روزنامه گسترش صنعت شماره 205 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 205

روزنامه گسترش صنعت شماره 205

روزنامه گسترش صنعت شماره 205

‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2178‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪205‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫یک میلیارد یورو الستوم فرانسه‬ ‫در واگن پارس اراک‬ ‫یکشنبه‬ ‫مرکزپژوهش هایمجلسبر ضرورت اصالح قوانینمبارزهبا فساد اقتصادی تاکید کرد‬ ‫مصونیت از تهدید‪ ،‬پرداخت پاداش و تشویق‪ 2 ،‬ابزار گسترش مشارکت مردمی است‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ 19‬شهریور ‪1396‬‬ ‫‪ 19‬ذی الحجه ‪1438‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در مرداد امسال قراردادی را با شرکت الستوم فرانسه امضا کرد‪ .‬براساس این‬ ‫قرارداد شرکت الستوم به توسعه سرمایه گذاری در یکی از واحدهای واگن سازی ایران متعهد شد‪ .‬همچنین مدل همکاری‬ ‫این دو شرکت سرمایه گذاری خارجی‪ ،‬انتقال دانش فنی و تولید مشترک با استفاده از تمام زیرساخت های داخلی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اهمیتنقش مردم درافشای فساد‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪ 10‬سپتامبر ‪2017‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از تاثیر ‪2‬مقوله مزایا و سطح کیفی قطعات بر قیمت نشان داد‬ ‫«اپشن» تاثیری در کیفیت ندارد‬ ‫امروز مردم برای مصرف یک کاال به دنبال محصوالتی هستند‬ ‫که دوام بیشتری داشته و از استانداردهای الزم برخوردار باشد‬ ‫اما نکته ای که وجود دارد این اس��ت که در دید عامه مردم هر‬ ‫کاالیی دارای مزیت های بیش��تری باش��د‪ ،‬باکیفیت تر به شمار‬ ‫می رود‪ .‬درحالی که این تعریف در کش��ورهای صنعتی متفاوت‬ ‫ب��وده و مزیت و اپش��ن مقول��ه ای متفاوت از کیفیت اس��ت‪.‬‬ ‫اینگونه نیس��ت که هر کاالیی دارای اپشن های بیشتری باشد‬ ‫باکیفیت تر و هر محصولی از امتیازهای کمتری برخوردار باشد‬ ‫بی کیفیت تر اس��ت‪ .‬در این گزارش کارشناس��ان صنعت قطعه‬ ‫درباره کیفیت محصوالت در صنعت خودرو و نیز اپش��ن ها به‬ ‫نکته هایی اش��اره کردند که برخی معتقد بودند این دو مقوله‬ ‫بیش��تر مربوط به خود صنعت خودرو است این در حالی است‬ ‫ک��ه عموم اف��راد کیفیت خودرو را به طور مس��تقیم مربوط به‬ ‫قطع��ات به کار رفته در ان می دانن��د‪ .‬علی اکبر جوانروح‪ ،‬عضو‬ ‫انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه ه��ای خودرویی درباره‬ ‫‪2‬‬ ‫دو مقول��ه کیفیت و اپش��ن گفت‪ :‬تعری��ف کیفیت در ایران به‬ ‫گونه ای متفاوت از سایر کشورهاست‪ .‬به طور نمونه ممکن است‬ ‫خودرویی ارزان قیمت باش��د مانند ‪ ۱۰۶‬که فرمان هیدرولیک‬ ‫ندارد‪ ،‬همین طور بس��یاری از اپش��ن های دیگر در این خودرو‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬درواقع خودرویی بدون اپشن و ارزان قیمت است‪.‬‬ ‫اینجا نباید گفت خودروی باکیفیت است یا بی کیفیت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از نظارت و مدیریت در شهرک های صنعتی خصوصی و غیردولتی نشان داد‬ ‫شهرداری متولی مناسبی برای صنعت نیست‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫واحده��ای صنعت��ی مس��تقر در لکه ه��ای صنعت��ی برای‬ ‫ساخت وس��از ب��ه رعایت ضوابط ش��هرداری ها ملزم هس��تند‬ ‫و تا زمان��ی که برای دریافت مجوز ش��هرک های خصوصی یا‬ ‫غیردولتی اقدام نکنند باید تابع ش��رایط شهرداری ها و رعایت‬ ‫حریم شهری باشند‪.‬‬ ‫در صورتی که ش��هرک های صنعت��ی از رعایت این قوانین‬ ‫مستثنا هستند همچنین جواز ساخت رایگان دریافت می کنند‬ ‫ضمن انکه با تش��کیل ش��رکت های خدماتی در محدوده این‬ ‫ش��هرک های غیردولتی نظ��ارت بر ساخت وس��ازها نظام مند‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در س��ال های گذش��ته واحدهای صنعتی در حاشیه شهرها‬ ‫و در نقاطی که ظرفیت در ان وجود داش��ته مس��تقر شده اند‬ ‫بخشی از انها مجوز نداشته یا از شهرداری ها و سایر سازمان ها‬ ‫مج��وز دریاف��ت کرده اند‪ .‬از س��ال ‪ ۱۳۸۴‬تع��داد ‪ ۲۰۹‬ناحیه‬ ‫صنعتی بنابر مصوبه مجلس ش��ورای اس�لامی از وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی جدا ش��ده و زیرمجموعه س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��رکت ش��هرک های صنعتی ق��رار گرفته اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫شهرداری ها در امور نگهداری خدمات زیرساختی این مناطق‬ ‫و ساخت و سازها نباید تصدی داشته باشند یا دخل و تصرف‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اقتصاد سیاسی‬ ‫‪ 19‬شهریور ‪ 19 1396‬ذی الحجه ‪ 10 1438‬سپتامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 205‬پیاپی ‪2178‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫استفاده از ظرفیت های صنعتی‬ ‫با حضور بانوان‬ ‫براساس برنامه ششم توسعه‬ ‫برای رس��یدن به بیکاری تک‬ ‫رقمی باید س��االنه ‪ ۹۵۰‬هزار‬ ‫شغل در همه حوزه ها از جمله‬ ‫خدمات‪ ،‬صنعت و کش��اورزی‬ ‫ایجاد ش��ود‪ .‬در س��ال ‪ ۹۶‬به‬ ‫دنب��ال این سیاس��ت ها فقط‬ ‫فرشاد مقیمی‬ ‫نواحی‬ ‫در داخل ش��هرک ها و‬ ‫معاون برنامه ریزی سازمان‬ ‫کردیم‬ ‫صنعت��ی پیش بین��ی‬ ‫صنایع کوچک‬ ‫ایجاد‬ ‫مستقیم‬ ‫‪ ۱۳۶‬هزار شغل‬ ‫و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫ش��ود و این میزان اشتغالزایی‬ ‫با فعال کردن واحدهای راکد‪،‬‬ ‫تکمی��ل ظرفیت واحدهای زیر ظرفیت‪ ،،‬اش��تغال واحدهای‬ ‫خدم��ات و کس��ب و کار و قراردادهای جدی��د که در داخل‬ ‫شهرک ها بسته می شود است و این روند تا پایان برنامه ششم‬ ‫توسعه پیش بینی ش��ده است‪ .‬تحرک بخشیدن به بنگاه های‬ ‫کوچک و متوس��ط و جذب نیروهای جوان یکی از برنامه های‬ ‫اساسی برای توسعه این بنگاه ها در دولت دوازدهم است‪.‬‬ ‫این در حالی است که حضور بانوان کارافرین در شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی با در نظر گرفتن محدوده مش��خص و اداره‬ ‫ان توس��ط بان��وان امکان پذیر اس��ت‪ .‬حدود ‪ 150‬ش��هرک ‬ ‫و نواح��ی صنعت��ی تاکنون مورد اس��تقبال س��رمایه گذاران‬ ‫صنعتی نبوده و اکن��ون این امادگی وجود دارد تا زمین های‬ ‫دارای زیرس��اخت های فراهم ش��ده در اختیار سرمایه گذاران‬ ‫غیرصنعتی قرار بگیرد‪ .‬در هدف بعدی نیز توس��عه صنایع در‬ ‫روستاها و پیشگیری از مهاجرت پیش بینی شده است‪ .‬در کل‬ ‫کشورمان ‪ ۲۹۰‬ناحیه روس��تایی داریم و اگر حداقل بتوانیم‬ ‫تا ‪ 3‬س��ال در همه دهس��تان ها براس��اس مطالع��ات امایش‬ ‫س��رزمین‪ ،‬نواحی صنعتی ایجاد کنیم و با تش��کیل سهامی‬ ‫خ��اص یا با تعاونی‪ ،‬روس��تاییان را س��اماندهی کنیم فرصت‬ ‫بزرگی برای توسعه صنایع کوچک و متوسط و اشتغال پایدار‬ ‫و همچنین هدایت س��رمایه ها به این بخش هاس��ت‪ .‬بهترین‬ ‫محل برای سرمایه گذاری‪ ،‬هدایت سرمایه ها به سمت تولید و‬ ‫جایی که می تواند ثروت ایجاد کند است و برنامه ریزی کردیم‬ ‫تا گام های موثری در دولت دوازدهم برداریم‪ .‬کمک به بهبود‬ ‫فضای کس��ب و کار‪ ،‬ساماندهی بنگاه های کوچک و متوسط‪،‬‬ ‫انتقال فناوری‪ ،‬به هم رس��انی بنگاه های کوچک و متوس��ط و‬ ‫مدیریت بنگاه از مهم ترین بخش هایی اس��ت که در توس��عه‬ ‫کارافرین��ی و فعالیت ه��ای صنایع کوچک و متوس��ط مورد‬ ‫حمایت س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی قرار‬ ‫می گیرد‪.‬معافی��ت از عوارض ش��هرداری‪ ،‬صدور جواز رایگان‪،‬‬ ‫معافیت از اس��تعالم های متفاوت‪ ،‬صدور جواز ساخت و پایان‬ ‫کار ازجمله مزایای حضور کارافرینان در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ضعف قوانین‬ ‫مانع شفافیت اقتصادی‬ ‫ش��فافیت اقتص��ادی در‬ ‫ش��اخص های بین الملل��ی را به‬ ‫طور معمول س��ازمان بین المللی‬ ‫ش��فافیت ب��ا میزان فس��اد مالی‬ ‫و اداری می س��نجد ک��ه در این‬ ‫موضوع ش��اخص هایی همچون‬ ‫رشوه و دریافت مبالغ برای انجام‬ ‫حسین ساسانی‬ ‫فعالی��ت اداری‪ ،‬سوءاس��تفاده از‬ ‫رییس کارگروه توسعه‬ ‫جایگاه ه��ای اداری و دولت��ی در‬ ‫جهت منافع شخصی و‪ ...‬ارزیابی پایدار فرهنگستان علوم‬ ‫می شود که متاس��فانه در هر دو‬ ‫بخ��ش ایران در جایگاه نامناس��بی قرار دارد‪ .‬ای��ران از میان ‪۱۶۷‬‬ ‫کشور در جایگاه ‪ ۱۳۱‬قرار دارد‪ ،‬شفافیت اطالعاتی شاخص بسیار‬ ‫مهمی در محاس��به شفافیت اقتصادی است به این معنا که حجم‬ ‫اطالعاتی که دولت براس��اس سیاست های اطالعاتی خود منتشر‬ ‫می کند چه میزان اس��ت‪ .‬محاس��به اطالعات تاحدودی در دولت‬ ‫حس��ن روحانی با ش��یوه های گوناگون حس��ابداری مالی و ایجاد‬ ‫س��امانه های مختلف مناسب تر ش��ده اما هنوز از ضعف انتشار ان‬ ‫در س��طح عموم رنج می بریم‪ .‬یکی دیگر از ش��اخص های شفافیت‬ ‫اقتصادی نبود شفافیت قوانین است‪ ،‬تعدد و ابهام در قوانین موجب‬ ‫تفس��یرهای متفاوت از قوانین می ش��ود که بر شفافیت اقتصادی‬ ‫تاثیرگذار اس��ت‪ .‬ب��رای ارزیابی کش��ورها دو روش وجود دارد؛ در‬ ‫روش نخست این موسسات یکسری داده های منتشر شده به طور‬ ‫مثال اطالعات ژاپن را مبنا قرار می دهند و سایر داده ها را برمبنای‬ ‫ان مقایس��ه و ارزیاب��ی می کنن��د‪ .‬در روش دیگر این س��ازمان ها‬ ‫کارشناس��انی دارند که در کشورهای مختلف داده ها را جمع اوری‬ ‫می کنند‪ .‬دقت این اطالعات به دسترسی کارشناسان به اطالعات‬ ‫نیز بس��تگی دارد به طور مثال در ایران دسترس��ی به این اطالعات‬ ‫کمتر از س��ایر کشورهاس��ت به همین دلیل این موسس��ات کمتر‬ ‫موضوعات سیاسی را در ارزیابی دخیل می کنند تا اعتبار تحقیقات‬ ‫زیر سوال نرود‪ .‬عضویت کنوانسیون های بین المللی و رعایت قوانین‬ ‫بین المللی به طور قطع در ش��فافیت اقتصادی تاثیرگذار اس��ت اما‬ ‫انچ��ه در ای��ن میان اهمیت دارد الزم االجرا ب��ودن این قوانین در‬ ‫تمام دولت هاس��ت‪ .‬در ایران ضمانتی وجود ندارد که دولت بعدی‬ ‫این کنوانس��یون ها را اجرا کند ی��ا خیر‪ .‬همین امر موجب کاهش‬ ‫شفافیت اقتصادی می ش��ود بنابراین اقدامات مناسبی انجام شده‬ ‫اما این امر باید تداوم داشته باشد‪.‬‬ ‫نظارت عمومی از پایین‬ ‫به باال که مردم بازیگر‬ ‫اصلی ان هستند‬ ‫طبق امارهای جهانی‬ ‫نخستین عامل کشف‬ ‫تخلفات است به نحوی‬ ‫که حدود نیمی از‬ ‫فسادها در سازمان های‬ ‫دولتی و خصوصی‬ ‫از این طریق کشف‬ ‫می شود‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس بر ضرورت اصالح قوانین مبارزه با فساد اقتصادی تاکید کرد‬ ‫اهمیت نقش مردم در افشای فساد‬ ‫مصونیت از تهدید‪ ،‬پرداخت پاداش و تشویق‪ 2 ،‬ابزار گسترش مشارکت مردمی است‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مرک��ز پژوهش های مجلس ش��ورای اس�لامی در‬ ‫زمینه ش��فافیت اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی‬ ‫امکان استفاده از توان نظارتی مردمی برای کشف و‬ ‫کاهش تخلفات را بررسی و بر ضرورت اصالح قوانین‬ ‫تاکید کرد‪ .‬یکی از جدی ترین مس��ائل روز کش��ور‪،‬‬ ‫مفاسد س��ازمان یافته اقتصادی است‪ .‬وجود فساد در‬ ‫نهادهای حکومتی عالوه بر ضررهای اقتصادی کالن‬ ‫موج��ب نارضایتی های گس��ترده اجتماعی و کاهش‬ ‫اعتماد مردم به حاکمیت می ش��ود‪ .‬براساس اخرین‬ ‫گزارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت جایگاه ایران‬ ‫در ش��اخص ادراک فساد در بین سال های ‪ 1391‬تا‬ ‫‪ 1395‬بی��ن رتبه های ‪ 130‬تا ‪ 144‬در نوس��ان بوده‬ ‫که با توجه به تفاوت تعداد کش��ور های مورد مطالعه‬ ‫در این س��ال ها (‪ 168‬تا ‪ 176‬کشور) در سال ‪1394‬‬ ‫بهترین رتبه ‪ 130‬از ‪ 168‬کشور و بدترین رتبه ‪144‬‬ ‫در س��ال ‪ 1392‬از میان ‪ 175‬کش��ور بوده است ‪ .‬در‬ ‫این س��ال ها ای��ران همواره در جای��گاه ‪ 16‬در میان‬ ‫کشورهای منطقه قرارداشته است ‪.‬‬ ‫‹ ‹نیمی از مفاسد اقتصادی از سوی مردم‬ ‫افشا می شود‬ ‫براس��اس تحقیق��ات مرکز پژوهش ه��ای مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی نظارت عمومی از پایین به باال که‬ ‫مردم بازیگر اصلی ان هستند طبق امارهای جهانی‬ ‫نخس��تین عامل کشف تخلفات اس��ت به نحوی که‬ ‫ح��دود نیمی از فس��ادها در س��ازمان های دولتی و‬ ‫خصوصی از این طریق کشف می شود بنابراین یکی‬ ‫از قوی ترین ابزارهای مبارزه با فساد‪ ،‬استفاده از توان‬ ‫نظارتی مردمی برای کشف و کاهش تخلفات است‪.‬‬ ‫گزارش های سازمان های بین المللی نشان می دهد‪،‬‬ ‫اصلی ترین راهکار کش��ف فساد اس��تفاده از ظرفیت‬ ‫نظ��ارت مردمی در قالب تقویت مس��یرهای گزارش‬ ‫فساد اس��ت‪ .‬این سازوکار عالوه بر کشف فساد‪ ،‬فضا‬ ‫را برای مفس��دان ناامن کرده و موجب پیشگیری از‬ ‫مفاس��د به ویژه مفاسد س��ازمان یافته می شود‪ ،‬زیرا‬ ‫در مفاس��د س��ازمان یافته نیاز به همکاری مجرمان‬ ‫در اج��رای تخل��ف وج��ود دارد و س��ازوکار گزارش‬ ‫تخل��ف این ام��کان را به وجود م��ی اورد که هریک‬ ‫ف ب��ه عن��وان ی��ک‬ ‫از مش��ارکت کنندگان در تخل�� ‬ ‫گزارش دهنده اقدام کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 2‬بستر اصلی برای افشای فساد‬ ‫به طور کلی‪ ،‬بسترهایی که در کشورهای مختلف‬ ‫برای تقوی��ت فرایندهای گزارش دهی فس��اد ایجاد‬ ‫ش��ده اند به دو دس��ته کل��ی حمای��ت و حفاظت از‬ ‫گزارش دهندگان و تش��ویق انها تقسیم می شود‪ .‬در‬ ‫نظام قانونی کشور متاس��فانه به صورت کامل به دو‬ ‫بال حمایت و تش��ویق توجه نشده اس��ت‪ ،‬بنابراین‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اس�لامی در این‬ ‫گزارش بر ضرورت اصالح قوانین کشور در این زمینه‬ ‫تاکید دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹چه خطراتی مردم را تهدید می کند؟‬ ‫حضور پررنگ و مشارکت مردم در گزارش دهی فساد‬ ‫اقتصادی مستلزم ایجاد فضای امن برای انهاست‪ .‬در‬ ‫بخش های حمایتی انواع مصونیت ها و حفاظت های‬ ‫قانونی و حتی امنیت��ی از گزارش دهندگان در برابر‬ ‫هر نوع سوءرفتار که با انگیزه های تالفی جویانه انجام‬ ‫می شوند‪ ،‬باید انجام شود‪ .‬ناامنی ها و سوءرفتار هایی‬ ‫که پس از گزارش دهی مردم را تهدید می کند شامل‬ ‫اخراج از محل کار‪ ،‬توبیخ و جریمه‪ ،‬کاهش دستمزد‪،‬‬ ‫جابه جایی های اجباری تهدید و ارعاب و‪ ...‬می ش��ود‬ ‫که باید بسته های قانونی حمایت از گزارش دهندگان‬ ‫فس��اد‪ ،‬بس��ترهای قانون��ی و فرایندهای روش��مند‬ ‫مصونی��ت را تبیین ک��رد‪ .‬به طور کل��ی حمایت از‬ ‫گزارش دهندگان تخلف در ‪4‬محور تعریف می ش��ود‬ ‫که شامل حمایت در مقابل انتقام جویی‪ ،‬محرمانگی‬ ‫و قوانین مربوط به افترا‪ ،‬تالش برای محرمانه ماندن‬ ‫هوی��ت گزارش دهندگان تخلف و کم کردن بار اثبات‬ ‫تخلف برای گزارش دهندگان تخلف است‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت قانون از مردم در برابر قوانین‬ ‫محرمانگی‬ ‫در کش��ورهای مختلف ممکن اس��ت برای افشای‬ ‫برخ��ی از اطالعات اختصاصی ش��رکت ها یا اداره ها‬ ‫مجازات هایی وضع ش��ده باش��د‪ .‬این قوانین ممکن‬ ‫اس��ت با گزارش تخلفات در تعارض باشد به همین‬ ‫دلیل از افرادی که تحت فرایندهای مش��خص اقدام‬ ‫ب��ه گزارش تخلفات کرده اند در مقابل قوانین مربوط‬ ‫به محرمانگی حمایت می شود‪ .‬براساس پژوهش های‬ ‫انج��ام ش��ده در امری��کا گزارش دهن��ده تخلفی که‬ ‫اقدام��ش برخ�لاف قوانین ی��ا دس��تورهای اجرایی‬ ‫رییس جمه��ور درباره محرمانگی باش��د به وس��یله‬ ‫قانون حمایت می ش��ود‪ .‬کره جنوبی نیز از افشاگرانی‬ ‫که طبق فرایندهای مش��خص اقدام کرده باشند در‬ ‫مقابل قوانین جلوگی��ری از تهمت و افترا محافظت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مخف�ی مان�دن هویت افراد ب�ا حضور‬ ‫موسسات حقوقی‬ ‫اجرای محور های سوم و چهارم با پیچیدگی هایی‬ ‫روبه رو اس��ت اما ایجاد نهاد واس��ط یعنی موسسات‬ ‫حقوق��ی خصوص��ی ی��ا مردم نه��اد ک��ه از جان��ب‬ ‫گزارش دهندگان تخلف پیگیری پرونده ها را برعهده‬ ‫می گی��رد تا حد زی��ادی می تواند ب��ه مخفی ماندن‬ ‫هویت گزارش دهن��دگان و کاهش هزینه های اثبات‬ ‫تخلف برای گزارش دهنده فساد کمک کند زیرا نهاد‬ ‫واس��ط ایجاد ش��ده به صورت همزمان نقش تامین‬ ‫مالی و حفظ هویت گزارش دهندگان فساد را برعهده‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹‹پ�اداش نق�دی از مح�ل جرای�م‬ ‫دریافت شده‬ ‫بخش دوم قوانین در راس��تای استفاده از ظرفیت‬ ‫نظارت مردمی مربوط به تش��ویق گزارش دهندگان‬ ‫فس��اد اس��ت که در ای��ن م��وارد به ط��ور معمول‬ ‫پاداش ه��ای نق��دی قاب��ل توجه��ی از مح��ل اخذ‬ ‫جریم��ه از متخلفان و در برخی موارد‪ ،‬ردیف بودجه‬ ‫اختصاصی در نظر گرفته می شود‪ .‬در بیشتر کشور ها‬ ‫جوای��ز در نظر گرفته ش��ده یک س��وم مجموع اصل‬ ‫خسارت و جریمه تخلف اس��ت‪ .‬این جوایز عالوه بر‬ ‫اینکه انگیزه های گ��زارش تخلف را افزایش می دهد‬ ‫ب��ه دلیل ایجاد س��ود مادی در می��ان متخلفان نیز‬ ‫فضای فساد را به شدت ناامن می کند چراکه هریک‬ ‫از اشخاص درگیر در یک فساد شبکه ای ممکن است‬ ‫علیه خودشان گزارش دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹بسترسازی فرهنگی‬ ‫البت��ه بسترس��ازی های نظارت مردم��ی محدود‬ ‫به اس��تفاده از ابزارهای قانونی و مش��وق های مادی‬ ‫نب��وده و زمینه های فرهنگ��ی ارزش بخش به مفهوم‬ ‫مب��ارزه با فس��اد در بین م��ردم با اس��تفاده از انواع‬ ‫ابزارها همچون ساخت فیلم های سینمایی‪ ،‬تجلیل از‬ ‫گزارش دهندگان فساد‪ ،‬تعیین روز گزارش دهندگان‬ ‫و‪ ...‬ایجاد شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‹‪ 10‬مح�ور تنظی�م قوانی�ن پیرام�ون‬ ‫افشای فساد‬ ‫ب��ا توجه ب��ه تجربیات جهان��ی ارائه ش��ده مرکز‬ ‫پژوهش ه��ای مجل��س ش��ورای اس�لامی پیرامون‬ ‫اس��تفاده از نظارت مردمی و گزارش فساد ‪ 10‬محور‬ ‫پیش��نهادی را برای طراحی س��ازوکار اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت مردمی در کشف مفاسد مورد توجه قرار داده‬ ‫که براساس این محور ها قوانین باید اصالح شود که‬ ‫شامل ایجاد امکان اجازه طرح دعوی حقوقی توسط‬ ‫مردم به نمایندگی از حاکمیت‪ ،‬فراهم اوردن امکان‬ ‫ناش��ناس مان��دن گزارش دهندگان فس��اد‪ ،‬حمایت‬ ‫از گزارش دهن��دگان دربرابر اقدام��ات تالفی جویانه‪،‬‬ ‫جریمه دو تا س��ه برابری متخلفان نس��بت به مبلغ‬ ‫تخلف همراه با بازپس��گیری اصل خس��ارت‪ ،‬در نظر‬ ‫گرفتن درصدی از ان (برای مثال ‪ 25‬تا ‪ 35‬درصد)‬ ‫ب��ه عنوان پاداش برای گزارش دهن��ده‪ ،‬ایجاد امکان‬ ‫فعالیت موسسات حقوقی به عنوان نماینده افشاگران‬ ‫در فرایند پیگیری اثبات جرائم‪ ،‬فراهم کردن امکان‬ ‫گزارش ده��ی توس��ط اش��خاصی که خ��ود نیز در‬ ‫فساد نقش داش��ته اند‪ ،‬ایجاد دادسراهای ویژه برای‬ ‫پرونده های ارائه ش��ده از س��وی افشاگران‪ ،‬پرداخت‬ ‫هزینه دادرسی به وسیله شخص محکوم در دادگاه‪،‬‬ ‫اعالم عمومی جوایز پرداخت ش��ده و تخلفات کشف‬ ‫شده می شود‪.‬‬ ‫بنابر این گزارش‪ ،‬ب��ا توجه به موارد اهمیت نقش‬ ‫مردم در افشای فس��اد اقتصادی و ضرورت حمایت‬ ‫قانون از انها باید مجلس ش��ورای اس�لامی در قالب‬ ‫طرح یا دول��ت در قالب الیح��ه ای در جهت اصالح‬ ‫قوانی��ن و تدوین س��ازوکاری برای افش��ای فس��اد‬ ‫توسط مردم گام بردارد تا عالوه بر نهاد های نظارتی‬ ‫همچون سازمان بازرس��ی‪ ،‬دیوان محاسبات و‪80 ...‬‬ ‫میلی��ون ایرانی چش��م ناظر تخلف��ات اقتصادی در‬ ‫دستگاه های مختلف باش��ند و جایگاه ایران در رتبه‬ ‫ادراک در منطقه و جهان بهبود پیدا کند‪.‬‬ ‫هشدار نسبت به انتقال بحران بانک های خصوصی به بانک مرکزی‬ ‫فرش��اد مومنی گفت‪ :‬اقدام اخیر بان��ک مرکزی که تصمیم به ارائه وام‬ ‫به بانک ه��ا دارد و از بانک های خصوصی وثیقه ه��م می پذیرد‪ ،‬می تواند‬ ‫برای اقتصاد ملی خطرناک باشد چراکه ممکن است بانک های خصوصی‬ ‫مس��تغالت خود را در قالب وثیقه به بانک مرکزی س��پرده و در پروس��ه‬ ‫بازپرداخت نکردن وام ها بحران خود را به بانک مرکزی منتقل کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬فرشاد مومنی‪ ،‬کارشناس اقتصادی در نشست دین و‬ ‫اقتصاد اظهار کرد‪ :‬ش��رایط و مناسبات کنونی ما در مقایسه با چارچوب‬ ‫مورد رضایت حضرت علی(ع) به ش��رحی که در نامه به مالک اشتر امده‬ ‫اس��ت فاصله دارد‪ .‬به اعتبار برخ��ی نابرابری ها که در ایران داریم‪ ،‬فاصله‬ ‫پیدا کرده ایم و امیدوارم هم توفیق فهم درباره عناصر گوهری مثل عدالت‬ ‫و ازادی که نیروی محرک هرگونه بهبود وضعیت هس��تند را پیدا کنیم‬ ‫و هم بتوانیم در این مس��یر مسئولیت های بایسته شخصی خود را دنبال‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ن��گاه ب��ه تجربه مدیریت��ی اقتصادی کش��ور در حوزه‬ ‫ش��اخص های اقتصاد کالن نشان می دهد از جنبه های روش شناختی ما‬ ‫با تقدم مس��ائل سطح توسعه نسبت به مسائل سطح کالن و با‬ ‫تقدم مسائل س��طح کالن نسبت به مسائل سطح خرد رو به رو‬ ‫هس��تیم و بالندگی های ش��اخص های کالن بی��ش از هر چیز‬ ‫مرهون توفیقات ما در شاخص های سطح توسعه است‪ .‬مسائل‬ ‫بنیادی ازجمله س��ازه های ذهنی هویت جمعی‪ ،‬امنیت حقوق‬ ‫مالکیت‪ ،‬وضعیت هزینه های مبادله‪ ،‬س��اختار نهادی برحسب‬ ‫اینکه مشوق فعالیت های مولد است‪.‬‬ ‫از ای��ن طریق هرکدام نقش بس��یار تعیین کنن��ده ای دارند که اقتصاد‬ ‫کالن را تح��ت تاثی��ر قرار دهند‪ .‬این اقتص��اددان همچنین بیان کرد‪ :‬ما‬ ‫همیش��ه با یک دریغ و تاس��ف در جامعه رو به رو هس��تیم به این دلیل‬ ‫که مهم ترین مش��خصه عینی و ذهنی س��اخت رانت��ی‪ ،‬پدید کوته نگری‬ ‫و س��لطه غیرمتع��ارف ان در همه مناس��بات مربوط ب��ه حیات جمعی‬ ‫ماس��ت و نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ما ب��ه طور غیرمتعارفی‬ ‫متاسفانه اسیب پذیر شده و نتیجه این کوته نگری های غیرمتعارف به ویژه‬ ‫در دوره ای ک��ه ما بی س��ابقه ترین درامدهای نفتی را داش��تیم‪ ،‬عوارض‬ ‫اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و سیاس��ی به مراتب مخرب تری از عوارض‬ ‫اقتصادی را به یادگار گذاش��ت‪ .‬مومنی افزود‪ :‬درباره متغیرهای‬ ‫س��طح توسعه طیف بس��یار متنوعی از متغیرها مطرح می شود‬ ‫ولی یک تش��ابه یگانگی بس��یار حیرت انگیزی هم در مطالعات‬ ‫رو به گذش��ته و تاریخی توس��عه و هم در مطالعات رو به اینده‬ ‫و معطوف به مالحظات اینده ش��ناختی وجود دارد که نش��ان‬ ‫می دهد اگر کانون اصلی مس��ئله را درس��ت تش��خیص دهیم‬ ‫می توانیم انتظار داش��ته باشیم اداره کش��ور کم هزینه تر و پردستاوردتر‬ ‫باش��د‪ .‬در کتاب چرا ملت ها شکست می خورند‪ ،‬نکته ای امده است مبنی‬ ‫بر اینکه بر حسب بررسی تجربه کشورهای مختلف در طول تاریخ؛ متغیر‬ ‫ابر تعیین کننده در س��طح توس��عه به الگوی رابطه مردم و دولت مربوط‬ ‫می شود به طوری که اگر رابطه دولت و مردم بر اساس شفافیت‪ ،‬صداقت‪،‬‬ ‫عدالت و تولیدمحوری اس��توار ش��ود‪ ،‬ان کشور به سمت توسعه متمایل‬ ‫ش��ده ولی اگر متغیر ها وضعیت دگرگونی داشته باشند ان کشور مسیر‬ ‫قهقرایی را طی خواهد کرد‪.‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 19‬شهریور ‪ 19 1396‬ذی الحجه ‪ 10 1438‬سپتامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 205‬پیاپی ‪2178‬‬ ‫خبر‬ ‫زیرساخت صنعتی زاگرس‬ ‫با ‪ 110‬میلیارد ریال تامین شد‬ ‫واحدهای صنعتی‬ ‫مستقر در لکه های‬ ‫صنعتی تا زمانی که‬ ‫برای دریافت مجوز‬ ‫شهرک های خصوصی‬ ‫یا غیردولتی اقدام‬ ‫نکنند برای توسعه‬ ‫یا ساخت وساز واحد‬ ‫تولیدی خود باید تابع‬ ‫شرایط شهرداری ها‬ ‫و رعایت حریم شهری‬ ‫باشند‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از نظارت و مدیریت در شهرک های صنعتی خصوصی و غیردولتی نشان داد‬ ‫شهرداری متولی مناسبی برای صنعت نیست‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫واحدهای صنعتی مس��تقر در لکه های صنعتی‬ ‫برای ساخت وس��از به رعایت ضوابط شهرداری ها‬ ‫ملزم هس��تند و تا زمانی که ب��رای دریافت مجوز‬ ‫ش��هرک های خصوصی یا غیردولت��ی اقدام نکنند‬ ‫باید تاب��ع ش��رایط ش��هرداری ها و رعایت حریم‬ ‫شهری باشند‪ .‬در صورتی که شهرک های صنعتی‬ ‫از رعایت این قوانین مس��تثنا هس��تند همچنین‬ ‫جواز س��اخت رایگان دریافت می کنند ضمن انکه‬ ‫با تشکیل ش��رکت های خدماتی در محدوده این‬ ‫ش��هرک های غیردولتی نظارت بر ساخت وسازها‬ ‫نظام مند می شود‪.‬‬ ‫در س��ال های گذش��ته واحده��ای صنعتی در‬ ‫حاش��یه ش��هرها و در نقاطی ک��ه ظرفیت در ان‬ ‫وجود داش��ته مستقر شده اند بخشی از انها مجوز‬ ‫نداش��ته یا از شهرداری ها و سایر سازمان ها مجوز‬ ‫دریافت کرده اند‪ .‬از سال ‪ ۱۳۸۴‬تعداد ‪ ۲۰۹‬ناحیه‬ ‫صنعتی بنابر مصوبه مجلس ش��ورای اس�لامی از‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی جدا ش��ده و زیرمجموعه‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی قرار گرفته است‪ .‬بنابراین شهرداری ها در‬ ‫امور نگهداری خدمات زیرس��اختی این مناطق و‬ ‫ساخت و سازها نباید تصدی داشته باشند یا دخل‬ ‫و تصرف کنند‪.‬‬ ‫ای��ن درحالی اس��ت ک��ه صنعتگران مس��تقر‬ ‫در نواح��ی صنعت��ی در مالکیت ش��هرداری ها یا‬ ‫شهرک های صنعتی غیردولتی که با وجود تشکیل‬ ‫ش��رکت خدماتی هنوز در س��یطره ش��هرداری ها‬ ‫هستند گالیه دارند به طوری که با وجود پرداخت‬ ‫حق ش��ارژ ماهان��ه هیچ گونه خدم��ات نظافتی و‬ ‫تعمیر و نگهداری زیرساخت های شهرک و تامین‬ ‫روشنایی معابر را دریافت نمی کنند با این حال در‬ ‫توسعه واحد صنعتی خود یا ساخت و سازها ملزم‬ ‫به رعایت قوانین شهرداری هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹سختگیری فقط در حوزه ایمنی‬ ‫این ش��هرک های غیردولتی نظارت بر ساخت وساز انها‬ ‫نظام مند می شود‪ .‬همچنین زیرساخت های انها تکمیل‬ ‫شده و دارای هویت قانونی می شوند‪ .‬تجربه ها و خدمات‬ ‫مش��اوره ای س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ب��ه متقاضیان س��اخت ش��هرک های صنعتی‬ ‫غیردولتی داده می ش��ود‪ .‬متقاضی��ان در بازه زمانی ‪۳‬‬ ‫تا ‪ ۴‬س��اله همزمان با تملک زمی��ن‪ ،‬دریافت مجوزها‪،‬‬ ‫تکمیل زیرساخت ها و نیز واگذاری زمین به متقاضیان‬ ‫از مزایای شهرک صنعتی غیردولتی برخوردار می شوند‪.‬‬ ‫علی یزدانی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی ای��ران با‬ ‫انتقاد از عملکرد شهرداری ها در‬ ‫شهرک های صنعتی زیرپوشش‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬ب��ه عنوان س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫درباره تخلفات صنعتگران در صورتی که در حوزه‬ ‫ایمنی نباشد سختگیری نمی کنیم و این درحالی‬ ‫است که ش��هردارها در شهرک های صنعتی برای‬ ‫‹ ‹سهم شهرداری ها از مالیات‬ ‫تخلف ه��ای صنعتگران جریمه های س��نگینی را‬ ‫عوارض��ی ک��ه ش��هرداری ها ب��ه عن��وان ‪ ۳‬درصد از‬ ‫دریافت می کنند‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬درص��د مالیات ارزش اف��زوده از صنعتگران دریافت‬ ‫به گفته کارشناسان‪ ،‬هدف از ساماندهی لکه های‬ ‫می کنن��د درواقع مش��مول هی��چ خدماتی از س��وی‬ ‫صنعتی درواقع احراز هویت قانونی با استقرار انها‬ ‫ش��هرداری ها در ش��هرک های صنعتی نمی ش��ود زیرا‬ ‫در ش��هرک های صنعتی و خدمات دهی مناس��ب‬ ‫بنابر قانون‪ ،‬ش��هرک های صنعتی مس��تثنا از خدمات‬ ‫و فعالیت های نظام مند به منظور توس��عه صنعت‬ ‫شهرداری ها هستند‪.‬‬ ‫و تولی��د در کش��ور اس��ت‪ .‬ب��ه گفت��ه فتحعلی‬ ‫همان طور ک��ه محمدج��واد بگی‪،‬‬ ‫محمدزاده‪ ،‬معاون فنی س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫شهرک های صنعتی ایران‪ ،‬این امر بدون همکاری‬ ‫صنعت��ی اصفه��ان در گفت وگو با‬ ‫استانداری ها‪ ،‬سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گس��ترش صنعت اظهار کرد‪ :‬اداره‬ ‫و محیط زیست مقدور نیست‪.‬‬ ‫امور ش��هرک های صنعتی برعهده شهرداری شهرک و‬ ‫محم��دزاده در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫ش��رکت خدماتی است اما ش��رکت های خدماتی برای‬ ‫گس��ترش صنعت تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫اداره ام��ور ش��هرک ها به حمایت های مال��ی نیاز دارند‬ ‫واحده��ای صنعت��ی مس��تقر در‬ ‫به ویژه که این شهرک ها منابع درامدی نداشته و اکنون‬ ‫لکه های صنعتی تا زمانی که برای‬ ‫در شرایط سختی هزینه های نگهداری از‬ ‫دریافت مجوز شهرک های خصوصی یا‬ ‫شهرک ها را تامین می کنند‪.‬‬ ‫غیردولتی اقدام نکنند برای توس��عه یا‬ ‫ساخت وس��از واحد تولی��دی خود باید در سال های گذشته‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫واحدهای صنعتی‬ ‫اس��تان اصفهان تصریح کرد‪ :‬شرکت های‬ ‫تابع شرایط شهرداری ها و رعایت حریم‬ ‫در حاشیه شهرها و‬ ‫خدمات��ی اکنون ب��رای تامین هزینه های‬ ‫شهری باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹رعایت قانون شهرداری ها در در نقاطی که ظرفیت ام��ور نگه��داری ش��هرک از واحده��ای‬ ‫در ان وجود داشته‬ ‫صنعت��ی مس��تقر ح��ق ش��ارژ دریافت‬ ‫ساخت و ساز‬ ‫معاون فنی س��ازمان صنایع کوچک و مستقر شده اند بخشی می کنند ک��ه رقم ان در مجمع س��االنه‬ ‫از انها مجوز نداشته‬ ‫ش��رکت خدماتی تصویب شده و به ازای‬ ‫ش��هرک های صنعتی ای��ران تاکید کرد‪:‬‬ ‫یا از شهرداری ها و‬ ‫ه��ر مترمربع از زمین دراختیار واحدهای‬ ‫صنایع مس��تقر در شهرک های صنعتی از سایر سازمان ها مجوز‬ ‫صنعتی دریافت می شود‪.‬‬ ‫رعایت قوانین ش��هرداری ها در توسعه یا‬ ‫دریافت کرده اند‬ ‫ش��رکت های خدماتی در شهرک های‬ ‫ساخت و ساز مستثنا هستند‪ .‬همچنین با‬ ‫صنعت��ی ب��ا تش��کیل هیات موس��س و‬ ‫تشکیل شرکت های خدماتی در محدوده‬ ‫برگزاری انتخابات از جمع واحدهای تولیدی و صنعتی‬ ‫مس��تقر در شهرک انتخاب می ش��وند و در اداره امور و‬ ‫نگهداری ش��هرک های صنعتی با ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی استانی همکاری می کنند‪ .‬به گزارش گسترش‬ ‫صنعت و با توجه به بررسی امارها تا پایان شهریور ‪۹۲‬‬ ‫تعداد ‪ ۹۲۲‬ش��هرک و ناحیه صنعتی مصوب در کشور‬ ‫وجود داش��ته که تا پایان اس��فند سال گذشته به ‪۹۶۰‬‬ ‫مورد افزایش یافته و اکنون زمین اماده سرمایه گذاری‬ ‫در ‪ ۷۹۳‬ش��هرک و ناحی��ه صنعتی در ح��ال واگذاری‬ ‫اس��ت‪ .‬تاکنون برای ‪ ۷۶۹‬ش��هرک و ناحیه صنعتی در‬ ‫کش��ور سند ثبتی دریافت ش��ده که این امار در پایان‬ ‫ش��هریور ‪ ۹۵‬فقط ‪ ۶۹۰‬مورد ب��وده و در دولت یازدهم‬ ‫برای ‪ ۷۹‬ش��هرک و ناحیه صنعتی سند ثبتی دریافت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اهمیت این اس��ناد ثبتی ب��رای صنعتگران فعال در‬ ‫ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی برای دریافت تس��هیالت‬ ‫بانکی و برخورداری از مش��وق ها و حمایت های درنظر‬ ‫گرفته شده است‪ .‬مجموع اراضی دراختیار شهرک ها و‬ ‫نواح��ی صنعتی نیز به ‪ ۱۳۹‬هزار و ‪ ۴۵۷‬هکتار افزایش‬ ‫یافت��ه که تاکنون ‪ ۸۱‬هزار و ‪ ۸۲۵‬هکت��ار ان وارد فاز‬ ‫عملیات��ی ش��ده و ‪ ۵۶‬هکتار و ‪ ۲۳۲‬هکت��ار ان زمین‬ ‫صنعتی اس��ت‪ .‬اکنون ‪ ۲۸۶‬ناحیه صنعتی در کشور به‬ ‫بهره برداری رسیده که این ناحیه ها متفاوت از لکه های‬ ‫صنعتی هستند‪.‬‬ ‫این واحده��ای صنعتی بدون مجوز در اس��تان های‬ ‫تهران‪ ،‬البرز‪ ،‬اصفهان‪ ،‬اذربایجان ش��رقی یا مراکز سایر‬ ‫استان ها شکل گرفته اند و به عنوان لکه های صنعتی یا‬ ‫ناحیه های صنعتی نامیده می ش��وند اما نواحی صنعتی‬ ‫مصوب با مجوز جهاد کش��اورزی شکل گرفته است‪ .‬در‬ ‫زمستان ‪ ۸۹‬دولت مصوب کرد تا وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت برای ‪ ۹‬لکه صنعتی در کشور پروانه بهره برداری‬ ‫در قالب ش��هرک صنعتی خصوصی (غیردولتی) صادر‬ ‫کند اما واحدهای صنعتی مستقر در این ‪ ۹‬لکه صنعتی‬ ‫به رعایت وضع موجود در تعداد واحدها و بدون توسعه‬ ‫ملزم هستند‪ .‬این قبیل واحدهای صنعتی برای توسعه‬ ‫فعالیت های خود باید از سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫مجوزهای الزم را کسب کنند‪.‬‬ ‫اشتغال ‪100‬هزار نفری در خوشه های صنعتی فارس‬ ‫رییس هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان فارس‬ ‫با اش��اره به حمایت های این ش��رکت از ایجاد و تش��کیل ‪ 5‬خوشه صنعتی و‬ ‫بو کار در استان فارس از اش��تغالزایی بیش از ‪100‬هزار نفری در قالب‬ ‫کس�� ‬ ‫این خوشه ها خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنع��ت به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان فارس‪ ،‬شاهپور قنبری‬ ‫با اشاره به اینکه تاکنون دو خوشه گالب و عرقیات میمند‬ ‫و س��نگ شمال‪ ،‬بادس��تیابی به اهداف مشخص شده در‬ ‫حوزه های ارتقای تولید‪ ،‬صادرات و فناوری ب ه عنوان خوشه توسعه یافته اعالم‬ ‫شده و شبکه فراگیر خوشه نیز تشکیل داده اند‪ ،‬گفت‪ :‬عالوه بر ان‪ ،‬دو خوشه‬ ‫صنعتی فرش دس��تباف و رب گوجه و ترش��یجات در مرحله پایانی توس��عه‬ ‫خوش��ه ای قرار دارند و با تش��کیل ش��بکه فراگیر تا پایان امس��ال به مرحله‬ ‫توسعه یافتگی می رسند‪.‬‬ ‫ریی��س هیات مدی��ره و مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫فارس همچنین از فعالیت خوش��ه خرمای جنوب به عنوان پنجمین خوش��ه‬ ‫بو کار در این اس��تان خبر داد و گفت‪ :‬عامل توسعه این خوشه انتخاب‬ ‫کس�� ‬ ‫شده و فعالیت های خود را اغاز کرده است‪.‬‬ ‫ن گفت‪ :‬از‬ ‫قنبری در ادامه با اشاره به شناسایی ‪ 12‬خوشه صنعتی در استا ‬ ‫این تعداد‪ ،‬تاکنون پروژه امکان سنجی ‪ 9‬خوشه صنعتی به پایان رسیده است‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان فارس‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در اس��تان فارس تاکنون ‪12‬خوشه صنعتی شامل سنگ شمال‬ ‫ف��ارس‪ ،‬س��نگ نی ریز‪ ،‬انجیر‪ ،‬خرم��ا‪ ،‬گالب و عرقیات گیاه��ی‪ ،‬رب گوجه و‬ ‫ترش��یجات‪ ،‬گیاهان دارویی‪ ،‬بس��ته بندی میوه و مرکبات‪ ،‬صنایع پالستیک‪،‬‬ ‫مس��قطی الر‪ ،‬خدم��ات فنی و مهندس��ی و تجهیزات صنایع نف��ت و گاز و‬ ‫پتروشیمی شناسایی شده است‪.‬‬ ‫قنبری در ادامه با اش��اره به برخی دس��تاوردهای اجرای طرح خوشه های‬ ‫صنعتی در اس��تان فارس گفت‪ :‬در خوش��ه سنگ شمال با اجرای برنامه های‬ ‫حمایتی‪ ،‬عالوه بر کاهش صادرات س��نگ خام‪ ،‬اقدامات موثری برای صادرات‬ ‫در کشورهای هدف جدید صادراتی مانند روسیه و عمان درحال انجام است‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی فارس افزود‪:‬‬ ‫در خوش��ه گالب و عرقیات میمند فارس نی��ز اقدامات موثری در بخش های‬ ‫بازاریاب��ی‪ ،‬استانداردس��ازی محصوالت و ارتقای فن��اوری واحدهای تولیدی‬ ‫انجام شده اس��ت‪ .‬قنبری تشکیل کنسرس��یوم های صادراتی در خوشه های‬ ‫صنعتی فارس را از راهبردهای مهم امس��ال در این بخش بیان کرد و گفت‪:‬‬ ‫با برگزاری جلس��ات مختلف با ذی نفعان خوشه های صنعتی فعال در استان‪،‬‬ ‫تش��کیل ‪4‬کنسرسیوم در خوشه فرش‪ ،‬گالب و عرقیات میمند‪ ،‬سنگ شمال‬ ‫و رب گوجه و ترشیجات و شوریجات وارد مرحله اجرایی شده است‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان فارس‬ ‫افزود‪ :‬س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران نیز برای تقویت‬ ‫فعالیت کنسرس��یوم های صادراتی‪ ،‬از ایجاد مراکز فروش کنسرس��یوم ها در‬ ‫بازاره��ای هدف خارجی حمای��ت می کند و عالوه بر ان ب��ا اختصاص یارانه‪،‬‬ ‫بخش��ی از هزینه های اعزام اعضای کنسرسیوم ها به نمایشگاه های بین المللی‬ ‫را پرداخت می کند‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت کرمانش��اه گفت‪ :‬ب��رای فراهم‬ ‫کردن زیرس��اخت های شهرک صنعتی‬ ‫زاگرس به منظور حضور سرمایه گذاران‬ ‫‪ ۱۱۰‬میلیارد ریال هزینه شده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار گسترش صنعت از‬ ‫استان کرمانشاه‪ ،‬سید نعمت اله حقیقی‬ ‫درجلسه کارگروه اشتغال این استان با اشاره به پیگیری های الزم‬ ‫برای فراهم سازی و تقویت زیرساخت های شهرک صنعتی زاگرس‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به منظور جذب س��رمایه و حضور س��رمایه گذاران در‬ ‫این ش��هرک صنعتی ‪ ۱۱۰‬میلیارد ریال هزینه ش��ده است‪ .‬رییس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان کرمانش��اه در ادامه این‬ ‫جلس��ه با تش��ریح فعالیت ها و اقدامات این سازمان در جهت رفع‬ ‫موانع تولید‪ ،‬گفت‪ :‬کمک به توسعه زیرساخت های مراکز تولیدی‪،‬‬ ‫مذاکره و تعامل با بانک های عامل به منظور جلب همکاری بیشتر‬ ‫انها و جذب تس��هیالت مورد نیاز طرح ه��ا و واحدهای تولیدی از‬ ‫مهم ترین اقدامات س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان بود‪.‬‬ ‫حقیق��ی گفت‪ :‬یک��ی از اولویت ه��ای اصلی دولت تدبی��ر و امید‬ ‫فعال کردن بنگاه ه��ای راکد و افزایش ظرفیت تولیدی واحدهای‬ ‫نیمه فعال است که در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی‬ ‫ک��ه با شناس��ایی ‪ 250‬واح��د صنعتی نیمه فع��ال و راکد و تزریق‬ ‫تس��هیالت مرب��وط ب��ه اقتصاد مقاومت��ی‪ ،‬انها را فع��ال کرد و بار‬ ‫دیگر به چرخه تولید اقتصادی کش��ور بازگرداند‪ .‬س��ید نعمت اله‬ ‫حقیقی در جلس��ه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید افزود‪:‬‬ ‫برخالف عقب ماندگی س��ال گذش��ته استان در دریافت تسهیالت‬ ‫و رتبه ‪ 22‬کش��وری در این زمینه‪ ،‬امیدواریم امس��ال با همراهی و‬ ‫همکاری بیش��تر بانک های استان واحدهای صنعتی راکد بتوانند‬ ‫رقم بیش��تری جذب اعتبار کنند‪ .‬وی در پایان تاکید کرد‪ :‬اهتمام‬ ‫جدی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان و سایر دستگاه های‬ ‫مرتبط و متولی این اس��ت که به طور حتم در مس��یر فعال سازی‪،‬‬ ‫بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی نیمه فعال و راکد برای رونق‬ ‫و شکوفایی اقتصادی گام بردارد‪.‬‬ ‫پیشرفت ‪ 91‬درصدی اب رسانی‬ ‫به روستاهای باالدست کهک‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ابفای روس��تایی‬ ‫اس��تان ق��م از پیش��رفت ‪ 91‬درص��دی‬ ‫پروژه اب رسانی به روستاهای باالدست‬ ‫که��ک خب��ر داد‪ .‬به گ��زارش خبرنگار‬ ‫گس��ترش صنعت از اس��تان قم‪ ،‬محمد‬ ‫احمدی جبل��ی گفت‪ :‬این پروژه با اعتبار‬ ‫افزون ب��ر ‪ 137‬میلی��ارد ری��ال و حجم‬ ‫عملی��ات بیش از ‪ 70‬کیلومتر لوله گ��ذاری با قطرهای مختلف در‬ ‫حال اجرا اس��ت‪ .‬احمدی جبلی با بیان اینکه تاکنون ‪ 5‬روس��تا در‬ ‫این مس��یر از اب بهداش��تی بهره مند شده اند‪ ،‬گفت‪ :‬با تکمیل این‬ ‫پروژه‪ 14 ،‬روس��تای دیگر در این راس��تا از اب س��الم بهداشتی و‬ ‫پایدار برخوردار می شوند‪ .‬این مقام مسئول روستاهای برخوردار از‬ ‫این طرح را ورجان‪ ،‬ونارچ‪ ،‬س��یرو‪ ،‬امام زاده ابراهیم‪ ،‬میم‪ ،‬قبادبزن‪،‬‬ ‫ابرج��س‪ ،‬کرمجگان‪ ،‬دس��تگرد‪ ،‬تیره‪ ،‬ویریچ‪ ،‬خاوه‪ ،‬فردو و ش��هر‬ ‫که��ک اع�لام کرد و افزود‪ :‬در پایان طرح بیش از ‪16‬هزار نفر از اب‬ ‫بهداش��تی و سالم بهره مند می شوند‪ .‬احمدی جبلی گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه در استان قم اقلیم خشک و نیمه بیابانی داریم و از طرفی‬ ‫با کاهش بارندگی و از سوی دیگر با افزایش دما و همچنین افزایش‬ ‫جمعیت مواجه هس��تیم الزم است مردم نسبت به صرفه جویی در‬ ‫مصرف اب حساس باشند و به این نکته توجه کافی داشته باشند‬ ‫که خطر کم ابی جدی است‪.‬‬ ‫ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری‬ ‫در شهرک های صنعتی‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان خراسان رضوی گفت‪:‬‬ ‫افزایش سرمایه گذاری ها در شهرک ها‬ ‫و نواح��ی صنعت��ی رضایت بخش بوده‬ ‫و بهره ب��رداری از واحده��ای صنعتی و‬ ‫افزایش تولید واحدها وضعیت اشتغال‬ ‫و رش��د اقتص��ادی را در ای��ن بخ��ش‬ ‫موجب ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط‬ ‫عمومی ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان خراسان رضوی‪،‬‬ ‫مس��عود مهدی زاده مق��دم گفت‪ :‬در حمایت از س��رمایه گذاران‬ ‫بخش خصوصی س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫مش��وق های ویژه ای اتخ��اذ کرده که با مزای��ای مطلوبی که در‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی وج��ود دارد باید تمام صنعتگران از‬ ‫ان بهره مند شوند‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫بو کار‬ ‫خراس��ان رضوی ادامه داد‪ :‬با توجه به فضای مطلوب کس ‬ ‫در شهرک ها و نواحی صنعتی استان و ظرفیت های موجود تمام‬ ‫تالش ما این اس��ت که این روند پیوس��ته و با ثمرات بیش��تری‬ ‫ادامه یابد‪.‬‬ ‫مهدی زاده مقدم تاکید کرد‪ :‬ایجاد زیرساخت ها و فراهم کردن‬ ‫امنیت حضور سرمایه گذاران برای ساخت و راه اندازی واحدهای‬ ‫صنعتی و تولیدی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان‪ ،‬یکی از‬ ‫دغدغه های اصلی این شرکت است تا با تجهیز و تکمیل انها در‬ ‫جهت کمک به صاحبان صنایع عمل کنیم‪.‬‬ ‫وی از بهره ب��رداری واح��د تولیدکننده بس��ته بندی گیاهان‬ ‫دارویی در ش��هرک صنعتی چن��اران خبر داد و افزود‪ :‬این واحد‬ ‫صنعتی با س��رمایه گذاری افزون بر ‪ 11‬میلیارد ریال و با اش��تغال‬ ‫‪ 18‬نفر راه اندازی شد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 19‬شهریور ‪ 19 1396‬ذی الحجه ‪ 10 1438‬سپتامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 205‬پیاپی ‪2178‬‬ ‫فناوری های نوین و صنایع‬ ‫یادداشت‬ ‫تغییر نگرش به توسعه‬ ‫ یک��ی از عارضه های��ی که در‬ ‫دنی��ای م��درن ام��روزی برای‬ ‫فن��اوری می ت��وان تص��ور کرد‬ ‫تغیی��ر نگ��رش و ذهنی��ت به‬ ‫توسعه است‪ .‬ش��اید در خیابان‬ ‫ی��ا در اماکن عمومی ش��نیده‬ ‫باشید که مردم لیاقت امکانات‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫را ندارن��د یا هن��وز فرهنگ ان‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫ایجاد نش��ده اس��ت‪ .‬ای��ن باور‬ ‫همان عارضه ذهنی اس��ت که‬ ‫ب��ه زبان می اید و در حقیقت ذات تحول را به موازات گذر زمان‬ ‫ب��رای جامعه ای نف��ی می کند‪ .‬این عارضه در بس��تر صنعت هم‬ ‫وجود دارد اما به ش��یوه ای دیگر؛ یک مدیر صنعتی ممکن است‬ ‫با وجود تغییر و تحوالت بس��یاری که در صنعت متبوع خود به‬ ‫وج��ود امده باش��د هنوز خود را نیازمند به بروزرس��انی نداند یا‬ ‫اینکه ماهیت تحول فن��اوری را طرد کند‪ .‬این چالش در صنایع‬ ‫قدیم��ی خودنمایی می کند‪ .‬از این رو‪ ،‬تح��ول فناوری و برطرف‬ ‫کردن عارضه ناباوری توس��عه را باید از س��طوح مدیران صنعتی‬ ‫اغاز کرد که به دالیل مختلف نیازی به نو سازی در خود احساس‬ ‫نمی کنند‪ .‬البته در دول��ت یازدهم برنامه های مطلوبی برای این‬ ‫مهم درنظر گرفته ش��د که یکی از انها تربیت ‪ ۵۰۰‬مدیر اماده‬ ‫بود که سال گذشته در دستور کار قرار گرفت‪ .‬با این حال الزمه‬ ‫دیگری که می توان برای پیوند بخش صنعتی س��نتی به صنعت‬ ‫فناور درنظر گرفت نفوذ قشر جوان تحصیلکرده به عنوان مشاور‬ ‫به همراه افراد باتجربه اس��ت‪ .‬بعید نیس��ت در این میان انتقال‬ ‫اطالعات و تجربه ها به نس��ل جوان انجام ش��ود اما نکته مهم تر‬ ‫حرکت در مسیر فرهنگ سازی است که می تواند پایه های توسعه‬ ‫صنعتی را تقویت کند‪ .‬به عبارتی‪ ،‬توس��عه درونی سازی می شود‪.‬‬ ‫البت��ه همواره نباید انتظار داش��ته باش��یم ک��ه مدیران صنعتی‬ ‫مس��یر رشد و توسعه فناوری را باور داش��ته باشند‪ .‬نمونه ان را‬ ‫در برخورد با کس��ب و کارهای نوین شاهد هستیم که البته هر‬ ‫چند مقاوم باشد اما تداوم ندارد چرا که از لحظه ای که یک عامل‬ ‫توس��عه در میان مردم رسوخ کند در میان مدت قوی می شود و‬ ‫کمتر کسی می تواند ان را انکار کند زیرا باور و فرهنگ ان ایجاد‬ ‫می ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬بهترین فرم��ول یا راه حلی که می توان برای‬ ‫مکانیزه کردن یا نفوذ فناوری به دل صنایع قدیمی پیشنهاد کرد‬ ‫فرهنگ سازی و درونی س��ازی فناوری است‪ .‬ابزار این راهکار نیز‬ ‫ساده س��ازی فرایند صنعتی در قالب نرم افزارها است‪ .‬به عبارتی‪،‬‬ ‫انجا که بخش صنعتی از بروزرسانی سخت افزار کار خود امتناع‬ ‫می کند یا ضرورتی به بهینه س��ازی ان نمی بیند بهتر اس��ت که‬ ‫عملکرد مجموعه فرایند یا بخش��ی از چالش ها و مش��کالت ان‬ ‫صنعت در قالب یک نرم افزار ساده س��ازی شود‪ .‬روش دیگر اقناع‬ ‫مدیران صنعتی سختگیر مخالف بروز رسانی ایجاد صنایع مشابه‬ ‫موازی با انها است به نحوی که تکمیل کننده کار انها باشد اما به‬ ‫شیوه نواور و جدید؛ بدیهی است که این فرهنگ سازی می تواند‬ ‫در میان مدت موثر باشد‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫جهاددانشگاهی؛ مدلی موفق برای‬ ‫دانشگاه های نواور‬ ‫ام��وزش‪ ،‬پژوه��ش و ب��ه‬ ‫کاراوری فن��اوری تخصص��ی‬ ‫اس��ت ک��ه مجموع��ه ای مانند‬ ‫جهاددانش��گاهی‪ ،‬ب��ه ط��ور‬ ‫گسترده در زمینه های مختلف‬ ‫و تخصص��ی و دانش��گاهی ب��ه‬ ‫پیش برده اس��ت؛ بنابراین هم‬ ‫الهام فخاری‬ ‫در بح��ث مطالع��ات و ه��م در‬ ‫بحث س��ندها و پش��توانه های عضو پنجمین دوره شورای‬ ‫شهر تهران‬ ‫کار کمیس��یون های تخصصی‪،‬‬ ‫یک��ی از بهتری��ن نهادهای��ی‬ ‫ک��ه می توانی��م ب��ا پرهی��ز از‬ ‫سیاس��ت زدگی از ان کمک بگیریم‪ ،‬جهاددانش��گاهی اس��ت‪ .‬با‬ ‫توجه به زمینه های مختلفی که کار ش��ده و توان تولید فناوری‬ ‫ک��ه در این نهاد وجود دارد در واق��ع کارهای تخصصی و خوبی‬ ‫در حوزه ه��ای عل��وم اجتماعی و فرهنگی انجام ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫جهاددانش��گاهی یک مدل از الگوی دانشگاه نسل سوم است‪ .‬در‬ ‫کشور دانشگاه نسل س��وم نداریم‪ ،‬اما جهاددانشگاهی به الگوی‬ ‫دانش��گاه نسل سومی بس��یار نزدیک اس��ت‪ .‬منظور از این الگو‬ ‫این اس��ت که هم دانش تولید می کند‪ ،‬ه��م روش اموزی اتفاق‬ ‫می افت��د و هم بکارگیری در ان محور پررنگی اس��ت و می تواند‬ ‫به موضوعات مهمی همچون حمل ونقل شهری و اصالح اقتصاد‬ ‫ش��هری و‪ ...‬کمک کند‪ .‬در شورای ش��هر نیز تالش می کنیم از‬ ‫پش��توانه جهاددانش��گاهی اس��تفاده کنیم به عن��وان نمونه‪ ،‬در‬ ‫حوزه های اس��یب های اجتماعی به جای رفتارهای س��لیقه ای و‬ ‫خیریه ای و ش��خص محور س��عی می کنیم از الگوهای پژوهشی‪،‬‬ ‫همکاری و پش��توانه جهاددانشگاهی اس��تفاده کنیم تا الگوهای‬ ‫توسعه ای را براس��اس مطالعات علمی و با طراحی و بومی سازی‬ ‫درست برای شهر استفاده کنیم‪ .‬البته حضور جهاددانشگاهی در‬ ‫تهران یک فرصت و س��رمایه اس��ت‪ .‬همچنین نهادهای علمی و‬ ‫مرتب��ط با فناوری که در تهران وجود دارند س��رمایه های بزرگ‬ ‫تهران هس��تند‪ .‬اما باید تمام این س��رمایه ها را ببینیم و مراقب‬ ‫باشیم انها را به ساکنان و مستاجران تقلیل ندهیم و یک جزیره‬ ‫علمی برای خودش��ان نباشند‪ .‬نخستین مسئله این است که این‬ ‫نهاد س��اکن تهران خدمت رسان به ش��هر باشد و در کنش های‬ ‫اجتماعی و افرینش های اجتماعی و‪ ...‬ش��هر مش��ارکت و سهم‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫ناصر نوتاش‬ ‫کیانوش عسگری‬ ‫با نگاه به صنعت ریخته گری‬ ‫هوشمندسازی صنایع سنتی با نفوذ نرم افزارها‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫نف��وذ صنای��ع پیش��رفته در صنایع س��نتی با هدف‬ ‫ افزایش مکانیزاس��یون‪ ،‬رش��د بهره وری و کاهش تلفات‬ ‫در حالی روبه گس��ترش اس��ت که این ش��یوه می تواند‬ ‫باعث رونق بهتر و بیش از پیش از صنایع قدیمی ش��ود‪.‬‬ ‫این نکته ای اس��ت که قابل کتمان نیس��ت و روز به روز‬ ‫بر گس��تره ان افزوده می ش��ود‪ .‬نمونه ای از این صنایع‪،‬‬ ‫ریخته گری اس��ت؛ فن ش��کل دادن فلزات و الیاژها از‬ ‫طری��ق ذوب‪ .‬ریخته گری در حوزه ه��ای متفاوت علم‪،‬‬ ‫هن��ر و فن��اوری مطرح اس��ت‪ .‬البته به ه��ر میزان که‬ ‫ریخته گ��ری از نظر علمی پیش��رفت می کند‪ ،‬در عمل‬ ‫هنوز تجربه‪ ،‬س��لیقه و هنر قالب س��از و ریخته گر است‬ ‫ک��ه تضمین کننده تهی��ه قطعه ای س��الم و بدون عیب‬ ‫اس��ت‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬این صنعت چالش های��ی نیز دارد‬ ‫که فناوری های پیش��رفته و به روز می تواند انها را اسان‬ ‫کن��د‪ .‬ناصر نوتاش‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن دایکس��ت‬ ‫(ریخته گ��ری تحت فش��ار) ای��ران در زمین��ه اهمی��ت‬ ‫فناوری ه��ای نوین و نقش انها در صنعت ریخته گری به‬ ‫گسترش صنعت گفت‪ :‬ریخته گری تاریخچه ای طوالنی‬ ‫دارد اما امروزه که معادالت تولید و نیازهای مش��تری و‬ ‫بازار جهان��ی تغییرکرده‪ ،‬هزینه ها و رقابت پذیری بارزتر‬ ‫و برجسته تر شده اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬فناوری های کارامد‬ ‫به ابزارهایی مه��م در اداره و تصمیم گیری های مدیران‬ ‫تبدیل شده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬اتوماسیون چه در بخش های‬ ‫تولی��دی و چه در بخش های س��تادی عالوه بر کاهش‬ ‫هزینه‪ ،‬دسترس��ی به اطالعات درون س��ازمانی را اسان‬ ‫ک��رده و در تصمیم گیری ه��ای مدی��ران نقش افرین��ی‬ ‫بیشتری به خود اختصاص داده است‪ .‬اتوماسیون خطوط‬ ‫تولی��دی عالوه بر حذف خطای اپراتوری‪ ،‬عملیات تولید‬ ‫را تثبیت می کند‪ .‬این موضوع حتی در کشورهایی که به‬ ‫ظاهر نیروی کار ارزان تری دارند نیز کاربرد فراوان دارد‬ ‫و به ابزاری برای اقتدار در عرصه رقابت و جذب مشتری‬ ‫تبدیل شده است‪ .‬به عالوه برای یک مدیر موفق تسلط‬ ‫بر مس��ائل مال��ی و توان افزایی و اداره نیروی انس��انی و‬ ‫اهمی��ت مدیری��ت هزینه ه��ا و تعیین میزان ریس��ک‬ ‫پروژه ه��ا ض��روری اس��ت‪ .‬نوتاش گف��ت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫ضروری اس��ت صنعتگران س��رمایه گذاری هایی در این‬ ‫بخش داش��ته باشند و به سمت استفاده از نرم افزارهای‬ ‫هوش��مند یا بسته های هوش��مند مدیریتی پیش روند‪.‬‬ ‫همچنی��ن وجود یک سیس��تم فن��اور اتوماس��یون در‬ ‫صنع��ت ریخته گری می تواند می��زان ضایعات را کاهش‬ ‫دهد و ضریب س��وداوری بیش��تری را به وجود اورد‪ .‬به‬ ‫عالوه اینک��ه هزینه های انرژی نیز پایین می اید‪ .‬وی به‬ ‫ابتکار انجمن دایکست در سال ‪ ۱۳۹۲‬در زمینه فرمول‬ ‫محاسبه اجرت تولید قطعه نیز اشاره کرد‪ .‬در این فرمول‬ ‫تمامی پارامترها مانند ن��وع قالب و پیچیدگی های ان‪،‬‬ ‫حساس��یت و س��طح کیفی قطعه و س��ایر پارامترهای‬ ‫هزینه زا لحاظ ش��ده اس��ت‪ .‬نوتاش با تاکید بر اهمیت‬ ‫بکارگی��ری فناوری های نوی��ن در صنایع گفت‪ :‬خطوط‬ ‫تولید بلوک س��یلندر یا میل لنگ همان ساختار قدیمی‬ ‫را دارد در حال��ی ک��ه در نمونه ه��ای جدی��د با تجهیز‬ ‫ماش��ین االت به اینورت��ور مصرف ان��رژی الکتریکی در‬ ‫کارخانه ها کاهش پیدا کرده اس��ت چ��را که امروزه دو‬ ‫موضوع صرفه جویی و اس��تفاده بهینه از انرژی از اهداف‬ ‫مدیریتی صنعتگران اس��ت و این مهم با ورود فناوری ها‬ ‫و تجهیزات روز براورده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش هایی که دیگر نیستند‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬به تازگی ش��رکت علوم و فناوری های‬ ‫نوین رهیافت نیز موفق به س��اخت نرم افزار هوش��مند‬ ‫محاس��بات شارژ کوره ش��ده که در صنعت ریخته گری‬ ‫کاربرد دارد‪ .‬کیانوش عس��گری‪ ،‬مب��دع این نرم افزار در‬ ‫گفت وگو با گس��ترش صنعت عنوان ک��رد‪ :‬این نرم افزار‬ ‫کم��ک می کند ت��ا قطع��ات ریختگ��ی مطاب��ق انالیز‬ ‫درخواس��تی کارفرما با حداقل زم��ان و بهترین کیفیت‬ ‫تولید ش��ود به این صورت که ای��ن نرم افزار نحوه تهیه‬ ‫مذاب را به گون��ه ای طراحی می کند که کمترین زمان‬ ‫الزم ب��رای اس��تفاده از ک��وره مذاب مقدور باش��د‪ .‬وی‬ ‫ افزود‪ :‬س��رعت عمل باال در فراین��د تهیه ذوب‪ ،‬حذف‬ ‫هزینه ه��ای س��نگین ناش��ی از تهیه قطع��ات با ذوب‬ ‫نامناس��ب و خارج از مح��دوده‪ ،‬کاهش هزینه های مواد‬ ‫مصرف��ی و صرفه جوی��ی قابل توجه در مص��رف انرژی‬ ‫کوره‪ ،‬از مزایای قابل توجه این طرح اس��ت که می تواند‬ ‫ارزش افزوده باالیی ایجاد کند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت علوم‬ ‫و فناوری ه��ای نوی��ن رهیافت نرم افزار طراحی ش��ده را‬ ‫حاص��ل حل الگوریتم های جامع حاکم بر فرایند و تنها‬ ‫نرم اف��زار دارای قابلیت بهینه س��ازی مص��رف انرژی در‬ ‫این زمینه توصیف کرد و گفت‪ :‬روش های حل س��ریع‪،‬‬ ‫قابلیت کالیبره سازی فرایندهای مختلف ریخته گری در‬ ‫کارخانه های کشور (با انواع الیاژها و کوره های مختلف)‪،‬‬ ‫قابلیت کنترل هوشمند مواد اولیه موجود و هزینه تهیه‬ ‫هر ی��ک‪ ،‬امکان پایش انبار مواد مصرفی‪ ،‬بهینه س��ازی‬ ‫مصرف براس��اس قیمت مواد اولیه و تضمین دس��تیابی‬ ‫به انالیز صحیح از ویژگی های شاخص این پروژه است‪.‬‬ ‫عس��گری تولی��د قطع��ات ریختگ��ی مطاب��ق انالیز‬ ‫درخواس��تی کارفرم��ا را یکی از مهم تری��ن چالش های‬ ‫ریخته گ��ران عن��وان کرد و گف��ت‪ :‬برای دس��تیابی به‬ ‫الیاژ با اس��تاندارد مش��خص و ترکی��ب عناصر خاص‪،‬‬ ‫باید از ش��مش های موجود یا در اغلب اوقات قراضه های‬ ‫بازگش��تی اس��تفاده کرد تا اقتصادی ب��ودن فرایند نیز‬ ‫تضمین شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بیش��تر مواقع پس از تهیه مذاب و تولید‬ ‫قطعه سفارش��ی‪ ،‬به واس��طه انحراف انالیز از استاندارد‬ ‫مشخص شده‪ ،‬قطعه از سوی کارفرما برگشت داده شده‬ ‫و ب��ه تکرار همه مراحل طی ش��ده نیاز اس��ت که خود‬ ‫مستلزم صرف هزینه های بسیار و زمان قابل توجه است‪.‬‬ ‫عس��گری با اش��اره به کمک نرم افزار تعریف شده به‬ ‫این روند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬نرم افزار هوش��مند محاسبات شارژ‬ ‫کوره با دراختیار داشتن بانک اطالعاتی از مواد مصرفی‬ ‫و هزینه تهیه ان و اس��تفاده از الگوریتم های هوش��مند‬ ‫و فناوری های پیش��رفته بهینه سازی‪ ،‬قادر به راهنمایی‬ ‫تولیدکنن��ده برای تعیین بهترین انتخ��اب از نوع‪ ،‬وزن‬ ‫و نحوه اس��تفاده مواد اولیه و نحوه ش��ارژ کوره است به‬ ‫گون��ه ای که ضمن تامین انالی��ز موردنظر‪ ،‬مواد اولیه با‬ ‫کمترین هزینه اس��تفاده ش��ده و زمان استفاده از کوره‬ ‫برای صرفه جویی در سوخت نیز بهینه شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بر این اساس ‪ ،‬افزایش سرعت تولید‪ ،‬کاهش‬ ‫هزینه مواد اولیه مصرفی‪ ،‬جلوگیری از ضایعات ناشی از‬ ‫انالیز خارج از محدوده و صرفه جویی بس��یار در مصرف‬ ‫سوخت کوره های مورد استفاده در صنعت ریخته گری‪،‬‬ ‫ک��ه عالوه ب��ر صرفه جویی های قابل توج��ه‪ ،‬می تواند بر‬ ‫توس��عه پای��دار و حفظ محیط زیس��ت‪ ،‬موثر باش��د‪ ،‬از‬ ‫دستاوردهای قابل توجه این نرم افزار است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نرم افزار هوشمند محاسبات شارژ کوره برای‬ ‫اجرا تحت شبکه طراحی ش��ده تا امکان استفاده از ان‬ ‫برای تمامی ذی نفعان در هر شرایط کاری‪ ،‬مقدور باشد‪.‬‬ ‫به عالوه اینکه پیش از این نرم افزار شبیه س��ازی انجماد‬ ‫طراحی و به کار گرفته شد که در کشورهایی چون نروژ‬ ‫و کانادا متقاضیان زیادی داشت‪.‬‬ ‫وی ب��ازار مص��رف این نرم اف��زار را هم��ه واحدهای‬ ‫ریخته گ��ری در صنای��ع ب��زرگ‪ ،‬متوس��ط و کوچک و‬ ‫همچنین تمامی واحدهای اموزشی دانشگاهی و مراکز‬ ‫فن��ی و حرفه ای که در انها واح��د ریخته گری تدریس‬ ‫می ش��ود‪ ،‬دانس��ت‪ .‬به عالوه اینک��ه تاکن��ون نرم افزار‬ ‫مشابهی با این گس��تره قابلیت‪ ،‬به ویژه با امکان منظور‬ ‫ک��ردن معادالت مرتبط با محاس��به مص��رف انرژی در‬ ‫داخل یا خارج کشور تهیه نشده است‪.‬‬ ‫عسگری بر این باور است که حیات صنعت ریخته گری‬ ‫به مکانیزه کردن و استفاده از فناوری های نوین وابسته‬ ‫است و صنعتگران مجبور هستند از این امکانات استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ب��ه نظر می رس��د ب��ه جز صنع��ت ریخته گ��ری که‬ ‫پیش��ینه ای طوالن��ی دارد بس��یاری از صنایع س��نتی‬ ‫با اس��تفاده از ش��یوه های نرم اف��زاری بتوانن��د خود را‬ ‫بروزرس��انی کنند‪ .‬جذابی��ت امر اما انجاس��ت که این‬ ‫صنایع همان ش��کل و س��یاق گذشته را حفظ می کنند‬ ‫و فقط در مدیریت و عملکرد انها تغییرات مدرنی ایجاد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫دانش بنیان ها محرک توسعه فناوری‬ ‫دولت تدبیر و امید در طول ‪4‬س��ال گذشته‪ ،‬در جهت کاربردی کردن‬ ‫علم و دانش گام های موثری برداش��ته که به ارتقای جایگاه بین المللی در‬ ‫تولید علم و فناوری‪ ،‬بهره وری بهینه از علم و رشد ‪ ۹۲‬برابری شرکت های‬ ‫دانش بنیان منجر ش��ده اس��ت‪ .‬به گفته بهزاد س��لطانی‪ ،‬رییس صندوق‬ ‫نواوری و ش��کوفایی‪ ،‬در سال ‪ ۹۲‬فقط ‪ ۳۳‬ش��رکت دانش بنیان تاسیس‬ ‫ش��د که این تعداد در سال ‪ ۹۶‬به ‪ 3‬هزار و ‪ ۳۲‬شرکت افزون شده است‪.‬‬ ‫این عدد نش��ان از ‪ ۹۲‬برابر شدن این شرکت ها دارد‪ .‬به بیان سلطانی‪ ،‬از‬ ‫سال ‪ ۹۲‬تاکنون س��رمایه ‪۲۵‬میلیارد تومانی تایید شده صندوق نواوری‬ ‫و ش��کوفایی به ‪ ۲‬هزار و ‪ ۳۳‬میلیارد تومان افزایش یافته و تنوع خدمت‬ ‫صندوق از یک خدمت در سال ‪ ۹۲‬به ‪ ۲۰‬خدمت در سال ‪ ۹۶‬تغییر یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی میزان اشتغال ایجاد ش��ده از سوی صندوق را ‪ ۵۶‬هزار نفر به‬ ‫طور مس��تقیم و غیرمستقیم عنوان کرد و افزود‪ :‬در اقتصاد ‪ ۳۳۰‬میلیون‬ ‫تومان هزینه ایجاد اش��تغال پایدار دولتی است در صورتی که در اقتصاد‬ ‫دانش بنیان صندوق نواوری و ش��کوفایی با ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان توانستیم‬ ‫اش��تغال پایدار ایجاد کنیم‪ .‬به گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان به شرکت هایی گفته می شود که ایده ها را به محصول تبدیل‬ ‫می کند و براساس تعریف قانون مصوب مجلس شورای اسالمی‪ ،‬شرکت ها‬ ‫و موسس��ه های دانش بنیان شرکت یا موسس��ه خصوصی یا تعاونی است‬ ‫ک��ه به منظور هم افزایی علم و ثروت‪ ،‬توس��عه اقتصاد دانش محور‪ ،‬تحقق‬ ‫اهداف علمی و اقتصادی (ش��امل گس��ترش و کارب��رد اختراع و نواوری)‬ ‫و تجاری س��ازی نتایج تحقیق و توس��عه (ش��امل طراحی و تولید کاال و‬ ‫خدم��ات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش اف��زوده فراوان به ویژه در‬ ‫تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه زیرساخت ها‬ ‫بر پایه س��رمایه گذاری و تالش ها در دولت یازدهم‪ ،‬مس��یر رشد علمی‬ ‫کش��ور صعودی ش��ده و به اس��تناد اطالع��ات پایگاه علم��ی بین المللی‬ ‫«‪(»ISI‬موسس��ه اطالعات علمی) و «اس��کوپ»‪ ،‬در جایگاه شانزدهم در‬ ‫تولید علم قرار گرفته اس��ت‪ .‬موضوعی که وحید احمدی‪ ،‬معاون پژوهش‬ ‫و فناوری وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و دبیرکل شورای عالی علوم به‬ ‫ان اشاره کرده است‪ .‬وی به ایرنا گفته است که دانشگاه ها و مراکز علمی‬ ‫دولتی وابس��ته ب��ه وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فن��اوری دولت یازدهم‪۵۰ ،‬‬ ‫هزار مقاله و مدرک علمی در پایگاه ‪ ISI‬را تولید کرده اند‪ .‬سورنا ستاری‪،‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رییس جمهوری نیز به ایس��نا گفته است که سال‬ ‫گذش��ته ایران بیشترین رشد علمی در کش��ورهای دنیا را با افزایش ‪۱۸‬‬ ‫درصدی مقاله ها به دست اورد در حالی که امریکا رشد منفی ‪ ۵‬درصد را‬ ‫داشت‪ .‬معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با بیان اینکه رشد مقاله ها‬ ‫امس��ال بیشتر از سال گذشته بوده است‪ ،‬افزوده است که ایران در نانو به‬ ‫رتبه چهارم رس��ید و در بسیاری از رشته ها از نظر تعداد مقاله ها در بین‬ ‫‪ ۱۰‬کش��ور برتر جهان قرار دارد‪ .‬ستاری با اشاره به اینکه در علوم انسانی‬ ‫مش��کالت فراوانی وجود دارد چرا که تعداد مقاله ها در این زمینه در ایران‬ ‫کم و در رتبه ‪ ۴۴‬جهان قرار گرفته است‪ ،‬اظهار می کند که نظام اموزشی‬ ‫در کش��ور س��نتی اس��ت و این امر نمی تواند موجب توس��عه شود‪ .‬بنابر‬ ‫گزارش های منتش��ر شده‪ ،‬رتبه علمی کش��ور افزایش قابل توجهی یافته‬ ‫است اما باید درنظر داشت که موفقیت فعالیت های علمی و فناورانه درگرو‬ ‫فراهم امدن شرایط برخورداری از نیروی انسانی متخصص و نواور‪ ،‬وجود‬ ‫زیرساخت های پژوهشی‪ ،‬اعمال مش��وق ها و حمایت های مادی و معنوی‬ ‫و تخصیص بودجه الزم اس��ت‪ .‬بر همین اس��اس‪ ،‬دلیل افزایش رشد علم‬ ‫و فن��اوری در ایران را می ت��وان تداوم حمایت دول��ت یازدهم به ویژه در‬ ‫فعالیت های دانش بنیان دانست؛ حمایت هایی از قبیل ساخت ‪ 4‬پارک علم‬ ‫و فناوری جدید در مدت ‪4‬س��ال دولت یازدهم و ساماندهی ‪ ۱۵۵۴‬قطب‬ ‫علمی‪ ،‬حمایت از تجاری س��ازی طرح های دانش بنیان و کس��ب اعتبارات‬ ‫برای تقویت صندوق نواوری و ش��کوفایی با وجود محدودیت شدید منابع‬ ‫در کش��ور که نش��ان از عمل گرایی و دوری دولتمردان از ش��عارزدگی و‬ ‫وعده های ظاهری بوده اس��ت‪ .‬همچنین در موفقی��ت دولت تدبیر و امید‬ ‫همین بس که در شرایطی که دولتمردان پیشین‪ ،‬عزم جدی برای تحقق‬ ‫بند (هـ) ماده ‪ ۱۶‬قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش سهم پژوهش‬ ‫از تولید ناخالص داخلی با این هدف که تا پایان برنامه به ‪ ۳‬درصد برسد‪،‬‬ ‫از خود نشان ندادند‪ ،‬دولت فعلی با مدیریت صحیح منابع برای تحقق این‬ ‫هدف راهبردی‪ ،‬کمر همت بست‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬پیش از این توجه دولت ها‬ ‫بیشتر به سمت س��رمایه گذاری مستقیم در تحقیق و توسعه معطوف بود‬ ‫در حالی که دولت یازدهم با شناس��ایی نقاط ضعف و قوت سیاس��ت های‬ ‫علم و فناوری‪ ،‬تالش کرد با رویکرد تجاری س��ازی از طرح ها و پروژه های‬ ‫اولویت دار توسعه فناوری حمایت گسترده ای به عمل اورد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫زیر ساخت‬ ‫‪ 19‬شهریور ‪ 19 1396‬ذی الحجه ‪ 10 1438‬سپتامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 205‬پیاپی ‪2178‬‬ ‫یک میلیارد یورو الستوم فرانسه‬ ‫در واگن پارس اراک‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫سازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران در مرداد‬ ‫امس��ال قراردادی را با ش��رکت الس��توم فرانس��ه امضا‬ ‫کرد‪ .‬براس��اس این قرارداد ش��رکت الس��توم به توسعه‬ ‫س��رمایه گذاری در یکی از واحدهای واگن س��ازی ایران‬ ‫متعهد ش��د‪ .‬همچنی��ن مدل همکاری این دو ش��رکت‬ ‫س��رمایه گذاری خارج��ی‪ ،‬انتق��ال دانش فن��ی و تولید‬ ‫مش��ترک با اس��تفاده از تم��ام زیرس��اخت های داخلی‬ ‫است‪.‬‬ ‫الس��توم فرانس��ه به تازگی یک میلیارد یورو در واگن‬ ‫پ��ارس اراک س��رمایه گذاری کرده اس��ت‪« .‬گس��ترش‬ ‫صنع��ت» در این گ��زارش ب��ه وضعیت این ق��رارداد و‬ ‫سرمایه گذاری جدید الستوم می پردازد‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز کشور بین ‪ 8‬تا ‪ 10‬هزار واگن است‬ ‫چن��دی پیش س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوسازی صنایع ایران با شرکت الستوم‬ ‫فرانس��ه قراردادی امضا کردند که در‬ ‫راس��تای تامین واگن های م��ورد نیاز‬ ‫داخلی از طریق س��رمایه گذاری و تولید مش��ترک بود‪.‬‬ ‫منصور معظمی‪ ،‬رییس هیات عامل س��ازمان گسترش و‬ ‫نوس��ازی صنای��ع ایران که س��ازمان متبوع��ش در این‬ ‫قرارداد ‪۲۰‬درصد سهم دارد در این باره توضیح داده بود‪:‬‬ ‫خوش��بختانه پ��س از ماه ها مذاکره به ای��ن جمع بندی‬ ‫رس��یدیم که مش��ارکتی بین ایدرو‪ ،‬الس��توم فرانسه و‬ ‫ایریکو برقرار شود‪.‬‬ ‫براس��اس برنامه ششم توسعه‪ ،‬تاکید دولت بر توسعه‬ ‫صنعت ریلی در کشور و مصوبه شورای عالی اقتصاد برای‬ ‫س��اخت ‪ ۲‬هزار واگن مترو این صنعت در کشور به رشد‬ ‫مناسبی خواهد رسید‪.‬‬ ‫براس��اس براوردها نیاز کش��ور بین ‪ ۸‬تا ‪۱۰‬هزار واگن‬ ‫اس��ت‪ .‬نیاز ایران بیش از ‪ ۲‬هزار واگنی اس��ت که برای‬ ‫تامین ان قرارداد امضا شده است‪ .‬بزرگترین مشکلی که‬ ‫امروزه وجود دارد‪ ،‬ناتوانی واحدهای داخلی در س��اخت‬ ‫متروهای شهری و حومه شهری است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس با مش��ارکت ش��رکت های خارجی در‬ ‫تالش هس��تیم توان بخش خصوصی را در داخل کشور‬ ‫افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه از نظر منابع مالی و دس��تیابی به‬ ‫اخرین فناوری در داخل کش��ور مشکالتی داریم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مشکلی که بعد از برجام برطرف شد‪ ،‬تمایل شرکت های‬ ‫خارجی به همکاری با شرکت های ایرانی است‪.‬‬ ‫ای��ن تمایل با حمایت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و همکاری ایدرو به نتیجه های مناسبی رسیده است‪ .‬در‬ ‫بخ��ش حمل ونقل ریلی با امضای این تفاهمنامه فرصت‬ ‫بسیار مناسبی در اختیار کشور قرار گرفته است‪.‬‬ ‫یکی از موضوعات��ی که در همکاری ه��ای بین المللی‬ ‫برای ای��ران اهمیت زیادی دارد‪ ،‬اس��تفاده حداکثری از‬ ‫توان بخش خصوصی در داخل کشور است‪.‬‬ ‫در برخ��ی م��وارد توان بخش خصوصی بس��یار اندک‬ ‫اس��ت‪ .‬در این زمینه ها عالوه بر همکاری با ش��رکت های‬ ‫خارج��ی در تالش هس��تیم ت��ا بخش خصوص��ی را در‬ ‫داخل کش��ور توانمند کنیم تا از توان بیشتری برخوردار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فاینانسور فرانسوی کار خود را شروع کرد‬ ‫نماین��ده تام االختی��ار ش��رکت الس��توم فرانس��ه و‬ ‫مدیرعام��ل ای��ن ش��رکت در ای��ران از س��رمایه گذاری‬ ‫‪1/2‬میلیارد یورویی الس��توم فرانسه به صورت فاینانس‬ ‫در واگن پارس اراک خبر داد‪.‬‬ ‫وینس��نت دورت در دیدار با اس��تاندار استان مرکزی‬ ‫و نماینده م��ردم اراک‪ ،‬کمیج��ان و خنداب در مجلس‬ ‫شورای اس�لامی افزود‪ :‬این قرارداد همکاری بین ایدرو‪،‬‬ ‫ش��رکت ترنس روس و الس��توم فرانس��ه ب��رای تولید‬ ‫واگن های مس��افربری‪ ،‬مت��رو‪ ،‬بوژی و قطع��ات انها در‬ ‫کارخانه واگن پارس اراک منعقد می شود‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت‪ ،‬وی ادامه داد‪ :‬با توجه به‬ ‫ظرفیت های منحصربه فرد کارخانه واگن پارس اراک در‬ ‫خاورمیانه این کارخانه برای تولید واگن های مسافربری‪،‬‬ ‫مترو و قطعات انها انتخاب شده است‪.‬‬ ‫نماینده تام االختیار ش��رکت الستوم فرانسه بیان کرد‪:‬‬ ‫در این قرارداد ضمن تولید واگن های مورد نیاز کش��ور‬ ‫و انتقال فناوری به داخل کش��ور بحث صادرات واگن و‬ ‫قطعات ان به خارج نیز دیده شده است‪.‬‬ ‫دورت گفت‪ :‬عقد این قرارداد عالوه بر اموزش کارکنان‬ ‫و تجهیز کارخانه واگ��ن پارس اراک به فناوری های روز‬ ‫دنیا‪ ،‬اش��تغالزایی و درامد اقتصادی برای اس��تان و این‬ ‫شهرستان را به همراه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری های مشترک‪ ،‬نتیجه برجام‬ ‫استاندار مرکزی در این نشست گفت‪:‬‬ ‫هم��کاری برای جذب س��رمایه گذاری‬ ‫خارج��ی و ورود فناوری های جدید به‬ ‫کشور در پسابرجام برای حضور هرچه‬ ‫بیش��تر تولی��دات داخل��ی در بازارهای جهان��ی یکی از‬ ‫اولویت های مهم دولت و مجلس شورای اسالمی است‪.‬‬ ‫محمود زمانی قمی افزود‪ :‬اس��تانداری مرکزی امادگی‬ ‫هرگونه همکاری برای س��رمایه گذاری و حضور شرکت‬ ‫الس��توم فرانسه برای تولید واگن در شرکت واگن پارس‬ ‫اراک را دارد و از س��رمایه گذاری این شرکت در کارخانه‬ ‫واگن پارس حمایت می کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬یک��ی از دالیلی که فرانس��ه بر اجرای‬ ‫برجام و جلوگیری از نقض ان پافش��اری دارد ان اس��ت‬ ‫که برجام یک میثاق جهانی اس��ت و هیچ کش��وری به‬ ‫تنهایی نمی تواند ان را نقض کند و کش��ور فرانس��ه این‬ ‫مهم را درک کرده و روز به روز به دنبال افزایش حضور و‬ ‫سرمایه گذاری در ایران است‪.‬‬ ‫‹ ‹برجام فضا را برای خارجی ها باز کرد‬ ‫نماین��ده م��ردم اراک‪ ،‬کمیج��ان و‬ ‫خنداب در مجلس شورای اسالمی نیز‬ ‫در ای��ن نشس��ت گفت‪ :‬برج��ام فضارا‬ ‫ب��رای س��رمایه گذاری و حضور هرچه‬ ‫بیشتر ش��رکت های خارجی در ایران فراهم کرده است‪.‬‬ ‫س��یدمهدی مقدس��ی افزود‪ :‬اس��تان مرکزی به عنوان‬ ‫چهارمین قطب صنعتی کش��ور می تواند نقش مهمی در‬ ‫همکاری هرچه بیش��تر کش��ور ایران و فرانسه ایفا کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به تصویب طرح توس��عه و اجرای‬ ‫خط��وط مترو در ‪ 8‬کالنش��هر کش��ور و تاکید بر اجرای‬ ‫خطوط مترو در برنامه ششم توسعه همکاری الستوم با‬ ‫ش��رکت ایدرو ب��رای تولید واگ��ن‪ ،‬واگن پ��ارس اراک‬ ‫می توان��د نقش مهمی در جلوگیری از واردات واگن های‬ ‫مورد نیاز این کالنشهرها به کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی افزود‪ :‬مجلس ش��ورای اس�لامی از تفاهمنامه‬ ‫سرمایه گذاری در کشور حمایت کرده و امادگی هر گونه‬ ‫همکاری با سرمایه گذاران خارجی در کشور را دارد‪.‬‬ ‫ش��رکت واگن پارس اراک واحد تولیدی مادر تخصصی‬ ‫در حوزه محصوالت ریلی خاورمیانه اس��ت‪ .‬این شرکت‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۵۴‬اغ��از به کار کرده و در س��ال ‪ ۱۳۶۴‬با‬ ‫س��رمایه گذاری س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع‬ ‫ایران به یکی از زیرمجموعه های این س��ازمان پیوست‪.‬‬ ‫کارگاه های تولیدی ش��رکت واگن پ��ارس در فضایی به‬ ‫وسعت ‪ ۳۳‬هکتار جانمایی شده است‪.‬‬ ‫این ش��رکت به عنوان بزرگترین سازنده انواع لکوموتیو‪،‬‬ ‫واگن های باری‪ ،‬مس��افری و مترو در خاورمیانه‪ ،‬متولی‬ ‫اصلی تولیدات سیستم حمل ونقل ریلی کشور است‪.‬‬ ‫صنعتی شدن‪ ،‬سیاست گذاری می خواهد نه زمین بیشتر‬ ‫ی ش��دن از گشاده دس��تی‬ ‫صنعت ‬ ‫به ترتی��ب ‪۱۷ ،۱۴ ،۲۴ ،۲۲‬‬ ‫بیش��تر در تخریب محیط زیس��ت‬ ‫کیلومترمرب��ع و مع��ادل ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫بیرون نمی اید‪ .‬ترکیب دس��ت های‬ ‫مساحت کره جنوبی است‪.‬‬ ‫دراز و اندیشه های کوتاه‪ ،‬کار دست‬ ‫ای��ن اس��تان ها به نس��بت اب و‬ ‫ما می دهد‪.‬‬ ‫هوای��ی مش��ابه کره جنوب��ی دارند‬ ‫همواره در ‪ 5‬دهه گذشته‪ ،‬تعرض‬ ‫و ظرفی��ت زیس��ت پذیری انها نیز‬ ‫به اراض��ی منابع طبیع��ی‪ ،‬مناطق‬ ‫باالس��ت؛ بدان معنا که در ش��رایط‬ ‫محمد فاضلی‬ ‫حفاظت ش��ده و ذخیره گاه ه��ای‬ ‫مش��ابه باید می توانستند ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫محیط زیستی با بهانه هایی همچون‬ ‫جمعی��ت کره جنوبی (مع��ادل ‪۴۱‬‬ ‫ض��رورت صنعتی ش��دن و نی��از به‬ ‫میلی��ون نفر) را در خود جای دهند‬ ‫اراضی بیشتر توجیه شده است‪.‬‬ ‫و تولی��د ناخالص داخلی انها ب��ه ‪ ۱۲۰۰‬میلیارد‬ ‫بی��م ان می رود که دور جدی��دی از تعرض به‬ ‫دالر می رسید‪.‬‬ ‫زیس��تگاه ها‪ ،‬منابع طبیعی و مناط��ق چهارگانه‬ ‫جمعیت ساکن در این ‪ 4‬استان به ترتیب ‪،1/8‬‬ ‫حفاظت ش��ده محیط زیس��تی به بهانه توس��عه‬ ‫‪ 2/5 ،3/3‬و ‪1/2‬میلی��ون نفر معادل ‪ 8‬میلیون و‬ ‫صنعتی و گردشگری اغاز شود‪.‬‬ ‫‪ ۸۰۰‬هزار نفر است (یک پنجم ‪۸۰‬درصد جمعیت‬ ‫ضم��ن اذعان ب��ه ضرورت های صنعتی ش��دن‬ ‫کره جنوبی)‬ ‫برای ایجاد اش��تغال و خلق ثروت و امکان پذیری‬ ‫اگ��ر تولید ناخالص داخلی این ‪8‬میلیون نفر را‬ ‫داشتن همزمان توسعه و محیط زیست‪ ،‬نظر شما‬ ‫یک دهم کل تولید ناخال��ص داخلی ‪ ۸۰‬میلیون‬ ‫را به یک مقایسه جلب می کنم‪.‬‬ ‫ایران��ی حس��اب کنیم به ع��دد ‪ ۴۳‬میلیارد دالر‬ ‫کره جنوبی کشوری با ‪ ۵۲‬میلیون نفر جمعیت‬ ‫می رسیم‪.‬‬ ‫و مس��احت ‪ ۱۰۰‬هزار کیلومترمربع است‪ .‬تولید‬ ‫این مقایس��ه س��اده برای روش��ن شدن عمق‬ ‫ناخال��ص داخل��ی کره جنوب��ی در س��ال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫ل کسانی است‬ ‫س��ادگی و سطحی بودن اس��تدال ‬ ‫می�لادی مع��ادل ‪ ۱۵۰۰‬میلی��ارد دالر و تراکم‬ ‫که می خواهن��د اراضی منابع طبیعی بیش��تر و‬ ‫جمعی��ت ‪ ۵۰۷‬نف��ر در ه��ر کیلومترمربع بود و‬ ‫حت��ی مناط��ق حفاظت ش��ده و ذخیره گاه های‬ ‫درامد سرانه به ‪ ۲۹‬هزار و ‪۵۰۰‬دالر رسید‪.‬‬ ‫حیات وحش و تنوع زیس��تی را قربانی توس��عه‬ ‫ش��مار شاغالن این کش��ور نیز در سال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫صنعتی کنند‪ .‬اگر سیاس��ت اقتصادی و صنعتی‬ ‫برابر ‪ ۲۶‬میلیون و ‪ ۵۱۱‬هزار نفر اس��ت‪ .‬مساحت‬ ‫مناس��بی در کشور تنظیم ش��ود باید بتوانیم در‬ ‫استان های گلس��تان‪ ،‬مازندران‪ ،‬گیالن و اردبیل‬ ‫مساحت ‪ 4‬استان شمالی کشور معادل ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫دریچه‬ ‫تولید ناخالص داخلی کره جنوبی داشته باشیم و‬ ‫جمعیتی معادل نیمی از کش��ور را در ان اسکان‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫بنابرای��ن اگ��ر صنعت��ی نش��ده ایم و اقتص��اد‬ ‫توس��عه نیافته ای داری��م با تخصی��ص زمین های‬ ‫بیشتر و تخریب اراضی گس��ترده تری از مناطق‬ ‫حفاظت شده نیز به توسعه دست نخواهیم یافت‪.‬‬ ‫مساحت بس��یار بیش��تری از این کشور را در‬ ‫مقایس��ه با کره جنوبی صرف کشاورزی‪ ،‬صنعت‬ ‫و تاسیس��ات کرده ایم اما تولی��د ناخالص داخی‬ ‫ما یک س��وم کره جنوبی اس��ت‪ ،‬فاصله فناوری ما‬ ‫نجومی است و رتبه عملکرد محیط زیستی ایران‬ ‫و کره جنوبی نیز به ترتیب ‪ ۴۳‬و ‪ ۸۳‬است‪.‬‬ ‫‪ ۱۸‬میلی��ون نفر گردش��گر در س��ال ‪ 95‬وارد‬ ‫کره جنوب��ی ش��دند و ای��ن می��زان ب��رای ایران‬ ‫نزدیک به ‪4‬میلیون نفر بود‪ .‬توس��عه گردشگری‬ ‫نیز نیازمند تخصیص اراضی بیش��تر نیست بلکه‬ ‫مسئله جای دیگری است‪.‬‬ ‫کره جنوب��ی ب��ا سیاس��ت صنعتی درس��ت تر‪،‬‬ ‫بهره وری بیش��تر و فناوری پیش��رفته تر از ما در‬ ‫دل اقتصاد سیاس��ی س��الم تر به این موفقیت ها‬ ‫دست یافته اس��ت نه با تخصیص اراضی بیشتر و‬ ‫تخریب بیشتر محیط زیست‪.‬‬ ‫از گشاده دستی بیشتر در تخریب محیط زیست‪،‬‬ ‫صنعتی شدن بیرون نمی اید‪ .‬دست درازی کمتر و‬ ‫ایده پردازی و اندیش��ه ورزی بیشتر برای ما بهتر‬ ‫است‪ .‬ترکیب دست های دراز و اندیشه های کوتاه‪،‬‬ ‫کار دست ما می دهد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بانک جهانی خبر داد‬ ‫نا م و نام خانوادگی‬ ‫یک میلیارد نفر در جهان برق ندارند‬ ‫ ادرس محل دریافت نشریه‬ ‫شماره تلفن همراه و ثابت‬ ‫ کدملی‬ ‫کد پستی‬ ‫لطفا مشخصات ذیل را کامل به شماره ‪ 88722735‬فکس و یا به ‪ tozi.smtnews@gmail.com‬ایمیل فرمایید‪.‬‬ ‫در ضمن با هر روزنامه ‪ 2‬نشریه دیگر به صورت هفته نامه‪ ،‬دو هفته نامه و‪ ...‬تحویل خواهد شد‪.‬‬ ‫‪Telegram.me/smtnews‬‬ ‫بان��ک جهانی خبر داد که در س��ــال ‪2014‬میالدی ح��دود ‪15‬درصد از‬ ‫جمعی��ت جهان ک��ه برابر با یک میلیارد و ‪100‬میلیون نفر می ش��ود به برق‬ ‫دسترسی نداشته اند‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نق��ل از پایگاه اطالع رس��انی وزارت نیرو‪،‬‬ ‫گزارش ه��ا نش��ان می دهد در س��ــال ‪ 2014‬حدود ‪15‬درص��د از جمعیت‬ ‫جهان که برابر با یک میلیارد و ‪ 100‬میلیون نفر می ش��ود به برق دسترسی‬ ‫نداشته اند‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬نیمی از این افراد‪ ،‬روستاییانی بوده اند که‬ ‫در افریقا یا جنوب اسیا زندگی می کنند‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل اینکه نیمی از مردم جهان که به برق دسترسی ندارند تنها‬ ‫در ‪ 4‬کشور هند‪ ،‬نیجریه‪ ،‬اتیوپی و بنگالدش زندگی می کنند‪.‬‬ ‫این گزارش می افزاید؛ این وضعیت در س��ال های اخیر بهبود چندانی پیدا‬ ‫نکرده و هنوز این کشورها راه زیادی را باید طی کنند تا به انرژی برق دست‬ ‫پیدا کنند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬برخی از این کشورها راه انرژی های خورشیدی را در پیش‬ ‫گرفته اند و سعی دارند برق مورد نیاز خود را از این طریق تامین کنند اما باز‬ ‫هم راه بسیاری مانده است‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 19‬شهریور ‪ 19 1396‬ذی الحجه ‪ 10 1438‬سپتامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 205‬پیاپی ‪2178‬‬ ‫یادداشت‬ ‫قطعه سازان‬ ‫و زمینه تامین قطعات جدید‬ ‫امروز قطعه س��ازان داخلی‬ ‫ب��رای همراه��ی در تولی��د‬ ‫قطع��ات خودروهای جدید از‬ ‫توان و فناوری الزم برخوردار‬ ‫هس��تند‪ .‬هرچن��د تاکن��ون‬ ‫چن��دان قرارداده��ای قطعی‬ ‫که منجر ب��ه همکاری جدی‬ ‫علی فراهانی‬ ‫قطعه س��ازان و حضور انها در‬ ‫رییس انجمن تخصصی‬ ‫زنجیره تامین قطعات باش��د‪،‬‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫بسته نشده است‪.‬‬ ‫قطعه سازی کشور‬ ‫قطعاتی که در داخل تولید‬ ‫می شود از کیفیت و استاندارد‬ ‫بس��یار مطلوبی برخوردار اس��ت در حالی ک��ه این قطعات با‬ ‫کیفیت نه چندان مناسب وارد می شوند و گاهی دیده می شود‬ ‫برای برخی تولیدات داخلی نیز مورداستفاده قرار می گیرند‪.‬‬ ‫اگر نحوه تعامل و همکاری خودروساز و قطعه ساز در جریان‬ ‫تولیدات جدید منطقی و بر پایه درس��تی انجام ش��ود به طور‬ ‫قطع قطعه س��ازان نیز کمتر در جریان تولیدات جدید متضرر‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬باید جریان همکاری ها برای تولید محصوالت‬ ‫جدید به گونه ای باش��د که منافع قطعه سازان داخلی نیز در‬ ‫ان دیده شود زیرا حضور فعال انها در صنعت خودرو ضروری‬ ‫است‪.‬‬ ‫ضمن اینک��ه قرارداد با قطعه س��ازان داخلی عالوه بر اینکه‬ ‫الزامی از س��وی دولت برای تولیدات جدید اس��ت و توس��عه‬ ‫داخلی به ش��مار م��ی رود بلکه ب��ا افزایش تولی��دات جدید‬ ‫و خ��روج محصوالت قدیم��ی باید خطوط تولی��د واحدهای‬ ‫قطعه سازی نیز برای قطعات جدید اماده شود‪.‬‬ ‫ام��روز درباره تامین مالی واحده��ای تولیدی با تالش های‬ ‫انجام ش��ده همچنان قطعه سازان زیادی هستند که مطالبات‬ ‫چن��د ماهه انها پرداخت نش��ده و روز ب��ه روز این مطالبات‬ ‫نی��ز افزای��ش می یابد و این مس��ئله نیز خ��ود در روزامدی‬ ‫تجهیزات‪ ،‬صنعتگران را با چالش روبه رو می کند‪ .‬البته اینکه‬ ‫پرداخت چندانی از س��وی خودروس��از انجام نشده به دلیل‬ ‫نبود نقدینگی کافی در شرکت هاست‪ .‬اگر پرداخت مطالبات‬ ‫در زمان تعیین شده پرداخت شود بی تردید مهم ترین مشکل‬ ‫قطعه سازان که نقدینگی است رفع خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ا روی کار امدن دولت دوازدهم‪ ،‬بس��یاری از بخش های‬ ‫تولیدی و صنعتی در کشور در انتظار تصمیمات دولت جدید‬ ‫هستند که چه شرایطی را برای صنعت خودرو و قطع ه کشور‬ ‫رقم خواهند زد‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫ضرورت ایجاد شرکت های بزرگ‬ ‫برای تولید قطعات جدید‬ ‫ب��ا روی کار ام��دن دولت‬ ‫دوازده��م و ب��ا توج��ه ب��ه‬ ‫ش��رایط جدی��د در تولید و‬ ‫همکاری ه��ای بین الملل��ی‬ ‫ض��روری اس��ت برنامه های‬ ‫راهبردی مش��خصی تبیین و‬ ‫اعالم شود‪.‬‬ ‫محسن رزم خواه‬ ‫نب��ود فناوری ه��ای نوین‬ ‫عضو انجمن سازندگان‬ ‫تولی��د در صنع��ت قطع��ه ‬ ‫قطعات و مجموعه های‬ ‫موجب ت��داوم روی��ه مونتاژ‬ ‫خودرویی‬ ‫ش��ده و بنابرای��ن از ت��وان‬ ‫قطعه س��ازان ب��رای تولی��د‬ ‫قطعات خودروهای جدید و روزامد اس��تفاده نخواهد ش��د‪.‬‬ ‫س��طح پایین فناوری های تولی��د قطعات از جمله معضالت‬ ‫ام��روز این صنعت بوده که اگر دان��ش و فناوری های نوین‬ ‫در حوزه تولید در اختیار قطعه س��ازان قرار نگیرد بی تردید‬ ‫تولی��د قطعات خودروهای جدید نه تنها با مش��کل مواجه‬ ‫می ش��ود بلکه همزمان خروج خودروهای قدیمی از چرخه‬ ‫تولی��د زیان س��نگینی را ب��ه واحدهای قطعه س��ازان وارد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫هزینه های طراحی و خرید ماش��ین االت پیش��رفته برای‬ ‫تولید قطعه روزامد و باکیفیت سنگین است و در شرایطی‬ ‫که دولت ها برای حمایت از بخش های تولیدی تس��هیالت‬ ‫ارزان قیمت در اختیار واحدهای تولیدی قرار می دهند تا با‬ ‫رونق تولید‪ ،‬محصوالتی باکیفیت و رقابتی عرضه کنند این‬ ‫جری��ان در ایران کمرنگ بوده و نیاز ب��ه اصالح و بازنگری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫البته هم اکنون بسیاری از واحدهای قطعه سازی در ایران‬ ‫ق��ادر هس��تند قطعاتی را تولید کنند ک��ه ضمن دارا بودن‬ ‫کیفیت و استاندارد‪ ،‬امکان عرضه در بازارهای جهانی را نیز‬ ‫دارند‪ .‬همچنین از جمله راهکارهای توس��عه و رونق تولید‬ ‫توس��عه س��هم داخلی س��ازی در جریان عرضه محصوالت‬ ‫جدید اس��ت و باید در جریان تولید این قطعات تالش کرد‬ ‫تا ش��رکت های بزرگ قطعه س��ازی در ایران تشکیل شود و‬ ‫س��هم قطعه س��ازان در تولید قطعات افزایش یافته و روند‬ ‫پیشین صنعت خودرو و قطع ه تکرار نشود‪.‬‬ ‫فعالیت ه��ای جدید نیاز به تجهی��زات و دانش نو دارد و‬ ‫در این راس��تا باید تمام صنعتگران خود را ملزم کنند که با‬ ‫به��ره از روش های نوین جایگاه خود را در بازارهای داخلی‬ ‫حفظ کرده و بخش��ی از بازارهای خارجی را به محصوالت‬ ‫خود اختصاص دهند‪.‬‬ ‫ساسان قربانی‬ ‫مشکل اینجاست که اگر‬ ‫در کشور چند قانون‬ ‫محدود در حمایت از‬ ‫تولید و تولیدکننده‬ ‫وجود داشته باشد‬ ‫عملیاتی نمی شود‬ ‫«گسترش صنعت» نحوه حمایت صنعت قطعه داخل از دید کارشناسان را بررسی کرد‬ ‫قوانینخوب درسطحکاغذباقیمی مانند‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫کش��ورهای صنعت��ی چگون��ه از صنع��ت بومی‬ ‫خود دفاع می کنند؟ این پرس��ش اساس��ی اس��ت‬ ‫که می تواند راهگش��ای کشورهای در حال توسعه‬ ‫مانند ایران باشد‪.‬‬ ‫نیازسنجی‪ ،‬شناس��ایی صاحبان فناوری خارجی‬ ‫و کارفرمایان داخلی‪ ،‬تهی��ه طرح چگونگی انتقال‬ ‫دانش فنی به داخل کش��ور‪ ،‬نحوه س��رمایه گذاری‬ ‫و تامی��ن مالی‪ ،‬زمان بندی و ایجاد امکانات تحقیق‬ ‫و توس��عه از مهم تری��ن ارکان فراین��د اس��تفاده‬ ‫حداکث��ری از توان طراحی و مهندس��ی س��اخت‬ ‫داخل اس��ت که با سیاس��ت های تشویقی می توان‬ ‫به نتیجه مورد انتظار در تولیدات صنعتی دس��ت‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹قانون های کاغذی‬ ‫ساس��ان قربان��ی‪ ،‬دبیر کل همای��ش بین المللی‬ ‫صنعت خ��ودروی ایران و یک��ی از فعاالن صنعت‬ ‫قطع��ه کش��ور درباره نح��وه حمای��ت دولت های‬ ‫کش��ورهای صنعت��ی از صنعت خود به گس��ترش‬ ‫صنعت گفت‪ :‬به طور قطع ن��وع حمایت از صنعت‬ ‫در کشورهای مختلف‪ ،‬متفاوت است‪ .‬در کشورهای ‬ ‫توسعه یافته که صنعت قوی دارند دولت ها شرایطی‬ ‫را به وجود اورده اند که از تولید داخلی حمایت شود‪.‬‬ ‫حمایت از تولی��دات داخلی به روش های مختلفی‬ ‫انجام می ش��ود؛ به طور نمونه این کشورها امکانات‬ ‫و مزیت های ویژه ای را برای شرکت های تولیدی و‬ ‫کارافرینان و تولیدکنندگان ایجاد می کنند‪ ،‬زمین‬ ‫رای��گان‪ ،‬پرداخت نکردن مالیات‪ ،‬نگرفتن عوارضی‬ ‫که از واحدهای تولیدی دریافت می ش��ود و‪ ....‬تنها‬ ‫ب��ه این دلیل که واحدهای تولیدی داخلی خود را‬ ‫تقویت کنند و توسعه دهند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬دول��ت امکان��ات متع��ددی را برای‬ ‫صنعتگ��ران فراه��م می کن��د تا انه��ا قیمت تمام‬ ‫ش��ده خود را کاهش دهند ب��ه این ترتیب بتوانند‬ ‫محصول��ی رقابت��ی از نظ��ر قیمت ب��ا محصوالت‬ ‫خارجی تولید و عرضه کنند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬تمام کشورهای صنعتی این مسیر را‬ ‫طی کردند اما طبیعی است که کشورهای در حال‬ ‫توس��عه باید انرژی بیش��تری صرف کنند؛ به طور‬ ‫نمونه در کش��ور چین حمل ونق��ل و انرژی رایگان‬ ‫اس��ت و تسهیالت ارزان قیمت و بهره بانکی بسیار‬ ‫پایین در اختیار واحدهای تولیدی قرار می گیرد تا‬ ‫بتوانند به بقای خود ادامه داده و با س��ایر همتایان‬ ‫خود رقابت کنند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطع��ه بیان کرد‪ :‬در کش��ور‬ ‫برنامه هایی به عنوان از بین بردن موانع پیش روی‬ ‫تولید تدوین شده و به تصویب نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی نیز رسیده است اما در عمل اجرا‬ ‫نشد و تنها در سطح یک کاغذ و سند باقی ماند‪.‬‬ ‫دبی��ر کل همایش بین الملل��ی صنعت خودروی‬ ‫ایران گفت‪ :‬مشکل اینجاست که اگر در کشور چند‬ ‫قان��ون محدود در حمای��ت از تولید و تولیدکننده‬ ‫وجود داشته باش��د عملیاتی نمی شود‪ .‬نتیجه این‬ ‫می ش��ود که تولید داخلی و صنعت پیشرفت قابل‬ ‫توجهی ندارد و این مس��ئله باعث می ش��ود که در‬ ‫حوزه رقابت به لحاظ کیفیت و قیمت تمام شده از‬ ‫بازارهای خارجی فاصله بگیریم‪.‬‬ ‫عضو انجمن قطعه س��ازان کشور تصریح کرد‪ :‬اما‬ ‫انجایی که حمایت درس��تی شده و این حمایت از‬ ‫س��وی متصدیان امر مدیریت شده تولیدکنندگان‬ ‫توانس��ته اند محص��والت قابل رقابت��ی تولید و به‬ ‫بازارهای جهانی عرضه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹سنگینی س�رمایه گذاری برای تولید و‬ ‫اسیب های اجتماعی‬ ‫هزینه های سنگین نبود شغل را در جامعه بپردازد‬ ‫که اس��یب های اجتماعی بس��یاری به دنبال دارد‪،‬‬ ‫الزم است مالیات کمتری از تولیدکننده بگیرد که‬ ‫رغبت برای تولید وجود داشته باشد‪ .‬به این ترتیب‬ ‫فعالیت ها مستمر بوده و توسعه نیز اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬بای��د ع��وارض کمت��ر گرفته ش��ود‪،‬‬ ‫ارزش اف��زوده کاه��ش پیدا کن��د‪ ،‬م��واد اولیه در‬ ‫دسترس باشد و موانع فعالیت های تولیدی صنعتی‬ ‫را به حداقل برسانیم تا به طور نمونه صنعت قطعه‬ ‫به جایگاه مورد انتظار دست پیدا کند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه تصریح کرد‪ :‬در کشورهای‬ ‫صنعتی مدیران باالدس��ت محاس��به می کنند که‬ ‫دس��تاوردهای یک واحد تولیدی تنها خود ش��غل‬ ‫نیس��ت بلکه تاثیرات بسیار مثبت جانبی است که‬ ‫به همراه دارد‪ .‬اگر این موارد مثبت مورد س��نجش‬ ‫قرار گیرد سود ان نصیب کل کشور می شود‪.‬‬ ‫عضو انجمن قطعه سازان کشور توصیه کرد‪ :‬یکی‬ ‫از درخواس��ت های تولیدکنن��دگان این اس��ت که‬ ‫ب��رای موفقیت در صنعت به ویژه صنعت قطعه نیاز‬ ‫به خالقیت زیادی نیس��ت‪ .‬می ت��وان به طور نمونه‬ ‫‪ ۳‬کش��ور که در عرصه تولی��د‪ ،‬اقتصاد و ارتباطات‬ ‫بین الملل��ی موفق هس��تند را الگو در نظر گرفت و‬ ‫از تجربه های انها اس��تفاده ک��رد؛ اینکه چه برنامه‬ ‫و اهدافی داش��تند و از چه روش هایی بهره بردند‪.‬‬ ‫همان موارد اگر الگوبرداری ش��ود به نتیجه مورد‬ ‫انتظار دست خواهیم یافت‪.‬‬ ‫قربان��ی در پای��ان اظه��ار ک��رد‪:‬‬ ‫نمی توانی��م الگوب��رداری کنی��م و‬ ‫روش ه��ای غیراصول��ی را درپی��ش‬ ‫می گیری��م ک��ه نتیج��ه ان می تواند‬ ‫هزاران اسیب اجتماعی باشد‪.‬‬ ‫قربان��ی در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه چطور‬ ‫مس��ئله ای قانون ش��ده اما اجرا نشده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫قوانین بس��یاری در کشور وجود دارد که در قالب‬ ‫الیحه از س��وی دول��ت و در قالب طرح از س��وی‬ ‫مجلس ارائه و تصویب می شو د اما اجرایی نمی شود ‬ ‫ب��ه ط��ور نمونه یک��ی از م��واردی که در کش��ور‬ ‫بس��یار جدی مطرح ش��د اما عملیاتی نشد بحث‬ ‫هدفمند س��ازی یارانه ه��ا بود زیرا ق��رار بود بخش‬ ‫قابل توجه��ی از درام��د حاصل از هدفمند س��ازی‬ ‫یارانه ها به سمت تولید هدایت شود چراکه صنعت‬ ‫با حذف یارانه ها اسیب جدی می بیند اما این گونه‬ ‫نشد و در عمل هیچ منابعی به سمت تولید نرفت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درنتیج��ه بس��یاری از واحده��ا‬ ‫تعطی��ل و فعالیت های تولیدی متوقف ش��دند‪ .‬به‬ ‫این ترتیب با تعطیلی ش��رکت های داخلی بیکاری‬ ‫مضاعف��ی در جامعه ایجاد ش��د که ای��ن بیکاری‬ ‫عواق��ب نامطلوبی را برای جامعه و اقتصاد کش��ور‬ ‫به همراه داشت‪.‬‬ ‫در باال عنوان ش��د یک��ی از راه های‬ ‫حمای��ت از تولید داخل مش��وق های‬ ‫دولتی در بحث تسهیالت و نپرداختن‬ ‫مالی��ات و عوارض اس��ت ام��ا یکی از‬ ‫منابع درامد دولت ها در تمام کشورها‬ ‫مالی��ات اس��ت‪ .‬کش��ورهای صنعتی‬ ‫� فضای کسب وکار و تفکیک‬ ‫چگون��ه ای��ن کمب��ود را در س��امانه‬ ‫ارش محبی نژاد‬ ‫حوزه ها‬ ‫اداری و مالی خ��ود جبران می کنند؟‬ ‫در بهبود فضای‬ ‫ام��ا ارش محبی ن��ژاد‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫ساسان قربانی در پاسخ به این پرسش‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬دولت ها در کش��ورهای کسب وکار مشوق های تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫توس��عه یافته و صنعت��ی برنامه ه��ای صنعتی و تولیدی بسیار قطعه سازی کش��ور درباره راهکارهای‬ ‫بلندمدت دارند و با تحلیل تمام ابعاد کارگشا و مهم هستند کش��ورهای صنعتی در دفاع از صنایع‬ ‫زیرا ممکن است فضای‬ ‫بومی خ��ود به ویژه صنع��ت قطعه و‬ ‫اه��داف خ��ود را تعیی��ن و روش های‬ ‫کسب وکار مطلوب باشد‬ ‫چالش این صنعت در کشور به فضای‬ ‫دس��تیابی به انها را تدوین می کنند‪.‬‬ ‫اما مشوقی برای تولید‬ ‫کس��ب وکار اشاره کرد و گفت‪ :‬در این‬ ‫می توان از تولیدکننده مالیات گرفت گذاشته نشود در نتیجه‬ ‫و برای تولید موانع بس��یاری ایجاد و در عمل شاید انگیزه حوزه دو مس��ئله را بای��د مطرح کرد؛‬ ‫نیز هزینه های س��نگین ب��ه صنعتگر کافی ایجاد نشود که قوانی��ن و مق��ررات حاکم ب��ر فضای‬ ‫تحمیل کرد و به درامد در کوتاه مدت سرمایه گذاری به جای کس��ب وکار ش��رکت های صنعتی در‬ ‫دست یافت درحالی که انها به گونه ای بخش تجارت به سوی کشورهای توسعه یافته به شدت حامی‬ ‫صنعت هدایت شود تولید و مش��وق تولیدکنندگان است‪.‬‬ ‫دیگر عمل می کنند‪.‬‬ ‫به این معنی که بیش��تر قوانین برای‬ ‫وی در این باره ادامه داد‪ :‬بس��یاری‬ ‫تش��ویق به تولید بومی وضع ش��ده یا‬ ‫معتقدن��د زمان��ی که واح��د تولیدی‬ ‫مشوق هایی برای توسعه تولید داخل است‪.‬‬ ‫اش��تغال ایج��اد می کند درواقع درام��دی را برای‬ ‫وی در ادامه به مولفه دوم در این بحث پرداخت‬ ‫کشور به وجود می اورد و نیرویی که امروز مشغول‬ ‫و افزود‪ :‬مسئله دوم که از موضوع نخست نیز مهم تر‬ ‫است و فعالیت تولیدی دارد وارد مسیرهای اشتباه‬ ‫اس��ت تفکیک اقتصاد و صنعت از سیاست بوده و‬ ‫نمی شود‪ ،‬به طور نمونه اسیب های اجتماعی ایجاد‬ ‫درواقع تصمیم های سیاسی مختلف کمترین تاثیر‬ ‫نمی کند‪ .‬به طور قطع نیروهای فعال و دست اندرکار‬ ‫اقتص��ادی را بر بخش های تولیدی و ش��رکت های‬ ‫تولید اگر درس��ت کار کنند صدم��ه ای به جامعه‬ ‫خصوصی می گذارد درحالی که شاهد هستیم تمام‬ ‫نمی رس��انند اما زمینه بزهکاری ب��رای افراد بیکار‬ ‫امور در ایران تحت تاثیر مس��ائل سیاس��ی اس��ت‪.‬‬ ‫باالست‪ .‬برای ممانعت و رسیدگی به این اسیب ها‬ ‫به ط��ور نمونه ب��ا تغییر یک دولت ی��ا مجلس و‪...‬‬ ‫نیز الزم است نهادهایی چون کالنتری یا بهزیستی‬ ‫کل برنامه های صنعت��ی و تولیدی به هم می ریزد‪.‬‬ ‫و‪ ...‬به وجود اید که بار هزینه ای بس��یار س��نگینی‬ ‫می توان این ط��ور نتیجه گرف��ت بخش خصوصی‬ ‫برای دولت دارد‪.‬‬ ‫در عمل بیش��تر تابع تغییرات و تالطمات سیاسی‬ ‫دبی��ر کل همایش بین الملل��ی صنعت خودروی‬ ‫است تا تحوالت اقتصادی‪.‬‬ ‫ای��ران اظهار ک��رد‪ :‬بنابراین دول��ت به جای اینکه‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کش��ور یاداور ش��د‪ :‬با این روند به‬ ‫برنامه ها و اسناد باالدستی کشور کمترین اهمیت‬ ‫داده می شود و کش��ورهایی مانند مالزی یا ترکیه‬ ‫ک��ه دارای اهداف و برنامه های بلندمدت هس��تند‬ ‫ای��ن برنامه ه��ای ‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۵۰‬س��اله درواقع همان‬ ‫اس��ناد باالدس��تی اس��ت که فصل الخط��اب تمام‬ ‫بخش هاس��ت‪ .‬ب��ا تغیی��ر دولت‪ ،‬مجلس و س��ایر‬ ‫نهاده��ای دولتی تمام مدی��ران موظف و مکلف به‬ ‫انجام ان برنامه ها هستند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درحالی ک��ه در کش��ور م��ا این‬ ‫برنامه ها به ش��کل س��لیقه ای اجرا می ش��ود و هر‬ ‫دول��ت‪ ،‬مجلس و‪ ...‬برداش��ت ش��خصی از اس��ناد‬ ‫باالدس��تی دارد ش��اهد هس��تیم حتی در مس��یر‬ ‫اهداف برنام��ه کالن ‪ ۱۴۰۴‬و چش��م انداز صنعت‬ ‫هنوز قرار نگرفته ایم و دس��ت یافتن به اهداف افق‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬دور از ذهن است‪.‬‬ ‫‹ ‹تجارت به جای صنعت‬ ‫محبی نژاد در ادامه به توس��عه کشورهایی چون‬ ‫هند و ترکیه اش��اره کرد و گفت‪ :‬تفاوت اساسی ما‬ ‫با کشورهای صنعتی و حتی در حال توسعه مانند‬ ‫هند‪ ،‬ترکیه یا برزیل که از اقتصادهای نوظهور دنیا‬ ‫هس��تند در ش��دت قوانین و مقررات حمایتی در‬ ‫راستای فضای کسب وکار و تسهیل تولید است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از سوی دیگر در مقایسه اقتصاد برزیل‬ ‫با کشور ونزوئال می بینید که اقتصاد برزیل کمترین‬ ‫تاثیرپذیری را از تحوالت سیاس��ی کشورش دارد‬ ‫ام��ا در ونزوئال و کش��ورهایی که مدیریت قوی در‬ ‫بحث اقتص��ادی ندارند تمام تغییرات و برنامه های‬ ‫سیاس��ی حتی ماهیت برنامه ها را دچار دگرگونی‬ ‫اساسی می کند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه سازی کش��ور تاکید کرد‪ :‬در بهبود فضای‬ ‫کس��ب وکار مش��وق های صنعتی و تولیدی بسیار‬ ‫کارگش��ا و مهم هس��تند زیرا ممکن است فضای‬ ‫کس��ب وکار مطلوب باشد اما مش��وقی برای تولید‬ ‫گذاش��ته نش��ود در نتیجه در عمل ش��اید انگیزه‬ ‫کاف��ی ایجاد نش��ود که س��رمایه گذاری و فعالیت‬ ‫تولی��دی به جای بخش تجارت به س��وی صنعت‬ ‫هدایت شود‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬بای��د جوایزی گذاش��ته ش��ود چراکه‬ ‫تجربی��ات جهان��ی نش��ان می دهد سیاس��ت های‬ ‫تشویق برای تولیدکننده بسیار تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنع��ت قطعه ن��رخ ارز را ب��ا نرخ‬ ‫بهره های بانکی و تورم متناس��ب ندانست و گفت‪:‬‬ ‫اقتصاد ایران بیمار است و بحث بهره های سنگین‬ ‫بانکی از معضالت و چالش های اصلی تولید اس��ت‬ ‫و متناس��ب با تغییرات نرخ ارز و تورم در کش��ور‬ ‫نیس��تند‪ .‬در کش��ور نرخ ارز را به شکل دستوری‬ ‫پایین نگه می داریم که تناس��بی با افزایش تورم و‬ ‫نرخ بهره های بانکی ندارد‪.‬‬ ‫محبی نژاد در پایان به صرف��ه اقتصادی واردات‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬امروز واردات ب��ه جای تولید‬ ‫در کش��ور صرفه اقتصادی دارد ب��ه این معنی که‬ ‫تجارت به جای صنعت نشس��ته و قشر بزرگی نیز‬ ‫در کش��ور وجود دارد؛ قشر سنتی به طور تقریبی‬ ‫دالل که انها امنیت به نسبت زیادی دارند و تمام‬ ‫سعی شان این اس��ت که تجارت را به جای صنعت‬ ‫محور توس��عه قرار دهند و این عمل در میان مدت‬ ‫و بلندمدت به اقتصاد کشور ضربه وارد می کند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 19‬شهریور ‪ 19 1396‬ذی الحجه ‪ 10 1438‬سپتامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 205‬پیاپی ‪2178‬‬ ‫یادداشت‬ ‫پیامدهای منفی توقف تولید‬ ‫موتورسیکلت در کشور‬ ‫در دید عامه مردم هر‬ ‫کاالیی دارای مزیت های‬ ‫بیشتری باشد‬ ‫باکیفیت تر به شمار‬ ‫می رود‪ .‬درحالی که این‬ ‫تعریف در کشورهای‬ ‫صنعتی متفاوت بوده و‬ ‫مزیت و اپشن مقوله ای‬ ‫متفاوت از کیفیت است‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از تاثیر ‪2‬مقوله مزایا و سطح کیفی قطعات بر قیمت نشان داد‬ ‫«اپشن» تاثیری در کیفیت ندارد‬ ‫علی اکبر جوانروح‪ :‬ایرانیان خودروهای دارای اپشن ‬ ‫زیاد را به عنوان باکیفیت می شناسند درحالی که بدون‬ ‫اپشن نیز می تواند کیفی باشد‬ ‫گروه خودرو‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫امروز مردم برای مصرف یک کاال به دنبال محصوالتی‬ ‫هستند که دوام بیشتری داشته و از استانداردهای الزم‬ ‫برخوردار باش��د اما نکته ای که وجود دارد این است که‬ ‫در دید عامه مردم هر کاالیی دارای مزیت های بیشتری‬ ‫باشد‪ ،‬باکیفیت تر به شمار می رود‪ .‬درحالی که این تعریف‬ ‫در کش��ورهای صنعتی متفاوت بوده و مزیت و اپش��ن‬ ‫مقوله ای متفاوت از کیفیت اس��ت‪ .‬اینگونه نیس��ت که‬ ‫هر کاالیی دارای اپش��ن های بیشتری باشد باکیفیت تر‬ ‫و هر محصول��ی از امتیازهای کمتری برخوردار باش��د‬ ‫بی کیفیت تر است‪.‬‬ ‫در این گ��زارش کارشناس��ان صنعت قطع��ه درباره‬ ‫کیفیت محصوالت در صنعت خودرو و نیز اپش��ن ها به‬ ‫نکته هایی اش��اره کردند که برخی معتقد بودند این دو‬ ‫مقوله بیش��تر مربوط به خود صنعت خودرو اس��ت این‬ ‫در حالی اس��ت که عموم افراد کیفیت خودرو را به طور‬ ‫مستقیم مربوط به قطعات به کار رفته در ان می دانند‪.‬‬ ‫‹ ‹کیفی�ت در ای�ران به گون�ه ای متفاوت از‬ ‫سایر کشورهاست‬ ‫علی اکبر جوانروح‪ ،‬عضو انجمن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه های خودرویی درباره دو مقوله کیفیت و اپشن‬ ‫گفت‪ :‬تعری��ف کیفیت در ایران به گون��ه ای متفاوت از‬ ‫س��ایر کشورهاست‪ .‬به طور نمونه ممکن است خودرویی‬ ‫ارزان قیمت باش��د مانن��د ‪ ۱۰۶‬که فرم��ان هیدرولیک‬ ‫ندارد‪ ،‬همین طور بس��یاری از اپش��ن های دیگر در این‬ ‫خودرو وج��ود ندارد‪ ،‬درواقع خودرویی بدون اپش��ن و‬ ‫ارزان قیمت اس��ت‪ .‬اینجا نباید گفت خودروی باکیفیت‬ ‫است یا بی کیفیت‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬این خ��ودرو به لح��اظ اس��تانداردها تمام‬ ‫معیاره��ا را رعای��ت کرده و تنها اپش��ن کمتری دارد و‬ ‫به همین دلیل قیمت ان نس��بت به سایر مدل های ان‬ ‫پایین تر اس��ت اما به طور قطع میزان استاندارد قطعات‬ ‫تمام مدل های با اپشن و بدون اپشن یکی است‪.‬‬ ‫محمد رضا نجفی منش‪ :‬اپشن می تواند در محصولی‬ ‫باشد یا نباشد و مصرف کننده در خرید حق انتخاب‬ ‫داشته و بیشتر نیز جنبه زیبایی دارد‬ ‫این فع��ال صنعت قطعه ادامه داد‪ :‬اپش��ن مربوط به‬ ‫حوزه کمیت اس��ت نه کیفیت‪ .‬امروز م��دل بنز یا وولو‬ ‫دارای اپش��ن های بسیاری اس��ت که به طور نمونه اگر‬ ‫صاحب خودرو بخواهد س��بقت غیرمجاز بگیرد به شکل‬ ‫خودکار‪ ،‬سامانه این اجازه را به صاحب خودرو نمی دهد‬ ‫زیرا خطوط ممتد را تشخیص می دهد و به راکب اجازه‬ ‫سبقت غیرمجاز داده نمی شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬درنتیجه از ای��ن خودرو با اصطالح‬ ‫باکیفیت نمی توان نام برد بلکه دارای اپشن های بسیاری‬ ‫اس��ت و همین امر روی قیمت ان تاثی��ر می گذارد اما‬ ‫بن��زی دیگر در مدل پایین ت��ر همان قطعات را با همان‬ ‫اس��تاندارد دارد اما با اپش��ن های کمت��ر که قیمت ان‬ ‫را کاهش می ده��د‪ .‬عضو انجمن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه ه��ای خودروی��ی روال کش��ورهای صنعتی را‬ ‫در قیمت گ��ذاری اینگونه بیان ک��رد‪ :‬کاهش و افزایش‬ ‫قیمت ها مربوط به تعداد اپشن هایی است که یک مدل‬ ‫در خ��ود دارد نه کیفیت قطع��ات به کار رفته در ان اما‬ ‫در ایران این مس��ئله به گونه ای دیگر تعریف می ش��ود‪.‬‬ ‫ایرانیان به خودروهایی که دارای اپشن های زیادی است‬ ‫به عنوان مدل باکیفیت می شناس��ند درحالی که همین‬ ‫خودرو می تواند هیچ کدام از اپشن ها را نداشته باشد اما‬ ‫از سطوح باالی استاندارد برخوردار باشد‪.‬‬ ‫جوان��روح اف��زود‪ :‬تویوت��ا کمری با یک کول��ر از نظر‬ ‫کیفیت قطعات ب��ا مدل هیبریدی تفاوت��ی ندارد و در‬ ‫سامانه کنترلی با هم متفاوت هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹اپشن تاثیری در عملکردها ندارد‬ ‫در این ب��اره محمدرض��ا نجفی من��ش‪ ،‬عض��و انجمن‬ ‫تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و قطعه س��ازی‬ ‫کش��ور یکی دیگ��ر از فعاالن این صنع��ت به نکته هایی‬ ‫دیگر اش��اره کرد و درباره تفاوت کیفیت و اپشن گفت‪:‬‬ ‫نخست باید تعریفی از اپشن داشت؛ اپشن می تواند در‬ ‫محصولی باشد یا نباش��د و مصرف کننده در خرید حق‬ ‫انتخاب دارد و بیشتر نیز جنبه زیبایی دارد و به اصطالح‬ ‫جنبه عملکردی ندارد‪ .‬به طور نمونه بس��تن باربند برای‬ ‫یک مدل خودرو جنبه اپش��ن دارد‪ ،‬ارتباطی باکیفیت‬ ‫س��ایر قطعات ندارد و به ای��ن ترتیب جزو ضرورت های‬ ‫کاال نب��وده و می تواند نباش��د‪ .‬او ادامه داد‪ :‬امروز بعضی‬ ‫خودروها با ضبط صوت خاصی به فروش می رس��ند که‬ ‫این اپش��نی در مقابل س��ایر مدل ها به شمار می رود‪ .‬یا‬ ‫مشتری تقاضا دارد برای سپرها قطعه ای خاص استفاده‬ ‫شود که جنبه اپشن دارد‪ .‬این فعال صنعت قطعه افزود‪:‬‬ ‫کیفیت محصوالت برای خودرو با اپش��ن و بدون اپشن‬ ‫از ضرورت ها اس��ت‪ .‬به طور قطع اس��تفاده از قطعات با‬ ‫اس��تانداردهای متفاوت در قیمت ها تاثیر دارد همانطور‬ ‫که هر خودرویی اپش��ن بیش��تر داش��ته باشد قیمتش‬ ‫باالتر اس��ت‪ .‬استفاده از اپش��ن های بیشتر در خودروها‬ ‫ل و توانمندتر شدن صنعت قطعه کشور‬ ‫چقدر روی فعا ‬ ‫تاثیر دارد؟ نجفی منش در این باره توضیح داد‪ :‬نمی تواند‬ ‫اینگونه باش��د زیرا ممکن است برخی اپشن ها خارج از‬ ‫واحدهای تولید قطعه ساخته و به بازار عرضه می شوند‬ ‫و ارتباط چندانی با این صنعت ندارند‪ .‬البته اپشن هایی‬ ‫که جنب��ه کارک��ردی دارند بیش��تر مربوط ب��ه حوزه‬ ‫الکترونیک هستند و اپشن جزو قطعات خودرو به شمار‬ ‫نمی رود‪ .‬اما کیفیت خودرو‪ ،‬با توجه به عملکرد قطعات‬ ‫ارتباط مس��تقیم با صنع��ت قطع��ه دارد‪ .‬عضو انجمن‬ ‫تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور‬ ‫در این ب��اره نیز اظهار کرد‪ :‬در این مقوله کیفیت خودرو‬ ‫بس��تگی ب��ه خودروس��از دارد و اینکه فن��اوری خودرو‬ ‫مربوط به چه س��الی اس��ت‪ .‬به طور نمونه ممکن است‬ ‫مدل��ی دو دهه پی��ش‪ ،‬از خودروهای روز بوده باش��د و‬ ‫کیفی��ت قطع��ات در ان زمان روزامد بوده و براس��اس‬ ‫اس��تانداردهای الزم تولید و تامین می شد اما با گذشت‬ ‫‪ ۲۰‬س��ال‪ ،‬ام��روز نمی تواند جزو خودروه��ای باکیفیت‬ ‫باش��د و افراد ان را به عنوان محصولی مطلوب و روزامد‬ ‫نمی شناس��ند زیرا مدل های دیگر با اپشن های متفاوت‬ ‫وارد بازار ش��ده است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬محصوالت با توجه به‬ ‫تغییر سلیقه مشتریان و نیاز و خواسته انها سال به سال‬ ‫تغیی��ر کرده و مردم به دنبال خودروی باکیفیت س��راغ‬ ‫خودروهای نس��ل جدید می رون��د‪ .‬در این باره نمی توان‬ ‫گفت این خودرو که بازار ندارد یا نس��بت به نسل امروز‬ ‫روزامد نیس��ت مشکل از قطعات ان اس��ت‪ .‬قطعات با‬ ‫توجه به ساختار خودرو و استانداردهای موردنیاز زمان‬ ‫خودش تولید و تامین می ش��ود‪ .‬با یک مثال موضوع را‬ ‫روشن تر کنم؛ ساختمانی که امروز جزو معماری قدیمی‬ ‫است را مردم نمی گویند تیراهن یا این قطعات و مصالح‬ ‫ب��ه کار رفته ان را بی کیفیت کرده اس��ت زیرا این مواد‬ ‫برای امروز قدیمی هس��تند‪ .‬این فع��ال حوزه لنت ترمز‬ ‫افزود‪ :‬بنابراین تمام مسئولیت و کیفیت خودرو متوجه‬ ‫خودروس��از اس��ت‪ .‬اگر خودروس��از خودرویی مطلوب‬ ‫طراح��ی کند و ب��رای تامی��ن قطعات موردنی��از ان با‬ ‫قطعه س��ازان توانمن��دی وارد هم��کاری ش��ود کیفیت‬ ‫محصول نهایی موردرضایت مصرف کننده خواهد بود‪.‬‬ ‫نجفی منش در پایان درباره ارتباط اپشن و کیفیت با‬ ‫صنعت قطعه یاداور ش��د‪ :‬این دو مقوله جدا از یکدیگر‬ ‫ب��وده و مزیت ها با عنوان اپش��ن تاثی��ری در عملکرد‬ ‫خ��ودرو و قطعات نداش��ته و فعالیت و ش��یوه عملکرد‬ ‫قطعات بحثی دیگر است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫با وجود برخی ش��کایت ها و گالیه ه��ا درباره کیفیت‬ ‫قطعات‪ ،‬عمده قطعه س��ازان عنوان می کنند تایید نهایی‬ ‫کیفیت قطعات از سوی سازندگان خودرو انجام می شود‬ ‫و اگر قطع��ه ای در خودرو مورداس��تفاده قرار می گیرد‬ ‫با تایید ناظر کیفی خودروس��از اس��ت و قطعه ساز نباید‬ ‫جوابگو باشد‪.‬‬ ‫شرایط خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی اصالح شد‬ ‫مع��اون نظ��ارت ب��ر کااله��ای س��رمایه ای و خدم��ات س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان از اص�لاح ش��رایط کارت ه��ای گارانتی‬ ‫خودروهای وارداتی خبر داد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬وحید منایی با اشاره به عملکرد‬ ‫س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درب��اره اصالح کارت های‬ ‫گارانتی خودروهای وارداتی اظهار کرد‪ :‬در راس��تای نظارت بر حس��ن اجرای‬ ‫مفاد ایین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب‬ ‫هیات وزیران و ابالغیه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و به منظور تطبیق نحوه‬ ‫ارائه خدمات پس از فروش توس��ط ش��رکت های عرضه کنن��ده خودرو با مفاد‬ ‫مندرج در ایین نامه یادشده‪ ،‬این سازمان اقدام به بررسی تعهدات ارائه خدمات‬ ‫پ��س از ف��روش (گارانتی و وارانتی) مندرج در کارت های ضمانت صادرش��ده‬ ‫ش��رکت های تولیدکننده و واردکننده خودرو کرد‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬در این‬ ‫ ارتب��اط کارت دوره ضمانت نمایندگان رس��می دو برند وارداتی که در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬س��هم ‪۱۷‬درصدی در بازار مصرف خودروهای وارداتی داشته اند‪ ،‬مورد‬ ‫بررسی قرارگرفته و پس از احراز مغایرت ها اصالح شد‪.‬‬ ‫بنا به اعالم معاون نظارت بر کاالهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان‪ ،‬مهم ترین اصالحاتی ک��ه در کارت های‬ ‫گارانتی خودروهای وارداتی لحاظ شده به این شرح است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬مواردی که در پوشش گارانتی قرار نمی گیرد‪ ،‬اصالح و مشخص شد که‬ ‫انجام هرگونه عملیات تعمیراتی‪ ،‬تعویض روغن موتور‪ ،‬تعویض روغن گیربکس‬ ‫یا سرویس های دوره ای خارج از عاملیت های مجاز شرکت منجربه خارج شدن‬ ‫قطعات و مجموعه های مرتبط از ضمانت می ش��ود‪ .‬درحالی که پیش از اصالح‬ ‫در کارت گارانت��ی اولیه‪ ،‬انجام تعمیرات و تعویض روغن خارج از عاملیت های‬ ‫مجاز منجربه خارج شدن کل خودرو از گارانتی عنوان شده بود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬متن درج ش��ده در صفح��ه اول کارت گارانتی با عن��وان قضاوت درباره‬ ‫گارانتی (در صورت اختالف) که مغایر با ضوابط جاری بود اصالح شد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬تغییر‪ ،‬تعویض یا تعمیرات نادرست‪ ،‬دست کاری و نصب نامناسب منجر‬ ‫به خارج ش��دن قطعات و مجموعه های مرتبط از ضمانت می شود درحالی که‬ ‫قب��ل از اصالح در کارت گارانتی اولیه اعمال تعمیرات نادرس��ت و‪ ...‬منجر به‬ ‫خارج شدن کل خودرو از گارانتی عنوان شده بود‪.‬‬ ‫‪ -۴‬نصب هرگونه وس��یله‪ ،‬قطعه یا متعلقات اضافی که توسط شرکت تامین‬ ‫نش��ده باش��د منجر به خارج ش��دن قطعات و اجزا و موارد مرتبط از ضمانت‬ ‫می شود درحالی که قبل از اصالح در کارت گارانتی اولیه نصب هرگونه قطعه یا‬ ‫متعلقات اضافی و‪ ...‬منجربه خارج شدن کل خودرو از گارانتی عنوان شده بود‪.‬‬ ‫‪ -۵‬گارانت��ی قطعات��ی مانند تایر خودرو‪ ،‬باتری‪ ،‬الم��پ‪ ،‬صفحه کالچ‪ ،‬تیغه‬ ‫برف پاک ک��ن و‪ ...‬مطابق نظام��ات ایین نامه اجرایی قان��ون حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنن��دگان خودرو معادل نصف مدت زمان حداق��ل دوره ضمانت (یک‬ ‫س��ال یا ‪۲۰‬هزار کیلومتر) تعیین ش��ده اس��ت درحالی که قب��ل از اصالح این‬ ‫قطعات به دلیل مصرفی بودن فاقد گارانتی بودند‪.‬‬ ‫منایی با بیان اینکه موضوع به نمایندگان رسمی نشان های مدنظر اعالم شده‬ ‫ت به اصالح موارد مندرج در‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شرکت های گفته شده نس��ب ‬ ‫کارت گارانتی قبلی و چاپ کارت های گارانتی جدید با رعایت شرایط مندرج‬ ‫در ایین نام��ه اجرای��ی قانون حمایت از حقوق مصرف کنن��دگان خودرو اقدام‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول ادامه داد‪ :‬در همین زمینه پیاده سازی و اجرای اصالحات‬ ‫موردنظر در سیس��تم خدمات پس از فروش ش��رکت های واردکننده یادشده‬ ‫مورد پیگیری و اقدام تکمیلی قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬انجام فرایند یادش��ده برای تمام��ی عرضه کنندگان‬ ‫خ��ودرو اعم از تولیدکنندگان خودرو داخلی و نمایندگی های رس��می واردات‬ ‫خ��ودرو با هدف اجرای کامل قوانین‪ ،‬پیش��گیری از وقوع ش��کایات مرتبط و‬ ‫ارتقای میزان رضایتمندی مش��تریان در دس��تور کار این سازمان قرار داشته‬ ‫و در پیگیری است‪.‬‬ ‫منایی ب��ا بیان اینکه نظ��ارت عمومی بر اجرای قوانی��ن می تواند به بهبود‬ ‫وضعیت کمک کند از مردم خواس��ت با اطالع از شرایط و تعهدات کارت های‬ ‫گارانت��ی‪ ،‬چنانچه ب��ا اقدامی برخالف این ضواب��ط و ایین نامه اصالحی قانون‬ ‫حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب هیات وزیران روبه رو ش��دند‬ ‫موضوع را از طریق ش��ماره تلفن ‪ ۱۲۴‬به س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان اطالع دهند تا اقدام قانونی الزم انجام شود‪.‬‬ ‫نب��ود سیاس��ت گذاری های‬ ‫تولی��د‬ ‫در‬ ‫مناس��ب‬ ‫موتورس��یکلت های انژکتوری‬ ‫در کش��ور موج��ب ش��ده ب��ا‬ ‫وجود مصوبه دول��ت‪ ،‬تاکنون‬ ‫امکان تولید موتورسیکلت های‬ ‫انژکت��وری در کش��ور فراهم‬ ‫حبیب اهلل محمودان‬ ‫نش��ود‪ .‬نب��ود تدابی��ر الزم‬ ‫نایب رییس انجمن‬ ‫در تصمیم��ات جری��ان‬ ‫تولی��د به وی��ژه در صنع��ت قطعه سازان موتورسیکلت‬ ‫کشور‬ ‫موتورس��یکلت‪ ،‬این صنعت را‬ ‫به مرز نابودی رس��انده است‪.‬‬ ‫صنعت موتورس��یکلت از ابتدای امسال با توقف تولید روبه رو‬ ‫ش��ده و هی��چ راهکاری نی��ز برای خ��روج از ش��رایط وجود‬ ‫ندارد‪ .‬تولید نش��دن موتورس��یکلت های انژکت��وری و توقف‬ ‫شماره گذاری کاربراتوری ها‪ ،‬نگرانی های زیادی را برای فعاالن‬ ‫و تولیدکنندگان و اینده شغلی این صنعت ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫در ش��رایطی که انتظار می رود برنامه ای برای بهبود جریان‬ ‫تولید در این صنعت ارائه ش��ود نه تنها حرکتی نمی شود بلکه‬ ‫بخ��ش خصوصی نیز تضعیف ش��ده به طوری ک��ه امروز این‬ ‫بخش در شرایط بسیار نگران کننده ای قرار دارد‪.‬‬ ‫اگر برنامه و الزامات قانونی و دقیقی از سوی دولت برای این‬ ‫صنعت تدوین و ارائه شود به طور قطع صنعت موتورسیکلت و‬ ‫قطع ه توس��عه یافته و با رشد کیفی تولیدات‪ ،‬امکان رقابت در‬ ‫بازارهای داخلی و خارجی را خواهد داشت‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر توق��ف تولی��د و ش��ماره گذاری نش��دن‬ ‫موتورسیکلت های کاربراتوری مشکالت زیادی را در بازپرداخت‬ ‫مطالبات قطعه سازان موتورسیکلت به وجود اورده است‪ .‬امروز‬ ‫در راستای روند بومی سازی در تولید حدود ‪۶۰‬درصد قطعات‬ ‫در ای��ن صنعت در داخ��ل و ‪۴۰‬درصد نیز به واس��طه واردات‬ ‫تامین می شود اما بی تردید در صورت بی توجهی این درصدها‬ ‫تغییر خواهد ک��رد‪ .‬ظرفیت در صنعت قطعه موتورس��یکلت‬ ‫داخلی باالس��ت و اگر متولیان امر حمایت های الزم را از این‬ ‫صنعت داشته باشند به طور حتم ضمن رفع مشکالت می توان‬ ‫در اینده ای نزدیک صادرات نیز داشت‪ .‬بازاریابی و بازارسنجی‬ ‫جزو مطالعات صنعتگران اس��ت و برای توسعه تولیدات خود‬ ‫امادگی کامل دارند‪.‬‬ ‫دانستنی ها‬ ‫همه چیز درباره‬ ‫فرمان هیدرولیک خودرو‬ ‫هیدرولی��ک فرم��ان‪ ،‬در واقع یک س��امانه کمکی اس��ت که‬ ‫چرخان��دن فرمان را برای راننده اس��ان تر می کن��د‪ .‬به گزارش‬ ‫جام ج��م انالین‪ ،‬ش��ایع ترین دالیل خرابی س��امانه هیدرولیک‬ ‫شامل مواردی است که در ادامه می اید‪.‬‬ ‫‹ ‹خراب شدن روغن هیدرولیک‬ ‫اگر از روغن هیدرولیک مرغوب و مناس��ب اس��تفاده نشود یا‬ ‫اینکه بیش��تر از ‪ ۴۰‬هزار کیلومتر از اخرین تعویض ان گذشته‬ ‫باش��د احتمال خرابی پمپ هیدرولیک‪ ،‬کاس��ه نمدهای ش��یر‬ ‫هیدرولی��ک و جک دوطرف��ه هیدرولیک افزای��ش می یابد‪ .‬در‬ ‫صورت خرابی این قطعات‪ ،‬روغن از انها نش��ت کرده و س��طح‬ ‫روغن هیدرولیک در مخزن کاهش می یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از قطعات نامرغوب‬ ‫همواره فشار باالیی از روغن در سامانه هیدرولیک در جریان‬ ‫است و بنابراین اهمیت استفاده از قطعات مرغوب در این سامانه‬ ‫بیشتر اس��ت‪ .‬به طور نمونه شیلنک فش��ار قوی هیدرولیک در‬ ‫پژو ‪ ۲۰۶‬از باالی مانیفولد اگزوز عبور کرده و در صورت نش��ت‬ ‫روغن از محل اتصال ش��لنگ و لوله‪ ،‬روغن هیدرولیک (که قابل‬ ‫اش��تعال اس��ت ) روی مانیفولد اگزوز ریخته می شود و به دلیل‬ ‫حرارت باالی مانیفولد‪ ،‬احتمال اتش سوزی موتور وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از رینگ و الستیک غیراستاندارد‬ ‫به هم خوردن زاویه های ‪ ۵‬گانه جلوبندی یا استفاده از رینگ‬ ‫یا الس��تیک با س��ایزی غیر از انچه تولید کننده خودرو تعیین‬ ‫کرده‪ ،‬باعث می ش��ود فشار بیشتری به سامانه هیدرولیک برای‬ ‫چرخاندن فرمان وارد ش��ود‪ .‬در این حالت‪ ،‬در برخی مواقع نیز‬ ‫پم��پ هیدرولیک برای انج��ام وظیفه ص��دای غیرعادی تولید‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹عالئم خرابی سامانه هیدرولیک‬ ‫اگر س��طح روغن هیدرولی��ک در مخزن به تدریج کم ش��ود‬ ‫یکی از قطعات زیر نشتی دارند که به سادگی با مشاهده روغن‬ ‫در اطراف ان قابل تش��خیص خواهد بود‪ :‬مخزن یا شلنگ های‬ ‫هیدرولیک‪ ،‬سوئیچ الکتریکی لوله فشار قوی‪ ،‬پمپ هیدرولیک‪،‬‬ ‫شیر هیدرولیک یا جک دوطرفه‪.‬‬ ‫ ایج��اد صدا هنگام کار ک��ردن درجا یا چرخان��دن فرمان به‬ ‫س��مت چپ یا راس��ت از دیگر عالئم خرابی سامانه هیدرولیک‬ ‫اس��ت‪.‬به طور نمونه اگ��ر پمپ هیدرولیک هن��گام کارکردن در‬ ‫ج��ای موتور ص��دای اضافه تولی��د کند به احتم��ال زیاد پمپ‬ ‫دچار مش��کل شده اس��ت اما اگر فقط هنگام چرخاندن فرمان‬ ‫به اطراف صدای غیرعادی ش��نیده ش��ود به احتمال زیاد سطح‬ ‫روغن هیدرولیک در مخزن کافی نیست و باید موارد مربوط به‬ ‫نشت روغن بررسی شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن اگر در زم��ان چرخاندن فرمان‪ ،‬صدایی ش��بیه به‬ ‫س��وت یا جیغ از تسمه هیدرولیک شنیده شود دو موضوع باید‬ ‫بررسی ش��ود‪ :‬فولی تس��مه روی میل لنگ معیوب است و نیز‬ ‫اندازه تسمه هیدرولیک مناسب نیست یا اینکه باید رگالژ شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫یکشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 205‬پیاپی ‪2178‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 19‬شهریور ‪1396‬‬ ‫‪ 19‬ذی الحجه ‪1438‬‬ ‫‪ 10‬سپتامبر ‪2017‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪ :‬مجتبی اعتماد مقدم‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫رشد ارزش افزوده بخش صنعت‬ ‫و معدن در طول ‪۸‬سال‬ ‫با احتساب رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در ‪4‬سال گذشته‬ ‫می ت��وان به این نتیجه دس��ت یافت که حوزه صنعت و معدن در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۳‬با بیشترین رشد ارزش افزوده روبه رو بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬از سال ‪ ۱۳۸۹‬شاهد کاهش رشد ارزش افزوده بخش‬ ‫صنعت بوده ایم و در سال ‪ ۱۳۹۱‬به رقم منفی ‪10/2‬درصد در این بخش‬ ‫دست یافتیم‪ .‬این در حالی است که از سال ‪ ۱۳۹۲‬شاهد بهبود در رشد‬ ‫ارزش افزوده در بخش صنعت بوده و رشد به وجود امده در سال ‪۱۳۹۳‬‬ ‫ناشی از رشد بخش های خودروسازی‪ ،‬محصوالت شیمیایی و پتروشیمی‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۹۴‬رش��د ارزش افزوده بخش صنعت به حدود‬ ‫منفی ‪ 0/3‬درصد رس��یده و در ‪ ۹‬ماه س��ال ‪ ۱۳۹۵‬نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال قبل ان رشد ‪ 4/6‬درصدی در این بخش را داشتیم که ناشی از رشد‬ ‫بخش های خودروسازی و محصوالت شیمیایی و پتروشیمی بوده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن با توجه به اینکه در بخش معدن در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬اختالف‬ ‫ش��دیدی بین ارقام مرکز امار (رش��د ‪ ۶۱‬درصدی این بخش را براساس‬ ‫احتساب معدن اعالم کرده است‪ ،‬در حالی که رشد بخش نفت به تنهایی‬ ‫‪ ۸۴‬درصد بوده است) و بانک مرکزی و مرکز پژوهش های مجلس (منفی‬ ‫‪ 0/3‬درصدی) وجود دارد‪ ،‬رش��د بخش معدن تا سال ‪ ۱۳۹۴‬در نمودارها‬ ‫لحاظ شده است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که رش��د بخش معدن‪( ،‬منفی یا مثبت) با توجه‬ ‫به اینکه کش��ور در این حوزه صاحب فناوری نیست بیشتر نتیجه تغییر‬ ‫(افزای��ش یا کاهش) قیمت های جهانی یا می��زان صادرات در این حوزه‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫ش��رکت سامس��ونگ اع�لام کرد ب��ه اف��رادی ک��ه بتوانند در‬ ‫محصوالت��ش باگ کش��ف و پیدا کنند‪ ،‬تا س��قف ‪ ۲۰۰‬هزار دالر‬ ‫جایزه خواهد داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬به نقل از وب س��ایت ‪ ،theverge‬ش��رکت‬ ‫کره ای سامس��ونگ در بین رقیبان خود اخرین شرکتی است که‬ ‫برنام ه کش��ف ب��اگ در محصوالتش را به راه انداخته اس��ت‪ .‬این‬ ‫ش��رکت اعالم کرده اس��ت به افرادی که بتوانن��د در محصوالت‬ ‫س��اخت سامس��ونگ‪ ،‬مش��کالت امنیتی یا به اصطالح باگ پیدا‬ ‫کنند‪ ،‬تا ‪ ۲۰۰‬هزار دالر جایزه اعطا خواهد کرد‪.‬‬ ‫در این اعالمیه‪ ۳۸ ،‬مورد از محصوالت گوشی همراه سامسونگ‬ ‫ش��امل ای��ن برنام ه می ش��وند‪ .‬یعن��ی محصوالتی ک��ه همچنان‬ ‫بروزرسانی های ماهانه از سوی شرکت سامسونگ برای انها منتشر‬ ‫می ش��ود‪ .‬از جمله دس��تگاه هایی که ش��امل این برنامه می شوند‪،‬‬ ‫می توان به گوش��ی های هوشمند سری گلکسی ‪ ،S‬گلکسی نوت‪،‬‬ ‫گلکسی ‪ ،A‬گلکسی ‪ G‬و تبلت های سری گلکسی تب اشاره کرد‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬گوش��ی های هوش��مند پرچمدار سامسونگ ا زجمله‬ ‫گلکس��ی ‪ S۸‬گلکسی ‪ S8‬پالس و گلکس��ی نوت ‪ ۸‬شامل برنامه‬ ‫کشف باگ سامسونگ می شوند‪.‬‬ ‫این غول فناوری کره ای همچنین اعالم کرده افرادی که بتوانند‬ ‫در سرویس های دیگری همچون دستیار صوتی بیکسبی‪ ،‬سرویس‬ ‫پرداخت سامس��ونگ پی (‪ ،)Samsung Pay‬س��رویس حساب‬ ‫کاربری و سامس��ونگ پَس (‪ )Samsung Pass‬مش��کل امنیتی‬ ‫یا باگ کشف کنند هم شامل دریافت این جایزه خواهند شد‪.‬‬ ‫باتوجه به درجه اهمیت مش��کالت امنیتی کشف شده از سوی‬ ‫کاربران و نحوه اثب��ات ان‪ ،‬این جایزه بین ‪۲۰۰‬دالر تا ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫دالر خواهد بود‪.‬‬ ‫پیش تر ش��رکت مایکروس��افت نیز برای کشف باگ و مشکالت‬ ‫امنیت��ی در سیس��تم عامل ویندوز ‪ ،۱۰‬تا س��قف ‪ ۲۵۰‬هزار دالر‬ ‫جایزه تعیین کرده بود‪ .‬فیس��بوک ه��م بدین منظور به گروه های‬ ‫پژوهش��ی مبلغی را پرداخت می کند‪ .‬گوگل نیز برنامه مش��ابهی‬ ‫برای کشف و یافتن باگ در سیستم امنیتی سرویس های مختلف‬ ‫خ��ود راه اندازی کرده بود‪ .‬همچنین اپل هم در برنامه ای مش��ابه‬ ‫به یافتن باگ در محصوالتش اقدام کرده بود که البته ش��رکت و‬ ‫حضور در این برنامه به دعوت نامه از سوی اپل نیاز دارد‪.‬‬ ‫تورم نقطه به نقطه در روستاها پائین امد‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫دس��ت اندرکاران بازار کار از تغییر نیازهای بازار کار تا‬ ‫دو دهه اینده خبر می دهند‪ .‬بر همین اس��اس‪ ،‬مطالعه‬ ‫و شناسایی مشاغل جدید مبتنی بر فناوری اطالعات در‬ ‫کشور کلید خورده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مهر‪ ،‬همگام با توس��عه فن��اوری به ویژه‬ ‫فناوری اطالعات‪ ،‬ش��کل و شمایل و رویکرد بسیاری از‬ ‫مش��اغل تغییر کرده به طوری که با پیدایش مش��اغل‬ ‫مبتنی بر فناوری اطالعات نیاز به مهارت های جدید نیز‬ ‫بیشتر شده است‪.‬‬ ‫برهمین اس��اس‪ ،‬در بس��یاری از کش��ورهای دنیا با‬ ‫شو‬ ‫توجه ب��ه تغییر رویکرد مش��اغل‪ ،‬به انج��ام پژوه ‬ ‫اینده پژوهی در زمینه نیازهای بازار کار روی اورده شده‬ ‫اس��ت؛ در کش��ور ما نیز با توجه به نی��از روز افزون بازار‬ ‫کار به فرصت های ش��غلی جدید به اینده پژوهی درباره‬ ‫نیازهای بازار کار در یک تا دو دهه اینده ناگزیر هستیم‬ ‫چراکه نیاز ‪ 20‬سال اینده بازار کار به نیروی کار دارای‬ ‫مهارت ه��ای جدید با نیاز امروز بازار کار متفاوت خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫در همی��ن زمینه‪ ،‬مجی��د تهرانیان‪،‬‬ ‫مش��اور س��ازمان ام��وزش فن��ی و‬ ‫حرفه ای در امور اموزشگاه های ازاد‬ ‫می گوی��د‪ :‬بای��د ی��ک جری��ان‬ ‫اینده پژوهی درباره نیازهای بازار کار در یک دهه اینده‬ ‫رخ دهد که در همین راس��تا از سال گذشته با همکاری‬ ‫و تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬شناسایی‬ ‫رویکردهای جدید شغلی مبتنی بر فناوری اطالعات اغاز‬ ‫شده تا مشاغل جدید احصا شوند چراکه عمده نیاز بازار‬ ‫کار همراه با توسعه ‪ IT‬در حال تغییر است‪.‬‬ ‫‹ ‹دانش اموزان از نظام اموزشی جلوترند!‬ ‫تهرانیان با بیان اینکه در شناس��ایی مشاغل جدید باید‬ ‫تجربه ها و تغییر رویکرد دنیا نسبت به مشاغل نیز مدنظر‬ ‫باشد‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر نظام اموزشی کشور به گونه ای‬ ‫اس��ت ک��ه افراد را ب��رای نیازهای فعلی ب��ازار کار تربیت‬ ‫می کند در حالی که تربیت شغلی باید مبتنی بر نیاز بازار‬ ‫در دو دهه اینده باش��د تا مش��خص شود کودک امروز که‬ ‫ج��وان اینده خواهد بود در ‪ 20‬س��الگی چه مهارت هایی‬ ‫برای ورود به بازار کار نیاز دارد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه به یقین نظام تعلیم و تربیت باید‬ ‫در برای ارتقای سطح مهارتی کودکان و نوجوانان در حوزه‬ ‫فناوری اطالعات گام بردارد‪ ،‬گفت‪ :‬واقعیت این اس��ت که‬ ‫ام��روز عل��م دانش اموزان و فرزندان م��ا در حوزه فناوری‬ ‫اطالع��ات به ش��دت از نظام اموزش��ی در مدارس جلوتر‬ ‫است بنابراین نظام تعلیم و تربیت با هدف تربیت جوانان‬ ‫دارای مهارت های جدید به بازنگری اصولی نیاز دارد و در‬ ‫این زمینه س��رفصل های برنامه های درسی باید دگرگون‬ ‫شود‪ .‬مدیرکل اموزش فنی و حرفه ای استان تهران گفت‪:‬‬ ‫سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان مهم ترین‬ ‫رک��ن ارائه اموزش های مهارت��ی در حال تغییر رویکر در‬ ‫جه��ت ارائه اموزش های مهارت محور اس��ت اما تجهیز و‬ ‫بروزرس��انی کارگاه های اموزشی ضرورتی اجتناب ناپذیر‬ ‫است که اعتبارات زیادی نیاز دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ نظ�ام اموزش�ی نیازمن�د تغییر متناس�ب با‬ ‫نیازهای بازار کار‬ ‫در همی��ن زمین��ه‪ ،‬چندی پی��ش‬ ‫محمدرض��ا س��پهری‪ ،‬مع��اون وزیر‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و رییس‬ ‫موسسه کار و تامین اجتماعی گفت‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به میزان روزافزون فارغ التحصیالن دانش��گاهی‬ ‫فاقد کار نظام اموزش��ی باید متناسب با نیازهای بازار کار‬ ‫تغیی��ر کند‪ .‬با توجه ب��ه نیازهای امروزی بازار کار و تولید‬ ‫اموزش ه��ای مهارتی به تدریج از مهارت های س��خت به‬ ‫مهارت های نرم شامل فناوری و رسانه گرایش می یابد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬نظر ب��ه میزان روزاف��زون فارغ التحصیالن‬ ‫دانش��گاهی فاق��د کار‪ ،‬نظام اموزش��ی باید متناس��ب با‬ ‫نیازهای بازار کار تغییر یابد و اکوسیستم های کارافرینی‬ ‫برای تشکیل ش��رکت های دانش بنیان در اجرای اقتصاد‬ ‫مقاومتی توس��عه یابد‪ .‬معاون وزیر و رییس موسسه کار و‬ ‫تامین اجتماعی افزود‪ :‬اس��تان اردبیل دارای توانمندی ها‬ ‫و قابلیت های بس��یار خوبی در بخش خدمات و کشاورزی‬ ‫اس��ت بنابراین توس��عه گردش��گری و فناوری اطالعات‬ ‫می توان��د در راس برنامه ه��ای اش��تغالزایی اس��تان قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫س��پهری با برشمردن ش��رایط کار اینده تصریح کرد‪:‬‬ ‫مفهوم زمان و مکان در اموزش و کار کمرنگ می ش��ود و‬ ‫ما به سوی اموزش های بدون مرز و کار فراملی در حرکت‬ ‫هس��تیم ک��ه باید همگان در این زمین��ه تالش و اهتمام‬ ‫جدی داش��ته باش��ند تا بتوانیم با چنی��ن اموزش هایی‬ ‫زمینه ساز توسعه اشتغال در این بخش شویم‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬در زمین��ه ایجاد فرصت های ش��غلی‬ ‫ب��رای جوان��ان و به وی��ژه فارغ التحصیالن دانش��گاهی‪،‬‬ ‫دول��ت ب��ه دنبال راهکارهای الزم اس��ت که ب��ا توجه به‬ ‫محدودیت مناب��ع دولتی در این حوزه تالش می کنیم تا‬ ‫زیرس��اخت های الزم را فراهم کنیم تا از این طریق زمینه‬ ‫اشتغال برای این افراد فراهم شود‪.‬‬ ‫صادرات لوازم ارایشی از ایران به امریکا و ایتالیا‬ ‫رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فراورده های ارایش��ی‪ ،‬بهداشتی و‬ ‫شوینده اعالم کرد‪ :‬از بنگالدش‪ ،‬هندوستان‪ ،‬ترکیه و امارات بیشترین محصوالت‬ ‫ارایشی به کشور قاچاق می شود‪ .‬بختیار علم بیگی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به‬ ‫اینکه بیش از حد معمول در دنیا محصوالت ارایشی به ایران وارد می شود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬یکی از دالیل واردات بی رویه به ایران مس��ئله قاچاق اس��ت چراکه نسبت به‬ ‫محصوالت تولیدشده اصلی با کیفیت و قیمت کمتر به دست قاچاقچی رسیده و‬ ‫در نهایت در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه به هیچ وجه مشخص نیست محصوالت ارایشی قاچاق در‬ ‫کدام یک از کش��ورهای دنیا تولید می شود‪ ،‬گفت‪ :‬بنگالدش‪ ،‬هندوستان‪ ،‬ترکیه‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫خسارات ناشی از زلزله در روستای ایوق اذربایجان شرقی‬ ‫طرح‪ :‬هادی اشرفی‪ ،‬گسترش صنعت‬ ‫تغییر نیاز بازار کار تا ‪ 2‬دهه اینده‬ ‫دانش و فناوری‬ ‫جایزه ‪ ۲۰۰‬هزار دالری سامسونگ‬ ‫برای کشف «باگ» در محصوالتش‬ ‫زن روستایی‪ :‬مژده بده تورم نقطه به نقطه امده پائین‬ ‫مرد‪ -‬خوب چی رفته باال؟!‬ ‫و امارات کش��ورهایی هس��تند که قاچاق محصوالت ارایش��ی به ایران از طریق‬ ‫انها اس��ت و به دلیل مش��کالت مختلفی که در این بخ��ش وجود دارد‪ ،‬همچنان‬ ‫نتوانسته ایم در مقابل این پدیده اقدام مناسبی داشته باشیم‪ .‬رییس هیات مدیره‬ ‫انجمن تولیدکنندگان فراورده های ارایش��ی‪ ،‬بهداشتی و شوینده افزود‪ :‬یکی از‬ ‫مشکالت موجود درباره اصلی یا تقلبی بودن محصوالت ارایشی در دنیا این است‬ ‫که به دلیل کوچک بودن حجم این محصوالت در ایران‪ ،‬نمی توان برچسب اصالت‬ ‫روی انها نصب کرد عالوه بر این بس��یاری از محصوالت بدون بسته بندی در بازار‬ ‫عرضه می ش��وند و به طور حتم باید ب��رای جمع اوری و عرضه صحیح محصوالت‬ ‫ارایشی اقدام کرد و بهترین راهکار این است که با بررسی های انجام شده از سوی‬ ‫سازمان غذا و دارو این محصوالت تنها در فروشگاه های اصلی و داروخانه ها عرضه‬ ‫شوند تا کنترل انها میسر باشد‪.‬‬ ‫اقتصاد و صنعت با اهالی بهارستان‬ ‫منبع‪ :‬ایرنا‬ ‫علی اکبر کریم��ی‪ ،‬نایب رییس‬ ‫کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س‬ ‫ش��ورای اس�لامی بر لزوم تغییر‬ ‫نظ��ام بودجه ری��زی کش��ور ب��ه‬ ‫بودجه ری��زی عملیات��ی تاکید ک��رد و گفت‪ :‬مقوله‬ ‫بودجه ریزی عملیاتی هدف خوبی بوده که در طول‬ ‫س��ال های گذش��ته همواره مورد تاکید نمایندگان‬ ‫مجل��س و حت��ی دولتم��ردان بوده اس��ت‪ .‬تاکنون‬ ‫بودجه ساالنه دولت به صورت کامل در قالب بودجه‬ ‫عملیاتی تدوین‪ ،‬تصویب و اجرا نش��ده‪ ،‬البته عوامل‬ ‫مختلفی در اجرا نش��دن بودجه ریزی عملیاتی موثر‬ ‫ب��وده اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬انطباق نداش��تن فعالیت‬ ‫دس��تگاه ها با نظام بودجه ری��زی عملیاتی و اعمال‬ ‫تغیی��رات در بودجه های س��االنه باعث ش��ده نظام‬ ‫بودجه ریزی عملیاتی در کش��ور قابل اجرا نباش��د و‬ ‫نکته دیگر واقعی نبودن برخی از بودجه های ساالنه‬ ‫اس��ت که د رپی ان دولت ها با کسری بودجه روبه رو‬ ‫ش��ده اند‪ .‬در نظام بودجه ری��زی عملیاتی در زمینه‬ ‫پروژه ها‪ ،‬فعالیت ها و طرح ها می توان به طور معمول‬ ‫ش��اخص هایی تعریف کرد اما در بودجه های جاری‬ ‫کار به سختی انجام می شود و با توجه به اینکه بیش‬ ‫از ‪90‬درصد بودجه ب��ه هزینه های جاری اختصاص‬ ‫پیدا می کن��د در عمل این موضوع مفهوم خود را از‬ ‫دست داده است‪.‬‬ ‫کیان پ��ور‪،‬‬ ‫مجی��د‬ ‫نایب ریی��س کمیس��یون‬ ‫عم��ران مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی ب��ا انتق��اد از‬ ‫تخصی��ص قطره چکان��ی اعتب��ارات ب��ه‬ ‫پروژه ه��ای کالن مل��ی گفت‪ :‬ب��ا این نوع‬ ‫تخصیص اعتبارات بهره برداری از بس��یاری‬ ‫از پروژه ها چندین س��ال دیگر طول خواهد‬ ‫کشید‪ .‬تکمیل و بهره برداری از این پروژه ها‬ ‫ه��م از جنبه اقتصادی و هم از جنبه روحی‬ ‫و روانی پیامدهای ارزش��مندی برای کشور‬ ‫به دنب��ال دارد‪ ،‬ام��ا با این ن��وع تخصیص‬ ‫اعتب��ار بهره ب��رداری از چنی��ن پروژه هایی‬ ‫همچن��ان در هاله ای از ابه��ام خواهد بود‪.‬‬ ‫نایب رییس کمیس��یون عم��ران مجلس با‬ ‫برش��مردن برخی از ای��ن پروژه ها در حوزه‬ ‫انتخابیه خود گفت‪ :‬از اغاز عملیات اجرایی‬ ‫جاده ازنا ش��ازند‪ ،‬س��د کمندان‪ ،‬کمربندی‬ ‫دورود‪ ،‬مجتم��ع ذوب اه��ن و ف��والد ازنا‪،‬‬ ‫صنایع غذایی گهر‪ ،‬فاز ‪ ۴‬کارخانه س��یمان‬ ‫دورود چندین سال می گذرد‪ ،‬اما متاسفانه‬ ‫از س��وی دولت اقدام جدی برای تسریع در‬ ‫روند ساخت و تکمیل این پروژه ها مشاهده‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫زه��را س��عیدی مبارکه‪،‬‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی‬ ‫گفت‪:‬کاهش نرخ سود بانکی‬ ‫بر نوسانات قیمتی بازارهای طال‪ ،‬ارز‪ ،‬بورس و‬ ‫اجاره بهای مسکن تاثیرگذار بوده اما بخشی از‬ ‫این تاثیرات بیشتر به دلیل ایجاد فضای روانی‬ ‫از سوی سوداگران است‪ .‬قیمت طال و سکه در‬ ‫داخل کشور متاثر از نرخ جهانی طال و قیمت‬ ‫دالر باید تعیین ش��ود البته تجربه بیانگر این‬ ‫اس��ت که گاهی عالوه بر مولفه های اقتصادی‪،‬‬ ‫تالش سوداگران نیز نتیجه داده و به طور مثال‬ ‫قیمت س��که‪ ،‬به صورت کاذب با رش��د روبه رو‬ ‫شده اس��ت‪ .‬عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫شورای اس�لامی ادامه داد‪ :‬در چند روز اخیر‪،‬‬ ‫قیمت جهانی اونس طال‪ ،‬با رش��د روبه رو شده‬ ‫این در حالی است که نرخ دالر در کشور نیز با‬ ‫افزایش همراه بوده بنابراین بخش��ی از افزایش‬ ‫قیمت طال و س��که بدیهی است‪ .‬باید پذیرفت‬ ‫کاهش نرخ س��ود بانکی‪ ،‬بر نوس��انات قیمتی‬ ‫بازارهای طال‪ ،‬ارز‪ ،‬بورس و اجاره بهای مس��کن‬ ‫تاثیرگذار بوده اما بخشی از این تاثیرات بیشتر‬ ‫به دلیل ایجاد فضای روانی از سوی سوداگران‬ ‫است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!