روزنامه گسترش صنعت شماره 224 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 224

روزنامه گسترش صنعت شماره 224

روزنامه گسترش صنعت شماره 224

‫سال بیست و نهم‬ ‫با توجه به نهایی شدن فاز نخست پروژه بندر چابهار مطرح شد‬ ‫تسهیالت ویژه سرمایه گذاری‬ ‫در پروژه های زیرساختی چابهار‬ ‫‪ 12‬مهر ‪1396‬‬ ‫‪ 13‬محرم ‪1439‬‬ ‫‪ 4‬اکتبر ‪2017‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از تناسب بهره وری با دستمزد‬ ‫بهره وری یکی از کلیدواژه های نوظهور اقتصاد ایران‬ ‫اس��ت که دیدگاه های متفاوتی درباره ان وجود دارد‪.‬‬ ‫در بس��یاری از موارد کارفرماه��ا و دولتمردان بحثی‬ ‫درباره افزایش بهره ور نیروی کار را با انتقاد از شرایط‬ ‫کنونی مطرح کرده اند‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت ک��ه بنا به گ��زارش مرکز ملی‬ ‫به��ره وری‪ ،‬به��ره وری نی��روی کار در ای��ران بیش از‬ ‫بهره وری سرمایه است‪ .‬از طرفی خط فقر مطلق برای‬ ‫خان��واده ‪ ۵‬نف��ره درامد ‪ ۲/۵‬میلی��ون تومانی در نظر‬ ‫گرفته شده اس��ت‪ .‬همچنین بارها مسئوالن امارهای‬ ‫متفاوتی را درباره جمعیت زیر خط فقر در ایران بیان‬ ‫کرده اند‪ .‬این امارها بین ‪ ۱۲‬تا ‪ ۲۵‬میلیون نفر ش��ناور‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ش��رایط کنونی پرسش��ی که مطرح می شود این‬ ‫اس��ت که با احتساب شرایط دس��تمزدها و مشکالتی‬ ‫که در کش��ور وجود دارد چطور می توان از نیروی کار‬ ‫توقع افزایش بهره وری داشت و ایا زیرساخت افزایش‬ ‫بهره وری برای نیروی کار تامین شده است؟ ‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫زبیدهکارگاهش را‬ ‫تعطیلکرد‬ ‫س��وزن دوزی و این��ه کاری‪ ،‬یک صنع��ت قدیمی‬ ‫بلوچستان ایران اس��ت‪ .‬این صنعت‪ ،‬کار دست است‬ ‫و اغلب کار دس��ت زن��ان؛ این زنان‪ ،‬هن��ر را از مادر‬ ‫به ارث می برند؛ هنر س��وزن دوزی بلوچی س��ینه به‬ ‫سینه منتقل می ش��ود‪ .‬دختران‪ ،‬وارث هنر مادرها و‬ ‫مادربزرگ ها هس��تند‪ .‬از کودکی و نوجوانی این هنر‬ ‫را می اموزند‪.‬‬ ‫می اموزن��د همچن��ان ک��ه در کپره��ای بلوچ��ی‬ ‫نشس��ته اند یا زیر س��قف های کاهگلی روس��تاها به‬ ‫س��رمی برند‪ ،‬س��وزن روی س��وزن بزنند و رویاهای‬ ‫زن بلوچ را ترس��یم کنند‪ .‬س��وزن دوزی بلوچ‪ ،‬هنر‬ ‫ظریف و پرس��ابقه ای اس��ت که هیچ کس به درستی‬ ‫نمی داند از چه زمانی در ایران رواج یافته اس��ت و در‬ ‫کتاب های تاریخی کمتر از ان یاد ش��ده است‪ .‬با این‬ ‫وجود می ت��وان گفت کار بلوچی دوزی که همان گل‬ ‫ابریش��م دوخته بر پارچه هاست در دوره ای با صنعت‬ ‫‪8‬‬ ‫تولید ابریشم رابطه داشته است‪.‬‬ ‫توپ بهره وری با فرافکنی در زمین نیروی کار‬ ‫پیاپی ‪2197‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪224‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫«گس��ترش صنع��ت» در ای��ن گزارش به بررس��ی‬ ‫پاسخ پرس��ش پرداخته است؛ پرسشی که بسیاری از‬ ‫کارشناسان در پاسخ ان از کلیدواژه فرافکنی استفاده‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫حمید حاج اس��ماعیلی‪ ،‬کارش��ناس بازار کار درباره‬ ‫تناس��ب دریافت��ی نی��روی کار ب��ه عن��وان حقوق با‬ ‫بهره وری در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» توضیح‬ ‫داد‪ :‬عوامل متعددی در بهره وری تاثیر گذار هستند که‬ ‫‪5‬‬ ‫یکی از انها موضوع حقوق و دریافتی است‪.‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫مدیریت بوفالویی‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حمایت قطعه سازان‬ ‫از سوی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪6‬‬ ‫صنعت توانبخشی‬ ‫نیازمند بازتوانی‬ ‫زنگ خطر «ایران پیر» مدت هاست به صدا درامده است‪ .‬خطری‬ ‫که تنها بیخ گوش کش��ور ما نیس��ت اما باید خ��ود را برای ان اماده‬ ‫کنیم‪ .‬س��المندی پدیده غم انگیز دنیای حاضر و اینده نزدیک خواهد‬ ‫بود که یکی از لوازم مدیریت ان تقویت تجهیزات توانبخشی و ورزشی‬ ‫است‪ .‬موضوع بسیار ساده خواهد بود‪...‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تازه ترین گزارش ارزشیابی ملی خودروهای ساخت داخل نشان داد‬ ‫تداوم روند کیفی خودروسازان در تابستان‬ ‫‪7‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫اقتصاد سیاسی‬ ‫‪12‬مهر ‪ 13 1396‬محرم ‪ 4 1439‬اکتبر ‪ 2017‬شماره ‪ 224‬پیاپی ‪2197‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫مدیریت بوفالویی‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫در کتاب پ��رواز بوفالوها( ‪flight of the‬‬ ‫‪ )buffalo‬نوشته «جین بالسکو» که مورد‬ ‫توجه بسیاری از اهل خرد و افراد دل نگرانی‬ ‫چون من در حوزه مدیریت قرار گرفته است‪،‬‬ ‫سازمان ها به دو دسته تقسیم می شوند‪:‬‬ ‫‪ –۱‬سازمان های بوفالویی‬ ‫‪ -۲‬سازمان های غازی‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫چنین‬ ‫را‬ ‫بوفالوه��ا‬ ‫ ه��ای‬ ‫‪ ‬و بع��د ویژگی‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫تعریف می کند‪:‬‬ ‫‪nbozorgmehr@yahoo.com‬‬ ‫انه��ا ب��ه یک مدی��ر وفادارن��د و تابع او‬‫هستند‪.‬‬ ‫درست همان کاری را می کنند که به انها دستور داد ه شده است‪.‬‬‫هرگز سوال نمی کنند و فقط پیروی می کنند‪.‬‬‫منتظر دستور می شوند و هیچ کاری نمی کنند‪.‬‬‫هیچ کس جای دیگری را پر نمی کند و مسئولیت نمی پذیرد‪.‬‬‫اما ویژگی غازها این چنین است‪:‬‬ ‫هر غاز به هنگام پرواز دسته جمعی‪ ،‬احساس مسئولیت می کند‪.‬‬‫هر غاز پیروی محض نمی کند و وضع خود را در راه می سنجد و تصمیم‬‫می گیرد‪.‬‬ ‫هر غاز مسیر پرواز گروه را می داند‪.‬‬‫مدیریت و جلودار بودن‪ ،‬نوبتی است‪.‬‬‫هر غاز مدتی در نوک پرواز بودن و هدایت گروه را خود انتخاب می کند‪.‬‬‫همه غازها به پذیرش مسئولیت و جلودار بودن و مدیریت تمایل دارند‪.‬‬‫غازها در طول پرواز مراقب یکدیگر هستند‪.‬‬‫اگر غازها مسیری را گروهی بپیمایند ‪ ۷0‬درصد بیشتر از مسافتی را که‬‫انفرادی می توانند طی کنند‪ ،‬می پیمایند‪.‬‬ ‫بالس��کو می گوی��د‪ :‬وقتی از همکاری و پرواز گروهی و مش��ارکتی غازها‬ ‫اگاه ش��دم و راز کامیابی این نظام را کش��ف کردم‪ ،‬به داخل شرکت خود‬ ‫برگشتم و به همه همکارانم دستور پرواز دادم و از انها خواستم که از امروز‬ ‫غازهایی باش��ند که هم خود از پروازش��ان لذت ببرند و هم من س��ازمان‬ ‫کمال یافته تر و اس��وده تری را اداره کنم‪ .‬من ب��ه انها اختیار و ازادی پرواز‬ ‫دادم و گفتم پ��رواز کنید؛ غافل از اینکه بوفالوها نمی توانند پرواز کنند‪ .‬به‬ ‫خود گفتم بالس��کو سازمان تو‪ ،‬یک سازمان بوفالویی است‪ .‬مگر تو همیشه‬ ‫این طور نمی خواس��تی که همکارانی مطیع و فرمانبردار داشته باشی که به‬ ‫ دس��ت و دهان تو نگاه کنند؟ پس اگر حاال غیر از این می خواهی‪ ،‬خودت‬ ‫اول بای��د تغییر کنی؛ اینجا بود که ان حقیقت تلخ یک بار دیگر در گوش‬ ‫من صدا کرد که‪:‬‬ ‫من مدیر باید تغییر کنم‪ ،‬من باید بوفالوها را به غاز تبدیل کنم‪ ،‬طبیعت‬ ‫انه��ا را تغییر دهم‪ ،‬با اموزش و پرورش‪ ،‬رش��د‪ ،‬انگی��زش‪ ،‬روحیه‪ ،‬اختیار‪،‬‬ ‫مس��ئولیت‪ ،‬اعتماد و‪ ...‬پرواز نکردن بوفالوها حقیقت تلخی اس��ت که همه‬ ‫ روزه در اغلب سازمان ها با ان برخورد می کنیم‪.‬‬ ‫حاال س��وال از همه مدیران سازمان ها این است که دوست دارید گله ای‬ ‫بوفالو داش��ته باش��ید یا دسته ای غاز؟ و کارکنان ش��ما دوست دارند عضو‬ ‫کدام گروه باشند؟‬ ‫‪ ‬بوفالوها حیوانات جالبی هستند و همگی به ظاهر وفادارند و انچه را که‬ ‫به انها گفته می ش��ود‪ ،‬دقیق انجام می دهن��د و این وفاداری همان چیزی‬ ‫است که خیلی از مدیران در سازمان ها به دنبال ان هستند و در نوع خود‬ ‫هم بسیار ارزشمند است‪ .‬اما از ویژگی های دیگر بوفالوها این است که سوال‬ ‫نمی کنن��د و فقط دنباله روی می کنند و تا زمانی ک��ه چیزی به انها گفته‬ ‫نشده حرکتی نخواهند کرد‪ .‬انها در گوشه ای می ایستند‪ ،‬انتظار می کشند و‬ ‫منتظر دستورات هستند‪ .‬این رفتارها خالقیت سازمانی را از بین می برد‪ .‬انها‬ ‫درست مانند افراد بسیاری هستند که در سازمان ها همیشه منتظر دریافت‬ ‫دستورات می مانند و توجه ندارند که با این انتظارات چه فرصت هایی را از‬ ‫دست می دهند‪ .‬این سازمان ها یا کارکنان‪ ،‬عاقبت مانند بوفالوها به کنسرو‬ ‫تبدیل و خورده شده و از صحنه رقابت سازمان های مشابه حذف می شوند‪.‬‬ ‫اما غازها پرندگان جالبی هستند و هر غاز می داند که باید به همان جایی‬ ‫برود که دس��ته غازها قصد س��فر به انجا را دارد؛ جایی که غاز پیش��رو به‬ ‫س��بب وزش باد در مسیر حرکت‪ ،‬زودتر از دیگران خسته می شود به عقب‬ ‫دسته بازمی گردد و غاز دیگری از بخش میانی دسته جای او را می گیرد و‬ ‫در نوک دس��ته ‪ V‬شکل غازها پرواز می کند‪ .‬این بدان معناست که هر غاز‬ ‫دقیق می داند که دسته غازها به کجا می روند درحالی که متاسفانه در بیشتر‬ ‫سازمان ها کارکنان نمی دانند سازمان شان به کجا می رود‪.‬‬ ‫و ایا هر کارمندی همواره اماده است تا در صورت ضرورت گام پیش نهد‬ ‫و مس��ئولیت جلوداری را بپذیرد؟ غازها نسبت به وضعیت یکدیگر حساس‬ ‫هستند‪ .‬ایا کارکنان شما هم در سازمان تان چنین حسی دارند؟‬ ‫در س��ازمان هایی که مدیریت انها به س��بک غازی است‪ ،‬مدیران تالش‬ ‫می کنند اهداف استراتژیک را نهادینه کنند تا افراد سازمان همچون غازها‪،‬‬ ‫دارای روحیه تع��اون و همکاری با یکدیگر بوده و تمایل زیادی به پذیرش‬ ‫مسئولیت داشته باشند‪ .‬کارمندان در چنین سازمان هایی از اعتماد به نفس‬ ‫باالیی برخوردارند و برای گرفتن تصمیمات درس��ت‪ ،‬ابتدا فکر و بعد عمل‬ ‫می کنند و برای رس��یدن به هدف‪ ،‬دست به هر کاری می زنند‪ .‬این افراد به‬ ‫انجام کارهای گروهی و مشارکتی بسیار عالقه مندند و موفقیت خود را در‬ ‫موفقیت سازمان می یابند‪.‬‬ ‫اما در ش��یوه مدیریت بوفالویی هم ه اعضای س��ازمان منتظر هس��تند تا‬ ‫دستوری از مقامات ارشد سازمان داده شود و انها بدون هیچ مطالعه و بررسی‬ ‫اطاع��ت کنند و همین موضوع قدرت خالقیت و نواوری را از انها می گیرد‪.‬‬ ‫مش��ارکت نکردن و تصمیم گیر نبودن افراد در سازمان های بوفالویی سبب‬ ‫می شود تا واحدهای مختلف سازمانی به صورت کامال جزیره ای عمل کنند‬ ‫و همیشه اهداف استراتژیک سازمان را زیر سوال می برند‪.‬‬ ‫ام��روزه ب��ا توجه به محیط رقابت��ی و پر از تغییر‪ ،‬دیگر ش��یوه مدیریت‬ ‫بوفالویی که ویژه س��ازمان های س��نتی و رو ب ه زوال است‪ ،‬کارساز نیست‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬هدف اصلی و نهایی یک س��ازمان نوین و موف��ق در این جهان‬ ‫رقابتی‪ ،‬باید فاصله گیری از مدیریت بوفالویی و حرکت به س��مت مدیریت‬ ‫غازی باش��د‪ .‬بر این اساس‪ ،‬س��ازمان ها و مدیران ارشد باید به جای قیچی‬ ‫ک��ردن بال های کارکن��ان‪ ،‬اجازه پرواز کردن را به انه��ا بدهند چراکه رمز‬ ‫موفقیت س��ازمان های امروزی‪ ،‬ایجاد و پذیرش نواوری و خالقیت در سایه‬ ‫همفکری و مشارکت همه جانبه کارکنان با یکدیگر است‪ ،‬نه اطاعت محض‬ ‫و بدون چون وچرای کارکنان از مافوق‪.‬‬ ‫حسین افضلی‬ ‫صدیف بدری‬ ‫با توجه به نهایی شدن فاز نخست پروژه بندر چابهار مطرح شد‬ ‫تسهیالت ویژه سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی چابهار‬ ‫فاینانس ‪ ۱۵۰‬میلیون دالری هند برای توسعه بندر چابهار‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫موقعی��ت اس��تراتژیک بن��در چابه��ار و س��رعت‬ ‫توس��عه بنادر کش��ورهای همس��ایه اهمیت تکمیل و‬ ‫بهره برداری پروژه بن��در چابهار را بیش از پیش کرده‬ ‫به همین منظور دولت برای جذب س��رمایه گذاری در‬ ‫زیرساخت های بندر چابهار تسهیالت ویژه ای هم چون‬ ‫معافیت ‪ ۲0‬ساله گمرکی درنظر گرفته که در مواردی‬ ‫نی��ز قابلیت تمدی��د دارد‪ .‬همچنین تس��هیالتی برای‬ ‫سرمایه گذاری خارجی درنظر گرفته شده که می توان‬ ‫به اسانی در صدور مجوز ورود و اقامت سرمایه گذاران‬ ‫خارجی بدون نیاز به روادید‪ ،‬ازادی انتقال ارز به خارج‬ ‫از کش��ور ب��دون هیچ محدودی��ت‪ ،‬ازادی کامل ورود‬ ‫و خروج اصل س��رمایه و س��ود حاصل از فعالیت های‬ ‫اقتص��ادی و حمایت و ضمانت س��رمایه های خارجی‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹خسارت به کشور با تعلل‬ ‫چابه��ار یکی از ‪ ۱۴‬نقطه اس��تراتژیک دنیا در بحث‬ ‫حمل ونقل و ترانزیت به شمار می رود که پل ارتباطی‬ ‫کشورهای مشترک المنافع و اسیای میانه با کشورهای‬ ‫حاشیه اقیانوس هند و افریقا با جمعیت ‪ ۸00‬میلیون‬ ‫نفر است به همین دلیل بزرگترین پروژه اجرایی کشور‬ ‫در دولت یازدهم در این بخش عملیاتی شده است‪ .‬با‬ ‫توجه به توس��عه سریع بنادر همسایه و سرمایه گذاری‬ ‫‪ ۴۵‬میلی��ارد دالری چی��ن در گ��وادر پاکس��تان و‬ ‫‪۲۵‬میلیاردی دالری در بندر صحار عمان‪ ،‬در صورتی‬ ‫که زیرساخت های پس��کرانه ای چابهار هرچه سریع تر‬ ‫تکمیل نشود کش��ور خساراتی را متحمل می شود که‬ ‫جبران ان چندین دهه زمان می برد‪.‬‬ ‫‹ ‹فاز نخست بندر چابهار اماده بهره برداری‬ ‫فاز نخس��ت پروژه بندر چابهار از س��ال ‪ ۸۶‬فرایند‬ ‫عملیاتی ان اغاز ش��د اما تا سال ‪ ۹۲‬فقط ‪ ۳0‬درصد‬ ‫این پروژه پیش��رفت داش��ت‪ .‬با روی کار امدن دولت‬ ‫یازده��م فرایند اجرای��ی این پروژه س��رعت یافت و‬ ‫تکمی��ل ان به عنوان بزرگترین پ��روژه اجرایی دولت‬ ‫در دستور کار قرار گرفت به نحوی که در طول این ‪۴‬‬ ‫س��ال در پروژه احداث بندر چابهار ‪ ۶۵‬درصد حاصل‬ ‫ش��د و اکنون این پروژه اماده بهره برداری اس��ت‪ .‬در‬ ‫ش��رایطی که کش��ورهای اسیای میانه س��االنه ‪۱۶0‬‬ ‫میلی��ارد دالر مبادالت با کش��ورهای ش��رق اس��یا و‬ ‫افریقای جنوبی دارند که شامل ‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۵‬میلیون تن‬ ‫حجم بار است‪ ،‬ظرفیت ترانزیت ‪۵0‬میلیون تنی ساالنه‬ ‫این بندر می تواند مزیت بسیار باالیی برای ایران ایجاد‬ ‫کند ام��ا بهره برداری صد درص��دی از مزیت های این‬ ‫بندر مستلزم اجرا و تکمیل راه اهن چابهار‪ -‬زاهدان و‬ ‫س��رخس‪ ،‬خط لوله گاز ایرانشهر‪ -‬چابهار‪ ،‬پتروشیمی‬ ‫توس��عه نگین مک��ران‪ ،‬ایجاد صنایع فوالد و س��اخت‬ ‫فرودگاه بین المللی چابهار اس��ت‪ .‬همچنین توس��عه‬ ‫بنادر کشورهای همسایه از جمله عمان (بندر صحار)‬ ‫و پاکس��تان (گوادر) می تواند نقش مهمی برای جذب‬ ‫کاال‪ ،‬توس��عه تج��ارت و ترانزیت برای چابهار داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبت ‪ ۶۳‬شرکت سرمایه گذاری خارجی‬ ‫ب��ا توجه به محدودی��ت منابع بودجه و مش��کالت‬ ‫سرمایه گذاران بخش خصوصی برای تکمیل پروژه های‬ ‫زیرساختی بندر چابهار نیاز به سرمایه گذاری خارجی‬ ‫وجود دارد که تس��هیالت ارائه شده به سرمایه گذاران‬ ‫خارجی و داخلی در راس��تای تکمیل هر چه سریع تر‬ ‫پروژه های زیرس��اختی اس��ت‪ .‬به گفت��ه عبدالرحیم‬ ‫کردی‪ ،‬مدیرعامل سازمان منطقه ازاد تجاری صنعتی‬ ‫چابهار‪ ،‬پس از تصویب برجام و برداشتن تحریم ها ‪۶۳‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاری خارجی در محدوده منطقه ازاد‬ ‫چابهار به ثبت رس��یده اس��ت‪ .‬برای اسان س��ازی امر‬ ‫سرمایه گذاری و همکاری مشترک نیز سرمایه گذاران‬ ‫داخل��ی هی��چ محدودیت��ی در می��زان مش��ارکت با‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی برای ثبت و راه اندازی شرکت‬ ‫در منطق��ه ازاد ندارن��د و س��رمایه گذاران داخل��ی و‬ ‫بین المللی امکان داشتن صد درصد سهام شرکت های‬ ‫ثبت شده خود در منطقه ازاد چابهار را دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹فاینانس ‪ ۱۵0‬میلیون دالری هند‬ ‫با سرازیر شدن سیل فاینانس ها از سوی کشور های‬ ‫مختلف بخش��ی از فاینانس ها نیز به پروژه بند چابهار‬ ‫اختصاص پیدا کرده است‪ .‬در همین راستا هند برای‬ ‫س��رمایه گذاری در پروژه های زیرساختی بندر چابهار‬ ‫پیش��قدم شده و با ارائه فاینانس ‪ ۱۵0‬میلیون دالری‬ ‫در پروژه های زیرساختی این بندر سرمایه گذاری کرده‬ ‫است که ‪ ۸۵‬میلیون دالر ان به طور مستقیم مربوط‬ ‫به فاز نخس��ت بندر چابهار اس��ت‪ .‬به تازگی چین و‬ ‫ژاپن نیز از تمایل برای ورود به پروژه های زیرساختی‬ ‫و توسعه خطوط ریلی این منطقه خبرداده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹اش�تغالزایی ب�ا س�رمایه گذاری در نقاط‬ ‫مرزی‬ ‫صدیف بدری‪ ،‬سخنگوی کمیسیون عمران مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در گفت وگو با «گسترش صنعت»‬ ‫درب��اره موانع پیش روی بخ��ش خصوصی برای ورود‬ ‫ب��ه پروژه ه��ای زیرس��اختی چابه��ار گف��ت‪ :‬هر نوع‬ ‫س��رمایه گذاری در نقاط مرزی کش��ور زمینه اشتغال‬ ‫را در کش��ور فراهم می کند‪ ،‬بندر چابهار یکی از بنادر‬ ‫اصلی و قوی کش��ور اس��ت که نقش استراتژیکی در‬ ‫بهبود اوضاع اقتصادی کشور دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه عملکرد این بندر ت��ا به امروز‬ ‫خوب بوده اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬برای تسریع در تکمیل‬ ‫این پروژه ها باید توافق های مناس��بی شکل بگیرد تا‬ ‫بتوان از ظرفیت های انها اس��تفاده کرد‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که پروژه اجرایی این بندر ب��ا پیش بینی های‬ ‫انجام ش��ده هماهنگ نبوده و ای��ن امکان وجود دارد‬ ‫ک��ه ش��اید در بخش عملیات اجرایی مش��کلی پیش‬ ‫امده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نبود ش�رکت خصوصی توانمند دریایی‬ ‫در داخل‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون عم��ران مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با اشاره به اینکه موانعی در بخش خصوصی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در دهه های گذش��ته توانمندسازی‬ ‫مناس��بی در بخش خصوصی نش��ده و باید با حمایت‬ ‫از بخ��ش خصوصی زمینه ورود به این پروژه را فراهم‬ ‫کنی��م‪ .‬در کنار این موضوع بحث تجهیزات و فناوری‬ ‫نیز مطرح اس��ت بنادر کش��ور به تجهیزات نیاز دارند‬ ‫بنابرای��ن ب��رای حمایت از بخ��ش خصوصی می توان‬ ‫ی نیز عالوه بر معافیت های گمرکی‬ ‫معافیت های مالیات ‬ ‫درنظر گرفت‪ .‬بدری با بیان اینکه تس��هیالت کم بهره‬ ‫نیاز اصلی بخش خصوصی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬حوزه بنادر‬ ‫یک حوزه تخصصی اس��ت و فعاالن اقتصادی زیادی‬ ‫ندارد بنابراین یکی از نیازهایی که در این زمینه وجود‬ ‫دارد ایجاد شرکت های توانمند داخلی است‪ .‬متاسفانه‬ ‫درحال حاض��ر در بحث بنادر ش��رکت های خصوصی‬ ‫توانمند نداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹سرعت پیشرفت ایران کند است‬ ‫حس��ین افضلی‪ ،‬عضو کمیس��یون عم��ران مجلس‬ ‫شورای اسالمی نیز در گفت وگو با «گسترش صنعت»‬ ‫با اشاره به شیوه های جذب سرمایه گذاران خارجی در‬ ‫پروژه های زیرس��اختی بندر چابهار گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫وسعت مرز ابی ایران اقدامات زیرساختی که در حوزه‬ ‫بندر انجام ش��ده نس��بت به انچه باید از نظر وسعت‬ ‫و تع��داد بنادر و همچنین فن��اوری و تجهیزات بنادر‬ ‫پیشرفت کرده باشیم فاصله زیادی وجود دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در کشورهای اطراف خلیج فارس‪،‬‬ ‫حرکت های جهشی در توسعه بنادر شده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫یکی از مش��کالت در زمینه برنامه ریزی توسعه است‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر عم��ان با اس��تفاده از س��رمایه گذاران‬ ‫خارجی حرکت وسیعی را در منطقه اغاز کرده است‪.‬‬ ‫ایران نیز با استفاده از سرمایه گذاران خارجی می تواند‬ ‫موفق تر از عمان عمل کند‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از تجربه های دیگران در جذب‬ ‫منابع خارجی‬ ‫افضلی با اش��اره به اینکه متاس��فانه سرعت حرکت‬ ‫ما در مقایس��ه با انها ناچیز اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برای جذب‬ ‫سرمایه باید از تجربه کشورهای دیگر در ایجاد انگیزه‬ ‫و تعیین مش��وق های الزم اس��تفاده کرد‪ .‬بررسی این‬ ‫موارد به مطالعات پیچیده ای نیاز ندارد‪ .‬در بخش های‬ ‫مرب��وط به امور بندرداری اگر مورد به مورد بررس��ی‬ ‫ش��ود و حوزه ه��ای ج��ذاب ب��رای س��رمایه گذاری‬ ‫مش��خص ش��ود‪ ،‬می توانیم س��رمایه خارجی جذب‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫اف��زود‪ :‬بخ��ش بن��در در بیش��تر کش��ورها ب��رای‬ ‫س��رمایه گذاران از جذابیت باالیی برخوردار است‪ ،‬در‬ ‫ایران نیز س��رمایه ک��م وجود ندارد ام��ا اگر افزایش‬ ‫س��ود سرمایه به س��مت بندر افزایش پیدا کند برای‬ ‫س��رمایه گذاران داخلی نیز جذاب خواهد بود‪ .‬یکی از‬ ‫ش��یوه ها کاهش بهره های بانکی اس��ت‪ .‬اگر دولت در‬ ‫مش��وق دهی ها از حد حرف بیرون برود و وارد عرصه‬ ‫عمل شود‪ ،‬به طور قطع می توان جذب منابع خارجی‬ ‫و داخلی در این بخش داشت‪.‬‬ ‫بن��ا بر این گزارش‪ ،‬با توج��ه به اماده بهره برداری‬ ‫بودن فاز نخست بندر شهید بهشتی چابهار و ضرورت‬ ‫اس��تفاده حداکثری از این ظرفیت بزرگ باید تکمیل‬ ‫پروژه های زیرساختی این منطقه تسریع شود تا ایران‬ ‫بتواند س��هم خود را از مهم ترین منطقه اس��تراتژیک‬ ‫حمل ونق��ل خلیج ف��ارس به دس��ت اورد‪ .‬ایج��اد‬ ‫مشوق های س��رمایه گذاری و افزایش سود سرمایه در‬ ‫بخش بنادر کشور می تواند این حوزه تخصصی را برای‬ ‫سرمایه گذاران خارجی و داخلی جذاب کند‪.‬‬ ‫راه اهن چابهار در انتظار امضای ‪ 1/5‬میلیارد دالری هند‬ ‫پس از نهایی ش��دن دو توافق اقتصادی میان ایران و سرمایه گذاران هندی‬ ‫که به سرمایه گذاری این شرکت ها در بندر چابهار منجر شد حاال دو طرف به‬ ‫دنبال ان هستند که با گسترش همکاری ها این بار طرف هندی را به راه اهن‬ ‫چابهار نیز وارد کنند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬سیاس��ت کالن ایران در اتصال بنادر‬ ‫بزرگ و استراتژیکش به شبکه ریلی مرکزی و مرزهای زمینی و خارجی باعث‬ ‫شده در طول سال های گذش��ته برنامه ریزی قابل توجهی برای رساندن ریل‬ ‫به اب های اقتصادی ایران ش��ود و در این زمینه پس از بندر ش��هید رجایی‪،‬‬ ‫بن��در چابهار ب��ا توجه به اهمیت قابل توجهی که دارد نیاز جدی به اتصال به‬ ‫ش��بکه ریلی خواهد داشت‪ .‬در کنار نیاز جدی به استفاده از ظرفیت های ریل‬ ‫در جابه جایی محموله های اقتصادی به داخل کش��ور با توجه به اینکه چابهار‬ ‫کوتاه ترین مسیر اتصال کشورهای اسیای میانه به خلیج فارس و دریای عمان‬ ‫و همچنین هند به افغانس��تان به ش��مار می رود برای کشورهای خارجی نیز‬ ‫اهمیت زیادی دارد‪ .‬به دنبال این ارزیابی ها‪ ،‬ایران از سال ها پیش طرح اتصال‬ ‫چابهار به ش��بکه ریلی زاهدان را در دس��تور کار قرار داده که سپس می تواند‬ ‫ب��ا ادامه پیدا کردن به مرز زمینی ایران با ترکمنس��تان و افغانس��تان متصل‬ ‫ش��ود‪ .‬هر چند سال های به نس��بت طوالنی از اغاز فاز اجرایی راه اهن چابهار‬ ‫می گ��ذرد اما ب��ا توجه به بزرگی این پروژه و نیاز ج��دی به منابع مالی هنوز‬ ‫این طرح به مرحله گش��ایش نزدیک نش��ده و از این رو ایران به دنبال جذب‬ ‫سرمایه گذار خارجی برای سرعت دادن به این پروژه است؛ سرمایه گذاری که‬ ‫به نظر می رسد باز هم از طرف هندوستان تامین خواهد شد‪ .‬خیراهلل خادمی‪،‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی در این زمینه اعالم کرده که یک شرکت هندی‬ ‫اماده سرمایه گذاری ‪ ۱/۵‬میلیارد دالری در راه اهن بندر چابهار است و طرح‬ ‫خ��ود را نی��ز در این زمینه به ایران ارائه کرده اس��ت‪.‬ایران نی��ز پس از ابالغ‬ ‫برخی تغییرات مانند لزوم سرمایه گذاری یک جا در پروژه اعالم کرده امادگی‬ ‫ان را دارد که بررس��ی های بیش��تر را در این زمینه انجام دهد‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫درحال حاضر این ش��رکت هندی نیاز به دریافت مجوز الزم از دولت دهلی نو‬ ‫دارد و در صورتی که موافقت های الزم ش��ود در س��فر وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫به کش��ور هندوستان و مالقات با وزیران راه اهن و تجارت این کشور تصمیم‬ ‫نهایی در این زمینه اتخاذ خواهد ش��د‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ساخت همچنین‬ ‫گفته با وجود انکه تاکنون ‪ ۴۲0‬میلیارد تومان از محل اس��ناد خزانه اسالمی‬ ‫و اوراق مشارکت به این پروژه وارد شده اما هنوز منابع کافی نیست و به نظر‬ ‫می رسد تامین مالی از طریق سرمایه گذاری خارجی گزینه ای مطلوب در این‬ ‫زمینه خواهد بود‪.‬‬ ‫پس از اجرایی شدن برجام ایران توانست پس از سال های به نسبت طوالنی‬ ‫مذاکره با هند س��رمایه گذاری های الزم را در این زمینه جذب کند و حاال به‬ ‫نظر می رس��د پس از نهایی شدن مراحلی مهم از فاز توسعه بندر چابهار این‬ ‫بار نوبت ان رس��یده که با سرمایه گذاری هندی راه اهن این بندر نیز که پس‬ ‫از س��ال های طوالنی نیمه تمام ماند ه با س��رعت بیش��تری تکمیل شود و به‬ ‫بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪12‬مهر ‪ 13 1396‬محرم ‪ 4 1439‬اکتبر ‪ 2017‬شماره ‪ 224‬پیاپی ‪2197‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ایجاد فرهنگ مشارکت‬ ‫بین واحدهای صنعتی‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫نبود فناوری مناسب‬ ‫در کارخانه ها یکی از‬ ‫بزرگترین مشکالت‬ ‫صنعت کاشی و‬ ‫سرامیک استان‬ ‫اصفهان از سوی‬ ‫مسئوالن عنوان شده‬ ‫است‬ ‫در استانه برگزاری بیستمین نمایشگاه جامع صنعت ساختمان و سیزدهمین نمایشگاه کاشی و سرامیک در اصفهان مطرح شد‬ ‫غفلت از تولید بر مبنای سلیقه بازار دلیل کم اقبالی خریدار‬ ‫بهروز راعی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫س��یزدهمین نمایشگاه تخصصی کاشی و سرامیک‪،‬‬ ‫ش��یراالت و س��رویس های بهداش��تی اصفهان نیز از‬ ‫‪۱۹‬تا ‪ ۲۲‬مهر امس��ال در نمایشگاه بین المللی استان‬ ‫اصفهان برگزار می ش��ود‪ .‬این نمایشگاه با حضور ‪۱۱۷‬‬ ‫ش��رکت کننده از اس��تان های اصفهان‪ ،‬تهران‪ ،‬البرز‪،‬‬ ‫مرکزی‪ ،‬فارس‪ ،‬سمنان‪ ،‬خراسان رضوی‪ ،‬یزد‪ ،‬گلستان‬ ‫و هرمزگان و همچنین نمایندگانی از کشورهای چین‪،‬‬ ‫ایتالیا و المان در فضای نمایش��گاهی افزون بر ‪ ۹‬هزار‬ ‫مترمربع برگزار می شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که بیس��تمین دوره نمایشگاه‬ ‫جام��ع صنعت س��اختمان اصفهان از ‪۲۷‬ت��ا ‪ ۳0‬مهر‬ ‫امس��ال در نمایش��گاه بین الملل��ی اس��تان اصفه��ان‬ ‫برگزار می شود‪ .‬مش��ارکت کنندگان در این نمایشگاه‬ ‫در زمینه های دکوراس��یون داخلی خانه‪ ،‬اش��پزخانه‪،‬‬ ‫نم��ا و پوش��ش های خارجی س��اختمان‪ ،‬ان��واع در و‬ ‫پنجره‪ ،‬تجهیزات الکتریکی و مکانیکی‪ ،‬سبک س��ازی‬ ‫و مقاوم س��ازی س��اختمان‪ ،‬مصالح اولیه ساختمان و‬ ‫بهینه س��ازی مصرف انرژی و ساختمان های هوشمند‬ ‫فعالیت دارند‪.‬‬ ‫نبود فناوری مناسب در کارخانه ها یکی از بزرگترین‬ ‫مش��کالت صنعت کاشی و س��رامیک استان اصفهان‬ ‫از س��وی مس��ئوالن عنوان ش��ده اس��ت درحالی که‬ ‫ب��ه اعتقاد کارشناس��ان‪ ،‬ب��اال بودن س��ودهای بانکی‬ ‫مهم ترین دلی��ل رکود تولید داخلی و رک��ود بازار به‬ ‫ ویژه در صنعت س��اختمان اس��ت که بر سایر صنایع‬ ‫وابس��ته به این صنعت نیز تاثیرگذار بوده است‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬راهکارهای برون رفت از رکود و مش��کالت فعلی‬ ‫صنایع با برگزاری نمایش��گاه های مختلف‪ ،‬بررس��ی و‬ ‫کاربردی می ش��ود‪ .‬هرچند که سیاس��ت گذاری های‬ ‫کالن اقتصادی الزمه برون رفت از چالش��ی اس��ت که‬ ‫امروزه صنعت س��اختمان و صنایع وابس��ته را گرفتار‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫رس��ول محققیان‪ ،‬مدیرعامل شرکت نمایشگاه های‬ ‫بین المللی استان اصفهان در نشست خبری بیستمین‬ ‫نمایش��گاه جامع صنعت س��اختمان و س��یزدهمین‬ ‫نمایش��گاه کاش��ی و س��رامیک گفت‪ :‬تولید کنندگان‬ ‫اس��تان اصفهان باید برای بهبود فضای کس��ب و کار‬ ‫س��لیقه مصرف کنندگان داخل��ی و خارجی را مبنای‬ ‫استقرار ‪ ۱0‬واحد تولیدی بانوان کارافرین در قزوین‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان قزوین‬ ‫گف��ت‪ ۱0 :‬واح��د تولیدی و صنعتی ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعت��ی اس��تان ب��ا مدیریت بان��وان کارافری��ن فعالیت‬ ‫می کنن��د‪ .‬ب��ه گزارش خبرن��گار «گس��ترش صنعت» از‬ ‫قزوی��ن‪ ،‬حمیدرضا خانپ��ور در دیدار با سرپرس��ت اداره‬ ‫کل امور بانوان و خانواده اس��تانداری اظهار کرد‪ :‬در طول‬ ‫یک س��ال گذشته در راس��تای حمایت از بانوان کارافرین‬ ‫و همفکری برای بررس��ی مش��کالت و چالش های بانوان‬ ‫کارافرین و نخبه صنعتی اقداماتی مانند شناس��ایی بانوان‬ ‫موف��ق کارافرین در صنایع کوچک و ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬حمایت از واحده��ای صنعتی با مدیریت بانوان‬ ‫کارافرین برای حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی‪،‬‬ ‫برگ��زاری دوره های اموزش��ی و تخصصی‪ ،‬مش��ارکت در‬ ‫برگ��زاری نمایش��گاه توانمندی ه��ای بانوان و تش��کیل‬ ‫ش��ورای توس��عه بانوان کارافرین در شهرک های صنعتی‬ ‫قزوین انجام شده است‪ .‬خانپور با اشاره به تشکیل شورای‬ ‫توس��عه بان��وان کارافرین در ش��هرک های صنعتی افزود‪:‬‬ ‫بسترس��ازی برای جذب زنان نخبه و صاحب اندیشه برای‬ ‫کارافرینی و تولید در شهرک های صنعتی‪ ،‬کمک به رشد‬ ‫و رونق تولیدات انها‪ ،‬برگزاری نمایش��گاه اس��تانی‪ ،‬ملی و‬ ‫بین الملل��ی‪ ،‬برنامه ریزی برای برگ��زاری تورهای صنعتی‬ ‫کارافرین��ی‪ ،‬توس��عه فرهنگ کار و ت�لاش و کارافرینی‪،‬‬ ‫انعکاس مشکالت انان به مسئوالن استان از دیگر وظایف‬ ‫این شوراس��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫استان قزوین همچنین از اشتغال ‪ ۳00‬نفری در واحدهای‬ ‫تولیدی فعال با مدیریت بانوان کارافرین در ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی استان خبر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از حضور بانوان در نمایشگاه ها‬ ‫زه��را اتش��گران‪ ،‬سرپرس��ت اداره کل ام��ور بان��وان و‬ ‫خانواده اس��تانداری قزوی��ن در ادامه‪ ،‬مس��اعدت درباره‬ ‫تدوام همکاری با امور بانوان و اسان س��ازی پرداخت یارانه‬ ‫نمایش��گاهی در حمای��ت از حضور واحده��ای صنعتی و‬ ‫تولیدی و تولیدکنندکان صنایع دس��تی بانوان کارافرین‬ ‫خارج از ش��هرک های صنعتی در نمایش��گاه های داخلی و‬ ‫خارجی از س��وی شرکت ش��هرک های صنعتی استان را‬ ‫خواستار شد‪.‬‬ ‫ظرفیت راه اندازی صنایع جامع در نیشابور‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫خراسان رضوی گفت‪ :‬ش��هرک های صنعتی نیشابور‬ ‫ظرفیت ه��ای فراوانی برای راه اندازی بیش��تر صنایع‬ ‫جامع دارن��د‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل‬ ‫از روابط عمومی شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫خراسان رضوی‪ ،‬مسعود مهدی زاده مقدم در بازدید از‬ ‫ش��هرک های صنعتی نیشابور اظهار کرد‪ :‬خوشبختانه‬ ‫واحده��ای صنعتی از ظرفیت ه��ای مختلف در جهت‬ ‫افزای��ش تولی��د ب��ه خوب��ی اس��تفاده و بهره برداری‬ ‫می کنند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان خراس��ان رضوی افزود‪ :‬با توجه به نقش مهم‬ ‫صنای��ع جامع در اش��تغال و رونق اقتص��ادی مناطق‪،‬‬ ‫ش��هرک های صنعتی نیش��ابور این قابلی��ت را دارند‬ ‫ک��ه در این زمینه س��رمایه گذاری ش��ود زی��را هم بر‬ ‫اش��تغالزایی مولد نقش بسزایی دارند و هم بنیه صنایع‬ ‫خ��رد و کوچک را تقویت می کنند‪ .‬مهدی زاده مقدم به‬ ‫رقابت پذی��ری بنگاه های اقتصادی اش��اره کرد و ادامه‬ ‫داد‪ :‬رقابت پذیری باعث افزایش تولید و اش��تغال مولد‬ ‫در واحده��ای صنعت��ی می ش��ود و س��طح بهره وری‬ ‫و ارتق��ای واحده��ا را ب��ه دنب��ال خواهد داش��ت‪ .‬وی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬اجرای سیاس��ت های دول��ت تدبیر و امید‬ ‫و حمایت های س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران از عوامل اصلی رش��د اقتصادی واحدها‬ ‫در استان است‪.‬‬ ‫تولی��د ق��رار دهند‪ .‬به گ��زارش خبرنگار «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» از اصفهان‪ ،‬محققیان اف��زود‪ :‬یکی از دالیل‬ ‫کم ش��دن اقبال مردم به تولی��دات داخل بی توجهی‬ ‫تولید کنن��دگان به نیاز روز بازار و س��لیقه مش��تریان‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬عالوه بر تولید محصوالت باکیفیت‪،‬‬ ‫درنظر گرفتن سلیقه مشتریان و تولیدات هدفمند بر‬ ‫بازاریابی تاثیرگذار اس��ت که بای��د در فرایند تولید و‬ ‫بازاریابی به این موضوعات توجه شود‪.‬‬ ‫محققیان برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی‪،‬‬ ‫شرکت در این نمایشگاه ها و بازدید از انها را راهکاری‬ ‫موثر برای تبادل اطالعات‪ ،‬دانش‪ ،‬سلیقه ها و انتظارات‬ ‫داخل��ی و خارجی در بی��ن تولیدکنن��دگان داخل و‬ ‫خارج از کشور بیان کرد‪ .‬وی از برگزاری دو نمایشگاه‬ ‫تخصص��ی در اصفهان خب��ر داد و گفت‪ :‬بیس��تمین‬ ‫نمایش��گاه جامع صنعت س��اختمان و س��یزدهمین‬ ‫نمایشگاه کاشی و سرامیک‪ ،‬شیراالت و سرویس های‬ ‫بهداش��تی اصفهان‪ ،‬در م��اه جاری برگزار می ش��ود‪.‬‬ ‫محققی��ان افزود‪ :‬با توجه به اینک��ه یکی از بزرگترین‬ ‫مش��کالت صنعت کاشی و س��رامیک استان اصفهان‬ ‫بهره برداری نک��ردن کارخانجات از فناوری مناس��ب‬ ‫بود‪« ،‬نخستین نمایشگاه بین المللی فناوری سرامیک‬ ‫(‪ )۲0۱۷ CeramTech‬با برند سرامیک » در استان‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬تالش بر این اس��ت ت��ا با برگزاری‬ ‫نمایشگاه های مختلف راهکارهای برون رفت از رکود و‬ ‫مشکالت فعلی صنایع‪ ،‬بررسی و کاربردی شود‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان نظام مهندسی س��اختمان استان‬ ‫اصفهان نیز در این جلس��ه‪ ،‬باال بودن سودهای بانکی‬ ‫را دلی��ل رکود تولید داخلی و رکود ب��ازار ب ه ویژه در‬ ‫صنعت س��اختمان دانس��ت و اف��زود‪ :‬بیش��تر افراد‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری بدون ریسک و بدون دردسر در بانک ها‬ ‫را به سرمایه گذاری در تولید ترجیح می دهند‪.‬‬ ‫عل��ی عموش��اهی اضافه ک��رد‪ :‬ب��رای برون رفت از‬ ‫چالش��ی که امروزه صنعت س��اختمان در ان گرفتار‬ ‫اس��ت نیازمن��د سیاس��ت گذاری های کالن اقتصادی‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود خواس��تار‬ ‫تسریع در راه اندازی نمایشگاه بین المللی جدید استان‬ ‫اصفهان ش��د و افزود‪ :‬نمایش��گاه فعلی درخور استان‬ ‫اصفهان نیس��ت و برای رونق کار باید نمایشگاه جدید‬ ‫هرچه زودتر به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫اشتغال مستقیم ‪ ۱۳00‬نفری در صنعت فراوری ابزیان بوشهر‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫بوش��هر گفت‪ ۱۳00 :‬نفر در ش��هرک های صنعتی‬ ‫استان در واحد های بسته بندی و فراوری ابزیان به‬ ‫صورت مستقیم مشغول فعالیت هستند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار «گسترش صنعت» از بوشهر‪،‬‬ ‫مه��دی صف��وی تع��داد واحد های صنعت��ی فعال‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی در بخش ابزیان را ‪۳۳‬‬ ‫واحد با سرمایه گذاری ‪ ۷00‬میلیارد ریال بیان کرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬عمده ای��ن واحد های تولی��دی در زمینه‬ ‫س��ردخانه‪ ،‬بس��ته بندی و فراوری ابزی��ان فعالیت‬ ‫دارند و هم اکنون همزمان با فصل برداش��ت ابزیان‬ ‫پرورشی ‪ ۱00‬درصد این واحدها فعال هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫بوشهر با اشاره به اشتغالزا بودن صنعت ابزیان توجه‬ ‫ویژه ب��ه این صنعت را که جزو محورهای توس��عه‬ ‫استان است و نقش مهمی در رونق اقتصادی استان‬ ‫دارد م��ورد تاکید ق��رار داد و اضافه کرد‪ :‬در همین‬ ‫راستا طرح توسعه خوشه صنعتی ابزیان در شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی بوشهر پس از انجام مطالعات‬ ‫اولیه کلید خورده که پس از انجام مطالعه شناختی‬ ‫برنامه های اجرایی این پروژه از هم اکنون اغاز شده‬ ‫اس��ت و امید هس��ت با همکاری سایر دستگاه های‬ ‫ذی ربط خوشه صنعتی ابزیان استان زمینه تحولی‬ ‫شگرف در افزایش تولید و ایجاد فرصت های جدید‬ ‫شغلی‪ ،‬افزایش درامد منطقه ای و در نهایت تامین‬ ‫رفاه اجتماعی استان به وجود اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای طرح توسعه خوشه ابزیان‬ ‫صفوی خوش��ه صنعتی ابزی��ان را به عنوان یک‬ ‫رویکرد جدید در توس��عه صنع��ت ابزیان که رابط‬ ‫بین بخ��ش دولتی و خصوصی دانس��ت و افزود‪ :‬با‬ ‫وجود منابع کافی‪ ،‬نیاز هس��ت از تمام ظرفیت های‬ ‫استان در این بخش استفاده شود و اشتغالزایی این‬ ‫بخش از حالت فصلی خارج شود و زمینه صنعتی تر‬ ‫شدن روند تولید و بسته بندی ابزیان را فراهم اورد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫بوش��هر با اش��اره به ظرفیت های موجود در بخش‬ ‫ابزیان و ظرفیت های س��رمایه گذاری و توس��عه در‬ ‫زمینه های ابزی پروری و ایجاد صنایع بس��ته بندی‪،‬‬ ‫فراوری و س��ردخانه افزود‪ :‬ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی در سال های گذشته مطالعات امکان سنجی‬ ‫مقدماتی برخی از طرح ه��ا ابزی پروری را به انجام‬ ‫رس��انده و امادگی دارد این مطالع��ات را دراختیار‬ ‫عالقمن��دان به س��رمایه گذاری در ش��هرک ها قرار‬ ‫ده��د‪ .‬همچنین ‪ ۱0‬واح��د فراوری ابزی��ان برای‬ ‫ایجاد سامانه تصفیه پس��اب و انجماد سریع ‪IQF‬‬ ‫در س��امانه بهین ی��اب ثبت ن��ام کرده ان��د و پس از‬ ‫تصویب در ستاد تسهیل به بانک های عامل معرفی‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫صف��وی ی��اداور ش��د‪ :‬در همین زمینه ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان حمایت های الزم به‬ ‫منظور حضور و بازدید واحدهای تولیدی این بخش‬ ‫در نمایش��گاه های معتب��ر خارج��ی و اموزش های‬ ‫مهارت��ی و مدیریتی مورد نیاز این بخش رادر قالب‬ ‫پرداخت یارانه و تقبل بخش��ی از هزینه ها به عمل‬ ‫اورده و در این راس��تا اوایل امسال ‪ ۹‬واحد صنعتی‬ ‫فراوری اس��تان در نمایشگاه صنعت ابزیان بلژیک‬ ‫شرکت کردند‪.‬‬ ‫در صورت��ی ک��ه واحدهای‬ ‫تولیدی منس��جم عمل کنند‬ ‫و اتحادیه هایی مرتبط تشکیل‬ ‫دهن��د‪ ،‬می توانن��د ب��ا هزینه‬ ‫کمت��ری م��واد اولی��ه م��ورد‬ ‫نیازش��ان را از طریق اتحادیه‬ ‫س��فارش دهن��د و تامی��ن‬ ‫عباس جرجانی‬ ‫کنن��د‪ .‬ای��ن اق��دام همچنین‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫موجب کاهش نرخ تمام ش��ده‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫محص��والت و رقابت با س��ایر‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫تولیدکنن��دگان خواهد ش��د‪.‬‬ ‫یک��ی از مزایای ای��ن کار این‬ ‫اس��ت ک��ه واحدهای ب��زرگ و باتجربه به کم��ک واحدهای‬ ‫کوچک و نوپا امده و در جهت توس��عه تولید و اش��تغال گام‬ ‫موثری برخواهند داش��ت‪ .‬با توجه به اینکه تاکنون در ش��رق‬ ‫کشور به موضوع برندینگ (نشان سازی تجاری)توجه خاصی‬ ‫نشده اس��ت‪ ،‬جوانان جویای کار می توانند با ثبت یک نشان‬ ‫تجاری نس��بت به س��فارش محصول و بازاریاب��ی به منظور‬ ‫فروش ان در سایر استان ها اقدام کنند‪.‬‬ ‫تحق��ق این امر در گرو ایجاد فرهنگ مش��ارکت بین انان‪،‬‬ ‫رونق اقتصادی در ش��هرک ها و نواحی صنعتی اس��ت که در‬ ‫نهایت شکل بهتری به شهرک ها و نواحی صنعتی در عمل به‬ ‫رسالت اصلی خود خواهد داد‪.‬‬ ‫بازس��ازی ماش��ین االت از دیگ��ر اولویت های��ی اس��ت که‬ ‫ش��رکت های تولیدی بای��د در این زمینه اق��دام کنند‪ .‬یکی‬ ‫دیگر از مشکالت عمده موضوع انتقال مواد اولیه و محصوالت‬ ‫اس��ت؛ در ش��رق کش��ور بحث های رقابتی حمل ونقل‪ ،‬نقش‬ ‫تعیین کننده ای برای صنعتگ��ران و تولیدکنندگان دارد‪ ،‬اگر‬ ‫این امر مهم حل ش��ود موقعیت بس��یار خوب��ی برای رقابت‬ ‫در اس��تان های مختلف خواهیم داش��ت‪ .‬همچنین براساس‬ ‫بررس��ی های انجام ش��ده برخی واحدهای تولی��دی توجیه‬ ‫اقتص��ادی ندارند که به مدیران عامل این واحدها پیش��نهاد‬ ‫ش��د با اس��تفاده از طرح رونق تولید به تغییر الگوی مصرف‬ ‫روی اورند‪ .‬بیش��ترین تهدید مربوط به ‪ ۳8‬درصد واحدهای‬ ‫تولیدی اس��ت که کمتر از ظرفیت مش��غول کارند‪ ،‬از س��ال‬ ‫گذش��ته رصد شدند تا به جمع واحدهای راکد ملحق نشوند‪.‬‬ ‫در این میان همکاری و همراهی بانک ها نیز سبب شد مردم‬ ‫و سرمایه گذاران به سمت واحدهایی که دارای زیرساخت های‬ ‫اماده ان��د ترغیب ش��وند و میل ب��ه س��رمایه گذاری افزایش‬ ‫یاب��د‪ .‬همان ط��ور که پیش بینی می ش��د از ابتدای امس��ال‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاران به واحدهایی که زیرساخت انها اماده است‪،‬‬ ‫روی اورند بنابراین باید بانک ها شرایط بسیار خوبی از جمله‬ ‫پایین ب��ودن میزان پرداخت اولیه‪ ،‬نح��وه مزایده و واگذاری‬ ‫راحت تر را در قالب طرح رونق تولید لحاظ کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بازدید نمایندگان سازمان ملی‬ ‫بهره وری از صنایع قم‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی اس��تان قم‪،‬‬ ‫بازدی��د نمایندگان س��ازمان ملی بهره وری ای��ران از واحدها‬ ‫و ش��هرک های صنعت��ی اس��تان را نش��ان از دس��تاوردها و‬ ‫ظرفیت سازی فعاالن صنعتی قم در افزایش بهره وری ارزیابی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار «گس��ترش صنعت» از استان قم‪ ،‬امیر‬ ‫طیبی نژاد در دیدار با نمایندگان سازمان ملی بهره وری ایران‬ ‫اظهار کرد‪ :‬خوش��بختانه واحدهای تولیدی و صنعتی استان‬ ‫قم توانس��ته اند در زمان کوتاه فعالیت خود نس��بت به سایر‬ ‫اس��تان های صنعتی کشور‪ ،‬به موفقیت و دستاوردهای باالیی‬ ‫در تولید‪ ،‬نشان س��ازی تجاری و بهره وری در صنعت دس��ت‬ ‫پیدا کنند‪.‬‬ ‫طیبی ن��ژاد با بی��ان اینکه ب��رای تثبیت وضعی��ت موجود‬ ‫و ایجاد ش��تاب برای رس��یدن به وضعیت مناس��ب و ایده ال‬ ‫تعام��ل س��ازنده با دس��تگاه ها و واحدهای موف��ق در عرصه‬ ‫داخلی و بین الملل در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حضور نماینده این ش��رکت در دوره های اموزش��ی سازمان‬ ‫بهره وری اسیا در کشورهای مختلف و داخل کشور‪ ،‬بازدید از‬ ‫واحدهای تولیدی موفق و حضور در نمایشگاه های بین المللی‬ ‫از سوی نمایندگان بخش خصوصی و دولتی صنعت استان از‬ ‫مهم ترین برنامه های اجراشده در این زمینه به شمار می اید‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قم ادامه داد‪:‬‬ ‫در همین راستا به همت سازمان ملی بهره وری ایران دوره ای‬ ‫اموزش��ی (‪ )APO‬در مهر امس��ال ویژه دستگاه ها و فعاالن‬ ‫عرصه تولید و صنعت در بخش بهره وری با حضور نمایندگان‬ ‫‪ ۱8‬کشور اس��یایی در تهران برگزار می شود که امیدواریم از‬ ‫این ظرفیت مطالعاتی و پژوهش��ی ب ه وجود امده در راستای‬ ‫افزایش بهره وری در س��طح واحدهای تولیدی ش��هرک های‬ ‫صنعتی قم اس��تفاده کنیم‪ .‬طیبی نژاد مش��ارکت اس��تادان‬ ‫بین الملل��ی را از نقاط قوت و برجس��ته این دوره اموزش��ی‬ ‫عن��وان کرد و افزود‪ :‬به دنبال ان هس��تیم که نمایندگانی از‬ ‫فعاالن بخش خصوصی اس��تان در این دوره اموزشی حضور‬ ‫داش��ته باشند و بتوانیم با فراهم کردن زمینه بازدید استادان‬ ‫و فع��االن بین المللی در عرصه بهره وری از واحدهای صنعتی‬ ‫اس��تان‪ ،‬در راس��تای تثبیت و ایجاد ش��تاب برای رسیدن به‬ ‫وضعیت مناسب و ایده ال در بهره وری صنایع استان و ب ه ویژه‬ ‫صنایع کوچک و متوسط گام برداریم‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪12‬ﻣﻬﺮ ‪ 13 1396‬ﻣﺤﺮﻡ ‪ 4 1439‬ﺍﻛﺘﺒﺮ ‪ 2017‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 224‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2197‬‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﻧﻮﻳﻦ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﺟﺎﻯ ﺧﺎﻟﻰ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﻧﻮﻳﻦ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻰ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺑﺎﺯﺗﻮﺍﻧﻰ‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﺯﻧﮓ ﺧﻄﺮ »ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﻴﺮ« ﻣﺪﺕﻫﺎﺳــﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﺍ ﺩﺭﺁﻣﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺧﻄﺮﻯ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﺦ ﮔﻮﺵ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﺳــﺎﻟﻤﻨﺪﻯ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻏﻢﺍﻧﮕﻴﺰ‬ ‫ﺩﻧﻴــﺎﻯ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺁﻳﻨــﺪﻩ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑــﻮﺩ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻥ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻰ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﻰ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ؛ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﺗﻮﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﭘﺰﺷــﻜﻰ ﺑــﺮﺍﻯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖﻫﺎ‬ ‫ﻭ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻰﻫــﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺑﺎﺷــﺪ ﭼﺮﺍﻛــﻪ ﺩﺭﺣﺎﻝﺣﺎﺿــﺮ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﺁﻳﻨــﺪﻩﺍﻯ ﻧﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺩﻭﺭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩﻫﺎ ﺑﻴﺸــﺘﺮ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺸــﻜﻞ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻳــﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮﻣﻰﮔﺮﺩﺩ‬ ‫ﻛــﻪ ﺧﺪﻣــﺎﺕ ﺗﻮﺍﺑﺨﺸــﻰ ﻭ ﺑﺎﺯﺗﻮﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﻣﺎ ﺟﺰﻭ‬ ‫ﺧﺪﻣــﺎﺕ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺳــﻼﻣﺖ ﻗــﺮﺍﺭ ﻣﻰﮔﻴــﺮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﺍﻫﻤﻴــﺖ ﺍﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯﻫﺎﻯ‬ ‫ﻋﻀﻼﻧﻰ‪ -‬ﺍﺳــﻜﻠﺘﻰ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺳــﺎﻟﻤﻨﺪﻯ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻴﺸﺘﺮ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ‪ ،‬ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺁﻥ ﺑﺎﻳــﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﺩ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ ﻭ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﻧﻮﻳﻦ ﺧﻮﺩ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﺒﺪﻉ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ‬ ‫ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻰ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﻰ ﺑﺎﺷــﻴﻢ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻓﻨﺎﻭﺭ ﺩﺭ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﺑــﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ‪،‬‬ ‫ﻣﺘﺨﺼﺼــﺎﻥ ﻳﻚ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴــﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ‪ ،‬ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﻌﻠﻴــﻖ ﻭﺯﻥ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜــﻰ ﻗﺎﺑــﻞ ﻧﺼــﺐ ﺭﻭﻯ ﺗﺮﺩﻣﻴﻞ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸــﻰ ﺑﻴﻤــﺎﺭﺍﻥ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﻧﺨﺎﻋــﻰ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺩﺭ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎﻯ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸــﻰ‪،‬‬ ‫ﺍﺣﺴــﺎﺱ ﺭﺍﺣﺘﻰ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻭ‬ ‫ﺁﺳﺎﻧﻰ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ‪ ،‬ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻫﺎﻯ‬ ‫ﺧﺎﻧﮕﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﻳﻦ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ‪ 3‬ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻧﺮﺥ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺑﺪﺍﻋﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺣﻤﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻳﻜﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻓﻨﺎﻭﺭ ﺩﺍﺧﻠﻰ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﺣﻤﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ‬ ‫ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﻧﺨﺎﻋﻰ‪ ،‬ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰﻯ‪ ،MS ،‬ﺳــﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ‪ ،‬ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ‬ ‫ﺭﻭﺍﻧﻰ ﺑﺴﺘﺮﻯ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﺯﺧﻢ ﺑﺴﺘﺮﻯﻫﺎ‪ ،‬ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﻴﻬﻮﺵ ﻭ‪...‬‬ ‫ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺩﻗﺖ ﺑﺎﻻﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺣﻤﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺍﺯ‬ ‫ﺿﺮﻭﺭﺕﻫﺎﻯ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﻰ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ‪.‬‬ ‫ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﻣﻠﻤــﻮﺱ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺗﻬﻴــﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸــﻰ‪،‬‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ ﺻﻔﺤﻪﻛﻠﻴﺪ ﻭﻳﮋﻩ ﻛﻢﺗﻮﺍﻧﺎﻥ ﺫﻫﻨﻰ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﺪﻭﺩ ‪ 55‬ﺩﺭﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺍﺳــﺘﺜﻨﺎﻳﻰ ﻛﺸــﻮﺭ ﺭﺍ‬ ‫ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻛﻢﺗﻮﺍﻥ ﺫﻫﻨﻰ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴــﺎﺏ‬ ‫ﻛــﻮﺩﻛﺎﻥ ﺑﻴﺶﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﻛــﻮﺩﻛﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺿﻌــﻒ ﺣﺮﻛﺘﻰ‪،‬‬ ‫ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ‪،‬‬ ‫ﺍﻓــﺮﺍﺩ ﻛﻢﺗﻮﺍﻥ ﺫﻫﻨﻰ ﻧﻴــﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻓــﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺤﻮﻯ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻭ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻯ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ‬ ‫ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺧﺘــﺮﺍﻉ ﺻﻔﺤﻪﻛﻠﻴﺪ ﻭﻳــﮋﻩ ﻛﻢﺗﻮﺍﻧﺎﻥ ﺫﻫﻨﻰ‬ ‫ﺗﺤﻮﻟــﻰ ﺑﺰﺭگ ﺩﺭ ﺁﻣــﻮﺯﺵ‪ ،‬ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻯ ﻭ ﻧﺤــﻮﻩ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻯ‬ ‫ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﺩﻧﻴﺎﻯ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﭼﻨﻴــﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻰ ﺍﺣﻤﺪ ﻣﻮﺫﻥﺯﺍﺩﻩ‪ ،‬ﺑﺎﺯﺭﺱ‬ ‫ﻫﻴﺎﺕﻣﺪﻳــﺮﻩ ﺍﻧﺠﻤــﻦ ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮﺍﭘــﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻋﻀﻮ ﺳــﺎﺑﻖ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻋﺎﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ »ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ«‬ ‫ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻓﻨﺎﻭﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻭ ﺳــﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸــﻰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ‬ ‫ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻰ ﻧﺒﺎﺷﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﺭﻭ‪ ،‬ﺑــﻪ ﺟــﺮﺍﺕ ﻣﻰﺗــﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻛــﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻫﺴــﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﺴﻴﺮ‬ ‫ﺧﻮﺩﻛﻔﺎﻳﻰ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﻧﻮﻳﻦ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻰ ﺭﺍ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻮﺫﻥﺯﺍﺩﻩ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑــﻪ ﺍﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ‬ ‫ﺯﻣﻴﻨــﻪ ﺗﺠﻬﻴــﺰﺍﺕ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸــﻰ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﻪ ﻃــﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺎﺯﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻨﻴــﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺗﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺎ ﻧﻤﻰﺩﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖﻭﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﻧﻮﻳﻦ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻰ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﻛﻨﺎﺭ ﺭﺷــﺪ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻓﻨﺎﻭﺭ ﻭ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﺧﻮﺩﺍﺗﻜﺎﻳﻰ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻧﻴﺎﺯﻣﻨــﺪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﻧﻮﻳﻦ ﺩﺭ‬ ‫ﺯﻣﻴﻨــﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺠﻬﻴــﺰﺍﺕ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸــﻰ ﻟﻴﺰﺭﻳﻨﮓ ﻭ ﻣﮕﻨﺖ‬ ‫ﻫﺴــﺘﻴﻢ‪ .‬ﺑــﺎ ﺍﻳﻦ ﺣــﺎﻝ‪ ،‬ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺠﻬﻴــﺰﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻤﺮﻳﻦﺩﺭﻣﺎﻧﻰ‪ ،‬ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺗﺮﺍپ)ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺑﺮﻕ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ‬ ‫ﺍﺳﺖ( ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻛﻔﺎﻳﻰ ﺭﺳﻴﺪﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﭘﺮﻭﺗﺰﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﭘﺎﻯ ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ‪ ،‬ﺩﺳــﺖ‬ ‫ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻭ ﺍﻗﺴــﺎﻡ ﺍُﺭﺗﺰﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻋﺼﺎ‪،‬‬ ‫ﺯﺍﻧﻮﺑﻨــﺪ ﻭ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺩﺭﺣﺎﻝﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺧﻮﺩﻛﻔﺎﻳﻰ ﻫﺴــﺘﻴﻢ ﻭ‬ ‫ﻧﻴﺎﺯ ﭼﻨﺪﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﺣﺴــﺎﺱ ﻧﻤﻰﺷــﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸــﻰ ﻭ ﺑﺨﺸــﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ‬ ‫ﺩﺭﻣﺎﻧﻰ ﻧﻴﺰ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻗﺒﻮﻟﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻛﻔﺎﻳﻰ ﺭﺳــﻴﺪﻩﺍﻳﻢ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ‬ ‫‪ 90‬ﺩﺭﺻﺪ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺗﻤﺮﻳﻦﺩﺭﻣﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﺷــﺎﻣﻞ ﺗﺨﺖ‪ ،‬ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻭ ﺍﻗﺴﺎﻡ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻭﺭﺯﺷﻰ‪ ،‬ﺗﺮﺩﻣﻴﻞ ﻭ‪...‬‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣــﻮﺫﻥﺯﺍﺩﻩ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻣﺸــﻜﻞ ﻭ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺗﺮﺍﭘﻰ ﺍﺳــﺖ‪) .‬ﺷﺎﺧﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮﺍﭘﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻰ ﻳﺎ ﺍﺷﻌﻪ ﻣﺎﺩﻭﻥ ﻗﺮﻣﺰ‪ ...‬ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﺪ( ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻫﻤﭽﻮﻥ‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ ﻟﻴﺰﺭﻫﺎﻯ ﭘﺮﺗﻮﺍﻥ ﻭ ﻛﻢﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺭﺷﺪ ﭘﻴﺪﺍ‬ ‫ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎ‬ ‫ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﻣــﺎ ﻓﺮﺍﻫــﻢ ﻧﻴﺴــﺖ‪ .‬ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ‬ ‫ﻣــﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺎ ﺑــﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﺍﺑﺴــﺘﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ‪ ،‬ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺎ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ‬ ‫ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷــﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷــﻜﻰ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻓﻨﺎﻭﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺗﺮﺍﭘﻰ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻮﺫﻥﺯﺍﺩﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﮔــﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺗﺠﻬﻴــﺰﺍﺕ ﻟﻴﺰﺭﻯ ﺍﺭﺗﺒــﺎﻁ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻰ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭﺷــﺘﻪﻫﺎﻯ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸــﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷــﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮﻯ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ ﺧﻮﺩﻛﻔﺎﻳﻰ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ‬ ‫ﺭﺳــﻴﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﻘــﺎﻡ ﺁﮔﺎﻩ‪ ،‬ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ‬ ‫ﺍﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻯ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸــﻰ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻛﻪ‬ ‫ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻧﻮﺁﻭﺭﺍﻥ ﻭ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﭘﻮﻳﺎ ﺷــﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ‪،‬‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﻣﺎﻩ ﺟﺎﺭﻯ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﺭﺯﺷــﻰ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻰ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺘﺎﺩ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻠــﻢ‪ ،‬ﻓﻨــﺎﻭﺭﻯ ﻭ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻧــﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺭﻳﺎﺳــﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻦﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻠــﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻙ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﭘﺮﺩﻳﺲ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺟﺸــﻨﻮﺍﺭﻩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎﺭ ﺑﺴــﺘﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺠﺎﺭﻯﺳﺎﺯﻯ‬ ‫ﻓﺮﺻﺘــﻰ ﺑــﺮﺍﻯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺤﻮﺭﻫــﺎﻯ ﺑﻴﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻚ‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪﺳــﻰ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻭﺭﺯﺷــﻰ‪،‬‬ ‫ﺗﺠﻬﻴــﺰﺍﺕ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸــﮕﺎﻫﻰ ﻋﻠــﻮﻡ ﻭﺭﺯﺷــﻰ‪ ،‬ﺗﺠﻬﻴــﺰﺍﺕ‬ ‫ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻰ ﻭﺭﺯﺷﻰ‪ ،‬ﺷﺒﻴﻪﺳﺎﺯ ﻣﺪﻝﻫﺎﻯ ﺣﺮﻛﺘﻰ ﻭﺭﺯﺷﻰ‬ ‫ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﮔﺮﺩﻫﻤﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﻓﻜﺮﻯ ﺩﺭ‬ ‫ﺣــﻮﺯﻩ ﺍﻳﺪﻩﻫﺎ‪ ،‬ﻧﻮﺁﻭﺭﻯﻫﺎ ﻭ ﺍﺧﺘﺮﺍﻋــﺎﺕ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ‬ ‫ﻭﺭﺯﺷﻰ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻰ ﺍﺳﺖ ﻗﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻯ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻳﺪﻩﻫﺎ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯﻫﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸــﻰ ﺭﺍ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺴﺘﺮﺳــﺎﺯ ﺭﺷــﺪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫــﺎﻯ ﻧﻮﻳﻦ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ‬ ‫ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳــﺘﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻓﻨﺎﻭﺭ ﻭ ﺑﺎﺯﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﻳﺪﻩﻫﺎﻯ ﻧﻮﺁﻭﺭﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺧﻠﻰ‪،‬‬ ‫ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻰ‬ ‫ﺑﺎﻳــﺪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫــﺎﻯ ﻧﻮﻳــﻦ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺳــﻼﻣﺖ‬ ‫ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﺴــﻴﺮ ﺻﻨﻌﺘﻰﺳﺎﺯﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﻫﻤﻮﺍﺭ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻧﻜﺘﻪ ﺩﻳﮕــﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺪﻩﭘــﺮﻭﺭﻯ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ ﺯﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﺭﺷﺪ ﻭ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻓﻨﺎﻭﺭ ﻭ ﻣﺨﺘﺮﻋﺎﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ‬ ‫ﺁﻳﺪ‪ .‬ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺜﺎﻝ‪ ،‬ﺳــﺎﻳﺖ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻳﺪﻩﻣﻨﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻪ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺭﺷﺪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﭘﺰﺷﻜﻰ‬ ‫ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸــﻰ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺧﺎﺭﺝ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻧﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﻣﺤﺼــﻮﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ‬ ‫ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻰ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻩﻫﺎﻯ ﻛﻮﭼﻚ‪ ،‬ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﺍﻥ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻰ‬ ‫ﻃﺮﺍﺣــﺎﻥ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﮕــﺮﺍﻥ ﺣــﻮﺯﻩ ﺳــﻼﻣﺖ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﻫــﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﻫﻢ‬ ‫ﺁﻳﻨﺪﻩﻧﮕﺮﺍﻥ ﺣﺎﺫﻗﻰ؛ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ‬ ‫ﻭ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺗﺠﻬﻴــﺰﺍﺕ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ‬ ‫ﻧﻴﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺣﺎﻻ ﺍﮔﺮ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﺭﺍ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ‬ ‫ﻛﻪ ﺳــﺒﻚ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﺻﻔﻴﻪ ﺭﺿﺎﻳﻰ‬ ‫ﺍﻓــﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺟــﺎﻯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸــﻰ‬ ‫ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭ‬ ‫ﺗﻤﺎﻳــﻞ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺷــﻮﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻭ ﻣﺪﺩﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻳﺪﻩﭘﺮﺩﺍﺯﺍﻥ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸــﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻴﻔﻰ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺼﻮﺭ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻛﻮﭼﻚ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﻰ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ ﺍﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﺭﻭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳــﺖ ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ ﻃﺮﺍﺣــﻰ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ‬ ‫ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﻨﺎ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺠﺎﺭﻯﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ‬ ‫ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ ﻛﺴــﺐ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺟﺎﻯ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧــﻪ ﺗﻌﺎﺭﻓﻰ ﻫﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﻧــﺪﺍﺭﺩ‪ .‬ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮﺍ ﻣﺤﺼﻮﻝ‬ ‫ﮔﺮﺍﻥﺗﺮ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ؟ ﻧﻜﺘﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﺳﻄﻮﺡ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ‬ ‫ﺑﺮﻣﻰﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻭ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ‬ ‫ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻯ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻛﻼﺱﻫﺎﻯ ﻃﺮﺍﺣﻰ‬ ‫ﺭﻭﺵ ﻭ ﺳــﺎﺯﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻰ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻭﺭ‬ ‫ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺩﺭﺩﻫﺎﻯ ﻧﺎﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﺳــﺮﺍﻍ ﺑﺸﺮ ﻣﻰﺁﻳﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻯ ﻓﻨﺎﻭﺭﺍﻧﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻔﺖ‬ ‫ﭘﮋﻭﻫﺸــﮕﺮﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘــﻰ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴــﺮ ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﭘﮋﻭﻫﺸــﮕﺮﺍﻥ ﭘﮋﻭﻫﺸــﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﻋﺎﻣﻠﺪﺍﺭ ﻛــﺮﺩﻥ ﻧﺎﻧﻮﺫﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻣﻮﻓﻖ ﺑــﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻯ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ ﺍﺯ ﻣﻴﺪﺍﻥﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ﺷــﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ »ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ« ﺑﻪ ﻧﻘــﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﺑﻂ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ‪ ،‬ﺳﺎﻧﺎﺯ ﺗﺎﺟﻴﻚ‪،‬‬ ‫ﻣﺠﺮﻯ ﻃﺮﺡ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻫﺎﻯ ﺁژﺍﻧﺲ‬ ‫ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺍﻧــﺮژﻯ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻧﻔﺖ )ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ( ﺣﺪﻭﺩ‬ ‫‪ 50‬ﺗــﺎ ‪ 70‬ﺩﺭﺻﺪ ﻧﻔــﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﺨﺰﻥ ﺩﺳــــﺖ‬ ‫ﻧﺨــﻮﺭﺩﻩ ﺑﺎﻗــﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧــﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻫﺴــﺖ‬ ‫ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻣﺨﺎﺯﻥ‬ ‫ﻧﻔﺘــﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﻧﻔﺖ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﺷﻮﺩ‪ .‬ﻭﻯ ﺭﻫﺎﺳــﺎﺯﻯ ﭼﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻣﻴﺪﺍﻥﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﺣﺎﻭﻯ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺍﺯ ﻧﻔﺖ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺭﺍ ﻳﻚ‬ ‫ﻣﺸــﻜﻞ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻓﺰﻭﻧﻰ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻧﺮژﻯ ﺩﺍﻧﺴــﺖ ﻭ‬ ‫ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻻﺯﻡ ﺍﺳــﺖ ﺑﺎ ﺍﻋﻤــﺎﻝ ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ‬ ‫ﻛﺎﺭﺁﻣــﺪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ ﻧﻔﺖ ﺍﺯ ﻣﺨﺎﺯﻥ‬ ‫ﺗﻼﺵ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖﻫﺎﻯ ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ‬ ‫ﻧﺎﻧﻮ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎﻻﺩﺳــﺘﻰ ﻧﻔــﺖ‪ ،‬ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳﮋﻩﺍﻯ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻧﺎﻧﻮﺫﺭﺍﺕ ﺑﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ‪ ،‬ﺷــﻜﻞ ﻭ ﺧﻮﺍﺹ ﺳﻄﺤﻰ‬ ‫ﻣﻄﻠــﻮﺏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺍﻓﺰﻭﺩﻧــﻰ ﻣﺆﺛﺮ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻧﻔﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻯ‬ ‫ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺳــﻴﻠﻴﺲ‪-‬ﮔﺮﺍﻓﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﺳﺎﺯﻯ‬ ‫ﺍﻣﻮﻟﺴــﻴﻮﻥﻫﺎﻯ ﺁﺏ ﻭ ﻧﻔﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ‬ ‫ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻧﻔﺖ« ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺗﻼﺵ‬ ‫ﺷــﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺎﻧﻮﺫﺭﺍﺕ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻯ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻯ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ ﻧﻔﺖ ﺍﺯ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻧﻔﺘﻰ ﻛﺸــﻮﺭ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩ ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﻭﻯ ﺑــﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻧﺎﻧــﻮﺫﺭﺍﺕ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻯ‪ ،‬ﺳــﻴﻠﻴﺲ‪-‬ﮔﺮﺍﻓﻦ ﺑﺎ‬ ‫ﺭﻭﺵ ﺭﺳﻮﺏﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺑﺨﺎﺭ ﺷــﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﻴــﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺍﻣﻜﺎﻥﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳــﺖ‪،‬‬ ‫ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷــﺪ‪ :‬ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺎﻧــﻮﺫﺭﺍﺕ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺨــﺎﺯﻥ ﻧﻔﺘﻰ ﺑﺎﻳــﺪ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻧــﻮﺫﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎﻯ‬ ‫ﺁﺑﻰ ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻣﺨﺰﻥ )ﺷﻮﺭﻯ‪ ،‬ﺩﻣﺎ ﻭ ‪ (pH‬ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻯ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻧﻮﻫﻴﺒﺮﻳﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎﻯ ﺁﺑﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﺎﻣﻠﺪﺍﺭ‬ ‫ﻛــﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠــﻪ ﺍﺯ ﺑﺨــﺎﺭ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺍﺳــﻴﺪﻫﺎﻯ‬ ‫ﻧﻴﺘﺮﻳــﻚ ﻭ ﺳــﻮﻟﻔﻮﺭﻳﻚ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﺍﺳــﻴﺪﻫﺎﻯ‬ ‫ﺿﻌﻴﻒ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷــﺪ‪ .‬ﻣﺠﺮﻯ ﻃﺮﺡ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﻃﺮﺡ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻛﺎﻣﻼ‬ ‫ﺑﻮﻣﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺍﺯ ﻣﻴﺪﺍﻥﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻴﻢ‪ .‬ﻣﻴﺪﺍﻥﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺨﺖﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻤﻜﻦ ﺯﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺧﺘﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎﻁ‬ ‫ﺩﻧﻴﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﻯ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯﻫﺎﻯ‬ ‫ﻃﺮﺡ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺎﻧﻮﺫﺭﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﺍﺯﺩﻳــﺎﺩ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ ﻧﻔﺖ‪ ،‬ﺛﺒــﺖ ﺍﺧﺘــﺮﺍﻉ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ‬ ‫)‪ (US patent‬ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ‬ ‫ﺳﺘﺎﺩ ﻧﺎﻧﻮ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻭﻯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺎﻧﻮﺫﺭﺍﺕ ﺭﺍ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷــﺘﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺤﻴﻂﻫﺎﻯ ﺁﺑﻰ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺨﺰﻥ ﻧﻔﺘﻰ ﺑﻴﺎﻧﻪ‬ ‫ﻛــﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻧﺘﺎﻳــﺞ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺎﻻﺩﺳﺘﻰ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﻧﻔﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﻫﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺎﺟﻴﻚ‪،‬‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺎﻧﻮﺫﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ‬ ‫ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻰ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ‪ ،‬ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ‪،‬‬ ‫ﻧﺮﻭژ ﻭ ﻋﺮﺑﺴــﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺷﻰ ﻣﺒﻨﻰﺑﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺎﻧﻮﺫﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻧﻔﺘﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫زیر ساخت‬ ‫‪12‬مهر ‪ 13 1396‬محرم ‪ 4 1439‬اکتبر ‪ 2017‬شماره ‪ 224‬پیاپی ‪2197‬‬ ‫خبر‬ ‫به همت کارگران محقق شد‬ ‫اغاز به کار دوباره خطوط تولید‬ ‫اذراب اراک‬ ‫حمید حاج اسماعیلی‬ ‫با احتساب امارهای‬ ‫موجود نیروی کار‬ ‫در ایران بهره وری‬ ‫بیشتری نسبت به‬ ‫سرمایه دارد و نباید‬ ‫به نیروی کار برای‬ ‫افزایش بهره وری فشار‬ ‫اورد‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از تناسب بهره وری با دستمزد‬ ‫توپ بهره وری با فرافکنی در زمین نیروی کار‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بهره وری یک��ی از کلیدواژه های نوظهور اقتصاد‬ ‫ایران اس��ت که دیدگاه های متفاوت��ی درباره ان‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬در بس��یاری از م��وارد کارفرماه��ا و‬ ‫دولتم��ردان بحثی درباره افزایش بهره وری نیروی‬ ‫کار را ب��ا انتقاد از ش��رایط کنونی مطرح کرده اند‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که بنا به گ��زارش مرکز ملی‬ ‫به��ره وری‪ ،‬بهره وری نی��روی کار در ایران بیش از‬ ‫بهره وری سرمایه است‪.‬‬ ‫از طرف��ی خط فقر مطلق ب��رای خانواده ‪ ۵‬نفره‬ ‫درام��د ‪ ۲/۵‬میلیون تومانی در نظر گرفته ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین بارها مسئوالن امارهای متفاوتی‬ ‫را درب��اره جمعیت زی��ر خط فقر در ای��ران بیان‬ ‫کرده ان��د‪ .‬این امارها بین ‪ ۱۲‬ت��ا ‪ ۲۵‬میلیون نفر‬ ‫شناور است‪.‬‬ ‫در شرایط کنونی پرسشی که مطرح می شود این‬ ‫است که با احتساب شرایط دستمزدها و مشکالتی‬ ‫که در کش��ور وجود دارد چطور می توان از نیروی‬ ‫کار توقع افزایش بهره وری داشت و ایا زیرساخت‬ ‫افزایش بهره وری برای نیروی کار تامین شده است؟ ‬ ‫«گس��ترش صنع��ت» در این گزارش به بررس��ی‬ ‫پاسخ پرسش پرداخته است؛ پرسشی که بسیاری‬ ‫از کارشناسان در پاس��خ ان از کلیدواژه فرافکنی‬ ‫استفاده می کنند‪.‬‬ ‫حمی��د حاج اس��ماعیلی‪ ،‬کارش��ناس ب��ازار کار‬ ‫درب��اره تناس��ب دریافت��ی نیروی کار ب��ه عنوان‬ ‫حق��وق ب��ا به��ره وری در گفت وگو با «گس��ترش‬ ‫صنعت» توضیح داد‪ :‬عوامل متعددی در بهره وری‬ ‫تاثیر گذار هستند که یکی از انها موضوع حقوق و‬ ‫دریافتی اس��ت‪ .‬ابتدا باید امارهای موجود در این‬ ‫زمینه بررسی شود‪.‬‬ ‫بر اس��اس امار مرکز ملی به��ره وری‪ ،‬بهره وری‬ ‫س��رمایه در ای��ران کمتر از به��ره وری نیروی کار‬ ‫اس��ت‪ .‬بر این اس��اس انچه اکن��ون اهمیت دارد‪،‬‬ ‫رفع مش��کالت بهره وری سرمایه است‪ .‬در شرایط‬ ‫کنونی با احتس��اب امارهای موجود نیروی کار در‬ ‫ایران بهره وری بیش��تری نسبت به سرمایه دارد و‬ ‫نباید به نیروی کار برای افزایش بهره وری فش��ار‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس روابط کار با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫توس��عه کشور نیاز به افزایش بهره وری نیروی کار‬ ‫هم دارد‪ ،‬گفت‪ :‬با این حال اکنون مشکل اصلی در‬ ‫این حوزه موضوع دیگری است‪ .‬وضعیت اقتصادی‬ ‫ایران در سال های گذشته نشان می دهد هر سال‬ ‫به تعداد افرادی که از طبقه متوس��ط به س��مت‬ ‫فقر حرکت می کنند‪ ،‬افزوده می شود‪ .‬مسئوالن در‬ ‫ای��ن زمینه امارهای متفاوتی اعالم کرده اند که بر‬ ‫اساس ان در کشور بین ‪ ۱۲‬تا ‪ ۲۵‬میلیون نفر زیر‬ ‫خط فقر هستند‪.‬‬ ‫حاج اسماعیلی با اش��اره به اینکه بخشی از این‬ ‫افراد حقوق بگیر هس��تند و زیر خط فقر مانده اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در کش��ور تناسبی بین دستمزد و بهره وری‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫ب��ر این اس��اس مس��ئوالن عوامل‬ ‫متع��ددی را ب��رای فرافکن��ی پی��دا‬ ‫می کنن��د ام��ا در واقعی��ت این طور‬ ‫نیس��ت‪ .‬نمی توانیم در ی��ک اقتصاد‬ ‫دولتی به دنبال بهره وری باشیم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس روابط کار با اشاره‬ ‫محسن ایزدخواه‬ ‫به اینکه سیستم دولتی برای افزایش‬ ‫به��ره وری دغدغه ای ن��دارد‪ ،‬توضیح برای رشد بهره وری‬ ‫حداقل ‪ ۵۰‬عامل‬ ‫داد‪ :‬سیستم اقتصاد دولتی را باید به‬ ‫بخش خصوصی با ش��یوه دستمزدی باید در کنار هم قرار‬ ‫بگیرند تا بهره وری‬ ‫س��وق دهی��م‪ .‬در ش��رایط کنون��ی‬ ‫س��رمایه و نیروی کار ه��در می رود‪ .‬افزایش یابد‪ .‬در این‬ ‫بین نیروی کار تنها‬ ‫سیس��تم اقتصادی ایران به طور کلی‬ ‫یک عامل است و توقع‬ ‫متشکل از ‪ ۳‬بخش دولتی‪ ،‬خصولتی‬ ‫ازنیروی کار بجا نیست‬ ‫و خصوصی است که کم توان ترین این‬ ‫بخش ها بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره سیس��تم بازار کار در ایران‬ ‫افزود‪ :‬این سیستم در کشور بر مبنای کار خدماتی‬ ‫ش��کل گرفته و در سیس��تم اقتص��ادی بهره وری‬ ‫پایین می اید‪ .‬زمانی می توانیم از بهره وری صحبت‬ ‫کنیم که اقتصاد کش��ور مولد باشد‪ .‬اکنون عمده‬ ‫س��رمایه گذاران ب��ه دنبال فعالیت ه��ای خدماتی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫در اقتص��ادی که بازار س��یاه در ان وجود دارد‬ ‫و اطالعات ش��فاف ه��م وجود ن��دارد‪ ،‬نمی توانیم‬ ‫توقع افزایش بهره وری نیروی کار داش��ته باشیم‪.‬‬ ‫اقتصادی که داللی در ان بسیار نقش مهمی دارد‪،‬‬ ‫مبهم می ش��ود و این موضوع بهره وری نیروی کار‬ ‫و سرمایه را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال کارگری با اش��اره به پایی��ن بودن‬ ‫دس��تمزد در ایران گفت‪ :‬ف��ردی که حقوق کافی‬ ‫دریافت نمی کند باید جای دوم و س��وم کار کند‪.‬‬ ‫بر این اساس تعلقی به محل کار اول خود نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫در این ش��رایط ف��رد در کار دوم اس��ت و انرژی‬ ‫کافی ندارد‪ .‬کس��ی که دستمزد کافی‬ ‫نمی گی��رد دچ��ار تش��ویش و نگرانی‬ ‫می ش��ود و طبیعی اس��ت به��ره وری‬ ‫پایینی داش��ته باش��د‪ .‬انچ��ه می تواند‬ ‫کش��ور را از این وضعی��ت نجات دهد‪،‬‬ ‫افزایش بهره وری سرمایه است تا کشور‬ ‫به سمت اقتصاد مولد حرکت کند‪.‬‬ ‫� نی�روی کار تنه�ا ی�ک عامل‬ ‫بهره وری است‬ ‫محس��ن ایزدخ��واه‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫اقتص��ادی و روابط کار درباره تناس��ب‬ ‫دس��تمزد با به��ره وری در گفت وگو با‬ ‫«گس��ترش صنعت» توضیح داد‪ :‬از نظر‬ ‫ماده ‪ ۴۱‬قانون کار حداقل دستمزد به‬ ‫دو موضوع وابسته است که شامل نرخ‬ ‫تورمی که از طرف بانک مرکزی اعالم‬ ‫می ش��ود و حداقل هایی ب��رای تامین‬ ‫زندگی ابرومندانه است‪ .‬از منظر قانون کار باید این‬ ‫دو فاکتور در دستمزد در نظر گرفته شود‪ .‬ایزدخواه‬ ‫با اش��اره به اینکه همه س��اله ای��ن موضوع مطرح‬ ‫می ش��ود که افزایش حقوق ها ب��ه بهره وری نیروی‬ ‫کار متصل شود‪ ،‬گفت‪ :‬برای رشد بهره وری حداقل‬ ‫‪ ۵۰‬عام��ل باید در کنار هم قرار بگیرند تا بهره وری‬ ‫افزایش یابد‪ .‬در این بین نیروی کار تنها یک عامل‬ ‫است و این توقع بجایی نیست‪.‬‬ ‫تاثیرگذارترین عوامل بر بهره وری شامل مواردی‬ ‫است که به اقتصاد کالن و کارفرما مربوط می شود‪.‬‬ ‫موضوعاتی مانند رکود‪ ،‬تورم‪ ،‬نرخ س��ود تسهیالت‬ ‫بانکی‪ ،‬فرس��ودگی صنایع‪ ،‬وضعیت ماش��ین االت‪،‬‬ ‫س��طح فن��اوری و م��وارد این چنینی ب��ر بهره وری‬ ‫بیش��ترین تاثیر را دارند اما در ایران متاسفانه فقط‬ ‫نی��روی کار دیده می ش��ود‪ .‬اگر این موارد ش��رایط‬ ‫مناس��بی نداشته باش��ند‪ ،‬نیروی کار تاثیر چندانی‬ ‫بر بهره وری ندارد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی با اش��اره به اینکه ابتدا‬ ‫باید ماشین االت و دانش فنی به کشور وارد شود و‬ ‫بعد از نیروی کار برای بهره وری توقع داشته باشیم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬بارها از طرف مس��ئوالن گفته می ش��ود که‬ ‫کارگران باید س��طح دانش و علم خ��ود را افزایش‬ ‫دهند اما درب��اره این موضوع بحثی نمی ش��ود که‬ ‫ماشین االت کارخانه ها مکانیکی هستند و نیازی به‬ ‫دانش فنی ندارند‪.‬‬ ‫ایزدخواه با بیان اینک��ه بهره وری نیروی کار یک‬ ‫عامل از ‪ ۵۰‬عامل بهره وری اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬نوس��ازی‬ ‫صنایع نداریم‪ ،‬ماشین االت بسیار قدیمی هستند و‬ ‫موضوع دس��تمزدها هم مطرح است‪ .‬در این شرایط‬ ‫نمی توان توقع بهره وری از نیروی کار داشت‪.‬‬ ‫ایران سال ها درگیر تورم باال بود و اینها عواملی‬ ‫اس��ت که در کنار بهره وری نی��روی کار به عنوان‬ ‫عامل مخرب نقش داشتند‪ .‬برای افزایش بهره وری‬ ‫ابتدا باید زیرس��اخت های این موض��وع در حوزه‬ ‫اقتصاد کالن تامین شود و بعد از نیروی کار توقع‬ ‫افزایش بهره وری داشت‪.‬‬ ‫رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار تشریح کرد‬ ‫در برنامه ای پنج ساله‬ ‫کاهش دستمزد کارگران برای افزایش ‪ ۵‬درصدی حقوق کارمندان‬ ‫کاهش بیکاری به ‪ ۷‬درصد با ایجاد ساالنه یک میلیون شغل‬ ‫فرام��رز توفیقی گف��ت‪ :‬با پیش بین��ی ‪ ۵‬درصد افزایش‬ ‫حق��وق کارمندان‪ ،‬قص��د دارند ب��ه کارگران و ش��رکای‬ ‫اجتماعی انها فشار وارد کنند در حالی که تعیین دستمزد‬ ‫کارگران هی��چ ربطی به افزایش حق��وق کارمندان دولت‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫در روزهای پایانی هفته گذش��ته‪ ،‬بخشنامه بودجه برای‬ ‫پیش بینی منابع و مصارف دس��تگاه های اجرایی در س��ال‬ ‫اینده ابالغ ش��ده اس��ت‪ .‬این بخش��نامه تکلی��ف کرده تا‬ ‫دس��تگاه های اجرایی میزان افزایش حقوق کارکنان خود‬ ‫را تا ‪ ۵‬درصد پیش بینی کنند‪.‬‬ ‫فرام��رز توفیقی‪ ،‬ریی��س کمیته دس��تمزد کانون عالی‬ ‫شوراهای اسالمی کار درباره این پیش بینی و تبعات ان به‬ ‫ایلنا گفت‪ :‬امسال خیلی زود و از مهرماه هجمه هایی را در‬ ‫زمینه بحث افزایش مزد شروع کرده اند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬قصد دارند از پیش بینی زودهنگام افزایش‬ ‫حقوق کارمندان به عنوان اهرمی برای فش��ار به کارگران‬ ‫و نماین��دگان انها اس��تفاده کنن��د و روی روال مذاکرات‬ ‫س��ه جانب ه مزدی هرچند ب��ه صورت غیرمس��تقیم تاثیر‬ ‫بگذارند‪ .‬نماینده کارگران در مذاکرات مزدی تصریح کرد‪:‬‬ ‫افزایش دستمزد کارمندان و کارگران‪ ،‬دو روال مجزا و جدا‬ ‫از هم اس��ت که نباید با خلط مبحث‪ ،‬این تفکیک واضح و‬ ‫اشکار را نادیده گرفت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬دولت می توان��د به هر میزان که بخواهد‬ ‫حقوق کارمندان خود را افزایش دهد ولی روند افزایش مزد‬ ‫کارگران مش��خص است؛ مزد کارگران در شورای عالی کار‬ ‫و براس��اس مذاکرات سه جانبه تعیین خواهد شد و مبنای‬ ‫ان نیز ماده ‪ ۴۱‬قانون کار و محاسبات سبد معیشت است‬ ‫که این محاس��بات سال گذش��ته با دقت تمام انجام شد‪.‬‬ ‫توفیق��ی در پایان گفت وگو با بیان اینکه مس��ئله عایدی‬ ‫کارمن��دان دولت‪ ،‬مقوله ای متفاوت از مزد و مزایای مزدی‬ ‫کارگران اس��ت؛ تصریح کرد‪ :‬کارمن��دان‪ ،‬مزایای مزدی و‬ ‫ضرایب��ی دارند که به طور معمول عایدی انها چند درصد‬ ‫از افزایش حق��وق اعالمی دولت باالتر می رود در حالی که‬ ‫کارگران از چنین مزایایی محرومند‪.‬‬ ‫نماین��ده مجلس ب��ا بیان اینک��ه امارهای‬ ‫اشتغال در کشور ما نشان می دهد ‪ ۶۵۰‬هزار‬ ‫ش��غل ساالنه ایجاد شده گفت‪ :‬البته این امار‬ ‫باید بیش از یک میلیون نفر در سال باشد که‬ ‫اگر حداقل از ‪ ۵‬س��ال گذشته رعایت می شد‬ ‫شاید نرخ بیکاری االن ‪ ۷‬درصد بود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری ص��دا و س��یما‪،‬‬ ‫حمیدرض��ا حاجی بابایی‪ ،‬نماین��ده مجلس با‬ ‫بیان اینکه امارهای اشتغال در کشور ما نشان‬ ‫می دهد ‪ ۶۵۰‬هزار ش��غل س��االنه ایجاد شده‬ ‫گفت‪ :‬البته این امار باید بیش از یک میلیون‬ ‫نفر در س��ال باش��د که اگر حداقل از ‪ ۵‬سال‬ ‫گذشته رعایت می شد شاید نرخ بیکاری االن‬ ‫‪ ۷‬درصد بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این نرخ بی��کاری ربطی به‬ ‫دوره های قبل ندارد و این نش��ان می دهد ما‬ ‫از برنامه شش��م توس��عه عقب هستیم‪ .‬کشور‬ ‫ظرفیت اش��تغال ‪۱/۴‬میلی��ون و حتی خیلی‬ ‫بیش��تر از ان را در سال دارد‪ .‬شاید بهتر باشد‬ ‫اعت��راف کنیم ما توان ایج��اد این ظرفیت را‬ ‫نداریم و گیر ما این است که نتوانستیم چرخ‬ ‫اشتغال را راه بیندازیم‪.‬‬ ‫حاجی بابای��ی اف��زود‪ :‬ما راه��ی نداریم جز‬ ‫اینکه از ‪ ۷۷۰‬هزار میلی��ارد تومان نقدینگی‬ ‫دولت‪۱۹۰ ،‬هزارمیلیارد ان را از طریق بانک ها‬ ‫به می��دان بیاوریم‪ .‬البته همیش��ه در تحلیل‬ ‫عملکرد بانک ها گفته می شود که کدام بانک‬ ‫توانس��ت بیش��ترین نقدینگی را ایجاد کند و‬ ‫بیش��تر وام بدهد اما کس��ی بررسی نمی کند‬ ‫که کدام بانک توانست اشتغال بیشتری ایجاد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫حاجی بابایی تاکید کرد‪ :‬ما باید ش��غل هایی‬ ‫ایجاد کنیم که بیش��ترین نیاز کشور بوده و با‬ ‫هزینه پایین تری ایجاد شوند‪.‬‬ ‫خط��وط تولی��د کارخان��ه اذراب در اراک پس از ماه ها‬ ‫تعطیل��ی ب��ا همت کارگ��ران و حمایت کامل مس��ئوالن‬ ‫فعالیت خود را دوباره اغاز کرد‪.‬‬ ‫برخ��ی منابع خب��ری در این واحد تولیدی در اس��تان‬ ‫مرک��زی گفتند‪ :‬هفته گذش��ته ب��ه دنبال حض��ور وزیر‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی و معاون ام��ور صنایع وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در شرکت اذراب مطالبات معوقه‬ ‫کارگ��ران پرداخ��ت ش��د و بدین ترتیب ش��رکت اذراب‬ ‫اراک با حضور نماینده ولی فقیه در اس��تان مرکزی بعد از‬ ‫چندین ماه تعطیلی به طور رس��می فعالیت تولیدی خود‬ ‫را از سر گرفت‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس تمامی کارگران از روز گذش��ته در دو‬ ‫نوب��ت صبح و عصر به فعالیت تولیدی خود مش��غول کار‬ ‫بودند و درحال حاضر فعالیت بخش های مختلف این واحد‬ ‫صنعتی از سر گرفته شده است‪.‬‬ ‫یکی از کارگران با بیان اینکه در کارخانه اذراب که در‬ ‫زمینه س��اخت تجهیزات نیروگاهی و پاالیشگاهی فعالیت‬ ‫دارد‪ ،‬نزدیک به هزار و‪ ۷۰۰‬کارگر مشغول کارند‪ ،‬افزودند‪:‬‬ ‫پیش از این بخش قابل توجهی از این کارگران در اعتراض‬ ‫به معوقات م��زدی خود تجمعات متعددی را در محدوده‬ ‫محل کار خ��ود و نواحی اطراف ان برپ��ا کرد ه بودند که‬ ‫در روزهای ‪ ۲۷‬و ‪ ۲۸‬ش��هریور با تعدادی از این کارگران‬ ‫برخورد شد اما با پیگیری های برخی مسئوالن‪ ،‬اعتماد از‬ ‫دست رفته کارگران اذراب بار دیگر احیا شد و امیدواریم‬ ‫ای��ن اعتماد ب��ا تداوم فعالی��ت این واح��د صنعتی ادامه‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫یک��ی دیگر از کارگ��ران با بیان اینکه ج��دا از پرداخت‬ ‫مطالب��ات معوقه مزدی‪ ،‬کارگ��ران اذراب خواهان حضور‬ ‫مدیران��ی کارا ب��رای ادام��ه فعالی��ت این واح��د صنعتی‬ ‫هس��تند‪ ،‬افزودن��د‪ :‬در همی��ن زمینه قرار اس��ت مجمع‬ ‫عمومی س��هامداران این ش��رکت برای انتخ��اب اعضای‬ ‫هیات مدیره در روز ش��نبه (‪۱۵‬مهر) در محل ساختمان‬ ‫استانداری در اراک برگزار شود‪.‬‬ ‫وی با یاداوری اینکه پیش از این مجمع عمومی شرکت‬ ‫در روز های ‪۲۶‬و ‪ ۲۷‬ش��هریور در س��الن تالش وزارت کار‬ ‫در تهران برگزار ش��ده بود که مورد ایراد نماینده سازمان‬ ‫بورس اوراق بهادار واقع ش��د‪ ،‬افزودند‪ :‬در نهایت کارگران‬ ‫منتظر خروجی نتایج جلس��ه پانزدهم مهر مجمع عمومی‬ ‫شرکت اذراب هستند‪.‬‬ ‫همچنین ایت اهلل قربانعلی دری نجف ابادی در حاش��یه‬ ‫بازدی��د از خطوط تولید ش��رکت اذراب اراک افزود‪ :‬این‬ ‫واحد صنعتی بزرگ و ارزش��مند با اقدام های کوتاه مدت‬ ‫دولت به چرخه تولید بازگش��ته و نیاز است در قدم بعدی‬ ‫با نظارت دولت‪ ،‬هی��ات مدیره و مدیریت کارامد از میان‬ ‫اف��راد خبره‪ ،‬امانتدار‪ ،‬ص��ادق و با کفایت برای ان انتخاب‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ش��رکت صنای��ع اذر اب و هپکو از جمله‬ ‫مهم تری��ن واحدهای تولیدی کش��ور و منطقه به ش��مار‬ ‫می رون��د و امکان ایجاد کارخانه ب��ا زمینه تولید بیش از‬ ‫‪ ۶۰‬ه��زار تن ملزومات مورد نیاز نیروگاهی‪ ،‬پتروش��یمی‪،‬‬ ‫صنع��ت س��یمان و کاره��ای پاالیش��گاهی انه��ا وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫امام جمعه اراک خاطرنش��ان کرد‪ :‬فعال سازی ظرفیت‬ ‫اس��می اذراب به ط��ور کامل زمینه فعالی��ت ده ها واحد‬ ‫زیردس��تی و وابسته را در کش��ور به همراه دارد و با خود‬ ‫تولید ثروت‪ ،‬رونق اقتصادی و اشتغالزایی می اورد‪.‬‬ ‫ای��ت اهلل دری نجف اب��ادی اف��زود‪ :‬نیاز اس��ت با حل و‬ ‫فص��ل قصورها و تقصیر های پیش امده تمامی کارگران و‬ ‫مسئوالن استانی تمام تالش خود را برای افزایش تولید و‬ ‫پیشبرد اهداف نظام و کشور به کار گیرند‪.‬‬ ‫اس��تاندار اس��تان مرکزی نی��ز در این ایی��ن گفت‪ :‬با‬ ‫پیگیری ه��ای مس��ئوالن و نماینده ولی فقیه در اس��تان‬ ‫برخی اقدام های کوتاه مدت برای گره گشایی از معضالت‬ ‫کارگری در اذراب و هپکو انجام شد و فعالیت دوباره این‬ ‫شرکت ها از سرگرفته شد‪.‬‬ ‫محم��ود زمانی قمی بازگش��ت دوباره ش��رکت هپکو و‬ ‫اذراب به چرخه کار‪ ،‬تولید و اقتصاد را از اولویت های مهم‬ ‫استانداری اس��تان مرکزی عنوان کرد و افزود‪ :‬پیگیری و‬ ‫عقد قراردادهایی که شرکت اذراب توانایی اجرای انها را‬ ‫دارد‪ ،‬کارس��ازی و قرارداد برای ش��رکت اذراب تا ‪۵‬سال‬ ‫اینده و برگزاری مجمع عمومی این ش��رکت در پانزدهم‬ ‫مهر امس��ال ب��رای انتخاب مدیریت پای��دار و کارامد نیز‬ ‫از جمله اقدام های بعدی مدیریت اس��تان برای بازگش��ت‬ ‫دوباره این شرکت به چرخه کار و فعالیت است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین مقرر شده در نشستی با مدیران‬ ‫و مهندسان شرکت اذراب در هفته جاری‪ ،‬مشکالت این‬ ‫ش��رکت احصا و اقدام ه��ای موثر برای ح��ل انها در نظر‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫ش��رکت صنایع اذراب اراک از صنایع پیمانکاری عمده‬ ‫کشور است که در سال ‪ ۱۳۶۴‬در اراک اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫این ش��رکت مادر تخصصی در حوزه طراحی‪ ،‬س��اخت‬ ‫و نص��ب ان��واع بویلره��ای نیروگاهی و صنعت��ی‪ ،‬مخازن‬ ‫تحت فش��ار‪ ،‬مبدل ه��ای حرارتی و تجهی��زات نفت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬فوالد‪ ،‬صنایع قند‪ ،‬ش��کر و سیمان فعالیت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪12‬مهر ‪ 13 1396‬محرم ‪ 4 1439‬اکتبر ‪ 2017‬شماره ‪ 224‬پیاپی ‪2197‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حمایت قطعه سازان از سوی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خبر‬ ‫نرخ تعرفه لنت ترمز‬ ‫‪۲۶‬درصد می شود‬ ‫رییس انجم��ن صنایع تولید لنت ترم��ز و کالچ گفت‪:‬‬ ‫جری��ان واردات لنت های خارج��ی و همچنین قاچاق در‬ ‫کنار یکدیگر تولید داخل را فلج می کند‪.‬‬ ‫سید حس��ین الجوردی در گفت وگو با خبرخودرو اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اگر اشخاصی با تعرفه و مجوز خاص اقدام به واردات‬ ‫کنن��د به دلیل برهم خوردن جری��ان عرضه و تقاضا‪ ،‬بازار‬ ‫تولیدات داخلی به شدت اسیب می بیند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در این ش��رایط افرادی که تولید کننده‬ ‫هستند همچنان پرتالش سعی دارند سهم خود را در بازار‬ ‫حفظ کنند و برای این امر ناگزیر هستند محصوالت خود‬ ‫را زیرقیمت یا با قیمت تمام شده به فروش برسانند تا خط‬ ‫تولید فعال باقی بماند‪.‬‬ ‫وی خاطر نش��ان کرد‪ :‬البته در این جریان واردکننده ای‬ ‫ک��ه کاالیی را بدون توجه به بازار مصرف وارد کرده برای‬ ‫اینک��ه کاالی واردات��ی خود را در بازار به فروش برس��اند‬ ‫وارد عرصه رقابت با تولیدکننده داخلی می ش��ود و حتی‬ ‫محصول را زیر قیمت عرض��ه می کند ازاین رو به طورکلی‬ ‫توازن بازار به هم می ریزد‪.‬‬ ‫رییس انجم��ن صنایع تولید لنت ترمز و کالچ در ادامه‬ ‫ب��ه تاثیر افزایش ن��رخ تعرفه واردات لن��ت ترمز بر روند‬ ‫ورود لنت های خارجی به کش��ور پرداخ��ت و اظهار کرد‪:‬‬ ‫افزایش تعرفه واردات لنت ترمز به ‪۲۶‬درصد در کمیسیون‬ ‫م��اده یک مطرح و توافقات الزم انجام ش��د اما به دالیلی‬ ‫نامشخص هیات وزیران ان را تصویب نکرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اما پس از پیگیری های انجمن تولیدکنندگان‬ ‫لنت ترمز دوباره توافق ش��د ت��ا تعرفه ‪۲۶‬درصد عملیاتی‬ ‫شود ازاین رو پیش بینی می ش��ود از ماه اینده نرخ جدید‬ ‫تعرفه لنت ترمز اجرایی شود‪.‬‬ ‫الجوردی گف��ت‪ :‬تاکن��ون تعرفه لنت ترم��ز عملیاتی‬ ‫نش��ده اس��ت تا اثار مثبت ان بر جری��ان واردات در این‬ ‫بخش مشخص شود بنابراین پس از اجرایی شدن این امر‬ ‫می توان امید داشت تا بخشی از مشکالت تولید رفع شود‪.‬‬ ‫محمود نجفی سهی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫داخلی س��ازی خودروهای‬ ‫جدید یک��ی از ش��روط در‬ ‫قراردادهای جدید خودرویی‬ ‫کشور اس��ت ازاین رو انتظار‬ ‫م��ی رود با توجه به ش��روط‬ ‫معی��ن ت��ا پای��ان دول��ت‬ ‫دوازدهم‪ ،‬سهم داخلی سازی‬ ‫فریدون احمدی‬ ‫خودروسازهای جدید به رقم‬ ‫نایب رییس کمیسیون‬ ‫قابل قب��ول ‪ ۷۰‬تا ‪۸۰‬درصد‬ ‫صنایع و معادن مجلس‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫شورای اسالمی‬ ‫در این راس��تا شرکت های‬ ‫خارج��ی در ح��ال ممیزی‬ ‫قطعه س��ازان کشور هس��تند و پیش بینی می شود در این‬ ‫جریان با تعداد قطعه س��ازان بیشتری که به لحاظ توانایی‬ ‫فن��اوری و تجهی��زات پاس��خگوی تولید قطع��ات جدید‬ ‫هستند قرارداد همکاری امضا شود‪.‬‬ ‫البته بخش��ی از قطعه س��ازان داخلی نیز برای همکاری ‬ ‫نیازمند نوسازی تجهیزات و ماشین االت خود هستند که‬ ‫این مسئله به طورقطع با حمایت و همراهی خودروسازان‬ ‫و سرمایه گذاری جدید در این بخش به دست خواهد امد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اهمیت نق��ش صنعت قطع�� ه در صنعت‬ ‫خ��ودرو تالش بیش��تر ب��رای گس��ترش همکاری ها الزم‬ ‫اس��ت که ب��ا حمای��ت و س��رمایه گذاری در این صنعت‬ ‫پیش بینی می شود قطعه س��ازان ایرانی به صادر کنندگان‬ ‫جهانی قطعات تبدیل ش��وند‪ .‬با سرمایه گذاری در تولید و‬ ‫بروزرس��انی فناوری‪ ،‬کیفیت تولیدات ارتقا یافته و بخشی‬ ‫از تولیدات می تواند برای بازار بین المللی باشد‪.‬‬ ‫امروز بخش��ی از قطعه سازان داخلی از توان و تجهیزات‬ ‫ب��ه روزی برخوردار بوده و س��همی از تولیدات انها برای‬ ‫بازاره��ای جهان��ی عرضه می ش��ود‪ .‬البته ب��رای تولیدات‬ ‫مش��ترک برخی از قطعه س��ازان داخلی نیازمند حمایت‬ ‫مال��ی در قال��ب تس��هیالت و وارد کردن دان��ش فنی و‬ ‫تجهیزات روزامد هس��تند که جزو وظایف وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت است ضمن انکه خودروسازان نیز باید در‬ ‫این جریان قطعه سازان را همراهی کنند‪.‬‬ ‫در ش��رایط کنون��ی واحده��ای بس��یار توانمن��دی در‬ ‫صنع��ت قطعه کش��ور فعالیت دارن��د ک��ه می توانند در‬ ‫جریان همکاری ها حضور مس��تمر داش��ته باش��ند و باید‬ ‫از ظرفیت های داخلی به بهترین ش��کل اس��تفاده کرده و‬ ‫صنعتگ��ر را نیز در ای��ن راه به توس��عه و ارتقای فناوری‬ ‫ترغیب کرد‪.‬‬ ‫امید رضایی‬ ‫کارشناسان و سازندگان قطعات در دو راهی امید و ناامیدی‬ ‫ضعف صنعت قطعه به پشتیبانی ها برمی گردد‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بر اس��اس انچه قطعه سازان اشاره دارند با تنوع‬ ‫تولید خودرو نمی توانیم عمق ساخت داخل داشته‬ ‫باش��یم اما بنا بر گفته برخی کارشناس��ان وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در این راس��تا نمی توان‬ ‫س��ازنده را منوط کرد که تن��وع محصوالت خود‬ ‫را کاه��ش ده��د‪ .‬در این ب��اره ض��رورت دارد ب��ا‬ ‫سیاست های تدوین ش��ده خودروساز را ناگزیر به‬ ‫افزایش عمق ساخت داخل کرد‪.‬‬ ‫البت��ه تعرف��ه نی��ز بخ��ش حمایت��ی دیگ��ری‬ ‫اس��ت و ب��ا افزایش ن��رخ تعرف��ه واردات قطعات‬ ‫س��ی کی دی و س��ی بی یو می توان صنعت خودرو‬ ‫را به س��مت بومی س��ازی بیشتر س��وق داد‪ .‬این‬ ‫برنامه س��ال گذشته محقق ش��د و در طبقه بندی‬ ‫قطعات تغییراتی به وج��ود امد به این ترتیب اگر‬ ‫شرکت های خودروساز بتوانند میزان داخلی سازی‬ ‫خ��ود را افزای��ش دهن��د‪ ،‬می توانن��د از معافیت‬ ‫گمرکی بیشتری برخوردار شوند‪.‬‬ ‫همچنین بر اس��اس س��خنان مدی��رکل صنایع‬ ‫خ��ودرو و نیرومحرک��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬سال ‪ ۹۷‬تعرفه ها و طبقه بندی انها تغییر‬ ‫خواهد ک��رد به نحوی ک��ه تولیدکنندگان داخل‬ ‫به س��مت کاهش تن��وع و افزایش تولید در داخل‬ ‫حرکت خواهند کرد‪.‬‬ ‫با توجه به انچه گفته شد از برنامه های وزارتخانه‬ ‫برای سال ‪ ۹۷‬می توان به کاهش تنوع و درنتیجه‬ ‫افزایش داخلی س��ازی قطعات خودروهای وارداتی‬ ‫از ‪ ۲۰‬به ‪۴۰‬درصد اشاره کرد و نیز افزایش تعرفه ‬ ‫واردات قطعات تا به نوعی از صنعت داخل حمایت‬ ‫شود اما به نظر می رسد با ریتم کند داخلی سازی‪،‬‬ ‫رس��یدن به اهداف تعیین شده افق ‪ ۱۴۰۴‬صنعت‬ ‫قطع��ه و الزام ص��ادرات ‪۶‬میلی��ارد دالری قطعه‬ ‫چندان خوش��بینانه نباش��د‪ .‬نظر فع��االن صنعت‬ ‫قطعه در این باره چیس��ت؛ موض��وع این گزارش‬ ‫«گسترش صنعت» است‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت انعقاد قرارداد همزمان با تولید‬ ‫امی��د رضایی‪ ،‬بازرس انجم��ن تخصصی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور در این باره‬ ‫معتقد اس��ت‪ :‬امروز برخ��ی از قطعات خودروهای‬ ‫جهانی در چین س��اخته می شود و به این ترتیب‬ ‫قطع��ات چین��ی به خ��ط تولید جهان��ی توزیع و‬ ‫تزریق می ش��ود که به این امر برمی گردد که نوع‬ ‫قراردادهای به طور نمونه ش��رکت پژو در چین با‬ ‫انچه در گذشته ایران داشت متفاوت است‪.‬‬ ‫در ایران با توجه به درصد س��همی که ش��رکت‬ ‫پژو داش��ته سود ان در فروش قطعات یدکی بوده‬ ‫نه خودرو و س��ود خ��ودرو را خودروس��از ایرانی‬ ‫به دست می اورد اما سود این خودروساز فرانسوی‬ ‫در چی��ن‪ ،‬در ف��روش خودرو بوده ن��ه در قطعات‬ ‫یدکی ازاین رو اطالعات‪ ،‬نقش��ه ها و استانداردها را‬ ‫در اختیار سازندگان چینی قرار داده تا خودروساز‬ ‫چینی بتواند قطعات را خود بسازد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در قراردادهای��ی ک��ه ایران در‬ ‫گذش��ته بسته است این گونه نبود و زمانی که پژو‬ ‫می توانست در قطعات سود دریافت کند در دادن‬ ‫اطالعات موردنیاز برای س��اخت قطعات برعکس‬ ‫چین عمل کرده اس��ت‪ .‬حتی در بعضی خودروها‬ ‫که به درصد زیادی از داخلی س��ازی رس��یده ایم‬ ‫هنوز برخی اطالعات در اختیار قطعه س��از ایرانی‬ ‫قرار نگرفته و اطالعات قدیمی ارائه ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫البت��ه الزم ب��ه ی��اداوری اس��ت این مرب��وط به‬ ‫قراردادهای گذشته کشور بوده است‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنع��ت قطع��ه در داخلی س��ازی‬ ‫خودروهای جدید گف��ت‪ :‬امروز پژو ‪۲۰۰۸ ،۲۰۸‬‬ ‫و ‪ ۳۰۱‬مدل های روز هس��تند و در ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬س��ال‬ ‫گذشته ساخته شده و در خیابان های اروپا در تردد‬ ‫هس��تند ولی این گونه نیست که امروز تولید شده‬ ‫باشند که به دنبال قطعه ساز برای تامین قطعاتش‬ ‫باش��ند بلکه ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬سال گذشته قطعه سازان خود‬ ‫را شناسایی و انتخاب کرده اند به طوری که امروز‬ ‫بیش��تر قطعات ‪ ۳۰۱‬در چین س��اخته می شود و‬ ‫در عمل قطعه س��از چینی با اج��ازه ای که از این‬ ‫شرکت داشته‪ ،‬توانسته تولید و تامین قطعات ان‬ ‫را با تیراژ باال در اختیار داشته باشد ازاین رو تولید‬ ‫‪ ۱۵۰‬تا ‪۲۰۰‬هزار دس��تگاه که قرار اس��ت در یک‬ ‫کشور اتفاق بیفتد با تولید میلیونی که چین برای‬ ‫تمام شعبات شرکت پژو داشته باشد قابل مقایسه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ب��ازرس انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازی کشور در پاسخ به این‬ ‫پرسش که چرا این تیراژ در ایران اتفاق نمی افتد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر بازار این خودروها در دس��ت‬ ‫قطعه س��از چینی اس��ت زی��را از ابت��دای تولید‪،‬‬ ‫قراردادهای ان بس��ته شده و قطعات از این کشور‬ ‫به س��ایر بازاره��ای منطقه تزریق می ش��ود‪ .‬حال‬ ‫ش��اید در اینده‪ ،‬ایران نیز بتواند به این تیراژ برای‬ ‫سایر مدل ها برسد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬امروز این مسئله (تیراژ) رقابت‬ ‫را س��خت می کند زیرا ش��مارگان تولید قیمت ها‬ ‫را سرش��کن می کن��د و ای��ن امر باعث ش��ده تا‬ ‫قطعه سازان چینی از ما جلوتر باشند به طور مثال‬ ‫چند قطعه در مجموعه اذین الکترونیک پیش��رو‬ ‫تولید می ش��ود که نتوانستیم به لحاظ نرخ در این‬ ‫رقابت به صنعتگر چینی برسیم‪.‬‬ ‫رضای��ی در ادامه به برخ��ی تفاوت های تولیدی ‬ ‫صنعتی ایران و چین اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬بحث‬ ‫تسهیالت بانکی مسئله دیگری است‪ .‬فعالیت های‬ ‫صادراتی و کمک های بانکی و نیز درصدهای سود‬ ‫بین دو کشور بسیار متفاوت است‪ .‬همچنین الزم‬ ‫است به نحوه پرداخت های خودروسازان چینی و‬ ‫ایرانی اش��اره کرد که امروز قطعه ساز ایرانی ‪،۱۲۰‬‬ ‫‪ ۲۲۰ ،۱۸۰‬و ‪ ۲۴۰‬روزه مطالبات خود را دریافت‬ ‫می کن��د که در بهترین ش��رایط پرداختی ‪ ۱/۵‬بار‬ ‫پول می چرخد و اگر ‪ ۱۲۰‬روزه باشد نهایت دو بار‬ ‫پول چرخش دارد‪.‬‬ ‫با این وضعیت صنعتگر نهایت بتواند س��ود ‪ ۵‬تا‬ ‫‪۶‬درصدی در قطعات ایجاد کند که در یک س��ال‬ ‫به ‪۱۰‬درصد نیز نمی رسد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬درحالی که برای س��ایر قطعه سازان‬ ‫بین الملل��ی نحوه پرداخت ‪ ۱/۵‬ماه��ه یا دو ماهه‬ ‫اس��ت و در گردش مالی صنعت خودرو قطعه ساز‬ ‫نیز منتفع می شود‪.‬‬ ‫امروز معوقات صنعتگران باعث ش��ده تا توانایی‬ ‫پرداخت روزانه خود را نداش��ته باشند و بخشی از‬ ‫پروژه های جدید نیز به دلی��ل کمبود نقدینگی از‬ ‫سوی قطعه سازان مورد اس��تقبال قرار نمی گیرد‪.‬‬ ‫امروز قطعه س��از ایرانی در پرداخت بیمه‪ ،‬مالیات‬ ‫و حقوق کارگران و‪ ...‬مش��کل دارد و نمی تواند به‬ ‫س��مت پروژه های جدید حرکت کند چون در این‬ ‫شرایط برایش زیان اور است‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعت قطع��ه اظهار ک��رد‪ :‬افزایش‬ ‫ارزش ی��وان چین در نرخ تمام ش��ده محصوالت‬ ‫تاثیرگذار بوده ازاین رو وقتی خودروساز بین المللی‬ ‫با نرخ تمام ش��ده در ایران روبه رو می ش��ود بیان‬ ‫می کن��د همین قطعه را می تواند با نرخ کمتری از‬ ‫چین تهیه کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت های بسیار در صنعت قطعه‬ ‫رضایی درباره عملکرد قطعه س��ازان در شرایطی‬ ‫ک��ه در ان ق��رار دارن��د به تالش مضاعف اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬این مس��ائل نباید باعث عقب نشینی‬ ‫قطعه س��ازان داخلی ش��ود؛ اینکه چون ش��رایط‬ ‫مس��اوی نیس��ت‪ ،‬نمی توان فعالیت داش��ت بلکه‬ ‫ضرورت دارد از یک جا ش��روع کرد و برای اینکه‬ ‫ب��ه صنعت خ��ود کمک کنیم نیاز اس��ت دولت و‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تدبیری بیندیشند‬ ‫که قطعه ساز ایرانی با قیمت های مناسب تری وارد‬ ‫بازارهای فرامرزی شوند و سپس هزینه های تولید‬ ‫ب ه شکل پلکانی در واحدهای صنعتی کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از س��وی دیگر نباید کارشناسان‬ ‫و مدیران دس��ت اندرکار صنعت خودرو و قطعه را‬ ‫در داخ��ل زیر س��وال ببرند و با این س��خنان که‬ ‫قطعه س��از داخلی توانمند نیست‪ ،‬فرصت واردات‬ ‫ایج��اد ش��ود‪ .‬اگ��ر حتی صنع��ت قطع��ه دارای‬ ‫توانمندی الزم نباش��د به شرایط داخلی و صنعت‬ ‫خودرو کشور برمی گردد‪.‬‬ ‫ب��ازرس انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازی کشور تاکید کرد‪ :‬البته‬ ‫این س��خن که صنعت قطع��ه از توانایی مطلوبی‬ ‫برای پوش��ش و تامین قطعات خودروهای جدید‬ ‫برخ��وردار نیس��ت رد می ش��ود‪ .‬ش��اید در برخی‬ ‫قطعات این گونه باشد که ان نیز به این دلیل بوده‬ ‫که پشتیبانی نداش��ته یا اگر بوده به نحو مطلوب‬ ‫انجام نشده است‪.‬‬ ‫او توضیح داد‪ :‬صنعت قطعه و خودرو پیچیدگی‬ ‫ات��م و عل��وم هس��ته ای را ن��دارد درحالی ک��ه با‬ ‫سیاست گذاری های درست توانستیم در این علوم‬ ‫پیش��رفت های خوبی داشته باش��یم‪ .‬برای صنعت‬ ‫قطعه نیز الزم اس��ت سیاست گذاری های مناسبی‬ ‫داش��ته باش��یم‪ .‬ایران دارای فرصت های بسیاری‬ ‫به لحاظ س��رمایه گذاری‪ ،‬نیروی انسانی (بیشترین‬ ‫قش��ر تحصیلکرده در ایران است)‪ ،‬مواد اولیه و‪....‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنع��ت قطعه عن��وان ک��رد‪ :‬امروز‬ ‫مصرف کننده قطعات از قطعه ساز می خواهد با نرخ‬ ‫خاصی محصوالت را بسازد درحالی که او نمی تواند‬ ‫با ان هزینه تولید داش��ته باشد و خودروساز مثال‬ ‫از س��ازنده چین��ی م��ی اورد‪ .‬این اس��تدالل که‬ ‫س��ازنده چینی می تواند با نرخ رقابتی تر بسازد اما‬ ‫قطعه س��از ایرانی نمی تواند بدون سنجش شرایط‬ ‫بیان می ش��ود زیرا موانع بس��یاری وجود دارد که‬ ‫باعث ش��ده قطعه س��از داخلی نتواند روان حرکت‬ ‫کند‪ .‬یکی از اصلی تری��ن چالش ها که بارها تکرار‬ ‫شده و می شود همان بحث نقدینگی است‪.‬‬ ‫‹ ‹کم�ای صنع�ت قطع�ه و پرداخ�ت‬ ‫هزینه های سنگین‬ ‫رضایی اظهار ک��رد‪ :‬پایبند نب��ودن به تعهدات‬ ‫از س��وی مش��تریان صنعت قطعه باعث ش��ده تا‬ ‫صنعتگر فعال این حوزه به ورطه ورشکس��تگی و‬ ‫کما برس��د و اگر این صنعت ب��ه کما برود به این‬ ‫س��ادگی به حالت عادی برنخواهد گش��ت و برای‬ ‫هوش��یار کردنش هزینه های بس��یار سنگین تری‬ ‫بای��د پرداخت درحالی که این مس��ئله ان گونه که‬ ‫ضرورت دارد مورد توجه قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫وی به موقعیت بس��ته این صنعت اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬افراد به این موضوع اگاه هستند که قطعات‬ ‫تنه��ا یک ب��ازار دارد و ان نی��ز در صنعت خودرو‬ ‫است و برای اینکه بتواند بماند باید با هر شرایطی‬ ‫قطع��ات موردنی��از را تولید و تامی��ن کند و این‬ ‫موضوع فضا را به نفع مصرف کننده می کند‪.‬‬ ‫ب��ازرس انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازی کشور ضمن تاکید نگاه‬ ‫دو سویه برای رشد صنایع بیان کرد‪ :‬اگر به این باور‬ ‫برسیم که برای رشد صنعت خودرو نیاز به صنعت‬ ‫قطعه است فعالیت ها بر اساس منطق مناسب تری‬ ‫حرکت می کند زیرا قطعه ساز خود این باور را دارد‬ ‫که ب��ازارش تنها خودرو اس��ت درنتیجه این نگاه‬ ‫باید از سوی خودروساز به وجود اید‪.‬‬ ‫وی از تهدیده��ای فعالیت ای��ن صنعت گفت و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اگر قطعه ساز ایرانی مورد حمایت قرار‬ ‫نگیرد سورس های چینی با نرخ پایین تر بازار را از‬ ‫ان خود خواهند کرد‪.‬‬ ‫مس��ئله نرخ رقابتی قطع��ات چینی تنها مربوط‬ ‫ب��ه صنع��ت خ��ودرو و قطع��ه نیس��ت‪ .‬در دنی��ا‬ ‫چینی ها توانس��ته اند در صنایع مختل��ف با تیراژ‬ ‫قیمت ه��ا را بش��کنند اما پرس��ش این اس��ت ایا‬ ‫کش��ورهای صنعت��ی تم��ام محص��والت صنعتی‬ ‫موردنی��از خ��ود را از چی��ن با ن��رخ پایین تر وارد‬ ‫می کنند؟ به طور قطع پاس��خ منفی اس��ت چون‬ ‫اگر این گونه باش��د باید تمام کش��ورهای صنعتی‬ ‫اروپای��ی و امریکایی کارخانج��ات خود را تعطیل‬ ‫کنند درحالی که انه��ا پارامترهای حمایتی دارند‬ ‫تا مجموعه های فع��ال خود را نیز زنده و پویا نگه‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫رضایی در پایان س��خنان خود گفت‪ :‬کشور در‬ ‫این حوزه عقب است و سیاست ها نیاز به بازنگری‬ ‫دارد البته با اهدافی که امروز وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت تعری��ف کرده اگر تا رس��یدن به هدف‬ ‫تغییر نکند کارها کارشناس��ی تر شده و قراردادها‬ ‫بهتر جلو می رود‪ .‬در این راستا خودروساز داخلی‬ ‫بای��د مجاب ش��ود که با همین نگاه پش��تیبانی و‬ ‫حمایت از کاالهای داخلی به فعالیت ادامه دهد و‬ ‫قطعه سازان کشور را از وضعیت بحرانی که در ان‬ ‫به سر می برند خارج کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تحقق اهداف تعیین شده در اینده‬ ‫محمود نجفی سهی‪ ،‬یکی دیگر از فعاالن صنعت‬ ‫قطعه در این باره یاداور ش��د‪ :‬با توجه به وضعیت‬ ‫موجود در س��ال ‪ ۹۶‬می توان ب��راورد کرد صنعت‬ ‫قطعه همچون سال گذشته خواهد بود و این روند‬ ‫با مش��کالتی چون دیرکرد پرداخت ها و افت توان‬ ‫تولید قطعه سازان همراه است و رسیدن به سطح‬ ‫مطلوب موردنظر را دورتر می کند‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬تن��وع خودروه��ا از جمل��ه حض��ور‬ ‫خودروه��ای چین��ی ک��ه تی��راژ تولی��د انها در‬ ‫مقیاس اقتصادی نیس��ت به تدریج حجم سفارش‬ ‫قطعه س��ازان را کاه��ش خواه��د داد و بای��د دید‬ ‫ش��رایط اینده چقدر به نف��ع صنعت قطعه داخل‬ ‫رقم خواهد خورد‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪12‬مهر ‪ 13 1396‬محرم ‪ 4 1439‬اکتبر ‪ 2017‬شماره ‪ 224‬پیاپی ‪2197‬‬ ‫یادداشت‬ ‫در بخش سواری و‬ ‫در سطح قیمتی یک‬ ‫نیز خودروهای نیو‬ ‫مزدا ‪۳‬و گرندویتارا‬ ‫موفق به دریافت ‪۴‬‬ ‫ستاره کیفی شدند‪.‬‬ ‫در سطح قیمتی ‪ ۲‬نیز‬ ‫خودروهای هیوندای‬ ‫ ای ‪ ۲۰‬و کیاسراتو‪ ،‬در‬ ‫سطح قیمتی ‪ ۳‬خودرو‬ ‫هیوندای ای ‪ ۱۰‬و در‬ ‫سطح قیمتی ‪ ۴‬خودرو‬ ‫رنوساندرو‪ ،‬پژو ‪۲۰۷‬‬ ‫اتوماتیک‪ ،‬پارس تندر‪،‬‬ ‫تندر ‪۹۰‬اتوماتیک و‬ ‫تندر ‪ ۹۰‬اتوماتیک‬ ‫پالس با اخذ ‪ ۴‬ستاره‬ ‫کیفی باالترین کیفیت‬ ‫خودروهای تولیدی‬ ‫ساخت داخل را در این‬ ‫ماه به خود اختصاص‬ ‫دادند‬ ‫تازه ترین گزارش ارزشیابی ملی خودروهای ساخت داخل نشان داد‬ ‫تداوم روند کیفی خودروسازان در تابستان‬ ‫گروه خودرو‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در تازه ترین‬ ‫گزارش خود از ارزشیابی ملی خودروهای ساخت داخل‬ ‫ضمن معرفی خودروهای باکیفیت در ش��هریور‪ ،‬بررسی‬ ‫عملکرد مقایس��ه ای خودروها نسبت به مرداد را منتشر‬ ‫کرده که بر اس��اس ان مش��خص می ش��ود‪ ،‬روند فعلی‬ ‫ارتقای کیفیت در خودروهایی با س��گمنت های مختلف‬ ‫قیمت همچنان حفظ شده است‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» در شهریور امسال ‪۶۹‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۱۲‬دستگاه خودرو تولید شده که ‪ ۹۹‬درصد از‬ ‫حجم تولیدات به خودروهای گروه س��بک و یک درصد‬ ‫به خودروهای گروه س��نگین اختصاص داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫خودروه��ای تولیدی در این ماه ش��امل ‪۵۰‬مدل خودرو‬ ‫درگروه سبک و ‪ ۷‬مدل در گروه سنگین بوده و در بخش‬ ‫وانت در س��طح قیمتی ‪ ،۲‬خودرو وان��ت تندر با اخذ ‪۳‬‬ ‫ستاره کیفی باالترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت‬ ‫داخل را در این ماه به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫در بخ��ش س��واری و در س��طح قیمت��ی ی��ک‪ ،‬نیز‬ ‫خودروهای نیو م��زدا ‪۳‬و گرندویتارا موفق به دریافت ‪۴‬‬ ‫ستاره کیفی ش��دند‪ .‬در سطح قیمتی ‪ ۲‬نیز خودروهای‬ ‫هیوندای ای ‪ ۲۰‬و کیاس��راتو‪ ،‬در سطح قیمتی ‪ ۳‬خودرو‬ ‫هیوندای ای ‪ ۱۰‬و در سطح قیمتی ‪ ۴‬خودرو رنوساندرو‪،‬‬ ‫پ��ژو ‪ ۲۰۷‬اتوماتیک‪ ،‬پارس تندر‪ ،‬تن��در ‪۹۰‬اتوماتیک و‬ ‫تندر ‪ ۹۰‬اتوماتیک پالس با اخذ ‪ ۴‬ستاره کیفی باالترین‬ ‫کیفیت خودروهای تولیدی س��اخت داخل را در این ماه‬ ‫به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫در بخش باری نیز خودروهای کش��نده اس��کانیا جی‬ ‫‪ ۴۱۰‬و کش��نده ولوو اف اچ ‪ ۵۰۰‬با اخذ ‪ ۴‬ستاره کیفی‬ ‫در ردیف باالترین کیفیت خودروهای تولیدی س��اخت‬ ‫داخل در شهریور قرار گرفتند‪.‬‬ ‫در بخش مس��افری نیز تنها خ��ودرو تولیدی اتوبوس‬ ‫ی اس��کانیا‪ ۴۲۱۲‬مارال در فهرست ارزشیابی‬ ‫بین ش��هر ‬ ‫شرکت ملی بازرسی کیفیت و استاندارد قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹گران های باکیفیت‬ ‫بررسی جدول مقایسه سطح کیفی خودروهای سواری‬ ‫نیز نش��ان می دهد در خودروهای با رده قیمتی باالتر از‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‪ ،‬کیفیت همچنان حفظ ش��ده و به‬ ‫همین دلیل تفاوتی در میزان س��تاره ها ش��اهد نیستیم‬ ‫و ‪ ۲‬خودرو عرضه ش��ده در این گروه همچنان ‪ ۴‬ستاره‬ ‫کیفیت را از ان خود کرده اند‪.‬‬ ‫نگاه��ی به ج��دول خودروهای ‪ ۷۵‬ت��ا ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تومان نیز نش��ان از تداوم روند رو به بهبود کیفیت دارد‬ ‫به طوری که ‪ ۴‬خودرو عرضه ش��ده در این گروه که در‬ ‫مرداد موفق به دریافت ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬ستاره کیفی شده بودند با‬ ‫ادامه روند خود موفق به حفظ س��تاره های خود شدند و‬ ‫هیوندای ای ‪ ۲۰‬و کیاسراتو همچنان سردمدار این گروه‬ ‫به شمار می روند‪.‬‬ ‫گ��روه خودروهای س��واری ‪ ۵۰‬ت��ا ‪ ۷۵‬میلیون تومان‬ ‫میزب��ان مهم��ان جدیدی اس��ت‪ .‬در این فهرس��ت که‬ ‫نرخ تورم تولیدکننده خودرو افزایش یافت‬ ‫ش��اخص به��ای تولیدکنن��ده بخش وس��ایل نقلیه‬ ‫موتوری در مرداد نس��بت به مدت مشابه سال قبل ‪۳/۵‬‬ ‫درصد افزایش یافت‪ .‬به گزارش عصر خودرو‪ ،‬براس��اس‬ ‫امار اعالم ش��ده از س��وی بانک مرکزی ن��رخ تورم در‬ ‫مرداد سال گذش��ته برای تولید وسایل نقلیه موتوری‪،‬‬ ‫تریلر و نیم تریلر نس��بت به ماه مشابه سال گذشته ‪۱/۸‬‬ ‫درصد بوده اس��ت‪ .‬تحریم های بین المللی و دسترس��ی‬ ‫غیر مس��تقیم به م��واد اولیه از جمله دالیلی اس��ت که‬ ‫پیش از این افزایش نرخ ش��اخص بهای تولیدکننده به‬ ‫ان نسبت داده می شد اما با رفع تحریم های بین المللی‬ ‫و اس��ان ش��دن دسترس��ی به مواد اولیه نه تنها شاهد‬ ‫تعدیل این ش��اخص بها نبودیم بلکه در یک سال اخیر‬ ‫ش��اخص بهای تولیدکننده رش��د نزدیک به دو برابر را‬ ‫تجرب��ه کرده اس��ت‪ .‬همچنین امارهای ارائه ش��ده از‬ ‫س��وی بانک مرکزی نش��ان دهنده ان اس��ت که تورم‬ ‫ماهانه بخش وس��ایل نقلیه موتوری در مقایس��ه تورم‬ ‫مرداد نس��بت به تیرماه افزایش داشته است؛ به طوری‬ ‫که تورم تولید وس��ایل نقلیه موتوری‪ ،‬تریلر و نیم تریلر‬ ‫در مرداد امسال نسبت به ماه قبل افزایش ‪ ۰/۳‬درصدی‬ ‫داشته اس��ت که با توجه به امار یاد شده می توان گفت‬ ‫روند هزینه های تولید در ای��ن بخش به صورت ماهانه‬ ‫در حال افزایش اس��ت؛ روند افزایشی هزینه های تولید‬ ‫امس��ال در حالی است که مرداد ‪ ۹۵‬نسبت به ماه قبل‬ ‫از ان ش��اهد تغییر در ت��ورم تولید نبودیم که به معنی‬ ‫ان اس��ت که تولیدکنندگان وسایل نقلیه موتوری این‬ ‫دوره را بدون افزایش هزینه های تولید سپری کرده اند‪.‬‬ ‫ش��اخص به��ای تولیدکنن��ده یکی از ش��اخص های‬ ‫تعیین نرخ اس��ت که وضعی��ت و تغییر قیمت هایی که‬ ‫در مراحل مختلف فرایند تولید توس��ط تولیدکنندگان‬ ‫وضع می ش��ود را اندازه گی��ری می کند‪ .‬این ش��اخص‬ ‫عالوه بر کااله��ا و خدمات نهایی کاالهای نیم س��اخته‬ ‫و م��واد خام را نیز در برمی گی��رد و می توان گفت ابزار‬ ‫مناسبی برای بررس��ی تغییرات هزینه تولید در صنایع‬ ‫و بخش های مختلف محسوب می شود که تولید وسایل‬ ‫نقلیه موتوری‪ ،‬تریلر و نیم تریلر نیز یکی از بخش هاست‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر به��ای تولیدکنن��ده بخش وس��ایل نقلیه‬ ‫موتوری در مدت زمان مورد بررسی امارهای اعالم شده‬ ‫بیانگر ان اس��ت که تورم قطعات و لوازم جانبی خودرو‬ ‫نیز در مردادامس��ال نس��بت به ماه مشابه سال گذشته‬ ‫افزایش ‪ ۷/۶‬درصدی داشته است‪ .‬ساسان قربانی‪ ،‬یکی‬ ‫از کارشناس��ان حوزه خودرو افزای��ش نرخ مواد اولیه را‬ ‫یکی از دالیل باال رفتن شاخص بهای تولیدکننده بخش‬ ‫وسایل نقلیه موتوری یاد کرده و در این باره می گوید‪ :‬در‬ ‫یک سال اخیر و به دلیل افزایش نرخ ارز شاهد افزایش‬ ‫غیرمعق��ول مواد اولیه در کش��ور بوده ایم که این امر بر‬ ‫بخش خودرو نیز اثرگذار بوده و باعث ش��ده تا شاخص‬ ‫بهای تولیدکنندگان این بخش افزایش قابل توجهی را‬ ‫تجربه کند‪ .‬این کارش��ناس خودرو معتقد اس��ت‪ ،‬تورم‬ ‫ب��ه وجود امده تورم عمومی به ش��مار می رود و ممکن‬ ‫اس��ت در برخی از کاالها نمود بیشتر یا کمتری داشته‬ ‫باش��د‪ .‬به گفته قربانی‪ ،‬در کنار افزایش نرخ مواد اولیه‬ ‫که عامل اصلی در افزایش ش��اخص بهای تولیدکننده‬ ‫بخش وس��ایل نقلیه موتوری محسوب می شود افزایش‬ ‫حقوق و دستمزد‪ ،‬نرخ ارز و هزینه های سربار نیز در باال‬ ‫رفتن نرخ تورم اثرگذار بوده است‪ .‬این کارشناس حوزه‬ ‫خودرو معتقد است با توجه به تغییرات انجام شده بازار‬ ‫نیز رفتار مناسب با تغییرات را از خود نشان می دهد که‬ ‫این رفتار افزایش نرخ خواهد بود‪.‬‬ ‫هیوندای ای ‪ ۱۰‬با ‪ ۳‬ستاره در صدر قرار گرفته تازه وارد‬ ‫جدی��دی به نام چان��گان س��ی اس ‪ ۳۵‬را در کنار خود‬ ‫می بین��د که ب��ا ‪ ۳‬س��تاره کیفی به دنبال کس��ب رتبه‬ ‫نخست این جدول اس��ت‪ .‬هرچند رقیبان چینی زیادی‬ ‫مانن��د اریزو ‪ ،۵‬جک جی ‪ ۵‬و برلیان��س اچ ‪ ۳۳۰‬را نیز‬ ‫خواهد داش��ت که همه ای��ن خودروها موفق به دریافت‬ ‫‪ ۳‬س��تاره کیفی شده اند‪ .‬اریو اتوماتیک نیز با ‪ ۲‬ستاره از‬ ‫دیگر خودروهای این فهرست است و لیفان ایکس ‪ ۶۰‬و‬ ‫ام وی ام ‪ ۵۵۰‬نیز تک س��تاره های بی فروغ این جدول به‬ ‫شمار می روند‪.‬‬ ‫نگاهی به س��تاره های خودروه��ای ‪ ۲۵‬تا ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫تومانی نش��ان از رقابتی س��نگین در این حوزه دارد به‬ ‫ط��وری که ‪ ۵‬خ��ودرو پرطرفدار بازار در این س��گمنت‬ ‫قیمتی برای رس��یدن به صدر جدول در تالش هستند‪.‬‬ ‫جدیدترین گزارش ش��رکت بازرسی کیفیت و استاندارد‬ ‫ایران نش��ان می دهد که رنو س��اندرو همچنان با کسب‬ ‫‪ ۴‬س��تاره کیفی در ص��در این جدول ق��رار دارد و پس‬ ‫از ان پ��ژو ‪ ۲۰۷‬اتوماتی��ک ت��ازه وارد ایران خ��ودرو که‬ ‫با چهره ای جدی��د روانه بازار ش��ده در جایگاه دوم این‬ ‫جدول قرار دارد‪ .‬خانواده تندر از جمله پارس تندر‪ ،‬تندر‬ ‫‪ ۹۰‬اتوماتیک و تن��در ‪ ۹۰‬پالس اتوماتیک نیز همچنان‬ ‫مانند ماه های گذش��ته ‪ ۴‬س��تاره خود را حفظ کرده اند‪.‬‬ ‫‪ ۳‬س��تاره های این جدول نیز با هیچ تغییری در جایگاه‬ ‫خ��ود مانده اند اما نباید این جدول را مانند باالی جدول‬ ‫دانست چرا که نگاهی به سایر خودروهای این رده قیمتی‬ ‫نش��ان از رویه متفاوتی دارد‪ .‬این جدول که بیش��ترین‬ ‫تعداد خودروها را در خود جای داده اس��ت عالوه بر ‪۱۲‬‬ ‫خودرو ‪ ۴‬یا ‪ ۳‬ستاره‪ ۱۳ ،‬خودرو با ستاره هایی کم فروغ تر‬ ‫دارد به طوری که حتی ش��اهد ‪ ۹‬خودرو تک ستاره در‬ ‫این جدول هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تک ستاره های بی فروغ بازار‬ ‫اما بررس��ی جدول خودروهای با ن��رخ پایین تر از ‪۲۵‬‬ ‫میلیون تومان همچنان مصرف کنندگان این رده قیمتی‬ ‫را از داش��تن خودروی��ی با این میزان ن��رخ اما با کیفیت‬ ‫نا امی��د می کند‪ .‬این ‪ ۳‬خودرو که از خانواده پراید بوده و‬ ‫تا پایان سال بیشتر مهمان این جدول نیستند همچنان‬ ‫با تک ستاره در اسمان کیفیت شان می درخشند‪.‬‬ ‫عالوه بر خودروهای سواری بررسی جدول مقایسه‬ ‫کیفی خودروهای سنگین نشان از وضعیت به مراتب‬ ‫بهت��ری دارد چرا ک��ه با وج��ود محدود ب��ودن تعداد‬ ‫خودروه��ای تولی��دی در این بخ��ش‪ ،‬خودروهایی با‬ ‫بیش از ‪ ۲‬ستاره را شاهد هستیم‪.‬‬ ‫کیفی��ت این دس��ته از خودروه��ا تا نقط��ه ای ارتقا‬ ‫یافته که کش��نده اس��کانیا جی ‪ ۴۱۰‬ماموت دیزل و‬ ‫کش��نده ولوو اف اچ ‪ ۵۰۰‬سایپا دیزل موفق به کسب‬ ‫‪ ۴‬س��تاره کیفیت ش��ده اند و در بخش کامیون ها نیز‬ ‫کامیون ایس��وزو ان پی ار ‪ ۷۵‬ام بهمن دیزل ‪ ۳‬ستاره‬ ‫کیفیت را ب��ه خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬نکته قابل‬ ‫توج��ه در این بخش تداوم روند ارتقای کیفی در این‬ ‫دسته از خودروهاست به طوری که بررسی عملکرد ‪۲‬‬ ‫ماه گذشته خودروهای سنگین نشان از ثبات عملکرد‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫نقطه ضعف اروپایی ها‪ ،‬حیاط خلوت چینی ها شد‬ ‫خودروهای چینی چند س��الی اس��ت که بازار ایران به‬ ‫ویژه کمت��ر از ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان را از ان خود کرده اند‬ ‫که به عقیده کارشناسان خوش اقبالی چینی ها در ایران‬ ‫به واس��طه ارائه تسهیالت خرید خودرو و امکانات رفاهی‬ ‫و فنی خودروهای چینی است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خودروکار‪ ،‬از ابت��دای دهه ‪ ۸۰‬خودروهای‬ ‫چینی با مش��ارکت ش��رکت های ایران خودرو و مدیران‬ ‫خودرو به بازار ایران وارد ش��دند اما کمتر کسی محصول‬ ‫واردات��ی ایران خودرو را به ذهن دارد‪ .‬رفته رفته چینی ها‬ ‫مسیر خود را به ایران پیدا کردند و زمانی که تحریم های‬ ‫غ��رب ب��ر ایران ب��ه وی��ژه اقتصاد ایران تش��دید ش��د‪،‬‬ ‫ش��رکت های چینی بازار خودرو ایران را بیش از گذشته‬ ‫اماده و مهیا دیدند‪.‬‬ ‫در سال های اخیر شرکت های بسیاری همچون فوتون‪،‬‬ ‫چری‪ ،‬چانگان‪ ،‬جک‪ ،‬برلیانس‪ ،‬زوتی‪ ،‬لیفان‪ ،‬دانگ فنگ‪،‬‬ ‫بی وای دی‪ ،‬ام جی‪ ،‬جیلی‪ ،‬گریت وال‪ ،‬بایک‪ ،‬فاو و هایما با‬ ‫محصوالت متنوع خود وارد بازار شده اند که عمر محصول‬ ‫باالیی ندارند و وارد دوره تعمیر می شوند‪.‬‬ ‫گزارش��ات حکایت از ان دارد که خودروهای چینی در‬ ‫کن��ار محصوالت قدیمی بازار ایران توانس��ته حجم قابل‬ ‫توجه��ی از ب��ازار را از ان خ��ود کند و به عب��ارت دیگر‬ ‫چینی ها در بازار ایران توانس��ته اند خوش اقبالی داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫بررسی بازار نشان از ان دارد که خودروهای چینی در‬ ‫بازار ایران به دو دلیل عمده توانس��ته اند فروش مناسبی‬ ‫را از ان خ��ود کنند ک��ه از این دالیل می ت��وان به ارائه‬ ‫تس��هیالت بلند مدت و ارزان ن��رخ و ارائه امکانات رفاهی‬ ‫و فنی اشاره کرد‪.‬‬ ‫در این زمینه حسن کریمی سنجری‪ ،‬کارشناس صنعت‬ ‫خ��ودرو با بی��ان اینکه هم��کاری با ش��رکت های چینی‬ ‫همچ��ون یک شمش��یر دو لبه اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬نرخ‬ ‫تمام شده در خودروسازی های چین به مراتب پایین تر از‬ ‫دیگر شرکت هاست و این موضوع تنها به دلیل نرخ ارزان‬ ‫کارگر در این کشور نیس��ت و بخشی از ارزان بودن نرخ‬ ‫تمام ش��ده خودرو در این کشور به دلیل استاندارد پایین‬ ‫در تولید و ساخت برخی از خودروهای چینی است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬تمام خودروسازان چینی اجازه حضور در بازار‬ ‫اروپا را ندارند و این موضوع گواهی بر پایین بودن کیفیت‬ ‫برخی از محصوالت چینی است‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد‪ :‬پلتفرم های‬ ‫صنعت خودروسازی ایران در سال های اخیر قدیمی شده‬ ‫و بروزرس��انی پلتفرم برای خودروس��ازان و قطعه سازان‬ ‫ایران��ی هزینه باالیی دارد که با این تفاس��یر خودروهای‬ ‫چین��ی ک��ه دارای امکان��ات رفاهی و فنی روز هس��تند‬ ‫توانسته اند به بازار ایران ورود کنند‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬از س��وی دیگر بازار ایران با وجود انکه‬ ‫ب��ازار مناس��بی برای عرضه خودرو اس��ت اما با مش��کل‬ ‫نقدینگ��ی از س��وی خری��داران مواجه اس��ت‪ ،‬از این رو‬ ‫چینی ه��ا با تزریق منابع مالی و ارائ��ه خودرو با امکانات‬ ‫فن��ی و رفاهی روز بازار مناس��بی را در ایران از ان خود‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫حال با این تفاسیر می توان گفت که خودروهای چینی‬ ‫به واس��طه ارائه تس��هیالت بلند مدت از س��وی نماینده‬ ‫ف��روش ایرانی و وجود امکان��ات رفاهی و فنی در خودرو‬ ‫توانسته بازار مناس��بی را از ان خود کند و این در حالی‬ ‫است که خودروهای تولیدی ایران از پلتفرم های قدیمی‬ ‫بهره می برند و مش��تریان ب��ازار ایران ب��ه دنبال خودرو‬ ‫جدیدتری هستند‪.‬‬ ‫ارتقای کیفی با تغییر‬ ‫سیاست گذاری خودروسازان‬ ‫هرچند در س��ال های اخیر‬ ‫ت انجام شده از سوی‬ ‫با اقداما ‬ ‫متولیان صنعت خودرو شاهد‬ ‫تحوالت زیادی در این بخش‬ ‫بوده ایم و این صنعت ش��اهد‬ ‫تغییرات بس��یاری نس��بت به‬ ‫گذش��ته با این حال بررس��ی‬ ‫محمدرضا امیرحسن خانی‬ ‫س��طح کیف��ی خودروه��ای‬ ‫عضو کمیسیون اصل ‪۹۰‬‬ ‫داخل��ی نش��ان می ده��د که‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫تولیدات داخل��ی قابل قیاس‬ ‫با خودروهای خارجی نیستند‬ ‫و هن��وز راه زیادی برای رس��یدن به کیفیت ای��ده ال وجود‬ ‫دارد‪ .‬بررس��ی روند موجود در صنعت خودرو نش��ان می دهد‬ ‫که ای��ن صنعت ازنظر کیفی دچار مش��کالت عدیده ای بوده‬ ‫و با ضعف های بس��یاری مواجه است و به نظر می رسد بهبود‬ ‫وضعیت تولید در صنعت خودرو و رفع موانع کنونی ان نیازمند‬ ‫خصوصی سازی است‪ .‬در این شرایط می توان به جای ممانعت‬ ‫از واردات خودروه��ای باکیفیت ازس��وی مصرف کنندگان یا‬ ‫افزای��ش تعرفه ها به تغییر سیاس��ت گذاری های کنونی اقدام‬ ‫کرد‪ .‬بنابراین الزم است هرچه سریع تر اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساسی در صنعت خودرو در دستور کار قرار گیرد‪ .‬بی شک با‬ ‫اجرای این اصل و تحقق خصوصی سازی به معنای واقعی در‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬س��طح کیفی خودروهای داخلی ارتقا یافته و‬ ‫ازنظر استاندارد قابل رقابت با خودروهای موجود در بازارهای‬ ‫جهان��ی خواهد بود و از این طریق تمایل مصرف کنندگان به‬ ‫خری��د خودروهای داخلی افزایش خواهد یافت‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که هم اکنون پایین بودن س��طح کیف��ی خودروهای‬ ‫داخلی‪ ،‬رغبت مردم به خرید این خودروها را کاهش می دهد‬ ‫چراکه ازنظر کیفیت موردپسند خریداران نیست‪.‬‬ ‫هرچند در مس��یر خصوصی س��ازی در این صنعت موانعی‬ ‫وج��ود دارد اما بی توجهی به اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی‬ ‫و سنگ اندازی در مسیر دستیابی به اقتصاد مقاومتی ازجمله‬ ‫عواملی هس��تند که مانع تحقق خصوصی س��ازی در صنعت‬ ‫خودروسازی می شوند‪ .‬در این شرایط الزم است دولت ضمن‬ ‫توجه به اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی‪ ،‬در راستای دستیابی‬ ‫به افزایش س��رانه و درامد مل��ی و حمایت از تولیدکنندگان‬ ‫داخلی به این مسئله توجه الزم را داشته باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫دی ماه‪ ،‬اغاز تحویل هایما اس‪۵‬‬ ‫ب��ا توجه به اس��تقبال بی نظیر مش��تریان از طرح پیش فروش‬ ‫هایما اس ‪ ،۵‬ظرفیت پیش بینی ش��ده ب��رای این خودرو با موعد‬ ‫تحویل دی تا اسفند ‪ ۹۶‬در همان ساعات اولیه تکمیل شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬مصطف��ی خان کرمی‪ ،‬معاون بازاریابی و‬ ‫فروش گروه صنعتی ایران خودرو گفت‪ :‬گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫با ه��دف جلب رضای��ت و خواس��ت مش��تریان و تامین بخش‬ ‫بزرگتر ی از بازار محصوالت کراس اوور در روز یکشنبه ‪ ۲‬مهر در‬ ‫ش��هر مقدس مشهد محصول هایما اس ‪ ۵‬را به بازار و مشتریان‬ ‫معرف��ی و همزمان پیش فروش ان را اغاز ک��رد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه این خودرو نس��بت به خودروهای رقیب نقاط‬ ‫قوت و متمای��زی همچون موتور پرت��وان‪ ،‬امکانات و تجهیزاتی‬ ‫مانن��د صندلی برقی راننده و سرنش��ین‪ ،‬دوربین ‪ ۳۶۰‬درجه و‪...‬‬ ‫دارد این اس��تقبال پیش بینی و تمهیدات و هماهنگی های الزم‬ ‫از قبل مهیا شده بود اما با توجه به محدودیت تعداد عرضه شده‪،‬‬ ‫مشتریان زیادی موفق به ثبت نام نشدند که شرکت ایران خودرو‬ ‫با توجه به برنامه ریزی تولید در فرصت های اینده سعی در ارائه‬ ‫دوباره شرایط فروش برای این خودرو خواهد داشت‪ .‬خان کرمی‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬پ��س از عرضه محصول شاس��ی بلند هایما اس ‪۷‬‬ ‫توربوش��ارژ و استقبال مشتریان از این نشان تجاری و محصول و‬ ‫با توجه به نیاز و تقاضای مش��تریان در بخش محصوالت کراس‬ ‫اوور‪ ،‬گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو محصول جدید هایما اس ‪ ۵‬را‬ ‫به بازار معرفی کرد‪ .‬این محصول در سایت ایران خودرو خراسان‬ ‫ی وارد بازار خواهد‬ ‫به تولید خواهد رسید و بر اساس برنامه از د ‬ ‫ش��د‪ .‬برمبنای این گزارش‪ ،‬هایما اس ‪ ،۵‬محصولی است که در‬ ‫س��طح جهانی با نام کامپکت ک��راس اوور (‪Compact over‬‬ ‫‪ )Cross‬شناخته می ش��ود‪ .‬این خودرو در سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی‬ ‫در نمایش��گاه گوانگ ژو برنده جایزه س��االنه بهترین اس یو وی‬ ‫شهری شده و همچنین ‪ ۵‬ستاره ایمنی را دریافت کرده است‪.‬‬ ‫وانت پراید ‪۲‬ستاره شد‬ ‫شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گزارش ارزیابی کیفیت‬ ‫خودروهای وانت تولیدی در ش��هریور امس��ال را منتش��ر کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش س��ایپا نیوز براس��اس گزارش ش��رکت بازرس��ی کیفیت و‬ ‫اس��تاندارد ایران کیفیت وانت پراید افزایش یافته و از سطح کیفی‬ ‫تک س��تاره به ‪ ۲‬س��تاره ارتقا یافته اس��ت‪ .‬کیفیت باقی وانت های‬ ‫تولیدی در ش��هریور امس��ال ثاب��ت مانده و مانند م��اه پیش از ان‬ ‫(مرداد) است به گونه ای که وانت تندر ‪ ۹۰‬همچنان ‪ ۳‬ستاره و وانت‬ ‫پیکاپ فوتون‪۲‬س��تاره کیفی را کس��ب کرده است‪ .‬باقی وانت های‬ ‫تولید داخل ش��امل مزدا کارا ‪ ۲۰۰۰‬ت��ک کابین‪ ،‬مزدا کارا ‪۲۰۰۰‬‬ ‫دو کابین‪ ،‬وانت نیس��ان تک س��وز‪ ،‬وانت اریس��ان و وانت نیس��ان‬ ‫دوگانه س��وز نیز همچنان در پایین ترین س��طح کیفی تولید شده و‬ ‫تنها یک ستاره از ‪ ۵‬ستاره کیفی را کسب کرده اند‪ .‬در مدل ارزیابی‬ ‫کیفیت خودروهای داخلی‪ ،‬این محصوالت بس��ته به کیفیت خود‬ ‫یک تا ‪ ۵‬ستاره کسب می کنند‪ .‬یک ستاره پایین ترین سطح کیفی‬ ‫و ‪ ۵‬ستاره باالترین سطح کیفی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫ﺧﺒﺮ‬ ‫ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 12‬ﻣﻬﺮ ‪1396‬‬ ‫‪ 13‬ﻣﺤﺮﻡ ‪1439‬‬ ‫‪ 4‬ﺍﻛﺘﺒﺮ ‪2017‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﻬﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 224‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2197‬‬ ‫ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ‪ :‬ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻰ»‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻣﺴﺌﻮﻝ‪ :‬ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺰﺭﮔﻤﻬﺮ‬ ‫«‬ ‫ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻣﺴﺌﻮﻝ‪ :‬ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺩﻫﺸﻮﺭ‬ ‫ﺳﺮﺩﺑﻴﺮ‪ :‬ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻘﺪﻡ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪ - 82190 :‬ﻧﻤﺎﺑﺮ‪ -88713730 :‬ﭘﻴﺎﻣﻚ‪ -300082190 :‬ﭘﻴﺎﻣﮕﻴﺮ ﺻﻮﺗﻰ‪88105304 :‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﮔﻬﻰﻫﺎ‪ - 88722732-3 :‬ﻧﻤﺎﺑﺮﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎ‪88109733 :‬‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ‪ - 88722735 :‬ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ‪88105309 :‬‬ ‫ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎ‪88724211 :‬‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﻰ‪ :‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻰ‪ -‬ﻛﻮﭼﻪ ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪26‬‬ ‫ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ ‪1586733811‬‬ ‫ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ‪ :‬ﺷﺮﻛﺖ ﭼﺎپ ﺭﻭﺍﻕ ﺭﻭﺷﻦﻣﻬﺮ‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫ﻋﻀﻮ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻰ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺭﺳﺎﻧﻪ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ‬ ‫ﻛﺎﺭﺗﻮﻥ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍ ﻧﺸﺪﻥ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 87‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻣﺴــﺌﻮﻻﻥ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷــﺖ ﻛﺎﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‪:‬‬ ‫ﺑــﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 87‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺷــﺪﻩ‬ ‫ﻛــﻪ ﻧﻘﺸــﻪ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺑــﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﺍﺭﺍﺋــﻪ ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺍﺯﺳــﻮﻯ ﻫﻴﭻ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﻰﺷــﻮﺩ ﻛﻪ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺨﻄﻰ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻛﺎﺭ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ‬ ‫ﺍﺷﺮﻑﻣﻨﺼﻮﺭﻯ‪ ،‬ﺭﻳﻴﺲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻛﺎﺭ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﺸــﺪﻥ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 87‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﻳﻠﻨﺎ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 87‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﺎﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﺍﻣــﺎ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﻴﭻﻛــﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺣﺪﺍﺙ‬ ‫ﻳﺎ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﻭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﺯﻩ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻰ ﻣﺸــﺨﺺ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ‬ ‫ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻧﻘﺸــﻪﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺴﺐ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﺎﺭ ﺍﺭﺳــﺎﻝ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﻫﻴﭻﻳﻚ ﺍﺯ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺎﺳــﻴﺲ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺁﻧﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻧﻘﺸــﻪﻫﺎﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﺎﺭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﻳﻤﻨﻰ‬ ‫ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﻛﺎﺭﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻣﺸــﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ‬ ‫ﻧﺨﻮﺍﻫــﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺣــﺪﺍﺙ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﺍﻩ‬ ‫ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺟــﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 87‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﺭﻯ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ‪ :‬ﺗﻮﺭ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻯ ﻳﺎ ﺗﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻰ؟!‬ ‫ﻓﺮﺍﺭﻳﺎﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺗﻮﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﻃﺮﺡ‪ :‬ﻫﺎﺩﻯ ﺍﺷﺮﻓﻰ »ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ«‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺷﻰ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ ﺑﻠﻮچ‬ ‫ﺯﺑﻴﺪﻩ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﺶ ﺭﺍ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻛﺮﺩ‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﺯﺑﻴــﺪﻩ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﺶ ﺭﺍ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻛﺮﺩﻩ؛ ﺯﻥﻫﺎﻯ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻳﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺑﺮﮔﺸــﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺍﻣﻴﺪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﺪ ﺯﻥ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﻭ ﻛﻢ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺩﺭ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻳﻰ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺭﻭﻯ ﭘﺎﻯ‬ ‫ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﺎﻳﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﻯ ﺍﻣﺮﺍﺭ ﻣﻌﺎﺵ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮ ﺑﺎﺩ‬ ‫ﺭﻓﺘﻪﺍﺳــﺖ؛ ﺍﻭ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﻫﻴﭻ ﺩﺭﺁﻣﺪﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ؛ ﻓﻘﻂ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ‬ ‫ﻣﺎﻧﺪﻩﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﻠﻨﺎ‪ ،‬ﺑﻠﻮﭼﺴــﺘﺎﻥ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻭ ﻧﺨﻞ‬ ‫ﺍﺳﺖ؛ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺳﺨﺘﻜﻮﺷﻰ ﻭ ﻧﺠﺎﺑﺖ ﻭ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﻜﻮﻩ ﺳﻮﺯﻥ‬ ‫ﺭﻭﻯ ﺳﻮﺯﻥ ﻣﻰﺯﻧﺪ‪ ،‬ﺯﻥ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ ﺑﻠﻮچ؛ ﻛﺎﺭ ﺳﺨﺘﻰ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﻗﺖ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺁﺳﺘﻴﻦﻫﺎ ﻭ ﺟﻠﻮﻯ ﭘﻴﺮﺍﻫﻦﻫﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻘﺶﻫﺎﻯ ﺳﻨﺘﻰ ﺑﻠﻮﭼﻰ ﻣﺰﻳﻦ ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺷﺎﻝﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺳﺮﻯﻫﺎ‬ ‫ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦﻃﻮﺭ‪ .‬ﭼﺸﻢ ﺭﺍ ﻣﺴﺤﻮﺭ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳــﻮﺯﻥﺩﻭﺯﻯ ﻭ ﺁﻳﻨــﻪﻛﺎﺭﻯ‪ ،‬ﻳــﻚ ﺻﻨﻌــﺖ ﻗﺪﻳﻤــﻰ‬ ‫ﺑﻠﻮﭼﺴــﺘﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻛﺎﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ‬ ‫ﺍﻏﻠﺐ ﻛﺎﺭ ﺩﺳــﺖ ﺯﻧﺎﻥ؛ ﺍﻳﻦ ﺯﻧــﺎﻥ‪ ،‬ﻫﻨﺮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﺭﺙ‬ ‫ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ؛ ﻫﻨﺮ ﺳــﻮﺯﻥﺩﻭﺯﻯ ﺑﻠﻮﭼﻰ ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ‪ ،‬ﻭﺍﺭﺙ ﻫﻨــﺮ ﻣﺎﺩﺭﻫــﺎ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭگﻫﺎ‬ ‫ﻫﺴــﺘﻨﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﻛﻮﺩﻛــﻰ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﻰ ﺍﻳﻦ ﻫﻨــﺮ ﺭﺍ ﻣﻰﺁﻣﻮﺯﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻰﺁﻣﻮﺯﻧــﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﭙﺮﻫﺎﻯ ﺑﻠﻮﭼﻰ ﻧﺸﺴــﺘﻪﺍﻧﺪ‬ ‫ﻳﺎ ﺯﻳﺮ ﺳﻘﻒﻫﺎﻯ ﻛﺎﻫﮕﻠﻰ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﻰﺑﺮﻧﺪ‪ ،‬ﺳﻮﺯﻥ‬ ‫ﺭﻭﻯ ﺳﻮﺯﻥ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﻭ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎﻯ ﺯﻥ ﺑﻠﻮچ ﺭﺍ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳــﻮﺯﻥﺩﻭﺯﻯ ﺑﻠﻮچ‪ ،‬ﻫﻨﺮ ﻇﺮﻳﻒ ﻭ ﭘﺮﺳﺎﺑﻘﻪﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﻫﻴﭻﻛﺲ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﻰ ﻧﻤﻰﺩﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﻭﺍﺝ‬ ‫ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻛﺘﺐ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑــﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔــﺖ ﻛﺎﺭ ﺑﻠﻮﭼﻰﺩﻭﺯﻯ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻥ‬ ‫ﮔﻞ ﺍﺑﺮﻳﺸﻢ ﺩﻭﺧﺘﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪﻫﺎﺳﺖ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩﺍﻯ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺑﺮﻳﺸﻢ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺳﺎﻝﻫﺎﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮﺯﻥﺩﻭﺯﻯ‬ ‫ﻛﺴﺎﺩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻧﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﻫﻨﺮ ﺍﻣﺮﺍﺭ ﻣﻌﺎﺵ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻧــﻪ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫ﺍﺻﻴﻞ ﺑﻠﻮﭼﻰﺩﻭﺯﻯ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﭘﺮﺑﻴﺮﺍﻩ ﻧﻴﺴــﺖ ﺍﮔﺮ ﻧﮕﺮﺍﻥ‬ ‫ﺭﻭﺯﻯ ﺑﺎﺷــﻴﻢ ﻛــﻪ ﺑــﺎ ﺭﻭﺍﺝ ﻣﺎﺷــﻴﻨﻰﺩﻭﺯﻯﻫﺎ ﻭ ﻭﺭﻭﺩ‬ ‫ﺳــﻮﺯﻥﺩﻭﺯﻯﻫﺎﻯ ﺑﻰﻛﻴﻔﻴــﺖ ﺧﺎﺭﺟﻰ‪ ،‬ﻫﻨــﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻠﻮچ‬ ‫ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﭘﺴﺘﻮﻯ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺭﺍﻧﺪﻩ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺯﻧﺎﻥ ﺻﻨﻌﺘﮕــﺮ ﺑﻠﻮچ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺍﻳــﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺧﻮﺩﻣــﺎﻥ ﻭ ﺩﻭﺭﻭﺑﺮﻯﻫــﺎ ﺳــﻮﺯﻥﺩﻭﺯﻯ ﻣﻰﻛﻨﻴــﻢ؛ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺑــﺮﺍﻯ ﻓــﺮﻭﺵ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ؛ ﺯﺑﻴــﺪﻩ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ‬ ‫ﺯﻥﻫﺎﺳــﺖ‪ .‬ﺯﻧﻰ ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺍﻫﻞ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﭘَﺴﻜﻮﻩ‬ ‫ﺳــﺮﺍﻭﺍﻥ؛ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑﻊ »ﺳﻴﺐ ﻭ ﺳﻮﺭﺍﻥ« ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎ ﻗﻠﻌﻪﺍﻯ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﻭ ﺯﻧﺎﻧﻰ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ‬ ‫ﻓﺮﺍﻣﻮﺵﺷﺪﮔﺎﻧﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺯﺑﻴﺪﻩ‪ ،‬ﻛﻮﺩﻛﻰ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﻰ ﺭﺍ ﻫﻤﻴﻦﺟﺎ ﺩﺭ ﭘﺴــﻜﻮﻩ ﺳﭙﺮﻯ‬ ‫ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺣﺎﻻ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻧﺴﺎﻟﻰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﻮﺕ ﻫﻤﺴﺮ‪ ،‬ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ‬ ‫ﺧﺎﻧــﻮﺍﺭ ﺍﺳــﺖ؛ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻯ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻨﺒــﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪﻯ ﺑﻪ ﺟﺰ‬ ‫ﻳﺎﺭﺍﻧــﻪ ﻭﺍﺭﻳــﺰﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﻧــﺪﺍﺭﺩ‪ .‬ﻗﺼﻪﺍﺵ ﺭﺍ ﺑــﺎ ﺩﻟﺘﻨﮕﻰ ﻭ‬ ‫ﺍﻳﻨﻔﻮﮔﺮﺍﻓﻰ‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‪ :‬ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻰ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺭﻭﺍﻳــﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻜﺚ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﭘﺮﺳــﺶ‬ ‫ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ :‬ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻮﺵﺷﺎﻥ ﺑﺮﺳﺎﻥ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ‪ .‬ﻣﺎ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻳﻰ ﺳﻮﺍﺩ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ‪ ،‬ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﺯ‬ ‫ﺣﻖﻣﺎﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺯﺑﻴﺪﻩ‪ ،‬ﺯﻧﻰ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺳــﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻰﺍﺵ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ؛‬ ‫ﺍﺯ ﺑﻰﭘﻮﻟﻰ ﻭ ﻓﻘﺮ؛ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺯﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪ‬ ‫ﺭﺍﻫﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻣﺮﺍﺭ ﻣﻌﺎﺵ ﺧﻮﺩ ﻭ ﭘﺴﺮﺵ ﺑﺠﻮﻳﺪ‪ :‬ﺯﻭﺩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ‬ ‫ﻛﺮﺩﻡ؛ ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﻰﺩﺍﻧﻰ‪ ،‬ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﭼﻄﻮﺭ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭼﺸﻢ ﺑﺎﺯ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﻛﻪ ﺩﻳﺪﻡ ﺷﻮﻫﺮﺩﺍﺭﻡ‪.‬‬ ‫ﺗــﺎ ﺷــﻮﻫﺮﻡ ﺯﻧــﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﭼــﺮﺥ ﺯﻧﺪﮔــﻰ ﻫﺮﺟــﻮﺭ ﺑﻮﺩ‬ ‫ﻣﻰﭼﺮﺧﻴــﺪ‪ .‬ﺍﻭ ﻛﻪ ﻓﻮﺕ ﻛﺮﺩ‪ ،‬ﺑﻰﺭﻭﺯﻯ ﻣﺎﻧﺪﻳﻢ‪ 3 .‬ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ‬ ‫ﺭﻓﺘﻨــﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺖ‪ .‬ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺪﻡ ﻭ ﻳﻚ ﭘﺴــﺮﻡ‪ .‬ﺳــﺎﻝﻫﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﭘﻮﺷــﺶ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺑﻮﺩﻡ‪ .‬ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺧﻴﻠﻰ ﺳــﺨﺖ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﻳﺪﻡ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳــﺖ ﺁﺳــﺘﻴﻦﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﺰﻧــﻢ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻨﺮﻯ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﻠﺪﻡ‪ ،‬ﭘﻮﻝ ﺩﺭﺑﻴــﺎﻭﺭﻡ‪ 10 .‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ‬ ‫ﻭﺍﻡ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻭ ﺷــﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩﻡ‪ .‬ﺯﺑﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﻫﻤــﺮﺍﻩ ‪ 6 ،5‬ﻧﻔﺮ ﺍﺯ‬ ‫ﺯﻧﺎﻥ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻭ ﻓﺎﻣﻴﻞ‪ ،‬ﻧﻴﻤﭽﻪ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﻣﻰﺍﻧﺪﺍﺯﺩ‬ ‫ﻭ ﺷــﺮﻭﻉ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ‪ .‬ﺁﻳﻨﻪﻛﺎﺭﻯ‪ ،‬ﺳــﻮﺯﻥﺩﻭﺯﻯ ﺭﻭﻯ‬ ‫ﭘﻴﺮﺍﻫﻦ‪ ،‬ﺭﻭﻯ ﺭﻭﺳــﺮﻯ ﻭ ﺷــﺎﻝ‪ ،‬ﺗﺰﺋﻴﻨﺎﺕ ﻣﻨﺰﻝ ﻭ ﻫﺮﭼﻪ‬ ‫ﻧﻘﺸــﻰ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﻭ ﺁﻳﻨﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬ﺯﺑﻴﺪﻩ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﺍﻣﺎ ﻫﺮﭼــﻪ ﻣﻰﻛﻮﺷــﺪ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﺍ ﺳــﺮﭘﺎ‬ ‫ﻧﮕﻪﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻭ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺳــﺨﺘﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺭﺍﻧــﺪﻩ ﺍﻳﻦﻃﻮﺭ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‪:‬‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻴﻢ؛ ﭘﺴﺮﻡ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺭﺍ ﻣﻰﺑﺮﺩ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ‪.‬‬ ‫ﺣﺘﻰ ﻣﺸــﻬﺪ ﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻣﺎ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﻤﻰﺭﻓﺖ‪ .‬ﻳﻜﻰ‪ ،‬ﺩﻭ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺍﻭﻝ ﺑﺪ ﻧﺒﻮﺩ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴــﺘﻴﻢ ﺳــﺮﭘﺎ ﺑﻤﺎﻧﻴﻢ‪ .‬ﺍﻻﻥ‪8‬‬ ‫ﻣﺎﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺭﺍ ﺗﺨﺘﻪﻛﺮﺩﻩﺍﻳــﻢ‪ .‬ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ‬ ‫ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺯ ﻧــﺮﺥ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﺶ ﻛــﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‪ ،‬ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ ﺩﺳــﺖ ﻭ ﺳــﻮﻯ ﭼﺸــﻢ ﺯﺑﻴﺪﻩ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﮔﺮﺍﻥ ﻫﻢ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻣﺜﻼ ﺭﻭﺳﺮﻯ ﻧﺨﻰ ﺳﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﻣﻰﺧﺮﻳﻢ ‪10‬‬ ‫ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ‪ .‬ﺳﻮﺯﻥﺩﻭﺯﻯ ﻭ ﺁﻳﻨﻪﻛﺎﺭﻯ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ؛ ﻣﻰﺩﻫﻴﻢ‬ ‫‪ 25‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ‪ .‬ﻛﺎﺭ ﭼﻨﺪ ﺳــﺎﻋﺖ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺯﺍﻥﺗﺮ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﺷــﻮﺩ ﻓﺮﻭﺧﺖ‪ .‬ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﺶ‪ ،‬ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻇﺮﺍﻓﺖ ﻭ‬ ‫ﺯﻳﺒﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺯﺑﻴــﺪﻩ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﺶ ﺭﺍ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻛﺮﺩﻩ؛ ﺯﻥﻫﺎﻯ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻳﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺑﺮﮔﺸــﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺍﻣﻴﺪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﺪ ﺯﻥ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﻭ ﻛﻢ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺩﺭ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻳﻰ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺭﻭﻯ ﭘﺎﻯ‬ ‫ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﺎﻳﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﻯ ﺍﻣﺮﺍﺭ ﻣﻌﺎﺵ ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺮ‬ ‫ﺑﺎﺩ ﺭﻓﺘﻪﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﻫﻴﭻ ﺩﺭﺁﻣﺪﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪ .‬ﻓﻘﻂ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ‬ ‫ﻣﺎﻧﺪﻩﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﻰﭘﺮﺳﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﺮﺩﻩﺍﻯ؛ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺳــﺮﺍﻭﺍﻥ؟ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﻰ؟ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‪:‬‬ ‫ﺳــﻮﺍﺩ ﻧﺪﺍﺭﻡ؛ ﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻢ ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﻯ ﻛﻨﻢ ﻭ ﻧﻪ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺭﻡ‬ ‫ﺟﺎﻳﻰ ﺑﺮﻭﻡ‪ .‬ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭﻯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺴــﺘﻦ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺳــﺮﺍﻍ‬ ‫ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺳــﻴﺐ ﻭ ﺳــﻮﺭﺍﻥ ﺭﻓﺘﻢ؛ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﻢ ﺩﺭ‬ ‫ﺧﺮﺝ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩﺍﻡ؛ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻳﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎﺷﻢ‪.‬‬ ‫ﻗﺒﻮﻝ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨــﺪ‪ .‬ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ‪ 10‬ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﻭﺍﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻯ؛‬ ‫ﺧﻮﺩﻛﻔﺎ ﺷﺪﻩﺍﻯ؛ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮﻯ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻌﻠﻖ‬ ‫ﻧﻤﻰﮔﻴﺮﺩ‪ .‬ﻗﺼﻪ ﺯﺑﻴــﺪﻩ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﻫﻤﻜﺎﺭﺵ‪ ،‬ﺍﺯ ﺑﻰﭘﻨﺎﻫﻰ ﻭ‬ ‫ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺷــﺪﻥ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﺪﺭ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﻳﻦﻫﻤﻪ ﻫﻨﺮ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻇﺮﺍﻓﺖ ﻭ ﻋﻤﻖ‪ ،‬ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﺎﺩﻩﺍﻯ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ ﺍﺯ‬ ‫ﻛﻨﺎﺭﺵ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﻰ ﮔﺬﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺑﻬﺮﻭﺯ ﻋﻴﺴــﻰﺯﻫﻰ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳــﺘﻰ ﺍﺩﺍﺭﻩ‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ‪ ،‬ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳــﺘﻰ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺳﻴﺴــﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺯﻧﺎﻥ‬ ‫ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕﺷﺎﻥ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺳــﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻛــﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺍﺵ‪ ،‬ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ‬ ‫ﻭﺭﻭﺩ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺳــﻮﺯﻥﺩﻭﺯﻯ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻠــﻮﻯ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺳــﻮﺯﻥﺩﻭﺯﻯ ﺭﻭﻧﻖ‬ ‫ﺑﮕﻴﺮﺩ؛ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻮﺯﻥﺩﻭﺯﻯﻫﺎﻯ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ‬ ‫ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﺯﻝﺗﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷــﺪﻩ ﻛﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺯﻧﺎﻥ‬ ‫ﻣﺎ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﺮﻭﺩ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﺟﻠﻮﻯ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﻮﺩ‪ ،‬ﺁﻥ ﻭﻗﺖ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺳﺖ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻣﻰﺍﻓﺘﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻴﺴــﻰﺯﻫﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳــﺪ‪ :‬ﻳﻜﻰ ﺩﻳﮕــﺮ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻣــﺎﺕ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺻﻨﻌﺘﮕــﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺁﮔﺎﻩ ﻛﻨﻴﻢ ﻛــﻪ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺳﺮﺍﺳﺮﻯ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ؛ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ﺑﺎ‬ ‫ﺳﻠﻴﻘﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ ﮔﻔﺘــﻪ ﻋﻴﺴــﻰﺯﻫﻰ‪ ،‬ﺻﻨﻌﺘﮕــﺮﺍﻥ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻨــﺪ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺕﺷــﺎﻥ ﻫﻤﺎﻥﺟﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺳــﺘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺪﺩﺭ‬ ‫ﺣﺎﻟــﻰ ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻭ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﺍﮔﺮ‬ ‫ﺧﻮﺩﺷــﺎﻥ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷــﻬﺮﻫﺎ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ‬ ‫ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻭ ﻣﻰﮔﻮﻳــﺪ‪ :‬ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﺿــﺮﺭ ﻧﻜﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺴــﺌﻮﻝ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳــﺖ؛ ﺯﻧﺎﻥ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ ﺑﻠﻮچ ﺑﺎ ﺣﻖ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺁﺷﻨﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻴﺴــﻰ ﺯﻫﻰ‪ ،‬ﻧﺮﺥ ﺑﺎﻻﻯ ﺳﻮﺯﻥﺩﻭﺯﻯﻫﺎ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﻳﺪ‬ ‫ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣــﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﻳــﻦ ﺑﻰﺭﻭﻧﻘﻰ ﻣﻰﺩﺍﻧﺪ ﻭ‬ ‫ﻣﻰﮔﻮﻳــﺪ‪ :‬ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﺎﺷــﻴﻨﻰ ﺑﺎ ﻧــﺮﺥ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ‬ ‫ﻗﺮﻕ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧــﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻭ ﺑﺎﻳــﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻰ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻰﻫﺎ‬ ‫ﺑــﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻴﺎﻳــﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮﻉ ﻋﺮﺿــﻪ ﺑﻴﻨﺠﺎﻣﺪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﺎﻻﺑﺒﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﺍﻫﺎﻟﻰ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺭﺍﻣﻴﻦ ﻧﻮﺭﻗﻠﻰﭘﻮﺭ‪ ،‬ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻣﺠﻠــﺲ‪ :‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﻛﻴﻔﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ‬ ‫ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻣﻴﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺑﻮﻣﻰ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﻯ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﺎﻧﻌﻰ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻴﻔﻰﺳﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ‬ ‫ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ‪ ،‬ﻛﺎﻫﺶ ﺭﺍﻧﺪﻣﺎﻥ‬ ‫ﻛﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ ﺭﺍ ﺩﺭﭘﻰ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻬﺎﺭﺳــﺘﺎﻥ ﻧﻘﺶ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺩﺭﻛﻴﻔﻰ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮﻋــﻰ ﻛﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻭﻛﻼﻯ ﻣﺮﺩﻡ‬ ‫ﺑﺪﺍﻥ ﭘﺎﻓﺸﺎﺭﻯ ﻣﻰﻛﻨﻢ‪ ،‬ﺑﺤﺚ ﺣﺬﻑ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺣﺴــﺐ ﺫﺍﺋﻘﻪ ﻣﺸــﺘﺮﻯ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺮﻳــﺎﻥ ﺑﻴﻨﺪﺍﺯﻳﻢ ﺗــﺎ ﺩﺭﺣﻘﻴﻘﺖ‬ ‫ﻣﺸــﺘﺮﻯﻣﺪﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺻﻨﻌــﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺑﮕﻴــﺮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻨﺎﺑﺮﺳــﻠﻴﻘﻪ ﻣﺸــﺘﺮﻯ ﻭ ﺑﺮ ﻣﺪﺍﺭ‬ ‫ﻛﻴﻔﻰﺳﺎﺯﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﭼﻨﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯ ﺧﺎﺹ‬ ‫ﺑﺎﺷــﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻴــﺎﺯ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﻣﺴــﻴﺮ‬ ‫ﻭﺭﻭﺩ ﺑــﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳــﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ‪ ،‬ﻧــﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ ﻫﺮ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ ﺭﺍ ﻛــﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﻳﻢ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭﻛﻨﻴﻢ‪ ،‬ﺩﺭﻧﻬﺎﻳﺖ‬ ‫ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺒﻮﺭﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺧﺎﺻﻰ‬ ‫ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﻴﻔﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ‬ ‫ﺍﺭﺗﻘــﺎﻯ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻣﻴﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺑﻮﻣﻰ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﻯ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻛﻴﻔﻰﺳﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳــﻴﺪﺗﻘﻰ ﻛﺒﻴــﺮﻯ‪ ،‬ﻋﻀــﻮ‬ ‫ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ‪ :‬ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ ‪ 97‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﻴﺪﺍ‬ ‫ﻣﻰﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻮﺽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ‪ 2‬ﺗﺎ ‪ 3‬ﺳــﺎﻝ ﻧﺮﺥ‬ ‫ﺍﺭﺯ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻧــﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳــﺎﻝ ‪ 97‬ﺭﻗﻤﻰ‬ ‫ﺑﺒﻴﺶ ﺍﺯ‪ 3500‬ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﺭﺯ ﺗﻚ‬ ‫ﻧﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ‬ ‫ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺍﻣــﺎ ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳﺰﻯ ﺩﻭﻟــﺖ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺑﺮﺧﻼﻑ‬ ‫ﺍﻫﺪﺍﻓﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﺭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻰ ﺩﻗﻴﻖ‬ ‫ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻤﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩ ﺍﺳــﺖ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧــﺪ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻨﻔــﻰ ﺑﺮ ﻓﻀﺎﻯ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺮ ﺳــﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﻨﻮﺍﺗﻰ ﺭﺥ‬ ‫ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺍﻣــﺎ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﻭﻟــﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻚ ﻧﺮﺧﻰ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺭﺯ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻰﺭﻓﺖ‬ ‫ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ 97‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻤﻰﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﻜﺒﺎﺭﻩ ﺷــﺎﻫﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ‪ 200‬ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ ﻧﺮﺥ‬ ‫ﺍﺭﺯ ﺑﺎﺷﻴﻢ‪ .‬ﺑﻬﺘﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻚ ﻧﺮﺧﻰ ﺷﺪﻥ ﺍﺭﺯ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ‪ 2‬ﺗﺎ ‪3‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ ﻣﻰﺩﺍﺷﺖ ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺭﻭﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺁﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻰﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻧــﺎﺩﺭ ﻗﺎﺿﻰ ﭘــﻮﺭ‪ ،‬ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻣﺠﻠــﺲ‪ :‬ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ‬ ‫ﻛــﻢ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺧﺮﻳﺪ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﺭﺍ‬ ‫ﻧﺪﺍﺭﻧــﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻜﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻗﺸﺎﺭﻛﻢ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ‬ ‫ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻢ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻧﺮﺥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺁﺳــﻴﺐﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺁﻗﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺭﻭﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ‬ ‫ﮔﺮﺍﻥ ﻧﺮﺥ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺷﺎﻳﺪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺍﺷﺮﺍﻓﻰﮔﺮﻯ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ ﻣﻰﺁﻳﺪ‪ .‬ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺯﻳﺮ‪ 10‬ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﻧﺮﺥ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﻗﺸــﺎﺭ ﺿﻌﻴــﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺩﺍﺩ‪ .‬ﺩﺭ‬ ‫ﭘﻴﺶﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮﻯ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﻛﻪ ﺳﻮﺩ ﻭﺍﻡ ﺭﺍ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻜﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺗﺤﺖ ﻓﺸــﺎﺭﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﻴﺮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﻭ ﺳــﺎﻳﭙﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﮕﺎﻩ‬ ‫ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭﻛﻢ‬ ‫ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺧﺮﻳــﺪ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻜﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﻛﻢﺩﺭﺁﻣﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫ﻛﻨﺪ‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!