ه��ای فرایندی جدید‬ ‫شامل س��فارش گذاری‪ ،‬پذیرش تا ترخیص‪ ،‬ضمانت و‬ ‫ارتباط با مشتری از نظر انطباق در وضعیت قابل قبولی‬ ‫قرار نداش��تند‪ .‬در س��ال گذش��ته در گفت وگو با ‪۱/۱‬‬ ‫میلیون مش��تری مراجعه کننده به شبکه خدمات پس‬ ‫از ف��روش‪ ،‬عم��ده علل نارضایتی انه��ا کمبود یا نبود‬ ‫قطع��ات یدکی‪ ،‬کیفیت پایین خدم��ات و تعمیرات و‬ ‫دریافت هزینه باالی خدمات و قطعات بود‪.‬‬ ‫بر این اس��اس بررسی های سال گذشته و همچنین‬ ‫‪ 6‬ماه نخس��ت امسال نش��ان می دهد هرچند وضعیت‬ ‫ارائه خدم��ات پس از فروش رو به بهبودی اس��ت اما‬ ‫با این حال هیچ یک از شرکت های ارائه دهنده خدمات‬ ‫پس از فروش موفق به کسب رتبه یک نشده اند‪.‬‬ ‫این امر نش��ان دهنده ان است که سیستم خدمات‬ ‫پس از فروش در هیچ یک از شرکت های مورد ارزیابی‪،‬‬ ‫ب��ا الزامات ایین نامه اجرایی قان��ون حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان خودرو انطباق ندارد‪.‬‬ ‫رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش خودروهای سواری در شش ماهه اول‪( 95‬شرکت های دارای کمتر از ‪ 10‬نمایندگی)‬ ‫عرضه کننده‬ ‫ارائه کننده خدمات‬ ‫ پس ا ز فروش‬ ‫محصوالت مورد بررسی‬ ‫شاخص رضایت مشتریان از خدمات پس‬ ‫از فروش (‪ 1000‬امتیاز)‬ ‫گلرنگ موتور‬ ‫گلرنگ موتور‬ ‫هوندا ‪crv‬‬ ‫‪780‬‬ ‫معین موتور‬ ‫معین موتور‬ ‫پورشه (کاین‪ ،‬پانامرا‪ ،‬باکستر)‬ ‫‪738‬‬ ‫پرشیا خودرو‬ ‫پرشیا خودرو‬ ‫بی ام و (‪ 5281 ،x4 ،x3‬و‪)...‬‬ ‫‪715‬‬ ‫ستاره ایران‬ ‫ستاره ایران‬ ‫بنز (‪CLS350 ،E300 ،c200‬و‪)...‬‬ ‫‪712‬‬ ‫الفا موتور‬ ‫الفا موتور‬ ‫جولیتا‪ ،‬میتو‬ ‫‪701‬‬ ‫نگین خودرو‬ ‫نگین خودرو‬ ‫رنو (داستر‪ ،‬فلوئنس‪ ،‬کلئوس و‪)...‬‬ ‫‪693‬‬ ‫مرتب خودرو‬ ‫مرتب خودرو‬ ‫موسو‪ ،‬پاژن و‪...‬‬ ‫‪668‬‬ ‫سازه های خودرو دیار‬ ‫دیار خودرو‬ ‫سابرینا‪ ،‬هاوال‪ ،‬وانت دیار و‪...‬‬ ‫‪561‬‬ ‫سطح کیفی براساس شاخص‬ ‫رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش خودروهای سواری در شش ماهه اول‪( 95‬شرکت های دارای بیش از ‪ 10‬نمایندگی)‬ ‫عرضه کننده‬ ‫ارائه کننده خدمات پس ا ز فروش‬ ‫محصوالت مورد بررسی‬ ‫شاخص رضایت مشتریان از خدمات‬ ‫پس از فروش (‪ 1000‬امتیاز)‬ ‫ایرتویا‬ ‫ایرتویا‬ ‫تویوتا (راو‪ ،4‬یاریس‪ ،‬کروال‪ ،‬کمری و‪)...‬‬ ‫‪767‬‬ ‫اطلس خودرو‬ ‫اطلس خودرو‬ ‫کیا (سراتو‪ ،‬اسپرتیج‪ ،‬سورنتو‪ ،‬سول و‪)...‬‬ ‫‪742‬‬ ‫اسان موتور‬ ‫اسان موتور‬ ‫هیوندای (توسان‪ ،‬اکسنت‪ ،‬ازرا‪ ،‬سانتافه‪ ،‬سوناتا‪ ،‬النترا و‪)...‬‬ ‫‪735‬‬ ‫ارین موتور پویا‬ ‫ارین موتور پویا‬ ‫میتسوبیشی ‪ ،ASX‬لنسر‪ ،‬میراژ و‪...‬‬ ‫‪727‬‬ ‫ایران خودرو‬ ‫ایساکو‬ ‫سمند‪ ،‬پژو (‪ ،405 ،206‬پارس)‪ ،‬دنا‪ ،‬سورن‪ ،‬تندر‪ ،90‬وانت پیکان و‪...‬‬ ‫‪711‬‬ ‫مدیا موتورز‬ ‫مدیا قشم‬ ‫ام ‪.‬جی روور‪550 ،350 ،6‬‬ ‫‪711‬‬ ‫بهمن موتور‬ ‫مزدا یدک‬ ‫مزدا‪ ،3‬بسترن‪ ،‬وانت مزدا‪ ،‬وانت کاپرا‬ ‫‪710‬‬ ‫پارس خودرو‬ ‫سایپا یدک‬ ‫مگان‪ ،‬ماکسیما‪ ،‬تندر‪ ،90‬رونیز‪ ،‬تیانا‪ ،‬برلیانس‬ ‫‪681‬‬ ‫خودروسازان راین‬ ‫پرستوی ابی ارگ‬ ‫هیوندای(اوانته و ورنا)‪ ،‬ولیکس‪c30‬‬ ‫‪675‬‬ ‫مدیران خودرو‬ ‫مدیران خودرو‬ ‫ام وی ام‪33x ،530 ،110‬‬ ‫‪669‬‬ ‫رامک خودرو‬ ‫رامک یدک‬ ‫سانگ یانگ (اکتیون‪ ،‬تیوولی و‪)...‬‬ ‫‪665‬‬ ‫سایپا‬ ‫سایپا یدک‬ ‫پراید‪ ،‬ریو‪ ،‬تیبا‪ ،‬چانگان‪ ،‬اریو و‪...‬‬ ‫‪661‬‬ ‫کرمان موتور‬ ‫بم خودرو‬ ‫لیفان (‪ ،)620 ،520‬توجوی (‪)j5 ,s5‬‬ ‫‪658‬‬ ‫میانگین رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش خودروهای سواری‬ ‫‪691‬‬ ‫سطح کیفی براساس شاخص‬ ‫سه شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ 30‬اذر ‪ 20 1395‬ربیع االول ‪ 20 1438‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 9‬پیاپی ‪1982‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫پرداخت معوقات قطعه سازان‬ ‫نیازمند راهکار جدید‬ ‫سید جالل موسوی‬ ‫عکس‪ :‬ابوالفضل کیمیایی‬ ‫در حالی که سیبک های‬ ‫تولید شده در کشور‬ ‫نسبت به ترکیه و‬ ‫ایتالیا در کیفیت و‬ ‫بسته بندی در سطح‬ ‫باالتری قرار دارد و‬ ‫ارزان تر است‪ ،‬ترکیه‬ ‫به ‪ 16‬کشور صادرات‬ ‫می کند و ایران تنها‬ ‫بازار عراق را دارد‬ ‫در گفت وگو با یکی از تولیدکنندگان «سیبک» عنوان شد‬ ‫‪ 50‬درصد بازار «سیبک» در اختیار تولید کنندگان داخلی‬ ‫س��یبک ها حرک��ت بی��ن دو قطع��ه را ب��دون کمترین‬ ‫اصطکاک در خودرو فراهم می کنند و خرابی ان باعث لرزش‬ ‫فرمان و زدن ان می ش��ود‪.‬‬ ‫برای ارزیابی توانمندی‬ ‫قطعه سازان داخل در تولید قطعات خودروها گفت وگو یی‬ ‫با تولیدکنندگان این قطعات داشت تا ظرفیت و توانمندی ‬ ‫انه��ا را در اختیار مخاطبان قرار ده��د‪ .‬در این گفت وگو به‬ ‫سراغ سیدجالل موسوی‪ ،‬مدیرعامل شرکت یزدان خودرو‪،‬‬ ‫تولیدکننده قطعات جلوبندی خودروهای سبک و سیبک‬ ‫رفتیم و درباره تولیدات این شرکت و وضعیت صادرات جویا‬ ‫شدیم که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €تولیدات این شرکت چند درصد نیاز بازار داخل‬ ‫را تامین می کند ؟‬ ‫بازار هدف این واحد تولیدی بیشتر خدمات پس از فروش‬ ‫اس��ت و حدود ‪ ۸‬دهم بازار را تامین می کند‪ .‬البته تالش این‬ ‫اس��ت که برای س��ال اینده این عدد به یک درصد برسد که‬ ‫در حال حاضر مطالعاتی در این زمینه در حال انجام اس��ت‬ ‫تا ب��ا حمایت های دولتی گام هایی برای حرکت به س��مت‬ ‫صادرات و داش��تن بازارهای جدید خارجی برداشته شود‪.‬‬ ‫بعد از برجام و باز ش��دن فضای اقتصادی تاکید بر صادرات‬ ‫افزایش یافته زیرا با پیوس��تن ب��ه بازارهای جهانی ضروری‬ ‫اس��ت از هم اکنون برنامه های مش��خص و روشنی تعریف‬ ‫شود تا قطعه سازان بتوانند در بازار رقابت باقی بمانند‪.‬‬ ‫امروز محصوالت داخلی که به بازارهای داخلی وابس��ته ‬ ‫هس��تند بدون حضور رقیب بین الملل��ی فروش دارند و اگر‬ ‫فض��ای ب��از اقتصادی اتف��اق بیفتد به ط��ور قطع وضعیت‬ ‫متفاوت خواهد ش��د‪ .‬از این رو ضروری اس��ت افق دید خود‬ ‫را به اندازه باز ش��دن فضاهای اقتصادی توسعه دهیم تا در‬ ‫کنار دیگر قطعه س��ازان بزرگ جهانی بتوانیم رقابت کنیم‪.‬‬ ‫بنابراین کارشناس��ان از امروز در ح��ال پژوهش و مطالعه‬ ‫هس��تند تا با موقعیت س��نجی بازارهای جهانی این واحد‬ ‫تولیدی بتواند در کنار رقبای بین المللی به رقابت بپردازد‪.‬‬ ‫از این رو س��عی شد با حضور در نمایشگاه های بین المللی‬ ‫خارجی‪ ،‬ب��ازار و میزان توانمندی های رقبا رصد ش��ود که‬ ‫بازخوردها و نتایج بررس��ی ها نش��ان می دهد بس��یاری از‬ ‫قطعات ایرانی به لح��اظ کیفیت مطلوب تر از قطعات حتی‬ ‫اروپایی اس��ت‪ .‬این نشان سیبک های خود را با سیبک های‬ ‫دو کشور ایتالیا و ترکیه از لحاظ کارکرد‪ ،‬ظاهر و بسته بندی‬ ‫مقایسه کرد و مطالعات نشان می دهد توانمندی قطعه ساز‬ ‫ایرانی در موقعیت باالتری قرار دارد‪.‬‬ ‫ام��ا در بحث ص��ادرات این تولیدکننده تنه��ا عراق را به‬ ‫عن��وان بازار ه��دف صادراتی در اختی��ار دارد در حالی که‬ ‫یکی از همتایان ترک به ‪ ۱۶‬کش��ور‪ ،‬سیبک صادر می کند‪.‬‬ ‫با این ش��رایط همواره این پرسش مطرح می شود که ایا این‬ ‫واحد تولیدی نتوانس��ته صادرات داشته باشد یا زمینه این‬ ‫امر مهیا نیست؟‬ ‫€ €زمینه های�ی که ی�ک تولیدکننده نی�از دارد تا‬ ‫صادرات اتفاق بیفتد‪ ،‬چیست؟‬ ‫تحریم ها ارام ارام در حال کم رنگ ش��دن است اما انتظار‬ ‫تولیدکننده داخلی این اس��ت که تحریم های داخلی نیز به‬ ‫همان نس��بت کم رنگ شود تا صنعتگر مجالی برای توسعه‬ ‫و صادرات داش��ته باشد‪ .‬برای نمونه ‪ ۴‬دستگاه برای روزامد‬ ‫ش��دن خط تولید خود خریداری کردی��م و در این باره کره‬ ‫مهلت ‪ ۶‬ماهه برای پرداخت هزینه های ان دا د اما اداره برق‬ ‫استان با این کارخانه همراهی نمی کند و اعالم کرد ه قادر به‬ ‫تامین برق مورد نیاز نیست‪.‬‬ ‫€ €یزدان خودرو س�یبک ک�دام خودروها را تولید‬ ‫می کند؟‬ ‫ب��رای تم��ام خودروهای روز ایرانی از جمل��ه ال ‪ ،۹۰‬پژو‬ ‫‪ ، ۲۰۶‬تیبا‪ ،‬پژو ‪ ۴۰۵‬و‪ ...‬سیبک تولید می شود‪.‬‬ ‫€ €در زمین�ه صادرات ک�دام بازاره�ا را در اختیار‬ ‫دارید؟‬ ‫در حال حاضر تنها عراق بازار سیبک های ایرانی است‪.‬‬ ‫€ €از کیفیت برتر تولیدات سیبک ایرانی در مقابل‬ ‫س�یبک های ایتالیای�ی و ترک گفتید‪ ،‬ای�ا به لحاظ‬ ‫قیمت این قطعه در مقابل این کش�ورها رقابت پذیر‬ ‫است؟‬ ‫بله‪ ،‬به لحاظ قیمت سیبک های ایرانی قیمتی پایین تر از‬ ‫انها دارند‪ .‬در مطالعاتی که انجام شد تولید سیبک پژو ‪۴۰۵‬‬ ‫که در ایتالیا برای بازار ای��ران یا بازارهای خاورمیانه (عراق‬ ‫و س��وریه) و بازار سودان تولید می شود و حتی سیبک های‬ ‫ترک‪ ،‬نزدیک به ‪ ۴‬دالر اس��ت اما ن��وع ایرانی ان با نیم دالر‬ ‫ارزان ت��ر در ح��ال تولید بوده این در حالی اس��ت که در باال‬ ‫توضیح داده شد به لحاظ کیفیت و نوع بسته بندی نسبت به‬ ‫سیبک های ترک و ایتالیایی در موقعیت باالتری قرار دارد‪.‬‬ ‫€ €ایا سیبک های ترک و ایتالیایی وارد بازار ایران‬ ‫هم می شود؟‬ ‫بل��ه‪ ،‬در این باره مذاکراتی با محس��ن صالحی نیا‪ ،‬معاون‬ ‫امور صنای��ع وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت انجام و مطرح‬ ‫ش��د که وزارتخانه سعی دارد با هدف کمک به تولیدکننده‬ ‫داخلی با افزایش تعرفه ها به صنعتگران کمک کند‪.‬‬ ‫ای��ن حمایت ب��رای کوتاه مدت مطلوب اس��ت اما برای‬ ‫بلندم��دت و زمانی که دره��ای تجارت جهانی به کش��ور‬ ‫بازش��ود به طور قطع باید برنامه و سیاستی دیگر اندیشید‪.‬‬ ‫برای عضویت در سازمان تجارت جهانی به طور قطع تعرفه‬ ‫پاس��خگو نخواهد بود و به امور زیربنایی و جدی نیاز داریم ‬ ‫زیرا با ش��رایط تعرفه ای‪،‬تولیدکنندگان داخلی شاید برای‬ ‫‪ ۲‬س��ال بتوانند فعالیت داشته باشند اما به مرور محکوم به‬ ‫حذف خواهند بود‪.‬‬ ‫€ €واردات س�یبک ب�ا توج�ه به نی�از ب�ازار انجام‬ ‫می شود یا خیر؟‬ ‫بل��ه‪ ،‬ب��ازار خدمات پ��س از ف��روش س��االنه نزدیک به‬ ‫‪۱۳‬میلیون س��یبک نیاز دارد و این رقم جدا از سیبک های‬ ‫م��ورد نیاز خ��ط تولید (‪ )OE‬خودروس��از اس��ت‪ .‬حدود‬ ‫‪۵۰‬درصد بازار در اختیار تولیدکنندگان ایرانی بوده و باقی‬ ‫بازار از طریق واردات از کشورهای چین‪ ،‬تایوان‪ ،‬کره‪ ،‬ترکیه‬ ‫و‪ ...‬تامین می ش��ود که ترکیه س��هم خوبی در بازار سیبک‬ ‫ایران دارد‪.‬‬ ‫تولیدکننده برای داش��تن س��هم بیش��تر از بازار داخل‬ ‫ماش��ین االت خود را اضافه می کند اما فضا و مواد موردنیاز‬ ‫موجود اجازه توسعه را به او نمی دهد‪.‬‬ ‫€ €در واق�ع این ادع�ا وجود دارد ک�ه تولیدکننده‬ ‫ایرانی توان توسعه دارد اما نیاز به حمایت دارد؟‬ ‫بل��ه‪ ،‬برای توس��عه صنعتگر به حمایت ه��ای دولتی نیاز‬ ‫اس��ت‪ .‬غالمرضا سلیمانی معاون س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و شهرک های صنعتی در ش��هرک فناوری قطعات خودرو‬ ‫تبریز از واحد تولیدی س��یبک تبریز بازدید داش��ت که این‬ ‫شرکت در فضایی نزدیک به یک هزار متر مربع و ‪ ۷۰‬نیرو در‬ ‫حال فعالیت است‪ .‬از این رو محدودیت فضایی وجود دارد و‬ ‫دیگر مشکالتی که برای بسیاری از تولیدکنندگان یکسان‬ ‫است‪ ،‬نیاز به تکرار ندارد‪.‬‬ ‫این نش��ان برای افزایش س��هم خود در بازار و حرکت به‬ ‫س��مت صادرات در نظر دارد دس��تگاه های خود را افزایش‬ ‫ده��د زیرا ت��وان و ظرفیت این امر وج��ود دارد‪ .‬برای اثبات‬ ‫می توان در بازار ایران درباره نش��ان «اس فورتی» مطالعه و‬ ‫پژوهش کنید تا این ادعا ثابت شود‪.‬‬ ‫ای��ن مجموعه تولی��دی با ای��ن کیفیت می توانس��ت‬ ‫بیش��تر از ترکیه بازارهای جهان��ی را در اختیار بگیرد زیرا‬ ‫ب��ه لحاظ کیفیت و قیم��ت باالتر از رقب��ای خود در حال‬ ‫حرکت کردن اس��ت‪ .‬البته نمی توان این موضوع را نادیده‬ ‫گرفت که در بحث صادرات ضعیف عمل کرده ایم‪ .‬بنابراین‬ ‫برای جب��ران کم کاری در بازار افریقا به دنبال گس��ترش‬ ‫فعالیت ها هس��تیم که در این راس��تا به س��ودان صادرات‬ ‫داشته و به تونس نیز نمونه هایی ارسال شده است‪ .‬حضور‬ ‫این واحد تولیدی در نمایش��گاه های بین المللی به دنبال‬ ‫گسترش س��بد مشتری ها انجام می ش��ود و با شرکت در‬ ‫نمایش��گاه های استانبول و دوبی سعی کرده ایم ارتباطات‬ ‫خ��ود را در بین همتایان خارجی توس��عه دهیم‪ .‬بنابراین‬ ‫انتظار صنعتگر هموار شدن حرکت در این مسیرهاست‪.‬‬ ‫ش��رکت های بازرگان��ی ایرانی فعالیت های��ی در بحث‬ ‫صادرات داشته اند اما عملکرد انها مطلوب نبوده و ظرفیت‬ ‫تولید ایران بیش از اماری اس��ت ک��ه وجود دارد‪ .‬توجه به‬ ‫این نکته ضروری است که نیاز نیست هر شرکت به تنهایی‬ ‫وارد موضوع صادرات ش��ود بلکه در بس��یاری از کشورها‬ ‫به این ش��کل عمل می ش��ود ک��ه ش��رکتی کار صادرات‬ ‫تولیدکنن��دگان را به عهده می گی��رد و کار به طور کامل‬ ‫تخصصی و حرفه ای انجام می ش��ود به شرط انکه شرکت‬ ‫موردنظ��ر به کار خود وارد باش��د و اموزش و تجربه الزم را‬ ‫در این امر داشته باشد‪.‬‬ ‫€ €امروز ش�رکت یزدان خودرو ب�ا چند درصد در‬ ‫حال فعالیت اس�ت و ای�ن فعالیت تا چ�ه اندازه در‬ ‫درصد به لحاظ نیروی انسانی و سرمایه‪ ،‬در افزایش‬ ‫تولید تاثیرگذار است؟‬ ‫در حال حاضر این ش��رکت روزانه حدود ‪۴‬هزار سیبک‬ ‫تولی��د می کند که می تواند این امار را برای س��ال ‪ ۹۶‬به ‪۶‬‬ ‫هزار سیبک برساند‪ .‬البته ظرفیت های بیشتری وجود دارد‬ ‫ک��ه نیاز به سیاس��ت گذاری و برنامه ریزی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��ت تا برای صنف سیبک پروانه ساخت‬ ‫صادر ش��ود زیرا ظرفیت تولید در کش��ور به لحاظ دانش و‬ ‫توانایی باالست‪.‬‬ ‫€ €عن�وان ش�ده بود که ب�ازار ای�ران س�االنه به‬ ‫‪۱۳‬میلی�ون س�یبک نی�از دارد ک�ه ‪۵۰‬درص�د ان‬ ‫به وس�یله تولید داخل�ی تامین می ش�ود‪ .‬ایا تمام‬ ‫قطعات مورد اس�تفاده در تولید س�یبک در داخل‬ ‫ساخته می شود؟‬ ‫بله‪ ،‬درب��اره امار خودروهای س��واری در ایران اعدادی‬ ‫مختلف مطرح می شود در حال حاضر بین ‪ ۱۵‬تا ‪۱۷‬میلیون‬ ‫خودروی سواری در کش��ور در تردد است و هر خودرویی‬ ‫که عمر ان از ‪۳‬سال می گذرد نیاز به تعویض سیبک دارد‪.‬‬ ‫برای نمونه این ش��رکت امروز برای پژو‪ ۸ ،‬قطعه جلوبندی‬ ‫تولید می کند و بخش��ی از قطعات ک��ه مربوط به گردگیر‬ ‫اس��ت از ترکیه وارد می ش��ود یا مهره های مورد استفاده از‬ ‫تایوان تامین می ش��وند اما باقی قطعات مورد نیاز در ایران‬ ‫تولید و مونتاژ می ش��ود که بیشترین سهم بازار سیبک در‬ ‫حال حاضر در اختیار ترکیه‪ ،‬چین و کره است‪.‬‬ ‫€ €ایا س�یبک های تولیدی ایران پاسخگوی خط‬ ‫تولید خودروسازان داخلی است؟‬ ‫خیر‪ ،‬خودروسازان نیز برخی سیبک های موردنیاز خود‬ ‫را از طریق واردات تامین می کنند‪.‬‬ ‫€ €ای�ا ب�رای تامین س�یبک خودروه�ای جدید‬ ‫مذاکراتی با شما انجام شده است؟‬ ‫در ح��ال حاضر مذاکره ای انجام نش��ده ام��ا این واحد‬ ‫تولی��دی در حال چی��دن مقدمات اولیه و نمونه س��ازی‬ ‫س��یبک های م��ورد نیاز اس��ت و حت��ی اگر خ��ط تولید‬ ‫خودروس��از نیازی به سیبک نداش��ت برای خدمات پس‬ ‫از فروش این خودروها بازار تا ‪ ۳‬س��ال اینده تامین خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تاسیس شرکت های مشارکتی با الگوی کشورهای موفق‬ ‫سرمایه گذاری مشارکتی در صنعت قطعه یکی از مباحث مهم در روزامد‬ ‫ش��دن واحدهای تولیدی است‪ .‬این در حالی است که برخی از قطعه سازان‬ ‫نس��بت به این امر نگاه خوش بینانه ای نداشته و ان را کارساز نمی دانند‪ .‬به‬ ‫طوری که یک فعال صنعت قطع ه کش��ور معتقد اس��ت که تجربه خوبی در‬ ‫همکاری مشترک در صنعت قطعه سازی ایران وجود ندارد‪.‬‬ ‫محم��د نصیری در گفت وگو با خبرخودرو اظهار کرد‪ :‬در س��ال های اخیر‬ ‫گروه ه��ای همگن قطعه س��ازی چندین ب��ار اقدام به همکاری و تش��کیل‬ ‫شرکت های مشارکتی (جوینت ونچر) کردند اما متاسفانه در کمتر از ‪ ۳‬سال‬ ‫این مجموعه ها منحل شده‪ ،‬حتی قطعه سازانی که در این گروه ها وارد شدند‬ ‫پس از این جریان با مشکالت زیادی مواجه شدند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه فرهنگ همکاری گروهی در ایران بس��یار کم رنگ‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اجرای فعالیت های گروهی در ایران بسیار دشوار است و‬ ‫همانگونه که بسیاری از همکاران و قطعه سازان داخلی مطرح کردند تشکیل‬ ‫شرکت هایی با سرمایه مشترک چندان پاسخ نخواهد داد‪.‬‬ ‫این قطعه ساز با اشاره به لزوم استفاده از تجربه شرکت های خارجی در دنیا‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در سایر کشورهای دنیا ایجاد همکاری و سرمایه گذاری مشترک‬ ‫نه تنها در میان شرکت های داخلی بلکه بین چندین شرکت خارجی انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬ما نیز در کشور امروز برای ایجاد شرکت های مشترک باید تجربه‬ ‫ش��رکت های خارجی را الگو قرار دهیم چرا که زمانی که در دنیا ‪ ۲‬ش��رکت‬ ‫خودروس��ازی تش��کیل ش��رکت مش��ترک می دهند ضمن تامین بازارهای‬ ‫داخلی ان کش��ور‪ ،‬عمده بازارهای جهانی طرف همکاری را نیز پش��تیبانی‬ ‫می کنند‪ .‬مشخص نیست که امروز تشکیل برخی از این شرکت ها بر مبنای‬ ‫چه سیاست هایی انجام می شود چرا که ایجاد برخی از این شرکت ها‪ ،‬تامین‬ ‫و خرید داخلی را نیز با موانع و مشکالتی همراه می کند‪.‬‬ ‫جعفری تاکید کرد‪ :‬در جریان همکاری های ش��راکتی با خارجیان جریان‬ ‫ص��ادرات بیش از تامین نی��از داخل قوت می گیرد این در حالی اس��ت که‬ ‫در ایران مواردی که منجر به تش��کیل چنین ش��رکت هایی ش��ده است نه‬ ‫تنها موضوع صادرات مطرح نیس��ت بلکه به واسطه برخی برنامه ها و تعیین‬ ‫استانداردهایی دوباره به منابع خارجی رجوع می شود‪.‬‬ ‫جعف��ری درنهایت عنوان کرد‪ :‬در جریان س��رمایه گذاری و همکاری های‬ ‫مش��ارکتی در صورتی که طرف مقابل به قوانی��ن و قراردادهای بین المللی‬ ‫اشنا نباشد در این همکاری ها سودی نخواهد برد‪.‬‬ ‫برای وارد ش��دن به هر امر جدیدی خوب اس��ت نقاط قوت و ضعف ها از‬ ‫سوی کارشناسان بیان شود اما این دیدگاه ها باید به سمتی بروند که از هر‬ ‫تهدیدی به عنوان فرصت‪ ،‬بهترین بهره وری شود‪ .‬سنگ اندازی و مانع تراشی‬ ‫افتی است که هر همتی را به خاموشی بدل می کند‪.‬‬ ‫در حال��ی که ش��نیده می ش��ود‬ ‫برخی خودروس��ازان برای پرداخت‬ ‫بدهی ه��ای خ��ود برنامه های��ی‬ ‫دارن��د و در حال انجام ان هس��تند‬ ‫قطعه س��ازان از عقب افتادن دوباره‬ ‫بدهی ها می گوین��د‪ .‬رییس انجمن‬ ‫قطعه س��ازان خراس��ان رض��وی در‬ ‫این باره معتقد است وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید ورود‬ ‫جدی داشته باشد تا این مهم رفع شود‪.‬‬ ‫ابوالقاس��م اروند در گفت وگو با خبرخودرو افزود‪ :‬پیشنهاد‬ ‫فروش اموال مازاد خودروسازان بدهکار برای پرداخت طلب‬ ‫قطعه س��ازان از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قدیمی‬ ‫ش��ده و نزدیک به ‪3‬س��ال اس��ت که از این راهکار استفاده‬ ‫می ش��ود اما چندان موثر نبوده است زیرا فروش اموال مازاد‬ ‫خودروسازان موجب بهبود وضعیت نقدینگی انها می شود اما‬ ‫تاثیر چندانی بر پرداخت طلب قطعه سازان نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در راس��تای‬ ‫پرداخت بدهی های خودروس��ازان باید اقدامی کارامد انجام‬ ‫دهد در غیراین صورت فاصله قطعه س��ازی و خودروس��ازی‬ ‫کش��ور ب��ا اروپایی ه��ا روز ب��ه روز از نظر فن��اوری تولید و‬ ‫ماشین االت سخت افزاری و نرم افزاری بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه با اش��اره به وضعیت صنعت قطعه ‬ ‫کش��ور پس از برجام اذعان کرد‪ :‬پس از انجام برجام تاکنون‬ ‫هیچکدام از خودروس��ازان و قطعه س��ازان خارجی اقدام به‬ ‫برق��راری ارتباط برای همکاری های مش��ارکتی با تاس��یس‬ ‫شرکتی مشترک با قطعه سازان داخلی نکرده اند چرا که این‬ ‫شرکت ها پیش از انجام هر امری سود خود را براورد می کنند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬برخی شرکت های خودروسازی همچون‬ ‫پژو‪ ،‬رنو و س��یتروئن عالقه بس��یاری به برق��راری ارتباط و‬ ‫س��رمایه گذاری مشترک با قطعه سازان داخلی دارند بنابراین‬ ‫امیدواری��م با تحقق این امر ش��اهد تحولی عظیم در صنعت‬ ‫قطع ه و خودرو کشور باشیم‪.‬رییس انجمن قطعه سازان کشور‬ ‫در رابطه با وضعیت صادرات قطعه عنوان کرد‪ :‬صادرات قطعه‬ ‫ب��ه بازارهای جهانی نیازمند برقراری ارتباط با ش��رکت های‬ ‫خارجی اس��ت‪ ،‬البته ایجاد شرکت های مش��ترک در زمینه‬ ‫قطعه س��ازی و خودروس��ازی نیاز به حمایت جدی دولت و‬ ‫بانک ها از قطعه سازان و مجموعه سازان داخلی دارد تا مسیر‬ ‫رش��د این صنعت هموار ش��ود‪ .‬اس��تفاده از ماش��ین االت و‬ ‫فناوری های پیشرفته و جدید تاثیر بسزایی در رشد صادرات‬ ‫قطعه دارد بنابراین دولت باید در راستای ورود این فناوری ها‬ ‫به کش��ور از قطعه س��ازان حمای��ت کند‪ .‬ارون��د تاکید کرد‪:‬‬ ‫همکاری با ش��رکت های خارجی به طور قط��ع تاثیر مثبتی‬ ‫بر رش��د صنعت قطع ه کش��ور دارد و باعث رفع مشکالت و‬ ‫برداشته شدن موانع از سر راه این صنعت می شود‪.‬‬ ‫سازوکار گیربکس های کمکی‬ ‫در خودروهای دی وی‪۴‬‬ ‫یک��ی از ش��رط های اصل��ی خودروه��ای ‪ SUV‬و افرود‪،‬‬ ‫داش��تن سیس��تم انتقال قدرت به ‪ ۴‬چرخ بوده و با استفاده‬ ‫از گیربکس ه��ای معمولی و مت��داول نمی توان چنین انتقال‬ ‫قدرتی را انج��ام داد‪ .‬برای همین طراحان در کنار گیربکس‬ ‫اصل��ی‪ ،‬یک گیربکس کمکی هم تعبی��ه می کنند که بتواند‬ ‫ضمن افزایش گش��تاور خروجی پیشرانه ان را به چرخ های‬ ‫جلو نیز تحویل دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش عصرخودرو‪ ،‬وظیفه ی��ک گیربکس در خودرو‪،‬‬ ‫فراهم ک��ردن امکان انتقال قدرت و گش��تاور خروجی موتور‬ ‫با نس��بت های مختل��ف بوده تا امکان رانندگی با س��رعت ها‬ ‫و دورهای مختلف فراهم ش��ود‪ .‬ب��رای انکه گیربکس چنین‬ ‫کاری را انجام دهد‪ ،‬مجهز به یک مجموعه دنده با نسبت های‬ ‫معی��ن به یکدیگر ب��وده و دارای یک ش��فت (محور) اصلی‬ ‫ورودی از پیشرانه و یک شفت خروجی به سمت دیفرانسیل‬ ‫و چرخ هاست‪ .‬چنین ساختاری برای خودرویی درنظر گرفته‬ ‫ش��ده که تنها یکی از محورهای ان محرک است و گیربکس‬ ‫تنها ی��ک خروجی ب��رای محور مح��رک مرب��وط دارد‪ .‬در‬ ‫خودروهای ‪4‬چرخ متحرک‪ ،‬برای انکه بتوان به هر دو محور‬ ‫انتق��ال قدرت داد‪ ،‬یک گیربکس کمکی به ش��فت خروجی‬ ‫گیربک��س اصلی متصل می کنند که دارای دو خروجی برای‬ ‫گاردان اکس��ل های جل��و و عقب اس��ت‪ .‬در نتیجه به کمک‬ ‫چنین س��اختاری می توان قدرت و گشتاور پیشرانه را به هر‬ ‫‪ 4‬چ��رخ انتقال داد‪ .‬در یک خ��ودرو ‪4‬چرخ متحرک ممکن‬ ‫است همواره به قدرت یک اکسل نیازی نباشد و یا الزم باشد‬ ‫قدرت بین اکسل ها با نسبت معینی توزیع شده یا هر ‪4‬چرخ‬ ‫با قدرت و گش��تاور باال دوران کنند‪ ،‬در نتیجه در گیربکس‬ ‫کمکی نیز چند مجموعه دنده و یک دس��ته دنده یا سلکتور‬ ‫تعبیه می ش��ود که امکان از دور خ��ارج کردن یک محور یا‬ ‫انتخاب حالت سبک و سنگین دوران چرخ ها فراهم شود‪.‬‬ ‫ساختار عموم گیربکس های کمکی شامل ‪۳‬شفت یا محور‬ ‫اصلی بوده که شفت نخست به صورت مشترک برای ورودی‬ ‫گیربکس کمک و خروجی اکس��ل عقب بوده و ش��فت سوم‬ ‫خروجی اکس��ل جلو است‪ .‬ش��فت دوم نیز به عنوان واسطه‬ ‫میان شفت نخس��ت و سوم قرار می گیرد‪ .‬شفت های ورودی‬ ‫و خروج��ی با توجه به اختالف دورانی که دارند‪ ،‬دوتکه بوده‬ ‫اما ش��فت میانی یا واسطه یکپارچه است‪ .‬هر شفت خروجی‬ ‫دارای یک دنده س��بک و یک دنده سنگین بوده که می تواند‬ ‫با هرکدام از انها با شفت میانی درگیر شود که شفت ورودی‬ ‫نیز با شفت میانی درگیر است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 30‬اذر ‪ 20 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 20‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 9‬پیاپی ‪1982‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫رونمایی از «ب ام و»های جدید‬ ‫در ایران‬ ‫در ش��رایطی که مهلت وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت برای‬ ‫کس��ب نمایندگی رسمی خودروس��ازان خارجی تا اواخر امسال‬ ‫تمدید ش��ده اس��ت‪ ،‬مدیر ارشد بازاریابی پرش��یا خودرو از ادامه‬ ‫مذاکرات این ش��رکت ب��ا «ب ام و» المان ب��رای اخذ نمایندگی‬ ‫رسمی صحبت به میان اورد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش صنعت نویس‪ ،‬مزدا موس��وی با تاکی��د بر اینکه‬ ‫تحریم ها باعث قطع ارتباط پرش��یاخودرو با ب ام و شد‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫ح��ال حاضر مذاکرات با این ش��رکت برای اخذ مجوز نمایندگی‬ ‫رس��می در ایران در حال انجام است که البته نتیجه کار بستگی‬ ‫به سیاست های دولت امریکا در اینده دارد‪.‬‬ ‫موس��وی با بیان اینکه پرشیا خودرو گزینه نخست ب ام و برای‬ ‫فعالیت رس��می در ایران اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬قص��د داریم هنگام‬ ‫مذاکرات‪ ،‬توس��عه مراکز خدمات رسانی‪ ،‬توس��عه استانداردها و‬ ‫تنوع بخشی به سبد محصوالت مان را با ب ام و پیش ببریم‪.‬‬ ‫مدیر بازاریابی پرشیا خودرو افزود‪ :‬در اوج تحریم ها که واردات‬ ‫قطعات اصل بس��یار کار دشواری بود به مشتریان ب ام و در ایران‬ ‫ب��ا واردات قطعات اصل خدمات دادیم و چراغ پرش��یا خودرو را‬ ‫روشن نگه داشتیم‪ .‬وی گفت‪ :‬با اخذ نمایندگی از شرکت مادر‪،‬‬ ‫همه قطعات اصل با تس��هیالت بیشتر و قیمت کمتر وارد ایران‬ ‫خواهند ش��د که با توجه به حذف واسطه ها روی کاهش قیمت‬ ‫انه��ا موث��ر خواهد بود‪ .‬موس��وی همچنین تاکی��د کرد‪ :‬حدود‬ ‫‪ ۳۰‬درص��د از ب ا مو های موجود در بازار از طریق پرش��یا خودرو‬ ‫وارد ش��ده اند اما م��ا خود را موظف به خدمات رس��انی به همه‬ ‫محصوالت وارداتی این برند می دانیم‪.‬‬ ‫به گفته موسوی‪ ،‬در هفته اینده ‪ 3‬مدل جدید ب ام و در ایران‬ ‫رونمایی خواهد شد‪.‬‬ ‫ایران خودرو بلوک های بانک‬ ‫پارسیان را عرضه می کند‬ ‫ش��رکت ایران خ��ودرو وع��ده خ��ود را عملی کرده و س��هام‬ ‫ش��رکت های گروه در بانک پارس��یان را ب��رای مزایده به اگهی‬ ‫گذاش��ت‪.‬به گزارش عصرخودرو‪ ،‬ایران خودرو در راس��تای الزام‬ ‫و رعای��ت قوانی��ن و مقرارت بان��ک مرکزی درنظر دارد س��هام‬ ‫ش��رکت های گروه در بانک پارسیان را در بلوک های حداکثر ‪10‬‬ ‫درصدی از طریق مزایده عمومی س��ازمان بورس و اوراق بهادار‬ ‫واگذار کند‪.‬متقاضیان حداکثر ‪ 10‬روز مهلت دارند تا نس��بت به‬ ‫ارسال درخواس��ت کتبی خود به معاونت اقتصادی ایران خودرو‬ ‫واقع در جاده مخصوص اقدام کنند تا صالحیت انها بررسی شود‪.‬‬ ‫با ثبت شرکت «ماموت خودرو» اغاز شد‬ ‫فاز جدید همکاری‬ ‫فولکس واگن در ایران‬ ‫در نخستین روزهای امسال بود که خبر از تفاهم‬ ‫ماموت یکی از خودروسازان بزرگ بخش خصوصی‬ ‫که پیش از این س��ابقه تولید خودروهای سنگین‬ ‫اس��کانیا در ایران را داشته با فولکس واگن شنیده‬ ‫ش��د‪ .‬ش��ریکی که ایران خودرو پی��ش از این‪ ،‬او را‬ ‫دیگر همکاری خارجی خود عنوان کرده بود اما با‬ ‫ای��ن حال فولکس واگن با تفاهمی که با ماموت به‬ ‫امضا رساند عنوان کرد که قصد تولید خودروهایی‬ ‫عام پسند را در ایران دارد‪ .‬این روند نشان می دهد‬ ‫ک��ه تاخی��ر ورود فولکس واگن به ای��ران به دلیل‬ ‫حساس��یت او نس��بت به خودروه��ای تولیدی در‬ ‫این ش��رکت است‪ .‬حال با گذش��ت بیش از ‪ ۹‬ماه‬ ‫از اعالم قطعی ش��دن قرارداد مام��وت با فولکس‬ ‫واگن‪ ،‬خبرها حاکی از ثبت ش��رکتی مش��ترک به‬ ‫نام ماموت خودرو اس��ت‪ .‬به نظر می رس��د با ثبت‬ ‫این شرکت‪ ،‬این غول صنعت خودرو حضور خود را‬ ‫در ایران قطعی کرده است‪ .‬بر این اساس انطور که‬ ‫در سایت رسمی «دبیرخانه هیات عالی نظارت بر‬ ‫سازمان های صنفی کشور» امده‪ ،‬شرکتی مشترک‬ ‫به ن��ام فولک��س واگن و یک��ی از خودروس��ازان‬ ‫خصوصی کشور به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش خودرونویس‪ ،‬شرکت مربوط در اصل‬ ‫نمایندگی فولکس واگن المان را در ایران به عهده‬ ‫داش��ته و می تواند نسبت به واردات و تولید برخی‬ ‫محصوالت این شرکت از جمله بیتل‪ ،‬پاسات‪ ،‬پولو‬ ‫و گلف اقدام کند‪ .‬براساس اعالم «دبیرخانه هیات‬ ‫عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور»‪ ،‬ماموت‬ ‫خودرو شرکتی که قرار است امور مربوط به حضور‬ ‫فولک��س واگن در ایران را پیگی��ری کند‪ ،‬به ثبت‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫ش��رکت ماموت خودرو در حالی ثبت ش��ده که‬ ‫فولکس واگن و ماموت در س��کوت خبری اقدام به‬ ‫عقد ق��رارداد با یکدیگر کرده اند و گفته می ش��ود‬ ‫از س��ال اینده‪ ،‬فعالیت مش��ترک خود را در ایران‬ ‫با تولید محصوالت��ی مانند پولو اغاز خواهند کرد‪.‬‬ ‫هرچن��د هم��کاری مش��ترک این دو ش��رکت در‬ ‫س��کوت پیش از این نیز گالیه های��ی را به همراه‬ ‫داشت‪ ،‬انجا که فولکس واگن برای شروع همکاری‬ ‫خ��ود در ایران اقدام به ادیت تع��داد محدودی از‬ ‫قطعه سازان کرد‪ .‬در اخرین روزهای مرداد بود که‬ ‫رییس انجمن قطعه س��ازان با بیان اینکه ش��رکت‬ ‫فولک��س واگ��ن انتخاب قطعه س��ازان هم��کار در‬ ‫ایران را اغاز کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬گروهی از فولکس‬ ‫واگن در حال ادیت و ممیزی قطعه س��ازان بزرگ‬ ‫داخلی برای همکاری جدید با صنعت خودرو ایران‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫رضا رضایی با تاکید براینکه این شرکت در نظر‬ ‫دارد مش��خص کند که در ص��ورت همکاری ها تا‬ ‫چه میزان می تواند روی توان قطعه س��ازی ایرانی‬ ‫حس��اب باز کرده و تکیه کند‪ ،‬اف��زود‪ :‬اگرچه این‬ ‫روزه��ا موضوع هم��کاری فولکس واگ��ن در بازار‬ ‫خودرو ایران مطرح اس��ت اما همچنان ش��فافیت‬ ‫‪۱۰۰‬درصدی در این مسئله وجود ندارد‪.‬‬ ‫در نهایت بعد از بررس��ی و ادیت قطعه س��ازان‬ ‫ایرانی از س��وی فولکس واگن ‪ ،‬تنها ‪ ۳‬قطعه س��از‬ ‫خارج��ی زنجی��ره تامی��ن مام��وت ب��ه عن��وان‬ ‫تامین کنن��ده قطعات خودروه��ای جدید پذیرفته‬ ‫شدند که این روند اعتراض هایی را به دنبال داشت‪.‬‬ ‫پی��ش از این نیز نایب ریی��س انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور در‬ ‫گفت وگو با گس��ترش صنعت‪ ،‬ب��ا اظهار نارضایتی‬ ‫از عملک��رد فولکس در ایران اظه��ار کرده بود که‬ ‫اگر فولکس واگن با ‪ ۳‬ش��رکت ق��رارداد همکاری‬ ‫بس��ته دلیل بر این نیست که تولیدکنندگان تنها‬ ‫‪ ۳‬ش��رکت توانایی ه��ای الزم ب��رای تولید قطعات‬ ‫م��ورد نیاز فولکس واگن را دارند‪ ،‬ش��اید اگر دیگر‬ ‫قطعه س��ازان فعال کشور نمونه داده و وارد مذاکره‬ ‫می شدند‪ ،‬امار تغییر می کرد و به طور قطع تعداد‬ ‫بیشتری پذیرفته می شدند‪.‬‬ ‫احمدرضا رعنایی افزود‪ :‬این تعداد از بررسی های‬ ‫محدود انها بوده زیرا فراخوان عمومی در سطح کل‬ ‫قطعه س��ازان داخلی داده نشد و باید درنظر داشت‬ ‫که این ش��رکت خودروس��از المانی هنوز سازوکار‬ ‫خاصی را در کش��ور اغ��از نکرده اس��ت‪ .‬چنانچه‬ ‫قرارداده��ا قطع��ی ش��ود باید فراخ��وان همچون‬ ‫شرکت رنو داده شود و سپس تمام تولیدکنندگان‬ ‫قطعات که تمایل به همکاری دارند ادیت شوند‪.‬‬ ‫بررس��ی رون��د ورود فولک��س واگن ب��ه صنعت‬ ‫خودرو ایران از ابتدایی ترین روزهای ورود تا امروز‬ ‫نش��ان از در پیش گرفتن سازوکاری متفاوت دارد‪.‬‬ ‫انجا که خبر امضای تفاهم فولکس واگن با ماموت‬ ‫بع��د از بازدید وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از این‬ ‫واحد صنعتی به طور رس��می اعالم و پس از ان از‬ ‫س��وی منصور معظمی رییس هیات عامل سازمان‬ ‫گسترش و نوسازی صنایع ایران تایید شد تا نحوه‬ ‫انتخاب قطعه س��ازان همکار این شرکت که باز هم‬ ‫رویه ای متفاوت درپیش گرفته ش��د و حال نیز با‬ ‫ثبت شرکتی جدید به نام ماموت خودرو‪ ،‬عملیات‬ ‫ب��رای فعالیت جدی این ش��رکت به طور رس��می‬ ‫کلید خورده است‪.‬‬ ‫صنعت زیرساخت‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ 30‬اذر ‪ 20 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 20‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 9‬پیاپی ‪1982‬‬ ‫خبر‬ ‫همگامی با تحوالت پرشتاب‬ ‫رمز ماندگاری صنعت اب و برق‬ ‫تولید تجهیزات صنعت برق در پیچ و تاب سخنرانی ها‬ ‫خودکفای��ی ای��ران در‬ ‫صنعت زیر ساخت‬ ‫تولید برق خبر جدیدی‬ ‫نیس��ت اما انچه جدید‬ ‫اس��ت گفت��ه ریی��س‬ ‫هیات مدی��ره س��ندیکای برق کش��ور اس��ت که‬ ‫می گوی��د در «تولید تجهی��زات صنعت برق دچار‬ ‫بحران شده ایم‪».‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت‪ ،‬حمید چیت چیان‪،‬‬ ‫وزیر نیرو در بهم��ن ‪ ۱۳۹۴‬گفته بود‪« :‬جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران در زم��ان تحریم ه��ا ب��ه یکی از‬ ‫مهم تری��ن تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان‬ ‫تجهی��زات نیروگاه��ی و اح��داث س��د در جهان‬ ‫تبدی��ل ش��د‪ ».‬به گفت��ه وزیر نی��رو در حالی که‬ ‫ایران تا دهه ‪ ۶۰‬هجری خورشیدی نه تنها توانایی‬ ‫س��اخت نیروگاه نداش��ت‪ ،‬بلکه از طراحی تا اجرا‬ ‫را متخصص��ان خارجی انج��ام می دادند‪ .‬این‪ ،‬کم‬ ‫دس��تاوردی نیس��ت که از واردکننده صد درصد‬ ‫ب��ه س��ازنده و صادرکننده در ای��ن بخش تبدیل‬ ‫شده ایم‪.‬‬ ‫وزارت نی��رو ب��رای بومی س��ازی صنای��ع اب و‬ ‫برق کشور ش��رکت مدیریت پروژه های نیروگاهی‬ ‫ای��ران (مپنا) را تاس��یس کرد تا ع�لاوه بر تامین‬ ‫نیازهای داخلی‪ ،‬در خارج کشور با صدور خدمات‬ ‫فن��ی مهندس��ی‪ ،‬مش��اوره‪ ،‬تولی��د و راه اندازی‪،‬‬ ‫توانمندی های خود را به نمایش بگذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹بحران در مس‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬فوالد‬ ‫با این حال رییس هیات مدیره س��ندیکای برق‬ ‫کشور خبر از بروز بحران می دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش گس��ترش صنع��ت‪ ،‬محم��د رضا‬ ‫کالهی صمدی ب��ه پایگاه خبری ات��اق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ته��ران گفت‪ :‬تعداد‬ ‫محدودی شرکت های مادر در ایران در حوزه هایی‬ ‫مانند پتروشیمی‪ ،‬فوالد‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬مس و‪ ...‬وجود‬ ‫دارند که دولتی یا خصولتی هستند و امتیازهای‬ ‫بس��یار بزرگی از دولت و اقتص��اد ملی در ارتباط‬ ‫ب��ا معادن‪ ،‬مواد اولیه‪ ،‬ان��رژی ارزان‪ ،‬ارز مبادله ای‬ ‫و‪ ...‬برای تولید محصوالت ش��ان دریافت می کنند‬ ‫ام��ا در عوض به جای اینکه به فکر صنایع داخلی‬ ‫باش��ند به وی��ژه صنایع کوچک و متوس��ط‪ ،‬رفتار‬ ‫س��وداگرانه در پی��ش گرفته ان��د‪ .‬کالهی صمدی‬ ‫گف��ت‪ :‬کارخانه های تولید کننده تجهیزات صنعت‬ ‫بحران یا بحران نمایی؟‬ ‫کارخانه های تولید کننده تجهیزات صنعت برق به دلیل‬ ‫نبود مواد اولیه همچون مس‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬فوالد و‪ ..‬در‬ ‫دو ماه گذشته با کمبود و بحران شدید رو به رو شده اند‬ ‫محمد رضا کالهی صمدی‬ ‫ایران در سال های گذشته از وارد کننده صد در صد‬ ‫به تولیدکننده صد در صد صنعت و تجهیزات برق‬ ‫رسیده است‬ ‫حمید چیت چیان‬ ‫برای کشور به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫این عض��و هیات نمایندگان ات��اق تهران گفت‪:‬‬ ‫پیش تر‪ ،‬کارگ��روه تنظیم بازار جلس��ات منظمی‬ ‫داشت و وضعیت بازار داخل را گزارش می کرد اما‬ ‫به بهانه اینکه تنشی در بازار وجود ندارد‪ ،‬جلسات‬ ‫را منحل کردند‪.‬‬ ‫از این رو دوماه اس��ت که بازار در تنش اس��ت و‬ ‫ش��رکت های مادر تولید کننده ف��والد‪ ،‬الومینیوم‪،‬‬ ‫مس و‪ ...‬در دوماه گذش��ته باوج��ود توافقاتی که‬ ‫شد و تعهد تامین مواد اولیه شرکت های داخلی و‬ ‫نگهداشتن ذخیره الزم تمام تولیدات شان را صادر‬ ‫کرده اند و بخشی از انها را نیز در انبارهای شان به‬ ‫امید گران تر ش��دن در ماه های اینده و باال رفتن‬ ‫قیمت دالر نمی فروشند و این امر منجر به بحرانی‬ ‫ج��دی در کارخانه های صنعت برق و دیگر صنایع‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬با وجود این اظهارات‪ ،‬عرضه فوالد‬ ‫و م��س در ب��ورس ادامه دارد و به نظر نمی رس��د‬ ‫مشکلی در عرضه مس‪ ،‬الومینیوم و‬ ‫فوالد وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫ب��رق ایران به دلیل نبود مواد اولیه همچون مس‪،‬‬ ‫الومینی��وم‪ ،‬فوالد و‪ ..‬در دو ماه گذش��ته با کمبود‬ ‫و بحران ش��دید رو به رو بوده و بسیاری از خطوط‬ ‫تولیدی تعطیل شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در دو ماه گذش��ته این ش��رکت ها با‬ ‫تصور بازگش��ت تحریم ها انبارهای خود را خالی و‬ ‫تمام تولیدات شان را صادر کرده اند و درحال حاضر‬ ‫ب��ازار داخ��ل کامال خالی ش��ده اس��ت و صنایع‬ ‫پایین دستی و میان دستی به ویژه صنایع کوچک و‬ ‫متوسط با مشکل تامین مواد اولیه رو به رو شده اند‬ ‫و واحدهای شان خوابیده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه این ش��رکت ها در بازار‬ ‫داخ��ل گران فروش��ی ه��م می کنن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬از‬ ‫س��ویی دیگر ش��اهدیم قیمت های صادراتی این‬ ‫ش��رکت های مادر گاهی تا ‪۳۰‬درص��د زیر قیمت‬ ‫داخلی اس��ت؛ به عنوان نمونه در بحث پتروشیمی‬ ‫در هن��د و چین و فوالد در اروپا انقدر قیمت ها را‬ ‫پایین داده اند و مواد اولیه را فروخته اند‬ ‫که درحال حاضر دولت های انها به فکر‬ ‫گذاش��تن عوارض ضد دامپینگ روی‬ ‫ای��ن محصوالت هس��تند‪ .‬ب��ه عبارت‬ ‫دیگ��ر دولت به این ش��رکت های مادر‬ ‫تولیدکنن��ده مواد اولیه خدمات کاملی‬ ‫ازجمل��ه گاز ارزان داده اس��ت و انه��ا‬ ‫مهدی کرباسیان‬ ‫ب��دون توجه ب��ه ش��رکت های داخلی‬ ‫که نیازمند مواد اولیه هس��تند‪ ،‬انقدر‬ ‫به منظور حذف‬ ‫قیمت ه��ای صادراتی ش��ان را پایی��ن‬ ‫واسطه گرهای‬ ‫بازارهای‬ ‫نگ��ه داش��ته اند که ح��اال در‬ ‫مخرب در بازار‬ ‫محصوالت‬ ‫صادرات��ی می خواهند روی‬ ‫الومینیوم‪ ،‬این‬ ‫بگذارند؛‬ ‫دامپین��گ‬ ‫انها ع��وارض ضد ‬ ‫محصول و سایر‬ ‫در صورتی که این مواد اولیه با تبدیل‬ ‫محصوالت فلزی و‬ ‫شدن به کاالهای دیگر صنعتی از سوی فوالدی در بورس کاالی‬ ‫صنایع داخلی و شرکت های کوچک و ایران عرضه می شود‬ ‫متوس��ط می تواند ارزش افزوده باالیی‬ ‫‹عرض�ه الومینی�وم‬ ‫‹‬ ‫در بورس کاال‬ ‫بیس��ت ودوم اذر بود ک��ه رییس‬ ‫هیات عام��ل ایمیدرو خبر از تنظیم‬ ‫ش��دن عرضه الومینی��وم در بورس‬ ‫کاال داد و گف��ت‪ :‬در س��ال های‬ ‫گذشته تمامی محصوالت فلزی اعم‬ ‫از مس‪ ،‬الومینیوم و فوالد در بورس‬ ‫کاال عرضه ش��ده و موردمعامله قرار‬ ‫گرفته که کش��ف واقع��ی قیمت ها‪،‬‬ ‫جلوگیری از انحصار و ش��فافیت در‬ ‫روند دادوس��تد ها از ثم��رات معامله‬ ‫محصوالت در بورس کاالست‪.‬‬ ‫مهدی کرباس��یان در ب��اره عرضه‬ ‫الومینی��وم در ب��ورس کاالی ایران‬ ‫گف��ت‪ :‬به تازگ��ی مش��کالت متعددی بر س��ر راه‬ ‫تولیدکنندگان الومینیوم ق��رار گرفته بود و نبود‬ ‫عرضه این محص��ول در مقطعی در بورس کاال به‬ ‫مش��کالت تولیدکنندگان این صنعت بازمی گشت‬ ‫که خوش��بختانه این موانع با نشس��ت و جلسات‬ ‫متعددی با عوامل مربوط برطرف ش��د و اکنون با‬ ‫تعیین قیمت پایه بر مبنای فرمول جدید و کشف‬ ‫بهتر قیمت‪ ،‬ش��اهد عرضه منظم این محصول در‬ ‫بورس کاال هستیم‪.‬‬ ‫ب��ه گفته معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫ب��ورس کاال جایگاه مهمی در اقتصاد کش��ور پیدا‬ ‫کرده و از انجا که تاکنون اقدامات خوبی در زمینه‬ ‫کشف واقعی قیمت ها و شفافیت در امارها داشته‬ ‫اس��ت بر همین اس��اس عرضه محصوالت ازجمله‬ ‫الومینیوم در بورس اقدام مهمی به شمار می رود‪.‬‬ ‫کرباس��یان تاکی��د ک��رد‪ :‬ب��ه منظ��ور ح��ذف‬ ‫واس��طه گرهای مخ��رب در ب��ازار الومینیوم‪ ،‬این‬ ‫محصول و س��ایر محصوالت فل��زی و فوالدی در‬ ‫ب��ورس کاالی ای��ران عرضه می ش��ود که طراحی‬ ‫ابزارهای مالی نوین نیز می تواند به فعاالن صنایع‬ ‫در تامین مالی و روند معامالت کمک کند‪.‬‬ ‫رییس هیات عام��ل ایمیدرو با اش��اره به اینکه‬ ‫توس��عه بورس کاالی ایران س�لامت اقتصاد را در‬ ‫پی دارد‪ ،‬افزود‪ :‬گس��ترش بورس کاال در سال های‬ ‫اخیر و عرضه کاالهای مختلف از طریق ان‪ ،‬نشان‬ ‫می دهد که بورس کاال می خواهد به بازاری بزرگتر‬ ‫و بین المللی تبدیل شود که ما در سازمان توسعه‬ ‫و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز در این‬ ‫س��ال ها حمایت الزم را ب��رای برقراری و پایداری‬ ‫این بورس انجام داده ایم و خواهیم داد‪.‬‬ ‫در حقیقت به هر میزان که ش��فافیت و سالمت‬ ‫اقتص��ادی افزایش یابد به همان می��زان‪ ،‬ارامش‬ ‫و ثب��ات اقتص��ادی ایج��اد ش��ده و زمینه جذب‬ ‫س��رمایه گذاری داخل��ی و خارجی بیش��تر فراهم‬ ‫می شود‪ .‬وی گفت‪ :‬عرضه محصوالت در بازارهای‬ ‫خارج از بورس کاال‪ ،‬سبب فقدان در قیمت فروش‬ ‫محصوالت از س��وی تولیدکنندگان می ش��ود که‬ ‫درنهای��ت زمین��ه انحص��ار در خری��د را به وجود‬ ‫می اورد از این رو باید از امکانات و شفافیت بورس‬ ‫کاال اس��تفاده کرد و در مسیری روشن در اقتصاد‬ ‫گام برداشت‪.‬‬ ‫المپ های کم مصرف و شایعات برق کثیف‬ ‫عبدالصم��د محمودی‪ ،‬کارش��ناس صنعت برق‬ ‫درب��اره المپ ه��ای کم مص��رف در کش��ور گفت‪:‬‬ ‫براساس ارزیابی های انجام شده میزان جیوه مورد‬ ‫استفاده در المپ های کم مصرف استاندارد به طور‬ ‫متوس��ط ‪2/5‬میلی گرم اس��ت که به طور تقریبی‬ ‫ب��ه اندازه ی��ک نقط��ه در پایان جمله نوش��تاری‬ ‫روی کاغ��ذ اس��ت‪ .‬با وجود اینک��ه بنیاد علمی و‬ ‫اس��تداللی برخ��ی ش��ایعات هنوز ش��بهه برانگیز‬ ‫بوده و مس��تنداتی ب��رای ان تاکنون ارائه نش��ده‬ ‫با این وجود باعث ش��ده تا در س��ال های گذشته‬ ‫مفهومی با عنوان «برق کثیف» وارد دامنه واژگان‬ ‫مربوط به اس��تفاده از ان��رژی الکتریکی در جهان‬ ‫شود اما همچنان براس��اس گزارش ها و مطالعات‬ ‫انجام ش��ده از س��وی نهادهای بین المللی و وزارت‬ ‫بهداش��ت کشورهای پیش��رفته ای همچون امریکا‬ ‫و کان��ادا برای تایید این ادعاها مس��تندات علمی‬ ‫اس��تواری وج��ود ن��دارد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬همچنی��ن‬ ‫براساس مطالعات انجام شده استفاده از المپ های‬ ‫کم مصرف می تواند ‪75‬درص��د میزان انرژی مورد‬ ‫استفاده را در مقایسه با المپ های رشته ای کاهش‬ ‫دهد و درنتیجه میزان انتشار گازهای گلخانه ای تا‬ ‫‪75‬درصد کاهش می یابد‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬استفاده‬ ‫از المپ های کم مصرف که نش��ان استاندارد ملی‬ ‫را دارد نه تنه��ا «مخاطره امی��ز» نیس��ت بلک��ه با‬ ‫کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به نوعی متضمن‬ ‫س�لامت مردم نیز هس��ت‪ .‬محمودی با اش��اره به‬ ‫اینکه براس��اس ارزیابی س��ازمان بهره وری انرژی‬ ‫ایران (س��ابا) هم اکنون بی��ش از ‪30‬میلیون المپ‬ ‫رش��ته ای در کش��ور وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در صورت‬ ‫تعوی��ض انه��ا با المپ ه��ای کم مص��رف می توان‬ ‫معادل ‪ 6160‬گیگاوات س��اعت مص��رف انرژی در‬ ‫ی��ک س��ال را کاهش داده و مانع انتش��ار بیش از‬ ‫‪4‬میلی��ون تن گازه��ای گلخانه ای ش��د‪ .‬بنابراین‬ ‫اس��تفاده از المپ ه��ای کم مص��رف می توان��د تا‬ ‫ح��د زیادی به بهبود «امنیت تنفس» و س�لامت‬ ‫ش��هروندان کمک کند‪ .‬وی توضی��ح داد‪ :‬چنانکه‬ ‫اش��اره شد استفاده از این المپ ها می تواند از نظر‬ ‫اقتصادی نیز به صرفه باش��د‪ ،‬چراکه هم می تواند‬ ‫باعث کاهش مصرف انرژی شود و هم مدت زمان‬ ‫اس��تفاده از این المپ ها در مقایس��ه با المپ های‬ ‫رشته ای افزایش می یابد‪ .‬بر اساس مطالعات انجام‬ ‫ش��ده میزان کارکرد المپ های رشته ای بین ‪750‬‬ ‫تا ‪ 1000‬س��اعت اس��ت و این در حالی است که‬ ‫یک المپ کم مصرف استاندارد بین ‪ 15‬تا ‪30‬هزار‬ ‫ساعت می تواند کارکرد داشته باشد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس به نظر می رس��د نه تنها شایعات‬ ‫موجود در اس��تفاده از المپ های کم مصرف بی راه‬ ‫بوده بلکه اس��تفاده نکردن از این فناوری های روز‬ ‫دنیا می تواند برای ش��هروندان از دو منظر سالمت‬ ‫و اقتص��اد خانوار و حتی اقتصاد ملی مضر باش��د؛‬ ‫چراکه به طور مثال اس��تفاده از حدود ‪30‬میلیون‬ ‫المپ رش��ته ای تولی��دی در کش��ور و جایگزین‬ ‫نکردن انه��ا با المپ های کم مصرف یعنی تحمیل‬ ‫هزینه های تولید برق بیش از ‪2‬میلیون مش��ترک‬ ‫خانگ��ی اضافی در طول یک س��ال به صنعت برق‬ ‫کشور‪.‬‬ ‫م��ردم به دنبال بهترین کاالها هس��تند و چنانچ��ه این امر‬ ‫به عن��وان پیش فرض تولید کاال از س��وی نه��ادی قرار نگیرد‪،‬‬ ‫مردم ان را از بازار و انتفاع ناشی از ان حذف خواهند کرد‪.‬‬ ‫قائم مقام وزیر نیرو گفت‪ :‬همگامی با تحوالت پرشتاب عصر‬ ‫حاضر و به روز ش��دن مستمر دانش رمز ماندگاری صنعت اب‬ ‫و برق است‪.‬‬ ‫س��تار محمودی‪ ،‬قائم مقام وزیر در نشس��ت تخصصی اینده‬ ‫خدمت رس��انی در صنعت اب و برق در ش��انزدهمین همایش‬ ‫سراسری مدیران ارشد صنعت اب و برق کشور گفت‪ :‬دو عرصه‬ ‫اب و برق کش��ور ب��ه ترتیب ‪ 70‬و ‪ 54‬س��ال قدمت دارند اما‬ ‫این به معنای ماندن در گذش��ته نیست‪ ،‬بلکه باید متناسب با‬ ‫تحوالت روح زمان این صنعت پیش برود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تح��والت دنیای امروز روی دور تند قرار گرفته و‬ ‫چنانچه صنعت یا فردی س��عی کند با همان س��رعت سابق به‬ ‫حرکت خود ادامه دهد‪ ،‬به اطمینان زیاد حاشیه نش��ین خواهد‬ ‫شد و از قافله توسعه عقب خواهد ماند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬در ایران بیش از هزار ش��رکت و بیش از‬ ‫‪2‬ه��زار و ‪ 500‬نهاد اجرایی وج��ود دارد که خدمات مختلفی‬ ‫ب��ه م��ردم ارائه می کنن��د و طبیعی اس��ت که خیل��ی از این‬ ‫ش��رکت ها و نهادهای اجرایی محصول مش��ابهی به مردم ارائه‬ ‫می کنن��د و چنانچه محصول بی کیفیتی ارائ��ه کنند از طرف‬ ‫مردم نادیده گرفته خواهند ش��د‪ .‬قائم مقام وزیر نیرو ادامه داد‪:‬‬ ‫اگر نظام بودجه ای متناس��ب با تحوالت روح زمان تغییر کند‬ ‫استخدام کننده واقعی سازمان ها و شرکت ها مردم خواهند بود؛‬ ‫مردم نیز به دنبال بهترین کاالها هس��تند و چنانچه این امر به‬ ‫عنوان پیش فرض تولید کاال از س��وی نهادی قرار نگیرد‪ ،‬مردم‬ ‫ان را از بازار و انتفاع ناشی از ان حذف خواهند کرد‪.‬‬ ‫محمودی اظهار کرد‪ :‬خوش��بختانه صنعت اب و برق کشور‬ ‫به واسطه سرمایه انسانی بسیار خوب خود هم از سرمایه تجربه‬ ‫برخوردار اس��ت و هم از س��رمایه به روز بودن و امید است این‬ ‫روحیه در سال های اینده در این صنعت تداوم یابد‪.‬‬ ‫فعال کردن بخش خصوصی‬ ‫در صنعت اب و برق‬ ‫اگر ش��رکت ها به ش��کل بنگاه های اقتصادی درایند‪ ،‬میزان‬ ‫بهره وری افزایش و قیمت تمام ش��ده طرح ها و خدمات کاهش‬ ‫می یابد‪ .‬معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو‪ ،‬عواملی‬ ‫تاثیر گذار در پیشرفت طرح های اقتصاد مقاومتی را تشریح کرد‬ ‫و گفت‪ :‬در زمان حاضر فعال کردن بخش خصوصی در صنعت‬ ‫اب و ب��رق بس��یار مهم و تعیین کننده اس��ت و بای��د از تمام‬ ‫ظرفیت ها برای حضور بیشتر این بخش استفاده کرد‪.‬‬ ‫علیرضا دائمی‪ ،‬معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو با‬ ‫تشریح عوامل تاثیر گذار در کاهش پیشرفت طرح های اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی گفت‪ :‬کمبود اعتب��ارات‪ ،‬کمبود مناب��ع اعتباری و‬ ‫کمبود منابع ابی باعث خواهد شد تا کارها در اقتصاد مقاومتی‬ ‫با مشکل یا کندی در سرعت اجرا مواجه شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ‪ 3‬نکته مطرح شده در بحث مدیریت منابع‬ ‫ی تامین اعتبار‪ ،‬بحث تعادل بخشی و راهبردهای وزارت‬ ‫اب یعن ‬ ‫نیرو در اقتصاد مقاومتی گفت‪ :‬با تامین اعتبار از محل صندوق‬ ‫ذخی��ره ارزی‪ ،‬بنابه دس��تور رهبر معظم انق�لاب‪ ،‬پروژه های‬ ‫ب��زرگ اب که اجرای انها از ده ها س��ال قب��ل با کندی پیش‬ ‫می رفت‪ ،‬سرعت گرفته است‪ .‬دائمی با اشاره به اینکه در اجرای‬ ‫طرح های راهبردی وزارت نیرو درباره اقتصاد مقاومتی از سایر‬ ‫سازمان های دولتی جلوتر هستیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شاخص های این‬ ‫طرح ها و راهبردها از قبل مش��خص ب��ود و به محض اینکه از‬ ‫س��وی رهبر معظم انقالب به عنوان طرح های اقتصاد مقاومتی‬ ‫مطرح ش��د‪ ،‬اجرای این طرح ها اغاز شد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬اگر‬ ‫شرکت ها به شکل بنگاه های اقتصادی درایند‪ ،‬میزان بهره وری‬ ‫افزایش و قیمت تمام ش��ده طرح ها و خدمات کاهش می یابد؛‬ ‫از این رو میزان مش��ارکت مردم نیز بیش��تر می ش��ود‪ .‬معاون‬ ‫اقتصادی و برنامه ریزی وزیر نیرو با اشاره به تعریف رهبر معظم‬ ‫انقالب از اقتصاد مقاومتی مبنی بر اینکه اقتصاد مقاومتی مانند‬ ‫راهنمایی اس��ت که کمک می کند تا راه ها هموار ش��ود‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬یکی از زیرساخت های اصلی کشور اب و برق است که با‬ ‫قرار گرفتن در طرح اقتصاد مقاومتی‪ ،‬تالش می کند تا راه های‬ ‫توسعه کشور را هموار کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به قرار داش��تن ‪ 17‬پروژه وزارت نیرو در قالب‬ ‫طرح ه��ای اقتص��اد مقاومتی گف��ت‪ :‬برای هری��ک از طرح ها‬ ‫منش��وری تهیه و به تایید رسیده و وزارت نیرو نیز از عملکرد‬ ‫بس��یار خوبی در این راستا برخوردار بوده که بارها مورد تقدیر‬ ‫رییس جمهور و معاون اول وی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫دائم��ی با اش��اره به ‪ 6‬طرح مه��م وزارت نیرو که ش��رکت‬ ‫مادرتخصص��ی توانیر اجرای ان را به عهده دارد‪ ،‬گفت‪ :‬از جمله‬ ‫این طرح ها می توان به افتتاح و بهره برداری نیروگاه های تولید‬ ‫پراکنده و کاهش تلفات برق در ش��بکه های توزیع به کمتر از‬ ‫‪ 10‬درصد اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه وزارت نیرو مصمم اس��ت با احداث هزار و‬ ‫‪ 800‬م��گاوات نیروگاه حرارتی‪10 ،‬هزار مگاوات نیروگاه جدید‬ ‫نیز اح��داث کند‪ ،‬افزود‪ :‬در بخ��ش انرژی های تجدیدپذیر نیز‬ ‫تا پایان امس��ال‪ 100 ،‬مگاوات به ظرفیت نیروگاه های موجود‬ ‫اضافه می شود که با موفقیت در حال اجراست‪.‬‬ ‫معاون اقتصادی و برنامه ریزی وزیر نیرو ادامه داد‪ :‬در بخش‬ ‫اب نی��ز ‪ 8‬پروژه مهم عملیاتی می ش��ود که بس��یاری از انها‬ ‫در راس��تای طرح تعادل بخشی است و کمک می کند کشور به‬ ‫سمت توسعه گام بردارد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 30‬اذر ‪ 20 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫صنعت زیرساخت‬ ‫‪ 20‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 9‬پیاپی ‪1982‬‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خبر‬ ‫تولید بیش از ‪47‬هزارتن سازه‬ ‫و اسکلت فلزی‬ ‫در س��ال های گذش��ته ای��ران ش��دیدترین تحریم های‬ ‫اقتصادی را پش��ت سرگذاشت که عقب ماندن در صنعت‬ ‫نفت یکی از نتایج ان بود‪ .‬بر این اساس با فازبندی پارس‬ ‫جنوبی ایران در تالش اس��ت تا عقب ماندگی های گذشته‬ ‫را جبران کند‪.‬‬ ‫مدیر کارخانه س��اخت اس��کلت فلزی ش��رکت پایندان‬ ‫وابس��ته به بنیاد مس��تضعفان گفت‪ :‬این کارخانه تاکنون‬ ‫ب��رای فازه��ای ‪ 17 ،24 ،23 ،22 ،13 ،16،14 ،15‬و ‪18‬‬ ‫میدان گازی پارس جنوبی بیش از ‪47‬هزار تن اس��کلت و‬ ‫سازه فلزی تولید کرده است‪.‬‬ ‫باب��ک رضایی ب��اران به ایرن��ا توضیح داد‪ :‬ب��رای تولید‬ ‫س��ازه های فلزی پاالیش��گاه های پارس جنوب��ی بیش از‬ ‫‪90‬درصد مواد اولیه مورد نیاز از داخل تامین می ش��ود و‬ ‫برای تهیه ان مشکلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬اس��کلت فلزی سنگین و سازه های مورد‬ ‫نیاز پتروش��یمی مبین و پتروش��یمی بوش��هر نیز در این‬ ‫کارخان��ه تولی��د و در این واحدهای صنعتی نصب ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رضایی باران با بیان اینکه برای پاالیش��گاه فازهای ‪ 15‬و‬ ‫‪ 16‬پارس جنوبی بیش از ‪15‬هزار تن انواع سازه و اسکلت‬ ‫فلزی در این ش��رکت تولید ش��ده‪ ،‬گف��ت‪ :‬ظرفیت تولید‬ ‫س��ازه های فلزی در این کارخانه که در نزدیکی عس��لویه‬ ‫قرار دارد‪ ،‬ماهانه تا ‪2‬هزار تن اس��ت و در برخی ماه ها به‬ ‫‪2‬هزار و ‪ 500‬تن افزایش یافته است‪.‬‬ ‫مدیر کارخانه ساخت اس��کلت فلزی شرکت پایندان از‬ ‫برنامه ریزی این شرکت برای تولید تجهیزات پاالیشگاهی‬ ‫و مخ��ازن فلزی خبر داد و گفت‪ :‬این کارخانه برای تولید‬ ‫این تجهیزات مش��کلی ندارد و ب��ه احتمال زیاد در اینده‬ ‫تولید این تجهیزات را در دس��تور کار خ��ود قرار خواهد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫وی س��اخت و نصب ‪15‬هزار و ‪ 700‬تن اس��کلت فلزی‬ ‫سنگین‪2 ،‬هزار تن پلتفرم برای فازهای ‪ 15‬و ‪ ،16‬ساخت‬ ‫و نصب ‪5‬هزار تن اس��کلت فلزی س��نگین برای توس��عه‬ ‫ف��از ‪ 13‬پارس جنوبی‪ ،‬یک هزار و ‪ 32‬تن اس��کلت فلزی‬ ‫غیرصنعتی و ساخت و نصب ‪3‬هزار و ‪ 250‬تن سازه فلزی‬ ‫برای توس��عه فاز ‪ 14‬را بخشی از فعالیت های این کارخانه‬ ‫در منطقه عسلویه عنوان کرد‪.‬‬ ‫رضایی باران اظهار کرد‪ :‬س��اخت و نصب ‪4‬هزار و ‪300‬‬ ‫تن سازه س��بک فلزی برای فازهای ‪ 23 ،22‬و ‪ 24‬پارس‬ ‫جنوبی‪ ،‬س��اخت و نصب یک هزار و ‪ 130‬تن پلتفرم برای‬ ‫توسعه فاز ‪ 133‬میدان گاز پارس جنوبی‪ ،‬ساخت ‪ 150‬تن‬ ‫پلتفرم برای توس��عه فازهای ‪ 17‬و ‪ 18‬و بیش از یک هزار‬ ‫تن اسکلت فلزی برای پتروشیمی بوشهر از دیگر تولیدات‬ ‫این مجموعه است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬ش��رکت پایندان وابس��ته ب��ه بنیاد‬ ‫مس��تضعفان هم اکنون در زمینه مدیریت طراحی تامین‬ ‫کاال و تجهی��زات‪ ،‬تامی��ن مال��ی و س��اخت مجتمع های‬ ‫پاالیش��گاهی و پتروشیمی‪ ،‬س��اخت خطوط لوله خشکی‬ ‫و دریایی‪ ،‬ایستگاه های فش��ار تقویت گاز‪ ،‬تلمبه خانه ها و‬ ‫عملیات سویل در پاالیش��گاه های نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫بیش از ‪ 40‬سال تجربه کاری دارد‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت‪ ،‬میدان گازی پارس جنوبی‬ ‫(یا گنبد شمالی در بخش قطری) بزرگترین میدان گازی‬ ‫مستقل جهان است که با داشتن ‪34/2‬تریلیون مترمکعب‬ ‫گاز اس��تحصال پذیر حدود ‪۱۹‬درص��د از کل ذخایر گازی‬ ‫جهان را در خود جای داده است‪ .‬ذخیره بخش ایرانی این‬ ‫می��دان ‪13/3‬تریلیون مترمکع��ب گاز درجا و ‪19‬میلیارد‬ ‫بش��که میعانات گازی (‪9‬میلیارد بش��که قابل برداش��ت)‬ ‫تخمین زده می شود‪.‬‬ ‫ای��ران در س��ال های گذش��ته ت�لاش ک��رده اس��ت با‬ ‫اولویت بن��دی فازه��ای پ��ارس جنوبی‪ ،‬توس��عه فازهای‬ ‫مختلف را شتاب بخش��یده و عقب ماندگی های گذشته را‬ ‫نیز جبران کند‪ .‬در دولت یازدهم با بهره برداری از فازهای‬ ‫‪ 16 ،15 ،12‬و بخش های��ی از فازهای ‪ 19 ،18 ،17‬و ‪20‬‬ ‫توانس��ت تولید گاز از این میدان بزرگ گازی را افزایش و‬ ‫فاصله خود با قطر را کاهش دهد‪.‬‬ ‫فراورش ‪465‬میلیون‬ ‫مترمکعب گاز‬ ‫مس��عود حسنی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت مجتمع گاز پارس‬ ‫جنوب��ی به تازگ��ی درب��اره اخری��ن وضعی��ت تولید گاز‬ ‫در می��دان پ��ارس جنوبی گفته اس��ت‪ ،‬میزان برداش��ت‬ ‫و ف��راورش گاز از ای��ن می��دان به بی��ش از ‪465‬میلیون‬ ‫مترمکعب در روز رسیده است‪.‬‬ ‫می��دان پارس جنوبی در عم��ق بیش از ‪3‬هزار متری از‬ ‫بستر خلیج فارس و در محوطه ای به وسعت ‪۹‬هزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫کیلومتر مربع واقع شده است‪.‬‬ ‫ح��دود ‪3‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬کیلومترمرب��ع از ای��ن می��دان‬ ‫مش��ترک در اب های س��رزمینی ایران و نزدیک به ‪6‬هزار‬ ‫کیلومترمربع از ان در اب های قطر واقع شده است‪.‬‬ ‫میدان گازی پارس جنوبی حدود ‪50‬درصد ذخایر گازی‬ ‫ایران را تش��کیل می دهد‪ .‬براورد می ش��ود س��هم ایرانی‬ ‫پارس جنوبی حدود ‪8‬درصد از ذخایر گازی جهان باشد‪.‬‬ ‫وزارت نفت برنامه دارد تا پایان س��ال ‪ 1396‬کار توسعه‬ ‫هم��ه فازه��ای پارس جنوب��ی را به جز ف��از ‪ 14‬به پایان‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫بیژن نامدارزنگنه‬ ‫غالمرضا منوچهری‬ ‫نورالدین شهنازی زاده‬ ‫افزایش سن مخازن نفتی و مذاکرات اوپک‪ ،‬محورهای اصلی اجرای ازدیاد برداشت‬ ‫میدان های مشترک نیازمند افزایش ظرفیت برداشت‬ ‫امیر مهرزاد ‪ -‬گروه صنعت زیرس�اخت‪ :‬پ�س از روی کار امدن دولت یازدهم و تصدی گری‬ ‫بی�ژن نامدارزنگنه ب�ر وزارت نفت «ازدیاد برداش�ت» از میدان های نفتی ب�ه عنوان یکی از‬ ‫مهم ترین سیاست ها در این دوره معرفی شد‪ .‬فرسودگی و افزایش سن مخازن نفتی دو عاملی‬ ‫هستند که بر اهمیت بیشتر این موضوع مهر تایید زده و التزام ان را بی چون و چرا کرده اند‪.‬‬ ‫با این حال به نظر می رسد هنوز این فرایند وارد مراحل اجرایی نشده و تا پایان این عملیات‬ ‫مسیر دشواری پیش روی صنعت نفت ایران مانده است‪.‬‬ ‫براس��اس تعاریف کارشناسی شده از این فرایند‪،‬‬ ‫اهمیت افزایش ضریب بازیافت از میدان های نفتی‬ ‫ازدی��اد برداش��ت نفت ب��ه مجموع��ه تکنیک ها و‬ ‫تاکی��د و چندی پیش اظهار کرد‪« :‬امیدوارم ازدیاد‬ ‫فرایندهایی گفته می ش��ود که در ان با استفاده از‬ ‫برداشت به یک خواس��ت ملی بدل شود» و محور‬ ‫انرژی یا م��واد خارج از میدان نفت��ی‪ ،‬میزان نفت‬ ‫و هدف اصلی صنعت نف��ت در اجرای قراردادهای‬ ‫خامی را که اس��تخراج انها ب��ا روش های معمولی‬ ‫جدید نفتی را ازدیاد برداشت از مخازن عنوان کرد‪.‬‬ ‫امکان پذیر یا تولید ان اقتصادی و به صرفه نیست‪،‬‬ ‫وی میدان های مشترک و افزایش بازیافت نفت از‬ ‫استخراج کرده و مورد بهره برداری قرار می گیرد‪.‬‬ ‫میدان ها را به عنوان دو حوزه مهم کاری وزارت نفت‬ ‫از انجایی که عمر بیش��تر مخ��ازن نفتی دنیا به‬ ‫اعالم کرده و توضیح داده بود‪ :‬اگر ازدیاد برداش��ت‬ ‫نیمه دوم خود رس��یده و ایران نیز با س��ابقه بیش‬ ‫در زمان مقرر انجام نش��ود‪ ،‬این ثروت زیرزمینی از‬ ‫از ‪۱۰۰‬س��اله صنعت نف��ت از این قاعده مس��تثنا‬ ‫دست می رود‪ .‬اهمیت میدان مشترک از این حیث‬ ‫نیس��ت‪ ،‬برداش��ت نف��ت از انه��ا به می��زان قابل‬ ‫اس��ت که تاخیر در برداشت‪ ،‬برداشت بیشتر طرف‬ ‫مالحظ��ه ای کاهش یافته اس��ت‪ .‬همچنین باید به‬ ‫مقابل و از دست رفتن منافع ما را به همراه دارد‪.‬‬ ‫موضوع مذاکرات اوپک در این زمینه توجه داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وزیر نف��ت حدود ‪۸۳۰‬میلیارد بش��که‬ ‫براس��اس اخرین تصمیم گیری ها ای��ران می تواند‬ ‫نفت کشف شده در ایران وجود دارد که یک درصد‬ ‫‪3/9‬میلیون بش��که نفت در روز صادر‬ ‫افزای��ش ضریب بازیافت ان به افزایش‬ ‫کن��د که این موض��وع نیازمند تامین‬ ‫‪8‬میلی��ارد و ‪۳۰۰‬میلی��ون بش��که ای‬ ‫زیرساخت های برداش��ت بیشتر نفت بیژن نامدار زنگنه‪ :‬برداش��ت نف��ت منجر می ش��ود که با‬ ‫اس��ت‪ .‬به همین دلیل ش��رکت های اگر ازدیاد برداشت قیم��ت نفت ‪ ۴۰‬تا ‪ ۴۲‬دالری برای هر‬ ‫نفتی از روش های ازدیاد برداش��ت با در زمان مقرر انجام‬ ‫بشک ه حدود ‪۳۵‬میلیارد دالردرامدزایی‬ ‫نشود‪ ،‬این ثروت‬ ‫اس��تفاده از فناوری ه��ای نوین برای‬ ‫برای کشور به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫زیرزمینی از دست‬ ‫بهره وری بیشتر در برداشت از ذخایر‬ ‫‹مطالع�ه فناوران�ه‬ ‫‹‬ ‫می رود‪ .‬اهمیت‬ ‫نفتی استفاده می کنند‪.‬‬ ‫میدان مشترک از این دانشگاهیان‬ ‫در ای��ن راس��تا در اواخر س��ال ‪٩٣‬‬ ‫افزای��ش ظرفی��ت صادرات و س��ن حیث است که تاخیر‬ ‫ب��االی مخ��ازن نفت��ی اهمی��ت این در برداشت‪ ،‬برداشت ش��رکت ملی نفت ایران ب��ا تعدادی از‬ ‫موض��وع را بیش از پیش نمایان کرده‬ ‫بیشتر طرف مقابل‬ ‫دانش��گاه ها و موسس��ه های پژوهشی‬ ‫رفتن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‪ .‬بر این اساس طرح افزایش یک‬ ‫کش��ور قراردادهای همکاری مشترکی‬ ‫منافع ما را به‬ ‫درص��دی ضریب بازیاف��ت در مخازن‬ ‫امضا کرد که بر مبنای ان‪ ،‬دانش��گاه ها‬ ‫همراه دارد‪ .‬حدود‬ ‫هیدروکرب��وری ب��ا مدیریت ش��رکت‬ ‫به عن��وان مش��اور پژوهش��ی می��دان‬ ‫ملی مناط��ق نفتخیز جنوب در اوایل ‪۸۳۰‬میلیارد بشکه برای مطالع��ه فناورانه و شناس��ایی و‬ ‫نفت کشف شده در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۱‬به وزارت نفت ارائه شد‪.‬‬ ‫بکارگیری روش های ازدیاد برداشت در‬ ‫ایران وجود دارد‬ ‫در قانون برنامه ‪5‬س��اله پنجم توسعه‬ ‫مخازن موضوع قرارداد انتخاب شدند و‬ ‫کش��ور‪ ،‬وزارت نفت موظف ب��ه ارائه‬ ‫اغاز به کار کردند‪.‬‬ ‫برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت‬ ‫پس از زنگنه که از ازدیاد برداشت به عنوان ثروت‬ ‫ضریب‬ ‫افزایش‬ ‫از مخ��ازن هیدروکربوری به منظور‬ ‫مل��ی نام برده ب��و د نوبت به معاونان وی رس��ید تا‬ ‫بازیافت مخازن کشور شده بود؛ وظیفه ای که علی‬ ‫انها نیز به بهانه های مختلف بر اهمیت این موضوع‬ ‫کاردار‪ ،‬معاون وزیر نفت چندی پیش اعالم کرد که‬ ‫تاکید کنند‪.‬‬ ‫ایران نتوانسته به ان جامه عمل بپوشاند‪.‬‬ ‫در این راستا علی کاردار‪ ،‬مدیرعامل شرکت ملی‬ ‫با روی کار امدن دولت یازدهم‪ ،‬ازدیاد برداش��ت‬ ‫نفت ایران‪ ،‬یکی از مش��کالت اصلی این شرکت را‬ ‫باز هم ب��ه عنوان یک هدف مهم و ملی موردتوجه‬ ‫ضری��ب بازیافت ناچیز برخی مخ��ازن نفتی عنوان‬ ‫دولت قرار گرفت و زنگنه‪ ،‬وزیر نفت کش��ورمان از‬ ‫ک��رده و گفته بود‪ :‬با توجه ب��ه هدف گذاری تولید‬ ‫زمان��ی که س��کان وزارت را برعهده گرفت مدام بر‬ ‫نف��ت و گا ز باید عمده تالش خ��ود را روی ازدیاد‬ ‫و غیرقابل دسترسی نیست‪.‬‬ ‫برداشت از میدان های در حال بهره برداری متمرکز‬ ‫مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت مهندسی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫و توس��عه نفت (مت��ن) درباره پیش��رفت عراق در‬ ‫کاردار به کش��ورهای رقیب ایران در میدان های‬ ‫زمینه ضریب بازیافت از میدان های مشترک نفتی‬ ‫مشترک نیز اش��اره کرده و توضیح داده بود‪ :‬عراق‬ ‫ب��ا ایران نیز توضیح داده بود ک��ه عراق در این باره‬ ‫ک��ه از کش��ورهای رقیب ای��ران در چن��د میدان‬ ‫خیلی از ایران جلو نیس��ت‪ .‬البت��ه ضریب بازیافت‬ ‫مش��ترک به ش��مار می رو د برای افزایش ظرفیت‬ ‫بس��تگی به نوع نفت دارد‪ .‬در میدان نفتی ازادگان‬ ‫تولید نفت خود برنامه های بسیاری دارد و می تواند‬ ‫هم نفت س��ربرگ وجود دارد و ه��م الیه فهلیان‪.‬‬ ‫تولی��د روزان��ه خ��ود را در این��ده ای نزدیک به ‪۶‬‬ ‫ضریب بازیاف��ت برخی الیه های نفت��ی ‪ ۱۲‬تا ‪۱۴‬‬ ‫میلیون بشکه برساند‪.‬‬ ‫درصد اس��ت اما ضریب بازیافت برخی دیگر حدود‬ ‫به گفته وی باید یک درصد ضریب برداش��ت را‬ ‫‪ 5/5‬تا ‪۶‬درصد اس��ت‪ .‬عراق ه��م مانند ایران قصد‬ ‫افزایش می دادیم اما در دوره های قبل موفق به این‬ ‫دارد برنامه هایی را در جهت اجرای ‪ EOR‬و ‪IOR‬‬ ‫کار نش��دیم‪ .‬برای افزایش برداشت باید با ‪ EOR‬و‬ ‫به منظور افزایش ضریب بازیافت به کار گیرد‪.‬‬ ‫‪ IOR‬در قال��ب قراردادهای جدید به یک میلیون‬ ‫همچنین رییس شورای عالی مخازن شرکت ملی‬ ‫بشکه برسیم‪.‬‬ ‫‹ ‹پایین بودن ضریب برداشت ایران‬ ‫نفت ایران از نیاز ضروری مخازن کشور به استفاده‬ ‫همچنین غالمرض��ا منوچهری‪ ،‬معاون توس��عه‬ ‫از روش های ازدیاد برداشت از میدان های مشترکی‬ ‫و مهندس��ی ش��رکت ملی نفت ای��ران بر ضرورت‬ ‫که ایران هنوز در انها سهمی ندارد‪ ،‬سخن گفته و‬ ‫افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفتی کشور تاکید‬ ‫تاکید کرده بود که مملکت را با ش��عار دادن عقب‬ ‫کرده و گفته بود‪ :‬ضریب بازیافت ‪ 5/5‬تا ‪٦‬درصدی‬ ‫نیندازیم‪ .‬به گفته زبیدی‪ ،‬ذخایر درجای نفت خام‬ ‫در میدان ه��ای بزرگی مانن��د ازادگان و یاداوران‬ ‫کش��ور ‪711/5‬میلیارد بشکه است که از این میزان‬ ‫برای این شرکت قابل قبول نیست‪.‬‬ ‫‪175/39‬میلیارد بش��که قابل استحصال است و از‬ ‫به گفت��ه وی میدان ه��ای ی��اداوران و ازادگان‬ ‫مجموع ذخایر قابل اس��تحصال نی��ز ‪١٠٢‬میلیارد‬ ‫بی��ش از ‪١٠‬درص��د کل ذخایر نفتی‬ ‫بش��که باقی مانده است‪ .‬همچنین این‬ ‫کشور را تش��کیل می دهند و هر یک‬ ‫میزان ذخایر درجا حاکی از ان اس��ت‬ ‫درصد افزای��ش ضریب بازیافت از این غالمرضا منوچهری‪:‬‬ ‫که یک درصد افزایش ضریب بازیافت‬ ‫ضریب بازیافت‬ ‫میدان ه��ا معادل ح��دود ‪0/7‬میلیارد‬ ‫نفت خا م بیش از ‪7‬میلیارد بشکه نفت‬ ‫‪ 5/5‬تا ‪٦‬درصدی در‬ ‫بش��که نفت اس��ت که ب��ا قیمت های‬ ‫بیش��تر در اختیار کشور می گذارد که‬ ‫میدان های بزرگی مانند‬ ‫ام��روز نف��ت ارزش ان ب��ه ح��دود‬ ‫با احتساب بش��که ای ‪ ٤٠‬دال ر بیش از‬ ‫ازادگان و یاداوران‬ ‫‪٣٥‬میلیارد دالر می رسد‪.‬‬ ‫برای این شرکت قابل ‪٢٨٠‬میلی��ارد دالر ارزاوری ب��ه همراه‬ ‫منوچهری متوس��ط ضریب بازیافت قبول نیست میدان های خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی ضریب بازیاف��ت مجموع ذخایر‬ ‫میدان های نفتی ای��ران را بین ‪ ٢٥‬تا یاداوران و ازادگان‬ ‫‪٢٧‬درصد عنوان و اظهار کرده بود‪ :‬این بیش از ‪١٠‬درصد کل هیدروکربور مایع کشور را ‪28/5‬درصد‬ ‫رقم در ایران نس��بت به دیگر کشورها ذخایر نفتی کشور را عن��وان ک��رده و گفت��ه ب��ود‪ :‬ضریب‬ ‫پایین تر اس��ت و از انج��ا که هر یک تشکیل می دهند و هر بازیاف��ت نف��ت خام در ای��ران به طور‬ ‫درصد افزای��ش ضریب بازیافت صدها یک درصد افزایش میانگی��ن ‪24/5‬درص��د اس��ت و این‬ ‫میلیارد دالر برای کش��ور درامدزایی ضریب بازیافت از این ضریب در برخ��ی مخازن به ‪٦٠‬درصد‬ ‫می کند بنابراین‪ ،‬این مهم باید به طور میدان ها معادل حدود می رسد و در برخی مخازن از ‪ 5‬درصد‬ ‫‪0/7‬میلیارد‬ ‫جدی در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫تجاوز نمی کند‪.‬‬ ‫بشکه نفت است‬ ‫‹ ‹نگاهی به افزایش برداشت‬ ‫در ای��ن راس��تا‪ ،‬س��ید‬ ‫نورالدین ش��هنازی زاده‪ ،‬مدیرعام��ل و ریی��س‬ ‫هیات مدیره شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن)‬ ‫نیز تاکید ک��رده بود‪ :‬ضری��ب بازیافت میدان های‬ ‫نفت��ی غ��رب کارون می توان��د ت��ا ‪۲۵‬درص��د هم‬ ‫افزای��ش پیدا کن��د‪ .‬به گفته وی ضری��ب بازیافت‬ ‫بس��تگی به نوع الیه نفتی دارد اما ما انتظار داریم‬ ‫ضری��ب بازیافت در میدان ه��ای نفتی غرب کارون‬ ‫تا ‪۲۵‬درص��د هم افزایش پیدا کند‪ .‬ضریب بازیافت‬ ‫‪۲۵‬درصد در دنیا و فناوری امروز عدد غیرقابل باور‬ ‫‹گام جدی�د ب�رای‬ ‫‹‬ ‫افزایش ضریب بازیافت‬ ‫به نظر می رسد افزایش ضریب برداشت سرانجام‬ ‫جای��گاه خود را در کش��ور پیدا کرده اس��ت‪ ،‬زیرا‬ ‫نه تنه��ا در قرارداده��ا ب��ا ش��رکت های خارج��ی‬ ‫م��ورد تاکی��د قرار گرفت��ه بلکه در الیح��ه بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۶‬که تقدیم مجلس ش��د نی��ز ردیفی‬ ‫ب��ا عنوان «پژوهش��گاه ازدیاد برداش��ت از مخازن‬ ‫نفت و گاز» با بودجه ی��ک میلیارد و ‪۵۰۰‬میلیون‬ ‫تومان��ی ب��ه بودج��ه وزارت نف��ت اضاف��ه ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫موافقت ایران با مذاکره برای اصالح قرارداد فروش گاز‬ ‫خبرگزاری رسمی دولت پاکستان به نقل از منابع‬ ‫رسمی وزارت نفت و منابع طبیعی این کشور نوشت‪:‬‬ ‫ایران با انجام مذاکراتی با پاکس��تان در زمینه انجام‬ ‫اصالحاتی در قرارداد فروش گاز به این کش��ور برای‬ ‫اجرای طرح خط لوله گاز ایران‪-‬پاکس��تان «در بازه‬ ‫زمانی تمدید شده» (پس از پایان ضرب االجل تعیین‬ ‫شده در قرارداد) موافقت کرد‪.‬‬ ‫ی ای پی پی به نقل از برخی منابع رسمی‬ ‫خبرگزار ‬ ‫در وزارت نف��ت این کش��ور بدون اش��اره به نام این‬ ‫منابع نوش��ت‪ :‬پاکس��تان پیش تر از ایران خواس��تار‬ ‫انج��ام اصالحات��ی در ق��رارداد خری��د گاز ش��ده و‬ ‫پیش نویس این اصالحیه را برای طرف ایرانی ارسال‬ ‫ک��رده بود‪ .‬ای��ران هم برای مذاک��ره در این زمینه و‬ ‫انج��ام برخی دیگر از اصالح��ات در قرارداد موافقت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫خبرگزاری رسمی دولت پاکستان به نقل از منابع‬ ‫یاد ش��ده نوشت‪ :‬در مذاکرات اینده هیات های ایرانی‬ ‫و پاکستانی همچنین درباره زمان تکمیل طرح خط‬ ‫لوله گاز نیز به طور دوجانبه تصمیم گیری خواهد شد‪.‬‬ ‫این منابع اعالم کردند که جزئیات مربوط به موارد‬ ‫یاد شده در نشست های کارشناسی دو طرف بررسی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مهل��ت دو کش��ور برای انج��ام تعه��دات احداث‬ ‫خ��ط لوله در خاک خو د در پایان س��ال ‪۲۰۱۴‬م به‬ ‫اتمام رس��ید و اگرچه ایران به ط��ور تقریبی به تمام‬ ‫تعهدات خود عمل کرد و خط لوله را تا نزدیک خاک‬ ‫پاکستان رسان د اما پاکستان حتی تا امروز هیچ اقدام‬ ‫عملی انجام نداده است‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ 30‬اذر ‪ 20 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 20‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 9‬پیاپی ‪1982‬‬ ‫خبر‬ ‫احداث شبکه جمع اوری فاضالب‬ ‫شهرک صنعتی توس‬ ‫مصطفی امره‬ ‫بسیاری از صنایع‬ ‫بر اثر کمبود نقدینگی‬ ‫از تولید بازمانده اند‬ ‫نگاه متفاوت صنعتی ها به حذف صفر‬ ‫عاملی بر تسهیل صورت های مالی یا اقدامی تورمی‬ ‫حذف صفر از پول ملی در‬ ‫حالی مطرح می ش��ود که‬ ‫اختالف نظرهای بسیاری‬ ‫بر س��ر مزیت ها و معایب‬ ‫ان از س��وی کارشناسان‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫اقتصادی و صنعتی وجود‬ ‫ صنایع کوچک‬ ‫دارد‪ .‬گروهی ان را تورم زا‬ ‫و غی��رکارا می دانن��د که‬ ‫تنه��ا می توان��د رون��د‬ ‫حسابرس��ی ها و خری��د و فروش ها را تس��هیل کند و‬ ‫گروه��ی ان را گام موثری ب��رای کاهش تورم و رونق‬ ‫اقتصادی و صنعتی در اینده می دانند‪ .‬به عالوه اینکه‬ ‫گفت��ه می ش��ود در صورت تس��هیل حسابرس��ی ها و‬ ‫مب��ادالت پول‪ ،‬رون��د تامین نقدینگی نی��ز در صنایع‬ ‫سریع تر به جریان می افتد‪ .‬هر چند این طرح هنوز باید‬ ‫در راهروهای مجلس و ش��ورای نگهبان منتظر اعالم‬ ‫نظر نهایی باش��د اما دورنم��ای اجرای ان از هم اکنون‬ ‫برای کارشناسان اقتصادی و صنعتی قابل تصور است‪.‬‬ ‫گروهی این تصمیم را موث��ر تلقی می کنند و گروه‬ ‫دیگ��ری ان را در توس��عه صنعتی و رش��د اقتصادی‬ ‫بی تاثیر می دانند‪ .‬مخالفان این طرح معتقدند که اقدام‬ ‫برای حذف صفر و تغییر واحد پول کش��ور از ریال به‬ ‫تومان که البته باید به تایید و تصویب مجلس شورای‬ ‫ اس�لامی و ش��ورای نگهبان برس��د به زیرساخت های‬ ‫اولیه نیاز دارد که اگر فراهم نش��ود بی تاثیر و اقدامی‬ ‫هزینه بر اس��ت و در بلندمدت به افزایش تورم خواهد‬ ‫انجامید‪ .‬تورمی که تاثیر خود را به طور مس��تقیم در‬ ‫رون��د تولید خواهد گذاش��ت و از ای��ن رو کمک حال‬ ‫صنع��ت نیز نخواهد بود‪ .‬ان ه��م در زمانی که تورم و‬ ‫رکود همزمان در گستره اقتصاد وجود دارد‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه دفتر بررس��ی های اقتصادی سازمان حمایت از‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولید کنن��دگان در گزارش��ی که‬ ‫مربوط به ‪ 4‬س��ال پیش است‪ ،‬به بررسی اثرات حذف‬ ‫صف��ر از پول ملی بر تورم پرداخته و نوش��ته اس��ت‪:‬‬ ‫در صورتی که اصالحات و بسترس��ازی های مناس��ب‬ ‫اقتصادی قبل از اجرای طرح حذف صفر انجام نشود‪،‬‬ ‫ش��اید در کوتاه مدت اثراتی بر کاهش س��طح عمومی‬ ‫قیمت ها و نرخ تورم داش��ته باش��د‪ ،‬ولی به طور قطع‬ ‫در بلندم��دت حذف صفر نتیج��ه ای جز افزایش تورم‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫در مقاب��ل موافقان این تصمی��م معتقدند که تومان‬ ‫واحد پولی اس��ت که در بین مردم بیش��تر رایج است‪.‬‬ ‫از ای��ن رو حذف صفر و تبدیل واح��د پولی به تومان‬ ‫مبادالت و نقل و انتقاالت پولی را اسان تر می کند‪.‬‬ ‫در این زمینه غالمرضا مصباحی مقدم‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫مس��ائل اقتصادی این اقدام دولت را یک قدم به جلو‬ ‫دانسته است؛ وی تاکید می کند که واحد پولی در بین‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان‪،‬‬ ‫تزریق منابع مالی به واحدهای تولیدی اس��تان را گامی‬ ‫برای رونق تولید و کس��ب وکار استان دانست و گفت‪ :‬با‬ ‫هدف تحقق اقتصاد مقاومتی تزریق منابع مالی از طریق‬ ‫سیستم بانکی منجر به از س��رگیری فعالیت واحدهای‬ ‫صنعتی اس��تان می ش��ود و نتیج��ه ان فراه��م کردن‬ ‫زمینه های صادرات است‪ .‬به گزارش گسترش صنعت به‬ ‫نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫زنجان‪ ،‬امیر حمیدنیا با تاکید بر رعایت اس��تانداردها و‬ ‫عبدالرضا امیرتاش‪:‬‬ ‫نباید تغییرات موثری همچون کاهش تورم را با حذف‬ ‫یک صفر از پول ملی انتظار داشت‬ ‫علیرضا حایری‪:‬‬ ‫حذف صفر از پول ملی می تواند باعث اسانی در‬ ‫فرایندهای حسابداری و جابه جایی پول باشد‬ ‫مردم تومان اس��ت و نه ریال و این واحد در مبادالت‬ ‫رسمی کاربرد دارد‪ ،‬پس بهتر است که این امر محقق‬ ‫شود‪ .‬مصباحی مقدم گفته است‪ :‬حذف صفر به معنای‬ ‫مفهوم بخش��ی به واحد پولی اس��ت؛ به ع�لاوه اینکه‬ ‫هم اکنون حجم باالیی از مب��ادالت تجاری به صورت‬ ‫الکترونیک اس��ت بنابراین هزینه ای هم برای کش��ور‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیرات صنعت از حذف پول‬ ‫این اعتقاد وجود دارد که تغییر واحد پولی کشور از‬ ‫ریال به تومان و حذف ی��ک صفر‪ ،‬به لحاظ اقتصادی‬ ‫فاق��د هرگون��ه تاثیر خاص اس��ت‪ .‬این اق��دام زمانی‬ ‫می تواند موثر باش��د که تعداد صفرهای حذف شده‪۳ ،‬‬ ‫صفر یا بیشتر باشد‪ .‬به عالوه اینکه حذف چندین صفر‬ ‫از واحد پولی کشور نیز نیازمند ثبات در شاخص های‬ ‫اقتص��اد کالن و همچنین ثب��ات در روابط بین المللی‬ ‫اس��ت‪ .‬به عبارت��ی اقتصادهایی که بع��د از دوره هایی‬ ‫بی ثباتی و روند افزایش��ی نرخ تورم‪ ،‬موفق به برقراری‬ ‫ثبات اقتصادی و کنترل تورم می شوند‪ ،‬به اصالح پول‬ ‫ملی و برداشتن چند صفر از پول ملی اقدام می کنند‪.‬‬ ‫این ادعا وجود دارد اکنون این شرایط در اقتصاد ایران‬ ‫مهیاس��ت و باید در این زمینه گام های بعدی از سوی‬ ‫دولت و حذف چند صفر از واحد پولی اتخاذ ش��ود‪ .‬اما‬ ‫عبدالرضا امیرتاش‪ ،‬کارشناس اقتصادی مخالف چنین‬ ‫رویکردی است‪ .‬وی به گس��ترش صنعت گفت‪ :‬نباید‬ ‫تغیی��رات موثری همچون کاهش تورم را با حذف یک‬ ‫صف��ر از پول ملی انتظار داش��ت زی��را تنها اتفاقی که‬ ‫می توان از این طرح انتظار داش��ت تغییر بیان عمومی‬ ‫از پول ملی به تومان اس��ت‪ .‬به عالوه اینکه هزینه های‬ ‫دولت در چاپ اسکناس و تغییر در حساب های بانکی‬ ‫بیشتر می شود‪.‬‬ ‫امیرت��اش معتقد اس��ت ک��ه این تصمی��م چندان‬ ‫تاثی��ری در کنش صنعتگران ی��ا افزایش تولید ندارد؛‬ ‫زیرا مشکل اقتصادی که دامنگیر صنعت و صنعتگران‬ ‫شده ناش��ی از واکنش های سیاست خارجی و ناتوانی‬ ‫در اتصال سیس��تم بانکی کشور به سیستم بین المللی‬ ‫است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی تاکید ک��رد‪ ،‬تا زمانی که‬ ‫تنش های بین المللی و سیاس��ی و ناکارایی سیس��تم‬ ‫بانکی وجود داشته باشد چندان نمی توان انتظار داشت‬ ‫که در ش��رایط اقتصادی و ب��ه تبع ان در فعالیت های‬ ‫اقتصادی صنعتگران جهش مثبتی رخ دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹حذف صفر به کام صادرات‬ ‫با این حال‪ ،‬علیرضا حایری‪ ،‬کارشناس صنعت معتقد‬ ‫است که تاثیر حذف صفر از پول ملی و تغییر ریال به‬ ‫تومان می تواند باعث اسانی در فرایندهای حسابداری‬ ‫و حمل ونق��ل و جابه جای��ی پول باش��د‪ .‬فرایندی که‬ ‫می توان��د روند خرید و فروش محص��والت تولیدی را‬ ‫بهب��ود دهد‪ .‬حایری به گس��ترش صنعت این نکته را‬ ‫نیز گفته اس��ت که البته ح��ذف یک صفر از پول ملی‬ ‫چندان تاثیری در ابعاد اقتصادی به جای نمی گذارد تا‬ ‫جایی که می توان تنها تاثیر این تصمیم را اسان سازی‬ ‫اعداد و ارقام دانست‪.‬‬ ‫محمدرض��ا س��جادپور‪ ،‬تولید کننده نمایش��گر های‬ ‫دیجیت��ال در این زمینه به گس��ترش صنعت گفت‪ :‬به‬ ‫نظر نمی رس��د که با ح��ذف صفر از پ��ول ملی تغییر‬ ‫چندانی در ش��رایط اقتصادی به وجود اید با این حال‬ ‫در محاس��بات و نقل و انتقال پول تسهیلگری می شود‬ ‫که در جای خود مطلوب است‪.‬‬ ‫س��جادپور با اشاره به مش��کالت عرصه تولید گفت‪:‬‬ ‫رون��ق اقتصادی و صنعتی به حمای��ت دولت نیاز دارد‬ ‫و صنعتگ��ران زمانی می توانند کیفی��ت تولید خود را‬ ‫افزای��ش دهند که اقتصاد تکانه ه��ای مثبتی را تجربه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫شاید به همین دلیل باشد که صادرکنندگان بیشتر‬ ‫از تولیدکنندگان از این تصمیم رضایت دارند‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬محمد الهوتی‪ ،‬رییس کنفدراس��یون صادرات‬ ‫ایران گفته است که حذف صفر‪ ،‬موجب ارتقای ارزش‬ ‫واحد پولی ش��ده و یک گام به سمت ارزشمند کردن‬ ‫پول ملی اس��ت‪ .‬از این رو دولت می توان��د با توجه به‬ ‫کاهش تورم‪ ،‬در اینده نزدیک بقیه صفرها را هم حذف‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹خوبی ها و بدی ها‬ ‫عباس ارگون‪ ،‬عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی تهران نیز معتقد است که‬ ‫ح��ذف صفر از پول مل��ی دارای مزیت هایی همچون‬ ‫بی نی��ازی از نقل و انتقال حجم زی��ادی از پول برای‬ ‫خرید‪ ،‬کاهش هزینه های انتش��ار اس��کناس جدید و‬ ‫جمع اوری و امح��ای اس��کناس های قدیمی‪ ،‬کاهش‬ ‫هزینه ه��ای سیس��تم بانک��ی و کاه��ش هزینه ه��ای‬ ‫محاسباتی و حسابداری دفاتر مالی‪ ،‬تسهیل و کاهش‬ ‫تزریق منابع مالی‪ ،‬جانبخشی به صادرات صنایع کوچک‬ ‫ارتق��ای کیفیت محصوالت تولی��دی واحدهای صنعتی‬ ‫اس��تان با تایید مراجع قیمت ب��رای حضور در بازارهای‬ ‫جهانی بیان کرد‪ :‬شناس��ایی بازارهای هدف صادراتی و‬ ‫ارتقای سهم بازار از موضوعاتی است که در تداوم مسیر‬ ‫تولید اثرگذار خواهد ب��ود‪ .‬حمیدنیا ارزاوری واحدهای‬ ‫تولیدی برای استان را موضوع مهم در رسیدن به اهداف‬ ‫توس��عه فعالیت ها بیان کرد و افزود‪ :‬الزمه حضور مداوم‬ ‫و موف��ق در بازارهای جهانی وفای به عهد و شناس��ایی‬ ‫بازار های هدف اس��ت که در این راه برای توسعه اهداف‬ ‫صادراتی باید واحدهای صنعتی استان پیش قدم باشند‪.‬‬ ‫ن‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان زنجا ‬ ‫سهم این استان در صادرات بخش صنعت روی را یاداور‬ ‫ش��د و ادامه داد‪ :‬سهم استان زنجان در صادرات این فلز‬ ‫ارزش��مند بسیار باال اس��ت و همین امر موجب شده در‬ ‫رنکینگ صادرات استان نقش مهم داشته باشد‪ .‬به گفته‬ ‫حمیدنیا‪ ،‬در‪ 6‬ما ه نخس��ت امسال ظرفیت های مطلوبی‬ ‫ب��رای صادرات در بخش های مختلف صنایع روی و برق‬ ‫اس��تان فراهم شده که موجب شد ه در مجموع زنجان با‬ ‫استهالک فعالیت دس��تگاه های خودپرداز‪ ،‬حمل ونقل‬ ‫اسان و راحت پول‪ ،‬جلوگیری از ورود ارزهای خارجی‪،‬‬ ‫کاهش تورم در بلندمدت‪ ،‬افزایش سرمایه گذاری های‬ ‫خارجی‪ ،‬تسهیل در انجام امور بانکی و احساس روانی‬ ‫بهتر در مردم و کاهش پرداخت اسکناس در معامالت‬ ‫است‪.‬‬ ‫در کنار این مزیت های فراوان ش��اید بتوان معایبی‬ ‫همچ��ون افزایش س��طح عمومی قیمت ه��ا به جهت‬ ‫کاه��ش نیافت��ن قیمت ها متناس��ب با تغیی��ر واحد‬ ‫پول‪ ،‬کم ش��دن قبح روان��ی افزایش قیمت ها به دلیل‬ ‫کوچک تر ش��دن ارق��ام‪ ،‬اثار تورمی ناش��ی از افزایش‬ ‫قیمت ه��ا تا س��طح حداق��ل واحد پایه پول��ی جدید‪،‬‬ ‫افزایش هزینه جم��ع اوری و امحای پول های قدیمی‬ ‫و چاپ و توزیع اس��کناس های جدی��د‪ ،‬احتمال وقوع‬ ‫بی نظم��ی بی��ن اطالعات قبل��ی و جدی��د در دفاتر و‬ ‫پایگاه ه��ای اطالعاتی و صورت های مال��ی بنگاه های‬ ‫اقتص��ادی و س��ردرگمی م��ردم در فاصل��ه زمان��ی‬ ‫جابه جایی واحد پول را نیز برای این طرح مثال زد‪.‬‬ ‫‹ ‹کمک به نقدینگی‬ ‫البت��ه انتقادها به طرح حذف صف��ر از پول ملی در‬ ‫حالی اس��ت که مصطف��ی امره‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی اس��تان مرکزی از سودمند بودن‬ ‫ای��ن طرح س��خن می گوید‪ .‬وی به گس��ترش صنعت‬ ‫گف��ت‪ :‬با توج��ه به عارضه یاب��ی که از صنایع ش��ده‪،‬‬ ‫مهم ترین مش��کل انها کمبود نقدینگی اس��ت و این‬ ‫طرح می تواند این مش��کل را مرتفع کند‪ .‬این درحالی‬ ‫است که بس��یاری از صنایع بر اثر کمبود نقدینگی از‬ ‫تولید بازمانده اند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به ط��رح اعط��ای تس��هیالت رونق‬ ‫تولید نیز گف��ت‪ :‬براوردها نش��ان می دهد واحدهایی‬ ‫که توانس��ته اند تس��هیالت دریافت کنند میزان تولید‬ ‫خود را افزایش داده اند و اش��تغال بیش��تری را فراهم‬ ‫کرده ان��د از این رو این طرح می تواند برای صنعتگران‬ ‫موثر باشد‪.‬‬ ‫امره بر این نکته نیز تاکید کرد که مش��کل تمامی‬ ‫واحدهای صنعتی نقدینگی نیس��ت و ممکن است به‬ ‫مس��ائل مدیریتی انها برگردد‪ .‬اما انجا که طرح حذف‬ ‫صف��ر از پ��ول ملی مط��رح می ش��ود‪ ،‬می تواند کمک‬ ‫موثری برای واحدهای صنعتی در نقل و انتقاالت پول‬ ‫به شمار اید‪.‬‬ ‫با توجه به اختالف نظرها و اما و اگرهایی که در این‬ ‫ط��رح وجود دارد باید دید مجلس و ش��ورای نگهبان‬ ‫چه تصمیمی اتخاذ می کنند‪ .‬ب��ه عالوه اینکه عده ای‬ ‫ای��ن طرح را سیاس��ی می دانند و چن��دان مزیت های‬ ‫اقتص��ادی ب��رای ان درنظر نمی گیرن��د‪ .‬باید دید این‬ ‫طرح همچون سال های گذشته در دولت های پیشین‬ ‫به بایگانی می رود یا اینکه اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫احتساب فعالیت های شرکت های مستقر در شهرک های‬ ‫صنعت��ی اس��تان رتبه ‪ 5‬بین اس��تان های کش��ور را در‬ ‫صادرات داش��ته باشد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی اس��تان زنج��ان جایگاه ای��ن اس��تان را جزو‬ ‫اس��تان های پیشرو در صنعت برق کشور معرفی و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬وجود ش��رکت هایی همچون تسکو‪ ،‬ایران ترانسفو و‬ ‫پارس سوئیچ باعث شده زنجان نقش هلدینگ را در این‬ ‫صنعت ایف ا کند و همین امر راه توسعه این صنعت را در‬ ‫بخش صادرات هموار کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان خراسان‬ ‫رض��وی از بهره ب��رداری پ��روژه احداث ش��بکه جمع اوری‬ ‫فاضالب قسمتی از شهرک صنعتی توس و اتصال فاز‪ ۴‬خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی خراسان رضوی‪ ،‬مسعود مهدی زاده مقدم‬ ‫گفت‪ :‬پروژه های زیرس��اختی و اب رس��انی در شهرک های‬ ‫صنعتی استان از اولویت اجرایی باالیی برخوردار است و این‬ ‫پروژه ها با توجه به برنامه ریزی های انجام شده تامین‪ ،‬انتقال‬ ‫و تکمیل می شود‪.‬‬ ‫مهدی زاده مق��دم افزود‪ :‬برای انجام این پ��روژه ‪۵‬میلیارد‬ ‫ریال از محل اعتبارات داخلی هزینه شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این پروژه عمرانی با حجم عملیات به طول‬ ‫‪ ۳‬هزار متر لوله گذاری انجام شده است‪.‬‬ ‫ریی��س هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی خراس��ان رضوی اظهار کرد‪ :‬شهرک صنعتی توس‬ ‫در زمینی به مس��احت ‪ ۴۲۶‬هکتار ایجاد ش��ده که باتوجه‬ ‫به شرایط مناسب ان‪ ،‬بستر الزم برای سرمایه گذاران فراهم‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهدی زاده مق��دم گف��ت‪ :‬عملی��ات اج��رای زیرس��اخت‬ ‫در ش��هرک ها و نواح��ی صنعت��ی با هدف کاه��ش دغدغه‬ ‫تولیدکنن��دگان و صنعتگران و در جه��ت تکمیل و تجهیز‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی انجام می شود‪.‬‬ ‫بو کار‬ ‫وی گفت‪ :‬این ش��هرک فضای مناس��بی برای کس ‬ ‫دارد و در حال حاضر با استقرار‪ ۷۶۷‬واحد صنعتی بهره برداری‬ ‫شده و ‪۲۶‬هزار و ‪ ۲۲۳‬نفر در ان مشغول به کار است‪.‬‬ ‫بارگذاری اطالعات ‪ ۳۷‬شهرک‬ ‫در سامانه ‪GIS‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی مازن��دران از‬ ‫بارگذاری اطالعات ‪ ۳۷‬ش��هرک و ناحیه صنعتی اس��تان در‬ ‫س��امانه ‪ GIS‬خبر داد و گفت‪ :‬راه اندازی س��امانه اطالعات‬ ‫مکان��ی ش��هرک ها و نواحی صنعتی فرصت مناس��بی برای‬ ‫سرمایه گذاری صنعتی است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش صنعت ب��ه نق��ل از روابط عمومی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی مازندران‪ ،‬سیدمصطفی موسوی‬ ‫گفت‪ :‬س��رعت و اسانی کاربرد س��امانه برای سرمایه گذاران‬ ‫صنعتی بسیار حائز اهمیت است و با توجه به سیستم جدید‪،‬‬ ‫ان��واع گزارش های مدیریتی به اس��انی و در کمترین زمان‬ ‫ممکن‪ ،‬ارائه می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی مازندران افزود‪:‬‬ ‫سیس��تم ‪ GIS‬به منظور اطالع رس��انی مناسب و مطلوب به‬ ‫س��رمایه گذاران‪ ،‬س��اماندهی و افزایش بهره وری راه اندازی‬ ‫ شده است‪.‬‬ ‫موس��وی بیان کرد‪ :‬در سیس��تم س��امانه ‪ GIS‬اطالعات‬ ‫به ص��ورت جام��ع و کام��ل ب��رای دسترس��ی متقاضی��ان‬ ‫س��رمایه گذاری برای خری��د زمین‪ ،‬با توجه ب��ه زون بندی‬ ‫مشخص و قطعات اراضی واگذارشده یا واگذار نشده نمایش‬ ‫داده ش��ده تا با اگاهی از اطالعات موج��ود بتوانند به خرید‬ ‫زمین و سرمایه گذاری مناسب اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی مهم تری��ن هدف اجرای این طرح در س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعت��ی ایران و ش��رکت های تابع‬ ‫را حمای��ت از بخش تولی��د و صنعت و س��رمایه گذاران در‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬ارتقای‬ ‫س��طح خدمات ب��ه س��رمایه گذاران موجب می ش��ود تا با‬ ‫اطالعات دقیق و مناسب به دنبال بهبود کسب وکار باشند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران افزود‪ :‬در‬ ‫حال حاضر اطالعات ‪ ۳۷‬شهرک و ناحیه صنعتی در سامانه‬ ‫‪ GIS‬بارگذاری شده و قابل بهره برداری است‪.‬‬ ‫انتصاب اعضای شورای فرهنگی‬ ‫شهرک های صنعتی مازندران‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی مازن��دران در‬ ‫حکم های جداگانه ای اعضای ش��ورای فرهنگی ش��رکت را‬ ‫منصوب کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش صنعت ب��ه نق��ل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی مازندران‪ ،‬براساس حکم های‬ ‫صادرشده از سوی سیدمصطفی موسوی مدیرعامل شرکت‪،‬‬ ‫س��یدمحمود موس��وی‪ ،‬جعفر عابد‪ ،‬ابراهیم روحانی‪ ،‬بهروز‬ ‫چمانی‪ ،‬سیدمحمد عمادی و هاتفی به عنوان اعضای شورای‬ ‫فرهنگی شرکت منصوب شدند‪.‬‬ ‫در متن حکم های مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫مازندران به اعضا امده است‪:‬‬ ‫باتوج��ه ب��ه دس��تورالعمل س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران درباره تشکیل شورای فرهنگی‬ ‫و در راس��تای اتخاذ سیاست های کالن فرهنگی و به منظور‬ ‫هم افزایی و استفاده بهینه از ظرفیت و توان بالقوه موجود‪ ،‬با‬ ‫ضرورت فراگیر کردن برنامه های متنوع فرهنگی‪ ،‬به موجب‬ ‫این حکم به عنوان عضو شورای فرهنگی منصوب می شوید‪.‬‬ ‫امید اس��ت با توکل به خداون��د متعال و همکاری اعضای‬ ‫محترم ش��ورا در جهت اعتالی جایگاه فرهنگ اس�لامی و‬ ‫تحقق اهداف شورا موفق و موید باشید‪.‬‬ ‫الزم ب��ه توضیح اس��ت براس��اس دس��تورالعمل ابالغی‪،‬‬ ‫س��یدمحمد عمادی‪ ،‬مدیر روابط عمومی ش��رکت به عنوان‬ ‫دبیر شورای فرهنگی منصوب شد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 30‬اذر ‪ 20 1395‬ربیع االول ‪1438‬‬ ‫‪ 20‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 9‬پیاپی ‪1982‬‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خبر‬ ‫بازدید گروه تجاری ‪ -‬بازرگانی‬ ‫عمان از صنایع در بندرعباس‬ ‫اجرای طرح پایش واحدهای‬ ‫تولیدی در مازندران‬ ‫معاون برنامه ریزی شرکت ش��هرک های صنعتی مازندران‬ ‫از اج��رای طرح پایش به منظور به حداقل رس��اندن موانع و‬ ‫مشکالت واحدهای تولیدی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی مازندران‪ ،‬نیم��ا دارایی گفت‪ :‬این طرح‬ ‫در راس��تای اجرای تحقق ش��عار «اقتصاد مقاومتی‪ ،‬اقدام و‬ ‫عمل » و با توجه به سیاست های ابالغی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ایران اجرا شد‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی شرکت ش��هرک های صنعتی مازندران‬ ‫افزود‪ :‬هدف از اجرای این طرح‪ ،‬شناس��ایی اراضی غیرفعال‪،‬‬ ‫تعیین تکلی��ف واحده��ای راکد و واگ��ذاری ان به متقاضیان‬ ‫جدید و همچنین سازماندهی واگذاری اراضی در شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی استان است‪.‬‬ ‫دارایی اظهار کرد‪ :‬طرح پایش واحدهای تولیدی اس��تان با‬ ‫همکاری مدیران اجرایی شهرک ها و نواحی صنعتی اجرا شد‬ ‫که ‪ 1500‬واحد تولیدی بررسی و انالیز شد‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی شرکت ش��هرک های صنعتی مازندران‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬واحدهای فعال‪ ،‬نیمه فعال‪ ،‬راکد و طرح های در‬ ‫دست اجرا و نیمه تمام با بروزرسانی اطالعات واحدها در بانک‬ ‫اطالعاتی شناسایی شده و با برنامه ریزی مناسب شاهد بهبود‬ ‫بو کار خواهیم بود‪.‬‬ ‫فضای کس ‬ ‫اموزش ایمنی و بهداشت‬ ‫صنعتگران در خرم اباد‬ ‫ریی��س هیات مدی��ره و مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی لرس��تان از برگزاری دوره اموزشی ایمنی و بهداشت‬ ‫در شهرک صنعتی شماره یک خرم اباد خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار گس��ترش صنعت از لرس��تان‪ ،‬بختیار‬ ‫رازان��ی اظهار ک��رد‪ :‬این دوره اموزش��ی در راس��تای تحقق‬ ‫منوی��ات رهبر معظم انقالب و رش��د به��ره وری در اقتصاد با‬ ‫تقوی��ت عوامل تولید و توانمندس��ازی نی��روی کار و در پی‬ ‫تفاهمنام��ه همکاری اموزش��ی میان ش��رکت ش��هرک های‬ ‫یو حرف��ه ای اس��تان و در محل واحد‬ ‫صنعت��ی و اموزش فن ‬ ‫صنعتی داروسازی خرمان برگزار شد‪.‬‬ ‫رازان��ی تصریح کرد‪ :‬هدف از برگزاری این دوره اموزش��ی‬ ‫اشنایی صنعتگران با اصول ایمنی و بهداشت و رعایت نکات‬ ‫ایمنی در محیط کار است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی لرس��تان بیان‬ ‫کرد‪ :‬براس��اس برش اس��تانی ابالغی اموزش ه��ای مورد نیاز‬ ‫در راس��تای توانمندس��ازی نیروی انسانی ش��اغل در صنایع‬ ‫استان برای ‪ 821‬نفر و به ظرفیت ‪20‬هزار و ‪ 525‬نفر ساعت‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬رازانی افزود‪ :‬اموزش های ارائه شده ازسوی‬ ‫ای��ن ش��رکت مطابق با نیازه��ای صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫در رش��ته صنایع متفاوت طراحی ش��ده و از اس��تانداردهای‬ ‫جهانی بهره مند است که تاکنون ‪ 6‬دوره اموزشی در سازمان‬ ‫فنی حرفه ای اس��تان برگزار شده اس��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی لرستان با تاکید بر اینکه به فراگیران در‬ ‫پایان دوره های اموزشی گواهینامه معتبر اعطا می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫واحدهای صنعتی که کارکنان انها در این دوره های اموزشی‬ ‫ش��رکت داش��ته اند برای دریافت انواع حمایت ها از س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ای��ران در اولویت قرار‬ ‫خواهند داشت‪ .‬رازانی گفت‪ :‬از ابتدای سال تاکنون ‪ 37‬دوره‬ ‫اموزشی برگزار شده و ‪ 1042‬نفر اموزش دیده اند‪.‬‬ ‫فریدون همتی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان هرمزگان‬ ‫گفت‪ :‬یک گروه از تاجران و بازرگانان کش��ور عمان با حضور‬ ‫در ش��هرک های صنعتی یک و ‪ 2‬بندرعباس با گوش��ه ای از‬ ‫توانمندی های استان هرمزگان در حوزه صنعت اشنا شدند‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی اس��تان هرمزگان‪ ،‬بهمن غالمپور اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این گروه ابتدا از ش��هرک صنعتی ش��ماره ‪2‬بندرعباس‬ ‫و واحدهای صنعتی فراورده های ش��یالتی تولید کننده انواع‬ ‫کنس��رو ماهی تن و مجتمع تولیدی خلیج فارس تولید کننده‬ ‫س��االنه ‪ 24‬ه��زار د ر و پنج��ره یوپی وی س��ی و الومینیوم و‬ ‫س��پس از مجتمع تولیدی صنعتی الومینیوم سمراد سازنده‬ ‫ورق ه��ای کامپوزیت و د ر و پنجره های دوجداره الومینیومی‬ ‫با پروفیل های متفاوت و با اش��تغال ‪ 140‬نفر‪ ،‬با هدف کسب‬ ‫تجربه‪ ،‬بازار یابی و خرید محصوالت غذایی و س��اختمانی در‬ ‫شهرک صنعتی شماره یک بندرعباس بازدید کرد‪.‬‬ ‫غالمپور تاکید کرد‪ :‬با توجه به گس��ترش روابط اقتصادی و‬ ‫تجاری دو کشور و از س��ویی موقعیت ممتاز عمان به عنوان‬ ‫پل ارتباطی میان ایران و کش��ورهای حاش��یه اقیانوس هند‬ ‫و کش��ورهای افریقایی و توس��عه عمران��ی و صنعتی عمان‪،‬‬ ‫گس��ترش همکاری ها می تواند به توس��عه صادرات غیرنفتی‬ ‫ایران به این کشور و سایر کشورهای هدف منجر شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان هرمزگان‬ ‫یاداوری کرد‪ :‬با توجه به در پیش بودن نمایشگاه مسقط عمان‬ ‫در بهمن امس��ال و فراهم کردن ش��رایط حضور صنعتگران‬ ‫اس��تان در این نمایش��گاه و با راه اندازی خطوط کش��تیرانی‬ ‫بندرعباس ‪ -‬خصب و اس��تقبال خوب کشور مقابل از روابط‬ ‫اقتصادی با ایران‪ ،‬انتظار می رود بستر جدیدی برای گسترش‬ ‫روابط متقابل فراهم شود‪.‬‬ ‫حمید رضا خانپور‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از فعالیت توسعه یک خوشه صنعتی در قزوین نشان داد‬ ‫نشان ملی در انتظار کفش دانسفهان‬ ‫می گیرد مطالع��ات و کارهای اولیه برای راه اندازی‬ ‫زین�ب عبدی‪-‬گروه صنایع کوچک‪ :‬پاپوش هایی با رنگ و مدل ه�ای متنوع در کارگاه های‬ ‫این خوش��ه صنعتی در حال انجام اس��ت و صنعت‬ ‫کوچک تولید کفش دانس�فهان خودنمایی می کند‪ .‬کفش به عنوان عامل اصلی مصونیت پا از‬ ‫کف��ش اس��تان در ص��ورت برنامه ری��زی مدون و‬ ‫ساییدگی‪ ،‬از گذشته مورد توجه ایرانیان بوده به طوری که حتی پزشکان طب سنتی و جدید‬ ‫اموزش تخصصی فعاالن ان می تواند به یک نشان‬ ‫بر پوشیدن کفش مناسب تاکید دارند‪ .‬اما کمتر پیش امده که افراد با مراحل تولید یک سری‬ ‫ملی تبدیل ش��ود و به اقتصاد استان قزوین کمک‬ ‫کفش اشنا شود‪.‬‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬جایگاه قانونی خوش��ه های صنعتی در‬ ‫ماده ‪ ۳۹‬قانون برنامه چهارم توس��عه دیده شده و‬ ‫در ش��هر دانس��فهان در مس��یر «اوج» ب��ه‬ ‫با این کار ضمن رونق صنعت کفش منطقه‪ ،‬موجب‬ ‫ایجاد این خوشه ها از طریق تقویت صنایع کوچک‬ ‫س��مت بوئین زه��را که یک��ی از قطب ه��ای اصلی‬ ‫تقویت اشتغال و تولید این بخش نیز شود‪.‬‬ ‫و متوسط و برقراری پیوند انها با صنایع بزرگ برای‬ ‫اشتغال افرینی استان قزوین است در سایه وحدت‬ ‫ب��ه گفته همتی‪ ،‬در گام نخس��ت به منظور رونق‬ ‫ارتقای توان رقابتی مطرح شده است‪.‬‬ ‫اقتصادی مردم‪ ،‬جهش بی س��ابقه تولید کفش رخ‬ ‫تولید به ‪ 60‬واحد تولید کفش فعال در دانس��فهان‬ ‫خانپور افزود‪ :‬در ‪ 3‬سال اخیر ‪ ۳۸۹‬خوشه صنعتی‬ ‫داده است‪ .‬سود اوری سرشار یک کارگا ه کفاشی در‬ ‫بیش از ‪ 30‬میلیارد ریال تس��هیالت اعطا می شود‬ ‫در کشور شکل گرفته که ‪ ۱۴۵‬خوشه امکان سنجی‬ ‫شهر دانسفهان به عنوان ازمایش کار افرینی استان‬ ‫تا کف��ش دانس��فهان به نش��ان کش��وری تبدیل‬ ‫شده و ‪ ۴۵‬خوشه در حال امکان سنجی است و ‪۶۸‬‬ ‫قزوین سال هاس��ت تکیه گاه اقتصادی بس��یاری از‬ ‫شود‪ .‬همچنین تش��کیل خوشه و اتحادیه کفاشان‬ ‫خوشه نیز خاتمه یافته است‪.‬‬ ‫جوانان است‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫ های‬ ‫ت‬ ‫درخواس‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫دانس��فهان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ زهرا‪،‬‬ ‫ن‬ ‫بوئی‬ ‫شهرستان‬ ‫مسئوالن‬ ‫به گفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫منطقه‬ ‫این‬ ‫کفش‬ ‫قزوین تصریح کرد‪ :‬در ش��هر دانسفهان که ظرفیت‬ ‫حاضر ‪ 60‬کارگاه تولید کفش در ش��هر دانسفهان‬ ‫‹ ‹پیدا و پنهان نشان سازی کفش‬ ‫کش��اورزی هم دارد خوش��بختانه با فعال ش��دن‬ ‫مش��غول به فعالیت هس��تند اما می تواند به ‪120‬‬ ‫حمید رضا خانپور‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫بو کار و تجمع فعالیت ها در تولید کفش شاهد‬ ‫کس ‬ ‫کارگاه افزای��ش یابد که م��ا در این زمینه کمک و‬ ‫صنعتی اس��تان قزوین در این زمینه به گس��ترش‬ ‫فعالیت اقتصادی مهمی هستیم‪.‬‬ ‫حمایت های الزم را به تولید کنندگان خواهیم داد‪.‬‬ ‫صنعت گفت‪ ۵ :‬میلی��ارد ریال اعتبار‬ ‫خانپور اف��زود‪ :‬در دانس��فهان ‪۱۵۰‬‬ ‫در حال حاضر صنعت تولیدی کفش این ش��هر‬ ‫اولیه ب��رای مطالعه‪ ،‬راهبری و اجرای تولید کفش در شهر واحد تولیدی کفش دایر شده که یک‬ ‫ب��ا وجود اینک��ه به طور متوس��ط ‪ ۸۰۰‬نفر در ان‬ ‫برنامه ه��ای عمل��ی‪ ،‬مطالعه ب��ازار به دانسفهان در حوزه های واحد مردانه و یک واحد بچگانه و بقیه‬ ‫را‬ ‫اش��تغال دارند به دالیل مختلف رونق گذش��ته‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تجمع‬ ‫ساماندهی‬ ‫منظور‬ ‫تولیدی کفش زنانه است و در هر واحد‬ ‫مرتبط با کشاورزی‬ ‫نرم‬ ‫ن��دارد و با مش��کالت فراوانی دس��ت و پنجه‬ ‫گرفته‬ ‫درنظر‬ ‫دانس��فهان‬ ‫رامند‬ ‫کفش‬ ‫از جمله دامپروری و بین ‪ ۵‬تا ‪ ۱۵‬نفر مشغول کار شده اند‪.‬‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مشکالت تجمع کسب‬ ‫صنعت تولید کفش‬ ‫حال انکه تولید کفش در شهر دانسفهان به گفته‬ ‫خانپ��ور با ارائ��ه گزارش��ی از روند جایگاه ویژه ای دارد‪ .‬و کار کف��ش دانس��فهان گفت‪ :‬تامین‬ ‫فریدون همتی‪ ،‬اس��تاندار قزوین ظرفیت تبدیل به‬ ‫اجرایی مطالعات اولیه خوشه صنعتی بنابراین باید صنعت مواد اولیه‪ ،‬س��نتی بودن تولید‪ ،‬عرضه‬ ‫نش��ان ملی را دارد‪ .‬او معتقد است که تولید کفش‬ ‫کف��ش رامند دانس��فهان اظهار کرد‪ :‬کفش دانسفهان را‬ ‫غیرمستقیم محصول به مصرف کننده‬ ‫در شهر دانسفهان در حوزه های مرتبط با کشاورزی‬ ‫در راس��تای تاکید اس��تاندار قزوین و که در حال حاضر کمتر نهایی‪ ،‬نداش��تن نش��ان تج��اری برای‬ ‫از جمل��ه دامپروری و صنع��ت تولید کفش جایگاه‬ ‫ایجاد خوشه های صنعتی که از طریق مورد شناخت مردم محصوالت و بازاریابی و فروش‪ ،‬مشکل‬ ‫نشان‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫است‪،‬‬ ‫ویژه ای دارد‪ .‬بنابراین باید صنعت کفش دانسفهان‬ ‫و‬ ‫متوس��ط‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫صنایع‬ ‫تقوی��ت‬ ‫بیم��ه تامین اجتماع��ی کارگری و‪ ..‬از‬ ‫کرد‬ ‫تبدیل‬ ‫ملی‬ ‫و‬ ‫مطرح‬ ‫را ک��ه در ح��ال حاضر کمتر مورد ش��ناخت مردم‬ ‫بزرگ‬ ‫صنایع‬ ‫ب��ا‬ ‫انها‬ ‫پیوند‬ ‫برق��راری‬ ‫عمده مشکالت این صنوف است که با‬ ‫اس��ت‪ ،‬به یک نش��ان مطرح و مل��ی تبدیل کرد تا‬ ‫و ارتقای توان رقابتی در بازار ش��کل‬ ‫تشکیل این خوشه ساماندهی می شود‪.‬‬ ‫خانپ��ور تش��کیل تعاونی های خرید م��واد اولیه‪،‬‬ ‫پرداخت تس��هیالت سرمایه در گردش برای تامین‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬برگزاری دوره های اموزش��ی‪ ،‬کمک به‬ ‫ایجاد نشان مشترک‪ ،‬تشکیل کنسرسیوم صادراتی‪،‬‬ ‫کمک به حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی‬ ‫را از پیش��نهادهای اولیه ک��ه می تواند به رونق این‬ ‫صنع��ت کمک کرده و این ش��هر را به قطب تولید‬ ‫کفش در کشور تبدیل کند‪ ،‬دانست‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫از شناس��ایی ‪ 8‬خوشه صنعتی بسته بندی‪ ،‬فراوری‬ ‫انگ��ور‪ ،‬قطعات خ��ودرو‪ ،‬زیت��ون‪ ،‬مواد ش��وینده‪،‬‬ ‫شیرینی سنتی‪ ،‬فرش و گلیم و اجر در استان خبر‬ ‫داد و تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر خوشه بسته بندی‬ ‫و ف��راوری انگور در حال فعالیت اس��ت و خوش��ه‬ ‫صنعتی کفش رامند دانس��فهان شناسایی شده که‬ ‫براس��اس اولویت های برنامه‪ ،‬توسعه ان در دستور‬ ‫کار این شرکت قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی از پیگیری ها و همراهی استانداری از تصویب‬ ‫مطالعات اولیه و س��اماندهی این کس��ب و کار در‬ ‫شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان‬ ‫خب��ر داد و گف��ت‪ :‬معاونت اقتصادی اس��تانداری‬ ‫همه دس��تگاه های اجرایی را موظف به همکاری و‬ ‫همراهی با این طرح کرده و جهاد دانش��گاهی را به‬ ‫عنوان مش��اور برای اجرای طرح انتخاب کردند تا‬ ‫کار ه��ر چه زودتر پیگیری و به نتیجه نهایی منجر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬ایجاد خوش��ه های‬ ‫صنعتی و برقراری پیوند انها با صنایع بزرگ سبب‬ ‫ارتق��ای توان رقابتی صنایع کوچک در بازار خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬همان طور که جایگاه قانونی این خوشه های‬ ‫صنعتی در ماده ‪ ۳۹‬قانون برنامه چهارم توسعه نیز‬ ‫دیده ش��ده است‪ ،‬اکنون در بررس��ی برنامه ششم‬ ‫توسعه نیز نباید از تقویت صنایع کوچک و متوسط‬ ‫با اجرای طرح های توسعه ای غفلت شود‪.‬‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی فارس‪ ،‬برتر کشور در فعالیت های پژوهشی‬ ‫در پنجمین جش��نواره پژوهش و فناوری صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت از‪‎‬شرکت شهرک های صنعتی فارس‬ ‫به عنوان استان برتر در زمینه فعالیت های پژوهشی‬ ‫تجلیل شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرنگار گس��ترش صنعت از اس��تان‬ ‫فارس‪ ،‬در این جش��نواره که برای پنجمین س��ال به‬ ‫میزبان��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن وتج��ارت و با حضور‬ ‫‪ 400‬نف��ر از عالقه مندان به حوزه پژوهش و فناوری‬ ‫از وزارتخان��ه و مراکز پژوهش��ی و تحقیق و توس��عه‬ ‫صنعتی و تش��کل های بخش خصوصی‪ ،‬انجمن های‬ ‫تحقی��ق و توس��عه و مراکز صنعت��ی دانش بنیان در‬ ‫تهران برگزار ش��د ب��ا اهدای لوح تقدی��ر و تندیس‬ ‫ازس��وی وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت به ش��اهپور‬ ‫قنب��ری‪ ،‬مدیر عامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫ف��ارس از‪ ،‬وی تجلی��ل ش��د‪ .‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی فارس در حاشیه برگزاری این‬ ‫مراس��م‪ ،‬تحقیق و پژوهش را زیربنای اصلی توس��عه‬ ‫بیان ک��رد و گفت‪ :‬در این زمین��ه تاکنون ‪ 38‬طرح‬ ‫پژوهشی در شرکت ش��هرک های صنعتی اجرا شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫قنبری با بیان اینکه اجرای این طرح ها در راستای‬ ‫برنامه های س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ای��ران در زمین��ه ارتقای وضعی��ت صنایع‬ ‫کوچ��ک اس��تان ف��ارس انجام ش��ده‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫طرح های پژوهش��ی ب��ا محوریت توجه ب��ه صنایع‬ ‫کوچ��ک در بخش ه��ای ارتقای س��طح به��ره وری‬ ‫و کیفی��ت محص��والت واحده��ا و نی��ز شناس��ایی‬ ‫ظرفیت های صنعتی استان فارس اجرا شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه اعتبارات مناس��بی به اجرای‬ ‫طرح ه��ای پژوهش��ی اختص��اص یافت��ه اس��ت‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬از ویژگی ه��ای مه��م اجرای ای��ن طرح های‬ ‫پژوهش��ی‪-‬تحقیقاتی اس��تفاده کارب��ردی از نتای��ج‬ ‫طرح ها در راس��تای تقویت و حل مش��کالت صنایع‬ ‫ب��وده که در ای��ن زمینه فعالیت ه��ای موثری انجام‬ ‫ش��ده است‪  .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫ف��ارس بر ض��رورت تقویت و توس��عه همکاری های‬ ‫علمی‪-‬پژوهش��ی بین شرکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫فارس با دانشگاه ها و مراکز اموزش عالی و همچنین‬ ‫مراکز علم��ی و تحقیقاتی این اس��تان تاکید کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬در این زمینه از دیدگاه ها‪ ،‬نظرها و طرح ها با‬ ‫اولوی��ت تقویت و حمایت از صنایع کوچک و ارتقای‬ ‫بهره وری‪ ،‬تولید و افزایش سهم واحدهای صنعتی در‬ ‫بازارهای داخلی و خارجی حمایت می کنیم و تاکنون‬ ‫قراردادها و تفاهمنامه های مختلفی با دانش��گاه های‬ ‫استان فارس منعقد شده است‪.‬‬ ‫قنب��ری مهم تری��ن طرح ه��ای اجرا ش��ده در این‬ ‫ش��رکت را خوشه صنعتی سنگ شمال فارس‪ ،‬پروژه‬ ‫توسعه خوشه صنعتی گالب و عرقیات میمند‪ ،‬تجهیز‬ ‫ازمایش��گاه موسس��ه ملی تحقیقات فناوری ابزیان‬ ‫دانشگاه ش��یراز‪ ،‬انجام مطالعات امکان سنجی تولید‬ ‫و بکارگی��ری دیوارهای پیش س��اخته گچی و پمپ‬ ‫س��انتریفیوژ‪ ،‬انجام مطالعات امکان سنجی مقدماتی‬ ‫ط��رح تولید ش��یره خرما‪ ،‬بررس��ی فراین��د تلفیقی‬ ‫صافی بی هوازی و راکت��ور‪ ،‬ارائه خدمات و مطالعات‬ ‫فرموالس��یون و ف��راوری محصول ب��ا ارزش افزوده‬ ‫باالتر از عرقیات فارس‪ ،‬انجام مطالعات امکان سنجی‬ ‫مقدماتی خوشه های صنعتی صنایع غذایی‪ ،‬دارویی‪،‬‬ ‫کنسروس��ازی و اش��امیدنی اس��تان فارس‪ ،‬تحلیل‬ ‫زنجیره ارزش ‪ 10‬رشته صنعتی اولویت دار در استان‬ ‫فارس‪ ،‬بهینه س��ازی مصرف انرژی واحدهای صنعتی‬ ‫در راس��تای اصالح وضع موجود و افزایش بهره وری‪،‬‬ ‫بررس��ی حذف بو از ایس��تگاه پمپاژ فاضالب شهرک‬ ‫صنعتی بزرگ ش��یراز به وس��یله بیوفیلتر‪ ،‬مطالعات‬ ‫راهبری ش��هرک فناوری شیمیایی شیراز و مطالعات‬ ‫راهبری و راه اندازی مرکز خدمات فناوری و کس��ب‬ ‫و کار ش��هرک فناوری شیمیایی ش��یراز‪ ،‬شناسایی‬ ‫کاربرده��ای نوین صنعتی ‪ /‬تج��اری گیاهان دارویی‬ ‫و مش��تقات ان در اس��تان فارس‪ ،‬انج��ام مطالعات‬ ‫بو کار در سطح‬ ‫فراگیر و شناسایی خوش��ه های کس ‬ ‫اس��تان‪ ،‬نظارت بر پروژه های شناس��ایی خوشه های‬ ‫کس��ب و کار‪ ،‬تحلیل زنجیره ارزش صنعت گوش��ت‬ ‫قرمز در استان فارس‪ ،‬کنسرسیوم اب معدنی فارس‪،‬‬ ‫عارضه یابی و بهبود زنجیره تامین محصوالت غذایی‬ ‫مزیت دار اس��تان‪ ،‬مطالع��ه و فرموالس��یون تولید و‬ ‫ف��راوری محصوالت جدید با ارزش اف��زوده باالتر از‬ ‫گی��اه ش��یرین بیان و طرح بررس��ی نح��وه واگذاری‬ ‫ظرفیت های خالی واحد های صنعتی اعالم کرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی فارس‬ ‫با بیان اینکه این ش��رکت تاکن��ون از ‪ 31‬پایان نامه‬ ‫تحصیالت تکمیلی نیز حمایت کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫پایان نامه ها در راستای تقویت صنایع کوچک اجرایی‬ ‫ش��ده و نتایج ان به صورت رای��گان دراختیار صنایع‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬وی در ادامه مهم ترین محورهای‬ ‫طرح های پژوهش��ی را کارافرینی‪ ،‬توس��عه فناوری‪،‬‬ ‫ارتق��ا و بهب��ود روش ه��ای تولید کاه��ش ضایعات‪،‬‬ ‫ارتقای بهره وری‪ ،‬افزایش کیفیت توس��عه شبکه ها و‬ ‫خوشه های صنعتی‪ ،‬توسعه بازار و همکاری های فنی‬ ‫و اقتصادی‪ ،‬اسیب شناسی‪ ،‬عارضه یابی و ارائه راهکار‬ ‫برای حل مشکالت صنایع کوچک‪ ،‬توسعه صادرات‪،‬‬ ‫ارتقای شاخصه های کسب وکار و ارتقای توان رقابتی‬ ‫واحدهای صنعتی‪ ،‬مصرف بهینه انرژی و بهره گیری‬ ‫از روش های نوی��ن و فناوری های روز در این صنایع‬ ‫اعالم ک��رد‪ .‬قنبری افزود‪ :‬تحقیق و پژوهش زیربنای‬ ‫توس��عه بوده و بدین لح��اظ نیز حمایت از طرح های‬ ‫پژوهش��ی از اهمیت بس��یاری برای توسعه صنعتی‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫صنعت و پژوهش‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ 30‬اذر ‪ 20 1395‬ربیع االول ‪ 20 1438‬دسامبر ‪ 2016‬شماره ‪ 9‬پیاپی ‪1982‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫دولت ها باید روی پژوهش های‬ ‫پایه سرمایه گذاری کنند‬ ‫از انجایی که سرمایه‬ ‫جایی صرف می شود که‬ ‫سرمایه گذار احساس‬ ‫امنیت کند با حمله ای‬ ‫که به استارت اپ ها‬ ‫می شد سرمایه گذار‬ ‫برای سرمایه گذاری‬ ‫در این حوزه احساس‬ ‫امنیت نخواهد کرد‬ ‫مصاحبه اختصاصی «گسترش صنعت» با مدیر مسئول هفته نامه اختصاصی استارت اپ ها‬ ‫نجات ‪۵۰‬درصد شرکت های سنتی با رشد استارت اپ ها‬ ‫براس��اس پیش بینی ه��ا‬ ‫تا ‪ 2‬س��ال دیگ��ر ‪۵۰‬درصد‬ ‫ش��رکت های س��نتی کشور‬ ‫شکس��ت خواهن��د خ��ورد‬ ‫طیبه جهانبازی ک��ه تنه��ا جایگزی��ن انه��ا‬ ‫صنعت‬ ‫ش��رکت های اس��تارت اپ ‬ ‫خواهن��د بود‪ .‬اکن��ون حدود‬ ‫پ در کشور مش��غول فعالیت هستند‬ ‫‪۶‬هزار اس��تارت ا ‬ ‫که در مجموع با تعداد ش��رکت های دانش بنیان حدود‬ ‫پ در‬ ‫‪ ۱۱‬ت��ا ‪۱۲‬هزار ش��رکت دانش بنیان و اس��تارت ا ‬ ‫کش��ور وجود دارد برای اش��نایی ب��ا چالش های پیش‬ ‫روی اس��تارت اپ ها گس��ترش صنع��ت گفت وگویی را‬ ‫با اکبرهاش��می مدیر مس��ئول هفته نام��ه اختصاصی‬ ‫استارت اپ ها ترتیب داده‪ .‬در ادامه متن کامل گفت وگو‬ ‫را بخوانید‪.‬‬ ‫€ €چ�را موضوع اس�تارت اپ را ب�رای هفته نامه‬ ‫خود انتخاب کردید؟‬ ‫حدود ‪۲۳‬س��الی اس��ت که در حرفه روزنامه نگاری‬ ‫فعالی��ت دارم و همواره یک��ی از دغدغه هایی که فکرم‬ ‫را مشغول می کرد این بود که با امدن استارت اپ هایی‬ ‫ی و ثب��ت اگهی انالین دیوار‪ ،‬ش��یپور‬ ‫مانن��د نیازمند ‬ ‫وغیره چ��ه بر س��ر نیازمندی های همش��هری خواهد‬ ‫ام��د؟ ایا نیازمندی های همش��هری تا ‪ ۵‬س��ال اینده‬ ‫این رونق را خواهد داش��ت‪ .‬همانط��ور که اطالع دارید‬ ‫نش��ریه نیازمندی ها و اگهی روزنامه همشهری یکی از‬ ‫پرتیراژترین نشریات کشور است که به مدل درامدزایی‬ ‫معروف اس��ت و نیازهای بازار خرد کالنش��هری مانند‬ ‫تهران را شناسایی و به مصرف کنندگان معرفی می کند‬ ‫حال در اینده ای نزدیک با وجود اس��تارت اپ ها نشریه‬ ‫نیازمندی ه��ای همش��هری دچار بحران خواهد ش��د‬ ‫پو‬ ‫از این رو ب��ا توجه به اینکه اجرای طرح اس��تارت ا ‬ ‫عوض کردن ریل ابتدا افتی را در نیازمندی ها به وجود‬ ‫می اورد بعد از توقف فعالیت خود در همش��هری من از‬ ‫مهر ماه سال گذشته اس��تارت اپی را با حضور چندین‬ ‫ش��رکت راه اندازی کردم با توجه به اینکه حمله زیادی‬ ‫از س��وی روزنامه ها به اس��تارت اپ ها می شد از این رو‬ ‫نمی ش��د با این ذهنیت کسب وکار را جلو برد از سویی‬ ‫اس��اس کار ش��رکت های دانش بنیان به سمت رباتیزه‬ ‫ش��دن پیش می رفت و خیل��ی به تجاری س��ازی فکر‬ ‫پ بر پایه‬ ‫نمی کردند و از انجایی که اساس کار استارت ا ‬ ‫کسب وکار و تجاری است و از انجایی که سرمایه جایی‬ ‫صرف می شود که س��رمایه گذار احساس امنیت کند با‬ ‫حمله ای که به اس��تارت اپ ها می شد سرمایه گذار برای‬ ‫سرمایه گذاری در این حوزه احساس امنیت نخواهد کرد‬ ‫و ادامه حیات استارت اپ ها با مشکل مواجه خواهد شد‪،‬‬ ‫همچنین با توجه به اینکه اس��تارت اپ ها پشت میزی‬ ‫هس��تند و همانند نوجوانی که در ح��ال بازی رایانه ای‬ ‫اس��ت و حواسش نیست که شیر گاز باز است از این رو‬ ‫اس��تارت اپ ها هم متوجه این حمله روزنامه ها نبودند‬ ‫با این وجود نیاز به فرهنگ س��ازی داش��تیم که سابقه‬ ‫روزنام��ه نگاری بن��ده این اجازه را ن��داد که بی تفاوت‬ ‫باش��م و کار خود را با انتشار ‪ pdf‬در سایت استارت اپ ‬ ‫ش��خصی ش��روع کردم که با توجه به بازتاب خوبی که‬ ‫داشت مجبور شدیم ان را به شکل کاغذ چاپ کنیم‪.‬‬ ‫€ €میزان دسترسی به اینترنت چقدر در توسعه‬ ‫استارت اپ ها تاثیرگذار است؟‬ ‫بنده معتقدم اماری که مس��ئوالن از میزان استفاده‬ ‫اینترنت منتشر می کنند بیشتر حالت گزارش عملکرد‬ ‫دارد و ب��ه طور معمول به این ص��ورت اعالم می کنند‬ ‫ک��ه ‪ ۴۰‬تا ‪۵۰‬میلیون نفر ایرانی به اینترنت دسترس��ی‬ ‫دارند با توجه به اینکه پارامتر ما برای امار بیشتر بحث‬ ‫کاربردی بود براس��اس امار س��ال ‪ ۹۳‬حدود ‪۷۰‬درصد‬ ‫مردم وارد فضای اینترنت نش��ده اند و ‪۳۰‬درصد مابقی‬ ‫نیز هفت��ه یا ماهی یکبار وارد اینترنت می ش��وند‪ .‬امار‬ ‫‪ 2‬س��ال گذشته نش��ان می دهد در خوش��بینانه ترین‬ ‫حالت تنه��ا ‪۷‬میلیون مردم ایران در بس��تر وب خرید‬ ‫و ف��روش می کنن��د و تنها یک درصد ب��ازار خرد ایران‬ ‫انالین هس��تند با این پی��ش زمینه فک��ری از طرفی‬ ‫ناراحت ش��دم ک��ه مردم ای��ران به دلی��ل تحریم ها از‬ ‫دسترس��ی ب��ه فناوری ها مح��روم ماندند و از س��ویی‬ ‫خوشحال بودم بازار بکر ‪۷۰‬میلیونی ایران وارد این فضا‬ ‫می ش��وند‪ .‬البته معتقدم تا ‪ ۲‬تا ‪۵‬سال اینده ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫م��ردم ایران به ب��ازار انالین وارد خواهند ش��د‪ .‬از این‬ ‫پ را با ‪ ۳‬ذهنی��ت مزایای بازار‬ ‫رو هفته نامه اس��تارت ا ‬ ‫انالین‪ ،‬جلوگیری از حمله ای به اس��تارت اپ ها و غنای‬ ‫ذهنی ش��روع کردم‪ .‬باید توجه کنیم که در گذشته اگر‬ ‫از بچه های خود می پرس��یدیم که در اینده چه شغلی‬ ‫را دوست دارید انتخاب کنید بیشتر پزشکی یا خلبانی‬ ‫را انتخ��اب می کردن��د و ب��ه موض��وع کارافرینی فکر‬ ‫نمی کردن��د بنابراین نیاز داریم در حوزه کارافرینی نیز‬ ‫پ در‬ ‫فرهنگ سازی کنیم‪ .‬اکنون حدود ‪۶‬هزار استارت ا ‬ ‫کشور مش��غول فعالیت هستند که در مجموع با تعداد‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان حدود ‪ ۱۱‬تا ‪۱۲‬هزار شرکت‬ ‫پ در کشور وجود دارد ما قبل‬ ‫دانش بنیان و اس��تارت ا ‬ ‫از اینکه نیاز به س��رمایه گذار داشته باشیم دچار کمبود‬ ‫دانش هس��تیم این در حالی اس��ت که در روزنامه های‬ ‫اقتصادی کش��ور قیمت میلگرد و اهن به وضوح نشان‬ ‫داده می شود و اسمی از استارت اپ ها به میان نمی اید‪.‬‬ ‫€ €هفته نامه اس�تارت اپ ها چه اندازه ایده های‬ ‫جدید به کارافرینان می دهد؟‬ ‫در درجه اول موضوعی که برای همه اس��تارت اپ ها‬ ‫مش��خص کرده ایم این است که می توانیم ارزش خلق‬ ‫کنیم زیرا استارت اپ ها باید نیاز های جامعه را رفع کنند‬ ‫به عنوان نمونه اس��تارت اپی مانند «اسنپ» توانست با‬ ‫پ بزرگ تبدیل شود‬ ‫ارزش پیشنهادی به یک استارت ا ‬ ‫به این صورت که شما قبل از اینکه درخواست تاکسی‬ ‫دهید تمام مش��خصات راننده‪ ،‬مدت زمان و هزینه ان‬ ‫را از قبل برای ش��ما تعیین می کند‪ .‬استارت اپ ها کار‬ ‫را مانند سرمایه گذار سنتی با کت و شلوار و بنز شروع‬ ‫نمی کنند برای اینکه نیاز های جامعه را رفع کنند بلکه‬ ‫اس��تارت اپ ها امده اند تا با فناوری نیاز های جامعه را‬ ‫رفع کنند‪ .‬براس��اس پیش بینی ها با توجه به مشکالت‬ ‫تحریم ها تا ‪2‬س��ال دیگر ‪ ۵۰‬درصد شرکت های سنتی‬ ‫کش��ور شکس��ت می خورند ک��ه تنها جایگزی��ن انها‬ ‫پ خواهند بود‪ .‬استارت اپ ها تا‬ ‫شرکت های اس��تارت ا ‬ ‫‪۶‬ماه باید به این نتیجه برس��ند و اگر نتوانند س��رمایه‬ ‫زیادی را از دس��ت نخواهند داد زیرا سرمایه اولیه انها‬ ‫ایده ای است که به مرور زمان شکل می گیرد و همانند‬ ‫درختی ش��اخ و برگ پیدا می کند و می ش��ود شرکت‬ ‫پ بزرگ��ی مانند فیس��بوک ک��ه زاکر برگ‬ ‫اس��تارت ا ‬ ‫از خاب��گاه دانش��جویی ابتدا کار خود را ش��روع کرد و‬ ‫با س��رمایه ای که به دس��ت اورد مجبور شد ‪ ۹۹‬درصد‬ ‫درام��د خ��ود را ببخش��د ای��ن در حال��ی اس��ت که‬ ‫شرکت های سنتی برای راه اندازی کسب وکار خود نیاز‬ ‫به س��رمایه زی��ادی دارند و در صورتی که با شکس��ت‬ ‫مواج��ه ش��وند باید هزینه ه��ای هنگفت��ی را متحمل‬ ‫ش��وند‪ .‬یکی دیگر از برنامه های ما فراهم کردن بس��تر‬ ‫برای جوانانی اس��ت ک��ه در ناامیدی به س��ر می برند‬ ‫پ را در هفته نامه‬ ‫برای انه��ا راه اندازی یک اس��تارت ا ‬ ‫تش��ریح کرده ایم به ای��ن صورت که برای اش��نایی با‬ ‫اداب و رس��وم اس��تارت اپ ها و کار تیمی صفحه تیم‬ ‫ورک را در نظ��ر گرفته ایم و برای بدس��ت اوردن برند‬ ‫و تبلیغات صفحه سرگذش��ت کارافرین��ان قدیمی را‬ ‫مشخص کرده ایم و برای شناسایی کارافرینان موفق و‬ ‫انهایی که شکست می خورند صفحه تجربه و شکست‬ ‫و نهایت برای اش��نایی با بیزینس مدل صفحه مدرسه‬ ‫پ را راه ان��دازی کرده ایم‪ .‬برخ��ی نیز بر این‬ ‫اس��تارت ا ‬ ‫عقیده هس��تند که شخصی مانند زاکر برگ با بهترین‬ ‫امکانات توانس��ت موفق ش��ود که جواب ما به انها این‬ ‫پ «دیجی‬ ‫خواهد بود که برادران محمدی که استارت ا ‬ ‫کاال» را راه ان��دازی کرده ان��د در خان��واده ‪ ۱۱‬نف��ره و‬ ‫متوسط جامعه رشد کردند‪.‬‬ ‫€ €اس�تارت اپ ها در چه بخش ه�ای اقتصادی‬ ‫بیشترین کاربرد را دارند؟‬ ‫درحال حاضر بیش��ترین تمرکز اس��تارت اپ ها روی‬ ‫فعالیت های ش��هری اس��ت و معضلی که اکنون وجود‬ ‫دارد این اس��ت که بای��د تمرکز را از ته��ران برداریم‬ ‫و پلتفرم ه��ای بومی طراحی کنی��م چرا باید در تهران‬ ‫بتوان خرید انالین داشت اما یک روستایی نتواند برای‬ ‫خرید سم خرید انالین داشته باشد از این رو نیاز است‬ ‫استارت اپ های بومی و محلی بیشتری شکل گیرد‪.‬‬ ‫متاس��فانه رس��انه های کش��ور اج��ازه نمی دهند در‬ ‫تلویزیون یا دیگر رس��انه ها نامی از استارت اپ ها برده‬ ‫ش��ود و در س��خنرانی ها از ب��ردن نام انه��ا جلوگیری‬ ‫می ش��ود و کل کش��ور نمی توانند با اس��تارت اپ های‬ ‫ایرانی اش��نا ش��وند این در حالی است که از تلگرام به‬ ‫خوبی نام برده می ش��ود و س��ود ان در جیب کشوری‬ ‫مانند روس��یه م��ی رود‪ .‬علت ان هم این اس��ت که ما‬ ‫در دوران پیش��ا فناوری به س��ر می بریم و وارد دوران‬ ‫مدرنیته نشدیم‪.‬‬ ‫€ €بیش�تر به دنبال چالش های اس�تارت اپ ها‬ ‫هستید یا راهکاری برای راه اندازی؟‬ ‫بیش��ترین تمرکز ما روی الگو س��ازی برای جوانان‬ ‫است تا به جای اینکه به فکر الگوسازی از هنرپیشگان‬ ‫باش��ند از کارافرینان الگو س��ازی کنند‪ .‬درحال حاضر‬ ‫‪ ۷۰‬درصد جوان��ان امریکایی عالقه من��د به کارافرینی‬ ‫عالقه به‬ ‫هس��تند در حالی که ‪ ۹۰‬درصد جوانان ایرانی ‬ ‫کارمند ش��دن دارند جوانان م��ا باید یاد بگیرند که در‬ ‫زندگی انسان های ارزشمندی باشند‪.‬‬ ‫€ €ارتباط شما با استارت اپ های خارجی چگونه‬ ‫است؟‬ ‫ب��ا توجه به اینکه در بس��تر وب فعالیت می کنیم از‬ ‫این رو اس��تارت اپ های موفق دنیا را با ‪ 2‬هدف دنبال‬ ‫می کنیم؛ یکی اینکه خبر رس��انی کنیم و اس��تفاده از‬ ‫تجربی��ات انها را دنبال می کنی��م و دیگر اینکه نیاز به‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی داریم چراکه ای��ن الگو برای‬ ‫س��رمایه گذاران داخلی جا نیفتاده که اس��تارت اپ ها‬ ‫در طول زمان می توانند به س��ود اوری برسند بنابراین‬ ‫رغبتی به س��رمایه گذاری نش��ان نمی دهند در حالی‬ ‫که س��رمایه گذاران خارجی ب��ه راحتی در این حوزه ها‬ ‫سرمایه گذاری می کنند‪ .‬اما متاسفانه بازار سنتی داخل‬ ‫اجازه رشد را از استارت اپ ها می گیرد‪.‬‬ ‫افتتاح ‪ 3‬مرکز رشد فناوری‬ ‫رییس ش��ورای پژوهش و فناوری دانش��گاه ازاد اس�لامی خوزستان از‬ ‫افتتاح ‪ 3‬مرکز رشد فناوری در واحدهای رامهرمز‪ ،‬بهبهان و اهواز خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬احمدرضا عمانی با اش��اره به برنامه های دانشگاه ازاد‬ ‫اس�لامی خوزستان برای توس��عه زیرساخت های پژوهش��ی و فناوری در‬ ‫این دانش��گاه اظهار کرد‪ :‬با اقدامات انجا م ش��ده ‪ 3‬مرکز رش��د فناوری در‬ ‫واحدهای رامهرمز‪ ،‬بهبهان و اهواز با حضور دکتر واشقانی‪ ،‬معاون پژوهش‬ ‫و فناوری دانشگاه ازاد اسالمی کشور ب ه طور رسمی افتتاح می شود‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬این مراکز به طور تخصصی در حیطه های مش��خصی‬ ‫فعالیت خواهند کرد به طور مثال مرکز بهبهان با تمرکز بر حوزه ش��یالت‪،‬‬ ‫دامپزش��کی‪ ،‬دامپروری و امور دام و مرکز اهواز با تاکید بر حوزه های فنی‬ ‫و مهندس��ی فعالیت می کند‪۷۰ .‬درصد واحده��ای فناور در این مراکز نیز‬ ‫بای��د در حوزه تخصصی ان مرکز و ‪۳۰‬درصد دیگر می توانند در حوزه های‬ ‫عمومی فعالیت کنند‪.‬‬ ‫رییس شورای پژوهش و فناوری دانشگاه ازاد اسالمی خوزستان با بیان‬ ‫اینکه تاسیس یک مرکز رشد فناوری در دانشگاه ازاد ماهشهر نیز در حوزه‬ ‫تخصصی نفت در حال پیگیری نهایی است‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر در مرکز‬ ‫ت اما به دلیل اخذ نکردن مجوزهای‬ ‫رشد اهواز ‪ 5 ،4‬واحد فناور مستقر اس ‬ ‫الزم این مرکز به طور رس��می افتتاح نش��ده بود که با اخذ کامل مجوزها و‬ ‫ن به طور رسمی افتتاح می شود‪.‬‬ ‫تجهیز ساختمان ا ‬ ‫عمان��ی تصریح کرد‪ :‬ب��ا افتتاح این مراک ز در مجم��وع واحدهای دزفول‪،‬‬ ‫رامهرمز‪ ،‬بهبهان‪ ،‬اهواز و مسجدسلیمان دارای مرکز رشد فناوری خواهند‬ ‫بود؛ همچنین تاس��یس مرکز رش��د فناوری در واحد شوش��تر در مرحله‬ ‫اخذ مجوز نهایی اس��ت و حوزه فعالیت این مرکز نیز در بخش کشاورزی‪،‬‬ ‫فراوری و بسته بندی گیاهان دارویی خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به افتتاح چندین مرکز پژوهش��ی در دانشگاه در یک سال‬ ‫گذش��ت ه اف��زود‪ :‬در این م��دت تنها ‪ 3‬مرکز پژوهش��ی در واحد شوش��تر‬ ‫راه ان��دازی ش��ده ک��ه ب��ا راه اندازی ای��ن مراک��ز به دنبال ان هس��تیم تا‬ ‫پایان نامه های دانشجویان برمبنای تقاضاهای بخش صنعت انجام شود و به‬ ‫س��مت کیفی سازی حرکت کند که از این نظر نیز جایگاه دانشگاه ازاد در‬ ‫میان دانشگاه های کشور بهبود یافته‪ ،‬زیرا به طور عمده تاکید بخشنامه ها و‬ ‫ایین نامه ها در سال های اخیر بر کیفی سازی پژوهش ها بوده است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬مرکز رش��د یا انکوباتور یکی از ابزارهای رش��د اقتصادی‬ ‫اس��ت که به منظور حمایت از کارافرینان تحصیلکرده تاس��یس می شود‬ ‫و با ارائه امکانات و تس��هیالت عمومی زمینه پا گرفتن شرکت های جدید‬ ‫را فراهم می کند‪ .‬اس��تفاده از مراکز رش��د امروزه به عنوان یکی از ابزارهای‬ ‫پذیرفته ش��ده برای تبدیل خالقیت ها و دستاوردهای علمی و پژوهشی به‬ ‫محصوالت قابل ارائه به بازار و توس��عه کارافرینی به شمار می رود‪ .‬اکنون‬ ‫بی��ش از ‪ ۳۰۰۰‬انکوبات��ور در سراس��ر دنیا وجود دارد که بیش��تر انها در‬ ‫کشورهای امریکا و ژاپن مستقر هستند‪.‬‬ ‫هفدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده‬ ‫و دوازدهمین جشنواره ایده های برتر و استارتاپ های دانشگاهی‬ ‫با حضور سورنا ستاری‪ ،‬معاون علمی و فناوری رییس جمهوری‬ ‫و محم��د فرهادی‪ ،‬وزیر عل��وم‪ ،‬تحقیقات و فن��اوری در مرکز‬ ‫همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنع��ت به نقل از پایگاه اطالع رس��انی‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬س��ورنا س��تاری در‬ ‫این مراسم با بیان اینکه سیستم اقتصادی کشور نیازمند تغییر‬ ‫جدی اس��ت گفت‪ :‬پژوهش و فناوری به عنوان پایه اساسی باید‬ ‫در اقتصاد کش��ور مدنظر قرار گیرد و پایه اقتصاد در کشور باید‬ ‫مبتنی بر نیروی انسانی جوان و خالق باشد تا شاهد شکل گیری‬ ‫اقتصاد قوی بر پایه دانش بنیان در کشور باشیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تعابیر و برداشت اشتباهی که نسبت به پژوهش‬ ‫در کش��ور وجود دارد باید تغییر کند‪ ،‬تاکنون اشتباهات زیادی‬ ‫در تخصیص بودجه پژوهش رخ داده و درواقع اقتصادی که پایه‬ ‫ان فروش نفت و منابع زیرزمینی است پایدار نمی ماند‪.‬‬ ‫ستاری در بخش بعدی صحبت های خود درباره پژوهش های‬ ‫پایه عنوان کرد‪ :‬در سال های اخیر پژوهش های پایه مورد غفلت‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬در واقع دولت ها وظیفه س��رمایه گذاری روی‬ ‫پژوهش های پایه را دارند زیرا تا زمانی که ‪ GDP‬کشور باال نرود‬ ‫هیچ فردی این پژوهش ها را جدی نمی گیرد‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره بودج��ه بخش پژوهش گفت‪ :‬در بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬افزای��ش بودجه پژوهش دیده ش��ده ک��ه در صورت‬ ‫تصوی��ب مجل��س‪ ،‬بودجه پژوه��ش ‪1/5‬درصد بودجه کش��ور‬ ‫می شود که با این اقدام امیدواریم تحولی جدی و زیرساختی در‬ ‫حوزه پژوهش ایجاد شود‪.‬‬ ‫انعقاد ‪ ۵‬تفاهمنامه همکاری بین‬ ‫دانشگاه های فرانسه و امیرکبیر‬ ‫دانش��گاه صنعت��ی امیرکبیر و دانش��گاه های برتر فرانس��ه ‪۵‬‬ ‫تفاهمنامه و ‪ ۳‬قرارداد همکاری مشترک امضا و مبادله کردند‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنع��ت به نقل از پایگاه اطالع رس��انی‬ ‫دانشگاه صنعتی امیرکبیر‪ ،‬هیات عالی رتبه اموزش عالی فرانسه‬ ‫با حضور وزیر علوم‪ ،‬معاون وزیر‪ ،‬روس��ای برترین دانش��گاه ها و‬ ‫موسس��ات پژوهشی فرانس��ه‪ ،‬مدیران مدارس برتر مهندسی و‬ ‫رییس کل موسس��ات مهندسی و موسسه شهرک علم و فناوری‬ ‫این کشور از دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازدید کردند‪.‬‬ ‫فرانسوا سنمو‪ ،‬سفیر فرانسه در ایران و معاون وی نیز در این‬ ‫بازدید وزیر علوم کشورش��ان را همراهی می کردند‪ .‬اعضای این‬ ‫هیات در دیدار خود از دانش��گاه صنعتی امیرکبیر ضمن تاکید‬ ‫ی به بیان‬ ‫بر جایگاه ارزشمند و اوازه این دانشگاه در محافل علم ‬ ‫توانمندی ه��ا و عالقه مندی های خود برای بس��ط همکاری های‬ ‫علمی بین المللی پرداختند‪.‬‬ ‫در جریان این بازدید ‪ ۵‬تفاهمنامه و ‪ ۳‬قرارداد همکاری میان‬ ‫دانش��گاه صنعتی امیرکبیر و دانش��گاه های «نانت»‪« ،‬انس��م»‪،‬‬ ‫«گرنوب��ل الپ»‪« ،‬تل��کام پاریس تک»‪« ،‬اک��ول پلی تکنیک» ‪،‬‬ ‫«اینب» و دانشگاه مدیریت گرنوبل به امضا رسید‪.‬‬ ‫دوطرف براس��اس این تفاهمنامه ها و قراردادهای مش��ترک‪،‬‬ ‫همکاری ه��ای خ��ود را در زمین ه تبادل دانش��جو در ‪ 3‬س��طح‬ ‫کارشناس��ی‪ ،‬کارشناسی ارش��د و دکت��را و اس��تاد‪ ،‬برگ��زاری‬ ‫کنفرانس های مش��ترک‪ ،‬انجام پروژه های پژوهش��ی مشترک‪،‬‬ ‫راه ان��دازی ش��بکه ازمایش��گاه های همکار در س��طح جهانی و‬ ‫هدایت دانشجویان از سوی استادان مشترک فرانسوی و ایرانی‬ ‫گسترش خواهند داد‪.‬‬ ‫ترمیم زخم دیابتی با فناوری نانو‬ ‫از سوی پژوهشگران کشور‬ ‫پژوهشگران کشور درصددند با فناوری نانو‪ ،‬داربست هایی در‬ ‫راس��تای ترمیم زخم دیابتی طراحی کنند‪ .‬این داربس��ت ها به‬ ‫صرفه و کم هزینه هستند‪.‬‬ ‫به گ��زارش مه��ر‪ ،‬در بیم��اران دیابتی پ��س از مدتی جدار‬ ‫رگ های خونی اس��یب می بیند‪ .‬تنگی و انس��داد رگ ها موجب‬ ‫کاهش خون رس��انی اندام ها به ویژه اندام ه��ای تحتانی و از بین‬ ‫رفتن سلول های این ناحیه خواهد شد‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر ای��ن نوروپاتی ک��ه به دنبال بیم��اری دیابت ایجاد‬ ‫می ش��ود باعث کاهش حس درد حتی پس از اسیب های جدی‬ ‫در س��طح پوست خواهد شد از این رو زخم های مزمن را در پی‬ ‫دارد‪ .‬با وجود پانس��مان های وس��یع‪ ،‬گزینش پانسمان مناسب‬ ‫یکی از چالش های اساس��ی برای پزشک بالینی در ترمیم زخم‬ ‫است‪.‬‬ ‫بس��یاری از پانس��مان هایی که با هدف ترمی��م زخم تاکنون‬ ‫طراحی شده اند به دلیل مشکالت زیاد و جدی یا از بازار دارویی‬ ‫حذف شده اند و یا اینکه هزینه باال و شرایط ان با اقبال عمومی‬ ‫مواجه نشده است‪.‬‬ ‫یک داربست ایده ال عالوه بر اینکه باید قادر به تقلید شرایط‬ ‫زیس��تی و عملکرد ماتریکس خارج سلولی چه از لحاظ ترکیب‬ ‫شیمیایی و چه از نظر ساختار فیزیکی باشد باید زیست سازگار‬ ‫و زیس��ت تخریب پذیر بوده و همچنین روش ساخت و طراحی‬ ‫مناس��ب فرایند‪ ،‬مصرف و استفاده اسان برای بیمار و در نهایت‬ ‫ک داشته باشد‪.‬‬ ‫هزینه اند ‬ ‫به تازگی مش��خص ش��ده داربس��ت های طبیعی س��اختاری‬ ‫می توانند در تسهیل اتصاالت سلولی‪ ،‬عملکرد‪ ،‬تکثیر و نفوذ ان‬ ‫به داخل بافت مشابه بافت اصلی بدن عمل کرده و نیاز بیماران‬ ‫را رفع کنند‪ .‬از این رو پژوهشگران کشور درصددند با فناوری نانو ‬ ‫داربست هایی را برای ترمیم زخم دیابتی طراحی کنند‪.‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه گسترش صنعت‪:‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 30‬اذر‪1395‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه غیر تجاری فرهنگی مطبوعاتی (‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫‪ 20‬ربیع االول ‪ 1438‬قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫‪ 20‬دسامبر ‪ 2016‬سردبیرکل‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سال بیست و هشتم شماره ‪ 9‬پیاپی ‪1982‬‬ ‫سردبیر‪ :‬مجتبی اعتماد مقدم‬ ‫)‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com/about.html‬‬ ‫فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫سازمان استان ها‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬محمدرضا ابراهیمی‬ ‫فناوری‪ :‬فرهاد صدیقی توانا‬ ‫چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫صنعت کالن‪ :‬حامد شایگان‬ ‫صنعت زیرساخت‪ :‬امیرحسن مهرزاد‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‪ :‬زینب عبدی‬ ‫خودرو‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ویرایش‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان اگهی ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان اگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫نش�انی‪ :‬ته�ران‪ ،‬خیاب�ان قائ�م مق�ام فراهان�ی‬ ‫کوچه ازادگان شماره ‪- 26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪info@sanatnewspaper.com :‬‬ ‫اگهی‪ads@sanatnewspaper.com:‬‬ ‫امور استان ها‪states@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر ‪64097‬‬ ‫صنعتگران معاصر ایران‬ ‫نگاهی به تالش های جعفر‬ ‫اخوان در بخش صنعت‬ ‫(بخش هشتم)‬ ‫نام اخوان با مونتاژ نخس�تین ماشین های جیپ (در‬ ‫اواخر دهه ‪ )30‬گره خورده اس�ت‪ .‬با تاسیس کارخانه‬ ‫جی�پ در س�ال ‪ 11( 1338‬س�ال پی�ش از تاس�یس‬ ‫ل پ�س از ورود نخس�تین خودرو‬ ‫ذوب اهن و ‪ 59‬س�ا ‬ ‫به ایران) مونتاژ نخس�تین ماش�ین در کشور ما شکل‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫اخ��وان در نام��ه ای خطاب به وزیر نیرو درخواس��ت کرد پس‬ ‫از دریاف��ت تمام��ی مخارج کابل کش��ی از نزدیک ترین پس��ت‬ ‫ترانس��فور ماتور به کارخانه برق با درخواس��ت پست اختصاصی‬ ‫فش��ار قوی به کارخانه خودروسازی موافقت شود؛ زیرا تاخیر در‬ ‫ی موجب تضییع وقت و هزینه برای ش��رکت‬ ‫انج��ام تقاض��ای و ‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچنین چند مکاتبه وی با نفیس��ی (شهردار تهران‬ ‫در س��ال ‪ )1340‬موجود است که براساس ان‪ ،‬اخوان درخواست‬ ‫رسیدگی به نقش��ه س��اختمان و اعطای پروانه برای سالن های‬ ‫بس��ته و مسقف اتو س��رویس را در زمین امیراباد (نزدیک کیان‬ ‫هتل) داشته است‪.‬‬ ‫در ش��کایات علیه مقامات بانکی نام برخی از فعاالن اقتصادی‬ ‫به عنوان همکاری در سوءاستفاده های مالی منعکس شده است؛‬ ‫ی حکمی در این ب��اره صادر نکرد‪.‬‬ ‫اتهام��ی که هیچ نه��اد حقوق ‬ ‫نامه کاظم خواجوی به دادس��تانی دیوان کیفری علیه یوس��ف‬ ‫خوش کی��ش (مدی��رکل بانک ملی ایران) در ‪ 19‬اردیبهش��ت و‬ ‫‪ 23‬تیر ‪ 1343‬نمونه ای از این ش��کایات اس��ت‪ .‬این نامه درباره‬ ‫خرید خانه به بهای غیرواقعی و اعطای وام کالن اس��ت‪ .‬به نظر‬ ‫می رس��د تسویه حساب های شخصی و اداری برضد خوش کیش‬ ‫در این گون��ه ش��ب نامه ها و نامه نگاری ه��ا بی تاثیر نبوده اس��ت‪.‬‬ ‫خوش کیش‪ ،‬یکی از مدیران بانکی کشور تا سال ‪ 1357‬بود‪.‬‬ ‫هنگام��ی که دکتر محمدمصدق علیه تدین (وزیر کش��ور) به‬ ‫اتهام مداخله در انتخابات بندرعباس و بلوچستان و سوءاستفاده‬ ‫ن ش��کایت ک��ر د وی را در ‪ 8‬تیر‬ ‫در خری��د جو و گندم اذربایجا ‬ ‫‪ 1325‬بازداشت و در اردیبهشت ‪ 1326‬محاکمه کردند‪.‬‬ ‫ش��رکت جیپ از نظر تعداد پرس��نل و مقدار تولید از بیش��تر‬ ‫ش��رکت های خودروس��ازی در ده��ه ‪ 50‬کوچکتر ب��ود‪ .‬برخی‬ ‫ش��رکت های دیگر از لحاظ تعداد پرس��نل و مقدار تولید از این‬ ‫قرارند‪ :‬ش��رکت زامیاد‪ ،‬متعلق به پرویز نصیرپور و رضا رستگار‬ ‫ی با ش��رکت س��وئدی ولوو در س��ال ‪ 1342‬ش��ریک و‬ ‫اصفهان ‬ ‫مالک ‪25‬درصد س��هام بود و ‪ 1000‬پرس��نل داش��ت‪ .‬ش��رکت‬ ‫اتومبیل س��ازی مزدا‪ ،‬متعلق به سرباز و کاتوزیان در سال ‪1339‬‬ ‫تاسیس شد؛ ‪ 585‬پرسنل داشت و ساالنه ‪ 12‬هزار دستگاه تولید‬ ‫ایسه در سال‬ ‫می کرد‪ .‬شرکت سیتروئن‪ ،‬متعلق به خانواده الفرد ‬ ‫‪ 1348‬تاس��یس شد؛ ‪ 1000‬شاغل داش��ت و روزانه ‪ 55‬دستگاه‬ ‫تولید می کرد‪ .‬شرکت ایران ناسیونال‪ ،‬متعلق به برادران خیامی‬ ‫در س��ال ‪ 1341‬تاسیس شد و ساالنه صد هزار دستگاه اتومبیل‬ ‫در اواسط دهه ‪ 50‬تولید می کرد‪.‬‬ ‫یک��ی از خریداران بزرگ محصوالت جی��پ‪ ،‬ارتش ایران بود‪.‬‬ ‫روابط ش��رکت با مسئوالن وزارت دفاع و ارتش و اعطای هدایای‬ ‫ش��رکت به انه��ا از دید نیرو های امنیتی مخف��ی نبود‪ .‬در دیدار‬ ‫تیمسار جم (وزیر دفاع) از کارخانه اتومبیل سازی جیپ‪ ،‬کارخانه‬ ‫جعف��ر اخوان یک دس��تگاه اتومبیل اریا و یک دس��تگاه جیپ‬ ‫استیشن به وی هدیه داد‪ .‬بعد از چند روز تیمسار دستور داد که‬ ‫پ برای ارتش بخرند‪.‬‬ ‫چند دستگاه جی ‬ ‫ش نیازمند‬ ‫قض��اوت درب��اره ک��م و کیف و ص��دق این گ��زار ‬ ‫داده های بیش��تری است که پژوهش��گر به انها دسترسی ندارد؛‬ ‫ولی باید گفت این گونه دادوس��تد ها جزئی از فرهنگ کسب وکار‬ ‫گ رایج است و به الزام بیانگر‬ ‫و بین خریداران و فروشندگان بزر ‬ ‫فساد شرکت نیست‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کتاب سرگذشت ‪ 50‬کنشگر اقتصادی ایران‬ ‫«گسترش صنعت» از دیدگاه کارشناسان درباره سیاست های‬ ‫صنعتی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی گزارش می دهد‬ ‫اقتصاد ‪ 10‬سال اخیر‬ ‫‪ 10‬درصد به نفت وابسته تر شد‬ ‫اقتص��اد ای��ران در ب��ازه‬ ‫حامد شایگان‬ ‫زمانی ‪ 10‬س��اله ب��ه دلیل‬ ‫گروه صنعت‬ ‫تکیه بی��ش از حد به منابع‬ ‫داخل��ی‪ ،‬موان��ع تحریم ه��ا‬ ‫و کاه��ش ارزش اف��زوده ک��ه درنتیجه اس��تفاده از‬ ‫ماش��ین االت فرس��وده با کمتری��ن به��ره وری بود‬ ‫‪ ۱۰‬درصد به نفت وابس��ته تر شد به گونه ای که تکیه‬ ‫اقتص��اد ای��ران به مناب��ع از ‪ ۱۶‬درصد ب��ه ‪ ۲۶‬درصد‬ ‫افزای��ش یافته و کارشناس��ان دلیل ای��ن موضوع را‬ ‫سیاس��ت های حمایت های کلی می دانند که نه تنها‬ ‫فرص��ت ورود به بازارهای بین الملل��ی را از بین برده‬ ‫بلکه مانع از انتقال فناوری نیز شده است‪.‬‬ ‫رییس موسس��ه مطالعات و پژوهش های بازرگانی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت روز دوش��نبه در‬ ‫کارگاه اموزشی سیاس��ت های صنعتی و عضویت در‬ ‫س��ازمان تجارت جهانی در تهران اظهار کرد‪ :‬میزان‬ ‫ص��ادرات کره جنوبی در دو دهه از ‪۱۰‬میلیارد دالر به‬ ‫صدها میلیارد دالر رس��یده که می توان این موفقیت‬ ‫کره جنوبی را مربوط به متنوع س��ازی بازار و محصول‬ ‫دانس��ت‪ .‬از طرف دیگر همین توانایی ها به این کشور‬ ‫کم��ک کرد ت��ا از بحران مال��ی جهان��ی ‪ ،۱۳۸۷‬به‬ ‫س�لامت عبور کند‪ .‬بنابراین سیاس��ت گذاران ایرانی‬ ‫بر مبنای همین راهبردها می توانند فضای مناس��ب‬ ‫سرمایه گذاری را ترسیم کنند و با الهام از کره جنوبی‬ ‫مس��یر ورود به سازمان تجارت جهانی (‪ )WTO‬را‬ ‫بپیمایند‪.‬‬ ‫محمدرض��ا رضوی ب��ا بیان اینکه ای��ران به دنبال‬ ‫ترسیم فضای اقتصادی صادرات محور است افزود‪ :‬در‬ ‫تحقق اهداف اقتصادی کشور نقش سیاست گذاری ها‬ ‫بس��یار مهم است و باید با س��ازوکاری سیاست ها در‬ ‫کنار هم دیده ش��وند‪ .‬در اینجا نقش س��ازمان برنامه‬ ‫و بودج��ه در تدوین برنامه ها باید پررنگ ش��ود زیرا‬ ‫اکنون این س��ازمان تنها ب��ه بودجه بندی می پردازد‬ ‫هرچند درحال حاضر خیلی ها اقدامات این س��ازمان‬ ‫را برنمی تابند و می خواهند بر بودجه تسلط بیشتری‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫او با نگاهی به تغییرات اقتصادی که در س��ال های‬ ‫گذش��ته در کش��ور به وجود امده تصریح کرد‪ :‬ما در‬ ‫‪۵‬سال گذشته شاهد سقوط سرمایه گذاری در بخش‬ ‫صنعت بوده ایم که این موضوع در اینده مشکالتی را‬ ‫برای اش��تغال کشور ایجاد کرد که برای جلوگیری از‬ ‫ان نخست باید از سیاست های جزیره ای دوری کنیم‬ ‫و با تکیه بر برنامه وفاق بیش��تری برای تحقق اهداف‬ ‫به وجود اوریم‪.‬‬ ‫‹ ‹درک متقابل ایران و کره جنوبی‬ ‫در ادامه کارگاه اموزش��ی سیاس��ت های صنعتی و‬ ‫پیوس��تن به س��ازمان تجارت جهانی‪ ،‬معاون س��فیر‬ ‫کره جنوب��ی در ایران گفت‪ :‬روابط ایران و کره جنوبی‬ ‫در حال توس��عه اس��ت که در ادامه این مسیر مرکز‬ ‫فرهنگی کره جنوبی به زودی در ایران افتتاح خواهد‬ ‫شد که استقرار ان می تواند به افزایش سرمایه گذاری‬ ‫مشترک دو طرف کمک کند‪.‬‬ ‫جیانگ گوانگ افزود‪ :‬ایران و کره جنوبی ‪ 40‬س��ال‬ ‫پی��ش به صورت متقاب��ل دو خیابان از پایتخت خود‬ ‫را ب��ه ن��ام تهران و س��ئول نام گ��ذاری کردند و این‬ ‫نش��ان دهنده دوستی دو کشور اس��ت به گونه ای که‬ ‫در دوره های مختلف این دو کش��ور درک مناسبی از‬ ‫موضوع هم داش��ته اند که در کنار توسعه همکاری ها‬ ‫در اینده مراکز پژوهش��ی دو کشور این درک متقابل‬ ‫را عمیق تر کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹قابلی�ت ای�ران ب�رای پیوس�تن ب�ه ‪11‬‬ ‫اقتصاد جهانی‬ ‫رییس پژوهشکده موسسه مطالعات و پژوهش های‬ ‫بازرگان��ی از دیگر س��خنرانانی بود که ابتدا با اش��اره‬ ‫به اینکه کلیات و س��اختار اقتص��ادی ایران نیازمند‬ ‫سیاست های جدیدی است گفت‪ :‬ایران درحال حاضر‬ ‫یکی از بزرگترین اقتصادهای منطقه ای منا است که‬ ‫از نظ��ر جمعیتی نیز در رتبه دومین کش��ور منطقه‬ ‫ق��رار گرفته هرچند باید ای��ن واقعیت را پذیرفت که‬ ‫جمعی��ت به تنهای��ی در تصمیم گیری های اقتصادی‬ ‫نقشی ندارد بلکه اندازه بازار در هدایت سرمایه گذاران‬ ‫اهمی��ت زیادی دارد و ایران در ش��رایطی که به بازار‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلی��ون نف��ره دسترس��ی دارد و در گ��ذرگاه‬ ‫شمال‪ -‬جنوب و ش��رق‪ -‬غرب قرار گرفته و از طرف‬ ‫دیگر جمعیت غالب ایران طبقه متوسط پولدار است‪،‬‬ ‫کش��وری که ابر قدرت انرژی ب��وده و در رتبه بندی‬ ‫تجاری جایگاه ‪ ۳۶‬دنیا را از ان خود کرده مزیت های‬ ‫زیادی برای سرمایه گذاران دارد‪.‬‬ ‫افس��انه ش��ریفی با تاکید بر اینکه ای��ران به منابع‬ ‫طبیع��ی و نی��روی کار ارزان قیمت دسترس��ی دارد‬ ‫افزود‪ :‬ایران برای افزایش صادرات خود باید از فناوری‬ ‫درجهت ایجاد ارزش افزوده در منابع طبیعی استفاده‬ ‫کند و ش��اید مهم ترین مانع تحقق ان در س��ال های‬ ‫گذش��ته نبود فضای رقابت است و ورود اقتصاد ایران‬ ‫به مشکالت پیچیده باعث ش��ده که فرایند صنعتی‬ ‫شدن کش��ور طوالنی ش��ود در حالی که ایران با در‬ ‫اختیار داشتن مزیت های بالقوه و انرژی ارزان قابلیت‬ ‫پیوستن به ‪ ۱۱‬کشور اقتصاد بزرگ جهان را دارد‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینک��ه ایران برای اینکه به کش��ورهای‬ ‫صنعت��ی بپیوندد ابت��دا باید مش��کالت را حل کند‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬در گام نخس��ت بای��د س��اختارهای‬ ‫اقتصادی را بشناس��یم و از انجایی که تنها ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫کارتون‬ ‫شب یلدا!‬ ‫از درامده��ای اقتص��ادی کش��ور از بخ��ش تولید و‬ ‫‪ ۸۵‬درصد دیگر مربوط به بخش نفت و خدمات است‬ ‫نباید سهم خدمات را نادیده گرفت‪ .‬البته در بررسی‬ ‫سهم درامدهای اقتصادی کشور باید توجه داشت که‬ ‫در گذر ‪ ۱۰‬سال اخیر سهم درامدهای تولید کاهش‬ ‫یافته است به گونه ای که تکیه اقتصاد کشور به منابع‬ ‫نفت��ی از ‪ ۱۶‬درصد به ‪ 2۶‬درصد افزایش یافته و تکیه‬ ‫بر س��ایر بخش های تولیدی از ‪ ۲۴‬درصد به ‪ ۱۴‬درصد‬ ‫کاهش داش��ته اس��ت؛ تا جایی که می توان استدالل‬ ‫ک��رد امروز تولید ما تنها به دنبال اس��تفاده از منابع‬ ‫و انرژی است‪.‬‬ ‫ش��ریفی با نگاهی به چالش های پیش روی تولید‬ ‫ایران گفت‪ :‬مشکالت س��اختاری در اقتصاد ایران به‬ ‫تولید اسیب زیادی وارد کرده که در ادامه تحریم های‬ ‫غرب علیه ایران به شدت این مشکالت افزود اما این‬ ‫مسائل به این دلیل بیشتر بروز کرد که اقتصاد ایران‬ ‫بی��ش از ان��دازه متکی به منابع ب��ود و ارزش افزوده‬ ‫زی��ادی در این بخش به وجود نیامده اس��ت‪ .‬درواقع‬ ‫وجود منابع نفت و گاز باعث ش��د که تولیدات بیشتر‬ ‫روی محصوالت ش��یمیایی متمرکز شود و در مدت‬ ‫‪۱۰‬سال سهم ان در اقتصاد از ‪ ۲۱‬درصد به ‪ ۳۸‬درصد‬ ‫برسد‪ .‬هرچند امروز شاید گفته شود که سهم فلزات‬ ‫در اقتص��اد کاه��ش یافته اما این مرب��وط به کاهش‬ ‫قیمت های جهانی بود و درامد کشور از صادرات این‬ ‫محصول سیر نزولی به خود گرفته است‪.‬‬ ‫رییس پژوهشکده موسسه مطالعات و پژوهش های‬ ‫بازرگانی با اشاره به اینکه وابستگی صادرات ایران به‬ ‫منابع در ‪۱۰‬سال گذش��ته از ‪ ۸۴‬درصد به ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫افزایش یافته است افزود‪ :‬یکی از مهم ترین مشکالتی‬ ‫که در توس��عه تجارت ایران وج��ود دارد ناهمگونی‬ ‫ان با اهداف توس��عه اس��ت به گونه ای که بسیاری از‬ ‫فعالیت های اقتصادی که درامدزا هس��تند اش��تغالزا‬ ‫نیستند و از سوی دیگر منابع کشور پایدار نیستند و‬ ‫این موضوع کشمکش��ی را در اقتصاد به وجود اورده‬ ‫که سیاستمداران را نیز به چالش کشیده است‪.‬‬ ‫شریفی با بیان اینکه تنها با نگاه برون نگر می توانیم‬ ‫صادرات را در کش��ور توسعه دهیم افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه سهم ارزش افزوده در کشور سیر نزولی به خود‬ ‫گرفته و این موضوع روی تولیدات صنعتی و تجارت‬ ‫اثر گذار اس��ت که درنهایت می تواند به کاهش سود و‬ ‫جذب سرمایه گذار منتهی ش��ود در چنین شرایطی‬ ‫دستیابی به توسعه محدودتر می شود‪ .‬در این مسیر ‪3‬‬ ‫عامل تاثیر گذار در کاهش ارزش افزوده موثر است که‬ ‫شامل اس��تفاده صنایع ایران از فناوری های فرسوده‪،‬‬ ‫زنجیره ارزش محدود و مطالبه بیش��تر برای صنایع‬ ‫میانی اس��ت تا جایی ک��ه تولیدکننده ه��ا به دنبال‬ ‫جایگزینی این بخش از صنایع هستند بنابراین باید با‬ ‫تمرکز بر صنایع کوچک و متوسط که در ایران بسیار‬ ‫محدود هستند و تنها ‪ ۵‬درصد از صادرات کشور را به‬ ‫خود اختصاص می دهند مسیر توسعه را دنبال کنیم‬ ‫که این موضوع با ایجاد رقابت پذیری‪ ،‬افزایش مهارت‬ ‫و تاکید بر اقتصاد دانش محور محقق می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاست های حمایتی کشنده‬ ‫پژوهش��گر بازرگانی خارجی موسس��ه مطالعات و‬ ‫پژوه��ش بازرگان��ی نیز با نگاهی ب��ه پژوهش که در‬ ‫این موسس��ه روی ‪ ۱۰‬کش��ور دنیا انجام شده گفت‪:‬‬ ‫سیاس��ت های حمایتی که ایران برای تولیدکننده ها‬ ‫داش��ته باعث ش��ده که انه��ا فراموش کنن��د باید با‬ ‫بهس��ازی و ایجاد رقابت پذی��ری در تولیدات خود در‬ ‫صحنه های بین المللی وارد ش��وند چراک��ه ایران در‬ ‫دهه ‪ ۹۰‬میالدی سیاست های جدیدی را برای توسعه‬ ‫مبادالت با سایر کشورها وضع کرد با این حال هنوز‬ ‫مش��کالتی در این زمینه داریم و وابس��ته به واردات‬ ‫به ویژه کاالهای واسطه ای هستیم‪.‬‬ ‫ماندان��ا فاضل با اش��اره به اینکه کش��ورهایی که‬ ‫حمایت ه��ای هدفدار کرده اند نس��بت ب��ه ایران که‬ ‫سیاست حمایتی کلی داش��ته توانسته اند در اقتصاد‬ ‫خ��ود نقش موثر ت��ری ایفا کنند افزود‪ :‬کش��ورهایی‬ ‫مانند ژاپن‪ ،‬ویتنام و هند با بهره گیری از سیاست های‬ ‫حمایتی هدفدار توانسته اند به توسعه صنعتی کمک‬ ‫کنند زیرا حمایت های بیش از حد نه تنها مانع انتقال‬ ‫فناوری می ش��ود بلک��ه به افزایش فس��اد نیز کمک‬ ‫می کند زی��را تولیدکننده های داخلی با اس��تفاده از‬ ‫تعرفه های حمایتی به بازار داخلی مسلط می شوند و‬ ‫همین موضوع مانع ورود انها به بازارهای بین المللی‬ ‫و تالش برای ارتقای فناوری می ش��ود؛ این در حالی‬ ‫است که کشورهای موفق با کاهش تدریجی تعرفه ها‬ ‫به تقویت اقتصاد خود کمک کرده اند‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده ‪ ،‬روزنامه گسترش صنعت‬ ‫عکس روز‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!