روزنامه گسترش صنعت شماره 185 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 185

روزنامه گسترش صنعت شماره 185

روزنامه گسترش صنعت شماره 185

‫سال بیست و نهم‬ ‫اولویت دولت‪ ،‬تغییرات بنیادین در مدیریت منابعکشور‬ ‫پیاپی ‪2158‬‬ ‫رییس جمهوری روز گذش��ته با س��خنرانی در صحن علنی مجلس شورای اس�لامی به دفاع از وزیران پیشنهادی کابینه‬ ‫دوازدهم پرداخت‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت»‪ ،‬دکتر حسن روحانی از ابتدای صبح سه شنبه به همراه وزیران پیشنهادی‬ ‫کابینه به جز علی ربیعی در مجلس شورای اسالمی حضور پیدا کرد تا ضمن شنیدن نظر موافق و مخالف نمایندگان مجلس‬ ‫از کابینه خود دفاع کند‪ .‬رییس جمهور برابر ایین نامه داخلی مجلس حدود دو س��اعت ونیم برای دفاع از وزیران پیش��نهادی‬ ‫اش فرصت داش��ت‪ .‬اما با توجه به اینکه رییس جمهور می تواند بخش��ی از وقت خود را در پایان جلسه بررسی صالحیت‬ ‫وزیران و قبل از رای گیری برای کابینه استفاده کند‪ ،‬حدود دو ساعت و ‪ ۴‬دقیقه صحبت کرد و ‪ ۲۶‬دقیقه باقیمانده را‬ ‫همین صفحه‬ ‫با درخواست خود به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور اختصاص داد‪.‬‬ ‫گزارش«گسترشصنعت»ازچگونگیاجرایبرنامه هایوزیرپیشنهادیوزارتصنعت‪،‬معدنوتجارت‬ ‫راه کوچک سازی‬ ‫از تفویض اختیارات استانی می گذرد‬ ‫کوچک س��ازی دول��ت و واگ��ذاری ام��ور اقتص��ادی به‬ ‫بخ��ش خصوصی یک��ی از مهم ترین محورهایی اس��ت که‬ ‫رییس جمه��وری هم��واره بر ان تاکید داش��ته اما با وجود‬ ‫این اقدامات انجام شده در دولت یازدهم چندان چشمگیر‬ ‫نبوده اس��ت‪ .‬اکنون با اغ��از فعالیت دولت دوازدهم محمد‬ ‫ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر پیش��نهادی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در نخستین دیدار خود با بخش خصوصی از کوچک سازی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و واگ��ذاری ماموریت‬ ‫اقتصادی به بخش خصوصی خبر داده است‪ .‬وی در دیدار‬ ‫با اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر مشارکت‬ ‫البی و فشار سیاسی‬ ‫تاثیری نخواهد داشت‬ ‫براساس امار دفتر نظارت بر بهره برداری‬ ‫ازادراه ها ‪ ۱۵۸۵‬نقطه پرتصادف در ش��بکه‬ ‫جاده ای شناسایی شده است‪.‬‬ ‫موضوعی ک��ه در این زمینه اهمیت دارد‬ ‫نقش مجلس ش��ورای اسالمی و کمیسیون‬ ‫عمران در اولویت بندی این نقاط برای رفع‬ ‫حوادث است‪.‬‬ ‫یک��ی از گمانه های��ی ک��ه در این زمینه‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬الب��ی و فش��ارهای سیاس��ی‬ ‫از ط��رف برخ��ی نمایندگان اس��ت تا رفع‬ ‫مش��کل را در نق��اط حادثه خی��زی که در‬ ‫ح��وزه انتخابیه ش��ان وج��ود دارد‪ ،‬اولویت‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫و همفک��ری دول��ت دوازده��م با بخ��ش خصوصی گفت‪:‬‬ ‫« اتاق ه��ای بازرگان��ی می توانند بخش��ی از ماموریت های‬ ‫اقتص��ادی دولت را برعهده گرفت��ه و در ارتباط با نهادهای‬ ‫معتب��ر بین المللی در اصالح نظام اقتصادی ایران به دولت‬ ‫راهکار ارائه دهند»‬ ‫‪2‬‬ ‫موزه علوم و فناوری‬ ‫بستری که به ان توجه نمی شود‬ ‫موزه علوم و فن��اوری ایران یکی ازموزه های‬ ‫ش��هر تهران اس��ت که زی��ر نظ��ر وزات علوم‪،‬‬ ‫تحقیق��ات و فناوری فعالیت می کند‪ .‬ماموریت‬ ‫اصلی این موسس��ه پژوهشی بازسازی و معرفی‬ ‫دس��تاوردهای علم��ی ای��ران در دوران پیش و‬ ‫پ��س از اس�لام و نمایش تئوری ه��ای فناوری‬ ‫های روزدنیا اس��ت‪ .‬این موزه در محل پیش��ین‬ ‫کتابخانه ملی قرار دارد‪ .‬علم و فناوری تنها قرار‬ ‫نیست در گستره ازمایش��گاه ها یا کارخانجات‬ ‫تداعی ش��ود‪ .‬گاهی الزم اس��ت دس��تاوردهای‬ ‫فناورانه را در قالب نمایش��گاه ها یا موزه هایی به‬ ‫نمایش گذاش��ت تا عموم م��ردم بتوانند با انها‬ ‫ارتباط برقرار کنند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رییس جمهوری در صحن علنی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد‬ ‫اولویت دولت‪ ،‬تغییرات بنیادین در مدیریت منابعکشور‬ ‫جهانگیری‪ :‬دستاورد های دولت قابل افتخار است‬ ‫روحان��ی در س��خنرانی خود برنامه ‪4‬س��اله دولت‬ ‫دوازدهم را ازادی‪ ،‬ارامش‪ ،‬امنیت و پیش��رفت اعالم‬ ‫کرد و گفت‪ :‬مردم در انتخابات گذشته مسیر اعتدال‬ ‫و برنامه های رییس جمهور منتخب را برگزیدند‪.‬نقش‬ ‫نمایندگان در مجلس نقش ویژه و تعیین کننده است‬ ‫و رییس جمهور و نمایندگان وظیفه مش��ترکی برای‬ ‫تحقق خواس��ت مردم دارند‪ .‬این وظیفه مشترک هم‬ ‫در تعیین وزیران تجلی می یابد و هم در فراهم کردن‬ ‫فض��ای حقوقی و قانونی ب��رای اقدام و عمل‪ .‬روحانی‬ ‫هم چنین درباره برخی ش��ایعات که در این روزها در‬ ‫مورد کابینه مطرح اس��ت گفت‪ :‬کابینه دوازدهم را با‬ ‫توجه به رویکردها و برنامه های مطرح ش��ده و پس از‬ ‫مش��ورت های فراوان و ارزیابی علمکردها و براس��اس‬ ‫کارام��دی و با توجه به جمیع جهات و محدودیت ها‬ ‫موجود انتخاب کرده و به همه انها اعتماد دارم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪:‬در معرفی وزیران زیرفشار هیچ جناح‬ ‫و حزبی نبودم البته همه جریان ها پیشنهاد های خود‬ ‫را مط��رح کردند‪ .‬ش��ایعات دیگری هم در مورد تهیه‬ ‫فهرست با نظر رهبری مطرح شد که درست نبود‪ .‬من‬ ‫در چینش کابینه دوازدهم مانند کابینه یازدهم عمل‬ ‫کردم‪ .‬با رهبر معظم انقالب من پیش��ینه رفاقت ‪۵۰‬‬ ‫ساله و ارادت به ایشان داشته و در همه مسائل مهم با‬ ‫ایشان مشورت می کنم ایشان هم با کمال محبت انچه‬ ‫که مصلحت کشور است را یاداوری می کنند‪ .‬روحانی‬ ‫در این س��خنرانی عالوه بر حمایت از تک تک وزیران‬ ‫پیشنهادی خود‪،‬درباره معرفی وزیر پیشنهادی وزارت‬ ‫علوم گفت‪ :‬برای وزارت علوم سرپرست معرفی خواهد‬ ‫شد و در فرصت باقی مانده وزیر پیشنهادی خود را به‬ ‫مجلس معرفی خواهم کرد‪ .‬رییس جمهور در دفاع از‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز گفت‪ :‬انتظار داریم‬ ‫تا وزیر معرفی شده صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با ‪3‬معاون‬ ‫قبلی خود بتواند به بهبود فضای کسب و کار و مبارزه‬ ‫جدی با فس��اد بپردازد‪ .‬روحانی درباره وزارت ‪4‬ساله‬ ‫محم��د رضا نعمت زاده نیز اظهار ک��رد‪ :‬اینکه برخی‬ ‫به اقای نعمت زاده می گویند پدر علم صنعت‪ ،‬ش��اید‬ ‫نادرست نباشد‪ .‬درست است که ایشان شیخ الوزرای‬ ‫ما در دولت یازدهم بودند اما همیشه در تالش و سفر‬ ‫برای پیشبرد امور بودند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به دالیل معرفی شریعتمداری به عنوان‬ ‫وزیر اینده صنعت نیز گفت‪ :‬محمد شریعتمداری امروز‬ ‫برای قبول کردن این مس��ئولیت معرفی شده است‪.‬‬ ‫ایشان جزو مدیران برتر هستند‪ .‬در دولت قبل معاون‬ ‫اجرایی رییس جمهور بوده است‪ .‬رییس جمهوری هم‬ ‫چنی��ن درب��اره انتخاب وزیر زن نی��ز اظهار کرد‪ :‬من‬ ‫دوست داشتم در دولت دوازدهم ‪ 3‬زن را برای پست‬ ‫وزارت معرفی کنم که نام افراد نیز تعیین شده بود‪ ،‬اما‬ ‫متاسفانه به دالیلی نشد اما همه دستگاه ها موظف به‬ ‫انتخاب مشاور‪ ،‬مدیرکل و معاون وزیر زن هستند‪.‬پس‬ ‫از سخنرانی رییس جمهور براساس قرعه کشی انجام‬ ‫ش��ده یوناتن بت کلیا نماینده اش��وریان ‪ ،‬زهرا ساعی‬ ‫نماین��ده تبریز‪ ،‬به��روز نعمتی نماین��ده تهران‪ ،‬نبی‬ ‫هزار جریب��ی نماینده گرگان و احمد همتی نماینده‬ ‫سمنان به عنوان موافق کلیات کابینه حسن روحانی‬ ‫در دول��ت دوازده��م و همچنین محمدرضا صباغیان‬ ‫نماینده مهریز‪ ،‬حش��مت اهلل فالحت پیش��ه نماینده‬ ‫اسالم اباد غرب‪ ،‬محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز‪،‬‬ ‫س��یدجواد حسینی کیا نماینده سنقر و محمدمهدی‬ ‫زاهدی نماینده کرمان در مخالفت با کلیات کابینه به‬ ‫سخنرانی پرداختند‪ .‬رییس جمهوری پس از شنیدن‬ ‫س��خنان چند نماینده مخالف و موافق کلیات کابینه‬ ‫جلسه علنی مجلس را ترک کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹دستاورد های دولت قابل افتخار است‬ ‫اس��حاق جهانگی��ری‪ ،‬مع��اون اول رییس جمهور‬ ‫با س��خنرانی در جلس��ه بعد از ظهر پس از اظهارات‬ ‫موافق��ان و مخالفان کلیات برنامه های پیش��نهادی‬ ‫دولت دوازدهم گفت‪ :‬امروز فضایی پیش امده که در‬ ‫فضای داخلی کش��ور کسی دیگری را متهم نمی کند‪.‬‬ ‫نیروه��ای انق�لاب و فرزندان ام��ام و رهبری دور هم‬ ‫جمع ش��ده اند‪ .‬ام��روز همه نیروها در کش��ور هدف‬ ‫مش��ترک یعنی پیشرفت کش��ور را دنبال می کنند و‬ ‫کشور انس��جام دارد‪ .‬یادمان نرفته در همین مجلس‬ ‫علیه رییس و خانواده او سی دی پخش می کردند‪ ،‬اما‬ ‫امروز س��ه قوه برادرانه در یک راس��تا و یک جهت کار‬ ‫می کنند‪ ،‬البته ممکن است نقدهایی هم به هم داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬جهانگیری با اش��اره به معرفی کابینه دولت‬ ‫یازدهم در ‪4‬س��ال گذشته یاداور شد‪ :‬ان زمان وقتی‬ ‫به شاخص ها و وضع اقتصادی کشور نگاه می کردم در‬ ‫مدیریت ‪ ،‬نظام کارشناسی‪ ،‬سیاست داخلی‪ ،‬نیروهای‬ ‫انقالب‪ ،‬سیاس��ت خارجی‪ ،‬اتفاقات فضای بین الملل‬ ‫علیه کش��ور فکر می ک��ردم ک��ه وارد دوره جدیدی‬ ‫از مس��ئولیت می ش��وم و انچنان وضعیت سنگین و‬ ‫س��خت بود که جرات می خواست انسان قاطع بگوید‬ ‫ب��ا اطمینان گام برداش��ته ایم و کابینه معرفی ش��ده‬ ‫می تواند وضع را به صورت مطلوب پشت سر بگذارد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬اما بعد از ‪ 4‬سال اوضاع از هر جهت که‬ ‫بررسی شود دس��تاوردهای بسیار موفقی وجود دارد‬ ‫که قابل افتخار و حتی قابل ارائه در سطح بین المللی‬ ‫اس��ت‪ .‬ما به فضل الهی با وجود همه محدودیت ها در‬ ‫سیاس��ت خارجی امروز به نقطه ای رس��یده ایم که به‬ ‫دولت اعتراض می شود که منابع خارجی زیادی وارد‬ ‫کش��ور نکرده ایم‪ .‬معاون اول رییس جمهور افزود‪ :‬در‬ ‫خاورمیان��ه که گروه های تکفی��ری با هدفی ویژه که‬ ‫قدرت ه��ای بین المللی دنبال ان بودند‪ ،‬وجود دارد و‬ ‫اعتراض می شود که مسائل کشورهای منطقه را حل‬ ‫نکرده اید اما ده ها مساله حل شده است‪.‬‬ ‫ام��روز دیگر ایران هراس��ی وجود ن��دارد و اینکه‬ ‫ی��ک ایرانی به اتهام ایرانی بودن نمی توانس��ت حتی‬ ‫یک حس��اب داشته باش��د دیگر این اینگونه نیست‪.‬‬ ‫جهانگی��ری همچنی��ن گفت‪ :‬ما از فصل ‪ 7‬منش��ور‬ ‫س��ازمان ملل خارج ش��ده ایم و مخ��ل صلح جهانی‬ ‫تلقی نمی ش��ویم‪ .‬امروز رییس جمهور ما در س��ازمان‬ ‫مل��ل جهان عاری از خش��ونت را مطرح می کند و به‬ ‫اتف��اق ارا تایید می ش��ود‪ .‬روحان��ی همچنین گفت‪:‬‬ ‫دولت دوازدهم حداقل به دو دلیل‪ ،‬چاره ای ندارد جز‬ ‫انکه تغییرات بنیادی در شیوه اداره منابع کشور را به‬ ‫عنوان مهم ترین اولویت در دستور کار خود قرار دهد‪.‬‬ ‫در این رابطه نخس��ت باید میزان دارایی های طبیعی‬ ‫و مالی کش��ور‪ ،‬امکان اداره مسرفانه به شیوه گذشته‬ ‫را نمی ده��د و دوم اینک��ه‪ ،‬منبع به ظاهر ش��فابخش‬ ‫همیش��گی‪ ،‬یعنی درامدهای نفت��ی‪ ،‬حداقل تا چند‬ ‫پیش رو به میزانی نخواهد بود که بتواند نقش‬ ‫س��ال ِ‬ ‫مسکن قبلی خود را ایفا کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بای��د توجه داش��ت اج��رای موفق‬ ‫اصالح��ات اقتصادی منوط به حمایت و پش��تیبانی‬ ‫مردم است‪ .‬گاهی ابعاد مسائل اقتصادی و بیم دولت ها‬ ‫از واکنش های اجتماعی س��بب شده است تا دولت ها‬ ‫در انجام اصالحات اقتصادی تعلل کرده و با به تعویق‬ ‫انداختن اصالحات‪ ،‬هزینه های بیش��تری را به نس��ل‬ ‫اینده تحمیل کنند‪.‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪185‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 25‬مرداد ‪1396‬‬ ‫‪ 23‬ذی القعده ‪1438‬‬ ‫‪ 16‬اوت ‪2017‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫«شوک اینده»‬ ‫گریبانگیرقطعه ساز داخلی‬ ‫مالیات ارزش افزوده‬ ‫سنگی بر پای لنگ تولید‬ ‫نقدینگ��ی و تامین مالی اکن��ون به عنوان مهم ترین‬ ‫مشکل برای تولیدکنندگان مطرح است‪ .‬در این شرایط‬ ‫پرداخ��ت مالی��ات ارزش افزوده نیز به عنوان مش��کلی‬ ‫دیگر مطرح اس��ت‪ .‬قانونی که به اعتقاد تولیدکنندگان‬ ‫به درس��تی تدوین ش��ده است اما به روش صحیح اجرا‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬س��ید محمد میرطالبی پ��ور‪ ،‬تولید کننده‬ ‫رنگ های صنعتی و س��اختمانی در باره مشکالت تولید‬ ‫به «گس��ترش صنعت» گفت تولیدکننده باید دیوانه یا‬ ‫عاش��ق باش��د که بتواند این اوضاع فعلی در مشکالت‬ ‫تولید را تحمل کند‪.‬‬ ‫به طور قطع تولیدکنندگان ملی ما عاش��ق هس��تند‬ ‫که در ش��رایط فعلی تولید مش��کالتی از نوع سالمت و‬ ‫بهداشت کارگران تا فروش محصول و خرید مواد اولیه‬ ‫را تحمل می کنند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫مدیریت همبستگی‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫جناب شریعتمدار ‬ ‫ی‬ ‫بند اخر را اول‬ ‫شروع کنید !‬ ‫همکاری دستگاه ها‬ ‫برای نوسازی سامانه‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫اقتصاد سیاسی‬ ‫‪ 25‬مرداد ‪ 23 1396‬ذی القعده ‪ 16 1438‬اوت ‪ 2017‬شماره ‪ 185‬پیاپی ‪2158‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫مدیریت همبستگی‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫محمد شریعتمداری‪:‬‬ ‫اتاق های بازرگانی‬ ‫ می توانند بخشی از‬ ‫ماموریت های اقتصادی‬ ‫دولت را برعهده گرفته‬ ‫و در ارتباط با نهادهای‬ ‫معتبر بین المللی در‬ ‫اصالح نظام اقتصادی‬ ‫ایران به دولت راهکار‬ ‫ارائه دهند‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در بس��یاری از مباح��ث‬ ‫مدیری��ت و یادداش��ت هایی‬ ‫ک��ه در این حوزه نوش��ته ام به‬ ‫ویژگی های فردی بیشتر توجه‬ ‫ش��ده تا ویژگی ه��ای جمعی و‬ ‫گروهی‪ ،‬درحالی که بسیاری از‬ ‫موفقیت ه��ای مدیریتی با اراده‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫جمع��ی امکان پذیر هس��ت و‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫راه رس��یدن به ارمان های بلند‬ ‫‪nbozorgmehr@yahoo.com‬‬ ‫با اتحاد و یکی ش��دن عقاید و‬ ‫افکار گروه های کوچک و بزرگ ‬ ‫امکان پذیر می شود‪.‬‬ ‫معموال اندیش��ه شکل گیری احزاب و دس��ته های سیاسی و‬ ‫حتی تفکر اقتصادی در همین دور هم جمع ش��دن ها و تبدیل‬ ‫توان فردی در جمعیت بیش��تر نتیجه گرفت��ه و می گیرد‪ .‬این‬ ‫مهم وقتی در س��فر خارج از کش��ور هس��تید بیشتر فهمیده و‬ ‫حس می شود‪.‬‬ ‫نمونه مشخص تبدیل کردن تالش های فردی به حرکت های‬ ‫جمعی را سال هاس��ت در کشورهای چش��م بادامی ها می بینیم‬ ‫و می گذری��م‪ ،‬مردمی که با اعتقادات فرهنگی و مذهبی ش��ان‬ ‫در هم��ه زمینه های صنعتی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی‬ ‫تالش کرده و با حفظ اعتقادات کامال سنتی و مذهبی خود به‬ ‫دس��تاوردهای بزرگی در زمین ه کار و تالش رسیده اند و مسیر‬ ‫صنعتی ش��دن را در کمترین زمان و ب ه سرعت طی کرده اند و‬ ‫در همه زمینه های فناوری به باالترین فن ها دست یافته و امروز‬ ‫ب��ازار اقتصادی جهان را در دس��ت گرفته اند و محصوالت خود‬ ‫را به چهار گوش��ه جهان صادر می کنند و ازنظر اقتصادی بازار‬ ‫اول دنیا را این چند کشور شرقی تصاحب کرده اند‪ ،‬کشورهایی‬ ‫که در چند دهه قبل نه نامی داشتند و نه در صنعت و اقتصاد‬ ‫جهانی مطرح بودند‪ ،‬کشورهای چین و ژاپن و کره و‪...‬نه تنها به‬ ‫قطب های اقتصادی و صنعتی جهان امروز تبدیل ش��ده اند بلکه‬ ‫توانس��ته اند در همه حال از دس��تاوردهای فرهنگی و سنتی و‬ ‫اجتماعی و مذهبی خود هم دفاع کنند و ان را در کنار حضور‬ ‫در عرصه جهانی حفظ کنند و به نمایش بگذارند‪.‬‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن ویژگی هایی ک��ه می توان ب��رای بعضی‬ ‫از قومیت ه��ا در جه��ان برشمرد‪،‬اس��تفاده از لباس های محلی‬ ‫به عنوان پوش��ش مناس��ب و تعریف ش��ده از ان ق��وم و ملیت‬ ‫اس��ت‪ ،‬لباس س��اری زنان هندو یا لباس مردان هندی در کنار‬ ‫جشن تعریف شاخصی از حفظ فرهنگ‬ ‫ ‬ ‫ایین هایشان در مراسم‬ ‫س��نتی این ملت اس��ت‪ .‬مردم ژاپن و چین و ک��ره و تایوان و‬ ‫مالزی و بخش عظیمی از افریقا هنوز با پوش��اک س��نتی خود‬ ‫در کوچه و خیابان‪،‬مراس��م جشن و عزا را می گیرند و حتی در‬ ‫سفرهایش��ان با لباس محلی دیده می شوند‪ ،‬بدون شک حفظ‬ ‫همین فرهنگ پوش��یدن در همبس��تگی های ملی و سنتی هر‬ ‫قوم و قبیله ای تاثیر خودش را دارد‪.‬‬ ‫چش��م بادامی ها‪ ،‬حتی وقتی مهاجرت می کنند در کشورهای‬ ‫اروپایی به صورت دس��ته جمعی زندگی کرده و در هر ش��هری‬ ‫برای خ��ود محله ای به وجود می اورند و در اقتصاد ش��خصی‪،‬‬ ‫گ��ردش پول را بین خ��ود انجام می دهند و تا چندین دس��ت‬ ‫اج��ازه خروج ثروت را از خانواده قومی خود نمی دهند‪،‬نان را از‬ ‫نانوای فامیل می خرند و میوه را از هم والیتی‪،‬به رس��توران های‬ ‫خودی می روند و غذای بومی می خورند و از لباس فروش محله‬ ‫چ خریدی‬ ‫خرید می کنند و تا لحظه ای که امکان پذیر باش��د هی ‬ ‫را از غیرهم وطن خود انجام نمی دهند و به عبارتی گردش پول‬ ‫رابین خود انجام داده تا پول‪ ،‬ده ها دس��ت بین خودی گردش‬ ‫کند و جالب اس��ت برای همه نیازه��ای زندگی در بین خود و‬ ‫کشوری که مهاجرت کرده اند‪،‬شغل ایجاد می کنند و با گذشت‬ ‫زم��ان و خریدن و اجاره ک��ردن ملک در محله ای خاص‪،‬قدرت‬ ‫را به دس��ت می گیرن��د‪ ،‬نگاه ویژه انها به حفظ دس��تاوردهای‬ ‫قومی و ارتباط ویژه با هم وطن هایش��ان و کمک به همدیگر با‬ ‫رعایت کردن موازین بین المللی در کش��وری که تابعیت ان را‬ ‫پذیرفته اند در همه جای جهان مثال زدنی است‪.‬‬ ‫در کنار فرهنگ نژاد زرد که از همبس��تگی انها در مهاجرت‬ ‫قصه های بسیار می توان گفت‪،‬باید از هم وطنانی سخن بگوییم‬ ‫ک��ه دوری از یکدیگر را به جای نزدیکی و ارتباط انتخاب کرده‬ ‫و می کنند‪،‬فرهن��گ غریبی که نتیج��ه ان اضمحالل فردی و‬ ‫گسس��تگی ارتباط��ات انس��انی اس��ت‪.‬ملتی ک��ه در جهان به‬ ‫مهمان ن��وازی معروف اس��ت‪ ،‬با خودی بیگانه اس��ت و به جای‬ ‫کم��ک و برای مثال خرید از مغازه هم وطن‪ ،‬ترجیح می دهد از‬ ‫همان چشم بادامی همسایه خرید کند‪.‬‬ ‫البته بدون ش��ک‪ ،‬عوامل گوناگونی از حرص و طمع فردی تا‬ ‫نبود نگاه اقتصادی‪ ،‬از کمبود شخصیتی تا بی اطالعی از فرهنگ‬ ‫مشتری مداری‪،‬از گران فروشی تا یک شبه پولدار شدن‪،‬از مسائل‬ ‫این موارد برای‬ ‫کوچک تا ده ها عام��ل اجتماعی و اعتقادی در ‬ ‫ش��کل گیری تصویر مناس��ب وجود دارد که هرکدام را باید از‬ ‫جنبه های مختلف مورد واکاوی و بررسی قرارداد‪.‬‬ ‫‪ ‬نگاه ه��ای منفعت طلبان��ه و دوری جس��تن از هم وطن های‬ ‫عاشق ارتباطات انسانی جز ضرر جمعی و حتی فردی برای هر‬ ‫ملتی چیزی به همراه نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ن��گاه فرهنگی م��ردم زرد به اقتصاد جمع��ی و حتی زندگی‬ ‫جمعی چه در داخل کشورهایش��ان و چه در مهاجرت و حضور‬ ‫ال با‬ ‫ن کام ‬ ‫در کش��ورهای غریبه با فرهنگ و س��نت و اعتقادشا ‬ ‫فرهنگ��ی که گاهی ملیت های دیگر در دوری از همدیگر و حل‬ ‫شدن در فرهنگ های غربی و شرقی دارند مغایر بوده و درنتیجه‬ ‫ب��رای یک گروه که ب��ه دین و مذهب و اعتق��ادات فرهنگی و‬ ‫سنتی پایبند هستند پیروزی و موفقیت می اورد و برای گروهی‬ ‫دیگر که خود را در فرهنگ حاکم سریع حل می کنند‪،‬انهدام و‬ ‫شکست را به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از چگونگی اجرای برنامه های وزیر پیشنهادی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫راه کوچک سازی از تفویض اختیارات استانی می گذرد‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫کوچک س��ازی دول��ت و واگ��ذاری امور اقتص��ادی به‬ ‫بخ��ش خصوصی یکی از مهم ترین محورهایی اس��ت که‬ ‫رییس جمه��وری همواره بر ان تاکید داش��ته اما با وجود‬ ‫این اقدامات انجام شده در دولت یازدهم چندان چشمگیر‬ ‫نبوده اس��ت‪ .‬اکنون با اغاز فعالیت دولت دوازدهم محمد‬ ‫شریعتمداری‪ ،‬وزیر پیشنهادی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫نخس��تین دیدار خود با بخش خصوصی از کوچک س��ازی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و واگ��ذاری ماموریت‬ ‫اقتصادی به بخش خصوصی خبر داده است‪ .‬وی در دیدار‬ ‫با اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر مشارکت‬ ‫و همفک��ری دول��ت دوازده��م با بخ��ش خصوصی گفت‪:‬‬ ‫« اتاق ه��ای بازرگانی می توانند بخش��ی از ماموریت های‬ ‫اقتص��ادی دولت را برعهده گرفته و در ارتباط با نهادهای‬ ‫معتب��ر بین المللی در اصالح نظام اقتصادی ایران به دولت‬ ‫راهکار ارائه دهند»‬ ‫‹ ‹تداوم سیاست کوچک سازی‬ ‫ش��ریعتمداری ب��ا بی��ان اینکه دول��ت دوازدهم تالش‬ ‫می کند بیش از گذش��ته از ت��وان فکری بخش خصوصی‬ ‫برای اداره بهتر اقتصاد کشور استفاده کند‪ ،‬افزود‪ :‬انبوهی‬ ‫از قوانین و مقررات در نظام صنعتی کش��ور وجود دارد که‬ ‫بخش عمده ای از ان باید اصالح و بازنگری شود که در این‬ ‫زمینه اتاق بازرگانی می تواند دولت را یاری دهد‪.‬‬ ‫وزی��ر پیش��نهادی صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت با انتقاد از‬ ‫واگذاری ها در قالب خصوصی س��ازی افزود‪ :‬دولت یازدهم‬ ‫معتق��د به کوچک س��ازی بود که این سیاس��ت در دولت‬ ‫دوازده��م نی��ز تداوم خواهد یاف��ت‪ .‬وزارت صنعت‪،‬معدن‬ ‫و تجارت از س��ال ‪ 1390‬با هدف کوچک س��ازی دولت و‬ ‫چابک س��ازی دس��تگاه های اجرایی ادغام شد اما به گفته‬ ‫کارشناس��ان تاکنون این هدف محقق نشده و تنها وزارت‬ ‫صنایع و معدن و وزارت بازرگانی تلفیق ش��ده اند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگ��ر عمده واگ��ذاری بنگاه های دولتی در یک دهه اخیر‬ ‫ب��ه نهاده��ای خصولتی ب��وده و بنگاه هایی نی��ز که برای‬ ‫واگذاری به بخش خصوصی واقعی در نظر گرفته می شود‬ ‫بیش��تر زیان ده و دچار مش��کل هس��تند به همین منظور‬ ‫خصوصی س��ازی نیز از مس��یر خود منحرف ش��ده است‪.‬‬ ‫ن گام برای کوچک سازی‬ ‫کارشناس��ان معتقدند نخس��تی ‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تهیه گزارش��ی از س��اختار‬ ‫وزارتخانه و فرایندهای اجرایی است تا فرایند های موازی‬ ‫و فاقد ارزش افزوده شناسایی و فرایند های غیرحاکمیتی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ابتدا باید سیاست گذاری‬ ‫خود را مشخص کند فرایند های خارج از چارچوب‬ ‫سیاست گذاری را واگذار کند‬ ‫مهم ترین اقدام شریعتمداری برای کاهش بروکراسی‬ ‫اداری و کوچک سازی باید افزایش قدرت اختیار‬ ‫استان ها باشد‬ ‫به بخش خصوصی واگذار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کوچک سازی‪ ،‬وعده همیشگی وزیران‬ ‫در همین زمینه حس��ین ساس��انی‪ ،‬کارشناس صنعتی‬ ‫و عض��و مدی��ران صنایع در گفت وگو با گس��ترش صنعت‬ ‫درباره وعده کوچک سازی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و قابلیت ه��ای بخ��ش خصوص��ی گفت‪ :‬کوچک س��ازی‬ ‫وزارتخانه و واگذری امور به تش��کل های بخش خصوصی‬ ‫همواره یکی از وعده های وزیران قبل از رای اعتماد اس��ت‬ ‫ام��ا در عمل هیچ گاه این وعده عملیاتی نش��ده و با وجود‬ ‫ادغ��ام وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت این وزارتخانه در‬ ‫دوره های گذشته بزرگتر نیز شده و در حال حاضر نسبت‬ ‫به قبل از ادغام تعداد کارکنان ‪ 50‬درصد افزایش پیدا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه فش��ار های موجود در بدنه دولت‬ ‫همواره مانع اجرای این وعده ش��ده‪ ،‬گف��ت‪ :‬امیدواریم با‬ ‫ن بار این‬ ‫عزم وزیر پیش��نهادی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ای ‬ ‫وعده عملیاتی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�تخراج فرایند ه�ای اجرای�ی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ساسانی با اشاره به اینکه معنای کوچک سازی و فرایند‬ ‫اجرای ان در دولت تعریف نشده‪ ،‬افزود‪ :‬تجربه دنیای امروز‬ ‫که سعی در کوچک کردن اقتصاد دولتی و واگذاری امور به‬ ‫بخش خصوصی دارد نشان داده که ابتدا باید تمام فرایند‬ ‫و فعالیت های یک وزارتخانه اس��تخراج ش��ود تا براساس‬ ‫ان فرایند ه��ای م��وازی‪ ،‬فاقد ارزش اف��زوده‪ ،‬حاکمیتی‬ ‫و‪ ...‬شناس��ایی ش��ود‪ .‬این کارش��ناس صنعتی با تاکید بر‬ ‫اینک��ه دولت در نخس��تین گام نباید ب��ه روند بنگاهداری‬ ‫ادام��ه ده��د‪ ،‬گفت‪ :‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت ابتدا‬ ‫باید سیاس��ت گذاری خود را مش��خص کند تا براساس ان‬ ‫بنگاه های��ی که فعالیت اقتص��ادی می کنند و فرایند های‬ ‫خارج از چارچوب سیاست گذاری را واگذار کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ کوچک سازی و مدیریت نرم افزاری‬ ‫ساسانی با اشاره به اینکه بسیاری از خدماتی که وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در بخش های مختلف ارائه می کند‬ ‫قابلی��ت واگذاری به بخ��ش خصوصی را دارد‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫این امر الزم اس��ت که ساختار و فرایند های وزارتخانه در‬ ‫یک برنامه ‪ 5‬ساله تعریف شود تا این امر خللی در فرایند‬ ‫خدمات رس��انی ایجاد نکند و عملکرد کوچک سازی قابل‬ ‫ارزیابی باش��د‪ .‬وی با تاکید بر اینکه با کوچک سازی‪ ،‬بدنه‬ ‫وزارتخانه نرم افزاری می شود‪،‬افزود‪ :‬اگر ساختار وزارتخانه‬ ‫از قال��ب س��خت افزاری خارج ش��ود ام��کان برنامه ریزی‬ ‫اس��تراتژیک در تمام بخش ها وجود دارد‪ .‬متاس��فانه هنوز‬ ‫مدیریت نوین در بدنه ساختار دولتی کشور ورود نکرده و‬ ‫ساختار اداری کشور مبتنی بر مدیریت سنتی است‪ .‬عضو‬ ‫انجمن مدیران صنایع با بیان اینکه بهره در مدیریت دولتی‬ ‫پایین اس��ت افزود‪ :‬در شرایط کنونی بدون ارزیابی و رصد‬ ‫فرایند ها نمی توان سهم مشخصی برای واگذاری به بخش‬ ‫خصوصی تعیین کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اقتصاد در دست سازمان های دولتی‬ ‫مهم تری��ن اص��ل در واگذاری امور ب��ه بخش خصوصی‬ ‫تغییر نگرش در ساختار مدیریتی کشور و اعتقاد به نقش‬ ‫بخش خصوصی در اقتصاد اس��ت‪ .‬سال هاس��ت در کشور‬ ‫ش��عار خصوصی سازی داده می ش��ود اما در مرحله عمل‬ ‫بنگاه ه��ای بزرگ بیش��تر ب��ه نهادهای خصولت��ی واگذار‬ ‫می ش��ود‪ .‬نیم��ا بصیری تهرانی‪ ،‬نایب رییس کمیس��یون‬ ‫صنایع اتاق ایران در گفت وگو با گس��ترش صنعت درباره‬ ‫عملکرد خصوصی س��ازی و توانایی بخش خصوصی برای‬ ‫برعهده گرفتن بخش��ی از وظای��ف دولت اظهارکرد‪ :‬وعده‬ ‫واگ��ذاری ام��ور به بخ��ش خصوصی در تم��ام دولت ها از‬ ‫سوی وزیران داده شده اما با توجه به اینکه شریعتمداری‬ ‫پش��توانه حکومتی و جایگاه مناس��بی در دولت و در میان‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی دارد امیدواریم این‬ ‫وع��ده در این دوره اجرایی ش��ود‪ .‬از س��وی دیگر یکی از‬ ‫نقاط ضعف شریعتمداری که می تواند به نوعی نقطه مثبت‬ ‫تلقی شود‪ ،‬تسلط کمتر بر بخش صنعت است‪ .‬همین امر‬ ‫موجب می ش��ود که برای مدیریت بهتر توجه بیشتری به‬ ‫بخش خصوصی صنعت داش��ته باشند تا تخصصی تر این‬ ‫حوزه مدیریت شود به همین دلیل جایگاه بخش خصوصی‬ ‫پررنگ تر خواهد ش��د‪ .‬بصیری با تاکید بر اینکه در اقتصاد‬ ‫تمام قدرت در دس��ت س��ازمان های دولتی اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫نخس��تین گام ب��رای توجه به بخ��ش خصوصی واگذاری‬ ‫بنگاه هاست اما زمانی که صحبت از واگذاری می شود ابتدا‬ ‫باید دید چه بخش هایی بناس��ت واگذار شود‪ .‬در شرایطی‬ ‫که بنگاه های بزرگ بعد از انقالب اسیر سازمان های دولتی‬ ‫شدند و اکنون تمام انها زیان ده هستند‪ ،‬واگذاری انها جز‬ ‫زیان برای بخش خصوصی نتیجه دیگری نخواهد داش��ت‪.‬‬ ‫دولت هیچ گاه بنگاه های س��ودده خود را واگذار نمی کند‬ ‫بنابراین واگذاری در چنین شرایطی نه تنها هیچ تغییری‬ ‫در س��اختار اقتص��ادی ایج��اد نخواهد کرد بلکه اس��یب‬ ‫بیشتری به بخش خصوصی وارد می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه منفی به سرمایه داری در اوایل انقالب‬ ‫نایب ریی��س کمیس��یون صنایع اتاق ایران با اش��اره به‬ ‫نگاه ه��ای منفی به س��رمایه داری در اوای��ل انقالب گفت‪:‬‬ ‫نگاه منفی به س��رمایه داری بخش خصوصی باعث دولتی‬ ‫ش��دن اقتصاد کشور ش��د و اکنون این تغییر نگرش نکته‬ ‫مثبتی اس��ت که می تواند نخستین گام مثبت برای تغییر‬ ‫در ش��رایط اقتصادی تلقی ش��ود‪ .‬وی با اش��اره به اینکه‬ ‫ادغام وزارتخانه ها با هدف کوچک سازی انجام شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت هیچ گاه ادغام نش��د بلکه‬ ‫این فرایند بیش��تر تلفیق دو وزارتخانه بود‪ .‬کوچک سازی‬ ‫به معنای کاهش نیروی انس��انی و کوچک ش��دن ساختار‬ ‫اداری اس��ت‪ .‬در شرایطی که در استان ها هیچ ساختمانی‬ ‫ت مانده است چگونه می توان حرفی‬ ‫واگذار نشده و بدنه ثاب ‬ ‫از ادغام زد؟‬ ‫‹ ‹لزوم تفویض اختیارات استانی‬ ‫بصی��ری با بی��ان اینکه مهم ترین اقدام ش��ریعتمداری‬ ‫ب��رای کاه��ش بروکراس��ی اداری و کوچک س��ازی باید‬ ‫افزای��ش ق��درت اختی��ار اس��تان ها باش��د‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫روسای س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید قدرت‬ ‫تصمیم گیری داش��ته باشند بنابراین نخستین اقدام برای‬ ‫کوچک سازی وزارتخانه تفویض اختیارات به استان هاست‪.‬‬ ‫در گذش��ته روسای اس��تانی تنها نقش نامه رسان داشته و‬ ‫هیچ قدرت تصمیم گیری نداشتند‪ .‬نایب رییس کمیسیون‬ ‫صنایع اتاق ایران به لزوم جایگاه مشورتی بخش خصوصی‬ ‫اش��اره کرد و افزود‪ :‬بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی‬ ‫به عنوان بازوی مشورتی در کنار ‪3‬قوه باید نقش ایفا کند‬ ‫و به درخواست ها و گفته های انان نیز جامه عمل پوشیده‬ ‫ش��ود‪ .‬متاس��فانه اکنون نظر خواهی می ش��ود اما در عمل‬ ‫توجهی به مش��ورت ها داده نمی ش��ود‪ .‬بنابر این گزارش‪،‬‬ ‫با توجه به برنامه های محمد ش��ریعتمداری و سابقه او در‬ ‫تعامل با بخش خصوصی به نظر می رس��د این بار ش��عار‬ ‫واگ��ذاری امور به بخش خصوصی از حرف فاصله گرفته و‬ ‫وارد مرحله عمل ش��ود‪ .‬به همین منظور باید منتظر ماند‬ ‫تا پس از کس��ب رای اعتماد از مجلس ش��ورای اسالمی و‬ ‫اغاز وزارت بس��ته پیشنهادی برای واگذاری امور به بخش‬ ‫خصوصی تهیه و تنظیم شود‪.‬‬ ‫دریافت مالیات ‪ ۲۵‬درصدی از سهام شایعه است‬ ‫مدی��ر نظ��ارت بر بورس های س��ازمان ب��ورس گفت‪ :‬دریاف��ت مالیات‬ ‫‪ ۲۵‬درص��دی از س��هامدارانی که در معامالت خود س��ود کرده اند‪ ،‬صحت‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار‪ ،‬محسن خدابخش گفت‪ :‬هدف‬ ‫سازمان مخالف این شایعات است‪ .‬سازمان به دنبال این است تا افرادی که‬ ‫در معامالت ضرر می کنند معاف از پرداخت مالیات باشند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه از ‪ ۱.۵۵‬درصد هزینه معامالت س��هام‪ ،‬نیم درصد ان‬ ‫متعلق به مالیات مقطوع نقل و انتقال س��هام اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سازمان‬ ‫بورس این مالیات را برای معامالت زیان ده زیاد می داند و به دنبال رایزنی‬ ‫با س��ازمان ام��ور مالیاتی برای ح��ذف این بخش از قانون اس��ت اما این‬ ‫معافیت به معنای ان نیست که سازمان بورس یا سازمان امور مالیاتی به‬ ‫دنبال این هستند تا از افرادی که سود کسب می کنند مالیات بیشتری به‬ ‫جبران این اقدام گرفته شود‪.‬‬ ‫خدابخش افزود‪ :‬قانون صراحت دارد که مالیات فروش سهام‪،‬‬ ‫مالیات مقطوع اس��ت‪ .‬بنابراین پیگیری ها ب ه گونه ای نیست که‬ ‫اقدامی خالف مصالح و مناس��بات بازار س��رمایه انجام شود و‬ ‫همه این صحبت ها و ش��ایعات چاقویی اس��ت که دست خود‬ ‫سهامداران را زخم می زند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه تمام تالش سازمان بورس و اوراق بهادار‬ ‫حذف نیم درصد مالیات مقطوع از معامالت زیان ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر مالیات بر معامالت سهام در زمان فروش به میزان ‪ ۰.۵‬درصد ارزش‬ ‫معامله‪ ،‬از س��هامداران چه سود و چه زیان شناسایی کرده باشند‪ ،‬گرفته‬ ‫می شود‪ .‬درحالی که در هیچ جای دنیا از معامله ای که تبدیل به زیان شود‬ ‫مالیات گرفته نمی ش��ود و س��ازمان بورس نیز درحال رایزنی برای حذف‬ ‫مالی��ات از معامالت منجربه زیان و کاهش مالیات ‪ ۰.۵‬درصد در‬ ‫زمان فروش است‪.‬‬ ‫خدابخش ب��ا بیان اینکه در عرف بین المل��ل هم در بازارهای‬ ‫س��رمایه مالیات فقط از ش��رکت ها و قبل از تقسیم سود گرفته‬ ‫می ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر نی��ز در ایران این مالیات‬ ‫‪ ۲۵‬درصد قبل از تقس��یم سود بین س��هامداران از سود شرکت‬ ‫کسر می ش��ود‪ .‬بنابراین سهامداران مالیات س��هامداری خود را‬ ‫از طریق ش��رکت ها و به طور غیرمس��تقیم به ماخ��ذ ‪ ۲۵‬درصد پرداخت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بنابراین کس��ر مالی��ات از معامالت س��هام یک مالیات‬ ‫مضاعف بوده که سازمان بورس مدت هاست به دنبال حذف این مالیات و‬ ‫کاهش هزینه معامالت در بازار سرمایه است‪.‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 25‬مرداد ‪ 23 1396‬ذی القعده ‪ 16 1438‬اوت ‪ 2017‬شماره ‪ 185‬پیاپی ‪2158‬‬ ‫یادداشت‬ ‫جناب شریعتمدار ‬ ‫ی‬ ‫بند اخر را اول شروع کنید !‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در کنار تمام مشکالت‬ ‫تولید به جرات می توان‬ ‫گفت اکنون دریافت‬ ‫مالیات ارزش افزوده از‬ ‫تولید کننده مهم ترین‬ ‫سد در برابر تولید ملی‬ ‫است‪ .‬قانون مالیات‬ ‫ارزش افزوده به‬ ‫درستی تدوین شده اما‬ ‫در اجرا ایراد دارد‬ ‫در گفت وگوی «گسترش صنعت» با یک تولیدکننده مطرح شد‬ ‫مالیات ارزش افزوده سنگی بر پای لنگ تولید‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫نقدینگ��ی و تامین مال��ی اکنون به عن��وان مهم ترین‬ ‫مش��کل برای تولیدکنندگان مطرح است‪ .‬در این شرایط‬ ‫پرداخت مالیات ارزش افزوده نیز به عنوان مش��کلی دیگر‬ ‫مطرح است‪ .‬قانونی که به اعتقاد تولیدکنندگان به درستی‬ ‫تدوین شده است اما به روش صحیح اجرا نمی شود‪ .‬سید‬ ‫محم��د میرطالبی پور‪ ،‬تولید کنن��ده رنگ های صنعتی و‬ ‫س��اختمانی در باره مش��کالت تولید به گسترش صنعت‬ ‫گفت تولیدکننده باید دیوانه یا عاش��ق باش��د که بتواند‬ ‫این اوضاع فعلی در مشکالت تولید را تحمل کند‪ .‬به طور‬ ‫قطع تولیدکنندگان ملی ما عاش��ق هستند که در شرایط‬ ‫فعلی تولید مش��کالتی از نوع سالمت و بهداشت کارگران‬ ‫تا فروش محصول و خرید مواد اولیه را تحمل می کنند‪.‬‬ ‫این تولید کننده رنگ با نام «حنارنگ» توانسته با تولید‬ ‫روزانه ‪ 500‬کیلوگرم رنگ برای ‪ 6‬نفر اش��تغال مس��تقیم‬ ‫ایجاد کند و در واقع فعالیت این کارخانه به صورت تولید‬ ‫براساس س��فارش است‪ .‬این فرهنگی بازنشسته با سابقه‬ ‫‪ 25‬ساله در تولید واحد صنعتی خود را در خارج از شهرک‬ ‫صنعتی س��اخته اس��ت و دلیل ان را اهمیت بعد مسافت‬ ‫تا متقاضی برش��مرد‪ .‬وی در گفت وگو با گسترش صنعت‬ ‫تاکی��د کرد که کارخانه خود را با س��رمایه کم راه اندازی‬ ‫کرده اما اکنون ‪ 5‬نشان تجاری این کارخانه توانسته است‬ ‫استاندارد داخلی را کسب کند‪ .‬همچنین برای بسته بندی‬ ‫و چاپ روی بس��ته های فروش حدود ‪ 100‬میلیون تومان‬ ‫هزینه کرده است‪.‬‬ ‫میرطالبی در گفت وگو با گسترش صنعت تاکید کرد که‬ ‫تولیدکنندگان باید مشکالت تولید را با گوشت و استخوان‬ ‫خود حس کرده باشند تا دوام اورند‪.‬‬ ‫ادامه این گفت وگو را می خوانید‪:‬‬ ‫€ €تولیدکنندگان در شرایط فعلی با چه مشکالتی‬ ‫روبه رو هستند؟‬ ‫در کن��ار تمام مش��کالت تولید به جرات می توان گفت‬ ‫اکن��ون دریاف��ت مالی��ات ارزش اف��زوده از تولید کننده‬ ‫مهم تری��ن س��د در برابر تولید ملی اس��ت‪ .‬قانون مالیات‬ ‫ارزش افزوده به درستی تدوین شده اما در اجرا ایراد دارد‬ ‫و به عنوان ترمزی برای تولید است‪.‬‬ ‫€ €اهمیت مالیات ارزش افزوده به عنوان سد راهی‬ ‫برای تولید چگونه بروز می کند؟‬ ‫زمان��ی ک��ه تولید کننده در مراجعه ب��ه خریدار فاکتور‬ ‫دارای مالی��ات ارزش افزوده را تحویل می دهد با مخالفت‬ ‫خریدار روبه رو می ش��ود ان هم در ش��رایطی که خریدار‬ ‫انتظ��ار تخفیف ه��ای ‪ 15‬ت��ا ‪ 20‬درص��دی را دارد و نرخ‬ ‫‪ 9‬درص��د مالیات ارزش اف��زوده را نمی پذیرد‪ .‬این درحالی‬ ‫اس��ت ک��ه تاکن��ون اداره مالیات از مغ��ازه داران تقاضای‬ ‫پرداخ��ت مالی��ات را نداش��ته اس��ت و تاکن��ون اصناف‬ ‫مالیات ارزش اف��زوده را نپرداخته اند‪ .‬کارخانه های بزرگ‬ ‫تولی��دی نیز تمام فاکتورهای فروش خود را با احتس��اب‬ ‫مالی��ات ارزش اف��زوده نمی دهند بنابراین طبیعی اس��ت‬ ‫ک��ه بنگاه های تولی��دی کوچک و متوس��ط در رقابت با‬ ‫تولیدکنن��دگان بزرگ و در موض��وع مالیات ارزش افزوده‬ ‫خریداران را از دست بدهند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن احتس��اب مالی��ات ارزش اف��زوده در فروش‬ ‫محصول و به دنبال ان در تولید محصول مانع ش��ده این‬ ‫فرایند بر تامین نقدینگی تولید نیز اثر منفی داشته است‪.‬‬ ‫از سال ‪ 86‬مشمول پرداخت مالیات ارزش افزوده شده ایم‬ ‫که در س��ال ‪ 91‬مامور مالیات برای محاس��به و بررس��ی‬ ‫مشکالت مراجعه کرد و با وجود پایین بودن امار فروش و‬ ‫امارهای دریافتی برای جریمه ‪ 110‬میلیون تومانی اقدام‬ ‫کردند تا در نهایت با پیگیری های انجام ش��ده در س��ال‬ ‫‪ 20 ،94‬درصد تخفیف اعمال کردند و بقیه را نقد دریافت‬ ‫کردند ان هم در شرایطی که محصوالت کارخانه در بازار‬ ‫جای خود را پیدا می کرد‪.‬‬ ‫€ €م�واد اولی�ه موردنیاز کارخانه خ�ود را چگونه‬ ‫تامین می کنید؟‬ ‫مواد اولیه این کارخانه از انواع رزین تش��کیل ش��ده که‬ ‫در داخل کش��ور تولید می ش��ود و این تولید کنندگان نیز‬ ‫با مش��کل مالیات ارزش افزوده روبه رو هس��تند‪ .‬تیتان و‬ ‫افزودنی ه��ای رنگی و حالل ه��ا دیگر مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫در رنگ س��ازی است که از خارج کشور تامین می شود اما‬ ‫به صورت مس��تقیم وارد نمی ش��ود و از واسطه ها خریده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫€ €ای�ا ام�کان تامین مواد اولی�ه از بورس کاال نیز‬ ‫وجود دارد؟‬ ‫دریاف��ت ای��ن مواد اولیه از ب��ورس کاال نیازمند تعیین‬ ‫س��همیه در س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت که‬ ‫فرایند طوالنی دارد و س��پس باید در وزن های مش��خص‬ ‫شده و گاهی بیشتر از نیاز تولیدکننده باید خریداری شود‬ ‫و هزینه ان نقدی پرداخت شود اما مواد اولیه را در ‪ 40‬تا‬ ‫‪ 50‬روز بعد دریافت کند‪.‬‬ ‫€ €تامین این مواد اولیه در بازار ازاد چگونه است؟‬ ‫این درحالی است که می توان این مواد اولیه را به مقدار‬ ‫م��ورد نیاز و با پرداخت مدت دار اما با قیمت های باالتر از‬ ‫واس��طه ها در بازار ازاد تامین کرد‪ .‬بنابراین س��رمایه نیز‬ ‫راک��د نمی ماند هرچند مخازن ما گنجایش ‪ 100‬تا ‪200‬‬ ‫ه��زار لیت��ر در زیر خاک و ایم��ن را دارد اما در خرید مواد‬ ‫اولیه از بورس کاال باید س��رمایه نقدی حدود ‪ 2‬ماه راکد‬ ‫بماند در ش��رایطی که تولید با کمبود نقدینگی و سرمایه‬ ‫در گردش روبه رو است‪.‬‬ ‫€ €ایا برای رفع مشکل نقدینگی و تامین سرمایه‬ ‫در گردش از تسهیالت بانکی استفاده کرده اید؟‬ ‫س��ال گذش��ته ب��رای دریاف��ت ‪ 400‬میلی��ون تومان‬ ‫درخواس��ت تس��هیالت کرده ای��م ام��ا تاکن��ون دریافت‬ ‫ ایم زیرا رس��یدن به این تس��هیالت نیازمند هزینه‬ ‫نکرده ‬ ‫‪ 3‬درصدی اس��ت که در نهایت بانک نیز حدود ‪ 10‬درصد‬ ‫تس��هیالت را بلوکه می کند‪ .‬البته شرط بازار تولید با ارائه‬ ‫فاکتور رس��می نیز الزمه دریافت این تسهیالت است که‬ ‫بازهم مش��مول ‪ 9‬درصد مالیات ارزش افزوده است‪ .‬ان هم‬ ‫در ش��رایطی که تولیدکننده نمی تواند محصول خود را با‬ ‫فاکتور رس��می و احتساب مالیات ارزش افزوده به فروش‬ ‫برساند‪ .‬بنابراین تسهیالت درخواستی با ‪ 20‬درصد کاهش‬ ‫به دست تولیدکننده می رسد‪.‬‬ ‫€ €ب�ا همه این احوال چه راه�کاری برای رفع این‬ ‫مشکالت می دهید؟‬ ‫قانون مالیات ارزش افزوده به درستی تدوین شده است‬ ‫اما در اجرا به روش صحیح انجام نمی شود بنابراین دولت‬ ‫بای��د مالی��ات ارزش اف��زوده را از تولید ب��ردارد و با دو راه‬ ‫مناسب از مصرف کننده نهایی دریافت کند‪ .‬این دریافت ها‬ ‫می تواند به صورت تمام خودکار باشد‪.‬‬ ‫بنابراین هر نقل و انتقال در فروش محصول باشد شامل‬ ‫مالیات ش��ده و دولت نیز طلب خ��ود را در مالیات نقدی‬ ‫دریافت می کند‪ .‬درحالی که مالیات سال ‪ 94‬هنوز گرفته‬ ‫نشده است‪ .‬بنابراین عدالت اجتماعی برقرار شده و تولید‬ ‫با مشکل روبه رو نمی شود‪.‬‬ ‫استقرار شبکه مدیریت دارایی های‬ ‫فیزیکی در صنعت برق‬ ‫معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در‬ ‫بازدید از نیروگاه شهید رجایی امنیت شبکه و تولید و امنیت فکری‪،‬‬ ‫ذهنی و شغلی کارکنان را ‪2‬موضوع مهم و سرمایه اساسی در صنعت‬ ‫برق توصیف کرد و خواستار تعامل بیشتر بین مدیران برای دستیابی‬ ‫به این دو هدف اساسی شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرنگار گس��ترش صنع��ت از قزوین‪ ،‬عبدالرس��ول‬ ‫پیش��اهنگ‪ ،‬معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق‬ ‫حرارتی با تاکید بر اینکه موفقیت‪ ،‬تصادفی نیس��ت و با برنامه ریزی‬ ‫به دس��ت می اید‪ ،‬ب��ه امادگی ‪ 99‬درصدی نیروگاه ها اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در طول س��ال گذشته‪ 91 ،‬هزارمگاوات از ظرفیت نیروگاه ها‪،‬‬ ‫س��رویس و نگهداری ش��د که این فعالیت های تعمیراتی به امادگی‬ ‫واحده��ا منجر ش��د و با کاهش ه��ر یک درصد خ��روج اضطراری‬ ‫واحدها‪ ،‬می توان ‪ ۱۰‬هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری و صرفه جویی‬ ‫در صنعت برق انتظار داشت‪.‬‬ ‫عبدالرس��ول پیشاهنگ در ادامه به اجرا و استقرار شبکه مدیریت‬ ‫دارایی های فیزیکی در صنعت برق اش��اره و اظهار امیدواری کرد که‬ ‫در دیدار بعدی خود از نیروگاه ش��هید رجایی ش��اهد اس��تقرار این‬ ‫شبکه در این نیروگاه بوده و گزارشی از نحوه اجرای ان دریافت کند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬در س��ازمان های تجهیزمحور‪ ،‬صنایعی مانند نفت‪،‬‬ ‫گاز‪ ،‬پتروش��یمی و اب و برق‪ ،‬مدیری��ت صحیح دارایی ها از اهمیت‬ ‫ویژه ای برخوردار اس��ت که استقرار این ش��بکه با اهداف گوناگونی‬ ‫همچ��ون افزای��ش دس��ترس پذیری و قابلیت اطمین��ان تجهیزات‪،‬‬ ‫کاهش هزینه های نگهداری و تعمی��رات‪ ،‬کاهش هزینه های خواب‬ ‫سرمایه در انبارها‪ ،‬اثربخشی بیشتر فعالیت های نگهداری و تعمیرات‬ ‫و‪ ...‬انجام می شود‪.‬‬ ‫برنام��ه پیش��نهادی محمد‬ ‫شریعتمداری‪ ،‬وزیر پیشنهادی‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دارای‬ ‫نکت��ه و محوره��ای متعددی‬ ‫اس��ت که می توان��د در مدت‬ ‫باق��ی مانده ت��ا رای اعتماد و‬ ‫حت��ی دوره بع��د از ان محل‬ ‫قاسم خرمی‬ ‫بح��ث و نق��د صاحب نظ��ران‬ ‫پژوهشگر مسائل صنعتی‬ ‫قرار گی��رد‪ .‬در اخرین بند از‬ ‫این برنام��ه عبارت « بازنگری‬ ‫معماری س��ازمانی» درج شده است بدون اینکه در باره کم‬ ‫و کیف ان توضیح بیش��تری ارائه ش��ده باشد‪ .‬اینکه منظور‬ ‫ایش��ان از این عبارت کلی و سربس��ته دقیق چیس��ت و ایا‬ ‫مقصود پیگیری مباحث مرتبط با تفکیک دو وزارتخانه است‬ ‫یا فقط به تغییر در برنامه س��ازمانی اش��اره دارد‪ ،‬موضوعی‬ ‫اس��ت که بر ما پوش��یده اس��ت و به طور قط��ع در اینده با‬ ‫روش��نی بیشتری اشکار خواهد شد‪ .‬با این حال انچه مسلم‬ ‫اس��ت اینکه محمد ش��ریعتمداری تجدیدنظر در س��اختار‬ ‫بروکراتیک و مناس��بات س��ازمانی فعلی را ب��ه عنوان یکی‬ ‫برنامه های خود محل توجه و پیگیری قرار داده اس��ت‪ .‬این‬ ‫توجه با عنایت به اهمیت س��اختار تش��کیالتی و ارزش های‬ ‫س��ازمانی در تحقق اهداف این وزارتخانه بزرگ بسیار امید‬ ‫بخ��ش اما به لحاظ مرتبه پایین ان در فهرس��ت برنامه های‬ ‫اعالم شده همچنان ناکافی است‪.‬‬ ‫اگر هدف اساس��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را رشد‬ ‫و توس��عه صنعتی بدانیم‪ ،‬در این صورت‪ ،‬برابر تجربه اغلب‬ ‫کشورهای صنعتی شده‪ ،‬بی شک تدوین خط مشی سازمانی‬ ‫مناسب و توامندس��ازی بروکراسی باید به عنوان برنامه اول‬ ‫و مقدمه ضروری برای اجرا و تحقق س��ایر اهداف و برنامه ها‬ ‫مورد توجه قرار گیرد ‪.‬‬ ‫پیتر اوانز‪ ،‬نویس��نده کتاب ارزش��مند «توسعه و چپاول»‬ ‫بعد از بررس��ی علل و روند توس��عه صنعتی در کش��ورهای‬ ‫اسیای جنوب شرقی و مقایسه ان با هندوستان و چندکشور‬ ‫امریکای التین به نتیجه بس��یار مهم و دقیقی دس��ت یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته او از اوایل دهه ‪ 1970‬میالدی تعداد زیادی‬ ‫از کش��ور ها با هدف و نقش��ه از پیش تعیین شده‪ ،‬به دنبال‬ ‫توس��عه صنعتی رفته اند ولی در این مسیر پرسنگالخ فقط‬ ‫ان دس��ته از کشورهایی توانس��ته اند به درجه قابل قبولی از‬ ‫رشد و توسعه صنعتی دست یابند که «صنعتی شدن پروژه‬ ‫مشترک دولت و جامعه بوده است» و در حقیقت مدیران و‬ ‫تصمیم گیران دولتی در مرحله اول با کارکنان‪ ،‬کارشناسان‬ ‫و بدن��ه س��ازمان های در امر خود و س��پس با فعاالن بخش‬ ‫خصوص��ی و س��ایر بخش ه��ای جامع��ه برس��ر چگونگ��ی‬ ‫دست یابی به توس��عه صنعتی به توافق‪ ،‬همدلی و همراهی‬ ‫رس��یده باش��ند‪ .‬به نظر اوانز یکی از ابزار و ظرفیت هایی که‬ ‫دولت های توس��عه گرای جنوب ش��رقی اس��یا را به جامعه‬ ‫پیرامون خودش��ان مرتبط کرده اس��ت وجود «بروکراس��ی‬ ‫قدرتمند» و نظام س��ازمانی پاک و کارامد اس��ت‪ .‬به همین‬ ‫دلی��ل در جمع بن��دی نهای��ی او ایج��اد یا اصالح س��اختار‬ ‫سازمانی از مقدمات رشد و توسعه صنعتی به شمار می اید‪.‬‬ ‫از این منظر‪ ،‬بروکراس��ی و سازمان های صالحیت دار شبکه‬ ‫ارتباط��ی دولت با کارکن��ان دولتی و غیردولت��ی و ابزاری‬ ‫ب��رای توضیح پروژه ها و برنامه های صنعتی به مردم و جلب‬ ‫مش��ارکت‪ ،‬همراهی و پش��تیبانی انهاس��ت چراکه حسب‬ ‫بررس��ی های او تالش دولت ه��ا برای رش��د صنعتی بدون‬ ‫قانع شدن و همراه سازی ش��اکله سازمانی و بدنه اجتماعی‬ ‫تکاپویی بی فایده و شکست خورده است‪.‬‬ ‫روند رش��د صنعتی در ایران نیز متاسفانه از ناحیه غفلت‬ ‫از بروکراس��ی صنعتی و صالحیت های سازمانی هزینه های‬ ‫زی��ادی پرداخت ک��رده و چالش های بس��یاری روبه رو بوده‬ ‫است‪ .‬یکی از اس��یب های بزرگ در این حوزه تقلیل سطح‬ ‫اصالح بروکراس��ی یا معماری س��ازمانی به ترس��یم برنامه‬ ‫س��ازمانی جدید یا جابه جایی و ح��ذف و اضافه چند مدیر‬ ‫و معاون و مش��اور اس��ت‪ .‬اینها بخش��ی از تغییرات اداری و‬ ‫س��ازمانی اس��ت که در جای خود می تواند مفید باش��د اما‬ ‫لزوما به تحرک و ارتقای بهره وری سازمانی منجر نمی شود‪.‬‬ ‫از این رو ش��رط اصلی تواتمندس��ازی بروکراسی یا به گفته‬ ‫شریعتمداری «معماری سازمانی» باید متوجه ایجاد روحیه‬ ‫و انگیزه در کارکنان و کارشناس��ان درون این وزاتخانه باشد‬ ‫که در صورت قانع ش��دن و مش��ارکت می توانند اصلی ترین‬ ‫و بزرگترین مبلغان و حامیان برنامه های توس��عه صنعتی و‬ ‫معدنی کشور باشند‪.‬‬ ‫کم نبودند وزیران پرتالش و خستگی ناپذیری که به غیر‬ ‫از جلب رغب��ت و رضایت کارکنان ای��ن وزارتخانه در همه‬ ‫زمینه ها برنامه داشتند‪.‬‬ ‫ای��ا یاس و ناامیدی کارکنان یک س��ازمان با نوع عملکرد‬ ‫مس��ئوالن ان س��ازمان ارتباط دارد؟ پاسخ به این سوال نیز‬ ‫نیازمند بررسی بیشتر است‪ .‬البته می تواند پاسخ منفی باشد‪.‬‬ ‫یعنی یک نظام در انجام وظایف و ماموریت های کاری روزانه‬ ‫خود موفق باش��د اما در جل��ب رضایت و همراهی همکاران‬ ‫خود و تحقق اهداف جمعی توفیقی نداشته باشد‪ .‬اینها همه‬ ‫به ضعف ها و قابلیت های بروکراس��ی یک سازمان در جدایی‬ ‫یا ایجاد پیوند میان اهداف مدیران و کارکنان ان س��ازمان‬ ‫مربوط می ش��ود‪ .‬به همین دلیل باید به شریعتمداری‪ ،‬وزیر‬ ‫پیشنهادی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت اگر به بازنگری در‬ ‫معماری س��ازمانی اعتقاد دارید‪ ،‬پس بند اخر برنامه خود را‬ ‫اول شروع کنید! برای گفت وگو با مدیران وقت هست اول با‬ ‫کارکنان تان صحبت کنید!‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 25‬مرداد ‪ 23 1396‬ذی القعده ‪ 16 1438‬اوت ‪ 2017‬شماره ‪ 185‬پیاپی ‪2158‬‬ ‫فناوری های نوین و صنایع‬ ‫یادداشت‬ ‫موزه فناوری‬ ‫یا محل سنجش ایده ها‬ ‫خبر‬ ‫سبقت شرکت های دانش بنیان‬ ‫برای دریافت تسهیالت‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان فع��ال در حوزه بهداش��ت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشکی نخستین حوزه دریافت کننده تسهیالت صندوق‬ ‫ن��واوری و ش��کوفایی در دولت یازدهم بودند‪ .‬ب��ه گزارش مهر‪،‬‬ ‫ش��رکت های حوزه بهداش��ت و درمان و اموزش پزشکی با ارائه‬ ‫بی��ش از ‪ ۷۳۴‬ط��رح‪ ۲۱۷۸ ،‬میلی��ارد تومان از تس��هیالت این‬ ‫صن��دوق را به خود اختصاص داده اند‪ .‬ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫حوزه بهداشت و درمان در عرصه صادرات به کشورهای مختلف‬ ‫و حتی کش��ورهای پیش��رفته موفق ش��ده اند با اس��تاندارد های‬ ‫بین المللی هماهنگ ش��ده و در عرصه ه��ای مختلف به ویژه در‬ ‫عرصه تجهیزات پزش��کی و ازمایش��گاهی به پیشرفت های قابل‬ ‫توجهی دست یابند‪ .‬فعالیت در حوزه فناوری های زیستی با بیش‬ ‫از ‪ ۴۸۴‬ط��رح در حوزه تجهیزات پیش��رفته‪ ،‬در حوزه س��اخت‪،‬‬ ‫تولید و ازمایش��گاه با بیش از ‪ ۳۳۲‬طرح‪ ،‬داروهای پیش��رفته با‬ ‫‪ ۱۹۲‬طرح‪ ،‬وس��ایل‪ ،‬ضرورت ها و تجهیزات پزشکی با ‪ ۵۸‬طرح‬ ‫بخش های��ی از طرح ه��ای مرتبط ب��ا حوزه پزش��کی را به خود‬ ‫اختصاص داده اند‪ .‬انواع تس��هیالت ارائه ش��ده به حوزه بهداشت‪،‬‬ ‫درم��ان و اموزش پزش��کی ش��امل قرض الحس��نه‪ ،‬تس��هیالت‬ ‫کوتاه م��دت‪ ،‬طرح هایی در مرحله توس��عه فن��اوری‪ ،‬طرح های‬ ‫قب��ل از تولید صنعتی‪ ،‬کمک‪ ،‬مش��ارکت‪ ،‬س��رمایه در گردش و‬ ‫تس��هیالت است‪ .‬از مجموع ش��رکت های دانش بنیان ارائه کننده‬ ‫طرح در حوزه یادش��ده ‪۹‬درصد دانش بنیان صنعتی‪ ۲۳ ،‬درصد‬ ‫دانش بنیان تولیدی و ‪ ۶۸‬درصد دانش بنیان نوپا هستند‪.‬‬ ‫تولید شامپو داروی گیاهی‬ ‫برای پوست های زخمی ملتهب‬ ‫پژوهش��گران یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید شامپویی‬ ‫گیاه��ی ش��دند که به عن��وان یک ش��وینده اختصاص��ی برای‬ ‫پوست های زخمی و ملتهب مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از مهر‪ ،‬س��ید صدر الدین‬ ‫نبوی‪ ،‬مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری‬ ‫دانشگاه تهران اظهارکرد‪ :‬ما در این شرکت بعد از یک سال و نیم‬ ‫فعالیت پیوسته موفق شدیم نخستین شامپو داروی گیاهی کشور‬ ‫را فرموله و در س��ازمان غذا و دارو ثب��ت کنیم و ان را به تولید‬ ‫انبوه برس��انیم‪ .‬وی با بیان اینکه تولید این نوع شامپوی گیاهی‬ ‫یک نیاز مبرم داخلی به شمار می رود‪ ،‬افزود‪ :‬تاکنون افراد دارای‬ ‫زخم و التهابات منتش��ر در س��رو بدن هیچ شوینده اختصاصی‬ ‫برای شست وش��و دراختیار نداشتند‪ .‬برای مثال‪ ،‬افرادی که زخم‬ ‫بستر یا اگزما‪ ،‬کهیر یا اکنه در سر و بدن خود دارند مجبور بودند‬ ‫از ش��امپو بچه یا نظیر ان برای شست وشو استفاده کنند‪ .‬نبوی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬از این رو در صدد برامدیم ش��امپوی گیاهی با ‪PH‬‬ ‫‪ 5/5‬و عدد زئین ‪ ٦٥‬برای تمامی پوست های زخمی و حساس و‬ ‫حتی نوزادان تولید کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این ش��امپو از مواد موثر بابونه المانی و گل‬ ‫همیش��ه بهار تولید شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به دلیل وجود این مواد‬ ‫عالوه بر اینکه یک ش��وینده است درمان هم می کند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬می توان از این ش��امپو برای شست وش��وی پوست معمولی‬ ‫س��ر و بدن اس��تفاده کرد‪ .‬نبوی با بیان اینکه درحال حاضر این‬ ‫شامپو دارو در حال توزیع در داروخانه های سراسر کشور است و‬ ‫داروخانه ها می توانند با تماس با شرکت های پخش این محصول‬ ‫را به س��رعت برای بیماران تهیه کنند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این محصول‬ ‫در اداره داروه��ای طبیع��ی در س��ازمان غ��ذا و داروی وزارت‬ ‫بهداشت ثبت دارویی شده و مجوز ساخت و تولید انبوه دریافت‬ ‫کرده است‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬با تولید این شامپو بیماران دیگر‬ ‫به سایر شوینده ها برای شست وشو و درمان زخم ها والتهابات سر‬ ‫و بدن خود نیاز نخواهند داشت‪.‬‬ ‫علم بخشی از جامعه‬ ‫تلقی می شود و افراد‬ ‫درحال حاضر باید به‬ ‫تولید علم خود در زمان‬ ‫گذشته توجه کنند‬ ‫و موزه ها محلی برای‬ ‫تعامل و گفت و شنود‬ ‫بوده و نقش مهمی در‬ ‫مسائل مختلف علمی‬ ‫دارند‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫ کافی است اندکی در راهروها‬ ‫و گالری ه��ای م��وزه عل��وم و‬ ‫فناوری قدم بزنیم‪ .‬ش��اید برای‬ ‫انان که به صنعت و س��اخت و‬ ‫س��از تمایل ندارند خسته کننده‬ ‫باش��د اما به طور قطع ش��اهد‬ ‫یک سیر دگرگونی در تولیدات‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫و صنایع در زمان های گوناگون‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫می شوند‪ .‬از رایانه و تلفن همراه‬ ‫گرفته تا م��وزه کتاب؛ از گالری‬ ‫انرژی هس��ته ای تا راهروهایی که بوی خاطره می دهند‪ .‬ش��اید‬ ‫س��وال شود که چرا الزم اس��ت ایده های گذشته را در این قالب‬ ‫نگهداری کرد؟ و چرا پیوس��ته گفته می ش��ود ک��ه این موزه ها‬ ‫چندان بودجه ای ندارند؟ پاس��خ به این س��وال ها را می توان در‬ ‫این نکته دانست که باید موزه ها را به تحرک وا داشت‪ .‬به عبارتی‬ ‫موزه ای چون عل��وم و فناوری باید محلی برای جنبش ایده های‬ ‫جدید باشد نه اینکه عده ای بازدیده کننده فقط افکار عملی شده‬ ‫گذشتگان را ببینند و روز خوبی را برای هم ارزو کنند‪ .‬موزه های‬ ‫علوم و فناوری باید محل سنجش افکار جدید باشند؛ افکاری که‬ ‫قابل عملی شدن باشد‪ .‬این کار را تنها دولت نباید بودجه گذاری‬ ‫کند‪ .‬بخش خصوص��ی به عنوان بازوی توانمن��د دولت در همه‬ ‫بخش ه��ا می تواند س��رمایه گذاری کن��د‪ .‬البته ت��ا جایی که به‬ ‫برگزاری همایش ها‪ ،‬کنفرانس ها یا انتقال فناوری برای س��اخت‬ ‫دس��تگاه های داخ��ل موزه مربوط می ش��ود‪ .‬این گونه اس��ت که‬ ‫می توان س��رمایه علمی و فناوری و صنعتی یک ملت را سال ها‬ ‫نگهداری کرد‪.‬‬ ‫موزه علوم و فناوری؛ بستری که بهان توجه نمی شود‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫م��وزه عل��وم و فناوری ای��ران یکی ازموزه های ش��هر‬ ‫تهران اس��ت که زیر نظر وزات علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫فعالیت میکند‪ .‬ماموریت اصلی این موسس��ه پژوهش��ی‬ ‫بازس��ازی و معرفی دس��تاوردهای علمی ایران در دوران‬ ‫پیش و پس از اس�لام و نمایش تئوری های فناوری های‬ ‫روزدنیا اس��ت‪ .‬این موزه در محل پیش��ین کتابخانه ملی‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬عل��م و فناوری تنها قرار نیس��ت در گس��تره‬ ‫ازمایشگاه ها یا کارخانجات تداعی شود‪ .‬گاهی الزم است‬ ‫دستاوردهای فناورانه را در قالب نمایشگاه ها یا موزه هایی‬ ‫به نمایش گذاش��ت تا عموم م��ردم بتوانند با انها ارتباط‬ ‫برق��رار کنند‪ .‬ام��روزه موزه های علم و فن��اوری جهان به‬ ‫م��ردم ای��ن امکان را مى دهند تا بی��ش از پیش اهمیت و‬ ‫نقش علم را در زندگى اینده ش��ان مورد توجه قرار دهند‪.‬‬ ‫ش��اید این مهم ترین نکته ای بود که مسئوالن موزه علوم‬ ‫و فناوری ایران در نشس��ت ساالنه خود مطرح کردند‪ .‬در‬ ‫این نشس��ت کلیاتی از اقدام های انجام ش��ده در یک سال‬ ‫گذشته مطرح و برنامه های اینده نیز تشریح شد‪ .‬سیف اهلل‬ ‫جلیل��ی‪ ،‬ریی��س مرکز موزه علم و فن��اوری ایران در این‬ ‫نشست گفت‪ :‬امس��ال تعداد بازدید کنندگان از موزه علم‬ ‫و فناوری از رشد ‪ ۷۰‬درصدی برخوردار بوده و این مسئله‬ ‫نش��ان دهنده ترویج علم و فرهنگ در کشور است‪ .‬وی با‬ ‫بی��ان اهمیت ایجاد یک فضای جدی��د برای موزه علوم و‬ ‫فناوری که هم اینک در س��اختمان قدیمی کتابخانه ملی‬ ‫مستقر است‪ ،‬گفت‪ :‬در سال ‪ ۹۵‬نیز تفاهمنامه های زیادی‬ ‫ب��ا وزیر علوم و ش��هردار تهران ب��رای تخصیص زمین در‬ ‫بوس��تان والیت برای س��اختمان موزه عل��م و فناوری به‬ ‫امضا رس��یده است‪ .‬البته کلنگ ساخت ساختمان جدید‬ ‫موزه علم و فناوری تا پایان س��ال به زمین زده می ش��ود‬ ‫که تمامی مجوز ها از س��ازمان های ذی ربط گرفته ش��ده‬ ‫است‪ .‬رییس مرکز موزه علم و فناوری ایران با بیان اینکه‬ ‫ی��ک ردی��ف بودجه عمرانی از طرف دولت برای س��اخت‬ ‫س��اختمان این موزه اختصاص داده ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬مجوز‬ ‫نهایی س��اخت موزه فناوری نیز از ش��ورای شهرس��ازی‬ ‫گرفته ش��ده و با هدف رش��د علم و س��طح ارتقای ان در‬ ‫جامعه در حوزه های مختلف تفاهمنامه هایی با مرکز علم‬ ‫و فناوری دپارتمان موزه شناس��ی هند و فنالند امضا شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در سال ‪ ۹۵‬اساسنامه و چارت جدید به‬ ‫بهترین ش��کل تدوین ش��ده است‪ .‬در این راستا موزه علم‬ ‫و فن��اوری را ثب��ت ملی کردیم و ن��ام ان را به «موزه ملی‬ ‫عل��م و فناوری ای��ران» تغییر داده ایم‪ .‬جلیلی عنوان کرد‪:‬‬ ‫جشنواره موزه علوم و فناوری پایان مرداد برگزار می شود‪.‬‬ ‫همچنین کنفرانس س��ار ‪۱۰‬شهریور امسال در موزه علم‬ ‫و فناوری برگزار خواهد ش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برنامه خوبی‬ ‫ب��رای جذب دانش��گاهیان و خانواده های انها و همچنین‬ ‫دانش ام��وزان داریم تا افراد بیش��تری ج��ذب موزه ملی‬ ‫ش��وند‪ .‬رییس مرکز موزه علم و فناوری ایران عنوان کرد‪:‬‬ ‫توجه چندانی به موزه علم و فناوری در ایران نمی شود از‬ ‫ای��ن رو‪ ،‬این بخ��ش نیازمند کار تبلیغی و فرهنگی زیادی‬ ‫اس��ت و در این زمینه ارتب��اط خوبی با اموزش و پرورش‬ ‫ل این نهاد‬ ‫داریم تا عالوه بر کار های پژوهش��ی که هر س��ا ‬ ‫انجام می دهد‪ ،‬امسال نیز سومین جشنواره علمی در موزه‬ ‫علم و فناوری برگزار شود و دانشگاه های اردبیل و کرمان‬ ‫تالش ه��ای خوبی را برای بازدید دانش��جویان خود انجام‬ ‫داده که این کار با هدف اش��نایی هر چه بیش��تر جوانان با‬ ‫علم و تمدن ایران زمین اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬با برخی از‬ ‫کشور های خارجی در حاشیه جشنواره های علمی کشور‬ ‫تفاهمنامه ای به امضا رس��یده که قرار ش��ده شرکت های‬ ‫خارجی برخی از وس��ایل موزه های خود را به جش��نواره‬ ‫افزایش بازده تولید بیوگاز از پسماندهای کشاورزی‬ ‫پژوهش��گران دانش��گاه صنعتی اصفهان با استفاده از‬ ‫نانوذرات دی اکسید تیتانیوم توانستند بازده تولید بیوگاز‬ ‫از پسماند کش��اورزی باگاس را افزایش دهند و به گفته‬ ‫ت می تواند جایگزین سوخت های فسیلی‬ ‫انها‪ ،‬این سوخ ‬ ‫ش��ود و برای تامین انرژی اتومبیل های گازس��وز به کار‬ ‫رود‪ .‬امی��د جعفری یک��ی از پژوهش��گران این پژوهش‬ ‫یکی از مس��ائل مهم در تولید سوخت های تجدیدپذیر را‬ ‫افزایش بازده تولید دانس��ت و افزود‪ :‬در این طرح تالش‬ ‫ش��د با کاربرد نانوذرات دی اکسید تیتانیوم‪ ،‬بازده فرایند‬ ‫تولید بیوگاز از پسماند کش��اورزی باگاس (پسماندهای‬ ‫نیش��کر) افزایش یابد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه اس��تفاده از‬ ‫نان��وذرات س��بب افزایش ب��ازده تولید بیوهی��دروژن و‬ ‫بی��وگاز می‪‎‬ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این دو س��وخت به عنوان‬ ‫ی‬ ‫مهم ترین س��وخت های به کار رفته در پیل های سوخت ‬ ‫اتومبیل های گاز س��وز به ش��مار م��ی رود‪ .‬جعفری ادامه‬ ‫داد‪ :‬از دیگ��ر پیامده��ای مثب��ت ای��ن ط��رح کاه��ش‬ ‫بازمانده ه��ای کش��اورزی ازجمله باگاس اس��ت‪ .‬امروزه‬ ‫باگاس در کارخانه های قند سوزانده می شود که عالوه بر‬ ‫مش��کالتی که به طور دوده و غبار برای محیط زیس��ت‬ ‫ایجاد می کند‪ ،‬موجب اتالف هزینه و زمان خواهد ش��د‪.‬‬ ‫این پژوهشگر با اشاره به مزایای کاربرد نانوذرات انتخاب‬ ‫شده در فرایند تولید سوخت خاطرنشان کرد‪ :‬استفاده از‬ ‫نانوذرات دی اکس��ید تیتانیوم در کنار یک پیش فراوری‬ ‫متداول (مانند اس��یدی‪ -‬بازی) باعث شد دمای فرایند‬ ‫کاهش یابد‪ .‬همچنین غلظت اس��ید ی��ا باز مصرفی که‬ ‫به طور عمده باعث تخریب دستگاه ها و افزایش هزینه ها‬ ‫می ش��ود‪ ،‬در حضور نانوذرات کاهش یافت‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫زمانی ک��ه در تولید بیوگاز از پیش فراوری های متداول‬ ‫اس��تفاده می شود‪ ،‬ترکیبات جانبی تولید می شود که در‬ ‫مراح��ل بعدی باعث تخریب زیس��ت توده ها ش��ده و به‬ ‫شدت بازده نهایی تولید پیوس��ته بیوگاز و بیوهیدروژن‬ ‫را کاهش می دهد‪ .‬این درحالی است که وجود نانوذرات‬ ‫دی اکس��ید تیتانیوم باعث تخری��ب فراورده های جانبی‬ ‫ازجمله فنول ها می ش��ود که افزایش بازده تولید بیوگاز‬ ‫و بیوهیدروژن نهایی را درپی دارد‪ .‬براس��اس نوشته های‬ ‫ایس��نا‪ ،‬جعفری با بیان اینکه در این طرح از ازمون های‬ ‫‪ TS‬و ‪ VS‬به عنوان س��نجش جام��دات کل و جامدات‬ ‫فرار و ازمون ‪ NREL‬برای تعیین میزان ترکیب درصد‬ ‫کربوهیدرات و ویژگی های شیمیایی خوراک و محصول‬ ‫استفاده شد‪ ،‬افزود‪ :‬عالوه بر ان از دستگاه سنجش گازی‬ ‫ی گازهای‬ ‫‪ GC‬به عنوان یک انالی��زور گازی برای ارزیاب ‬ ‫تولی��دی هر مرحل��ه و درص��د کیفیت انها نس��بت به‬ ‫محصوالت جانبی و از میکروسکوپ ‪ SEM‬برای بررسی‬ ‫ویژگی های نانوذرات و جامدات پیش فراوری شد ه نهایی‬ ‫اس��تفاده شده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از روش های جدید‬ ‫تولید انرژی‪ ،‬بهره گیری از زیست توده ها است و این روش‬ ‫به چند شیوه اصلی مانند سوزاندن‪ ،‬تولید بیو اتانول‪ ،‬تولید‬ ‫گاز مصنوعی ترمو ش��یمیایی و بیوگاز تقس��یم می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫بیوگاز‪ ،‬که از روش تخمیر بی هوازی زیست توده به دست‬ ‫می‪‎‬اید‪ ،‬به مجموع گازهای دی اکس��ید کربن (‪،)۳۵-۴۵‬‬ ‫مت��ان (‪ )۵۵-۵۶‬و مقدار جزئی از گازه��ای دیگر مانند‬ ‫سولفید هیدروژن و بیوهیدروژن اطالق می شود‪.‬‬ ‫امسال اورند که بخشی از هزینه انتقال انها را دولت و موزه‬ ‫علم و فناوری تقبل کرده است‪ .‬جلیلی بیان کرد‪ :‬به دلیل‬ ‫نداشتن فناوری‪ ،‬وسایل موزه را کشور هایی می سازند که‬ ‫اموزش کارشناس��ان ما را بر عهده دارند و قرار است ‪ 2‬نفر‬ ‫به کش��ور فنالند برای اموزش ه��ای الزم در زمینه علم و‬ ‫فناوری اعزام ش��وند‪ .‬وی با بیان اینکه با فرانس��ه و المان‬ ‫در بخش طراحی س��اختمان جدید م��وزه به تو افق هایی‬ ‫خواهیم رسید‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ان شا اهلل در سال ‪ ۹۶‬این کار اغاز‬ ‫می شود و در ‪ ۵‬سال اینده ساختمان جدید به بهره برداری‬ ‫می رس��د‪ .‬همچنین قرار است از ایده های فرانسه و المان‬ ‫در طراحی نما ها اس��تفاده ش��ود‪ .‬هر چن��د تالش ما این‬ ‫است که فرهنگ ایرانی ‪ -‬اسالمی را به نسل جدید معرفی‬ ‫کنی��م‪ .‬جلیلی ادام��ه داد‪ :‬موزه علم و فناوری یک مرکز و‬ ‫دانش��گاهی غیررس��می برای اموزش علم و محلی برای‬ ‫اش��نایی جوانان و دانش اموزان با علم و فرهنگ سازی در‬ ‫این زمینه است‪ .‬وی افزود‪ :‬راه اندازی موزه علوم و فناوری‬ ‫از عهده یک سازمان و وزارتخانه برنیامده و دولت باید در‬ ‫این راس��تا کمک کند‪ .‬جلیلی تاکید کرد‪ :‬راه اندازی موزه‬ ‫علوم و فناوری هزینه بر و نیازمند کمک دولت است و در‬ ‫زمان��ی که این مرکز علمی راه بیفت��د خود هزینه هایش‬ ‫را تامی��ن می کن��د‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬م��وزه علم و فناوری‬ ‫اشتغالزاست و یک کشور ‪ ۸۰‬میلیونی باید در هر استانی‬ ‫یک موزه علم و فناوری باشد که در صورت راه اندازی یک‬ ‫موزه افراد تحصیلکرده در ان مش��غول به کار می ش��وند‪.‬‬ ‫جلیلی در پاس��خ به سوال گسترش صنعت درباره ارتباط‬ ‫بخش صنعتی با موزه علوم و فناوری نیز گفت‪ :‬قرار است‬ ‫گالری صنعت نفت در این موزه ایجاد شود‪ .‬به عالوه اینکه‬ ‫تالش می کنیم ارتباط و تعامل خوبی بین بخش صنعتی‬ ‫با موزه برقرار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹موزه علم و فناوری؛ محلی برای تعامل‬ ‫ در ادام��ه این ایین‪ ،‬زهرا اجاق‪ ،‬دبیر همایش موزه علم‬ ‫و فناوری گفت‪ :‬طیف وس��یعی از پژوهشگران باید جذب‬ ‫موزه های علم و فناوری در کشور شوند چرا که این بخش‬ ‫یک��ی از میراث علم نقش افرینی بوده و ناظر بر مس��ائلی‬ ‫است که ما از گذشته به نسل جدید به یادگار می گذاریم‬ ‫و البته این مس��ئله خود ار تقایی را در عرصه علمی ایجاد‬ ‫می کن��د‪ .‬وی با بی��ان اینکه علم و جامعه دو مقوله جدا از‬ ‫هم نبوده‪ ،‬افزود‪ :‬علم بخشی از جامعه تلقی می شود و افراد‬ ‫درحال حاضر باید به تولید علم خود در زمان گذشته توجه‬ ‫کنند و موزه ها محلی برای تعامل و گفت و ش��نود بوده و‬ ‫نقش مهمی در مسائل مختلف علمی دارند‪ .‬از این رو‪ ،‬ما در‬ ‫این جشنواره قصد داریم رابطه بین علم و موزه را گسترش‬ ‫دهیم‪ .‬اجاق عنوان کرد‪ ۳۱ :‬مرداد اخرین مهلت ارس��ال‬ ‫چکیده ه��ا به همایش اس��ت و فراخوان بخش بین المللی‬ ‫نیز ارزیابی ش��ده اس��ت و ما در این جشنواره از نظر های‬ ‫کارشناس��ان خارج��ی در بحث علم اس��تفاده می کنیم‪.‬‬ ‫ وی گفت‪ :‬در حاش��یه جش��نواره کارگاه ها و نشست های‬ ‫تخصصی در رشته های مختلف برگزار می شود و این کار با‬ ‫هدف گسترش فرهنگ موزه علم و فناوری انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ علم برای همه در هفته جهانی علم‬ ‫در این نشس��ت خبری درباره برگزاری جش��نواره علم‬ ‫برای همه توضیح داده ش��د‪ .‬بدیهی است این جشنواره با‬ ‫هدف شرکت خانواده ها و افزایش مشارکت مردم در تولید‬ ‫و محتوا برگزار می شود تا انها بتوانند برای مسائل روزمره‬ ‫راه حل های علمی خوبی را اتخاذ کنند‪ .‬این جش��نواره از‬ ‫دو بخش رقابتی و نمایشگاهی تشکیل می شود که بخش‬ ‫رقابت��ی رویک��رد خاصی درباره حمای��ت از موزه از طرف‬ ‫خانواده ه��ا دارد‪ .‬همچنی��ن اموزش علم به زبان س��اده و‬ ‫برپایی نمایش��گاه علمی از دیگر برنامه های جشنواره علم‬ ‫و فناوری است‪ .‬داوری اثار در دو مرحله و تا ‪ ۲۰‬مهر انجام‬ ‫می شود و اثار منتخب در هفته جهانی علم که ‪ ۲۰‬تا ‪۲۵‬‬ ‫ابان است‪ ،‬در برج میالد به نمایش در می اید‪.‬‬ ‫کارایی سیاالت هوشمند با کمک فناوری نانو و عسل‬ ‫پژوهش��گران دانش��گاه تبری��ز با اج��رای یک طرح‬ ‫پژوهشی مشترک با دانش��گاه تولدو امریکا و دانشگاه‬ ‫فناوری مالزی موفق شدند با افزودن نانوذرات کارایی‬ ‫و عم��ر س��یاالت هوش��مند را افزایش دهن��د که این‬ ‫امر موج��ب ارتقای کارایی ترمزهای هوش��مند‪ ،‬قفل‬ ‫فرمان و لرزه گیرها خواهد ش��د‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬از‬ ‫س��یاالت هوش��مند در حوزه های مختلف��ی از قبیل‬ ‫پزش��کی‪ ،‬صنایع خودرو‪ ،‬س��اخت و تولید‪ ،‬حس��گرها‬ ‫و جذب ارتعاش��ات ناش��ی از زلزله استفاده می شود و‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬پژوهش و بررس��ی ابزارهایی که بتوان‬ ‫قابلیت های کنترلی انه��ا را به منظور افزایش ایمنی و‬ ‫عملکرد باال برد‪ ،‬ضروری به نظر می رسد‪ .‬در این زمینه‬ ‫پژوهش��گران دانش��گاه تبریز با همکاری پژوهشگران‬ ‫ایران��ی دانش��گاه تول��دو امری��کا و دانش��گاه فناوری‬ ‫مالزی موفق ش��دند با افزودن نانوذرات کارایی و عمر‬ ‫سیاالت هوش��مند را افزایش دهند‪ .‬عبداهلل حاج علیلو‬ ‫از پژوهش��گران این طرح با اشاره به مشکالت موجود‬ ‫برس��ر راه بهره گیری بهینه و طوالنی مدت از سیاالت‬ ‫هوشمند‪ ،‬هدف از انجام این طرح پژوهشی را افزایش‬ ‫عمر و کارایی این س��یاالت عنوان کرد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫در زمین��ه نیل به اهداف ای��ن پژوهش از مواد طبیعی‬ ‫مانند عسل استفاده شده است‪ .‬این امر کاهش الودگی‬ ‫زیس��تی را درپی خواهد داشت و از سوی دیگر حضور‬ ‫نانوذرات در س��یال موجب کاهش خورندگی سیال و‬ ‫افزای��ش کارایی ان می ش��ود‪ .‬حاج علیلو با بیان اینکه‬ ‫سیاالت هوشمند به سیاالت ‪Magnetorheology‬‬ ‫معروف هستند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬این سیاالت هنگام‬ ‫قرارگی��ری در معرض میدان مغناطیس��ی از مایع به‬ ‫جامد تغییر حالت می دهن��د و با حذف میدان دوباره‬ ‫به حالت مایع برمی گردند‪ .‬این گونه س��یاالت از ذرات‬ ‫مغناطیس��ی میکرونی‪ ،‬مایع حامل این ذرات و عوامل‬ ‫فعال سطحی تشکیل می شوند و در ترمزهای هوشمند‬ ‫مغناطیس��ی‪ ،‬لرزه گیرها و دیگر وس��ایل قابل استفاده‬ ‫هس��تند‪ .‬این پژوهش��گر با اش��اره به عیوب سیاالت‬ ‫هوشمند و کارایی فناوری نانو در رفع این عیوب گفت‪:‬‬ ‫ذرات مغناطیسی معلق در این سیاالت پس از گذشت‬ ‫زمانی محدود ته نشین می شوند و سیال کارایی خود را‬ ‫از دس��ت خواهد داد‪ .‬برای غلبه بر این مشکل ‪ 3‬روش‬ ‫اس��تفاده از ذرات مغناطیسی در اندازه های نانومتری‪،‬‬ ‫بکارگیری همزمان میکروذرات و نانوذرات مغناطیسی‬ ‫یا پوشش دهی میکرو ذرات با نانوذرات و ایجاد ساختار‬ ‫هسته‪-‬پوسته وجود دارد‪ .‬وی درباره سازوکار عملکرد‬ ‫س��یاالت هوش��مند توضی��ح داد‪ :‬مکانیس��م عملکرد‬ ‫س��یاالت هوش��مند به این صورت اس��ت ک��ه ذرات‬ ‫مغناطیس��ی در جهت میدان اعمال شده همسو شده‬ ‫و یک س��اختار زنجیره ای شکل تشکیل می دهند‪ .‬هر‬ ‫چه قدرت میدان خارجی اعمال ش��ده بیش��تر باش��د‪،‬‬ ‫استحکام تشکیل این ساختارها‪ ،‬به دلیل تراکنش بین‬ ‫ذرات مغناطیسی‪ ،‬بیشتر می شود‪ .‬با حذف میدان این‬ ‫ذرات دوب��اره به حالت اولیه بازمی گردند و س��یال به‬ ‫حالت مایع برمی گردد‪ .‬این حالت تبدیل مایع به جامد‬ ‫یا برعکس حدود کمتر از ‪ ۲‬ثانیه اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫زیر ساخت‬ ‫‪ 25‬مرداد ‪ 23 1396‬ذی القعده ‪ 16 1438‬اوت ‪ 2017‬شماره ‪ 185‬پیاپی ‪2158‬‬ ‫خبر‬ ‫نماینده مردم اراک‪ ،‬خنداب و کمیجان‬ ‫درخواست کرد‬ ‫یکی از توقعاتی که‬ ‫شرکت کنندگان در‬ ‫انتخابات مجلس‬ ‫شورای اسالمی از‬ ‫نمایندگان دارند این‬ ‫است که انها پس از‬ ‫ورود به خانه ملت به‬ ‫امور حوزه انتخابیه خود‬ ‫رسیدگی کنند‪.‬‬ ‫این در خواست‬ ‫گاهی باعث می شود‬ ‫نمایندگان با هدف‬ ‫جلب رضایت از‬ ‫رای دهندگان در برخی‬ ‫امور با البی گری و‬ ‫فشارهای سیاسی سعی‬ ‫در رفع برخی مشکالت‬ ‫در حوزه انتخابیه خود‬ ‫داشته باشند‬ ‫توضیح رییس کمیسیون عمران مجلس به «گسترش صنعت» درباره شیوه اولویت بندی اصالح جاده های حادثه خیز‬ ‫البی و فشار سیاسی تاثیری نخواهد داشت‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫براساس امار دفتر نظارت بر بهره برداری ازادراه ها‬ ‫‪ ۱۵۸۵‬نقطه پرتصادف در شبکه جاده ای شناسایی‬ ‫شده است‪ .‬موضوعی که در این زمینه اهمیت دارد‬ ‫نقش مجلس ش��ورای اسالمی و کمیسیون عمران‬ ‫در اولویت بندی این نقاط برای رفع حوادث است‪.‬‬ ‫یکی از گمانه هایی که در این زمینه وجود دارد‪،‬‬ ‫البی و فشارهای سیاسی از طرف برخی نمایندگان‬ ‫است تا رفع مشکل را در نقاط حادثه خیزی که در‬ ‫حوزه انتخابیه شان وجود دارد‪ ،‬اولویت دهند‪.‬‬ ‫گسترش صنعت در این گزارش عالوه بر بررسی‬ ‫وضعی��ت جاده ه��ا ب��ه گفت و گویی ب��ا محمدرضا‬ ‫رضایی کوچ��ی‪ ،‬رییس کمیس��یون عمران مجلس‬ ‫شورای اسالمی پرداخته است‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به وضعیت جاده های کشور‬ ‫از جمل��ه سیاس��ت های وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫ارتقای ش��بکه جاده ای در قالب تبدیل راه اصلی به‬ ‫بزرگراه و تبدیل ش��بکه بزرگراهی به ازادراه است‬ ‫که در این صورت تصادفات جاده ای کاهش می یابد‬ ‫و ایمنی س��فر جاده ای باال م��ی رود و در کنار این‬ ‫مزایا ام��کان دریافت عوارض��ی و درامدزایی برای‬ ‫تامی��ن هزینه های نگه��داری از راه ه��ا هم فراهم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫حس��ین متول��ی‪ ،‬مدی��ر کل دفت��ر نظ��ارت بر‬ ‫بهره برداری ازادراه ها با بیان اینکه تا پایان امس��ال‬ ‫مش��کل ح��دود ‪ ۲۰۰‬نقط��ه منوط ب��ه تخصیص‬ ‫اعتب��ارات رفع می ش��ود به ایلنا گف��ت‪ :‬حدود ‪٣٠‬‬ ‫مح��ور بزرگراهی دارای توجیه اقتصادی برای ارتقا‬ ‫به ازادراه انتخاب و به سرمایه گذاران فراخوان شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫متول��ی با بی��ان اینکه ش��بکه جاده ای کش��ور‪،‬‬ ‫س��رمایه و ثروت ملی به ش��مار می رود‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫حال حاضر طول شبکه جاده ای کشورمان به ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار کیلومتر می رس��د که از ای��ن رقم ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫کیلومتر راه روس��تایی‪ ۲۴۰۰ ،‬کیلومتر ازادراه‪١۶ ،‬‬ ‫هزار کیلومتر بزرگراه و ‪ ٢۵‬هزار کیلومتر راه اصلی‬ ‫است‪.‬‬ ‫کمیسیون عمران به گفت وگو پرداخت تا عالوه بر‬ ‫متولی با تاکید بر اینکه در س��اخت شبکه راهی‬ ‫دستیابی به راه حلی که مانع این اقدام شود از کم‬ ‫به ویژه ازادراه ها اس��تانداردهای بین المللی رعایت‬ ‫و کیف این ماجرا نیز باخبر شود‪.‬‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬در طراحی ترافیک��ی منطبق با‬ ‫€ €از ط�رف دفت�ر نظارت ب�ر بهره ب�رداری‬ ‫اس��تانداردهای ظرفیت راه ه��ا و در بخش طراحی‬ ‫ازادراه ه�ا در وزارت راه و شهرس�ازی اعالم‬ ‫روسازی و ابنیه اس��تانداردهای جهانی مانند اشتو‬ ‫ش�ده ‪ 1585‬نقطه حادثه خیز در کشور وجود‬ ‫در نظ��ر گرفته می ش��ود اما به هر ح��ال عملیات‬ ‫دارد‪ ،‬ابتدا توضی�ح بفرمایید که ایا این عدد‬ ‫اجرایی و ش��رایط جوی در کیفیت یک جاده موثر‬ ‫می تواند واقعی باش�د و برای رفع این مشکل‬ ‫است‪.‬‬ ‫کمیس�یون عم�ران چ�ه سیاس�تی در پیش‬ ‫مدی��ر کل دفتر نظارت بر بهره برداری ازادراه ها با‬ ‫خواهد گرفت؟‬ ‫اش��اره به ارتقای ش��بکه راهی از بزرگراه به ازادراه‬ ‫برای شناس��ایی نق��اط حادثه خی��ز ماه ها تالش‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬یکی از اقدامات مهم��ی که در دولت‬ ‫ش��د و عددی که به دس��ت امده در همین حدود‬ ‫یازدهم در بخش ارتقای ش��بکه راهی انجام ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫انتخاب ح��دود ‪ ٣٠‬محور بزرگراه��ی برای تبدیل‬ ‫کمیس��یون عمران و وزارت راه و شهرس��ازی در‬ ‫ب��ه ازادراه بوده که تمام این محور ها دارای توجیه‬ ‫این زمینه اقدام کردند تا ابتدا این نقاط شناس��ایی‬ ‫اقتصادی هستند و فراخوان هم شده اند‪.‬‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫اکنون که نقاط حادثه خیز مش��خص شده اند دو‬ ‫‹ ‹اولویت بندی شفاف خواهد بود‬ ‫موضوع اهمیت بسیاری دارد که شامل تامین منابع‬ ‫یکی از توقعاتی که شرکت کنندگان در انتخابات‬ ‫مالی و اولویت بندی می شود‪.‬‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی از نمایندگان دارند این‬ ‫در صورت��ی ک��ه پروژه ه��ا تامین مالی نش��وند‪،‬‬ ‫اس��ت که انها پ��س از ورود به خان��ه ملت به امور‬ ‫نمی توان کاری پیش برد و باید در نظر داش��ت که‬ ‫حوزه انتخابیه خود رسیدگی کنند‪.‬‬ ‫پس از اولویت بن��دی مهم ترین گامی‬ ‫ای��ن در خواس��ت گاه��ی باع��ث‬ ‫که باید برداش��ته ش��ود‪ ،‬تامین مالی‬ ‫می ش��ود نماین��دگان با ه��دف جلب‬ ‫است‪.‬‬ ‫رضای��ت از رای دهن��دگان در برخ��ی‬ ‫� پی�ش از اینک�ه ب�ه موض�وع‬ ‫امور با البی گری و فش��ارهای سیاسی‬ ‫تامی�ن بپردازی�د‪ ،‬درباره ش�یوه‬ ‫س��عی در رف��ع برخ��ی مش��کالت‬ ‫اولویت بن�دی ای�ن نق�اط توضیح‬ ‫در ح��وزه انتخابی��ه خ��ود داش��ته‬ ‫دهید‪ .‬ای�ا کمیس�یون عمران در‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫حسین متولی‬ ‫تش�خیص این نقاط نقش دارد؟ و‬ ‫موض��وع اولویت بندی رفع مش��کل‬ ‫نق��اط حادثه خیز در ش��بکه جاده ای تا پایان امسال مشکل با توجه به اینکه نمایندگان ممکن‬ ‫کش��ور نی��ز می تواند یک��ی از همین حدود ‪ ۲۰۰‬نقطه منوط اس�ت ب�ا البی گ�ری و فش�ارهای‬ ‫به تخصیص اعتبارات سیاس�ی نق�اط حادثه خی�ز حوزه‬ ‫موارد باشد‪.‬‬ ‫ب��ه عبارتی ای��ن احتم��ال می رود رفع می شود‪ .‬حدود انتخابی�ه خ�ود را در اولویت قرار‬ ‫‪٣٠‬محور بزرگراهی‬ ‫دهن�د چه اقدامی انج�ام داده اید‬ ‫ک��ه برخ��ی نمایندگان ت�لاش کنند‬ ‫دارای توجیه‬ ‫تا از این موضوع جلوگیری شود؟‬ ‫اولویت بن��دی را ب��ر مبن��ای ح��وزه‬ ‫اقتصادی برای ارتقا‬ ‫ای��ن مش��کل در برخ��ی از پروژه ها‬ ‫خ��ود در نظر بگیرند ک��ه این موضوع‬ ‫به ازادراه انتخاب‬ ‫می توان��د چالش های��ی را ب��ه وجود و به سرمایه گذاران وجود داش��ت و تعدادی از نمایندگان‬ ‫اورد‪ .‬گس��ترش صنعت در این زمینه فراخوان شده است مجل��س ش��ورای اس�لامی اق��دام به‬ ‫فشارهای سیاسی کرده بودند‪.‬‬ ‫با محمدرض��ا رضایی کوچ��ی‪ ،‬رییس‬ ‫در این زمینه اما موضوعی که باعث می شود این‬ ‫اتفاق زمینه بروز نداشته باشد‪ ،‬شیوه اولویت بندی‬ ‫است‪ .‬بر اس��اس تعداد تصادف ها در سال و میزان‬ ‫خسارت مالی و جانی اولویت ها مشخص می شوند‪.‬‬ ‫به عبارتی اولویت بندی اصالح س��اختار جاده ای‬ ‫در نق��اط حادثه خیز با اس��تفاده از معیارهای قابل‬ ‫اندازه گیری و شفاف است‪ .‬این امار به طور مشخص‬ ‫در س��ازمان راه��داری و حمل و نقل ج��اده ای و‬ ‫پلی��س راهور ناجا وجود دارد و اولویت بندی نیز بر‬ ‫مبنای اماری که این دو س��ازمان ارائه خواهندداد‪،‬‬ ‫انجام می شود‪ .‬با استفاده از این شیوه‪ ،‬اولویت بندی‬ ‫با سرعت بس��یار باالیی انجام می شود و همه چیز‬ ‫در این زمینه ش��فاف خواهد بود‪ .‬راه های سفارشی‬ ‫در این حوزه نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫€ €در زمین�ه تامین مالی از چه طریقی اقدام‬ ‫خواهد ش�د و س�از و کار ان در دولت چگونه‬ ‫است؟‬ ‫این پروژه ها به طور کلی از دو طریق تامین مالی‬ ‫می ش��وند‪ .‬قس��متی از طریق اعتبارات اختصاصی‬ ‫س��ازمان راهداری و قس��مت دیگر از طرف بودجه‬ ‫عمومی دولت تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫در این زمینه کمیسیون عمران نیز کمک خواهد‬ ‫کرد تا این کار با سرعت بیشتری انجام شود‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توجه ب�ه اینکه اولویت بن�دی به گفته‬ ‫ش�ما ب�ا س�رعت انج�ام خواه�د ش�د‪ ،‬فکر‬ ‫می کنی�د وزارت راه و شهرس�ازی نیز بتواند‬ ‫نقاط اولویت بندی شده را با سرعت به نتیجه‬ ‫مورد نیاز برساند؟‬ ‫امار کش��ته های جاده ای ایران بس��یار باالست و‬ ‫راهی جز اینکه سیاس��ت های این چنینی با سرعت‬ ‫تم��ام اجرا ش��وند نداریم‪ .‬کمیس��یون عمران در‬ ‫کن��ار وزارت راه و شهرس��ازی اماده اس��ت تا این‬ ‫ کار ب��ه س��رعت انجام ش��ود‪ .‬در ای��ن زمینه وزیر‬ ‫راه و شهرس��ازی را موظ��ف کردیم ک��ه با اولویت‬ ‫در نق��اط مختلف‪ ،‬رف��ع خطر کنن��د‪ .‬همچنین با‬ ‫احتساب اینکه در دوران تغییر دولت هستیم‪ ،‬یکی‬ ‫از مطالب��ات ما از وزیر اینده این اس��ت که تعداد‬ ‫تصادفات را تا جایی که به جاده ها مربوط می شود‪،‬‬ ‫کاهش دهند‪.‬‬ ‫مذاکره تبدیل ‪ 330‬کیلومتر بزرگراه به ازادراه ادامه دارد‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬به منظور افزایش ارتقای ایمنی‬ ‫در س��طح جاده های کش��ور ‪ 330‬کیلومتر از بزرگراه های کش��ور در‬ ‫مرحله مذاکرات و عقد قرارداد برای تبدیل شدن به ازادراه هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش صنع��ت به نق��ل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫س��اخت و توس��عه زیربناهای حمل ونقل کش��ور‪ ،‬خی��راهلل خادمی‬ ‫اف��زود‪ :‬اردکان‪ -‬ی��زد‪ -‬مهریز‪ -‬ان��ار‪ ،‬قم‪ -‬س��لفچگان‪ ،‬بخش هایی از‬ ‫مس��یر ساوه‪ -‬بویین زهرا و بندرعباس‪ -‬ایسین از جمله این بزرگراه ها‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ساخت و توس��عه زیربناهای حمل ونقل کشور‬ ‫تبدیل بزرگراه های موجود به ازادراه را موجب ارتقای ایمنی دانست‬ ‫و گف��ت‪ :‬با توجه به تبصره ‪ 6‬قانون احداث پروژه های عمرانی‪ ،‬بخش‬ ‫راه و ترابری از طریق مش��ارکت بانک ها و س��ایر منابع مالی و پولی‬ ‫کشور در حال حاضر در مسیر های پرتردد و کریدورهای اصلی کشور‬ ‫و بزرگراه ها به ازادراه تبدیل می شوند‪.‬‬ ‫وی رعای��ت باالتری��ن مش��خصات فن��ی و اس��تانداردهای ایمنی‬ ‫را از مزای��ای اصلی این طرح برش��مرد و خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬برخی‬ ‫بزرگراه های کشور دارای مشخصات فنی و هندسی مناسبی نیستند‬ ‫و دسترس��ی های همس��طح متعدد در انها ایمنی را کاهش داده و با‬ ‫توجه به وس��عت و موقعیت استراتژیک ایران ارتقای شبکه ازادراهی‬ ‫از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت‪ .‬خادمی اف��زود‪ :‬هزینه های پایین‬ ‫ارتقای بزرگراه به ازادراه و بهره برداری س��ریع ان نس��بت به احداث‬ ‫ازادراه جدید برای س��رمایه گذاران نیز جذابیت ایجاد کرده که دارای‬ ‫توجیه اقتصادی مطلوبی است‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در طراحی تبدیل بزرگراه‬ ‫به ازادراه تسهیل ترددهای محلی موجود نیز در نظر گرفته می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر تعداد کل طرح های ازادراهی کش��ور ‪ 20‬پروژه‬ ‫به طول یک هزار و ‪ 670‬کیلومتر اس��ت که در حال مذاکره با بخش‬ ‫خصوصی برای انجام سرمایه گذاری است ‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ارزش این طرح ها به مبلغ ‪ 150‬هزار میلیارد ریال است‬ ‫ک��ه در بیش��تر انها بین ‪ 70‬ت��ا ‪ 100‬درصد س��رمایه موردنیاز طرح‬ ‫در تعهد س��رمایه گذار اس��ت و در مابقی ازادراه ها نیز برای فراخوان‬ ‫شناس��ایی س��رمایه گذار اقدام ش��ده و هم اکنون در ح��ال مذاکره با‬ ‫متقاضیان متعدد سرمایه گذاری برای شناسایی و ارزیابی شرایط انها‬ ‫هس��تیم‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬هم اکنون طول ازادراه های کش��ور ‪2500‬‬ ‫کیلومتر اس��ت و دولت در نظر دارد در افق چش��م انداز ‪ 1404‬طول‬ ‫ازادراه های کشور به بیش از ‪ 7500‬کیلومتر افزایش یابد‪.‬‬ ‫انتقال اب از سد سیروان‬ ‫به استان مرکزی‬ ‫نماینده مردم اراک‪ ،‬خنداب و کمیجان در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬ارائه درخواس��ت اختصاص بخشی از منابع‬ ‫ابی سد سیروان در غرب کشور به استان مرکزی در دستور‬ ‫کار است و پیش��نهاد ان از طرف مجمع نمایندگان استان‬ ‫مرکزی به وزیر نیرو ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬علی اکبر کریمی در حاش��یه بازدید از‬ ‫س��د کمال صالح‪ ،‬خط انتقال و تصفیه خانه این س��د که به‬ ‫هم��راه دیگر نماینده اراک‪ ،‬خنداب و کمیجان در مجلس و‬ ‫نماینده شازند انجام ش��د‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬سد کمال صالح که‬ ‫برای تامین اب اراک و شهرستان شازند احداث شده و ‪۶۰‬‬ ‫درصد جمعیت استان را به لحاظ تامین اب شرب و بخشی‬ ‫از صنعت پوشش قرار می دهد‪ ،‬مطمئن ترین منبع اب شرب‬ ‫در استان به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه س��د کمال صالح از نظر تامین اب‬ ‫در بلندمدت منبع حیاتی اس��تان مرکزی به شمار می رود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬احداث این س��د اقدام بس��یار مهمی بوده و با وجود‬ ‫انکه مدت زیادی صرف احداث این پروژه ش��د اما اگر این‬ ‫س��د نبود در ش��رایط کنونی احتمال بروز مشکالت جدی‬ ‫وجود داشت‪.‬‬ ‫کریم��ی با بیان اینکه خط انتقال طوالنی این پروژه برای‬ ‫بر س��انی به شهر اراک مش��کالت خاص خود را به همراه‬ ‫ ا ‬ ‫داش��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به تکمیل خط انتقال و تکمیل‬ ‫نش��دن رینگ ش��مالی و جنوبی اب رس��انی به شهر اراک‪،‬‬ ‫ام��کان بهره برداری کامل از اب س��د در حال حاضر وجود‬ ‫ندارد و امید است تکمیل پروژه به زودی انجام شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬امی��د اس��ت اعتب��اری که در س��فر‬ ‫ریاست جمهوری به استان مرکزی در این حوزه مصوب شد‬ ‫تخصی��ص یافت��ه و ‪ ۲۴‬میلیارد تومانی که امس��ال در نظر‬ ‫گرفت��ه و مقرر ش��ده که به ص��ورت کاملتخصیص یابد نیز‬ ‫محقق ش��ود و عملیات باقیمانده در کمترین زمان ممکن‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم اراک‪ ،‬خنداب و کمیجان در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با تاکید بر کیفیت اب و حفظ ان گفت‪ :‬اب س��د‬ ‫کم��ال صالح به صورت طبیعی کیفیت قابل قبولی دارد‪ ،‬از‬ ‫س��ویی باید با حفاظت محیطی و فیزیکی بیشتر مانع بروز‬ ‫مش��کالت ناشی از فاضالب روس��تاهای منطقه شد تا نیاز‬ ‫اراک و شازند نیز بدون دغدغه تامین شود‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬اب به عن��وان یک مس��ئله حیاتی در‬ ‫کش��ور مطرح اس��ت و در ش��رایط کنونی و با پیشرفت رو‬ ‫به جلوی کش��ور‪ ،‬حساس��یت موضوع اب روزبه روز افزایش‬ ‫می یابد‪ ،‬امروز نیز همه به مس��ئله اب به عنوان اصلی ترین‬ ‫چالش کش��ور اش��اره دارند‪ ،‬به همین دلیل ایجاد ذخایر و‬ ‫منابع ابی مناس��ب و مطمئن برای تامین اب شهروندان و‬ ‫فعالیت غیرشرب امری مهم است‪ .‬در استان مرکزی از محل‬ ‫س��دهای استان و حتی س��دهای خارج از استان مانند سد‬ ‫کوچری منابع ابی تامین شده است‪.‬‬ ‫کریمی ب��ا بیان اینکه با توجه به نی��از ابی در بلندمدت‬ ‫باید به فکر منبع ابی جدید بود و با توجه به فرایند اداری‪،‬‬ ‫عملیات باید از امروز برای تامین‬ ‫ ‬ ‫قانونی و اجرایی این گونه‬ ‫اب این��ده چاره اندیش��ید‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬یک��ی از گزینه های‬ ‫پیش روی استان مرکزی انتقال اب از سد سیروان در غرب‬ ‫کشور است‪ .‬منطقه غرب بیشترین منابع ابی کشور را دارد‬ ‫و بخش عمده ای از ان منابع ابی مرزی اس��ت که از کشور‬ ‫خارج می شود‪ ،‬در شرایط کنونی اولویت اول کشور در مهار‬ ‫اب ها بحث کنترل اب های مرزی است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬از سد سیروان خط انتقال اب به همدان‬ ‫در نظر گرفته ش��ده و در پی ان هس��تیم که پیش��نهادی‬ ‫از س��وی مجمع نمایندگان اس��تان به وزیر نیرو ارائه شود‬ ‫ت��ا بتوان تخصیص ابی از محل س��د س��یروان انجام داد و‬ ‫شهرس��تان های کمیجان و خنداب را پوشش داده و منبع‬ ‫مطمئنی برای استان در بلندمدت باشد‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم اراک‪ ،‬خن��داب و کمیج��ان در مجلس‬ ‫شورای اسالمی بیان کرد‪ :‬تامین اب و مصرف ان دو مسئله‬ ‫جداگان��ه مهم اس��ت‪ ،‬نباید از کنترل و مص��رف بهینه اب‬ ‫که با این هزینه گزاف تامین می ش��ود‪ ،‬دور ش��د‪ .‬امروز در‬ ‫کش��ورهای اروپایی که منابع ابی مناسبی در اختیار دارند‪،‬‬ ‫اب ش��رب به صورت بسته بندی اس��تفاده می شود و کمتر‬ ‫کش��وری در دنیا مانند ایران اب ش��رب را با این حجم در‬ ‫اختیار قرار می دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬بخش عمده ای از اب موجود‬ ‫در کش��ور به دلیل فرسودگی شبکه انتقال هدر می رود و از‬ ‫سوی دیگر مصارف غیرش��رب از اب تصفیه شده می شود‪.‬‬ ‫اس��راف در مصرف اب به بالیی در کش��ور تبدیل شده که‬ ‫با توجه به کمبود ش��دید اب در کش��ور باید در این حوزه‬ ‫تجدید نظر ش��ود‪ .‬کریمی اضافه کرد‪ :‬برای جداس��ازی اب‬ ‫غیرشرب از شرب باید اقدامات الزم انجام شود و با توجه به‬ ‫هزینه های تصفیه باید قیمت مناسبی برای اب تعریف شود‬ ‫تا قیمت تمام شده اب برای دولت کاهش یابد‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 25‬مرداد ‪ 23 1396‬ذی القعده ‪ 16 1438‬اوت ‪ 2017‬شماره ‪ 185‬پیاپی ‪2158‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت همکاری دستگاه ها‬ ‫برای نوسازی سامانه موتورسیکلت‬ ‫دیدگاه‬ ‫اجرای کد شناسا‬ ‫برای قطعات از مهر امسال‬ ‫مهم تری��ن مش��کل و تهدید‬ ‫ج��دی ب��ازار قطع��ات یدک��ی‬ ‫ت��دوام جری��ان رکود اس��ت و‬ ‫همچنان افت تقاضا و کس��ادی‬ ‫در ب��ازار لوازم یدکی‪ ،‬مش��کل‬ ‫عمده فع��االن و عرضه کنندگان‬ ‫این بازار اس��ت‪ .‬بخش مهمی از‬ ‫سید مهدی کاظمی‬ ‫جری��ان کنونی تقاض��ا در بازار‬ ‫ناش��ی از افزایش فعاالن در این سخنگوی اتحادیه صنف‬ ‫بازار و نیز نبود فعالیت اقتصادی فروشندگان لوازم یدکی‬ ‫اتومبیل و ماشین االت‬ ‫در کش��ور اس��ت ک��ه ب��ا اغاز‬ ‫فعالیت ه��ای اقتصادی و اجرای‬ ‫پروژه ه��ای صنعتی بی تردید بازار قطعات یدکی نیز متاثر از این‬ ‫جریان از رکود خارج و رونق به این بخش بازخواهد گشت‪.‬‬ ‫یکی از دالیل کس��ادی بازار وجود کاالهای قاچاق و تقلبی در‬ ‫بازار است که با راه اندازی سامانه ای در جهت نصب کد رهگیری‬ ‫روی ‪ ۱۶‬قل��م قطعه یدکی پرمصرف امید اس��ت ب��ازار تقاضا به‬ ‫س��امان الزم دست یابد و عرضه کنندگان این قطعات باید پیش‬ ‫از ورود و عرضه این قطعات با مراجعه به سایت مربوط نسبت به‬ ‫دریافت کد رهگیری قطعات خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫قطع��ات یدکی مانن��د لنت ترمز‪ ،‬یاتاقان‪ ،‬پیس��تون‪ ،‬تس��مه‬ ‫تایم‪ ،‬دیس��ک و صفحه‪ ،‬باتری و الس��تیک و تع��دادی از دیگر‬ ‫قطعات پرمصرف ش��امل این طرح بوده ک��ه با اجرای این طرح‬ ‫واردکنندگان برای ورود قطعات پس از تکمیل فرم و دریافت کد‬ ‫رهگیری و استعالم از کارخانه تولیدی مبدا ‪ ،‬امکان ورود قطعات‬ ‫مربوطه را از گمرک و ترخیص ان را دارند‪.‬‬ ‫این قطعات به منظور اینکه از قبل موردبررس��ی قرار گرفته و‬ ‫کد رهگیری دریافت کردند قطعه قاچاق به ش��مار نرفته ضمن‬ ‫اینکه در این راس��تا درنظر اس��ت با همکاری اتحادیه نسبت به‬ ‫کیفیت قطعات نیز قبل از ورود به کشور ارزیابی های الزم انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬از ‪ 30‬مهر امس��ال اگر تغییری در این زم��ان رخ ندهد‪،‬‬ ‫قطعات باید دارای کد رهگیری باشند از این زمان به بعد چنانچه‬ ‫قطعه پرمص��رف در این طرح دارای کد رهگیری نباش��د اجازه‬ ‫ترخیص از گمرک را نخواهند داشت‪.‬‬ ‫همچنین تمام س��ازمان های نظارتی از س��ازمان استاندارد و‬ ‫همچنی��ن اتاق اصناف و در صورت نیاز کارشناس��ان اتحادیه بر‬ ‫اجرای این طرح نظارت خواهند داش��ت‪ .‬اجرای این طرح کمک‬ ‫بزرگی به جلوگیری از قاچاق قطعات و نیز عرضه قطعات یدکی‬ ‫تقلبی به بازار خواهد کرد‪ .‬با موفقیت این طرح در مرحله نخست‪،‬‬ ‫سایر قطعات پرمصرف نیز در اولویت بعدی قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫ابوالفضل خلخالی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫وس��ایل نقلیه فرس��وده یکی‬ ‫از عوامل الودگی محیط زیست‬ ‫اس��ت‪ ،‬از این رو تولیدکنندگان‬ ‫موتورس��یکلت امادگ��ی دارند‬ ‫به منظ��ور خروج یکص��د هزار‬ ‫دس��تگاه موتورسیکلت فرسوده‬ ‫با نهاده��ای مرب��وط همکاری‬ ‫ابوالفضل حجازی‬ ‫داش��ته باش��ند؛ عملی ش��دن‬ ‫رییس انجمن تولیدکنندگان‬ ‫این طرح نیازمند زمینه س��ازی‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫و ایجاد ش��رایط الزم از س��وی‬ ‫دس��تگاه های متول��ی اس��ت‪،‬‬ ‫ام��ا تاکن��ون دس��تگاه های متولی ای��ن امر همچون س��ازمان‬ ‫محیط زیست‪ ،‬اس��تاندارد‪ ،‬پلیس و ش��هرداری برای اجرای این‬ ‫طرح اعالم امادگی نکرده اند‪ .‬نوس��ازی این تعداد موتورسیکلت‪،‬‬ ‫نی��ازی به کمک های بالعوض دارد و ضروری اس��ت با پرداخت‬ ‫وام های ارزان قیمت به متقاضیان تعویض موتورس��یکلت کمک‬ ‫کرد‪ .‬پیشنهاد می شود در جلسه ای با حضور دستگاه ها و انجمن‬ ‫تولیدکنندگان موتورسیکلت‪ ،‬منابع مالی و بانک های مربوط برای‬ ‫ارائه تس��هیالت ارزان قیمت مشخص شود چراکه با تعیین منابع‬ ‫تسهیالت‪ ،‬انجمن امادگی دارد تا طرح نوسازی موتورسیکلت ها‬ ‫را اجرایی کند‪ .‬برای برگزاری این نشست برخی نامه نگاری ها در‬ ‫این زمینه اغاز ش��ده و همچنین نامه ای به منظور ابالغ به تمام‬ ‫س��ازمان های مربوط ارسال ش��ده که در صورت اعالم امادگی‪،‬‬ ‫انجم��ن تولیدکنندگان می تواند در س��ال ‪ 96‬حدود یکصد هزار‬ ‫موتورس��یکلت فرس��وده را از رده خارج کند‪ .‬امادگی و شرایط‬ ‫الزم برای نوس��ازی و تامین این تعداد موتورس��یکلت در کشور‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬هر چند عملی ش��دن این ط��رح‪ ،‬منوط به امادگی‬ ‫دس��تگاه های مربوط اس��ت‪ .‬اگر این جریان روند مطلوبی داشته‬ ‫باش��د می توان روزانه هزار تا ‪۲‬هزار موتورسیکلت را در تهران با‬ ‫موتورسیکلت های نو شماره تعویض کرد‪ ،‬البته این طرح اقدامی‬ ‫نیس��ت که یک انجمن ب��ه تنهایی و با س��رمایه تولیدکنندگان‬ ‫انج��ام دهد بلک��ه باید منابع مال��ی الزم در ای��ن زمینه تعریف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ام��روز فرص��ت مناس��بی اس��ت ت��ا ب��ا جایگزی��ن ش��دن‬ ‫موتورس��یکلت های انژکت��وری و بس��ته ش��دن پرون��ده تولید‬ ‫کاربراتوری ها‪ ،‬موتورسیکلت های فرسوده و قدیمی نیز از ناوگان‬ ‫حمل ونقل شهری خارج ش��وند و نیز با تولید انژکتور در داخل‪،‬‬ ‫روند بومی س��ازی را در کش��ور ادامه دهیم‪ .‬حضور شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان برای تولی��د این قطعه مهم کمک بزرگی اس��ت و‬ ‫انجمن تولیدکنندگان امادگی دارد تا در این زمینه ورود کرده و‬ ‫با سرمایه گذاری شاهد تولید این قطعه در کشور باشیم‪.‬‬ ‫علی جهان افروز‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از علت های سوداور نبودن صنعت قطعه نشان داد‬ ‫«شوک اینده» گریبانگیر قطعه ساز داخلی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خصوصی سازی یکی از شاخص های توسعه یافتگی‬ ‫عن��وان می ش��ود زیرا ب��ا واگذاری تولی��د به بخش‬ ‫خصوصی س��رمایه گذار شخصی برای حفظ سرمایه‬ ‫خ��ود و مان��دن در عرصه رقابت ت�لاش می کند با‬ ‫خالقیت و نواوری‪ ،‬بازار خود را حفظ کرده و توسعه‬ ‫دهد اما این انگیزه در بخش دولتی کم رنگ است و‬ ‫به دلیل دسترسی اسان به منبع پولی کوشش الزم‬ ‫در راس��تای سوداوری انجام نمی شود‪ .‬حال پرسش‬ ‫این است چرا برخی صنایع کشور با وجود خصوصی‬ ‫ب��ودن هنوز به توس��عه موردانتظار دس��ت نیافت ه و‬ ‫بهره وری موردنیاز به دس��ت نیامده اس��ت؟ از جمله‬ ‫این صنایع‪ ،‬صنعت قطعه کش��ور اس��ت که با وجود‬ ‫فعال بودن بخش خصوصی از بدو تاس��یس در این‬ ‫صنعت همچنان سوداوری در بحث اقتصاد کالن را‬ ‫به دست نیاورده است‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه های راهبردی کالن‬ ‫ابوالفضل خلخالی‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه علم‬ ‫و صنعت در پاس��خ به این پرس��ش که چرا صنعت‬ ‫قطعه به عنوان یک صنعت خصوصی بهره وری الزم‬ ‫را ن��دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬دلیل س��وداور نبودن صنعت‬ ‫قطعه کش��ور نبود برنامه تولید در مقیاس اقتصادی‬ ‫در این صنعت است‪ .‬به طورنمونه قطعه ساز خارجی‬ ‫که یکی از قطعات رنو با تیراژ ‪۳‬میلیونی را برای این‬ ‫ش��رکت فرانسوی تولید و تامین می کند هزینه های‬ ‫تولی��د خود را سرش��کن ک��رده و در نتیجه قیمت ‬ ‫رقابتی خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اما در کشور بحث داخلی سازی صنایع‬ ‫مطرح است در حالی که تولید در مقیاس اقتصادی‬ ‫نیس��ت اما چون قطعه س��از ایرانی کاری در دست‬ ‫ندارد مجبور می ش��ود زیر ب��ار قراردادهایی با تیراژ‬ ‫پایین برود و ممکن است همان قطعه ای که فعاالن‬ ‫کش��ورهای صنعتی ‪۳‬میلیون تی��راژ دارند در ایران‬ ‫با تیراژ یکصد هزار تولید ش��ود‪ .‬در ادامه این روند‪،‬‬ ‫تولید برای صنعتگران اقتصادی نبوده و مشکالت در‬ ‫واحدهای تولیدی افزایش می یابد‪ .‬بنابراین نمی توان‬ ‫انتظار داشت خصوصی سازی به خودی خود کمکی‬ ‫به توسعه کند بلکه این زنجیره ای از عوامل مختلف‬ ‫اس��ت که در کن��ار یکدیگ��ر به یک نتیج��ه واحد‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫مدرس دانش��کده مهندس��ی خودرو ب��ه اهمیت‬ ‫برنامه ه��ای بلندم��دت اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬برای‬ ‫توس��عه در صنعت الزم اس��ت متصدیان امر برنامه‬ ‫جامع��ی داش��ته باش��ند و بدانند قرار اس��ت برای‬ ‫برنامه ه��ای راهب��ردی کالن اقتص��ادی در ک��دام‬ ‫بخش ها سرمایه گذاری شود‪ .‬ازاین رو باید در انتخاب‬ ‫محصوالت ب��رای تولید بومی دقت ش��ود و کاالیی‬ ‫داخلی س��ازی ش��ود که مقیاس و توجیه اقتصادی‬ ‫داشته باشد و این بخش چالشی است که در صنایع‬ ‫داخلی زیاد دیده می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در ش��کل کلی صنعتگر زمانی باید‬ ‫اقدام ب��ه تولید کند که بازاره��ای صادراتی خود را‬ ‫سنجیده باش��د‪ .‬امروز تولیدکنندگانی که بازارهای‬ ‫صادراتی را هدف قرار نمی دهند محکوم به شکست‬ ‫و حذف از بازارهای بین المللی هستند زیرا صادرات‬ ‫بازار بزرگی را در اختیار تولیدکننده قرار می دهد که‬ ‫نتیجه ان تیراژ باالست‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه عل��م و صنعت تاکید‬ ‫کرد‪ :‬امروز قطعه ساز ایرانی می تواند خود را محدود‬ ‫به خودروس��ازان داخلی نکند ب��ه طوری که برخی‬ ‫صنعتگ��ران این کار را دنبال می کنند‪ .‬به طور نمونه‬ ‫صنع��ت تایر موقعیتی دارد ک��ه می تواند برای تمام‬ ‫خودروهای دنیا تولید الس��تیک داش��ته باشد‪ .‬تنها‬ ‫بای��د برای رس��یدن ب��ه بازارهای جهانی سلس��له‬ ‫استانداردهای الزم رعایت شود‪.‬‬ ‫خلخال��ی گف��ت‪ :‬صنعتگر ایرانی همیش��ه درگیر‬ ‫نوعی ش��وک به نام «ش��وک اینده» است چراکه او‬ ‫دارای اهداف بلندمدت و برنامه های راهبردی کالن‬ ‫نیست ازاین رو در ادامه فعالیت‪ ،‬امروز بسیاری دچار‬ ‫ش��وک اینده ش��ده اند که محکوم به کنار رفتن از‬ ‫صحنه های رقابتی هستند‪ .‬تولیدکننده باید همواره‬ ‫در حال تحقیق و توس��عه باش��د تا بتواند در مقابل‬ ‫رقبا مجالی برای رقابت داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تورم و نرخ ثابت ارز‬ ‫ام��ا نگاه خ��ود صنعتگر به این مس��ئله که چرا با‬ ‫وجود خصوصی بودن صنعت قطعه‪ ،‬توس��عه در ان‬ ‫اتفاق نیفتاده‪ ،‬می تواند نگاهی از درون صنعت باشد‪،‬‬ ‫علی جهان اف��روز‪ ،‬مدیر تولید ش��رکت ریخته گری‬ ‫دقیق پوالدیر معتقد اس��ت در امر توس��عه‪ ،‬صنعت‬ ‫قطعه ایران تابع صنعت خودرو است‪ .‬وی در این باره‬ ‫گفت‪ :‬این یک بخش از مس��ئله است و بحث دیگر‬ ‫مربوط به س��ود در زمینه اقتصادی تولید اس��ت که‬ ‫فضای مطلوبی برای صنعت نیس��ت‪ .‬دلیل ان بارها‬ ‫عنوان ش��ده که تورم هرس��اله و افزای��ش هزینه ها‬ ‫مقصر اصلی روند فعلی تولید هستند‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعت قطع��ه افزود‪ :‬ت��ورم در حالی‬ ‫افزای��ش می یابد که نرخ ارز ب��ا ابزارها و درامدهای‬ ‫نفتی ثابت نگه داش��ته می ش��ود ک��ه در نتیجه ان‬ ‫قیم��ت محص��والت خارجی ثاب��ت باق��ی مانده و‬ ‫تولیدات داخلی دچار افزایش قیمت می شوند و این‬ ‫عملکرد باعث فش��ار روزافزون به تولید داخل است‪.‬‬ ‫در این زمینه قیمت خ��ودرو را نمی توان گران کرد‬ ‫زیرا قادر به رقابت با محصوالت خارجی نخواهد بود‬ ‫و زمانی که قیمت خودرو تغییر نکند به طورطبیعی‬ ‫قیمت قطعات نیز ثابت می ماند‪ .‬زمانی که این اتفاق‬ ‫می افت��د ش��رکت های تولیدی بیش از س��وداوری‬ ‫زیان ده می ش��وند چراکه در کنار تورم دس��تمزدها‬ ‫افزای��ش می یابد و هزینه های حمل ونقل و مس��ائل‬ ‫عمومی باال می رود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬زمانی که ش��رکت س��وداور‬ ‫نباش��د و حتی زیان ده باش��د دیگر انتظار توسعه از‬ ‫ان بحث بیهوده ای اس��ت زیرا تولیدکننده سعی در‬ ‫صرفه جوی��ی هزینه ها دارد و س��رمایه گذاری انجام‬ ‫نمی ش��ود و در ادامه فعالیت خ��ود با تعدیل نیروی‬ ‫انسانی سعی در کوچک و کوچکتر شدن دارد‪.‬‬ ‫جهان اف��روز در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که چرا‬ ‫صنعتگر برای توس��عه یافتگی بازار خود را توس��عه‬ ‫نمی دهد‪ ،‬گفت‪ :‬قطعه س��از در تالش برای گسترش‬ ‫بازاره��ای خود اس��ت ام��ا بعضی مس��ائل کارها را‬ ‫گره می زند‪ .‬ش��رکت های خارج��ی اطمینان کافی‬ ‫ب��ه تولیدکننده ایران��ی ندارند و مدت��ی ارتباطات‬ ‫ی تجاری کشور با خارج قطع بود و پولی رد‬ ‫اقتصاد ‬ ‫و بدل نمی ش��د‪ .‬امروز همچنان خارجی ها در مقابل‬ ‫ای��ران محتاطانه عمل می کنن��د‪ .‬البته برای فروش‬ ‫محصول فعال هس��تند اما ب��رای خرید به اصطالح‬ ‫دست به عصا راه می روند‪ .‬در نتیجه نمی توان انتظار‬ ‫داشت ارتباطات به سرعت برقرار شود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬تحریم های چند س��ال اخیر به صنعتگر‬ ‫اس��یب های بس��یاری زد و بس��یاری از ش��رکت ها‬ ‫که در گذش��ته به طورنمونه به الم��ان قطعه صادر‬ ‫می کردند با قطع شدن ارتباطات ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬سالی است‬ ‫که بازارهای خود را از دس��ت داده اند و مش��تری او‬ ‫به طورقطع تولیدکنند ه دیگری را جایگزین او کرده‬ ‫است؛ به طوری که هنوز ترس گذشته کامل از بین‬ ‫نرفته است‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنع��ت قطعه از اغ��از مذاک��رات با‬ ‫خارجی ه��ا خب��ر داد و بی��ان کرد‪ :‬گف��ت وگوهای‬ ‫دوجانبه از س��رگرفته ش��ده و امید است به نتیجه‬ ‫مطلوب برسد‪ .‬به طورنمونه این شرکت برای صادرات‬ ‫قطعه حدود یک سال است در حال مذاکره با طرف‬ ‫المان��ی بوده و تالش های بس��یاری ش��ده اما هنوز‬ ‫سفارش��ی دریافت نکرده ایم‪ .‬نماین��دگان دو طرف‬ ‫از مراکز یکدیگر بازدید داش��ته اند و ش��رکت ایرانی‬ ‫ادیت شده اما هنوز ارتباط شکل نگرفته است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬به هرح��ال صنعت قطعه نخس��ت‬ ‫ب��ه ب��ازار داخل متکی اس��ت‪ ،‬روندی ک��ه در تمام‬ ‫دنی��ا وجود دارد اما مازاد تولی��د برای بازار صادرات‬ ‫درنظر گرفته می شود‪ .‬ازاین رو توسعه یافتگی وابسته‬ ‫به صنایع داخلی اس��ت‪ .‬زمانی که فعالیت به صرفه‬ ‫نباشد تفاوتی نمی کند در بازار ایران یا خارج‪ ،‬رقابت‬ ‫س��خت خواهد شد‪ .‬رقبا در خارج همان کشورهایی‬ ‫(تایوان‪ ،‬هند‪ ،‬چین و‪ ) ...‬هس��تند که در بازار ایران‬ ‫نیز فعالی��ت دارند‪ .‬بنابراین ص��ادرات برای قطعات‬ ‫ایرانی به راحتی انجام نخواهد شد‪.‬‬ ‫جهان افروز درباره بازاره��ای فرامرزی و تیراژ باال‬ ‫نیز عنوان کرد‪ :‬برای داشتن تیراژ باال نیاز به داشتن‬ ‫ش��ریکی دائمی با همکاری درازمدت اس��ت ضمن‬ ‫انکه تولیدکننده بتوان��د به طور مطلوب به تعهدات‬ ‫خود عم��ل کند تا خودروس��از خارج��ی متکی به‬ ‫یک ش��رکت قطعه ایرانی باشد‪ .‬تحقق چنین امری‬ ‫برای صنعت قطعه به راحتی به دس��ت نمی اید البته‬ ‫باید ش��روع کرد تا در یک یا دو س��ال اینده نتیجه‬ ‫موردانتظار به دست اید‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫سمند سورن ای ال ایکس توربو‪ .‬کد‪58202‬‬ ‫‪38/793/000‬‬ ‫‪40/900/000‬‬ ‫هیوندای ولستر‪ 6 .‬ایربگ‪2016‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‪.‬کد‪22009‬‬ ‫‪31/381/000‬‬ ‫‪32/700/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ال اف هیبرید جی ال اس پالس‬ ‫‪47/031/900‬‬ ‫‪50/000/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل نیوفیس‪.‬اتوپارک‪2017‬‬ ‫‪109/981/000‬‬ ‫‪113/300/000‬‬ ‫کیا ریو صندوقدار ‪2017‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو کامل اتوماتیک‬ ‫‪94/981/000‬‬ ‫‪91/000/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل ‪ 2017‬نیوفیس کیو ال‬ ‫تیبا‪-2‬هاچ بک ای ایکس (تنوع رنگ)‬ ‫‪27/718/000‬‬ ‫دنا با موتور ای اف‪7‬‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‪.‬ای ال ایکس‬ ‫پژو ‪ 207‬جدید‪.‬اتوماتیک‬ ‫‪42/680/000‬‬ ‫‪45/330/000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪.8‬کد‪27430‬‬ ‫‪38/849/000‬‬ ‫سوزوکی ویتارا اتومات کالس‪۱۰‬‬ ‫‪146/981/000‬‬ ‫رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫سایپا ‪ 151‬اس ای‬ ‫‪20/314/000‬‬ ‫‪39/900/000‬‬ ‫‪140/500/000‬‬ ‫‪19/600/000‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل نیوفیس‪+‬اتوپارک‬ ‫کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫‪86/500/000‬‬ ‫کیا ریو هاچ بک ‪ -‬کامل ‪2017‬‬ ‫کیا اپتیما جی اف کامل ‪ - 2017‬اتاق جدید جی تی‪+‬رادار‬ ‫‪99/091/000‬‬ ‫‪97/000/000‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪+2017‬سانروف‬ ‫‪54/346/000‬‬ ‫‪56/000/000‬‬ ‫لکسوس اچ ‪ 200‬سی تی هیبریدی‪-‬کامل ‪2016‬‬ ‫برلیانس اچ‪- 320‬اتوماتیک‬ ‫‪51/862/500‬‬ ‫‪67/000/000‬‬ ‫‪54/000/000‬‬ ‫‪161/258/000‬‬ ‫‪167/000/000‬‬ ‫‪147/226/000‬‬ ‫‪194/950/000‬‬ ‫‪27/700/000‬‬ ‫چانگان سی اس‪( 35‬مونتای)‪-‬اتوماتیک‬ ‫برلیانس اچ‪- 330‬اتوماتیک‬ ‫‪52/500/000‬‬ ‫‪124/507/000‬‬ ‫‪130/000/000‬‬ ‫‪148/500/000‬‬ ‫‪195/500/000‬‬ ‫کیا سورنتو اتاق جدید ‪ 2.4‬کامل جی تی‬ ‫‪65/990/000‬‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک (اپشنال)‬ ‫‪45/000/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬نیوفیس کامل‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬کامل‬ ‫لکسوس تی‪ 200‬ان ایکس هفت کلید‪-‬اف اسپرت ‪۲۰۱۷‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪244/000/000‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫‪112/000/000‬‬ ‫‪199/244/000‬‬ ‫‪203/000/000‬‬ ‫‪236/649/000‬‬ ‫‪260/000/000‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪162/000/000‬‬ ‫‪178/000/000‬‬ ‫‪398/000/000‬‬ ‫‪205/000/000‬‬ ‫‪112/000/000‬‬ ‫‪200/000/000‬‬ ‫‪155/000/000‬‬ ‫‪173/000/000‬‬ ‫‪378/000/000‬‬ ‫‪207/000/000‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 25‬مرداد ‪ 23 1396‬ذی القعده ‪ 16 1438‬اوت ‪ 2017‬شماره ‪ 185‬پیاپی ‪2158‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تحول در صنعت خودرو با‬ ‫ورود وزیر جدید‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫وضعیت فعلی نشان‬ ‫می دهد که رکود بازار‬ ‫و نبود مشتری باعث‬ ‫شده تا خودروسازان‬ ‫برای افزایش قیمت‬ ‫محصوالت خود اقدامی‬ ‫نکنند تا شاید وضعیت‬ ‫بازار بهبودیابد‪ .‬هرچند‬ ‫با نزدیک شدن به‬ ‫ایام محرم و صفر بازار‬ ‫خودرو رکود بیشتری را‬ ‫تجربه خواهد کرد‬ ‫فعاالن بازار خودرو با اشاره به تاثیر نوسان قیمت خودروهای وارداتی بر داخلی ها پیش بینی کردند‬ ‫واکنش منفی بازار به اجرای مصوبه شورای رقابت‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ت بر اساس ش��اخص هایی‬ ‫هرس��ال در اردیبهش�� ‬ ‫همچ��ون ت��ورم بخش صنع��ت‪ ،‬میزان به��ره وری و‬ ‫همچنی��ن کیفیت‪ ،‬مصوبه افزای��ش قیمت خودروها‬ ‫در ش��ورای رقابت مورد بررس��ی ق��رار می گیرد که‬ ‫امس��ال با کم��ی تاخیر ای��ن مصوب��ه در ‪ 12‬تیر به‬ ‫تصویب رسید و بر اساس ان افزایش ‪ 2/69‬درصدی‬ ‫قیمت خانواده پژو و سمند و همچنین افزایش ‪1/25‬‬ ‫درصدی قیمت خانواده پراید و تیبا اعالم ش��د‪ .‬حال‬ ‫با گذش��ت بیش از ی��ک ماه از ابالغ ای��ن مصوبه به‬ ‫خودروس��ازان هرچند در عمل شاهد افزایش قیمت‬ ‫محصوالت گروه خودروسازی سایپا بودیم با این حال‬ ‫ب��ازار به این قیمت ها روی خوش نش��ان داد و رکود‬ ‫بازار نیز مانع افزایش قیمت کارخانه ای خودروها شد‪.‬‬ ‫هرچند معاون فروش و بازاریابی س��ایپا اعالم کرد به‬ ‫محض ابالغ مصوبه شورای رقابت‪ ،‬قیمت محصوالت‬ ‫این ش��رکت خودروساز افزایش خواهد یافت اما حال‬ ‫با گذش��ت یک ماه از ص��دور مصوبه‪ ،‬افزایش قیمتی‬ ‫در محص��والت ای��ن ش��رکت انجام نش��ده و به نظر‬ ‫می رس��د این روند بیش��تر جنبه تبلیغاتی داشته تا‬ ‫ش��اید برخی متقاضیان را به خری��د خودرو ترغیب‬ ‫کند‪ .‬در اوایل ماه جاری نیز سایپا با ارسال نامه ای به‬ ‫نمایندگی های فروش اعالم کرد که افزایش قیمت ها‬ ‫ش��امل خودروهای امانی و پرونده های پذیرش نشده‬ ‫دعوتنامه های ارسال ش��ده می ش��ود اما تاکنون هیچ‬ ‫قیمت جدیدی به نمایندگی های س��ایپا ابالغ نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وضعیت فعلی نش��ان می دهد که رکود بازار و نبود‬ ‫مش��تری باعث ش��ده تا خودروس��ازان برای افزایش‬ ‫قیمت محصوالت خود اقدامی نکنند تا شاید وضعیت‬ ‫بازار بهبودیابد‪ .‬هرچند با نزدیک شدن به ایام محرم و‬ ‫صفر بازار خودرو رکود بیشتری را تجربه خواهد کرد‪.‬‬ ‫غالمحسین قاسمیان ‪ :‬مصوبه شورای رقابت کمکی به‬ ‫بازار نمی کند‪ .‬خودروسازان بر اساس شرایط تصمیم‬ ‫به افزایش قیمت می گیرند‬ ‫نعمت اهلل کاشانی ‪:‬‬ ‫افزایش قیمت فعلی در خودروها تنها به رکود بیشتر‬ ‫دامن می زند‬ ‫از سوی دیگر وجود رکود در بازار خودرو باعث شده‬ ‫تا ایران خودرو هم نسبت به عرضه برخی محصوالت‬ ‫خود‪ ،‬سیاس��ت محدودیت را در پیش بگیرد و همین‬ ‫موض��وع بر قیمت بازار ازاد ای��ن خودروها تاثیرگذار‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رکود بازار خودرو ادامه دار شد‬ ‫غالمحس��ین قاس��میان‪ ،‬نایب ریی��س اتحادی��ه‬ ‫نمایشگاه داران خودرو در گفت وگو با گسترش صنعت‬ ‫با تاکید بر ادامه دار شدن رکود در بازار خودرو اظهار‬ ‫کرد‪ :‬هم اکنون خرید و فروش در بازار خودرو بس��یار‬ ‫کند اس��ت و مش��تریان تنها در صورت نیاز اقدام به‬ ‫خرید خودرو می کنند‪ .‬در این ش��رایط اعمال مصوبه‬ ‫ش��ورای رقابت مبنی بر افزایش بیش��تر قیمت ها از‬ ‫س��وی خودروس��ازان منجر به رکود بیشتر این بازار‬ ‫خواهد ش��د زیرا قدرت خرید به ش��کل چشمگیری‬ ‫کاهش می یابد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه ب��ازار خودرو در حال حاضر‬ ‫رونقی ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬مصوبه ش��ورای رقابت نیز کمکی‬ ‫به بازار خودرو نمی کند‪ .‬در این شرایط خودروسازان‬ ‫بر اس��اس ش��رایط ب��ازار تصمیم ب��ه افزایش قیمت‬ ‫محصوالت خود می گیرند‪.‬‬ ‫قاس��میان در تش��ریح وضعیت ب��ازار خودروهای‬ ‫واردات��ی نیز تصریح کرد‪ :‬بازار خودروهای وارداتی به‬ ‫دلیل توقف ثبت س��فارش و ت��رس از کمبود عرضه‬ ‫در بازار با افزایش قیمت مواجه ش��ده که پیش بینی‬ ‫می ش��ود همزمان با بازگشایی س��امانه ثبتارش این‬ ‫عطش خوابی��ده و قیمت ها به روال ع��ادی بازگردد‬ ‫چراک��ه در حال حاض��ر عرضه خودروه��ای وارداتی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پاسخ به گالیه های واردکنندگان‪:‬‬ ‫واردات خودرو متوقف نشده است‬ ‫در حالی ک��ه ب��ا اقدام اخی��ر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت در توقف ثبت س��فارش جدید ب��رای واردات‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬برخ��ی واردکنن��دگان با هدف فش��ار بر این‬ ‫وزارتخان��ه از توقف واردات و افزایش قیمت خودروهای‬ ‫وارداتی سخن می گویند قائم مقام این وزارتخانه به این‬ ‫فضاسازی ها واکنش نشان داده و تاکید کرد که واردات‬ ‫خودرو همچنان ادامه داشته و با توجه به افزایش شدید‬ ‫واردات‪ ،‬قیمت خودروهای وارداتی نه افزایش بلکه باید‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬در ‪ 3‬ماه نخس��ت امسال واردات‬ ‫خودرو رش��د بیش از ‪ ۱۳۰‬درصدی داشت‪ .‬رشد شدید‬ ‫واردات خ��ودرو باعث ش��د ت��ا وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ب��ا هدف س��اماندهی واردات خ��ودرو‪ ،‬ثبت‬ ‫س��فارش جدید برای واردات این محصوالت را تا زمان‬ ‫تصویب نهایی طرح ساماندهی واردات خودرو در هیات‬ ‫دولت متوقف کند هرچند واردات خودرو براساس ثبت‬ ‫سفارش های پیشین همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫اما به دنبال این اقدام وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برخ��ی واردکنندگان خودرو به دلی��ل به خطر افتادن‬ ‫منافع خود تالش کردند به این وزارتخانه فشار بیاورند‬ ‫تا ثبت س��فارش جدید برای واردات خودرو را از س��ر‬ ‫بگیرد به همین منظور در گفت وگوهایی عنوان کردند‬ ‫به دلی��ل توقف ثبت س��فارش‪ ،‬واردات خودرو متوقف‬ ‫ش��ده و این موضوع باعث کاهش عرضه و به دنبال ان‬ ‫افزایش قیمت ها در بازار شده و خواهد شد‪.‬‬ ‫قائم مق��ام وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت نیز با رد‬ ‫ادعاه��ای واردکنندگان خودرو تاکید کرد ‪ :‬از یک س��و‬ ‫واردات خ��ودرو از مح��ل ثبت س��فارش های پیش��ین‬ ‫همچنان ادامه داش��ته و متوقف نشده است و از سوی‬ ‫دیگ��ر با توجه ب��ه افزایش قابل توج��ه واردات‪ ،‬قیمت‬ ‫خودروهای وارداتی نه افزایش بلکه باید کاهش یابد‪.‬‬ ‫در ای��ن ش��رایط باید دید ب��ا شفاف س��ازی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و تاکی��د بر ازاد بودن و ادامه‬ ‫داش��تن واردات خودرو‪ ،‬ایا واردکنندگان این محصول‬ ‫ب��ه التهاب افرینی در بازار خودرو و تالش برای افزایش‬ ‫قیمت ها پایان خواهند داد؟‬ ‫حالت انحصار به خود گرفته است‪.‬‬ ‫نایب رییس اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬هرس��ال در این بازه زمانی به واسطه نزدیکی‬ ‫ب��ا پایان��ی تعطیالت تابس��تانی‪ ،‬بازار خ��ودرو رونق‬ ‫می گرفت اما رکود این بازار امس��ال دامنه دار شده و‬ ‫هنوز رونقی در بازار خودرو شاهد نیستیم اما به رونق‬ ‫بازار و خروج از رکود امیدوار هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار تحت تاثیر خودروهای وارداتی‬ ‫نعم��ت اهلل کاش��انی‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره اتحادیه‬ ‫نمایشگاه داران خودرو در گفت وگو با گسترش صنعت‬ ‫در تش��ریح وضعیت بازار خودروه��ای داخلی گفت‪:‬‬ ‫قیمت خودروهای داخلی با مصوبه ش��ورای رقابت تا‬ ‫حدودی افزای��ش قیمت را تجربه کرده اند اما به نظر‬ ‫می رسد بیش��ترین دلیل افزایش قیمت خودروها در‬ ‫بازار به نوسان قیمت خودروهای وارداتی بازگردد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به نزدیک شدن به اخرین ماه تابستان‬ ‫و رونق س��فرهای تابس��تانی اظهار ک��رد‪ :‬هرچند در‬ ‫حال حاضر ش��اهد افزایش قیمت خودروهای داخلی‬ ‫و خارجی هس��تیم با این حال بازار همچنان بی رونق‬ ‫بوده و خرید و فروشی انجام نمی شود‪.‬‬ ‫ی در‬ ‫کاش��انی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت فعل ‬ ‫خودروها تنها به رکود بیش��تر دامن می زند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اگ��ر ورود خودروهای وارداتی به ش��کل فعلی‬ ‫ادام��ه یابد با محدود ش��دن موجودی ها‪ ،‬قیمت ها به‬ ‫مراتب افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو‬ ‫با اش��اره به تاثیرپذیری قیم��ت خودروهای داخلی‬ ‫از نوس��ان قیم��ت خودروهای خارج��ی اظهار کرد‪:‬‬ ‫همزم��ان با افزایش ‪ 10‬درص��دی قیمت خودروهای‬ ‫وارداتی شاهد افزایش ‪ 3‬درصدی قیمت خودروهای‬ ‫داخلی خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش گسترش صنعت که‬ ‫عرضه خودروه��ای داخلی با تغییر همراه نبوده و در‬ ‫عین حال خریداران خودروهای داخلی و خارجی دو‬ ‫طیف جداگانه بوده و این تاثیرپذیری از کجا نش��ات‬ ‫می گیرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هرچند خریداران این خودروها‬ ‫از دو طیف جداگانه هس��تند اما وقتی یک خودروی‬ ‫‪ 300‬میلیونی با افزایش قیمت ‪ 30‬میلیونی به ‪330‬‬ ‫میلی��ون تومان می رس��د‪ ،‬خودروه��ای داخلی نیز با‬ ‫افزایش ‪ 100‬درصدی مواجه می شوند‪.‬‬ ‫کاش��انی در پیش بین��ی وضعیت ب��ازار همزمان با‬ ‫نزدیک ش��دن ب��ه اخرین م��اه تابس��تان نیز گفت‪:‬‬ ‫پیش بینی می ش��ود با روی کار امدن دولت دوازدهم‬ ‫و وزیر جدید صنعت‪ ،‬معدن و تجارت راهکار جدیدی‬ ‫برای خودروه��ای وارداتی اعمال خواهد ش��د که با‬ ‫اتخ��اذ تصمیم های جدید وضعیت بازار و قیمت ها به‬ ‫مراتب بهبود خواهد یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹در اخر اینکه‪...‬‬ ‫بررس��ی روند بازار در هفته های گذشته نیز نشان‬ ‫می دهد ک��ه در نتیجه این روند‪ ،‬قیم��ت پژو پارس‬ ‫از ‪ 36‬میلی��ون و ‪ 800‬هزار تومان در هفته گذش��ته‬ ‫ب��ه ‪ 37‬میلیون و ‪ 300‬هزار تومان برس��د‪ .‬همچنین‬ ‫محدودی��ت عرضه پ��ژو ‪ 206‬تیپ ‪ 5‬باعث ش��ده تا‬ ‫قیمت این خودرو با افزایش ‪ 500‬هزار تومانی مواجه‬ ‫شود به طوری که این خودرو در حال حاضر با قیمت‬ ‫‪ 38‬میلیون و ‪ 800‬هزار تومان در بازار خرید و فروش‬ ‫می شود‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬هرچند در حال حاضر‬ ‫خودروس��ازان مانع از افزایش قیمت محصوالت خود‬ ‫ب��ا وجود مصوبه ش��ورای رقابت ش��ده اند اما به نظر‬ ‫می رسد س��عی دارند با اتخاذ سیاست هایی همچون‬ ‫کاهش عرضه‪ ،‬قیمت تولیدات خود را در بازار تقویت‬ ‫کنن��د‪ .‬این در حالی اس��ت که رکود ب��ازار نیز مانع‬ ‫بزرگی بر سر راه خودروسازان است‪.‬‬ ‫در ماه گذشته میالدی انجام شد‬ ‫رشد ‪ 72‬درصدی صادرات خودرو از ترکیه به ایران‬ ‫ص��ادرات خودروی ترکیه در ماه گذش��ته میالدی‬ ‫رش��د ‪ 41‬درصدی را به خود دید و در این میان ایران‬ ‫با رش��د ‪ 72‬درصدی جزو بازار ه��ای پررونق صادرات‬ ‫خودروی ترکیه به شمار می رود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خ��ودروکار‪ ،‬بناب��ر اع�لام انجم��ن‬ ‫صادرکنن��دگان خ��ودروی ترکیه‪ ،‬ص��ادرات صنعت‬ ‫خودروسازی این کشور در ماه گذشته میالدی با رشد‬ ‫‪ 41/1‬درصدی رقم ‪ 2‬میلیارد و ‪ 434‬میلیون دالری را‬ ‫به ثبت رساند تا ‪ 21/2‬درصد از صادرات کل ترکیه به‬ ‫بخش خودروسازی تعلق گیرد‪.‬‬ ‫صادرات به بازارهای مقصد خودروهای مونتاژ ترکیه‬ ‫با رش��د همراه بوده و ‪ 3‬بازار پر تقاضای این خودروها‬ ‫یعنی المان‪ ،‬انگلستان و ایتالیا ارقام قابل توجهی را به‬ ‫ثبت رسانده اند‪.‬‬ ‫صادرات خودرو از ترکیه به المان رشد ‪ 30‬درصدی‪،‬‬ ‫به انگلس��تان رش��د ‪ 101‬درص��دی‪ ،‬به ایتالیا رش��د‬ ‫‪ 43‬درص��دی‪ ،‬به امریکا رش��د ‪ 125‬درصدی‪ ،‬به ایران‬ ‫رش��د ‪ 72‬درصدی و به روسیه رش��د ‪ 113‬درصدی را‬ ‫تجربه کرد ت��ا از اکتبر ‪ 2016‬تاکنون ‪ 10‬ماه متوالی‬ ‫باش��د که رقم صادرات باالی ‪ 2‬میلی��ارد دالری را بر‬ ‫جای می گذارد و در ‪ 7‬ماه نخست امسال درمجموع با‬ ‫رشد ‪ 25‬درصدی رقم ‪ 16‬میلیارد و ‪ 789‬میلیون دالر‬ ‫را به ثبت برساند‪.‬‬ ‫بیش��ترین صادرات خودروی ترکیه در ماه گذشته‬ ‫میالدی به کش��ور المان تعلق دارد چراکه در مقایسه‬ ‫با مد ت مشابه در سال گذشته رشد ‪ 30‬درصدی و رقم‬ ‫صادرات ‪ 353‬میلیون دالری را به ثبت رسانده است‪.‬‬ ‫انگلستان دومین کشوری است که بیشترین تقاضا را‬ ‫از خودروس��ازان ترک داشته و صادرات خودرو به این‬ ‫کشور رقم ‪ 272‬میلیون دالری را بر جای گذاشت که‬ ‫نتیجه رشد ‪ 101‬درصدی صادرات به این کشور است‪.‬‬ ‫پ��س از الم��ان و انگلس��تان‪ ،‬ایتالی ا در رد ه س��وم‬ ‫کشورهای مقصد خودروهای مونتاژ ترکیه قرار گرفت‪.‬‬ ‫ص��ادرات خ��ودرو از ترکیه به ایتالیا در ماه گذش��ته‬ ‫میالدی رش��د ‪ 43‬درصدی و رقم ‪ 270‬میلیون دالری‬ ‫را به ثبت رساند‪.‬‬ ‫با توج��ه به اهمی��ت تولید‪،‬‬ ‫صنعت و اش��تغال در کش��ور‪،‬‬ ‫بی ش��ک یکی از وزارتخانه های‬ ‫بس��یار مهم و موثر در توس��عه‬ ‫و تحرک ای��ن بخش ها‪ ،‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت‬ ‫که نیازمند حضور وزیری کاربلد‬ ‫احمد نعمت بخش‬ ‫و متخصص و باتجربه اس��ت‪ .‬با‬ ‫دبیر انجمن خودروسازان‬ ‫معرفی گزینه پیشنهادی دولت‬ ‫برای وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت بس��یاری از فعاالن و مسئوالن در بخش های صنعتی و‬ ‫تولیدی امید دارند که ورود وی به این وزارتخانه تحول خوبی را‬ ‫در صنایع به ویژه صنعت خودرو ایجاد خواهد کرد‪ .‬بهبود محیط‬ ‫کس��ب وکار و س��رمایه گذاری‪ ،‬توسعه س��رمایه گذاری داخلی‬ ‫و خارج��ی‪ ،‬رفع موانع و تثبیت ارتقای تولید و توانمندس��ازی‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬توسعه صادرات غیرنفتی‪ ،‬ارتقای سهم و نقش‬ ‫فعالیت های معدن��ی‪ ،‬ارتقای بهره وری عوامل تولید و توس��عه‬ ‫فناوری نوین و تحقیق و توسعه‪ ،‬ارتقای توانمندی منابع انسانی‬ ‫شاغل و موردنیاز بخش های مختلف وزارتخانه و از همه مهم تر‬ ‫بازنگری معماری س��ازمانی برای کوچک ش��دن دولت ازجمله‬ ‫اهداف اعالم شده وزیر پیشنهادی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪.‬‬ ‫بنابراین بر اس��اس برنامه های ارائه ش��ده‪ ،‬انتظ��ار می رود در‬ ‫صورت کس��ب رای اعتماد وزیر پیشنهادی از مجلس و حضور‬ ‫در راس وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬کل صنعت و تولید‬ ‫در کش��ور رونق یافته و مسیر رشد و توس��عه در این بخش ها‬ ‫هموار شود‪.‬‬ ‫بهب��ود فضای کس��ب وکار به عنوان بخش��ی از اه��داف وزیر‬ ‫پیش��نهادی و تالش در جهت تحقق ای��ن هدف باعث کاهش‬ ‫بروکراس��ی و کمک ب ه کل تولید اس��ت ضمن اینکه اس��تفاده‬ ‫از اخری��ن فناوری ه��ای روز ب��ا توجه به موض��وع قراردادهای‬ ‫اخیر خودرویی میان ش��رکت های ایران خودرو با پژو‪ ،‬س��ایپا با‬ ‫س��یتروئن‪ ،‬سازمان گسترش با رنو‪ ،‬ش��رکت ماموت با فولکس‬ ‫و کرم��ان خودرو ب��ا هیوندایی در حوزه خودروهای س��بک و‬ ‫ایران خ��ودرو دی��زل با بن��ز و هیوندایی در گ��روه خودروهای‬ ‫سنگین‪ ،‬عالوه بر پاسخگویی به نیاز بازار داخل‪ ،‬رونق صادرات‬ ‫را بر اس��اس ش��روط قیدش��ده در همکاری ها به همراه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مجوز واردات خودروهای‬ ‫اتش نشانی ابالغ شد‬ ‫معاون اول رییس جمهوری مصوبه دولت درباره مجوز واردات‬ ‫خودروهای اتش نشانی و تجهیزات مرتبط به شرط تولید نشدن‬ ‫در داخل را به دستگاه های ذی ربط ابالغ کرد ‪ .‬به گزارش ایرنا به‬ ‫نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت‪ ،‬هیات وزیران در جلسه ‪ 25‬تیر‬ ‫‪ 1396‬به پیش��نهاد وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و به اس��تناد‬ ‫اصل ‪ 138‬قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد که‬ ‫واردات خودروهای اتش نشانی و تجهیزات مرتبط به شرط تولید‬ ‫نشدن در داخل کشور با تایید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫قدمت سال ساخت حداکثر ‪ 5‬سال با دارا بودن شرط نمایندگی‬ ‫خدمات پس از ف��روش و رعایت بند (چ) ماده (‪ )7‬قانون احکام‬ ‫دائمی برنامه های توس��عه کشور‪ -‬مصوب ‪ -1395‬و سایر قوانین‬ ‫و مقررات مربوط بدون مانع اس��ت‪ .‬ورود خودروهای یادشده از‬ ‫طرف شهرداری ها و دهیاری ها منوط به تایید و پیشنهاد وزارت‬ ‫کشور و با رعایت ترتیبات مقرر در بند (‪ )1‬این تصویبنامه است‪.‬‬ ‫اس��حاق جهانگیری ای��ن مصوبه را برای اجرا ب��ه وزارتخانه های‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬امور اقتصادی و دارایی و کش��ور ابالغ‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫صنعت و اقتصاد‬ ‫نیازمند دمیدن روحی جدید‬ ‫مدیرعام��ل گروه صنایع خودروس��ازی کرم��ان گفت‪ :‬دولت‬ ‫دوازده��م با مهار درس��ت ت��ورم می تواند تس��هیالت الزم برای‬ ‫ورود خودروس��ازان ایرانی به بازاره��ای جهانی را به وجود اورد‪.‬‬ ‫محمدرضا ش��ه بخش در گفت وگو با پرشین خودر و درباره وزیر‬ ‫پیشنهادی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬صنعت و تجارت کشور‬ ‫نیازمند روحی تازه اس��ت که این مهم تنها به وسیله افکار جدید‬ ‫محق��ق می ش��ود‪ .‬مدیرعامل کرمان خودرو ادام��ه داد‪ :‬رکود در‬ ‫صنعت و تجارت کش��ور به مرز ‪ 5‬سالگی وارد می شود و با تمام‬ ‫تالش های��ی که دولت یازدهم انج��ام داد‪ ،‬این روند با کندی در‬ ‫حال بهبود اس��ت و دولت دوازدهم باید س��رعت رهایی صنعت‬ ‫از رکود را بیش��تر کند‪ .‬شه بخش با اشاره به تاثیر صنعت خودرو‬ ‫در اقتص��اد و پویایی صنعت تصریح کرد‪ :‬بی ش��ک پس از برجام‬ ‫اتفاق های خوبی در صنعت خ��ودرو پیش امد که به خروج این‬ ‫مجموعه اقتصادی از بحران کمک شایان توجهی کرد‪ .‬شه بخش‬ ‫درب��اره انتظارات صنعت خ��ودرو از وزیر جدید صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت گفت‪ :‬حوزه خودرو در س��ال های اخیر رش��د و توس��عه‬ ‫خوب��ی پیداک��رده اما چنانچه این توس��عه‪ ،‬ایس��تا و بدون بهره‬ ‫منطق��ی ادامه پیدا کند تنها ب��ه افزایش هزینه های تولید منجر‬ ‫خواهد ش��د یعنی اگر صنعت خودرو و قطعه س��ازی کشور رشد‬ ‫و توس��عه خود را تنها در داخل پیگی��ری کنند و درون گرا باقی‬ ‫بمانن��د هیچ اتفاق مثبت��ی نخواهد افتاد‪ .‬صنع��ت خودرو برای‬ ‫ارزاوری نی��از به برون گرا ب��ودن دارد و این مهم تنها با صادرات‬ ‫هدفمند محقق می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫چهار شنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 185‬پیاپی ‪2158‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 25‬مرداد ‪1396‬‬ ‫‪ 23‬ذی القعده ‪1438‬‬ ‫‪ 16‬اوت ‪2017‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪ :‬مجتبی اعتماد مقدم‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫برگزاری نمایشگاه تخصصی‬ ‫صنعت ساختمان‬ ‫ش��بکه کارافرینی کشور وابسته به دانش��گاه تربیت مدرس در راستای‬ ‫اهدافی از جمله تاکید بر نقش کارافرینی در افزایش تولید ملی و همچنین‬ ‫بومی س��ازی و تجاری س��ازی نتای��ج حاصل از پژوهش ه��ای دانش بنیان‪،‬‬ ‫نمایش��گاه تخصصی صنعت س��اختمان و صنایع وابسته برگزار می کند‪ .‬به‬ ‫گزارش گس��ترش صنعت به نقل از پایگاه اطالع رس��انی دانش��گاه تربیت‬ ‫مدرس‪ ،‬این نمایش��گاه که ‪ ۷‬تا ‪ ۱۰‬ش��هریور در نمایشگاه بین المللی انزلی‬ ‫برگزار می ش��ود‪ ،‬مورد حمایت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬منطقه ازاد‬ ‫انزلی‪ ،‬س��ازمان نظام مهندسی س��اختمان‪ ،‬کانون انبوه سازان و استانداری‬ ‫گی�لان اس��ت و برای ان برنامه های ویژه ای ش��امل نشس��ت های تجاری‬ ‫(‪ )B2B‬بین انبوه س��ازان و تولیدکنندگان با سرمایه گذاران و نمایندگی ها‬ ‫(برای نخس��تین بار در کش��ور) و نی��ز برگزاری کارگاه ه��ای تخصصی در‬ ‫حوزه های مختلف س��اختمان و انرژی از س��وی ش��بکه کارافرینی کشور‬ ‫تدارک دیده شده است‪.‬‬ ‫ه��دف از برگ��زاری این نمایش��گاه که با مش��ارکت مرک��ز کار افرینی‬ ‫دانش��گاه تربیت مدرس اس��ت‪ ،‬توس��عه و تقویت ش��رکت های داخلی و‬ ‫اعالم فرصت های س��رمایه گذاری از سوی شرکت های دانش بنیان مستقر‬ ‫در پارک ه��ا و مراک��ز رش��د کمک به تولید داخلی و ارتباط مس��تقیم بین‬ ‫تولیدکننده و مصرف کننده (انبوه سازان و پیمانکاران)‪ ،‬بررسی فرصت های‬ ‫س��رمایه گذاری در بخش صنعت ساختمان در استان گیالن و منطقه ازاد‬ ‫انزلی به عنوان منطقه ای با رش��د س��اختمانی س��ریع همراه با جاذبه های‬ ‫گردشگری و سرمایه‏گذاری و معرفی پروژه های در حال ساخت منطقه به‬ ‫صنعتگران‪ ،‬کارافرینان و سرمایه گذاران است‪.‬‬ ‫یک دانش��جوی ایرانی باغچه معلقی س��اخته که ب��دون خاک و با‬ ‫مصرف اندکی اب قابلیت پرورش س��بزیجات را دارد ‪ .‬نیکان اقابابایی‪،‬‬ ‫دانش��جوی طراحی دانشگاه ترنت‪ ،‬با کمک روشی ارزان سبزیجات را‬ ‫ب��دون خاک و با مقدار کم��ی اب پرورش می دهد‪ .‬او در حقیقت یک‬ ‫باغچه کوچک معلق ساخته که در هر محیطی قادر به تولید محصول‬ ‫است‪.‬به گزارش ایسنا او امیدوار است روزی بتواند قحطی را در جهان‬ ‫ریشه کن و برای مردم مناطق حومه نشین درامدزایی کند‪ .‬محصوالت‬ ‫کش��اورزی که در ایس��تگاه فضایی بین المللی تولید شده بود‪ ،‬مبنای‬ ‫الزم برای فناوری های اقابابایی را فراهم کرد‪ .‬فضانوردان در ایس��تگاه‬ ‫بین الملل��ی فضایی دانه گیاهان را در بالش های کوچکی کاش��تند که‬ ‫جایگزین خاک بودند‪ ،‬این بالش ها به رش��د ریشه و ذخیره اب کمک‬ ‫می کردن��د‪ .‬اقا بابایی نیز با اس��تفاده از همین فن��اوری باغچه کوچک‬ ‫معلق خود را س��اخت‪ .‬او پس از کاشت دانه ها در باغچه‪ ،‬یک محلول‬ ‫مغذی را روی ریش��ه گیاهان اس��پری کرد‪ .‬از س��وی دیگر اکس��یژن‬ ‫موجود در اتاق نیز توانس��ت اطراف ریش��ه های گیاه جریان یابد و به‬ ‫روند رش��د کمک کند‪ .‬براساس نوشته های مهر‪ ،‬باغچه معلق عالوه بر‬ ‫ارزانی به خانواده های س��اکن در ش��رایط نامساعد اب و هوایی کمک‬ ‫می کند سبزیجات پرورش دهند‪ .‬این باغچه معلق کوچک در مقایسه‬ ‫با روش های معمولی ‪۹۰‬درصد اب کمتری مصرف می کند‪.‬‬ ‫پلیمر روغن پخت و پز جیوه‬ ‫را از محیط زیست پاک می کند‬ ‫پژوهش��گران موف��ق به تولی��د پلیمری خاص از روغ��ن پخت و پز‬ ‫ش��ده اند که می تواند جیوه را جذب خود کرده و محیط زیس��ت را از‬ ‫ای��ن االینده خطرناک پاک کن��د‪ .‬به گزارش مهر به نقل از نیواطلس‪،‬‬ ‫فعالیت های صنعتی مانند س��وزاندن زغال س��نگ و حفر معدن باعث‬ ‫افزایش ش��دید جیوه در محیط زیس��ت ش��ده اس��ت‪ .‬این امر میزان‬ ‫الودگ��ی دریاچه ها‪ ،‬رودخانه ه��ا و اب هایی را که وارد قطب ش��مال‬ ‫می ش��ود‪ ،‬به شدت افزایش داده است‪ .‬جیوه نه تنها محیط زیست را به‬ ‫خط��ر می اندازد‪ ،‬بلکه حیات وحش را تهدید می کند‪ .‬انس��ان ها هم از‬ ‫تماس با جیوه اسیب می بینند‪.‬‬ ‫دانشمندان می گویند موفق به تولید پلیمر ارزان قیمتی شده اند که‬ ‫خطرناک ترین اش��کال جیوه ها را جذب خود می کند و استفاده از ان‬ ‫ن قیمت و پایدار برای پاک سازی محیط زیست از این ماده‬ ‫روش��ی ارزا ‬ ‫به شدت خطرناک است‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫معاون اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری وزیرعلوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فن��اوری با بیان اینکه تاکنون ‪ ۱۲‬طرح پس��ادکترای‬ ‫صنعت��ی و فرص��ت مطالعات��ی بین دانش��گاه و صنعت‬ ‫به مرحله اجرایی رس��یده اس��ت‪ ،‬با اظهار امیدواری از‬ ‫رفع تمامی مش��کالت اجرایی این طرح تا پایان امسال‬ ‫تاکید کرد‪ :‬براس��اس برنامه ری��زی وزارت علوم‪ ،‬اجرای‬ ‫طرح فرص��ت مطالعاتی و پس��ا دکترا تنه��ا محدود به‬ ‫بخش صنعت نخواهد بود‪ .‬به گزارش گس��ترش صنعت‪،‬‬ ‫تفاهمنامه سال گذش��ته دو وزارتخانه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری عنوان های مختلفی‬ ‫در زمینه ارتباط صنعت و دانش��گاه‪ ،‬طرح های پژوهشی‬ ‫مش��ترک و حمایت از پایان نامه ها را شامل می شود که‬ ‫یکی از ایین نامه های ان طرح «پس��ادکترای صنعتی»‬ ‫اس��ت که از س��وی دو وزارتخانه به سازمان های مربوط‬ ‫زیرمجموعه ابالغ ش��ده اس��ت‪ .‬هدف از ای��ن ایین نامه‬ ‫گس��ترش هرچ��ه بیش��تر همکاری های بین دانش��گاه‬ ‫و صنع��ت‪ ،‬اس��تفاده از ظرفیت دانش��گاه ها ب��رای رفع‬ ‫مش��کالت بخش صنعت‪ ،‬ارتقای توانمندی های علمی و‬ ‫دانش کارکن��ان بنگاه های اقتصادی و کمک به افزایش‬ ‫ت��وان و مهارت های علمی متقاضی��ان فعالیت در مراکز‬ ‫ام��وزش عال��ی در محیط واقعی تولید اس��ت‪ .‬احمدی‬ ‫گف��ت‪ :‬براس��اس ایین نام ه طرح پس��ادکترای صنعتی‪،‬‬ ‫تمامی اعض��ای هیات علمی دانش��گاه ها قبل از جذب‬ ‫در دانش��گاه ها می توانند از فرصت مطالعاتی یک س��اله‬ ‫در بخش صنعت برخوردار ش��وند که این اتفاق اشنایی‬ ‫هرچه بیش��تر این فارغ التحصیالن را با بخش صنعت به‬ ‫دنبال خواهد داش��ت‪ .‬وی در ادامه با اشاره به شیوه نامه‬ ‫حمایت از انجام فرصت مطالعاتی داخل کش��ور‪ ،‬اعضای‬ ‫هیات علمی دانش��گاه ها و موسس��ه های اموزشی عالی‬ ‫و پژوهش��ی دارای مج��وز از وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫فن��اوری در واحدهای صنعت��ی‪ ،‬معدنی و تجاری اظهار‬ ‫کرد‪ :‬براس��اس این ش��یوه نامه اعضای هی��ات علمی و‬ ‫استادان دانشگاه به جای اینکه فرصت مطالعاتی ‪ 6‬تا ‪۹‬‬ ‫ماهه در خارج از کشور بگذرانند از یک فرصت مطالعاتی‬ ‫یک ساله در بخش صنعت بهره مند خواهند شد‪.‬‬ ‫احم��دی با اش��اره به نتایج نشس��ت خود ب��ا معاون‬ ‫ام��وزش‪ ،‬پژوه��ش و فن��اوری وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت و مدیران زیرمجموعه این معاونت با اش��اره به‬ ‫اینکه‪ ،‬تاکنون از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫‪ ۸۰‬اولویت و از س��وی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫نیز ‪ ۲۰‬اولویت در حوزه پس��ا دکترا ابالغ ش��ده است و‬ ‫پژوهش��گرانی که به استفاده از این طرح ها تمایل دارند‬ ‫می توانند به بخش های مربوط س��ایت طراحی شده در‬ ‫این باره مراجعه کنند‪.‬‬ ‫معاون اموزش‪ ،‬پژوهش و فن��اوری وزیرعلوم تصریح‬ ‫کرد‪ :‬تاکن��ون ‪ ۱۲‬طرح پس��ادکترای صنعتی و فرصت‬ ‫مطالعات��ی بین دانش��گاه و صنعت به مرحل��ه اجرایی‬ ‫رسیده است‪ .‬وی با بیان اینکه در جلسه یادشده برخی‬ ‫مس��ائل از جمله نیازهای صنایع بزرگ مانند ش��رکت‬ ‫خودروس��ازی سایپا اعالم شد‪ ،‬افزود‪ :‬قرار شد مشکالت‬ ‫اجرایی و همچنین وجود سایرنیازمندی ها مورد بررسی‬ ‫ق��رار گی��رد و درنهایت تا پای��ان س��ال ‪ ۱۳۹۶‬تمامی‬ ‫مشکالت هر دو وزارتخانه در این بخش رفع شود‪.‬‬ ‫معاون اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری وزیر علوم اظهارکرد‪:‬‬ ‫وزارت عل��وم اولویت هایی که از س��وی وزارت صنعت‬ ‫اعالم ش��ده بود را به دانشگاه ها اعالم کرده است که در‬ ‫ص��ورت وجود متقاضیان برای معرفی انها اقدامات الزم‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬ضمن اینکه خوشبختانه ما طرح‬ ‫کاراموزی در صنعت را به عنوان یکی دیگر از طرح های‬ ‫ارتباط صنعت با دانشگاه از طریق ثبت نام در یک سامانه‬ ‫مش��ترک پیگیری کرده ایم و این بدان معنی اس��ت که‬ ‫دانش��جویان ما در طول دوره تحصیل خود برای حدود‬ ‫‪3‬م��اه باید ی��ک دوره صنعتی را ط��ی کنند و این خود‬ ‫باعث می شود که دانش��جویان شناخت نسبی از بخش‬ ‫صنع��ت پیدا کنن��د‪ .‬احمدی با تاکید ب��ر اینکه ارتباط‬ ‫بخش صنع��ت و دانش��گاه تنها محدود به رش��ته های‬ ‫صنعت��ی و بخش صنع��ت نخواهد ب��ود‪ ،‬از برنامه ریزی‬ ‫معاونت پژوهشی وزارت علوم به منظور برقراری ارتباط‬ ‫با س��ایر دستگاه ها و سایر رشته ها از جمله علوم انسانی‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬این طرح نیز در قالب کاراموزی اس��ت‬ ‫که بر اس��اس ان دانشجویان رش��ته های غیرصنعتی از‬ ‫جمله علوم انس��انی برای گذران��دن دوره کاراموزی به‬ ‫برخی دستگاه ها و نهادها معرفی خواهند شد‪.‬‬ ‫حمایت از فعالیت های دانشگاهی به منظور توسعه فناوری های دریایی‬ ‫س��تاد توس��عه فن��اوری و صنای��ع دانش بنی��ان دریای��ی‬ ‫ریاس��ت جمهوری‪ ،‬در راس��تای توس��عه فناوری ه��ای دریایی با‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت های اس��تادان و پژوهش��گران فع��ال در این‬ ‫حوزه از طرح های فناورانه دانشگاهی حمایت می کند‪ .‬به گزارش‬ ‫گس��ترش صنعت به نقل از روابط عمومی و اطالع رسانی معاونت‬ ‫علمی‪ ،‬س��جاد ویس��ی‪ ،‬دبیر گروه توسعه فناوری س��تاد دریایی‬ ‫معاونت علمی با اش��اره ب��ه رویکرد اصلی حمای��ت از طرح های‬ ‫فناورانه دانش��گاهی‪ ،‬گف��ت‪ :‬در این برنامه‪ ،‬بهره گیری از اس��تادان فعال در‬ ‫جهت رفع نیازهای فناورانه کش��ور با همکاری س��ازمان های دریایی اس��ت‪،‬‬ ‫بنابراین چنانچه استادان و پژوهشگران در حوزه دریا بتواند با انجام پروژه ای‬ ‫فناورانه‪ ،‬یکی از سازمان های دریایی کشور را رفع کند‪ ،‬ستاد دریایی نیز در‬ ‫تامین هزینه های فناورانه ان طرح با سازمان مربوط مشارکت می کند‪ .‬ویسی‬ ‫اف��زود‪ :‬در جهت بهره ب��رداری همه جانبه از ظرفیت های ملی کش��ور به ویژه‬ ‫دانش��گاه ها و مراکز پژوهش��ی در حوزه فناوری های دریایی کشور‪ ،‬با تالش‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫منبع‪ :‬معاونت علمی و فناوری‬ ‫تومان جای ریال را می گیرد‬ ‫فرصت مطالعاتی و پسا دکترا به صنعت محدود نیست‬ ‫دانش و فناوری‬ ‫دانشجوی ایرانی باغچه معلق‬ ‫بدون خاک ساخت‬ ‫طرح‪ :‬هادی اشرفی‪ ،‬گسترش صنعت‬ ‫گروه توس��عه فناوری‪ ،‬موافقتنامه س��ه جانبه ای بین وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیق��ات و فناوری‪ ،‬معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و‬ ‫س��ازمان صنایع دریایی در اواسط س��ال ‪ 1394‬به امضا رسیده و‬ ‫اجرایی شده است‪ .‬دبیر گروه توسعه فناوری ستاد دریایی معاونت‬ ‫علمی با اش��اره به حمایت از فعالیت های علمی و فناورانه استادان‬ ‫دانش��گاهی در حوزه علوم و فناوری های دریایی‪ ،‬گفت‪ :‬از ابتدای‬ ‫تشکیل و تاکنون حمایت از فعالیت های علمی و فناورانه استادان‬ ‫دانش��گاهی در حوزه علوم و فناوری های دریایی در راس کار بوده و س��عی‬ ‫شده تا حد امکان ارتباط ستاد با دانشگاه ها تقویت و از مراکز علمی به عنوان‬ ‫اهرم اصلی توسعه فناوری ها حمایت الزم شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬چاپ مقاله های ‪ ISI‬در مجله های برتر حوزه مهندسی دریا‪،‬‬ ‫س��فر استادان برجسته خارجی برای س��خنرانی و برگزاری کارگاه اموزشی‬ ‫در ح��وزه علوم و فناوری های دریایی‪ ،‬فرصت های مطالعاتی کوتاه مدت ویژه‬ ‫اس��تادان دانش��گاه ها و موسس��ه های اموزش عالی کش��ور در حوزه علوم و‬ ‫فناوری های دریایی و چاپ کتاب های تخصصی در حوزه علوم و فناوری های‬ ‫دریای��ی ازجمله مواردی هس��تند که موردحمایت قرار می گیرند‪ .‬ویس��ی با‬ ‫اش��اره به دیگر فعالیت های س��تاد در بخش دانش��جویی بیان کرد‪ :‬توسعه‬ ‫فناوری های مربوط به علوم دریا مس��تلزم فراهم ش��دن بس��ترهای فکری و‬ ‫علمی ان برای قش��ر جوان جامعه به ویژه دانش��جویان فعال در حوزه علوم و‬ ‫فنون دریایی است‪.‬‬ ‫اشنایی جامعه و قشر فرهیخته دانش��گاهی با ظرفیت های دریایی کشور‬ ‫و س��وق دادن دانشجویان مستعد به س��مت علوم دریایی یکی از برنامه های‬ ‫ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی است‪ .‬وی یکی از ابزارهای‬ ‫مهم به منظور اش��نایی جامعه و قش��ر فرهیخته دانش��گاهی با ظرفیت های‬ ‫دریایی کش��ور را حمایت از برگزاری مس��ابقه ها و رویدادهای دانش��جویی‬ ‫خواند و افزود‪ :‬به عنوان نمونه مس��ابقه های شناورهای خودپیشران دانشگاه‬ ‫خلیج فارس بوش��هر‪ ،‬مس��ابقه های ملی مکانیک س��یاالت دانشگاه اصفهان‬ ‫ازجمله فعالیت هایی است که با حمایت ستاد انجام شده است‪.‬‬ ‫صنعت واقتصاد با اهالی بهارستان‬ ‫جلیل رحیمی جهان ابادی‪ ،‬عضو کمیسیون قضایی‬ ‫و حقوقی مجلس ش��ورای اس�لامی گف��ت‪ :‬هر وزیر‬ ‫چند ش��اخصه مهم دارد که نخستین ان تخصص و‬ ‫س��ابقه است که ایا فرد این تخصص‪ ،‬سابقه‪ ،‬را برای‬ ‫برعهده گرفتن این پس��ت حساس و کلیدی دارد یا‬ ‫خیر‪ .‬البته بسیاری از افراد متخصص‪ ،‬با تجربه‪ ،‬با سواد و پیشینه هستند‬ ‫که ممکن اس��ت روحیه کار و انقالبی گری را نداش��ته باشد‪ .‬وی درباره‬ ‫اولویت های وزیر نی��روی دولت دوازدهم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬وزیر نیروی دولت‬ ‫دروازده��م باید تامین اب مورد نیاز برای اش��امیدن و صنعت کش��ور‪،‬‬ ‫مهار اب های م��رزی‪ ،‬مدیریت تولید نیروهای پاک در کش��ور و جذب‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی در این بخ��ش را در اولویت کار خود قرار دهد‪.‬‬ ‫رحیمی جهان ابادی با بیان اینکه اقتصاد کش��ور باید به گونه ای طراحی‬ ‫و هدایت ش��ود تا این رش��د اقتصادی که از منفی ‪ ۶‬به مثبت ‪ ۵‬رسیده‬ ‫اس��ت در زندگی مردم احساس شود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬مردم از جهت معیشت‬ ‫زیرفشار قرار دارند و رهبر معظم انقالب دغدغه معیشت مردم را دارند‪.‬‬ ‫اصلی ترین اولویت باید ارتقای س��طح معیش��ت مردم باش��د‪ .‬همچنین‬ ‫حوزه صنعت کشور در سال های گذشته به دلیل تحریم ها‪ ،‬بی برنامگی ها‬ ‫و پرداخت تس��هیالت به افرادی که کار انها صنعت نبوده است وضعیت‬ ‫خوبی ندارد و انتخاب اقای ش��ریعتمداری با توجه به س��ابقه‪ ،‬شناخت و‬ ‫اش��رافی که دارد و نزدیکی به شخص اقای روحانی می تواند به صنعت‬ ‫کش��ور کمک کند‪ .‬زمانی ک��ه اقای ش��ریعتمداری در وزارت بازرگانی‬ ‫فعالیت می کردند جزو مدیران موفق بوده اند در دستگاه مدیریتی ایشان‬ ‫ضعف عمده و فس��اد گس��ترده ای وجود نداشته است که این مسئله در‬ ‫حوزه صنعت بسیار مهم است‪.‬‬ ‫شهباز حس��ن پور بیگلری‪ ،‬عضو کمیسیون برنامه‪،‬‬ ‫بودجه و محاس��بات مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫بین ‪ ۸۵‬تا ‪ ۹۰‬درصد وزیران پیشنهادی رای اعتماد‬ ‫نماین��دگان را به دس��ت خواهن��د اورد و این بدان‬ ‫معناس��ت که ‪ ۱۵‬نفر از ‪ ۱۷‬نفر وزیر معرفی شده به‬ ‫مجلس رای اعتماد می گیرند‪.‬‬ ‫رای اعتماد نمایندگان به وزیران نه بر اس��اس مسائل سیاسی‪ ،‬حزبی‪،‬‬ ‫جناح��ی یا سفارش��ات بلکه بر مبن��ای برنامه محوری اس��ت و وزیران‬ ‫پیش��نهادی بیش��تر حول برنامه های خود وارد رایزنی ب��ا نمایندگان‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مجلس درباره معرفی مس��عود کرباس��یان برای وزارت‬ ‫اقتصاد گفت‪ :‬من با اقای کرباس��یان در مسئولیت قبلی شان در گمرک‬ ‫کار ک��رده ام‪ ،‬وی برنامه ریزی بس��یار خوبی دارد و محور کارش اجرای‬ ‫قانون است و در گمرک نیز کاهش زمان ترخیص کاال از موفقیت های‬ ‫بس��یار خوب عملک��رد وی بود ک��ه امیدواریم در حمای��ت از تولید و‬ ‫واگ��ذاری امور به بخ��ش خصوصی نیز ش��اهد موفقیت هایی در حوزه‬ ‫کاری وزارت اقتصاد دولت دوازدهم باشیم‪.‬‬ ‫در مجموع باید گفت کابینه ای که رییس جمهوری به مجلس معرفی‬ ‫کرده است‪ ،‬معتدل است و وزیران پیشنهادی از خیرالموجودین کشور‬ ‫هستند اما انتظار از کابینه این است که کابینه کار و تالش باشد‪.‬‬ ‫کش��ور نیازمند تحرک جدی برای بهبود معیش��ت م��ردم‪ ،‬تولید و‬ ‫اش��تغال اس��ت و همان طور که مجلس در این برهه زمانی حساس‪ ،‬با‬ ‫دولت همراهی و همکاری می کند انتظار هس��ت وزیرانی که از مجلس‬ ‫رای اعتماد می گیرند‪ ،‬این رای اعتماد را پاس بدارند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!