روزنامه گسترش صنعت شماره 182 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 182

روزنامه گسترش صنعت شماره 182

روزنامه گسترش صنعت شماره 182

‫سال بیست و نهم‬ ‫حفظ روند توسعه صنعت و تجارت با حضور شریعتمداری‬ ‫پیاپی ‪2155‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪182‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫رییس هیات عامل ایدرو با بیان اینکه اقای دکتر شریعمتداری گزینه مطلوبی برای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪:‬سابقه و تجربه ایشان در وزارت بازرگانی می تواند رشد و توسعه بیشتر تجارت صادرات گرا و توسعه صنعت‬ ‫را به دنبال داشته باشد‪ .‬حضور ایشان باعث می شود صنعت و تجارت روی ریل توسعه تولید صادرات محور باقی بماند‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان این مطلب تصریح کرد‪ :‬با توجه به سابقه و تجربه‬ ‫ایش��ان در وزارت بازرگانی سیاست هایی که در طول ‪ 4‬س��ال وزارت مهندس نعمت زاده در بخش صنعت و تجارت‬ ‫تبیین ش��د ادامه می یابد‪ .‬رش��د و توسعه بیشتر تجارت صادرات گرا و توس��عه صنعت ازجمله سیاست های دولت‬ ‫دوازدهم است که نشان از ادامه راه دولت یازدهم دارد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪1396‬‬ ‫‪ 20‬ذی القعده ‪1438‬‬ ‫‪ 13‬اوت ‪2017‬‬ ‫نمایندگانبخشخصوصیصنعت ومعدندرگفت وگوبا «گسترشصنعت»مطرحکردند‬ ‫حل مشکل فروش‪ ،‬خواسته صنعت از شریعتمداری‬ ‫شهریور‬ ‫با دستی پر‬ ‫برای قطعه سازان‬ ‫می اید‬ ‫‪4‬و ‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫«گسترش صنعت» اثربخشی ورود صنعت خودرو به طرح های نوسازی‬ ‫و هدف گذاری ساالنه را بررسی کرد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫دستور جهانگیری به صالحی‬ ‫ساخت راکتورهای پژوهشی‪ ،‬وظیفه جدید شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی‬ ‫معاون اول رییس جمهور اعالم کرد‪ :‬شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی‬ ‫اتمی ایران موظف به طراحی‪ ،‬ساخت و بهره برداری از راکتورهای پژوهشی است‪.‬‬ ‫به گزارش انتخاب‪« ،‬اس��حاق جهانگیری» مع��اون اول رییس جمهور در نامه ای‬ ‫به «علی اکبر صالحی» رییس س��ازمان ان��رژی اتمی مصوبه اخیر هیات دولت در‬ ‫اصالح اساس��نامه شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران را برای‬ ‫اجرا ابالغ کرد‪.‬در نامه معاون اول رییس جمهور به رییس س��ازمان انرژی اتمی بر‬ ‫طراحی‪ ،‬ساخت و بهره برداری ار راکتورهای پژوهشی در راستای تحقق اهداف و‬ ‫ماموریت های سازمان انرژی اتمی ایران تاکید شده است‪.‬‬ ‫طرح های مشارکتی‬ ‫محرک ظرفیت های راکد خودروسازی‬ ‫هرچن��د هدف گ��ذاری س��االنه تولی��د می تواند بخش��ی‬ ‫از ظرفیت ه��ای تولی��دی ب��دون اس��تفاده خط��وط تولید‬ ‫خودروس��ازان را ب��ه کار گیرد و انها را مل��زم به تولید کند‬ ‫اما به طور قطع تنها ش��رط کافی نخواهد بود بلکه الزم است‬ ‫انگیزه ای برای افزایش تولید ایجاد ش��ود که قراردادهایی با‬ ‫س��ازمان ها و همچنین طرح هایی همچون نوس��ازی ناوگان‬ ‫حمل ونقل می تواند اثربخش��ی باالیی در این مس��یر داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته فع��االن این ح��وزه حتی پرش��دن ظرفیت های‬ ‫تولیدی و افزایش بی محابای این ظرفیت نه تنها دستاوردی‬ ‫ب��رای صنعت خودرو به همراه نخواهد داش��ت بلکه به زیان‬ ‫ای��ن صنعت بوده چراک��ه به دلیل باال نب��ودن بهره وری در‬ ‫صنع��ت خ��ودروی ای��ران‪ ،‬اس��تفاده از هم��ه ظرفیت ها به‬ ‫طور قطع فراهم نخواهد ش��د که این ام��ر در طوالنی مدت‬ ‫هزینه های هنگفتی را به خودروسازان تحمیل خواهد کرد‪.‬‬ ‫فریدون حمیدی‪ ،‬مدیرعامل شرکت زامیاد در گفت وگو با‬ ‫«گس��ترش صنعت» با تاکید براینکه ظرفیت های تولیدی و‬ ‫ماش��ین االت موجود این امکان را فراهم نمی کند که باالتر‬ ‫از ظرفیت موجود‪ ،‬امکان تولید وجود داش��ته باش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خودروس��از در صورت مش��اهده فراهم شدن ظرفیت بیشتر‬ ‫اقدام به بررس��ی خواهد کرد تا مش��خص ش��ود کدام یک از‬ ‫قطعات مزیت رقابتی بیشتری برای او به همراه دارد‪ ،‬بر این‬ ‫اس��اس توجه بیش��تری به اجزا و تجهیزات کرده و درنهایت‬ ‫اقدام به تولید می کند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﻰ‬ ‫‪ 22‬ﻣﺮﺩﺍﺩ ‪ 20 1396‬ﺫﻯﺍﻟﻘﻌﺪﻩ ‪ 13 1438‬ﺍﻭﺕ ‪ 2017‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 182‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2155‬‬ ‫ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ‬ ‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺍﻧﻪ‬ ‫ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪﺍﺭﻯ‬ ‫ﺑــﺎ ﺭﻭﻯ ﻛﺎﺭﺁﻣــﺪﻥ ﺩﻭﻟــﺖ‬ ‫ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻛﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺤﻮﻯ ﺑﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﻜﺎﻧﺪﺍﺭﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﻣﻰﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺎﺩﻯ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﻭ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ ﻭ‬ ‫ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ‬ ‫ﮔﺮﻳﺒــﺎﻥ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩ‬ ‫ﺍﺯ‬ ‫ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ‬ ‫ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ‬ ‫ﻭﺯﻳــﺮ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴــﺖ‬ ‫ﺑﺎﻻﻯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺳــﭙﺮﺩﻥ ﺳﻜﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺟﻪ‬ ‫ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻋﻼﻭﻩﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫــﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ‪ ،‬ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﻭ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻫﻢ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻯ ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪﺍﺭﻯ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﻯ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲﺟﻤﻬــﻮﺭ ﻣﺤﺒــﻮﺏ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﺷﻨﺎﺳــﻰ ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﺯ‬ ‫ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﻯ ﻭﺯﻳﺮ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﻯ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﻫﻤﭽﻮﻥ‬ ‫ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻋﻼﻗﻪﺍﻯ ﺑﻪ ﺟﺪﺍﻳﻰ‬ ‫ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩ ﮔﺎﻣﻰ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﺭ ﺭﺳــﻴﺪﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ‪ 30‬ﻛﺸﻮﺭ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻰﻫﺎ ‪ 24‬ﻛﺸﻮﺭ ﻳﻌﻨﻰ ‪80‬ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ‬ ‫ﺻﻨﻌــﺖ‪ ،‬ﻣﻌــﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳــﺘﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺷــﺎﻥ ﺩﺭ ﮔﺮﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻨﻰ ﺍﺳــﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﺭﻭﺳﻴﻪ‪ ،‬ﻋﺮﺑﺴــﺘﺎﻥ ﺳﻌﻮﺩﻯ‪ ،‬ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﻰ ﻭ ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ ﺣﺘﻰ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﻧﻮﻇﻬﻮﺭﻯ ﭼﻮﻥ ﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺮﺯﻳــﻞ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺣﻮﺯﻩ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﺷــﺎﻳﺪ‬ ‫ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺁﻗﺎﻯ ﻭﺯﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺩﻭﻟــﺖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺗﻔﻜﻴﻚ‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﺩﻭ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﻣﺎ ﺑــﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﻭ ﺳــﺎﺑﻘﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻣﻮﺭﺍﺕ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﻏﻠﻪ ﻭ ﻗﻨﺪ ﻭ ﺷﻜﺮ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦﺑﺎﺭﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﻮﺩ‬ ‫ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻯ ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪﺍﺭﻯ ﻛﻪ ﺟﺰﻭ‬ ‫ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ‬ ‫ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﺜﺒﺘﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ‬ ‫ﻛﺎﺭﻯ ﺧــﻮﺩ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻛﺸــﻮﺭ ﻫــﻢ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﻧﻌﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﻫﺎﻳﻰ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﺒﺮ‬ ‫ﺣﻔﻆ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪﺍﺭﻯ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﻫﻴــﺎﺕ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻳــﺪﺭﻭ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻗﺎﻯ ﺩﻛﺘﺮ ﺷﺮﻳﻌﻤﺘﺪﺍﺭﻯ ﮔﺰﻳﻨﻪ‬ ‫ﻣﻄﻠﻮﺑﻰ ﺑــﺮﺍﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ‬ ‫ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪:‬ﺳــﺎﺑﻘﻪ‬ ‫ﻭ ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ‬ ‫ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺠﺎﺭﺕ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺕﮔــﺮﺍ ﻭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻﻨﻌــﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ‬ ‫ﺭﻭﻯ ﺭﻳﻞ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕﻣﺤﻮﺭ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ‪ .‬ﺭﻳﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ‬ ‫ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ‪ 4‬ﺳﺎﻝ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻧﻌﻤﺖﺯﺍﺩﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷــﺪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕﮔﺮﺍ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸــﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺭﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮﺭﻯ‬ ‫ﻭ ﺍﺣﺎﻃﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ‪4‬ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ‬ ‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮕــﻰ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻮﺟــﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﺍ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺩﻫﺪ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺪﺭﻭ ﻧﻴﻮﺯ‪ ،‬ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻣﻌﻈﻤﻰ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺁﻗﺎﻯ‬ ‫ﺩﻛﺘﺮ ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪﺍﺭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺭ ﺻﻨﻌــﺖ ﺩﺭ ﭘــﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷــﺖ‪ ،‬ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻭﺯﻳﺮ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﻯ‬ ‫ﺩﻛﺘﺮ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺑــﺮﺍﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﺧﻮﺑﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺱ ﺁﻧﻬــﺎ ﺑﺤﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺕﮔﺮﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺭﺍﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻳﺰﺩ‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺷــﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﻳﺰﺩ ﺍﺯ ﺍﻋﻄﺎﻯ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﻭ ﻣﺸﻮﻕﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴــﺎﻥ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﺭ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎ ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻰ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺍﺯ ﻳﺰﺩ‪ ،‬ﺫﺑﻴﺢﺍﷲ ﺯﺍﺭﻉ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻓﺮﺍﺭﺳﻴﺪﻥ ‪ 21‬ﻣﺮﺩﺍﺩ‬ ‫ﺭﻭﺯ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ‪ ،‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﻘﺪﻯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺭﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪﺍ‬ ‫ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﺨﺶ ﻧﻘﺪﻯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯ ﺍﺭﺍﺿﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺯ ‪ 30‬ﺑﻪ ‪10‬ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ‪5‬ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺍﻗﺴﺎﻃﻰ ﺁﻥ ﺍﺯ ‪ 10‬ﺑﻪ ‪ 14‬ﻗﺴﻂ ‪ 3‬ﻣﺎﻫﻪ )ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ‪ 42‬ﻣﺎﻩ(‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ‬ ‫ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻞﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﻨﻔﻰ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﻭﻳﮋﮔﻰﻫﺎﻯ ﺩﻭﺭﻩ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪﺍﺭﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ‬ ‫ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ‬ ‫ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪،‬ﻣﻌﺪﻥ‬ ‫ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ‬ ‫ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺗﺸﺮﻳﺢ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻯ‬ ‫ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﻰ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻛﺮﺩ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺍﺯ ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪﺍﺭﻯ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ‬ ‫ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ‬ ‫ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺳﻴﺪﺯﺍﺩﻩ‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺷـﺮﻳﻌﺘﻤﺪﺍﺭﻯ‪،‬ﻭﺯﻳﺮ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎﺩﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﺷﻨﻴﺪﻥ ﻧﻈﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﻴﺰ ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪﺍﺭﻯ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷـﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳـﻼﻣﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑـﻮﺩ‪ .‬ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺸـﻜﻞﻫﺎﻯ ﺻﻨﻔﻰ ﻳﻜـﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻭﻳﮋﮔﻰﻫﺎﻯ ﺩﻭﺭﻩ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﺮﻳﻌﺘﻤﺪﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ‪ .‬ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ‪ 8‬ﺳـﺎﻟﻪﺍﺵ‪ ،‬ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺷﻮﺭﺍﻯﻋﺎﻟﻰ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﺗﺎﻕﻫﺎﻯ‬ ‫ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ‪ ،‬ﺻﻨﺎﻳﻊ‪ ،‬ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻳﺎﺩ‬ ‫ﻣﻰﺷـﻮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎﺩﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻯ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪﺍﺭﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺁﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﻰ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ‪ ،‬ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻮﺍﻥﮔﺮﺍﻳﻰ ﺩﺭ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻯ‬ ‫ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺗﺤﺼﻴﻠﻜﺮﺩﻩ‪ ،‬ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ‪ ،‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ‪،‬ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺭﻛﻮﺩ‪ ،‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﺎﻭﻧﺎﻥ‬ ‫ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ‪ ،‬ﺳـﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺗﺸـﻜﻞﻫﺎ‪ ،‬ﺍﺻﻼﺡ ﺷﻴﻮﻩ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻯ‪ ،‬ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‪ ،‬ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ‪ ،‬ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺨﺶﻫﺎ‪ ،‬ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﭼﺎﺑﻚﺳﺎﺯﻯ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺳﻜﺎﻧﺪﺍﺭ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ‬ ‫ﻣﻬﺪﻯ ﭘﻮﺭﻗﺎﺿﻰ ‪ -‬ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻤﻴﺴـﻴﻮﻥ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺗـﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺗﻬـﺮﺍﻥ‪ :‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷــﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ‬ ‫ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺍﺳــﺖ ﺍﻣــﺎ ﻭﺯﻳــﺮ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳــﺨﻨﺎﻥ ﻛﻠﻰ‬ ‫ﻭ ﻋﻮﺍﻡﻓﺮﻳﺒﺎﻧــﻪ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺸــﻜﻼﺕ‬ ‫ﺍﺳﺎﺳــﻰ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ‪ .‬ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ‬ ‫ﺩﺭ ﺣــﺎﻝ ﺣﺎﺿــﺮ ﻧﺒــﻮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺳــﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺁﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﻰ‬ ‫ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻌﻴﻴــﻦ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍﻫﺒــﺮﺩﻯ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ‬ ‫ﻭﺯﻳــﺮﺍﻥ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌــﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ ﺗﻬﻴﻪ ﺷــﺪﻩ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺷــﺎﻣﻞ ﻫﺪﻑﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻋﻼﻭﻩﺑﺮ ﺩﺭﻧﻈﺮ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﻳــﻦ ﻫﺪﻑﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﺩﺭ ﺗﺪﻭﻳﻦ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻜﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺭﺍﻩﺣﻠﻰ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺭﺍﺋــﻪ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ‬ ‫‪ 4‬ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ‬ ‫ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺸــﻮﺭ ﺭﻗﺎﺑﺘﻰ ﻧﻴﺴــﺖ‪ .‬ﺑﺮ‬ ‫ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‪ 2‬ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺭﻗﺎﺑﺘﻰ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺣﻞ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺪﻭﻳﻦ‬ ‫ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻭﻳﮋﮔﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﻧﻴﺰ ﺍﺭﺍﺩﻩ‬ ‫ﻣﻠﻰ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﻮﺍ ﻭ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺤﻘﻖ ﺁﻥ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺁﻧﭽﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺍﺧﻞ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺳــﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﺖ‬ ‫ﺍﺭﺯﻯ‪ ،‬ﺳﻮﺩ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻛﻼﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺒﺘﻨﻰﺑﺮ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ‬ ‫ﺣﺴـﻴﻦ ﺳـﻠﻴﻤﻰ‪ -‬ﺭﻳﻴـﺲ ﺍﻧﺠﻤﻦ‬ ‫ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎﻯ ﻣﺸـﺘﺮﻙ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ‬ ‫ﻭ ﺧﺎﺭﺟـﻰ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷــﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺎﺯ‬ ‫ﺑــﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﻭ ﺳﻴﺎﺳــﺖﮔﺬﺍﺭﻯ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﺍﺣﺴــﺎﺱ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻬﻢ‬ ‫ﺻﻨﻌــﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟــﺺ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺍﻧﺪﻙ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪﻭﺩ ‪ 2‬ﺗﺎ ‪3‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺳﻬﻢ ‪8‬ﺩﺭﺻﺪﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪﻩ ﺍﺯ ﺭﺷــﺪ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺨــﺶ ﺻﻨﻌــﺖ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺳــﻬﻢ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﺭﺷﺪ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳــﻬﻢ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼــﺎﺹ ﺩﻫﺪ‪ .‬ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ ﻭ‬ ‫ﺭﻛﻮﺩ ﺩﻭ ﻣﻌﻀﻞ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳــﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻭﻧﻰ ﺗﺪﻭﻳﻦ‬ ‫ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺗــﻮﺭﻡ‪ ،‬ﻧﺮﺥ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﻭ ﺳــﭙﺮﺩﻩ ﻭ‪ ...‬ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻩ‬ ‫ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧــﻰ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎﺯ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺻﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪﺍﺭﻯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺒﺘﻨﻰﺑﺮ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﺤﻘﻖ‬ ‫ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﺷﻨﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﺎﻭﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻ‬ ‫ﺁﺭﻣـﺎﻥ ﺧﺎﻟﻘﻰ‪-‬ﻋﻀـﻮ ﺧﺎﻧـﻪ ﺻﻨﻌﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﻌـﺪﻥ ﻭ ﺗﺠـﺎﺭﺕ‪ :‬ﺁﻧﭽــﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻭﻟــﺖ‬ ‫ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺑﺨــﺶ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ‬ ‫ﻭ ﺗﺠــﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷــﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﺎﻭﻧﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﻣﺪﻳــﺮﺍﻥ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻻﺳــﺖ ﺗﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﺗﺨﺼﺼــﻰ ﻗــﺪﺭﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴــﺮﻯ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻛﻮﭼﻚﺳــﺎﺯﻯ‪ ،‬ﭼﺎﺑﻚﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻥ‬ ‫ﺭﻭﺡ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺭﺍ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺩﻛﺘﺮ ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪﺍﺭﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻭ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺩﺭ‬ ‫ﺯﻣــﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳــﺖ ﻭﻯ ﻧﺸــﺎﻥﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺍﺳــﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ‪ ،‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﻣﻴﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﭘﺮﺭﻧﮓ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺗﻰ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢﻫــﺎﻯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ‬ ‫ﻣﺤﻞ ﻛﺴــﺐﻭﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷــﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻭﻟــﺖ ﻧﻬﻢ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷــﺪ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻣﺮ‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻭ ﻫﻤﺴــﻮ ﺷﺪﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﭘﻮﻳﺎ‬ ‫ﺍﺣﻤـﺪ ﭘﻮﺭﻓﻼﺡ‪-‬ﺭﻳﻴـﺲ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻭ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴـﺎ‪ :‬ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻــﻰ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﻯ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳﮋﻩﺍﻯ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﺎﻭﻧــﺎﻥ ﻣﺘﺨﺼــﺺ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧــﻰ ﻓﺮﺻــﺖ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭ‬ ‫ﺧﻄــﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪ .‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻋﺪﻳﺪﻩﺍﻯ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺁﻥ‬ ‫ﺭﻛﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺣﻞ ﻧﺸــﺪﻥ ﺭﻳﺸــﻪ ﻣﺸــﻜﻞ‬ ‫ﺑﻨﮕﺎﻫــﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑــﺎ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﺎﻋــﺚ ﻓﺸــﺎﺭ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺑﻪﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﻜﻨﻰ‬ ‫ﻛﻮﺗﺎﻩﻣــﺪﺕ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴــﺖ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺨﺸــﺪ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﻳــﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ‬ ‫ﺭﺍ ﻣﻘﺼﺮ ﺍﺻﻠﻰ ﺩﺍﻧﺴــﺖ ﭼﻮﻥ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﺭﺙ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑــﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳــﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻــﻰ ﺍﺯ ﺗﻴﻢ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻭﺯﻳــﺮ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ‬ ‫ﺗﺠــﺎﺭﺕ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻯ ﺭﻳﺸــﻪﺍﻯ ﺑﻪ ﺣﻞ‬ ‫ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ‬ ‫ﺗﺤﺼﻴﻠﻜــﺮﺩﻩ ﺟــﻮﺍﻥ ﻛﻪ ﺯﻳﺮ ‪ 40‬ﺳــﺎﻝ ﺳــﻦ ﺩﺍﺭﻧﺪ‬ ‫ﺍﺷــﺘﻐﺎﻟﻰ ﭘﻮﻳﺎ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛــﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ‬ ‫ﺟﻬﺎﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﻳﻊ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ 7‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺷﺮﻳﻌﺘﻤﺪﺍﺭﻯ‬ ‫ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺭﻭﻏﻨﻰﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧﻰ‪-‬ﺭﻳﻴﺲ‬ ‫ﻛﻤﻴﺴـﻴﻮﻥ ﺻﻨﻌـﺖ ﺍﺗـﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ :‬ﺑﺨــﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺍﺯ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺭﻭﺷــﻦ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ؛ ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒــﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻣﺪﻭﻥ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺭﻛﻮﺩ ﺍﺳــﺖ ﺗــﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭﺳــﺖ ﻭ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﻘﺎﺿــﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺯ‬ ‫ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﻳﻜﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖﻫﺎﻯ ﺑﺨــﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﮔــﺮﻭﻩ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺍﺳــﺖ ﺑــﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﮔﻰﻫﺎﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪﻯ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺳــﻴﺮ ﺭﻛﻮﺩ ﺑﻮﺩ ﻫﺮﭼﻨﺪ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺼﺮ ﺁﻥ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻳﻜﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖﻫﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ‬ ‫ﺗﺸــﻜﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻛــﺮﺩﻥ ﺗﻤﺎﻡ‬ ‫ﺍﻋﻀــﺎﻯ ﻛﺎﺑﻴﻨــﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﮕــﺮﺍﻥ ﺳﺎﻝﻫﺎﺳــﺖ ﺑــﺎ ﻧﻈــﺎﻡ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﺮﺥ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮﺥ‬ ‫ﺭﻭﻳﻪ ﻧﺎﺩﺭﺳﺘﻰ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﺭﺍﻳﺰﻥﻫــﺎﻯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺨــﺶ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳــﺖﻫﺎ ﻣﺒﺘﻨﻰﺑﺮ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭﺿﻊ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻰ‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻘﻴﻤﻰ‪-‬ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕﺭﻳﻴﺴـﻪ‬ ‫ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧـﻰ ﺗﻬـﺮﺍﻥ‪ :‬ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺭﺍﻳــﻦ ﻣﺴــﻴﺮ ﭘﻴﻮﺳــﺘﻦ ﺑﻪ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺗﺠــﺎﺭﺕ ﺟﻬﺎﻧــﻰ ﺿﺮﻭﺭﺗــﻰ ﻭﻳــﮋﻩ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﻣﺪﻭﻥ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﻧﻔﺘــﻰ ﻭ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕﻣﺤﻮﺭ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻓﺸﺎﺭﻯ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸــﻮﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻨــﺪ ﻭ ﺍﺭﺯﺁﻭﺭﻯ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻧﻴﺎﺯ ﺑــﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ‬ ‫ﻭ ﺗﺠــﺎﺭﺕ ﻭﺟــﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑــﺎ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻯ‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺸــﺎﻭﺭﺍﻥ ﻗﻮﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ‬ ‫ﺯﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺩﻛﺘﺮ‬ ‫ﺷــﺮﻳﻌﺘﻤﺪﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺯﻣــﺎﻥ ﺣﻀــﻮﺭ ﻭﻯ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻳــﻰ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺎﻣــﻞ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ‬ ‫ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺯﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ‪ ،‬ﻳﻜﻪﺗﺎﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ ﺻﻨﻌﺖ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﺑﺮﺧــﻰ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ‪ ،‬ﺳــﻤﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ ﺩﺍﺷــﺘﻦ‬ ‫ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﻫــﺎﻯ ﻭﻳــﮋﻩﺍﻯ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺰﺩﻳﻜﻰ ﺑــﻪ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ‪،‬‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷــﺪﻥ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﻣﻦ ﻭ ﺑﻜﺮ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻣﻰﺩﺍﻧﻨﺪ‪ .‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ‬ ‫ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻭﺍﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻪ ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎﻯ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﺑﻮﺩﻩ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﺭﺍﻩﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﺧﻄﻮﻁ ﺭﻳﻠﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﭘﻴﺶ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﺍﻣﺎ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺁﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‬ ‫ﮔﺮﻣﺴــﺎﺭ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻳﻚ ﻓﺮﺻﺖ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻰﺁﻳﻨﺪ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻰ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺮﺍﻧﺸﻴﭗ ﻛﺎﻻ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳــﻤﻨﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﻣﺴــﻴﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬ﻣﺸــﻬﺪ ﻗــﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﺍﺯ ﺟﻨﻮﺏ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺷــﺮﻕ ﻳﻚ ﺷــﺎﻫﺮﺍﻩ‬ ‫ﺍﺻﻠﻰ ﻛﺮﻳﺪﻭﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷــﺪﻥ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺍﺳــﺘﺎﻥ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﺩﺭ ﺳﻤﻨﺎﻥ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺩﺭ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺳــﻤﻨﺎﻥ ﺑــﻪ ﻣﻌﻨــﺎﻯ ﻛﺎﻫــﺶ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﻛﺎﻻ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺁﻧﻜﻪ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﻯ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﻣﻬﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ ﺗﺎﻣﻴــﻦ ﺍﻳــﻦ ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎ‪ ،‬ﭼﻨﺪﻳﻦ‬ ‫ﭘــﺮﻭژﻩ ﺭﺍﻩ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ‪ 146‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺷــﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳــﻦ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎ ﻣﻰﺗــﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻗﻄﺎﺭ ﺣﻮﻣﻪﺍﻯ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬ﮔﺮﻣﺴــﺎﺭ‪ ،‬ﺑﺎﻧﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ‬ ‫‪2‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 800‬ﻣﺘﺮ )ﺑﺎ ﺻﺮﻑ ‪17‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ(‬ ‫ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭ ﺑﻬﺴــﺎﺯﻯ ﺭﺍﻩ ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ‪-‬ﻣﻴﺎﻧﺪﺷــﺖ‬ ‫ﺑﺎ ﺻــﺮﻑ ‪70‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣــﺎﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‪ ،‬ﺍﻓﺘﺘــﺎﺡ ﺗﻘﺎﻃﻊ‬ ‫ﻏﻴﺮﻫﻤﺴــﻄﺢ ﺩﺭ ﺟﺰﻳﻦ ﺑــﺎ ﺻﺮﻑ ‪5‬ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭ‪ ،‬ﺩﻭ ﭘﻞ ﺯﻳﺮﮔــﺬﺭ ﻭﺭﻭﺩﻯ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺷــﺎﻫﺮﻭﺩ‪،‬‬ ‫ﺑﻬﺴﺎﺯﻯ ﺭﺍﻩ ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ‪-‬ﮔﺮﮔﺎﻥ ﻭ ﺭﻭﻛﺶ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺤﻮﺭ‬ ‫ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ‪-‬ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮ ﻭ ﺭﻭﺷــﻨﺎﻳﻰ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻭﺭﻭﺩﻯ ﺁﺯﺍﺩﺭﺍﻩ‬ ‫ﺣﺮﻡ ﺗﺎ ﺣﺮﻡ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬ﻣﺸــﻬﺪ‪ ،‬ﺷــﺎﻫﺮﻭﺩ ﺑﻪ‬ ‫ﺭﻭﺩﻳﺎﻥ ﻭ ﻧﻴــﺰ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧــﺮﻭﺝ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺷــﺎﻫﺮﻭﺩ‪ ،‬ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﺭﺍﻩﺳــﺎﺯﻯ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻛــﻪ ﻣﻮﺭﺩﺍﻓﺘﺘــﺎﺡ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﺭﺍﻩﺳــﺎﺯﻯ ﻭ ﺧﻄﻮﻁ‬ ‫ﺭﻳﻠﻰ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﺰﺍﻳﺎﻯ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ‪،‬‬ ‫ﺩﺭ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻰ ﻛﺎﻻ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻭﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ ‫ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﮔﺮﻣﺴــﺎﺭ‪ ،‬ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﻖ‬ ‫ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﮔﺮﻣﺴــﺎﺭ‪ ،‬ﺭﻳﻴﺲ‬ ‫ﻫﻴﺎﺕ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ‬ ‫ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻣﻌﻈﻤﻰ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ‬ ‫ﭘﺮﻭژﻩﻫــﺎﻯ ﻣﻨﻄﻘــﻪ‪ ،‬ﺑﺎﺯﺩﻳــﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﺎﻡﮔﺬﺍﺭﻯ ﺳــﺎﻝ »ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ؛‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ‪ ،‬ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ« ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺟﺬﺏ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻣﻬﺪﻯ ﺣﺪﺍﺩ‬ ‫ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ‬ ‫ﺧﺮﻭﺝ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﮔﺰﻳﻨﻪ‬ ‫ﺧﻮﺑﻰ ﺍﺳﺖ ﭼﺮﺍﻛﻪ‬ ‫ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻤﺮﻛﻰ ﻗﻮﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻛﻨﺪ‬ ‫ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﺳــﺘﺎﺭ ﺷــﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﻈﻤﻰ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃــﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ‬ ‫ﻭﻳﮋﻩ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﺍﺑﻼﻏﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﻣﻘﺎﻭﻣﺘــﻰ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃــﻖ ﻧﻘﺶ‬ ‫ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕﻋﺎﻣﻞ ﺍﻳﺪﺭﻭ ﺍﺯ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ‬ ‫ﭘﺮﻭژﻩﻫــﺎﻯ ﺍﺣــﺪﺍﺙ ﻣﻌﺎﺑــﺮ ﺍﺻﻠــﻰ ﻭ‬ ‫ﺁﺏﺭﺳــﺎﻧﻰ ﻭ ﺑﺮﻕﺭﺳــﺎﻧﻰ ﻭ ﺍﺣــﺪﺍﺙ‬ ‫ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ‬ ‫ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺩ‪ .‬ﻣﻌﻈﻤــﻰ ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﺑﺮ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺣﺠــﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫــﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻭ‬ ‫ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﺗﺎﻛﻴﺪ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥﻛﻪ‬ ‫ﺍﻧﺘﻈــﺎﺭ ﻣــﻰﺭﻭﺩ‪ ،‬ﺍﺯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺨــﺶ ﺧﺼﻮﺻــﻰ ﺍﺳــﺘﻘﺒﺎﻝ ﻧﻜﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻬــﺪﻯ ﺣــﺪﺍﺩ‪ ،‬ﻋﻀــﻮ ﺍﺗــﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ‪،‬‬ ‫ﺻﻨﺎﻳــﻊ‪ ،‬ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ ﺳــﻤﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺧﻮﺑــﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﻭﻳﮋﻩ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺗﺒﺪﻳﻞ‬ ‫ﺷــﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻳــﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭﻳﮋﻩ‬ ‫ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ ﺩﺍﻻﻥ ﻛﺮﻳﺪﻭﺭ ﺷﺮﻕ‪ -‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﻛﻤﻚ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺣﺪﻭﺩ ‪ 3‬ﻳﺎ ‪4‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ‪ 20‬ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻯ‬ ‫ﺷــﺮﻕ‪-‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺷــﺪﻩﺍﻧﺪ‪ ،‬ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﻋﺒﺎﺱﺁﺑﺎﺩ‪،‬‬ ‫ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻰ ﻭ‪ ...‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﺒﺎﺱﺁﺑﺎﺩ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 200‬ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﺳﻮﻯ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﺗﻼﺵ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺕﻣﺤﻮﺭ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦﺭﻭ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﭼﺮﺍﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑــﺪﻭﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ‬ ‫ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺣﺪﺍﺩ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﮔﻤﺮﻛــﻰ ﻗﻮﻯ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎﻯ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﺩﺍﺷــﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻛﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﭼﻨــﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻰ‪ ،‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺎ‬ ‫ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻊﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭﻳﮋﻩ ﻭ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺰﺍﻳﺎﻯ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻴﻬﻰ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻧﻴﺴــﺖ‪ ،‬ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﺗﻔــﺎﻭﺕ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺍﺧﻞ ﻳﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻳــﻦﺭﻭ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﮔﺮﻣﺴــﺎﺭ )ﺳﻤﻨﺎﻥ(‬ ‫ﻧــﺪﺍﺭﺩ ﭼﺮﺍﻛــﻪ ﻫﻨــﻮﺯ ﺍﺯ ﺗﻮﺟﻴﻪﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ‪ .‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﻌــﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑــﺪﻭﻥ ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎﻯ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ‬ ‫ﺍﻣﻜﺎﻥﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴــﺖ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫــﺎﻯ ﻛﻼﻧﻰ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻻﻥ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩﻫــﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ‬ ‫ﻓﻌﺎﻻﻥ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ‪ ،‬ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﺒﻮﺩﻥ‬ ‫ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎﻯ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﻛﺎﻻ ﮔﻠﻪﻣﻨــﺪ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺍﻣﺎ‬ ‫ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺁﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷــﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳــﺪ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭ‬ ‫ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎﻯ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﺩﺭ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﭘﻴﺸﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺁﻣﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻯ ﺑﻨﺪﺭ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻬﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﻛﺸﺘﻰﻫﺎﻯ ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﺮﻯ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﻯ ﺳﻴﺴــﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴــﺘﺎﻥ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫‪2‬ﭘﺴــﺖ ﺍﺳــﻜﻠﻪ ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﺮﻯ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ‪ 720‬ﻣﺘﺮ ﻭ ﺁﺑﺨﻮﺭ ‪ 16‬ﻣﺘﺮ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭ‬ ‫‪31‬ﻫﻜﺘﺎﺭ ﭘﺴﻜﺮﺍﻧﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ‪92‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ‪ ،‬ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ‪ 92‬ﺩﺭﺻﺪﻯ‬ ‫ﺍﺳــﻜﻠﻪﻫﺎ ﻭ ‪ 30‬ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻝ ﻛﺎﻧﺘﻴﻨــﺮﻯ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞﻫﺎ ﻭ‬ ‫ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣﺪﺭﻥ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﺭ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ‪ ،‬ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ‬ ‫ﭘﻬﻠﻮﺩﻫــﻰ ﻭ ﺗﺨﻠﻴــﻪ ﻭ ﺑﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﻛﺸــﺘﻰﻫﺎﻯ ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﺮﻯ ﻻﻳﻨــﺮ ﻭ ﻓﻠﻪﺑﺮ ﺑﺎ‬ ‫ﻇﺮﻓﻴﺖ ‪ 120‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪﺭ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺑﺎ ﭘﻴﺮﻭﻯ ﺍﺯ ﻣﻨﻮﻳﺎﺕ ﺭﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ‬ ‫ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺳــﻮﺍﺣﻞ ﻣﻜﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺤﻮﺭ ﺷــﺮﻕ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻟﺰﻭﻡ ﺗﻜﻤﻴﻞ‬ ‫ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺑﻨﺪﺭ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﮔﺎﻡ‬ ‫ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻰ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ‬ ‫‪83‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﺩﺭ ‪5‬ﻣﺮﺣﻠﻪ )ﻓﺎﺯ( ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﺷــﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺁﻥ‬ ‫ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ‪ 6‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ‪ 1385‬ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻫﻢﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ‬ ‫ﻓﻴﺰﻳﻜــﻰ ﺧﻮﺑﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﺑﻨﺪﺭ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 940‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ‬ ‫ﺩﻻﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﻭ ﭘﺴﻜﺮﺍﻧﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ‪ .‬ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻰ ﻭ ﭘﺎﻳﺶ‬ ‫ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 32‬ﻫﺰﺍﺭ ﻛﻠﻮﻧﻰ ﻣﺮﺟﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻰ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻴﺰﺍﻥ ‪100‬ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻻﻳﺮﻭﺑﻰ ﻣﻌﺎﺩﻝ ‪ 15‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ‬ ‫)ﺍﻓﺰﻭﻥﺑﺮ ‪94‬ﺩﺭﺻﺪ ﻛﻞ ﻻﻳﺮﻭﺑﻰ( ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻮﺝﺷﻜﻦ ﻭ‬ ‫ﺩﺍﻳﻚﻫﺎﻯ ﺳﻨﮕﻰ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻧﻰ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ‪ 3‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﺳﻨﮕﻰ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ‪100‬ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺍﺳﺘﺤﺼﺎﻝ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ‪ 203‬ﻫﻜﺘﺎﺭ‬ ‫ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ‪100‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻢﺍﻳﻨﻚ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺧﻮﺑﻰ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﺭ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ‪ 5‬ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﺳﺎﺣﻠﻰ‪ 4 ،‬ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻣﺤﻮﻃﻪﺍﻯ‪ ،‬ﺭﻳﭻ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺎﻛﺮ‪ ،‬ﺍﻣﭙﺘﻰ ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﺮ ﻫﻨﺪﻟﺮ‪ 2 ،‬ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻜﻨﺪﻩ ﻏﻼﺕ‪ ،‬ﻟﻴﻔﺘﺮﺍﻙ ﺳﻨﮕﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺑﺮﻕ ‪ 25‬ﻣﮕﺎﻭﺍﺕ ﻭ ﺳــﻴﻠﻮﻯ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻩ ﻏﻼﺕ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ‪ 100‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﻯ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﻧﺎ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ 2 :‬ﭘﺴــﺖ ﺍﺳــﻜﻠﻪ ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﺮﻯ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ‪720‬ﻣﺘﺮ ﻭ‬ ‫ﺁﺑﺨﻮﺭ ‪ 16‬ﻣﺘﺮ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭ ‪ 31‬ﻫﻜﺘﺎﺭ ﭘﺴــﻜﺮﺍﻧﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ‪92‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺁﻗﺎﻳﻰ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺳﺎﺧﺖ ‪3‬ﭘﺴﺖ ﺍﺳﻜﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮﺭﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﻃﻮﻝ ‪ 684‬ﻣﺘﺮ ﻭ ﺁﺑﺨﻮﺭ ‪ 16‬ﻭ ‪ 14‬ﻣﺘﺮ ﻭ ‪ 33‬ﻫﻜﺘﺎﺭ ﭘﺴﻜﺮﺍﻧﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ‪ ،‬ﺧﺮﻳﺪ‪،‬‬ ‫ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﻧﺼﺐ ‪ 9‬ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺳﺎﺣﻠﻰ ﻭ ﻣﺤﻮﻃﻪﺍﻯ ﺑﻨﺪﺭﻯ ﺑﺎ‬ ‫ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ‪100‬ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ‪ 20‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ‪ ،‬ﺧﺮﻳﺪ ‪ 13‬ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ‬ ‫ﺑﻨﺪﺭﻯ ﻣﻜﻤﻞ ﺩﺭ ﺷــﺮﻑ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ‪ ،‬ﺷــﺎﻣﻞ ﺭﻳﭻ ﺍﺳﺘﺎﻛﺮ‪ ،‬ﺍﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﺮ ﻫﻨﺪﻟﺮ ﻭ‬ ‫ﺗﺮﺍﻧﺴــﺘﻴﻨﺮ ﺑﺎ ‪100‬ﺩﺭﺻﺪ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪﺭ ﺷﻬﻴﺪ‬ ‫ﺑﻬﺸﺘﻰ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻭﻯ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺳﻜﻠﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﺭ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺎﺯ ﻧﺨﺴﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ‬ ‫ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻭ ﺑﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﺑﻪ ‪ 8‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ‪ 500‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳــﻴﺪ ﻛﻪ ﺷــﺎﻣﻞ‬ ‫‪ 740‬ﻫــﺰﺍﺭ ﻛﺎﻧﺘﻴﻨــﺮ )‪ ،(TEU‬ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ‪670‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﻛﺎﻻﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ‬ ‫‪ 3‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﻛﺎﻻﻯ ﻓﻠﻪ ﻣﺎﻳﻊ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ 3 :‬ﺍﺳﻜﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻭ ﺑﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﻛﺎﻻﻯ ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﺮﻯ‪،‬‬ ‫‪ 11‬ﺍﺳﻜﻠﻪ ﻛﺎﻻﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻠﻪ ﻭ ﻳﻚ ﺍﺳﻜﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻛﺎﻻﻯ ﻣﺎﻳﻊ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 22‬ﻣﺮﺩﺍﺩ ‪ 20 1396‬ﺫﻯﺍﻟﻘﻌﺪﻩ ‪ 13 1438‬ﺍﻭﺕ ‪ 2017‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 182‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2155‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ‬ ‫ﻛﺎﺭﺑﺮﻯﻫﺎﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﻯ ﺭﻳﻠﻰ ﻫﻤﺪﺍﻥ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﺭﻳﻠﻰ ﺩﺭ ﺍﺳــﺘﺎﻥ‬ ‫ﻫﻤــﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺟﻬــﺖ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺧﻂ ﺭﻳﻠﻰ ﺳﺮﺍﺳﺮﻯ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻳﻚﺳــﻮ‬ ‫ﺯﻳــﺎﺩﻯ‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺰﺍﻳــﺎﻯ‬ ‫ﻋﻠﻰﺍﺻﻐﺮ ﺯﺑﺮﺩﺳﺖ‬ ‫ﻣﺴــﺎﻓﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘــﻞ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ‪،‬‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ‬ ‫ﻏﺮﺑــﻰ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺎﻥﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ‪ ،‬ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ‬ ‫ﺣﻤﻞ ﺑﺎﺭ ﻭ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﺳــﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﻏﺮﺑﻰ ﻛﺸــﻮﺭ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺍﺳــﺖ‬ ‫ﻛــﻪ ﺧﻂ ﺭﻳﻠﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻰ‬ ‫ﻫﻤــﺪﺍﻥ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﻠﻮﮔﺎﻩ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﭼﻨﺪ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻛﺮﺩﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﻫﻢﺟﻮﺍﺭ‬ ‫ﻫﻤﺪﺍﻥ‪ ،‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻋﺒــﻮﺭ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ‬ ‫ﻛﺮﻣﺎﻧﺸــﺎﻩ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻛﻼﻧﺸــﻬﺮ ﻭ ﺍﺳــﺘﺎﻧﻰ ﻣﺮﺯﻯ ﺍﺳﺖ ﺧﻂ‬ ‫ﺭﻳﻠــﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪ .‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦﺭﻭ ﻣﺴــﺎﻓﺮﺍﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸــﺎﻩ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻠﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤــﺎ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺑﺎﻳــﺪ ﺍﺯ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ‬ ‫ﺟﺎﺩﻩﺍﻯ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﻧﻮﺑﻪ ﺧــﻮﺩ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﻭ ﻫــﻢ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﻧﻌﻰ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ .‬ﻣﮕﺮ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻗﺴــﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﻂ ﺭﻳﻠﻰ ﻫﻤﺪﺍﻥ‬ ‫ﻃﻰ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺯﺍﻳﻦﺭﻭ‪ ،‬ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻧﻰ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﻫﻢﺟﻮﺍﺭ ﺑﺎ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺭﺳــﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﺳــﻔﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺩﺩ ﺟﺎﺩﻩﺍﻯ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﺳﺎﻻﻧﻪ‪ ،‬ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﻯ ﺑﺎﻻﻳﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﺼﺎﺩﻑﻫﺎﻯ ﺟﺎﺩﻩﺍﻯ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﻯ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻣﻰﺑﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﺠــﺎﺩ ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎﻯ ﺭﻳﻠﻰ ﻋــﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ‬ ‫ﺳــﻔﺮ ﺭﺍ ﺗﺎﻣﻴــﻦ ﻭ ﺁﻣــﺎﺭ ﺗﺼﺎﺩﻓــﺎﺕ ﺟــﺎﺩﻩﺍﻯ ﺭﺍ ﺑــﻪ ﻃﻮﺭ‬ ‫ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﻯ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰﺩﻫﺪ‪ ،‬ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻔﺮ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺳــﺮﻋﺖ ﻫﺮ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩﻫﺎﻯ ﺑﺮﻭﻥﺷــﻬﺮﻯ‬ ‫‪ 100‬ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳــﺎﻋﺖ ﺍﺳــﺖ ﺣــﺎﻝ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺭﻳﻞ ﻗﻄﺎﺭ‬ ‫ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺳــﺮﻋﺖ ‪ 160‬ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳــﺎﻋﺖ ﺭﺍ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﺮﺩﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﻼﻭﻩﺑــﺮ ﻣﺴــﺎﻓﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳــﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺭﺍﻩﻫﺎﻯ ﺍﻣﺮﺍﺭ ﻣﻌﺎﺵ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ‬ ‫ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻰﺁﻳﺪ‪ ،‬ﺣﻤﻞ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﻗﻄﺎﺭﻫﺎﻯ ﺑﺎﺭﺑﺮﻯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﻛﺎﻓــﻰ ﺩﺭ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﺭﻳﻠﻰ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﻭ ﺭﻭﻧﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻳﺎﺭﻯ ﻣﻰﺭﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭﺣﺎﻝﺣﺎﺿــﺮ‪ ،‬ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷــﻬﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﻛــﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻯ ﺍﺯ ﺷــﻬﺮ‪ ،‬ﻣﻮﺟــﺐ ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻰ ﻣﺮﺩﻡ ﺷــﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﺯﺍﻳﻦﺭﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻳﺴــﺘﮕﺎﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ‬ ‫ﺷــﻬﺮ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺁﺳﺎﻥﺗﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﻭﺟــﻮﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺴــﺎﻓﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ‪ ،‬ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺭﺍﻩﺁﻫﻨﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷــﺒﻜﻪ‬ ‫ﺳﺮﺍﺳﺮﻯ ﺭﻳﻠﻰ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺧﻂ ﻫﻤﺪﺍﻥ‪ ،‬ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ‪ ،‬ﺳــﻨﻨﺪﺝ‪ ،‬ﻛﺮﻣﺎﻧﺸــﺎﻩ‬ ‫ﻭ ﻣﺮﺯ ﺧﺴــﺮﻭﻯ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺗﺼــﺎﻝ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ‬ ‫ﺳﺮﺍﺳــﺮﻯ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ‬ ‫ﭘﺮ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻳــﻦ ﮔﺎﻣﻰ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﺭﻳﻠﻰ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﺒﺮ‬ ‫ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻓﺎﺯﻫﺎﻯ ‪ 17‬ﻭ ‪18‬‬ ‫ﭘﺎﺭﺱﺟﻨﻮﺑﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮﻡ ﻓﺎﺯﻫﺎﻯ ‪17‬ﻭ ‪18‬ﭘﺎﺭﺱﺟﻨﻮﺑﻰ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﻬﺮﻩﺑــﺮﺩﺍﺭ )ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﺎﺯ ﭘﺎﺭﺱﺟﻨﻮﺑﻰ( ﻣﺴــﺌﻮﻝ‬ ‫ﺭﺍﻫﺒﺮﻯ‪ ،‬ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ‪ ،‬ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻭ ﺣﺮﺍﺳــﺖ ﻓﺎﺯﻫﺎﻯ ‪ 17‬ﻭ ‪18‬‬ ‫ﭘﺎﺭﺱﺟﻨﻮﺑﻰ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌــﺖ‪ ،‬ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻛﻨﺴﺮﺳــﻴﻮﻡ‬ ‫ﻓﺎﺯﻫﺎﻯ ‪ 17‬ﻭ ‪ 18‬ﭘﺎﺭﺱﺟﻨﻮﺑﻰ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮﻙ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖ ﻧﻔــﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﭘﺎﺭﺱ‪ ،‬ﻛﻨﺴﺮﺳــﻴﻮﻡ ﻓﺎﺯﻫــﺎﻯ ‪ 17‬ﻭ‬ ‫‪ 18‬ﭘﺎﺭﺱﺟﻨﻮﺑــﻰ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺑﺨﺶ ﺧﺸﻜﻰ)ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﻭﻳــﻚ ﻭ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳــﺖ ﻃﺮﺡﻫــﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘــﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ(‪،‬‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﻬﺮﻩﺑــﺮﺩﺍﺭ )ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﺎﺯ ﭘﺎﺭﺱﺟﻨﻮﺑﻰ( ﻣﺴــﺌﻮﻝ‬ ‫ﺭﺍﻫﺒﺮﻯ‪ ،‬ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ‪ ،‬ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻭ ﺣﺮﺍﺳــﺖ ﻓﺎﺯﻫﺎﻯ ‪ 17‬ﻭ ‪18‬‬ ‫ﭘﺎﺭﺱﺟﻨﻮﺑﻰ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﻃﻴﺒﻰ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺭﺍﻫﺒﺮﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ‬ ‫ﻭ ﻧﻮﺳــﺎﺯﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻛﻨﺴﺮﺳــﻴﻮﻡ ﻓﺎﺯﻫﺎﻯ ‪ 17‬ﻭ‬ ‫‪18‬ﭘﺎﺭﺱﺟﻨﻮﺑﻰ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺟــﺮﺍ ﻭ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﻓﺎﺯ ﻳﻚ ﻭ ﻓﺎﺯﻫــﺎﻯ ‪ 6،7،8‬ﭘﺎﺭﺱﺟﻨﻮﺑﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻛﻨﺴﺮﺳــﻴﻮﻡ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺳﻮﻣﻴﻦ‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﻴــﺖ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺩﺭ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﺎﺯﻫﺎﻯ‬ ‫ﭘﺎﺭﺱﺟﻨﻮﺑﻰ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﻓﺎﺯﻫﺎﻯ ‪ 17‬ﻭ ‪ 18‬ﭘﺎﺭﺱﺟﻨﻮﺑﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻇﺮﻓﻴﺖ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ‪ 50‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﮔﺎﺯ ﻣﺘﺎﻥ‪ 2750 ،‬ﺗﻦ‬ ‫ﮔﺎﺯ ﺍﺗﺎﻥ‪ 2900 ،‬ﺗﻦ ‪ 77000 ،LPG‬ﺑﺸﻜﻪ ﻣﻴﻌﺎﻧﺎﺕ ﮔﺎﺯﻯ‬ ‫ﻭ ‪ 400‬ﺗﻦ ﮔﻮﮔﺮﺩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﭘﺎﻻﻳﺸــﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺩﻯ ‪ 1393‬ﺁﻏــﺎﺯ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ‪ ،‬ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ‪1396‬‬ ‫ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺭﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪ 20 1396‬ذی القعده ‪ 13 1438‬اوت ‪ 2017‬شماره ‪ 182‬پیاپی ‪2155‬‬ ‫صنعت‬ ‫خبر‬ ‫نتایج مطالعات تنوع زیستی‬ ‫در باالترین سطوح علمی منتشر شد‬ ‫پژوهش��گران مرکز ذخایر زیس��تی و ژنتیکی ایرانی موفق‬ ‫ش��دند نتایج مطالعات تنوع زیس��تی را در باالترین س��طوح‬ ‫علمی منتشر کنند‪ .‬سید ابوالحس��ن شاهزاده فاضلی‪ ،‬رییس‬ ‫مرکز ذخایر زیس��تی و ژنتیکی ای��ران گفت‪ :‬این مرکز‪ ،‬یکی‬ ‫از معدود مراکز بس��یار جوان و ملی کش��ور است که پس از‬ ‫یک دهه فعالیت پیوس��ته توانسته است در زمینه رسالت های‬ ‫تعری��ف ش��ده گام های بس��یار موث��ری را برای شناس��ایی‪،‬‬ ‫نگهداری‪ ،‬خدمات دهی و نمونه های زیستی کشور بردارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بانک میکروارگانیسم ها یکی از بانک های زیستی‬ ‫چهارگانه این مرکز در س��ال های اخی��ر با افزایش قابل توجه‬ ‫مش��ارکت های بین الملل��ی توانس��ته اس��ت موفقیت ه��ای‬ ‫چش��مگیری در سطح جهانی داشته باش��د که شاید یکی از‬ ‫انها تنوع بیولوژیک بس��یار باالی نمونه های قابل ارائه در این‬ ‫بانک زیستی باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه در این بانک ان��واع باکت��ری‪ ،‬ارکی‪،‬‬ ‫س��یانوباکتری‪ ،‬قارچ رشته ای‪ ،‬مخمر‪ ،‬ریز جلبک و دیاتومه ها‬ ‫در کلکس��یون نگهداری ش��ده و قابل ارائه است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بانک های زیس��تی انگشت ش��ماری در جهان وجود دارد که‬ ‫چنین تنوع زیستی بسیار پهناوری را پوشش داده باشند‪.‬‬ ‫فاضلی خاطرنش��ان کرد‪ :‬همراه با رویک��رد عملکردی باال‪،‬‬ ‫فعالی��ت علمی پژوهش��گران جوان بانک میکروارگانیس��م ها‬ ‫س��بب معرف��ی تازه ه��ای تاکس��ونومیک نیز می ش��ود که‬ ‫دستاوردهای پژوهشی بسیار حائزاهمیتی هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬معرفی ای��ن تازه ها نه تنها از نظر ش��ناخت‬ ‫و معرفی منابع زیس��تی کش��ور برای اس��تفاده پژوهشگران‬ ‫و دانش��جویان سراس��ر ایران اهمیت دارد بلکه نشان دهنده‬ ‫پویای��ی و حرک��ت رو به جلوی مرکز مل��ی ذخایر ژنتیکی و‬ ‫زیستی نیز هس��ت‪ .‬در این زمینه‪ ،‬مشارکت های علمی اخیر‬ ‫پژوهشگران این مرکز در مطالعات بین المللی منتج به انتشار‬ ‫مقاله هایی با ضریب های علمی بس��یار ب��اال و در مرجع ترین‬ ‫مجله های علمی بین المللی شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان مثالی خاطرنشان کرد‪ :‬در زمینه تنو ع زیستی و‬ ‫تاکس��ونومی قارچ ها‪ ،‬قسمتی از نتایج پژوهش های انجام شده‬ ‫در ای��ن مرک��ز در یک��ی از معتبر تری��ن مجله ه��ای علمی‬ ‫قارچ شناس��ی که از باالترین ضر یب ه��ای علمی (‪Impact‬‬ ‫‪ )13/465 = ۲۰۱۶ factor‬نیز برخوردار بوده منتش��ر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این نوع مطالعه دانش��مندان سرشناس بسیاری از‬ ‫‪ ۵۹‬دانش��گاه و مرکز پژوهشی از ده ها کشور جهان مشارکت‬ ‫داش��ته و به همین برای این نوع مقاله ها ضریب رجوع بسیار‬ ‫باالیی دارد‪.‬‬ ‫براساس نوشته های مهر‪ ،‬رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و‬ ‫زیس��تی ایران اظهار کرد‪ :‬در این پژوهش ها که شامل معرفی‬ ‫گونه های جدیدی از قارچ ها از دریاچه های شور کشور است تا‬ ‫به حال گونه های قارچی «نئوکاماروسپوریوم چیچستیانوم»‪،‬‬ ‫«ایمریسلوپسیس پرس��یکا»و «پورپورئوسیلیوم سودانوم» به‬ ‫عنوان تازه های تاکس��ونومیک در این مرکز شناسایی شده اند‬ ‫و مطالعات انجام ش��ده در این مرکز نش��ان می دهد که تنوع‬ ‫زیس��تی دریاچه های ش��ور کش��ور می تواند برای حل برخی‬ ‫مشکالت استراتژیک کشاورزی نیز کاربردی باشد‪.‬‬ ‫فاضلی بیان کرد‪ :‬پیش��رفت های حاص��ل در این مرکز هم‬ ‫ب��ه دلیل بومی س��ازی دانش و همچنین ب��ه علت جلوگیری‬ ‫از خ��روج ارز و نی��ز ایجاد بس��تری برای دسترس��ی تمامی‬ ‫پژوهش��گران و دانش��جویان کش��ور به نمونه های بیولوژیک‬ ‫بسیار حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫اسان سازی ورود تجهیزات‬ ‫فناورانه دریایی به بازار‬ ‫دبیر گروه تجاری سازی و توسعه بازار ستاد توسعه فناوری‬ ‫صنایع دریایی معاونت علمی ریاست جمهوری اعالم کرد‪ :‬این‬ ‫کارگ��روه با توجه به تکمیل زنجیره تامین محصوالت دریایی‬ ‫از طرح ه��ای فناورانه دریایی در راس��تای ورود محصوالت و‬ ‫تجهیزات دریایی به بازار حمایت می کند‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنع��ت به نقل از رواب��ط عمومی و‬ ‫اطالع رس��انی معاونت علمی‪ ،‬امین حاجی محمدی با اشاره به‬ ‫اهمیت فعالیت گروه تجاری س��ازی و توس��عه بازار در ستاد‬ ‫گف��ت‪ :‬این کارگروه یکی از ‪ 4‬گروه س��ازمانی س��تاد دریایی‬ ‫اس��ت که با توجه ب��ه اهمیت ورود محص��والت و تجهیزات‬ ‫دریایی به بازار و تکمیل زنجیره تامین محصوالت شکل گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مهم ترین هدف تش��کیل این کارگروه در ستاد‪،‬‬ ‫حمای��ت از صنایع فناورانه دریایی و کمک به تجاری س��ازی‬ ‫محص��والت و تجهی��زات دریای��ی در راس��تای توس��عه و‬ ‫شکل گیری شرکت های دانش بنیان دریایی است‪.‬‬ ‫دبیر گروه تجاری سازی و توسعه بازار ستاد توسعه فناوری‬ ‫و صنای��ع دانش بنی��ان دریایی معاونت علمی ب��ا بیان اینکه‬ ‫این س��تاد در زمینه توس��عه فناوری های دریایی با استفاده‬ ‫از ظرفی��ت ش��رکت های دانش بنی��ان دریای��ی از طرح های‬ ‫فناورانه حمایت کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬هدف اصلی این حمایت‬ ‫رفع نیازهای فناورانه کشور با همکاری سازمان ها و نهاد های‬ ‫دریایی اس��ت؛ بنابراین چنانچه شرکت دانش بنیانی در حوزه‬ ‫دری��ا بتواند با انجام پ��روژه ای فناورانه‪ ،‬برای رفع نیاز یکی از‬ ‫س��ازمان های دریایی کشور اقدام کند‪ ،‬س��تاد دریایی نیز در‬ ‫تامین هزینه های فناورانه ان طرح با سازمان مربوط مشارکت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬س��ازمان های دریایی برای واگذاری طرح های‬ ‫فناوران��ه دریایی خود به ش��رکت های دانش بنیان دریایی از‬ ‫طریق ستاد دریایی می توانند اقدام کنند‪.‬‬ ‫احمد زارعی‪:‬‬ ‫باید توجه کنیم که‬ ‫دیگر تولیدات ما تنها‬ ‫برای مصرف داخلی‬ ‫نباید جوابگو باشد‬ ‫به این معنی که نیاز‬ ‫مصرف داخلی هموار‬ ‫شده و باید صادرات‬ ‫محصوالت در برنامه‬ ‫باشد‬ ‫نمایندگان بخش خصوصی صنعت و م‬ ‫حل مشکل فروش؛ خواس‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫محمد ش��ریعتمداری درحالی به عنوان گزینه پیشنهادی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح‬ ‫ش��ده اس��ت که اظهارنظرهای مثبتی با توجه به کارنامه قابل قبول وی بازگو می شود‪ .‬چهره‬ ‫شناخته شده شریعتمداری به همراه سوابق وی از بدو انقالب این امیدواری را در دل صنعتگران‬ ‫ایجاد تقاضا برای تولید داخلی‬ ‫رییس خانه صنعت و معدن اس��تان لرستان گفت‪ :‬دولت‬ ‫دوازده��م باید در حمایت از فعاالن صنعتی و معدنی منابع‬ ‫مال��ی مورد نیاز را با ایجاد تقاضا در بازار پررنگ تر کند‪ .‬رضا‬ ‫خواجوی در بیان خواس��ته های فعاالن بخش خصوصی و‬ ‫صنعتگران اس��تان لرستان از وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫دولت دوازدهم در گفت وگو با گسترش صنعت اظهار کرد‪:‬‬ ‫تولی��د و صنعت داخل��ی نیازمند ایجاد تقاض��ا برای تولید‬ ‫داخلی اس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬صنعت‪ ،‬معدن و بازرگانی در مدیریت یک فرد اس��ت و‬ ‫این فرصت مناس��بی است تا برای ایجاد تعادل در تولید داخلی و تقاضای بازار داخلی‬ ‫تعادل را برقرار کرد‪ .‬رییس خانه صنعت و معدن اس��تان لرس��تان از دو مشکل اصلی‬ ‫س��خن گفت و افزود‪ :‬نبود بازار و نقدینگی دو مشکل اصلی فعاالن اقتصادی است که‬ ‫باید از س��وی دولت و وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در بخش تولید و صنعت هدایت و‬ ‫برنامه ریزی شود‪ .‬خواجوی برگشت پول به تولید و صنعت را امری مهم در رفع مشکل‬ ‫نقدینگی برشمرد و افزود‪ :‬بهتر است تمهیداتی اندیشیده شود تا طلب تولیدکنندگان‬ ‫به انها بازگردد؛ این امر مهم تر از تس��هیالت دهی اس��ت‪ .‬رییس خانه صنعت و معدن‬ ‫اس��تان لرستان با بیان اینکه جلوگیری از خام فروشی در شرایطی می تواند مناسب و‬ ‫کارامد باشد که فراوری محصول در داخل کشور انجام شود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬باید از فعاالن‬ ‫بخش معدنی و تقاضا در محصوالت معدنی حمایت کرد‪.‬‬ ‫خواج��وی معتقد اس��ت که اکنون صنای��ع فراوری در محص��والت معدنی به نحو‬ ‫مطلوب و مناسب فعال نیست بنابراین باید موانع صادرات مواد معدنی برداشته شود و‬ ‫پس از رونق صنایع فراوری می توان موانع صادراتی را دوباره برقرار کرد‪.‬‬ ‫همواره از تولید لوازم خانگی با ایجاد اشتغال و ارزش افزوده باال یاد می شود؛ صنعتی‬ ‫که در ش��رایط مناس��ب تولید می تواند بازارهای هدف فراوانی را دربر گیرد و فضای‬ ‫رقابتی تنگاتنگی را برای رقبا فراهم کند‪.‬‬ ‫البته در چند س��ال اخیر ب ه دلیل رکود در بازار فروش و کم ش��دن توان اقتصادی‬ ‫مردم این صنعت مانند س��ایر صنایع با رکود در تولید و فروش محصول روبه رو ش��ده‬ ‫که این امر اسیب های جبران ناپذیری را به صاحبان صنایع‪ ،‬اشتغال و رونق اقتصادی‬ ‫کشور وارد کرده است‪.‬‬ ‫لرس��تان نیز با توجه به موقعیتی که دارد از س��ال های گذشته از چند واحد بزرگ‬ ‫تولی��د لوازم خانگی مانند یخچال و گاز بهره می برد‪ .‬این اس��تان از ‪ ۱۷‬واحد تولیدی‬ ‫لوازم خانگی بهره می برد که ‪ ۳‬واحد ان غیرفعال اس��ت و ‪ ۱۴‬واحد دیگر با تولید انواع‬ ‫محصول در شهرس��تان های بروجرد‪ ،‬خرم اباد‪ ،‬کوهدشت‪ ،‬نوراباد و ازنا برای بیش از‬ ‫‪ ۲۰۰‬نفر فرصت شغلی ایجاد کرده اند‪ .‬البته این واحدها با مشکالتی همچون کمبود‬ ‫س��رمایه در گردش‪ ،‬فرسودگی ماش��ین االت و فناوری روبه رو هستند که در صورت‬ ‫برطرف ش��دن این مش��کالت می توانند عالوه بر افزایش توان تولی��د‪ ،‬ارزش افزوده و‬ ‫اشتغال مناسبی را نصیب استان کنند‪.‬‬ ‫اس��تان لرستان با وجود پتروشیمی خرم اباد و همچنین برنامه های در دست اجرا‬ ‫برای تاس��یس شرکت های پتروشیمی در شهرهای دورود و الیگودرز در راه پیشرفت‬ ‫قدم برمی دارد چراکه با راه اندازی فاز نخس��ت پتروش��یمی خرم اباد بیش از ‪ ۵۰۰‬نفر‬ ‫به طور مس��تقیم و هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر به طور غیرمس��تقیم در این صنعت اشتغال دارند و‬ ‫با شروع به کار فازهای دوم و سوم این میزان به ‪ ۳‬برابر افزایش خواهد یافت که از این‬ ‫تعداد حدود ‪۸۵‬درصد بومی استان هستند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬بخش��ی از تولیدات این ش��رکت عالوه بر بازار داخلی‪ ،‬به خارج از کشور‬ ‫صادر می ش��ود که روس��یه با واردات ‪ ۵۰۰‬تنی محصوالت پتروشیمی لرستان از این‬ ‫جمله است‪ .‬تامین مواد اولیه و تولید محصول از اولویت هایی است که تمام واحدهای‬ ‫تولیدی ان را مدنظر قرار داده اند‪ .‬البته در ش��رایط رکودی که بر کش��ور حاکم است و‬ ‫نقدینگی واحدهای تولیدی در وضعیت مناس��بی به س��ر نمی برد به طور حتم تولید‬ ‫کاال نیز مشکالت فراوانی دارد‪ .‬روزامدی فناوری و ماشین االت مورد استفاده در خط‬ ‫تولید واحدهای تولیدی از مهم ترین فرایندهایی اس��ت که می تواند رقابت پذیری و‬ ‫ایجاد ارزش افزوده در صنایع را با افزایش همراه کند‪.‬‬ ‫و فعاالن بخش صنعت و معدن ایجاد کرده اس��ت که ادامه سیاست های دولت یازدهم بتواند در‬ ‫دولت جدید بیشتر به بالندگی برسد‪ .‬بهبود محیط سرمایه گذاری و فضای کسب و کار در بخش‬ ‫توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی‪ ،‬رفع موانع‪ ،‬تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمند سازی‬ ‫کلید حل مشکل فروش در قفل صنعت‬ ‫ریی��س خان��ه صنع��ت و معدن‬ ‫اذربایجان غربی در بیان خواسته های‬ ‫بخ��ش خصوصی و فع��االن صنعت‬ ‫اس��تان اذربایجان غرب��ی از وزی��ر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت دولت‬ ‫دوازده��م گفت‪ :‬مش��کالت صنعت‬ ‫بسیار است و باید صنعت راه بیفتد‬ ‫تا مشکل فروش نیز حل شود‪.‬‬ ‫ بهن��ام بهن��ام در گفت وگو با گس��ترش‬ ‫صنعت با بیان اینکه اکنون مش��کالت تولید‬ ‫در فروش محصول بس��یار است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫مشکالت صنعت تنها با تسهیالت دهی حل‬ ‫نخواهد ش��د چراکه ابتدا باید مشکل فروش‬ ‫و درامد رفع شود‪.‬‬ ‫ریی��س خان��ه صنع��ت و مع��دن‬ ‫اذربایجان غرب��ی تصریح کرد‪ :‬واردات کاالی‬ ‫مش��ابه یکی از عوامل اصلی ایجاد مش��کل‬ ‫فروش محصول برای تولید کنندگان اس��ت‬ ‫بنابراین ب��رای حمایت از تولی��د ملی الزم‬ ‫اس��ت واردات کاالی مش��ابه تولید داخلی‬ ‫مدیریت و ساماندهی شود‪.‬‬ ‫بهنام تاکید کرد‪ :‬قیمت تمام ش��ده تولید‬ ‫نیز در کش��ور نس��بت به هزینه تمام ش��ده‬ ‫محص��والت وارداتی باالس��ت که‬ ‫ب��رای مدیریت این امر نیاز اس��ت‬ ‫هزین��ه تولید در کش��ور مدیریت‬ ‫شود و کاهش یابد‪.‬‬ ‫ایجاد صنایع مادر در هر استان‬ ‫به دلی��ل اهمیتی که در توس��عه‬ ‫صنایع پایین دس��تی دارد موجب‬ ‫رونق صنعت در ان استان می شود اما قرعه‬ ‫اذربایجان غرب��ی ب��ه روش دیگ��ری خورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫صنایع مادر در این استان تنها به صنعت‬ ‫سیمان و تولید ‪۵‬میلیون تنی در سال تعلق‬ ‫دارد ام��ا صنایع خرد نیز از توس��عه و رونق‬ ‫جا نمانده اند چراک��ه برنامه ریزان صنعتی با‬ ‫درنظر گرفتن وجود صنایع مادر در اس��تان‬ ‫ن غربی برای تکمیل زنجیره تولید‬ ‫اذربایجا ‬ ‫گام برداشته اند‪.‬‬ ‫امارها نش��ان می ده��د ‪۹۰‬درصد صنایع‬ ‫اس��تان را همی��ن واحده��ای صنعت��ی در‬ ‫مقیاس کوچک تش��کیل داده ان��د و درواقع‬ ‫ب��دون وجود صنای��ع مادر در این اس��تان‪،‬‬ ‫واحده��ای کوچ��ک تولی��دی و صنعتی در‬ ‫بخش ه��ای صنای��ع غذای��ی‪ ،‬ش��یمیایی و‬ ‫کانی ه��ای غیرفلزی موفق عم��ل کرده و از‬ ‫تولید صادرات محور عقب نمانده اند‪.‬‬ ‫پی��ش از اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی‬ ‫که دولت می توانس��ت در راه اندازی صنایع‬ ‫م��ادر ب��دون محدودیت های کنون��ی اقدام‬ ‫کند‪ ،‬اذربایجان غربی نتوانس��ت در فهرست‬ ‫استان هایی که در نوبت ایجاد قرار گرفتند‪،‬‬ ‫جایی به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫انه��ا به جای گالیه از وجود صنایع مادر‬ ‫در اس��تان همس��ایه‪ ،‬ای��ن محدودیت را‬ ‫ب��ه فرصت تبدیل کرده و ب��ا ایجاد صنایع‬ ‫پایین دس��تی‪۲ ،‬هزار و ‪ ۷۰۰‬واحد صنعتی‬ ‫کوچک مقی��اس فع��ال را در کارنام��ه این‬ ‫استان به ثبت رس��انده اند و ایجاد اشتغال‬ ‫برای ‪۴۰‬ه��زار نفر را نیز به دنبال داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫اکنون این صنایع عمده باید با مشارکت‬ ‫بخش خصوصی و شبه دولتی ایجاد شود که‬ ‫به گفته کارشناس��ان‪ ،‬ب��ا محوریت تکمیل‬ ‫زنجیره تولی��د در اس��تان اذربایجان غربی‪،‬‬ ‫ایجاد صنایع م��ادر نیز به دلیل اهمیتی که‬ ‫در توسعه اش��تغال و رونق اقتصادی استان‬ ‫دارد‪ ،‬در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫نوسازی صنایع را در اولویت قرار دهیم‬ ‫احم��د زارع��ی‪ ،‬ریی��س خان��ه‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫الب��رز در گفت وگ��و با گس��ترش‬ ‫صنع��ت درباره انتظ��ارات از وزیر‬ ‫پیش��نهادی صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت گفت‪ :‬اصلی ترین مشکالت‬ ‫و چالش های��ی که برای واحدهای‬ ‫تولیدی وجود دارد مربوط به بیمه و دارایی‬ ‫و نظ��ام بانکی اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬به هر میزان‬ ‫ک��ه ناهماهنگی های این بخش ه��ا را برای‬ ‫واحده��ای صنعت��ی و تولی��دی رفع کنیم‬ ‫بیشتر می توانیم به گش��ایش نظام تولیدی‬ ‫خوشبین باشیم‪.‬‬ ‫ زارع��ی افزود‪ :‬باید توج��ه کنیم که دیگر‬ ‫تولی��دات م��ا تنه��ا ب��رای مص��رف داخلی‬ ‫نبای��د جوابگو باش��د به این معن��ی که نیاز‬ ‫مصرف داخلی هموار ش��ده و باید صادرات‬ ‫محصوالت در برنامه باشد‪ .‬این درحالی است‬ ‫که به دلیل نبود ماشین االت تولید و وجود‬ ‫هزینه ه��ای تولی��د باال محص��والت داخلی‬ ‫ما قابل رقابت با مش��ابه خارجی نیس��ت‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬باید بروزرس��انی و نوسازی صنایع در‬ ‫دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫حتی در سرمایه گذاری هایی که‬ ‫می شود باید اهمیت ورود به بازار‬ ‫رقابتی در اولویت قرار گیرد‪.‬‬ ‫ ریی��س خانه صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان الب��رز تاکید کرد‪:‬‬ ‫باید به سرمایه گذاری های ثابت و‬ ‫بروزرسانی فناوری تولیدی توجه‬ ‫ویژه شود‪.‬‬ ‫ی اهمیتی به این دو موضوع‬ ‫بدیهی است ب ‬ ‫نمی تواند تکمیل کنن��ده ظرفیت تولیدی و‬ ‫صادراتی باش��د‪ .‬وی گفت‪ :‬وزیر پیشنهادی‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت بس��یار باابتکار و‬ ‫اگاه هس��تند‪ .‬با این حال‪ ،‬یک نکته را باید‬ ‫توجه کنیم و ان اینکه نباید وزیر امروز را به‬ ‫چالش بکشیم بلکه باید به او اطالع دهیم‪.‬‬ ‫ زراع��ی با اش��اره به اصل رون��ق صنعتی‬ ‫گف��ت‪ :‬باید بنگاه ه��ای اقتصادی م��ا به روز‬ ‫ش��ود و عدالت اقتص��ادی را بتوانیم اعمال‬ ‫کنیم و در این زمینه باید اصل ‪ ۴۴‬عملیاتی‬ ‫ش��ود‪ .‬همچنین باید به فک��ر فناوری روز‬ ‫باشیم تا از فرسودگی صنعتی رها شویم‪ .‬در‬ ‫این راس��تا باید چند اصل اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫عدال��ت اجتماعی‪ ،‬اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی‬ ‫همراه با تولی��د فناورانه مدنظر قرار گیرد تا‬ ‫اشتغالزایی مورد نظر محقق شود‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬استان البرز‬ ‫با وجود مس��احت کم‪ ،‬ظرفیت های بسیاری‬ ‫در بخش ه��ای صنعت‪ ،‬کش��اورزی و علم و‬ ‫فن��اوری دارد که هر کدام می تواند زمینه ای‬ ‫مناسب برای جذب سرمایه گذاران داخلی و‬ ‫خارجی باشد به طوری که در ‪ ۵‬سالی که از‬ ‫تشکیل استان می گذرد‪ ،‬با وجود تحریم ها‪،‬‬ ‫قوام مدیریتی در بهبود شرایط کسب و کار‬ ‫را شاهد بوده ایم‪.‬‬ ‫خوشبختانه دس��تگاه های اجرایی در این‬ ‫استان نیز شرایط را برای ایجاد تجارت اسان‬ ‫برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم‬ ‫کرده ان��د تا س��رمایه گذاران بی��ش از پیش‬ ‫در این اس��تان به س��رمایه گذاری بپردازند‪.‬‬ ‫مدیری��ت حاکم ب��ر دس��تگاه هایی اجرای‬ ‫اس��تان به نحوی است که س��رمایه گذاران‬ ‫داخلی و خارجی بدون اتالف وقت و دغدغه‬ ‫کار در طرح های اس��تان می توانند مشارکت‬ ‫و س��رمایه گذاری داشته باش��ند‪ .‬در مقابل‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاران از س��رمایه گذاری در ای��ن‬ ‫استان استقبال می کنند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫صنعت‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪ 20 1396‬ذی القعده ‪ 13 1438‬اوت ‪ 2017‬شماره ‪ 182‬پیاپی ‪2155‬‬ ‫خبر‬ ‫پیام استاندار قزوین در حمایت از‬ ‫صنایع کوچک‬ ‫عکس‪:‬مهدی کاوه ای‬ ‫منوچهر توسطی‪:‬‬ ‫اکنون دولت یازدهم به‬ ‫ثبات نرخ تورم دست‬ ‫یافته است اما به قیمت‬ ‫ایجاد رکود اقتصادی‪.‬‬ ‫دولت یازدهم به‬ ‫بخش تولید امید داد‬ ‫اما باید این امید را در‬ ‫بخش تولید و صنعت‬ ‫کاربردی تر کرد‬ ‫دن در گفت وگو با «گسترش صنعت» مطرح کردند‬ ‫روند رو به رشد سرمایه گذاری‬ ‫در شهرک های صنعتی قزوین‬ ‫سته صنعت از شریعتمداری‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬توس��عه صادرات غیرنفتی‪ ،‬ارتقای س��هم و نقش فعالیت های معدنی‬ ‫در تولید ناخالص داخلی‪ ،‬بهس��ازی و س��اماندهی نظام بازرگانی داخلی‪ ،‬بهبود و توسعه‬ ‫رواب��ط تجاری بین المللی‪ ،‬ارتقای بهره وری عوامل تولیدی‪ ،‬توس��عه فناوری‪ ،‬نواوری و‬ ‫تحقیق و توس��عه‪ ،‬پشتیبانی و مش��ارکت در ایجاد و توسعه زیرساخت ها ازجمله رئوس‬ ‫ارائه ش��ده در برنامه ش��ریعتمداری برای اداره این وزارتخانه است‪ .‬ارائه چنین راهکارها‬ ‫و سیاس��ت گذاری هایی برای اینده در کنار پیش��ینه وی توانسته چشم انداز روشنی از‬ ‫صنعت را برای اهل نظر در جامعه صنعتی ایجاد کند‪ .‬در همین زمینه بخش��ی از فعاالن‬ ‫بخش خصوصی ضمن تایید شریعتمداری به پیشنهاد و اظهارنظر برای بهبود پایه های‬ ‫صنعتی در گفت وگو با گسترش صنعت پرداختند‪.‬‬ ‫بازار سازی کنیم‬ ‫س��هراب ش��رفی‪ ،‬عضو هیات مدیره خانه صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در گفت وگو با گس��ترش صنعت‬ ‫درب��اره انتظارات بخش صنعت از وزیر پیش��نهادی‬ ‫جدی��د گف��ت‪ :‬طبیعی اس��ت که حمای��ت از تولید‬ ‫داخلی و فعال س��ازی اقتصاد کشور خواسته بسیاری‬ ‫از صنعتگ��ران اس��ت‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬ب��رای رونق بخش‬ ‫صنعت باید بازار س��ازی را مدنظ��ر قرار دهیم چرا که‬ ‫درحال حاض��ر مازاد تولید داریم و باید رویکرد خارجی برون گرا‬ ‫را بیش��تر لحاظ کنیم تا محصوالت تولیدی خود را به بازار های‬ ‫مصرف خارجی برس��انیم‪ .‬بنابراین باید سازمان توسعه تجارت‬ ‫که زیر مجموعه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است بیشتر فعال‬ ‫شود زیرا نقش کلیدی در این راستا دارد‪ .‬در کنار ان‬ ‫واحدهای بخش صنعتی نیز باید بتوانند توان تولیدی‬ ‫و کیفیت کااله��ای خود را باال ببرند‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اینکه س��ازمان توس��عه تجارت قلب تپنده سیستم‬ ‫صنعتی اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬باید بازارهای مناس��ب برای‬ ‫کاالهای ایران فراهم شود‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬می بینیم‬ ‫که بیلبوردهای ش��رکت سامسونگ در کشور نصب‬ ‫می شود‪ .‬به موازات ان باید بیلبوردهای محصوالت داخلی ما نیز‬ ‫در کشورهای هدف نصب شوند و حتی باید بودجه مدونی برای‬ ‫این کار درنظر گرفته ش��ود‪ .‬همراستا با این سیاست باید بخش‬ ‫خصوص��ی نیز کیفی��ت کاالهای خود را ارتقا ده��د‪ .‬به عبارتی‪،‬‬ ‫گرفتن ارزش افزوده از مصرف کننده‬ ‫ابوالفضل فرهان��ی‪ ،‬رییس خانه صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان ق��م در گفت وگو‬ ‫با گس��ترش صنعت درباره انتظارات بخش‬ ‫صنعت از وزیر پیشنهادی صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت گف��ت‪ :‬راه اندازی واحدهای تعطیل‬ ‫و نیمه تعطیل بای��د در اولویت کاری وزیر‬ ‫اینده صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت قرار گیرد‪.‬‬ ‫البته این راه اندازی باید با ظرفیت کامل باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬باید ترتیبی‬ ‫اتخ��اذ ش��ود که مواد اولیه صنایع پتروش��یمی ب��ه قیمت صادراتی‬ ‫به دس��ت تولیدکنندگان برسد‪ .‬بدیهی است که این روند برای مدت‬ ‫معین باید تعیین ش��ود و همچنین درگیر نوسانات گوناگون نباشد‪.‬‬ ‫فرهانی تاکید کرد‪ :‬باید این نکته مدنظر قرار گیرد تا ارزش افزوده از‬ ‫مصرف کننده واقعی و نهایی گرفته شود نه از تولیدکنندگان‪ .‬بدیهی‬ ‫است که این موضوع با هدف حمایت از تولید داخلی انجام می شود‪.‬‬ ‫ریی��س خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان قم گف��ت‪ :‬در اقدامی‬ ‫دیگر باید خرید ماشین االت با ارز مبادله ای باشد‪ .‬این مقام مسئول‬ ‫یاداور شد‪ :‬رفع مشکالت تامین اجتماعی واحدهای تولیدی نیز باید‬ ‫لحاظ ش��ود چراکه بیش��تر واحدهای صنعتی با این چالش دست و‬ ‫پنجه نرم می کنند‪ .‬بدیهی است که هر چه موانع و چالش های بخش‬ ‫تولید برداشته ش��ده بر کاهش قیمت تمام شده محصوالت تولیدی‬ ‫موثر اس��ت‪ .‬به گزارش گسترش صنعت از جمله مزیت های صنعتی‬ ‫و اقتصادی مهم اس��تان قم می توان به نزدیک��ی به تهران به عنوان‬ ‫بزرگتری��ن ب��ازار تولید و مصرف در کش��ور‪ ،‬قرار گرفتن در مس��یر‬ ‫ارتباطی ‪ ۱۴‬اس��تان صنعتی جنوبی با مرکز قرار گرفتن در مس��یر‬ ‫عبور شبکه های زیربنایی انرژی وجود شهرک های صنعتی و منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی س��لفچگان و وجود منابع نفتی‪ ،‬گاز ش��یرین‪ ،‬منابع‬ ‫کانی فلزی و غیرفلزی اش��اره کرد‪ .‬قدمت صنعت در اس��تان قم به‬ ‫سال ‪ ۱۶۰‬هـ‪.‬ق‪ .‬بازمی گردد‪.‬‬ ‫از سال ‪ ۱۳۲۸‬به بعد صنایع دستی و سنتی در استان رواج گرفت‬ ‫و کارگاه های مختلف گیوه چینی‪ ،‬اینه سازی‪ ،‬نمدمالی‪ ،‬تولید کفش‪،‬‬ ‫مبل س��ازی‪ ،‬تولید بخ��اری‪ ،‬اهنگری‪ ،‬حلوایی‪ ،‬صابون س��ازی‪ ،‬فرش‬ ‫دستباف (ابریش��م)‪ ،‬متقال بافی و سوهان پزی راه اندازی شد‪ .‬یکی از‬ ‫مهم ترین صنایع دس��تی که با نام قم پیوند خورده سوهان است که‬ ‫مبدا پیدایش ان در هندوس��تان بوده و س��پس در زمان ناصرالدین‬ ‫شاه وارد قم شده است‪.‬‬ ‫نبای��د تنها به اصل به صرفه بودن توجه ش��ود بلکه باید به تولید‬ ‫طوالنی م��دت و باصرفه تمرکز ک��رد‪ .‬وی افزود‪ :‬بخش تولیدی‬ ‫خصوصی متاسفانه با مشکالت و چالش های سود بانکی درگیر‬ ‫است و قیمت تمام شده محصوالت انها باال می رود‪ .‬از این رو‪ ،‬اگر‬ ‫ب��ازار مصرف داخلی برای انها فراهم ش��ود می توان جبران این‬ ‫مشکل و چالش را بیشتر تصور کرد‪ .‬به گزارش گسترش صنعت‪،‬‬ ‫ف��ارس در عرصه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از اس��تان های مطرح‬ ‫کشور است و توسعه بخش صنعت استان بعد از انقالب اسالمی‬ ‫و در س��ال های اخیر شتاب گرفته و امید هست با اجرایی شدن‬ ‫سیاست های کالن دولت این پهنه زرخیز به یکی از مطرح ترین‬ ‫اس��تان های صنعتی کشور تبدیل ش��ود‪ .‬وجود بیش از ‪ 4‬هزار و‬ ‫توسعه تولید با نگاه تخصصی و خارج از سیاست‬ ‫نایب ریی��س ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫مع��ادن و کش��اورزی اس��تان مرکزی‬ ‫گفت‪ :‬بس��یاری از مشکالت اقتصادی ما‬ ‫دستخوش تحوالت سیاسی شده است‪.‬‬ ‫هرچن��د برجام دس��تاورد جدی موفق‬ ‫در حوزه داخلی و خارجی اس��ت‪ ،‬بدون‬ ‫سرمایه گذاری خارجی و بدون صاحبان‬ ‫فناوری و فن نمی توان به رونق تولید دس��ت یافت‪.‬‬ ‫منوچهر توس��طی در گفت وگو با گسترش صنعت‬ ‫در بی��ان خواس��ته های فعاالن بخ��ش خصوصی‬ ‫از وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت دولت دوازدهم‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬ت��وان و ظرفیت اس��تان مرکزی در‬ ‫تولید و تجارت بس��یار اس��ت اما سیاست و رویکرد‬ ‫سیاس��تمردان برای بخش تولید محدودیت ایجاد‬ ‫می کن��د‪ .‬وی با ارزیابی مثبت از عملکرد گذش��ته‬ ‫ش��ریعتمداری گفت‪ :‬از وزیر اینده دولت دوازدهم‬ ‫در صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خواسته می شود به دور‬ ‫از جناح گیری سیاس��ی و خارج از تحوالت سیاسی‬ ‫و فقط ب��ا نگاه تخصص��ی و صاحب نظرانه به رونق‬ ‫اقتصادی و توس��عه فعالیت های تولیدی و صنعتی‬ ‫بپردازد‪.‬‬ ‫نایب ریی��س ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن و‬ ‫کشاورزی اس��تان مرکزی با اشاره به نوسانات نرخ‬ ‫ارز گفت‪ :‬ب��دون س��رمایه گذاری خارجی و بدون‬ ‫صاحب��ان فن��اوری و فن نمی توان ب��ه رونق تولید‬ ‫و رشد مناس��ب صنعتی دس��ت یافت‪ .‬باید با نگاه‬ ‫حمایت از تولید داخلی در کنار سیاس��ت استفاده‬ ‫از توان و ظرفیت خارجی بتوان به صنعت و تجارت‬ ‫رونق داد‪.‬‬ ‫توسطی معتقد است که اکنون دولت یازدهم به‬ ‫ثبات نرخ تورم دست یافته است اما به قیمت ایجاد‬ ‫رکود اقتصادی‪ .‬دولت یازدهم به بخش تولید امید‬ ‫داد ام��ا بای��د این امید را در بخ��ش تولید و صنعت‬ ‫کاربردی تر کرد‪ .‬اس��تان مرکزی ب��ا یک میلیون و‬ ‫‪ ۴۱۴‬ه��زار نفر جمعیت و ‪ ۱۲‬شهرس��تان در قلب‬ ‫به گ��زارش خبرنگار گس��ترش صنعت از اس��تان قزوین در پیام‬ ‫فریدون همتی‪ ،‬استاندار قزوین امده است‪:‬‬ ‫خداوند قادر متعال را ش��اکر و سپاس��گزارم که ب��ار دیگر توفیق‬ ‫عنای��ت کرد تا در «بیس��ت و یکم مرداد روز مل��ی حمایت از صنایع‬ ‫کوچک» با ش��ما و همراهتان باشم‪ .‬پرواضح است که نقش بی بدیل‬ ‫ش��ما صنعتگ��ران‪ ،‬کارافرین��ان و نخبگان اقتصادی ح��وزه صنایع‬ ‫کوچ��ک در وضعیت حس��اس کنونی جامع��ه از اهمی��ت ویژه ای‬ ‫برخوردار اس��ت و می تواند در خودکفایی کش��ور و رونق اقتصادی‪،‬‬ ‫افزای��ش تولید ملی و اش��تغال پایدار جوانان نق��ش کلیدی و اصلی‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬ضمن تقدیر و تشکر از دس��ت اندرکاران حوزه صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی اس��تان‪ ،‬تقارن این روز خجسته را با‬ ‫ش��روع دولت تدبیر و امید دوازدهم دکتر حسن روحانی به فال نیک‬ ‫گرفته و از ان به عنوان روز تجدید میثاق و پیمان دولت با جهادگران‬ ‫عرصه کار‪ ،‬تالش و سازندگی تولید و صنعت نام برده و خود را مکلف‬ ‫ب��ه همراهی و حمای��ت از صنایع می دانم و به تمامی دس��تگاه های‬ ‫اجرایی اقتصادی و خدمات رسان استان ابالغ می کنم که در سالی که‬ ‫مقام معظم رهبری به عنوان س��ال اقتصاد مقاومتی‪ :‬تولید ‪ -‬اشتغال‬ ‫نام گذاری کرده یار و یاور شما و تسهیلگر در حل مشکالت پیش روی‬ ‫صنعت باش��ند‪ .‬توفیق روزافزون ش��ما را در زمینه سرافرازی ایران‬ ‫اسالمی از خداوند سبحان خواستارم‪.‬‬ ‫ایران ق��رار دارد و دومین قطب صنایع‬ ‫مادر تخصصی‪ ،‬چهارمین قطب صنعت‬ ‫و یک��ی از کانون های مهم کش��اورزی‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬ظرفیت های صنعتی و‬ ‫معدن��ی ارزش��مندی در نقاط مختلف‬ ‫اس��تان مرکزی وجود دارد که به دالیل‬ ‫مختل��ف‪ ،‬ای��ن ظرفیت ها ابت��ر مانده‬ ‫اس��ت به طوری که بسیاری از واحدهای صنعتی با‬ ‫کمت��ر از ‪۴۰‬درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫افزایش ظرفیت واحده��ای تولیدی و صنعتی امر‬ ‫ضروری اس��ت زیرا توس��عه اقتصادی استان و در‬ ‫نهایت تمام کش��ور منوط به این امر اس��ت‪ .‬به طور‬ ‫قطع برای دستیابی به توس��عه اقتصادی‪ ،‬افزایش‬ ‫ظرفی��ت واحدهای تولی��دی و بکارگی��ری همه‬ ‫ظرفیت های تولیدی استان مرکزی نیازمند ایجاد‬ ‫تعامل با شرکت های معتبر خارجی است‪ .‬برجام و‬ ‫پساتحریم‪ ،‬کشور و اس��تان مرکزی را وارد شرایط‬ ‫جدیدی ک��رده که با ایجاد تعامل با ش��رکت های‬ ‫بزرگ دنیا از قبی��ل ‪ ،JFE‬می توان از ظرفیت های‬ ‫صنعتی استان بیشترین استفاده را برد‪ .‬همچنین‬ ‫م��ا برای باال ب��ردن می��زان تولی��دات باکیفیت و‬ ‫حض��ور در بازاره��ای جهانی نیازمن��د همکاری با‬ ‫ش��رکت های بزرگ دنیا هستیم‪ .‬اس��تقرار ‪۳‬هزار‬ ‫واحد صنعت��ی و ‪ ۵۰‬واحد معدنی در نقاط مختلف‬ ‫استان مرکزی‪ ،‬این استان را به قطب چهارم صنعت‬ ‫کش��ور تبدیل کرده اس��ت‪ ،‬بنابراین در بخش های‬ ‫مختل��ف می توانیم با ش��رکت های ب��زرگ مانند‬ ‫‪ JFE‬ژاپ��ن که از کمپانی های صاحب نام در صنایع‬ ‫معدنی دنیا اس��ت‪ ،‬همکاری های دوجانبه داشته‬ ‫باشیم‪ .‬دانشگاه صنعتی اراک و دیگر دانشگاه های‬ ‫فنی مهندس��ی اس��تان مرکزی به دنبال مدیریت‬ ‫انتقال فناوری و توسعه واحدهای تحقیق و توسعه‬ ‫صنعت‪ ،‬به منظور ارتق��ای کیفیت تولید و افزایش‬ ‫ظرفیت این بخش با نگاه اقتصاد صنعتی هستند‪.‬‬ ‫‪ 36‬واحد صنعتی کوچک‪ ،‬متوسط و بزرگ با سرمایه گذاری ‪46‬‬ ‫ه��زار و ‪ 500‬میلیارد ریال و اش��تغال ‪ 88‬هزار و ‪ 576‬نفر بیانگر‬ ‫اهمیت جایگاه ویژه استان فارس در صنعت این مرز و بوم است‪.‬‬ ‫واحدهای صنعتی فعال استان در بخش های صنایع شیمیایی و‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬صنایع غذایی و تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی‪،‬‬ ‫کاش��ی و س��رامیک و چینی االت‪ ،‬صنایع فلزی‪ ،‬ساخت و نصب‬ ‫تجهی��زات نفت و گاز و پتروش��یمی‪ ،‬صنایع برق و الکترونیک و‬ ‫مخابرات‪ ،‬کنترل و اتوماسیون‪ ،‬فناوری اطالعات‪ ،‬پودر و عصاره‬ ‫ش��یرین بیان‪ ،‬صنایع سلولزی و نیز صنایع قالب سازی و ساخت‬ ‫خودرو‪ ،‬همیشه و همواره قابلیت ها و توانمندی های منحصری‬ ‫را در کشور و منطقه و حتی جهان از خود نشان داده اند‪.‬‬ ‫توسعه صنعتی را مشخص کنیم‬ ‫عل��ی محم��د زمانی‪ ،‬ریی��س خانه صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان قزوین در گفت وگو با گس��ترش صنعت‬ ‫درباره انتظارات اس��تان متبوع خود از وزیر پیش��نهادی‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در بخش صنعت و معدن گفت‪:‬‬ ‫وزیر پیش��نهادی صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت را در مجموع‬ ‫فردی مثبت تلقی می کنیم که دارای سوابق خوبی است‬ ‫و اش��راف کام��ل در بخش صنعت و مع��دن دارند‪ .‬از این‬ ‫جهت گزینه مناس��بی برای این سمت هس��تند‪ .‬وی افزود‪ :‬با این حال‪ ،‬باید موضوع‬ ‫مهمی در اولویت کاری ایش��ان قرار بگیرد‪ .‬ان هم مربوط به راهبرد توس��عه صنعتی‬ ‫اس��ت به این معنی که درحال حاضر اس��تراتژی مشخصی در بخش توسعه صنعتی‬ ‫نداری��م‪ .‬به عبارتی‪ ،‬فاقد راهب��رد میان مدت‪ ،‬کوتاه مدت و بلندمدت برای توس��عه‬ ‫صنعتی هس��تیم‪ .‬از این رو‪ ،‬این موضوع باید در اولویت کاری ایش��ان قرار بگیرد‪ .‬این‬ ‫مس��ئله از ان جهت دارای اهمیت اس��ت که افرادی که می خواهند سرمایه گذاری‬ ‫ت را بدانند‪ .‬زمانی یاداور شد‪ :‬در طول سال های تحریم‬ ‫کنند باید سمت و سوی صنع ‬ ‫کشور دچار مشکالت بسیاری شد‪ .‬از این جهت نتوانسته ایم مطابق با پیشرفت های‬ ‫روز سایر کشور ها حرکت کنیم‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید توجه کنیم که با ورود فناوری و تمرکز‬ ‫بر حمایت از نوس��ازی صنایع باید بتوانیم صنایع خود را مطابق با پیشرفت های روز‬ ‫دنی��ا جه��ت دهیم‪ .‬وی با تاکید ب��ر حضور بخش خصوص��ی در عرصه اقتصادی و‬ ‫صنعتی کشور نیز گفت‪ :‬تشکل های بخش خصوصی همواره می توانند کمک کننده‬ ‫خوب��ی ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باش��ند‪ .‬از این رو بای��د حمایت از بخش‬ ‫خصوصی و تش��کل های بخش خصوصی در دس��تور کار قرار گیرد‪ .‬زمانی با اش��اره‬ ‫ب��ه محور بازرگانی در مجموعه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬توجه جدی به‬ ‫موضوع واردات باید در دس��تور کار این وزارتخانه قرار گیرد به این معنی که واردات‬ ‫به نحوی باید باشد که مواد اولیه تولید را از داخل تامین کند نه اینکه به تولید نهایی‬ ‫داخلی کشور ضربه بزند و از جهت توان تولید به تعطیلی کارخانجات منجر شود‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬مدیریت واردات موضوع مهمی اس��ت که می تواند از واردات بی رویه و بدون‬ ‫حس��اب وکتاب جلوگیری کند‪ .‬به عالوه اینکه باید جلوی قاچاق کاال گرفته شود تا‬ ‫در نهایت از تولید داخلی حمایت ش��ود‪ .‬رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫قزوین با اش��اره به اهمیت اشتغالزایی در کش��ور گفت‪ :‬بیکاری بزرگترین چالش و‬ ‫نگرانی نظام اس��ت که رفع ان ارتباط مس��تقیمی با حمایت از تولید داخلی دارد‪ .‬هر‬ ‫چقدر مانع تولید وکارخانجات برداشته شود می توان به از بین بردن بیکاری بیشتر‬ ‫خوش��بین بود‪ .‬بدیهی است که تشکل های بخش خصوصی در این زمینه می توانند‬ ‫یاریگ��ر بخش دولتی باش��ند‪ .‬وی با تاکید بر اصل رقابت پذی��ری گفت‪ :‬باید برنام ه‬ ‫صادرات��ی برای محصوالت داخلی پی ریزی ش��ود تا تولیدکنن��دگان توان رقابت و‬ ‫صادرات داشته باشند‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین در سخنرانی‬ ‫پیش از خطبه های نماز جمعه ش��هر قزوین گفت‪ :‬رشد فعال سازی‬ ‫واحدهای صنعتی و تولیدی در دو س��ال گذش��ته در ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی نش��ان دهنده رونق تولید و توس��عه اقتصادی است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار گس��ترش صنعت از اس��تان قزوین‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫خانپ��ور در س��خنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه ش��هر قزوین‬ ‫که به امامت حجت االس�لام قابل امام جمعه موقت ش��هر قزوین در‬ ‫مس��جدالنبی این ش��هر برگزار شد‪ ،‬با اش��اره به روز ملی حمایت از‬ ‫صنایع کوچک اظهار کرد‪ :‬بی��ش از ‪ 90‬درصد واحدهای صنعتی در‬ ‫کش��ور را صنایع خرد‪ ،‬کوچک و متوس��ط تشکیل می دهد به طوری‬ ‫که بیش از ‪ 53‬درصد اش��تغال فعال در ح��وزه صنعت نیز مربوط به‬ ‫صنایع خرد‪ ،‬کوچک و متوس��ط اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬اهمیت و توجه‬ ‫به نقش صنایع کوچک و حمای��ت از ان موجب باال رفتن بهره وری‪،‬‬ ‫احی��ای تولی��د و افزایش ص��ادرات غیرنفتی می ش��ود‪ .‬مدیر عامل‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان قزوی��ن از روند رو به رش��د‬ ‫س��رمایه گذاری در ش��هرک های صنعتی در طول دو س��ال گذشته‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ 247 :‬طرح صنعتی در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫در مرحله دیوارکش��ی‪ ،‬نصب س��وله و تجهیزات و ماشین االت است‬ ‫که ‪ 100‬طرح صنعتی ان در کمتر از یک س��ال اینده با اش��تغالزایی‬ ‫‪7‬هزار نفر به بهره برداری می رس��د‪ .‬خانپور تصریح کرد‪ :‬مشوق های‬ ‫جدید برای جذب س��رمایه گذاری در نظر گرفته شده به نوعی است‬ ‫ک��ه در مناطق کمتر توس��عه یافته ‪ 5‬درصد از هزینه حقوق انتفاع در‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی از س��رمایه گذاران به صورت نقد و بقیه‬ ‫به صورت اقس��اط بلند مدت ‪36‬ماهه دریافت می ش��ود‪ .‬وی در پایان‬ ‫نقش نماینده ولی فقیه‪ ،‬اس��تاندار و نمایندگان مردم شریف استان‬ ‫در مجلس شورای اسالمی را در جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی‬ ‫بس��یار تاثیر گذار خواند و افزود‪ :‬ترغیب‪ ،‬تشویق و ایجاد انگیزه جذب‬ ‫تولیدکنندگان می تواند موجب رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار‬ ‫برای جوانان باش��د‪ .‬قابل بیان است‪ 21 ،‬مرداد به عنوان روز حمایت‬ ‫از صنایع کوچک نام گذاری شده است‪.‬‬ ‫صرفه جویی‪ ،‬مهم ترین راهکار‬ ‫عبور از بحران بی ابی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ابفار قم با اش��اره بر اینکه به نیمه فصل گرما‬ ‫رس��یده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬اس��تان قم همانند بیش��تر اس��تان های کشور‬ ‫ب��ا مش��کل کم ابی و بحران اب روبه رو اس��ت و بخ��ش زیادی از اب‬ ‫اش��امیدنی ان از منابع خارج از اس��تان تامین می ش��ود‪ ،‬به همین‬ ‫علت اصالح الگوی مصرف اب بس��یار ضروری و قابل توجه است‪ .‬به‬ ‫گزارش خبرنگار گسترش صنعت از استان قم‪ ،‬محمد احمدی جبلی‬ ‫در پاس��خ به اینکه راهکارهایی که برای گذر از بحران اب به انها نیاز‬ ‫داریم کدامند‪ ،‬به چند کلید طالیی صرفه جویی در مصرف اب اشاره‬ ‫کرد که اس��تفاده از کاهن��ده اب برای کنترل مص��رف از مهم ترین‬ ‫ان اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بهره گی��ری از روش های نوین ابیاری برای‬ ‫جلوگیری از هدررفت اب از دیگر راهکارها است‪ .‬همچنین از جریان‬ ‫اب به منظور بازشدن یخ گوشت و دیگر مواد منجمد استفاده نکنید‪.‬‬ ‫برای نظافت محیطی بهتر اس��ت به جای شست وشو و مصرف اب از‬ ‫خاک گیری و جارو اس��تفاده شود‪ .‬مدیرعامل شرکت ابفار قم گفت‪:‬‬ ‫با توجه به اهمیت اموزش‪ ،‬به کودکان بیاموزیم تا با بس��تن به موقع‬ ‫ش��یر‪ ،‬در حفظ اب‪ ،‬این مایه حیاتی تالش کنند‪ .‬در حالی که کمبود‬ ‫اب در اس��تان احساس می ش��ود‪ ،‬لزومی به شست وشوی پیاده روی‬ ‫مقابل مغازه و منزل نیس��ت‪ .‬همچنین هدررف��ت قطرات کم اب از‬ ‫ش��یرهای خراب نباید نادیده گرفته شود‪ .‬احمدی جبلی با بیان این‬ ‫راهکارها ب��ه عنوان چند کلید طالیی برای عبور از این بحران گفت‪:‬‬ ‫میزان سرانه مصرف در روستاهای استان قم باالست و ساالنه حدود‬ ‫‪3‬درصد به مشترکین اب روستایی اضافه می شود و از طرفی کاهش‬ ‫بارندگی موجب کمبود منابع تامین اب شده است پس به این دلیل‬ ‫ضروری است که مردم با مصرف بهینه اب ضمن جلوگیری از کاهش‬ ‫بی رویه منابع ابی‪ ،‬فصل تابس��تان را با کمترین مش��کل پش��ت سر‬ ‫بگذارند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ابفار قم در پایان با اش��اره به اینکه بهترین راه‬ ‫برای روبه رو نش��دن با بی ابی مدیریت مصرف اس��ت‪ ،‬از مشترکین‬ ‫خواس��ت با رعایت الگوی مص��رف اب و پرهیز از اس��راف با اثرهای‬ ‫ناخوشایند ناشی از خشکسالی مقابله کنند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫‪ 22‬ﻣﺮﺩﺍﺩ ‪ 20 1396‬ﺫﻯﺍﻟﻘﻌﺪﻩ ‪ 13 1438‬ﺍﻭﺕ ‪ 2017‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 182‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2155‬‬ ‫ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ‬ ‫ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﻭ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﻭﻥﺭﻓﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ‬ ‫ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﻋﺮﺿــﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ‬ ‫ﺟﺪﻳــﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﺟﺬﺏ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﻫﺪﻑ‪ ،‬ﺗﺤﻮﻟﻰ‬ ‫ﺑــﺰﺭگ ﺩﺭ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺧــﻞ ﻭ‬ ‫ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻯ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﻪﻭﺟــﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩ‪ .‬ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻰ ﺍﺣﻤﺪﻳﺎﻥ‬ ‫ﻣﻰﺭﻭﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯﻫﺎ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻰ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ‬ ‫ﻭ ﺍﻳﺠــﺎﺩ ﻣﺮﺍﻛــﺰﻯ ﺑــﺮﺍﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺷﺮﻳﻒ‬ ‫ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻯ ﻣﺸﺘﺮﻙ‪ ،‬ﻋﻼﻭﻩﺑﺮ‬ ‫ﻃﺮﺍﺣــﻰ ﺗﻮﻟﻴــﺪﺍﺕ ﺭﻭﺯﺁﻣــﺪ‪،‬‬ ‫ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻫﺪﻑ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷــﺪ‬ ‫ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺴــﺐ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻮﻣﻰﺳــﺎﺯﻯ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭﺥ ﺩﻫــﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺍﻥ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﺳﻬﻢ ﺩﺍﺧﻠﻰﺳــﺎﺯﻯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻛﻔﺎﻳﻰ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﻓﺮﺁﻳﻨــﺪ ﺍﮔــﺮ ﺩﺍﺧﻠﻰﺳــﺎﺯﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫــﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴــﺮﺩ ﺑﻰﺗﺮﺩﻳﺪ ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﺗﻤﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻧﻴﺰ ﺳﻴﺮ ﻧﺰﻭﻟﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ‪ ،‬ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ ﺑﻪﺩﺳــﺖ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ‬ ‫ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻧﻴﺰ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻣــﺮﻭﺯ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺍﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰﺳﺎﺯﻯ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ‬ ‫ﻣﻬﻢ ﻻﺯﻡ ﺍﺳــﺖ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻰ‬ ‫ﻭ ﻫﻤــﻜﺎﺭﻯ ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎﻳــﺎﻥ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠــﻰ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﺠﻬﻴﺰ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺑــﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﺭﻭﺯ ﺩﻧﻴﺎ‪ ،‬ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ‬ ‫ﺳــﻄﺢ ﻛﻴﻔﻰ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴــﺪﻯ ﺗﻼﺵ ﻛــﺮﺩﻩ ﻭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻄﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻃﺮﺍﺣﻰﻫﺎﻯ‬ ‫ﻧــﻮ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳــﺪ ﺑﻪﺗﺪﺭﻳﺞ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺑــﺮ ﻣــﺪﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻣﺤﺼــﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﻭﻳﻪ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺁﻣــﺎﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﻣﺪﺭﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺧﻠﻰ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﻪ ﺳــﻮﻯ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﮔﺎﻡ ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﺴــﺒﺖ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﺁﻣﺪﻯ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ‬ ‫ﺭﻗﺎﺑﺘﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻯ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ‬ ‫ﻧﺒﻮﺩ ﺍﻓﻘﻰ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺭﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ‬ ‫ﻣﻬﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳــﺘﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ‬ ‫ﺩﺭﺗﻼﺵ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺑــﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳــﻬﻢ ﺩﺍﺧﻠﻰﺳﺎﺯﻯ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻮﻣﻰﺳﺎﺯﻯ‬ ‫ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺣﺠﺎﺯﻯ‬ ‫ﻗﻄﻌــﺎﺕ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺭﻳﻴﺲ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻬﻢ ‪ 50‬ﺗﺎ ‪70‬ﺩﺭﺻﺪﻯ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ‪ ،‬ﺿــﺮﻭﺭﻯ ﺍﺳــﺖ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺳﻬﻢ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦﺑﺎﺭﻩ ﺗﻼﺵ ﻣﻀﺎﻋﻔﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺑﺴــﺘﺮﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﻪ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﺍﺳــﺖ ﺍﻣﺴــﺎﻝ‬ ‫ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‪ ،‬ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺩﺍﺧﻞ ﺭﺍ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﺟﺪﻯ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺩﺍﺧﻠﻰﺳﺎﺯﻯ‬ ‫ﺭﺍ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ‪ .‬ﺍﺯﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻞ‪ ،‬ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻣﺸــﺎﺑﻪ‬ ‫ﺩﺍﺧﻞ ﺭﺍ ﺟﺰﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﺿﻤﻦ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﺬﺏ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺣﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺩﺍﺧﻠﻰﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎﻳﺎﻥ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻰ ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺩﺍﺧﻠﻰﺳــﺎﺯﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺭﺍ ﻣﺤﻘﻖ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻊ‬ ‫ﺭﻭﺯﺁﻣﺪﻯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺗﻮﺳــﻴﻜﻠﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﺸــﺪﻥ‬ ‫ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻧﺎﺷــﻰ ﺍﺯ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ ﻣﻮﺍﻧﻌﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺭﻭﺩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺗﺮﺳــﻴﻢ ﺍﻓﻖ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺎ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﻭ ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﺑﻰﺗﺮﺩﻳــﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ‬ ‫ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷــﺖ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﺪ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﺭﻭﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻭ ﺑــﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨــﺪ‪ .‬ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻭ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﺑﻮﻣﻰ ﺑﻮﺩﻩ‬ ‫ﻛــﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳــﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻳــﻦ ﻫﺪﻑ ﻣﻬﻢ ﺗﻼﺵﻫﺎﻳــﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ‪،‬‬ ‫ﺑﻪﺯﻭﺩﻯ ﺷﺎﻫﺪ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﺑﻮﻣﻰ ﺑﺎﺷﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ‪،‬‬ ‫ﺗﺎﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻗﻄﻌﺎﺕ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺷﻮﺭﺗﺮ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ‬ ‫ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ﻭ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪﺍﻯ ﻛﻮﺗﺎﻩ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺍﺳﺖ‬ ‫»ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ« ﺭﻭﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻛﺮﺩ‬ ‫ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻰ ﭘﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ﻣﻰﺁﻳﺪ‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﻣﻴﺮﺍﺣﻤﺪﻯ‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﭼﻬﺎﺭﻣﻴــﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ‬ ‫ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﺠﻒ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﺭﻳــﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺎﻻﻯ‬ ‫ﺯﻧﺠﻴــﺮﻩ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻴﻌﻪﻧﺸــﻴﻦ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻭ‬ ‫ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ‬ ‫ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ‪ 6‬ﺗﺎ ‪ 10‬ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﺳﺎﻝﺟﺎﺭﻯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺒــﺮﻡ ﻋﺮﺍﻕ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﺷــﻴﻦﺁﻻﺕ‬ ‫ﻭ ﺗﺠﻬﻴــﺰﺍﺕ ﺻﻨﻌﺘــﻰ‪ ،‬ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ ﮔﺴــﺘﺮﺩﻩ ﺗﻤﺎﻣﻰ‬ ‫ﺗﺸــﻜﻞﻫﺎ‪ ،‬ﺻﺎﺣﺒــﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﺠﻒ‬ ‫ﺍﻧﺠﻤــﻦ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﻫﻤﮕــﻦ ﻧﻴﺮﻭﻣﺤﺮﻛﻪ ﻭ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﺑﺨﺶﻫــﺎﻯ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ‬ ‫ﻋﺮﺻــﻪ ﺻﻨﻌــﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺑــﻮﺩﻩ ﻛــﻪ ﺯﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺩﺭ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻣﺮﻛــﺰﻯ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻓﻌﺎﻝ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ‪ .‬ﺍﺣﻤﺪﺭﺿﺎ ﺭﻋﻨﺎﻳﻰ‪،‬‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻫﻤﮕﻦ ﻧﻴﺮﻭﻣﺤﺮﻛﻪ ﻭ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ »ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ«‬ ‫ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻫﻤﮕﻦ ﺍﺭﺍﻙ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ﻏﺮﻓﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷــﺖ ﻭ ﺑﻪﺗﺪﺭﻳﺞ ﺑﺎ ﺗﻼﺵﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﺗﺴﺮﻯ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﻛﻪ ﻧﺎﻳﺐﺭﻳﻴﺲ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻫﻤﮕﻦ‬ ‫ﻧﻴﺮﻭﻣﺤﺮﻛﻪ ﻭ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺗﻮﺿﻴﺢ‬ ‫ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻧــﻰ ﻛﻪ ﺭﺍﻏﺐ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻋﺮﺍﻕ ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯﻯ ﺩﺍﺭﻧﺪ‬ ‫ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳــﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺩﺍﺷــﺘﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ‬ ‫ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻓﻌﺎﻝ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ‬ ‫ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺳــﺎﻝ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ﺑﻐﺪﺍﺩ‬ ‫ﺑﺎﺯﺧــﻮﺭﺩ ﻣﻄﻠﻮﺑﻰ ﺑــﺮﺍﻯ ﺷــﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ‬ ‫ﺩﺍﺷــﺖ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺑﻌﺪﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﺩﺭ ﻧﺠﻒ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﻮﺩ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﻧﺠﻤﻦ‬ ‫ﭘﻴﮕﻴﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺭﻋﻨﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯ‬ ‫ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﺑﻐﺪﺍﺩ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ 6 :‬ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ‬ ‫ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺩﺭ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ﺷــﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺭﺿﺎﻳﺖ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻳﺪﻛﻰ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷــﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ‪ ،‬ﭼﻴﻦ‪ ،‬ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻭ‪ ...‬ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮﺑﻰ‬ ‫ﺑﻮﺩ ﺯﻳــﺮﺍ ﺣﺪﻭﺩ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ‪50‬ﻫﺰﺍﺭ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﻭ ﻳﻜﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ‬ ‫ﺳﻤﻨﺪ ﺩﺭ ﻋﺮﺍﻕ ﺗﺮﺩﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻳﺪﻛﻰ ﺁﻥ ﺑﻪﻃﻮﺭ‬ ‫ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻋﺮﺍﻕ ﻣﻌﺮﻓﻰ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﻳﺪﺑﺨﺶ‬ ‫ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻧﺎﻳﺐﺭﻳﻴــﺲ ﺍﻧﺠﻤــﻦ ﺗﺨﺼﺼــﻰ ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﻫﻤﮕﻦ‬ ‫ﻧﻴﺮﻭﻣﺤﺮﻛﻪ ﻭ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﭘﺮﺳــﺶ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ‪ 2‬ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺯﺍﺕ ﻫﻢ ﺩﻭ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺷــﻬﺮ ﻋﺮﺍﻕ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩﻫﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪﺍﻯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﭼﻮﻥ ﻓﺎﺻﻠﻪ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﺷــﻬﺮﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‬ ‫ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﻧﺠﻒ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻭ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﻋﺮﺍﻕ‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰﻯ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺠﻤﻊ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻧﺠﻒ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻫﻰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﺑــﺮﺍﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‬ ‫ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳــﻢ ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑــﻰ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﺳــﺎﺯﻯ‬ ‫ﺳــﺎﻳﺮ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩﻫﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﻴﻨﻰﻫﺎ‬ ‫ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻜﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﻋﻨﺎﻳــﻰ ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺣﺎﺿــﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩﻫﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺳــﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﻛﻤﻚ‬ ‫ﻓﻨــﺮ‪ ،‬ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻛﻤﻜﻰ ﻣﻮﺗــﻮﺭﻯ‪ ،‬ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺑﺪﻧــﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭ‪،‬‬ ‫ﺳﺮﺳــﻴﻠﻨﺪﺭ‪ ،‬ﺳــﭙﺮ ﻭ ﺟﻠﻮﺑﻨﺪﻯ‪ ،‬ﻟﻨﺖ ﺗﺮﻣــﺰ‪ ،‬ﺩﻳﻨﺎﻡ‪،‬‬ ‫ﺍﺳــﺘﺎﺭﺕ ﻭ‪ ....‬ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ﻧﺠﻒ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ‬ ‫ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺳﻮﭘﺎپ ﻭ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺣﻀﻮﺭ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻫﻤﺪﺍﻥ‬ ‫ﺭﻋﻨﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﺯ ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺧــﻮﺩﺭﻭ‪ ،‬ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻳﺪﻛﻰ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﺍﺑﺴــﺘﻪ‬ ‫ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺩﺭ ﺗﻼﺵ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭼﺸــﻤﮕﻴﺮﻯ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻫﻰ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯﺍﻳﻦﺭﻭ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻓﻌﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﻰ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺑــﻪ ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﻫــﺪﻑ )ﻓﺮﻭﺷــﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ( ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮﻯ ﻧﻮﻋﻰ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻛﻮﺷﺶ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳــﺰﻯ ﻣﺪﻭﻥ‪ ،‬ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ ﺍﺯ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠــﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ‬ ‫ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺎﻳﺐﺭﻳﻴــﺲ ﺍﻧﺠﻤــﻦ ﺗﺨﺼﺼــﻰ ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﻫﻤﮕﻦ‬ ‫ﻧﻴﺮﻭﻣﺤﺮﻛﻪ ﻭ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻳﺪﻛﻰ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﭼﺎﺭ ﻧﻮﻋﻰ ﻧﺎﺑﺴــﺎﻣﺎﻧﻰ ﺍﺳــﺖ ﻭ‬ ‫ﺳــﻬﻢ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﻛﻢ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯﻫﺎ ﻭ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻳﻰ‬ ‫ﻛﻪ ﺍﻳــﻦ ﺻﻨﻌﺘﮕــﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧــﺪ‪ ،‬ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﻮﻳﺎﻳﻰ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻤﻚ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ‪ ،‬ﺗﺎﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺷﻮﺭﺗﺮ ﺍﺯ‬ ‫ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ‬ ‫ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ﻭ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪﺍﻯ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺩﻳﮕﺮﻯ‬ ‫ﺍﺯ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺣﻀﻮﺭ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟــﻰ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺑﻪﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ‬ ‫ﺭﻋﻨﺎﻳــﻰ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ‬ ‫ﻓﺮﺍﻧﺴــﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺣﻀﻮﺭﻯ‬ ‫ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ‪ .‬ﺍﺯﺍﻳﻦﺭﻭ ﺑﻪﺩﻧﺒﺎﻝ ﮔﺮﻓﺘﻦ ‪400‬‬ ‫ﻣﺘﺮ ﻏﺮﻓﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ‬ ‫ﻫﺴﺘﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺩﻭﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ‬ ‫ﭘﺎﺭﻳﺲ )‪ (Equip Auto‬ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ‬ ‫ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﻪﺷﻤﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ‪ 4‬ﺩﻫﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯ ﻛﻤﻚ ﻛﺮﺩﻩ ﺗﺎ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻭﺳــﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ‪ ،‬ﺍﺭﻭﭘﺎ‪ ،‬ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ‬ ‫ﻭ ﺍﻓﺮﻳﻘﺎ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﺎﻧﺒﻰ‬ ‫ﺧــﻮﺩﺭﻭﻯ ﭘﺎﺭﻳــﺲ ﺳــﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ‪ ،‬ﺗﻮﺯﻳﻊﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﻪﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‪،‬‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺷــﺮﻛﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ‪ ،‬ﮔﺮﺩﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ‬ ‫‪70‬ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ‪ 45‬ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺣﻀﻮﺭ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷــﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ‪ 25‬ﺗــﺎ ‪ 29‬ﻣﻬﺮ ‪96‬‬ ‫ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻧﺎﻳﺐﺭﻳﻴــﺲ ﺍﻧﺠﻤــﻦ ﺗﺨﺼﺼــﻰ ﻗﻄﻌــﺎﺕ ﻫﻤﮕﻦ‬ ‫ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻣﺤﺮﻛــﻪ ﻭ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﻇﻬــﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺸــﻮﻳﻖ ﺑﻪ ﺣﻀــﻮﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩ ﺑﺴﺘﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﭘﻴﻮﺳــﺘﻦ ﺑﻪ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺭﻋﻨﺎﻳــﻰ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ ﺗﻤــﺎﻡ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺣﺎﻝ ﺗﻼﺵ ﺍﺳــﺖ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ‬ ‫ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻛﻨــﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳــﺘﺎ‬ ‫ﺍﻣﻜﺎﻧــﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﻪﻟﺤــﺎﻅ ﻣﺘﺮﺟــﻢ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻣﺤﻠﻰ‪،‬‬ ‫ﺍﻃﻼﻉﺭﺳــﺎﻧﻰ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻋﻀﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﻯﺷﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﻫﻤﻮﺍﺭﺗﺮﻯ ﭘﻴﺶﺭﻭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ‬ ‫ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ )ﺗﻮﻣﺎﻥ(‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ )ﺗﻮﻣﺎﻥ(‬ ‫ﺳﻤﻨﺪ ﺳﻮﺭﻥ ﺍﻯﺍﻝﺍﻳﻜﺲ ﺗﻮﺭﺑﻮ‪ .‬ﻛﺪ‪58202‬‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫ﺩﻧﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﻯﺍﻑ‪7‬‬ ‫ﭘﮋﻭ ‪ 405‬ﺍﺱﺍﻝﺍﻳﻜﺲ‪.‬ﻛﺪ‪22009‬‬ ‫ﭘﮋﻭ ﭘﺎﺭﺱ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ‪.‬ﺍﻯﺍﻝﺍﻳﻜﺲ‬ ‫ﭘﮋﻭ ‪ 207‬ﺟﺪﻳﺪ‪.‬ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ‬ ‫ﭘﮋﻭ ‪ 206‬ﺻﻨﺪﻭﻗﺪﺍﺭ ﻭﻯ‪.8‬ﻛﺪ‪27430‬‬ ‫ﺭﻧﻮ ﻛﭙﭽﺮ ‪2017‬‬ ‫ﺳﻮﺯﻭﻛﻰ ﻭﻳﺘﺎﺭﺍ ﺍﺗﻮﻣﺎﺕ ﻛﻼﺱ‪10‬‬ ‫ﻫﺎﻳﻤﺎ ﺍﺱ‪ 7‬ﺗﻮﺭﺑﻮ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ‬ ‫ﺳﺎﻳﭙﺎ ‪ 151‬ﺍﺱﺍﻯ‬ ‫ﺗﻴﺒﺎ‪-2‬ﻫﺎچ ﺑﻚ ﺍﻯﺍﻳﻜﺲ )ﺗﻨﻮﻉ ﺭﻧﮓ(‬ ‫ﭼﺎﻧﮕﺎﻥ ﺳﻰﺍﺱ‪) 35‬ﻣﻮﻧﺘﺎﻱ(‪-‬ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ‬ ‫ﻛﻴﺎ ﺳﺮﺍﺗﻮ ‪-2000‬ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ )ﺁﭘﺸﻨﺎﻝ(‬ ‫ﺑﺮﻟﻴﺎﻧﺲ ﺍچ‪- 320‬ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ‬ ‫ﺑﺮﻟﻴﺎﻧﺲ ﺍچ‪- 330‬ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﻫﻴﻮﻧﺪﺍﻯ ﻭﻟﺴﺘﺮ‪ 6 .‬ﺍﻳﺮﺑﮓ‪2016‬‬ ‫‪38/793/000‬‬ ‫‪40/700/000‬‬ ‫‪42/680/000‬‬ ‫‪45/000/000‬‬ ‫ﻫﻴﻮﻧﺪﺍﻯ ﺍﻟﻨﺘﺮﺍ ‪ 2,0‬ﻧﻴﻮﻓﻴﺲ ﻛﺎﻣﻞ‪2017‬‬ ‫‪31/381/000‬‬ ‫‪32/400/000‬‬ ‫‪45/330/000‬‬ ‫‪52/500/000‬‬ ‫ﻫﻴﻮﻧﺪﺍﻯ ﺗﻮﺳﺎﻥ ‪- 2017‬ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﻮﻓﻴﺲ‪+‬ﺍﺗﻮﭘﺎﺭﻙ‬ ‫‪47/031/900‬‬ ‫‪49/800/000‬‬ ‫‪38/849/000‬‬ ‫‪39/600/000‬‬ ‫ﻛﻴﺎ ﭘﻴﻜﺎﻧﺘﻮ ‪2017‬‬ ‫‪109/981/000‬‬ ‫‪113/000/000‬‬ ‫‪146/981/000‬‬ ‫‪140/500/000‬‬ ‫ﻛﻴﺎ ﺭﻳﻮ ﻫﺎچ ﺑﻚ ‪ -‬ﻛﺎﻣﻞ ‪2017‬‬ ‫‪94/981/000‬‬ ‫‪91/000/000‬‬ ‫‪20/314/000‬‬ ‫‪19/600/000‬‬ ‫‪27/718/000‬‬ ‫‪27/700/000‬‬ ‫ﻛﻴﺎ ﺳﻮﺭﻧﺘﻮ ﺍﺗﺎﻕ ﺟﺪﻳﺪ ‪ 2,4‬ﻛﺎﻣﻞ ﺟﻰﺗﻰ‬ ‫‪65/990/000‬‬ ‫‪67/000/000‬‬ ‫‪99/091/000‬‬ ‫‪97/000/000‬‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﭘﺮﻳﻮﺱ ‪+2017‬ﺳﺎﻧﺮﻭﻑ‬ ‫‪51/862/500‬‬ ‫‪54/000/000‬‬ ‫‪54/346/000‬‬ ‫‪56/000/000‬‬ ‫ﻫﻴﻮﻧﺪﺍﻯ ﺳﻮﻧﺎﺗﺎ ﺍﻝﺍﻑ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺟﻰﺍﻝﺍﺱ ﭘﻼﺱ‬ ‫ﻫﻴﻮﻧﺪﺍﻯ ﺳﺎﻧﺘﺎﻓﻪ‪ .‬ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﻮﻓﻴﺲ‪.‬ﺍﺗﻮﭘﺎﺭﻙ‪2017‬‬ ‫ﻛﻴﺎ ﺭﻳﻮ ﺻﻨﺪﻭﻗﺪﺍﺭ ‪2017‬‬ ‫ﻛﻴﺎ ﺍﺳﭙﺮﺗﻴﺞ ﻛﺎﻣﻞ ‪ 2017‬ﻧﻴﻮﻓﻴﺲ ﻛﻴﻮ ﺍﻝ‬ ‫ﻛﻴﺎ ﺍﭘﺘﻴﻤﺎ ﺟﻰﺍﻑ ﻛﺎﻣﻞ ‪ - 2017‬ﺍﺗﺎﻕ ﺟﺪﻳﺪ ﺟﻰﺗﻰ‪+‬ﺭﺍﺩﺍﺭ‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﭘﺮﻳﻮﺱ ‪ 2017‬ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫ﻟﻜﺴﻮﺱ ﺗﻰ‪ 200‬ﺍﻥﺍﻳﻜﺲ ﻫﻔﺖ ﻛﻠﻴﺪ‪-‬ﺍﻑﺍﺳﭙﺮﺕ ‪2017‬‬ ‫ﻟﻜﺴﻮﺱ ﺍچ ‪ 200‬ﺳﻰﺗﻰ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻯ‪-‬ﻛﺎﻣﻞ ‪2016‬‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ )ﺗﻮﻣﺎﻥ(‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ )ﺗﻮﻣﺎﻥ(‬ ‫‪124/507/000‬‬ ‫‪130/000/000‬‬ ‫‪147/226/000‬‬ ‫‪146/500/000‬‬ ‫‪161/258/000‬‬ ‫‪167/000/000‬‬ ‫‪194/950/000‬‬ ‫‪193/500/000‬‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ‬ ‫‪243/000/000‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫‪86/000/000‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫‪112/000/000‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫‪112/000/000‬‬ ‫‪199/244/000‬‬ ‫‪203/000/000‬‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ‬ ‫‪199/000/000‬‬ ‫‪236/649/000‬‬ ‫‪255/000/000‬‬ ‫‪162/000/000‬‬ ‫‪155/000/000‬‬ ‫‪178/000/000‬‬ ‫‪173/000/000‬‬ ‫‪398/000/000‬‬ ‫‪378/000/000‬‬ ‫‪000/000/205‬‬ ‫‪207/000/000‬‬ ‫ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫‪ 22‬ﻣﺮﺩﺍﺩ ‪ 20 1396‬ﺫﻯﺍﻟﻘﻌﺪﻩ ‪ 13 1438‬ﺍﻭﺕ ‪ 2017‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 182‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2155‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ‬ ‫‪ 2‬ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﺣﻤﻴﺪﻯ‬ ‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﻣﻬﺪﻯﻛﺎﻭﻩﺍﻯ‬ ‫ﺍﺣﻤﺪ ﻧﻌﻤﺖﺑﺨﺶ‬ ‫»ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ« ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻰ ﻭﺭﻭﺩ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﻫﺪﻑﮔﺬﺍﺭﻯ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻛﺮﺩ‬ ‫ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻰ ﻣﺤﺮﻙ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﺭﺍﻛﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ‬ ‫ﻣﻴﺘﺮﺍ ﻣﻤﺴﻨﻰ‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﻫﺮﭼﻨــﺪ ﻫﺪﻑﮔــﺬﺍﺭﻯ ﺳــﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ‬ ‫ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫــﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﺧﻄﻮﻁ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ‬ ‫ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﻁ ﻛﺎﻓﻰ‬ ‫ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﻠﻜﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﻭ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﻃﺮﺡﻫﺎﻳﻰ ﻫﻤﭽــﻮﻥ ﻧﻮﺳــﺎﺯﻯ ﻧﺎﻭﮔﺎﻥ‬ ‫ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻰ ﺑﺎﻻﻳﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﻌــﺎﻻﻥ ﺍﻳــﻦ ﺣــﻮﺯﻩ ﺣﺘﻰ ﭘﺮﺷــﺪﻥ‬ ‫ﻇﺮﻓﻴﺖﻫــﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴــﺪﻯ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﺑﻰﻣﺤﺎﺑﺎﻯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺩﺳــﺘﺎﻭﺭﺩﻯ ﺑــﺮﺍﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷــﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺯﻳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺑﻮﺩﻩ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ‬ ‫ﻗﻄﻊ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ ﻃﻮﻻﻧﻰﻣﺪﺕ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪﻫــﺎﻯ ﻫﻨﮕﻔﺘﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺗﺤﻤﻴﻞ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪﻑ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ‬ ‫ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﺣﻤﻴﺪﻯ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﺯﺍﻣﻴﺎﺩ ﺩﺭ‬ ‫ﮔﻔﺖﻭﮔــﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌــﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ‬ ‫ﺑﺮﺍﻳﻨﻜﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫــﻢ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩ‪ ،‬ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻥ ﻇﺮﻓﻴﺖ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﻛﺪﺍﻡﻳﻚ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﺰﻳﺖ ﺭﻗﺎﺑﺘﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﺍﺟﺰﺍ‬ ‫ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭﻧﻬﺎﻳﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﭘﻴﺶ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﻧﻴــﺰ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﺭﺳــﻴﺪ ﺍﻣﺎ‬ ‫ﻫﻤﺰﻣــﺎﻥ ﺑــﺎ ﺍﻳﺠــﺎﺩ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳــﺪ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫ﺑﻴﺮﻭﻧﻰ ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ ،‬ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ‬ ‫ﻣﻰﺗــﻮﺍﻥ ﺗﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﺍﻯ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ‬ ‫ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﻰﺗــﻮﺍﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ‬ ‫ﺑﻰﻣﺤﺎﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﺯﺍﻣﻴﺎﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﻃﺮﺡﻫﺎﻳــﻰ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻧﻮﺳــﺎﺯﻯ ﻧــﺎﻭﮔﺎﻥ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﻳــﺎ ﻃﺮﺡﻫﺎﻳــﻰ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﻭﺍﮔــﺬﺍﺭﻯ ﺗﻌﺪﺍﺩ‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﻰ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﺩ ﻳﺎ ﺍﺭﮔﺎﻧﻰ ﻣﺸﺨﺺ‪ ،‬ﺗﻮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ‬ ‫ﺯﻳﺮﺍ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ‬ ‫ﺣﻤﻴــﺪﻯ ﺑــﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺿــﺮﻭﺭﺕ ﻣﻄﺮﺡ ﺷــﺪﻥ‬ ‫ﻃﺮﺡﻫﺎﻳــﻰ ﻛﻪ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕــﻰ ﺭﺍ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨــﺪ‪ ،‬ﺗﺼﺮﻳﺢ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺻــﻮﺭﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡﻫــﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﻮﺷــﺶ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ‬ ‫ﺑﻬﺘــﺮ ﻭ ﺑﻬﻴﻨﻪﺗﺮ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳــﻦ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ‬ ‫ﻃﺮﺡﻫــﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧــﺪ ﺩﺭ ﺣــﻮﺯﻩ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻧﻘﺶﺁﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳــﺖ ﺭﺍ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﺑﻬــﺮﻩﻭﺭﻯ‪ ،‬ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻛﺎﺭ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻰ‪،‬‬ ‫ﺗﺎﻣﻴﻦﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺯﻧﺠﻴــﺮﻩ ﺗﺎﻣﻴــﻦ ﻭ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫــﺎﻯ ﭘﻨﻬــﺎﻥ ﺩﺍﻧﺴــﺖ ﻭ ﺍﻇﻬــﺎﺭ ﻛــﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﺳــﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳــﺘﻰ ﻣﺸﺨﺺ‪ ،‬ﺳﻌﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﺳــﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴــﺪﺍﺕ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑــﺮﺍﻯ ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﺩﺭ ‪4‬ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺩﺭ ﺯﺍﻣﻴــﺎﺩ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻯ ﻛﻪ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻫﻢﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﻳﻮﺭﻭ ‪ 4‬ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﺎﺟﺮﺍﻯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎ ﺍﺭﺯ ﺩﺍﺭﻭ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻰ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ‪ ،‬ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ‬ ‫ﺻﻨﻌــﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻫﺸــﺪﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺳــﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻳــﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺯ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺎﺟﺮﺍﻫﺎﻳﻰ ﭼﻮﻥ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎ ﺍﺭﺯ ﺩﺍﺭﻭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴــﻨﺎ‪ ،‬ﺍﻣﻴﺮﺣﺴــﻦ ﻛﺎﻛﺎﻳــﻰ ﺍﻇﻬــﺎﺭ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪ 1391‬ﺷــﺎﻫﺪ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﺑــﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺿﻌﻒ‬ ‫ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻯ ﻣﺴــﺌﻮﻝ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻫﻢ‪ ،‬ﺑﺮﺧﻰ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ‪ ،‬ﺍﺭﺯ‬ ‫ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻭ ﺭﺍ ﺻﺮﻑ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﺮﺩﻧﺪ‬ ‫ﻭ ﺑــﻪ ﺩﻧﺒــﺎﻝ ﺁﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼــﻮﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝﺟﺎﺭﻯ ﻧﻴــﺰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺷــﺪﻳﺪﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﺭﺯ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺯ ﻛﺸــﻮﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﺩﺭﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﺭﺯ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫ﻣﻠﻰ ﺻﺮﻑ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻟﻮﻛﺲ ﻭ ﻣﺼﺮﻓﻰ ﻫﻤﭽﻮﻥ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺩﺭﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﺭﺯ ﻧﺎﺷﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﻓــﺮﻭﺵ ﻧﻔﺖ ﺑﺎﻳــﺪ ﺻﺮﻑ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﻣﻠﻰ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﻭ‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﻯﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺷﻮﺩ ﻧﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﻯﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺗﺸــﺪﻳﺪ ﺷــﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌــﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﻮﻟﻰ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺩﻗﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﻓﻌﻠﻰ ﺩﺭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﻭ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻓﺸــﺎﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻗﺸــﺎﺭ ﻛﻢ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﺁﺳــﻴﺐﭘﺬﻳﺮ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﻛﺎﻛﺎﻳﻰ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﻴــﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺠــﺎﺭﺕ ﻭ ﺳــﻮﺩ ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻧﻴﺴــﺘﻴﻢ‪ ،‬ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻛﺴــﺐ ﺳــﻮﺩ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻯ ﺁﺳــﻴﺐ ﺩﻳﺪﻥ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌــﻪ‪ ،‬ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻠﻰ‪ ،‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﻭ ﻧﺮﺥ‬ ‫ﺍﺭﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ‪ 3‬ﻣﺎﻩ ﻧﺨﺴﺖ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻭﺍﺭﺩﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺭﺷــﺪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪130‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺩﺭ ‪ 4‬ﻣﺎﻩ ﻧﺨﺴﺖ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﺑﻪ ‪43‬ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪ .‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺷﺪﻳﺪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ‬ ‫ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺳــﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‪ ،‬ﺛﺒﺖ ﺳــﻔﺎﺭﺵ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻳــﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺗﻰ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺣــﺎﻝ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ ﺍﺯ ﺛﺒﺎﺕ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﺷــﺪﻳﺪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻋﺮﺿﻪ‪ ،‬ﻧﻪ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺸــﻰ ﺩﺭ ﻧﺮﺥ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫــﺎﻯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ ﻧﺨﻮﺍﻫﻴﻢ‬ ‫ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ ﻭ ﺑــﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﻳﻰ ﺑــﺎ ﺁﻻﻳﻨﺪﮔﻰ‬ ‫ﻛﻤﺘﺮ‪ ،‬ﻗﺪﺭﺕ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻤﺘــﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﺯﺍﻣﻴﺎﺩ ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯﻫﺎﻯ‬ ‫ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ‬ ‫ﻓﻀﺎﻯ ﺭﻗﺎﺑﺘﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒــﺎﻝ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺗﻌﻬــﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻰ‬ ‫ﺑﺮﺧــﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻌــﺪﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎ ﺑﻪ ﺷــﺪﺕ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪﺑﺮ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺗﺎﻛﻴــﺪ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ‬ ‫ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮔﺮﺍﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻰﺷﻮﺩ‬ ‫ﻭ ﺍﺯ ﺳــﻮﻳﻰ‪ ،‬ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻧﻴﺰ ﺩﺷﻮﺍﺭ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﻜﻠﻰ ﻛﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮﻗــﻒ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ ﻛــﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ‬ ‫ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﺗﻮﺳــﻌﻪﺍﻯ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ‪،‬‬ ‫ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﻭ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻧﭽﻪ‬ ‫ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﻋﺰﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺤﻮﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ‬ ‫ﺍﺣﻤــﺪ ﻧﻌﻤﺖﺑﺨﺶ‪ ،‬ﺩﺑﻴﺮ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﻧﻴــﺰ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔــﻮ ﺑﺎ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ‬ ‫ﺑــﻪ ﻫﺪﻑﮔﺬﺍﺭﻯ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌــﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ‬ ‫ﺗﺠــﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳــﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ‪ 600‬ﻫﺰﺍﺭ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴــﺎﺏ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ‬ ‫ﺳــﺒﻚ ﻭ ﺳــﻨﮕﻴﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛــﺮﺩ‪ :‬ﻣﺪﻳــﺮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ‬ ‫ﭘﻮﺷﺸــﻰ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎ ﺳــﻌﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻫــﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ‬ ‫ﻫﺪﻑﮔﺬﺍﺭﻯ ﺭﺍ ﭘﻮﺷــﺶ ﺩﻫﻨﺪ‪ ،‬ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩﻫﺎ‬ ‫ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ‬ ‫ﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻮﺳــﺎﺯﻯ ﻧﺎﻭﮔﺎﻥ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴــﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﻧﻴــﺎﺯ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﻤــﻮﺍﺭﻩ ﺗﺨﻔﻴﻒﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺩﺭﻧﻈﺮ‬ ‫ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ‪ ،‬ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷــﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻮﺷﺶ‬ ‫ﺳﻘﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺪﻑﮔﺬﺍﺭﻯ ﺷــﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻌﻤﺖﺑﺨﺶ ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑــﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳــﺶ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ‬ ‫ﺍﺟــﺮﺍﻯ ﭼﻨﻴــﻦ ﻃﺮﺡﻫﺎﻳــﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﻰﺷــﻮﺩ ﻛﻪ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﺪﺍ ﺍﺯ ﺍﺭﺗﻘــﺎﻯ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺪﺍﻧﺪ؟‬ ‫ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌــﺖ‪ ،‬ﻣﻌــﺪﻥ ﻭ ﺗﺠــﺎﺭﺕ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ‬ ‫ﺟﻠﺴــﺎﺕ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺳﻴﺎﺳــﺖﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺭﺍ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ‬ ‫ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻴﻔﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺍﺭﺗﻘــﺎﻯ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫــﺎ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺳﻴﺎﺳــﺖﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﻄﺮﺡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻮﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﻧﻴﺮﻭﻣﺤﺮﻛﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻜﻠﻴﻒ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌــﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑــﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ‬ ‫ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻓﺸﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ ،‬ﺑﻪ ﺩﻧﺒــﺎﻝ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ‬ ‫ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻫﺮ ﻣﺪﻳﺮﻯ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪﻩ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺮگ ﺁﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ‬ ‫ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺮﺗﺐ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ‪ ،‬ﺁﻧﭽﻪ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰﻫﺎﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ‬ ‫ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﺍﻧﮕﺎﺷــﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﻃﺮﺡﻫﺎﻳﻰ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻧﻮﺳــﺎﺯﻯ ﻧــﺎﻭﮔﺎﻥ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺟﺎﺩﻩﺍﻯ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮﺩ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳــﺎﻻﻧﻪ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺭﻭﻧﺪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭ‬ ‫ﻧﻤــﻰﺭﻭﺩ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫــﺎﻯ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻩ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺭﺍ ﻓﻌﺎﻝ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺪﻑﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎﻯ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﻴﺶﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺠﻮﺯ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺑﺎﺯﺭﺳﻰ ﻭ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﭘﻴﺶﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷــﻬﺮﺍﻡ ﻣﻴﺮ ﺁﺧﻮﺭﻟﻮ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﻃﻼﻉﺭﺳــﺎﻧﻰ ﺑــﻪ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺑــﺮﺍﻯ ﺟﻠﻮﮔﻴــﺮﻯ ﺍﺯ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺁﻧــﺎﻥ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ‬ ‫ﻭﻇﺎﻳــﻒ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻣــﺎﺩﻩ ‪ 5‬ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ‪ 28‬ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ‬ ‫‪ 95‬ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫ﻳﻚ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺑﺎﺯﺭﺳﻰ ﻭ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﻣــﺎﺩﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧــﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ »ﺑﻪ‬ ‫ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻋﺪﻡ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ‬ ‫ﻣﺪﺕ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻋﺮﺿﻪﻛﻨﻨــﺪﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺭﻳﺴــﻚ ﺑــﺮﺍﻯ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺑﺮﻭﺩ ﺗﻤﺎﻣــﻰ ﻋﺮﺿﻪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﻭ ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎﻳــﺪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓــﺖ ﻣﺠﻮﺯ‬ ‫ﭘﻴﺶﻓﺮﻭﺵ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﻨﺪ‪« .‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺩﺭ ﺻﺪﻭﺭ‬ ‫ﺟــﻮﺍﺯ ﭘﻴﺶﻓﺮﻭﺵ ﺑــﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺭﺳــﻰ‬ ‫ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻬﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ‬ ‫ﻻﺯﻡ ﻳــﺎ ﻣﻴــﺰﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻜﻔﻰ ﻣﺠــﻮﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺁﺧﻮﺭﻟــﻮ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛــﺮﺩ‪ :‬ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴــﺐ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﻰ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﭘﻴﺶﺧﺮﻳــﺪ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﻗﺎﻟــﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻓــﺮﻭﺵ ﻭ‬ ‫ﭘﻴﺶﻓﺮﻭﺵ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﺣﺘﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺠﻮﺯ ﭘﻴﺶﻓﺮﻭﺵ‬ ‫ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻋﺮﺿﻪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺑﺎ ﻭﺟــﻮﺩ ﺻﺪﻭﺭ ﺁﮔﻬﻰﻫــﺎﻯ ﻣﺘﻌﺪﺩ‬ ‫ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﭘﻴﺶﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺍﺯ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗــﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺭﺳــﻤﻰ ﻭ ﻣﺠﻮﺯ‬ ‫ﭘﻴﺶﻓﺮﻭﺵ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺑﺎﺯﺭﺳﻰ ﻭ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪:‬‬ ‫ﺣﺘﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺳﻤﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻮﺯ ﭘﻴﺶﻓﺮﻭﺵ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﻭ ﺻﺮﻑ ﺩﺍﺷــﺘﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺭﺳﻤﻰ‬ ‫ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﭘﻴﺶﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﺍﺯ ﺻﻨﻌــﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺍﺯ ﺳــﺎﻝﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻛﺎﻓﻰ‬ ‫ﻫﻤــﻮﺍﺭﻩ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﺷــﺪ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ‬ ‫ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻥ ﺭﺳــﻴﺪﻩ ﻛﻪ ﻧﺴــﺒﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻘــﺎﻯ ﻛﻴﻔﻴــﺖ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ‬ ‫ﻣﺤﺼــﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳــﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ‬ ‫ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﺣﻤﺪﻯ‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺳــﺨﺘﮕﻴﺮﺍﻧﻪﺍﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﻧﺎﻳﺐﺭﻳﻴﺲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ‬ ‫ﺷﻮﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳــﺨﺘﮕﻴﺮﻯ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ‬ ‫ﻧﺸﻮﺩ‪ ،‬ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻰ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺭﺥ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺩﺍﺩ‪ .‬ﻫﻢﺍﻛﻨــﻮﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻫﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟــﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻰﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ‬ ‫ﻋﺮﺿــﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ ﺑــﺮ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺬﺍﺷــﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻳﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻧﺞ ﻗﻴﻤﺘﻰ ﻣﺘﻮﺳــﻂ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ‬ ‫ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻳــﺪ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧــﻮﺩﺭﻭﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴــﺪﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﻪ ﺗﻨﻬــﺎ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺑﻠﻜﻪ‬ ‫ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻭ ﻛﻴﻔﻰ ﺩﺭﺳﺘﻰ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻧﻴﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳــﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉﻫﺎ ﻓﻜﺮ‬ ‫ﺍﺳﺎﺳــﻰ ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫــﺎﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﻛﻴﻔــﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ‪ ،‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺳــﺨﺘﮕﻴﺮﺍﻧﻪﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻴﻔﻴﺖ‬ ‫ﻭ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﺣــﻮﺯﻩ ﻛﻴﻔﻰ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼــﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ‬ ‫ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺟــﻪ ﺑﻪ ﺍﻳــﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧــﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ‬ ‫ﻣﺠﻠــﺲ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻣﻮﺍﻧــﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷــﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ‪ ،‬ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻰ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺜﺒﺘﻰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳــﻦ ﻻﺯﻡ ﺍﺳــﺖ ﺩﻭﻟــﺖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫــﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﻧﺒﻮﺩ‬ ‫ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳــﺮﻯ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴــﺪﺍﺕ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺮﺿﻪ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ‬ ‫ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗــﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﻮﺛﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺧــﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺟﺪﻯ‬ ‫ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻛﻨﺪ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ‪ ،‬ﺗﻼﺵ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺣﻮﺯﻩ ﻛﺴﺐ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﺒﺮ‬ ‫ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺳﻴﺘﺮﻭﺋﻦ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺎﻳﭙﺎ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕﻣﺪﻳﺮﻩ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﻯ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ‬ ‫ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺳﻴﺘﺮﻭﺋﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﻛﻨﺪ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮﺑﻰ ﺩﺭ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳــﺎﻳﭙﺎ ﻧﻴــﻮﺯ؛ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰﺳﻴﺪﺍﺑﺮﻳﺸــﻤﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﺸــﻬﺪ ﺩﺭ ﻏﺮﻓﻪ ﺳــﺎﻳﭙﺎ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ﺍﻳﺠــﺎﺩ ﺟﺬﺍﺑﻴﺖ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻌﺮﻓﻰ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳــﻚ ﺑــﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺁﺷــﻨﺎ ﺷــﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺻــﻮﺭﺕ ﻣﻠﻤﻮﺱ‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ‬ ‫ﺑــﺮﺍﻯ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﺮﻟﻴﺎﻧــﺲ ‪ 220‬ﻭ ‪ 230‬ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ‬ ‫ﻋﺮﺿﻪ ﺷــﺪﻩ‪ ،‬ﺗﺴــﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺳﻴﺪﺍﺑﺮﻳﺸــﻤﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻏﺮﻓﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺳــﺎﻳﭙﺎ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ‬ ‫ﻛــﺮﺩ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴــﺮﻯ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻯ ﺁﻣﻮﺯﺷــﻰ ﺳــﺎﺩﻩ ﻛــﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ‬ ‫ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻰﻫﺎﻯ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻔﻴﺪ ﺩﺍﻧﺴﺖ‬ ‫ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻣﻮﺯﺵﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﻭ‬ ‫ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳــﺎﺩﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺩﻡ‬ ‫ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﺳــﻨﺠﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‪ ،‬ﻧﻈﺮﺍﺕ‬ ‫ﻣــﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺴــﺌﻮﻻﻥ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﻫﻨــﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻘﺺ ﻳﺎ ﻣﺸــﻜﻠﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺼﻮﻝ‪ ،‬ﻓــﺮﻭﺵ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻟﻮﺡ ﻏﺮﻓﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻬﻤﻦ ﺭﺳﻴﺪ‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻬﻤﻦ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺗﺮﻯ ﺩﺭ ﺷــﻴﺮﺍﺯ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺩﺭﺧﺸﺶ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺸــﻬﺪ ﺍﺻﻠﻰﺗﺮﻳﻦ ﻟﻮﺡ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ )ﻟﻮﺡ ﻏﺮﻓﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﻏﺮﻓﻪﺁﺭﺍﻳــﻰ( ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﻮﺩ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﺧﻮﺩﺭﻭ‪ ،‬ﮔﺮﻭﻩ‬ ‫ﺑﻬﻤﻦ ﺑــﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧــﻮﺩ ﺑﻬﻤﻦﻣﻮﺗﻮﺭ‪،‬‬ ‫ﺑﻬﻤﻦﺩﻳﺰﻝ‪ ،‬ﺳــﻴﺒﺎﻣﻮﺗﻮﺭ‪ ،‬ﺑﻬﻤــﻦ ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ ﻭ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺩﻭﭼﺮﺥ ﺩﺭ‬ ‫ﻓﻀﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ‪1400‬ﻣﺘﺮ ﻓﻀﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ‪ 220‬ﻣﺘﺮ ﻓﻀﺎﻯ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﺭ ﻫﻔﺪﻫﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﺸﻬﺪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻟﻤﺎﻥﻫﺎﻯ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﻟﻮﺡ ﺑﺮﺗﺮﻯ‬ ‫ﻏﺮﻓﻪ ﺭﺍ ﺑﻪﺩﺳــﺖ ﺁﻭﺭﺩ‪ .‬ﮔــﺮﻭﻩ ﺑﻬﻤﻦ ﺩﺭ ﻫﻔﺪﻫﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬ ‫ﺭﻭﻧﻤﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺑﺴﺘﺮﻥ ﺑﻰ‪ 30‬ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺧﻴﻞ ﻋﻈﻴﻤﻰ ﺍﺯ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﺍﻥ‬ ‫ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﻏﺮﻓﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻜﺸﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫یکشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 182‬پیاپی ‪2155‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪1396‬‬ ‫‪ 20‬ذی القعده ‪1438‬‬ ‫‪ 13‬اوت ‪2017‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪ :‬مجتبی اعتماد مقدم‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫فناوری نوین‬ ‫معرفی ‪ ۱۲‬محصول نانوفناوری‬ ‫صنعت ساخت وساز‬ ‫همزم��ان ب��ا برگ��زاری نمایش��گاه صنع��ت س��اختمان ‪ ۱۲‬محصول‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان در حوزه نانوفن��اوری با کاربرد در س��اختمان‬ ‫معرفی می شود‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمانی‬ ‫در حالی از روز گذش��ته اغاز به کار کرد و تا ‪ ۲۴‬مردا د جاری ادامه دارد که‬ ‫ت فعال در زمینه فناوری نانو حضور دارند‪ .‬یکی از محصوالت‬ ‫در ان ‪ ۶‬شرک ‬ ‫عرضه ش��ده در این نمایش��گاه «پروفی��ل در و پنج��ره ‪ UPVC‬حاوی‬ ‫نانوذرات» اس��ت‪ PVC ،‬معمولی پالس��تیک سبک و محکم است‪ .‬که در‬ ‫صنعت ساحتمان س��ازی به کار می رود اما استفاده از نانوذرات به طور قابل‬ ‫توجهی س��ختی و اس��تحکام ان را بهبود می بخشد‪ .‬این محصول عالوه بر‬ ‫ب پنجره های دوجداره استفاده می شود‪ ،‬در دندانپزشکی‬ ‫اینکه در تولید قا ‬ ‫و تولید لوله کاربرد دارد‪« .‬نانوامولس��یون ایجادکننده پوش��ش ابگریز» از‬ ‫دیگر محصوالتی اس��ت که در نمایشگاه صنعت ساختمان ارائه شده است‪.‬‬ ‫نانوس��یل الوان بر پایه سیالن یا سیلوکس��ان در اندازه های نانو است که به‬ ‫عنوان پوشش ابگریز کاربرد دارد‪ .‬استفاده از این محصول به عنوان پوشش‬ ‫ضداب و لک در س��طوح معدنی متخلخل و اذب در صنایع س��اختمانی از‬ ‫جمله اثار باس��تانی و هنری رایج است‪« .‬لوله و اتصاالت فاضالبی سه الیه‬ ‫بی صدا» مش��کل عایق س��ازی صوتی ش��بکه فاضالب س��اختمان های‬ ‫بلندمرتبه را که یکی از مشکالت مهم مهندسان تاسیسات و معماری است‪،‬‬ ‫برطرف کرده اس��ت‪ .‬این محصول در نمایش��گاه صنعت ساختمان معرفی‬ ‫ش��د‪« .‬نانو کفپوش اپوکسی مقاوم به سایش» که قابل استفاده در صنایع‬ ‫دارویی یا ش��یمیایی‪ ،‬پارکینگ خودروها‪ ،‬مکان های تجاری و مس��کونی‪،‬‬ ‫اتاق ه��ای تمیز و مکان های بهداش��تی‪ ،‬محیط های صنعتی‪ ،‬س��الن های‬ ‫تولید‪ ،‬صنا ع غذایی و نوشیدنی است نیز در نمایشگاه صنعت و ساختمان‬ ‫حضور دارد‪« .‬دس��تگاه صنعتی الیه نشانی به روش قوس کاتدی» که برای‬ ‫ایجاد پوشش های نانوساختار سخت و مقاوم‪ ،‬اپتیکی و تزئینی روی فلزات‬ ‫شیش��ه و س��رامیک ها به کار می رود‪ ،‬از دیگر دس��تاوردهای پژوهشگران‬ ‫کشور است که در این نمایشگاه عرضه شده است‪ .‬محصول «کفپوش بتنی‬ ‫نانو» نیز در این نمایش��گاه عرضه ش��د‪ .‬بتن اماده‪ ،‬کفپوش بتنی‪ ،‬جدول‬ ‫بتنی‪ ،‬تیرچه بتنی‪ ،‬بلوک سبک بتنی و موانع ترافیکی از جمله محصوالت‬ ‫این حوزه است که به نمایش درامد‪ .‬عمر‪ ،‬دوام و مقاومت در برابر سولفات و‬ ‫کلرید از جمله ویژگی های منحصر این محصوالت به شمار می رود‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬محصوالتی مانند کاش��ی ضد لک‪ ،‬بتن سبک سازه ای‪ ،‬شیشه هایی با‬ ‫ویژگی های منحصر‪ ،‬رنگ خود تمیز ش��ونده‪ ،‬رنگ ترک‪ ،‬کاشی و سرامیک‬ ‫انتی باکتری��ال‪ ،‬لوله و اتصاالت‪ ،‬چس��ب دوجزئی و الک اکریلیک در غرفه‬ ‫ستاد نانو در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است‪.‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫حمایت مجمع عالی کارافرینان‬ ‫از شریعتمداری‬ ‫مجمع عالی کارافرینان ضمن بیان امادگی برای هرگونه همکاری‬ ‫با وزیر پیشنهادی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬حمایت همه جانبه‬ ‫و قاطع خود را از محمد شریعتمداری اعالم کردند‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬در بخش��ی از این نامه که به امضای‬ ‫امین شاکری مجمع عالی کارافرینان منتشر شده امده است‪:‬‬ ‫انتخ��اب جن��اب اق��ای دکتر محم��د ش��ریعتمداری از س��وی‬ ‫رییس جمه��ور محترم‪ ،‬به عن��وان وزیر پیش��نهادی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اراده و عزم جدی دولت تدبیر و امید را برای بهبود‬ ‫وضعیت اقتصادی کش��ور و رونق بخش��یدن به کسب و کار بنگاه های‬ ‫اقتصادی نش��ان می دهد‪ .‬جناب اقای دکتر ش��ریعتمداری‪ ،‬عالوه بر‬ ‫داش��تن تخصص و صالحیت و شایستگی کامل برای این مسئولیت‬ ‫خطیر‪ ،‬در زمره یکی از برترین مدیران اجرایی و اقتصادی کش��ور به‬ ‫شمار می رود‪ .‬سوابق درخشان و ارزنده ایشان در سال های متمادی‬ ‫دوران مدیریتی ایشان‪ ،‬موید این امر است‪.‬‬ ‫برنامه ای که توس��ط ایشان به عنوان برنامه کاری وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ارائه شد‪ ،‬بارقه امید را در دل بسیاری از صنعتگران‪،‬‬ ‫تولیدکنن��دگان‪ ،‬بازرگانان‪ ،‬کارافرینان و س��ایر فعالی��ن این حوزه‬ ‫برانگیخت‪ .‬این برنامه که با اش��راف جامع و تس��لط کامل ایشان بر‬ ‫ارکان متنوع این وزارتخانه‪ ،‬مدون ش��ده است‪ ،‬به خوبی قادر خواهد‬ ‫بود که بر مشکالت جاری فائق امده و با ایجاد یک وفاق و انسجام‪،‬‬ ‫در س��طوح مختلف وزارتخانه‪ ،‬سیاس��ت های دولت دوازدهم را برای‬ ‫توسعه اقتصادی کشور تحقق بخشد‪.‬‬ ‫صنایع پایین دستی مس باید فعال شوند‬ ‫نگاهی به تولید و صادرات کولر ابی در روزهای داغ تابستان‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫براب��ر ام��ار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬میزان‬ ‫تولی��د کولر ابی در کش��ور حدود ‪ ۸۰۰‬هزار دس��تگاه‬ ‫اعالم شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬در س��ال های گذش��ته صادرات‬ ‫کولرهای ابی توانسته است ارزاوری خاصی برای کشور‬ ‫به همراه داشته باشد به گونه ای که در سال ‪ ۱۳۹۵‬در‬ ‫مجموع ارزش صادرات این بخش به ‪ ۱۴۷‬میلیون دالر‬ ‫رس��یده و از نظر وزنی نیز ‪ ۴۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن کاال به‬ ‫کش��ورهای مختلف صادر شده است‪ .‬البته این امار در‬ ‫مقایس��ه با س��ال ‪ ۱۳۹۴‬با کاهش ‪ ۱۱‬میلیون دالری‬ ‫همراه بوده و نس��بت به س��ال هایی مانن��د ‪ ۱۳۸۹‬که‬ ‫صادرات این بخش به ‪ ۱۹۰‬میلیون دالر رس��یده بود‪،‬‬ ‫فاصله ای قابل توجه دارد اما همچنان عراق‪ ،‬افغانستان‪،‬‬ ‫س��ودان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬اردن به عنوان ب��ازاری برای صادرات‬ ‫این کاال به ش��مار می روند‪ .‬نکته جالب انکه ‪ ۹۳‬درصد‬ ‫صادرات کولره��ای ابی به مقصد عراق بوده و ‪5‬درصد‬ ‫ان ب��ه افغانس��تان صادر می ش��ود‪ .‬در کن��ار صادرات‬ ‫کولرهای اب��ی در این حوزه وارداتی نیز می ش��ود که‬ ‫حجم واردات این کاال ب��ه مراتب کمتر از صادرات ان‬ ‫بوده و در س��ال گذش��ته فقط ‪ ۳۰۰‬ه��زار دالر ارز از‬ ‫کش��ور برای واردات کولرهای ابی خارج ش��ده است‪.‬‬ ‫ایتالی��ا‪ ،‬چین‪ ،‬هن��د و امارات متح��ده عربی به عنوان‬ ‫عمده صادرکنندگان این کاال به ایران شناخت شده اند‪.‬‬ ‫ به این ترتی��ب ایتالیا در این حوزه ‪ ۶۳‬درصد صادرات‬ ‫کول��ر به ایران را به خود اختص��اص داده و پس از ان‬ ‫چین با ‪ ۲۶‬درصد‪ ،‬امارات متحده عربی و هند هر یک‬ ‫با ‪ ۴‬درصد بخش های دیگری از این بازار را از ان خود‬ ‫کرده اند‪ .‬در س��ال گذش��ته میالدی ‪ ۳۷۳‬میلیارد دالر‬ ‫صادرات کولر ابی در جهان انجام ش��ده که عمده این‬ ‫صادرات مربوط به چین‪ ،‬امریکا‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬هند و استرالیا‬ ‫بود ه اس��ت‪ .‬همچنین عم��ده واردکنندگان این کاال را‬ ‫می توان ویتنام‪ ،‬امریکا‪ ،‬ترکیه‪ ،‬اندونزی و عراق دانست‪.‬‬ ‫بر سر راه صنعت تولید کولرهای ابی کشور مشکالتی‬ ‫نی��ز وج��ود دارد که می توان از نوس��انات قیمت و باال‬ ‫ب��ودن تعرفه مواد اولیه‪ ،‬نبود نظارت صحیح بر کیفیت‬ ‫کاال‪ ،‬مش��کل در تصفیه دیون و بدهی های بانکی‪ ،‬باال‬ ‫بودن قیمت تمام ش��ده به عنوان برخی از انها اش��اره‬ ‫کرد‪ .‬همچنین مش��کل نقدینگ��ی و تامین منابع مالی‬ ‫م��ورد نیاز‪ ،‬نب��ود بهره برداری الزم از ت��وان تولیدی و‬ ‫اس��تفاده حداکث��ری از ظرفیت های موج��ود‪ ،‬ضعف‬ ‫برنامه ریزی برای نصب ظرفیت های تولیدی متناسب با‬ ‫تقاضای بازار‪ ،‬اتصال نداشتن به زنجیره ارزش جهانی‪،‬‬ ‫ضعف برنامه ریزی به منظور هوشمندسازی و استفاده‬ ‫از زیرساخت های الکترونیکی در محصوالت صادراتی و‬ ‫ورود کااله��ای لوازم خانگی به صورت قاچاق می تواند‬ ‫به عنوان دیگر مشکالت پیش پای تولید این کاال مورد‬ ‫اش��اره قرار گیرد‪ .‬در حوزه ص��ادرات کولرهای ابی نیز‬ ‫مش��کالتی وجود دارد که خ��روج کولرهای بی کیفیت‬ ‫از مرزه��ا‪ ،‬نبود خدمات پس از ف��روش‪ ،‬محدود بودن‬ ‫دامنه بازارهای هدف‪ ،‬بهره مند نبودن از سیاس��ت های‬ ‫حمایتی برای نشان س��ازی تجاری محصوالت تولیدی‬ ‫و صادرات��ی‪ ،‬ت��وان پایین رقابت‪ ،‬نبود س��رمایه گذاری‬ ‫خارج��ی به منظ��ور انتقال فناوری برت��ر برخی از این‬ ‫مشکالت به شمار می رود‪ .‬همچنین نبود حمایت جدی‬ ‫دولت از حضور شرکت ها در نمایشگاه های بین المللی‪،‬‬ ‫نداش��تن اس��تراتژی مش��خص صادراتی‪ ،‬کوتاه مدت‬ ‫ب��ودن قوانین و مقررات‪ ،‬پایین ب��ودن نرخ پایه ارزش‬ ‫صادراتی محصوالت لوازم خانگی‪ ،‬متناسب نبودن نرخ‬ ‫ارز با تورم کشور و متناسب نبودن استاندارد کاالهای‬ ‫صادراتی با اس��تانداردهای کش��ورهای هدف از جمله‬ ‫عراق از دیگر معضالت پی��ش روی صادرات کولرهای‬ ‫ابی به شمار می رود‪.‬‬ ‫تصویب ‪ 30‬طرح حمایت از صنایع کوچک در یزد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان یزد با اشاره به تصویب‬ ‫‪ 30‬طرح پیش��نهادی این ش��رکت در س��تاد راهبری و مدیریت اقتصاد‬ ‫مقامتی استان برای حمایت از صنایع کوچک در سال جاری خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار گسترش صنعت از استان یزد‪ ،‬سید مسعود عظیمی‬ ‫در استانه ‪ 21‬مرداد روز حمایت از صنایع کوچک در دیدار با صنعتگران‬ ‫موفق ش��هرک های صنعتی با اشاره به اهمیت حمایت از صنایع کوچک‪،‬‬ ‫از تصویب طرح های پیش��نهادی این شرکت در ستاد راهبری و مدیریت‬ ‫اقتصاد مقامتی استان خبر داد و در این باره اظهار کرد‪ :‬در سال جاری و‬ ‫به دستور س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی‪ ،‬حدود ‪ 30‬طرح برنامه ریزی‬ ‫ش��د که برای اجرایی ش��دن ای��ن طرح ها نیز ح��دود ‪ 15‬میلیارد تومان‬ ‫اعتبار پیش��نهاد شده است‪ .‬وی با بیان اینکه شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان یزد یک شرکت س��هامی خاص خودگردان است که تابع سازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی اس��ت‪ ،‬عمده وظیفه این ش��رکت‬ ‫را اماده س��ازی‪ ،‬تامین‪ ،‬ایجاد و توس��عه زیرساخت های صنعتی استان در‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی‪ ،‬مجتمع های کارگاهی‪ ،‬شهرک های فناوری‪،‬‬ ‫بو کار و س��ازماندهی‪ ،‬حمایت‪ ،‬هدایت و‬ ‫مراک��ز خدمات فناوری و کس�� ‬ ‫پش��تیبانی از صنایع کوچک بیان کرد‪ .‬عظیمی با اش��اره به بهره برداری‬ ‫از حدود هزار واحد در ش��هرک ها و نواحی صنعتی اس��تان با بیش از ‪21‬‬ ‫هزار فرصت ش��غلی‪ ،‬از ایج��اد امکانات زیربنایی تعریف ش��ده برای این‬ ‫مناطق خبر داد‪ .‬وی در این باره به مش��کل کم ابی اس��تان اشاره کرد و‬ ‫ایجاد تصفیه خانه فاضالب های صنعتی را از جمله این زیربنا ها برش��مرد‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬تاکنون ‪ 4‬تصفیه خانه در ش��هرک های صنعتی یزد‪ ،‬میبد‪،‬‬ ‫مهریز و ناحیه صنعتی مروس��ت ایجاد شده و امیدواریم تصفیه خانه های‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی اردکان و تفت یک نیز تا پایان س��ال جاری اماده‬ ‫گشایش شود‪ .‬این مسئول همچنین اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر ‪ 97‬درصد‬ ‫از واحدهای صنعتی مستقر در ش��هرک های استان از نعمت گاز طبیعی‬ ‫برخوردار هستند‪.‬‬ ‫صنعت واقتصاد با اهالی بهارستان‬ ‫عکس روز‬ ‫بارش باران و جاری شدن سیل در شمال خراسان رضوی‬ ‫طرح‪ :‬هادی اشرفی‬ ‫منبع‪:‬میزان‬ ‫محمد دام��ادی‪ ،‬عضو‬ ‫کمیسیون عمران مجلس‬ ‫شورای اس�لامی با تاکید‬ ‫ب��ر ل��زوم جوان گرایی در‬ ‫کابینه اقتصادی دولت دوازدهم درباره گزینه‬ ‫دول��ت برای تص��دی وزارت اقتصاد نیز گفت‬ ‫که موفقیت وزیر اقتصاد در ساماندهی کشور‬ ‫من��وط به هماهنگ��ی بدنه اقتص��ادی دولت‬ ‫با وی اس��ت‪ .‬وی با اش��اره ب��ه معرفی کابینه‬ ‫پیش��نهادی دولت دوازدهم به مجلس‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یک کابینه موفق کابینه ای اس��ت که ترکیب‬ ‫جمعیتی درس��تی داش��ته و جوان گرایی در‬ ‫ان دیده ش��ود که این موضوع تنها در وزارت‬ ‫ارتباطات دیده شد‪ .‬دامادی با اشاره به ادعای‬ ‫دول��ت مبنی بر خانه تکان��ی ‪ 50‬درصد کابینه‬ ‫در دول��ت دوازده��م‪ ،‬افزود‪ :‬متاس��فانه هنوز‬ ‫جوان گرایی در دول��ت دوازدهم جدی گرفته‬ ‫نشده و این موضوع حتی در بدنه وزارتخانه ها‬ ‫نیز لحاظ نش��ده است زیرا الزم است در کنار‬ ‫وزیران موفقی همچون بیژن نامدارزنگنه‪ ،‬فرد‬ ‫متخصص جوانی حاضر باش��د تا بتواند از وی‬ ‫کار یاد گرفته و در اینده خود گزینه ای برای‬ ‫تصدی پس��ت ریاس��ت جمهوری یا وزارتخانه‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫س��یدعلی ادیان��ی‪ ،‬عضو‬ ‫هیات رییس��ه کمیس��یون‬ ‫ان��رژی مجل��س ش��ورای‬ ‫اس�لامی گف��ت‪ :‬ش��اخص‬ ‫رای اعتماد به وزیران پیش��نهادی کارنامه کاری‬ ‫و پایبن��دی به اجرای برنامه پنج س��اله شش��م‬ ‫توس��عه کل کشور اس��ت‪ .‬وی با اشاره به ارزیابی‬ ‫خود از کابینه پیش��نهادی رییس جمهوری برای‬ ‫دولت دوازدهم اظهار کرد‪ :‬اساسا طبق ایین نامه‬ ‫داخلی مجلس‪ ،‬نمایندگان در بررسی صالحیت‬ ‫وزی��ران نظر خ��ود را در دو حوزه اعالم می کنند‬ ‫نخس��ت کلیت کابینه و دیگری تک تک وزیران‬ ‫پیشنهادی بررسی می شود‪ .‬درباره کلیت کابینه‬ ‫معرفی ش��ده در مقایس��ه با دولت فعلی می توان‬ ‫گف��ت که معدل وزیران پیش��نهادی پایین تر از‬ ‫مع��دل وزیران موجود در دولت یازدهم اس��ت‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬نکته دیگری که همیش��ه‬ ‫از دولت ه��ا انتظار هس��ت و ج��زو قاعده اصلی‬ ‫چیدم��ان انهاس��ت‪ ،‬هماهنگ��ی اس��ت چرا که‬ ‫براب��ر قان��ون اساس��ی تک تک وزی��ران در برابر‬ ‫تصمیم های هیات وزیران مس��ئولیت مش��ترک‬ ‫دارند و این طلب می کند که همگرایی و هموزنی‬ ‫داش��ته و همراهی مناس��بی در میان انها وجود‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫علیرض��ا محجوب‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫اجتماعی مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫من به تمامی اعضای کابینه رای می دهم‬ ‫و احساس می کنم تمامی اشخاص معرفی‬ ‫ش��ده برای کابینه دوازدهم‪ ،‬موفق هستند‪ .‬البته بدیهی است‬ ‫که باید مشکالت در عملکرد وزارتخانه ها حل شود‪ .‬وی درباره‬ ‫معرفی جهرمی به عنوان وزیر پیشنهادی ارتباطات گفت‪ :‬من‬ ‫به اقای جهرمی به عنوان وزیر پیشنهادی ارتباطات رای مثبت‬ ‫خواهم داد‪ .‬در ‪4‬س��ال گذشته اقای چیت چیان در وزارت نیرو‬ ‫تالش داشتند و اقای رییس جمهوری برای ‪4‬سال اینده اقای‬ ‫بی طرف را به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو معرفی کردند و نباید‬ ‫فراموش کرد کار در وزارت نیرو سخت است‪.‬‬ ‫علی اصغر یوسف نژاد‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫ش��وراها و ام��ور داخلی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬اگر برخی از نمایندگان با‬ ‫وزی��ری مخالفت کنند و منطقی باش��د و‬ ‫اگر دارای وجاهت کارشناس��ی شده باشد در حقیقت کمک به‬ ‫دولت اس��ت‪ .‬وی درباره گروه اقتصادی پیشنهادی دولت برای‬ ‫کابینه دوازدهم گفت‪ :‬مجلس شورای اسالمی رسالت خطیری‬ ‫در قبال انتخ��اب وزیران برعه��ده دارد و موضوعی که باید در‬ ‫این زمینه نمایندگان مجل��س درنظر بگیرند‪ ،‬صالحیت های‬ ‫تحصیالتی‪ ،‬تجرب��ی به اضافه برنامه هایی را که وزیران تحویل‬ ‫می دهند شامل می شود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!