روزنامه گسترش صنعت شماره 203 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 203

روزنامه گسترش صنعت شماره 203

روزنامه گسترش صنعت شماره 203

‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2176‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪203‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫ذخیره سازی خورشید در یک دستگاه فناور داخلی‬ ‫رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران گفت‪ :‬ماشین االت جدید ریسندگی و بافندگی که‬ ‫با فن��اوری روز دنیا پس از گش��ایش های بین المللی که‬ ‫از ناحی��ه توافقنام��ه برجام اتفاق افتاده بود‪ ،‬به س��رعت‬ ‫سفارش داده و تهیه شده و در حال انتقال برای استقرار‬ ‫در کارخان��ه باف��ت بلوچ اس��ت‪ .‬به گزارش «گس��ترش‬ ‫صنعت» منصور معظمی با بیان اینکه بافت بلوچ یکی از‬ ‫پروژه های بزرگ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫در راس��تای ماموریت نوس��ازی و احیای صنایع فرسوده‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬احیای دوباره این واحد نساجی عالوه‬ ‫بر ایجاد اش��تغال نقش بس��یار مهمی در رونق اقتصادی‬ ‫منطق��ه و مردم مح��روم ایرانش��هر دارد‪ .‬رییس هیات‬ ‫عامل ایدرو افزود‪ :‬ایجاد خط ریسندگی جدید جایگزین‬ ‫خطوط ریس��ندگی ش��ده که در اتش سوزی سال ‪ ۸۷‬از‬ ‫بی��ن رفته بود و این خط می تواند محصوالتی تولید کند‬ ‫که به کش��ورهای منطقه صادر شود‪ .‬همچنین بازسازی‬ ‫س��الن چاپ و تکثیر و طرح سالن بافندگی جدید سهم‬ ‫قابل توجه��ی از صنای��ع نس��اجی را به خ��ود اختصاص‬ ‫می دهد‪ .‬معظمی گفت‪ :‬مج��وز انبار اختصاصی گمرک‬ ‫به منظور ضدعفونی کردن پنبه های وارداتی هم دریافت‬ ‫شده است‪ .‬درحال حاضر ‪ ۱۲۴‬نفر در کارخانه بافت بلوچ‬ ‫فعالی��ت می کنند که با راه اندازی خط ریس��ندگی ‪۲۰۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۲۵۰‬نفر به این تعداد افزوده می ش��ود‪ .‬معظمی در‬ ‫ادامه توجه به بازارهای منطقه ای را در اش��تغال جوانان‬ ‫ی��اداوری کرد و گفت‪ :‬صنعت نس��اجی اگرچه امروز در‬ ‫کشور ما با مش��کالت فراوان روبه رو اس��ت و از گذشته‬ ‫پرافتخار خود فاصله گرفته اس��ت ول��ی با وجود صنایع‬ ‫پتروش��یمی در کش��ور و زمینه های تولید پنبه می تواند‬ ‫یکی از سریع ترین صنایعی باشد که برای جوانان اشتغال‬ ‫بیافریند به ش��رطی که حلقه های تولید ان را به سرعت‬ ‫در داخل تکمیل کنیم‪ .‬معظمی با اشاره به بازار مناسب‬ ‫افغانس��تان و کشورهایی که از ش��رق با ایران در ارتباط‬ ‫هستند‪ ،‬گفت‪ :‬توس��عه صنایع در سیستان و بلوچستان‬ ‫و منطق��ه مکران که یکی از طرح ه��ای اقتصاد مقاومتی‬ ‫است می تواند یک پایگاه استراتژیک صادراتی دیگر برای‬ ‫کشور ایجاد کند‪.‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از برنامه های کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای صنعت موتورسیکلت نشان داد‬ ‫رعایت استانداردها شرط حمایت از سازندگان‬ ‫صنعت موتورسیکلت و دوچرخه از صنایع مغفول مانده‬ ‫در کشور است که تولیدکنندگان محدودی به مونتاژ این‬ ‫محصوالت می پردازند‪ .‬البته در برخی مدل ها بومی سازی‬ ‫تا ‪ ۷۰‬و ‪۸۰‬درصد انجام ش��ده اما هنوز تا نقطه مطلوب در‬ ‫این صنایع فاصله داریم‪ .‬ازاین رو «گسترش صنعت» سراغ‬ ‫برخی نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در کمیسیون‬ ‫صنای��ع و معادن رفت و درباره برنامه های این نهاد قانونی‬ ‫برای بهبود شرایط تولید موتورسیکلت گفت وگویی داشت‬ ‫که به نظر می رس��د خال قانونی در این زمینه زیاد اس��ت‪.‬‬ ‫سیدجواد حسینی کیا‪ ،‬عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬درباره این مسئله که‬ ‫کمیس��یون چه برنامه ای برای صنعت موتورسیکلت دارد‬ ‫و ب��ا توج��ه به توقف تولید در نیمه نخس��ت امس��ال چه‬ ‫راهکارهایی برای تعطیل نش��دن این صنعت اندیش��یده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬بحث��ی در کمیس��یون به عن��وان مالیات‬ ‫و ارزش اف��زوده مطرح ش��د و ن��رخ ان و نح��وه پرداخت‬ ‫مورد بررسی قرار گرفت که به طور قطع رفع ضعف های ان‬ ‫به سود تمام صنعتگران است ‪...‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫خورش��ید منبعی خدادادی اس��ت که امروز برای تولید انرژی برق و گرما بسیار بر استفاده از ان در کنار دیگر انرژی های پاک‬ ‫تاکید می ش��ود‪ .‬بهره گیری از این ذخیره ناب تنها به مزرعه های خورش��یدی بزرگ خالصه نمی شود بلکه نوع استفاده از ان‬ ‫عمومی تر شده و قابلیت های بهره گیری در منازل‪ ،‬کارخانه ها‪ ،‬گلخانه ها‪ ،‬زمین های کشاورزی و مناطق صنعتی پیدا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬به ویژه که در س��ال های اخیر توجه و تمرکز بر توسعه و گس��ترش بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر افزایش‬ ‫یافته است‪ .‬در این راستا به یاد داشته باشیم که ایران سرزمین انرژی است و در زمینه انرژی های تجدیدپذیر و فسیلی‬ ‫منابع خوبی در کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫احیای بافت بلوچ به توسعه صنعت استان‬ ‫سیستان و بلوچستان کمک می کند‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪ 15‬شهریور ‪1396‬‬ ‫‪ 15‬ذی الحجه ‪1438‬‬ ‫‪ 6‬سپتامبر ‪2017‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫«گسترش صنعت» اثرکاهش دستوری نرخ سود پرداختی در صنعت خودرو را بررسی کرد‬ ‫حذف موازی کاری خودروسازان با نظام بانکی‬ ‫در س��ال ‪ ۹۳‬شیوه نام ه جدید شرایط فروش خودرو از سوی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت تدوین و به خودروس��ازان‬ ‫ابالغ ش��د که بر اساس ان حداقل س��ود مشارکت در شرایط‬ ‫پیش ف��روش عادی‪ ،‬معادل حداقل س��ود س��پرده یک س��اله‬ ‫نظام بانکی و س��ود مش��ارکت در تولید نیز معادل نرخ س��ود‬ ‫س��پرده های ‪ ۳‬س��اله نظام بانکی تعیین ش��د‪ .‬بر اساس این‬ ‫شیوه نامه ‪ ،‬حداقل سود انصراف در شرایط فروش مشارکت در‬ ‫تولید نیز معادل حداکثر ‪ ۳‬درصد کمتر از نرخ سود سپرده های‬ ‫‪ ۳‬ساله نظام بانکی اعالم شد‪.‬‬ ‫همزمان با کاهش نرخ سود سپرده بانکی‪ ،‬مهلت ‪ 5‬ماهه ای‬ ‫به خودروس��ازان داده شده تا نرخ سودهای مشارکتی خود را‬ ‫به حد مجاز برسانند چراکه به گفته ولی اهلل سیف‪ ،‬رییس کل‬ ‫بانک مرکزی روش��ی که خودروس��ازان در حال حاضر انجام‬ ‫می دهن��د منطبق با عملیات بانکی بوده در حالی که انها مجاز‬ ‫به انجام عملیات بانکی نیستند‪ .‬او ادامه داده که خودروسازان‬ ‫مکلف ش��دند خود را با بان��ک مرکزی هماهنگ کنند و از این‬ ‫پس یک خودروس��از نمی تواند به بهان��ه پیش فروش از مردم‬ ‫پول بگیرد و س��ود باال پرداخت کند بلکه قرار ش��ده‪ ،‬این کار‬ ‫منضبط ت��ر و ایین نامه ای برای خودروس��ازان تهیه ش��ود که‬ ‫نظارت ان بر عهده بانک مرکزی خواهد بود‪.‬‬ ‫این ش��رایط در حالی به خودروسازان ابالغ شده که بررسی‬ ‫جزئیات نرخ سود بانک ها و موسسه های اعتباری در سال ‪۹۳‬‬ ‫نشان می دهد که متوسط نرخ سود بانکی بانک ها در این سال‬ ‫‪ 21‬درصد و نرخ س��ود موسس��ه های مال��ی و اعتباری معادل‬ ‫‪ 27‬تا ‪ 29‬درصد بوده اس��ت که با احتس��اب این ش��یوه نامه‪،‬‬ ‫خودروس��ازان اجازه داش��تند تا ‪ 30‬درصد س��ود بانکی را در‬ ‫برنامه کاری خود قرار دهند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫براساس اخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی‬ ‫‪70‬درصد شاغالن صنعتی دیپلم و زیر دیپلم هستند‬ ‫کپی برداری یکی از مش��کالت اساسی بخش های مهم صنعتی‬ ‫به ویژه در صنایع کوچک و متوس��ط است‪ .‬صنعت فرش‪ ،‬بلور و‬ ‫کریستال یا مبلمان با این مشکل روبه رو بوده و هستند‪.‬از این رو‪،‬‬ ‫طراحان همواره باید طرح و اثر خود را ثبت کنند تا کپی برداری‬ ‫نش��ود اما شاید س��والی در ذهن ش��کل بگیرد بر این مبنی که‬ ‫صنایع فناور و پیش��رفته چقدر در معرض کپی برداری هستند یا‬ ‫چه شرایطی به وجود می اید که ایده ها‪ ،‬طرح ها یا نوع محصوالت‬ ‫س��اخته ش��ده‪ ،‬از س��وی افراد دیگری غیر از طراحان دزدیده یا‬ ‫کپی ش��وند؟ به عبارتی‪ ،‬چه می��زان مالکیت فکری و معنوی در‬ ‫عرص��ه فناوری های نو یا صنایع فناور حفظ و لحاظ می ش��ود تا‬ ‫محصوالت تکراری تولید نشود یا جلوی کپی برداری از طرح های‬ ‫فناور گرفته شود؟‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫اقتصاد سیاسی‬ ‫‪ 15‬شهریور ‪ 15 1396‬ذی الحجه ‪ 6 1438‬سپتامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 203‬پیاپی ‪2176‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫مدیریت اینه‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫ب��ه جای��ی ک��ه تاریک و‬ ‫ظلمانی است‪ ،‬نور ببریم‬ ‫ب ه جایی که امید نیس��ت‪،‬‬ ‫امید‬ ‫ب ه جایی که دروغ هس��ت‪،‬‬ ‫راستی‬ ‫گام‬ ‫خدای��ی‬ ‫ن��ور‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫برداریم‪ .‬معن��ی زندگی این‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫است‬ ‫‪nbozorgmehr@yahoo.com‬‬ ‫فیلس��وف یونان��ی ب��ا این‬ ‫پرس��ش به س��خنرانی خود‬ ‫خاتمه داد‪ :‬ایا کسی سوالی دارد؟ نویسنده ای مشهور که‬ ‫در بین حضار بود‪ ،‬پرس��ید‪ :‬جناب اقای فیلس��وف‪ ،‬معنی‬ ‫زندگی چیست؟‬ ‫هم��ه حض��ار خندیدند‪ .‬فیلس��وف مردم را به س��کوت‬ ‫ ‬ ‫دعوت کرد‪ ،‬س��پس کیف بغلی خود را از جیبش دراورد‪،‬‬ ‫اینه گ��رد و کوچکی را بیرون اورد‬ ‫داخل ان را گش��ت و ‬ ‫و گفت‪« :‬موقعی که بچه بودم جنگ بود‪ ،‬ما بس��یار فقیر‬ ‫بودی��م و در یک روس��تای دورافتاده زندگ��ی می کردیم‪.‬‬ ‫روزی در کنار جاده چند تکه اینه شکس��ته از الشه یک‬ ‫موتورس��یکلت المان��ی پیدا کردم‪ .‬بزرگتری��ن تکه ان را‬ ‫برداش��تم و با ساییدن ان به سنگ‪ ،‬گِردش کردم‪ .‬همین‬ ‫اینه ای که حاال در دس��ت من است و مالحظه می کنید‪،‬‬ ‫سپس به عنوان یک اسباب بازی شروع کردم به بازی با ان‬ ‫و بازتاباندن نور خورش��ید به هر س��وراخ و سنبه و درز و‬ ‫ش��کاف کمد و صندوقخانه و تاریک ترین جاهایی که نور‬ ‫خورش��ید به انها نمی رس��ید‪ .‬از اینکه ب��ا کمک این اینه‬ ‫می توانستم ظلمانی ترین نقاط دنیا را نورانی کنم به قدری‬ ‫ش��یفته و مجذوب ش��ده بودم که وصفش مشکل است‪.‬‬ ‫درواقع‪ ،‬بازتاباندن ن��ور به تاریک ترین نقاط اطرافم‪ ،‬بازی‬ ‫روزانه من ش��ده بود‪.‬اینه را نگه داشتم و در دوران بعدی‬ ‫ ‬ ‫زندگ��ی نیز هر وقت ک��ه بیکار می ش��دم ان را از جیبم‬ ‫درم��ی اوردم و به بازی همیش��گی خود ادام��ه می دادم‪.‬‬ ‫بزرگ که ش��دم دریافتم این کار یک بازی کودکانه نبود‪،‬‬ ‫بلکه اس��تعاره ای بر کارهایی بود که احتمال داشت بتوانم‬ ‫بازندگی خ��ود انجام دهم‪ .‬بعدها دریافت��م که من‪ ،‬خود‬ ‫ن��ور و ی��ا منبع ان نیس��تم‪ ،‬بلکه نور و به عب��ارت دیگر‪،‬‬ ‫حقیقت‪ ،‬درک و دانش جایی دیگر است و تنها در صورتی‬ ‫تاریک تری��ن نقاط عالم را نوران��ی خواهد کرد که من باز‬ ‫تابش دهم‪.‬‬ ‫من تکه ای از اینه ای هس��تم که از طرح و شکل واقعی‬ ‫ان اطالع چندان درس��تی ن��دارم‪ ،‬با وج��ود این‪ ،‬هرچه‬ ‫که هس��تم‪ ،‬می توانم نور را ب��ه تاریک ترین نقاط عالم‪ ،‬به‬ ‫سیاه ترین نقاط قلوب انسان ها منعکس کنم و سبب تغییر‬ ‫بعضی چیزها در برخی از انسان ها شوم‪ .‬شاید دیگران نیز‬ ‫متوجه این کار ش��وند و همین کار را انجام دهند‪ .‬به طور‬ ‫دقیق این همان چیزی اس��ت که من به دنبال ان هستم‪.‬‬ ‫این معنی زندگی است‪».‬‬ ‫بازتاباندن نور به تاریکی وظیفه هر انس��انی است که به‬ ‫اینده بهتر اطرافش فکر می کند‪،‬مهم نیست که در کجای‬ ‫عالم متولد ش��ده باش��ید و چه فرهنگی را کس��ب کرده‬ ‫باش��ید‪،‬مهم این است که نیت ذهنی شما برای جامعه ای‬ ‫که دوس��ت دارید چیس��ت و برای ان چه می کنید؟ نگاه‬ ‫هرکدام از ما به جهان پیرامون می تواند با اعمال و رفتاری‬ ‫که از صبح تا شام انجام می دهیم‪ ،‬معنا یابد‪.‬‬ ‫پرتاب کردن یک اش��غال س��اده به کوچ��ه و خیابان‪،‬‬ ‫حرکتی غیرعادی از پنجره اتومبیلی که در ان نشسته ایم‪،‬‬ ‫تجاوز به حریم همس��ایه با صدایی نابجا و ده ها کاری که‬ ‫هرک��س در حریم خصوصی یا عموم��ی انجام می دهد بر‬ ‫دنیایی که در ان زندگی می کنیم تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫مدیریت‪،‬تالشی است برای بازتابش منابع نورانی افرادی‬ ‫که با عش��ق کنار م��ا برای تولید محصولی بهتر‪،‬کش��فی‬ ‫تازه تر‪ ،‬صنعتی مناس��ب تر از صبح تا ش��ب و از ش��ب تا‬ ‫صبح تالش می کنند تا زندگی را معنایی جاودانه از کار و‬ ‫زحمت تعریف کنند‪.‬‬ ‫مدیریت‪ ،‬اینه همکارانی اس��ت که در مجموعه فرهنگ‬ ‫کار‪ ،‬ب��رای گ��ذران زندگی و س��یر کردن ش��کم خود و‬ ‫اطرافی��ان‪ ،‬ی��ا به قصد و نیت��ی با توقع م��زد و پاداش یا‬ ‫بی توقع دس��تمزد روزانه‪ ،‬به نتیجه دلخواه می رسند و گاه‬ ‫نمی رسند‪.‬‬ ‫مدیری��ت اینه‪،‬فهمیدن و درک کردن این نگاه س��اده‬ ‫اس��ت که منبع نور و تالش‪ ،‬جایی دیگر نهفته اس��ت‪ ،‬در‬ ‫دستان پینه بسته هزاران کارگر زحمتکش و فکر و اندیشه‬ ‫صدها کارمند و کارشناس همکار‪ ،‬که باید قدردان یکایک‬ ‫انها بود و همه پیروزی ها را به حساب خود ننوشت‪.‬‬ ‫حضرت عشق‪ ،‬موالنای بزرگ می فرماید‪:‬‬ ‫چندان بنالم ناله ها چندان برارم رنگ ها‬ ‫تا برکنم از اینه هر منکری من زنگ ها‬ ‫بر مرکب عشق تو دل می راند و این مرکبش‬ ‫در هر قدم می بگذرد زان سوی جان فرسنگ ها‬ ‫بنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی‬ ‫تا بر سر سنگین دالن از عرش بارد سنگ ها‬ ‫با این چنین تابانیت دانی چرا منکر شدند‬ ‫کاین دولت و اقبال را باشد از ایشان ننگ ها‬ ‫گر نی که کو رندی چنین اخر بدیدندی چنان‬ ‫ان سو هزاران جان ز مه چون اختران اونگ ها‬ ‫چون از نشاط نور تو کوران همی بینا شوند‪...‬‬ ‫براساس اخرین‬ ‫امار جمع اوری شده‬ ‫حدود ‪ 70‬درصد از‬ ‫کل شاغالن واحدهای‬ ‫صنعتی ‪ 10‬نفر‬ ‫کارکن و بیشتر در‬ ‫سال‪ 1393‬را کارگران‬ ‫با تحصیالت دیپلم و‬ ‫کمتر از دیپلم تشکیل‬ ‫داده اند‪ .‬در دوره‬ ‫‪ 1389‬تا ‪1394‬به جز‬ ‫سال ‪1391‬در بقیه‬ ‫سال ها سهم افراد‬ ‫در رده سنی ‪ 25‬تا ‪34‬‬ ‫ساله شاغل در بخش‬ ‫صنعت که اغلب شامل‬ ‫جوانان تحصیلکرده‬ ‫دوره های لیسانس‪،‬‬ ‫فوق لیسانس و دکترا‬ ‫هستند روند نزولی‬ ‫داشته است‬ ‫براساس اخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی‬ ‫‪70‬درصد شاغالن صنعتی دیپلم و زیر دیپلم هستند‬ ‫توجه به بخش خصوصی و فناوری‪ 2 ،‬ابزار اشتغالزایی فارغ التحصیالن دانشگاهی‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی در اخرین‬ ‫گزارش خود از وضعیت اش��تغال صنعتی کش��ور ترکیب‬ ‫اصل��ی ش��اغالن تولیدی بخ��ش صنع��ت را معطوف به‬ ‫کارگران ساده و کارگران ماهر غیردانشگاهی اعالم کرده‬ ‫است البته در طول زمان سهم تکنسین ها و مهندسان از‬ ‫ش��اغالن تولیدی افزایش یافته است اما براساس اخرین‬ ‫ام��ار جمع اوری ش��ده حدود ‪ 70‬درصد از کل ش��اغالن‬ ‫واحدهای صنعتی ‪ 10‬نفر کارکن و بیشتر در سال‪1393‬‬ ‫را کارگران با تحصیالت دیپلم و کمتر از دیپلم تش��کیل‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫تغییر در ترکیب نیروی انسانی شاغل در بخش صنعت‬ ‫براس��اس رده س��نی و سطح س��واد از مهم ترین تحوالت‬ ‫در س��ال های اخیر اس��ت به گونه ای که در دوره ‪1389‬‬ ‫تا ‪1394‬به جز س��ال ‪1391‬در بقیه س��ال ها س��هم افراد‬ ‫در رده س��نی ‪ 25‬تا ‪ 34‬س��اله شاغل در بخش صنعت که‬ ‫اغلب شامل جوانان تحصیلکرده دوره های لیسانس‪ ،‬فوق‬ ‫لیسانس و دکترا هستند روند نزولی داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش مالیم سهم شاغالن غیرتولیدی‬ ‫کار با تحصیالت لیسانس بیشترین سهم را از کل شاغالن‬ ‫صنعتی به خود اختصاص می دهند‪ .‬ش��واهد این گزارش‬ ‫نشان می دهد که بخش صنعت بیشتر نیروی کار ساده با‬ ‫تحصی�لات پایین جذب می کند و تقاضای بخش صنعت‬ ‫برای نیروی کار باالتر از لیسانس بسیار اندک است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش بیکاری فارغ التحصیل دانشگاهی‬ ‫تامی��ن اش��تغال‪ ،‬به ویژه برای جوانان هم��واره یکی از‬ ‫دغدغه های جامعه و سیاست گذاران اقتصادی بوده است‪.‬‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬با توجه به رشد جمعیت در دهه های قبل‬ ‫و جذب ناکافی نیروی کار در مشاغل و نیز ترکیب نیروی‬ ‫کار که بخش بزرگی از ان را فارغ التحصیالن دانش��گاهی‬ ‫تش��کیل می دهند‪ ،‬اشتغال به چالش��ی مهم برای دولت‬ ‫تبدیل شده است‪ .‬براوردها نشان می دهد در ‪ 5‬سال اینده‬ ‫به طور متوس��ط س��االنه ‪ 2/5‬درصد به افراد متقاضی کار‬ ‫در جامعه ایران اضافه می ش��ود‪ .‬این موضوع توجه جدی‬ ‫ب��ه اش��تغالزایی فعالیت های اقتصادی ب��ه منظور جذب‬ ‫نی��روی کار به وی��ژه جوانان جوی��ای کار را بیش از پیش‬ ‫نمایان می س��ازد‪.‬تصویر کالن بازار کار ایران حاکی از این‬ ‫اس��ت که اشتغالزایی به ویژه برای افراد دارای تحصیالت‬ ‫دانش��گاهی در سال های اینده یکی از چالش های اساسی‬ ‫کش��ور خواهد بود‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬س��هم جوانان‬ ‫فارغ التحصیل دانش��گاهی از جمعیت بیکار کش��ور رو به‬ ‫افزایش است به گونه ای که این سهم از حدود ‪ 10‬درصد‬ ‫در س��ال ‪ 1380‬ب��ه بی��ش از ‪ 41‬درصد در س��ال ‪1394‬‬ ‫افزایش یافته است ‪.‬‬ ‫در ط��ول زمان س��هم ش��اغالن غیرتولی��دی افزایش‬ ‫مالیمی داش��ته است‪ .‬شاغالن غیرتولیدی در طبقه بندی‬ ‫مرکز امار ایران شامل همه شاغالنی می شود که در خط‬ ‫تولی��د فعال نیس��تند بلکه در س��ایر قس��مت های واحد‬ ‫صنعتی مانند بازاریابی و اداری فعالیت می کنند‪ .‬با توجه‬ ‫به تمرکز یافتن بخش صنعت بر واحدهای بزرگ در یک‬ ‫ده��ه گذش��ته و اهمیت یافتن بخش های��ی مانند بخش‬ ‫مال��ی‪ ،‬بازاریابی و مدیری��ت و اداری در واحدهای بزرگ‬ ‫طبیعی اس��ت که سهم این دسته از شاغالن در یک دهه‬ ‫گذشته افزایش یافته است‪.‬‬ ‫در ای��ن میان بخش صنعت به طور بالقوه نقش مهمی‬ ‫در جذب نیروی کار دارد‪ .‬براس��اس نتایج طرح امار گیری‬ ‫مرکز امار ایران‪ ،‬بخش صنعت به مفهوم عام در سال های‬ ‫اخیر به طور متوسط حدود‪ 32‬درصد از اشتغال کشور را‬ ‫به خود اختصاص داده است و در صنعت ساخت به تنهایی‬ ‫حدود‪ 17‬درصد اشتغال دارند‪.‬‬ ‫یک��ی از مهم ترین تحوالت در بخش صنعت‪ ،‬تغییر در‬ ‫ترکیب نیروی انس��انی شاغل برحسب سواد و تحصیالت‬ ‫است‪ .‬در طول زمان از سهم نیروی کار بی سواد و کسانی‬ ‫که تحصیالت کمتر از دیپلم دارند کاسته و بر سهم سایر‬ ‫سطوح تحصیالت ازجمله دیپلم و فوق دیپلم افزوده شده‬ ‫اس��ت‪ .‬اگرچه سهم شاغالن لیسانس و باالتر نیز در طول‬ ‫زمان اضافه ش��ده اما به هر حال س��هم باالی نیروی کار‬ ‫ش��اغل در بخش صنعت را افرادی تش��کیل می دهند که‬ ‫تحصیالت دیپلم و کمتر از دیپلم دارند‪ .‬بعد از ان‪ ،‬نیروی‬ ‫الگوی اش��تغال در بخش صنعت حاکی از این است که‬ ‫که متناس��ب با رش��د بخش صنعت‪ ،‬اشتغال ایجاد نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر رش��د بخش صنعت‪ ،‬منبع ایجاد‬ ‫اش��تغال در بخش صنعت نبوده و این امر به طور ضمنی‬ ‫موید اش��تغالزایی صنایع خرد و کوچک در بخش صنعت‬ ‫اس��ت که س��هم ان در رش��د صنعت پایین است‪ .‬شواهد‬ ‫نش��ان می دهد در یک دهه گذش��ته با وجود تحقق رشد‬ ‫اقتصادی در بخش صنعت‪ ،‬اشتغالزایی کافی در این بخش‬ ‫نشده است‪ .‬براساس امارهای بانک مرکزی‪ ،‬ارزش افزوده‬ ‫‹ ‹تقاضای اندک برای نیروی کار دانشگاهی‬ ‫‹ ‹سهم ‪ 32‬درصدی صنعت از اشتغال کشور‬ ‫‹ ‹نبود اشتغالزایی متناسب با رشد صنعت‬ ‫یادداشت‬ ‫دولت در بح��ث اش��تغالزایی عملکرد‬ ‫چندان مناس��بی نداشته و شواهد زیادی‬ ‫وجود دارد که دولت در اشتغالزایی ناتوان‬ ‫بوده است‪ ،‬دلیل این امر نیز درک نادرست‬ ‫از ریش��ه های مش��کالت اقتصادی است‪.‬‬ ‫صرف تخصی��ص چندین ه��زار میلیارد‬ ‫توم��ان بودجه ب��رای اش��تغالزایی منجر‬ ‫محمدقلی یوسفی‬ ‫به ایجاد ش��غل نخواهد شد‪ ،‬تنها تزریق‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫منابع کافی نیس��ت و باید فضای مناسب‬ ‫عالمه طباطبایی‬ ‫کسب وکار فراهم شود تا سرمایه گذاری و‬ ‫به دنبال ان اشتغال نیز افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫یکی از بحران های چند سال اینده در اقتصاد کشور وجود جوانان بیکار‬ ‫بخش صنعت و معدن بین س��ال های ‪ 1383‬تا ‪ 1393‬به‬ ‫طور متوس��ط ساالنه ‪4/3‬درصد رشد کرده و این درحالی‬ ‫ی در همین‬ ‫اس��ت که براس��اس امار کارگاه های صنعت�� ‬ ‫دوره رش��د ساالنه اشتغال در کارگاه های صنعتی به طور‬ ‫متوسط ‪2‬درصد بوده است‪ .‬از این اختالف می توان نتیجه‬ ‫گرفت که رشد بخش صنعت‪ ،‬اشتغالزا نبوده است‪ .‬به بیان‬ ‫دیگر‪ ،‬این رش��د به گون��ه ای نبوده که تقاضای کافی برای‬ ‫استخدام نیروی کار ایجاد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪50‬درصد اشتغال در ‪ 5‬رشته صنعتی‬ ‫توزی��ع اش��تغال از بین رش��ته فعالیت ه��ای مختلف‬ ‫صنعت��ی نمایانگ��ر س��هم ب��االی صنایع م��واد غذایی و‬ ‫اش��امیدنی (‪16/5‬درصد)‪ ،‬صنایع تولید سایر محصوالت‬ ‫کان��ی غیرفل��زی (‪13‬درص��د)‪ ،‬صنای��ع تولید وس��ایل‬ ‫نقلی��ه موتوری(‪11/4‬درص��د)‪ ،‬صنای��ع تولی��د م��واد و‬ ‫محصوالت شیمیایی(‪10/4‬درصد) و صنایع تولید فلزات‬ ‫اساس��ی(‪ 10/3‬درصد) اس��ت به عبارت دیگر بیش از ‪50‬‬ ‫درصد اش��تغال بخش صنعت در ‪ 5‬رش��ته خالصه ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم ‪ 28‬درصدی صنعت در طرح «کاج»‬ ‫یک��ی از برنامه ه��ای دول��ت ب��رای اش��تغالزایی‬ ‫فارغ التحصیالن طرح کارانه اش��تغال جوانان است که در‬ ‫برنامه اش��تغال فراگیر دولت قرار دارد‪ .‬در طرح کارورزی‬ ‫ویژه جوانان فارغ التحصیل دانش��گاهی برای سال ‪1396‬‬ ‫س��هم بخش تولید صنعتی ‪ 42‬هزار و ‪ 96‬نفر از مجموع‬ ‫‪ 150‬هزار نفردر نظر گرفته ش��ده که س��همی معادل ‪28‬‬ ‫درصد را به خود اختصاص می دهد و در مقایس��ه با دیگر‬ ‫بخش های اقتصاد سهم باالیی است‪ .‬بنابراین برای اجرای‬ ‫طرح های اش��تغالزایی مانن��د طرح کاج در بخش صنعت‬ ‫باید قبل از هر چیز به الگوی اش��تغال‪ ،‬ترکیب و س��طح‬ ‫مه��ارت و دیگ��ر مولفه های اصلی ب��ازار کار در ان بخش‬ ‫توجه اساسی داشت‪ .‬دو واقعیت اساسی در زمینه اشتغال‬ ‫صنعتی در س��ال های اخیر حاکی از این اس��ت که عمده‬ ‫اش��تغال تحقق یافته در بخش صنعت کش��ور به صنایع‬ ‫خرد زیر ‪ 10‬نفر کارکن اختصاص داش��ته اس��ت ‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر بیش از ‪70‬درصد اش��تغال موجود در بخش صنعت‬ ‫کش��ور دارای تحصیالت دیپلم و کمتر از دیپلم هستند و‬ ‫به عبارت دیگر تحصیالت دانشگاهی ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به فناوری‪ ،‬عامل موفقیت «کاج»‬ ‫ب��ر همین اس��اس راهکار مرک��ز پژوهش های مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی برای موفقیت طرح های اش��تغالزایی‬ ‫در بخ��ش صنعت عالوه بر اس��تفاده از محرک های نظام‬ ‫تشویقی برای شکل گیری مهارت‪ ،‬توجه به حوزه فناوری‬ ‫و ن��واوری را ض��روری می داند‪ .‬در همین راس��تا صنایع‬ ‫دانش بنی��ان و صنایع نیازمند نواوری و فناوری‪ ،‬تش��ویق‬ ‫و تحری��ک صنایع در راس��تای تکمیل واحدهای تحقیق‬ ‫و توس��عه ب��ا تمرکز ب��ر حمایت های مال��ی دولت در این‬ ‫حوزه ها‪ ،‬تش��ویق و تسهیل در بکار گیری ر وش های نوین‬ ‫تامی��ن مالی خارجی یا فاینان��س و افزایش رقابت پذیری‬ ‫محصوالت صنعتی ب��ه منظور افزایش صادرات غیرنفتی‬ ‫ارزش افزوده باال در راس��تای سیاس��ت های کلی اقتصاد‬ ‫مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه از جایگاه مهمی در‬ ‫برنامه های اشتغالزایی در بخش صنعت برخوردار هستند‪.‬‬ ‫در نتیج��ه ب��رای بهب��ود وضعیت اش��تغال و افزایش‬ ‫بکار گی��ری جوانان فارغ التحصیل دانش��گاهی در بخش‬ ‫صنعت ایران باید به اصالحات نهادی و افزایش مشارکت‬ ‫بخ��ش خصوصی و افزایش ضریب نفوذ فناوری و نواوری‬ ‫در بخش صنعت توجه ویژه داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش مشارکت بخش خصوصی‬ ‫تقوی��ت بخش خصوصی برای ایجاد اش��تغال و اصالح‬ ‫س��اختار فعلی اشتغال در بخش صنعت مستلزم تغییرات‬ ‫نه��ادی و س��اختاری جدی هم در ب��ازار نیروی کار و هم‬ ‫در نظ��ام اموزش��ی اس��ت‪ .‬در حال حاضر ای��ران در بین‬ ‫کش��ورهای درحال توس��عه به لحاظ محیط کسب وکار‬ ‫در پایین تری��ن رتبه ه��ا ق��رار دارد و انعطاف پذیری بازار‬ ‫نی��روی کار به حدی کم اس��ت که انگی��زش الزم را برای‬ ‫س��رمایه گذار بخ��ش خصوصی فراه��م نمی کند‪ .‬اصالح‬ ‫قوانین و مقررات می تواند سرمایه گذاری بخش خصوصی‬ ‫را ب��ه ویژه در صنایع دانش بنیان و مبتنی بر فناوری های‬ ‫پیش��رفته ترغی��ب کند‪ .‬در این میان‪ ،‬یک��ی از مهم ترین‬ ‫موارد‪ ،‬نظام تش��ویقی برای شکل گیری مهارت هاست که‬ ‫نیازمند انعطاف پذیری بیش��تر نظام اموزشی و استقالل‬ ‫بیش��تر بخش خصوصی برای مش��ارکت در راهبری نظام‬ ‫اموزشی است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ضریب نفوذ فناوری و نواوری‬ ‫جهت گی��ری سیاس��ت های صنعت��ی ب��ه س��مت‬ ‫فن��اوری و ن��واوری فرصت های ج��ذب فارغ التحصیالن‬ ‫در بخ��ش صنع��ت را افزای��ش می ده��د‪ .‬در این راس��تا‬ ‫سیاس��ت گذاری های دولتی باید ط��رف عرضه(دولت) و‬ ‫ط��رف تقاضا (بازار کار) را به طور همزمان پوش��ش دهد‪.‬‬ ‫ازجمله اقدامات تقویت طرف عرضه‪ ،‬می توان به راه اندازی‬ ‫موسس��ه های اموزش��ی و ش��وراهای مهارتی متناسب با‬ ‫صنعت اش��اره کرد بنابراین رس��وخ فناوری و نواوری در‬ ‫بخش صنعت‪ ،‬اصلی ترین محرک تقاضا برای جذب نیروی‬ ‫کار با تحصیالت دانشگاهی است‪.‬‬ ‫تزریق منابع به تنهاییکافی نیست‬ ‫خواهد بود‪ ،‬دولت فرصت چندانی ندارد و برای افزایش اش��تغال جوانان‬ ‫باید از س��ال های پیش برنامه ریزی های بنیادی انج��ام می داد‪.‬صنعت و‬ ‫کش��اورزی مهم ترین بس��ترهای ایجاد شغل در هر کش��ور است‪ .‬اگر در‬ ‫کشوری کش��اورزی و صنعت وجود نداشته باش��د حتی اگر اشتغالزایی‬ ‫انجام ش��ود کاذب اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر واردات‪ ،‬خدمات و‪ ...‬می توانند‬ ‫اش��تغال ایجاد کنند اما اگر صنعت و کشاورزی نباشد این شغل ها بادوام‬ ‫نخواه��د بود بنابراین رونق تولید‪ ،‬اش��تغال پایدار را دربرخواهد داش��ت‬ ‫و تنوع ش��غلی در کش��ور افزایش پیدا می کند‪ .‬تزری��ق منابع به تنهایی‬ ‫ایجاد اش��تغال نمی کند؛ باید تدبیر و سیاس��تی اتخاذ ش��ود که صنعت‬ ‫به عن��وان نقطه کلیدی اقتصاد مطرح و با رفع مش��کالت و بهبود فضای‬ ‫کسب وکار بستر اشتغالزایی فراهم شود‪ .‬در چنین فضایی تامین نقدینگی‬ ‫نمی تواند منجر به اش��تغالزایی شود‪ .‬درحال حاضر تولیدکنندگان اغلب‬ ‫در پی پرداخت بدهی های خود هس��تند بنابراین‪ ،‬این تسهیالت چندان‬ ‫نتوانس��ته ظرفیت جدیدی در صنایع ایجاد کند‪ ،‬به عبارت دیگر تزریق‬ ‫این منابع اغلب مانع از بین رفتن ش��غل ها ش��ده است‪.‬با نگاه جزیره ای‬ ‫نمی توان اش��تغال ایجاد کرد‪ ،‬صنایع کوچک و متوس��ط برای رونق نیاز‬ ‫به صنای��ع بزرگ دارند بنابرای��ن تنها توجه به ح��وزه صنایع کوچک و‬ ‫متوس��ط نمی تواند راهگشا باشد‪ .‬هر برنامه ای باید هدفمند باشد به طور‬ ‫مثال در زمینه برنامه اش��تغال روستاییان باید این نکته را در نظر گرفت‬ ‫که اش��تغال روستایی در گرو مهاجرت مردم از شهر به روستاست‪ .‬مردم‬ ‫را که به زور نمی توان به روس��تا برد بنابراین باید امکانات روس��تایی به‬ ‫گونه ای بهبود یابد تا میزان مهاجرت شهر به روستا افزایش پیدا کند‪ .‬در‬ ‫ش��رایطی که کشاورزی سوددهی مناسب ندارد چگونه می توان جذابیت‬ ‫سرمایه گذاری در روستا برای ایجاد شغل به وجود اورد؟‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 15‬شهریور ‪ 15 1396‬ذی الحجه ‪ 6 1438‬سپتامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 203‬پیاپی ‪2176‬‬ ‫یادداشت‬ ‫راه اندازی پویش‬ ‫تخصصی صادرات‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫تاکنون ‪ 48‬بنگاه ایرانی‬ ‫با ‪ 50‬بنگاه کره ای در‬ ‫زمینه انتقال فناوری‬ ‫مذاکره کرده اند که‬ ‫به انعقاد ‪ 35‬تفاهم‬ ‫همکاری اولیه بین‬ ‫بنگاه های دو کشور‬ ‫منجر شده است‬ ‫در راستای اجرای تفاهمنامه انتقال فناوری بین دو کشور انجام می شود‬ ‫اعزام صنعتگران به کره جنوبی همزمان با نمایشگاه اینوتک‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫اهداف مشخصی برای روابط ایران و کره تعیین شد‬ ‫که مهم ترین انها افزایش حجم مبادالت تجاری دو‬ ‫کشور تا سقف ‪۱۷‬میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫قرار اس��ت نمایندگان ‪ 12‬بنگاه صنعتی کوچک‬ ‫و متوس��ط به کش��ور کره اعزام شوند‪ .‬این سفر که‬ ‫از ‪ 22‬ش��هریور اغاز می ش��ود همزمان با برگزاری‬ ‫نمایش��گاه اینوتک کره جنوبی ب��ه عنوان بزرگترین‬ ‫رویداد فناورانه ‪ SME‬ها اس��ت که فرصتی مناسب‬ ‫ب��رای بهره مندی صنعتگران ایران��ی را در برگزاری‬ ‫نشست های ‪ B2B‬فراهم خواهد اورد‪.‬‬ ‫نخستین نشس��ت انتقال فناوری ایران و کره در‬ ‫فروردین امس��ال با اعزام نمایندگان ‪ ۸‬بنگاه ایرانی‬ ‫برگزار ش��د ک��ه نتیجه ان امض��ای ‪ ۱۶‬تفاهمنامه‬ ‫هم��کاری در زمینه انتق��ال فناوری ب��ود‪ .‬دومین‬ ‫نشس��ت از این سلسله نشس��ت ها در ابتدای مرداد‬ ‫امسال با حضور نمایندگان ‪ ۶‬شرکت از کره جنوبی‬ ‫در تهران برگزار ش��د که به امضای ‪ 19‬تفاهمنامه‬ ‫هم��کاری با بیش از ‪ ۴۰‬ش��رکت ایران��ی در حوزه‬ ‫صنای��ع کوچک و متوس��ط درباره انتق��ال فناوری‬ ‫منجر شد‪.‬‬ ‫انتقال فناوری ها بین بنگاه های کوچک و متوسط‬ ‫ای��ران و کره جنوبی در بخش ص��ادرات می تواند به‬ ‫بهبود کیفی تولی��دات و افزایش صدور محصوالت‬ ‫مختل��ف بین دو کش��ور بینجامد‪ .‬س��ال گذش��ته‬ ‫همزمان با س��فر رییس جمه��وری وقت کره جنوبی‬ ‫به ایران یک تفاهمنامه همکاری مش��ترک به امضا‬ ‫رسید‪ .‬به دنبال ان مرکز انتقال فناوری با همکاری‬ ‫کره جنوبی در س��اختمان دانش��گاه چ��رم ایران با‬ ‫هدف فعالیت مشترک در خاورمیانه و شمال افریقا‬ ‫گش��ایش یافت و گروه های مش��اوره ای نیز در این‬ ‫زمین��ه اموزش دیدند‪ .‬این مرکز قرار اس��ت پایگاه‬ ‫انتق��ال فن��اوری در منطقه خاورمیان��ه با مرکزیت‬ ‫تهران باش��د‪ .‬با اجرایی شدن توافق برجام و بعد از‬ ‫سفر رییس جمهوری پیش��ین کره جنوبی به ایران‪،‬‬ ‫محمد گلس��تانی‪ ،‬رییس گروه توس��عه فناوری و‬ ‫مس��ئول مرکز مبادله فناوری ای��ران و کره جنوبی‬ ‫‪ IKTEC‬در گفت وگ��و با گس��ترش صنعت اظهار‬ ‫کرد‪ 12 :‬بنگاه صنعتی کوچک و متوسط با فعالیت‬ ‫در زمینه های تولید دارو ‪ ،‬ماش��ین االت و تجهیزات‪،‬‬ ‫پالس��تیک‪ ،‬فلزی‪ ،‬شیمیایی و نس��اجی قرار است‬ ‫هفته اینده به کره جنوبی اعزام ش��وند‪ .‬گلس��تانی‬ ‫ادامه داد‪ :‬این س��فر همزمان با نمایش��گاه فناورانه‬ ‫اینوتک کره جنوبی برگزار می ش��ود‪ .‬این نمایشگاه‬ ‫بزرگتری��ن رویداد فناورانه ب��رای صنایع کوچک و‬ ‫متوس��ط در کره جنوبی است که صنعتگران ایرانی‬ ‫نی��ز م��کان بهره من��دی و بازدی��د از ان را دارند‪.‬‬ ‫‪ B‬صنعتگ��ران ایرانی و‬ ‫همچنین نشس��ت های ‪ 2B‬‬ ‫کره جنوبی در حاشیه این نمایشگاه برگزار می شود‪.‬‬ ‫ریی��س گروه توس��عه فن��اوری و مس��ئول مرکز‬ ‫مبادله فناوری ایران و کره جنوبی ‪ IKTEC‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این س��فر از ‪ 22‬شهریور اغاز می شود و تا ‪28‬‬ ‫ش��هریور ادامه دارد‪ .‬همان طور که توافق شده است‬ ‫این نشست ها ‪ 4‬نوبت در سال به صورت دوره ای در‬ ‫ایران و کره جنوبی برگزار می شود‪.‬‬ ‫گلستانی با بیان اینکه تفاهمنامه انتقال و مبادله‬ ‫فناوری بین ایران و کره جنوبی دو ساله است‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬نشست بعدی ابان در تهران برگزار می شود اما‬ ‫این برنامه طوالنی مدت تا زمان رس��یدن به توازن‬ ‫در انتق��ال دانش فنی و فن��اوری صنایع کوچک و‬ ‫متوسط ادامه دارد‪.‬‬ ‫رییس گروه توسعه فناوری و مسئول مرکز مبادله‬ ‫فن��اوری ایران و کره جنوب��ی ‪ IKTEC‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫در دوره قبل��ی نماین��دگان ‪ 6‬بن��گاه کره جنوبی به‬ ‫ایران س��فر و با نمایندگان ‪ 40‬بنگاه ایرانی مذاکره‬ ‫کردند که به امضای ‪ 19‬تفاهمنامه همکاری منجر‬ ‫‹ ‹به هم رسانی صنعتگران در سئول‬ ‫شده است و اجرایی شدن انها نیز در حال پیگیری‬ ‫است‪ .‬مذاکراتی که از نشست نخست داشته ایم نیز‬ ‫‪ 3‬مورد در شرف عقد قرارداد انتقال دانش و فناوری‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹انعقاد ‪ 35‬تفاهم همکاری اولیه‬ ‫غالمرضا سلیمانی‪ ،‬معاون صنایع کوچک و عضو‬ ‫هیات مدیره س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران در این باره اظهار کرد‪ :‬در نخس��تین و‬ ‫دومین نشست به هم رسانی بنگاه های دو کشور که‬ ‫در فروردین و مرداد س��ال جاری در سئول و تهران‬ ‫برگزار ش��د تاکن��ون ‪ 48‬بنگاه ایرانی ب��ا ‪ 50‬بنگاه‬ ‫کره ای در زمینه انتقال فناوری مذاکره کرده اند که‬ ‫به انعقاد ‪ 35‬تفاهم همکاری اولیه بین بنگاه های دو‬ ‫کشور منجر شده است ‪.‬‬ ‫به گفته س��لیمانی‪ ،‬مبنای ای��ن مذاکرات انتقال‬ ‫فناوری است که براساس مذاکرات تکمیلی طرف ها‬ ‫به شکل خرید فناوری یا س��رمایه گذاری مشترک‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬با برنامه ریزی انجام ش��ده بیش از‬ ‫‪ 120‬مش��اور توس��عه فناوری در سراس��ر کش��ور‬ ‫ب��رای احصای نیازهای فناوران��ه بنگاه های کوچک‬ ‫و متوس��ط تربیت ش��ده اند و ام��اده خدمات دهی‬ ‫مشاوره ای به صنایع هستند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه از س��ال گذش��ته تاکنون بیش‬ ‫از ‪ 198‬نی��از فناورانه احصا ش��ده ک��ه ‪ 56‬مورد به‬ ‫کره جنوبی ارس��ال شده است‪ ،‬افزود‪ :‬اولویت ما رفع‬ ‫نیازه��ای فناورانه بنگاه های کوچک و متوس��ط در‬ ‫داخل کش��ور اس��ت به همین منظور این نیازها را‬ ‫از طریق وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری به دانش��گاه ها و‬ ‫مراکز پژوهش��ی و ش��رکت های دانش بنیان اعالم‬ ‫کرده ایم و زمینه برگزاری جلسات رودررو بین واحد‬ ‫صنعت��ی و واحدهای فناور داخل��ی را نیز از طریق‬ ‫فن بازارهای منطقه ای فراهم می کنیم‪.‬‬ ‫معاون صنایع کوچک و عضو هیات مدیره سازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران گفت‪:‬‬ ‫در اس��فند ‪ 1394‬همزمان با سفر رییس جمهوری‬ ‫وقت کره جنوبی به ای��ران یک تفاهمنامه همکاری‬ ‫مش��ترک بین س��ازمان ما و نهاد متولی بنگاه های‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط کره جنوب��ی به امضا رس��ید‪.‬‬ ‫ش��هریور ‪ 1395‬نیز برای نخستین بار مرکز مبادله‬ ‫فن��اوری با همکاری کره جنوبی در محل دانش��گاه‬ ‫چرم ایران ب��ا عنوان‪ IKTEC‬و ب��ا هدف فعالیت‬ ‫مشترک در خاورمیانه و شمال افریقا گشایش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬در اس��فند ‪۱۳۹۴‬‬ ‫تفاهمنامه همکاری بین س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران و سازمان صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط کره جنوب��ی (‪ )SMBA‬منعق��د ش��د‪.‬‬ ‫براساس یکی از بندهای تفاهمنامه همکاری‪ ،‬برنامه‬ ‫توسعه فناوری صنایع کوچک و متوسط کلید خورد‬ ‫و به دنبال ان دوره تربیت مشاوران توسعه فناوری‬ ‫ایران به م��دت یک هفت��ه در فروردین ‪ ۱۳۹۵‬در‬ ‫ته��ران و با مربی کره ای برگزار ش��د و ‪ ۵۰‬مش��اور‬ ‫توس��عه فناوری در سراسر کشور اموزش دیدند‪ .‬در‬ ‫ش��هریور ‪ ۱۳۹۵‬با حضور معاون وزیر و مدیرعامل‬ ‫س��ازمان صنایع کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ایران و رییس س��ازمان صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫کره جنوبی مرکز مبادله فناوری ایران و کره جنوبی‬ ‫(‪ )IKTEC‬گش��ایش یاف��ت‪ .‬هیات��ی ‪ ۳۲‬نفره از‬ ‫‪ ۴۰‬ش��رکت کره ای در مقاب��ل نمایندگان صنعتی‬ ‫ایران در نشس��ت های ‪ B2B‬حضور داش��تند و این‬ ‫نشس��ت ها به امضای ‪ ۱۶‬قرارداد همکاری و انتقال‬ ‫و پایه گ��ذاری فناوری در ش��رکت های ایرانی منتج‬ ‫شد‪ .‬نمایندگانی از ش��رکت های تولیدی تجهیزات‬ ‫و ش��یراالت نفت و گاز از اس��تان خوزستان‪ ،‬تولید‬ ‫پودرهای خوراک مرغی از کردس��تان‪ ،‬کنسرسیوم‬ ‫محص��والت گلخان��ه ای از کرم��ان و تولید قطعات‬ ‫خ��ودرو از خراس��ان رض��وی در این س��فر حضور‬ ‫داش��تند‪ .‬قرار اس��ت در هر س��ال میالدی ‪ ۴‬دوره‬ ‫نشس��ت ‪ B2B‬به صورت متن��اوب بین صنعتگران‬ ‫ایرانی و کره جنوبی برگزار شود‪.‬‬ ‫یک��ی از راهبرده��ای تحقق‬ ‫اقتص��اد مقاومت��ی‪ ،‬توس��عه‬ ‫ص��ادرات اس��ت ‪ .‬ص��ادرات‬ ‫محص��والت ه��ر کش��ور نقش‬ ‫مهمی در ادام��ه حیات و رونق‬ ‫صنای��ع کوچ��ک و متوس��ط‬ ‫دارد بنابرای��ن حض��ور بخ��ش‬ ‫سیدمسعود عظیمی‬ ‫خصوصی در کنار دولت با دادن‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫راهکارهایی برای اسان سازی و شهرک های صنعتی یزد‬ ‫تقویت صادرات‪ ،‬می تواند موجب‬ ‫توس��عه و رونق تولی��د‪ ،‬افزایش‬ ‫فروش و همچنین افزایش ارزاوری ش��ود‪ .‬اس��تان یزد با داشتن‬ ‫واحده��ای صنعت��ی و ظرفیت های تولیدی ب��اال ظرفیت خوبی‬ ‫ب��رای ورود به بازارهای صادراتی منطقه ای و فرامنطقه ای دارد و‬ ‫تشکیل کنسرسیوم های صادراتی با حمایت شرکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی از جمله مهم ترین اقدامات این ش��رکت برای توس��عه‬ ‫صادرات است‪ .‬از این رو‪ ،‬پویش تخصصی صادرات با عنوان «شما‬ ‫هم می توانید صادرات کنید» با حمایت سازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران و بانک توسعه صادرات ایران‪ ،‬با حضور‬ ‫بخش خصوصی در سراسر کشور راه اندازی شده و در استان یزد‬ ‫نیز در ش��هرک های صنعتی با هدف معرفی قابلیت های صنعتی‬ ‫برگزار خواهد شد‪ .‬نشس��ت اموزشی این پویش ‪ 19‬شهریو ر در‬ ‫مرکز خدمات فناوری و کس��ب و کار شهرک صنعتی یزد برگزار‬ ‫خواهد شد‪ .‬این پویش با هدف همکاری بخش خصوصی و دولت‬ ‫در استان و در راستای تقویت صادرات‪ ،‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫در پوی��ش تخصصی صادرات با عنوان «ش��ما ه��م می توانید‬ ‫ص��ادرات کنید» صنعتگ��ران با مراحل و فرایند کاری ش��رکت‬ ‫‪ Zoodel‬از قبی��ل اموزش ه��ای کارب��ردی‪ ،‬تولی��د محت��وای‬ ‫چندزبانه‪ ،‬ویترین زودل‪ ،‬فروش��گاه اینترنتی ‪ 5‬زبانه ش��خصی‪،‬‬ ‫بازاریابی و مناقصه‪ ،‬خدمات بازرسی و تایید هویت‪ ،‬پرداخت امن‪،‬‬ ‫خدمات حمل و نقل و امارهای تجارت خارجی اشنا می شوند‪.‬‬ ‫واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی فعال‬ ‫در حوزه صادرات یا عالقه مند به ورود به این بخش می توانند در‬ ‫نشست پویش صادراتی محصوالت ایرانی شرکت کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ساخت یک نیروگاه مولد مقیاس‬ ‫کوچک در شهرک صنعتی ابرکوه‬ ‫معاون صنایع کوچک ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫یزد از س��اخت یک نیروگاه مولد مقیاس کوچک با ظرفیت ‪15‬‬ ‫م��گاوات در ش��هرک صنعتی ابرکوه در این��ده ای نه چندان دور‬ ‫خب��ر داد‪ .‬به گزارش خبرنگار گس��ترش صنعت از یزد‪ ،‬ذبیح اهلل‬ ‫زارع در بازدید از ش��هرک صنعت��ی ابرکوه گفت‪ :‬این نیروگاه در‬ ‫زمینی به مس��احت ‪ 5‬ه��زار و ‪ 700‬مترمربع و با ظرفیت گاز ‪5‬‬ ‫هزار مترمکعب ساخت خواهد شد‪ .‬معاون صنایع کوچک شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان یزد تاکید کرد‪ :‬شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان با وجود محدودیت های مصرف گاز‪ ،‬در راستای‬ ‫سیاس��ت های حمایتی دولت و برای تامین برق پایدار واحدهای‬ ‫صنعتی کوچک و متوس��ط در شهرک ها و نواحی صنعتی‪ ،‬برای‬ ‫اس��تقرار چندین واحدهای نی��روگاه مقیاس کوچک اقدام کرده‬ ‫است‪ .‬زارع مهم ترین مزیت ساخت نیروگاه برق با مقیاس کوچک‬ ‫در شهرک های صنعتی را کاهش تلفات انرژی در خطوط انتقال‬ ‫ب��رق‪ ،‬حذف هزین��ه اجرایی خطوط انتق��ال و تامین برق پایدار‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬بهبود شبکه‬ ‫ب��رق و جلوگیری از خاموش��ی برق واحده��ای تولیدی از دیگر‬ ‫اهداف شرکت در حمایت از سرمایه گذاران ساخت نیروگاه برق با‬ ‫مقیاس کوچک است‪ .‬معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان یزد بیان کرد‪ :‬برق تولیدی این نیروگاه عالوه بر‬ ‫ارائ��ه به ش��بکه برق اس��تان‪ ،‬می تواند ب��رای بهره مندی صنایع‬ ‫مستقر در این ناحیه صنعتی نیز مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 15‬شهریور ‪ 15 1396‬ذی الحجه ‪ 6 1438‬سپتامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 203‬پیاپی ‪2176‬‬ ‫فناوری های نوین و صنایع‬ ‫یادداشت‬ ‫کسب و کارهای خورشیدی‬ ‫رویکرد توسعه اس��تفاده از‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر در دنیا‬ ‫غالب شده است‪ .‬در این میان‬ ‫بر تولی��د و تامین برق خانگی‬ ‫از محل پنل های خورش��یدی‬ ‫خانگی که س��هم زی��ادی در‬ ‫تامی��ن ان��رژی دارد‪ ،‬تاکی��د‬ ‫پیام باقری‬ ‫می ش��ود به ط��وری که مردم‬ ‫عضو هیات مدیره و رییس‬ ‫می توانند با بکارگیری فناوری‬ ‫کمیته صادرات صنعت برق‬ ‫پنل های خورش��یدی نه تنها‬ ‫ب��رق مصرفی خ��ود را تامین‬ ‫کنند بلکه مازاد ان را نیز به ش��بکه سراسری برق بفروشند‪.‬‬ ‫هزینه نصب برای هر کیلووات س��اعت برق حدود ‪ ۵‬میلیون‬ ‫تومان اس��ت که به طور معمول ب��رای مصارف خانگی تا ‪۲۵‬‬ ‫میلیون تومان هزینه دارد‪ .‬بدیهی است که برای کیلووات های‬ ‫بیش��تر هزینه بیش��تری باید پرداخت شود‪ .‬البته وزارت نیرو‬ ‫نیم��ی از این مبل��غ را می پردازد‪ .‬در مقابل م��ردم می توانند‬ ‫مازاد انرژی تولیدی برق حاصل از خورش��ید را در شبکه برق‬ ‫بفروشند‪.‬‬ ‫قیمت خرید تضمینى برق خورش��یدى نیز تا ‪ ٢٠‬کیلووات‬ ‫س��اعت حدود ‪ ٨٠٠‬تومان اس��ت و بین ‪ ٢٠‬کیلووات ساعت‬ ‫تا ‪ ١٠٠‬کیلووات س��اعت حدود ‪ ٧٠٠‬تومان اس��ت که منازل‬ ‫بیش��تر در دسته نخس��ت یعنى کمتر از ‪ ٢٠‬کیلووات ساعت‬ ‫(‪ ٨٠٠‬تومان) قرار می گیرند‪.‬‬ ‫ب��ه عن��وان نمون��ه‪ ،‬اگر براى پوش��ش ب��رق منزلى نصب‬ ‫‪٥‬کیل��ووات س��اعت ب��رق خورش��یدى کافى باش��د یعنى‬ ‫‪٢٥‬میلی��ون تومان س��رمایه گذارى الزم اس��ت که نصف ان‬ ‫را وزارت نی��رو تقبل می کند‪ .‬حال اگ��ر به جاى ‪ ٥‬کیلووات‬ ‫ساعت‪ ،‬برای مثال‪ ٧ ،‬کیلووات ساعت در همین منزل نصب‬ ‫ش��ود‪ ٢ ،‬کیلووات س��اعت مازاد را وزارت نیرو به قیمت هر‬ ‫کیلووات س��اعت ‪ ٨٠٠‬تومان می خرد که درامدزایى هم به‬ ‫شمار می رود‪ .‬از این رو‪ ،‬مردم می توانند هم برق مصرفی خود‬ ‫را تامین کنند هم درامدزایی کرده و کس��ب و کار نوینی را‬ ‫تجربه کنند‪.‬‬ ‫تازه ها‬ ‫تولید یک دستگاه بیمارستانی‬ ‫با ارزش افزوده باال‬ ‫دستگاه حمل بیمار در مرکز رشد فناوری سالمت ابن سینا‬ ‫رونمایی شد‪ .‬این دس��تگاه به منظور رفع مشکل جابه جایی‬ ‫بیماران‪ ،‬اف��راد کم توان حرکتی و بیم��اران بیهوش طراحی‬ ‫ش��ده است به نحوی که برای هر یک از کارکنان این امکان‬ ‫را فراه��م می کند که به تنهایی و بدون نیاز به کمک گرفتن‬ ‫از ف��رد دیگر‪ ،‬بیمار را در هر ش��رایط مکانی جابه جا کرده و‬ ‫در موقعیت مورد نظر قرار دهد‪ .‬به گزارش گسترش صنعت‪،‬‬ ‫دستگا ه ساخته ش��ده با مزیت های یگانه خود قابل استفاده‬ ‫در بیمارس��تان ها‪ ،‬مراکز درمانی‪ ،‬مراکز توانبخشی‪ ،‬منازل و‬ ‫اس��تخرها برای حم��ل بیماران و افراد ناتوان اس��ت‪ .‬نیروی‬ ‫محرکه دستگاه الکتریکی بوده و کنترل دستگاه دارای انواع‬ ‫ش��بکه های امنیتی برای جلوگیری از بروز هرگونه مش��کل‬ ‫اس��ت‪ .‬انرژی مورد نیاز برای حمل بیمار از باتری تعبیه شده‬ ‫روی خود دس��تگاه تامین می شود‪ .‬حمیدرضا خرم خورشید‪ ،‬‬ ‫ی در این زمینه‬ ‫رییس دانش��گاه علوم بهزیس��تی و توانبخش ‬ ‫گفته اس��ت‪ :‬خوشبختانه ش��رکت دانش بنیان میثی ا صنعت‬ ‫یکی از مراکز رش��د درباره فناوری س�لامت است که امروز‬ ‫ی دستگاه حمل بیمار از این واحد فناو ر بودیم‬ ‫ش��اهد رونمای ‬ ‫و دانش��گاه علوم بهزیستی و توانبخشی با داشتن کلینیک ها‬ ‫و مراکز بی ش��مار میزبان این دستگاه است و اجازه استفاده‬ ‫از دس��تگاه حمل بیمار برای بیماران ارج��اع یافته به مراکز‬ ‫درمانی علوم بهزیس��تی را می ده��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬حمل‬ ‫بیماران دچار ضایعات نخاعی ‪ ،‬فلج مغزی‪ ،‬ام اس‪ ،‬سالمندان‪،‬‬ ‫ی شده‪ ،‬زخم بستری ها‪ ،‬بیماران بیهوش‬ ‫بیماران روانی بستر ‬ ‫و‪ ...‬نیازمند توجه و دقت باالس��ت که دس��تگاه حمل بیمار‬ ‫از ضرورت های مراکز درمانی و توانبخش��ی به شمار می رود‪.‬‬ ‫ن‬ ‫خرم خورشید افزود‪ :‬در بیمارستان ها حمل بیمار با بیماربرا ‬ ‫اس��ت ک��ه این اف��راد نیز بعد از چند س��ال دچ��ار کهولت‪،‬‬ ‫فرس��ودگی حرکتی و پیوس��تن به گروه دیگری از کم توانان‬ ‫می ش��وند که خوش��بختانه دس��تگاه حمل بیمار در کنگره‬ ‫اینوتک به عنوان طرح برتر ش��ناخته شد نیاز این بیماران را‬ ‫تامین کرده اس��ت‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬با توجه به تولید داخلی‬ ‫و هزینه پایین دس��تگاه حمل بیم��ار امیدواریم هالل احمر‪،‬‬ ‫بنیاد جانبازان‪ ،‬مراکز بهزیستی‪ ،‬بیمارستان ها و کلینیک های‬ ‫توانبخش��ی از خدمات این دس��تگاه بهره مند شوند و شاهد‬ ‫رفع نیاز بیماران در این حوزه باش��یم‪ .‬خرم خورش��ید گفت‪:‬‬ ‫در فناوری ه��ای مختل��ف بای��د ب��ه دنب��ال فناوری هایی با‬ ‫ارزش افزوده باال باشیم‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬تولید سیمان و فوالد‬ ‫هم نیاز کش��ور است اما با توجه به عوارض زیست محیطی و‬ ‫ت دارویی چند گرمی‬ ‫ن و در قیاس با اس��تن ‬ ‫ارزش افزوده پایی ‬ ‫با ارزش افزوده باال باید به سمت فناوری های سالمت حرکت‬ ‫کنی��م‪ .‬خرم خورش��ید اظهار کرد‪ :‬ح��دود ‪ ۱۰‬فناوری حوزه‬ ‫سالمت وجود دارد که برای بهره مندی از فناوری ها و توسعه‬ ‫فناوری ها نیازمند ارتباطات بین بخشی هستیم‪ .‬وی داروهای‬ ‫بیوفناوری‪ ،‬کیت های تش��خیصی‪ ،‬بیو انفورماتیک‪ ،‬تجهیزات‬ ‫پزشکی و توانبخشی و‪ ...‬را مربوط به فناوری سالمت دانست‬ ‫و اف��زود‪ :‬بای��د برای ارتقای س�لامت تمرکز بیش��تری روی‬ ‫م و از واحدهای فناو ر و مراکز‬ ‫فناوری س�لامت داشته باش��ی ‬ ‫رشد حمایت کنیم‪.‬‬ ‫سامانه راکتور‬ ‫خورشیدی در خانه های‬ ‫شهری و روستایی‪،‬‬ ‫فرودگاه ‪ ،‬ورزشگاه‪،‬‬ ‫پ تابستانی‬ ‫پارک ‪ ،‬کم ‬ ‫و کانتینر‪ ،‬کاروان ‬ ‫سیار‪ ،‬رستوران و‬ ‫مجتمع بین راهی‪،‬‬ ‫کارخانه و مرکز صنعتی‪،‬‬ ‫کشاورزی و دامپروری‬ ‫و مرغداری و مرکز‬ ‫تجاری کاربرد دارد‬ ‫رقیه جاللی‬ ‫گفت و گوی «گسترش صنعت» با عضو انجمن خانه صنعتگران المان در زمینه اختراع راکتور ذخیره بلندمدت انرژی خورشیدی‬ ‫ذخیره سازی خورشید در یک دستگاه فناور داخلی‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خورش��ید منبع��ی خدادادی اس��ت که ام��روز برای‬ ‫تولی��د انرژی برق و گرما بس��یار بر اس��تفاده از ان در‬ ‫کنار دیگر انرژی های پاک تاکید می شود‪ .‬بهره گیری از‬ ‫ای��ن ذخیره ناب تنها به مزرعه های خورش��یدی بزرگ‬ ‫خالصه نمی شود بلکه نوع استفاده از ان عمومی تر شده‬ ‫و قابلیت های بهره گیری در منازل‪ ،‬کارخانه ها‪ ،‬گلخانه ها‪،‬‬ ‫زمین های کشاورزی و مناطق صنعتی پیدا کرده است‪.‬‬ ‫به ویژه که در س��ال های اخیر توجه و تمرکز بر توسعه‬ ‫و گسترش بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬در این راستا به یاد داشته باشیم که ایران‬ ‫سرزمین انرژی است و در زمینه انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫و فس��یلی منابع خوبی در کش��ور وجود دارد‪ .‬همچنین‬ ‫‪ ۸۵‬تریلیون کیلووات انرژی خورش��یدی به سطح زمین‬ ‫می رسد در حالی که کل مصرف دنیا ‪ ۸۰۰‬هزار مگاوات‬ ‫بوده که اصال قابل مقایسه نیستند‪ .‬بنابراین اگر بتوانیم‬ ‫برای مصرف خود انرژی خورش��یدی را در نظر بگیریم‬ ‫بسیاری از چالش های مربوط به الودگی هوا و مشکالت‬ ‫زیس��ت محیطی و بحران های س��وخت حل خواهد شد‪.‬‬ ‫اگاه��ی از این موضوع باعث ش��ده که س��رمایه گذاری‬ ‫برای بهره گیری از انرژی خورش��یدی بیش��تر شود‪ .‬این‬ ‫س��رمایه گذاری گاه با فناوری های داخلی و گاه با کمک‬ ‫خارجی ها انجام می ش��ود‪ .‬در مجموع محدودیت منابع‬ ‫نفت��ی و فس��یلی از یک س��و و افزایش مص��رف انرژی‬ ‫از س��وی دیگر خود دلیل مهمی اس��ت ت��ا از ظرفیت‬ ‫انرژی ه��ای ن��و و تجدیدپذیر که به طور مناس��بی در‬ ‫کش��ور وجود دارد‪ ،‬اس��تفاده بهینه کنیم‪ .‬به تازگی نیز‬ ‫راکتور ذخی��ره بلندمدت انرژی خورش��یدی در پارک‬ ‫علم و فناوری قزوین س��اخته و رونمایی ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫این راکتور از طریق انفعاالت شیمیایی و فیزیکی برای‬ ‫ذخیره بلندمدت بخار خورش��یدی کار می کند‪ .‬به دلیل‬ ‫وجود اشعه زیاد خورشید در تابستان‪ ،‬این اشعه با فعل و‬ ‫انفعاالت فیزیکی و شیمیایی در این راکتور خورشیدی‪،‬‬ ‫بخ��ار ‪ ۳۰۰‬درجه را ذخیره می کند و در زمس��تان که‬ ‫اش��عه خورشید ک م اس��ت از این گرما در نقاط مختلف‬ ‫استفاده می ش��ود‪ .‬از این سامانه می توان برای گرمایش‬ ‫تمام محیط ها اعم از مس��کونی‪ ،‬تجاری‪ ،‬دس��تگاه های‬ ‫اداری و گلخانه ه��ا‪ ،‬تنظیم دما و رطوبت اس��تفاده کرد‪.‬‬ ‫همچنین این دستگاه می تواند ‪ ۸‬ماه انرژی خورشیدی‬ ‫را ذخی��ره کند تا در حوزه های مختلف حرارتی و تولید‬ ‫برق از ان استفاده شود‪.‬‬ ‫راکتور ذخیره بلندمدت انرژی خورش��یدی‪ ،‬به دست‬ ‫رقیه جاللی دانش اموخته المان و عضو انجمن مخترعان‬ ‫کش��ور و صاحب امتیاز ‪۶‬اختراع و صاحب نشان تجاری‬ ‫فلکمن در ایران و المان اختراع و س��اخته ش��ده است‪.‬‬ ‫وی فارغ التحصیل دانش��گاه هامبورگ و اس��تادیار خانه‬ ‫صنعتگران المان است که ‪۳۰‬سال زندگی و سال ها کار‬ ‫علم��ی در المان را با خود دارد و مدتی اس��ت که برای‬ ‫خدم��ت و انتقال تجربه های فنی به ایران امده اس��ت‪.‬‬ ‫جاللی در گفت وگو با گس��ترش صنعت درباره سازوکار‬ ‫عملک��رد راکتور ذخی��ره بلندمدت انرژی خورش��یدی‬ ‫گفت‪ :‬سیس��تم راکتور خورش��یدی در منازل شهری و‬ ‫روستایی‪ ،‬فرودگاه ها‪ ،‬ورزش��گاه ها‪ ،‬پارک ها‪ ،‬کمپ های‬ ‫تابس��تانی و کانتینرها‪ ،‬کاروان های سیار‪ ،‬رستوران ها و‬ ‫مجتمع ه��ای بین راهی‪ ،‬کارخانج��ات و مراکز صنعتی‪،‬‬ ‫کش��اورزی و دامپروری و مرغداری ه��ا و مراکز تجاری‬ ‫کاربرد دارد‪.‬‬ ‫استخدام در دانش بنیان ها‬ ‫ثبت ن��ام نخس��تین ازمون اس��تخدام ش��رکت های‬ ‫خصوصی و دانش بنیان کشور از ‪ ۱۴‬شهریور اغاز شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت محمدحس��ین قمری‪،‬‬ ‫رییس مجموع��ه رقابت های تخصصی مهارت س��نجی‬ ‫فناورد با اش��اره به اینک��ه فرایند طراحی این ازمون از‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۵‬پیش بینی ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬حجم باالی‬ ‫ش��رکت های خصوص��ی و دانش بنیان ایج��اب می کرد‬ ‫که ش��رکت فناورد ای��ده برگزاری ازمون اس��تخدامی‬ ‫به منظ��ور اسان س��ازی ج��ذب فارغ التحصیالن ماهر‬ ‫دانشگاهی را دنبال کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه نخس��تین ازمون ش��رکت های‬ ‫خصوص��ی و دانش بنی��ان در دو مرحل��ه در نیمه دوم‬ ‫امس��ال برگزار می ش��ود‪ ،‬از اغاز ثبت نام این ازمون از‬ ‫س��اعت ‪ ۸‬صبح سه شنبه ‪ ۱۴‬شهریور خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫ثبت نام تا ‪ ۲۸‬شهریور ادامه خواهد داشت و اعالم نتایج‬ ‫و اغاز مرحله مصاحبه و جذب نیز نیمه دوم مه ر امسال‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫قمری با اش��اره به نحوه و فرایند برگزاری نخستین‬ ‫ازمون اس��تخدام شرکت های خصوصی و دانش بنیان با‬ ‫بیان اینک��ه فرایند این ازمون دارای ‪ ۵‬مرحله اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مرحله نخس��ت ثبت ن��ام اینترنتی در ش��هریور‬ ‫امس��ال است و مرحله دوم نیز برگزاری قسمت نخست‬ ‫ازم��ون به ص��ورت نیمه متمرکز و اینترنت��ی در مهر و‬ ‫ابان ‪ ۹۶‬اس��ت‪ .‬قمری با بیان اینکه مرحله س��وم این‬ ‫ازمون اعالم نتایج مرحله نخس��ت ان در اذر ‪ ۹۶‬است‪،‬‬ ‫برگزاری ازمون مرحله دوم به صورت مصاحبه حضوری‬ ‫از دی ت��ا اس��فند ‪ ۹۶‬در تهران و ‪ ۵‬اس��تان کش��ور به‬ ‫ص��ورت منطقه ای را مرحله چهارم ای��ن ازمون عنوان‬ ‫کرد و افزود‪ :‬مرحله پنج��م و نهایی این ازمون معرفی‬ ‫پذیرفته ش��دگان به ش��رکت ها و پایان ان در اس��فند‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬خواهد بود‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬مش��اغل م��ورد نیاز ش��رکت های‬ ‫خصوص��ی و دانش بنیان بر اس��اس حوزه ش��غلی به ‪۸‬‬ ‫بخش مستقل تقسیم ش��ده است که هر بخش را یک‬ ‫دسته شغلی تعریف کردیم‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬بخش های اجرایی و فنی‪ ،‬بهداش��ت‪،‬‬ ‫درمان و مراقبت‪ ،‬خدماتی‪ ،‬رفاهی و اموزشی‪ ،‬طراحی‪،‬‬ ‫رس��انه ای‪ ،‬بازاریاب��ی و ف��روش‪ ،‬فن��اوری اطالع��ات‪،‬‬ ‫کارشناسی و معرفی‪ ،‬مالی‪ ،‬حقوقی و اداری و همچنین‬ ‫بخش مدیریتی ازجمله دس��ته های ش��غلی نخستین‬ ‫ازمون شرکت های خصوصی و دانش بنیان است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تصریح کرد‪ :‬پذیرفته ش��دگان در این‬ ‫ازم��ون عالوه ب��ر معرفی ب��ه ‪ ۳‬هزار و ‪ ۱۲۵‬ش��رکت‬ ‫دانش بنی��ان‪ ،‬به بی��ش از ‪ ۱۶‬هزار ش��رکت خصوصی‬ ‫عض��و ش��هرک های صنعتی ش��رکت و همچنین دیگر‬ ‫شرکت های خصوصی بزرگ معرفی می شوند‪.‬‬ ‫قمری با بیان اینک��ه متقاضیان برای ثبت نام در این‬ ‫ازمون می توانند به سایت این ازمون به نشانی ‪www.‬‬ ‫‪ inre.ir‬مراجعه کنند‪ ،‬افزود‪ :‬مراحل ثبت نام این ازمون‬ ‫وارد کردن اطالعات فردی‪ ،‬س��وابق و انتخاب مش��اغل‬ ‫مورد تقاضا با هر مدرک تحصیلی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این دس��تگاه راکت��ور ‪ ۸۰‬تن وزن دارد و‬ ‫برای س��اخت و طراحی ان یک میلی��ارد تومان هزینه‬ ‫کرده ام اما اگر حمایت شود قادرم این هزینه را تا نصف‬ ‫یا یک س��وم کاهش دهم و به تولید کشور کمک کنم‪.‬‬ ‫همچنی��ن این دس��تگاه بین ‪ ۳۰۰‬میلی��ون تا چندین‬ ‫میلی��ارد قیمت دارد‪ .‬از این رو از س��وی س��ازمان های‬ ‫دولتی خریداری می شود‪ .‬جاللی با اشاره به ویژگی های‬ ‫این دس��تگاه فناور گفت‪ :‬این دس��تگاه می تواند دمای‬ ‫داخل گلخانه ها و میزان اکس��یژن و دی اکسید کربن را‬ ‫تنظیم کند که بر رش��د گیاه موثر است‪ .‬به عالوه اینکه‬ ‫این راکتور در ش��رایط کم ابی می تواند رطوبت داخل و‬ ‫سیستم اب گلخانه ها را تنظیم کند‪ .‬همچنین در فصل‬ ‫زمس��تان س��رمای بیرون نمی تواند وارد گلخانه شود و‬ ‫ه��وای گرم ذخیره ش��ده نیز تا ‪۸‬م��اه تنظیم و ذخیره‬ ‫می شود‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬این سیستم ‪ ۸۰‬درصد تولید‬ ‫داخل اس��ت و ‪ ۲۰‬درصد قطعات ان از خارج کشور وارد‬ ‫می شود و ‪ ۴‬سال ضمانت دارد و بدون خرابی قادر است‬ ‫نیازهای مردم را تامی��ن کند‪ .‬همچنین تمامی قطعات‬ ‫این دس��تگاه در ای��ران یافت می ش��ود و تنها صفحات‬ ‫جاذب ان در المان برش زده شده است‪ .‬البته در ایران‬ ‫صفحات جاذب نور خورشید تولید می شود اما صفحات‬ ‫جاذب در این دستگاه با ‪ ۹۷‬درصد انعکاس و جذب نیرو‬ ‫و خروج��ی ‪ ۹۳‬درصد کیفیت بیش��تری نس��بت به نوع‬ ‫داخلی دارد که حدود ‪ ۷۵‬تا ‪ ۸۵‬درصد جذب و انعکاس‬ ‫ن��ور را دارن��د‪ .‬این مخترع تصریح کرد‪ :‬قرار اس��ت که‬ ‫راکتور ذخیره بلندمدت انرژی خورش��یدی هفته اینده‬ ‫در یک گلخان��ه ‪ ۱۰۰۰‬مترمربعی در یزد نصب ش��ود‪.‬‬ ‫البته س��ازمان جهاد کشاورزی این دستگاه را خریداری‬ ‫ک��رده و برای اتصال به یزد انتقال داده اس��ت‪ .‬جاللی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬سیستم خانگی این محصول در ابعاد ‪ ۱۳۰‬در‬ ‫‪ ۱۸۰‬برای یک خانواده ‪ ۴‬نفره کافی است و برای اداره ها‬ ‫و هتل ها می توان براس��اس نیاز تعداد بیش��تری از این‬ ‫دس��تگاه را طراحی و تولید کرد که در یک سال هزینه‬ ‫ان جبران می شود‪ .‬این مخترع بیان کرد‪ :‬رنگ سیستم‬ ‫طراحی ش��ده هم می تواند براس��اس نمای س��اختمان‬ ‫هماهنگ ش��ود و کاربرد ان ‪ ۱۰‬برابر سیستم های فعلی‬ ‫خورش��یدی اس��ت و تا ‪ ۵۰‬درجه زیر صفر هم مقاومت‬ ‫دارد و با چرخش در برابر خورش��ید تا زمانی که اش��عه‬ ‫خورش��ید هست ذخیره سازی می ش��ود‪ .‬جاللی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این سیس��تم ب��ه تعمیر و نگهداری نی��از ندارد و‬ ‫به اس��انی نصب و راه اندازی می ش��ود و قابل مقایسه با‬ ‫سیستم های کنونی نیست و به ویژه در روستاها کاربرد‬ ‫خوبی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹چند نکته‬ ‫ اس��تفاده از انرژی خورش��یدی چ��ه در قالب پنل و‬ ‫ابگرمکن های خورش��یدی چ��ه نیروگاه ها و مزرعه های‬ ‫بزرگ و چه در قالب دس��تگاه های پیشرفته ای همچون‬ ‫راکتور ذخیره انرژی کاربردی تر و عینی تر ش��ده است‪.‬‬ ‫بس��یار مش��هود اس��ت که در اینده حجم اختراعات و‬ ‫ابداعات در این زمینه بیش��تر شود و به طور قطع دامنه‬ ‫س��رمایه گذاری های بس��یاری در این بخش قابل تصور‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین مسیر فرهنگ س��ازی برای استفاده از‬ ‫انرژی های تجدید پذیر با س��رعت خوبی در جریان است‬ ‫و این گونه براورد می ش��ود که به زودی هم در معماری‬ ‫منازل و مناطق صنعتی هم زمین های کشاورزی جایگاه‬ ‫دستگاه های ذخیره و تولید انرژی خورشید تعبیه شود‪.‬‬ ‫حتی ش��اید در اینده ای نه چندان دور انچنان پنل های‬ ‫خورشیدی و دس��تگاه های مربوط به ان گسترش پیدا‬ ‫کند که شغل های پیوسته بس��باری به ویژه در مناطق‬ ‫گرم و خشک کشور ایجاد شود‪.‬‬ ‫سهم ما از اقتصاد زیستی‬ ‫دبیر س��تاد توس��عه زیس��ت فناوری معاونت علمی و‬ ‫فن��اوری ریاس��ت جمهوری اظهار ک��رد‪ :‬ارائه یک مدل‬ ‫جدید اقتصادی به کمک زیست فناوری ضروری است‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از معاونت علمی‬ ‫و فن��اوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬مصطفی قانعی با اش��اره‬ ‫ب��ه توانایی زیس��ت فناوری برای نجات اقتصاد کش��ور‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬باید نجات بخش بودن زیس��ت فناوری برای‬ ‫اقتص��اد و اش��تغال را ثاب��ت کنیم و تنه��ا راه حل این‬ ‫کار‪ ،‬تغیی��ر زبان زیس��ت فناوری از زبان علمی صرف به‬ ‫زبان اقتصادی توانمند و گویا اس��ت‪ .‬وی افزود‪ 4 :‬سال‬ ‫اس��ت که بر موضوع اقتصاد دانش بنیان در کشور تاکید‬ ‫زیادی وجود دارد و ای��ن موضوع به مطالبه عمومی در‬ ‫س��طح سیاس��تمداران‪ ،‬برنامه ریزان کشور‪ ،‬شرکت های‬ ‫دانش بنیان و حتی جامعه تبدیل شده است‪ .‬دبیر ستاد‬ ‫توسعه زیست فناوری معاونت علمی گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫ش��رایط کشور نیازمند کسی است که رویکرد اقتصادی‬ ‫جدیدی به کش��ور دهد و ایران را از وابستگی به اقتصاد‬ ‫نفت��ی ره��ا کن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬ای��ن س��وال در اذهان به‬ ‫وجود امده که چه کس��ی می تواند کش��ور را از معضل‬ ‫بیکاری و وابستگی به اقتصاد نفتی نجات دهد‪ .‬بنابراین‬ ‫فضای فعلی کشور برای ش��نیدن حرف های اشتغالزا و‬ ‫کمک کننده به اقتصاد کشور اماده است‪ .‬به گفته قانعی‪،‬‬ ‫اقتصاد زیستی در دنیا سهم بزرگی در اقتصاد و اشتغال‬ ‫کشورها دارد و تراز کشورها را تغییر داده است‪ .‬وقتی به‬ ‫هدف گذاری کشورهای اول دنیا نگاه می کنیم می بینیم‬ ‫سهم عمده ای برای زیست فناوری در اقتصادشان درنظر‬ ‫گرفته ان��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا توجه به اینک��ه ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫فارغ التحصیل مرتبط با حوزه زیس��ت فناوری در کشور‬ ‫وجود دارد و باالترین تعداد ش��رکت دانش بنیان نیز در‬ ‫حوزه زیست فناوری فعالیت می کنند؛ همچنین از سوی‬ ‫دیگر بیش��ترین س��هم اقتصادی در صندوق نواوری و‬ ‫شکوفایی را شرکت های زیس��ت فناوری دراختیار دارند‬ ‫باید حوزه زیست فناوری برای اقتصاد کشور کاری کند‪.‬‬ ‫دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی همچنین‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬به طور معم��ول زبان و رابط ش��رکت ها با‬ ‫دولت‪ ،‬اتاق بازرگانی اس��ت و شرکت ها حرف های خود‬ ‫را از طری��ق ای��ن اتاق به گوش دولت می رس��انند‪ .‬وی‬ ‫در ادامه تصریح کرد‪ :‬در حالی که ش��رکت ها باید بدانند‬ ‫س��تادی مصوب ش��ورای عالی انقالب فرهنگی زیر نظر‬ ‫مع��اون رییس جمه��وری نیز وجود دارد ک��ه می توانند‬ ‫مطالب��ات خود را از طریق س��تاد در دولت پیش ببرند‬ ‫زیرا معاون علمی رییس جمهوری در ش��ورای اقتصاد و‬ ‫س��تاد اقتصاد مقاومتی نیز عضو است و می تواند پیگیر‬ ‫مطالبات انها باش��د‪ .‬وی همچنین اظه��ار کرد‪ :‬اگر بلد‬ ‫نباش��ید با کس��انی که فقط گوش ش��نوای موضوعات‬ ‫اقتصادی دارن��د‪ ،‬اقتصادی صحب��ت کنید کاری پیش‬ ‫نخواهید برد‪ .‬دبیر ستاد توسعه زیست فناوری ارائه یک‬ ‫مدل جدید اقتصادی به کمک زیست فناوری را ضروری‬ ‫دانست و گفت‪ :‬با توجه به اینکه در حوزه زیست فناوری‬ ‫تعداد فعاالن زیاد اس��ت‪ ،‬باید از این جمعیت زیاد برای‬ ‫ارائه یک مدل اقتصادی جدید مبتنی بر زیست فناوری‬ ‫استفاده کنیم‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫زیر ساخت‬ ‫‪ 15‬شهریور ‪ 15 1396‬ذی الحجه ‪ 6 1438‬سپتامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 203‬پیاپی ‪2176‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از کارنامه ریلی دولت یازدهم نشان داد‬ ‫توسعه صنعت ریلی با امضای ‪ 2‬قرارداد بین المللی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بی شک توس��عه صنایع ریلی و واگن سازی در کشور‬ ‫یکی از سیاس��ت های اصلی صنعتی کش��ور در ‪ ۴‬سال‬ ‫گذش��ته و به ویژه در دوران پس از برجام بود و صنعت‬ ‫حمل و نقل به عنوان یکی از بخش های زیربنایی نقش‬ ‫مهمی در توس��عه پایدار و دس��تیابی به اهداف توسعه‬ ‫اقتصادی و اجتماعی در کشور ایفا می کند و سهم تولید‬ ‫ریل در ایران از ‪ ۸‬درصد هم اکنون به ‪ ۱۱‬درصد رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش گس��ترش صنعت‪ ،‬حمل و نق��ل ریلی و‬ ‫توس��عه حمل و نق��ل و فعالیت های صنعت��ی ریلی در‬ ‫دولت دوازدهم از موارد جدی و مهم اس��ت که مقدمات‬ ‫ان در یک س��ال پیش در قالب قوانین و مصوبات دولت‬ ‫و شورای اقتصاد اورده شد به طوری که وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت با انج��ام چندین مذاکره با ش��رکای‬ ‫خارج��ی برای گس��ترش این صنعت قدم ه��ای بزرگی‬ ‫برداشت و درنهایت مذاکرات انجام شده منجربه امضای‬ ‫دو قرارداد جویت وینچر با شرکای خارجی شد‪.‬‬ ‫البته در این حوزه سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران (ایدرو) به عنوان س��ازمان توسعه ای پیشگام بوده‬ ‫و می توان گفت ایدرو ش��اگرد اول جذب سرمایه گذاری‬ ‫خارجی اس��ت به طوری که بعد از برجام ‪ ۲۴‬تفاهمنامه‬ ‫را با ش��رکت های خارجی به امضا رس��اند که منجر به‬ ‫نهایی شدن و امضای ‪ ۷‬قرارداد مهم صنعتی شد که دو‬ ‫قرارداد از این تعداد در حوزه صنایع ریلی و واگن سازی‬ ‫اس��ت‪ .‬در توافقنامه ه��ای ریلی یاد ش��ده همواره طرف‬ ‫ایرانی بر مشارکت سرمایه گذاری‪ ،‬انتقال فناوری‪ ،‬تولید‬ ‫و ص��ادرات و اس��تفاده حداکث��ری از توانمندی داخلی‬ ‫تاکی��د ک��رده و امض��ای قرارداد های مش��ارکت بر این‬ ‫اساس بوده است‪ .‬قرارداد امضا شده ریلی شرکت ایریکو‬ ‫(شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان) با الستوم فرانسه‬ ‫و امض��ای قرارداد مش��ترک تولید واگن بین س��ازمان‬ ‫گسترش و نوس��ازی صنایع ایران و شرکت ترنس مش‬ ‫هولدینگ روس��یه ثمره به بار نشستن مذاکرات پس از‬ ‫برجام اس��ت که توسعه فعالیت های شرکت های داخلی‬ ‫در زمینه صنایع ریلی و لشتغالزایی را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که کش��ور ما تا س��ال تا ‪۱۴۰۴‬‬ ‫به حدود ‪ ۲۵۰۰‬واگن مس��افری برون ش��هری نیاز دارد‬ ‫و به طور متوس��ط باید سالی ‪ ۲۵۰‬دستگاه واگن تولید‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر با توجه ب��ه احداث خطوط مترو در ‪۹‬‬ ‫کالنش��هر ازجمله تبریز‪ ،‬تهران‪ ،‬مشهد‪ ،‬شیراز‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫اهواز‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬قم و کرج و برنامه احداث خطوط مترو‬ ‫در ‪ ۱۰‬ش��هر دیگر از جمله یزد‪ ،‬رشت‪ ،‬قزوین‪ ،‬اردبیل‪،‬‬ ‫اراک‪ ،‬همدان‪ ،‬بندرعباس‪ ،‬کرمان‪ ،‬زنجان و ارومیه به ‪۸‬‬ ‫تا ‪ ۱۰‬هزار واگن مترو ش��هری نیز تا پایان برنامه ششم‬ ‫نیاز هست‪.‬‬ ‫با توجه به نیاز کش��ور به احتمال در اینده نزدیک بنا‬ ‫به گفته وزیر سابق صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یک قرارداد‬ ‫همکاری نیز با زیمنس المان در این زمینه بسته شود‪.‬‬ ‫براس��اس قرارداد امضا شده ریلی در کنار تولید واگن‬ ‫چندین قرارداد همکاری برای تامین سایر اجزا و قطعات‬ ‫از جمله موتور‪ ،‬ریل‪ ،‬ترمز و سیس��تم های الکتریکی به‬ ‫صورت جداگانه با سایر شرکت ها نیز منعقد خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات ریلی پس از تامین نیاز داخلی‬ ‫بن��ا به گفت��ه محمدرضا نعم��ت زاده‪ ،‬وزیر پیش��ین‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با توج��ه به نیاز باالی داخلی‪،‬‬ ‫تولی��دات فعل��ی برای تامی��ن نیاز کش��ور و پس از ان‬ ‫صادرات خواهد بود‪.‬‬ ‫نعم��ت زاده در ایی��ن امض��ای توافقنام��ه همکاری‬ ‫مش��ترک در س��اخت واگن های مترو ش��هری و حومه‬ ‫میان س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)‪،‬‬ ‫شرکت الستوم فرانسه و شرکت ایریکو (شرکت توسعه‬ ‫صنایع ریلی ایرانیان) گفت‪ :‬در این مش��ارکت سه جانبه‬ ‫شرکت های یاد شده به ترتیب با سرمایه گذاری ‪۶۰ ،۲۰‬‬ ‫و ‪ ۲۰‬درصدی حضور دارند‪.‬‬ ‫بنا بر گفته های وزیر پیش��ین صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫هدف از این مشارکت توسعه کارخانجات ایریکو در ابهر‬ ‫است که اکنون طرح توسعه ان اغاز شده و قرار است با‬ ‫این مشارکت تکمیل شود‪.‬‬ ‫در این توافقنامه پیش بینی ش��ده در بخش نخس��ت‬ ‫همکاری با اس��تفاده از اخرین فناوری های روز جهان ‪۲‬‬ ‫هزار دستگاه واگن مورد نیاز مترو تامین شود‪.‬‬ ‫‹ ‹منافع ملی‪ ،‬اولویت نخس�ت قراردادهای‬ ‫جوینت وینچر‬ ‫نکت��ه قاب��ل توج��ه در قراردادهای تولید مش��ترک‬ ‫(‪ )JV‬این اس��ت ک��ه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫تالش کرده عالوه بر اش��تغالزایی درون کش��ور‪ ،‬توسعه‬ ‫فعالیت ش��رکت های داخلی و انتقال فناوری به کشور‪،‬‬ ‫ش��رکت هایی را برای مش��ارکت انتخاب کند که سابقه‬ ‫فعالیت درخش��ان در این زمینه داشته و بر این اساس‬ ‫شرکت الس��توم یک شرکت فعال چندملیتی فرانسوی‬ ‫اس��ت که در زمینه تولید الکتریسیته و صنعت حمل و‬ ‫نقل فعالیت می کند‪ .‬این شرکت در سال ‪ ۱۳۳۸‬نیروگاه‬ ‫طرشت (برق الس��توم) را در منطقه طرشت و محدوده‬ ‫خیابان ستارخان تهران ساخت‪.‬‬ ‫کارخان��ه ایریک��و نیز یک��ی از ش��رکت های تولیدی‬ ‫واگن های مس��افری و باری در کش��ور با ظرفیت خوب‬ ‫است که در ‪ ۱۷‬کیلومتری ابهر واقع است و از ‪ ۱۰‬سال‬ ‫پیش تاکنون در تولید واگن های مسافری و باری فعالیت‬ ‫دارد‪.‬در حال حاضر کارخانه ایریکو به عنوان نخس��تین‬ ‫تولیدکننده بخش خصوص��ی واگن در ایران در فضایی‬ ‫به وس��عت ‪ ۴۰‬ه��زار مترمربع با ظرفیت تولید س��االنه‬ ‫‪ ۲۰۰‬دس��تگاه واگن مس��افری در یک ش��یفت فعالیت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫با اجرای طرح توس��عه کارخان��ه ایریکو و صرف ‪۱۱۲‬‬ ‫میلی��ارد توم��ان س��رمایه گذاری قرار اس��ت تولید این‬ ‫کارخانه تا ‪ 3‬س��ال دیگر با افزایش ‪ ۷۰‬هزار مترمربعی‬ ‫فضای تولیدی به یک هزار دستگاه واگن مسافری برسد‪.‬‬ ‫در قرارداد تولید واگن با شرکت ترنس مش هولدینگ‬ ‫روسیه نیز منافع کشور مد نظر بوده است‪.‬‬ ‫طبق قرارداد مدل همکاری روس��یه و ایران تاسیس‬ ‫شرکت مشترک با سهم سرمایه گذاری ‪ ۸۰‬به ‪ ۲۰‬است‬ ‫که پس از تش��کیل ش��رکت با فاینانس ‪ ۲‬میلیارد یورو‬ ‫همکاری خواهند کرد و به مرور متناس��ب با پروژه های‬ ‫این��ده حجم س��رمایه گذاری دو ط��رف افزایش خواهد‬ ‫یافت و منابع مالی از طرف ش��رکت مشترک و از طریق‬ ‫روسیه تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫دومین قرارداد تولید واگن نیز ازسوی ایدرو با شرکت‬ ‫مش هولدینگ روسیه در حالی امضا شد که ‪ ۳۵‬درصد‬ ‫سهام این شرکت به الستوم فرانسه تعلق دارد‪.‬‬ ‫ش��رکت ترنس م��ش هولدینگ روس��یه محصوالتی‬ ‫از قبی��ل لکوموتیو برقی‪ ،‬دیزلی‪ ،‬واگن های مس��افری و‬ ‫اتوبوس��ی‪ ،‬واگن های چندگانه الکترونیک‪ ،‬مترو‪ ،‬باری و‬ ‫برقی تولید می کند‪.‬‬ ‫همچنین سال گذشته برای خرید ‪ ۶‬هزار واگن باری‬ ‫از روسیه توافق شد که وزارت راه و شرکای سرمایه گذار‬ ‫عالقه من��د بودند خریداری کنن��د و در این زمینه قرار‬ ‫شد ‪ ۱۱۰۰‬دستگاه وارد شود و حدود ‪ ۵‬هزار دستگاه با‬ ‫اخرین اخبار و تازه ترین تحلیل ها را در پایگاه خبری‬ ‫گسترش صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت دنبال کنید‬ ‫‪w w w . s m t n e w s . i r‬‬ ‫همکاری ‪ 3‬شرکت تولید کننده ایرانی و روسی در داخل‬ ‫تولید ش��ود‪ .‬سازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران‬ ‫(ای��درو) همچنین در جهت توس��عه فعالیت های ریلی‬ ‫سال گذش��ته با فرمانداری استان جیونگ گی– قطب‬ ‫اقتصادی کره جنوبی– تفاهمنامه همکاری امضا کرد‪.‬‬ ‫ب��ر مبنای ای��ن تفاهمنامه‪ ،‬مقرر ش��د همکاری های‬ ‫ای��درو با ش��رکت های کره جنوب��ی در زمین��ه خودرو‪،‬‬ ‫ریلی‪ ،‬کشتی س��ازی‪ ،‬فناوری های پیشرفته و انرژی های‬ ‫نوین تسهیل ش��ود‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬ایدرو در نظر دارد‬ ‫فناوری های کره جنوبی را که در دوره تحریم علیه ایران‬ ‫نیز همواره یک��ی از طرف های اصلی مبادالت تجاری با‬ ‫کش��ور ما بود در این بخش ها وارد کش��ور کند و زمینه‬ ‫س��رمایه گذاری فعاالن اقتصادی کره جنوب��ی را فراهم‬ ‫س��ازد‪ .‬قرارداد ساخت ایس��تگاه بزرگ راه اهن سنگان‬ ‫برای حمل مواد معدنی و تفاهمنامه همکاری مش��ترک‬ ‫شرکت گیجین و پاندرول را می توان از دیگر فعالیت های‬ ‫ریلی پس از برجام برش��مرد‪ .‬این قرارداد با حضور وزیر‬ ‫پیش��ین صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حاش��یه پنجمین‬ ‫نمایشگاه بین المللی ریلی‪ ،‬صنایع‪ ،‬تجهیزات و خدمات‬ ‫وابس��ته بین ش��رکت ملی راه اهن و ش��رکت مجتمع‬ ‫صنایع و معادن احیای س��پاهان و تفاهمنامه همکاری‬ ‫مشترک شرکت گیجین و پاندرول بین مدیران شرکت‬ ‫گیجین از ایران و ش��رکت پاندرول از فرانسه در زمینه‬ ‫همکاری های حمل و نق��ل ریلی و تجهیزات و خدمات‬ ‫وابسته امض ا شد‪ .‬براساس این قرارداد مقرر شد مجتمع‬ ‫صنایع و معادن احیای س��پاهان برای س��اخت ایستگاه‬ ‫حمل مواد معدنی با ‪ ۱۴‬خط معادل ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫س��رمایه گذاری کند تا از طریق این خطوط حمل مواد‬ ‫معدنی از معدن سنگان تسهیل شود‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن تفاهمنامه عملی��ات اجرایی طراحی‪،‬‬ ‫اح��داث و اماده ش��دن تاسیس��ات جانبی زی��ر و روی‬ ‫این ایس��تگاه با نظارت و تایید راه اهن در ‪ ۱۸‬ماه اماده‬ ‫می ش��ود و با ساخت این ایستگاه هزینه های حمل مواد‬ ‫معدنی از این منطقه ‪ ۱۵‬درصد کاهش می یابد ‪.‬‬ ‫نعمت زاده در زمینه صنایع ریلی کشور و فعالیت های‬ ‫دولت یازدهم پس از برجام گفت‪ :‬با توجه به تاکید دولت‬ ‫و مجلس نسبت به توسعه صنایع ریلی و انچه در برنامه‬ ‫ششم پیش بینی شده شاهد تالش بیشتر تولیدکنندگان‬ ‫ایران هس��تیم‪ .‬به گفته مهندس نعمت زاده برای تولید‬ ‫واگن های مس��افری بین جاده ای و باری ظرفیت خوبی‬ ‫در کش��ور وجود دارد و سازندگان می توانند از فاینانس‬ ‫خارجی و صندوق توسعه ملی برای رفع نیازهای داخلی‬ ‫اس��تفاده کند‪ .‬بنابر اظهارات نعمت زاده در بخش ریل و‬ ‫صنایع ریلی امکاناتی در کش��ور نداش��تیم و از ‪ ۳‬سال‬ ‫پیش با شرکت ذوب اهن اصفهان در جلساتی در ارتباط‬ ‫با ادغام پروژه های سرمایه گذاری مذاکراتی انجام شد‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د در دورانی از شکوفایی اقتصادی قرار‬ ‫داریم که تالش های مقامات مس��ئول در وزارت صنعت‪ ،‬‬ ‫معدن و تجارت و س��ازمان گس��ترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران به عنوان سازمان توسعه ای متولی سرمایه گذاری‬ ‫صنعتی به بار نشسته و صنعت ریلی با احیای شرکت های‬ ‫تولید واگن و مشارکت با شرکای بنام خارجی با شتاب‬ ‫روزافزون در ریل توس��عه خود قرار گرفته است چراکه‬ ‫توس��عه حمل و نقل عمومی و ریلی ج��زو اولویت های‬ ‫برنامه شش��م و مجلس و دولت است و قطار توسعه این‬ ‫صنعت با سرعت مقبول و امیدوارکننده ای پیش می رود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫گشایش ‪ ۱۴۰‬میلیارد تومان‬ ‫پروژه در بندر شهید رجایی‬ ‫مدیر عامل بن��ادر و دریانوردی در ایی��ن بهره برداری ‪۳۳‬‬ ‫طرح عمرانی در بندر ش��هید رجایی گفت‪ :‬در بنادر کش��ور‬ ‫به خوبی شاهد مشارکت بخش خصوصی در اقدامات عمرانی‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش گس��ترش صنع��ت ب��ه نق��ل از وزارت راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬مدیر عامل بنادر و دریانوردی در حاشیه گشایش‬ ‫پروژه های بندری و دریایی در بندر شهید رجایی افزود‪ :‬هدف‬ ‫اول از گشایش این پروژه ها توسعه نرم افزاری و سخت افزاری‬ ‫بن��ادر و ارتق��ای کیفیت خدمات حوزه حم��ل ونقل دریایی‬ ‫به ویژه خدمات و توس��عه حمل و نقل ریلی در بندر ش��هید‬ ‫رجایی است‪.‬‬ ‫محمد س��عیدنژاد با بیان اینکه افزایش سطح ایمنی بنادر‬ ‫کشور از دیگر اهداف مهم پروژه های هفته دولت است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با پروژه هایی که امروز گشایش می یابد در مجموع ‪۱۴۰‬‬ ‫میلیارد تومان پروژه در هفته دولت در بندر شهید رجایی به‬ ‫بهره برداری رسید که امکان اشتغال ‪ ۴۹۶‬نفر را فراهم کرد‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بخشی از این‬ ‫پروژه ها مربوط به بازس��ازی خطوط ریلی بندر شهید رجایی‬ ‫پس از ‪ ۳۰‬س��ال اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬هم کیفیت خطوط ارتقا‬ ‫یافت��ه و هم به دلی��ل کهنگی خطوط قبل��ی در حال حاضر‬ ‫واگن ها با سرعت بهتر و بیشتری در مسیر حرکت می کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بخ��ش دیگ��ر پروژه ه��ا درب��اره ترمینال‬ ‫کانتینری و بخشی دیگر مربوط به شناورهای ناجی است که‬ ‫به شناورهای اتش پاد تبدیل شده که به افزایش سطح ایمنی‬ ‫کمک خواهند کرد‪.‬‬ ‫ل توجهی از این‬ ‫این مقام مسئول با اشاره به اینکه بخش قاب ‬ ‫س��رمایه گذاری مربوط به بخش خصوصی است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در بنادر کشور ب ه خوبی شاهد مشارکت بخش خصوصی‬ ‫در اقدامات عمرانی هستیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬توس��عه زیرساخت های مربوط به گردشگری‬ ‫و س��فرهای دریایی در بنادر ش��رق‪ ،‬مرکز و غرب استان در‬ ‫دس��تور کار قرار دارد ک��ه از جمله ان مطالع��ات مربوط به‬ ‫توسعه بندر شهید حقانی بندرعباس به عنوان بزرگترین پایانه‬ ‫مسافری دریایی کشور است‪.‬‬ ‫س��عیدنژاد با بی��ان اینکه امروز در بنادر ش��رقی هرمزگان‬ ‫الیروبی و اس��تقرار نخس��تین ش��ناور ناجی در بندر جاسک‬ ‫انجام می ش��ود‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬همچنی��ن در بنادر غرب‬ ‫هرمزگان رمپ های معدنی بندرلنگه به بهره برداری می رس��د‬ ‫که این پروژه ها در مجموع برای ‪ ۵۶‬نفر اش��تغالزایی می کند‬ ‫ک��ه با س��رمایه گذاری ‪ ۴۰‬میلی��ارد تومان نیز ای��ن پروژه ها‬ ‫گشایش یافت و زمینه ساز تسهیل صادرات و واردات در بنادر‬ ‫هرمزگان شد‪ .‬مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و معاون‬ ‫وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه سیاست دولت و وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی این اس��ت که در کنار افزایش توسعه بنادر‬ ‫بزرگ کش��ور‪ ،‬بنادر کوچک هویت خود را حفظ کنند‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬این بنادر کوچک باید میزان جابه جایی کاالها را افزایش‬ ‫داده و به محلی برای تردد و واردات و صادرات بیشتر به ویژه‬ ‫در منطقه مکران تبدیل شوند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 15‬ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ‪ 15 1396‬ﺫﻯﺍﻟﺤﺠﻪ ‪ 6 1438‬ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ‪ 2017‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 203‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2176‬‬ ‫ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ‬ ‫ﻧﻴﺎﺯ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻗﺎﺑﺖ‬ ‫ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ‬ ‫ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪ ﺭﺍ ﺑﺤﺮﺍﻧﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ‬ ‫ﺑــﺮﺍﻯ ﺷــﺮﻭﻉ ﻛﺎﺭﻫــﺎﻯ ﻧﻮ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﻗﻄﻌــﺎﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﻧﻮ ﺑﻪﻃﻮﺭ‬ ‫ﻗﻄﻊ ﻭﺍﺣﺪﻫــﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻧﻴﺎﺯ‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤــﻜﺎﺭﻯ ﺩﺍﺭﻧــﺪ‪ .‬ﺍﺯﺍﻳﻦﺭﻭ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻗﻄﻌــﺎﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫــﺎﻯ‬ ‫ﺁﺭﺵ ﻣﺤﺒﻰﻧﮋﺍﺩ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺴــﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺧﻄﻮﻁ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺑﻴﺮ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﻫﻤﮕﻦ ﻧﻴﺮﻭﻣﺤﺮﻛﻪ‬ ‫ﺯﻣﺎﻧﺒﺮ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ‬ ‫ﻭ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﻯ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ‪ ،‬ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ‪،‬‬ ‫ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﻨــﺎﻭﺭﻯ ﻭ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ‬ ‫ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠــﻰ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ‪ ،‬ﺑﻰﺗﺮﺩﻳﺪ ﺯﻣﺎﻧــﻰ ﺭﺍ ﻣﻰﻃﻠﺒﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﻃﺮﺡ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻛﻼﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻃﺮﺡﻫــﺎﻯ ﺗﻮﺟﻴﻬــﻰ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﻯ‬ ‫ﻭ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﻯ‪ ،‬ﺣﺠﻢ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻭ‬ ‫ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺗﻴﺮﺍژ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ‬ ‫ﻭ ﺗﺒﻌــﺎﺕ ﺁﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﺩﺭﺣﺎﻟﻰﻛﻪ ﺩﺭﺍﻳﻦﺑﺎﺭﻩ ﺁﺛﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰﻫﺎ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺟﺎﻣﻊ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯﻫﺎ ﺩﻳﺪﻩ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﻯ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﺯ‬ ‫ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﺗﺎ ‪ 1/5‬ﺳﺎﻝ ﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯﻫﺎ ﻣﺴــﺘﻠﺰﻡ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺎﺷــﻴﻦﺁﻻﺕ ﻓﻌﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺧﻂ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ‪ 6‬ﻣﺎﻩ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﺳــﺮﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺑــﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺷــﺮﻁ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌــﺪﻥ ﻭ ﺗﺠــﺎﺭﺕ ﺩﺭ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠــﻰ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ‪30‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺎﻥ ﺳــﺎﻝ ﻧﺨﺴــﺖ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯﻫﺎ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻴﻔﺘﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷــﻴﻢ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺎﺳــﺘﻪ ﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻛﻨﺪ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻰﺳــﺎﺯﻯ ﻭ ﺗﻴﺮﺍژ ﺗﻮﻟﻴﺪ‪ ،‬ﺑﻰﺗﺮﺩﻳﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻦ ﺁﻥ ﻳﻜﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫــﺎﻯ ﺟﺪﻯ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺻﻨﻌــﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺤــﺮﺍﻥ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ ﺑﺎ ﺳــﺎﺧﺖ‬ ‫ﺩﺍﺧﻞ ‪40‬ﺩﺭﺻﺪ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺴﺠﻢ‬ ‫ﻭ ﻣﺪﻭﻧــﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳــﺎﺧﺖ ﺩﺍﺧﻞ ‪ 40‬ﺗﺎ ‪ 80‬ﻭ ‪90‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﻤﻰﺷــﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺭﻭﻧﺪ ﺩﺍﺧﻠﻰﺳــﺎﺯﻯ ﭘــﮋﻭ ‪ 2008‬ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻭﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﺧﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺩﺭﺣﺎﻟﻰﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺗﻴﺮ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺳــﺎﺧﺖ ‪40‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺑﺮﺳــﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﺷــﺪ ﺗﺎ ‪ 6‬ﻣﺎﻩ ﻧﺨﺴــﺖ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺭﻗﻢ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺯﻣﺰﻣﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ‬ ‫‪40‬ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﺧﻠﻰﺳﺎﺯﻯ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﺍﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻭﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯ ﺑﻪ‬ ‫ﺁﻥ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ‬ ‫ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺳﻴﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻛﻴﺎ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮﻯ ﺩﺭ‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ ﻫﻮﺍ ﻭ‬ ‫ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﺭﺯﺵﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻛﻤﺘﺮﻯ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ‬ ‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﻣﻬﺪﻯﻛﺎﻭﻩﺍﻯ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﻭﭼﺮﺧــﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑــﺪﻭﻥ ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﻣﻨﻄﻘــﻰ‬ ‫ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺫﻯﺭﺑﻂ ﺗﻮﺟﻴﻪ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﻧــﺪﺍﺭﺩ ﺯﻳــﺮﺍ ﺑــﺎ‬ ‫ﻭﺿﻌﻴﺘــﻰ ﻛــﻪ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﻭﭼﺮﺧﻪﺳــﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺸــﺎﺭﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺩﻡﻣﻨﺼﻮﺭﻯ‬ ‫ﺗﺤﺮﻳﻤــﻰ ﺁﺳــﻴﺐ ﺯﻳــﺎﺩﻯ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺻﻨﻔﻰ‬ ‫ﺩﻳﺪﻩﺍﻧــﺪ ﻭ ﺍﻣــﺮﻭﺯ ﺑﺎﻳــﺪ ﺑﺎ‬ ‫ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ‬ ‫ﻳﺎﺭﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻯ‬ ‫ﻭ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷــﻮﺩ‬ ‫ﺗــﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑــﺎ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺗــﻰ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺎﺳــﻴﺲ‬ ‫‪ 2‬ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪﺳــﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﻭ ﺻﻨﻒﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ‬ ‫ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷــﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﻣﺤﺼــﻮﻻﺕ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺑﺎ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻤﺘﺎﻳﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭﻧﺘﻴﺠﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣــﺎ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﺩﺭﺣﺎﻝﺣﺎﺿﺮ ﻗﻄﻌﺎﺕ‬ ‫ﺩﻭﭼﺮﺧــﻪ ﺍﺯ ﺧــﺎﺭﺝ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﻣﻮﻧﺘــﺎژ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﺣــﺪﻭﺩ ‪90‬ﺩﺭﺻﺪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺩﻭﭼﺮﺧــﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﭼﻴﻨﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻥ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﺗﺎ ‪ 5‬ﺳﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳــﺘﻘﺒﺎﻝ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺳﺎﻟﻢ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎ ﻭ ﺑﺴــﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ‬ ‫ﺟﺎﻧﻰ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻛﻨــﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳــﻪ ﺻﻨﻔــﻰ ﻓﺮﻭﺷــﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﻭ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﺣــﺪﻭﺩ ‪ 250‬ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﻔــﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ‬ ‫ﻛﺴــﺐ ﻭ ﺑﻴﻦ ‪ 20‬ﺗــﺎ ‪ 30‬ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﻔﻰ ﺑــﺪﻭﻥ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨــﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ‪ ،‬ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻳﺪﻛﻰ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵ »ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ« ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ‬ ‫ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﺷﺮﻁ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﻧﺠﻔﻰ‪:‬‬ ‫ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﻣﻴﺮﺍﺣﻤﺪﻯ‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﻭ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﺍﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻐﻔﻮﻝ‬ ‫ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩﻯ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺍﻳــﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﻰﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ‬ ‫ﻣﺪﻝﻫﺎ ﺑﻮﻣﻰﺳــﺎﺯﻯ ﺗﺎ ‪ 70‬ﻭ ‪80‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﺎ‬ ‫ﻫﻨﻮﺯ ﺗــﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺭﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﺯﺍﻳﻦﺭﻭ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﺳــﺮﺍﻍ ﺑﺮﺧــﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ‬ ‫ﺭﻓﺖ ﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻧﻬﺎﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻬﺒﻮﺩ‬ ‫ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻳﻰ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﺧﻸ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺍﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ‬ ‫ﺳﻴﺪﺟﻮﺍﺩ ﺣﺴﻴﻨﻰﻛﻴﺎ‪ ،‬ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕﺭﻳﻴﺴﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ‪ ،‬ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻛﻪ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍﻯ ﺑــﺮﺍﻯ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻗــﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴــﺖ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﭼﻪ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻌﻄﻴﻞ‬ ‫ﻧﺸﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﻧﺪﻳﺸــﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺤﺜﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺯﺵﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ‬ ‫ﻭ ﻧﺮﺥ ﺁﻥ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻮﺭﺩﺑﺮﺭﺳﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ ﺭﻓﻊ ﺿﻌﻒﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻤﺎﻡ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮﺡ‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛــﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﻯ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ ﻫﻮﺍ ﻭ ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﺭﺯﺵﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻛﻤﺘﺮﻯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎﺭﻯ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻴﺮ‪ ،‬ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺣﺴــﻴﻨﻰﻛﻴﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳــﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻫﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ‬ ‫ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﻭ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩﺍﻯ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻄﻠﻮﺏ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻧﺠﻔﻰ‪ ،‬ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻣﺠﻠﺲ‪ ،‬ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸــﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ‬ ‫ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺴﺘﺮ‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ ﻛﻮﻫﻜﻦﺭﻳﺰﻯ‪:‬‬ ‫ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﺸﻰ ﻣﻨﻄﻘﻰ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ‬ ‫ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫ﻭ ﺯﻣﻴﻨــﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻪ ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻭ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻣﺴــﺎﻋﺪﺗﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻪﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺻــﺎﺩﺭﺍﺕ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻓﻨــﺎﻭﺭﻯ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ‬ ‫ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺩﺭﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻣﺴــﺎﻋﺪ‬ ‫ﺷــﺪﻥ ﻓﻀﺎﻯ ﻛﺴــﺐﻭﻛﺎﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺴــﺘﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺷﺪ‬ ‫ﺗﻤــﺎﻡ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪﻭﺟﻮﺩ ﻣﻰﺁﻳﺪ ﻛﻪ ﺷــﺎﻣﻞ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﻸ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ‬ ‫ﻣﺪﻝﻫﺎ ﻭ ﺧﻄﻮﻁ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪﺩﻧﺒــﺎﻝ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺴــﺘﻨﺪ؛ ﺍﻣﺮﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳــﺪ ﺑﻪﻟﺤﺎﻅ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ‬ ‫ﺭﻭﺯﺁﻣــﺪ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﺣﺘــﻢ ﭘﻴﮕﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺑــﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺭﺗﻘــﺎ ﻭ ﺟﻬﺶ ﻛﻴﻔﻰ ﻭ ﻓﻨــﺎﻭﺭﻯ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻭ ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖﻫﺎﻳﻰ‬ ‫ﻛﻪ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑﻪﻟﺤــﺎﻅ ﺁﻻﻳﻨﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻰ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳــﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﻮﻻﺗﻰ‬ ‫ﺟﺰﻭ ﺳــﺮﻓﺼﻞﻫﺎﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺳــﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ‬ ‫ﺁﻥ ﻛﻤﻚ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ‬ ‫ﻛﻴﻔﻰ ﻣﻮﺭﺩﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﺩﻧﻴﺎﺳﺖ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺭﺳــﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﺎﻡ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺁﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳــﺶ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻛﻤﻴﺘﻪﺍﻯ‬ ‫ﻭﻳﮋﻩ ﻛﻪ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻫﻤﻴﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻰ ﻭ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺘــﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺍﺭﺗﺒــﺎﻁ ﻭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺗﺮﺩﻳﺪﻯ ﻭﺟــﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪ .‬ﻳﻚ‬ ‫ﺳــﺎﻝ ﺍﺯ ﻋﻤﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﻫﻢ ﻣﻰﮔــﺬﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ‬ ‫ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩﻯ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺭﺩﺑﺮﺭﺳﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﻏﻴﺮﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﻪﻃﻮﺭ‬ ‫ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ‬ ‫ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻭ ﺧﺎﺹ‬ ‫ﺩﺭ ﺣــﺪﻯ ﻛﻪ ﺭﺿﺎﻳﺖﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷــﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸــﺪﻩ ﺍﻣﺎ‬ ‫ﺗﻼﺵﻫﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻧﺠﻔــﻰ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛــﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﺴــﻴﺮ‪ ،‬ﻻﺯﻡ ﺍﺳــﺖ‬ ‫ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥﺷــﺎﻥ ﻭﺳــﻴﻊﺗﺮ ﻭ‬ ‫ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺗﺮ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ ﻛﻮﻫﻜﻦﺭﻳﺰﻯ‪ ،‬ﻋﻀﻮ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮﺩﻯ ﻭ ﺟﻤﻌﻰ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ‬ ‫ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﻭ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ‬ ‫ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻤﻌــﻰ ﺭﺍ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﺷــﺨﺎﺹ‬ ‫ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻓﺪﺍﻯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ‬ ‫ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻓــﺮﺍﺩ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﺧﺮﻳﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﻪﻭﺟﻮﺩ ﻣﻰﺁﻭﺭﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻭ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﻣﺸــﻰ ﻣﻨﻄﻘــﻰ ﺭﺍ ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴــﺪﺍﺕ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﻓﻌــﺎﻻﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﻧﻴــﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑــﺎ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘــﻦ ﺿﻌﻒ ﻭ‬ ‫ﻗﻮﺕﻫــﺎ ﻭ ﻧﻴﺰ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻳﻰ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻫﺮ ﻛﺸﻮﺭﻯ ﻻﺯﻡ ﺍﺳــﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﻟﺤﺎﻅ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ‬ ‫ﻛﻤﺘﺮﻳــﻦ ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ ﺭﺍ ﺑﻪﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﭼﻮﻥ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺩﺭ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎﻯ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﺳــﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺳــﻴﺖ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺎﻛﻴﺪ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻰ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻏﻤﺎﺽ‬ ‫ﻧﻴﺴــﺖ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭼﻮﻥ ﺍﻗﺸــﺎﺭ ﻛﻢﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺟــﺪﻯ ﻧﻜﺮﺩ‪ ،‬ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻼﻥ ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ‬ ‫ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺍﻛﺐ ﻭ ﺳــﺎﻳﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺯﻳﺎﻧﺒﺎﺭ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ‬ ‫ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ‬ ‫ﻋﻤﻮﻡ ﺑﻪﻟﺤﺎﻅ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻰ ﻭ‬ ‫ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺴــﺖ ﺯﻳﺮﺍ‬ ‫ﻗﺸﺮ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﻰ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ‬ ‫ﻛﻪ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺗﺮﺍﻓﻴﻜﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻭﺳــﻴﻠﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺎﺧﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ‬ ‫ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻪ‬ ‫ﺁﻳﺎ ﻛﻤﻴﺘﻪﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﮕــﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥﺷــﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ‬ ‫ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺮﻗــﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ‪،‬‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ‬ ‫ﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨﻨــﺪ‪ .‬ﺣﺘﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﭘﺎﺭﻩﺍﻯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﻗﺘﻰ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ‬ ‫ﺷﻬﺮ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺁﻥ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﺍﻋﻀﺎﻯ‬ ‫ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﻮﻫﻜﻦﺭﻳﺰﻯ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺁﺳــﺎﻥ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻭ ﻫﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ‪ ،‬ﻣﻼﻗﺎﺕﻫﺎﻯ ﻫﻔﺘﮕﻰ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﮔﻴــﺮﻯ ﭼــﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷــﻮﻡ ﺑﻪﻃﻮﺭ‬ ‫ﻣﻌﻤــﻮﻝ ﺍﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻯ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﺩﺍﺷــﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷــﺪ ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﺷــﺪ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ ﻋﻠﻨﻰ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﻣﻄــﺮﺡ ﺷــﻮﺩ ﺭﻭﺍﻝ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ‬ ‫ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﻭ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﻭ ﺳــﭙﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ‬ ‫ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ )ﺗﻮﻣﺎﻥ(‬ ‫ﺳﻤﻨﺪ ﺳﻮﺭﻥ ﺍﻯﺍﻝﺍﻳﻜﺲ ﺗﻮﺭﺑﻮ‪ .‬ﻛﺪ‪58202‬‬ ‫ﺩﻧﺎ ﭘﻼﺱ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﻯﺍﻑ‪7‬‬ ‫ﭘﮋﻭ ‪ 405‬ﺍﺱﺍﻝﺍﻳﻜﺲ‪.‬ﻛﺪ‪22009‬‬ ‫ﭘﮋﻭ ﭘﺎﺭﺱ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ‪.‬ﺍﻯﺍﻝﺍﻳﻜﺲ‬ ‫ﭘﮋﻭ ‪ 207‬ﺟﺪﻳﺪ‪.‬ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ‬ ‫ﭘﮋﻭ ‪ 206‬ﺻﻨﺪﻭﻗﺪﺍﺭ ﻭﻯ‪.8‬ﻛﺪ‪27430‬‬ ‫ﺭﻧﻮ ﻛﭙﭽﺮ ‪2017‬‬ ‫ﺳﻮﺯﻭﻛﻰ ﻭﻳﺘﺎﺭﺍ ﺍﺗﻮﻣﺎﺕ ﻛﻼﺱ‪10‬‬ ‫ﻫﺎﻳﻤﺎ ﺍﺱ‪ 7‬ﺗﻮﺭﺑﻮ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ‬ ‫ﺳﺎﻳﭙﺎ ‪ 151‬ﺍﺱﺍﻯ‬ ‫ﺗﻴﺒﺎ‪-2‬ﻫﺎچ ﺑﻚ ﺍﻯﺍﻳﻜﺲ )ﺗﻨﻮﻉ ﺭﻧﮓ(‬ ‫ﭼﺎﻧﮕﺎﻥ ﺳﻰﺍﺱ‪) 35‬ﻣﻮﻧﺘﺎﻱ(‪-‬ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ‬ ‫ﻛﻴﺎ ﺳﺮﺍﺗﻮ ‪-2000‬ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ )ﺁﭘﺸﻨﺎﻝ(‬ ‫ﺑﺮﻟﻴﺎﻧﺲ ﺍچ‪- 330‬ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ‪+‬ﻣﻮﻟﺘﻰ ﻣﺪﻳﺎ‬ ‫ﺭﻧﻮ ﺳﺎﻧﺪﺭﻭ ﺍﺳﺘﭗﻭﻯ‪-‬ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ )ﺗﻮﻣﺎﻥ(‬ ‫‪39/503/000‬‬ ‫‪41/200/000‬‬ ‫‪48/052/000‬‬ ‫‪52/700/000‬‬ ‫‪31/473/000‬‬ ‫‪32/800/000‬‬ ‫‪45/331/000‬‬ ‫‪54/000/000‬‬ ‫‪47/124/900‬‬ ‫‪50/200/000‬‬ ‫‪38/942/000‬‬ ‫‪39/700/000‬‬ ‫ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﻫﻴﻮﻧﺪﺍﻯ ﺍﻛﺴﻨﺖ‪ 2017‬ﻛﺎﻣﻞ‪Blue-‬‬ ‫ﻫﻴﻮﻧﺪﺍﻯ ﺍﻟﻨﺘﺮﺍ ‪ 2,0‬ﻧﻴﻮﻓﻴﺲ ﻛﺎﻣﻞ‪2017‬‬ ‫ﻫﻴﻮﻧﺪﺍﻯ ﺳﻮﻧﺎﺗﺎ ﺍﻝﺍﻑ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺟﻰﺍﻝﺍﺱ‬ ‫ﻫﻴﻮﻧﺪﺍﻯ ﺗﻮﺳﺎﻥ ‪- 2017‬ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﻮﻓﻴﺲ‪+‬ﺍﺗﻮﭘﺎﺭﻙ‬ ‫ﻫﻴﻮﻧﺪﺍﻯ ﺳﺎﻧﺘﺎﻓﻪ‪ .‬ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﻮﻓﻴﺲ‪.‬ﺍﺗﻮﭘﺎﺭﻙ‪2017‬‬ ‫ﻛﻴﺎ ﭘﻴﻜﺎﻧﺘﻮ ‪2017‬‬ ‫ﻛﻴﺎ ﺭﻳﻮ ﺻﻨﺪﻭﻗﺪﺍﺭ ‪2017‬‬ ‫‪110/000/000‬‬ ‫‪111/500/000‬‬ ‫‪147/074/000‬‬ ‫‪140/500/000‬‬ ‫‪95/074/000‬‬ ‫‪91/300/000‬‬ ‫‪21/385/000‬‬ ‫‪20/000/000‬‬ ‫‪----‬‬ ‫‪27/800/000‬‬ ‫ﻛﻴﺎ ﺳﻮﺭﻧﺘﻮ ﺍﺗﺎﻕ ﺟﺪﻳﺪ ‪ 2,4‬ﻛﺎﻣﻞ ﺟﻰﺗﻰ‬ ‫‪66/057/000‬‬ ‫‪67/000/000‬‬ ‫‪99/158/000‬‬ ‫‪97/000/000‬‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﭘﺮﻳﻮﺱ ‪+2017‬ﺳﺎﻧﺮﻭﻑ‬ ‫‪56/300/000‬‬ ‫‪57/700/000‬‬ ‫‪55/700/000‬‬ ‫‪62/200/000‬‬ ‫ﻛﻴﺎ ﺭﻳﻮ ﻫﺎچ ﺑﻚ ‪ -‬ﻛﺎﻣﻞ ‪2017‬‬ ‫ﻛﻴﺎ ﺍﺳﭙﺮﺗﻴﺞ ﻛﺎﻣﻞ ‪ 2017‬ﻧﻴﻮﻓﻴﺲ ﻛﻴﻮ ﺍﻝ‬ ‫ﻛﻴﺎ ﺍﭘﺘﻴﻤﺎ ﺟﻰﺍﻑ ﻛﺎﻣﻞ ‪ - 2017‬ﺍﺗﺎﻕ ﺟﺪﻳﺪ ﺟﻰﺗﻰ‪+‬ﺭﺍﺩﺍﺭ‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﭘﺮﻳﻮﺱ ‪ 2017‬ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫ﻟﻜﺴﻮﺱ ﺗﻰ‪ 200‬ﺍﻥﺍﻳﻜﺲ ﻫﻔﺖ ﻛﻠﻴﺪ‪-‬ﺍﻑﺍﺳﭙﺮﺕ ‪2017‬‬ ‫ﻟﻜﺴﻮﺱ ﺍچ ‪ 300‬ﺍﻥﺍﻳﻜﺲ ﻫﻔﺖ ﻛﻠﻴﺪ ‪2017‬‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ )ﺗﻮﻣﺎﻥ(‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ )ﺗﻮﻣﺎﻥ(‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ‬ ‫‪116/000/000‬‬ ‫‪147/226/000‬‬ ‫‪153/000/000‬‬ ‫‪162/900/000‬‬ ‫‪173/000/000‬‬ ‫‪194/950/000‬‬ ‫‪207/000/000‬‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ‬ ‫‪247/000/000‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫‪88/000/000‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫‪118/000/000‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫‪120/000/000‬‬ ‫‪199/244/000‬‬ ‫‪206/000/000‬‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ‬ ‫‪205/000/000‬‬ ‫‪236/649/000‬‬ ‫‪268/000/000‬‬ ‫‪162/000/000‬‬ ‫‪155/000/000‬‬ ‫‪178/000/000‬‬ ‫‪173/000/000‬‬ ‫‪398/000/000‬‬ ‫‪385/000/000‬‬ ‫‪342/000/000‬‬ ‫‪346/000/000‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 15‬شهریور ‪ 15 1396‬ذی الحجه ‪ 6 1438‬سپتامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 203‬پیاپی ‪2176‬‬ ‫خبر‬ ‫رعایت استانداردها؛ شرط‬ ‫همکاری با خودروسازان داخلی‬ ‫فضل اهلل جمالو‬ ‫جواد مرزبان راد‬ ‫«گسترش صنعت» اثرکاهش دستوری نرخ سود پرداختی در صنعت خودرو را بررسی کرد‬ ‫حذف موازی کاری خودروسازان با نظام بانکی‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۳‬ش��یوه نام ه جدی��د ش��رایط فروش‬ ‫خ��ودرو از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫تدوین و به خودروس��ازان ابالغ ش��د که بر اساس‬ ‫ان حداقل س��ود مش��ارکت در شرایط پیش فروش‬ ‫عادی‪ ،‬معادل حداقل س��ود سپرده یک ساله نظام‬ ‫بانکی و س��ود مش��ارکت در تولید نی��ز معادل نرخ‬ ‫سود س��پرده های ‪ ۳‬س��اله نظام بانکی تعیین شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این شیوه نامه ‪ ،‬حداقل س��ود انصراف در‬ ‫شرایط فروش مشارکت در تولید نیز معادل حداکثر‬ ‫‪ ۳‬درصد کمتر از نرخ سود سپرده های ‪ ۳‬ساله نظام‬ ‫بانکی اعالم شد‪.‬‬ ‫همزم��ان با کاه��ش نرخ س��ود س��پرده بانکی‪،‬‬ ‫مهلت ‪ 5‬ماهه ای به خودروس��ازان داده شده تا نرخ‬ ‫س��ودهای مش��ارکتی خود را به حد مجاز برسانند‬ ‫چراک��ه به گفته ولی اهلل س��یف‪ ،‬ریی��س کل بانک‬ ‫مرکزی روش��ی ک��ه خودروس��ازان در حال حاضر‬ ‫انج��ام می دهند منطبق با عملی��ات بانکی بوده در‬ ‫حالی که انها مجاز به انجام عملیات بانکی نیستند‪.‬‬ ‫او ادامه داده که خودروس��ازان مکلف شدند خود را‬ ‫ب��ا بانک مرکزی هماهنگ کنن��د و از این پس یک‬ ‫خودروس��از نمی تواند به بهانه پیش فروش از مردم‬ ‫پول بگیرد و سود باال پرداخت کند بلکه قرار شده‪،‬‬ ‫این کار منضبط تر و ایین نامه ای برای خودروسازان‬ ‫تهیه ش��ود که نظ��ارت ان بر عه��ده بانک مرکزی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫این ش��رایط در حالی به خودروسازان ابالغ شده‬ ‫که بررسی جزئیات نرخ سود بانک ها و موسسه های‬ ‫اعتباری در سال ‪ ۹۳‬نشان می دهد که متوسط نرخ‬ ‫س��ود بانکی بانک ها در این س��ال ‪ 21‬درصد و نرخ‬ ‫س��ود موسس��ه های مالی و اعتباری مع��ادل ‪ 27‬تا‬ ‫‪ 29‬درصد بوده اس��ت که با احتساب این شیوه نامه‪،‬‬ ‫خودروسازان اجازه داشتند تا ‪ 30‬درصد سود بانکی‬ ‫را در برنام��ه کاری خود قرار دهن��د‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که در س��ال های گذشته بیش��ترین میزان‬ ‫س��ود پرداخت��ی از س��وی خودروس��ازان در طرح‬ ‫«اتوخدمت» بود که به ‪ 28‬درصد رسید‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال به گفت��ه ش��هرام میراخورلو‪،‬‬ ‫معاون بازرسی س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان ‪ ،‬براس��اس ماده ‪ ۴‬ایین نامه حمایت‬ ‫از حقوق مصرف کنن��دگان‪ ،‬عرضه کنندگان خودرو‬ ‫اع��م از تولید کنن��ده یا واردکننده بای��د در فروش‬ ‫محصوالت خود میزان س��ود مش��ارکت را حداقل‪،‬‬ ‫معادل سود س��پرده ساالنه نظام بانکی (‪ ۱۵‬درصد)‬ ‫قرار دهند و در حال حاضر خودروس��از در پرداخت‬ ‫حداکثر سود مشارکت به مشتریان مجاز به افزایش‬ ‫‪ 3‬درصدی نرخ س��ود یک س��اله بانکی (‪۱۸‬درصد)‬ ‫اس��ت و از انج��ا ک��ه خودروس��ازان در طرح های‬ ‫ف��روش خود برای جذب مش��تری‪ ،‬نرخ های س��ود‬ ‫‪ ۲۴‬ت��ا ‪ ۲۵‬درصدی را اعالم می کنند‪ ،‬هش��دارهایی‬ ‫از س��وی س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و نظام‬ ‫بانکی به خودروس��ازان داده شده که عملیات شبه‬ ‫بانکی را متوقف کنند‪ .‬این اقدامات در حالی اس��ت‬ ‫که همزم��ان با کاهش نرخ س��ود س��پرده بانکی‪،‬‬ ‫خودروس��ازان نیز مل��زم به کاهش نرخ س��ودهای‬ ‫پرداخت��ی ش��ده اند‪ .‬کارشناس��ان صنع��ت خودرو‬ ‫معتقدن��د این رون��د در درازمدت به س��ود صنعت‬ ‫خودرو خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نظام بانکی نیازمند تغییرات بنیادی‬ ‫فض��ل اهلل جمالو‪ ،‬کارش��ناس صنعت خ��ودرو در‬ ‫گفت وگو با گس��ترش صنعت با تاکید بر اینکه تنها‬ ‫در ی��ک اقتصاد بیمار اس��ت ک��ه صنعتی همچون‬ ‫خ��ودرو با نظام بانکی م��وازی کاری می کند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬پیش بینی س��ودی معادل ‪ ۳‬درصد بیش��تر از‬ ‫نظام بانکی به طور قطع در یک اقتصاد سالم اتفاق‬ ‫نخواه��د افت��اد و زمانی که این نظ��ام بانکی اجازه‬ ‫می دهد تا خودروس��از کاری مانند او را انجام دهد‪،‬‬ ‫بی شک نمی توان توقعی داشت‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه این روند نش��ان می دهد‬ ‫که نظ��ام بانک��ی نیازمند تغییرات بنیادی اس��ت‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬حلقه ه��ای اقتص��ادی حلقه ه��ای ب��ه هم‬ ‫پیوس��ته ای هس��تند و به طور قط��ع تغییر در هر‬ ‫بخ��ش اثرگذاری خود را در س��ایر بخش ها خواهد‬ ‫داش��ت و عکس العمل اق��دام جدید نیز در س��ایر‬ ‫بخش ها خود را نش��ان خواهد داد‪ .‬جمالو ادامه داد‪:‬‬ ‫تغیی��ر در هر بخش به طور مش��خص بر یک حوزه‬ ‫اثرگذار نیس��ت بلکه موجی است که اثرات خود را‬ ‫بر س��ایر بخش ها خواهد گذاشت و اثربخشی ان به‬ ‫این موضوع بس��تگی دارد که تا چه اندازه به مرکز‬ ‫ایجاد موج نزدیک یا دور بود‪ .‬این کارشناس صنعت‬ ‫خودرو تاکید کرد‪ :‬در یک اقتصاد سالم کاهش سود‬ ‫بانکی باید در کنار کاهش قیمت خودرو‪ ،‬نرخ سود‬ ‫پرداختی به مشتریان را نیز کاهش دهد اما در یک‬ ‫اقتصاد اش��فته که با مش��کالت متعددی دست به‬ ‫گریبان اس��ت‪ ،‬نمی توان تحلیل درستی از موضوع‬ ‫داش��ت اما به طور قطع اثرگذاری خ��ود را خواهد‬ ‫داشت‪ .‬وی با بیان اینکه وقتی خودروسازان از نظام‬ ‫بانکی پول گران دریافت می کنند‪ ،‬ناگزیر هس��تند‬ ‫ک��ه نقدینگی خود را ب��ا پیش ف��روش و پرداخت‬ ‫س��ود مشارکت به خریداران تامین کنند‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫شرایط در حالی است که با منبع پول ارزان انها نیز‬ ‫موظف به پرداخت س��ود کمت��ر و در نهایت قیمت‬ ‫تمام شده کمتر خواهند بود زیرا منابع بیشتری وارد‬ ‫به خودروسازان تزریق خواهد شد‪.‬‬ ‫جمالو با تاکید بر اینکه باید دید مکانیزم کاهش‬ ‫سود س��پرده بانکی از چه زمانی و با چه مکانیزمی‬ ‫اجرا می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید دید بانک ها راه حلی‬ ‫ب��رای دور زدن قان��ون پیدا می کنند ک��ه این امر‬ ‫مستلزم گذر زمان است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش بینی افزایش فروش خودرو‬ ‫ج��واد مرزبان راد‪ ،‬عضو هیات علمی دانش��گاه علم و‬ ‫صنعت ایران نیز در گفت وگو با گسترش صنعت کاهش‬ ‫نرخ سود بانکی را بر جریان تولید خودروسازان داخلی‬ ‫موثر دانس��ت و گفت‪ :‬مهم ترین موضوع‪ ،‬ش��کل گیری‬ ‫س��از و کارهای موازی با این مس��ئله اس��ت تا منجر به‬ ‫نتیجه بخش ش��دن ان ش��ود‪ ،‬به طوری که به موازات‬ ‫کاهش س��ود بانکی باید ش��اهد اصالح امکانات تولید‬ ‫و قوانی��ن خرید و فروش باش��یم‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫اثر گذاری این مسئله می تواند در میان مدت و بلند مدت‬ ‫در خور توجه باشد با اشاره به افت فروش خودرو در سال‬ ‫گذشته‪ ،‬کاهش سود س��پرده های بانکی را در افزایش‬ ‫فروش خودرو در سال جاری موثر عنوان و تصریح کرد‪:‬‬ ‫ب��ه طور قطع ب��ا اجرای این طرح‪ ،‬خری��د خودرو رونق‬ ‫می یابد و انچه مس��لم اس��ت اینکه در مجموع تبعات‬ ‫مثبت کاهش نرخ سود بانکی بیشتر از پیامدهای منفی‬ ‫ان اس��ت‪ .‬البته این مسئله مش��روط بر اجرای موازی‬ ‫سازو کارهای دیگر مانند قوانین خرید و فروش‪ ،‬قوانین‬ ‫واردات‪ ،‬تعرفه های گمرکی و امکانات تولیدی است که‬ ‫اغلب در تجربه ها دیده شده به طور همسو همه مسائل‬ ‫با هم دنبال نمی ش��ود و کنترل��ی روی ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫در عین حال سیدجواد حسینی کیا‪ ،‬عضو هیات رییسه‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫معتقد اس��ت که کاهش نرخ س��ود بانکی ظرفیت های‬ ‫بهتری برای خودروس��ازان فراهم کرده تا با هزینه تمام‬ ‫ش��ده کمتری خودرو را تحوی��ل متقاضیان دهند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬کاهش نرخ س��ود بانکی باعث جهت دهی منابع‬ ‫مردم به س��مت تولید بیش��تر و کمک به این بخش در‬ ‫کشور خواهد شد‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬هرچند کاهش‬ ‫نرخ سود س��پرده بانکی منجر به جذب بیشتر منابع به‬ ‫صنعت خودرو خواهد ش��د اما به ط��ور قطع اثرات این‬ ‫اقدام را در درازمدت ش��اهد خواهیم بود و انچه مس��لم‬ ‫اس��ت این اس��ت که باید به مرور زمان ش��اهد کاهش‬ ‫قیمت تمام شده محصوالت خودروسازان نیز باشیم‪.‬‬ ‫سایپا در مسیر تعالی‬ ‫گروه خودروس��ازی سایپا در س��ال ‪ ۹۴‬با زیان انباشته بیش از ‪۴۰۰۰‬‬ ‫میلیارد تومانی مواجه ش��د و نسبت مالکانه شرکت به منفی ‪ ۱۴/۶‬درصد‬ ‫کاهش یافت و بسیاری از ش��رکت های اصلی ان در استانه ورشکستگی‬ ‫قرار گرفتند اما با هدایت و راهبری مدیران ارش��د و اقدامات مناس��ب در‬ ‫تمامی حوزه های طراحی‪ ،‬مهندس��ی‪ ،‬تولید‪ ،‬فروش‪ ،‬مالی و‪ ...‬توانست از‬ ‫شرایط بحران خارج شود و در مسیر شکوفایی گام بردارد‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپا نیوز‪ ،‬گروه خودرو سازی س��ایپا توانسته است با یک‬ ‫برنامه جامع بر مش��کالت و بحران های س��ال های اخیر خود غلبه کند و‬ ‫دستاوردهای بسیار مطلوبی را برای این گروه به ارمغان اورد‪.‬‬ ‫در س��ال های ‪ ۹۲‬و ‪ ۹۳‬شرایط کسب وکار به واسطه تحریم های ظالمانه‬ ‫بسیار س��خت و پیچیده ش��ده بود به طوری که خودروس��ازان در تامین‬ ‫قطعات پیچیده با مش��کالت فراوان روبه رو بودند و محدودیت های زیادی‬ ‫در همکاری با ش��رکای تجاری خود داش��تند‪ .‬تامین مناب��ع مالی نیز از‬ ‫بانک ها برای ش��رکت های خودروس��از و قطعه س��از گروه وجود نداشت‪.‬‬ ‫پیش بینی ها نش��ان می داد‪ ،‬درصورتی که تغیی��رات بنیادین در این گروه‬ ‫ایجاد نشود‪ ،‬می توانست تا نیمه اول سال ‪ ۹۵‬به حیات خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫ام��ا این گ��روه با اتخ��اذ اس��تراتژی های مناس��ب و برنامه خ��روج از‬ ‫بحران توانس��ت بار دیگر در مسیر ش��کوفایی گام بردارد و دستاوردهای‬ ‫قابل توجهی را در صنعت خودرو سازی کسب کند‪.‬‬ ‫در ح��وزه تامین و تولید‪ ،‬بر اس��اس برنامه ریزی انجام ش��ده رش��د ‪۵۳‬‬ ‫درصدی تولید در گروه سایپا با افزایش تولید ‪ ۲۰۰‬هزار دستگاه در سال‬ ‫‪ ۹۵‬نس��بت به سال ‪ ۹۴‬محقق شد و همچنین در حال حاضر شاهد رشد‬ ‫‪ ۲۵‬درصدی تولید در سال ‪ ۹۶‬نسبت به سال ‪ ۹۵‬در این گروه هستیم‪.‬‬ ‫همچنین گروه سایپا با پیگیری و راهبری مدیریت ارشد در حوزه توسعه‬ ‫محصول توانس��ت ‪ ۱۱‬محصول جدید را در بخش های مختلف قیمتی در‬ ‫سال های ‪ ۹۲‬تا ‪ ۹۶‬به بازار ارائه دهد‪ .‬عرضه محصوالت جدید گروه سایپا‬ ‫روی پلتف��رم مدرن و به روز اس پی ‪ ۱۰۰‬و اس پی صفر که تولید انها از‬ ‫انتهای س��ال جاری اغاز می شود و قابلیت صادرات به کشورهای اروپایی‬ ‫را دارد یک��ی از بزرگترین دس��تاوردهای صنعت خ��ودرو خواهد بود‪ .‬در‬ ‫حوزه مالی و اقتصادی‪ ،‬گروه س��ایپا توانسته اس��ت با برنامه ریزی دقیق‪،‬‬ ‫زیان انباش��ته ‪ ۵۰۰۴‬میلیارد تومانی خود را به سود انباشته ‪ ۶۳‬میلیارد‬ ‫تومانی س��ال ‪ ۹۵‬و پیش بینی سود انباشته ‪ ۷۲۶‬میلیارد تومانی در سال‬ ‫‪ ۹۶‬تبدیل کند‪ .‬عالوه بر این س��رمایه ش��رکت به میزان ‪ ۲۱۸۳‬میلیارد‬ ‫تومان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫این نتایج حاصل برنامه های مهمی چون اصالح ساختار سرمایه‪ ،‬کاهش‬ ‫هزینه ها و چابک س��ازی گروه از طریق ح��ذف فعالیت های موازی‪ ،‬ادغام‬ ‫شرکت ها‪ ،‬تجمیع خرید‪ ،‬حذف واسطه ها و تامین از منابع اصلی و‪ ...‬بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین می توان به ایجاد ام��کان تامین منابع مالی از طریق طراحی‬ ‫روش ه��ای نوین فروش همچون فروش اعتباری بدون بهره و کم بهره و‪،..‬‬ ‫کاه��ش نرخ موثر تس��هیالت بانک��ی از ‪ ۳۰‬درصد به ‪ ۲۴‬ت��ا ‪ ۱۸‬درصد‪،‬‬ ‫انتش��ار ‪ ۵۰۰‬میلیارد توم��ان اوراق مرابحه و ‪ ۳۵۰‬میلی��ارد تومان اوراق‬ ‫صکوک در سال ‪ ۹۵‬و متعاقب ان انتشار اوراق سلف موازی و استفاده از‬ ‫خطوط اعتباری بین المللی به عنوان سایر برنامه های استراتژیک این گروه‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬عالوه بر این پس از اجرایی ش��دن برجام‪ ،‬گروه سایپا درباره‬ ‫جذب سرمایه خارجی نیز فعالیت های بسیار مناسبی انجام داده که از ان‬ ‫جمله می توان به عقد قرارداد سرمایه گذاری مشترک با سیتروئن با جذب‬ ‫سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی به میزان ‪ ۳۰۰‬میلیون یورو اشاره کرد‪.‬‬ ‫همچنین در حوزه قطعه سازی عقد قرارداد با شرکت هانووس نهایی شده‬ ‫و در قرارداد سرمایه گذاری مشترک با هانووس در خرمشهر ‪ ۱۲۰۰‬شغل‬ ‫در منطقه محروم خرمش��هر ایجاد خواهد شد‪ .‬در مشارکت با این شرکت‬ ‫فناوری روز دنیا به ایران انتقال خواهد یافت‪.‬‬ ‫عالوه بر جذب سرمایه گذاری خارجی‪ ،‬گروه سایپا به سرمایه گذاری در‬ ‫کش��ور الجزایر اقدام و سایت تولیدی خود را با رویکرد ملی و اقتصادی و‬ ‫چ تصمیم گیری سیاسی تاسیس کرده است‪ .‬این کارخانه تولیدی‬ ‫بدون هی ‬ ‫در طول یک سال ایجادشده که رکورد زمانی راه اندازی خط تولید خودرو‬ ‫را شکسته است‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این موارد‪ ،‬افزایش ‪ ۳/۲‬درصدی رضایت مش��تریان از فروش‬ ‫محصوالت گروه س��ایپا در حوزه کیفیت‪ ،‬رش��د ‪ ۶/۳‬درصدی سهم بازار‬ ‫گروه س��ایپا در ح��وزه فروش و خدمات پس از فروش و کس��ب س��هم‬ ‫‪ ۷۰‬درصدی گروه س��ایپا از صادرات خودرو کش��ور در سال ‪ ۹۵‬از دیگر‬ ‫دستاوردهای مدیریت ارشد گروه سایپاست که نتیجه برنامه جامع خروج‬ ‫از بحران بوده است‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره‬ ‫به اینکه تولید کیفی محصول در اولویت‬ ‫همکاری با خودروس��ازان داخلی است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬همه خودروس��ازان کشور بدانند‬ ‫تنها زمان��ی می توانند با وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت کنار بیایند که حداقل‬ ‫ک��ف اس��تانداردهای تولید خ��ودرو را‬ ‫رعای��ت کنند‪ .‬محمد ش��ریعتمداری در گفت وگ��و با خبرگزاری‬ ‫صداوس��یما اضافه کرد‪ :‬در دوره زمانبندی معینی با خودروسازان‬ ‫ای��ن موضوع را مطرح می کنیم که رعایت ‪ ۵۵‬اس��تاندارد صنعت‬ ‫خودرویی حداقل و کف انتظار اس��ت‪ .‬وی با یاداوری تحریم های‬ ‫ظالمانه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در دوره ای ب��ا محدودیت های تحریم‬ ‫روب��ه رو بودی��م و امروز دیگر تابو شکس��ته ش��ده و رعایت نکردن‬ ‫استانداردهای ایمنی مسئله غیرقابل گذشت بوده و نمی توانیم بر‬ ‫سر ایمنی مردم معامله کنیم‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تشکر‬ ‫از هموطنان م��ان ک��ه صبورانه کیفی س��ازی خودروهای وطنی را‬ ‫تحمل کردند تا اینکه امروز محصوالت ایرانی روانه بازارهای هدف‬ ‫خارجی ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬البته تولید داخل که تضمین کننده اشتغال‬ ‫هم اس��ت‪ ،‬اهمیت دارد اما باید مطمئن باش��یم خودرویی که در‬ ‫اختیار مردم می گذاریم حداقل تاثیر را در تصادفات منجر به مرگ‬ ‫و قطع نخاع و اس��یب های جس��می دارد‪ .‬به گفته شریعتمداری‪،‬‬ ‫ایران پایه های فعالیت صنعت خودرویی کشور را با معادن شناخته‬ ‫شده سنگ اهن به خوبی در اختیار دارد و در تولید ورق به عنوان‬ ‫یکی از مهم ترین نیازهای خودروس��ازی در وضعیت خوبی اس��ت‪.‬‬ ‫وی همینطور برخورداری کش��ور را از مهندس��ان خالق بومی در‬ ‫زمین��ه طراحی و تولید پلتفرم(شاس��ی و نی��روی محرکه) یاداور‬ ‫ش��د و گفت‪ :‬باید با ایجاد صنایع مشترک با خودروسازهای بزرگ‬ ‫و معروف جهان مانند قراردادی که وزیر پیش��ین صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در اواخر دوران وزارت خود منعقد کرد‪ ،‬س��اخت داخل را‬ ‫تقوی��ت کنیم تا به یکی از خودروس��ازهای ب��زرگ منطقه تبدیل‬ ‫ش��ویم و با سرعت بیشتری در صنعت خودروسازی عمیق شویم‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری با تمجید از اقدام وزیر پیش��ین که بر تعهد رنو در‬ ‫ف��روش محصول مش��ترک در چارچوب بازاریابی ش��بکه جهانی‬ ‫این ش��رکت فرانس��وی تاکید کرده بود‪ ،‬گفت‪ :‬طرف های خارجی‬ ‫ب��ه خوبی می دانند در منطقه کش��وری به جز ای��ران وجود ندارد‬ ‫ک��ه اینگونه پایه های صنعتی قدرتمندی در تولید خودرو داش��ته‬ ‫باشد‪ .‬از وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دولت دوازدهم درباره گالیه‬ ‫قطعه س��ازان بخش خصوصی از اینکه در قرارداد اخیری که با رنو‬ ‫منعقد ش��د س��هم این حوزه درنظر گرفته نش��ده است‪ ،‬هم سوال‬ ‫ش��د‪ .‬وی با تاکید بر ضرورت مش��ارکت با دنیای پیشرفته البته با‬ ‫حفظ منافع ایران گفت‪ :‬قراردادها باید با دقت تنظیم ش��ود چون‬ ‫تعه��د طرفین��ی ایجاد می کند و بعد از انعقاد به س��ختی می توان‬ ‫ان را برهم زد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کاهش سود‬ ‫گامی در جهت تسهیل تولید‬ ‫در س��ال های گذش��ته سود‬ ‫ب��االی س��پرده ها و تس��هیالت‬ ‫بانک��ی هم��واره یک��ی از موانع‬ ‫اصلی تولید در کشور بوده است‬ ‫و باوج��ود تصویب قان��ون رفع‬ ‫موانع تولید در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی بانک ها همچنان یکی‬ ‫رامین نورقلی پور‬ ‫از موانع اصلی تولید در کش��ور‬ ‫عضو کمیسیون صنایع‬ ‫ب��وده و این در حالی اس��ت که‬ ‫و معادن مجلس شورای‬ ‫سیستم بانکی اصلی ترین منابع‬ ‫اسالمی‬ ‫سرمایه تولیدکنندگان در کشور‬ ‫نیز به شمار می رود‪ .‬این شرایط‬ ‫در حالی به صنعت و تولید تحمیل می شود که در سایر کشورها‬ ‫به دلیل س��ود بسیار کم تسهیالت بانکی‪ ،‬تولید پررونق و فضای‬ ‫رقابت پذی��ری خوب��ی در این حوزه حاکم می ش��ود اما عملکرد‬ ‫متفاوت سیس��تم بانکی در کش��ور باعث ش��ده ت��ا عرصه برای‬ ‫خودروس��ازان و قطعه س��ازان تنگ و مشکل ساز شود‪ .‬نرخ باالی‬ ‫س��ود تس��هیالت بانکی همواره مانع بزرگی بر سر قدرت رقابت‬ ‫تولیدکننده داخلی بوده و ان را محدود کرده است و با توجه به‬ ‫اینکه راندمان کاری در کشور بسیار پایین است‪ ،‬کاالی نهایی با‬ ‫قیمت تمام شده بسیار باالیی همراه خواهد بود که در این شرایط‬ ‫در عم��ل قدرت رقابت پذیری کاالها از بی��ن می رود‪ .‬با توجه به‬ ‫چنین ش��رایطی یک��ی از اقداماتی که دولت در ‪ 4‬س��ال اینده‬ ‫می تواند انجام ده د کاهش سود تسهیالت در عرصه های مختلف‬ ‫اقتصادی است که در صورت تحقق ان‪ ،‬مجلس نیز در این مسیر‬ ‫ت تاثیر ملموس��ی در‬ ‫حام��ی دولت بوده و به طورقطع این حرک ‬ ‫کیفیت تولید و تثبیت قیمت ه��ا در بازار خودرو برجای خواهد‬ ‫گذاشت‪ .‬اما با باال بودن نرخ سود بانکی و با توجه به تورم موجود‬ ‫بای��د انتظار افزای��ش قیمت خودروها را در اینده داش��ت و اگر‬ ‫انتظار کاهش قیمت خودروها را نداش��ته باشیم حداقل باید در‬ ‫اینده شاهد تثبیت این قیمت ها باشیم و به تدریج نیز در راستای‬ ‫ت به‬ ‫ش��رایط فراهم شده و رش��د کیفیت و تنوع تولید محصوال ‬ ‫بازارهای جهانی نیز اندیش��ید‪ .‬در این ش��رایط انتظار می رود در‬ ‫پای��ان دولت دوازدهم که هم اکن��ون گام های اولیه برای کاهش‬ ‫س��ود برداشته ش��ده‪ ،‬این اقدام به نتیجه برسد و سود تسهیالت‬ ‫نیز در گام های بعدی کاهش یابد که هرچند کار اس��انی نیست‬ ‫اما این جریان عامل مهمی در افزایش تورم و کاهش ارزش پول‬ ‫ملی خواهد بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫چهار شنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 203‬پیاپی ‪2176‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 15‬شهریور ‪1396‬‬ ‫‪ 15‬ذی الحجه ‪1438‬‬ ‫‪ 6‬سپتامبر ‪2017‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫بهره مندی ‪ 3‬روستای گنبدکاووس‬ ‫از اب سالم و بهداشتی‬ ‫دارم حلوای بورس را می پزم!‬ ‫چی درست می کنی؟‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪ :‬مجتبی اعتماد مقدم‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫دانش و فناوری‬ ‫گسترش فضای پارک علم وفناوری‬ ‫دانشگاه ازاد‬ ‫مدیرکل دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه ازاد ضمن‬ ‫بی��ان اینکه درحال حاضر نزدیک به ‪ ۴۰۰‬درخواس��ت اس��تقرار برای‬ ‫پارک عل��م و فناوری داریم‪ ،‬گفت‪ :‬در صورت تایید‪ ،‬تا انتهای این ماه‬ ‫می توانیم فضای دیگری را برای پارک اختصاص دهیم‪.‬‬ ‫داوود ثمری با بیان اینکه درحال حاضر ‪ ۱۱۳‬مرکز رشد در دانشگاه‬ ‫ازاد داریم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این ماه جلسه شورای سیاست گذاری مراکز‬ ‫رش��د را خواهیم داش��ت که به طور معمول در هرجلس ه از این شورا‪،‬‬ ‫پرونده ‪ ۴‬یا ‪ ۵‬واحدهای متقاضی داشتن مرکز رشد را بررسی می کنیم‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه ازاد افزود‪:‬‬ ‫به طور قطع با برگزاری این جلس��ه به تعداد مراکز رش��د دانشگاه ازاد‬ ‫افزوده خواهد شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در مراکز فعلی دانشگاه‪ ،‬بیش از هزار‬ ‫هسته فناور‪ ،‬واحد فناور و شرکت دانش بنیان مستقر هستند که بیش‬ ‫از ‪ ۱۱۰۰‬محصول اولیه تولید کرده اند و تعدادی از این محصوالت نیز‬ ‫در بازار در حال فروش هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬ثمری با اشاره به پارک علم و فناوری دانشگاه ازاد‬ ‫گفت‪ :‬تقویت پارک علم و فناوری از سیاس��ت های مهم دانشگاه است‪.‬‬ ‫طبق اخرین براوردها بیش از ‪ ۳۰‬شرکت در این پارک مستقر هستند‬ ‫اما با توجه به ازدیاد درخواست ها برای استقرار‪ ،‬به دنبال ایجاد فضای‬ ‫بیشتر هستیم‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه ازاد افزود‪:‬‬ ‫درحال حاضر نزدیک به ‪ ۴۰۰‬درخواس��ت اس��تقرار برای پارک علم و‬ ‫فناوری داریم اما بررس��ی نحوه استقرار این شرکت ها نیازمند داشتن‬ ‫فضای مناسب اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬مکاتبات در راستای گسترش‬ ‫فضای پارک علم و فناوری انجام شده و معاون پژوهشی نیز با ریاست‬ ‫دانشگاه جلساتی را در این خصوص برگزار کرده است‪.‬‬ ‫ثم��ری افزود‪ :‬از ای��ن رو‪ ،‬به دنب��ال انتخاب فضای مناس��ب برای‬ ‫گسترش پارک هستیم و ‪ ۵‬گزینه را درنظر گرفته ایم‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر توس��عه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه ازاد ادامه‬ ‫داد‪ :‬در صورت تایید فضای مناس��ب برای انجام کار فناورانه‪ ،‬بالفاصله‬ ‫نسبت به بررسی جذب این درخواست ها اقدام خواهیم کرد و هر زمان‬ ‫فضا دراختیار قرار گیرد‪ ،‬حداکثر ‪ ۱۰‬روز بعد بررس��ی شرکت ها انجام‬ ‫ش��ده و می توانند مس��تقر ش��وند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬به احتمال زیاد در‬ ‫ص��ورت تایید‪ ،‬تا پایان این ماه می توانیم فضای دیگری را برای پارک‬ ‫اختصاص دهیم‪.‬‬ ‫همزمان با پنجمین روز ازگرامیداشت هفته دولت که با حضور استاندار‬ ‫گلس��تان‪ ،‬فرماندار‪ ،‬امام جمعه‪ ،‬مدیران دس��تگاه های اجرایی اس��تانی و‬ ‫شهرستانی و اقشار مختلف مردم برگزار شد‪ 3 ،‬روستای شهرستان گنبد از‬ ‫نعمت اب اشامیدنی سالم بهداشتی پایدار بهره مند شدند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار گس��ترش صنعت از اس��تان گلس��تان‪ ،‬سیدمهدی‬ ‫حسینی‪ ،‬مدیر امور ابفار شهرستان گنبد کاووس حجم عملیات پروژه های‬ ‫گشایش یافته را شامل حفر یک حلقه چاه عمیق‪ ،‬ساخت یک باب مخزن‬ ‫فل��زی هوای��ی به حجم ‪ 100‬مت��ر مکعب و اجرای ش��بکه توزیع به طول‬ ‫‪13‬کیلومتر و استاندارد سازی ‪ 599‬مورد انشعاب برشمرد‪.‬‬ ‫مدی��ر ام��ور ابفار شهرس��تان گنب��د کاووس تصریح کرد‪ :‬ب��رای اتمام‬ ‫پروژه ه��ای ب��ه بهره برداری رس��یده ‪ 18‬ه��زار میلیون ریال هزینه ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حسینی در پایان گفت‪ :‬با گشایش این پروژه ها روستاهای ایمر مالساری‪،‬‬ ‫گوزم��ی تپه و ارازمحمد اخوند با ‪ 1630‬خانوار و جمعیتی افزون بر ‪ 3‬هزار‬ ‫و ‪ 482‬نفر از نعمت اب اشامیدنی سالم و بهداشتی پایدار بهره مند شدند‪.‬‬ ‫ارد وارد بورس شد‬ ‫با حضور معاون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫پروژه های صنعتی در کرمانشاه گشایش یافت‬ ‫لیال شهری‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مع��اون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫از گش��ایش ‪ 6‬هزار واحد صنعتی کوچک و متوس��ط‬ ‫و نوس��ازی ‪ 5‬هزار واحد صنعتی در سال جاری خبر‬ ‫داد‪ .‬محسن صالحی نیا تحریک بازار را از برنامه های‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت ب��رای رونق تولید‬ ‫برش��مرد و گفت‪ :‬البته تولیدات ما نیز باید از کیفیت‬ ‫الزم برخوردار و رقابتی باشند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��رای کیفی و رقابتی ش��دن تولیدات‬ ‫نیز باید واحدهای صنعتی ما به توس��عه دانش فنی‪،‬‬ ‫استفاده از ماشین االت روز و ایجاد واحدهای تحقیق‬ ‫و توسعه توجه داشته باشند‪.‬‬ ‫صالحی نی��ا ب��ا بیان اینکه امس��ال ‪ 6‬ه��زار واحد‬ ‫صنعتی کوچک و متوسط در کشور گشایش می یابد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬سهم استان کرمانشاه از این تعداد ‪ ۱۲۰‬واحد‬ ‫است‪.‬‬ ‫مع��اون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گفت‪ :‬امس��ال همچنین برای نخس��تین بار نوسازی‬ ‫‪ 5‬ه��زار واح��د صنعتی را در برنامه داریم که س��هم‬ ‫کرمانشاه از این تعداد ‪ ۱۰۰‬واحد است‪.‬‬ ‫صالحی نیا با بیان اینکه س��ال گذش��ته از ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫واحد صنعتی کوچک و متوس��ط در کش��ور حمایت‬ ‫کردیم‪ ،‬گفت‪ :‬امس��ال نیز مش��کالت ‪ ۱۰‬هزار واحد‬ ‫بررسی و از انها حمایت می شود‪.‬‬ ‫مع��اون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫افزود‪ :‬البته حمایت از واحدهای بزرگ را نیز فراموش‬ ‫نکرده ایم و برای انها هم برنامه داریم‪.‬‬ ‫صالحی نی��ا ادام��ه داد‪ :‬توس��عه ص��ادرات نی��ز از‬ ‫برنامه ه��ای جدی وزارت اس��ت و بس��ته حمایت از‬ ‫صادرات تعریف شده است‪.‬‬ ‫مع��اون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مدیریت واردات را نی��ز از برنامه های وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت برشمرد و گفت‪ :‬برنامه داریم واردات‬ ‫کاالهای مصرفی که نمونه مشابه باکیفیت دارند را با‬ ‫استفاده از قوانین و تعرفه ها کم کنیم‪.‬‬ ‫صالحی نی��ا ب��ه وضعی��ت بخ��ش صنعت اس��تان‬ ‫کرمانش��اه نیز اش��اره کرد و گفت‪ :‬طرح های صنعتی‬ ‫خوبی مانند خودروسازی در کرمانشاه گشایش یافته‬ ‫و می توان واحدهای زیرمجموعه مانند قطعه س��ازی‬ ‫را فعال کرد‪.‬‬ ‫مع��اون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫همچنین بر لزوم گس��ترش صنعت اسقاط خودرو در‬ ‫کشور تاکید کرد‪.‬‬ ‫صالحی نیا اضافه کرد‪ :‬صنعت اس��قاط خودرو باید‬ ‫در استان ها هم گسترش پیدا کند‪.‬‬ ‫مع��اون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با بیان اینکه نزدیک به ‪ 3‬دهه اس��ت که در کش��ور‬ ‫تولید خودرو داریم‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬در این ‪3‬دهه میزان‬ ‫تولید خودرو کش��ور از ‪ ۱۵۰‬هزار دستگاه به نزدیک‬ ‫عکس روز‬ ‫بازدید خبرنگاران از مجتمع راکتور اب سنگین اراک‬ ‫طرح‪ :‬هادی اشرفی‪ ،‬گسترش صنعت‬ ‫‪1/6‬میلیون دس��تگاه در سال رسیده که این نشان از‬ ‫رشد ‪ ۱۰‬برابری تولید خودرو در کشور دارد‪.‬‬ ‫ای��ن مس��ئول ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه خودروها در‬ ‫گ��ذر زمان دچار فرس��ودگی ش��ده و ش��اخص های‬ ‫محیط زیس��تی‪ ،‬االیندگی‪ ،‬ایمنی‪ ،‬مصرف س��وخت‬ ‫و کیفی��ت انه��ا باید ب��ه روز ش��ود‪ ،‬اضافه ک��رد‪ :‬به‬ ‫دلیل نداش��تن این ش��اخص ها برخ��ی از خودروها‬ ‫قاب��ل اس��تفاده نبوده و بای��د با خودروه��ای جدید‬ ‫جایگزین ش��وند که پرداختن به این مهم در اولویت‬ ‫و برنام��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کش��ور قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫نعمت اهلل حقیقی‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت معدن و‬ ‫تجارت اس��تان کرمانشاه نیز اظهار کرد‪ :‬امسال ‪۱۲۰‬‬ ‫طرح نیمه تمام صنعتی با سرمایه گذاری هزار میلیارد‬ ‫تومان و اش��تغالزایی ‪ 2‬هزار و ‪ 500‬نفر در استان به‬ ‫بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تاکن��ون ‪ ۴۲‬واح��د از این تعداد با‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۱۶۰‬میلی��ارد تومان و اش��تغالزایی‬ ‫حدود هزار نفر به بهره برداری رسیده است‪.‬‬ ‫حقیقی با اش��اره به گش��ایش همزم��ان ‪ ۲۴‬واحد‬ ‫صنعت��ی در هفته دولت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬س��رمایه گذاری‬ ‫ای��ن واحدها ‪ ۵۰‬میلی��ارد تومان و اش��تغالزایی انها‬ ‫حدود ‪ ۳۰۰‬نفر بود‪.‬‬ ‫به گفته این مس��ئول‪ ،‬در دول��ت تدبیر و امید در‬ ‫مجموع حدود ‪ ۳۰۰‬طرح در اس��تان به بهره برداری‬ ‫رس��یده ک��ه ‪ ۱۱۶‬طرح ان در س��ال گذش��ته بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫کرمانش��اه یاداوری کرد‪ :‬طرح مهم قوطی س��ازی با‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۳۰۰‬میلی��ارد تومان نیز تا دهه فجر‬ ‫ب��ه بهره ب��رداری می رس��د و واحد ایلی��ا ذرت هم با‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۶۰‬میلیارد تومان در دس��ت ساخت‬ ‫است‪.‬‬ ‫حقیق��ی کرمانش��اه را نیازمند مش��وق هایی برای‬ ‫توس��عه س��رمایه گذاری و به ویژه جذب سرمایه های‬ ‫خارجی دانس��ت ک��ه دولت کارهای خوب��ی در این‬ ‫زمینه انجام داده است‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬بخشی از این حمایت ها به صورت‬ ‫فراهم ک��ردن زیرس��اخت در ش��هرک های صنعتی‬ ‫و کاه��ش بهای زمین در ش��هرک های صنعتی بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این روز همچنین طرح های پنجره باران باختر‪،‬‬ ‫تولید جعبه پالس��تیکی جالل س��یفی و بالوندگستر‬ ‫غرب گشایش یافت و مورد بهره برداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬س��رمایه کلی ب��رای بهره برداری از‬ ‫طرح های پیش گفته‪ 145 ،‬هزار و ‪ 380‬میلیون ریال‬ ‫با اشتغالزایی برای ‪ 80‬نفر بوده اند‪.‬‬ ‫در همین روز محس��ن صالحی نیا و هیات همراه از‬ ‫واحدهای کرپ ناز (تولید کننده انواع پارچه چادری)‬ ‫و ن��ان اوران هی��وای زاگرس(تولید کنن��ده انواع نان‬ ‫صنعتی) بازدید کرده و از نزدیک با مشکالت و موانع‬ ‫انها اشنا شدند‪.‬‬ ‫اقتصاد و صنعت با اهالی بهارستان‬ ‫منبع‪ :‬ایرنا‬ ‫س��یدراضی ن��وری‪ ،‬عضو‬ ‫کمیسیون کشاورزی مجلس‬ ‫شورای اسالمی گفت‪ :‬مجلس‬ ‫و دول��ت زمان��ی ک��ه اعالم‬ ‫می کنند حامی اقش��ار ضعیف و محروم جامعه‬ ‫هستند باید با ارائه بسته های حمایتی کاالهای‬ ‫اساس��ی و غذایی‪ ،‬اقش��ار کم درامد جامعه را به‬ ‫طری��ق فراگیر تامی��ن کنند‪ .‬وی درب��اره بازار‬ ‫پرتالطم مواد غذایی در کشور‪،‬گفت‪ :‬بسته های‬ ‫حمایتی برای ارامش بازار اقتصادی دهک های‬ ‫کم درامد جامعه دراصل مسکن موقتی است اما‬ ‫برای ثبات دائمی نرخ محصوالت غذایی در بازار‬ ‫ما نیازمند برنامه ریزی جامع و فراگیر هس��تیم‬ ‫که تمام طبقات اقتصادی جامعه بتوانند با تورم‬ ‫موجود کاالهای اساس��ی – غذایی را در س��فره‬ ‫اولیه ش��ان قرار دهند‪ .‬نماینده مردم شوش در‬ ‫مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه قیمت بازار‬ ‫مواد غذایی ب��رای همخوانی با قدرت اقتصادی‬ ‫تم��ام مردم نیازمند تعدیل اس��ت تصریح کرد‪:‬‬ ‫افزای��ش نرخ مواد غذایی نباید به حدی باش��د‬ ‫که مصرف کننده تحت فشارهای شدیداقتصادی‬ ‫قرار گی��رد‪ .‬ن��وری افزود‪:‬گرانی نباید س��ویا را‬ ‫جایگزین گوش��ت قرمز بکند‪ .‬هر چند که سویا‬ ‫دارای پروتئین های گیاهی است‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا فوالدگ��ر ریی��س‬ ‫کمیس��یون وی��ژه حمای��ت از تولید‬ ‫مل��ی گفت‪ :‬ش��رکت های خصوصی‬ ‫می توانن��د از طری��ق وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت امریه بگیرند و بخش��ی از نیروهای خود‬ ‫را از طریق س��ربازان تامین کنند‪ .‬وی با اشاره به برگزاری‬ ‫همایش مهارت اموزی س��ربازان نیروهای مس��لح گفت‪:‬‬ ‫مهارت اموزی س��ربازان نیروهای مسلح یکی از تاکیدات‬ ‫رهب��ر معظم انقالب برای اس��تفاده بهینه از دوره خدمت‬ ‫نظ��ام وظیف��ه س��ربازی بوده اس��ت که حجت االس�لام‬ ‫والمس��لمین قرائت��ی نیز در این همای��ش مباحثی را در‬ ‫بخ��ش مهارت اموزی و اس��تفاده از زمان از منظر اس�لام‬ ‫و دین بیان کرد‪ .‬وی با بیان اینکه باید برنامه ریزی ش��ود‬ ‫این دوره دوس��اله خدمت س��ربازی با مهارت اموزی طی‬ ‫ش��ود‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬دوره مهارت ام��وزی و نظام مهارتی در‬ ‫کش��ور کامل نبوده و ناقص است و بیشتر فارغ التحصیالن‬ ‫مدارک دانشگاهی دریافت می کنند‪ ،‬اما دوره های مهارتی‬ ‫ندیده ان��د‪ .‬البته برخی س��ازمان ها مانند س��ازمان فنی و‬ ‫حرف��ه ای‪ ،‬در وزارت کار‪ ،‬بخش ام��وزش فنی و حرفه ای‬ ‫در وزارت اموزش و پرورش یا دانش��گاه هایی که با عنوان‬ ‫علمی ‪ -‬کاربردی تاس��یس ش��ده یا دانشگاه جامع فنی و‬ ‫حرفه ای که در گذش��ته به اموزش و پرورش وابس��ته بود‬ ‫و هم اکن��ون ب��ه وزارت علوم‪ ،‬تحقیق��ات و فناوری واگذار‬ ‫شده است‪ ،‬به مهارت اموزی نیروی انسانی موظف هستند‪.‬‬ ‫عل��ی ابراهیم��ی‪ ،‬عض��و‬ ‫کمیس��یون کش��اورزی‪ ،‬اب و‬ ‫منابع طبیعی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت و وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫بای��د در قبال تولید محص��والت تراریخته احتیاط‬ ‫را در دستورکار قرار دهند‪ ،‬گفت‪ :‬طبق قانون‪ ،‬تولید‬ ‫و واردات محصوالت تراریخته‪ ،‬باید با تایید سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت و وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫به عنوان متولی عملیاتی ش��ود‪ .‬محصوالت اصالح‬ ‫نژاد شده جریانشان با محصوالت تراریخته متفاوت‬ ‫اس��ت‪ .‬تعریف علمی از محص��والت تراریخته این‬ ‫اس��ت ک��ه یک صف��ت را از ی��ک موج��ودی با ژن‬ ‫اس��تخراج و به یک موجود دیگر تزریق می کنند و‬ ‫در نهایت محصوالت تراریخته موجودی همجنس‬ ‫با این تفاس��یر به شمار نمی رود و اگر در این راستا با‬ ‫دس��تورالعمل های طبیعی و فرار ژن روبه رو شویم‪،‬‬ ‫ام��کان اس��یب زدن به سیس��تم نیز وج��ود دارد‪.‬‬ ‫نماینده مردم ش��ازند در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫ب��ا بیان اینکه وزارت جهاد کش��اورزی و س��ازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست باید حساب شده به موضوع‬ ‫محص��والت تراریخت��ه ورود کن��د‪ ،‬تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫محصوالت اص�لاح نژاد جریانش��ان با محصوالت‬ ‫تراریخته متفاوت است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!