روزنامه گسترش صنعت شماره 168 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 168

روزنامه گسترش صنعت شماره 168

روزنامه گسترش صنعت شماره 168

‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2141‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪168‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪۶‬هفته تا پایان انتظار ‪ ۱۰۰‬ساله ارومیه برای رسیدن قطار‬ ‫خط اهن قطار مراغه ‪ -‬ارومیه پروژه ای است که ‪۲۰‬سال در اذربایجان غربی اجرا می شود ولی هنوز به نتیجه ای نرسیده است‪ .‬مسئوالن‬ ‫دولتی نیز برای چندمین بار در حال تغییر زمان اخرین وعده هایش��ان هس��تند‪ .‬در اخرین اعالم قرار اس��ت این قطار تا ‪ ۶‬هفته بعد به‬ ‫ارومیه برسد‪.‬‬ ‫اذربایجان غربی یکی از استان های مرزی ایران است که به سبب داشتن مرز مشترک با کشور همسایه اهمیت ویژه ای در توسعه‬ ‫کشور دارد اما خود از توسعه کیلومترها فاصله دارد‪ .‬قطار یکی از زیرساخت های توسعه هر منطقه به شمار می رود‪ .‬این زیرساخت‬ ‫توسعه در اذربایجان غربی ‪ ۲۰‬سال است که فقط به وعد ه مبدل شده و هنوز به تحقق نرسیده است‪.‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 4‬مرداد ‪1396‬‬ ‫‪ 2‬ذی القعده ‪1438‬‬ ‫‪ 26‬ژوئیه‪2017‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بررسی«گسترشصنعت»ازاثربخشیسیاستتسهیالتسرمایهدرگردش‬ ‫بدون افزایش قدرت خرید‬ ‫تولید درجا می زند‬ ‫ب��ازار ف��روش یا کمب��ود س��رمایه در گردش کدام ریش��ه‬ ‫مش��کل صنایع کشور هس��تند؟ این روز ها در بررسی عملکرد‬ ‫سیاس��ت های دولت یازدهم در بخش تولید با ‪ 2‬رویکرد روبرو‬ ‫هستیم‪ .‬کارشناسان و مسئوالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫معتقدن��د کمبود نقدینگی یک��ی از چالش های اصلی صنایع‬ ‫به ویژه صنایع کوچک و متوس��ط اس��ت که اجرای طرح رونق‬ ‫تولید و تزریق ‪ 16‬هزار میلیارد تومان در س��ال گذش��ته و ‪20‬‬ ‫در ایین گشایش ایران خودرو‬ ‫در کرمانشاه مطرح شد‬ ‫پیش بینی تولید‬ ‫‪ 3‬میلیون خودرو‬ ‫در اینده نزدیک‬ ‫کارخان��ه ایران خ��ودروی کرمانش��اه با‬ ‫ظرفیت اسمی ساالنه تولید ‪ ۳۰‬هزار دستگاه‬ ‫و در دو شیفت کاری با هدف توسعه صادرات‬ ‫با حضور مع��اون اول رییس جمهوری‪ ،‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬مدیرعامل و جمعی‬ ‫از مدیران ارش��د گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫افتتاح شد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ه��زار میلیارد تومان در س��ال جاری در همین راستاس��ت اما‬ ‫اقتصاددان ها و فعاالن صنعتی معتقدند رکود و کمبود سرمایه‬ ‫در گردش ریشه در کمبود تقاضا دارد و دولت برای برنامه ریزی‬ ‫در جه��ت از بی��ن بردن رکود در تولید باید س��راغ تقاضا برود‪.‬‬ ‫ اگر نیم نگاهی به وضعیت قدرت خرید مردم و رشد صنعتی در‬ ‫یک دهه اخیر داشته باشیم می بینیم براساس امارهای رسمی‬ ‫حجم صنعت نسبت به ابتدای دهه ‪ 80‬دو برابر شده اما با توجه‬ ‫به کاهش درامد خانوار شهری که مخاطب اصلی خرید کاالی‬ ‫صنعتی است اکنون تقاضا با سال‪ 1381‬برابر است‪ .‬در نتیجه‬ ‫صنعت تا حدودی رشد داشته اما مشکل اصلی کشور نبود بازار‬ ‫فروش و ناتوانی قدرت خرید مردم است‪ .‬به عبارت دیگر تزریق‬ ‫سرمایه در گردش تنها می تواند مشکالت داخلی واحد صنعتی‬ ‫همچون بدهی را برای مدت کوتاهی رفع کند اما ریشه اصلی‬ ‫مشکالت بر جای خود باقی است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫«دوچرخه» صنعتی‬ ‫در راه مانده‬ ‫دوچرخ��ه در ای��ران پی��ش از انکه کارب��ردی همگانی‬ ‫پیدا کند یک وس��یله اشرافی به ش��مار می امد‪ ،‬انگونه که‬ ‫اس��ناد و عکس های مجموعه های شخصی به جای مانده‬ ‫از دوره قاجار گواهی می دهن��د برخی خانواده های اعیان‬ ‫و اش��راف در س��ال های پایانی حکومت قاجار‪ ،‬جداگانه و‬ ‫ش��خصی‪ ،‬دوچرخه هایی را از اروپا به ای��ران وارد کردند‪.‬‬ ‫این مسئله موجب شد زمینه ورود ارام دوچرخه به جامعه‬ ‫ایران فراهم اید‪ ،‬به گونه ای که پیش از اغاز جریان واردات‬ ‫ن که در میانه سال های ‪ ١٣٠٤‬تا‬ ‫گسترده دوچرخه به ایرا ‬ ‫‪ ١٣٢٠‬رخ داد‪ ٢٣ ،‬دوچرخه سازی در سال ‪ ١٣٠١‬به گواه‬ ‫سرشماری این سال‪ ،‬در تهران در تردد بودند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫با حضور معاون اول رییس جمهوری اغاز شد‬ ‫ابگیری سد «جامیشان» کرمانشاه‬ ‫با حضور معاون اول رییس جمه��وری و وزیر نیرو‪ ،‬ابگیری‬ ‫س��د مخزنی «جامیشان» در شهرس��تان سنقر و بهره برداری‬ ‫همزمان از طرح اب رس��انی به ‪ ۸۰۰‬روس��تای کشور با ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار نفر جمعیت اغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت نیرو (پاون)‪ ،‬اس��حاق‬ ‫جهانگیری روز گذش��ته در ادامه برنامه های س��فر به استان‬ ‫کرمانشاه در شهرستان سنقر حضور یافت و همزمان با حضور‬ ‫وی ابگیری سد جامیشان اغاز شد‪.‬‬ ‫س��د جامیشان از نوع س��نگریزه ای با هسته رسی است که‬ ‫حجم مخ��زن ان ‪ ۵۲‬میلیون مترمکعب‪ ،‬طول تاج ‪ ۲۶۸‬متر‪،‬‬ ‫عرض تاج ‪ ۸‬متر و ارتفاع از پی ‪ 5/54‬متر است‪.‬‬ ‫عملیات اجرایی این سد از سال ‪ ۸۸‬اغاز و برای ساخت ان‬ ‫‪ 4/111‬میلیارد تومان هزینه شده است‪.‬‬ ‫تامین اب کشاورزی منطقه به میزان ‪ ۳۵۶۰‬هکتار و تامین‬ ‫اب م��ورد نیاز صنعت منطقه به میزان ‪ ۶‬میلیون مترمکعب و‬ ‫کنترل س��یالب و جلوگیری از خس��ارات ان از جمله اهداف‬ ‫ساخت این سد است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت همزم��ان با اغ��از ابگیری دو س��د مخزنی‬ ‫جامیش��ان و زمکان‪ ،‬طرح اب رسانی به ‪ ۸۰۰‬روستای سراسر‬ ‫کش��ور با جمعیت ‪ ۵۰۰‬ه��زار نفر در اس��تان های مازندران‪،‬‬ ‫فارس‪ ،‬لرستان و خراسان جنوبی نیز افتتاح شد‪.‬‬ ‫در این ایین‪ ،‬بهره برداری از ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۶۴۲‬هکتار ش��بکه‬ ‫ابیاری اصلی س��دهای زاگرس‪ ،‬ازادی‪ ،‬سلیمان شاه و گیالن‬ ‫غرب نیز در استان کرمانشاه اغاز شد‪.‬‬ ‫همچنین ابگیری س��د مخزنی زمکان در اس��تان کرمانشاه‬ ‫با حضور مع��اون اول رییس جمهوری و وزی��ر نیرو صبح روز‬ ‫گذشته اغاز شد‪.‬‬ ‫اس��حاق جهانگیری در جریان سفر به استان کرمانشاه‪ ،‬در‬ ‫شهرستان داالهو و در محل ساخت سد زمکان حضور یافت و‬ ‫همزمان با حضور دکتر جهانگیری ابگیری این سد اغاز شد‪.‬‬ ‫س��د مخزنی زمکان از نوع سنگریزه ای با هسته رسی است‬ ‫که عملیات اجرایی ان در سال ‪ 85‬اغاز شده است‪ .‬طول تاج‬ ‫این س��د ‪ 278‬متر‪ ،‬عرض ان ‪ 10‬متر و ارتفاع س��د از پی ‪58‬‬ ‫متر است‪ .‬حجم مخزن س��د زمکان ‪ 23‬میلیون مترمکعب و‬ ‫اعتبار هزینه شده برای ان ‪ 111‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫تامی��ن اب مطمئن مورد نیاز ‪ 530‬هکتار از باغ های بخش‬ ‫گهواره در سال های خش��ک و احیای ‪ 1700‬هکتار از اراضی‬ ‫کشت دیم به کشت ابی از جمله اهداف ساخت این سد است‪.‬‬ ‫برای نخستین بار انجام گرفت‬ ‫طراحی و ساخت نخستین درزین برقی جهان‬ ‫برای نخستین بار در جهان‪ ،‬مبتکران و متخصصان کشورمان‬ ‫موفق به طراحی و ساخت نخستین درزین (وسیله نقلیه ریلی‬ ‫ت��ردد ماموران راه اهن) برقی برای اس��تفاده در خطوط ریلی و‬ ‫مترو شدند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬درزین با ه��دف س��رویس دهی و اعزام‬ ‫کارش��ناس و کارگر به طول خط ریلی‪ ،‬انجام کمیس��یون های‬ ‫میدانی‪ ،‬تش��ریفات و بازدی��د و در مواقع اضطراری‪ ،‬اعزام برای‬ ‫انج��ام ام��ور تعمیر و بازرس��ی خطوط ریل��ی‪ ،‬طراحی و غیره‬ ‫مورداستفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫کاپیتان «محمدرضا بهروزی» با کمک س��ایر مهندس��ان و‬ ‫پژوهش��گران گروه مبتکران‪،‬پس از ‪ 6‬س��ال‪ ،‬ایده ساخت این‬ ‫درزین را اجرایی کرد و به تولید رسانید؛ پروژه ای که در صورت‬ ‫تولید انبوه‪ ،‬کش��ور را از واردات این خودروی مورداستفاده در‬ ‫خطوط ریلی و خروج ارز بی نیاز می کند‪.‬‬ ‫وی در گفت وگو با ایرنا درباره این ایده و چگونگی انجام کار‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ایده این پروژه از س��ال ‪ 1386‬شکل گرفت‪ ،‬اما در‬ ‫عمل از س��ال ‪ 1390‬عملیات اجرایی س��اخت ان اغاز شد و با‬ ‫پشت سر گذاش��تن ازمایش ها و اخذ استانداردهای مختلف از‬ ‫راه اهن جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬درنهایت حدود یک ماه قبل‬ ‫با صرف بیش از ‪168‬هزار نفر س��اعت فعالیت فکری‪ ،‬پژوهشی‬ ‫و عملیات��ی بی��ش از ‪ 70‬نفر کارکن��ان و متخصصان متالوژی‪،‬‬ ‫مکانیک‪ ،‬الکترونیک و‪ ...‬به ثمر نشست‪.‬‬ ‫بهروزی که پیشینه تولید شبیه ساز پرواز (سیموالتور) با ‪30‬‬ ‫نوع هواپیما را نیز در کارنامه داشته‪ ،‬افزود‪ :‬این درزین با صرف‬ ‫هزین��ه یکصد میلیارد ریالی و با هزینه ش��خصی اعضای گروه‬ ‫ساخته ش��ده که نسبت به نمونه مش��ابه وارداتی از نوع دیزلی‬ ‫‪ 50‬درصد هزینه کمتر برای کشور دارد‪.‬‬ ‫این خلبان مبتکر ایران��ی تصریح کرد‪ :‬تولید این محصول با‬ ‫هدف حضور در بازارهای صادراتی انجام ش��ده و در کشورهای‬ ‫هم جوار نظیر ترکیه و عراق و حتی فرانسه امکان حضور خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫به��روزی ادامه داد‪ :‬در تولید این درزی��ن‪ ،‬از ‪ 70‬درصد توان‬ ‫داخلی و ‪ 30‬درصد قطعات و محصوالت خارجی استفاده ش��ده‬ ‫است‪ 3 ،‬تن وزن دارد و با سرعت ‪ 60‬کیلومتر در ساعت‪ ،‬قابلیت‬ ‫حمل ‪ 16‬نفر (همراه با راننده) را دارد‪.‬‬ ‫به گفته این مبتکر‪ ،‬این درزین با توجه به نوع ویژه طراحی‪،‬‬ ‫در مواقع لزوم قابلیت تبدیل به درزین جرثقیل و امبوالنس را‬ ‫نیز خواهد داش��ت که با طراحی اتاقک متفاوت برای هر یک از‬ ‫این جنبه ها امکان پذیر شده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬این درزین ازمایش های مختلف میدانی‬ ‫ترمز و کشش (هرکدام دارای بیش از ‪ 50‬ایتم مختلف) و سایر‬ ‫تست ها نظیر تست صدا‪ ،‬ضربه‪ ،‬سایش چرخ نسبت به ریل و‪...‬‬ ‫را در شرکت رضوان درود‪ ،‬وابسته به راه اهن جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در ایستگاه اسالم شهر با موفقیت پشت سر گذاشته است‪.‬‬ ‫در همین پیوند‪« ،‬محمدرضا ابرقویی» دیگر مهندس همکار‬ ‫در ساخت این درزین به ایرنا گفت‪ :‬صنعت ریلی یکی از صنایع‬ ‫راهبردی کش��ور اس��ت که س��اخت و نگهداری ریل در ان از‬ ‫اهمیت باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬بیش از ‪ 80‬درصد درزین های موجود کش��ور‬ ‫برای اه��داف حمل ونقل کارکنان‪ ،‬کارگری و تش��ریفاتی ویژه‬ ‫مدی��ران مورداس��تفاده اس��ت و ‪ 20‬درصد دیگر ب��رای اهداف‬ ‫مس��افربری برای مس��افت های محدود‪ ،‬درزی��ن جرثقیل دار‪،‬‬ ‫درزین باربری و درزین امبوالنسی همراه با تجهیزات پزشکی‪،‬‬ ‫در زمان بروز حادثه به کار می روند‪.‬‬ ‫ابرقوی��ی یاداوری کرد‪ :‬خطوط ریلی ه��ر چند وقت یک بار‪،‬‬ ‫بسته به میزان ترافیک خط‪ ،‬نیازمند بررسی فیزیکی و چشمی‬ ‫از س��وی کارکنان کنترل اس��ت که در این زمینه‪ ،‬استفاده از‬ ‫درزین ضمن افزایش س��رعت کار‪ ،‬به صرفه جویی در هزینه ها‬ ‫می انجام��د؛ در صورت اس��تفاده نکردن از این وس��یله ریلی‪،‬‬ ‫بازدیده��ای دوره ای باید از راه خطوط جاده ای مجاور ریل های‬ ‫راه اه��ن و ب��ا اس��تفاده از خودرو انجام ش��ود ک��ه هزینه های‬ ‫نگهداری ریل ها را باال می برد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به نخستین درزین های استفاده شده در کشور‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬درزین های اولیه از امریکا وارد شدند که با بنزین کار‬ ‫می کردند و مصرف س��وخت انها ‪30‬لیتر در هر ‪ 100‬کیلومتر‬ ‫پیمایش بود‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫اقتصاد سیاسی‬ ‫‪ 4‬مرداد ‪ 2 1396‬ذی القعده ‪ 26 1438‬ژوئیه ‪ 2017‬شماره ‪ 168‬پیاپی ‪2141‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫مدیریت تنبیه‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫خوانن��ده ای عزی��ز ای��ن‬ ‫حکای��ت را برایم فرس��تاده‬ ‫و نظ��رم را پرس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫حکای��ت خواندن��ی اس��ت‪،‬‬ ‫بخوانیم‪:‬‬ ‫«خان��م معلم��ی پ��س از‬ ‫یکی‪ ،‬دوبار اموزش درس‪ ،‬از‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫شاگردانش پرسید‪ :‬چه کسی‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫متوجه نشده است؟‬ ‫‪3‬نف��ر از ش��اگردان‬ ‫دست ش��ان را ب��اال بردن��د‪ .‬معلم گف��ت‪ :‬بیایی��د جلوی‬ ‫تخت��ه و چوب تنبیه خود را از کیف��ش بیرون اورد ‪ .‬همه‬ ‫دانش اموزان جا خوردند و متعجب و ترسان به خانم معلم‬ ‫نگاه می کردند ‪ .‬معلم به یکی از ‪3‬دانش اموز گفت‪ :‬پس��رم‬ ‫این چوب را بگیر و دو بار به کف دست من بزن ‪ .‬دانش اموز‬ ‫متعجب پرس��ید‪ :‬به کف دست ش��ما بزنم ؟ به چه دلیل ؟‬ ‫معلم گفت‪ :‬پسرم مطمئنا من در تدریسم موفق نبودم که‬ ‫شما متوجه درس نشدی ‪ .‬به همین دلیل باید تنبیه شوم‪.‬‬ ‫دانش اموز اول دوبار به دس��ت معل��م زد و معلم از درد‬ ‫سوزش دستش اهی کشید و چهره اش برافروخته شد‪.‬‬ ‫نوبت نفر دوم شد‪ ،‬دانش اموز دوم که گریه اش گرفته بود‬ ‫به معلم گفت‪ :‬خانم معلم ! به خدا من خودم دقت نکردم و‬ ‫یاد نگرفتم ‪ .‬من دوست ندارم با چوب به دست شما بزنم ‪ .‬از‬ ‫معلم اصرار و از دانش اموز انکار ! دیگر‪ ،‬تمامی دانش اموزان‬ ‫کالس به گریه افتاده و از بازیگوشی های گاه و بیگاه داخل‬ ‫کالس هنگام درس دادن معلم شرمس��ار بودند ‪ .‬از ان روز‬ ‫دانش اموزان کالس از ترس تنبیه ش��دن معلم شان جرات‬ ‫درس نخواندن نداشتند‪».‬‬ ‫ای��ا این داس��تان می تواند مصداقی ب��رای همه مدیران‬ ‫ارجمن��د مملکت باش��د که اگ��ر در ح��وزه ای خطایی از‬ ‫مخاطبان حوزه انها س��ر زد‪ ،‬خود را تنبیه کنند تا الگویی‬ ‫برای رسیدن به جامعه سالم شویم؟‬ ‫ایا می توان امید داش��ت روزی برسد که اگر در اداره ای‬ ‫کم کاری شد به جبران ان‪ ،‬رییس اداره‪ ،‬خود تمام کارهای‬ ‫عقب افتاده را از کارمندان گرفته و به شخصه انجام دهد؟‬ ‫ایا می ش��ود اگر در بانکی کالهبرداری یا اختالس ش��د‬ ‫مدیر مربوط خود را تنبیه کرده و تنزل شغل دهد؟‬ ‫ایا روزگاری خواهد شد که اگر در حوزه فرهنگی کاستی‬ ‫از س��وی مردم یا متولیان وجود داش��ته باشد دولتمردان‬ ‫مربوط استعفا دهند؟‬ ‫ایا کسی به چش��م خواهد دید که اگر در حوزه امنیتی‬ ‫و انتظام��ی بر مردم اجحافی ش��د فرماندهان انتظامی به‬ ‫همین دلیل به حبس اختیاری روند؟‬ ‫ای��ا هرگز ممک��ن خواهد بود که اگ��ر در حوزه قضایی‬ ‫خطایی انجام ش��د قاضی استعفا داده و رییس شعبه خود‬ ‫را مکافات کند؟‬ ‫ایا امکان دارد که اگر خار و خاشاکی در سطح شهر باقی‬ ‫ماند‪ ،‬تنها رفتگر خسته نیمه شب تنبیه نشود و شهرداران‬ ‫اسوده در خواب هم سوال و جواب بشوند؟‬ ‫ای��ا می توان باور کرد که اگر نوازنده ای در نواختن س��از‬ ‫و یا خواندن نت خطایی داش��ت و ساز ناساز نواخت‪ ،‬رهبر‬ ‫ارکس��تر خ��ودش را مقصر بداند و همه خط��ا را به گردن‬ ‫نوازنده نیندازد؟‬ ‫ای��ا روزی فرا خواهد رس��ید که هی��چ کارگری در خط‬ ‫تولید ب ه دلیل خرابی های یک دستگاه فنی و یا بی توجهی‬ ‫مدیران باالدست اخراج نشود و باالدستی ها هم خود را در‬ ‫کم کاری ها مقصر بدانند؟‬ ‫ان روز ف��ر ا می رس��د ک��ه اگ��ر هم��کار روزنامه نگاری‬ ‫یادداش��تی به خطا نوش��ت‪ ،‬معاون س��ردبیر یا سردبیر یا‬ ‫مدیر مس��ئول روزنام��ه و یا مقاماتی باالت��ر این خطا را به‬ ‫گردن بگیرند؟‬ ‫ایا همه استادان با خود فکر کرده اند که چرا دانشجویان‬ ‫انها جوینده دانش نیستند و به طنز می گویند که دانشگاه‪،‬‬ ‫محلی است که در ان دانش‪ ،‬گاهی نیاز است؟‬ ‫و ب��ه زبان س��اده‪ ،‬ایا هرک��س که مقام باالت��ری را در‬ ‫اختیار دارد‪ ،‬می تواند به فرهنگی دس��ت یابد که در خطای‬ ‫پایین دس��تی خودش را شریک بداند و همه کاسه و کوزه‬ ‫را همیشه بر سر کارمند و کارگر و دانش اموز و دانشجو و‬ ‫زیردستان نشکند؟‬ ‫فک��ر کنید اگر این فرهن��گ در اداره های دولتی جاری‬ ‫و س��اری ش��ود و مدیران ارجمند از برج عاج خود خارج‬ ‫شوند و کمی با کارکنان خود همدلی و همراهی کنند چه‬ ‫روزگار وصلی در جامعه به وجود خواهد امد؟‬ ‫اگر تفکر معلمی که خودش را در ندانس��تن و نفهمیدن‬ ‫ش��اگردانش مقصر می دان��د‪ ،‬تفکری همگان��ی در جامعه‬ ‫معلمان کشور و خانواده بزرگ اموزش و پرورش شود بعد‬ ‫از یکی‪ ،‬دو نس��ل چه انس��ان های فرهیخته ای در جامعه‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫در عال��م رویا هم که ش��ده برای لحظات��ی تصور کنیم‬ ‫ک��ه همگان‪ ،‬این تفکر زیبای معلم ناش��ناس را با تبلیغ و‬ ‫اطالع رسانی مناسب همراه کرده و همه مدیران و مقامات‬ ‫و روسای ارشد و میانی و پایین دستی و معلم و استاد و‪....‬‬ ‫به ان پیوسته اند و فرهنگ مدیریت تنبیه همگانی شود و‬ ‫یاد بگیریم که خودمان را در اتالف س��رمایه های مادی و‬ ‫معن��وی جامعه تنبیه کنیم‪ ،‬عجب مدینه فاضله ای خواهد‬ ‫شد‪.‬چه عیبی دارد‪ ،‬هرکس این یادداشت را می خواند برای‬ ‫لحظاتی چنین ش��ود‪ ،‬امید دور نیس��ت‪ ،‬مدینه فاضله در‬ ‫تفکر من و شماست‪.‬‬ ‫ اگر نیم نگاهی به‬ ‫وضعیت قدرت خرید‬ ‫مردم و رشد صنعتی‬ ‫در یک دهه اخیر‬ ‫داشته باشیم می بینیم‬ ‫براساس امارهای‬ ‫رسمی حجم صنعت‬ ‫نسبت به ابتدای‬ ‫دهه ‪ 80‬دو برابر شده‬ ‫اما با توجه به کاهش‬ ‫درامد خانوار شهری‬ ‫که مخاطب اصلی‬ ‫خرید کاالی صنعتی‬ ‫است اکنون تقاضا‬ ‫با سال‪ 1381‬برابر‬ ‫است‪ .‬در نتیجه صنعت‬ ‫تا حدودی رشد داشته‬ ‫اما مشکل اصلی کشور‬ ‫نبود بازار فروش و‬ ‫ناتوانی قدرت خرید‬ ‫مردم است‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از اثربخشی سیاست تسهیالت سرمایه در گردش‬ ‫تولید بدون افزایش قدرت خرید درجا می زند‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بازار فروش یا کمبود س��رمایه در گردش کدام ریش��ه‬ ‫مش��کل صنایع کش��ور هس��تند؟ این روز ها در بررس��ی‬ ‫عملکرد سیاس��ت های دولت یازده��م در بخش تولید با‬ ‫‪ 2‬رویکرد مواجه هس��تیم‪ .‬کارشناسان و مسئوالن وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت معتقدند کمبود نقدینگی یکی از‬ ‫چالش های اصلی صنایع به ویژه صنایع کوچک و متوسط‬ ‫اس��ت که اج��رای طرح رون��ق تولید و تزری��ق ‪ 16‬هزار‬ ‫میلیارد تومان در س��ال گذشته و ‪ 20‬هزار میلیارد تومان‬ ‫در س��ال جاری در همین راستاس��ت ام��ا اقتصاددان ها و‬ ‫فعاالن صنعتی معتقدند رکود و کمبود سرمایه در گردش‬ ‫ریش��ه در کمب��ود تقاضا دارد و دولت ب��رای برنامه ریزی‬ ‫در جه��ت از بی��ن بردن رکود در تولید باید س��راغ تقاضا‬ ‫برود‪ .‬اگر نیم نگاهی به وضعیت قدرت خرید مردم و رشد‬ ‫صنعتی در یک دهه اخیر داشته باشیم می بینیم براساس‬ ‫امارهای رسمی حجم صنعت نسبت به ابتدای دهه ‪ 80‬دو‬ ‫برابر ش��ده اما با توجه به کاهش درامد خانوار ش��هری که‬ ‫مخاطب اصلی خرید کاالی صنعتی است اکنون تقاضا با‬ ‫س��ال‪ 1381‬برابر است‪ .‬در نتیجه صنعت تا حدودی رشد‬ ‫داش��ته اما مشکل اصلی کشور نبود بازار فروش و ناتوانی‬ ‫قدرت خرید مردم اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر تزریق س��رمایه‬ ‫در گردش تنها می تواند مش��کالت داخلی واحد صنعتی‬ ‫همچون بدهی را برای مدت کوتاهی رفع کند اما ریش��ه‬ ‫اصلی مشکالت بر جای خود باقی است‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاست های ناموفق تحریک تقاضا‬ ‫البت��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در طول ‪4‬س��ال‬ ‫گذش��ته نس��بت به این مش��کل بی تفاوت نبوده و با ارائه‬ ‫طرح هایی همچون بس��ته مش��وق های صادراتی یا طرح‬ ‫کارت اعتباری خرید کاال س��عی در تحریک تقاضا داشته‬ ‫اما کمبود منابع دولتی و ناهماهنگی میان دس��تگاه های‬ ‫دیگر مانع اجرای درس��ت ان ش��ده اس��ت‪ .‬با وجود این‬ ‫فعاالن صنعتی و کارشناسان اقتصادی معتقدند تحریک‬ ‫تقاض��ا با ارائه تس��هیالت به خریداران ب��ه وجود نخواهد‬ ‫ام��د و با این ش��یوه تنها می توان ب��رای مدت کوتاهی در‬ ‫چن��د صنعت خ��اص تحریک تقاضا ایج��اد کرد و دولت‬ ‫ب��رای تحریک تقاضا باید ب ه دنبال افزایش درامد س��رانه‬ ‫م��ردم باش��د تا مش��کالت ریش��ه ای حل ش��ود‪ .‬در این‬ ‫زمینه رضا رحمان��ی‪ ،‬معاون برنامه ریزی و قائم مقام وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در گفت وگو با گس��ترش صنعت‬ ‫رضا رحمانی‪ :‬دولت برای تحریک تقاضا بسته‬ ‫مشوق های صادراتی را در نظر گرفت اما در مرحله اجرا‬ ‫این بسته به طور کامل اجرا نشد‬ ‫ رمضان بهرامی ‪ :‬وقتی قدرت خرید وجود ندارد‪،‬توان پرداخت‬ ‫اقساط نیز برای افراد میسر نیست بنابراین تحریک تقاضا در‬ ‫چند صنعت خاص تنها به شکل مسکن عمل می کند‬ ‫درب��اره چرایی تاکی��د دولت بر تزریق مناب��ع به تولید با‬ ‫وجود مش��کل بازار فروش گفت‪ :‬درست است که صنایع‬ ‫مشکالت دیگری همچون بازار مصرف دارند اما به معنای‬ ‫این نیست که کمبود نقدینگی مشکل اصلی صنایع کشور‬ ‫نیست‪.‬از سوی دیگر به اشتباه تصور می شود که تمام کار‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارائه تس��هیالت اس��ت در‬ ‫صورت��ی که ‪16‬هزار میلیارد تومان تس��هیالت تنها برای‬ ‫واحد های کوچک و متوس��ط بوده و در مقایس��ه با هزار و‬ ‫‪200‬میلیارد تومان نقدینگی کش��ور در سال گذشته این‬ ‫رقم تنها ‪ 1/5‬درصد از کل نقدینگی است‪.‬‬ ‫‹ ‹دستاورد های تزریق سرمایه در گردش‬ ‫قائم مق��ام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت با بیان اینکه‬ ‫تثبیت اش��تغال و حفظ واحد های صنعتی با تس��هیالت‬ ‫اعطایی تنها یکی از دس��تاورد های این طرح بوده‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ه��دف از تزریق منابع تنه��ا تحرک در واحد های کوچک‬ ‫و متوس��ط بوده و مهم ترین نتیجه ان انتقال این حس به‬ ‫جامعه بود که حاکمیت به صنایع کوچک و متوسط توجه‬ ‫وی��ژه دارد‪ .‬وی ایج��اد حس حمایت از تولید در جامعه را‬ ‫مهم ترین دستاورد دانست و گفت‪ :‬ایجاد طرح رونق تولید‬ ‫تما م دستگاه ها اعم از بانک مرکزی و اداره مالیات و ‪ ...‬را به‬ ‫درک مش��ترکی از مشکالت تولید رسانده است‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر با ثبت نام واحد های صنعتی بانک اطالعاتی جامعی‬ ‫از واحد های صنعتی ایجاد شد‪.‬‬ ‫رحمان��ی با اش��اره به اقدام��ات دولت ب��رای تحریک‬ ‫تقاضا گفت‪ :‬دولت برای تحریک تقاضا بس��ته مشوق های‬ ‫صادراتی را در نظر گرفت اما در مرحله اجرا این بس��ته به‬ ‫طور کامل اجرا نشد؛ دلیل ان هم کمبود منابع دولت در‬ ‫سال گذشته بود‪ .‬با وجود این برای صادرات چندین پروژه‬ ‫کالن دیده ش��ده که از ‪ ۴۴‬پروژه اقتصاد مقاومتی حدود‬ ‫‪ ۱۳‬پروژه مرتبط با گس��ترش بازارهای صادراتی اس��ت‪.‬‬ ‫برای بازارهای داخلی نیز یک ایتم مربوط به کارت خرید‬ ‫بود که اجرای ان به دس��تگاه های دیگر ارتباط داش��ت و‬ ‫چندان موثر واقع نشد‪ .‬امسال نیز وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت پیش��نهادات خود را ارائه کرده و در صورت تمایل‬ ‫به اجرا باید تا اخر تیر طرح نهایی می شد اما در کنار این‬ ‫موض��وع اقدامات دیگری نیز انجام ش��ده که می توان به‬ ‫اص�لاح بیش از ‪۵۰‬درصد تعرفه ها‪ ،‬محدود کردن واردات‬ ‫و‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ رفتار سینوسی در الگوی تولید‬ ‫ رمض��ان بهرام��ی‪ ،‬نایب رییس خانه صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ایران نیز در گفت وگو با گس��ترش صنعت درباره‬ ‫اثربخشی سیاست های ‪4‬سال اخیر و چگونگی رفع مشکل‬ ‫بازار فروش گفت‪:‬با وجود انکه سیاس��ت اصلی دولت در‬ ‫‪ 4‬س��ال گذشته تزریق سرمایه در گردش عنوان می شود‬ ‫اما منابع چندانی به تولید تزریق نش��ده است‪ .‬جدا از این‬ ‫مطلب روی دیگر سکه مشکالت صنایع‪ ،‬بازار فروش است‪.‬‬ ‫تاکنون برنامه ریزی و هدف گذاری درستی نسبت به بازار‬ ‫فروش وجود نداشته تا مشخص شود هدف از تولید تامین‬ ‫نیاز داخل اس��ت یا صادرات؟ اوایل انقالب اسالمی ایجاد‬ ‫صنای��ع ب��ا هدف تامین نیاز داخل��ی و خودکفایی بود اما‬ ‫اکنون شرایط تغییر کرده است‪.‬‬ ‫بهرامی با بیان اینکه با تعریف جامعه هدف نیازسنجی‬ ‫ب��ازار ش��کل می گیرد‪،‬گف��ت‪:‬در ح��ال حاض��ر برخی از‬ ‫واحد های تولیدی در عرصه فروش رفتار سینوس��ی دارند‬ ‫و صنعت کشور از الگوی کشاورزی تبعیت می کند به این‬ ‫معنا که امس��ال پیاز به کیلویی‪ 5‬هزار تومان رس��ید و به‬ ‫طور قطع س��ال اینده با انبوهی از کشت پیاز و مازاد بازار‬ ‫روبه رو خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید برمبنای مزیت صادراتی‬ ‫ نایب رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران با تاکید‬ ‫بر اینکه مش��کل فروش واحد های صنعتی در به اش��باع‬ ‫رس��یدن بازار اس��ت‪،‬افزود‪:‬الگوی نتایج صنایع در تزریق‬ ‫منابع و حفط واحد ها به هر قیمت نیست‪ .‬اکنون در برخی‬ ‫صنایع با واحد های قدیمی رو به رو هستیم که بازار را اشباع‬ ‫کرده اند‪.‬تولید باید براساس دانش روز باشد‪ .‬وی راه نجات‬ ‫صنایع کشور را تولید برمبنای مزیت صادراتی عنوان کرد‬ ‫و افزود‪:‬دولت برای حمایت از صنایع باید استراتژی تعریف‬ ‫کند‪.‬در حال حاضر تنها کاالهایی که امکان حمایت دارند‬ ‫کاالهای با ارزش افزوده باال هس��تند‪ .‬دولت تاکنون هیچ‬ ‫برنامه مش��خصی برای س��اماندهی صنایع ندارد و معتقد‬ ‫اس��ت براس��اس حقوق شهروندی هر کس در هر صنعتی‬ ‫که خواست می تواند سرمایه گذاری کند در حالی که این‬ ‫سیاس��ت منجر به نابس��امانی در عرصه تولید شده است‪.‬‬ ‫البته این به معنای ایجاد انحصار در تولید نیست‪ ،‬رعایت‬ ‫این موضوع کار بس��یار حساسی اس��ت که هم از انحصار‬ ‫جلوگیری می کند و هم از به اشباع رسیدن بازار‪.‬‬ ‫‹ ‹ تحریک تقاضا با افزایش درامد سرانه‬ ‫بهرامی یکی دیگر از مش��کالت ب��ازار داخل را کاهش‬ ‫ق��درت خرید م��ردم عنوان کرد و گفت‪ :‬تحریک تقاضا به‬ ‫ش��یوه موردی تنها در چند صنعت ج��واب می دهد‪،‬بازار‬ ‫در صنایع زمانی توس��عه پی��دا می کند که درامد عمومی‬ ‫جامع��ه افزایش یابد‪ ،‬درامد س��رانه نیز با افزایش یارانه و‬ ‫تسهیالت به وجود نمی اید‪ .‬با وجود اینکه تورم مهار شده‬ ‫اما در کاالهای مصرفی شاهد تورم ‪ 2‬تا ‪ 3‬برابری هستیم‬ ‫و مردم در نیازهای اولیه خودشان مانده اند‪.‬‬ ‫نایب رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران با تاکید‬ ‫بر اینکه تحریک تقاضا از این شرایط جز گسترش معوقات‬ ‫بانکی و بدهکار کردن مردم نتیجه ای نخواهد داشت اظهار‬ ‫کرد‪ :‬وقتی قدرت خرید وجود ندارد‪،‬توان پرداخت اقساط‬ ‫نیز برای افراد میس��ر نیس��ت بنابراین تحریک تقاضا در‬ ‫چند صنعت خاص تنها به ش��کل مسکن عمل می کند و‬ ‫نمی تواند درمان درد بازار باشد‪.‬‬ ‫وی راهکار افزایش درامد س��رانه مردم را افزایش تولید‬ ‫ناخالص داخلی بدون اتکا به نفت دانست و گفت‪ :‬افزایش‬ ‫درامد س��رانه مردم با افزایش تولید میسر است و این امر‬ ‫نیازمند توجه دولت اس��ت‪ .‬دولت اگر توجهی که به نظام‬ ‫بانکی کشور داشت و چند روزه مسئله موسسه های مالی‬ ‫غیرمجاز را حل کرد به بخش تولید نیز کند درامد سرانه‬ ‫مردم افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بدهکارتر شدن تولید با تزریق منابع‬ ‫بهرامی با تاکید بر اینکه حمایت فقط تزریق سرمایه در‬ ‫گردش نیست به ادامه سیاست تزریق سرمایه در گردش‬ ‫در س��ال جاری اش��اره کرد و گفت‪ :‬در ش��رایطی که سود‬ ‫تولی��د بین ‪ 7‬تا ‪ 12‬درصد اس��ت تس��هیالت ‪ 18‬درصدی‬ ‫ج��ز بدهکارتر ک��ردن تولید کنندگان نتیج��ه ای ندارد و‬ ‫مش��کالت را حل نمی کند بلکه ان را به تعویق می اندازد‪.‬‬ ‫ بنابر این گزارش‪ ،‬با توجه به ادامه سیاس��ت تزریق منابع‬ ‫به واحد های کوچک و متوسط در استانه دولت دوازدهم‬ ‫الزم اس��ت دولت توجهی به افزایش قدرت خرید مردم و‬ ‫سیاس��ت های تحریک بازار فروش داشته باشد تا سرمایه‬ ‫در گردش تنها در جیب بدهی نچرخد و چرخ صنعت نیز‬ ‫به حرکت بیفتد‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫چاپ اسکناس با واحد تومان هزینه بر است‬ ‫در اص�لاح قان��ون پولی ای��ران این‬ ‫و یک بحث دیگ��ر ان حقوقی‪ ،‬قانونی و‬ ‫ی از مصوبات‬ ‫موضوع مطرح ب��ود و یک ‬ ‫محتوایی اس��ت که باید فرایند ان طی‬ ‫دول��ت تغییر واحد پولی ب��ود که باید‬ ‫شود اما هنوز این موضوع به دولت ابالغ‬ ‫فرایند قانونی خ��ود را طی می کرد تا‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫به مرحله اجرا برسد‪ .‬چاپ اسکناس با‬ ‫نکته مه��م این اس��ت که ای��ا امروز‬ ‫واحد تومان هزینه بر است و متخصصان‬ ‫اولوی��ت ما در ب��ازار پ��ول‪ ،‬تغییر واحد‬ ‫بان��ک مرک��زی باید اع�لام کنند چه‬ ‫پول اس��ت و این امر چه میزان ضرورت‬ ‫هادی حق شناس‬ ‫میزان هزینه برای ای��ن تغییر به بازار‬ ‫دارد؟ بای��د گفت امروز اولویت بازار پول‬ ‫ اقتصاددان‬ ‫پول تحمیل می شود‪.‬باید در انتظار نظر‬ ‫ما تغییر واحد پ��ول یا حذف چند صفر‬ ‫مجلس و تایید ش��ورای نگهبان برای‬ ‫نیست‪.‬کش��ورهایی که واحد پول شان را‬ ‫اجرای ان بود‪ ،‬یک بحث این فرایند ش��کلی اس��ت‬ ‫تغییر دادند اغلب به این دلیل بود که شهروندان شان‬ ‫در معام�لات خ��ود دچار مش��کل می ش��دند و در‬ ‫خریده��ای روزانه ش��ان مجبور بودن��د حجم زیادی‬ ‫از پ��ول را جا به جا کنند مانند کش��ورهای زیمباوه و‬ ‫ترکی��ه که با تورم ‪3‬رقم��ی مواجه بودند و برای حل‬ ‫مش��کل نقل و انتقال پول مجبور به تغییر واحد پول‬ ‫خود ش��دند‪ .‬این در حالی اس��ت که تورم در کشور‬ ‫ما هیچ وقت ‪3‬رقمی نب��وده و دولت یازدهم موفق به‬ ‫کاهش نرخ تورم شد و ان را تک رقمی کرد‪.‬‬ ‫ی از کش��ورها بانک ها به شکل الکترونیکی‬ ‫در برخ ‬ ‫اداره نمی ش��دند و این درحالی است که امروز حتی‬ ‫بچه های کوچک ما از کارت های الکترونیکی به جای‬ ‫پول اس��تفاده می کنند و نی��ازی به جابه جایی حجم‬ ‫زیادی از پول نیس��ت‪ .‬ن��رخ تورم در ای��ران کنترل‬ ‫ل ایران و تغییر‬ ‫شده اس��ت و اصالح ظاهری بازار پو ‬ ‫نام ان چندان در اولویت قرار ندارد زیرا ش��کل پول‬ ‫که تغییر کند بیش��تر ش��بیه عمل زیبایی است که‬ ‫برخ��ی افراد انجام می دهن��د و این اصالح به صورت‬ ‫س��اختاری نیس��ت و تنها برای حفظ ظاهر و زیبایی‬ ‫چنین اقدامی انجام شده است‪.‬‬ ‫چاپ اس��کناس با واح��د تومان هزینه بر اس��ت و‬ ‫متخصصان بانک مرکزی باید اعالم کنند چه میزان‬ ‫هزینه برای این تغییر به بازار پول تحمیل می شود‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫‪ 4‬مرداد ‪ 2 1396‬ذی القعده ‪ 26 1438‬ژوئیه ‪ 2017‬شماره ‪ 168‬پیاپی ‪2141‬‬ ‫خبر‬ ‫بازدید استاندار سمنان‬ ‫از واحد های صنعتی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫محقق نشدن اهداف‬ ‫اشتغالزایی به دلیل‬ ‫نبود اکوسیستم‬ ‫کارافرینی و همچنین‬ ‫نبود رویکرد توسعه ‬ ‫شبکه ای کارافرینی‪،‬‬ ‫به عنوان یکی از‬ ‫معضل های بزرگ حوزه‬ ‫کارافرینی و اشتغال‬ ‫شناخته می شود‬ ‫توسعه کارافرینی شبکه ای‪ ،‬راهکار ایجاد اشتغال پایدار‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫اش��تغال و کارافرینی با توجه به جمعیت بیکار‬ ‫رو به افزایش در کش��ور مورد توجه مسئوالن قرار‬ ‫گرفته اس��ت اما محقق نش��دن اهداف اشتغالزایی‬ ‫به دلیل نبود اکوسیستم کارافرینی و همچنین نبود‬ ‫رویکرد توسع ه شبکه ای کارافرینی‪ ،‬به عنوان یکی‬ ‫از معضل ه��ای بزرگ حوزه کارافرینی و اش��تغال‬ ‫شناخته می شود‪ .‬درحالی که نظام شبکه ای‪ ،‬یکی‬ ‫از موضوعاتی است که در برنامه ریز های کشورهای‬ ‫توس��عه یافته م��ورد توجه قرار گرفت��ه و در ایجاد‬ ‫کارافرینی هم نقش بسزایی داشته است‪.‬‬ ‫کارشناسان بر این اعتقادند که توسعه بنگاه های‬ ‫خرد‪ ،‬کوچک و متوسط با رویکرد توسع ه شبکه ای‬ ‫مهم ترین راهکار توسعه کارافرینی و اشتغال پایدار‬ ‫در کشور است به طوری که این بنگاه های تولیدی‬ ‫باید با این رویکرد در زنجیره جهانی ارزش‪ ،‬حضور‬ ‫پایدار داش��ته باش��ند تا از طریق مشارکت بخش‬ ‫خصوصی و دولتی بتوان اکوسیس��تم پویا و فعال‬ ‫کارافرینی را ایجاد کرد‪.‬‬ ‫هرچند کارشناس��ان بر این باورند اگر نقش��ه ای‬ ‫از ش��بکه های کوچک و بزرگ بنگاه ها و واحدهای‬ ‫اقتصادی توس��عه یافته و فعال‪ ،‬روابط میان انها و‬ ‫بازارهای کااله��ا دراختیار کارافرینان و بنگاه های‬ ‫نوپا قرار گیرد که اطالعات مهم و الزم در ان درج‬ ‫شده باش��د‪ ،‬انها می توانند به کمک این نقشه راه‬ ‫ورود خود را به شبکه فعالیت اقتصادی کشور پیدا‬ ‫کنن��د و با مخاطرات کمتری این راه را طی کنند‪.‬‬ ‫چنین نقشه ای‪ ،‬عالوه بر اینکه یک راهنمای بسیار‬ ‫مه��م برای کارافرینان اس��ت‪ ،‬می تواند در خدمت‬ ‫س��رمایه گذاران‪ ،‬سیاس��ت گذاران‪ ،‬کارجوی��ان و‬ ‫پژوهش��گران نیز قرار گیرد‪ .‬اما واقعیت این اس��ت‬ ‫که شناخت این شبکه ها و یافتن راه اتصال به انها‬ ‫پیچیده تر از ان اس��ت که بنگاه های نوپا به تنهایی‬ ‫قادر به ان باشند‪ .‬امارهای حاصل از پژوهش های‬ ‫گوناگون نشان می دهند بسیاری از بنگاه های نوپا‬ ‫به دلیل اینکه شناختی از شبکه های فعال در عرصه‬ ‫تولید و بازار و اقتصاد ندارند‪ ،‬اندوخته ناچیزش��ان‬ ‫را در همان گام های نخس��ت ورود به عرصه کار از‬ ‫دس��ت می دهند و ناچار به ترک میدان می شوند‪.‬‬ ‫اس��یب این امر فقط زیان اقتصادی نیست بلکه از‬ ‫دست رفتن امید به فعالیت دوباره است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیروی از نظام شبکه ای و سیستمی‬ ‫ابوالفض��ل رضوی‪ ،‬معاون توس��عه روس��تایی و‬ ‫مناطق محروم ریاست جمهوری معتقد است زمانی‬ ‫که به نظام برنامه ریزی کشور نگاه می کنیم متوجه‬ ‫می ش��ویم که باید از نظام ش��بکه ای و سیستمی‬ ‫پی��روی کند در همی��ن نظام برنامه ریزی کش��ور‬ ‫نیز مس��ائل جدا از هم ق��رار دارد و اتصالی به هم‬ ‫ندارد‪ .‬اگر امروز شبکه اینترنت قطع شود ایا بازهم‬ ‫می توانی��م با سیس��تم های مجازی دیگ��ر ارتباط‬ ‫داش��ته باش��یم و از وضعیت کش��ور و دنیا مطلع‬ ‫باش��یم؟ بنابرای��ن وقتی این اتص��االت با اینترنت‬ ‫برقرار شده توانسته ایم به رشد و تعالی برسیم پس‬ ‫در نظام برنامه ریزی نیز به اتصال نیاز داریم‪.‬‬ ‫رضوی در نشس��ت تخصصی نگرش ش��بکه ای‪،‬‬ ‫ضرورت توس��عه کارافرینی در ایران امروز با بیان‬ ‫مطلب عنوان ش��ده گفته است که اگر ما سیستم‬ ‫ش��بکه ای را در کشور داش��تیم وضعیت جامعه به‬ ‫این صورت نبود چراکه در بخش زیس��ت محیطی‬ ‫تع��ادل جمعیت��ی و توزیع ثروت دچار مش��کالت‬ ‫جدی هستیم‪ .‬ش��اید برخی از افراد این مشکالت‬ ‫را نتیجه نبود امایش سرزمینی بدانند ولی به نظر‬ ‫می رسد امایش سرزمینی بیش از اینکه علت باشد‬ ‫بهانه است‪.‬‬ ‫‹ ‹نبود نقشه راه توسعه کارافرینی‬ ‫ای��ن درحالی اس��ت ک��ه غالمرضا س��لیمانی‪،‬‬ ‫مع��اون صنایع کوچک س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران معتقد اس��ت اقتصاد‬ ‫دولت��ی با نظ��ام برنامه ریزی متمرک��ز‪ ،‬تخصیص‬ ‫بودج��ه مبتنی بر گس��تردگی جغرافیای��ی و نظام‬ ‫بانکی و پولی نامناسب و نظارت مبتنی بر مچ گیری‬ ‫ازجمله معضالت کالنی است که در اقتصاد وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫س��لیمانی با اش��اره به معضالت کالن اقتصادی‬ ‫کشور به گس��ترش صنعت گفت‪ :‬در همین زمینه‬ ‫می توان به نبود نقشه راه برای شکل گیری توسعه‬ ‫کارافرینی‪ ،‬بیکاری جوانان‪ ،‬پایین بودن سطح رفاه‬ ‫اجتماعی و توس��عه نامتوازن منطقه ای اشاره کرد‪.‬‬ ‫از طرفی‪ ،‬غایب بودن بخش مولد در اقتصاد کشور و‬ ‫ش اقتصاد‬ ‫سهم بری ناعادالنه عوامل در زنجیره ارز ‬ ‫کشور را با چالش روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫معاون صنایع کوچک س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران راهکار توسعه کارافرینی‬ ‫و اش��تغال پایدار را توسعه بنگاه های خرد‪ ،‬کوچک‬ ‫و متوسط با رویکرد توسع ه شبکه ای عنوان کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬این بنگاه ها باید با ای��ن رویکرد در زنجیره‬ ‫جهان��ی ارزش‪ ،‬حضور پایدار داش��ته باش��ند تا از‬ ‫طریق مش��ارکت بخش خصوص��ی و دولتی بتوان‬ ‫اکوسیستم پویا و فعال کارافرینی را ایجاد کرد‪.‬‬ ‫س��لیمانی تاکی��د دارد‪ :‬محق��ق نش��دن اهداف‬ ‫اش��تغالزایی به دلیل نبود اکوسیستم کارافرینی و‬ ‫همچنین نبود رویکرد توسع ه شبکه ای کارافرینی‪،‬‬ ‫به عنوان یکی از معضل های بزرگ حوزه کارافرینی‬ ‫و اشتغال شناخته می شود‪.‬‬ ‫معاون صنایع کوچک س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران اظهار کرد‪ :‬برای توسعه‬ ‫بنگاه های خرد‪ ،‬کوچک و متوس��ط باید نقشه راه‬ ‫توسعه در سطح ملی تدوین شود و سپس براساس‬ ‫مزیت ه��ای منطقه ای طرح های توس��عه اس��تانی‬ ‫تدوین و پروژه های توس��عه این بنگاه ها در سطح‬ ‫ملی با رویکرد توسعه شبکه ای اجرا شوند‪.‬‬ ‫ب ه هر روی‪ ،‬رویکردهای توسعه ای در عصر جدید‬ ‫بر اس��اس رویکرد ش��بکه ای و هم��کاری به جای‬ ‫رویکرد منفرد و غیرش��بکه ای تعریف می ش��وند‪.‬‬ ‫همچنی��ن رویک��رد مداخله و حمایت مس��تقیم‬ ‫دولت در راه توس��عه باید جای خود را به رویکرد و‬ ‫حمایت غیرمستقیم دهد تا بتوان در مسیر توسعه‬ ‫گام برداش��ت و ظرفیت های اشتغال و کارافرینی‬ ‫ر ا باال برد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬باید درنظر داشت توسعه‬ ‫با ش��بکه ای بودن امکان پذیر اس��ت و توس��عه را‬ ‫بای��د از محل و منطقه ش��روع کرد و س��پس در‬ ‫ابعاد گس��ترده تر انجام داد‪ .‬جمعیت کش��ور ما در‬ ‫س��ال ‪ ۱۰۳۵‬در بخش فعاالن روستایی ‪ ۶۸‬درصد‬ ‫ی که امروز و در امار س��ال ‪ ۹۰‬این‬ ‫ب��وده در حال�� ‬ ‫جمعیت برعکس شده و جمعیت شهرنشین حدود‬ ‫‪ ۷۰‬درصد اس��ت یعنی جمعیت روس��تایی ما نرخ‬ ‫جمعیت شهری را گرفته است‪.‬‬ ‫هرچن��د کارگ��زاران دولت��ی‪ ،‬سیاس��ت گذاران‬ ‫اقتصادی‪ ،‬پژوهش��گران‪ ،‬دانش��گاهیان‪ ،‬رسانه ها و‬ ‫دیگر افراد جامع��ه‪ ،‬بر اهمی��ت کارافرینی تاکید‬ ‫ویژه ای دارند اما امارها نش��ان می دهد بنگاه های‬ ‫نوپایی ک��ه در قالب کارافرینی ش��کل می گیرند‪،‬‬ ‫به ویژه در س��ال های اولیه‪ ،‬ب��ا خطر زمین خوردن‬ ‫روبه رو هس��تند تا جایی ک��ه می توان گفت بخش‬ ‫قابل توجهی از بنگاه های نوپا در همان سال نخست‬ ‫تاسیس تعطیل می شوند‪ .‬بنا بر برخی امارها‪ ،‬کمتر‬ ‫از ‪ ۱۰‬درصد این بنگاه ها س��ال پنجم عمرش��ان را‬ ‫می بینند‪.‬‬ ‫رییس اتاق سمنان در بازدید از واحدهای شهرستان گرمسار مطرح کرد‬ ‫ توانمندی تولید و صادرات در گرمسار افتخار امیز است‬ ‫رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی استان سمنان از واحدهای‬ ‫شهرستان گرمسار بازدید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار گس��ترش صنعت از استان سمنان‪ ،‬علی اصغر جمعه ای‬ ‫در نشس��ت با اعضای هیات مدیره انجمن مدیران صنایع شهرستان گرمسار‬ ‫گفت‪ :‬شهرستان گرمس��ار ظرفیت های بالقوه ای دار د زیرا این شهرستان ‪10‬‬ ‫شهرک صنعتی را دربرگرفته است‪.‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی اس��تان سمنان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬وجود صنایع برتر در شهرستان گرمسار توانمندی های تولید و صادرات‬ ‫را افزایش داده است‪.‬‬ ‫ جمعه ای ایجاد تشکل های همسو در گرمسار را ضروری دانست و ادامه داد‪:‬‬ ‫وجود صنایع هم رش��ته در این شهرستان می تواند تشکل واحدی را انسجام‬ ‫دهد‪ .‬رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی استان سمنان معتقد‬ ‫است که تش��کل های صنعتی می توانند مطالبات خود را در چارچوب خاص‬ ‫بازگو کنند‪ .‬جمعه ای صادرات واحدهای تولیدی در این شهرس��تان را فعال‬ ‫دانس��ت و افزود‪ :‬صادرات محصوالت بهداش��تی و ارایشی‪ ،‬انواع لوازم خانگی‬ ‫و صنایع ریخته گری در گرمس��ار شاخص بوده و باعث افتخار است که نشان‬ ‫محصوالت خانگی این واحد در کل کشور شناخته شده است‪.‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی استان سمنان از امادگی‬ ‫همکاری های متقابل اتاق با صنایع گرمس��ار خبرداد و خاطر نشان کرد‪ :‬اتاق‬ ‫بازرگانی سمنان خدمات خاص مانند مشاوره‪ ،‬برگزاری کارگاه های اموزشی‪،‬‬ ‫صدور گواهی مبدا و‪ ...‬می دهد‪.‬‬ ‫جمعه ای شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی را حاصل تعامل ‪ 3‬قوه‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫م الف ‪962246‬‬ ‫اقای مقصود علی امیری نژاد دارای شناس��نامه ش��ماره ‪ 155‬به شرح دادخواس��ت به کالسه ‪ 9604/32/9‬از این شورا ‪ - 3‬گل بس امیری نژاد متولد ‪ 1321/5/8‬ش ش ‪ 3‬فرزند عبداله فرزند متوفی‬ ‫درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصف بر خانم میرلو مهری به شناسنامه شماره ‪ - 4‬گل ناز امیری نژاد متولد ‪ 1323/10/3‬ش ش ‪ 14‬فرزند عبداله فرزند متوفی‬ ‫‪ 2146‬در تاریخ ‪ 1393/1/13‬اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته‪ ،‬ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصراست به‪ :‬اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و‬ ‫یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخستین اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی‬ ‫‪ -1‬مقصود علی امیری نژاد متولد ‪ 1334/8/15‬ش ش ‪ 155‬فرزند عبداله فرزند متوفی‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ - 2‬علی ناز امیری نژاد متولد ‪ 1337/8/1‬ش ش ‪ 1‬فرزند عبداله فرزند متوفی‬ ‫رییس شعبه‪ 9‬شورای حل اختالف کرج‬ ‫سـازمان اگهی ها‬ ‫‪88 722 733‬‬ ‫برش��مرد و گفت‪ :‬شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تاکنون‬ ‫‪ 26‬نشست برگزار کرده و تعدای از مصوبات این شورا در سطح کشور اجرایی‬ ‫و عملی شده است‪ .‬جمعه ای یکی از مشکالت فعاالن اقتصادی را نااگاهی از‬ ‫قوانین و مق��ررات نام برد و ادامه داد‪ :‬فعاالن اقتصادی باید در حوزه مالیاتی‪،‬‬ ‫حقوقی و تامین اجتماعی از مش��اوران زبده بهره ببرند و این امکان در اتاق‬ ‫سمنان وجود دارد تا مشاوره های حقوقی در محل اتاق بازرگانی برگزار شود‪.‬‬ ‫در ادامه این نشست‪ ،‬شهرام پرویز‪ ،‬رییس انجمن مدیران صنایع شهرستان‬ ‫گرمس��ار شرایط واحدهای تولیدی در شهرس��تان گرمسار را نسبت به دیگر‬ ‫نقاط استان مطلوب ارزیابی کرد و گفت‪ :‬انجمن مدیران صنایع شعبه گرمسار‬ ‫توانس��ته مش��کالت فعاالن اقتصادی را احصا کند و مخاطرات پیش رو را به‬ ‫سازمان های دولتی مرتبط اعالم کند‪.‬‬ ‫بازدید از ش��رکت های ش��کوفه نگین ارین ‪ ،‬داتیس‪ ،‬پارس‬ ‫بت��ون و س��ناتور در برنامه این س��فر بود و عمده مش��کالت‬ ‫واحدهای تولید بروکراسی اداری اعالم شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار گس��ترش صنعت از اس��تان س��منان‪،‬‬ ‫محمدرضا خباز‪ ،‬اس��تاندار س��منان به اتفاق اعضای کارگروه‬ ‫س��تاد تسهیل و رفع موانع تولید استان از یک واحد تولیدی‬ ‫در شهرستان سمنان بازدید کردند‪.‬‬ ‫در زمین��ه اهداف اقتصاد مقاومت��ی و در جهت رفع موانع‬ ‫تولی��د و رونق اقتصادی‪ ،‬اس��تاندار و اعضای کارگروه س��تاد‬ ‫تس��هیل و رفع موانع تولید اس��تان بازدید از نساجی کویر از‬ ‫نزدیک از مسائل و مشکالت این واحد اگاهی یافتند‪.‬‬ ‫ش��رکت نساجی کویر با سرمایه گذاری حدود ‪ 575‬میلیارد‬ ‫ریال در شهرک صنعتی سمنان واقع شده است که در زمینه‬ ‫تولید انواع نخ فعالیت دارد‪.‬‬ ‫این ش��رکت ظرفیت تولید س��االنه ‪ 10‬هزار و ‪ 500‬تن نخ‬ ‫صد در صد پنبه‪ ،‬نخ پنبه پلی اس��تر‪ ،‬ن��خ اکریلیک پنبه و نخ‬ ‫پلی استر ویسکوز را دارد‪.‬‬ ‫این ش��رکت از واحدهای بس��یار فعال و معتبر در س��طح‬ ‫اس��تان است و توانسته است زمینه اش��تغال حدود ‪700‬نفر‬ ‫را فراهم کند‪.‬‬ ‫واحد یادش��ده دارای دو طرح توسعه به نام های کویر جین‬ ‫و درین ریس اس��ت که با راه اندازی کامل این طرح ها زمینه‬ ‫اشتغال حدود ‪ 470‬نفر در استان فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫صادرات ‪ 600‬هزار دالری‬ ‫خوشه سنگ استان یزد‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان یزد از‬ ‫صادرات ‪ 600‬هزار دالری محصوالت خوشه سنگ استان یزد‬ ‫از ابتدای سال ‪ 96‬تا پایان تیر خبر داد‪.‬‬ ‫ ب��ه گ��زارش خبرنگار گس��ترش صنع��ت از اس��تان یزد‪،‬‬ ‫سیدمس��عود عظیمی در بازدید از برخ��ی واحدهای صنعتی‬ ‫عضو خوش��ه س��نگ با اش��اره به فعالیت های انجام شده در‬ ‫‪4‬س��ال اخیر گف��ت‪ :‬در این م��دت با حمایت های ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی و هم��کاری ذی نفعان عضو خوش��ه‬ ‫برنامه های مختلفی در حوزه های تولید‪ ،‬بازار‪ ،‬ارتقای فناوری‬ ‫و صادرات انجام شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان یزد با اشاره‬ ‫به تشکیل کنسرسیوم صادراتی واحدهای عضو خوشه صنعتی‬ ‫در سال گذش��ته گفت‪ :‬در قالب این کنسرسیوم برنامه هایی‬ ‫در زمینه بازاریابی در کشورهای جدید هدف صادراتی مانند‬ ‫روس��یه‪ ،‬عمان و اسیای میانه انجام شد که با به ثمر رسیدن‬ ‫این تالش ها‪ ،‬از ابتدای سال جاری تاکنون اعضای کنسرسیوم‬ ‫موفق به صادرات نسبت به مناسب محصوالت خود شدند که‬ ‫این روند امسال نیز تداوم خواهد داشت‪.‬‬ ‫عظیمی تصریح کرد‪ :‬از ابتدای س��ال ‪ 96‬تا پایان فروردین‬ ‫بیش از ‪ 200‬هزار دالر انواع سنگ های ساختمانی از گمرک‬ ‫اس��تان یزد به مقصد کشورهای عراق‪ ،‬قزاقستان و صربستان‬ ‫صادر شده است اما امارهای پیمایشی و غیررسمی از صادرات‬ ‫‪ 600‬هزار دالری این محصوالت خبر می دهد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی یزد تاکید کرد‪ :‬ارائه‬ ‫امار متفاومت به این دلیل اس��ت که بخشی از امار صادرات‬ ‫سنگ های ساختمانی استان از طرف گمرکات سایر استان ها‬ ‫ثبت می شود‪.‬‬ ‫عظیمی ابراز امیدواری کرد که با فعالیت این کنسرس��یوم‬ ‫صادرات��ی واحدهای صنعتی عضو بتوانند محصوالت تولیدی‬ ‫خود را روانه بازارهای هدف کنند‪.‬‬ ‫اگهی مزایده اموال غیرمنقول (فروش ماترک)‬ ‫به موجب اجرائیه صادره از سوی شعبه ‪ 24‬دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرج محکوم له‪ :‬اقای محمد رضا منتظری سانیجی‪،‬و محکوم‬ ‫علیهم‪:‬زهرا – عش��رت – طاهره منتظری س��انیجی و فاطمه دهقانی‪ ،‬محکوم علیهم محکوم اند به فروش ماترک غیرقابل تقس��یم یک دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ ملک ثبتی ‪ 3873/157‬ق ‪ 11‬به شرح ذیل‪ :‬و تقسیم بهای ان بین ورثه و پرداخت نیم عشردولتی با توجه به ابالغ اجرائیه‬ ‫به محکوم علیه و عدم اقدام در جهت اجرای مفاد اجرائیه و مضی مهلت مقرر‪ ،‬بنا به تقاضای محکوم له موضوع اجرائیه توس��ط کارش��ناس‬ ‫رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف و ارزیابی شده و مقرر است از ساعت ‪ 10‬الی ‪ 11‬صبح مورخ ‪ 96/5/16‬در محل اجرای احکام مدنی‬ ‫دادگاه حقوقی کرج از طریق مزایده به فروش برسد‪ ،‬مزایده اموال از قیمت ‪ 693/333/333‬ریال با نظریه کارشناسی شروع می شود و به هر‬ ‫ش��خص حقیقی و حقوقی که باالترین قیمت را پیش��نهاد نماید فروخته خواهد شد‪ .‬ده درصد وجه مزایده فی المجلس به صورت وجه نقد یا‬ ‫چک بانکی تضمینی (بانک ملی ایران) از خریدار اخذ و الباقی ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک‬ ‫مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد ش��د‪ .‬در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید س��پرده وی پس از کس��ر‬ ‫هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد‪ .‬کلیه هزینه های نقل و انتقال بعهده محکوم علیه اس��ت که از محل فروش‬ ‫پرداخت خواهد شد‪ .‬طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا‬ ‫رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد‪ .‬ضمنا طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف ‪ 5‬روز‬ ‫قبل از مزایده با اطالع از مال مورد مزایده بازدید نمایند‪.‬‬ ‫ادرس محل انجام مزایده‪ :‬کرج‪-‬بلوار مالصدرا‪-‬روبروی پارک نبوت‪-‬ساختمان شماره ‪3‬دادگاه حقوقی کرج‪-‬طبقه ‪.4‬‬ ‫م الف ‪962299‬‬ ‫مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح است‪:‬‬ ‫یک دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی ‪ 157/3873‬واقع در‪:‬کرج‪-‬خیابان فروغی‪-‬کوچه شهید میرزایی‪-‬پالک‪.72‬‬ ‫مشخصات ملک‪:‬‬ ‫این ملک مطابق سند شامل یک قطعه زمین به مساحت ‪ 208‬مترمربع قطعه ‪ 11‬تفکیکی پالک ‪ 3873‬فرعی از ‪ 157‬اصلی مفروز‬ ‫از پالک ‪91‬فرعی از اصلی مذکور واقع در صحرای ویان کرج می باشد و حدود ان‪ :‬شماال بطول ‪ 16‬متر به پالک ‪ 90‬فرعی‪ ،‬شرقا بطول‬ ‫‪ 13‬متر به قطعه ‪ ،12‬جنوبا به طول ‪16‬متر به خیابان ‪8‬متری و غربا به طول ‪ 13‬متر به قطعه ‪ 10‬تفکیکی‪.‬‬ ‫دارای اعیان مسکونی ویالیی در همکف و زیرزمین بعنوان انباری و طبقه اول بعنوان خرپشته در مجموع به مساحت حدود ‪204/45‬‬ ‫مترمربع با قدمت بنای حدود ‪ 43‬سال و اسکلت نیمه فلزی و طاق ضربی و نمای سیمانی و دوخوابه و انشعابات اب و برق و گاز می باشد‪.‬‬ ‫در هنگام بازدید این ملک و ساختمان خالی از سکنه بود و هیچ شخصی در ان سکونت نداشت‪.‬‬ ‫نظریه‪:‬‬ ‫با توجه به موارد فوق‪ ،‬نرخ روز‪ ،‬موقعیت‪ ،‬راه های دسترسی‪،‬کیفیت ساخت‪ ،‬مالکیت مشاعی‪،‬قدمت‪ ،‬مساحت و در نظر گرفتن جمیع‬ ‫جهات موثر در ارزیابی‪ ،‬یک دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان این پالک ثبتی به نرخ پایه مزایده مبلغ ‪ 693/333/333‬ریال معادل‬ ‫شصت و نه میلیون و سیصدو سی و سه هزار و سیصد و سی و سه تومان ارزیابی می گردد‪.‬‬ ‫دادورز اجرای احکام مدنی شعبه ‪ 24‬دادگاه حقوقی کرج‪-‬علیزاده‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 4‬مرداد ‪ 2 1396‬ذی القعده ‪ 26 1438‬ژوئیه ‪ 2017‬شماره ‪ 168‬پیاپی ‪2141‬‬ ‫فناوری های نوین و صنایع‬ ‫یادداشت‬ ‫یک مدل موفق‬ ‫برای صنعت و دانشگاه‬ ‫پیدا کردن حلقه های گمشده‬ ‫ارتب��اط بین صنعت و دانش��گاه‬ ‫خیل��ی کار س��ختی نیس��ت و‬ ‫به ط��ور قط��ع هماهنگی کامل‬ ‫می��ان وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فن��اوری و وزارت صنع��ت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت را می طلبد و‬ ‫مهرداد سیفعلی‬ ‫اگ��ر وزیر صنعت در س��ال های‬ ‫مدرس دانشگاه‬ ‫این��ده بخواهد قدمی اساس��ی‬ ‫در زمینه حل مش��کالت صنعت‬ ‫بردارد باید ب��ه وزارت علوم به عنوان جایگاهی که در ان نیروهای‬ ‫صنعتی پرورش داده می ش��ود نگاه جدی تری داشته باشد و حتی‬ ‫بازخورده��ا و تجربه ه��ای صنعتی این وزارتخانه باید س��االنه در‬ ‫اختیار وزارت علوم قرار داده شود تا این وزارتخانه بتواند پژوهش ها‬ ‫و دانش��جویانش را در جهت نیازهای صنعت کشور هم راستا کند‪.‬‬ ‫از برنامه های خوبی که در این زمینه درحال اجراس��ت و امید واریم‬ ‫فقط بعد تبلیغاتی نداش��ته باشد و به صورت جدی بدان پرداخته‬ ‫ش��ود‪ ،‬برنام��ه کارورزی دولت اس��ت و می توان به عن��وان یکی از‬ ‫حلقه های گمش��ده بدان دل خوش کرد‪ .‬این برنامه برای ان دسته‬ ‫از دانش اموختگان که دنبال محلی برای نش��ان دادن قابلیت های‬ ‫خود و در عین حال تجربه اموزی می گردند‪ ،‬بس��یار مناسب بوده‬ ‫و به ط��ور قط��ع تعداد زی��ادی از این افراد می توانند با دانش��ی که‬ ‫در دانش��گاه اموخته اند با هنرمندی و ارزش اف��زوده ای که ایجاد‬ ‫می کنن��د‪ ،‬خود را به کارفرما تحمیل کنند‪ .‬هر چند امید واریم این‬ ‫برنامه به محلی برای سوءاستفاده برخی از کارفرماها تبدیل نشده‬ ‫و راهکارهای الزم در این زمینه اندیشیده شود‪.‬‬ ‫نکته دیگر اینکه اگر می خواهیم ارتباط بین صنعت و دانش��گاه‬ ‫تقوی��ت ش��ود باید از مدل موفق وزارت بهداش��ت اله��ام بگیریم‪.‬‬ ‫وزارتخانه ای که هم تحصیل هم کار دانشجویان را پوشش می دهد‬ ‫و می ت��وان گف��ت نمونه موفق یک ارتباط بین صنعت و دانش��گاه‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت نیز باید روی این‬ ‫مدل تامل بیشتری داشته باشد تا بتواند از متخصصان دانشگاهی‬ ‫زودتر و بهینه تر در عرصه صنعتی و تولیدی بهره بگیرد‪.‬‬ ‫تازه ها‬ ‫کفش ماساژور ویبره دار‬ ‫پا یکی از اعضای بدن اس��ت که نقش اساسی در سالمت کل‬ ‫بدن دارد‪ .‬در طول روز فشارها و نیروهای زیادی از پا به مفاصل‬ ‫زانو‪ ،‬لگن و س��تون فقرات منتقل می ش��ود‪ .‬وقتی راه می رویم‪،‬‬ ‫می ایس��تیم یا اهس��ته می دویم‪ ،‬وزن یا جرم بدن ما نیرویی را‬ ‫به س��مت پایین وارد می کند که این نیروها از طریق تنها نقطه‬ ‫اتصال انس��ان با زمین یعنی پا اعمال می ش��ود‪ .‬زمین در حالت‬ ‫طبیعی به قدر کافی س��فت اس��ت اما در بیشتر موارد به وسیله‬ ‫سیمان‪ ،‬چوب‪ ،‬سنگ فرش‪ ،‬اسفالت و مجموعه ای از دیگر موادی‬ ‫که ضربه تولید می کند پوش��یده ش��ده اس��ت و وقتی روی این‬ ‫س��طوح هزاران قدم برداشته ش��ود اثر جمع شونده این ضربه ها‬ ‫ران و قس��مت پش��ت خواهد شد‪ .‬از‬ ‫باعث کوفتگی و درد در پا ‪ ،‬‬ ‫نظ��ر انرژی در کف پا‪ ،‬چاکراهای کوچک��ی وجود دارد که فعال‬ ‫بودن انرژی در پا موجب تحریک این چاکراها می ش��ود و انرژی‬ ‫را در انها تولید می کند‪ .‬از این رو پژوهش��گران ایرانی توانس��تند‬ ‫خالقی��ت خ��ود را در ای��ن زمینه ب��ه کار بگیرن��د و کفش های‬ ‫ماس��اژوری که به صورت ویب��ره ای کار می کند را طراحی کنند‬ ‫و بس��ازند‪ .‬کفش های ماساژور ویبره دار می تواند به عنوان کفش‬ ‫طبی برای درمان بیماران دیابتی و پارکینس��ون مورد اس��تفاده‬ ‫ق��رار بگیرد‪ .‬این کفش ها می تواند بر گردش منظم خون در پا و‬ ‫در کل گردش سیس��تم خون موثر شود‪ .‬کفش های ویبره دار در‬ ‫بهبود طب فیزیکی عوارضی همچ��ون ارتروز‪ ،‬واریس‪ ،‬گرفتگی‬ ‫ماهیچه‪ ،‬خون مردگی در مچ پا‪ ،‬پینه بس��تن انگش��ت های پا یا‬ ‫اطراف پنجه موثر باشد‪.‬‬ ‫برگزاری نخستین جشنواره ملی‬ ‫فناوری های اب‬ ‫نخس��تین جش��نواره ملی حوزه اب با همکاری س��تاد توس��عه‬ ‫فناوری های اب‪ ،‬خشکس��الی‪ ،‬فرس��ایش و محیط زیس��ت معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاست جمهوری شهریور امسال برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪« ،‬نخس��تین جش��نواره ملی فناوری های اب‪:‬‬ ‫بهره وری و بازچرخانی» از سوی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و بنی��اد ملی نخبگان با‬ ‫تکی��ه بر متخصص��ان‪ ،‬پژوهش��گران‪ ،‬مخترعان‪ ،‬نخب��گان علمی و‬ ‫دست اندرکاران برجسته سراسر کشور برگزار می شود‪ .‬این جشنواه‬ ‫در ش��هریور امسال به مدت ‪ 3‬روز در دو بخش «علمی» و «فناوری»‬ ‫برنامه ریزی شده است‪ .‬گس��ترش روحیه نواوری‪ ،‬شکوفایی‪ ،‬انجام‬ ‫فعالیت ه��ای علمی و فناوری در حوزه بازچرخانی اب و فرس��ایش‪،‬‬ ‫اثربخش کردن فعالیت های نواورانه و ارتقای سطح و افزایش تعامل‬ ‫بی��ن مراکز دولتی‪ ،‬بخش خصوصی و مراکز اموزش��ی و پژوهش��ی‪،‬‬ ‫شناس��ایی‪ ،‬معرفی و بسترس��ازی برای حمایت از ن��واوران‪ ،‬ایجاد‬ ‫بس��تر تجاری س��ازی طرح های نواورانه و فناوری های نوین ازجمله‬ ‫اهداف برگزاری این جش��نواره است‪ .‬در زمینه تجمیع و تمرکز تمام‬ ‫فعالیت های علمی‪ ،‬دستاوردهای مختلف مرتبط با این جشنواره به‬ ‫نحوی طراحی ش��ده است که دربرگیرنده تمام ابعاد و علوم مرتبط با‬ ‫مهندسی اب باشد‪.‬‬ ‫ «نخس��تین جش��نواره مل��ی فناوری ه��ای اب‪ :‬به��ره وری و‬ ‫بازچرخانی» با همکاری ستاد توسعه فناوری های اب‪ ،‬خشکسالی‪،‬‬ ‫فرس��ایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫از ‪ ۲۱‬تا ‪ ۲۳‬شهریو ر در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود‪.‬‬ ‫در زمینه تولید رله ها‬ ‫از انجا که فناوری‬ ‫مدرن و سنگینی دارد‬ ‫یک یا دو شرکت داخلی‬ ‫بیشتر ان هم در‬ ‫حالت ازمایشی ورود‬ ‫نکرده اند‪ .‬از این رو‬ ‫تولید نیمه صنعتی این‬ ‫دستگاه اقدامی موثر‬ ‫در جهت بومی سازی‬ ‫و تکمیل توان تولید‬ ‫داخلی است‬ ‫تولید کننده تجهیزات صنعت برق عنوان کرد‬ ‫افزایش ارزش افزوده اقتصادی با تولید «رله» دایرکشنال برق‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در تاسیس��ات الکتریکی مانند شبکه انتقال انرژی‬ ‫مولدها‪ ،‬ترانس ها‪ ،‬تجهیزات و اس��باب و ادوات دیگر‬ ‫برق��ی بر اثر نقص��ان عایق بندی یا ضعف اس��تقامت‬ ‫الکتریکی دینامیکی و الکتریکی در مقابل فشارهای‬ ‫ضربه ای پیش بینی نش��ده و همچنین ب��ر اثر ازدیاد‬ ‫بی��ش از حد مجاز درج��ه ح��رارت خطاهایی پدید‬ ‫می اید که اغل��ب موجب قطع انرژی می ش��ود‪ .‬این‬ ‫خطاها ممکن اس��ت به صورت اتص��ال کوتاه‪ ،‬اتصال‬ ‫زمی��ن‪ ،‬پارگ��ی و قطع ش��دگی هادی ه��ا و خرده و‬ ‫شکس��ته ش��دن عایق ها و‪ ...‬ظاهر ش��ود‪ .‬قطعات یا‬ ‫وسایلی که چنین خطایی پیدا می کنند باید بالفاصله‬ ‫از ش��بکه تغذیه جدا ش��وند تا از گسترش خطا و از‬ ‫کار افتادن بقیه قس��مت های سالم شبکه جلوگیری‬ ‫ش��ود‪ .‬پس باید ش��بکه طوری طرح ریزی شود که از‬ ‫پای��داری و ثبات قابل قب��ول در حد امکان برخوردار‬ ‫باش��د‪ .‬برای این کار باید از دس��تگاهی به نام «رله» ‬ ‫اس��تفاده کرد‪ .‬وظیفه رله این اس��ت که پیش امدن‬ ‫خطا در محلی‪ ،‬از ش��بکه برق را متوجه ش��ود‪ ،‬خطا‬ ‫را بسنجد و دس��تگاه خبر را اماده کند یا در صورت‬ ‫لزوم خود رله عمل کند و سبب قطع مدار الکتریکی‬ ‫ش��ود‪ .‬به عبارتی ‪ ،‬کارک��رد رله خارج کردن س��ریع‬ ‫بخش های معیوب ش��بکه برق فش��ار ق��وی از مدار‪،‬‬ ‫در زمانی اس��ت که این بخش ها دچار خرابی ش��ده‬ ‫باشند‪ .‬به تازگی نوعی رله دایرکشنال عددی در یک‬ ‫شرکت همیان فن مس��تقر در مرکز رشد پژوهشگاه‬ ‫نی��رو و با حمایت صن��دوق حمای��ت از تحقیقات و‬ ‫توس��عه صنایع الکترونیک (صحا) طراحی شده و به‬ ‫تولید نیمه صنعتی رسیده است‪ .‬محمدرضا اسالمی‪،‬‬ ‫مدیرعامل این شرکت دانش بنیان است‪.‬‬ ‫وی در گفت وگویی با گس��ترش صنعت با اشاره به‬ ‫وسعت ش��بکه فش��ار قوی برق که در سراسر کشور‬ ‫گس��ترده و در مواردی به کش��ورهای همس��ایه نیز‬ ‫متصل است‪ ،‬گفت‪ :‬با نظر به ناایستایی جریان برق و‬ ‫با توجه به اینکه شبکه فشار قوی در معرض اسیب ها‬ ‫و حوادث گوناگونی قرار دارد‪ ،‬به منظور جلوگیری از‬ ‫گس��ترش اختالالت پیش امده در یک بخش شبکه‬ ‫به بخش های دیگر‪ ،‬وجود این رله ها ضروری اس��ت‪.‬‬ ‫مشروح گفت وگو با اسالمی را می خوانید‪:‬‬ ‫€ €مختص�ات و کارد رله و رله دایرکش�نال را‬ ‫توضیح دهید‪.‬‬ ‫رل��ه جریان جهت دار که در اصطالح انگلیس��ی به‬ ‫دایرکش��نال ‪ Directional‬معروف است‪ ،‬به منظور‬ ‫داش��تن درصد هر چه بیش��تر اطمینان در سیستم‬ ‫حفاظت مورد استفاده قرار می گیرد‪ .‬رله دایرکشنال‬ ‫از تریپ رله بر اثر جریان های ناخواسته برگشتی روی‬ ‫خطوط انتقال پیشگیری کرده و از تریپ غیرضروری‬ ‫و خاموش��ی های بی مورد ک��ه موجب کاهش کارایی‬ ‫سیستم یا حتی موجب خسارت می شود‪ ،‬جلوگیری‬ ‫می کن��د‪ .‬هنگامی ک��ه امکان جاری ش��دن خطا در‬ ‫محل رله در هر دو جهت وجود داش��ته باش��د الزم‬ ‫است عملکرد رله جهتی باشد‪ .‬رله با داشتن الگوریتم‬ ‫نوش��ته شده در نرم افزار‪ ،‬با اس��تفاده از برد پردازش‬ ‫‪6‬الی��ه‪ ،‬با دریافت اطالعات زاویه ف��از ولتاژ و جریان‬ ‫توان سیس��تم ر ا اندازه گیری ک��رده و با توجه به ان‬ ‫تشخیص جهت خطا را و دستور تریپ می دهد‪.‬‬ ‫€ €چ�ه ش�رکت هایی در دنیا به ای�ن فناوری‬ ‫دست یافته اند؟‬ ‫شرکت های‪ Siemens‬و اش��نایدر (‪ ،)Areva‬به‬ ‫عنوان شرکت ها و نشان های تجاری معتبر جهانی که‬ ‫سبد کامل رله های حفاظتی را دارند و صاحب فناوری‬ ‫تولید کانکتور الکتریکی کاربردی در صنایع دریایی‬ ‫پژوهش��گران در یک ش��رکت دانش بنیان کارن‬ ‫موفق شدند کانکتورهای الکتریکی را طراحی و تولید‬ ‫کنند تا به این ترتیب گا م بلندی برای جلوگیری از‬ ‫واردات این محصول و خروج ارز از کش��ور بردارند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش صنع��ت‪ ،‬س��لیمانی‪ ،‬رییس‬ ‫هیات مدیره یک ش��رکت دانش بنی��ان تولیدکننده‬ ‫کانکتورهای الکتریکی گفت‪ :‬با توجه به حجم باالی‬ ‫واردات این محصول به داخل کش��ور و ضربه ای که‬ ‫این واردات به اقتصاد کش��ور می زد تالش کردیم با‬ ‫طراحی و س��اخت در داخل کش��ور‪ ،‬از واردات ان‬ ‫جلوگیری کنیم‪ ،‬ضمن اینکه توانستیم برای نیروی‬ ‫جوان کش��ور اش��تغالزایی کنیم و در جهت تحقق‬ ‫اقتص��اد مقاومتی گام بلندی برداریم‪ .‬وی با اش��اره‬ ‫ب��ه کاربرد کانکتورها در صنایع نف��ت و گاز‪ ،‬ریلی‪،‬‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬هوافضا‪ ،‬دریایی و پزش��کی افزود‪ :‬کانکتور‬ ‫وسیله ای برای انتقال جریان الکتریکی‪ ،‬داده و دیتا‬ ‫اس��ت که در حوزه های حس��اس و مهمی پزشکی‪،‬‬ ‫نفت و گاز‪ ،‬ریل��ی‪ ،‬خودرو‪ ،‬هوافضا و دریایی کاربرد‬ ‫دارد‪ .‬ام��ا در دوران تحری��م کش��ورهای خارج��ی‬ ‫ص��ادرات ای��ن محصول ب��ه کش��ورمان را ب ه دلیل‬ ‫کاربرده��ای دوگانه ای که در برخی از حوزه ها دارد‪،‬‬ ‫ممن��وع کردند‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬از طرفی کانکتور در‬ ‫ایران برخالف کش��ورهای ب��زرگ صنعتی به تعداد‬ ‫پایین��ی مصرف می ش��ود و به همی��ن دلیل هزینه‬ ‫ساخت ان به صرفه نیس��ت‪ .‬همچنین کانکتورهای‬ ‫واردات��ی به کش��ور کیفیت مطلوب��ی ندارند و فاقد‬ ‫گارانتی هستند و در زمان مصرف به ایجاد اشکاالتی‬ ‫در سیس��تم های مورد اس��تفاده منجر می شوند‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو‪ ،‬بر ان ش��دیم تا خودمان ای��ن محصول را‬ ‫طراحی و تولید کنیم‪ .‬س��لیمانی درباره ویژگی های‬ ‫کانکتوره��ای تولی��دی این ش��رکت عن��وان کرد‪:‬‬ ‫کانکتورهای تولیدی شرکت ما عالوه بر کیفیت باال و‬ ‫گارانتی و استانداردهای مختلف‪ ،‬قیمت مناسب تری‬ ‫هم نس��بت به محصول مشابه خارجی دارد و سعی‬ ‫ما این اس��ت تا با تولید بیش��تر‪ ،‬قیمت را به کمتر‬ ‫از انچه اکنون هس��ت‪ ،‬برسانیم‪ .‬وی تهیه سبدی از‬ ‫کانکتورهای پرمصرف در حوزه های پرکاربرد مانند‬ ‫نظامی‪ ،‬پزشکی و خودرو را برنامه اصلی این شرکت‬ ‫نام برد و افزود‪ :‬در نظر داریم بازار داخلی کش��ور را از‬ ‫محصول خارجی بی نیاز کنیم و باتوجه به ش��ناخت‬ ‫بازار داخلی و مشتریان این محصول مشکلی درباره‬ ‫تولید و فروش ان در بازار هدف نداریم‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫رسیدن به بازارهای خارجی و صادرات این محصول‬ ‫برنامه بلندمدت ش��رکت قرار دارد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬از‬ ‫ابتدای س��ال ‪ ،۹۵‬نزدیک به ‪ ۵‬هزار کانکتور در این‬ ‫مجموعه تولید و عرضه شده است‪.‬‬ ‫تولید رله های جریانی جهت دار خطی هستند‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬تولید این رله به کوشش شرکت همیان فن گامی‬ ‫موث��ر در جهت تکمیل س��بد تولید رل��ه و حفاظت‬ ‫س��اخت داخل خواهد بود‪ .‬ب��ا توجه به نقش کلیدی‬ ‫این دستگاه دستیابی به دانش فنی و سرمایه گذاری‬ ‫برای تدوین دانش فنی و تولید صنعتی رله براساس‬ ‫اس��تانداردهای جهانی و تاییدیه های موبوط می تواند‬ ‫گامی ارزش��مند در راس��تای اعت�لای دانش فنی و‬ ‫کاهش وابس��تگی و درنهایت ارزش افزوده اقتصادی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫€ €ش�رکت ش�ما چه مزیت رقابتی نس�بت به‬ ‫دیگر شرکت های فعال در حوزه تولید رله دارد؟‬ ‫حضور ش��رکت همیان فن در پژوهشگاه نیرو پس‬ ‫از پذیرش طرح تولید رله دایرکش��نال از سوی مرکز‬ ‫رشد و استفاده بهینه از صاحبان دانش فنی طراحی‬ ‫قس��مت های مختل��ف رل��ه در این پ��روژه‪ ،‬به عالوه‬ ‫تکمیل سبد رله ها‪ ،‬از دیگر مزیت های رقابتی همیان‬ ‫ف��ن در تولید این رله خواهد بود‪ .‬همچنین ش��رکت‬ ‫ما پیش��ینه ‪ ۲۵‬س��ال فعالیت دارد‪.‬به ع�لاوه اینکه‬ ‫در زمین��ه تولی��د رله ها از انجا که فن��اوری مدرن و‬ ‫س��نگینی دارد یک یا دو ش��رکت داخلی بیشتر ان‬ ‫هم در حالت ازمایشی ورود نکرده اند‪ .‬از این رو تولید‬ ‫نیمه صنعت��ی این دس��تگاه اقدامی موث��ر در جهت‬ ‫بومی سازی و تکمیل توان تولید داخلی است‪.‬‬ ‫€ €ب�ازار خرید این محص�ول را چگونه براورد‬ ‫می کنید؟ به وی�ژه اینکه بس�یاری از تولیدات‬ ‫دانش بنی�ان ب�ا مش�کل تجاری س�ازی روبه رو‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫براس��اس امار تجهیزات بهره برداری شده تا پایان‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۲‬در ش��بکه برق ایران‪ ،‬با احتساب حدود‬ ‫‪ ۴۰۰‬عدد رله دایرکش��نال برای توس��عه و نوسازی‬ ‫پس��ت ها‪ ،‬س��االنه به حدود هزار رله دایرکشنال نیاز‬ ‫خواهد بود‪ .‬البته این رقم بدون احتساب نیروگاه های‬ ‫پراکنده و مصارف صنعتی است‪.‬‬ ‫هزینه نوع مشابه با رله مورد نظر هم اکنون ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬پوند انگلیس اس��ت که با توجه به پیش بینی‬ ‫انجام ش��ده برای نیاز ساالنه به حداقل ‪ ۶۰۰‬دستگاه‬ ‫رله دایرکش��نال و با فرض تولید و فروش این نیاز از‬ ‫سوی شرکت همیان فن‪ ،‬پس از دریافت تاییدیه ها و‬ ‫تس��ت های نوعی و دیگر مراحل‪ ،‬کاهش هزینه ارزی‬ ‫حدود یک میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار دالر در س��ال میسر‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €تولید صنعتی این دستگاه چقدر پیشرفت‬ ‫خواهد کرد؟‬ ‫در ای��ن طرح رله مایکام ‪ ۱۲۷‬س��اخت اش��نایدر‬ ‫فرانس��ه به عنوان مرجع طراحی درنظر گرفته شد و‬ ‫الگوریتم های فاکش��ن های مختلف بر اساس عملکرد‬ ‫مش��ابه نوشته ش��ده و در حال برنامه نویسی با زبان‬ ‫‪ Matlab‬هستند‪ .‬در شرکت ما نیز تاکنون قالب های‬ ‫بخش مکانیک و کیس ساخته شده‪ ،‬نمونه های کیس‬ ‫و همه قطعات مکانیک اماده ش��ده و دس��تگاه های‬ ‫تست و تولید الزم نیز خریداری شده است‪.‬‬ ‫€ €از چ�ه س�ازمان هایی تس�هیالت دریافت‬ ‫کرده اید؟‬ ‫با حمایت صحا بخش تدارکات ش��رکت موفق شد‬ ‫قرارداد س��اخت قالب ها و خری��د تجهیزات مفروض‬ ‫در ق��رارداد فیمابین را س��ریع تر به جریان انداخته و‬ ‫پیش��رفت خوبی ایجاد کند‪ .‬همیان فن با پشتیبانی‬ ‫این تس��هیالت در بخ��ش نرم افزار نیز ب��ا گروهی از‬ ‫استادان دانشگاه صنعتی شریف قرارداد برنامه نویسی‬ ‫الگوریتم های فاکش��ن های مختلف براساس عملکرد‬ ‫مش��ابه رله اش��نایدر بسته اس��ت‪ .‬به عالوه اینکه از‬ ‫صندوق نواوری و ش��کوفایی نیز ب��رای دریافت وام‬ ‫اقدام کرده ایم‪.‬‬ ‫یک بسته حمایتی جدید برای فناوری های نرم‬ ‫دبیر س��تاد توس��عه فناوری ه��ای نرم و هویت س��از‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری از ارائه بسته‬ ‫حمایتی جدید از س��وی این معاونت برای شرکت های‬ ‫ح��وزه فناوری های نرم و صنایع فرهنگی تا ‪ ۲‬ماه اینده‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬س��ید محمد حس��ین‬ ‫س��جادی نیری افزود‪ :‬در ستاد توسعه فناوری های نرم و‬ ‫هویت ساز تالش مان این است که بتوانیم بحث فناوری‬ ‫نرم را در کشور به گفتمان تبدیل کرده و توجه کشور را‬ ‫ب��ه بحث فناوری نرم جلب کنیم‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬در این‬ ‫زمینه سعی کرده ایم یک سری نمونه موفق ایجاد کنیم‬ ‫که کش��ور متوجه ش��ود این حوزه نه تنها استراتژیک و‬ ‫راهبردی اس��ت بلکه درامدزا نیز هست و با هزینه های‬ ‫کم می توان در ان اش��تغال ایجاد کرد‪ .‬نیری با اشاره به‬ ‫اینک��ه در این حوزه نزدیک به ‪۴۰‬ش��رکت دانش بنیان‬ ‫ی به این نتیجه‬ ‫فعال هس��تند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بعد از بررس ‬ ‫رسیدیم که لزوما قانون دانش بنیان شاید قانون منطبق‬ ‫برای حمایت از ش��رکت های این حوزه نباشد‪ ،‬بنابراین‬ ‫معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری درحال‬ ‫برنامه ری��زی و تعریف یک بس��ته حمایت��ی دیگر برای‬ ‫ش��رکت های حوزه فناوری های ن��رم و صنایع فرهنگی‬ ‫اس��ت که تا دو م��اه اینده از ان رونمایی خواهد ش��د‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در اصل ش��رکت های حوزه صنعت فرهنگی‬ ‫نیازمندی هایی از جنس نشان سازی تجاری‪ ،‬حضور در‬ ‫جش��نواره های بین المللی‪ ،‬کمک به فروش محصوالت‪،‬‬ ‫بکار گرفتن مجموعه های��ی در طراحی محصول دارند‪،‬‬ ‫بخش��ی از این نیازها ممکن اس��ت با نیاز ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان عرصه های دیگر مش��ترک باشد‪ ،‬اما به طور‬ ‫قط��ع حوزه فرهنگ با حوزه نانو‪ ،‬بیو و هوا فضا متفاوت‬ ‫اس��ت و نیازمندی های ویژه خو د را دارد‪ .‬بنابراین برای‬ ‫ان نیازمندی ه��ای خاص‪ ،‬بس��ته هایی درحال طراحی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با اشاره به اینکه ‪ ۴۰‬شرکت فعال در زمینه‬ ‫فناوری های ن��رم و صنایع فرهنگی ش��امل پویانمایی‪،‬‬ ‫بازی های ویدئویی و رایانه ای‪ ،‬اسباب بازی و شرکت های‬ ‫طراحی و ش��تاب دهنده ها است وجود دارد افزود‪ :‬یکی‬ ‫از اتفاقاتی که باید برای افزایش سطح کیفی محصوالت‬ ‫فرهنگی بیفتد‪ ،‬شکل گیری بازار و امکان عرضه مستقیم‬ ‫محصوالت به بازار اس��ت‪ .‬بنابراین اگر ما بتوانیم کمک‬ ‫کنیم بازار این حوزه رشد کند‪ ،‬در واقع تولیدات کیفی‬ ‫این حوزه نیز افزایش پیدا می کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در یک‬ ‫سال گذشته همکاری هایی در این حوزه با کره جنوبی و‬ ‫روسیه شروع کرده ایم که به انجام پروژه مشترک منجر‬ ‫ش��ود‪ .‬در واق��ع محصولی که قرار اس��ت در بازار کره و‬ ‫روسیه عرضه شود به طور قطع باید کیفی باشد‪.‬‬ ‫ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز یکی از ‪۱۶‬‬ ‫ستاد زیرنظارت معاونت علمی و فناوری است‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫زیر ساخت‬ ‫‪ 4‬مرداد ‪ 2 1396‬ذی القعده ‪ 26 1438‬ژوئیه ‪ 2017‬شماره ‪ 168‬پیاپی ‪2141‬‬ ‫دریچه‬ ‫«ایدرو»‬ ‫رقیب بخش خصوصی نیست‬ ‫خیراهلل خادمی‬ ‫راه اهن‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫و اتصال خط اهن‬ ‫ارومیه به مسیر ریلی‬ ‫کشور یکی از ‪5‬محور‬ ‫اولویت های ریلی دولت‬ ‫یازدهم به شمار می رود‬ ‫‪۶‬هفته تا پایان انتظار ‪ ۱۰۰‬ساله ارومیه برای رسیدن قطار‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خ��ط اهن قطار مراغه ‪ -‬ارومیه پروژه ای اس��ت‬ ‫که ‪۲۰‬س��ال در اذربایجان غربی اجرا می شود ولی‬ ‫هنوز به نتیجه ای نرس��یده است‪ .‬مسئوالن دولتی‬ ‫نیز برای چندمین بار در حال تغییر زمان اخرین‬ ‫وعده هایشان هس��تند‪ .‬در اخرین اعالم قرار است‬ ‫این قطار تا ‪ ۶‬هفته بعد به ارومیه برسد‪.‬‬ ‫اذربایجان غربی یکی از اس��تان های مرزی ایران‬ ‫اس��ت که به سبب داش��تن مرز مشترک با کشور‬ ‫همس��ایه اهمیت ویژه ای در توسعه کشور دارد اما‬ ‫خود از توسعه کیلومترها فاصله دارد‪ .‬قطار یکی از‬ ‫زیرساخت های توسعه هر منطقه به شمار می رود‪.‬‬ ‫این زیرساخت توسعه در اذربایجان غربی ‪ ۲۰‬سال‬ ‫اس��ت که فقط به وع��ده مبدل ش��ده و هنوز به‬ ‫تحقق نرسیده است‪.‬‬ ‫همچنان امیدواریم امس��ال این وعده ‪ ۲۰‬ساله‬ ‫ب��ه حقیق��ت بپیوندد‪ ،‬زی��را مس��ئوالن دولتی با‬ ‫قاطعی��ت از اتمام این پ��روژه صحبت می کنند و‬ ‫ادعا دارند که این پروژه در نیمه نخست امسال به‬ ‫بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫نخس��تین شخصیت دولتی که این وعده را قبل‬ ‫از ورود به س��ال ‪ ۹۶‬ب��ه عنوان عی��دی به مردم‬ ‫اذربایجان غربی داد استاندار اذربایجان غربی بود‪.‬‬ ‫این خبر ان قدر هیجان انگیز بود که خبرنگاران‬ ‫ت��اب نیاوردند ت��ا پیام نوروزی اس��تاندار را نوروز‬ ‫پخ��ش کنند و چند روز مان��ده به عید‪ ،‬تیتر همه‬ ‫رس��انه های اذربایجان غربی این وعده را به مردم‬ ‫مژده داد‪.‬‬ ‫اس��تاندار اذربایجان غرب��ی در این پی��ام اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬یک��ی از پروژه های��ی که از ‪ ۲۴‬س��ال قبل‬ ‫جزو ارزوهای مردم اس��تان اذربایجان غربی بوده‬ ‫و هست اتمام پروژه راه اهن مراغه به ارومیه است‬ ‫که اجرای این پروژه ت��ا مهاباد پیش رفته بود اما‬ ‫به سبب نبود اعتبار ادامه ان ممکن نبود تا اینکه‬ ‫در س��فر رییس جمهوری این اعتبار تامین شد و‬ ‫خوش��بختانه اکنون همه بدهی های پیمانکاران و‬ ‫حتی مطالبات پیش پرداخت انها نیز اجرا ش��د و‬ ‫بدون ش��ک این پروژه در سال ‪ ۹۶‬به بهره برداری‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹ریل گ�ذاری قط�ار فق�ط ب�ا ه�دف‬ ‫خبرسازی و اشغال افکار عمومی‬ ‫اس��ت در انتظار تحقق این پروژه هس��تند و جای‬ ‫تاس��ف دارد ک��ه این پروژه بدین ان��دازه به طول‬ ‫انجامی��ده و در س��ال های گذش��ته فرصت ه��ای‬ ‫زیادی از دس��ت رفته اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در سال‬ ‫‪ ۹۵‬به اندازه ‪ ۲۰‬سال گذشته این پروژه پیشرفت‬ ‫داشته و ‪ ۱۷۰‬میلیارد تومان برای انجام ان اعتبار‬ ‫تزریق شده و تا شهرس��تان نقده به اتمام رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬نماینده مردم ارومیه در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی افزود‪ :‬اکنون اقدامات ریل گذاری نقده ـ‬ ‫ارومیه از دو طرف در دس��ت احداث است‪ .‬دولت‬ ‫تالش می کرد که این پروژه تا اردیبهش��ت امسال‬ ‫به پایان برس��د ولی ممکن اس��ت تا خرداد نیز به‬ ‫ط��ول بینجامد در هر حال ما پیوس��ته پیگیر این‬ ‫پروژه هستیم تا موانع را از سر راه برداریم؛ موانعی‬ ‫از قبیل تالقی خط اهن با برخی راه های روستایی‬ ‫و ایج��اد پل های ارتباطی ک��ه پیمانکار پروژه نیز‬ ‫به طور جدی وارد عمل شده است‪.‬‬ ‫بهادری گفت‪ :‬با توجه به س��اخت ایس��تگاه ها‪،‬‬ ‫محوطه س��ازی ها و تکمیل همه اجزای این پروژه‬ ‫به نظر می رس��د گشایش رس��می ان در به هفته‬ ‫دولت واگذار شود‪.‬‬ ‫خی��راهلل خادمی‪ ،‬معاون وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫در بازدید از ایس��تگاه راه اهن نقده گفت‪ :‬راه اهن‬ ‫اذربایجان غربی و اتصال خط اهن ارومیه به مسیر‬ ‫ریلی کش��ور یک��ی از ‪5‬محور اولویت ه��ای ریلی‬ ‫دولت یازدهم به شمار می رود‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره به اخرین‬ ‫وضعیت مس��یر راه اهن مهاب��اد به نقده بیان کرد‪:‬‬ ‫تاکنون ‪ ۲۳‬کیلومتر از زیرسازی و روسازی مسیر‬ ‫ریل��ی مهاب��اد به نق��ده انجام ش��ده و پیش بینی‬ ‫می شود این پروژه تا دو هفته دیگر به پایان برسد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه با س��فر ریاس��ت جمهوری تا‬ ‫اواخ��ر خرداد خط اهن ارومیه به نقده نیز تکمیل‬ ‫می شود‪ ،‬افزود‪ :‬از مسیر ریلی ‪ ۷۵‬کیلومتری نقده‬ ‫به ارومیه ‪ ۲۵‬کیلومتر ان اماده ریل گذاری اس��ت‬ ‫‹ ‹اخرین وعده‪ ،‬نزدیک به واقعیت‬ ‫و مقدمات ان از دو نقطه اغاز می شود‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی در جری��ان بازدید خود‬ ‫خادمی تصریح کرد‪ :‬ارومیه‪ ،‬رش��ت‪ ،‬کرمانشاه‪،‬‬ ‫از اس��تان اذربایجان غربی ضم��ن اعالم رضایت از‬ ‫هم��دان و تبری��ز ‪ 5‬محوری هس��تند ک��ه منابع‬ ‫وضعی��ت یکی از مهم ترین پروژه های‬ ‫اعتباری انها برای گش��ایش راه اهن‬ ‫ریلی کش��ور ابراز امیدواری کرده این‬ ‫تامین ش��ده و با توجه به پیش��رفت‬ ‫وزیر راه و شهرسازی‬ ‫ط��رح در اینده ای نه چن��دان دور به‬ ‫فیزیکی پروژه‪ ،‬قطار خط اهن همدان‬ ‫در جریان بازدید خود از‬ ‫زودتر از دیگر ش��هرها به بهره برداری استان اذربایجان غربی مرحله بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬دولت یازدهم در‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫ضمن اعالم رضایت‬ ‫‹ ‹فرصت های از دس�ت رفته‬ ‫طول س��ال های گذش��ته با توجه به‬ ‫از وضعیت یکی از‬ ‫ب�رای اح�داث پ�روژه قط�ار مهم ترین پروژه های اهمیتی ک��ه برای تکمی��ل برخی از‬ ‫ارومیه‬ ‫پروژه ه��ای ریلی درنظ��ر گرفته بود‪،‬‬ ‫ریلی کشور ابراز‬ ‫س��یدهادی بهادری‪ ،‬نماینده مردم امیدواری کرده این به می��زان اهمیت و البته پیش��رفت‬ ‫طرح در اینده ای‬ ‫ارومیه در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫پروژه ها اولویت هایی را اختصاص داد‬ ‫در ای��ن باره گفته بود‪ :‬پیگیری پروژه نه چندان دور به مرحله ت��ا در کوتاه ترین زمان ممکن تکمیل‬ ‫بهره برداری برسد‬ ‫قطار مراغه ب��ه ارومیه از اولویت های‬ ‫شود‪.‬‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬است چراکه مردم ‪ ۲۰‬سال‬ ‫این پروژه های ریلی که در چارچوب‬ ‫اقتص��اد مقاومتی تعریف ش��ده اند‪ ،‬ب��ا محوریت‬ ‫اتص��ال ‪ 5‬اس��تان هم��دان‪ ،‬گی�لان‪ ،‬کرمانش��اه‪،‬‬ ‫اذربایجان غربی و خط دوم اذربایجان ش��رقی کار‬ ‫خ��ود را اغاز کرده اند تا در هفته های پایانی دولت‬ ‫اول روحانی هریک به پیش��رفت های قابل توجهی‬ ‫دست یابند‪.‬‬ ‫پس از انکه با حضور رییس جمهوری کار اجرایی‬ ‫در خط همدان به طور رس��می به پایان رس��ید و‬ ‫این مس��یر چند روز قبل نخستین قطار مسافرتی‬ ‫خود را نیز به جریان انداخت‪ ،‬وزارت مس��کن‪ ،‬راه‬ ‫و شهرس��ازی پیگیری دیگر پروژه ها را در دستور‬ ‫کار قرار داده که به نظر می رسد بسیاری از انها در‬ ‫اینده ای نه چندان دور به مرز بهره برداری خواهند‬ ‫رس��ید‪ .‬در کن��ار خط ریلی رش��ت و کرمانش��اه‬ ‫که براس��اس ارزیابی ه��ا‪ ،‬تا هفته ه��ای اینده به‬ ‫بهره برداری خواهد رسید‪ ،‬صحبت های جدید وزیر‬ ‫راه نش��ان می دهد خط ریلی ارومیه نیز تنها چند‬ ‫هفته تا پایان کار اجرایی زمان نیاز دارد‪.‬‬ ‫اخوندی گفته این پروژه چه در حوزه زیرسازی‬ ‫و چه در س��اخت ایس��تگاه ها به مرز پیشرفت ‪۸۵‬‬ ‫درصدی رسیده اس��ت و فقط حدود ‪ ۴۰‬کیلومتر‬ ‫از ریل گ��ذاری این پ��روژه باقی مان��ده که طبق‬ ‫ارزیابی ها‪ ،‬می تواند تا ‪ 6‬هفته اینده به بهره برداری‬ ‫نهایی برسد‪.‬‬ ‫این اتفاق در حالی نهایی خواهد ش��د که دولت‬ ‫پی��ش از این اعالم کرده ب��ود برنامه ریزی خواهد‬ ‫کرد که خط ریلی ارومیه تا تابس��تان امس��ال به‬ ‫بهره برداری برس��د و صحبت های اخوندی نشان‬ ‫می دهد که ش��هریور امسال می توان انتظار داشت‬ ‫که این مسیر به طور رسمی گشایش یابد‪.‬‬ ‫با نهایی ش��دن کار در مس��یر ارومی��ه و دیگر‬ ‫پروژه ه��ای اولوی��ت داری که در دس��ت س��اخت‬ ‫هس��تند‪ ،‬به احتمال دول��ت کار اجرایی در دیگر‬ ‫اس��تان های باقیمان��ده را پیگی��ری خواهد کرد و‬ ‫شهرهایی مانند سنندج و اردبیل در این فهرست‬ ‫ج��زو اصلی تری��ن اولویت ه��ای دول��ت دوازدهم‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫بررسی چالش های پروژه اب شیرین کن سیریک در گفت و گو با مدیرعامل ابفای هرمزگان‬ ‫اغاز بهره برداری ازمایشی فاز اول اب شیرین کن سیریک‬ ‫ش��رکت ابفای هرمزگان با وجود کارنامه موفق در اس��تفاده از فناوری‬ ‫شیرین س��ازی اب دریا (در س��طح کشور) در ش��هرهایی نظیر بندرلنگه و‬ ‫کنگ (به عنوان نخس��تین تجربه در س��ال ‪ )85‬و شهرهای فین‪ ،‬درگهان‬ ‫و جزایر ابوموس��ی‪ ،‬تنب بزرگ‪ ،‬تنب کوچک‪ ،‬هنگام‪ ،‬الرک‪ ،‬هرمز و فارور‬ ‫بنابه دالیلی که بیان خواهد شد‪ ،‬نسبت به تحقق وعده های خود در اتمام‬ ‫پروژه اب ش��یرین کن س��یریک با اقبال چندانی روبه رو نبوده است‪ .‬پایگاه‬ ‫اطالع رس��انی وزارت نی��رو در گفت وگو با امین قصم��ی‪ ،‬مدیرعامل ابفای‬ ‫هرمزگان به بررس��ی و بیان چالش های پیش روی اب شیرین کن سیریک‬ ‫پرداخته است‪.‬‬ ‫€ €وضعیت کنونی منابع اب ش�هر سیریک چگونه است و دالیل‬ ‫ورود بخش خصوصی در تامین اب این شهر چه بوده؟‬ ‫اب م��ورد نیاز ش��هر س��یریک به می��زان ‪ 12‬لیتر بر ثانی��ه معادل هزار‬ ‫مترمکعب از چاه های راونگ میناب تامین می شد که جزو تعهدات شرکت‬ ‫اب و فاضالب روستایی استان است‪ .‬درحالی که نیاز ابی این شهر ‪2‬هزار و‬ ‫‪ 500‬مترمکعب در شبانه روز بوده و با ‪ 1500‬مترمکعب کمبود اب مواجه‬ ‫بود که توزیع اب به ش��هروندان به صورت نوبت بندی انجام می شد‪ ،‬به این‬ ‫صورت که ش��هر به ‪ 4‬قس��مت تقسیم و هر ‪ 24‬ساعت یک قسمت از شهر‬ ‫ابگیری می شد‪ .‬در نتیجه در این شرایط‪ ،‬استفاده از منابع جایگزین و ورود‬ ‫بخش خصوصی تنها راهکار موثر برای جبران کمبود اب بود‪.‬‬ ‫€ €در چه سالی بخش خصوصی برای احداث اب شیرین کن ورود‬ ‫کرد و چرا در ادامه کار موفق نبود؟‬ ‫در س��ال ‪ 1387‬نخس��تین قرارداد تامین اب به روش ‪ BOO‬در ش��هر‬ ‫س��یریک با انتخاب سرمایه گذار اول شروع شد که به دالیل اعتباری نظیر‬ ‫نبود امکان تامین مالی به موقع و دریافت نش��دن تس��هیالت بانکی امکان‬ ‫ادامه فعالیت توس��ط سرمایه گذار محقق نش��د‪ .‬همچنین مشکالت فنی‬ ‫پ��روژه از دیگ��ر دالیل تاخیر در روند اج��رای ان بود به طوری که به علت‬ ‫مشکالت فنی در تامین اب خام مورد نیاز از طریق حفر چاه های ساحلی‪،‬‬ ‫س��رمایه گذار اقدام به ایجاد تاسیس��ات ابگیری در ساحل و با کد ارتفاعی‬ ‫پایین تر از س��طح دریا کرد اما به دلیل بافت بس��یار ریزش��ی ساحل‪ ،‬انجام‬ ‫حفاری و قالب گذاری سبب تاخیر در تکمیل فرایند ابگیری شد‪ .‬از طرفی‬ ‫افزای��ش زمان اجرای فرایند ابگی��ری و تغییر نوع ابگیری از حالت پمپاژ‬ ‫به حالت برداش��ت ثقلی اب و به تبع توقف پروژه و اس��تهالک تاسیس��ات‬ ‫دریایی کار ش��ده س��بب ایجاد برخی هزینه های مازاد برای س��رمایه گذار‬ ‫ش��د که تامین این هزینه ها‪ ،‬تاخیر مضاعفی را در ش��روع بهره برداری به‬ ‫همراه داشت‪.‬‬ ‫€ €پرونده اجرایی این اب ش�یرین از چه س�الی به طور جدی به‬ ‫جریان افتاد؟ و دالیل انتخاب سرمایه گذار سوم چه بود؟‬ ‫عملیات اجرایی پروژه اب شیرین کن شهر سیریک با ظرفیت کلی ‪ 3‬هزار‬ ‫و ‪ 750‬مترمکعب در ش��بانه روز در توافقنامه ای با س��رمایه گذاری شرکت‬ ‫طرح های صنعتی رادنیرو کرمان از سال ‪ 94‬اغاز شد و امکان اخذ تسهیالت‬ ‫بانکی از س��وی این ش��رکت از دالیل انتخاب سرمایه گذار سوم و تحقق فاز‬ ‫اول این طرح بود‪.‬‬ ‫€ €در حال حاضر پروژه اب ش�یرین کن سیریک در چه مرحله ای‬ ‫بوده و چه زمانی وارد مدار بهره برداری می شود؟‬ ‫ ش��رکت یادشده نیز در فرایندهایی اقدام به تکمیل مطالعات و خدمات‬ ‫مهندس��ی و تامین ل��وازم و قطعات یدکی ک��رد و اقداماتی نظیر طراحی‬ ‫واحدهای عملیاتی و پیش تصفیه‪ ،‬طراحی واحدهای فرایندی (دس��تگاه‬ ‫‪ ،)RO‬ساخت سوله محل نصب اب شیرین کن ها‪ ،‬مخازن ته نشینی‪ ،‬مخازن‬ ‫اب پاک‪ ،‬س��اختمان تاسیسات برقی و س��اختمان اداری‪ ،‬خرید لوله های‬ ‫انتقال دهنده اب خام و اب تغلیظ شده دفعی و انجام بخش هایی از ابگیر‬ ‫و ثبت سفارش خریدهای خارجی (شامل پمپ های فشار قوی‪ ،‬ممبران ها‬ ‫و‪ )...‬را انجام داد‪ .‬‬ ‫در حال حاضر با نصب دستگاه ‪ RO‬در سایت اب شیرین کن‪ ،‬سرانجام فاز‬ ‫اول این پروژه به ظرفیت ‪ 1500‬مترمکعب در ش��بانه روز از ابتدای خرداد‬ ‫سال جاری به طور ازمایشی وارد مدار شده است و براساس برنامه ریزی های‬ ‫انجام شده‪ ،‬تا پایان ابان سال جاری‪ ،‬فاز دوم پروژه نیز وارد مدار تولید شده‬ ‫و کل نیاز ابی شهر سیریک و گروک تامین می شود‪.‬‬ ‫صنای��ع دریای��ی و صنعت‬ ‫خ��ودرو نیازمن��د نوس��ازی‬ ‫ن��اوگان‪ ،‬بازس��ازی و مدرن‬ ‫شدن دستگاه هایشان هستند‪.‬‬ ‫سازمان گس��ترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران به عنوان شریک‬ ‫راهب��ردی نمایش��گاه صنایع‬ ‫فرداد دلیری‬ ‫دریایی که قرار است دو هفته‬ ‫معاون توسعه‬ ‫دیگر تشکیل شود‪ ،‬همکاری‬ ‫سرمایه گذاری های صنعتی‬ ‫ک��رد‪ .‬س��ازمان گس��ترش و‬ ‫ایدرو‬ ‫نوسازی صنایع ایران قدمتی‬ ‫‪ ۵۰‬س��اله دارد و ب��ا ه��دف‬ ‫س��اخت ماشین االت در کشور به وجود امده است‪ .‬صنعت‬ ‫تولید کاالهای سرمایه ای مثل ماشین ابزار یک صنعت پایه‬ ‫ب��وده و بحث هایی چون تحقق اقتص��اد مقاومتی‪ ،‬صادرات‬ ‫و خودکفای��ی در بس��تر فراهم کردن ای��ن صنعت محقق‬ ‫می شود‪ .‬امروز کشور ما نیاز به سرمایه گذاری بزرگی دارد و‬ ‫امار ها نشان می دهد برای رسیدن به اهداف مان باید ساالنه‬ ‫‪ ۵۰‬میلیارد دالر در کشور سرمایه گذاری شود‪ .‬سال هاست‬ ‫از ماشین االت قدیمی در صنعت استفاده کرده ایم درنتیجه‬ ‫سرعت و دقت دستگاه هایمان بسیار پایین است و در چنین‬ ‫ش��رایطی نمی توانیم به تولید رقابتی و صادرات بیندیشیم‬ ‫بنابرای��ن باید ب��ه فکر همکاری ه��ای مش��ترک به ویژه با‬ ‫کشورهایی همچون المان برای گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫خود باش��یم‪ .‬سازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران به‬ ‫دنبال سرمایه گذاری مشترک و جوینت ونچر با شرکت های‬ ‫خارجی اس��ت و بحث فاینانس هم بس��یار مهم اس��ت که‬ ‫خوش��بختانه در زمین��ه بانک های جهان��ی تضامین بانکی‬ ‫در حال ش��کل گیری اس��ت‪ .‬صنایع ایران نیازمند نوسازی‬ ‫ناوگان‪ ،‬بازس��ازی و مدرن ش��دن دستگاه هایشان هستند‪.‬‬ ‫فرس��ودگی ماش��ین االت در بخش تولی��د صنعتی یکی از‬ ‫مهم تری��ن نیازهای ام��روزه صنعت ایران برای پیش��رفت‪،‬‬ ‫توسعه و تولید رقابت پذیر است‪.‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان شریک‬ ‫راهبردی بخش خصوصی در بسیاری از نمایشگاه ها زمینه‬ ‫فعالیت مش��ترک بخش خصوصی ایران با س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی ها را فراهم کرده اس��ت‪ .‬باید این موضوع را در نظر‬ ‫داشت که پس از تصویب اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی ایدرو دیگر‬ ‫وارد بنگاه��داری نش��د و این موضوع ب��رای ایدرو به نوعی‬ ‫تکلیف در نظر گرفته می ش��ود‪ .‬وظیف��ه ای که ایدرو اکنون‬ ‫دارد‪ ،‬حمایت از بخ��ش خصوصی و ارائه خدمات راهبردی‬ ‫است‪ .‬ایدرو سال ها در زمینه مدیریت‪ ،‬شیوه سرمایه گذاری‬ ‫و قراردادهای خارجی تجربه دارد‪ .‬اکنون هم از بنگاهداری‬ ‫براساس قانون منع شده و به هیچ عنوان این سازمان رقیب‬ ‫بخش خصوصی نیست‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ساالنه ‪ ۸۲۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫حق ابی ایران تضییع می شود‬ ‫مش��اور عالی وزی��ر جهاد کش��اورزی گف��ت‪ :‬برخی از‬ ‫کشورهای همس��ایه با رعایت نکردن اصول بین المللی در‬ ‫موضوع اب‪ ،‬س��االنه ‪ ۸۲۰‬میلی��ون مترمکعب از حق ابی‬ ‫کشورمان را ضایع می کنند‪.‬‬ ‫سیدمحمدحسین ش��ریعتمداری در گردهمایی روسای‬ ‫دانش��کده های کشاورزی و محیط زیس��ت گفت‪ :‬البته در‬ ‫چن��د س��ال اخیر اقدام��ات خوبی در مس��یر حفظ منابع‬ ‫ابی کش��ور انجام شده که این موضوع برگرفته از احساس‬ ‫خطری است که دولت در موضوع کمبود اب دارد‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه رفع بحران اب و اش��تغال مهم ترین‬ ‫دغدغه دولت تدبیر و امید اس��ت‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬رفع این‬ ‫‪ ۲‬بحران در ص��در دغدغه های دولت دوازدهم اس��ت که‬ ‫در برنامه توس��عه ششم برای انها تدابیر ویژه ای اندیشیده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری با اش��اره ب��ه اهم دالیل بح��ران اب در‬ ‫کش��ور گف��ت‪ :‬ش��یوه اش��تباه مدیریت ‪۵۰‬س��اله اب در‬ ‫کش��ور‪ ،‬واگذاری همه امور مرتبط با موضوع اب به دولت‪،‬‬ ‫اقدامات محدود کننده برخی کش��ورهای همس��ایه درباره‬ ‫اب و راهبرد اس��تفاده وسیع از منابع‪ ،‬بدون مالحظه توان‬ ‫ن از مهم ترین دالیلی اس��ت که کشور را وارد‬ ‫اکولوژیکی ا ‬ ‫این بحران کرده است‪.‬‬ ‫وی عواقب ادامه بحران اب در کش��ور را بس��یار سخت‬ ‫دانس��ت و اظهار ک��رد‪ :‬منازعات اجتماع��ی و قومی‪ ،‬فقر‬ ‫سراس��ری‪ ،‬بیکاری و توس��عه ریزگردها بخشی از عواقبی‬ ‫است که در صورت ادامه این بحران دامنگیر کشور خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری ب��ا بیان اینک��ه ضایع��ات اب در بخش‬ ‫کش��اورزی س��االنه ‪ ۱۲‬درصد منابع ابی است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫ب یعنی‬ ‫ک��رد‪ :‬این میزان معادل ‪3/9‬میلی��ارد مترمکعب ا ‬ ‫برابر با مصرف ساالنه استان خراسان رضوی است که نشان‬ ‫از لزوم توجه بیشتر به این بخش دارد‪.‬‬ ‫مش��اور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه بهره وری‬ ‫در بخش کشاورزی مهم ترین راه نجات اب در کشور است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اصالح الگوی مصرف اب‪ ،‬دیپلماسی اب‪ ،‬شورزدایی‬ ‫و مش��ارکت م��ردم از دیگر راهکارهایی اس��ت که به رفع‬ ‫بحران اب در کشور کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 4‬مرداد ‪ 2 1396‬ذی القعده ‪ 26 1438‬ژوئیه ‪ 2017‬شماره ‪ 168‬پیاپی ‪2141‬‬ ‫یادداشت‬ ‫الزام ورود شرکای خارجی‬ ‫با ایجاد بازار و انتقال دانش فنی‬ ‫در فض��ای پس��ابرجام‬ ‫اتفاق ه��ای خوبی در صنعت‬ ‫خ��ودرو افتاد و گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو و ش��رکت سایپا‬ ‫نیز از فرصت به دس��ت امده‬ ‫بهترین استفاده را کردند‪.‬‬ ‫قرارداده��ای گروه صنعتی‬ ‫مازیار بیگلو‬ ‫ایران خ��ودرو ب��ا پ��ژو و بنز‪،‬‬ ‫دبیر انجمن سازندگان‬ ‫قرارداد س��ایپا با س��یتروئن‪،‬‬ ‫قطعات و مجموعه های‬ ‫بحث ماموت و فولکس واگن‬ ‫خودرویی‬ ‫هم��ه می تواند برای رش��د و‬ ‫پیشرفت صنعت خودرو و به‬ ‫دنبال ان صنعت قطعه بسیار خوشایند و مطلوب باشد‪.‬‬ ‫قطعه سازان معتقدند هر قراردادی که ‪ ۳‬کار برای صنعت‬ ‫انجام دهد باید مورد استقبال قرار گیرد؛ ایجاد بازار جدید‪،‬‬ ‫وارد ک��ردن س��رمایه و ورود فناوری و دان��ش روز دنیا‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو انتظار فع��االن این صنع��ت از تم��ام قراردادهای‬ ‫خودرویی انجام این ‪ 3‬کار است‪.‬‬ ‫اگر تازه واردها بخواهند در بازار داخلی تنها به دنبال بازار‬ ‫فروش باش��ند اتفاق خوبی نخواهد ب��ود و امروز از فضای‬ ‫ب��ه وجود امده قطعه س��از داخلی انتظ��ار بازارهای جدید‬ ‫برای رش��د و توسعه کار خود دارد‪ .‬بنابراین اگر شرکتی در‬ ‫داخل ایران س��رمایه گذاری کرد‪ ،‬باید خودروهای تولیدی‬ ‫و نیز قطعات س��اخت داخل را در بازارهای خود به فروش‬ ‫برس��اند‪ .‬به طور نمونه ش��رکت رنو با همکاری رنو پارس با‬ ‫قطعه سازان داخلی هماهنگی های الزم را داشته و جلسات‬ ‫و همایش های موردنیاز برگزار شده و دوطرف (خودروساز‬ ‫و قطعه س��از) از برنامه کاری این��ده یکدیگر به خوبی اگاه‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫ام��روز اگر ش��رکت قطعه س��از خارج��ی به پی��روی از‬ ‫خودروس��ازان مط��رح بخواهد وارد ایران ش��وند و فعالیت‬ ‫داشته باشند‪ ،‬باید س��رمایه گذاری جدید و مناسبی انجام‬ ‫داده و به تحول صنعت قطع ه ایران کمک کنند‪.‬‬ ‫مهم تری��ن اتفاقی که از ورود ت��ازه واردها انتظار می رود‬ ‫اوردن دان��ش و فن��اوری روز دنیا به کش��ور اس��ت‪ .‬تولید‬ ‫محصوالت��ی باکیفی��ت و ارزان برای رقاب��ت در بازار های‬ ‫جهانی کمترین اتفاقی اس��ت که با ای��ن تغییر در صنعت‬ ‫قطع ه ایران می افتد‪ .‬بنابراین انتظار صنعت قطعه از فضای‬ ‫به وجود ام��ده بازی در میدان رقابت��ی کیفیت و رقابت با‬ ‫ورود فناوری و دانش روزامد در این حوزه است‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫درامدهای ملی‬ ‫مرهون قطعه سازان‬ ‫به اذعان فع��االن اقتصادی‬ ‫و صنعت��ی جه��ان صنع��ت‬ ‫خ��ودرو و قطع��ه مح��رک‬ ‫صنایع مختلف��ی مانند فوالد‪،‬‬ ‫اهن‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬پالس��تیک‪،‬‬ ‫شیشه‪ ،‬منسوجات‪ ،‬تراشه های‬ ‫کامپیوتری‪ ،‬الستیک و موارد‬ ‫محمدرضا نجفی منش‬ ‫مش��ابه اس��ت و رونق و رشد‬ ‫این صنعت در شکوفایی سایر عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫صنایع وابس��ته تاثی��ر زیادی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازی کشور‬ ‫خواهد داشت ازاین رو مدیران‬ ‫اقتصادی کش��ورهای صنعتی‬ ‫روی این صنعت سرمایه گذاری هنگفتی دارند‪.‬‬ ‫با توجه به مذاکرات سیاس��ی کشور و ارتباطاتی که دوباره‬ ‫برقرار شد صنعت خودرو رشد ‪۹‬درصدی در امر تولید داشت‬ ‫و این رش��د نویدبخش تحقق رشد صنعتی و در نهایت رشد‬ ‫اقتصادی کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫امروز عامل اصلی گرایش مردم به خودرو های داخلی بهبود‬ ‫مس��تمر در فرایند تولی��د‪ ،‬عرضه تولی��دات جدید‪ ،‬خدمات‬ ‫مطلوب پس از فروش و درنهایت قیمت مناس��ب نس��بت به‬ ‫محصوالت مش��ابه خارجی اس��ت چنانکه باعث شده صنعت‬ ‫خودرو امروز در جه��ان نقش و جایگاه ویژه ای برای خود در‬ ‫اختیار داشته باشد‪.‬‬ ‫این صنعت عامل اقتصادی موثر برای اقتصاد کالن کشورها‬ ‫ب��وده و نیز موتور توس��عه صنعت��ی و اقتصادی بس��یاری از‬ ‫کشور ها به شمار می رود‪.‬‬ ‫ش��الوده اصل��ی تولید پایدار هر مجموع��ه صنعتی به ویژه‬ ‫صنع��ت خودرو افزای��ش کیفیت و در نهای��ت رضایت مندی‬ ‫مش��تریان بوده که این نی��ز با بهبود ش��رایط صنعت قطعه‬ ‫محقق شده است‪ .‬توسعه صنعتی از جمله فرایندهای توسعه‬ ‫ه��ر جامعه بوده که نقش این صنای��ع در این عرصه بی بدیل‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��رکت های خودرو س��ازی داخلی همواره بای��د به بهبود‬ ‫مس��تمر کیفیت محصوالت خود توجه کافی داشته باشند تا‬ ‫همواره بتوانند سهم بازار خود را حفظ کنند‪.‬‬ ‫بخشی از درامدهای ملی مرهون صنعتگران و قطعه سازان‬ ‫است و امروز ضروری است حمایت های بی شائبه ای از فعاالن‬ ‫این حوزه در کش��ور شود‪ .‬همچنین صنعت خودرو و به دنبال‬ ‫ان قطعه در فرایند توس��عه اقتصادی صنعتی‪ ،‬اش��تغالزایی‪،‬‬ ‫ارزش افزوده‪ ،‬رش��د اقتصادی و مواردی از این دس��ت در هر‬ ‫کشوری بسیار نقش افرین است‪.‬‬ ‫حجم واردات دوچرخه‬ ‫به شکل بخش های‬ ‫جداگانه با قیمت‬ ‫رقابتی تر نسبت‬ ‫به تولیدات داخل‬ ‫به تدریج سازندگان‬ ‫داخلی را از صحنه‬ ‫تولید حذف کرده است‬ ‫و امروز شاهد تعطیلی‬ ‫و نیمه تعطیلی دو‬ ‫کارخانه بزرگی هستیم‬ ‫که پیشینه طوالنی در‬ ‫صنعت دوچرخه دارند‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از وضعیت تولید دوچرخه نشان داد‬ ‫دوچرخه؛ صنعتی در راه مانده‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫دوچرخه در ای��ران پیش از انک��ه کاربردی همگانی‬ ‫پیدا کند یک وسیله اشرافی به شمار می امد‪ ،‬انگونه که‬ ‫اسناد و عکس های مجموعه های شخصی به جای مانده‬ ‫از دوره قاجار گواهی می دهند برخی خانواده های اعیان‬ ‫و اش��راف در سال های پایانی حکومت قاجار‪ ،‬جداگانه و‬ ‫ش��خصی‪ ،‬دوچرخه هایی را از اروپا به ایران وارد کردند‪.‬‬ ‫این مس��ئله موجب ش��د زمین��ه ورود ارام دوچرخه به‬ ‫جامع��ه ایران فراه��م اید‪ ،‬به گونه ای ک��ه پیش از اغاز‬ ‫ن که در میانه‬ ‫جریان واردات گس��ترده دوچرخه به ایرا ‬ ‫س��ال های ‪ ١٣٠٤‬تا ‪ ١٣٢٠‬رخ داد‪ ٢٣ ،‬دوچرخه سازی‬ ‫در س��ال ‪ ١٣٠١‬به گواه سرشماری این سال‪ ،‬در تهران‬ ‫در ت��ردد بودن��د‪ .‬درواقع باید گف��ت از ابتدای قرن ‪14‬‬ ‫هجری شمسی دوچرخه وارد زندگی ایرانیان شد‪ ،‬امروز‬ ‫پس از نزدیک به یک قرن این وس��یله پاک و سازگار با‬ ‫محیط زیست اقبال چندانی در رده های سنی بزرگسال‬ ‫ندارد و نیز ش��اید این مسئله باعث ش��ده تولیدکننده‬ ‫دوچرخه پس از رونقی نس��بی در میانه پیشینه حضور‬ ‫دوچرخه در ایران‪ ،‬فعالیت خود را تعطیل کنند و بازار را‬ ‫به طور کامل در اختیار رقبای خود قرار دهند‪.‬‬ ‫البت��ه نمی توان تنوع و قیم��ت محصوالت خارجی را‬ ‫در این بین نادیده گرفت به طوری که ش��نیده می شود‬ ‫یک��ی از فعال ترین س��ازندگان دوچرخه امروز به حالت‬ ‫نیمه تعطیل فعالیت خود را بس��یار محدود کرده است‬ ‫به گونه ای که بس��یاری از فروش��ندگان دوچرخه اعالم‬ ‫می کنند ایران در زمینه تولید دوچرخه فعالیت نداشته‬ ‫تنها برخی قطعات ان به وسیله بعضی سازندگان با تیراژ‬ ‫پایی��ن در حال تولی��د و عرضه به بازار اس��ت‪ .‬این امر‬ ‫بهانه ای شد تا گسترش صنعت وضعیت تولید دوچرخه‬ ‫را از زبان فعاالن این بازار دنبال کند‪.‬‬ ‫‹ ‹دور زدن قانون‬ ‫محمدرضا میراثی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ایرو (فعال در‬ ‫س��اخت دوچرخه س��اده و برقی) درباره وضعیت تولید‬ ‫دوچرخه به دور زدن قانون از س��وی برخی شرکت های‬ ‫بازرگانی اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬امروز چ��ون وارد کردن‬ ‫مجموعه (پک) کامل دوچرخه به کش��ور ممنوع اس��ت‬ ‫برخ��ی س��ودجویان این ح��وزه قس��مت های مختلف‬ ‫دوچرخ��ه را به ش��کل جداگانه وارد می کنن��د تا به این‬ ‫ترتیب بتوانند ان را به طور کامل به بازار عرضه کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا وارد ک��ردن جداگانه هر قس��مت از‬ ‫دوچرخ��ه‪ ،‬این قطعات در داخل مونتاژ ش��ده و به بازار‬ ‫عرضه می شود‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنع��ت دوچرخ��ه درباره وضعی��ت بازار‬ ‫تقاضای این وسیله نقلیه نیز بیان کرد‪ :‬دوچرخه کاالیی‬ ‫مصرفی به ش��مار می رود و خانواده ها برای کودکان خود‬ ‫تا س��ن بزرگس��الی در هر مقطعی به ط��ور تقریبی ‪ ۲‬تا‬ ‫‪ ۳‬دوچرخ��ه می خرند درنتیجه بازار تقاضا وجود دارد و‬ ‫فروش ان نیز مطلوب است‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬اما زمانی که حجم واردات دوچرخه به‬ ‫این ش��کل با قیمت رقابتی تر نسبت به تولیدات داخل‬ ‫وارد ش��د به تدریج س��ازندگان داخل��ی از صحنه تولید‬ ‫حذف شدند و امروز ش��اهد تعطیلی و نیمه تعطیلی دو‬ ‫کارخانه بزرگی هس��تیم که پیشینه طوالنی در صنعت‬ ‫دوچرخه دارند‪.‬‬ ‫میراثی ادامه داد‪ :‬باقی فعاالن این وسیله نقلیه پاک به‬ ‫نوعی مونتاژکار هستند و لوازم موردنیاز را وارد و مونتاژ‬ ‫کرده و تحویل مصرف کننده می دهند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت دوچرخه درباره تولیدات این شرکت‬ ‫نیز گفت‪ :‬این نشان در بحث تولید دوچرخه های برقی‪،‬‬ ‫بخش��ی از قطعات برقی موردنیاز خ��ود را وارد کرده و‬ ‫بخشی دیگر را از تولیدکنندگان داخلی تامین می کند‪.‬‬ ‫به طور نمون��ه موتور دوچرخه های برقی وارد ش��ده اما‬ ‫اقالمی مانن��د باتری‪ ،‬بدنه و‪ ...‬از داخل تهیه می ش��ود‪.‬‬ ‫البته در زمینه تنه‪ ،‬تنوع زیاد اس��ت و این شرکت برای‬ ‫محصوالت خود از تنه های خاصی اس��تفاده می کند که‬ ‫تمام انها نیز از داخل تامین می شود‪.‬‬ ‫در بحث تولید موتورس��یکلت در داخل‪ ،‬انجین یکی‬ ‫از قطعاتی اس��ت که پس از گذش��ت ‪ ۵۰‬سال همچنان‬ ‫وارد می ش��ود ام��ا باید فعاالن صنع��ت قطعه دوچرخه‬ ‫هوش��یار باش��ند و اج��ازه ندهند موت��ور دوچرخه های‬ ‫برقی که در اغاز راه قرار دارند سرنوش��تی چون انجین‬ ‫موتورس��یکلت پیدا کند‪ .‬میراثی ب��ه پیچیدگی فناوری‬ ‫این قطعه دوچرخه اش��اره کرد و گفت‪ :‬تولید این قطعه‬ ‫نیاز به دانش فنی خاص دارد که هنوز در ایران شرکت‬ ‫تولیدی به این دانش فنی مجهز نش��ده اس��ت‪ ،‬ازاین رو‬ ‫تولیدکنندگان ناچار به واردات ان هستند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که این قطعه خاص از‬ ‫چه کشورهایی وارد می شود‪ ،‬گفت‪ :‬این نشان نمایندگی‬ ‫دو ش��رکت موتور س��از چینی و لیتوانی را به عهده دارد‬ ‫اما به لح��اظ کیفیت و قیمت در ی��ک رده قرار دارند و‬ ‫استانداردهای بین المللی در انها رعایت می شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬امروز بازار فروش دوچرخه در کشور مطلوب‬ ‫است زیرا روند درخواست به گونه ای است که یک گروه‬ ‫جایگزین گروه بعدی می ش��ود و اینگونه نیست که بازار‬ ‫بدون متقاضی باشد‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعت دوچرخه ادام��ه داد‪ :‬برعکس بازار‬ ‫موتورس��یکلت که عنوان می ش��ود امس��ال دچار نوعی‬ ‫رکود اس��ت در بازار دوچرخه اینگونه نیست به ویژه این‬ ‫وسیله نقلیه در ‪ ۶‬ماه نخست سال به دلیل گرمی هوا و‬ ‫تعطیالت تابستان بازار فعالی در اختیار دارد‪.‬‬ ‫میراث��ی درب��اره رده های س��نی مصرف کنندگان نیز‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬می توان گف��ت تمام گروه های س��نی از‬ ‫دوچرخه اس��تفاده می کنند اما بیش��ترین متقاضی در‬ ‫ردیف سنی کودک و نوجوان است که بیشترین سهم را‬ ‫در بازار به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه به لزوم فرهنگ س��ازی برای اس��تفاده‬ ‫از دوچرخه های برقی در کش��ور اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫حضور دوچرخه های برقی در کش��ور عمر زیادی ندارد‬ ‫و به تازگی وارد ش��ده اند ازاین رو برای استفاده از ان در‬ ‫بحث کاهش الودگی هوا و نیز صرف جویی زمانی بسیار‬ ‫مفید است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬مردم نس��بت به ان اگاهی کمی دارند و نیاز‬ ‫به اطالع رس��انی و نیز فرهنگ س��ازی دارد‪ .‬به طور قطع‬ ‫اش��نایی و شناخت مردم از این وس��یله حمل ونقل که‬ ‫نسبت به سایر وس��ایل قیمت پایین تری دارد می تواند‬ ‫مفید باشد به ویژه برای زندگی شهری که الودگی هوا و‬ ‫ترافیک معضل ان است‪.‬‬ ‫میراثی درنهایت به انتظ��ار این صنعت از دولتمردان‬ ‫اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬انتظار اس��ت حمایت های معنوی‬ ‫از س��وی مدیران مرتبط و متصدیان امر انجام ش��ود تا‬ ‫بتوان ش��اهد رونق بیش��تر بازار دوچرخه های برقی در‬ ‫کالنشهرها بود‪.‬‬ ‫شنیده ها حاکی اس��ت طرحی از سوی برخی نهادها‬ ‫مرتبط با کاهش الودگی هوا در حال پیگیری اس��ت که‬ ‫با اجرایی شدن ان موتورسیکلت های باالی ‪ ۸۰‬سی سی‬ ‫حق تردد در کالنش��هرها را ندارند‪ .‬به نظر می رس��د با‬ ‫اجرایی ش��دن این ط��رح یکی از بخش های��ی که بازار‬ ‫مناس��بی در اختیار خواهد داش��ت دوچرخه های برقی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹توقف تولید قطعات‬ ‫در ای��ن زمینه بازار دوچرخه از س��وی یک س��ازنده‬ ‫قطع��ه نیز دنبال ش��د‪ .‬مصطفی کری��م زاده‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت صنعتی س��یلور که طراحی و ساخت قطعات‬ ‫فل��زی موتورس��یکلت و دوچرخ��ه را به عه��ده دارد به‬ ‫تعطیلی بخش س��اخت قطعات دوچرخه این ش��رکت‬ ‫در ش��رایط امروز اش��اره کرد و گفت‪ :‬بخ��ش زیادی از‬ ‫دوچرخه و قطعات ان وارد می ش��ود و همین امر باعث‬ ‫ش��ده تا واحده��ای تولیدی قطع��ات دوچرخه تعطیل‬ ‫ش��وند‪ .‬به طورنمونه این ش��رکت پس از ‪ ۵‬سال فعالیت‬ ‫تولیدی (ده��ه ‪ )۸۰‬در زمینه تولی��د قطعات دوچرخه‬ ‫ناچار به تعطیلی ان شد و امروز تنها روی تولید قطعات‬ ‫موتورسیکلت متمرکز است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬در مدت فعالیت این ش��رکت در بخش‬ ‫دوچرخ��ه‪ ،‬قطع��ات ب��ا توجه ب��ه حجم س��فارش های‬ ‫س��ازندگان تولید و تامین می شد اما در چند سال اخیر‬ ‫به دلیل تعطیلی کارخانه های دوچرخه س��ازی واحدهای‬ ‫فع��ال قطعات ان نی��ز به طور عموم تعطیل ش��ده اند و‬ ‫افراد کمی همچنان به فعالیت خود در این زمینه ادامه‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫کری��م زاده عنوان کرد‪ :‬زمانی ک��ه قطعات خارجی از‬ ‫س��وی ش��رکت های بازرگانی وارد می ش��ود با توجه به‬ ‫رقابتی بودن قیمت انها نسبت به قطعات ایرانی‪ ،‬طبیعی‬ ‫اس��ت که تولیدکنندگان داخلی نتوانند به فعالیت خود‬ ‫در این زمینه ادامه دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫در ادامه گس��ترش صنعت س��راغ دو س��ازنده بزرگ‬ ‫دوچرخه ایرانی رفته و موضوع را از س��وی انها پیگیری‬ ‫خواهد ک��رد زیرا ب��رای راه اندازی یک واح��د تولیدی‬ ‫هزینه ه��ای زمانی و مالی زیادی صرف می ش��ود‪ .‬بحث‬ ‫نرخ تعرف ه واردات‪ ،‬نرخ ارز‪ ،‬بهره های بانکی و‪ ...‬مس��ئله‬ ‫تولیدکنندگان اس��ت که به عنوان کلیدواژه های صنعت‬ ‫ش��ناخته می ش��وند‪ .‬ح��ال باید دید صنع��ت دوچرخه‬ ‫بیشترین اسیب را از چه ناحیه ای می خورد‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫سمند سورن ای ال ایکس توربو‪ .‬کد‪58202‬‬ ‫‪38/793/000‬‬ ‫‪40/500/000‬‬ ‫هیوندای ولستر‪ 6 .‬ایربگ‪2016‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‪.‬کد‪22009‬‬ ‫‪31/381/000‬‬ ‫‪32/000/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ال اف هیبرید جی ال اس پالس‬ ‫‪42/051/000‬‬ ‫‪42/300/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل نیوفیس‪.‬اتوپارک‪2017‬‬ ‫دنا با موتور ای اف‪7‬‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‪.‬ای ال ایکس‬ ‫پژو ‪ 207‬جدید‬ ‫‪42/680/000‬‬ ‫‪45/330/000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪.8‬کد‪27430‬‬ ‫‪38/849/000‬‬ ‫سوزوکی ویتارا اتومات کالس‪۱۰‬‬ ‫‪146/981/000‬‬ ‫رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫‪43/600/000‬‬ ‫‪52/500/000‬‬ ‫‪39/200/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬نیوفیس کامل‪2017‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل نیوفیس‪+‬اتوپارک‬ ‫کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫‪84/500/000‬‬ ‫‪109/981/000‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو کامل اتوماتیک‬ ‫‪94/981/000‬‬ ‫‪90/100/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل ‪ 2017‬نیوفیس کیو ال‬ ‫تیبا‪-2‬هاچ بک ای ایکس (تنوع رنگ)‬ ‫‪27/718/000‬‬ ‫سایپا ‪ 151‬اس ای‬ ‫‪20/314/000‬‬ ‫چانگان سی اس‪( 35‬مونتای)‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪65/990/000‬‬ ‫برلیانس اچ‪- 320‬اتوماتیک‬ ‫‪51/862/500‬‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک (اپشنال)‬ ‫برلیانس اچ‪- 330‬اتوماتیک‬ ‫‪27/800/000‬‬ ‫‪66/700/000‬‬ ‫کیا ریو هاچ بک ‪ -‬کامل ‪2017‬‬ ‫کیا اپتیما جی اف کامل ‪ - 2017‬اتاق جدید جی تی‪+‬رادار‬ ‫کیا سورنتو اتاق جدید ‪ 2.4‬کامل جی تی‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬کامل‬ ‫‪99/091/000‬‬ ‫‪97/000/000‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪+2017‬سانروف‬ ‫‪54/346/000‬‬ ‫‪55/800/000‬‬ ‫لکسوس اچ ‪ 200‬سی تی هیبریدی‪-‬کامل ‪2016‬‬ ‫‪54/000/000‬‬ ‫‪161/258/000‬‬ ‫‪164/000/000‬‬ ‫‪147/226/000‬‬ ‫‪194/950/000‬‬ ‫‪115/000/000‬‬ ‫‪19/000/000‬‬ ‫‪124/507/000‬‬ ‫‪130/000/000‬‬ ‫‪143/500/000‬‬ ‫‪193/000/000‬‬ ‫کیا ریو صندوقدار ‪2017‬‬ ‫‪140/000/000‬‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫لکسوس تی‪ 200‬ان ایکس هفت کلید‪-‬اف اسپرت ‪۲۰۱۷‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪236/000/000‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫‪112/000/000‬‬ ‫‪199/244/000‬‬ ‫‪203/000/000‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪236/649/000‬‬ ‫‪162/000/000‬‬ ‫‪112/000/000‬‬ ‫‪195/000/000‬‬ ‫‪241/000/000‬‬ ‫‪155/000/000‬‬ ‫‪178/000/000‬‬ ‫‪173/000/000‬‬ ‫‪205/000/000‬‬ ‫‪207/000/000‬‬ ‫‪398/000/000‬‬ ‫‪378/000/000‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 4‬مرداد ‪ 2 1396‬ذی القعده ‪ 26 1438‬ژوئیه ‪ 2017‬شماره ‪ 168‬پیاپی ‪2141‬‬ ‫خبر‬ ‫داخلی سازی‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫کامیون های ولوو تا پایان سال ‪97‬‬ ‫با توجه به سیاست های‬ ‫استراتژیکی که در‬ ‫صنعت خودرو تعریف‬ ‫شده‪ ،‬تولید خودرو تا‬ ‫چند سال اینده باید‬ ‫به ‪ ۳‬میلیون دستگاه‬ ‫افزایش یابد‬ ‫در ایین گشایش ایران خودرو کرمانشاه مطرح شد‬ ‫پیش بینی تولید‪3‬میلیون خودرو در اینده نزدیک‬ ‫گروه خودرو‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫کارخان��ه ایران خ��ودروی کرمانش��اه ب��ا ظرفیت‬ ‫اسمی س��االنه تولید ‪ ۳۰‬هزار دستگاه و در دو نوبت‬ ‫کاری با هدف توس��عه ص��ادرات با حضور معاون اول‬ ‫رییس جمه��وری‪ ،‬وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل و جمعی از مدیران ارش��د گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو افتتاح شد‪.‬‬ ‫ای��ن کارخانه که در ش��هر صحنه کرمانش��اه قرار‬ ‫دارد‪ ،‬س��ایت تولید پژو پارس در غرب کش��ور است‬ ‫و با زیربنای ‪۱۵‬هزار مترمربع در زمینی به مس��احت‬ ‫‪ ۳۰‬هکتار‪ ،‬از مصوبات س��فر رهب��ر معظم انقالب به‬ ‫استان کرمانشاه در اول مهر ‪ ۱۳۹۴‬به شمار می رود‪.‬‬ ‫با راه اندازی فاز نخست این کارخانه‪ ،‬ساالنه ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫دستگاه پژو پارس تولید می شود که پس از راه اندازی‬ ‫فاز دوم‪ ،‬میزان تولید ان به س��االنه ‪ ۳۰‬هزار دستگاه‬ ‫خواه��د رس��ید‪ .‬این طرح ب��ا س��رمایه گذاری ‪۵۷۰‬‬ ‫میلیارد ریالی ش��رکت ایران خودرو انجام ش��ده و در‬ ‫حال حاضر و در فاز نخست ‪ ۱۸۷‬نفر اشتغالزایی دارد‬ ‫که با افتت��اح فاز دوم این میزان به ‪ ۳۲۰‬نفر افزایش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫به گفته ملکی‪ ،‬مدیرعامل ایران خودرو کرمانش��اه‬ ‫هم جواری کرمانشاه با بازار عراق باعث شده مجموعه‬ ‫عظی��م ایران خودرو برای فازه��ای اینده به بازارهای‬ ‫عراق نیز بیندیشد‪ .‬البته فروش محصوالت همچنان‬ ‫به ش��کل متمرکز از سوی گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹افتت�اح فاز دوم همزمان با اغاز رس�می‬ ‫فاز نخست‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در حاش��یه ایین‬ ‫اغاز به کار ایران خودرو کرمانشاه با اشاره به تصویب‬ ‫راه اندازی این کارخان��ه در دولت دهم اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫ای��ن وجود هی��چ اقدامی در این زمینه انجام نش��ده‬ ‫چراکه قرار بود این طرح با مش��ارکت سازمان تامین‬ ‫اجتماعی و ایران خودرو به سرانجام برسد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا نعم��ت زاده اظهارامی��دواری کرد این‬ ‫استان همچون استان خراسان که محور خودرو سازی‬ ‫در شرق کشور است بتواند به قطب خودروسازی در‬ ‫این منطقه تبدیل شود و افزود‪ :‬با پیگیری های انجام‬ ‫‹ ‹افتت�اح ط�رح توس�عه تولی�د قطع�ات‬ ‫شده از سوی سازمان تامین اجتماعی با هدف چرایی‬ ‫خودرو‬ ‫س��رمایه گذاری نکردن ای��ن س��ازمان در این پروژه‬ ‫در جریان س��فر وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به‬ ‫مش��خص ش��د این طرح در اولویت های این سازمان‬ ‫اس��تان کرمانش��اه طرح توسعه ای ش��رکت قطعات‬ ‫قرار ندارد‪ ،‬بر این اس��اس قرار شد سهام این سازمان‬ ‫خ��ودرو مارپیچ باختر با ظرفی��ت تولید ‪۱/۴‬میلیون‬ ‫ب��ه ایران خودرو منتقل ش��ود که ای��ن روند به دلیل‬ ‫قطعه در سال افتتاح شد و به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫اعالم درخواس��ت ها و اختیاراتی از سوی این سازمان‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حاشیه این بازدید‬ ‫طوالنی ش��د اما در نهایت با پیگیری فراوان این کار‬ ‫در جمع خبرنگاران با تاکید بر توسعه صنعت قطع ه و‬ ‫به سرانجام رس��ید و تا ‪ ۱۸‬ماه از تاریخ اغاز طراحی‬ ‫خودر و در استان کرمانشاه گفت‪ :‬شهرک های صنعتی‬ ‫و مراحل اجرایی‪ ،‬کار انجام شد‪ .‬وی با بیان اینکه از‬ ‫بس��تر الزم ب��رای س��رمایه گذاری را فراهم می کنند‬ ‫اواخر س��ال گذشته نسبت به جذب نیروی انسانی و‬ ‫و ه��دف اصلی ما س��رمایه گذاری بخش خصوصی و‬ ‫اموزش انها اقدام ش��ده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این طرح‬ ‫صنعتگران در ش��هرک های صنعتی اس��ت که برای‬ ‫اواخر اردیبهش��ت اماده راه اندازی بود و در این مدت‬ ‫رسیدن به این هدف باید زیرساخت های الزم فراهم‬ ‫توانست دوره ازمایشی تولید را پشت سر بگذارد‪.‬‬ ‫ش��ده و ب��رای بی��ش از ‪۷۵۰‬ش��هرک‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ظرفیت‬ ‫صنعتی در کش��ور بسترسازی مناسب‬ ‫فعل��ی ایران خ��ودرو کرمانش��اه را ‪۶۰‬‬ ‫انج��ام ش��ود‪ .‬نعم��ت زاده با اش��اره به‬ ‫دس��تگاه در روز عن��وان و اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫قدیمی بودن شهرک صنعتی کرمانشاه‬ ‫ایران خ��ودرو کرمانش��اه در حال حاضر‬ ‫که موردبازدید ق��رار گرفت‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫مشغول تولید پژو پارس است و ظرفیت‬ ‫ش��هرک زیرپوش��ش س��ازمان صنایع‬ ‫تولید ان به تدریج افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعت��ی ایران‬ ‫هم اکنون کار با یک شیفت پیش می رود‬ ‫نیس��ت و از س��وی صنعتگران به طور‬ ‫که در صورت نیاز اقدام به افزایش تعداد‬ ‫هاشم یکه زارع‬ ‫این کارخانه در کوتاه ترین خودگ��ردان و هی��ات امنای��ی اداره‬ ‫شیفت ها خواهیم کرد‪.‬‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی واحده��ای موردبازدید‬ ‫نعمت زاده یاداور ش��د‪ :‬در نظر داریم‬ ‫زمان به بهره برداری‬ ‫رسید و با تاکید رهبر‬ ‫و افتتاح کرمانش��اه را بیش��تر در حوزه‬ ‫همزمان عملیات اجرایی فاز دوم توسعه‬ ‫اشتغال‪،‬‬ ‫ای��ن کارخانه نیز با حض��ور معاون اول معظم انقالب بر‬ ‫تولید قطعات خودرو دانس��ت و افزود‪:‬‬ ‫ایران خودرو توجه ویژه ای‬ ‫ش��رکت قطعات خ��ودرو مارپیچ باختر‬ ‫رییس جمهوری اغاز ش��ود تا همانطور‬ ‫به استان کرمانشاه‬ ‫از یک تراش��کاری س��اده اغ��از کرد و‬ ‫که فاز نخس��ت با سرعت به انجام رسید‬ ‫در زمینه اشتغال و‬ ‫درحال حاض��ر جعبه فرم��ان خودرو را‬ ‫فاز دوم نیز به سرعت پیش رود‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری بخش‬ ‫وی با تاکید براینکه به اینده خوشبین خصوصی خواهد داشت تولی��د می کن��د‪ .‬همچنین ی��ک واحد‬ ‫در بخ��ش خودرو س��ازی داری��م ک��ه‬ ‫هس��تم و امیدواریم از امکانات به وجود‬ ‫فاز نخس��ت ان افتتاح می ش��ود و ف��از بعدی ان نیز‬ ‫امده نهایت اس��تفاده را برای توس��عه صنعت خودرو‬ ‫تمام��ی مراحل س��اخت خ��ودرو را دربرمی گیرد که‬ ‫و قطعه س��ازان اس��تان ببریم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫قطعه س��ازی می تواند ب��ه این واحد کمک ش��ایانی‬ ‫سیاس��ت های اس��تراتژیکی ک��ه در صنع��ت خودرو‬ ‫کن��د‪ .‬وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ب��ا تاکید بر‬ ‫تعریف ش��ده‪ ،‬تولید خودرو تا چند س��ال اینده باید‬ ‫توس��عه صنعت قطعه و خودر و در اس��تان کرمانشاه‬ ‫به ‪ ۳‬میلیون دستگاه افزایش یابد‪ .‬این در حالی ست‬ ‫گفت‪ :‬یکی از برنامه های ما از ش��روع دولت بررس��ی‬ ‫که با تولید ‪ ۴۲۰‬هزار خودرو در ‪ ۴‬ماه امسال نسبت‬ ‫مشکالت واحدهای متوقف بود که تعداد زیادی فعال‬ ‫به ‪ ۴‬س��ال گذشته‪ ،‬رش��د تولید را در صنعت خودرو‬ ‫داشته ایم و امیدواریم تا پایان امسال نیز به ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫رشد و تولید یک میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار خودرو برسیم‪.‬‬ ‫شدند و دو فصل سال گذشته رشد صنعت به بیش از‬ ‫‪ ۱۰‬درصد رسید که در ‪ ۳‬ماه نخست امسال نیز رشد‬ ‫خوبی را پیش بینی می کنیم‪ .‬همچنین در قالب طرح‬ ‫رونق تولید برای واحدهای کوچک و متوسط کارهای‬ ‫قابل توجهی انجام شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کرمانشاه درصدر توجه ایران خودرو‬ ‫هاش��م یک��ه زارع‪ ،‬مدیرعام��ل گ��روه صنعت��ی‬ ‫ایران خودرو نیز در حاش��یه ایین گش��ایش کارخانه‬ ‫ایران خودرو کرمانش��اه اظهار کرد‪ :‬کلید این کارخانه‬ ‫از ‪ 1/5‬س��ال پیش زده ش��ده بود ک��ه گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو توانست ان را به مرز بهره برداری برساند‪.‬‬ ‫وی ظرفیت ایران خودرو کرمانش��اه را در دو ش��یفت‬ ‫‪ ۳۰‬هزار دس��تگاه عنوان و اظهار کرد‪ :‬در فاز نخست‬ ‫‪ ۶۰‬دستگاه پژو پارس در روز در این کارخانه به تولید‬ ‫خواهد رس��ید‪ .‬مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬ای��ن کارخان��ه در کوتاه تری��ن زمان به‬ ‫بهره برداری رس��ید و با تاکید رهبر معظم انقالب بر‬ ‫اشتغال‪ ،‬ایران خودرو توجه ویژه ای به استان کرمانشاه‬ ‫در زمینه اشتغال و س��رمایه گذاری بخش خصوصی‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید ‪ ۳۰‬هزار خودرو در کرمانشاه‬ ‫اس��داهلل رازانی‪ ،‬استاندار کرمانشاه نیز در این ایین‬ ‫گفت‪ :‬امروز ش��اهد اغاز به کار ای��ن پروژه عظیم در‬ ‫اس��تان هس��تیم و همه بر ان واقف هستیم که این‬ ‫کارخانه موجب برکات بسیاری در استان خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به حضور رهبر معظم انقالب به استان‬ ‫کرمانشاه در س��ال ‪ ،۹۰‬از درایت دولت تدبیر و امید‬ ‫برای س��رعت بخش��یدن به این پروژه و نهایی شدن‬ ‫ساخت ان قدردانی کرد و گفت‪ :‬این پروژه با حمایت‬ ‫بانک صنعت و معدن در فاز نخست با تولید ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫خ��ودرو و در اینده با صد هزار تولید در س��ال‪ ،‬گام‬ ‫مهمی در پیشرفت استان خواهد داشت‪.‬‬ ‫محمد ملک��ی‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت ایران خودرو‬ ‫کرمانش��اه در اغاز ایین افتتاح ای��ن کارخانه گفت‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به س��فر پربرک��ت رهبر معظ��م انقالب به‬ ‫کرمانشاه و تاکید ایشان برای تحقق اقتصاد مقاومتی‬ ‫در شهرستان صحنه با حمایت وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و گروه صنعت��ی ایران خودرو این پروژه در‬ ‫طول ‪ ۱۸‬ماه به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫تحویل نخستین سری از تویوتاهای ‪C-HR‬‬ ‫شرکت ایرتویا‪ ،‬نماینده انحصاری تویوتا در ایران نخستین سری از مدل جدید‬ ‫تویوتا ‪ C-HR‬را به مشتریان تحویل داد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬در این مراسم س��وئیچ ‪ ۴‬دستگاه از جدیدترین‬ ‫م��دل تویوتا ‪ C-HR‬به خریداران این محصول اهدا ش��د‪ .‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ایرتویا در حاش��یه این مراس��م در گفت وگو با خبرنگاران با اش��اره به اینکه این‬ ‫خ��ودرو یک م��اه زودتر از موعد مق��رر تحویل خریداران می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ماموریت ش��رکت از هم اکنون اغاز می شود و این مراسم شروع تعهدی است که‬ ‫به مشتریان داده ایم‪.‬‬ ‫عبدالرض��ا فهیمی درباره زمان تحویل باقی خودروهای جدید تویوتا ‪C-HR‬‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر تعداد قابل توجهی از این محصول تامین شده و تحویل انها‬ ‫قبل از سررسید تعهد‪ ،‬تحویل متقاضیان خواهد شد‪ .‬وی همچنین قیمت تویوتا‬ ‫جدید ‪ C-HR‬را بر اس��اس مدل و میزان اپش��ن ها متفاوت اعالم کرد و افزود‪:‬‬ ‫هرچند قیمت این خودرو در نمایش��گاه بین المللی ته��ران ‪ ۱۷۹‬میلیون تومان‬ ‫اعال م شده اما با توجه به اپشن های مختلف و مدل هیبرید و توربوشارژ ان‪ ،‬قیمت‬ ‫این محصول متفاوت بوده و سقف ان ‪ ۲۱۵‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫فهیم��ی ن��رخ جهانی تویوت��ا ‪ C-HR‬هیبرید را در المان ح��دود ‪ ۳۳‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬ی��ورو اعالم کرد و گفت‪ :‬در حال حاضر قیمت تویوتا ‪ C-HR‬هیبرید فول‬ ‫که تحویل مش��تریان می شود ‪ ۲۱۵‬میلیون تومان اس��ت البته سود مشارکت از‬ ‫متقاضیان��ی که پی��ش از این ثبت نام کرده اند نیز از قیمت خودرو کس��ر ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی همچنین اختالف قیمت تویوتا جدید ‪ C-HR‬را در مقایسه با رقبا و‬ ‫س��ایر نش��ان های موجود در بازار منطقی و معقول دانست و گفت‪ :‬این خودرو به‬ ‫دلیل طراحی جدید و روزامد از میانگین قیمتی خوبی برخوردار بوده و با س��ایر‬ ‫نش��ان های موجود اختالف قیم��ت معنادار و معقول��ی دارد‪ .‬مدیرعامل ایرتویا‬ ‫همچنین با اشاره به انجام فرایند شماره گذاری خودروهای تحویلی به خریداران‬ ‫گفت‪ :‬همه اقدامات الزم برای ش��ماره گذاری این خودروها انجام شده و حداکثر‬ ‫ت��ا هفته اینده پالک گ��ذاری انجام خواهد ش��د‪ .‬فهیمی در ادامه در پاس��خ به‬ ‫اظهارات مطرح ش��ده مبنی بر افزایش قیمت خودروهای وارداتی در بازار اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬تا این لحظه محصوالت تویوتا هیچ افزایش قیمتی نداش��ته و قیمت تمام‬ ‫محصوالت تویوتا ‪ ۲۰۱۷‬از ابتدای س��ال ثابت بوده اس��ت‪ .‬بر اساس این گزارش‪،‬‬ ‫تویوت��ا جدید ‪ C-HR‬در نوامبر ‪ ۲۰۱۶‬در ش��رکت تویوتا رونمایی و در کمتر از‬ ‫مدیرعامل شرکت خودروس��ازی سایپادیزل از برنامه ریزی‬ ‫ب��رای ارتقای داخلی س��ازی کامیون های ول��وو مونتاژی این‬ ‫شرکت به ‪ ۵۰‬درصد تا پایان سال ‪ ۱۳۹۷‬خبر داد‪.‬‬ ‫رس��ول محمدصادق��ی در گفت وگ��و ب��ا ایرن��ا درب��اره‬ ‫کامیون ه��ای ول��وو اف اچ ‪ ۵۰۰‬مونتاژی این ش��رکت افزود‪:‬‬ ‫اینک ‪ ۲۵‬درصد این کامیون ها داخلی س��ازی شده که شامل‬ ‫ی قطعات این خودرو به ش��کل‬ ‫اتاق و الستیک هاس��ت و باق ‬ ‫سی کی دی (‪ )CKD‬وارد می شود‪.‬‬ ‫س��ی کی دی بسته ای کامل ش��امل همه قطعاتی است که‬ ‫برای تولید وسیله نقلیه باید به یکدیگر متصل شوند‪.‬‬ ‫به گفته این مقام مس��ئول‪ ،‬کامیون ه��ای روز ولوو در این‬ ‫ش��رکت تولید می ش��ود و برای روز انها نگهداشتن انها باید‬ ‫برخی مجموعه ها و قطعات را از شرکت مادر تهیه کنیم‪.‬‬ ‫محمدصادقی یاداوری کرد‪ :‬فش��ار و تحریم های اقتصادی‬ ‫باعث قطع روابط ش��رکت های اروپایی با سایپا دیزل شد اما‬ ‫با اج��رای برجام (برنام��ه جامع اقدام مش��ترک) برنامه های‬ ‫این ش��رکت با ولوو و رنو از س��ر گرفته شد‪ .‬سایپا دیزل جزو‬ ‫ش��رکت هایی بود که پس از برجام موفق به گشودن ال سی‬ ‫(خ��ط اعتب��اری) و همچنین ال س��ی یوزانس ه��ای ‪ 6‬ماه و‬ ‫یک ساله شده و از فضای پسابرجام به خوبی در حال استفاده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن خطوط اعتب��اری از طریق ش��رکت های‬ ‫فروشنده که با انها در حال همکاری هستیم‪ ،‬گشایش یافت‪.‬‬ ‫فروش خودروهای ثبت سفارش‬ ‫شده از سوی نمایندگی های رسمی‬ ‫رییس اتحادیه نمایش��گاه داران از س��یر صع��ودی قیمت‬ ‫خودروهای وارداتی در بازار خبر داد و گفت‪ :‬با کاهش عرضه‬ ‫ت وارداتی ها در بازار افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫خودرو در بازار‪ ،‬قیم ‬ ‫سعید موتمن در گفت وگو با خبر خودرو با اشاره به افزایش‬ ‫قیمت چن��د میلیونی برخ��ی خودروهای خارج��ی از هفته‬ ‫گذشته تاکنون اظهار کرد‪ :‬یک هفته اخیر قیمت کیا سورنتو‬ ‫در مقایسه با روزهای گذشته ‪ ۱۵‬میلیون افزایش داشته و به‬ ‫‪ ۲۶۰‬میلی��ون در بازار رس��یده در حالی که در هفته قبل ان‬ ‫ای��ن خودرو از ‪ ۲۴۵‬تا ‪ ۲۵۰‬میلیون بس��ته ب��ه رنگ در بازار‬ ‫معامله شده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬با کاه��ش عرضه خودروه��ای وارداتی به بازار‪،‬‬ ‫دالالن و واس��طه ها به بازار هجوم اورده و از وضعیت موجود‬ ‫سوءاس��تفاده می کنند و با ایجاد بازار سیاه‪ ،‬قیمت ها صعودی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بی شک با کاهش هر کاالیی در بازار شاهد‬ ‫افزای��ش قیمت خواهیم بود بنابرای��ن دولت نباید اجازه دهد‬ ‫شرایط موجود برای ورود خودروهای وارداتی ادامه یابد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬با حذف واردکنندگان متفرقه از جریان واردات‬ ‫خودرو به کش��ور‪ ،‬نیاز بازار را چه بخشی تامین خواهد کرد؟‬ ‫این درحالی اس��ت که نمایندگان اصلی شرکت ها نیز امکان‬ ‫تامین نیاز بازار را ندارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امروز بسیاری از شرکت های واردکننده با دریافت‬ ‫پیش پرداخت از مش��تریان تنها به دنبال کسب سرمایه برای‬ ‫واردات خودرو هستند و حاضر به استفاده از امکانات شرکت‬ ‫مادر برای ورود و تامین نیاز بازار نیستند‪.‬‬ ‫وی با اشاره بسته شدن سایت ثبت سفارش گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫برخی نمایندگان رسمی شرکت های مادر در دو سال گذشته‬ ‫اق��دام به فروش ثبت س��فارش ها ت��ا ‪ ۴۰‬میلی��ون تومان به‬ ‫واردکنن��دگان متفرقه کردند و این مس��ئله می تواند یکی از‬ ‫دالیل بسته شدن سایت ثبت سفارش باشد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت باید‬ ‫بررس��ی کند چرا عملکرد نمایندگی های شرکت های مادر به‬ ‫این ش��کل بوده و چرا در دو س��ال گذش��ته اقدام به فروش‬ ‫ثبت س��فارش کردند‪ .‬به گفته وی باید ش��رکت هایی مجوز‬ ‫نمایندگی ش��رکت های مادر را دریافت کنند که از توان مالی‬ ‫باالیی برخوردار باش��ند تا ب��ه دنبال دریاف��ت هزینه خرید‬ ‫خ��ودرو پی��ش از ورود از متقاضیان نباش��ند و همانند عرف‬ ‫جهانی اقدام به واردات و فروش خودرو کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته واردکنندگان متفرقه در این مدت ‪۳‬درصد‬ ‫ارزش س��یف خودرو را برای گارانت��ی به نمایندگی های مادر‬ ‫پرداخ��ت می کردن��د در حالی نمایندگان ش��رکت مادر این‬ ‫گارانت��ی را ب��ه جای ‪ ۴‬س��ال‪ ،‬دو س��اله ارائ��ه می کردند در‬ ‫ش��رایطی که این خودروه��ا دارای گارانتی جهانی اس��ت و‬ ‫نمایندگان رسمی می توانند حدود ‪ ۱۰‬درصد برای خدمات از‬ ‫شرکت مادر پول دریافت کنند‪.‬‬ ‫ارتقای استاندارد االیندگی‬ ‫خودروها به یورو ‪۵‬‬ ‫‪ ۷‬ماه از تاریخ تولید ان این محصول از س��وی شرکت ایرتویا (نماینده انحصاری‬ ‫تویوتا در ایران) به بازار عرضه می ش��ود‪ .‬تویوتا ‪ C-HR‬از خانواده کراس اوورها‬ ‫بوده و پیش بینی می ش��ود ب��ه دلیل طراحی زیبا‪ ،‬در میان قش��ر جوان جامعه‪،‬‬ ‫جایگاه ویژه و خوبی کس��ب کند‪ .‬این خودرو که در دو مدل هیبرید و توربوشارژ‬ ‫عرضه می ش��ود از اس��تاندارد االیندگی یورو‪ ۶‬و سطح استاندارد ایمنی ‪ ۵‬ستاره‬ ‫از موسس��ه ‪ EURO NCAP‬برخوردار اس��ت‪ .‬مصرف سوخت ترکیبی تویوتا‬ ‫‪ C-HR‬در م��دل هیبرید ‪ ۳/۸‬و در مدل توربو ‪ ۵/۹‬لیتر در صد کیلومتر اس��ت‪.‬‬ ‫تویوت��ا ‪ C-HR‬جدید دارای ‪ ۷‬ایربگ‪ ،‬ترمز فوق الع��اده‪ ،‬گرمکن صندلی جلو‪،‬‬ ‫فرمان هوشمند و برقی و تهویه اتوماتیک است‪.‬‬ ‫تا سال ‪ ۱۴۰۰‬اس��تاندارد االیندگی خودروهای تولیدی از‬ ‫سوی خودروسازان داخلی باید به سطح یورو ‪ ۵‬ارتقا یابد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ویرایش‬ ‫دوم برنامه راهبردی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پیش بینی‬ ‫کرده در سال ‪ ۱۴۰۰‬استاندارد االیندگی خودروهای داخلی‬ ‫باید به سطح یورو ‪ ۵‬ارتقا یابد‪.‬‬ ‫در برنام��ه راهبردی صنعت خ��ودرو راهکارهایی در زمینه‬ ‫توسعه و گسترش کمی و کیفی صنعت خودرو و قطعه ایران‬ ‫در حوزه های مختلف پیش بینی شده که از جمله ان ارتقای‬ ‫استاندارد االیندگی خودروهای داخلی است‪.‬‬ ‫این هدف گذاری درحالی اس��ت ک��ه خودروهای داخلی با‬ ‫استاندارد االیندگی یورو ‪ ۴‬تولید و عرضه می شوند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫چهار شنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 168‬پیاپی ‪2141‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 4‬مرداد ‪1396‬‬ ‫‪ 2‬ذی القعده ‪1438‬‬ ‫‪ 26‬ژوئیه ‪2017‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪ :‬مجتبی اعتماد مقدم‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫پیشرفت ‪ 94‬درصدی شهرک ‪IT‬‬ ‫استان یزد‬ ‫معاون فنی ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان یزد از پیشرفت‬ ‫فیزیکی ‪ 94‬درصدی س��اخت مخ��زن زمین��ی ‪ 1000‬و هوایی ‪50‬‬ ‫مترمکعبی ش��هرک تخصصی الکترونیک و فناوری اطالعات استان‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش خبرنگار گس��ترش صنعت از اس��تان یزد‪ ،‬طیبه‬ ‫سلیمی با اعالم این خبر گفت‪ :‬ساخت مخازن نگهداری اب با هدف‬ ‫تامین اب مورد نیاز برای ساخت وس��از واحده��ای تولیدی و ایجاد‬ ‫سایر امکانات زیربنایی اولیه در این شهرک صنعتی از ‪ 2‬سال گذشته‬ ‫اغاز ش��د و درحال حاضر در مراحل پایانی ساخت و سنجش نهایی‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون فنی ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان یزد افزود‪ :‬برای‬ ‫اجرای این دو پروژه عمرانی در مجموع حدود ‪ 780‬میلیون تومان از‬ ‫محل اعتبارات اس��تانی هزینه شده است‪ .‬سلیمی با اشاره به اهمیت‬ ‫ایجاد زیرس��اخت ها در ش��هرک ها و نواحی صنعتی بیان کرد‪ :‬ایجاد‬ ‫زیرس��اخت های اولی��ه از قبیل اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪ ،‬مخاب��رات و‪ ...‬ازجمله‬ ‫ضرورت های اس��تقرار صنایع و واحدهای تولیدی در هر ش��هرک و‬ ‫ناحیه صنعتی و زمینه س��از جذب س��رمایه گذار اس��ت‪ .‬معاون فنی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان یزد خاطر نشان کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫پروژه ایجاد شبکه ‪ 20‬کیلوولت و روشنایی و اجرای خط انتقال اب‬ ‫و ش��بکه توزیع در دست اجرا ست که از پیشرفت مناسبی برخوردار‬ ‫است‪ .‬گفتنی است‪ ،‬شهرک تخصصی الکترونیک و فناوری اطالعات‬ ‫اس��تان یزد در جوار شهرک صنعتی یزد و به مساحت ‪ 50‬هکتار در‬ ‫مراحل اماده سازی زیرساخت های اولیه است‪.‬‬ ‫سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم (‪ )ISC‬گفت‪ :‬براساس‬ ‫اطالعات پایگاه شاخص های اساسی علم ای اس ای (‪ ،)ISI-ESI‬تعداد‬ ‫دانشگاه ها و موسسه های پژوهشی یک درصد برتر کشورمان در جهان‬ ‫به ‪50‬دانش��گاه افزایش یافته است‪ .‬به گزارش گسترش صنعت به نقل‬ ‫از پایگاه اس��تنادی عل��وم جهان اس�لام (‪ ،)ISC‬محمدجواد دهقانی‬ ‫افزود‪ :‬این پایگاه فهرست دانشگاه ها و موسسه های پژوهشی برتر را هر‬ ‫‪ 2‬ماه یک بار روزامد و دانش��گاه ها و موسسه های پژوهشی یک درصد‬ ‫برت��ر دنیا را معرفی می کند‪ .‬وی گفت‪ :‬رش��د کیفیت تولیدات علمی‬ ‫کش��ور مهم ترین عامل افزایش تعداد دانش��گاه ها و پژوهش��گاه های‬ ‫کشور در جمع موثرترین ها است‪ .‬رشد کیفیت تولیدات علمی یکی از‬ ‫مهم ترین عوامل دس��تیابی به مرجعیت علمی به عنوان نخستین بند‬ ‫از سیاست های کالن علم و فناوری ابالغی رهبر معظم انقالب است‪.‬‬ ‫سرپرست ‪ ISC‬اظهار کرد‪ :‬دانشگاه های بین المللی امام خمینی(ره)‪،‬‬ ‫صنعت نفت‪ ،‬شهرکرد‪ ،‬مازندران و محقق اردبیلی برای نخستین بار در‬ ‫فهرست دانشگاه های یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در خرداد ‪ ،1394‬بررسی پایگاه شاخص های اساسی علم‬ ‫نش��ان داد که ‪ 30‬دانشگاه‪ /‬پژوهش��گاه از جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫جمع دانشگاه ها و پژوهشگاه های یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند‪ .‬در‬ ‫ابان ‪ 1394‬با رش��د کیفیت تولیدات علمی در کشور تعداد دانشگاه ها‬ ‫و پژوهشگاه های کشور به ‪ 33‬مورد افزایش یافت‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬بررس��ی برترین ها در ‪ ESI‬نش��ان داد که این رقم در‬ ‫خرداد ‪ 1395‬به ‪ ،35‬در دی ‪ 1395‬به ‪ ،43‬در اردیبهش��ت ‪ 1396‬به‬ ‫‪ 45‬و در اخرین بررس��ی انجام شده مشخص شد که تعداد دانشگاه ها‬ ‫و پژوهشگاه های کشور به ‪ 50‬مورد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬در بین دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور‪12 ،‬‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی‪4 ،‬پژوهش��گاه‪ 22 ،‬دانشگاه جامع‪ 10 ،‬دانشگاه‬ ‫صنعتی و دو دانش��گاه غیرمتمرکز در جم��ع موثرترین های دنیا قرار‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫همچنین در بین دانش��گاه های علوم پزشکی کش��ور دانشگاه های‬ ‫تهران‪ ،‬ش��هید بهشتی‪ ،‬ش��یراز‪ ،‬اصفهان‪ ،‬تبریز‪ ،‬مشهد‪ ،‬ایران‪ ،‬کرمان‪،‬‬ ‫بقیه اهلل (عج)‪ ،‬مازندران‪ ،‬زاهدان وکردستان در جمع موثرترین ها قرار‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫در بین پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی‪ ،‬پژوهشگاه دانش های بنیادی‪،‬‬ ‫انستیتو پاس��تور ایران‪ ،‬پژوهش��گاه پلیمر و پتروشیمی ایران و جهاد‬ ‫دانشگاهی در بین مراکز پژوهشی یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند‪.‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫هزار راه نرفته تا رسیدن به وام ازدواج‬ ‫دانش و فناوری‬ ‫‪ ۵۰‬دانشگاه و پژوهشگاه کشور‬ ‫در جمع موثرترین های دنیا‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ش��رایط بانک ها ب��رای پرداخت تس��هیالت ‪10‬‬ ‫میلیونی ب��ه زوج های جوان متفاوت اس��ت‪ .‬طرح‬ ‫ضربتی بانک مرکزی که از چند روز گذش��ته اغاز‬ ‫ش��د ساز و کار ساده ای دارد؛ قرار است پول زیادی‬ ‫به عنوان منابع تس��هیالت بی��ن حدود ‪ 11‬بانک و‬ ‫موسس��ه مالی تقسیم شود تا ان را بین متقاضیان‬ ‫وام ازدواج تقسیم کنند‪.‬‬ ‫ان��دازه این ص��ف در حال حاض��ر ‪ 500‬هزار نفر‬ ‫تخمین زده می ش��ود و بانک ها با توجه به منابعی‬ ‫که پیش از این دراختیار داش��تند در ماه به حدود‬ ‫‪ 70‬تا ‪ 80‬هزار نف��ر وام پرداخت می کردند‪ .‬با این‬ ‫ح��ال‪ ،‬صبر بان��ک مرکزی باالخره لبریز ش��د و با‬ ‫تخصیص رقم درشتی از منابع قرض الحسنه‪ ،‬با ‪11‬‬ ‫بانک و موسس��ه مالی و اعتباری به توافق رس��ید‬ ‫ک��ه در یک برنامه ضربتی صف وام ازدواج را کوتاه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در گزارش «تماش��اگران امروز» سعی شده تا به‬ ‫عنوان یک متقاضی دریافت وام ازدواج به تعدادی‬ ‫شعبه سر زده و مشکالت پیش امده بیان شود‪.‬‬ ‫س��اعت ‪ 9‬صبح به این ش��عبه وارد می ش��وم اما‬ ‫س��ر کارمندان خیلی شلوغ اس��ت‪ .‬به ناچار زمان‬ ‫زیادی منتظر می مانم ش��اید نوبتم ش��ود‪ .‬در این‬ ‫بین متوجه می ش��وم که رییس شعبه تنها نشسته‬ ‫و ممکن است از بیکاری زیاد حوصله اش سر برود‪.‬‬ ‫به س��راغش می روم و او می گوید برای دریافت وام‬ ‫ازدواج نیاز اس��ت یک کارمند رسمی یا بازنشسته‬ ‫ضامن شما شود‪.‬‬ ‫البته یک گواهی هم الزم اس��ت که نش��ان دهد‬ ‫متقاضی شاغل است‪ .‬او اضافه می کند که اگر یکی‬ ‫از زوج ها هم شاغل باشند کفایت می کند‪ ،‬البته به‬ ‫این ش��رط که پرداخت وام شریک زندگی خود را‬ ‫ضمانت کند‪ .‬در این ش��عبه به س��فته و چک نیاز‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫شاید بتوان گفت این بانک کمتر از دیگر بانک ها‬ ‫س��ختگیری می کن��د‪ .‬ان ط��ور که کارمن��د دایره‬ ‫تسهیالت می گوید برای دریافت وام ازدواج در این‬ ‫بانک فقط باید نامه کسر از حقوق یک ضامن معتبر‬ ‫را داشته باش��ید و از دریافت چک و سفته خبری‬ ‫نیس��ت‪ .‬وقتی به او می گویم که در برخی بانک ها‬ ‫اضافه بر داشتن ضامن معتبر‪ ،‬خود زوج ها نیز باید‬ ‫ش��اغل باش��ند تا بانک بداند که می توانند از عهده‬ ‫پرداخت اقس��اط بربیایند‪ ،‬می گوید‪« :‬اینجا از این‬ ‫خبرها نیست‪».‬‬ ‫‹ ‹سفته بیاورید‬ ‫ش��عبه خلوت اس��ت و کارمند دایره تس��هیالت‬ ‫همزمان ب��ا میلیون ها نفر دیگر در این س��رزمین‬ ‫سرگرم کار با گوشی تلفن همراه خود است‪ .‬وقتی‬ ‫از او می خواهم به من که در اس��تانه ازدواج هستم‬ ‫از ش��رایط دریافت این وام بگوید‪ ،‬بعد از چند ثانیه‬ ‫سرش را از گوشی بیرون می اورد و می گوید اضافه‬ ‫بر یک ضامن رسمی‪ ،‬باید حدود ‪ 13‬میلیون تومان‬ ‫نیز سفته دهم‪.‬‬ ‫کم��ی فکر می کند و اضافه می کند که خود زوج‬ ‫و زوجه هم باید منبعی برای کس��ب درامد داشته‬ ‫باش��ند و مدرکی حاکی از داشتن این منبع را هم‬ ‫تس��لیم این ش��عبه کنند‪ .‬البته اگر یکی از زوجین‬ ‫شاغل نباشد هم اشکالی ندارد و شریک زندگی اش‬ ‫می تواند ضمانت کند که قس��ط های او را به موقع‬ ‫پرداخت می کند‪ .‬تشکر می کنم‪ ،‬اما او خیلی زودتر‬ ‫از ای��ن حرف ها به س��راغ گوش��ی تلفن همراهش‬ ‫برگشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹ضامن خودتان شوید‬ ‫در ی��ک س��اعت وارد ش��عبه هایی ش��ده ام که‬ ‫می گوین��د وام ازدواج نمی دهند‪ .‬کم کم حوصله ام‬ ‫س��ررفته که متص��دی باجه یک بان��ک خصوصی‬ ‫ادرس ش��عبه دیگ��ری را می ده��د و می گوید وام‬ ‫ازدواج به طور قطع در این شعبه پرداخت می شود‪.‬‬ ‫مس��ئوالن ش��عبه جدید می گویند عالوه بر الزامی‬ ‫عکس روز‬ ‫کامیون های هندی؛ جاذبه های دیداری‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬گسترش صنعت‬ ‫بودن داش��تن ی��ک ضامن معتبر ب��رای هر یک از‬ ‫زوجین‪ ،‬هر ک��دام جداگانه باید ‪ 14‬میلیون تومان‬ ‫چک و ‪ 14‬میلیون تومان نیز سفته تسلیم کنند‪.‬‬ ‫البته اگر به عنوان متقاض��ی دریافت وام ازدواج‬ ‫کارمند رس��می‪ ،‬پیمانی یا حتی کارمند بازنشسته‬ ‫هس��تید‪ ،‬می توانی��د ضامن خودتان ش��وید و الزم‬ ‫نیس��ت از کس��ی درخواس��ت کنید تا ضامن شما‬ ‫ش��ود‪ .‬در میان تمام بانک هایی که به انها مراجعه‬ ‫کردم‪ ،‬این بانک تنها بانکی است که اجازه می دهد‬ ‫ضامن خودتان شوید‪.‬‬ ‫‹ ‹جواز کسب به عنوان ضامن‬ ‫در ش��عبه ای از ی��ک بانک قدیم��ی می گویند با‬ ‫داش��تن یک ضامن کارت��ان راه می افتد‪ .‬البته این‬ ‫ضامن باید یا کارمند رس��می باش��د یا جواز کسب‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬در این بانک از بقیه شرایط و مدارک‬ ‫فاکتور گرفته اند تا به این ترتیب یکی از ساده ترین‬ ‫راه ها برای رس��یدن ب��ه وام ازدواج جلوی روی مان‬ ‫باش��د‪ .‬محض احتیاط دوباره س��وال می کنم و در‬ ‫پاس��خ می ش��نوم که به چک و س��فته نیاز نیست‬ ‫و هم��ان یک ضامن برای ه��ر دو نفر متقاضی وام‬ ‫کفایت می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالت ویژه برای خانواده نیروهای‬ ‫نظامی‬ ‫کارمند تسهیالت یک ش��عبه در حوالی خیابان‬ ‫جمهوری اس�لامی می گوید‪ :‬عالوه ب��ر کارمندان‬ ‫رسمی‪ ،‬کارکنان سپاه پاسداران‪ ،‬ستاد کل نیروهای‬ ‫مس��لح‪ ،‬وزارت دفاع و بازنشس��تگان لش��گری هم‬ ‫می توانند ضامن ش��وند‪ .‬البته این بانک را وابس��ته‬ ‫به یکی از همی��ن مراکز نظامی می دانند‪ .‬از ضامن‬ ‫که بگذریم متقاضی وام باید چک و گردش حساب‬ ‫خودش و گردش حس��اب ضام��ن را تحویل دهد‪.‬‬ ‫وقتی از کارمند این بانک سوال می کنم که شرایط‬ ‫دیگ��ری هم وج��ود دارد یا خیر‪ ،‬می گوی��د‪ :‬اگر با‬ ‫تس��لیم حدود ‪ 13‬میلیون تومان س��فته مشکلی‬ ‫نداش��ته باش��م‪ ،‬ش��رایط دیگری برای دریافت وام‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹کارمند رسمی به عنوان ضامن‬ ‫یکی از کارمندان در ش��عبه بعدی می گوید برای‬ ‫انها نامه کس��ر از حقوق یک ضام��ن معتبر و ارائه‬ ‫فیش حقوقی او کافی اس��ت و به چک و سفته نیاز‬ ‫نیست؛ شرایطی نه چندان دشوار برای دریافت وام‬ ‫ازدواج در ش��عبه ای خلوت‪ .‬وقتی می پرسم ضامن‬ ‫معتبر باید چه ش��رایطی داش��ته باش��د‪ ،‬بالفاصله‬ ‫می گوید‪ :‬کارمند رسمی یا بازنشسته‪.‬‬ ‫‹ ‹گواهی اشتغال به کار‬ ‫چند ش��عبه بانک در فاصله نه چندان دور از هم‬ ‫ق��رار گرفته اند‪ .‬یکی از انه��ا را که به نظر خلوت تر‬ ‫اس��ت انتخاب می کن��م اما برخ�لاف ظاهر قضیه‪،‬‬ ‫کارمن��دان خیلی مش��تاق مالقات با مش��تری ها‬ ‫نیس��تند‪ .‬تنها یکی دو باجه شماره می خوانند و ‪3‬‬ ‫باجه دیگر به کار دیگری سرگرم هستند‪.‬‬ ‫وقتی نوبتم می رسد متصدی می گوید‪ :‬نامه کسر‬ ‫از حقوق یک ضامن رسمی را الزم دارم‪ .‬سراغ بقیه‬ ‫مدارک م��ی روم و او می گوید اگر برای هر نفر ‪12‬‬ ‫میلیون تومان سفته بدهم و گواهی اشتغال به کار‬ ‫داشته باش��م‪ ،‬مدارکم تکمیل شده است‪ .‬او اضافه‬ ‫می کند که یک گواهی اش��تغال به کار برای زوج و‬ ‫زوج��ه کفایت می کند تا به این ترتیب‪ ،‬یکی از انها‬ ‫پرداخت اقساط دیگری را تضمین کند‪.‬‬ ‫‹ ‹گشایش حساب در شعبه‬ ‫ساعت حدود ‪ 4‬بعدازظهر است و به نظر می رسد‬ ‫این ش��عبه اخرین جایی باشد که می توانم شرایط‬ ‫وام ازدواج را از انها بپرس��م‪ .‬کارمند ش��عبه که به‬ ‫اندازه خودم خسته است‪ ،‬می گوید برای دریافت وام‬ ‫ازدواج تنها به یک ضامن رس��می نیاز دارم‪ .‬خودم‬ ‫هم باید ش��اغل باش��م‪ .‬پا پی می شوم اما خستگی‬ ‫به هر دوی ما فش��ار وارد کرده است؛ موقع بیرون‬ ‫امدن از ش��عبه از دور صدای��م می کند و می گوید‬ ‫راستی باید برای هر نفر ‪ 13‬میلیون سفته پر کنید‪.‬‬ ‫بعد در حالی که مش��غول مرتب کردن پشت باجه‬ ‫است صدایش را می ش��نوم که می گوید خودتان و‬ ‫ضامن هم باید در همین شعبه حساب باز کنید‪.‬‬ ‫صنعت و اقتصاد با اهالی بهارستان‬ ‫منبع‪ :‬فردا‬ ‫سیدمهدی فرشادان‪ ،‬عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و‬ ‫محاسبات مجلس شورای اس�لامی گفت‪ :‬رشد شاخص‬ ‫ب��ورس زمانی حباب گونه نیس��ت که ناش��ی از عملکرد‬ ‫مثبت شرکت ها از لحاظ کسب سود باشد‪.‬‬ ‫بازار س��رمایه به دلیل ش��فافیت‪ ،‬یکی از بازارهای مناسب کشور به شمار‬ ‫م��ی رود که باید تقویت ش��ود‪ .‬این نماینده مردم در مجل��س نهم با تاکید‬ ‫ب��ر اینک��ه عملکرد ب��ازار بورس باید بر توس��عه صنعت موثر باش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫عملکرد صندوق های س��رمایه گذاری باید به نحوی باش��د که زمینه جذب‬ ‫نقدینگی های س��رگردان را فراهم کند‪ .‬باید سیاس��ت های بازار س��رمایه به‬ ‫نحوی باش��د که مانع از س��وق نقدینگی به سمت س��وداگری در بازارهایی‬ ‫مانند ارز و مسکن باشد‪.‬‬ ‫رمضانعل��ی س��بحانی فر‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی درباره مشکالت صنعت نساجی کشور‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نس��اجی‪ ،‬صنعت اس��تراتژیک است‪ ،‬چراکه بعد از‬ ‫مواد غذایی محصوالت صنعت نساجی کاالی ضروری به شمار‬ ‫می رود‪ .‬وی با بیان اینکه باید به محصوالت صنعت نساجی به عنوان کاالی ضروری‬ ‫و پرمصرف نگاه کرد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر در حال حاضر بازار نس��اجی و پوش��اک کشور را در‬ ‫دس��ت بگیریم می تواند چندین هزار نفر ش��غل ایجاد کند که متاس��فانه این اتفاق‬ ‫نمی افتد‪ .‬وی با اش��اره به اینکه تجهیزات قدیمی این صنعت باید مکانیزه و به روز‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪ :‬کسانی که تجربه کار در این صنعت را دارند باید وارد این عرصه شوند‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی تاکید کرد‪ :‬نبود توجیه اقتصادی‬ ‫فعالیت صنعتگران قدیمی در این عرصه فرسوده بودن تجهیزات است‪.‬‬ ‫داریوش اس��ماعیلی‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه یکی از دالیل واردات‬ ‫کاالهای مش��ابه تولید داخل وجود رانت های کالن است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬دلیل دیگر که اهمیت بیش��تری نیز دارد حمایت‬ ‫نک��ردن مس��ئوالن اجرایی کش��ور از تولید ملی اس��ت‪ .‬وی با بی��ان اینکه‬ ‫کش��ورهایی مثل ترکیه ب��ا دریافت یک مجوز محصوالت خود را به کش��ور‬ ‫وارد می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬در عرصه کاشی و سرامیک نیز از دیگر کشورها واردات‬ ‫داری��م در حالی که تولید ملی و داخلی کش��ور از کیفی��ت باالیی برخوردار‬ ‫است‪ .‬اسماعیلی درباره میزان اسیب واردات بی رویه کاالهای خارجی مشابه‬ ‫تولی��د داخل به صنعت کش��ور اظه��ار کرد‪ :‬چه بحث قاچ��اق و چه واردات‬ ‫بی رویه قانونمند‪ ،‬همگی عاملی برای اسیب به تولید ملی هستند و در تمام‬ ‫کش��ورهای دنیا این گونه اس��ت که از واردات محصوالت مشابه تولید داخل‬ ‫جلوگیری می کنند و در غیر این صورت واردات با تعرفه باال انجام می شود‪.‬‬ ‫محس��ن کوهکن‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی درباره حمایت های انجام شده از معدن داران‬ ‫سنگ اهن و اشکاالت ساختاری موجود در این صنعت اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬افزایش قیمت به دالیل مختلف ب��وده و باید دید چه‬ ‫اتفاقی در انتها افتاده اس��ت که تصمیم گیرندگان نمی توانند این موارد را با هم‬ ‫متوازن کنند‪ .‬وی با بیان اینکه به عنوان مثال‪ ،‬اساس یکی از کارخانجات فوالد‬ ‫کش��ور که قبل از انقالب بس��ته ش��ده و حتی کارگر س��اختمانی که جاده این‬ ‫کارخانه را ساخته‪ ،‬استخدام کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬مشابه این کارخانه در شرق اسیا‬ ‫با ‪4‬هزار و ‪500‬نفر فعالیت می کند در حالی که این تولید کننده داخلی با ‪25‬هزار‬ ‫نف��ر اداره می ش��ود‪ .‬کوهکن افزود‪ :‬به جای اینکه ب��ه ‪3‬بخش افزایش کیفیت‪،‬‬ ‫کاهش قیمت تمام شده و رعایت موارد زیست محیطی بپردازیم به سمت ایجاد‬ ‫دو کارخانه ذوب اهن از یک کارخانه موجود در جاهای مختلف کشور با استفاده‬ ‫از نیروی انسانی‪ ،‬تجربه‪ ،‬منابع و امکانات حرکت کرده ایم‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!