روزنامه گسترش صنعت شماره 204 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 204

روزنامه گسترش صنعت شماره 204

روزنامه گسترش صنعت شماره 204

‫سال بیست و نهم‬ ‫بررسی واکنش فعاالن اقتصادی نسبت به مهم ترین رخداد هفته جاری‬ ‫پیاپی ‪2177‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪204‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫بیم و امید کاهش سود سپرده بانکی‬ ‫مهم ترین رخداد اقتصادی هفته جاری اجرای شیوه نام ه بانک مرکزی مبنی بر الزام بانک ها به اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار بود که به نوعی منجربه کاهش سود سپرده های بانکی شد‪.‬‬ ‫ن ان از ابتدای هفته بازار ارز و سکه نیز دچار تالطم شود‪ .‬کاهش‬ ‫اتفاقی که باعث شد از هفته گذشته صف های طوالنی در بانک ها برای تمدید قرارداد ها به نرخ قبلی تشکیل و با اجرایی شد ‬ ‫سود سپرده بانکی سال هاست که مطالبه فعاالن اقتصادی است و از ان به عنوان سم مهلک اقتصاد کشور یاد می کردند‪ .‬اکنون با توجه به سیاست دولت دوازدهم مبنی بر کاهش سود سپرده‬ ‫بانکی‪ ،‬واکنش فعاالن اقتصادی نسبت به این رخداد مهم متفاوت بود‪ .‬برخی از اجرای ان از سوی بانک ها ناامید هستند و برخی دیگر در رسیدن به هدف نهایی یعنی حرکت سرمایه به سمت‬ ‫تولید ابراز ناامیدی می کنند‪ .‬اما از س��وی دیگر عده ای از فعاالن اقتصادی به رونق در بازار س��رمایه و تولید امیدوار هس��تند و معتقدند دولت می تواند مانع از حرکت سرمایه به سمت بازار ارز و‬ ‫طال شود‪ .‬در همین زمینه «گسترش صنعت» نیم نگاهی به واکنش فعاالن اقتصادی نسبت به مهم ترین رخداد هفته جاری داشته که در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 16‬شهریور ‪1396‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1438‬‬ ‫‪ 7‬سپتامبر ‪2017‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از روز نخست نمایشگاه تبریز نشان داد‬ ‫خودنمایی لوکس ها در تبریز‬ ‫بررسیزمینه هایهمکاری‪ 2‬کشور‬ ‫‪2‬‬ ‫نوسان ارز تنها دلیل اشفتگی بازار خودروهای خارجی نیست‬ ‫یک کارشناس مس��ائل اقتصادی با بیان اینکه‬ ‫افزایش قیم��ت خودروهای واردات��ی تا حدی از‬ ‫افزای��ش قیم��ت ارز متاثر بوده‪ ،‬ام��ا به طور قطع‬ ‫دلی��ل تام افزای��ش قیمت خودروه��ای وارداتی‪،‬‬ ‫افزایش قیمت ارز نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ه جز عوامل‬ ‫منطقی اقتصادی‪ ،‬باید ریش��ه این افزایش قیمت‬ ‫را در دالیل غیراقتصادی و نهادهای تنظیم کننده‬ ‫قیمت خودروهای وارداتی جست وجو کرد‪.‬‬ ‫سید محس��ن طباطبایی مزدابادی‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫مس��ائل اقتصادی در گفت وگو با ایلنا با اشاره به‬ ‫اینک��ه بازار خودرو های تولید داخل و خودروهای‬ ‫واردات��ی همواره از همبس��تگی برخ��وردار بوده‬ ‫و این همبس��تگی گاه منجر ب��ه پیروی قیمت ها‬ ‫خودروه��ای داخلی از خارجی و برعکس ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬خودرو های تولی��د داخل و وارداتی‬ ‫را در محدوده ه��ای قیمت��ی مش��خص می توان‬ ‫جانش��ین یکدیگ��ر قلم��داد کرد ب��ه نحوی که‬ ‫میزان تقاضای بازار خودرو در داخل کش��ور‪ ،‬گاه‬ ‫در اثر نوس��ان های قیمت��ی‪ ،‬از نوعی از خودروها‬ ‫(به عنوان مثال خودروه��ای تولید داخل) به نوع‬ ‫دیگر (خودروه��ای وارداتی) منتق��ل و منجربه‬ ‫نوس��ان های قیمتی در کل بازار خودرو می شود‪.‬‬ ‫از ای��ن رو الزم اس��ت همواره ثب��ات میان قیمت‬ ‫خودروه��ای تولید داخل و خودروه��ای وارداتی‬ ‫ازس��وی نهادهای تولید کننده و نهادهای نظارتی‬ ‫حفظ شود تا کل بازار خودرو‪ ،‬از گزند نوسان های‬ ‫قیمت��ی در امان بماند‪ .‬وی با اش��اره به اینکه در‬ ‫هفته ه��ای گذش��ته‪ ،‬درخواس��ت افزایش قیمت‬ ‫خودروه��ای تولی��د داخ��ل در مح��دوده یک تا‬ ‫‪ 3‬درصد از س��وی تولیدکنندگان به دلیل افزایش‬ ‫قیمت قطعات‪ ،‬مواد اولیه و کاالهای واس��طه ای‪،‬‬ ‫از سوی ش��ورای رقابت تصویب شد‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬این افزای��ش قیم��ت در خودروهای تولید‬ ‫داخ��ل‪ ،‬با افزایش ‪ 5‬تا ‪ 15‬میلیون تومانی قیمت‬ ‫خودروه��ای وارداتی همزمان ش��د به نحوی که‬ ‫ب��ه نظر نمی رس��د این ح��د از افزایش قیمت در‬ ‫خودروهای وارداتی‪ ،‬از دالیل مناس��ب و منطقی‬ ‫اقتصادی برخوردار باشد‪ .‬مدرس دانشگاه با بیان‬ ‫اینکه افزایش قیمت خودروهای وارداتی تا حدی‬ ‫از افزای��ش قیمت ارز متاثر ب��وده اما به طور قطع‬ ‫دلی��ل تام افزای��ش قیمت خودروه��ای وارداتی‪،‬‬ ‫افزایش قیمت ارز نیس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬در‬ ‫واقع به جز عوامل منطقی اقتصادی‪ ،‬باید ریش��ه‬ ‫ای��ن افزایش قیمت را در دالی��ل غیراقتصادی و‬ ‫نهادهای تنظیم کننده قیمت خودروهای وارداتی‬ ‫جس��ت وجو کرد‪ .‬وی در این ب��اره گفت‪ :‬در اصل‬ ‫روی دیگ��ر س��که افزای��ش قیمت ه��ا‪ ،‬کاه��ش‬ ‫عرضه خودروهای وارداتی و سوء اس��تفاده برخی‬ ‫از س��فته بازان از ش��رایط ب��ازار اس��ت که الزم‬ ‫اس��ت نهادهای نظارتی همچون ش��ورای رقابت‬ ‫و نی��ز س��ازمان حمای��ت از مصرف کنن��دگان و‬ ‫تولیدکنندگان با همکاری نهادهایی چون انجمن‬ ‫واردکنن��دگان خودرو و اتحادیه نمایش��گاه داران‬ ‫خودرو ب��رای مدیری��ت این موض��وع ورود پیدا‬ ‫کنند‪ .‬طباطبایی با اش��اره به اینکه اقدامات اخیر‬ ‫وزارت صنعت باعث ش��کل گیری نوعی انحصار و‬ ‫کاهش عرضه در ب��ازار خودرو های وارداتی برای‬ ‫نمایندگان رس��می ش��ده که با این انحصار و نیز‬ ‫تبانی برخی از س��فته بازان و فروشندگان رسمی‬ ‫و غیررس��می این نوع از خودروها‪ ،‬اشوب در بازار‬ ‫خودروهای وارداتی اتفاق افت��اده‪ ،‬افزود‪ :‬به بیان‬ ‫دقیق تر یکی از عواملی ک��ه باعث کاهش عرضه‬ ‫خودروهای وارداتی در بازار ش��ده‪ ،‬مصوبه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درب��اره ممنوعیت ورود‬ ‫خودرو از س��وی ش��رکت های متفرق��ه و اعطای‬ ‫حق انحصاری واردات به نمایندگی های رس��می‬ ‫ش��رکت های خودروس��ازی خارج��ی می باش��د‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این اتفاق به همراه صادر ش��دن‬ ‫مجوز برای ش��رکت های وارد کننده متفرقه برای‬ ‫ثبت س��فارش خودرو باعث کاهش حجم واردات‬ ‫خودرو ش��ده به طوری که پی��ش از این مصوبه‪،‬‬ ‫نمایندگی های غیررسمی با پرداخت ‪ 3‬تا ‪ 8‬درصد‬ ‫قیمت نهایی خودرو وارداتی به نمایندگی رسمی‪،‬‬ ‫امکان اس��تفاده از مجوز نمایندگی های رس��می‬ ‫برای واردکردن خودرو را داش��تند‪ .‬کارش��ناس‬ ‫مس��ائل اقتصادی گفت‪ :‬از س��وی دیگ��ر تفاوت‬ ‫امارهای ارائه ش��ده از س��وی نمایندگان مجلس‬ ‫و وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در می��زان‬ ‫خودروهای وارداتی‪ ،‬منجر به بس��ته شدن سامانه‬ ‫ثبت س��فارش خودرو برای بررس��ی درس��تی و‬ ‫نادرس��تی ام��ار واردات ش��د که ای��ن عامل نیز‬ ‫اث��ر قابل توجه��ی در کاهش کوتاه م��دت عرضه‬ ‫خودروهای وارداتی داشته است‪.‬‬ ‫واردات ‪ ۳۳‬هزار خودرو در ‪ 5‬ماه‬ ‫براساس امارهای منتشر شده‪ ،‬در ‪ ۵‬ماه نخست امسال ‪ ۳۳‬هزار خودرو از‬ ‫گمرکات کشور ترخیص شده است‪.‬‬ ‫به گزارش پرش��ین خ��ودرو‪ ،‬مجموع ارزش دالری خودروهای وارد ش��ده‬ ‫به کش��ور در این مدت بی��ش از ‪ 900‬میلیون دالر بوده ک��ه این موضوع از‬ ‫افزایش بیش از ‪30‬درصدی واردات خودرو نس��بت به مدت مشابه سال قبل‬ ‫خبر می دهد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬در ‪ 5‬ماه نخست امسال به میزان ‪ 19‬میلیارد و ‪442‬‬ ‫میلیون دالر انواع کاال وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل‬ ‫‪49/16‬درصد افزایش را نشان می دهد‪ .‬این در حالی است که این رقم در ماه‬ ‫گذشته ‪ 97/23‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫عمده ترین دالیل افزایش واردات به خودرو و قطعات منفصله ان‪ ،‬کاالهای‬ ‫سرمایه ای و برخی کاالهای اساسی مربوط می شود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ ایدرو و کنفدراسیون صنعت هند‬ ‫به توافق رسیدند‬ ‫بیس��ت و یکمی��ن نمایش��گاه خ��ودرو تبریز ک��ه ازجمله‬ ‫قدیمی تری��ن رویدادهای حمل ونقل منطقه به ش��مار می اید‬ ‫با حضور ش��رکت های خودروس��از از جمله مدی��ران خودرو‪،‬‬ ‫س��ایپا دیزل‪ ،‬بم خ��ودرو‪ ،‬کارمانیا و ش��رکت های نمایندگی‬ ‫نیس��ان‪ ،‬دی اس‪ ،‬میتسوبیش��ی‪ ،‬هیون��دای و‪ ...‬کار خ��ود را‬ ‫اغاز کرد‪ .‬نمایش��گاه خودرو تبریز مانند س��ال های گذش��ته‬ ‫میزب��ان تجاری س��ازهای خوش نام��ی همچون س��ایپا دیزل‪،‬‬ ‫ارین دیزل‪ ،‬اریا دیزل‪ ،‬فوس��و و‪ ...‬اس��ت‪ .‬به گفته مس��ئوالن‬ ‫برگ��زاری‪ ،‬در این نمایش��گاه بیش از ‪ 300‬واح��د صنعتی از‬ ‫استان های مختلف و مناطق ازاد کشور و همچنین ‪ 10‬کشور‬ ‫خارج��ی از جمله ترکیه‪ ،‬المان‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬چین‪ ،‬کره جنوبی و‬ ‫بالروس حض��ور دارند‪ .‬حبی��ب ماهوتی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫نمایشگاه های بین المللی تبریز در گفت وگو با خبرنگار اعزامی‬ ‫«گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬این بیس��ت و یکمین نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی خودرو و قطعات یدکی اس��ت که در تبریز برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫امس��ال بی��ش از ‪ ۳۰۰‬واحد تولیدی در نمایش��گاه حاضر‬ ‫شده اند که از این تعداد ‪ ۲۸۰‬شرکت تنها قطعه سازان داخلی‬ ‫و خارجی از ‪ ۱۰‬کشور هستند که برای ارائه محصوالت خود به‬ ‫این نمایشگاه سفر کرده اند‪ .‬البته نمایندگانی نیز از کشورهای‬ ‫دیگ��ر در این رویداد هس��تند ک��ه به عنوان کش��ور خارجی‬ ‫محاسبه نشده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به دنبال ان هس��تیم که نمایشگاه خودرو تبریز‬ ‫به محلی برای ش��کوفایی استعدادهای شرکت های خودروساز‬ ‫داخلی تبدیل و همکاری انها با تولید کنندگان برتر خارجی به‬ ‫تولید محصول با کیفیت تر منجر شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫زیرساخت‬ ‫‪ 16‬شهریور ‪ 16 1396‬ذی الحجه ‪ 7 1438‬سپتامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 204‬پیاپی ‪2177‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫مدیر بخش اسیای جنوبی و مرکزی کنفدراسیون‬ ‫صنایع هند به «گسترش صنعت» خبرداد‬ ‫تمایل هندی ها برای ورود‬ ‫به میدان گازی فرزاد ب‬ ‫خبر‬ ‫تشریح اخرین وضعیت ساخت‬ ‫ازادراه جنوبی تهران‬ ‫خیراهلل خادمی‪ ،‬معاون وزیر راه و شهرسازی احداث ازادراه جنوبی‬ ‫ته��ران را از معدود پروژه هایی دانس��ت ک��ه از برنامه مصوب جلوتر‬ ‫اس��ت و گفت‪ :‬با میانگین روزانه ‪3‬هزار تن اس��فالت ریزی در قطعه‬ ‫‪ ،4‬کار در مراح��ل نهای��ی اس��ت و امیدواریم کل پ��روژه را زودتر از‬ ‫برنامه زمان بندی ش��ده تحویل دهیم‪ .‬به گزارش گس��ترش صنعت‬ ‫از امور بین الملل ش��رکت ساخت و توس��عه زیربناهای حمل و نقل‬ ‫کش��ور‪ ،‬معاون وزیر راه و شهرس��ازی این ازادراه را زمینه ساز انتقال‬ ‫تردد وس��ایل نقلیه عبوری از کالنشهر تهران و کمربندی موجود به‬ ‫خارج از ش��هر تهران دانس��ت و گفت‪ :‬ازادراه جنوبی تهران عالوه بر‬ ‫ایج��اد ارتباط بین کریدورهای منتهی ب��ه پایتخت موجب تکمیل‪،‬‬ ‫تس��هیل و افزایش ایمنی ارتباط بین ازادراه های غرب و شهر تهران‬ ‫می شود و با حذف بخشی از بار ترافیک ازادراه قزوین‪ -‬کرج‪ ،‬ترافیک‬ ‫را کاهش می دهد‪ .‬معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه فرایند‬ ‫س��اخت ازادراه جنوبی تهران جلو تر از برنامه در حال انجام اس��ت‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬پیش��رفت فیزیکی قطعه ‪ 4‬این ازادراه از قم تا گرمسار به‬ ‫طول ‪ ۳۸‬کیلومتر امروز به ‪ ۶۳‬درصد رسیده و پیشرفت فیزیکی کل‬ ‫پروژه بیش از ‪ ۳۰‬درصد است‪ .‬وی افزود‪ :‬در قطعه ‪ 4‬به طور میانگین‬ ‫روزانه ‪ 3‬هزار تن اس��فالت ریزی انجام می شود و به منظور رفاه حال‬ ‫هموطنان ساختمان های جانبی محدوده ازادراه مانند مجتمع های‬ ‫خدمات رفاهی نیز همزمان با گشایش ازادراه به بهره برداری خواهد‬ ‫رسید‪ .‬مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه درختکاری در هزار هکتار‬ ‫از مسیر این ازادراه را برای نخستین بار در کشور اقدامی مهم دانست‬ ‫و بیان کرد‪ :‬در راس��تای معماری و منظ��ر راه‪ ،‬دو طرف این ازادراه با‬ ‫گونه های طبیعی س��ازگار با اقلیم منطقه درختکاری می شود و این‬ ‫اقدام عالوه بر زیباس��ازی مسیر و ارتقای بهداشت روانی رانندگان و‬ ‫مسافران‪ ،‬در بیابان زدایی و جلوگیری از ریزگردها و حفظ و نگهداری‬ ‫حریم ازادراه اثرات قابل توجهی دارد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گروه صنعت زیرس�اخت‪ :‬مانیش ماهان‪ ،‬مدیر بخش اسیای‬ ‫جنوب��ی و مرک��زی کنفدراس��یون صنایع هن��د در گفت وگوی‬ ‫اختصاصی با گس��ترش صنع��ت به توضیحی درباره س��ی ای ای‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬این یک نهاد غیرانتفاعی اس��ت که سرپرس��تی‬ ‫‪ ۸‬ه��زار عضو را بر عه��ده دارد‪ .‬از طری��ق این ارتباط��ات تعداد ‪۲‬‬ ‫هزار ش��رکت نیز زیرمجموعه این کنفدراس��یون هستند‪ .‬ماهان‬ ‫افزود‪ :‬این کنفدراس��یون ‪ ۶۶‬دفت��ر در هند دارد و یازدهمین دفتر‬ ‫بین المللی خود را سه ش��نبه ش��ب در ایران افتتاح کرده است‪ .‬ما‬ ‫معتقد هس��تیم روابط صنعتی و تج��اری ایران و هند از این طریق‬ ‫بهب��ود می یابد و موانع��ی که وجود دارد نیز برطرف خواهد ش��د‪.‬‬ ‫مدیر بخش اس��یای جنوبی و مرکزی کنفدراس��یون صنایع هند‬ ‫با اش��اره به اینکه تمام بخش های اقتص��ادی‪ ،‬صنعتی و تجاری با‬ ‫ک دارند‪،‬‬ ‫این کنفدراسیون در ارتباط هستند و همکاری های نزدی ‬ ‫گفت‪ :‬یکی از کارکردهای این کنفدراسیون در هند کمک به دولت‬ ‫برای رفع برخی مش��کالت اس��ت‪ .‬افتتاح دفتر این کنفدراسیون‬ ‫در ایران باعث می ش��ود تعداد ش��رکت های هندی فعال در ایران‬ ‫افزایش یابد‪ .‬وی با بیان اینکه اکنون برخی از ش��رکت های هندی‬ ‫تمایل به حضور در ایران دارند و این مسیر برای انها دشواری هایی‬ ‫دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬هدف اصلی س��ی ای ای رفع موانعی اس��ت که باعث‬ ‫می شود دو کشور روابط صنعتی گسترده ای نداشته باشند‪ .‬هرچند‬ ‫هندی ها اکنون در بس��یاری از پروژه ه��ای صنعتی ایران فعالیت‬ ‫می کنند اما میزان فعالیت از ظرفیت دو کشور بسیار کمتر است‪ .‬بر‬ ‫این اساس دفتر سی ای ای کمک می کند شرکت های بیشتری به‬ ‫ایران وارد شوند‪ .‬ماهان افزود‪ :‬سی ای ای با ایران رابطه نزدیک دارد‬ ‫و زمانی که محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه ایران به هند امد‪،‬‬ ‫سی ای ای میزبان او بود‪ .‬در سیاست گذاری های این کنفدراسیون‬ ‫ایران از جمله کش��ورهای مزیت دار برای س��رمایه گذاری بوده و از‬ ‫اهمیت باالیی برخوردار است‪ .‬مدیر بخش اسیای جنوبی و مرکزی‬ ‫کنفدراس��یون صنایع هند افزود‪ :‬فرصت های س��رمایه گذاری در‬ ‫ایران بسیار زیاد است‪ .‬ما به این نتیجه رسیدیم که در تمام بخش ها‬ ‫ایران ظرفیت پذیرش س��رمایه دارد و ای��ن پروژه ها دارای توجیه‬ ‫اقتصادی مناسبی هستند‪ .‬از جمله حوزه هایی که می توان با ایران‬ ‫تو ساز‪ ،‬صنایع رنگ و داروسازی‬ ‫همکاری کرد انرژی های نو‪ ،‬ساخ ‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه بر اینها پروژه های بزرگی که تمایل داریم در انها نیز‬ ‫افزایش روابط داش��ته باشیم ش��امل پروژه میدان گازی فرزاد ب‬ ‫و طرح توس��عه بندر چابهار اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬با ای��ن حال ما باید‬ ‫ب��ازار ایران را بس��نجیم تا بتوانیم ب��ه درک دقیق تری از وضعیت‬ ‫تولید و فروش برسیم‪ .‬برای هر اقدامی گام نخست راه اندازی دفتر‬ ‫سی ای ای در ایران بود که خوشبختانه برداشته شد‪ .‬میدان گازی‬ ‫فرزاد در دو بخش ب و ا تعریف شده که یکی از میدان های مشترک‬ ‫ایران و عربستان به شمار می رود‪ .‬این میدان که ‪ 5‬سال پیش کشف‬ ‫ش��د به دلیل حجم ذخیره و مش��ترک بودن با کشور عربستان از‬ ‫اهمیت ویژه ای برخوردار است‪.‬‬ ‫بررسی زمینه های همکاری ‪ 2‬کشور‬ ‫ایدرو و کنفدراسیون صنعت هند به توافق رسیدند‬ ‫هندی ها در یک قدمی میدان گازی فرزاد ب‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫هیاتی از مدیران عالی ش��رکت های هندی فعال در‬ ‫زمینه نفت و انرژی‪ ،‬خودرو‪ ،‬تایرس��ازی‪ ،‬قطعه س��ازی‬ ‫ ‬ ‫و صنای��ع تکنول��وژی نوی��ن به همراه س��فیر و رییس‬ ‫کنفدراس��یون صنع��ت هند زمینه ه��ای همکاری های‬ ‫مش��ترک با ایران را در دیدار با منصور معظمی‪ ،‬رییس‬ ‫هیات عامل ایدرو بررسی کردند‪.‬‬ ‫در این دیدار عالوه بر بررس��ی همکاری های صنعتی‬ ‫موضوعات��ی مانند مش��کالت بانکی و رواب��ط پولی دو‬ ‫کش��ور نیز بررس��ی ش��د و طرف هند این مشکالت را‬ ‫بخش��ی از مشکالت تجاری دانس��ت و مدعی شد این‬ ‫مشکالت از طرف هند برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹توافق ایدرو و شرکت های هندی‬ ‫معظمی با اش��اره ب��ه ظرفیت های ف��راوان همکاری‬ ‫زمین��ه فعالیت های ایدرو ب��ه عنوان یک‬ ‫ ‬ ‫مش��ترک در‬ ‫س��ازمان توس��عه ای در ایران گفت‪ :‬مذاکرات و تعامل‬ ‫ایجاد شده در سرمایه گذاری و تولید مشترک در ایران‬ ‫توس��ط کمپانی های بزرگ هندی می تواند راهگش��ای‬ ‫یک فعالیت مشترک بلند مدت باشد‪.‬‬ ‫ریی��س هیات عامل ایدرو با اش��اره ب��ه ظرفیت های‬ ‫ف��راوان برای تولید کاالهای صنعتی و توان متخصصان‬ ‫و همچنی��ن نیروهای متخصص در ای��ران گفت‪ :‬ایدرو‬ ‫ب��ا ‪50‬س��ال تجرب��ه در ح��وزه صنعت و هم��کاری با‬ ‫شرکت های بین المللی و کش��ورهای پیشرفته صنعتی‬ ‫دنیا قوانین همکاری های بین المللی را به خوبی می داند‬ ‫و امادگی دارد عالوه بر مذاکرات فعلی زمینه همکاری‬ ‫ش��رکت های پیش��رفته هندی را در بخ��ش صنعتی با‬ ‫شرکت های خصوصی ایرانی تسهیل کند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت با بیان اینکه‬ ‫هدف ما توس��عه روابط دو کش��ور اس��ت گفت‪ :‬ایدرو‬ ‫ت�لاش می کند که فرصت را برای حضور ش��رکت های‬ ‫ایران��ی در هند و ش��رکت های هن��دی در ایران فراهم‬ ‫کند‪ .‬رییس هیات عامل ایدرو تاکید کرد‪ :‬این س��ازمان‬ ‫تالش می کند با استفاده از فضای مثبت پیش امده در‬ ‫پسابرجا م زمینه توس��عه همکاری های صنعتی ایران و‬ ‫هند را بیش از پیش فراهم کند‪.‬‬ ‫معظم��ی با اش��اره به اینکه توس��عه روابط اقتصادی‬ ‫ته��ران و دهل��ی در دس��تور کار مقام های سیاس��ی و‬ ‫اقتصادی دو کش��ور اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬در همی��ن پیوند‬ ‫ای��درو در تالش اس��ت تا زمینه حضور هر چه بیش��تر‬ ‫شرکت های هندی را در ایران و به طور متقابل شرکت ها‬ ‫روحانی یاداور ش��د‪ :‬در این سفر توافق های زیادی بین‬ ‫و صنعتگران ایرانی را در هند فراهم کند‪.‬‬ ‫دو کشور انجام شد که ازجمله در زمینه هیدروکربن ها‪،‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بندر اقیانوس��ی‬ ‫گاز‪ ،‬مباح��ث غیرگازی و نفتی‪ ،‬ترانزیت‪ ،‬توس��عه بندر‬ ‫چابه��ار و می��دان گازی ف��رزاد ‪ B‬را ‪ 2‬مح��ور اصل��ی‬ ‫چابه��ار و توس��عه زیرس��اخت های مد نظر ب��ود‪ .‬وی‬ ‫گفت وگوهای ایران و هند عنوان کرد‪.‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ب��ه زودی دفتر هیات تج��اری و اقتصادی هند‬ ‫معظم��ی اف��زود‪ :‬در همی��ن پیوند ام��روز یک تیم‬ ‫(س��ی ای ای) در ایران گش��ایش می یاب��د و در همین‬ ‫اقتص��ادی متش��کل از مدی��ران ‪ 10‬ش��رکت برت��ر‬ ‫زمینه صدور روادید تجاری برای تاجران ایرانی از ‪ 5‬به‬ ‫خودروسازی‪ ،‬نفت و گاز‪ ،‬پتروشیمی‪ ،‬صنایع پیشرفته‪،‬‬ ‫‪ 3‬روز کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫تامین فاینانس و فناوری های های تک از کنفدراسیون‬ ‫این مقام مس��ئول هندی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬پس از‬ ‫صادرات هند با هدایت «سهراب کومار» سفیر هند در‬ ‫مالقات مقامات سیاسی ارش��د دو کشور‪ ،‬تشکیل یک‬ ‫ایران در ایدرو حضور یافتند و فعاالن صنعتی دو کشور‬ ‫کمیسیون مش��ترک بازرگانی بین دوطرف برنامه ریزی‬ ‫درباره نحوه همکاری ها ب��ه تبادل نظر و گفت وگوهای‬ ‫ش��د که در زمینه های مختلف از جمل��ه هیدروکربنی‪،‬‬ ‫دوجانبه و چندجانبه پرداختند‪.‬‬ ‫زیرساخت و تجارت جلسه خواهند داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش فعالیت های اقتصادی‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬ای��ران با برخ��ورداری از اقتصادی‬ ‫س��وراب کومار‪ ،‬سفیر کشور هندوستان در این دیدار‬ ‫بزرگ‪ ،‬فرصت مغتنمی برای تاجران و فعاالن اقتصادی‬ ‫با اش��اره به همکاری های قابل انج��ام در زمینه تولید‬ ‫هن��دی اس��ت و اب��راز امی��دواری کرد حض��ور هیات‬ ‫صنعت��ی گفت‪ :‬دول��ت هند برای تس��ریع فعالیت های‬ ‫س��ی ای ای در ایران به توسعه مناس��بات اقتصادی دو‬ ‫مشترک صنعتی با شرکت های ایرانی امادگی دارد‪.‬‬ ‫کشور بینجامد‪.‬‬ ‫س��فیر هند در ته��ران از برنامه ریزی ب��رای کاهش‬ ‫کوم��ار همچنین با اش��اره به موقعیت اس��تراتژیک‬ ‫زم��ان ص��دور روادید تج��اری از ‪ 5‬به‬ ‫ن بر اهمیت پ��روژه چابهار‬ ‫جغرافیای��ی ایرا ‬ ‫‪3‬روز برای تاج��ران و بازرگانان ایرانی‬ ‫تاکید و خاطرنشان کرد‪ :‬این پروژه هم اینک‬ ‫منصور معظمی‪:‬‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬هندوس��تان چندی مذاکرات و تعامل ایجاد پیشرفت و سرعت مناسبی یافته است‪.‬‬ ‫پیش هفتادمین سالگرد استقالل خود شده در سرمایه گذاری‬ ‫س��فیر هن��د در ته��ران در ادام��ه گفت‪:‬‬ ‫را جش��ن گرفت که نقط��ه عطفی در و تولید مشترک در ایران ب��ا حض��ور نخس��ت وزیر هن��د در ای��ران‬ ‫تاریخ این کشور است‪ ،‬این مهم فرصت توسط کمپانی های بزرگ قراردادهای��ی برای پیش��برد پ��روژه چابهار‬ ‫هندی می تواند‬ ‫مناس��بی اس��ت تا ببینی��م در ‪ 7‬دهه راهگشای یک فعالیت به امضا رس��یده ک��ه از جمله ان خط ریلی‬ ‫گذش��ته چه کرده ایم و برای ‪ 5‬س��ال‬ ‫بندرعباس به چابهار اس��ت ک��ه می تواند از‬ ‫مشترک‬ ‫بلند مدت باشد‬ ‫اینده چه برنامه هایی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫انجا به ش��مال ای��ران و کش��ور اذربایجان‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬دولت هن��د در چند‬ ‫متصل شود و به تازگی پیشرفت ان سرعت‬ ‫سال گذش��ته با طراحی سیاست های‬ ‫بیشتری یافته است‪.‬‬ ‫عموم��ی و خصوصی‪ ،‬اه��داف بلندپروازان��ه ای را برای‬ ‫کومار بیان کرد‪ :‬دو کش��ور از حض��ور قوی تر بخش‬ ‫خود تعریف ک��رده که از جمله انه��ا طرح ‪making‬‬ ‫خصوصی در روابط اقتصادی اس��تقبال می کنند‪ ،‬ایران‬ ‫‪( India‬س��اختن هند) اس��ت که طرحی برای توسعه‬ ‫در حال گس��ترش روابط خود با کش��ورهای دوست و‬ ‫صنایع‪ ،‬شرکت های نوپا‪ ،‬مسکن و سایر جنبه های مهم‬ ‫همسایه است و این همگرایی و همزیستی توجه بیشتر‬ ‫اقتصادی این کشور اس��ت‪ .‬برای تحقق این اهداف که‬ ‫به مسائل اقتصادی را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹هند و صنعتگران ایرانی‬ ‫درحقیقت افزایش ثروت و تامین منافع مستمر و پایدار‬ ‫در ای��ن دی��دار نوش��اد فوربز‪ ،‬رییس کنفدراس��یون‬ ‫را برای م��ردم هند دنبال می کند‪ ،‬هی��ات اقتصادی و‬ ‫صنعت هند ب��ا اعالم امادگی این کنفدراس��یون برای‬ ‫تجاری این کشور موسوم به «سی ای ای» برای دومین‬ ‫همکاری با صنعتگران و شرکت های دولتی و خصوصی‬ ‫ ب��ار به ایران اعزام ش��ده و تالش هر دو کش��ور بر این‬ ‫ایرانی گفت‪ :‬این کنفدراس��یون دویس��ت هزار شرکت‬ ‫است که روابط دو کشور از محتوای اقتصادی بیشتری‬ ‫زیرمجموعه دارد و زمینه فعالیت های مشترک فراوانی‬ ‫برخوردار شود‪.‬‬ ‫را در ایران شناسایی کرده است‪ .‬این فدراسیون امادگی‬ ‫کومار با اشاره به س��فر نخستین وزیر هندوستان به‬ ‫کامل برای این امر دارد‪.‬‬ ‫ایران در مه س��ال گذش��ته و دیدار با رییس جمهوری‬ ‫ ریی��س کنفدراس��یون صنایع هند اف��زود‪ :‬تاریخچه‬ ‫تجاری هند تا س��ال ‪ ۱۹۹۱‬میالدی مبتنی بر سیستم‬ ‫اقتص��ادی بس��یار بس��ته بود اما پ��س از ان ب��ا انجام‬ ‫اصالحات اقتصادی روابط بین المللی توسعه یافت‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬ام��روز هندوس��تان در رش��ته های‬ ‫مهندسی‪ ،‬شیمی‪ ،‬بیوش��یمی و صنایع بسیار پیشرفته‬ ‫و در عرصه های پایه ای تکنولوژیکی و زیرس��اخت های‬ ‫تحقیق و توسعه گام برداشته است‪.‬‬ ‫فوربز با اش��اره ب��ه اهمیت مس��ئله ص��دور روادید‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬تسهیل در این زمینه به توسعه روابط‬ ‫اقتصادی دو کشور خواهد انجامید‪.‬‬ ‫همچنی��ن ق��راردادی بی��ن ای��درو و ش��رکت های‬ ‫‪ Firema‬ایتالی��ا و ‪ Titagroup‬هن��د ب��ه ص��ورت‬ ‫فاینانس در زمینه س��اخت واگن مسافربری در یکی از‬ ‫مناطق محروم کشور انعقاد شده که پیش از این دیدار‬ ‫موضوعات ان پیگیری ش��ده و مطالب مورد بحث قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬هند با بیش از یک میلیارد و ‪ 250‬میلیون‬ ‫نفر جمعیت به عنوان دومین کش��ور پرجمعیت جهان‬ ‫دارای فرصت های طالیی بی ش��ماری برای گس��ترش‬ ‫روابط تجاری با کش��ورهای مختلف به ویژه ایران است‪.‬‬ ‫هند پس از چین چهارمی��ن مصرف کننده نفت جهان‬ ‫و دومین مش��تری ب��زرگ نفت ایران اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫کارشناس��ان‪،‬حجم تجارت بین ایران و هند با استفاده‬ ‫از طرح توس��عه بندر چابهار‪ ،‬کریدور شمال و جنوب و‬ ‫ایجاد بازارچه مش��ترک ایران و هند در چابهار می تواند‬ ‫به س��رعت گس��ترش یابد‪ .‬در حال حاضر بیش��ترین‬ ‫ص��ادرات ایران به هن��د را پس از نفت ب��ا ‪ 70‬درصد‪،‬‬ ‫محصوالت ش��یمیایی و پتروش��یمی‪ ،‬قیر‪ ،‬خش��کبار‪،‬‬ ‫خرما و مقدار کمی میوه تشکیل می دهد‪ .‬برنج‪،‬قطعات‬ ‫خودرو‪ ،‬انواع ماشین االت‪ ،‬فوالد‪ ،‬دارو‪ ،‬الستیک و چای‬ ‫از مهم ترین اقالم صادراتی هند به ایران با یک میلیارد‬ ‫و‪ 980‬میلی��ون دالر در س��ال اس��ت‪ .‬برن��ج مهم ترین‬ ‫محصول صادراتی هند به ایران اس��ت و این کش��ور در‬ ‫سالهای گذش��ته حدود یک میلیون تن برنج باسماتی‬ ‫به ایران صادر کرده است‪ .‬صادرکنندگان ایرانی‪ ،‬وجود‬ ‫قوانین دس��ت و پاگی��ر گمرکی‪ ،‬تحمی��ل هزینه های‬ ‫جانب��ی‪ ،‬تعرفه ب��االی گمرکی و مش��کالت بانکی را از‬ ‫مهم تری��ن عوام��ل افزایش حجم مب��ادالت تجاری دو‬ ‫کشور می دانند‪ .‬به گفته فعاالن امور صادراتی دو کشور‬ ‫این مشکالت سبب شده که تاجران ایرانی توان رقابت‬ ‫با کاالهای کشورهای دیگر را که با هزینه های گمرکی‬ ‫بسیار پایین و حتی صفر وارد بازار هند می شود‪ ،‬نداشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫سرپرست وزارت نیرو در جمع خبرنگاران مطرح کرد‬ ‫ارتقای کیفیت اب شرب ‪ 3/5‬میلیون نفر از ساکنان جنوب تهران‬ ‫سرپرست وزارت نیرو در حاشیه ایین بهره برداری‬ ‫از پروژه ارتقای کیفی اب شرب جنوب تهران گفت‪:‬‬ ‫ب��ا اجرای این طرح‪ ،‬کیفیت اب ش��رب ‪ 3/5‬میلیون‬ ‫نفر از س��اکنان جنوب‪ ،‬جنوب ش��رق و جنوب غرب‬ ‫تهران افزایش یافت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش صنعت ب��ه نق��ل از پایگاه‬ ‫اطالع رس��انی وزارت نیرو ستار محمودی‪ ،‬سرپرست‬ ‫وزارت نی��رو در حاش��یه ایین بهره ب��رداری از پروژه‬ ‫ارتق��ای کیفی اب ش��رب جنوب ته��ران (طرح قمر‬ ‫بن��ی هاش��م(ع)) در مح��ل تصفیه خانه ش��ماره ‪ 2‬‬ ‫درباره ویژگی های این ط��رح برای بهره مندی مردم‬ ‫ته��ران با بی��ان این مطلب که این پروژه بخش��ی از‬ ‫پروژه بزرگی است که برای ارتقای کیفیت اب شرب‬ ‫تهران در نظر گرفته شده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کالنشهرهایی‬ ‫مانند تهران همواره مس��یرها و محل عبور بزرگی به‬ ‫عنوان کلکتورهای اب دارند که با همت ش��رکت اب‬ ‫و فاضالب استان تهران بخشی از این پروژه امروز به‬ ‫بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بهره برداری از این پروژه باعث خواهد‬ ‫ش��د تا کیفیت اب در مناطق جنوب‪ ،‬جنوب غرب و‬ ‫جنوب ش��رق تهران و همچنی��ن مناطق یافت اباد و‬ ‫شهرک های اطراف انها تقویت شود‪.‬‬ ‫سرپرس��ت وزارت نیرو با بی��ان این مطلب که این‬ ‫طرح حدود ‪3/5‬میلیون نفر از همش��هریان تهرانی را‬ ‫زیر پوش��ش قرار می دهد‪ ،‬افزود‪ :‬در کالنشهر تهران‬ ‫هم��واره س��ازمان های خدماتی در ح��ال اماده باش‬ ‫هس��تند ت��ا بتوانند خدم��ات بهتری را ب��ه مردم به‬ ‫صورت شبانه روزی و بدون تعطیلی ارائه کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه وزارت نیرو به جز ارائه خدمات‬ ‫به هموطنان بر کیفیت خدمات ارائه شده نیز تاکید‬ ‫دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬این خدمات در محل به هموطنان ارائه‬ ‫می ش��ود و در ادامه این طرح ها خدمات مدیریتی و‬ ‫نرم افزاری با عنوان دولت الکترونیک بیش از گذشته‬ ‫ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه طرح ارتق��ای اب جنوب تهران‬ ‫از طرح ه��ای ماندگار با طول عمر ‪ 50‬س��اله اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این طرح در دولت یازدهم اغاز ش��ده و بخش‬ ‫نخس��ت ان امروز به بهره برداری رسیده است‪ .‬یکی‬ ‫از ویژگی های این طرح ان اس��ت که امکان گردش‬ ‫اب را بعد از تکمیل تمام فازها بین س��دهای اطراف‬ ‫تهران برقرار خواهد کرد و در این طرح سدهای الر‪،‬‬ ‫لتیان‪ ،‬کرج و طالقان در رینگ کامل قادر خواهد بود‬ ‫که اب این سدها و چاه های موجود در تهران را باهم‬ ‫درامیخته و به گردش دراورد‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 16‬شهریور ‪ 16 1396‬ذی الحجه ‪ 7 1438‬سپتامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 204‬پیاپی ‪2177‬‬ ‫یادداشت‬ ‫احتمال کاهش قیمت خودرو‬ ‫با تصمیم جدید نظام بانکی‬ ‫ماهوتی‬ ‫در نمایشگاه امسال‬ ‫قصد داریم واحدهای‬ ‫تولیدی که با ظرفیت‬ ‫حداقلی فعالیت‬ ‫می کنند یا رو به تعطیلی‬ ‫هستند را تقویت کنیم‬ ‫و برای این کار جلساتی‬ ‫را با خودروسازان‬ ‫داخلی ترتیب‬ ‫داده ایم‪ .‬همچنین‬ ‫برای خودروسازان‬ ‫داخلی جلساتی را با‬ ‫خودروسازان خارجی در‬ ‫نظر گرفته ایم‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از روز نخست نمایشگاه تبریز نشان داد‬ ‫خودنمایی لوکس ها در تبریز‬ ‫گروه خودرو‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بیس��ت و یکمین نمایش��گاه خودرو تبریز که ازجمله‬ ‫قدیمی تری��ن رویدادهای حمل ونقل منطقه به ش��مار‬ ‫می اید با حضور شرکت های خودروساز از جمله مدیران‬ ‫خودرو‪ ،‬س��ایپا دیزل‪ ،‬بم خودرو‪ ،‬کارمانیا و شرکت های‬ ‫نمایندگی نیس��ان‪ ،‬دی اس‪ ،‬میتسوبیشی‪ ،‬هیوندای و‪...‬‬ ‫کار خ��ود را اغاز کرد‪ .‬نمایش��گاه خ��ودرو تبریز مانند‬ ‫سال های گذش��ته میزبان تجاری س��ازهای خوش نامی‬ ‫همچون س��ایپا دیزل‪ ،‬ارین دیزل‪ ،‬اریا دیزل‪ ،‬فوسو و‪...‬‬ ‫است‪ .‬به گفته مسئوالن برگزاری‪ ،‬در این نمایشگاه بیش‬ ‫از ‪ 300‬واح��د صنعتی از اس��تان های مختلف و مناطق‬ ‫ازاد کش��ور و همچنین ‪ 10‬کش��ور خارج��ی از جمله‬ ‫ترکی��ه‪ ،‬المان‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬چین‪ ،‬کره جنوب��ی و بالروس‬ ‫حضور دارند‪.‬‬ ‫حبی��ب ماهوتی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های‬ ‫بین الملل��ی تبری��ز در گفت وگ��و ب��ا خبرن��گار اعزامی‬ ‫گس��ترش صنعت گفت‪ :‬این بیست و یکمین نمایشگاه‬ ‫بین الملل��ی خودرو و قطعات یدکی اس��ت که در تبریز‬ ‫برگزار می شود‪ .‬امس��ال بیش از ‪ ۳۰۰‬واحد تولیدی در‬ ‫نمایشگاه حاضر ش��ده اند که از این تعداد ‪ ۲۸۰‬شرکت‬ ‫تنها قطعه س��ازان داخلی و خارجی از ‪ ۱۰‬کشور هستند‬ ‫ک��ه برای ارائه محصوالت خود به این نمایش��گاه س��فر‬ ‫کرده اند‪ .‬البت��ه نمایندگانی نیز از کش��ورهای دیگر در‬ ‫این رویداد هستند که به عنوان کشور خارجی محاسبه‬ ‫نش��ده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬به دنبال ان هستیم که نمایشگاه‬ ‫خ��ودرو تبریز به محلی برای ش��کوفایی اس��تعدادهای‬ ‫ش��رکت های خودروس��از داخلی تبدیل و همکاری انها‬ ‫ب��ا تولید کنندگان برت��ر خارجی به تولی��د محصول با‬ ‫کیفیت تر منجر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹چت�ر حمایت�ی س�ایت تبری�ز ب�ر س�ر‬ ‫قطعه سازان نوپا‬ ‫ماهوت��ی در ادامه به وج��ود ظرفیت های فراوان در‬ ‫کش��ور اشاره کرد و گفت‪ :‬خودروس��ازان هیچ چیز از‬ ‫نش��ان های تجاری شناخته ش��ده کم ندارند‪ .‬نیروی‬ ‫انس��انی سرشار از انرژی و انگیزه در کشور وجود دارد‬ ‫و مواد اولیه ان نیز موجود اس��ت و ما باید تنها انها را‬ ‫به کار بگیریم‪.‬‬ ‫مدیرعامل نمایش��گاه تبریز در ادام��ه بیان کرد‪ :‬در‬ ‫نمایشگاه امس��ال قصد داریم واحدهای تولیدی که با‬ ‫ظرفیت حداقل��ی فعالیت می کنند ی��ا رو به تعطیلی‬ ‫هس��تند را تقویت کنیم و برای این کار جلس��اتی را‬ ‫با خودروس��ازان داخل��ی ترتیب داده ای��م‪ .‬همچنین‬ ‫برای خودروس��ازان داخلی جلساتی را با خودروسازان‬ ‫خارجی در نظر گرفته ایم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این نمایشگاه‪ ،‬نخستین رویداد هوشمند‬ ‫ایران به ش��مار می اید که به کمک مخابرات اس��تان‬ ‫فیبر نوری در ان مس��تقر شده و اینترنت ‪ ۵۰‬تا ‪۱۰۰‬‬ ‫مگابای��ت بر ثانیه برای تمامی غرفه ها قرار داده ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹رونمای�ی از کامیون جدی�د ولوو اف ام‬ ‫کشنده‬ ‫همزمان با نخس��تین روز برگزاری نمایشگاه خودرو‬ ‫تبریز که با استقبال پرش��ور بازدیدکنندگان تبریزی‬ ‫همراه ب��ود از محصول جدید و باکیفی��ت ولوو اف ام‬ ‫رونمایی شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬محصول جدید س��ایپادیزل‬ ‫ب��ا بهره مندی از موت��ور پرقدرت ‪ 460‬اس��ب بخار و‬ ‫اس��تاندارد االیندگ��ی ی��ورو‪ ،5‬گیربک��س اتوماتیک‬ ‫‪ ،I-Shift‬وزن س��بک شاسی و مصرف پایین سوخت‬ ‫به عنوان کش��نده ای اقتصادی با اخرین فناوری های‬ ‫روز دنی��ا و مختص ش��رایط اب و هوایی و جغرافیایی‬ ‫ایران به بازار عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬همزمان با این رونمایی‪ ،‬پیش فروش‬ ‫کش��نده ولوو اف ام با پیش پرداخت ه��ای ‪ 75‬و ‪150‬‬ ‫میلیون تومانی همراه با سود مشارکت و تحویل ‪ 5‬ماه‬ ‫به بعد بر اساس اولویت ثبت نام اغاز شد‪.‬‬ ‫محص��والت س��ری اف ام ول��وو هم��واره یک��ی از‬ ‫پرطرفدارتری��ن محصوالت تجاری کش��ور ش��ناخته‬ ‫می ش��ود که در سال های گذش��ته با عنوان اف ام ‪ 9‬و‬ ‫اف ام ‪ 11‬و اف ام به بازار عرضه می شد که پس از توافق‬ ‫برج��ام بار دیگر با مش��خصات فن��ی متمایز‪ ،‬ظاهری‬ ‫متفاوت و کاربری ه��ای جدید مهمان جاده های ایران‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫احم��د حی��دری‪ ،‬مع��اون بازاریاب��ی و ف��روش و‬ ‫سایپادیزل نیز از تولید انبوه کامیون کشنده اف‪.‬ام‪٤٦٠‬‬ ‫از پایی��ز امس��ال خبر داد و گفت‪ ١٥٠٠ :‬دس��تگاه از‬ ‫این کامیون کش��نده در ط��رح جایگزینی خودروهای‬ ‫فرسوده ثبت نام شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه کامیون کش��نده اف‪.‬ام‪ ٤٦٠‬به‬ ‫قیمت ‪ ٣٨٥‬میلیون تومان ثبت نام و پیش فروش شده‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر این کامیون با توجه‬ ‫به افزایش ن��رخ ارز ‪ ٤٠٥‬میلیون تومان قیمت گذاری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫حیدری با توجه به تجهیز خطوط س��ایپادیزل برای‬ ‫مونتاژ این کامیون کش��نده‪ ،‬از تولید انبوه جدیدترین‬ ‫محصول ولوو اف‪.‬ام در ‪ 3‬ماه سوم سال خبر داد‪.‬‬ ‫س��ایپادیزل ب��ا ‪ 5‬محصول رنو س��ری دی‪ ،‬کامیون‬ ‫اف ام ‪ ،500‬کامیون ک ایکس ‪ ،480‬کشنده کاوه تک‬ ‫محور و کامیون کشنده اف ام‪ 460‬در بیست و یکمین‬ ‫نمایشگاه خودرو تبریز حضور یافته است‪.‬‬ ‫در همی��ن حال با اغاز به کار این نمایش��گاه‪ ،‬پاکرو‬ ‫س��بز قش��م‪ ،‬نماینده هیوندای هیبرید ک��ره میزبان‬ ‫مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫رحی��م ش��هرتی فر فرماندار ش��هر تبریز و اس��ماعیل‬ ‫جبارزاده استاندار اذربایجان شرقی بود‪.‬‬ ‫ش��رکت بهمن موتور نیز ب��ا جدیدترین محصوالت‬ ‫خودروی��ی خ��ود در بیس��ت و یکمی��ن نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی خودرو تبریز حضور یافت‪ .‬ش��رکت بهمن‬ ‫موتور با همکاری نماینده خود(نمایندگی تبریز‪-‬مجید‬ ‫منی��ف) خودرو جدید بی ‪ ۳۰‬را برای نخس��تین بار به‬ ‫تبری��ز اورد‪ .‬کاپرای جدید‪ ،‬م��زدا‪ ٣‬و وانت کارا‪٢٠٠٠‬‬ ‫س��ایر محصوالت حاضر در غرفه شرکت بهمن موتور‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ش��رکت ارین موتور تابان به عنوان نماینده رسمی‬ ‫نخس��تین ب��ار محصوالت‬ ‫ ‬ ‫دی اس در ای��ران هم برای‬ ‫متنوع خود را در نمایشگاه خودرو تبریز رونمایی کرد‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه که با حضور شرکت های خودروساز‬ ‫داخلی و واردکنندگان خودرو برگزار می ش��ود‪ ،‬ارین‬ ‫موتور تابان محصوالت متنوع خود از جمله دی اس ‪،۳‬‬ ‫دی اس ‪ ،۵‬دی اس ‪ ۶‬و دی اس ‪ ۴‬را به نمایش گذاشت‬ ‫و مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت‪.‬‬ ‫در همی��ن حال محصول جدید نیس��ان از س��وی‬ ‫جهان نوین اریا در نمایش��گاه خ��ودرو تبریز رونمایی‬ ‫ش��د‪ .‬خودر و نیس��ان زد ‪ ۳۷۰‬به وسیله شرکت جهان‬ ‫نوین اریا‪ ،‬نماینده رسمی نیسان در ایران رونمایی شد‬ ‫که به دلیل جذابیت زیاد در طراحی و اپش��ن ها مورد‬ ‫استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت‪.‬‬ ‫پرش��یا خودرو نماین��ده فروش و خدم��ات پس از‬ ‫ف��روش ب ام و در ای��ران نیز برای نخس��تین بار ب ام و‬ ‫سری ‪ ۳‬را در نمایش��گاه خودرو تبریز در معرض دید‬ ‫عالقه مندان قرار داد‪ .‬این شرکت با مجموعه کاملی از‬ ‫محصوالت خود همچون س��ری ‪ ۵ ،۳‬و ‪ ۷‬و همچنین‬ ‫کراس اووره��ا و شاس��ی بلندهای ایکس ‪ ،۱‬ایکس ‪ ۳‬و‬ ‫ایکس ‪ ۴‬به تبریز امده است‪ .‬در این میان ب ام و سری‬ ‫‪ ۳‬ب��ه عن��وان جدیدترین محصول این ش��رکت برای‬ ‫نخستین بار در تبریز به نمایش درامد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬در حال��ی متولیان برگزاری‬ ‫تو یکمین نمایش��گاه بین المللی خ��ودرو تبریز‬ ‫بیس�� ‬ ‫از حضور ‪ 10‬کش��ور خارجی ازجمل��ه ترکیه‪ ،‬المان‪،‬‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬چین‪ ،‬کره جنوبی و بالروس در این نمایشگاه‬ ‫خبر داده اند که بررس��ی نخستین روز از برگزاری این‬ ‫نمایش��گاه نشان از تفاوت این نمایش��گاه با سال های‬ ‫گذش��ته دارد چراکه نمایندگی های این نش��ان ها این ‬ ‫بار با لوکس ترین خودروه��ای خود به تبریز امدند تا‬ ‫نشان دهند بازار خودرو ایران متفاوت از گذشته بوده‬ ‫و شرایط تازه تری را تجربه می کند‪.‬‬ ‫در عی��ن ح��ال بیان ای��ن نکته ضروری اس��ت که‬ ‫بای��د دید کش��وری همچون بالروس ی��ا ترکیه با چه‬ ‫نش��ان هایی در این نمایش��گاه حضور یافته اند چرا که‬ ‫این کش��ورها را نمی توان در ردیف خودروسازان قوی‬ ‫قرار داد‪.‬‬ ‫شوخی بزرگی به نام «کویید»‬ ‫منصور معظمی‪ ،‬رییس هیات عامل ایدرو در روزهای گذشته خبر تولید‬ ‫«کویید» را در قرارداد مش��ترک با رنو تایید ک��رد تا بازار ایران در انتظار‬ ‫ورود ارزان قیمت ترین و در عین حال کم کیفیت ترین محصول رنو باشد‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬در ماه های نخس��ت پسابرجام که موضوع قرارداد‬ ‫رنو با دو خودروس��از بزرگ ایران مطرح ش��د به تفاهم نرسیدن بر تولید‬ ‫«کویی��د» به موض��وع اختالف تبدیل ش��د‪ .‬ایران خودرو و س��ایپا هر دو‬ ‫متقاض��ی تولید این خودرو بودند و س��رانجام رنو تصمیم گرفت به جای‬ ‫انتخاب میان این دو ش��رکت به س��مت امضای قرارداد با ایدرو کوچ کند‬ ‫ام��ا در زم��ان امضای این ق��رارداد هنوز تکلیف رنو کویی��د معلوم نبود و‬ ‫دلیل اصلی ان استاندارد پایین این محصول بود‪ .‬پیمان کارگر‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫وق��ت رنو پارس در ایران‪ ،‬چند روز پس از امضای پیش نویس این قرارداد‬ ‫درباره سرنوش��ت تولید کویید در ایران گفت‪ :‬شاید این محصول با تغییر‬ ‫در ایران به تولید برس��د‪ .‬پس از حدود دو سال سرانجام سرنوشت قرارداد‬ ‫رنو در ایران مش��خص ش��د و این قرارداد با مشارکت سه جانبه رنو‪ ،‬ایدرو‬ ‫و هلدینگ ناصح در ایران به امضا رس��ید هرچند مسئوالن این هلدینگ‬ ‫تاکید کردند که هنوز مشخص نیست کویید در قالب این قرارداد به تولید‬ ‫برس��د‪ .‬اما تکلیف تولید کویید س��رانجام در هفته جاری از سوی رییس‬ ‫هیات عامل ایدرو روش��ن ش��د و او با قاطعی��ت از تولید این محصول در‬ ‫قالب قرارداد با رنو در ایران خبر داد‪ .‬کویید یکی از مدل های ارزان قیمت‬ ‫خودروساز فرانسوی‪ ،‬رنو است که در ابتدا منحصرا بازار هند را نشانه رفته‬ ‫بود اما رفته رفته خود را در دل بازار کشورهای دیگر نیز جا کرد‪ .‬در حال‬ ‫حاضر این خودرو در دو کش��ور برزیل و هند تولید می ش��ود که براساس‬ ‫امار‪ ،‬کیفیت مدل های تولیدی در کش��ور برزیل بهتر از مدل های هندی‬ ‫اس��ت‪ .‬بازار هدف این خودرو مشتریانی هستند که با بودجه ای کم تمایل‬ ‫ب��ه خرید یک خودرو با ظاهری مدرن و به طور تقریبی خوش چهره دارند‬ ‫که به نظر می رسد رنو توانسته به این هدف خود در بازار هند دست پیدا‬ ‫کند‪ .‬امار فروش نشان می دهد که رنو کویید دومین خودرو پرفروش پس‬ ‫از «س��وزوکی ماروتی التو ‪ »800‬اس��ت و به دنبال ان «هیوندای ‪»Eon‬‬ ‫در رده س��وم قرار دارد اما این تمام ماجرا نیس��ت‪ .‬ب��ا نگاهی عمیق تر به‬ ‫خود را برای‬ ‫مش��خصات این خودرو می توان دریافت که رنو تمامی تالش ‬ ‫کاهش هزینه های جانبی در این مدل انجام داده است‪ .‬نداشتن حتی یک‬ ‫عدد کیس��ه هوا در مدل پایه و داش��تن تنها یک عدد کیسه هوا در مدل‬ ‫فول اپشن‪ ،‬پیشرانه ضعیف‪ ،‬ظرفیت باک ‪ 28‬لیتری و طراحی ساده اتاق‬ ‫این خودرو از جمله نقاط ضعف بس��یار بزرگ ان اس��ت‪ .‬موسس��ه تست‬ ‫ایمن��ی «‪ »Global NCAP‬نی��ز به مدل پایه این خودرو صفر س��تاره‬ ‫کیفیت و به گران قیمت ترین مدل تنها یک ستاره ایمنی داده است‪.‬‬ ‫با تایید خبر تولید رنو کویید‪ ،‬پیش بینی می ش��ود این خودرو که زمانی‬ ‫قرار بود جانشینی برای پراید باشد بیش از ‪ 35‬میلیون تومان در بازار ایران‬ ‫قیمت گذاری شود‪ .‬این در حالی است که این خودرو در بازار هند حدود ‪4‬‬ ‫هزار و ‪ 700‬دالر معادل ‪ 17‬میلیون و ‪ 800‬هزار تومان به واحد پول کشور‬ ‫ما قیمت دارد‪ .‬نکته دیگر این اس��ت که ایا این خودرو با داشتن امکانات‬ ‫بسیار کم قادر به گذراندن استاندارد های ایران خواهد بود؟‬ ‫بسیار خوشبینانه است اگر تصور کنیم که این خودرو با مشخصات فنی‬ ‫ضعیف‪ ،‬امنیت کم‪ ،‬قیمت بسیار زیاد و وجود رقبای ُکره ای در بازار ایران‬ ‫بتواند جایگاه مناس��بی ب��رای خود در بازار ایران پی��دا کند و درحالی که‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت افزایش تعداد اس��تانداردهای خودرو را‬ ‫به تصویب رس��انده‪ ،‬تولید کویید با این اس��تانداردها یک شوخی به نظر‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫کاه��ش س��ود س��پرده ها و‬ ‫تسهیالت بانکی که به تازگی از‬ ‫س��وی بانک مرکزی ابالغ شده‪،‬‬ ‫ه��ر چند گام مهم��ی در جهت‬ ‫حمایت از تولید به شمار می رود‬ ‫ام��ا همزم��ان ب��ا ای��ن حرکت‬ ‫الزم اس��ت ت��ا در بخش ه��ای‬ ‫ارمان خالقی‬ ‫تولی��دی‪ ،‬فضا و ش��رایط برای‬ ‫عضو هیات مدیره خانه‬ ‫سرمایه گذاری فراهم شود‪ .‬نرخ‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫س��ود س��پرده ها و تسهیالت به‬ ‫ایران‬ ‫نوعی تابع یکدیگ��ر بوده و باید‬ ‫بر اس��اس نرخ تورم محاس��به‬ ‫ش��ود‪ ،‬در این شرایط کاهش س��ود بانکی به تنهایی مشکلی از‬ ‫تولی��د حل نخواهد کرد بلکه تنها با کاهش س��ود‪ ،‬تولید توجیه‬ ‫بهتری خواهد یافت‪ .‬باید پذیرفت که در ش��رایط کنونی کشور‬ ‫تولید‪ ،‬توجیه اقتصادی و جذابیت چندانی ندارد و در ش��رایطی‬ ‫که س��پرده گذاری در بانک ها‪ ،‬س��رمایه گذاری و سود تضمینی‬ ‫محس��وب می شود‪ ،‬بنابراین سیس��تم بانکی مکانی امن و دارای‬ ‫س��ودی ساده برای سپرده گذاران اس��ت که حتی مالیاتی به ان‬ ‫تعل��ق نمی گیرد‪ .‬بر این اس��اس با توجه به ش��رایط موجود‪ ،‬در‬ ‫صورتی که سود بانک ها بیش از ارقام مصوب کاهش یابد باز هم‬ ‫درصد زیادی از سپرده گذاران‪ ،‬پول های خود را از بانک ها خارج‬ ‫نخواهند کرد چراک��ه بازارهای تولیدی همچنان جذابیتی برای‬ ‫س��رمایه گذاری ندارند‪ .‬توجه به شرایط مشابه نیز ضروری است‬ ‫و باید دید امروز رقبا تسهیالت را با چه سودی دریافت می کنند‬ ‫زیرا در ش��رایطی که در کشورهای دیگر تسهیالت با سود صفر‬ ‫درص��د و نهایت ‪ ۵‬ت��ا ‪ ۷‬درصد دریافت می ش��ود و تولیدکننده‬ ‫داخلی با حداقل ‪ ۱۸‬درصد چنین تسهیالتی را دریافت می کند‪،‬‬ ‫مش��خص است که به نس��بت اثر گذاری پول خام در تولید‪ ،‬این‬ ‫رون��د در قیمت تمام ش��ده تولی��د تاثیر خواهد گذاش��ت‪ .‬زیرا‬ ‫کاهش س��ود س��پرده و همچنین تس��هیالت باعث می شود که‬ ‫تولیدکننده با قیمت تمام ش��ده کمت��ری محصوالت خود را به‬ ‫بازارهای بین المللی عرضه کند‪.‬‬ ‫در چنی��ن ش��رایطی بازار خ��ودرو برای دریافت تس��هیالت‬ ‫راغب ت��ر ش��ده و تولیدکننده مناب��ع مالی را ارزان تر به دس��ت‬ ‫می اورد و قطعه سازی که بتواند ارزان تر قطعه تولید کند به طور‬ ‫قط��ع خودرو را با قیمت تمام ش��ده کمتری تولی��د کرده و در‬ ‫نهایت قیم��ت خودرو کاهش خواهد یافت ام��ا در مقابل زمانی‬ ‫که مواد اولیه اس��تاندارد در اختی��ار تولید کننده قرار نمی گیرد‬ ‫و نقدینگی براس��اس عرف بین المللی نبوده و همزمان سیس��تم‬ ‫اداری و بروکراس��ی بر اساس اس��تانداردهای رقبا نباشد‪ ،‬نباید‬ ‫منتظر تولید با ارزش افزوده باالتر‪ ،‬ضایعات کمتر و کیفیت باالتر‬ ‫و رقابتی بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رشد ‪۲۲‬درصدی تولید خودرو‬ ‫مرداد امسال تولید انواع خودرو در خودروسازان داخلی به طور‬ ‫میانگین ‪ ۲۲/۲‬درصد افزایش یافت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬در این مدت‬ ‫تولی��د انواع خودرو از ‪ ۱۱۷‬هزار و ‪ ۵۰۴‬دس��تگاه در مرداد س��ال‬ ‫گذش��ته به ‪ ۱۴۳‬هزار و ‪ ۶۴۴‬دس��تگاه افزایش یافت‪ .‬تولید انواع‬ ‫س��واری نیز با افزایش ‪ ۲۴/۶‬درصدی همراه بوده و از ‪ ۱۰۸‬هزار و‬ ‫‪ ۵۴۳‬دستگاه در مرداد ‪ ۱۳۹۵‬به ‪ ۱۳۵‬هزار و ‪ ۲۶۲‬دستگاه رسید‪.‬‬ ‫تولی��د ان��واع وانت نیز با کاهش ‪ ۱۰/۷‬درصدی از ‪ ۷۶۰۲‬دس��تگاه‬ ‫در مرداد سال گذشته به ‪ ۶۷۸۷‬دستگاه رسید اما در مقابل تولید‬ ‫انواع ون با رش��د ‪ ۴۱۸/۲‬درصدی از ‪ ۱۱‬دس��تگاه در مرداد ‪۱۳۹۵‬‬ ‫به ‪ ۵۷‬دس��تگاه افزایش یافت‪ .‬تولید انواع مینی بوس و میدل باس‬ ‫با کاهش ‪ ۱/۲‬درصدی همراه بود و از ‪ ۸۳‬دس��تگاه در مرداد س��ال‬ ‫گذشته به ‪ ۸۲‬دستگاه کاهش یافت‪.‬‬ ‫در این مدت تولید انواع اتوبوس ‪۱۹۶/۲‬درصد رش��د داش��ته و‬ ‫از ‪ ۵۳‬دستگاه در مرداد ‪ ۱۳۹۵‬به ‪ ۱۵۷‬دستگاه افزایش یافت‪.‬‬ ‫تولید انواع کامیونت‪ ،‬کامیون و کش��نده نیز ‪ ۷/۲‬درصد رش��د را‬ ‫تجربه کرد و از ‪ ۱۲۱۲‬دس��تگاه در مرداد س��ال گذشته به ‪۱۲۹۹‬‬ ‫دستگاه رسید‪.‬‬ ‫رعایت استانداردهای‬ ‫‪ 55‬گانه تولید خودرو در ایران‬ ‫مع��اون س��ازمان مل��ی اس��تاندارد با بی��ان اینک��ه واحدهای‬ ‫خودروس��ازی داخل موظف هستند از اول دی ‪ ۹۷‬استانداردهای‬ ‫جدید را رعایت کنند گفت‪ :‬اس��تاندارد های پنجاه وپنج گانه تولید‬ ‫خودرو فعلی در ایران براس��اس استانداردهای روز دنیاست و تمام‬ ‫این اس��تانداردها در کشور رعایت می شود‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬وحید‬ ‫مرندی مق��دم ب��ا بیان اینکه تمامی م��وارد تولید یک محصول در‬ ‫اس��تاندارد لحاظ نمی شود‪ ،‬گفت‪ :‬برای نمونه استاندارد ترمز «ای‬ ‫بی اس» در اتحادیه اروپا اجباری نیس��ت و اعمال هم نمی شود اما‬ ‫در ایران این اس��تاندارد اعمال می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬استانداردهای‬ ‫ایمنی تولید خودرو در س��طح کش��ورهای دنیا به ویژه ایران اعمال‬ ‫می ش��ود و تولیدکنندگان موظف به رعایت چنین استانداردهایی‬ ‫هستند‪ .‬مرندی مقدم تصریح کرد‪ :‬موضوعی که تولید اتومبیل های‬ ‫کش��ورهای اروپایی و صاحب س��بک دنیا را از اتومبیل های تولید‬ ‫داخلی متمایز می کند‪ ،‬استاندارد های کارخانه ای ست‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫اس��تانداردهای کارخانه ای واحدهای خودرو سازی در کشورهای‬ ‫اروپایی مانند المان‪ ،‬فرانس��ه و حت��ی ممالک غیراروپایی صاحب‬ ‫سبک مانند ژاپن در رقابت شدید برای کسب بازار بیشتر به مراتب‬ ‫از استانداردهایی که به عنوان مقررات فنی از سوی کشورها اعالم‬ ‫می شود‪ ،‬پیشرفته تر و برتر است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پنجشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 204‬پیاپی ‪2177‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 16‬شهریور ‪1396‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1438‬‬ ‫‪ 7‬سپتامبر ‪2017‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪ :‬مجتبی اعتماد مقدم‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 5‬ابزار فناوری برتر در ایفا ‪۲۰۱۷‬‬ ‫‪ 5‬گجت برتر از سوی شرکت های فناوری در نمایشگاه ایفا ‪۲۰۱۷‬‬ ‫المان معرفی و رونمایی شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬به نقل از ایندیپندنت‪ ،‬نمایشگاه ایفا ‪ ۲۰۱۷‬که‬ ‫در برلین المان برگزار می شود‪ ،‬یکی از بزرگترین رویدادهای جهانی‬ ‫است که در ان ش��رکت های فناوری در سراسر جهان از جدیدترین‬ ‫محصوالت الکترونیکی‪ ،‬فناوری و لوازم خانگی خود رونمایی می کنند‪.‬‬ ‫نخستین کنفرانس ایفا در سال ‪۱۹۲۴‬میالدی برگزار و این رخداد در‬ ‫سال ‪۱۹۳۹‬میالدی به نمایشگاه ساالنه تبدیل شد‪ .‬در این گزارش ‪5‬‬ ‫گجت برتر را که در نمایشگاه ایفا ‪ ۲۰۱۷‬المان معرفی و رونمایی شد‪،‬‬ ‫معرفی می کنیم‪ :‬با اینکه ش��رکت سامسونگ حدود دو هفته پیش از‬ ‫گوشی هوش��مند پرچمدار خود یعنی گلکسی نوت ‪ ۸‬رونمایی کرد‪،‬‬ ‫در نمایش��گاه ایفا ‪ ۲۰۱۷‬از گجت های جدی��د دیگرش نیز رونمایی‬ ‫کرد‪ .‬یکی از مهم ترین گجت های معرفی ش��ده سامس��ونگ‪ ،‬ساعت‬ ‫هوشمند «گیر اسپورت» بود که مثل هر سازنده دیگری در بازار داغ‬ ‫ساعت های هوش��مند‪ ،‬به امر سالمت و تناسب اندام کاربران توجه و‬ ‫اهمیت ویژه ای قائل شده است‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬ساعت هوشمند» گیر‬ ‫اسپورت» به حسگر و ‪ GPS‬مجهز شده است بنابراین می توان گفت‬ ‫این ساعت به طور کامل برای شناگران حرفه ای (تا عمق ‪ ۵۰‬متری از‬ ‫سطح اب) ساخته شده است‪ .‬این ساعت همچنین یک نمایشگر دارد‬ ‫که دائم نبض و ضربان قلب کاربر را نشان می دهد‪ .‬این ساعت به یک‬ ‫صفحه نمایش ‪1/2‬اینچی امولد مجهز است و باتری ان حدود ‪ 2‬روز‬ ‫شارژ نگه می دارد‪ .‬قیمت این محصول بعد از اغاز عرضه ان در پاییز‬ ‫سال جاری حدود ‪ ۴۰۰‬یورو خواهد بود‪.‬‬ ‫خطر در گردشگری به چپ و به راست‬ ‫گردشگری اسپانیا در خطر است‬ ‫بررسی واکنش فعاالن اقتصادی نسبت به مهم ترین رخداد هفته جاری‬ ‫بیم و امید کاهش سود سپرده بانکی‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‪ :‬مهم ترین رخداد اقتصادی هفته جاری اجرای شیوه نام ه بانک مرکزی‬ ‫مبنی بر الزام بانک ها به اجرای مصوبه ش��ورای پول و اعتبار بود که به نوعی منجربه کاهش س��ود‬ ‫س��پرده های بانکی ش��د‪ .‬اتفاقی که باعث شد از هفته گذش��ته صف های طوالنی در بانک ها برای‬ ‫ن ان از ابتدای هفته بازار ارز و س��که نیز‬ ‫تمدید قرارداد ها به نرخ قبلی تش��کیل و با اجرایی ش��د ‬ ‫دچار تالطم شود‪ .‬کاهش سود سپرده بانکی سال هاست که مطالبه فعاالن اقتصادی است و از ان‬ ‫به عنوان سم مهلک اقتصاد کشور یاد می کردند‪ .‬اکنون با توجه به سیاست دولت دوازدهم مبنی بر‬ ‫کاهش سود سپرده بانکی‪ ،‬واکنش فعاالن اقتصادی نسبت به این رخداد مهم متفاوت بود‪ .‬برخی‬ ‫از اجرای ان از سوی بانک ها ناامید هستند و برخی دیگر در رسیدن به هدف نهایی یعنی حرکت‬ ‫سرمایه به سمت تولید ابراز ناامیدی می کنند‪ .‬اما از سوی دیگر عده ای از فعاالن اقتصادی به رونق‬ ‫در بازار سرمایه و تولید امیدوار هستند و معتقدند دولت می تواند مانع از حرکت سرمایه به سمت‬ ‫بازار ارز و طال شود‪ .‬در همین زمینه گسترش صنعت نیم نگاهی به واکنش فعاالن اقتصادی نسبت‬ ‫به مهم ترین رخداد هفته جاری داشته که در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫طرح‪ :‬هادی اشرفی‪ ،‬گسترش صنعت‬ ‫کاهش نرخ سود باید از سود تسهیالت اغاز شود‬ ‫طهماسب مظاهری‪ ،‬وزیر پیشین اقتصاد‪:‬‬ ‫نرخ س��ود سپرده ها به س��مت ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫برای انتقال نقدینگی به س��رمایه گذاری و‬ ‫تولید اش��تغال کاهش یافت در حالی که‬ ‫هنوز ‪ 3‬عامل اصلی که می تواند این سیاست را با چالش جدی‬ ‫مواجه کند‪ ،‬وجود دارد و مس��ئوالن باید برای ان برنامه ریزی‬ ‫دقیق داش��ته باش��ند تا نتیجه که تولید و اش��تغالزایی بوده‪،‬‬ ‫حاصل ش��ود‪ .‬نخستین نکته اینجاست که اگر شورای پول و‬ ‫اعتبار به این نتیجه رس��یده است که باید روش فعلی اصالح‬ ‫شود نباید از سود سپرده ها کار را اغاز کند بلکه الزم است با‬ ‫اس��تفاده از کاهش نرخ سود تسهیالت به سمت این خواسته‬ ‫حرکت کند؛ در این بخش شورای پول و اعتبار باید به بانک ها‬ ‫الزام کند س��ود تسهیالت با رقمی مشخص تعیین شود و در‬ ‫عقود مش��ارکتی س��ود و زیان میان طرفین به عنوان شریک‬ ‫مدنظر قرار داش��ته باش��د‪ .‬بنابراین بانک ها موظف می شوند‬ ‫برای تس��هیالتی که می دهند براین اساس عمل کنند و پس‬ ‫از کسر حق الوکاله خود هرقدر منافع داشتند به سپرده گذاران‬ ‫ن است که‬ ‫به عنوان س��ود سپرده پرداخت کنند؛ نکته دوم ای ‬ ‫تعیین نرخ سود سپرده یک ساله ‪ ۱۵‬درصد با توجه به شرایطی‬ ‫که س��پرده گذار هیچ مالیات‪ ،‬ریسک سرمایه گذاری یا هزینه‬ ‫جانبی ندارد با توجه به شرایط اقتصادی فعلی هنوز هم جذاب‬ ‫است‪.‬‬ ‫دولت می تواند مانع حرکت سرمایه به سمت ارز و طال شود‬ ‫در اسالم سود علی الحساب وجود ندارد‬ ‫حجت االسلام غالمرض�ا مصباحی مق�دم‪ ،‬عضو‬ ‫مجمع تشخیص مصلحت نظام‪ :‬نه در اسالم و نه‬ ‫در هی��چ ج��ای دنی��ا‪ ،‬چی��زی ب��ه نام س��ود‬ ‫علی الحساب نداریم و این موضوع باید از اقتصاد‬ ‫ایران حذف شود‪ .‬در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز چیزی به نام‬ ‫سود سپرده نبود که به نظرم امری حساب شده بود چراکه در نظام‬ ‫بانکی بدون ربا‪ ،‬س��ود سپرده باید براس��اس سود ناشی از عملیات‬ ‫تولید و تجارت و در پایان سال مالی محاسبه شود اما در سال های‬ ‫بعد‪ ،‬س��ود سپرده علی الحس��اب خلق و وارد ادبیات بانکی ما شد؛‬ ‫بانک س��ود ناش��ی از تولید و تجارت را بعد از کم کردن هزینه ها و‬ ‫چرا پول ها به سمت تولید نمی رود‬ ‫حق الوکاله های خود بین س��پرده گذاران تقس��یم می کند اما سود‬ ‫ی تمام انچه هست که بانک ها می توانند‬ ‫علی الحس��اب که به تعبیر ‬ ‫بدهن د باعث بروز مش��کل در اقتصاد می ش��ود‪ .‬من از این تصمیم‬ ‫بانک مرکزی اظهار خرس��ندی می کنم چراکه این حرکت یک گام‬ ‫به س��وی اصالح نظام بانکی است زیرا سود در بانک های ما با پولی‬ ‫که سپرده می کنند مقایسه می شود نه با سودی که ناشی از تولید‬ ‫و تجارت این منبع اس��ت‪ .‬نرخ سود سپرده بانکی نقش کلیدی در‬ ‫اقتصاد ما دارد چراکه بر م��واردی چون اجاره بهای خانه‪ ،‬لیزینگ‬ ‫خودرو‪ ،‬بازار س��رمایه و مهم تر از ان نرخ تسهیالت اثرگذار است و‬ ‫باید اصالح شود‪.‬‬ ‫احتمال رونق در بازار سرمایه‬ ‫ولی نادی قمی‪،‬کارش�ناس بازار س�رمایه‪ :‬با افت‬ ‫س��ود س��پرده ها به تدریج هزینه مالی شرکت ها‬ ‫کاه��ش و اقبال به بازار س��هام افزایش می یابد؛‬ ‫البته بازار سرمایه به جز سهام‪ ،‬بازار بدهی و بازار‬ ‫مش��تقه را نیز شامل می شود‪ .‬توجه به بازار بدهی از طریق افزایش‬ ‫تامین مالی بخش خصوصی‪ ،‬دولت و شهرداری هاست و این بازار در‬ ‫صورتی رونق می یابد که مرتب با افزایش و کاهش نرخ سود روبه رو‬ ‫تو پا گیر را کاهش دهیم‪ .‬به نظر می رس��د‬ ‫نباش��یم و مقررات دس�� ‬ ‫بخ��ش عم��ده افزایش قیم��ت س��هام در روزهای اخیر به رش��د‬ ‫قیمت ه��ای جهان��ی م��واد خام مربوط ش��ود و کاهش نرخ س��ود‬ ‫س��پرده ها به ‪ ١٥‬درصد تاثیر بلندمدت بر بازار س��هام داشته باشد‪.‬‬ ‫البته برخی کارشناس��ان معتقدند از یک سو احتمال دارد بخشنامه‬ ‫بانک مرکزی درباره نرخ بهره بانکی به سرعت اجرا نشود و از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬بازارهای موازی غیررس��می موجب شود نرخ سود سپرده ها‬ ‫همچنان در سطح باال قرار گیرد‪ .‬بازیگران اصلی در تعیین نرخ بازده‬ ‫بدون ریس��ک‪ ،‬بانک ها هستند و رفتار انهاست که می تواند موجب‬ ‫افزایش یا کاهش نرخ بدون ریسک شود‪.‬‬ ‫در کنار کاهش نرخ س��ود سپرده ها باید افزایش تدریجی نرخ ارز‬ ‫و ارتباط جدی با نهادهای مالی فعال بین المللی را نیز در دس��تور‬ ‫کار قرار داد‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫کاظم دوست حس�ینی‪ ،‬عضو پیشین اتاق‬ ‫بازرگان�ی ای�ران‪ :‬اگر پول های س��پرده از‬ ‫بانک ها خارج شود به الزام به سمت تولید‬ ‫و بخش های مولد اقتصاد نمی رود و ممکن‬ ‫است بخشی از ان وارد بازار طال و ارز شود‪.‬‬ ‫باید یک اصل کلی را در نظر بگیریم و ان‪ ،‬این است که پول‬ ‫هیچ زمان از بانک خارج نمی شود یعنی ممکن است گردش‬ ‫ان زیاد ش��ود یا س��پرده گذاری از حالت م��دت دار به جاری‬ ‫تبدیل ش��ود ولی حجم پولی که در جامعه وجود دارد عموما‬ ‫در بانک حفظ می شود‪.‬‬ ‫بحث اصلی این اقدام این است که چرا پول ها به سمت تولید‬ ‫نمی رود اما این راهکارش نیس��ت‪ ،‬چراکه اگر منابعی که نزد‬ ‫بانک هاست بخواهد از حالت سپرده خارج شود و طور دیگری‬ ‫بازده داشته باشد با توجه به اقتصاد رانتی که ما داریم به الزام‬ ‫به س��مت تولید و بخش های مول��د اقتصاد نمی رود‪ .‬ممکن‬ ‫اس��ت بخش��ی از ان وارد بازار طال و ارز ش��ود که به تولید‬ ‫داخل و ایجاد ثروت کمکی نمی کند و در عمل به بخش های‬ ‫مولد نمی رسد‪.‬‬ ‫اینکه بین بانک ها رقابت ایجاد شود تا بتوانند سهم بیشتری‬ ‫از حجم پول موجود را نزد خودش��ان داشته باشند اشکاالتی‬ ‫را ایجاد می کند که به ظاه ر بانک مرکزی برای ان تمهیداتی‬ ‫اندیش��یده است ولی به نظر می رسد که این تمهیدات خیلی‬ ‫نمی تواند نتیجه بخش باشد‪.‬‬ ‫حیدر مستخدمین حس�ینی‪ ،‬اقتصاددان‪:‬‬ ‫نرخ سود بانکی یکی از مهم ترین متغیرهای‬ ‫کلیدی اقتصاد است‪.‬‬ ‫این نرخ تعیین کننده‪ ،‬حجم پس انداز ملی‬ ‫را نش��ان داده‪ ،‬می��زان س��رمایه گذاری را تعیین می کند و بر‬ ‫اشتغال تاثیر می گذارد و تعیین کننده وضعیت رشد اقتصادی‬ ‫نیز هست‪ .‬اگر بانک مرکزی اراده کند‪ ،‬مانع از ان خواهد شد‬ ‫که با توجه به تصمیم اخیرش درباره کاهش نرخ سود بانکی‪،‬‬ ‫پول به س��مت بازار ارز و طال برود چراکه در ایران هم انحصار‬ ‫بازار ارز در اختیار بانک مرکزی اس��ت و هم انحصار بازار طال‪.‬‬ ‫ضرب و انتش��ار طال در اختیار دولت و بانک مرکزی اس��ت و‬ ‫می توان��د عرضه ان را در اقتصاد افزایش دهد‪ .‬البته نمی توان‬ ‫هر افزایش قیمتی را به رفتن پول به س��مت بازارهای موازی‬ ‫از جمله طال نسبت داد و افزایش قیمت را مرهون ان دانست‪.‬‬ ‫درباره طال باید بگویم اکنون ماه قبل از محرم است و به دلیل‬ ‫اعیاد و برگزاری مراس��م مربوط به عقد و ازدواج و‪ ...‬تا قبل از‬ ‫ماه محرم قیمت طال افزایش می یابد‪.‬‬ ‫نکت��ه کلیدی دیگر این اس��ت که اکن��ون افزایش قیمت طال‬ ‫جهانی اس��ت و به دلیل تهدیدات کره ش��مالی و اثری که بر‬ ‫قیم��ت نفت دارد باعث می ش��ود که س��فته بازان به س��مت‬ ‫دارایی ه��ای مطمئن ت��ری مانن��د طال برون��د و قیمت ان را‬ ‫افزایش دهند‪.‬‬ ‫بانک ها کاهش نرخ سود سپرده ها را جدی نمی گیرند‬ ‫مجیدرض�ا حریری‪ ،‬عضو هیات نمایندگان‬ ‫ات�اق بازرگان�ی ته�ران‪ :‬س��ابقه تاریخی‬ ‫تصمیمات بان��ک مرکزی مبنی بر کاهش‬ ‫نرخ س��ود بانکی نشان می دهد که بانک ها‬ ‫این شیوه نامه ها را خیلی جدی نمی گیرند‪ .‬نخستین موضوعی‬ ‫که همگی بر ان اتفاق نظر دارند این است ک ه نرخ سود سپرده‬ ‫و نرخ س��ود تس��هیالت بانکی در ایران باالست اما باید پرسید‬ ‫ک��ه ای��ا راه ح��ل ان دادن چنین دس��تورهایی از طرف بانک‬ ‫مرکزی است؟ یعنی ایا می توان به بانک ها ابالغ کرد سودها را‬ ‫پایی��ن بیاورند؟خیلی معتقد نیس��تم که با کاهش نرخ س��ود‬ ‫بانکی‪ ،‬پول های مردم از بانک ها خارج یا باعث ایجاد نقدینگی‬ ‫س��رگردان می شود‪ .‬می توان گفت مردم پس اندازهایشان را از‬ ‫حالتی که س��پرده بانکی است به کاالهای دیگری که قابلیت‬ ‫نقد ش��وندگی دارد تغییر می دهند‪ .‬به نظر نمی رسد با کاهش‬ ‫نرخ سود سپرده ها در بازار مسکن اتفاق خاصی بیفتد و شوکی‬ ‫را در این بازار مشاهده کنیم‪ ،‬چراکه هم در بخش مسکن های‬ ‫لوکس و هم در بخش مسکن های اقشار کم درامد عرضه بیش‬ ‫از تقاضاست‪ .‬این سیاست به این منظور طراحی شده که سود‬ ‫س��پرده ها پایین اید و س��رمایه های خرد تجمیع و در نهایت‬ ‫تبدی��ل به رونقی برای تولید ش��ود اما س��ابقه تاریخی چنین‬ ‫تصمیماتی نشان می دهد که بعد از چند وقت این تصمیمات‬ ‫خیلی جدی گرفته نمی شود‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫ایجاد کمیسیون های مشترک با هدف توسعه حمل ونقل ریلی‬ ‫منبع‪ :‬میزان‬ ‫فری��دون حس��نوند‪ ،‬رییس کمیس��یون انرژی مجلس‬ ‫شورای اس�لامی بر ایجاد کمیسیون های مشترک بین‬ ‫کمیس��یون های عم��ران‪ ،‬بودجه و انرژی و مس��ئوالن‬ ‫وزارت راه و شهرسازی و راه اهن تاکیدکرد‪ .‬به گزارش‬ ‫گس��ترش صنع��ت به نقل از ش��رکت راه اهن جمهوری اس�لامی ایران‪،‬‬ ‫فریدون حس��نوند با بیان اینکه ایران در کنار کشورهایی قرار گرفته که‬ ‫می تواند از طریق کریدور ریلی شمال به جنوب با کشورهای اسیای میانه‬ ‫و در ح��وزه خلیج ف��ارس ارتباط ریلی برقرار کن��د‪ ،‬گفت‪ :‬ایران از طریق‬ ‫راه اهن می تواند این ‪ ۲‬نقطه بسیار استراتژیک اقتصادی و امنیتی دنیا را‬ ‫به هم وصل کند‪ .‬به طور حتم باری که از این مس��یر عبور خواهد کرد‪،‬‬ ‫می تواند افزون بر صدها میلیون تن باشد‪.‬‬ ‫حس��نوند افزود‪ :‬این موارد بخشی از ضرورت هایی است که ما را ملزم‬ ‫و وادار می کند که به توس��عه زیر س��اخت ها و تقویت صنعت ریلی بیش‬ ‫از پیش بپردازیم‪.‬‬ ‫نماینده مردم خوزستان (اندیمشک) با بیان اینکه توسعه صنعت ریلی‬ ‫ضمن ایجاد فرصت های شغلی موجب توسعه شهرها می شود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ارتقای خدمات اجتماعی از دیگر مواردی است که راه اهن پیرامون خود‬ ‫ب��ه مردم ارائه خواهد داد و به طور حتم تعام��ل بین راه اهن و مردم در‬ ‫نقاط مختلف کشور به وجود خواهد امد‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون انرژی مجل��س در بخش دیگر صحبت های خود‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬جلوگیری از الودگی محیط زیست یکی از موضوعاتی است‬ ‫ک��ه ما می توانیم در بخش راه اه��ن به عنوان یک پارامتر از ان نام ببریم‬ ‫زیرا امروز بخش های مختلفی به راه اهن وابسته هستند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در بیش��تر اس��تان های کش��ور به ویژه جنوب کشور صنایع‬ ‫عظیم پتروش��یمی‪ ،‬ف��والد‪ ،‬نفت و صنای��ع جانبی مانند نیش��کر وجود‬ ‫دارد ک��ه ام��روزه ب��رای انتقال ب��ار نیاز به وس��یله ای ام��ن و به صرفه‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫حسنوند عنوان کرد‪ :‬بعضی از استان ها بیش از ‪ ۸۰۰‬تا ‪ ۹۰۰‬کیلومتر با‬ ‫مرکز کشور فاصله دارند بنابراین یکی از وسیله هایی که می تواند ارامش‬ ‫و امنیت را در جابه جایی به همراه داش��ته و گردشگری در ان فعال کند‬ ‫و کاهش هزینه در ان دیده شود‪ ،‬راه اهن است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در مجلس ش��ورای اس�لامی به صنعت ریلی و‬ ‫مزیت های ان توجه ویژه می ش��ود به طوری که در ماده ‪ ۵۷‬قانون برنامه‬ ‫شش��م توس��عه اختصاص یک درصد از درامدهای نفتی ب��ه راه اهن به‬ ‫تصویب رس��یده و امیدواریم در بودجه های س��نواتی ش��اهد اختصاص‬ ‫اعتبارات به بخش ریلی باشیم‪.‬‬ ‫نماینده مردم خوزستان (اندیمشک) تصریح کرد‪ :‬به یقین دولتمردان‬ ‫و نماین��دگان مجل��س به این موضوع واقف هس��تند بنابرای��ن با ایجاد‬ ‫کمیسیون های مشترک بین مجلس و دولت شاهد تحقق اهداف صنعت‬ ‫ریلی و توسعه ان در کشور خواهیم بود‪.‬‬ ‫حس��نوند ادامه داد‪ :‬کمیس��یون های مش��ترک بین مجلس و دولت با‬ ‫حضور کمیس��یون های عمران‪ ،‬بودجه و انرژی و مس��ئوالن وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی و راه اهن باید ایجاد شود تا نیازهای واقعی راه اهن در حوزه‬ ‫قانون و بودجه تامین شود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!