روزنامه گسترش صنعت شماره 174 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 174

روزنامه گسترش صنعت شماره 174

روزنامه گسترش صنعت شماره 174

‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2147‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪174‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫مهم ترین اولویت های ایدرو برای سرمایه گذاری‬ ‫توسعه سرمایه گذاری و نوسازی صنایع در ماه های گذشته فرصت مناسبی را به وجود اورد تا با معاون نوسازی و بهره وری این‬ ‫سازمان به گفت وگو بنشینیم‪ .‬عباس حاج فتحعلی ها‪ ،‬معاون نوسازی و بهره وری سازمان گسترش در این گفت وگو به تاریخچه ای‬ ‫از وضعیت سازمان گسترش در دوره های مختلف پرداخت و از برنامه هایی که ایدرو برای اینده در نظر دارد‪ ،‬خبر داد‪ .‬مشروح‬ ‫این گفت وگو که به کارنامه ‪ ۵۰‬ساله ایدرو مربوط می شود در ادامه امده است‪ :‬فعالیت های سازمانی به صورت جاری در طول‬ ‫دهه ها در جریان هستند و البته با فراز و نشیب های مختلفی همراه بوده است‪ .‬در یک سال گذشته پروژه های مختلفی که‬ ‫تعریف شده بود اما به مراحل عملیاتی نرسیده بود با امضای قرارداد به بهره برداری از انها نزدیک شده اند‪.‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 11‬مرداد ‪1396‬‬ ‫‪ 9‬ذی القعده ‪1438‬‬ ‫‪ 2‬اوت ‪2017‬‬ ‫‪5‬‬ ‫به بهانه امضای تفاهمنامه ساخت شهرک صنعتی پوشاک بررسی شد‬ ‫مطالبه سهم ایران از تجارت جهانی پوشاک‬ ‫سرمقاله‬ ‫مدیریت لیاقت‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تیتر روز‬ ‫عبور خودروسازان از فیلتر قیمت گذاری‬ ‫یکی از چالش های خودروس��ازان در چند سال اخیر‪ ،‬کمبود نقدینگی و‬ ‫تالش برای جذب منابع جدید مالی بوده که با اغاز عرضه خودرو در بورس‬ ‫کاال که برای نخستین بار در خرداد انجام شد‬ ‫‪7‬‬ ‫تو گوی روز‬ ‫گف ‬ ‫‪ 50‬قلم کاال‬ ‫در طرح تشخیص هویت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اعالم کرد‬ ‫معاون وزیرصنعت‪:‬‬ ‫ویژگی خاص دولت یازدهم‪ ،‬بازگرداندن اعتبار بین المللی ایران بوده است‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت می گوید‪ :‬ویژگی خاص دولت یازدهم‪ ،‬بازگرداندن‬ ‫اعتب��ار بین المللی ایران بوده و برای ملتی بزرگ با پیش��ینه ای طوالنی و فرهنگی غنی‪،‬‬ ‫زیبنده نیس��ت که در صحنه بین المللی از س��وی دولت ها و افراد کولی به گونه ای دیگر‬ ‫نشان داده شوند‪.‬‬ ‫منص��ور معظمی ب��ه ایرنا گفت‪ :‬دول��ت یازدهم توانس��ت ایران هراس��ی را از صحنه‬ ‫بین المللی محو کند‪ ،‬در حالی که برخی در گذش��ته با راه انداختن چیزی به نام «لولو»‬ ‫هزینه های زیادی به کشور تحمیل کرده بودند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ‪ 3‬مورد از وعده های دولت یازدهم در احیای اخالق‪ ،‬ثبات و ارامش در‬ ‫بازار و تعامل سازنده با جهان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در دولت گذشته شاهد رواج و گسترش نوعی‬ ‫بی اخالقی بودیم‪ ،‬به طوری که دروغگویی‪ ،‬رعایت نکردن مصوبات و مقررات‪ ،‬بی اعتنایی‬ ‫و بی توجهی به قانون به امری عادی بدل شده بود‪.‬‬ ‫به گفته رییس هیات عامل س��ازمان گس��ترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)‪ ،‬دولت‬ ‫دکتر روحانی تالش کرد تا این ریل گذاری اش��تباه و نادرست را به سر جای اصلی خود‬ ‫بازگرداند و چنین مسائلی کاهش یافته است‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬امروز تالش می شود‬ ‫ت��ا هرچی��ز در مجاری قانونی خود ب��ه پیش برود و هرکس بنا به مس��ئولیتی که دارد‪،‬‬ ‫کارهای��ش را دنب��ال کند‪ .‬معظمی ب��ا بیان اینکه اخالق موضوعی فراتر از این مس��ائل‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اخالق فرایندی نیست که بتوان گفت در ‪ 4‬سال به نتیجه می رسد‪،‬‬ ‫زیرا بس��یاری رفتارها‪ ،‬باورها و ارزش ها در سال های گذشته به هم ریخته که تغییر انها‬ ‫زمانبر است؛ در هر صورت به نظر می رسد وضعیت اخالقی جامعه بسیار بهتر از گذشته‬ ‫ش��ده باش��د‪ .‬وی در ادامه با اشاره به امارهای رش��د اقتصادی که بهترین مصداق برای‬ ‫بازگش��ت دوباره ارامش به اقتصاد و بازار است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬سال ‪ 1391‬شاهد رشد‬ ‫منفی اقتصادی بودیم‪ ،‬این در حالی اس��ت که س��ال گذشته به مثبت ‪ 6.5‬درصد رسید‪،‬‬ ‫همچنین از رشد منفی ‪10/5‬درصد صنعت در سال ‪ 1391‬به رشد بیش از ‪6/5‬درصدی‬ ‫در سال گذشته دست یافتیم‪ .‬رییس هیات عامل ایدرو با بیان اینکه شاخص های مختلف‬ ‫نشاندهنده رشد اقتصادی و توجه به معاش مردم است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬امروز شرایط اقتصادی‬ ‫زندگی مردم در مقایس��ه با سال های گذشته بهتر شده‪ ،‬اما هنوز با گذشته فاصله وجود‬ ‫دارد و مس��ئوالن باید تالش کنند تا نظر و خواس��ته های مردم تامین ش��ود‪ .‬معظمی با‬ ‫ای��ن روزه��ا یکی از اخبار پ��ر بحث صنعت قطعه‪ ،‬کددار ش��دن‬ ‫قطعات تولیدی و وارداتی است؛ طرحی که از سال گذشته به شکل‬ ‫ازمایشی کار خود را اغاز کرد و قرار است از پایان مهر ‪ ۹۶‬به مرحله‬ ‫اجرای کامل برسد‪.‬‬ ‫ای��ن پ��روژه در راس��تای جلوگی��ری از ورود کااله��ای قاچاق و‬ ‫بی کیفیت به بازار لوازم یدکی خودرو در حال انجام است که برخی‬ ‫عنوان می کنند ممکن اس��ت همچون طرح ش��بنم سرانجام مورد‬ ‫انتظار را به دنبال نداشته باشد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ورود پژو ‪ ۲۰۷‬اتوماتیک با ‪ 4‬ستاره‬ ‫اش��اره به اینکه «حرمت امامزاده را بای��د متولی ان نگهدارد»‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این مقام های‬ ‫سیاس��ی و عالی رتبه کشور هستند که باید شرایط را طوری فراهم کنند تا کسی نتواند‬ ‫حرفی بی پایه و اساس درباره کشورمان بزند‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اضافه‬ ‫کرد‪ :‬امروز رییس اژانس بین المللی انرژی اتمی و حتی خود امریکایی ها اعالم می کنند‬ ‫که جمهوری اس�لامی ایران به برنامه جامع اقدام مش��ترک(برجام) پایبند بوده اس��ت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬امروز ش��اهدیم اروپایی ه��ا درباره ایران با امریکایی ها همراه نیس��تند و این‪،‬‬ ‫بزرگترین موفقیت دیپلماس��ی دولت اقای روحانی اس��ت‪ .‬این مقام مسئول خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬اگر امروز بخواهم به عنوان ش��هروند به دولت اقای روحانی و عملکردش��ان امتیاز‬ ‫بدهم‪ ،‬نمره بسیار باالیی خواهد بود و امیدوارم دولت دوازدهم بتواند با بکارگیری وزیران‬ ‫جوان تر‪ ،‬پرکارتر و با انگیزه تر ارامش‪ ،‬رفاه و عزتمندی بیش��تری را برای ملت ش��ریف‬ ‫ایران اسالمی به ارمغان اورد‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» ایران در سال هایی که دچار تحریم های اقتصادی شده‬ ‫بود‪ ،‬سرمایه گذاران و کشورهای خارجی استقبالی از سرمایه گذاری در ایران نمی کردند‪.‬‬ ‫تو امد‬ ‫پس از توافق هسته ای ایران با گروه ‪ 5+1‬بسیاری از هیات های تجاری به ایران رف ‬ ‫داشتند که نتیجه ان ها در ماه های گذشته دیده شده است‪ .‬در چند ماه گذشته چندین‬ ‫ق��رارداد خارجی در ایران بسته ش��د که مهم ترین ان ها ش��امل توتال‪ ،‬الس��توم و ترنس‬ ‫مش هولدین می شود‪ .‬این جریان در ماه های اینده نیز ادامه خواهدداشت‪.‬‬ ‫خودروسازان در تی ر س��ال جاری ‪ ۵۹‬مدل خودرو تولید کرده‬ ‫ک��ه از ای��ن می��ان ‪ ۱۱‬خودروی ‪ 4‬س��تاره کیفی را از اس��مان‬ ‫کیفی��ت تولید به دس��ت اورده اند و این در حالی اس��ت که پژو‬ ‫‪ ۲۰۷‬اتوماتیک در نخس��تین ماه حضور ‪ ۴‬ستاره کیفی را از ان‬ ‫خود کرده اند‪.‬‬ ‫به گ��زارش خودروکار‪ ،‬با توجه به گزارش ش��رکت بازرس��ی‬ ‫کیفی��ت و اس��تاندارد ایران در تیر س��ال جاری‪۸۷ ،‬هزار و ‪۹۳۳‬‬ ‫خودرو در کشور تولید شده که نسبت به خرداد با افت تولید به‬ ‫میزان ‪ ۱۳۱۳‬دستگاه همراه بوده است‪.‬‬ ‫همچون گذشته ‪ ۹۹‬درصد تولیدات خودرویی کشور مربوط به‬ ‫گروه س��بک و یکدرصد مربوط به گروه س��نگین است که گروه‬ ‫س��بک ش��امل ‪ ۵۱‬مدل خودرو و گروه س��نگین شامل ‪ ۸‬مدل‬ ‫خودرو می شود‪.‬‬ ‫در بخ��ش خودروهای س��واری ‪ ۴۳‬محص��ول در تیر تولید و‬ ‫ی ای ‪ ،۲۰‬کیا‬ ‫ارزیابی ش��ده که نیومزدا ‪ ،۳‬گرندویت��ارا‪ ،‬هیوندا ‬ ‫س��راتو‪ ،‬هیوندای ای‪ ،۱۰‬تندر ‪ ۹۰‬اتوماتیک پالس‪ ،‬رنو ساندرو‪،‬‬ ‫تندر ‪ ۹۰‬اتوماتیک‪ ،‬پارس تندر و پژو ‪ ۲۰۷‬اتوماتیک توانس��ته اند‬ ‫از اسمان کیفیت تولید خودرو ‪ ۴‬ستاره را از ان خود کنند‪.‬‬ ‫در رده قیمت��ی ‪ ۷۵‬تا ‪ 100‬میلیون تومان دو محصول تیگو ‪۵‬‬ ‫و جک اس ‪ ۵‬دارای ‪ ۳‬س��تاره کیفیت‪ ،‬در رده قیمتی ‪ ۵۰‬تا ‪۷۵‬‬ ‫میلیون تومان‪ ۴ ،‬محصول اریزو ‪ ،۵‬چانگان سی ای ‪ ،۳۵‬جک جی‬ ‫‪ ۵‬و برلیانس اچ ‪ ۳۳۰‬دارای ‪ ۳‬ستاره کیفی هستند که در همین‬ ‫رده قیمت��ی اریو اتوماتیک دوس��تاره و دو محص��ول ام وی ام‬ ‫‪ ۵۵۰‬و لیفان ایکس ‪ ۶۰‬به عنوان تک س��تاره های گروه شناخته‬ ‫می ش��وند‪ .‬در رده قیمتی ‪ ۲۵‬ت��ا ‪ ۵۰‬میلیون تومان محصوالت‬ ‫تن��در‪ ۹۰‬پارس خ��ودرو‪ ،‬تندر ‪ ،۹۰‬رانا‪ ،‬اریو‪ ،‬پ��ژو ‪ ۲۰۶‬اس دی‪،‬‬ ‫پژو ‪ ۲۰۶‬و دناپالس ‪ ۳‬س��تاره کیف��ی را از ان خود کرده اند که‬ ‫محص��والت نی�� و ام وی ام ‪ ،۳۱۵‬دنا‪ ،‬دانگ فنگ اچ ‪ ۳۰‬و س��مند‬ ‫سورن دوستاره را برای خود کنار گذاشته اند‪.‬‬ ‫در این رده قیمتی پژو ‪ ۴۰۵‬خراس��ان‪ ،‬پ��ژو پارس‪ ،‬پژو پارس‬ ‫مازن��دران‪ ،‬پژوپ��ارس فارس‪ ،‬س��مند تبریز‪ ،‬س��اینا‪ ،‬تیبا ‪ ۲‬و ام‬ ‫وی ام ‪ ۱۱۰‬اس تنه��ا ی��ک س��تاره کیفی را در تولی��د تیر از ان‬ ‫خود کرده اند‪.‬‬ ‫در رده قیمت��ی کمتر از ‪ ۲۵‬میلیون توم��ان ‪ 5‬محصول تیبا‪،‬‬ ‫سایپا ‪ ،۱۱۱‬س��ایپا ‪ ،۱۳۲‬سایپا ‪ ۱۳۱‬و سایپا ‪ ۱۳۱‬پارس خودرو‬ ‫تولید ش��ده اند که تیبا سایپاکاشان که به عنوان جایگزین پراید‬ ‫شناخته می شود در کیفیت تولید تیر دوستاره کیفی تولید را از‬ ‫ان خود کرده اند و باقی تولیدات این رده قیمتی تنها یک ستاره‬ ‫کیفی را برای خود کنار گذاشته اند‪.‬‬ ‫بررسی کلی گروه سبک نشان از ان دارد که در نخستین ماه‬ ‫حضور پژو ‪ ۲۰۷‬اتوماتیک با ‪ 4‬س��تاره کیفی به فهرست شرکت‬ ‫بازرسی کیفیت و اس��تاندارد ورود کرده و دو محصول جک اس‬ ‫‪ ۵‬و تیب��ا هرکدام یک س��تاره را به اس��مان کیفیت تولید خود‬ ‫افزوده است‪.‬‬ ‫معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران‪:‬‬ ‫مولفه های جدید استاندارد تهدید برای برخی از خودروها‬ ‫وحید مرندی مقدم گفت‪ :‬اضافه شدن مولفه های جدید به استانداردهای‬ ‫خ��ودرو موجب خروج برخ��ی از خودروها از چرخه تولید می ش��ود‪ .‬معاون‬ ‫نظارت بر اجرای اس��تاندارد س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران دیروز در جمع‬ ‫خبرنگاران همدان با بیان اینکه براساس شیوه نامه جدید‪ ،‬خودروها باید ‪81‬‬ ‫مورد اس��تاندارد را تا سال ‪ 97‬رعایت کنند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این میزان استاندارد‬ ‫مرحل��ه ای ب��وده یعنی رعایت بخش��ی از انها تا پایان س��ال جاری و بخش‬ ‫دیگری تا پایان س��ال ‪ 97‬الزامی شده اس��ت‪ .‬به گزارش ایرناوی تاکید کرد‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه رعایت اس��تانداردهای پیش بینی ش��ده برای تولید برخی‬ ‫خودروه��ا از نظ��ر اقتصادی به صرفه نیس��ت احتمال خ��روج انها از چرخه‬ ‫تولید زیاد اس��ت‪ .‬معاون نظارت بر اجرای اس��تاندارد سازمان ملی استاندارد‬ ‫ایران اظهار کرد‪ :‬مهم ترین مولفه های پیش بینی ش��ده در استانداردهای ‪81‬‬ ‫گانه خودرو مربوط به ایمنی راننده و عابر پیاده اس��ت‪ .‬مرندی مقدم یکی از‬ ‫وظایف مهم اس��تاندارد را کنترل بازار ذکر کرد و گفت‪ :‬س��ال گذشته ‪350‬‬ ‫هزار بازرسی از مراکز عرضه و فروش عمده و خرده کاال انجام شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ 20 :‬هزار کاال از بازار برای نمونه برداری خریداری ش��د تا عالوه‬ ‫بر واحدهای تولیدی بتوان کاالی عرضه شده در بازار را نیز ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫معاون سازمان ملی اس��تاندارد اضافه کرد‪ :‬در بازرسی های انجام شده ‪68‬‬ ‫مورد جعل عالمت اس��تاندارد کش��ف ش��د و یک هزار و ‪ 860‬فقره پرونده‬ ‫تخلف در مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی تشکیل شد‪ .‬مرندی مقدم گفت‪:‬‬ ‫مجازات های مختلف برای متخلفان پیش بینی و اعمال ش��د که در برخی از‬ ‫اس��تان ها منجر به زندانی ش��دن متخلفان ش��د‪ .‬وی تاکید کرد‪ 42 :‬واحد‬ ‫تولیدی سال گذشته به علت رعایت نکردن استانداردها پلمب شده و از ادامه‬ ‫تولید انها جلوگیری ش��د‪ .‬معاون نظارت بر اجرای اس��تاندارد سازمان ملی‬ ‫استاندارد ایران در پاسخ به این پرسش شرایط تجارت حالل‪ ،‬تجارت حالل‬ ‫را جایگزین مناسبی برای صادرات نفت برشمرد و بیان کرد‪ :‬توجه به صنعت‬ ‫حالل می تواند کشور را از وابستگی به درامدهای ارزی نفت بی نیاز کند‪.‬‬ ‫مرن��دی مقدم با بیان اینکه گ��ردش مالی صنعت حالل در جهان بیش از‬ ‫‪ 2‬هزار و ‪ 500‬میلیارد دالر اس��ت اضاف��ه کرد‪ :‬اگر ایران بتواند ‪5‬درصد بازار‬ ‫حالل را تصاحب کند می تواند با کس��ب ‪ 125‬میلیارد دالر درامد‪ ،‬از درامد‬ ‫ارزی نفت بی نیاز شود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬دستیابی به این هدف دشوار ناممکن‬ ‫نیس��ت چون برای مثال تنها در حوزه گردش��گری ایران دارای ظرفیت های‬ ‫قوی در رابطه با گردشگری حالل است‪ .‬معاون سازمانی ملی استاندارد بیان‬ ‫کرد‪ :‬در ایران غذای حالل سرو می شود بنابراین نیازی به سرمایه گذاری برای‬ ‫ایجاد مراکز عرضه غذای حالل به مسافران نیست‪.‬‬ ‫مرندی مقدم تاکید کرد‪ :‬اگر موضوع صنعت حالل جدی گرفته شود ‪ 5‬تا‬ ‫‪ 10‬سال اینده به هدف پیش بینی شده دست خواهیم یافت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درامدهای ناش��ی از صنعت حالل بر خ�لاف درامدهای نفتی‬ ‫تجدی��د پذیر بوده و هیچگاه تمام نمی ش��وند‪ .‬دومین نشس��ت دور چهارم‬ ‫گردهمایی منطقه ای نظارت بر اجرای اس��تاندارد با حضور استان های ایالم‪،‬‬ ‫کردستان‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬لرستان به میزبانی همدان برگزار شد‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 11‬مرداد ‪ 9 1396‬ذی القعده ‪ 2 1438‬اوت ‪ 2017‬شماره ‪ 174‬پیاپی ‪2147‬‬ ‫اقتصاد سیاسی‬ ‫براساس گزارش صندوق بین المللی پول مشخص شد‬ ‫سرمقاله‬ ‫مدیریت لیاقت‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫ی��ک دانش��جوی افغانی می گف��ت‪ :‬زمان‬ ‫تحصیل��م در س��وئیس با یکی از اس��تادان‬ ‫دانش��گاه مان رفتیم کافه نزدیک دانشگاه تا‬ ‫قهوه بخوریم‪.‬‬ ‫ح��رف از حکومت و اوضاع بد افغانس��تان‬ ‫ش��د و علت ه��ای عقب افتادگی م��ردم‪ ،‬که‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫توی‬ ‫اس��تادم حرف جالبی زد که هم��واره‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫ذهنم نقش بست‪.‬‬ ‫‪nbozorgmehr@yahoo.com‬‬ ‫اس��تادم گفت‪ :‬فک��ر نکن برای کش��ورها‬ ‫قرعه کشی کرده اند و مردم سوئیس به دلیل‬ ‫ش��انس خوب‪ ،‬این حکومت گیرش��ان امده و مردم افغانستان بدشانس‬ ‫بودند و ب��ه این روز افتادند بلکه به قول افالطون هر ملتی لیاقت همان‬ ‫حکومت��ی را دارد که بر او حاکم اس��ت‪ ،‬زیرا م��ردم معموال حکومتی را‬ ‫که سزاوارش هس��تند خودشان با افکار و اعتقادش��ان می سازند‪ ،‬مردم‬ ‫سرزمین های مختلف برای به دست اوردن انچه که می خواهند زحمت‬ ‫می کش��ند و انق�لاب به راه می اندازند‪ ،‬مردم س��وئیس حتما حق ش��ان‬ ‫داش��تن حکومتی این چنین هست و افغان ها هم لیاقتشان بیشتر از این‬ ‫که دارند‪ ،‬نیست‪.‬‬ ‫دانش��جوی افغانی می گفت‪ :‬کمی احس��اس حقارت کردم‪ ،‬به همین‬ ‫خاطر پرسیدم‪ :‬افغان ها چه کاری باید انجام دهند تا تغییر کنند؟‬ ‫استاد فنجان قهوه را از کنار دهانش پایین اورد و لبخندی زد و گفت‪:‬‬ ‫هر سوئیس��ی در س��ال ‪ 10‬کتاب می خواند‪ ،‬تو اگر یک افغانی را دیدی‬ ‫از طرف من به او بگو چنانچه مردم کش��ورت س��الی یک کتاب بخوانند‬ ‫کش��ورت تغییر خواهد کرد‪.‬این راه حل به کش��ورهای مش��ابه نیز قابل‬ ‫تعمیم است‪.‬‬ ‫قانون��ی داری��م که همیش��ه صادق اس��ت‪« :‬ما به محیط م��ان عادت‬ ‫می کنیم» اگر با ادم های بدبخت نشس��ت و برخاس��ت کنید‪ ،‬کم کم به‬ ‫بدبختی عادت می کنید و اگر با ادم های خوش��بخت رفت و امد داشته‬ ‫باشیم برای به دست اوردن خوشبختی تالش می کنیم‪.‬‬ ‫تالش کردن و خوب زندگی کردن وظیفه هر انسانی است که خداوند‬ ‫خلق و متولد می کند‪ ،‬بخش��ی از م��ردم جهان این را با همه وجود خود‬ ‫می فهمند و برای خوب زندگی کردن تالش می کنند‪ ،‬کتاب می خوانند‪،‬‬ ‫سفر می روند‪ ،‬موسیقی گوش می کنند‪ ،‬فیلم می بینند‪ ،‬عکس می گیرند‬ ‫و ه��ر روز برای خود برنامه ریزی می کنند تا بهتر زندگی کنند و گروهی‬ ‫هم دل به تقدیر می س��پارند و گذر عمر را نظاره گر هستند و معموال به‬ ‫نق زدن دل خوش می کنند‪.‬‬ ‫مطالعه کردن و کتاب خواندن یک توصیه ساده نیست‪ ،‬راه حل اساسی‬ ‫و بنیادی در تغییرات اجتماعی است‪ ،‬ابزار مهم حاکمیتی جوامعی است‬ ‫که تصمیم گرفته اند از مرحله ای به مرحله باالت ر دست پیدا کنند‪.‬توصیه‬ ‫اس��تاد به دانش��جوی افغانی‪ ،‬توصیه ای مهم و در عین حال ارزان است‪،‬‬ ‫کتاب بخوانید تا سرزمینی که در ان زندگی می کنید رشد کند‪.‬‬ ‫تالش در به ثمر رس��اندن اهداف بزرگ با دانستن امکان پذیر می شود‬ ‫و برای رس��یدن به این اهداف هیچ وس��یله و ابزاری جز کتاب و رش��د‬ ‫س��رانه مطالعه در جوامع وجود ندارد‪ ،‬از کتاب کاغذی تا مطالعه کتاب‬ ‫الکترونیک��ی‪ ،‬جهان امروز این امکان را به همه مردم داده اس��ت که در‬ ‫همه حال و در هر ش��رایط مکان و زمان بتوانند روزنامه بخوانند‪ ،‬مجله‬ ‫بخوانن��د‪ ،‬کتاب بخوانند‪ ،‬مقاله بخوانن��د و بخوانند و بخوانند تا خواندن‬ ‫جزئی از فرهنگ فردی و اجتماعی شود‪.‬‬ ‫مردم غرب با همه پیشرفت های خود و دستیابی به تکنولوژی اینترنت‬ ‫و موبای��ل و ده ها برنام��ه نرم افزاری‪ ،‬لحظه ای از خوان��دن کتاب غفلت‬ ‫نمی کنن��د‪ ،‬اتوبوس و مت��رو و قطار و هواپیما بهترین زمان هایی اس��ت‬ ‫که کتاب هایش��ان را به دست گیرند‪ ،‬به جهان نشان دهند که لحظه ای‬ ‫از مطالع��ه کردن دور نش��ده اند‪ ،‬مردم��ی که با برنامه ری��زی هم کتاب‬ ‫می خوانند و هم موس��یقی گوش می دهند‪ ،‬هم موبایل اختراع می کنند‬ ‫و هم بیست و چهارساعته سرشان را در تلگرام گرم نمی کنند‪ ،‬هم سفر‬ ‫می رون��د و هم در کنار یکدیگ��ر تجربه می اندوزند‪ ،‬مردمی که به دین و‬ ‫ایین های خود هم وابسته و دلبسته اند‪.‬‬ ‫دانس��تن حق هر کودکی اس��ت که خداوند در هر گوشه جهان متولد‬ ‫می کن��د‪ ،‬دانش به ‪ 3‬راه اکتس��ابی خوان��دن‪ ،‬دیدن و ش��نیدن همراه‬ ‫ادم هاست‪.‬‬ ‫ملت ما همان ملتی اس��ت که هزار س��ال قبل ش��اعر بزرگش سروده‬ ‫است‪« :‬توانا بود هر که دانا بود» و در طول تاریخ چند هزار ساله خود از‬ ‫ن به عنوان وس��یله دانایی برای رسیدن‬ ‫دانایی و کتاب خواندن و خواند ‬ ‫به توانایی دفاع کرده است‪.‬‬ ‫مردمی که با اعتقاد در ‪4‬دهه قبل انقالب می کنند و قادرند که ‪ 8‬سال‬ ‫از مرزهای خود دفاع کنند و دشمن متجاوز را با همه امکانات جهانی که‬ ‫پش��ت انها ایستاده اس��ت به عقب برانند‪ ،‬ملتی که در طول تاریخ نشان‬ ‫داده اس��ت هرجا که الزم باشد از اعتقادات و شرف و فرهنگ خود دفاع‬ ‫می کن��د‪ ،‬و ام��روز در گفت وگو با ابرقدرت های جهان��ی به پیروزی های‬ ‫بزرگ می رس��د‪ ،‬باید خود را اماده دس��تاوردهایی کن��د که در روزهای‬ ‫اینده بعد از س��ال ها تحریم جهانی به دس��ت خواهیم اورد‪ ،‬پیوستن به‬ ‫بازار جهانی و ‪ WTO‬باید با امادگی بیشتری در حوزه اقتصادی همراه‬ ‫باشد‪ ،‬بازار پولی و بازار سرمایه ما باید طرح های مشخصی را از هم اکنون‬ ‫طراحی و عملیاتی کند‪.‬‬ ‫امادگ��ی برای رس��یدن به دنیای بهتر یا برتر‪ ،‬فق��ط و فقط با مطالعه‬ ‫در اوض��اع و اح��وال جهان فراهم می ش��ود‪ ،‬باید فرهن��گ مطالعه را در‬ ‫سرزمین مان نهادینه کنیم‪ ،‬ما ملت اهل کتاب بوده و هستیم‪.‬‬ ‫بهبود اقتصاد دنیا از سوی ایران و هند‬ ‫صندوق بین المللی پول با ارائه توصیه های‬ ‫سیاستی در باب حفظ روند رشد اقتصادی و‬ ‫افزای��ش ان در بلندمدت اعالم کرد‪ :‬ایران و‬ ‫هند رشد اقتصادی دنیا را بهبود دادند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش گس��ترش صنع��ت‪ ،‬معاونت‬ ‫بررسی های اتاق تهران با انتخاب گزیده هایی‬ ‫از گ��زارش صن��دوق بین المللی پ��ول اورده‬ ‫اس��ت‪ :‬در گزارش اخیر صن��دوق بین المللی‬ ‫پول‪ ،‬رش��د اقتصادی جهان در س��ال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫معادل ‪ ۳.۲‬درصد براورد ش��ده که به دلیل‬ ‫رشد اقتصادی باالتر از انتظار ایران و تقویت‬ ‫فعالیت ها در هند به دنبال اصالح حساب های‬ ‫ملی نس��بت به براورد اوری��ل ‪ ۲۰۱۷‬بهبود‬ ‫یافته اما براورد رشد برای سال های ‪ ۲۰۱۷‬و‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬بدون تغییر مانده است‪.‬‬ ‫پیش بین��ی رش��د اقتص��ادی کش��ورهای‬ ‫درح��ال توس��عه و نوظهور در س��ال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫ب��ا افزای��ش ی��ک واح��د درص��دی همراه‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬رش��د این کش��ورها در مرحله‬ ‫نخس��ت تحت تاثی��ر کش��ورهای واردکننده‬ ‫کاالی اساس��ی ق��رار دارد اما این افزایش در‬ ‫پیش بینی رش��د ناشی از شرایط رو به بهبود‬ ‫کش��ورهای بزرگ صادرکننده کاالی اساسی‬ ‫است که در سال های ‪۲۰۱۵‬و ‪ ۲۰۱۶‬با رکود‬ ‫روبه رو ش��دند که در بسیاری از موارد ناشی‬ ‫از کاهش قیمت کاالها بوده اس��ت‪ .‬صندوق‬ ‫بین الملل��ی پول‪ ،‬پیش بینی خود را از رش��د‬ ‫حجم تجارت جهان در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬نسبت‬ ‫به گزارش اوری��ل ‪ 0/2‬واحد درصد افزایش‬ ‫داده اس��ت‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬در سال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫حجم تجارت جهان ‪4‬درصد نس��بت به سال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬رشد می کند‪ .‬نرخ رشد حجم تجارت‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬در کش��ورهای توسعه یافته‬ ‫براب��ر ‪3/9‬درص��د و در کش��ورهای درحال‬ ‫توس��عه و نوظهور مع��ادل ‪4/1‬درصد خواهد‬ ‫بود‪ .‬این نهاد بین المللی س��پس توصیه هایی‬ ‫را ب��ه سیاس��ت گذاران ارائ��ه و ازجمله برای‬ ‫تقویت روند رش��د توصیه کرده اس��ت‪ :‬برای‬ ‫کش��ورهایی ک��ه درحال حاض��ر با ش��رایط‬ ‫دوره ای مختلف��ی روب��ه رو هس��تند‪ ،‬اتخ��اذ‬ ‫سیاس��ت های پولی و مالی متفاوت می تواند‬ ‫مناسب باشد‪.‬‬ ‫ب��رای کش��ورهای توس��عه یافته ای ک��ه‬ ‫همچنان تقاضاش��ان کم و تورم ش��ان پایین‬ ‫اس��ت‪ ،‬حمایت های پولی و در صورت امکان‬ ‫حمایت ه��ای مالی باید ادامه یابد؛ در س��ایر‬ ‫نق��اط نیز سیاس��ت پول��ی باید ب��ه تدریج‬ ‫همگام ب��ا توس��عه های اقتص��ادی نرمالیزه‬ ‫شود و سیاس��ت های مالی باید بر حمایت از‬ ‫اصالحات با هدف گس��ترش ظرفیت عرضه‬ ‫اقتص��ادی تمرکز کن��د‪ .‬کش��ورهایی که به‬ ‫تثبیت مالی نیاز دارند باید اقدامات متناسب‬ ‫با رش��د اقتصادی انجام دهن��د‪ .‬اقتصادهای‬ ‫نوظه��ور نیز باید اجازه دهن��د در هر زمانی‬ ‫که ممکن بود‪ ،‬نرخ های بهره اثرات ش��وک ها‬ ‫را از بین ببرد‪ .‬توصیه کارشناس��ان صندوق‬ ‫بین المللی پول برای حفظ رشد باال و فراگیر‬ ‫در بلندم��دت نیز ان اس��ت ک��ه اصالحات‬ ‫س��اختاری درخ��ور و دقی��ق ب��رای افزایش‬ ‫بهره وری و س��رمایه گذاری‪ ،‬کاهش ش��کاف‬ ‫جنس��یتی نیروی کار و حمای��ت فعال برای‬ ‫اف��رادی ک��ه از تغییر در فن��اوری و تجارت‬ ‫ضرب��ه خورده اند‪ ،‬انجام ش��ود‪ .‬در ادامه این‬ ‫گزارش امده است‪ :‬دستیابی به رشد متوازن‬ ‫ش برای تس��ریع در ترمیم‬ ‫و انعطاف پذیر‪ ،‬تال ‬ ‫ترازنام��ه بخ��ش خصوص��ی و اطمین��ان از‬ ‫پایداری بدهی های عموم��ی‪ ،‬عوامل حیاتی‬ ‫ب��رای بازیاب��ی انعطاف پذیری ی��ک اقتصاد‬ ‫هس��تند‪ .‬بنابراین تالش های کش��ورهای با‬ ‫مازاد و کس��ری‪ ،‬معادل کاهش م��ازاد نبود‬ ‫توازن حساب جاری است‪.‬‬ ‫این نه��اد ب��رای افزای��ش انعطاف پذیری‬ ‫اقتص��اد کش��ورهای درح��ال توس��عه ب��ا‬ ‫درامد پایی��ن توصیه کرده اس��ت‪ :‬در میان‬ ‫کش��ورهای در حال توس��عه با درامد پایین‪،‬‬ ‫صادرکنن��دگان کاال به طور عم��وم نیازمند‬ ‫تعدی��ل قابل توجه��ی ب��رای اص�لاح نب��ود‬ ‫تعادل های کالن اقتصادی هس��تند؛ چالشی‬ ‫که با ت��داوم کاهش قیمت ه��ای نفت برای‬ ‫صادرکنندگان س��وخت وخیم تر نیز خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اولویت های سیاس��تی کشورهای مختلف‬ ‫درحال توسعه با درامد پایین با توجه به تنوع‬ ‫شرایط کشورها متفاوت است اما هدف اصلی‬ ‫این اقتصادها باید بر افزایش مقاومت در برابر‬ ‫شوک های بالقوه اینده با تقویت موقعیت های‬ ‫مالی و ذخایر خارجی متمرکز شود‪.‬‬ ‫صندوق بین المللی پول در نهایت کشورها‬ ‫را به ترویج همکاری های مش��ترک و تجارت‬ ‫عادالن��ه و ازاد تش��ویق کرده و گفته اس��ت‪:‬‬ ‫چارچ��وب چندجانبه ب��رای روابط اقتصادی‬ ‫بین الملل��ی‪ ،‬یکی دیگ��ر از عناص��ر کلیدی‬ ‫رشد قوی‪ ،‬پایدار‪ ،‬متعادل و همه جانبه است‪.‬‬ ‫همان طور که تاریخ نش��ان می دهد‪ ،‬پیگیری‬ ‫سیاس��ت های جمع صفر (‪ )sum-Zero‬که‬ ‫در ان براین��د مناف��ع و زی��ان طرفین صفر‬ ‫اس��ت می تواند تنها به صدم��ه زدن به تمام‬ ‫کش��ورها ختم شود‪ .‬از انجا که سیاست های‬ ‫ملی ناگزیر با فعل و انفعاالتی همراه اس��ت و‬ ‫در بین کش��ورها اثرات سرریز خواهد داشت‪،‬‬ ‫اقتصاد جهانی زمانی که سیاس��ت گذاران به‬ ‫گفت وگ��وی منظ��م می پردازند و ب��ه دنبال‬ ‫مکانیس��م های م��ورد تواف��ق در زمینه حل‬ ‫اختالف��ات هس��تند ب��ه مراتب بهت��ر عمل‬ ‫ می کند‪ .‬یک سیس��تم تج��ارت جهانی باز و‬ ‫مبتنی ب��ر قانون ب��ه ویژه برای رف��اه جهانی‬ ‫حیاتی اس��ت اما ازادس��ازی تج��ارت باید از‬ ‫س��وی سیاس��ت های داخلی برای تس��هیل‬ ‫اصالح��ات نه تنها ب��رای تج��ارت بلکه برای‬ ‫افزایش سرعت تغییرات تکنولوژیکی حمایت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚﻭﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 11‬ﻣﺮﺩﺍﺩ ‪ 9 1396‬ﺫﻯﺍﻟﻘﻌﺪﻩ ‪ 2 1438‬ﺍﻭﺕ ‪ 2017‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 174‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2147‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺧﺒﺮ‬ ‫ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﻧﻴﺮﻭ‬ ‫ﭘﺴﺖﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺳﻴﺪ‬ ‫ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﺎﺋﺮﻯ‬ ‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﻣﻬﺪﻯﻛﺎﻭﻩﺍﻯ‬ ‫ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺍﺭﺯﺵ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭘﻮﺷﺎﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﻝ ‪1404‬‬ ‫)‪2025‬ﻣﻴﻼﺩﻯ(‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ﺣﺪﻭﺩ‬ ‫‪ 17‬ﺗﺎ ‪ 20‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ‬ ‫ﺩﻻﺭ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﭘﻮﺷﺎﻙ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺷﺪ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﭘﻮﺷﺎﻙ‬ ‫ﺯﻳﻨﺐ ﻋﺒﺪﻯ‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﺳــﺎﺧﺖ ﺷــﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘــﻰ ﭘﻮﺷــﺎﻙ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸــﺖ ‪ 95‬ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳــﻴﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ‬ ‫ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚﺳــﺎﻝ ﺍﺯ ﺯﻣــﺎﻥ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑــﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍ‬ ‫ﺩﺭﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺷــﻬﺮﻙ ﭼﻬﻞﻭﺷﺸﻤﻴﻦ ﺷﻬﺮﻙ‬ ‫ﺗﺨﺼﺼــﻰ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﻮﺷــﺎﻙ ﺍﺯ ﻃﺮﺍﺣــﻰ ﻭ ﻣﺪ‪ ،‬ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﺍﺩ‬ ‫ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺗﺎ ﻓﺮﻭﺵ ﻋﺮﺿﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺟﺎﻯ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺷــﻬﺮﻙ ﭘﻮﺷــﺎﻙ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺑــﺎ ﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎﻣﻪﺍﻯ‬ ‫ﭘﻨﺞﺟﺎﻧﺒــﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈــﻮﺭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯﻫﺎﻯ ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﭘﻮﺷﺎﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ‪ ،‬ﻛﺎﺭ‬ ‫ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﻌﺎﻭﻥ‪ ،‬ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻧﺖ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻮﺷﺎﻙ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ‪ 3‬ﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷــﻬﺮﻙ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻓﻀﺎﻯ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻙ‬ ‫ﻭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﭘﻮﺷﺎﻛﻰ ﺩﺭ ﻓﺎﺯ‬ ‫ﻧﺨﺴﺖ ﺍﻓﺰﻭﻥﺑﺮ ‪ 200‬ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ‪300‬‬ ‫ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺯ ﺍﺑﺘــﺪﺍﻯ ﺧﻂ ﺗﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ‬ ‫ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ‬ ‫ﺣﺎﺋﺮﻯ‪ ،‬ﺩﺑﻴﺮ ﺳــﺎﺑﻖ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴــﺎﺟﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ‬ ‫ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺷﻬﺮﻙ ﭘﻮﺷﺎﻙ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻘﺶ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﻣﻬﻤﻰ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻮﺷﺎﻙ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺣﺎﺋــﺮﻯ‪ ،‬ﺗﺎﺳــﻴﺲ ﮔﻤــﺮﻙ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻰ‪،‬‬ ‫ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ‪ ،‬ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﺍﻧﺒﻮﻩ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﻰ‪ ،‬ﺗﺎﺳــﻴﺲ ﻣﺮﺍﻛــﺰ ﻣﺪ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻰ‪ ،‬ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‪ ،‬ﺍﻣﻜﺎﻥ‬ ‫ﻓﺮﻭﺵ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎﻯ ﻫﻤﺎﻳﺶ‬ ‫ﻭ‪ ...‬ﺍﺯ ﺩﻳﮕــﺮ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻣﺪﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷــﻬﺮﻙ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰﺍﻳﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﭘﻮﺷﺎﻙ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺗﻜﻤﻴﻞ‬ ‫ﺯﻧﺠﻴــﺮﻩ ﺗﺎﻣﻴــﻦ ﺻﻨﻌــﺖ ﭘﻮﺷــﺎﻙ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷــﻬﺮﻙ‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺑﺎ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﺎﺋﺮﻯ‪ ،‬ﺩﺑﻴﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﻧﺴﺎﺟﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻛﻪ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﺡ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻰﺧﻮﺍﻧﻴﺪ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﭘﻮﺷـﺎﻙ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ‬ ‫ﭼﻄﻮﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ؟‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺕ ﭘﻮﺷــﺎﻙ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺷــﻰ ﻣﻌﺎﺩﻝ ‪ 1400‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ‬ ‫ﺩﻻﺭ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻛﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺯﺩﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ‬ ‫‪2025‬ﻣﻴﻼﺩﻯ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪2‬ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺳﺪ‪ ،‬ﺍﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺎﻙ‪ ،‬ﺍﺭﺯﺁﻭﺭ‪ ،‬ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﺰﺍ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﻰ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭘﻮﺷــﺎﻙ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ‬ ‫ﻋﻤﺪﻩ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ ‪ 2012‬ﻭ‬ ‫ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﻝ ‪2025‬ﻣﻴﻼﺩﻯ ﺁﻭﺭﺩﻩ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﮔﻮﻳﺎﻯ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﺎﻥﮔﻮﻧــﻪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﺳــﺘﻨﺒﺎﻁ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪،‬‬ ‫ﭘﻴﺶﺑﻴﻨــﻰ ﺍﺭﺯﺵ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﭘﻮﺷــﺎﻙ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ‬ ‫‪2025‬ﻣﻴﻼﺩﻯ ﺍﻓﺰﻭﻥﺑﺮ ﺣﺪﻭﺩ ‪ 2‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 110‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ‬ ‫ﺩﻻﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ‪76‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﻣﺮﻳــﻜﺎ‪ ،‬ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ‪ ،‬ﭼﻴﻦ‪ ،‬ﻫﻨﺪ ﻭ ژﺍﭘﻦ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﺎﻻ‬ ‫ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﭘﻮﺷﺎﻙ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﻛﻤﺘــﺮ ﺍﺯ ﻧﻴﻤــﻰ ﺍﺯ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬــﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺟﺎﻯ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ ﻧﺸــﺎﻥﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﭘﻮﺷﺎﻙ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻥ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ‬ ‫ﺍﺯ ﻧﻴﻤــﻰ ﺍﺯ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧــﻮﺩ ﺟﺎﻯ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ‬ ‫ﻓﻘﻂ ‪24‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭘﻮﺷﺎﻙ ﺭﺍ ﺩﺭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﺪﻭﻝ ﻣﺸــﺎﻫﺪﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺭﺷﺪ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑ ﭘﻮﺷــﺎﻙ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﺗﻮﺳــﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ‪ ،‬ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ژﺍﭘﻦ ﺁﺭﺍﻣﺘﺮ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ‬ ‫ﺭﺷــﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺁﻥ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺍﺳــﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎﻯ‬ ‫ﻧﻮﻇﻬﻮﺭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻴﻦ‪ ،‬ﺭﻭﺳــﻴﻪ‪ ،‬ﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺯﻳﻞ ﺍﻳﻦ ﺷﺘﺎﺏ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺗﻨﺪﺗﺮ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺁﻥ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪2025‬ﻣﻴﻼﺩﻯ‬ ‫ﭼﻴــﻦ ﻭ ﻫﻨــﺪ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻠﻰ ﺭﺷــﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫــﺎﻯ ﻣﺼﺮﻑ‬ ‫ﭘﻮﺷــﺎﻙ ﺟﻬﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺻﻠﻰ ﺁﻥ ﺭﺷﺪ‬ ‫ﺑﺎﻻﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻛﺸــﻮﺭ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ ﺳــﺮﺍﻧﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋــﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺫﺍﺋﻘﻪ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺗﻤﺎﻳــﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺯ ﻧﺸــﺎﻥﻫﺎﻯ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﭘﻮﺷــﺎﻙ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺑـﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺳـﻮﺩﺁﻭﺭﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻮﺷـﺎﻙ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺑﺮﺗﺮﻳـﻦ ﻧﺸـﺎﻥﻫﺎﻯ ﺗﺠـﺎﺭﻯ ﺩﻧﻴﺎ‪ ،‬ﺁﻳـﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭﻯ ﺳﻮﺩﺳـﺎﺯ ﺑـﺮﺍﻯ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻳـﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻛﺮﺩ؟‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳــﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ ﭘﻮﺷﺎﻙ ﭼﻴﻦ ﻭ ﻫﻨﺪ‬ ‫ﺍﺯ ﺣﺠﻢ ‪ 195‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭﻯ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪2012‬ﻣﻴﻼﺩﻯ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ‪ 740‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭﻯ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪2025‬ﻣﻴﻼﺩﻯ‬ ‫ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ ‪725‬‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭﻯ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻧﻴﺰ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺭﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﻣﺼــﺮﻑ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﻧﻴــﺰ ﺑــﺎ ﻭﺟــﻮﺩ ﻳــﻚ ﻫﺰﺍﺭ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴــﺪﻯ ﭘﻮﺷــﺎﻙ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪﺩﺍﺭ ﻭ ﺍﻧﺒﻮﻫﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﮔﻤﻨﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﺷــﻨﺎﺱ ﻭ ﺑــﺎ ﺣﺪﻭﺩ ‪300‬‬ ‫ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺷــﺎﻏﻞ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺷــﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ‪ 12‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ‬ ‫ﺩﻻﺭ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺣﺪﻭﺩ ‪ 70‬ﺗﺎ ‪75‬ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻘﻴﻪ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‬ ‫ﺭﺳــﻤﻰ ﻭ ﻛﺎﻻﻯ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻋﻤﺪﻩ ﻗﺎﭼﺎﻕ‬ ‫ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭘﻮﺷﺎﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺎﻝ ‪2025‬ﻣﻴﻼﺩﻯ ﻧﻴﺰ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ﺣﺪﻭﺩ ‪ 17‬ﺗﺎ‬ ‫‪ 20‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ‬ ‫ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‪ ،‬ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺮﺩﻡ‬ ‫ﺑﺴــﺘﮕﻰ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻰ ﺭﺷــﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺼﺮﻑ‬ ‫ﭘﻮﺷــﺎﻙ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺣﺪﻭﺩ ‪ 4‬ﺗﺎ ‪5‬ﺩﺭﺻــﺪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺎ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺳﻬﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭘﻮﺷﺎﻙ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ‫ﺍﺳﺖ؟‬ ‫ﻫﻤﺎﻥﻃﻮﺭ ﻛــﻪ ﭘﻴﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷــﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭘﻮﺷﺎﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﺎﻻﻧﻪ ‪140‬‬ ‫ﺩﻻﺭ‪ ،‬ﺑﻴــﺶﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ‪ 11‬ﺗﺎ ‪ 12‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ‪ 2‬ﺗــﺎ ‪ 3‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺭﺳﻤﻰ ﻭ ﻏﻴﺮﺭﺳﻤﻰ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺎﻗﻰ ﺁﻥ‬ ‫‪)2012‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ(‬ ‫‪)2025‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ(‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ ﺳﺎﻻﻧﻪ‬ ‫ﭼﻴﻦ‬ ‫‪150‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪٪10‬‬ ‫ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ‬ ‫‪350‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪٪2‬‬ ‫ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ‬ ‫‪225‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪٪2‬‬ ‫ﻫﻨﺪ‬ ‫‪45‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪٪12‬‬ ‫ژﺍﭘﻦ‬ ‫‪110‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪٪2‬‬ ‫ﺑﺮﺯﻳﻞ‬ ‫‪55‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪٪5‬‬ ‫ﺭﻭﺳﻴﻪ‬ ‫‪40‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪٪8‬‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫‪10‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪٪4‬‬ ‫ﻛﻞ ﺟﻬﺎﻥ‬ ‫‪1105‬‬ ‫‪2110‬‬ ‫‪٪2‬‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﺭﺷــﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪ 95‬ﺍﻓﺰﻭﻥﺑﺮ‬ ‫ﺣﺪﻭﺩ ‪ 50‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺭﻗﻢ ﺍﻧﺪﻛﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﻭﺍﻗﻊ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻮﺷــﺎﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺗﺠﺎﺭﺕ ‪ 1400‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ‬ ‫ﺩﻻﺭﻯ ﺳــﺎﻻﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ‪ ،‬ﺳــﻬﻤﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﭘﻮﺷﺎﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ‬ ‫ﺳــﺎﻝ ‪ 1404‬ﻛﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺳﺎﻝ ‪ 2025‬ﻣﻴﻼﺩﻯ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ‬ ‫‪2‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 110‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭﻯ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﺎﻝ‪ ،‬ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺳﻬﻢ‬ ‫ﺍﻧﺪﻛﻰ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪2025‬ﻣﻴﻼﺩﻯ‪،‬‬ ‫ﺭﻗﻤــﻰ ﺣــﺪﻭﺩ ‪ 50‬ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺍﺯ ﻣﺤــﻞ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﭘﻮﺷﺎﻙ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺭﺯﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ‪ 50‬ﺑﺮﺍﺑﺮ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻮﺷﺎﻙ ﻣﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺁﻳﺎ ﺷﻬﺮﻙ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﭘﻮﺷﺎﻙ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺑﺮﺗﺮﻳﻦﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌـﺖ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺟﺬﺍﺏ ﻭ ﺯﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ؟‬ ‫ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﭘﻴﺸﺮﻭ ﻭ‬ ‫ﺻﺎﺣﺒﻨﺎﻡ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ‪ ،‬ﺗﺮﻛﻴﻪ‪،‬‬ ‫ﻛﺮﻩﺟﻨﻮﺑﻰ‪ ،‬ﭼﻴﻦ ﻭ ‪ ...‬ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﺸــﺘﺮﻙ‬ ‫ﺑﺎ ﻃﺮﻑﻫــﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﺎ ﻧﺸــﺎﻥﻫﺎﻯ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻙ‪ ،‬ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﭘﻞ ﻭ‬ ‫ﻣﻴﺎﻧﺒﺮﻯ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ‬ ‫ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ‪ ،‬ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻــﻮﺭﺕ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺟﺬﺏ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫ﻣﺎﻟــﻰ‪ ،‬ﻣﻰﺗــﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺟﻬﺎﻧﻰ‪ ،‬ﻓﻨــﺎﻭﺭﻯ ﻭ ﻋﻠﻢ‬ ‫ﺭﻭﺯ‪ ،‬ﺩﺍﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭﺷﺪ‬ ‫ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳــﺮﻳﻊ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﻛﺮﺩ ﻭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ‬ ‫ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎﻣـﻪ ﭘﻨﺞﺟﺎﻧﺒـﻪ ﺑـﺮﺍﻯ ﺳـﺎﺧﺖ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺷﻬﺮﻙ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺭﺍ ﭼﻄﻮﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ؟‬ ‫ﺣﻀﻮﺭ ﭼﻨــﺪ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ‪ ،‬ﺑﺎﻧﻚ ﻭ ﺻﻨﺪﻭﻕ‬ ‫ﺿﻤﺎﻧﺖ‪ ،‬ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺗﺸــﻜﻞ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻮﺷــﺎﻙ‪،‬‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎﻣﻪ‪ ،‬ﻧﺸــﺎﻥﺩﻫﻨﺪﻩ ﻋﺰﻡ ﻣﻠﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺍﻳﻦ ﺷــﻬﺮﻙ ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻥ ﺍﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﭘﻮﺷﺎﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺷﺮﺍﻓﻰ‬ ‫ﻛﻪ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﭘﻮﺷــﺎﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﻣــﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﻣﻮﺛــﺮﻯ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻳــﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﻣﻠﻰ‬ ‫ﻛﻨﺪ ﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻘــﻰ ﺍﺯ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺗﻠﻘﻰ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺳﺨﻦ ﺁﺧﺮ‪...‬‬ ‫ﺁﻏﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺳــﺎﺧﺖ ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﺷــﻬﺮﻙ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﭘﻮﺷــﺎﻙ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﺎﻝ ﻧﻴﻚ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ﻭ‬ ‫ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﺑﺎ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ‪،‬‬ ‫ﮔﺎﻣﻰ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ‬ ‫ﭘﻮﺷﺎﻙ‪ ،‬ﺭﺷﺪ ﻭ ﻧﻤﻮ ﻧﺸــﺎﻥﻫﺎﻯ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻣﻠﻰ‪ ،‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﻭ ﺳﻬﻢ ﺍﻳﻦ ﺭﺷــﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﺩﺍﺭﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﺁﻏﺎﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺷﻪ ﺧﺮﻣﺎﻯ ﺟﻨﻮﺏ؛ ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺧﻮﺷﻪ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ‬ ‫ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﺧﺮﻣﺎﻯ ﺟﻨﻮﺏ ﻓﺎﺭﺱ‬ ‫ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ‬ ‫ﻓﺎﺭﺱ‪ ،‬ﺷــﺎﻫﭙﻮﺭ ﻗﻨﺒﺮﻯ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺧﻮﺷﻪ‬ ‫ﺧﺮﻣــﺎﻯ ﺟﻨﻮﺏ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺧﻮﺷــﻪ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻃﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ‬ ‫ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑــﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ‬ ‫ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘــﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷــﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﺍﻧﺘﺨــﺎﺏ ﺷــﺪ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻛــﺮﺩ‪ .‬ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﺧﻮﺷﻪﻫﺎﻯ ﮔﻼﺏ ﻭ ﻋﺮﻗﻴﺎﺕ ﮔﻴﺎﻫﻰ ﻣﻴﻤﻨﺪﻓﺎﺭﺱ‪ ،‬ﺳﻨﮓ‬ ‫ﺷــﻤﺎﻝ‪ ،‬ﺭﺏﮔﻮﺟﻪ ﻭ ﺷــﻮﺭﻳﺠﺎﺕ ﻭ ﻓﺮﺵ ﺩﺳﺘﺒﺎﻑ ﻓﺎﺭﺱ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺷــﻪ ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺧﻮﺷﻪ ﻛﺴﺐ ﻭﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﻗﻨﺒﺮﻯ‬ ‫ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ‪ ،‬ﻃﺮﺡ ﺍﻣﻜﺎﻥﺳــﻨﺠﻰ ﺧﻮﺷــﻪ ﺧﺮﻣﺎﻯ‬ ‫ﺟﻨــﻮﺏ ﻓﺎﺭﺱ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻰ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ‬ ‫ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺭﺳــﻴﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺷــﻪ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ‬ ‫ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﻓــﺎﺭﺱ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻭﺟﻮﺩ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﺩﺭ‬ ‫ﺯﻣﻴﻨــﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻓــﺮﺁﻭﺭﻯ ﺧﺮﻣﺎ ﻭ ﻣﻄﺮﺡ ﺑــﻮﺩﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﻗﻄﺐﻫﺎﻯ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺳــﺒﺐ‬ ‫ﺷــﺪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺷﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭﻛﺎﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻓﺎﺭﺱ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ‪ .‬ﻗﻨﺒﺮﻯ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ‬ ‫ﺁﻣﺎﺭ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﺩ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ‪ ،‬ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ‪ 13‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺍﺯ ﺧﺮﻣــﺎﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﺭﺍ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛــﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ‬ ‫‪ 100‬ﺭﻗﻢ ﺧﺮﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻰ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳــﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪﻭﺩ ‪ 150‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﺧﺮﻣﺎ ﺍﺯ ‪ 33‬ﻫﺰﺍﺭ‬ ‫ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻧﺨﻠﺴــﺘﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺍﻓﺰﻭﺩ‪30 :‬‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻧﺨﻠﺴــﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﻃﺐ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺳﻔﺮ ﻳﻚﺭﻭﺯﻩ ﻭﺯﻳﺮ ﻧﻴﺮﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ ‪ 4‬ﻃﺮﺡ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ‪ 64‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ‪ ،‬ﺣﻤﻴﺪ‬ ‫ﭼﻴﺖﭼﻴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺯﻳــﺮ ﻧﻴﺮﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻬﺮﻩﺑــﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﺡ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺳــﻤﻨﺎﻥ ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺳﻪﺷــﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻟﮕﺮﺩ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩ ﺷــﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ ﺷﺪ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳــﺘﻘﺒﺎﻝ ﺷﻤﺎﺭﻯ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺴــﺌﻮﻻﻥ ﺍﺳــﺘﺎﻧﻰ ﻭ ﻣﺤﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﭘﺴﺖ ‪ 63/20‬ﻛﻴﻠﻮﻭﻟﺖ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ‪ ،‬ﮔﺎﻡ ﻧﺨﺴﺖ ﻭ ﺩﻭﻡ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺮ‬ ‫ﻳﻚ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﻳﻚ ﻣﮕﺎﻭﺍﺕ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ‪ ،‬ﻃﺮﺡ ﺧﻂ‬ ‫ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺴــﺎﺭ ﺗﺎ ﺍﻳﻮﺍﻧﻜﻰ‪ ،‬ﺧﻂ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﺮﻭﺟﻰ‬ ‫ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ ﺁﺏ ﮔﺮﻣﺴــﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻬﺮ ﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺁﺏﺭﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ‪6‬‬ ‫ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﺮﺧﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﻣﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺩﺭ‬ ‫ﺳــﻔﺮ ﻳﻚﺭﻭﺯﻩ ﻭﺯﻳﺮ ﻧﻴﺮﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﺁﺭﻳﺎﺗﺮﺍﻧﺴــﻔﻮ ﻭ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭ‪ ،‬ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭﻯ ﺳــﻔﺮ ﺣﻤﻴﺪ‬ ‫ﭼﻴﺖﭼﻴﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﻧﻴﺮﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ ﭘﻴﺸﻮﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺳﻔﺮ ﻳﻚ ﺭﻭﺯﻩ ﻭﺯﻳﺮ ﻧﻴﺮﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﭘﺴﺖ ‪63‬‬ ‫ﻛﻴﻠﻮﻭﻟﺖ ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﻣﻌﺎﺩﻝ ‪ 130‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﮔﺸــﺎﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﭘﺴﺖ ‪ 63/20‬ﻛﻴﻠﻮﻭﻟﺖ‬ ‫ﺷــﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﮔﺮﻣﺴــﺎﺭ ﻭ ﻭﺍﺣﺪ ﻧﺨﺴــﺖ ﻭ ﺩﻭﻡ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻘﻴﺎﺱ‬ ‫ﻛﻮﭼــﻚ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ‪ 25‬ﻣﮕﺎﻭﺍﺕ ﭘﺎﺭﺳــﻪ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ‬ ‫ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﻣﺴــﺎﺭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮﻕ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﺸــﺘﺮﻛﻴﻦ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ‬ ‫ﻭ ﺷــﻬﺮﻙ ﻓﺠﺮ‪ ،‬ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﻕﺭﺳــﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ‪ ،‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺷــﺒﻜﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮﻕ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﻣﺸــﺘﺮﻛﻴﻦ ﺻﻨﻌﺘﻰ‪،‬‬ ‫ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻯ ﻛﻴﻔﻰ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﭘﺮﻭﻓﻴﻞ ﻭﻟﺘﺎژ ﺷﺒﻜﻪ‬ ‫ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺷﺒﻜﻪ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺎﻧﻮﺭ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪﻯ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻧﺮژﻯ ﺑﺮﻕ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻳﻚ‬ ‫ﻭﺍﺣــﺪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﻳﺰﺩ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳــﺎﺧﺖ ﻭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗــﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺧﺮﻳﺪ ﺗﻀﻤﻴﻨﻰ ﺑﺮﻕ ﺑﻪ‬ ‫ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ‪ 100‬ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ‪ ،‬ﺳﻴﺪﻣﺴﻌﻮﺩ‬ ‫ﻋﻈﻴﻤﻰ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ‬ ‫ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻰ ﻣﻨﺎﺳــﺐ‪ ،‬ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪﻯ ﺍﺯ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮﺭ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺩﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ‬ ‫ﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺿﻤﻦ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﻓﻀــﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻕ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺭﺁﻣﺪﺯﺍﻳﻰ‬ ‫ﻭ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎ ﺳﻮﺩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻈﻴﻤــﻰ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑــﻪ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣــﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﻣﻴﺎﻥ‬ ‫ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺍﻧﺮژﻯﻫﺎﻯ ﻧﻮ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﻮﻕﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻧﺮژﻯﻫﺎﻯ ﻧﻮ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ ﺑــﺮﺍﻯ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ‪ ،‬ﺧﺮﻳﺪ ﺗﻀﻤﻴﻨﻰ ‪20‬ﺳﺎﻟﻪ‬ ‫ﺑﺮﻕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﺸــﻮﻕﻫﺎ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ‬ ‫ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ‬ ‫ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦﻫﺎﻯ ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻈﻴﻤﻰ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑــﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﺑﺮﺧــﻮﺭﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﻧﺮژﻯﻫﺎﻯ ﻧــﻮ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺍﻧﺮژﻯ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﺍﺭﺯﺍﻥﻗﻴﻤﺖ‪ ،‬ﻣﻨﺒﻌﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻕ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮﻑ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﮔﻔﺘﻨﻰ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﺋﻴﻚ‬ ‫‪ 5‬ﺗــﺎ ‪ 6‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻯ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻓﻀﺎﻯ ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺎﺧﺖ ﻧﻴــﺮﻭﮔﺎﻩ ﻧﻴﺰ ‪ 10‬ﺗﺎ ‪ 15‬ﻣﺘﺮﻣﺮﺑــﻊ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻯ ﻫﺮ‬ ‫ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 11‬مرداد ‪ 9 1396‬ذی القعده ‪ 2 1438‬اوت ‪ 2017‬شماره ‪ 174‬پیاپی ‪2147‬‬ ‫فناوری های نوین و صنایع‬ ‫دیدگاه‬ ‫تک روی در توسعه فناوری‬ ‫بی معناست‬ ‫فعالی��ت فردی یکی از موانع‬ ‫بزرگ ب��رای پیش��رفت علم و‬ ‫فناوری اس��ت؛ برخی افراد در‬ ‫عرص��ه فن��اوری می خواهن��د‬ ‫به تنهای��ی ش��رکتی نوپا و پویا‬ ‫ایج��اد کنن��د در حالی که یک‬ ‫ف��رد نمی تواند ه��م ایده پرداز‬ ‫محمودرضا شاکرمی‬ ‫باش��د و هم در مواردی مانند‬ ‫رییس پارک علم وفناوری‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬عملیاتی کردن‬ ‫استان لرستان‬ ‫ایده‪ ،‬مس��ائل مال��ی و حقوقی‬ ‫و‪ ...‬تخص��ص داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫اصوال نمی توان با تفکر جزیره ای در حوزه های علمی و فناوری‬ ‫عملکرد مثبتی داشت‪ .‬امروزه با تنها یک تخصص یا یک شاخه‬ ‫علمی خاص نمی توان در حوزه های فناوری ورود کرد‪ .‬بنابراین‬ ‫فرد ناچار اس��ت در کنار رش��ته اصلی خ��ود از تخصص های‬ ‫رش��ته های مرتب��ط و متنوع نیز بهره ببرد ت��ا بتواند با نگاهی‬ ‫همه جانب��ه محص��ول و خدمت��ی فناورانه و البت��ه بازارمحور‬ ‫عرضه کند‪ .‬یکی دیگر از ملزومات پیش��رفت‪ ،‬ایجاد انس��جام‬ ‫و تعامل بین شرکت های بزرگ دانش بنیان است‪ .‬موازی کاری‬ ‫و اختالط فعالیت ها یکی از اس��یب های جدی است‪ .‬بنابراین‬ ‫یکی از راه هایی که می تواند زمینه س��از توس��عه کشور باشد‪،‬‬ ‫هماهنگ کردن فعالیت های ش��رکت های دانش بنیان اس��ت‪.‬‬ ‫هم افزایی و تعامل این شرکت ها با یکدیگر‪ ،‬هم ظرفیت موجود‬ ‫را افزایش می دهد و هم ش��رکت ها می توانند در راس��تای ان‪،‬‬ ‫امکانات نرم افزاری و سخت افزاری خود را به اشترک بگذارند تا‬ ‫در هزینه و زمان نیز صرفه جویی شود‪.‬‬ ‫فعالی��ت فردی یک��ی از موانع بزرگ برای پیش��رفت علم و‬ ‫فناوری اس��ت؛ همان گونه که در دانش��گاه فرد به تنهایی روی‬ ‫ی��ک موضوع پژوه��ش می کند‪ ،‬در عرصه فن��اوری نیز برخی‬ ‫می خواهند به تنهایی شرکتی نوپا و پویا ایجاد کنند در حالی که‬ ‫یک فرد نمی تواند هم ایده پرداز باش��د و هم در مواردی مانند‬ ‫س��رمایه گذاری‪ ،‬عملیاتی کردن ایده‪ ،‬مس��ائل مالی و حقوقی‬ ‫و‪ ...‬تخصص داش��ته باش��د‪ .‬امروزه یکی از معضالت پارک های‬ ‫علم وفناوری مواجهه با افرادی است که حاضر نیستند ایده ناب‬ ‫و نواورانه خود را با سرمایه گذاران به اشتراک بگذارند‪ .‬فناوری‬ ‫یک موضوع فراسازمانی است‪ .‬به معنای دیگر‪ ،‬نمی توان انتظار‬ ‫داش��ت یک س��ازمان یا نهاد خاص به تنهایی فناوری را پیش‬ ‫ببرد‪ .‬در مس��یر فناوری‪ ،‬پارک علم وفناوری هماهنگ کننده و‬ ‫اسان ساز مسیر اجتماع نخبگان برای تشکیل گروه و در نهایت‬ ‫تولید محصول نیمه تجاری اس��ت‪ .‬بدون ب��ازار‪ ،‬حلقه فناوری‬ ‫ناقص اس��ت‪ .‬مادامی ک��ه محصول تولیدش��ده در بازار موفق‬ ‫نش��ود‪ ،‬نمی توان ادعا داش��ت که مسیر‪ ،‬کامل طی شده است‪.‬‬ ‫اس��تانداری ها یکی از نهادهایی هس��تند که می توانند ضریب‬ ‫موفقیت کاالهای تجاری سازی شده در بازار را به طور چشمگیر‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تجهیزات ازمایش پزشکی‬ ‫فناورانه تر می شود‬ ‫اهمیت تجهیزات تولیدی تجهیزات و مواد پزش��کی و دارویی‬ ‫به حدی اس��ت که سرنوشت سالمت یک جامعه را تحت الشعاع‬ ‫ق��رار می دهد‪ ،‬ضرورتی که به واس��طه ت�لاش و حرکت یکی از‬ ‫شرکت های فناور داخلی محقق شده است‪ .‬به گزارش گسترش‬ ‫صنع��ت به نق��ل از مرکز روابط عمومی و اطالع رس��انی معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬به همان ان��دازه ای که تولید‬ ‫م��واد داروی��ی و پزش��کی به واس��طه ارتباط با س�لامت بخش‬ ‫عمده ‍ ای از جامعه حائز اهمیت است‪ ،‬وجود تجهیزاتی که بتواند‬ ‫ارزیابی و تست کیفی این تجهیزات را با دقتی باال انجام دهد نیز‬ ‫باید مورد توجه قرار گیرد‪ .‬به گفت ه فرزانه ارمان مدیرعامل یکی‬ ‫از ش��رکت های فناور تولیدکننده تجهیزات تست پزشکی‪ ،‬بازار‬ ‫گس��ترده محصوالت تولیدی در زمینه ازمایشگاه های تشخیص‬ ‫ ‬ ‫طبی‪ ،‬پزش��کی و دارویی‪ ،‬بهبود کیفی��ت محصوالت و صادرات‬ ‫زمینه مناسبی اس��ت تا شرکت های فناور‬ ‫ ‬ ‫به کش��ورهای دیگر‪،‬‬ ‫بتوانن��د گوی س��بقت را از رقیبان خارجی ای��ن عرصه بربایند‪.‬‬ ‫ارم��ان با اش��اره ب��ه ایجاد مرکز پژوهش��ی تولی��دی در زمینه‬ ‫فراورده های بیولوژیک ازمایش��گاهی براساس اصول ‪ GMP‬در‬ ‫مرکز کش��ور برای کمک به پیشبرد این عرصه گفت‪ :‬این مرکز‬ ‫دارای ازمایشگاه های میکروبیولوژی‪ ،‬سلولی مولکولی‪ ،‬بیوشیمی‪،‬‬ ‫س��الن های تولید‪ ،‬انبار های مواد اولیه و محصوالت‪ ،‬واحد کنترل‬ ‫کیفیت و واحد تحقیق و توسعه است‪.‬‬ ‫هدف تولید فراورده های بیولوژیک ازمایش��گاهی و تشخیص‬ ‫طبی در داخل کشور بر پایه خودکفایی با بهره گیری از دانش و‬ ‫توانمندی های نیروها برای تولید‪ ،‬از مهم ترین هدف هایی اس��ت‬ ‫که این شرکت به دنبال انهاست‪ .‬هیتر استیرر دیجیتال یا همزن‬ ‫مغناطیس��ی از دیگر تولیدات این شرکت فناور است که به گفته‬ ‫مدیرعاملش‪ ،‬برای مخلوط و گرم کردن مایعات استفاده می شود‬ ‫و در زم��ره دس��تگاه های رای��ج و پرکاربرد در ازمایش��گاه های‬ ‫ش��یمی‪ ،‬پژوهشی و مهندسی اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬این دستگاه‬ ‫دما و س��رعت چرخشی را به صورت مستقل و دیجیتال کنترل‬ ‫می کند و مقادیر روی نمایشگر ‪ LCD‬نمایش داده می شود‪ .‬این‬ ‫فعال فناور با اش��اره به نقش تولید تجهیزات فناورانه داخلی در‬ ‫حفظ بازار اش��تغال تخصص داخلی گف��ت‪ :‬تولید این تجهیزات‬ ‫ضم��ن اینکه می توان��د گام مهمی در حفظ س��رمایه های ارزی‬ ‫داخلی باشد‪ ،‬می تواند به حفظ و ایجاد اشتغال زاینده و تخصصی‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫فرزاد اسماعیل زاده‬ ‫این سامانه می تواند‬ ‫بازار محصوالت‬ ‫شرکت ها را توسعه‬ ‫دهد و مرجع مطمئنی‬ ‫برای انها باشد‪.‬‬ ‫همچنین از دیگر‬ ‫قابلیت های این سامانه‬ ‫می توان به امکان ثبت‬ ‫تقاضای برای محصوالت‬ ‫جدید از جانب‬ ‫متقاضیان و نظارت بر‬ ‫روند بهسازی و ایجاد‬ ‫مرکز عرضه و تقاضا‬ ‫اشاره کرد‬ ‫‪ B2B‬شرکت های فناور در محیط مطمئن‬ ‫یک سامانه جدید برای ثبت محصول صنایع پیشرفته‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫یکی از مش��کالت و چالش هایی ک��ه همواره از‬ ‫س��وی تولیدکنن��دگان محصوالت فن��اور مطرح‬ ‫می ش��ود‪ ،‬تجاری س��ازی و شناس��ایی ب��ازار برای‬ ‫تولیدات اس��ت‪ .‬هر چند س��ایت ها و ش��بکه های‬ ‫مختلفی برای تبادل و معرفی کاال در سطح ‪B2B‬‬ ‫ایجاد ش��ده ام��ا تا به حال به صورت رس��می و از‬ ‫طرف س��ازمان دولتی مرجع مشخص و مطمئنی‬ ‫برای تولیدکنندگان ایجاد نش��ده است‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫شاید بس��یاری بر این عقیده باش��ند که برخی از‬ ‫تولیدکنن��دگان به حضور در فضای مجازی تمایل‬ ‫نداشته یا اعتماد الزم را در این زمینه کسب نکرده‬ ‫باشند‪ .‬به این منظور اگر یک مرجع مجازی دولتی‬ ‫در این زمینه برای تولیدکنندگان ایجاد ش��ود در‬ ‫عین گسترش بازار برای محصوالت تولیدی زمینه‬ ‫توس��عه و تجارت انالین ب��رای تولیدکنندگان را‬ ‫فراهم می کند و همچنین رونق و تنوع و توس��عه‬ ‫تولید را در محصوالت انها را س��بب می ش��ود‪ .‬به‬ ‫تازگی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در راس��تای‬ ‫تحقق اقتصاد دانش بنیان‪ ،‬حمایت از تولید و ساخت‬ ‫داخل‪ ،‬بازارسازی برای محصوالت صنایع پیشرفته‬ ‫و دانش بنیان و همچنین قرار گرفتن ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان در زنجی��ره تامی��ن ش��رکت های‬ ‫بزرگ صنعتی‪ ،‬س��امانه عرض��ه محصوالت صنایع‬ ‫پیش��رفته و دانش بنی��ان را ایجاد کرده اس��ت‪ .‬در‬ ‫این راس��تا‪ ،‬ش��رکت های دارای محصوالت صنایع‬ ‫پیش��رفته و دانش بنیان می توانند با مراجعه بخش‬ ‫«ثبت محصول» در س��امانه یادش��ده به نش��انی‬ ‫‪ www.vehtak.Com‬اطالع��ات محص��والت‬ ‫تولی��دی خودر را برای عرضه ب��ه متقاضیان ثبت‬ ‫کنند‪ .‬فرزاد اسماعیل زاده‪ ،‬مدیرکل دفتر توسعه و‬ ‫کارب��رد فناوری اطالع��ات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت در این زمینه به گس��ترش صنعت گفت‪:‬‬ ‫یک��ی از پروژه هایی که در قالب برنامه ملی اقتصاد‬ ‫دانش بنی��ان ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫محول شده ایجاد سامانه ای برای ثبت محصوالت‬ ‫صنایع پیش��رفته و دانش بنیان است‪ .‬از این رو‪ ،‬این‬ ‫سامانه به تازگی بارگذاری و اطالع رسانی شده که‬ ‫با عنوان «س��امانه محصوالت صنایع پیش��رفته و‬ ‫دانش بنیان» ن ام گذاری ش��ده است‪ .‬در این راستا‪،‬‬ ‫شرکت هایی که محصوالت دانش بنیان و پیشرفته‬ ‫دارن��د می تواند محصوالت خود را در این س��ایت‬ ‫ثبت کنند‪ .‬بدیهی است محصوالتی که در سامانه‬ ‫از س��وی ش��رکت ها ثبت می ش��وند بعد از تایید‬ ‫کارگروه در دفتر صنایع پیشرفته معاونت اموزش‪،‬‬ ‫پژوه��ش و فناوری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برای نمایش عموم قرار می گیرد‪.‬‬ ‫اس��ماعیل زاده افزود‪ :‬این س��امانه می تواند بازار‬ ‫محص��والت ش��رکت ها را توس��عه ده��د و مرجع‬ ‫مطمئن��ی ب��رای انها باش��د‪ .‬همچنی��ن از دیگر‬ ‫قابلیت ه��ای این س��امانه می توان ب��ه امکان ثبت‬ ‫تقاضای برای محصوالت جدید از جانب متقاضیان‬ ‫و نظ��ارت بر روند بهس��ازی و ایجاد مرکز عرضه و‬ ‫تقاضا اش��اره کرد‪ .‬بدیهی است که تولیدکنندگان‬ ‫ط در س��ایت و‬ ‫می توانن��د ب��ا پر ک��ردن فرم مربو ‬ ‫گرفتن کلمه کاربری به ثبت محصول اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ ۱۷ :‬بخش از صنایع پیشرفته در‬ ‫صفحه نخس��ت سایت دیده می شود‪ .‬همچنین در‬ ‫قس��مت دیدگاه های مردمی متقاضیان محصوالت‬ ‫می توانن��د نظر های خود را نس��بت به محصوالت‬ ‫ش��رکت های تولیدکننده اعالم کنند‪ .‬از این رو در‬ ‫بهسازی محصوالت نقش مفیدی داشته باشند‪.‬‬ ‫اس��ماعیل زاده درباره کم و کیف اطالع رس��انی‬ ‫س��امانه محصوالت صنایع پیشرفته و دانش بنیان‬ ‫نی��ز گف��ت‪ :‬تاکنون ‪ ۵۰‬ش��رکت در این س��امانه‬ ‫ثبت نام کرده اند و اطالع رسانی در این زمینه ادامه‬ ‫دارد‪ .‬مجموع ش��رکت هایی هم ک��ه تاکنون ثبت‬ ‫محص��ول کرده اند در زمینه صنای��ع الکترونیک و‬ ‫فناوری ارتباطات و اطالعات هستند‪.‬‬ ‫وی درباره میزان استقبال تولیدکنندگان از این‬ ‫سامانه نیز گفت‪ :‬شاید تاکنون سامانه های مشابهی‬ ‫در بخش خصوصی برای اع�لام محصوالت وجود‬ ‫داشته است اما سامانه محصوالت صنایع پیشرفته‬ ‫و دانش بنیان یک س��امانه رسمی است که تاییدیه‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت را دارد‪ .‬بدیهی‬ ‫است که ش��رکت های تولیدی می توانند اطالعات‬ ‫و مش��خصات همدیگر را داشته باشند و در نتیجه‬ ‫مرجعی مطمئن برای تولیدکنندگان است‪.‬‬ ‫ اسماعیل زاده تاکید کرد‪ :‬تولیدکنندگان می توانند‬ ‫محصوالت جدید خود را نیز در این س��امانه ثبت‬ ‫کنند‪ .‬متقاضیان می توانند درخواست های خود را‬ ‫اع�لام کنند‪ .‬از این رو این س��امانه زمینه ‪ B2B‬را‬ ‫فراهم و تقویت کرده است‪.‬‬ ‫همچنین اگ��ر افراد تقاضای ایج��اد یک بخش‬ ‫جدید را در س��امانه داشته باشند این امکان وجود‬ ‫دارد چرا که این س��امانه از سوی معاونت اموزش‪،‬‬ ‫پژوه��ش و فناوری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫کدنویسی شده است و امکان هر گونه تغییر در این‬ ‫مرکز را دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطالعات‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در بخش دیگری از‬ ‫س��خنانش گفت‪ :‬به نظر می رسد در یک یا دو ماه‬ ‫اینده میزان مراجعات به این س��امانه بیشتر شود‬ ‫چرا که در همین یک هفته مراجعات زیادی به ان‬ ‫شده است‪ .‬به عالوه اینکه این سایت مرجع خوبی‬ ‫برای تامین مواد اولیه شرکت های تولیدی است تا‬ ‫کاالهای تولید داخل را خرید کنند‪.‬‬ ‫ اس��ماعیل زاده تاکی��د ک��رد‪ :‬تمام��ی اطالعات‬ ‫ش��رکت ه ا در کارگروه مورد نظر تایید می ش��ود و‬ ‫سپس روی س��ایت قرار می گیرد‪ .‬بنابراین سامانه‬ ‫محص��والت صنایع پیش��رفته و دانش بنیان محل‬ ‫مورد اعتمادی برای خریداران و فروشندگان است‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬سامانه محصوالت‬ ‫صنای��ع پیش��رفته و دانش بنی��ان ب��ه نش��انی‬ ‫ ‪ www.vehtak.com‬می توان��د نقط��ه ش��روع‬ ‫خوب��ی برای تداوم تولید داخلی نیز باش��د چرا که‬ ‫ای��ن س��امانه می تواند می��زان تب��ادالت مجازی‬ ‫را بی��ن ش��رکت ها افزای��ش ده��د و زمینه جذب‬ ‫س��رمایه گذاری و دادوس��تد را ب��ا هدف توس��عه‬ ‫صنعتی فراهم کند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬ای��ن اقدام وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت بس��یار نیک اس��ت و این امیدواری وجود‬ ‫دارد که با تقویت ‪ B2B‬بین ش��رکت های داخلی‬ ‫تجاری س��ازی محصوالت و بازار سازی بیشتر رونق‬ ‫بگی��رد‪ .‬به عالوه اینکه نیاز س��نجی ب��ازار در این‬ ‫سامانه درنظر گرفته شده است چراکه اصل اساسی‬ ‫برای تنوع تولید نیاز بازار است‪.‬‬ ‫اگ��ر م��ردم تقاضای خ��ود را به ایده پ��ردازان و‬ ‫تولیدکنن��دگان اع�لام کنند انها بهت��ر می توانند‬ ‫کاالی اساسی و خواست مردم را عرضه کنند‪.‬‬ ‫از دیگر مزایای این س��امانه می ت��وان به رایگان‬ ‫بودن ثب��ت محصول و اس��تفاده از خدمات دیگر‬ ‫ان اش��اره کرد‪ .‬بدیهی است که این بستر می تواند‬ ‫بر شناس��ایی صنای��ع فناور موثر باش��د؛ هم برای‬ ‫تولیدکنن��دگان هم خریداران‪ .‬پس اگر ش��ما هم‬ ‫کاالی دانش بنی��ان ی��ا فن��اور داری��د از هم اینک‬ ‫می توانی��د به س��امانه ثب��ت محصول به نش��انی‬ ‫‪ www.vehtak.com‬مراجع��ه کنید و گام های‬ ‫توسعه را با اطمینان بیشتری بردارید‪.‬‬ ‫تولید صدف خوراکی با همکاری متخصصان ایتالیایی‬ ‫رییس موسس��ه تحقیقات علوم ش��یالتی کش��ور با تشریح اهداف‬ ‫و عملکرده��ای ای��ن موسس��ه‪ ،‬از تدوین ‪ 6‬س��ند ملی ب��رای تولید‬ ‫جلبک و گیاهان ابزی خبر داد‪ .‬به گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬محمد‬ ‫پورکاظمی گفت‪ :‬در بخش جلبک و گیاهان ابزی‪ ،‬ظرفیت های قابل‬ ‫توجه��ی وجود دارد که در این زمینه ‪ 6‬س��ند ملی برای ان تدوین‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به اینکه هم اکنون ‪ ۲۰‬میلیون تن انواع‬ ‫جلبک و گیاه ابزی در کشور تولید می شود‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به نیازی‬ ‫که در کشور وجود داشت‪ 6 ،‬کارگروه برای تدوین سند تشکیل شد‬ ‫که در زیربخش های مختلف تعریف شده اند‪ .‬استفاده از جلبک برای‬ ‫تولی��د فراورده های دارویی و ارایش��ی و همچنین تولید روغن های‬ ‫خوراکی که می تواند تا ‪ ۲۰‬درصد ان را تش��کیل دهد‪ .‬بهره گیری از‬ ‫جلب��ک به عنوان علوفه‪ ،‬تولید انواع ک��ود گیاهی و پاالیش اب های‬ ‫الوده و پساب کارخانجات صنایع از مهم ترین کارکردهایی است که‬ ‫می ت��وان برای جلبک ها نام برد‪ .‬پورکاظم��ی ایجاد بانک ژن مربوط‬ ‫به جلبک و گیاهان ابزی را نیز جزو س��ندهای تدوین ش��ده دانست‬ ‫و اظه��ار کرد‪ :‬قرار اس��ت همایش ملی جلب��ک و گیاهان ابزی مهر‬ ‫امسال در س��ازمان تحقیقات برگزار شود‪ .‬به گفته پورکاظمی‪ ،‬برای‬ ‫تولی��د صدف های خوراکی قبل از ماه رمضان با متخصصانی از ایتالیا‬ ‫مذاکراتی در بندرعباس ش��د‪ .‬درحال حاضر سند ملی ان نیز تدوین‬ ‫ش��ده و در نهایت می ت��وان تولیدات ان را صادر ک��رد‪ .‬عالوه بر ان‪،‬‬ ‫فراورده های بس��یاری از پوس��ته صدف به دس��ت می اید که غنی از‬ ‫کلس��یم و موادمعدنی دیگر اس��ت‪ .‬اکنون طبق س��ند ‪ 3‬ساله ای که‬ ‫تدوین شده‪ ،‬قرار است یک گروه از کارشناسان ایرانی از مزارع ایتالیا‬ ‫در مهر (اکتبر) بازدید کنند‪ .‬سپس به صورت ازمایشی در هرمزگان‪،‬‬ ‫گونه ه��ای بومی شناس��ایی و طرح تولید ان به صورت ازمایش��ی به‬ ‫میزان ‪ 5‬تا ‪ ۱۰‬تن در سال با مشارکت بخش خصوصی انجام خواهد‬ ‫شد‪ .‬تامین مالی ان هم به عهده استانداری هرمزگان است‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬ایتالیا س��االنه بیش از ‪ ۹۰‬هزار ت��ن صدف تولید‬ ‫می کند و تنها از طریق صادرات محصوالت صدفی‪ ۹۰ ،‬میلیون یورو‬ ‫درامد دارد‪ .‬بنابراین بازار مناس��بی برای ان وجود داشته و می توان‬ ‫به خوبی از ان استفاده کرد‪.‬‬ ‫ضمن اینکه صدف ها به طور معمول به غذادهی مانند دیگر ابزیان‬ ‫احتیاج��ی ندارند و تنها از طریق فیلتر کردن اب‪ ،‬مواد غذایی مورد‬ ‫نیاز خود را تامین می کنند‪.‬‬ ‫تولید خیار دریایی که ان را به عنوان داروخانه س��یار می شناسند‪،‬‬ ‫از دیگر مواردی بود که رییس موسسه تحقیقات علوم شیالتی به ان‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬به گفته پورکاظمی‪ ،‬هم اکنون همکاری در این زمینه با‬ ‫چینی ها اغاز ش��ده و باید بعد از براورد و ارزیابی ذخایر‪ ،‬به کشت و‬ ‫پرورش ان پرداخت‪ .‬درحال حاضر پژوهش روی این گیاه‪ ،‬از س��وی‬ ‫پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی ادامه دارد تا بتوانند راه مقابله با‬ ‫برخی سرطان ها را کشف کنند‪ .‬وی با بیان اینکه دوره پرورش خیار‬ ‫دریایی‪ ،‬یک تا دو س��ال اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬چینی ها که عمده ترین‬ ‫مصرف کنن��ده این گیاه هس��تند‪ ،‬بی��ش از ‪ ۱۳‬کارگاه تکثیر در این‬ ‫زمینه دارند و برای توس��عه ان برنامه های مدون��ی تنظیم کرده اند‪.‬‬ ‫البت��ه تاکنون ‪ ۱۲‬گونه بومی نیز در ایران شناس��ایی ش��ده که قرار‬ ‫است روی گونه هایی با اولویت در تجارت کار شود‪.‬‬ ‫رییس موسسه تحقیقات علوم شیالتی در بخش دیگری از سخنان‬ ‫خود یاداور ش��د‪ :‬امسال دو طرح برای میگو اغاز شده که یکی بحث‬ ‫مدیری��ت پرورش مزارع میگو در کنار بیماری لکه س��فید و دیگری‬ ‫مقابله با عارضه سرقرمزی است‪.‬‬ ‫البت��ه بای��د پذیرفت که به عن��وان مثال‪ ،‬بیماری لکه س��فید در‬ ‫مزارع وجود دارد و پژوهش��گران به دنبال کاهش خس��ارت از طریق‬ ‫ان هس��تند‪ .‬این پروژه در قالب طرح ترویجی در ‪ ۱۰۰‬هکتار مزرعه‬ ‫پرورشی در حال انجام است‪.‬‬ ‫پورکاظم��ی ب��ا تاکید بر اینکه پ��رورش ماهی در قف��س‪ ،‬یکی از‬ ‫پروژه های اولویت دار س��ازمان شیالت کشور به شمار می رود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫پژوهشکده ها عالوه بر اینکه می توانند در امکان سنجی محل قفس ها‪،‬‬ ‫مدیریت و پایش‪ ،‬غذادهی‪ ،‬س��ورتینگ‪ ،‬مدیریت بهداش��تی‪ ،‬بهبود‬ ‫ضریب تبدیل غذایی و حتی پایش اکولوژیکی به یاری سرمایه گذاران‬ ‫بیایند‪ ،‬در کن��ار ان می توانند گونه های جدیدی برای این منظور به‬ ‫عرصه شیالت معرفی کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اکنون با همکاری س��ازمان ش��یالت و جهاد نصر‪،‬‬ ‫قرار اس��ت امس��ال ماهی س��وف به عنوان یک گونه بازارپسندی که‬ ‫قیمت مناس��بی هم دارد‪ ،‬به سیستم ابزی پروری معرفی شود‪ .‬البته‬ ‫تا ‪ 5‬س��ال اینده این ماهی در اس��تخرهای بتونی با غذادهی دستی‬ ‫پرورش خواهد یافت‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫زیر ساخت‬ ‫‪ 11‬مرداد ‪ 9 1396‬ذی القعده ‪ 2 1438‬اوت ‪ 2017‬شماره ‪ 174‬پیاپی ‪2147‬‬ ‫خبر‬ ‫طرح تصفیه خانه پساب ابادان‬ ‫در مدت ‪ ۲‬سال پایان می یابد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫یکی از فعالیت های‬ ‫ایدرو صنعتی کردن‬ ‫مناطق محروم است که‬ ‫به دنبال ان اشتغالزایی‬ ‫و رونق وارد ان مناطق‬ ‫می شود و بخش‬ ‫خصوصی به خاطر نبود‬ ‫هیچ فعالیت صنعتی‬ ‫در این مناطق معموال‬ ‫وارد کار در این حوزه ها‬ ‫نمی شود‬ ‫در گفت وگو با معاون نوسازی و بهره وری سازمان گسترش مطرح شد‬ ‫مهم ترین اولویت های ایدرو برای سرمایه گذاری‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫توس��عه سرمایه گذاری و نوسازی صنایع در ماه های‬ ‫گذشته فرصت مناس��بی را به وجود اورد تا با معاون‬ ‫نوسازی و بهره وری این سازمان به گفت وگو بنشینیم‪.‬‬ ‫عباس ح��اج فتحعلی ها‪ ،‬معاون نوس��ازی و بهره وری‬ ‫س��ازمان گس��ترش در این گفت وگو ب��ه تاریخچه ای‬ ‫از وضعی��ت س��ازمان گس��ترش در دوره های مختلف‬ ‫پرداخت و از برنامه هایی که ایدرو برای اینده در نظر‬ ‫دارد‪ ،‬خبر داد‪ .‬مشروح این گفت وگو که به کارنامه ‪۵۰‬‬ ‫ساله ایدرو مربوط می شود در ادامه امده است‪.‬‬ ‫€ €فعالیت هایی که در یک س�ال گذشته بخش‬ ‫ش�ما در ای�درو داش�ته چگون�ه ب�وده اس�ت و‬ ‫پروژه های اصلی و اولویت دار شما کدام است؟‬ ‫فعالیت ه��ای س��ازمانی به صورت ج��اری در طول‬ ‫دهه ها در جریان هس��تند و البته با فراز و نشیب های‬ ‫مختلف��ی همراه بوده اس��ت‪ .‬در یک س��ال گذش��ته‬ ‫پروژه های مختلفی که تعریف ش��ده بود اما به مراحل‬ ‫عملیاتی نرس��یده بود با امضای قرارداد به بهره برداری‬ ‫از انها نزدیک ش��ده اند‪ .‬سازمان گسترش یک سازمان‬ ‫توسعه ای است و طرح های بسیاری در حال حاضر در‬ ‫دست اجرا دارد‪ .‬در این زمینه برخی از پروژه ها مربوط‬ ‫به معاونت نوس��ازی و بهره وری می شود و برخی دیگر‬ ‫به معاونت های دیگر سپرده شده است‪.‬‬ ‫در یک س��ال گذش��ته چند اتفاق مهم در مجموعه‬ ‫ما رخ داده اس��ت که ازجمله انه��ا می توانیم به طرح‬ ‫الس��تیک و تایر زابل اش��اره کنیم که به مرحله عقد‬ ‫قرارداد رس��یده و عملیات اجرایی ان نیز شروع شده‬ ‫است‪ .‬یکی دیگر از فعالیت های این معاونت راه اندازی‬ ‫طرح ممبران‪ ،‬تولید فیلترهای غش��ای س��لولی است‪.‬‬ ‫فناوری تولید این فیلترها تنها در اختیار ‪ 3‬یا ‪ 4‬کشور‬ ‫دنیاس��ت اما در قراردادی با دانش��گاه صنعتی شریف‬ ‫مورد بررس��ی ق��رار گرفت‪ ،‬این فن��اوری در ایران نیز‬ ‫حاص��ل ش��ده و امیدواریم در ماه این��ده بهره برداری‬ ‫ازمایشی یا تولید نیمه صنعتی ان انجام شود‪.‬‬ ‫یکی از کارهایی که در سال گذشته شروع کردیم و‬ ‫در حال حاضر در مرحله بهره برداری قرار گرفته اس��ت‪،‬‬ ‫خرید ماش��ین االت ریس��ندگی بافت بلوچ اس��ت که‬ ‫ماش��ین االت ان خریداری شده و بخش��ی از انها نیز‬ ‫وارد ایران ش��ده اس��ت و امیدواریم در نیمه دوم سال‬ ‫تمامی ماش��ین های خریداری ش��ده وارد کشور شده‬ ‫و بخش بافندگی نخ و ریس��ندگی بل��وچ راه اندازی و‬ ‫بهره برداری شود‪.‬‬ ‫€ €مهم تری�ن برنامه ه�ای ش�ما ب�رای این�ده‬ ‫چیس�ت و چ�ه طرح هایی را در ح�ال حاضر در‬ ‫دست اقدام دارید؟‬ ‫مهم ترین فعالیت ما ب��رای اینده‪ ،‬نظارت بر اجرای‬ ‫طرح هایی اس��ت که اغاز ش��ده اس��ت چ��را که برای‬ ‫هرک��دام از این طرح ها از منابع ملی اس��تفاده ش��ده‬ ‫و بای��د زودتر پیش��رفت هایی در انها حاصل ش��ود تا‬ ‫به بهره برداری برس��ند‪ .‬در س��ال جاری و س��ال اتی‬ ‫طرح تولید الکل س��وختی در کرمانش��اه‪ ،‬طرح تولید‬ ‫مقاط��ع فوالدی در اس��فراین را داریم ک��ه امیدواریم‬ ‫بتوانی��م زودتر پیمانکار مورد نظرم��ان را برای اینکار‬ ‫انتخ��اب کنیم‪ ،‬طرح تایر زابل نیز همانطور که گفتیم‬ ‫قراردادش بس��ته شده اما باید نظارت داشته باشید تا‬ ‫در زمانبندی مد نظر س��اخت ان به پایان برسد‪ ،‬طرح‬ ‫الستیک های لرستان و کردس��تان است که ایدرو در‬ ‫انها ‪ ۱۹‬درصد س��هم دارد‪ .‬هدف اصلی ما این اس��ت‬ ‫که هیچوق��ت به عنوان رقیب بخ��ش خصوصی وارد‬ ‫پروژه های مختلف نشویم‪.‬‬ ‫از دیگر طرح های در دس��ت اقدام ای��درو میتوانیم‬ ‫به قند دزفول اش��اره کنیم که ‪ ۸۵‬درصد نوسازی ان‬ ‫پیشرفت فیزیکی داشته و امیدواریم در هفته های اتی‬ ‫تولید ازمایشی ان اغاز شود‪ .‬بخش خصوصی نیز برای‬ ‫بازپس��گیری این طرح اقدام کرده اس��ت و امیدواریم‬ ‫در هنگام بهره برداری این کارخانه نیز به س��هامداران‬ ‫اصلی ان برگردد‪ .‬ایدرو در این کارخانه هیچ س��همی‬ ‫ندارد و در این پروژه نیز به طور تقریبی میتوان گفت‬ ‫که هیچ منابع مالی برای ما بازگشت نخواهد داشت‪.‬‬ ‫€ €توضیحی در م�ورد وضعی�ت و فعالیت های‬ ‫ایدرو در طول ‪ ۵۰‬س�ال گذش�ته و تغییراتی که‬ ‫در ش�رایط فعالیت های این سازمان ایجاد شده‬ ‫است بفرمایید‪.‬‬ ‫س��ازمان گس��ترش به عنوان یک ارگان توسعه ای‪،‬‬ ‫ب��ازوی دولت ب��رای ایجاد رش��د و رون��ق اقتصادی‬ ‫به حس��اب می اید‪ .‬ای��ن بازو در زمان ه��ای مختلف‪،‬‬ ‫نقش ه��ای گوناگونی نیز به خود میگیرد به طوری که‬ ‫در ‪ ۵۰‬س��ال پیش که این س��ازمان ایجاد شد‪ ،‬عمدتا‬ ‫وظیفه س��ازمان‪ ،‬س��رعت بخش��یدن به فعالیت های‬ ‫کش��ور برای خروج از حالت کشاورزی و ورود به یک‬ ‫دوره صنعتی ب��ود‪ .‬در ان مقطع فعالیت های ایدرو در‬ ‫ش��هرهای مختلف مانند تبریز که ماشین سازی در ان‬ ‫ایجاد ش��د‪ ،‬نقش پیشرو در صنعتی کردن ان منطقه‬ ‫داش��ت‪ .‬این فعالیت ها در تبریز و اراک به خوبی قابل‬ ‫مشاهده هستند‪.‬‬ ‫در مراحل بعد از انقالب و با ش��رایط به وجود امده‪،‬‬ ‫نق��ش ای��درو به یک هلدینگ تبدیل ش��ده اس��ت و‬ ‫شرکت داری در زمره فعالیت های ان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در این دوره شرکت های مختلفی که بی صاحب بودند‬ ‫یا از فعالیت بازمانده بودند به سازمان گسترش معرفی‬ ‫می ش��دند و سازمان نیز این ش��رکت ها را دوباره احیا‬ ‫میکرد‪ .‬در ان مقطع نیز سازمان گسترش تمام توانایی‬ ‫خود را بکار برد تا توانس��ت بهترین عملکرد را داشته‬ ‫باش��د و طرح های مختلفی را نیز از ابت��دا ایجاد و به‬ ‫بهره برداری رسانید‪ .‬ایدرو در زمان جنگ نیز در حوزه‬ ‫ادوات نظام��ی وارد کار ش��د و در دوران دفاع مقدس‬ ‫تمام توانش را برای پیروزی در جنگ استفاده کرد‪.‬‬ ‫در مقطع بعدی که دوران سازندگی و بعد از جنگ‬ ‫بود یک دوره رشد س��ریع شرکت ها را داشتیم که به‬ ‫دوران ش��کوفایی سازمان گسترش نیز معروف شده و‬ ‫این ارگان طرح های مختلفی را در دست اقدام داشت‬ ‫و فعالیت های گسترده ای برای ایجاد کسب و کارهای‬ ‫جدید و کمک به بخش خصوصی انجام داد‪.‬‬ ‫در اواخر دهه ‪ ۸۰‬بحث خصوصی س��ازی مطرح شد‬ ‫و بخش عمده ای از ش��رکت های سازمان گسترش را‬ ‫واگذار کردند که البته این خصوصی س��ازی ها درست‬ ‫اس��ت و در راس��تای سیاس��ت های نظام انجام گرفته‬ ‫اس��ت اما در زمینه نحوه انتقال‪ ،‬انتقاداتی وارد است‪.‬‬ ‫از ان زمان سازمان گسترش وارد مرحله جدیدی شد‬ ‫که اجرای طرح های عمده بیش��تر مد نظر قرار گرفته‬ ‫شد تا شرکت داری و هلدینگ‪.‬‬ ‫یکی از حوزه های ایدرو صنایع دانش بنیان است که‬ ‫بخش خصوصی تمایلی برای ورود به ان ندارد چرا که‬ ‫ریس��ک در ان بسیار باال اس��ت اما سازمان گسترش‬ ‫این ریس��ک را برای بهتر شدن وضعیت صنعت کشور‬ ‫انجام می دهد‪.‬‬ ‫حوزه دیگر فعالیت های ایدرو صنعتی کردن مناطق‬ ‫مح��روم اس��ت که به دنب��ال ان اش��تغالزایی و رونق‬ ‫وارد ان مناط��ق می ش��ود و بخش خصوصی به خاطر‬ ‫نب��ود هیچ فعالی��ت صنعتی در ای��ن مناطق معموال‬ ‫وارد کار در این حوزه ها نمی ش��ود‪ .‬سازمان گسترش‬ ‫با س��رمایه گذاری در این مناطق فعالیت های صنعتی‬ ‫را در ای��ن بخش ه��ا افزای��ش می دهد ب��رای مثال ما‬ ‫الستیک و تایر زابل و همچنین بافت و صنایع بلوچ را‬ ‫در ایرانشهر داریم‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این موارد اگر در برخ��ی از صنایع بخش‬ ‫خصوصی نیاز به کمک یا مش��ارکت داش��ته باشد نیز‬ ‫س��ازمان گسترش وارد عمل می شود‪ .‬این مشارکت ها‬ ‫تنها س��هام داشتن از یک ش��رکت و جنبه های مالی‬ ‫نیس��ت بلکه در زمینه های مدیریتی نیز به ش��رکای‬ ‫بخش خصوصی کمک می ش��ود‪ .‬از دیگر حوزه ها نیز‬ ‫می توانیم به نوس��ازی صنایع اشاره کنیم که شاید در‬ ‫س��ال های بعد از انقالب کمتر به این موضوع پرداخته‬ ‫ش��ده است اما باید تجهیزات مان را به روز کنیم تا در‬ ‫زمینه نوسازی نیز فعالیت های گسترده تری را شاهد‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫€ €س�ازمان گس�ترش از س�ال ‪ ۹۲‬ک�ه دولت‬ ‫یازدهم وارد عمل ش�د با ش�رایط بسیار سختی‬ ‫ک�ه از دولت پیش�ین به جای مانده ب�ود روبه رو‬ ‫ش�د چرا که در دولت های قبل خصوصی سازی‪،‬‬ ‫برنامه این س�ازمان را تا ح�دودی تضعیف کرده‬ ‫بود‪ .‬ایدرو در طول این سال ها چه پیشرفت هایی ‬ ‫داشته و االن در چه مرحله ای قرار گرفته است؟‬ ‫خصوصی س��ازی اتفاقی اس��ت که باید در کشور ما‬ ‫رخ ده��د چرا که سیس��تم دولتی هیچ��گاه بنگاه دار‬ ‫خوب��ی نبوده و تجربه تمام دنیا این موضوع را نش��ان‬ ‫داده اس��ت‪ .‬کیفیت خصوصی سازی به میزان مدیریت‬ ‫نیز بس��تگی دارد‪ ،‬اگر مدیران دولتی داشته باشیم اما‬ ‫تحت قوانین دولتی عمل نکنند عمال خصوصی سازی‬ ‫انجام نشده اس��ت و این همان چیزی است که به ان‬ ‫خصولتی گفته می ش��ود‪ .‬اگر خصوصی سازی داشته‬ ‫باش��یم و از مدیران درست اس��تفاده کنیم می توانیم‬ ‫ش��اهد پیشرفت در زمینه خصوصی سازی باشیم و هر‬ ‫سازمانی باید تحت همان قوانین خودش فعالیت کند‪.‬‬ ‫بانک ها باید بانکداری کنند و از بنگاهداری باید پرهیز‬ ‫کنند‪ .‬هر بانکی می تواند س��هام شرکت ها را در اختیار‬ ‫داشته باشد که به ان مدیریت سهام گفته می شود اما‬ ‫با بنگاهداری فرق دارد‪ .‬اگر قوانین ما به نوعی باش��د‬ ‫که جلوی این فعالیت ها را بگیرد ما ش��اهد پیش��رفت‬ ‫بیش��تری در صنای��ع خواهیم بود‪ .‬وقتی ش��رکتی از‬ ‫ایدرو که یک س��ازمان صنعتی اس��ت گرفته می شود‬ ‫به سازمانی داده می ش��ود که هیچ سابقه ای در حوزه‬ ‫صنعت ندارد و همین ممکن است باعث ایجاد مشکل‬ ‫در ان ش��رکت یا کارخانه صنعتی شود‪ .‬شرکت ها باید‬ ‫با یک برنامه ریزی درس��ت از س��ازمان گسترش جدا‬ ‫شده و به بخش خصوصی بپیوندند چرا که در غیراین‬ ‫صورت حتما دچار مشکل می شوند برای مثال شرکت‬ ‫گسترش صنایع بلوچ باید در اختیار سازمان گسترش‬ ‫باق��ی بماند تا جایی که در نهایت به عنوان یک بنگاه‬ ‫اقتصادی می تواند به یک ثبات منطقی تجاری درست‬ ‫برسد وسپس به بخش خصوصی واگذار شود تا منطق‬ ‫س��وداوری برای بخش خصوصی برقرار باشد و پایدار‬ ‫بماند‪.‬‬ ‫‪ 46/8‬درصد جمعیت شهری از تصفیه خانه های فاضالب بهره مند هستند‬ ‫وزیر نیرو گفت‪46/8 :‬درصد جمعیت ش��هری از تصفیه خانه های فاضالب‬ ‫بهره مند هستند‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از پایگاه اطالع رس��انی وزارت نیرو‪،‬‬ ‫حمید چیت چیان در افتتاح فاز اول پروژه تصفیه خانه فاضالب اسالمش��هر‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ما در کش��وری خشک و نیمه خشک زندگی می کنیم و در ‪۱۵‬‬ ‫س��ال اخیر با خشکسالی دست و پنجه نرم می کرده و بنابراین اهمیت اب‬ ‫برای همه ما روشن است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اهمیت مسئله فاضالب برای ما به این دلیل است که با توسعه‬ ‫صنایع و کشاورزی و توسعه شهرها‪ ،‬نیاز به تصفیه اب روشن شد‪.‬‬ ‫ه��ر مترمکعب اب الوده‪ 4 ،‬مترمکعب اب پاکی��زه را الوده می کند‪ ،‬اگر‬ ‫بتوانیم فاضالب را جم��ع اوری و به صورت اصولی مصرف کنیم از الودگی‬ ‫محیط زیست جلوگیری می کنیم‪.‬‬ ‫وی بر س�لامت و بهداش��ت جامعه تاکید کرد و گفت‪ :‬ورود اب الوده به‬ ‫محیط بر اب اثر می گذارد و مصرف ان در کش��اورزی و دامداری س�لامت‬ ‫جامعه را به خطر می اندازد‪.‬‬ ‫چیت چی��ان اضافه کرد‪ :‬با جمع اوری فاضالب و تصفیه ان ضریب امنیت‬ ‫بهداشتی جامعه افزایش می یابد‪ ،‬در ضمن از پساب‪ ،‬پس از تصفیه به عنوان‬ ‫منابع ابی می توان بهره ب��رد‪ .‬در حال حاضر پروژه های فاضالب بزرگترین‬ ‫طرح های زیس��ت محیطی کشور هس��تند‪ ،‬تصفیه خانه فاضالب اسالمشهر‬ ‫چهلمین تصفیه خانه دولت یازدهم است‪.‬‬ ‫وزیر نیرو گف��ت‪ :‬با افتتاح دو تصفیه خانه دیگر در روزهای باقیمانده ‪۴۲‬‬ ‫تصفیه خانه فاضالب افتتاح ش��ده اس��ت‪ .‬چیت چیان اظه��ار کرد‪ :‬بیش از‬ ‫‪ ۲۶‬درصد کل ظرفیت تصفیه فاضالب تاریخ کش��ور در دولت یازدهم انجام‬ ‫ش��ده است‪ ،‬اکنون ‪46/8‬درصد جمعیت شهری کش��ور از تصفیه خانه های‬ ‫فاضالب بهره مند هستند‪ .‬وی با اشاره به گزارش ساالنه سازمان ملل گفت‪:‬‬ ‫خدا را ش��کر شاخص ایران هم از نظر اب و هم فاضالب راضی کننده است‪.‬‬ ‫وزیر نیرو گفت‪ :‬در کش��ور و استان تهران شاهد عملکرد خوب شرکت ابفا‬ ‫بودیم‪ ،‬در مجموع ‪ ۱۰‬مدول فاضالب در ‪ ۹‬ش��هر به بهره برداری رس��یده و‬ ‫اکنون به ‪ ۹۵۴‬هزار مترمکعب در شبانه روز رسیده که در ابتدای این دولت‬ ‫این ظرفیت حدود ‪ ۵۰۰‬هزار مترمکعب بوده و حدود دو برابر شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مهندسی اب و‬ ‫فاضالب کشور گفت‪ :‬انتظار می رود‬ ‫طرح تصفیه خانه پس��اب ابادان در‬ ‫مدت دو سال به اتمام برسد‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا جانباز در بازدید از ‪5‬‬ ‫طرح عمرانی در حال اجرا در حوزه‬ ‫اب و فاضالب در ابادان و خرمشهر‬ ‫به مهر گفت‪ :‬انج��ام و اتمام این پروژه ها به بهبود کیفیت‬ ‫اب و تصفیه فاضالب کمک می کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه س��اخت تصفیه خانه مجهز پس��اب‬ ‫شهرس��تان ابادان اظهار کرد‪ :‬این ط��رح بزرگترین طرح‬ ‫زیست محیطی در حال انجام در این شهرستان است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مهندسی اب و فاضالب کشور تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬افق این طرح یک جمعیت ‪ ۵۰۰‬هزار نفری اس��ت‬ ‫که اعتبار س��اخت ان نی��ز از فاینانس های خارجی تامین‬ ‫و پرداخت می شود‪.‬‬ ‫جانب��از در بخش دیگری از س��خنان خود با اش��اره به‬ ‫تصفیه خانه در حال س��اخت خرمش��هر گف��ت‪ :‬این طرح‬ ‫ب��ا ‪ ۵۲‬درصد پیش��رفت فیزیک��ی در حال اجراس��ت و در‬ ‫کوتاه ترین زمان ممکن به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه با بهره برداری از این تصفیه خانه مشکل‬ ‫تامین اب تصفیه ش��ده خرمشهر رفع می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬با‬ ‫اتم��ام این ط��رح خرمش��هری ها از ابی پای��دار بهره مند‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مهندسی اب و فاضالب کشور اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اعتبار این پروژه نی��ز از فاینانس های خارجی تامین‬ ‫شده و تا سال ‪ ۹۷‬نیز به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫جانباز با اش��اره به ایس��تگاه اب ش��یرین کن اب��ادان با‬ ‫ظرفیت روزانه ‪ ۱۲‬هزار متر مکعب اب شیرین تصریح کرد‪:‬‬ ‫این اب پس از تامین نیاز بخش��ی از ابادان و مینوشهر را‬ ‫جبران می کند‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬به تازگی در این ایستگاه روش گندزدایی‬ ‫به وس��یله الکترولی��ز نمک طعام که کاری از مهندس��ان‬ ‫داخلی اس��ت جایگزین اس��تفاده از کلر شده و هزینه ها و‬ ‫خطرات ناشی از ان را نیز کاهش داده است‪.‬‬ ‫بررسی وضعیت خاموشی‬ ‫در کشور‬ ‫به نظر می رس��د با گرم ش��دن هوا در روزهای اخیر اوج‬ ‫مصرف برق نیز روندی ش��تابان به خود گرفته اس��ت‪ ،‬به‬ ‫طوری که به گزارش ایسنا در روز گذشته اوج مصرف برق‬ ‫نه تنها مرز ‪ ۵۵‬هزار مگاوات را رد کرد بلکه رکورد مصرف‬ ‫در تابس��تان سال جاری که در ‪ ۱۴‬تی ر اتفاق افتاده بود را‬ ‫جابه جا کرد و به ‪ ۵۵‬هزار و ‪ ۴۴۲‬مگاوات رسید‪.‬‬ ‫اوج مص��رف برق در حالی روز گذش��ته دوب��اره رکورد‬ ‫شکست که شنبه هفته جاری همزمان با عبور اوج مصرف‬ ‫برق از مرز ‪ ۵۵‬هزار مگاوات برای نخس��تین بار اوج مصرف‬ ‫برق در شب نیز به بیش از ‪ ۵۳‬هزار مگاوات رسید‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش های موجود در بیشتر شهرهای کشور‬ ‫از جمله تهران عمده پس��ت برق با حداکثر مواجه شده اند‬ ‫و افزای��ش میزان مصرف بیش از این میزان ممکن اس��ت‬ ‫پس��ت و خطوط انتقال و فوق توزیع را در س��طح کشور با‬ ‫مشکل اساسی مواجه کند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس وزارت نیرو از شهروندان درخواست کرده‬ ‫در روزهای جاری نهای��ت همکاری را با صنعت برق برای‬ ‫کاهش مصرف خود داشته باشند‪.‬‬ ‫گزارش ه��ا حاکی از این اس��ت که عم��ده مصرف برق‬ ‫کشور در این روزها در بخش غیرمولد کشور در حال اتفاق‬ ‫افتادن اس��ت‪ ،‬به طوری که در روز گذش��ته نیز در زمان‬ ‫اوج مصرف برق کشور‪ ،‬مصرف بخش صنایع و مولد کشور‬ ‫‪ ۳۰۰‬م��گاوات کمتر از روزهای��ی بوده که اوج مصرف برق‬ ‫کمتر از ‪ ۵۵‬هزار مگاوات گزارش شده است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر در سال جاری از طریق اعطای امتیازاتی‬ ‫به بخش صنایع و کش��اورزی ب��رای کاهش میزان مصرف‬ ‫خ��ود در س��اعت های اوج مصرف (‪ ۱۲‬ت��ا ‪ ۱۶‬ظهر و ‪۲۱‬‬ ‫تا ‪ ۲۳‬ش��ب) به میزان ‪ ۴۵۰۰‬مگاوات اوج س��ایی داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫این درحالی است که اگر چنین سیاستی از طرف وزارت‬ ‫نیرو پیش گرفته نمی ش��د روز گذشته شاهد مصرف بیش‬ ‫از ‪ ۶۰‬هزار مگاوات برق در کش��ور بودیم؛ مصرفی که اگر‬ ‫اتفاق می افتاد صنعت برق کش��ور را با مش��کالت عدیده‬ ‫روبه رو می کرد‪.‬‬ ‫اتفاق جالب اینکه در حالی روز گذش��ته مصرف برق به‬ ‫اوج خود در س��ال های اخیر رسید که هوشنگ فالحتیان‪،‬‬ ‫معاون برق و انرژی از باال رفتن بی رویه مصرف برق گالیه‬ ‫و اظهار کرد‪ :‬میزان رش��د مصرف برق در س��ال جاری در‬ ‫مقایسه با اوج مصرف در سال گذشته بیش از کل مصرف‬ ‫برق کشوری چون ارمنستان بوده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن طبق گفت��ه چیت چی��ان‪ ،‬وزیر نیرو رش��د‬ ‫‪ 5‬درصدی مصرف در کشور در هیچ جای دنیا سابقه ندارد‬ ‫و ای��ن امر گواه وجود یک بیماری در صنعت برق کش��ور‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنابراین به نظر می رس��د روند صرف بی رویه برق کشور‬ ‫نیازمند بازنگری جدی در سیاس��ت ها باشد‪ ،‬سیاست هایی‬ ‫که ش��اید باعث شده مصرف برق در کشور چنین بی محابا‬ ‫و شتابان پیش برود‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 11‬مرداد ‪ 9 1396‬ذی القعده ‪ 2 1438‬اوت ‪ 2017‬شماره ‪ 174‬پیاپی ‪2147‬‬ ‫یادداشت‬ ‫امادگی قطعه سازان داخلی برای‬ ‫مشارکت در توسعه پلتفرم ها‬ ‫خبر‬ ‫چرا دمای موتور بیش از حد‬ ‫افزایش می یابد؟‬ ‫به عنوان راننده حس بدی اس��ت که در حال رانندگی متوجه‬ ‫شوید اش��کالی برای خودرو پیش امده است‪ .‬بخار اب از زیر در‬ ‫موتور خودرو به هوا بلند شده‪ ،‬بوق اخطار اعالن خطر می کند و‬ ‫چراغ های روی داشبورد روشن شده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش عصرخودرو‪ ،‬موتور در دمای معینی با کارایی موثر‬ ‫کار می کند‪ .‬این دما انقدر باالست که نمی توان موتور را با دست‬ ‫لمس کرد‪ .‬باال رفتن بیش از حد دمای موتور زمانی است که دما‬ ‫به اندازه ای باال می رود که می تواند به قس��مت های موتور اسیب‬ ‫وارد کند‪ .‬به طور معمول دمای باالتر از ‪ ۱۱۵‬درجه س��انتی گراد‬ ‫نگران کننده است‪.‬‬ ‫افزایش دمای موتور به چند دلیل اتفاق می افتد اما ریشه تمام‬ ‫انها در نقصان گردش سامانه خنک کننده است که این نقص به‬ ‫ش��کل های مختلف به وجود می اید؛ نشتی سامانه خنک کننده‪:‬‬ ‫نش��تی سامانه خنک کننده به خودی خود موجب افزایش دمای‬ ‫موتور نمی ش��ود بلکه ورود هوا به دلیل نش��تی موجب باال رفتن‬ ‫دمای موتور می ش��ود‪ .‬هنگامی که نش��تی اتفاق می افتد‪ ،‬مقدار‬ ‫مایع خنک کننده کاهش می یابد و باعث می شود که هوا به درون‬ ‫س��امانه مکیده ش��ده و وارد گردش سامانه خنک کننده شود‪ .‬از‬ ‫انجا که هوا از مایع خنک کننده س��بک تر اس��ت باالی س��امانه‬ ‫خنک کننده قرار می گیرد و مشکلی را به وجود می اورد که به نام‬ ‫«قفل هوا » ش��ناخته می شود‪ .‬یک قفل هوا‪ ،‬حباب بزرگی است‬ ‫که موجب توقف جریان مایع خنک کننده در سامانه خنک کننده‬ ‫می شود درنتیجه مایع خنک کننده در موتور باقی مانده و دمای‬ ‫ان بسیار افزایش می یابد‪.‬‬ ‫گرفتگی‪ :‬گرفتگی در س��امانه خنک کننده دلیل غیرمستقیم‬ ‫دیگری اس��ت‪ .‬هنگامی که گرفتگی در س��امانه وجود دارد مایع‬ ‫خنک کننده نمی تواند گردش کند در نتیجه دمای موتور افزایش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫خرابی پمپ اب‪ :‬خرابی پمپ اب یکی از متداول ترین دالیل‬ ‫افزایش دمای اب اس��ت‪ .‬پمپ اب پرکار ترین قطعه در س��امانه‬ ‫خنک کننده و مس��ئول گردش مایع خنک کننده اس��ت‪ .‬به مرور‬ ‫زمان یاتاقان ها یا پروانه داخل پمپ ممکن اس��ت بش��کنند که‬ ‫درنتیجه پمپ کار نکرده و در مدت کوتاهی دمای موتور به بیش‬ ‫از حد معمول می رسد‪.‬‬ ‫رقی�ق نبودن مای�ع خنک کننده ب�ه ان�دازه کافی‪ :‬این‬ ‫وضعیت در اب و هوای بس��یار س��رد پیش می ای��د‪ .‬زمانی که‬ ‫به دلی��ل دمای هوای زیر صفر‪ ،‬مایع خنک کننده به حالت ژله ای‬ ‫در می ای��د و موجب گرفتگی در رادیاتور یا موتور می ش��ود‪ .‬به‬ ‫یاد داشته باش��ید که حتی در هوای بسیار سرد چند درجه زیر‬ ‫صفر‪ ،‬در صورت از کار افتادن س��امانه خنک کننده‪ ،‬دمای موتور‬ ‫با س��رعت باال م��ی رود که موجب خراب ش��دن قطعات داخلی‬ ‫موتور می شود‪.‬‬ ‫س��امانه دیگری که موجب کاهش دمای موتور می شود روغن‬ ‫موتور اس��ت‪ .‬روغن موتور نقش بس��یار مهم��ی در خنک کردن‬ ‫موت��ور و جلوگی��ری از افزایش دم��ا دارد‪ .‬روغ��ن موتور اجزای‬ ‫داخلی موتور را روغن کاری می کند که موجب کاهش اصطکاک‬ ‫می ش��ود و دلیل اصلی افزایش دماست‪ .‬بسیاری از شرکت های‬ ‫خودرو سازی یک قطعه خنک کننده روغن در خودرو قرار داده اند‬ ‫ک��ه مانند رادیات��ور کار می کند‪ .‬روغن موت��ور بعد از گردش در‬ ‫موت��ور به داخل این خنک کننده رفته تا دمای ان کاهش یابد و‬ ‫سپس به داخل موتور برگردد‪ .‬همچنین بیش از ‪۴۰‬درصد خنک‬ ‫شدن موتور به وسیله روغن موتور انجام می شود‪.‬‬ ‫مطمئن باشید‬ ‫فروشندگان با‬ ‫زیرپوشش طرح کد‬ ‫شناسا قرار گرفتن‬ ‫ضرر نمی کنند به ویژه‬ ‫فعاالن بازار چراغ برق‬ ‫که هنگام وارد کردن یا‬ ‫خرید کاال قادر هستند‬ ‫اصالت ان را تشخیص‬ ‫ دهند‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫برای همکاری با خودروسازان‬ ‫ایران��ی در طراح��ی و تامی��ن‬ ‫نیاز های قطع��ه ای پلتفرم های‬ ‫داخلی امادگ��ی ‪۱۰۰‬درصدی‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫انجم��ن س��ازندگان قطعات‬ ‫و مجموعه ه��ای خودروی��ی از‬ ‫مازیار بیگلو‬ ‫توسعه پلتفرم داخلی استقبال‬ ‫دبیر انجمن سازندگان‬ ‫می کند بنابراین از طرح پلتفرم‬ ‫قطعات و مجموعه های‬ ‫‪ SP100‬شرکت سایپا استقبال‬ ‫خودرویی‬ ‫کرده و دلیل ان‪ ،‬این اس��ت که‬ ‫در طراحی ای��ن پلتفرم تمامی‬ ‫امکان س��نجی های کیفی و مالی و نیز فنی دیده ش��ده و در‬ ‫شرایط کنونی راه توسعه این مجموعه از سوی این خودروساز‬ ‫داخلی ادامه دارد‪.‬‬ ‫ام��روز برای تمام تغییرات قطعه ای با قطعه س��ازان داخلی‬ ‫هماهنگی ه��ای الزم انجام می ش��ود و خودکفایی و عملکرد‬ ‫مناس��ب خودروس��از در بحث پلتفرم های‪X ۱۰۰،SP ۱۰۰‬‬ ‫و‪ X ۲۰۰‬نشانه همت داخلی برای رسیدن به مرز خودکفایی‬ ‫است‪.‬‬ ‫اگر صنعت خودرو در امر پلتفرم بتواند به موقعیت مناسبی‬ ‫دس��ت پیدا کند به طور قطع پیشرفت های بسیار مطلوبی در‬ ‫دو صنع��ت خودرو و قطعه کش��ور رخ می دهد ک��ه ما را در‬ ‫رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده کمک بسیاری می کند‪.‬‬ ‫یک��ی از دالیل پیش��رفت صنعت خ��ودرو و قطعه جهان‪،‬‬ ‫طراحی پلتفرم است که منجر به تولید خودرویی به طور کامل‬ ‫بومی ش��ده و قطعات ان تا درصد باالیی داخلی س��ازی شده‬ ‫اس��ت زیرا در هر حال تولید برخ��ی قطعات در داخل صرفه‬ ‫اقتصادی نداشته و نیاز است از خارج تامین شود‪.‬‬ ‫در گفت وگوی «گسترش صنعت» با رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو مطرح شد‬ ‫‪ 50‬قلم کاال در طرح تشخیص هویت‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫این روزها یکی از اخبار پر بحث صنعت قطعه‪ ،‬کددار‬ ‫ش��دن قطعات تولیدی و وارداتی اس��ت؛ طرحی که از‬ ‫سال گذشته به ش��کل ازمایشی کار خود را اغاز کرد و‬ ‫قرار است از پایان مهر ‪ ۹۶‬به مرحله اجرای کامل برسد‪.‬‬ ‫این پروژه در راستای جلوگیری از ورود کاالهای قاچاق‬ ‫و بی کیفیت ب��ه بازار لوازم یدکی خودرو در حال انجام‬ ‫اس��ت که برخی عنوان می کنند ممکن است همچون‬ ‫طرح ش��بنم س��رانجام مورد انتظار را به دنبال نداشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫غالمرض��ا بخش��ی زاده‪ ،‬ریی��س اتحادی��ه صن��ف‬ ‫فروش��ندگان ل��وازم یدک��ی خ��ودرو در گفت وگ��و با‬ ‫گس��ترش صنعت از حرکت ارام اما با برنامه این طرح‬ ‫گفت و نیز خبر داد که تعداد اقالم زیرپوشش این طرح‬ ‫در حال افزایش اس��ت تا بازار به طور جدی ساماندهی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫€ €قرار اس�ت با اج�رای کامل این ط�رح ورود‬ ‫قطع�ات قاچاق به ب�ازار لوازم یدک�ی به حداقل‬ ‫برسد‪ .‬این پروژه در چه مرحله ای قرار دارد؟‬ ‫س��عی این اس��ت که با انجام این طرح ورود قطعات‬ ‫به بازار س��اماندهی ش��ود اما رس��یدن به این امر مهم‬ ‫من��وط به همکاری س��ایر نهادهای مرتبط اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫س��نگ اندازی نش��ود و طرح با موفقیت م��ورد انتظار‬ ‫پیش برود این روش��ی است که مشکالت تعزیرات و‪...‬‬ ‫ندارد و تنها قرار اس��ت بازار را به سمتی حرکت دهیم‬ ‫که کمترین مش��کل را داشته باشد و حجم کسانی که‬ ‫مب��ادرت به ورود کاالهای بی کیفیت و تقلبی می کنند‬ ‫ک م و کمتر ش��ود به گونه ای که فعالیت سالم بخش ها‪،‬‬ ‫افراد متقلب را به طور خ��ودکار از میدان رقابت حذف‬ ‫کند‪ .‬همچنین س��عی می ش��ود به لحاظ حیثیتی افراد‬ ‫وادار به معامله سالم شوند‪ .‬اگر وضعیت بازار به گونه ای‬ ‫که امروز در حال فعالیت است پیش رود باید روز به روز‬ ‫منتظر افت مش��تری باشیم و شرایط ب ه شکلی خواهد‬ ‫ش��د که یک تولیدکننده خود باید ناظر بازار قطعاتش‬ ‫باش��د و هزینه ای که باید برای تولید متمرکز شود به‬ ‫این سو منتقل شود که اتالف وقت و انرژی خواهد بود‪.‬‬ ‫هدف این است طرح به گونه ای تنظیم شود که هر کس‬ ‫محصولی را وارد بازار می کند اگر روی کاال نوشته شده‬ ‫س��اخت رومانی یا المان به ط��ور حقیقی تولید همین‬ ‫کشورها باش��د و کاالی کپی شده در کشورهای دیگر‬ ‫نباش��د‪ .‬نباید این گونه باشد که به طور نمونه بلبرینگ‬ ‫کره ای به نام س��اخت المان به مصرف کننده فروخته‬ ‫شود؛ این نوعی دزدی اس��ت که باید با قاطعیت مانع‬ ‫ان ش��د‪ .‬ط��رح تا امروز رو به پیش��رفت ب��ود اما باید‬ ‫ب��ا حساس��یت زیاد گام برداش��ت تا دچار سرنوش��ت‬ ‫طرح هایی که به نتیجه نرسیدند و در میانه راه ماندند‪،‬‬ ‫نش��ود‪ .‬نیاز اس��ت گام ب��ه گام کارها نظارت ش��ود تا‬ ‫جلوی هرگونه سوءاستفاده ای گرفته شود و با مدیریت‬ ‫درست‪ ،‬زحمت ها از بین نرود‪.‬‬ ‫€ €این طرح برای چند قطعه خواهد بود؟‬ ‫در مرحله نخس��ت ‪ ۳۰‬قلم ب��ود اما امروز به ‪ ۵۰‬قلم‬ ‫افزایش یافته و در حال اجراست‪.‬‬ ‫€ €ایا اتحادیه تا پایان س�ال ‪ 96‬برنامه ای برای‬ ‫افزایش اقالم دارد؟‬ ‫این مسئله بستگی به همکاری واردکنندگان قطعات‬ ‫ل حاضر ‪ ۱۶‬نفر اعالم امادگی کرده اند‬ ‫داشته که در حا ‬ ‫و ب��رای قطع��ات وارداتی انها کد شناس��ا ارائه ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین اگر همکاری ها گس��ترده تر شود (زیرا‬ ‫طرح داوطلبانه اس��ت) به طور قطع تعداد اقالم افزایش‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫ام��روز ب��ه دنب��ال این هس��تیم ک��ه س��ازندگان و‬ ‫واردکنندگان خود با رضایت مراجعه کند و درخواست‬ ‫کد شناس��ا داشته باش��ند و اتحادیه امادگی دارد که‬ ‫اصال��ت قطع��ات واردات��ی انها را تش��خیص دهد و با‬ ‫مدراک تطبیق و کد شناسا را در اختیار انها قرار دهد‪.‬‬ ‫€ €در خبره�ا اعالم ش�د از پایان مه�ر ‪ ۹۶‬این‬ ‫طرح از مرحله ازمایشی خارج و به مرحله کالن‬ ‫وارد می شود‪ ،‬ایا درست است؟‬ ‫این طرح امروز هم در حال اجرای گس��ترده است و‬ ‫درواقع باید گفت با افتتاح پنجمین نمایشگاه تخصصی‬ ‫قطعات خودرو و ماش��ین االت تهران این پروژه در بین‬ ‫قطعه سازان و فعاالن بازار قطعات خودرو اعالم عمومی‬ ‫ش��د‪ .‬بنابراین امروز به طور جدی شناسنامه دار کردن‬ ‫قطعات و داشتن کد رهگیری در حال انجام است و از‬ ‫حالت ازمایشی خود خارج شده است‪.‬‬ ‫همچنان اطالع رس��انی و تبلیغات از س��وی اتحادیه‬ ‫صنف فروش��ندگان ل��وازم یدکی خ��ودرو ادامه دارد‬ ‫ت��ا اع�لام همگانی ش��ود و معرفی ان در رس��انه های‬ ‫تصوی��ری ازجمله تلویزیون‪ ،‬اگاه��ی الزم را در اختیار‬ ‫مصرف کنن��دگان ق��رار دهد که با اط�لاع از این طرح‬ ‫مبادرت به خرید قطعه موردنیاز خود کنند‪.‬‬ ‫طرح عملیاتی شده و با وضعیت بازار و فعالیت برخی‬ ‫س��ودجویان در ارائه قطعات قاچاق و بی کیفیت‪ ،‬جایز‬ ‫نبود بیش از این صبر کرد اما همچنان تاکید می شود‬ ‫برای موفقیت طرح باید با دقت پیش رفت‪.‬‬ ‫€ €این طرح در دوره ازمایش�ی چقدر از س�وی‬ ‫واردکنن�دگان و تولیدکنندگان مورد اس�تقبال‬ ‫قرار گرفت؟‬ ‫اش��اره ش��د در مرحله نخس��ت باید اطالع رسانی و‬ ‫اگاهی دهی کامل انجام شود تا افراد به ان اعتماد کنند‬ ‫و بدانند وارد شدن به این طرح به نفع خود انهاست که‬ ‫این امر هنوز به طور گس��ترده اتفاق نیفتاده است زیرا‬ ‫معتقدیم باید گام های نخس��ت ارام و اهسته برداشته‬ ‫ش��ود تا با خطای کمتری همراه باش��د‪ .‬قرار نیس��ت‬ ‫تجربه پیش��ین طرح شبنم تکرار شود و ب ه طور جدی‬ ‫ب ه دنبال رفع مش��کالت و معضالت بازار قطعات لوازم‬ ‫یدکی خودرو هس��تیم‪ .‬ادامه راه بستگی به همکاری و‬ ‫اس��تقبال تمام افرادی دارد که در این صنعت در حال‬ ‫فعالیت هستند‪.‬‬ ‫امروز اطالع رسانی هنوز کامل نشده و نیاز به توضیح‬ ‫و اگاه��ی بیش��تری دارد ام��ا به طور نمون��ه از برخی‬ ‫شهرستان ها وقتی گزارش می گیریم فعاالن این حوزه‬ ‫عنوان می کنند که بعضی مصرف کنندگان هنگام خرید‬ ‫درخواس��ت قطعه ای را دارند که دارای کد شناساست‪.‬‬ ‫این نشان می دهد که مشتریان تا حدودی از این طرح‬ ‫اگاه شده اند و پیگیر ان هستند‪.‬‬ ‫€ €با اجرای سراس�ری این طرح تکلیف قطعات‬ ‫بی کیفیتی که در بازار و فروش�گاه ها وجود دارد‪،‬‬ ‫چه می شود؟ ایا برنامه ای برای جمع اوری انها در‬ ‫دست اقدام است؟‬ ‫در این بحث نگرانی وجود ندارد‪ .‬امروز با بخشنامه ها‬ ‫و اطالعیه های��ی که اتحادیه به فعاالن ای��ن بازار ارائه‬ ‫می کند عنوان ش��ده که خود فروش��ندگان داوطلبانه‬ ‫به اتحادی��ه مراجعه کنند و ب��رای کاالهایی که دارند‬ ‫درخواس��ت کد شناسا داشته باش��ند و به این ترتیب‬ ‫کیفیت و اصالت کاالی خود را برای مشتریان تضمین‬ ‫کنند‪ .‬به طور نمونه اگر کاالیی در بس��ته بندی ساخت‬ ‫المان خورده اما با بررسی کارشناسان اتحادیه مشخص‬ ‫ش��د کاال مربوط به ساخت ش��رکتی چینی است باید‬ ‫اصالح و سپس به مش��تری عرضه شود‪ .‬بنابراین الزم‬ ‫است که فروشندگان این امر را بپذیرند و قطعات را با‬ ‫شناسنامه حقیقی ان معامله کنند‪.‬‬ ‫برخ��ی قطعات اگر تقلب��ی و بی کیفیت باش��ند به‬ ‫سالمت راکبان خودرو اس��یبی نمی رسانند و به لحاظ‬ ‫ایمنی خطرافرین نیس��تند به طور نمونه اگر شیش��ه‬ ‫چراغ خطر خودرو بی کیفیت باشد خطر چندانی ندارد‬ ‫و ممکن است به جای ‪ ۲‬سال ‪ ۲‬ماه کار کند‪ .‬بنابراین‬ ‫در بح��ث قطعات برای پیگیری داش��تن کد شناس��ا‬ ‫فروشندگان نیز دسته بندی می شوند و سعی در جذب‬ ‫فعاالنی است که قطعات ایمنی می فروشند یا فروشنده‬ ‫قطعات پرمصرف خودرو هستند‪.‬‬ ‫€ €زمان�ی ک�ه فروش�ندگان مراجع�ه کردند و‬ ‫مش�خص ش�ود قطعه در حال فروش انها به نام‬ ‫کاالیی المانی درواقع چینی است به طور قطع در‬ ‫قیمت تغییراتی ایجاد ش�ده و فروشنده به نوعی‬ ‫متضرر می ش�ود‪ .‬ایا برنامه ای ب�رای جبران این‬ ‫زیان وجود دارد؟‬ ‫مطمئ��ن باش��ید فروش��ندگان با زیرپوش��ش طرح‬ ‫کد شناس��ا قرار گرفتن ض��رر نمی کنند به ویژه فعاالن‬ ‫ب��ازار چراغ برق ک��ه هنگام وارد کردن ی��ا خرید کاال‬ ‫قادر هس��تند اصالت ان را تش��خیص دهن��د‪ .‬الزم به‬ ‫یاداوری اس��ت که صنف لوازم یدکی یکی از فنی ترین‬ ‫صنف هاست که شاید در ظاهر دیده نشود‪.‬‬ ‫€ €ب�ه هر حال برخی فروش�ندگان قطعات را از‬ ‫شرکت های بازرگانی تهیه می کنند و ممکن است‬ ‫روی بس�ته بندی برچس�بی بخورد ک�ه واقعیت‬ ‫نداشته باشد‪ .‬در این صورت چه باید کرد؟‬ ‫برای این امر نیز در اتحادیه برنامه هایی تدوین شده‬ ‫و کارشناس��ان اتحادیه امادگی دارند اگر بین شرکت‬ ‫بازرگانی و فروش��نده قطعات لوازم یدکی اختالفی بر‬ ‫سر اصالت قطعه وجود داشته باشد بررسی و رسیدگی‬ ‫کنن��د و اصالت واقعی را در اختی��ار هر دو طرف قرار‬ ‫دهند که هیچ کدام متضرر نشوند‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫سمند سورن ای ال ایکس توربو‪ .‬کد‪58202‬‬ ‫‪38/793/000‬‬ ‫‪40/500/000‬‬ ‫هیوندای ولستر‪ 6 .‬ایربگ‪2016‬‬ ‫‪124/507/000‬‬ ‫‪130/000/000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‪.‬کد‪22009‬‬ ‫‪31/381/000‬‬ ‫‪32/000/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ال اف هیبرید جی ال اس پالس‬ ‫‪161/258/000‬‬ ‫‪165/000/000‬‬ ‫‪47/031/900‬‬ ‫‪49/500/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل نیوفیس‪.‬اتوپارک‪2017‬‬ ‫دنا با موتور ای اف‪7‬‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‪.‬ای ال ایکس‬ ‫پژو ‪ 207‬جدید‪.‬اتوماتیک‬ ‫‪42/680/000‬‬ ‫‪45/330/000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪.8‬کد‪27430‬‬ ‫‪38/849/000‬‬ ‫سوزوکی ویتارا اتومات کالس‪۱۰‬‬ ‫‪146/981/000‬‬ ‫رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫‪43/600/000‬‬ ‫‪52/500/000‬‬ ‫‪39/200/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬نیوفیس کامل‪2017‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل نیوفیس‪+‬اتوپارک‬ ‫‪194/950/000‬‬ ‫‪193/000/000‬‬ ‫کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫‪85/000/000‬‬ ‫‪109/981/000‬‬ ‫‪115/000/000‬‬ ‫کیا ریو صندوقدار ‪2017‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو کامل اتوماتیک‬ ‫‪94/981/000‬‬ ‫‪90/100/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل ‪ 2017‬نیوفیس کیو ال‬ ‫تیبا‪-2‬هاچ بک ای ایکس (تنوع رنگ)‬ ‫‪27/718/000‬‬ ‫سایپا ‪ 151‬اس ای‬ ‫‪20/314/000‬‬ ‫کیا اپتیما جی اف کامل ‪ - 2017‬اتاق جدید جی تی‪+‬رادار‬ ‫‪27/800/000‬‬ ‫‪99/091/000‬‬ ‫‪97/000/000‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪+2017‬سانروف‬ ‫‪54/346/000‬‬ ‫‪55/800/000‬‬ ‫لکسوس اچ ‪ 200‬سی تی هیبریدی‪-‬کامل ‪2016‬‬ ‫چانگان سی اس‪( 35‬مونتای)‪-‬اتوماتیک‬ ‫برلیانس اچ‪- 320‬اتوماتیک‬ ‫‪51/862/500‬‬ ‫برلیانس اچ‪- 330‬اتوماتیک‬ ‫‪19/000/000‬‬ ‫کیا ریو هاچ بک ‪ -‬کامل ‪2017‬‬ ‫کیا سورنتو اتاق جدید ‪ 2.4‬کامل جی تی‬ ‫‪65/990/000‬‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک (اپشنال)‬ ‫‪140/000/000‬‬ ‫‪66/700/000‬‬ ‫‪54/000/000‬‬ ‫‪147/226/000‬‬ ‫‪146/000/000‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬کامل‬ ‫لکسوس تی‪ 200‬ان ایکس هفت کلید‪-‬اف اسپرت ‪۲۰۱۷‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪242/000/000‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫‪112/000/000‬‬ ‫‪199/244/000‬‬ ‫‪203/000/000‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪236/649/000‬‬ ‫‪162/000/000‬‬ ‫‪112/000/000‬‬ ‫‪198/000/000‬‬ ‫‪250/000/000‬‬ ‫‪155/000/000‬‬ ‫‪178/000/000‬‬ ‫‪173/000/000‬‬ ‫‪000/000/205‬‬ ‫‪207/000/000‬‬ ‫‪398/000/000‬‬ ‫‪378/000/000‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 11‬مرداد ‪ 9 1396‬ذی القعده ‪ 2 1438‬اوت ‪ 2017‬شماره ‪ 174‬پیاپی ‪2147‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش ‪۵۸‬درصدی تولید‬ ‫محصوالت رنو در پارس خودرو‬ ‫با این اقدام نخستین‬ ‫گام برای خروج‬ ‫قیمت گذاری خودرو‬ ‫از شورای رقابت‬ ‫برداشته می شود‬ ‫چراکه در این روش‬ ‫خودروساز برای‬ ‫محصول خود قیمت پایه‬ ‫تعیین می کند و بسته‬ ‫به اینکه چه تعداد‬ ‫خریدار برای خودرو‬ ‫وجود داشته باشد‪،‬‬ ‫قیمت خودرو به صورت‬ ‫رقابتی تعیین خواهد‬ ‫شد‬ ‫«گسترش صنعت» مزایای عرضه خودرو در بورس کاال را در گفت وگو با کارشناسان بررسی کرد‬ ‫عبور خودروسازان از فیلتر قیمت گذاری‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫یک��ی از چالش های خودروس��ازان در چند س��ال‬ ‫اخیر‪ ،‬کمب��ود نقدینگی و تالش ب��رای جذب منابع‬ ‫جدید مالی بوده که ب��ا اغاز عرضه خودرو در بورس‬ ‫کاال ک��ه برای نخس��تین بار در خرداد انجام ش��د‪ ،‬به‬ ‫نظر می رس��د این روند وارد فاز تازه ای شده و گامی‬ ‫بزرگ در جهت رفع این معضل اساسی برداشت ه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این روش خودروس��ازان ب��ا هدف فروش‬ ‫تولی��دات خود در ب��ورس کاال می توانن��د با فروش‬ ‫نقدی محصوالت ضمن تامین نقدینگی خود اقدام به‬ ‫کش��ف نرخ خودروها کنند چراکه یکی از مزیت های‬ ‫این اقدام کش��ف نرخ کاالهای غیرانحصاری اس��ت‪.‬‬ ‫ازانجاکه براساس تصمیم شورای اقتصاد‪ ،‬خودروهای‬ ‫داخلی جزو کاالهای انحصاری به شمار می ایند و کار‬ ‫قیمت گذاری انها به شورای رقابت سپرد ه شده است‪،‬‬ ‫بنابراین خودروس��ازان می توانند با عرضه محصوالت‬ ‫خ��ود در ب��ورس کاال‪ ،‬قیمت خودروه��ای خود را بر‬ ‫اس��اس عرضه و تقاضایی که انجام می شود‪ ،‬مشخص‬ ‫و قیمت های نهایی شده در بورس را به عنوان قیمت‬ ‫بازار ازاد تعیین کنند‪ .‬بر این اس��اس نخس��تین گام‬ ‫برای خ��روج قیمت گذاری خودرو از ش��ورای رقابت‬ ‫برداش��ته می ش��ود چراکه در این روش خودروس��از‬ ‫ب��رای محصول خود قیم��ت پایه تعیی��ن می کند و‬ ‫بس��ته به اینکه چه تعداد خریدار برای خودرو وجود‬ ‫داشته باش��د‪ ،‬قیمت خودرو به صورت رقابتی تعیین‬ ‫خواهد شد‪ .‬درعین حال به گفته فعاالن حوزه خودرو‬ ‫یکی از مزایای عرض��ه خودرو در بورس کاالی ایران‬ ‫انجام به موقع تعهدها از سوی فروشندگان است زیرا‬ ‫ب��ه دلیل قانونمن��دی و دریاف��ت تضمین های الزم‪،‬‬ ‫معامله گران از انجام تعهدات اطمینان کامل خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹تخفیف ‪ ۱۰‬درصدی مالیات‬ ‫حام��د س��لطانی نژاد‪ ،‬مدیرعام��ل ب��ورس کاالی‬ ‫ای��ران نیز با اش��اره به تخفیف ‪ ۱۰‬درص��دی مالیات‬ ‫خودروس��ازانی که محصوالت خود را در بورس کاال‬ ‫سعید مدنی‪:‬عرضه خودرو در بورس باید کنترل شده‬ ‫و منافع دو طرف را تامین کند‬ ‫حامد سلطانی نژاد‪ :‬عرضه کنندگانی که به دنبال شفافیت‬ ‫هستند محصوالت خود را در بورس کاال عرضه می کنند‬ ‫عرض��ه می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬عرضه کنندگانی که به دنبال‬ ‫ش��فافیت هستند و محصوالت خود را در بورس کاال‬ ‫عرضه می کنند از این مشوق ها استفاده می کنند‪ .‬وی‬ ‫ش��رط بهره مندی خودروسازان از مزایای بورس کاال‬ ‫را اس��تمرار در عرضه دانست و گفت‪ :‬در این شرایط‬ ‫خری��داران می توانند به عنوان یک ب��ازار قابل اتکا به‬ ‫ای��ن ب��ازار وارد ش��وند‪ .‬ای��ن در حالی اس��ت که با‬ ‫راه اندازی بازار س��لف فروش��ی که به زودی در بورس‬ ‫کاال راه ان��دازی می ش��ود افرادی که خواس��تار پس‬ ‫دادن حواله های خودرو خود هس��تند‪ ،‬دچار مشکل‬ ‫نمی ش��وند و افراد دیگر به راحتی جایگزین می شوند‬ ‫و مش��کالتی که بسیاری از افراد در حال حاضر با ان‬ ‫روبه رو هستند وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت نظ�ارت بر تخل�ف و رانت در‬ ‫بورس کاال‬ ‫س��عید مدنی‪ ،‬مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا «گس��ترش صنع��ت» با اش��اره به‬ ‫مذاکرات انجام شده با هدف عرضه خودرو در بورس‬ ‫کاال از سال های گذش��ته اظهار کرد‪ :‬این اقدام یکی‬ ‫از راهبردهایی اس��ت که ما را به تعیین قیمت واقعی‬ ‫خودرو نزدیک می کند چرا که در این روش‪ ،‬قیمت بر‬ ‫اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه این رون��د در اقتصاد ازاد وجود‬ ‫دارد و اجرایی می شود‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اینکه فضای‬ ‫رقابتی در صنعت خودرو ایران وجود دارد و هرکسی‬ ‫تمایل به واردات داش��ته باش��د این امکان با رعایت‬ ‫شروطی‪ ،‬برای او فراهم می شود و تعداد نمایندگی ها‬ ‫و تن��وع انها افزایش یافته‪ ،‬بنابراین در چنین فضایی‬ ‫باید قیمت ها نیز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود‪.‬‬ ‫مش��اور خودروی��ی وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫افزود‪ :‬با وجود چنین فضایی‪ ،‬در چند س��ال گذشته‬ ‫قیمت های مصوبی از س��وی شورای رقابت و سازمان‬ ‫حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان اعمال‬ ‫ش��ده که این روند در درازمدت باعث مش��کالتی در‬ ‫تامین نقدینگی خودروس��ازان شده و جز این مشکل‬ ‫دستاورد دیگری برای خودروسازان به همراه نداشته‬ ‫اس��ت‪ .‬مدنی با اش��اره به ورود گروه خودروس��ازی‬ ‫سایپا با س��راتو به بورس کاال تصریح کرد‪ :‬به تدریج‬ ‫خودروهای دیگری به این موضوع افزوده می شود اما‬ ‫ا نچه مسلم است اینکه باید در این روش تابع عرضه‬ ‫و تقاضا باشیم و خودروس��ازان نیز در فضای رقابتی‬ ‫قیمت ها را متناس��ب با فضا تعیین کنند و به سمت‬ ‫ضابطه مند ش��دن بروند که بورس کاال کمک بزرگی‬ ‫به ای��ن روند می کند‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬عرضه خودرو‬ ‫در ب��ورس کاال باید کنترل ش��ده و منافع خریدار و‬ ‫فروشنده را تامین کند‪ .‬به هرحال یک نظام کنترلی‬ ‫مانند س��هام ش��رکت ها وجود دارد که نظارتی روی‬ ‫انها انجام می شود تا سهامداران شرکت ها دچار ضرر‬ ‫و زیان نش��وند‪ .‬مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫این روش را به ش��رط انجام ان بر اساس اصول روش‬ ‫مناس��بی اعالم و اظهار کرد‪ :‬نکته قابل توجه نظارت‬ ‫بر این روند اس��ت تا خریده��ای کالن و رانتی اتفاق‬ ‫نیفتد و در صورت مشاهده تخلف با ان برخورد شود‬ ‫بنابرای��ن اگر کار روی روال انجام ش��ود‪ ،‬قیمت ها در‬ ‫ب��ورس کاال واقعی خواهد ش��د‪ .‬مدنی در تش��ریح‬ ‫دالیل ورود خودروسازان با خودروهایی با تیراژ پایین‬ ‫ب��ه بورس کاال نیز گفت‪ :‬به طور قطع هر اقدام جدید‬ ‫بای��د با حجم پایین و احتیاط کامل اغاز ش��ود و در‬ ‫صورت حفظ منافع مشتری‪ ،‬کار تعمیم یابد‪ .‬بنابراین‬ ‫از انجا که خودرو برای نخس��تین بار وارد بورس کاال‬ ‫شده خودروسازان با احتیاط شروع به کار کردند که‬ ‫این روند منطقی اس��ت زیرا کنت��رل خودروهایی با‬ ‫صدور پالک ملی برای مناطق ازاد‬ ‫جانش��ین رییس پلیس راهور ناجا گفت‪ :‬ب��ا اجرای فاز جدید‬ ‫پرونده پالک های قدیمی خودروها امس��ال بسته می شود و هیچ‬ ‫پالک غیرملی دیگری در کشور نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری میزان‪ ،‬س��ردار موس��ی امیری در ایین‬ ‫رونمای��ی از طرح ملی پالک جدید وس��ایل نقلی��ه مناطق ازاد‬ ‫کش��ور که در منطقه ازاد قشم برگزار شد با اشاره به اینکه طرح‬ ‫پالک های ملی از س��ال ‪ ۸۳‬در کشور کلید خورد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به‬ ‫مرور پالک های مختلفی با عنوان پالک ملی وارد سامانه یکپارچه‬ ‫شماره گذاری شدند که از ان جمله می توان به پالک کشاورزی‪،‬‬ ‫جانب��ازان‪ ،‬تش��ریفات‪ ،‬ناج��ا‪ ،‬اعزام ب��ه تعمی��رگاه‪ ،‬خودروهای‬ ‫کالسیک‪ ،‬خودروهای گذرموقت‪ ،‬سیاسی و دیپلماتیک و‪ ...‬اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ابالغ ستاد کل نیروهای مسلح درباره پالک های‬ ‫نظامی گفت‪ :‬بر این اس��اس تا پایان ش��هریور تمامی خودروهای‬ ‫نیروهای مسلح باید پالک ملی شوند‪.‬‬ ‫جانشین رییس پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه بدین ترتیب‬ ‫تنه��ا پ�لاک باقیمانده که هنوز ملی نش��ده پ�لاک مناطق ازاد‬ ‫تجاری اس��ت‪ ،‬افزود‪ ۷ :‬منطقه ازاد قش��م‪ ،‬کیش‪ ،‬چابهار‪ ،‬اروند‪،‬‬ ‫انزلی‪ ،‬ارس و ماکو در کش��ور وجود دارد که در دو س��ال گذشته‬ ‫مراح��ل طراحی و مقدمات پالک ملی انها با هماهنگی دبیرخانه‬ ‫مناطق ازاد کشور اغاز و تولید این پالک ها نیز انجام شد‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر سامانه جامع ان نیز در حال تکمیل و بهره برداری است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امروز در قشم پالک های همه مناطق ازاد رونمایی و‬ ‫نیز پالک منطقه ازاد قشم نصب شد و باقی مناطق ازاد به مرور‬ ‫زم��ان پالک های ملی را تحویل می گیرند و با این مرحله پایانی‪،‬‬ ‫در کش��ور هیچ خودرویی بدون پالک ملی و زیرمجموعه سامانه‬ ‫جامع شماره گذاری نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫جانش��ین ریی��س پلیس راه��ور ناج��ا تصریح ک��رد‪ :‬اولویت‬ ‫ش��ماره گذاری در مناط��ق ازاد با خودروهای نوش��ماره و نقل و‬ ‫انتقال است و به مرور براساس برنامه ریزی مناطق ازاد پالک های‬ ‫قدیمی فراخوان و تعویض می شود‪.‬‬ ‫جانش��ین رییس پلیس راهور ناجا خاطرنشان کرد‪ :‬هم اکنون‬ ‫‪ ۱۹‬میلیون خودرو و ‪ ۱۱‬میلیون موتورس��یکلت با پالک ملی در‬ ‫کشور شماره گذاری شده اند‪.‬‬ ‫تیراژ باال دشوار است ضمن انکه باید ظرفیت بورس‬ ‫کاال را درنظ��ر داش��ت و به تدریج ب��ه حجم کار ان‬ ‫افزود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬همه ش��رکت هایی که خواس��تار‬ ‫ورود به بورس کاال هس��تند مشمول معافیت مالیاتی‬ ‫می شوند تا مش��وقی برای انها باشد که در قانون نیز‬ ‫معافیت ‪ 10‬درصدی عنوان شده و خودروسازان نیز با‬ ‫ورود به این چرخه مشمول معافیت مالیاتی می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹محل تالقی عرضه و تقاضا‬ ‫به اعتقاد رضا تقی زاده‪ ،‬مع��اون فروش و بازاریابی‬ ‫گروه خودروسازی سایپا نخستین هدف عرضه خودرو‬ ‫در بورس کاال تامین مالی بوده و مباحثی مانند ایجاد‬ ‫شفافیت و رقابت از موضوعات مهم دیگری است که‬ ‫منجر به اس��تقبال خودروسازان از این طرح می شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬عرضه خودرو در بورس کاال باعث کشف‬ ‫قیمت واقعی خودرو خواهد شد چراکه عرضه و تقاضا‬ ‫تعیین کننده قیم��ت محصوالت می ش��ود و درواقع‬ ‫بورس محل تالقی عرضه و تقاضاست؛ بنابراین ضمن‬ ‫انکه قیمت محصوالت به س��مت واقعی شدن پیش‬ ‫می رود درصورتی که محصولی متناس��ب با س��لیقه‬ ‫مش��تریان نباش��د یعنی از قیمت و کیفیت مناسبی‬ ‫برخوردار نباش��د‪ ،‬خودروساز ناگزیر به کاهش قیمت‬ ‫یا افزایش کیفیت ان می شود و درواقع باید این اقدام‬ ‫را پاس��خ به کسانی دانس��ت که بازار خودرو کشور را‬ ‫انحصاری می دانند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‪...‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬با عرضه سراتو از محصوالت‬ ‫سایپا و همچنین برنامه ریزی برای عرضه دنا به عنوان‬ ‫محصول ایران خودرو در بورس کاال به نظر می رس��د‬ ‫خودروس��ازان تصمی��م دارن��د باعرض��ه محصوالت‬ ‫کم تیراژ در ب��ورس‪ ،‬وضعیت فروش محصوالت خود‬ ‫س از ان‪ ،‬محصوالت پرتیراژ‬ ‫را در ب��ورس ارزیابی و پ ‬ ‫خ��ود را در این فضای رقابت��ی عرضه کنند‪ .‬تاکید و‬ ‫تمایل خودروسازان به این روش درحالی است که در‬ ‫سند راهبردی صنعت خودرو نیز راهکارهای متفاوتی‬ ‫با هدف تامین مالی صنعت خودرو پیش بینی ش��ده‬ ‫و هرچن��د اس��تفاده از ب��ورس کاال در ای��ن روش ها‬ ‫پیش بین��ی نش��ده اما به نظر می رس��د با اس��تقبال‬ ‫خودروسازان روبه رو شده است‪.‬‬ ‫دعوای رنو و دولت فرانسه به کجا رسید؟‬ ‫کارل��وس گ��ون توانس��ته ب��ه دلیل‬ ‫مدیریت بحران های رنو نیسان و افرایش‬ ‫فروش انها تحسین جهانی را برانگیزد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرخ��ودرو‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که وی در فرانسه با چالش هایی‬ ‫در تقاب��ل ب��ا دول��ت ق��رار دارد که از‬ ‫داش��تن س��هم اندک دولت این کشور‬ ‫در رنو نش��ات می گیرد‪ .‬همین مس��ئله‬ ‫باعث شده درباره ماندن وی در قسمت‬ ‫مدیریت خود گمانه زنی هایی پدید اید‪.‬‬ ‫در تازه تری��ن اتفاق‪ ،‬دولت فرانس��ه با‬ ‫برنامه های گون در جلس��ه سهامداران‬ ‫مخالفت کرده و به نظر می رسد انتخاب‬ ‫ماکرون در بهار امس��ال نیز به فش��ارها‬ ‫روی وی افزوده اس��ت‪ .‬ماکرون پیش تر‬ ‫و در کابینه اقای اوالند انتقادهای جدی‬ ‫را ب��ه مدیریت رنو وارد می کرد‪ .‬در حال‬ ‫حاضر اگر چه ش��ایعه هایی مطرح است‬ ‫اما ب��ه نظر نمی رس��د گون ‪ ۶۳‬س��اله‬ ‫ب��ه ای��ن زودی ها از منصب خ��ود کنار‬ ‫گذاش��ته ش��ود اما خود نیز به تدریج به‬ ‫جانش��ینی که بتواند مس��ئولیت هایش‬ ‫را مدیری��ت کند فک��ر می کند و به نظر‬ ‫می رسد هیروتوس��انکاوا را برای این کار‬ ‫درنظر گرفته است‪.‬‬ ‫به ندرت پیش امده که رنو در چنین‬ ‫وضعیت مناس��بی قرار داشته باشد‪ .‬این‬ ‫ش��رکت رق��م بی س��ابقه ‪۱/۸۸‬میلیون‬ ‫خ��ودرو را در ‪ 6‬م��اه نخس��ت س��ال‬ ‫ج��اری روان��ه ب��ازار کرده که رش��دی‬ ‫‪۱۰/۴‬درصدی نشان می دهد‪.‬‬ ‫ب��ه ع�لاوه انک��ه هم��ه نش��ان های‬ ‫زیر مجموعه ان نی��ز در وضعیت خوبی‬ ‫به سر می برند‪.‬‬ ‫پارس خودرو در ‪ ۴‬ماه گذش��ته بیش از ‪۲۹‬هزار دستگاه‬ ‫از انواع محصوالت رنو را تولید کرده و این ش��رکت نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه سال گذشته افزایش تولید ‪۵۸‬درصدی در‬ ‫محصوالت رنو را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش سایپانیوز‪ ،‬پارس خودرو در ‪۴‬ماه نخست امسال‬ ‫بیش از ‪۲۹‬هزار دس��تگاه از محصوالت خانواده رنو را تولید‬ ‫و ب��ه بازار عرض��ه کرده که این امار نش��ان دهنده افزایش‬ ‫‪۵۸‬درصدی تولید محصوالت رنو در این ش��رکت نسبت به‬ ‫مدت مشابه در سال گذشته است‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬از ابتدای س��ال جاری بیش از ‪۱۴‬‬ ‫هزار دستگاه تندر ‪ ۹۰‬و پارس تندر در پارس خودرو تولید‬ ‫شده که نسبت به سال گذشته افزایش ‪۱۰۲‬درصدی را در‬ ‫این شرکت نشان می دهد‪.‬‬ ‫درحال حاضر به طور میانگین روزانه بیش از ‪۴۰۰‬دستگاه‬ ‫از انواع محصوالت رنو که شامل تندر‪،۹۰‬پارس تندر‪،‬ساندرو‬ ‫و ساندرواس��تپ وی است در پارس خودرو تولید و به بازار‬ ‫عرضه می شود‪.‬‬ ‫راه اندازی صندوق‬ ‫سرمایه گذاری مدیران خودرو‬ ‫صندوق س��رمایه گذاری تامین خودرو باشگاه مشتریان‬ ‫ش��رکت مدیران خودرو‪ ،‬با هدف ایجاد بستر مناسب برای‬ ‫امکان سرمایه گذاری خرد و کالن و ارائه خدمات متمایز به‬ ‫مشتریان گرامی راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرن��گار خودروکار‪ ،‬بهرام ش��ریعت‪ ،‬رییس‬ ‫هیات مدیره ش��رکت مدی��ران خودرو در ایی��ن راه اندازی‬ ‫ای��ن صندوق‪ ،‬ب��ا بی��ان مزای��ای س��رمایه گذاری در این‬ ‫صندوق گفت‪ :‬هر ش��خص با هر مقدار سرمایه می تواند در‬ ‫این صندوق عضو ش��ود و ضمن بهره من��دی از امتیاز ها و‬ ‫خدمات خاص ارائه ش��ده از باالترین س��ود سپرده بانکی‬ ‫(که درحال حاضر ‪۱۴/۷۵‬درصد اس��ت) به صورت روزشمار‬ ‫برخوردار شود‪.‬‬ ‫او در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه انعق��اد تفاهمنامه ش��رکت‬ ‫مدیران خودرو با بانک صادرات با هدف ایجاد و پش��تیبانی‬ ‫از صن��دوق س��رمایه گذاری تامی��ن خ��ودرو‪ ،‬ب��ر تضمین‬ ‫بازپرداخت اصل پول و سود تعلق گرفته به سرمایه گذاران‬ ‫از س��وی بانک صادرات و ش��رکت مدیران خ��ودرو تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در این ایین یوس��فیان‪ ،‬معاون اعتباری بانک‬ ‫ص��ادرات با بیان اینکه کارت بانکی ش��تابی از طریق بانک‬ ‫صادرات به نشانی مشتریان ارسال خواهد شد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تمامی دریاف��ت و پرداخت ها در صندوق س��رمایه گذاری‬ ‫تامی��ن خ��ودرو که ی��ک حس��اب بانکی اس��ت از طریق‬ ‫کارت ه��ای بانک��ی ارس��ال ش��ده خواهد بود ک��ه تمامی‬ ‫قابلیت ه��ای کارت های ش��تابی اعم از دریاف��ت نقدی از‬ ‫تمامی درگاه های بانکی(اینترنت بانک‪ ،‬موبایل بانک‪ ،‬تلفن‬ ‫بانک‪ ،‬خودپردازها‪ ،‬شعب بانک صادرات و‪)...‬؛ انتقال کارت‬ ‫ب��ه کارت‪ ،‬انتقال کارت به حس��اب های دیگران و پرداخت‬ ‫وجه مربوط به خرید کاال و‪ ...‬را دارد‪.‬‬ ‫دارن��دگان کارت و مش��ارکت کنندگان در ای��ن ط��رح‬ ‫براساس میزان سپرده و امتیاز های کسب شده از تسهیالت‬ ‫ویژه مدیران خودرو در ش��رایط خری��د و دریافت خدمات‬ ‫خودرویی و سایر برنامه های ویژه مرتبط با باشگاه مشتریان‬ ‫مدیران خودرو برخوردار می ش��وند که جزئیات مربوط در‬ ‫اطالعیه های بعدی ش��رکت مدیران خ��ودرو اعالم خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اعطای گواهینامه طالیی حمایت‬ ‫از مصرف کننده به سایپایدک‬ ‫گواهینام��ه طالیی حمای��ت از مصرف کنندگان به دلیل‬ ‫افزای��ش کیفی��ت خدم��ات و رضایت باالی مش��تریان به‬ ‫شرکت سایپایدک اهدا شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش س��ایپانیوز‪ ،‬در چهارمین همایش اس��تانی‬ ‫حمایت از حق��وق مصرف کنندگان‪ ،‬نمایندگی س��ایپا در‬ ‫مش��هد با مدیریت محمدرض��ا ورزنده کامه علی��ا به دلیل‬ ‫فعالی��ت در راس��تای رعای��ت حقوق مصرف کنن��دگان و‬ ‫ایین نامه های مربوط و همچنین رضایت باالی مشتریان از‬ ‫خدمات باکیفیت‪ ،‬موفق به کسب گواهینامه طالیی رعایت‬ ‫حقوق مصرف کنندگان شد‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬در این همایش که در اس��تان‬ ‫خراس��ان رضوی و ب��ا حضور رحیم علیش��اهی مدیرعامل‬ ‫س��ایپایدک و همچنین مدیران و معاونان سازمان حمایت‬ ‫حقوق مصرف کننده برگزار شد‪ ،‬گواهینامه طالیی حمایت‬ ‫از حقوق مصرف کننده به مدیر نمایندگی س��ایپا در مشهد‬ ‫اهدا شد‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری اس��ت در بین ش��رکت های ارائه دهنده‬ ‫خدمات پس از فروش‪ ،‬سایپایدک در ماه های اخیر براساس‬ ‫گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران موفق به‬ ‫کسب باالترین رشد شاخص رضایت مشتریان شد‪.‬‬ ‫س��ایپایدک با ش��بکه خدمات پس از فروش گس��ترده‬ ‫مش��تمل ب��ر ‪ ۱۴۱۱‬نمایندگ��ی مجاز‪ ،‬عاملی��ت فروش و‬ ‫تعمیراتی است که در راستای رسیدن به هدف عالی جلب‬ ‫رضایتمندی ذی نفعان و به ویژه مش��تریان درنظر دارد در‬ ‫افق ‪ ،۱۴۰۰‬با بهره مندی از کارکنانی توانمند‪ ،‬اخالق مدار و‬ ‫پاسخگو‪ ،‬به عنوان برترین و محبوب ترین سازمان خدمات‬ ‫پس از فروش کشور شناخته شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫چهار شنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 174‬پیاپی ‪2147‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 11‬مرداد ‪1396‬‬ ‫‪ 9‬ذی القعده ‪1438‬‬ ‫‪ 2‬اوت ‪2017‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪ :‬مجتبی اعتماد مقدم‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫تفاوت نجومی امالک‬ ‫در شمال و جنوب تهران‬ ‫عضو کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬گفت‪ :‬فاصله‬ ‫طبقات��ی زیاد بین مردم مت��راژی کمتر از ‪ ۲۰‬مت��ر از یک خانه در‬ ‫شمال تهران را معادل یک واحد مسکونی در جنوب شهر کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خانه ملت‪ ،‬محمد دامادی با اش��اره ب��ه افزایش تمایل‬ ‫قشر بس��یاری از جامعه به اس��کان در خانه های نوساز در بافت های‬ ‫فرس��وده گفت‪ :‬ب��ا توجه به کاهش قدرت خرید مردم در س��ال های‬ ‫اخی��ر و ناتوانی برای خرید خانه های نوس��از ب��ه علت حباب قیمتی‬ ‫تمایل به اسکان در بافت فرسوده و خرید و فروش واحدهای قدیمی‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسالمی با بیان‬ ‫اینکه روند خرید مس��کن در س��ال های اخیر از سوی قشر متوسط و‬ ‫ضعیف جامعه سخت شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با توجه به گران بودن‬ ‫واحدهای نوساز نسبت به واحدهای قدیمی اقبال برای خرید این نوع‬ ‫ی به‬ ‫واحدها بیش��تر ش��ده‪ ،‬اما باید بدانیم بافت های فرسوده و قدیم ‬ ‫اندازه کافی ایمن نبوده و مشکالت بسیاری را ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫دامادی با تاکی��د بر ضرورت ریل گذاری دولت برای اسان س��ازی‬ ‫ش��رایط خانه دار شدن مردم افزود‪ :‬باید سیاست گذاری های دولت به‬ ‫س��متی باش��د که بتوانیم واحدهای نوس��از را به صورت گسترده با‬ ‫قیمت مناس��ب در دس��ترس مردم قرار دهیم زیرا در غیراین صورت‬ ‫افزایش اجاره نش��ینی و حتی اس��کان در بافت های ناکارامد شهری‬ ‫بیشتر می شود‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت‪ :‬توس��عه شرکت های‬ ‫خ�لاق اصلی ترین راهبرد ای��ن معاونت در دولت دوازدهم اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬س��ورنا س��تاری در بازدید از مرکز نواوری و ش��کوفایی‬ ‫دانشگاه الزهرا(س) گفت‪ :‬ما بحث شرکت های دانش بنیان را در دولت‬ ‫یازدهم پیگیری کرده ایم که نتایج خوبی نیز حاصل ش��ده است‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه در این بین یکس��ری از ش��رکت ها هستند که خالقیت‬ ‫و ن��واوری دارند ام��ا متاس��فانه نمی توانند دانش بنیان ش��وند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬ش��اید از لحاظ فن��اوری ان پیچیدگی را ندارند‪ .‬س��تاری افزود‪:‬‬ ‫بیشتر ش��رکت های خالق شرکت هایی با عنوان کارافرین هستند که‬ ‫فارغ التحصیالن خوب دانش��گاهی جذب انها می ش��وند‪ .‬معاون علمی‬ ‫و فناوری ریاس��ت جمهوری گفت‪ :‬بر همین اس��اس‪ ،‬طرح حمایت از‬ ‫شرکت های خالق را راه اندازی کرده ایم که در دولت جدید توسعه این‬ ‫ش��رکت اصلی ترین راهبرد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫خواه��د بود‪ .‬س��تاری با تاکید بر اینکه ش��رکت های خالق بیش��تر از‬ ‫شرکت های دانش بنیان محیط کسب و کار را تحت تاثیر قرار خواهند‬ ‫داد‪ ،‬گفت‪ :‬به طور حتم در دولت اینده حمایت های موثرتری از فعاالن‬ ‫این گونه ش��رکت ها ش��اهد خواهیم بود‪ .‬وی درباره اینکه هدایت این‬ ‫بخ��ش را در دولت اینده برعهده خواهد داش��ت یا خیر‪ ،‬یاداورش��د‪:‬‬ ‫ان ش��ااهلل تا یک هفته دیگر مشخص خواهد ش��د‪ .‬سرپرست دانشگاه‬ ‫الزه��را(س) نیز با بیان اینکه ‪ ۱۴‬گ��روه کارافرینی و پردازش ایده در‬ ‫این دانشگاه تشکیل شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این گروه ها مطابق با یک‬ ‫برنامه مدیریت��ی برای ورود به مرحله ش��تاب دهی در حال گذراندن‬ ‫مرحله اموزشی هستند‪ .‬مهناز مالنظری گفت‪ :‬درست است که تمرکز‬ ‫دانش��گاه الزاهرا بیش��تر روی مباحث علوم انس��انی است اما به دلیل‬ ‫اینکه از دانش��گاه جامع و علوم پای��ه برخورداریم‪ ،‬خودمان را محدود‬ ‫به مباحث علوم انس��انی نکرده ایم‪ .‬سرپرس��ت دانشگاه الزهرا (س) با‬ ‫تاکید بر اینکه دانشجویان ما در مباحث بین رشته ای بسیار می توانند ‬ ‫موثر واقع ش��وند‪ ،‬افزود‪ :‬به عنوان مثال دانش��جویان ما در رشته های‬ ‫میکروبیول��وژی‪ ،‬فن��ی‪ ،‬طراحی صنعتی و همچنین هن��ر از ایده های‬ ‫بسیار خوبی برخوردارند که در مرحله گروه سازی است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مزیت های دانش��گاه الزهرا در حوزه ایده و کس��ب‬ ‫و کار نی��ز ب��ا تاکید بر اینک��ه در بخش ایده پ��ردازی به ویژه در حوزه‬ ‫هنر و طراحی صنعتی از قابلیت های بس��یار خوبی برخورداریم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دانش��جویان ما در این بخش ها همواره در مسابقات حضور یافته اند و‬ ‫جوایزی را نیز به دست اورده اند‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫روی��ای پرواز از دوران کودک��ی با هر ادمی همراه بوده‬ ‫اس��ت همانطور که اسب س��واری نیز ب��رای برخی یکی‬ ‫رویای دست نیافتنی اس��ت‪ .‬اما می دانید که سوارکاری‪،‬‬ ‫پرواز‪ ،‬غواصی‪ ،‬اس��کی‪ ،‬تنیس‪ ،‬بولینگ و گلف اکنون به‬ ‫عنوان رش��ته های ورزش��ی شناخته ش��ده و برخی این‬ ‫ورزش ها را حرفه ای دنبال می کنند‪ .‬در این گزارش سعی‬ ‫ش��ده تا به هزینه ها و روش ه��ای تفریحی این ورزش ها‬ ‫پرداخته شود‪ .‬بعید اس��ت ادمی را در دنیا پیدا کنید که‬ ‫عالقه ای به پرواز نداش��ته باشد اما برای رسیدن به رویای‬ ‫پ��رواز باید بر ترس از ارتفاع و نشس��تن روی صندلی که‬ ‫به پاراگالیدر متصل اس��ت‪ ،‬غلبه کرد‪ .‬یقین بدانید اگر بر‬ ‫ ترس تان غلبه کنید‪ ،‬هیچ موضوع دیگری نمی تواند شما‬ ‫را از تجرب��ه پ��رواز بی نظیر در ارتفاع��ات دور کند‪ .‬کمتر‬ ‫کس��ی از عهده هزینه خرید یک پاراگالیدر ش��خصی بر‬ ‫می ای��د چرا که تجهیزات پاراگالی��در – به دلیل ضریب‬ ‫ایمنی باال – فوق العاده گران اس��ت و شاید تا ‪ 50‬میلیون‬ ‫تومان برای تان هزینه داشته باشد اما سایت های پروازی‬ ‫زیادی در اطراف تهران و بیش��تر ش��هرهای بزرگ وجود‬ ‫دارد که این س��رویس را به ش��ما می دهند‪ .‬جای نگرانی‬ ‫نیس��ت؛ شما با هزینه کمی می توانید مانند یک عقاب در‬ ‫اسمان به پرواز دربیاید‪.‬‬ ‫هزینه نیم س��اعت پرواز رقمی حدود ‪ 80‬تا ‪ 150‬هزار‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫‹ ‹رویای سوارکاری در بیداری‬ ‫اسب س��واری یکی از رویا هایی اس��ت که از کودکی در‬ ‫ناخوداگاه بیش��تر ما ش��کل می گیرد اما هیچ وقت فکر‬ ‫کرده اید برای رسیدن به این رویا چقدر تالش کرده اید؟‬ ‫احتم��اال برای تحقق رویای س��وارکاری‪ ،‬یکی دو بار لب‬ ‫ل س��وار حیوانی ش��ده اید که چیزی بین‬ ‫س��احل ش��ما ‬ ‫اس��ب و االغ و قاط��ر بوده و تمام‪ .‬بهانه مان هم همیش��ه‬ ‫ش سوارکاری‬ ‫این بوده که هزینه نگهداری اس��ب و اموز ‬ ‫سر به فلک می کش��د‪ .‬اگر به شما بگوییم تا همین امروز‬ ‫اش��تباه کرده اید چطور؟ هزینه اموزش سوارکاری برای‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫منبع‪ :‬وزارت نیرو‬ ‫بدون شرح‬ ‫تفریحات ورزشی لوکس اما ارزان‬ ‫دانش و فناوری‬ ‫توسعه شرکت های خالق‬ ‫اصلی ترین راهبرد معاونت علمی‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬گسترش صنعت‬ ‫یک جلس��ه‪ 50 ،‬تا ‪ 150‬هزار تومان هم در تهران اس��ت‬ ‫و در ش��هرهای دیگر که باشگاه س��وارکاری دارند حدود‬ ‫قیمت بلیت یک س��انس اس��تخر و ‪ 25‬تا ‪ 45‬هزار تومان‬ ‫است‪ .‬خیال تان راحت‪ ،‬نیازی هم به داشتن اسب ندارید‬ ‫و اموزشگاه اسب را در اختیارتان می گذارد‪.‬‬ ‫هزینه یک جلس ه سوارکاری تفریحی حدود ‪ 50‬تا ‪130‬‬ ‫هزار تومان است‪.‬‬ ‫‹ ‹الکچری بازی با ‪ 30‬هزار تومان‬ ‫بولینگ از ورزش هایی اس��ت که یا هیچ استعدادی در‬ ‫ان ندارید یا با نخستین بازی که دست به توپ می شوید‪،‬‬ ‫ح��س خواهید کرد ی��ک بولینگ باز م��ادرزاد بوده اید و‬ ‫ت��ا امروز عمرت��ان را هدر داده اید‪ .‬اگر فیلم «لبوفس��کی‬ ‫بزرگ» کوئن ها را تماش��ا کرده اید و بدتان نمی اید مثل‬ ‫ج��ف بریج��ز‪ ،‬اوقات فراغت ت��ان را در باش��گاه بولینگ‬ ‫بگذرانید‪ ،‬جای نگرانی نیست‪ .‬هزینه یک ساعت استفاده‬ ‫از بولینگ در ش��هری مانند تهران برای یک نفر‪ ،‬به اندازه‬ ‫پول یک فنجان قهوه در کافه است؛ هزینه ای که اگر کمی‬ ‫نت گردی و اس��تفاده از س��ایت های تخفیف ار را بدانید‪،‬‬ ‫پایین تر هم می اید‪ .‬هر چند خودتان هم خوب می دانید‬ ‫هزینه ‪ 10‬هزار تومانی برای یک س��اعت ورزش الکچری‬ ‫مثل بولینگ اصال زیاد نیست‪ .‬هزینه یک ساعت برای دو‬ ‫نفر ‪ 15‬تا ‪ 30‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزان و باکالس‬ ‫تنیس به جرات جزو س��خت ترین رشته های ورزشی‬ ‫دنیاس��ت‪ .‬جالب اس��ت بدانید که یک تنیسور حدود دو‬ ‫برابر یک فوتبالیس��ت در یک مس��ابقه فوتبال‪ ،‬دوندگی‬ ‫می کن��د‪ .‬این را بگذارید کنار‪ ،‬انرژی ضربات دس��تی که‬ ‫باید به راکت بزنید تا متوجه شوید با یکی از هوازی ترین و‬ ‫سخت ترین رشته های ورزشی دنیا روبه رو هستید‪ .‬حال‬ ‫اگر جنم و س��خت جانی تنیسور ش��دن را دارید‪ ،‬مشکل‬ ‫دیگری وجود ن��دارد‪ .‬خیلی ها تصور می کنند که تنیس‬ ‫و هزینه ه��ای مربوط به اموزش ان کمرش��کن اس��ت؛‬ ‫تصوری که از همین تریبون اعالم می کنیم باطل اس��ت‬ ‫و ش��ما جز هزینه یک راکت معمول��ی که حدود ‪ 150‬تا‬ ‫‪ 300‬هزار تومان قیم��ت دارد‪ ،‬مخارج زیادی را متحمل‬ ‫نخواهید ش��د‪ .‬پس اگر جزو عاش��قان این رشته جذاب‬ ‫هس��تید‪ ،‬همین فردا خودتان را به یکی از باش��گاه های‬ ‫حوال��ی خانه تان معرفی کنید‪ .‬هزینه یک س��اعت اجاره‬ ‫زمی��ن تنیس حدود ‪ 7‬تا ‪ 18‬هزار تومان و هزینه اموزش‬ ‫حدود ساعتی ‪ 20‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫‹ ‹گشتی در زیر اب‬ ‫غواص��ی کردن ب��ه دلیل تجهی��زات ایمن��ی و لوازم‬ ‫جانب��ی زیادی که یک غواص باید همراه داش��ته باش��د‬ ‫از گران تری��ن ورزش های دنیا به ش��مار می اید اما کافی‬ ‫اس��ت در همی��ن روزهای گرم تابس��تان س��ایت های‬ ‫تخفی��ف دار را ب��اال و پایی��ن کنید ت��ا چندتایی فرصت‬ ‫استثنایی برای غواصی در دریاچه های اطراف تهران پیدا‬ ‫کنید‪ .‬غواصی در این دریاچه ها به لوازم خصوصی نیازی‬ ‫ندارد و همه چیز را در اختیارتان می گذارند‪.‬‬ ‫برای غواصی نیم س��اعته باید رقم��ی حدود ‪ 40‬تا ‪60‬‬ ‫هزار تومان را در جیب داشته باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹قل بده تو گل‬ ‫گلف برای ش��روع واقعا ورزش ترسناکی است؛ از طرز‬ ‫در دس��ت گرفتن چوب گلف بگیرید تا شیوه ضربه زدن و‬ ‫تکنیک ه��ای ان‪ .‬قوانین پیچیده گلف هم بخش دیگری‬ ‫از مصائبی اس��ت که برای یاد گرفت��ن این ورزش پیش‬ ‫روی تان اس��ت اما حداقل خیال ت��ان از هزینه های گلف‬ ‫راحت باش��د؛ خیلی راحت و بدون هیچ دردسری با مبلغ‬ ‫کمی می توانید در ورزشگاه انقالب و زمین گلف ان – تیم‬ ‫مل��ی گلف ایران هم همین ج��ا تمرین می کند و کیفیت‬ ‫چمن خوبی دارد – یکی از باکالس ترین ورزش های دنیا‬ ‫را تجربه کنید‪ .‬برای هزینه یک جلسه رقمی حدود ‪ 35‬تا‬ ‫‪ 50‬هزار تومان را درنظر بگیرید‪.‬‬ ‫‹ ‹اسکی‪،‬گرانترین الکچری‬ ‫تص��وری که همه م��ا درباره ورزش پرهیجان اس��کی‬ ‫داری��م‪ ،‬دس��ت نیافتنی ب��ودن ان اس��ت‪ .‬تجهی��زات‬ ‫گران قیمت اس��کی و طبقه مرفهی که روی پیست های‬ ‫اسکی به سر خوردن مش��غولند‪ ،‬المان هایی هستند که‬ ‫تصور غیرقابل دس��ترس بودن این رش��ته را می سازند؛‬ ‫تصوری که البته چندان هم بی دلیل نیس��ت و اس��کی را‬ ‫می توان از گران ترین رش��ته های ورزشی دانست اما اگر‬ ‫در فصل زمستان هوس اس��کی کرده اید‪ ،‬اگاه باشید که‬ ‫چندان هم غیرقابل دس��ترس نیست و می شود یک ست‬ ‫اسکی را برای یک ساعت اجاره کرد و از شرمندگی رویای‬ ‫لیز خ��وردن روی برف درامد‪ .‬خبر خوب اینکه اس��کی‬ ‫دیگر فقط ویژه مناطق کوهس��تانی نیست و اسکی روی‬ ‫شن برای لذت سرخوردن مردم کویری هم در ایران انجام‬ ‫می ش��ود و ورزش نوپایی اس��ت‪ .‬هزینه یک روز اس��کی‬ ‫رقمی حدود ‪ 100‬تا ‪ 200‬هزار تومان می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اسکواش با پول دو فالفل‬ ‫اسکواش را برخالف ظاهر باکالس و نام دهان پرکن اش‬ ‫نخس��تین بار زندانیان زندان «فلینت» در انگلیس بازی‬ ‫کردند؛ ورزشی که همسایگان شرقی ایران‪ ،‬پاکستانی ها‬ ‫استادان مسلم ان هستند و در چند سال اخیر محبوبیت‬ ‫زیادی هم بین جوانان ایرانی پیدا کرده اس��ت‪ .‬اسکواش‬ ‫از معدود ورزش هایی اس��ت که به صورت خانوادگی هم‬ ‫می توان بازی کرد و با اجاره س��الن اسکواش‪ ،‬ان هم فقط‬ ‫ب��ا ‪ 30‬هزار توم��ان‪ ،‬همه خانواده س��رگرم خواهند بود‪.‬‬ ‫اموزش اس��کواش هم پول زیادی نمی خواهد و درنهایت‬ ‫با پ��ول دو فالفل می توانید یک س��اعت اموزش ببینید‪.‬‬ ‫هزینه یک س��اعت اموزش اسکواش حدود ‪ 8‬تا ‪ 10‬هزار‬ ‫تومان می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رابین هود درونت را بشناس‬ ‫اگر دوس��ت دارید به تیرانداز حرفه ای تبدیل ش��وید‪،‬‬ ‫کافی اس��ت به یکی از باشگاه های تیراندازی در شهرتان‬ ‫مراجعه و در دوره های دوازده جلس��ه ان ش��رکت کنید‪.‬‬ ‫نگران قیمت باالی تفنگ بادی هم نباشید؛ همه باشگاه ها‬ ‫ب��رای مراجعان تفنگ کافی دارن��د و ان را دراختیارتان‬ ‫خواهند گذاشت‪ .‬تیراندازی از معدود رشته های ورزشی‬ ‫اس��ت که تا ‪ 60‬س��الگی هم می توانی��د انجامش دهید‪.‬‬ ‫همچنین اگر استعداد خوبی در تیراندازی با کمان داشته‬ ‫باش��ید‪ ،‬می توانید قدم در راه زهرا نعمتی شدن بگذارید‪.‬‬ ‫تیراندازی با کمان جزو رش��ته هایی است که با یک سال‬ ‫تمرین پیوس��ته – هفته ای دو جلس��ه – حتی می تواند‬ ‫ش��ما را به لباس تیم ملی هم برس��اند‪ .‬با اینکه باشگاه در‬ ‫مدت تمرین کمان رایگان ه��م در اختیارتان می گذارد‪،‬‬ ‫اما می توانید کمان حرفه ای خودتان را داش��ته باشید تا‬ ‫قلق هایش را بهتر بشناس��ید‪ .‬قیمتی هم ندارد و با حدود‬ ‫‪ 300‬هزار تومان می توانید یک کمان معمولی بخرید‪.‬‬ ‫هزینه ‪ 30‬دقیقه تیراندازی با ‪ 20‬تیر رایگان حدود ‪10‬‬ ‫تا ‪ 15‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫صنعت واقتصاد با اهالی بهارستان‬ ‫عزت اهلل یوس��فیان مال‪ ،‬عضو‬ ‫کمیس��یون برنام��ه‪ ،‬بودج��ه و‬ ‫محاس��بات مجل��س ش��ورای‬ ‫اس�لامی با اش��اره ب��ه اعطای‬ ‫وام مس��کن با ش��رایط دشوار از‬ ‫قبی��ل خری��د اوراق و پرداخت‬ ‫س��ود ب��االی ‪15‬درصد گف��ت‪ :‬هیچ وام مس��کنی در‬ ‫طول تاریخ اعطای این تس��هیالت در ایران به گونه ای‬ ‫نب��وده ک��ه بتواند بخش��ی از هزینه خرید مس��کن را‬ ‫تامین کند‪ ،‬بلکه س��هم بس��یار ناچیزی از مبلغ خرید‬ ‫مس��کن از ای��ن وام تامی��ن می ش��ود‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر در شهرس��تان ها ن��رخ خری��د خانه‬ ‫مناس��ب برای یک زوج کمت��ر از ‪ 250‬میلیون تومان‬ ‫نیس��ت و در ش��هرهای بزرگ و کالنشهرها نیز چنین‬ ‫خان��ه ای کمت��ر از ‪ 800‬یا ‪ 700‬میلی��ون تومان پیدا‬ ‫نمی شود‪ .‬از این رو‪ ،‬می توان گفت وام ‪ 80‬میلیونی بانک‬ ‫مسکن که با شرایط دشوار و سود باال به متقاضیان اعطا‬ ‫می ش��ود کمتر از ‪ 10‬درص��د از بهای خرید یک واحد‬ ‫مسکونی را تامین می کند‪ .‬این عضو کمیسیون برنامه‪،‬‬ ‫بودجه و محاس��بات مجلس ش��ورای اسالمی با بیان‬ ‫اینکه وام مس��کن ما وامی نیس��ت که کمک هزینه ای‬ ‫برای خرید مس��کن باش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این وام تنها‬ ‫مش��وق و حرکتی برای خرید مس��کن اس��ت و فردی‬ ‫را که قصد چنین کاری دارد به حرکت وادار می کند‪.‬‬ ‫ محمدحس��ین قربان��ی‪ ،‬عض��و‬ ‫کمیس��یون بهداش��ت و درم��ان‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی درباره‬ ‫ش��ائبه فروش ابلیموه��ای تقلبی‬ ‫در ب��ازار گفت‪ :‬ف��روش محصوالت‬ ‫س�لامت محور همچ��ون ابلیم��و‬ ‫نیازمند ایجاد شناس��ه اختصاصی است تا محصوالت تنها‬ ‫برحسب میزانی که در شناسه بهداشتی و اقتصادی تعیین‬ ‫می ش��ود از افزودنی های مجاز یا ابمیوه طبیعی استفاده‬ ‫کنند‪ .‬نماینده مردم اس��تانه اش��رفیه در مجلس شورای‬ ‫اسالمی تصریح کرد‪ :‬بسیاری از محصوالت خام در کشور‬ ‫گران تر از تولیدات به طریق فراوری شده است‪ .‬برای مثال‬ ‫ن��رخ هر کیلو لیمو و میزان ابگیری این محصول را زمانی‬ ‫که با نرخ کنس��انتره شده این محصول مقایسه می کنیم‪،‬‬ ‫باید از منظر هزینه تولید و نرخ فروش همخوانی داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬وی با بیان اینکه رمزگش��ایی ش��ائبه ابلیموه های‬ ‫تقلبی با بررس��ی شناس��ه تولید عملیاتی می شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫برای پاس��داری از س�لامت مردم با کسی شوخی نداریم‪.‬‬ ‫ عضو کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس با بیان اینکه‬ ‫فروش محصوالت س�لامت محور تنها با شناس��ه قانونی‬ ‫امکان پذیر اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬باید محصوالت س�لامت محور‬ ‫بدون هیچ کم و کاستی با محتویات تولیدی تطابق داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬اما به نظر می رس��د این موضوع در برخی کاالهای‬ ‫غذایی به نحو اصولی رعایت نمی شود‪.‬‬ ‫ش��هرام کوسه غراوی‪،‬‬ ‫عضو کمیس��یون عمران‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه دور زدن‬ ‫قانون از س��وی بانک ها و‬ ‫اعمال نرخ ه��ای نجومی‬ ‫سود بازار اجاره و رهن را داغ کرده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دلیل عمده رش��د قیمت مس��کن در ش��رایط‬ ‫رکودی بازار حباب قیمتی موجود در اجاره بها‬ ‫است‪ .‬وی با اشاره به برخی اخبار مبنی بر رشد‬ ‫‪25‬درص��دی نرخ مس��کن و تاثیرپذیری ان از‬ ‫بازار داغ اجاره بها در س��ال های گذشته گفت‪:‬‬ ‫نبود ش��اخص و معیاری مشخص برای تعیین‬ ‫اجاره بها رش��د قیمت ها و در نتیجه سرایت ان‬ ‫به بازار مس��کن را منجر ش��ده است‪ .‬نماینده‬ ‫مردم مینودش��ت‪ ،‬کالل��ه‪ ،‬گالیک��ش و مراوه‬ ‫تپه در مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه‬ ‫گرانی اج��اره بها در س��ال های اخی��ر نتیجه‬ ‫ضعف نظارت دستگاه های تعزیراتی و مسئول‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬تفاوت چشمگیر قیمت مسکن و‬ ‫اجاره بها در یک منطقه نشان از نرخ گذاری های‬ ‫س��لیقه ای دارد زیرا به طور حت��م دو ملک با‬ ‫ارزش یکس��ان از حیث زمین و نحوه س��اخت‬ ‫نباید در قیمت گذاری متفاوت باشد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!