روزنامه گسترش صنعت شماره 189 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 189

روزنامه گسترش صنعت شماره 189

روزنامه گسترش صنعت شماره 189

‫پیاپی ‪2162‬‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫دوره جدید شماره ‪189‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 30‬مرداد ‪1396‬‬ ‫‪ 28‬ذی القعده ‪1438‬‬ ‫‪ 21‬اوت ‪2017‬‬ ‫اعتمادنمایندگانمجلسشورایاسالمیبه‪ 16‬وزیر پیشنهادی‬ ‫مجلس برای دولت سنگ تمام گذاشت‬ ‫شریعتمداری در صدر رای اعتماد تیم اقتصادی‬ ‫یکنواخت نبودن زنجیره ارزش با نگاه به ضعف صنعت قطعه‬ ‫‪ 250‬امتیاز فاصله تا مرز‬ ‫کیفیت صنعت خودرو‬ ‫بخش خدمات پس از فروش صنعت خودرو که به یکی از چالش های اصلی این صنعت تبدیل‬ ‫ش��ده و عملکرد مثبت س��ایر بخش ها را با تهدید روبرو کرده این بار نی��ز در ارزیابی های کیفی‬ ‫زنجیره ارزش خودرو به عنوان بی کیفیت ترین بخش صنعت خودرو شناخته شده که این روند در‬ ‫نهایت منجر به تضعیف زنجیره تامین صنعت خودرو شده است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دردومین جلسه شورای هماهنگی فن بازار مطرح شد‬ ‫ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری‬ ‫در اصفهان‬ ‫دومین جلس��ه شورای هماهنگی فن بازار منطقه ای اس��تان اصفهان به ریاست رسول زرگرپور‪ ،‬استاندار‬ ‫اصفهان و با حضور رییس مرکز فن بازار ملی ایران‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان‬ ‫و سایر اعضای این شورا از سازمان ها‪ ،‬اداره های کل‪ ،‬دانشگاه ها و پژوهشگاه های استان و تشکل های بخش‬ ‫خصوصی در زمینه توسعه و تجاری سازی فناوری‪ ،‬در استانداری اصفهان برگزار شد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫با امضای قرارداد گروه عظام با ولئو فرانسه و بوش المان‬ ‫تولید قطعات با فناوری اروپایی‬ ‫تا پایان سال محقق می شود‬ ‫در پی امضای قرارداد همکاری مش��ترک بین گروه قطعات خودرو عظام با شرکت های بوش المان و ولئو‬ ‫فرانس��ه مقرر ش��د خط تولید برخی قطعات در شرکتی مشترک راه اندازی ش��ود‪ .‬بر اساس سرمایه گذاری‬ ‫مش��ترک با طرف المانی‪ ،‬شرکت بوش به عنوان بزرگترین تامین کننده قطعات خودرو در دنیا‪ ،‬خط تولید و‬ ‫فناوری ساخت سنسور اکسیژن‪...‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫اقتصاد سیاسی‬ ‫‪ 30‬مرداد ‪ 28 1396‬ذی القعده ‪ 21 1438‬اوت ‪ 2017‬شماره ‪ 189‬پیاپی ‪2162‬‬ ‫اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسالمی به ‪ 16‬وزیر پیشنهادی‬ ‫یادداشت‬ ‫مجلس برای دولت سنگ تمام گذاشت‬ ‫راز عقیم ماندن برنامه های‬ ‫توسعه صنعتی در ایران‬ ‫چن��د س��الی اس��ت ک��ه‬ ‫برنامه ه��ای متع��دد و متنوع‬ ‫توس��عه صنعتی توسط مراکز‬ ‫علم��ی و غیرعلمی کش��ور با‬ ‫صرف وق��ت و هزینه بس��یار‬ ‫تهی��ه‪ ،‬تدوی��ن‪ ،‬رونمایی و به‬ ‫مرحله اجرا گذاش��ته می شود‬ ‫علیرضا حائری‬ ‫اما پ��س از چندی ی��ا به کلی‬ ‫کارشناس صنعت‬ ‫کن��ا ر گذاش��ته می ش��ود ی��ا‬ ‫بازنگری ه��ای اساس��ی در ان‬ ‫می شود به نحوی که هیچ تشابهی با برنامه اولیه ندارد‪.‬‬ ‫از زمانی که برنامه توسعه صنعتی از سوی استادان دانشگاهی‬ ‫معتبر مانند دانش��گاه شهید بهشتی و دانشگاه صنعتی شریف‬ ‫تدوین شد تا برنامه توسعه صنعتی در دولت دهم که در سال‬ ‫‪ ۹۲‬رونمایی شد و اخری ان هم به نام سند راهبردی صنعت‪،‬‬ ‫معدن در س��ال ‪ ۹۴‬رونمایی و در اس��فند ‪ ۹۵‬هم اصالح شد ‬ ‫بیش از ‪20‬سال می گذر د اما هیچ کدام با موفقیت کامل و اقبال‬ ‫عمومی روبه رو نش��ده و با تغییر ه��ر دولت و حتی هر وزیر یا‬ ‫معاون وزیری دستخوش تغییرات اساسی شده و سپس کار از‬ ‫نقطه قبلی دوباره اغاز شده است‪ .‬برنامه هایی که دارای اهداف‬ ‫بلندپروازانه بوده و بیشتر بدون مشورت و نظرخواهی از فعاالن‬ ‫بخش های مختلف صنعتی و در اتاق های در بسته تهیه شده و‬ ‫به همین دلیل به سرانجام مطلوب نیز نمی رسند‪.‬‬ ‫به عن��وان مثال به برخی از اهداف اخری��ن برنامه رونمایی‬ ‫ش��ده در دولت یازدهم (ویرایش اس��فند ‪ ) ۹۵‬و اهداف تعیین‬ ‫شده برای س��ال ‪ ( ۹۶‬سال اغاز به کار دولت دوازدهم ) و سال‬ ‫‪ ( ۱۴۰۰‬سال پایانی دولت دوازدهم ) نگاهی می اندازیم‪.‬‬ ‫شریعتمداری در صدر رای اعتماد تیم اقتصادی‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی روز گذشته در‬ ‫اخری��ن روز از ماراتن نفس��گیر بررس��ی صالحیت های‬ ‫کابین��ه با رایی بی نظیر به ‪ 16‬وزیر پیش��نهادی حس��ن‬ ‫روحان��ی پرونده کابینه دوازدهم را بس��تند‪ .‬در این میان‬ ‫تنه��ا حبیب اهلل بیطرف‪ ،‬وزیر پیش��نهادی نیرو با فاصله‬ ‫بس��یار کم از قافله پاس��تور جا ماند و با ‪ 133‬رای موافق‬ ‫نتوانس��ت رای اعتماد بیشتر نمایندگان را به خود جلب‬ ‫کند‪ .‬امیر حاتمی با ‪ 261‬رای موافق‪ ،‬سیدحسن قاضی زاده‬ ‫هاش��می با ‪ 253‬رای موافق‪ ،‬س��یدمحمود علوی با ‪252‬‬ ‫رای مواف��ق‪ ،‬عبدالرضا رحمانی فضلی با ‪ 250‬رای موافق‪،‬‬ ‫علیرض��ا اوایی با ‪ 244‬رای موافق‪ ،‬س��یدعباس صالحی‬ ‫ب��ا ‪ 242‬رای مواف��ق‪ ،‬محمد ش��ریعتمداری با ‪ 241‬رای‬ ‫موافق‪ ،‬مسعود کرباسیان با ‪ 240‬رای موافق‪ ،‬سیدمحمد‬ ‫بطحایی ب��ا ‪ 238‬رای موافق‪ ،‬محمدجواد ظریف با ‪236‬‬ ‫رای موافق‪ ،‬بیژن نامدارزنگنه با ‪ 230‬رای موافق‪ ،‬مسعود‬ ‫س��لطانی فر ب��ا ‪ 225‬رای موافق‪ ،‬علی ربیعی با ‪ 191‬رای‬ ‫موافق‪ ،‬عباس اخوندی با ‪188‬رای موافق‪ ،‬محمود حجتی‬ ‫ب��ا ‪ 164‬رای موافق و محمدج��واد اذری جهرمی با ‪152‬‬ ‫رای موافق به ترتیب بیشترین ارا را از مجلس دهم شورای‬ ‫‹ ‹برخی اهداف سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪-۱‬ارزش صادرات غیرنفتی‪ ۱۰۳ :‬میلیارد دالر‬ ‫‪-۲‬ارزش صادرات صنعتی و معدنی‪ ۶۱ :‬میلیارد دالر‬ ‫‪-۳‬سرانه صادرات غیرنفتی‪ ۱۲۰۰ :‬دالر‬ ‫‪-۴‬سرانه صادرات صنعتی و معدنی‪ ۷۰۰ :‬دالر‬ ‫‪-۵‬نس��بت ص��ادرات ب��ه واردات بخ��ش صنع��ت و معدن‪:‬‬ ‫‪ ۹۸‬درصد‬ ‫و چند شاخص دیگر که در برنامه هدف گذاری شده است‪.‬‬ ‫اس��تحضار دارید ک��ه صادرات غیرنفتی س��ال ‪ ۹۵‬بیش از‬ ‫‪ ۴۳‬میلیارد دالر بوده و صادرات صنعتی کش��ور نیز حدود ‪۳۱‬‬ ‫میلیارد دالر و بسیار بعید است که این ارقام در سال ‪ ۹۶‬چنان‬ ‫جهش��ی کند که بتواند به هدف تعیین شده نزدیک هم شود‪.‬‬ ‫متاسفانه در سال جاری که س��ال پایانی دولت یازدهم و سال‬ ‫اغازین دولت دوازدهم است‪ ،‬هیچ کدام از وزیران قبلی و جدید‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به دلیل حضور نداش��تن کامل در این‬ ‫سال در مسند وزارت‪ ،‬پاسخگوی چرایی دسترسی نداشتن به‬ ‫ی کاش به نحوی برنامه ریزی‬ ‫اهداف این س��ال نخواهند بود‪ .‬ا ‬ ‫ش��ود که اس��فند هر س��ال‪ ،‬ماه پایان��ی دولت قبلی باش��د و‬ ‫فروردین‪ ،‬س��ال اغاز به کار دولت جدید تا ش��روع به کار دولت‬ ‫جدی��د نیز مترادف با اغاز س��ال و اغاز اجرای بودجه س��االنه‬ ‫و همچنین اغاز برنامه های توس��عه ای پنج س��اله باش��د و هر‬ ‫مسئولی نیز پاسخگوی کامل عملکرد خود در ان سال باشد‪.‬‬ ‫موارد در برنامه به اس��ناد باالدستی اشاره‬ ‫نشده اس��ت نه اینکه مغایرت داشته باشد‪.‬‬ ‫معتقدم وزی��ر نمی تواند برنامه دهد‪ ،‬برنامه‬ ‫ان چیزی اس��ت که در قانون تصویب و به‬ ‫ما ابالغ می ش��ود و ما موظف به اجرای ان‬ ‫هس��تیم‪ .‬انچه ما ارائه می کنیم راهکارها و‬ ‫راهبردهایی اس��ت که برای اجرای اهداف‬ ‫کم��ی و کیفی مصوب در قانون مجلس و بودجه های‬ ‫سنواتی عنوان می ش��ود‪ .‬بنده یکسری از نمایندگان‬ ‫را ب�� ه کار گرفت��م‪ .‬به این موضوع افتخ��ار می کنم و‬ ‫هیچ چیز مخفیانه ای درباره این موضوع ندارم‪».‬‬ ‫عل��ی ربیع��ی‪ ،‬وزی��ر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماع��ی در صحن علنی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی مهم تری��ن برنامه خ��ود را امحای‬ ‫فق��ر مطلق‪ ،‬توانمند کردن و مهارت س��ازی‬ ‫و توس��عه مهارت انسانی‪ ،‬ادامه اجرای طرح‬ ‫س�لامت و خروج از بنگاه��داری صندوق ها‬ ‫عنوان ک��رد و گفت‪« :‬درب��اره انتقاد برخی‬ ‫از دوس��تان به طور قطع در تی��م تجدید نظر می کنم و‬ ‫جبران خواهم کرد‪ .‬در بخش��ی دیگر در توزیع عادالنه‬ ‫شستا باید یاداور شوم که ان شرکت ها تنها به ما واگذار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫برنامه جام��ع حمایت مناط��ق محروم و‬ ‫برنامه اش��تغال مبتن��ی بر ارتق��ای امنیت‬ ‫ش��غلی و صیان��ت از س��رمایه ب��ا همکاری‬ ‫ش��رکای اجتماعی وابس��ته به صندوق ها و‬ ‫توسعه تعاون و فرهنگ کار برنامه ده گانه ای‬ ‫اس��ت که تقدیم رییس جمه��ور کردم‪ .‬فقر‪،‬‬ ‫اس��یب های اجتماعی‪ ،‬بیکاری و صندوق ها‬ ‫از مهم ترین بحران هایی است که با ان مواجه هستیم‬ ‫و باید در این وزارتخانه حل و فصل ش��ود و معتقدیم‬ ‫با پاش��یدن پول‪ ،‬نه فقر حل ش��دنی است نه مشکل‬ ‫اشتغال»‪.‬‬ ‫وزیر کشاورزی در تالش برای افزایش بازدهی اب و خاک‬ ‫محمود حجتی‪ ،‬وزیر جهاد کشاورزی در دفاع از برنامه هایش در صحن‬ ‫علنی مجلس ش��ورای اس�لامی عمده تری��ن برنامه خ��ود را برنامه ریزی‬ ‫براس��اس اقتصاد مقاومتی و افزایش به��ره وری و بازدهی در حوزه اب و‬ ‫خاک عنوان کرد و گفت‪« :‬بیش از ‪ 90‬درصد نیاز غذایی کشور در داخل‬ ‫تامین می شود‪ .‬البته باید بگوییم کشورهای پیشرفته به بخش کشاورزی‬ ‫کمک ویژه ای می کنند و در دس��ت اجر ا دارند‪ .‬امروز که در خدمت شما‬ ‫نمایندگان محترم هستیم ‪ 8‬میلیون و ‪ 700‬هزار تن خرید انجام شده که‬ ‫ادامه دارد و امیدواریم به ‪ 10‬میلیون تن که مورد نظر ماست دست یابیم‪.‬‬ ‫س��هم صادرات کشاورزی یک پنجم صادرات کشور است‪ .‬در کشاورزی‬ ‫معتقدیم زنجیره تولید باید به ش��کلی باش��د که از مزرعه تا سفره مردم‬ ‫را ش��امل ش��ود و بنده در برنامه ه��ای اجرایی و‬ ‫تقنینی در حال پیگیری هس��تم که بتوانیم این‬ ‫موضوع را به خوبی دنبال کنیم‪ .‬س��ال گذش��ته‬ ‫‪12‬هزار میلیارد تومان براورد خس��ارت داشتیم‬ ‫که به کشاورزان دادیم‪».‬‬ ‫‪4‬محور اصلی برنامه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫‹ ‹برخی اهداف سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫محم��د ش��ریعتمداری‪ ،‬وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در دفاع از‬ ‫برنامه های خود در صحن علنی مجلس شورای اسالمی مهم ترین برنامه‬ ‫خود را پیرامون محور احیای س��ند استراتژی صنعتی‪ ،‬ایجاد تقاضا برای‬ ‫تولید داخلی‪ ،‬افزایش سهم ایران از کیک اقتصاد جهانی و اصالح نرخ ارز‬ ‫ب دارای وفاق ملی برای توسعه‬ ‫عنوان کرد و گفت‪« :‬ما فاقد س��ند مصو ‬ ‫صنعتی کش��ور هس��تیم و یکی از مهم ترین برنامه ه��ای وزارت صنعت‪،‬‬ ‫جدول فراوانی درصدی ارای نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫‪-۱‬ارزش صادرات غیرنفتی‪ ۱۳۰ :‬میلیارد دالر‬ ‫‪-۲‬ارزش صادرات صنعتی و معدنی‪ 84 /5 :‬میلیارد دالر‬ ‫‪-۳‬سرانه صادرات غیرنفتی‪ ۱۴۵۰ :‬دالر‬ ‫‪ -۴‬سرانه صادرات صنعتی‪ ۹۴۰ :‬دالر‬ ‫‪ -۵‬نس��بت ص��ادرات ب��ه واردات بخش صنع��ت و معدن‪:‬‬ ‫‪ ۱۰۵‬درصد‬ ‫همان گونه که از هدف گذاری انجام ش��ده استنباط می شود‪،‬‬ ‫صادرات غیرنفتی کشور باید در ‪ ۵‬سال اینده از رقم فعلی ‪۴۳‬‬ ‫میلیارد دال ر به ‪ ۱۳۰‬میلیارد دالر برسد‪ ،‬یعنی جهشی معادل‬ ‫‪ ۹۰‬میلیارد دالر در طول ‪ ۵‬سال و افزایش ‪ ۱۸‬میلیارد دالری‬ ‫در هر سال‪ .‬برای رسیدن به این هدف باید رشد ترکیبی ساالنه‬ ‫صادرات غیرنفتی معادل ‪ ۲۵‬درصد باشد که البته دست نیافتنی‬ ‫نیس��ت اما تجربه س��ال های اخیر نش��ان داده که با این روش‬ ‫برنامه ریزی ها و نحوه حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی‪ ،‬قابل‬ ‫حصول نیس��ت‪ .‬فراموش نکنیم که افزایش صادرات غیرنفتی‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬نسبت به س��ال ‪ ۹۴‬فقط معادل ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬درصد بوده و‬ ‫هنوز نتوانسته ایم رکورد صادرات غیرنفتی سال ‪ ۹۳‬که معادل‬ ‫‪ ۵۰‬میلیارد دالر بود را تکرار کنیم‪ .‬اما س��وال اینجاس��ت که‬ ‫چرا چنین برنامه هایی با صرف هزینه و وقت بسیار زیاد تهیه‪،‬‬ ‫تدوین و رونمایی می شود بدون اینکه هیچ کدام به سرانجامی‬ ‫قابل قبول برسد؟‬ ‫ب��ا نگاهی به وضعیت تهیه و تدوین ای��ن قبیل برنامه ها در‬ ‫سایر کش��ورهای توسعه یافته یا در مس��یر توسع ه می توان به‬ ‫جواب این سواالت دست پیدا کرد‪.‬‬ ‫در این قبیل کش��وره ا به طور معمول احزاب سیاسی فعال‬ ‫وجود داش��ته و همین اح��زاب در انتخابات ش��رکت کرده و‬ ‫درنهایت مس��ئولیت تشکیل دولت ها را بر عهده می گیرند‪ .‬در‬ ‫این کش��وره ا هر برنامه توسعه ای اعم از صنعتی یا کشاورزی‪،‬‬ ‫معدنی و‪ ...‬به تصویب تمامی احزاب و جریان های فعال کش��ور‬ ‫رسیده و سپس رونمایی می شود و به مرحله اجرا در می اید‪،‬‬ ‫در کش��ور ما نیز ک��ه درحال حاضر چنین ش��رایطی وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫پیشنهاد می شود این قبیل برنامه های توسعه ای که از طرف‬ ‫وزارتخانه های ذی ربط تهیه می ش��ود به وسیله نهادهای باالتر‬ ‫مانند هیات دولت و مجلس شورای اسالمی به صورت مشترک‬ ‫تصوی��ب و در قالب قانون به نهادهای مربوط ابالغ ش��ود تا به‬ ‫راحتی و به صورت سلیقه ای قابل جرح و تعدیل نبوده و تعطیل‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی به دنبال امحای فقر مطلق‬ ‫توسعه میدان های مشترک‪ ،‬اولویت وزیر نفت‬ ‫بی��زن زنگن��ه‪ ،‬وزیر نف��ت در دف��اع از‬ ‫برنامه های��ش در صح��ن علن��ی مجل��س‬ ‫ش��ورای اس�لامی مهم ترین برنامه خود را‬ ‫س��رمایه گذاری ب��رای توس��عه میدان های‬ ‫مش��ترک عنوان کرد و بیش��تر به دفاع از‬ ‫اظهارات مخالفان پرداخت‪ .‬وی گفت‪« :‬در‬ ‫این برنامه بر اس��اس ا نچه مع��اون نظارت‬ ‫مجلس بررسی کرده گفته شده که ‪ 47‬درصد برنامه‬ ‫پیشنهادی با احکام باالدس��تی منطبق و ‪ 40‬درصد‬ ‫همسو است و هیچ موردی مبنی بر مغایرت برنامه ها‬ ‫با اس��ناد باالدس��تی یافت نش��ده و به ‪ 13‬درصد از‬ ‫اس�لامی کسب کردند‪ .‬به این ترتیب ‪ 288‬نماینده حاضر‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی با رایی قاطع به ‪ ۹۴‬درصد‬ ‫کابینه (بدون احتساب وزارت علوم) رای اعتماد دادند‪.‬‬ ‫‹ ‹شریعتمداری‪ ،‬رتبه نخست تیم اقتصادی‬ ‫نماین��دگان مجلس ش��ورای اس�لامی از سه ش��نبه‬ ‫هفت��ه گذش��ته در ‪ ۵‬روز و ‪ ۸‬ش��یفت کاری صالحی��ت‬ ‫‪ ۱۷‬وزیر پیش��نهادی دولت دوازدهم را بررس��ی کردند‪.‬‬ ‫رییس جمهور و معاون اول وی نیز روز سه ش��نبه به دفاع‬ ‫از برنامه و صالحیت وزیران پیش��نهادی دولت پرداختند‬ ‫و در اخری��ن روز بررس��ی صالحیت نیز رییس جمهور با‬ ‫حضور در مجلس و با اس��تفاده از باقیمانده وقت وزیران‬ ‫پیش��نهادی به دفاع دوب��اره از گزینه های خود پرداخت‪.‬‬ ‫با توجه به اهمیت مس��ائل اقتصادی نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی از تی��م اقتص��ادی حس��ن روحانی با‬ ‫رای باالی��ی اس��تقبال کردن��د‪ .‬در ای��ن می��ان مطابق‬ ‫پیش بینی های انجام ش��ده محمد شریعتمداری توانست‬ ‫با ‪ 241‬رای بیش��ترین رای اعتماد را از میان وزیران تیم‬ ‫اقتصادی دولت به خود اختصاص دهد و محمد کرباسیان‬ ‫نی��ز با اختالف ی��ک رای در جای��گاه دوم تیم اقتصادی‬ ‫دول��ت ق��رار گرفت ‪ .‬به همین منظور گس��ترش صنعت‬ ‫به بررس��ی مهم ترین دیدگاه های تیم اقتصادی دولت در‬ ‫صح��ن علنی و نظرات نماین��دگان موافق و مخالف در ‪5‬‬ ‫روز گذشته پرداخته است‪.‬‬ ‫معدن و تجارت در صورت رای کس��ب اعتماد توجه به تهیه این س��ند‬ ‫اس��ت‪ ،‬س��هم ما از کیک اقتصادی جهانی را حجم سرانه تولید ناخالص‬ ‫داخلی مش��خص می کند و این حجم در مقایس��ه با توانایی بالقوه کشور‬ ‫قانع کننده نیست‪.‬‬ ‫مکلف هستیم تا کیک اقتصادی کشور را برای بهره مندی همه بخش ها‬ ‫بزرگتر کنیم‪ .‬مش��کل غالب‪ ،‬نبود تقاضای کافی برای تولید داخلی است‬ ‫وزارت‬ ‫وزیر پیشنهادی‬ ‫درصدموافقان‬ ‫درصد مخالفان‬ ‫اموزش و پرورش‬ ‫سیدمحمد بطحایی‬ ‫‪82/6‬‬ ‫‪12/5‬‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات‬ ‫محمدجواد جهرمی‬ ‫‪52/7‬‬ ‫‪41/4‬‬ ‫اطالعات‬ ‫سیدمحمود علوی‬ ‫‪87/5‬‬ ‫‪7/6‬‬ ‫امور اقتصادی و دارایی‬ ‫مسعود کرباسیان‬ ‫‪83/3‬‬ ‫‪10/7‬‬ ‫امور خارجه‬ ‫محمدجواد ظریف‬ ‫‪81/9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫بهداش��ت ‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشکی‬ ‫سیدحس��ن قاض��ی زاده‬ ‫هاشمی‬ ‫‪87/8‬‬ ‫‪6/2‬‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫علی ربیعی‬ ‫‪66/3‬‬ ‫‪27/4‬‬ ‫کشاورزی‬ ‫محمود حجتی‬ ‫‪56/9‬‬ ‫‪32/6‬‬ ‫دادگستری‬ ‫علیرضا ا وایی‬ ‫‪84/7‬‬ ‫‪6/2‬‬ ‫دفاع‬ ‫امیر حاتمی‬ ‫‪90/6‬‬ ‫‪3/4‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫عباس اخوندی‬ ‫‪65/3‬‬ ‫‪26‬‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫محمد شریعتمداری‬ ‫‪83/6‬‬ ‫‪8/6‬‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫عباس صالحی‬ ‫‪84‬‬ ‫‪8/6‬‬ ‫کشور‬ ‫عبدالرضا رحمانی فضلی‬ ‫‪86/8‬‬ ‫‪8/6‬‬ ‫نفت‬ ‫بیژن نامدار زنگنه‬ ‫‪79/8‬‬ ‫‪12/1‬‬ ‫نیرو‬ ‫حبیب اهلل بیطرف‬ ‫‪46/1‬‬ ‫‪45/8‬‬ ‫ورزش و جوانان‬ ‫مسعود سلطانی فر‬ ‫‪78/1‬‬ ‫‪13/5‬‬ ‫که نوس��انات بازار هم ب��ه ان دامن زده بنابراین‬ ‫باید برای کاالی بادوام و مصرفی تقاضا به وجود‬ ‫بیاوری��م‪ .‬در زمین��ه منافع تولید ب��ا رها کردن‬ ‫نرخ ارز مخالفم‪ ،‬ام��ا تثبیت غیرعقالیی نرخ ارز‬ ‫صادرات را با مش��کل مواجه خواه��د کرد‪ .‬این‬ ‫موضوع باید اصالح شود‪.‬‬ ‫نگاه ویژه وزیر راه و شهرسازی به بافت فرسوده‬ ‫عب��اس اخوندی‪ ،‬وزیر راه و شهرس��ازی در صحن علنی مجلس ش��ورای اس�لامی در دفاع از‬ ‫برنامه های ارائه ش��ده گفت‪« :‬کاری که ما کرده ایم این بوده که جلوی شهرفروش��ی در ایران را‬ ‫گرفتیم‪ ،‬همچنین جلوی مجوز فروشی و تراکم فروشی را گرفتیم‪ ،‬اگر می بینید تورم مسکن حتی‬ ‫از تورم میانگین عمومی کشور در همین شرایطی که بزرگترین افتخار رییس جمهور کاهش تورم‬ ‫است هم پایین تر است‪ ،‬اگر قیمت زمین در ایران رشد نکرده به دلیل ان است که ما جلوی فساد‬ ‫را گرفتیم‪ .‬باید به سمت راهکارهای بلندمدت برویم‪.‬‬ ‫تمام تمرکز من روی مس��کن بافت های حاش��یه ای است‪ .‬هنگامی که بنده بر این مسند امدم‬ ‫کل اعتبار بافت فرس��وده ‪ 37‬میلیارد تومان بود اما اکنون بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار داریم که نش��ان دهنده نگاه ما‬ ‫به بافت فرسوده است‪ .‬میانگین توسعه خطوط ریلی قبل از این دوره ساالنه کمتر از ‪ 180‬کیلومتر بوده که امسال ‪1800‬‬ ‫کیلومتر خط ریلی را مورد بهره برداری قرار خواهیم داد‪ .‬این کار را از طریق تامین مالی بین المللی و دیگر موارد اجرایی‬ ‫خواهیم کرد‪».‬‬ ‫اصالح ساختار اقتصادی‪ ،‬مهم ترین برنامه وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫مس��عود کرباس��یان‪ ،‬وزیر امور اقتصادی و دارایی در دفاع از برنامه هایش در صحن علنی مجلس‬ ‫مهم تری��ن برنامه های خود را اصالح س��اختار اقتصادی کش��ور‪ ،‬عملیاتی س��ازی اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫مردمی س��ازی اقتصاد‪ ،‬بهبود اقتصاد کسب و کار‪ ،‬برون گرایی هوشمندانه و تقویت روابط اقتصادی‬ ‫خارجی‪ ،‬صالح و کارامدس��ازی نظام مالی و اقتصادی دولت و بنگاه های تولیدی و ردن اقتصاد به‬ ‫اتاق شیش��ه ای و ش��فاف عنوان کرد و گفت‪« :‬تمام تالش خود را به کار می گیریم تا شاهد اشتغال‬ ‫ابرومندانه و معیشت عزتمندانه مردم کشور باشیم‪. .‬‬ ‫باید توان تس��هیالت بانکی را به سمت توسعه بازار سرمایه ای و افزایش بنگاه های تولیدی و بازار‬ ‫سرمایه در ایران هدایت کنیم‪.‬‬ ‫اجرای طرح جامع مالیاتی و قانون مالیات ارزش افزوده که در دس��تور کار کمیس��یون اقتصاد قرار دارد می تواند مشکالت‬ ‫عدیده این حوزه را برطرف کند تا مالیات ارزش افزوده به واقعیت نزدیک ش��ود‪ .‬مردمی س��ازی اقتصاد از نخستین محورهای‬ ‫مورد توجه بنده در برنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی است‪.‬‬ ‫معتقدم هرچه اقتصاد مردمی تر ش��ود و از تصدی گری اقتصادی توس��ط دستگاه ها و نهادها دورتر شویم به نتایج بهتری‬ ‫دست خواهیم یافت‪».‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫در دومین جلسه شورای هماهنگی فن بازار منطقه ای استان مطرح شد‬ ‫ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری در اصفهان‬ ‫قنبرپ��ور با بیان اینکه فن ب��ازار تالش می کند یک‬ ‫ش��بکه از کارگ��زاران را ب��رای انجام ام��ور مرتبط با‬ ‫بازاریابی محصوالت‪ ،‬تبادل فناوری و س��رمایه گذاری‬ ‫روی فناوری های جدید توسعه دهد‪ ،‬موفقیت فن بازار‬ ‫در اس��تان را در گ��ر و هم افزای��ی و هم��کاری همه‬ ‫دستگاه ها و نهادهای ذی ربط دانست‪.‬‬ ‫بهروز راعی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‹ ‹ش�هرک های صنعت�ی متول�ی پیش�برد‬ ‫فن بازار‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫دومین جلسه شورای هماهنگی فن بازار منطقه ای‬ ‫اس��تان اصفهان به ریاست رس��ول زرگرپور‪ ،‬استاندار‬ ‫اصفهان و با حضور ریی��س مرکز فن بازار ملی ایران‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان‬ ‫و س��ایر اعضای این شورا از سازمان ها‪ ،‬اداره های کل‪،‬‬ ‫دانشگاه ها و پژوهشگاه های استان و تشکل های بخش‬ ‫خصوصی در زمینه توسعه و تجاری سازی فناوری‪ ،‬در‬ ‫استانداری اصفهان برگزار شد‪.‬‬ ‫در این جلس��ه ایین نامه داخلی شورای هماهنگی‬ ‫فن بازار منطقه ای اس��تان اصفهان به تصویب رس��ید‬ ‫و مقرر ش��د فن ب��ازار منطقه ای به عن��وان محوریت‬ ‫مشاوره انتقال فناوری های تولید از سایر کشورها در‬ ‫زمینه ارتقای فناوری واحدهای تولیدی کش��ور و در‬ ‫س��طح ملی با ارائه طرحی جامع در این باره فعالیت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرنگار گس��ترش صنعت از اس��تان‬ ‫اصفهان‪ ،‬رس��ول زرگرپور‪ ،‬اس��تاندار اصفهان در این‬ ‫نشس��ت ارتقای فناوری را یکی از محورهای توسعه‬ ‫اس��تان بر ش��مرد و گفت‪ :‬در این راستا ایجاد منطقه‬ ‫ویژه علم و فناوری در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫اس��تاندار اصفهان افزود‪ :‬ایجاد ش��هرک های علم و‬ ‫فن��اوری و مرکز فن بازار منطق��ه ای اصفهان از جمله‬ ‫فعالیت هایی اس��ت که در این اس��تان شکل گرفته‬ ‫اس��ت و می تواند بستر های توس��عه فناوری استان را‬ ‫فراهم کند‪.‬‬ ‫زرگرپ��ور با اش��اره ب��ه وظای��ف ای��ن منطقه در‬ ‫راس��تای بازار تخصصی مبادله فن��اوری و هدایت و‬ ‫رونق بخش��ی به معادالت انتقال فن��اوری اظهار کرد‪:‬‬ ‫فن بازار منطقه ای اصفه��ان می تواند به عنوان قطب‬ ‫انتقال فناوری کشور فعالیت کند و در این راستا باید‬ ‫جزئیات این مرکز در کمیته کارشناس��ی بررس��ی و‬ ‫در جلس��ه اینده به عنوان یک پیشنهاد مدون برای‬ ‫تصویب ارائه شود‪.‬‬ ‫اس��تاندار اصفهان برگزاری همایش هایی با حضور‬ ‫مدیران شرکت های بزرگ تولیدی استان و همچنین‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان را ضروری دانست و افزود‪:‬‬ ‫حضور ش��رکت های تولیدی و دانش بنی��ان در کنار‬ ‫هم سبب خواهد شد که ظرفیت های تولیدی استان‬ ‫و همچنی��ن ظرفیت ه��ا و قابلیت های ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان استان معرفی و به نوعی نیازهای صنایع‬ ‫برای شرکت های دانش بنیان شناسایی شود‪.‬‬ ‫زرگرپ��ور افزود‪ :‬بای��د حوزه های کاری مش��خص‬ ‫ش��ود و سپس با اولویت بندی نسبت به برگزاری این‬ ‫همایش ها اقدام ش��ود‪ .‬استاندار اصفهان همچنین بر‬ ‫تشکیل کارگروه تخصصی زیرمجموعه این شورا برای‬ ‫هماهنگی بیشتر مصوبات تاکید کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اصفهان پیشرو در فن بازار‬ ‫در ادامه این جلس��ه‪ ،‬اکبر قنبرپ��ور‪ ،‬رییس مرکز‬ ‫فن بازار مل��ی ایران نیز اظهار ک��رد‪ :‬اصفهان همواره‬ ‫در زمین��ه ش��رکت های دانش بنی��ان و همچنی��ن‬ ‫شهرک های علمی و پژوهشی در کشور پیشرو و الگو‬ ‫بوده اس��ت و فرصتی برای این استان وجود دارد که‬ ‫بتواند این جایگاه را حفظ کند‪.‬‬ ‫رییس مرکز فن بازار ملی ایران اظهار کرد‪ :‬فن بازار‬ ‫واس��طه بین ایده و بازار است و در این رابطه وظیفه‬ ‫جم��ع اوری عرض��ه و تقاض��ای فن��اوری را بر عهده‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بهره برداری از شهرک الکترونیک و فناوری اطالعات استان یزد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫یزد از بهره برداری ش��هرک تخصصی الکترونیک‬ ‫و فن��اوری اطالعات اس��تان تا پایان س��ال جاری‬ ‫خب��ر داد‪ .‬ب��ه گزارش خبرنگار گس��ترش صنعت‬ ‫از ی��زد ‪ ،‬سیدمس��عود عظیمی با اع�لام این خبر‬ ‫گفت‪ :‬این ش��هرک تخصصی که در کنار ش��هرک‬ ‫صنعت��ی یزد واقع ش��ده اس��ت با مس��احت ‪50‬‬ ‫هکت��ار تا اواخر س��ال ج��اری ام��اده واگذاری به‬ ‫عالقه مندان به سرمایه گذاری می شود‪ .‬عظیمی با‬ ‫اش��اره به بحث کمبود اب در استان گفت‪ :‬ساخت‬ ‫این ش��هرک صنعتی و اس��تقرار صنای��ع نوین و‬ ‫‪ Hi-tech‬در ان تاثی��ر بس��زایی ب��ر مصرف اب‬ ‫در صنایع داشته و کاهش چشمگیری در اب بری‬ ‫صنع��ت دارد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬برخ��ی از امکانات اولیه‬ ‫ش��هرک مانند خط انتقال اب و ش��بکه روشنایی‬ ‫و توزیع برق ش��هرک س��اخته شده است و زمینه‬ ‫حضور سرمایه گذاران تا چند ماه اینده کامل ایجاد‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در تش��ریح موقعی��ت مکانی این ش��هرک‬ ‫گفت‪ :‬همجواری با ش��هرک صنعتی یزد و منطقه‬ ‫وی��ژه اقتصادی‪ ،‬قرار گرفت��ن در محدوده کریدور‬ ‫عل��م و فن��اوری یزد‪ ،‬نزدیکی ب��ه خط اهن‪ ،‬جاده‬ ‫کمربن��دی و فرودگاه‪ ،‬این ش��هرک را از موقعیت‬ ‫جغرافیای��ی ممت��ازی برخوردار کرده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬ایجاد بس��تر مناسب برای تجاری سازی‬ ‫ایده ه��ا و اختراعات قش��ر ج��وان و نخبه یزدی و‬ ‫ارائ��ه اختراعات و مدل های ازمایش��ی به صنایع و‬ ‫کارخانه های مستقر در سایر شهرک های صنعتی‬ ‫و حتی خارج از اس��تان ی��زد ازجمله اهداف دیگر‬ ‫ساخت این شهرک تخصصی در استان است‪.‬‬ ‫اب سد بوستان رهاسازی شد‬ ‫مدی��ر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیس��ات ابی ش��رکت اب منطقه ای‬ ‫گلس��تان از رهاس��ازی بخشی از اب مخزن سد بوس��تان برای تامین اب بخش‬ ‫کشاورزی شبکه گلستان خبر داد‪ .‬ب ه گزارش خبرنگار گسترش صنعت از استان‬ ‫گلس��تان‪ ،‬شعبان رسولی اظهار کرد‪ :‬این رهاس��ازی از صبح روز شنبه‪ ،‬با هدف‬ ‫تامین نیاز ابی کش��اورزان در محدوده شبکه سد گلستان و بوستان انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در همین راس��تا از همه کش��اورزان و اهالی منطقه تقاضا می شود‬ ‫از نزدیک ش��دن به مسیر رودخانه ها و محدوده مخازن سدها و کانال های شبکه‬ ‫خ��ودداری کنن��د‪ .‬مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیس��ات ابی ش��رکت اب‬ ‫منطقه ای گلس��تان تصریح کرد‪ :‬ش��رکت اب منطقه ای گلستان همواره قبل از‬ ‫رهاسازی اب از پایاب و مخازن سدها‪ ،‬از طریق اطالعیه فوری به حاشیه نشینان‬ ‫درباره نزدیک نشدن به بستر رودخانه ها هشدار داده است‪.‬‬ ‫خوشه های صنعتی اشتغال پایدار ایجاد می کنند‬ ‫نشس��ت اموزش��ی و توجیهی و راه ه��ای نوین‬ ‫توس��عه صادرات واحدهای صنعتی صادرات محور‬ ‫و ش��رکت های تولیدی و صنعت��ی دارای ظرفیت‬ ‫صادرات در ش��هرک های صنعتی اس��تان گیالن‬ ‫برگزار ش��د ‪ .‬به گزارش گسترش صنعت به نقل از‬ ‫روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫گیالن‪ ،‬احمد علی ش��هیدی‪ ،‬مدیر عامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان گیالن در حاشیه این‬ ‫نشست گفت‪ :‬سال گذشته ‪ 16‬هزار میلیارد تومان‬ ‫از س��وی دولت تدبیر و امید به واحدهای کوچک‬ ‫و متوس��ط در کشور اختصاص داده شد که سهم‬ ‫گیالن از این رقم ‪ 530‬میلیارد تومان بوده اس��ت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در س��ال جاری نیز ب��رای تقویت بنیه‬ ‫اقتصادی واحدهای کوچک و متوس��ط در س��طح‬ ‫کش��ور ‪ 10‬هزار میلی��ارد توم��ان اختصاص داده‬ ‫ش��د که سهم اس��تان ها از جمله گیالن به زودی‬ ‫مشخص خواهد ش��د ‪ .‬شهیدی درباره خوشه های‬ ‫صنعتی گفت‪ :‬خوشه های صنعتی در ایجاد اشتغال‬ ‫پای��دار نقش ارزنده ای دارند و در همین زمینه در‬ ‫اس��تان گیالن ‪ 4‬خوش��ه صنعتی چ��ای‪ ،‬زیتون‪،‬‬ ‫ش��الیکوبی و کلوچه اجرایی شده و هم اکنون نیز‬ ‫خوشه شیالت در مراحل برگزاری مناقصه و سایر‬ ‫موارد اداری و اجرایی اس��ت‪ .‬مدیر عامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان گیالن افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به موقعیت اس��تان گیالن خوش��ه شیالت یعنی‬ ‫صنایع دریامحور می تواند در جهت ایجاد اشتغال‬ ‫پایدار و کاهش بیکاری نقش پررنگی داشته باشد‪.‬‬ ‫احیای ‪ 4‬هزار واحد از سال ‪ 92‬تاکنون‬ ‫ب��ه دنبال ط��رح مواردی خ�لاف واقعی��ت در زمینه تعطیل��ی واحدها و‬ ‫ش��هرک های صنعتی‪ ،‬از س��وی نماینده مخالف گزینه پیش��نهادی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫مواردی را به صورت صریح و شفاف اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬در حال حاضر تعداد واحدهای دارای پروانه بهره برداری‬ ‫در ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی ب��ه ‪ ۳۹‬هزار و ‪ ۷۸۹‬افزای��ش یافته و روند‬ ‫ی واحدهای صنعتی نیز در این مدت با بهبود فضای کسب وکار پس‬ ‫تعطیل ‬ ‫از برج��ام و اقداماتی مانند اسیب شناس��ی واحدهای صنعتی و بهس��ازی و‬ ‫نوسازی انها سیرکاهشی داشته است‪.‬‬ ‫همچنین تعداد واحدهای تعطیل از ‪ ۱۹‬درصد در س��ال ‪ ۹۲‬به ‪ ۱۴‬درصد‬ ‫در پایان سال ‪ ۹۵‬در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور کاهش یافته است‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این‪ ،‬از مرداد ‪ ۹۲‬تاکنون بی��ش از ‪ ۳‬هزار و ‪ ۹۲۴‬واحد صنعتی‬ ‫متوقف با مجموعه اقدامات حمایتی به چرخه تولید بازگشته اند‪.‬‬ ‫یاداور می ش��ود‪ ،‬در کل ش��هرک ها و نواحی صنعتی نیز بیش از ‪ ۹‬هزار و‬ ‫‪ ۶۷۹‬واحد صنعتی جدید با اش��تغال ‪ ۱۵۷‬ه��زار و ‪ ۷۹۰‬نفر به بهره برداری‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫محمدجواد بگی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی اصفه��ان در ابتدای این جلس��ه ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی را س��ازمان متولی پیش��برد‬ ‫برنامه های فن بازار در اس��تان عن��وان کرد و خالصه‬ ‫گزارش��ی از اخری��ن وضعیت ش��هرک های صنعتی‬ ‫استان اصفهان داد‪.‬‬ ‫بگی با اشاره به ابزارهای این شرکت برای حمایت‬ ‫از واحدهای صنعتی‪ ،‬رقابت پذیری‪ ،‬رویکرد صادراتی‬ ‫و توجه ب��ه تولید محص��والت دانش بنی��ان را برای‬ ‫شرکت های تولیدی و صنعتی استان ضروری دانست‬ ‫و گفت‪ :‬به همین منظور ازجمله برنامه های ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان برای تسهیل و تشویق‬ ‫بخش های تولیدی مس��تقر در شهرک های صنعتی‪،‬‬ ‫ایجاد زیرس��اخت های س��خت افزاری و نرم افزاری با‬ ‫هدف رقابت پذیری ش��رکت های دانش بنیان و ایجاد‬ ‫بسترهای الزم برای توسعه‪ ،‬انتقال و نفوذ فناوری های‬ ‫جدید از طریق فن بازار بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اصفهان‬ ‫با اش��اره به زیرس��اخت های ایجاد شده از سوی این‬ ‫ش��رکت در ش��هرک فناوری اصفهان با فاز عملیاتی‬ ‫‪ 60‬هکت��ار و همچنی��ن مرکز خدمات کس��ب و کار‬ ‫مس��تقر در این شهرک‪ ،‬برای اس��تقرار مشاوران در‬ ‫حوزه های مختلف س��رمایه گذاری‪ ،‬حقوقی و‪ . ..‬ایجاد‬ ‫ش��هرک فن��اوری و مرکز خدمات کس��ب وکار را از‬ ‫تجربه های موفق اس��تان و کش��ور در زمینه توسعه‬ ‫فناوری بخش های تولیدی عنوان کرد‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬مدیر فن بازار اصفهان گزارشی از عملکرد‬ ‫فن بازار منطقه ای اس��تان اصفهان در طول ‪ 3‬س��ال‬ ‫فعالیت این مرکز داد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 30‬مرداد ‪ 28 1396‬ذی القعده ‪ 21 1438‬اوت ‪ 2017‬شماره ‪ 189‬پیاپی ‪2162‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫شریعتمداری می تواند صنایع‬ ‫کوچک را احیا کند‬ ‫صنای��ع کوچک و متوس��ط‬ ‫انچن��ان مهم اس��ت ک��ه در‬ ‫سیاست های اقتصاد مقاومتی‬ ‫نیز بر ان تاکید ش��ده است و‬ ‫به نظر من اولویت وزیر اینده‬ ‫باید فعال سازی و کمک به این‬ ‫صنایع باش��د‪ .‬اگر می خواهیم‬ ‫علی دیلمقامیان‬ ‫مشکل اشتغال حل شود باید‬ ‫نایب رییس اتاق بازرگانی‬ ‫ای��ن بخ��ش را فع��ال کنیم و‬ ‫ارومیه‬ ‫این نیازمن��د توجه همه جانبه‬ ‫وزی��ر اس��ت و فک��ر می کنم‬ ‫که ش��ریعتمداری ق��درت ای��ن را دارد‪ .‬در بخش صنعت ما‬ ‫نیازمند توجه ویژه به صنایع کوچک و متوس��ط هس��تیم و‬ ‫ای��ن اصلی ترین انتظار بخش خصوصی از وزیر اینده اس��ت‪.‬‬ ‫دول��ت یازدهم تجربه خوبی ب��رای وزیر این��ده خواهد بود‪.‬‬ ‫ام��ا ش��ریعتمداری در همین ابتدا با بخ��ش خصوصی دیدار‬ ‫و همفکری می کند و این موضوع نش��انه خوبی است‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه ایش��ان س��ابقه خوبی در بخش بازرگان��ی دارد و مدیر‬ ‫باتجربه ای است‪.‬‬ ‫فض��ای کس��ب و کار مانن��د س��ال های گذش��ته نیس��ت‬ ‫ک��ه واحد های صنعت��ی در ش��رایط خاص باش��ند بنابراین‬ ‫شریعتمداری می تواند به سمت ارتقای شاخص های اقتصادی‬ ‫به ویژه در افزایش میزان اش��تغال حرکت کند‪ .‬اکنون بخش‬ ‫خصوصی به جایگاهی رسیده است که می تواند در کنار دولت‬ ‫قرار گیرد و اهداف س��ند چش��م انداز ‪20‬ساله را محقق کند‪.‬‬ ‫وزیری که به بخش خصوصی اعتقاد داش��ته باش��د می تواند‬ ‫سبب رشد تولید و تجارت شود‪.‬‬ ‫ایران به س��رمایه گذاری جدید نی��از دارد و این امر زمانی‬ ‫محقق می شود که وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بتواند قوانین‬ ‫زائد را حذف کند و در زمینه سیاس��ت های اقتصادی کشور‬ ‫حرکت کند‪ .‬اما الزم است نظام بانکی اصالح شود‪ .‬با نرخ سود‬ ‫بانکی که برای س��رمایه گذاران ح��دود ‪ 20‬تا ‪ 27‬درصد تمام‬ ‫می ش��ود چطور می توان انتظار داش��ت که سرمایه گذاران به‬ ‫طرح ها تمایلی نشان دهند بنابراین همین امر باعث می شود‬ ‫حجم س��رمایه گذاری اهنگ کندی داشته باشد‪ .‬از این رو از‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت می خواهیم در ش��ورای پول و‬ ‫اعتبار تمام س��عی خود را بکند تا نرخ سود تسهیالت بانکی‬ ‫برای تولید کنندگان منطقی شود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 30‬مرداد ‪ 28 1396‬ذی القعده ‪ 21 1438‬اوت ‪ 2017‬شماره ‪ 189‬پیاپی ‪2162‬‬ ‫فناوری های نوین و صنایع‬ ‫یادداشت‬ ‫برنامه ای هوشمند‬ ‫برای مدیریت فناوری‬ ‫فن��اوری نوین و اس��تفاده‬ ‫از ان س��بب توسعه صنعتی‬ ‫و تجاری س��ازی محصوالت‬ ‫می ش��ود‪ ،‬ن��ه تولی��د کاال و‬ ‫محصوالتی با قابلیت های باال‬ ‫و لوکس؛ اگر این نگاه حاکم‬ ‫باش��د به طور قط��ع زمینه‬ ‫سعید مظاهری‬ ‫برای استفاده از فناوری های‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫نوین بیشتر فراهم می شود‪.‬‬ ‫مهندسی دریایی‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬در کش��ور ما‬ ‫بسیاری از صنایع با فناوری‬ ‫روز دنی��ا فاصله دارد‪ .‬به عبارتی‪ ،‬فن��اوری نوین کمکی به‬ ‫اقتص��اد نک��رده در حالی که یکی از اهداف ما اس��تفاده از‬ ‫فناوری های نوین در جهت تولید و اشتغال است‪ .‬به عنوان‬ ‫نمون��ه‪ ،‬باید ببینیم اگر با ورود فناوری های روز کارخانه ای‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار نفری را ب��ه ‪ ۱۰‬هزار نفر کاهش می دهیم برای‬ ‫‪ ۹۰‬هزار نفر باقی مانده چه برنامه اش��تغالی در نظر گرفته‬ ‫می شود در غیراین صورت ورود این فناوری باعث شکست‬ ‫است‪ .‬برای مثال‪ ،‬در صنایع فراساحل از فناوری های قدیمی‬ ‫بهره می گیری��م‪ .‬در حالی که می توانیم از فناوری های روز‬ ‫نگهداری و بهره برداری بیش��تر کنیم یا استفاده از فناوری‬ ‫ک��ه به تولید ب��رق از اب دریا منجر می ش��ود می تواند در‬ ‫کش��ور ما مورد اس��تفاده قرار گیرد‪ .‬البت��ه در این بخش‬ ‫کارهای مطالعاتی و پژوهش��ی ش��ده اما عملیاتی نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬برای صنعتی ش��دن این بخش بهتر است‬ ‫از فناوری های نو بهره گرفته شود‪ .‬بدیهی است که توسعه‬ ‫صنعتی در این بخش می تواند به تولید و اش��تغال کش��ور‬ ‫کم��ک ویژه کند‪ .‬بای��د به توان داخلی تکی��ه کنیم با این‬ ‫حال‪ ،‬می توانیم از فناوری های روز دنیا نیز اس��تفاده کنیم‬ ‫چرا که در کش��ور ما نیروی کار خوب��ی داریم و با اموزش‬ ‫انها می توانیم بسیاری از مشکالت بخش فناورانه را برطرف‬ ‫کنی��م‪ .‬همچنی��ن برای مدیری��ت فن��اوری در این بخش‬ ‫نیازمندی برنامه ای هوشمند هستیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ساخت دستگاه تصویر برداری‬ ‫پزشکی در کشور‬ ‫پژوهش��گران کشور موفق به طراحی و ساخت شبیه ساز‬ ‫نیروی وزن در تصویربرداری پزشکی شدند که می تواند در‬ ‫تشخیص دقیق تر بیماری کمک کند‪.‬‬ ‫عباس خوش��بویی‪ ،‬مجری طرح «شبیه ساز نیروی وزن‬ ‫در تصویر ب��رداری پزش��کی» اظهارکرد‪ :‬ما موفق ش��دیم‬ ‫دس��تگاهی کمک تشخیصی را طراحی کنیم تا از به وجود‬ ‫امدن مشکالتی که بر نتیجه ‪ MRI‬تاثیر دارند‪ ،‬جلوگیری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬وی اف��زود‪ :‬هنگام ‪ MRI‬‬ ‫مش��کل تنگی نخاع و مش��کالتی که به س��تون فقرات و‬ ‫دیس��ک کمر مرتبط اس��ت به وجود می اید که به صورت‬ ‫دقیق مشخص نمی شوند و همین باعث تشخیص نادرست‬ ‫بیماری و تجویز های نابجا خواهد شد‪.‬‬ ‫خوش��بویی خاطر نش��ان کرد‪ :‬به دلیل اینکه فرد هنگام‬ ‫‪ M‬دراز می کشد‪ ،‬بسیاری از مشکالت مشخص‬ ‫گرفتن ‪ RI‬‬ ‫نمی ش��ود زیرا با دراز کش��یدن نی��روی وزن از روی کمر‬ ‫فرد برداشته می ش��ود و بیرون زدگی دیسک بین مهره ای‬ ‫و فش��ار نخاع که باعث درد می ش��ده دیگ��ر در بدن فرد‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه از این رو تش��خیص پزشک درست‬ ‫نخواهد بود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬درصدد برامدیم دستگاه شبیه ساز‬ ‫وزن را برای تصویر برداری پزش��کی طراحی کنیم و ان را‬ ‫روی دستگاه های اسکن و ‪ MRI‬نصب کنیم‪.‬‬ ‫‪ M‬ایستاده‬ ‫به گفته وی‪ ،‬برخی کش��ورها دس��تگاه ‪ RI‬‬ ‫را طراح��ی کرده اند که ‪ ۴۰‬میلی��ارد تومان هزینه دارد به‬ ‫همین دلیل هیچ وقت این دستگاه وارد ایران نشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه دس��تگاه شبیه س��از وزن ب��رای‬ ‫تصویر ب��رداری پزش��کی کم هزین��ه و قاب��ل نص��ب روی‬ ‫دس��تگاه های قدیم��ی و جدید ‪ MRI‬اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫با اس��تفاده از این دس��تگاه نیروی وزن فرد روی کمرش‬ ‫شبیه س��ازی و بعد از ان تصویر برداری انجام می شود تا به‬ ‫صورت دقیق بیماری تشخیص داده شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دس��تگاهی که س��اختیم نی��روی وزن را به‬ ‫س��تون مهره فرد وارد می س��ازد و س��پس تصویربرداری‬ ‫اغاز می شود‪ .‬وی با بیان اینکه این دستگاه در کشور ثبت‬ ‫اختراع شده است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این طرح‪ ،‬تاییدیه های خود‬ ‫را از متخصص��ان دریاف��ت کرده و در ح��ال ثبت پتنت از‬ ‫المان اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬این سیستم قابلیت صادرات به‬ ‫همه کشورها را دارد و بنا داریم این کار را بعد از به تولید‬ ‫انبوه رساندن انجام دهیم‪.‬‬ ‫خوشبویی با بیان اینکه تمام مراکزی که دستگاه ‪ MRI‬‬ ‫و ‪ CT‬دارند می توانند مشتریان این دستگاه باشند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫س��اخت این دس��تگاه بهترین اتفاق برای بیمار است زیرا‬ ‫تش��خیص بیم��اری راحت تر و بهتر خواهد ش��د از این رو‬ ‫درمان نیز اس��ان تر انجام می ش��ود‪ .‬س��اخت این دستگاه‬ ‫حاصل ت�لاش گروه ‪ ۱۴‬نفره بوده که تاکنون برنده جایزه‬ ‫ملی خلیج فارس و همچنین جایزه اول اینوتک کشوری و‬ ‫جوایز متعدد استانی شده است‪.‬‬ ‫ایرج مشایخی‬ ‫بااینکه کشورمان در‬ ‫بخش دانش لیزر در‬ ‫سطح بسیارخوبی قرار‬ ‫دارد‪ ،‬این دانش باید‬ ‫کاربردی و تجاری سازی‬ ‫شود چراکه نقطه ضعف‬ ‫ما نیز همین بخش است‬ ‫تجاری سازی؛ چالش فناوری لیزر‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫لیزر ابزاری اس��ت که ن��ور را به ص��ورت پرتوهای‬ ‫موازی بس��یار باریکی که طول موج مش��خصی دارند‪،‬‬ ‫ساطع می کنند‪ .‬این دستگاه از ماده ای جمع کننده یا‬ ‫فعال کننده نور تشکیل شده که درون محفظه تشدید‬ ‫ن��ور قرار دارد‪ .‬این ماده پرتو نور را که به وس��یله یک‬ ‫منب��ع انرژی بیرونی (از نوع الکتریس��یته ی��ا نور) به‬ ‫وج��ود امده‪ ،‬تقویت می کند‪ .‬نخس��تین بار طرح اولیه‬ ‫لیزر را اینش��تین داد‪ .‬لیزر از نظر ماهیت هیچ تفاوتی‬ ‫ب��ا نور عادی ن��دارد و خواص فیزیکی لی��زر‪ ،‬ان را از‬ ‫نورهای ایجاد ش��ده از دیگر منابع متمایز می سازد‪ .‬از‬ ‫نخس��تین روزهای تولید فناوری لیزر‪ ،‬به خواص ویژه‬ ‫ان پی برده ش��د که خود این خواص بس��تری عظیم‬ ‫برای کاربردهای وس��یع این پدیده در علوم گوناگون‬ ‫به ویژه صنعت و پزش��کی ایجاد کرده اس��ت‪ .‬استفاده‬ ‫از فن��اوری لیزر نیاز به بهره گی��ری اضافی از هرگونه‬ ‫فراین��د مکانیکی یا تجهیزات کمک��ی را حذف کرده‬ ‫و روش��ی بس��یار س��ریع‪ ،‬بدون تماس و تمیز اس��ت‪.‬‬ ‫این فرایند خرابی در مس��یر تولید را نیز کاهش داده‬ ‫چراکه الگوها و تغیی��رات طراحی به صورت همزمان‬ ‫ایجاد می ش��ود‪ .‬همچنین کاربردهای فراوان و متنوع‬ ‫حاصل از بکارگیری لیزر س��بب گس��ترش روزافزون‬ ‫نفوذ فناوری های مربوط به ان در س��ایر صنایع شده‬ ‫و توج��ه بازاره��ای مبتنی بر دان��ش و بدیع را به خود‬ ‫معطوف ساخته است‪.‬‬ ‫‹ ‹لیرز در جهان‬ ‫وج��ود بحران ه��ای اقتص��ادی فراگیر در سراس��ر‬ ‫جهان که تاثیر منفی کالنی بر بیش��تر صنایع داشته‬ ‫اس��ت‪ ،‬صنعت لی��زر را نیز در پرتو خود ق��رار داده و‬ ‫ای��ن صنعت دوره هایی از تاری��خ دچار افت وخیزهایی‬ ‫ش��ده است‪ .‬برای مثال‪ ،‬در س��ال های ‪۱۳۸5 -۱۳۸6‬‬ ‫(‪ )۲۰۰8-۲۰۰9‬رکود اقتصادی به شدت باعث کاهش‬ ‫بازار در حوزه لیزر شد اما نکته قابل توجه اینکه توسعه‬ ‫ب��ازار لی��زر در طول حیات تجاری ان دارای رش��دی‬ ‫به طور تقریبی مس��تمر ولی همراه با نوس��اناتی بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬در س��ال های اخیر ب��ا وجود پیوس��تگی روند‬ ‫منفی توس��عه جهانی و بحران ه��ای اقتصادی‪ ،‬امار و‬ ‫پیش بینی ها گویای رش��د درامدزای��ی صنعت لیزر و‬ ‫س��هم حدود ‪ ۳‬درصدی ان در تولید ناخالص داخلی‬ ‫کشورها است‪.‬‬ ‫‹ ‹در کشور ما‬ ‫لی��زر ب��ه عن��وان یک��ی از فناوری ه��ای کلیدی و‬ ‫راهبردی‪ ،‬نقش اساس��ی و رو به رش��د در حوزه های‬ ‫مختلفی از جمله صنعتی‪ ،‬پزش��کی‪ ،‬دندانپزش��کی و‬ ‫همچنین دفاعی دارد و زمینه س��از توس��عه فناوری و‬ ‫تولید بسیاری از محصوالت پیشرفته حوزه های مختلف‬ ‫فناوری اس��ت‪ .‬گردش مالی باالی حاص��ل از اقتصاد‬ ‫مبتنی ب��ر فناوری لیزر در برخی از کش��ورها در کنار‬ ‫اهمیت و کاربردهای روزافزون این فناوری ارزش��مند‬ ‫و راهب��ردی‪ ،‬معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری‬ ‫را بر ان داش��ته اس��ت که با تامین حمایت های الزم‬ ‫و همکاری دو مجموعه ش��امل س��تاد لیزر‪ ،‬فتونیک و‬ ‫ساختارهای میکرونی این معاونت و مرکز ملی علوم و‬ ‫فنون لیزر ایران‪ ،‬مجموعه ای را با عنوان مرکز نواوری‬ ‫لیزر ایران برای حمایت از تجاری سازی دانش موجود‬ ‫در کشور راه اندازی کند‪.‬‬ ‫ایرج مش��ایخی‪ ،‬رییس نخستین مرکز ملی نواوری‬ ‫لیزر در این زمینه به گسترش صنعت گفت‪ :‬حدود ‪۵۰‬‬ ‫سال از کاربرد لیزر در صنایع مختلف در دنیا می گذرد‬ ‫و این فناوری ارزشمند منشا تحوالت بسیار مهمی در‬ ‫حوزه های مختلف ازجمله صنعت بوده اس��ت‪ .‬با اینکه‬ ‫کش��ورمان در بخش دانش لیزر در سطح بسیارخوبی‬ ‫قرار دارد‪ ،‬این دانش باید کاربردی و تجاری سازی شود ‬ ‫چراکه نقطه ضعف ما نیز همین بخش است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه درحال حاض��ر ی��ک س��ری‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان در حوزه تجاری س��ازی لیزر‬ ‫فعالیت می کنند‪ ،‬هدف اصل��ی راه اندازی این مرکز را‬ ‫متمرکز کردن فعالیت های تجاری سازی در این بخش‬ ‫به صورت یک ش��بکه و همچنین حمایت های الزم به‬ ‫این شرکت ها عنوان کرد‪.‬‬ ‫مش��ایخی با تاکید بر اینکه بس��یاری از استادان و‬ ‫دانش��جویان به عنوان بخش های حقیقی ممکن است‬ ‫ایده های زیادی در حوزه لیزر و تجاری سازی داشته و‬ ‫در عین حال با مش��کالت مالی روبه رو باش��ند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬ما قصد داریم در ای��ن مرکز هر ‪6‬ماه‬ ‫یک بار برای جذب ایده فراخوان دهیم و همچون یک‬ ‫ش��تاب دهنده‪ ،‬ایده های نواوران��ه را جذب و تا تبدیل‬ ‫ش��دن به محصول و تجاری س��ازی حمای��ت کنیم تا‬ ‫بعدها در ادامه در قالب یک شرکت رشد کنند‪.‬‬ ‫وی در توضی��ح فعالیت های این مرکز ادامه داد‪ :‬در‬ ‫واقع دانش از طریق مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران‬ ‫ایجاد می ش��ود و پس از اینکه نمونه اولیه س��اخته و‬ ‫اماده ش��د‪ ،‬برای تولید و عرضه به بازار و همچنین به‬ ‫منظور تجاری س��ازی به دل شرکت ها می اید که این‬ ‫خود یک بخش کار است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاربردها‬ ‫لی��زر یک��ی از روش ه��ای کم هزین��ه و رای��ج در‬ ‫استرلیزاسیون اب با بکارگیری پرتوهای فرابنفش است‬ ‫ک��ه با میکروب زدایی اب را ازلحاظ بیولوژیکی تصفیه‬ ‫می کند و با توجه به کارایی باال و اسیب نرس��اندن به‬ ‫محیط زیست و تضمین سالمت اب بسیار رایج است‪.‬‬ ‫پرتوهای لیزری در طول موج های کوتاه و در محدوده‬ ‫فرابنفش این نقش را بهتر ایفا می کند‪ .‬به عالوه اینکه‬ ‫امروزه الودگی هوا به یکی از مش��کالت اصلی بیشتر‬ ‫ش��هرهای بزرگ دنیا تبدیل شده اس��ت و رفع ان نیز‬ ‫از چالش ه��ای بزرگ به ش��مار می ای��د‪ .‬ازاین رو ارائه‬ ‫روش های نوین و کارب��ردی به منظور کاهش الودگی‬ ‫هوا بسیار موردتوجه است و لیزر یکی از وسایلی است‬ ‫ک��ه به صورت بالق��وه قابلیت کمک ب��ه این معضل را‬ ‫دارد‪ .‬لی��زر به عنوان باریکه ای موازی‪ ،‬با انرژی متمرکز‬ ‫و دارای برد بلند می تواند با جارو کردن محیط اطراف‬ ‫و برهمکن��ش از راه ه��ای مختلف با عوام��ل الودگی‬ ‫مانند یونیزاسیون و شکستن س��اختار مولکولی انها‪،‬‬ ‫به کاهش الودگی کمک کند‪.‬‬ ‫بخش دیگری از بررس��ی ها در حوزه لیزر‪ ،‬فتونیک‬ ‫و س��اختارهای میکرونی در بهداشت و سالمت است‪.‬‬ ‫فن��اوری لی��زر و فتونی��ک کاربرد وس��یعی در زمینه‬ ‫بهداش��ت عمومی و س�لامت دارد‪ .‬انواع لی��زر تراپی‬ ‫برای بهبود س��ریع تر زخم ها‪ ،‬میکروب زدایی‪ ،‬استفاده‬ ‫از لی��زر به عنوان تی��غ جراحی‪ ،‬بخی��ه زدن‪ ،‬جراحی‬ ‫غده های سرطانی‪ ،‬پوست و دندان پزشکی و‪ ...‬ازجمله‬ ‫کاربردهای لیزر در حوزه های بهداشت و سالمت است‪.‬‬ ‫تش��خیص و درمان از دیگر موضوعاتی اس��ت که در‬ ‫حوزه فتونیک و س��اختارهای میکرونی مورد ارزیابی‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫کاربرد لیزر در پزشکی امروزه به یکی از اصلی ترین‬ ‫حوزه ه��ای کاربرد لیزر تبدیل ش��ده اس��ت و گردش‬ ‫مال��ی قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد‪ .‬عالوه‬ ‫بر بکارگیری لیزر به عنوان ابزاری درمانی و اس��تفاده‬ ‫مس��تقیم از ان در جراحی ها و دیگ��ر کاربردها‪ ،‬لیزر‬ ‫کاربرد گسترده ای در تشخیص و پیشگیری دارد‪.‬‬ ‫سرعت عمل لیزر در فرایندهای پیچیده صنعتی که‬ ‫به طور معمول با روش های سنتی نیازمند صرف وقت‬ ‫و انرژی بس��یار باال است موجب صرفه جویی در انرژی‬ ‫و استفاده بهینه از منابع انسانی و مواد اولیه می شود‪.‬‬ ‫تبلور این ویژگی لیزر در چاپگرهای سه بعدی ساخت‬ ‫قطع��ات در صنایع راهبردی مانند هواپیما را بس��یار‬ ‫اسان و سریع کرده است‪.‬‬ ‫این نکت��ه عالوه بر کاربرد لیزر در صنایع انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر اس��ت که باعث افزایش بازده س��لول های‬ ‫خورشیدی (فتوولتائیک) می شود‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر اینک��ه امروزه لی��زر به عنوان ی��ک ابزار‬ ‫تهاجمی دفاعی مستقیم مورد توجه است‪ ،‬سال هاست‬ ‫که تجهیزات و وس��ایل لی��زری در جنگ افزارها نقش‬ ‫قسمت های هدایت‪ ،‬کنترل و ناوبری را به عهده دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹چند نکته‬ ‫یکی از ش��تاب دهنده های توس��عه فناوری لیزر در‬ ‫کش��ور‪ ،‬شناسایی موقعیت جهانی این فناوری است و‬ ‫از انجا که این دانش در مقایس��ه با بس��یاری از علوم‬ ‫دیگر نوپا بوده بررس��ی حجم ب��ازار لیزر و فتونیک در‬ ‫جهان الزامی اس��ت‪ .‬از دالیل اصل��ی انجام مطالعات‬ ‫بازار‪ ،‬شناسایی‪ ،‬گرداوری و تجزیه وتحلیل ان دسته از‬ ‫اطالعاتی اس��ت که فرصت های بهتر توسعه فناوری ها‬ ‫و محصوالت اینده را مشخص می کند‪ .‬از این طریق و‬ ‫با شناسایی روندهای توسعه بازار حوزه علم و فناوری‬ ‫می توان ضعف ها و چالش های موجود را برای همراهی‬ ‫با مسیر توسعه کاربردها و بازارهای اینده یک فناوری‬ ‫هم��راه ک��رد‪ .‬با شناس��ایی ریس��ک های فعالیت های‬ ‫تحقیق و توسعه‪ ،‬س��رمایه گذاری و حمایت های مالی‬ ‫و اقتص��ادی کاهش پیدا می کند و مس��یر نواوری به‬ ‫سمت کش��ف فرصت های نهفته بازار هدایت می شود‪.‬‬ ‫همچنین می توان از وضعیت فعالیت س��ایر کش��ورها‬ ‫اگاهی یافت و مش��تریان احتمال��ی فناوری موردنظر‬ ‫را شناس��ایی کرد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬روند صنایعی که از‬ ‫فناوری پیشرفته مورد نظر استفاده می کنند نیز کمک‬ ‫خواهد کرد تا ضمن شناسایی بازارهای هدف‪ ،‬نیازهای‬ ‫واقعی و قابل دسترس صنایع شناسایی شوند‪.‬‬ ‫با توجه به هزینه هایی که قضاوت های اشتباه به بار‬ ‫خواهد اورد الزم است اطالعات دقیق و با بهره گیری از‬ ‫منابع معتبر موردبررسی قرار گیرد تا پیش فرض های‬ ‫اینده بازار با کیفیت باال شکل گیرد‪.‬‬ ‫توسعه فناوری ساخت اولتراسانتریفیوژ‬ ‫رییس مرکز رش��د فناوری موسس��ه تحقیقات واکسن و سرم سازی‬ ‫رازی توس��عه فناوری ساخت اولتراسانتریفیوژ ‪ ۶۰‬هزار دور را به عنوان‬ ‫یکی از دستاوردهای مرکز رشد موسسه رازی عنوان کرد‪.‬‬ ‫سیدش��مس الدین قائم مقامی با اش��اره به مهم تری��ن اقدامات انجام‬ ‫ش��ده در حوزه واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان (مراکز رشد)‬ ‫موسس��ه رازی اظهار کرد‪ :‬مجوز قطعی مرکز رش��د فناوری در ‪ ۲۵‬اذر‬ ‫‪ ۹۳‬از طرف وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی دریافت شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تدوین اساسنامه و ایین نامه اجرایی در همین زمینه‬ ‫افزود‪ :‬پس از تجهیز ساختمان اداری مرکز رشد برای استقرار واحدهای‬ ‫فن��اور‪ ،‬بیش از ‪ ۲۵‬جلس��ه کارگ��روه پذیرش‪ ،‬ارزیاب��ی و نظارت برای‬ ‫بررسی ایده های ارائه شده از س��وی گروه ها و واحدهای فناور متقاضی‬ ‫استقرار در مرکز برگزار شد‪.‬‬ ‫رییس مرکز رشد فناوری موسسه رازی با بیان اینکه ‪ ۲۵‬واحد فناور‬ ‫(در قالب ‪ ۲۱‬ش��رکت و ‪ ۴‬هس��ته فناور) در این مرکز پذیرش ش��دند‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در همین راستا ‪ ۶‬جلسه شورای مرکز رشد با حضور‬ ‫اعضای هیات علمی موسس��ه پاس��تور‪ ،‬دانشگاه ش��هید بهشتی‪ ،‬معاون‬ ‫تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی البرز‪ ،‬سرپرست بانک کشاورزی استان‬ ‫و س��ایر مسئوالن برگزار شد‪ .‬وی در ادامه از اجرای فاز مطالعاتی برای‬ ‫ساخت ساختمان جدید مرکز رشد فناوری در ‪ 3‬طبقه خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫بر اساس پیش بینی های انجام شده ‪ ۴۰‬شرکت عالوه بر فضاهای عمومی‬ ‫در این فضا ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی موسس��ه رازی‪ ،‬قائم مقام��ی تصریح کرد‪:‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬کارگاه اموزش��ی به منظور افزایش اگاهی واحدهای فناور‬ ‫با مباحث مرتبط با کس��ب و کار از قبیل اصول ش��رکت داری‪ ،‬اشنایی‬ ‫با قوانین مالی و مالیاتی‪ ،‬تجاری سازی تحقیقات‪ ،‬تجاری سازی نواوری‪،‬‬ ‫اصول مذاکره‪ ،‬بررس��ی امکان سنجی(‪ ،)FS‬اش��نایی با مفاهیم کنترل‬ ‫پروژه‪ ،‬تحلیل پتنت و سایر موارد برگزار شده است‪.‬‬ ‫وی ضمن اش��اره ب��ه اینکه ش��رکت در همایش ها و نشس��ت های‬ ‫مرتب��ط با مراکز رش��د و پارک ه��ای علم و فن��اوری و برپایی غرفه در‬ ‫نمایشگاه های مرتبط از دیگر فعالیت های حوزه تجاری سازی و فناوری‬ ‫به ش��مار می رود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دریافت مج��وز هیات امن ا برای پرداخت‬ ‫تس��هیالت به واحدهای فناور مس��تقر در مرکز رشد و بخشودگی ‪۵۰‬‬ ‫درصد تسهیالت در صورت موفقیت واحد در اجرای ایده محوری نیز از‬ ‫دیگر اقدامات انجام شده در این حوزه است‪ .‬رییس مرکز رشد فناوری‬ ‫موسسه رازی‪ ،‬تهیه قرارداد تیپ تکمیل و توسعه فناوری‪ ،‬عقد قرارداد‬ ‫تکمیل و توس��عه فناوری ساخت اولتراس��انتریفیوژ ‪ ۶۰‬هزار دور با یک‬ ‫ش��رکت را از دیگر اقدامات عنوان کرد و افزود‪ :‬هماهنگی با سرپرستی‬ ‫بانک کش��اورزی در زمینه اس��تفاده از ظرفیت این بانک برای پرداخت‬ ‫تس��هیالت به واحدهای فناور مس��تقر در مراکز رش��د در همین راستا‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫وی ضمن اش��اره به بازدید از مراکز رشد و پارک های علم و فناوری‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بر این اساس‪ ،‬از مرکز رشد قزوین‪ ،‬مرکز رشد دانشگاه تهران‪ ،‬مرکز‬ ‫رشد پژوهش��گاه ابن سینا‪ ،‬مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه‪،‬‬ ‫پارک علم و فناوری خراس��ان‪ ،‬پارک علم و فناوری خلیج فارس قشم و‬ ‫نیز شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بازدید شده است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫زیر ساخت‬ ‫‪ 30‬مرداد ‪ 28 1396‬ذی القعده ‪ 21 1438‬اوت ‪ 2017‬شماره ‪ 189‬پیاپی ‪2162‬‬ ‫خبر‬ ‫مقایسه مصرف برق ایران‬ ‫با کشورهای همسایه‬ ‫منصور معظمی‬ ‫خصوصی سازی تکلیف‬ ‫دولت است ولی حرف‬ ‫ما با وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارایی این‬ ‫است که این مهم باید‬ ‫به اهلش و کسانی که‬ ‫در بخش تولید هستند‬ ‫واگذار شود‪.‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از وضعیت واگذاری بنگاه های تولیدی در کشور‬ ‫خصوصی سازی در گفتار‪ ،‬رهاسازی درکردار‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ش��یوه تس��ویه حس��اب دولت ده��م و نهم که‬ ‫هزاران میلیارد تومان بدهی خود را بر دوش دولت‬ ‫دوازدهم گذاش��ت باعث بروز بسیاری از مشکالت‬ ‫در چرخه اقتصاد و صنعت کش��ور ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫این مشکالت در ‪4‬س��ال دولت یازدهم با سیاست‬ ‫برائ��ت از رد دیون درحال رفع اس��ت‪ .‬با این حال‬ ‫برخی سازمان ها به گفته مدیران ارشد اقتصادی و‬ ‫صنعتی کش��ور هنوز اعتنایی ب ه خصوصی سازی با‬ ‫استفاده از شیوه های مناسب ندارند‪.‬‬ ‫برخ��ی مدی��ران معتقدن��د خصوصی س��ازی‬ ‫واحده��ای تولی��دی و صنعت��ی باید ب��ا نظر اهل‬ ‫صنعت انجام شود‪ .‬در سال های گذشته بسیاری از‬ ‫واحدهای صنعتی به ش��یوه رد دیون واگذار شدند‬ ‫و نتیجه این سیاس��ت تحمیل مشکالت اقتصادی‪،‬‬ ‫تولیدی‪ ،‬کارگری و فرس��ودگی بیش از ‪ 80‬درصد‬ ‫واحدهای واگذار شده به چرخه تولید کشور بود‪.‬‬ ‫سازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران که‬ ‫اسیب بسیاری از این سیاست دید اکنون به دنبال‬ ‫رفع مش��کالتی است که در گذشته به وجود امده‬ ‫اما هنوز سیس��تم اقتصادی دولت در راستای رفع‬ ‫ان اقدامی نکرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹واگذاری ها به اهل صنعت‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و رییس‬ ‫س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ای��ران در‬ ‫گفت وگو با خبرنگاران گفت‪ :‬برنامه این س��ازمان‬ ‫س��رمایه گذاری به میزان ‪۶۰‬هزار میلیارد ریال در‬ ‫این بخش اس��ت که در این پیوند ‪8‬هزار شغل به‬ ‫طور مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می شود‪.‬‬ ‫منص��ور معظمی اظهار کرد‪ :‬پ��س از برجام ‪۲۸‬‬ ‫موافقتنامه خارجی امضا ش��د ک��ه ‪ 8‬مورد ان به‬ ‫قرارداد تبدیل شده است‪ .‬وی گفت‪ :‬این قراردادها‬ ‫در کش��ور ما انحراف دارد و ‪ ۶۵‬درصد از واگذاری‬ ‫کارخانه های سازمان گسترش و نوسازی رهاسازی‬ ‫صنایع بود‪.‬‬ ‫معظم��ی اظه��ار ک��رد‪ :‬ق��رار ب��ود ب��ا اجرای‬ ‫خصوصی سازی در کش��ور انقالب اقتصادی ایجاد‬ ‫کنیم اما به جای خصوصی س��ازی‪ ،‬رهاسازی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬باید به س��مت ارزشمند کردن‬ ‫تولید در کشور برویم تا کسب و کار رونق گیرد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت با بیان‬ ‫اینک��ه در س��ال ‪ ۹۵‬رش��د اقتص��ادی ‪ 6/5‬درصد‬ ‫داشتیم درحالی که میزان رشد اقتصادی در سال‬ ‫‪ ۹۱‬منف��ی ‪ 10/5‬درص��د بود اف��زود‪ :‬باید قدردان‬ ‫کس��انی باش��یم که این فضای بهبود اقتصادی را‬ ‫فراهم کردند‪.‬‬ ‫در حوزه ه��ای مختل��ف از جمل��ه خودروس��ازی‪،‬‬ ‫فوالد سازی و کشتی سازی است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اکنون ‪ ۳۷‬پروژه در دست انجام‬ ‫داریم‪ ،‬گف��ت‪ :‬هرچند قانون گ��ذار تکلیف خاصی‬ ‫برای س��رمایه گذاری در مناطق محروم مش��خص‬ ‫نکرده اما هم اکنون ‪۲۵‬هزار میلیارد ریال پروژه در‬ ‫نقاط محروم در حال ساخت داریم‪.‬‬ ‫معظمی با بیان اینکه نقش سازمان ایدرو ایجاد‬ ‫بن��گاه و بنگاهداری نیس��ت گفت‪ :‬ب��ه دنبال ان‬ ‫هس��تیم که اگر جایی بخش خص��وص تمایل به‬ ‫سرمایه گذاری ندار د اما عالقه مند به سرمایه گذاری‬ ‫مشترک با بخش دولتی است از ان حمایت کنیم‪.‬‬ ‫رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫با اشاره به بحث خصوصی سازی واحدهای تولیدی‬ ‫زیرمجموعه این س��ازمان گفت‪ :‬خصوصی س��ازی‬ ‫� بازنگری در شیوه خصوصی سازی‬ ‫تکلی��ف دولت اس��ت ولی حرف ما ب��ا وزارت امور‬ ‫اص��ل ‪ 44‬قان��ون اساس��ی ک��ه ب��ه اص��ل‬ ‫اقتص��ادی و دارایی این اس��ت که این مهم باید به‬ ‫خصوصی سازی اقتصاد ایران معروف است در اجرا‬ ‫اهلش و کسانی که در بخش تولید هستند واگذار‬ ‫دچار برخی مش��کالت بوده که باعث از بین رفتن‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بس��یاری از واحدهای تولیدی ش��ده‬ ‫معظمی با اش��اره به مش��کل طلب‬ ‫اس��ت‪ .‬اجرای این اصل در دولت های‬ ‫ش��رکت لوله گستر از ش��رکت نفت‬ ‫قبل با چالش های بسیاری همراه بود‬ ‫گفت‪ :‬این شرکت ‪۱۶۰‬میلیارد تومان‬ ‫ک��ه زمین��ه رانت های هنگف��ت را به‬ ‫از ش��رکت ملی نفت طل��ب دارد که‬ ‫وجود اورد‪.‬‬ ‫انتظار می رود شرکت نفت به پرداخت‬ ‫ی��ک عض��و کمیس��یون صنایع و‬ ‫تعهدات خود هرچه زودتر عمل کند‪.‬‬ ‫مع��ادن مجلس با اش��اره به ش��یوه‬ ‫سیدمهدی مقدسی‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫واگذاری ه��ای واحده��ای صنعت��ی‬ ‫درب��اره اقدام��ات انج��ام ش��ده برای واگذاری های قبلی به در دول��ت قبل گف��ت‪ :‬واگذاری های‬ ‫بنگاه های اقتصادی‬ ‫حمای��ت از تولی��دات داخلی و خرید‬ ‫قبل��ی ب��ه بنگاه های اقتصادی ش��به‬ ‫شبه دولتی بوده که‬ ‫از داخ��ل در صنایع همچ��ون تولید‬ ‫دولتی ب��وده و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫کارایی و اثر بخشی‬ ‫و تج��ارت باید با هماهنگی س��ازمان‬ ‫لوله های بدون درز شرکت لوله گستر الزم را نداشته یا به‬ ‫اس��فراین گفت‪ :‬معتقدیم وقتی توان وزارتخانه ها‪ ،‬بانک ها و خصوصی س��ازی در واگذاری ه��ای‬ ‫تولید در داخل است بی انصافی است سازمان ها بابت رد دیون گذشته بازنگری کند‪.‬‬ ‫که از بیرون واردات داشته باشیم‪.‬‬ ‫در س��ال های گذش��ته متاس��فانه‬ ‫واگذار شده که به هیچ‬ ‫وجه مطلوب نیست‬ ‫رییس سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫مش��کالتی در ای��ن بخش ب��ه وجود‬ ‫صنای��ع ایران گفت‪ :‬خصوصی س��ازی‬ ‫ام��د ک��ه اس��یب های بس��یاری به‬ ‫ساختارهای اقتصادی ایران وارد کرد‪.‬‬ ‫س��یدمهدی مقدسی با اشاره به اینکه در برنامه‬ ‫شش��م توس��عه در راس��تای تقویت تولید و رونق‬ ‫اقتص��ادی پیش بینی های��ی برای س��رمایه گذاری‬ ‫داخل��ی و خارجی ش��ده‪ ،‬گف��ت‪ :‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت ب��ا هماهنگ��ی س��ایر وزیران‬ ‫اقتصادی دولت باید ب��رای عملیاتی کردن برنامه‬ ‫شش��م در حوزه اقتصاد اقدامات عملی خود را به‬ ‫مرحله اجرا دراورد‪.‬‬ ‫در صورت��ی ک��ه اقدام��ات این چنین��ی ب��ا‬ ‫هماهنگی های بیش��تری انجام شود شاهد چنین‬ ‫مشکالتی نخواهیم بود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اگر موانع و مشکالتی در تحقق‬ ‫ای��ن امر حتی در بخ��ش قانون گذاری وجود دارد‬ ‫باید هرچه س��ریع تر اعالم کرد تا به رفع ان اقدام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪‎‬ای��ن نماین��ده م��ردم در مجلس دهم ب��ا بیان‬ ‫اینکه اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی در س��ال های اخیر‬ ‫به بدترین ش��کل ممکن اجرا شده‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به تاکیدات اخیر رهب��ر معظم انقالب به ویژه در‬ ‫جلسه ای که با کارگزاران نظام داشتند و تذکراتی‬ ‫که در گذش��ته به وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی‬ ‫داده بودن��د‪ ،‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت باید‬ ‫ب��ا هماهنگ��ی س��ازمان خصوصی س��ازی درباره‬ ‫واگذاری های گذشته بازنگری کند‪.‬‬ ‫واگذاری ه��ای قبل��ی ب��ه بنگاه ه��ای اقتصادی‬ ‫ش��به دولتی بوده که کارایی و اثر بخش��ی الزم را‬ ‫نداشته یا به وزارتخانه ها‪ ،‬بانک ها و سازمان ها بابت‬ ‫رد دی��ون واگذار ش��ده که به هی��چ وجه مطلوب‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫این‪‎‬عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫شورای اس�لامی تصریح کرد‪ :‬اصل ‪ ۴۴‬به معنای‬ ‫واقعی انچنان که رهبر معظم انقالب تبیین کردند‬ ‫باید اجرا و به بخش خصوصی واقعی واگذار ش��ود‬ ‫تا موجب رونق اقتصادی کشور شود‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۳۰‬درصدی مصرف انرژی با دستگاه رسوب زدا‬ ‫پژوهش��گران کش��ور در مطالع��ات اخی��ر خ��ود‬ ‫توانستند دس��تگاه پیشرفته رسوب زدایی را به وسیله‬ ‫تجهیزات الکترونیکی بومی سازی کنند که کاربردی‬ ‫ک��ردن ای��ن دس��تگاه در تاسیس��ات س��اختمان ها‬ ‫منج��ر به کاهش ‪ ۳۰‬درصدی مص��رف انرژی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬فناوری پیش��رفته رسوب زدایی‬ ‫به وسیله تجهیزات الکترونیکی جدیدترین روش در‬ ‫جهان اس��ت و س��ازمان فضایی امریکا (ناسا) از سال‬ ‫‪۱۹۹۵‬می�لادی این روش را به کار گرفته اس��ت‪ ،‬در‬ ‫ح��ال حاضر پژوهش��گران داخلی موفق ش��دند این‬ ‫فن��اوری را بر اس��اس خصوصی��ات جغرافیایی ایران‬ ‫بومی سازی و ثبت اختراع کنند‪.‬‬ ‫این فناوری عالوه بر مزیت نس��بی بومی و کارایی‬ ‫باالتر نس��بت به فناوری کش��ورهای توسعه یافته‪ ،‬از‬ ‫نظر قیمت نیز حدود یک بیستم بهای مشابه خارجی‬ ‫اس��ت و ضمن جلوگی��ری از خروج ارز از کش��ور به‬ ‫ایجاد اشتغال کمک کرده و می تواند ساالنه میلیاردها‬ ‫دالر صرفه جویی در مصرف انرژی و هزینه استهالک‬ ‫تاسیسات داشته باشد‪.‬‬ ‫داوود صفای��ی‪ ،‬مجری ط��رح در این باره گفت‪ :‬در‬ ‫این روش با ایجاد میدان انرژی نوس��انی با اس��تفاده‬ ‫از امواج رادیویی کم بس��امد و با شکل امواج مربعی‬ ‫ک��ه فرکانس ان بین ‪ ۱۵۰۰‬تا ‪ ۱۲۰‬هزار بار در ثانیه‬ ‫مولکول ه��ای اب را به ارتعاش درمی اورد‪ ،‬س��اختار‬ ‫بلوری و منظم کلسیم و منیزیم دچار تغییرات شده‬ ‫و «کلسیت» به «اراگونیت» تبدیل می شود‪.‬‬ ‫وی اراگونیت را نوعی کربنات کلس��یم دانست که‬ ‫در محل��ول به حالت معلق باقی می ماند و به س��طح‬ ‫لوله ها و مخازن نمی چسبد‪.‬‬ ‫صفای��ی ب��ا اش��اره ب��ه نح��وه عملکرد سیس��تم‬ ‫طراحی ش��ده خاطر نش��ان کرد‪ :‬هنگام فعال ش��دن‬ ‫دس��تگاه ذرات کوچکی را ایجاد می کند که به تدریج‬ ‫بزرگت��ر و موج��ب پدیده «توپ برفی» می ش��ود‪ .‬به‬ ‫ این ترتیب بلورهای نرم و با چسبندگی اندک کربنات‬ ‫کلس��یم به حالت معلق درمی ایند و به همین دلیل‬ ‫کلسیم حل شده و یون های بی کربنات از حالت فوق‬ ‫اشباع خارج می شوند‪.‬‬ ‫مجری طرح با بیان اینکه این دس��تگاه با شکستن‬ ‫پیونده��ای هیدروژن��ی اب مولکول ه��ای ان را ازاد‬ ‫می کن��د‪ ،‬اضاف��ه ک��رد‪ :‬مولکول ه��ای ازاد خاصیت‬ ‫انحالل پذیری اب را افزایش می دهند و بدین ترتیب‬ ‫محلول فوق اش��باع اب و کربنات کلس��یم به حالت‬ ‫ل شده و مانع تشکیل بلورهای رسوبی‬ ‫زیر اشباع تبدی ‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫صفایی با اش��اره به اینکه امواج تولیدشده دستگاه‬ ‫بی صدا و بی ضرر اس��ت‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬این دس��تگاه‬ ‫خواص فیزیکی و الکتریکی مولکول های کلس��یم را‬ ‫به نحو مطلوب تغییر می دهد و با تغییر ایجاد ش��ده‪،‬‬ ‫چسبندگی مولکول های کلسیم به یکدیگر و به جدار‬ ‫لوله ه��ا از بین رفته و این مولکول ها در اب به حالت‬ ‫معلق باقی می مانند‪.‬‬ ‫درنتیجه ع�لاوه بر اینکه دیگ��ر روی جدار لوله ها‬ ‫رس��وب نمی نشیند با افزایش خاصیت انحالل پذیری‬ ‫اب رس��وبات قبلی نیز به تدریج به صورت مولکول به‬ ‫مولکول از جدار لوله ها و مخازن اب برداش��ته و پاک‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬فن��اوری رس��وب زدایی الکترونیکی‬ ‫می توان��د در جلوگی��ری از تخریب مناب��ع اب های‬ ‫زیرزمینی و کاهش الودگی هوا به ویژه در ش��هرهای‬ ‫بزرگ موثر باشد‪.‬‬ ‫این پژوهش��گر تاکید کرد‪ :‬کشورهای توسعه یافته‬ ‫بیش از ‪4‬دهه اس��ت که روش اسیدشویی رسوب در‬ ‫تاسیس��ات را متوقف و فناوری رسوب زدایی به روش‬ ‫الکترونیکی را جایگزین ان کرده اند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در صورت اس��تقبال س��ازمان های‬ ‫دولت��ی و خصوص��ی کش��ور و نصب دس��تگاه های‬ ‫رسوب زدای الکترونیکی در تاسیسات ساختمان های‬ ‫دولتی‪ ،‬عمومی‪ ،‬خصوصی و تاسیس��ات کارخانه های‬ ‫س��االنه حدود ‪ ۳۰‬درص��د مصرف ان��رژی گاز و برق‬ ‫به ویژه در زمان اوج مصرف به میزان ‪ ۱۰‬میلیارد دالر‬ ‫کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫ک سال در هیچ جایی‬ ‫رشد ‪5‬درصدی اوج مصرف برق در ی ‬ ‫از دنیا سابقه ندارد و جالب اینکه عمده کشورهای توسعه یافته‬ ‫دنیا ساالنه اوج مصرف خود را کاهش می دهند؛ این درحالی‬ ‫اس��ت که اوج مصرف برق در کشور ما سال جاری در مقایسه‬ ‫با س��ال گذشته حدود ‪5‬درصد و برابر با ‪ ۲۷۰۰‬مگاوات رشد‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫ب ه گزارش ایرنا‪ ،‬اوج بار کش��ور در اواخر نیمه نخس��ت تیر‬ ‫س��ال جاری به ‪ ۵۵‬ه��زار و ‪ ۳۹۶‬مگاوات و روزهای گذش��ته‬ ‫نیز ب��ه ‪ ۵۵‬هزار و ‪ ۸۰‬مگاوات رس��ید‪ .‬این روند مصرف برق‬ ‫نش��ان می دهد صنعت برق با یک رویه افزایشی قابل تامل و‬ ‫هشداردهند ه روبه رو شده است‪.‬‬ ‫این میزان نش��انگر رش��د ‪5‬درصدی مصرف برق است که‬ ‫به تنهایی برابر با کل مصرف برق کش��وری مثل ارمنس��تان‬ ‫ب��ا ‪ ۱۸۰۰‬مگاوات مص��رف و نزدیک به کش��ور اذربایجان با‬ ‫مصرفی افزون بر ‪ ۳۸۰۰‬مگاوات است‪.‬‬ ‫ب��رای جب��ران ای��ن می��زان رش��د‪ ،‬س��االنه بای��د حدود‬ ‫‪۴۰۰۰‬م��گاوات نی��روگاه جدی��د وارد مدار کرد ک��ه خود به‬ ‫تنهای��ی حدود ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬ه��زار میلیارد توم��ان هزینه روی‬ ‫دست صنعت برق می گذارد‪.‬‬ ‫در طول ‪4‬سال گذشته حدود ‪ ۸۰۰۰‬مگاوات نیروگاه جدید‬ ‫وارد مدار ش��ده و طبق براوردها قرار است تا قبل از تابستان‬ ‫‪۱۳۹۷‬حدود ‪ ۴۰۰۰‬مگاوات دیگر وارد مدار شود‪.‬‬ ‫در حال حاضر ضری��ب امادگی نیروگاه ه��ا ‪98/5‬درصد و‬ ‫ضریب امادگی ش��بکه انتقال و توزیع برق کشور ‪99/5‬درصد‬ ‫است که یک رکورد بسیار خوب برای این صنعت است‪.‬‬ ‫درباره وضعیت پایتخت نیز باید گفت که اوج بار تهران در‬ ‫یک س��ال گذش��ته حدود ‪ ۸۰۰‬مگاوات افزایش داشته و این‬ ‫درحالی اس��ت که دمای هوا در این ش��هر چندان گرم نشده‬ ‫و برای جبران این میزان افزایش حداقل باید ‪ ۱۲۰۰‬مگاوات‬ ‫نیروگاه جدید وارد مدار کرد که با احتساب هزینه های تولید‪،‬‬ ‫انتقال و توزیع ان باید تنها برای تهران ساالنه ‪ ۴۰۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان اعتبار اختصاص داد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که کل اعتبار اختصاص داده ش��ده به‬ ‫صنعت برق کش��ور در سال گذش��ته برای اجرای طرح های‬ ‫توسعه ای حدود ‪۲۴۰‬میلیارد تومان بوده است‪.‬‬ ‫وضعیت فعلی صنعت برق در حالت هشدار قرار گرفته و به‬ ‫نظر می رس��د علت اصلی این مسئله تعرفه های پایین بخش‬ ‫برق باشد که موجب شده به مدیریت مصرف ان طور که باید‬ ‫توجه نشود‪ .‬با این حال باید این مسئله را مورد توجه قرار داد‬ ‫که اکنون کشور در مرز خاموشی قرار گرفته و الزم است که‬ ‫به این مهم بیش از همیشه عنایت شود‪.‬‬ ‫اجرای ‪ ۶۰۰۰‬کیلومتر شبکه‬ ‫فاضالب در استان تهران‬ ‫مدیر عامل ش��رکت اب و فاضالب اس��تان ته��ران گفت‪:‬‬ ‫‪ ۶۰۰۰‬کیلومتر شبکه فاضالب با اعتبار ‪ ۶‬هزار میلیارد تومان‬ ‫در استان تهران بهره برداری شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش صنع��ت‪ ،‬محمد پ��رورش در ایین‬ ‫گش��ایش فاز نخس��ت تصفیه خانه فاضالب اسالمشهر افزود‪:‬‬ ‫تاکنون حدود ‪ ۱۰‬تصفیه خانه فاضالب به بهره برداری رسیده‬ ‫اس��ت و فاضالب را از اسالمشهر‪ ،‬واوان و شهرک های اطراف‬ ‫جمع اوری کرده ای��م‪ .‬اگر بتوانیم تامین بودجه کنیم تا پایان‬ ‫دولت دوازدهم مش��کل فاضالب در اس��تان تهران نخواهیم‬ ‫داشت‪ .‬پرورش با بیان اینکه ‪ ۲۵‬سال است دغدغه تمام مردم‬ ‫و مسئوالن‪ ،‬کیفیت اب جنوب تهران است اضافه کرد‪ :‬ما ‪۱۴‬‬ ‫مدول تصفیه خانه فاضالب در ‪۱۳‬ش��هر برنامه ریزی کرده ایم‬ ‫که ‪۱۳۲۱‬میلیون دالر سرمایه گذاری می کنیم و ‪ ۵۹۳‬میلیون‬ ‫دالر وام خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫‪200‬میلیون تومان تسهیالت‬ ‫ویژه فعاالن در صنایع دریایی‬ ‫تعاونی ه��ای فع��ال در صنای��ع دریایی و گردش��گری ابی‬ ‫تسهیالت دریافت می کنند اما دوشغله ها شامل این تسهیالت‬ ‫نمی شوند‪.‬‬ ‫ن نیوز‪ ،‬محمد ملک نیا‪ ،‬مدیر صندوق صنایع‬ ‫به گزارش ماری ‬ ‫دریایی خوزس��تان در نشست بررسی اعطای تسهیالت ویژه‬ ‫تعاونی ه��ای فعال در صنایع دریایی گفت‪ :‬این تس��هیالت با‬ ‫بهره ‪ ۴‬درصد اس��ت و به منظور توس��عه و پیشرفت فعاالن تا‬ ‫سقف ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان به این تعاونی ها اختصاص می یابد‪.‬‬ ‫نایب رییس اول اتاق بازرگانی خرمش��هر هم خرید تجهیزات‬ ‫صیادی‪ ،‬کش��تی های خدماتی‪ ،‬پایگاه های س��اخت و تعمیر‬ ‫کش��تی های دریایی‪ ،‬تعمیر کش��تی ها برای پای��داری منابع‬ ‫موجود‪ ،‬حمایت از مشاغل ایجاد شده فناورانه و دانش بنیان‪،‬‬ ‫ایجاد مراکز خدمات دریایی و خوداشتغالی در صنایع دریایی‬ ‫را امور مشمول این تسهیالت کم بهره برشمرد‪.‬‬ ‫س��یدمصطفی موس��وی ابراز امی��دواری ک��رد پروژه های‬ ‫اقتصادی مانند احداث اسکله های تخلیه و بارگیری کاالهای‬ ‫ملوانی در حاش��یه رودخانه کارون و بلوار س��احلی خرمشهر‬ ‫هرچه زودتر به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫نماینده مردم خرمش��هر در مجلس شورای اسالمی هم با‬ ‫اش��اره به کمبودهای خرمشهر گفت‪ :‬بیشتر معضالت‪ ،‬رنج و‬ ‫دردهای موجود ازجمله پل های شهرستان به گذشته مربوط‬ ‫می شود‪ .‬عبداهلل س��امری با تاکید بر پیگیری های الزم برای‬ ‫ایجاد شهرک صنایع دریایی خرمشهر افزود‪ :‬الزم است بخش‬ ‫خصوصی برای خرید زمین مورد نظر این ش��هرک وارد عمل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 30‬مرداد ‪ 28 1396‬ذی القعده ‪ 21 1438‬اوت ‪ 2017‬شماره ‪ 189‬پیاپی ‪2162‬‬ ‫یادداشت‬ ‫معافیت مقطعی تعرفه مواد اولیه‬ ‫برای برخی تولیدکنندگان‬ ‫امروز سرمایه گذاری ثابت‬ ‫ارزی و ریال��ی در صنع��ت‬ ‫قطعه کش��ور ضرورت است‬ ‫و ت��ا زمان��ی ک��ه مطالبات‬ ‫پرداخ��ت‬ ‫قطعه س��ازان‬ ‫نش��ود و بانک ه��ا دس��تی‬ ‫گش��وده نداش��ته باش��ند و‬ ‫احمدرضا رعنایی‬ ‫همکاری ه��ای مش��ارکتی‬ ‫محکم��ی در ای��ن صنع��ت نایب رییس انجمن تخصصی‬ ‫ایجاد نشود‪ ،‬نمی توان امیدی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه سازی کشور‬ ‫به س��رمایه گذاری کالن در‬ ‫صنعت قطع ه داشت‪.‬‬ ‫از مجراهای تامین سرمایه موردنیاز این صنعت می توان‬ ‫به دریافت مطالبات معوق‪ ،‬تسهیالت بانکی‪ ،‬فاینانس ها و‬ ‫س��رمایه گذاری های خارجی اشاره کرد که موجب سرازیر‬ ‫ش��دن حجم باالی نقدینگی به واحدهای تولیدی صنعت‬ ‫قطعه کشور می شود‪.‬‬ ‫البته در بحث جذب سرمایه گذاری های خارجی از سوی‬ ‫قطعه س��ازان تالش های خوبی ش��ده و انتظ��ار می رود در‬ ‫اینده شاهد تشکیل مشارکت های سرمایه ای بیشتری در‬ ‫این صنعت باشیم‪ .‬از این رو امیدوار هستیم انچه پیش بینی‬ ‫می شود در بستر این نوع همکاری ها محقق شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن در داخ��ل برنامه هایی در حال دنبال ش��دن‬ ‫هس��تند به طور نمونه افزایش یکباره تعرف��ه واردات مواد‬ ‫اولی��ه موردنیاز واحدهای قطعه س��ازی یک��ی از معضالت‬ ‫ای��ن صنعت بود ک��ه به دلی��ل قوانین جدی��د به ویژه در‬ ‫بخش افزایش تعرفه مواد فوالدی انجمن در حال کس��ب‬ ‫مجوزهای اختصاصی برای بخش��ی از قطعه سازان است تا‬ ‫با تعرفه های قابل قب��ول مواد اولیه ای که در داخل امکان‬ ‫تامین نداریم وارد شوند‪ .‬البته تا پیش از این تعرفه برخی‬ ‫از مواد اولیه موردنیاز واحدهای قطعه س��ازی ‪۵‬درصد بود‬ ‫ک��ه هم اکنون به ‪۲۰‬درصد افزایش یافته اس��ت‪ .‬به همین‬ ‫دلی��ل در حال دریافت مجوز برای برخی از قطعه س��ازان‬ ‫هستیم تا با رقم قبلی و تعرفه ‪۵‬درصدی بتوانند مواد اولیه‬ ‫موردنیاز را تامین و وارد کنند‪.‬‬ ‫برای کمک به ساخت داخل و کم کردن بار قطعه سازان‬ ‫برای ادام��ه تولید از جمل��ه کارهای انجام ش��ده معرفی‬ ‫موردی واحدهای قطعه س��ازی به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت بود‪ .‬قطعه سازانی که در تامین مواد اولیه مشکالت‬ ‫بسیاری داشتند و پس از دریافت تاییدیه‪ ،‬معافیت مقطعی‬ ‫واردات برای این بخش از تولیدکنندگان اخذ خواهد شد‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫دست قطعه سازان بسته است‬ ‫ام��روز س��ازندگان داخلی‬ ‫س��هم زی��ادی در تولی��د‬ ‫خودروهای جدی��د ندارند و‬ ‫به ط��ور عمده ش��رکت ها به‬ ‫دنبال نفع خود هستند‪.‬‬ ‫در حمای��ت از صنع��ت و‬ ‫تولید قول ه��ای زیادی داده‬ ‫سعید صبوری‬ ‫ش��ده ام��ا همچن��ان حجم‬ ‫فعال صنعت قطعه ‬ ‫واردات زیاد اس��ت‪ .‬اگر روند‬ ‫داخلی س��ازی خودروه��ای‬ ‫جدید هرچ��ه زودتر به مرحله اجرا نرس��د قطعه س��ازان‬ ‫داخل��ی با از دس��ت دادن توان مالی به تدریج در اس��تانه‬ ‫نابودی قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫در شرایطی که قطعه سازان با مشکالت مالی و نقدینگی‬ ‫ج��دی مواجه هس��تند طرح موض��وع س��رمایه گذاری و‬ ‫همکاری مشارکتی ش��رکت ها محقق نخواهد شد چراکه‬ ‫مطالبات معوقه قطعه س��ازان پرداخت نمی ش��ود تا حتی‬ ‫امکان اداره کارخانجات و پرداخت حقوق کارکنان میس��ر‬ ‫شود‪ .‬در چنین ش��رایطی ایا امکان همکاری مشارکتی با‬ ‫همتای خارجی و خرید دانش فنی برای قطعه سازان فراهم‬ ‫است؟‬ ‫ام��روز یکی از گالیه صنعتگران این حوزه ان اس��ت که‬ ‫خودروسازان با دریافت قطعات‪ ،‬خودرو تولید می کنند اما‬ ‫پول قطعه س��از را به موقع پرداخت نمی کنند‪ .‬خودروس��از‬ ‫باید بر اساس تعهد و قرارداد ‪ ۶۰‬تا ‪ ۹۰‬روزه‪ ،‬پول قطعه ساز‬ ‫را پرداخت کند درحالی که امروز مطالبات شرکت ها ‪۱۲۰‬‬ ‫روزه هم پرداخت نمی شود‪.‬‬ ‫در مقابل حمایتی که قطعه س��از از خودروساز در تامین‬ ‫قطعات دارد خودروس��از عملکرد مناس��بی در این زمینه‬ ‫ندارد و چون قراردادهای انها یکطرفه اس��ت سود و جرایم‬ ‫را در جری��ان تاخیرها نمی توانن��د دریافت کنند به همین‬ ‫دلیل شرکت ها نیز هر زمان بخواهند مطالبات را پرداخت‬ ‫ی اس��ت ک��ه امروز رق��م مطالبات‬ ‫می کنن��د این در حال ‬ ‫قطعه سازان بسیار زیاد شده است‪.‬‬ ‫ن رو اگر مش��کالت مالی همچن��ان ادامه پیدا کند‬ ‫از ای ‬ ‫صنعت قطعه داخل با تمام حجم س��رمایه گذاری که برای‬ ‫ان انجام شده قادر نخواهد بود به فعالیت خود ادامه دهد‬ ‫و روز به روز ش��اهد تضعیف تولید در این صنعت خواهیم‬ ‫ب��ود در حالی که برای خودکفایی و کم کردن وابس��تگی‬ ‫باید صنایع بومی تقویت ش��وند و زمینه ادامه فعالیت انها‬ ‫فراهم باشد‪.‬‬ ‫اصغر خسرو شاهی‬ ‫از برنامه هایی که‬ ‫این شرکت در‬ ‫دست پیگیری دارد‬ ‫راه اندازی بخش‬ ‫طراحی مهندسی قطعات‬ ‫دارد که بتوانیم برای‬ ‫خودروهای اینده‬ ‫وابسته به خارج نباشیم‬ ‫با امضای قرارداد گروه عظام با ولئو فرانسه و بوش المان محقق می شود‬ ‫تولید قطعات با فناوری اروپایی تا پایان سال‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در پ��ی امضای قرارداد همکاری مش��ترک بین گروه‬ ‫قطعات خودرو عظام با ش��رکت های بوش المان و ولئو‬ ‫فرانسه مقرر ش��د خط تولید برخی قطعات در شرکتی‬ ‫مش��ترک راه اندازی ش��ود‪ .‬بر اس��اس س��رمایه گذاری‬ ‫مش��ترک با ط��رف المان��ی‪ ،‬ش��رکت ب��وش به عنوان‬ ‫بزرگتری��ن تامین کنن��ده قطعات خ��ودرو در دنیا‪ ،‬خط‬ ‫تولید و فناوری س��اخت سنس��ور اکس��یژن‪ ،‬پدال گاز‬ ‫برقی و دریچ��ه گاز برقی را که از قطعات کلیدی قوای‬ ‫محرکه است همراه با سیس��تم کنترل موتور (‪)ECU‬‬ ‫به شرکت س��ازه پویش از زیرمجموعه های این شرکت‬ ‫منتقل خواهد کرد‪ .‬این قطعات با توجه به معضل جدی‬ ‫الودگ��ی هوا و مصرف باالی س��وخت در کش��ور نقش‬ ‫بس��زایی در کاهش االیندگی خودروها و مصرف بهینه‬ ‫سوخت خواهد داشت‪.‬‬ ‫همچنین ش��رکت ولئو فرانس��ه (‪ )Valeo‬به عنوان‬ ‫یکی دیگ��ر از تامین کنندگان جهانی قطعات خودرو در‬ ‫توافقنام��ه ای خط تولید کویل (‪ )Ignition coil‬و نیز‬ ‫فناوری های پیش��رفته ای از محصوالت استارت و دینام‬ ‫را به ش��رکت اس��تام صنعت در گروه برق و الکترونیک‬ ‫عظام منتقل می کن��د‪ .‬در قالب این ق��رارداد همکاری‬ ‫عالوه ب��ر تجهیزات تولیدی‪ ،‬دان��ش طراحی کویل نیز‬ ‫به ایران منتقل و بخش��ی از محصوالت این خط تولید‬ ‫برای ش��بکه توزیع جهانی ش��رکت ولئو عرضه خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬محصوالت این فناوری های جدید پاسخگوی نیاز‬ ‫بسیاری از خودروهای ساخت داخل و نیز خودروسازان‬ ‫جهانی خواهد بود‪.‬‬ ‫در ادامه گسترش صنعت س��راغ اصغر خسروشاهی‪،‬‬ ‫معاون��ت روابط بین الملل��ی گروه عظام رف��ت و درباره‬ ‫برخی جزئیات این قرارداد با وی گفت وگویی داشت که‬ ‫در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود برخی قطعات فناوری شده تا پایان‬ ‫سال‬ ‫اصغر خسروش��اهی‪ ،‬معاونت رواب��ط بین المللی گروه‬ ‫عظ��ام درب��اره قراردادهای جدید این ش��رکت با طرف ‬ ‫خارجی گفت‪ :‬این ش��رکت دو قرارداد جدید با همتایان‬ ‫خارج��ی خود منعقد ک��رده تا بتوان��د در خودکفایی‬ ‫برخی قطعات به صنعت قطعه کشور کمک کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در قرارداد با ش��رکت ب��وش المان قرار‬ ‫است قطعات الکترونیکی موتورهای خودروهای جدید‬ ‫ب��رای خودروس��ازان داخلی تولید و تامین ش��ود و با‬ ‫طرف فرانس��وی نیز چند قرارداد برای تولید استارت‪،‬‬ ‫دینام‪ ،‬کالچ و کویل انژکتور منعقد شده است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که ای��ا این قطعات‬ ‫تنها برای خودروهای جدید خواهد بود یا خیر‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫زمانی که خط تولید این قطعات در ش��رکت مشترک‬ ‫راه اندازی ش��ود محصوالت برای خودروهای جدید و‬ ‫قدیمی قابل اس��تفاده است و این امر بسته به تصمیم‬ ‫خودروسازان دارد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬قراردادهایی با گ��روه صنعتی ایران خودرو‬ ‫برای تامین موتورهای خودروهای جدید منعقد ش��ده‬ ‫که بخشی از این قطعات برای این خودروساز و بخشی‬ ‫از قطعات برای شرکت رنو خواهد بود‪.‬‬ ‫معاون روابط بین الملل گروه عظام درباره س��هم دو‬ ‫ط��رف قرارداد اظهار ک��رد‪ :‬این قرارداده��ا هنوز وارد‬ ‫جزئیات و درصد سهام نش��ده و درحال حاضر قرارداد‬ ‫به طور کلی به امضا رس��یده و مذاکرات همچنان برای‬ ‫مشارکت و سرمایه گذاری مشترک ادامه دارد‪ .‬در این‬ ‫راستا نیاز اس��ت شرکت مشترکی ایجاد شود تا نتایج‬ ‫درباره سهام هر دو طرف مشخص شود‪.‬‬ ‫خسروش��اهی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی‬ ‫این پروژه وارد مرحله عملی و اجرایی تولید می ش��ود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پیش بینی ب��رای ابتدای س��ال جدید میالدی‬ ‫و اواخر دی اس��ت و ب��ا اغاز تولی��د به طورقطع تیراژ‬ ‫به تدریج افزایش می یابد‪.‬‬ ‫وی درب��اره میزان تیراژ نیز گفت‪ :‬این امر بس��تگی‬ ‫به تعداد خودروهای تولیدی کش��ور دارد‪ .‬البته تیراژ‬ ‫از قطع��ه ای به قطعه دیگر متف��اوت خواهد بود برای‬ ‫نمونه در بخش تولید کوی��ل می توان پیش بینی کرد‬ ‫تولید این ش��رکت تا ‪۶۰‬درصد بازار موتور را پوش��ش‬ ‫دهد اما تولید اس��تارت و دینام با فناوری جدید برای‬ ‫خودروهای جدی��د دو خودروس��از ایران خودرو و رنو‬ ‫محدود بوده و طبیعی اس��ت عظ��ام نیز با روند تولید‬ ‫ش��رکت های خودروسازی تیراژ این قطعات را افزایش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪30‬درص�د صادرات قطعات فناوری ش�ده‬ ‫داخلی‬ ‫خسروشاهی در پاسخ به این پرسش که برنامه توسعه‬ ‫ساخت برای پوشش بازار لوازم یدکی و صادرات چیست‬ ‫نیز گفت‪ :‬تامین قطعات موردنیاز بازار داخل اعم از خط‬ ‫تولید و بازار قطعات لوازم یدکی از برنامه های ش��رکت‬ ‫ب��وده و در بخش صادرات نیز برنامه هایی تدوین ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬برای نمون��ه در بخش تولید کویل با مش��ارکت‬ ‫طرف فرانس��وی قرار اس��ت ‪۳۰‬درصد تولیدات به خود‬ ‫انها فروخته شود‪ .‬درواقع شرکت ولئو فرانسه ‪۳۰‬درصد‬ ‫قطع��ات را برای پوش��ش بازار خود از ای��ران خریداری‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫او درب��اره قطعات الکترونیک��ی بوش المان نیز گفت‪:‬‬ ‫در بخ��ش قطعات تولیدی در هم��کاری با بوش المان‬ ‫پوشش بازار داخل مدنظر است اما درباره میزان صادرات‬ ‫هنوز مذاکرات نهایی نشده و باید دید دو شرکت به چه‬ ‫نتیجه ای می رسند‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعت قطعه تصریح ک��رد‪ :‬همکاری های‬ ‫مش��ارکتی با هدف خودکفایی صد درصدی بازار کشور‬ ‫است اما به هر حال ممکن است تولید بخشی از قطعات‬ ‫صرفه اقتصادی نداشته باشد و به دلیل های تک بودن و‬ ‫تیراژ محدود ان‪ ،‬الزم است وارد شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته تولید قطعات برای تمام خودروسازان‬ ‫داخلی اس��ت که به اس��تفاده از قطع��ات داخلی تمایل‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹قرار گرفتن در زنجیره تامین جهانی‬ ‫خسروش��اهی درباره تامین قطعات برای شرکت های‬ ‫خصوص��ی داخلی که در ام��ر تولید برخ��ی مدل های‬ ‫خودروهای چینی فعالیت دارند نیز گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫با این شرکت ها قراردادی منعقد نشده و این سازندگان‬ ‫عالقه ای برای خودکفایی خودروهای خود ندارند‪ .‬یکی‬ ‫از مشکالت شرکت های خودروساز داخلی که در تولید‬ ‫خودروهای چینی فعالیت دارند همین امر اس��ت که به‬ ‫داخلی سازی تمایلی نداشت ه و یکی از موانع بومی سازی‬ ‫قطعات انها تیراژ پایین این خودروهاست‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که ‪۴۰‬درصد داخلی س��ازی در‬ ‫مرحله نخست و رسیدن به ‪ ۶۰‬تا ‪۷۰‬درصد بومی سازی‬ ‫قطعات برای تمام خودروس��ازانی که در کشور فعالیت‬ ‫دارند‪ ،‬الزامی اس��ت‪ .‬وی درب��اره طرف های قراردادهای‬ ‫عظام برای تامین قطعات به گروه صنعتی ایران خودرو‪،‬‬ ‫شرکت سایپا و رنو اشاره کرد و گفت‪ :‬سایر خودروسازان‬ ‫بخش خصوصی الزام ‪۴۰‬درصد را با انواع عددس��ازی پر‬ ‫می کنن��د و این ام��ر به عهده وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��ت ک��ه کنت��رل و نظارت ج��دی روی این‬ ‫مس��ئله داشته باش��د‪ .‬خسروش��اهی همچنین درباره‬ ‫نف��ع دو طرف قرارداد در این همکاری های مش��ارکتی‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬نخس��تین منفعت‪ ،‬نفع اقتصادی است که‬ ‫خودروس��ازان برای رس��یدن به قیمت رقابتی به دنبال‬ ‫خودکفایی هستند و از سوی دیگر قطعه سازان با تولید‬ ‫قطعات جدید به فناوری روز دنیا دسترسی پیدا کرده و‬ ‫می توانند با دانش جهانی فعالیت خود را ادامه دهند زیرا‬ ‫با ساخت قطعات خودروهای جدید فناوری وارد کشور و‬ ‫واحدهای تولیدی می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی دیگر از برنامه هایی که این شرکت در‬ ‫حال پیگیری اس��ت راه اندازی بخش طراحی مهندسی‬ ‫قطعات است که بتوانیم برای خودروهای اینده وابسته‬ ‫به خارج نباشیم و این بحث نیز در این قراردادها دنبال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او درباره نفع طرف خارجی نیز گفت‪ :‬اگر قراردادها در‬ ‫قالب س��رمایه گذاری مشترک باشد به طور قطع سهمی‬ ‫از ب��ازار ایران را به همراه س��ود تولی��د قطعات فناوری‬ ‫با دان��ش خود در اختیار خواهند داش��ت‪ ،‬امری که در‬ ‫کش��ورهای دیگر اتفاق افتاده و باعث رشد صنایع شده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین با توجه به قیمت تمام شده پایین در‬ ‫کشور می توانند طرف ایرانی را در زنجیره تامین جهانی‬ ‫قرار دهن��د‪ .‬این فع��ال صنعت قطعه درباره اس��م این‬ ‫ش��رکت مش��ترک نیز گفت‪ :‬هنوز نام شرکت مشخص‬ ‫نش��ده و پس از نهایی شدن قرارداد شرکت راه اندازی و‬ ‫نامی برای ان انتخاب خواهد شد‪.‬‬ ‫خسروش��اهی همچنین در پاس��خ به این پرسش که‬ ‫شرکت طراحی مهندس��ی که قرار است در خودکفایی‬ ‫‪100‬درصد قطعات به کشور کمک کند در چه مرحله ای‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬مراکز تحقیقاتی ایجاد شده و در هر بخش‬ ‫با مراکز تحقیقاتی شرکت های مختلف بین المللی مانند‬ ‫ب��وش‪ ،‬ولئو و‪ ...‬همکاری می ش��ود ک��ه ضمن اموزش‬ ‫طراح��ی‪ ،‬دانش ان نیز منتقل می ش��ود‪ .‬در این زمینه‬ ‫در حال تالش هس��تیم تا در اینده وابستگی کمتری به‬ ‫خارج داشته باشیم‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫سمند سورن ای ال ایکس توربو‪ .‬کد‪58202‬‬ ‫‪38/793/000‬‬ ‫‪40/900/000‬‬ ‫هیوندای اکسنت دو ایربگ‪2017‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‪.‬کد‪22009‬‬ ‫‪31/381/000‬‬ ‫‪32/500/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ال اف هیبرید جی ال اس پالس‬ ‫‪47/031/900‬‬ ‫‪50/000/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل نیوفیس‪.‬اتوپارک‪2017‬‬ ‫‪109/981/000‬‬ ‫‪112/000/000‬‬ ‫کیا ریو صندوقدار ‪2017‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو کامل اتوماتیک‬ ‫‪94/981/000‬‬ ‫‪91/000/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل ‪ 2017‬نیوفیس کیو ال‬ ‫تیبا‪-2‬هاچ بک ای ایکس (تنوع رنگ)‬ ‫‪27/718/000‬‬ ‫دنا با موتور ای اف‪7‬‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‪.‬ای ال ایکس‬ ‫پژو ‪ 207‬جدید‪.‬اتوماتیک‬ ‫‪42/680/000‬‬ ‫‪45/330/000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪.8‬کد‪27430‬‬ ‫‪38/849/000‬‬ ‫سوزوکی ویتارا اتومات کالس‪۱۰‬‬ ‫‪146/981/000‬‬ ‫رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫سایپا ‪ 151‬اس ای‬ ‫‪20/314/000‬‬ ‫‪39/700/000‬‬ ‫‪140/500/000‬‬ ‫‪19/600/000‬‬ ‫‪147/226/000‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل نیوفیس‪+‬اتوپارک‬ ‫‪194/950/000‬‬ ‫‪196/500/000‬‬ ‫کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫‪86/000/000‬‬ ‫کیا ریو هاچ بک ‪ -‬کامل ‪2017‬‬ ‫کیا اپتیما جی اف کامل ‪ - 2017‬اتاق جدید جی تی‪+‬رادار‬ ‫‪27/700/000‬‬ ‫‪99/091/000‬‬ ‫‪97/000/000‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪+2017‬سانروف‬ ‫‪54/346/000‬‬ ‫‪56/600/000‬‬ ‫لکسوس اچ ‪ 200‬سی تی هیبریدی‪-‬کامل ‪2016‬‬ ‫چانگان سی اس‪( 35‬مونتای)‪-‬اتوماتیک‬ ‫برلیانس اچ‪- 320‬اتوماتیک‬ ‫‪51/862/500‬‬ ‫برلیانس اچ‪- 330‬اتوماتیک‬ ‫‪52/500/000‬‬ ‫‪67/000/000‬‬ ‫‪54/600/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪104/000/000‬‬ ‫‪149/500/000‬‬ ‫کیا سورنتو اتاق جدید ‪ 2.4‬کامل جی تی‬ ‫‪65/990/000‬‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک (اپشنال)‬ ‫‪45/200/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬نیوفیس کامل‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬کامل‬ ‫لکسوس تی‪ 200‬ان ایکس هفت کلید‪-‬اف اسپرت ‪۲۰۱۷‬‬ ‫‪161/258/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪167/000/000‬‬ ‫‪245/000/000‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫‪112/000/000‬‬ ‫‪199/244/000‬‬ ‫‪203/000/000‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪236/649/000‬‬ ‫‪162/000/000‬‬ ‫‪112/000/000‬‬ ‫‪199/000/000‬‬ ‫‪263/000/000‬‬ ‫‪155/000/000‬‬ ‫‪178/000/000‬‬ ‫‪173/000/000‬‬ ‫‪205/000/000‬‬ ‫‪207/000/000‬‬ ‫‪398/000/000‬‬ ‫‪378/000/000‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 30‬مرداد ‪ 28 1396‬ذی القعده ‪ 21 1438‬اوت ‪ 2017‬شماره ‪ 189‬پیاپی ‪2162‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تحقیق و توسعه در صنعت خودرو‬ ‫همکاری واحد می طلبد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مدل ارزیابی کیفی‬ ‫مدل جامعی برگرفته از‬ ‫استانداردهای بین المللی‬ ‫است به طوری که‬ ‫استاندارد ایزو ‪۲۰۰۴‬‬ ‫پایه این مدل خواهد بود‬ ‫و منطق پیشرفته ای دارد‬ ‫که در همه دنیا پذیرفته‬ ‫شده و ارزیاب های ان نیز‬ ‫اموزش دیده هستند‬ ‫فرشید شکرخدایی‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از یکنواخت نبودن زنجیره ارزش با نگاه به ضعف صنعت قطعه و خدمات پس از فروش نشان داد‬ ‫‪ 250‬امتیاز فاصله تا مرز کیفیت صنعت خودرو‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بخ��ش خدمات پس از فروش صنعت خودرو که‬ ‫به یک��ی از چالش های اصلی ای��ن صنعت تبدیل‬ ‫ش��ده و عملکرد مثبت س��ایر بخش ها را با تهدید‬ ‫مواج��ه کرده این ب��ار نی��ز در ارزیابی های کیفی‬ ‫زنجی��ره ارزش خودرو به عن��وان بی کیفیت ترین‬ ‫بخش صنعت خودرو ش��ناخته ش��ده که این روند‬ ‫در نهای��ت منجر به تضعیف زنجیره تامین صنعت‬ ‫خودرو ش��ده اس��ت‪ .‬یکنواختی در زنجیره تامین‬ ‫صنع��ت خودرو یکی از ضرورت های این صنعت به‬ ‫شمار می رود و به اذعان مسئوالن کیفیت‪ ،‬تا زمانی‬ ‫که این موضوع در اذهان مطرح نشود نباید انتظار‬ ‫داش��ته باشیم پیش��رفت در این حوزه به واقعیت‬ ‫بپیوندد‪ .‬برای اگاهی از چگونگی عملکرد این نظام‬ ‫و ش��اخص های امتیازدهی گفت وگویی با فرش��ید‬ ‫ش��کرخدایی‪ ،‬نایب رییس انجمن مدیریت کیفیت‬ ‫انجام داده ایم که در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫€ €ارزیابی کیفی زنجیره ارزش خودرو از چه‬ ‫زمانی فعالیت خود را اغاز کرد؟‬ ‫نظام ارزیاب��ی ملی کیفیت در کش��ور کار خود‬ ‫را از س��ال ‪ ۱۳۸۲‬اغ��از کرده و متول��ی اصلی ان‬ ‫سازمان ملی استاندارد است‪ .‬مجری این ارزیابی ها‬ ‫انجمن مدیری��ت کیفیت بوده و در این س��اختار‬ ‫ارتق��ای کیفیت را در زنجیره ه��ای مختلف تولید‬ ‫و خدمات ارزیابی می کند و بر اس��اس ان نظراتی‬ ‫درباره سطح کیفی شرکت ها ارائه می دهد که یکی‬ ‫از این زنجیره ها‪ ،‬صنعت خودرو اس��ت‪ .‬از ‪ ۴‬س��ال‬ ‫گذشته تصمیم گرفته شد تا وضعیت سیستم های‬ ‫مدیریت کیفیت در زنجیره ارزش خودرو به صورت‬ ‫مس��تقل ارزیابی شود که عالقه مندان زیادی برای‬ ‫ای��ن کار وجود داش��ت و در نهایت با همت وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تعداد زیادی از ش��رکت ها‬ ‫از این ارزیابی استقبال کردند که در نهایت جایزه‬ ‫ملی کیفیت در بحث زنجیره ارزش خودرو ش��کل‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫€ €ای�ن ارزیابی از س�وی چه کس�انی مورد‬ ‫تایی�د ق�رار می گی�رد و ای�ا نماین�دگان‬ ‫ش�رکت های خودروساز نیز در این ارزیابی ها‬ ‫نش��ان می دهد که بیش��ترین ش��کایت در زمینه‬ ‫مشارکتی دارند؟‬ ‫خدم��ات پ��س از فروش اس��ت‪ .‬این روند نش��ان‬ ‫کمیته راهب��ری این ارزیابی ها با معرفی مدیران‬ ‫می ده��د در زنجیره ارزش صنعت خودرو‪ ،‬ش��اهد‬ ‫عامل خودروس��از‪ ،‬معاونان کیفی��ت ایران خودرو‪،‬‬ ‫یکنواخت نبودن کیفیت هستیم و این امتیازها نیز‬ ‫س��ایپا و گروه بهمن‪ ،‬رییس انجمن قطعه س��ازان‪،‬‬ ‫گویای ان اس��ت که حوزه خدمات پس از فروش‬ ‫رییس انجمن خودروسازان‪ ،‬رییس انجمن خدمات‬ ‫نیازمند تمرکز ویژه ای از سوی خودروسازان است‪.‬‬ ‫پ��س از فروش و انجم��ن مدیریت کیفیت ایران با‬ ‫هرچند در حال حاضر بخش زیادی از ش��کایات‬ ‫محوریت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تش��کیل‬ ‫در بخش خدمات پس از فروش‪ ،‬ناشی از ایرادهای‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫موجود در قطعات اس��ت با این حال در ارزیابی ها‪،‬‬ ‫€ €نتایج این ارزیابی ها نش�ان از کیفیت در‬ ‫سیس��تم های مدیریت کیفیت در خدمات پس از‬ ‫کدام بخش های صنعت خودرو دارد؟‬ ‫فروش س��طح پایین تری را به خود اختصاص داده‬ ‫تع��داد زیادی از خودروس��ازان‪ ،‬قطعه س��ازان و‬ ‫و به نظر می رسد خودروسازان باید در قدم نخست‬ ‫فع��االن خدمات پس از فروش در ای��ن ارزیابی ها‬ ‫یکنواختی کیفیت در زنجیره ارزش را مدنظر قرار‬ ‫ش��رکت کردند و از انجا که سیستم های مدیریت‬ ‫دهند و به طور متوس��ط هم��ه زنجیره ها موفق به‬ ‫کیفیت خودروس��ازان از ش��رکت های خوب دنیا‬ ‫کس��ب امتیاز ‪ ۳۵۰‬ش��وند‪ .‬بنابراین قدم نخس��ت‬ ‫مانند پژو و رنو اقتباس و بر اس��اس استانداردهای‬ ‫ارتق��ای خدمات پس از فروش ب��وده و پس از ان‬ ‫انه��ا مش��غول فعالی��ت هس��تند‪ ،‬س��طح کیفی‬ ‫کل زنجیره ارزش خودروس��ازی باید گام به گام به‬ ‫خودروس��ازان نس��بت به قطعه س��ازان و خدمات‬ ‫امتیاز ‪ ۴۵۰‬ت��ا ‪ ۵۰۰‬ارتقا یابد‪ .‬در حال حاضر اگر‬ ‫پس از فروش از س��طح باالتری برخوردار اس��ت‪.‬‬ ‫همه بخش ها قادر باش��ند خ��ود را به امتیاز ‪500‬‬ ‫این مدل ارزیابی هزار امتیازی اس��ت که بیش��تر‬ ‫برسانند ش��اهد ارتقای کیفیت در صنعت خودرو‬ ‫خودروس��ازان موف��ق ب��ه دریاف��ت ‪ ۴۰۰‬تا ‪۴۵۰‬‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫امتیاز شدند‪ .‬برای نمونه خط تولید ایران خودروی‬ ‫€ €اع�دادی ک�ه مطرح ش�د براس�اس چه‬ ‫خراسان که تولید سوزوکی را بر عهده دارد‪ ،‬موفق‬ ‫شاخص هایی تعریف شده است؟‬ ‫به کس��ب حدود ‪ ۴۵۰‬امتیاز ش��د‪ .‬همچنین خط‬ ‫نظام ارزیابی ملی کیفیت نظامی یکپارچه است‬ ‫تولی��د پژو ‪ ۴۳۰، 405‬امتیاز و خط تولید س��مند‬ ‫که ب��رای همه صنایع و خدمات تعریف ش��ده اما‬ ‫‪ ۴۰۰‬امتیاز کس��ب کرده است‪ .‬خط تولید ال ‪90‬‬ ‫در بخش های مختلف صنع��ت خودرو راهنماهای‬ ‫که برگرفته از سیس��تم های ش��رکت رنو بوده نیز‬ ‫تخصص��ی ب��ه تدوی��ن رس��یده اس��ت‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫در بحث کیفیت موفق به کس��ب ‪ 510‬امتیاز شده‬ ‫ای��ن ارزیابی ها تنه��ا ارزیابی محص��ول و خدمات‬ ‫اس��ت‪ .‬این امتیازها سطح بلوغ خودروسازان است‬ ‫نیس��ت و سیس��تم های پش��تیبانی انها نیز مورد‬ ‫که از سالن های تولید انها استخراج می شود‪ .‬روند‬ ‫ارزیاب��ی قرار می گی��رد‪ .‬برای نمونه‬ ‫امتیازهای خط تولید خودروس��ازان در‬ ‫رضایت مش��تریان در ای��ن نظام از‬ ‫حالی است که وقتی س��راغ واحدهای‬ ‫در زنجیره ارزش‬ ‫ه��زار امتیاز‪ ۲۵۰‬امتی��از را به خود‬ ‫قطعه س��ازی می رویم ب��ازه امتیازها با‬ ‫کاهش ‪ ۱۰۰‬امتیازی مواجه می ش��ود صنعت خودرو‪ ،‬شاهد اختص��اص داده اس��ت‪ .‬همچنی��ن‬ ‫یکنواخت نبودن‬ ‫ش��اخص هایی همچون فرایندهای‬ ‫به ط��وری که امتیاز انه��ا بین ‪ ۲۵۰‬تا‬ ‫‪ ۳۵۰‬در نوسان است‪ .‬البته قطعه سازانی کیفیت هستیم و این نظام کار‪ ،‬مدیریت منابع‪ ،‬راهبردها‪،‬‬ ‫هستند که موفق به کسب امتیاز ‪ ۴۰۰‬امتیازها نیز گویای ان رضای��ت کارکن��ان و س��وداوری‬ ‫ش��ده اند‪ .‬پس از عب��ور از این مرحله با است که حوزه خدمات شاخص های این ارزیابی هستند‪.‬‬ ‫پس از فروش نیازمند‬ ‫مدل ارزیاب��ی کیفی مدل جامعی‬ ‫ورود ب��ه حوزه خدم��ات پس از فروش‬ ‫تمرکز ویژه ای از سوی‬ ‫برگرفته از استانداردهای بین المللی‬ ‫ش��اهد کاه��ش چش��مگیر امتیازها و‬ ‫خودروسازان است‬ ‫اس��ت به طوری که اس��تاندارد ایزو‬ ‫رس��یدن به بازه امتیازی ‪ ۱۵۰‬تا ‪۲۰۰‬‬ ‫‪ ۲۰۰۴‬پایه این م��دل خواهد بود و‬ ‫هستیم‪ .‬بررسی ش��کایت مشتریان نیز‬ ‫منطق پیش��رفته ای دارد که در همه دنیا پذیرفته‬ ‫ش��ده و ارزیاب های ان نیز اموزش دیده هس��تند‪.‬‬ ‫البته گفتنی است که این ارزیابی ها اجباری نیست‬ ‫و بر اساس درخواست و احساس نیاز خودروسازان‬ ‫انجام می شود اما خودروس��ازان نیز در این مسیر‬ ‫هم��ت خوبی داش��تند و ب��ا نامه نگاری های الزم‪،‬‬ ‫زنجیره ارزش را برای ش��رکت در ای��ن ارزیابی ها‬ ‫تش��ویق کردند و نظام تامین کنن��دگان خود را بر‬ ‫اساس همین ارزیابی ها تغییر داده و تالش کرده اند‬ ‫تا همگرایی بیشتری به وجود اورند‪ .‬بنابراین‪ ،‬این‬ ‫مدل شناخته ش��ده ای در صنعت خودرو به ش��مار‬ ‫می رود و بر اس��اس ارزیابی مل��ی کیفیت و مدل‬ ‫رسمی ارزیابی کیفیت در کشور است‪.‬‬ ‫€ €امار ارائه ش�ده از سوی ش�رکت بازرسی‬ ‫کیفی�ت اس�تاندارد در زمین�ه ارتقای کیفی‬ ‫خودروس�ازان در حالی اس�ت که با تکیه بر‬ ‫ایین نامه های موج�ود‪ ،‬هدف گذاری هایی در‬ ‫بخش های مورد نیاز انجام می شود‪ .‬ایا انجمن‬ ‫مدیری�ت کیفیت نیز مذاکره ای با بخش هایی‬ ‫ک�ه نمره ارزیابی خوب�ی دریافت نمی کنند با‬ ‫هدف ارتقای عملکرد انجام داده است؟‬ ‫ارزیابی های��ی که ش��رکت بازرس��ی کیفیت و‬ ‫اس��تاندارد انج��ام می ده��د ورودی ارزیابی ه��ای‬ ‫انجم��ن مدیری��ت کیفی��ت اس��ت‪ .‬این ش��رکت‬ ‫ضمن بازرس��ی ادیت محصول‪ ،‬رضایت مش��تری‬ ‫را نیز مورد س��نجش قرار می دهد زیرا بخش��ی از‬ ‫م��دل ارزیابی انجمن و ورودی اطالعات ش��ناخته‬ ‫می شوند اما در عین حال انجمن سیستم ها را فراتر‬ ‫از انچه هستند‪ ،‬مورد ارزیابی قرار می دهد بنابراین‬ ‫خروجی نظام ش��رکت بازرس��ی کیفیت‪ ،‬ورودی‬ ‫نظام ارزیابی ملی کیفی است‪.‬‬ ‫از انجا ک��ه نظام های ارزیابی کیفیت داوطلبانه‬ ‫اس��ت و بر اساس اجبار شکل نمی گیرد‪ ،‬تنها ملزم‬ ‫به انتش��ار امارها هستیم بنابراین رویکرد تشویقی‬ ‫مکانیزم اجباری ندارد اما خودروسازان در سازوکار‬ ‫داخلی تالش کردند منطبق با این ارزیابی ها عمل‬ ‫کنند به طوری که این مدل در میان خودروسازان‬ ‫ شده بوده و تالش شده همگرایی بیشتری‬ ‫شناخته ‬ ‫در می��ان زنجی��ره ایجاد کن��د‪ .‬بنابراین در عمل‬ ‫شرکت هایی که از این نظام استفاده می کنند اجر‬ ‫و قرب بیشتری خواهند داشت‪.‬‬ ‫اهداف خاص شریعتمداری برای صنعت خودرو‬ ‫شریعتمداری در اهداف کلی‪ ،‬ارتقای بهره وری را به عنوان هدف نخست‬ ‫قرار می دهد و به افزایش رقابت پذیری و س��هم تولیدات با فناوری باال در‬ ‫ارزش افزوده و صادرات صنعتی کش��ور توجه خاص خواهد داشت اما وی‬ ‫افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی را با ‪ ۳‬قرارداد خودرویی‪ ،‬دو قرارداد‬ ‫واگن سازی و چند قرارداد شرکت های صنعتی و معدنی با سرمایه گذاری‬ ‫خارجی که قرارداد رنو بزرگترین انهاست جزو اهداف کلی در برنامه قرار‬ ‫خواهد داد و این امر نشان دهنده توسعه و تاکید او بر جذب سرمایه گذاری‬ ‫خارجی در کشور است‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬در برنامه ارائه شده از سوی محمد شریعتمداری‪،‬‬ ‫وزیر پیشنهادی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به مجلس شورای اسالمی‬ ‫برای تایید جلوس بر مسند وزارت‪ ،‬صنعت خودرو جایگاه ویژه ای دارد‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری که روزگاری وزیر بازرگانی و ‪ ۴‬س��ال در مس��ند معاون‬ ‫اجرای��ی رییس جمه��وری بود‪ ،‬اش��نایی کامل با وض��ع صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت دارد‪ .‬او در برنام��ه و در تبیی��ن وضع موج��ود‪ ،‬توجه خاصی به‬ ‫شاخص رقابت پذیری در بازار جهانی دارد و رتبه ‪ ۶۶‬رقابت پذیری صنعتی‬ ‫و رتبه ‪ ١٣۶‬در توانمند سازی تجاری را قابل بهبود می داند‪.‬‬ ‫در این بین نقش ایدرو به عنوان ش��اگرد نخست جذب سرمایه گذاری‬ ‫خارجی با ‪ ۷‬قرارداد در کشور پس از برجام است و رقم ‪0/7‬میلیارد دالر‬ ‫در سال ‪ ٩۵‬در برنامه او برای سال ‪ ١۴٠٠‬به ‪ ٧‬میلیارد دالر خواهد رسید‪ .‬‬ ‫ش��ریعتمداری در فعالیت های مهم زیرس��اختی بازس��ازی و نوسازی‬ ‫واحد های فعال را در نظر می گیرد که می توان خودرو سازی و شرکت های‬ ‫قطعه ساز را نیز از این بخش دانست‪.‬‬ ‫وی در اه��داف کمی رش��ته های منتخب صنعتی نیز ن��گاه ویژه ای به‬ ‫خودرو دارد و در زمینه خودروی س��بک می خواهد تولید یک میلیون و‬ ‫‪ ۳۳۰‬هزار دس��تگاه را تا س��ال ‪ ١۴٠٠‬به ‪2‬میلیون دستگاه برساند‪ ،‬البته‬ ‫تولیدی که با فناوری متوسط و باال با امکان صادرات باشد‪ .‬وی در زمینه‬ ‫خودروهای سنگین تولید ‪۱۷‬هزار دستگاه را به ‪ ۶٠‬هزار دستگاه براساس‬ ‫برنامه خواهد رساند‪.‬‬ ‫ام��ا نگاه ویژه ش��ریعتمداری ب��ه صنعت قطع ه و تایر حاک��ی از برنامه‬ ‫بلندمدت وی برای صنعت خودروی کش��ور است‪ .‬در بخش سیاست هایی‬ ‫ک��ه در برنام��ه اش ب��رای وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت ارائه ش��ده‪،‬‬ ‫توان افزایی بخش صنعت و معدن ‪ ،‬توس��عه اقتصادی این بخش‪ ،‬تشویق و‬ ‫حمایت از سرمایه گذاری مستقیم خارجی و محدودیت در سرمایه گذاری‬ ‫و تصدی شرکت های دولتی به جز سازمان های توسعه ای مانند ایدرو دیده‬ ‫شده و این موضوع هم شامل خودروسازی و قطعه سازی کشور می شود‪.‬‬ ‫برنام��ه وزیر پیش��نهادی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ک��ه یکی از بهترین‬ ‫برنامه های ارائه ش��ده در کشور اس��ت به بخش خودرو نگاه ویژه ای دارد‬ ‫و ای��ن برنامه روزه��ای پرکاری را برای این صنع��ت و مدیران ان در پی‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫ت نمایندگان مجلس درباره نگاه و برنامه وزیر‬ ‫به طور قطع یکی از سواال ‬ ‫پیشنهادی برای خودروسازی داخلی خواهد بود که در برنامه ارئه شده از‬ ‫قبل اهداف توسعه ای و اهداف کمی این صنعت با دقت تنظیم شده است‪.‬‬ ‫بررسی ش��یوه برگزیده شده‬ ‫در صنعت خودروی ایران نشان‬ ‫می ده��د که سیاس��ت برگزیده‬ ‫ش��ده مانند سیاس��ت چینی ها‬ ‫ب��وده و ب��ا تکی��ه بر مونت��اژ به‬ ‫تحقی��ق و توس��عه می پردازند‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که رش��د‬ ‫امیرحسن کاکایی‬ ‫کش��وری همچ��ون کره جنوبی‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‬ ‫ک��ه فعالیت خ��ود را در صنعت‬ ‫خ��ودرو بعد از ای��ران اغاز کرد‪،‬‬ ‫تمایل شرکت های خودروس��ازی امریکا برای سرمایه گذاری در‬ ‫این کشور بوده است‪.‬‬ ‫یک��ی از اصلی ترین دالیل چندان موفق نبودن صنعت خودرو‬ ‫را باید بی توجهی به تحقیق و توس��عه در مونتاژ و تولید دانست‪.‬‬ ‫هرچند در قراردادهای اخیر خودرویی شرکت های طرف قرارداد‬ ‫ناگزیر به انتقال دانش فنی به ایران هستند و تنها تولید در این‬ ‫قرارداده��ا مالک قرار نگرفته و تولید بدون نقص‪ ،‬خود به عنوان‬ ‫تحقیق و توسعه شناخته می شود اما باید به این نکته توجه کرد‬ ‫که در ش��رایط فعلی نمی توان در رابطه با انتقال دانش و تحقیق‬ ‫و توسعه اظهارنظر کرد‪ ،‬زیرا همواره در ابتدای چنین پروژه هایی‬ ‫بر این موضوع تاکید می شود اما با گذشت زمان مشخص خواهد‬ ‫شد که اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است‪.‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر واحدهای تحقی��ق و توس��عه در واحدهای‬ ‫خودروس��از فعال بوده و الزم است برای انها زمان و انرژی صرف‬ ‫ش��ود اما باید به ای��ن نکته توجه کرد که تحقیق و توس��عه در‬ ‫صنعت خودرو هزینه باالیی دارد و در جهان برای کاهش هزینه‬ ‫تمام ش��ده تحقیق و توسعه‪ ،‬شرکت های بزرگی برای تیراژ تولید‬ ‫تشکیل شده اند‪.‬‬ ‫هم اکنون در کش��ورهای مختلف همچون کره جنوبی‪ ،‬فرانسه‬ ‫و الم��ان ک��ه بازارهای مختلفی را در زمینه خ��ودرو از ان خود‬ ‫کرده اند‪ ،‬نش��ان های تجاری مختلفی فعالیت دارند اما در نهایت‬ ‫چند شرکت محدود مادر وجود دارند که تمام نشان های تجاری‬ ‫کشور خود را زیر پرچم حمایتی قرار داده اند‪.‬‬ ‫در حال حاضر شاهد تعدد ش��رکت های خودروسازی با تیراژ‬ ‫مح��دود در ایران هس��تیم ام��ا به دلیل ش��کل نگرفتن صحیح‬ ‫تحقیق و توسعه در ایران از یک سو و مسیر غلط خودروسازان که‬ ‫تعدد انها با میزان تیراژ تولید توجیه اقتصادی ندارد‪ ،‬این عوامل‬ ‫باعث ش��ده تا تحقیق و توسعه رشد نکند و جایگاهی در صنعت‬ ‫خودروسازی نداشته باشد‪ .‬بنابراین الزم است در زمینه تحقیق و‬ ‫توس��عه به یک جمع بندی و همکاری واحد دست یافت‪ .‬در دهه‬ ‫‪ ۶۰‬و ‪ ۷۰‬شمسی در ایران خودرو و سایپا واحد تحقیق و توسعه‬ ‫راه اندازی ش��د اما ب��ه دلیل هزینه های باالی تحقیق و توس��عه‬ ‫ان ط��ور که باید خروجی مناس��بی ارائه نش��د‪ .‬بنابراین با توجه‬ ‫به چنین ش��رایطی به نظر می رسد دولت باید در زمینه افزایش‬ ‫فعالیت بخش تحقیق و توسعه شرکت های خودروساز با همکاری‬ ‫شرکت های دانش بنیان و واحدهای علمی‪ ،‬طرحی را اجرایی کند‬ ‫و برخالف انکه در بازار و قیمت گذاری دخالت می کند در زمینه‬ ‫تحقیق و توسعه صنعت خودرو دخالت داشته باشد‪.‬‬ ‫برای نجات خودروس��ازان و بهبود ش��رایط اقتصادی انها که‬ ‫باوج��ود تع��دد خودروس��ازی‪ ،‬تیراژ تولی��د پایین��ی را به ثبت‬ ‫رس��انده اند باید به س��مت ایجاد واحد تحقیق و توسعه واحد در‬ ‫صنعت خودروسازی کشور پیش رفت هرچند در ایران به واسطه‬ ‫تفک��ر و فرهنگ فعالیت فردی‪ ،‬ان چن��ان عالقه ای به راه اندازی‬ ‫و س��رمایه گذاری واح��د وجود ن��دارد و خودخواه��ی و ترس از‬ ‫همکاری گروهی در صنعت خودروس��ازی ایران عاملی ش��ده تا‬ ‫تمام شرکت ها و بخش ها با یکدیگر رشد صنعت خودرو را تجربه‬ ‫نکنند که باید نسبت به بهبود این وضعیت اقدام کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نرخ جدید خودروهای داخلی‬ ‫اعمال شد‬ ‫در ‪ ۵‬م��اه اخیر هم��واره جریان افت تقاض��ا‪ ،‬کاهش عرضه و‬ ‫ایجاد حاش��یه قیمت در بازار داخلی ها از موضوع های مطرح در‬ ‫خبرها بوده اس��ت به طوری که در این مدت به واسطه مدیریت‬ ‫ش��رکت ها ش��اهد اختالف قیمت هایی تا ‪ ۸‬میلی��ون در برخی‬ ‫خودروه��ا در بازار بودیم‪ ،‬این درحالی اس��ت که به گفته رییس‬ ‫اتحادیه نمایش��گاه داران با وجود نوس��انات قیمت��ی در ماه های‬ ‫اخی��ر‪ ،‬بازار خودرو ب��ا تداوم جریان کاهش عرض��ه در برخی از‬ ‫خودروه��ا و درصدی افزایش قیمت در تع��دادی از خودروهای‬ ‫داخلی‪ ،‬روزهای به نسبت ارامی را سپری می کند و بازار خودرو‬ ‫تا حدودی به تعادل قیمت رسیده است‪.‬‬ ‫س��عید موتمن��ی در گفت وگو ب��ا خبرخودرو اظه��ار کرد‪ :‬در‬ ‫روزهای اخیر قیمت برخی از خودروهای داخلی درصدی افزایش‬ ‫داش��ته به طوری که قیمت پراید ‪ ۱۱۱‬به دلیل عرضه نشدن با‬ ‫افزایش��ی بیش از یک میلیون مواجه شده و هم اکنون به قیمت‬ ‫‪ ۲۲‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان در بازار خرید و فروش می شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه با توجه به اعمال نرخ های جدید مصوب ش��ورای‬ ‫رقابت از س��وی ش��رکت ها گفت‪ :‬محصوالت ایران خودرو پس از‬ ‫افزایش قیمتی که در ابتدای س��ال داش��ت‪ ،‬افزایش��ی را اعمال‬ ‫نکرده است اما براساس اعالم شرکت سایپا‪ ،‬برخی از محصوالت‬ ‫این ش��رکت همچون انواع پراید‪ ،‬تیبا‪ ،‬ساینا‪ ،‬سراتو و اریو از ‪۲۹‬‬ ‫مرداد درصدی افزایش قیمت خواهند داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اس��اس اعالم گروه س��ایپا ای��ن افزایش به دلیل‬ ‫افزایش نرخ بیمه ش��خص ثالث در سال ‪ ۹۶‬و همچنین نرخ های‬ ‫اعالمی مصوبه شورای رقابت از این تاریخ اعمال می شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫دوشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 189‬پیاپی ‪2162‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 30‬مرداد ‪1396‬‬ ‫‪ 28‬ذی القعده ‪1438‬‬ ‫‪ 21‬اوت ‪2017‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪ :‬مجتبی اعتماد مقدم‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫سدسازی‪ ،‬سد حضور بیطرف در کابینه‬ ‫دوازدهم شد‬ ‫امی�ر مه�رزاد‪ -‬روزنامه ن�گار‪ :‬حبیب اهلل بیطرف‪ ،‬تنها وزیری بود که از س��وی‬ ‫حسن روحانی رییس دولت یازدهم برای کسب رای اعتماد به مجلس شورای‬ ‫اسالمی معرفی شد اما از قافله دولت دوازدهم عقب ماند و به کابینه راه نیافت‪.‬‬ ‫روز گذش��ته مطلبی با عنوان «سدسازی‪ ،‬سد وزیر پیشنهادی نیرو برای ورود‬ ‫به کابینه دوازدهم» در روزنامه گس��ترش صنعت منتش��ر شد‪ .‬در این مطلب‬ ‫عالوه بر اینکه پیش بینی شده بود ورود بیطرف به کابینه دوازدهم امری بسیار‬ ‫دش��وار خواهد بود‪ ،‬عامل اصلی این موضوع نیز گزارش ش��ده بود‪ .‬حبیب اهلل‬ ‫بیطرف که در دولت هفتم و هش��تم س��ابقه حضور در کابینه محمد خاتمی‪،‬‬ ‫رییس جمهوری وقت را داش��ت از طرف منتقدان معروف به وزیری بود که در‬ ‫سدس��ازی با برنامه ریزی دقیق عمل نمی کرد‪ .‬ش��اید این موضوع در ان دوره‬ ‫اهمیت چندانی نداشت اما امروزه که ایران با کاهش سطح اب های زیرزمینی‬ ‫و مش��کالت مدیریت منابع اب به طور جدی روبه رو ش��ده‪ ،‬اهمیتی دوچندان‬ ‫پیدا می کند‪ .‬اهمیتی که باعث شد بیش از نیمی از نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اسالمی با حضور او بر منصب وزارت نیرو مخالفت کنند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬به نظر‬ ‫می رس��د حس��ن روحانی برای اداره وزارت نیرو و حفظ منابع ابی کشور سراغ‬ ‫گزینه ای برود که برای ساخت سد و حفظ منابع ابی کشور شناسنامه اجرایی‬ ‫روش��ن تری داشته باشد‪ .‬برخی از مخالفان بیطرف در گفت وگوهای متعدد به‬ ‫این موضوع اشاره کرده بودند که او در مدیریت منابع ابی کشور تبحر چندانی‬ ‫ندارد و حضور او به عنوان عالی رتبه ترین مقام وزارت نیرو می تواند مشکالتی‬ ‫را برای اینده ابی کش��ور به وجود اورد‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬بیطرف از قافله ورود به‬ ‫کابینه دوازدهم جاماند تا شخصی دیگر با برنامه ای هدفمندتر در زمینه منابع‬ ‫ابی بتواند اداره این وزارتخانه را در دولت دوازدهم بر عهده بگیرد‪.‬‬ ‫توریست انگلیسی‪ :‬این نخل هایی که شما کاشتین ما با هسته اش بازی کردیم!‬ ‫طرح‪ :‬هادی اشرفی‪ ،‬گسترش صنعت‬ ‫درخت های نخل هوشمند در دوبی ساخته شد‬ ‫چالش های پیش روی گروه اقتصادی دولت دوازدهم‬ ‫فناوری نوین‬ ‫اجرهای خورشیدی انرژی ساختمان‬ ‫را تامین می کنند‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫پژوهشگران دانشگاهی نوعی بلوک خورشیدی ساخته اند که افتاب‬ ‫را به انرژی قابل مصرف برای س��اختمان تبدی��ل می کند‪ .‬به گزارش‬ ‫مه��ر به نقل از نیواطل��س‪ ،‬خانه های اینده را می ت��وان از بلوک هایی‬ ‫س��اخت که نور خورشید را به انرژی قابل اس��تفاده تبدیل می کنند‪.‬‬ ‫پژوهش��گران دانش��گاه اکس��تر مش��غول س��اخت فناوری جدیدی‬ ‫هس��تند که به س��اختمان ها کمک می کند انرژی م��ورد نیاز خود را‬ ‫تولی��د و مصرف کنند‪ .‬این بلوک ها یا مربع های خورش��یدی (‪Solar‬‬ ‫‪ )Squared‬طوری طراحی شده اند تا به طور نامحسوس کنار یکدیگر‬ ‫ق��رار گی��رد و می توان با انها یک س��اختمان کامل س��اخت یا از ان‬ ‫برای نوس��ازی بخشی از امالک قدیمی استفاده کرد‪ .‬ساختار بلوک ها‬ ‫شباهت زیادی به بلوک های شیشه ای دارد که می توان ان را جایگزین‬ ‫اجرهای معمولی کرد تا نور وارد خانه شود‪ .‬هر بلوک دارای مدار های‬ ‫بصری هوشمندی است که افتاب را در سلول های خورشیدی کوچکی‬ ‫متمرکز می کند‪ .‬به این ترتیب تولید انرژی هر سلول افزایش می یابد‪.‬‬ ‫اغ��از به کار دولت دوازدهم با گروه اقتصادی جدید‬ ‫نش��ان از ان دارد ک��ه راهبرد دولت در ‪4‬س��اله دوم‬ ‫نس��بت به دولت یازده��م تغییر کرده اس��ت‪ .‬گروه‬ ‫اقتصادی دولت چالش های متفاوت تری نس��بت به ‪4‬‬ ‫سال گذشته دارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مش��کالت اقتصادی و پیدا کردن‬ ‫راهب��ردی برای حل انها یک��ی از مهم ترین نیازهای‬ ‫کش��ور در شرایط کنونی اس��ت؛ وضعیتی که رییس‬ ‫دولت دوازده��م را ناچار کرد تا گروه اقتصادی قبلی‬ ‫خود را کنار گذاش��ته و گروه دیگری را به جای انان‬ ‫معرفی کند‪.‬‬ ‫ه��ر چند که معرف��ی گروه اقتص��ادی متفاوت در‬ ‫دول��ت دوازدهم به معن��ای ناکارامدی گ��روه قبلی‬ ‫نیس��ت اما کارشناسان حوزه اقتصاد بر این باورند که‬ ‫دولت با توجه به مش��کالت اقتصادی و خواسته های‬ ‫م��ردم‪ ،‬باید راهبرد و برنامه ه��ای جدیدی در زمینه‬ ‫اقتص��ادی ارائه کند‪ .‬تغییر راهبردی که نه به معنای‬ ‫بازگرداندن ثبات اقتصادی ‪4‬س��ال پیش به کش��ور‪،‬‬ ‫بلکه باید در زمینه شکوفایی اقتصادی و رونق تولید‬ ‫ش��کل گیرد تا بتواند در میان مدت به کاهش میزان‬ ‫بیکاری به عنوان یکی از مهم ترین خواسته های مردم‬ ‫از روحانی منتهی شود‪.‬‬ ‫س��ید حمید میرمعینی ‪ ،‬کارش��ناس ح��وزه بورس‬ ‫مهم ترین اولویت ه��ای اقتصادی دول��ت دوازدهم و‬ ‫بسترهای های الزم برای ش��کل گیری انها را تشریح‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫روباتی که متن را به زبان اشاره ‬ ‫تبدیل می کند‬ ‫گروهی از متخصصان دانش��گاه انتورپ بلژیک یک بازوی روباتی را‬ ‫توس��عه دادند که می تواند متن را به زبان اشاره تبدیل کند‪ .‬نخستین‬ ‫نمونه از این بازوی روباتی که ‪ ASLAN‬نام دارد‪ ،‬با استفاده از فناوری‬ ‫چاپ سه بعدی ساخته ش��ده و قادر است متن را به عالئم زبان اشاره‬ ‫تبدیل کند‪ .‬به گزارش ایرنا از سی نت‪ ،‬این روبات از طریق رایانه به یک‬ ‫شبکه محلی متصل می شود و کاربران شبکه می توانند متون موردنظر‬ ‫را برای ان ارس��ال کنند تا متن را به صورت عالئم زبان اشاره نمایش‬ ‫دهد‪ .‬در حال حاضر این بازوی روباتی از یک سیس��تم الفبایی موسوم‬ ‫به ‪ fingerspelling‬استفاده می کند که در ان هریک از حروف الفبا‬ ‫با حالت خاصی از قرارگیری انگشتان‪ ،‬نمایش داده می شود‪ .‬این بازوی‬ ‫روباتی از ‪ 25‬قطعه پالستیکی تشکیل شده که با بهره گیری از فناوری‬ ‫چاپ سه بعدی ساخته شده اند‪ .‬همچنین برای حرکت انگشتان و سایر‬ ‫اجزای ان از ‪ 16‬موت��ور و ‪ 3‬کنترل کننده موتور به عالوه مجموعه ای‬ ‫از تجهیزات الکترونیکی اس��تفاده می شود‪ .‬به گفته پژوهشگران چاپ‬ ‫قطعات بازو درمجموع ‪ 139‬س��اعت زمان می برد و برای سرهم کردن‬ ‫این قطعات نیز ‪ 10‬ساعت زمان الزم است‪.‬‬ ‫‹ ‹اش�تغال و رون�ق تولید با اصلاح نظام‬ ‫بانکی‬ ‫میرمعینی با دس��ته بندی چالش ه��ای پیش روی‬ ‫گ��روه اقتصادی دولت دوازدهم گف��ت‪ :‬اگر بخواهیم‬ ‫مس��ائل اقتصادی دولت جدید را دس��ته بندی کنیم‬ ‫باید مش��کالتی مانند اش��تغال‪ ،‬تولید‪ ،‬س��ود بانکی‪،‬‬ ‫رکود‪ ،‬اوراق مش��ارکت و بورس را از طرفی و ضرورت‬ ‫یکپارچگی و همفکری گروه اقتصادی دولت تدبیر و‬ ‫امید را مورد واکاوی قرار دهیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به وضعیت کنونی کش��ور در زمینه‬ ‫اشتغال به ویژه اشتغال فارغ التحصیالن گفت‪ :‬یکی از‬ ‫مهم ترین برنامه هایی که از نخس��تین روزهای دولت‬ ‫تدبیر و امید باید در دستور کار این دولت قرار گیرد‬ ‫مسئله اشتغال و کاهش میزان بیکاری است که خود‬ ‫نیازمند بسترهای فراوان است‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس اقتصادی ب��ا بیان اینک��ه تولید‬ ‫در ایران در ش��رایط مناس��بی قرار ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫بخواهیم رونق را به تولید کشور بازگردانیم الزم است‬ ‫نخس��ت زمینه های رونق تولید و خ��روج از رکود را‬ ‫فراهم س��ازیم تا بتوانیم شاخص بیکاری در کشور را‬ ‫کاهش دهیم‪.‬‬ ‫«در ای��ن زمین��ه می طلب��د برای تش��ویق تزریق‬ ‫نقدینگی به حوزه اش��تغال نرخ س��ود بانکی اصالح‬ ‫ش��ود زی��را تا زمانی که نرخ س��ود بانکی در کش��ور‬ ‫اصالح نش��ود به یقین س��رمایه دار ریسک را نخواهد‬ ‫پذیرفت و در این شرایطی است که رکود در تولید و‬ ‫میزان بیکاری همچنان باال است هر چند که کابینه‬ ‫اعتدالی روحانی در دولت یازدهم توانس��ت اقدامات‬ ‫فراوانی در این زمینه انجام دهد اما اس��تمرار پاره ای‬ ‫از مش��کالت به ویژه در حوزه اشتغال و تولید موجب‬ ‫‹ ‹تاکی�د دول�ت ب�ر برنام�ه هماهن�گ‬ ‫اقتصادی‬ ‫برنامه ه��ای اجرایی گروه اقتص��ادی تدبیر و امید‬ ‫یکی دیگ��ر از دغدغه های��ی بود ک��ه میرمعینی بر‬ ‫ان تاکید داش��ت‪ .‬وی با اشاره به مشکالت اقتصادی‬ ‫کش��ور و برنام��ه اجرایی دولت های پیش��ین در این‬ ‫زمینه گفت‪ :‬واکاوی برنامه ریزی دولت های گذشته و‬ ‫دولت یازدهم نشان از ان دارد که شکل برنامه ریزی‬ ‫و نحوه اجرای ان با مش��کالت فراوانی روبه رو بوده تا‬ ‫جایی که می شود ادعا کرد در دولت های قبل برنامه‬ ‫چندانی برای اصالح اقتصادی وجود نداش��ته است و‬ ‫برنامه ه��ای دولت یازدهم نیز به ص��ورت کامل اجرا‬ ‫نش��د‪ .‬این وضعیت موجب شد تا در یک دهه اقتصاد‬ ‫ایران بدترین شکل ممکن خود را تجربه کند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به پرسشی در زمینه تغییر در گروه‬ ‫اقتصادی دولت گفت‪ :‬تغییر راهبردهای مختلف یکی‬ ‫از مهم ترین وظایف دولت است‪ .‬دولت یازدهم زمانی‬ ‫ک��ه گروه اقتصادی خود را در س��ال ‪ 92‬تعیین کرد‬ ‫سیاست کنترل تورم و سروسامان دادن به مشکالتی‬ ‫بود که از دولت پیشین به جا ماند‪.‬‬ ‫نگاهی به گروه اقتصادی دولت نشان از ان دارد که‬ ‫تفاوت در گروه اقتصادی تفاوت در نام و افراد اس��ت‬ ‫اهالی بهارستان و اقتصاد‬ ‫عکس روز‬ ‫پوشش خبری لحظه به لحظه خبرنگاران از جلسه رای اعتماد کابینه دوازدهم‬ ‫شده تا مسئله اشتغال و رکود که رابطه مستقیمی با‬ ‫هم دارند به خواسته نخست تبدیل شود‪.‬‬ ‫زیرا کس��انی که در دولت دوازدهم برای س��کانداری‬ ‫بخ��ش اقتصادی معرفی ش��دند از دل دولت یازدهم‬ ‫و بخشی از کارگزاران این دولت بودند پس نمی توان‬ ‫ادعای تغییر گسترده داشت‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتص��ادی در زمین��ه چرایی این‬ ‫تغیی��رات گفت‪ :‬نمی توان به یقین ادعا کرد که دلیل‬ ‫تغییر در بخش اقتصادی‪ ،‬ناهماهنگی یا تغییر راهبرد‬ ‫دولت اس��ت اما هر انچ��ه از ذات چنی��ن تغییراتی‬ ‫ممکن اس��ت برداش��ت ش��ود این اس��ت که دولت‬ ‫دوازدهم اولویت خود را بر برنامه هایی غیر از کنترل‬ ‫تورم گذاش��ته و در پی ان است که شرایط اقتصادی‬ ‫را با راهبرد های متفاوتی پیگیری کند‪.‬‬ ‫میرمعین��ی گف��ت‪ :‬هر چن��د موارد مطرح ش��ده‬ ‫می تواند اولویت دولت دوازدهم باش��د اما با ش��رایط‬ ‫کنونی و بس��ترهای موجود ایجاد تغییر کار س��ختی‬ ‫است‪ .‬برای ایجاد تغییرات گسترده نیازمند بکار گیری‬ ‫نقدینگ��ی در بخش تولید و س��رمایه گذاری خارجی‬ ‫هس��تیم‪ .‬اگر چنین شرایطی ش��کل نگیرد به یقین‬ ‫گ��روه کنونی ه��م در راهبرد های اقتص��ادی خود با‬ ‫مشکل روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫براس��اس انچ��ه گفته ش��د‪ ،‬دول��ت دوازدهم در‬ ‫زمینه های اقتصادی نیاز بیش��تری به فعالیت نسبت‬ ‫به دیگر حوزه ها دارد‪ .‬حوزه ای که به صورت مستقیم‬ ‫تمامی افراد جامعه با ان روبه رو هس��تند و هر کدام‬ ‫از شهروندان براس��اس نیازها خواسته هایی از دولت‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫هر چند برخی کارشناس��ان رای مردم به روحانی‬ ‫و نه به ش��عارهای اقتص��ادی رقیب وی را به گونه ای‬ ‫تفس��یر می کنن��د که اقتص��اد اولوی��ت اصلی دولت‬ ‫دوازدهم نیس��ت اما باید گفت می��زان باالی بیکاری‬ ‫در کشور‪ ،‬رکود صنایع و اصالح نظام بانکی ضرورتی‬ ‫اس��ت که نمی توان از ان چشم پوشی کرد‪.‬الزم است‬ ‫دول��ت دوازده��م ف��ارغ از تمامی دس��ته بندی های‬ ‫سیاس��ی گ��روه هم��راه و همفک��ری از اقتصاددانان‬ ‫جامعه را در کابینه قرار دهد تا بدون دغدغه سیاسی‬ ‫یا کارشکنی های حزبی به مشکالت مردم فکر کنند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایرنا‬ ‫رحی��م زارع‪ ،‬س��خنگوی‬ ‫کمیس��یون اقتصادی گفت‪:‬‬ ‫اگ��ر دول��ت ‪ ۶۰‬درص��د از‬ ‫برنامه ششم را اجرایی کند‪،‬‬ ‫موف��ق خواهد بود و اجرایی ک��ردن این برنامه‬ ‫بر اش��تغال و معیشت مردم تاثیر بسیار زیادی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی درباره توجه به قش��ر متوس��ط و ضعیف‬ ‫جامع��ه در برنامه های گ��روه اقتصادی دولت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬گروه اقتصادی دولت برنامه شش��م‬ ‫توسعه را اگر اجرایی کند دیگر به ارائه برنامه از‬ ‫سوی هیچ وزیری نیاز نیست‪.‬‬ ‫تمامی برنامه وزیران پیشنهادی باید براساس‬ ‫برنامه ششم توسعه باشد که با مطالعه ای که از‬ ‫برنامه وزیران پیشنهادی داشتم برنامه های انها‬ ‫براساس برنامه شش��م بود‪4 ،‬سال برنامه ششم‬ ‫توسعه با دولت دوازدهم مصادف است به همین‬ ‫دلیل باید تمام تالش دولت اجرایی کردن برنامه‬ ‫ششم توسعه و سیاست های اقتصاد مقاومتی با‬ ‫کمک سایر ارکان نظام باشد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه با وجود ایراد های برنامه‬ ‫ششم توس��عه‪ ،‬این برنامه جامع و کامل است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اگر این دولت ‪ 60‬درصد از برنامه شش��م‬ ‫را اجرایی کند‪ ،‬موفق خواهد بود‪.‬‬ ‫مه��دی مقدس��ی‪ ،‬عض��و‬ ‫کمیس��یون صنای��ع مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با تاکید بر‬ ‫اینکه یک��ی دیگ��ر از دالیل‬ ‫تعطیلی واحدهای صنعت��ی کوچک نبود منابع‬ ‫مالی مورد نیاز طرح توس��عه است‪ ،‬گفت‪ :‬شاید‬ ‫درحال حاض��ر منابع مال��ی کافی ب��رای ایجاد‬ ‫توس��عه وجود نداشته باش��د به همین دلیل به‬ ‫استفاده از منابع مالی خارجی ناچار هستیم‪.‬‬ ‫در قانون برنامه شش��م توس��عه ‪ 3‬مورد امده‬ ‫اس��ت یک��ی از انه��ا اوردن ‪ 30‬میلی��ارد دالر‬ ‫فاینانس‪ ،‬دیگری ‪ 15‬میلیارد دالر سرمایه گذاری‬ ‫مستقیم خارجی و ‪ 20‬میلیارد دالر قراردادهای‬ ‫مش��ارکتی با خارجی اس��ت که ما تاکید داریم‬ ‫میزان بند اخر بیش��تر نیز باش��د‪ ،‬س��االنه ‪75‬‬ ‫میلیارد دالر را باید کف سرمایه گذاری خارجی‬ ‫درنظر گرفت و تا ‪100‬میلیارد دالر افزایش پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مقدس��ی افزود‪ :‬اگر قرارداده��ای بین المللی‬ ‫به صورت مش��ارکتی منعقد ش��وند دانش فنی‬ ‫انتق��ال می یاب��د و مناب��ع خارج��ی واحدهای‬ ‫تولی��دی را احیا می کن��د‪ ،‬در حال حاضر منابع‬ ‫کافی برای ایجاد تحول در واحدهای صنعتی را‬ ‫به صورت کامل نداریم‪.‬‬ ‫شهاب نادری‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫گف��ت‪ :‬تمامی مردم کارش��ناس‬ ‫امور بانکی نیس��تند ک��ه قبل از‬ ‫س��پرده گذاری در بانک‪ ،‬ریسک سپرده گذاری مالی‬ ‫در بانک ها مختلف را تحلیل کنند‪.‬‬ ‫وی درباره نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها‬ ‫و موسس��ه های مالی و اعتباری گفت‪ :‬باید پذیرفت‬ ‫یکی از دالیل ایجاد مش��کالت برای س��پرده گذاران‬ ‫موسسه های مالی و اعتباری‪ ،‬نبود نظارت موثر بانک‬ ‫مرکزی بر عملکرد بانک ها بوده است‪ .‬از سوی بانک‬ ‫مرکزی عنوان می شود س��پرده گذاران خود باید در‬ ‫زمینه سپرده گذاری در موسسه های مالی و اعتباری‬ ‫و بانک ه��ا دقت کنند به دلیل اینکه تمام بانک هایی‬ ‫که از نهاد ناظر پولی کش��ور مجوز دارند در وضعیت‬ ‫یکسانی از لحاظ ریسک قرار ندارند‪ ،‬که این موضوع‬ ‫قابل قبول نیست‪.‬‬ ‫ن��ادری اف��زود‪ :‬باید توجه داش��ت تمام��ی مردم‬ ‫کارش��ناس ام��ور بانک��ی نیس��تند ک��ه قب��ل از‬ ‫سپرده گذاری در بانک ریسک سپرده گذاری مالی را‬ ‫تحلیل کنند‪ .‬مردم به مجوزهای داده ش��ده از سوی‬ ‫بان��ک مرکزی به بانک ها اعتم��اد می کنند بنابراین‬ ‫بانک ها و بانک مرکزی از اجرای تعهدات خود نباید‬ ‫شانه خالی کنند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!