روزنامه گسترش صنعت شماره 194 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 194

روزنامه گسترش صنعت شماره 194

روزنامه گسترش صنعت شماره 194

‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2167‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪194‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫با تشکیل معاونت اقتصادی و تغییر در ساختار وزارت امور خارجه‬ ‫دیپلماسی ایرانی از سیاست به اقتصاد می چرخد‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫روابط بین المللی و تحریم ها بزرگترین چالش دولت یازدهم برای پیشبرد اهداف بود که با کلید دیپلماسی سیاسی و نقش افرینی وزارت امور خارجه این مانع بزرگ از سر راه بر داشته‬ ‫ش��د‪ .‬اکنون با بهبود ش��رایط بین المللی ورود به دیپلماسی اقتصادی مهم ترین ماموریتی است که دولت دوازدهم در دستور کار قرار داده و تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه‬ ‫نیز با همین رویکرد بوده تا در کنار وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬دستگاه دیپلماسی کشور وارد عرصه اقتصادی شود‪.‬‬ ‫سال های طوالنی است که فعاالن بخش خصوصی و بازرگانان بر تقویت دیپلماسی اقتصادی و ضرورت رایزنی های اقتصادی در کنسولگری های جمهوری اسالمی در کشور های مختلف‬ ‫تاکید دارند البته در این سال ها گام هایی در این زمینه برداشته شده اما چندان قابل توجه نبوده است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 5‬شهریور ‪1396‬‬ ‫‪ 5‬ذی الحجه ‪1438‬‬ ‫‪ 27‬اوت ‪2017‬‬ ‫«گسترش صنعت» عملکرد دولت یازدهم در بخش خودرو را همزمان با هفته دولت بررسی کرد‬ ‫حرکت صنعت خودرو در مسیر بهره برداری از برجام‬ ‫سرمقاله‬ ‫منابع انسانی‪ ،‬مزیت‬ ‫مشترک تمام محورهای‬ ‫اقتصادی‪ -‬صنعتی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مشاوره دهی صنعتی‬ ‫در کلینیک های سیار‬ ‫‪3‬‬ ‫تالش برای بومی سازی‬ ‫فناوری های خورشیدی‬ ‫‪4‬‬ ‫ارتباط بین المللی بانکی‬ ‫چراغ سبز توسعه‬ ‫‪5‬‬ ‫بانک ها‬ ‫چاه ویلی که پر نمی شود‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫شاخص های کسب وکار‬ ‫تاثیرگذار در رشد‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش مدیریت تعمیر و نگهداری صنایع در توسعه فناوری های نوین‬ ‫نقش واح��د نگهداری و‬ ‫تعمیر (ن��ت) در حفاظت و‬ ‫فعالیت مجتمع های بسیار‬ ‫بزرگ صنعتی کشور بسیار‬ ‫حیات��ی اس��ت‪ .‬اموزش ها‪،‬‬ ‫س��طح دانش فنی کارکنان‬ ‫و نگرش ه��ای فرهنگ��ی‬ ‫داود صفایی عضو هیات‬ ‫تاثیر مهم��ی در عملکرد و‬ ‫علمی دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫بهره وری این واحد ها دارند‪.‬‬ ‫اگر چ��ه جذب نیروهای‬ ‫جوان تحصیل کرده و متخصص در س��ال های گذش��ته‪،‬‬ ‫موجب ارتقای سطح علمی و فنی برخی از واحدهای نت‬ ‫در کشورش��ده است‪ ،‬اما همچنان برخی اسیب های فنی‬ ‫و فرهنگی موجب کارایی مطلوب نداش��تن و روند کند‬ ‫ورود فناوری های نوین به مجتمع های صنعتی می شود‪.‬‬ ‫در این مقاله برخی از اس��یب های موجود مورد بحث و‬ ‫بررسی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫تعمی��ر و نگه��داری یک��ی از فرایندهای اساس��ی در‬ ‫مجتمع های صنعتی اس��ت و عملک��رد ان نقش تعیین‬ ‫کنن��ده ای در کیفیت و کمیت تولید‪ ،‬کاهش هزینه های‬ ‫اس��تهالک و خوردگ��ی تجهی��زات و مص��رف ان��رژی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫اگر چ��ه امار دقیقی از خس��ارات س��االنه روش های‬ ‫موجود تعمیر و نگهداری در دس��ت نیس��ت اما بررسی‬ ‫برخی از مش��کالت موجود می توان��د اهمیت بازنگری و‬ ‫ارتق��ای فرهنگ و روش های فن��ی تعمیر و نگهداری در‬ ‫مجتمع های صنعتی را نمایان کند‪.‬‬ ‫‹ ‹فرهنگ بازدارنده‬ ‫نق��ش فرهنگ در مدیری��ت و بدنه اجرای��ی تعمیر و‬ ‫نگهداری یکی از عوامل موثر در رویکرد و عملکرد تعمیر‬ ‫و نگهداری مجتمع های صنعتی است‪.‬‬ ‫در مجتمع ه��ای بس��یار ب��زرگ نظیر پاالیش��گاه ها‪،‬‬ ‫پتروشیمی ها و نیروگاه ها به دلیل وجود تاسیسات بسیار‬ ‫بزرگ مقیاس رویکرد مثبت و یا سنتی و بازدارنده واحد‬ ‫ن��ت‪ ،‬نتایج بزرگ مثبت و یا منفی مالی و فنی را در پی‬ ‫دارد‪ .‬مقاومت در برابر ن��واوری و تغییر روش های رایج‪،‬‬ ‫یک��ی از رویکرده��ای فرهنگی منف��ی در مجموعه های‬ ‫تعمیر و نگهداری است‪.‬‬ ‫اگر چه نیروه��ای متخصص جوان ظرفیت های باالیی‬ ‫نس��بت به پذیرش فناوری های نوی��ن و جدید دارند اما‬ ‫متخصص��ان با س��ابقه و تجربه‪ ،‬محتاطان��ه با روش های‬ ‫ن��و برخورد می کنند و گاه در براب��ر فناوری های جدید‪،‬‬ ‫مقاومت غیرحرفه ای و غیرعلمی نش��ان می دهند‪ .‬بویژه‬ ‫انان عالقه مند هس��تند که از نشان(برند)های خارجی و‬ ‫تجربه های انان استفاده کنند‪.‬‬ ‫در نتیج��ه به نواوری های بومی و ملی کش��ور اعتماد‬ ‫کمت��ری دارند و در ش��رایط فعلی کش��ور ک��ه رویکرد‬ ‫بومی س��ازی و حمایت از کاالی ساخت داخل به عنوان‬ ‫یک راهبرد زیر بنایی و بنیادی مطرح ش��ده است‪ ،‬لزوم‬ ‫برنامه ریزی های فرهنگی و برگزاری دوره های بازاموزی‬ ‫و اموزش��ی به منظور اش��اعه فرهنگ حمایت از ساخت‬ ‫داخ��ل و اهمیت راهب��ردی ان در واحدهای مختلف به‬ ‫ویژه واحدهای نت می توان��د‪ ،‬نقش تعیین کننده ای در‬ ‫موفقیت بومی سازی صنعت نفت کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫مش��کل دیگر نگرش های فرهنگی تعمیر و نگهداری‪،‬‬ ‫نگرش مطلق گرایی در برابر رویکردهای نس��بی گرایی‬ ‫فنی اس��ت‪ ،‬بطور مثال در حالی ک��ه در حوزه صنعت و‬ ‫فناوری‪ ،‬بهینه سازی و افزایش بهره وری در ابعاد حداقلی‬ ‫مث� ً‬ ‫لا ‪5‬درصد با اقبال روبه رو می ش��ود ون��واوری امری‬ ‫تدریج��ی و دراز م��دت تلقی می ش��ود‪ ،‬بطوریکه دریک‬ ‫دوره ‪ 10‬تا ‪ 20‬س��ال ش��اهد تحوالت بزرگ در فناوری‬ ‫می ش��ویم‪ ،‬نگاه مطلق گرا با انتظار تغییرات انی و بزرگ‬ ‫باعث می شود‪ ،‬اهمیت چنین دستاوردهایی را انکار کند‪.‬‬ ‫این نگرش فراموش می کند که نواوری امری‪ ،‬تدریجی و‬ ‫بهینه سازی امری دراز مدت است‪.‬‬ ‫در حالی که اگر نتیجه مثبت اقتصادی روش های نوین‬ ‫محاس��به ش��ود‪ ،‬در س��طح ملی دارای میلیاردها تومان‬ ‫صرفه جویی می باش��د و از خ��روج میلیون ها دالر ارز از‬ ‫کشور جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫مش��کل دیگر ادامه وضع موجود‪ ،‬در دس��ترس نبودن‬ ‫امار و اطالعات مالی و تحلیل ارقام و هزینه ها است‪.‬‬ ‫بط��ور مثال میزان خس��ارات ناش��ی از اف��ت راندمان‬ ‫تجهیزات یک دس��تگاه اب ش��یرین کن که تولید ان از‬ ‫‪ 200‬مت��ر مکعب اب در روز به می��زان ‪ 90‬متر مکعب‬ ‫در روز کاهش یافته‪ ،‬بررس��ی و تحلیل نش��ده اس��ت تا‬ ‫واح��د تعمیر و نگه��داری در جریان ارزش مالی ان قرار‬ ‫بگیرد و بتواند با مقایس��ه روش های مختلف پیشگیری‬ ‫از کاه��ش راندمان‪،‬نظیر رس��وب زدای��ی الکترونیکی و‬ ‫مقایس��ه هزینه ه��ای این فن��اوری ب��ا هزینه های وضع‬ ‫موج��ود‪ ،‬ارزیابی صحیحی داش��ته و لزوم تغییر روش ها‬ ‫را احساس کند‪.‬‬ ‫نگرانی از نواوری و تاثیر ان بر امنیت ش��غلی کارکنان‬ ‫واح��د تعمیر و نگهداری در سراس��ر تاریخ صنعت یکی‬ ‫دیگر از دالیل فرهنگ��ی مقاومت ها و اضطراب های انان‬ ‫اس��ت‪ .‬برخ��ی از متخصصان تصور می کنن��د‪ ،‬با اصالح‬ ‫روش ها و یا استفاده از تجهیزات جدید که دارای کارایی‬ ‫باالیی هس��تند و نی��از به تعمیر و نگه��داری را کاهش‬ ‫می دهند‪ ،‬امنیت ش��غلی انان به خط��ر افتاده و اهمیت‬ ‫کار انان کاهش می یابد‪.‬‬ ‫این نگرانی در س��ال ها و در کش��ورهای مختلف باعث‬ ‫ش��ده اس��ت که زمان رواج گس��ترده یک فناوری نوین‬ ‫طوالنی شده و گاه سال ها به عقب بیافتد و مجتمع های‬ ‫صنعتی ب��رای مدتی طوالنی از مزیت ه��ای ان محروم‬ ‫بمانند‪.‬‬ ‫در تاریخ نمونه های فراوان��ی ازاین ناباوری به فناوری‬ ‫جدید وج��ود دارد‪ .‬به عن��وان مثال‪ ،‬زمان��ی که مایکل‬ ‫فارادی دس��تگاه مولد برق صنعتی را اختراع کرد‪ ،‬برای‬ ‫امتناع نخست وزیر وقت بریتانیا‪ ،‬در پاسخ به این پرسش‬ ‫که این دس��تگاه چه اهمیت��ی دارد‪ ،‬گفت‪ «:‬همین قدر‬ ‫بگویم که زمانی می رس��د که دولت شما بابت استفاده از‬ ‫این دستگاه‪ ،‬از مردم مالیات خواهد گرفت» و یا هنگامی‬ ‫که لیزر برای نخستین بار اختراع شد‪ ،‬یکی از روزنامه ها‬ ‫با تیتر بزرگ نوشت‪«:‬اختراعی در انتظار کاربرد»‪.‬‬ ‫در حالیکه ام��روز لیزر در تمام��ی عرصه های زندگی‬ ‫کاربرد بسیار گسترده ای پیدا کرده است‪.‬‬ ‫ایج��اد حس��ن اعتماد به کارکن��ان و ابه��ام زدایی از‬ ‫تص��ور ان��ان می تواند در اصالح نگ��رش و غلبه بر ترس‬ ‫و نگرانی ان��ان در اس��تفاده از فناوری های مدرن مفید‬ ‫و س��ازنده باش��د‪ .‬زیرا پذیرش و همراه��ی این گروه در‬ ‫تس��ریع پذیرش و ترویج روش های جدی��د و تجهیزات‬ ‫نوین‪ ،‬می تواند اثربخش باشد‪.‬‬ ‫بخش��ی نگری یکی دیگر از اس��یب های ش��ناختی و‬ ‫فرهنگی واحد تعمیر و نگهداری است‪ .‬بطور مثال برخی‬ ‫از کارکنان یک واحد نت تمام توجه خود را به وظایف و‬ ‫فعالیت های واحد خود معطوف می دارند و توجه کمتری‬ ‫به فرایندهای قب��ل و بعد از فعالیت خود دارند و یا اگر‬ ‫از م��واد مضری چون اس��ید در فرایند کاری اس��تفاده‬ ‫می کنن��د‪ ،‬هیچ توجهی نخواهند داش��ت که اس��تفاده‬ ‫ه��زاران مجموعه دیگر از این فرایند خس��ارات بس��یار‬ ‫سنگینی در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن با جزئی نگ��ری و تعصبات بخش��ی‪ ،‬از یک‬ ‫فرایند بزرگ مخرب بی اطالع مانده و در نتیجه از توجه‬ ‫و عالقه به تغییر وضع موجود باز می مانند‪.‬‬ ‫‹ ‹اسیب های فنی و اقتصادی‬ ‫اسیب های فنی و اقتصادی عملیات تعمیر ونگهداری‬ ‫ب��ا و جود نی��از قطع��ی و اجتناب ناپذیر ب��ه فناوری های‬ ‫م��درن‪ ،‬بعد دیگ��ر رویکرد س��نتی تعمی��ر و نگهداری‬ ‫است‪.‬‬ ‫فعالیت ه��ای معم��ول و رای��ج تعمی��ر و نگه��داری‬ ‫در م��وارد بس��یار موج��ب اس��یب دی��دن تجهی��زات‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بریدن پیچ ها‪ ،‬لوله ها‪ ،‬تغیر شکل قطعات متحرک‪ ،‬ایجاد‬ ‫ترک ها‪ ،‬شکس��تن جوش ها و غیره بخشی از اسیب های‬ ‫تجهیزات در جریان فعالیت تعمیر و نگهداری است‪ .‬که‬ ‫با روش های موجود امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد‪.‬‬ ‫توقف تولید برای عملی��ات تعمیر و نگهداری‪ ،‬موجب‬ ‫خس��ارات و کاهش تولی��د می ش��ود و در مجتمع هایی‬ ‫ک��ه کاالیی راهب��ردی نظی��ر بنزین تولی��د می کنند و‬ ‫هرگونه توقف و کاه��ش تولید به ویژه در ایام پرمصرف‬ ‫ک��ه متقاضی��ان بس��یاری نیازمن��د ان کاال هس��تند‪،‬‬ ‫خس��ارت اقتص��ادی قابل توجه��ی به سیس��تم تحمیل‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن با طوالنی ش��دن فاصله دوره ه��ای تعمیر و‬ ‫نگه��داری می توان از خس��ارت اقتصادی ان کاس��ت‪.‬به‬ ‫عن��وان مثال‪ ،‬در یکی از پاالیش��گاه های کش��ورمان‪ ،‬از‬ ‫کار افتادن س��امانه پنوماتیک در هر س��اعت معادل ‪40‬‬ ‫میلیون تومان خسارت در پی دارد‪.‬‬ ‫ام��ا هنگام��ی که یک فن��اوری جدید ک��ه ارزش ان‬ ‫معادل خس��ارت ‪ 5‬س��اعت تولید نکردن است‪ ،‬به واحد‬ ‫مربوط��ه معرفی می ش��ود اهمی��ت ان در افزایش دوره‬ ‫"‪ over haul‬و کاهش خسارات به خوبی محاسبه و تحلیل‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫معض��ل دیگر در زمینه تولید و فعالیت خطوط تولید‬ ‫در برخ��ی از فرایندهای تولید‪ ،‬بی اطالعی واحد تعمیر و‬ ‫نگهداری از فرایند شکل گیری مشکل است‪.‬‬ ‫در این تاسیس��ات به علت ‪ online‬نبودن تجهیزات‬ ‫و اس��تفاده نکردن از سنسورها و تجهیزات دقیق پایش‪،‬‬ ‫واحد تعمیر و نگهداری از ش��کل گیری و س��رعت روند‬ ‫مخ��رب بی اطالع می مان��د و در بنابراین نمی تواند اقدام‬ ‫موثری برای کاهش روند ش��کل گیری مش��کل به عمل‬ ‫اورد و در نتیج��ه کاه��ش راندمان تولی��د و یا افزایش‬ ‫مصرف ان��رژی که پیامدهای چنین فرایندهایی اس��ت‬ ‫تارسیدن سامانه به نقطه بحرانی و مرحله ‪shut down‬‬ ‫خارج از مداخله واحد تعمیر و نگهداری باقی می ماند‪.‬‬ ‫ع��ادت ک��ردن و خو گرفتن ب��ا رفتاره��ای معمول و‬ ‫تکراری‪ ،‬یکی دیگر از رویکردهای روانی و فرهنگی انسان‬ ‫در تمامی زمینه ها اس��ت در نتیجه در برخی واحدهای‬ ‫نت‪ ،‬عادت به روال گذشته و میل به فرایندهای قدیمی‬ ‫بیش��تر و قوی تر از تغییر عادات و استفاده از روش های‬ ‫جدید است‪.‬‬ ‫به همین دلیل برخی از نواوری ها و فناوری ها به دلیل‬ ‫چنین ویژگی فرهنگی با مقاومت روبه رو می شوند‪.‬‬ ‫در ط��ول تاریخ فن��اوری موارد برجس��ته ای از چنین‬ ‫مقاومت��ی در برابر دانش��مندان‪ ،‬ن��واوران در زمینه های‬ ‫مختلف نظیر پزش��کی تا فنی و مهندس��ی ثبت ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬مواردی از مقاوم��ت یک تا ‪ 20‬س��ال در زمینه‬ ‫ورود و تروی��ج ی��ک ن��واوری در تاریخ فن��اوری جهان‬ ‫ثبت شده اس��ت‪ .‬روزمرگی یکی دیگر از اسیب های نت‬ ‫است‪.‬‬ ‫دسترس��ی نداشتن به اطالعات برای مدیران نت‪ ،‬انان‬ ‫را ب��ه تفکر روزم��ره وا می دارد و به همی��ن دلیل برای‬ ‫مدیریت ی��ک واحد نت چش��م انداز هزینه ها‪ ،‬فعالیت ها‬ ‫و چالش ه��ا مط��رح نمی ش��ود و بنابرای��ن وی ناگزیر با‬ ‫اطالعات و مس��ائل روزمره دست و پنجه نرم می کند و از‬ ‫تفکر و برنامه ریزی راهبردی محروم می شود‪.‬‬ ‫شاید چنین تصور ش��ود که بخش های دیگری از یک‬ ‫مجتم��ع صنعتی چنین وظیفه ای را عهده دار هس��تند‪،‬‬ ‫اما درگیر ش��دن مدیران نت و حتی کارکنان این واحد‪،‬‬ ‫می تواند در تدوین برنامه راهب��ردی برای این مجموعه‬ ‫بهت��ر و کاراتر باش��د و حتی ابتکار و نواوری از س��وی‬ ‫کارکنان واحد نت نیز انجام ش��ود‪ .‬زیرا انان عالوه بر دارا‬ ‫بودن تجربه و دانش فنی‪ ،‬ش��ناخت خوبی از مش��کالت‬ ‫حرفه ای دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹ نتیجه گیری‬ ‫ نرخ باالی استهالک در صنعت و قدیمی بودن فناوری‬ ‫و تجهی��زات تولید از عوامل اصلی پائین بودن کیفیت و‬ ‫نرخ بهره وری است‪.‬‬ ‫ب��رای تغیی��رات کام��ل و تعویض تمام��ی تجهیزات‬ ‫نیازمند به سرمایه گذاری های عظیم است که در شرایط‬ ‫کنونی کش��ور چنین س��رمایه ای وجود ندارد‪ ،‬از سویی‬ ‫تغیی��ر تجهیزات موجب وابس��تگی فنی به کش��ورهای‬ ‫توسعه یافته می شود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ب��ا ایجاد تغیی��رات تدریج��ی و موضعی به‬ ‫ویژه با فناوری های نوین و بومی س��ازی ش��ده در کشور‬ ‫ک��ه به مرحله س��اخت تجاری رس��یده اس��ت می توان‬ ‫ن��رخ به��ره وری را افزایش داد و از خروج س��رمایه و ارز‬ ‫و وابس��تگی فنی جلوگیری کرد‪ .‬همکاری واحدهای نت‬ ‫در ورود و استفاده از فناوری های نوین می تواند‪ ،‬سرعت‬ ‫روند اس��تفاده از تجهیزات مفید و کارامد ساخت داخل‬ ‫را تسریع کند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اقتصاد سیاسی‬ ‫‪ 5‬شهریور ‪ 5 1396‬ذی الحجه ‪ 27 1438‬اوت ‪ 2017‬شماره ‪ 194‬پیاپی ‪2167‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫منابع انسانی‪ ،‬مزیت مشترک تمام‬ ‫محورهای اقتصادی‪ -‬صنعتی‬ ‫مشکالت کش��ور کدامند؟ امارها‬ ‫قوت ه��ا و تهدیده��ا و نیز معضالت‬ ‫کش��ور را بیان می کنند‪ .‬برای مقابله‬ ‫با مش��کالت و تقویت ن��کات قوت و‬ ‫بهره مندی از فرصت ها در هرکدام از‬ ‫عرصه ها نیازمند لکوموتیو هستیم‪.‬‬ ‫به��ره وری‪ ،‬بی��کاری‪ ،‬تولی��د‪،‬‬ ‫صادق بشیری‬ ‫خدمات‪ ،‬توسعه‪ ،‬اموزش و‪ ...‬نیازمند عضو انجمن ملی حمایت‬ ‫پیش��ران حرکت هستند؛ انچه باید از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫پیشران باش��د و به عنوان لکوموتیو‪،‬‬ ‫کشور‬ ‫نیروی حرکت را به وجود اورد همان‬ ‫ام��وری هس��تند که در انه��ا دارای‬ ‫مزیت هستیم‪ .‬منابع انسانی کشور شاید یکی از مزیت های مشترک‬ ‫باش��د که در تمام زمینه ها از ان بهره مندیم و این س��رمایه انس��انی‬ ‫چنانچه رفتارهای خود را در مسیر حمایت قرار دهد بی تردید نیروی‬ ‫عظیمی برای پیشبرد مقاصد مختلف کشور به وجود خواهد اورد‪.‬‬ ‫اگرچ��ه در فضای رقابت��ی جهان امروز و وج��ود عوامل بازدارنده‬ ‫داخلی و خارجی و از س��ویی سرعت تغییر و تحوالت گوناگون متاثر‬ ‫از فناوری های رسانه ای و ش��بکه های مجازی و‪ ...‬شرایط را پیچیده‬ ‫کرده اس��ت از همین روی برای ه��ر توفیقی در هر زمینه ای نیازمند‬ ‫نقش افرینی تمام جریانات کش��ور هس��تیم‪ .‬تجربیات س��ال های‬ ‫گذش��ته نش��ان داده که مردم توانس��تند جریانات کش��ور را جهت‬ ‫دهن��د‪ .‬هرجا که مردم به صحنه امدن��د تعیین کننده بودند ازاین رو‬ ‫بهره من��دی از نیروی ش��گرف م��ردم نیازمند تدبیر برای تش��کیل‬ ‫س��رمایه های اجتماعی اس��ت‪ .‬س��ازمان های مردم��ی می توانند با‬ ‫ایج��اد ظرفیت الزم ب��ه عنوان س��رمایه اجتماعی بار س��نگینی از‬ ‫کارکرده��ای هزینه دار دولت را کاهش دهن��د‪ .‬البته این بدان معنا‬ ‫نیس��ت که دولتمردان نگاه اب��زاری به این س��رمایه های اجتماعی‬ ‫داش��ته باشند‪ .‬س��ازمان های مردمی با هدف ارزش افرینی به وجود‬ ‫می ایند و قرار نیست ابزار براورده سازی خواسته های عده ای خاص‬ ‫باش��ند بلکه این سازمان ها برای پوش��ش نیازهای جامعه به وجود‬ ‫می ایند‪ .‬س��ازمان های مردمی محل سودجویی های افراد متظاهر و‬ ‫ن که به دنبال‬ ‫نق��اب دار به عنوان فعال اجتماعی نمایش نیس��ت و انا ‬ ‫ش��هرت‪ ،‬ق��درت و متاع سیاس��ی‪ ،‬اقتصادی هس��تند نباید فرصت‬ ‫استفاده از بستر س��ازمان های مردمی را به دست اورند‪ .‬تشکل های‬ ‫مردم��ی به تدریج مراحل تکام��ل خود را پشت س��ر می گذارند و با‬ ‫پاک س��ازی افراد س��ودجو و فرصت طلب‪ ،‬با مشارکت افراد شایسته‬ ‫و الیق‪ ،‬تفکر تعاون و همکاری را پیش��ه خ��ود خواهند کرد و چنین‬ ‫روی��ه ای باید رویکرد حاکم بر رفتارها و عملکردهای س��ازمان های‬ ‫مردمی باش��د‪ .‬مش��ارکت‪ ،‬تعاون و همکاری سبب ساز حرکت های‬ ‫س��نجیده ارزش افرین خواهد ش��د و این حرکت می تواند موجبات‬ ‫پیوند بیشتر مردم و نیز دولت و مردم را فراهم اورد‪ .‬در خود تشکل ها‬ ‫در س��ال های گذش��ته در اغلب موارد رفتار دولت با تشکل ها از بلوغ‬ ‫و تناس��ب مطلوبی برخوردار نبوده اگرچه در ش��عار به گون ه دیگری‬ ‫بیان ش��د اما در عمل این گون��ه بوده که دولتم��ردان خود را متن و‬ ‫سازمان های مردمی را حاشیه پنداشته اند‪ ،‬برای همین فرصت های‬ ‫ایفای نقش را از نقش افرینی مردم س��لب کرده اند‪ .‬البته ضعف های‬ ‫عدیده ای ازجمله کم مهارتی فعاالن تش��کل ها نیز مزید بر این علت‬ ‫بوده است‪ .‬حقیقت سازمان های مردم نهاد‪ ،‬ایجاد سرمایه اجتماعی‬ ‫برای ایفای نقش مردم به ش��کل سازمان یافته در منافع کشور است؛‬ ‫زیبای��ی این حرکت در این اس��ت که خودجوش��ی داوطلبانه دارد و‬ ‫بدون توقع و حس��ابگری ایده ها و س��لیقه ها تجمیع می شود‪ .‬بحث‬ ‫تش��کل های مردم نهاد‪ ،‬موضوعی مفصل است که در نوشتاری دیگر‬ ‫به ان خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ ثبات سرمایه گذاری در کشور با‬ ‫تداوم فعالیت دولت تدبیر و امید‬ ‫ یک اقتصاددان و اس��تاد دانش��گاه گفت‪ :‬با تغییر دولت احتمال‬ ‫بروز یکس��ری مشکالت در اقتصاد زیاد بود ولی تداوم دولت تدبیر‬ ‫و امید این امکان و ثبات را برای س��رمایه گذاری در کش��ور فراهم‬ ‫ک��رد‪ .‬به گ��زارش ایرنا س��یدمهدی برکچیان‪ ،‬اقتص��اددان گفت‪:‬‬ ‫برج��ام بس��یاری از موان��ع اقتصادی را برط��رف و امکان مبادالت‬ ‫تج��اری با کش��ورهای مختلف جهان را فراهم ک��رد‪ .‬برکچیان به‬ ‫تش��ریح وضعیت رش��د اقتصادی پرداخت و گفت‪ :‬متوس��ط رشد‬ ‫تولی��د ناخالص داخلی در ‪ 3‬س��ال بع��د از جنگ تحمیلی به دلیل‬ ‫ظرفیت های خالی در اقتصاد با رشد ‪ 10‬درصد مواجه بود‪ .‬در دهه‬ ‫‪ 70‬رش��د کش��ور کاهش یافته و به ‪2/4‬درصد رسید ولی در نیمه‬ ‫نخست دهه ‪ 80‬بهترین دوره اقتصادی ایران بعد از انقالب است؛ تا‬ ‫جایی که رشد اقتصادی به ‪6‬درصد می رسد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از نیمه‬ ‫دوم ده��ه ‪ 80‬با وجود افزایش درام��د نفتی به ‪4/4‬درصد کاهش‬ ‫یافته و در جریان تحریم های ظالمانه نیز به منفی ‪1/8‬درصد رسید‪.‬‬ ‫تحوالتی که بعد از دهه دوم ‪ 80‬در اقتصاد کش��ور ایجاد ش��د اثار‬ ‫منف��ی کوتاه مدت در اقتصاد نداش��ت بلکه انتظ��ار می رود امتداد‬ ‫این اثار را در س��ال های پیش رو ش��اهد باش��یم‪ .‬این اقتصاددان‬ ‫افزود‪ :‬تحلیل کارشناسان اقتصادی گویای این است که در صورت‬ ‫تحریم نش��دن ایران نیز در نیمه دوم دهه ‪ 90‬رش��د اقتصادی به‬ ‫صفر می رس��ید‪ .‬هم اینک تداوم افت رش��د به نگرانی تبدیل شده‬ ‫چ��ون اقتصاد ایرانی نمی تواند ب��ه راحتی به دورانی برگردد که به‬ ‫صورت مستمر شاهد رشد اقتصادی باشیم‪ .‬وی گفت‪ :‬کل تولید در‬ ‫اقتصاد تابعی از فناوری‪ ،‬سرمایه و نیروی کار است و ایران در چند‬ ‫دهه گذشته به علت ساختار اقتصادی که داشته هیچ گاه مشکلی‬ ‫در زمینه نیروی انس��انی نداش��ته ولی از نظر رشد بهره وری وضع‬ ‫خوبی نداشتیم به گونه ای که در سال های ‪ 70‬تا ‪ 90‬متوسط رشد‬ ‫بهره وری نزدیک به صفر بوده است‪.‬‬ ‫ارمان خالقی‬ ‫مهدی پازوکی‬ ‫محمدجواد جمالی‬ ‫با تشکیل معاونت اقتصادی و تغییر در ساختار وزارت امور خارجه‬ ‫دیپلماسی ایرانی از سیاست به اقتصاد می چرخد‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫رواب��ط بین الملل��ی و تحریم ه��ا بزرگترین چالش‬ ‫دولت یازدهم برای پیش��برد اه��داف بود که با کلید‬ ‫دیپلماسی سیاسی و نقش افرینی وزارت امور خارجه‬ ‫این مانع بزرگ از س��ر راه بر داش��ته ش��د‪ .‬اکنون با‬ ‫بهبود شرایط بین المللی ورود به دیپلماسی اقتصادی‬ ‫مهم تری��ن ماموریتی اس��ت که دول��ت دوازدهم در‬ ‫دس��تور کار قرار داده و تشکیل معاونت اقتصادی در‬ ‫وزارت ام��ور خارجه نیز با همی��ن رویکرد بوده تا در‬ ‫کن��ار وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪،‬دستگاه دیپلماسی کشور وارد عرصه‬ ‫اقتصادی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مثلث دیپلماسی اقتصادی‬ ‫سال های طوالنی است که فعاالن بخش خصوصی‬ ‫و بازرگانان بر تقویت دیپلماسی اقتصادی و ضرورت‬ ‫رایزنی های اقتصادی در کنس��ولگری های جمهوری‬ ‫اسالمی در کش��ور های مختلف تاکید دارند البته در‬ ‫این سال ها گام هایی در این زمینه برداشته شده اما‬ ‫چندان قابل توجه نبوده است‪.‬‬ ‫وزارت ام��ور خارجه براس��اس وظای��ف ذاتی خود‬ ‫نق��ش تس��هیل کننده در بعد خارج��ی فعالیت های‬ ‫اقتصادی دارد و نمی تواند وظیفه تصدی گری در این‬ ‫بخش داش��ته باش��د‪ .‬با وجود این برخی تشکیل این‬ ‫معاون��ت در کنار وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫وزارت امور اقتص��ادی و دارایی را نوعی موازی کاری‬ ‫می دانن��د اما با توجه به اظهارات فعاالن اقتصادی دو‬ ‫ضل��ع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارایی تاکنون نتوانس��ته اند عملکرد قابل‬ ‫قبول��ی در ای��ن عرصه از خود نش��ان دهند و فراهم‬ ‫کردن بستر برای پرداختن به دیپلماسی خارجی در‬ ‫کنسولگری های ایران در کشور های مختلف می تواند‬ ‫تاثیر چشمگیری در این عرصه داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹مطالبه چندین ساله بخش خصوصی‬ ‫ارمان خالق��ی‪ ،‬عضو خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در گفت وگو با گس��ترش صنعت درباره تاثیر تشکیل‬ ‫معاون��ت اقتصادی بر س��رمایه گذاری خارجی گفت‪:‬‬ ‫تش��کیل معاونت اقتص��ادی در وزارت امور خارجه و‬ ‫چرخش نگاه این وزارتخان��ه به موضوعات اقتصادی‬ ‫س��ال های طوالنی مورد درخواست بخش خصوصی‬ ‫بوده تا تعامل با دنیا تقویت شود‪ .‬نیاز تشکیل به این‬ ‫معاونت در س��ال های گذش��ته به و یژه پس از برجام‬ ‫پررنگ تر شده اس��ت‪ .‬پیشنهاد مطرح شده نیز حول‬ ‫این محور بود که در س��فارتخانه ها و کنسولگری های‬ ‫جمهوری اس�لامی باید یک بخ��ش اقتصادی وجود‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫عضو خانه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با بیان اینکه‬ ‫این مدل در بس��یاری از کش��ور ها همچ��ون ترکیه‬ ‫پیاده سازی شده است‪ ،‬افزود‪ :‬در ساختار وزارت امور‬ ‫خارجه این کش��ور ها عالوه بر منافع سیاس��ی‪ ،‬منافع‬ ‫اقتصادی نیز تامین می ش��ود و جای این موضوع در‬ ‫وزارت امور خارجه ایران خالی بود‪ .‬البته در سال های‬ ‫گذشته برخی سفارتخانه ها وارد رایزنی های اقتصادی‬ ‫ش��ده اند اما اغلب کش��ور هایی بوده اند که از گذشته‬ ‫روابط با انها وجود داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از تخصص وزارتخانه های دیگر‬ ‫خالق��ی با تاکید ب��ر اینکه چرخ��ش وزارت امور‬ ‫خارجه از موضوعات سیاس��ی به تمامی موضوعاتی‬ ‫ک��ه منافع ملی را در پی دارد اتفاق بزرگی اس��ت‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬تش��کیل یک تیم اقتص��ادی در وزارت‬ ‫امور خارجه می تواند تاثیر چشمگیری در گسترش‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی و توس��عه صادرات داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه بخ��ش خصوصی و اتاق های‬ ‫مش��ترک بازرگانی می تواند به کم��ک تیم اقتصادی‬ ‫وزارت ام��ور خارج��ه بیاید‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ا توجه به اینکه‬ ‫در گذش��ته اغلب رایزنی های خارجی توسط وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انجام می شد برای جلوگیری‬ ‫از م��وازی کاری و در تعارض نبودن با کوچک س��ازی‬ ‫دول��ت می توان از اف��راد خب��ره و متخصص تجارت‬ ‫بین المل��ل در وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت برای‬ ‫تعیین تیم معاونت اقتصادی اس��تفاده کرد‪ .‬طبیعی‬ ‫اس��ت که در ش��رایط کنونی وزارت ام��ور خارجه از‬ ‫تخص��ص الزم در این زمینه برخوردار نیس��ت و باید‬ ‫از وزارتخانه های تخصصی بهره مند شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تدوین برنامه مدون دیپلماسی اقتصادی‬ ‫عضو خانه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با بیان اینکه‬ ‫در گذش��ته در بخش روابط بین المل��ل تجاری یک‬ ‫سیاس��ت و برنام��ه واح��د پیگیری نمی ش��د‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در بررس��ی عملک��رد اقتصادی کنس��ولگری ها اغلب‬ ‫فعالیت ه��ای فردی موجب گس��ترش روابط ش��ده‬ ‫است به عبارت دیگر مسئول مربوط از نظر مدیریتی‬ ‫قدرتمند و و پیگیر بوده و سیاست واحدی اجرا نشده‬ ‫اس��ت به طور مث��ال در عراق ما ش��اهد فعالیت های‬ ‫خوب��ی بوده ایم‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز با‬ ‫محدودیت هایی رو به رو بوده که به طور کلی عملکرد‬ ‫چش��مگیری در این حوزه دیده نمی شود‪ .‬امیدواریم‬ ‫تش��کیل معاونت اقتصادی موج��ب تدوین و تبیین‬ ‫سیاست ها و برنامه های دیپلماسی اقتصادی شود ‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬استقرار یک واحد اقتصادی در هر کشور‬ ‫مزیت بزرگی است که می تواند بازار کشور ها را به طور‬ ‫تخصصی مورد رصد قرار ده��د‪.‬در حال حاضر واحد‬ ‫اقتصادی سفارت چین در ایران دارای یک ساختمان‬ ‫جداگانه و با تشکیالت گس��ترده است بنابراین‪ ،‬این‬ ‫امر می تواند به توس��عه اقتصادی کشور کمک بزرگی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضعف در جذب سرمایه گذاری خارجی‬ ‫مه��دی پازوکی‪ ،‬اقتص��اددان نی��ز در گفت وگو با‬ ‫گس��ترش صنع��ت با اش��اره به ضعف ه��ای معاونت‬ ‫سرمایه گذاری خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی‬ ‫گفت‪ :‬یکی از بخش هایی که با عوامل خارجی اقتصاد‬ ‫ایران ارتباط مس��تقیم دارد معاونت س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی بود که در س��ال های گذش��ته با ضعف هایی‬ ‫در این بخش روبه رو بوده ایم که می توانست عملکرد‬ ‫بهت��ری را رق��م بزند بنابرای��ن برای تقوی��ت روابط‬ ‫خارجی ورود وزارت امور خارجه به مسائل اقتصادی‬ ‫بسیار مهم است‪.‬‬ ‫پازوکی با اش��اره ب��ه اینکه وزارت ام��ور اقتصادی‬ ‫و دارای��ی با هماهنگی وزارت ام��ور خارجه می تواند‬ ‫عملکرد موثرتری در بخش س��رمایه گذاری خارجی‬ ‫داشته باشد‪ ،‬گفت‪ :‬سکانداری اقای ظریف در وزارت‬ ‫امور خارجه از نقاط قوت دولت یازدهم بود که وجود‬ ‫ظریف به عن��وان یک��ی از قوی تری��ن دیپلمات های‬ ‫جهان��ی در دول��ت دوازدهم می توان��د کمک بزرگی‬ ‫به کش��ور کند البت��ه یکی از ضعف ه��ای موجود در‬ ‫س��ال های گذش��ته در این وزارتخان��ه کم توجهی به‬ ‫دیپلماس��ی اقتصادی در س��طح دیپلمات های ایرانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر دیپلمات ها با رویکرد اقتصادی‬ ‫این اقتصاددان با اش��اره به اینکه توانمندی ظریف‬ ‫در عرص��ه برجام نش��ان داده که ب��ا ورود به عرصه‬ ‫دیپلماس��ی اقتصادی به طور قط��ع توفیقات مهمی‬ ‫کسب خواهد شد افزود‪ :‬در دولت دوازدهم باید بیش‬ ‫از ‪۵۰‬درصد دیپلمات های ایران��ی تغییر کند چراکه‬ ‫دیپلمات های ایرانی در ‪۴‬س��ال گذشته اغلب درگیر‬ ‫برقراری روابط مناس��ب سیاس��ی ب��وده و از موضوع‬ ‫سفیر اقتصادی غفلت کرده اند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪:‬در عرصه رواب��ط بین الملل اقتصادی و‬ ‫جذب س��رمایه گذاری خارجی عوامل خارجی نقش‬ ‫مهم��ی دارند که ب��ا مدیریت صحی��ح و قرار گرفتن‬ ‫دیپلماس��ی اقتص��ادی و سیاس��ی در کن��ار یکدیگر‬ ‫می ت��وان تاثیر این عوامل را به حداقل رس��اند‪ .‬مردم‬ ‫در انتخابات اخیر همچون ‪۴‬سال گذشته به سیاست‬ ‫تعام��ل با دنی��ا رای داده اند و تی��م اقتصادی دولت‬ ‫بای��د بیش از گذش��ته بر تعامل با دنیا و اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت های خارجی تمرکز کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نیازی به تغییر اساسنامه نیست‬ ‫جدا از بحث تاثیرات و عملکرد معاونت اقتصادی بر‬ ‫صنعت و اقتصاد کشور‪ ،‬چگونگی تغییر ساختار اداری‬ ‫و اجرایی وزارت امور خارجه موضو ع دیگری است که‬ ‫موجب اختالف برخی از صاحب نظران ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫برخی از نمایندگان معتقدند برای تش��کیل معاونت‬ ‫اقتصادی باید اساسنامه این وزارتخانه تغییر کند اما‬ ‫برخی دیگر معتقدند تش��کیل معاون��ت اقتصادی از‬ ‫طریق برش س��ازمانی و تغییر چارت سازمانی نیازی‬ ‫به تغییر اساسنامه ندارد‪.‬‬ ‫در همین باره محمدج��واد جمالی نوبندگانی‪ ،‬عضو‬ ‫هی��ات رییس��ه کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت‬ ‫خارج��ی در مجلس ش��ورای اس�لامی به تازگی در‬ ‫گفت وگ��و با خانه ملت با تاکید بر اینکه برای تقویت‬ ‫دیپلماس��ی اقتصادی نیاز به اصالح اساسنامه وزارت‬ ‫امور خارجه نیس��ت گفت‪ :‬معاون��ت اقتصادی وزارت‬ ‫امور خارجه با برش س��ازمانی می تواند تشکیل شود‬ ‫و ضروری نیس��ت که اساسنامه وزارت خارجه اصالح‬ ‫ش��ود‪ ،‬وزارت می تواند تغییراتی در تشکیالت اداری‬ ‫بدهد و معاونتی را با شرح وظایف مشخص در زمینه‬ ‫دیپلماسی اقتصادی در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حال حاضر در موضوع صادرات و حل‬ ‫مشکالت صادرکنندگان کش��ور جای وزارت خارجه‬ ‫خالی اس��ت‪ .‬این در حالی است که کشورهای دیگر‬ ‫از ش��رکت های خود به خوبی حمای��ت می کنند اما‬ ‫متاس��فانه کار شرکت های ایران در خارج از کشور به‬ ‫زندان کشیده می شود‪.‬‬ ‫ بنابر این گزارش‪ ،‬با توجه به رویکرد دولت دوازدهم‬ ‫در تعامل با جهان و برداش��ته ش��دن موانع پیش رو‪،‬‬ ‫تش��کیل معاونت اقتص��ادی در وزارت امور خارجه و‬ ‫توجه به بع��د اقتصادی در فعالیت س��فارتخانه های‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران می تواند تح��ول بزرگی در‬ ‫روابط سیاس��ی اقتص��ادی میان ایران و کش��ور های‬ ‫مختلف ایج��اد کن��د‪ .‬تقویت دیپلماس��ی اقتصادی‬ ‫می تواند زمینه ای را فراهم کند تا تالش چند س��اله‬ ‫دولت ب��رای انعقاد و حفظ برجام به ثمر نشس��ته و‬ ‫در دولت دوازدهم ش��اهد دستاورد های بیشتر برجام‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫نرخ تورم مرداد ‪ 7/9‬درصد‬ ‫معاون اقتص��ادی مرکز امار ایران‪ ،‬نرخ تورم کش��ور در‬ ‫مرداد را ‪7/9‬درصد اعالم کرد و گفت‪ :‬نرخ تورم شهری در‬ ‫این مدت ‪7/7‬درصد و روستایی ‪8/8‬درصد بود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬جواد حس��ین زاده در نشس��ت خبری‬ ‫گف��ت‪ :‬پیش تر نرخ تورم از س��وی مرکز ام��ار به تفکیک‬ ‫شهری یکم هر ماه و روستایی هفتم هرماه اعالم می شد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬از این پس‪ ،‬نرخ ت��ورم ملی به تفکیک‬ ‫ش��هری و روستایی یکم هرماه اعالم می شود‪ .‬معاون اقتصادی مرکز‬ ‫امار گفت‪ :‬ماموران امارگیر هر ماه به ‪ ٢٢٥‬شهرستان یا ‪ ٢٩٠‬منطقه‬ ‫ش��هری و ‪ ٥١٧‬روستا برای محاسبه نرخ تورم مراجعه می کنند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪:‬در ترکیب هزینه خانوار روس��تایی‪٤٠ ،‬درصد هزینه ها مربوط‬ ‫ب��ه هزینه ه��ای خوراکی و ‪٦٠‬درصد مرب��وط به هزینه های‬ ‫غیرخوراکی اس��ت و در مناطق ش��هری ‪٢٦‬درصد هزینه ها‬ ‫خوراک��ی و ‪٧٤‬درصد غیرخوراکی اس��ت‪ .‬وی س��هم هزینه‬ ‫مس��کن را در س��بد هزین��ه خانوار ش��هری ‪٣٠‬درصد و در‬ ‫روستایی ‪١١‬درصد عنوان کرد‪.‬‬ ‫حس��ین زاده اظهار کرد‪ :‬برای محاس��به نرخ تور م از سوی‬ ‫مرکز امار ایران به ‪ ٨٣‬هزار کارگاه مراجعه کردند که ‪ ٦٠‬هزار‬ ‫کارگاه در مناطق شهری و ‪ ٢٣‬هزار کارگاه در منطقه روستایی بودند‪،‬‬ ‫همچنین برای محاسبه نرخ تورم ‪ ٣٥٠‬هزار مضنه قیمت جمع اوری‬ ‫ش��د‪ .‬حسین زاده افزود‪٢٦ :‬درصد جمعیت کشور در روستاها زندگی‬ ‫می کنند که جمعیتی حدود ‪٢٠‬میلیون نفر است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای محاس��به نرخ تورم در مناطق شهری ‪ ٤٥١‬کاال و‬ ‫در مناطق روستایی ‪ ٢٧٩‬کاال مورد ارزیابی قرار می گیرد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫هم اکنون س��ال پایه برای محاسبه تورم ‪ ١٣٩٠‬است که مهر امسال‬ ‫به ‪ ١٣٩٥‬تغییر می کند‪.‬‬ ‫حس��ین زاده افزود‪ :‬با تغییر سال پایه تعداد کاالهای مورد بررسی‬ ‫ب��ه ‪ ٤٥٥‬کاال افزای��ش می یابد و مضنه قیمت در مناطق ش��هری از‬ ‫‪ ٢٢٠‬هزار به ‪ ٢٩٠‬هزار و روس��تایی از ‪ ١٣٠‬ه��زار به ‪ ١٦٠‬هزار مضنه‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫حس��ین زاده گفت‪ :‬در تدوین برنامه ملی امار نشست های خوبی با‬ ‫کارشناس��ان بانک مرکزی داریم که یکی از موضوع ها همین موضوع‬ ‫نرخ تورم است‪.‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 5‬شهریور ‪ 5 1396‬ذی الحجه ‪ 27 1438‬اوت ‪ 2017‬شماره ‪ 194‬پیاپی ‪2167‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مشاوره دهی صنعتی‬ ‫در کلینیک های سیار‬ ‫سازمان تامین اجتماعی‬ ‫برای قرارداد خرید‬ ‫هزینه ای به عنوان بیمه‬ ‫تعیین کرد در حالی که‬ ‫این قرارداد فقط به‬ ‫منظور تولید است و‬ ‫نصب و راه اندازی را‬ ‫شامل نمی شود‬ ‫بنا بر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری‬ ‫تعیین نرخ بیمه برای قرارداد خرید قطعه برخالف قانون است‬ ‫بیمه تامین اجتماعی مانع تولید شد‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫قرارداده��ای خری��د و ف��روش تجهی��زات و اقالم‬ ‫مصرفی همواره برای بخش خصوصی و سازمان تامین‬ ‫اجتماعی چالش��ی اصلی است که رای دیوان عدالت‬ ‫اداری در سال گذشته نیز نتوانسته مرهمی برای ان‬ ‫باش��د؛ هرچند به گفته کارشناسان و مسئوالن ‪ ،‬این‬ ‫موضوع در حال اجراس��ت تولیدکنندگان همچنان با‬ ‫این مشکل رو به رو هستند‪.‬‬ ‫ب��ه موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری‪،‬‬ ‫بهمن س��ال گذش��ته‪ ،‬قراردادهای خرید تجهیزات و‬ ‫اق�لام مصرفی که فاقد نیروی انس��انی ب��وده و کاال‬ ‫مبادله می ش��ود از ش��مول حق بیمه خارج اس��ت و‬ ‫تفس��یر و گس��ترش قراردادهای خری��د و فروش به‬ ‫قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ‪ 38‬قانون تامین‬ ‫اجتماع��ی از طرف بازرس��ان (حسابرس��ان) تامین‬ ‫اجتماعی به موجب این رای وجاهت قانونی ندارد‪.‬‬ ‫س��ازمان تامی��ن اجتماعی در حال��ی قراردادهای‬ ‫خرید و فروش تجهی��زات و اقالم مصرفی بنگاه ها را‬ ‫مشمول پرداخت حق بیمه کرده بود‪ ،‬که این مسئله‬ ‫با مخالف��ت و انتقاد فع��االن بخش خصوصی روبه رو‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫هی��ات عمومی دی��وان عدال��ت اداری در رایی که‬ ‫صادر کرده‪ ،‬عنوان کرده اس��ت نوع پیمان و موضوع‬ ‫ان را طرف ه��ای پیم��ان یعنی کارفرم��ا و پیمانکار‬ ‫تعیی��ن می کنند و برای س��ازمان تامی��ن اجتماعی‬ ‫حق��ی در تعیی��ن ن��وع پیم��ان و ادغ��ام و تجمیع‬ ‫قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات مختلف‬ ‫پیش بینی نشده است‪ .‬بنابراین این سازمان نمی تواند‬ ‫قرارداده��ای خرید و فروش را ب��ا عنوان قراردادهای‬ ‫پیمان مشمول حق بیمه کند‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که علیرضا درویش‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت دانش بنیان و مهندس��ی بدر سیستم که با‬ ‫رس��الت تدوین دانش فن��ی در تولی��د توربین های‬ ‫نیروگاهی از یک تا ‪ 200‬مگابایت فعالیت می کند‪ ،‬در‬ ‫گفت وگو با «گس��ترش صنعت» اظهار کرد‪ :‬در سال‬ ‫‪ 87‬قراردادی با وزارت نیرو(توانیر) برای تولید پره ها‬ ‫و قطعات توربینی که ساخت زیمنس است امضا شد‬ ‫اما ب��ا همکاری مپنا اکنون به تولید داخلی رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی دارای کارگاه��ی ثب��ت ش��ده و زیرپوش��ش‬ ‫بیمه تامین اجتماعی اس��ت‪ ،‬برای ‪ 80‬نفر اش��تغال‬ ‫مس��تقیم ایجاد کرده است و ‪ 40‬شرکت را به صورت‬ ‫غیرمس��تقیم در زیرمجموع��ه خ��ود دارد‪ .‬درویش‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬قطع��ات مصرف��ی ای��ن توربین ها در‬ ‫بخش های س��رد و گرم در دنیا از سوی شرکت های‬ ‫زیادی تولید می ش��ود که در ایران فقط از سوی مپنا‬ ‫با مجوز زیمنس تولید می شود اما در شرکت ما تالش‬ ‫ش��ده با تدوین دانش تولید بدون الیسنس خارجی‬ ‫تولید شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته درویش‪ ،‬برای تولید این قطعات عالوه بر‬ ‫تدوی��ن دانش فنی باید ابزارهای الزم تولید می ش��د‬ ‫که این ام��ر زمانبر بود بنابراین قرارداد اولیه چندین‬ ‫بار تمدید ش��د‪ .‬در این مدت تحریم ها‪ ،‬نوسانات نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬موم مخصوص‪ ،‬فیلم رادیولوژی و‪ ...‬باید به تولید‬ ‫داخلی می رس��ید و ما در این مدت توانستیم ‪ 4‬ست‬ ‫از ‪ 24‬س��ت تولید پره متعهد ش��ده در قرارداد را در‬ ‫سال ‪ 90‬و ‪ 92‬تحویل دهیم‪.‬‬ ‫این تولیدکننده دانش بنیان تصریح کرد‪ :‬همچنین‬ ‫در ای��ن مدت بای��د بنابر پیش بینی ق��رارداد تعدیل‬ ‫ارزی انجام می ش��د‪ .‬در همین فاصله سازمان تامین‬ ‫اجتماعی برای قرارداد خرید هزینه ای به عنوان بیمه‬ ‫تعیین کرد در حال��ی که این قرارداد فقط به منظور‬ ‫تولید اس��ت و نصب و راه اندازی را ش��امل نمی شود‪.‬‬ ‫همچنین کارگران کارخانه زیرپوشش بیمه هستند و‬ ‫حق بیمه کارگاه پیوسته پرداخت می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه درویش‪ ،‬عملک��رد کلی این ق��رارداد با‬ ‫تحویل ‪ 4‬س��ت از ‪ 24‬س��ت تولید پره ح��دود ‪2/6‬‬ ‫میلیارد تومان است و نرخ بیمه برای کل رقم قرارداد‬ ‫یک میلیارد و ‪850‬میلیون تومان تعیین ش��ده است‪.‬‬ ‫این رقم در حس��اب بانکی توانیر ک��ه طرف قرارداد‬ ‫اس��ت بلوکه ش��ده و در واقع مانعی برای تولید شده‬ ‫است‪ .‬در حکم دیوان عدالت اداری هم امده است که‬ ‫نوع قرارداد به سازمان تامین اجتماعی مربوط نیست‬ ‫شهرک صنعتی صدوق به زودی گازدار می شود‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان یزد‬ ‫از اغ��از عملیات اجرایی خط انتقال گاز به ش��هرک‬ ‫صنعتی صدوق خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار گسترش صنعت از استان یزد‪،‬‬ ‫سید مس��عود عظیمی در بازدید از شهرک صنعتی‬ ‫ص��دوق افزود‪ :‬در حال حاضر ش��رکت گاز اس��تان‬ ‫عملی��ات خط تغذی��ه گاز را اغاز کرده اس��ت که با‬ ‫به ثمر رس��یدن پروژه اجرای��ی و بهره برداری از این‬ ‫طرح ش��هرک صنعتی صدوق گازدار خواهد ش��د و‬ ‫زمینه حض��ور س��رمایه گذاران و واحدهای صنعتی‬ ‫فراهم می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان یزد‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اجرای پروژه خط تغذیه گاز در شهرک‬ ‫صنعتی ص��دوق درطول ‪ 3‬کیلومتر و ب��ا لوله ای به‬ ‫قط��ر ‪ 10‬این��چ و به م��دت ‪ 4‬ماه در دس��ت اقدام‬ ‫است‪.‬‬ ‫عظیمی گاز را س��وختی پاک و به صرفه دانست و‬ ‫افزود‪ :‬استفاده از انرژی گاز نقش بسزایی در کاهش‬ ‫الودگی های زیس��ت محیطی و نیز هزینه های جاری‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر ل��زوم ترغیب س��رمایه گذاران به‬ ‫حضور در شهرک های صنعتی گفت‪ :‬شهرک صنعتی‬ ‫صدوق با توج��ه به موقعیت جغرافیای��ی و امکانات‬ ‫مناس��بی که برای ان ایجاد ش��ده‪ ،‬اماده اس��تقرار‬ ‫سرمایه گذاران و فعاالن صنعتی و تولیدی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان یزد‬ ‫ادامه داد‪ :‬ش��هرک صنعتی صدوق با مساحت ‪783‬‬ ‫هکتار ظرفیت اس��تقرار بیش از ‪ 250‬واحد صنعتی‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬شهرک صنعتی صدوق در کیلومتر‬ ‫‪ 10‬جاده اشکذر‪ -‬میبد واقع شده و در حال حاضر از‬ ‫امکانات اولیه مانند اب و برق برخوردار است‪.‬‬ ‫همچنی��ن ش��رایط در قراردادهای خری��د و فروش‬ ‫مشخص شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹معافیت های بیمه ای‬ ‫س��ختگیری های تامین اجتماعی منجر ش��ده که‬ ‫ش��ورای گفت وگو در هفته های گذشته حسابرسی از‬ ‫چندین هزار شرکت های حقوقی را لغو و به یک سال‬ ‫دیگ��ر موکول کرده اس��ت‪ .‬بنابراین س��ازمان تامین‬ ‫اجتماعی باید برای جبران کسری های خود راهکاری‬ ‫دیگر پیدا کند‪.‬‬ ‫محسن ایزدخواه‪ ،‬کارشناس بیمه های اجتماعی و‬ ‫معاون پیشین حقوقی و امور مجلس تامین اجتماعی‬ ‫ب��ا بیان این مطلب در گفت وگو با گس��ترش صنعت‬ ‫اظهار کرد‪ :‬درباره حق بیمه سازمان تامین اجتماعی‬ ‫ب��ا پیمانکاران دو ضری��ب وج��ود دارد یکی ضریب‬ ‫‪7/8‬ب��رای قراردادهایی که مصال��ح برعهده پیمانکار‬ ‫اس��ت وضریب ‪ 15/6‬برای قراردادهایی که پیمانکار‬ ‫فقط مجری است‪.‬‬ ‫ایزدخواه ادام��ه داد‪ :‬برای قرارداده��ای مربوط به‬ ‫فعالیت ه��ای پژوهش��ی حق بیمه تعل��ق نمی گیرد‪.‬‬ ‫سازمان تامین اجتماعی موظف است به زودی مفاصا‬ ‫ط را صادر کند‪.‬‬ ‫حساب مربو ‬ ‫این کارش��ناس بیمه تاکید کرد‪ :‬اگ��ر قرارداد تابع‬ ‫خرید و نصب باش��د ب��ه میزانی که ب��رای نصب در‬ ‫ق��رارداد تعیین ش��ده مش��مول ضری��ب پیمانکاری‬ ‫می شود‪ .‬اما قراردادهای خرید و فروش معاف از حق‬ ‫بیمه است‪.‬‬ ‫‹ ‹بررسی قرارداد در کمیسیون‬ ‫مقصود ارویش‪ ،‬معاون پیمانکاران اداره کل درامد‬ ‫حق بیمه س��ازمان تامین اجتماع��ی در گفت وگو با‬ ‫گس��ترش صنعت اظهار کرد‪ :‬قراردادهای س��اخت از‬ ‫پرداخت حق بیمه معاف هس��تند‪ .‬ام��ا قراردادهای‬ ‫ساخت و نصب در قس��مت هزینه و مربوط به نصب‬ ‫مش��مول کسر حق بیمه می ش��ود‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬به‬ ‫هر دلیل اگر کارش��ناس بیمه خارج از بخشنامه های‬ ‫ابالغی عمل کرده باش��د شرکت باید اعتراض خود را‬ ‫اعالم کند تا پرونده در هیات های تشخیص مطالبات‬ ‫بررسی شود‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت»‪ ،‬رای هیات عمومی‬ ‫دیوان عدالت اداری به این شرح است‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه براساس ماده ‪ 10‬قانون مدنی‪ ،‬نوع‬ ‫پیمان و موضوع ان از س��وی طرف های پیمان یعنی‬ ‫کارفرما و پیمانکار تعیین می ش��ود و برای س��ازمان‬ ‫تامین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و‬ ‫تجمی��ع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات‬ ‫محتلف پیش بینی نشده است بلکه به استناد بند یک‬ ‫ماده ‪ 28‬قانون تامی��ن اجتماعی حق بیمه به میزان‬ ‫معین شامل ‪ 7‬درصد بیمه شده‪ 20 ،‬درصد کارفرما و‬ ‫‪ 3‬درصد دولت به ازای هر فرد بیمه شده قابل دریافت‬ ‫اس��ت و همچنین به اس��تناد ماده ‪ 38‬قانون مرقوم‬ ‫که مقرر داش��ته است در قراردادهای پیمانکاری باید‬ ‫مفاصاحس��اب حق بیمه پرداختی ارائه ش��ود و حق‬ ‫بیمه پرداختی ناظر به قراردادهایی است که از نیروی‬ ‫انسانی استفاده می کند قراردادهای خرید تجهیزات و‬ ‫اقالم مصرفی که بدون وجود کارگر بس��ته می شود و‬ ‫مس��تقل منعقد می شود از شمول پرداخت حق بیمه‬ ‫به علت نبود نیروی انس��انی بیمه شده خارج است و‬ ‫حق بیم��ه فقط باید از قراردادهایی که دارای نیروی‬ ‫کار اس��ت گرفته ش��ود‪ .‬الزام ا حق بیم��ه نیروی کار‬ ‫استفاده شده باید پرداخت شود‪ .‬از این جهت دادنامه‬ ‫ش��ماره ‪ 1388/3/18 – 560 – 561‬ش��عبه ‪ 17‬که‬ ‫قرارداد خرید را بدون استفاده از نیروی کار مشمول‬ ‫حق بیمه ندانس��ته اس��ت و ادغام و تجمیع قرارداد‬ ‫بدون نیروی کار با قرارداد دارای نیروی کار از س��وی‬ ‫سازمان تامین اجتماعی را خالف قانون دانسته است‬ ‫و الزام س��ازمان تامین اجتماعی به تعیین حق بیمه‬ ‫فقط براساس قرارداد نیروی کار و بیمه شده را مقرر‬ ‫داشته اس��ت‪ ،‬صحیح و منطبق با مقررات تشخیص‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این رای به استناد بند ‪ 2‬ماده ‪ 12‬و ماده ‪ 89‬قانون‬ ‫تشکیالت و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب‬ ‫س��ال ‪ ،1392‬برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر‬ ‫مراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزم االتباع است‪.‬‬ ‫کارگاهایی وجود دارد که کارگران بیمه شده مسئول‬ ‫نصب و راه اندازی قطعات و اتصاالت قرارداد باشند که‬ ‫انه��ا نیز معاف از حق بیم��ه بر قرارداد تولید و نصب‬ ‫قطعات و اتصاالت هستند‪.‬‬ ‫گشایش ‪ 6‬طرح صنعتی در استان قزوین به مناسبت هفته دولت‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫قزوین گف��ت‪ 6 :‬طرح صنعت��ی و تولیدی در هفته‬ ‫دولت در استان قزوین با حضور مدیران و مسئوالن‬ ‫بخش دولتی و خصوصی گشایش می یابد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار گس��ترش صنعت از اس��تان‬ ‫قزوی��ن‪ ،‬عل��ی پرزحمت ب��ا اعالم این خب��ر افزود‪:‬‬ ‫مجموع سرمایه گذاری صنعتی این طرح ها افزون بر‬ ‫یک هزار و ‪ 500‬میلیارد ریال بوده که می تواند برای‬ ‫‪ 200‬نفر شغل ایجاد کند‪.‬‬ ‫پرزحمت افزود‪ :‬شرکت های قابل گشاش در هفته‬ ‫دولت شامل بسا پارس صنعت؛ صنعت لوازم خانگی‬ ‫پارس��یان البرز‪ ،‬فراز ش��یمی اوند‪ ،‬بالین تک‪ ،‬زرین‬ ‫روغن و شوفاژ کار هستند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫قزوین یاداور ش��د‪ :‬شرکت «بس��ا پارس صنعت» با‬ ‫ظرفیت تولید س��االنه ‪ 480‬هزار مونتاژ اب خودرو‬ ‫‪ 100‬ه��زار عدد مونت��اژ توربوش��ارژموتور خودرو‪،‬‬ ‫‪ 75‬هزارمونت��اژ پمپ هیدرولیک فرم��ان خودرو و‬ ‫‪288‬ه��زار عدد مونتاژ اویل م��اژول فعالیت خواهد‬ ‫کرد‪ .‬همچنین شرکت صنعت لوازم خانگی پارسیان‬ ‫البرز ظرفیت تولید ساالنه ‪ 5‬هزار دستگاه لباسشویی‬ ‫و ‪ 5‬هزار دستگاه ظرفشویی را دارد‪.‬‬ ‫ش��رکت فراز ش��یمی اوند ظرفیت تولید ساالنه‬ ‫‪ 15‬هزار تن دی کلس��یم فس��فات را دارد و شرکت‬ ‫بالین ت��ک ظرفیت تولید س��االنه ‪ 300‬هزار قطعه‬ ‫ریخته گری انواع سرس��یلندر خودرو و در ش��رکت‬ ‫زری��ن روغن با ظرفی��ت تولید س��االنه ‪144‬هزارو‬ ‫‪ 210‬ت��ن هیدروکرب��ن س��بک و س��نگین و انواع‬ ‫روان کاری ه��ای صنعت��ی و در ش��رکت ش��وفاژکار‬ ‫با ظرفیت تولید س��االنه ‪ 25‬هزار ت��ن ریخته گری‬ ‫دیگ ه��ای چدن��ی و ‪ 5‬ه��زار دس��تگاه پکیچ های‬ ‫گرمایشی ایستاده و دیواری را دارد‪.‬‬ ‫واحدهای صنعتی مستقر در‬ ‫ش��هرک های صنعتی خراسان‬ ‫ش��مالی طبق ارزیابی به عمل‬ ‫ام��ده‪ ،‬با مش��کالتی از جمله‬ ‫ضعف نیروی انسانی‪ ،‬بازاریابی‬ ‫و مش��کالت تهیه م��واد اولیه‬ ‫رون��د تولید محص��والت خود‬ ‫سیاوش وحدت‬ ‫روب��ه رو هس��تند‪ ،‬درحالی که‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫کلینیک ه��ای صنعتی س��یار‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫ب��ه منظ��ور مش��اوره دهی به‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫صنعتگ��ران راه اندازی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬کلینیک ه��ای صنعتی‬ ‫س��یار متش��کل از حدود ‪ 5‬کارش��ناس مجرب‪ ،‬مش��کالت‬ ‫تولیدکنندگان را بررس��ی می کنند و به انها راهکار و مشاوره‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫این مش��اوران با عنوان «عارضه یاب» در سطح شهرک های‬ ‫صنعتی مش��اوره می دهند و در بخش های حقوقی‪ ،‬بازاریابی‪،‬‬ ‫صنایع و مش��کالت مالیاتی برای حل مش��کالت پیش روی‬ ‫واحده��ای تولیدی راهکار می دهند‪ .‬این طرح روش��ی نو در‬ ‫شناسایی و حل مشکالت در مسیر تولید است‪.‬‬ ‫اجرای این طرح این امکان را به صنعتگر می دهد تا به جای‬ ‫هزینه کرد‪ ،‬به صورت رای��گان در بخش های مختلف فعالیت‬ ‫تخصصی خود مشاوره دریافت کند‪.‬‬ ‫طرح کلینیک س��یار صنعتی برای نخس��تین بار ش��هریور‬ ‫امس��ال در خراسان ش��مالی اجرا می ش��ود‪ ،‬این طرح برای‬ ‫امس��ال از سوی سازمان صنایع کوچک ایران ابالغ شده و در‬ ‫سطح شهرک های صنعتی سراسر کشور اجرا می شود‪.‬‬ ‫اجرای طرح کلینیک سیار صنعتی در راستای طرح اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی و تحق��ق منوی��ات رهبر معظم انق�لاب در بخش‬ ‫خودکفایی اقتصاد و افزایش میزان صادرات اس��ت به طوری‬ ‫که دادن مش��اوره رایگان به تولیدکنندگان در بخش صنعت‬ ‫ای��ن امکان را می دهد تا با دریافت اطالعات الزم‪ ،‬مش��کالت‬ ‫پیش روی تولید خود را برطرف کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سهم ‪ 34‬هزار نفری صنایع‬ ‫کوچک از اشتغال استان قم‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان قم‪ ،‬سهم‬ ‫صنای��ع کوچک در اش��تغال موج��ود اس��تان را افزون بر ‪34‬‬ ‫ه��زارو ‪ 432‬نفر عن��وان کرد‪ .‬به گزارش خبرنگار گس��ترش‬ ‫صنع��ت از اس��تان قم‪ ،‬امی��ر طیبی نژاد در حاش��یه دیدار با‬ ‫مدیران و س��رمایه گذاران بخش خصوص��ی در این باره اظهار‬ ‫کرد‪ :‬خوش��بختانه با اقدامات انجام ش��ده در سال های اخیر‬ ‫ش��اهد افزای��ش میزان اش��تغال در بخش صنع��ت و به ویژه‬ ‫صنایع کوچک اس��تان بوده ای��م‪ .‬وی با بیان اینکه اش��تغال‬ ‫ایجاد ش��ده در بخش صنایع کوچک نسبت به ایجاد اشتغال‬ ‫در بخش های دیگر و به ویژه کش��اورزی از پایداری بیشتری‬ ‫برخوردار است‪ ،‬گفت‪ :‬برای کش��اورزی در استان قم با وجود‬ ‫محدودیت های زیاد‪ ،‬نیاز ش��دیدی به اب باال وجود دارد که‬ ‫بخ��ش قابل توجه��ی از ان نیز هدر م��ی رود و بهینه مصرف‬ ‫نمی ش��ود در حالی که با مقدار بس��یار کمت��ر از این میزان‬ ‫می توان اش��تغال زیادی در بخش صنای��ع کوچک قم ایجاد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان قم تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در حال حاضر میزان اشتغال ایجاد شده از سوی صنعت‬ ‫در استان افزون بر ‪ 52‬هزار و ‪ 988‬نفر است که از این میزان‬ ‫س��هم صنایع کوچک زیر ‪ 50‬نفر ‪ 34‬هزارو ‪ 432‬نفر و سهم‬ ‫صنایع متوس��ط دارای اشتغال ‪ 50‬تا ‪ 150‬نفر ‪ 9‬هزار و ‪937‬‬ ‫نفر اس��ت‪ .‬طیبی نژاد میزان متوسط اشتغال در بخش صنایع‬ ‫ب��زرگ ق��م را نیز ‪ 8‬هزار و ‪ 619‬نفر عن��وان و بیان کرد‪ :‬این‬ ‫میزان اش��تغال در ‪ 2‬هزار و ‪ 367‬واحد صنعتی شکل گرفته‬ ‫که سهم صنایع کوچک و متوسط استان ‪ 2‬هزارو ‪ 340‬واحد‬ ‫صنعت��ی و تولیدی اس��ت‪ .‬وی با تاکید بر اینک��ه این میزان‬ ‫اشتغال جدای از صنوف تولیدی در سطح استان است‪ ،‬یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬مجموع اشتغال ایجاد ش��ده در استان قم در سال های‬ ‫گذش��ته برای ‪ 52‬هزار و ‪ 988‬ش��غل مبلغ ‪ 38‬هزار و ‪345‬‬ ‫میلیون ریال سرمایه گذاری شد ه است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 5‬ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ‪ 5 1396‬ﺫﻯﺍﻟﺤﺠﻪ ‪ 27 1438‬ﺍﻭﺕ ‪ 2017‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 194‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2167‬‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﻧﻮﻳﻦ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ‬ ‫ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻮﻣﻰﺳﺎﺯﻯ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ‬ ‫ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻧﺮژﻯﻫــﺎﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳــﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻧﺮژﻯ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ‬ ‫ﺗﺎﻛﻴــﺪﻯ ﺑــﺮ ﺍﻳــﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﭘﻨﻞﻫﺎﻯ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ‬ ‫ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺻﺎﻟﺤﻰ‬ ‫ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎ‬ ‫‪ 3‬ﺗــﺎ ‪ 10‬ﻣــﮕﺎﻭﺍﺕ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﺎﻳﺐﺭﻳﻴﺲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﻧﺮژﻯ‬ ‫ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻛــﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﻰ‬ ‫‪ 120‬ﻣــﮕﺎﻭﺍﺕ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ‬ ‫ﺍﻓــﺰﻭﺩﻩ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ‬ ‫ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻟﻰ ‪ 1000‬ﻣﮕﺎﻭﺍﺕ ﺑﺮ‬ ‫ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﺼﺐ ﺷــﺪﻩ ﺑﺮﻕ ﺣﺎﺻــﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺮژﻯﻫﺎﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ‬ ‫ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﭘﻨﻞ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ‬ ‫ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻴﻢ ﻳﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺭﻭ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻨﻞﻫﺎﻯ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ ﭼﻪ ﺳﻄﺢ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﻭ ﭼﻪ ﺧﺎﻧﮕﻰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻰ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭﻳﻔﺮ ﻭ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷــﻴﻢ‪ .‬ﻫﺮ ﭼﻨــﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺣﺎﺿــﺮ ‪ 4‬ﻭﺍﺣــﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﭘﻨﻞ‬ ‫ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ ﺧﺮﺍﺳــﺎﻥ‪ ،‬ﺳﻤﻨﺎﻥ‪ ،‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺷﻴﺮﺍﺯ‬ ‫ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳــﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴــﺪﻯ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻧﻜﺘﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﭘﻨﻞﻫﺎﻯ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ ﺧﺎﻧﮕﻰ‬ ‫ﻋﻼﻭﻩﺑﺮ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﻧﻮﻋﻰ ﻛﺴﺐ‬ ‫ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻪ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮﻕ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻭﺷــﻨﺪ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﺑﺮﻕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ‬ ‫ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﻕ ﮔﺮﺍﻥ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﻋﻜﺲ؛ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼﺵ‬ ‫ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﭘﻨﻞﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﮔﺮ ﺑﺮﻕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﺠﻴﻬﺰﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ‬ ‫ﺑﺎﺷــﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮﻕ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺷــﺪﻩ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻴﺸــﺘﺮ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺧﺒﺮ‬ ‫ﮔﺮﺩﻫﻤﺎﻳﻰ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﭼﺎپ ﺳﻪﺑﻌﺪﻯ‬ ‫ﮔﺮﺩﻫﻤﺎﻳﻰ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺳــﺎﺧﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺸﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﭼﺎپ ﺳﻪﺑﻌﺪﻯ(‬ ‫‪ 22‬ﺷــﻬﺮﻳﻮﺭ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺳﺘﺎﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻓﻌﺎﻝ‪ ،‬ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ ﻭ‬ ‫ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌــﺖ ﺑﻪ ﻧﻘــﻞ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﻭ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺭﻳﺎﺳــﺖﺟﻤﻬﻮﺭﻯ‪ ،‬ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﭼﺎپ ﺳﻪﺑﻌﺪﻯ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺑﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺳــﺘﺎﺩ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ‬ ‫ﺳــﺎﺧﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ‬ ‫ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻧﻘﺸــﻪ ﺭﺍﻩ ﻣﻠﻰ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺸﻰ ﻭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﮔﺮﺩﻫﻤﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺳﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‪10‬ﺳــﺎﻟﻪ ﻣﻠﻰ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺸﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﺩﻫﻤﺎﻳﻰ ﺭﺥ ﻣﻰﺩﻫﺪ‬ ‫ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺳــﻨﺪ ﻣﻠﻰ ﺁﺷــﻨﺎ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺸﻰ ﻭ ﺁﺷﻨﺎﻳﻰ‬ ‫ﺑﺎ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻯ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳــﺎﺯﻯ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷــﻰ ﺍﺯ ﺩﻳﮕــﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﮔﺮﺩﻫﻤﺎﻳﻰ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺸﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻰ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﺣﺎﻭﻯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﭘﮋﻭﻫﺸــﮕﺮﺍﻥ ﻛﺸــﻮﺭ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﭘﻔﻰ ﺷــﺪﻧﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﺣــﺎﻭﻯ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫــﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑــﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺭﺯﺷــﻜﺎﺭﺍﻥ ﻭ‬ ‫ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﺧﻮﺩﺍﻳﻤﻨﻰ ﺭﻭﺩﻩ )ﺳــﻠﻴﺎﻙ( ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﭘﻔﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭﻳﮋﻩ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ‬ ‫ﺍﻧــﻮﺍﻉ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎﻯ ‪ B‬ﻭ ‪ E‬ﻭ ‪ D‬ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻪ ﺳــﻨﻴﻦ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺒﺘﻼ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﺳــﻠﻴﺎﻙ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻏﻼﺕ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﻔﻴﺪ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺳــﻠﻴﺎﻛﻰ ﻳﺎ ﺧﻮﺩ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺭﻭﺩﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺭﻭﭘــﺎ ﺑﺎﻻﻯ ‪ 30‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔــﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭼــﻮﻥ ﺁﻣﺎﺭ ﺩﻗﻴﻘﻰ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ‪2‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ‬ ‫ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧــﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺎﺧﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺤﻠﻰ ﮔﻴﻼﻥ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺳﻨﻚ ﺳﺎﺩﻩ ﻳﺎ ﺷﻜﻼﺗﻰ‬ ‫ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒــﻰ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﻪﻫــﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﻛﻨﺠﺪ ﻭ ﺍﻣﺜــﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳــﺎﻟﻢ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺭﻭﺩ‪ .‬ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﻯ ﻣﻬﺮ‪،‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺳــﺎﺧﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ‬ ‫ﻭﻳﮋﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺳــﺎﻝ ﺑﻪ ﻛﻮﺷﺶ ﭘﮋﻭﻫﺸــﮕﺮﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺷــﺪ‪ .‬ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼــﻮﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺧــﺎﻡ ﺑﺮﻧﺞ ﭘﻔﻰ ﺑﺎ‬ ‫ﺩﺭﺍژﻩ ﻛــﺮﺩﻥ )ﺭﻭﻛــﺶ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺷــﻜﻼﺕ ﻭ‪ (...‬ﺩﺭ ﺣﺪ ﻣﺤﻠﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻰﺭﺳــﺪ‪ .‬ﻫــﺪﻑ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺸــﮕﺮﺍﻥ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻧﺎﻥﻫــﺎﻯ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﮔﻨﺪﻡ ﺑــﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻻﺯﻡ ﻃﺮﺡ‬ ‫ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺠﺎﺭﻯﺳﺎﺯﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﺎﻻ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺸــﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺎﺯﮔﻰ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻰ ﺑﺎ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺁﻟﻤﺎﻧﻰ ﺩﺍﺷــﺘﻪﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﺳﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺍﺣﻤﺪ ﻣﻌﺬﻭﺭﻯ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺮژﻯﻫﺎﻯ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ‬ ‫ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻳﻦﺭﻭ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮﻕ‬ ‫ﺧﺎﻧﮕﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﭘﻨﻞﻫﺎﻯ‬ ‫ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﺧﺎﻧﮕﻰ ﺗﺎﻛﻴﺪ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﺩ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎﺯﻯ‬ ‫ﺻﻔﻴﻪ ﺭﺿﺎﻳﻰ‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﭘﻨﻞﻫﺎﻯ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎﺕ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕﺩﻫﻰ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻭﻳﮋﮔﻰ ﭘﻨﻞﻫﺎﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﺧﺎﻧﮕﻰ‬ ‫ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪ ﻣﻨﺒﻌﻰ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩﻯ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺮژﻯ ﺑﺮﻕ ﻭ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﻛﻨﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻧﺮژﻯﻫﺎﻯ ﭘﺎﻙ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻯ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻧــﺎﺏ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﻣﺰﺭﻋﻪﻫﺎﻯ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ‬ ‫ﺑﺰﺭگ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻰﺷــﻮﺩ ﺑﻠﻜﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﻮﻉ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺁﻥ ﻋﻤﻮﻣﻰﺗﺮ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ‬ ‫ﭘﻨﻞﻫﺎﻯ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺸﺖﺑﺎﻡ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ‬ ‫ﻧﻴــﺰ ﻧﺼﺐ ﻭ ﺑــﺮﻕ ﺧﺎﻧﮕــﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺑــﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻰ‪،‬‬ ‫ﺑﺮﻕ ﻣﺼﺮﻓــﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‬ ‫ﻭ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧــﺮژﻯ ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﻴﻦ‬ ‫ﻣﻰﺁﻳــﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺩﻫﻪ ‪ 90‬ﻣﻮﺝ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﻨﻞﻫﺎﻯ‬ ‫ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎﻥ‬ ‫ﺑﺮﻕ ﺧﺎﻧﮕــﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺼﺐ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ‬ ‫ﺑــﺎ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ‪50‬ﺩﺭﺻــﺪﻯ ﺑــﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺗﻮﺯﻳــﻊ ﺑــﺮﻕ ﺍﻣﻜﺎﻥﭘﺬﻳﺮ ﺷــﺪ‪ .‬ﻫــﻢ ﺍﻳﻨــﻚ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ‬ ‫ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎﺯﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺫﺧﺎﻳﺮ‬ ‫ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻯ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻛﻤﻴﺘﻪ‬ ‫ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺯﻳﺮﭘﻮﺷــﺶ ﺧﻮﺩ ﭘﻨﻞ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ‬ ‫ﻧﺼــﺐ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻨﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺸــﺎﻳﺮ‪ ،‬ﻣﺪﺭﺳــﻪ ﻭ‬ ‫ﻣﺴــﺠﺪ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎﺯﻯ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻧﺼﺐ ﭘﻨﻞ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ ﺑــﺮﺍﻯ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓﺳــﺎﺯﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﺠﻴﻦ ﺷــﺪﻥ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻧﻮ‬ ‫ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻛﺴــﺐ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭﭘﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷــﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺭﻭﻯ ﺑﺎﻡ ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﭘﻨﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻛﺴﺮﻯ ﺑﺮﻕ ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ﻧﻴﺎﺯ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺷــﺒﻜﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﻯ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﺮﻕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷــﺪﻩ ﺑﻪﻭﺳــﻴﻠﻪ ﭘﻨﻞ‬ ‫ﺑﺎﺷــﺪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮﻕ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ‬ ‫ﺑﺮﻕ ﺑﻔﺮﻭﺷﻨﺪ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺳﻮﺍﻝ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ‬ ‫ﭘﻨﻞﻫــﺎ ﻣﺮﺑﻊﻫﺎﻯ ﻧﺎﺯﻙ ﺩﻳﺴــﻚﻫﺎ ﻳــﺎ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎﻳﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﺟﻨــﺲ ﻧﻴﻤﻪﻫــﺎﺩﻯ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻭﻟﺘــﺎژ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ‬ ‫ﻛﺎﻓــﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣــﺎﻥ ﻗــﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭ ﻣﻌــﺮﺽ ﺗﺎﺑﺶ‬ ‫ﻧﻮﺭ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ .‬ﭘﻨﻞﻫﺎﻯ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ‬ ‫ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﻣﻮﻧﻮ ﻛﺮﻳﺴــﺘﺎﻝ ﻭ ﭘﻠﻰﻛﺮﻳﺴــﺘﺎﻝ‬ ‫ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ‪ .‬ﭘﻨﻞﻫﺎﻯ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‬ ‫ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ ﺧﺎﻧﮕــﻰ ﺩﺭ ﺍﻧــﻮﺍﻉ ‪ 250 ،200 ،90‬ﻭ‬ ‫‪300‬ﻭﺍﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﭘﻨﻞﻫﺎﻯ ﻣﻮﻧﻮﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻝ ﻛﻤﻰ ﺑﻬﺘﺮ‬ ‫ﺍﺯ ﭘﻨﻞ ﭘﻠﻰﻛﺮﻳﺴــﺘﺎﻝ ﻫﺴــﺘﻨﺪ‪ .‬ﻫﺮ ﭘﻨﻞ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ‬ ‫‪ 8‬ﺗــﺎ ‪ 10‬ﻣﺘﺮﻣﺮﺑــﻊ ﻣﻜﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺼــﺐ ﻭ ‪ 5‬ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ‬ ‫ﻓﻀﺎﻯ ﺩﺳﺘﺮﺳــﻰ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻰ ﻫﺮ ﭘﻨﻞ‬ ‫ﺣﺪﻭﺩ ‪15‬ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺭﺍ ﺍﺷــﻐﺎﻝ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ‪ ،‬ﺍﮔﺮ‬ ‫ﻣﺸــﺘﺮﻛﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﺟﺪﺍﮔﺎﻧــﻪ ﭘﻨﻠﻰ ﺭﺍ ﻧﺼﺐ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ؛ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠــﻪ ﺑﻌﺪﻯ ﺍﻣــﻜﺎﻥ ﻧﺼﺐ ﻧﻴــﺮﻭﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﮕﻰ ﺑﺎ‬ ‫ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺎﻛﻨﺎﻥ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷــﺖ‪ .‬ﻧﺼﺐ ﭘﻨﻞ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﺸﺘﺮﻙ‬ ‫ﺭﺍ ﺗــﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﻳﻚ ﺳــﻮﻡ ﻛﺎﻫــﺶ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮﻕ ﺗﺼﺎﻋﺪﻯ ﺣﺴــﺎﺏ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﺎﻫﺶ‬ ‫ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﺳــﺎﻋﺖ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺮﻕ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻣﺸــﺘﺮﻛﺎﻥ ﭘﺮﻣﺼﺮﻑ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭﺣﺎﻝﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺸــﺎﻥ ﺗﺠــﺎﺭﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻨﻞ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﻣﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ‪Yingli solar، Ja Solar، :‬‬ ‫‪ Shine Solar‬ﻭ ‪ .Sharp‬ﺑﺮﺧــﻰ ﺍﺯ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﻭﺟــﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧــﺪ ﻛﻪ ﺧﺪﻣــﺎﺕ ﻧﺼﺐ ﭘﻨﻞ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ‬ ‫ﺭﺍ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﻧﻜﺘــﻪ ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻫــﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ‬ ‫ﺍﺯ ﺳــﻄﺤﻰ ﻛــﻪ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪ – ﺩﺭ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺑــﺪﻭﻥ ﺍﺑﺮ‬ ‫ﻭ ﺁﻟﻮﺩﮔــﻰ – ﺑــﺮ ﺁﻥ ﻣﻰﺗﺎﺑﺪ ﻧﺰﺩﻳــﻚ ﺑﻪ‪ 1000‬ﻭﺍﺕ‬ ‫ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺎﺑﺸــﻰ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ .‬ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ‪ 850‬ﻭﺍﺕ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺍﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺘﻪ ﭘﻨﻞﻫﺎﻯ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ ﻣﻮﺟــﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﺠﺎﺭﻯ‪،‬‬ ‫ﺑــﺎﺯﺩﻩ ﺣﺪﻭﺩ ‪ 12‬ﺗــﺎ ‪17‬ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺳــﻄﺢ ﻳﻚ ﭘﻨﻞ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ ﺷــﺎﻣﻞ‬ ‫ﺳــﻴﻠﻴﻜﻮﻥﻫﺎﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻧﺮژﻯ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﭘﻨﻞﻫﺎ ﺣﺪﻭﺩ ‪ 100‬ﺗــﺎ ‪150‬ﻭﺍﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻧﺮژﻯ‬ ‫ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻧﺮژﻯ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺎﺑﺶ ﻋﻤﻮﺩ ﻧﻮﺭ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﻨﻞ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﭘﻨﻞﻫﺎ ﺩﺭ ﻓﺼﻞﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻛﻪ ﺩﺍﺧﻠﻰﺳﺎﺯﻯ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻡ‪ ،‬ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﻧﺼﺐ ﭘﻨﻞﻫﺎﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﻪ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻧﺼﺐ ﻫﺮ ﭘﻨﻞ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ ﻫﺰﻳﻨــﻪﺍﻯ ﻣﻌﺎﺩﻝ‬ ‫‪ 30‬ﺗــﺎ ‪ 40‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣــﺎﻥ ﺩﺭﺑﺮ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻛﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻤﻰﺩﺍﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﻣﺨﺘﺼــﺎﺕ ﭘﻨﻞﻫﺎﻯ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﭘﻨﻞﻫﺎ ﺍﺯ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻳﻰ ﭼﻮﻥ ﺁﻟﻤﺎﻥ‬ ‫ﻭ ژﺍﭘﻦ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺘﻪ ﭘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻗﺮﻯ‪ ،‬ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻤﻴﺘﻪ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﻕ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺮژﻯﻫــﺎﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳــﺮ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﻏﺎﻟﺐ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦﺭﻭ‪ ،‬ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮﻕ ﺧﺎﻧﮕﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ‬ ‫ﭘﻨﻞﻫﺎﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﺧﺎﻧﮕﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﺯﻳﺎﺩﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻧﺮژﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻗــﺮﻯ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑــﺮ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳــﺎﺯﻯ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﻨﻞﻫﺎﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﺧﺎﻧﮕﻰ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺮﺩﻡ‬ ‫ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﭘﻨﻞﻫﺎﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ‬ ‫ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﻕ ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺁﻥ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮﻯ ﺑﺮﻕ ﺑﻔﺮﻭﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﻕ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﺣﺪﻭﺩ ‪ 5‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻛــﻪ ﺑﻪ ﻃــﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑــﺮﺍﻯ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺧﺎﻧﮕــﻰ ﺗﺎ ‪25‬‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣــﺎﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕﻫﺎﻯ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘــﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ ﺗــﺎ ﻧﻴﻤﻰ ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺭﺍ‬ ‫ﻣﻰﭘﺮﺩﺍﺯﺩ‪.‬‬ ‫ﺭﻳﻴــﺲ ﻛﻤﻴﺘــﻪ ﺻــﺎﺩﺭﺍﺕ ﺻﻨﻌــﺖ ﺑــﺮﻕ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻨﻞﻫﺎﻯ ﺧﺎﻧﮕﻰ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻧﻴﺴﺖ‬ ‫ﺑﻠﻜــﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺑﺮﺧــﻰ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻫﻤﭽــﻮﻥ ﺑﺎﺗﺮﻯ ﻭ‬ ‫ﭘﻜﻴﺞﻫﺎ ﻣﺸــﻜﻠﻰ ﻧﺪﺍﺭﻳــﻢ ﻭ ﺑﻘﻴﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ ﻭ ﭼﻴﻦ ﻭ ﻛﺮﻩﺟﻨﻮﺑﻰ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻧﺮژﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺳــﻨﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﺸــﺎﻥﺩﻫﻨﺪﻩ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻯ ﻗﺪﻳﻢ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﻣﻴــﺰﺍﻥ ﺗﺎﺑﺶ ﺍﻧﺮژﻯ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﻛﻞ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ‬ ‫ﻳﻚﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻣﺴــﺎﺣﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﭘﻨﻞﻫﺎﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻩ ﺷﻮﺩ ﺍﻧﺮژﻯ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ ‪ 300‬ﺭﻭﺯ ﺁﻓﺘﺎﺑــﻰ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﻗﻠﻴــﻢ‬ ‫ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺮژﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺶﻫــﺎﻯ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺍﺯ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ‪2‬ﻫــﺰﺍﺭ ﻭ ‪100‬‬ ‫ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺟﺬﺏ ﺍﻧﺮژﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻰﻫﻤﺘﺎ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ‪ ،‬ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ‪ ،‬ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ‪1700‬‬ ‫ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﺳــﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ‬ ‫ﻛﻮﭼﻜﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻛﻠﻜﺘﻮﺭﻫﺎﻯ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ ﻧﺼﺐ‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻳﻚﺩﺭﺻﺪ ﻛﻠﻜﺘﻮﺭﻫﺎﻯ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﻧﺮژﻯﻫﺎﻯ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪ ﺑﻴــﺶ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺭﻭ ﺩﺭ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﭘﻠﻰﺍﺳﺘﺮﻯ‬ ‫ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻧﻮ ﻇﻬﻮﺭ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺻﻼﺡ ﺳــﻄﺢ ﺍﻟﻴﺎﻑ ﭘﻠﻰﺍﺳﺘﺮﻯ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺭﻭ ﻭ‬ ‫ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺟﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ‪،‬‬ ‫ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ‪ ،‬ﻣﺠﺮﻯ ﻃﺮﺡ »ﺍﺻﻼﺡ ﺳﻄﺤﻰ ﻛﺎﻻﻯ ﭘﻠﻰﺍﺳﺘﺮﻯ‬ ‫ﺑــﺎ ﺩﻧﺪﺭﻳﻤﺮ ﭘﻠﻰﺁﻣﻴﺪﻭ ﺁﻣﻴﻦ ﻭ ﺑﺘﺎﺳﻴﻜﻠﻮﺩﻛﺴــﺘﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺳــﻨﺘﺰ‬ ‫ﻧﺎﻧﻮﻧﻘﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻭ ﺭﻫﺎﻳﺶ ﺩﺍﺭﻭ ﻭ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺧﻮﺍﺹ ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻯ‪،‬‬ ‫ﺿﺪﻗﺎﺭﭼﻰ ﻭ ﺳــﻤﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻰ ﺁﻥ« ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ‬ ‫ﺍﻳﺠــﺎﺩ ﺧــﻮﺍﺹ ﺟﺬﺏ ﻭ ﺭﻫﺎﻳﺶ ﺩﺍﺭﻭ ﺍﺯ ﺑﺴــﺘﺮ ﻣﻨﺴــﻮﺟﻰ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﺹ‬ ‫ﻣﻜﺎﻧﻴﻜــﻰ ﻗﺎﺑــﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻭ ﺳــﺎﺯﮔﺎﺭ ﺑﺎ ﺑﺪﻥ ﻭ ﺩﺍﺷــﺘﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺧﻮﺍﺹ‬ ‫ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻯ ﻭ ﺿﺪﻗﺎﺭﭼﻰ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﻟﻴﺎﻑ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺯﻳﺴﺖﺳــﺎﺯﮔﺎﺭﻯ ﺧــﻮﺏ ﺍﻟﻴﺎﻑ ﭘﻠﻰﺍﺳــﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﺪﻥ ﻭ ﺩﺍﺷــﺘﻦ ﺧﻮﺍﺹ‬ ‫ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻴﺎﻑ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺸــﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺳــﻄﺤﻰ‬ ‫ﭘﻠﻰﺍﺳﺘﺮ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﻠﻰﺁﻣﻴﺪﻭ ﺁﻣﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﻪ ﻣﻨﻈــﻮﺭ ﺩﺭﻣــﺎﻥ ﺯﺧﻢﻫﺎﻯ ﭘﻮﺳــﺘﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﻣﻨﺴــﻮﺟﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻳﻤﭙﻠﻨﺖ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﺪﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺷــﺪﻳﻢ ﺗــﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺟﺬﺏ ﻭ ﺭﻫﺎﻳــﺶ ﺩﺍﺭﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﻨﺴــﻮﺝ ﺍﻣﻜﺎﻥﭘﺬﻳﺮ ﻛﻨﻴــﻢ‪ .‬ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﺧــﻮﺍﺹ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﻬﺒﻮﺩ‬ ‫ﺯﺧﻢ ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺿﻰ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻭ ﺑﺎﺯ ﭘﺲ ﺯﺩﻥ ﺍﻳﻤﭙﻠﻨﺖ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﺭﮔﺎﻥﻫﺎﻯ ﺑﺪﻥ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺠــﺮﻯ ﻃﺮﺡ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﻫﺪﺍﻓﻰ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﻛﻴﻔﻰ ﺗﺎ ﻣﺮﺯ ‪ 100‬ﺩﺭﺻﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ‪ ،‬ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻤﻰ ﻣﻴﺎﻥ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺍﻧﺘﻘــﺎﻝ ﺩﺍﺭﻭ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺟﺬﺏ ﻭ‬ ‫ﺭﻫﺎﻳﺶ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﻭ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻋﻤﺪﻩ‬ ‫ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺭﺍﻛﻰ ﻭ ﺗﺰﺭﻳﻘﻰ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﺭﻭﻯ ﺟﺬﺏ ﺷــﺪﻩ ﺭﻭﻯ ﺑﺴــﺘﺮ ﭘﻠﻰﺍﺳﺘﺮﻯ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ‬ ‫ﺭﻫﺎﻳﺶ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎﺯﻯﻫﺎﻯ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﻭﻳﻰ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ‬ ‫ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﺖ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﻨﺴــﻮﺝ ﭘﻠﻰﺍﺳﺘﺮ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺮﺧﻰ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯﻫﺎ ﺑﺮ‬ ‫ﺁﻥ ﺷﺪﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺧﻮﺍﺹ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﻭ ﺫﺍﺗﻰ‪ ،‬ﺧﺎﺻﻴﺖ‬ ‫ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺭﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻟﻴﺎﻑ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ‬ ‫ﻭ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺭﻭﺵﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻮﺍﺩﻯ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻛﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ‬ ‫ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎ‬ ‫ﻭ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫــﺎﻯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠــﻰ ﺩﺭ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﺭﻭﺵ ﻛﻤﻚ ﺷــﺎﻳﺎﻧﻰ ﻛﺮﺩ‪،‬‬ ‫ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻰ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺭﻭﻯ ﻣﻨﺴــﻮﺝ ﭘﻠﻰﺍﺳﺘﺮﻯ ﻭ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ‪ ،‬ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﺎﻣﭙﻮﺯﻳﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺑﺴــﺘﺮ ﭘﻠﻰﺍﺳﺘﺮ ﺍﺻﻼﺣﺎﺗﻰ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔــﻰ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺻﻼﺡ ﺳــﻄﺤﻰ )ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ‬ ‫ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ( ﺭﻭﻯ ﺍﻟﻴﺎﻑ ﭘﻠﻰﺍﺳــﺘﺮﻯ ﺩﺍﻧﺴــﺖ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﺍﻟﻴﺎﻑ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷــﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﻭ ﺧﻮﺍﺹ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﺗﻤﺎﻳﻠــﻰ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ‬ ‫ﺧﻮﺍﺹ ﺳــﻄﺤﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﻟﻴــﺎﻑ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺎﻻﻳﻰ ﺑــﺪﻭﻥ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻰ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺭﻭ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ‪ ،‬ﻣﺸﻜﻞ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ‬ ‫ﺭﺍ ﻧﺎﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﻧﺪﺭﻳﻤﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺻﻼﺡ ﺳــﻄﺤﻰ‬ ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﺪ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺟﺰﻭ ﻣﻮﺍﺩﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﻰ ﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﻮﺗﻪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻭﻯ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪﺩﺳــﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻳﻤﭙﻠﻨﺖﻫﺎﻯ ﻣﻨﺴﻮﺟﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺶﻫﺎﻯ ﺟﺮﺍﺣﻰ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺴــﺖﻫﺎﻯ ﺣﻴﻮﺍﻧﻰ ﺭﺍ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪﻯ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎ‬ ‫ﻧــﺎﻡ ﺑﺮﺩ ﻭ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷــﺪ‪ :‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺎﺯ ﺩﺭﺻﺪﺩ ﻫﺴــﺘﻴﻢ ﺗــﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﺩﻋﺎ‬ ‫ﻛﻨﻴﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺭ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻰ‬ ‫ﻭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺣــﻮﺯﻩ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑــﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻓﺎﺯ‬ ‫ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺴــﻴﺮ ﻧﻴﻤﻪﺻﻨﻌﺘﻰ ﻳﺎ ﺣﺘــﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ‬ ‫ﮔﺎﻡ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺑــﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑــﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭﺣﺎﻝﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﺴــﻮﺟﺎﺗﻰ ﻛــﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﺍﻳﻤﭙﻠﻨﺖ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﺹ‬ ‫ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷــﺪﻩ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﮔﺰﺍﻑ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻋﺮﺿﻪ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻧﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺭﺍ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻳﻰ ﻣﺸﺎﺑﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺧﻮﺍﺹ ﻭ ﺭﻗﺎﺑﺘﻰ ﻛﺮﺩﻥ ﻛﺎﻻﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺍﻟﺒﺘــﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﻰ ﻳﻚ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ‬ ‫ﺑﺎﻓــﺖ ﻣﺶﻫﺎﻯ ﺟﺮﺍﺣﻰ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ‪ ،‬ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﻮﺍﻥ ﺭﻗﺎﺑﺖ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻳﻰ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﭼﻴﻦ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ‬ ‫ﺑــﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺧﻮﺍﺹ ﻧﻮﺁﻭﺭﺍﻧﻪ ﻋﻼﻭﻩﺑﺮ ﺟﺬﺏ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺧﻮﺑﻰ ﺭﺍ‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫زیر ساخت‬ ‫‪ 5‬شهریور ‪ 5 1396‬ذی الحجه ‪ 27 1438‬اوت ‪ 2017‬شماره ‪ 194‬پیاپی ‪2167‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ارتباط بین المللی بانکی‬ ‫چراغ سبز توسعه‬ ‫ولی ملکی‬ ‫میزان صادرات یک‬ ‫کارخانه در کره جنوبی‬ ‫نزدیک به ‪ ۲/۵‬برابر‬ ‫صادرات نفت ایران‬ ‫است‪.‬‬ ‫صادرات این کشور‬ ‫در سال به بیش از‬ ‫‪۵۰۰‬میلیارد دالر‬ ‫می رسد‬ ‫گفت وگوی «گسترش صنعت» با عضو کمیسیون صنایع و معادن درباره مشکالت نوسازی صنایع در ایران‬ ‫مشکل فرسودگی با جوان سازی بنگاه ها حل می شود‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در سال های گذشته برخی از کارخانه های بزرگ‬ ‫در کشور به دلیل فرسودگی از بین رفتند‪ .‬این اتفاق‬ ‫در حالی افتاد که س��ازمان های توسعه ای در ایران‬ ‫وظیفه نوس��ازی دارند اما قانون خصوصی س��ازی‬ ‫به این دس��ته از س��ازمان ها اج��ازه ورود به حوزه‬ ‫مدیریتی و سیاست گذاری را نمی دهد‪.‬‬ ‫بر این اساس سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ای��ران را می توان از این وظیفه در س��اختاری که‬ ‫از ان ی��اد ش��د‪ ،‬معاف ک��رد اما مش��کل همچنان‬ ‫پابرجاست‪.‬‬ ‫در صورتی که ش��رایطی برای توسعه و نوسازی‬ ‫صنایع بخش خصوصی در نظر گرفته نشود‪ ،‬ممکن‬ ‫است دومینوی تعطیلی‪ ،‬واحدهای بزرگ دیگری را‬ ‫در کام خود جا دهد‪.‬‬ ‫هر چند برخی از واحده��ا با روش های مدیریتی‬ ‫مناس��بی مشغول تولید هس��تند و به دلیل همین‬ ‫موض��وع در ش��رایط رک��ود اقتص��ادی و صنعتی‬ ‫توانستند فعالیت خود را ادامه دهند اما این واحدها‬ ‫استثنای اصلی هس��تند که صنایع ایران را با خود‬ ‫درگیر کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعطیلی به دلیل فرسودگی‬ ‫ول��ی ملکی‪ ،‬عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫درباره سیاس��ت های توس��عه در ایران به گسترش‬ ‫صنعت گف��ت‪ :‬در ایران س��ازمان های توس��عه ای‬ ‫بس��یاری داریم که در بخ��ش صنعت متولی اصلی‬ ‫ان س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنای��ع ایران‬ ‫است‪.‬‬ ‫در سال های گذشته متاسفانه کارخانه های بزرگ‬ ‫بس��یاری در کشور تعطیل شده اند و دلیل تعطیلی‬ ‫بخش عمده ای از انها فرسودگی بود‪.‬‬ ‫ملک��ی با اش��اره به اینکه س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران وظیفه نوس��ازی واحدهای‬ ‫صنعت��ی را ب��ر عه��ده دارد‪ ،‬گفت‪ :‬البت��ه باید این‬ ‫موضوع را در نظر داش��ت که سیستم مدیریت یک‬ ‫ندارد به بخش خصوصی تحمیل کند حتی اگر این‬ ‫واحد صنعتی باید به گونه ای باشد که فعالیت های‬ ‫سیاست ها به نفع بخش خصوصی هم باشد‪ .‬وی با‬ ‫توسعه ای و نوسازی در ان دیده شود‪.‬‬ ‫اشاره به اینکه برای منحنی رشد زمانی که به نقطه‬ ‫نباید از س��ازمان گس��ترش توقع داش��ته باشیم‬ ‫اوج می رس��د باید منحنی جدی��دی در نظر گرفته‬ ‫نوس��ازی را تحمیل کند‪ .‬این موضوعی اس��ت که‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪ :‬مشکل بس��یاری از واحدهای صنعتی‬ ‫صاحبان واحدهای صنعتی باید پیگیر ان باشند‪.‬‬ ‫در ایران رعایت نکردن این موضوع است‪.‬‬ ‫ای��ن عضو کمیس��یون صنایع و معادن با اش��اره‬ ‫در ایران به طور عمده تصور می ش��ود زمانی که‬ ‫ب��ه اینکه اصل��ی در مدیری��ت وج��ود دارد به نام‬ ‫منحنی رشد به اوج رسید باید شرایط را پایدار کرد‬ ‫«جوان س��ازی بنگاه» گفت‪ :‬برخی از س��ازمان ها‪،‬‬ ‫تا منحنی در همان نقطه بماند‪.‬‬ ‫بنگاه ه��ا و واحدهای تولیدی ی��ا صنفی به عمری‬ ‫این یکی از اشتباهات مرسوم مدیریتی در ایران‬ ‫طوالنی می رس��ند و در این ش��رایط نیاز مبرم به‬ ‫است‪ .‬زمانی که منحنی به اوج خود می رسد یعنی‬ ‫جوان سازی وجود دارد‪.‬‬ ‫نقط��ه بعد نقطه افول خواهد ب��ود و منحنی دچار‬ ‫بس��یاری از واحدهایی که دچار رکود و تعطیلی‬ ‫رش��د منفی می شود‪ .‬در این ش��رایط باید منحنی‬ ‫شدند در این زمینه به مشکل برخورده بودند‪.‬‬ ‫جدیدی تعریف ش��ود تا نمودار در س��اختار جدید‬ ‫‹ ‹نقطه اوج با تغییر استراتژی‬ ‫فضا برای رشد داشته باشد‪.‬‬ ‫با اینکه بس��یاری از واحده��ای صنعتی در ایران‬ ‫ملکی افزود‪ :‬این سیاس��تی اس��ت ک��ه واحدها‬ ‫زمان��ی ک��ه به اوج می رس��ند‪ ،‬ت�لاش می کنند تا‬ ‫بای��د به ان دس��ت یابن��د و دولت در ای��ن زمینه‬ ‫ش��رایط خود و ش��اخص های متغی��ر را ثابت نگه‬ ‫کار چندان��ی ب��رای واحدهای صنعت��ی نمی تواند‬ ‫دارند‪ ،‬کارشناس��ان معتقدند این کار اشتباه است‪.‬‬ ‫انجام دهد‪ .‬واحدهای قدیمی با سیاس��ت نوسازی‬ ‫ب��ه گفت��ه انها ثب��ات در نقط��ه اوج‬ ‫و جوان سازی س��ازمان ها خود را احیا‬ ‫امکان پذیر نیست و برای حفظ شرایط‬ ‫کنن��د‪ .‬در صورتی که ای��ن کار انجام‬ ‫در صورتی که شرایطی‬ ‫باید اس��تراتژی را تغییر داد تا منحنی برای توسعه و نوسازی نش��ود‪ ،‬طبیعی اس��ت دچ��ار بحران‬ ‫در شاختار دیگری رشد کند‪.‬‬ ‫صنایع بخش خصوصی در شوند‪.‬‬ ‫ملکی با اشاره به اینکه سازمان هایی نظر گرفته نشود‪ ،‬ممکن � طعمه بی تدبیری‬ ‫که عمر زیادی دارند باید جوان سازی است دومینوی تعطیلی‪،‬‬ ‫ملکی با اش��اره به ماجرای تعطیلی‬ ‫ش��وند و برای انها برنامه های جدیدی واحدهای بزرگ دیگری را کارخانه های ارج و ازمایش گفت‪ :‬قبل‬ ‫در کام خود جا دهد‪.‬‬ ‫در نظ��ر گرفت‪ ،‬گف��ت‪ :‬این موضوع را هر چند برخی از واحدها از انق�لاب ارج و ازمایش کارخانه های‬ ‫بس��یار بزرگی بودند اما در س��ال های‬ ‫نمی توان به عنوان مطالبه ای از بخش‬ ‫با روش های مدیریتی‬ ‫مناسبی مشغول تولید گذش��ته به دلی��ل تغییر سیاس��ت و‬ ‫دولتی در نظر گرفت‪.‬‬ ‫هر چند دولت در این زمینه می تواند هستند و به دلیل همین مدیریت از بین رفتند‪ .‬در این س��ال ها‬ ‫نق��ش راهب��ردی داش��ته باش��د و به موضوع در شرایط رکود ارتباطات خارجی قطع ش��د و مدیران‬ ‫اقتصادی و صنعتی‬ ‫واحدهای مش��کل دار به لحاظ دانش توانستند فعالیت خود هم مدیران توسعه ای نبودند‪.‬‬ ‫ای��ن نماین��ده مجل��س ش��ورای‬ ‫فن��ی برای خروج از بحران کمک کند‬ ‫را ادامه دهند اما این‬ ‫اما این اتفاق زمانی می افتد که بخش واحدها استثنای اصلی اس�لامی با اش��اره به اینکه دولت در‬ ‫خصوص��ی تمایلی به این کار داش��ته هستند که صنایع ایران را دنیا تصدی گ��ری بر عهده ندارد و باید‬ ‫با خود درگیر کرده است حمایت کنن��ده باش��د‪ ،‬توضی��ح داد‪:‬‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫سازمان هایی که به وسیله دولت اداره‬ ‫دول��ت سیاس��ت های خ��ود را حق‬ ‫می شوند دائم تغییر مدیریت دارند و اگر سیستمی‬ ‫را تخریب کنند‪ ،‬بازخواست نمی شوند‪ .‬این یکی از‬ ‫بزرگترین مش��کالتی است که بنگاه های دولتی در‬ ‫ایران دارند‪ .‬متاس��فانه هیچ کس برای از بین رفتن‬ ‫ی��ک کارخانه با مدیری که باعث این اتفاق ش��ده‬ ‫کاری ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 2/5‬برابر نفت ایران‬ ‫ملکی با اش��اره به اختالف رش��د صادرات ایران‬ ‫و کره جنوب��ی گفت‪ :‬کره جنوبی همزم��ان با ایران‬ ‫توس��عه یافت و رییس جمهوری نظامی داش��ت‪ .‬با‬ ‫این حال صادرات را به عنوان سیاس��ت اصلی خود‬ ‫در بخ��ش تولید تعریف ک��رد و واحدهای صنعتی‬ ‫در این کشور با هدف صادرات راه اندازی می شدند‪.‬‬ ‫اکنون صادرات این کشور در سال به بیش از ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیارد دالر می رسد‪ .‬راه اندازی کارخانه های بزرگی‬ ‫مانند ال جی‪ ،‬سامس��ونگ‪ ،‬هیوندا و کیا و بسیاری‬ ‫از کارخانه ه��ای بزرگ دیگر‪ ،‬نتیجه سیاس��ت های‬ ‫توسعه ای و صادراتی در این کشور بود‪.‬‬ ‫ملکی با بیان اینکه کارخانه هیوندا در سال بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬میلی��ارد دالر ص��ادرات دارد‪ ،‬گفت‪ :‬میزان‬ ‫صادرات یک کارخانه در کره جنوبی نزدیک به ‪۲/۵‬‬ ‫برابر صادرات نفت ایران است‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع به وضوح نش��ان می ده��د که اگر‬ ‫سیاس��ت گذاری واحده��ای صنعت��ی و تولیدی به‬ ‫درستی انجام ش��ود می توان رشد اقتصادی بسیار‬ ‫باالی��ی را ب��دون تکی��ه ب��ر منابع نفتی به دس��ت‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس با‬ ‫اشاره به اینکه باید مدیرانی کارافرین برای صنایع‬ ‫ایران در نظر گرفته ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬در شرایط کنونی‬ ‫صنایع کشور به شیوه های نوین مدیریتی نیاز دارد‪.‬‬ ‫در صورتی که مدیران بتوانند راهبرهای مناس��بی‬ ‫داشته باشند دچار فرسودگی نخواهیم شد‪.‬‬ ‫در این ش��رایط س��ازمان های توس��عه ای مانند‬ ‫س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ای��ران نیز‬ ‫می توانند خدمات مفیدت��ری در زمینه برنامه های‬ ‫ذاتی خود به واحدها ارائه کنند‪.‬‬ ‫سرپرست وزارت نیرو اعالم کرد‬ ‫میزان اوج مصرف برق کاهش یافت‬ ‫سرپرست وزارت نیرو با بیان اینکه امروز میزان مصرف برق از پیک‬ ‫‪ ۵۵‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬مگاوات به حدود ‪ ۵۳‬هزار مگاوات رس��یده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درخواست ما از مردم این است که براساس شیوه نامه های اعالمی در‬ ‫مصرف برق مراعات کنند‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از پایگاه اطالع رس��انی وزارت‬ ‫نیرو‪ ،‬ستار محمودی گفت‪ :‬بر اس��اس ضوابط قانونی و بخشنامه های‬ ‫وزارت نیرو باید به تامین برق شهرک ها و مراکز صنعتی کمک کنند‪.‬‬ ‫در همین زمینه در جاهایی که امکانات برق فراهم است وزارت نیرو‬ ‫برق مورد نیاز صنایع را تامین می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اما در جاهایی که امکانات برق وجود نداش��ته باشد‬ ‫در قرارداده��ای دوجانب��ه ای که میان صنع��ت و تولید کننده منعقد‬ ‫می شود‪ ،‬وزارت نیرو درباره خطوط انتقال اقدامات مورد نظر را انجام‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت وزارت نی��رو با بیان اینکه ای��ن تفاهمنامه ها در صنایع‬ ‫ب��زرگ وجود دارد‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬اگر مورد خاصی باش��د در صنایع‬ ‫کوچک اس��ت و چنانچه ظرفیت های الزم وجود داش��ته باش��د برق‬ ‫مورد نیاز تامین می ش��ود اما اگر ظرفیت های الزم نباش��د اس��تفاده‬ ‫از روش دوم امکا ن پذی��ر اس��ت‪ .‬محمودی گف��ت‪ :‬صنایع کوچک و‬ ‫کارگاهی اگر برق نداش��ته باش��ند با مولدهای کوچک برق موردنیاز‬ ‫خود را تامین خواهند کرد‪ .‬وی درباره برخی انتقادات مطرح ش��ده‬ ‫نس��بت به تامین برق صنایع خاطرنش��ان کرد‪ :‬ممکن است در فصل‬ ‫تابس��تان به دلیل ش��رایط خاص مصرف در کل کشور با هماهنگی‬ ‫صنایع میزان مصارف برق به اولویت های مش��خص شده در ساعاتی‬ ‫از روز تخصیص یابد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت وزارت نیرو ب��ا تاکید بر اینک��ه در فصل جاری ظرفیت‬ ‫تامین برق متناس��ب با نیازهای مصرفی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ممکن اس��ت‬ ‫در جاهایی که ش��بکه های داخلی از مصرف اشباع باشند‪ ،‬تنگناهایی‬ ‫وجود داش��ته باش��د اما امروز میزان مصرف برق از پیک ‪ ۵۵‬هزار و‬ ‫‪ ۴۰۰‬مگاوات به حدود ‪ ۵۳‬هزار مگاوات رسیده و این بدان معناست‬ ‫که سوپاپ اطمینانی برای انجام مانور بیشتر در شبکه ها وجود دارد‪.‬‬ ‫با ای��ن وجود همچنان ش��بکه برق مورد احتی��اط و مراقبت قرار‬ ‫دارد‪ .‬محم��ودی در پایان با بی��ان اینکه امیدواریم در ‪ ۲۰‬روز اینده‬ ‫از مصرف پیک تابس��تان بگذریم‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬درخواست ما از‬ ‫مردم این اس��ت که براساس ش��یوه نامه های اعالمی در مصرف برق‬ ‫مراعات کنند‪.‬‬ ‫دول��ت دوازده��م بی��ش‬ ‫از دولت ه��ای گذش��ته در‬ ‫ای��ران نیاز ب��ه افزایش روابط‬ ‫بین الملل��ی دارد و توقع این‬ ‫موضوع نیز از دولت دوازدهم‬ ‫بس��یار بیش��تر اس��ت‪ .‬برای‬ ‫افزای��ش رواب��ط تج��اری با‬ ‫محمدرضا نجفی‬ ‫کشورهای مختلف بزرگترین‬ ‫نماینده تهران و عضو‬ ‫نی��ازی ک��ه وج��ود دارد‪،‬‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫ش��فافیت در س��اختار نظام‬ ‫بانکی ایران است‪.‬‬ ‫ایران در س��ال های گذشته نتوانس��ته نهادهای بین المللی‬ ‫بانک��ی و پولی را متقاعد کند که روابط ش��فافی در س��اختار‬ ‫بانکی دارد و این موضوع یکی از مهم ترین شاخص هایی است‬ ‫که به کشورها اجازه مبادالت بین المللی می دهد‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید بسیاری‬ ‫بر موضوع توسعه روابط خارجی و تولید صادرات محور دارد‪،‬‬ ‫دولت دوازدهم باید برای این موضوع چاره ای جدی بیندیشد‪.‬‬ ‫تولید کنندگان و بازرگانان در صورتی می توانند روابط خود را‬ ‫گسترش دهند که بتوانند به نقل و انتقال پول از خارج ایران‬ ‫ب��ه ایران و از ایران به خارج ایران با اس��تفاده از ش��یوه های‬ ‫بین المللی و مرسوم اقدام کنند‪.‬‬ ‫بهره برداری از سیستم بانکی برای توسعه صنعتی و تولید‪،‬‬ ‫امری الزم است که هنوز محقق نشده است‪ .‬باید این موضوع‬ ‫را در نظر داشته باشیم که اتصال به شبکه جهانی بانکی برای‬ ‫ای��ران منافع بس��یاری دارد و در موارد زی��ادی باعث کاهش‬ ‫هزینه های تولید می شود‪.‬‬ ‫در ش��رایط کنونی سیس��تم بانکی خرید م��واد اولیه را از‬ ‫خارج کش��ور پوش��ش نمی دهد و این موضوع باعث می شود‬ ‫دس��ت های دوم و س��وم در مبادالت نیز اضافه شوند‪ .‬در این‬ ‫صورت تولیدکننده ای که مواد اولیه را از خارج کش��ور تهیه‬ ‫می کند دچار خس��ارت می ش��ود و مجبور است مواد اولیه را‬ ‫با قیمت��ی بیش از رقبایش تهیه کن��د‪ .‬در این صورت تولید‬ ‫رقابت��ی نی��ز از بین می رود‪ .‬ای��ن موضوع در ماش��ین االت‪،‬‬ ‫هزینه ه��ای بیمه ای‪ ،‬هزین��ه دانش فنی و بس��یاری دیگر از‬ ‫هزینه ه��ا وجود دارد ک��ه مجموع انها باعث می ش��ود ایران‬ ‫در تولی��د رقابتی‪ ،‬محل��ی در عرصه اقتصاد جهانی نداش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ب��ا اینک��ه تاکنون اقدامات بس��یاری انجام ش��ده اما هنوز‬ ‫وضعیت توس��عه و بهره وری در کش��ور به نوعی دچار توقف‬ ‫ش��ده و کشور از این حالت خارج نمی شود مگر اینکه بتوانیم‬ ‫با دیگر کشورها روابط بانکی مناسبی برقرار کنیم‪ .‬این مسیر‬ ‫برای ایران اجتناب ناپذیر است و به هر حال ما باید ساختار و‬ ‫روابط بانکی را در داخل کش��ور به گونه ای طراحی کنیم که‬ ‫در ارزیابی سازمان های بین المللی پولی و بانکی دچار مشکل‬ ‫نشویم‪ .‬در این صورت می توانیم ورود به شبکه جهانی بانکی‬ ‫را نیز برای کشور تسهیل کنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رییس ساتبا تشریح کرد‬ ‫برنامه دولت برای توسعه‬ ‫نیروگاه های خورشیدی‬ ‫در ‪ 4‬سال گذش��ته اقدامات خوبی در حوزه نیروگاه های‬ ‫خورش��یدی انج��ام ش��ده‪ ،‬به طوری که ح��دود ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫تجهیزات موردنیاز ای��ن نوع نیروگاه ها نصب و ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫دانش نصب انها بومی سازی شده است‪.‬‬ ‫ب�� ه گزارش ایس��نا‪ ،‬مهم ترین دس��تاورد دولت در بخش‬ ‫انرژی های نو در ‪ ۴‬س��ال گذش��ته جلب مش��ارکت بخش‬ ‫خصوص��ی بوده که باید گف��ت موفق ترین بخش در اجرای‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی بخ��ش تجدیدپذیرها بوده‪ ،‬چراکه‬ ‫بنی��ان ان براس��اس س��رمایه گذاری و مش��ارکت بخ��ش‬ ‫خصوصی است‪.‬‬ ‫همچنین شیوه نام ه منطقی که وزارت نیرو در این زمینه‬ ‫تدوین ک��رده ان قدر جذاب بوده ک��ه بخش خصوصی نیز‬ ‫از ان اس��تقبال کرده تاجایی که طبق گفته های صادق زاده‪،‬‬ ‫رییس س��اتبا تاکنون بیش از ‪ ۴‬میلیارد دالر سرمایه گذاری‬ ‫خارجی در حوزه انرژی های نو در وزارت اقتصاد ثبت ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه در ح��ال حاضر ظرفی��ت منصوب‬ ‫انرژی های نو در کشور به ‪ ۴۰۰‬مگاوات رسیده که امیدواریم‬ ‫تا پایان س��ال جاری این ظرفیت به ‪ ۱۰۰۰‬مگاوات برس��د‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به نظر می رس��د چنین عددی با توجه به اینکه‬ ‫در س��ال اول برنامه ششم توسعه قرار داریم‪ ،‬مناسب باشد‪،‬‬ ‫چر اکه مطابق این قانون باید ساالنه ‪ ۱۰۰۰‬مگاوات تا پایان‬ ‫برنامه ششم به ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر کشور اضافه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬نکت ه خیلی مهم این اس��ت که مش��ارکت‬ ‫در قرارداده��ای جدید ‪ ۱۰۰‬درصد خصوصی اس��ت و هیچ‬ ‫ق��رارداد نیروگاهی جدیدی به صورت دولتی در این بخش‬ ‫وجود ندارد‪ .‬بر اس��اس برنامه وزارت نیرو قرار است تا سال‬ ‫اینده با تولید اینورترها در داخل‪ ،‬روند خودکفایی در تولید‬ ‫نیروگاه های خورش��یدی به ‪ ۱۰۰‬درصد برس��د‪ .‬در بخش‬ ‫نیروگاه ه��ای بادی نیز توان فناوری بومی بس��یار باال رفته‬ ‫و پیش بینی می ش��ود در این حوزه نیز شاهد موفقیت های‬ ‫خوبی باشیم‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 5‬شهریور ‪ 5 1396‬ذی الحجه ‪ 27 1438‬اوت ‪ 2017‬شماره ‪ 194‬پیاپی ‪2167‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بانک ها‬ ‫چاه ویلی که پر نمی شود‬ ‫جایگاه امروز بانک به عنوان‬ ‫مخزنی برای نگه داش��ت پول‬ ‫م��ردم در کش��ور تغییر کرده‬ ‫است‪ .‬فلس��فه به وجود امدن‬ ‫بانک ها حفظ مناب��ع مالی از‬ ‫دست سارقانی است که زمانی‬ ‫در قالب راهزن کمین بر مال‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫مردم می کردند و زمانی دیگر‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫ب��ه خانه ه��ای انها دس��تبرد‬ ‫می زدند‪.‬‬ ‫البته کارکرد دیگر بانک ها تس��هیل معامالت تجاری بود تا‬ ‫بازرگانان زحمت حمل پول های س��نگین را متحمل نشوند و‬ ‫از ش��هری به شهر دیگر کیس��ه ها و صندوق ها را حمل ونقل‬ ‫نکنند‪.‬‬ ‫اما چه شد که به یکباره و شاید هم تدریجی کارکرد بانک ها‬ ‫در کش��ور تغییر کرد و امروز این ساختار خود بازرگانی شده ‬ ‫که از مردمی پول می گیرد و به دیگری با مدت زمانی محدود‬ ‫می فروشد‪ .‬عملی که بسیاری از مردم عادی و تولیدکنندگان‬ ‫را ب��ه فغ��ان اورده و بیننده را ب��ه یاد افراد پول��دار قدیمی‬ ‫می ان��دازد که به ط��ور خصوصی پول خود را ب��ا بهایی گزاف‬ ‫اج��اره می دادند و از این راه کس��ب درامد می کردند‪ .‬به قول‬ ‫معروف در سایه و به دور از رنج انجام کاری ثروت روی ثروت‬ ‫می انباش��تند‪ .‬اما از انجایی که «ای��ن پول ها خوردن ندارد»‬ ‫تبدیل به سیاه چاهی برای دفن صاحب خود می شوند‪.‬‬ ‫امروز ه��ر کس خود می خواه��د تجربه کند ت��ا بپذیرد و‬ ‫بانک ه��ا نیز به عن��وان امانتدار پول های ش��هروندان به راهی‬ ‫می رون��د که به اعتقاد ب��زرگان دینی گن��اه و از نظر علمای‬ ‫اقتصادی خطاست‪.‬‬ ‫اگ��ر زمان��ی مردم پ��ول خ��ود را تبدیل ب��ه جواهرات و‬ ‫به عنوان س��رمایه برای روز مبادا همراه خود می کردند امروز‬ ‫با تشویق های سودهای بانکی کسب درامد می کنند‪ .‬البته تا‬ ‫زمانی که این س��رمایه ها برای امور ابادانی کشور هزینه شود‬ ‫قابل قبول اس��ت اما از ان جایی که این روند به سوی کسب‬ ‫درامد متمایل می شود‪ ،‬معادله به هم می ریزد‪.‬‬ ‫از زمان��ی که روند حل مبادالت و معامالت با نقش بانک ها‬ ‫به عنوان یک طرف قرارداد به منظور دریافت سود بیشتر برای‬ ‫خود به هم خورد مش��کالت بیشتر ش��د و بانک ها در چاله ای‬ ‫افتادند که روز به روز در حال عمیق تر شدن است‪ .‬چاه ویلی‬ ‫که پر نمی ش��ود و به قولی خود باید ورشکستگی شان را امضا‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫انتظار است دولت دوازدهم با روند اصالحی که برای اقتصاد‬ ‫کشور و نیز صنعت درنظر گرفته برای رفع بنیادی این معضل‬ ‫فراگیر و همه گیر گام های جدی تری بردارد و رسیدگی به این‬ ‫امر مهم را در دستور کار خود قرار دهد‪.‬‬ ‫تحریم های اوایل‬ ‫دهه ‪ ۹۰‬فضایی را‬ ‫برای اقتصاد و صنعت‬ ‫کشور رقم زد که‬ ‫می توان از ان به عنوان‬ ‫طاعون این بخش نام‬ ‫برد‪ .‬تصمیم های انی‬ ‫برای عبور از این جو‬ ‫باعث شد تا تعرفه ها‬ ‫به نصف رسیده و در‬ ‫کنار تحریم ها اسیب‬ ‫بسیاری به صنایع کشور‬ ‫وارد شود‬ ‫پیشنهاد انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی به دولت‬ ‫«کمیته مهار اثرات تحریم» برای صنعت قطعه‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تحریم های اوای��ل دهه ‪ ۹۰‬فضایی را برای اقتصاد‬ ‫و صنعت کش��ور رقم زد که می ت��وان از ان به عنوان‬ ‫طاعون این بخش نام برد‪ .‬تصمیم های انی برای عبور‬ ‫از این جو باعث ش��د تا تعرفه ها به نصف رس��یده و‬ ‫اقالم ضروری با موانع و هزینه های کمتری وارد شود‬ ‫درحالی که نرخ تعرفه تعیین ش��ده هیچ س��نخیتی‬ ‫با نرخ تورم و بهره های بانکی کش��ور نداش��ت و این‬ ‫درصدها هم راس��تای یکدیگر نیز افزایش نیافت‪ .‬این‬ ‫تصمیم البته در کنار تحریم ها بس��یار اسیب رس��ان‬ ‫بود و ضربه س��ختی به صنعت به ویژه صنعت خودرو‬ ‫و قطعه زد‪ .‬ازاین رو پس از تحریم ها ضروری است با‬ ‫برنامه ریزی هایی موشکافانه به نوعی مدیریت بحران‬ ‫کرده تا اسیب های وارد به صنعتگران جبران شود‪.‬‬ ‫‹ ‹احیای سرمایه های معنوی‬ ‫دانستنی ها‬ ‫‪ VVT‬چیست؟‬ ‫اگر بخواهیم به شکل خالصه بیان کنیم یک پیستون برای‬ ‫ب��اال و پایین رفتن و تولید نیرو‪ ،‬نیاز به ترکیبی از س��وخت‬ ‫و هوا در س��یلندر‪ ،‬جرقه زن��ی در زمان مناس��ب و احتراق‬ ‫دارد که سیس��تم ‪ VVT‬به بهتر عمل کردن این امر کمک‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خ��ودروکار‪ VVT ،‬مخف��ف ‪Variable‬‬ ‫‪ Valve Timing‬است که بعضی اوقات به ان ‪ VVA‬نیز‬ ‫می گویند‪ .‬این سیستم زمان باال و پایین رفتن سوپاپ ها در‬ ‫پیشرانه را کنترل می کند‪.‬‬ ‫در س��رعت زیا د برای احتراق به هوای بیشتر و زمانی که‬ ‫س��رعت خودرو کم است به هوای کمتری نیاز است که اگر‬ ‫این امر به درس��تی انجام نش��ود و به طور مثال هوای کم یا‬ ‫بیش از اندازه وارد س��یلندر شود نه تنها در عملکرد پیشرانه‬ ‫تاثیر دارد بلکه باعث می شود سوخت بدون اینکه به درستی‬ ‫تبدیل به نیرو شود از سیلندر خارج شده و االیندگی تولید‬ ‫شده را افزایش دهد‪.‬‬ ‫سیستم ‪ VVT‬س��عی می کند که این مشکل را برطرف‬ ‫ک��رده و به طور نمونه در س��رعت های باال‪ ،‬زمان بیش��تری‬ ‫س��وپاپ را باز نگه دارد ت��ا هوای کافی ب��رای احتراق وارد‬ ‫سیلندر شود و همچنین در سرعت های پایین سعی می کند‬ ‫در زمان مناسب سوپاپ را ببندد تا هوای بیش از اندازه وارد‬ ‫سیلندر نشود‪.‬‬ ‫در بعض��ی موتورها‪ ،‬سیس��تم تایمینگ متغیر پیوس��ته‬ ‫س��وپاپ ‪ CVVT‬نصب شده است‪ .‬مکانیزم ‪ CVVT‬زمان‬ ‫باز و بس��ته شدن سوپاپ های ورودی و خروجی را نسبت به‬ ‫ب��ار و دور موتور‪ ،‬تنظیم ک��رده و درنتیجه ان را به بهترین‬ ‫حالت تغییر می دهد‪.‬‬ ‫ارش محبی ن��ژاد‪ ،‬دبیر انجم��ن تخصصی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور در گفت وگو‬ ‫با گسترش صنعت از پیش��نهاد جدید این انجمن و‬ ‫صنعتگران فعال صنع��ت قطعه به دولت دوازدهم و‬ ‫محمد ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬هم اکنون پس از گذر از تحریم ها و‬ ‫به سرانجام رسیدن این فصل سیاه با برجام‪ ،‬تشکیل‬ ‫کمیته جب��ران اث��رات تحریم بر بخ��ش خصوصی‬ ‫ضروری اس��ت تا س��رمایه های خوابیده ش��رکت ها‪،‬‬ ‫مجموعه ها و بخش هایی که به ش��کل جدی اس��یب‬ ‫دیدن��د و توان بالفعل انها از بین رفته اما توان بالقوه‬ ‫احیا دارند دوباره راه اندازی شود‪.‬‬ ‫وی نیاز این اقدام را تش��کیل کمیته ای متش��کل‬ ‫از دول��ت و مجل��س و حتی ق��وه قضاییه دانس��ت‬ ‫و اف��زود‪ :‬بای��د در ای��ن کمیته اث��رات تحریم روی‬ ‫بخش های مختلف اقتصادی به ویژه تولیدی بررس��ی‬ ‫و مجموعه های��ی که فعالی��ت انها به دلی��ل تحریم‬ ‫متوقف ش��ده دوباره راه اندازی شوند‪ .‬در فعالیت های‬ ‫صنعتی‪ ،‬تولیدکننده ناگزیر به دریافت وام س��نگین‬ ‫ب��وده و در ان دوره بهره های س��نگین نیز پرداخت‬ ‫کرده که در کنار مش��کالت تحریم‪ ،‬این ش��رکت ها‬ ‫را ب��ه مرز ورشکس��تگی رس��انده و کارخانه ها را به‬ ‫تعطیلی کشانده درحالی که بهره های بانکی همچنان‬ ‫سر جای خود مانده است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنای��ع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کشور گفت‪ :‬پس از تالش های وزارت‬ ‫امور خارجه دولت یازدهم و شکسته شدن تحریم ها‬ ‫وضعی��ت تا ح��دودی بهبود یافت و ام��روز در ادامه‬ ‫ای��ن حمایت ه��ا برای کامل ش��دن بس��ته حمایتی‬ ‫دولت دوازدهم‪ ،‬الزم است کمیته مهار اثرات تحریم‬ ‫بر بخش خصوصی تش��کیل ش��ود و این صنعتگران‬ ‫شناس��ایی و با طرف های ذی نفع تعامل شود‪ .‬نباید‬ ‫اجازه داد دارایی ها و س��رمایه های کش��ور به راحتی‬ ‫از میدان رقابت حذف ش��وند درحالی که توان رقابت‬ ‫بالقوه دارند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در سال های فش��ار تحریمی بیمه تامین‬ ‫اجتماع��ی و دارایی ت��ا ریال اخر درام��د خود را از‬ ‫صنعتگران مطالبه کردند و و کس��انی که نتوانستند‬ ‫این درامد را بدهند به بدترین شکل ممکن مجازات‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه تصری��ح کرد‪ :‬کمیته باید‬ ‫اثر این تحریم ها را بررس��ی کند و افرادی که بدون‬ ‫اشتباه فردی و تنها در شرایط کلی این همه اسیب‬ ‫دیده ان��د و با تمام توان فعالی��ت کردند اما در جایی‬ ‫نتوانس��تند را کمک کند‪ .‬همچنین بسیاری در حال‬ ‫فعالیت هس��تند و با مدیریت مناس��ب از ان گردنه‬ ‫پرخط��ر عب��ور کردند اما اس��یب بس��یار دیده اند و‬ ‫صدمات جدی خورده اند که نیاز به کمک دارند‪.‬‬ ‫محبی نژاد گفت‪ :‬برخی امور ناخواسته بوده و قابل‬ ‫پیش بینی نیس��ت و در این زم��ان باید حاکمیت با‬ ‫تدبیری که دارد اثرات اس��یب ها را کمتر کند‪ .‬امروز‬ ‫باید کمک شود تا افراد صنعتگر ورشکسته تحریم ها‪،‬‬ ‫کارخانه ه��ای مرده خود را زن��ده کنند زیرا با هزینه‬ ‫کمتری می توان اش��تغال مفید مولد داشت تا اینکه‬ ‫بخواهیم برای ایجاد شغل جدید اقدام کنیم‪.‬‬ ‫محبی نژاد افزود‪ :‬در چنین ش��رایطی بانک ها تمام‬ ‫اصل پول به اضافه بهره های خود را مطالبه می کنند‪.‬‬ ‫ی دولت‪،‬‬ ‫ازاین رو ضروری است در این باره با هم افزای ‬ ‫اث��ر تحریم ها بر ای��ن بخش ها از بی��ن رود‪ .‬در این‬ ‫راس��تا می توان به فرمول ها و ش��یوه هایی رس��ید یا‬ ‫تس��هیالتی جایگزین ب��ه این مجموعه ه��ا پرداخت‬ ‫کرد تا از ش��رایطی که هیچ نقشی نداشته اند خارج‬ ‫ش��وند چراکه این صنعتگران نه به دلیل اهمال کاری‬ ‫بلکه به علت عواملی بیرونی دچار اسیب‬ ‫ش��ده اند‪ .‬به این ترتیب باید با تدابیری‬ ‫اث��رات تحریم ها را ب��ر بخش خصوصی‬ ‫� سرمایه های به خاک نشسته‬ ‫مه��ار کرد‪ .‬برای نمون��ه دولت می تواند‬ ‫محبی ن��ژاد در ادامه بحث تش��کیل‬ ‫هزینه ه��ای وارد و بهره ه��ای بانکی را‬ ‫کمیته ویژه عنوان کرد‪ :‬بحث تحریم ها‬ ‫تقب��ل کند یا تس��هیالت و امکاناتی در‬ ‫اثر نامطلوبی روی ش��رکت های دولتی‬ ‫اختی��ار ای��ن صنعتگران ق��رار دهد که‬ ‫و اقتصادی کالن کش��ور داشت‪ .‬به هر‬ ‫دوباره بتوانند توان از دس��ت رفته خود‬ ‫پس از گذر از تحریم ها حال س��اختار کلی کشور این اثرات را‬ ‫را به لحاظ مالی بازیابی کنند‪.‬‬ ‫و به سرانجام رسیدن‬ ‫دیده بود و پیش بینی می کرد اما بخش‬ ‫او اظه��ار ک��رد‪ :‬ض��رورت دارد برای‬ ‫این فصل سیاه با برجام‪،‬‬ ‫خصوصی با توج��ه به نوع فعالیت قادر‬ ‫توس��عه اقتص��ادی کش��ور ب��ه بخش‬ ‫تشکیل کمیته جبران‬ ‫خصوص��ی ک��ه به لح��اظ توانمن��دی‪ ،‬اثرات تحریم بر بخش به پیش بینی این نوع اتفاقات نیس��ت‪.‬‬ ‫ظرفی��ت باالیی در تولی��د دارد و بدون خصوصی ضروری است ام��روز ش��رایطی در کش��ور به وج��ود‬ ‫ تقصیر از س��وی فضای سیاس��ی کشور تا سرمایه های خوابیده امده ک��ه س��رمایه گذاری خارجی در‬ ‫اس��یب دید ه فرصتی دوباره داد‪ .‬امروز شرکت ها دوباره احیا شود کش��ور تضمین می ش��ود و این امری‬ ‫طبیعی اس��ت که بیش��تر کش��ورها از‬ ‫صنعتگ��ران بزرگ و فعال بس��یاری در‬ ‫س��رمایه گذار خارجی و داخلی خود حمایت و ان را‬ ‫کش��ور داریم که در دوران تحریم‪ ،‬ت��وان خود را از‬ ‫برای سرمایه گذار تضمین می کنند‪ .‬او افزود‪ :‬بخش‬ ‫دس��ت داده اند‪ .‬برخی به دلی��ل بدهی ها حتی زندان‬ ‫خصوصی فعال در حوزه صنعت در اتفاقات سیاس��ی‬ ‫هس��تند یا ممنوع الخروج ش��ده اند‪ .‬نبای��د فراموش‬ ‫و بین المللی دخالتی نداش��ته اما اسیب زیادی دیده‬ ‫کنیم انها سرمایه های کش��ور هستند و دارایی های‬ ‫است که ازجمله اثرات جانبی ان می توان به افزایش‬ ‫معنوی کش��ور به شمار می روند‪ .‬بنابراین باید بتوانیم‬ ‫یکب��اره نرخ ارز اش��اره کرد‪ .‬البت��ه صنعتگر‪ ،‬مدافع‬ ‫از ای��ن دارایی ه��ای معن��وی در کن��ار کارخانه ها و‬ ‫ازادسازی نرخ ارز است اما افزایش یکباره ارز در ان‬ ‫تاسیس��اتی که به نوعی در دوران تحریم ورشکس��ته‬ ‫دوره اثری مخرب داش��ت زیرا درامد مردم افزایش‬ ‫یا تعطیل شده اند‪ ،‬استفاده کنیم‪.‬‬ ‫نیافت و از سوی دیگر باید دید کاالیی مانند خودرو‬ ‫ای��ن فعال صنعت کش��ور یاداور ش��د‪ :‬باید توجه‬ ‫تا چه اندازه افزایش قیمت داش��ت و در مقابل مواد‬ ‫کنی��م که س��رمایه های مادی و معن��وی زیادی در‬ ‫اولی��ه موردنیاز به چه اندازه افزایش قیمت را تجربه‬ ‫این امر هزینه ش��ده اس��ت‪ .‬امس��ال بح��ث اقتصاد‬ ‫کرد‪ .‬در بره��ه ای از زمان به یکباره تمام قدرت های‬ ‫مقاومتی‪ ،‬تولید ملی و اش��تغال مطرح اس��ت که در‬ ‫جهان��ی‪ ،‬صنع��ت خودروی ای��ران را هم��راه با پول‬ ‫این راس��تا ش��اید هزینه ای به مراتب کمتر نیاز باشد‬ ‫ملی ان تحری��م کردند درحالی ک��ه در همان زمان‬ ‫ت��ا کارخانه های ضرب��ه دیده را احی��ا کنیم به طور‬ ‫با اهمال کاری از س��وی برخی‪ ،‬از همان کشورهایی‬ ‫قطع اش��تغالزایی در این بخش بس��یار سوداورتر از‬ ‫ک��ه ای��ران را در صنعت خودرو مانند ک��ره‪ ،‬ژاپن و‬ ‫این اس��ت که دوباره هزینه برای ایج��اد کارخانه ها‬ ‫کش��ورهای اروپایی تحریم کردند‪ ،‬بیش��ترین میزان‬ ‫و تجهیزات جدید ش��ود‪ .‬هزین��ه کردن برای احیای‬ ‫واردات خودرو را داشتیم‪.‬‬ ‫کارخانه های ورشکسته یا نیمه تعطیل برای اقتصاد و‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنای��ع همگن نیرومحرکه‬ ‫صنعت کش��ور به صرفه تر است و در ادامه با استفاده‬ ‫و قطعه س��ازی کش��ور افزود‪ :‬در دوران سیاه تحریم‬ ‫و زن��ده ک��ردن از تمام توانمندی های گذش��ته باید‬ ‫قطعه س��ازی داش��تیم که ورق فلزی و پلیمر از کره‬ ‫س��راغ ایج��اد کارخانه های جدید رف��ت‪ .‬محبی نژاد‬ ‫وارد می کرد اما حت��ی در دادن مواد اولیه موردنیاز‪،‬‬ ‫در پاس��خ به این پرسش که ایا تس��هیالت ویژه ای‬ ‫ایران را تحریم کردند‪ .‬از این س��خن نمی گوییم که‬ ‫که س��ال گذش��ته دولت برای صنایع درنظر گرفته‬ ‫بود پاس��خگوی این امر نبود؟ گفت‪ :‬تمام بخش های‬ ‫صنعتی کشور می توانستند از این تسهیالت استفاده‬ ‫کنند‪ .‬البته تس��هیالت ویژه س��ال گذش��ته ‪۱۶‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومانی امس��ال به ‪۱۰‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫رسیده که تنها برای بازس��ازی و نوسازی تجهیزات‬ ‫صنعتی ش��رکت های صنعتی کوچک و متوسط بود‬ ‫و روالی عادی اس��ت که در تمام دنیا انجام می شود‬ ‫درحالی که شرایط حاد به مدیریت بحران نیاز دارد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬س��ود ای��ن تس��هیالت بی��ن ‪ ۱۱‬تا‬ ‫‪۱۴‬درص��د بود و از تمام وام گیرن��دگان وثیقه ملکی‬ ‫تقاضا می ش��د‪ .‬البته باید توجه ک��رد طرح حمایتی‬ ‫کمک کننده ای ب��ود اما طرح تش��کیل کمیته مهار‬ ‫اثرات بحران می تواند مکمل این گونه طرح ها باش��د‬ ‫چراکه کس��انی که از تحریم ضرب��ه خوردند امکان‬ ‫اس��تفاده از این تس��هیالت را ندارند زیرا یا مشمول‬ ‫ماده ‪ ۱۸۱‬قانون تجارت ش��دند که ورشکسته اعالم‬ ‫می ش��وند یا به اندازه ای بدهی بانکی دارند که قادر‬ ‫به گرفتن وام جدید نیس��تند‪ .‬این تس��هیالت برای‬ ‫واحدهایی اس��ت که هنوز در حال فعالیت بوده و با‬ ‫گرفتن این گونه وام ه��ا می توانند خط تولید خود را‬ ‫بازسازی و به سازی کنند اما ان دسته از صنعتگرانی‬ ‫ک��ه نیاز ب��ه رس��یدگی ج��دی دارند‬ ‫تولیدکنندگان بزرگی هستند که امروز‬ ‫ورشکسته و تعطیل شده اند‪.‬‬ ‫مدتی خ��ط تولید خ��ودرو نیز متوقف ش��د به این‬ ‫دلیل که برخی قطعات از کره وارد می شد‪ .‬فراموش‬ ‫نمی کنیم‪۶۰‬درص��د خودروهای وارداتی کش��ور در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۲‬ک��ره ای بود ک��ه به واس��طه امارات و‬ ‫کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس و در برخی مواقع‬ ‫مستقیم وارد می شد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬اگ��ر در هم��ان زمان درس��ت‬ ‫تصمیم گیری می شد باید تمام ارکان کشور به شکل‬ ‫متع��ادل این بح��ران را تحمل می کردن��د نه اینکه‬ ‫در مدت یک س��ال از س��ال ‪ ۱۳۹۱‬تا ‪ ۱۳۹۲‬تعرفه‬ ‫واردات نصف شود و قیمت نرخ ارز تناسبی با تورم و‬ ‫بهره های بانکی نداشته باشد‪ .‬همچنین شاهد بودیم‬ ‫به طور نسبی در یک س��ال‪4/5 ،‬برابر واردات خودرو‬ ‫داش��تیم و از نظ��ر تعدادی این امار ح��دود ‪ ۳‬برابر‬ ‫سال گذشته خود بود‪ .‬سال ‪ ۹۰‬یا ‪ ۹۱‬حدود ‪۳۵‬هزار‬ ‫خودرو وارد می ش��د در حالی که برای سال ‪ ۹۲‬و ‪۹۳‬‬ ‫به ‪۱۰۳‬هزار دس��تگاه رس��ید‪ .‬چنین اتفاقی ناشی از‬ ‫نداشتن مدیریت و حتی بی تدبیرترین تصمیمات بود‬ ‫و چنین تصمیماتی ناشی از نداشتن مدیریت بحران‬ ‫اس��ت چراکه به این ش��کل از کس��انی که کشور را‬ ‫تحریم کردند بیشترین حمایت را کردیم‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه ادامه داد‪ :‬امروز نمی خواهیم‬ ‫به س��ال های س��یاه تحریم برگردیم‪ .‬هر انچه بوده‬ ‫گذش��ته و می توان این گونه گفت که مسئوالن این‬ ‫دوره مش��غول مس��ائل جاری و جانبی خود بودند و‬ ‫تفکر خالقانه ای نداشتند به همین دلیل اشتباهاتی‬ ‫رخ داد‪ .‬از س��وی دیگر تعلل تصمیم گیری مسئوالن‬ ‫در قبال تغییرات محیطی‪ ،‬ضربه ای بود که همیش��ه‬ ‫نوک تیز پیکان ان نخست به صنعت و اقتصاد کشور‬ ‫نش��انه رفته و امروز بس��یاری از ش��رکت ها ازجمله‬ ‫صنعت قطعه کشور در این شرایط‪ ،‬ناخواسته اسیب‬ ‫دیدن��د‪ .‬در هم��ان دوره واردات ش��دت گرفت زیرا‬ ‫تعرفه ه��ا به نص��ف کاهش یافت و ب��ه دلیل تحریم‬ ‫نمی توانس��تیم قطعات یدکی ماش��ین االت را تهیه‬ ‫کنی��م درنتیج��ه واردات محص��والت کامل ش��دت‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬در سال هایی که بخش خصوصی‬ ‫از تحریم رنج کش��ید جلوی اثرات و تبعات زورگوی‬ ‫جامعه بین المللی علیه کش��ور با تحریم های متقابل‬ ‫گرفته نش��د درحالی که انتظار بود مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نسبت به‬ ‫اج��رای این مصوبه دقت می کرد تا حتی یک خودرو‬ ‫وارد کشور نشود؛ نه اینکه ‪ 3‬برابر از کشوری که ما را‬ ‫تحریم کرده خودرو وارد کنیم و سود و ارزش افزوده‬ ‫برای انها به همراه داش��ته باشد‪ .‬برخی از واحدهای‬ ‫قطعه س��از با اس��یبی که دیدند هنوز نتوانستند قد‬ ‫عل��م کنند‪ .‬این کارخانجات و افراد‪ ،‬دارایی های راکد‬ ‫کش��ور بوده و مهم نیست به نام چه شخصی است و‬ ‫دارنده ان منابع چه کس��انی هستند؛ امروز برخی از‬ ‫انها زندان‪ ،‬بعضی خانه نشین بوده و برخی مهاجرت‬ ‫کرده اند‪ .‬ای��ن صنعتگر در ادامه س��رمایه های راکد‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بانک ها بنگاه های اقتصادی هس��تند که‬ ‫ش��رکت ها در دوران تحریم ها نتوانس��تند بهره ها و‬ ‫بدهی ه��ای خود را به انها بپردازن��د و کارخانه ها را‬ ‫مصادره کردند‪ .‬این کارخانه راه اندازی نش��ده و یک‬ ‫نگهبان دارد و با ص��رف هزینه نگهبانی بدون اینکه‬ ‫تولی��دی اتفاق افتد در حال خاک خوردن اس��ت و‬ ‫صاحبان ان در زندان یا خانه نش��ین هستند‪ .‬در این‬ ‫ش��رایط نه کارخانه تولید دارد و نه صاحب کارخانه‬ ‫می تواند پول بانک را بپردازد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 5‬شهریور ‪ 5 1396‬ذی الحجه ‪ 27 1438‬اوت ‪ 2017‬شماره ‪ 194‬پیاپی ‪2167‬‬ ‫یادداشت‬ ‫شاخص های کسب وکار تاثیرگذار‬ ‫در رشد صنعت خودرو‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫نخستین پیامد مثبت‬ ‫گسترش صنایع‬ ‫تولیدی از جمله‬ ‫خودروسازها افزایش‬ ‫تولید و اشتغالزایی‬ ‫است که این موضوع‬ ‫در راستای تحقق‬ ‫اقتصاد مقاومتی به‬ ‫شمار می رود اما بی شک‬ ‫برجام طلسم صنعت‬ ‫خودرو را شکست و ان‬ ‫را به روزهای قبل از‬ ‫تحریم باز گرداند‬ ‫«گسترش صنعت» عملکرد دولت یازدهم در بخش خودرو را همزمان با هفته دولت بررسی کرد‬ ‫حرکت صنعت خودرو در مسیر بهره برداری از برجام‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در بررس��ی عملکرد دولت یازده��م در صنعت‬ ‫خودرو ب��ه طور قط��ع نمی توان از نق��ش ارزنده‬ ‫برجام چشم پوشی کرد‪ .‬این صنعت که به واسطه‬ ‫تحریم ها و محدودیت های ایجاد شده جایگاه خود‬ ‫را در بی��ن صنایع برتر دنیا از دس��ت داده بود به‬ ‫گونه ای ب��ا برجام جان دوباره در ان دمیده ش��د‬ ‫که توانس��ت رش��د بیش از ‪ ۴۰‬درصدی تولید را‬ ‫در س��ال ‪ ۹۵‬رقم بزند و سهم ‪ ۲/۵‬درصدی از نرخ‬ ‫رشد اقتصادی داشته باشد‪.‬‬ ‫صنعت خودرو که در س��ال های نه چندان دور‪،‬‬ ‫تولید س��االنه یک میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار دس��تگاه‬ ‫خودرو را در پرونده کاری خود به ثبت رسانده بود‬ ‫و جزو ‪ ۱۱‬صنعت برتر خودروسازی دنیا قرار گرفت‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۱‬با دستور مستقیم رییس جمهوری‬ ‫س��ابق امریکا مبنی بر اج��رای تحریم های خاص‬ ‫علیه این بخش به مرز ورشکس��تگی رسید و رتبه‬ ‫خ��ود را در میان تولیدکنندگان جهانی از دس��ت‬ ‫داد به طوری که تا ‪ ۷‬پله سقوط را تجربه کرد‪.‬‬ ‫ای��ن در حال��ی بود که صنعت خ��ودرو پیش از‬ ‫تش��دید تحریم ه��ا در ‪ ۱۰‬س��ال یعنی از س��ال‬ ‫‪ ۱۳۷۸‬تا ‪ ۱۳۸۸‬می��زان تولید خود را تا ‪ ۱۰‬برابر‬ ‫افزایش داده و حتی توانسته بود به تولید محصول‬ ‫مش��ترک با برخی نش��ان های اروپایی دست یابد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۰‬نیز میزان تولید س��االنه خودرو‬ ‫بی��ش از یک میلی��ون و ‪ ۶۰۰‬هزار دس��تگاه بود‬ ‫اما پس از تحریم های مس��تقیم و تش��دید انها با‬ ‫افت ش��دید تولید خودرو مواجه شدیم و بسیاری‬ ‫از فرصت های شغلی در این صنعت از بین رفت‪.‬‬ ‫ام��ا این وضع ادامه پیدا نک��رد و با وجود اینکه‬ ‫س��ال ‪ ۹۲‬همزم��ان با اغاز ب��ه کار دولت یازدهم‬ ‫شاهد افت ش��دید میزان تولید در صنعت خودرو‬ ‫بودی��م و این صنعت در س��ال ‪ ۹۴‬دچار س��کته‬ ‫ش��دیدی ش��ده بود اما با اقدامات انجام ش��ده از‬ ‫س��وی دولت یازده��م و همچنی��ن دمیدن روح‬ ‫برج��ام در صنعت خودرو ش��اهد اقدامات موثری‬ ‫برای بهبود اوضاع این صنعت بودیم به طوری که‬ ‫زمزمه های ورود شرکای جدید خارجی به صنعت‬ ‫خودرو در همین سال شنیده شد‪.‬‬ ‫حال با گذشت بیش از یک سال از برجام و پایان‬ ‫کار دول��ت یازده��م که امضای قطع��ی ‪ ۶‬قرارداد‬ ‫همکاری میان ش��رکت های ایرانی و شرکت های‬ ‫برتر خودروسازی دنیا و ورود ‪ ۵‬شرکت اروپایی و‬ ‫یک شرکت اس��یایی به بازار خودرو را در پرونده‬ ‫کاری خود دارد‪ ،‬می توان عمده موفقیت این دولت‬ ‫را به برجام نس��بت داد‪ .‬اقدامی که جان دوباره ای‬ ‫به صنعت خودروس��ازی بخش��ید و نم��ره مثبت‬ ‫دولت یازدهم را به ثبت رساند‪.‬‬ ‫به طور قطع نخس��تین پیامد مثبت گس��ترش‬ ‫صنای��ع تولی��دی از جمله خودروس��ازها افزایش‬ ‫تولی��د و اش��تغالزایی اس��ت که ای��ن موضوع در‬ ‫راس��تای تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار می رود‬ ‫اما بی شک برجام طلسم صنعت خودرو را شکست‬ ‫و ان را ب��ه روزهای قب��ل از تحریم بازگرداند و از‬ ‫انجا که ش��رکای سنتی شرکت های خودروسازی‬ ‫با فضای کس��ب و کار ایران اش��نا بودند برخالف‬ ‫شرکت های تازه تاسیس‪ ،‬زودتر اقدام به بازگشت‬ ‫به بازار ایران کرده و به س��رعت برای ورود به این‬ ‫بازار اعالم امادگی کردند‪.‬‬ ‫همزمان با افزای��ش تقاضا برای ورود خارجی ها‬ ‫ب��ه صنعت خودروی ای��ران وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اقدام به تعیین ش��رط هایی برای ورود‬ ‫انها به ای��ران کرد اما از انجا ک��ه ایران بازاری با‬ ‫قابلیت بس��یار باال برای انها بود‪ ،‬همه ش��رط های‬ ‫تعیین ش��ده به راحتی از سوی انها پذیرفته شد‬ ‫و شرکای قدیمی و س��نتی خودروسازی ایران از‬ ‫جمله فرانسوی ها همکاری خود را با خودروسازان‬ ‫ایرانی اغاز کردند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس هم��کاری در قالب مش��ارکت و‬ ‫سرمایه گذاری بیش از ‪ 40‬درصدی طرف خارجی‬ ‫در ای��ران و تولید خودروهای ب��ه روز که کمتر از‬ ‫‪ ۳‬س��ال از عرضه انها در دنیا نگذش��ته باش��د به‬ ‫عنوان ش��رط نخس��ت تعیین ش��د‪ .‬صادرات ‪30‬‬ ‫درصد تولیدات مشترک‪ ،‬اتصال قطعه سازان ایران‬ ‫به ش��بکه جهانی ب��ا هدف ص��ادرات و در نهایت‬ ‫ارائ��ه خدمات مطلوب ف��روش و پس از فروش به‬ ‫خریداران از دیگر ش��رط های تعیین شده از سوی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ب��رای ش��رکای‬ ‫خارجی ب��ود و پژو با پذیرفتن همه این ش��روط‪،‬‬ ‫نخستین شریک پسابرجامی صنعت خودرو ایران‬ ‫شد و قرارداد سرمایه گذاری مشترکی با سهم برابر‬ ‫‪ ۵۰‬درصد بین دو شرکت پژو و ایران خودرو برای‬ ‫تاسیس ش��رکت ایکاپ در ایران را به امضا رساند‬ ‫که بر اساس ان مقرر شد محصوالت تولیدی این‬ ‫شرکت مشترک در شبکه زنجیره پژو به بازارهای‬ ‫صادراتی عرضه شود‪.‬‬ ‫دومی��ن قرارداد ش��ریک خارجی ای��ران‪ ،‬ورود‬ ‫س��یتروئن به چرخه همکاری با سایپا بود‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس‪ ۵۰‬درصد س��هام کارخانه سایپا کاشان به‬ ‫سیتروئن واگذار شد و تولید خودروهای سیتروئن‬ ‫مانند س��ی ‪ 4‬و س��ی در دس��تور کار قرار گرفت‬ ‫که نخس��تین محصول ان تا پایان سال وارد بازار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تفاهمنامه مس��تقل رنو با س��ازمان گسترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ای��ران از قراردادهای مهمی بود‬ ‫که یک س��ال پس از تفاهمنامه اولیه در روزهای‬ ‫پایانی دولت یازدهم به امضا رسید‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس ای��ن ق��رارداد رن��و متعه��د ب��ه‬ ‫سرمایه گذاری ‪ 660‬میلیون یورویی در ایران شد و‬ ‫با تولید دو خودرو سیمبل و داستر عالوه بر عرضه‬ ‫محصوالت مشترک خود در ایران‪ ،‬راه اندازی مرکز‬ ‫تحقیق و توس��عه در ایران را در دس��تور کار قرار‬ ‫داد‪ .‬همچنین رنو به واس��طه این قرارداد ایران را‬ ‫به ه��اب ارائه خدمات پ��س از فروش محصوالت‬ ‫خود تبدیل کرد‪.‬‬ ‫امضای قرارداد هیوندای��ی کره جنوبی و کرمان‬ ‫موتور ایران نیز از دیگر قراردادهای پس��ابرجامی‬ ‫صنع��ت خودرو بود که بر اس��اس ان خودروهای‬ ‫ای ‪10‬و ای ‪20‬توسط کرمان موتور به بازار ایران‬ ‫امد و دیگر محصوالت هیوندای نیز در دستور کار‬ ‫تولید کرمان موتور قرار گرفت‪.‬‬ ‫بازگشت مرسدس بنز به اغوش شریک پیشین‬ ‫خود نیز از دیگر دس��تاوردهای دولت یازدهم در‬ ‫صنعت خودرو بود‪.‬‬ ‫بر این اس��اس ایران خودرو ب��ا امضای قراردادی‬ ‫تولید محصوالت سنگین و چند نمونه سواری بنز‬ ‫را در دستور کار خود قرار داد‪.‬‬ ‫همکاری فولکس واگن ب��ا گروه صنعتی ماموت‬ ‫نی��ز از دیگ��ر قرارداده��ای خودروی��ی ب��ود که‬ ‫مس��ئوالن وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت از ان‬ ‫به عنوان دستاورد دولت یازدهم یاد کردند‪.‬‬ ‫ماموت توانست قرارداد سرمایه گذاری مشترک‬ ‫با فولکس واگن را منعقد کند و قرار ش��د بر اساس‬ ‫این قرارداد هر دو ش��رکت ‪ ۵۰‬درصد از ش��رکت‬ ‫تازه تاس��یس ماموت خودرو را در اختیار داش��ته‬ ‫باشند و خودروهای فولکس واگن را در ایران تولید‬ ‫کنن��د اما به نظر می رس��د فولک��س هنوز همه ‪4‬‬ ‫شرط تعیین شده را قبول نکرده و به همین دلیل‬ ‫امضای این همکاری به تاخیر افتاده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬نگاهی به عملکرد دولت‬ ‫یازدهم در صنعت خودرو نش��ان می دهد هرچند‬ ‫صنعت خودرو در س��ال های گذشته و اغاز به کار‬ ‫این دولت‪ ،‬تبدیل به صنعتی ورشکسته و ناکارامد‬ ‫شده بود اما به واسطه تعامل بین المللی این دولت‬ ‫و گش��ایش های به وجود امده در مس��یر فعالیت‬ ‫خودروس��ازان توانست نه تنها رش��د بیش از ‪40‬‬ ‫درصدی تولید را به ثبت برس��اند بلکه سرمنش��ا‬ ‫تحوالتی بزرگ در حوزه خودروسازی شد‪.‬‬ ‫البت��ه هنوز تا ای��ده ال فاصله بس��یاری وجود‬ ‫دارد با این حال اغاز خصوصی س��ازی در صنعت‬ ‫خودرو با امضای قرارداد رنو با س��ازمان گسترش‬ ‫و نوسازی صنایع ایران و شرکت نگین پرتو ناصح‬ ‫کلید خورد‪.‬‬ ‫واگ��ذاری س��هام خودروس��ازان داخل��ی ب��ه‬ ‫خارجی ه��ا‪ ،‬ال��زام نمایندگی ها به اخ��ذ مجوز از‬ ‫شرکت مادر برای واردات و ناگزیر کردن انها برای‬ ‫تولید در ایران و تالش بر لغو قیمت گذاری دولتی‬ ‫و تغییر معیار لوکس بودن خودروهای خارجی از‬ ‫دیگر اقدامات دولت یازدهم در صنعت خودرو بود‬ ‫که هرچند برخی از این اقدامات جای کار بسیاری‬ ‫دارد اما ای��ن صنعت را به این��ده بهتری امیدوار‬ ‫کرده و ان را از ورطه نابودی نجات داده است‪.‬‬ ‫ح��ال باید دید دول��ت دوازده��م و وزیر جدید‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت چ��ه برنامه ای برای این‬ ‫صنعت تازه به رونق افتاده دارد؟ ایا سیاس��ت های‬ ‫دولت پیش��ین را ادامه خواهد داد یا اینکه با نگاه‬ ‫به سیاست های قبلی‪ ،‬طرحی نو خواهد انداخت؟‬ ‫عرضه کنندگان خودرو به قانون تمکین نمی کنند‬ ‫خودروسازان و واردکنندگان خودرو با وجود صراحت قانونی مبنی‬ ‫بر پرداخت خس��ارت توقف خودرو در تعمیرگاه همچنان از پرداخت‬ ‫این خسارت به مصرف کنندگان خودداری می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬براساس اصالحیه ایین نامه اجرایی قانون حمایت‬ ‫از حق��وق مصرف کنندگان خودرو‪ ،‬عرضه کنن��دگان این محصول در‬ ‫ایران موظف هستند در صورتی که خودروی تحت گارانتی (تضمین)‬ ‫انها بیش از دوروز کاری یا مدت زمان اس��تاندارد تعمیرات به دلیل‬ ‫نب��ود قطعه ی��ا ناتوانی در رفع عی��ب در تعمیرگاه ها متوقف ش��ود‪،‬‬ ‫خسارت توقف خودرو را به مالک ان پرداخت کنند‪.‬‬ ‫در ماده ‪ ۱۷‬این قانون تاکید شده است‪ ،‬عرضه کننده خودرو موظف‬ ‫است چنانچه رفع عیب خودرو در دوره تضمین که ناشی از خسارت‬ ‫حاص��ل از حادث��ه یا تصادف نباش��د‪ ،‬بی��ش از دو روز کاری یا زمان‬ ‫اس��تاندارد تعمیرات تایید ش��ده به طول انجام��د به تامین خودروی‬ ‫مش��ابه جایگزین در ط��ول مدت تعمیرات و در ص��ورت نبود امکان‬ ‫پرداخت خسارت حق توقف خودرو اقدام کند‪.‬‬ ‫اگرچ��ه اصالحی��ه ایین نام��ه اجرای��ی قان��ون حمای��ت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان خودرو مصوب هیات دولت بوده و اوایل سال گذشته‬ ‫(‪ )۱۳۹۵‬از س��وی مع��اون اول رییس جمهوری ب��رای اجرا به وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬خودروس��ازان و واردکنندگان خودرو ابالغ‬ ‫شده اس��ت اما براس��اس جدیدترین ارزیابی انجام شده شرکت های‬ ‫خدم��ات پ��س از ف��روش خودروس��ازان و واردکنن��دگان خ��ودرو‬ ‫همچن��ان به این قانون تمکین نکرده و از اجرای کامل ان خودداری‬ ‫می کنند‪ .‬در این زمینه ش��رکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد ایران‬ ‫در گ��زارش خ��ود از ارزیابی وضعیت خدمات پ��س از فروش خودرو‬ ‫در طول س��ال ‪ ۱۳۹۵‬اع�لام کرده که ش��رکت های خدمات پس از‬ ‫ف��روش خودروس��ازان و واردکنندگان خودرو همچن��ان از پرداخت‬ ‫خس��ارت خواب (توقف) خودرو در تعمیرگاه خودداری می کنند‪ .‬در‬ ‫این گزارش عنوان شده که تنها معدودی از این شرکت ها در صورت‬ ‫دریافت شکایت مش��تریان نسبت به پرداخت خسارت خواب خودرو‬ ‫اقدام می کنند که ان هم تنها تعداد کمی از مش��موالن این خسارت‬ ‫را شامل می شود‪.‬‬ ‫در ای��ن ش��رایط بای��د دی��د وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت به‬ ‫عنوان مس��ئول نظارت بر حس��ن اج��رای قانون حمای��ت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان خودرو در دوران فعالیت وزیر جدید چه برخوردی با‬ ‫این تخلف خودروس��ازان و واردکنندگان خودرو خواهد داشت‪ .‬البته‬ ‫این وزارتخانه در سال ‪ ۱۳۹۴‬در دوران وزارت محمدرضا نعمت زاده‪،‬‬ ‫وزیر پیش��ین به تمام خودروسازان و واردکنندگان خودرو ابالغ کرده‬ ‫بود که باید قانون پرداخت خسارت خواب خودرو را تا پایان این سال‬ ‫به طور کامل اجرایی کنند با این حال این اتفاق نیفتاد‪.‬‬ ‫تولید باکیفی��ت و رقابت پذیر‬ ‫نقطه ای��ده ال صنع��ت خودرو‬ ‫اس��ت و به طور قط��ع با اعمال‬ ‫سیاس��ت هایی در ای��ن زمین��ه‬ ‫بسیاری از مسائل کنونی صنعت‬ ‫خودرو برطرف خواهد شد‪ .‬الزمه‬ ‫تولید باکیفیت‪ ،‬س��رمایه گذاری‬ ‫امیرحسن کاکایی‬ ‫کالن در ح��وزه تجهیزات نوین کارشناس صنعت خودرو‬ ‫تولید و م��واد اولیه و همچنین‬ ‫قطعات ورودی است که این امر‬ ‫جز با پیش بینی سیاست هایی در این زمینه محقق نخواهد شد‪.‬‬ ‫ف‬ ‫امروز صنعت خودرو با چالش های بسیاری در بخش های مختل ‬ ‫ازجمله قرار گرفتن در مسیر جهانی شدن روبه رو است و مقابله‬ ‫با این چالش جز با دس��تیابی به پیشرفت در این صنعت محقق‬ ‫نخواهد شد و این پیشرفت نیز در گرو تولید محصول رقابت پذیر‬ ‫و باکیفیت است‪ .‬جهانی شدن صنعت خودرو نیازمند ارتباطات‬ ‫جهان��ی در بخش ه��ای تجاری و بازرگانی با س��ایر کش��ورها و‬ ‫حرکت در مس��یر نواوری تولید اس��ت که ای��ن موضوع نیز در‬ ‫گرو س��رمایه گذاری کالن و ایجاد بس��تر و زیرس��اخت مناسب‬ ‫در حوزه تولید خواهد بود‪ .‬در کنار زیرس��اخت ها و سیاس��ت ها‪،‬‬ ‫برخی از ش��اخص های کس��ب و کار نیز در رشد صنعت خودرو‬ ‫تاثیرگذار اس��ت اما در سال های گذش��ته این کندی در حرکت‬ ‫و توس��عه صنعت خودرو باعث افت بهره وری و مانع دستیابی به‬ ‫رقابت پذیری در خودروهای داخلی ش��ده اس��ت‪ .‬در این شرایط‬ ‫ضرورت س��رمایه گذاری در صنعت خودرو بیش از پیش خواهد‬ ‫بود چراکه باید تصمیمات استراتژیکی برای صنعت خودرو اتخاذ‬ ‫شود تا این صنعت براساس ظرفیت های موجود پیشرفت داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫از این رو نقش قراردادهای همکاری مش��ترک با شرکت های‬ ‫خارجی در ارتقای اس��تانداردهای تولید خودروس��ازان از درجه‬ ‫اهمیت باالی��ی برخوردار خواهد ب��ود و هرچند این همکاری ها‬ ‫در دستیابی به توسعه فناوری در صنعت خودرو تاثیرگذار است‬ ‫اما بی تردید دس��تیابی به دانش طراح��ی و تولید خودرو بدون‬ ‫س��رمایه گذاری روی واحدهای تحقیق و توس��عه خودروسازی‬ ‫محقق نخواهد شد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو الزم اس��ت به دلیل پاس��خگو نب��ودن پلتفرم های‬ ‫قدیمی در روند ارتقای کیفی تولیدات ش��رکت ها در این بخش‬ ‫اصالح��ات اساس��ی و جایگزینی پلتفرم ه��ا و محصوالت جدید‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬هرچند در دنی��ا اگر اس��تانداردهای تولید خودرو‬ ‫ارتق��ا یافت��ه و پلتفرم های قبلی توان پاس��خگویی به خواس��ته‬ ‫اس��تانداردهای جدید را نداشته باش��ند‪ ،‬این خودروها از مرحله‬ ‫تولید خارج می شوند‪ .‬اما انچه مشخص است ضرورت پیش بینی‬ ‫سیاست هایی در صنعت خودرو با هدف ارتقای تولید است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اختالف قیمت‪۵۰‬درصدی‬ ‫فرسوده ها از بازار تا مراکز اسقاط‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫برخی خودروهای فرس��وده با قیمت ‪ ۲/۵‬میلیون تومان دارای‬ ‫اختالف قیمت ‪ ۵۰‬درصدی بین بازار و مراکز اسقاط هستند که‬ ‫در ابتدا مقرر شد این اختالف قیمت را دولت بپردازد‪.‬‬ ‫ول��ی ملکی در گفت وگو با خانه مل��ت درباره تعطیلی برخی‬ ‫واحدهای اس��قاط خودرو در کشور و شرایط فعالیت انها اظهار‬ ‫کرد‪ :‬دولت موظف ش��ده س��االنه ‪۴۰۰‬هزار دستگاه خودرو که‬ ‫باالی ‪ ۱۵‬س��ال س��ن دارند را از رده خارج کند اما در کش��ور‬ ‫خودروهایی تردد می کنند که بیش از ‪ ۴۰‬س��ال س��ن دارند و‬ ‫این مس��ئله باعث شده االیندگی زیست محیطی‪ ،‬تنفسی و در‬ ‫عین حال مس��ائلی مانند ترافیک و مشکالت و ناهنجاری های‬ ‫اجتماعی برای کش��ور و جامعه ایجاد ش��ود‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫از رده خ��ارج ک��ردن ‪۲۰۰‬هزار خ��ودرو به صورت س��االنه در‬ ‫سال های گذشته گفت‪ :‬اگر قرار است در کشور ساالنه بین ‪۱/۵‬‬ ‫ت��ا ‪۲‬میلیون خودرو تولی��د‪ ،‬وارد و به چرخه ناوگان حمل ونقل‬ ‫کش��ور اضافه ش��ود در صورت نداش��تن خروجی س��اماندهی‬ ‫مسائل ترافیکی و حمل ونقل تبدیل به بزرگترین مشکل کشور‬ ‫و کالنشهرها می شود‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی با‬ ‫اشاره به اینکه این مسئله س��االنه بزرگتر می شود و معضالتی‬ ‫را برای کش��ور ایجاد می کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در دنیا بعد از ‪ ۵‬س��ال‬ ‫ی��ا حداکثر ‪ ۱۰‬س��ال خودروهای موجود را بر اس��اس درصد‬ ‫مناس��بی از تولی��دات از رده خ��ارج می کنند و در کش��ور ما‬ ‫باید بر این اس��اس‪ ،‬س��االنه به میزان یک چه��ارم خودروهای‬ ‫تولیدی‪ ،‬خودروی فرس��وده از رده خارج ش��ود‪ .‬ملکی با بیان‬ ‫اینکه متاسفانه یکی از موانع موجود اختالف قیمت خودروهای‬ ‫فرس��وده در مراکز اس��قاط با بازار اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برخی‬ ‫خودروهای فرسوده با قیمت ‪۲/۵‬میلیون تومان دارای اختالف‬ ‫قیمت ‪۵۰‬درصدی بین بازار و مراکز اسقاط هستند که در ابتدا‬ ‫مقرر ش��د این اختالف قیم��ت را دولت بپردازد‪ ،‬دولت در حال‬ ‫حاضر برای س��اماندهی امور هزینه های بیشتری را می پردازد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی با‬ ‫تاکید بر اینکه با توجه به هماهنگی دولت‪ ،‬شوراهای اسالمی و‬ ‫شهرداری ها در بیشتر شهرها باید هرچه سریع تر این مسئله به ‬ ‫اجبار انجام ش��ود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی نیز باید در این راستا ورود کند که بعد‬ ‫از پای��ان تعطی�لات مجلس این مس��ئله را در اولویت برنامه ها‬ ‫قرار می دهیم‪.‬‬ ‫ﺧﺒﺮ‬ ‫ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 5‬ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ‪1396‬‬ ‫‪ 5‬ﺫﻯﺍﻟﺤﺠﻪ ‪1438‬‬ ‫‪ 27‬ﺍﻭﺕ ‪2017‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﻬﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 194‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2167‬‬ ‫ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ‪ :‬ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻰ»‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻣﺴﺌﻮﻝ‪ :‬ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺰﺭﮔﻤﻬﺮ‬ ‫«‬ ‫ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻣﺴﺌﻮﻝ‪ :‬ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺩﻫﺸﻮﺭ‬ ‫ﺳﺮﺩﺑﻴﺮ‪ :‬ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻘﺪﻡ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪ - 82190 :‬ﻧﻤﺎﺑﺮ‪ -88713730 :‬ﭘﻴﺎﻣﻚ‪ -300082190 :‬ﭘﻴﺎﻣﮕﻴﺮ ﺻﻮﺗﻰ‪88105304 :‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﮔﻬﻰﻫﺎ‪ - 88722732-3 :‬ﻧﻤﺎﺑﺮﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎ‪88109733 :‬‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ‪ - 88722735 :‬ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ‪88105309 :‬‬ ‫ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎ‪88724211 :‬‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﻰ‪ :‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻰ‪ -‬ﻛﻮﭼﻪ ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪26‬‬ ‫ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ ‪1586733811‬‬ ‫ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ‪ :‬ﺷﺮﻛﺖ ﭼﺎپ ﺭﻭﺍﻕ ﺭﻭﺷﻦﻣﻬﺮ‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫ﻋﻀﻮ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻰ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺭﺳﺎﻧﻪ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ‬ ‫ﻛﺎﺭﺗﻮﻥ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﻧﻤﻰﺗﺮﺳﻨﺪ‬ ‫ﻓﺎﻳﻨﻨﺸــﻴﺎﻝ ﺗﺎﻳﻤــﺰ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻣﻀــﺎﻯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫــﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ ﺳﻴﺎﺳــﺖﻫﺎﻯ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻮﺷﺖ‪ :‬ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺗﺮﺳــﻰ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻣﺮﻳــﻜﺎ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﺴــﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﻓﺎﻳﻨﻨﺸﺎﻝ ﺗﺎﻳﻤﺰ‪ ،‬ﻭﻗﺘﻰ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻗﺼﺪ‬ ‫ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﻣﻌﺪﻭﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻏﺮﺏ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷــﺖ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺖ ﺭﻧﻮ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﻏﺮﺑﻰ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻣﺪﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﻣﺪﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺸــﻮﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰﺷﺪ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﻤﻮﻝ‬ ‫ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﻛﻰ ﺻﺪﺩﺭﺻﺪﻯ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﺑﻪﺻﺮﻓﻪ‬ ‫ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺧﺮﻳﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻰﺷــﺪ‪ .‬ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﺰﻳﺖ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﻻﻯ ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﻣﻬﺎﺭ‬ ‫ﻛﻨــﺪ‪ .‬ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻭﻋﺪﻩﻫﺎﻯ ﻣﻬﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ ﺣﺴــﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﺩﻭﻡ ﺭﻳﺎﺳــﺖﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺷﺪﻥ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻏﺮﺑﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﻫﺴــﺘﻪﺍﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻣﺮﻳــﻜﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ‬ ‫ﺍﺯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﻭﺍﻫﻤﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎﻧﻚﻫــﺎﻯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ‬ ‫ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺑــﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﺗﻨﺶﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ‬ ‫ﺩﻭﻟــﺖ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﻛﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﻭ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻧــﻰ ﻭﺿﻊ ﻛﺮﺩﻩ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸــﺪﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺗﺮﺳﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺭﺍﺯﻯ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻳﻚ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺎﻧﻮﺣﺴﮕﺮﻯ ﺷــﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻟﺮژﻯﺯﺍﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ‬ ‫ﺩﺭ ﻏﺬﺍﻫﺎﻯ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺑﺎﻻ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺳﺘﺎﺩ ﻭﻳﮋﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ‬ ‫ﻧﺎﻧﻮﻯ ﺭﻳﺎﺳــﺖﺟﻤﻬﻮﺭﻯ‪ ،‬ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻏﺬﺍﻳﻰ‬ ‫ﻭ ﺩﺭ ﺭﺃﺱ ﺁﻥ ﺣﺴﺎﺳــﻴﺖ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻧﺎﺷــﻰ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻟﺮژﻯﺯﺍ‪،‬‬ ‫ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ‬ ‫ﺁﻟــﺮژﻯﺯﺍ ﺑﺎ ﭘﺨﺘﻦ ﻏﺬﺍ ﺍﺯ ﺑﻴــﻦ ﻣﻰﺭﻭﻧﺪ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ‬ ‫ﺩﻣﺎ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ‬ ‫ﮔﺎﻣــﻰ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﻧﺎﺷــﻰ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭ ﺭﻭﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺷﻤﺴﻰﭘﻮﺭ‪ ،‬ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺭﺍﺯﻯ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻪ ﺗﺮﻭﭘﻮﻣﻴﻮﺳــﻴﻦ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺣﺴﺎﺳــﻴﺖﺯﺍﻯ‬ ‫ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﻣﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﺬﺍﻫﺎﻯ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪،‬‬ ‫ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖﺯﺍﻯ ﺗﺮﻭﭘﻮﻣﻴﻮﺳﻴﻦ ﺩﺭ ﻏﺬﺍﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻭ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻫﻤﻴﺖ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﻧﺎﻧﻮﺣﺴــﮕﺮ ﻓﺘﻮﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺷــﻴﻤﻴﺎﻳﻰ‬ ‫ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺮﻭﭘﻮﻣﻴﻮﺳﻴﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻰ ﻟﻴﺘﺮ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻰ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻯ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻭﻯ‬ ‫ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻰ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺎﻧﻮﺣﺴــﮕﺮ‬ ‫ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺍﺫﻋﺎﻥ ﻛﺮﺩ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻧﺎﻧﻮﺣﺴﮕﺮ ﺍﺯ ﺩﻗﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﻯ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺳــﺎﺧﺖ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻧﻮﺣﺴــﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﻤﺰﻣــﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﺎﻧﻮﺫﺭﺍﺕ‬ ‫‪ TiO2‬ﻭ ﻧﺎﻧﻮﺻﻔﺤــﺎﺕ ‪ C3N4‬ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺩﻭ‬ ‫ﻧﺎﻧﻮﻣﺎﺩﻩ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﻧﺮژﻯ ﻧﻮﺭﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳــﻴﮕﻨﺎﻝ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺷــﻴﻤﻴﺎﻳﻰ‬ ‫ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻮﺟﺐ ﺷــﺪﻩ ﺗﺎ‬ ‫ﺍﻧــﺮژﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴــﺎﺯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﻻﻳــﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ‬ ‫ﻫﺪﺍﻳــﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑــﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮﺭ ﻣﺮﺋــﻰ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﭘﺮﺗﻮﻯ‬ ‫ﻓﺮﺍﺑﻨﻔــﺶ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫــﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻻﻣﭗﻫــﺎﻯ ﻓﺮﺍﺑﻨﻔﺶ ﻭ ﺧﻄﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻻﻣﭗﻫﺎﻯ ﻣﺮﺋﻰ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺰﻳﺖ ﺑﺰﺭگ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻧﻮﺣﺴــﮕﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻰﺁﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﻧﻬﺎﺩﻫــﺎﻯ ﭘﮋﻭﻫﺸــﻰ ﺑﻪﺗﺎﺯﮔﻰ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺰﺍﺭﺷــﻰ ﺗﺎﻛﻴﺪ‬ ‫ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻯ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻳﺎ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﺑﺎﻳﺪ ﺯﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻯ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ‬ ‫‪ 8‬ﺩﻭﺭﻧﻤﺎﻯ ﻛﻠﻴﺪﻯ »ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪«2030‬‬ ‫ﺩﺭ ﻗﺎﻟــﺐ ‪ 4‬ﻣﺤــﻮﺭ ﺍﺻﻠﻰ ﺷــﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﻭﻧﺪ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫ﺩﺭﺁﻣﺪﻯ ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﻋﺎﺩﺕﻫﺎﻯ ﺳــﻔﺮ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ‬ ‫ﻧﻔﻮﺫ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯﻫﺎﻯ ﻧﻮﻳﻦ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ‪ ،‬ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻧﻮﻉ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺍﺛﺮ ﺭﻭﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺳﻨﺘﻰ )ﻗﺪﻳﻤﻰ(‪ ،‬ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬ﺗﻨﻈﻴﻢﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎﻥ‪ ،‬ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻣﻠﻰ ﻭ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺍﺭﺯﺵ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻯ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﺑــﺎﺭﻩ ‪ 8‬ﺩﻭﺭﻧﻤﺎﻯ »ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ‬ ‫‪ «2030‬ﺭﺍ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﻧﺨﺴـﺖ‪ :‬ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻙﮔﺬﺍﺭﻯ ﺳــﻔﺮ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ‪ ،‬ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻭ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺪﻝﻫﺎﻯ ﻧﻮﻳﻦ ﻛﺴــﺐﻭﻛﺎﺭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺭﺍ ﺗﺎ ‪30‬ﺩﺭﺻﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺣﺪﻭﺩ ‪1/5‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﻭﻡ‪ :‬ﺑﺎﻭﺟــﻮﺩ ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ ﻧﻮﻳﻦ‬ ‫ﺍﺷﺘﺮﺍﻙﮔﺬﺍﺭﻯ ﺳــﻔﺮﻫﺎﻯ ﺩﺭﻭﻥﺷﻬﺮﻯ‪ ،‬ﺑﻪﻭﺍﺳﻄﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺎﺷــﻰ ﺍﺯ ﺭﺷــﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺭﺷﺪ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻧﻮﻇﻬﻮﺭ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﭼﻴﻦ ﻭ ﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﺷﺪ‬ ‫ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺯ ‪3/6‬ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ‪2‬ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﺳﺎﻝ ‪1409‬ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ)‪2030‬ﻣﻴﻼﺩﻯ(ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺳـﻮﻡ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﻋﺎﺩﺕﻫﺎﻯ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺳﻔﺮﻫﺎﻯ ﺷﻬﺮﻯ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺍﺯ ﻫــﺮ ‪ 12‬ﺧــﻮﺩﺭﻭﻯ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ‬ ‫‪1409‬ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ)‪ 2030‬ﻣﻴﻼﺩﻯ(‪ ،‬ﻳﻚ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫ﺍﺷــﺘﺮﺍﻙﮔﺬﺍﺭﻯ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳــﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ‪ ،‬ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻫﺪﻑ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎﺭﻡ‪ :‬ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷــﻬﺮ ﺑﻪﻋﻨــﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﺳــﺐﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭ‬ ‫ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪﻯ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﻩ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﻋﺎﺩﺕﻫﺎﻯ ﺳﻔﺮ ﺍﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻧﺎﺣﻴﻪﺍﻯ ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻯ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﻓﻊ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻭ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ‬ ‫ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺗــﻰ‪ ،‬ﺗﺎ ‪15‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪﺷــﺪﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﺳــﺎﻝ ‪1409‬ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ)‪ 2030‬ﻣﻴﻼﺩﻯ( ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺗﻤﺎﻡﺧﻮﺩﺭﺍﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﺸـﻢ‪ :‬ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺑﺮﻗﻰ ﺗﻮﺍﻧﺴــﺘﻪﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ‬ ‫ﻗﺎﺑــﻞ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻭ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷــﻮﻧﺪ؛ ﺍﮔﺮﭼﻪ‬ ‫ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺁﻥ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ‬ ‫ﺷﻬﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻢ‪ :‬ﭼﺸــﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ ﻧﻮﻳﻦ ﺳﻔﺮ ﺩﺭﻭﻥﺷﻬﺮﻯ‬ ‫ﺑــﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺗﻨــﻮﻉ ﺯﻳــﺎﺩ‪ ،‬ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ ﻓﻌﻠــﻰ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﻯ ﺭﺍ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﻫﻤــﻜﺎﺭﻯ ﻭ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺭﻗﺒﺎ‪ ،‬ﺩﺭ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﺣﻮﺯﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻫﺸـﺘﻢ‪ :‬ﺑﺎﺯﻳﮕــﺮﺍﻥ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺻﻨﻌﺖ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﺭﻭﻯ ﻛﻞ‬ ‫ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ‪ ،‬ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﺭﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻨﻬــﺎ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻰ ﺍﺯ ﺯﻧﺠﻴــﺮﻩ ﺍﺭﺯﺵ ﻓﻌﺎﻝ‬ ‫ﻫﺴــﺘﻨﺪ‪ .‬ﺍﺯﺟﻤﻠــﻪ ﺩﺭﺱﻫﺎﻳــﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑــﺮﺍﻯ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﻯ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﻳﺎﺭﻭﻳﻰ ﺑﺎ ﺗﺤــﻮﻻﺕ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻫﻤﺴــﻮ ﺷــﺪﻥ ﺑﺎ ﻣﺴــﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻰ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ‪ ،‬ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ﺗﻮﺟــﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ‪ ،‬ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻛﺴــﺐ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ‬ ‫ﻫﻤﺴــﻮ ﺷــﺪﻥ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭ‪ ،‬ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ‬ ‫ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺷــﺒﻜﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﺪﺍﻗﻞﺳــﺎﺯﻯ ﻫﺰﻳﻨﻪ‬ ‫ﺗﺪﺍﺭﻙ ﻋﻮﺍﻣﻞ‪ ،‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭﺟــﻪ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑﭘﺬﻳﺮﻯ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ‬ ‫ﺑﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ‪ ،‬ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻣﻬﻨﺪﺳــﻰ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻯ ﻭ ﺗﻨﻮﻉﺑﺨﺸــﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﻓــﺮﻭﺵ ﺩﺭ ﻃــﻮﻝ ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺑﺮ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ‪ 8‬ﺩﻭﺭﻧﻤﺎﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻓﻖ ‪ ،2030‬ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺍﺳــﺖ ﺑﺎﺯﻳﮕــﺮﺍﻥ ﻓﻌﻠﻰ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﻯ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﺠــﺎﺩ ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺖ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻰ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺮﺍﺗﮋﻯﻫﺎﻯ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺁﻳﻨﺪﻩ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﻯ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﻋﺪﻡ ﻗﻄﻌﻴﺖﻫﺎ‪ ،‬ﻗﺪﺭﺕ ﻭ‬ ‫ﻧﻔﻮﺫ ﺷــﺮﻛﺎ‪ ،‬ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻨﮕﺎﻫﻰ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ‬ ‫ﺭﻭﻳﻜــﺮﺩ ﺍﺭﺯﺵﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﻯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ‬ ‫ﻭﺭﺯﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻻﺯﻡ ﺍﺳــﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑــﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑــﺮ ﻋﻮﺍﻣﻠﻰ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ‬ ‫ﻭﺭﻭﺩ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ‪،‬‬ ‫ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻣﻬﻨﺪﺳــﻰ ﻭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻯ‪،‬‬ ‫ﺗﻘﻮﻳــﺖ ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﻣﺮﺗﺒــﻂ ﻭ ﺗﺠﻬﻴــﺰ ﺷــﺒﻜﻪ ﺗﺎﻣﻴــﻦ ﻭ‬ ‫ﺗﻨﻮﻉﺑﺨﺸﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻝ‪ ،‬ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺣﻤﻼﺕ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺩﻭﺭ ﻛﺮﺩ‬ ‫ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺷــﻰ ﻓﻬﺮﺳــﺖ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻧﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ‪18‬ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮ ﺁﻧﻼﻳﻦ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻫﺴــﺘﻪﺍﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺩﻧﻴﺎ‬ ‫ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪2015‬ﻣﻴﻼﺩﻯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﺠﻮﻡ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻫﺮ‬ ‫ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻫﺴــﺘﻪﺍﻯ ﺩﺭ ﺁﻳﻨــﺪﻩ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰﺩﻫﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷــﺪﻥ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﻭ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﺎﺍﻣﻴﺪﻯ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻓﻖ‬ ‫ﺑﺤﺚﻫﺎﻳﻰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪﺍﻯ ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ‪ .‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻘﻴﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ‪ ،‬ﭼﻴﻦ‪ ،‬ﺭﻭﺳﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ‪ ،‬ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ ﻛﻪ‬ ‫ﭘﻮﻝﻫﺎﻳﺸــﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺩﺍﺷﺖ‪ .‬ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ‪ 18‬ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻣﻀﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﺗﻮﺗﺎﻝ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺷــﺮﻛﺖ ﻧﻔﺘﻰ ﭼﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ‪ 20‬ﺳــﺎﻟﻪﺍﻯ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ‪5‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ‬ ‫ﺩﻻﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺎﺯ ‪ 11‬ﭘﺎﺭﺱ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻜﺲ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﻰ‬ ‫ﺑﺪﻭﻥ ﺷﺮﺡ‬ ‫‪ 8‬ﺩﻭﺭﻧﻤﺎ؛ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻟﺮژﻯﺯﺍ ﺩﺭ ﻏﺬﺍ‬ ‫ﺑﺎ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻧﺎﻧﻮ‬ ‫ﻃﺮﺡ‪ :‬ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ‪ ،‬ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑــﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻧﺮژﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻯ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ‪4/2‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺎﺳﻴﺲ ‪ 7‬ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖ ﺭﻧﻮ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻗــﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ‪660‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭﻳﻰ ﺑــﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺷــﻜﻞ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﻮﻟﻜﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﻭﺵ ‪ 2‬ﻣﺪﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﮋﻭ ﺳــﻴﺘﺮﻭﺋﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﺸﺘﺮﻙ‪400 ،‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ‬ ‫ﻳﻮﺭﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻮﺋﻴﻨﮓ ﺑﺎ ﺧﻄﻮﻁ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻰ ﺁﺳــﻤﺎﻥ ﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎﻣــﻪ ‪3‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﻭﺵ‬ ‫‪ 30‬ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ‪ 737‬ﻭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻳﺮ ﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﻭﺵ ‪ 80‬ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ‬ ‫ﺍﻣﻀﺎ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ETR‬ﺑــﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻳﺮ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ‪536‬ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﺩﻻﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﻭﺵ ‪ 20‬ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ‬ ‫ﺍﻣﻀﺎ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﺮﺑﺎﺱ ﻗــﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﻭﺵ ‪ 100‬ﺟﺖ ﺑــﻪ ﺍﺭﺯﺵ ‪19‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺍﻣﻀﺎ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺁﻟﺴــﺘﻮﻡ ﺑﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻗﻄﺎﺭ ﻭ ﻣﺘﺮﻭ‬ ‫ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺑﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻯ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ‪3‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭﺍﮔﻦ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺯﻳﻤﻨﺲ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻯ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ‪1/5‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻳﻮﺭﻭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺭﻳﻞ ﻗﻄﺎﺭ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫‪ CREC‬ﭼﻴﻦ ﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎﻣﻪﺍﻯ ﺑﺎﺍﺭﺯﺵ ‪2‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺷﺮﻭﻉ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ ‪49 MTN‬ﺩﺭﺻﺪ ﺳــﻬﻢ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ‬ ‫‪40‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ‪750‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﭘﺮﻭژﻩ ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮﺭﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﺍﻫﺎﻟﻰ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‪ :‬ﻣﻬﺮ‬ ‫ﻣﺤﻤــﺪ ﺣﺴــﻴﻨﻰ‪ ،‬ﻋﻀــﻮ‬ ‫ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ‪ ،‬ﺑﻮﺩﺟــﻪ ﻭ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳــﺒﺎﺕ ﻣﺠﻠــﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ‬ ‫ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ‬ ‫ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﺭﻭﺩﻯ ﺍﺭﺯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﺻــﺎﺩﺭﺍﺕ‪ ،‬ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻧﺮﺧﻰ ﺭﻗﻢ ﺧﻮﺭﺩ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻧﻮﺳــﺎﻧﺎﺕ‬ ‫‪ 100‬ﺗﻮﻣﺎﻧــﻰ ﻧــﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺍﻳــﻦ ﻣﺎﻩﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ‬ ‫ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﺭﺯ ﺍﺳــﺖ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺍﻳﺎﻡ ﻣﺴــﺎﻓﺮﺕﻫﺎ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﺭﺯ ﺭﺍ‬ ‫ﺍﻓــﺰﻭﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﻛــﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺮ ﻣﻴــﺰﺍﻥ ﺗﺤﺮﻙ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻭﻯ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ‬ ‫ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ‬ ‫ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﭘﻮﻟﻰ ﻭ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺭﺯ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﺭﺍﻩ ﮔﺮﻳﺰ ﺍﺯ ﻧﻮﺳــﺎﻧﺎﺕ ﺍﻧﺪﻙ‪ ،‬ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﺷــﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺟﻬﺎﻧــﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﻣﺒــﺎﺩﻻﺕ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﺳــﺖ ﺗﺎ ﺑﺘــﻮﺍﻥ ﺑﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ‬ ‫ﺍﺭﺯﺁﻭﺭﻯ ﺑﻪ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ .‬ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪،‬‬ ‫ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺳﻴﺎﺳــﺖﻫﺎﻯ ﺩﻗﻴﻖ‬ ‫ﻣﻰﺗﻮﺍﻧــﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺭﺯ ﺭﺍ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﺭﺍﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺭﻗﺎﺑﺘﻰ ﻛﺮﺩﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺭﻣﻀﺎﻧﻌﻠــﻰ ﺳــﺒﺤﺎﻧﻰﻓﺮ‪ ،‬ﻋﻀﻮ‬ ‫ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﻭ ﻣﻌــﺎﺩﻥ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺗــﻮﺍﻥ ﺧﺮﻳــﺪ ﻫــﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻧــﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺎ ﺗــﻮﺭﻡ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﻴــﺪﺍ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﺷــﻜﺎﻑ ﺩﺭﺁﻣﺪﻯ ﺩﻫﻚﻫﺎﻯ ﺑــﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ‪،‬‬ ‫ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔــﻮ ﺑــﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﺮ ﻟــﺰﻭﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﺑــﻪ ﺩﻫﻚﻫــﺎﻯ ﻛﻢﺩﺭﺁﻣﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎﻛﻴــﺪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺩﻭﻟــﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻭ ﭘﻮﻳﺎﻳﻰ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸــﺘﺮ‬ ‫ﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﻧﻘﺶ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﺸﺨﺼﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺩﻫﻚﻫﺎﻯ ﭘﺎﻳﻴﻨــﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺿﻌﻴﺖ‬ ‫ﻣﻌﻴﺸﺘﻰ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﺩ‪ .‬ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﺗﻨﻮﻉ ﺍﻗﻼﻡ ﻣﺼﺮﻓﻰ‬ ‫ﻭ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭﮔﺮﻯ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﻣﻌﻴﺸــﺖ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﻯ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﻗﺒــﻞ ﺑﻬﺒــﻮﺩ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﻣﺎ ﺑــﺮﺍﻯ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺿﻊ ﻣﻌﻴﺸــﺖ ﻭ‬ ‫ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﺳــﻄﺢ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﻛﺎﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﺍﺻﻮﻟﻰ ﻭﺍﺭﺩ ﻋﻤﻞ ﺷــﺪ‪ .‬ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﻬﺒﻮﺩ‬ ‫ﻣﻌﻴﺸﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ‬ ‫ﺷﻜﺎﻑ ﺩﺭﺁﻣﺪﻯ ﺩﻫﻚﻫﺎﻯ ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﺮﺩﻡ‬ ‫ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻠﻰ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻧﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻬﺒﻮﺩﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻌﻴﺸﺘﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻳﺪ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﺧﺮﻳﺪ‬ ‫ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺛــﺮﻭﺕ ﻣﻠــﻰ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺛﺮﻭﺕ ﺑﺎﻳــﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﻭ‬ ‫ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰﺍﻛﺒــﺮ ﻛﺮﻳﻤــﻰ‪ ،‬ﻧﺎﻳﺐﺭﻳﻴﺲ‬ ‫ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ‬ ‫ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺑــﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ‪4‬ﺳــﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ‬ ‫ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳــﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺳــﺎﻧﺪ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﺪ ﺭﺷﺪ ﻧﺮﺥ‬ ‫ﺗﻮﺭﻡ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﻳﺠﺎﺏ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﺧﻮﺏ ﻧﻴﻤﻪﺗﻤــﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺟﺎﻣﻊ ﺳــﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﮔﻤﺮﻙ‪ ،‬ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ‬ ‫ﺑﺮ ﺑﺪﻫﻰﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻛﻼﻥ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺭ ﻧﺮﺥ ﺭﺷــﺪ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺧﻮﺏ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﻛﺮﻳﻤﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻋﻼﺋﻤﻰ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﺸــﺎﻧﮕﺮ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺭﺷــﺪ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ‬ ‫ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺭﺯ ﻭ ﻳﻜﺴﺎﻥﺳﺎﺯﻯ‬ ‫ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺭﻛﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ‬ ‫ﻧﻘــﺶ ﻣﻬﻤﻰ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﺳــﺎﺯﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺷــﺪ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻟﺰﺍﻳﻰ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﻛﺮﻳﻤــﻰ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻣﻰﺗــﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻃﻴﺐﻧﻴﺎ‪ ،‬ﻭﺯﻳﺮ‬ ‫ﺳــﺎﺑﻖ ﺍﻣــﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻭﺯﻳــﺮﺍﻥ ﻣﻮﻓﻖ‬ ‫ﺩﻭﻟــﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺍﺯ ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻠﻤــﻰ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻛﺮﺩ‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!