روزنامه گسترش صنعت شماره 220 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 220

روزنامه گسترش صنعت شماره 220

روزنامه گسترش صنعت شماره 220

‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت پیگیر مشکالت‬ ‫هپکو و اذراب‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت به طور ج��دی پیگیر‬ ‫مشکالت کارگران هپکو و اذراب اراک است و در نشستی‬ ‫که با مسئوالن و نمایندگان استان مرکزی داشت تقسیط‬ ‫بده��ی اذراب به تامین اجتماعی و امور مالیاتی و ترخیص‬ ‫مواد اولیه این ش��رکت بدون نیاز ب��ه ضمانتنامه بانکی در‬ ‫گم��رک و همچنین نظارت س��ازمان خصوصی س��ازی بر‬ ‫تعه��دات مالک هپک��و به اجرای مفاد ق��رارداد واگذاری و‬ ‫پرداخت حقوق و دستمزد کارگران را خواستار شد‪2 .‬‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫نگاه سنتی مانع خیریه های نواورانه‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫همواره این دولت نیس��ت که باید پیش��گام تامین مالی و بودجه برای توس��عه علم و فناوری باشد‪ .‬این ادعا البته زمانی صحیح است که‬ ‫بدانیم بخش خصوصی توانمند و پویایی وجود دارد که زمینه این توسعه را با وقف یا اعطای کمک های خیرانه فراهم کند‪ .‬در واقع از انجا‬ ‫لو پر گرفتن افراد نواور و ایده پرداز با سرمایه نخستین امکان پذیر است همواره پیشنهاد می شود که در این حوزه نیز خیران و واقفان‬ ‫که با ‬ ‫ورود کنند‪ .‬حاال ممکن است پرسیده شود که چگونه این موضوع امکان پذیر است و چه لزومی دارد؟ در پاسخ باید گفت که برای توسعه‬ ‫صنعتی که زیرساخت ان طراحی ایده و ورود فناوری و دانش است به زیرساخت نیاز داریم و همان طور که خیرانی هستند که مدرسه و‬ ‫قو توسعه کمک مالی دهند‪ .‬علی ماجدی‪ ،‬پژوهشگر حوزه‬ ‫بیمارستان می سازند‪ ،‬می توانند در ساخت ازمایشگاه یا تعمیق پایه های تحقی ‬ ‫شود‪.‬‬ ‫متقبل‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫ های‬ ‫ه‬ ‫هزین‬ ‫نانو در این زمینه به ایرنا گفته است که اگر پژوهشگر بخواهد تجربی کار کند‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 5‬مهر ‪1396‬‬ ‫‪ 6‬محرم ‪1439‬‬ ‫‪ 27‬سپتامبر ‪2017‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از اما و اگرهای طرحی که از سوی فرمانداری استان تهران تعریف شد‬ ‫برائت مسئوالن از جمع اوری‬ ‫کودکان کار و خیابان‬ ‫پیاپی ‪2193‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪220‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫سرمقاله‬ ‫مدیریت تاوان شکست‬ ‫‪5 -4‬‬ ‫«یک رهبر واقع��ى باید نحوه مدیریت‬ ‫شکس��ت ها و ناکامى ها را بلد باشد‪ ».‬این‬ ‫جمل��ه از عبدال��کالم‪ ،‬رییس جمه��وری‬ ‫هند اس��ت که ‪ ٢٢‬مارس ‪ ٢٠٠٨‬در یک‬ ‫اجالس اقتصادى در فیالدلفیا بیان کرد‪.‬‬ ‫از او پرس��یده ش��د‪ :‬ایا مى توانید از بین‬ ‫تجربه های خودت��ان‪ ،‬مثالى بزنید درباره‬ ‫اینکه رهبران چگونه باید شکس��ت ها را‬ ‫مدیریت کنند؟‬ ‫‪2‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫رییس انجمن صنفی صنعت تایر ایران‬ ‫مردم به خرید کاالی ایرانی‬ ‫تعصب ندارند‬ ‫تای��ر یکی از اقالمی اس��ت ک��ه قاچاق پذیری باالی��ی دارد و بر‬ ‫اس��اس امارهای اعالم ش��ده در بین کاالها باالتری��ن درصد را به‬ ‫خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که بنا بر اظهارات‬ ‫تولیدکنندگان داخلی‪ ،‬کشور به لحاظ تولید الستیک های خودروهای‬ ‫س��بک خودکفا بوده و تنها در بخش��ی از تایرهای کش��نده ها الزم‬ ‫است واردات داشته باشیم‪ .‬وحید منایی‪ ،‬معاون نظارت بر کاالهای‬ ‫س��رمایه ای و خدمات س��ازمان حمایت از تولید بیش از ‪ ۲۴۳‬هزار‬ ‫تن انواع الستیک و تیوب از سوی ‪ ۱۰‬واحد تولیدی فعال در کشور‬ ‫در س��ال ‪ ۹۵‬خبر داد ک��ه تنها ‪۶۷‬درصد مجموع ظرفیت اس��می‬ ‫کارخانجات کش��ور را در برمی گیرد‪ .‬محمدرضا تقی گنجی‪ ،‬رییس‬ ‫انجمن صنفی صنعت تایر ایران درباره نوس��انات تایر در بازار کشور‬ ‫گفت‪ :‬صنعت تایر دارای مش��کالت متعددی است که مهم ترین ان‬ ‫واردات اس��ت‪ .‬به طور نمونه در س��ال ‪ ۹۶‬نس��بت به سال گذشته‬ ‫نزدیک به ‪۱۸۰‬درصد افزایش واردات داشتیم و این امار تنها مربوط‬ ‫به نیمه نخست سال است‪ .‬ازاین رو به نظر می رسد نظارتی روی این‬ ‫امر وجود ندارد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫صنعت و اقتصاد‬ ‫‪ 5‬مهر ‪ 6 1396‬محرم ‪ 27 1439‬سپتامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 220‬پیاپی ‪2193‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫مدیریت تاوان شکست‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫«یک رهبر واقع��ى باید نحوه مدیریت‬ ‫شکست ها و ناکامى ها را بلد باشد‪».‬‬ ‫این جمله از عبدالکالم‪ ،‬رییس جمهوری‬ ‫هند اس��ت که ‪ ٢٢‬مارس ‪ ٢٠٠٨‬در یک‬ ‫اجالس اقتصادى در فیالدلفیا بیان کرد‪.‬‬ ‫از او پرس��یده شد‪ :‬ایا مى توانید از بین‬ ‫تجربه های خودت��ان‪ ،‬مثالى بزنید درباره‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫اینکه رهبران چگونه باید شکس��ت ها را‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫مدیریت کنند؟‬ ‫‪nbozorgmehr@yahoo.com‬‬ ‫پاسخ عبدالکالم چنین بود‪:‬‬ ‫در س��ال ‪ ١٩٧٣‬میالدی من به عنوان‬ ‫مدی��ر پروژه پرتاب نخس��تین ماهواره هند برگزیده ش��دم‪ .‬هدف ما قرار‬ ‫دادن نخس��تین ماه��واره هند به ن��ام «روهینى» در ج ّو زمین تا س��ال‬ ‫‪١٩٨٠‬میالدی بود‪ .‬بودجه و نیروى انس��انى کافى در اختیار من قرار داده‬ ‫شد و درعین حال‪ ،‬به طور شفاف و صریح به من گفته شد که باید تا سال‬ ‫‪ ١٩٨٠‬ماهواره به فضا ارس��ال شود‪ .‬هزاران نفر در قالب نهاد های علمى و‬ ‫فنى براى رسیدن به این هدف همکارى می کردند‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ -١٩٧٩‬فک��ر مى کنم ماه اوت بود‪ -‬که م��ا فکر کردیم براى‬ ‫انجام کار اماده ش��ده ایم‪ .‬من به عنوان مدیر پروژه به مرکز کنترل پرتاب‬ ‫ماهواره رفتم‪ .‬چهار دقیقه قبل از پرتاب ماهواره‪ ،‬رایانه ش��روع به کنترل‬ ‫تمام مواردى که پیش بینی ش��ده بود‪ ،‬کرد‪ .‬ی��ک دقیقه بعد‪ ،‬رایانه برنامه‬ ‫ت کار‬ ‫پرتاب را متوقف و اعالم کرد که بعضى از مولفه های کنترلى درس�� ‬ ‫نمى کنند‪ .‬کارشناس��ان و خبرگان فن به من گفتند که نگران نباشم‪ .‬انها‬ ‫همه محاسبات الزم را کرده اند و مشکلى نیست‪.‬‬ ‫م��ن با توجه به حرف انها‪ ،‬کنترل ش��بکه را از «کامپیوترى» به حالت‬ ‫«دس��تى» تغییر دادم و دکمه پرتاب موش��ک را فش��ار دادم‪ .‬در مرحله‬ ‫نخس��ت‪ ،‬همه چیز روبه راه بود‪ .‬اما در مرحله دوم‪ ،‬مشکلى پیش امد و به ‬ ‫جای انکه ماهواره در ج ّو زمین قرار گیرد کل س��امانه موشکى در خلیج‬ ‫بنگال سقوط کرد‪ .‬این یک شکست بزرگ بود‪.‬‬ ‫ان روز‪ ،‬پروفس��ور داوان‪ ،‬رییس سازمان فضایى هند از قبل ترتیب یک‬ ‫اج�لاس مطبوعات��ى را داده بود‪ .‬پرتاب در س��اعت ‪ ٧‬صبح بود و اجالس‬ ‫مطبوعات��ى که روزنامه نگارانى از سراس��ر جهان در ان حضور داش��تند‪،‬‬ ‫س��اعت ‪ ٧‬و ‪ ٤٥‬دقیقه برگزار ش��د‪ .‬پروفس��ور داوان خودش در اجالس‬ ‫مطبوعاتى ش��رکت کرد و مسئولیت شکس��ت را بر عهده گرفت‪ .‬او گفت‬ ‫گروه پروژه بسیار سخت کارکرده اند اما هنوز از نظر فناورى به پشتیبانى‬ ‫بیش��ترى نیاز دارند‪ .‬او به نماینده هاى رس��انه هاى گروهى اطمینان داد‬ ‫که س��ال بعد‪ ،‬گروه پروژه به یقین موفق خواهند شد‪ .‬در واقع‪ ،‬من مدیر‬ ‫پروژه بودم و این شکس��ت‪ ،‬تقصیر من بود اما او به عنوان رییس س��ازمان‬ ‫مسئولیتش را بر عهده گرفت‪.‬‬ ‫س��ال بعد‪ ،‬در ژویی��ه ‪ ،١٩٨٠‬دوباره برنامه پرتاب ماه��واره را ازمایش‬ ‫کردی��م‪ .‬ای��ن بار هم ه چی��ز موفقیت امیز بود و تمام مل��ت هند غرق در‬ ‫افتخار شدند‪ .‬دوباره‪ ،‬اجالس مطبوعاتى ترتیب یافته بود‪ .‬پروفسور داوان‬ ‫مرا کنارى کش��ید و به م��ن گفت‪« :‬امروز تو باید اج�لاس مطبوعاتى را‬ ‫برگزار کنى‪».‬‬ ‫ی که شکس��ت پیش امد‪،‬‬ ‫ان روز م��ن درس بزرگ��ى اموختم‪ .‬هنگام ‬ ‫رییس سازمان مسئولیت شکست را بر عهده گرفت و هنگامی که موفقیت‬ ‫حاصل شد‪ ،‬او افتخار ان را به گروه پروژه بخشید‪.‬‬ ‫بهتری��ن درس مدیریت��ى که من فراگرفتم از الب��ه الى کتاب ها بیرون‬ ‫نیامده بلکه از این تجربه حاصل شده است‪.‬‬ ‫در ظاهر‪ ،‬مقایس��ه کردن‪ ،‬بدترین کار عالم و درعین حال بهترین راهی‬ ‫است که انسان در پیش روی ذهن دارد‪ .‬من همیشه مقایسه کردن را کار‬ ‫بیهوده ای می دانم‪ ،‬اما در هر لحظه زندگی‪ ،‬شما هم ه چیز را با هم مقایسه‬ ‫می کنید‪ ،‬هرجای عالم که باشید و هر چیزی را که ببینید با جهان ذهنی‬ ‫خود مقایسه می کنید‪.‬‬ ‫وقتی جم�لات رییس جمهوری هند را می خوانم‪ ،‬شکس��ت و پیروزی‬ ‫در اتفاق��ات گوناگ��ون را با مدیران خودی مقایس��ه می کنم و اه از نهادم‬ ‫برمی خیزد‪.‬‬ ‫هر وقت در س��رزمین اداری من‪ ،‬اتفاق ناخوش��ایندی رخ می دهد همه‬ ‫مدیران روی در نقاب می کش��ند و به پس��توها می رون��د و من کارمند را‬ ‫مس��ئول خرابکاری و پروژه شکست خورده می دانند و هر وقت به پیروزی‬ ‫دس��ت پیدا می کنی��م‪ ،‬ان را در عقل و دانش خود تص��ور می کنند و در‬ ‫مقاب��ل دوربین ها و میکروفون ها خودس��تایی می کنن��د و از تصمیمات‬ ‫مدیریت��ی خویش حرف می زنند و گاهی هم برای خالی نبودن عریضه به‬ ‫تالش همکاران اشاره ای گذرا می کنند‪.‬‬ ‫همیش��ه در هر س��قوطی خلبان مقصر است و جعبه س��یاه هم یا گم‬ ‫می شود و یا رمزگشایی نمی شود‪ ،‬هرگز برج مراقبت و مدیریت های کالن‬ ‫و هواپیماهای فرسوده مقصر نیستند‪.‬‬ ‫در هر تصادفی فقط راننده است که خواب الود بوده و سرعت غیرمجاز‬ ‫داش��ته است و عواملی از قبیل نداش��تن جاده مناسب‪ ،‬عالئم راهنمایی‪،‬‬ ‫اتومبیل غیراستاندارد‪ ،‬معاینه فنی غیراصولی‪ ،‬نبودن پلیس و ده ها عامل‬ ‫دیگر دیده نمی شود‪.‬‬ ‫در حوادث ش��هری‪ ،‬کمبود ماشین اتش نش��انی‪ ،‬دیر رسیدن اورژانس‪،‬‬ ‫نب��ود پل��کان اضطراری و ده ها موض��وع دیگر هرگز م��ورد کندوکاو قرار‬ ‫نمی گیرد‪.‬‬ ‫وقتی پلی می ش��کند‪ ،‬تونلی فرومی ریزد‪ ،‬پاالیشگاهی منفجر می شود‪،‬‬ ‫خیابانی را س��یل می برد‪ ،‬قطاری از ریل خارج می شود‪ ،‬هواپیمایی سقوط‬ ‫می کند‪ ،‬بچه هایی در اس��تخر غرق می شوند‪ ،‬در بانکی اختالس می شود‪،‬‬ ‫پروژه ای کالهبرداری می کند‪ ،‬س��اختمانی خراب می شود و صدها اتفاق‬ ‫ریز و درش��تی که در این س��ال ها رخ داده اس��ت‪ ،‬هرگز مس��ئولی را به‬ ‫یاد نمی اوریم که عذرخواهی کرده باش��د‪ ،‬استعفا داده باشد و مسئولیت‬ ‫شکست و ناکامی را قبول کرده باشد‪.‬‬ ‫هم��ه می خواهند گن��اه را به گردن ضعیف ترین فرد پ��روژه بیندازند و‬ ‫مدال لیاقت و شجاعت و مدیریت را بر سینه خود نصب کنند‪.‬‬ ‫درحالی که شکس��ت و پیروزی برادران تنی یکدیگر هس��تند‪ ،‬موفقیت‬ ‫یک کار جمعی اس��ت‪ ،‬اما مس��ئولیت پذیرفتن شکس��ت به طور قطع به‬ ‫گردن س��رمربی اس��ت‪ .‬از جهان بیاموزیم و تلخی شکست ها را هم مثل‬ ‫ش��یرینی پیروزی قبول کنیم و مدیریت تاوان شکست را از یک جایی و‬ ‫یک کسی اغاز کنیم‪.‬‬ ‫ناهید هاشمی‬ ‫مهم ترین مانع برای‬ ‫گسترش بازار و تولید‬ ‫صادرات محور رعایت‬ ‫نکردن استاندارد های‬ ‫جهانی است‪.‬‬ ‫در گفت وگوی «گسترش صنعت» با عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن پالستیک ایران مطرح شد‬ ‫رعایت نکردن استاندارد‪ ،‬مانع تولید صادرات محور پالستیک‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنایع پالستیک و الستیک کشور این روزها شاهد‬ ‫مهم ترین رویداد این صنعت در نمایش��گاه بین المللی‬ ‫تهران اس��ت‪ .‬یازدهمین نمایشگاه ایران پالست میزبان‬ ‫‪ ۵۲۴‬شرکت خارجی از سراسر جهان است که بهترین‬ ‫فرص��ت ب��رای رایزن��ی و ش��کل گیری همکاری های‬ ‫مش��ترک اس��ت اما به گفته نمایندگان ش��رکت های‬ ‫خارج��ی موانعی برای تش��کیل همکاری مش��ترک با‬ ‫واحد های صنعتی پالس��تیک داخلی وج��ود دارد که‬ ‫مهم تری��ن ان بازار مح��دود تولیدات ایرانی اس��ت‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬ساختار صنعتی متفاوت صنایع پالستیک‬ ‫کش��ور نیز امکان انتقال فناوری را ب��ا چالش هایی رو‬ ‫به رو کرده اس��ت‪ .‬گسترش بازار محصوالت پالستیک‬ ‫مس��تلزم تولید صادرات محور اس��ت‪ ،‬بر سر راه تولید‬ ‫صادرات مح��ور نیز موانع��ی همچون رعای��ت نکردن‬ ‫اس��تاندارد ها و نبود کنسرس��یوم های صادراتی وجود‬ ‫دارد ک��ه بازار محصوالت پالس��تیکی را با محدودیت‬ ‫رو ب��ه رو ک��رده و خارجی ه��ا چن��دان رغبت��ی برای‬ ‫همکاری ندارند‪ .‬در همین راس��تا‪« ،‬گسترش صنعت»‬ ‫در گفت وگو با ناهید هاشمی‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫صنایع همگن پالس��تیک و رییس انجمن پالس��تیک‬ ‫اس��تان البرز موانع موجود در همکاری های مشترک با‬ ‫خارجی ها را بررسی کرده است که در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫€ €رییس انجمن ماشین االت صنعت پالستیک‬ ‫و الس�تیک المان به تازگی اعلام کرد که هنوز‬ ‫امکان انتقال فناوری و تولید مش�ترک با صنایع‬ ‫ماشین االت صنعت پالستیک و الستیک فراهم‬ ‫نشده اس�ت‪ .‬دلیل ش�کل نگرفتن همکاری های‬ ‫مش�ترک در صنع�ت پالس�تیک و الس�تیک‬ ‫چیست؟‬ ‫برای همکاری مشترک بازار داخل انقدر باید وسعت‬ ‫پیدا کند و س��هم المانی ها از این ب��ازار انقدر افزایش‬ ‫یابد تا بتوانند وارد تولید مش��ترک با ایران شوند؛ این‬ ‫ام��ر نیز تنها با صادرات محوری اتفاق خواهد افتاد زیرا‬ ‫بازار های داخلی حجم محدودی دارند و برای توس��عه‬ ‫بازار باید به سراغ صادرات محوری رفت‪ .‬تولیدات ایران‬ ‫بیش��تر برای مصرف داخل و نهایت کشور های اطراف‬ ‫تعریف ش��ده و تا زمانی که به تولید انبوه نرسیم ورود‬ ‫فن��اوری ب��رای المانی ها به صرفه نخواه��د بود‪ .‬الزمه‬ ‫همکاری با المان ورود صنایع کش��ور به نس��ل چهارم‬ ‫صنعت اس��ت‪ .‬این درحالی اس��ت که بخشی از صنایع‬ ‫کش��ور همچون خودروسازی بین نس��ل ‪ ۲‬و ‪ ۳‬یعنی‬ ‫نس��ل مکانیکی و دیجیتالی قرار دارند و بخشی دیگر‬ ‫بین نسل ‪ ۱‬و ‪ ۲‬یعنی نسل تولید انبوه و مکانیکی قرار‬ ‫گرفته اند‪ .‬صنعت کش��ور هنوز وارد بخش اتوماس��یون‬ ‫نشده است و انچه به مدیران توصیه می شود این است‬ ‫که ‪ 7۵‬درص��د مکانیکی و ‪ ۲۵‬درصد اتوماس��یون در‬ ‫صنعت به کار گرفته شود‪ .‬در بازدیدی که سال گذشته‬ ‫از ‪ ۱۶‬ش��رکت المانی از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت داش��تیم تمام کار خانه ه��ای المانی اکنون‬ ‫براساس سامانه اتماس��یون و براساس نسل ‪ ۴‬فعالیت‬ ‫می کنند به این معنا که از طریق گوشی تلفن همراه به‬ ‫راحتی می توان تمام کارخانه را اداره کرد‪ ،‬تا زمانی که‬ ‫س��اختار صنعتی متفاوت باشد در عمل انتقال فناوری‬ ‫معنای چندانی ندارد‪.‬‬ ‫€ €ای�ا در این صنایع نیز چالش های سیاس�ی و‬ ‫همکاری های بانکی مانعی ب�رای ایجاد همکاری‬ ‫مشترک بوده است؟‬ ‫فضای های سیاس��ی نیز هنوز ب��رای همکاری فراهم‬ ‫نیس��ت‪ ،‬ایران در اغاز روابط بین المللی اس��ت و هنوز‬ ‫وثوق الزم به وجود نیامده است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬به دلیل‬ ‫س��نگ اندازی امریکا در اجرای برج��ام هنوز تحریم ها‬ ‫کامل رفع نش��ده و نظ��ام بانکی ایران ب��ا نظام بانکی‬ ‫جهان هماهنگ نیس��ت‪ .‬از انجا که کشور های اروپایی‬ ‫سهم مبادالت شان با امریکا بیش از ایران است ریسک‬ ‫همکاری مش��ترک با ایران را به اس��انی نمی پذیرند‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬ایران باید ابتدا عضو سازمان تجارت جهانی‬ ‫ش��ود تا ابعاد بازار های ایران بزرگ و فرامرزی شود در‬ ‫چنین ش��رایطی تولید انبوه می ش��ود و انتقال فناوری‬ ‫معنا پیدا می کند‪.‬‬ ‫€ €چه موانع�ی در صادرات محور ش�دن صنایع‬ ‫پالستیک و الستیک وجود دارد؟‬ ‫مهم تری��ن مان��ع ب��رای گس��ترش ب��ازار و تولی��د‬ ‫صادرات مح��ور رعای��ت نکردن اس��تاندارد های جهانی‬ ‫است‪ .‬در بخش بسته بندی دو موضوع ایمنی و پایداری‬ ‫دارای اهمیت اس��ت‪ .‬این موض��وع در تمام زمینه های‬ ‫ارایش��ی‪ ،‬بهداش��تی‪ ،‬غذایی‪ ،‬دارویی و‪ ...‬مطرح است‪.‬‬ ‫صنای��ع بس��ته بندی در ازمون های پای��داری مجوزی‬ ‫دریافت نمی کنند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬در دنی��ا اگر بخواهی��د نمایندگی‬ ‫ش��رکتی را دریاف��ت کنید بای��د گواه��ی ازاد فروش‬ ‫داش��ته باش��ید این گواهی را نیز انجمن مرتبط با ان‬ ‫صنعت صادر می کند‪ .‬به عبارت دیگر تشکل های بخش‬ ‫خصوصی بر رعایت تمام ضوابط‪ ،‬مقررات و استاندارد ها‬ ‫نظارت دارند‪ .‬درحال حاضر ش��رکت ها بدون انکه وارد‬ ‫این ش��بکه ش��ود به صورت جزیره ای به صادرات اقدام‬ ‫می کنند و طبیعی اس��ت که بدون ضوابط و استاندارد‬ ‫این امر انجام می ش��ود زیرا نظارت��ی بر کیفیت کاالی‬ ‫صادراتی وجود ندارد‪ .‬در چنین ش��رایطی مشتری بازار‬ ‫هدف نمی تواند به کاال اعتماد داش��ته باش��د‪ .‬بنابراین‬ ‫نخس��تین گام در تولید صادرات مح��ور تعیین متولی‬ ‫نظارت بر اس��تاندارد و کیفیت محصوالت اس��ت‪ .‬این‬ ‫شبکه باید از سوی انجمن ها تعریف شود‪.‬‬ ‫€ € س�هم ص�ادرات پالس�تیک و الس�تیک از‬ ‫صادرات غی�ر نفتی چقدر اس�ت و چه کاالهایی‬ ‫بیشترین صادرات را دارد؟‬ ‫محصوالت پالستیکی با وجود انکه از مشتقات نفتی‬ ‫تولید می شود‪ ،‬جزو تولیدات غیر نفتی به شمار می رود‬ ‫و س��هم ص��ادرات ان نیز چندان قابل توجه نیس��ت و‬ ‫شاید ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬درصد صادرات غیر نفتی را پوشش دهد که‬ ‫بخش قابل توجهی از تولیدات را لوله تشکیل می دهد‪،‬‬ ‫ان هم با کیفیت نه چندان مطلوب؛ بنابراین در س��ایر‬ ‫بخش ها صادرات چندانی وجود ندارد‪.‬‬ ‫€ €دلیل انکه عمده تولیدات در بخش لوله است‬ ‫و کمتر به س�مت محصوالت ب�ا ارزش افزوده باال‬ ‫رفتیم‪ ،‬چیست؟‬ ‫دلی��ل ورود نک��ردن به س��ایر بخش ها نی��ز به نبود‬ ‫اس��تاندارد ها برمی گردد‪ .‬اس��تاندارد نامناس��ب باعث‬ ‫می ش��ود بازار مناس��بی ش��کل نگیرد بنابراین صنایع‬ ‫کمت��ر در این زمینه ه��ا ورود می کنند‪ .‬البت��ه در بازار‬ ‫داخ��ل تقاضا وجود دارد اما به س��بب تقاضای محدود‬ ‫صنایع نیز به طور گسترده وارد بخش های پایین دستی‬ ‫پالستیک و ایجاد ارزش افزوده باال نشده اند‪.‬‬ ‫€ €ایا قدیمی بودن فناوری و ماشین االت مانعی‬ ‫برای تحقق استاندارد ها ایجاد کرده است؟‬ ‫نبود استاندارد ها به معنای ناتوانی در دستیابی به انها‬ ‫نیس��ت‪ .‬در بسیاری از موارد این ازمون به خوبی انجام‬ ‫می ش��ود اما روند تولید اس��تمرار ندارد‪ .‬درحال حاضر‬ ‫مهم ترین برای صنایع کش��ور بحث اعتماد سازی است‪.‬‬ ‫فناوری و ماش��ین االت موجود ام��کان تولید با کیفیت‬ ‫را ارائ��ه می کنند ام��ا این موضوع در تولی��د عملیاتی‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬تا زمانی نیز که کیفیت وارد بازاریابی نشود‬ ‫بازار با همین محدودیت ها رو به رو خواهد بود‪.‬‬ ‫€ €در بخش بازاریابی و ایجاد ارتباط با کشور های‬ ‫خارجی چه چالش هایی وجود دارد؟‬ ‫برای گسترش بازار اگر شرکت ها به تنهایی و انفرادی‬ ‫اق��دام به بازاریاب��ی کنند با چالش رو به رو می ش��وند‬ ‫زیرا اکنون حجم وس��یعی از صنایع کش��ور به ویژه در‬ ‫بخش بس��ته بندی را صنایع کوچک و متوسط تشکیل‬ ‫می دهند‪ .‬در نتیجه امکان شناس��ایی ب��ازار و بازاریابی‬ ‫برای این واحد ها وجود ندارد و هزینه این موضوع برای‬ ‫انها بسیار باالست‪.‬‬ ‫بنابرای��ن برای توس��عه ب��ازار نیازمند ش��رکت های‬ ‫مدیری��ت ص��ادرات در بخش های مختلف هس��تیم تا‬ ‫بازار ها از س��وی انها شناس��ایی ش��ود‪ .‬البته در ایران‬ ‫کارگروه و ایجاد کنسرسیوم کار دشواری است و اعتماد‬ ‫الزم به یکدیگر وجود ندارد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پیگیر مشکالت کارگران هپکو و اذراب اراک‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به طور جدی پیگیر مش��کالت کارگران هپکو‬ ‫و اذراب اراک اس��ت و در نشس��تی که با مس��ئوالن و نمایندگان استان مرکزی‬ ‫داش��ت تقس��یط بدهی اذراب به تامین اجتماعی و امور مالیاتی و ترخیص مواد‬ ‫اولیه این ش��رکت بدون نیاز به ضمانتنامه بانکی در گمرک و همچنین نظارت‬ ‫سازمان خصوصی سازی بر تعهدات مالک هپکو به اجرای مفاد قرارداد واگذاری‬ ‫و پرداخت حقوق و دس��تمزد کارگران را خواس��تار شد‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در راس��تای وظایف ذاتی خود در حمایت از توس��عه‬ ‫صنعتی و صنایع تولیدی و اش��تغالزای کش��ور‪ ،‬حل و فصل موضوع پیش امده‬ ‫ب��رای کارگران دو کارخانه هپک��و و اذراب اراک درباره پرداخت نکردن حقوق‬ ‫معوقه چندماهه انها را با جدیت در دس��تور کار خود قرار داده اس��ت‪ .‬نشس��ت‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با مسئوالن و نمایندگان استان مرکزی در همین‬ ‫راس��تا برگزار ش��د‪ .‬ش��رکت اذراب جزو واگذاری های اصل ‪ 44‬و هپکو از جمله‬ ‫ش��رکت های واگذار شده س��ال های گذشته است و کارگران این دو کارخانه در‬ ‫روزهای اخیر چندین بار در اعتراض به پرداخت نش��دن حقوق معوق چندماهه‬ ‫خود تجمع کرده و خواستار پیگیری و پرداخت مطالبات معوق شده بودند‪ .‬در‬ ‫نشست مشترک وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با وزیران اموراقتصادی و دارایی‪،‬‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی‪ ،‬رییس کل بانک مرکزی‪ ،‬اس��تاندار و نمایندگان‬ ‫اس��تان مرکزی در زمینه مش��کالت ش��رکت اذراب‪ ،‬مقرر شد پس از برگزاری‬ ‫مجمع و تعیین تکلیف مدیریت این ش��رکت‪ ،‬اقداماتی به منظور تقسیط بدهی‬ ‫این شرکت به تامین اجتماعی و امور مالیاتی‪ ،‬ترخیص مواد اولیه شرکت بدون‬ ‫نیاز به ضمانتنامه بانکی در گمرک‪ ،‬پرداخت تسهیالت رونق تولید و جلوگیری از‬ ‫لغو قراردادهای این شرکت انجام شود‪ .‬همچنین نظارت سازمان خصوصی سازی‬ ‫ب��ر تعه��دات مالک هپکو به اجرای مف��اد قرارداد واگ��ذاری‪ ،‬پرداخت حقوق و‬ ‫دستمزد کارگران و پیگیری و نظارت بر قراردادهای هپکو و ارائه گزارش روزانه‬ ‫در این باره از مهم ترین اقداماتی بود که مقرر ش��د در زمینه هپکو انجام ش��ود‪.‬‬ ‫محمد ش��ریعتمداری در این نشس��ت اذراب را افتخار صنعت کش��ور دانست و‬ ‫ب��ا اش��اره به برگزاری مجم��ع عمومی و تعیین تکلیف مدیریت جدید از س��وی‬ ‫اس��تاندار‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬پیگیری مدیریت حرفه ای و فنی و همچنین بخشودگی‬ ‫یا تقسیط جرایم و بدهی های تامین اجتماعی اولویت های دیگر برای حل فوری‬ ‫مش��کل پیش امده هس��تند‪ .‬وی همچنین از سازمان خصوصی سازی خواست‬ ‫بر روند واگذاری هپکو به س��رمایه گذار خصوصی تا دس��تیابی به نتیجه نهایی‬ ‫نظارت کند و در این باره افزود‪ :‬تعهد مالک به پرداخت حقوق و دس��تمزد باید‬ ‫از س��وی سازمان خصوصی س��ازی مورد نظارت کامل قرار بگیرد‪ .‬شریعتمداری‬ ‫در ای��ن نشس��ت به معاون امور صنایع خود دس��تور داد ت��ا تمامی قراردادهای‬ ‫موج��ود در ش��رکت های هپک��و و اذراب را نظارت و پیگی��ری کند و با جدیت‬ ‫تاکید کرد‪ :‬گزارش دهی روزانه در این باره ضروری اس��ت و اقای صالحی نیا در‬ ‫راستای حل و فصل قراردادهای دارای مشکل اقدام کند‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با اشاره به بررسی میزان واردات ماشین االت راه سازی نیز گفت‪ :‬باید از‬ ‫واردات ماشین االتی که تولید مشابه دخلی دارند‪ ،‬جلوگیری شود تا شرکت هایی‬ ‫مانند هپکو زیان نبینند‪ .‬شریعتمداری انجام اقدامات مناسب درباره بدهی های‬ ‫مالیاتی و تقسیط بدهی های تامین اجتماعی را از جمله راهکارهای حل و فصل‬ ‫مش��کل دانس��ت و بر ترخیص مواد اولیه شرکت بدون نیاز به ضمانتنامه بانکی‬ ‫در گمرک تاکید کرد‪ .‬همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشس��ت با‬ ‫تاکید بر ترخیص کاالهای مانده در گمرک متعلق شرکت اذراب‪ ،‬گفت‪ :‬تعیین‬ ‫حس��ابرس و بررس��ی وضعیت صورت حس��اب های موجود برای بورس باید در‬ ‫دستور کار قرار گیرد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬تصمیم مدیران هپکو مبنی بر تعدیل نیمی‬ ‫از نیروهای این شرکت از مهم ترین گالیه های نماینده کارگران هپکو بود که در‬ ‫این نشست مطرح شد‪ .‬نماینده کارگران شرکت هپکو‪ ،‬نبود مدیریت را مشکل‬ ‫اصلی این کارخانه اعالم کرد و گفت‪ :‬بخش��ی از مش��کالت به وجود امده برای‬ ‫این شرکت با تعامل با دستگاه هایی از جمله شهرداری و وزارت راه و شهرسازی‬ ‫قابل حل اس��ت و جلوگیری از واردات دس��تگاه های راه سازی قابل تولید داخل‬ ‫نیز به این موضوع کمک می کند‪.‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 5‬مهر ‪ 6 1396‬محرم ‪ 27 1439‬سپتامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 220‬پیاپی ‪2193‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حمایت از زنان کارافرین‬ ‫در شورای توسعه تعاون‬ ‫اسحاق اسالمی‬ ‫شرایط برابری می کند‬ ‫با فروش ‪ ۳0‬بشکه‬ ‫نفت در بهترین شرایط‬ ‫و به عبارتی‪ ،‬هر یک‬ ‫کیلو خاویار معادل‬ ‫‪ ۶000‬لیتر نفت است‬ ‫و این مهم را هم درنظر‬ ‫بگیریم که نفت و گاز‬ ‫یا استخراج معادن‬ ‫تجدیدپذیر نبوده‬ ‫اما خاویار و ماهیان‬ ‫خاویاری سرمایه ای‬ ‫تجدیدپذیر هستند‬ ‫«گسترش صنعت» موانع واقعی کسب و کار را بررسی کرد‬ ‫ضرر‪100‬میلیارد تومانی برای دریافت استعالم موازی‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫اکنون ده ها تولید کننده ایران��ی در مزارع پرورش‬ ‫ماهی‪ ،‬مش��غول پ��رورش قانونی ماهی��ان خاویاری‬ ‫هس��تند‪ .‬این صنعت که زمان��ی در بین محصوالت‬ ‫صادرات��ی مع��روف ای��ران ق��رار داش��ت‪ ،‬ب��ه دلیل‬ ‫تحریم های تجاری و ممنوعیت بین المللی در زمینه‬ ‫صید ماهی��ان خاویاری از دریای خزر تقریبا س��قوط‬ ‫کرده اس��ت در حالی که اقتصاد ایران در تالش است‬ ‫تا بعد از سال ها تحریم های سختگیرانه غرب‪ ،‬دوباره‬ ‫ب��ه اقتصاد جهانی برگ��ردد‪ ،‬تولید کنن��دگان خاویار‬ ‫س��یاه‪ ،‬این محصوالت صادراتی باارزش ایران نیز در‬ ‫اندیشه بازگشت به بازارهای بین المللی هستند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬احیای صنعت عظیم و پر س��ود خاویار‬ ‫در کشور ما به س��رمایه گذاری قابل توجه و حمایت‬ ‫وی��ژه از س��رمایه گذاران برای حض��ور در این بخش‬ ‫نیاز دارد‪ .‬اس��حاق اس�لامی‪ ،‬بنیانگذار مرکز تکثیر و‬ ‫پ��رورش ماهی��ان خاویاری قره ب��رون در گفت وگو با‬ ‫«گس��ترش صنعت» اظهار کرد‪ :‬یک سال و نیم برای‬ ‫مجوز کارخانه غذا در جهاد کش��اورزی استان معطل‬ ‫شدیم اما در ‪ ۱۷‬ماه ان را ایجاد کردیم و حدود ‪۱00‬‬ ‫میلیارد تومان بابت یک سال و نیم معطلی به ما ضرر‬ ‫و زیان وارد ش��د که به صراح��ت باید گفت اقدامات‬ ‫و رفتارهای��ی مانند دریافت یک اس��تعالم موازی از‬ ‫سازمان دامپزش��کی و س��ازمان نظام دامپزشکی از‬ ‫سوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران سرمایه گذار‬ ‫را فراری می دهد‪.‬‬ ‫خان��واده اس�لامی در روس��تاهای حس��ین اباد و‬ ‫س��مندک س��اری و منطق��ه جویبار زی��ر نظر یک‬ ‫گ��روه علمی ک��ه خانم اس�لامی و خان��م نجف زاده‬ ‫از متخصص��ان برتر حوزه خاویار نی��ز در ان حضور‬ ‫دارند اداره می ش��ود‪ ،‬همچنین رج��ب محمدنظری‬ ‫ک��ه مدیریت ام��وزش این گ��روه را بر عه��ده دارد‬ ‫اقدامات قابل توجه و س��رمایه گذاری های س��نگینی‬ ‫انجام داده اند که به تعبیر وزیر جهاد کش��اورزی‪ ،‬این‬ ‫مجموعه یکی از بزرگترین واحدهای کشاورزی کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫اسالمی معتقد است که خاویار ارزشمند ترین ثروت‬ ‫ایران اس�لامی اس��ت و در دنیا رقیب ندارد بنابراین‬ ‫فعالی��ت تولیدی را از س��ال ‪ ۸۴‬در بخ��ش خاویار از‬ ‫روس��تاهای سمندک و حس��ین اباد اغاز کردیم و با‬ ‫نوسازی مجموعه حسین اباد در سال ‪ ۹۱‬جدی تر در‬ ‫عرصه تکثیر ماهیان خاویاری ورود کردیم‪.‬‬ ‫این کارافرین افزود‪ :‬در سال ‪ ۸۸‬تقاضای ‪ ۱0‬هکتار‬ ‫زمین کنار دریا داش��تیم که در گام نخست در سال‬ ‫‪ ۹0‬با واگذاری نیمی از این زمین برای تولید ‪ ۳0‬تن‬ ‫خاویار و ‪ ۵‬تن گوش��ت ماهی خاویاری موافقت شد و‬ ‫در ‪ ۷‬اردیبهش��ت ‪ ۱۳۹۶‬نیز با حضور مجید انصاری‪،‬‬ ‫مع��اون رییس جمهوری کارخانه تولید غذای ماهیان‬ ‫خاویاری گشایش یافت و بهره برداری شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت پایانه صادراتی خاویار‬ ‫اس�لامی با اش��اره به بازدید اس��حاق جهانگیری‪،‬‬ ‫مع��اون اول رییس جمه��وری و فرمان��ده اقتص��اد‬ ‫مقاومتی کش��ور در ش��هریور ‪ ۹۳‬از مرک��ز تکثیر و‬ ‫تولید ماهیان خاویاری ضم��ن بیان اینکه این مرکز‬ ‫به عنوان واحد اقتصاد مقاومتی ش��ناخته شده است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬درحال حاضر مش��تریان زی��ادی داریم هم از‬ ‫داخل کش��ور و هم از دیگر کشورها از جمله المان‪،‬‬ ‫ایتالی��ا‪ ،‬روس��یه‪ ،‬بلژیک و ممالک عرب��ی که ترجیح‬ ‫می دهیم قبل از حضور رس��می در بازارهای جهانی‬ ‫با حمایت مس��ئوالن ساخت پایانه صادراتی خاویار و‬ ‫محصوالت جانب��ی ان را در کنار این مرکز داش��ته‬ ‫باشیم که در زمینی حدود ‪ ۱۷‬هکتار پیش بینی شده‬ ‫و با وجود س��نگ اندازی ها و مانع تراشی های ریاست‬ ‫س��ازمان جهاد کش��اورزی مازندران اقدامات اولیه با‬ ‫حمایت ربیع فالح جلودار اس��تاندار مازندران‪ ،‬محمد‬ ‫محمدپور عمران ریاس��ت س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان مازن��دران و مدیری��ت امور اراضی‬ ‫انجام ش��ده و مطمئنیم با بهره ب��رداری از این پایانه‬ ‫خواهیم توانس��ت در کمترین حالت از این مرکز دو‬ ‫برابر کل صادرات فعلی مازندران برای کشور عزیزمان‬ ‫درامدزایی کنیم‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬ما تنها به فک��ر فروش خاویار و‬ ‫گوش��ت ماهیان خاویاری به خارج از کشور نیستیم‬ ‫بلک��ه درصددیم با بکارگیری فناوری الزم این امکان‬ ‫را فراه��م کنیم ت��ا خاویار و ماهی خاوی��اری ایرانی‬ ‫را س��ر س��فره مردم نیز ببریم و م��ردم عزیز ما هم‬ ‫مصرف کنن��ده ای��ن محصوالت که درم��ان خیلی از‬ ‫بیماری ها در ان است‪ ،‬باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹هر ماهی خاویاری‪ ،‬یک چاه نفت‬ ‫اس�لامی با این تعبیر که هر ی��ک ماهی خاویاری‬ ‫براب��ر با یک چاه نفت اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اگ��ر در بدترین‬ ‫ش��رایط اقتصادی جهان یک کیل��و خاویار را ‪۳000‬‬ ‫دالر به فروش برس��انیم در مقایسه با فروش نفت در‬ ‫بهترین ش��رایط به نرخ هر بشکه ‪ ۱00‬دالر می توان‬ ‫نتیج��ه گرفت که فروش یک کیلو خاویار در بدترین‬ ‫ش��رایط برابری می کند با فروش ‪ ۳0‬بش��که نفت در‬ ‫بهتری��ن ش��رایط و به عبارتی‪ ،‬هر ی��ک کیلو خاویار‬ ‫معادل ‪ ۶000‬لیتر نفت است و این مهم را هم درنظر‬ ‫بگیریم که نفت و گاز یا استخراج معادن تجدیدپذیر‬ ‫نب��وده اما خاوی��ار و ماهی��ان خاویاری س��رمایه ای‬ ‫تجدیدپذیر هستند‪.‬‬ ‫این کارافرین با اش��اره به اینکه سرمایه گذاران به‬ ‫دلیل انکه دوره تولید و بهره برداری در صنعت خاویار‬ ‫طوالنی اس��ت و حدود ‪ ۱۲‬سال باید هزینه کرد تا به‬ ‫نقطه بهره برداری رسید‪ ،‬گفت‪ :‬این سیکل طوالنی در‬ ‫تولید خاویار و تکثیر ماهیان خاویاری سرمایه گذاران‬ ‫را از ای��ن بخ��ش دور کرده که الزم اس��ت مدیران و‬ ‫مس��ئوالن نگاه ش��ان به این مهم معطوف باش��د و با‬ ‫اینده نگری در توس��عه کش��ور از این بخش حمایت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹همدل�ی و همکاری بخ�ش خصوصی و‬ ‫دولت‬ ‫ای��ن فعال اقتصادی با تاکید بر همدلی و همکاری‬ ‫بخ��ش خصوص��ی و دول��ت برای س��اختن کش��ور‬ ‫گف��ت‪ :‬امروز ب��رای گذش��تن از این گ��ذر تاریخی‬ ‫نیازمند همراهی و همدلی هس��تیم و همان طور که‬ ‫رییس جمهوری در راس��تای تاکی��دات رهبر معظم‬ ‫انقالب اسالمی اشتغال و تولید را همراهی می کنند‪،‬‬ ‫بای��د از بخش خصوصی توانمند و فعال حمایت کرد‬ ‫و نیاز اس��ت مجلس شورای اس�لامی هم در اصالح‬ ‫و وضع قوانین برای اسان س��ازی امور سرمایه گذاری‬ ‫ب��ه طور ج��دی ورود یاب��د که به یقین ب��ا موفقیت‬ ‫تولید کنندگان در کش��ور ما می توانیم سربلند باشیم‬ ‫و ب��ه اقت��دار اقتصادی دس��ت یابیم و هیچ کش��ور‬ ‫ثروتمن��دی مورد تهاجم دولتی ق��رار نخواهد گرفت‬ ‫بنابرای��ن همه جمع ش��ویم ثروت مل��ی ایجاد کنیم‬ ‫و تاکی��د رهبر معظم انقالب اس�لامی درباره اقتصاد‬ ‫مقاومتی را با جان و دل پذیرا باش��یم تا ان ش��اءاهلل‬ ‫ایرانی اباد و ثروتمن��د را برای فرزندان مان به یادگار‬ ‫بگذاریم‪.‬‬ ‫وی از وزیر جهاد کش��اورزی خواست با نگاه بسیار‬ ‫مثبتی که دارد و با درنظر گرفتن اینکه این واحد هم‬ ‫دانش بنیان است و هم اقتصاد مقاومتی و محصولش‬ ‫هم صد درصد ایرانی اس��ت مانع س��نگ اندازی های‬ ‫مدیریت جهاد کشاورزی استان شود‪.‬‬ ‫در بازدید فرماندار شهرستان فیروزه از ناحیه صنعتی کمال الملک اعالم شد‬ ‫فراهم کردن امنیت حضور سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی‬ ‫فرماندار شهرس��تان فیروزه و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫خراسان رضوی از ناحیه صنعتی کمال الملک بازدید کردند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار «گس��ترش صنعت» از اس��تان خراس��ان رضوی‪،‬‬ ‫محمدحسین صالحی‪ ،‬فرماندار شهرس��تان فیروزه در این بازدید گفت‪:‬‬ ‫یکی از مهم ترین اولویت های دولت تدبیر و امید رفع مس��ائل واحدهای‬ ‫صنعتی است که به صورت پیوسته پیگیری می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شهرس��تان فیروزه ظرفیت های بزرگ اقتصادی زیادی دارد‬ ‫و صنعتگران می توانند به راحتی از انها استفاده و بهره برداری کنند‪.‬‬ ‫صالحی اظهار کرد‪ :‬یکی از راه های مهم رشد و رونق اقتصادی از حوزه‬ ‫صنع��ت می گذرد و م��ا باید با هموار کردن ای��ن راه به صاحبان صنایع‬ ‫کمک کنیم‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬مس��عود مهدی زاده مقدم‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان خراس��ان رضوی اظهار کرد‪ :‬ایجاد زیرساخت ها و فراهم‬ ‫کردن امنیت حضور س��رمایه گذاران برای ساخت و راه اندازی واحدهای‬ ‫صنعت��ی و تولی��دی در ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی اس��تان‪ ،‬یکی از‬ ‫دغدغه های اصلی شرکت شهرک های صنعتی استان است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هم اکن��ون ‪ ۱۳‬هکتار از اراضی صنعت��ی ‪ ۲0‬هکتاری این‬ ‫ناحیه صنعتی به سرمایه گذاران واگذار شده است‪.‬‬ ‫مهدی زاده مقدم عنوان کرد‪ :‬در این ناحیه صنعتی‪ ۶ ،‬واحد بهره برداری‬ ‫شده با اشتغال ‪ ۹۴‬نفر و سرمایه گذاری ‪ ۶۳‬میلیارد ریال در حال فعالیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫خراس��ان رض��وی تاکید کرد‪ :‬همه س��عی و تالش ای��ن مجموعه برای‬ ‫تقویت حوزه صنعت و رونق بیش��تر واحدهای صنعتی اس��ت تا ش��اهد‬ ‫رش��د اشتغالزایی بیش��تر و رونق اقتصادی روزافزون در مناطق مختلف‬ ‫استان باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش موثر کنسرسیوم های صادراتی در رشد اقتصادی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان خراس��ان رضوی به‬ ‫نقش موثر کنسرس��یوم های صادراتی و اس��تفاده از ظرفیت های انها در‬ ‫جهت توانمندس��ازی واحدهای صنعتی تاکید و اظه��ار کرد‪ :‬واحدهای‬ ‫صنعتی باید از کنسرس��یوم های صادراتی نهایت استفاده ببرند و خود را‬ ‫به بازارهای صادراتی نزدیک کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کنسرس��یوم های صادراتی بر اساس اولویت ها و نیاز بازار هر‬ ‫کشور واحدهای صنعتی را به ان نزدیک می کند و محصوالت انها نیز با‬ ‫افزایش صادرات همراه خواهد شد‪.‬‬ ‫مهدی زاده مقدم اضافه ک��رد‪ :‬صادرات برای واحدهای صنعتی اهمیت‬ ‫ویژه ای دارد و باید یک واحد صنعتی مرحله توس��عه اقتصادی را سریع‬ ‫طی کند و با برنامه ریزی مدون به مرحله صادرات محصوالت خود برسد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬توس��عه صنایع کوچک و متوس��ط و به دست اوردن‬ ‫بازارهای هدف کش��ورهای مختلف با کنسرس��یوم های صادراتی بهتر و‬ ‫سریع تر محقق می شود زیرا کنسرسیوم ها هم ریسک بازارهای صادراتی‬ ‫را ک��م می کنند هم بازارهای جدید خارج��ی را برای واحدهای صنعتی‬ ‫جست وجو خواهند کرد‪.‬‬ ‫مهدی زاده مق��دم اظه��ار کرد‪ :‬صاحب��ان صنایع می توانن��د با مراجعه‬ ‫به ش��هرک فناوری صنایع غذایی و بیوفناوری ش��مال ش��رق کشور از‬ ‫متخصصان در این حوزه استفاده و مشاوره بگیرند‪.‬‬ ‫وی در بخش��ی دیگر از سخنان خود به همکاری بیشتر بخش دولتی‬ ‫و خصوص��ی تاکید و بیان کرد‪ :‬درباره بحث های مختلف صنعت از جمله‬ ‫توس��عه بازارهای خارجی باید بخش های مختلف بیش��تر تعامل داشته‬ ‫باش��ند تا بتوانیم در جهت رسیدن به رشد و رونق اقتصادی روزافزون و‬ ‫ورود به بازارهای بین المللی توانمند ظاهر شویم‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره و مدیر عامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫خراسان رضوی تاکید کرد‪ :‬الگوی کنسرسیوم های صادراتی خاص است‬ ‫و به طور قطع اگر واحدهای صنعتی از طریق انها وارد بازارهای صادراتی‬ ‫شوند‪ ،‬بدون اسیب و با سیر سعودی مسیر خود را ادامه خواهند داد‪.‬‬ ‫دول��ت تدبی��ر و امید نگاه‬ ‫وی��ژه ای به حض��ور زنان در‬ ‫فعالیت ه��ای اقتص��ادی و‬ ‫مدیریت��ی کش��ور دارد و در‬ ‫همی��ن راس��تا برنامه ه��ای‬ ‫حمایتی ویژه ای برای فعاالن‬ ‫اقتص��ادی و کارافرین��ان‬ ‫پریچهر سلطانی‬ ‫پیش بین��ی ک��رده اس��ت‪.‬‬ ‫مشاور مدیرعامل سازمان‬ ‫نبای��د ام��روز فرصت های به‬ ‫صنایع کوچک‬ ‫وج��ود امده را از دس��ت داد‬ ‫و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫زیرا ارتقای س��طح مشارکت‬ ‫زن��ان در عرص��ه اقتص��ادی‬ ‫و کارافرین��ی ام��ری مه��م‬ ‫و اجتناب ناپذیر اس��ت و با توجه به اهمیت سیاس��ت های‬ ‫اقتص��اد مقاومتی ک��ه بر اس��تفاده از ظرفیت های بی بهره‬ ‫مانده این مهم به سرانجام درستی برسد‪.‬‬ ‫از همین رو‪ ،‬نزدیک به ‪ ۷00‬بانوی کارافرین در س��طح‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی کش��ور در حوزه رهایی مانند‬ ‫صنایع بهداشتی‪ ،‬ارایشی‪ ،‬شیمیایی‪ ،‬سلولزی و کانی های‬ ‫فلزی فعالیت دارند‪.‬‬ ‫امس��ال ب��ا تصمی��م دولت‪ ،‬از مح��ل اعتب��ارات تملک‬ ‫دارایی ها تسهیالت ارزان قیمت دراختیار واحدهای صنعتی‬ ‫قرار داده می ش��ود که زنان نیز بای��د از این فرصت نهایت‬ ‫بهره را ببرند؛ هرچند که با وجود زیرساخت های موجود و‬ ‫شمار باالی شهرک های صنعتی در کشور‪ ،‬سهم کارافرینی‬ ‫صنعتی زنان کم و بس��یار ناچیز اس��ت و به همین منظور‬ ‫بای��د زمینه اطالع رس��انی در این حوزه بیش از گذش��ته‬ ‫محقق شود‪.‬‬ ‫س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫حمایت ه��ای ویژه ای از واحدهای صنعتی کوچک می کند‬ ‫ک��ه می توان ب��ه ایج��اد کنسرس��یوم های صادراتی برای‬ ‫اسان س��ازی ص��ادرات محص��والت‪ ،‬کم��ک ‪ ۵0‬درصدی‬ ‫هزینه ه��ای حضور در نمایش��گاه های داخل��ی و خارجی‬ ‫و ارائ��ه اموزش ه��ای تخصص��ی و مهارتی رایگان اش��اره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن ش��ورای توس��عه تع��اون زن��ان کارافری��ن‬ ‫شهرک های صنعتی و صنایع کوچک کشور اکنون در ‪۳۱‬‬ ‫اس��تان تشکیل شده است و در این ش��ورا تالش داریم تا‬ ‫مش��کالت زنان را در این حوزه برط��رف کنیم و نیز زنان‬ ‫کارافرین جذب ش��وند و از فرصت های مناسبی که وجود‬ ‫دارد‪ ،‬استفاده کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫تهران خبر داد‬ ‫برگزاری ‪۲۶۲‬دوره اموزشی‬ ‫ویژه صنعتگران در تهران‬ ‫ریی��س هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان ته��ران از برگزاری ‪۲۶۲‬دوره اموزش��ی به‬ ‫می��زان ‪ ۴0۶۲0‬نفرس��اعت ویژه صنعتگران در ش��هرک ها‬ ‫و نواح��ی صنعتی اس��تان در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امس��ال خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش صنعت ب��ه نق��ل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت شهرک های صنعتی تهران‪ ،‬ش��اهپور قنبری گفت‪:‬‬ ‫ای��ن اموزش ه��ا در حوزه ه��ای ‪ ،IT‬مهارت ه��ای عمومی‪،‬‬ ‫تخصصی صنعت‪ ،‬حقوقی و ‪ HSEE‬به صنایع کوچک ارائه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه براس��اس هدف گذاری انجام شده امسال‬ ‫‪ ۱00۵‬دوره اموزش��ی مربوط به اموزش شاغالن واحدهای‬ ‫صنعتی در اس��تان تهران برگزار می ش��ود‪ ،‬گفت‪۸0 :‬درصد‬ ‫از هزینه برگزاری دوره های حضوری از س��وی این ش��رکت‬ ‫تامین و پرداخت می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اموزش به فع��االن صنعتی ب ه ویژه صنایع‬ ‫کوچک‪ ،‬در تهران متناس��ب ب��ا نیاز واحد ه��ای صنعتی و‬ ‫براساس درخواست تشکل ها و اتحادیه های صنفی و صنعتی‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫قنبری ادام��ه داد‪ :‬ارائه اموزش ب��ه واحدهای صنعتی از‬ ‫مهم ترین رس��الت های شرکت شهرک های صنعتی در بحث‬ ‫نرم اف��زاری و حمای��ت از صنایع کوچک اس��ت ک��ه بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬برگزاری دوره های اموزش��ی در واحد های صنعتی‬ ‫یکی از برنامه های اقتصاد مقاومتی در امسال است‪.‬‬ ‫ریی��س هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان تهران افزود‪ :‬دوره های اموزشی برگزار شده‬ ‫در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امسال نس��بت به مدت زمان مشابه سال‬ ‫گذشته ‪ ۳۴‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 5‬مهر ‪ 6 1396‬محرم ‪ 27 1439‬سپتامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 220‬پیاپی ‪2193‬‬ ‫زیر ساخت‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از اما و اگرهای طرحی که از سوی فرم‬ ‫خبر‬ ‫برائت مسئوالن از جمع اوری کو‬ ‫پیشگیری از تعطیلی مولد های‬ ‫تولید همزمان برق و حرارت‬ ‫س��ندیکای ش��رکت های تولیدکننده برق اعالم ک��رد‪ :‬با وجود‬ ‫حمایت و تش��ویق دولت به ویژه وزارت نیرو برای س��رمایه گذاری‬ ‫در س��اخت مولد های تولید همزمان برق و حرارت و وجود صد ها‬ ‫پژوهش و مقاله علمی که در مجله ها و کنفرانس های علمی معتبر‬ ‫در توصیف مزایای انها منتشر شده است‪ ،‬متاسفانه شاهد اقداماتی‬ ‫هس��تیم که به تعطیلی کام��ل نیروگاهی تولید پراکنده (‪)CHP‬‬ ‫منجر شده است‪ .‬براساس نامه شماره ‪ ۶۳۷۳۸‬مورخ ‪۱۳9۶/۲/۱۳‬‬ ‫معاون محترم برنامه ریزی وزارت نفت به ش��رکت ملی گاز‪ ،‬بهای‬ ‫گاز مصرفی این مولد ها از تعرفه نیروگاهی به تعرفه صنعتی تغییر‬ ‫یافته و ش��رایطی برای تامین گاز مصرفی انها گذاش��ته اس��ت که‬ ‫درحال حاضر به هیچ عنوان قابل اجرا نیس��ت‪ .‬حتی داش��تن بازده‬ ‫الکتریکی بیش از ‪ ۵۵‬درصد‪ ،‬باعث نش��ده که مذاکرات مس��ئوالن‬ ‫دو وزارتخان��ه نفت و نیرو ب��رای حل وفصل موضوع تاکنون نتیجه‬ ‫ملموس��ی داشته باش��د و به ناچار با دستور ش��رکت توانیر انعقاد‬ ‫قرارداد های جدید با س��رمایه گذاران برای خرید برق تولیدی این‬ ‫نوع مولد ها متوقف ش��ده اس��ت‪ .‬ضمن انکه ش��رکت گاز به دلیل‬ ‫طلب بهای گاز مصرفی‪ ،‬به قطع گاز این مولد ها اقدام کرده اس��ت‬ ‫به طوری که براساس اطالعات این تشکل‪ ،‬تمام واحد های ‪CHP‬‬ ‫تعطی��ل و از گردونه تولید برق خارج ش��ده اند‪ .‬در این زمینه نظر‬ ‫تصمیم گیرندگان را به این موارد جلب می کند‪:‬‬ ‫ تصمیم��ات گرفته ش��ده با ماده ‪ ۳‬قان��ون حمایت از صنعت‬ ‫برق که س��ال گذش��ته به تصویب مجلس ش��ورای اسالمی رسید‬ ‫در تضاد است‪.‬‬ ‫در مصوبه اخیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر راه اندازی‬ ‫واحد های ‪ CHP‬تاکید ش��ده اس��ت اقدام��ات اخیر دقیقا خالف‬ ‫مصوبه است‪.‬‬ ‫تغیی��ر سیاس��ت ها و تصمیم��ات این چنی��ن ک��ه گهگاه در‬ ‫نهاد ه��ای دولتی گرفته می ش��ود نه تنها موجب تش��ویق و جذب‬ ‫س��رمایه گذاران نمی ش��ود بلکه بس��یاری از س��رمایه گذاری های‬ ‫انجام ش��ده را بی ثمر می کند و موجب بی اعتمادی سرمایه گذاران‬ ‫و ترغیب انها به س��رمایه گذاری نکردن در بخش های مولد خواهد‬ ‫شد‪ .‬س��ندیکای ش��رکت های تولیدکنندگان برق ضمن حمایت‬ ‫قاط��ع از س��رمایه گذاران ب��ه طور عمده خردی که س��رمایه خود‬ ‫را به این امر اختصاص داده اند‪ ،‬مصرانه از مس��ئوالن درخواس��ت‬ ‫دارد ش��رایط را برای جلب اعتماد سرمایه گذاران و فعالیت دوباره‬ ‫واحد های ‪ CHP‬فراهم کند‪.‬‬ ‫مجمع اذراب به زودی برگزار‬ ‫خواهد شد‬ ‫اس��تاندار مرکزی تاکید کرد‪ :‬مجمع اذراب در راس��تای بررسی‬ ‫مسائل و مشکالت این شرکت به زودی در محل استانداری برگزار‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از اس��تانداری‬ ‫مرکزی‪ ،‬سیدمحمود زمانی قمی درباره جلسه با وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در راستای پیگیری مشکالت شرکت های هپکو و اذراب‬ ‫گفت‪ :‬در این نشس��ت مقرر ش��د پس از برگزاری مجمع و تعیین‬ ‫تکلیف مدیریت ش��رکت اذراب‪ ،‬اقدامات و تالش هایی به منظور‬ ‫تقسیط بدهی به تامین اجتماعی‪ ،‬امور مالیاتی و صدور گواهی ماده‬ ‫‪ ۱۸۶‬شده و هماهنگی برای ترخیص مواد اولیه این شرکت بدون‬ ‫نیاز به ضمانتنامه بانکی در گمرک انجام شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مقرر ش��د تس��هیالت مصوبه کارگروه ملی توسط‬ ‫بانک ملی پرداخت ش��ود و ش��رکت های هپکو و اذراب مش��مول‬ ‫بخش��نامه طرح رونق تولید مبنی بر مش��مول نش��دن چک های‬ ‫برگشتی این دو شرکت قرار گیرند‪ .‬استاندار مرکزی با بیان اینکه‬ ‫پیگیری قراردادهای منعقدش��ده ش��رکت اذراب با کارفرمایان و‬ ‫تالش برای جلوگیری از لغو و فسخ قراردادهای این شرکت نیز از‬ ‫دیگر مصوبات این جلس��ه بود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در زمینه ش��رکت هپکو‬ ‫نیز در توافق سازمان خصوصی سازی با سهامدار جدید از او به طور‬ ‫جدی خواسته شده که در چند روز اینده با کارگران تسویه حساب‬ ‫کند و مقرر شد برای انجام این مهم رییس سازمان خصوصی سازی‬ ‫نظارت کامل بر عملکرد س��هامدار هپکو داشته باشد‪ .‬زمانی قمی‬ ‫با بیان اینکه پیگیری برای تمدید قرارداد شرکت هپکو با سازمان‬ ‫همیاری ش��هرداری ها برای ساخت ماشین االت راهسازی از دیگر‬ ‫مصوبات این جلس��ه بود‪ ،‬افزود‪ :‬در این نشس��ت مقرر ش��د تامین‬ ‫اجتماعی نس��بت به ارائ��ه خدمات و تمدید اعتب��ار دفترچه های‬ ‫کارگران هپکو همکاری کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به دیگر مصوبات این نشس��ت توضیح داد‪ :‬در این‬ ‫نشس��ت‪ ،‬وزارت کش��ور ملکف به پیگیری ب��رای اخذ مجوز ترک‬ ‫تشریفات از دولت برای شرکت هپکو شد‪ .‬همچنین در این نشست‬ ‫مقرر شد قرارداد ساخت ‪ ۳‬هزار دستگاه ماشین االت توسط شرکت‬ ‫هپکو و تحویل به وزارت راه وشهرسازی و سازمان مدیریت بحران‬ ‫کش��ور انجام ش��ود‪ .‬اس��تاندار مرکزی اضافه کرد‪ :‬همچنین مقرر‬ ‫ش��د در راس��تای حمایت از تولید داخلی‪ ،‬ثبت هرگونه س��فارش‬ ‫واردات کاالی تولیدی در داخل از خارج کشور متوقف شود و ورود‬ ‫ماش��ین االت دست دوم از خارج کشور نیز کماکان ممنوع خواهد‬ ‫بود‪ .‬زمانی قمی در بخش دیگری از س��خنانش ابرازکرد‪ :‬کارگران‬ ‫بدانند که دولت و اس��تانداری مرکزی تا رفع مش��کالت واحدهای‬ ‫تولیدی و تنگناهای کارگران صنایع استان در کنار انها خواهد بود‬ ‫و از حقوق انها دفاع خواهد کرد‪.‬‬ ‫ش��ایان ذکر اس��ت هماهنگی ب��رای برگزاری دومین نشس��ت‬ ‫استاندار مرکزی با وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در روز جمعه بعد‬ ‫از نشست با اعضای شورای کارگری اذراب و قول استاندار مرکزی‬ ‫توس��ط ایشان انجام ش��د و این نشس��ت با حضور وزیران تعاون ‪،‬‬ ‫کار و رف��اه اجتماع��ی‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬رییس کل بانک مرکزی‪ ،‬روس��ای‬ ‫سازمان خصوصی سازی‪ ،‬امور مالیاتی‪ ،‬تامین اجتماعی‪ ،‬نمایندگان‬ ‫مردم شهرس��تان های اراک‪ ،‬کمیجان و خنداب در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی و مدیرکل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان برگزار و ضمن‬ ‫بررس��ی مشکالت ش��رکت های هپکو و اذراب در جهت رفع انها‬ ‫تصمیماتی گرفته شد‪.‬‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ی��ک روز مان��ده به اغ��از مهر‪ ،‬ط��رح جمع اوری‬ ‫ک��ودکان کار و خیابانی در تهران اغاز ش��د‪ .‬طرحی‬ ‫که پ��س از اج��رای ان‪ ،‬ک��ودکان کار و خیابانی از‬ ‫س��طح شهر جمع اوری شده و به بیرون شهر منتقل‬ ‫می ش��وند‪ .‬این طرح از اغاز کار با مش��کالت جدی‬ ‫و ش��کاف های عمی��ق درون دس��تگاه های دولت��ی‬ ‫و س��ازمان های مردم نهاد روبه رو ش��د‪ .‬بس��یاری از‬ ‫دستگاه های دولتی و س��ازمان های مردم نهاد با این‬ ‫طرح مخالف��ت کردند‪ .‬برخ��ی از مخالفان معتقدند‬ ‫در اجرای این طرح کس��ی به موض��وع کودکان کار‬ ‫اهمیت نمی دهد‪ .‬گویا در این طرح مبلمان ش��هری‬ ‫و چه��ره پایتخت از ک��ودکان کار و خیابانی اهمیت‬ ‫بیشتری پیدا کرده است‪.‬‬ ‫موض��وع مخالفت ها تا جای��ی باالگرفت که برخی‬ ‫س��ازمان ها‪ ،‬شورای شهر و ش��هرداری تهران تالش‬ ‫کردند ت��ا از این طرح اعالم برائت کنند‪ .‬چند نفر از‬ ‫اعضای ش��ورای شهر در گفت وگوهای مفصل به این‬ ‫موضوع اشاره کردند که اگر اختیار با شهرداری بود‪،‬‬ ‫این س��ازمان هرگز دست به اجرای طرح جمع اوری‬ ‫کودکان کار و خیابان نمی زد‪ .‬برخی اعضای شورای‬ ‫ش��هر به این موضوع اشاره کردند که دستور از جای‬ ‫دیگری صادر شده است‪.‬‬ ‫در روزه��ای دوم و س��وم اج��رای ط��رح با برخی‬ ‫رفتاره��ا و گزارش ها‪ ،‬فعاالن اجتماعی و مس��ئوالن‬ ‫بیش��تری ب��ه جم��ع منتق��دان پیوس��تند‪ .‬در این‬ ‫ط��رح قرار بود عوامل اجرای��ی در خیابان رفتارهای‬ ‫غیرمحترمانه و بازداش��ت گونه نداشته باشند‪ .‬با این‬ ‫حال بر اساس اطالعات موجود‪ ،‬شیوه اجرای طرح با‬ ‫انچه وعده ش��ده بود‪ ،‬تفاوت کرد‪ .‬این موضوع باعث‬ ‫ش��د تنش و اختالف موجود بین سازمان های حامی‬ ‫طرح و منتقدان و مخالفان طرح افزایش یابد‪.‬‬ ‫طرح جمع اوری کودکان کار و خیابان در روزهای‬ ‫نخس��ت ماه مه��ر ادامه پیدا کرد‪ .‬اغ��از ماه مدارس‬ ‫امس��ال همزمان با بازداش��ت کودکانی بود که توان‬ ‫تحصیل نداشته و از ش��رایطی بهره مند نیستند که‬ ‫بتوانند سرخوش��ی کودکی را تجربه کنند‪ .‬کودکان‬ ‫کار و خیاب��ان در حالی تن به بازداش��ت و انتقال به‬ ‫بیرون از ش��هر می دادند که چندی قبل از بازداشت‪،‬‬ ‫همس��االن خ��ود را در حال رفتن به مدرس��ه دیده‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹ط�رح جم�ع اوری ک�ودکان کار و‬ ‫خیابانی متوقف نمی شود‬ ‫با تمام اختالف هایی که س��ر‬ ‫اجرای این طرح وجود داشت‬ ‫یکی از اعضای ش��ورای شهر‬ ‫در تاریخ یک مهر امسال خبر‬ ‫از ادامه یافتن این طرح داد‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای اس�لامی شهر‬ ‫تهران با اش��اره ب��ه اینکه در‬ ‫ط��رح جمع اوری کودکان کار و خیابانی بیش از ‪۱۲‬‬ ‫س��ازمان همکاری می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬بنا بر توقف طرح‬ ‫نیست و طرح همچنان ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫الهام فخاری با اش��اره به اج��رای طرح جمع اوری‬ ‫ک��ودکان کار و خیابانی در ش��هر تهران به تس��نیم‬ ‫گف��ت‪ :‬در این زمینه بیش از ‪ ۱۲‬دس��تگاه همکاری‬ ‫دارند‪ .‬توقف طرح جمع اوری در دس��تور کار نیست‬ ‫اما تالش می شود نقاط ضعف و قوت طرح شناسایی‬ ‫شود و در ادامه مورد توجه قرار بگیرد‪.‬‬ ‫این عضو ش��ورای اسالمی ش��هر تهران بیان کرد‪:‬‬ ‫بر اس��اس امار بیش از ‪ ۷۰‬درص��د کودکانی که در‬ ‫برگزاری این طرح جمع اوری شده اند از اتباع بیگانه‬ ‫بوده و به اردوگاه عس��گراباد واقع در ورامین منتقل‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫فخاری ادامه داد‪ :‬البته باید شرایط از طریق روابط‬ ‫دیپلماتیک فراهم شود تا این کودکان در اسرع وقت‬ ‫در اختی��ار اداره اتباع قرار بگیرند ضمن اینکه برخی‬ ‫کودکان که در مرکز اش��اره شده نگهداری می شدند‬ ‫با توجه به اینکه سن شان پایین بود به مرکز دیگری‬ ‫منتقل شدند‪.‬‬ ‫این عضو ش��ورای اس�لامی ش��هر ته��ران افزود‪:‬‬ ‫همچنی��ن کودکان زیر ‪ ۷‬س��الی ک��ه در این طرح‬ ‫جمع اوری ش��دند به شیرخوارگاه سازمان بهزیستی‬ ‫ارجاع داد ه شدند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ادامه طرح و برگزاری جلس��ات با‬ ‫سازمان ها گفت‪ :‬تالش می ش��ود هفته اینده جلسه‬ ‫با مس��ئوالن دستگا ه برگزار شود تا در ادامه طرح در‬ ‫تهران بدون خطا ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫این عضو شورای شهر تهران در ادامه خواستار قطع‬ ‫همکاری ش��هرداری با طرح ساماندهی و جمع اوری‬ ‫کودکان کار و خیابان از سطح شهر شده است‪.‬‬ ‫فخاری با بیان اینکه ش��هرداری ته��ران در طرح‬ ‫جمع اوری ک��ودکان کار و خیابان وس��ایل نقلیه را‬ ‫در اختی��ار دولت قرار داده‪ ،‬گفته اس��ت‪ :‬بر اس��اس‬ ‫ایین نامه تقس��یم کار ش��ورای اجتماعی‪ ،‬شهرداری‬ ‫حق تص��دی و همکاری با چنی��ن طرح هایی را که‬ ‫توجهی به پیامدهای روانشناختی نکرده است‪ ،‬ندارد‪.‬‬ ‫به گفته او ای��ن طرح بدون مالحظات تخصصی و‬ ‫سیاس��ت گذاری های حوزه کودکان اجرایی ش��ده و‬ ‫همکاری با ان بدون اطالع ش��ورا درس��ت نیست و‬ ‫درخواست داریم در صورت وجود چنین طرح هایی‪،‬‬ ‫ش��ورا در جریان ق��رار گیرد و ض��رورت دارد هرچه‬ ‫سریع تر قطع همکاری با این طرح شود‪.‬‬ ‫طرح دس��تگیری کودکان کار مدتی اس��ت با نام‬ ‫«جذب و س��اماندهی» در س��طح ش��هر تهران اجرا‬ ‫می ش��ود‪ .‬این طرح با مخالفت و انتقاد شدید فعاالن‬ ‫حقوق کودکان و برخی اعضای ش��ورای شهر مواجه‬ ‫شده است‪ .‬سال هاس��ت طرح های این چنینی بدون‬ ‫توجه به ماهی��ت و علل به وجود امدن کودکان کار‬ ‫به صورت ضربتی و با شیوه های گاه خشونت امیز در‬ ‫شهرها اجرا می ش��ود که تا به حال نتیجه ملموسی‬ ‫نداشته اس��ت‪ .‬فقر‪ ،‬بیکاری والدین‪ ،‬حاشیه نشینی و‬ ‫محرومی��ت علل اصلی کار کودکان اس��ت که برای‬ ‫رفع هیچ کدام طرح و برنام ه ساختارمندی در کشور‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح جمع اوری کودکان کار معیوب‬ ‫و بی ثمر است‬ ‫یک روز پس از انتش��ار خبر‬ ‫ادامه یافتن طرح جمع اوری‬ ‫ک��ودکان کار و خیابان‪ ،‬یکی‬ ‫دیگر از اعضای ش��ورای شهر‬ ‫این طرح را بی ثمر دانس��ت و‬ ‫از ادام��ه اج��رای این طرح از‬ ‫نحوه جمع اوری کودکان کار‬ ‫انتقاد کرد‪.‬‬ ‫به��اره اروین به موضوع جم��ع اوری کودکان کار‬ ‫و متکدى اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬این چرخه معیوب و‬ ‫بى ثمر است و سرشار از هیچ است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��ورای ش��هر‪ ،‬اروین اف��زود‪ :‬چندین‬ ‫دس��تگاه مملکت جم��ع ش��ده اند میلیاردها تومان‬ ‫بودج��ه مملک��ت را هزین��ه کنن��د ت��ا بی پناه ترین‬ ‫انسان های این ش��هر را از جلوی چشم ها دور کنند‪.‬‬ ‫کودکانی که ناخواس��ته و به اجبار به دنیای س��رد و‬ ‫خشن بزرگسالی پرتاب ش�� ده اند بدون اینکه امکان‬ ‫تجرب��ه لذتبخش لحظه ه��ای سرخوش��انه کودکی‬ ‫را داش��ته باش��ند‪ ،‬کودکانی که به دلیل فقر و دیگر‬ ‫شرایط اسیب دیده خانواده مجبور به کار در خیابان‬ ‫شده اند‪ .‬چندین دستگاه مملکت جمع شده اند تا این‬ ‫جاماندگان از کودکی و مهر را از جلوی دیدگان دور‬ ‫دلمشغولی شوند‪.‬‬ ‫ ‬ ‫کنند مبادا که اسباب‬ ‫این عضو ش��ورای ش��هر افزود‪ :‬به گفته مسئوالن‬ ‫بهزیس��تی ‪ ۹۰‬درصد کودکانی ک��ه با زور و اجبار از‬ ‫سطح شهر جمع اوری می ش��وند دارای سرپرست و‬ ‫خانواده اند ک��ه برای بازپس گیری فرزندان ش��ان به‬ ‫مراکز نگهداری موقت این کودکان مراجعه می کنند‪.‬‬ ‫فراین��د کار این گونه اس��ت ک��ه خانواده ها پس‬ ‫از پرس وج��و و یافتن فرزندش��ان در یک��ی از مراکز‬ ‫نگهداری باید بروند در دادگاه تعهد بدهند که دیگر‬ ‫بچه ش��ان کار نخواهد کرد و بعد حکم قضایی برای‬ ‫ازادی و بازپس گیری فرزندشان بگیرند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه این طرح چرخه ای معیوب‪،‬‬ ‫بی ثمر و سرشار از هزینه های گزاف روانی است که به‬ ‫کودکان و خانواده های اسیب دیده شان وارد می کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬کار این چندین دس��تگاه دولتی در برخورد با‬ ‫کار ک��ودکان در خیابان مثل فردی اس��ت که مدام‬ ‫تب می کند و درد اس��تخوان امانش را می برد اما به‬ ‫جای کشف علت به تب برها و مسکن های موقتی رو‬ ‫می اورد تا چند روزی احس��اس کند اوضاع رو به راه‬ ‫ش��ده و این از بین بردن عوارض و نشانه های جدی‬ ‫یک بیماری را تا انجا ادامه می دهد که بیماری تمام‬ ‫رگ و پی جس��مش را تسخیر کند و دیگر هیچ دارو‬ ‫و درمانی ثمری نداشته باشد‪.‬‬ ‫اروین افزود‪ :‬جمع اوری و انتقال اجباری کودکان‬ ‫به مراکز نگهداری موقت نه عقالنی است نه اخالقی‬ ‫ن��ه قانونی‪ .‬بر ف��رض که قانون حکم ب��ر ممنوعیت‬ ‫کار کودک داده اس��ت‪ ،‬برچ��ه مبنا قربانی یک جرم‬ ‫را ب��ه گ��روگان می گیرند تا مس��ئول و سرپرس��ت‬ ‫مرب��وط بیاید و تعهد بدهد که کار کودک را متوقف‬ ‫می کند؟ گذش��ته از این‪ ،‬چند درصد این خانواده ها‬ ‫از سر س��یری و کودک ازاری فرزندشان را به کسب‬ ‫درامد وامی دارند و چند درصدش��ان از س��ر اضطرار‬ ‫و ن��داری و ناچاری؟ قانون این اس��ت ک��ه ادم ها را‬ ‫بابت فقر و نداری و ناچاری ش��ان دچار رنج مضاعف‬ ‫کنیم؟‬ ‫وی افزود‪ :‬از شهردار تهران به عنوان یک شخصیت‬ ‫فرهنگی و با س��ابقه طوالنی در ام��وزش و پرورش‬ ‫می خواهم ش��هرداری ته��ران به ج��ای دنباله روی‬ ‫پاسخی برای کودکان کار نداریم‬ ‫س��هیال جلودارزاده‪ ،‬نایب رییس کمیس��یون اجتماعی مجلس شورای اس�لامی و نماینده تهران درباره‬ ‫طرح جمع اوری کودکان کار و خیابانی به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬اکنون نزدیک به‪ ۴‬دهه از حکومت‬ ‫اس�لامی ایران می گذرد و پدیده کودکان کار و خیابانی در پایتخت این کشور اسالمی به هیچ وجه قابل‬ ‫پذیرش نیست‪ .‬تعداد زیادی از کودکان بدون داشتن سرپناه و خانواده مشغول تکدی گری و کار هستند‬ ‫که این اتفاق خوش��ا یندی نیس��ت و باید بپذیریم که بعد از ‪ ۴۰‬سال نمی توانیم پاسخ مناسبی برای این‬ ‫پدیده داشته باشیم‪.‬‬ ‫جل��ودارزاده با تاکید بر اینکه ک��ودکان کار و خیابانی باید در تکفل دولت قرار بگیرند‪ ،‬گفت‪ :‬در برخی‬ ‫از موارد این احتمال وجود دارد که خانواده بتواند ش��رایط را برای انها به گونه ای فراهم کند که تا پایان‬ ‫دوره تحصیالت نیاز به کار کودکان وجود نداشته باشد‪ .‬در این صورت وظیفه این موضوع بر عهده خانواده‬ ‫کودک است اما در مواردی که ظرفیت این کار وجود ندارد‪ ،‬دولت موظف است این کودکان را در تکفل‬ ‫خود داشته و از انها حمایت کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه وضعیت سرپرس��تی این کودکان باید هرچه سریع تر مشخص شود‪ ،‬گفت‪ :‬نباید‬ ‫ش��ان اجتماعی کودکان کار و خیابان زیر س��وال برود‪ .‬این کودکان امانت های اجتماعی هس��تند و هیچ‬ ‫تضمینی وجود ندارد که فرزند مسئوالن هیچ وقت با این مشکل روبه رو نشوند‪.‬‬ ‫نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در طرح جمع اوری این کودکان‬ ‫دس��تگاه های دیگر در اج��رای این ن��وع طرح های‬ ‫اس��یب زا‪ ،‬بی ثمر و غیرکارشناسی ابتکار عمل را در‬ ‫ای��ن حوزه به دس��ت گیرد و با فراهم ک��ردن زمینه‬ ‫همکاری چهارجانبه میان ش��هرداری تهران‪ ،‬وزارت‬ ‫اموزش و پرورش‪ ،‬وزارت رف��اه و فرمانداری تهران‪،‬‬ ‫طرح هایی مبتنی بر ارائه مشوق را به جای طرح های‬ ‫تنبیهی در پیش گیرند‪.‬‬ ‫ب��رای مثال می ت��وان ان ‪ ۲۰‬میلی��ارد بودجه این‬ ‫ط��رح را صرف افزایش جذابی��ت مدارس در مناطق‬ ‫حاشیه نش��ین تهران ک��رد‪ .‬افزای��ش جذابیت هایی‬ ‫مانند ارائه وعده ه��ای غذایی رایگان در این مدارس‬ ‫یا ارائه مش��وق های مالی به «مدی��ران مدارس» در‬ ‫مناطق حاشیه نشین تهران در صورت افزایش تعداد‬ ‫دانش اموزان ثبت نامی نسبت به سال قبل‪.‬‬ ‫ای��ن عض��و ش��ورای ش��هر ادام��ه داد‪ :‬می ت��وان‬ ‫راهبردهای ناظر بر جذب کودکان و ارائه مش��وق را‬ ‫جایگزین جمع اوری کودکان و تنبیه خانواده ها کرد‪.‬‬ ‫طرح های مبتنی بر جم��ع اوری و نگهداری اجباری‬ ‫نه فقط نقض حقوق ش��هروندی شهروندان کم توان‬ ‫و اس��یب دیده اند بلکه مهم تر از ان‪ ،‬این طرح ها جز‬ ‫اسیب فزاینده و اتالف منابع هیچ ثمر دیگری ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹چهره شهر مهم تر از کودکان بود‬ ‫هرچ��ه از اج��رای ط��رح‬ ‫جم��ع اوری ک��ودکان کار‬ ‫بیشتر می گذرد‪ ،‬موج انتقادها‬ ‫نیز افزایش پیدا می کند‪ .‬این‬ ‫تنش ها ت��ا جایی پیش رفت‬ ‫ک��ه یک��ی از اعض��ای هیات‬ ‫رییسه شورای شهر با انتقاد از‬ ‫عملکردها در اجرای این طرح اعالم کرد‪ :‬چهره شهر‬ ‫از وضعیت کودکان مهم تر شده است‪.‬‬ ‫زهرا نژادبهرام‪ ،‬عضو هیات رییس��ه ش��ورای شهر‬ ‫تهران گفت‪ :‬در جمع اوری کودکان کار چهره ش��هر‬ ‫مورد تاکی��د بوده و کم اهمیت ترین بخش‪ ،‬مس��ئله‬ ‫کودکان کار بوده است‪.‬‬ ‫ نژادبه��رام درباره جمع اوری کودکان کار و خیابان‬ ‫با طرح این س��وال که باید مش��خص شود در طرح‬ ‫جمع اوری‪ ،‬مسئله کودکان کار هستند یا شهروندان‬ ‫و ش��هر به مهر گفت‪ :‬وقتی مسئله مبلمان شهری و‬ ‫چهره ش��هر و همچنین مناس��بات شهروندان باشد‪،‬‬ ‫بنابرای��ن اقدامات��ی همچون عملیات یا دس��تگیری‬ ‫کودکان کار با هدف پاکس��ازی چهره ش��هر‪ ،‬ناگزیر‬ ‫و تعقیب کودکان کار طبیعی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اطالع دارم که در طرح اخیر‪ ،‬مسئله‬ ‫مورد نظر اس��یب های اجتماعی بوده و اجرای طرح‬ ‫بر اساس مصوبه شورای اجتماعی کشور و به منظور‬ ‫ساماندهی کودکان کار و خیابان بوده و خروجی ان‬ ‫به اجرای طرح جمع اوری منجر شده است‪.‬‬ ‫عضو هیات رییس��ه ش��ورای ش��هر تهران‪ ،‬ری و‬ ‫تجری��ش تاکی��د ک��رد‪ :‬در همین راس��تا قرارگاهی‬ ‫تش��کیل شد اما در این قرارگاه دیدگاه های نهادهای‬ ‫اجتماع��ی مورد توجه قرار نگرفت��ه و در اجرای این‬ ‫طرح کم اهمیت ترین بخش‪ ،‬مسئله کودکان کار بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نژادبه��رام ب��ا بی��ان اینکه بخش��ی از ک��ودکان‬ ‫جمع اوری ش��ده متکدی‪ ،‬گروهی ک��ودک خیابانی‬ ‫و عده ای کودکان کار هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬مسئله اصلی‬ ‫این اس��ت که وقتی ک��ودکان را تحویل خانواده انها‬ ‫می دهی��م‪ ،‬ایا این خانواده ها ق��ادر به نگهداری انها‬ ‫هس��تند؟ اگ��ر این ک��ودکان بدسرپرس��ت نبودند‪،‬‬ ‫اصوال از خیابان س��ردرنمی اوردند؛ بنابراین موضوع‬ ‫بدسرپرس��تی خانواده باید از سوی مددکاران هنگام‬ ‫دس��تگیری و پس از تحویل ب��ه خانواده مورد توجه‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬ش��هرداری ته��ران امادگی دارد‬ ‫که اج��رای طرح جمع اوری ک��ودکان کار و خیابان‬ ‫را اصالح کند اما ش��هرداری و ش��ورای شهر در این‬ ‫زمینه مس��ئولیتی ندارند و فقط یک عضو و س��تاد‬ ‫هستند‪ .‬تصمیمات اصلی با فرمانداری است‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای طرح با دستور شخص فرماندار‬ ‫پ��س از اینک��ه هرک��دام از‬ ‫مس��ئوالن و اعضای ش��ورای‬ ‫شهر از این طرح اعالم برائت‬ ‫کردن��د‪ ،‬نماین��ده س��ازمان‬ ‫خدمات اجتماعی شهرداری‬ ‫تهران خب��ر داد‪ :‬این طرح با‬ ‫دستور فرماندار اجرایی شده‬ ‫و اگر دست شهرداری بود‪ ،‬تن به این کار نمی داد‪.‬‬ ‫وی از جمع اوری ‪ ۳۵۲‬کودک کار و خیابان تا روز‬ ‫س��وم مهر خبر داد و گفت‪ :‬شهرداری تهران مخالف‬ ‫جمع اوری کودکان کار اس��ت اما این طرح با دستور‬ ‫شخص فرماندار اجرا شد‪.‬‬ ‫حس��ن غالمی‪ ،‬نماینده سازمان خدمات اجتماعی‬ ‫ش��هرداری تهران درباره بررسی جمع اوری کودکان‬ ‫کار و خیابان با بیان اینکه استراتژی اصلی شهرداری‬ ‫در مسئله کودکان کار‪ ،‬کاهش اسیب است به ایسنا‬ ‫چهار شنبه‬ ‫زیر ساخت‬ ‫مانداری استان تهران تعریف شد‬ ‫ودکان کار و خیابان‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫نوع برخورد اهمیت ویژه ای دارد‪ ،‬گفت‪ :‬این اقدامات نباید منشا تخریب باشد‪.‬‬ ‫اقداماتی که طراحی می ش��وند باید برای مصلحت این کودکان باش��د‪ .‬بر این‬ ‫اساس نیاز به برخوردهای محترمانه وجود دارد‪.‬‬ ‫جلودارزاده درباره برخورد با این پدیده در کش��ورهای توسعه یافته گفت‪ :‬در‬ ‫بسیاری از موارد دولت ها برخورد مناسبی با این کودکان دارند‪ .‬حتی در برخی‬ ‫از موارد به اتباع خارجی پیشنهاد می دهند که درس بخوانند و زبان یاد بگیرند‪.‬‬ ‫در ایران نیز دولت باید سطح پذیرش اجتماعی را افزایش دهد‪.‬‬ ‫نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه شورای شهر باید برنامه مصوب‬ ‫داش��ته باشد‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع باید به طور کامل بررسی شود و اگر طرح های موجود ناقص است را باید‬ ‫برطرف کنند‪ .‬نمی ش��ود هر ‪ ۴‬س��ال یک بار چنین طرحی اجرا شود و بعد هم دولت و شورای شهر ان را‬ ‫رها کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه دوره جدید طرح جمع اوری کودکان کار و خیابان بدون ایجاد زمینه های اجتماعی‬ ‫و تبلیغات مناس��ب انجام ش��د‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اجرای چنین طرحی نیاز به ایجاد زمینه های اجتماعی دارد‪.‬‬ ‫باید برای اجرای این طرح ها تبلیغات انجام ش��ود‪ .‬متاس��فانه در این دوره هیچ کدام از این فعالیت ها انجام‬ ‫نشد که نشان از بی برنامه بودن شورای شهر برای انجام این کار دارد‪ .‬کمیسیون اجتماعی مجلس شورای‬ ‫اسالمی تا قبل از اجرا در جریان اجرای این طرح نبود و این موضوع نشان از خالهای زیادی در طرح دارد‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬در همین راس��تا ‪ ۱۶‬مرکز پرتو تاسیس شده‬ ‫ک��ه روزان��ه ‪ ۳‬هزار ک��ودک به این مراک��ز مراجعه‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ت این مراکز با شهرداری‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬زیرس��اخ ‬ ‫است اما اداره و راهبری ان به سازمان های مردم نهاد‬ ‫واگذار شده است‪.‬‬ ‫نماین��ده س��ازمان خدمات اجتماعی ش��هرداری‬ ‫ته��ران با اش��اره به اینکه کار ک��ودک را نمی توانیم‬ ‫حذف کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬اینها نان اوران کوچک هس��تند‬ ‫و هدف ما کاهش اسیب برای این کودکان است‪.‬‬ ‫غالمی گفت‪ :‬ش��ورای حقوق کودک در ‪ ۸‬س��ال‬ ‫دولت های نهم و دهم تش��کیل نش��د ام��ا در دولت‬ ‫یازدهم دوباره فعال شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ش��هرداری ته��ران اعتقادی به‬ ‫جم��ع اوری ک��ودکان کار ندارد‪ ،‬اضاف��ه کرد‪ :‬وقتی‬ ‫فرمان��داری ته��ران می گوید این عمل انجام ش��ود‪،‬‬ ‫ش��هرداری نمی توان��د کاری انج��ام دهد‪ .‬س��ازمان‬ ‫بهزیستی و شهرداری مخالف اجرای این طرح بودند‬ ‫اما ش��خص فرماندار دستور داد که طرح دستگیری‬ ‫ک��ودکان اج��را ش��ود و معتقد بودند ای��ن طرح در‬ ‫راستای اسناد باالدستی اجرا می شود‪.‬‬ ‫نماین��ده س��ازمان خدمات اجتماعی ش��هرداری‬ ‫ته��ران گفت‪ :‬خودروهای ش��هرداری به صورت ‪۲۴‬‬ ‫س��اعته موظف شدند کودکان کار را دستگیر کنند‪.‬‬ ‫با این ح��ال ما تاکید داش��تیم در اجرای این طرح‬ ‫مددکاران اجتماعی حضور داشته باشند اما در نهایت‬ ‫این طرح با حضور کارشناسان فرمانداری اجرا شد‪.‬‬ ‫غالمی تاکید کرد‪ :‬به مددکاران شهرداری گفتیم‬ ‫در هیچ شرایطی کودکان کار را به زور جذب نکنند‬ ‫یا کودکان را هنگام جم��ع اوری دنبال نکنند و اگر‬ ‫خودش��ان تمایلی به ج��ذب نداش��تند‪ ،‬اصراری به‬ ‫دستگیر کردن انها نداشته باشند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کودکان کار در این طرح پس از‬ ‫جمع اوری ب��ه مجتمع فوریت های اجتماعی منتقل‬ ‫می شوند‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس اخرین امار‪ ۳۵۲ ،‬کودک‬ ‫کار و خیابان در این طرح جمع اوری ش��دند که به‬ ‫مراکز یاسر‪ ،‬بعثت و نواب منتقل می شوند‪.‬‬ ‫نماین��ده س��ازمان خدمات اجتماعی ش��هرداری‬ ‫ته��ران در پایان گفت‪ :‬اگر اجرای ط��رح در اختیار‬ ‫ش��هرداری بود در هیچ ش��رایطی این طرح را اجرا‬ ‫نمی کردیم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه انتقادهای��ی درباره اس��تفاده‬ ‫پیمانکاران ش��هرداری در کودکان گفت‪ :‬در قرارداد‬ ‫با پیمانکاران اشاره شده که حق استفاده از کودکان‬ ‫و افراد زیر ‪ ۱۸‬سال را ندارند‪ .‬البته تخلفاتی می شود‬ ‫که ناش��ی از کوتاهی ناظران ش��هرداری اس��ت‪ .‬در‬ ‫تهران ب��ا پدیده زباله دزدی مواجه هس��تیم که در‬ ‫این زمینه هم حضور کودکان دیده می ش��ود و البته‬ ‫ربطی به شهرداری ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹کودکان از طرح جمع اوری متکدیان‬ ‫خارج شوند‬ ‫در جریان تبری جس��تن از‬ ‫ط��رح جم��ع اوری کودکان‬ ‫کار و خیابان��ی مدی��ر کل‬ ‫د فتر ا م��و ر‬ ‫اسیب های اجتماعی وزارت ‬ ‫تعاون‪،‬کارو رف��اه اجتماعی‬ ‫نی��ز ب��ه جم��ع متبری��ان‬ ‫پیوست و اعالم کرد طرح به دستور فرمانداری اجرا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدی��ر کل دفت��ر ام��ور اس��یب های اجتماع��ی‬ ‫وزارت تع��اون ‪ ،‬کار و رف��اه اجتماع��ی ب��ر ضرورت‬ ‫خ��روج کودکان کار و خیابان از ش��مول طرح فعلی‬ ‫جمع اوری متکدیان تاکید کرد‪.‬‬ ‫روزبه کردونی به ایس��نا گف��ت‪ :‬کودکانی به دلیل‬ ‫فقر و دیگر ش��رایط اس��یب دیده خانواده مجبور به‬ ‫کار در خیابان شده اند اما سمن (‪)NGO‬های فعال‬ ‫در حوزه ک��ودک و برخی مس��ئوالن دولتی درباره‬ ‫وضعیت نامشخص طرح جمع اوری کودکان نگرانند‬ ‫و باره��ا از تریبون ه��ای مختلف اع�لام کرده اند که‬ ‫این طرح از نظر اجرایی مش��کل دارد و هرگز شامل‬ ‫کودکان کار نمی شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬س��من (‪)NGO‬ها و همچنین وزارت‬ ‫کار بارها از اج��رای این طرح اظهار نگرانی کرده اند‬ ‫و نس��بت به این ط��رح نقدهایی دارن��د‪ .‬انها اعالم‬ ‫کرده ان��د ک��ه جمع اوری ک��ودکان بای��د مطابق با‬ ‫ایین نامه ساماندهی کودکان خیابانی مصوب ‪۱۳۸۴‬‬ ‫هیات دولت انجام شود‪ ،‬نه اینکه جمع اوری کودکان‬ ‫همراه با طرح جمع اوری متکدیان و معتادان اجرایی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس مصوب��ات فرمان��داری درب��اره طرح‬ ‫جم��ع اوری متکدی��ان‪ ،‬دعوت کنن��ده ای��ن ط��رح‬ ‫فرمانداری تهران بوده و موضوع طرح نیز معتادان و‬ ‫متکدیان است‪ .‬با این حال درحال حاضر کودکان کار‬ ‫دستگیر ش��ده و به مراکز منتقل می شوند در حالی‬ ‫که سرنوشت انان همچنان مشخص نیست‪.‬‬ ‫مدیر کل دفتر امور اس��یب های اجتماعی وزارت‬ ‫کار ک�� ه از ابت��دا نقدهایی به این طرح داش��ته پس‬ ‫از بازدی��د از مرکز یاس��ر (یکی از مراک��ز نگهداری‬ ‫کودکان پس از جم��ع اوری) به صراحت اعالم کرد‪:‬‬ ‫این طرح ها ارزیابی نشده است‪.‬‬ ‫کردونی با اش��اره به اینک��ه طبق مصوبات موجود‬ ‫در فرمان��داری جامع��ه ه��دف طرح اجرا ش��ده در‬ ‫ش��هر تهران متکدیان و معت��ادان متجاهر بوده اند‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬کودکان کار و خیابان باید از شمول طرح‬ ‫فعلی خارج شوند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬طبق ایین نامه س��اماندهی افراد‬ ‫بی خانمان‪ ،‬ولگرد و متکدیان که مصوب شورای عالی‬ ‫اداری کشور در سال ‪ ۱۳۷۸‬است افراد مشمول این‬ ‫ایین نام��ه عبارتند از‪ :‬افراد معل��ول و ناتوان (اعم از‬ ‫جسمی و ذهنی) بی سرپرست مجهول الهویه‪ ،‬در راه‬ ‫مانده‪ ،‬گم ش��ده‪ ،‬متواری‪ ،‬افراد نیازمند غیرحرفه ای‪،‬‬ ‫متکدیان و ولگ��ردان حرفه ای و بنابراین طرحی که‬ ‫در شهر تهران در حال اجراست باید متمرکز بر این‬ ‫افراد و معتادان متجاهر باشد‪.‬‬ ‫مدیر کل دفتر امور اس��یب های اجتماعی وزارت‬ ‫رفاه ب��ا تاکید بر اینکه شناس��ایی و جذب کودکان‬ ‫کار و خیاب��ان بای��د مطاب��ق ایین نامه س��اماندهی‬ ‫کودکان خیابانی (حمایت اجتماعی از کودکان کار و‬ ‫خیابان ) انجام شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬طبق این ایین نامه‪،‬‬ ‫شناس��ایی کودک خیابانی توسط مددکار اجتماعی‬ ‫و جذب ای��ن کودکان پس از ارتب��اط تقویت یافته‬ ‫ب��ا کودک و جلب اعتماد وی با تاکید بر اگاه کردن‬ ‫کودک خیابان��ی از منابع و خدماتی که می تواند در‬ ‫اختیار او قرار گیرد‪ ،‬انجام می شود‪.‬‬ ‫کردونی در ادامه گفت‪ :‬شناسایی‪ ،‬جذب‪ ،‬پذیرش‬ ‫و توانمندس��ازی کودکان کار و خیابان باید ازسوی‬ ‫سازمان بهزیستی و با همکاری موسسه های خیریه‬ ‫و تشکل های غیردولتی انجام شود‪.‬‬ ‫وی درباره موضع وزارت تعاون ‪،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫در زمینه طرح ضربتی اجرا ش��ده در س��طح تهران‬ ‫اظهارکرد‪ :‬وزیر رفاه به صورت کامال شفاف و صریح‬ ‫تاکی��د کرده اند با برخورد قهری س��لبی با کودکان‬ ‫مخالف است و طرح جمع اوری ضربتی کودکان کار‬ ‫و خیابان دارای مشکالتی است که باید رفع شود‪.‬‬ ‫کردونی ادامه داد‪ :‬در بازدید از مرکز یاس��ر تاکید‬ ‫کردم که باید از نگاه تهدید محور به کودکان اجتناب‬ ‫ک��رد و این واقعیت را پذیرفت که با تکرار طرح های‬ ‫ارزیابی نش��ده و موقتی نمی توان ح��ال کودکان را‬ ‫خوب کرد و اسیب های اجتماعی کودکان را کاهش‬ ‫داد‪.‬‬ ‫‹ ‹نامه فعاالن حقوق کودک در اعتراض‬ ‫به «جمع اوری کودکان کار و خیابانی»‬ ‫بی��ش از ‪ ۳۰۰‬نف��ر از اس��تادان دانش��گاه ها‪،‬‬ ‫پژوهش��گران‪ ،‬م��ددکاران اجتماع��ی‪ ،‬وکال و‬ ‫حقوق دانان‪ ،‬روزنامه ن��گاران‪ ،‬فعاالن حقوق کودکان‬ ‫و فع��االن مدن��ی در نامه سرگش��اده ای توقف طرح‬ ‫«جمع اوری کودکان کار و خیابان» را برای همیشه‬ ‫خواستار شدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬در این نامه امده است‪« :‬بیش‬ ‫از ‪ ۳۰۰‬نفر از اس��تادان دانش��گاه ها‪ ،‬پژوهش��گران‪،‬‬ ‫م��ددکاران اجتماع��ی‪ ،‬وکال و حقوق دان��ان‪،‬‬ ‫روزنامه نگاران فعاالن حقوق کودکان‪ ،‬و فعاالن مدنی‬ ‫در نامه سرگشاده ای به مش��اور رییس جمهوری در‬ ‫امور حقوق شهروندی‪ ،‬ریاست سازمان بهزیستی کل‬ ‫کشور‪ ،‬ریاست شورای ش��هر و شهردار تهران توقف‬ ‫«ط��رح جمع اوری ک��ودکان کار و خیابان» را برای‬ ‫همیشه خواستار شده اند‪.‬‬ ‫امضاکنن��دگان ای��ن نامه تاکید دارن��د این قبیل‬ ‫اقدامات ضربتی تنها معطوف به خارج کردن جمعیت‬ ‫اس��یب دیده و مظلوم از حوزه دید جامعه بوده و نه‬ ‫تنها بهبودی در وضعی��ت اجتماعی و زندگی مردم‬ ‫فقیر به ویژه کودکان فراهم نمی کنند بلکه منجر به‬ ‫اسیب دیدگی بیشتر و سلب اعتماد انها از نهادهای‬ ‫حمایت��ی و هدر دادن س��رمایه هایی می ش��ود که‬ ‫می تواند به جای دام��ن زدن به تبعیض های ناروای‬ ‫کنونی‪ ،‬صرف اقدامات موثرتری شود‪.‬‬ ‫متن کامل این نامه سرگشاده در ادامه می اید‪:‬‬ ‫«در روزهای گذشته با کمال تاسف اخباری مبنی‬ ‫بر شروع مجدد جمع اوری کودکان خیابانی از سطح‬ ‫شهر تهران‪ ،‬فعال کردن قرارگاه جمع اوری کودکان‬ ‫خیابان��ی و متکدی��ان و غربالگری کودکان توس��ط‬ ‫سازمان بهزیس��تی‪ ،‬ش��هرداری و فرمانداری تهران‬ ‫منتشر شده است‪ .‬عالوه بر این در برنامه مورد اشاره‬ ‫اقداماتی تنبیهی برای خانواده هایی که کودکان خود‬ ‫را به کار می گمارند پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫خاطر نش��ان می س��ازد نزدیک به دو دهه اس��ت‬ ‫اقدامات برای کنترل مس��ئله ک��ودکان خیابانی در‬ ‫ای��ران با محوری��ت جمع اوری ک��ودکان خیابانی از‬ ‫س��طح شهرها به اجرا در امده است اما تاکنون هیچ‬ ‫ش��واهدی مبنی ب��ر تاثیر این روش ه��ا بر وضعیت‬ ‫ک��ودکان خیابان��ی چه ب��ه لحاظ کم��ی و کاهش‬ ‫جمعی��ت انه��ا و چه تغییر در کیفی��ت زندگی انها‬ ‫‪ 5‬مهر ‪ 6 1396‬محرم ‪ 27 1439‬سپتامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 220‬پیاپی ‪2193‬‬ ‫وجود نداشته است‪.‬‬ ‫در صورت��ی ک��ه مبدعی��ن ط��رح اخی��ر‪ ،‬نگاهی‬ ‫ب��ه تاریخچ��ه ن��ه چن��دان دور اقدام��ات معطوف‬ ‫ب��ه جم��ع اوری و غربالگ��ری س��ازمان های متولی‬ ‫می داشتند‪ ،‬از تکرار اقداماتی که نتیجه ای جز صرف‬ ‫هزین��ه بدون بازده نداش��ته‪ ،‬خ��ودداری می کردند‪.‬‬ ‫اقدامات برای کنترل و حل مشکالتی مانند خیابانی‬ ‫شدن کودکان در درجه اول نیاز به تغییر در نگرش و‬ ‫رویکرد به مسئله به عنوان معلول شرایط اجتماعی‪،‬‬ ‫اقتص��ادی و فرهنگی دارد و زم��ان کافی و اقدامات‬ ‫همه جانبه و منس��جم از س��وی چندین وزارتخانه و‬ ‫سازمان را طلب می کند‪.‬‬ ‫شواهد فراوان حاصل از مطالعات موجود در کشور‬ ‫نشان می دهد کار کودکان به ویژه در شهرها نتیجه‬ ‫عواملی اس��ت ک��ه مهم ترین انها عبارتن��د از فقر و‬ ‫نابرابری و ش��یوع مش��کالت اجتماعی در گروه های‬ ‫اس��یب پذیر جامعه یا به عبارت دیگر اسیب پذیری‬ ‫ب��اال و ت��اب اوری پایین جامعه ای��ران‪ .‬عالوه بر این‬ ‫ضع��ف در برخورداری ک��ودکان از اموزش که خود‬ ‫نتیجه مجموعه ای از تبعیض های مختلف اجتماعی‪،‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و سیاس��ی است به کار کودکان‬ ‫دامن زده است‪ .‬شواهد نشان می دهد اموزش عامل‬ ‫محافظت کنن��ده ای در براب��ر کار کودکان اس��ت و‬ ‫برعکس ع��دم برخورداری از ام��وزش در کنار فقر‪،‬‬ ‫کودکان را بیش از پیش به سمت کار سوق می دهد‪.‬‬ ‫برای کنترل مسئله کودکان خیابانی باید تالش ها‬ ‫معطوف این عوامل اصلی باشند و برای این تالش ها و‬ ‫شناسایی گروه های اسیب پذیر جامعه نه تنها نیازی‬ ‫به جمع اوری کودکان نیست بلکه این قبیل اقدامات‬ ‫عالوه بر هدر دادن س��رمایه هایی که می تواند صرف‬ ‫اقدامات موثرتری شود‪ ،‬جمعیت هدف این مطالعات‬ ‫را در معرض خطرات و اسیب های بیشتری از انچه‬ ‫متحمل می شوند و نقض حقوق شهروندی شان قرار‬ ‫داده و دسترس��ی به انها را مش��کل تر می سازد‪ .‬بنا‬ ‫ب��ه گزارش های میدانی از دوره ه��ای جمع اوری در‬ ‫ش��هرهای مختلف کش��ور(به عنوان جذب) انچه از‬ ‫ای��ن اقدامات به طور ملموس نتیجه ش��ده‪ ،‬تعرض‬ ‫مضاعف به حقوق کودکان‪ ،‬ایجاد اسیب های جسمی‬ ‫و روانی در انها و خانواده هایشان و نارضایتی‪ ،‬ترس و‬ ‫بی اعتمادی کودکان نسبت به خدمات سازمان هایی‬ ‫ب��وده که باید در عمل منبع حمایت و مدافع حقوق‬ ‫انها باشند‪.‬‬ ‫به ع�لاوه منابع مال��ی و انگیزه های انس��انی که‬ ‫صرف این اقدامات ش��ده به هدر رفته و فعالیت های‬ ‫سازمان ها به صورت دور باطلی درامده است که در‬ ‫مقاطع زمانی ش��دت می گیرد اما ب��ه دلیل بی ثمر‬ ‫ب��ودن ان پس از چندی فرو می نش��یند‪ .‬غربالگری‬ ‫چند باره و تفکیک کودک کار از متکدی‪ ،‬فرستادن‬ ‫کودکان به اس��تان های انه��ا‪ ،‬پرداخت های موردی‬ ‫ناچی��ز و بازگردان��دن اجب��اری ک��ودکان افغان به‬ ‫وطن ش��ان اقدامات تکراری هستند که بدون توجه‬ ‫به ش��رایط اقتصادی و اجتماعی که این کودکان در‬ ‫بس��تر ان به سوی کار سوق داده شده اند‪ ،‬بی نتیجه‬ ‫بودن انها بارها به اثبات رسیده است‪.‬‬ ‫به جای جمع اوری کودکان و تنبیه خانواده هایی‬ ‫که از س��ر اجبار و نااگاهی ک��ودکان خود را به کار‬ ‫می گیرند‪ ،‬منابع مالی کش��ور و سرمایه انسانی باید‬ ‫با برنامه های منسجم کوتاه مدت‪ ،‬میان مدت و دراز‬ ‫مدت صرف بهبود معیش��ت‪ ،‬دسترسی به اشتغال و‬ ‫ارتقای ش��رایط زندگی گروه های در معرض اسیب‬ ‫جامع��ه و برخ��ورداری ک��ودکان انه��ا از اموزش و‬ ‫سالمت شود‪.‬‬ ‫کار ک��ودکان در خیابان ک��ه تنها بخش کوچکی‬ ‫از کار ک��ودکان در بخش ه��ای مختل��ف اقتصادی‬ ‫کشور است‪ ،‬نشانه ای است هشدار دهنده از وضعیت‬ ‫نامطل��وب اجتماعی بخش��ی از جمعیت کش��ور که‬ ‫نیازمن��د بیش��ترین حمای��ت و مراقبت هس��تند‪.‬‬ ‫تجربه ه��ای خوبی در کش��ور از جل��ب اطمینان و‬ ‫حمایت کودکان کار توس��ط نهادهای مردمی بدون‬ ‫اس��تفاده از روش های قهری وجود دارد‪ .‬باید به این‬ ‫سازمان های مردم نهاد و تجربه هایشان اعتماد کرد‪.‬‬ ‫همچنین قوانین و ایین نامه هایی در جهت هماهنگ‬ ‫کردن فعالیت های بین س��ازمانی با تالش فراوان در‬ ‫جهت بهبود ش��رایط کودکان تدوین شده است که‬ ‫در صورت پایبن��دی به انها می ت��وان برای کاهش‬ ‫مسائل و مش��کالت موجود اقدامات موثرتری انجام‬ ‫داد‪ .‬از فرصت های موجود اس��تفاده کنیم و به جای‬ ‫تکرار راه های رفته‪ ،‬بپذیریم که تنها س��رمایه گذاری‬ ‫جدی مالی و انس��انی‪ ،‬فعالیت هماهنگ و همکاری‬ ‫واقعی میان س��ازمان های مختلف‪ ،‬مش��ارکت دادن‬ ‫م��ردم در ارتق��ای وضعی��ت خود و مهم ت��ر از همه‬ ‫حفظ حقوق انسانی افراد نیازمند حمایت‪ ،‬راه بهبود‬ ‫ش��رایط اجتماعی است و اقدامات ضربتی که هدف‬ ‫انه��ا خارج کردن جمعیت اس��یب دیده و مظلوم از‬ ‫حوزه دید جامعه است اگرچه ممکن است یکی‪ ،‬دو‬ ‫هفته صورت مس��ئله را پاک کند اما هرگز بهبودی‬ ‫در وضعی��ت اجتماعی و زندگی م��ردم فقیر به ویژه‬ ‫کودکان فراهم نمی کند و دامن زدن به تبعیض های‬ ‫ناروای کنونی است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس امضا کنندگان ای��ن نامه به عنوان‬ ‫جمع��ی از فعاالن و پژوهش��گران مدنی و اجتماعی‬ ‫به ویژه در حوزه کودکان از شما می خواهند یک بار‬ ‫برای همیشه با احترام به حقوق شهروندی کودکان‬ ‫کار و خانواده هایشان به جمع اوری کودکان خیابانی‬ ‫پایان دهید»‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫شفاف سازی روند واردات‬ ‫شفاف نیست‬ ‫تالش برای شفاف س��ازی‬ ‫و هوشمندس��ازی واردات‬ ‫در حالی از س��وی مسئوالن‬ ‫مورد تاکید ق��رار گرفته که‬ ‫به طور قط��ع مدیریت این‬ ‫فرایند ب��ا فرایندهای فعلی‬ ‫امکان پذیر نیس��ت و حجم‬ ‫مهدی دادفر‬ ‫موتور در تعیین لوکس بودن‬ ‫یک خودرو معیار منطقی و دبیر انجمن واردکنندگان‬ ‫خودرو‬ ‫اصولی نخواهد بود‪.‬‬ ‫در دوره ای از زم��ان‬ ‫ثبت س��فارش خودرو در انجم��ن واردکنندگان خودرو انجام‬ ‫می شد که تمامی مراحل واردات به صورت شفاف قابل رصد‬ ‫بود ام��ا هم اکنون با ادامه این روند شفاف س��ازی امکان پذیر‬ ‫نخواهد بود‪ .‬در این میان توجه به این نکته ضروری است که‬ ‫واردکنندگان خودرو ب��ه دنبال افزایش حجم واردات خودرو‬ ‫نیس��تند اما معتقدند نبای��د با ممنوعیت واردات به واس��طه‬ ‫حمای��ت از تولیدات بی کیفیت‪ ،‬ذخایر نفت و بنزین کش��ور‬ ‫از بین رود‪ .‬نکته ضروری در مس��یر شفاف سازی و همچنین‬ ‫مدیریت واردات انجام اقدامات منطقی در این مس��یر است‪،‬‬ ‫بنابرای��ن معیار لوکس بودن خودرو با حجم موتور ان اقدامی‬ ‫غیرمنطقی و غیراصولی به شمار می رود‪.‬‬ ‫در ‪ ۳‬ماه اخیر حدود ‪ ۱۲۰‬ش��رکت غیر نمایندگی واردات‬ ‫خودرو با پرس��نل و س��ابقه فعالیت ‪ ۸‬تا ‪ ۹‬س��اله تعطیل و‬ ‫فعالیت نمایندگان رسمی با مشکل روبه رو شده؛ این در حالی‬ ‫ اس��ت که امارها گویای واردات ‪ ۴۴‬هزار دستگاه خودرو در ‪۶‬‬ ‫ماه امس��ال است! بی ش��ک در صورت تایید رسمی این امار‪،‬‬ ‫واردکنندگان واردات هرگونه خودرو را متوقف خواهند کرد‪.‬‬ ‫ممنوعیت در واردات و مس��دود شدن سایت ثبت سفارش‬ ‫ی اس��ت که همچنان از جذب سرمایه گذاری خارجی‬ ‫در حال ‬ ‫در این کشور صحبت به میان می اید اما به این موضوع توجه‬ ‫نمی ش��ود که در ش��رایط نبود ثبات در تصمیمات اقتصادی‪،‬‬ ‫شریک خارجی وارد سرمایه گذاری در ایران نمی شود بنابراین‬ ‫به نظر می رس��د باید در مرحله نخس��ت حمایت های الزم با‬ ‫هدف جذب س��رمایه گذاری خارجی از س��رمایه شرکت های‬ ‫داخلی شود‪.‬‬ ‫بررس��ی رون��د فعلی نش��ان می ده��د در کن��ار نارضایتی‬ ‫واردکنندگان‪ ،‬قطعه س��ازان و خودروسازان نیز با چالش هایی‬ ‫مواجه هس��تند و حت��ی امضای قرارداد با ش��رکای خارجی‬ ‫نتوانسته کمکی به انها کند و گالیه های موجود نشان می دهد‬ ‫که تنها برخی از شرکت ها از شرایط فعلی نفع می برند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پارس خودرو محصوالت رنو‬ ‫را با گیربکس جدید عرضه می کند‬ ‫مدیر مهندسی محصول پارس خودرو از عرضه محصوالت رنو‬ ‫در این ش��رکت با گیربکس جدید ج��ی اچ کیو ( ‪) JHQ‬و کالچ‬ ‫هیدرولیک خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپا نیوز؛ پژمان شادچهره بابیان اینکه گیربکس‬ ‫جی اچ کیو نس��ل پیش��رفته گیربکس های دستی در دنیاست و‬ ‫مزایای زیادی نس��بت به گیربکس های جی اچ ‪ ۳‬دارد‪ ،‬افزود‪ :‬از‬ ‫این پس محصوالت گیربکس دستی خانواده رنو در پارس خودرو‬ ‫با گیربکس پیشرفته جی اچ کیو تولید می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬درحال حاضر بیش��تر شرکت های خودروساز بزرگ‬ ‫دنیا در خودروهای با گیربکس دس��تی به دلیل مزایا و سهولت‬ ‫رانندگی از کالچ های هیدرولیک اس��تفاده می کنند و ش��رکت‬ ‫پارس خ��ودرو نیز به منظ��ور باال بردن رضایتمندی مش��تریان‪،‬‬ ‫محصوالت رنو خود را با کالچ هیدرولیک به بازار عرضه می کند‪.‬‬ ‫ش��ادچهره با بیان مزایای کالچ هیدرولیک و گیربکس جدید‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬نگهداری س��اده تر‪ ،‬طول عمر بیشتر گیربکس‪،‬‬ ‫راندمان باالتر‪ ،‬مصرف کمتر روغن گیربکس و کاهش اسیب های‬ ‫زیست محیطی ناشی از مصرف روغن از مزایای استفاده از کالچ‬ ‫هیدرولیک نسبت به کالچ کابلی است‪.‬‬ ‫مدیر مهندس��ی محصول پارس خودرو تصری��ح کرد‪ :‬عملکرد‬ ‫بهت��ر پدال کالچ و تعویض دن��ده راحت تر از دیگر مزایای کالچ‬ ‫هیدرولیک اس��ت که از مهر امسال محصوالت تندر‪ ،۹۰‬ساندرو‬ ‫دس��تی و پارس تندر از دی با کالچ هیدرولی��ک تولید و عرضه‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫پیش از این ش��رکت پارس خودرو ساندرو استپ وی دستی را‬ ‫با گیربکس جی اچ کیو تولید و به مشتریان عرضه کرده است‪.‬‬ ‫تالش برای صعود رنکینگ جهانی‬ ‫تولید خودرو‬ ‫براساس هدف گذاری انجام شده از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬جایگاه ایران در صنعت خودرو جهان تا س��ال ‪۱۴۰۴‬‬ ‫باید ارتقا یابد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬در بخش��ی از برنامه راهبردی‬ ‫صنعت خودرو که از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ابالغ‬ ‫ش��ده‪ ،‬پیش بینی شده تا جایگاه ایران در رنکینگ جهانی تولید‬ ‫خودرو باید به رتبه یازدهم جهان ارتقا یابد‪.‬‬ ‫ای��ن هدف گذاری در حالی اس��ت که براس��اس اعالم وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت صنعت خودرو ایران در س��ال ‪۱۳۹۴‬‬ ‫در رتب��ه ‪ ۱۸‬تولید خودرو جهان قرار داش��ته اس��ت‪ .‬در برنامه‬ ‫راهبردی صنعت خودرو راهکارهایی در زمینه توسعه و گسترش‬ ‫کمی و کیفی صنعت خودرو و قطعه ایران در حوزه های مختلف‬ ‫از جمل��ه ارتقای جایگاه ای��ران در رنکینگ جهانی تولید خودرو‬ ‫پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 5‬مهر ‪ 6 1396‬محرم ‪ 27 1439‬سپتامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 220‬پیاپی ‪2193‬‬ ‫یادداشت‬ ‫جایگاه متزلزل قطعه سازان‬ ‫با گذش��ت ماه ه��ا از جریان‬ ‫مذاک��رات و قراردادها همچنان‬ ‫تصور بس��یاری از قطعه س��ازان‬ ‫از همکاری ه��ای جدی��د‬ ‫خودروی��ی‪ ،‬تولی��د خودروهای‬ ‫جدید بدون حضور قطعه سازان‬ ‫داخل��ی اس��ت‪ .‬ام��روز به نوعی‬ ‫ابوالقاسم اروند‬ ‫جایگاه قطعه س��ازان متزلزل در‬ ‫فعال صنعت قطعه‬ ‫همکاری هاست‪ .‬برای دستیابی‬ ‫به ‪۴۰‬درصد داخلی سازی شرط‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیازمند شفاف س��ازی مذاکرات و‬ ‫قراردادها با قطعه س��ازان داخلی هس��تیم تا ضمن تعیین سهم‬ ‫قطعه س��ازان از قطعات جدید‪ ،‬همزمان بستر الزم برای طراحی‬ ‫قالب ها و تامین ماشین االت و تولید قطعات فراهم شود‪ .‬با وجود‬ ‫مذاکرات و تفاهم های انجام ش��ده در حوزه داخلی س��ازی اقدام‬ ‫جدی نداش��ته ایم به طوری که این وضعیت باعث نگرانی بسیاری‬ ‫از قطعه س��ازان شده است‪ .‬نقدهایی به توانمندی قطعه سازان در‬ ‫تولید قطعات جدید می ش��ود درحالی که بسیاری از قطعه سازان‬ ‫از توانای��ی و تجرب��ه حرفه ای خوبی برای تولی��د قطعات جدید‬ ‫برخ��وردار ب��وده و امادگی الزم برای دس��تیابی ب��ه ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫داخلی سازی را در محصوالت جدید دارند‪ .‬البته این امر مستلزم‬ ‫حمایت و همراهی خودروس��ازان و سرمایه گذاری است تا شاهد‬ ‫توس��عه توان تولید قطعه س��ازان داخلی باش��یم‪ .‬با عملی شدن‬ ‫ش��روط وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در همکاری های جدید‬ ‫و قرارداده��ای قطعی و روش��ن با قطعه س��ازان داخلی و انتقال‬ ‫دان��ش و فن��اوری در این جریان می تواند این��ده خوبی را برای‬ ‫قطعه س��ازان داخلی پیش بینی کرد در غیر این صورت با عرضه‬ ‫محصوالت جدی��د و خروج محصوالت قدیمی‪ ،‬ش��رایط در این‬ ‫حوزه از صنعت نگران کننده تر از گذش��ته خواهد ش��د‪ .‬باید در‬ ‫قراردادهای همکاری بین خودروس��ازان با شرکت های خارجی‪،‬‬ ‫نمایندگانی از قطعه س��ازان نیز حضور داشته باشند؛ شیوه ای که‬ ‫در تمام دنیا در تنظیم چنین قراردادهایی مرسوم است‪.‬‬ ‫اگاهی از روند فعالیت ها کمک بزرگی به جریان تولید اس��ت‬ ‫و صنعتگران می توانند بر اساس ان برنامه ریزی های بلندمدت و‬ ‫کوتاه مدت داشته باشند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫قاچاقچیان لنت ترمز‬ ‫به سازمان های قضایی‬ ‫معرفی می شوند‬ ‫رییس انجم��ن صنای��ع تولید لنت‬ ‫ترم��ز و کالچ گفت‪ :‬ب��ا وجود اقدامات‬ ‫دولت در جلوگی��ری از ورود لنت های‬ ‫قاچاق و تقلبی همچنان ش��اهد عرضه‬ ‫این نوع کاالها به بازار مصرف هستیم‪.‬‬ ‫سید حسین الجوردی در گفت وگو با‬ ‫خبرخودرو اظهار کرد‪ :‬امروز بخشی از‬ ‫تالطم و مشکالت تولید مربوط به قاچاق و عرضه کاالهای تقلبی‬ ‫اس��ت هرچند دول��ت در این مدت مانع ورود بخش��ی از کاالی‬ ‫قاچاق و بی کیفیت به بازار داخل شده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬البته دولت امار کامل��ی درباره میزان ورود‬ ‫لنت های تقلبی به بازار ن��دارد اما انجمن تولیدکنندگان در این‬ ‫زمینه اطالعات کامل تری در اختیار دارد و می تواند امار دقیقی‬ ‫ارائه دهد‪.‬‬ ‫الجوردی با اشاره به پیگیری این انجمن درباره ورود لنت های‬ ‫قاچاق به کش��ور خاطرنشان کرد‪ :‬انجمن تولیدکنندگان با توجه‬ ‫به نگرانی های موجود درباره عرضه لنت های تقلبی‪ ،‬جلسه ای را با‬ ‫سازمان ملی استاندارد برگزار کرد و بر این اساس رییس سازمان‬ ‫ملی استاندارد دستور اکید دادند که انجمن تولیدکنندگان لنت‬ ‫ترمز و کالچ کش��ور تفاهمنامه ای با این س��ازمان امضا کنند تا‬ ‫انجمن اهرم قانونی و بازوی قوی برای این سازمان باشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در راس��تای این تفاهمنامه که به زودی با موسسه‬ ‫اس��تاندارد به امضا می رس��د انجمن تولیدکنندگان لنت ترمز با‬ ‫همراهی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ستاد‬ ‫مبارزه با قاچ��اق کاال و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مقابله با‬ ‫جری��ان ورود لنت های تقلبی را رو به جلو ب��رده و با کادر خود‬ ‫وارد بازار شده و متقلبان را به سازمان های مربوط معرفی خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫الجوردی بی��ان کرد‪ :‬اگر این مس��ئله عملیاتی ش��ود تحول‬ ‫بزرگ��ی در قاچاق لنت های تقلبی در بازار ایجاد خواهد ش��د و‬ ‫برای تولیدکنندگان حقیقی و با نام و نش��ان‪ ،‬ش��رایط مطلوبی‬ ‫به وجود می اید‪.‬‬ ‫رییس انجمن صنایع تولید لنت ترمز و کالچ همچنین گفت‪:‬‬ ‫البته در میان اجناس قاچ��اق لنت های باکیفیت و گاهی دارای‬ ‫نش��ان معتبر نیز وجود دارد اما به طورقطع لنت های بی کیفیت‬ ‫نیز در میان این کاالها کم نیستند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬در جری��ان واردات کاالی قاچ��اق هیچ گونه حقوق‬ ‫گمرکی پرداخت نمی ش��ود ازاین رو این جریان برای قاچاقچیان‬ ‫ظرفیت خوبی است که باعث تضعیف تولید داخل می شوند‪.‬‬ ‫الجوردی با اش��اره به اینکه ورود کاالی قاچاق از دو جهت به‬ ‫کش��ور اسیب می رس��اند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬بخش مهمی از این اسیب‬ ‫ناش��ی از کیفیت پایین این کاالهاست به دلیل اینکه لنت ترمز‬ ‫قطعه ای فوق ایمنی اس��ت مسئله جان و سالمت مردم در میان‬ ‫است و موضوع بعدی نیز پرداخت نکردن حقوق دولت است که‬ ‫سود حاصل از این امر س��ودجویان را به ادامه فعالیت های خود‬ ‫ترغیب می کرد‪.‬‬ ‫محمدرضا تقی گنجی‬ ‫نرخ تعرفه باید عددی‬ ‫تعیین شود که با وجود‬ ‫تولید داخل‪ ،‬واردات‬ ‫صرفه اقتصادی‬ ‫برای شرکت بازرگانی‬ ‫نداشته باشد تا مردم‬ ‫نیز راغب به استفاده از‬ ‫محصوالت داخلی شوند‬ ‫رییس انجمن صنفی صنعت تایر ایران‬ ‫مردم به خرید کاالی ایرانی تعصب ندارند‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تای��ر یک��ی از اقالمی اس��ت ک��ه قاچاق پذیری‬ ‫باالیی دارد و بر اس��اس امارهای اعالم ش��ده در‬ ‫بی��ن کاالها باالترین درص��د را به خود اختصاص‬ ‫داده اس��ت‪ .‬این در حالی است که بنا بر اظهارات‬ ‫تولیدکنن��دگان داخل��ی‪ ،‬کش��ور به لح��اظ تولید‬ ‫الس��تیک های خودروهای س��بک خودکفا بوده و‬ ‫تنها در بخش��ی از تایرهای کش��نده ها الزم است‬ ‫واردات داشته باشیم‪ .‬وحید منایی‪ ،‬معاون نظارت‬ ‫بر کاالهای س��رمایه ای و خدمات سازمان حمایت‬ ‫از تولی��د بیش از ‪ ۲۴۳‬هزار تن انواع الس��تیک و‬ ‫تیوب توس��ط ‪ ۱۰‬واحد تولیدی فعال در کش��ور‬ ‫در س��ال ‪ ۹۵‬خبر داد که تنه��ا ‪۶۷‬درصد مجموع‬ ‫ظرفیت اسمی کارخانجات کشور را در برمی گیرد‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د نوسانات تولید و واردات تایر در‬ ‫کشور باالس��ت ازاین رو «گسترش صنعت» سراغ‬ ‫محمدرض��ا تقی گنج��ی‪ ،‬رییس انجم��ن صنفی‬ ‫صنع��ت تایر ایران رفت و درب��اره چالش هایی که‬ ‫این صنعت در کش��ور دارد ب��ه گفت وگو پرداخت‬ ‫ک��ه وی نیز بر خودکفایی کش��ور در تولید تایر و‬ ‫حمایت از ان تاکید کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات و خال نظارت‬ ‫محمدرض��ا تقی گنجی‪ ،‬ریی��س انجمن صنفی‬ ‫صنع��ت تایر ایران درباره نوس��انات تای��ر در بازار‬ ‫کشور گفت‪ :‬صنعت تایر دارای مشکالت متعددی‬ ‫اس��ت که مهم ترین ان واردات است‪ .‬به طور نمونه‬ ‫در س��ال ‪ ۹۶‬نس��بت به سال گذش��ته نزدیک به‬ ‫‪۱۸۰‬درص��د افزایش واردات داش��تیم و این امار‬ ‫تنها مربوط به نیمه نخست سال است‪.‬‬ ‫ازاین رو به نظر می رس��د نظارت��ی روی این امر‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫به طور معمول زمان��ی واردات اتفاق می افتد که‬ ‫بازار دچار خال باش��د‪ .‬وی در این باره عنوان کرد‪:‬‬ ‫واردات در ه��ر زمان و ش��رایطی می تواند محقق‬ ‫ش��ود حتی اگر تولیدات داخل پاس��خگو باشد اما‬ ‫نظارت دقیقی روی این امر نباش��د با وجود تامین‬ ‫بازار باز هم واردات اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬اگر کمبودی وجود داش��ته باشد‬ ‫نهادی اعالم می کند و تنها بر اساس نیاز تایر وارد‬ ‫می ش��ود اما امروز بدون نیاز ب��ازار و به دلیل خال‬ ‫کنترل و نظارت‪ ،‬هر ش��خصی مبادرت به واردات‬ ‫این قطعه می کند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت تایر در پاس��خ به این پرس��ش‬ ‫که ایا واردات تایر از مجرای رس��می اس��ت یا به‬ ‫شکل قاچاق گفت‪ :‬تعداد تایرهای قاچاق نسبت به‬ ‫واردات رسمی عدد باالیی نبوده و واردات بی رویه‬ ‫با پرداخ��ت حق گمرکی به تولید داخل اس��یب‬ ‫می زند درحالی که قاچ��اق نیز چون حق گمرکی‬ ‫نمی پردازد به تولید داخل اسیب زده است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬اگر واردات تایر به کشور بر اساس نیاز‬ ‫نیس��ت چه علتی می تواند داش��ته باش��د زیرا هر‬ ‫کاالیی که در داخل تولید شود دارای تعرفه باالی‬ ‫گمرکی است و در این ش��رایط واردات نمی تواند‬ ‫برای بازرگان صرفه اقتصادی داشته باشد‪.‬‬ ‫گنج��ی در این ب��اره معتقد اس��ت‪ :‬ن��رخ تعرفه‬ ‫گمرکی برای واردات الس��تیک باال نبوده ازاین رو‬ ‫انجمن به دنبال افزایش نرخ تعرفه واردات اس��ت‬ ‫ت��ا این ام��ر مانعی ب��رای واردات بی رویه باش��د‪.‬‬ ‫به طور نمونه درصد تعرفه واردات تایر خودروهای‬ ‫س��نگین ‪۲۰‬درص��د و رادیال ب��رای خودروهای‬ ‫س��واری ‪۳۲‬درصد اس��ت درحالی ک��ه اگر همین‬ ‫الستیک قرار باشد در کشور همسایه ایران‪ ،‬ترکیه‬ ‫وارد شود ‪۹۰‬درصد تعرفه گمرکی دارد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬ازاین رو ن��رخ تعرفه باید عددی تعیین‬ ‫ش��ود که ب��ا وجود تولی��د داخ��ل‪ ،‬واردات صرفه‬ ‫اقتصادی برای ش��رکت بازرگانی نداش��ته باشد تا‬ ‫مردم نیز راغب به اس��تفاده از محصوالت داخلی‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت ک��ه در یکی از س��فرهای‬ ‫قطعه س��ازان ترکیه به ایران‪ ،‬این صنعتگران یکی‬ ‫از دالیل موفقیت در بازارهای جهانی خود را صفر‬ ‫ک��ردن تعرفه ها عنوان کردن��د‪ .‬گنجی در این باره‬ ‫عنوان کرد‪ :‬تعرفه صفر برای کاالهایی است که در‬ ‫کشوری تولید نشود‪.‬‬ ‫امروز در دنیا ازادترین تجارت برای امریکاست‬ ‫اما نرخ تعرفه واردات تایر این کشور باالتر از ایران‬ ‫و ‪۴۵‬درصد بوده یا برزیل ‪۹۰‬درصد است‪.‬‬ ‫هر کش��وری ب��رای حمایت از تولی��د خود نرخ‬ ‫تعرفه ها را باال می گیرد ت��ا به صنعت داخل خود‬ ‫اسیبی وارد نشود‪.‬‬ ‫ریی��س انجمن صنفی صنعت تای��ر ایران ادامه‬ ‫داد‪ :‬واقعی��ت این اس��ت ک��ه در دو بخ��ش باید‬ ‫واردات انجام شود؛ زمانی که کمبود داشته باشیم‬ ‫و هنگامی که کیفی��ت محصوالت داخلی رضایت‬ ‫مصرف کننده را جلب نکند‪.‬‬ ‫درحالی که هر دو مس��ئله در ایران منتفی است‬ ‫زی��را کارخانج��ات داخل ب��ه میزان نی��از داخل‪،‬‬ ‫تولید محصوالت باکیفیت بر اساس استانداردهای‬ ‫اروپای��ی دارند درنتیجه بس��یار بهت��ر از کاالهای‬ ‫چینی اس��ت‪ .‬به طور نمونه در جامعه نمی شنوید‬ ‫که تایر ایرانی نامناس��ب اس��ت زیرا تولیدکننده‬ ‫داخل��ی ب��ر اس��اس اس��تاندارد ایم��ارک تولید‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی بیان ک��رد‪ :‬اما باید گفت وقتی تایر خارجی‬ ‫در ب��ازار موج��ود باش��د الس��تیک ایرانی فروش‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫امروز از هر کش��وری (چین‪ ،‬انگلیس‪ ،‬فرانس��ه‪،‬‬ ‫فنالند و‪ ) ....‬الستیک در بازار وجود دارد و در این‬ ‫راس��تا ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬واردکننده مجاز تایر در کش��ور‬ ‫فعالیت دارند؛ کس��انی که نمایندگ��ی خود را به‬ ‫ثبت رسانده اند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت تای��ر تصریح ک��رد‪ :‬اگر قرار‬ ‫اس��ت بازار تنوع داشته باش��د باید تایرهای بهتر‬ ‫از الس��تیک های تولیدی داخل وارد شود زیرا این‬ ‫تایرها به لحاظ رقابتی مشکلی را برای تولیدکننده‬ ‫داخلی به وجود نمی اورد و نرخ باالیی دارد‪ .‬به این‬ ‫ترتیب ب��ازار متنوع از محصوالت بس��یار عالی تا‬ ‫کیفیت های متوسط خواهد بود اما گالیه این است‬ ‫که چرا تایر خودرویی مانند پراید که تولیدکننده‬ ‫داخلی زیر یکصد هزار تومان تولید می کند باید با‬ ‫تایر چینی که به لحاظ کیفیت پایین تر است و نرخ‬ ‫باالتری دارد (‪۱۳۰‬هزار تومان) وارد شود؟‬ ‫گنج��ی تصری��ح کرد‪ :‬ای��ن امر در ح��ال اتفاق‬ ‫افتادن اس��ت زیرا نظارتی که باید وجود داش��ته‬ ‫باشد‪ ،‬اعمال نمی شود‪.‬‬ ‫باید با تدبیری مانع واردات تایر به کش��ور ش��د‬ ‫زیرا ظرفیت داخل کامل اس��ت و اگر وارداتی قرار‬ ‫اس��ت انجام ش��ود باید برای تایرهای بسیار عالی‬ ‫و معتبر جهانی باش��د‪ .‬الزم است همان برنامه ای‬ ‫که برای حمایت از صنعت فوالد داخل انجام ش��د‬ ‫برای صنعت تایر نیز اعمال شود‪.‬‬ ‫اما پرس��ش این اس��ت که به دلیل مش��کالت‬ ‫نقدینگی که در کل جامعه وجود دارد به طور عموم‬ ‫طبیعی اس��ت در چنین شرایطی مصرف کننده به‬ ‫دنب��ال کاالی ارزان تر و با هر کیفیتی باش��د‪ .‬چرا‬ ‫م��ردم متمایل به خرید کاالی��ی با کیفیت نازل و‬ ‫نرخ باال ش��ده اند؟ گنجی در توضیح این مس��ئله‬ ‫گفت‪ :‬مس��ئله اصل��ی مربوط ب��ه فرهنگ مصرف‬ ‫در کشور اس��ت چنان که امروز عادت به استفاده‬ ‫از محص��والت ایرانی نداریم به طوری که ش��اهد‬ ‫هستیم مش��تری ایرانی تایر چینی را به محصول‬ ‫داخلی ترجی��ح می دهد چ��ون محصول خارجی‬ ‫خریدن‪ ،‬عادت شده است‪ .‬از دالیل این امر نیز به‬ ‫این برمی گردد که اطالع رس��انی نمی شود و مردم‬ ‫روی خرید کاالی ایرانی تعصب ندارند‪ .‬هنوز مردم‬ ‫نمی دانند که تایرهای ایرانی بر اس��اس استاندارد‬ ‫ایمارک اروپا تولید می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات و هزینه سنگین حمل ونقل‬ ‫در س��خنان باال اشاره ش��د تایرها از کشورهای‬ ‫مختلف وارد می ش��ود‪ .‬گنجی درباره این مس��ئله‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬همان گونه که تای��ر از فنالند‪ ،‬ژاپن‬ ‫و‪ ...‬وارد می ش��ود در مقابل الس��تیک هایی نیز از‬ ‫اندونزی‪ ،‬چین‪ ،‬تایلند‪ ،‬هند و‪ ...‬وارد می شود‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬نرخ تایره��ای اروپایی و کش��ورهای‬ ‫صنعت��ی به دلیل هزین��ه باالی تولید باالس��ت و‬ ‫رقی��ب الس��تیک ایرانی نیس��تند و ب��رای تنوع‬ ‫ب��ازار واردات ان رد نمی ش��ود‪ .‬بیش از ‪۹۰‬درصد‬ ‫مصرف کنن��دگان امروز ترجی��ح می دهند تایری‬ ‫باکیفیت و نرخ مناسب تهیه کنند‪.‬‬ ‫اکنون که تایر ایرانی با اس��تانداردهای اروپایی‬ ‫در حال تولید اس��ت و به لحاظ نرخ از کش��ورهای‬ ‫صنعت��ی ک��ه هزین��ه تولی��د باالیی دارن��د نرخ‬ ‫پایین ت��ری دارد تولیدکنن��دگان این حوزه چقدر‬ ‫به س��مت صادرات رفته اند؟ رییس انجمن صنفی‬ ‫صنعت تایر ایران در این باره عنوان کرد‪ :‬امروز که‬ ‫به طور نمونه فنالند خود تولیدکننده تایر اس��ت و‬ ‫مردم این کشور از الس��تیک های داخلی استفاده‬ ‫می کنند صرفه اقتص��ادی ندارد برای تولیدکننده‬ ‫ایرانی که با هزینه های س��نگین حمل ونقلی تایر‬ ‫به این کشور صادر کند‪ .‬به دلیل بعد مسافت و نیز‬ ‫حجیم بودن محصول (الستیک) هزینه حمل ان‬ ‫بسیار باالست‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬البته به کش��ورهای همس��ایه‬ ‫می توان صادرات داش��ت که در حال انجام است و‬ ‫به عراق‪ ،‬سوریه‪ ،‬پاکستان‪ ،‬افغانستان و کشورهای‬ ‫شمالی تایر صادر می شود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬صنعت تای��ر توانایی ورود به بازار اروپا‬ ‫را دارد و تنها بعد مس��افت چنی��ن اجازه ای را به‬ ‫ما نمی دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفی�ت داخ�ل کام�ل و نی�از ب�ه‬ ‫بازارهای جهانی‬ ‫گنج��ی درباره مش��کالت و معضالت این قطعه‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬از چالش های دیگ��ر صنعت تایر نبود‬ ‫هماهنگی ه��ای الزم بین نهادهای مختلف مرتبط‬ ‫و کارخانج��ات این صنعت اس��ت‪ .‬همچنین برای‬ ‫طرح های توس��عه ای نیاز ب��ه حمایت های بانکی‬ ‫اس��ت که تولیدکننده اعتبار کس��ب کرده و کاال‬ ‫از خارج برای بهس��ازی تولید خ��ود وارد کند اما‬ ‫امکانش وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در کنار این مش��کالت ارزی‪ ،‬برخی‬ ‫مش��کالت ریالی نی��ز وج��ود دارد‪ .‬ام��روز برای‬ ‫س��رمایه گذاری ام��کان گرفت��ن وام از سیس��تم‬ ‫بانک��ی برای تولیدکنندگان وج��ود ندارد‪ .‬بانک ها‬ ‫وام نمی دهن��د و خ��ود در ح��ال بنگاه��داری و‬ ‫ساخت وساز هستند‪.‬‬ ‫اگ��ر وامی نیز تعلق گیرد ن��رخ بهره ها به قدری‬ ‫باالست که صنعتگر با نرخ های ‪ ۲۵‬تا ‪۲۸‬درصدی‬ ‫رغبت به گرفتن ان نمی کند‪.‬‬ ‫او درب��اره ظرفی��ت تولیدات تایر در کش��ور به‬ ‫تامین صد درصد کارخانجات اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫امروز ایران ‪ ۹‬کارخان��ه فعال در این صنعت دارد‬ ‫و س��االنه ‪۳۰۰‬هزار تن تایر تولید می شود ازاین رو‬ ‫نی��از به واردات نیس��ت‪ .‬تنها در برخ��ی تایرهای‬ ‫خ��اص ب��رای کامیون های��ی ک��ه در مع��دن کار‬ ‫می کنند باید واردات داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬انها نی��ز تعداد مح��دودی دارند و‬ ‫تولیدشان در داخل صرفه اقتصادی ندارد‪ .‬الزم به‬ ‫یاداوری است این صنعت پیشینه ‪ ۵۶‬ساله دارد و‬ ‫در دوران جنگ تحمیلی که واردات تایر صفر بود‬ ‫تمام نیاز از داخل تامین می ش��د‪ .‬تولیدکنندگان‬ ‫زمان��ی که حتی یک حلقه تای��ر به ایران فروخته‬ ‫نمی ش��د الس��تیک های مورد نیاز ب��ازار را تامین‬ ‫می کردن��د پس ام��روز نیز می توانن��د درحالی که‬ ‫‪۵۰‬درصد به تولیدات افزوده شده است‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬بنابراین ام��کان تامین در داخل‬ ‫وج��ود دارد و تنها نیاز به همدلی و همراهی برای‬ ‫حمایت و پشتیبانی در خرید است‪.‬‬ ‫رییس انجمن صنفی صنعت تایر ایران در ادامه‬ ‫به راه اندازی ‪ ۳‬طرح جدید در صنعت تایر اش��اره‬ ‫کرد و گف��ت‪ :‬تایر هامون‪ ،‬گس��ترش تایر رازی و‬ ‫تایر لرس��تان ب��ه زودی راه اندازی می ش��وند و به‬ ‫ای��ن ترتیب ‪۲۰۰‬هزار تن به ظرفیت داخل افزوده‬ ‫می شود‪ .‬در این ش��رایط ایران مازاد تولید خواهد‬ ‫داش��ت و نیاز ب��ه بازار صادراتی خواهیم داش��ت‪.‬‬ ‫امروز کش��ور انباش��ت تای��ر دارد و بی��ن ‪ ۲۰۰‬تا‬ ‫‪۵۰۰‬هزار حلقه در انبارها موجود است‪.‬‬ ‫وی درباره ضمانتنامه ها نیز یاداور شد‪ :‬گارانتی‬ ‫تایر ‪ ۳‬سال یا یکصد هزار کیلومتر است درحالی که‬ ‫تایرهای خارجی هیچ ضمانتنامه ای ندارند‪.‬‬ ‫گنجی در پاس��خ به این پرسش که ایا در خط‬ ‫تولید از تایرهای وارداتی نیز اس��تفاده می ش��ود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬خودروساز داخلی متعهد به خرید تایرهای‬ ‫داخلی است اما همیشه رعایت نمی شود‪.‬‬ ‫به طور نمونه در ‪ ۴‬ماه نخس��ت سال ‪ ۹۵‬حدود‬ ‫‪۳۶‬هزار ت��ن تایر وارد ش��د درحالی که در همین‬ ‫مدت در س��ال ‪ ۹۵‬حدود ‪۲۴‬هزار تن وارد ش��ده‬ ‫بود ضمن اینکه امس��ال ‪۵۰‬درص��د اضافه واردات‬ ‫داشتیم‪.‬‬ ‫او مطالب��ات معوق��ه را از دیگر مش��کالت این‬ ‫صنعت عنوان کرد و گفت‪ :‬تا ‪ ۶‬ماه نخس��ت سال‬ ‫مطالبات ح��دود ‪۴۳۰‬میلیارد تومان بود اما تولید‬ ‫تایر موردنیاز خودروسازان همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫گنج��ی در پایان عنوان کرد‪ :‬بنا بر فرمایش��ات‬ ‫رهب��ر معظم انقالب در راس��تای حمایت از تولید‬ ‫داخ��ل‪ ،‬ورود کااله��ای خارج��ی ممنوع اس��ت‬ ‫بنابراین باید تدابیری اندیش��یده شود تا ورود تایر‬ ‫به کشور قانونمند شود‪.‬‬ ‫فناوری های نوین و صنایع‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 5‬مهر ‪ 6 1396‬محرم ‪ 27 1439‬سپتامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 220‬پیاپی ‪2193‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مردمی سازی توسعه فناورانه‬ ‫بسیاری از‬ ‫سرمایه گذاران و‬ ‫خیران می توانند برای‬ ‫اعتالی دانش و فناوری‬ ‫به تامین مالی و وقف‬ ‫پول یا مورد دیگری‬ ‫اقدام کنند‬ ‫کمکی که وقف به توسعه فناوری می کند‬ ‫نگاه سنتی مانع خیریه های نواورانه‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫همواره این دولت نیس��ت که باید پیش��گام تامین‬ ‫مال��ی و بودجه برای توس��عه علم و فناوری باش��د‪.‬‬ ‫ای��ن ادعا البته زمانی صحیح اس��ت که بدانیم بخش‬ ‫خصوص��ی توانمن��د و پویایی وج��ود دارد که زمینه‬ ‫این توس��عه را با وقف یا اعط��ای کمک های خیرانه‬ ‫لو پر گرفتن افراد‬ ‫فراه��م کند‪ .‬در واقع از انج��ا که با ‬ ‫نواور و ایده پرداز با سرمایه نخستین امکان پذیر است‬ ‫همواره پیشنهاد می شود که در این حوزه نیز خیران‬ ‫و واقفان ورود کنند‪ .‬حاال ممکن اس��ت پرسیده شود‬ ‫که چگونه این موضوع امکان پذیر اس��ت و چه لزومی‬ ‫دارد؟ در پاس��خ باید گفت که برای توس��عه صنعتی‬ ‫که زیرس��اخت ان طراح��ی ای��ده و ورود فناوری و‬ ‫دانش اس��ت به زیرساخت نیاز داریم و همان طور که‬ ‫خیرانی هستند که مدرس��ه و بیمارستان می سازند‪،‬‬ ‫می توانند در س��اخت ازمایش��گاه یا تعمیق پایه های‬ ‫قو توس��عه کم��ک مالی دهند‪ .‬عل��ی ماجدی‪،‬‬ ‫تحقی ‬ ‫پژوهشگر حوزه نانو در این زمینه به ایرنا گفته است‬ ‫که اگر پژوهشگر بخواهد تجربی کار کند هزینه های‬ ‫زیادی را باید متقبل شود‪.‬‬ ‫همچنین هزینه های ازمایشگاهی این رشته بسیار‬ ‫زیاد اس��ت و از روی ضرورت نیازمند حمایت بیشتر‬ ‫هس��تیم‪ .‬همچنین وحید احمدی‪ ،‬معاون پژوهش��ی‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری گفته است که برای‬ ‫تجهیز و بازس��ازی ازمایشگاه های دانشگاه ها نیازمند‬ ‫بودجه ‪ ۵۰۰‬میلیون دالری هس��تیم‪ .‬از این رو‪ ،‬ورود‬ ‫بخش خصوصی و س��رمایه گذاری های خارجی یکی‬ ‫از راه هایی اس��ت که وزارت علوم به صورت جدی بر‬ ‫ان تاکید دارد تا بتوان بخشی از مشکالت فرسودگی‬ ‫ازمایشگاه های دانشگاه ها را برطرف کرد‪.‬‬ ‫البت��ه که ب��رای بخ��ش خصوص��ی و خارجی نیز‬ ‫صرفه اقتصادی مناس��بی دارد که در ازمایشگاه های‬ ‫دانشگاه ها سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫ش��اید همی��ن اص��رار و تاکی��د بر حض��ور بخش‬ ‫خصوص��ی فعال در عرصه فن��اوری و دانش و تامین‬ ‫مالی باش��د که باع��ث تدوین سیاس��ت ها و ضوابط‬ ‫ارتقای مش��ارکت خیران و واقفان در پیشرفت حوزه‬ ‫علم و فناوری ش��ده اس��ت‪ .‬در همین راس��تا مصوبه‬ ‫مش��ارکت خیرین و واقفین در پیشرفت حوزه علم و‬ ‫فناوری از جانب دولت ابالغ شده است‪ .‬در این مصوبه‬ ‫ضمن ارائه تعریف از واحد علمی و فناوری‪ ،‬دس��تگاه‬ ‫اجرایی‪ ،‬حامی‪ ،‬بنیاد حامی‪ ،‬مجمع هماهنگ کننده‪،‬‬ ‫تحت حوزه علم و فناوری و مصادیق امور خیر و وقف‬ ‫در حوزه علم و فناوری برخی از مصادیق این تعاریف‬ ‫نیز مورد اشاره قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬باید دید که چقدر اقدامات دس��توری‬ ‫و شاید هم پیشنهادی چون مصوبه مشارکت خیران‬ ‫در ام��ور فناوری می تواند موثر باش��د و به چه میزان‬ ‫بخش خصوصی در این زمینه یاری رس��ان اس��ت به‬ ‫وی��ژه که در بخش عل��م و فناوری هم��واره جوایز و‬ ‫همایش هایی در راس��تای هدای��ت علمی و قدردانی‬ ‫از نخب��گان برگزار می ش��ود که خیران و پیش��تازان‬ ‫بخش خصوصی می توانند بخش��ی از تامین مالی این‬ ‫مراسم ها را بر عهده بگیرند‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت ک��ه اقدام انها می توان��د در تعمیق‬ ‫پایه ه��ای علم��ی و فناوری کش��ور موثر باش��د‪ .‬به‬ ‫عن��وان نمونه‪ ،‬جای��زه مصطفی‪ ،‬نش��ان عالی علم و‬ ‫فن��اوری جهان اس�لام اس��ت که هر دو س��ال یک‬ ‫بار به دانش��مندان و پژوهش��گران برتر جهان اسالم‬ ‫اعطا می ش��ود با مبلغ پرداختی ب��ه برنده این جایزه‬ ‫‪ ۵۰۰‬ه��زار دالر از راه های��ی چون وق��ف دارایی های‬ ‫موسسه های بزرگ اقتصادی و دانش بنیان‪ ،‬صاحبان‬ ‫س��رمایه یا عموم عالقه مندان به رشد علمی جوامع‬ ‫عملیات روبات های ایرانی در عمق ‪ ۲۰۰‬متری اب ‬ ‫با ت�لاش پژوهش��گران کش��ور‪ ،‬ب��ه زودی انجام‬ ‫عملی��ات در عمق ‪ ۲۰۰‬متری اب ه��ا‪ ،‬با روبات های‬ ‫زیردریای��ی کنترلی ‪ ROV‬امکان پذیر خواهد ش��د‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش دیده ب��ان علم ایران‪ ،‬س��یدمیالد فیاضی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت دانش بنی��ان طراح ای��ن روبات‬ ‫زیردریای��ی‪ ،‬با بیان اینکه ام��روزه روبات های زیرابی‪،‬‬ ‫بخش جدانش��دنی صنای��ع و علوم دریایی هس��تند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر این روبات ها بخش بس��یار مهم و‬ ‫قابل اعتمادی از صنایع ساحلی و فراساحلی به شمار‬ ‫یو‬ ‫می روند و از سوی نهادهای تجاری‪ ،‬دولتی‪ ،‬نظام ‬ ‫پژوهش��ی مورد استفاده قرار می گیرند‪ .‬فیاضی گفت‪:‬‬ ‫روبات های زیردریایی م��درن‪ ،‬امروزه طیف متنوعی‬ ‫از وظایف محول را‪ ،‬از بازرس��ی محیط های خطرناک‬ ‫درون راکتورهای هسته ای گرفته تا تعمیر تاسیسات‬ ‫پیچی��د ه زیر دری��ا در صنای��ع نفت و گاز ب��ه انجام‬ ‫می رس��انند‪ .‬این فعال حوزه فن��اوری در تعریف این‬ ‫روبات طراحی ش��ده اظهار ک��رد‪ :‬این نوع زیردریایی‪،‬‬ ‫یک وس��یل ه نقلی ه پویشگر با قابلیت کنترل از راه دور‬ ‫(‪ )ROV‬اس��ت‪ .‬سیستم کنترل پیشرفت ه روبات ها به‬ ‫اپرات��ور این امکان را می دهد که وس��یل ه را در اعماق‬ ‫اب کنت��رل و هدایت کن��د و از طریق اعمال فرامین‬ ‫ت موردنظر را از طریق تجهیزات روبات‪ ،‬انجام‬ ‫عملی��ا ‬ ‫دهد‪ .‬مدیرعامل این ش��رکت دانش بنیان با اشاره به‬ ‫اینکه روبات های زیرابی در اندازه ها و ابعاد متفاوت و‬ ‫با گستره متنوعی از فناوری ها و امکانات در سال های‬ ‫گذشته طراحی‪ ،‬س��اخت‪ ،‬ازمایش و بکارگیری شده ‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برخ��ی از روبات های طراحی ش��ده در‬ ‫مواردی به تولید صنعتی رسیده اند‪.‬‬ ‫این روبات ه��ا نمونه های کوچک و س��اده ای را که‬ ‫فقط مجهز به دوربین فیلمبرداری کوچکی هس��تند‬ ‫و همچنین گونه های پیشرفته و بسیار پیچیده ای که‬ ‫در اعم��اق بیش از ‪ ۱۰‬هزار مت��ری دریا امکان انجام‬ ‫عملی��ات متنوع و زیادی را دارند‪ ،‬ش��امل می ش��ود‪.‬‬ ‫فیاض��ی گفت‪ :‬از انج��ا که روبات ه��ای زیردریایی از‬ ‫فناوری «های تک» برخوردار هس��تند‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫ش��رکت های ایرانی ب��ه علت تحریم ها ب��رای واردات‬ ‫ای��ن محصوالت با مش��کالت زیادی دس��ته و پنجه‬ ‫نرم می کنند‪ .‬وی درباره هزینه تمام ش��ده این شناور‬ ‫در داخل کش��ور گفت‪ :‬نرخ این دس��تگاه بنا بر عمق‬ ‫ن تا چند میلیارد‬ ‫عملیات��ی و نوع تقاض��ا از ‪ ۷۰‬میلیو ‬ ‫متفاوت است‪ .‬نمونه ‪ ۲۰۰ ROV‬متری طراحی شده‬ ‫در کش��ور ب��ه مبل��غ ‪ ۵۰۰‬میلیون توم��ان به فروش‬ ‫می رس��د درحالی که نمونه خارجی ان با ابعاد مشابه‬ ‫حدود یک تا ‪ ۳‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫اس�لامی تامین می ش��ود‪ .‬خی��ران و موسس��ه های‬ ‫عالقه مند به توس��عه علم و فناوری در جهان اس�لام‬ ‫می توانن��د از طریق وق��ف امالک و ام��وال خود در‬ ‫اهدای جایزه مصطفی مش��ارکت کنند‪ .‬درحال حاضر‬ ‫«بانک توسعه اسالمی» به عنوان یک سازمان بزرگ‬ ‫اقتصادی در س��اخت یک مجتمع تجاری در ش��هر‬ ‫تهران و به نفع جایزه مصطفی مشارکت خواهد کرد‪.‬‬ ‫این مجتمع تجاری یکی از بزرگترین مراکز تجاری و‬ ‫خرید در ایران و خاورمیانه بوده و منابع حاصل از ان‬ ‫وقف اعطای جایزه مصطفی خواهد بود‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬می ت��وان گف��ت ک��ه بس��یاری از‬ ‫سرمایه گذاران و خیران می توانند برای اعتالی دانش‬ ‫و فن��اوری به تامین مالی و وقف پول یا مورد دیگری‬ ‫اقدام کنند‪ .‬با این حال‪ ،‬ش��اید پرسیده شود که چند‬ ‫درصد از بخش خصوصی یا فعاالن اقتصادی کش��ور‬ ‫پایبند این مصوبه هستند و مشارکت اقتصادی در ان‬ ‫را الزم می دانند‪.‬‬ ‫حس��ین ساس��انی‪ ،‬عضو انجمن مدیران صنایع و‬ ‫کارشناس توس��عه پایدار در این زمینه به «گسترش‬ ‫صنعت» می گوید‪ :‬در این چند سال اخیر بسیاری از‬ ‫بو کار‬ ‫ش��رکت ها با مشکالتی روبه رو بوده اند که کس ‬ ‫انها را با محدودیت و مش��کل رو به رو کرده اس��ت‪.‬‬ ‫سوداوری انها پایین امده و در نتیجه به این موضوع‬ ‫فکر می کنند که چگونه می توانند از این معضل خارج‬ ‫ش��وند‪ .‬این موضوع در کنار نبود فرهنگ دقیق برای‬ ‫مش��ارکت در زمینه علم و فناوری باعث می شود که‬ ‫نه شرکت های خصوصی تمایلی برای هزینه در بخش‬ ‫قو توسعه داشته باشند نه افراد توانمند از لحاظ‬ ‫تحقی ‬ ‫مال��ی خود را ملزم بدانند ک��ه در بخش های فناورانه‬ ‫تمایل به سرمایه گذاری یا اعطای پول یا وقف داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫در کن��ار ان ش��اید حتی بخش اقتص��ادی فعال‬ ‫کش��ور نس��بت به بخ��ش علم��ی و فناوری ن��ااگاه‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ساس��انی معتقد اس��ت ک��ه مدی��ران صنعتی و‬ ‫اقتصادی کش��ور تنها فکر می کنند که باید در زمینه‬ ‫بو کار خود سرمایه گذاری کنند در حالی بخش‬ ‫کس ‬ ‫خصوصی توانمند زمانی می تواند پویایی خود را حفظ‬ ‫کند که در قالب صندوق های حمایتی و امور خیریه‬ ‫بتواند حضور خود را تقویت کند‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬ای��ن تحلیلگر حوزه توس��عه معتقد‬ ‫اس��ت که به دلیل وجود نگاه س��نتی در میان بخش‬ ‫خصوصی فعال نگاه نوین و تالش برای یاری رساندن‬ ‫و تامی��ن مالی ب��رای گاهی ب��ه وج��ود نمی اید‪ .‬به‬ ‫عبارت��ی‪ ،‬نوع نگاه س��نتی مانع رویک��رد نواورانه در‬ ‫کارهای خیریه و وقف می شود‪.‬‬ ‫در اینجا یک تناقض را شاهد هستیم به این معنی‬ ‫که همواره وقف و خیریه ناش��ی از سنت و اعتقاداتی‬ ‫اس��ت که این بار در موضوع فناوری و تامین مالی در‬ ‫ان صدق نمی کند چراکه بخش سنتی نسبت به این‬ ‫حوزه یا نااگاه است یا ضرورتی احساس نمی کند که‬ ‫در ان کمک رسانی کند‪.‬‬ ‫این گونه اس��ت که باید نوع نگاه در این عرصه نیز‬ ‫تغییر کند زیرا توسعه فناوری همواره با دستان خالی‬ ‫حاصل نمی شود‪ .‬گاهی الزم است دستی گرفته شود‪،‬‬ ‫جایزه ای داده شود‪ ،‬تقدیری اعالم شود یا زیرساخت‬ ‫توسعه در ابعاد ازمایشگاه و دانشگاه و خدمات علمی‬ ‫و پژوهش��ی افزایش و گس��ترش یابد‪ .‬اینجاست که‬ ‫باید زمینه فرهنگ سازی و اگاهی رسانی برای بخش‬ ‫برخوردار ایجاد شود که امور وقف و خیریه در روزگار‬ ‫ما از درهای فناوری سریع تر انجام می شود‪.‬‬ ‫باشد که به جای مصوبات دستوری که هیچ الزمه‬ ‫اجرایی ندارد نوعی فرهنگ س��ازی در جامعه ش��روع‬ ‫ش��ود که خیران و واقفان را به سمت اموری رهسپار‬ ‫کند که نتیجه ان در توس��عه علم و فناوری مشهود‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫تولید محصولی بیولوژیک برای جایگزینی سموم شیمیایی‬ ‫عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات موفق‬ ‫به تولی��د قارچ ک��ش بیولوژیک با اس��تفاده از‬ ‫اسانس گیاهی کپسوله شده در نانوذرات اکسید‬ ‫مس ش��د‪ .‬به گزارش گس��ترش صنعت به نقل‬ ‫از روابط عمومی واحد عل��وم و تحقیقات‪ ،‬عضو‬ ‫هیات علمی گروه زراعت دانش��کده کش��اورزی‬ ‫و مناب��ع طبیعی این واح��د و مجری این طرح‬ ‫گفت‪ :‬اس��تفاده از سموم ش��یمیایی خطرهای‬ ‫جدی برای انسان و محیط زیست دارد که از بین‬ ‫رفتن میکروارگانیس��م ها و حشرات غیر هدف‪،‬‬ ‫افزایش ابتال به بیماری های ریوی و س��رطان در‬ ‫انس��ان از جمله انها اس��ت‪ .‬رویا ویسانی با بیان‬ ‫اینکه کنت��رل بیولوژیک بهترین جایگزین برای‬ ‫س��موم شیمیایی خطرناک اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬فرار‬ ‫ب��ودن‪ ،‬حاللیت پایین در اب‪ ،‬اکس��ید ش��دن‬ ‫سریع‪ ،‬بی ثباتی ش��یمیایی اسانس های گیاهی‬ ‫در هوا‪ ،‬نور‪ ،‬رطوبت و دمای باال باعث می ش��ود‬ ‫قب��ل از کاربرد اس��انس ها در کنت��رل افات‪ ،‬به‬ ‫فکر یافت��ن روش جدید ب��رای افزایش کارایی‬ ‫اس��انس ها بود‪ .‬وی با اش��اره به اینکه کپس��وله‬ ‫کردن اسانس به شکل نانو و میکرو باعث ایجاد‬ ‫توانای��ی رهایش کنترل ش��ده و افزایش تاثیر و‬ ‫فعالیت زیس��تی طوالنی تر ان می شود‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در این اختراع برای نخستین بار از نانوذرات‬ ‫اکسید مس در کپس��وله کردن اسانس گیاهان‬ ‫دارویی شوید و اویش��ن برای افزایش کارایی و‬ ‫کنترل قارچ انتراکنوز توت فرنگی استفاده شده‬ ‫است‪ .‬پژوهشگر واحد علوم و تحقیقات گفت‪ :‬از‬ ‫اسانس گیاهان دارویی شوید و اویشن کپسوله‬ ‫شده در نانوذرات اکسید مس می توان به عنوان‬ ‫جایگزینی مناسب برای سموم شیمیایی استفاده‬ ‫کرد زیرا مقاومت در میکروارگانیسم ها از جمله‬ ‫باکتری ه��ا و قارچ های بیماری زای گیاهی پدید‬ ‫نم��ی اورد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ای��ن روش همچنین‬ ‫می توان��د ب��رای کنت��رل اف��ات و بیماری های‬ ‫انب��ارداری و کاهش خس��ارت و ماندگاری بهتر‬ ‫و بیشتر محصوالت کش��اورزی در انبار استفاده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گفته ویسانی‪ ،‬از اس��انس گیاهان دارویی‬ ‫ش��وید و اویش��ن کپس��وله ش��ده در نانو ذرات‬ ‫اکس��ید م��س‪ ،‬می توان ب��ه عنوان ی��ک عامل‬ ‫ازادس��ازی کنترل ش��ده (رهایش کنترل شده)‬ ‫برای ترکیبات��ی چون افت کش ها و علف کش ها‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫«مردمداری» واژه ای است‬ ‫ک��ه با خود ب��ار معنایی زیادی‬ ‫دارد‪ .‬از ای��ن جه��ت ک��ه فقط‬ ‫به خیل زی��ادی از افراد جامعه‬ ‫اش��اره نمی کند بلکه داللت به‬ ‫ماهی��ت‪ ،‬روحیه و مش��ارکت‬ ‫ای��ن جامع��ه دارد‪ .‬ب��ه عنوان‬ ‫صفیه رضایی ‬ ‫نمون��ه‪ ،‬جامعه ای ک��ه تنها به‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫دول��ت تکیه نمی کن��د و افراد‬ ‫س��عی بر ان دارند که رش��د را‬ ‫از خود ش��روع کنند‪ ،‬منتظر بسته های دستوری سیاستی دولت‬ ‫در زمینه های فرهنگی و اجتماعی نیس��تند و به عبارتی‪ ،‬تالش‬ ‫می کنند که روحیه مش��ارکت پذیری را در خ��ود تقویت کنند‪.‬‬ ‫تصور چنی��ن جامعه ای چندان عجیب نیس��ت ام��ا همواره در‬ ‫کش��ور ما برای ایجاد چنین جامع��ه ای اما و اگر از جنس تمایل‬ ‫ب��ه فردگرایی وجود دارد که گاهی توس��عه صنعتی و فناوری به‬ ‫ان دامن می زند چراکه هر چه سبک زندگی افراد مدرن تر شود‬ ‫تمایل به دوری گزینی بیش��تر می شود و این یک تناقض اشکار‬ ‫برای همگامی مردم در امر یاری رس��اندن به توس��عه است‪ .‬این‬ ‫روحیه می تواند نه تنها بسته های سیاستی دولت را دور بزند بلکه‬ ‫تمامی فرضیات مشارکت گروهی را زیر سوال می برد‪ .‬اصال انجا‬ ‫که قرار است یک پدیده سنتی همچون وقف را در قالب نواورانه‬ ‫اورد چالش ایجاد ش��ود و اینجاس��ت که بای��د زمینه ای اتخاذ‬ ‫ش��ود که وقف و امور خیریه چارچوب داش��ته باش��د‪ .‬چارچوب‬ ‫چنین مش��ارکتی به طور قطع می تواند هم��ان تقویت فرهنگ‬ ‫مش��ارکت گرایی باش��د اما به نوعی دیگ��ر و در قالب جدید؛ به‬ ‫این صورت که پیوس��ته زاویه های نیازمند کمک های مردمی در‬ ‫زمینه فناوری و دانش گوش��زد و اهمیت انها اطالع رسانی شود‬ ‫تا به روند توس��عه فناورانه تنها از دریچه دولتی جلو نرود‪ .‬شاید‬ ‫موضوع اندکی پیچیده به نظر برس��د اما م��ا با پدیده مهمی به‬ ‫نام سیاس��ت گذاری برای مردمی سازی فناوری رو به رو هستیم‪.‬‬ ‫پدیده ای که در چند س��ال اینده باید بسته سیاستی ان تدوین‬ ‫شود به نحوی که فرهنگ سازی شود نه دستوری و قراردادی‪.‬‬ ‫تازه ها‬ ‫ساخت دستگاه ترمو راکتور‬ ‫ازمایشگاه های محیط زیست‬ ‫دستگاه ترموراکتور با قابلیت استفاده در ازمایشگاه های محیط‬ ‫زیست‪ ،‬زیست شناس��ی و مهندسی شیمی به دست پژوهشگران‬ ‫دانش��گاهی طراحی و ساخته ش��د‪ .‬به گزارش دیده بان علم ایران‪،‬‬ ‫مجتبی هادوی فر‪ ،‬عضو هیات علمی دانش��گاه حکیم س��بزواری و‬ ‫مجری طرح‪ ،‬با اشاره به اینکه مراحل طراحی‪ ،‬ساخت و ازمایش های‬ ‫اولیه این دستگاه در گروه محیط زیست دانشگاه انجام شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این دس��تگاه به صورت بومی در راس��تای سیاس��ت های دانشگاه‬ ‫حکیم سبزواری در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی ساخته شد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬این دستگاه با رعایت استانداردهای بین المللی ساخته شده‬ ‫و قابل اس��تفاده در ازمایشگاه های محیط زیست برای انالیز اب و‬ ‫فاضالب‪ ،‬زیست شناسی و هضم نمونه های الی‪ ،‬شیمی و مهندسی‬ ‫شیمی به کار می رود و برای انجام واکنش های شیمیایی در دما و‬ ‫زمان الزم است‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬هزینه ساخت این دستگاه‪،‬‬ ‫یک چهارم نمونه خارجی و حدود ‪ ۱۵‬میلیون ریال ارزیابی ش��ده‬ ‫است‪ .‬هادوی فر افزود‪ :‬همچنین هزینه تعمیر ان در صورت خرابی‬ ‫احتمال��ی‪ ،‬یک دهم ش��رکت های وارد کننده مش��ابه خارجی ان‬ ‫خواهد بود‪ .‬عضو هیات علمی گروه محیط زیس��ت دانشگاه حکیم‬ ‫س��بزواری با اش��اره به اینکه مراحل طراحی و ساخت این دستگاه‬ ‫‪ ۳‬ماه به طول انجامیده اس��ت‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬س��اخت تجهیزات‬ ‫ازمایشگاهی دیگری همچون الکترو شوکر و حمام ابی با توجه به‬ ‫نیاز س��ایر همکاران در ازمایشگاه های گروه محیط زیست دانشگاه‬ ‫در حال بررسی است‪.‬‬ ‫تجاری سازی واکسن «سل»‬ ‫و «هپاتیت ب»‬ ‫معاون تولیدی انس��تیتو پاس��تور ایران از اع�لام امادگی ایران‬ ‫ب��رای صادرات ‪ ۲‬واکس��ن تولیدی در این مرک��ز خبر داد‪ .‬هومن‬ ‫کاغذیان‪ ،‬رییس مجتمع تولیدی‪ -‬تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران‬ ‫با بیان اینکه اصل ‪ ۲۹‬قانون اساس��ی‪ ،‬تامین دسترسی عادالنه به‬ ‫خدمات سالمت را وظایف دولت برشمرده و از انجا که اصلی ترین‬ ‫اقدام برای تامین س�لامت جامعه و پیش��گیری از بروز بیماری ها‪،‬‬ ‫واکسیناس��یون اس��ت‪ ،‬تولید واکس��ن از اهمیت باالیی برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬معاون تولید انستیتو پاس��تور ایران با تاکید بر اینکه برای‬ ‫تهیه واکس��ن‪ ،‬خانواده ها هزینه ای متحمل نمی شوند‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫دولت این هزینه را می پردازد و تهیه هر واکس��نی بر عهده دولت‬ ‫اس��ت و این خود باعث می ش��ود در طوالنی مدت بار ضرر مالی و‬ ‫اجتماعی ناشی از بیماری را در جامعه کم کنیم‪ .‬به گفته کاغذیان‪،‬‬ ‫کشورهای پیشرفته ‪ 17-18‬واکسن در سبد بدو تولد برای نوزادان‬ ‫دارند؛ ایران توانس��ته تاکنون ‪ ۱۰‬واکس��ن را در برنامه جامع خود‬ ‫داش��ته باش��د اما بایس��تی ‪ 7-8‬واکس��ن دیگر تولید کنیم تا به‬ ‫کشور های پیشرفته برسیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر‪ ،‬وی عنوان کرد‪ :‬ش��رط اینک��ه بتوانیم این‬ ‫واکس��ن ها را در س��بدمان داشته باشیم این است که تولید داخلی‬ ‫باش��د تا واردات منجر نش��ود که ارز زیادی را از کشور خارج کنیم‪.‬‬ ‫کاغذی��ان با بی��ان اینکه در حال مذاکره هس��تیم تا دو واکس��ن‬ ‫«هپاتیت ب» و«سل» را به کشورهای دیگر صادر کنیم‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫به این کش��ورها اسناد و س��پس نمونه واکسن ها را فرستاده ایم تا‬ ‫تایید ش��ود و س��پس نمایندگانی بفرس��تند تا از سایت تولید این‬ ‫واکسن ها بازدید به عمل اورند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫چهار شنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 220‬پیاپی ‪2193‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 5‬مهر ‪1396‬‬ ‫‪ 6‬محرم ‪1439‬‬ ‫‪ 27‬سپتامبر ‪2017‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪ :‬مجتبی اعتماد مقدم‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫ژن درمانی برای عالج ام اس‬ ‫پژوهش��گران دانش��گاه فلوریدا یک روش ژن درمانی جدید را توسعه‬ ‫داده ان��د که می تواند ب��ا مولتیپل اس��کلروزیس (‪ )MS‬یا همان بیماری‬ ‫ام اس مبارزه کند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬پژوهش��گران با ازمایش این روش‬ ‫درمانی جدید روی موش ها دریافتند که با استفاده از این روش می توان‬ ‫تمام عالئم این بیم��اری را به طورکامل در موش هایی که از این بیماری‬ ‫رنج می برند معکوس کرد‪.‬‬ ‫«ام اس» ی��ا «تصل��ب باف��ت چندگان��ه» (‪Encephalomyelitis‬‬ ‫‪ disseminata‬ی��ا ‪ )Multiple sclerosis‬ک��ه با نام اختصاری ‪MS‬‬ ‫ش��ناخته می شود‪ ،‬یک بیماری التهابی است که در ان غالف های میلین‬ ‫سلول های عصبی در مغز و نخاع اسیب می بینند‪.‬‬ ‫این اسیب دیدگی در توانایی بخش هایی از سیستم عصبی که مسئول‬ ‫ارتباط هستند می تواند اختالل ایجاد کند و باعث به وجود امدن عالئم و‬ ‫نش��انه های زیاد جسمی مانند اختالل در بینایی‪ ،‬تکلم و توانایی حرکتی‬ ‫شود‪ .‬این درمان جدید با سلطه بر سلول های تی که بیش از حد واکنش‬ ‫نشان داده و به میلین حمله می کنند‪ ،‬کار می کند‪.‬‬ ‫پژوهشگران با ازمایش این روش جدید روی موش های مبتال به ام اس‬ ‫دریافتند که ای��ن روش درمانی می تواند تمامی عالئم بیماری را در این‬ ‫حیوانات معکوس کرده و حتی با گذش��ت ‪ ۷‬ماه از انجام ازمایش باز هم‬ ‫عالئمی از این بیماری در موش ها دیده نشد‪.‬‬ ‫در دور دیگری از ازمایشات مشخص شد اگر این پروتئین با یک دارو‬ ‫به نام «راپامیس��ین» ( ‪ ) rapamycin‬ترکیب ش��ود‪ ،‬درمان موثرتری‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬راپامیس��ین اغلب برای جلوگیری از رد اندام های پیوند‬ ‫شده در بدن بیمار مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫افریقایی‪ :‬اخه رنگش می کنن به جای گورخر میارن به خودمون گرون تر می فروشن!‬ ‫صادرات االغ افریقایی به چین ممنوع شد‪.‬‬ ‫ راه اندازی سرویس انالین‬ ‫ترجمه مقاالت علمی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنع��ت موتورس��یکلت یکی از صنای��ع مغفول در‬ ‫کش��ور اس��ت که در کنار صنع��ت دوچرخه وضعیت‬ ‫مش��خصی در تولید بوم��ی ندارد‪ .‬بر اس��اس رویکرد‬ ‫«گس��ترش صنعت» هر ماه چند گزارش از وضعیت و‬ ‫شرایط تولید این ‪ ۲‬صنعت در این روزنامه کار می شود‬ ‫که در نهایت س��عی خواهد شد در قالب گزارشی کلی‬ ‫در پایان هر ماه خالصه ای از انها در اختیار مخاطبان‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫ام��روز صنعت موتورس��یکلت نی��از ب��ه مراقبت و‬ ‫رس��یدگی زیادی دارد چراکه در دست اندازهایی قرار‬ ‫گرفت��ه که برای عبور از انها نیاز به حمایت های مادی‬ ‫و معنوی دارد‪.‬‬ ‫با وجود تولیدکنندگانی که در این صنعت فعالیت‬ ‫دارن��د تصمیم گیری ها ب��دون ارا و دی��دگاه مدیران‬ ‫دست اندرکار این صنعت باعث گالیه ها و شکایت هایی‬ ‫از س��وی صنعتگران و س��ازندگان موتورسیکلت شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به طور عم��وم صنعتگران ای��ن صنف صدای‬ ‫پردردی داش��ته و از اینکه از سوی مدیران باالدستی‬ ‫نادیده گرفته می ش��وند گالیه و شکایت های بسیاری‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت بازار تولید‬ ‫یداهلل حاج غفاری‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫انجم��ن س��ازندگان قطع��ات‬ ‫موتورس��یکلت و دوچرخه یکی از‬ ‫فع��االن ای��ن صنعت اس��ت که از‬ ‫واردات بی رویه قطعات گالیه کرد و گفت‪ :‬قطعه سازان‬ ‫ای��ن صنعت از نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫درخواست دارند قطعاتی که در داخل تولید می شود با‬ ‫قوانین و نظارت جدی مانع واردات انها شوند‪.‬‬ ‫ام��روز یک��ی از دغدغه ه��ای قطعه س��ازان صنع��ت‬ ‫موتورس��یکلت این اس��ت ک��ه بازرگانان مب��ادرت به‬ ‫واردات قطعات��ی ب��ا نرخ پایین می کنند که از س��وی‬ ‫قطعه س��ازان تولید می ش��ود اما ب��ا هزینه های باالیی‬ ‫که تولیدکننده برای س��اخت محص��والت خود دارد‪،‬‬ ‫نمی توان��د به لحاظ قیمتی با ای��ن قطعات رقابت کند‪.‬‬ ‫منطقی نیست درصد تعرفه کاالیی که در داخل تولید‬ ‫می ش��ود پایین باش��د‪ .‬با وضعیت ت��ورم و رکود بازار‬ ‫درحال حاض��ر یکی از راه های برون رفت این صنعت از‬ ‫معضالت خود تعرفه ها هستند‪.‬‬ ‫وی درب��اره وضعیت ب��ازار قطعات موتورس��یکلت‬ ‫گفت‪ :‬قطعه سازان درحال حاضر تنها بازار لوازم یدکی‬ ‫را پوش��ش می دهند زیرا به نوعی موتورس��یکلت های‬ ‫بس��یاری در انبارها وجود دارد و ب��ازار فروش رونقی‬ ‫ندارد‪ .‬امروز قطعه س��ازان مشکالت بیشتری بر سر راه‬ ‫تولید خود دارند که اگر قرار باشد این صنعت همچنان‬ ‫فعالیت داش��ته باشد باید از سوی متولیان این صنعت‬ ‫مورد رسیدگی قرار گیرد‪.‬‬ ‫امیرحس��ین پژوهی‪ ،‬فعال صنعت‬ ‫موتورس��یکلت نیز در ادامه گفت‪:‬‬ ‫یک��ی از گالیه ه��ای س��ازندگان‬ ‫موتورسیکلت این است که مدیران‬ ‫باالدستی کشور‪ ،‬این صنعت را به رسمیت نمی شناسند‬ ‫و به نوعی صنع��ت موتورس��یکلت در برنامه ها نادیده‬ ‫گرفته می شود‪ .‬اگر تصمیمی گرفته می شود یک طرفه‬ ‫اس��ت درحالی که ب��رای تدوین برنامه ه��ا باید نظر و‬ ‫مشورت خود صنعتگران نیز خواسته شود‪.‬‬ ‫وی درباره وضعیت تولید موتورس��یکلت در سال ‪۹۶‬‬ ‫گفت‪ :‬شهرداری و وزارت کشور و نیز پلیس راهنمایی‬ ‫و رانندگی ناجا تصمیمی گرفتند که منجر به تعطیلی‬ ‫تولید موتورسیکلت در کشور شد‪.‬‬ ‫ای��ن نش��ان می دهد یک خ�لا اس��تراتژیک در این‬ ‫صنع��ت وجود دارد چراکه وجود نداش��تن یک برنامه‬ ‫و چشم انداز ‪ ۵‬یا ‪ ۲۰‬ساله نسبت به این صنعت باعث‬ ‫شده تمام تصمیم گیری ها تاثیری بر رشد ان نداشته و‬ ‫بدون رعایت حقوق تولیدکننده و مصرف کننده اتخاذ‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن از نمایندگان مجلس و اعضای کمیس��یون‬ ‫صنای��ع و مع��ادن ب��ه عن��وان تصمیم گی��ران در امر‬ ‫قانون گذاری درخواست می ش��ود به نکته ها و نظرات‬ ‫صنعتگران توجه داش��ته باشند و به نوعی با واقع بینی‬ ‫تصمیم گیری ش��ود‪ .‬وی تدوین برنامه ای راهبردی با‬ ‫چش��م انداز ‪ ۵‬یا ‪ ۱۰‬س��اله را راهکار برون رفت از این‬ ‫وضعیت صنعت موتورسیکلت دانست‪.‬‬ ‫اما در ادامه نمایندگان کمیس��یون‬ ‫صنای��ع و مع��ادن مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی رعایت استانداردها را شرط‬ ‫حمایت از تولید داخل دانستند و در‬ ‫این ب��اره س��یدجواد حس��ینی کیا‪ ،‬عضو هیات رییس��ه‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫گفت‪ :‬درباره موتورس��یکلت یکی از مباحث مطرح شده‬ ‫این اس��ت که موتورسیکلت هایی که ظرفیت بهتری در‬ ‫کاهش الودگی هوا و محیط زیس��ت داش��ته باش��ند از‬ ‫ارزش افزوده کمتری برخوردار خواهند بود‪.‬‬ ‫در ادام��ه محمدرضا نجفی‪ ،‬از دیگر‬ ‫اعضای کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس به برنامه ششم توسعه اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬برنامه ششم و اقدامات‬ ‫راهب��ردی دولت بس��تر و زمینه را ب��رای همه صنایع و‬ ‫واحدهای تولیدی و اقتصادی مساعدتر می کند‪ .‬در این‬ ‫بس��تر سازندگان موتورس��یکلت نیز از ظرفیت به وجود‬ ‫ام��ده می توانن��د بهترین بهره وری را داش��ته باش��ند‬ ‫درنتیجه با مس��اعد شدن فضای کسب وکار کشور بستر‬ ‫برای رشد تمام صنعتگران به وجود می اید‪.‬‬ ‫نماینده تهران به خال فناوری در صنعت موتورس��یکلت‬ ‫اش��اره کرد و فناوری و نوسازی مدل ها و خطوط تولید‬ ‫را بسیار مهم دانس��ت و گفت‪ :‬مجلس و دولت به دنبال‬ ‫تح��والت در ای��ن زمینه برای صنایع کش��ور هس��تند‬ ‫بنابراین‪ ،‬این صنعت باید به لحاظ فناوری روزامد شود و‬ ‫مجلس به طور حتم پیگیر خواهد بود که ارتقا و جهش‬ ‫کیفی و فناوری در صنعت موتورس��یکلت کشور محقق‬ ‫ش��ود و اجازه تولید و عرضه موتورس��یکلت هایی که از‬ ‫عملکرد مناس��ب به لحاظ االیندگی و ایمنی برخوردار‬ ‫نباش��ند داده نخواهد شد زیرا س�لامت افراد جامعه در‬ ‫اولویت است‪.‬‬ ‫محس��ن کوهکن ری��زی‪ ،‬عضو دیگر‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی اظهار ک��رد‪ :‬در‬ ‫ارتباط ب��ا منافع ف��ردی و جمعی‪،‬‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی و کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫به طورقطع مناف��ع جمعی را درنظ��ر می گیرد و منافع‬ ‫اش��خاص ناگزی��ر ف��دای جامع��ه می ش��ود‪ .‬اینک��ه‬ ‫موتورس��یکلت ارزان تولید ش��ود که تمام افراد توانایی‬ ‫خرید ان را داش��ته باشند بدون توجه به نوع سوخت و‬ ‫الودگی که به وجود می اورد به نفع جامعه و افراد نیست‬ ‫و کمیسیون مشی منطقی درباره تولیدات دارد‪ .‬مسئله‬ ‫زیس��ت محیطی این محصول قابل اغماض نیست اینکه‬ ‫چون اقش��ار کم درامد از ان استفاده می کنند با ان باید‬ ‫برخورد جدی نکرد چراکه در نگاه کالن الودگی برخی‬ ‫موتورس��یکلت ها با فناوری قدیمی برای راکب و س��ایر‬ ‫افراد جامعه زیانبار است‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت بازار فروش‬ ‫شنیده ها حاکی اس��ت بازار فروش‬ ‫موتورسیکلت در ‪ ۶‬ماه نخست سال‬ ‫راک��د بوده و به همی��ن دلیل باعث‬ ‫توقف تولید نیز ش��ده است‪ .‬محمد‬ ‫خادم منصوری‪ ،‬رییس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت‬ ‫و دوچرخه در این باره گفت‪ ۶ :‬ماه نخس��ت س��ال‪ ،‬بازار‬ ‫نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته حدود ‪۶۵‬درصد‬ ‫کاهش فروش داشت‪ .‬این وضعیت بازار باعث بی تعهدی‬ ‫افراد نس��بت به بازپرداخت چک ها شده و زنجیره ای از‬ ‫مشکالت را به وجود اورده است‪ .‬وی درباره تنوع بازار و‬ ‫استقبال خریداران از موتورسیکلت های برقی نیز گفت‪:‬‬ ‫امار موتورس��یکلت برقی در بازار زیاد نیس��ت ازاین رو‬ ‫نمی ت��وان به طور دقیق گفت اس��تقبال خریداران از ان‬ ‫چگونه است‪ .‬باید این تعداد به میزانی متناسب برسد تا‬ ‫بتوان درباره اس��تقبال از ان براوردی داشت‪ .‬پیش بینی‬ ‫می ش��ود تا پایان س��ال بخش��ی از بازار در اختیار این‬ ‫موتورس��یکلت ها باش��د‪ .‬ای��ن محص��ول به دلیل جدید‬ ‫بودن��ش باید خدمات پس از ف��روش‪ ،‬بیمه و‪ ..‬ان مورد‬ ‫بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫اقتصاد و صنعت با اهالی بهارستان‬ ‫عکس روز‬ ‫تو ساز‪400‬هزار واحد مسکونی خالی پایتخت‬ ‫تشدید رکود ساخ ‬ ‫طرح‪ :‬هادی اشرفی‪« ،‬گسترش صنعت»‬ ‫مرور وضعیت صنعت موتورسیکلت در یک ماه‬ ‫دانش وفناوری‬ ‫سرپرس��ت مرکز اطالع��ات علم��ی جهاددانش��گاهی از راه اندازی‬ ‫س��رویس انالین ترجمه مقاالت علمی انگلیس��ی به نام «ترجمیار»‬ ‫در مرک��ز اطالعات علم��ی خبر داد‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت»‬ ‫به نقل از مرکز اطالعات علمی جهاددانش��گاهی‪ ،‬فاطمه عظیم زاده با‬ ‫اعالم این خبر افزود‪ :‬این س��رویس به عنوان ترجمیار و با مش��ارکت‬ ‫شرکت پردازش هوش��مند ترگمان از اواسط مهر در ‪ SID‬راه اندازی‬ ‫می ش��ود‪ .‬از طریق این س��رویس کاربران قادر خواهند بود تا مقاالت‬ ‫انگلیسی در فرمت ‪ PDF‬را به زبان فارسی ترجمه کنند‪ .‬عظیم زاده‬ ‫با اش��اره به فرایند بازنویس��ی تارگاه مرکز اطالع��ات علمی یا ‪SID‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬سرویس ترجمیار یکی از خدمات جدیدی است که‬ ‫در جریان فرایند بازنویس��ی تارگاه ‪ SID‬و در راس��تای خدمات تازه‬ ‫این تارگاه در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت‪ .‬تا قبل از پایان سال‬ ‫و با اتمام فاز نهایی بازنویس��ی تارگاه ‪ ،SID‬کاربران شاهد امکانات و‬ ‫س��رویس های جدید و بازیابی بخش های مختلف این تارگاه خواهند‬ ‫ب��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬س��رویس ترجمیار با توجه ب��ه نیاز مخاطبان در‬ ‫راس��تای دسترس��ی اس��ان به مقاالت و منابع علمی و بهره گیری از‬ ‫دان��ش علمی روز دنیا راه اندازی ش��ده و برای کارب��ران این امکان را‬ ‫فراهم می کند تا با عضویت در این سیستم بتوانند متن مقاالت علمی‬ ‫انگلیس��ی را ترجم��ه ک��رده و از ان برای تحقیق��ات و پژوهش های‬ ‫علمی استفاده کنند‪.‬سرپرست مرکز اطالعات علمی افزود‪ :‬ترجمیار به‬ ‫عنوان یک دستیار هوشمند فعالیت کرده که با ترکیب سرعت ترجمه‬ ‫ماشینی و دقت و ظرافت انسانی قادر است فرایند ترجمه را با خطای‬ ‫کمتری نسبت به سایر سرویس های ترجمه انجام دهد‪.‬وی گفت‪ :‬در‬ ‫این سیستم هر بخشی از مقاله که برای ترجمه توسط کاربر انتخاب‬ ‫ش��ده به صورت رنگی مشخص شده و کاربر می تواند از هر بخشی از‬ ‫متن ترجمه را اغاز کند‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این هن��گام ترجمه متون تخصصی‪ ،‬ب��ا توجه به وجود‬ ‫ی��ک فرهنگ لغت تخصصی که با اس��تفاده از واژگان معادل موجود‬ ‫در بانک های اطالعاتی مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی غنی تر‬ ‫ش��ده است‪ ،‬لغات متعددی را به کاربر پیش��نهاد می دهد تا بتواند با‬ ‫توج��ه به متن به مطلوب ترین و بهترین ترجمه برس��د‪ .‬عظیم زاده با‬ ‫اش��اره به سهولت کار با ترجمیار خاطرنش��ان کرد‪ :‬محیط ویرایشگر‬ ‫این س��رویس از لحاظ ظاهری ش��بیه محی��ط ‪ Office‬بوده و کاربر‬ ‫قادر اس��ت پس از ترجمه و ویرایش‪ ،‬فایل خروجی را در فرمت ‪doc‬‬ ‫دریافت کند‪.‬‬ ‫خبرنگار‪ :‬چرا دیگه به چین االغ صادر نمی کنین؟‬ ‫منبع‪ :‬پایگاه اطالع رسانی سازمان برنامه و بودجه‬ ‫حسین علی حاجی دلیگانی‪ ،‬عضو کمیسیون برنامه‪،‬‬ ‫بودجه و محاس��بات مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫وظیف��ه بانک مرکزی اس��ت که از خری��د و فروش‬ ‫س��پرده های مردم در موسس��ه های مالی و اعتباری‬ ‫جلوگیری کند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه این روزها با پیگیری از هر بانک یا‬ ‫موسس��ه های مشخص می شود این موسسه عملیاتی‬ ‫انجام داده که خالف قانون است‪ ،‬گفت‪ :‬بانک مرکزی هیچ نظارت و پیگیری‬ ‫جدی بر موسسه های مالی و اعتباری نداشته و به حالت خود رها شده اند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینک��ه رییس بانک مرکزی باید هرچه زودتر مس��ئولیت‬ ‫این مس��ئله را به عهده بگیرد‪ ،‬افزود‪ :‬س��یف باید از مل��ت ایران عذرخواهی‬ ‫و تالش کند که اش��تباهات گذش��ته را جبران کند نه انکه با س��خنانش به‬ ‫زخم س��پرده گذارانی که در دریافت سپرده های خود ماه ها با مشکل روبه رو‬ ‫هستند‪ ،‬نمک بپاشد‪ ،‬چراکه سپرده گذاران کاسپین‪ ،‬پردیسبان‪ ،‬ثامن الحجج‬ ‫البرز و ‪ ...‬دچار عس��ر و حرج شده اند و نه تنها جواب قانع کننده ای برای انها‬ ‫ندارد بلکه به نوعی نگرانی سپرده گذاران را بیشتر می کند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی با اشاره‬ ‫به اینکه خرید و فروش س��پرده ها نوعی ش��رخری به ش��مار می رود‪ ،‬یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬تا دیروز چک مردم را می خریدن��د و درصدی از ان را دریافت و چک‬ ‫را تبدیل به پول می کردند اما امروز س��پرده های مردم را خریداری می کنند‬ ‫بنابراین اگر پول و س��پرده ای موجود است باید به س��پرده گذاران پرداخت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫حاجی دلیگانی تصریح کرد‪ :‬بانک مرکزی باید از خود اقتدار نش��ان داده و‬ ‫از محافظه کاری دست بردارد؛ تا چه زمانی می خواهند مالحظه منافع خاص‬ ‫موضوع مدیریتی خود را داشته باشند‪.‬‬ ‫به��روز نعمتی‪ ،‬س��خنگوی هیات رییس��ه‬ ‫مجلس شورای اس�لامی گفت‪ :‬درصدی اب‬ ‫در ش��بکه اب کشور تلف می ش��ود که این‬ ‫میزان تلفات بس��یار جدی اس��ت و پیش تر‬ ‫مقرر ش��د تا یک تیم به منظور رس��یدگی و‬ ‫بررسی این موضوع تشکیل شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬چند ماه گذش��ته این مسئله در‬ ‫کمیس��یون انرژی مطرح ش��د و یکی از دغدغه های نمایندگان عضو‬ ‫کمیس��یون انرژی بحث هدر رفت اب و برق اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫‪۱۸‬درصد تلفات در شبکه اب و برق وجود دارد که این میزان بسیار‬ ‫زیاد است‪ ،‬گفت‪ :‬امیدوار هستیم سرپرست وزارتخانه و تیم او در این‬ ‫زمینه اقداماتی را انجام دهند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬با توج��ه به میزان زحمات و هزینه برای تولید اب و برق‬ ‫نباید این میزان هدررفت در کشور وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اس�لامی با بی��ان اینکه‬ ‫سیس��تم های انتقال نیرو و اب کش��ور فرسوده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در این باره دو مجموعه اب و برق عملکرد خوبی نداش��ته اند و اینکه‬ ‫ضع��ف را به نبود اعتبارات و بودجه موکول می کنند‪ ،‬بیش��تر توجیه‬ ‫است تا واقعیت‪.‬‬ ‫نعمت��ی اف��زود‪ :‬زمانی که یک مس��ئولیت را می پذیریم بحث ها و‬ ‫پروژه ه��ای اینده را نیز باید ببینیم و ضرورت دارد بر خطوط انتقال‪،‬‬ ‫بازس��ازی و بازیافت خطوط نظارت داش��ته و ای��ن جزو وظایف یک‬ ‫مدیر است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬برخی از مدیران به این مسائل یک سویه نگاه‬ ‫می کنند و به ابعاد توسعه ای توجهی ندارند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!