روزنامه گسترش صنعت شماره 217 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 217

روزنامه گسترش صنعت شماره 217

روزنامه گسترش صنعت شماره 217

‫سال بیست و نهم‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از دالیل نبود جاذبه سرمایه گذاری صنعتی نشان داد‬ ‫‪ ۵۹۴‬شهرک و ناحیه صنعتی بدون‬ ‫متقاضی است‬ ‫‪3‬‬ ‫پیاپی ‪ 2190‬دوره جدید شماره ‪217‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬مهر ‪1396‬‬ ‫‪ 3‬محرم ‪ 1439‬‬ ‫‪ 24‬سپتامبر ‪2017‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از وضعیت پیگیری مطالبات کارگران‬ ‫تشکل های کارگری‬ ‫مطابق استانداردهای جهانی شوند‬ ‫با تایید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مبنی بر ادامه روند فعلی واردات مطرح شد‬ ‫ابهام در روند واردات خودروهای لوکس‬ ‫هفته گذشته گمرک در بخشنامه ای‪ ،‬ممنوعیت فروش خودروهای متروکه ‪ ۲۵۰۰‬سی سی و الزام‬ ‫به مرجوع شدن این خودروها را اعالم کرد‪ .‬همچنین در این شیوه نامه اعالم شد که ممنوعیت واردات‬ ‫خودروهای با حجم موتور باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی سی که به عنوان خودروهای لوکس شناخته می شوند به‬ ‫ایران لغو خواهد ش��د‪ .‬هرچند شیوه نامه جدید واردات خودرو در اخرین جلسه هیات دولت به امضا‬ ‫نرسید اما شنیده ها حاکی از ان است که این متن‪ ،‬نهایی خواهد بود‪.‬‬ ‫هفته گذش��ته گم��رک ایران برای تعیین تکلی��ف خودروهای در گمرک مانده با بخش��نامه ای‪،‬‬ ‫ممنوعیت فروش انها را اعالم کرد‪ .‬اکنون به استناد شیوه نامه جدید واردات خودرو که به احتمال زیاد‬ ‫در هفته جاری امضا و ابالغ خواهد ش��د‪ ،‬مش��خص نیست سرانجام بخشنامه تازه رسیده گمرک چه‬ ‫خواهد ش��د اما به نظر می رس��د تصمیم وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای ارائه تعریف علمی تر و‬ ‫کارشناس��ی تر از خودروهای لوکس‪ ،‬نشان از بلوغ این وزارتخانه در تصمیم گیری و سیاست گذاری‬ ‫در حوزه واردات است‪.‬‬ ‫پیش نویس شیوه نامه واردات خودرو در حالی در انتظار تایید از سوی معاون اول رییس جمهوری‬ ‫مانده که بر اساس ان‪ ،‬امکان واردات توسط غی ر نمایندگی ها به طور کامل حذف خواهد شد و افزایش‬ ‫حقوق ورودی برای همه خودروهای باالتر از ‪ ۳۰‬هزار دالر اعمال می شود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حمایت از واحدهای کوچک تولید نوشت افزار ایرانی‬ ‫مدیرعام��ل صن��دوق ضمان��ت‬ ‫س��رمایه گذاری صنای��ع کوچ��ک گفت‪:‬‬ ‫از واحده��ای صنعت��ی ی��ا صنف��ی در‬ ‫زمینه تولی��د نوش��ت افزار ایرانی حمایت‬ ‫می کنیم‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت»‬ ‫ب��ه نق��ل از رواب��ط عموم��ی صن��دوق‬ ‫ضمان��ت س��رمایه گذاری صنایع کوچک‪،‬‬ ‫محمد حس��ین مقیس��ه در بازدی��د از‬ ‫نمایشگاه نوش��ت افزار ایرانی گفت‪ :‬زمینه‬ ‫برای فعالیت واحدهای تولیدی در بخش‬ ‫نوش��ت افزار تولید داخل مناسب اس��ت و سرمایه گذاران‬ ‫می توانند از این فرصت استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬طبق امار‪ ،‬هم اکنون س��هم باالیی از بازار‬ ‫نوش��ت افزار تولیدات خارجی است که این موضوع باعث‬ ‫می شود اهمیت بیشتری به تولیدات داخلی داشته باشیم‪.‬‬ ‫مقیسه تاکید کرد‪ :‬تولید نوش��ت افزار ایرانی یک حرکت‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی اس��ت که همه س��ازمان‬ ‫بای��د از ان حمای��ت کنند‪ .‬مدیرعامل صن��دوق ضمانت‬ ‫سرمایه گذاری صنایع کوچک گفت‪ :‬خرید‬ ‫کاالی ایرانی باید در جامعه ترویج شود که‬ ‫این امر باعث می ش��ود‪ ،‬ه��م زمینه تولید‬ ‫نوش��ت افزار داخلی رشد کند و هم جامعه‬ ‫به لحاظ فرهنگی دچار مشکل نشود‪.‬‬ ‫مقیس��ه گف��ت‪ :‬صن��دوق ضمان��ت‬ ‫س��رمایه گذاری صنای��ع کوچ��ک امادگی‬ ‫دارد در نشس��تی با تولید کنندگان داخلی‬ ‫نوشت افزار‪ ،‬زمینه های خدمات این صندوق‬ ‫را تشریح کند و حمایت های الزم را از این‬ ‫صنعت انجام دهد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬واحدهای کوچک در زمان دریافت تسهیالت‬ ‫برای تامین وثیقه مورد نیاز سیس��تم بانکی دچار مشکل‬ ‫می ش��وند و در اینجا صن��دوق ضمانت س��رمایه گذاری‬ ‫صنای��ع کوچک با ارائه ضمانتنامه که کارکرد وثیقه برای‬ ‫بانک دارد‪ ،‬مش��کل واحد صنعتی را حل می کند‪ .‬مقیسه‬ ‫گف��ت‪ :‬وثیقه های دریافتی از واحده��ای کوچک در این‬ ‫صندوق برای صدور ضمانتنامه بس��یار س��هل تر از نظام‬ ‫بانکی است و همچنین با فرایند الکترونیکی شدن صدور‬ ‫ضمانتنامه‪ ،‬صنعتگران از سراس��ر کش��ور بدون مراجعه‬ ‫می توانند ضمانتنامه دریافت کنند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل صن��دوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچک اف��زود‪ :‬این صن��دوق با تمام بانک ه��ای دولتی‬ ‫و خصوص��ی و موسس��ه های مال��ی دارای مجوز(ب��ه‬ ‫غی��ر از بان��ک ص��ادرات) تفاهمنام��ه هم��کاری دارد و‬ ‫ای��ن کار باع��ث تس��هیل ام��ور فع��االن صنعتی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این بازدید س��عید حس��ینی‪ ،‬مدیرعامل نمایشگاه‬ ‫«ایران نوش��ت» گفت‪ :‬تولید داخلی نوش��ت افزار به طور‬ ‫جدی از ‪ ۵‬س��ال پیش اغاز ش��ده و برای تقویت ان باید‬ ‫حمایت های بیشتری از این بخش کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بیش��تر تولید کنندگانی که وارد این عرصه‬ ‫ش��ده اند از جوان��ان تحصیلک��رده و دغدغه مند فرهنگی‬ ‫هستند‪ .‬حسینی افزود‪ :‬تالش داریم‪ ،‬فعاالن عرصه تولید‬ ‫نوش��ت افزار ایرانی را توانمند و با تبلیغات مناس��ب ذائقه‬ ‫جامعه را به استفاده از محصوالت داخلی ترغیب کنیم‪.‬‬ ‫کارگاه اموزشی استراتژی و برنامه های صادراتی ویژه صنعتگران‬ ‫کارگاه اموزشی استراتژی و برنامه های صادراتی صنعت‬ ‫خودرو به وسیله مرکز اموزش بازرگانی برگزار می شود‪ .‬به‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» به نقل از روابط عمومی مرکز‬ ‫اموزش بازرگانی‪ ،‬نخس��تین کارگاه اموزشی استراتژی و‬ ‫برنامه های صادراتی ویژه صنعت خودرو چهارشنبه ‪ ۵‬مهر‬ ‫در محل مرکز اموزش بازرگانی برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫در ای��ن کارگاه که با هدف ارائه مبانی و اصول تدوین‬ ‫راهبردها و برنامه های بازاریابی صادراتی در صنعت خودرو‬ ‫از س��وی مدیریت این مرکز برگزار می شود درباره تعیین‬ ‫اس��تراتژی مناس��ب برای صادرات و وضعی��ت صادراتی‬ ‫کنونی و انتخاب بازار صادراتی جدید صحبت خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین با بی��ان چند مورد (‪ )Case Study‬روش ها و‬ ‫استراتژی های صادراتی شرکت های بزرگ دنیای خودرو‬ ‫مورد بررسی قرار خواهد گرفت‪ .‬عالقه مندان برای حضور‬ ‫در ای��ن کارگاه می توانند به منظور ثبت نام به وب س��ایت‬ ‫مرکز اموزش بازرگانی به نشانی ‪ www.ibtc.ir‬مراجعه‬ ‫و ب��رای هماهنگی و اطالعات بیش��تر با ش��ماره ‪۸۶۹۵‬‬ ‫‪ ۰۲۱-‬داخلی ‪ ۱۱۸‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫سامانه سهام عدالت تا ‪ ۱۰‬روز بسته می شود‬ ‫مش��موالن سهام عدالت تا دیشب فرصت داشتند که‬ ‫صورتحس��اب سهام عدالت خود را تا سقف یک میلیون‬ ‫تومان افزایش دهند و امروز صبح س��امانه سهام عدالت‬ ‫به مدت ‪ ۱۰‬روز از دسترس مشموالن خارج خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬در مرحله اول ساماندهی سهام عدالت‬ ‫مشموالن این سهام می توانستند از طریق سامانه سهام‬ ‫عدالت به حس��اب خود دسترس��ی داشته باشند‪ .‬در ان‬ ‫صورتحس��اب ها مش��خص می کند در ‪ ۱۰‬سال گذشته‬ ‫چه مقدار س��ود توس��ط س��ازمان خصوصی س��ازی از‬ ‫شرکت های سرمایه پذیر وصول و به حساب خزانه واریز‬ ‫شده که این عدد برای تمام مشموالن مقدار ثابت ‪۵۳۲‬‬ ‫هزار تومان بود‪ .‬در این صورتحساب ردیفی وجود دارد با‬ ‫عنوان سودهای دریافتی از سال های قبل‪ ،‬در سال های‬ ‫‪ ۱۳۸۶‬و ‪ ۱۳۸۸‬بعضی ه��ا ‪ ۴۰‬ه��زار توم��ان و بعضی ها‬ ‫معادل ‪ ۸۰‬هزار تومان و تعدادی ‪ ۱۲۰‬هزار تومان بابت‬ ‫سهام عدالت سود گرفته اند که این رقم ها برای این افراد‬ ‫از مبلغ ‪ ۵۳۲‬هزار تومان کسر می شود‪ .‬ردیف دیگری در‬ ‫این صورتحساب به عنوان تخفیف های ویژه وجود دارد‪.‬‬ ‫مطابق قانون دو دهک پایین درامدی جامعه شامل ‪۵۰‬‬ ‫درصد تخفیف داده می ش��ود که ان دو دهک ش��امل ‪۳‬‬ ‫گروه هستند‪.‬‬ ‫گ��روه اول مددجویان کمیته امام خمینی (ره)‪ ،‬گروه‬ ‫دوم افراد زیر پوش��ش س��ازمان بهزیستی و گروه سوم‬ ‫روستاییان فاقد شغل هستند‪ .‬در پایان این صورتحساب‬ ‫نیز مش��خص می شود که تا س��قف یک میلیون تومان‬ ‫چقدر اقس��اط برای مشمول مورد نظر باقی مانده است‪،‬‬ ‫البت��ه ان دو دهک پایینی که دارای ‪ ۵۰‬درصد تخفیف‬ ‫هستند الزم نیست مبلغی را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫نکته مهم اینکه مش��اور س��ازمان خصوصی سازی در‬ ‫گفت وگو با ایس��نا گفته است‪ :‬اخرین فرصت مشموالن‬ ‫سهام عدالت برای واریز باقیمانده اقساط تا روز گذشته‬ ‫بوده و از امروز سامانه بسته می شود و مشموالن امکان‬ ‫پرداخت و افزایش صورتحساب خود را نخواهند داشت‪.‬‬ ‫ش��وراهای اس�لامی کار پس از انقالب اس�لامی ایران تشکیل‬ ‫ش��دند‪ .‬این ش��وراها وظیفه دارند‪ ،‬منافع کارفرماه��ا و کارگران را‬ ‫پیگیری کنند‪ .‬موضوعی که در س��ال های ابتدایی انقالب اسالمی‬ ‫ش��دنی بود اما رفته رفته با توسعه بیشتر بخش خصوصی و پس از‬ ‫تصویب اصل ‪ ۴۴‬تعریف این شوراها را با چالش روبه رو کرد‪.‬‬ ‫قب��ل از تصوی��ب اص��ل ‪ ۴۴‬قان��ون اساس��ی ب��ه عن��وان اصل‬ ‫خصوصی سازی‪ ،‬بسیاری از واحدهای موجود در کشور در مالکیت‬ ‫دولت بودند و ش��کل مش��کالت کارگری با مشکالتی که امروز به‬ ‫وج��ود می اید‪ ،‬تفاوت هایی داش��ت‪ .‬اکنون اما با توجه به توس��عه‬ ‫بخش خصوصی در کش��ور مشکالت این حوزه بیشتر و پیچیده تر‬ ‫شده است‪ .‬اکنون شرایط شوراهای اسالمی کار به گونه ای است که‬ ‫در برخی موارد اگر اعضای ش��ورا بخواهند از حقوق کارگران دفاع‬ ‫کنند هم ش��اید نتوانند‪ .‬به گفته یکی از اعضای پیش��ین شورای‬ ‫اسالمی کار اس��تان تهران‪ ،‬در برخی از کارخانه ها اعضای شورای‬ ‫اسالمی کار به طور قراردادی در کارخانه فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫این موضوع باعث می ش��ود کارگرانی که عضو ش��ورای اسالمی‬ ‫کار هس��تند‪ ،‬نتوانند به طور جدی و در جایگاه مطالبه گری حقوق‬ ‫کارگ��ران را پیگیری کنند‪ .‬ع�لاوه بر این از دیگر مش��کالتی که‬ ‫در این زمینه مطرح می ش��ود‪ ،‬رعایت اس��تانداردهای بین المللی‬ ‫تشکل های کارگری است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پیش بینی روزهای خوب برای سهام سایپا‬ ‫سیروس شجاعی برجویی‪ ،‬معاون مالی و اقتصادی گروه سایپا‬ ‫در گفت وگویی با اشاره به وضعیت تولید‪ ،‬فروش و سود شرکت‬ ‫گفت‪ :‬براورد می ش��ود که بازار اقبال خوبی را نس��بت به سهام‬ ‫س��ایپا نش��ان دهد و روزهای خوبی را برای س��هام پیش بینی‬ ‫می کنیم‪ .‬به گزارش س��ایپا نیوز‪ ،‬مع��اون مالی و اقتصادی گروه‬ ‫س��ایپا با اش��اره به این مطلب به سواالت دیگری نیز پاسخ داد‬ ‫که می خوانید‪:‬‬ ‫€ €وضعیت تولید محصول در چند س�ال گذشته به چه‬ ‫صورت بوده و پیش بینی ش�ما از میزان تولید خودرو در‬ ‫گروه سایپا در امسال چیست؟‬ ‫در حالی که تولید گروه خودروس��ازی سایپا در سال ‪۱۳۹۴‬‬ ‫ح��دود ‪ ۳۰۱‬هزار دس��تگاه ب��ود‪ ،‬این عدد در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬به‬ ‫‪ ۵۷۰‬هزار دس��تگاه رسید که بیانگر رش��د ‪ ۸۹‬درصدی است‪.‬‬ ‫باتوجه به برنامه ریزی های انجام شده و همکاری تمامی واحدها‬ ‫پیش بینی می شود تولید گروه سایپا در سال ‪ ۱۳۹۶‬به افزون بر‬ ‫‪ ۶۳۰‬هزار دستگاه برسد که رشد ‪ ۱۰‬درصدی در افزایش تولید‬ ‫و فروش را شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫€ €در زمینه فروش خودرو در بازار چه دس�تاوردهایی‬ ‫در مجموعه حاصل شده است؟‬ ‫از منظر امار فروش نیز تا پایان مرداد امسال رقم فروش کل‬ ‫گروه س��ایپا بیش از ‪ ۶۲/۷۷۳‬میلیارد ریال اس��ت که تا پایان‬ ‫مرداد نزدیک به ‪ ۴۰‬درصد از مبلغ کل فروش س��ال گذشته را‬ ‫پوش��ش داده ایم‪ .‬الزم به توضیح است که رقم فروش کل سال‬ ‫گذشته گروه سایپا معادل ‪ ۱۶۷/۴۵۲‬میلیارد ریال بوده است‪.‬‬ ‫€ €برنامه توس�عه محصول در گروه سایپا درحال حاضر‬ ‫در چه مرحله ای است؟‬ ‫درباره توسعه محصول نیز اقدامات خوبی در دست اجراست؛‬ ‫امس��ال تاکنون دو محصول ساینا اتوماتیک و کوییک رونمایی‬ ‫شده اند و تا پایان سال خودروهای جدیدی با پلتفرم اختصاصی‬ ‫سایپا(اس پی یک) معرفی و رونمایی خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €هفته گذشته نماد س�ایپا در بورس با اقبال رو به رو‬ ‫شده بود‪ .‬دلیل این استقبال چه بوده است؟‬ ‫با توجه به تحوالت رخ داده در مجمع شرکت سرمایه گذاری‬ ‫کارکنان سایپا و حضور بیش از ‪ ۸۹‬درصد از سهامداران و بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬درص��د کارکنان و نمایندگان انها در ان‪ ،‬قابل پیش بینی‬ ‫بود که رخدادهای حاکم بر سایپا در ‪ ۶‬ماه گذشته روند مثبتی‬ ‫داشته است‪ .‬به نظر می رس��د اقبال عمومی به معامالت سهام‬ ‫س��ایپا در بازار بورس افزایش یافته که این امر به دلیل شرایط‬ ‫اقتصادی مناسب حاکم بر مجموعه بوده است‪.‬‬ ‫همچنین در مجمع یادش��ده ‪ ۳‬عضو از ‪ ۵‬عضو هیات مدیره‬ ‫شرکت س��رمایه گذاری کارکنان‪ ،‬از سوی کارکنان زحمتکش‬ ‫گروه س��ایپا انتخاب ش��دند که این امر باعث رفع شائبه نفوذ‬ ‫و کنترل ش��رکت سایپا در شرکت س��رمایه گذاری کارکنان و‬ ‫صورت ه��ای مالی تلفیقی ان ش��د و در عمل موارد مندرج در‬ ‫بندهای ‪ ۴‬و ‪ ۵‬گزارش حسابرسی گروه سایپا برطرف می شود‪.‬‬ ‫از سوی دیگر با توجه به وضعیت تولید‪ ،‬فروش و سود شرکت‬ ‫براورد می ش��ود که بازار اقبال خوبی را نس��بت به سهام سایپا‬ ‫نشان دهد و روزهای خوبی را برای سهام پیش بینی می کنیم‪.‬‬ ‫فاینانس ‪ 1/2‬میلیارد یورویی روسی نهایی شد‬ ‫اصغر فخریه کاشان با بیان اینکه قرارداد فاینانس‬ ‫‪ 1/2‬میلیارد یورویی با روس ها نهایی شده است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬وزارت راه و شهرس��ازی پروژه هایی برای‬ ‫اس��تفاده از فاینانس ‪ ۵0‬میلی��ارد دالری و وام ‪۵‬‬ ‫میلیارد دالری مصوب در بودجه امس��ال تعریف‬ ‫ک��رده که یک��ی از انه��ا فاینانس روس��ی برای‬ ‫برقی سازی راه اهن گرمسار‪ -‬اینچه برون است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به پروژه هایی که در وزارت راه و شهرسازی‬ ‫تعریف ش��ده و برای اجرای ان می ت��وان از وام خارجی ‪۵‬‬ ‫میلیارد دالری استفاده کرد‪ ،‬به ایلنا گفت‪ :‬از این رو قرارداد‬ ‫تامین فاینانس ‪1/2‬میلیارد یورویی برای برقی سازی راه اهن‬ ‫گرمسار‪ -‬اینچه برون با روس ها را در حال انعقاد داریم‪.‬‬ ‫قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی ادام��ه داد‪ :‬همچنین به‬ ‫دنب��ال نهای��ی ک��ردن وام ‪ ۵00‬میلیون دالری از کش��ور‬ ‫اذربایجان برای تامین مالی پروژه س��اخت راه اهن رشت‪-‬‬ ‫استارا هستیم‪ .‬فخریه کاشان با بیان اینکه دولت موافق صد‬ ‫درصدی تحقق وام اذری ها برای س��اخت راه اهن رش��ت‪-‬‬ ‫اس��تارا است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬بخشی از کار به این دلیل متوقف‬ ‫مانده بود که عده ای معتقد بودند ایا برای نهایی کردن این‬ ‫قرارداد نیازی به موافقت نمایندگان مجلس هست یا خیر‪.‬‬ ‫با بررس��ی های انجام ش��ده مشخص شد وقتی‬ ‫مجل��س مج��وز فاینان��س ‪ ۵‬میلی��ارد دالری را‬ ‫در بودج��ه تصویب کرده اس��ت دیگ��ر به مجوز‬ ‫مجل��س برای وام گرفتن از اذری ها نیاز نیس��ت‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه ق��رارداد فاینانس ‪1/2‬‬ ‫میلیارد یورویی روس ها برای برقی سازی راه اهن‬ ‫گرمس��ار‪ -‬اینچه برون نهایی ش��ده اس��ت‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬یکی از دالیل توقف اجرای این قرارداد تعیین س��هم‬ ‫داخل در س��اخت است‪ .‬روس ها س��هم ‪ ۳0‬درصدی برای‬ ‫ایران را پیش��نهاد کرده بودن��د‪ .‬در ا خرین نامه ای که برای‬ ‫طرف روس‪ ،‬اقایان واعظی و ظریف ارس��ال کردم سهم ‪۴0‬‬ ‫درصدی برای داخل را پیشنهاد دادم‪.‬‬ ‫قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی تاکید کرد‪ :‬قرار بود اقای‬ ‫ظریف در س��فر به روس��یه این موضوع را مطرح کند‪ .‬در‬ ‫حال برنامه ریزی س��فر اقای اخوندی به روسیه هستیم تا‬ ‫این قرارداد را نهایی کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬درحال حاضر مشکل‬ ‫این قرارداد طی مراحل اداری است‪ ،‬یک مقام مسئول باید‬ ‫در سفر روسیه این قرارداد نهایی شده را امضا کند بنابراین‬ ‫مسائل مطرح شده برای اجرای این پروژه فقط طی مراحل‬ ‫اداری است و موضوعات اصلی حل شده است‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اقتصاد سیاسی‬ ‫‪ 2‬مهر ‪ 3 1396‬محرم ‪ 24 1439‬سپتامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 217‬پیاپی ‪2190‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫توجه به صنعت و تولید‬ ‫تنها جایگزین اقتصاد نفتی‬ ‫ارمان خالقی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫پیش ت��ر درب��اره تحوالت��ی‬ ‫ک��ه در جهان خ��ودرو در حال‬ ‫شکل گیری اس��ت‪ ،‬سخن رانده‬ ‫ش��د‪ .‬ای��ن دس��تاوردها حاصل‬ ‫س��ال ها تالش سیس��تماتیک‬ ‫و س��ازمان یافته در این رش��ته‬ ‫صنعت��ی اس��ت که ب ه س��رعت‬ ‫محسن رزم خواه‬ ‫در جه��ت انطباق ب��ا نیازهای‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‬ ‫اکوسیس��تم و محیط زیس��ت و‬ ‫ایمنی سرنشینان در حال وقوع‬ ‫است‪.‬‬ ‫توجه به س��اماندهی و زیرس��اخت هایی که به شرایط موجود‬ ‫منتهی ش��ده بس��یار قابل تامل اس��ت‪ .‬نقش دولت ها‪ ،‬بانک ها‪،‬‬ ‫دانش��گاه ها و س��ایر موسس��ه هایی که به هر ش��کل در تحقق‬ ‫ای��ن ش��رایط نقش ایف��ا کرده ان��د درس های بس��یاری را برای‬ ‫دس��ت اندرکاران صنعت خ��ودرو به همراه خواهد داش��ت‪ .‬نیاز‬ ‫نیس��ت چرخ را دوباره اختراع کنیم بلکه توجه به مولفه هایی که‬ ‫نقش افرین بوده الزامی است‪.‬‬ ‫توجه واقع بینانه به مس��ائل صنعت‪ ،‬تبیی��ن اهداف کالن این‬ ‫صنعت و تدوی��ن و برنامه ریزی راه اینده و نیز اجرا در نظارت و‬ ‫مدیریت برنامه ها به طور قطع ما را به س��رمنزل مقصود خواهد‬ ‫رس��اند‪ .‬برای نخس��تین بار س��ند اه��داف در برنامه های صنعت‬ ‫خودرو با همت جمعی از کارشناس��ان و دست اندرکاران تدوین‬ ‫شد‪ .‬در اینجا قصد نقد سند پیش گفته را نداریم اما ایا تا همین‬ ‫جا به اهداف و مقاصد س��ند دس��ت یافته ایم؟ مهم ارزش افزوده‬ ‫صنعت اس��ت ک��ه از‪1/8‬درصد باید به ‪۳‬درصد در س��ال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫برس��د‪ ،‬حاصل شده اس��ت‪ .‬همچنین بر اساس این سند و ارزش‬ ‫صادرات خودروس��ازان باید به ‪۲/۲‬میلیارد دالر در س��ال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫می رس��یدیم‪ ،‬ایا این امر تحقق یافت؟ تعداد اش��تغال مستقیم‬ ‫صنعت از ‪ ۳۵۰‬هزار نفر به ‪۴۰۰‬هزار نفر در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬محقق‬ ‫قو توسعه به فروش که قرار بود‬ ‫ش��د؟ ایا به نس��بت هزینه تحقی ‬ ‫ک درصد در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬برس��د‪،‬‬ ‫از ‪ ۵‬درصد س��ال ‪ ۱۳۹۴‬به ی ‬ ‫دست یافتیم؟ در این باره نیاز است از دانش و تجربه متخصصان‬ ‫جهانی اس��تفاده کنیم‪ .‬ندانس��تن عیب نیست‪ ،‬خود را به دانایی‬ ‫زدن عیب بزرگی اس��ت‪ .‬همه کشورهایی که در عرصه هر رشته‬ ‫صنعتی سرامد ش��ده اند‪ ،‬پذیرفته اند که از مشاهده شرکت های‬ ‫بزرگ با دانش و تجربه عظیم در این راه اس��تفاده کرده اند و در‬ ‫نهایت موفق هم شده اند‪ .‬باید بپذیریم که بدون استراتژی توسعه‬ ‫صنعت��ی راه ب ه جایی نمی بریم‪ .‬باید بپذیریم که دانش مدیریت‪،‬‬ ‫در فرایند توس��عه و اجرا س��ال ها عقب تر از دانش مدیریت تراز‬ ‫جهانی اس��ت‪ .‬دولتی بودن صنعت کش��ور جز تبدیل بنگاه ها به‬ ‫واحدهای��ی رانت خوار با س��ربارهای باال و تحمی��ل هزینه ها به‬ ‫اقتص��اد و مصرف کنندگان نتیجه دیگری ندارد‪ .‬باید بپذیریم که‬ ‫تولید در رقابت با محصوالت جهانی مس��تلزم کاهش هزینه های‬ ‫تولید‪ ،‬افزایش کیفیت و سرعت عملیات تولید است؛ این به دست‬ ‫نمی ای��د جز با خرید دان��ش فنی‪ ،‬انتقال فن��اوری و بکارگیری‬ ‫اخرین نس��ل ماش��ین االت تولید با مدیریت صحیح‪ .‬نگاهی به‬ ‫خطوط فعلی تولید خودروس��ازان که گاهی از روبات در فرایند‬ ‫مونتاژ اس��تفاده می کنند و وضعیت توقف های مکرر که خطوط‬ ‫اتوماتیک را نیز بی اعتبار می کند‪ ،‬بیانگر این مطلب اس��ت‪ .‬باید‬ ‫بپذیریم که جهانی ش��دن مس��تلزم افزایش بهره برداری و بازده‬ ‫خطوط تولید و نیروی انسانی است‪ .‬در غیر این صورت‪ ،‬همچنان‬ ‫بازار خودروهای ش��رکت های خارجی خواهیم بود و با وجود دو‬ ‫ده��ه تالش به منظور ایج��اد پایگاه های س��اخت‪ ،‬دوباره به فاز‬ ‫مونتاژ بازمی گردیم و هزار حسرت و اه از این همه سرمایه گذاری‬ ‫که بدون استفاده خواهد ماند‪.‬‬ ‫اما صنعت خودروی کشور در چه وضعیتی قرار دارد؟ واقعیت‬ ‫این اس��ت که فاصله و ش��کافی بین صنعت خودروی کش��ور و‬ ‫جهان وجود دارد‪ .‬این ش��رایط نیز ناشی از این واقعیت است که‬ ‫اس��تراتژی توسعه صنعتی کالن و ب ه دنبال ان استراتژی صنعت‬ ‫خ��ودرو مبتنی بر روند صنعت خ��ودروی جهانی نداریم‪ .‬گزارش‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی‪ ،‬موانع فرهنگی‪ ،‬بسته‬ ‫بودن اقتصاد ایران و ریس��ک باالی س��رمایه گذاری خارجی در‬ ‫کشور را از عوامل پیشرفت نکردن کشور در بحث توسعه صنعتی‬ ‫می دانند‪.‬‬ ‫پیش نیاز این امر وجود اقتصادی توانمند‪ ،‬بازار سرمایه فعال و‬ ‫س��الم و نیز انباشت سرمایه است‪ .‬عوامل دیگری از جمله شفاف‬ ‫شدن س��اختار مالکیت‪ ،‬بس��تر قوانین و مقررات سرمایه گذاری‬ ‫تش��ویق کننده و معافیت ه��ای دیگر را نیز می ت��وان نام برد‪ .‬اما‬ ‫راه حل چیس��ت؟ به نظر نگارنده‪ ،‬همان گون��ه که در زمینه های‬ ‫دیگر اراده کردیم و موفق ش��دیم در ای��ن صنعت نیز می توانیم‬ ‫گذش��ته را جبران کرده و سرامد شویم‪ .‬نخست باید اولویت های‬ ‫صنعتی کش��ور را مشخص کنیم؛ صنایعی که استراتژیک بوده و‬ ‫به جهانی ش��دن ما کمک می کنند‪ .‬س��پس با گام های جهشی‬ ‫(تاکید می کنم جهش��ی) و پشت س��ر گذاش��تن انچ��ه دیگران‬ ‫پیموده اند به س��وی اخرین فناوری و دستاوردها و تعیین مدت‬ ‫مش��خص به اهداف مورد نظر دست یافت‪ .‬گام مهم دیگر اینکه‬ ‫ی عالی صنایع که نهادی فرافکری است فرایند‬ ‫با تش��کیل شورا ‬ ‫پیش��رفت را نظارت‪ ،‬هدایت و ممیزی کنیم‪ .‬لزوم تش��کیل این‬ ‫نهاد ب ه منظور جلوگیری از دخالت مراجع مختلف تصمیم گیر در‬ ‫جهت تحقق اهداف خودرویی است؛ ضمن اینکه اهمیت موضوع‬ ‫را نشان می دهد‪ .‬بر همگان روشن است که تنها جایگزین اقتصاد‬ ‫نفتی توجه به صنعت و تولید اس��ت که اقتصادی پویا و پایدار را‬ ‫ایجاد می کند و درمان بس��یاری از بیماری های اقتصادی کشور‬ ‫خواهد بود‪ .‬برای رسیدن به ان شرایط اقتصادی نیازمند برخورد‬ ‫نظام من��د با صنعت و اقتصاد کش��ور اس��ت‪ .‬ب��رای برون رفت از‬ ‫وضعیت فعلی باید گام های بزرگ��ی برداریم که نیازمند حرکت‬ ‫ملی و عزم استوار در این راه است‪.‬‬ ‫ابوالفضل روغنی گلپایگانی‬ ‫با توجه به درخواست وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در تسریع پرداخت تسهیالت رونق تولید مطرح شد‬ ‫تحول فناوری صنایع با تسهیالت نوسازی‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بر همین اس��اس‪ ،‬برنامه شش��م توس��عه ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫صنایع کوچک و ‪ ۱۵‬درصد صنایع بزرگ باید در طول ‪۵‬‬ ‫سال برنامه ششم توسعه نوسازی و به روز شوند که این‬ ‫امر از سال گذشته در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫دستور کار قرار گرفت و نوسازی ماشین االت صنعتی به‬ ‫فصل اساسی مذاکرات ایران با خارجی ها تبدیل شد‪ .‬با‬ ‫وجود هموار شدن مسیر نوسازی و بازسازی محدودیت‬ ‫منابع در کشور دست صنایع را برای نوسازی و بازسازی‬ ‫بسته است‪ .‬به همین منظور تخصیص ‪ ۱0‬هزار میلیارد‬ ‫تومان تس��هیالت برای نوسازی و بازس��ازی فناوری ‪۵‬‬ ‫ه��زار واحد صنعتی می تواند تحولی بزرگی در بهره وری‬ ‫خطوط تولید و کاهش نرخ تمام شده ایجاد کند‪.‬‬ ‫بازس��ازی و نوس��ازی صنایع کش��ور به ویژه صنایع‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط یک��ی از مهم تری��ن ماموریت های‬ ‫پس��ابرجامی در صنایع کشور اس��ت که در طرح رونق‬ ‫تولید ‪ ۹۶‬به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته و ‪ ۱0‬هزار‬ ‫میلیارد تومان از تسهیالت رونق تولید یعنی بیش از ‪۳0‬‬ ‫درصد منابع رونق تولید برای بازسازی و نوسازی ‪ ۵‬هزار‬ ‫واحد صنعتی درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫تس��هیالت دهی طرح رونق تولید از تیر امس��ال اغاز‬ ‫ش��ده‪ ،‬با وج��ود این‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫دیدار مش��ترک ب��ا ریی��س کل بانک مرک��زی و وزیر‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی خواستار تسریع در پرداخت‬ ‫تس��هیالت رونق تولید شد‪ .‬محمد شریعتمداری در این‬ ‫جلس��ه با تاکید بر اینکه نوس��ازی و بازسازی در طرح‬ ‫رونق تولید باید در اولویت قرار گیرد گفت‪ :‬با تزریق ‪۱۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان تسهیالت از سوی شبکه بانکی برای‬ ‫نوس��ازی خطوط تولیدی بنگاه های کوچک و متوسط‪،‬‬ ‫تحول��ی در فناوری تولید ایجاد می ش��ود‪ .‬درحال حاضر‬ ‫شبکه بانکی با محدودیت هایی روبه رو است‪ ،‬اما از نظام‬ ‫بانکی انتظار داریم که در طرح حمایت از رونق اقتصادی‬ ‫مانند س��ال گذش��ته‪ ،‬ما را یاری کند تا بتوانیم عملکرد‬ ‫مثبت در طول ‪ ۶‬ماه دوم داشته باشیم‪.‬‬ ‫ابوالفضل روغنی گلپایگانی‪ ،‬رییس کمیسیون صنعت‬ ‫اتاق ایران نیز در گفت وگو با «گسترش صنعت» درباره‬ ‫اهمیت نوس��ازی ماش��ین االت و تجهیزات در توس��عه‬ ‫صنعتی گفت‪ :‬نوسازی در رشد بهره وری نقش مستقیم‬ ‫دارد‪ .‬در س��ال های نخست خرید ماشین االت بهره وری‬ ‫تولید باالس��ت اما هزینه های استهالک در صورت های‬ ‫مالی وجود دارد که تاثیر مس��تقیم بر هزینه های تولید‬ ‫می گذارد اما بعد از گذش��ت ‪ ۱۰‬س��ال با فرسوده شدن‬ ‫تجهیزات‪ ،‬بهره وری ماش��ین االت کاهش پیدا می کند و‬ ‫هزینه اس��تهالک جای خود را ب��ه هزینه های نگهداری‬ ‫می دهد به نحوی که نس��بت به سال های نخست هزینه‬ ‫نگهداری فزونی می یابد‪.‬‬ ‫ب��ا ورود هیات ه��ای خارجی به ایران پ��س از انعقاد‬ ‫قرارداد برنامه جامع اقدام مشترک میان ایران و ‪ ۵+۱‬و‬ ‫استقبال کشور های مختلف از همکاری با ایران نوسازی‬ ‫و بازسازی خطوط تولید در دستور کار قرار گرفت‪ .‬یکی‬ ‫از اس��یب های جدی تحریم ها در دهه اخیر فرسودگی‬ ‫ماش��ین االت و عق��ب ماندگی فن��اوری صنایع بود که‬ ‫عالوه بر کاهش بهره وری به افزایش نرخ تولید تمام شده‬ ‫محص��والت نیز منجر می ش��د‪ .‬به گفته کارشناس��ان‪،‬‬ ‫نوس��ازی خطوط تولید و ماشین االت در شرایط کنونی‬ ‫‪ ۳0‬درصد بهره وری تولید را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه لزوم نوس��ازی و به روز کردن‬ ‫ماش��ین االت هر ‪ ۵‬سال یک بار احساس می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برای انکه بهره وری تولید کاهش پیدا نکند بروزرس��انی‬ ‫صنایع هر ‪ ۵‬س��ال یک بار ضروری اس��ت‪ .‬به طور مثال‪،‬‬ ‫صنعت کاغذ در دنیا هر ‪ ۵‬سال یک بار در زمینه فناوری‬ ‫و ماشین االت بروزرس��انی می شود در حالی که صنایع‬ ‫کشور سال هاست بروزرسانی نشده است‪.‬‬ ‫روغنی گلپایگان��ی درب��اره چگونگ��ی حمایت دولت‬ ‫از تولیدکنن��دگان ب��رای افزایش بهره وری و نوس��ازی‬ ‫صنای��ع گفت‪ :‬دولت با تامین مناب��ع بانکی ارزان قیمت‬ ‫می تواند صنایع ماشین سازی داخلی را تقویت و افزایش‬ ‫‹ ‹نوس�ازی؛ فص�ل جدانش�دنی مذاک�رات‬ ‫پسابرجام‬ ‫‹ ‹تاثیر نوسازی بر بهره وری تولید‬ ‫‹ ‹لزوم نوسازی صنایع هر ‪ ۵‬سال یک بار‬ ‫س��رمایه گذاری در این زمینه را اسان کند‪ .‬عالوه بر این‬ ‫با شیوه های غیرمستقیم همچون کاهش تصدی گری و‬ ‫نظارت بیش��تر می توان به ساماندهی وضعیت تولید در‬ ‫کش��ور کمک کرد‪ .‬همچنین با وضع تعرفه های مناسب‬ ‫می توان ورود فناوری و ماش��ین االت را به کش��ور ارزان‬ ‫و اس��ان کرد‪ .‬وی با بیان اینک��ه برجام فرصت بزرگی‬ ‫برای ایران به ش��مار می رود‪ ،‬اف��زود‪ :‬در زمان تحریم ها‬ ‫اس��یب های ج��دی از لح��اظ فن��اوری‪ ،‬مناب��ع مالی‪،‬‬ ‫توانمندس��ازی‪ ،‬تولی��د‪ ،‬ص��ادرات و زنجی��ره عرضه به‬ ‫تولیدکنندگان وارد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نوسازی با تمرکز بر صنایع اولویت دار‬ ‫ارمان خالقی‪ ،‬عضو خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران‬ ‫در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» درب��اره راهکارهای‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران گفت‪ :‬صنایع باید از چرخه مواد‬ ‫اولیه تا مصرف مورد بررس��ی قرار گیرد تا با شناس��ایی‬ ‫عارضه ها بنا بر شرایط به تامین منابع‪ ،‬اموزش‪ ،‬نوسازی‬ ‫ماش��ین االت‪ ،‬اصالح ماده اولیه و ‪ ...‬اقدام ش��ود‪ .‬برخی‬ ‫صنایع به نوس��ازی نیاز دارند اما باید بررس��ی شود که‬ ‫ایا نوس��ازی می تواند گره از مش��کالت صنعت باز کند‬ ‫یا مش��کل در جای دیگری اس��ت‪ .‬پس از بررس��ی این‬ ‫موضوع میزان سرمایه مورد نیاز و چگونگی تامین منابع‬ ‫را می ت��وان مورد توجه قرار داد‪ .‬در دوران تحریم امکان‬ ‫نوسازی وجود نداشت اما در شرایط جدید باید با تمرکز‬ ‫بر صنایع اولویت دار و بررس��ی جنبه های دیگر همچون‬ ‫ظرفیت تولید‪ ،‬نرخ تمام شده و‪ ...‬به نوسازی ماشین االت‬ ‫اقدام کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بروزرسانی صنایع و لزوم تغییر کاربری‬ ‫خالقی با بیان اینکه صنایع کش��ور شناسنامه دقیقی‬ ‫از تجهیزات‪ ،‬فرایند تولید‪ ،‬پیش��ینه فعالیت و‪ ...‬ندارند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به همی��ن دلیل نمی توان امار دقیقی از صنایعی‬ ‫که فرس��وده هس��تند یا ب��ه نقطه غیر قابل بازگش��ت‬ ‫رس��یده اند داد اما براورد نسبی براساس شواهد گویای‬ ‫ان اس��ت که بسیاری از صنایع فرسوده هستند و ادامه‬ ‫فعالیت انها توجیه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫عض��و خانه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با بی��ان اینکه‬ ‫اولویت ه��ای صنعتی و ظرفیت ه��ای تولیدی در طول‬ ‫زمان تغییر می کند‪ ،‬گفت‪ :‬به طور مثال‪ ،‬صنایعی همچون‬ ‫کاشی و سرامیک‪ ،‬فرش ماشینی و‪ ...‬دارای ظرفیت های‬ ‫مازاد هس��تند که زمانی بازار مناسب داشتند اما اکنون‬ ‫اش��باع ش��ده اند‪ .‬نمونه موفق تغیی��ر کاربری ها صنعت‬ ‫ماکارون��ی اس��ت که تعداد زی��ادی ازواحده��ا با تغییر‬ ‫فناوری ه��ای روز تغییر کاربری دادند و تنها چند واحد‬ ‫صنعتی با ظرفیت بزرگ باقی مانده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نوسازی فقط ماشین االت نیست‬ ‫خالقی با تاکید بر اینکه عالوه بر ماشین االت مدیریت‬ ‫صنایع نیز به بروزرس��انی و نوس��ازی نی��از دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مش��کالت صنایع تنه��ا در ماش��ین االت و منابع مالی‬ ‫خالصه نمی ش��ود و منابع انس��انی یک��ی از مهم ترین‬ ‫محورهای صنعت��ی مغفول مانده اس��ت‪ .‬درحال حاضر‬ ‫صنایع از نبود مدیریت به روز رنج می برند‪ ،‬بنابراین تفکر‬ ‫حاکم بر صنایع به نوس��ازی نیاز دارد‪ .‬رش��د بهره وری‪،‬‬ ‫قو توس��عه‪ ،‬انعطاف پذیری‪ ،‬استفاده از‬ ‫گس��ترش تحقی ‬ ‫فناوری ه��ای نو و اتوماس��یون م��درن و‪ ...‬همه در گرو‬ ‫تفکر مدیریت سازمانی است‪ .‬وی با بیان اینکه نوسازی‬ ‫مدیریت صنعتی باید با تغییر ساختار مدیریت صنعتی و‬ ‫ورود مدیران اجرایی عملیاتی شود‪ ،‬گفت‪ :‬تربیت مدیران‬ ‫اجرایی را باید بر پایه تجربه قرار داد‪ .‬اغلب اموزش های‬ ‫مدیریتی تئوری هس��تند اما باید به اموزش های عملی‬ ‫نی��ز توجه و در این راس��تا دانش��گاهیان را وارد محیط‬ ‫اجرای��ی صنعتی کرد‪ .‬در این مس��یر بای��د هزینه هایی‬ ‫پرداخت کرد ام��ا به طور قطع هزینه ه��ای ان کمتر از‬ ‫ادامه روند سنتی خواهد بود‪ .‬بنابراین دولت همراستا با‬ ‫تسهیالت دهی به صنایع برای نوسازی ماشین االت باید‬ ‫به بحث های مدیریتی توجه داشته باشد‪.‬‬ ‫بنا ب��ر این گ��زارش‪ ،‬باتوجه به تاثیری که نوس��ازی‬ ‫صنای��ع ب��ر به��ره وری و نرخ تمام ش��ده تولی��د دارند‪،‬‬ ‫تس��ریع در پرداخت تس��هیالت و رفع محدودیت های‬ ‫منابع برای نوس��ازی صنایع می تواند نوید بخش ارتقای‬ ‫بهره وری در س��ال اینده باشد‪ .‬البته در این مسیر نحوه‬ ‫تخصیص منابع به صنایع دارای اهمیت اس��ت و وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید با شناسایی درست صنایع‬ ‫اولویت دار مسیر روشنی برای تسهیالت نوسازی صنایع‬ ‫فراهم کند تا اثربخشی این منابع در تولید به خوبی در‬ ‫سال اینده نمایان شود‪.‬‬ ‫فروش ارج در گام اخر‪ ،‬واگذاری ازمایش منتفی‬ ‫بنا ب��ر گفت��ه مس��ئوالن وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت‪ ،‬واگ��ذاری کارخانه ارج‬ ‫قطعی اس��ت و درصورت مهیا شدن شرایط‬ ‫در کمتر از یک ما ه به سرانجام می رسد‪ .‬این‬ ‫درحالی است که در زمینه کارخانه ازمایش‬ ‫ش��رایط امیدوارکننده ای وج��ود ندارد و به‬ ‫دلیل مشکالت موجود واگذاری این کارخانه‬ ‫منتفی به نظر می رسد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬پرونده واگذاری دو کارخانه ارج و‬ ‫ازمایش از مدت ها قبل کلید خورده اس��ت و در حالی‬ ‫که به نظر می رس��ید کارخانه ارج تا اوایل اردیبهشت‬ ‫امس��ال واگذار شود‪ ،‬این اتفاق نیفتاد و سرنوشت این‬ ‫کارخانه دستخوش اتفاقات دیگری شد تا در نهایت دو‬ ‫متقاضی جدید برای ان پیدا ش��ود تا در صورت مهیا‬ ‫بودن ش��رایط واگذاری به یکی از این دو مش��تری در‬ ‫دستور کار قرار گیرد‪ .‬درباره واگذاری کارخانه ازمایش‬ ‫اما مس��ائل بس��یاری وجود دارد که ب��ا توجه به این‬ ‫مش��کالت تنها راهکار موجود واگذاری نشان تجاری‬ ‫این کارخانه اس��ت و ان گونه که مس��ئوالن‬ ‫به ایس��نا اعالم کرده اند‪ ،‬واگذاری کلی این‬ ‫کارخانه منتفی به نظر می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹اخری�ن وضعی�ت واگ�ذاری‬ ‫کارخانه ارج‬ ‫مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اوایل اردیبهش��ت‬ ‫امس��ال به ایسنا اعالم کرد‪ :‬حس��ب پیش بینی ها قرار‬ ‫بود ک��ه کارخانه ارج تا ابتدای خرداد امس��ال واگذار‬ ‫ش��ود اما سرنوش��ت کارخانه ارج در وضعیت مبهمی‬ ‫قرار گرف��ت و با توجه به محدودیت ه��ای موجود در‬ ‫نظام بانکی سرمایه گذار ایرانی که اعتباراتش خارج از‬ ‫کشور قرار داشت با مش��کل انتقال وجه رو به رو شد‬ ‫و اعالم کرد که این جابه جایی پولی زمانبر اس��ت‪ .‬وی‬ ‫در ادامه از درخواس��ت جدی دو متقاضی جدید برای‬ ‫خری��د کارخانه ارج خبر داد و اظهار کرد‪ :‬با دو بخش‬ ‫خصوصی متقاضی مذاکرات جدی برای واگذاری ارج‬ ‫شده و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مطمئن است که‬ ‫این دو متقاضی خواس��تار تولید پس از خرید کارخانه‬ ‫ارج هس��تند‪ .‬هاش��می در جدیدترین گفت وگویش با‬ ‫ایسنا اعالم کرد که پروژه واگذاری کارخانه ارج قطعی‬ ‫اس��ت و اگر طرف ها با سختگیری های کمتری کار را‬ ‫پیش ببرند در کمتر از یک ماه این واگذاری در دستور‬ ‫کار قرار می گیرد‪.‬‬ ‫به گفت��ه مدیرکل صنای��ع فلزی و ل��وازم خانگی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬نرخ پایه کارشناس��ی‬ ‫در زمینه کارخانه ارج مشخص شده و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت نیز یک گ��روه تولیدی قوی در کنار‬ ‫س��رمایه گذار قرار خواهد داد تا راه اندازی این کارخانه‬ ‫به صورت مشترک انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹واگ�ذاری برند‪ ،‬تنها راه حل پیش روی‬ ‫ازمایش‬ ‫بنابر اع�لام وی‪ ،‬هرچن��د واگ��ذاری کارخانه ارج‬ ‫قطعی به نظر می رسد‪ ،‬اما امیدی به واگذاری کارخانه‬ ‫ازمایش نیس��ت چرا که در این باره مسائل و مشکالت‬ ‫بی شماری وجود دارد که قابل حل به نظر نمی رسد‪.‬‬ ‫هاشمی با اشاره به اینکه کارخانه ازمایش دراختیار‬ ‫بانک ملت قرار دارد‪ ،‬خاطر نش��ان کرد‪ :‬مالکیت این‬ ‫کارخانه مربوط به بخ��ش خصوصی بوده که به بانک‬ ‫نام برده بدهکار اس��ت‪ ،‬بنابراین درحال حاضر واگذاری‬ ‫کارخان��ه ازمایش ب��ه یک بخش خصوص��ی دیگر با‬ ‫مش��کالت زیادی روبه رو اس��ت و با وج��ود برگزاری‬ ‫جلس��ات متعدد اما ت��ا این لحظه موض��وع واگذاری‬ ‫پیشرفتی نداشته است‪.‬‬ ‫مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت تنها راهکار موجود در زمینه کارخانه‬ ‫ازمایش را واگذاری نش��ان تجاری این کارخانه عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬تنها راه حل موجود برای کارخانه ازمایش‬ ‫این است که نشان تجاری ان واگذار شود و محصوالت‬ ‫جدیدی که بنا بر فناوری روز تولید می شوند با نشان‬ ‫تجاری معتبر این کارخانه در بازار عرضه شوند چراکه‬ ‫در غیر این صورت به دلیل مشکالت بسیار زیادی که‬ ‫درب��اره واگذاری کارخانه ازمای��ش وجود دارد به نظر‬ ‫می رسد پرونده این واگذاری به سرانجام نرسد‪.‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬مهر ‪ 3 1396‬محرم ‪ 24 1439‬سپتامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 217‬پیاپی ‪2190‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حمایت از خوشه های کسب و کار‬ ‫بخشی از شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی به منظور‬ ‫استفاده در اینده‬ ‫اماده سازی می شود‪.‬‬ ‫اما در مکان یابی و‬ ‫ساخت ان باید مطالعات‬ ‫امکان سنجی با نگاه به‬ ‫اینده باشد‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از دالیل نبود جاذبه سرمایه گذاری صنعتی نشان داد‬ ‫‪ ۵۹۴‬شهرک و ناحیه صنعتی بدون متقاضی است‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪ ۹۵۹‬ش��هرک و ناحیه صنعتی مصوب در کشور‬ ‫وج��ود دارد ک��ه در اخرین گزارش های س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی‪ ،‬فقط ‪۲۰۰‬‬ ‫مورد ان دارای تقاضای سرمایه گذاری است و ‪۵۹۴‬‬ ‫ش��هرک و ناحیه صنعتی بدون تقاضا یا کم تقاضا‬ ‫اس��ت‪ .‬علت کم تقاض��ا بودن برخی ش��هرک های‬ ‫صنعتی دیگ��ر پراکندگی و مکان یابی نامناس��ب‬ ‫انهاس��ت که باعث ش��ده از ‪ ۷۹۴‬شهرک و ناحیه‬ ‫صنعتی فقط ‪ ۱۶۵‬شهرک و ناحیه دارای تقاضای‬ ‫روزانه باشد‪.‬‬ ‫در کل کشور افزون بر ‪۷۰‬هزار هکتار فاز عملیاتی‬ ‫در ‪ ۷۹۴‬ش��هرک و ناحیه صنعت��ی وجود دارد که‬ ‫‪۶۵‬درصد ای��ن اراضی به واحدهای صنعتی تبدیل‬ ‫می ش��ود و از ای��ن می��زان ‪۲۲‬هزار هکت��ار زمین‬ ‫صنعتی اماده واگذاری است‪.‬‬ ‫می��زان اراضی صنعت��ی اماده واگ��ذاری در هر‬ ‫ش��هرک صنعتی متف��اوت اس��ت به طوری که در‬ ‫ش��هرک صنعتی ش��مس اباد که تقاضامحور است‬ ‫فقط ‪ ۳۰‬هکتار اراضی قابل واگذاری وجود دارد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که نزدیک به ‪ ۴۰‬هزار واحد‬ ‫صنعتی بهره بردار کوچک و متوس��ط و حدود ‪۲۹‬‬ ‫ه��زار طرح صنعتی در حال اجرا در ش��هرک های‬ ‫صنعتی وجود دارد‪ .‬همچنین در یک سال گذشته‬ ‫‪ ۱۹۴‬میلی��ون دالر برای ‪ ۴۵‬طرح و واحد صنعتی‬ ‫در این مناطق سرمایه گذاری شده است‪.‬‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی وجود دارد که زمین‬ ‫ان واگذار شده ولی هنوز پروانه بهره برداری در انها‬ ‫صادر نشده است‪.‬‬ ‫ش��هرک هایی وجود دارد که زی��ر ‪ ۱۰‬واحد در‬ ‫انها به بهره برداری رس��یده است با این حال علی‬ ‫یزدانی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از نبود‬ ‫هیچ تقاضای س��رمایه گذاری در ‪ ۱۰۰‬ش��هرک و‬ ‫ناحیه صنعتی خبر داد و همچنین پیشنهاد کاهش‬ ‫‪ ۵۰‬درص��دی ن��رخ زمین در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی کم تقاضا را داده اس��ت تا س��رمایه گذاری‬ ‫در ای��ن مکان های صنعتی با ه��دف رونق تولید و‬ ‫اشتغالزایی به ویژه در مناطق کمتر برخوردار انجام‬ ‫شود‪ .‬کارشناسان معتقدند مطالعات امکان سنجی‬ ‫و مکان یابی پیش از س��اخت هر ش��هرک صنعتی‬ ‫انجام شده و در این مطالعات نحوه فعالیت صنعتی‬ ‫در منطقه مورد نظر عاملی است که در ناحیه بندی‬ ‫و تفکیک اراضی شهرک صنعتی لحاظ می شود‪ .‬اما‬ ‫نباید از نظر دور داش��ت که مصوبه ساخت برخی‬ ‫از این ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی در دولت های‬ ‫قبل و در س��فرهای استانی صادر شده که مطالعه‬ ‫امکان س��نجی در ان وج��ود نداش��ته و فق��ط به‬ ‫درخواس��ت متقاضیان محلی مصوبه ساخت صادر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت شهرک براساس نیاز‬ ‫پیش از این‪ ،‬محمد شریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت در جمع خبرن��گاران با تاکید بر‬ ‫اینکه بخ��ش قابل مالحظه ای از صنایع متوس��ط‬ ‫و کوچ��ک کش��ور در ش��هرک های صنعت��ی قرار‬ ‫دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬نزدی��ک به ‪ ۳۰‬ه��زار طرح صنعتی‬ ‫در مجموعه ش��هرک های نواحی صنعتی در حال‬ ‫اجراس��ت و ب��ه انضم��ام ‪ ۴۰‬هزار واح��د صنعتی‬ ‫حجم بنگاه های فعال در این مجموعه به ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫می رس��د و می توان با هدف گذاری مناسب سمت‬ ‫و س��وی اقتص��اد و صنعت کش��ور را هدایت کرد‪.‬‬ ‫بنابراین باید در تاسیس شهرک های صنعتی دقت‬ ‫نظر داشته باشیم‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری معتقد اس��ت براس��اس گزارش‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی‪،‬‬ ‫خطا کردیم و مکان هایی انتخاب شده که متقاضی‬ ‫برای تاس��یس واحد نیست یا کم است در صورتی‬ ‫که می توانستیم این حجم از منابع را برای تکمیل‬ ‫زیرساخت ها در سایر واحدها صرف کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یک��ی از اقدام هایی که باید انجام‬ ‫دهیم این است که تطبیق و دقت بیشتری داشته‬ ‫باش��یم که در کدام بخش های کشور نیاز به ایجاد‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی است و دیگر اینکه در‬ ‫اندازه ش��هرک های صنعتی به دنب��ال زمین های‬ ‫بزرگ نباشیم‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اظهار کرد‪ :‬برخی‬ ‫از این ش��هرک ها جنبه علمی و فن��اوری دارند و‬ ‫با ش��هرک های علمی و فن��اوری در وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیق��ات و فن��اوری و معاونت علم��ی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمه��وری مش��ابهت دارن��د و ارتب��اط‬ ‫سیس��تماتیک بین این بخش ها می تواند به تحقق‬ ‫هدف توسعه و پیشرفت دانش بنیان کمک کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تقاضا محوری‪ ،‬رویکرد جدید‬ ‫س��یدمرتضی نیرومند اس��کویی‪ ،‬مدیرعام��ل‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان اذربایجان‬ ‫ش��رقی در گفت وگ��و ب��ا «گس��ترش صنعت» از‬ ‫توسعه ش��هرک های تقاضا محور به عنوان سیاست‬ ‫و رویکرد جدید این ش��رکت ن��ام برد و گفت‪ :‬در‬ ‫رویک��رد جدی��د ش��هرک های صنعتی ک��ه مورد‬ ‫تقاضای س��رمایه گذاران باش��د توس��عه می یابد و‬ ‫ش��هرک ها در نواح��ی کم برخوردار نیز گس��ترش‬ ‫خواهند یافت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از مجم��وع ‪ ۵۶‬ش��هرک و ناحی��ه‬ ‫صنعتی که در س��طح اس��تان وج��ود دارد در ‪۴۶‬‬ ‫ش��هرک و ناحیه زمین واگذار می ش��ود که تنها ‪۶‬‬ ‫مورد ان تقاضامحور است‪.‬‬ ‫‹ ‹استقرار صنایع نظام مند شود‬ ‫اولویت اماده سازی ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫با تامین بخش��ی از زیرس��اخت ها ب��وده اما بعد از‬ ‫واگذاری زمین ه��ا به س��رمایه گذاران نیز تکمیل‬ ‫این زیرس��اخت ها ادامه دارد‪ .‬در این میان بخشی‬ ‫از ش��هرک ها و نواحی صنعتی به منظور اس��تفاده‬ ‫در اینده اماده س��ازی می شود‪ .‬اما در مکان یابی و‬ ‫س��اخت ان باید مطالعات امکان سنجی با نگاه به‬ ‫اینده باشد‪.‬‬ ‫مشوق های مالیاتی و سرمایه گذاری در مناطق‬ ‫کمتربرخ��وردار و کمترتوس��عه یافته درنظر گرفته‬ ‫ش��ده اما برای موفقیت در مس��یر توسعه یافتگی‬ ‫باید مشوق ها و تخفیف های بیشتری درنظر گرفته‬ ‫ش��ود تا س��رمایه گذاران در این مناطق حاضر به‬ ‫سرمایه گذاری شوند‪.‬‬ ‫سید مس��عود عظیم��ی‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان یزد به «گس��ترش‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬برای توس��عه صنعتی کش��ور باید‬ ‫اراضی صنعتی با عنوان شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫توس��عه یابد به طوری که در مسیر صنعتی شدن‬ ‫بای��د متول��ی صنعت به ص��ورت نظام من��د نحوه‬ ‫استقرار صنایع را مشخص کند‪.‬‬ ‫عظیم��ی ب��ا بیان اینک��ه برای اماده س��ازی هر‬ ‫مترمرب��ع از ش��هرک باید حدود ‪ ۴۰‬ت��ا ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫توم��ان هزینه ش��ود‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬تقویت بخش‬ ‫خصوصی بر توسعه صنعتی کشور تاثیرگذار است‬ ‫به صورتی که بس��یاری از منابع و نقدینگی مورد‬ ‫نیاز از س��وی بخش خصوصی تامین می ش��ود اما‬ ‫اماده س��ازی این ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی از‬ ‫طریق منابع مالی دولتی است‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت مطالعات مکان یابی‬ ‫در این می��ان برخی دیگر از کارشناس��ان نبود‬ ‫توج��ه و دقت کاف��ی در انجام مراح��ل مطالعات‬ ‫اولیه را دلیلی مهم در نبود تقاضا برای شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی ایجاد شده دانسته و عنوان کرده اند‬ ‫در برخی موارد ابتدا زمین موردنظر تملک ش��ده‬ ‫و س��پس برای مطالعات و طرح توجیهی ان اقدام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫عبدالکری��م موس��وی‪ ،‬معاون س��ابق ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی اس��تان البرز معتقد است که‬ ‫مهم ترین و اساس��ی ترین رک��ن اجرایی هر پروژه‬ ‫مطالع��ات ض��رورت ایج��اد و مکان یاب��ی قبل از‬ ‫هرگونه عملیات اس��ت‪ .‬مطالعات ضرورت براساس‬ ‫شاخص های تعیین کننده و ضرورت های اقتصادی‬ ‫و اجتماعی تبیین و مطابق با برنامه های چشم انداز‪،‬‬ ‫امایش س��رزمین‪ ،‬ظرفیت های اقتصادی منطقه‬ ‫تدوین می ش��ود و در صورت مثبت براورده شدن‬ ‫فاکتور های مورد ارزیابی مطالعات مکان یابی که از‬ ‫اهمیت ویژه ای برخوردار است‪ ،‬انجام می شود‪.‬‬ ‫در مطالع��ات مکان یاب��ی ش��اخص هایی چ��ون‬ ‫مشخصات جغرافیایی و اجتماعی محیط زیست از‬ ‫نکات مهم ارزیابی اس��ت که بای��د موردتوجه قرار‬ ‫گی��رد و با وجود این‪ ،‬چنانچه ارزیابی ش��اخص ها‬ ‫منطبق با شرایط نباش��د دو مشکل اساسی ایجاد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بنابراین به اعتقاد موس��وی‪ ،‬ب��رای تقاضامحور‬ ‫کردن شهرک های صنعتی و جلوگیری از رکود در‬ ‫بخش سرمایه گذاری باید به دو رکن مطالعاتی قبل‬ ‫از هرگون��ه عملیات توجه خ��اص‪ ،‬جدی و دقیق‬ ‫کرد که در این صورت امار شهرک های صنعتی با‬ ‫تقاضا و استقرار واحد های صنعتی‪ ،‬بدون هرگونه‬ ‫هزینه و بارمالی دوچندان مطابقت خواهد کرد‪.‬‬ ‫تخصیص اعتبارات عمرانی به شرکت شهرک های صنعتی کردستان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان کردستان از قول‬ ‫مساعد فرماندار دهگالن درباره تخصیص اعتبارات عمرانی به شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی کردستان و همچنین تامین برق واحد صنعتی‬ ‫کژر صنعت در شهرک یوسف اباد خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش گس��ترش صنعت به نق��ل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی کردس��تان‪ ،‬یحیی نظری‪ ،‬فرماندار شهرستان‬ ‫دهگالن با تاکید بر اش��تغالزایی و رفع مش��کالت ناش��ی از بیکاری‬ ‫و حمای��ت از واحدهای تولیدی و صنعتی‪ ،‬درب��اره تخصیص اعتبار‬ ‫عمرانی به ش��رکت شهرک های صنعتی کردستان و همچنین تامین‬ ‫برق واحد صنعتی کژر صنعت قول مساعد داد‪.‬‬ ‫شاهو حاجبی‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کردستان نیز‬ ‫در حاش��یه این بازدید گفت‪ :‬در راستای منویات رهبر معظم انقالب‬ ‫در سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید‪ ،‬اشتغال» و حمایت از تولید داخلی‬ ‫به همراه فرماندار شهرستان دهگالن از شهرک صنعتی یوسف اباد و‬ ‫واحد صنعتی کژر صنعت مستقر در این شهرک بازدید شد‪.‬‬ ‫حاجب��ی ه��دف از ای��ن بازدیدها را مش��اهده میزان پیش��رفت و‬ ‫همچنین بررس��ی مسائل و مشکالت واحدهای تولیدی عنوان کرد و‬ ‫افزود‪ :‬واحد تولیدی کژر صنعت‪ ،‬تولید کننده بتن س��بک و اتوکالو با‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۲00‬میلیارد ریال است که در نوع خود بی نظیر بوده‬ ‫و می تواند جایگزین خوبی برای محصوالت مشابه باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی کردس��تان با بیان اینکه‬ ‫در این بازدیدها مش��کالت بخش صنع��ت و تولیدکنندگان به دقت‬ ‫بررسی می شود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬راهکارهای توسعه صنعتی شهرستان یا‬ ‫علل رکود یا توقف فعالی��ت واحدهای تولیدی و صنعتی‪ ،‬هماهنگی‬ ‫برای حل مش��کالت و همچنین بررسی و پیگیری رفع موانع مربوط‬ ‫به تولید در این بازدیدها در دستور کار قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹رش�د ‪ ۱۳0‬درص�دی س�رمایه گذاری صنعت�ی در‬ ‫کردستان‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی کردس��تان از رش��د‬ ‫‪۱۳0‬درص��دی تع��داد قرارداده��ای منعقد ش��ده این ش��رکت در‪۶‬‬ ‫ماه نخس��ت امس��ال در مقایس��ه با مدت مش��ابه در س��ال گذشته‬ ‫خبر داد‪ .‬حاجبی همچنین ادامه داد‪ :‬از ابتدای س��ال ‪۱۳۹۶‬تا پایان‬ ‫ش��هریور ‪ ۱۴‬فقره قرارداد واگذاری زمی��ن صنعتی با متراژ ‪ ۲۴‬هزار‬ ‫متر مربع‪ ،‬در شهرک ها و نواحی صنعتی استان کردستان منعقد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کردستان افزود‪ :‬این‬ ‫رقم گویای رش��د ‪ ۱۳0‬درصدی تعداد و رش��د ‪ ۱۱0‬درصدی متراژ‬ ‫قراردادها در مقایسه با مدت مشابه در سال ‪ ۱۳۹۵‬است‪.‬‬ ‫حاجب��ی تاکی��د ک��رد‪ :‬با توج��ه به توس��عه ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی در حال واگذاری اس��تان و افزایش اراضی دراختیار شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی کردستان نسبت به سال گذشته‪ ،‬امکان جذب‬ ‫تعداد س��رمایه گذار بیش��تری در بخ��ش صنعت و تولید اس��تان را‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان کردستان اظهار‬ ‫امی��دواری کرد ک��ه با ادامه روند موجود‪ ،‬ش��اهد عملکرد بهتری در‬ ‫زمان باقی مانده تا پایان امسال خواهیم بود‪.‬‬ ‫توس��عه خوش��ه های صنعتی‬ ‫راهکاری برای برون رفت از رکود‬ ‫ب��ازار صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫اس��ت‪ .‬حمای��ت از برنامه ه��ای‬ ‫توس��عه خوشه ای به ویژه خوشه‬ ‫دس��تبافته ها ازاولویت ه��ای‬ ‫اس��تان در برنامه های توسعه ای‬ ‫سهراب بنام‬ ‫اس��ت‪ .‬اکنون اس��تان کهگیلویه‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫و بویراحم��د دارای ظرفیت های‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫بسیار خوبی در حوزه دستبافته ها‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫ب��وده ک��ه در صورت توس��عه و‬ ‫تقویت می تواند نقش بسزایی در‬ ‫اش��تغال جوانان و اقتصاد داشته‬ ‫باشد و دستبافته های استان به علت ویژگی هایی مانند بهره گیری‬ ‫از م��واد اولی��ه طبیعی‪ ،‬ذهنی بافی و نقوش منحص��ر در بازارهای‬ ‫خارجی به ویژه اروپا و امریکا از اس��تقبال مناس��بی برخوردار است‬ ‫که باید این بخش تقویت شود‪.‬‬ ‫مقص��ود از اجرای این طرح مهم اس��تانی ایجاد بازار مش��ترک‬ ‫محصوالت خوش��ه در برخی کش��ورهای هدف‪ ،‬بررسی مشکالت‬ ‫اصلی دستبافته ها و تدوین راهبرد و برنامه های مناسب‪ ،‬برای حل‬ ‫مش��کالت این حوزه با مش��ارکت فعاالن و اداره ها و س��ازمان های‬ ‫مرتبط اس��ت‪ .‬واحد های مختلف پشتیبانی و خدمات تولید شامل‬ ‫بافن��دگان‪ ،‬تولیدکنن��دگان‪ ،‬طراح��ان و نقاش��ان‪ ،‬مراکز خدمات‬ ‫تکمیل و مرمت‪ ،‬رنگرزها‪ ،‬فروش��ندگان مواد اولیه و فروش��ندگان‬ ‫عضو خوش��ه دستبافته ها هستند‪ .‬تامین مواد اولیه مرغوب‪ ،‬رکود‬ ‫ب��ازار و ضعف در بازاریابی و تبلیغات ب��ه ویژه تبلیغات و بازاریابی‬ ‫خارجی‪ ،‬وجود واس��طه ها و دالالن از جمله مش��کالت فعاالن این‬ ‫بخش است‪ .‬اجرای برنامه های توسعه نیازمند بکارگیری نیروهای‬ ‫اموزش دیده و افراد متخصص و تحصیلکرده است‪ .‬اجرای اموزش‬ ‫و بهس��ازی نیروی انسانی موجب می شود تا افراد بتوانند متناسب‬ ‫با تغییرات کس��ب وکار و محیط‪ ،‬ب ه طور موثر فعالیت های ش��ان را‬ ‫ادام��ه داده و ب��ر کارایی خود بیفزایند‪ .‬این دوره های اموزش��ی با‬ ‫نیازس��نجی از فعاالن و ذی نفعان خوش��ه دس��تبافته ها و با توجه‬ ‫پراکندگی فعالیت ذی نفعان دستبافته ها در سطح استان همچنین‬ ‫با اس��تفاده از مطالعات و بازدید های میدانی برنامه ریزی و اجرایی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬باید با برنامه ریزی صحیح و اصولی زمینه شکوفایی‬ ‫ای��ن حوزه را فرهم کرد‪ .‬در صورتی که اس��تراتژی ها و برنامه های‬ ‫عملیاتی دفتر توس��عه خوشه دس��تبافته ها به خوبی اجرا شود‪ ،‬به‬ ‫ط��ور قط��ع در اینده ای نه چندان دور‪ ،‬ش��اهد رونق بازار خواهیم‬ ‫ب��ود‪ .‬ب��ه همین منظ��ور برای حمایت از خوش��ه دس��تبافته های‬ ‫کهگیلوی��ه و بویراحمد برای برگزاری ‪ ۲0‬دوره اموزش��ی‪ ،‬حضور‬ ‫فعاالن خوش��ه در نمایشگاه های داخلی اقدام شد‪ .‬همچنین ایجاد‬ ‫دو مرکز ریس��ندگی و رنگرزی‪ ،‬ایجاد بازارچه و نمایش��گاه دائمی‬ ‫دس��تبافته های استان کهگیلویه و بویراحمد‪ ،‬ایجاد مرکز طراحی‬ ‫دستبافته ها از دیگر اقدامات حمایتی در این مدت است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رشد ‪ ۲‬برابری سرمایه گذاری‬ ‫صنعتی در خراسان جنوبی‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان جنوبی‬ ‫از رش��د دو برابری میل به سرمایه گذاری در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی این اس��تان خب��ر داد‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت»‬ ‫به نقل از روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫خراس��ان جنوبی‪ ،‬عباس جرجانی اظهار کرد‪ :‬در ‪ ۶‬ماه نخس��ت‬ ‫سال گذش��ته ‪ ۶‬فقره قرارداد س��رمایه گذاری و واگذاری حقوق‬ ‫انتفاع منعقد ش��د که این رقم امسال به ‪ ۱۲‬فقره قرارداد رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان خراسان‬ ‫جنوبی س��رمایه گذاری تقریب��ی این قرارداده��ا را حدود ‪۳00‬‬ ‫میلیارد ریال اعالم و پیش بینی کرد که با راه اندازی این واحدها‬ ‫به طور میانگین برای ‪ ۲00‬نفر به طور مس��تقیم اش��تغال ایجاد‬ ‫ش��ود‪ .‬جرجانی عنوان کرد‪ :‬قراردادهایی که در این ‪ ۶‬ماه منعقد‬ ‫شده اس��ت در زمینه های صنایع ش��یمیایی‪ ،‬کانی های فلزی و‬ ‫غیر فلزی‪ ،‬خدماتی‪ ،‬صنایع غذایی‪ ،‬فراوری خاک های معدنی و‪...‬‬ ‫در شهرس��تان های فردوس‪ ،‬قاینات‪ ،‬بیرجند‪ ،‬طبس و خوس��ف‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان خراسان‬ ‫جنوبی در ادامه به این نکته اشاره کرد که تاکنون ‪ ۵۵۱‬قرارداد‬ ‫واگذاری حقوق انتفاع در ش��هرک ها و نواحی استان منعقد شده‬ ‫که از این تعداد ‪ ۳۲۶‬قرارداد به سرمایه گذاری منجر شده است‪.‬‬ ‫جرجان��ی همچنی��ن یک��ی از دالی��ل افزای��ش می��ل ب��ه‬ ‫س��رمایه گذاری در ش��هرک ها و نواحی صنعتی استان را اعمال‬ ‫مش��وق های س��رمایه گذاری دانس��ت و اضافه کرد‪ :‬بس��یاری از‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی اس��تان تقاضامحور نیس��تند که از‬ ‫ای��ن رو برای این ش��هرک ها یک س��ری مزیت ها و مش��وق های‬ ‫س��رمایه گذاری درنظر گرفته ایم‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان خراس��ان جنوبی افزود‪ :‬کاهش حقوق انتفاع تا‬ ‫‪ ۸0‬درصد نس��بت به نرخ تمام شده از جمله این موارد است که‬ ‫شهرک های صنعتی سربیشه‪ ،‬عشق اباد طبس‪ ،‬دیهوک‪ ،‬خوسف‬ ‫و نهبندان مشمول این تخفیفات شده اند‪ .‬جرجانی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان نرخ زمین را از س��ال ‪ ۹۴‬تا کنون‬ ‫افزایش نداده و عالوه بر این مبلغ دریافتی نقدی از س��رمایه گذار‬ ‫را ب��ه ‪ ۵‬درص��د کاه��ش داده و بقیه را به صورت ‪ ۴۸‬قس��ط از‬ ‫سرمایه گذار دریافت می کنیم‪ .‬وی یکی از دالیلی که باعث رشد‬ ‫میل به سرمایه گذاری در استان شده است را اعمال سیاست های‬ ‫معافیت های مالیاتی عنوان کرد و گفت‪ :‬بر اساس ماده ‪ ۳0‬و ‪۳۱‬‬ ‫قانون رفع موانع تولید کش��ور تمام ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫استان جز مناطق محروم به شمار رفته و مشمول قانون معافیت‬ ‫مالیاتی تا ‪ ۱۳‬سال می شوند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 2‬مهر ‪ 3 1396‬محرم ‪ 24 1439‬سپتامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 217‬پیاپی ‪2190‬‬ ‫فناوری های نوین و صنایع‬ ‫یادداشت‬ ‫اصالح ساختاری که‬ ‫یک شبه ممکن نیست‬ ‫خبر‬ ‫ایجاد ‪۹۰‬هزار شغل‬ ‫در بخش فناوری اطالعات‬ ‫مدیر ملی توس��عه اشتغال در رسته فناوری اطالعات و نماینده‬ ‫وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماع��ی گفت‪ :‬از ‪ ۹۷۰‬هزار ش��غل‬ ‫پیش بینی ش��ده امس��ال در قالب اشتغال فراگیر‪ ۹۰ ،‬هزار فرصت‬ ‫شغلی در حوزه فناوری اطالعات در استان ها ایجاد می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمد ابطحی افزود‪ :‬ارزش بازار دنیا در حوزه ‬ ‫‪ ۳ ICT‬هزار و ‪ ۸۰۰‬میلیارد یورو در سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی بوده که‬ ‫ت ‪ IT‬با تکیه بر نیروی‬ ‫بیش��ترین مربوط به تولید نرم افزار و خدما ‬ ‫انس��انی بوده که اگر ایران از این بازار به نس��بت س��هم یک درصد‬ ‫جمعیت اس��تفاده کرده بود باید ‪ ۳۸‬میلیارد یورو درامد داش��ته‬ ‫ی ‪ IT‬کشور حدود ‪۴۰‬هزار‬ ‫باش��د و این در حالی است که بازار فعل ‬ ‫میلیارد تومان براورد می ش��ود که با بازار قابل تحقق بسیار فاصله‬ ‫دارد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در برنامه توس��عه کش��ور هدف گذاری روی‬ ‫درامد ‪ ۹۰‬هزار میلیارد تومانی درنظر گرفته شده که حدود نصف‬ ‫ی ‪ IT‬اس��ت به همین منظور تقویت بازار‬ ‫س��هم ایران از بازار جهان ‬ ‫بو کارهای‬ ‫داخلی و رس��یدن به سهم جهانی باید با راه اندازی کس ‬ ‫جدی��د و حضور جدی در بازارهای جهانی‪ ،‬حوزه فناوری اطالعات‬ ‫به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫ابطحی یاداور ش��د‪ :‬در همین راس��تا‪ ،‬در برنامه شش��م توسعه‬ ‫بیش��ترین رش��د نرخ اش��تغال در حوز ه ‪ ICT‬دیده شده و انتظار‬ ‫هست در پایان این برنامه ‪ ۹۵۰‬هزار اشتغال مستقیم در این بخش‬ ‫در کنار ‪ ۱۱۰‬هزار میلیارد تومان س��رمایه گذاری بخش خصوصی‬ ‫و دولتی ش��ود‪ .‬براس��اس امار مرکز ملی توس��عه اشتغال در رسته‬ ‫فن��اوری اطالعات‪ ،‬ارزش ب��ازار بازی های رایانه ای هم اکنون ‪۸۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان اس��ت که از این بخ��ش فقط ‪ ۵‬درصد به بازی های‬ ‫ایران��ی و داخلی متعلق اس��ت و ‪ ۲۲‬میلیون نفر از جمعیت ایران‪،‬‬ ‫کاربر بازی های رایانه ای هستند‪.‬‬ ‫حمایت معاونت علمی‬ ‫از همایش های زیست فناوری‬ ‫ب��ه منظ��ور تروی��ج عل��م و در راس��تای تقویت ارتب��اط میان‬ ‫صاحب نظ��ران و متخصص��ان ب��رای تب��ادل اندیش��ه ها‪ ،‬ارائ��ه‬ ‫یافته ه��ا و نظریه های جدید‪ ،‬برگ��زاری همایش های علمی حوزه‬ ‫زیس��ت فناوری م��ورد حمایت ق��رار می گیرد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫ستاد توسعه زیس��ت فناوری به عنوان زیرمجموعه معاونت علمی‬ ‫و فناوری ریاس��ت جمهوری درنظر دارد به منظور ارتقای س��طح‬ ‫کیفی و اثربخش��ی همایش های علمی مرتبط با زیس��ت فناوری از‬ ‫برگ��زاری همایش ه��ای مرتبط با این ح��وزه حمایت کند‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬هر گونه گردهمایی علمی‪ ،‬پژوهشی و فناوری مرتبط با‬ ‫زیست فناوری که از سوی صاحبنظران این حوزه و به منظور تبادل‬ ‫دانش و اطالعات و ارائه دستاوردهای مرتبط از سوی پژوهشگران‬ ‫و صاحبان صنایع برگزار می شود به عنوان همایش زیست فناوری‬ ‫شناخته می شود‪.‬‬ ‫ظهور انفجاری‬ ‫خوشه های صنعتی‬ ‫باعث شده که فضای‬ ‫نواوری و فناوری در‬ ‫ارتباط با این صنایع‬ ‫کمرنگ شود‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ن��گاه تک بع��دی اف��ت علم و‬ ‫فناوری اس��ت؛ ناگوارتر انکه این‬ ‫ن��گاه طوالنی م��دت باش��د‪ .‬این‬ ‫قاعده را می توانی��م درباره برخی‬ ‫رشته های دانشگاهی تصور کنیم‪.‬‬ ‫رشته های دانش��گاهی که بدون‬ ‫توج��ه به نی��از جامعه ب��ه وجود‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫امده اند یا هم��ان نگاه تک بعدی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫بر انها حاکم شده است‪ .‬در مقابل‬ ‫تعدادی از رش��ته های دانشگاهی‬ ‫نی��ز از بین رفته اند ی��ا انچنان التقاطی در انها به وجود امده اس��ت‬ ‫که دانش اموختگان هم رده هم دارای ادبیات یکس��ان از ان نیستند‪.‬‬ ‫این مس��ئله ای است که می تواند برای توسعه مضرر باشد‪ .‬از ان بدتر‬ ‫نگاه تجاری به درس و علم و دانش��گاه اس��ت؛ به این معنی که اصل‬ ‫علم اموزی نیست و اتفاقا همان مدرک گرایی است که می تواند تیشه‬ ‫بر پیکره تولید و علم و فناوری بزند‪.‬‬ ‫در کنار ان ایجاد رشته های دانشگاهی که چندان اهمیتی ندارند‬ ‫یا نیاز روز نیستند یا کمکی به صنعت نمی کنند نیز جای بررسی دارد‪.‬‬ ‫همچنین می توان از خال علمی و علم اموزی در رشته های دانشگاهی‬ ‫گفت که نیاز صنعت هس��تند اما به دلیل پاره ای بی توجهی ها ایجاد‬ ‫نمی ش��وند یا از عده ای که ن��گاه تک بعدی دارند همان رش��ته ها را‬ ‫لوکس و بیهوده تلقی می کنند‪.‬‬ ‫این گونه اس��ت که نوعی نگاه فرهنگی اغش��ته به جهل می تواند‬ ‫غیرمس��تقیم پایه های صنعت و حتی فن��اوری را ضعیف کند‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬پیش��نهاد می شود به جای تدوین بسته هایی که مربوط به تغییر‬ ‫سرفصل های اموزشی است یا موجب خط قرمز کشیدن روی مفاهیم‬ ‫اصلی توسعه می شود بار معنایی بیشتری برای رشته های دانشگاهی‬ ‫دهیم که می تواند در حاش��یه های توسعه صنعتی و فناوری باشد اما‬ ‫اهمیت دوچندان دارد‪ .‬به جای مضر دانس��تن برخی مفاهیم تجاری‬ ‫در رس��انه ها و ناپسند دانس��تن صاحبان انها با تامل بیشتری برای‬ ‫توس��عه صنعتی و ب��ال و پر گرفتن بخش های تولیدی بیندیش��یم‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬به نظر می رس��د باید برای برخی از رش��ته های صنعتی که‬ ‫مزیت نسبی ان در کشور ما وجود دارد دپارتمان های اموزشی ویژه‬ ‫ی��ا مدارس صنعتی ایجاد ش��ود که در کنار ان رش��ته های مکمل و‬ ‫حاشیه ای وجود داشته باشد که باعث قدرت گیری ان صنایع باشد‪.‬‬ ‫به نظر می رسد الگوی کشت و صنعت ها باید در اموزش و توسعه علم‬ ‫و فناوری نیز ایجاد ش��ود‪ .‬الگویی که می تواند باعث تقویت پایه های‬ ‫توسعه و پشت سر گذاشتن همیشگی مرحله گذار باشد‪.‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از ارتباط ‪3‬مقوله مد‪ ،‬فناوری و صنعت‬ ‫طراحی صنعتی؛ حلقه گمشده تولید‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تنوع تولید‪ ،‬تولید خالقانه و اصطالحاتی از این دست‬ ‫در دنی��ای امروزی ما ب��ه کار می روند‪ .‬اصطالحاتی که‬ ‫صنعتگران و ایده پردازان را به هماهنگی و همراستایی‬ ‫تشویق می کنند‪ .‬در این میان تنها توجه به فناوری های‬ ‫نوین در زمینه تولید محصوالت پاس��خگو نیست بلکه‬ ‫بای��د نیازمندی ها و خواس��ته های جامعه را س��نجید‪.‬‬ ‫یکی از نیازهایی که صنعتگ��ران یا ایده پردازان باید به‬ ‫ان توج��ه کنند‪ ،‬مد اس��ت‪ .‬هر چند این واژه تجاری در‬ ‫نگاه عده ای ناپس��ند است یا تالش می ش��ود که افراد‬ ‫جامعه نسبت به ان بدبین شوند یا عامل مصرف گرایی‬ ‫مطرح می ش��ود اما برای تولیدکنن��دگان باید اهمیت‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬از این رو‪ ،‬در تولی��دات جدید مصرفی‬ ‫س��ه ضلعی فناوری‪ ،‬مد و صنعت مطرح می شود‪ .‬شاید‬ ‫این سه ضلعی در دوران گذشته چندان مورد توجه قرار‬ ‫نمی گرفته اما امروز به ویژه در زمینه کاالهای مصرفی‬ ‫این نیاز احس��اس می ش��ود‪ .‬بنا بر این به نظر می رسد‬ ‫در صورتی که ش��رکت های م��د و طراحی با غول های‬ ‫فن��اوری و تولیدی جهان هم��کاری کنند‪ ،‬محصوالت‬ ‫زیبات��ر و جذاب ت��ری به بازار عرضه ش��ده و به فروش‬ ‫خواه��د رس��ید‪ .‬به عن��وان نمون��ه‪ ،‬انچه س��اعت های‬ ‫هوش��مند را از ساعت های معمولی متمایز می کند‪ ،‬ان‬ ‫است که س��اعت های هوش��مند تنها به حوزه فناوری‬ ‫متعلق نیستند‪ ،‬بلکه جزو جدایی ناپذیری از محصوالت‬ ‫ح��وزه مد نیز به ش��مار می ایند‪ .‬بنابرای��ن همکاری و‬ ‫تعامل میان شرکت های مد و فناوری یکی از مهم ترین‬ ‫عوامل پیشرفت طراحی و ساخت ساعت های هوشمند‬ ‫است‪.‬‬ ‫منظور ما در اینجا بیشتر مربوط به کاالهای تجملی و‬ ‫پوشیدنی است‪ .‬صنعتی که موفقیت ان در گرو رعایت‬ ‫خواس��ته ها و نیازهایی حاصل می ش��ود یا وجود دارد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن تولیدکنن��دگان باید برای موفقی��ت در بازار‬ ‫عالوه بر رعایت اصل فن��اوری بر زیبایی‪ ،‬جذابیت و مد‬ ‫توجه کنند‪ .‬به نظر می رسد پازل سختی باشد ان هم در‬ ‫زمانی که صنایع پیوس��ته به ارتقای دانش فنی ترغیب‬ ‫می شوند و به نوعی از صنعت مد جا می مانند‪ .‬این گونه‬ ‫اس��ت که برخی از کاالهای خارجی خیلی راحت جای‬ ‫محصوالت انها را می گیرد‪ .‬اما به راستی حل این چالش‬ ‫صنعتی چگونه میس��ر است؟ ایا می توان با فرض اینکه‬ ‫فناوری های نوین در عرصه تولید کافی باش��د مش��کل‬ ‫تجاری سازی را حل کنیم یا به برخی از زیرساخت ها و‬ ‫پیش نیازهای تولید نیازمندیم‪ .‬داوود اکبری‪ ،‬کارشناس‬ ‫طراحی صنعتی در این زمینه به «گس��ترش صنعت»‬ ‫می گوید‪ :‬طراحی یک مفهوم عمومی اس��ت اما طراحی‬ ‫صنعتی شمولیت بیشتری دارد‪ .‬در این میان تولید انبوه‬ ‫برای محصوالت صنعتی اتفاقی نیست‪ .‬البته محصوالتی‬ ‫همچون پوش��اک‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬سیس��تم های صوتی‬ ‫و تصوی��ری که در این قالب تعریف می ش��وند نیازمند‬ ‫طراحی صنعتی تخصصی هس��تند‪ .‬ان هم در شرایطی‬ ‫ک��ه در هر رش��ته صنعت��ی گرایش تخصص��ی و ویژه‬ ‫تعری��ف ش��ود‪ .‬اکبری می افزاید‪ :‬طراح��ی مد یکی از‬ ‫گرایش های طراحی صنعتی است که چند دانشگاه در‬ ‫کش��ور ما ان را عملی کرده اند‪ .‬اما متاس��فانه در کشور‬ ‫ما گرایش های تخصصی و فنی در زمینه طراحی و مد‬ ‫در تمامی رش��ته های صنعتی وجود ندارد تا جایی که‬ ‫می توان نبود گرایش ه��ای تخصصی طراحی را چالش‬ ‫صنعت کش��ور توصیف کرد‪ .‬به عن��وان نمونه‪ ،‬گرایش‬ ‫تخصص��ی طراحی لوازم خانگی یا حمل ونقل و‪ ...‬از این‬ ‫رو می ت��وان گفت که در فضای طراحی صنعتی چالش‬ ‫ام��وزش وج��ود دارد‪ .‬وی گفت‪ :‬یک��ی از کمبودهای‬ ‫طراحی صنعتی مربوط به حوزه بس��ته بندی اس��ت به‬ ‫ای��ن معنی که در بخش بس��ته بندی گرایش تخصصی‬ ‫طراحی نداریم‪ .‬از این رو‪ ،‬الزم اس��ت در دانش��گاه ها به‬ ‫این رشته ها پرداخته شود‪.‬‬ ‫اکبری بر این باور اس��ت که اگر تا دیروز محصوالت‬ ‫جلبک های خلیج فارس به کمک صنایع بهداشتی می ایند‬ ‫طرح پژوهشی جداسازی و شناسایی ترکیبات جاذب‬ ‫تشعشعات فرابنفش از جلبک های خلیج فارس به منظور‬ ‫تولید کرم های ضدافتاب متناسب با محیط جغرافیایی‬ ‫کش��ور اغاز شد ‪.‬به گزارش دیده بان علم ایران‪ ،‬گروهی‬ ‫از پژوهشگران دانشگاهی در استان هرمزگان با مطالعه‬ ‫روی طرح پژوهش��ی جلبک ه��ای خلیج فارس‪ ،‬درصدد‬ ‫تهی��ه و تولی��د کرم های ضدافتاب متناس��ب با محیط‬ ‫جغرافیایی کش��ور هستند‪ .‬مرتضی یوسف زادی‪ ،‬رییس‬ ‫دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه هرمزگان و مدیر‬ ‫اجرایی این طرح پژوهشی گفت‪ :‬یکی از مهم ترین منابع‬ ‫دریایی ب ه غیر از موضوع ش��یالت‪ ،‬مس��ئله جلبک های‬ ‫دریایی است‪ .‬این جلبک های دریایی در صنایع ارایشی‬ ‫و بهداشتی به دلیل داشتن مواد معدنی و ویتامین های‬ ‫خاص و همچنین ترکیبات جاذب ‪ ،uv‬بسیار پرکاربرد‬ ‫هس��تند‪ .‬ازاین رو‪ ،‬با اس��تفاده از ترکیب��ات جاذب ‪uv‬‬ ‫جلبک های خلیج فارس و ازمایش های الزم درنظر داریم‬ ‫کرم های ضدافتاب متناسب با محیط جغرافیایی کشور‬ ‫تولید کنیم‪ .‬یوس��ف زادی گفت‪ :‬درحال حاضر ترکیبات‬ ‫شناسایی ش��ده اند و در ح��ال انج��ام ازمایش های الزم‬ ‫روی نمونه های اولیه تهیه ش��ده در ازمایش��گاه صنایع‬ ‫ارایشی و بهداشتی هستیم‪ .‬مجری این طرح پژوهشی‪،‬‬ ‫مجاورت دانش��گاه هرمزگان ب��ا دریا را مهم ترین مزیت‬ ‫این دانش��گاه خواند و اف��زود‪ :‬جلبک ه��ای دریایی از‬ ‫گذشته حتی از زمانی که اتمسفر زمین به خوبی شکل‬ ‫نگرفته بود وجود داشتند و در معرض ترکیبات ‪ uv‬قرار‬ ‫می گرفتند‪ .‬این جلبک های دریایی با خاصیت حفاظتی‬ ‫در برابر اشعه خورش��ید از مزایای زیادی برخوردارند و‬ ‫دانش��گاه هرمزگان با علم به این مسئله مطالعات خود‬ ‫را روی جلبک ه��ای خلیج فارس اغ��از کرد تا بتواند به‬ ‫تولید محصوالت ارایش��ی و بهداشتی به ویژه کرم های‬ ‫ضدافتاب بپردازد‪ .‬یوسف زادی با بیان اینکه طرح تولید‬ ‫چنین کرمی از جلبک ها برای نخستین بار در کشور در‬ ‫حال ازمایش است‪ ،‬گفت‪ :‬این طرح پژوهشی در داخل‬ ‫هیچ رقیبی ندارد و نمونه های خارجی نیز به تازگی به‬ ‫مزایای استفاده از این جلبک ها در مصارف بهداشتی و‬ ‫ارایش��ی پی برده اند و در ح��ال ازمایش های الزم روی‬ ‫این موضوع هستند‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬شناسایی جلبک های خلیج فارس‬ ‫و بررس��ی ویژگی ه��ای انه��ا از اولویت های پژوهش��ی‬ ‫دانش��گاه هرمزگان اس��ت‪ .‬گفتن��ی اس��ت‪ ،‬این طرح‬ ‫پژوهش��ی با حمایت س��تاد توس��عه فناوری و صنایع‬ ‫دانش بنیان دریایی اجرا می شود‪.‬‬ ‫بدون فناوری تولید می شد‪ ،‬امروز در یک پلتفرم دانش‬ ‫فنی انجام می ش��ود که گاهی فناوری های « های تک»‬ ‫هس��تند‪ .‬از این رو‪ ،‬طراحی تخصص��ی صنعتی دارای‬ ‫س��ه ضلع فناوری‪ ،‬مد و نیازهای بازار و طراحی اس��ت‬ ‫ک��ه صنعت باید به انه��ا توجه کن��د‪ .‬از میان مطالبی‬ ‫که گفته ش��د می توان چندین نتیجه کاربردی گرفت؛‬ ‫نخس��ت اینکه در کاالهای پوشیدنی و مصرفی جامعه‬ ‫باید صنعت ج��دا از بخش فناوری های تولید و صنعت‬ ‫مد و طراحی تخصصی قرار نگیرد‪ .‬بدیهی است که این‬ ‫فرمول هزینه نهایی تولید را باال می برد اما برای دوام در‬ ‫چنین بازای نیاز است‪ .‬نکته دیگر اینکه اگر ما می بینیم‬ ‫ک��ه در بخش بس��ته بندی‪ ،‬تامین م��واد اولیه یا توزیع‬ ‫محصوالت پوشیدنی مش��کل داریم باید به مزیت های‬ ‫تولیدی توجه کنیم وگرنه تولید گرفتار واردات می شود‬ ‫یا در نهایت تولیدکنندگان باید توزیع کنندگان اجناس‬ ‫خارجی شوند‪ .‬این اتفاقی است که افتاده و ممکن است‬ ‫در اینده ش��دیدتر ش��ود‪ .‬بنا بر این باید در بخش های‬ ‫متن��وع صنعت گرایش ه��ای تخصصی م��د و طراحی‬ ‫نفوذ داش��ته باش��ند تا محصوالت را در کنار اس��تفاده‬ ‫از فناوری ه��ای نوین یکپارچه تعریف و مختصات بندی‬ ‫کنند‪ .‬البته در تعری��ف مزیت های صنعتی و تولیدی‬ ‫با توجه به فناوری ها‪ ،‬دانش س��اخت همواره مشکالتی‬ ‫وجود دارد‪ .‬ب��ه عنوان نمونه‪ ،‬اکبری معتقد اس��ت که‬ ‫ظهور انفجاری خوشه های صنعتی باعث شده که فضای‬ ‫نواوری و فناوری در ارتباط با این صنایع کمرنگ شود‬ ‫چراکه در کش��ورهای فناور تنها چند خوش��ه صنعتی‬ ‫وجود دارد که در مس��یر دان��ش فنی روز و مد حرکت‬ ‫می کنند اما در کشور ما این گونه نیست‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫که این چالش ناشی از بی توجهی به اصل مزیت نسبی‬ ‫اس��ت یا اینکه فکر می کنیم هنر در نزد ما و در تمامی‬ ‫بخش ها است‪ .‬نکته دیگر اینکه اگر قرار است که تولید‬ ‫محصوالت صنعتی پوشیدنی براساس مد و فناوری های‬ ‫نوین پیش رود‪ ،‬راهی به جز اس��تفاده از ایده پردازان و‬ ‫تکنولوژیس��ت ها در این میان نیست‪ .‬چندی پیش یک‬ ‫شبکه تلویزیون فارس��ی زبان ماهواره ای گفت و گویی‬ ‫با چند تن از صنعتگران پوش��اک ک��رده بود که اتفاقا‬ ‫ایران��ی هم بودند اما چن��ان همگرایی بین فناوری های‬ ‫نوی��ن‪ ،‬م��د و صنعت به وج��ود اورده بودند که انها را‬ ‫ق��ادر کرده بود نواوری ه��ای جالبی را ایجاد کنند‪ .‬این‬ ‫تولیدکنن��دگان خ��ود را در ح��ال گ��رداوری بهترین‬ ‫دانش��مندان و فناوری ها از سراسر جهان در رشته های‬ ‫م��واد‪ ،‬بیوفن��اوری‪ ،‬نانوفن��اوری‪ ،‬الیاف هوش��مند و‬ ‫فناوری های پوش��یدنی معرفی کردند تا هم ماده اولیه‬ ‫خود را تهیه کنند‪ ،‬هم به روز و فناور باشند هم رعایت‬ ‫مولفه هایی همچون محیط زیست را در دستور کار قرار‬ ‫دهند‪ .‬در این گفت و گو عنوان شد که صنعت ابمیوه در‬ ‫ایتالیا به تنهایی یک میلیون تن زباله از پوست پرتقال‬ ‫تولی��د می کند در حالی که ش��رکت متبوع انها موفق‬ ‫به توس��عه یک فناوری شده است که از پوست پرتقال‬ ‫الیاف ارگانیک یا طبیعی تولید می کند که درست مثل‬ ‫ابریشم طبیعی است‪ .‬به عبارتی مد‪ ،‬صنعت و طراحی‬ ‫ب��ا هم معنا می یابند‪ .‬در این برنامه گفته ش��د که یکی‬ ‫دیگ��ر از فناوری های مورد توج��ه صنعت مد‪ ،‬فناوری‬ ‫تولید لباس فضایی اس��ت که در براب��ر دماهای خیلی‬ ‫کم یا خیلی باال مقاوم اس��ت‪ .‬شاید استفاده از فناوری‬ ‫لباس های فضایی در مد امروزه یک مس��ئله لوکس به‬ ‫نظر اید اما ش��اید هم در اینده این فناوری انقدر ارزان‬ ‫ش��ود که داش��تن لباس��ی با پارچه طبیعی‪ ،‬خود یک‬ ‫مس��ئله عادی باش��د‪ .‬بنابراین خیلی راحت می توانیم‬ ‫همگرایی بین صنایع(پوش��اک و ابمیوه)‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫طراح��ان متخصص و تولید پویا و برنامه ریزی ش��ده را‬ ‫در این گفته ها ببینیم‪ .‬جالب اس��ت که این محصوالت‬ ‫پوش��یدنی حامی محیط زیست هم هس��تند‪ .‬می توان‬ ‫این گونه نتیجه گرفت که اگر اصل مزیت نسبی در کنار‬ ‫رویکرده��ای فناورانه نوین به همراه اصل مد قرار گیرد‬ ‫صنعتی اینده نگر و پویا شکل می گیرد‪ .‬این اصلی است‬ ‫که باید در ظهور فناوری های نوین در بطن صنایع مورد‬ ‫توجه قرار دهیم‪.‬‬ ‫تولید غذای فراسودمند از خاک های شور‬ ‫ریی��س پژوهش��کده بیوفن��اوری کش��اورزی برن��ج‬ ‫تراریخته مقاوم به کرم ساقه خوار را از جمله راهکارهای‬ ‫زیس��تی برای مقابله با این افت مزارع ش��الی دانس��ت‬ ‫و گفت‪ :‬تولید گیاه س��الیکورنیا در زمین های ش��ور از‬ ‫دیگر دستاوردهای این پژوهش��کده در راستای مقابله‬ ‫ب��ا تغییرات اقلیم اس��ت‪ .‬نیره اعظم خوش خلق س��یما‬ ‫در چهارمین نمایش��گاه زیس��ت فناوری ایران با اش��اره‬ ‫ب��ه اقدام��ات و دس��تاوردهای این پژوهش��کده افزود‪:‬‬ ‫درحال حاضر ‪ ۸۰۰‬میلیون هکت��ار از اراضی دنیا تحت‬ ‫تاثیر شوری اس��ت و منابع اب شیرین به کمتر از ‪2/5‬‬ ‫ن انکه با توجه‬ ‫درص��د در دنیا کاهش یافته اس��ت ضم ‬ ‫ب��ه تغییرات اقلیم بخ��ش زیادی از اراض��ی و اب های‬ ‫کش��ور به سمت شور ش��دن پیش می رود‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به امارهای سازمان خواربار جهانی خاطرنشان کرد‪ :‬بر‬ ‫این اس��اس در سال ‪1379‬شمس��ی وسعت خاک های‬ ‫شور ایران با شوری متوسط حدود ‪۲۵/۵‬میلیون هکتار‬ ‫و با ش��وری باال در حدود ‪ ۸/۵‬میلیون هکتار اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬خوش خلق سیما کشت و تولید گیاهان‬ ‫هالوفیت(سالیکورنیا) در مناطق و اب های شور را یکی از‬ ‫راهبردهای کارامد برای این چالش عنوان کرد و یاداور‬ ‫شد‪ :‬کشت س��الیکورنیا برای تولید علوفه‪ ،‬جلوگیری از‬ ‫توفان های ریزگ��رد‪ ،‬تولید روغن و س��ایر فراورده های‬ ‫زیستی مناسب اس��ت‪ .‬رییس پژوهشکده بیوفناوری با‬ ‫اش��اره به کشت س��الیکورنیا در این پژوهشکده‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با اس��تفاده از روش های شورورزی و فناوری های‬ ‫نوی��ن‪ ،‬خاک و اب ش��ور دیگر نمی توان��د مانعی برای‬ ‫کش��اورزی باشد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬سالیکورنیا گیاه گوشتی‬ ‫اس��ت که قابلیت کش��ت در زمین های غی��ر زراعی و‬ ‫ابی��اری با اب دری��ا را دارد و دارای مواد معدنی مانند‬ ‫منیزی��م‪ ،‬پتاس��یم‪ ،‬مس‪ ،‬اهن‪ ،‬منگنز و روی اس��ت‬ ‫که از ان به عنوان «غذای فراس��ودمند» یاد می ش��ود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اقدام دیگر ما کش��ت بافت س��یب است‪ .‬به‬ ‫دلیل رفع الودگی از باغ های کش��ور‪ ،‬از طریق کش��ت‬ ‫بافت تالش می کنیم نهال س��الم دراختیار کش��اورزان‬ ‫ق��رار گیرد‪ .‬در عی��ن حال تنوع زیس��تی را نیز مدنظر‬ ‫داریم‪ .‬خوش خلق س��یما کش��ت بافت را یک��ی دیگر از‬ ‫دستاوردهای پژوهش��ی این پژوهشکده نام برد و ادامه‬ ‫داد‪ :‬ما نخستین پژوهشکده در کشور هستیم که کشور‬ ‫را از «مینی تیوب��ر س��یب زمینی» (غده ه��ای حاصل از‬ ‫کاش��ت گیاهچه های درون شیشه ای در گلخانه ) بی نیاز‬ ‫کردیم‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه میلیون ها دالر صرف‬ ‫خرید بذر سیب زمینی از خارج می شد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫زیر ساخت‬ ‫‪ 2‬مهر ‪ 3 1396‬محرم ‪ 24 1439‬سپتامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 217‬پیاپی ‪2190‬‬ ‫خبر‬ ‫مسئوالن قول پیگیری دادند‬ ‫اعتراض کارگران اذراب‬ ‫خاتمه یافت‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از وضعیت پیگیری مطالبات کارگران‬ ‫تشکل های کارگری مطابق استانداردهای جهانی شوند‬ ‫حفظ کار منافع کارگر و کارفرما را تامین می کند‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ش��وراهای اس�لامی کار پ��س از انق�لاب اس�لامی‬ ‫ایران تش��کیل شدند‪ .‬این ش��وراها وظیفه دارند‪ ،‬منافع‬ ‫کارفرماه��ا و کارگران را پیگیری کنند‪ .‬موضوعی که در‬ ‫سال های ابتدایی انقالب اسالمی شدنی بود اما رفته رفته‬ ‫با توس��عه بیشتر بخش خصوصی و پس از تصویب اصل‬ ‫‪ ۴۴‬تعریف این شوراها را با چالش روبه رو کرد‪.‬‬ ‫قبل از تصویب اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی به عنوان اصل‬ ‫خصوصی س��ازی‪ ،‬بسیاری از واحدهای موجود در کشور‬ ‫در مالکیت دولت بودند و ش��کل مش��کالت کارگری با‬ ‫مشکالتی که امروز به وجود می اید‪ ،‬تفاوت هایی داشت‪.‬‬ ‫اکنون اما با توجه به توس��عه بخش خصوصی در کشور‬ ‫مشکالت این حوزه بیشتر و پیچیده تر شده است‪ .‬اکنون‬ ‫ش��رایط شوراهای اس�لامی کار به گونه ای است که در‬ ‫برخی موارد اگر اعضای شورا بخواهند از حقوق کارگران‬ ‫دفاع کنند هم ش��اید نتوانند‪ .‬به گفت��ه یکی از اعضای‬ ‫پیشین شورای اس�لامی کار استان تهران‪ ،‬در برخی از‬ ‫کارخانه ها اعضای شورای اسالمی کار به طور قراردادی‬ ‫در کارخانه فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫این موضوع باعث می ش��ود کارگرانی که عضو شورای‬ ‫اس�لامی کار هستند‪ ،‬نتوانند به طور جدی و در جایگاه‬ ‫مطالبه گری حق��وق کارگران را پیگیری کنند‪ .‬عالوه بر‬ ‫این از دیگر مشکالتی که در این زمینه مطرح می شود‪،‬‬ ‫رعایت اس��تانداردهای بین المللی تش��کل های کارگری‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته کارشناس��ان اکنون بهترین س��از و کار برای‬ ‫اص�لاح فصل شش��م قان��ون کار این اس��ت ک��ه ایران‬ ‫کنوانسیون ‪( ۷۸‬ازادی تش��کل ها) و ‪(۹۸‬حق مذاکرات‬ ‫جمعی کارگ��ران) س��ازمان بین الملل��ی کار را بپذیرد‬ ‫و مجلس ش��ورای اس�لامی نی��ز ان را تصویب کند‪ .‬بر‬ ‫این اس��اس با اس��تناد به این دو بن��د و اصل ‪ ۲۶‬قانون‬ ‫اساس��ی می توان فصل شش��م قان��ون کار را نیز اصالح‬ ‫کرد‪« .‬گسترش صنعت» در ادامه به بررسی دالیل لزوم‬ ‫بازنگری در قانون تشکل های کارگری می پردازد‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکل های کارگری استاندارد شوند‬ ‫حمید حاج اس��ماعیلی‪ ،‬کارش��ناس روابط کار درباره‬ ‫نقش ش��وراهای اس�لامی کار در کش��ور به «گسترش‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬توس��عه تش��کل های کارگری در ایران‬ ‫متناس��ب با توس��عه ب��ازار کار نب��وده و ای��ن موضوع‬ ‫مشکالتی را ایجاد کرده است‪ .‬قانون گذار پس از انقالب‬ ‫اس�لامی ایران برای رفع مشکالت کار‪ ،‬شورای اسالمی‬ ‫کار را پیشنهاد داد و راه اندازی شد‪ .‬به عبارتی شوراهای‬ ‫اس�لامی کار جایگزین س��ندیکاهای کارگ��ری قبل از‬ ‫انقالب شدند اما س��از و کار ان تفاوت های زیادی پیدا‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫حاج اس��ماعیلی با اش��اره به اینکه این شوراها جنبه‬ ‫کارگری و کارفرمایی ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬ش��وراهای اسالمی‬ ‫کار وظیفه دارند منافع کارگران و کارفرمایان را پوشش‬ ‫دهند ام��ا در واقعیت این اتفاق امکان پذیر نیس��ت‪ .‬در‬ ‫بس��یاری از موارد منافع این دو جریان همسو نیست و‬ ‫یک شورا نمی تواند هر دو را پوشش دهد‪ .‬بر این اساس‬ ‫جنبه کارگری و کارفرمایی را همزمان از دست می دهد‪.‬‬ ‫این فع��ال کارگری با بیان اینک��ه قانون گذار باید به‬ ‫دنب��ال تش��کلی دموکراتی��ک در جری��ان فعالیت های‬ ‫کارگری باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬کنوانس��یون های بین المللی کار‬ ‫بنده��ای مش��خصی دارند که ش��وراها در اج��رای ان‬ ‫شکس��ت خورده اند‪ .‬اسیب شناس��ی این موضوع نشان‬ ‫می ده��د‪ ،‬وجه دوگانه ش��وراهای اس�لامی کار و نبود‬ ‫س��اختار دموکراتیک برای انتخاب نمایندگان کارگرها‬ ‫باعث بروز مشکالت بسیاری شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه دولت می داند جامعه کارگری‬ ‫اکنون با ضعف های جدی روبه رو است‪ ،‬افزود‪ :‬برای رفع‬ ‫این مشکالت یکی از ظرفیت هایی که وجود دارد اصالح‬ ‫فصل شش��م قانون کار است که باید بر مبنای اصل ‪۲۶‬‬ ‫قانون اساس��ی و کنوانسیون بنیادین ‪ ۷۸‬و ‪ ۹۸‬سازمان‬ ‫بین المللی کار انجام شود‪ .‬اصل ‪ ۲۶‬قانون اساسی اشاره‬ ‫به تشکیل انجمن و تشکل برای گروه های متفاوت دارد‪.‬‬ ‫بر این اساس کارگران نیز می توانند پس از اصالح فصل‬ ‫ششم قانون کار‪ ،‬تشکل های خود را داشته باشند‪.‬‬ ‫حاج اس��ماعیلی با بیان اینکه کنوانس��یون ‪ ۷۸‬و ‪۹۸‬‬ ‫س��ازمان بین المللی کار از طرف ایران پذیرفته نش��ده ‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر دنبال این هس��تیم که مسئولیت کارگران را‬ ‫به س��ازمان های خودشان واگذار کنیم باید سازمان های‬ ‫کارگری و کارفرمایی را براس��اس اصل ‪ ۷۸‬و ‪ ۹۸‬واگذار‬ ‫کنیم‪ .‬اصل ‪ ۲۶‬قانون اساس��ی در راس��تای ازادی هایی‬ ‫اس��ت که به صورت صنفی و گروهی داده می ش��ود‪ .‬بر‬ ‫اس��اس این اصل هر گروه و جمعیتی می تواند کلوب و‬ ‫تش��کل خاص خود را با طی دیگر مراحل قانونی شکل‬ ‫ده��د‪ .‬این اصل در راس��تای ازادی های ش��هروندان در‬ ‫کش��ور تعریف ش��ده و از بهترین دس��تاوردهای بعد از‬ ‫انقالب اسالمی در ایران است‪.‬‬ ‫این کارشناس روابط کار افزود‪ :‬در راستای حق ازادی‬ ‫انجمن ها و تشکل های کارگری در قالب کنوانسیون ‪۷۸‬‬ ‫تعیین کرده و به دنبال ان کنوانس��یون ‪ ۹۸‬را تش��کیل‬ ‫داده که اجازه مذاکرات به انها داده شده است‪ .‬بر اساس‬ ‫این کنوانس��یون کارگران خودش��ان برای حقوق خود‬ ‫تصمیم می گیرند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برای واگذاری مسئولیت کارگران به‬ ‫خودشان باید این حقوق را در نظر داشت‪ ،‬افزود‪ :‬اکنون‬ ‫بهترین س��از و کار برای اصالح فصل شش��م قانون کار‬ ‫این اس��ت که ایران کنوانسیون ‪( ۷۸‬ازادی تشکل ها) و‬ ‫‪(۹۸‬حق مذاکرات جمعی) را بپذیرد و مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی نیز ان را تصویب کند‪ .‬بر این اساس با استناد‬ ‫به این دو بند و اصل ‪ ۲۶‬قانون اساس��ی می توان قانون‬ ‫کار را نیز اصالح کرد‪.‬‬ ‫حاج اس��ماعیلی ب��ا بیان اینک��ه نزدیک ب��ه نیمی از‬ ‫جمعیت کش��ور وابسته به کارگران است‪ ،‬گفت‪ :‬این در‬ ‫حالی اس��ت که تشکالت کارگری در ایران غیرصنفی و‬ ‫غیر دموکراتیک اداره می ش��وند‪ .‬این موضوع باعث شده‬ ‫کارگران به طور فراگیر در پوش��ش ش��وراهای اسالمی‬ ‫کار قرار داده نشوند‪ .‬در ش��رایط کنونی دولت می تواند‬ ‫بدون دخال��ت مس��تقیم در تش��کل های دولتی نقش‬ ‫سیاست گذاری داشته باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اکنون ش��وراهای اس�لامی کار هستند که‬ ‫نقش بیشتری به عنوان مس��ئولیت های کارگری انجام‬ ‫می دهن��د‪ .‬تش��کل های کارگ��ری باید اس��تانداردهای‬ ‫بین المللی داش��ته و کارگری باش��ند‪ .‬عمده شرکت ها‬ ‫و بنگاه های��ی که بعد از انقالب کار می کردند‪ ،‬وابس��ته‬ ‫به دولت بودند و این هدف پیگیری ش��د که ش��وراهای‬ ‫اس�لامی کار فعالی��ت کنند‪ .‬با این حال امروز ش��رایط‬ ‫نیروی کار توس��عه یافته و دیگر نمی توان با نسخه چند‬ ‫دهه پی��ش مطالبات کارگری را پیگی��ری کرد‪ .‬ادامه و‬ ‫تداوم نهادهای دسته دوم و سوم کارگری شرایط کار را‬ ‫دش��وار کرده و بر این مبناست که شاهد درگیری هایی‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫حاج اس��ماعیلی درب��اره ایجاد تناس��ب بین ش��رایط‬ ‫تکامل��ی بازار کار و ش��یوه پیگی��ری مطالبات کارگری‬ ‫توضیح داد‪ :‬اکنون متناس��ب با شرایط تکاملی بازار کار‬ ‫رفتار نمی ش��ود‪ .‬ایران از اقتصاد دولتی به توسعه بخش‬ ‫خصوصی نزدیک می شود و این موضوع نیاز به ملزوماتی‬ ‫دارد که هنوز تامین نشده است‪ .‬اکنون خال یک تشکل‬ ‫اس��تاندارد کارگری در فضای کار ایران حس می شود و‬ ‫بخش��ی از ناکارامدی ناش��ی از ضعفی است که در این‬ ‫زمینه وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اعضای شورای اسالمی کار و قراردادها‬ ‫علی دهقان کیا‪ ،‬عضو پیش��ین شوراهای اسالمی کار‬ ‫تهران و ش��ورای عالی تامین اجتماع��ی درباره وضعیت‬ ‫پیگیری مطالبات کارگری به «گسترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫در ش��ورای اسالمی کار مش��کالتی وجود دارد که باید‬ ‫برای رفع انها سریع تر اقدام شود‪ .‬یکی از سیاست هایی‬ ‫که در گذشته پیگیری شد و نتیجه مناسبی هم داشت‬ ‫تغییر رویکرد ش��ورا به مشکالت کارگری و کارفرمایان‬ ‫بود‪ .‬وظیفه شورا رفع مشکالت کارفرماها و کارگرهاست‪.‬‬ ‫بای��د این موضوع را در نظر داش��ته باش��یم که این دو‬ ‫جریان در بازار کار در برخی موارد منافع همس��و ندارند‬ ‫و یک شورا نمی تواند به راحتی مطالبات و خواسته های‬ ‫هر دو جریان را همزمان پوشش دهد‪.‬‬ ‫وی درباره مش��کالتی که در زمینه شوراهای اسالمی‬ ‫کار وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه در موارد بسیاری اعضای‬ ‫ش��ورای اسالمی کار در کارخانه ها به طور قراردادی کار‬ ‫می کنند‪ .‬این موضوع باعث می شود اعضایی که بیش از‬ ‫حد مورد نظر کارفرما پیگیر مطالبات کارگری هس��تند‬ ‫دچار تعدیل نیرو شوند‪ .‬این موضوع یکی از جدی ترین‬ ‫مش��کالتی اس��ت که اکنون وجود دارد‪ .‬اعضای شورای‬ ‫اسالمی کار برای اینکه خودشان بیکار نشوند در برخی‬ ‫از م��وارد مجب��ور به فعالیت هایی می ش��وند که ش��اید‬ ‫خودشان هم از ان رضایت نداشته باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر این اس��اس سیاس��تی ک��ه در برخی از‬ ‫موارد گرفته ش��د‪ ،‬این بود که تاکید بر شیوه های حفظ‬ ‫اشتغال ش��د‪ .‬کارفرما در ش��رایطی می تواند اشتغال را‬ ‫حفظ کند که بنگاه س��وددهی داش��ته باشد‪ .‬همچنین‬ ‫کارگران یکی از مهم ترین نیازهایش��ان‪ ،‬اش��تغال پایدار‬ ‫و امنیت ش��غلی اس��ت‪ .‬بر این اساس ش��ورای اسالمی‬ ‫کار گاه��ی در این زمینه هم فعالیت می کرد و البته در‬ ‫تجربیات این چنینی اتفاق های مناسبی رخ داد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه زمانی که کار حفظ شود منافع‬ ‫کارگر و کارفرما حفظ می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬توانستیم با این‬ ‫تفک��ر موفق عمل کنیم و یکی از کارخانه ها از اش��تغال‬ ‫‪ ۴۰۰‬نفری با این تفکر به اش��تغال ‪ ۷۲۰‬نفری رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین خدمات رفاهی به اندازه ای رش��د کرد‬ ‫ک��ه در هر فصل تا ‪ ۶۰۰‬هزار توم��ان کارگران خدمات‬ ‫رفاهی می گیرند‪.‬‬ ‫این عضو پیش��ین ش��وراهای اس�لامی کار تهران با‬ ‫بیان اینک��ه بهره وری یک��ی از ارکان اصل��ی درامد به‬ ‫ش��مار می رود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر ب��ه کار توجه کنیم در جریان‬ ‫امور کارگران و کارفرمایان بهره مند می ش��وند‪ .‬کارگرها‬ ‫می گویند ما امنیت ش��غلی می خواهی��م و تا زمانی که‬ ‫این موضوع وجود نداشته باشد بهره وری نداریم‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس اصل ماجرا بر حفظ ش��غل تعریف می شود‪ .‬اگر‬ ‫اشتغال به خطر بیفتد مشکالت جدی به وجود می اید‪.‬‬ ‫دهقان کی��ا ب��ا بی��ان اینکه البت��ه این موض��وع نگاه‬ ‫اکثریت در ش��ورا نیس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬برخ��ی از اعضا هم‬ ‫ای��ن تفکر را دارند که کارفرم��ا می تواند کار خودش را‬ ‫انجام دهد و کارگران ه��م می توانند اعتراض کنند‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط ش��ورا باید به وظیفه خود که حل مشکل‬ ‫دو طرف است‪ ،‬بپردازد‪ .‬این کار البته در واقعیت شدنی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫تجمع کارگران هپکو مقابل استانداری استان مرکزی‬ ‫وزارت صنعت‪،‬معدن و تجارت با نمایندگان کارگران تش��کیل جلسه‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫گروه��ی از کارگ��ران کارخانه هپکو اراک در ادام��ه اعتراضات صنفی‬ ‫روزهای گذش��ته خود‪ ،‬روز گذشته مقابل س��اختمان استانداری استان‬ ‫مرکزی تجمع کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایلنا‪ ،‬گروه��ی از کارگران معترض کارخان��ه هپکو اراک‬ ‫در ادام��ه اعتراض��ات صنفی روزهای گذش��ته خود با تجم��ع در مقابل‬ ‫ساختمان اس��تانداری مرکزی در ش��هر اراک خواسته های صنفی خود‬ ‫را مطرح کردند‪.‬‬ ‫یک��ی از کارگران��ی که در ای��ن اجتماع صنفی حضور داش��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در واکن��ش به محقق نش��دن وعده پرداخ��ت مطالبات مان و همچنین‬ ‫نامش��خص بودن وضعیت کارخانه اینجا جمع ش��ده ایم و از مس��ئوالن‬ ‫می خواهیم به مشکالت مان رسیدگی کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه در تش��ریح اتفاقاتی که باعث شده است او و همکارانش‬ ‫تجمع کنن��د‪ ،‬گفت‪ :‬بعد از انکه در روز ‪ ۱۳‬خ��رداد‪ ،‬مالکیت این واحد‬ ‫صنعتی از س��وی مسئوالن سازمان خصوصی س��ازی به سهامدار جدید‬ ‫واگذار شد‪ ،‬مسئولیت پرداخت ‪۴/۵‬ماهه مزد کارگران نیز به عنوان یکی‬ ‫از تعهدات کارفرمای جدید تعیین شد که هنوز محقق نشده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬قرار بود براس��اس تعهدات کارفرمای جدی��د تا پایان‬ ‫خرداد همه معوقات مزدی و بیمه ای کارگران پرداخت شود اما تا امروز‬ ‫کارفرمای جدید اعالم کرده که توان مالی کافی برای پرداخت مطالبات‬ ‫معوقه کارگران را ندارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه در زمان واگ��ذاری اهلیت مالک جدید توس��ط‬ ‫مسئوالن مربوط تایید شده بود‪ ،‬یاداور شد‪ :‬به دنبال برپایی دور نخست‬ ‫اعتراض��ات کارگران هپکو اراک که در س��ال ‪ ۹۵‬اتفاق افتاد‪ ،‬س��ازمان‬ ‫خصوصی سازی‪ ،‬سهامدار سابق را به دلیل نداشتن اهلیت برکنار کرد اما‬ ‫در وضعیت مطالبات انها تغییری ایجاد نشد‪.‬‬ ‫اعتراضات صنف��ی کارگران کارخانه اذراب در ش��هر اراک با‬ ‫وع��ده پیگیری مس��ئوالن اس��تانداری مرکزی خاتم��ه یافت و‬ ‫کارگران به سر کار بازگشتند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلنا‪ ،‬به دنبال حاش��یه های مربوط به برخوردی‬ ‫ک��ه در روز سه ش��نبه (‪۲۸‬ش��هریور) می��ان کارگ��ران معترض‬ ‫کارخانه اذراب با عوامل انتظامی درشهر اراک رخ داد‪ ،‬مسئوالن‬ ‫اس��تانداری مرکزی به کارگران این واحد صنعتی وعده پیگیری‬ ‫مطالبات صنفی را دادن��د و در نتیجه اعتراض صنفی مربوط به‬ ‫کارگران کارخانه اذراب خاتمه یافت‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس تمامی کارگرانی که در نوبت صبح این واحد‬ ‫صنعتی مش��غول کار بوده اند از صبح روز پنجشنبه به کار سابق‬ ‫خود بازگش��ته اند و درحال حاضر فعالیت بخش های مختلف این‬ ‫واحد صنعتی به حالت عادی بازگشته است‪.‬‬ ‫در کارخانه اذراب که در زمینه ساخت تجهیزات نیروگاهی و‬ ‫پاالیش��گاهی فعالیت دارد‪ ،‬نزدیک به هزار و‪ ۷۰۰‬کارگر مشغول‬ ‫کارند‪ ،‬پیش از این بخش قابل توجهی از این کارگران در روزهای‬ ‫‪ ۲۷‬و ‪ ۲۸‬ش��هریور در اعتراض به معوقات مزدی خود تجمعاتی‬ ‫در محدوده محل کار خ��ود و نواحی اطراف ان برپا کرده بودند‪.‬‬ ‫یکی از این کارگران درباره وضعیت خود و همکارانش می گوید‪:‬‬ ‫از حدود یک ماه قبل بابت ‪ ۴‬ماه معوقات مزدی در حال برگزاری‬ ‫اجتماعات صنفی بودیم‪ ،‬پس از تجمع روز چهارشنبه و حواشی‬ ‫ان کارفرما حاضر ش��د ب��ه صورت علی الحس��اب مبلغی حدود‬ ‫ی��ک میلی��ون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان را به حس��اب هر نفر پرداخت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به دنبال مذاکراتی که در روزهای بعد میان کارگران‬ ‫و مسئوالن استانی انجام ش��د بار دیگر کارگران اذراب تصمیم‬ ‫گرفتن��د به وعده مس��ئوالن اعتماد کنند و در نتیجه به نش��انه‬ ‫ُحسن نیت خود از روز پنجشنبه اعتراض هایشان را خاتمه دادند‪.‬‬ ‫براس��اس این اظهارات مبلغی که به صورت علی الحس��اب به‬ ‫حس��اب کارگران اذراب ریخته ش��ده تنها بخشی از ‪ ۴‬ماه مزد‬ ‫معوقه انها به شمار می رود‪.‬‬ ‫کارگران اذراب که خواهان پرداخت مطالبات معوقه مزدی و‬ ‫مشخص ش��دن وضعیت این کارخانه هستند نسبت به عملکرد‬ ‫اعضای هیات مدیره کنونی در مقام کارفرما معترض هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹کارگران اذراب مشغول کارند‬ ‫در ای��ن زمینه محمد تقی ابای��ی‪ ،‬مدیر کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی اس��تان مرکزی نیز با تایید خبر از س��رگیری فعالیت‬ ‫کارخان��ه اذراب اراک گف��ت‪ :‬خوش��بختانه با تعامل��ی که بین‬ ‫کارگران و مس��ئوالن استانی به وجود امد این کارگران در محل‬ ‫کارخانه مشغول فعالیت شده اند‪.‬‬ ‫وی در توضیح خواس��ته های کارگ��ران معترض اذراب گفت‪:‬‬ ‫کارگران این واحد صنعتی خواس��ته ای ج��ز پرداخت مطالبات‬ ‫مزدی و صنفی خود و مشخص شدن وضعیت کارخانه ندارند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬ش��رکت اذراب اراک از لح��اظ کار و تولی��د‬ ‫هیچ مش��کلی ندارد و این ش��رکت برای چند س��ال اینده خود‬ ‫برنامه ریزی دقیق تولیدی انجام داده است‪.‬‬ ‫مدیر کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی همچنین‬ ‫بیان کرد‪ :‬قرار اس��ت مجمع عمومی شرکت اذراب اراک در روز‬ ‫سه شنبه هفته جاری برگزار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹برگ�زاری مجم�ع عموم�ی س�هامداران در روز‬ ‫سه شنبه‬ ‫ابوافضل پور وفایی‪ ،‬رییس کانون هماهنگی شورای اسالمی کار‬ ‫اس��تان مرکزی نیز با مثبت تلقی ک��ردن خبر خاتمه اعتراضات‬ ‫صنفی کارگران کارخانه اذراب ابراز امیدورای کرد که این بار با‬ ‫پیگیری های مسئوالن مشکالت این واحد صنعتی برای همیشه‬ ‫برطرف شود‪.‬‬ ‫پور وفایی افزود‪ :‬با پیگیری های مسئوالن اعتماد از دست رفته‬ ‫کارگ��ران اذراب بار دیگر احیا ش��ده و امیدواریم این اعتماد تا‬ ‫عادی شدن فعالیت این واحد صنعتی ادامه یابد‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینک��ه جدا از پرداخ��ت مطالب��ات معوقه مزدی‪،‬‬ ‫کارگ��ران اذراب خواهان حضور مدیرانی کارا برای ادامه فعالیت‬ ‫ای��ن واحد صنعتی هس��تند گفت‪ :‬در همین زمینه قرار اس��ت‬ ‫مجمع عمومی این ش��رکت روز سه ش��نبه هفته جاری در محل‬ ‫س��اختمان اس��تانداری در اراک برگزار ش��ود که از قرار معلوم‬ ‫موضوع جلسه ان تغییر اعضای هیات مدیره است‪.‬‬ ‫وی ب��ا یاداوری اینکه پیش از این مجمع عمومی ش��رکت در‬ ‫روز های ‪۲۶‬و ‪ ۲۷‬ش��هریور در س��الن تالش وزارت کار در تهران‬ ‫برگزار شده بود که مورد ایراد نماینده سازمان بورس اوراق بهادار‬ ‫واقع شد‪ ،‬افزود‪ :‬در نهایت کارگران منتظر خروجی نتایج جلسه‬ ‫روز سه شنبه مجمع عمومی شرکت اذر اب هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹عیادت مدیرکل کار اس�تان مرکزی از کارگران‬ ‫اذراب‬ ‫محمد تقی ابایی‪ ،‬مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان‬ ‫مرک��زی با حضور در بیمارس��تان و منزل چند نف��ر از کارگران‬ ‫شرکت اذراب اراک از انها عیادت و دلجویی کرد‪.‬‬ ‫به دنبال حاش��یه های مربوط به برخوردی که در روز سه شنبه‬ ‫(‪ ۲۸‬ش��هریور) میان کارگران معت��رض کارخانه اذراب با برخی‬ ‫عوامل انتظامی در شهر اراک رخ داد‪ ،‬تعدادی از کارگران مصدوم‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 2‬مهر ‪ 3 1396‬محرم ‪ 24 1439‬سپتامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 217‬پیاپی ‪2190‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت تدوین شیوه نامه‬ ‫برای پرداخت به موقع مطالبات‬ ‫دیدگاه‬ ‫بازار راکد و حضور سودجویان‬ ‫زیرپله ای‬ ‫بر اس��اس ش��رایطی که از‬ ‫اوای��ل دهه ‪ ۹۰‬ب��رای صنعت‬ ‫پی��ش امد همچنان ب��ازار به‬ ‫وضعیت عادی خود بازنگشته‬ ‫و به دلی��ل کمب��ود نقدینگی‬ ‫همچن��ان متقاضی��ان بن��ا بر‬ ‫ض��رورت اق��دام ب��ه خری��د‬ ‫داوود سعادتی نژاد‬ ‫الستیک و روغن می کنند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه صنف‬ ‫ش��رایط حاکم باعث ش��ده‬ ‫ت��ا ب��ازار افزای��ش قیمتی را فروشندگان الستیک‪ ،‬فیلتر‬ ‫و روغن‬ ‫در بح��ث تایره��ای داخلی و‬ ‫وارداتی تجربه نکند اما نگرانی‬ ‫ام��روز تولیدکنندگان نرخ پایین تایرهای وارداتی اس��ت زیرا‬ ‫اگر این محصوالت نس��بت به کاالهای داخلی نرخ افزون تری‬ ‫نداش��ته باشد ش��رایط رقابت و رش��د تقاضا را از محصوالت‬ ‫صنعتگر ایرانی می گیرد‪.‬‬ ‫به این ترتیب اگر بین کاالی داخلی و وارداتی فاصله قیمتی‬ ‫وجود نداش��ته باشد به طور قطع تولیدات داخلی با مشکل در‬ ‫بازار فروش روبه رو خواهند ش��د‪ .‬امروز کاهش تقاضا در بازار‬ ‫فروش تای��ر موجب افت ‪۲۰‬درصدی نرخ الس��تیک در بازار‬ ‫ش��ده به طوری که ورود تایرهای چینی و با نرخ بسیار کم بر‬ ‫بازار تولیدکنندگان تایرهای داخلی نیز تاثیر گذاشته است‪.‬‬ ‫بر اس��اس سیاس��ت گذاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ن (برند)های معتبر و دارای‬ ‫الستیک های وارداتی باید از نشا ‬ ‫گواهی کیفیت اروپا (اس��تاندارد ایمارک) باشند ضمن اینکه‬ ‫واردکنندگان الس��تیک باید نماینده تولیدکننده خارجی در‬ ‫ایران نیز باش��ند تا ضمانتی برای محصول عرضه شده باشد و‬ ‫خدمات پس از فروش مناسبی به خریداران ارائه دهد‪.‬‬ ‫در فض��ای ام��روز برخی افراد س��ودجو مب��ادرت به تولید‬ ‫خانگ��ی و زیرپله ای برخی قطعات مانند فیلترهای بی کیفیت‬ ‫می کنند و با اس��تفاده از مواد اولیه بی کیفیت به تولید فیلتر‬ ‫هوا در منازل و تولیدی های غیراستاندارد پرداخته اند که نیاز‬ ‫به رسیدگی فوری دارد‪.‬‬ ‫در این شرایط به تمام متقاضیان و مصرف کنندگان توصیه‬ ‫می شود برای تهیه کاالی استاندارد فقط از واحدهای صنفی‬ ‫دارای پروانه خرید کنند تا در صورت بروز مش��کل‪ ،‬مس��ئله‬ ‫قابل پیگیری باشد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر می توان گف��ت بین ‪ ۳۰‬ت��ا ‪۳۵‬درصد بازار‬ ‫قطعات یدکی در اختیار نش��ان های تقلبی و بی کیفیت است‪.‬‬ ‫مس��ئوالن و مدیران این بخش از صنعت قطعه باید کنترل و‬ ‫نظارت دقیق تری بر بازار لوازم یدکی خودرو داش��ته باشند تا‬ ‫سالمت بازار و جامعه حفظ شود‪.‬‬ ‫محمد خادم منصوری‬ ‫در ‪ ۶‬ماه نخست‬ ‫سال بازار تقاضای‬ ‫موتورسیکلت نسبت‬ ‫به مشابه سال گذشته‬ ‫‪۶۵‬درصد کاهش‬ ‫فروش داشت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫حض��ور خودروس��ازان‬ ‫بین المللی در صنعت خودرو‬ ‫کشور می تواند باعث ارتقای‬ ‫فن��اوری در صنع��ت قطع��ه‬ ‫کشور ش��ود اما مسئله ای که‬ ‫باع��ث نگرانی قطعه س��ازان‬ ‫ش��ده در نظر نگرفتن س��هم‬ ‫سعید صبوری‬ ‫انه��ا در تولی��د خودروهای‬ ‫عضو انجمن تخصصی‬ ‫جدید اس��ت‪ .‬بای��د قطعاتی‬ ‫همگن نیرومحرکه و‬ ‫که بناس��ت در همکاری های‬ ‫قطعه سازی کشور‬ ‫مش��ترک داخلی س��ازی‬ ‫ش��وند به ط��ور مش��خص به‬ ‫قطعه س��ازان اعالم ش��ود تا زمینه س��اخت را در واحدهای‬ ‫تولیدی خ��ود فراهم کنند‪ .‬در قرارداده��ای همکاری تنها‬ ‫درصد داخلی س��ازی ها مطرح و امضا می ش��ود درحالی که‬ ‫به طور مشخص این رقم اعالم نمی شود‪.‬‬ ‫در شرایطی که پول قطعه سازان به موقع پرداخت نمی شود‬ ‫و توان مالی انها در حال تضعیف و از بین رفتن است انتظار‬ ‫می رود فناوری جدید واردشود و صنعتگران اقدام به خرید‬ ‫تجهیزات و ماش��ین االت جدید کنن��د‪ .‬در چنین وضعیتی‬ ‫که به دلیل مس��ائل و مشکالت ش��دید مالی‪ ،‬امکان توسعه‬ ‫دانش فنی قطعه س��ازان وجود ندارد چگونه می توان نسبت‬ ‫به مش��ارکت در قراردادهای خارجی و تولیدات جدید امید‬ ‫به ارتقا و رشد بازار داشت‪.‬‬ ‫بخ��ش زی��ادی از پ��ول صنع��ت قطعه در ش��رکت های‬ ‫خودروس��ازی بلوکه شده درحالی که قطعه ساز خود را ملزم‬ ‫به تولید و تامی��ن به موقع قطعات مورد نیاز خودروس��ازان‬ ‫می کن��د‪ .‬محص��والت تولی��د و عرضه می ش��ود ام��ا پول‬ ‫قطعه س��ازان در این جریان به نوعی نادیده گرفته می شود‪.‬‬ ‫خودروس��از چنانچه بخواهد مطابق قان��ون عمل کند باید‬ ‫مطالبات قطعه س��ازان را بر اس��اس قراردادهای منعقد شده‬ ‫پرداخت کند‪.‬‬ ‫با وج��ود اینک��ه صحبت های زی��ادی درب��اره مطالبات‬ ‫قطعه س��ازان می ش��ود اما وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫باید مقررات و ش��یوه نامه ای را صادر کند که خودروسازان‬ ‫موظف به پرداخت به موقع مطالبات و معوقات قطعه سازان‬ ‫شوند زیرا اگر سرمایه های هزینه شده به واحدهای تولیدی‬ ‫بازنگردد تولید دچار اختالل می ش��ود و حجم هزینه هایی‬ ‫که باید برای بخش تحقیق و توسعه و خرید فناوری درنظر‬ ‫گرفته شود‪ ،‬کم و کمتر می شود‪.‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از بازار فروش موتورسیکلت و بیمه موتورسیکلت های برقی نشان داد‬ ‫نابسامانی صنعت موتورسیکلت‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنعت موتورسیکلت یکی از صنایع داخلی است که‬ ‫وضعی��ت مطلوبی ندارد‪ .‬افت فروش منجر به کاهش‬ ‫تولید شده و در نتیجه برخی از تولیدکنندگان که از‬ ‫سرمایه کمتری برخوردارند ناگزیر به تعدیل نیروهای‬ ‫خود هستند‪ .‬از سوی دیگر بازار موتورسیکلت حدود‬ ‫یک س��ال گذشته ش��اهد حضور تازه واردهایی است‬ ‫ک��ه امروز به خودنمایی در بی��ن هونداهای نیم قرن‬ ‫گذش��ته می پردازند‪ .‬موتورسیکلت برقی یکی از انواع‬ ‫موتورس��یکلت است که هنوز بازار خود را در ایران به‬ ‫ دست نیاورده و باید منتظر بود و دید مردم نسبت به‬ ‫این وسیله نقلیه چقدر اقبال نشان می دهند‪.‬‬ ‫در بحث وس��ایل نقلیه برقی‪ ،‬گفتنی است در سال‬ ‫‪ ۱۲۵۹‬شمس��ی (‪۱۸۸۱‬م) یک مخترع فرانس��وی به‬ ‫نام گوستاو ترووه نخستین سه چرخه برقی را ساخت‬ ‫و در خیابان های پاریس با ان حرکت کرد‪ .‬همچنین‬ ‫ورنر زیمنس نخس��تین کالس��که الکتریکی یا همان‬ ‫ترام��وای امروزی «‪ »Elektromote‬را در این دهه‬ ‫در نزدیکی برلین رونمایی کرد‪ .‬امروز وس��ایل نقلیه‬ ‫برق��ی در ‪ ۳‬حوزه خودرو‪ ،‬موتورس��یکلت و دوچرخه‬ ‫دارای چنان تنوعی اس��ت که مش��تری حق انتخاب‬ ‫بس��یاری دارد البته ای��ن تنوع هنوز در ب��ازار ایران‬ ‫محقق نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رکود تولید و فروش موتورسیکلت‬ ‫محمد خادم منصوری‪ ،‬رییس اتحادیه فروشندگان‬ ‫موتورسیکلت و دوچرخه درباره وضعیت فروش نیمه‬ ‫نخست س��ال ‪ ۹۶‬به «گسترش صنعت» گفت‪ :‬در ‪۶‬‬ ‫ماه نخس��ت س��ال بازار تقاضای موتورسیکلت بسیار‬ ‫راکد بود و نسبت به مشابه سال گذشته شاید حدود‬ ‫‪۶۵‬درصد کاهش فروش داش��تیم‪ .‬این وضعیت بازار‬ ‫باعث بی تعهدی افراد به بازپرداخت چک ها ش��ده و‬ ‫به طور نمونه ممکن اس��ت در هر ماه‪ ،‬یک فروشنده‬ ‫با یک میلیارد یا بیش��تر چک برگشتی روبه رو شود و‬ ‫در ادامه این معضل زنجیره ای از مشکالت را به وجود‬ ‫اورده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��رای نیم��ه نخس��ت س��ال ب��ازار‬ ‫موتورس��یکلت به لحاظ تولید و فروش نابسامان بوده‬ ‫و صنعتگران این حوزه وضعیت مناسبی نداشتند‪.‬‬ ‫همچنین رییس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت‬ ‫و دوچرخه درب��اره تنوع بازار و اس��تقبال خریداران‬ ‫از موتورس��یکلت های برقی گفت‪ :‬امار موتورسیکلت‬ ‫برقی در بازار زیاد نیس��ت ازای��ن رو نمی توان به طور‬ ‫دقیق گفت اس��تقبال خریداران از ان چگونه اس��ت‪.‬‬ ‫بای��د این تعداد به میزانی متناس��ب برس��د تا بتوان‬ ‫درباره اس��تقبال از ان براوردی داش��ت‪ .‬پیش بینی‬ ‫می ش��ود تا پایان سال بخش��ی از بازار در اختیار این‬ ‫موتورس��یکلت ها باش��د اما در ادامه باید دید ایا بازار‬ ‫تقاضای ان مناسب خواهد بود یا خیر‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬ای��ن محصول چ��ون جدید اس��ت باید‬ ‫خدم��ات پس از ف��روش‪ ،‬بیمه و‪ ..‬ان مورد بررس��ی‬ ‫ق��رار گیرد و ما به عنوان فروش��نده هن��وز نمی دانیم‬ ‫این موتورسیکلتی که به خریدار فروخته می شود در‬ ‫اینده دارای چه وضعیتی خواه��د بود‪ .‬بنابراین باید‬ ‫پس از مدتی استفاده‪ ،‬بازخوردها گرفته شود‪.‬‬ ‫ممک��ن اس��ت مصرف کننده درب��اره خدمات پس‬ ‫از ف��روش ان معت��رض ی��ا گالیه های��ی از کارک��رد‬ ‫باتری داش��ته باش��د زیرا عمده قطعه به کار رفته در‬ ‫موتورسیکلت مربوط به باتری ان است و اگر کیفیت‬ ‫الزم را نداشته باشد صاحب خود را ب ه دردسر خواهد‬ ‫انداخت‪.‬‬ ‫خادم منص��وری در ادام��ه ب��ه حمای��ت از ح��ق‬ ‫مصرف کننده پرداخت و گف��ت‪ :‬بارها عنوان کرده ام‬ ‫تولیدکنندگان موتورس��یکلت بای��د متعهد به حرفه‬ ‫خود باش��ند و محصوالت خود را در بهترین کیفیت‬ ‫در اختیار مشتریان قرار دهند زیرا قشر مصرف کننده‬ ‫افراد کم درامد و ضعیفی هستند‪.‬‬ ‫اگ��ر قرار باش��د موتورس��یکلت برقی با ن��رخ ‪ ۳‬تا‬ ‫‪۵‬میلیون توم��ان در اختیار مردم قرار گیرد که برای‬ ‫ان خدماتی پیش بینی نش��ده بهتر است به طور کلی‬ ‫وارد بازار نشود‪.‬‬ ‫ای��ن فعال ب��ازار موتورس��یکلت عن��وان کرد‪ :‬یک‬ ‫موتورس��یکلت برق��ی باکیفیت بی��ش از ‪۱۰‬میلیون‬ ‫تومان نرخ دارد و به طور معمول وسیله ای برای امرار‬ ‫معاش است که اگر خدمات مناسبی نتواند ارائه دهد‬ ‫موجب نارضایتی مشتریان می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت بیمه برقی ها‬ ‫هم�� ه قوم ه��ا و تمدن ه��ای کهن کوش��یده اند به‬ ‫ش��یوه ای زیان های رس��یده به خود را کاهش دهند‪.‬‬ ‫از زمان های دور مردم جواهر و اموال ارزش��مند خود‬ ‫را برای روزهای گرفتاری نگهداری می کردند و هنوز‬ ‫ه��م چنین ش��یوه ای وج��ود دارد‪ .‬گاهی محصوالت‬ ‫ب��ا ارزش را ب��ه پرستش��گاه ها می س��پردند و ب��رای‬ ‫نگهداش��ت انها هزین ه می پرداختند‪ .‬چنین شیوه ای‬ ‫در بی��ن س��ومری ها و بابلی ها رایج ب��وده اما به نظر‬ ‫می رس��د بابلی ها که در بانکداری نیز پیشتاز بوده اند‬ ‫ش��یو ه بهتری برای بیمه کردن بازرگانان پیدا کرده‬ ‫بودند‪ .‬بر پای ه س��ندهای نوشتاری که از انان بر جای‬ ‫مانده اگر بازرگان بابلی برای خرید کاال یا هزینه های‬ ‫کش��تی از بانکداران بابلی وام می گرفت و کاالهایش‬ ‫را می دزدیدن��د یا روی��داد ناخواس��ت ه دیگری پیش‬ ‫می ام��د‪ ،‬ب��ازرگان چیزی پرداخ��ت نمی کرد چراکه‬ ‫ق بیمه ای بود که بازرگانان بابلی‬ ‫بهر ه ب��اال درواقع ح ‬ ‫می پرداختند‪ .‬قانون این ش��یوه از بیمه در اس��توانه ‬ ‫قانون حمورابی نیز امده است‪.‬‬ ‫امروز ش��کل بیم��ه تفاوت ک��رده و ضرورتی برای‬ ‫زندگی امروز اس��ت ازاین رو بیمه یکی از دغدغه های‬ ‫راکب��ان موتورس��یکلت برقی ش��ده که «گس��ترش‬ ‫صنعت» از مجراهای مختلف ان را پیگیری می کند‪.‬‬ ‫خادم منصوری درباره بیمه موتورسیکلت های برقی‬ ‫توضیح داد‪ :‬این نوع موتورس��یکلت ها هنوز در شکل‬ ‫انبوه شماره گذاری نشده اند و تنها موتورسیکلت های‬ ‫با حجم باتری پایین که به طور عموم به عنوان اسکوتر‬ ‫شناخته می شوند در بازار وجود دارد‪ .‬باید منتظر بود‬ ‫تا موتورسیکلت های برقی دنده اتومات و پالک شده‬ ‫وارد بازار شود و سپس مسائل جانبی ان را به درستی‬ ‫سنجید‪ .‬درحال حاضر هنوز موضوع هایی مانند بیمه‬ ‫ان مشخص نیست‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬برخ��ی از انواع موتورس��یکلت های‬ ‫برقی پس از ‪ ۴۰‬کیلومتر دوباره نیاز به ش��ارژ دارند و‬ ‫باید دید زیرساخت های این امر چگونه خواهد بود و‬ ‫ایستگاه های شارژ قرار است چه زمانی تعبیه و اماده‬ ‫شوند‪ .‬این مباحث از چالش هایی خواهد بود که نیاز‬ ‫به پیگیری دارد‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬ممکن است این وسایل نقلیه برقی‬ ‫مانن��د خودروه��ای هیبریدی محدودی��ت ترافیکی‬ ‫نداشته باشد و راکبان برای تردد نیاز به طرح ترافیک‬ ‫نداشته باش��ند که می تواند مشوقی برای متقاضیان‬ ‫موتورس��یکلت باش��د اما هزین��ه ک��ردن ‪۵‬میلیون‬ ‫تومانی نیاز دارد تا ضمن فراهم بودن زیرس��اخت ها‪،‬‬ ‫مس��ائل بیمه و عوامل جانبی درنظر گرفته ش��ود تا‬ ‫مصرف کننده کمترین مشکل را داشته باشد‪ .‬رییس‬ ‫اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت و دوچرخه یاداور‬ ‫شد‪ :‬پیش تر برای اینکه بازار این نوع موتورسیکلت ها‬ ‫رونق بگیرد و تشویقی برای متقاضیان باشد پیشنهاد‬ ‫ش��د نهادهای دولتی ابتدا برای نیازهای روزمره خود‬ ‫به جای موتورس��یکلت کاربراتوری یا انژکتوری از این‬ ‫نوع موتورسیکلت ها استفاده کنند‪ .‬اگر چنین طرحی‬ ‫محقق شود می توان کم و کاستی های ان را به درستی‬ ‫س��نجید و با خدمات بهتر ان را در اختیار مردم قرار‬ ‫داد‪ .‬این امر کم��ک بزرگی به بخش تولید می کند و‬ ‫سازنده با دید بازتر به تولید انبوه ان می پردازد‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د تردد موتورسیکلت های برقی در‬ ‫جهان به نوعی امتحان خود را پس داده است اگرچه‬ ‫فرهنگ و جغرافیای هر منطقه و کشوری بی تاثیر در‬ ‫این صنعت نخواهد بود‪ .‬این فعال بازار درباره پیشینه‬ ‫این نوع موتورسیکلت ها در جهان گفت‪ :‬در کشورهایی‬ ‫که از این نوع موتورس��یکلت ها اس��تفاده می ش��ود‬ ‫قیمت ها متفاوت اس��ت و موتورس��یکلتی که بتواند‬ ‫پاس��خگوی نیازهای روزمره باشد حدود ‪۱۰‬میلیون‬ ‫توم��ان نرخ دارد که برای قش��ر موتورسیکلت س��وار‬ ‫نرخ باالیی اس��ت‪ .‬با وجود رکودی که در بازار داخل‬ ‫داریم دولت باید با حمایت و پش��تیبانی از این طرح‬ ‫(استفاده از موتورس��یکلت برقی) مردم را ترغیب به‬ ‫خرید و اس��تفاده کند‪ .‬خادم منصوری در پایان گفت‪:‬‬ ‫چون در این مس��ئله‪ ،‬موضوع هوای پاک و حفاظت‬ ‫از محیط زیس��ت مطرح اس��ت به نظر می رس��د باید‬ ‫یاران��ه ای از س��وی دولت و نهاده��ای دولتی به این‬ ‫بخ��ش اختصاص داده ش��ود‪ .‬ام��روز تولیدکنندگان‬ ‫س��ودی برای تولید موتورسیکلت دریافت نمی کنند‪.‬‬ ‫هم��کاری بخش ه��ای دولتی و خصوص��ی می تواند‬ ‫فرهنگ اس��تفاده از ان را در بین مردم به وجود اورد‬ ‫و با وام و قسط بندی مناسب می توان امیدوار بود در‬ ‫این بازار به موفقیت هایی دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫سمند سورن ای ال ایکس توربو‪ .‬کد‪58202‬‬ ‫‪39/503/000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‪.‬کد‪22009‬‬ ‫‪31/473/000‬‬ ‫‪32/800/000‬‬ ‫‪47/124/900‬‬ ‫‪52/600/000‬‬ ‫‪110/000/000‬‬ ‫‪113/500/000‬‬ ‫کیا ریو صندوقدار ‪2017‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو کامل اتوماتیک‬ ‫‪95/074/000‬‬ ‫‪91/700/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل ‪ 2017‬نیوفیس کیو ال‬ ‫تیبا‪-2‬هاچ بک ای ایکس (تنوع رنگ)‬ ‫‪----‬‬ ‫دنا پالس با موتور ای اف‪7‬‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‪.‬ای ال ایکس‬ ‫پژو ‪ 207‬جدید‪.‬اتوماتیک‬ ‫‪48/052/000‬‬ ‫‪45/331/000‬‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪.8‬کد‪27430‬‬ ‫‪38/942/000‬‬ ‫سوزوکی ویتارا اتومات کالس‪۱۰‬‬ ‫‪147/074/000‬‬ ‫رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫سایپا ‪ 151‬اس ای‬ ‫‪21/385/000‬‬ ‫چانگان سی اس‪( 35‬مونتای)‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪66/057/000‬‬ ‫برلیانس اچ‪- 330‬اتوماتیک‪+‬مولتی مدیا‬ ‫‪56/300/000‬‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک (اپشنال)‬ ‫رنو ساندرو استپ وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫‪41/500/000‬‬ ‫هیوندای اکسنت‪ 2017‬کامل‪Blue-‬‬ ‫هیوندای سوناتا ال اف هیبرید جی ال اس‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل نیوفیس‪.‬اتوپارک‪2017‬‬ ‫‪53/200/000‬‬ ‫‪54/000/000‬‬ ‫‪40/000/000‬‬ ‫‪141/000/000‬‬ ‫‪20/000/000‬‬ ‫‪27/800/000‬‬ ‫‪68/000/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬نیوفیس کامل‪2017‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪115/000/000‬‬ ‫‪147/226/000‬‬ ‫‪157/000/000‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل نیوفیس‪+‬اتوپارک‬ ‫‪194/950/000‬‬ ‫‪205/000/000‬‬ ‫کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫‪88/500/000‬‬ ‫کیا ریو هاچ بک ‪ -‬کامل ‪2017‬‬ ‫کیا اپتیما جی اف کامل ‪ - 2017‬اتاق جدید جی تی‪+‬رادار‬ ‫کیا سورنتو اتاق جدید ‪ 2.4‬کامل جی تی‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬کامل‬ ‫‪99/158/000‬‬ ‫‪97/000/000‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪+2017‬سانروف‬ ‫‪55/700/000‬‬ ‫‪62/600/000‬‬ ‫لکسوس اچ ‪ 300‬ان ایکس هفت کلید ‪2017‬‬ ‫‪58/500/000‬‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫لکسوس تی‪ 200‬ان ایکس هفت کلید‪-‬اف اسپرت ‪۲۰۱۷‬‬ ‫‪162/900/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪174/000/000‬‬ ‫‪266/000/000‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫‪122/000/000‬‬ ‫‪199/244/000‬‬ ‫‪210/000/000‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪236/649/000‬‬ ‫‪162/000/000‬‬ ‫‪122/000/000‬‬ ‫‪207/000/000‬‬ ‫‪282/000/000‬‬ ‫‪157/000/000‬‬ ‫‪178/000/000‬‬ ‫‪178/000/000‬‬ ‫‪342/000/000‬‬ ‫‪366/000/000‬‬ ‫‪398/000/000‬‬ ‫‪393/000/000‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 2‬مهر ‪ 3 1396‬محرم ‪ 24 1439‬سپتامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 217‬پیاپی ‪2190‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بانک ها‪ ،‬مانعی جدی‬ ‫در مسیر رونق صنعت خودرو‬ ‫علی علی ابادی فراهانی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت هیچ برنامه ای‬ ‫برای تغییر معیار لوکس‬ ‫بودن خودروها از حجم‬ ‫موتور باالی ‪۲۵۰۰‬‬ ‫سی سی ندارد‬ ‫با تایید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مبنی بر ادامه روند فعلی واردات مطرح شد‬ ‫ابهام در روند واردات خودروهای لوکس‬ ‫گروه خودرو‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫هفته گذشته گمرک در بخش��نامه ای‪ ،‬ممنوعیت‬ ‫فروش خودروهای متروکه ‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی و الزام به‬ ‫مرجوع ش��دن این خودروها را اعالم کرد‪ .‬همچنین‬ ‫در این ش��یوه نامه اعالم ش��د ک��ه ممنوعیت واردات‬ ‫خودروه��ای با حج��م موتور باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی‬ ‫که به عنوان خودروهای لوکس ش��ناخته می شوند به‬ ‫ایران لغو خواهد شد‪ .‬هرچند شیوه نامه جدید واردات‬ ‫خودرو در اخرین جلسه هیات دولت به امضا نرسید‬ ‫اما ش��نیده ها حاکی از ان اس��ت که این متن‪ ،‬نهایی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫هفته گذش��ته گمرک ایران ب��رای تعیین تکلیف‬ ‫خودروه��ای در گم��رک مان��ده ب��ا بخش��نامه ای‪،‬‬ ‫ممنوعیت فروش انها را اعالم کرد‪ .‬اکنون به اس��تناد‬ ‫شیوه نامه جدید واردات خودرو که به احتمال زیاد در‬ ‫هفته جاری امضا و ابالغ خواهد شد‪ ،‬مشخص نیست‬ ‫سرانجام بخشنامه تازه رسیده گمرک چه خواهد شد‬ ‫اما به نظر می رس��د تصمی��م وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت برای ارائه تعریف علمی تر و کارشناس��ی تر از‬ ‫خودروهای لوکس‪ ،‬نش��ان از بل��وغ این وزارتخانه در‬ ‫تصمیم گیری و سیاست گذاری در حوزه واردات است‪.‬‬ ‫پیش نویس ش��یوه نامه واردات خودرو در حالی در‬ ‫انتظ��ار تایید از س��وی مع��اون اول رییس جمهوری‬ ‫مان��ده که بر اس��اس ان‪ ،‬امکان واردات توس��ط غیر ‬ ‫نمایندگی ها به طور کامل حذف خواهد شد و افزایش‬ ‫حقوق ورودی برای همه خودروهای باالتر از ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫دالر اعمال می شود‪.‬‬ ‫هرچند برخی رس��انه ها ش��یطنت و اعالم کرده اند‬ ‫ک��ه ب��ا ای��ن ش��یوه نامه‪ ،‬از ای��ن پ��س ممنوعیت‬ ‫واردات خودروه��ای ب��ا حجم موتور ب��االی ‪۲۵۰۰‬‬ ‫سی سی(خودروهای لوکس و میلیاردی) به ایران لغو‬ ‫خواهد شد و تغییرات گس��ترده ای در معیار واردات‬ ‫خودروهای لوکس ایجاد می ش��ود اما مدیرکل دفتر‬ ‫مقررات صادرات و واردات س��ازمان توس��عه تجارت‬ ‫در اظهارنظری ازادسازی واردات خودروهای لوکس‬ ‫ب��ا حجم موت��ور بی��ش از ‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی و حتی‬ ‫برنامه ریزی برای این موضوع را به شدت تکذیب کرده‬ ‫است‪ .‬علی علی ابادی فراهانی تاکید کرده که تاکنون‬ ‫هیچ تصمیمی در این زمینه اخذ نشده و هر مطلبی‬ ‫که در این باره منتشرش��ده ش��ایعه ب��وده و تکذیب‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت هیچ برنامه ای برای تغییر معیار لوکس بودن‬ ‫خودروها از حجم موتور باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی سی ندارد‪.‬‬ ‫این اظه��ارات در حالی از س��وی علی ابادی مورد‬ ‫تاکید قرارگرفته که بند یک «دستورالعمل مدیریت‬ ‫واردات خودروهای سواری» نشان می دهد انجام ثبت‬ ‫س��فارش خودروهای سواری توس��ط نمایندگی های‬ ‫رس��می‪ ،‬حداکثر تا سقف ‪ ۳‬هزار دس��تگاه مشروط‬ ‫بر اینکه ارزش ان از س��قف ‪ ۱۰۰‬میلیون دالر باالتر‬ ‫نرود‪ ،‬مجاز خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن در بن��د ‪ ۲‬مت��ن پیش نوی��س ام��ده‪،‬‬ ‫واردات خ��ودرو کامل (س��ی بی یو) م��ازاد بر میزان‬ ‫تعیین ش��ده من��وط به تولی��د خودرو ی��ا قطعات از‬ ‫همان نشان تجاری اعم از سرمایه گذاری مستقیم یا‬ ‫سرمایه گذاری مشترک تا س��قف ‪۵۰‬درصد از ارزش‬ ‫تولید س��االنه داخلی با تایید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت خواهد بود‪.‬‬ ‫براس��اس بندهای ‪ ۴‬و ‪ ۵‬پیش نویس این شیوه نامه‬ ‫ثبت س��فارش خودروهای قبلی انجام ش��ده تا پیش‬ ‫از اب�لاغ ای��ن ش��یوه نامه ب��ا رعایت س��ود بازرگانی‬ ‫مشخص ش��ده از اجرای س��ایر بندهای ان مس��تثنا‬ ‫خواهند ب��ود و ترخیص خودروهای مانده در گمرک‬ ‫دارای قبض انبار تا تاریخ ‪ ۱۹‬ش��هریور ‪ ۹۶‬با ش��رط‬ ‫عقد قرارداد با نمایندگی های رسمی و پرداخت سود‬ ‫بازرگانی این شیوه نامه به مدت اعتبار یک ماه بالمانع‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��نیده ها حاکی از ان اس��ت که بر اساس امارها‪،‬‬ ‫هم اکنون حدود ‪ ۷۰۰۰‬خودرو بدون ثبت س��فارش‬ ‫در گمرکات کش��ور دپو شده اس��ت‪ .‬بر این اساس و‬ ‫بعد از تصویب این ش��یوه نامه تم��ام خودروهای دپو‬ ‫ش��ده در گمرک که عمده دلیل ترخیص نشدن انها‬ ‫ارائه نشدن گواهی ثبت س��فارش است‪ ،‬می توانند با‬ ‫تهیه ثبت سفارش از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و عقد قرارداد با نمایندگان رسمی به ترخیص خودرو‬ ‫وارداتی خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بی اطالع�ی انجم�ن واردکنن�دگان از‬ ‫مصوبه جدید‬ ‫در همی��ن ح��ال انجم��ن واردکنن��دگان خودرو‬ ‫بی اطالعی خود را از رس��انه ای شدن متن نامه ای که‬ ‫قرار است درباره قانون جدید واردات خودرو به کشور‬ ‫به تصویب هیات دولت برسد‪ ،‬اعالم کرد‪.‬‬ ‫انجمن واردکنندگان خودرو درباره انتشار متن نامه‬ ‫قوانین جدید واردات خودرو که قرار است به زودی به‬ ‫تصویب دولت برس��د‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬با توجه به صراحت‬ ‫ماده ‪ ۵‬قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و تاکید‬ ‫دوباره اسحاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول رییس جمهوری‬ ‫در اس��فند ‪ ۹۵‬مبنی بر ضرورت اخذ نظر تش��کل ها‬ ‫پیش از تدوین مقررات توسط ارکان دولت تا به امروز‬ ‫انجمن واردکنندگان خودرو از وجود رس��می چنین‬ ‫مصوبه ای بی اطالع است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر نقض قوانی��ن کش��وری و توجه‬ ‫نکردن به دس��تور معاون اول رییس جمهوری توسط‬ ‫وزیران دولت دوازدهم که دولت تدبیر و امید نامیده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬دور از ذه��ن اس��ت‪ .‬این رون��د در حالی‬ ‫اس��ت که چندی پیش رییس انجمن واردکنندگان‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬تغییر مالک های لوکس ب��ودن خودرو را از‬ ‫خواس��ته های فعاالن ای��ن حوزه از دول��ت دوازدهم‬ ‫ش از این نیز‬ ‫اعالم ک��رده بود‪ .‬فرهاد احتش��ام زاد پی ‬ ‫در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» اظهار کرده بود‪،‬‬ ‫تعریفی که از ابتدا بر اس��اس مش��خصات فنی برای‬ ‫خودروهای لوکس انجام شده اشتباه بود اما همچنان‬ ‫بر این تعریف و معیار اش��تباه پافشاری می شود؛ این‬ ‫در حالی اس��ت که در هیچ جای جهان مش��خصات‬ ‫فنی یک کاال معیار لوکس بودن ان نیست‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در ش��رایطی که امروزه حجم پیش��رانه خودروهای‬ ‫جدید برای کاهش مصرف س��وخت در حال کاهش‬ ‫اس��ت‪ ،‬تعریف اش��تباه خودروهای لوکس بر مبنای‬ ‫حجم موتور ‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی باعث می ش��ود واردات‬ ‫خودروهای گران قیمتی که حجم موتور باالیی ندارند‬ ‫ازاد باش��د به طوری ک��ه در مقطعی‪ ،‬خ��ودرو ‪۱۶۰۰‬‬ ‫سی سی هیبریدی با استفاده از تعرفه ترجیحی وارد‬ ‫کشور ش��د درحالی که این خودرو در جهان به عنوان‬ ‫یک خودرو سوپر لوکس شناخته می شد‪.‬‬ ‫رییس انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو اظهار کرده‬ ‫بود که اگر یک بار این تعریف اش��تباه اصالح ش��ود‪،‬‬ ‫همه اش��کاالت اصالح خواهد شد‪ ،‬زیرا با قانون فعلی‬ ‫می توان خودرو ‪ ۲۰۰۰‬سی س��ی ‪۲۰۰‬هزار دالری به‬ ‫کش��ور وارد کرد و لوکس نیز محس��وب نمی ش��ود‪،‬‬ ‫درحالی ک��ه فرم��ول جهانی تعیین خ��ودرو لوکس‪،‬‬ ‫ارزش باالی ‪ ۱۰۰‬هزار دالر است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬در ش��هریور ‪ ،۹۳‬وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ایران حجم موتور را مبنای‬ ‫تعری��ف خودروهای لوک��س ق��رار داد و واردات این‬ ‫خودروه��ا را به ایران ممنوع اع�لام کرد‪ .‬اقدامی که‬ ‫انتقاد واردکنندگان و کارشناس��ان صنعت خودرو را‬ ‫به دلیل نادرست بودن این تعریف برانگیخت هرچند‬ ‫هم اکنون شیوه نامه جدید اعالم شده از سوی گمرک‬ ‫تایید می کند که قرار اس��ت در روند واردات تغییری‬ ‫ایجاد ش��ود که مس��ئوالن وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت این روند را تکذیب می کنن��د‪ .‬حال باید در‬ ‫انتظار تایید نهایی و اجرای ان بود تا مش��خص شود‬ ‫کدام س��ازمان اقدا م سایر س��ازمان ها را نفی و نقض‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫توانایی ایران برای تبدیل شدن به یازدهمین تولیدکننده خودرو جهان‬ ‫بر اس��اس سند راهبردی صنعت خودرو‪ ،‬ایران باید تا سال‪ ۱۴۰۴‬رتبه‬ ‫یازدهم جهان در تولید خودرو را به دست اورد که با روند فعلی دستیابی‬ ‫به این هدف در هاله ای از ابهام قرار دارد‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران‪ ،‬در سال ‪ ۱۳۹۳‬سند اهداف و سیاست های‬ ‫توسعه صنعت خودرو در افق ‪ ۱۴۰۴‬که دربرگیرنده راهکارهای دستیابی‬ ‫به سند چشم انداز ‪ ۲۰‬ساله توسعه کشور درباره خودرو و قطعه سازی بود‬ ‫اصالح شد و ویرایش ان به تصویب شورای سیاست گذاری خودرو رسید‬ ‫و ابالغ شد‪ .‬بر اساس این سند‪ ،‬ایران تا سال ‪ ۱۴۰۴‬باید در تولید خودرو‬ ‫به مقام نخس��ت در منطقه خاورمیانه‪ ،‬مقام پنجم در اس��یا و یازدهمین‬ ‫تولیدکننده برتر جهان دس��ت یابد‪ .‬از یک س��و اینکه این چش��م انداز تا‬ ‫چه حد معقول و دس��ت یافتنی است و از سوی دیگر اینکه تابه حال چه‬ ‫اقداماتی انجام شده و ایا صنعت خودروسازی ایران این قابلیت و ظرفیت‬ ‫را دارد جای س��وال است و دستیابی به این اهداف نیازمند فراهم کردن‬ ‫زیرساخت ها و اتصال ایران به زنجیره فروش جهانی و حضور در بازارهای‬ ‫بین المللی است‪ .‬فارغ از موضوعات مطرح شده ارتباط دانشگاه با صنعت‬ ‫به ویژه در خودروس��ازی موضوعی است که همواره با چالش های اساسی‬ ‫روبه رو بوده و به نظر می رس��د برای رس��یدن به اهداف باید رویکردهای‬ ‫فعلی تغییریافته و توان علمی و فنی قطعه سازان داخلی بیشتر موردتوجه‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫€ €لزوم مدرنیزه کردن خطوط تولید خودرو‬ ‫مان��ی حدادی‪ ،‬کارش��ناس صنعت خودرو درباره چش��م انداز و س��ند‬ ‫راهب��ردی صنع��ت خودرو بی��ان کرد‪ :‬دس��تیابی به رتب��ه موردنظر در‬ ‫چشم انداز نیازمند اقدامات اساسی برای بهبود عملکرد و تولید خودرو در‬ ‫شرکت های خودروس��ازی بزرگ کشور است و بسیاری از خطوط تولید‬ ‫باید مدرن شود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این س��وال که چ��را خودروس��ازان تمایلی به مدرن‬ ‫س��اختن خط��وط تولید ندارند‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬اگر خط��وط تولید قدیمی‬ ‫خودرو روباتیک ش��وند منجر به حذف قابل توجه نیروی انسانی از تولید‬ ‫ش��ده و به دنبال ان بس��یاری از قطعه س��ازان بیکار خواهند شد و شاید‬ ‫به همین دلیل خودروس��ازان ترجیح می دهند با خطوط فعلی به تولید‬ ‫ادام��ه دهند‪ .‬ح��دادی درباره تولی��د خودروهای جدی��د داخلی گفت‪:‬‬ ‫اکنون خودروس��ازان به دنب��ال تولید خودرو با پلتفرم جدید نیس��تند‬ ‫بلک��ه به دنبال س��امان دادن بازار داخلی هس��تند و با عرضه مناس��ب‬ ‫س��عی در کنترل بازار داخل دارند و برای تامین نیاز داخلی نیز مش��کل‬ ‫چندان��ی ندارند‪ .‬این کارش��ناس صنعت خودرو با اش��اره به قراردادهای‬ ‫خودرویی میان ایران و ش��رکت های فرانس��وی تاکید کرد‪ :‬این موضوع‬ ‫اتفاق خوبی بود و گس��ترش همکاری با شرکت های بزرگ خودروسازی‬ ‫راه��ی برای ارتقای صنعت خودرو در کش��ور اس��ت اما برای دس��تیابی‬ ‫ب��ه اه��داف موردنظ��ر اتف��اق بهتری بای��د بیفت��د و نباید ب��ه این حد‬ ‫اکتفا کرد‪.‬‬ ‫€ €با نگاه کمی از کیفیت غافل نشویم‬ ‫امیر حس��ن کاکایی‪ ،‬استاد دانشگاه علم و صنعت نیز درباره چشم انداز‬ ‫صنع��ت خودرو و دس��تیابی ب��ه رتبه نخس��ت تولید خودرو در اس��یا‬ ‫گف��ت‪ :‬در بازه ای از زمان ایران موفق ش��د تا رتب��ه ‪ ۱۱‬تولید خودرو را‬ ‫از ان خ��ود کن��د اما اکنون ای��ن رتبه را ندارد و ای��ن جایگاه ها در حال‬ ‫جابه جایی اس��ت و یک کش��ور همیش��ه صاح��ب رده ثاب��ت در تولید‬ ‫خودرو نیس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در سال های تنظیم این سند راهبردی‪ ،‬تولید‬ ‫خودرو در ایران افزایش یافته بود و اوج فروش خودرو در ایران به ش��مار‬ ‫می امد و برخی معتقد بودند که رس��یدن به ای��ن رتبه ها چندان دور از‬ ‫ذهن نیست‪.‬‬ ‫کاکایی با بیان اینکه رقبای دیگر در حال بهبود وضعیت تولید خودرو‬ ‫هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬در سال های اخیر رتبه ایران چندین بار با نوسان همراه‬ ‫ش��د و بسیاری از کشورهای اسیایی که ما انها را رقیب خود نمی دانیم‪،‬‬ ‫پیشرفت خوبی در تولید خودرو داشته اند‪ .‬این کارشناس صنعت خودرو‬ ‫با اش��اره به لزوم ارتقای کیفی تولیدات داخلی اظهار کرد‪ :‬رتبه ای که در‬ ‫چش��م انداز هدف گذاری می شود باید با مدنظر قرار دادن بازار ازاد باشد‬ ‫یعنی کیفیت تولیدات داخلی به میزانی باشد که اگر خودروهای خارجی‬ ‫به بازار وارد ش��دند باز مردم ایران میل و رغبت به خرید تولیدات کشور‬ ‫خود داش��ته باشند‪ .‬کاکایی با بیان اینکه نباید دستیابی به اهداف کمی‬ ‫ما را از کیفیت غافل سازد‪ ،‬گفت‪ :‬اینکه هدف گذاری درباره تولید خودرو‬ ‫گذاش��ته می شود مقدمه ای برای حضور مناسب در صنعت خودرو سازی‬ ‫جهان اس��ت‪ ،‬بنابراین باید تولیدات رقابت پذیر و مطابق با استانداردهای‬ ‫جهانی باشند‪.‬‬ ‫تالش برای اصالح نرخ س��ود‬ ‫ن در‬ ‫بانک��ی و عادالنه ش��دن ا ‬ ‫حالی مورد تاکید قرار می گیرد‬ ‫ک��ه به طور قطع تا زمان اصالح‬ ‫نظ��ام بانک��داری در کش��ور‪،‬‬ ‫بخش ه��ای تولی��دی و صنعتی‬ ‫همچنان با مش��کالت عدیده ای‬ ‫عبداهلل رضیان‬ ‫مواجه خواهند بود اما در صورت‬ ‫عضو کمیسیون صنایع‬ ‫تحقق ان و عادالنه ش��دن نرخ‬ ‫و معادن مجلس شورای‬ ‫س��ود بانک ها‪ ،‬همه بخش های‬ ‫اسالمی‬ ‫اقتصادی کشور از جمله صنعت‬ ‫خودرو و قطعه متحول و از این‬ ‫جریان منتفع خواهند ش��د‪ .‬بنابراین با عملیاتی ش��دن تصمیم‬ ‫بانک مرکزی اتفاق های بس��یار خوبی در ب��ازار تولید‪ ،‬صنعت و‬ ‫اقتصاد کشور رخ خواهد داد که این جریان در نهایت رونق بازار‬ ‫خودرو ایران را به دنبال خواهد داش��ت‪ .‬در این شرایط توجه به‬ ‫این نکته ضروری اس��ت که در صورت فراهم شدن تسهیالت و‬ ‫شرایط ایده ال در نرخ س��ود‪ ،‬عرضه خودرو نیز لیزینگی خواهد‬ ‫ش��د که به طور قطع با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و بازار‬ ‫فروش و هدف خودروسازان به شکل بهتری تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫امروز بانک ها تبدیل به بنگاه های اقتصادی ش��ده اند و به جای‬ ‫اینکه فضای فعالیت در این بخش را به س��مت بانکداری س��وق‬ ‫دهند به دنبال تجارت و کس��ب سود هستند‪ .‬این در حالی است‬ ‫که ش��رایط اقتصادی کشور نیز به گونه ای است که بانک ها مانع‬ ‫جدی در رونق و توسعه صنعتی و اقتصادی به شمار می روند‪ ،‬از‬ ‫این رو تا زمانی که بانک ها دست از سر اقتصاد برندارند این فضا‬ ‫به همین شکل پیش خواهد رفت و در صورت برنامه ریزی برای‬ ‫اصالح این وضعیت باید در وضعیت بانک ها تغییر و تحول ایجاد‬ ‫ش��ود‪ .‬مش��کالت بانکی امروز در همه صنای��ع از جمله صنعت‬ ‫خودرو دیده می ش��ود و با توجه به هزینه و نرخ تمام شده باالی‬ ‫تولید در بازار فروش شرکت ها‪ ،‬خودروسازان با مسائل عدیده ای‬ ‫در کاهش هزینه های خود مواجه ش��ده اند که یکی از نکات مهم‬ ‫در این راس��تا معقول و منطقی بودن هزینه تولید است‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که وجود این میزان نیروی شاغل در صنعت خودرو‬ ‫در افزای��ش هرینه تولید نقش بس��یار مهم��ی دارد‪ .‬ضمن انکه‬ ‫دولتی بودن صنعت خودرو نیز مانع کاهش هزینه تولید خواهد‬ ‫بود‪ .‬اصالح سیس��تم دولتی در صنعت خودرو بسیار دشوار است‬ ‫از این رو باید به س��متی حرکت کرد که شرکت های خودروساز‬ ‫خصوصی ش��وند‪ ،‬در غیر این ص��ورت هزینه تولید و نرخ خودرو‬ ‫به ش��کل فعلی خواهد بود‪ .‬درحال حاضر صنع��ت خودرو ایران‬ ‫نس��بت به کشورهای اطراف نتوانس��ته به گونه ای عمل کند که‬ ‫رضایتمندی مصرف کننده را به همراه داشته باشد‪ .‬البته بخشی‬ ‫از این ش��رایط به بانک ها و بخش��ی به شرکت های خودروسازی‬ ‫ب��از می گردد از این رو تا زمانی که صنعت خودرو دولتی اس��ت‬ ‫اصالحاتی در این بخش ایجاد نخواهد شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برخورد ایران خودرو با پخش‬ ‫خودسرانه تبلیغات ماهواره ای‬ ‫گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو اق��دام برخی از ش��بکه های‬ ‫تلویزیون��ی ماه��واره ای را در تبلیغ برخی از محصوالت خود‪،‬‬ ‫خودسرانه و فاقد وجاهت قانونی دانست‪ .‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایکو پ��رس‪ ،‬گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو در‬ ‫اطالعی��ه ای اعالم کرد‪ :‬پخش تبلیغات برخی محصوالت این‬ ‫گروه صنعتی از سوی شبکه های تلویزیونی ماهواره ای اقدامی‬ ‫خودسرانه و فاقد وجاهت قانونی است‪ ،‬بنابراین گروه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو حق پیگیری قضایی و حقوقی این نوع تبلیغات‬ ‫را برای خود محفوظ می داند‪.‬‬ ‫بر اساس این اطالعیه‪ ،‬متاسفانه برخی شبکه های تلویزیونی‬ ‫ماهواره ای در اقدامی عوام فریبانه با ش��عار توسعه برند ایرانی‪،‬‬ ‫اق��دام به انتش��ار تبلیغات محصوالت وطن��ی ازجمله برخی‬ ‫از تولی��دات گروه صنعتی ایران خ��ودرو کرده اند‪ .‬ازانجایی که‬ ‫ب��رای پخش این تبلیغات هیچ اج��ازه ای از مبادی ذی ربط و‬ ‫بخش های مس��ئول در این گروه صنعتی گرفته نشده ضمن‬ ‫اعالم اعتراض خود نس��بت به این اقدام خودس��رانه‪ ،‬خواهان‬ ‫توقف چنین تبلیغاتی است‪.‬‬ ‫تولید زامیاد‬ ‫از مرز ‪ ۸۰۰۰‬دستگاه گذشت‬ ‫ش��رکت زامی��اد در ‪ 2‬ماه گذش��ته ضمن جب��ران بخش‬ ‫زی��ادی از برنامه معوق تولید توانس��ت تولی��د روزانه خود را‬ ‫ب��ه صورت صد درصدی محقق کند‪ .‬به گزارش س��ایپا نیوز‪،‬‬ ‫ایرج خس��روداد‪ ،‬معاون تولید شرکت زامیاد با بیان این خبر‬ ‫افزود‪ :‬تامین مناسب موتور و سایر قطعات و استفاده مناسب‬ ‫از ظرفیت سالن های تولیدی و ارتقای بهره وری نیروی انسانی‬ ‫از عوام��ل موثر در تحقق افزایش تولی��د و از برنامه های این‬ ‫ش��رکت در راستای افزایش تولید در‪ ۶‬ماه دوم امسال و سال‬ ‫اینده خواهد بود‪ .‬وی در ادامه از استمرار روند افزایش تولید‬ ‫خودروهای تجاری در ‪ ۶‬ماه دوم امسال خبر داد و تاکید کرد‪:‬‬ ‫با توجه به اس��تقبال بازار ضمن هماهنگی با تامین کنندگان‪،‬‬ ‫تولید شرکت زامیاد را تا پایان امسال به ‪ ۱۸۰‬دستگاه خودرو‬ ‫در روز خواهیم رساند ضمن اینکه برای سال اینده نیز تولید‬ ‫روزانه این ش��رکت به ‪ ۲۰۰‬دستگاه انواع خودروهای تجاری‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫«اصالحات» نیازمند بودجه عادالنه‬ ‫برای اموزش است‬ ‫یکشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 217‬پیاپی ‪2190‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 2‬مهر ‪1396‬‬ ‫‪ 3‬محرم ‪1439‬‬ ‫‪ 24‬سپتامبر ‪2017‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪ :‬مجتبی اعتماد مقدم‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫دولت‪:‬برو دارمت!‬ ‫شورای هماهنگی تش��کل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور با صدور‬ ‫بیانیه ای به مناس��بت اول مهر‪ ،‬خواستار رس��یدگی مسئوالن به مطالبات‬ ‫خود ش��دند‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از ش��ورای هماهنگی‬ ‫تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور‪ ،‬این شورا به مناسبت اول مهر‬ ‫و روز بازگشایی مدارس بیانیه ای منتشر کرده است‪ .‬در بخشی از این بیانیه‬ ‫امده اس��ت‪ :‬مهر اگر چه اغاز فصل خزان اس��ت اما در دفتر زندگی معلمان‬ ‫فصل شکفتن است‪ .‬شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران‪،‬‬ ‫محور مطالبات خود را به بودجه عادالنه برای اموزش و پرورش اختصاص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫شورای هماهنگی انتظار دارد فرهنگیان کشور در مهر امسال بتوانند این‬ ‫پیام را به مسئوالن کشور برسانند که بدون درنظر گرفتن بودجه ای عادالنه‬ ‫امکان اصالحات در ساختار نظام اموزشی وجود ندارد‪.‬‬ ‫در ادامه این بیانیه این تش��کل صنفی معلمان به بیان مطالبات خود از‬ ‫‪ ۳‬قوه قضاییه‪ ،‬مقننه و مجریه پرداخته و اورد ه است‪ :‬قوه قضاییه با اصالح‬ ‫نگاه خود به خواس��ته های صنفی معلمان‪ ،‬قوه مجریه با اختصاص بودجه ‬ ‫عادالن��ه به اموزش و پرورش و توجه ب��ه اموزش رایگان و باکیفیت (اصل‬ ‫‪ ۳۰‬قانون اساس��ی)‪ ،‬برنامه ریزی برای جذب کودکان بازمانده از تحصیل‬ ‫به ویژه دختران‪ ،‬رفع تبعیض در حقوق معلمان شاغل و بازنشسته و معلمان‬ ‫ازاد و قراردادی با دیگر کارکنان دولت و از طرف دیگر نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی نیز با نظارت مس��ئوالنه بر عملکرد دو قوه ی دیگر برای‬ ‫تحقق حقوق مادی و معنوی دانش اموزان و معلمان این سرزمین‪ ،‬مهربانی‬ ‫را در اغاز مهر رقم زنند‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬هادی اشرفی‪ ،‬گسترش صنعت‬ ‫صنعت دوچرخه احتیاج به حمایت دولت دارد‬ ‫مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار مطرح کرد‬ ‫دانش و فناوری‬ ‫باید از انحطاط تشکل های صنفی جلوگیری کرد‬ ‫اجرای پروژه اینترنت اشیا‬ ‫با تصاویر ماهواره ای‬ ‫پروژه ازمایش��ی اینترنت اشیا در حوزه کش��اورزی با استفاده‬ ‫از تصاویر ماهواره ای در دش��ت مغان اجرا ش��د‪ .‬به گزارش مهر‪،‬‬ ‫براس��اس پیش بین��ی س��ازمان خواربار و کش��اورزی ملل متحد‬ ‫(‪ )FAO‬در س��ال ‪ 1429‬خورشیدی جمعیت جهان به بیش از‬ ‫‪ 9/6‬میلیارد خواهد رسید و برای تامین مواد غذایی میزان تولید‬ ‫باید بیش از ‪ ۷۰‬درصد رش��د داشته باشد‪ ،‬اما چالش های فراوانی‬ ‫در مس��یر این رش��د وجود دارد‪ .‬نرخ رش��د پایین‪ ،‬محدودیت و‬ ‫کمبود زمین های کش��اورزی‪ ،‬محدودیت روزاف��زون منابع ابی‪،‬‬ ‫تغیی��رات اب و هوای��ی‪ ،‬کمب��ود مناب��ع ان��رژی و افزایش نرخ‬ ‫حامل های انرژی و تغییر بافت جمعیتی مولد در حوزه کشاورزی‬ ‫و مهاجرت روس��تاییان به ش��هر و مناطق صنعتی از چالش های‬ ‫پیش روی توسعه کشاورزی در تمامی دنیا است‪ .‬براساس توصیه‬ ‫‪ FAO‬یک��ی از راه های غلب��ه بر این محدودیت ه��ا و چالش ها‪،‬‬ ‫استفاده از فناوری ها و ابزارهای نواورانه در حوزه کشاورزی است‪.‬‬ ‫در ای��ن راس��تا‪ ،‬از فناوری های دیجیتال و فن��اوری اطالعات‪ ،‬به‬ ‫صورت گسترده ای در هوشمندس��ازی و بهینه سازی فرایندهای‬ ‫کش��اورزی از کاش��ت تا برداش��ت استفاده می ش��ود‪ .‬با توجه به‬ ‫توس��عه و بلوغ روزافزون ایده فناوری «اینترنت اش��یا» و قابلیت‬ ‫بکارگیری ان در حوزه کشاورزی‪ ،‬بهره مندی از این ابزار می تواند‬ ‫بس��تر بس��یار موثری در تحقق کشاورزی هوش��مند (کشاورزی‬ ‫دقیق) مهیا س��ازد‪ .‬هدف اصلی اینترنت اشیا در حوزه کشاورزی‪،‬‬ ‫بهبود مدیریت اراضی زراعی و رس��یدن به حداکثر میزان تولید‬ ‫با صرف حداقل میزان اب‪ ،‬کود‪ ،‬س��م و‪ ...‬اس��ت‪ .‬رسیدن به این‬ ‫موضوع‪ ،‬نیازمند کس��ب اط�لاع از وضعیت زمین ه��ای زراعی و‬ ‫محصوالت در طول فصل رش��د اس��ت‪ .‬بخش��ی از این اطالعات‬ ‫با اس��تفاده از سنس��ورهای زمینی و تصاویر ماهواره ای یا تصاویر‬ ‫پهپاد فراهم می شود‪ .‬اس��تفاده از تصاویر سنجش از دور‪ ،‬به این‬ ‫دلیل اهمیت دارد که سنس��ورهای زمینی به تنهایی نمی توانند‬ ‫در وسعت گس��ترده مورد اس��تفاده قرار گیرند‪ .‬ماهیت نقطه ای‬ ‫بودن و همچنین هزینه باالی س��اخت‪ ،‬نصب و نگهداری با توجه‬ ‫به وسعت باالی اراضی زراعی از مواردی است که نیاز به استفاده‬ ‫از ابزاری چون س��نجش از دور را ملزم می س��ازد‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫استفاده از تصاویر سنجش از دور‪ ،‬بدون داده های زمینی دقیق‪ ،‬با‬ ‫خطای زیادی همراه است‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫به عقیده مدیرکل س��ازمان های کارگری و کارفرمایی‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬باید با اسیب شناس��ی‬ ‫فعالیت تش��کل های کارگری و کارفرمای��ی و انجام امور‬ ‫اصالح��ی و پیش��گیرانه از انحطاط یا انحالل تش��کل ها‬ ‫جلوگی��ری کرد‪ .‬فرزاد یوس��فی‪ ،‬مدیرکل س��ازمان های‬ ‫کارگ��ری و کارفرمایی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫ب��ه ایلنا گفت‪ :‬یک��ی از مباحث مهم در موضوعات مرتبط‬ ‫با تنظیم روابط کار بحث همگرایی تش��کل های کارگری‬ ‫و کارفرمایی اس��ت‪ .‬این مقام مس��ئول وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رف��اه اجتماعی ب��ا یاداوری اینکه تنظی��م روابط کار با‬ ‫تعام��ل صحیح و قانونمند کارگ��ران و کارفرمایان به ویژه‬ ‫تشکل های کارگری و کارفرمایی در صحنه تولید و اشتغال‬ ‫محقق می شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬استقرار نظام روابط کار‪ ،‬بر پایه‬ ‫تش��کل های کارگری و کارفرمایی توانمند و استوار است‪.‬‬ ‫تش��کل های کارگری و کارفرمای��ی عالوه بر تنظیم روابط‬ ‫کار ب��ه صیانت از نی��روی کار‪ ،‬فراهم کردن محیط کاری‬ ‫س��الم و به دور از حوادث‪ ،‬همکاری و چانه زنی در جهت‬ ‫رفع مش��کالت صنفی همچنین گسترش گفت وگوهای‬ ‫اجتماعی دولت و نهادهای مدنی درعرصه کار می پردازند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬برای همین برنامه ریزی برای توس��عه کمی و‬ ‫کیفی تش��کل های کارگ��ری و کارفرمایی ک��ه از اهداف‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی بوده و در دس��تور کار‬ ‫این اداره کل قرار گرفته اس��ت‪ .‬یوس��فی با تقسیم بندی‬ ‫تش��کل های صنفی موضوع قان��ون کار به دو گروه عمده‬ ‫ادامه داد‪ :‬گروه نخس��ت‪ ،‬تش��کل های کارگری هس��تند‬ ‫ک��ه حافظ مناف��ع کارگرانند و در گروه دوم تش��کل های‬ ‫کارفرمای��ی ق��رار دارند که از مناف��ع کارفرمایان حمایت‬ ‫می کنند‪ ،‬این تشکل ها در سطوح مختلف به علت ماهیت‬ ‫ویژه ای که دارند می کوشند تا توسعه پایدار برای استمرار‬ ‫اقتصاد و صنعت با اهالی بهارستان‬ ‫عکس‬ ‫نواختن زنگ اغاز سال تحصیلی ‪ ۹۶ -۹۷‬در هنرستان شهید مدرس‬ ‫کار و تولید را تامین کنند‪ .‬مدیرکل تش��کل های کارگری‬ ‫و کارفرمایی همچنین درباره تعامل دولت با تش��کل های‬ ‫کارگ��ری و کارفرمایی در مقام ش��ریکان اجتماعی روابط‬ ‫کار‪ ،‬گف��ت‪ :‬این رویه موجب امنیت ش��غلی‪ ،‬رونق تولید‬ ‫بو کار خواهد شد‪ .‬وی با بیان‬ ‫داخلی و بهبود فضای کس�� ‬ ‫اینک��ه فعالیت تش��کل ها می تواند فواید زی��ادی را برای‬ ‫جامع��ه به ارمغان اورده و فرهنگ کار و تالش مش��ترک‬ ‫را در جامعه گس��ترش و شوق برای قبول مسئولیت های‬ ‫بیش��تر را برانگیزد‪ ،‬افزود‪ :‬تش��کل ها می توانند به صورت‬ ‫پیوس��ته و هماهن��گ ب��ا سیاس��ت های کش��ور افزایش‬ ‫بهره وری و کارایی تولید را موجب شده و مشاورانی قابل‬ ‫اعتماد برای دس��تگاه های سیاس��ت گذاری کشور باشند‪.‬‬ ‫مدیرکل س��ازمان های کارگ��ری و کارفرمایی وزارت کار‬ ‫درباره راهبرد این اداره کل گفت‪ :‬این بخش از وزارت کار‬ ‫تابع��ی از معاونت روابط کار به ش��مار می رود که با توجه‬ ‫به سیاست های ابالغی وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با‬ ‫محوریت تبلور بخشی به حرکت های تشکل مدارانه و شرح‬ ‫وظایف سازمانی‪ ،‬توسعه تشکل های کارگری و کارفرمایی‬ ‫فعالیت می کند‪.‬‬ ‫وی درب��اره فعالیت ه��ای ای��ن اداره کل در زمین��ه‬ ‫گس��ترش تش��کل های صنف��ی کارگ��ری و کارفرمایی‬ ‫گف��ت‪ :‬درحال حاضر تمرکز اصلی اداره کل تش��کل های‬ ‫کارگ��ری و کارفرمای��ی بر افزایش ضری��ب نفوذ و نفوس‬ ‫تش��کل های صنفی کارگری است‪ ،‬بدین معنا که شاغالن‬ ‫در محیط ه��ای کارگ��ری و کارفرمای��ی حداق��ل در یک‬ ‫تش��کل صنفی عضویت داشته باشند و عالوه بر این‪ ،‬احیا‬ ‫و اج��رای م��واد ‪ ۱۳۵ ،۱۳۴ ،۱۳۱‬و‪ ۱۳۷‬قان��ون کار ان‬ ‫نیز جزو وظایف این بخش از وزارت کار اس��ت‪ .‬یوس��فی‬ ‫افزود‪ :‬خوش��بختانه وعده ه��ای دولت تدبیر و امید درباره‬ ‫توس��عه نهاده��ای صنفی درحال محقق ش��دن اس��ت؛‬ ‫چنانچ��ه هم اکنون باالترین س��هم از برنامه های اجرایی‬ ‫ش��ده دولت‪ ،‬توس��عه تش��کل های کارگری و کارفرمایی‬ ‫اس��ت و برهمین اس��اس در راس��تای تاکیدات ش��خص‬ ‫وزیر‪ ،‬توس��عه تش��کل های کارگری به رشد ‪ ۶۴‬درصدی‬ ‫رس��یده است که امار و اطالعات موجود موید تالش های‬ ‫انجام ش��ده است‪ .‬یوسفی همچنین درباره برنامه های در‬ ‫دس��ت اجرای این اداره کل گفت‪ :‬راهنمایی و مشاوره به‬ ‫متقاضیان در زمینه چگونگی تاس��یس‪ ،‬برگزاری مجامع‬ ‫عموم��ی و فعالیت تش��کل های صنفی در قالب نظارت بر‬ ‫فعالیت تشکل های کارگری و کارفرمایی‪ ،‬ثبت تشکل های‬ ‫کارگری و کارفرمایی‪ ،‬صدور اعتبارنامه اعضای تشکل ها و‬ ‫گواهی انجام انتخابات مربوط به نهادهای صنفی‪ ،‬ارتقای‬ ‫جای��گاه تش��کل های کارگ��ری و کارفرمای��ی در تنظیم‬ ‫روابط کار‪ ،‬فراهم کردن زمینه برای ایفای نقش‪ ،‬از سوی‬ ‫تش��کل ها در تصمیم گیری های دولت به عنوان شریکان‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬تجدید انتخابات تش��کل های صنفی موجود‪،‬‬ ‫توانمندس��ازی تشکل های کارگری و کارفرمایی از طریق‬ ‫ام��وزش و انجام اقدامات ترویج��ی و کمک های مالی به‬ ‫منظور افزایش بنیه مالی درجهت خدمات دهی شایس��ته‬ ‫به اعضا اس��ت‪ .‬یوس��فی همچنین درباره اهداف کمی در‬ ‫برنامه های این اداره کل تشکل های کارگری و کارفرمایی‬ ‫گفت‪ :‬در سال ‪ ۹۶‬تعداد تشکل های صنفی تاسیس شده‬ ‫به ‪ ۱۰۰۰‬مورد رس��ید که طبق برنامه ریزی انجام ش��ده‬ ‫پیش بینی می ش��ود این تعداد تا س��ال ‪ ۱۴۰۰‬به ‪۵۰۰۰‬‬ ‫تشکل برسد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در بحث تجدید انتخابات‪ ،‬نیز‬ ‫اعتبار ‪ ۲۷۶۴‬تشکل برای سال ‪ ۹۶‬و تمدید شد که با این‬ ‫اهتمام پیش بینی می ش��ود اعتبار ‪ ۱۴۳۸۳‬تشکل صنفی‬ ‫دیگر تا در سال ‪ ۱۴۰۰‬تمدید شوند‪ .‬مدیرکل تشکل های‬ ‫کارگ��ری و کارفرمای��ی اداره کار همچنی��ن درب��اره‬ ‫فعالیت های اموزشی این اداره کل گفت‪ :‬تا شهریور سال‬ ‫ی که این اداره کار به نهادهای صنفی‬ ‫‪ ۹۶‬خدمات اموزش ‬ ‫کارگری و کارفرمایی می دهد‪ ،‬معادل ‪ ۲۱۱۴۵‬نفرساعت‬ ‫بوده اس��ت و طبق پیش بینی ها براورد می شود که میزان‬ ‫تا س��ال ‪ ۱۴۰۰‬به ‪ ۱۱۶۸۳۹‬نفر س��اعت برسد‪ .‬این مقام‬ ‫مسئول وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با ابراز امیدواری‬ ‫از اینکه در نتیجه عزم جدید دولت تدبیر و امید‪ ،‬اداره کل‬ ‫س��ازمان های کارگری و کارفرمایی می تواند با همکاری و‬ ‫یاری تش��کل های کارگری و کارفرمایی به وعده هایی در‬ ‫زمینه توسعه نهادهای صنفی جامه عمل بپوشاند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در هی��چ دوره ای مانن��د دولت یازدهم ش��اهد ارامش در‬ ‫فضای تعاملی تشکل های کارگری وکارفرمایی نبوده ایم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه همین همدلی و تعامل س��ازنده باعث‬ ‫ش��د تا در جریان تش��کیل کابینه دوازده��م‪ ،‬بیانیه هایی‬ ‫از ط��رف تش��کل های کارگری و کارفرمای��ی در حمایت‬ ‫از ابق��ای عل��ی ربیعی ب��ه عنوان وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی کابینه دوازدهم صادر ش��ود‪ ،‬در همین راس��تا‬ ‫ب��ود که نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی اس��تمرار‬ ‫حض��ور ربیع��ی در وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی را‬ ‫یک فرصت و زمینه س��از برای س��رمایه‪ ،‬امنیت و ارامش‬ ‫در ح��وزه کار و کارگری و در راس��تای پیش��برد ش��عار‬ ‫«اقتصاد مقاومتی؛ تولید‪ ،‬اش��تغال» موثر دانستند‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه با وجود تمام تالش ها همچنان نمی توان منکر‬ ‫چالش ها و موانع بر س��ر راه تشکل های صنفی شد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫یکی از این موانع این اس��ت که قراردادهای کار موقت و‬ ‫نداش��تن امنیت شغلی به کاهش مش��ارکت کارگران در‬ ‫تشکل های کارگری کارگاهی و نیز کاهش قدرت چانه زنی‬ ‫تشکل ها با کارفرما منجر شده است‪ .‬یوسفی همچنین از‬ ‫فعالیت ش��رکت های پیمانکاری نیروی انسانی به عنوان‬ ‫مش��کل دیگ��ر یاد کرد و افزود‪ :‬در ش��رایطی با مش��کل‬ ‫بی ثبات��ی کارفرم��ا در محیط های کار رو به رو هس��تیم‬ ‫که بیش��تر اوقات ترکیب کارگران ش��اغل ثابت می ماند و‬ ‫همین مسئله تاسیس تشکل های کارگری در کارگاه را با‬ ‫مشکل روبه رو کرده است‪ .‬مدیرکل سازمان های کارگری‬ ‫و کارفرمایی وزارت کار از امکان سوءاستفاده و بروز برخی‬ ‫تخلفات مالی از س��وی بعضی از مس��ئوالن تش��کل های‬ ‫صنفی به عنوان یکی دیگر از مشکالت مربوط به این اداره‬ ‫کل یاد کرد و ادامه داد‪ :‬نداش��تن شبکه یکپارچه و تحت‬ ‫وب برای ثبت اطالعات تشکل های کارگری و کارفرمایی‬ ‫یکی دیگر از مشکالتی است که با ان رو به رو هستیم‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایرنا‬ ‫ولی ملکی‪ ،‬عضو کمیس�یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ :‬واردات خودروهای باالی‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬سی سی‪ ،‬تاثیر چندانی بر روند تولید و فروش‬ ‫خودروهای داخلی ندارد‪ .‬اینکه سامانه ثبت سفارش‬ ‫واردات خودروها باید باز ش��ود یک موضوع بدیهی و قانونی اس��ت و‬ ‫جلوگیری از واردات غیرقانونی بود‪.‬‬ ‫میزان خودروهای وارداتی در کشور ساالنه حدود کمتر از ‪۱00‬هزار‬ ‫خودرو است بنابراین در مقایسه با حدود یک و نیم میلیون خودروی‬ ‫تولیدی میزان واردات‪ ،‬رقم باالیی به ش��مار نمی رود و واردات خودرو‬ ‫نمی تواند موضوع تولید خودرو را با وضیعت پیش گفته تضعیف کند‪.‬‬ ‫تجربه بیانگر این اس��ت که میزان واردات خودروهای باالی ‪۲۵00‬‬ ‫سی س��ی‪ ،‬در کش��ور در مجموع رق��م باالیی نیس��ت و متقاضی این‬ ‫خودروها که به طور معمول اقش��ار مرفه جامعه هس��تند‪ ،‬کم اس��ت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن واردات خودروهای باالی ‪ ۲۵00‬سی س��ی‪ ،‬تاثیر چندانی بر‬ ‫رون��د تولید و فروش خودروه��ای داخلی ن��دارد‪ .‬در قانون مربوط به‬ ‫واردات ش��رایط واردات به صورت ش��فاف بیان ش��ده بنابراین بستن‬ ‫س��امانه ثبت س��فارش واردات کار صحیحی نبوده و باید این سامانه‬ ‫باز شود‪.‬‬ ‫واردکنن��دگان خودرو بای��د ضوابطی را درب��اره موضوعات مختلف‬ ‫رعایت کنند و این گونه نباشد که وارد کننده خودرو نسبت به خدمات‬ ‫پس از فروش‪ ،‬بی تفاوت باشد و باید بعد از واردات خودرو‪ ،‬تا چند سال‬ ‫بعد نیز‪ ،‬امکان تامین قطعات مورد نیاز خودرو وجود داشته باشد‪ .‬برای‬ ‫ساماندهی واردات خودرو باید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬نیروی‬ ‫انتظامی جمهوری اسالمی و انجمن های صنفی واردکنندگان خودرو‬ ‫هماهنگی های الزم را داشته باشند‪.‬‬ ‫محس�ن کوهک�ن‪ ،‬عض�و کمیس�یون صنایع و مع�ادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ :‬باید بپذیریم بخش خصوصی کشور ما بخش خصوصی‬ ‫توانمندی از نظر علمی‪ ،‬فکری و دارای قدرت تشخیص صحیح مصالح و‬ ‫منافع مالی و اقتصادی خود نیس��ت‪ .‬اگر بخواهیم در یک جمله بگوییم‬ ‫که کشورهای دنیا پیشرفت خود را از چه مسیری به دست اورده اند باید گفت دولت‪ ،‬پای‬ ‫خود را از اقتصاد خارج و فقط سیاست گذاری کرده همچنین بخش خصوصی توان فکری‬ ‫خود را افزایش داده و با مراکز پژوهشی دانشگاه ها فعالیت کرده است‪.‬‬ ‫کارافرینان و بخش های خصوصی در دیگر کش��ورها خود را ب ه ش��دت محتاج تعامالت‬ ‫فکری با شرکت های دانش بنیان می بینند‪.‬‬ ‫اگر کسی اشنا به بازار تولید‪ ،‬کار‪ ،‬عرضه و تقاضا باشد باید بگوید یکی از راه های نجات‬ ‫تولید با محوریت صادرات‪ ،‬تولید با توان ش��رکت های دانش بنیان اس��ت‪ .‬بخش تولید باید‬ ‫حداکثر اس��تفاده از ش��رکت های دانش بنیان و مراکز علمی پژوهشی را در تولیدات خود‬ ‫را داش��ته باش��د‪ .‬باید بپذیریم بخش خصوصی کشور ما بخش خصوصی توانمندی از نظر‬ ‫علمی‪ ،‬فکری و دارای قدرت تشخیص صحیح مصالح و منافع مالی و اقتصادی خود نیست‪.‬‬ ‫روزی می توانی��م این ادع��ا را رد کنیم که یک تولیدکننده‪ ،‬س��رمایه گذار یا تاجر چنانچه‬ ‫احس��اس کرد مالیات تعیین ش��ده برای او ریالی از واقعیت کمتر اس��ت مراجعه و اعالم‬ ‫کند که مالیات مش��خص ش��ده برای او کم اس��ت‪ .‬معنا و مفهوم این مسئله این است که‬ ‫در ان زمان تاجر ما این فهم صحیح را پیدا کرده که اگر اقتصاد کالن رونق داش��ته باشد‪،‬‬ ‫برنامه ریزان می توانند زیرساخت های الزم را بهتر بسازند و این مسئله باعث رونق اقتصادی‬ ‫بو کار او نیز می شود‪ .‬هنوز دست مرئی و نامرئی دولت در بنگاه های اقتصادی وجود‬ ‫در کس ‬ ‫دارد و اجازه اصالحات در عرصه های مختلف را نمی دهد‪ .‬این به ان معنا نیست که هیات‬ ‫دولت مصوبه ای را می گذراند و نتایج ان چنین اتفاقاتی را رقم می زند‪ ،‬زمانی که در صنعت‬ ‫فوالد در جایی ب ه دلیل ارتباطات حزبی و جناحی فردی گذاش��ته می ش��ود مگر اینکه ان‬ ‫بخش خصوصی اس��ت و بعد از دو س��ال ضرر و زیان فراوانی را برجای می گذارد و انجا را‬ ‫ترک می کند به ان معنا است که هنوز سایه مدیران کالن دولت بر صنعت وجود دارد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!