روزنامه گسترش صنعت شماره 214 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 214

روزنامه گسترش صنعت شماره 214

روزنامه گسترش صنعت شماره 214

‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2187‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪214‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 29‬شهریور ‪1396‬‬ ‫‪ 29‬ذی الحجه ‪1438‬‬ ‫‪ 20‬سپتامبر ‪2017‬‬ ‫در مجمع عمومی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مطرح شد‬ ‫حمایت از مناطق محروم‬ ‫با صدور الکترونیکی ضمانتنامه ‬ ‫مجمع عمومی عادی س��االنه صندوق ضمانت س��رمایه گذاری‬ ‫صنایع کوچک با حضور علی یزدانی معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬محمدرضا فیاض به عنوان رییس مجمع و محمدحسین‬ ‫مقیسه مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬در ای��ن مجمع از ارائه الکترونیک��ی ضمانتنامه های‬ ‫صندوق قدردانی ش��د و ادامه این فرایند به جهت س��ادگی برای‬ ‫متقاضی��ان در مناطق مح��روم و دور از مرکز مورد تاکید اعضای‬ ‫حاضر در مجمع قرار گرفت‪.‬‬ ‫درخواست افزایش سرمایه در بودجه سال ‪ ۹۷‬و اجرای فرایند‬ ‫خصوصی س��ازی از دیگ��ر مواردی مهمی بود ک��ه در این مجمع‬ ‫مورد توافق قرار گرفت‪ .‬ارتقای نظام اعتبار سنجی صندوق ضمانت‬ ‫س��رمایه گذاری صنایع کوچک نیز در این مجمع مورد تاکید قرار‬ ‫گرفت‪ .‬همچنین بررس��ی اثربخش��ی فعالیت های صندوق توافق‬ ‫اعضای مجمع را جلب کرد‪ .‬این اثربخش��ی با مراجعه حضوری به‬ ‫واحدهای صنعتی دریافت کننده ضمانتنامه های صندوق از سوی‬ ‫گروه نظارت و ارزیابی که از س��ال گذش��ته تش��کیل شده است‪،‬‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫تاکنون خدمات دهی صندوق در این بررسی ها نشان دهنده رشد‬ ‫صد درصدی اشتغال و رشد ‪ ۱0۴‬درصدی از نظر سرمایه گذاری بر‬ ‫‪3‬‬ ‫اثر صدور ضمانتنامه های صندوق بوده است‪.‬‬ ‫زمستان سرد در انتظار بازار خودرو‬ ‫مهمتریندستاوردتفاهمنامهسازمانگسترشوشورایتوسعهتجاریواقتصادیروسیه‬ ‫همکاری صنعتگران ایرانی‬ ‫با روس ها تسهیل می شود‬ ‫‪5‬‬ ‫هرس��ال در ش��هریور به دلیل اخرین دور س��فرهای تابستانی بازار‬ ‫خودرو رونق می گرفت و امید به فروش چشمگیر در این ماه‪ ،‬فعاالن این‬ ‫حوزه را از رکود پاییزه و زمستانه نمی ترساند اما امسال شرایط متفاوت‬ ‫بود و این بازار نیز مانند س��ایر بازارها از ابتدای سال با رکود مواجه شد و‬ ‫حتی عطش سفرهای تابستانه هم نتوانست ابی بر این خاکستر بپاشد‪.‬‬ ‫ممنوعیت ثبت سفارش خودروهای وارداتی از یک سو و نبود تقاضا برای‬ ‫خودروهای داخلی به واسطه قدرت خرید مصرف کنندگان و همچنین‬ ‫پیش فروش های خودروسازان از س��وی دیگر‪ ،‬رمقی برای بازار خودرو‬ ‫باقی نگذاش��ته اس��ت‪ .‬هرچند در بازه ای از زم��ان و به دلیل ممنوعیت‬ ‫واردات خودروهای خارجی‪ ،‬این دس��ته از خودروها افزایش قیمت های‬ ‫نجوم��ی را تجرب��ه کردن��د اما این روند س��ودی نصیب فروش��ندگان‬ ‫خودروهای وارداتی نکرد زیرا تقاضایی برای ان وجود نداش��ت‪ .‬حال با‬ ‫نزدیک ش��دن به اخرین روزها ی تابستان‪ ،‬بررسی روند قیمت ها نشان‬ ‫می ده��د که بازار خودرو برخالف نوس��انات قیمتی در هفته های اخیر‪،‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تغییرات قیمتی چندانی را شاهد نبوده است‪.‬‬ ‫تقاضامحور کردن ‪ ۷۱0‬شهرک و ناحیه صنعتی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در س��خنرانی تازه خود‬ ‫ش��دن فاکتور های مورد ارزیابی‪ ،‬مطالع��ات مکان یابی که از‬ ‫به موض��وع مهمی اش��اره کردند‪« :‬ش��هرک های صنعتی‬ ‫اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت‪ ،‬انجام می شود‪ .‬در مطالعات‬ ‫از مهم ترین مجموعه های توس��عه ای کش��ور هس��تند که‬ ‫مکان یاب��ی ش��اخص هایی چ��ون مش��خصات جغرافیایی و‬ ‫متاسفانه از ‪ ۹۵۹‬شهرک و ناحیه صنعتی برای ‪ ۸۶۰‬واحد‬ ‫اجتماعی محیط زیس��ت از نکات مهم ارزیابی اس��ت که باید‬ ‫انها زمین‪ ،‬اب و برق تهیه شده و از این تعداد فقط ‪۱۵۰‬‬ ‫موردتوج��ه قرار گیرد و با وجود این‪ ،‬اگر ارزیابی ش��اخص ها‬ ‫ش��هرک صنعتی تقاضای موثر برای ایجاد واحد صنعتی‬ ‫با شرایط منطبق نباشد‪ ،‬دو مشکل اساسی ایجاد می شود‪:‬‬ ‫جدید شده است که باید برای حل انها اقدام شود‪.‬‬ ‫‪ - ۱‬هزین��ه اماده س��ازی افزایش می یاب��د و درنتیجه نرخ‬ ‫سیدعبدالکریم موسوی‬ ‫اش��اره وزیر محترم به مش��کالت اساس��ی شهرک های معاون سابق فنی و عمرانی تمام شده نسبت به نرخ فروش به صرفه نخواهد بود بنابراین‬ ‫صنعتی از لحاظ فنی و اقتصادی دارای اهمیت است‪.‬‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی متقاضیان کمتری جذب خواهند شد‪.‬‬ ‫البرز‬ ‫معض��ل اصل��ی و اساس��ی تقاضا محور نب��ودن حدود‬ ‫‪ - ۲‬متقاضیان با مش��کالت بی ش��مار ساخت وس��از رو به‬ ‫‪ ۷۱۰‬ش��هرک صنعت��ی بی توجه��ی و دق��ت کاف��ی در‬ ‫رو خواهن��د ش��د و در نتیجه نرخ محصول ب��ا توجه به انواع‬ ‫انج��ام مراح��ل مطالع��ات اولی��ه اس��ت و گاه ابت��دا زمین م��ورد نظر‬ ‫هزینه های س��ربار افزایش خواهد یاف��ت و قدرت رقابت در عرصه تولید‬ ‫تملک ش��ده و س��پس نس��بت به مطالعات و طرح توجیه��ی ان اقدام‬ ‫کاهش یافته و سرنوش��ت ناخوش��ایندی که گاه ش��اهد ان هس��تیم به‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫واحد های تولیدی تحمیل می شود‪.‬‬ ‫به طور معمول مهم ترین و اساسی ترین رکن اجرایی هر پروژه مطالعات‬ ‫بنابرای��ن برای تقاضا محور کردن ش��هرک های صنعتی و جلوگیری از‬ ‫ض��رورت ایج��اد و مکان یابی قب��ل از هرگونه عملیات اس��ت‪ .‬مطالعات‬ ‫رکود در بخش سرمایه گذاری به ناچار باید به دو رکن مطالعاتی قبل از‬ ‫ضرورت براس��اس ش��اخص های تعیین کنن��ده و ضرورت های اقتصادی‬ ‫هرگونه عملیات توجه خاص‪ ،‬جدی و دقیق کرد که در این صورت امار‬ ‫و اجتماعی تبیین و مطابق با برنامه های چش��م انداز‪ ،‬امایش س��رزمین‪،‬‬ ‫شهرک های صنعتی با تقاضا و استقرار واحد های صنعتی‪ ،‬بدون هرگونه‬ ‫ظرفیت های اقتصادی منطقه تدوین می شود و در صورت مثبت براورده‬ ‫هزینه و بار مالی دوچندان مطابقت خواهد کرد‪.‬‬ ‫طرح ‪Wi-Fi‬رایگان در اتحادیه اروپا تصویب شد‬ ‫پارلمان اروپا با اکثریت ارا طرحی را تصویب‬ ‫ک��رد که قرار اس��ت تا س��ال ‪)1399( ۲۰۲۰‬‬ ‫میالدی هزاران هات اس��پات رای��گان اینترنت‬ ‫دراختیار شهروندان این اتحادیه قرار گیرد‪ .‬این‬ ‫اقدام موافقان بسیار و مخالفان سرسختی دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ای تابن��اک‪ ،‬پارلم��ان اروپ��ا‬ ‫سه شنبه(‪۱۲‬سپتامبر‪۲۱ /‬ش��هریور) طرحی را‬ ‫تصوی��ب کرد که در کل اتحادیه اروپا تا س��ال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬می�لادی ‪ ۸‬ه��زار هات اس��پات رایگان‬ ‫اینترن��ت در دس��ترس همگان ق��رار می دهد‪.‬‬ ‫پارلم��ان اروپا می گوید این هات اس��پات ها در‬ ‫مراکز عموم��ی مانند پارک ه��ا‪ ،‬کتابخانه ها و‬ ‫بیمارستان ها قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫اجرای چنین طرحی ت��ا ‪ ۱۲۰‬میلیون یورو‬ ‫خرج دارد‪ .‬قرار اس��ت هات اسپات ها به صورت‬ ‫متوازن بین نقاط مختلف اروپا تقس��یم شوند؛‬ ‫البته ب��ا تمرکز ب��ر جاهایی ک��ه هم اکنون از‬ ‫پوشش اینترنت کمتری برخوردارند‪.‬‬ ‫کارلوس زورینهو‪ ،‬نماین��د ه پرتغالی پارلمان‬ ‫اروپ��ا‪ ،‬تصویب ای��ن طرح را نقط�� ه عطفی در‬ ‫اقدامات بروکس��ل برای ارتباط ش��هروندان با‬ ‫یکدیگر در سطح اتحادیه اروپا خوانده است‪ .‬به‬ ‫گفت ه او‪ ،‬این طرح پیامدهای قوی سیاسی دارد‬ ‫که به زودی ب��ه واقعیتی غیرقابل انکار تبدیل‬ ‫خواهد شد‪ .‬زورینهو می گوید که«صرف نظر از‬ ‫مح��ل زندگی یا می��زان درامد‪ ،‬از این پس هر‬ ‫اروپایی از اینترنت پرس��رعت بهره مند خواهد‬ ‫شد‪».‬‬ ‫او از ش��کل گیری بیش از پیش یک «جامعه‬ ‫گیگابایت��ی» حرف زد که از لح��اظ اقتصادی‬ ‫«رقابتی» و از لحاظ اجتماعی «پذیرنده» است‪.‬‬ ‫این ط��رح منتقدانی دارد ک��ه نگران نقض‬ ‫حری��م ش��خصی ش��هروندانی هس��تند که از‬ ‫اینترنت رایگان عمومی استفاده خواهند کرد‪.‬‬ ‫ام��ا ماریا گابریل‪ ،‬کمیس��یونر اقتصاد و جامعه‬ ‫دیجیتال اتحادیه اروپا در این باره توضیح داده‬ ‫اس��ت که «از داده های ش��خصی ش��هروندان‬ ‫ب��رای اهداف تجاری اس��تفاده نخواهد ش��د و‬ ‫هیچ تبلیغاتی از س��وی شرکت های خصوصی‬ ‫در طول اس��تفاده انه��ا از اینترنت به انها ارائه‬ ‫نخواهد ش��د‪ ».‬به دیگر س��خن‪ ،‬ماریا گابریل‬ ‫از ارائه نش��دن اطالعات به ش��ریک سوم خبر‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫ط��رح ‪ WiFi4EU‬یک��ی از راه های مدرن‬ ‫کردن ارتباطات در کل اتحادیه اروپاست و قرار‬ ‫است این نگرش را در دولت ها نیز تقویت کند‪.‬‬ ‫ان طور که گفته می ش��ود این طرح قرار است‬ ‫مدلی باش��د برای مدرن کردن تفکر در زمینه‬ ‫شیوه های ادار ه کشور و باعث رشد مقوله هایی‬ ‫مانند دول��ت الکترونیک و اس��تقرار س��امانه‬ ‫الکترونیکی بهداشت در س��طح اتحادیه شود‪.‬‬ ‫قرار اس��ت دولت ه��ا هزین ه اتص��ال اینترنت و‬ ‫نگهداری تجهیزات برای ‪ ۳‬سال را تامین کنند‪.‬‬ ‫طرح اینترنت رایگان در سراسر اتحادیه اروپا‪،‬‬ ‫ب��ا ‪ ۵۸۲‬رای مثب��ت‪ ۹۸ ،‬رای منفی و ‪ ۹‬رای‬ ‫سفید تصویب شد‪ .‬انلین ون بوسوت‪ ،‬نماینده‬ ‫بلژیک در اتحادیه اروپا‪ ،‬یکی از مخالفان اصلی‬ ‫تصویب این طرح بود‪ .‬او در توضیح مخالفتش‪،‬‬ ‫اتحادیه اروپا را به «رش��وه دادن به شهروندان‬ ‫برای کسب محبوبیت» متهم کرد‪.‬‬ ‫او از جمله گفت‪« :‬اعضای اتحادیه مجبورند‬ ‫بر اس��اس استطاعت ش��ان زندگ��ی کنن��د اما‬ ‫اتحادی��ه اروپا همچنان با خوش��حالی به دادن‬ ‫رش��وه به ش��هروندان برای کسب محبوبیت از‬ ‫طریق خدمات دهی که اصال به ان نیاز ندارند‪،‬‬ ‫ادامه می دهد‪».‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫اقتصاد سیاسی‬ ‫‪ 29‬شهریور ‪ 29 1396‬ذی الحجه ‪ 20 1438‬سپتامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 214‬پیاپی ‪2187‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫مدیریت الل‬ ‫ادامه مدیریت کر و کور‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫وقت��ی در یادداش��ت های‬ ‫«مدیریت نابینا» و «مدیریت‬ ‫«ص ٌم‬ ‫ناشنوا» به ایه ش��ریفه ُ‬ ‫ون»‬ ‫الیرجِ ُع َ‬ ‫ب ُ ْک ٌ‬ ‫��م ُع ْم ٌی َف ُه ْ‬ ‫��م ْ‬ ‫اش��اره ک��ردم‪ ،‬برک��ت ان به‬ ‫ای��ن قلم هم س��رریز ش��د و‬ ‫مهربانی خوانن��دگان محترم‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫دوچن��دان گردی��د و ب��ا نگاه‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫مه��ر‪ ،‬خطاه��ای نادان��ی و‬ ‫‪nbozorgmehr@yahoo.com‬‬ ‫جس��ارت های گا هو بی��گاه مرا‬ ‫در یادداشت هایم به دیده عفو‬ ‫نگریستند‪.‬‬ ‫دران یادداش��ت ها نوشتم که با توجه به این ایه مبارک در‬ ‫قران‪ ،‬پرسش��ی مطرح می شود که افرادی که چشم و گوش و‬ ‫زب��ان دارند پس چرا در قران از انها به کر و الل و کور تعبیر‬ ‫شده است؟‬ ‫در پاس��خ خواندیم که قران منطق خاصی دارد؛ در فرهنگ‬ ‫ق��ران چیزی در دایره اث��ار افراد دیده می ش��ود که وجود و‬ ‫نبود ان از نظر قران به وجود و نبود اثار ان بس��تگی داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬بنابراین انها که چشم دارند و از این نعمت الهی برای‬ ‫دیدن ایات پروردگار و مش��اهده صحنه های عبرت اموز بهره‬ ‫نمی برند‪ ،‬مثل این اس��ت که در واقع چش��م ندارند و از نظر‬ ‫ق��ران کورند و انه��ا که گوش دارند ولی پی��ام خدا و صدای‬ ‫مظلوم��ان را نمی ش��نوند‪ ،‬در منطق قران کر هس��تند و نیز‬ ‫کس��انی که زبان دارند ولی ان را به یاد خدا و امر به معروف‬ ‫و نهی از منکر و ارش��اد جاهل و نادانان ب ه کار نمی گیرند‪ ،‬در‬ ‫فرهنگ قرانی الل به شمار می روند‪.‬‬ ‫با همین اس��تدالل است که ش��هیدان با عملکرد خود زنده‬ ‫هستند و اثر کاربردی بیشتر از کسی دارند که به ظاهر نفس‬ ‫می کش��د و هر روز می اید و می رود و برکت خدا را می خورد‬ ‫و هدر می دهد‪ ،‬زیرا حضورش هیچ تاثیری بر جامعه اطرافش‬ ‫ندارد و بود و نبودش یکی است‪.‬‬ ‫انس��ان های زن��ده از نظر قران دو دس��ته‪ ‬اند‪ :‬اول‪ ،‬مومنان‬ ‫و انس��ان هایی که حی��ات قرانی دارن��د و دوم‪ ،‬افراد بی ایمان‬ ‫و انس��ان های مرده ای که در بین زن��دگان راه می روند؛ یعنی‬ ‫کس��انی که گوش ش��نوا ندارند از نظر ق��ران مرده اند‪ .‬نتیجه‬ ‫اینک��ه اف��رادی اگر چه در ظاهر دارای زبان و گوش و چش��م‬ ‫هس��تند‪ ،‬ولی چ��ون اثر وج��ودی این اعضا در انها نیس��ت‪،‬‬ ‫از نظ��ر قران چنین انس��انهایی کر و الل هس��تند‪ .‬به همین‬ ‫دلی��ل « ُه ْم الیرجِ ُعون‪ :‬از راه خط��ا بازنمی گردند» چون ابزار‬ ‫ش��ناخت ندارند‪ .‬ش��ما اگر یک انس��ان کر و کور و الل را در‬ ‫حال سقوط ببینید‪ ،‬به هیچ وجه نمی توانید او را نجات دهید‬ ‫زیرا نه زبان دارد که درخواست کمک کند‪ ،‬نه گوش دارد که‬ ‫صدای هشدار ش��ما را بشنود و نه چشم دارد که عالمت های‬ ‫هشداردهنده را ببیند‪.‬‬ ‫مدیریت کر نمی شنود‪ ،‬مدیریت کور نمی بیند‪ .‬اما مدیریت‬ ‫الل از ه��ر دو بدتر اس��ت؛ مدیریت الل هم می ش��نود و هم‬ ‫می بیند‪ ،‬ولی لب فرو می بندد‪ ،‬مصلحتگرای کامل است‪ ،‬دل به‬ ‫میز و مقام بس��ته است‪ ،‬ادم فروش تاریخ است‪ ،‬کار خودش را‬ ‫می کند و نان خودش را با عسل دیگران می خورد‪.‬‬ ‫مدیری��ت الل در وجود هم��ه ما النه کرده اس��ت‪ ،‬خانه ما و‬ ‫دیگری را با موریانه س��کوت می خورد تا چرخ روزی را که دیگر‬ ‫برکت هم با خودش ندارد‪ ،‬بچرخاند و روزگار ما را وصل نماید‪.‬‬ ‫ب��ه فرموده خداوند‪« ،‬بکم» هس��تیم و در برابر بی عدالتی ها و‬ ‫ظلم و ستمی که می بینیم و می شنویم‪ ،‬گنگ و الل هستیم‪.‬‬ ‫در خطب��ه ‪ ۱0۸‬نهج البالغه از زبان م��وال علی(ع) می خوانیم‬ ‫ک��ه به صراحت می فرمایند‪« :‬خدای را س��پاس ک��ه با افرینش‬ ‫مخلوقات بر مخلوقات تجلی کرد و با حجت خود بر قلوب ش��ان‬ ‫اشکار ساخت و بدون بکارگیری اندیشه موجودات را افرید زیرا‬ ‫اندیشه ها در خور انانی است که دارای ضمایرند‪...‬‬ ‫طبش در میان مردم می گردد‪ ،‬مرهم هایش را‬ ‫طبیب همراه با ّ‬ ‫اماده ساخته و ابزارهایش را برای سوزاندن زخم ها داغ نموده‪ ،‬تا‬ ‫هر جا الزم باشد در زمینه دل های کور‪ ،‬گوش های کر و زبان های‬ ‫الل به کار گیرد‪ .‬دارو به دست به دنبال عالج بیماری های غفلت‬ ‫و دردهای حیرت اس��ت زیرا این بیماران وج��ود خود را از انوار‬ ‫حکمت روشن ننموده و با اتش دانش شعله نیفروخته اند و از این‬ ‫بابت مانند چهارپایان چرنده و سنگ های سخت اند‪»...‬‬ ‫‪ ‬حض��رت عل��ی (ع) در ادام��ه چه��ره از این��ده برداش��ته و‬ ‫می فرماین��د‪« :‬حقای��ق پنهان ب��رای اهل بصیرت اش��کار و راه‬ ‫حق برای اش��تباه کنندگان نمایان اس��ت و قیامت پرده از چهره‬ ‫برداشته و نشانه های ان برای صاحب فراست ظاهر گشته است‪.‬‬ ‫اما چه ش��ده که شما را پیکرهایی بی جان و جان هایی بی پیکر و‬ ‫عابدانی بی صالح و تاجرانی بی سود و بیدارانی خواب و حاضرانی‬ ‫غایب و ناظرانی کور و شنوندگانی کر و گویندگانی الل مشاهده‬ ‫می کنم‪ ...‬مردم بر معصیت‪ ،‬پیمان برادری بندند و بر دین از هم‬ ‫دوری نمایند و بر دروغ با یکدیگر دوس��ت ش��وند و به راستی با‬ ‫هم دش��منی ورزند‪ .‬در این وقت فرزند باعث خش��م پدر و باران‬ ‫عامل حرارت گردد و مردم پست‪ ،‬فراوان و خوبان‪ ،‬کمیاب شوند‪.‬‬ ‫مردم (توانمند) ان روزگار همچون گرگ و حاکمان شان درنده و‬ ‫میانه حال شان طعمه و نیازمندان شان مرده خواهند بود‪ ،‬راستی‬ ‫ناپدید شود و دروغ فراوان گردد‪ ،‬مردم به زبان‪ ،‬اظهار دوستی و‬ ‫به دل‪ ،‬دشمنی کنند‪».‬‬ ‫و چنین اس��ت که مدیریت های ک��ر و کور و الل در وجود هر‬ ‫انس��ان به ظاهر زنده امکان زایش و پرورش داشته و دارند و گاه‬ ‫س��رنخ هر کدام از ما در دس��تان نامرئی چنی��ن موجودی قرار‬ ‫می گیرد و تا چش��م باز کنیم هفتا د هش��تاد س��ال عمر سپری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫هادی قوامی‬ ‫وحید شقاقی‬ ‫با توجه به تدوین بودجه سال ‪ 97‬براساس عملکرد مطرح شد‬ ‫پیشرفت ‪ 12‬درصدی دولت در بودجه ریزی عملیاتی‬ ‫تحول کامل نظام بودجه ‪ ۵‬سال زمان می برد‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫« ش��یوه تدوی��ن بودج��ه س��ال ‪ ۹۷‬تغیی��ر خواهد‬ ‫ک��رد‪ ».‬محمد باق��ر نوبخت‪ ،‬رییس س��ازمان برنامه ریزی‬ ‫و بودج��ه کش��ور از اتفاق بزرگی در نظ��ام بودجه ریزی‬ ‫کش��ور خب��ر داده اس��ت؛ ارزویی بزرگ ک��ه تحقق ان‬ ‫در مدیریت اجرایی کش��ور تح��ول بزرگی ایجاد خواهد‬ ‫کرد‪ .‬بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد هر س��ال در پاییز و‬ ‫در زمان تدوین بودجه س��االنه کشور از سوی مسئوالن‬ ‫دولتی وعده داده می شود اما براساس ساختار مدیریتی‬ ‫اجرایی کش��ور‪ ،‬ت��ا تحقق کام��ل این امر مه��م فاصله‬ ‫معن��اداری وج��ود دارد و تاکن��ون دولت تدبی��ر و امید‬ ‫توانس��ته فقط ‪ ۱0‬تا ‪ ۱۲‬درصد در این مسیر گام بردارد‬ ‫با وجود این نوبخت از اج��رای بودجه ریزی عملیاتی در‬ ‫سال ‪ ۹۷‬خبر داده است‪.‬‬ ‫بودجه ری��زی مبتنی ب��ر عملکرد تجرب��ه جهانی برای‬ ‫بهبود مدیریت اجرایی کش��ور اس��ت ک��ه اجرای ان به‬ ‫صرفه جوی��ی ‪ ۳0‬ت��ا ‪ ۵0‬درصدی بودجه جاری کش��ور‬ ‫منجر خواهد ش��د‪ .‬دولت تدبیر و امید از ابتدا در تالش‬ ‫ب��رای تحقق این امر ب��وده و با برگ��زاری همایش های‬ ‫مختلف و جلس��ات اموزشی برای دس��تگاه های اجرایی‬ ‫در این مس��یر گام برداشته اما اجرای این طرح نیازمند‬ ‫زیرساختهایی است که تاکنون فراهم نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹گام ه�ای دول�ت یازده�م ب�رای تح�ول‬ ‫ساختار بودجه‬ ‫با وج��ود این‪ ،‬دولت یازدهم گام ه��ای موثری در این‬ ‫مس��یر برداشته اس��ت‪ .‬رییس س��ازمان برنامه و بودجه‬ ‫درباره این اقدامات گفت‪ :‬در دولت یازدهم رشد اعتبارات‬ ‫جاری کش��ور ح��دود ‪ ٧٢‬درصد و عمران��ی بیش از ‪٩٠‬‬ ‫درصد بوده اس��ت که تالش شده از هزینه های جاری در‬ ‫برنامه پنجم بکاهیم و در سال ‪ ۹۶‬و برنامه ششم توسعه‬ ‫هم این رویه باید ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬هر سازمانی که می خواهد بودجه بگیرد‬ ‫باید ابتدا مش��خص کند کاری که می خواهد انجام دهد‬ ‫مطاب��ق ماموریتش اس��ت و چ��ه هدف��ی دارد‪ .‬رییس‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه افزود‪ :‬براس��اس ماده ‪ ٢٨‬قانون‬ ‫برنامه شش��م توسعه‪ ،‬باید تا پایان س��ال ‪ ۹۷‬حداقل ‪۵‬‬ ‫درصد هزینه های ج��اری را کاهش دهیم که در بودجه‬ ‫س��ال اینده اعمال می کنیم‪ .‬هزینه ه��ای جاری با دقت‬ ‫محدود می ش��ود به وی��ژه برای جایی ک��ه قانون اجازه‬ ‫می ده��د‪ .‬هم اکن��ون خیل��ی از موسس��ه ها در نزدیکی‬ ‫وزارتخانه ها تش��کیل ش��ده بدون اینکه از مجوز قانونی‬ ‫برخوردار باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد شفافیت و کارایی بودجه‬ ‫تجرب��ه جهان��ی ثاب��ت ک��رده بودج��ه عملیات��ی‬ ‫راه حل مناس��بی ب��رای مدیری��ت هزینه ه��ای جاری‪،‬‬ ‫پیش بین��ی هزینه ه��ای اینده‪ ،‬ایجاد مناب��ع مالی برای‬ ‫س��رمایه گذاری های این��ده و وادارس��ازی س��امانه ب��ه‬ ‫پاسخگویی است‪ .‬نظام بودجه ریزی به عنوان ابزاری برای‬ ‫تخصیص کارامد منابع برای اجرای سیاس��ت هایی است‬ ‫که براس��اس ان هزینه کرد ها باید ش��فاف‪ ،‬کارا‪ ،‬و موثر‬ ‫باشد؛ ش��فافیتی که به نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه‬ ‫منتهی شده و بودجه انها با کاهش رو به رو خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن امر مطابق میل انها نخواهد بود به همین دلیل در‬ ‫مقابل اجرای ان مقاومت می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹نرم افزار الزم وجود ندارد‬ ‫ه��ادی قوامی‪ ،‬نایب رییس کمیس��یون برنامه ریزی و‬ ‫بودجه مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با «گسترش‬ ‫صنعت» درب��اره امکان تحق��ق بودجه ری��زی مبتنی بر‬ ‫عملکرد در بودجه س��ال ‪ ۹۷‬گف��ت‪ :‬تغییر بودجه ریزی‬ ‫مبتنی ب��ر عملک��رد نیازمن��د نرم افزار در دس��تگاه های‬ ‫اجرایی اس��ت که ای��ن نرم افزار ه��ا درحال حاضر فراهم‬ ‫نیست اما به مرور یکسری فرایند ها باید انجام شود زیرا‬ ‫براساس اسناد باالدستی همچون برنامه ششم توسعه و‬ ‫سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی دولت به اجرای این‬ ‫موضوع موظف است و نبود نرم افزار دلیل بر اجرا نکردن‬ ‫تدریجی این طرح نیست‪.‬‬ ‫قوام��ی با بیان اینکه اجرای کامل این طرح ‪ ۵‬س��ال‬ ‫زم��ان خواهد برد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اجرای این طرح در دولت‬ ‫تدبی��ر و امید حدود ‪ ۱0‬تا ‪ ۱۲‬درصد تا کنون پیش��رفت‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹مقاومت سازمان ها در مقابل اجرای طرح‬ ‫نایب رییس کمیس��یون برنامه ری��زی و بودجه مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با اش��اره به مزایای اجرای این طرح‬ ‫گفت‪ :‬بودجه ری��زی مبتنی بر عملکرد معیار دادن اعتبار‬ ‫س��ال قبل را منسوخ می کند‪ .‬به طور مثال‪ ،‬اگر اعتباری‬ ‫برای بودجه س��ال ‪ ۹۶‬وزارت ام��وزش و پرورش تعریف‬ ‫ش��ده است به این شکل عمل نخواهد شد که برای سال‬ ‫‪ ۹۷‬چن��د درصد به این اعتبار افزوده ش��ود بلکه هزینه‬ ‫تمام ش��ده هر فرایند محاسبه می ش��ود و براساس نرخ‬ ‫تمام ش��ده هر س��اعت کار اموزش��ی بودج��ه اموزش و‬ ‫پرورش محاسبه می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ش��فافیت در عملکرد وزارتخانه ها به‬ ‫جلوگیری از اتالف منابع منجر می شود‪ ،‬افزود‪ :‬در صورت‬ ‫اجرای کامل این طرح ‪ ۳0‬درصد در بودجه جاری کشور‬ ‫صرفه جویی خواهد ش��د اما شفافیت برای سازمان هایی‬ ‫ک��ه بدون برنام��ه و ماموریت در حال فعالیت هس��تند‬ ‫خوشایند نیس��ت و طبیعی است س��ازمان ها در مقابل‬ ‫اج��رای این ط��رح مقاومت می کنند اما تغییر س��اختار‬ ‫بودجه ریزی امری اجتناب ناپذیر اس��ت که به هر صورت‬ ‫باید اجرایی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بودجه ریزی ماموریت محور‬ ‫وحید شقاقی‪ ،‬اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫ته��ران در گفت وگ��و ب��ا «گس��ترش صنع��ت» درباره‬ ‫ویژگی های بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد گفت‪ :‬دو دهه‬ ‫اس��ت که دولت ها وعده بودجه نویسی مبتنی بر عملکرد‬ ‫را می دهن��د‪ ،‬دول��ت یازدهم نی��ز این وع��ده را از ابتدا‬ ‫داد‪ .‬در همین راس��تا‪ ،‬چند س��ال پیش همایش مدیران‬ ‫توس��عه و برنامه ریزی را برگزار کرد و در ان با تش��کیل‬ ‫جلس��ات توجیهی و اموزشی این فرایند را اغاز کرد اما‬ ‫در این مس��یر موفق نبودند و نتوانس��تند تا کنون نظام‬ ‫بودجه ریزی را تغییر دهند‪.‬‬ ‫این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ساختار بودجه ریزی‬ ‫کنون��ی نظ��ام افزایش��ی مبتنی ب��ر چانه زن��ی اس��ت‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬تغییر س��اختار نیازمند تغییر نگرش نس��بت به‬ ‫بودجه ریزی اس��ت‪ .‬برای اج��رای بودجه ریزی مبتنی بر‬ ‫عملکرد باید ماموریت ها و اهداف س��ازمان ها مش��خص‬ ‫ش��ود پ��س از ان فرایند ه��ا هزینه های تمام ش��ده هر‬ ‫فرایند برای تحقق ان ماموریت ها باید تعریف و محاسبه‬ ‫ش��ود‪ .‬براس��اس ماموریت ها و هزینه ه��ای انها بودجه‬ ‫وزارتخانه ه��ا بای��د تخصیص پی��دا کن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫شرایط کنونی چون نظام بودجه ریزی براساس چانه زنی‬ ‫تخصیص پیدا می کن��د ماموریت های هیچ وزارتخانه ای‬ ‫مش��خص نیست و پیوس��ته در حال تغییر است‪ .‬هزینه‬ ‫تمام ش��ده ماموریت ها انقدر افزای��ش پیدا کرده که اگر‬ ‫براس��اس نظام بودجه ریزی عملکرد تخصیص پیدا کند‬ ‫دس��تگاه ها مجبور به تعدیل نیروی انس��انی هستند‪ .‬در‬ ‫این سال ها دستگاه ها نتوانسته اند براساس نیروی انسانی‬ ‫ماموریت های خود را تعریف کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹صرفه جوی�ی ‪ ۵0‬درص�دی در هزینه های‬ ‫جاری‬ ‫عض��و هیات علمی دانش��گاه تهران با اش��اره به اینکه‬ ‫ح��دود ‪ ۸0‬ت��ا‪ ۹0‬درص��د بودج��ه دس��تگاه ها ص��رف‬ ‫هزینه های جاری می شود‪ ،‬گفت‪ :‬سهم عمده هزینه های‬ ‫جاری صرف نیروی انس��انی می شود بنابراین سازمان ها‬ ‫ب��رای تعری��ف ماموریت ه��ای جدی��د و محاس��به نرخ‬ ‫تمام ش��ده ان به ناچ��ار نیازمند تعدیل نیروی انس��انی‬ ‫هس��تند‪ .‬مقاومت هایی که تاکنون مانع اجرای این طرح‬ ‫نیز شده به همین دلیل است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تصریح ک��رد‪ :‬اگر دول��ت بودجه ریزی‬ ‫مبتنی بر عملکرد را سختگیرانه اجرایی کند‪ ،‬صرفه جویی‬ ‫گسترده در بودجه خواهد شد یا ماموریت ها برای حفظ‬ ‫بودج��ه افزای��ش پیدا می کن��د‪ .‬با بودجه ریزی س��نتی‬ ‫مبتنی بر چانه زنی ‪ ۴0‬تا ‪ ۵0‬درصد منابع اتالف می شود‪.‬‬ ‫نیروی انس��انی دس��تگاه های اجرایی چندین برابر نظام‬ ‫اداری س��ایر کشورهاست‪ .‬در نتیجه برای اجرایی کردن‬ ‫بودجه مبتنی بر عملکرد باید سختگیری شود یا در یک‬ ‫دوره شیوه های ارتقای بهره وری در سازمان ها اجرا شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش به�ره وری و تعدی�ل نی�روی‬ ‫انسانی‬ ‫شقاقی با بیان اینکه پس از محاسبه بودجه سازمان بر‬ ‫اساس عملکرد باید این شکاف برنامه ریزی پوشش داده‬ ‫ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬ان فرایند زمان بر اس��ت‪ .‬به طور مثال‪ ،‬به‬ ‫تدریج با بازنشسته ش��دن نیروهای انسانی نباید نیروی‬ ‫جایگزین گرفته شود تا تعدیل نیرو به مرور کاهش پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینکه پ��س از اجرایی ش��دن کامل‬ ‫بودجه ریزی عملکرد حدود ‪ ۵0‬درصد هزینه های جاری‬ ‫تعدیل می ش��ود‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬درحال حاض��ر هیچ امار‬ ‫دقیقی از میزان بهره وری نیروی کار در نهاد های اجرایی‬ ‫وجود ندارد اما بر اس��اس براورد ها این بهره وری بس��یار‬ ‫اندک اس��ت و از طریق پژوهش های میدانی بهره وری و‬ ‫میزان کار مفید نیروی کار میان ‪ ۴0‬دقیقه تا ‪ ۳‬س��اعت‬ ‫در روز در بخش های مختلف براورد می ش��ود‪ .‬دلیل ان‬ ‫هم به این موضوع برمی گردد که منابع براساس بهره وری‬ ‫توزیع نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فاصله ‪ ۵‬ساله تا تحقق کامل‬ ‫این اقتصاددان با بیان اینکه زیرساخت ها برای اجرای‬ ‫بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد فراهم نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫طرح در زمان طوالنی اجرا می ش��ود و حداقل ‪ ۵‬س��ال‬ ‫ب��ه برنامه ریزی برای اجرای ان نیاز اس��ت ت��ا به مرور‬ ‫س��ازمان ها بودجه خود را براساس عملکرد تعریف کنند‬ ‫در نتیجه این فرایند زمان بر نیازمند عزم جدی در تمام‬ ‫نهاد هاست که این عزم درحال حاضر احساس نمی شود‪.‬‬ ‫بنا بر این گ��زارش‪ ،‬تحقق کامل این طرح در بودجه‬ ‫‪ ۹۷‬غیر ممکن اس��ت و دولت تا اجرای کامل ان فاصله‬ ‫معناداری دارد اما عزم دولت برای اجرای ان نویدبخش‬ ‫تحولی بزرگ در س��اختار نظام مدیریت اجرایی کش��ور‬ ‫اس��ت که با عملیاتی ش��دن ان می توان به رس��یدن به‬ ‫ارزوی بزرگ بودجه بدون وابسته به نفت امید داشت‪.‬‬ ‫دعوت از ‪ ٤٠‬شرکت المانی برای همکاری اقتصادی با ایران‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با اشاره به طرح اعزام نیروی کار به خارج از‬ ‫کشور گفت‪ :‬برنامه اعزام نیروی کار از سال ‪ ٩٣‬اغاز شد اما شرایط سیاسی کشور‬ ‫در ان زمان تا حدی نامناسب بود‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬علی ربیعی گفت‪ :‬واقعیت‬ ‫این اس��ت که ما با دنیا قطع رابطه کرده بودیم و در عین حال می خواس��تیم که‬ ‫نیروی کار به مناطق دیگر ارسال کنیم‪ .‬با وجود این‪ ،‬با کشورهایی مثل استرالیا‪،‬‬ ‫کره و کانادا از راه های مختلف صحبت کردم تا این کار اغاز ش��ود‪ .‬وی با انتقاد‬ ‫از اینکه نیروهای اعزامی در گذش��ته اموزش های زبان خارجی‪ ،‬فنی وحرفه ای‬ ‫و ش��هروندی ندیده بودند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این عوامل باعث ش��د که این نیروها به‬ ‫پناهجو تبدیل ش��وند‪ .‬موضوع نه تنها برای کش��ورهای مقصد بلکه برای ما نیز‬ ‫قابل قبول نبود‪ .‬اما اکنون قرار است این افراد با تضمین های فنی وحرفه ای به ان‬ ‫کشورها بروند‪ .‬وی با ابراز امیدواری برای رفع موانع ساختاری و سیاسی بر سر راه‬ ‫اعزام نیروی کار به خارج از کشور گفت‪ :‬در همه مالقات های خارجی‬ ‫خود این موضوع را مطرح می کنم تا هرچه س��ریع تر این مسئله نیز‬ ‫حل ش��ود‪ .‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در پاس��خ به اخرین امار‬ ‫مربوط به ثبت نام طرح کارورزی در کش��ور اظهار کرد‪ :‬تا انجا که‬ ‫من می دانم ‪ ١٦٠‬هزار نفر تا کنون در این طرح ثبت نام کرده اند که‬ ‫برخی از انها صاحب ش��غل بودند اما با این تصور که ش��غل بهتری‬ ‫نصیب ش��ان خواهد ش��د در این طرح ثبت نام کردند‪ .‬با وجود این‪،‬‬ ‫پیش بینی ما این اس��ت که ‪ ۲۵۰‬هزار نفر در کارورزی و حق بیمه عرضه کننده‬ ‫نیروی کار خواهند بود‪ .‬ربیعی درباره بودجه مربوط به طرح کارورزی نیز گفت‪:‬‬ ‫اقای منصوری بهتر می توانند به این س��وال پاس��خ دهند؛ اما ما به تازگی ‪١٠٠‬‬ ‫میلیارد تومان از ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان را دریافت کردیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینکه بیش از ‪ ٤٠‬ش��رکت المان��ی در حوزه های‬ ‫مختلف با همکاری صندوق های وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و‬ ‫اتاق بازرگانی ایران برای همکاری اقتصادی به ایران دعوت ش��ده اند‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬مهم ترین بانک المانی و وزارت اقتصاد المان که امروز با‬ ‫ایران کار می کند از این هیات حمایت کرده اند‪.‬‬ ‫ربیعی با اشاره به حوزه هایی مثل ساختمان و فناوری های ارتباطی‬ ‫و غذایی و پتروش��یمی و دارویی و تامین مالی برای س��رمایه گذاری‬ ‫در ایران ادامه داد‪ :‬این حوزه ها از حمایت ش��رکت ها بهره مند ش��دند‪ .‬همچنین‬ ‫صندوق های بازنشس��تگی با توجه به ‪ ٣٣‬میلیارد دالر ارزش دارایی های ش��ان و‬ ‫تنوع حوزه هایی که در ایران وجود دارد و تضامینی که در دل خودش��ان دارند‬ ‫برای هولدینگ های اروپایی بسیار جذاب است‪.‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 29‬شهریور ‪ 29 1396‬ذی الحجه ‪ 20 1438‬سپتامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 214‬پیاپی ‪2187‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تسهیل اعطای زمین صنعتی‬ ‫با تامین زیرساخت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫با توجه به میزان‬ ‫سرمایه فعلی‬ ‫صندوق از اوایل فصل‬ ‫نخست سال ‪ ۹۷‬امکان‬ ‫صدور ضمانتنامه در‬ ‫صندوق وجود‬ ‫ندارد‬ ‫در مجمع عمومی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مطرح شد‬ ‫حمایت از مناطق محروم با صدور الکترونیکی ضمانتنامه ‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مجم��ع عموم��ی ع��ادی س��االنه صن��دوق ضمانت‬ ‫س��رمایه گذاری صنای��ع کوچک با حضور عل��ی یزدانی‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬محمدرضا فیاض به‬ ‫عنوان رییس مجمع و محمدحس��ین مقیسه مدیرعامل‬ ‫صن��دوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬در این مجمع از ارائ��ه الکترونیکی ضمانتنامه های‬ ‫صندوق قدردانی شد و ادامه این فرایند به جهت سادگی‬ ‫ب��رای متقاضیان در مناطق مح��روم و دور از مرکز مورد‬ ‫تاکی��د اعضای حاضر در مجمع قرار گرفت‪ .‬درخواس��ت‬ ‫افزایش س��رمایه در بودجه س��ال ‪ ۹۷‬و اج��رای فرایند‬ ‫خصوصی س��ازی از دیگر م��واردی مهمی بود که در این‬ ‫مجمع مورد توافق قرار گرفت‪ .‬ارتقای نظام اعتبار سنجی‬ ‫صن��دوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک نیز در‬ ‫ای��ن مجمع م��ورد تاکید قرار گرفت‪ .‬همچنین بررس��ی‬ ‫اثربخش��ی فعالیت های صن��دوق توافق اعضای مجمع را‬ ‫جلب کرد‪ .‬این اثربخشی با مراجعه حضوری به واحدهای‬ ‫صنعتی دریافت کننده ضمانتنامه های صندوق از س��وی‬ ‫گروه نظارت و ارزیابی که از س��ال گذش��ته تشکیل شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬انجام می ش��ود‪ .‬تاکنون خدمات دهی صندوق در‬ ‫این بررسی ها نش��ان دهنده رشد صد درصدی اشتغال و‬ ‫رش��د ‪ ۱0۴‬درصدی از نظر س��رمایه گذاری بر اثر صدور‬ ‫ضمانتنامه های صندوق بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تحقق شعار اشتغال و تولید‬ ‫محمدرضا فیاض‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و رییس مجمع صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچک گفت‪ :‬الکترونیکی ش��دن ص��دور ضمانتنامه‪ ،‬از‬ ‫اقدامات مهم در تکریم ارباب رجوع‪ ،‬اس��انی امور و کمک‬ ‫به توسعه س��رمایه گذاری صنایع کوچک است که نتایج‬ ‫گزارش فعالیت مجمع صندوق ضمانت س��رمایه گذاری‬ ‫صنای��ع کوچک در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬گویای کمک به ش��عار‬ ‫امسال اشتغال و تولید ب ه ویژه در مناطق محروم است‪.‬‬ ‫به گفته فیاض‪ ،‬اطالعات ‪ ۱۴‬اس��تان گویاست که نرخ‬ ‫رش��د س��رمایه گذاری و اش��تغال کل واحدهای صنعتی‬ ‫ب��ه ترتی��ب ‪ ۲۹‬و ‪ ۱0۲‬درصد افزایش پیدا کرده اس��ت‪.‬‬ ‫رییس مجم��ع صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچک اظهار کرد‪ :‬ترکیب هیات مدیره صندوق ضمانت‬ ‫س��رمایه گذاری صنای��ع کوچ��ک می تواند س��ال اینده‬ ‫دس��تاوردهای بهتری برای پش��تیبانی از صنایع کوچک‬ ‫در مناطق کمتر توس��عه یافته و کمک به ش��عار امس��ال‬ ‫اش��تغال و تولید به ویژه در مناطق محروم داش��ته باشد‪.‬‬ ‫فی��اض گف��ت‪ :‬صورت های مالی و گزارش��ی ش��فاف از‬ ‫پرداخت ضمانتنامه ها و ابتکارات خوبی که برای دا دو ستد‬ ‫ضمانت ایجاد ش��ده اس��ت در مجمع صن��دوق ضمانت‬ ‫س��رمایه گذاری صنای��ع کوچک برای حمای��ت از تولید‪،‬‬ ‫ارائه ش��د‪ .‬رییس مجمع صندوق ضمانت سرمایه گذاری‬ ‫صنای��ع کوچک تصریح کرد‪ :‬مش��کالت س��ال های قبل‬ ‫صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک برطرف‬ ‫شد و اعضای مجمع از اقدامات انجام شده اظهار رضایت‬ ‫کردند‪ .‬فیاض با اش��اره به مهم ترین اقدامات کیفی سال‬ ‫‪۱۳۹۵‬صندوق افزود‪ :‬ایج��اد کمیته های تخصصی برای‬ ‫توس��عه ارکان تصمیم گیری‪ ،‬بررسی و بازبینی اساسنامه‬ ‫و ایین نامه های صندوق برای پیشنهاد اصالحات الزم به‬ ‫مراجع ذی صالح‪ ،‬ارائه پیش��نهاد در حوزه تعالی صندوق‬ ‫برای درج در قانون برنامه شش��م توسعه‪ ،‬حضور صندوق‬ ‫در نمایشگاه ها و تداوم سفرهای استانی از ان جمله بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹مقابله با بحران سرمایه در خرداد‪۹۷‬‬ ‫محمد حس��ین مقیس��ه‪ ،‬مدیرعامل صندوق ضمانت‬ ‫س��رمایه گذاری صنایع کوچک در گفت وگو با «گسترش‬ ‫صنعت» موضوع افزایش س��رمایه مطرح شده در مجمع‬ ‫ای��ن صندوق را مورد اش��اره قرار داد و گفت‪ :‬بر اس��اس‬ ‫اس��تانداردهای بین الملل��ی‪ ،‬این گون��ه صندوق ه��ا در‬ ‫نهایت تا ‪۷‬برابر س��رمایه خود قدرت ریس��ک داشته و به‬ ‫ص��دور ضمانتنامه مبادرت می کنند و با توجه به رش��د‬ ‫فعالیت های صندوق‪ ،‬س��رمایه ‪ ۱۱0‬میلیارد تومانی برای‬ ‫حمای��ت از صنایع کوچک در مقایس��ه ب��ا صندوق های‬ ‫مش��ابه با س��رمایه های چن��د میلیارد دالری‪ ،‬س��رمایه‬ ‫ناچیزی اس��ت‪ .‬وی در حاش��یه برگزاری مجمع عمومی‬ ‫عادی صن��دوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک‬ ‫درباره س��قف پوشش��ی صدور ضمانتنامه های صندوق‬ ‫گف��ت‪ :‬براس��اس ایین نامه مص��وب هیات وزی��ران این‬ ‫صن��دوق می توان��د حداکث��ر تا ‪ ۷0‬درصد اصل و س��ود‬ ‫تس��هیالت بانکی صنایع کوچ��ک را ضمانت کند اما در‬ ‫مناطق محروم به ‪ ۸۵‬درصد می رس��د این بدان معناست‬ ‫که متقاضی یک بار باید در صندوق اعتبارسنجی ش��ده‪،‬‬ ‫وثیقه گذاری کند و س��پس ب��رای ‪ ۳0‬درصد باقی مانده‬ ‫دوباره در نزد بانک‪ ،‬اعتبار س��نجی و برای ان ‪ ۳0‬درصد‬ ‫هم وثیقه بگذارد‪ .‬با این حال در تالش هس��تیم با تغییر‬ ‫اساس��نامه سقف پوشش��ی ضمانتنامه های صندوق را تا‬ ‫صد درصد اصل و س��ود تسهیالت بانکی صنایع کوچک‬ ‫افزایش دهیم‪ .‬مقیسه تاکید کرد‪ :‬توجه به مناطق محروم‬ ‫در بررس��ی پرونده ها‪ ،‬نوع وثیقه ها و تس��هیالت بیشتر از‬ ‫گذش��ته در دس��تور کار صندوق بوده اس��ت اکنون نیز‬ ‫ادام��ه این رویه مورد تاکید اعض��ای مجمع قرار گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک‬ ‫رشد صد درصدی صدور ضمانتنامه در ‪ ۶‬ماه اغاز امسال‬ ‫نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل تاکید کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫میزان س��رمایه فعلی صندوق از اوایل فصل نخست سال‬ ‫‪ ۹۷‬ام��کان ص��دور ضمانتنامه در صن��دوق وجود ندارد‪.‬‬ ‫انتظار هس��ت با کمک دولت و مجلس افزایش س��رمایه‬ ‫قابل توجهی در س��ال اینده داش��ته باش��یم که بتوانیم‬ ‫ظرفیت جدید را ایجاد کنیم و رشد صدور ضمانتنامه ای‬ ‫که در ‪ ۳‬س��ال گذشته به دس��ت اورده ایم را ادامه دهیم‪.‬‬ ‫به گفته مقیسه‪ ،‬الکترونیکی شدن صدور ضمانتنامه های‬ ‫و خدمات ده��ی صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچک یکی از موفقیت های به دس��ت امده در یک سال‬ ‫گذشته است که از اردیبهشت امسال اجرایی شده است‪.‬‬ ‫این امر در کاهش مراجعات حضوری و تس��ریع در انجام‬ ‫کار ب��رای متقاضیان دارای اهمیت اس��ت‪ .‬این امر برای‬ ‫مناط��ق مح��روم و دور از مرکز دوچندان می ش��ود‪ .‬این‬ ‫سامانه فضا را شفاف کرده است همچنین پرونده ها برای‬ ‫متقاضیان‪ ،‬مدی��ران و مراجعه کنندگان در هر مرحله ای‬ ‫قابل پیگیری است‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت»‪ ،‬سال‬ ‫‪ ۹۴‬ب��رای نخس��تین بار بع��د از تامین س��رمایه صندوق‬ ‫ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک ‪ ۲۵‬میلیون دالر‬ ‫از محل تس��ویه مطالبات دولت از محل حس��اب ذخیره‬ ‫ارزی به س��رمایه صندوق افزوده ش��د‪ .‬این رقم در س��ال‬ ‫‪ ۹۴‬مع��ادل ‪ ۷۴‬میلیارد تومان بوده اس��ت‪ .‬درحال حاضر‬ ‫سرمایه صندوق حدود ‪ ۱۱0‬میلیارد تومان است‪ .‬با توجه‬ ‫ب��ه پیش بینی عملکرد صندوق ضمانت س��رمایه گذاری‬ ‫صنایع کوچک تا پایان س��ال ‪ ۹۶‬افزون بر ‪ ۶‬برابر سرمایه‬ ‫این صندوق ضمانتنامه صادر می ش��ود بنابراین در فصل‬ ‫نخس��ت سال ‪ ۹۷‬به افزایش س��رمایه صندوق نیاز است‬ ‫ت��ا این روند ادامه پیدا کند‪ .‬این درحالی اس��ت که بیش‬ ‫از ‪ ۹0‬درص��د از بنگاه ه��ای اقتصادی جهان را بنگاه های‬ ‫کوچک و متوس��ط یا همان ‪ SME‬تشکیل می دهند‪ .‬در‬ ‫دنیا راهکارهای زیادی برای حمایت از صنایع کوچک در‬ ‫پی��ش گرفته اند اما یکی از موفق ترین الگوهای حمایتی‪،‬‬ ‫ایجاد صندوق های ضمانت سرمایه گذاری بوده که اغلب‬ ‫کارکرد تامین وثیقه را دارد‪ .‬در ایران نزدیک به ‪ ۸0‬هزار‬ ‫واحد صنعتی کوچک فعالیت می کنند و ده ها هزار واحد‬ ‫صنفی تولیدی مشغول به تولید هستند‪ .‬صندوق ضمانت‬ ‫س��رمایه گذاری صنایع کوچک ب��ا هدف کمک به تامین‬ ‫مال��ی بنگاه ه��ای کوچک‪ ،‬ب ه عنوان یک��ی از چالش های‬ ‫اساس��ی این گونه بنگاه ها‪ ،‬در سال ‪ ۱۳۸۳‬به موجب ماده‬ ‫واحده ای قانونی از سوی مجلس شورای اسالمی تاسیس‬ ‫ش��ده اس��ت و هدف اصل��ی ان فراهم ک��ردن موجبات‬ ‫توس��عه س��رمایه گذاری بخ��ش غیر دولت��ی در صنایع‬ ‫کوچک و تضمین و تس��هیل در توثیق تسهیالت اعطایی‬ ‫به طرح های اشاره شده است‪ .‬اصلی ترین و سنتی ترین و‬ ‫البته پرکاربردترین نوع ضمانتنامه در بیشتر صندوق های‬ ‫توسعه ای‪ ،‬از جمله صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچک‪ ،‬ضمانتنامه های اعتباری اس��ت‪ .‬این ضمانتنامه‬ ‫برای اسان سازی در تامین منابع مالی صادر می شود و در‬ ‫اصل جایگزین وثیقه مورد مطالبه بانک ها برای واحدهای‬ ‫صنعتی کوچک (زیر ‪ ۵0‬نفر نیروی انسانی) است‪.‬‬ ‫واگ��ذاری زمی��ن ب��ه بخش‬ ‫خصوصی به منظ��ور راه اندازی‬ ‫مراک��ز تج��اری و تفریح��ی‪،‬‬ ‫از جمل��ه خدم��ات ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی اس��تان‬ ‫اصفهان در زمینه اسان س��ازی‬ ‫سرمایه گذاری بخش خصوصی‬ ‫محمدجواد بگی‬ ‫اس��تراتژی‬ ‫اس��ت‪ .‬این شرکت‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫چارچوب‬ ‫در‬ ‫مش��خصی دارد و‬ ‫شهرک های صنعتی اصفهان‬ ‫اسناد باالدستی حرکت می کند‬ ‫و برنامه ه��ای ان چی��زی ج��ز‬ ‫قوانین و منش��ور دولت تدبیر و امید نخواه��د بود‪ .‬بنابراین ‪۹0‬‬ ‫میلیارد ریال اعتبار برای توس��عه ش��هرک های صنعتی کاشان‬ ‫و اران و بی��دگل اختص��اص یافته تا اعطای زمین ش��هرک های‬ ‫صنعتی استان اصفهان به متقاضیان اسان شود‪.‬‬ ‫باید درنظر داشت که ایجاد زیرساخت های مورد نیاز صنایع و‬ ‫خدمات دهی زیرس��اختی مناسب به شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫اس��تان اصفهان مهم ترین اولویت ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬برای تامین زیرس��اخت های صنعتی مورد نیاز‬ ‫س��رمایه گذاران ‪ ۸‬میلیارد ریال ب��رای تصفیه خانه و جمع اوری‬ ‫فاضالب و ‪ ۷‬میلیارد و ‪ ۶00‬میلیون ریال نیز با هدف بهس��ازی‬ ‫معاب��ر و جدول گذاری به ش��هرک های صنعت��ی منطقه اران و‬ ‫بیدگل اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫همچنین به منظور اهمیت استفاده از سوخت پاک در صنایع‪،‬‬ ‫اعتب��اری در ح��دود ‪ ۲۶‬میلیارد و ‪ ۵00‬میلی��ون ریال با هدف‬ ‫توس��عه شبکه گازرسانی برای شهرک های منطقه کاشان و اران‬ ‫و بیدگل درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫درحال��ی که مص��رف اب در بخش صنعت فق��ط ‪ ۳‬درصد از‬ ‫میزان اب مصرفی کشور را به خود اختصاص داده است‪ ،‬باهدف‬ ‫خرید اب ش��هرک های صنعتی منطقه کاش��ان و اران و بیدگل‬ ‫‪ ۲۹‬میلیارد ریال هزینه شده است‪ .‬همچنین برای توسعه شبکه‬ ‫مخابرات��ی و فیب��ر نوری اعتب��اری افزون بر ‪ ۵‬میلی��ارد و ‪۸00‬‬ ‫میلیون ریال اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫از انجا که صنعت از حادثه به دور نیس��ت‪ ،‬می توان صنعت را‬ ‫از حادث��ه ایمن کرد برای خرید خودروهای اتش نش��انی حدود‬ ‫‪ ۶‬میلی��ارد و ‪ ۵00‬میلیون ریال به ش��هرک های صنعتی منطقه‬ ‫کاشان و اران و بیدگل اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تسهیل صادرات‬ ‫دغدغه امروز صنایع کوچک قم‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قم‪ ،‬زمینه سازی‬ ‫و اسان سازی صادرات را یکی از دغدغه های مهم صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط اس��تان عنوان کرد‪ .‬ب��ه گزارش خبرنگار گس��ترش‬ ‫صنعت از استان قم‪ ،‬امیر طیبی نژاد در بازدید از غرفه واحدهای‬ ‫تولیدی قم در پانزدهمین نمایش��گاه ش��یرینی و شکالت کشور‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬با توجه ب��ه سیاس��ت های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت و اجرای برنامه های حمایتی س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی در توسعه واحدهای صنعتی صادرات محور‬ ‫حرکت��ی نو در این بخش اغاز ش��ده اس��ت‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط اس��تان قم از ظرفیت بس��یاری برای‬ ‫صادرات برخوردار اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬با وجود ظرفیت مناسب استان‬ ‫در صادرات‪ ،‬در سال های گذشته ان گونه که شایسته است مورد‬ ‫توجه قرار نگرفته اس��ت‪ .‬طیبی نژاد بررسی و شناخت واحدهای‬ ‫صادرات محور و توس��عه توان تولید و تش��کیل کنسرسیوم های‬ ‫صادراتی را از برنامه های س��ال های گذش��ته برشمرد و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬یکی از وظایف خوش��ه های کسب وکار باال بردن توان تولید‬ ‫و محص��والت صادراتی واحدهای تولیدی در اس��تان قم و ایجاد‬ ‫زمینه ه��ای نرم افزاری و س��خت افزاری صادرات بوده اس��ت که‬ ‫خوشبختانه دستاوردهای خوبی نیز داشته اند‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 29‬شهریور ‪ 29 1396‬ذی الحجه ‪ 20 1438‬سپتامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 214‬پیاپی ‪2187‬‬ ‫فناوری های نوین و صنایع‬ ‫یادداشت‬ ‫توسعه صنعتی با سیاست گذاری‬ ‫فله ای ممکن نیست‬ ‫ب��ه نظر می رس��د که میان‬ ‫تجاری س��ازی محص��والت‬ ‫فناوران��ه و تولی��دات صنعتی‬ ‫مصرف��ی تف��اوت وج��ود دارد‪.‬‬ ‫انجا که سخن از تجاری سازی‬ ‫ایده ه��ا ی��ا محص��والت نهایی‬ ‫نواور اس��ت‪ ،‬منظ��ور معرفی‪،‬‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫جذب و بازارسازی است‪ .‬اما در‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫محصوالت صنعتی که شناخته‬ ‫شده هستند و در میان رقیبان‬ ‫به س��ر می برند تجاری س��ازی یعنی پیدا کردن بازارهای جدید‪،‬‬ ‫حفظ بازار و تداوم فروش؛ از این رو‪ ،‬هر ایده و نواوری که بتواند‬ ‫رون��د تولید محص��والت صنعتی نواور را بهب��ود دهد یا تکمیل‬ ‫کن��د‪ ،‬می توان��د در این هدف تاثیر بس��زایی بگ��ذارد‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬اگر نواوری در بسته بندی خرما یا اجیل به وجود اید که‬ ‫ماندگاری محصول را باال ببرد به طور قطع بازارهای بیش��تری را‬ ‫در حیط��ه فروش این محصول ق��رار می دهد‪ .‬اما نوعی محصول‬ ‫جدید که برای مصرف کننده ناش��ناخته است خلق و تولید شود‬ ‫باید در بازارهایی معرفی شود که نیازمندی برای ان وجود دارد‬ ‫یا احساس می ش��ود‪ .‬در مجموع می توان این گونه گفت که بین‬ ‫تجاری س��ازی محصوالت خاص فناورانه ب��ا محصوالت صنعتی‬ ‫ک��ه در انها نواوری و خالقیت به وجود می اید‪ ،‬متفاوت اس��ت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن باید راهبردهای تجاری س��ازی در هر محصولی خاص‬ ‫ان تعری��ف ش��ود‪ .‬بدیهی اس��ت که اقدامات حمایتی از س��وی‬ ‫س��ازمان ها و مراکز پشتیبان نیز براساس نحوه فعالیت نواوران و‬ ‫فناوران باید تهیه شود‪ .‬با این حساب می توان گفت هر محصول‬ ‫تولیدی چه خالقانه و چه صنعتی ش��ده و به تولید انبوه رسیده‬ ‫نیاز مند سیاست گذاری ویژه ای برای تولید‪ ،‬توسعه و بازارسازی و‬ ‫تجاری سازی است‪ .‬از این رو‪ ،‬نباید برای هر محصولی یک نسخه‬ ‫شفابخش پیچیده شود‪ .‬حتی برای تک تک مواد غذایی نیز باید‬ ‫سیاست گذاری ویژه ای شود تا مشخص شود که مشکل در نوع و‬ ‫ماهیت محصول است یا بسته بندی یا مورد دیگر‪.‬‬ ‫تازه ها‬ ‫تولید اسپری ضدعفونی کننده‬ ‫زخم نانویی‬ ‫پژوهش��گران در یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید اسپری‬ ‫ضدعفونی کننده زخم با فناوری نانو ش��دند که در کمترین زمان‬ ‫ممک��ن طیف وس��یعی از میکروارگانیس��م را از مح��ل زخم نابود‬ ‫می کن��د‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬تمیز کننده جراحت‏ ها‪ ،‬س��وختگی‏ ها و‬ ‫ان��واع زخم‏ ها‪ ،‬بدون س��وزش‪ ،‬بدون ب��و‪ ،‬بدون الکل‪ ،‬بدون رنگ‬ ‫و بدون حساس��یت‪ ،‬تس��ریع بهبود زخم از ویژگی ها و مزایای این‬ ‫اسپری به شمار می رود‪ .‬نقره کلوئیدی نانوذرات نقره معلق تثبیت‬ ‫ش��ده است‪ .‬استفاده از نقره به عنوان یک عامل ضد عفونی کاربرد‬ ‫جدیدی از این ماده نیس��ت‪ .‬ترکیبات نق��ره در برابر باکتری های‬ ‫هوازی و بی هوازی‪ ،‬با رس��وب پروتئین های باکتریایی س��لولی و با‬ ‫مس��دود کردن شبکه تنفس��ی میکروبی موثر شناخته شده است‪.‬‬ ‫باتوج��ه به اینکه ظهور باکتری های مق��اوم در برابر انتی بیوتیک‪،‬‬ ‫به دلیل اس��تفاده بیش از حد از انتی بیوتیک‏ ها به ش��مار می رود‪،‬‬ ‫اهمیت نقره دوباره به جایگاه باالیی رس��یده اس��ت‪ .‬با پیش��رفت‬ ‫فن��اوری نانو‪ ،‬عالقه به اس��تفاده از کارایی ضد باکتریایی نانوذرات‬ ‫نقره افزایش یافته است‪.‬‬ ‫تشکیل کمیته اقتصاد‬ ‫دانش بنیان‬ ‫نماینده مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪ :‬در کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجلس‪ ،‬کمیته اقتصاد دانش بنیان تشکیل شده است‪ .‬سیده فاطمه‬ ‫حس��ینی‪ ،‬نماینده مجلس شورای اسالمی با اشاره به این موضوع‬ ‫که در کمیس��یون اقتصادی مجلس‪ ،‬کمیت��ه اقتصاد دانش بنیان‬ ‫تش��کیل ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این کمیته با هدف اقتصادی و در‬ ‫جهت رفع چالش های تقنینی و نظارتی که در زمینه شرکت های‬ ‫دانش بنیان و قانون حمایت از این ش��رکت ها وجود دارد به وجود‬ ‫امده است‪ .‬به گزارش باشگاه خبرنگاران‪ ،‬نماینده مجلس شورای‬ ‫اسالمی افزود‪ :‬به دنبال این هستیم که در زمینه هایی که به وضع‬ ‫قانون نیاز است با استفاده از ابزار های جدید مالی برای شرکت های‬ ‫دانش بنیان ریس��ک پذیر تامین مالی کنی��م‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬گاهی‬ ‫ممکن اس��ت که نظارت به درس��تی اعمال نشود و به همین دلیل‬ ‫م��ا از صندوق نواوری و ش��کوفایی دع��وت کرده ایم که در مهر به‬ ‫کمیسیون اقتصادی مجلس اید تا در ان جلسه گالیه های مالی را‬ ‫که از سوی شرکت های دانش بنیان مطرح می شود‪ ،‬بررسی کنیم‪.‬‬ ‫نخستین جشنواره نواوری‬ ‫تجهیزات ورزشی‬ ‫نخستین جشنواره بازار دارایی فکری در حوزه ایده ها‪ ،‬نواوری ها‬ ‫و اختراعات صنعت تجهیزات ورزشی و توانبخشی‪ ،‬در مهر برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬ابزارهای تمرینی و کمک تمرینی رش��ته های ورزش��ی‪،‬‬ ‫بیومکانیک‪ ،‬مهندس��ی و فناوری ورزشی‪ ،‬تجهیزات ازمایشگاهی‬ ‫علوم ورزشی‪ ،‬تجهیزات توانبخشی ورزشی‪ ،‬شبیه سازهای ورزشی‬ ‫و مهندس��ی پزش��کی محورهای طرح های فناورانه این جشنواره‬ ‫هستند‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬تاکنون بیش از ‪ ۱۷۰‬اختراع و نواوری از‬ ‫سوی دبیرخانه جشنواره دریافت شده است‪ .‬طرح های دریافتی در‬ ‫دست داوری تخصصی علمی و اقتصادی هستند‪ .‬زمان اعالم نتایج‬ ‫نهایی و طرح های منتخب ‪ ۱۵‬مهر خواهد بود‪.‬‬ ‫محمدرضا خانی‬ ‫امیر اشراقی‬ ‫فناوری هایی برای دگرگونی بسته بندی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫باال بردن ضریب کیفیت محصول تنها به محتوا و‬ ‫ماده اولیه ان مربوط نمی ش��ود‪ .‬گاهی ممکن است‬ ‫محصول تولیدی کیفیت باالیی از نظر ماهیت داشته‬ ‫باش��د اما از انجا که ش��اید شکل و ظاهر مناسب یا‬ ‫بس��ته بندی باکیفیت و ش��کیلی ب��رای ان در نظر‬ ‫گرفته نش��ده اس��ت‪ ،‬اقبالی در بازار پی��دا نکند‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬بر اس��تفاده از فناوری ه��ای نوین با هدف‬ ‫افزای��ش کیفیت و بازدهی بس��ته بندی مواد غذایی‬ ‫تاکید می شود‪ .‬بس��ته بندی‪ ،‬هنر و علم اماده سازی‬ ‫م��واد غذایی برای انبار ک��ردن‪ ،‬و در نهایت فروش‬ ‫اس��ت بنابراین بسته بندی باید تا حد امکان ساده و‬ ‫ارزان باش��د‪ ،‬ضمن انکه اهداف نخست بسته بندی‬ ‫یعنی خاصی��ت حفاظتی و جذابیت را نیز داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬البته بهره گیری از فناوری های نو در صنعت‬ ‫بسته بندی تنها به ترکیب ظاهری و زیبایی محصول‬ ‫خالص��ه نمی ش��ود بلک��ه گاه��ی مصرف کنندگان‬ ‫نی��از دارند برای افزایش مان��دگاری محصوالت نوع‬ ‫خاصی از بس��ته بندی لحاظ ش��ود‪ .‬بدیهی است که‬ ‫ه��م زیبایی هم افزایش مان��دگاری و حفظ کیفیت‬ ‫می توان��د هدف نهای��ی از کارب��رد فناوری های روز‬ ‫در صنعت بس��ته بندی باش��د‪ .‬به عن��وان نمونه‪ ،‬به‬ ‫تازگی پژوهشگران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‬ ‫طبیعی س��اری با هم��کاری دانش��گاه تبریز در فاز‬ ‫ازمایش��گاهی به کمک یک نانوذره طبیعی و روغن‬ ‫ذرت توانس��تند کارایی بس��ته بندی مواد غذایی را‬ ‫بهبود بخشند؛ بس��ته بندی هایی که به گفته انها از‬ ‫ویژگی تخریب پذیری برخوردار هستند‪ .‬البته از انجا ‬ ‫که بخش زیادی از ماد ه تشکیل دهنده بسته بندی ها‬ ‫مواد غیر تخریب پذیر هس��تند‪ ،‬بس��یاری از زباله ها‬ ‫و االینده های زیس��ت محیطی را بس��ته بندی مواد‬ ‫غذایی تشکیل می دهند‪ .‬امروزه مطالعات گسترده ای‬ ‫در جه��ت کاربرد مواد زیس��ت تخریب پذیر به عنوان‬ ‫مواد اولی ه بس��ته بندی مواد غذایی ش��ده اس��ت‪ .‬با‬ ‫ وج��ود این‪ ،‬همچنان تالش برای بهبود کارایی انها‬ ‫ادام��ه دارد‪ .‬در نمونه ای دیگر پژوهش��گران کش��ور‬ ‫در یک ش��رکت دانش بنیان موفق به تولید کیس��ه‬ ‫اکسازیس��ت تخریب پذیر حاوی نانو ذرات اکس��یدی‬ ‫برای بهبود خواص مکانیکی ش��دند که می تواند در‬ ‫عین کارایی به حفظ محیط زیست نیز کمک کند‪.‬‬ ‫‹ ‹فناوری های بسته بندی‬ ‫ترکیبات مهندسی ش��ده در زمینه نانوفناوری نیز‬ ‫می توانند در مواد اولیه و همچنین در بس��ته بندی‬ ‫مواد غذایی با س��طوح ضدمیکروبی و سنسورهایی‬ ‫که تغییر رنگ را در زمان فاس��د شدن مواد غذایی‬ ‫اغاز می کنند‪ ،‬س��ودمند باش��ند‪ .‬به عن��وان نمونه‪،‬‬ ‫بسته بندی نانویی نانوکپسوالس��یون می تواند برای‬ ‫محافظ��ت از ترکیبات حس��اس مانن��د ویتامین ها‪،‬‬ ‫مواد معدنی‪ ،‬انتی اکس��یدان ها و اس��یدهای چرب‬ ‫اشباع نشده مورد استفاده قرار گیرد‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫با اس��تفاده از برنامه های متنوع ک��ه همه چیز را از‬ ‫ایمن��ی غذا ت��ا تغذیه بهتر‪ ،‬کاه��ش زباله های مواد‬ ‫غذای��ی و بس��ته بندی زیس��ت تخریب پذیر بهب��ود‬ ‫می بخشد‪ ،‬مصرف کنندگان به صورت اجتناب ناپذیر‬ ‫در س��ال های اینده بیش��تر ترکیبات نانومواد را در‬ ‫محص��والت مصرف��ی خ��ود خواهند داش��ت‪ .‬امیر‬ ‫اشراقی‪ ،‬کارش��ناس س��تاد نانو در صنایع غذایی و‬ ‫بس��ته بندی در این زمینه به «گس��ترش صنعت»‬ ‫ل حاض��ر کاربردهای زی��ادی برای‬ ‫گف��ت‪ :‬در ح��ا ‬ ‫نانو فناوری می توان متصور شد‪ .‬با این حال‪ ،‬استفاده‬ ‫از فناوری نانو در صنعت بس��ته بندی حرکت نوپایی‬ ‫تولید دستگاه جراحی اب مروارید در کشور‬ ‫یک شرکت مهندسی پزشکی با کمک تسهیالت صحا‬ ‫به تولید دس��تگاه جراحی اب مروارید (فیکو ویترکتومی‬ ‫م��دل مروارید) اقدام کرده اس��ت‪ .‬به گزارش گس��ترش‬ ‫صنع��ت‪ ،‬به نق��ل از صحا محمدرضا محم��د‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت مهندس��ی پزش��کی عالی پیام درباره عملکرد‬ ‫دس��تگاه مرواری��د پالس گف��ت‪ :‬این دس��تگاه در گروه‬ ‫دستگاه های جراحی چشم قرار می گیرد‪ .‬دستگاه مروارید‬ ‫پ�لاس قابلیت انجام جراحی خ��ارج کردن اب مروارید با‬ ‫اس��تفاده از روش فیک��و‪ ،‬ویترکتوم��ی قدام��ی (تخلیه‬ ‫زجاجیه) به وس��یله پ��روب ویترکتومی با مکانیزم رفت و‬ ‫برگش��تی‪ ،‬قطع خونریزی ب��ا روش الکتروکوتر فرکانس‬ ‫باال را دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی پزش��کی عالی پیام در‬ ‫توضی��ح روش ه��ای جراحی دس��تگاه مروارید گفت‪ :‬در‬ ‫شرایط طبیعی‪ ،‬عدسی شفاف است‪ ،‬اشعه های نور از ان‬ ‫عبور کرده و روی ش��بکیه متمرکز شده و تصویر واضحی‬ ‫را ایجاد می کند‪ .‬کدر شدن این عدسی شفاف اب مروارید‬ ‫نامیده می شود‪ .‬جراحی خارج کردن اب مروارید با استفاده‬ ‫از روش فیکو یکی از کاربردهای این دستگاه است‪ .‬در این‬ ‫روش از یک برش کوچک در کنار قرنیه برای برداش��تن‬ ‫اب مروارید استفاده می شود که این روش درحال حاضر در‬ ‫دنیا برای درمان اب مروارید متداول است‪ .‬محمد افزود‪:‬‬ ‫کار دیگر این دستگاه ویترکتومی است‪ .‬برداشت زجاجیه‬ ‫با استفاده از پروب ویترکتومی که به وسیله دستگاه فیکو‬ ‫یا ویترکتومی فعال می شود‪ ،‬جراحی ویترکتومی نامیده‬ ‫می ش��ود‪.‬به هنگام جراحی‪ ،‬سوزن پروب ویترکتومی از‬ ‫شکاف کنار قرنیه وارد محفظه خلفی می شود‪ .‬با راه اندازی‬ ‫پ��روب‪ ،‬وکیوم داخل پروب باعث می ش��ود ذره کوچکی‬ ‫از زجاجیه به داخل ش��کاف س��وزن پروب کشیده شود‪.‬‬ ‫هوای فشرده پالسی و عکس العمل فنر پروب‪ ،‬سبب ایجاد‬ ‫حرکت رفت و برگش��تی تیغه پروب شده که این حرکت‬ ‫باع��ث بریده ش��دن این ذره از زجاجیه می ش��ود‪ .‬وی با‬ ‫بی��ان اینکه قط��ع خونریزی یکی دیگر از کاربردهای این‬ ‫دستگاه است‪ ،‬گفت‪ :‬در طول عمل جراحی و با توجه به‬ ‫ایجاد برش و سایر عملیات های جراحی تهاجمی‪ ،‬ممکن‬ ‫است خونریزی های جزئی به وجود اید که فرایند انعقاد‬ ‫ب��ه قطع خونریزی کمک می کند‪ .‬مروارید پالس از روش‬ ‫«الکتروکوت��ر ب��ای پالر» برای قطع خونریزی اس��تفاده‬ ‫می کن��د‪ .‬انعقاد ب��ای پالر یکی از قدیمی ترین ش��یوه ها‬ ‫اس��ت که روش اعمال س��یگنال الکتریکی فرکانس باال‬ ‫را ب��ه منظور قط��ع خونریزی ب ه کار می گی��رد‪ .‬به دلیل‬ ‫ماهیت سیگنال فرکانس باال‪ ،‬جریان فقط در ناحیه بین‬ ‫تیغه های پنس برقرار ش��ده و تنها ناحیه تحت درمان در‬ ‫معرض این جریان الکتریکی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به روش تولید ای��ن محصول عنوان کرد‪:‬‬ ‫مرواری��د پالس دس��تگاهی با ابع��اد ‪ ۵۰×۲۱×۳۵ cm‬و‬ ‫وزن ‪ ۱۴ kg‬که ش��امل قطع��ات مکانیکی‪ ،‬پنوماتیکی و‬ ‫الکترونیکی اس��ت‪ .‬تمامی قطعات به صورت مس��تقیم یا‬ ‫به وس��یله قطعه نگهدارنده روی شاسی مونتاژ شده اند و‬ ‫در انتها‪ ،‬شاسی ب ه وسیله قطعات بدنه محصور می شود‪.‬‬ ‫اس��ت و ما هم در ابتدای مس��یر هستیم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬این فناوری در تولید لبنیات‪ ،‬شیر‬ ‫و پاستوریزاس��یون کارب��رد دارد‪ .‬ب��ا ای��ن حال‪ ،‬در‬ ‫صنعت بس��ته بندی مواد غذایی بی��ش از تولید غذا‬ ‫این فناوری را در کش��ور شاهد هستیم‪ .‬برای مثال‪،‬‬ ‫ی انتی باکتریال و با ماندگاری باال این‬ ‫تولید ظرف ها ‬ ‫فناوری نوین کاربرد دارد‪ .‬اش��راقی می افزاید‪ :‬نوعی‬ ‫بسته بندی مواد غذایی به وجود امده است که تغییر‬ ‫رنگ یا فس��اد ماده غذایی را هشدار می دهد‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬می توان گفت فناوری نانو زمینه ساز بسته بندی‬ ‫نوین در صنایع غذایی ش��ده اس��ت‪ .‬اشراقی درباره‬ ‫تاثی��ر بهره گیری از فناوری نان��و در صنایع و رونق‬ ‫صادرات هم گفت‪ :‬استفاده از فناوری نانو در صنعت‬ ‫بس��ته بندی صد درصد بر بهبود روند صادرات مواد‬ ‫غذای��ی تاثیرگذار اس��ت‪ .‬چالش اصل��ی صنایع در‬ ‫بسته بندی محصوالت تولیدی برای صادرات بهتر و‬ ‫بیشتر است‪ .‬الزمه صادرات محصوالت تولیدی این‬ ‫است که ما بتوانیم زمان ماندگاری تولیدات خود را‬ ‫افزایش دهیم‪ .‬بنابراین هر ماده ای که بتواند به روند‬ ‫این ماندگاری کمک کند موثر اس��ت‪ .‬در این میان‬ ‫نانوذرات کمک شایانی در افزایش بهره وری و بهبود‬ ‫بسته بندی پلیمری محصوالت تولیدی داشته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹پالسما و کرونا‬ ‫محمدرضا خانی‪ ،‬اس��تاد دانشگاه شهید بهشتی‬ ‫و مدیرعامل ش��رکت پالسما فن جم درباره اهمیت‬ ‫استفاده از فناوری های نوین در صنعت بسته بندی به‬ ‫«گسترش صنعت» گفت‪ :‬کیفیت محصوالت مشابه‬ ‫در بسیاری از موارد یکسان است و چیزی که میان‬ ‫محصوالت تف��اوت ایجاد می کند‪ ،‬نوع بس��ته بندی‬ ‫اس��ت که می تواند قدرت بازاریابی و فروش را برای‬ ‫ان محصول ب��ه ارمغان اورد؛ به وی��ژه در صنایعی‬ ‫همچون شکالت این مورد چشمگیر است‪.‬‬ ‫خان��ی با اش��اره به فن��اوری پالس��ما و کرونا در‬ ‫زمینه بس��ته بندی گفت‪ :‬این فناوری باعث افزایش‬ ‫قابلیت و ماندگاری چاپ می ش��ود که خوشبختانه‬ ‫دس��تگاه های مربوط به ان در کش��ور بومی س��ازی‬ ‫شده است‪ .‬همچنین فناوری کرونا باعث حذف مواد‬ ‫ش��یمیایی در صنعت بسته بندی می شود و خطرات‬ ‫انب��ارداری طوالن��ی را برای محص��والت تولیدی از‬ ‫بین می برد‪ .‬اس��تاد دانشگاه شهید بهشتی معتقد‬ ‫اس��ت که نسبت به ‪ ۱۰‬سال گذشته تولیدکنندگان‬ ‫تمایل بیشتری به استفاده از فناوری در بسته بندی‬ ‫محصوالت نش��ان می دهند؛ به ویژه برای چاپ روی‬ ‫قطعات س��ه بعدی که فناوری پالس��ما این موضوع‬ ‫را عملی کرده اس��ت‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫بای��د به فناوری ها و دس��تگاه های داخلی مربوط به‬ ‫ان بیش��تر اعتماد کنند تا بتوانن��د محصوالتی در‬ ‫بس��ته بندی های مناس��ب ارائه دهن��د؛ اقدامی که‬ ‫می تواند بازارسازی مناسبی برای محصوالت انها به‬ ‫همراه داشته باشد‪ .‬با مرور گفته های باال چند نکته‬ ‫را از ذه��ن می گذارنیم؛ نخس��ت اینکه فناوری های‬ ‫نوی��ن مرتبط ب��ا چ��اپ و بس��ته بندی محصوالت‬ ‫روزبه روز در حال گس��ترش اس��ت‪ .‬بنابراین تجهیز‬ ‫ماشین االت یا خریداری نمونه های جدید و فناورانه‬ ‫از پاک��ت یا پوش��ش های نوین می توان��د هم برای‬ ‫مصرف کننده جذاب باشد هم سوداوری بیشتری را‬ ‫نصیب تولیدکننده کند‪ .‬دوم اینکه تولیدکنندگان و‬ ‫صنعتگران باید به توانایی فناوری های داخلی اعتماد‬ ‫کنند و از تح��ول فرار نکنند چراکه الزمه توس��عه‬ ‫صنعتی تنها تولید محصول باکیفیت نیست بلکه در‬ ‫بسته بندی ان نیز هس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬شایسته است‬ ‫که کارگاه های اموزش��ی برای اشنایی صنعتگران از‬ ‫سوی س��ازمان های توسعه ای در زمینه فناوری های‬ ‫مرتبط با توسعه صنعت بسته بندی برپا شود‪.‬‬ ‫عرضه سامانه های پلیمری در صنایع هوافضا‬ ‫طرح «مقاوم سازی و بهبود چقرمگی رزین اپوکسی از‬ ‫طریق افزودن نانولوله کربنی اصالح شده با کوپلیمرهای‬ ‫یورتان��ی» ب��ا تالش پژوهش��گران دانش��گاهی اجرایی‬ ‫می شود‪ .‬این س��امانه های پلیمری گرماسخت به سبب‬ ‫خواص فیزیکی‪-‬مکانیکی‪ ،‬پایداری حرارتی و مقاومت‬ ‫شیمیایی باال نسبت به سامانه های گرمانرم‪ ،‬کاربردهای‬ ‫وی��ژه ای در صنایع مختلف دارند‪ .‬کمتر از ‪ ۲۰‬س��ال از‬ ‫معرفی گروه جدیدی از مواد با س��اختارهای دو محیط‬ ‫دوس��ت به عنوان افزودنی های مناسب با ساختار ویژه‬ ‫و ب��ه منظ��ور رف��ع محدودیت ه��ای اصالح کننده های‬ ‫س��نتی و رای��ج می گذرد‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬س��نتز این مواد‬ ‫در بع��د ازمایش��گاهی و حتی صنعت��ی در کنار دانش‬ ‫مح��دود کنونی درب��اره رفتار و اثرگ��ذاری انها‪ ،‬حوزه‬ ‫پژوهش��ی گس��ترده ای را پیش روی پژوهشگران قرار‬ ‫داده اس��ت‪ .‬س��امانه های پلیمری با داشتن ویژگی های‬ ‫منحصر و رفتار ترد و ش��کننده ای که دارند باعث ایجاد‬ ‫یک ش��بکه س��ه بعدی شیمیایی در س��اختار می شوند‬ ‫و همی��ن موضوع‪ ،‬اس��تفاده از انها را بس��یار محدود و‬ ‫پیچی��ده می کند‪ .‬از جمله این مواد‪ ،‬خانواده رزین های‬ ‫اپوکسی هس��تند که از دیرباز پژوهش های گسترده ای‬ ‫پیرامون حل کاس��تی انها ش��ده اس��ت‪ .‬در این میان‪،‬‬ ‫بکارگیری روش های سنتی در بهبود چقرمگی شکست‬ ‫این م��واد عموم��ی به اف��ت مش��خصه های مکانیکی‬ ‫همچون «مدول»‪« ،‬استحکام»‪« ،‬کاهش دمای انتقال‬ ‫شیشه ای» و «دمای کاربری انها» منتج خواهد شد‪.‬‬ ‫این پژوهش نیز تالش��ی برای تولید کوپلیمرهای دو‬ ‫محیط دوس��ت به روشی به مراتب ساده تر از روش های‬ ‫موجود در مقاله هایی اس��ت که ایده اولیه ان از ساختار‬ ‫کوپلیمرهای یورتانی به دس��ت امده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫باش��گاه خبرنگاران‪ ،‬فارغ از استعداد ذاتی کوپلیمرهای‬ ‫یورتان��ی در ارائه خ��واص فرد اس��تحکام و چقرمگی‪،‬‬ ‫ترکیب این مواد نانوس��اختار با نانوذرات دیگر می تواند‬ ‫به بروز اثر هم افزایی در س��امانه های پایه منجر شود‪ .‬بر‬ ‫این اساس‪ ،‬ابتدا مجموعه ای از کوپلیمرهای یورتانی با‬ ‫س��اختار دو محیط دوس��ت برپایه مواد شیمیایی قابل‬ ‫دس��ترس در بازار داخلی تهیه شد‪ .‬نتایج به دست امده‬ ‫نش��ان داده اس��ت که کوپلیمرهای تهیه ش��ده برپایه‬ ‫یک نوع پلیال اس��تری سنتزش��ده‪ ،‬دی ایزوسیانات و‬ ‫یک پلی��ال اتری در بهبود خ��واص فیزیکی‪ -‬مکانیکی‬ ‫و چقرمگی شکس��ت س��امانه اپوکس��ی قابل رقابت با‬ ‫نمونه های تجاری اس��ت‪ .‬برخالف انتظ��ار‪ ،‬امیزه های‬ ‫اپوکس��ی حاوی نانولوله کربنی اصالح شده با کوپلیمر‬ ‫یورتانی نسبت به امیزه اپوکسی حاوی کوپلیمر یورتانی‬ ‫کارامد نیس��ت‪ .‬هدف اصلی از این پژوهش که از سوی‬ ‫جمعی از فارغ التحصیل دانش��کده مهندس��ی پلیمر و‬ ‫رنگ دانش��گاه صنعتی امیرکبیر انجام می شود‪ ،‬ارتقا و‬ ‫بهبود همزمان هر دو مشخصه استحکام نهایی قطعه و‬ ‫چقرمگی شکست ان است و نتایج این طرح در صنایع‬ ‫کامپوزی��ت ب ه ویژه تولید قطعات هوافضا می تواند مورد‬ ‫استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫زیر ساخت‬ ‫‪ 29‬شهریور ‪ 29 1396‬ذی الحجه ‪ 20 1438‬سپتامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 214‬پیاپی ‪2187‬‬ ‫خبر‬ ‫تک رقمی شدن تلفات شبکه‬ ‫توزیع برق در دولت دوازدهم‬ ‫عکس‪ :‬اکبر حسین زاده‬ ‫پس از برجام‬ ‫ظرفیت های مناسبی‬ ‫برای همکاری ایران و‬ ‫روسیه به وجود امد‪.‬‬ ‫ما انتظار داریم انچه‬ ‫را در برجام توافق‬ ‫کردیم عملی شود‪.‬‬ ‫توافقنامه هایی که‬ ‫تاکنون به امضا رسیده‪،‬‬ ‫بسیار مناسب هستند‬ ‫اما باید سریع تر انها را‬ ‫عملی کنیم‬ ‫مهمترین دستاورد تفاهمنامه سازمان گسترش و شورای توسعه تجاری و اقتصادی روسیه‬ ‫همکاری صنعتگران ایرانی با روس ها تسهیل می شود‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مراس��م امضای تفاهمنامه ش��ورای توسعه تجاری و‬ ‫اقتصادی روس��یه با ایدرو‪ ،‬روز گذشته با حضور منصور‬ ‫معظمی مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬علی‬ ‫عراقچ��ی مدیر ام��ور بین الملل ایدرو‪ ،‬ل��وان جاگاریان‬ ‫س��فیر روسیه در ایران‪ ،‬یلنا ولینا معاون شورای توسعه‬ ‫تجارت خارجی روس��یه و معاونان سازمان گسترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران و فعاالن صنعتی روس��یه برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» روس��یه که از جمله‬ ‫کش��ورهای دوست و همس��ایه ایران به شمار می رود‪،‬‬ ‫هم��واره ارتباط خود را با ایران حفظ کرده و اکنون در‬ ‫شرایط پسابرجام به دور از محدودیت های دوره تحریم‪،‬‬ ‫دو کش��ور تالش می کنند تا س��طح روابط اقتصادی و‬ ‫صنعتی خود را افزایش دهند‪ .‬بر این اساس روز گذشته‬ ‫تفاهمنامه ای بین ش��ورای توس��عه تجاری و اقتصادی‬ ‫روس��یه و سازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران‬ ‫به امضا رس��ید تا دو س��ازمان تالش کنند بخش های‬ ‫خصوصی ب��ا یکدیگر ارتب��اط نزدیک ت��ری پیداکنند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس قرار است ش��رکت های روسی در زمینه‬ ‫صنای��ع نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬ریلی و هوایی با ش��رکت های ایرانی‬ ‫وارد تعامل شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹صدمین هیات اقتصادی به ایدرو امد‬ ‫منص��ور معظمی‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران در این مراسم ضمن عرض خیر‬ ‫مقدم به مهمانان روس��ی گفت‪ :‬روابط ایران و روس��یه‪،‬‬ ‫روابطی استراتژیک و بلند مدت است‪ .‬امروز حرکت های‬ ‫غیرقابل قبولی که در صحنه بین الملل دیده می شود به‬ ‫هر دو کش��ور نش��ان داده که باید حجم روابط افزایش‬ ‫یابد و زمینه های همکاری مشترک بسیاری وجود دارد‪.‬‬ ‫معظمی با اش��اره به اینکه سیاس��ت های جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران مبنی بر افزایش همکاری با کشورهای‬ ‫دوس��ت اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬پ��س از برج��ام ظرفیت های‬ ‫مناس��بی برای همکاری ایران و روس��یه به وجود امد‪.‬‬ ‫م��ا انتظار داریم انچ��ه را در برجام توافق کردیم عملی‬ ‫ش��ود‪ .‬توافقنامه هایی که تاکنون به امضا رسیده‪ ،‬بسیار‬ ‫مناسب هس��تند اما باید س��ریع تر انها را عملی کنیم‪.‬‬ ‫امیدواریم در جریان عملی کردن توافقنامه ها‪ ،‬نیروهای‬ ‫متخصص بین کشورها ر دو بدل شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫با بیان اینکه ش��رکت های روسی می توانند در ایران به‬ ‫مذاکره همکاری ایران با راشن هلی کوپتر روسیه‬ ‫منصور معظمی به این پرس��ش «گسترش صنعت» که بر اس��اس برخی شنیده ها سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران بر ان اس��ت تا بتواند در زمینه س��اخت هلی کوپترهای غیرنظامی با روس��یه اقدام کند‪ ،‬مذاکرات این‬ ‫فعالیت اکنون در چه مرحله ای است‪ ،‬پاسخ داد‪ :‬تفاهم اولیه با هلی کوپتر سازی روسیه انجام شده است‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه باید در نظر داش��ته باش��یم که ایدرو قصد ن��دارد واردکننده باش��د و مذاکرات برای س��اخت‬ ‫هلی کوپترهای غیرنظامی پیش می رود‪ .‬ما به دنبال س��اخت و توس��عه صنایع هوایی هس��تیم و بر همین اساس با‬ ‫شرکت راشن هلی کوپتر روسیه توافق اولیه انجام شده و در حال مذاکره برای اجرایی کردن ان هستیم‪.‬‬ ‫فعالیت بپردازند‪ ،‬گفت‪ :‬ش��رکت های روس��ی می توانند‬ ‫از بازار ایران اس��تفاده کنند و با ش��رکت های ایرانی در‬ ‫زمینه تولید و فعالیت مشترک کار کنند‪ .‬طبیعی است‬ ‫این فعالیت ها در ابتدا با برخی مش��کالت روبه رو باشد‬ ‫اما جمع ش��ده ایم تا این مشکالت را برطرف کنیم و به‬ ‫عملی شدن توافقنامه ها نزدیک تر شویم‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل ایدرو با اش��اره به اینکه س��ازمان‬ ‫گس��ترش می تواند دروازه ورود ش��رکت های روسی به‬ ‫ایران باشد‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه بعد از برجام فرصت های‬ ‫خوبی بین ایران و روسیه فراهم شده و ما انتظار داریم‬ ‫توافق های امضا شده عملیاتی شوند‪.‬‬ ‫منص��ور معظمی با اش��اره ب��ه اینکه بع��د از برجام‪،‬‬ ‫بزرگترین ش��رکت های بین الملل��ی را در ایدرو مالقات‬ ‫کرده ای��م و تفاهمنامه ها و قراردادهای بزرگی در ایدرو‬ ‫بس��ته شده است‪ ،‬افزود‪ :‬خوش��حالیم که در این حجم‬ ‫بس��یار باال ارتباطات بین المللی در س��ازمان ما فراهم‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬س��ازمان ایدرو در تمام بخش های مهم‬ ‫صنعت��ی از جمل��ه صنایع بزرگ و صنایع اس��تراتژیک‬ ‫فعالیت دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به تازگی دولت روسیه زمینه های مناسبی‬ ‫را در زمینه تس��هیالت مالی‪ ،‬فاینان��س و روادید برای‬ ‫ایران فراهم کرده اس��ت و این فرصت خوبی است برای‬ ‫شرکت های روسی و ایرانی که همکاری دوجانبه داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به تراز‬ ‫تجاری غیرمتوازن ایران و روس��یه گفت‪ :‬ش��رکت های‬ ‫ایرانی باید از فرصت پیش امده استفاده کنند و تجهیز‬ ‫شوند تا بتوانند وارد بازار روسیه شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بازه زمانی قراردادها ‪ ۲‬س��اله است و عالوه‬ ‫بر مش��کالتی که در حوزه مس��ائل مالی و بانکی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬مهم ترین مس��ئله ناش��ناخته بودن ش��رکت های‬ ‫دوطرف از توانایی های یکدیگر است‪ .‬اطالعات زیادی از‬ ‫همدیگر نداریم و این تفاهمنامه ها می تواند زمینه های‬ ‫مناس��ب اشنایی و استفاده از توانمندی های یکدیگر را‬ ‫فراهم کند‪.‬‬ ‫ریی��س هیات عام��ل ایدرو با بیان اینک��ه بازار ایران‬ ‫روی تمام ش��رکت های معتب��ر بین المللی که در ایران‬ ‫سرمایه گذاری کنند باز است‪ ،‬گفت‪ :‬حضور شرکت های‬ ‫روس��ی هم در ای��ران منوط ب��ه س��رمایه گذاری های‬ ‫مش��ترک اس��ت‪ .‬حوزه فعالیت این تفاهمنامه ها وسیع‬ ‫است و بیشتر به عالقه مندی طرفین و توانایی های انها‬ ‫بستگی دارد‪.‬‬ ‫معظمی اظهارکرد‪ :‬صدور روادید و سیس��تم بانکی از‬ ‫جمله مشکالت رابطه اقتصادی ایران و روسیه است که‬ ‫بحث روادید حل ش��ده و سیس��تم بانکی نیز به دنبال‬ ‫حل مشکل است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬نکته مهم دیگری ک��ه در رابطه ایران و‬ ‫روس��یه باید مدنظر قرار گیرد شناخت شرکت های دو‬ ‫کش��ور از یکدیگر اس��ت که دو طرف اطالعات زیادی‬ ‫از ه��م ندارن��د و این رفت و امدها و نشس��ت ها کمک‬ ‫می کند تا شرکت ها از یکدیگر شناخت داشته باشند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه سازمان گس��ترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران س��ازمانی دولتی است‪ ،‬گفت‪ :‬در طول ‪۵۰‬‬ ‫سال سابقه فعالیت سازمان گسترش بیش از ‪ ۳۰۰‬طرح‬ ‫بزرگ صنعتی اجرا شده و حجم سرمایه این سازمان به‬ ‫بیش از ‪ ۳‬میلیارد دالر می رس��د‪ .‬بر این اس��اس پس از‬ ‫رفع تحریم ها دوباره توانس��تیم به سرعت با کشورهایی‬ ‫ک��ه در س��ال های گذش��ته فعالیت می کردی��م روابط‬ ‫مناس��بی برقرار کنیم و امروز ش��اهد یکصدمین هیات‬ ‫اقتصادی بین المللی هس��تیم که ب��ا ایدرو وارد مذاکره‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت تاکید کرد‪:‬‬ ‫مزیت رابطه دو کش��ور در ح��وزه انرژی و صنایع ریلی‬ ‫است که روسیه در حوزه صنایع ریلی دارای فرصت های‬ ‫زیادی اس��ت و در زمینه نفت و انرژی نیز شرکت های‬ ‫روس��ی تمایل زیادی برای فعالیت دارند و قراردادهایی‬ ‫نیز امضا شده و به دنبال اجرای قراردادها هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در صنایع هوایی به ویژه مس��افری زمینه‬ ‫گسترده اس��ت و این فرصت ها در حال شناخته شدن‬ ‫است‪.‬‬ ‫معظم��ی تاکید کرد‪ :‬ایدرو به دنبال واردات نیس��ت‬ ‫بلکه به دنبال س��اخت است و هیات ها به دنبال مذاکره‬ ‫برای اجرایی شدن تفاهم ها هستند و امیدواریم با توجه‬ ‫ب��ه اینکه در زمینه ریلی و ارتباطات قراردادهای خوبی‬ ‫بین دو کش��ور امضا ش��ده تا پایان برنامه ششم توسعه‬ ‫اجرایی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رفع موانع همکاری‬ ‫لوان جاگاریان‪ ،‬س��فیر فدراسیون روسیه در ایران در‬ ‫ادامه نشس��ت گفت‪ :‬هفته گذشته محمدجواد ظریف با‬ ‫پوتین(رییس جمهوری روسیه) و سرگئی الوروف(وزیر‬ ‫امور خارجه این کش��ور) دیدار داش��تند‪ .‬در این دیدار‬ ‫مروری ب��ر روابط اقتصادی دو کش��ور ش��د که نتیجه‬ ‫مناس��بی داشت‪ .‬اکنون امیدواریم پس از این مالقات ها‬ ‫رواب��ط اقتصادی و تجاری دو کش��ور رش��دی مضاعف‬ ‫داشته باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬ایران و روسیه دو کشور دوست‬ ‫هس��تند که روابط انها ب��ه س��ال های دور برمی گردد‪.‬‬ ‫امیدواری��م توافقنامه هایی که به امضا می رس��د اکنون‬ ‫زمینه س��از افزایش همکاری ها باشند‪ .‬در شرایط کنونی‬ ‫دو کش��ور ام��اده افزایش همکاری هس��تند اما موانعی‬ ‫وج��ود دارد که باید انها را از میان برداش��ت‪ .‬با ارتباط‬ ‫نزدیک تر این موانع بیشتر برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنعت» ش��ورای توس��عه‬ ‫اقتصادی و تجاری روس��یه یک��ی از نهادهای اقتصادی‬ ‫روس��یه محسوب می ش��ود که بیش از ‪ ۱۰‬هزار شرکت‬ ‫مهم اقتص��ادی روس��ی را در زیرمجموعه خ��ود دارد‪.‬‬ ‫زمینه هایی که تاکنون برای همکاری متقابل شناسایی‬ ‫ش��ده اند شامل انرژی‪ ،‬نفت‪ ،‬گاز و صنایع ریلی می شود‪.‬‬ ‫سازمان ایدرو سازمان بزرگی است که می تواند در روابط‬ ‫اقتصادی ایران و روس��یه به ش��رکت های روسیه کمک‬ ‫کند و امیدواریم دو کشور در فضاهای اقتصادی توسعه‬ ‫و پیشرفت داشته باشند‪.‬‬ ‫س��فیر روس��یه در ایران گف��ت‪ :‬درحال حاضر صدور‬ ‫روادید برای تاجران هر دو کش��ور ایران و عراق تسهیل‬ ‫ش��ده و تاجران ایرانی می توانند با مراجعه به س��فارت‬ ‫روسیه به راحتی روادید تجاری دریافت کنند‪.‬‬ ‫یک��ی از زمینه ه��ای همکاری ایران و روس��یه روابط‬ ‫صنعتگران ایرانی با اس��تان چیالبینس��ک روسیه است‪.‬‬ ‫این اس��تان که در منطقه اورامان روس��یه واقع شده در‬ ‫رده بندی استان های روس��یه مقام نخست صنعت را به‬ ‫خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫به همت متخصصان داخلی انجام شد‬ ‫ساخت ‪ ۳‬اسکله شناور چندمنظوره در بندر شهیدرجایی هرمزگان‬ ‫مع��اون فنی و نگهداری اداره کل بن��ادر و دریانوردی هرمزگان گفت‪:‬‬ ‫‪ ۳‬فروند اس��کله ش��ناور چند منظوره به ارزش ‪ ۵۰‬میلیارد ریال در نیمه‬ ‫نخست امسال در تعمیرگاه دریایی بندر شهید رجایی ساخته شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمدرضا پوررجبی افزود‪ :‬اس��کله های شناور با هدف‬ ‫تکیه بر دانش و توانمندی متخصصان داخلی و در راستای تحقق اقتصاد‬ ‫مقاومتی با مشارکت بخش خصوصی در بندرهای شهید رجایی و جاسک‬ ‫بهره برداری می ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه در زمان س��اخت این اس��کله ها‬ ‫‪ ۶۰‬نفر به طور مس��تقیم مش��غول کار بودند‪ ،‬ادام��ه داد‪ ۲ :‬فروند از این‬ ‫اس��کله های ش��ناور ویژه تخلیه و بارگیری مواد معدنی در کوتاه مدت در‬ ‫بندر ش��هید رجایی به ارزش ‪ ۳۸‬میلی��ارد ریال و یک فروند هم در بندر‬ ‫جاس��ک به ارزش ‪۱۲‬میلیارد ریال مس��تقر است‪ .‬معاون فنی و نگهداری‬ ‫اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان‪ ،‬رس��اندن سطح تخلیه و بارگیری‬ ‫در بندرهای اس��تان به استانداردهای جهانی از لحاظ ایمنی و اعتماد به‬ ‫دانش و توان فنی متخصصان ایرانی را از مزایای ساخت اسکله های شناور‬ ‫چند منظوره عنوان کرد‪.‬‬ ‫پور رجب��ی تصریح کرد‪ :‬از انجا که بندر جاس��ک تقاض��ای زیادی در‬ ‫توس��عه زیرس��اخت های صنعت گردش��گری دریایی دارد‪ ،‬کاربری مهم‬ ‫این اس��کله ش��ناور در ارتقای روابط بین المللی با کشور عمان است‪ .‬وی‬ ‫رونق اقتصادی سواحل مکران و گسترش ارتباطات بین المللی را از جمله‬ ‫اهداف کلیدی اجرای این طرح عنوان کرد و افزود‪ :‬این اقدام در راستای‬ ‫بسترس��ازی و رونق بخش��ی به خط دریایی بندرجاسک ‪ -‬عمان بوده تا‬ ‫از این رهگذر یک مس��یر ایمن بین المللی برای ترابری مس��افر و خودرو‬ ‫در دریای عمان فراهم ش��ود‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬طرح های توسعه و ابادانی‬ ‫بنادر و جزیره های هرمزگان در سال های اخیر از اهمیت باالیی برخوردار‬ ‫بوده و افزایش س��هولت دسترس��ی در تخلیه و بارگی��ری مواد معدنی و‬ ‫افزایش رونق اقتصادی در س��واحل و جزیره ها از طریق جذب گردش��گر‬ ‫از سیاست های سازمان بنادر و دریانوردی است‪ .‬اسکله های شناور نوعی‬ ‫اس��کله نصب سریع اس��ت که در اب های دارای سطح متغیر زیاد مانند‬ ‫مناطق جزر و مدی ش��دید و نیز در مناطق دور از س��احل مورد استفاده‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت وزارت نیرو از افزایش‬ ‫‪ ۷۹۰۰‬م��گاوات ظرفیت نیروگاهی‬ ‫و ‪ ۱۸۰‬مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر‬ ‫به عنوان رهاورد دولت یازدهم خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا ستار محمودی‪،‬‬ ‫سرپرس��ت وزارت نیرو ب��ا بیان این‬ ‫مطلب که وزارت نیرو به جز خدمات رس��انی در طول سال‪،‬‬ ‫تابس��تان ها نی��ز به دلی��ل افزایش دما و ب��اال رفتن مصرف‬ ‫شهروندان تمامی تجهیزات و نیروی انسانی خود را به حال‬ ‫اماده ب��اش دارد تا وقفه ای در تامی��ن اب و برق هموطنان‬ ‫ایجاد نشود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬امسال نیز توانستیم اوج مصرف اب‬ ‫و برق را پشت سر بگذاریم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان این مطلب که این اماده باش در حوزه برق تا‬ ‫پایان ش��هریور ادامه خواهد داش��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اوج مصرف برق‬ ‫نیز حدود دو هفته گذش��ته از مرز ‪ ۵۵‬هزار و ‪ ۴۰۰‬مگاوات‬ ‫گذش��ت و در زمان حاضر با توجه به کاهش دما این میزان‬ ‫بین ‪ ۵۲‬تا ‪ ۵۰‬هزار مگاوات نوسان دارد‪.‬‬ ‫سرپرست وزارت نیرو با اشاره به اینکه پس از سپری شدن‬ ‫زمان اوج مصرف برق فرصتی ایجاد خواهد ش��د تا تعمیرات‬ ‫و بازیابی تاسیس��ات برقی اغاز ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬وزارت نیرو در‬ ‫دولت یازدهم‪ ۱۱ ،‬اقدام گس��ترده انجام داده که مشروح ان‬ ‫در کارنامه عملکرد این وزارتخانه امده است‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬بار اوج مصرف برق از مرز‬ ‫‪ ۵۰‬هزار مگاوات گذشت‬ ‫گزارش ه��ای صنعت برق نش��ان می ده��د وضعیت همه‬ ‫مشترکان به طور متوسط در تمامی بخش ها نسبت به سال‬ ‫‪ ۹۵‬حدود ‪ ۰/۵‬درصد افزایش پیدا کرده است‪ ،‬این در حالی‬ ‫است که روند مصرف برق نسبت به سال گذشته در ساعات‬ ‫اوج مصرف حدود ‪ ۶‬درصد افزایش داش��ته است‪ ،‬به عبارت‬ ‫دیگر روند مصرف نس��بت به روند رش��د تعداد مش��ترکان‬ ‫در بخش های مختلف کش��ور در یک س��ال گذشته حدود‬ ‫‪۵/۵‬برابر شده است‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از پایگاه اطالع رسانی‬ ‫وزارت نیرو‪ ،‬صنعت برق کش��ور تابس��تان امس��ال روزهای‬ ‫ملتهب و داغی را پش��ت سر گذاش��ت‪ ،‬به طوری که در روز‬ ‫‪ ۸‬م��رداد اوج مصرف برق به باالتری��ن نقطه خود در طول‬ ‫تاری��خ این صنعت رس��ید و عدد ‪ ۵۵‬ه��زار و ‪ ۴۴۲‬مگاوات‬ ‫را ثبت کرد‪.‬‬ ‫میزانی که با توجه به قدرت عملی نیروگاه های کش��ور در‬ ‫صورت نبود سیستم مدیریت مصرف ممکن بود شبکه برق‬ ‫را تا استانه فروپاشی نیز ببرد‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش های موجود دفتر مدیریت مصرف توانیر‬ ‫در این روز نیز توانس��ت از طریق اج��رای برنامه هایی چون‬ ‫ط��رح ذخیره عملیاتی‪ ،‬اس��تفاده از مولده��ای خودتامین‪،‬‬ ‫مدیریت بار چاه های کشاورزی و‪ ...‬نزدیک به ‪ ۴۰۰۰‬مگاوات‬ ‫مصرف برق را مدیریت کند‪.‬‬ ‫امری که به زع��م معاون توزیع توانیر حاصل ماه ها تالش‬ ‫مجموعه توانیر و انعقاد بی��ش از ‪ ۱۷‬هزار قرارداد این دفتر‬ ‫با بخش های مختلف صنعت و س��ایر بخش ها برای مدیریت‬ ‫مصرف خود در ساعات اوج بار بوده است‪.‬‬ ‫این اتفاق ها در حالی بود که سال ‪ ۱۳۸۹‬اوج مصرف برق‬ ‫کش��ور در ش��ب اتفاق افتاده بود اما از این سال به بعد اوج‬ ‫مصرف برق تابس��تان به روز منتقل شده و نکته قابل تامل‬ ‫اینک��ه اختالف اوج مصرف برق در تابس��تان ‪ ۸۹‬که برابر با‬ ‫‪ ۴۲‬هزار مگاوات بوده با تابستان امسال به بیش از ‪ ۱۳‬هزار‬ ‫مگاوات می رس��د یعنی در طول ‪ ۷‬سال گذشته اوج مصرف‬ ‫برق نس��بت به قدرت عملی فعلی نیروگاه های کشور حدود‬ ‫‪ ۲۲‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫همچنین در تابستان امسال اوج مصرف برق از اول تیر تا‬ ‫‪ ۲۸‬شهریور بیش از ‪ ۱۰۰‬بار در طول ‪ ۲۴‬ساعت شبانه روز از‬ ‫مرز ‪ ۵۰‬هزار مگاوات گذشت‪،‬تا این گونه صنعت برق رکورد‬ ‫جدیدی را در طول تاریخ خود ثبت کرده باشد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اینک��ه در اتفاق افت��ادن این امر مس��ائلی‬ ‫چ��ون افزایش نرخ جمعیت و توس��عه مصرف برق صنعتی‬ ‫و تج��اری می تواند نقش بس��یار موثری داش��ته باش��د اما‬ ‫امارها نش��ان می ده��د می��زان افزایش کنون��ی مربوط به‬ ‫افزای��ش بی روی��ه مصرف ب��رق در بخش غیر مولد کش��ور‬ ‫است‪.‬‬ ‫مصارفی از جمله مصرف برق وس��ایل سرمایش��ی که به‬ ‫قول مس��ئوالن توانیر ح��دود یک س��وم از کل مصرف برق‬ ‫کشور در فصل تابستان را در بر می گیرد‪.‬‬ ‫گزارش های صنعت برق نش��ان می ده��د وضعیت تمامی‬ ‫مشترکان به طور متوس��ط در همه بخش ها نسبت به سال‬ ‫‪ ۹۵‬ح��دود ‪ 0/5‬درص��د افزایش پیدا ک��رده و این در حالی‬ ‫است که روند مصرف برق نسبت به سال گذشته در ساعات‬ ‫اوج مصرف حدود ‪ ۶‬درصد افزایش داش��ته است‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر روند مصرف نس��بت به روند رشد تعداد مشترکان در‬ ‫بخش های مختلف کش��ور در یک س��ال گذشته حدود ‪۵/۵‬‬ ‫برابر شده است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که روند رش��د مصرف در کشورهای‬ ‫توسعه یافته صنعتی ساالنه حدود یک درصد است و در این‬ ‫کش��ورها چندان نیازی نیست تا ساالنه برای پوشش حدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬س��اعت برق تابس��تان(از ‪ ۱۵‬تیر تا ‪ ۱۵‬شهریور) بیش‬ ‫از ‪ ۱۵‬هزار میلیارد تومان در زیرس��اخت های تولید‪ ،‬توزیع و‬ ‫انتقال برق کشور هزینه شود‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 29‬شهریور ‪ 29 1396‬ذی الحجه ‪ 20 1438‬سپتامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 214‬پیاپی ‪2187‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خودروهای جدید جایگزین‬ ‫خودروهای قدیمی در تیراژ‬ ‫حدود ‪۱۵‬میلیون دستگاه‬ ‫خودروی س��واری در کشور‬ ‫در ح��ال تردد هس��تند که‬ ‫بیش��تر انها اس��تانداردهای‬ ‫االیندگ��ی با س��طح پایین‬ ‫داش��ته و قاب��ل قی��اس ب��ا‬ ‫اس��تانداردهای روز اروپ��ا‬ ‫پیمان یزدان بخش‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫فعال صنعت قطعه ‬ ‫برای تولی��د این خودروها‬ ‫از فناوری ه��ای قدیم��ی‬ ‫اس��تفاده ش��ده و مص��رف‬ ‫سوخت ش��ان بیش��تر از خودروهای جدید است بنابراین‬ ‫خروج این خودروها از چرخه تولید به کاهش االینده های‬ ‫زیست محیطی و افزایش س��طح استاندارد خودروهای نو‬ ‫کمک می کند‪.‬‬ ‫درحال حاضر اس��تاندارد الودگی خودروهای ایران یورو‬ ‫‪ ۴‬اس��ت و مس��ئوالن و نهاد های ذی ربط در تالش برای‬ ‫ارتقای این اس��تاندارد به یورو ‪ ۵‬و ‪ ۶‬هس��تند و با خروج‬ ‫خودروهای قدیمی از چرخه تولید کمک بسیاری به رفع‬ ‫معضالت زیست محیطی خواهد شد‪.‬‬ ‫قطعه س��ازان از توان تولید قطع��ات خودروهای جدید‬ ‫برخوردار هس��تند و ب��ا جایگزینی خودروه��ای جدید با‬ ‫خودروهای فرس��وده و ب��ا فناوری ه��ای قدیمی متحمل‬ ‫ضرر زیادی نخواهند شد و از میزان سفارشات انها کاسته‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫ازای��ن رو قطعه س��ازان از خ��روج خودروه��ای قدیمی‬ ‫اس��تقبال کرده و تالش خ��ود را در ارتقای ت��وان تولید‬ ‫قطع��ات خودروهای جدید ب��ا فناوری های مدرن افزایش‬ ‫خواهند داد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن خروج خودروهای قدیم��ی از چرخه تولید به‬ ‫هیچ عنوان موجب کاهش میزان سفارش��ات قطعه سازان‬ ‫نخواهد ش��د و در این باره جای نگرانی نیس��ت چراکه به‬ ‫ محض خروج این خودروها‪ ،‬خودروهایی جدید جایگزین‬ ‫انها خواهد شد‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫موتورسیکلت های دپو شده‬ ‫بدون مشتری‬ ‫در ‪ ۴‬م��اه اول امس��ال‬ ‫کمت��ر از ‪ ۳۰‬هزار دس��تگاه‬ ‫موتورس��یکلت انژکت��وری‬ ‫در کش��ور تولی��د ش��د‬ ‫ک��ه در مقایس��ه ب��ا مدت‬ ‫مشابه س��ال گذشته شاهد‬ ‫اف��ت ‪۸۵‬درص��دی تولی��د‬ ‫ابوالفضل حجازی‬ ‫موتورس��یکلت در کش��ور‬ ‫عضو هیات مدیره‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫انجمن تولیدکنندگان‬ ‫ای��ن امار در حالی اس��ت‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫ک��ه س��ال گذش��ته و در‬ ‫‪3‬ماه نخس��ت س��ال حدود‬ ‫‪۲۰۰‬هزار دس��تگاه موتورس��یکلت کاربراتوری در کش��ور‬ ‫تولید ش��ده بود که البته توقف تولید این موتورسیکلت ها‬ ‫از س��ال گذشته در جریان امار امروز تولید بی تاثیر نبوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫با توجه به تغییر جریان تولید موتورس��یکلت در کشور‬ ‫پیش بینی می ش��ود ت��ا پایان س��ال موتورس��یکلت های‬ ‫کابراتوری همچنان در انبارها باقی بمانند‪.‬‬ ‫هدف گ��ذاری جایگزین��ی یکص��د ه��زار دس��تگاه‬ ‫موتورس��یکلت جدی��د در ته��ران‪ ،‬از برنامه ه��ای انجمن‬ ‫تولیدکنندگان موتورس��یکلت است و این انجمن امادگی‬ ‫دارد با همکاری شهرداری تهران این تعداد موتورسیکلت‬ ‫فرسوده را از سطح شهر تهران با موتورسیکلت های جدید‬ ‫انژکت��وری جایگزی��ن کن��د‪ .‬البته تاکنون هیچ س��ازمان‬ ‫ذی نفع��ی برای هم��کاری با انجمن در ای��ن زمینه اعالم‬ ‫امادگی نکرده است‪.‬‬ ‫همچنین با توجه ب��ه برنامه جدید دولت درباره معاینه‬ ‫فنی موتورس��یکلت ها و لزوم دریافت ط��رح ترافیک باید‬ ‫تاکید کنم انجمن موتورسیکلت با هیچ گونه نظم و قانونی‬ ‫مخالفت��ی ن��دارد و گالیه و مخالفت تنه��ا در موضوعاتی‬ ‫اس��ت که کارهای کارشناسی انجام نمی ش��ود‪ .‬چرا باید‬ ‫افرادی که هیچ اشنایی با این صنعت و حتی فعالیت های‬ ‫اقتص��ادی ندارن��د درب��اره جری��ان تولی��د در صنع��ت‬ ‫موتورسیکلت تصمیم بگیرند؟‬ ‫البت��ه پیش بینی می ش��ود ب��ا اقدام��ات و قوانینی که‬ ‫برای ت��ردد و معاینه فنی موتورس��یکلت ها درنظر گرفته‬ ‫ش��ده به زودی شاهد رونق بازار موتورس��یکلت در کشور‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر دریافت طرح ترافیک تاثیری در افزایش‬ ‫قیم��ت موتورس��یکلت ها نخواهد داش��ت‪ .‬ط��رح معاینه‬ ‫فنی موتورس��یکلت ها در تمام دنی��ا وجود دارد و تنها در‬ ‫ایران تاکنون اجرایی نش��ده بود که ب��ا مصوبه جدید در‬ ‫این ب��اره‪ ،‬انجمن تولیدکنندگان موتورس��یکلت نیز از این‬ ‫موض��وع اس��تقبال می کند زی��را باعث س��اماندهی تردد‬ ‫موتورس��یکلت ها در س��طح ش��هرها به ویژه کالنش��هرها‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫برای کوتاه کردن‬ ‫سهم سودجویان بازار‬ ‫لوازم یدکی خودرو‬ ‫برنامه ریزی ها باید‬ ‫چندجانبه باشد و برای‬ ‫هر بخش پیشنهادی‬ ‫در کنار راهکار پیشین‬ ‫دنبال شود‬ ‫«گسترش صنعت» راهکارهای موجود برای جلوگیری از ورود قطعات بی کیفیت به بازار را بررسی کرد‬ ‫مجموعه سازهای تقلبی زیر پوسته صنعت قطعه‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫نادر روان‪ :‬با تصویب قانون کپی رایت به طور قطع از‬ ‫حجم ساخت کاالهای تقلبی در کشور کاسته می شود‬ ‫یک��ی از معضالت بازار قطعات خ��ودرو‪ ،‬به طور‬ ‫قط��ع قاچ��اق و ورود کااله��ای ب��دون مج��وز و‬ ‫پرداخت عوارض گمرکی است‪.‬‬ ‫امروز با تدابیری که اندیش��یده ش��د بخشی از‬ ‫این حجم کاهش یافته اما مش��کل اینجاست که‬ ‫با کاهش قاچاق‪ ،‬فعالی��ت تولیدکنندگان قطعات‬ ‫تقلبی افزایش می یابد‪.‬‬ ‫به گفته کارشناس��ان و فع��االن صنعت قطعه‪،‬‬ ‫این دو مس��ئله جریانی مخالف با یکدیگر داش��ته‬ ‫به ط��وری ک��ه با کاه��ش یکی دیگ��ری وارد اوج‬ ‫فعالیت خود می شود‪.‬‬ ‫ازاین رو باید برای کوتاه کردن س��هم سودجویان‬ ‫بازار لوازم یدکی خودرو برنامه ریزی ها چندجانبه‬ ‫باش��د و برای هر بخش پیشنهادی در کنار راهکار‬ ‫پیشین دنبال شود‪ .‬در این بحث گسترش صنعت‬ ‫س��راغ دو فعال صنعت قطعه رفت و دراین باره به‬ ‫رعایت نش��دن قانون کپی رایت در کش��ور اشاره‬ ‫کرد و حاش��یه س��ود این نوع فعالیت ها در بازار و‬ ‫به مجموعه س��ازهایی پرداخت ک��ه در این زمینه‬ ‫فعالیت گسترده دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹تصویب قانون کپی رایت‬ ‫نادر روان‪ ،‬عضو اتحادیه صنف فروشندگان لوازم‬ ‫یدک��ی خ��ودرو درباره خ��روج از چنین وضعیتی‬ ‫گفت‪ :‬راهکار رفع این معضالت مش��خص اس��ت‪،‬‬ ‫سرمنش��ا ورود قطعات گمرک بوده و این سازمان‬ ‫می توان��د به راحتی با بررس��ی اس��تانداردها مانع‬ ‫ورود کاالهای بی کیفیت به کشور شود‪ .‬همچنین‬ ‫ضرورت دارد قانون کپی رایت تدوین و ابالغ شود‬ ‫ت��ا در ادامه برنامه ها برای ممانعت از ورود قطعات‬ ‫قاچ��اق و نیز کاالهای تقلب��ی موانع جدی وجود‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اگر محصولی در داخل س��اخته‬ ‫ش��ود و دارای کیفیت الزم بوده و در بس��ته بندی‬ ‫نش��ان خارج��ی در ب��ازار عرض��ه ش��ود به نوعی‬ ‫قابل قبول است زیرا تولید داخل است و این قانون‬ ‫ابوالقاسم اروند‪ :‬مسئله ساخت قطعات تقلبی به‬ ‫قطعه سازنماهایی برمی گردد که ‪ ۱۰‬تا ‪۲۰‬درصد‬ ‫محصوالت خود را در داخل می سازند اما باقی ‪ 80‬تا‬ ‫‪90‬درصد را وارد می کنند‬ ‫کپی رایت برای رفع این مش��کل می تواند بس��یار‬ ‫کارس��از باش��د اما در مقابل قطعات بی کیفیت به‬ ‫ضرر تولیدکننده و مصرف کننده است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬ب��ا تصوی��ب و مصوب ش��دن قانون‬ ‫کپی رایت به طور قطع ب��رای این امر جریمه هایی‬ ‫درنظ��ر گرفته می ش��ود که از حجم س��اخت ان‬ ‫کاسته می شود‪.‬‬ ‫ای��ن فعال بازار لوازم یدک��ی تصریح کرد‪ :‬امروز‬ ‫برای ورود قطعات تقلبی به بازار قوانین بازدارنده‬ ‫وجود ندارد درحالی که این قانون در تمام دنیا در‬ ‫حال اجراس��ت و این خال‪ ،‬شرایط را برای تولید و‬ ‫عرضه این نوع قطعات مهیا می کند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اظه��ار کرد‪ :‬در ایران اگر کس��ی‬ ‫تولید محصوالت تقلبی داشته باشد و مورد پیگرد‬ ‫قانونی قرار گیرد هزینه جزئی در دادگاه پرداخته‬ ‫و پ��س از رفع اتهام دوباره فعالیت گذش��ته خود‬ ‫را ادام��ه می دهد زیرا س��ود زی��ادی دارد که این‬ ‫جریمه ها برای او ناچیز است‪.‬‬ ‫اما پرس��ش این است چرا قطعه ای باکیفیت که‬ ‫در داخ��ل تولید می ش��ود باید به نام یک نش��ان‬ ‫خارج��ی به بازار عرض��ه ش��ود؟ روان در این باره‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬ای��ن موضوع به ای��ن برمی گردد که‬ ‫برخی نشان های جهانی ش��ناخته شده و معروف‬ ‫هس��تند و مشتریان در سراسر دنیا ان را به خوبی‬ ‫می شناس��ند‪ .‬ازای��ن رو مصرف کنن��ده ایرانی نیز‬ ‫به دنبال نش��ان های شناخته شده است تا بخواهد‬ ‫خطر کرده و محصوالت یک نش��ان ناش��ناخته را‬ ‫تهیه کن��د‪ .‬درنتیجه حاش��یه س��ود در کاالهای‬ ‫تقلبی نشان های معروف بسیار باالست‪.‬‬ ‫عض��و اتحادیه صنف فروش��ندگان لوازم یدکی‬ ‫خ��ودرو اف��زود‪ :‬تولیدکننده واقعی ب��ا فردی که‬ ‫کااله��ای تقلبی تولی��د می کند بس��یار متفاوت‬ ‫اس��ت‪ .‬صنعتگری که قطعات خودرو را زیرپله ای‬ ‫تولید می کند درواقع س��ودجو است و برای اینکه‬ ‫بیش��ترین سود را از بازار خود داشته باشد در حال‬ ‫فعالیت غیرقانونی است درحالی که تولیدکنندگان‬ ‫واقعی س��رمایه گذاری می کنند‪ ،‬وقت می گذارد و‬ ‫انرژی ص��رف می کنند تا در اینده‪ ،‬نتیجه فعالیت‬ ‫خود را در قالب سود به دست اورند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬فعاالن کاالهای تقلبی از موقعیتی‬ ‫که برای انها پیش می اید سوءاستفاده می کنند و‬ ‫اگر نشانی در بازار موقعیت خوبی به دست اورد و‬ ‫مردم از محصولی اس��تقبال کنن��د افراد با تقلبی‬ ‫زدن ان ارزان تولید می کنند و گران می فروشند‪.‬‬ ‫البت��ه قیمت این کاالها نس��بت به نش��ان اصلی‬ ‫پایین تر اس��ت و به این ترتیب بخش��ی از بازار را‬ ‫از ان خود می کنند‪.‬‬ ‫این فعال ب��ازار لوازم یدکی افزود‪ :‬درنتیجه این‬ ‫مابه ازا‪ ،‬حاشیه سود زیادی برای این گروه از افراد‬ ‫متقلب دارد که ترجیح می دهند با نش��انی معتبر‬ ‫در بازار حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫روان در پاسخ به این پرسش که راهکار اتحادیه‬ ‫برای کنترل چنین معضلی چیس��ت؟ یاداور شد‪:‬‬ ‫حک شدن شناسه روی محصوالت و معرفی کامل‬ ‫قطعات که در چه کش��ور و ش��رکتی تولید شده‬ ‫می تواند بس��یار کارساز باش��د و باید این طرح در‬ ‫سطح ملی الزامی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید یک دهمی و واردات ‪ 9‬دهمی‬ ‫اما در ادامه ابوالقاسم اروند‪ ،‬فعال صنعت قطعه‬ ‫خراسان رضوی در این باره به دو مسئله اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬درباره مسئله ورود کاالهای تقلبی بخشی‬ ‫مربوط به کسانی اس��ت که مدعی اند قطعه ساز و‬ ‫مجموعه س��ازی دارند اما قطع��ات را از چین وارد‬ ‫و در واح��د تولیدی خود مونت��اژ می کنند و البته‬ ‫بخش��ی از انه��ا نیز از مجراه��ای غیرصنعتی و از‬ ‫سوی قاچاقچیان وارد می شود‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬بح��ث مه��م در ای��ن مس��ئله ب��ه‬ ‫قطعه س��ازنماهایی برمی گردد که ‪ ۱۰‬تا ‪۲۰‬درصد‬ ‫محصوالت خود را در داخل می سازند که مطلوب‬ ‫ب��وده و تایید می ش��ود اما باق��ی ‪ 80‬تا ‪90‬درصد‬ ‫را از کش��ورهای دیگر مانن��د چین وارد می کنند؛‬ ‫وق��وع چنی��ن اتفاق��ی در صنعت قطعه کش��ور‬ ‫موردتایید مدیران دولتی نیز اس��ت؛ اینکه برخی‬ ‫تولیدکنندگان داخلی به این سمت رفته اند‪.‬‬ ‫این فعال قطعه ادامه داد‪ :‬ازاین رو مدعی هستیم‬ ‫قطع��ات تقلبی در داخل تولید نمی ش��ود بلکه یا‬ ‫به طور کامل وارد می شوند یا به شکل خرد وارد و در‬ ‫داخل از سوی قطعه سازنماها و مجموعه سازنماها‬ ‫مونتاژ می شوند چراکه قطعه ساز واقعی نمی تواند‬ ‫یک قطعه نامناس��ب تولید کند‪ ،‬قطعاتی که روی‬ ‫ان خاک نشس��ته یا بس��ته بندی نش��ده به عنوان‬ ‫قطعه مرجوعی پس فرستاده می شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬البته این منطقی اس��ت زیرا‬ ‫باید نظم و انضباط برقرار باش��د تا کارها بس��امان‬ ‫پیش رود و باید کیفیت محصول تضمین ش��ده و‬ ‫در اختیار مصرف کننده قرار گیرد‪.‬‬ ‫اروند تاکید کرد‪ :‬هر قطعه نامناس��ب موجود در‬ ‫بازار مربوط به قطعات چینی اس��ت و اگر رد این‬ ‫قطعات بی کیفیت و تقلبی دنبال ش��ود مش��خص‬ ‫می شود که منبع اصلی ان مربوط به غیر از ایران‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی درب��اره فعالیت قطعه س��ازان زیر پله ای نیز‬ ‫گفت‪ :‬برخی فعاالن این حوزه مجموعه س��ازهای‬ ‫بزرگی هس��تند که قطعات را به شکل جدا وارد و‬ ‫در داخل مونتاژ کرده و به بازار لوازم یدکی عرضه‬ ‫می کنند زیرا س��اخت ان ارزان تر تمام می ش��ود‬ ‫و حاش��یه س��ود زیادی برای انه��ا دارد‪ .‬باید این‬ ‫گروه ها را پیدا کرد و مانع فعالیت انها شد‪.‬‬ ‫اروند درب��اره پیگیری این مس��ئله اظهار کرد‪:‬‬ ‫انجمن قطعه س��ازان کش��ور باید موضوع را دنبال‬ ‫کنند چراکه وجهه و جایگاه تولیدکنندگان واقعی‬ ‫را خدش��ه دار می کنند و چنی��ن تولیداتی به نام‬ ‫قطعه سازان واقعی تمام می شود‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫‪41/500/000‬‬ ‫هیوندای اکسنت‪ 2017‬کامل‪Blue-‬‬ ‫سمند سورن ای ال ایکس توربو‪ .‬کد‪58202‬‬ ‫‪39/503/000‬‬ ‫‪32/800/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ال اف هیبرید جی ال اس‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‪.‬کد‪22009‬‬ ‫‪31/473/000‬‬ ‫‪47/124/900‬‬ ‫‪50/200/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل نیوفیس‪.‬اتوپارک‪2017‬‬ ‫‪110/000/000‬‬ ‫‪113/000/000‬‬ ‫کیا ریو صندوقدار ‪2017‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو کامل اتوماتیک‬ ‫‪95/074/000‬‬ ‫‪91/500/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل ‪ 2017‬نیوفیس کیو ال‬ ‫تیبا‪-2‬هاچ بک ای ایکس (تنوع رنگ)‬ ‫‪----‬‬ ‫دنا پالس با موتور ای اف‪7‬‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‪.‬ای ال ایکس‬ ‫پژو ‪ 207‬جدید‪.‬اتوماتیک‬ ‫‪48/052/000‬‬ ‫‪45/331/000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪.8‬کد‪27430‬‬ ‫‪38/942/000‬‬ ‫سوزوکی ویتارا اتومات کالس‪۱۰‬‬ ‫‪147/074/000‬‬ ‫رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫سایپا ‪ 151‬اس ای‬ ‫‪21/385/000‬‬ ‫چانگان سی اس‪( 35‬مونتای)‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪66/057/000‬‬ ‫برلیانس اچ‪- 330‬اتوماتیک‪+‬مولتی مدیا‬ ‫‪56/300/000‬‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک (اپشنال)‬ ‫رنو ساندرو استپ وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪53/000/000‬‬ ‫‪54/000/000‬‬ ‫‪40/000/000‬‬ ‫‪141/000/000‬‬ ‫‪20/000/000‬‬ ‫‪27/800/000‬‬ ‫‪68/000/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬نیوفیس کامل‪2017‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪118/000/000‬‬ ‫‪147/226/000‬‬ ‫‪157/000/000‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل نیوفیس‪+‬اتوپارک‬ ‫‪194/950/000‬‬ ‫‪207/000/000‬‬ ‫کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫‪88/500/000‬‬ ‫کیا ریو هاچ بک ‪ -‬کامل ‪2017‬‬ ‫کیا اپتیما جی اف کامل ‪ - 2017‬اتاق جدید جی تی‪+‬رادار‬ ‫کیا سورنتو اتاق جدید ‪ 2.4‬کامل جی تی‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬کامل‬ ‫‪99/158/000‬‬ ‫‪97/000/000‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪+2017‬سانروف‬ ‫‪55/700/000‬‬ ‫‪62/500/000‬‬ ‫لکسوس اچ ‪ 300‬ان ایکس هفت کلید ‪2017‬‬ ‫‪58/300/000‬‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫لکسوس تی‪ 200‬ان ایکس هفت کلید‪-‬اف اسپرت ‪۲۰۱۷‬‬ ‫‪162/900/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪174/000/000‬‬ ‫‪266/000/000‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫‪122/000/000‬‬ ‫‪199/244/000‬‬ ‫‪210/000/000‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪236/649/000‬‬ ‫‪162/000/000‬‬ ‫‪122/000/000‬‬ ‫‪207/000/000‬‬ ‫‪279/000/000‬‬ ‫‪157/000/000‬‬ ‫‪178/000/000‬‬ ‫‪178/000/000‬‬ ‫‪342/000/000‬‬ ‫‪366/000/000‬‬ ‫‪398/000/000‬‬ ‫‪393/000/000‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 29‬شهریور ‪ 29 1396‬ذی الحجه ‪ 20 1438‬سپتامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 214‬پیاپی ‪2187‬‬ ‫یادداشت‬ ‫گام های اولیه خودروسازان‬ ‫در راستای ارتقای کیفیت‬ ‫سعید موتمنی‬ ‫کاظم محمدی نیک خواه‬ ‫کارشناسان در گفت و گو با «گسترش صنعت» با اشاره تعدد عرضه و نبود تقاضا پیش بینی کردند‬ ‫زمستان سرد در انتظار بازار خودرو‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫هرسال در شهریور به واسطه اخرین دور سفرهای‬ ‫تابس��تانی بازار خ��ودرو رونق می گرف��ت و امید به‬ ‫ف��روش چش��مگیر در این ماه‪ ،‬فع��االن این حوزه را‬ ‫از رکود پاییزه و زمس��تانه نمی ترس��اند اما امس��ال‬ ‫ش��رایط متفاوت ب��ود و این ب��ازار نیز مانند س��ایر‬ ‫بازاره��ا از ابتدای س��ال با رکود مواجه ش��د و حتی‬ ‫عطش س��فرهای تابس��تانه هم نتوانست ابی بر این‬ ‫خاکستر بپاشد‪ .‬ممنوعیت ثبت سفارش خودروهای‬ ‫واردات��ی از یک س��و و نبود تقاضا ب��رای خودروهای‬ ‫داخلی به واس��طه قدرت خری��د مصرف کنندگان و‬ ‫همچنین پیش فروش های خودروس��ازان از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬رمقی برای بازار خودرو باقی نگذاش��ته است‪.‬‬ ‫هرچند در ب��ازه ای از زمان و به واس��طه ممنوعیت‬ ‫واردات خودروهای خارجی‪ ،‬این دس��ته از خودروها‬ ‫افزایش قیمت های نجوم��ی را تجربه کردند اما این‬ ‫روند سودی نصیب فروشندگان خودروهای وارداتی‬ ‫نک��رد زیرا تقاضایی برای ان وجود نداش��ت‪ .‬حال با‬ ‫نزدیک ش��دن به اخرین روزها ی تابس��تان‪ ،‬بررسی‬ ‫روند قیمت ها نشان می دهد که بازار خودرو برخالف‬ ‫نوسانات قیمتی در هفته های اخیر‪ ،‬تغییرات قیمتی‬ ‫چندانی را ش��اهد نبوده اس��ت‪ .‬به گفته فعاالن این‬ ‫ح��وزه پیش بینی ها حاکی از رون��د ثبات قیمت ها و‬ ‫حتی فروش��ی پایین تر از ثبات فعلی است و در نیمه‬ ‫دوم امس��ال باید در انتظار رکود عمیق تری در بازار‬ ‫خودرو باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبات قیمت ها در هفته های اخیر‬ ‫س��عید موتمنی‪ ،‬رییس اتحادیه نمایش��گاه داران‬ ‫و فروش��ندگان خ��ودرو در گفت وگو با «گس��ترش‬ ‫صنعت» با اش��اره به تغییر نیافتن قیمت ها در بازار‬ ‫خودروهای داخلی اظهار کرد‪ :‬بررسی روند قیمت ها‬ ‫در ب��ازار خودروه��ای داخل��ی نش��ان می ده��د که‬ ‫هم اکنون هیچ تغییری را نسبت به هفته گذشته در‬ ‫‹ ‹نبود قدرت خرید‪ ،‬درد بازار خودرو‬ ‫این خودروها شاهد نبوده ایم‪.‬‬ ‫کاظم محمدی نیک خ��واه‪ ،‬فعال ب��ازار خودرو در‬ ‫به گفته وی‪ ،‬بازار نرخ خودروهای داخلی و وارداتی‬ ‫گفت وگ��و با «گس��ترش صنعت» با تاکی��د براینکه‬ ‫در هفته های گذش��ته با توجه ب��ه ادامه جریان افت‬ ‫رکود همواره در نیمه دوم سال بیش از پیش نمایان‬ ‫تقاضا تا حدودی با ثبات قیمتی همراه شده است‪.‬‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬رکود بازار خودرو از اوایل مهر اغاز‬ ‫موتمن��ی در ادامه با اش��اره به ثب��ات نرخ در بازار‬ ‫ی می رسد که بررسی‬ ‫می شود و این زمان تا پایان د ‬ ‫خودروه��ای واردات��ی گفت‪ :‬در هفته های گذش��ته‬ ‫رون��د فعلی بازار نش��ان می دهد این رکود امس��ال‬ ‫به واس��طه مس��دود ب��ودن س��ایت ثبت س��فارش‬ ‫ش��دیدتر شده زیرا زودتر از زمان مقرر اغازشده و به‬ ‫خودروه��ا‪ ،‬قیمت ها در این بخ��ش با افزایش مواجه‬ ‫نظر می رسد با اغاز نیمه دوم سال نیز تشدید شود‪.‬‬ ‫ش��د ام��ا پیش بینی می ش��ود با رفع این مش��کل و‬ ‫وی افزود‪ :‬این رکود در کف بازار بیشتر از همیشه‬ ‫بازشدن دوباره این سایت‪ ،‬در هفته های اینده شاهد‬ ‫بوده که هم ش��امل خودروهای وارداتی و هم تولید‬ ‫ریزش قیمت ها در بازار خودروهای وارداتی باشیم‪.‬‬ ‫داخل��ی ب��وده و در ماه ه��ای اینده نیز‬ ‫ریی��س اتحادی��ه نمایش��گاه داران‬ ‫پیش بینی می ش��ود که عرضه بیشتر از‬ ‫و فروش��ندگان خ��ودرو ب��ا اش��اره به‬ ‫تقاضا خواهد بود‪.‬‬ ‫مش��کالت ب��ه وج��ود امده ناش��ی از‬ ‫درحال حاضر‬ ‫این فعال بازار خودرو دلیل این روند‬ ‫ممنوعی��ت واردات خودروهای خارجی مصرف کننده واقعی‬ ‫را در درجه نخس��ت نبود قدرت خرید‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬همزمان با محدود ش��دن تنها اقدام به خرید‬ ‫اع�لام و تصریح کرد‪ :‬نبود قدرت خرید‬ ‫واردات این دس��ته از خودروها ش��اهد‬ ‫خودرو می کند و‬ ‫برخ��ی کالهبرداری ها در ای��ن زمینه بورس بازی های موجود به شرایط اقتصاد مریض برمی گردد‪ .‬این‬ ‫در خرید و فروش‬ ‫در حالی اس��ت که نه تنها بازار خودرو‬ ‫بودیم ک��ه با اطالع رس��انی های خوبی‬ ‫که ش��د‪ ،‬متقاضیان خرید خودروهای خودرو از بین رفته اما بلکه کل اقتص��اد مریض دچار بیماری‬ ‫واردات��ی اگاه ش��ده و روند تخلفات در به نظر می رسد رکود اس��ت که زم��ان درمان ان مش��خص‬ ‫بازار خودرو نه تنها‬ ‫نیس��ت‪ .‬محمدی نیک خواه در تشریح‬ ‫پیش ف��روش خودروه��ای خارج��ی به‬ ‫در نیمه دوم امسال وضعی��ت قیمت ها در ب��ازار خودرو نیز‬ ‫میزان چشمگیری کاهش یافت‪.‬‬ ‫موتمنی تاکید کرد‪ :‬بررسی تخلف ها ادامه یابد بلکه نسبت اظهار کرد‪ :‬هم اکن��ون نرخ خودروهای‬ ‫نش��ان می دهد بیشتر کس��انی که در به سال های گذشته داخلی با ثبات همراه اس��ت اما نگاهی‬ ‫نیز از شدت بیشتری‬ ‫به روند نرخ خودروهای وارداتی نش��ان‬ ‫ای��ن م��دت اق��دام به پیش ف��روش و‬ ‫برخوردار باشد‬ ‫می دهد که بر اساس متغیر بودن میزان‬ ‫کالهب��رداری کرده اند‪ ،‬ن��ه نمایندگی‬ ‫عرضه و تقاضا‪ ،‬شوکی به این بازار وارد‬ ‫رسمی داشته و نه واردکننده بودند اما‬ ‫با تکیه بر ش��گرد قیمت نس��بت به جذب متقاضی و‬ ‫کالهب��رداری در قالب تفاهمنام��ه اقدام کرده بودند‬ ‫که درحال حاضر این روند تا اندازه زیادی بهبودیافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫چه کسانی از نابسامانی سود می برند؟‬ ‫رییس انجم��ن صنفی واردکنن��دگان خودرو با‬ ‫اش��اره ب��ه زیان ب��االی ش��رکت های واردکننده و‬ ‫همچنین مش��تریان بازار خودروه��ای خارجی در‬ ‫پی تصمیم های اخیر گفت‪ :‬انگیزه های پشت پرده‬ ‫اص�لاح قان��ون واردات خودرو در عم��ل به گرانی‬ ‫خودروها و همچنین انحصار در بازار دامن می زند‪.‬‬ ‫به گ��زارش خ��ودروکار‪ ،‬میثم رضایی با اش��اره‬ ‫به تداوم بس��ته ماندن س��ایت ثبت سفارش برای‬ ‫ش��رکت ها اظهار کرد‪ :‬باید این پرس��ش را مطرح‬ ‫کرد که چطور بعد از گذش��ت ‪ ۸‬س��ال از تصویب‬ ‫قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که در ابان‬ ‫‪ ۸۸‬انجام ش��د‪ ،‬اکنون مس��ئوالن به فکر تغییر در‬ ‫مواد این قانون افتاده اند در حالی که دولت دهم و‬ ‫یازدهم بدون هیچ مش��کلی بر مبنای همان قانون‬ ‫قبلی مشغول مدیریت واردات بودند؟‬ ‫وی افزود‪ :‬انگیزه های پش��ت پرده اصالح دوباره‬ ‫این قانون که در عمل به گرانی خودروهای خارجی‬ ‫و همچنین انحصار در بازار واردات منجر شده است‬ ‫بدون ش��ک انگیزه های سودجویانه ای است که در‬ ‫اخر به زیان حقوق مشتریان منجر می شود‪.‬‬ ‫رییس انجم��ن صنفی واردکنن��دگان خودرو با‬ ‫اشاره به اینکه در اصالحیه جدید شیوه نامه واردات‬ ‫محل های ایراد بسیاری وجود دارد که در جلسات‬ ‫متع��دد به اطالع مس��ئوالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت رس��یده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای نمونه‬ ‫واردات به ازای تولید و صادرات به نوعی ش��رکت ها‬ ‫و فعاالن بازار را به س��مت تقلب سوق داده و باعث‬ ‫می شود سایت های خودروس��ازی صوری تاسیس‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رضایی تاکید کرد‪ :‬بدون ش��ک انگیزه هایی که از‬ ‫قدیم نشات می گیرد کار را برای وزیر جدید سخت‬ ‫کرده و باعث خواهد ش��د تا اصالحات به درس��تی‬ ‫در مس��یر واردات خودروه��ای خارج��ی ش��کل‬ ‫نگی��رد‪ .‬حال انکه حذف گری مارکت (بازار موازی)‬ ‫ازجمله همین اتفاقات است که باوجود اثبات فواید‬ ‫حضور این گونه شرکت ها در تمامی بازارها همچنان‬ ‫مشاهده می کنیم که اهرم های قدرت در پی حذف‬ ‫انها هس��تند‪ .‬رییس انجمن صنفی واردکنندگان‬ ‫خودرو با اش��اره به عامالن این تصمیمات در بازار‬ ‫خودروهای خارجی گفت‪ :‬ش��کی نیس��ت مافیای‬ ‫واردات خ��ودرو که از دیرباز س��هم باالیی در ورود‬ ‫محصوالت خارجی به کشورمان داشته با همکاری‬ ‫اف��رادی در حال هدایت این جریان هس��تند تا با‬ ‫س��ختگیری ها و البته مذموم جل��وه دادن واردات‬ ‫خودرو‪ ،‬سکان واردات انحصاری خودرو را در دست‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫شده چراکه احتمال ممنوعیت واردات وجود داشت‬ ‫که همین امر باعث شد قیمت ها در بازار افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه به نظر می رسد در ‪ ۶‬ماه دوم امسال‬ ‫خودروهای وارداتی در ب��ازار زیر ثبات نرخ فعلی به‬ ‫فروش برس��د‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به اینکه خودروهای با‬ ‫مدل ‪ ۲۰۱۸‬در راه بازار اس��ت و هنوز نیز کار نکرده‬ ‫خودروه��ای مدل ‪ ۲۰۱۶‬در کف بازار موجود اس��ت‬ ‫به نظر می رس��د نرخ این دسته از خودروها در بازار با‬ ‫نوس��ان و کاهش همراه باشد که به طورقطع این امر‬ ‫به دلیل روند واردات بوده است‪.‬‬ ‫فع��ال بازار خ��ودرو ادام��ه داد‪ :‬روند فعل��ی بازار‬ ‫نش��ان می دهد به دلیل انجام نش��دن بازارس��نجی‪،‬‬ ‫خودروهایی وارد می ش��ود که موجودی انها در کف‬ ‫بازار زیاد اس��ت که این ام��ر تاییدی بر مریض بودن‬ ‫اقتصاد ماست‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬درحال حاضر مصرف کننده واقعی‬ ‫تنها اقدام به خرید خودرو می کند و بورس بازی های‬ ‫موج��ود در خرید و فروش خودرو از بین رفته اما به‬ ‫نظر می رس��د رکود بازار خودرو نه تنها در نیمه دوم‬ ‫امسال ادامه یابد بلکه نسبت به سال های گذشته نیز‬ ‫از شدت بیشتری برخوردار باشد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬ب��ازار خ��ودرو در حالی‬ ‫روزهای اخر تابستان را سپری می کند که از ابتدای‬ ‫این فصل با افت تقاضا مواجه بوده و این ش��رایط نیز‬ ‫همچنان بر بازار حاکم اس��ت به طوری که در استانه‬ ‫اتمام تعطیالت تابستانی‪ ،‬جریان تقاضا برای فعاالن‬ ‫بازار خودرو همچنان راضی کننده نیست‪.‬‬ ‫اظهارات فعاالن این حوزه نشان می دهد که نباید‬ ‫چن��دان به بازار خودرو امیدوار ب��ود‪ .‬بازاری که این‬ ‫روزها ب��ا وجود روش های متفاوت فروش از س��وی‬ ‫خودروس��ازان و لیزینگ ه��ای خودروی��ی در خطر‬ ‫انقراض قرار دارد‪.‬‬ ‫خودروهایی که به خط پایان رسیدند‬ ‫تولی��د خودروهای پراید‪ ،‬پژو ‪ ،۴۰۵‬پرش��یا‪ ،‬وانت‬ ‫زامیاد و س��مند س��ری نخس��ت به دلیل در اختیار‬ ‫ل اینده متوقف‬ ‫نداشتن استانداردهای الزم تا دی سا ‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬موضوع پایین ب��ودن کیفیت‬ ‫برخ��ی خودروه��ای داخلی هم��واره م��ورد انتقاد‬ ‫کارشناس��ان ب��وده و در یک س��ال گذش��ته درباره‬ ‫پایین ب��ودن کیفیت برخی خودروه��ای داخلی که‬ ‫در س��طح کیفی تک س��تاره قرار دارند‪ ،‬گزارش های‬ ‫زیادی منتشرش��ده که به دنبال این انتقادها شورای‬ ‫سیاست گذاری خودرو تعداد استانداردهای اجباری‬ ‫خ��ودرو را از اس��تانداردهای پنجاه ودو گانه فعلی به‬ ‫‪ ۸۳‬اس��تاندارد افزایش داد تا خودروسازان ناگزیر به‬ ‫ارتقای کیفیت تولیدات خود شوند‪.‬‬ ‫بر اساس مصوبه ش��ورای سیاست گذاری خودرو‪،‬‬ ‫ی ‪ ۱۳۹۷‬تولی��د خودروه��ای س��واری‬ ‫از ابت��دای د ‬ ‫که استانداردهای هشتادوس��ه گانه جدید را نداشته‬ ‫باشند‪ ،‬متوقف خواهد شد‪.‬‬ ‫براین اس��اس برخ��ی خودروها در گ��روه خانواده‬ ‫پراید‪ ،‬پژو ‪ ،۴۰۵‬پرش��یا‪ ،‬زامیاد و سری اولیه سمند‬ ‫در فهرس��ت خودروهایی قرار دارن��د که در صورت‬ ‫رعایت نکردن اس��تانداردهای خودرویی و نرسیدن‬ ‫تعداد اس��تانداردهای انها به ‪ ۸۳‬مورد با توقف خط‬ ‫ی ‪ ۱۳۹۷‬روبه رو خواهند شد‪.‬‬ ‫تولید در د ‬ ‫این وضعیت در حالی است که چندی پیش گروه‬ ‫خودروس��ازی سایپا از برنامه این شرکت برای توقف‬ ‫ی ‪۱۳۹۷‬‬ ‫تولید پراید قبل از مهلت تعیین ش��ده در د ‬ ‫خب��ر داد و در این ش��رایط باید دی��د گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو و ش��رکت زامیاد چه زمانی برنامه خود‬ ‫برای توق��ف تولی��د خودروهای پژو ‪ ،۴۰۵‬پرش��یا‪،‬‬ ‫س��مند س��ری اول و وانت زامیاد را اعالم و اجرایی‬ ‫خواهن��د ک��رد‪ .‬در کنار توقف تولی��د این خودروها‬ ‫تولید دیگر خودروهای تک ستاره نیز متوقف خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬به دنبال مطرح شدن مطالبه مصرف کنندگان‬ ‫و کارشناس��ان از وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫ش��رکت های خودروس��ازی چندی پیش مدیرعامل‬ ‫ش��رکت بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ایران اعالم‬ ‫کرد بر اس��اس تصمیم جدید وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت تا پایان امسال تولید خودروهای تک ستاره‬ ‫متوقف خواهد شد‪.‬‬ ‫اش��کان گلپایگان��ی در این زمینه اظه��ار کرد ‪ :‬بر‬ ‫اساس تصمی م جدید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫از ابتدای سال ‪ ۱۳۹۷‬هیچ خودرو تک ستاره ای نباید‬ ‫در سبد تولید ش��رکت های خودروساز داخلی وجود‬ ‫داش��ته باش��د و تولید خودروهای تک ستاره باید تا‬ ‫پایان امسال متوقف شود‪.‬‬ ‫به روز ش��دن فناوری های روز‬ ‫در صنع��ت خ��ودرو راه��کاری‬ ‫جز ارتقای اس��تانداردها را برای‬ ‫خودروس��ازان باقی نگذاشته اما‬ ‫نکت��ه ضروری‪ ،‬ت�لاش انها برای‬ ‫ایجاد زیرساخت های الزم با هدف‬ ‫دس��تیابی به این استانداردهای‬ ‫سیدجواد حسینی کیا‬ ‫جدید اس��ت که به نظر می رسد‬ ‫عضو کمیسیون صنایع‬ ‫قدم هایی از سوی خودروسازان و‬ ‫و معادن مجلس شورای‬ ‫فع��االن این حوزه با هدف ارتقای‬ ‫اسالمی‬ ‫کیفیت و اس��تانداردها برداشته‬ ‫ ش��ده اس��ت‪ .‬مطرح شدن حذف‬ ‫پلتفرم های قدیمی و همچنین خودروهای کم کیفیت و جایگزینی‬ ‫انه��ا با محص��والت جدید نیز ازجمله گام های خوبی اس��ت که از‬ ‫سوی خودروسازان برداشته شده‪ ،‬هرچند تا دستیابی به انچه انتظار‬ ‫م��ی رود همچنان فاصله وجود دارد‪ .‬در این ش��رایط نگاه حمایتی‬ ‫س��ازمان های متولی بی تاثیر نخواهد بود هرچند مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی نیز در این زمینه پیگیر اس��ت تا نتیجه مورد انتظار برای‬ ‫ارتقای اس��تانداردهای خودروهای تولیدی در کش��ور حاصل شود‬ ‫ام��ا در این میان نمی ت��وان به نقش حمایتی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت به عن��وان متول��ی صنعت خودرو نیز بی توج��ه بود‪ .‬این‬ ‫ش��رایط در حالی اس��ت که نگاه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫دولت جدید توس��عه صادرات اس��ت که با توجه به اهمیت صنعت‬ ‫قطع��ه و ارتقای کیفیت و همچنین توجه به اس��تانداردهای تولید‬ ‫خودروسازان به تدریج صادرات این بخش نیز توسعه خواهد یافت‪.‬‬ ‫بنابراین انتظار می رود با توجه به برنامه و شروط وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در حمایت از خودروس��ازان به زودی ش��اهد حرکت های‬ ‫بهتری در صنعت خودرو بوده و گام بلندی در این عرصه از صنعت‬ ‫برداشته ش��ده و خودرو ایرانی در تراز و ردیف خودروهای خارجی‬ ‫ق��رار گیرد‪ .‬این در حالی اس��ت که وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نیز بر تقویت قطعه سازان داخلی و تعهد حضور انها در قراردادهای‬ ‫خودروس��ازان بارها تاکید کرده اس��ت بنابراین بی شک حمایت و‬ ‫تقویت قطعه س��ازان در ارتقای کیفیت و اس��تانداردهای تولیدات‬ ‫داخلی و گس��ترش قراردادهای همکاری با ش��رکای خارجی برای‬ ‫حضور در زنجیره تامین خودروهای جدید نقش مهمی ایفا می کند‬ ‫زی��را به طورقطع با حفظ و تقویت جایگاه قطعه س��ازی در کش��ور‬ ‫می توان محصوالتی در سطح استانداردهای بین المللی تولید کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫حواله های ساندرو استپ وی‬ ‫قابل فروش نیست‬ ‫براساس انتشار اخباری مبنی بر خریدوفروش حواله های خودرو‬ ‫س��اندرو استپ وی در رس��انه های گوناگون به اطالع می رساند با‬ ‫توج��ه به نبود امکان صلح در قراردادهای پیش فروش این خودرو‬ ‫هرگونه عواقب احتمالی در جریان دادوس��تد متوجه خریداران و‬ ‫فروش��ندگان است‪ .‬به گزارش س��ایپا نیوز‪ ،‬رضا تقی زاده‪ ،‬معاون‬ ‫بازاریابی و فروش گروه خودروس��ازی سایپا گفت‪ :‬برای جلوگیری‬ ‫از کس��ب وکارهای حاش��یه ای در پیش فروش ساندرو استپ وی‪،‬‬ ‫اقداماتی انجام شده که هرکدام به نوبه خود بازدارنده بود و از ایجاد‬ ‫فض��ای داللی جلوگیری می کند‪ .‬تقی زاده افزود‪ :‬در گام نخس��ت‬ ‫ه��ر نفر با یک کد مل��ی امکان ثبت نام دارد و امکان تکرار کد ملی‬ ‫در جریان ثبت نام وجود ندارد و در گام بعدی امکان خریدوفروش‬ ‫کاردکس��ی این خودرو میس��ر نیس��ت بنابراین خریدوفروش در‬ ‫نمایندگی ه��ا انج��ام نمی ش��ود و عواقب هرگون��ه خریدوفروش‬ ‫مش��تریان بیرون از چارچوب نمایندگی ها متوجه س��ایپا نیست‪.‬‬ ‫معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا در پاسخ به اینکه‬ ‫اگهی های فروش این خودرو توسط برخی افراد در فضای مجازی‬ ‫منتشرشده است‪ ،‬گفت‪ :‬زمان تحویل این اگهی های مورد استناد‬ ‫مربوط به تحویل خودرو در مهر اس��ت درحالی که در طرح فروش‬ ‫اخیر زمان تحویل خودرو اذر و دی امسال است‪ .‬تقی زاده با اشاره‬ ‫به ابالغ بخش��نامه به نمایندگی ها گفت‪ :‬هرگونه اعالم روش های‬ ‫ف��روش‪ ،‬درج اگه��ی و‪ ...‬در زمینه خودرو اس��تپ وی ممنوع بوده‬ ‫و در صورت مش��اهده با نمایندگی متخلف برخورد خواهد ش��د‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د دوباره بر اینکه عواقب هرگون��ه خرید فروش حواله‬ ‫س��اندرو استپ وی متوجه فروش��ندگان و خریداران است افزود‪:‬‬ ‫نمایندگی های س��ایپا حق مش��ارکت در نقل وانتق��ال حواله های‬ ‫صادرش��ده را ندارند و در صورت مش��اهده هرگونه خریدوفروش‬ ‫با نمایندگی های متخلف برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫تحویل خودرو دنا پالس‬ ‫به خانواده شهدای پالسکو‬ ‫خانواده ش��هدای پالس��کو در مراسمی خودرو دنا پالس خود را‬ ‫تحویل گرفتند‪ .‬به گزارش ایکو پرس‪ ،‬گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫در راستای مسئولیت های اجتماعی و به نشانه قدردانی از ایثارگری‬ ‫شهدای پالسکو‪ ۱۶ ،‬دستگاه دنا پالس را به خانواده های انها اهدا‬ ‫ک��رد‪ .‬هزین��ه خرید این خودروها توس��ط کارگ��ران و صاحبان‬ ‫کارگاه ها و کارخانه های قطعه س��ازی بخش خصوصی تامین شده‬ ‫و این خودروها و اس��ناد مالکیت انها به خانواده اتش نشان ها اهدا‬ ‫شد‪ .‬این اقدام به پاسداشت رشادت فراموش نشدنی این عزیزان از‬ ‫س��وی گروه صنعتی ایران خودرو انجام شد و پس از پایان مراسم‪،‬‬ ‫خانواده های ش��هدای اتش نش��ان سوار بر خودرو دنا پالس خود از‬ ‫ایران خودرو خارج ش��دند‪ .‬حادثه اتش سوزی و ریزش ساختمان‬ ‫پالسکو دی سال گذشته رخ داد و در ان ‪ ۱۶‬اتش نشان به شهادت‬ ‫رسیدند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫چهار شنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 214‬پیاپی ‪2187‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 29‬شهریور ‪1396‬‬ ‫‪ 29‬ذی الحجه ‪1438‬‬ ‫‪ 20‬سپتامبر ‪2017‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪ :‬مجتبی اعتماد مقدم‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫تازه ها‬ ‫کارتون روز‬ ‫اعطای جایزه انتقال فناوری‬ ‫دومین دوره جایزه انتقال فناوری کش��ورهای اس�لامی در حال توسعه‬ ‫در نشس��ت سران سازمان ‪ D-8‬اعطا می ش��ود‪ .‬مهدی صفاری نیا‪ ،‬رییس‬ ‫پارک فناوری پردیس درباره دور دوم جایزه بهترین قرارداد انتقال فناوری‬ ‫‪ D-8‬گف��ت‪ :‬دومی��ن دور جایزه انتقال فناوری ب��ه بهترین قرارداد انتقال‬ ‫فناوری منعقد شده در سال ‪( ۲۰۱۶‬سال گذشته) میالدی میان کشورهای‬ ‫عضو س��ازمان ‪ D-8‬و کشورهای عضو س��ازمان همکاری های اسالمی در‬ ‫اجالس س��ران کش��ورهای اسالمی عضو س��ازمان ‪ D-8‬اعطا خواهد شد‪.‬‬ ‫وی درباره قراردادهای نامزد دریافت جایزه گفت‪ :‬اطالع رس��انی و فراخوان‬ ‫جایزه به نمایندگان ش��بکه در کشورهای عضو ‪ ،D-8‬سازمان های مرتبط‬ ‫در کش��ورها‪ ،‬پارک های فناوری و ش��رکت های فناور در کش��ورها از طرف‬ ‫دبیرخانه ش��بکه انجام ش��ده و تاکنون چند قرارداد نامزد در مرحله داوری‬ ‫ق��رار دارن��د و مهلت اعالم نام��زدی برای دریافت این جای��زه تا تاریخ ‪۲۷‬‬ ‫س��پتامبر ‪ ۵( ۲۰۱۷‬مهر امس��ال) ادامه دارد‪.‬دبیر شبکه ‪D-8TTEN‬‬ ‫درباره مراس��م اهدای جایزه افزود‪ :‬بنابر مذاکرات انجام ش��ده با دبیرخانه‬ ‫س��ازمان ‪ ،D-8‬جای��زه دور دوم در اج�لاس س��ران ‪ D-8‬که از ‪ ۲۵‬تا ‪۲۹‬‬ ‫مهر در ترکیه‪ -‬ش��هر اس��تانبول با حضور روسای جمهور ‪ ۸‬کشور و وزیران‬ ‫امور خارجه برگزار ش��ود‪ ،‬اهدا خواهد ش��د‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫فناور در کش��ورهای عضو س��ازمان ‪ D-8‬و کشورهای اسالمی می توانند با‬ ‫مراجعه به س��ایت ش��بکه تبادل و انتقال فناوری ‪ D-8‬به نشانی ‪www.‬‬ ‫‪ d8tten.org‬برای ثبت نام در دور دوم جایزه اقدام کنند‪ .‬قراردادهای‬ ‫انتقال فناوری میان ش��رکت های فناور در کش��ورهای عضو ‪ D-8‬با دیگر‬ ‫کش��ورهای اس�لامی که در سال ‪ ۲۰۱۶‬منعقد شده اس��ت دارای شرایط‬ ‫عمومی نامزدی در این جایزه هستند‪.‬‬ ‫مش رجب‪ :‬اون مال خودمه!‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫انچه امروز در حوزه ‪ ICT‬مطرح است و اینده‬ ‫این صنع��ت را متوجه خود کرده‪ ،‬افزایش ترافیک‬ ‫دیتا در دنیاس��ت‪ .‬هرقدر جامعه به سمت مصرف‬ ‫ویدئو س��وق یاب��د‪ ،‬حجم تب��ادل ترافیک افزایش‬ ‫می یابد و باعث می ش��ود تا تسهیل تبادل ترافیک‬ ‫در کان��ون توجه قرار گیرد‪ ،‬بس��تری فراهم ش��ود‬ ‫ت��ا حجم ترافیک بیش��تری را از خود عبور دهد و‬ ‫مش��تری تصور نکند با توجه به حجم باالی تقاضا‬ ‫در بخش دیتا نمی تواند به نیازها و خواس��ته های‬ ‫خود دس��ت یابد‪.‬دس��تاوردی که تغییر فناوری از‬ ‫س��یم مس��ی به فیبر نوری به ارمغان می اورد این‬ ‫اس��ت که دیگر ب��ا محدودیت پهن��ای باند مواجه‬ ‫نخواهیم بود‪ .‬فیبر نوری با پهنای باند باال‪ ،‬فرصتی‬ ‫اس��تثنایی برای ارائه خدمات و کاربردهای جدید‬ ‫ایجاد کرده اس��ت‪ .‬س��رویس هایی که بر بستر این‬ ‫فناوری ارائه می ش��وند‪ ،‬می توانند کیفیت زندگی‬ ‫ما را به نحو چش��مگیری ارتقا دهند‪ ،‬ارزش افزوده‬ ‫بیش��تری نصیب ش��رکت های مخابرات��ی کنند و‬ ‫توان انها را برای گسترش خدمات پایه باال ببرند؛‬ ‫هزینه ه��ای نگهداری و پش��تیبانی ش��رکت های‬ ‫ارائه دهنده س��رویس نیز به نح��و قابل مالحظه ای‬ ‫کاهش می یابد‪.‬نامحدود بودن س��رعت تبادل داده‬ ‫در بس��تر فیبر ن��وری‪ ،‬بهترین گزین��ه برای حل‬ ‫نیازه��ای ارتباطی دهه های اینده اس��ت‪ .‬فناوری‬ ‫فیبر من��ازل یا همان ‪ FTTH‬به دلیل اس��تفاده‬ ‫نکردن از تجهیزات فعال در طول مس��یر نس��بت‬ ‫ب��ه خراب��ی مقاوم تر بوده و عیب یاب��ی و رفع ایراد‬ ‫احتمالی در این فناوری بس��یار سریع تر و راحت تر‬ ‫از شبکه های مسی اس��ت‪ .‬فیبر تنها فناوری است‬ ‫که می تواند بدون محدودیت تقاضای مش��تریان و‬ ‫حجم باالی ترافیک دیتا را پشتیبانی کند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬تلفن همراه نیز ناگزیر اس��ت از قابلیت های‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫کارمندان باید چای ایرانی بنوشند‬ ‫فیبر استفاده کند زیرا به بستری نیازمند است که‬ ‫بتواند بیشترین حجم ترافیک را پشتیبانی کند و از‬ ‫خود عبور دهد‪ .‬بنابراین‪ ،‬فیبر نوری فناوری مورد‬ ‫نیاز در هر دو بخش ثابت و س��یار است و اپراتوری‬ ‫مثل ما که در هر دو بخش فعال اس��ت باید به این‬ ‫موضوع توجه ویژه داشته باشد‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬تنها‬ ‫شرکت مخابرات ایران و شرکت ایرانیان نت‪ ،‬مجوز‬ ‫ارائه فیبر نوری در کشور را دارند‪ .‬شرکت مخابرات‬ ‫ایران‪ ،‬چندی پیش پ��روژه ‪ FTTH‬با نام تجاری‬ ‫«تانوما» را به عنوان محصول جدید ب ه طور رسمی‬ ‫رونمایی کرد‪ .‬پروژه فیبر نوری زمینه تحول اساسی‬ ‫را در شبکه دسترسی شرکت مخابرات ایران فراهم‬ ‫ک��رده و دوران گذار از ش��بکه های مبتنی بر مس‬ ‫به سوی تانوما و ‪ FTTH‬اغاز شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۵‬سال زمان الزم برای ظرفیت سازی‬ ‫در کل کشور‬ ‫در نخستین گام برای یافتن یک جایگاه مناسب‬ ‫در حوزه فیبر نوری‪ ،‬مخابرات باید شهرها و به ویژه‬ ‫ش��هرهای بزرگ و مراکز اس��تان ها را زیر پوشش‬ ‫این ط��رح قرار دهد‪ .‬بر اس��اس اطالعات س��ایت‬ ‫مخاب��رات ایران‪ ،‬درحال حاض��ر در هر نقطه ای که‬ ‫ظرفیت س��ازی شده و پوش��ش وجود داشته باشد‬ ‫مش��تری می تواند از خدمات و سرویس های تانوما‬ ‫اس��تفاده کند اما تا ظرفیت س��ازی در کل کشور‬ ‫حداقل ‪ ۵‬سال زمان الزم است‪.‬‬ ‫محمدج��واد اذری جهرم��ی‪ ،‬وزی��ر ارتباط��ات‬ ‫و فن��اوری اطالع��ات می گوی��د‪ :‬معض��ل ج��دی‬ ‫اینترنت های خانگی «س��یم مسی» است که امروز‬ ‫زی��ر ‪۲‬مگابایت س��رعت را منتق��ل می کنند‪ .‬این‬ ‫سیم ها به خوبی نمی توانند سرعت را منتقل کنند‬ ‫و راه��کار ان اج��رای پ��روژه ‪ FTTB‬یا ‪FTTH‬‬ ‫است که شرکت های ‪ FCT‬مجوز گرفته اند و فکر‬ ‫می کنم تا یک سال و نیم اینده در سطح هر شهر‬ ‫کالن کشور پروژه فیبر نوری اجرا شده باشد‪.‬‬ ‫رسول س��راییان‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت مخابرات‬ ‫ایران در این زمینه گفته اس��ت‪ :‬با ظرفیت س��ازی‬ ‫انجام ش��ده برای پ��روژه فیبر ن��وری منازل ‪۶۰۰‬‬ ‫ه��زار واحد مس��کونی‪ ۳۷۰ ،‬هزار واح��د تجاری‪،‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬واحد دولتی‪ ۲۱۰۰ ،‬دانش��گاه و نیز تعدادی‬ ‫بیمارس��تان و مدرس��ه در ‪ ۸‬شهر کش��ور از جمله‬ ‫ته��ران‪ ،‬مش��هد‪ ،‬اصفه��ان‪ ،‬تبریز‪ ،‬ش��یراز‪ ،‬اهواز‪،‬‬ ‫کرمانشاه و کرج به این سرویس مجهز می شوند‪ .‬با‬ ‫اجرای این پروژه کشور ما وارد «عصر گیگ» شده‬ ‫و پیش بینی می شود از طریق این فناوری مشتری‬ ‫به اینترنت یک گیگا بیت بر ثانیه دسترس��ی پیدا‬ ‫کند‪ .‬وی استفاده از تلویزیون اینترنتی با کیفیت را‬ ‫از جمله ویژگی های اتصال فیبر نوری منازل عنوان‬ ‫می کند و می گوید‪ :‬برای اس��تفاده از ش��بکه های‬ ‫تعاملی چاره ای جز ایجاد ش��بکه دسترس��ی فیبر‬ ‫نوری در منازل نداریم‪.‬‬ ‫میرمهدی کمجانی‪ ،‬رییس اتحادیه فناوران رایانه‬ ‫تهران نیز امیدوار است که این گفته ها به حقیقت‬ ‫بپیوندد‪ .‬وی در گفت وگو با «گسترش صنعت» به‬ ‫ی پروژه‬ ‫این نکته اش��اره کرد که در ص��ورت اجرا ‬ ‫فیبر نوری کس��ب وکاره��ای جدیدتری در فضای‬ ‫مجازی ش��کل می گیرد‪ .‬این کسب و کارها کمک‬ ‫زیادی به نس��ل جدید خواهد کرد تا شغل داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬وی ب��ر این باور اس��ت ک��ه هرچه پیش‬ ‫می رویم درک این موضوع ک��ه فناوری های نوین‬ ‫وابس��ته به فضای مجازی بیش��تر و بیشتر در بین‬ ‫م��ردم جا باز می کند افزایش پی��دا می کند‪ .‬دیگر‬ ‫مانند گذش��ته کس��ی از فروش��گاه های مجازی و‬ ‫خری��د از انها ترس ندارد بلکه ان را مکمل فضای‬ ‫خرید و فروش کاالها می داند‪.‬‬ ‫ب��ا اجرای پروژه فیب��ر نوری ای��ران وارد «عصر‬ ‫گیگ» شده اس��ت و پیش بینی می شود از طریق‬ ‫این فناوری مش��تری به اینترنت یک گیگا بیت بر‬ ‫ثانیه دسترسی پیدا کند‪ .‬همچنین تحریک تقاضا‬ ‫از س��مت دس��تگاه های دولتی برای الزامی شدن‬ ‫دولت الکترونیک و دولت موبایل و نیز مش��ارکت‬ ‫دولت در مناطق کمتر برخوردار برای ایجاد شبکه‬ ‫دسترس��ی فیبر نوری از دیگر الزاماتی اس��ت که‬ ‫انق�لاب دیجیت��ال داخلی را رقم می زن��د‪ .‬به نظر‬ ‫می رسد در اینده بر گستره استارت اپ ها نیز اضافه‬ ‫ش��ود چرا که اگر قرار باش��د وارد عص��ر دیجیتال‬ ‫ش��ویم ان زمان بر تعداد انها نیز اضافه می ش��ود‪.‬‬ ‫داود فدایی‪ ،‬اس��تاد دانشگاه امیرکبیر معتقد است‬ ‫اس��تارت اپ ها درحال حاضر بیش��تر در دانشگاه ها‬ ‫شکل می گیرند و در حوزه های نرم افزاری و ای تی‬ ‫مش��غول می ش��وند زیرا هنوز با جنس صنعت که‬ ‫بیشتر سخت افزاری است هماهنگ نیستند‪.‬‬ ‫ب��ه این دلیل که بدنه دانش��گاه ب��ا بدنه صنعت‬ ‫عجین نیست و نه استاد و نه دانشجو جنس صنعت‬ ‫را به خوبی نمی شناس��ند در نتیجه اس��تارت اپ ها‬ ‫بیشتر به سمت بخش های نرم افزاری می روند‪.‬‬ ‫از این گفته اس��تاد دانش��گاه امیرکبیر می توان‬ ‫فهمی��د که کس��ب وکارهای نوین این��ده به الزام‬ ‫در ارتباط دانش��گاه و صنعت نیز شکل نمی گیرند‬ ‫از ای��ن رو نه تنها مدیریت چنین سیس��تمی باید‬ ‫هوشمند باش��د که قوانین بس��یاری برای نظارت‬ ‫و کنت��رل بیش��تر بر اس��تفاده از فض��ای مجازی‬ ‫باید ش��کل بگیرد چرا که میزان دسترسی اسان تر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫از ان گذشته بسیاری از خدمات اداری و بانکی با‬ ‫سرعت بیشتری انجام می شود‪ .‬اقدامی که می تواند‬ ‫دول��ت را ی��ک گام جلوت��ر ببرد و برای همیش��ه‬ ‫گزینه عریض و طویل بودن دس��تگاه بروکراسی از‬ ‫بین برود‪ .‬حتی بس��یاری از مش��اغل ممکن است‬ ‫دورکار ش��وند‪ .‬مش��اغل صنعتی در کارخانه ها نیز‬ ‫می توانن��د از قابلی��ت فیبر نوری اس��تفاده کنند‪.‬‬ ‫البت��ه در کنار ان باید اموزش و اهمیت اس��تفاده‬ ‫از فضای مجازی بیش��تر برای صنعتگران توضیح‬ ‫داده ش��ود‪ .‬به عبارتی بخش��ی از توسعه خدمات‬ ‫الکترونیک بس��تگی به ریش��ه های فرهنگی دارد‪.‬‬ ‫صنعتگران باید اعتقاد داشته باشند که استفاده از‬ ‫فضای مجازی به نفع انهاست و می تواند ضررهای‬ ‫ناش��ی از افزایش هزینه های تولید و کمبود زمان‬ ‫را رفع کند‪.‬‬ ‫اقتصاد و صنعت با اهالی بهارستان‬ ‫عبدالغفور ایران نژاد‪ ،‬نماینده مردم چابهار در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬با عنایت و تاکید رهبر معظم‬ ‫انقالب موضوع توسعه سواحل مکران در دستور کار قرار‬ ‫گرفت و در برنامه ششم توسعه کل کشور نیز در مجلس‬ ‫به تصویب رسید و بر اساس ماده ‪ ۴۱‬برنامه دولت مکلف‬ ‫ب��ه پیگیری این موضوع شد‪.‬گس��تره س��واحل مکران‪،‬‬ ‫شهرس��تان های جاسک و سیریک در استان هرمزگان‬ ‫و منطقه چابهار و پس��ابندر را در بر می گیرد که دولت‬ ‫نیز در این زمینه اقدامات ارزنده ای را اغاز کرده و بیش‬ ‫از‪ ۱۰۰‬میلی��ارد تومان برای ان اختصاص داده اس��ت‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کانال تلگرامی نسیم دانش‬ ‫طرح‪ :‬هادی اشرفی‪ ،‬گسترش صنعت‬ ‫حکمرانی فیبر نوری اینده گریزناپذیر مخابرات‬ ‫سهم‪۸۵‬درصدی ‪IT‬‬ ‫از اشتغال‪OECD‬‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با بررسی الزامات سیاست گذاری‬ ‫اش��تغال در فناوری اطالعات اعالم کرد‪ :‬میزان اشتغال در صنعت ‪ICT‬‬ ‫می تواند از ‪ ۱۸۶‬هزار نفر شاغل فعلی تا دو برابر افزایش یابد‪ .‬به گزارش‬ ‫گس��ترش صنع��ت‪ ،‬دفتر مطالعات ارتباط��ات و فناوری های نوین مرکز‬ ‫پژوهش ه��ای مجلس با اش��اره ب��ه اینکه فناوری اطالعات ش��غل های‬ ‫س��نتی به ویژه مش��اغل افراد با درامد و تحصیالت پایین را مورد تهدید‬ ‫قرار می دهد‪ ،‬افزود‪ :‬به طور متوس��ط در کش��ورهای‪( OECD‬سازمان‬ ‫همکاری و توس��عه اقتصادی)‪ ،‬صنعت فناوری اطالعات ‪ ۸۵.۲‬درصد از‬ ‫کل اشتغال را شامل می شود‪ .‬همچنین در اتحادیه اروپا حدود ‪ ۴‬درصد‬ ‫از کل نی��روی کار را متخصصان فناوری اطالعات تش��کیل می دهند‪ .‬با‬ ‫توجه به تعداد بسیار زیاد فارغ التحصیالن رشته های ریاضی‪ ،‬مهندسی‪،‬‬ ‫فناوری و علوم در کش��ور‪ ،‬میزان اش��تغال در صنعت فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباط��ات می تواند از ‪ ۱۸۶‬هزار نفر ش��اغل فعلی ت��ا دو برابر افزایش‬ ‫یاب��د‪ .‬در ای��ن گزارش پس از بررس��ی محرک های افزایش اش��تغال در‬ ‫بخ��ش فاوا (فناوری اطالع��ات و ارتباطات)‪ ،‬پیش بینی های رابطه میان‬ ‫پیش��رفت فناوری اطالعات و ارتباطات و میزان کل اش��تغال و اثر ان بر‬ ‫طبق��ات مختلف درامدی و تحصیالتی مورد بررس��ی قرار گرفته و امار‬ ‫اش��تغال فاوا از نظر میزان سهم نیروی کار فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫از کل اش��تغال و میزان اش��تغال در صنایع مرتبط با فاوا بررس��ی شده و‬ ‫س��پس میزان استعدادهای برنامه نویسی ایران با کشورهای حوزه سند‬ ‫چش��م انداز مورد مقایس��ه قرار گرفته است‪ .‬در ادامه سیاست های منابع‬ ‫انس��انی دوره های کاراموزی کدنویس��ی اتحادیه بین المللی مخابرات‪،‬‬ ‫حمایت از کارافرینی نوجوانان در استرالیا‪ ،‬قوانین روادید جذب نیروی‬ ‫کار بین الملل��ی ای��االت متحده امریکا‪ ،‬کار منعط��ف در بریتانیا و برنامه‬ ‫جامع مدیریت اس��تعدادهای کانادا بررس��ی و به قوانین معطل مانده و‬ ‫اجرا نش��ده و خالهای قانونی موجود در ایران اش��اره ش��ده است‪ .‬مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس��ی همچنین پیشنهادکرده که در کوتاه مدت اجرای‬ ‫ماده (‪ )۱۷‬قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی‬ ‫دول��ت‪ ،‬مص��وب ‪ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷‬از وزارت ارتباط��ات مطالبه ش��ود و در‬ ‫بلندمدت اصالح مواد (‪ )۱۲۰‬تا (‪ )۱۲۹‬قانون کار و بازنگری در مصوبات‬ ‫قبل��ی پیرام��ون دورکاری ب��ا تاکید بر کار منعط��ف و در نهایت تدوین‬ ‫برنامه جامع سیاس��ت های منابع انسانی ترویج کارافرینی حوزه فناوری‬ ‫اطالعات و ارتباطات با اولویت پیگیری قوانین اجرا نشده و رفع خالهای‬ ‫قانونی در دستور کار قرار گیرند‪.‬‬ ‫کارمند‪ :‬پس اون چای خارجی مال کیه؟‬ ‫با توس��عه س��واحل مکران راه ساحلی چابهار به‬ ‫اس��تان هرمزگان متصل می ش��ود و مهم ترین‬ ‫موضوع��ی ک��ه درحال حاض��ر در برنامه ری��زی‬ ‫ب��رای این منطقه مطرح اس��ت اح��داث مراکز‬ ‫مهم پتروش��یمی و فوالد اس��ت‪ .‬باید برای پهلوگرفتن‬ ‫کش��تی های با ظرفیت بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار تنی پسکرانه‬ ‫ان همچون ریل‪ ،‬جاده ترانزیتی دو بانده و وسایل نقلیه‬ ‫همچون کامیون و تریلی اماده ش��ود که در این زمینه‬ ‫دولت مصمم اس��ت اقدامات اساس��ی انجام دهد‪.‬اتفاق‬ ‫مهمی که در س��واحل مکران رخ خواهد داد این اس��ت‬ ‫محمدرض��ا پورابراهیم��ی‪ ،‬رییس کمیس��یون‬ ‫اقتصادی مجلس اظهارکرد‪ :‬استفاده از منابع ارزان‬ ‫نرخ از طریق صندوق توس��عه ملی و منابع داخلی‬ ‫بانک ها برای اش��تغالزایی در روستاها و شهرهای‬ ‫زیر ‪ ۱۰‬هزار نفر می تواند رویکردی مثبت باشد و تحولی ایجاد کند‪.‬‬ ‫البته باید بدانیم اگر در بخش��ی اقتصادی تس��هیالت با نرخ پایین تر‬ ‫ارائه ش��ود ممکن اس��ت بازار را دچار چالش کن��د‪ ،‬چرا که پیش از‬ ‫ای��ن در روس��تاها وام با ن��رخ ‪ ۱۲‬درصد پرداخت می ش��د و اکنون‬ ‫طب��ق قانون در زمینه اش��تغال وام ‪۶‬درصدی ارائه می ش��ود‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر اینکه الزم اس��ت همه دستگاه های دولتی در مسیر اجرای‬ ‫برنامه های اش��تغال هماهنگی الزم را داشته باشند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬دولت‬ ‫باید با رویکرد مدیریتی اثار منفی و چالش های پیش روی برنامه های‬ ‫اشتغال را برطرف کند تا تاثیر ان را بر افزایش اشتغالزایی در کشور‬ ‫احساس کنیم‪.‬‬ ‫که در برنامه ای برای اش��تغالزایی ‪ ۵۰۰‬هزار نفر‬ ‫پیش بینی های الزم ش��ده است‪.‬همچنین طرح‬ ‫احداث ش��هرک صنایع شیالت در مرحله جذب‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی است و درحال حاضر با‬ ‫تعدادی از س��رمایه گذاران چینی برای سرمایه گذاری‬ ‫در این صنعت مذاکراتی ش��ده تا این سرمایه گذاری در‬ ‫ح��وزه تولید و صادرات ماهی های منطقه انجام ش��ود‪.‬‬ ‫انتظار می رود که زمینه ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری‬ ‫در منطق��ه فرات��ر رود به طوری که از ای��ن اتفاق مهم‬ ‫اقتصادی کل استان و حتی کشور تاثیر بپذیرد‪.‬‬ ‫عبداهلل رضیان‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس ش��ورای اسالمی درباره‬ ‫مبارزه با قاچاق کاال و پوشاک و دالیل ان‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬در مقطعی نرخ دالر افزایش‬ ‫پی��دا ک��رد و برخ�لاف بس��یاری از بخش های‬ ‫صنعت ش��رایط منس��وجات به دلیل افزایش ‪۲‬‬ ‫ت��ا ‪ ۳‬برابری کاالهای خارجی ب ه نس��بت بهبود‬ ‫یافته بود‪ .‬س��اماندهی در توزیع نیز وجود ندارد‪،‬‬ ‫کیفیت پوشاک و منسوجات داخلی اگر بهتر از‬ ‫برخی تولیدات خارجی نباش��د بدتر هم نیست‪.‬‬ ‫درس��ت است که قاچاق می تواند تاثیر منفی بر‬ ‫تولید کس��ب و کار کش��ور داش��ته باشد اما اگر‬ ‫خ��ود صن��وف و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ی��ک هماهنگی و س��اماندهی در بحث کنترل‬ ‫قاچاق داش��ته باش��ند می توانند شرایط‬ ‫خوب��ی را به وجود اورند‪ .‬عمده پوش��اک‬ ‫قاچاق به کشور ما از ترکیه‪ ،‬چین و دیگر‬ ‫کشورهای اسیای شرقی وارد می شود که‬ ‫یک��ی از دالیل واردات پوش��اک قاچاق می تواند‬ ‫نب��ود رقابت پذیری تولید داخ��ل در زمینه نرخ‬ ‫تمام شده باشد‪ .‬محصول عرضه شده تولید داخل‬ ‫بای��د از لح��اظ کیفیت و نرخ با مش��ابه خارجی‬ ‫توان رقابت داشته باشد که امکان کنترل در این‬ ‫مورد وجود دارد اما اعتقاد من این است که باید‬ ‫س��ازماندهی ها بهینه شود و در کنار ان می توان‬ ‫از ظرفیت مجلس ش��ورای اسالمی برای اعمال‬ ‫فش��ار بر دس��تگاه های دولتی به ویژه س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استفاده کرد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!