روزنامه گسترش صنعت شماره 234 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 234

روزنامه گسترش صنعت شماره 234

روزنامه گسترش صنعت شماره 234

‫سال بیست و نهم‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫هدف گذاری اشتغال‬ ‫بانوان براساس امایش‬ ‫سرزمینی‬ ‫نیمی از جامعه کش��ور را بانوانی تشکیل داده اند‬ ‫که در بخش صنایع کوچک و متوسط کارافرینی‬ ‫کرده و در رشته های مختلف صنعتی اشتغال پایدار‬ ‫ایجاد کرده اند‪ .‬هرچند که اش��تغال بانوان به دلیل‬ ‫ظرافت های جس��می انها در بخش صنعت دور از‬ ‫باور اس��ت اما این بانوان هم پای م��ردان به تولید‬ ‫پرداخته ان��د و به گفته پریچهر س��لطانی‪ ،‬مش��اور‬ ‫امور بان��وان مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران فقط در بخش سرمایه با‬ ‫مش��کل رو به رو شده اند‪ .‬وی معتقد است که باید‬ ‫در تامین مالی و سرمایه در گردش صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط ب��رای حمای��ت از فعالیت ه��ای بانوان‬ ‫تبعیض مثبت لحاظ کرد‪ .‬در سیاست گذاری های‬ ‫کالن کشور باید برای بانوان تبعیض مثبت درنظر‬ ‫گرف��ت زیرا بان��وان فعال صنعتی در س��رمایه در‬ ‫گردش با مشکل رو به رو هستند اما در بسته های‬ ‫حمایتی می توان این مش��کل را از راه فعالیت های‬ ‫بانوان برداش��ت‪ .‬مش��اور ام��ور بان��وان مدیرعامل‬ ‫س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ای��ران در گفت وگ��و با «گس��ترش صنعت» اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مش��ارکت زنان در تحقق‬ ‫سیاس��ت های ابالغی‬ ‫اقتصاد مقاومتی‬ ‫موثر است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پیاپی ‪2207‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪234‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 24‬مهر ‪1396‬‬ ‫‪ 25‬محرم ‪1439‬‬ ‫‪ 16‬اکتبر ‪2017‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از اخرین وضعیت تعیین حداقل دستمزد سال ‪ ۹۷‬نشان داد‬ ‫چانه زنی برای کاهش‬ ‫حداقل های معیشت کارگری‬ ‫«گسترش صنعت» اثر احتمالی تحریم های دوباره امریکا بر صنعت خودرو را بررسی کرد‬ ‫بازار خودرو‬ ‫وابسته به «امریکا» نیست‬ ‫صنعت خودرو ایران را باید جزو نخس��تین صنایعی‬ ‫دانس��ت که بیش��ترین ثمر را از برجام برد و توانست‬ ‫قراردادهای��ی ب��ا خودروس��ازان جهان��ی منعقد کند‪.‬‬ ‫درحال حاضر برخ��ی از این قراردادها در حال اجرایی‬ ‫ش��دن بوده و برخی دیگ��ر نیز در حال اماده س��ازی‬ ‫ش��رایط برای اجراست و در این ش��رایط نگرانی هایی‬ ‫مبنی بر رویکرد کشورهای همکار صنعت خودرو پس‬ ‫از اظهارات دونالد ترامپ وجود دارد اما سخنرانی جمعه‬ ‫شب رییس جمهوری امریکا و اعالم حمایت کشورهای‬ ‫اروپای��ی از ایران و حتی اظهار تمایل رییس جمهوری‬ ‫فرانس��ه برای سفر به ایران نشان داد که این اظهارات‬ ‫چن��دان تاثیری در اینده صنع��ت خودرو و همچنین‬ ‫قراردادهای خودرویی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫در عی��ن حال به گفته کارشناس��ان این حوزه‪ ،‬بازار‬ ‫خودرو نیز تاثیرپذیری چندانی از اظهارات وی نداشته‬ ‫چرا که پش��توانه ق��وی همچون حمای��ت همه جانبه‬ ‫کش��ورهای اروپایی از برجام را به همراه دارد و حتی‬ ‫در ص��ورت تصویب خروج امری��کا از برجام در کنگره‬ ‫باز هم ش��اهد تاثیری در بازار خ��ودرو و قراردادهای‬ ‫خودرویی نخواهیم بود‪.‬‬ ‫نکته ای که کارشناس��ان صنعت خودرو بر ان تاکید‬ ‫دارند این اس��ت که حتی درصورت تحریم های دوباره‬ ‫ایران از س��وی امریکا‪ ،‬بازار چندان شرایط دشواری را‬ ‫تجربه نخواهد کرد زیرا با ورود خودروهای جدید بازار‬ ‫با تنوع روبه رو خواهد ش��د و خروج برخی از شرکت ها‬ ‫از ایران نی��ز نمی تواند چندان ضرب��ه ای به بازار وارد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫کاظ��م محمدی نیکخ��واه‪ ،‬فع��ال بازار خ��ودرو در‬ ‫گفت وگو با «گس��ترش صنعت» با اش��اره به اظهارات‬ ‫ترامپ اظهار کرد‪ :‬به نظر می رس��د اظهارات وی تنها‬ ‫خوراکی برای اظهارنظر ب��وده زیرا خروج از برجام به‬ ‫راحتی امکان پذیر نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به نوسان و کاهش نرخ ارز در روز شنبه‬ ‫همزمان با اظهارات ترام��پ افزود‪ :‬افزایش نرخ ارز به‬ ‫صورت ارام پیش رفت و تا صبح ش��نبه بازار به تکاپو‬ ‫افتاد و تاثیر خود را گذاشت و هم اکنون مشخص شده‬ ‫که اظهارات او در نهایت شوخی بیش نبوده و تاثیری‬ ‫بر اینده بازار و صنعت خودرو نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫برگ برنده ایران در تعامالت اقتصادی با دنیا‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه در هیچ‬ ‫دوره ای رییس جمهوری امریکا به این اندازه منزوی نبوده اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این امر موجب شد تا دنیا برای توسعه تعامالت اقتصادی با‬ ‫ایران تمایل بیشتری نشان دهد‪.‬‬ ‫علی قنبری در گفت وگو با پایگاه خبری گس��ترش‪ ،‬هدف عمده‬ ‫دونال��د ترام��پ رییس جمهوری امریکا را ایج��اد تزلزل در اقتصاد‬ ‫کش��ور دانس��ت و بیان کرد‪ :‬با ایجاد تزلزل در کشور تعامل مثبت‬ ‫ب��ا دیگر کش��ورها از بین می رود و ب��ه دنبال ان فرار س��رمایه و بیکاری را‬ ‫ش��اهد خواهیم ب��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬هیچ گونه منطق‪ ،‬اس��تدالل و برهان علمی‬ ‫در صحبت ه��ای ترام��پ علی��ه ایران وجود ندارد به ش��کلی که نخس��تین‬ ‫کسانی که اس��تراتژی جدید ترامپ را رد کردند‪ ،‬کشورهای اروپایی ب ه ویژه‬ ‫المان‪ ،‬فرانس��ه و انگلیس بودند‪ .‬سیاس��تمدارن دنی��ا و همچنین بزرگان‬ ‫حزب دموکرات و برخی از اشخاص معتبر حزب جمهوری خواه نسبت به این‬ ‫اغاز ‪۶‬ماه دوم س��ال برای کارگران ایرانی همراه با دغدغه‬ ‫افزایش دس��تمزد س��ال اینده اس��ت‪ .‬موضوعی که طول و‬ ‫عرض شریان اقتصادی کارگران را تعیین می کند اما انها به‬ ‫طور مس��تقیم در این زمینه نقش��ی ندارند و حتی از پیچ و‬ ‫خم های مذاکرات برای افزایش دستمزد هم اطالعی به دست‬ ‫نمی اورند‪ .‬س��اعت ها جلسه و مذاکرات در شورای عالی کار‬ ‫و تعیین حداقل دستمزد‪ ،‬مهم ترین دغدغه کارگران ایرانی‬ ‫در این روزهاس��ت‪ .‬از یک طرف محمدباقر نوبخت پیشنهاد‬ ‫می دهد ک��ه افزایش حقوق کارگران ‪ ۱۰‬درصد باش��د و از‬ ‫طرف دیگر برخی نماینده های مجلس معتقدند دولت نباید‬ ‫در این زمینه ورود کند و وظیفه تعیین حداقل دستمزد بر‬ ‫عهده شورای عالی کار است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الزام استعالم از اتحادیه ها برای واردات صنایع برودتی‬ ‫موضع گیری ترامپ اعالم انزجار کردند‪.‬‬ ‫ای��ن اس��تاد دانش��گاه تربی��ت م��درس معتقد اس��ت این گونه‬ ‫موضع گیری ها هیچ تاثیر کوتاه م��دت و بلندمدت بر اقتصاد ایران‬ ‫نخواهد داش��ت و برعک��س می تواند با ایجاد اس��تحکام در بنیان‬ ‫اقتصاد کشور ظرفیت های بیشتری را برای ما خلق کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا ابراز امیدواری از اینکه بعد از صحبت های ترامپ ش��اهد‬ ‫رش��د بورس بودیم‪ ،‬گفت‪ :‬همین موضوع می تواند گواه بر انسجام‬ ‫بیش��تر مردم ایران باش��د‪ .‬قنبری در پاس��خ به این پرسش که ایا استراتژی‬ ‫جدید امریکا بر روابط اقتصادی ایران با س��ایر کشورها تاثیرگذار خواهد بود‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬من با صراحت باید عرض کنم که ترامپ در دنیا منزوی است‪.‬‬ ‫با عملکرد قانونی و مناس��بی که ایران در مقابل تعهدات بین المللی داشته‬ ‫ت یافته اند که صحبت های ترامپ بی اساس‬ ‫اس��ت همه به این حقیقت دس�� ‬ ‫است‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی‬ ‫گفت‪ :‬اکنون ‪ ۱۳۰‬اتحادیه در تهران وجود دارد و برای جلوگیری‬ ‫از واردات مواد اولیه بی کیفیت می توان وارد کنندگان را قبل از هر‬ ‫اقدامی ملزم به گرفتن استعالم از اتحادیه ها کرد‪.‬‬ ‫عل��ی جمالی در گفت وگو ب��ا خبرنگار پایگاه خبری گس��ترش‬ ‫ب��ا ابراز تاس��ف از اینکه ورود مواد اولی��ه بی کیفیت عرصه را برای‬ ‫فعالی��ت صنای��ع برودت��ی تنگ کرده اس��ت‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬با وجود‬ ‫بهره ه��ای باالی بانکی و واردات مواد اولیه بی کیفیت‪ ،‬تولید محصول رقابتی‬ ‫مشکل شده است‪ ۳ .‬ماده اصلی صنایع برودتی را کمپرسور‪ ،‬گاز و ترموستات‬ ‫تش��کیل می دهد که هر ‪ ۳‬انها با کیفیت پایین به کش��ور وارد می شوند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬بسیاری از وارد کنندگان مواد اولیه صنایع برودتی صالحیت و تخصص‬ ‫الزم درب��اره ای��ن محصوالت ندارند و گازهایی ک��ه در این محصوالت به کار‬ ‫برده می ش��ود اس��یب جدی به الیه ازن وارد می کند‪ .‬رییس اتحادیه صنف‬ ‫تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی خاطرنشان کرد‪ :‬حدود‬ ‫‪ ۳۰۰‬بنگاه مج��وز فعالیت در حوزه صنایع برودتی را گرفته اند که‬ ‫فقط‪ ۱۰‬درصد از این واحدها فعال هستند‪.‬‬ ‫جمال��ی با بیان اینک��ه فعالی��ت واحدهای تولی��دی دولتی در‬ ‫ای��ن حوزه به طور کامل متوقف ش��ده اند‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬تنها بخش‬ ‫خصوصی در این حوزه فعال هس��تند و به کشور های اسیای میانه‬ ‫و عراق صادرات دارند‪ .‬جمالی معتقد اس��ت ب��ا توجه به موقعیت‬ ‫جغرافیایی ایران ظرفیت های بس��یاری در کش��ور وجود دارد که با توس��عه‬ ‫فعالیت ها می توان در منطقه به عنوان کش��ور پیش��رو مطرح شد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫اکن��ون ‪ ۷۰‬درصد نیاز کش��ور به لوازم برودت��ی را کره ای ها تامین می کنند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در تمامی دنیا برای تولید کنندگان معافیت هایی درنظر گرفته می شود‬ ‫اما تولید کنندگان حوزه برودتی در ایران از این امر بهره ای نبرده اند‪.‬‬ ‫به زودی قرارداد فاینانس با چند کشور اسیایی و اروپایی امضا می شود‬ ‫مدیرکل س��رمایه گذاری خارجی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫گف��ت‪ :‬ب��ه زودی ت��ا س��قف ‪۳۰‬‬ ‫میلی��ارد دالر ق��رارداد فاینانس با‬ ‫چند کش��ور اس��یایی و اروپایی از‬ ‫طریق س��ازمان س��رمایه گذاری و‬ ‫کمک های اقتصادی و فنی ایران و‬ ‫بانک مرکزی به امضا می رسد‪ .‬افروز بهرامی در گفت وگو با‬ ‫خبرنگار پایگاه خبری گسترش با اعالم اینکه برای رسیدن‬ ‫به رش��د ‪ ۸‬درصدی در برنامه ششم توسعه و اشتغال حدود‬ ‫ی��ک میلیون نفر در س��ال نیاز به ج��ذب ‪ ۵۰‬میلیارد دالر‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی وجود دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این میزان‬ ‫س��رمایه گذاری باید از طری��ق فاینانس و س��رمایه گذاری‬ ‫مستقیم خارجی به دست اید‪.‬‬ ‫بهرامی معتقد اس��ت با گش��ایش هایی ک��ه بعد از برجام‬ ‫ب��ه وجود امد‪ ،‬موفق ش��دیم در عرص��ه بین المللی خوب‬ ‫عمل کنیم و اکنون عالقه مندی بسیاری از کشورها را برای‬ ‫س��رمایه گذاری در ایران شاهد هستیم تا جایی که بسیاری‬ ‫از کش��ورهایی ک��ه پیش از ای��ن در ایران س��رمایه گذاری‬ ‫داشته اند اکنون درصدد افزایش س��رمایه و سرمایه گذاری‬ ‫دوباره هستند‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه بعد از برج��ام در بخش های صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ‪ ۸‬میلیارد دالر س��رمایه گذاری خارجی به‬ ‫تصویب رس��ید‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این میزان س��رمایه گذاری وارد‬ ‫مرحله اجرایی شده است‪.‬‬ ‫بهرامی با اش��اره به اینکه در ح��وزه فاینانس موافقتنامه‬ ‫مالی به ش��کل خط اعتباری و ب��ا ارزش ‪ ۸‬میلیارد یورو در‬ ‫شهریور امسال بین ‪ ۱۲‬بانک ایرانی با اگزیم بانک کره جنوبی‬ ‫به امضا رس��ید‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بنابراین موافقتنامه‪ ،‬هر دو بخش‬ ‫دولتی و خصوصی می توانند از این خط اعتباری اس��تفاده‬ ‫کنن��د‪ .‬البته بخش دولت��ی بعد از تایید ش��ورای اقتصاد و‬ ‫بخش خصوصی بعد از کسب مجوزهای الزم امکان استفاده‬ ‫از این خط اعتباری را به دست می اورند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این گونه موافقتنامه ها به این منوال اس��ت که‬ ‫ه��ر پروژه ای ک��ه مراحل قانونی را طی کرده و مس��تندات‬ ‫الزم را بگی��رد به اگزیم بانک کره جنوبی معرفی می ش��ود‬ ‫و ق��راردادی تج��اری در این باره منعقد می ش��ود تا بتوان‬ ‫از این خط اعتباری اس��تفاده کرد‪ .‬مدیرکل سرمایه گذاری‬ ‫خارج��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اعالم این مطلب‬ ‫که ترجیح وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در وهله نخس��ت‬ ‫سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی است چراکه در این مدل‬ ‫عالوه بر منابع مالی‪ ،‬فناوری و دانش فنی به کش��ور منتقل‬ ‫برگزاری بیستمین نمایشگاه صنعت ساختمان اصفهان‬ ‫بیس��تمین نمایش��گاه جامع صنعت ساختمان از ‪ ۲۷‬تا ‪ ۳0‬مهر در محل‬ ‫نمایش��گاه های بین الملل��ی اس��تان اصفهان واقع در پل شهرس��تان برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار «گس��ترش صنعت» از اصفهان‪ ،‬این نمایشگاه میزبان‬ ‫‪ ۱۴0‬مشارکت کننده از اس��تان های اصفهان‪ ،‬تهران‪ ،‬البرز‪ ،‬مرکزی‪ ،‬فارس‪،‬‬ ‫س��منان‪ ،‬خراس��ان رضوی‪ ،‬یزد‪ ،‬گلس��تان و هرمزگان و نمایندگان فروش‬ ‫کش��ورهای چی��ن‪ ،‬ایتالی��ا و المان خواهد ب��ود‪ .‬نمایش��گاه جامع صنعت‬ ‫ساختمان اصفهان امس��ال در ‪ ۹000‬مترمربع فضای نمایشگاهی شامل ‪۴‬‬ ‫س��الن و فضای باز‪ ،‬اخرین تولیدات و خدمات مش��ارکت کنندگان خود در‬ ‫زمینه انواع محصوالت دکوراسیون داخلی خانه و اشپزخانه‪ ،‬سبک سازی و‬ ‫مقاوم سازی س��اختمان‪ ،‬مصالح اولیه ساختمانی‪ ،‬بهینه سازی مصرف انرژی‬ ‫در س��اختمان‪ ،‬نما و پوشش های خارجی س��اختمان‪ ،‬تجهیزات الکتریکی‬ ‫و مکانیکی‪ ،‬گروه های مرتبط علمی‪ ،‬اموزش��ی‪ ،‬انجمن ها و نش��ریه ها را به‬ ‫مخاطب��ان ارائه می کن��د‪ .‬گزینش تخصصی تر مش��ارکت کنندگان‪ ،‬حذف‬ ‫ش��رکت های توزیع��ی و جایگزی��ن کردن انه��ا با ش��رکت های تولیدی از‬ ‫ویژگی های مهم این نمایش��گاه اس��ت‪ .‬این نمایش��گاه از ساعت ‪ ۱۶‬تا ‪۲۲‬‬ ‫میزب��ان متخصص��ان و فعاالن صنعت س��اختمان و عالقمن��دان این حوزه‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫خواهد ش��د و در حوزه فاینانس نی��ز ترجیح این وزارتخانه‬ ‫انعق��اد قراردادهای فاینانس خودگردان با ضمانتنامه بانکی‬ ‫اس��ت نه ضمانتنامه دولتی‪ .‬وی افزود‪ :‬انعقاد قرارداد با خط‬ ‫اعتباری به توس��عه کش��ور طرف مقابل کمک می کند زیرا‬ ‫بان��ک طرف مقابل‪ ،‬ش��ما را ملزم ب��ه خرید محصول برای‬ ‫اجرای پروژه از کش��ور خود می کند با وجوداین‪ ،‬اگر امکان‬ ‫تولید محصوالت در داخل وجود نداش��ته باشد‪ ،‬می توان به‬ ‫قراردادهای��ی با خط اعتباری تکیه ک��رد اما در صورتی که‬ ‫ام��کان تولید محصول در داخل کش��ور وج��ود دارد انعقاد‬ ‫چنی��ن قراردادهایی با قانون اس��تفاده حداکث��ری از توان‬ ‫داخل و اقتصاد مقاومتی مغایر خواهد بود‪.‬‬ ‫بهرامی معتقد است امروزه از قراردادهای با خط اعتباری‬ ‫در بس��یاری از کشورها استفاده نمی ش��ود زیرا در مجموع‬ ‫قرارداده��ای تامین مال��ی خارجی از ن��وع مالکیتی مانند‬ ‫قراردادهای سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی‪ ،‬قراردادهای‬ ‫‪ ppp‬و مانن��د ای��ن به مرات��ب س��وداوری بیش��تری را به‬ ‫دو دلی��ل فراه��م خواهد کرد‪ .‬نخس��ت اینک��ه در این نوع‬ ‫قرارداده��ا نیازی به تعه��د و ضمانتنامه دولتی وجود ندارد‬ ‫در صورتی ک��ه در قراردادهای با خ��ط اعتباری‪ ،‬دولت باید‬ ‫انها را ضمانت کند و دومین دلیل این است که در این نوع‬ ‫قراردادها محدودیت خرید از یک کش��ور خاص را نخواهیم‬ ‫داشت و نیاز به ضمانتنامه دولتی نیز وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینک��ه با ارتقای امنیت س��رمایه گذاری‬ ‫می توان به س��رمایه گذاری داخلی و خارج��ی امیدوار بود‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬هرچند اکنون فضای کس��ب وکار رشد ‪ ۳۸‬پله ای‬ ‫داشته اس��ت اما با وجوداین‪ ،‬نیاز داریم همچنان در توسعه‬ ‫فضای کس��ب وکار کش��ور تالش کنیم و در توس��عه روابط‬ ‫بانکی کشور و حل معضالت بانکی گام برداریم‪.‬‬ ‫ایین نامه وام اشتغال روستایی در هیات دولت تصویب شد‬ ‫معاون توسعه روستایی رییس جمهوری گفت‪ :‬ایین نامه پرداخت ‪ ۱۱‬هزار‬ ‫میلیارد تومان وام از محل صندوق توس��عه ملی برای اش��تغال روستایی در‬ ‫هیات دولت تصویب شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬ابوالفضل رضوی در نخس��تین همایش نقش افرینی زنان‬ ‫روس��تایی و عشایری در توس��عه پایدار با بیان اینکه ایین نامه پرداخت ‪۱۱‬‬ ‫هزار میلیارد تومان وام برای اش��تغال روستایی از محل صندوق توسعه ملی‬ ‫در هیات دولت تصویب ش��د‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬متوسط کارمزد ‪ ۶‬درصد خواهد بود‬ ‫که به ش��غل های پایدارتری مانند کش��اورزی‪ ،‬صنایع دس��تی‪ ،‬گردشگری‪،‬‬ ‫دوخت لباس ی��ا صنایع فراوری معدنی اختصاص خواهد یافت ضمن اینکه‬ ‫کارم��زد این وام برای بخش هایی مانند روس��تاها م��رزی و فارغ التحصیالن‬ ‫کارشناس��ی ارش��د و دکترا که در روس��تاها اقامت کنن��د ‪ ۴‬درصد خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫معاون توس��عه روستایی رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود‬ ‫با بیان اینکه بازار مصرف یکی دیگر از دغدغه های تولیدکنندگان روس��تایی‬ ‫اس��ت که برای ان هم تدبیری اندیش��یده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون در ‪ ۱۰‬اس��تان‬ ‫کش��ور با هماهنگی انجمن قماش ایران ب��ازار مصرف لباس تعیین کرده ایم‬ ‫که در صورت تولید لباس روستایی مطابق با استانداردهای این انجمن تمام‬ ‫محصوالت خریداری خواهد شد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫اقتصاد سیاسی‬ ‫‪ 24‬مهر ‪ 25 1396‬محرم ‪ 16 1439‬اکتبر ‪ 2017‬شماره ‪ 234‬پیاپی ‪2207‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫قرارداد بوئینگ را‬ ‫خطری تهدید نمی کند‬ ‫پ��س از برداش��ته ش��دن‬ ‫تحریم های��ی ک��ه س��ال ها علیه‬ ‫ای��ران در جریان ب��ود‪ ،‬چند نیاز‬ ‫در کش��ور اولویت داشت که باید‬ ‫از طریق ایجاد روابط مناس��ب با‬ ‫دنی��ا برطرف می ش��دند‪ .‬یکی از‬ ‫مهم ترین نیازهای ایران نوسازی‬ ‫حمید بنایی‬ ‫ن��اوگان صنایع هوایی کش��ور به‬ ‫عضو کمیسیون عمران‬ ‫ش��مار می رفت‪ .‬پیش از برداشته‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫شدن تحریم ها‪ ،‬صنایع و ناوگان‬ ‫هوای��ی ای��ران حدود ‪ ۴0‬س��ال‬ ‫تحریم بود و ظرفیت بس��یار اندکی در نوس��ازی این بخش کشور‬ ‫وجود داشت‪ .‬زمانی که ایران با ‪ ۵+۱‬به توافقی جهانی دست یافت‪،‬‬ ‫خرید هواپیما‪ ،‬تامین قطعاتی که در ایران وجود نداشت و نوسازی‬ ‫و بازس��ازی فرودگاه های کشور در دستور کار قرار گرفت‪ .‬اهمیت‬ ‫این موضوع تا حدی بود که رییس جمهوری ایران در نخستین سفر‬ ‫به فرانس��ه به طور مشخص درباره این موضوع با همتای فرانسوی‬ ‫خود گفت وگو کرد و چندی پس از شرکت ملی هواپیمایی و وزارت‬ ‫را هو شهرسازی ماموریت تامین هواپیماها را بر عهده گرفتند‪ .‬پس‬ ‫از بررسی و انجام مراحل فنی قراردادهایی با شرکت های بوئینگ‪،‬‬ ‫ایرب��اس و ای ت��ی ار به امضا رس��ید‪ .‬قراردادهایی ک��ه نویدبخش‬ ‫نوس��ازی ناوگان فرس��وده هوایی ایران ش��دند‪ .‬از انجا که بوئینگ‬ ‫شرکتی امریکایی است و در روزهای گذشته رییس جمهوری این‬ ‫کش��ور س��عی کرد تا برجام را با برخی تهدیدها روبه رو کند‪ ،‬الزم‬ ‫اس��ت اعالم ش��ود براساس جلس��ات تخصصی کمیسیون عمران‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با وزیر راه و شهرسازی و معاونت صنایع‬ ‫هوایی‪ ،‬در بدترین حالت که از بین رفتن این توافق جهانی اس��ت‪،‬‬ ‫خط��ری قرارداد ایران و بوئینگ را تهدی��د نمی کند‪ .‬این موضوع‬ ‫در قرارداد پیش بینی شده و بوئینگ تعهد داده هواپیماهای مورد‬ ‫نیاز و توافق شده ایران را تامین کند‪ .‬در صورتی که بوئینگ قصد‬ ‫فس��خ این قرارداد را داش��ته باش��د‪ ،‬باید جریمه بسیار سنگینی را‬ ‫متحمل شود‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫جایگزین های بوئینگ‬ ‫برای نوسازی ناوگان هوایی‬ ‫کمپانی ه��ای ب��زرگ دنی��ا‬ ‫(مگاکمپان��ی) اگرچ��ه تح��ت‬ ‫تاثی��ر تصمیم��ات و مواض��ع‬ ‫سیاس��ی دولت ها هس��تند‪ ،‬اما‬ ‫همین ش��رایط سیاس��ی را نیز‬ ‫موضوعات اقتصادی رقم خواهد‬ ‫زد به گونه ای که مبنا و اس��اس‬ ‫داوود ربیعی‬ ‫بیش��تر جنگ ه��ای خاورمیانه‬ ‫کارشناس صنعت هوانوردی‬ ‫بر ش��رایط اقتصادی کش��ورها‬ ‫رقم خ��ورده اس��ت‪ .‬از انجا که‬ ‫رییس جمهوری امریکا فردی تاجرپیش��ه اس��ت‪ ،‬به این موضوع‬ ‫اهمی��ت می دهد و می داند که لغ��و یکجانبه قراردادهای بوئینگ‬ ‫با ایران ایر‪ ،‬بیش��ترین ضرر را به اقتصاد داخلی امریکا وارد خواهد‬ ‫کرد ‪.‬ش��رکت های هواپیماس��از دنیا می دانند که بازار هوانوردی‬ ‫ایران بکر بوده و این شرکت ها از امضای قرارداد ساخت و فروش‬ ‫هواپیما به ایران اس��تقبال خواهند ک��رد‪ .‬بنابراین در صورتی که‬ ‫بوئینگ بخواهد قراردادهای خود با ایران را لغو کند‪ ،‬شرکت های ‬ ‫بس��یار دیگری همچون امبرائر‪ ،‬بمباردیر‪ ،‬س��وخو و‪ ...‬هستند که‬ ‫بخواهن��د به ایران هواپیما بفروش��ند‪ .‬همچنین در دوران تحریم‬ ‫اموختیم که روش ه��ای دیگری برای تامین ن��اوگان هوانوردی‬ ‫تجاری کش��ور را بیازماییم که نش��ان می دهد لغو قرارداد خرید‬ ‫هواپیما از بوئینگ‪ ،‬هوانوردی ایران را فلج نمی کند ‪.‬البته انچه در‬ ‫این میان اهمیت دارد‪ ،‬تعیین استراتژی درست برای این صنعت‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر استراتژی ایران ایر‪ ،‬توس��عه و بازاریابی برای پروازهای‬ ‫محلی و لوکال است‪ ،‬خرید هواپیماهایی چون ای تی ار‪ ،‬بمباردیر‬ ‫و امبرائ��ر می تواند این نیاز را پوش��ش دهد در این صورت خرید‬ ‫بوئین��گ ‪ ۷۷۷‬نه تنها فایده ای ندارد بلکه ب��ه پرواز دراوردن این‬ ‫ن��وع هواپیماها در فض��ای داخلی ایران غیر اقتص��ادی بوده بلکه‬ ‫س��بب ضرردهی ایرالین خواهد شد‪ .‬ما دو راه پیش رو داریم؛ یا‬ ‫اینکه بوئینگ زیر بار فش��ارهای سیاس��ی دولت امریکا مجبور به‬ ‫لغ��و قرارداد با ایران ایر می ش��ود که به طور قطع مدیران ایران ایر‬ ‫و وزارت راه و شهرس��ازی بالفاصله با تغییر استراتژی هوانوردی‬ ‫خود‪ ،‬روش های دیگری را جایگزین نوسازی ناوگان خواهند کرد‬ ‫ی��ا اینکه بوئینگ به قرارداد س��اخت و تحویل هواپیماها به ایران‬ ‫ادامه می دهد که در این صورت ما به اهداف خود دست یافته ایم‪.‬‬ ‫در نتیج��ه ایران متضرر نخواهد بود و انکه ضرر می کند‪ ،‬بوئینگ‬ ‫است‪ .‬بنابراین باید بازاریابی مناسبی برای صنعت هوانوردی ملی‬ ‫انجام دهیم‪ .‬بیشتر پروازهای خارجی ایران به کشورهای منطقه‬ ‫است که با ورود ایرباس های سفارش داده شده‪ ،‬امکان بازگرداندن‬ ‫ب��ازار پروازه��ای منطقه ای ب��ه ایرالین های ایرانی وج��ود دارد؛‬ ‫همچنین برای پروازهای س��نگین با توجه به اینکه حجم و تعداد‬ ‫این نوع پروازها چندان زیاد نیست‪ ،‬درحال حاضر ناوگان مناسب‬ ‫را داریم‪ .‬از نظر فنی و علم هوانوردی‪ ،‬فقط دو نوع هواپیما داریم‬ ‫یا عملیاتی و قابل پرواز از نظر ایمنی و تایید چک لیست قطعات‬ ‫است یا عملیاتی نیست‪ .‬بنابراین انچه در اذهان مردم جا دارد که‬ ‫هواپیمای فرسوده ایمن نیست‪ ،‬اشتباه است؛ تنها ایراد هواپیمای‬ ‫فرس��وده این است که هزینه نگهداری هواپیما برای ایرالین و به‬ ‫دنبال ان‪ ،‬اقتصاد کالن کشور را باال می برد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬مهر‬ ‫براساس گزارش های‬ ‫دولت و وزیر راه و‬ ‫شهرسازی ضمانت های‬ ‫الزم دریافت شده تا‬ ‫تحریم ها برتعهدات دو‬ ‫طرف تاثیری نگذارد‪،‬‬ ‫این نگرانی تنها درباره‬ ‫قرارداد بوئینگ وجود‬ ‫ندارد و نگرانی در‬ ‫زمینه قرارداد ایرباس‬ ‫نیز هست‬ ‫«گسترش صنعت» شرایط قرارداد بوئینگ و ایرباس را در صورت خروج امریکا از برجام بررسی کرد‬ ‫دست کوتاه ترامپ از دست اندازی به میوه برجام‬ ‫مدیرعامل ایران ایر‪ :‬خروج امریکا بر قرارداد بوئینگ تاثیری ندارد‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫پس از سیاس��ت های جدید ترامپ علیه ایران و‬ ‫اغاز دوباره تنش ها میان ایران و امریکا نخس��تین‬ ‫ق��راردادی که موج��ب نگران��ی اف��کار عمومی و‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی قرارگرفته است‬ ‫قرارداد خرید هواپیم��ا از بوئینگ امریکا و ایرباس‬ ‫فرانسه اس��ت که در مجموع پس از برجام قرارداد‬ ‫‪ ۲۶0‬فرون��د هواپیما به امضا رس��یده اس��ت و این‬ ‫نگرانی وجود دارد که با خروج امریکا از برجام این‬ ‫قرارداد ها به وی��ژه قرارداد بوئینگ تحت تاثیر قرار‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫مس��ئوالن دولتی اطمین��ان خاط��ر داده اند که‬ ‫قراردادها در صورت خ��روج امریکا از برجام تحت‬ ‫تاثیر قرار نمی گیرند‪ .‬فرزانه ش��رفبافی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت هواپیمای��ی جمه��وری اس�لامی ای��ران‬ ‫(ایران ای��ر) اع�لام کرده ک��ه اگر امری��کا از توافق‬ ‫هسته ای خارج شود‪ ،‬س��فارش خرید هواپیماهای‬ ‫مس��افربری همچنان به قوت خود باقی است و این‬ ‫موضوع تاثیری بر قرارداد ش��رکت بوئینگ با ایران‬ ‫نخواهد گذاشت‪.‬‬ ‫ش��بکه سی اِن بی س��ی امریکا نیز به تازگی اعالم‬ ‫ک��رده با وج��ود کارش��کنی و بدعه��دی مقامات‬ ‫واشنگتن در اجرای توافق هسته ای ایران (برجام)‪،‬‬ ‫ق��رارداد ش��رکت بوئینگ ب��ا ش��رکت هواپیمایی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران (ایران ای��ر) به قوت خود‬ ‫باقی اس��ت‪ .‬اما به دلیل اینک��ه قراردادهای خرید‬ ‫هواپیم��ا از فرانس��ه و امری��کا محرمان��ه هس��تند‬ ‫هیچ کس جز مقامات دولتی نمی تواند از سرنوشت‬ ‫ان اطمینان حاصل کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ت�رس ترام�پ از افش�ای ق�رارداد‬ ‫محرمانه بوئینگ‬ ‫محرمانه بودن ق��رارداد بوئینگ در امریکا نیز به‬ ‫موضوعی بحث برانگیز تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬دولت‬ ‫امریکا ی��ک روز قبل از اعالم تایی��د نکردن توافق‬ ‫هس��ته ای از یک دادگاه فدرال در شیکاگو خواست‬ ‫ت��ا مهل��ت تصمیم گیری درب��اره ارزیابی افش��ای‬ ‫جزئی��ات محرمانه ق��رارداد میان ای��ران و بوئینگ‬ ‫را ت��ا دو ماه دیگر تمدید کند‪ .‬از انجا که ش��رکت‬ ‫بوئین��گ خواس��تار محرمانه مان��دن جزئیات این‬ ‫توافق ش��ده و اعالم کرده اس��ت در صورت افشای‬ ‫مفاد این قرارداد به جایگاه این ش��رکت لطمه وارد‬ ‫می شود و ممکن است توافق هسته ای نیز تضعیف‬ ‫شود‪ ،‬می توان نتیجه گرفت نگرانی دولت ترامپ از‬ ‫افشای قرارداد محرمانه بوئینگ ان هم در شرایطی‬ ‫که می خواهد ایران را تهدید کند ناشی از ناتوانی او‬ ‫برای تاثیرگذاری بر قرارداد بوئینگ است‪.‬‬ ‫‹ ‹خری�د ‪ ۲۶0‬فرون�د هواپیم�ا پ�س از‬ ‫برجام‬ ‫با اجرایی ش��دن برجام و لغو تحریم های ظالمانه‬ ‫همزمان با سفر حسن روحانی‪ ،‬رییس جمهوری در‬ ‫اواخر سال ‪ ۹۴‬به پاریس‪ ،‬پیش قرارداد خرید ‪۱۰۰‬‬ ‫فروند هواپیمای ایرباس در فرانس��ه بین ایرباس و‬ ‫ایران ایر منعقد شد‪.‬‬ ‫ب��ا امضای نهایی قرارداد ایران ایر با ایرباس برای‬ ‫خرید ‪ ۱۰۰‬فروند هواپیما در تهران نخستین فروند‬ ‫از هواپیماهای خریداری شده اواخر دی ‪ ۹۵‬و پس‬ ‫از ان یک فروند هواپیمای ‪ ۳۳۰‬در اس��فند و یک‬ ‫فروند دیگر در اوایل فروردین ‪ ۹۶‬وارد کش��ور شد‬ ‫تا در مسیرهای داخلی و بین المللی پروازهای خود‬ ‫را اغاز کنند‪.‬‬ ‫همزم��ان با امضای این ق��رارداد ایران ایر قرارداد‬ ‫دیگ��ری را با ش��رکت بوئین��گ امری��کا در تهران‬ ‫منعقد کرد تا از این ش��رکت نیز ‪ ۸۰‬فروند هواپیما‬ ‫خری��داری کند که نخس��تین فروند ان در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬میالدی به ایران ایر تحویل خواهد شد‪.‬‬ ‫در س��ومین ق��راردادی که ایران ایر با ش��رکت‬ ‫ای ت��ی ار زیرمجموع��ه ایرب��اس منعقد ک��رد قرار‬ ‫است از این ش��رکت ‪ ۲۰‬فروند هواپیمای ‪ ۷۲‬نفره‬ ‫خریداری ش��ود و ب��ا ورود ‪ ۶‬فرون��د ان به ناوگان‬ ‫هوایی ایران ای��ر هم اکنون این هواپیماها پروازهای‬ ‫عملیات��ی خود را در بین فرودگاه های کم برخوردار‬ ‫اغاز کرده اند‪.‬‬ ‫پ��س از ش��رکت هواپیمای��ی ایران ایر‪ ،‬ش��رکت‬ ‫هواپیمایی اس��مان نیز ق��رارداد خرید ( ‪) ۳۰ + ۳۰‬‬ ‫فرون��د هواپیم��ای بوئین��گ ‪ ۷۳۷‬مک��س را امضا‬ ‫کرد و طبق قراردادی که به امضا رس��یده ش��رکت‬ ‫هواپیمایی اس��مان برای خری��د ‪ ۶۰‬فروند هواپیما‬ ‫باید ‪ ۳‬میلیارد دالر به ش��رکت بوئینگ بپردازد که‬ ‫‪ ۵‬درصد ان را ش��رکت هواپیمایی اس��مان خواهد‬ ‫پرداخ��ت و ‪ ۹۵‬درص��د دیگ��ر از طری��ق فایناس‬ ‫خارجی تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫قرار است تحویل نخس��تین هواپیمای بوئینگ‬ ‫‪ ۷۳۷‬مکس به شرکت هوایی اسمان در سال ‪۲۰۲۲‬‬ ‫میالدی اغاز ش��ود و تا ‪ ۲‬س��ال بوئینگ باید همه‬ ‫این ‪ ۳۰‬فروند هوایپما را به شرکت اسمان تحویل‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫در اقدامی دیگر اوایل تیر ‪ ،۹۶‬شرکت هواپیمایی‬ ‫قش��م ایر در حاش��یه نمایش��گاه بین المللی هوایی‬ ‫پاری��س‪ ،‬پیش قرارداد خری��د ‪ ۱۰‬فروند هواپیمای‬ ‫بوئینگ ‪ ۷۳۷‬مکس را با شرکت بوئینگ امضا کرد‬ ‫و پس از ان ش��رکت هوایی ایران ایرتور نیز در این‬ ‫نمایش��گاه موفق شد تا تفاهمنامه خرید ‪ ۴۵‬فروند‬ ‫هواپیمای ایرب��اس از خانواده ‪ ۳۲۰‬را به مبلغ ‪۴/۵‬‬ ‫میلیارد یورو با شرکت ایرباس به امضا برساند‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�رایط قراردادها در صورت برگشت‬ ‫تحریم‬ ‫فرهاد پرورش‪ ،‬مدیرعامل وقت شرکت هواپیمایی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران (ایران ایر) در زمان انعقاد‬ ‫این قرارداد ها در تش��ریح مفاد قرارداد و سرنوشت‬ ‫هواپیماها با بازگشت تحریم ها گفته بود‪« :‬براساس‬ ‫قرارداد پیش پرداخت ها به ایرباس و بوئینگ از ‪۰/۵‬‬ ‫درصد ش��روع ش��ود و ‪ ۱/۵‬درصد‪ ۵ ،‬درصد تا ‪۲۰‬‬ ‫درصد هم در بازه های زمان��ی مختلف برای خرید‬ ‫هواپیم��ا به عن��وان پیش پرداخت به ش��رکت های‬ ‫س��ازنده هواپیما پرداخت خواهیم کرد‪ ،‬حال اینکه‬ ‫ممکن اس��ت تحریم ها در هر ک��دام از این مراحل‬ ‫برگردد‪ ،‬برای هرکدام از این حاالت پیش بینی هایی‬ ‫را در قرارداد گنجانده ایم‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس‪ ،‬ب��رای هواپیماهایی که هنوز‬ ‫تحویل ایران ایر نش��ده اند و در خط تولید هس��تند‬ ‫در ش��رایط برگشت تحریم ها‪ ،‬ایرباس یا بوئینگ به‬ ‫طرفیت از ایران ایر مش��تری جدید برای هواپیماها‬ ‫پیدا کند ی��ا اینکه ایران ایر‪ ،‬خود مش��تری به این‬ ‫شرکت ها معرفی کنند‪ .‬‬ ‫نکته مهم این اس��ت ک��ه قرار نیس��ت ایران ایر‬ ‫درشرایط برگش��ت تحریم ها برای هواپیماهایی که‬ ‫در خط تولید هستند ولی شرکت ها امکان تحویل‬ ‫ان را به ایران ایر ندارن��د‪ ،‬جریمه ای بپردازد‪ .‬طبق‬ ‫متنی که اوفک ‪ ۱۵‬دس��امبر منتش��ر کرده اس��ت‬ ‫تحریم های جدید عطف به ماس��بق نخواهد ش��د و‬ ‫فرصتی برای تعیین تکلیف قراردادها داده می شود‬ ‫حال اینکه چقدر بر این تعهدات خود پایبند باشد‪،‬‬ ‫یک بحث جدا است‪».‬‬ ‫‹ ‹هی�چ اتفاق�ی از امریکایی ه�ا دور از‬ ‫انتظار نیست‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه توضیح��ات پ��رورش‪ ،‬در صورت‬ ‫بازگشت تحریم ها امکان تحویل هواپیماها به ایران‬ ‫وجود ندارد اما براساس مفاد قرارداد شرایطی برای‬ ‫بازگشت پیش پرداخت ها درنظر گرفته شده است‬ ‫تا سرمایه کش��ور از بین نروند‪ ،‬البته این فرض در‬ ‫صورت بازگش��ت تحریم ها به شکل سابق است که‬ ‫با توج��ه به اینکه لغو تحریم ها براس��اس قطعنامه‬ ‫ش��ورای عالی امنیت انجام ش��ده بازگش��ت انها با‬ ‫خروج امریکا از برجام امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫محمدرض��ا رضایی کوچ��ی‪ ،‬رییس کمیس��یون‬ ‫عم��ران مجلس ش��ورای اس�لامی در گفت وگو با‬ ‫«گس��ترش صنعت» با تاکید بر اینکه هیچ اتفاقی‬ ‫از امریکایی ها دور از انتظار نیست‪ ،‬گفت‪ :‬با روندی‬ ‫که رییس جمهوری امریکا در پیش گرفته است هر‬ ‫اتفاقی از امریکایی ها بعید نیس��ت و ممکن اس��ت‬ ‫قرارداد بوئینگ نیز تحت تاثیر این سیاست ها قرار‬ ‫بگیرد اما امیدواریم این اتفاق رخ ندهد‪.‬‬ ‫البته اتخاذ این سیاس��ت ها از سوی امریکا قابل‬ ‫پیش بینی بود اما اگر ضمانت ها مس��تحکم باش��د‬ ‫خروج امریکا از برجام تاثیری بر قرارداد ها ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹مجل�س در جری�ان جزئیات ق�رارداد‬ ‫نیست‬ ‫رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی‬ ‫با اشاره به اینکه مجلس شورای اسالمی در جریان‬ ‫جزئی��ات قرارداد ها قرار نگرفته اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫جزئیات قرارداد بوئینگ و ایرباس محرمانه است و‬ ‫نمایندگان از تعهدات طرف ها در زمان از سر گیری‬ ‫تنش های سیاس��ی اگاهی ندارند‪ .‬اگر ضمانت های‬ ‫محکمی در قرارداد قید نش��ده باش��د‪ ،‬ایران بسیار‬ ‫ضرر خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه براس��اس گزارش های دولت و‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی ضمانت ه��ای الزم دریافت‬ ‫شده تا تحریم ها برتعهدات دو طرف تاثیری نگذارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این نگرانی تنها درباره قرارداد بوئینگ وجود‬ ‫ندارد و نگرانی در زمینه قرارداد ایرباس نیز هست‬ ‫زی��را با وجود اینکه اروپایی ه��ا در مقابل ترامپ از‬ ‫ای��ران حمایت کرده اند‪ ،‬نمی توان به این حمایت ها‬ ‫امیدوار بود و در ادامه با فشارهای اقتصادی امریکا‪،‬‬ ‫ممکن است اروپا نیز پای تعهدات خود نایستد‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�رکت های جایگزی�ن باید مش�خص‬ ‫شود‬ ‫رضایی کوچ��ی درباره ش��رکت های جایگزین که‬ ‫ایران می تواند ناوگان هوایی خود را نوس��ازی کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در اینکه ایران باید به هر نحوی ناوگان خود‬ ‫را نوسازی کند شکی وجود ندارد‪.‬‬ ‫در این راستا نیز باید کشورهایی را هدف گذاری‬ ‫کرد که فش��ار کمتری را از س��وی امریکا متحمل‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫البته هنوز جایگزین مش��خصی تعیین نش��ده و‬ ‫نس��بت به پایبندی اروپایی ها امیدوار هس��تیم تا‬ ‫کنون نیز چه از طرف امریکا و چه از طرف فرانسه‬ ‫موضوعی مطرح نشده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره ضمان��ت فاینانس ه��ای خارج��ی‬ ‫در مقاب��ل تحریم ها گفت‪ :‬با وجود انکه از س��وی‬ ‫دول��ت اع�لام می ش��ود رقم ه��ای قاب��ل توجهی‬ ‫فاینان��س انج��ام ش��ده ام��ا هن��وز در پروژه های‬ ‫عمران��ی فاینانس ه��ا پررنگ ظاهر نش��ده اند ولی‬ ‫به طور قط��ع فاینانس ها تحت تاثی��ر تحریم قرار‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی به این‬ ‫موض��وع ورود کرده و پس از تعطیالت جلس��ه ای‬ ‫دیگ��ری با س��خنگوی دول��ت خواهیم داش��ت تا‬ ‫بررسی کنیم فاینانس ها در کجا هزینه شده است‪.‬‬ ‫گفته می ش��ود پروژه راه اهن برقی تهران‪ -‬مش��هد‬ ‫فاینانس شده اما هنوز هیچ شرکت خارجی به طور‬ ‫جدی در این بخش ها ورود نکرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سرنوش�ت هواپیماه�ا در گ�رو نح�وه‬ ‫تنظیم قرارداد‬ ‫حمی��د غوابش‪ ،‬کارش��ناس هوایی و دبیرس��ابق‬ ‫انجمن ش��رکت های هواپیمایی نی��ز در گفت وگو‬ ‫ب��ا «گس��ترش صنع��ت» در ای��ن زمین��ه گفت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۶‬فرود هواپیما به ایران تحویل داده‬ ‫ش��ده و اینکه در اینده چه اتفاقی خواهد افتاد به‬ ‫طور کامل به نحوه تنظیم قرارداد بستگی دارد که‬ ‫جز دولت هیچ کس در جریان جزئیات ان نیست‪.‬‬ ‫این کارشناس هوایی درباره نقش بخش خصوصی‬ ‫در همکاری های انجام شده گفت‪ :‬بخش خصوصی‬ ‫س��رمایه گذاری کالنی در بخش هواپیمایی نکرده‬ ‫به همین دلیل دولت به تنهایی ورود کرده است‪.‬‬ ‫این موضوع نیز به دلیل این است که بازار هوایی‬ ‫کش��ور نیز اغلب در دس��ت دولت اس��ت و ورود و‬ ‫خ��روج ش��رکت های خصوصی به ای��ن بخش کار‬ ‫دشواری است‪.‬‬ ‫‹ ‹امریکا به تنهایی تاثیرگذار نیست‬ ‫غواب��ش درباره ش��رکت های جایگزین گفت‪ :‬اگر‬ ‫تحریم های گس��ترده اتفاق بیفت��د چون مبادالت‬ ‫بانک��ی و فاینان��س را تح��ت تاثیر ق��رار می دهد‬ ‫بنابراین با هیچ ش��رکتی امکان معامله وجود ندارد‬ ‫و از انجا که نش��ان های تجاری معتبر و بزرگ دنیا‬ ‫چند ملیت��ی هس��تند امکان هیچ گون��ه معامله ای‬ ‫وج��ود ندارد اما اگر تحریم ها تنها از س��وی امریکا‬ ‫باش��د و اروپ��ا همراه��ی نکند امکان هم��کاری با‬ ‫ایرباس وخری��د هواپیما با قطع��ات اروپایی وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫س��وخو نیز نشان تجاری دیگری است که امکان‬ ‫همکاری با ان وجود دارد اما چون س��رمایه گذاران‬ ‫اصل��ی ان امریکایی ه��ا هس��تند ممکن اس��ت با‬ ‫مشکالتی رو به رو باشیم‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش‪ ،‬ب��ا توجه به اظهارات مقامات‬ ‫دولت��ی در صورت خروج امری��کا از برجام‪ ،‬قرارداد‬ ‫بوئین��گ به قوت خود باقی اس��ت ام��ا در صورت‬ ‫وضع تحریم های شدید سرنوشت این قرارداد ها به‬ ‫مخاطره می افتد‪.‬‬ ‫اگر این تحریم ها تنها از س��وی امریکا وضع شود‬ ‫و اروپایی ها انها ار همراهی نکنند تنها زیر س��وال‬ ‫رفت��ن ق��رارداد بوئینگ وج��ود دارد اما در صورت‬ ‫تحری��م گس��ترده به طور کل��ی نوس��ازی ناوگان‬ ‫حمل ونقل هوایی کشور دچار مخاطره خواهد شد‪.‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 24‬مهر ‪ 25 1396‬محرم ‪ 16 1439‬اکتبر ‪ 2017‬شماره ‪ 234‬پیاپی ‪2207‬‬ ‫یادداشت‬ ‫راهی برای ظرفیت های پر شده‬ ‫در شهرک های صنعتی‬ ‫پریچهر سلطانی‬ ‫حدود ‪ ۲‬هزار و ‪۲00‬‬ ‫واحد صنعتی در‬ ‫شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی اذربایجان‬ ‫شرقی فعال است که‬ ‫فقط ‪ ۱۵‬واحد ان از‬ ‫سوی بانوان اداره‬ ‫می شود‬ ‫مشاور امور بانوان مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در گفت وگو با «گسترش صنعت» خبر داد‬ ‫هدف گذاری اشتغال بانوان براساس امایش سرزمینی‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫نیمی از جامعه کش��ور را بانوانی تشکیل داده اند که‬ ‫در بخ��ش صنایع کوچک و متوس��ط کارافرینی کرده‬ ‫و در رش��ته های مختلف صنعتی اش��تغال پایدار ایجاد‬ ‫کرده اند‪ .‬هرچند که اشتغال بانوان به دلیل ظرافت های‬ ‫جس��می انها در بخش صنعت دور از باور است اما این‬ ‫بانوان هم پ��ای مردان به تولی��د پرداخته اند و به گفته‬ ‫پریچهر سلطانی‪ ،‬مشاور امور بانوان مدیرعامل سازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ای��ران فقط در‬ ‫بخش س��رمایه با مشکل رو به رو ش��ده اند‪ .‬وی معتقد‬ ‫است که باید در تامین مالی و سرمایه در گردش صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط برای حمای��ت از فعالیت های بانوان‬ ‫تبعیض مثبت لحاظ کرد‪ .‬در سیاست گذاری های کالن‬ ‫کشور باید برای بانوان تبعیض مثبت درنظر گرفت زیرا‬ ‫بانوان فعال صنعتی در س��رمایه در گردش با مشکل رو‬ ‫به رو هس��تند اما در بس��ته های حمایتی می توان این‬ ‫مشکل را از راه فعالیت های بانوان برداشت‪.‬‬ ‫مش��اور ام��ور بان��وان مدیرعام��ل س��ازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی ای��ران در گفت وگو با‬ ‫«گسترش صنعت» اظهار کرد‪ :‬مشارکت زنان در تحقق‬ ‫سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی موثر است‪.‬‬ ‫سلطانی به حضور در ش��ورای توسعه و تعاون بانوان‬ ‫کارافرین استان اذربایجان شرقی و بازدید از واحدهای‬ ‫صنعت��ی که بانوان عهده دار ان بودند‪ ،‬اش��اره و تصریح‬ ‫کرد‪ ۱۵ :‬بانوی کارافرین در شهرک های صنعتی استان‬ ‫اذربایجان شرقی واحد تولیدی ایجاد کرده و به صنعت‬ ‫اشتغال دارند ما در این سفر به دلیل محدودیت زمانی‬ ‫توانستیم تعدادی از انها را بازدید کنیم‪ .‬تولید تجهیزات‬ ‫شبکه های مخابراتی یکی از این واحدهای صنعتی بود‬ ‫که از سوی بانوی کارافرین و خانواده انها اداره می شد‪.‬‬ ‫این واحد صنعتی توانسته حدود ‪ ۹00‬دالر برای کشور‬ ‫صرفه جویی ارزی داشته باشد‪.‬‬ ‫مش��اور امور بانوان مدیرعامل سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران با تاکید ب��ر اینکه بانوان‬ ‫کارافرین با مش��کل سرمایه در گردش رو ب ه رو هستند‬ ‫ب��ه بازدی��د دیگر خ��ود اش��اره و تصریح ک��رد‪ :‬بانوی‬ ‫کارافری��ن اذربایج��ان ش��رقی به تولید دس��تگیره ها‪،‬‬ ‫پیشبند اشپزخانه‪ ،‬روبالش��ی و‪ ...‬پرداخته و توانسته با‬ ‫صادرات مناس��ب در بازارهای باکو حضور پایدار داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫بو کار‬ ‫به گفته س��لطانی‪ ،‬بانوان فعال در مراکز کس�� ‬ ‫شهرک های صنعتی نیز حضور فعال دارند‪.‬‬ ‫مش��اور امور بانوان مدیرعامل سازمان صنایع کوچک‬ ‫و شهرک های صنعتی ایران گفت‪ :‬حدود ‪ ۲‬هزار و ‪۲00‬‬ ‫واحد صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی اذربایجان‬ ‫ش��رقی فعال اس��ت که فق��ط ‪ ۱۵‬واحد ان از س��وی‬ ‫بانوان اداره می ش��ود‪ .‬این امر نش��انگر ان است که در‬ ‫تحقق ش��عار «اقتصاد مقاومتی؛ تولید‪ ،‬اشتغال» باید به‬ ‫ظرفیت های حضور بانوان در فعالیت های صنعتی بیش‬ ‫از گذشته توجه و از انها حمایت شود‪.‬‬ ‫س��لطانی به جلس��ه ش��ورای توس��عه و تعاون زنان‬ ‫کارافرین صنایع کوچک و متوس��ط که در اس��تانداری‬ ‫اذربایجان شرقی تشکیل شد‪ ،‬اشاره و اظهار کرد‪ :‬حدود‬ ‫‪ ۹0‬نفر از بانوان کارافرین رشته های مختلف اقتصادی‬ ‫این اس��تان حضور داشتند که در این جلسه نیز معاون‬ ‫اقتصادی استانداری به تشریح تمام بسته های اقتصادی‬ ‫و حمایتی پرداخت‪ .‬این امر نشان می دهد که بسته های‬ ‫حمایت��ی و تش��ویقی از حضور بان��وان در فعالیت های‬ ‫اقتصادی و صنعتی در کل کش��ور ب��ه خوبی معرفی و‬ ‫شناسایی نشده است‪ .‬همچنین بانوان موفق شناسایی و‬ ‫معرفی نش��ده است تا بتوانند از دانش و تجربه یکدیگر‬ ‫بهره ببرند‪.‬‬ ‫مشاور امور بانوان مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران از هدف گذاری اشتغال بانوان‬ ‫در تولید بر اس��اس امایش سرزمینی در راستای تحقق‬ ‫ش��عار س��ال خبر داد و گفت‪ :‬زنان نیم��ی از جامعه را‬ ‫تش��کیل داده اند و نمی توان گفت بدون مشارکت انان‬ ‫اقتصاد مقاومتی به طور کامل محقق می ش��ود‪ .‬این امر‬ ‫فق��ط با عزم جمع��ی و همکاری دس��تگاه های مرتبط‬ ‫تحق��ق می یابد بنابرای��ن باید هم افزایی دس��تگاه های‬ ‫اجرایی در تحقق این امر اجرایی شود‪.‬‬ ‫س��لطانی تاکید ک��رد‪ :‬انتظار داریم دول��ت دوازدهم‬ ‫از ظرفی��ت بانوان متخص��ص‪ ،‬توانمند و ب��ا انگیزه در‬ ‫حوزه های مختلف استفاده کرده و از این طریق‪ ،‬میزان‬ ‫مشارکت این قشر به عنوان نیمی از جمعیت جامعه در‬ ‫تحقق اقتصاد مقاومتی را افزایش دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم ‪ ۳0‬درصدی بانوان در اشتغال‬ ‫مشاور امور بانوان مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران با اشاره به هدف گذاری ایجاد‬ ‫‪ ۱۳۶‬هزار شغل در ش��هرک ها و نواحی صنعتی کشور‬ ‫گف��ت‪ :‬این امر به عنوان ظرفیتی برای اش��تغال بانوان‬ ‫نیز قابل اس��تفاده اس��ت همان طور که زنان کارافرین‬ ‫صنعت��ی در س��امانه تعریف ش��ده مربوط نام نویس��ی‬ ‫کرده اند و می توان س��هم ‪ ۳0‬درصدی در ایجاد اشتغال‬ ‫هدف گذاری ش��ده را برای اشتغال بانوان درنظر گرفت‬ ‫اما باید ش��رایط مناسب فراهم شود‪ .‬انتظار داریم بانوان‬ ‫کش��ور بیش از پیش احس��اس مس��ئولیت کرده و به‬ ‫ترویج برخی تفکرات مبنی بر ضعیف بودن زنان و تولید‬ ‫اجن��اس و کاالهای بی کیفیت از س��وی بانوان فعال در‬ ‫حوزه های تولیدی و صنعتی‪ ،‬خاتمه دهند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ان چنان که باید و شاید از ظرفیت ها‬ ‫و توانمندی های بانوان کشور استفاده نشده است‪ ،‬ابراز‬ ‫کرد‪ :‬بر اساس برنامه ای که از سوی دولت اعالم شده نیز‬ ‫تا سال ‪ ۱۴00‬باید ‪ ۳0‬درصد از مسئولیت ها و مناصب‬ ‫مدیریتی کشور به بانوان سپرده شود‪.‬‬ ‫سلطانی افزود‪ :‬متاس��فانه در سال های گذشته و در‬ ‫بس��یاری از حوزه ها‪ ،‬ش��اهد بخش��ی نگری بوده ایم که‬ ‫این نگرش بر پیکره فعالیت های ارزش��مند بخش های‬ ‫متعدد‪ ،‬اسیب جدی وارد کرده است‪.‬‬ ‫مش��اور امور بانوان مدیرعامل سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران در ادامه با اشاره به شعار‬ ‫امس��ال و لزوم ت�لاش همه جانبه ب��رای تحقق اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی ابراز ک��رد‪ :‬اگر می خواهیم بخ��ش زیادی از‬ ‫مشکالت تولید‪ ،‬اش��تغال و‪ ...‬رفع و همچنین انتظارات‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی در زمینه اقتصاد مقاومتی‬ ‫محقق ش��ود بای��د بیش از پیش به افزایش مش��ارکت‬ ‫اقتصادی بانوان در جامعه توجه کرد‪.‬‬ ‫بر اساس گفته سلطانی‪ ،‬وضعیت اذربایجان شرقی در‬ ‫مقایسه با استان های دیگر از منظر توجه به قابلیت های‬ ‫ویژه زنان با ‪ ۱۴‬درصد‪ ،‬بسیار خوب است ولی انتظارات‬ ‫از این استان فراتر است‪ .‬تعدادی از بانوان کارافرین در‬ ‫استان می توانند الگوی بسیار مناسبی برای سایر بانوان‬ ‫کارافرین کشور قلمداد شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش حق انتفاع به نفع بانوان صنعتی‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» مش��ارکت اجتماعی‬ ‫زن��ان در حوزه ه��ای اقتص��ادی و اجتماع��ی یک��ی از‬ ‫مهم ترین اولویت های دولت دوازدهم عنوان شده است‪.‬‬ ‫از این رو در استان اذربایجان شرقی مهم ترین اقدامات‬ ‫انجام ش��ده حوزه بانوان را می ت��وان افزایش همکاری‬ ‫اداره کل امور بانوان اس��تانداری و شرکت شهرک های‬ ‫س��رمایه گذاری در سال های گذش��ته برشمرد‪ .‬شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان اذربایجان شرقی نیز اعالم‬ ‫امادگی کرده که در صورت ورود بانوان استان به حوزه‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬تولیدی و صنعتی‪ ،‬س��هم نقدی حق انتقاع‬ ‫زمین در ش��هرک های صنعت��ی را از ‪ ۳0‬به ‪ ۱0‬درصد‬ ‫کاهش دهد‪ .‬همچنین تس��هیالت وی��ژه به افرادی که‬ ‫قصد خرید زمین در مناطق محروم این استان را دارند‪،‬‬ ‫ارائه می شود‪.‬‬ ‫برگزاری تورهای صنعتی برای بانوان کارافرین استان‬ ‫اذربایجان شرقی‪ ،‬برگزاری کالس های مختلف ورزشی‬ ‫و تالش برای ایجاد خوشه صنعتی بانوان به عنوان یکی‬ ‫از محورهای توسعه از دیگر موارد تشویقی برای حمایت‬ ‫از فعالیت صنعتی بانوان در اذربایجان ش��رقی است‪ .‬با‬ ‫بو کار بانوان‪ ،‬مطالعه‬ ‫توجه به اهمیت فعالیت های کس�� ‬ ‫نخستین خوشه کسب وکار بانوان استان در برنامه های‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی اذربایجان ش��رقی قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪۱۵۵‬طرح‬ ‫اقتصاد مقاومتی در فارس‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان فارس از بهره برداری از‬ ‫‪۱۵۵‬طرح اقتصاد مقاومتی در این ش��رکت از ابتدای امسال تاکنون خبر‬ ‫داد‪ .‬به گزارش خبرنگار «گسترش صنعت» از استان فارس‪ ،‬احد فتوحی‬ ‫در بازدید از طرح های اقتصاد مقاومتی در شهرک های صنعتی اب باریک‬ ‫و بزرگ ش��یراز که با حضور معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران انجام شد‪ ،‬افزود‪ :‬با بهره برداری از این طرح ها‬ ‫برای ‪ ۱۱۳0‬نفر اش��تغال ایجاد شده است‪ .‬فتوحی تصریح کرد‪ :‬براساس‬ ‫هدف گذاری تا پایان س��ال بیش از ‪۳00‬طرح اقتصاد مقاومتی با اشتغال‬ ‫‪ ۲۸00‬نفر در ش��هرک ها و نواحی صنعتی اس��تان فارس به بهره برداری‬ ‫خواهند رس��ید که بیش از نیمی از برنامه هدف در نیمه نخست امسال‬ ‫محقق ش��ده است‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان فارس‬ ‫با بیان اینکه روند ثبت نام و پرداخت تسهیالت رونق تولید به واحد های‬ ‫صنعتی درحال انجام اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ازخرداد امسال تاکنون ‪۱۱۷۷‬واحد‬ ‫تولیدی و صنعتی در اس��تان فارس در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده اند‬ ‫که تاکنون درخواست های ‪۴۱۸‬واحد صنعتی در کارگروه استانی بررسی‬ ‫ش��ده و ‪۱۹‬واحد نیز موفق به دریافت تسهیالت شده اند‪ .‬فتوحی افزود‪:‬‬ ‫در ط��رح رونق تولید که در راس��تای تحقق «اقتص��اد مقاومتی؛ تولید‬ ‫‪،‬اش��تغال» و با مصوبه س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اجرا می ش��ود‬ ‫تامین مالی بنگاه های تولیدی و صنعتی کوچک و متوس��ط و طرح های‬ ‫نیمه تمام دارای پیشرفت فیزیکی باالی ‪ ۶0‬درصد انجام می شود‪.‬‬ ‫البرز از ان دست استان های‬ ‫پرتقاض��ا در س��رمایه گذاری‬ ‫صنعتی اس��ت‪ .‬این استان به‬ ‫دلی��ل نزدیک��ی ب��ه پایتخت‬ ‫از گذش��ته م��ورد توج��ه‬ ‫س��رمایه گذاران بوده و اکنون‬ ‫ظرفیت ش��هرک های صنعتی‬ ‫جهانگیر شاهمرادی‬ ‫ای��ن اس��تان ب��رای پذیرش‬ ‫مدیرعامل شهرک های‬ ‫س��رمایه گذار جدی��د به اتمام‬ ‫صنعتی استان البرز‬ ‫رسیده اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬برای‬ ‫فراهم کردن زیرس��اخت های‬ ‫صنعت��ی در این اس��تان با توجه ب��ه اقبال س��رمایه گذاران‬ ‫تصمیم بر ان ش��د تا طرح توس��عه ش��هرک های صنعتی به‬ ‫اجرا دراید زیرا ظرفیت ش��هرک های صنعتی کوثر و اشتهارد‬ ‫که بزرگترین ش��هرک های صنعتی این اس��تان است نیز در‬ ‫حال پر ش��دن است‪ .‬با این حال یکی از مشکالت موجود در‬ ‫شهرک های کوثر و اشتهارد این است که این شهرک ها برای‬ ‫صنای��ع تبدیلی اس��ت اما برخی از واحده��ا مجبور به تغییر‬ ‫خط هستند‪ .‬توسعه شهرک صنعتی کوثر در راستای صنایع‬ ‫تبدیلی و کش��اورزی اس��ت در برنامه توس��عه این شهرک ‪۸‬‬ ‫ق��رارداد‪ ۲۱ ،‬واحد دارای پروانه و ‪ ۲0‬واحد فعال وجود دارد‪.‬‬ ‫همچنین ش��هرک صنعتی بهارس��تان یک شهرک خصوصی‬ ‫اس��ت‪ .‬این ش��هرک با ‪ ۲۱۷‬قرارداد و ‪ ۱۲۳‬واحد فعال است‪.‬‬ ‫ش��هرک صنعتی بهارس��تان در کنار خ��ود ‪ ۸۵‬هکتار زمین‬ ‫متعلق به موسس��ه کهری��زک را دارد‪ .‬فعالیت برای توس��عه‬ ‫شهرک شروع شده که محیط زیست و راه و شهرسازی با ‪۵0‬‬ ‫هکت��ار ان موافقت کردند اما کار در مرحله اس��تعالم گرفتن‬ ‫از ش��هرداری متوقف شده است‪ .‬شهرداری در پی توافق برای‬ ‫گرفت��ن درص��دی از مورد برای خود اس��ت در این قس��مت‬ ‫ساماندهی صنوف به ویژه صنوف دارای الودگی صوتی انجام‬ ‫می شود که با موافقت شورای برنامه ریزی جواز توسعه شهرک‬ ‫صادر می ش��ود‪ .‬درنظر داش��ته باش��ید که یکی از عارضه ها‬ ‫در ش��هر بهارس��تان‪ ،‬بحث زیس��ت محیطی اس��ت‪ .‬در شهر‬ ‫بهارس��تان‪ ۱۷‬حلقه چاه اب برای خن��ک کردن توربین های‬ ‫نیروگاه برق منتظر القائم اس��تفاده می ش��ود‪ ،‬باید این اب ها‬ ‫برای اس��تفاده اشامیدنی برگش��ت داده شود‪ .‬یک زمین ‪۳۸‬‬ ‫هکتاری در این شهرستان وجود دارد اگر این زمین به منطقه‬ ‫مسکونی در فردیس تبدیل شود‪ ،‬نزدیک به ‪ ۶0‬هزار نفر دیگر‬ ‫به جمعیت ‪ ۵00‬هزار نفری این شهرستان اضافه می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بهره برداری از ‪ ۳‬هزار و‪ ۴00‬طرح‬ ‫اقتصاد مقاومتی‬ ‫بودجه بیش از ‪ ۳0‬هزار میلیارد تومانی در سطح کشور برای‬ ‫اجرای طرح رونق تولید درنظر گرفته ش��ده است؛ از این میزان‬ ‫‪ ۲0‬هزار میلیارد تومان برای بهره برداری از واحدهای راکد و نیز‬ ‫واحدهای با پیشرفت باالی ‪ ۶0‬درصد و ‪ ۱0‬هزار میلیارد تومان‬ ‫نیز برای اجرای طرح های بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی‬ ‫اختصاص یافته است‪ .‬از اغاز اجرای طرح رونق تولید در امسال‬ ‫تاکن��ون بیش از ‪ ۲۹‬هزار واحد صنعتی و تولیدی در سراس��ر‬ ‫کشور برای دریافت تسهیالت طرح رونق تولید ثبت نام کرده اند‪.‬‬ ‫همچنین بیش از ‪ ۱0‬هزار درخواس��ت متقاضیان اس��تفاده از‬ ‫این تسهیالت در کارگروه های اس��تانی سراسر کشور تا کنون‬ ‫بررس��ی شده و ‪ ۳‬هزار طرح برای دریافت تسهیالت به بانک ها‬ ‫معرفی شده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنعت» مع��اون برنامه ریزی و عضو‬ ‫هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫از هدف گذاری برای بهره ب��رداری بیش از ‪ ۳۴00‬طرح اقتصاد‬ ‫مقاومتی با اش��تغالزایی افزون بر ‪ ۵۴‬هزار نفر تا پایان امسال در‬ ‫شهرک های صنعتی کشور خبر داد‪.‬‬ ‫فرشاد مقیمی در بازدید از طرح های اقتصاد مقاومتی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان فارس در شهرک های صنعتی اب‬ ‫باریک و شهرک صنعتی بزرگ شیراز تصریح کرد‪ :‬بهره برداری‬ ‫از طرح ه��ای اقتصاد مقاومتی در س��طح ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی کشور از اولویت های مهم امسال این سازمان است‪.‬‬ ‫مقیمی نظارت و ارزیابی اجرای این طرح ها و نحوه تخصیص‬ ‫تسهیالت به انها و نیز رصد و بررسی مسائل و مشکالت انها به‬ ‫ منظور تس��ریع در بهره برداری را از برنامه هایی اعالم کرد که با‬ ‫جدیت در حال انجام است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه بازگرداندن واحده��ای متوقف و راکد به‬ ‫چرخه تولید از ماموریت های امسال است‪ ،‬افزود‪ :‬بخش زیادی‬ ‫از تعطیلی واحدهای صنعتی با اعمال برنامه های مختلف مانند‬ ‫عارضه یابی و بررس��ی مسائل و مشکالت‪ ،‬اختصاص تسهیالت‪،‬‬ ‫تغییر در فعالیت‪ ،‬جذب ش��ریک س��رمایه گذار ی��ا واگذاری به‬ ‫سرمایه گذارانی که اهلیت کار در بخش تولید و صنعت دارند از‬ ‫سال ‪ ۹۲‬تاکنون بیش از ‪ ۴‬هزار واحد صنعتی دوباره به چرخه‬ ‫تولید بازگشته اند‪.‬‬ ‫مع��اون برنامه ریزی س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران با اش��اره به سهم ‪ ۹۲‬درصدی صنایع کوچک از‬ ‫کل واحدهای صنعتی کش��ور‪ ،‬بیان کرد‪ :‬مهم ترین رسالت های‬ ‫سازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران تقویت و‬ ‫حمایت از این واحدهای صنعتی است‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۷۹‬ه��زار واح��د صنعتی کوچک در کش��ور‬ ‫فعالی��ت می کنند ک��ه ‪ ۴0‬هزار بنگاه در ش��هرک های صنعتی‬ ‫مستقر هستند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 24‬مهر ‪ 25 1396‬محرم ‪ 16 1439‬اکتبر ‪ 2017‬شماره ‪ 234‬پیاپی ‪2207‬‬ ‫فناوری های نوین و صنایع‬ ‫یادداشت‬ ‫تشکل ها محلی برای‬ ‫پیوند صنعت و دانشگاه‬ ‫خبر‬ ‫ارائه تسهیالت مالی‬ ‫به شرکت کنندگان تله کام ‪۲۰۱۷‬‬ ‫صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا)‬ ‫ب��ا هدف حمای��ت از تولیدکنندگان داخل��ی و خدمات دهندگام‬ ‫بومی ش��ده از سوی ش��رکت های داخلی از تعدادی از متقاضیان‬ ‫حض��ور در هجدهمی��ن نمایش��گاه بین المللی صنای��ع مخابرات‬ ‫و اط�لاع رس��انی(تله کام ‪ ،)۲۰۱۷‬حمایت می کن��د‪ .‬به گزارش‬ ‫«گس��ترش صنع��ت» ب��ه نقل از رواب��ط عمومی صح��ا‪ ،‬فرصاد‬ ‫جان احم��دی‪ ،‬ریی��س اداره ارزیابی طرح های صح��ا با بیان این‬ ‫مطل��ب گفت‪ :‬پیرو تفاهمنامه با س��ندیکای صنعت مخابرات و با‬ ‫هدف ایجاد ش��رایط برابر برای ش��رکت کنندگان در هجدهمین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی صنای��ع مخابرات و اطالع رس��انی(تله کام‬ ‫‪ ،)۲۰۱۷‬تس��هیالتی برای حضور در این نمایش��گاه درنظر گرفته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬این تس��هیالت با نرخ س��ود مناسب در‬ ‫دو قسط مس��اوی پرداخت می شود و بازپرداخت ان در‪ ۱۰‬قسط‬ ‫پیش بینی ش��ده اس��ت‪ .‬به گفته جان احمدی‪ ،‬در دو سال گذشته‬ ‫صح��ا با همکاری س��ندیکای صنعت مخاب��رات‪ ،‬به متقاضیان دو‬ ‫دوره گذش��ته تس��هیالت حضور در نمایش��گاه داد که با استقبال‬ ‫ش��رکت های حوزه مخابرات و اطالع رس��انی رو به رو شد‪ .‬رییس‬ ‫ی طرح های صحا تصریح ک��رد‪ :‬متقاضیان می توانند‬ ‫اداره ارزیاب�� ‬ ‫به وب گاه صحا به نشانی ‪ www.esfrd.ir‬بخش تسهیالت ویژه‬ ‫مراجعه و پرسش��نامه «شرکت در نمایش��گاه» را تکمیل کرده و‬ ‫از طریق س��امانه خدم��ات الکترونیک به صندوق ارس��ال کنند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و‬ ‫اطالع رسانی(تله کام ‪ ،)۲۰۱۷‬در روزهای ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۷‬مهر در محل‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی تهران برگزار می شود و غرفه صحا نیز‬ ‫در سالن ‪ ۱۱-۱۰‬واقع شده است‪.‬‬ ‫کمک صنعت به کاهش الودگی هوا‬ ‫هم��واره ای��ن صنعت نیس��ت که از دی��دگاه ع��ده ای مخرب‬ ‫محیط زیست است که در بسیاری از موارد به کمک محیط زیست‬ ‫می اید‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬پژوهش��گران دانش��گاه صنعتی اصفهان‬ ‫موفق به تولید مش��تقات گلیس��رول ب��ا ارزش افزودنی به عنوان‬ ‫سوخت با امکان افزایش ان به سوخت خودروها در جهت کاهش‬ ‫الودگی هوا ش��دند و قرار اس��ت با پش��تیبانی صندوق حمایت از‬ ‫پژوهشگران این طرح وارد فاز صنعتی شود‪ .‬به گزارش «گسترش‬ ‫صنعت» در این طرح تولید گزینش پذیر و پیوس��ته مش��تقات با‬ ‫ارزش صنعتی گلیس��رول با اس��تفاده از واکنش های گلیسرول با‬ ‫اس��تیک اسید در مقیاس ازمایشگاهی انجام شد‪ .‬از دستاوردهای‬ ‫مه��م ای��ن طرح می توان به تولید مش��تقات گلیس��رول با ارزش‬ ‫افزودنی به عنوان سوخت با امکان افزایش ان به سوخت خودروها‬ ‫در جهت کاهش الودگی هوا و موارد کاربردی دیگر اشاره کرد‪.‬‬ ‫انجمنی که از سوی‬ ‫صاحب نظران و‬ ‫دانشگاهیان فعال در‬ ‫بخش طراحی صنعتی‬ ‫شالوده های ان پی ریزی‬ ‫شده که نخستین دوره‬ ‫گردهمایی این انجمن‬ ‫نیز ‪ ۲۳‬مهر در محل‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت واقع در خیابان‬ ‫نادری خیابان ولیعصر‬ ‫تهران برگزار شد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫رشته های بین رشته ای همچون‬ ‫طراح��ی صنعتی و بس��ته بندی به‬ ‫یک واس��طه ای نیاز دارند که بتواند‬ ‫انه��ا را در دل صنع��ت و دانش��گاه‬ ‫باره��ا تعری��ف و بازتعری��ف کند‪.‬‬ ‫این واس��طه ها می توانن��د در قالب‬ ‫تش��کل های حام��ی ظه��ور یابند‪.‬‬ ‫امید افخمی‬ ‫البته ایجاد تش��کل ها و انجمن های‬ ‫دانش اموخته رشته‬ ‫صنعتی که بتوان��د همراه و یاریگر‬ ‫مهندسی عمران‬ ‫واحده��ای صنعتی باش��د همواره‬ ‫مورد نقد جامعه صنعتی و تولیدی‬ ‫کش��ور ق��رار گرفته اس��ت‪ .‬از این نظر که از ضع��ف فرهنگ کار و‬ ‫همکاری گروهی در کشور ما انتقاد می شود تا جایی که این عامل‬ ‫را پاش��نه اش��یل فعالیت های جمعی صنعتی در قالب تشکل های‬ ‫صنعتی می دانند‪ .‬به عبارتی‪ ،‬در کنار مزایا و اهمیتی که تشکل های‬ ‫صنعتی دارند باز هم چالش هایی وجود دارد که مانع ش��کل گیری‬ ‫پیوس��ته نهادها و تش��کل های صنعتی می ش��ود‪ .‬صحیح اس��ت؛‬ ‫فرهن��گ ما اجازه کار گروهی و تش��کلی را کمتر به ما می دهد‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو ب��ه جرات می توان گفت تا فرهنگ کار گروهی در کش��ور‬ ‫ما اصالح نش��ود توسعه تش��کل های صنعتی قابلیت اجرایی قوی‬ ‫ندارند‪ .‬از این رو‪ ،‬هر چقدر از مزیت ها و محاسن توسعه تشکل های‬ ‫صنعتی برای تعمیق و توسعه بازار سخن بگوییم فایده ای ندارد‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬توسعه بازار مصرف محصوالت در ابعاد داخلی و خارجی‬ ‫از جمله موضوعات مهمی اس��ت ک��ه همواره جامعه صنعتی روی‬ ‫ان متمرکز می شود‪.‬‬ ‫عده ای از راهکارهای توسعه این بازار مصرف می گویند و عده ای‬ ‫از موانعی که می تواند س��د راه تولیدکنندگان باش��د‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫هدف وقتی تولید صادرات گرا باش��د باید بازار مصرف را شناخت و‬ ‫برای ان برنامه ریزی کرد‪.‬‬ ‫یکی از راه حل هایی که برای بسترس��ازی توس��عه بازار مطرح‬ ‫می شود استفاده از مزیت ها و نفوذ تشکل ها و انجمن های صنعتی‬ ‫است‪ .‬تشکل هایی که می توانند در قالب دولتی یا غیردولتی پیش‬ ‫روند و منافع واحدهای صنعتی را مطرح کنند‪ .‬این تش��کل ها که‬ ‫ب ه طور معمول از اعضای فعال جامعه صنعتی تش��کیل ش��ده اند‬ ‫می توانند راه توسعه را برای صنعتگران باز کنند‪.‬‬ ‫اما در چینش این تشکل های صنعتی در صحنه تولید و رقابت‬ ‫اندکی اما و اگر هس��ت چراکه با وجود مزایایی که این انجمن های‬ ‫خاص دارند باز هم تشکیل انها با موانعی رو به رو است‪ .‬اما هر چه باشد‬ ‫همگان بر اهمیت نهادسازی در بستر صنعتی تاکید دارند‪ .‬به ویژه‬ ‫که این بستر می تواند صنایع و دانشگاهیان را در کنار همدیگر قرار‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫گردهمایی نخستین انجمن صنفی طراحان صنعتی برگزار شد‬ ‫تشکیل یک انجمن علمی با هدف توسعه صنعتی‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫هر چه در طراحی صنعتی س��رمایه گذاری بیشتری‬ ‫ش��ود‪ ،‬تولید محص��والت بهینه و باع��ث صرفه جویی‬ ‫و کاه��ش هزینه ه��ای تولی��د خواه��د ش��د‪ .‬از این رو‬ ‫تولیدکنن��دگان بای��د در پروژه ه��ا از طراحان صنعتی‬ ‫کمک بگیرند چراکه طراح��ی صحیح و بهینه می تواند‬ ‫برای س��ازنده بهینه باشد‪ .‬این عبارتی است که می تواند‬ ‫از زبان هر طراح دلس��وز صنعتی ش��نیده ش��ود‪ .‬با این‬ ‫حال به ب��اور صاحب نظ��ران این رش��ته تاکنون توجه‬ ‫خاص��ی به این بخش نش��ده و مورد غفلت واقع ش��ده‬ ‫است‪ .‬تشکیل انجمن صنفی تخصصی طراحی صنعتی‬ ‫از س��وی جمعی از فعاالن این حوزه نوید خوبی اس��ت‬ ‫برای گس��ترش رشته های زیرمجموعه تخصصی در این‬ ‫بخش که ب��ه طور قطع می تواند یاریگر صنعت باش��د‪.‬‬ ‫انجمنی که از س��وی صاحب نظران و دانشگاهیان فعال‬ ‫در بخش طراحی صنعتی شالوده های ان پی ریزی شده‬ ‫که نخستین دوره گردهمایی این انجمن نیز ‪ ۲۳‬مهر در‬ ‫مح��ل وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت واقع در خیابان‬ ‫نادری خیابان ولیعصر تهران برگزار شد‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫یکی از اه��داف ایجاد انجمن برق��راری فضای تعامل با‬ ‫سازمان های رسمی است چراکه یکی از خال های جدی‬ ‫موضوع تعامل صنعتی با س��ازمان های رسمی همچون‬ ‫ایدرو‪ ،‬ایمیدرو و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت‪.‬‬ ‫از این رو در صورت س��ازمان یافتگی این ارتباط تعامل‬ ‫بین طراحان صنعتی با بخش صنعتی بیش��تر می شود؛‬ ‫تعاملی که بر تنوع تولید و توسعه صنعتی بی اثر نخواهد‬ ‫بود‪ .‬همچنین اهداف انجمن صنفی تخصصی طراحی‬ ‫صنعت��ی از زبان داوود اکبری عضو هیات موس��س این‬ ‫انجمن چنین است‪ :‬نخست تنظیم شرح خدمات حرفه‬ ‫طراحی صنعتی خواهد بود به این معنی که معلوم شود‬ ‫رش��ته طراحی صنعتی چه خدماتی می دهد‪ .‬به عبارتی‬ ‫نوع تخصص طراحی صنعتی مش��خص و معلوم ش��ود‪.‬‬ ‫در مرحله بع��د تعیین تعرفه خدم��ات قیمتی طراحی‬ ‫صنعتی است‪ .‬بدیهی است تا کنون نهادی وجود نداشته‬ ‫اس��ت تا برای خدمات طراحی صنعت��ی قیمت گذاری‬ ‫کن��د‪ .‬برنامه بعدی تعیین حقوق حرفه ای اعضای صنف‬ ‫طراحان صنعتی اس��ت چرا که تاکنون نهادی برای دفاع‬ ‫از حق��وق حرف��ه ای انها وجود نداش��ته اس��ت‪ .‬تنظیم‬ ‫لوایح و مق��ررات از دیگر برنامه های این انجمن اس��ت‬ ‫زیرا برخی قوانین از س��وی نهادهایی همچون ش��ورای‬ ‫ش��هر اجرا می شود که نیاز است انجمن انها را پیگیری‬ ‫کند‪ .‬برنامه دیگر ای��ن انجمن رویکرد ترویجی طراحی‬ ‫و توس��عه خواهد بود به این معنی ک��ه مفهوم طراحی‬ ‫صنعتی در قالب فعالیت های انجمن ترویج شود‪ .‬برنامه‬ ‫دیگر طبقه بندی ش��رکت های طراحی صنعتی اس��ت‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت که بعضی از شرکت های طراحی صنعتی‬ ‫دارای دسته بندی معین نیستند‪ .‬در این گردهمایی که‬ ‫بیشتر استادان دانشگاه و فعاالن بخش طراحی صنعتی‬ ‫حضور داش��تند اه��داف و ابعاد انجمن معرفی ش��د‪ .‬به‬ ‫گفته اکبری‪ ،‬از اعضای موس��س حاضر در این نشست‬ ‫علمی و تخصصی‪ ،‬قرار اس��ت که بع��د از اعالم اهداف‬ ‫و تعریف انجمن روند عضو گیری ش��روع ش��ود‪ .‬براورد‬ ‫می ش��ود که اعضای این انجمن نی��ز ‪ ۵۰۰‬نفر خواهند‬ ‫ب��ود ک��ه در مجم��وع دانش اموختگان رش��ته طراحی‬ ‫صنعتی هس��تند که از دانش��گاه های سراسر کشور گرد‬ ‫هم خواهند امد‪ .‬به عالوه اینکه در این گردهمایی چند‬ ‫س��اعته اعضای هیات موسس درباره اساسنامه انجمن و‬ ‫میزان حق عضویت صحبت کردند و قرار اس��ت پس از‬ ‫رای گیری و توافق بر س��ر نامزدهای هیات مدیره شاکله‬ ‫این انجمن رونمایی و به جامعه تخصصی کشور معرفی‬ ‫ش��ود‪ .‬در این گردهمایی همچنین پیام برات قبادیان‪،‬‬ ‫معاون اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت به مناس��بت گشایش نخستین مجمع عمومی‬ ‫انجمن صنفی طراحی صنعتی ایران قرائت شد‪ .‬در متن‬ ‫این پیام امده است‪:‬‬ ‫طراحی اس��اس خلقت و نگرش حاکم بر ان اس��ت‪.‬‬ ‫بدون تفکر طراحانه هس��تی بی معناست و از همین رو‬ ‫اس��ت که در دنیای امروز بارزترین وجه انسانی فناوری‬ ‫در رویکرده��ای طراحان��ه قابل درک و ارزیابی اس��ت‪.‬‬ ‫دوستان عزیز و ارجمند طراحی صنعتی ایرانی؛ بر شما‬ ‫درود می فرس��تم از اینکه ام��روز در این مکان گرد هم‬ ‫امده اید تا س��نگ بنای تاسیس انجمن و تشکل صنفی‬ ‫طراحی صنعتی را پایه گذاری کنید‪ .‬بدون شک ضرورت‬ ‫ایج��اد انجمن ه��ای صنف��ی تخصصی با ه��دف ایجاد‬ ‫انسجام صنفی براساس اصل نظام مند ساختن رفتارهای‬ ‫حرف��ه ای از اصلی ترین راهبرده��ا و گام های هر جامعه‬ ‫صنفی به شمار می اید‪ .‬اهمیت شکل گیری انجمن های‬ ‫صنفی و تخصصی از دیدگاه ما به عنوان وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت یک امر مهم تلقی می ش��ود و این مهم‬ ‫بر شکل گیری انجمن های مرتبط با حوزه طراحی اعم از‬ ‫طراحی مهندس��ی و طراحی صنعتی دوچندان است‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو بر خود الزم می دانم از جایگاه معاونت اموزش‪،‬‬ ‫پژوه��ش و فناوری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این‬ ‫دستاورد بسیار ارزشمند را به حضور یکایک شما عزیزان‬ ‫ابداعی جدید برای تحول در صنعت چیپس سیب زمینی‬ ‫یک��ی از ترکیبات س��رطانزا که در برخ��ی از مواد غذایی‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬اکریل امی��د اس��ت‪ .‬در س��ال ‪ ۲00۲‬میالدی‬ ‫یک دانش��مند س��وئدی نش��ان داد که اکریل امید می تواند‬ ‫در مواد غذایی حاوی کربوهیدرات (از جمله س��یب زمینی‪،‬‬ ‫نان‪ ،‬چغندر و‪ )...‬با حرارت دادن و س��رخ کردن تولید ش��ود‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از ستاد ویژه توسعه‬ ‫فناوری نانو ریاس��ت جمهوری‪ ،‬پژوهش��گر دانش��گاه تهران‬ ‫با همکاری پژوهش��گران دانش��گاه فن��اوری مالزی موفق به‬ ‫س��اخت نانوکامپوزیتی ش��د ه اس��ت که می ت��وان به کمک‬ ‫ان درص��د نوعی ماد ه س��می س��رطانزا در ترکیبات غذایی‬ ‫پرمص��رف همچ��ون س��یب زمینی را تعیین ک��رد‪ .‬به گفته ‬ ‫حمید رش��یدی نوده‪ ،‬پژوهشگر دانش��گاه تهران‪ ،‬با توجه به‬ ‫اینکه این ترکیب تهدید جدی برای سالمت مصرف کنندگان‬ ‫م��واد غذایی اس��ت‪ ،‬میزان ان در مواد بای��د قبل از ورود به‬ ‫زنجی��ره مص��رف شناس��ایی و اندازه گی��ری ش��ود‪ .‬در این‬ ‫پژوه��ش نانوکامپوزیت��ی هیبریدی با اس��تفاده از نانوذرات‬ ‫مغناطیس��ی‪ ،‬گرافن و نانوذرات هیبریدی الی‪-‬معدنی تهیه‬ ‫ش��ده اس��ت که به عنوان جاذب عمل کرده و می تواند برای‬ ‫ح��ذف ماتریکس نمونه و تعیین ترکی��ب اکریل امید به کار‬ ‫گرفته شود‪ .‬رشیدی نوده در توضیح ضرورت کار انجام شده‬ ‫در این طرح عنوان کرد‪ :‬متاس��فانه اندازه گیری و س��نجش‬ ‫مقدار این ماده در نمونه ه��ای مورد ازمایش‪ ،‬کار پیچیده و‬ ‫هزینه بری اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬معرفی روش هایی سریع و ارزان‬ ‫ب��رای تعیین اکریل امید در انواع مواد غذایی الزم و ضروری‬ ‫اس��ت‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬در این پژوهش تالش ش��د تا روشی‬ ‫نوی��ن برای اندازه گی��ری ترکیب اکریل امی��د در نمونه های‬ ‫س��یب زمینی (معمولی‪ ،‬شیرین بنفش و ش��یرین نارنجی)‪،‬‬ ‫چیپس‪ ،‬پفک‪ ،‬موز‪ ،‬بادمجان و نان س��وخاری معرفی ش��ود‪.‬‬ ‫پژوهشگر پس��ادکترای دانش��گاه تهران مزیت های استفاده‬ ‫از ای��ن جاذب نانوکامپوزیتی را بدین ش��رح توضیح داد‪ :‬به‬ ‫کمک این نانوجاذب قابلیت اندازه گیری ترکیب اکریل امید‬ ‫در م��واد غذایی با حد تش��خیص کمتر از یک ‪ PPM‬وجود‬ ‫دارد‪ .‬ق��درت بازیاب��ی باال و امکان اس��تفاد ه متوالی از دیگر‬ ‫مزایای این روش است‪ .‬از طرفی به دلیل استفاده از نانومواد‬ ‫ارزان قیم��ت‪ ،‬هزین��ه انالیز نمونه ها در قی��اس با روش های‬ ‫مبتنی بر ایزوتوپ بس��یار کمتر است‪ .‬درحال حاضر ایزوتوپ‬ ‫به عنوان اس��تاندارد داخلی استفاده می شود که بسیار گران‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین به دلیل مغناطیس��ی بودن نانوکامپوزیت‪،‬‬ ‫نیازی به فیلتر و سانتریفوژ نیست که عالوه بر کاهش هزینه‪،‬‬ ‫خود به کاهش زمان انالیز نیز منجر می شود‪ .‬در این پژوهش‬ ‫از ترکیب اس��تاندارد اکریل امی��د و انجام ازمون های صحت‬ ‫و دق��ت و نیز از دس��تگاه کروماتوگرافی گازی طیف س��نج‬ ‫جرمی برای تایید نتایج حاصل اس��تفاده ش��ده است‪ .‬طبق‬ ‫نتایج حاصل ش��ده بیش��ترین میزان ترکیب اکریل امید در‬ ‫سیب زمینی س��رخ کرده (با غلظت ‪ )PPM۹00‬و کمترین‬ ‫میزان در نان س��وخاری (با غلظت ‪ )PPM۵‬شناسایی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفت ه این پژوهش��گر‪ ،‬روش ارائه شده در این کار‬ ‫می تواند بعد از تجاری سازی دراختیار ازمایشگاه های کنترل‬ ‫کیفیت مواد غذایی ق��رار بگیرد‪ .‬همچنین‪ ،‬نتایج حاصل در‬ ‫تدوین اس��تانداردهای ملی مواد غذایی قابل کاربرد اس��ت‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت که چنین ابداعی می تواند تاثیر مستقیمی بر‬ ‫تجارت سازی محصوالت صنعتی پرمصرف داشته باشد‪.‬‬ ‫تبریک بگوی��م و تاکید کنم که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت از ش��کل گیری هر گونه تعامل س��ازنده و پایدار‬ ‫دوجانبه این گونه انجمن ها در مس��یر طراحی و توسعه‬ ‫محصوالت صنعتی حمایت جدی خواهد کرد‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د که بتوان اینده روش��نی برای این‬ ‫انجمن تصور کرد چراکه می تواند پایه های علمی طراحی‬ ‫صنعتی را در مدت زمانی کوتاهی به بستر صنعتی پیوند‬ ‫بزند و این اینده نگری برای این تشکل قابل تصور است‪.‬‬ ‫نکته مهم این است که متاسفانه در سطح کالن صنعت‬ ‫چندان اشنایی با رشته طراحی صنعتی وجود ندارد‪ .‬به‬ ‫عبارتی ان را به عنوان یک رش��ته حرفه ای نمی دانند تا‬ ‫جایی که با رشته مهندسی مکانیک یا مدیریت صنعتی‬ ‫اش��تباه گرفته می ش��ود‪ .‬البته میزان اش��نایی با رشته‬ ‫طراحی صنعت��ی به جامعه طراحان نیز بس��تگی دارد‪.‬‬ ‫ارتباط دو طرفه ای که در صورت افزایش‪ ،‬بخش صنعتی‬ ‫کشور نیز بیشتر مجموعه طراحان را خواهد شناخت و با‬ ‫ان ارتباط برقرار می کنند‪ .‬انچه به این موضوع می تواند‬ ‫کمک کند نوع سیاست گذاری هایی است که در وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت می تواند شکل بگیرد‪.‬‬ ‫نکت��ه مهم دیگر اینک��ه به واس��طه ورود فناوری ها‬ ‫و ایده ه��ای جدی��د ب��ه بخش های مختل��ف صنعتی و‬ ‫اقتصادی رش��ته های بین رش��ته ای همچ��ون طراحی‬ ‫صنعتی در اینده ای نه چندان دور بیشتر نضج خواهند‬ ‫گرفت‪ .‬از این رو الزم اس��ت ک��ه وزارتخانه های متبوع‬ ‫برای رشد و گس��ترش انها دپارتمان های فعالی درنظر‬ ‫بگیرند تا در این مسیر از کشورهای دیگر عقب نمانیم‪.‬‬ ‫باش��د که دانش��گاه ها نیز همگام با بخش صنعت پیش‬ ‫روند و دیگر ش��اهد دو خط موازی در مس��یر توس��عه‬ ‫صنعتی نباشیم‪.‬‬ ‫تولید جوهرهای فناورانه چاپ‬ ‫فناوری نانو توانس��ته است جهش های زیادی‬ ‫در صنای��ع مختل��ف ایج��اد کن��د‪ .‬ب��ه تازگی‬ ‫پژوهش��گران ایرانی موفق به تولید نیمه صنعتی‬ ‫جوهرهای تصعی��دی کاربردی در صنعت چاپ‬ ‫شیشه‪ ،‬سرامیک‪ ،‬پارچه و‪ ...‬با فناوری نانو شدند‪.‬‬ ‫محم��د موس��وی فرد‪ ،‬فارغ التحصیل دانش��گاه‬ ‫امیر کبیر در رش��ته مهندس��ی پلیمر و مجری‬ ‫ط��رح «جوهر تصعی��دی نانو س��اختار» در این‬ ‫زمینه گفته اس��ت‪ :‬مدتی اس��ت که این قابلیت‬ ‫فراه��م ش��ده تا بت��وان تصویر دلخ��واه را روی‬ ‫اجس��ام مصرفی یا تزئین��ی مدنظر مانند لباس‪،‬‬ ‫ق��اب موبایل‪ ،‬لی��وان‪ ،‬پازل و‪ ...‬چ��اپ کرد؛ این‬ ‫چ��اپ به طور معمول با اس��تفاده از یک چاپگر‬ ‫رو میزی جوهرافشان و یک پرس حرارتی خیلی‬ ‫کوچک بدون نیاز به دستگاه های چاپ پیشرفته‬ ‫و بزرگ صنعتی انجام می شود‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫ای��ن چاپگرها به راحتی در دس��ترس هس��تند‬ ‫و جوهرهای��ی ک��ه ب��رای این منظ��ور و داخل‬ ‫کارتریج انها اس��تفاده می شود جوهر تصعیدی‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این جوهرها به راحتی با چاپگر‬ ‫روی س��طح کاغذ چاپ شده و سطح کاغذ روی‬ ‫زمین��ه نهایی مورد نظر قرار گرفته و به وس��یله‬ ‫پرس حرارتی در چند ثانیه روی س��طح منتقل‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی با اش��اره به ض��رورت اجرای این‬ ‫پ��روژه گفت‪ :‬قابلیت تولی��د داخل و صادرات به‬ ‫کشورهای منطقه‪ ،‬کیفیت رنگی باال‪ ،‬جلوگیری‬ ‫از گرفتگی هد چاپگر‪ ،‬پایداری باال و سازگاری با‬ ‫محیط زیست از جمله مزیت های این طرح برای‬ ‫اجرا به شمار می رود‪ .‬این پژوهشگر عنوان کرد‪:‬‬ ‫استفاده از فناوری نانو در ساخت این محصول به‬ ‫تولید جوهر با توزیع اندازه ذرات کم و میانگین‬ ‫اندازه ذرات در مقیاس نانومتری منجر می شود‪.‬‬ ‫فناوری نانو باعث پایداری این جوهرها شده که‬ ‫به ط��ول عمر باال و پای��داری طوالنی مدت انها‬ ‫منتهی خواهد ش��د‪ .‬وی با اشاره به کاربردهای‬ ‫ای��ن جوهره��ای تصعی��دی خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫جوهره��ای تصعی��دی در صنعت چ��اپ برای‬ ‫چاپ انتقالی با یک سطح واسط و اعمال تصویر‬ ‫نهایی به وس��یله پرس حرارتی مورد اس��تفاده‬ ‫قرار می گیرن��د‪ .‬کاربرد عمده ای��ن جوهرها در‬ ‫چاپ تصاویر دلخواه روی انواع س��طوح پوشاک‪،‬‬ ‫سرامیک‪ ،‬شیشه‪ ،‬پلیمر‪ ،‬چوب و کاغذ است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬اس��تفاده از این محص��ول روز به روز در‬ ‫حال گس��ترش بوده و زمینه ه��ای کاربردی ان‬ ‫اعم از ل��وازم تزئینی‪ ،‬تبلیغاتی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬هنری‬ ‫و‪ ...‬وابسته اس��ت‪ .‬این محصول در داخل کشور‬ ‫رقیبی ندارد و محصوالت مشابه به طور عمده از‬ ‫چین و کره وارد می شوند که نرخ تمام شده انها‬ ‫برای مشتری زیاد است‪ .‬به همین دلیل درصدد‬ ‫برامدی��م با فن��اوری نانو جوهره��ای تصعیدی‬ ‫را ب��ا ن��رخ کمتر و ب��ا کیفیت باالتر به دس��ت‬ ‫مصرف کننده برسانیم‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫کارگری‬ ‫‪ 24‬مهر ‪ 25 1396‬محرم ‪ 16 1439‬اکتبر ‪ 2017‬شماره ‪ 234‬پیاپی ‪2207‬‬ ‫خبر‬ ‫اختالف دولت و مجلس‬ ‫در تحلیل درصد افزایش تورم‬ ‫محمدحسین فرهنگی‬ ‫تصمیم نهایی باید‬ ‫خارج از سیستم‬ ‫دولت گرفته شود و‬ ‫اگر این پیشنهادها‬ ‫تکرار شود‪ ،‬دیگر از‬ ‫حالت پیشنهادی خارج‬ ‫می شود‪ .‬باید به ساز‬ ‫و کاری تعریف شده‬ ‫برای تعیین دستمزد‬ ‫کارگران قائل باشیم‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از اخرین وضعیت تعیین حداقل دستمزد سال ‪ ۹۷‬نشان داد‬ ‫چانه زنی برای کاهش حداقل های معیشت کارگری‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫اغاز ‪۶‬ماه دوم س��ال برای کارگ��ران ایرانی همراه با‬ ‫دغدغه افزایش دستمزد س��ال اینده است‪ .‬موضوعی‬ ‫که طول و عرض ش��ریان اقتصادی کارگران را تعیین‬ ‫می کند اما انها به طور مس��تقیم در این زمینه نقشی‬ ‫ندارند و حتی از پیچ و خم های مذاکرات برای افزایش‬ ‫دستمزد هم اطالعی به دست نمی اورند‪.‬‬ ‫البت��ه باید درنظر داش��ت که نماین��ده کارگران در‬ ‫ی عال��ی کار و تعیین حداقل دس��تمزد حضور‬ ‫ش��ورا ‬ ‫دارد اما به دلیل اینکه جلس��ات پش��ت درهای بسته‬ ‫برگزار می ش��ود و تاکنون اطالعی درب��اره جزئیات و‬ ‫فرمول بندی محاس��به حداقل دس��تمزد ارائه نش��ده‪،‬‬ ‫سازوکار این ش��ورا تنها برای مذاکره کنندگان شفاف‬ ‫است‪.‬‬ ‫دو ش��اخص اصلی برای محاسبه درصد رشد درامد‬ ‫کارگران‪ ،‬تورم و سبد معیش��ت است‪ .‬تاکنون تعریف‬ ‫دقیقی از س��بد معیش��ت کارگران نشده و بحث هایی‬ ‫که از شورا بیرون امده دارای رتبه بندی کمی نیستند‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬شاخصی که می توان بررسی کرد‪ ،‬تورم‬ ‫اس��ت‪ .‬درصد افزایش درامد نی��ز برمبنای پیش بینی‬ ‫تورم مش��خص می ش��ود‪ .‬براس��اس اطالعات موجود‪،‬‬ ‫پیش بینی می��زان افزایش تورم نیز بر عهده مرکز ملی‬ ‫امار و بانک مرکزی است‪ .‬با این حال‪ ،‬رییس سازمان‬ ‫برنام��ه و بودجه در روزهای گذش��ته پیش بینی خود‬ ‫را اعالم کرد‪ .‬او معتقد اس��ت در س��ال اینده ‪ ۹‬درصد‬ ‫تورم خواهیم داش��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که برخی‬ ‫نمایندگان مجلس در گفت وگو با «گسترش صنعت»‬ ‫معتقدند تورم س��ال اینده از ‪ ۱0‬درصد بیشتر خواهد‬ ‫ب��ود و احتمال می دهند مجل��س پیش بینی ‪ ۹‬درصد‬ ‫را نپذی��رد‪ .‬با احتس��اب این موضع به نظر می رس��د‪،‬‬ ‫اعالم پیش بینی تورم ‪ ۹‬درصدی در راس��تای کاهش‬ ‫حداقل های معیشت کارگری است‪ .‬ساعت ها جلسه و‬ ‫مذاکرات در شورای عالی کار و تعیین حداقل دستمزد‪،‬‬ ‫مهم ترین دغدغه کارگران ایرانی در این روزهاست‪ .‬از‬ ‫ی��ک طرف محمدباق��ر نوبخت پیش��نهاد می دهد که‬ ‫افزایش حق��وق کارگران ‪ ۱۰‬درصد باش��د و از طرف‬ ‫دیگ��ر برخ��ی نماینده ه��ای مجل��س معتقدند دولت‬ ‫نبای��د در این زمینه ورود کند و وظیفه تعیین حداقل‬ ‫دس��تمزد بر عهده ش��ورای عالی کار است‪ .‬نمایندگان‬ ‫معتقدند تکرار این پیش��نهاد ی��ا اقدامی بیش از ارائه‬ ‫پیشنهاد باعث می ش��ود دولت بر تصمیم شورای عالی‬ ‫کار و تعیین حداقل دس��تمزد تاثیرگذار باشد‪ .‬این در‬ ‫حالی است که اس��اس تعریف این شورا برای مستقل‬ ‫بودن تصمیمات بود‪ .‬س��ال گذش��ته در پایان اسفند‪،‬‬ ‫نرخ افزایش دستمزد کارگران اعالم شد‪ .‬نرخی که بعد‬ ‫از حرف و حدیث های بسیار به درصدی معادل ‪۱۴/۵‬‬ ‫رس��ید و حداقل م��زد از ‪ ۸۱۲‬ه��زار و ‪ ۱۶۶‬تومان به‬ ‫‪ ۹۲۹‬هزار و ‪ ۹۳۱‬تومان رسید‪ .‬هر چند اعالم این نرخ‬ ‫با کلی حرف و حدیث روبه رو شد و کارشناسان دولتی‬ ‫ان را درصد زیادی تلقی می کردند اما به هر حال این‬ ‫درصد تصویب شد و تاکنون هم اجرا شده است‪ .‬البته‬ ‫برخی از کارخانه ها معوقات بس��یاری دارند اما موظف‬ ‫به تامین این حداقل هستند و اگر تعویقات دارند باید‬ ‫بر همین مبنا تس��ویه کنند‪.‬امسال در شرایطی دولت‬ ‫پیشنهاد ‪ ۱۰‬درصد افزایش حقوق را داده که به گفته‬ ‫برخی از نمایندگان نظ��ر مجلس مبنی بر تورم بیش‬ ‫از ‪ ۱۰‬درصد است‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت از پیشنهاد فراتر نرود‬ ‫دولت نباید در حوزه دس��تمزد کارگران بیش از ارائه‬ ‫پیش��نهاد ورود کند‪ ،‬گفت‪ :‬تصمی��م نهایی باید خارج‬ ‫از سیس��تم دولت گرفته ش��ود و اگر این پیش��نهادها‬ ‫تکرار ش��ود‪ ،‬دیگر از حالت پیشنهادی خارج می شود‪.‬‬ ‫باید به ساز و کاری تعریف شده برای تعیین دستمزد‬ ‫کارگ��ران قائل باش��یم‪ .‬فرهنگی با بی��ان اینکه دولت‬ ‫برای کاهش دس��تمزد تنها یک راه دارد و ان کاهش‬ ‫تورم اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬یک��ی از مهم تری��ن عوامل تعیین‬ ‫دس��تمزد‪ ،‬نرخ تورم است‪ .‬بر این اس��اس برای اینکه‬ ‫کاهش دس��تمزد داش��ته باش��یم باید تورم را کاهش‬ ‫دهی��م‪ .‬در این ص��ورت می توان اقدام��ی مثمر فایده‬ ‫در نظر داش��ت‪ .‬این عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس با بیان اینکه برنامه دس��تمزد دولت برای سال‬ ‫اینده با چالش جدی اموزش و پرورش رو به رو اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بر اس��اس انچ��ه از گفته های رییس س��ازمان‬ ‫برنامه و بودجه برداش��ت می شود‪ ،‬دولت قصد دارد با‬ ‫صرفه جوی��ی در وزارتخانه ها هزینه پروژه های عمرانی‬ ‫و ‪ ۵‬درص��د افزایش حقوق را پوش��ش ده��د‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که وزارت اموزش و پرورش با احتس��اب‬ ‫وضعیت معلمان نیاز به بودجه بیشتری دارد و به نظر‬ ‫می رس��د با صرفه جویی در این وزارتخانه کار چندانی‬ ‫را نمی توان پیش برد‪.‬‬ ‫محمدحس��ین فرهنگی‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و‬ ‫‹ ‹نگاهی به ماده ‪۴۱‬‬ ‫معادن مجلس شورای اسالمی درباره افزایش دستمزد‬ ‫م��اده ‪ ۴۱‬قان��ون کار در ارتب��اط ب��ا‬ ‫کارگ��ری در س��ال ‪ ۹۷‬ب��ه «گس��ترش‬ ‫الزامات م��زدی‪ ،‬صراح��ت الزم را دارد‪.‬‬ ‫صنعت» گف��ت‪ :‬افزایش حقوق کارگران‬ ‫متن این ماده قانونی از این قرار اس��ت‪:‬‬ ‫خارج از سیس��تم دولت تعریف می شود‬ ‫شورای عالی کار همه ساله موظف است‬ ‫و بای��د این موض��وع را در نظر داش��ت‬ ‫میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط‬ ‫که سیس��تم دولت��ی تنه��ا می تواند به‬ ‫مختل��ف کش��ور و یا صنای��ع مختلف با‬ ‫ش��ورای عالی کار که وظیفه این موضوع‬ ‫توجه به معیارهای ذیل تعیین کند‪:‬‬ ‫را برعهده دارد‪ ،‬پیش��نهاد دهد‪ .‬فرهنگی‬ ‫فرامرز توفیقی‬ ‫بن��د اول‪ -‬حداق��ل مزد کارگ��ران با‬ ‫با اش��اره به اینکه رییس سازمان برنامه‬ ‫و بودج��ه ت��ورم س��ال ‪ ۹۷‬را ‪ ۹‬درص��د سبد معیشت حداقلی توجه به درصد تورمی که از طرف بانک‬ ‫پیش بینی کرده‪ ،‬توضیح داد‪ :‬با احتساب داریم و این سبد نیاز مرک��زی جمهوری اس�لامی ایران اعالم‬ ‫تحلیل هایی که اکنون در مجلس شورای به چکش کاری دارد‪ .‬می شود‪.‬‬ ‫روی کلمه حداقلی‬ ‫بن��د دوم‪ -‬حداق��ل مزد ب��دون انکه‬ ‫اسالمی وجود دارد بعید به نظر می رسد‬ ‫تاکید می کنم زیرا‬ ‫مش��خصات جس��می و روحی کارگران‬ ‫ک��ه مجلس این پیش بینی را مورد قبول‬ ‫بداند‪ .‬شرایط اکنون به گونه ای است که سبدی که سال گذشته و ویژگی ه��ای کار محول ش��ده را مورد‬ ‫محاسبه شد حداقلی‬ ‫توجه قرار دهد باید به اندازه ای باش��د تا‬ ‫به نظر می رس��د تورم سال ‪ ۹۷‬بین ‪۱۰‬‬ ‫بود‬ ‫زندگ��ی یک خانواده که تعداد متوس��ط‬ ‫تا ‪ ۱۱‬درصد باش��د‪ .‬این عضو کمیسیون‬ ‫ان توس��ط مراجع رسمی اعالم می شود‬ ‫صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه‬ ‫را تامی��ن کن��د‪.‬در دو بن�� ِد ماده ‪ ۴۱‬دو ش��رط برای‬ ‫تعیین دس��تمزد در نظر گرفته ش��ده؛ اولی نرخ تورم‬ ‫و دومی محاس��بات سبد معیش��ت برای یک خانواده‬ ‫س��ه و نیم نفره‪ .‬اتفاقی که پی��ش از مذاکرات مزدی‬ ‫سال گذش��ته رخ می داد‪ ،‬نادیده گرفتن بند دوم بود‪.‬‬ ‫رق��م ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۴۸۹‬هزار تومان‪ ،‬نخس��تین رقمی‬ ‫ِ‬ ‫اس��ت که در دهه های گذشته به صورت رسمی برای‬ ‫تامین بند دوم ماده ‪ ۴۱‬اعالم ش��د‪ .‬گرچه هر ‪ ۳‬ضلع‬ ‫مذاکرات مزدی درباره س��بد و رقم اعالم ش��ده توافق‬ ‫کردن��د اما در عم��ل میزان حداقل مزد با رقم س��بد‬ ‫معیشت تفاوت چش��مگیری داشت؛ فاصله ‪ ۹۲۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۳۱‬تومان تا ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۴۸۹‬هزار تومان؛ اعضای‬ ‫کارگری شورای عالی کار می گویند این فاصله یک شبه‬ ‫نفس توافق‪ ،‬خود مثبت‬ ‫و یک س��اله پرنمی ش��ود اما ِ‬ ‫است و گامی است رو به جلو‪.‬‬ ‫‹ ‹سبد معیشت حداقلی نیاز به چکش کاری‬ ‫دارد‬ ‫فرامرز توفیقی‪ ،‬نماینده کارگران در مذاکرات مزدی‬ ‫و رییس کمیته مزد کانون عالی ش��وراهای اس�لامی‬ ‫کار اس��ت‪ .‬او درباره نتایج مذاکرات س��ال گذش��ته به‬ ‫ایلنا گفت‪ :‬اتفاقی که س��ال گذش��ته افتاد‪ ،‬اینکه هر‪۳‬‬ ‫طرف در مذاکرات س��ه جانبه بر س��ر س��بد معیش��ت‬ ‫توافق کردند اگر نخواهیم بگوییم بی نظیر‪ ،‬باید بگوییم‬ ‫کم نظیر بود‪.‬وی معتقد اس��ت‪ ،‬حاال یک سبد معیشت‬ ‫حداقلی داریم و این س��بد نیاز ب��ه چکش کاری دارد‪.‬‬ ‫روی کلمه حداقلی تاکید می کنم زیرا سبدی که سال‬ ‫گذش��ته محاسبه ش��د حداقلی بود و خود دولتی ها و‬ ‫کارفرمای��ان هم می دانند‪ .‬قصدمان این بود که بتوانیم‬ ‫در عمل در مذاکرات به توافق برسیم‪ ،‬پس به هیچ وجه‬ ‫در ارائه اعداد و ارقا ِم س��بد‪ ،‬دس��ت باال را نگرفتیم‪.‬به‬ ‫اعتقاد توفیقی‪ ،‬چکش کاریِ سبد معیشت در دو مرحله‬ ‫باید انجام شود؛ ابتدا باید سبد بر وزرسانی شود؛ یعنی‬ ‫ضرایب و درصدها براساس اخرین تغییرات‪ ،‬مقداردهی‬ ‫شوند؛ برای نمونه در سبد معیشت‪ ،‬درصد تاثیرگذاری‬ ‫ام��وزش تغییر کرده ی��ا ضریب تاثیرگذاریِ مس��کن‬ ‫بروزرس��انی درصدها و ضرایب‪،‬‬ ‫افزای��ش یافته؛ پس از‬ ‫ِ‬ ‫مقداردهی واقعی به اعداد و ارقام س��بد براساس‬ ‫نوبت‬ ‫ِ‬ ‫اخرین نرخ تورم در ماه های پایانی س��ال می رسد؛ به‬ ‫زبان س��اده‪ ،‬در روزهای پایانی سال‪ ،‬یک قرص نان یا‬ ‫یک کیلوگرم گوشت قرمز قیمتی دارد که باید در سبد‬ ‫رییس شورای اسالمی شهر بم خبر داد‬ ‫ادامه اعتراض کارگران ارگ بم به معوقات مزدی‬ ‫همزمان با ادامه اعتراضات صنفی کارگران شاغل در پروژه بازسازی و‬ ‫مرمت ارگ قدیم بم کرمان‪ ،‬رییس شورای اسالمی این شهر از پیگیری‬ ‫این نهاد اجتماعی برای پرداخت معوقات مزدی این کارگران خبر داد‪.‬‬ ‫باز هم ش��ماری از کارگران ش��اغل در پروژه بازس��ازی و مرمت ارگ‬ ‫قدیم بم بابت معوقات مزدی خود تجمع صنفی برپا کردند‪.‬‬ ‫همزمان با برپایی این اجتماع صنفی‪ ،‬س��مانه سام نژاد‪ ،‬رییس شورای‬ ‫اسالمی شهر بم از پیگیری این نهاد اجتماعی برای روشن شدن معوقات‬ ‫مزدی کارگران شاغل در پروژه بازسازی ارگ بم خبر داد‪.‬‬ ‫س��ام نژاد با بیان اینکه برخی از اعضای شورای شهر بم در تجمع روز‬ ‫گذشته کارگران ارگ بم حاضر بودند در ادامه به ایلنا گفت‪ :‬قصد داریم‬ ‫به زودی برای پیگیری مشکالتی که در پروژه ارگ بم وکارگرانش ایجاد‬ ‫شده با سازمان میراث فرهنگی کشور وارد مذاکره شویم‪.‬‬ ‫رییس ش��ورای اس�لامی ش��هر بم با بیان اینکه در طول امروز و فردا‬ ‫مش��کالت این کارگران در کمیس��یون فرهنگی ش��ورای ش��هر برسی‬ ‫می شود افزود‪ :‬پیشنهاد اعضای شورای شهر این است که بین شهرداری‬ ‫و پای��گاه ارگ قدیم بم ی��ک تفاهمنامه همکاری امضا ش��ود تا حداقل‬ ‫مشکالت مالی این کارگران برطرف شود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬طبق گزارش به دس��ت امده‪ ،‬مدیر پای��گاه ارگ بم به صورت‬ ‫مستمر در پایگاه حاضر نیست و این موضوع این سوال را برایمان مطرح‬ ‫می کند که ایا ارگ قدیم بم از نظر مس��ئوالن یک اثر فرهنگی مهم در‬ ‫کشور و سراسر جهان است؟ ایا اجرای این پروژه فرهنگی برای مسئوالن‬ ‫سازمان میراث فرهنگی اهمیت دارد؟‬ ‫طب��ق اظهارات خانم س��ام نژاد‪ ،‬کارگران ارگ قدی��م بم با وجود انکه‬ ‫در چندی��ن نوبت از مس��ئوالن س��ازمان میراث فرهنگی خواس��ته اند‬ ‫به مش��کالت این پایگاه رس��یدگی کنن��د اما در عمل اتفاق��ی نیفتاده‬ ‫است‪.‬‬ ‫گ قدیم بم از سال ‪۸۲‬‬ ‫کارگران ش��اغل در پروژه مرمت و بازسازی ار ‬ ‫تاکن��ون برای اج��رای پروژه مرمت این مجموعه فرهنگی به اس��تخدام‬ ‫پایگاه میراث فرهنگی ارگ در امده اند‪ ،‬رییس ش��ورای اسالمی شهر بم‬ ‫درب��اره وضعیت این کارگران می گوید‪ :‬بیش��تر این کارگران از نیروهای‬ ‫متخصصی هس��تند که متاس��فانه از نظر اقتصادی جزو اقش��ار ضعیف‬ ‫جامعه اند که باید مورد حمایت قرار گیرند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬کارگران پروژه ارگ بم که تاکنون چندین بار در اعتراض‬ ‫به مش��کالت مزدی خود اقدام به برپایی اجتماعات صنفی کرده اند بابت‬ ‫انچ��ه بی توجهی مس��ئوالن مربوط ب��ه مطالبات صنفی انها و ش��رایط‬ ‫نامناسب اقتصادی خانواده هایشان نامیده می شود‪ ،‬انتقاد دارند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در این زمینه پیش تر فرهاد عزیزی (مدیرکل دفتر امور‬ ‫پایگاهای میراث جهانی کش��ور) از پرداخت حقوق کارکنان پایگاه های‬ ‫مرمت و بازسازی جهانی چغازنبیل و بم و شوشتر خبر داده بود‪.‬‬ ‫تعیی��ن حداقل دس��تمزد‬ ‫ب��رای کارگ��ران از جمل��ه‬ ‫موضوعات��ی اس��ت ک��ه هر‬ ‫س��ال یکی از دغدغه های پر‬ ‫اهمیت عمده دس��تگاه ها و‬ ‫س��ازمان ها به شمار می رود‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال بای��د در نظر‬ ‫عبداهلل رضیان‬ ‫داشت که برخی از نهادهای‬ ‫عضو کمیسیون صنایع‬ ‫دولتی و حکومتی می توانند‬ ‫و معادن مجلس شورای‬ ‫در این زمینه پیشنهاد دهند‬ ‫اسالمی‬ ‫اما نمی توانن��د بیش از ارائه‬ ‫پیشنهاد گام بردارند‪.‬‬ ‫هر س��ال دولت پیش بینی خود را از تورم سال اینده به‬ ‫عنوان یکی از ش��اخص های اصلی تعیین حداقل دستمزد‬ ‫اعالم می کند‪.‬‬ ‫پ��س از ان دول��ت نیز در زمینه درص��د افزایش حقوق‬ ‫پیش��نهاد می دهد‪ .‬موضوع��ی که در ای��ن زمینه اهمیت‬ ‫دارد بررس��ی نرخ تورم سال اینده است که عالوه بر دولت‬ ‫مجلس نیز در این زمینه پیشنهاداتی دارد‪.‬‬ ‫تاکنون در تمام سال ها سعی شده درصد افزایش حقوق‬ ‫بیش از پیش بینی نرخ تورم باشد‪ .‬چالشی که امسال با ان‬ ‫روبه رو هستیم تحلیل نرخ تورم سال اینده است‪.‬‬ ‫دول��ت معتقد اس��ت این نرخ ‪ ۹‬درص��د افزایش خواهد‬ ‫یافت و برخی تحلیل ها از داخل مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫نشان از افزایش ‪ ۱۰‬درصدی نرخ تورم دارد‪.‬‬ ‫در صورت��ی که دولت و مجلس به عدد واحدی دس��ت‬ ‫یابند‪ ،‬ش��ورای عالی کار و تعیین حداقل دس��تمزد نیز در‬ ‫ای��ن زمینه راحت تر می تواند تصمیم گی��ری کند‪ .‬تاکنون‬ ‫بر اس��اس انچ��ه گفته ش��ده پیش بینی دول��ت و برخی‬ ‫نمایندگان هم سو نیست‪.‬‬ ‫بر این اس��اس انچه می تواند گره از این موضوع باز کند‪،‬‬ ‫بررس��ی تورم س��ال اینده به طور مش��ترک بین دولت و‬ ‫مجلس است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫یک مقام مسئول وزارت کار‬ ‫تالش داریم دستمزد ‪۹۷‬‬ ‫بیش از نرخ تورم افزایش یابد‬ ‫یک مقام مس��ئول در وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫گفت‪ :‬دس��تور کار کمیته مزد‪ ،‬افزایش دس��تمزد بیش از‬ ‫نرخ تورم اس��ت و تالش داریم دس��تمزد سال‪ ۹۷‬بیش از‬ ‫تورم افزایش یابد‪.‬‬ ‫اس��ماعیل ظریفی ازاد‪ ،‬مدی��رکل رواب��ط کار و جبران‬ ‫خدم��ت وزارت کار ب��ا تش��ریح روند برگزاری جلس��ات‬ ‫کارشناسی دستمزد ‪ ۹۷‬در قالب کمیت ه مزد به مهر گفت‪:‬‬ ‫نخستین جلس��ه کمیته تعیین دستمزد ‪ ۹۷‬روز دوشنبه‬ ‫هفته گذش��ته در مح��ل وزارت کار با حض��ور نمایندگان‬ ‫تشکل های کارگری‪ ،‬کارفرمایی و دولت تشکیل شد‪.‬‬ ‫وی درباره تاثیر هزینه س��بد معیش��ت که سال گذشته‬ ‫برای نخستین بار با توافق نمایندگان شرکای اجتماعی ‪۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۴۸۹‬هزار تومان تعیین شد افزود‪ :‬سال گذشته‬ ‫‪ ۳‬گ��روه کارگ��ری‪ ،‬کارفرمایی و دولت در قالب جلس��ات‬ ‫کارشناس��ی بر سر فرمول س��بد هزینه معیشت به توافق‬ ‫رس��یدند و بر اس��اس ان نرخ هزینه معیش��ت استخراج‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدی��رکل روابط کار و جبران خدم��ت وزارت کار ادامه‬ ‫داد‪ :‬به دلیل اینکه فرمول محاس��به هزینه س��بد معیشت‬ ‫با توافق ‪ ۳‬ش��ریک اجتماعی تعیین شد امسال هزینه این‬ ‫سبد با بروزرسانی نرخ کاالهای سبد قابل محاسبه است‪.‬‬ ‫ظریف��ی ازاد همچنین افزود‪ :‬البت��ه در صورت تقاضای‬ ‫ش��رکای اجتماع��ی فرمول نحوه محاس��به هزینه س��بد‬ ‫معیشت نیز قابل بازنگری است‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در وزارت کار در پاسخ به این سوال که‬ ‫با توجه به تعیین هزینه سبد معیشت چه سازوکاری برای‬ ‫کاهش فاصله حداقل دس��تمزد س��االنه با هزینه معیشت‬ ‫اندیشیده شده گفت‪ :‬بر اساس انچه شخص وزیر کار به ان‬ ‫معتقد است نرخ دستمزد ساالنه بیش از نرخ تورم افزایش‬ ‫می یابد تا به تدریج این ش��کاف تا هزینه سبد معیشت در‬ ‫طول چند سال به حداقل برسد‪.‬‬ ‫مدی��رکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار با بیان‬ ‫اینکه در دولت یازدهم هر سال تالش شده تا نرخ دستمزد‬ ‫بیش از نرخ تورم تعیین شود گفت‪ :‬امسال نیز این موضوع‬ ‫به عنوان یکی از سیاس��ت های وزارت کار در دس��تور کار‬ ‫کمیت ه مزد قرار دارد‪.‬‬ ‫جلسات کمیته مزد تا شکل گرفتن توافق میان شرکای‬ ‫اجتماعی(نماین��دگان کارگ��ران‪ ،‬نماین��دگان کارفرمایان‬ ‫و نماین��دگان دولت) درباره بررس��ی ابعاد مختلف تعیین‬ ‫دس��تمزد تقریب��ا تا پایان س��ال ادام��ه دارد و در نهایت‪،‬‬ ‫خروجی این جلس��ات در جلسه شورای عالی کار که اصوال‬ ‫اواخر اس��فند برگزار می ش��ود مورد بحث قرار می گیرد و‬ ‫حداقل دستمزد سال اینده تعیین شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت حداقل دستمزد امسال برای شاغالنی که‬ ‫پایه حقوق انها در س��ال گذشته ‪ ۸۱۲‬هزار و ‪ ۱۶۶‬تومان‬ ‫بود ‪ ۱۲‬درصد و برای سایر سطوح مزدی نیز ‪ 14/5‬درصد‬ ‫افزایش یافت‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 24‬مهر ‪ 25 1396‬محرم ‪ 16 1439‬اکتبر ‪ 2017‬شماره ‪ 234‬پیاپی ‪2207‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بیش از ‪۸۵‬درصد قطعه سازان‬ ‫زیر خط فقر‬ ‫صنعت قطع��ه در وضعیتی‬ ‫قرار گرفته ک��ه نیاز به تزریق‬ ‫فوری مناب��ع مال��ی دارد‪ .‬در‬ ‫ش��رایط کنون��ی روز ب��ه روز‬ ‫اوضاع نقدینگی قطعه س��ازان‬ ‫بدتر می ش��ود و این مس��ئله‬ ‫ب��ر جری��ان تولی��د و فعالیت‬ ‫جعفر نصیری‬ ‫واحده��ای قطعه س��ازی تاثیر‬ ‫فعال صنعت قطعه ‬ ‫منفی گذاشته است‪.‬‬ ‫جریان پرداخ��ت مطالبات‬ ‫قطعه س��ازان نامناسب بوده و با وجود رشد تولید خودروهای‬ ‫داخلی پرداخت مطالبات صنعتگران همچنان با مشکل جدی‬ ‫همراه است‪.‬‬ ‫بس��یاری از واحدهای قطعه سازی در ش��رایط بحرانی قرار‬ ‫گرفتند و قادر به پرداخت حقوق و دستمزد کارگران و هزینه‬ ‫روزمره خود نیستند‪.‬‬ ‫س��یر صعودی نرخ مواد اولیه و تامین نش��دن نقدینگی و‬ ‫س��رمایه در گردش از مش��کالت جدی صنعت قطعه کشور‬ ‫اس��ت و خودروس��ازان تنها به فکر تامین ب��ه موقع قطعات‬ ‫موردنیاز خود هس��تند و توجهی به وضعیت و شرایط بغرنج‬ ‫قطعه سازان و مطالبات معوقه در این حوزه ندارند‪.‬‬ ‫درحال حاضر ش��رایط ‪۸۵‬درصد از قطعه سازان نگران کننده‬ ‫ب��وده و با این وضعیت بس��یاری از قطعه س��ازان در اس��تانه‬ ‫تعطیلی ق��رار گرفته اند چراکه دیگر انگیزه ای برای فعالیت و‬ ‫مقاومت در برابر مس��ائل و مشکالت موجود نداشته و توانایی‬ ‫پرداخت هزینه های جاری خود را ندارند‪.‬‬ ‫همچنی��ن برخالف انتظ��ار این صنعت رون��د قراردادها و‬ ‫همکاری ش��رکت های خارجی با قطعه سازان ایرانی مطلوب‬ ‫نب��وده و تاکنون اتف��اق خاص��ی در جریان مش��ارکت های‬ ‫بین الملل��ی ب��ا صنعتگران نیفت��اده و ش��اید در اینده نتایج‬ ‫بررسی ها و تفاهمات مشخص شود‪.‬‬ ‫پیش بینی می شود با اجرای همکاری مشترک خودروسازان‬ ‫با شرکت های خارجی و حضور قطعه سازان در زنجیره تامین‬ ‫ش��رکت های خارجی تا حدودی وضعیت صنعت قطعه بهبود‬ ‫پیدا کند اما تاکنون نتیجه ای به دست نیامده است‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی الزم است مدیران دولتی برای ممانعت از‬ ‫تعطیلی صنعتی که یکی از ضروریات وجودی صنعت خودرو‬ ‫است اقدامات جدی داش��ته باشند و همچنین خودروسازان‬ ‫در هم��کاری با تامین کنندگان قطع��ات موردنیاز خود توجه‬ ‫بیش��تری داشته باش��ند تا زمینه رشد و توسعه خودشان نیز‬ ‫فراهم شود‪ .‬زنجیره تامین با توانمندی های باال به طورقطع در‬ ‫رشد و پیشرفت صنعت خودرو تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تولید قطعات ‪ ۳۰۱‬پیشگام تر از‬ ‫‪۲۰۰۸‬‬ ‫رییس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی‬ ‫خبر داد‪ :‬پیش��رفت تولید قطعات پژو ‪ ۳۰۱‬نسبت به ‪۲۰۰۸‬‬ ‫بیش��تر بوده زیرا قطعات ان س��اده تر است به طوری که امروز‬ ‫‪ ۷۰‬کارخانه قطعه سازی کشور درگیر تولید قطعات پژو ‪۳۰۱‬‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫به گزارش پرش��ین خ��ودرو‪ ،‬رضا رضای��ی‪ ،‬رییس انجمن‬ ‫سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی درباره ممنوعیت‬ ‫پالک ش��دن ‪ ۹‬خودرو به سبب مصرف باالی بنزین گفت‪ :‬ما‬ ‫از این تصمیم حمایت می کنیم و جای شکر دارد که باالخره‬ ‫فاکتورهایی که برای محیط زیس��ت کش��ورمان الزم است در‬ ‫حال اجراس��ت‪۹۰ .‬درصد خودروهایی ک��ه پالک گذاری انها‬ ‫ممنوع ش��ده‪ ،‬وارداتی است و قطعه سازان نقشی در تولید ان‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫رضایی در پاس��خ به این پرس��ش که براس��اس قانون باید‬ ‫حداق��ل ‪۲۰‬درصد قطع��ات خودروها از داخل تامین ش��ود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬این قانون اجرا نمی ش��ود زیرا قطع��ات این خودروها‬ ‫به طور مستقیم از چین وارد شده و سایر قطعات نیز از سوی‬ ‫شرکت های زیرمجموعه خودشان تولید و تامین می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از بهمن اس��تانداردهای خودرو ب��ه ‪ ۸۳‬مورد‬ ‫افزای��ش پی��دا می کند و با ای��ن وضعیت تعداد بیش��تری از‬ ‫خودروها موفق به دریافت اس��تاندارد نخواهند شد پس بهتر‬ ‫است خودروسازان فکر اساسی برای این موضوع کنند‪.‬‬ ‫وی درب��اره تامین قطع��ات پژو ‪ ۲۰۰۸‬گف��ت‪ :‬تعداد قابل‬ ‫مالحظه ای از قطعه س��ازان ایرانی درگیر س��اخت این خودرو‬ ‫هس��تند اما این پروژه زمان بر اس��ت زیرا قالب ها باید ساخته‬ ‫ش��وند و قطعات نیز پیچیدگی های خاص خ��ود را دارند‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر شرکت فرانسوی باید کیفیت قطعات ساخته شده‬ ‫را تایید کند‪ .‬پیش بینی می شود سال اینده بتوانیم ‪۲۰‬درصد‬ ‫قطعات این خودرو را توس��ط قطعه سازان ایرانی تامین کنیم‬ ‫اما امسال این عدد بسیار کمتر است‪.‬‬ ‫رضایی گفت‪ :‬اما در بحث تولید قطعات پژو ‪ ۳۰۱‬پیشرفت‬ ‫قطعه س��ازان نسبت به پژو ‪ ۲۰۰۸‬بیشتر بوده زیرا قطعات ان‬ ‫ساده تر است به طوری که امروز ‪ ۷۰‬کارخانه قطعه سازی درگیر‬ ‫تولید این قطعات هستند‪.‬‬ ‫رضایی درب��اره قطعات خودروهای ش��رکت رنو نیز گفت‪:‬‬ ‫خودرو ال ‪ ۴۶‬از نخس��تین محصوالت این خودروسازی است‬ ‫و تاکنون جلس��ات خوبی با قطعه سازان ایرانی برگزار شده و‬ ‫در برخی از موارد به توافق نهایی دست پیدا کرده اند اما هنوز‬ ‫قراردادی منعقد نشده است‪.‬‬ ‫مهدی نیکومنش‬ ‫پژوهشگاه در کنار‬ ‫صنعتگر تنها‬ ‫تسهیل کننده بستر‬ ‫تولید با فناوری روز‬ ‫دنیاست‪ .‬البته ممکن‬ ‫است این مرکز به‬ ‫سمت تولید دانش فنی‬ ‫برای ساخت قطعات نیز‬ ‫حرکت کند‬ ‫با امضای یادداشت تفاهم ایران و فرانسه برای روزامدکردن تولید قطعات پلیمری‬ ‫ارتباط صنعت و دانش وارد فاز جدیدی شد‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫پژوهش��گاه پلیمر و پتروش��یمی ایران با امضای‬ ‫تفاهمنام�� ه ا ماُیو (‪ )MOU‬با اتحادیه ملی کارگری‬ ‫پالستیک فرانسه زمینه انتقال دانش فنی استاندارد‬ ‫قطع��ات خ��ودرو را فراهم کرد‪ .‬مه��دی نیکومنش‪،‬‬ ‫رییس پژوهش��گاه پلیمر و پتروشیمی ایران و دونی‬ ‫ویان‪ ،‬رییس اتحادیه ملی کارگری پالستیک فرانسه‬ ‫یادداش��ت تفاهم��ی را در همی��ن زمینه ب��ه امضا‬ ‫رس��اندند که ش��امل موارد مختلفی از جمله انتقال‬ ‫دانش فنی س��اخت اس��تاندارد قطع��ات خودرو به‬ ‫قطعه سازان داخلی است تا از این پس کارخانه های‬ ‫فرانسوی پژو و سیتروئن قطعات داخلی خودروها را‬ ‫با تامین اس��تاندارد موردنظر از قطعه سازان داخلی‬ ‫تهیه کنن��د‪ .‬در ادامه برای جویا ش��دن از جزئیات‬ ‫این یادداشت تفاهم از زبان طرف ایرانی «گسترش‬ ‫صنعت» س��راغ مهدی نیکومنش رف��ت تا تاثیر ان‬ ‫را روی رون��د تولید قطعات پلیمری داخلی بش��نود‬ ‫ضمن انکه در همین راس��تا گفت وگویی نیز با یکی‬ ‫از شرکت های فعال در این حوزه انجام شد‪.‬‬ ‫‹ ‹دستیابی به فناوری تسهیل می شود‬ ‫مه��دی نیکومنش‪ ،‬ریی��س پژوهش��گاه پلیمر و‬ ‫پتروش��یمی ای��ران درباره این تفاهمنام��ه گفت‪ :‬با‬ ‫توج��ه به اینک��ه قرارداده��ای جدی��دی در تعامل‬ ‫خودروس��ازان ایرانی و فرانس��وی در جریان اس��ت‬ ‫قطعه سازانی که در اینده باید قطعات این خودرو را‬ ‫تامین کنند نیاز به یک سلس��له اموزش ها و رعایت‬ ‫اس��تانداردهای خاص دارند‪ .‬از انجا که این انجمن‬ ‫در فرانس��ه کنترل کننده روابط صنعتی و تعامالت‬ ‫بین الملل��ی اس��ت به توافق رس��یدیم ت��ا همکاری‬ ‫علم��ی را با یکدیگر اغاز کرده و فرایند ارتقای فنی‬ ‫قطعه سازان ایرانی را تسهیل کنیم‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در این تفاهمنامه اموزش های صنعتی و‬ ‫دانشجویی دیده ش��ده که می تواند کمک کننده در‬ ‫جهت اجرای طرح ها باشد‪.‬‬ ‫وی درب��اره نحوه اموزش ها نیز گفت‪ :‬این اموزش‬ ‫می تواند از طریق س��فر کارشناس��ان خب��ره انها به‬ ‫ایران باش��د و ب��ه انتقال تجربیات خ��ود بپردازند و‬ ‫می تواند در قالب اعزام کارشناس��ان صنعتی ایرانی‬ ‫به فرانس��ه باش��د که در این چارچوب با پژوهشگاه‬ ‫همکاری می کنند‪.‬‬ ‫وی درب��اره زمان اجرایی ش��دن این پ��روژه نیز‬ ‫گفت‪ :‬قرار اس��ت ابان امس��ال قرارداد اولیه نوشته‬ ‫ش��ود اما این مسئله بیش��تر به همکاری های نهایی‬ ‫خودروسازان با همتایان بین المللی شان برمی گردد‪.‬‬ ‫نیکومنش همچنین در پاس��خ به این پرسش که‬ ‫پیش بینی ها ب��رای تولید قطعات پلیمری با فناوری‬ ‫روز دنیا چ��ه زمانی خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫خودروسازان و قطعه سازان کار خود را اغاز کرده اند‬ ‫اما در این قراردادها پژوهش��گاه پلیمر و پتروشیمی‬ ‫می توان��د تس��هیالت الزم را ب��رای رس��یدن ب��ه‬ ‫استانداردهای موردنظر کشورهای صنعتی در ایران‬ ‫فراهم کند و اگر احتیاج به دانش فنی خاصی باشد‬ ‫به صنعتگر کمک کند تا زودتر به این دانش دس��ت‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬پژوهش��گاه در قال��ب یک همکار در‬ ‫کنار صنعتگر ایرانی اس��ت و نقش دو طرف قرارداد‬ ‫(پژوهش��گاه و انجمن فرانسوی) تسهیل روند تولید‬ ‫برای هر دو کشور اس��ت‪ .‬پژوهشگاه تالش دارد در‬ ‫راس��تای ارتقای کارهای علمی کشور و رفع ضعف‬ ‫ای��ن بخش از صنعت قطعه کش��ور ب��ه صنعتگران‬ ‫کمک کند اما در بخش تولید به طورقطع این وظیفه‬ ‫قطعه سازان است تا تامین قطعات پلیمری با دانش‬ ‫روز دنیا را داشته باشند‪ .‬پژوهشگاه در کنار صنعتگر‬ ‫تنها تس��هیل کننده بس��تر تولی��د با فن��اوری روز‬ ‫دنیاست‪ .‬البته ممکن است این مرکز به سمت تولید‬ ‫دانش فنی برای ساخت قطعات نیز حرکت کند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬بخش علمی این پروژه در دس��ت‬ ‫پژوهشگاه و اجرای ان با صنعتگران است‪ .‬پژوهشگاه‬ ‫به عنوان موسسه ای پژوهش��ی که وابسته به وزارت‬ ‫علوم‪،‬تحقیق��ات و فناوری اس��ت وظیفه دارد دانش‬ ‫فنی را در کل کشور افزایش دهد‪.‬‬ ‫یکی از چالش های امروز صنعت جدایی این حوزه‬ ‫از مراک��ز علمی اس��ت‪ .‬رییس پژوهش��گاه پلیمر و‬ ‫پتروشیمی کشور در این باره گفت‪ :‬به طورقطع هدف‬ ‫این مرکز در همین راستاست‪.‬‬ ‫امروز قطعه سازان به طورنمونه قطعات پژو ‪۴۰۵‬‬ ‫را تامین می کنند که خودرو قدیمی است و ساخت‬ ‫قطع��ات خودروهای ‪ ۲۰۱۷‬نیاز ب��ه فناوری جدید‬ ‫دارد و پژوهش��گاه کمک می کند تا این روزامدی با‬ ‫کیفیت بهتر و سریع تر انجام شود‪.‬‬ ‫یکی از خواس��ته های صنعت قطع��ه این بود که‬ ‫ب��رای روزامدی واحدهای تولیدش��ان الزم اس��ت‬ ‫نه��ادی مدیری��ت ک��رده و انه��ا را برای رس��یدن‬ ‫ب��ه دانش فن��ی روز دنی��ا حمایت کند زی��را اقدام‬ ‫ف��ردی باع��ث افزای��ش هزینه های مال��ی و زمانی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نیکومن��ش در این باره بیان کرد‪ :‬پژوهش��گاه نیز‬ ‫بر این اس��اس ورود کرده و امیدوار اس��ت بتواند با‬ ‫اقداماتی که در دس��تور کار خود دارد به نتایج قابل‬ ‫توجهی که مورد انتظار صنعتگران نیز باش��د دست‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫او در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش ک��ه چ��ه زمانی‬ ‫قطعه س��ازان به این مس��ئله می توانند ورود کنند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬پس از امضای تفاهمنام��ه اولیه وارد مراحل‬ ‫کارهای اجرایی می شویم و زمانی که این فعالیت ها‬ ‫در این بخش قرار گرفت و کارها با طرف فرانس��وی‬ ‫جل��و رفت اخبار و اطالعات در اختیار صنعت قطعه‬ ‫ق��رار خواهد گرفت‪ .‬زمان الزم اس��ت تا دو طرف به‬ ‫نتیجه برس��ند که فرایند فعالیت ه��ا را چگونه جلو‬ ‫ببرند‪.‬‬ ‫نیکومن��ش در نهایت درب��اره برنامه ه��ای اینده‬ ‫پژوهش��گاه برای مذاکره و هم��کاری با بخش های‬ ‫علمی سایر کشورها در این حوزه گفت‪ :‬با اتریش نیز‬ ‫در زمینه های مشترک و بین المللی در حال مذاکره‬ ‫هس��تیم و هنوز مذاکرات نهایی نشده است‪ .‬وزارت‬ ‫عتف (علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری) از سال گذشته در‬ ‫تالش اس��ت تا ‪ ۵‬دانش��گا ه و ‪ ۵‬پژوهشگاه مرتبط با‬ ‫این وزارتخانه را به تراز جهانی برس��اند و رتبه ها را‬ ‫ارتقا ببخشد‪.‬‬ ‫‹ ‹قطعه سازانی که محتاط هستند‬ ‫در ادامه «گس��ترش صنعت» برای گرفتن نظرات‬ ‫و بازخوردها س��راغ ش��رکتی فع��ال در حوزه تولید‬ ‫قطعات پلیمری رفت‪ .‬رسالت هر نشری ه این است تا‬ ‫اطالع رسانی کند و نظرات و ارای گروه های مختلف‬ ‫مرتبط با هر حوزه را به عنوان حلقه واسط در اختیار‬ ‫بخش های دیگر قرار ده��د‪ .‬گاهی پیش می اید که‬ ‫ف��ردی از فعاالن این صنعت ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬دقیقه درباره‬ ‫مش��کالت و چالش های موجود این صنعت س��خن‬ ‫می گوید اما در انتها وقتی از او خواسته می شود نام‬ ‫خود را کامل بی��ان کند انتظار دارد مطالبش بدون‬ ‫اسم چاپ شود‪.‬‬ ‫حتی ش��گفت انگیزتر برخی س��واالتی اس��ت که‬ ‫در پای��ان گفت وگو بیان می کنند؛ «مگر قرار اس��ت‬ ‫این س��خنان چاپ شود؟» یا «ش��ما مگر خبرنگار‬ ‫هستید؟» این در حالی است که ابتدای سخن‪ ،‬خود‬ ‫و نش��ریه تان را کامل معرفی و هدف از گفت وگو را‬ ‫عنوان می کنید‪.‬‬ ‫برخی نیز فکر می کنند خبرنگار وقت ذخیره زیادی‬ ‫دارد و زنگ می زند تا تنها سنگ صبور درددل هایش‬ ‫باشد اما حق چاپ ندارد‪ ...‬برخوردهایی که نشان از‬ ‫محافظه کاری باالی افراد دارد‪.‬‬ ‫حال پرسش این است که وقتی فردی جسارت و‬ ‫جرات اعالم نظرات خود را ندارد چگونه انتظار دارد‬ ‫مشکلش رفع شود؟‬ ‫ش��رکتی فعال در صنعت قطعه (قطعات پلیمری)‬ ‫در اس��تان قزوین از جمله فع��االن این صنعت بود‬ ‫که کارشناس ان در برخورد محافظه کارانه نخواست‬ ‫خ��ود را ب��ه طور کام��ل معرفی کن��د و اعالم کرد‬ ‫س��خنان او بدون نام و نشان چاپ شود اما خبرنگار‬ ‫بای��د حوصله ب��ه خرج دهد و ان را جزو رس��التش‬ ‫بدان��د تا بتواند با تمام افراد ح��وزه خود با هر رفتار‬ ‫و فرهنگ��ی که دارن��د ارتباط برقرار و س��عی کند‬ ‫فضای��ی مطمئن و قابل اعتماد برای بیان س��خنان‬ ‫به وجود اورد تا افراد راحت به بیان دیدگاه های خود‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫اگر تند س��خن می گویند و درشت‪ ،‬با سکوت و یا‬ ‫س��خنان ارام تر‪ ،‬اعالم کند مشکالت شان قابل درک‬ ‫اس��ت اما گاهی پیش می ای��د که بین چند صد نفر‬ ‫یکی نخواهد از موضع خود کوتاه بیاید و با جمالتی‬ ‫سوال برانگیز باب بستن گفت وگو را فراهم کند‪.‬‬ ‫این ش��رکت یکی از تولیدکنندگان بزرگ در این‬ ‫ح��وزه (قطعات پلیمری) بود که در نهایت همکاری‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫قیمت انواع کامیون و کامیونت ها‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫کامیون ایویکو‪-‬یورو کارگو‬ ‫‪258/000/000‬‬ ‫‪244/000/000‬‬ ‫کامیونت هیوندای ‪ 6‬تن‬ ‫‪118/150/000‬‬ ‫‪119/000/000‬‬ ‫‪273/220/000‬‬ ‫‪270/000/000‬‬ ‫کامیونت ارتا‬ ‫‪98/300/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫کامیون کشنده فاو جی‪ - 6‬جفت محور‬ ‫‪263/200/900‬‬ ‫‪253/000/000‬‬ ‫ایسوز ‪ 5‬تن بدون کاربری‬ ‫کشنده کاوه ‪ -‬تک محور کی تی ‪420‬‬ ‫کشنده ایویکو‪-‬استرالیس‬ ‫کامیون ایسوزو ‪ 18‬تن‬ ‫کامیون کشنده فاو جی‪ -6‬تک محور‬ ‫کامیون کشنده اسکانیا ‪ -‬جی ‪400‬‬ ‫‪461/000/000‬‬ ‫‪253/200/000‬‬ ‫‪100/220/002‬‬ ‫‪260/000/000‬‬ ‫‪256/000/000‬‬ ‫کامیونت ایسوز کمپرسی (‪ 6‬تن اتاق جدید)‬ ‫‪127/000/000‬‬ ‫‪126/000/000‬‬ ‫‪253/000/000‬‬ ‫‪245/000/000‬‬ ‫کامیونت الوند ‪ 6‬تن‬ ‫‪86/000/000‬‬ ‫‪86/000/000‬‬ ‫‪210/000/000‬‬ ‫‪213/000/000‬‬ ‫کامیونت ‪ 5.2‬امیکو‪ -‬ای ام ‪6‬‬ ‫‪473/000/000‬‬ ‫‪480/000/000‬‬ ‫فرتون ‪ 6.5‬تن‬ ‫‪410/000/000‬‬ ‫فرتون ‪ 8.5‬تن‬ ‫‪460/000/000‬‬ ‫کشنده کاوه ‪ -‬جفت محور کی تی ‪420‬‬ ‫کشنده فوتون‬ ‫‪263/000/000‬‬ ‫اریا کمپرسی ‪ 1924‬ال کی‬ ‫کامیون کشنده ولوو اف اچ ‪460‬‬ ‫کامیون کشنده ولوو اف اچ ‪500‬‬ ‫کامیون دانگ فنگ ار‪ 270‬تک محور باری ‪4*2‬‬ ‫کشنده داف ‪ 205‬ایکس اف‬ ‫‪242/000/000‬‬ ‫کامیونت جک ‪ 5.6‬تن‬ ‫‪78/800/001‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪99/000/002‬‬ ‫‪265/500/000‬‬ ‫کشنده دنیز‬ ‫‪436/000/000‬‬ ‫کامیونت هیوندای ‪ 8‬تن‬ ‫‪126/350/000‬‬ ‫‪126/3500/000‬‬ ‫‪418/000/000‬‬ ‫‪186/200/000‬‬ ‫‪430/000/000‬‬ ‫‪460/000/000‬‬ ‫‪261/000/000‬‬ ‫‪265/000/000‬‬ ‫‪490/000/000‬‬ ‫‪185/000/000‬‬ ‫کامیونت ایسوز (‪ 6‬تن اتاق جدید)‬ ‫کامیونت ایسوز (‪ 8.4‬تن اتاق جدید)‬ ‫کامیونت الوند ‪ 8‬تن‬ ‫کامیونت کاویان ‪K 1052‬‬ ‫فرتون ‪ 6.5‬تن ‪ .‬خوابدار‬ ‫‪122/650/000‬‬ ‫‪130/350/000‬‬ ‫‪122/000/000‬‬ ‫‪128/000/000‬‬ ‫‪100/000/000‬‬ ‫‪100/000/000‬‬ ‫‪78/540/000‬‬ ‫‪78/540/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪75/000/000‬‬ ‫‪199/400/000‬‬ ‫‪101/000/000‬‬ ‫‪101/600/000‬‬ ‫‪105/000/000‬‬ ‫‪102/000/000‬‬ ‫‪103/000/000‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 24‬مهر ‪ 25 1396‬محرم ‪ 16 1439‬اکتبر ‪ 2017‬شماره ‪ 234‬پیاپی ‪2207‬‬ ‫یادداشت‬ ‫احتمال تاثیر نوسانات نرخی‬ ‫بر نرخ خودروهای داخلی‬ ‫کاظم محمدی نیکخواه‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫سعید مدنی‬ ‫«گسترش صنعت» اثر احتمالی تحریم های دوباره امریکا بر صنعت خودرو را بررسی کرد‬ ‫بازار خودرو وابسته به «امریکا» نیست‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنعت خودرو ایران را باید جزو نخستین صنایعی‬ ‫دانس��ت که بیشترین ثمر را از برجام برد و توانست‬ ‫قراردادهایی با خودروس��ازان جهان��ی منعقد کند‪.‬‬ ‫درحال حاضر برخی از این قراردادها در حال اجرایی‬ ‫ش��دن بوده و برخی دیگر نیز در حال اماده س��ازی‬ ‫ش��رایط برای اجراست و در این شرایط نگرانی هایی‬ ‫مبنی بر رویکرد کش��ورهای هم��کار صنعت خودرو‬ ‫پ��س از اظه��ارات دونال��د ترام��پ وج��ود دارد اما‬ ‫سخنرانی جمعه شب رییس جمهوری امریکا و اعالم‬ ‫حمایت کش��ورهای اروپایی از ای��ران و حتی اظهار‬ ‫تمایل رییس جمهوری فرانس��ه برای س��فر به ایران‬ ‫نش��ان داد که این اظهارات چندان تاثیری در اینده‬ ‫صنعت خ��ودرو و همچنی��ن قراردادهای خودرویی‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫در عی��ن حال به گفت��ه کارشناس��ان این حوزه‪،‬‬ ‫ب��ازار خودرو نی��ز تاثیرپذیری چندان��ی از اظهارات‬ ‫وی نداش��ته چرا که پش��توانه قوی همچون حمایت‬ ‫همه جانبه کش��ورهای اروپایی از برجام را به همراه‬ ‫دارد و حت��ی در ص��ورت تصویب خ��روج امریکا از‬ ‫برجام در کنگره باز هم شاهد تاثیری در بازار خودرو‬ ‫و قرارداده��ای خودرویی نخواهی��م بود‪ .‬نکته ای که‬ ‫کارشناس��ان صنعت خودرو ب��ر ان تاکید دارند این‬ ‫اس��ت که حتی درصورت تحریم های دوباره ایران از‬ ‫س��وی امریکا‪ ،‬بازار چندان شرایط دشواری را تجربه‬ ‫نخواهد کرد زیرا ب��ا ورود خودروهای جدید بازار با‬ ‫تنوع روبه رو خواهد ش��د و خروج برخی از شرکت ها‬ ‫از ایران نیز نمی توان��د چندان ضربه ای به بازار وارد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بی تاثی�ری خ�روج امری�کا ب�ر صنع�ت‬ ‫خودرو‬ ‫کاظ��م محمدی نیکخ��واه‪ ،‬فعال ب��ازار خودرو در‬ ‫گفت وگو با «گس��ترش صنعت» با اشاره به اظهارات‬ ‫ترامپ اظهار کرد‪ :‬به نظر می رسد اظهارات وی تنها‬ ‫خوراکی برای اظهارنظر بوده زیرا خروج از برجام به‬ ‫راحتی امکان پذیر نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به نوس��ان و کاهش نرخ ارز در روز‬ ‫شنبه همزمان با اظهارات ترامپ افزود‪ :‬افزایش نرخ‬ ‫ارز به صورت ارام پیش رفت و تا صبح ش��نبه بازار‬ ‫ب��ه تکاپو افتاد و تاثیر خود را گذاش��ت و هم اکنون‬ ‫مش��خص ش��ده که اظهارات او در نهایت ش��وخی‬ ‫بی��ش نبوده و تاثیری بر اینده بازار و صنعت خودرو‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه در صورت‬ ‫تصوی��ب خروج برجام از س��وی کنگ��ره یا احتمال‬ ‫دوب��اره تحریم ه��ا از س��وی امری��کا باز هم ش��اهد‬ ‫اثرگ��ذاری در ای��ن بخش نخواهیم ب��ود‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫بازار خودرو نیز همزمان با اظهارات رییس جمهوری‬ ‫امریکا ش��اهد اثربخشی نبود و کس��انی که در نظر‬ ‫داشتند از این شرایط سوءاستفاده کنند با مشخص‬ ‫شدن وضعیت‪ ،‬این امکان برای انها فراهم نشد‪.‬‬ ‫محمدی نیکخواه با اش��اره به ثبات رس��یدن نرخ‬ ‫ارز ادام��ه داد‪ :‬حتی در صورت تصویب خروج امریکا‬ ‫از برجام در کنگره ش��اهد چن��دان تغییری در بازار‬ ‫خودرو نخواهیم بود و تنها به ش��رایط قبل از برجام‬ ‫می رس��یم به طوری ک��ه در ان دوران خودروهای‬ ‫لوکس کمتر وارد کشور می شد‪.‬‬ ‫وی با تاکی��د بر اینکه درحال حاضر‬ ‫س��هم خودروهای خارجی در س��بد نکته ای که کارشناسان‬ ‫خان��وار چندان درصد باالیی نیس��ت‪ ،‬صنعت خودرو بر ان‬ ‫گفت‪ :‬پیش از ای��ن ورود خودروهای تاکید دارند این است‬ ‫که حتی درصورت‬ ‫امریکایی ب��ه بازار ای��ران ممنوع بود‬ ‫تحریم های دوباره‬ ‫و در زم��ان تحریم ه��ا نیز خودروهای‬ ‫ایران از سوی امریکا‪،‬‬ ‫خارجی از مس��یرهای غیراصلی وارد‬ ‫بازار چندان شرایط‬ ‫کش��ور می ش��دند‪ .‬براین اس��اس در‬ ‫دشواری را تجربه‬ ‫ص��ورت بازگش��ت به ش��رایط قبل و‬ ‫نخواهد کرد زیرا‬ ‫اعمال تحریم های دوباره باز هم شاهد با ورود خودروهای‬ ‫تغییرات ان چنان��ی در بازار نخواهیم جدید بازار با تنوع‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مواجه خواهد شد‬ ‫این فعال ب��ازار خ��ودرو ادامه داد‪:‬‬ ‫و خروج برخی از‬ ‫ش��رکت های خودروس��ازی که بعد از شرکت ها از ایران‬ ‫تحریم ه��ا وارد ب��ازار ایران ش��دند تا نیز نمی تواند چندان‬ ‫زمانی که خواس��تار اج��رای تعهدات ضربه ای به بازار وارد‬ ‫کند‬ ‫خ��ود در کش��ور باش��ند و اق��دام به‬ ‫راه اندازی خط تولید و س��اخت قالب‬ ‫قطع��ات در ایران کنند نیاز به زم��ان خواهد بود و‬ ‫نمی توان به زودی ش��اهد اثرات اظهارات ترامپ بر‬ ‫صنعت خودرو بود‪.‬‬ ‫محمدی نیکخواه درب��اره تاثیر کاهش نرخ ارز بر‬ ‫نرخ خودروها از روز ش��نبه تاکن��ون نیز گفت‪ :‬بازار‬ ‫خودرو درحال حاضر ب��ازار خوابی دارد و حتی روند‬ ‫کاه��ش نرخ ارز نیز چندان بر نرخ خودروها اثرگذار‬ ‫نبوده است‪.‬‬ ‫هرچن��د تواف��ق هس��ته ای ای��ران راه را ب��رای‬ ‫همکاری های مشترک شرکت های خودروساز ایرانی‬ ‫ب��ا خارجی باز کرد و بر این اس��اس خودروس��ازان‬ ‫معتبر جهان��ی به اعتبار برجام پ��ای میز مذاکره با‬ ‫ایران نشس��تند و برخ��ی قراردادهای منعقدش��ده‬ ‫در حال اجرایی ش��دن اس��ت با این ح��ال برخی از‬ ‫قرارداده��ا در مرحل��ه تصمیم گی��ری ش��رکت های‬ ‫خارج��ی برای حضور در ایران اس��ت اما از انجا که‬ ‫کش��ورهای اروپایی حمایت قاطع��ی از ایران انجام‬ ‫داده اند کارشناس��ان صنعت خ��ودرو معتقدند این‬ ‫روند چندان ضربه ای به بازار و اینده صنعت خودرو‬ ‫وارد نخواهد کرد‪.‬‬ ‫� بی توجه�ی بازار ب�ه اظهارات‬ ‫ترامپ‬ ‫فرب��د زاوه‪ ،‬کارش��ناس صنعت خودرو‬ ‫ب��ا تاکی��د بر اینک��ه بره��م زدن برجام‬ ‫اقدام بس��یار دشواری خواهد بود چراکه‬ ‫این موضوع نیاز به موافقت کش��ورهای‬ ‫اروپای��ی‪ ،‬چی��ن و روس��یه دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شرکت های خارجی که اکنون در صنعت‬ ‫خودرو ایران در حال فعالیت هس��تند به‬ ‫برجام و مواضع کش��ورها به ویژه امریکا‬ ‫فک��ر ک��رده و با توج��ه به این ش��رایط‬ ‫اق��دام به عقد ق��رارداد کرده اند بنابراین‬ ‫چندان نگران��ی بابت قطع ارتباط انها با‬ ‫خودروسازان و در نهایت تاثیرگذاری ان‬ ‫در بازار خودرو وجود ندارد‪.‬‬ ‫� احتم�ال افزای�ش هزینه های‬ ‫مالی خودروسازان‬ ‫سعید مدنی‪ ،‬مدیرعامل پیشین سایپا‬ ‫و مش��اور وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با اش��اره به همراهی کش��ورهای اروپایی از برجام‪،‬‬ ‫س��خنان ترامپ را در ب��ازار خودرو ای��ران بی تاثیر‬ ‫دانست و گفت‪ :‬هم اکنون برخی از شرکت ها در حال‬ ‫هم��کاری با صنعت خودرو ایران هس��تند و به طور‬ ‫قطع این دس��ته از ش��رکت ها پیش از ورود به بازار‬ ‫ایران به مواضع دولت امریکا درباره برجام فکر کرده ‬ ‫و بر این اساس قراردادهای محکمی منعقد کرده اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ای��ران به عنوان یک بازار جذاب‬ ‫برای محص��والت ای��ن کش��ورها دارای ارزش های‬ ‫اقتصادی بس��یار زیادی است‪ ،‬افزود‪ :‬شرکای صنعت‬ ‫خ��ودرو ای��ران ب��ا فضای کس��ب وکار ایران اش��نا‬ ‫هس��تند اما ای��ن اظهارنظرها می توان��د هزینه های‬ ‫صنعت خودرو را افزایش دهد؛ چراکه باعث افزایش‬ ‫محدودی��ت در نقل و انتق��االت مال��ی خواهد ش��د‬ ‫بنابراین خودروس��ازان داخلی برای پرداخت هزینه‬ ‫م��واد اولیه و قطعات خ��ود ب��ا چالش هایی مواجه‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫بر اس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬اظهارنظرهایی در این‬ ‫زمینه وجود دارد که معتقد است زمانی می توان اثر‬ ‫سخنان ترامپ بر اینده صنعت خودرو را بررسی کرد‬ ‫که دسته بندی مشخصی نس��بت به سرمایه گذاران‬ ‫خارجی در صنعت خودرو داشته باشیم‪ .‬در شرایطی‬ ‫که س��رمایه گذاران اصلی وارد ایران شده و برخی از‬ ‫نش��ان های تجاری موفق صنعت خودرو جهانی نیز‬ ‫در ح��ال ت��دارک برای انعقاد با ایران هس��تند‪ ،‬این‬ ‫ش��رایط را نمی توان چندان ب��ه ضرر صنعت خودرو‬ ‫دید‪.‬‬ ‫بررس��ی روند بازار خودرو نیز نش��ان می دهد که‬ ‫هیچ نگرانی در این باره وجود ندارد و کس��انی که به‬ ‫دنبال کسب س��ودهای ان چنانی بودند نتوانسته اند‬ ‫به هدف خود برسند چرا که بازار راکد خودرو با این‬ ‫اظهارات چندان تاثیرپذیر نخواهد بود‪.‬‬ ‫به گفته کارشناس��ان صنعت خ��ودرو در بدترین‬ ‫شرایط نیز بازار خودرو به شرایط پیش از تحریم باز‬ ‫می گردد؛ شرایطی که خودروها توان ورود مستقیم‬ ‫به ایران را نداش��تند و ش��اهد واردات انها از مبادی‬ ‫غیر مس��تقیم بودیم بنابراین نمی توانیم نگران بازار‬ ‫خ��ودرو حتی در ص��ورت تصویب خ��روج امریکا از‬ ‫برجام از سوی کنگره باشیم‪.‬‬ ‫ثبات در صنعت خودرو ایران پس از موضع گیری ترامپ‬ ‫دونالد ترام��پ‪ ،‬رییس جمهوری امریکا همراه با نطقی تند‪ ،‬موضع خود‬ ‫نسبت به برجام را روشن کرد و دست کنگره امریکا را برای بررسی دوباره‬ ‫برج��ام باز گذاش��ت اما اعالم ک��رد که فعال از این برنام��ه خارج نخواهد‬ ‫ی نام ترامپ در عرصه سیاسی امریکا مطرح شد‪ ،‬همه قواعد‬ ‫ش��د‪ .‬از وقت ‬ ‫اجرایی ش��دن برجام به حالت تعلیق و انتظار رفت تا س��رانجام انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری امریکا مشخص ش��ود‪ .‬پس از انکه نتیجه این انتخابات‬ ‫به نفع ترامپ تندخو و جمهوری خواه مش��خص ش��د‪ ،‬بازهم بس��یاری از‬ ‫س��رمایه گذاران که در بازار امریکا س��هم داش��تند با اینکه مذاکراتی را با‬ ‫شرکت های ایرانی انجام داده بودند در انتظار موضع گیری رییس جمهوری‬ ‫امریکا باقی ماندند‪ .‬درنهایت مشخص شدن موضع ترامپ نسبت به برجام‬ ‫بسیار زمان برد اما فشارهای اتحادیه اروپا باعث شد که او نتواند مسئولیت‬ ‫خ��روج از برج��ام را بپذیرد و امریکا در این برنامه باق��ی ماند اما نطق او‬ ‫بس��یار تند و علیه ایران بود و همچنین خواس��تار برق��راری تحریم های‬ ‫جدید علیه ایران شد‪.‬‬ ‫گرچه صحبت های ترامپ پایه و اساس محکمی نداشته و بیشتر شبیه‬ ‫سخنان یک منتقد بدون مطالعه و کم سابقه به نظر می رسد اما نمی توان‬ ‫از تاثیر ان بر اینده جذب سرمایه گذاران خارجی در ایران چشم پوشید‪.‬‬ ‫اکنون پرس��ش اینجاس��ت که ایا موض��ع ترامپ در برابر ای��ران و برجام‬ ‫می توان��د تاثیری بر اینده صنعت خودرو ایران و قراردادهای این بخش با‬ ‫شرکت های خارجی داشته باشد؟‬ ‫حسن کریمی سنجری‪ ،‬کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به خودروکار‬ ‫گفت‪ :‬موضع گیری سایر اعضای ‪ ۵+۱‬نسبت به صحبت های ترامپ نشان‬ ‫داد ک��ه انها نمی خواهند تغییری در برج��ام رخ دهد و اینکه برجام یک‬ ‫س��ند محکم و غیرقابل تغییر است‪ .‬با این استدالل می توان گفت شرایط‬ ‫صنعت خودر و نسبت به قبل از اعالم موضع ترامپ هیچ تغییری نخواهد‬ ‫کرد‪ .‬او با اشاره به اینکه باید شرایط پیش از این صحبت ها را در صنعت‬ ‫خودرو بررسی کنیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬صنعت خودرو ایران نتوانسته از شرایطی‬ ‫ک��ه در برجام دیده ش��ده‪ ،‬منفعت حاصل کند‪ .‬این اتف��اق به چند دلیل‬ ‫رخ داده؛ نخس��ت اینک��ه هنوز ام��کان بهره مندی از امکان��ات بانک های‬ ‫بزرگ جهانی در ایران فراهم نش��ده و همچنان مش��کالتی بر سر راه این‬ ‫همکاری ه��ا وجود دارد‪ .‬این کارش��ناس صنعت خ��ودرو افزود‪ :‬پیش از‬ ‫صحبت های ترامپ این ش��رایط وجود نداش��ته و موضوع دیگر این است‬ ‫که صنعت خودرو ایران نتوانس��ت به اندازه صنعت نفت از ش��رایط برجام‬ ‫اس��تفاده کند‪ .‬عالوه بر همکاری نکردن بانک های بزرگ با ایران‪ ،‬ساختار‬ ‫صنعت خ��ودرو ایران نیز به دلیل دولتی ب��ودن و پایین بودن بهره وری‪،‬‬ ‫شرایط جذابی را برای سرمایه گذاران خارجی فراهم نکرد‪.‬‬ ‫به گفته کریمی سنجری‪ ،‬نامس��اعد بودن شرایط کسب وکار‪ ،‬ناپایداری‬ ‫ش��اخص های اقتصادی و صنعتی و همچنین بهره وری پایین باعث شده‬ ‫تا تمایل و انگیزه در ش��رکت های خارجی برای س��رمایه گذاری در ایران‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫انچه شرایط صنعت خودرو ایران نشان می دهد‪ ،‬برخالف پیش بینی های‬ ‫پیش از برجام‪ ،‬این صنعت به غیراز اجرایی شدن دو قرارداد پژو و هیوندای‪،‬‬ ‫ان هم نه به صورت ایده ال هیچ منفعت تضمین شده دیگری کسب نکرده‬ ‫و همه نام های شرکای خارجی یا در حد قرارداد یا مذاکره باقی مانده اند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر ازانجا که عمده شرکای صنعت خودروایران اروپایی بوده و‬ ‫اتحادیه اروپا تمایلی به لغو برجام ندارد به نظر می رس��د که موضع گیری‬ ‫رییس جمه��وری امریکا نس��بت به برجام هیچ تاثی��ری در اینده صنعت‬ ‫خودرو ایران به غیراز فشارهای ناشی از تنش های ارزی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ن��رخ ارز ک��ه در چن��د وقت‬ ‫اخی��ر و همزمان با اعالم موضع‬ ‫ترام��پ نوس��انات زی��ادی را‬ ‫تجربه ک��رد در ص��ورت پایدار‬ ‫بودن ب��ه طور قطع ب��ر جریان‬ ‫تولید و نرخ خودروهای داخلی‬ ‫تاثیرگذار خواه��د بود‪ .‬هرچند‬ ‫شهرام ازادی‬ ‫رون��د تغییرات قیمت��ی بر بازار‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‬ ‫خودروهای داخلی به تداوم سیر‬ ‫صعودی نرخ ارز بستگی دارد اما‬ ‫بدون ش��ک با توجه ب��ه افزایش کمی که در ن��رخ ارز رخ داده‪،‬‬ ‫نمی توان انتظار تغییرات قیمتی در بازار خودرو را داشته باشیم‪.‬‬ ‫درحال حاضر تنها ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درص��د قطعات خودروهای داخلی‬ ‫از ش��رکت های خارجی تامین می ش��ود بنابراین در این شرایط‬ ‫افزای��ش کمتر از ‪ ۵‬درص��دی نرخ ارز بر هزین��ه تامین و تولید‬ ‫خودروهای داخلی اثر ملموس��ی نخواهد گذاشت‪ .‬نکته ضروری‬ ‫این است که شرکت ها در این شرایط از هرگونه عملکرد عجوالنه‬ ‫بپرهیزند و منتظر سیر قیمتی ارز در روزهای اینده باشند چرا که‬ ‫ای��ن امکان وجود دارد که نرخ جدید ایجاد ش��ده موقتی باش��د‪.‬‬ ‫بررسی روند قیمتی بازار خودرو نشان می دهد که بیشترین تاثیر‬ ‫نوسان نرخ ارز بر خودروهای وارداتی به دلیل توقف ثبت سفارش‬ ‫ب��وده و افزایش نرخ ارز تاثیر چندانی بر بازار وارداتی ها نداش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که درحال حاضر نبود تناسب در بازار‬ ‫عرضه و تقاضا بیش��ترین تاثیر را بر بازار خودرو دارد تا نرخ ارز؛‬ ‫اتفاق��ی که با ادامه ان به نظر می رس��د نرخ خودروهای وارداتی ‬ ‫را وارد ش��رایط خاصی ب��ه لحاظ قیمتی کن��د و در این حالت‬ ‫در ص��ورت باقی مان��دن افزایش نرخ ارز با ت��داوم موانع موجود‬ ‫در مس��یر واردات‪ ،‬س��یر صعودی نرخ وارداتی ها به دلیل بر هم‬ ‫خوردن تعادل عرضه و تقاضا ادامه یابد و در این میان تنها دولت‬ ‫مقص��ر اصل��ی افزایش نرخ خواهد بود‪ .‬سیاس��تی که هم اکنون‬ ‫دولت در ممانعت از ورود خودروهای خارجی به خرج می دهد با‬ ‫هدف افزایش نرخ در این بخش و دس��تیابی به کاهش تقاضا در‬ ‫بازار وارداتی هاس��ت تا عاملی بر کاهش خروج ارز از کشور باشد‪،‬‬ ‫البت��ه این برنامه دولت با سیاس��ت های بازار ازاد مغایرت دارد و‬ ‫دولت به این موضوع توجه نمی کند که بخشی از نیاز بازار داخل‬ ‫امروز از خودروهای وارداتی تامین می شود و اگر مشکلی در بازار‬ ‫و نیازی ارزی در کشور وجود دارد نباید با محدودیت این مشکل‬ ‫را حل کرد بلکه باید با تکیه بر سیاس��ت های دیگری نس��بت به‬ ‫رفع ان اقدام کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اجرای استاندارد ‪ ۳‬مرحله ای‬ ‫خودرو از دی ‬ ‫رییس س��ازمان ملی اس��تاندارد در هفته گذشته در گفت وگو با‬ ‫«گسترش صنعت» از اجرای استانداردسازی خودروها در ‪ ۳‬مرحله‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬نخس��تین مرحله اجرای استانداردس��ازی از دی ‬ ‫س از ان در تیر‬ ‫امس��ال با افزودن ‪ ۶۱‬اس��تاندارد کلید می خورد و پ ‬ ‫س��ال اینده ‪ ۲‬استاندارد جدید به استانداردهای فعلی افزوده شده‬ ‫ی س��ال اینده ‪ ۲۲‬اس��تاندارد به سایر استانداردها‬ ‫و درنهایت در د ‬ ‫افزوده خواهد شد که با این روند میزان استانداردهای اجباری در‬ ‫صنع��ت خودرو به ‪ ۸۵‬مورد می رس��د‪ .‬حال در تازه ترین اظهارات‪،‬‬ ‫وحید مرندی مقدم‪ ،‬معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی‬ ‫استاندارد ایران با اشاره به اظهارات عنوان شده از سوی رییس این‬ ‫س��ازمان تاکید کرده که در صورت رعایت نشدن این استانداردها‬ ‫از س��وی خودروس��ازان‪ ،‬خط تولید خودرو مربوط متوقف خواهد‬ ‫شد‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬بر اساس زمان بندی انجام شده باید تا ابتدای‬ ‫دی امس��ال (‪ ۶۱ )۱۳۹۶‬مورد استاندارد خودرویی اجرایی شود و‬ ‫پس ازان تا ابتدای تیر ‪ 2 ،1397‬مورد به ‪ ۶۱‬استاندارد قبلی اضافه‬ ‫می ش��ود و درنهایت با اضافه ش��دن ‪ ۲۲‬مورد استاندارد خودرویی‬ ‫ی س��ال این��ده (‪ )۱۳۹۷‬تعداد اس��تانداردهای اجباری‬ ‫دیگر تا د ‬ ‫خودروهای سواری به ‪ ۸۵‬مورد افزایش می یابد‪ .‬معاون نظارت بر‬ ‫اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد اظهار کرد‪ :‬اگر خودرویی‬ ‫ی امسال ‪ ۶۱‬مورد استاندارد تعیین شده را رعایت‬ ‫نتواند تا ابتدای د ‬ ‫کند با توقف خط تولید روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫این در حالی است که باید ‪ 2‬مورد استانداردی که از ابتدای تیر‬ ‫سال اینده اضافه خواهد شد نیز در نظر گرفته شود‪ .‬مرندی مقدم‬ ‫درباره خودروهایی که از دی سال اینده با توقف خط تولید روبه رو‬ ‫می ش��وند نیز گفته که درحال حاضر نمی توانیم درباره این مسئله‬ ‫فهرس��تی ارائه و اعالم کنیم که کدام ی��ک از خودروها نمی توانند‬ ‫استانداردهای اجباری در نظر گرفته شده را رعایت کنند اما شاید‬ ‫بتوان در این باره حدس��ی را به صورت ش��خصی مدنظر قرارداد اما‬ ‫نمی ت��وان این مس��ئله را ب ه طور رس��می اعالم ک��رد چراکه این‬ ‫امکان وجود دارد تا پایان مهلت اعالم ش��ده خودروس��ازان بتوانند‬ ‫استانداردهای خودرویی مربوط را کسب کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بر اس��اس قانون هر اس��تانداردی که تدوین و‬ ‫اعالم می ش��ود برای اجرای ان باید مهلت زمان مشخصی به واحد‬ ‫تولیدی مربوط داده ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬قانون گذار اعالم کرده این زمان‬ ‫نباید کمتر از ‪ ۳‬ماه باشد و تنها مربوط به صنعت خودروسازی نیز‬ ‫نخواهد بود چراکه باید تولیدکننده این فرصت را به دس��ت اورد تا‬ ‫شرایط را تغییر دهد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه صنعت خودرو نیازمند مهلت زمانی بیش��تری‬ ‫در این زمینه است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬به دلیل پیچیده بودن صنعت‬ ‫خ��ودرو اعم��ال هرگونه تغییر در خطوط تولی��د نیازمند طراحی‪،‬‬ ‫س��اخت قالب‪ ،‬تامین قطعات و حتی واردات اس��ت بنابراین باید‬ ‫زمان بیشتری در اختیار ان قرار داد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫دوشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 234‬پیاپی ‪2207‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 24‬مهر ‪1396‬‬ ‫‪ 25‬محرم ‪1439‬‬ ‫‪ 16‬اکتبر ‪2017‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪ :‬مجتبی اعتماد مقدم‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫حمایت نقدی از دانش بنیان ها‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی از اختصاص‬ ‫تسهیالت حمایتی به شرکت های دانش بنیان و واحدهای صنعتی خبرداد‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی استان خراس��ان رضوی‪ ،‬مسعود مهدی زاده مقدم گفت‪ :‬به منظور‬ ‫حمایت و در راس��تای چشم اندازهای توسعه فناوری استان این امر محقق‬ ‫شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت های‬ ‫دولت تدبیر و امید مش��اوره دانش بنیان سازی واحدهای صنعتی استان به‬ ‫شرکت های دانش بنیان یکی از برنامه های اصلی ماست و هر کاری در این‬ ‫زمینه انجام می شود تا این روند تسریع بیشتری یابد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی ادامه داد‪:‬‬ ‫رش��د و تحقق ش��رکت های دانش بنیان با توجه به ابعاد مختلف ان نیاز به‬ ‫برنامه ریزی مدون و تالش های فراوان دارد که با همت دستگاه های اجرایی‬ ‫استان این چشم انداز زودتر به تحقق خواهد پیوست‪ .‬مهدی زاده مقدم تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬یکی از اهداف ما در زمینه ش��رکت های دانش بنیان توانمندس��ازی‬ ‫اقتصادی انها در بخش صادرات محصوالت شان است که در شهرک فناوری‬ ‫صنایع غذایی و بیوفناوری شمال شرق کشور مشاوره های مختلفی در حال‬ ‫انجام اس��ت‪ .‬رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان خراسان رضوی تاکید کرد‪ :‬ازجمله اهداف شرکت های دانش بنیان‬ ‫در ش��هرک های صنعتی اس��تان ب��ه بهبود توان رقابت��ی و ارتقای کیفیت‬ ‫محصولی برای رقابت در بازارهای جهانی‪ ،‬بسترس��ازی برای ارتقای دانش‬ ‫و بهره ب��رداری در صنعت‪ ،‬ایجاد ارتباط بیش��تر صنعت‪ ،‬دانش��گاه و مراکز‬ ‫پژوهش��ی و‪ ...‬می توان اش��اره کرد تا در نهایت بیش از پیش ش��اهد رونق‬ ‫اقتصادی شهرک های صنعتی استان باشیم‪.‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫در همایش نقش افرینی زنان روستایی و عشایری کشور در توسعه پایدار مطرح شد‬ ‫دانش و فناوری‬ ‫استفاده از مشاغل سبز و فناوری برای اشتغالزایی در روستاها‬ ‫‪ ۳‬فراورده ارایشی و بهداشتی از‬ ‫یک مرکز رشد وارد بازار می شود‬ ‫مدیر مرکز رشد فراورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد‬ ‫از دریافت مجوز تولید‪ ۳‬فراورده کرم مرطوب کننده‪ ،‬ماسک ارایشی‬ ‫و بهداش��تی و پودر گیاهی برای س��فیدی دندان خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫«گس��ترش صنعت» به نقل از دانش��گاه علوم پزش��کی مشهد‪ ،‬بیژن‬ ‫مالئکه نکویی با اعالم این خبر افزود‪ :‬فراورده های کرم مرطوب کننده‪،‬‬ ‫ضد چ��روک و قابل اس��تفاده در ترک های دوران بارداری‪ ،‬ماس��ک‬ ‫ارایش��ی و بهداش��تی و پودر گیاهی برای س��فیدی دندان به زودی‬ ‫برای تولید مجوز خواهند گرفت‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬این محصوالت‬ ‫در ش��رکت های مستقر در مرکز رش��د فراورده های دارویی دانشگاه‬ ‫تولیدشده و پس از اخذ مجوزهای قانونی الزم به مرحله تولید خواهند‬ ‫رسید‪ .‬عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫قرص کروس��ینا به عنوان محصول بومی استان و حاصل ماده غذایی‬ ‫زعف��ران‪ ،‬ف��راورده ضد درد بر پایه نانوفن��اوری و حاصل ماده غذایی‬ ‫روغن زیتون و کپسول گیاهی رفع سوء هاضمه از سال گذشته تولید‬ ‫ش��ده و اکنون در بازار موجود هستند‪ .‬مدیر مرکز رشد فراورده های‬ ‫دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از ایجاد دو اتاق تمیز در مجموعه‬ ‫خب��ر داد و اظهارک��رد‪ :‬زیر س��اخت اتاق تمی��ز «نیمه صنعتی تولید‬ ‫دارو» در بهمن س��ال گذشته ایجاد و در مهر جاری با تجهیزات کامل‬ ‫عملیاتی شد‪ .‬وی از تولید فراورده با گشایش واحد نیمه صنعتی تولید‬ ‫دارو خب��ر داد و گفت‪ :‬با ایجاد این مجموعه امکان تولید فراورده در ‪۳‬‬ ‫خط مایعات‪ ،‬تولیدی نیمه جامدات و داروهای نیمه جامد شامل کرم‪،‬‬ ‫پماد و ژل و امکان تولید قرص را نیز خواهیم داشت‪ .‬نکویی اظهارکرد‪:‬‬ ‫در واحد نیمه صنعتی تولید دارو به زودی دومین اتاق تمیز مجموعه به‬ ‫عنوان اتاق تمیز «فراورده های بیوفناوری» گشایش می یابد؛ مشابه‬ ‫ات��اق تمیز فراورده های بیوفناوری در دانش��گاه های علوم پزش��کی‬ ‫کش��ور بسیار کم است‪ .‬مدیر مرکز رشد فراورده های دارویی دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی مشهد تاکید کرد‪ :‬این اتاق تمیز ماده اولیه فراورده های‬ ‫بیوفناوری را تولید می کند و روش کار ان به این ش��کل است که ابتدا‬ ‫اتاق تمیز ساخته می شود و در اختیار بهره بردار قرار می گیرد و در عین‬ ‫حال به ش��رکت های مستقر در مرکز رشد دانشگاه و سایر دانشگاه ها‬ ‫سرویس و خدمات ارائه می شود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬جهت گیری در مرکز‬ ‫رش��د دانشگاه به این شکل اس��ت که شرکت ها یا اشخاص به مرکز با‬ ‫ی��ک ایده محوری مراجعه می کنند‪ .‬در حالی که این ایده باید به یک‬ ‫محصول ازمایشگاهی رسیده و نمونه برداری اولیه شده باشد‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‪« ،‬گسترش صنعت»‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫نخس��تین همایش نقش افرینی زنان روستایی و‬ ‫عشایری کش��ور در توسعه پایدار با حضور محمود‬ ‫حجتی وزی��ر جهاد کش��اورزی‪ ،‬صالح��ی معاون‬ ‫وزی��ر و رییس س��ازمان ش��یالت‪ ،‬مع��اون وزیر و‬ ‫رییس مرکز تحقیقات کش��اورزی‪ ،‬معصومه ابتکار‬ ‫مع��اون رییس جمهوری در امور بانوان و جمعی از‬ ‫مس��ئوالن‪ ،‬روس��تاییان و اصحاب رسانه در سالن‬ ‫خوشه جهاد کشاورزی برگزار شد‪.‬‬ ‫معصومه ابت��کار‪ ،‬معاون رییس جمهوری در امور‬ ‫زنان گفت‪ :‬زنان روستایی درک عمیقی از طبیعت‬ ‫و منابع طبیعی دارند و این نگاه عمیق به توس��عه‬ ‫پایدار روس��تاها کمک شایانی خواهد کرد‪ .‬زنان و‬ ‫مشاغل س��بز و فناوری می توانند مشکالت زیست‬ ‫محیطی را حل کنند‪ .‬از مش��اغل س��بز و فناوری‬ ‫می توان برای اشتغالزایی‪ ،‬رفع مشکالت اقتصادی‬ ‫در روس��تا و بهبود ش��رایط محیطی استفاده کرد‪.‬‬ ‫حفاظ��ت از قنات ها‪ ،‬بازیابی اب باران و اس��تفاده‬ ‫دوباره از فاضالب روس��تایی می تواند منابع اب را‬ ‫احیا و بحران اب را حل کند‪.‬‬ ‫ابتکار اظهار کرد‪ :‬امروزه یکی از مش��کالت ما در‬ ‫طبیعت روستایی هم وجود پسماندهای پالستیکی‬ ‫در اماکن و تفریحگاه هاست که منظره روستاها را‬ ‫نیز مانند مناطق شهری دگرگون کرده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬زنان روس��تایی با اس��تفاده از‬ ‫صفحات خورش��یدی می توانند در روس��تاها برق‬ ‫تولید کنند‪ .‬هم اکنون روس��تاهایی وجود دارد که‬ ‫زن ها با صفحه های خورش��یدی هم برای روس��تا‬ ‫ب��رق تولید می کنن��د و هم توانایی ف��روش ان را‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش پررن�گ کش�اورزی خانوادگی‬ ‫در دنیا‬ ‫محمود حجت��ی‪ ،‬وزیر جهاد کش��اورزی نیز در‬ ‫ادامه این همایش گفت‪ :‬اس��تفاده از ظرفیت هایی‬ ‫چون زباله تر و توس��عه گلخانه ها منجر به افزایش‬ ‫درامد روس��تاییان می شود و دلیلی ندارد تولیدات‬ ‫این مناط��ق به صورت خام و فل��ه در بازار عرضه‬ ‫ش��ود‪ .‬وی با اش��اره به اینکه امروزه در کشورهای‬ ‫امریکای��ی و اروپای��ی‪ ،‬کش��اورزی خانوادگ��ی از‬ ‫موضوعی��ت جدی برخوردار اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در این‬ ‫زمینه همه افراد خانواده نس��ل اندر نسل در کنار‬ ‫هم حضور دارند و زن��ان نقش بی بدیلی را در این‬ ‫زمین��ه ایفا می کنن��د‪ .‬این وض��ع را می توانیم در‬ ‫جوامع روستایی و عشایری خودمان نیز تا حدودی‬ ‫مشاهده کنیم‪.‬‬ ‫حجتی اظهار امیدواری کرد‪ :‬با توجه به مقدمات‬ ‫فراهم ش��ده و ظرفیت هایی که وجود دارد‪ ،‬نقشی‬ ‫که زنان روس��تایی و عش��ایری می توانند در تولید‬ ‫ملی‪ ،‬بخش کش��اورزی‪ ،‬صنایع تبدیلی و تکمیلی‬ ‫و همچنین صنایع دستی ایفا کنند‪ ،‬توسعه یابد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینک��ه امیدواریم بتوانیم از این زنان‬ ‫حمایت های الزم را کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از ابزارهایی‬ ‫ک��ه می تواند در ای��ن زمینه در اختی��ار انان قرار‬ ‫بگیرد‪ ،‬صندوق های خرد و پشتیبانی است‪.‬‬ ‫در گذش��ته دس��ت ما خالی بود اما هم اکنون با‬ ‫‹ ‹توجه به نقش زنان در توسعه پایدار‬ ‫اس��کندر زند‪ ،‬رییس سازمان تحقیقات‪ ،‬اموزش‬ ‫و ترویج کش��اورزی نیز در ادامه نخستین همایش‬ ‫نقش افرینی زنان روستایی در توسعه پایدار با بیان‬ ‫اینکه امروزه در دنیا دو مقوله کشاورزی خانوادگی‬ ‫و صنعتی را داریم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کشاورزی خانوادگی‬ ‫‪ ۷۰‬درص��د کش��اورزی دنیا را تش��کیل می دهد و‬ ‫نقش زنان در این زمینه بسیار پررنگ است‪.‬‬ ‫زن��د اضاف��ه کرد‪ :‬ب��ه دلی��ل تاثی��ر مهمی که‬ ‫کش��اورزی خانوادگی بر کشاورزی صنعتی دارد ما‬ ‫نمی توانیم از این نوع کشاورزی غافل شویم چراکه‬ ‫اقتصاد و صنعت با اهالی بهارستان‬ ‫عکس روز‬ ‫نمایش عروسک های دست ساز بی بی حاضر امیدواری بانوی قصه گوی ‪ ۹۱‬ساله کازرونی‬ ‫در خانه هنرمندان‬ ‫معاون رییس جمهوری در امور زنان با اش��اره به‬ ‫توانمند س��ازی زنان در امور مختل��ف تاکید کرد‪:‬‬ ‫ام��وزش تصویرگران و توان افزای��ی زنان در تولید‬ ‫محصوالت سالم‪ ،‬کاهش استفاده از سم و استفاده‬ ‫بهینه از اب‪ ،‬کلید موفقیت ما در نقش کش��اورزی‬ ‫اس��ت‪ .‬زنان روس��تایی درک عمیقی از طبیعت و‬ ‫مناب��ع طبیعی دارند و این نگاه عمیق به توس��عه‬ ‫پایدار روستاها کمک شایانی خواهد کرد‪.‬‬ ‫منابع��ی ک��ه در دولت کم و بیش تصویب ش��ده‪،‬‬ ‫می توانیم این پش��تیبانی را ب��ه بهترین نحو انجام‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫وزیر جهاد کش��اورزی اس��تفاده از ظرفیت هایی‬ ‫چ��ون زباله های ت��ر و گلخانه ها را ب��رای افزایش‬ ‫درامد روس��تاییان مورد اش��اره ق��رار داد و گفت‪:‬‬ ‫الزم نیس��ت که حتما خانواده های روس��تایی یک‬ ‫گلخانه بزرگ احداث کنند بلکه ایجاد یک گلخانه‬ ‫‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۱۰۰۰‬متری در کنار باغی که خانواده های‬ ‫روس��تایی دارند‪ ،‬می تواند به منبع درامد مناسبی‬ ‫برای انان تبدیل ش��ود به گون��ه ای که با کمترین‬ ‫س��رمایه گذاری محص��ول خود را به ب��ازار عرضه‬ ‫می کنن��د؛ ضم��ن اینکه بحث صنایع دس��تی نیز‬ ‫از س��ابقه دیرینه در مناطق روس��تایی و عشایری‬ ‫برخ��وردار ب��وده و می تواند در ای��ن زمینه مورد‬ ‫استفاده قرار بگیرد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬دلیلی ندارد محصوالت تولیدی ‬ ‫روستاییان و عش��ایر به صورت خام و فله در بازار‬ ‫عرضه ش��ود‪ ،‬چرا نباید لوبیایی که در روستا تولید‬ ‫می ش��ود در قال��ب اقدام��ات محلی‪ ،‬بس��ته بندی‬ ‫و س��پس به بازار عرضه ش��ود؟ همه این اقدامات‬ ‫می تواند برای روستاییان ایجاد درامد کند‪.‬‬ ‫در نتیج��ه این امر به کش��اورزی صنعتی اس��یب‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان تحقیق��ات‪ ،‬ام��وزش و ترویج‬ ‫کش��اورزی با بیان اینکه در کش��اورزی خانوادگی‬ ‫و عش��ایر زنان نقش کلیدی ایف��ا می کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در دنیا پرداختن به کشاورزان بیشتر از کشاورزی‬ ‫اهمی��ت دارد بنابرای��ن ما باید به کش��اورزان مان‬ ‫اهمی��ت دهیم‪ .‬مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی با‬ ‫اش��اره به نقش مهم کش��اورزان زن در دنیا اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬پرداختن ب��ه زنان روس��تایی و عش��ایری‬ ‫ج��زو اولویت ها در جهان اس��ت‪ .‬زند با بیان اینکه‬ ‫زنان نیمی از جامعه هس��تند ک��ه نیم دیگر ان را‬ ‫می س��ازند‪ ،‬گف��ت‪ :‬کم توجهی به زن��ان در بخش‬ ‫کش��اورزی م��ا را از رس��یدن به اهداف م��ان دور‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه زنان روستایی و عشایری نقش‬ ‫مهمی در توسعه پایدار دارند‪ ،‬افزود‪ :‬در کشاورزی‬ ‫هزاره سوم ‪ ۱۷‬هدف برای توسعه پایدار دیده شده‬ ‫ضمن اینکه افزایش درامد‪ ،‬کاهش فقر کشاورزان‬ ‫و پایداری اکوسیس��تم از زیرمجموعه های توسعه‬ ‫پایدار هس��تند و زنان می توانند نقش مهمی را در‬ ‫این زمینه ایفا کنند‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» در این همایش‬ ‫تفاهمنامه س��ه جانبه در زمین��ه ترویج محصوالت‬ ‫س��الم و اس��تاندارد با مش��ارکت زنان روستایی و‬ ‫عش��ایری بی��ن وزارت جهاد کش��اورزی‪ ،‬معاونت‬ ‫امور زنان و خانواده ریاس��ت جمهوری و س��ازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد ایران ازسوی محمود حجتی وزیر‬ ‫جهاد کش��اورزی‪ ،‬معصومه ابتکار معاون امور زنان‬ ‫و خانواده رییس جمهوری و نیره پیروزبخت رییس‬ ‫سازمان ملی استاندارد ایران امضا شد‪ .‬همچنین در‬ ‫این مراسم از کتاب ‪ ۲۳‬سال تجربه توانمندی های‬ ‫زنان روستایی و عشایری رونمایی شد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬باشگاه خبرنگاران جوان‬ ‫رامین نورقلی پور‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫صنایع و مع��ادن مجلس گفت‪ :‬اگر‬ ‫نش��ان های تج��اری به ط��ور کامل‬ ‫رس��می و طبق مق��ررات و ضوابط‬ ‫مربوط بتوانند در کشور حاضر شوند و عرصه رقابت نیز‬ ‫اماده باشد‪ ،‬مشکل خاصی برای تولید ایجاد نمی شود‪.‬‬ ‫سیاس��ت صنایع پوش��اک در دنیا این است که بتوانند‬ ‫از مواد اولیه و نیروی کار کش��وری اس��تفاده کنند که‬ ‫هزینه کمتری برای انها دارد‪ .‬عضو کمیسیون صنایع و‬ ‫معادن مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه کشورهایی‬ ‫در ش��رق اس��یا حضور دارند که خاصی��ت نیروی کار‬ ‫ارزان را دارن��د که چین نیز یکی از این کشورهاس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬من اعتقادی به بس��تن مرزهای کشور ندارم اما‬ ‫در کنار این مس��ئله باید بتوانیم صنایع داخلی را برای‬ ‫ارتق��ای کیفیت تش��ویق کنیم‪ .‬باید ش��رایط تولید را‬ ‫برای صنایع داخلی اماده کنیم تا بتوانند رقابت پذیرتر‬ ‫باش��ند‪ .‬اگر نشان های تجاری کامال به صورت رسمی و‬ ‫طبق مقررات و ضوابط مربوط بتوانند در کشور حاضر‬ ‫ش��وند و عرصه رقابت نیز اماده باش��د مشکل خاصی‬ ‫ایجاد نمی ش��ود‪ .‬این نماینده مردم در مجلس شورای‬ ‫اسالمی ادامه داد‪ :‬مشکل در جایی به وجود می اید که‬ ‫ما اجازه قاچاق دهیم یا اینکه ش��رایطی را ایجاد کنیم‬ ‫که قاچاق ش��کل بگیرد و هرچند این اتفاق می افتد در‬ ‫مقیاس وس��یعی نیز رخ می دهد؛ این گونه موارد است‬ ‫که به اقتصاد کشور اسیب می رساند‪.‬‬ ‫زه��را س��عیدی مبارکه‪ ،‬عض��و‬ ‫کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬کاه��ش ارزش پول‬ ‫ملی به رشد نرخ تورم و بی ثباتی در‬ ‫بازارها منجر می شود‪ .‬حال انکه یکی از دستاوردهای‬ ‫اقتصادی دولت در ‪ ۴‬سال گذشته‪ ،‬ایجاد ثبات نسبی‬ ‫در ب��ازار ارز ب��وده که انج��ام این مهم ه��م به لحاظ‬ ‫اقتصادی و هم به لحاظ روانی در بازارهای دیگر کشور‬ ‫موثر بود‪ .‬نباید فراموش کرد بخش��ی از رش��د نرخ ارز‬ ‫در س��ال های ‪ ۹۱‬و ‪ ۹۲‬به صورت حبابی بوده بنابراین‬ ‫در مجموع می توان عنوان کرد به لحاظ روند کاهش��ی‬ ‫نرخ تورم در ‪ ۴‬س��ال گذش��ته‪ ،‬نرخ دالر نباید افزایش‬ ‫قابل توجهی داشته باشد‪ .‬سعیدی مبارکه با بیان اینکه‬ ‫تغییرات نرخ ارز باید از سوی بانک مرکزی با استفاده‬ ‫از راهکارهای اقتصادی مدیریت ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬کاهش‬ ‫ارزش پول ملی به رشد نرخ تورم و بی ثباتی در بازارها‬ ‫منجر می ش��ود که به طور طبیعی کاهش قدرت خرید‬ ‫م��ردم را در پی خواهد داش��ت‪ .‬نماینده مردم مبارکه‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی ادامه داد‪ :‬کاهش تعداد‬ ‫صفرها از پ��ول ملی تاثیری در ارتق��ای قدرت خرید‬ ‫م��ردم ایجاد نمی کند چرا که ب��رای تقویت پول ملی‬ ‫باید بخش تولید متحول شود‪ .‬با جذب سرمایه گذاران‬ ‫داخلی و خارجی و س��وق نقدینگی ها به بخش تولید‬ ‫صادرات محور‪ ،‬ش��رایط برای تقوی��ت پول ملی فراهم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫امیر خجسته‪ ،‬رییس فراکسیون‬ ‫مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری‬ ‫مجل��س گف��ت‪ :‬روزان��ه ‪ ۳‬هزار و‬ ‫‪ ۳۰۰‬کانتین��ر کاالی قاچاق وارد‬ ‫کش��ور می ش��ود و س��ازمان مبارزه با قاچاق کاال‪،‬‬ ‫گمرک و مس��ئوالن امنیت��ی و نظارتی می بینند اما‬ ‫کسی این درد را مداوا نمی کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هم اکنون هر تش��کلی تشکیالت‬ ‫مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اصل مبارزه با‬ ‫مفاسد اقتصادی در دولت و تحت فرماندهی معاون‬ ‫اول رییس جمهوری اس��ت که تش��کیالت بس��یار‬ ‫بزرگی دارد اما خروجی مناس��بی از این تشکیالت‬ ‫دیده نمی شود‪ .‬دس��تگاه های نظارتی متولی مقابله‬ ‫با مفاسد اقتصادی هس��تند اما خروجی مناسبی از‬ ‫فعالیت انها دیده نمی ش��ود و تحقیق و تفحص های‬ ‫مجلس پس از کلید زدن در میانه راه پنچر می شود‬ ‫و مش��خص نیس��ت چ��ه اتفاقاتی در ای��ن بین رخ‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫خجس��ته با بیان اینکه اگر هر تش��کل و قوه ای با‬ ‫قدرت به بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی ورود کند‬ ‫نیاز به تش��کیل س��ازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬درحال حاضر تشکالت مبارزه با‬ ‫مفاس��د اقتصادی به وظایف خود عمل نمی کنند و‬ ‫سیاسی کاری در این بین ایجاد شده و جناح بازی ها‬ ‫و سیاسی کاری ها سبب توقف کار می شود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!