روزنامه گسترش صنعت شماره 236 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 236

روزنامه گسترش صنعت شماره 236

روزنامه گسترش صنعت شماره 236

‫سال بیست و نهم‬ ‫به زودی اخرین‬ ‫وضعیت تعطیلی صنایع‬ ‫اعالم می شود‬ ‫‪ 26‬مهر ‪1396‬‬ ‫‪ 27‬محرم ‪1439‬‬ ‫‪ 18‬اکتبر ‪2017‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫مدیریت «می تی کومونی»‬ ‫بررسی اخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان داد‬ ‫ایران در میانه راه‬ ‫رقابت پذیری جهانی‬ ‫براس��اس اخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد ایران در سال‬ ‫‪ ۲0۱۷ ( ۹۶‬می�لادی) در ش��اخص رقابت پذیری رتبه ‪ ۶۹‬را در‬ ‫میان ‪ ۱۳۷‬کشور جهان کسب کرده که نسبت به سال گذشته ‪۷‬‬ ‫پله ارتقا یافته است‪ .‬همچنین براساس ارزیابی این مجمع ایران‬ ‫از نظر مراحل توسعه ا در مرحله دوم توسعه یافتگی یعنی اقتصاد‬ ‫‪2‬‬ ‫مبتنی بر کارایی قرار دارد‪.‬‬ ‫در بازدید معاون وزیر بازرگانی عراق از مرکز تحقیقات سایپا اعالم شد‬ ‫توسعه همکاری های خودرویی ایران و عراق‬ ‫ولید حبیب موسوی‪ ،‬معاون وزیر بازرگانی عراق در حاشیه‬ ‫برگ��زاری همایش بزرگ تجارت ای��ران و عراق در بازدید از‬ ‫مرکز تحقیقات و نواوری س��ایپا و اخرین دستاوردهای این‬ ‫گروه خودروسازی با اشاره به سابقه همکاری خوب این کشور‬ ‫با گروه خودروس��ازی سایپا و اس��تقبال شهروندان عراقی از‬ ‫محصوالت س��ایپا اظهار کرد‪ :‬رشد و پیشرفت سایپا در چند‬ ‫س��ال گذش��ته در زمینه تولید و طراحی خودرو قابل تقدیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬گروه خودروس��ازی سایپا در بازار خودرو عراق‬ ‫سهم عمده ای دارد و با توجه به شرایط پیش رو به طور قطع‬ ‫با طراحی و تولید محصوالت جدیدی که در مرکز تحقیقات‬ ‫و نواوری گروه س��ایپا دیده ش��د این س��هم به مراتب بیشتر‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬حبیب موسوی خاطرنش��ان کرد‪ :‬محصوالت‬ ‫ش��رکت س��ایپا از جایگاه وی��ژه ای در بازار ع��راق برخوردار‬ ‫اس��ت و شهروندان عراقی به محصوالت سایپا در زمینه های‬ ‫رفاه��ی و کاری اب��راز عالقه می کنند که حضور بس��یار زیاد‬ ‫محصوالت گروه س��ایپا در خیابان های ع��راق دلیلی بر این‬ ‫موضوع است‪ ،‬عالوه بر این بیانگر ارتباط تنگاتنگ دو کشور‬ ‫در تولی��د خودرو اس��ت‪ .‬معاون وزی��ر بازرگانی عراق افزود‪:‬‬ ‫س��ایپا در زمینه رش��د فناوری در صنعت خودرو‪ ،‬روز به روز‬ ‫فاصله خود را با کش��ورهای صاحب نام کم کرده و طراحی و‬ ‫تولید محصوالت جدید در این مرکز نشان از رشد و پیشرفت‬ ‫صنعت خودرو در ایران دارد‪ .‬وی اشتراکات فرهنگی‪ ،‬مذهبی‬ ‫و جغرافیایی را عاملی مهم در ایجاد رابطه دو کش��ور ایران و‬ ‫عراق در همکاری های اقتصادی از جمله تولید خودرو دانست‬ ‫و افزود‪ :‬سابقه حضور و همکاری با سایپا در عراق بسیار خوب‬ ‫اس��ت و شرایطی ایجاد شده که همواره شهروندان عراقی از‬ ‫محصوالت سایپا استقبال می کنند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فقط در تهران‬ ‫نا م و نام خانوادگی‬ ‫ ادرس محل دریافت نشریه‬ ‫شماره تلفن همراه و ثابت‬ ‫ کدملی‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫براس��اس امارهای موج��ود بیش از ‪ ۴0‬ه��زار واحد‬ ‫صنعتی با اش��تغال ‪ ۸00‬هزار نفری در ‪ ۷۶۵‬ش��هرک‬ ‫و ناحی��ه صنعت��ی در حال بهره برداری مس��تقر ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬مس��ئوالن نیز بارها از تعطیلی ‪ ۲0‬درصدی در‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعت��ی خب��ر داده بودند اکنون‬ ‫تعطیل��ی ‪ ۹۸‬درص��دی صنایع در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعت��ی در یکی از رس��انه های خبری اعالم ش��ده که‬ ‫عل��ی یزدان��ی‪ ،‬معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫این ام��ار را غیرواقعی خواند و گفت‪ :‬متاس��فانه برخی‬ ‫بدون اتکا به مراجع رس��می انتش��ار امار‪ ،‬اطالعاتی را‬ ‫مطرح می کنند که با امارهای درس��ت همخوانی ندارد‪.‬‬ ‫امارهای دقیق در حوزه صنایع کوچک و متوس��ط قرار‬ ‫است با همکاری مرکز امار ایران در اینده نزدیک تهیه‬ ‫و اطالع رس��انی شود‪ .‬همچنین بر مدیران عامل شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی اس��تانی نیز تاکید شده تا گزارش‬ ‫دقی��ق از اخرین وضعیت واحده��ای صنعتی تعطیل و‬ ‫غیرتعطیل تهی��ه و ارائه کنند‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬تعطیلی‬ ‫واحدهای صنعتی در گذش��ته ب��وده و اکنون نیز وجود‬ ‫دارد اما انجام ندادن مطالعات فنی و اقتصادی از س��وی‬ ‫سرمایه گذاران مهم ترین دلیلی است که باعث تعطیلی‬ ‫این صنایع می ش��ود‪ .‬این امر در بازدی��د از ‪ ۴۹۵‬واحد‬ ‫صنعتی از ابتدای امسال تا کنون نیز مشهود بوده است‪.‬‬ ‫اسیب شناس��ی واحدهای صنعتی مستقر‬ ‫در ش��هرک های صنعتی نشان‬ ‫می ده��د‪ ...‬ک��ه اغل��ب‬ ‫واحدهای صنعتی که‬ ‫فعالیت ش��ان متوقف‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬مطالعات‬ ‫فنی و اقتص��ادی قبل‬ ‫از اجرای سرمایه گذاری‬ ‫‪3‬‬ ‫انجام نداده اند‪...‬‬ ‫پیاپی ‪2209‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪236‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫کد پستی‬ ‫لطفا مشخصات ذیل را کامل به شماره ‪ 88722735‬فکس و یا به ‪ tozi.smtnews@gmail.com‬ایمیل فرمایید‪.‬‬ ‫در ضمن با هر روزنامه ‪ 2‬نشریه دیگر به صورت هفته نامه‪ ،‬دو هفته نامه و‪ ...‬تحویل خواهد شد‪.‬‬ ‫‪Telegram.me/smtnews‬‬ ‫مامور کنترل مواد مخدر به یک دامداری در ایالت تگزاس امریکا می رود و به صاحب س��الخورده ان می گوید‪:‬‬ ‫باید دامداری ات را برای جلوگیری از کشت مواد مخدر بازدید کنم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫«گسترش صنعت» از پیدا و پنهان سهام عدالت گزارش می دهد‬ ‫سهام عدالت‬ ‫سنگ دولت نهم و دهم در جیب مردم‬ ‫سهام عدالت عنوان طرحی بود که در دولت نهم و دهم قرار بود به اقشار‬ ‫کم درامد کمک کند و نمادی از عدالت اجتماعی باشد‪ .‬این طرح با چنان‬ ‫مشکالتی روبه رو شد که اکنون نه نشانی از عدالت در ان یافت می شود و‬ ‫نه منفعتی برای اقشار کم درامد دارد‪ .‬با اجرای نادرست طرح و واگذاری‬ ‫سهام شرکت های دولتی زیانده به مردم به هیچ یک از اهداف خود نرسید‬ ‫و اکنون ای��ن طرح گریبان دولت دوازدهم را نیز گرفته است‪.‬براس��اس‬ ‫پیش بینی فروش موتورسیکلت در نیمه دوم سال ‪۹۶‬‬ ‫تولید موتورسیکلت‬ ‫تنها درحد سفارش است‬ ‫محمد خادم منصوری‪ ،‬رییس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت‬ ‫و دوچرخه درباره وضعیت فروش موتورسیکلت در نیمه دوم سال‬ ‫به «گسترش صنعت »گفت‪ :‬پیش بینی این است که در سال های‬ ‫اینده تردد موتورسواران در کشور افزایش پیدا کند و با جمع اوری‬ ‫کاربراتوری ها و س��ایر موتورس��یکلت های بنزینی بازار به س��مت‬ ‫تولید موتورس��یکلت های برقی حرکت کند‪ .‬امس��ال شاهد حضور‬ ‫موتورسیکلت های انژکتوری در بازار هستیم اما چون بازار در حال‬ ‫رکود است هنوز نمی توان پیش بینی کرد میزان استقبال مردم از‬ ‫این مدل های جدید چقدر خواهد بود‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش‬ ‫ت برقی تنها موتورسیکلت موجود‬ ‫که ایا ممکن اس��ت موتورسیکل ‬ ‫در یک کش��ور باش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امروز این موتورسیکلت ها بازار‬ ‫خاص خود را دارند‪...‬‬ ‫‪6‬‬ ‫طرح اولیه س��هام عدالت بنا بود هر فرد به میزان یک میلیون تومان سبد‬ ‫س��هام داشته باشد و س��هم مردم از طریق سود این سهام تامین شود اما‬ ‫درحال حاضر ارزش س��هم هر فرد ‪ ۵۲۰‬هزار تومان است و برای دریافت‬ ‫سود ‪ ۱۵۰‬هزار تومانی سهام عدالت باید تا پایان مهر ‪ ۵۲۰‬هزار تومان به‬ ‫دولت پرداخت کند که از این میزان ‪ ۴۷۰‬هزار تومان ارزش س��هام و ‪۵۰‬‬ ‫‪5‬‬ ‫هزار تومان برای بازگشایی حساب است‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫اقتصاد سیاسی‬ ‫‪ 26‬مهر ‪ 27 1396‬محرم ‪ 18 1439‬اکتبر ‪ 2017‬شماره ‪ 236‬پیاپی ‪2209‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫مدیریت «می تی کومونی»‬ ‫در مرحله سوم توسعه‬ ‫در شاخص نواوری و‬ ‫بلوغ ایران با کسب‬ ‫رتبه ‪ ۲0 ،۸۱‬پله‬ ‫نسبت به عملکرد سال‬ ‫گذشته پیشرفت‬ ‫داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫زیرشاخص های این‬ ‫بخش شامل دو رکن‬ ‫بلوغ و مهارت های‬ ‫کسب و کار و نواوری‬ ‫است که ایران در‬ ‫این دو رکن به ترتیب‬ ‫رتبه های ‪ ۹۷‬و ‪ ۶۶‬را‬ ‫کسب کرده است‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مامور کنترل مواد مخدر به‬ ‫یک دامداری در ایالت تگزاس‬ ‫امری��کا م��ی رود و به صاحب‬ ‫س��الخورده ان می گوید‪ :‬باید‬ ‫دامداری ات را برای جلوگیری‬ ‫از کش��ت مواد مخدر بازدید‬ ‫کنم‪.‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫به‬ ‫اشاره‬ ‫با‬ ‫دامدار‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫مرتع می گوید‪:‬‬ ‫‪nbozorgmehr@yahoo.com‬‬ ‫«باش��ه‪ ،‬ولی اونج��ا نرو‪».‬‬ ‫مام��ور فری��اد می زن��د‪« :‬اقا!‬ ‫م��ن از طرف دول��ت فدرال اختیار دارم‪ ».‬بعد هم دس��تش‬ ‫را می برد و از جیب پش��تش «نش��ان» دولتی خود را بیرون‬ ‫می کشد و با افتخار به دامدار نشان می دهد و اضافه می کند‪:‬‬ ‫«این را می بینی؟ این «نش��ان» دولت است‪ ،‬من نماینده‬ ‫فالن مقام هس��تم‪ .‬این نشان به این معناست که من اجازه‬ ‫دارم هرج��ا دلم می خواهد بروم‪ ،‬هر منطقه ای را که بخواهم‬ ‫بدون پرس��ش و پاس��خ بازدی��د کنم‪ ،‬حاال حالی ات ش��د؟‬ ‫می فهمی؟‬ ‫دامدار می گوید‪ :‬از من گفتن بود‪ ،‬ش��ما هر کاری دل تان‬ ‫می خواهد بکنید و محترمانه س��ری ت��کان می دهد‪ ،‬پوزش‬ ‫می خواهد و دنبال کارش می رود‪.‬‬ ‫کمی بعد‪ ،‬دامدار پیر فریادهای بلند می ش��نود و می بیند‬ ‫ک��ه مام��ور از ترس گاو بزرگ وحش��ی که ه��ر لحظه به او‬ ‫نزدیک تر می شود‪ ،‬دوان دوان فرار می کند و با فریاد از دامدار‬ ‫کمک می طلبد‪.‬‬ ‫ب��ه نظر می رس��د ک��ه مامور راه ف��راری ن��دارد و قبل از‬ ‫اینکه به منطقه امن برس��د‪ ،‬گرفتار ش��اخ گاو خواهد ش��د‪.‬‬ ‫دامدار لوازمش را پرت می کند‪ ،‬با س��رعت خود را به نرده ها‬ ‫می رس��اند و از ته دل فریاد می کش��د‪« :‬نش��ان! نش��انت را‬ ‫نشانش بده‪ ،‬بهش بگو که نماینده فالنی هستی‪»...‬‬ ‫***‬ ‫ای��ن قصه به ظاهر س��اده طنزال��ود یک نکت��ه پنهان در‬ ‫دلش ب��رای انهایی دارد ک��ه مرتب خود را ب��ه مقام باالتر‬ ‫گره می زنند و هر جایی که ش��د‪ ،‬او را خرج می کنند‪ ،‬خود‬ ‫را وابس��ته به وزی��ر و وکیل می دانن��د و تصمیمات خود را‬ ‫به کسانی نس��بت می دهند که روح ش��ان از این حرف ها و‬ ‫رفتارها بی خبر است‪.‬‬ ‫این افراد کوتوله مدیریت‪ ،‬باید بدانند که استفاده از قدرت‬ ‫و پس��ت و مقام و حکم و کاغذ و نام و نشان‪ ،‬همیشه فایده‬ ‫ندارد و تاریخ مصرف دارد‪ .‬روزگار به س��رعت سپری خواهد‬ ‫شد و نامی زشت از انها در اذهان عمومی باقی خواهد ماند‬ ‫که تا چند نس��ل بعد از انها هم از تکرار نام خود در جامعه‬ ‫خجالت خواهند کشید‪.‬‬ ‫زندگ��ی جلبکی و تکیه زدن به نام بزرگان و اس��تفاده از‬ ‫موقعیت دیگران و درست کردن اشیانه روی بام خانه بلندتر‬ ‫از قد و قواره خود‪ ،‬عمر ماندگار نخواهد داشت‪.‬‬ ‫انها نمی دانند که اگر س��ال ها از طول عمر مدیریتی شان‬ ‫هم بگذرد‪ ،‬بازهم ریش��ه ای ندارند‪ ،‬انها فقط می توانند روی‬ ‫عمر درخت کهنسال زندگی کنند‪ ،‬هر وقتی هم که درخت‬ ‫کهنس��ال تکانی بخورد‪ ،‬همه «چس��بان ها» جیرجیرکنان‬ ‫فرومی ریزند‪.‬‬ ‫متاس��فانه این فرصت طلبان با هر حیله و مکری که شده‬ ‫س��عی در ادام��ه بقای خود دارند‪ .‬انها دل ب��ه نام خانوادگی‬ ‫دیگری س��پرده اند‪ ،‬انها حتی حاضر نیس��تند از این فرصت‬ ‫فراهم ش��ده‪ ،‬اس��تفاده کنند و دانش و تخصصی فرابگیرند‪.‬‬ ‫انه��ا هرگز از مدیر ارش��د خ��ود فاصل��ه نمی گیرند‪ ،‬حوزه‬ ‫کاری ش��ان را تغیی��ر نمی دهن��د و در دریای دیگری ش��نا‬ ‫نمی کنن��د‪ .‬انها فقط حوض کوچک س��ازمان و اداره ای را‬ ‫که در ان مورد حمایت رییس بزرگ هس��تند دوست دارند‪،‬‬ ‫س��کون و سکوت و بله قربان گویی‪ ،‬حاصل حضور انها برای‬ ‫جامعه است‪.‬‬ ‫مدیریت «می تی کومونی» به محض انکه حامی خود را از‬ ‫دس��ت بدهد‪ ،‬توخالی می ش��ود و با کمترین تکان می افتد‪.‬‬ ‫یک قطعه کوچک اهنربا قادر اس��ت چندین برابر وزن خود‬ ‫را از زمین بلند کند اما به محض اینکه قطعه اهنربا خاصیت‬ ‫مغناطیس��ی اش را از دس��ت می دهد‪ ،‬قادر به بلند کردن پر‬ ‫کاهی نیس��ت چ��ون خودش فاق��د هرگونه توانایی اس��ت‪.‬‬ ‫توانای��ی این گونه مدیریت‪ ،‬در توانایی ش��خص حامی انها و‬ ‫حاکم بزرگ نهفته است‪ .‬مدیریت های فامیلی و رفاقتی هم‬ ‫در همین گونه مدیریتی مورد بررسی قرار می گیرند‪.‬‬ ‫خوش��بختانه مدیریت هایی ک��ه دارای تخصص و دانش و‬ ‫تعهد هس��تند به حمایت ویژه ای نی��از ندارند‪ ،‬حتی در یک‬ ‫باتالق هم می درخش��ند و وجودشان برای هر ملتی‪ ،‬نعمت‬ ‫است و مردم تفاوت های این دو گروه را به خوبی می دانند‪.‬‬ ‫مدیریت های می تی کومونی‪ ،‬نوعی مدیریت اویزان هستند‬ ‫و به خوبی می دانند که در حد و اندازه ای نیستند که مطرح‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬حتی اگر کس��ی هم نداد‪ ،‬انها خودشان می دانند‪،‬‬ ‫کسانی هم که انها را بزرگ کرده اند‪ ،‬می دانند‪.‬‬ ‫ای��ن مدیریت ها باید بدانند که حداقل بدون فکر از قدرت‬ ‫می��ز مدیریت دیگری اس��تفاده نکنند زی��را دیر یا زود عمر‬ ‫مدیریت باالتر به پایان می رس��د و کس��ی برای انها تره ای‬ ‫خ��رد نمی کند و نامی خوش از انه��ا در دل ها باقی نخواهد‬ ‫ماند و از همه بدتر ممکن اس��ت به تور کس��انی بخورند که‬ ‫همیشه معنای «نشان» را نمی فهمند‪.‬‬ ‫بررسی اخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان داد‬ ‫ایران در میانه راه رقابت پذیری جهانی‬ ‫اقتصاد ایران در مرحله گذار به اقتصاد مبتنی بر کارایی‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫درح��ال گذار از عامل تولید مح��ور به کارایی محور و‬ ‫کشورهایی که درامد س��رانه انها بین ‪ ۹‬تا ‪ ۱۷‬هزار‬ ‫است در کش��ور های در حال گذار از کارایی محور به‬ ‫نواوری محور طبقه بندی می کند‪.‬‬ ‫براس��اس اخرین گ��زارش مجمع جهان��ی اقتصاد‬ ‫ای��ران در س��ال ‪ ۲0۱۷ ( ۹۶‬میالدی) در ش��اخص‬ ‫رقابت پذیری رتبه ‪ ۶۹‬را در میان ‪ ۱۳۷‬کشور جهان‬ ‫کس��ب کرده که نسبت به س��ال گذشته ‪ ۷‬پله ارتقا‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫همچنین براساس ارزیابی این مجمع ایران از نظر‬ ‫مراحل توس��عه در مرحله دوم توس��عه یافتگی یعنی‬ ‫اقتصاد مبتنی بر کارایی قرار دارد‪.‬‬ ‫براساس تعریف مجمع جهانی اقتصاد‪ ،‬رقابت پذیری‬ ‫مجموعه ای از نهاد ها‪ ،‬سیاس��ت ها و عواملی است که‬ ‫به تعیین سطح بهره وری یک کشور می پردازد‪.‬‬ ‫س��طح بهره وری به نوبه خود مجموعه ای از سطح‬ ‫رفاه اس��ت که می توان از سوی اقتصاد به ان دست‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫همچنین س��طح بهره وری به عنوان نرخ بازگشت‬ ‫س��رمایه گذاری در اقتصاد و توانایی یک کش��ور در‬ ‫رسیدن سطح باالیی از درامد تعریف می شود‪.‬‬ ‫رقابت پذی��ری کش��ور ها از ‪ ۳‬بع��د ق��رار گرفتن‬ ‫در مراح��ل توس��عه‪ ،‬ارکان دوازده گان��ه ش��اخص‬ ‫رقابت پذیری و نظرس��نجی از مدیران کس��ب و کار ها‬ ‫مورد بررسی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران در مرحله گذار به توسعه یافتگی‬ ‫دو شاخص درامد س��رانه و نسبت صادرات منابع‬ ‫طبیع��ی به کل صادرات کش��ور م�لاک طبقه بندی‬ ‫کشور در مراحل توسعه است‪ .‬کشور هایی که درامد‬ ‫سرانه انها کمتر از ‪ ۲‬هزار دالر است‪.‬‬ ‫در گروه کشور های عامل تولید محور و کشور هایی‬ ‫که در امد س��رانه انها بین ‪ ۳‬هزار تا ‪ ۹‬هزار اس��ت‬ ‫در گروه کش��ور های کارایی محور و کش��ور هایی که‬ ‫درامد سرانه انها بیش از ‪۱۷000‬دالر است در گروه‬ ‫کشور های نواوری محور طبقه بندی می شوند‪.‬‬ ‫مجمع جهانی اقتصاد کشورهایی که درامد سرانه‬ ‫انها بین ‪ ۲‬تا ‪۳‬هزار دالر اس��ت در گروه کش��ور های‬ ‫‹ ‹رابطه بهره وری و افزایش دستمزد‬ ‫‹ ‹مالک های طبقه بندی مراحل توسعه‬ ‫براس��اس گزارش مجم��ع جهانی اقتص��اد درامد‬ ‫س��رانه ایران در س��ال ‪ ۹۵-۹۶‬مبلغ‪ ۴‬هزار و ‪۸۷۷‬‬ ‫دالر محاس��به شده اس��ت که از این منظر ایران در‬ ‫مرحله دوم توس��عه یافتگی یعنی اقتص��اد مبتنی بر‬ ‫کارایی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ام��ا با توجه به اینکه بخ��ش عمده ای از صادرات‬ ‫کشور‪ ،‬منابع طبیعی به ویژه نفت و مواد نفتی است‬ ‫ایران در مرحله گذار از مرحله یک به دو قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫اقتصاد در مرحله نخس��ت توسعه‪ ،‬مبتنی بر عوامل‬ ‫تولید است و رقابت کشور ها طبق منابع طبیعی شان‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این مرحله نیروی کار غیرماهر است و بنگاه ها‬ ‫براس��اس نرخ و فروش کاالها و محصوالت اساس��ی‬ ‫خود رقابت می کنند‪.‬بهره وری پایین انها انعکاسی از‬ ‫دستمرد های پایین است‪ .‬حفظ در این سطح منوط‬ ‫به س��ازمان های خصوصی و دولتی است که عملکرد‬ ‫خوبی داشته باشند‪.‬‬ ‫در چنین مرحله ای برای رقابت پذیری زیرساخت ها‬ ‫باید توس��عه یافت��ه‪ ،‬محیط اقتص��اد کالن با ثبات و‬ ‫نیروی کار سالم و اموزش دیده باشد‪.‬‬ ‫با افزای��ش رقابت پذی��ری یک کش��ور‪ ،‬بهره وری‬ ‫افزای��ش یافته و بر دس��تمزد ها نیز ب��ه میزان قابل‬ ‫توجهی افزوده می ش��ود در چنین شرایطی کشور ها‬ ‫در مرحله کارایی‪ ،‬محور توسعه قرار می گیرند‪.‬‬ ‫در ای��ن مرحله انها ش��روع به ایج��اد فرایندهای‬ ‫تولیدی کاراتر و افزای��ش کیفیت محصول می کنند‬ ‫زیرا دستمزدها افزایش یافته اند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که انه��ا نمی توانند قیمت ها‬ ‫را باالت��ر ببرند‪ .‬در این حال��ت رقابت پذیری بیش از‬ ‫پیش بر مح��ور اموزش عالی و تربی��ت نیروی کار‪،‬‬ ‫بازار کاالی کارا‪ ،‬بازار نیروی کار کارا‪ ،‬بازارهای مالی‬ ‫توس��عه یافته‪ ،‬توانایی استفاده از مزایای فناوری های‬ ‫موج��ود و بازارهای داخلی و خارجی بزرگ اس��توار‬ ‫است‪.‬‬ ‫در نهای��ت زمان��ی ک��ه کش��ور ها ب��ه س��مت‬ ‫نواوری مح��ور پیش می روند‪ ،‬دس��تمزد ها به قدری‬ ‫افزایش پیدا می کند که برای حفظ این دس��تمزد ها‬ ‫بو کارها باید‬ ‫و اس��تاندارد های زندگ��ی بهت��ر کس�� ‬ ‫ق��ادر ب��ه رقابت ب��ا محص��والت منحص��ر و جدید‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫در ای��ن مرحل��ه بنگاه ه��ا باید با تولی��د کاالهای‬ ‫متف��اوت و جدید با اس��تفاده از فرایندهای پیچیده‬ ‫تولید و اختراع محصوالت جدید به رقابت بپردازند‪.‬‬ ‫‹ ‹رتب�ه ‪ ۵۵‬ای�ران در ش�اخص الزام های‬ ‫اساسی‬ ‫در ش��اخص الزام های اساس��ی که در نخس��تین‬ ‫مرحله توس��عه قرار دارد ایران به سبب برخورداری‬ ‫از محیط اقتصاد کالن‪ ،‬بهداش��ت و اموزش ابتدایی‬ ‫و زیرساخت های مناسب رتبه پنجاه و پنجم جهانی‬ ‫را به خود اختصاص داد و نس��بت به سال گذشته ‪۶‬‬ ‫پله صعود کرد‪.‬‬ ‫ب��ا وجود ای��ن‪ ،‬در همی��ن جایگاه نیز ب��ه اعتقاد‬ ‫مجم��ع جهان��ی اقتص��اد‪ ،‬بزرگترین مش��کل ایران‬ ‫درمرحل��ه نخس��ت توس��عه ب��ه نهاده��ا اس��ت که‬ ‫ای��ران را ب��ا رتب��ه ‪ ۸۵‬در بدترین وضعیت نس��بت‬ ‫به س��ایر ش��اخص ها ق��رار داده اس��ت از مهم ترین‬ ‫عناص��ر بازدارنده در ای��ن مرحله اثربخش��ی پایین‬ ‫مدیران کش��ور و نب��ود حمای��ت از مالکیت معنوی‬ ‫است‪.‬‬ ‫پس از نهادها‪ ،‬کیفیت زیرش��اخص زیرساخت ها و‬ ‫بهداش��ت و اموزش و ابتدایی به عنوان نقاط ضعف‬ ‫کشور اش��اره شده اس��ت و برخالف س��ال گذشته‬ ‫که ش��اخص محی��ط اقتص��اد کالن بع��د از نهاد ها‬ ‫بدترین زیرش��اخص این بخش ب��ود اکنون با توجه‬ ‫به اصالح��ات اقتصادی و تورم تک رقمی‪ ،‬ش��اخص‬ ‫محیط اقتصاد کالن نس��بت به س��ایر شاخص ها در‬ ‫بهترین وضعیت در رتبه ‪ ۴۴‬قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه ‪ ۱۹‬در اندازه بازار‬ ‫در شاخص تقویت کارایی که در مرحله دوم توسعه‬ ‫قرار دارد ایران با رتبه ‪ ۸۳‬نس��بت به سال گذشته ‪۶‬‬ ‫رتبه ارتقا پیدا کرده است‪ .‬ارکان این شاخص شامل‬ ‫ام��وزش عالی و تربیت نیروی انس��انی‪ ،‬کارایی بازار‬ ‫کاال‪ ،‬کارایی بازار کار‪ ،‬توس��عه ب��ازار مالی‪ ،‬امادگی‬ ‫فناورانه و اندازه بازار اس��ت ک��ه بهترین رتبه ایران‬ ‫در این مرحله از توس��عه مربوط به اندازه بازار است‬ ‫ک��ه رتبه ‪ ۱۹‬را در میان ‪ ۱۳۷‬کش��ور جهان به خود‬ ‫اختصاص داده اس��ت و بدترین رتبه به کارایی بازار‬ ‫کار اختصاص داده ش��ده است‪ .‬جایگاه ایران نسبت‬ ‫به سال گذشته در این زیرشاخص ها تغییری نداشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫اصلی ترین چالش های ایران در ارکان مرحله دوم‬ ‫توسعه مش��تمل بر مواردی چون تعرفه های تجاری‬ ‫باال‪ ،‬میزان محدود مالکیت خارجی‪ ،‬مشارکت ضعیف‬ ‫زنان در نیروی کار نس��بت به مردان و س��هم پایین‬ ‫واردات به عنوان درص��دی از تولید ناخالص داخلی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتقای ‪ ۲۰‬پله ای در ش�اخص نواوری‬ ‫و بلوغ ایران‬ ‫در مرحل��ه س��وم توس��عه در ش��اخص ن��واوری‬ ‫و بل��وغ ایران با کس��ب رتب��ه ‪ ۲0 ،۸۱‬پله نس��بت‬ ‫ب��ه عملک��رد س��ال گذش��ته پیش��رفت داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫زیرش��اخص های این بخش شامل دو رکن بلوغ و‬ ‫بو کار و نواوری است که ایران در‬ ‫مهارت های کس�� ‬ ‫این دو رکن به ترتیب رتبه های ‪ ۹۷‬و ‪ ۶۶‬را کس��ب‬ ‫کرده اس��ت که نسبت به س��ال گذشته در شاخص‬ ‫بلوغ و مهارت های کسب و کار ‪ ۱۲‬رتبه و در شاخص‬ ‫نواوری ‪ ۲۳‬رتبه ارتقا پیدا کرده ایم‪.‬‬ ‫در گ��زارش مجمع جهانی اقتص��اد‪ ،‬نقاط ضعف‬ ‫کشور در ارکان مرحله سوم توسعه به مواردی چون‬ ‫تمای��ل نداش��تن دولت به تفویض ق��درت به بخش‬ ‫غیردولتی‪ ،‬وس��عت ناچی��ز بازاریاب��ی‪ ،‬ظرفیت های‬ ‫پایین نواوری و کیفیت پایین عرضه کنندگان محلی‬ ‫نسبت داده شده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫هدف گذاری برنامه ششم توسعه در رقابت پذیری جهانی‬ ‫یک��ی از اه��داف تعریف ش��ده در‬ ‫براساس بند (الف) ماده ‪ ۲۵‬مصوب‬ ‫برنامه شش��م توس��عه‪ ،‬ارتق��ای رتبه‬ ‫برنامه ششم توسعه دولت مکلف است‬ ‫کش��ور در زمین��ه رقابت پذی��ری‬ ‫اقدام قانون��ی در جهت اصالح قوانین‪،‬‬ ‫بین المللی است‪ .‬این شاخص در قالب‬ ‫مقررات و رویه های محیط کسب و کار‬ ‫دوازده رک��ن ک��ه هریک ب��ه ارزیابی‬ ‫را انج��ام دهد به گونه ای که ش��رایط‬ ‫جنبه هایی از رقابت پذیری اختصاص‬ ‫امن‪ ،‬سالم‪ ،‬اسان و شفاف به وجود اید‬ ‫دارند‪ ،‬دسته بندی شده است‪.‬‬ ‫تا در پایان سال چهارم اجرای برنامه‪،‬‬ ‫محمدخدابخشی‬ ‫هدف برنامه ششم توسعه در زمینه‬ ‫ای��ران در دو ش��اخص رقابت پذی��ری‬ ‫سخنگوی کمیسیون تلفیق‬ ‫رقابت پذیری بین المللی نیز دستیابی‬ ‫بین المللی و ش��اخص های بین المللی‬ ‫برنامه ششم توسعه مجلس‬ ‫ب��ه رتب��ه س��وم در بین کش��ورهای‬ ‫حق��وق مالکیت در میان کش��ورهای‬ ‫شورای اسالمی‬ ‫منطقه است و برای تحقق این هدف‬ ‫منطقه سند چش��م انداز به رتبه سوم‬ ‫باید ساالنه ‪ ۲۰‬درصد نسبت به سال‬ ‫ارتقا یابد و هر س��ال ‪ ۲۰‬درصد از این‬ ‫گذش��ته در این زمینه پیشرفت داش��ته باشیم تا‬ ‫هدف محقق شود‪.‬‬ ‫بتوانی��م رتبه س��وم را در بین کش��ورهای منطقه‬ ‫در ش��اخص کسب و کار هر س��ال ‪ ۱0‬رتبه ارتقا‬ ‫کسب کنیم‪.‬‬ ‫یافت��ه و ب��ه کمت��ر از ‪ ۷۰‬در پایان برنامه برس��د‪.‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف اس��ت در پایان‬ ‫ش��هریور و اسفند هر س��ال‪ ،‬گزارش میزان تحقق‬ ‫حکم ای��ن ماده را هم��راه مس��تندات به مجلس‬ ‫شورای اسالمی تحویل دهد‪.‬‬ ‫ارتقای رتب��ه رقابت پذیری بین المللی مس��تلزم‬ ‫این اس��ت که در ابتدا وضعیت استان های مختلف‬ ‫کشور و امکانات هر اس��تان از لحاظ شاخص های‬ ‫رقابت پذیری بررس��ی ش��ود و س��پس ب��ا گرفتن‬ ‫تصمیم��ات الزم و رف��ع نواق��ص و کمبوده��ا‪،‬‬ ‫گام��ی در راس��تای رس��یدن به ه��دف نهایی که‬ ‫ارتقای رتبه رقابت پذیری جهانی اس��ت‪ ،‬برداشته‬ ‫ش��ود‪ .‬زیرس��اخت ها مهم تری��ن ارکان مطرح در‬ ‫رقابت پذیری جهانی است‪.‬‬ ‫این زیرساخت ها شاخص هایی مانند حمل ونقل‪،‬‬ ‫ارتباطات و انرژی را درب��ر می گیرد‪ ،‬پژوهش های‬ ‫انجام ش��ده در زمینه زیرس��اخت های استان های‬ ‫کش��ور نش��ان می دهد ک��ه اس��تان های گیالن‪،‬‬ ‫س��منان‪ ،‬تهران‪ ،‬مازندران و ی��زد همواره از لحاظ‬ ‫شاخص های زیرساخت در صدر استان های کشور‬ ‫قرار دارند‪.‬‬ ‫در حال��ی ک��ه اس��تان هایی مانند سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان‪ ،‬لرس��تان‪ ،‬ایالم‪ ،‬خراس��ان شمالی و‬ ‫خوزس��تان وضعیت مطلوبی درای��ن زمینه ندارند‬ ‫و الزم است مورد توجه بیش��تر سیاست گذاران و‬ ‫دولتمردان قرار گیرند‪.‬‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬ارتباط��ات و فن��اوری‬ ‫و وزارت نی��رو نقش بس��زایی در بهب��ود وضعیت‬ ‫زیرساخت های کشور دارند و الزم است این اهداف‬ ‫در سیاس��ت ها و تصمیم گیری هایشان در اولویت‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 26‬مهر ‪ 27 1396‬محرم ‪ 18 1439‬اکتبر ‪ 2017‬شماره ‪ 236‬پیاپی ‪2209‬‬ ‫یادداشت‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫براساس امارهای‬ ‫موجود حدود ‪۲0‬‬ ‫درصد از واحدهای‬ ‫صنعتی مستقر در‬ ‫شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی فعالیت شان‬ ‫متوقف شده‬ ‫است‪ ،‬بنابراین‬ ‫سرمایه گذاران‬ ‫در طرح های جدید‬ ‫باید مطالعات فنی و‬ ‫اقتصادی را به منظور‬ ‫جلوگیری از مشکالت‬ ‫پیش رو مانند نبود‬ ‫بازار‪ ،‬توجیه اقتصادی‬ ‫نداشتن و‪ ...‬انجام‬ ‫دهند تا با چالش هایی‬ ‫مانند انباشت مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬کمبود نقدینگی و‬ ‫تعطیلی رو به رو نشوند‬ ‫یزدانی با تکذیب تعطیلی ‪ ۹۸‬درصدی در شهرک های صنعتی‪:‬‬ ‫به زودی اخرین وضعیت تعطیلی صنایع اعالم می شود‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫براس��اس امارهای موج��ود بیش از ‪ ۴0‬ه��زار واحد‬ ‫صنعتی با اش��تغال ‪ ۸00‬هزار نفری در ‪ ۷۶۵‬ش��هرک و‬ ‫ناحیه صنعتی در حال بهره برداری مس��تقر شده است‪.‬‬ ‫مسئوالن نیز بارها از تعطیلی ‪ ۲0‬درصدی در شهرک ها‬ ‫و نواح��ی صنعتی خبر داده بودن��د اکنون تعطیلی ‪۹۸‬‬ ‫درصدی صنایع در ش��هرک ها و نواحی صنعتی در یکی‬ ‫از رس��انه های خبری اعالم شده که علی یزدانی‪ ،‬معاون‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این امار را غیرواقعی خواند‬ ‫و گفت‪ :‬متاس��فانه برخی بدون اتکا به مراجع رس��می‬ ‫انتش��ار امار‪ ،‬اطالعاتی را مطرح می کنند که با امارهای‬ ‫درست همخوانی ندارد‪ .‬امارهای دقیق در حوزه صنایع‬ ‫کوچک و متوسط قرار است با همکاری مرکز امار ایران‬ ‫در اینده نزدیک تهیه و اطالع رسانی شود‪ .‬همچنین بر‬ ‫مدیران عامل شرکت ش��هرک های صنعتی استانی نیز‬ ‫تاکید شده تا گزارش دقیق از اخرین وضعیت واحدهای‬ ‫صنعتی تعطیل و غیرتعطیل تهیه و ارائه کنند‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬تعطیلی واحدهای صنعتی در گذشته بوده و اکنون‬ ‫نیز وجود دارد اما انجام ندادن مطالعات فنی و اقتصادی‬ ‫از س��وی سرمایه گذاران مهم ترین دلیلی است که باعث‬ ‫تعطیلی این صنایع می ش��ود‪ .‬این امر در بازدید از ‪۴۹۵‬‬ ‫واحد صنعتی از ابتدای امسال تا کنون نیز مشهود بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اسیب شناس��ی واحده��ای صنعت��ی مس��تقر در‬ ‫ش��هرک های صنعتی نشان می دهد که اغلب واحدهای‬ ‫صنعتی که فعالیت ش��ان متوقف ش��ده است‪ ،‬مطالعات‬ ‫فن��ی و اقتصادی قب��ل از اجرای س��رمایه گذاری انجام‬ ‫نداده ان��د‪ ،‬بنابراین پس از بهره ب��رداری واحدها به طور‬ ‫عمده دچار مش��کل شده اند‪ .‬براس��اس امارهای موجود‬ ‫ح��دود ‪ ۲0‬درص��د از واحده��ای صنعتی مس��تقر در‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی فعالیت ش��ان متوقف شده‬ ‫است‪ ،‬بنابراین س��رمایه گذاران در طرح های جدید باید‬ ‫مطالع��ات فنی و اقتص��ادی را به منظ��ور جلوگیری از‬ ‫مش��کالت پی��ش رو مانند نبود ب��ازار‪ ،‬توجیه اقتصادی‬ ‫نداش��تن و‪ ...‬انجام دهند تا با چالش هایی مانند انباشت‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬کمبود نقدینگی و تعطیلی رو به رو نشوند‪.‬‬ ‫‹ ‹جلوگیری از رانت اطالعاتی‬ ‫عل��ی یزدانی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫ایین رونمایی از س��امانه مدیریت ط��رح و پروژه گفت‪:‬‬ ‫با اجرای س��امانه‪( GIS‬مکان یابی وضعیت شهرک های‬ ‫صنعتی)و س��امانه مدیریت طرح و پروژه های س��ازمان‬ ‫تمامی طرح ها و پروژه ها در داخل شهرک های صنعتی‬ ‫به صورت ش��فاف رصد خواهد شد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬سامانه‬ ‫دیگری در جهت ارتقای رضایتمن��دی مردم راه اندازی‬ ‫خواهد ش��د که براس��اس ان طرح های پژوهشی نیز به‬ ‫صورت شفاف مورد پایش قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫به گفته یزدانی‪ ،‬این س��امانه با هدف توس��عه دولت‬ ‫الکترونیک و ارتقای س�لامت اداری و شفاف سازی روند‬ ‫فعالیت ها و اعمال نظارت بیش��تر با همکاری س��ازمان‬ ‫برنامه و بودجه در سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی راه اندازی و رونمایی ش��د تا در راستای خدمات‬ ‫الکترونی��ک‪ ،‬هوشمندس��ازی و جلوگی��ری از ران��ت‬ ‫اطالعاتی در ش��هرک ها و نواحی صنعتی مورد استفاده‬ ‫کاربران قرار گیرد‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬با راه اندازی س��امانه مدیریت طرح و پروژه‬ ‫س��ازمان می توان به صورت روزانه و ساعتی همه فعل و‬ ‫انفعاالت عمرانی در شهرک ها را پیگیری و نظارت کرد‬ ‫و با براورد نرخ تمام ش��ده محص��ول و خدماتی که داده‬ ‫می شود‪ ،‬بودجه ریزی عملیاتی پایه گذاری شود‪.‬‬ ‫یزدان��ی گف��ت‪ :‬این س��ازمان برای ارتقای س�لامت‬ ‫اداری‪ ،‬رضایتمندی ذی نفعان و شفاف س��ازی فرایندها‬ ‫و اقدام��ات اقدام های موث��ری انجام داده اس��ت که از‬ ‫ان جمل��ه می توان به یکپارچه س��ازی ش��یوه نامه ها در‬ ‫امسال اش��اره کرد‪ .‬مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعت��ی اف��زود‪ :‬برای س��رعت عمل و‬ ‫رضایتمن��دی در چارچ��وب تصمیم��ات دول��ت‪ ،‬همه‬ ‫اختیارات را به هیات مدیره استانی واگذار کردیم‪.‬‬ ‫یزدانی ادامه داد‪ :‬دسترسی ازاد به اطالعات سازمان‪،‬‬ ‫الکترونیکی کردن فرایندها و اقدامات همسو با سیاست‬ ‫دولت الکترونیک‪ ،‬تعامل سازنده با سازمان های نظارتی‬ ‫و انجام قراردادها به صورت مناقصه و مزایده از اقدامات‬ ‫این س��ازمان بود‪ .‬مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی اظهار کرد‪ :‬سامانه اطالعات مکانی‬ ‫ش��هرک ها و نواح��ی صنعت��ی طراحی و اجرا ش��د که‬ ‫براساس ان هر سرمایه گذار در هر نقطه کشور می تواند‬ ‫از محل کار و منزل خود متناس��ب با س��رمایه گذاری و‬ ‫موقعی��ت جغرافیای��ی و ظرفیت های بالق��وه ای که در‬ ‫سراسر کشور است‪ ،‬شهرک و ناحیه ای را بدون مراجعه‬ ‫ب��رای س��رمایه گذاری انتخاب کند‪ .‬یزدان��ی از طراحی‬ ‫س��امانه دیگری در این س��ازمان خبر داد که در هفته‬ ‫پژوهش (اذر ‪ )۹۶‬رونمایی می ش��ود و در ان طرح های‬ ‫پژوهشی س��ازمان و شرکت های تابع برای جلوگیری از‬ ‫موازی کاری و به منظور اطالع رسانی درباره پژوهش های‬ ‫انجام شده‪ ،‬ساماندهی می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات ‪ ۸00‬میلیون دالری‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی گفت‪ :‬امسال برای بنگاه های کوچک و متوسط‬ ‫‪ ۲‬میلیارد دالر صادرات پیش بینی شده بود که در ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخست امسال ‪ ۸00‬میلیون دالر ان محقق شد‪.‬‬ ‫یزدانی افزود‪ :‬پیش بینی ما این اس��ت که با توجه به‬ ‫وجود هزار بنگاه صادراتی در کش��ور‪ ،‬تا پایان سال صد‬ ‫درصد این برنامه محقق شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک هایص‬ ‫صنعتی درباره مش��وق های صادرات��ی نیز گفت‪ :‬یکی از‬ ‫مشوق های صادراتی‪ ،‬نرخ تسهیالتی کمتر از ‪ ۲‬درصدی‬ ‫صندوق توسعه ملی برای بنگاه های تولیدکننده با هدف‬ ‫ص��ادرات محصوالت اس��ت‪ .‬یزدانی اظهار ک��رد‪ :‬بانک‬ ‫توس��عه صادرات نیز مکلف اس��ت که بیشتر منابع خود‬ ‫را ب��ا نرخ کمتر از ‪ ۶‬درصد ب��ه بنگاه هایی که در حوزه‬ ‫ص��ادرات و در قالب خدمات فنی و مهندس��ی فعالیت‬ ‫می کنند‪ ،‬تخصیص دهد‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» پیش از این نیز سامانه‬ ‫اطالعات مکانی ش��هرک ها و نواحی صنعتی راه اندازی‬ ‫ش��ده بود اکنون نیز س��امانه «مدیریت ط��رح و پروژه‬ ‫س��ازمان» به نش��انی اینترنتی ‪www.pm.isipo.ir‬‬ ‫در دس��ترس عموم مردم قرار گرفته است‪ .‬همچنین در‬ ‫اینده ای سامانه طرح و پژوهش ها از سوی سازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی قرار است راه اندازی شود‪.‬‬ ‫با سامانه «مدیریت طرح و پروژه سازمان» می توان همه‬ ‫فعالیت های عمرانی در س��طح ش��هرک های صنعتی را‬ ‫رص��د و پیگیری کرد‪ .‬در ایین رونمایی از این س��امانه‬ ‫که با هدف اس��تقرار دولت الکترونیک و شفاف س��ازی‬ ‫فعالیت ه��ا راه اندازی ش��ده اس��ت‪ ،‬جمع��ی از مدیران‬ ‫سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مدیران سازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی حضور داشتند‪ .‬سامانه‬ ‫«مدیریت طرح و پروژه» س��امانه مدیریت طرح و پروژه‬ ‫س��بب می شود همه افراد دسترسی یکسان به اطالعات‬ ‫قراردادها و مناقصه ها‪ ،‬قیمت ها در س��طح شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان و پیمانکاران داش��ته باش��ند‪ .‬به کمک‬ ‫این س��امانه مناقصه ها با شفافیت بیشتر انجام می شود‬ ‫و همه اجزا به صورت ش��بکه از شرایط قراردادها اطالع‬ ‫می یابند و جلوی هرگونه انحصار و رانت اطالعاتی گرفته‬ ‫می ش��ود‪ .‬در این سامانه‪ ،‬سازمان سفارش دهنده کار در‬ ‫جری��ان رون��د کار قرار می گیرد و موجب می ش��ود کار‬ ‫جدای از عملیات جاری به صورت نرم افزار انتزاعی شکل‬ ‫نگیرد و به تدریج به همه شبکه های مالی‪ ،‬سفارش کار‪،‬‬ ‫صورت وضعیت گسترش یابد که موجب موفقیت طرح‬ ‫می شود‪ .‬الزمه این امر این است که پیگیری ها استمرار‬ ‫یابد و عملیات جاری سازمان بر اتکای این سامانه باشد‪.‬‬ ‫‹خدمات ضمانتنامه ای‬ ‫برای صنایع در سمنان‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان سمنان از امکان‬ ‫استفاده صنایع کوچک و متوسط استان از امکانات صندوق ضمانت‬ ‫صنای��ع کوچک خبر داد‪ .‬به گزارش خبرنگار «گس��ترش صنعت»‬ ‫از س��منان‪ ،‬محمدرضا صادقی در جلس��ه کارگروه تس��هیل و رفع‬ ‫موان��ع تولید با اعالم این خبر افزود‪ :‬موضوع فعالیت صندوق کمک‬ ‫به توس��عه صنایع کوچک از طریق تضمین حداکثر‪ ۷۰‬درصد (در‬ ‫مناطق کمتر توس��عه یافته تا ‪ ۸۵‬درصد ) اصل و س��ود تس��هیالت‬ ‫اعطایی بنگاه ها و موسسه های مالی و اعتباری به صنایع و استفاده‬ ‫از وجوه اداره ش��ده است‪ .‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان س��منان ادامه داد‪ :‬این امر ش��امل س��ایر مناب��ع مالی در‬ ‫چارچوب سیاست های صنعتی و برنامه های توسعه کشور در زمینه‬ ‫س��اخت‪ ،‬توسعه‪ ،‬بهس��ازی و نوسازی س��رمایه در گردش‪ ،‬توسعه‬ ‫پیمانکاری های فرعی‪ ،‬تحقیق وتوس��عه‪ ،‬خرید فناوری و دانش فنی‬ ‫و تجهیزات ازمایش��گاهی و توسعه منابع انسانی و همچنین انجام‬ ‫س��ایر اموری که در راس��تای تحقق هدف صندوق اس��ت می شود‪.‬‬ ‫صادقی گفت‪ :‬صدور ضمانتنامه اعتباری برای اسان سازی در تامین‬ ‫مناب��ع مالی از طریق توثیق تس��هیالت صنایع کوچک بوده و اصل‬ ‫س��ود تسهیالت اعطایی بانک ها و موسس��ه های مالی و اعتباری به‬ ‫صنای��ع کوچک را تضمی��ن می کند که پس از انجام بررس��ی های‬ ‫کارشناس��ی و اعتبارس��نجی مبتنی بر اولویت های تصویب ش��ده‬ ‫صن��دوق‪ ،‬با گرفتن وثیقه های الزم و دریاف��ت کارمزد‪ ،‬ضمانتنامه‬ ‫اعتباری برای متقاضی صادر می شود‪.‬‬ ‫شفاف سازی هزینه ها‬ ‫در سامانه طرح و پروژه‬ ‫راه اندازی س��امانه اطالعاتی‬ ‫طرح ها و پروژه ه��ای عمرانی‬ ‫ب��ه نوع��ی بسترس��ازی برای‬ ‫بودجه ری��زی عملکرد اس��ت‬ ‫ک��ه از س��ال ها م��ورد تاکید‬ ‫نماین��دگان مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی بوده اس��ت‪ .‬در این‬ ‫حمید امانی‬ ‫س��امانه مراکز هزینه در حوزه‬ ‫رییس امور صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫ساخت وس��از در حوزه صنایع‬ ‫و تجارت سازمان برنامه‬ ‫کوچک و متوس��ط ش��فاف و‬ ‫و بودجه‬ ‫مشخص اس��ت که ادامه این‬ ‫روند باعث می ش��ود تا اینده‬ ‫خصوصی سازی شفاف تر از گذشته انجام شود‪.‬‬ ‫بس��یاری از هزینه های��ی ک��ه بخ��ش دولت��ی در عملیات‬ ‫تصدی گ��ری صرف می کند به دلی��ل اختالطی که در حوزه‬ ‫حاکمیتی دارد ممکن اس��ت نرخ تمام ش��ده را ناشفاف کند‪.‬‬ ‫در حالی که س��امانه های این چنینی ضمن انکه ش��فافیت و‬ ‫مس��ئولیت متقاب��ل کارفرما و پیمانکار را مش��خص می کند‬ ‫زمینه ای برای تس��ری به مجموعه عملی��ات و فعالیت ها در‬ ‫حوزه امور جاری و عمرانی را فراهم می کند‪.‬‬ ‫امیدواری��م در این��ده زمینه ای فراهم ش��ود ت��ا نقش های‬ ‫حاکمیتی و تصدی گری به اس��انی از یکدیگر جدا ش��ود‪ .‬در‬ ‫اجرای سیاس��ت های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی‪ ،‬دولت به عنوان‬ ‫یک ناظ��ر حاکمیتی چارچوب��ی را تعری��ف و ایجاد می کند‬ ‫که عملیات توس��عه ش��هرک های صنعتی با اس��تانداردهای‬ ‫مشخص برون سپاری شود‪ ،‬با این راهکار می توان نظام تعریف‬ ‫کار و تحویل گرفتن با کنترل نرخ تمام ش��ده و اس��تانداردها‬ ‫را س��امان داد‪ .‬همچنی��ن مش��کالتی ک��ه در بخش ه��ای‬ ‫واگ��ذاری زمی��ن و ساخت وس��از وج��ود دارد و گاهی باعث‬ ‫نبود ش��فافیت و انحصار می ش��ود با کارامدی بیش��تر انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫تجرب��ه راه اندازی این س��امانه می تواند برای ش��رکت های‬ ‫عم��ران ش��هرک های مس��کونی جدید ی��ا م��وارد دیگر در‬ ‫دولت انتقال و تس��ری یابد زیرا سال هاست که در شناسایی‬ ‫هزینه های شفاف طرح های و پروژه های عمرانی که در طول‬ ‫یک س��ال تمام نمی شود با مش��کل رو به رو بوده ایم اکنون‬ ‫می توان در قالب س��ایت این هزینه ها را شفاف س��ازی کرد‪.‬‬ ‫این سامانه از نوسانات شدید هزینه و درامد که باعث زیان ده‬ ‫ش��دن یا سود ده شدن ش��هرهای جدید می شود و در بودجه‬ ‫اثار مخربی دارد‪ ،‬جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫استمرار معافیت مالیاتی صنایع‬ ‫در شهرک صنعتی کاسپین‬ ‫معاون اقتصادی اس��تانداری قزوین گفت‪ :‬معافیت مالیاتی‬ ‫واحده��ای تولی��دی و صنعتی مس��تقر در ش��هرک صنعتی‬ ‫کاسپین استمرار خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار «گس��ترش صنعت» از قزوین‪ ،‬منوچهر‬ ‫حبیب��ی در بازدی��د از واح��د تولیدی دیباریس مس��تقر در‬ ‫شهرک صنعتی کاسپپن اظهار کرد‪ :‬در راستای سیاست های‬ ‫قانون رفع موانع تولید و حمایت از سرمایه گذاران مستقر در‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی معافیت مالیاتی از ‪ ۷‬تا ‪ ۱۳‬سال‬ ‫درنظر گرفته شده است که شهرک صنعتی کاسپین با توجه‬ ‫به ش��یوه نامه خارج از شعاع ‪ ۱۲0‬کیلومتری از مرکز کشور و‬ ‫جانمایی شهرک و مصوبه دولت استمرار خواهد داشت‪.‬‬ ‫حبیبی با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین مشکل واحدهای‬ ‫تولیدی معافیت مالیاتی اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬حمایت از صنعتگر و‬ ‫تولید کننده که باالترین اشتغال را در کشور ایجاد کرده یکی‬ ‫از دغدغه ه��ای دولت تدبیر و امید بوده که در همین راس��تا‬ ‫س��ازمان های خدمات رس��ان باید همه تالش خود را در رفع‬ ‫مشکالت واحدهای تولیدی بکوشند‪.‬‬ ‫در ادامه حمیدرضا خانپور‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان قزوین تصریح کرد‪ :‬شهرک صنعتی کاسپین‬ ‫به عنوان ش��هرک صنعتی نمونه اس��تانی و کشوری شناخته‬ ‫ش��ده که رتبه برتر در جذب سرمایه گذاران خارجی را دارد و‬ ‫با توجه به استقبال خوب سرمایه گذاران در صدد طرح توسعه‬ ‫شهرک هستیم که رفع مشکل مالیاتی این واحدهای تولیدی‬ ‫و صنعتی نیازمند همت و تالش همه نهادهای اجرایی مرتبط‬ ‫را می طلبد‪.‬‬ ‫در ای��ن بازدید معاون اقتصادی اس��تاندار را مدیر کل دفتر‬ ‫امور اقتصادی استانداری‪ ،‬مدیران صنعت‪ ،‬امور مالیاتی‪ ،‬تامین‬ ‫اجتماعی و بانک سپه همراهی می کردند‪.‬‬ ‫درحال حاضر ‪ ۲۹۹‬قرارداد در ش��هرک صنعتی کاس��پین‬ ‫با متقاضیان س��رمایه گذاری منعقد ش��ده ک��ه از این تعداد‬ ‫‪ ۱۹۱‬واحد تولیدی با س��رمایه گذاری ‪ ۱۱‬هزار میلیارد ریال‬ ‫و اشتغال ‪ ۸‬هزار و ‪ ۳۱۳‬نفر پروانه بهره برداری دریافت کردند‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 26‬مهر ‪ 27 1396‬محرم ‪ 18 1439‬اکتبر ‪ 2017‬شماره ‪ 236‬پیاپی ‪2209‬‬ ‫فناوری های نوین و صنایع‬ ‫یادداشت‬ ‫اشنایی صنعتگران‬ ‫با چاپ سه بعدی‬ ‫خبر‬ ‫تولید عایق های حرارتی فناورانه‬ ‫پژوهشگران کش��ور موفق به طراحی عایق های حرارتی با‬ ‫فناوری نانو ش��دند که با حفظ دمای ش��بکه در حالت سرد‬ ‫ی��ا گرم مان��ع هدر رفت ان��رژی در صنایع نف��ت و گاز برای‬ ‫کاهش مصرف انرژی می ش��ود‪ .‬مهناز ش��اه زمانی‪ ،‬مس��ئول‬ ‫قو توس��عه ط��رح «نانو پوش��ش های حرارتی»‬ ‫تولی��د‪ ،‬تحقی ‬ ‫در این زمینه به مهرگفته اس��ت‪ :‬امروزه ب��ا توجه به کمبود‬ ‫منابع انرژی و افزایش نرخ حامل های انرژی لزوم بهینه سازی‬ ‫مصرف انرژی بیشتر احساس می ش��ود‪ .‬در میان راهکارهای‬ ‫ارائه ش��ده در این زمینه اس��تفاده از عایق های حرارتی برای‬ ‫ذخیره س��ازی انرژی از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت‪ .‬وی‬ ‫ب��ا بیان اینکه عایق ها با حفظ دمای ش��بکه در حالت س��رد‬ ‫ی��ا گرم مان��ع هدر رفت انرژی به محی��ط و در نتیجه کاهش‬ ‫مصرف مصرف سوخت و الکتریسته می شود‪ ،‬گفت‪ :‬عایق های‬ ‫حرارتی با عملکرد باال عالوه بر مقاومت حرارتی باال و رسانایی‬ ‫حرارت��ی کم از ویژگی های دیگری نی��ز برخوردارند‪ .‬به گفته‬ ‫ش��اه زمانی‪ ،‬مقاومت باال در براب��ر خوردگی در کنار ضخامت‬ ‫کم و س��هولت اعمال این پوشش نس��بت به سایر عایق های‬ ‫متداول در بازار از مزیت های ان به شمار می رود‪ .‬عالوه بر ان‬ ‫این پوشش به دلیل اب پایه بودن از سالمت و ایمنی باالیی‬ ‫برخوردار است و از الودگی محیط زیست جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مزیت ه��ای این طرح گف��ت‪ :‬صرفه جویی و‬ ‫مص��رف انرژی و در پی ان کاهش هزینه های عملیاتی واحد‪،‬‬ ‫کاهش دمای س��طوح داغ و افزایش ایمنی س��طح در صورت‬ ‫تماس‪ ،‬ضخامت پایین نس��بت به س��ایر عایق های متداول از‬ ‫جمله مزیت های این طرح به ش��مار می رود‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫کاربرده��ای این عایق ها گفت‪ :‬صنایع نفت و گاز‪ ،‬نیروگاهی‪،‬‬ ‫ش��یمیایی شامل نساجی و کاغذس��ازی‪ ،‬مخازن ذخیره مواد‬ ‫ش��یمیایی‪ ،‬مبدل های حرارتی‪ ،‬بویلره��ا و راکتورها‪ ،‬خطوط‬ ‫پایش ش��یمیایی و پتروش��یمی‪ ،‬اتصاالت صنعتی‪ ،‬شیرها و‬ ‫تجهیزات با اش��کال پیچیده‪ ،‬ماش��ین های رنگرزی و خطوط‬ ‫انتقال مواد شیمیایی و لوله های بخار از جمله کاربردهای این‬ ‫عایق ها به شمار می رود‪.‬‬ ‫یک بار مصرف های‬ ‫از جنس کاه‬ ‫مدیر حوزه تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش اموختگان‬ ‫جه��اد دانش��گاهی اس��تان خراس��ان جنوبی گف��ت‪ :‬ح��وزه‬ ‫تجاری س��ازی جهاد دانش��گاهی خراس��ان جنوب��ی از طرح‬ ‫تولی��د ظرف های یک ب��ار مصرف از کاه حمای��ت می کند‪ .‬به‬ ‫گ��زارش «گس��ترش صنعت» ب��ه نقل از جهاد دانش��گاهی‪،‬‬ ‫مجتبی ابراهیمی‪ ،‬مدیر حوزه تجاری سازی فناوری و اشتغال‬ ‫دانش اموختگان جهاد دانشگاهی اس��تان درباره طرح تولید‬ ‫ظرف های یک ب��ار مصرف از کاه‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬این ظرف ها‬ ‫عالوه بر بهداش��تی بودن‪ ،‬دوس��تدار طبیعت نیز اس��ت‪.‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬ای��ن ظرف های یک بار مصرف که از کاه س��اخته‬ ‫ش��ده‪ ،‬پس از اس��تفاده‪ ،‬خوراک دام و طیور می شود و قابل‬ ‫بازیافت هستند و در ‪ ۳‬ماه به طبیعت باز می گردند‪ .‬از مزایای‬ ‫این ظرف ها نس��بت به نمونه های پالستیکی می توان به این‬ ‫مورد اش��اره کرد که برای ساخت این ظرف ها از مواد طبیعی‬ ‫اس��تفاده می شود که در کش��ور وجود دارد و به واردات این‬ ‫مواد نیاز نیست‪.‬‬ ‫نمونه ای از قطعات ساخته شده با استفاده از فناوری ‪SLS‬‬ ‫ای��ن روزها فن��اوری چاپ‬ ‫س��ه بعدی چن��ان قدرت��ی به‬ ‫بش��ر داده اس��ت که می تواند‬ ‫نمون ه اولی��ه از یک قطعه را با‬ ‫سرعت و کیفیتی خارق العاده‬ ‫تولی��د کند ب��ا این ح��ال به‬ ‫نظر می رس��د انچنان که باید‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫و ش��اید بخش صنعت از این‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫فناوری و دستاوردهای مربوط‬ ‫ب��ه ان اس��تفاده نمی کند که‬ ‫ش��اید به دلیل نااشنایی و نااگاهی باش��د‪ .‬در نمونه موردی‬ ‫چندی پیش در نمایش��گاه چاپ سه بعدی ایران دیده شد که‬ ‫فعاالن و مخترعان این بخش بیش��تر به دنبال جذب سرمایه‬ ‫و حمای��ت مالی برای توس��عه و تولید انب��وه خود می گردند‪.‬‬ ‫ش��اید طبیعت فناوری این باشد که برای شناساندن خود به‬ ‫روزنه های مالی نیاز داشته باشد اما این نکته نیز جای بررسی‬ ‫دارد که بس��ترهای صنعتی برای این فن��اوری باید هموارتر‬ ‫ش��ود‪ .‬این مهم می تواند از طریق برگزاری نمایشگاه ها باشد‬ ‫تا انجمن ها و تشکل های تخصصی که بتواند پلی بین صنعت‬ ‫و مخترعان ایجاد کند‪ .‬نکته دیگر اینکه باید نمایش��گاه های‬ ‫فناورانه به ویژه در زمینه چاپ سه بعدی در فضای عمومی تر‬ ‫و بزرگ ت��ری برگزار ش��ود تا عموم مردم حت��ی اگر مفاهیم‬ ‫کارب��ردی ان را نمی دانن��د ب��ا دس��تاوردهای ان به صورت‬ ‫محدود اشنا شوند‪ .‬این همه به دلیل نوعی احترام به فناوری‬ ‫و فرهنگ س��ازی در زمینه وقف و اعطای کمک های مالی به‬ ‫شرکت های فناور است‪ .‬نکته دیگر مربوط به حضور گسترده‬ ‫مدارس اس��ت چرا که دانش اموزان مخترع کم نیس��تند و از‬ ‫این رو س��طوح اموزش��ی در س��نین کم نیز می تواند محلی‬ ‫برای معرفی و حتی جذب کمک مالی برای توسعه و معرفی‬ ‫اختراع و ابداعات به سطوح صنعتی باشد‪.‬‬ ‫یکی از تولیدکنندگان‬ ‫فناور کشورمان به‬ ‫تازگی توانسته است‬ ‫فناوری استفاده از لیزر‬ ‫در ساخت چاپگرهای‬ ‫سه بعدی را در کشور‬ ‫مهندسی معکوس کند‬ ‫بومی سازی فناوری چاپگر سه بعدی‬ ‫صفیه رضایی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫چاپگره��ای س��ه بعدی وس��یله هایی هس��تند که‬ ‫با اس��تفاده از انها می ت��وان از فایل های س��ه بعدی‬ ‫ک��ه در رایان��ه وج��ود دارد‪ ،‬نمونه س��ه بعدی واقعی‬ ‫س��اخت‪ .‬امروزه مدل سازی س��ه بعدی در رشته های‬ ‫گوناگونی همچون قطعه س��ازی‪ ،‬معم��اری‪ ،‬طراحی‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬روباتیک‪ ،‬صنایع هوافضا و… رایج اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن مدل س��ازی ها تا پیش از این به ش��کل تصاویر‬ ‫دو بع��دی روی صفحه های نمایش��گر ی��ا روی کاغذ‬ ‫ارائه می ش��دند تا افراد با دیدن انه��ا درکی از انچه‬ ‫طراحان در ذهنش��ان دارند‪ ،‬به دست اورند‪ .‬با توجه‬ ‫به پیشرفت چش��مگیر فناوری چاپگر های سه بعدی‬ ‫یکی از مخترعان کش��ورمان بر ان ش��د که فناوری‬ ‫جدید کاربرد لیزر در چاپ س��ه بعدی ( ‪ )SLS‬را در‬ ‫ی کند‪.‬‬ ‫کشور بوم ‬ ‫ای��ن فن��اوری یک��ی از کارب��ردی و قوی تری��ن‬ ‫روش ه��ای چاپگر س��ه بعدی دنیا اس��ت‪ .‬به عبارتی‪،‬‬ ‫این ش��رکت ب��ه خری��د قطع��ات برای مهندس��ی‬ ‫معکوس و س��اخت نمونه صنعتی چاپگر س��ه بعدی‬ ‫ب��ا فن��اوری ‪SLS‬اقدام ک��رده اس��ت‪ .‬محمد جواد‬ ‫کریمی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت دانش اندیش رانا درباره‬ ‫ای��ن طرح پژوهش��ی به «گس��ترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫فرایند تف جوش��ی( ‪ )Sintering‬انتخابی با لیزر در‬ ‫س��ال ‪۱۹۸۹‬میالدی در دانشکده مهندسی مکانیک‬ ‫دانشگاه تگزاس در شهر استین امریکا معرفی و با دو‬ ‫عنوان‪ ،‬در موسس��ه ثبت اختراعات امریکا ثبت شد‪.‬‬ ‫فرایند تف جوش��ی انتخابی با لی��زر از لحاظ فناوری‬ ‫شبیه فرایند استربولتوگرافی است‪ ،‬با این تفاوت که‬ ‫در ای��ن فرایند به جای اس��تفاده از رزین مایع برای‬ ‫س��اخت نمونه‪‎‬ها‪ ،‬از مواد پودری اس��تفاده می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫همان طور که از نام فرایند برمی‪‎‬اید از گرمای ناش��ی‬ ‫از انرژی لیزر برای تف جوشی پودرهای مواد استفاده‬ ‫می‪‎‬شود‪ .‬مهم ترین کاربرد فرایند تف جوشی انتخابی‬ ‫با لیزر‪ ،‬مدل‪‎‬های کاربردی‪ ،‬تولید موم‪‎‬های ریخته‪‎‬گری‬ ‫دقیق‪ ،‬تولید ماهیچ��ه قالب‪‎‬های ریخته‪‎‬گری دقیق و‬ ‫قالب های ریخته گری ماسه ای است‪.‬‬ ‫وی در توضی��ح بخش های مختلف ‪ ( SLS‬از جمله‬ ‫روش های چاپ س��ه بعدی اس��ت که ب��ا تابش لیزر‪،‬‬ ‫نمونه ه��ا را چاپ می کن��د) از منظر مکانیس��م های‬ ‫الکترونیک��ی توضی��ح داد‪ :‬یک��ی از بخش ه��ای ان‬ ‫محفظه ذخیره مواد (پودر) اس��ت که به وسیله یک‬ ‫سروو موتور و یک مکانیسم مکانیکی‪ ،‬ارتفاع مواد در‬ ‫مخزن با دقت بسیار زیاد‪ ،‬تغییر می کند‪ .‬مخزن دوم‬ ‫که در ان مدل الیه الیه ساخته شده جسم مورد نظر‬ ‫ب��ه همراه پودر اضافه پایین م��ی رود که ارتفاع مدل‬ ‫در مخزن نیز به وسیله یک سروو موتور با دقت زیاد‬ ‫کنترل می شود‪.‬‬ ‫رولر‪ ،‬پودر را برای س��اخت الیه الیه از مخزن مواد‬ ‫به سمت میز کار هدایت می کند‪.‬‬ ‫این رولر هم س��رعت دوران و هم سرعت حرکت‬ ‫ان قابل تنظیم است‪.‬‬ ‫کریمی تصریح کرد‪ :‬بخش دیگر اس��کنر است که‬ ‫هدایت لیزر به س��مت میز کار و جارو کردن کل میز‬ ‫با توجه مقطع در حال س��اخت (نور لیزر روی محور‬ ‫‪ x‬و مح��ور ‪ y‬ام��کان حرک��ت دارد) این بخش خود‬ ‫دارای درایور س��خت افزاری و نرم افزاری اس��ت که با‬ ‫س��امانه نرم افزار دس��تگاه تطابق دارد و می توانند با‬ ‫یکدیگ��ر تبادل اطالعات کنند‪ .‬بخ��ش لیزر که یک‬ ‫اش��عه نور غیرمرئی تولید کرده که می توان قدرت و‬ ‫ش��عاع ان را ب��ا توجه به نیاز تغیی��ر داد و همچنین‬ ‫قسمت ‪ cooling‬که وظیفه خنک کردن تیوب لیزر‬ ‫را برعهده دارد‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬قس��مت هوای فشرده که محفظه‬ ‫داخلی کابین دس��تگاه را از گازهای ناشی از واکنش‬ ‫لی��زر با مواد پودرکنترل و قس��مت هیتر که گرمای‬ ‫الزم ب��رای دمای مناس��ب کابین دس��تگاه را فراهم‬ ‫می کند از دیگر بخش های این دستگاه است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینک��ه در این فن��اوری‪ ،‬محدود ‪‎‬ه‬ ‫وسیعی از مواد مورد استفاده قرار می‪‎‬گیرند‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫دس��تگاه انتخابی از پلی‪‎‬استایرین و ماسه ریخته‪‎‬گری‬ ‫استفاده می شود‪.‬‬ ‫کریمی در توضیح بخش لیزر دس��تگاه گفت‪ :‬این‬ ‫بخش یکی از اجزای مهم و اصلی دس��تگاه است که‬ ‫با ارس��ال لیزر نامرئی با توان باال (بیش از ‪ ۵۰‬وات) و‬ ‫پس از انکسار در اسکنر به سطح مواد حساس تابیده‬ ‫و باعث تاثیر روی مواد می شود‪.‬‬ ‫وی در توضی��ح بخ��ش اس��کنر دس��تگاه تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این قس��مت شامل یک بخش بس��یار دقیق با‬ ‫س��امانه داخلی متشکل از س��روو موتور و ایینه های‬ ‫منعکس کننده است که نور لیزر به وسیله این بخش‬ ‫روی سطح کار به صورت محور ‪ X‬و ‪ Y‬جارو می شود‪.‬‬ ‫این بخش یک ماجول است که امکان ساخت داخل‬ ‫را نداشته و از سوی شرکت خریداری خواهد شد‪.‬‬ ‫کریم��ی در ادامه درب��اره نرم افزار دس��تگاه گفت‪:‬‬ ‫نرم افزار دس��تگاه ش��امل ‪ ۴‬بخش اس��ت‪ .‬نخس��ت‬ ‫بخش��ی که قطعات را الیه الیه می کن��د این نرم افزار‬ ‫فقط خروجی ویژه دس��تگاه های مختلف دارد و برای‬ ‫چاپگرهای س��ه بعدی حالت نرم افزار عمومی را دارد‬ ‫و نرم اف��زار اماده ای اس��ت که همه ش��رکت ها تهیه‬ ‫می کنند‪ .‬قسمت دیگر که تبدیل کننده است و فایل‬ ‫خروج��ی برنامه ب��اال را برای دس��تگاه قابل خواندن‬ ‫می کند که باید اماده ش��ود‪ .‬نرم افزار نصب شده روی‬ ‫دس��تگاه و نرم افزار و برنامه های مربوط به درایورها و‬ ‫ای س��ی های بخش الکترونیک و درای��ور نیز از دیگر‬ ‫بخش های این دستگاه هستند‪.‬‬ ‫کریم��ی درباره دالیل اس��تفاده و بکارگیری ‪SLS‬‬ ‫گف��ت‪ :‬تس��ریع در نمونه س��ازی قطعات با س��طوح‬ ‫پیچی��ده درون��ی و بیرون��ی‪ ،‬حذف نیاز ب��ه طراحی‬ ‫و س��اخت م��دل و ماهیچه در قطع��ات ریخته گری‪،‬‬ ‫ریخته گری دقیق و ماش��ین کاری‪ ،‬تقلیل زمانی کلی‬ ‫طراحی تا تولید محصول‪ ،‬کاهش هزینه های ‪R&D‬‬ ‫و تولید و استفاده از این دستگاه را توجیه می کند‪.‬‬ ‫وی امکان اس��تفاده از گس��تر ‪‎‬ه وس��یعی از مواد‪،‬‬ ‫اقتص��ادی و ب��ه صرفه بودن نس��بت ب��ه روش‪‎‬های‬ ‫ماشین‪‎‬کاری معمولی‪ ،‬امکان تولید اشکال پیچیده و‬ ‫ایجاد ش��بکه های خنک کنند ‪‎‬ه داخلی این سامانه‪‎‬ها‪،‬‬ ‫بی نیازی از س��اخت قال��ب در ریخته گری دقیق‪ ،‬کم‬ ‫بودن اعوجاج ناش��ی از تنش‪‎‬های پس��ماند‪ ،‬ساخت‬ ‫قالب های ماس��ه ای با دقت بس��یار ب��اال را از مزایای‬ ‫این دس��تگاه دانس��ت و در زمینه ب��ازار مصرف ان‬ ‫گف��ت‪ :‬طیف اس��تفاده کنندگان از محصول و صنایع‬ ‫بهره گیرن��ده از این فناوری صنای��ع نظامی‪ ،‬فضایی‪،‬‬ ‫هوایی‪ ،‬اتومبیل‪ ،‬مهندس��ی پزش��کی‪ ،‬ابزارس��ازی و‬ ‫صنایع نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پتروشیمی و نیروگاهی است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این فناوری کاربردهای چند گانه ای دارد‬ ‫که یکی از مهم ترین انها در مهندسی پزشکی است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به افزایش مراجعات ب��ه انجام جراحی های‬ ‫زیبای��ی‪ ،‬فک و ص��ورت‪ ،‬جمجم��ه و همچنین بقیه‬ ‫نواح��ی (باف��ت س��خت ) ب��دن و باال بودن ریس��ک‬ ‫در مواردی که بدون داش��تن م��دل واقعی از ناحیه‬ ‫جراح��ی‪ ،‬می توان��د مش��کالت ناخواس��ته در انجام‬ ‫جراحی و در نهایت موفقیت جراحی را موجب شود‪.‬‬ ‫نظ��ر به افزایش هزینه بیمار و افزایش ش��کایت های‬ ‫ناشی از جراحی های غلط‪ ،‬استفاده از این فناوری در‬ ‫کشورهای پیشرفته بسیار افزایش یافته است‪.‬‬ ‫کریم��ی درباره تس��هیالت صحا گف��ت‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه اینکه ای��ن کاال با این میزان ق��درت یک کاالی‬ ‫تحریمی است و قطعات مربوط به ان در ایران وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬در فرایند خرید قطعات با مشکالت زیادی رو‬ ‫به رو هستیم‪.‬‬ ‫وی در زمینه مش��کالت پی��ش امده گفت‪ :‬از انجا‬ ‫که ما بیش��تر قطعات را از طریق دور زدن تحریم ها‬ ‫می خریم‪ ،‬امکان تسهیالت دهی به راحتی میسر نبود‬ ‫و نیازمند تدابیر ویژه ای در حوزه حمایتی است‪.‬‬ ‫کریمی افزود‪ :‬این تس��هیالت کم��ک زیادی برای‬ ‫خری��د برخی اج��زای چاپگ��ر‪ ،‬مهندس��ی معکوس‬ ‫بخش ه��ای مکانیک و برخ��ی بخش های الکترونیک‬ ‫از روی نمون��ه چاپگ��ر موجود و س��اخت یک نمونه‬ ‫کارب��ردی از چاپگر به ش��رکت کرد که ب��رای ادامه‬ ‫فعالیت ما بسیار مهم بود‪.‬‬ ‫براس��اس گفته های کریمی‪ ،‬اس��تفاده از لیزر در‬ ‫فرایند چاپ سه بعدی چند مزیت دارد که عبارتند از‪:‬‬ ‫ارزانی نس��بی مواد مصرفی‪ ،‬امکان استفاده از گستره‬ ‫وس��یعی از مواد‪ ،‬اقتصادی و به صرفه بودن (نس��بت‬ ‫ب��ه روش‪‎‬های ماش��ین‪‎‬کاری معمولی ت��ا ‪ ۵0‬درصد‬ ‫ارزان تر اس��ت (امکان تولید اش��کال پیچیده و ایجاد‬ ‫شبکه‪‎‬های خنک کنند ‪‎‬ه داخلی این سامانه‪‎‬ها‪ ،‬سرعت‬ ‫سرد ش��دن قالب را افزایش می‪‎‬دهند و تا ‪ ۵0‬درصد‬ ‫سرعت تولید را باال می‪‎‬برند)‪ ،‬امکان تولید قطعات به‬ ‫طور پیوسته‪ ،‬بی نیازی از ساخت قالب در ریخته گری‬ ‫دقیق‪ ،‬استحکام و انعطاف‪‎‬پذیری نمون ‪‎‬ه ساخته شده‪،‬‬ ‫کم بودن اعوجاج ناشی از تنش‪‎‬های پسماند‪ ،‬ساخت‬ ‫قالب های ماسه ای با دقت بسیار باال‪.‬‬ ‫تسهیالت نمایشگاهی جدید برای دانش بنیان ها‬ ‫س هیات عامل صندوق نواوری و ش��کوفایی از تس��هیالت دهی‬ ‫ریی�� ‬ ‫به ش��رکت های دانش بنیان برای حضور در رویدادها و نمایش��گاه های‬ ‫بین الملل��ی خبر داد‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از اتحادیه‬ ‫تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان نر م افزار ایران‪ ،‬بهزاد س��لطانی گفت‪:‬‬ ‫برای نخستین بار صندوق نواوری و شکوفایی تسهیالتی را برای حضور‬ ‫شرکت های دانش بنیان در راستای حضور در رویدادها و نمایشگاه های‬ ‫بین المللی درنظر گرفته اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به تس��هیالت داده ش��ده‬ ‫به ش��رکت های دانش بنی��ان حاضر در جیتکس ‪ ۲۰۱۷‬افزود‪ :‬امس��ال‬ ‫برای نخس��تین بار به ش��رکت های دانش بنیان حاض��ر در پاویون ایران‬ ‫در نمایش��گاه جیتکس‪ ۱۰ ،‬میلیون تومان تس��هیالت از سوی صندوق‬ ‫نواوری و ش��کوفایی و ‪ ۱۵‬میلی��ون تومان نیز از طرف معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاس��ت جمهوری پرداخت شده است‪ .‬رییس صندوق نواوری‬ ‫و ش��کوفایی اضافه کرد‪ :‬در مجموع در این دوره از نمایشگاه جیتکس‪،‬‬ ‫‪ ۲۵‬میلیون تومان وام بالعوض از س��وی صندوق نواوری و شکوفایی و‬ ‫همچنین معاونت علمی ریاس��ت جمهوری به شرکت های دانش بنیان‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫س��لطانی ب��ا بیان اینکه هر ش��رکتی تا س��قف ‪ ۳۰‬میلی��ون تومان‬ ‫می توان��د از تس��هیالت صندوق نواوری و ش��کوفایی بهره مند ش��ود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این تس��هیالت تنها مشمول حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫نمی شود و شرکت های دانش بنیان در سایر حوزه ها نیز برای حضور در‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی و داخلی می توانند از این تسهیالت بهره مند‬ ‫ش��وند‪ .‬وی هدف عمده تسهیالت دهی به شرکت های دانش بنیان برای‬ ‫حضور در رویدادهای بین المللی را توس��عه صادرات برش��مرد و افزود‪:‬‬ ‫شرکت های دانش بنیان نیز در قالب حضور در پاویون و حضور مستقل‬ ‫در نمایشگاه های بین المللی می توانند تسهیالت دریافت کنند و فرایند‬ ‫دریافت ان نیز بسیار راحت است‪.‬‬ ‫رییس صندوق نواوری و شکوفایی تاکید کرد‪ :‬حمایت های صندوق‬ ‫نواوری و شکوفایی فقط از شرکت های دانش بنیان تایید صالحیت شده‬ ‫از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری است‪.‬‬ ‫سلطانی عنوان کرد‪ :‬از مجموع شرکت های دانش بنیان در کشور بیش‬ ‫از ‪ ۴‬هزار تقاضای دریافت تس��هیالت داش��تیم که ‪۲‬هزار و ‪ ۲۱۰‬تقاضا‬ ‫تاکنون مصوب ش��ده و تسهیالت دریافت کرده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬از حوزه‬ ‫فناوری اطالعات و ارتباطات در مجموع ‪ ۲۵۸‬مصوبه داش��تیم که ‪۱۲۶‬‬ ‫میلیارد تومان تسهیالت به انها داده شده است‪ .‬رییس صندوق نواوری‬ ‫و ش��کوفایی اظهار کرد‪ :‬حوزه فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات دومین‬ ‫صنعت بزرگ کشور است که از این محل تسهیالت دریافت کرده اند و‬ ‫به ترتیب تهران‪ ،‬اصفهان و یزد جزو استان های پیشرو در این فناوری‬ ‫هستند‪ .‬سلطانی گفت‪ :‬مطابق مصوبه هیات عامل از ابتدای مهر ‪۱۳۹۴‬‬ ‫دفتر توانمندسازی صندوق با مدیریت رضا نقی زاده با هدف حمایت از‬ ‫ارتقای توانمندی های ش��رکت های دانش بنیان تشکیل شده است‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در نخس��تین قدم دفتر توانمندس��ازی اقدام به ارائه برنامه‬ ‫راهبردی توانمندسازی ش��رکت های دانش بنیان در صندوق نواوری و‬ ‫ش��کوفایی کرد که متش��کل از ‪ ۷‬برنامه راهبردی و ‪ ۴۹‬برنامه عملیاتی‬ ‫ذی��ل برنامه های راهبردی اس��ت‪ .‬رییس صندوق نواوری و ش��کوفایی‬ ‫گف��ت‪ :‬در ای��ن طرح های راهب��ردی به ط��رف دریافت کننده خدمت‬ ‫که ش��رکت های دانش بنیان هس��تند توجه ش��ده و همچنین به طرف‬ ‫خدمات دهنده توانمندسازی که شرکت های تجاری سازی و مشاوره ای‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫کارگری‬ ‫‪ 26‬مهر ‪ 27 1396‬محرم ‪ 18 1439‬اکتبر ‪ 2017‬شماره ‪ 236‬پیاپی ‪2209‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فاصله معنادار سهام عدالت‬ ‫با هدف اولیه‬ ‫محمدرضا پورابراهیمی‬ ‫مردم در موضوع‬ ‫سهام عدالت دچار‬ ‫سردرگمی شده اند‪.‬‬ ‫اکنون ‪ ۲۳‬هزار نفر‬ ‫که توانسته اند مابقی‬ ‫سهام را پرداخت کنند‪،‬‬ ‫وضعیت بالتکلیفی‬ ‫دارند‬ ‫«گسترش صنعت» از پیدا و پنهان سهام عدالت گزارش می دهد‬ ‫سهام عدالت‪ ،‬سنگ دولت نهم و دهم در جیب مردم‬ ‫تنها ‪ 4‬روز تا پایان مهلت پرداخت مابقی سهم سهام عدالت ‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫س��هام عدالت عنوان طرحی بود که در دولت نهم و‬ ‫ده��م قرار بود به اقش��ار کم درامد کمک کند و نمادی‬ ‫از عدالت اجتماعی باش��د‪ .‬این طرح با چنان مشکالتی‬ ‫روبه رو ش��د که اکنون نه نشانی از عدالت در ان یافت‬ ‫می شود و نه منفعتی برای اقشار کم درامد دارد‪.‬‬ ‫با اجرای نادرست طرح و واگذاری سهام شرکت های‬ ‫دولتی زیانده به مردم به هیچ یک از اهداف خود نرسید‬ ‫و اکن��ون این طرح گریبان دولت دوازدهم را نیز گرفته‬ ‫است‪.‬براساس طرح اولیه س��هام عدالت بنا بود هر فرد‬ ‫به میزان یک میلیون تومان س��بد س��هام داشته باشد‬ ‫و س��هم مردم از طریق س��ود این سهام تامین شود اما‬ ‫درحال حاضر ارزش سهم هر فرد ‪ ۵۲۰‬هزار تومان است‬ ‫و برای دریافت سود ‪ ۱۵۰‬هزار تومانی سهام عدالت باید‬ ‫تا پایان مهر ‪ ۵۲۰‬هزار تومان به دولت پرداخت کند که‬ ‫از این میزان ‪ ۴۷۰‬هزار تومان ارزش س��هام و ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫تومان برای بازگشایی حساب است‪ .‬این در حالی است‬ ‫که این طرح برای کمک به اقشار ضعیف جامعه تعریف‬ ‫ش��ده بود‪ .‬باید این موضوع را در نظر داش��ت که اقشار‬ ‫کم درامد و اس��یب پذیر در ای��ران یا توان پرداخت این‬ ‫مبلغ را ندارند یا این امکان به س��ختی فراهم می شود‪.‬‬ ‫اکنون پس از گذش��ت ‪ ۱۱‬سال از عمر این طرح نوک‬ ‫پیکان چرخیده و هدف از این طرح فروش س��هام های‬ ‫ش��رکت های زیانده دولتی به مردم ان هم در فرصتی‬ ‫کوتاه است‪.‬‬ ‫تا ‪ ۹‬ه��زار تومان بین ‪ ۵۰‬میلیون نفر مش��کلی را حل‬ ‫نمی کند و با این رقم تنها می توان هزینه چند عدد نان‬ ‫برای یک خانوار را تامین کرد‪.‬‬ ‫نماین��دگان ب��ا ارائ��ه نام��ه ای ب��ه رییس جمهوری‬ ‫در خواس��ت توقف این روند را مطرح کرده اند‪ .‬پیشنهاد‬ ‫کمیس��یون اقتصادی مجلس این اس��ت که سود سهام‬ ‫عدالت در ش��رکت ها بماند و بر نرخ سهم افزوده شود و‬ ‫هر زمان که قرار ش��د سهام عدالت واگذار شود افزایش‬ ‫یابد یعنی س��هامداران انتفاع س��ود را روی نرخ سهام‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫در صورت اجرای این پیشنهاد ‪ ۴‬هزار میلیارد تومان‬ ‫با ضریب ‪۱۶/۴‬هزار میلیارد تومان را ش��امل می ش��ود‬ ‫ک��ه با ای��ن س��رمایه ش��رکت ها می توانن��د طرح های‬ ‫س��رمایه گذاری خود را اجرا کرده و اشتغالزایی خود را‬ ‫نیز افزایش دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹ادعایی که رنگ واقعیت نگرفت‬ ‫جعفر سبحانی‪ ،‬مشاور رییس سازمان خصوصی سازی‬ ‫چن��دی پیش در این ب��اره به ایرنا گفته بود‪ :‬نخس��تین‬ ‫مرحله پرداخت س��ود س��هام عدالت تا پایان هفته اول‬ ‫مهر انجام می ش��ود‪ .‬میزان س��ود پرداخت��ی در مرحله‬ ‫نخس��ت و اینکه کدام یک از ‪ ۱۸‬گروه مش��مول س��هام‬ ‫عدال��ت در اولویت دریافت ان هس��تند ت��ا هفته اینده‬ ‫مشخص می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه جلس��ات هماهنگی ب��ا بانک های‬ ‫کشور برگزار شده تا به محض واریز مبالغ‪ ،‬سود متعلقه‬ ‫به حساب مشموالن واریز شود‪ ،‬افزوده بود‪ :‬براورد اولیه‬ ‫سازمان خصوصی این است که میزان سود برای کسانی‬ ‫که ‪ ۱۰‬میلیون ریال (یک میلیون تومان) س��هام دارند‬ ‫‹ ‹درام�د ‪ ۲۳‬ه�زار میلی�ارد‬ ‫بی��ن یک میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار ریال تا یک‬ ‫تومانی دولت از بدهی مردم‬ ‫سازمان خصوصی سازی میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬هزار ریال ( ‪ ۱۳۰‬تا ‪۱۵۰‬‬ ‫در ش��رایط کنون��ی ‪ ۵۰‬میلی��ون نفر اعالم کرد سود ‪ ۱۵‬تا هزار تومان) است‪ .‬اگر فرد مشمول بدهی‬ ‫‪ ۱۳‬درصدی سهام‬ ‫مش��مول س��هام عدالت می ش��وند که با‬ ‫خود تا س��قف ی��ک میلیون توم��ان را به‬ ‫با‬ ‫پرداخت ‪ ۴۷۰‬ه��زار تومان رقمی حدود قابل تضمین است‬ ‫حس��اب س��ازمان خصوصی واریز نکرده و‬ ‫‪ ۲۳‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬میلی��ارد توم��ان عاید این حال هنوز میزان ح��دود ‪ ۵‬میلیون ریال (‪ ۵۰۰‬هزار تومان)‬ ‫سود تخمین زده شده‬ ‫دولت خواهد شد‪.‬‬ ‫سهام در اختیار داشته باشد حدود نیمی از‬ ‫مشخص نیست‪.‬‬ ‫این در شرایطی است که هنوز بخشی‬ ‫این مبلغ را به عنوان سود دریافت خواهد‬ ‫سازمان خصوصی سازی‬ ‫از س��هام ش��رکت های س��هام عدال��ت کل سود سهام عدالت کرد‪.‬‬ ‫ارزش گ��ذاری و تعیی��ن تکلیف نش��ده ‬ ‫مشاور رییس س��ازمان خصوصی سازی‬ ‫را ‪ ۴‬هزار میلیارد‬ ‫ طور‬ ‫و مبل��غ ‪ ۴۷۰‬ه��زار تومانی ک��ه به‬ ‫در روزهای پایانی ش��هریور گذشته مدعی‬ ‫تومان اعالم می کند‬ ‫متوسط مردم باید پرداخت کنند به طور اما این با شرایط بازار این موضوع ش��ده بود اما نه تنها س��ودی‬ ‫تقریبی معادل ارزش خود س��هام عدالت‬ ‫برای سهامداران س��هام عدالت واریز نشد‬ ‫همخوانی ندارد‬ ‫است‪.‬‬ ‫بلکه ‪ ۱۸‬گروه مشمول نیز مشخص نشدند‬ ‫درحال حاض��ر از مجم��وع ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫و این موضوع حکای��ت از وعده هایی دارد‬ ‫نفری که باید مابه تفاوت س��ود سهام عدالت را پرداخت‬ ‫که رنگ واقعیت نگرفته اند‪ .‬بر این اساس به نظر میرسد‬ ‫کنن��د تا کنون تنها ‪ ۲۳‬هزار نفر پ��ول خود را پرداخت‬ ‫دولت برای سودس��هام عدالت برنامه مدونی نداش��ته و‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫تنها قصد دارد زیان وارد ش��ده را با دریافت مابقی سهم‬ ‫در صورتی که مردم مابقی س��هم خ��ود را پرداخت‬ ‫سهام عدالت جبران کند‪.‬‬ ‫نکنن��د تنها نیمی از س��ود س��هام عدال��ت را دریافت‬ ‫� اطالعات سهام عدالت شفاف نیست‬ ‫می کنند و مابقی سهام در اختیار دولت قرار می گیرد‪.‬‬ ‫محمدرضا پورابراهیمی‪ ،‬رییس کمیس��یون اقتصادی‬ ‫‹ ‹توقف پرداخت سود‪ ،‬خواست نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی اطالعات س��هام عدالت را در‬ ‫مجلس‬ ‫هال��ه ای از ابه��ام می داند و در این باره به «گس��ترش‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی به ویژه کمیسیون‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬م��ردم در موضوع س��هام عدالت دچار‬ ‫اقتصادی مجلس ش��ورای اس�لامی با ای��ن روند اعالم‬ ‫سردرگمی ش��ده اند‪ .‬اکنون ‪ ۲۳‬هزار نفر که توانسته اند‬ ‫مخالف��ت کرده و از دولت خوس��ته اند ت��ا زمان اصالح‬ ‫مابقی سهام را پرداخت کنند‪ ،‬وضعیت بالتکلیفی دارند‪.‬‬ ‫ش��یوه پرداخت‪ ،‬این طرح را متوقف کن��د‪ .‬نمایندگان‬ ‫وی با اش��اره به دیگر مش��کالت این ط��رح گفت‪ :‬از‬ ‫معتقدند پرداخت ساالنه ‪ ۴‬هزار میلیارد تومان از منابع‬ ‫جمله مسائلی که در این زمینه وجود دارد به افراد زیر‬ ‫کشور به اسم توزیع س��ود سهام عدالت موجب از بین‬ ‫پوش��ش کمیته امداد مربوط می شود‪ .‬مشخص نیست‬ ‫رفتن و اتالف منابع کش��ور شده است‪ .‬توزیع ماهانه ‪۳‬‬ ‫در ساختاری که دولت تعریف کرده سهام عدالت برای‬ ‫این افراد چقدر است‪.‬‬ ‫پورابراهیمی با بیان اینکه نبود قیمت گذاری س��هام‬ ‫عدال��ت در ب��ورس از دیگ��ر مواردی اس��ت که کمک‬ ‫می کند س��اختار س��هام عدالت پیچیده و غیرشفاف تر‬ ‫ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬اکنون ش��رایط ای��ن س��هام در بورس‬ ‫مشخص نیس��ت‪ ،‬قیمت گذاری بورسی نداریم و برخی‬ ‫محدودیت های دیگر در ب��ورس وجود دارد که بار این‬ ‫مشکالت را بیشتر کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت سود و بهانه های مختلف‬ ‫س��ازمان خصوصی س��ازی اعالم کرد سود ‪ ۱۵‬تا ‪۱۳‬‬ ‫درصدی س��هام قابل تضمین اس��ت با ای��ن حال هنوز‬ ‫میزان سود تخمین زده شده مشخص نیست‪.‬‬ ‫سازمان خصوصی س��ازی کل سود سهام عدالت را ‪۴‬‬ ‫هزار میلیارد تومان اعالم می کند اما این با شرایط بازار‬ ‫همخوانی ندارد‪ .‬این مبلغ مربوط به یک میلیون س��هم‬ ‫برای هر نفر اس��ت اما اکنون مردم نیمی از این س��هم‬ ‫را در اختی��ار دارند؛ به عبارت دیگ��ر دولت قصد دارد‬ ‫س��هام و س��ودش را از مردم بگیرد و پس از ان سود را‬ ‫در اختی��ار مردم قرار دهد‪ .‬اکن��ون باید این موضوع را‬ ‫در نظر داش��ت که اغلب افراد اس��یب پذیر و کم درامد‬ ‫نمی توانند مابه تفاوت موج��ود را پرداخت کنند‪ .‬دولت‬ ‫نیز از این ش��یوه استفاده کرده تا بتواند شانه های خود‬ ‫را از بار پرداخت سود سهام عدالت خالی کند‪.‬‬ ‫با مشکالت بسیاری در این حوزه روبه رو باشیم‪.‬‬ ‫افق��ه با بیان اینکه هدف این طرح حمایت از اقش��ار‬ ‫کم درامد بود افزود‪ :‬با این حال امروز دیده می شود که‬ ‫دولت قصد دارد از این س��هامداران‪ ،‬مبلغ مابقی س��ود‬ ‫را در مدت کوتاه��ی دریافت کند‪ .‬موضوعی که اکنون‬ ‫وج��ود دارد این اس��ت که اگر این اقش��ار و دهک های‬ ‫پایین جامعه توان چنین کاری را داش��تند وارد چنین‬ ‫سرمایه گذاری نمی شدند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس مس��ائل اقتصادی با بیان اینکه قرار‬ ‫بود از س��ود این سهام در س��ال های اول سهم هر فرد‬ ‫داده ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬پس از این موضوع دولت بعد از چند‬ ‫سال می توانست س��ودی که به افراد تعلق گرفت را به‬ ‫انها بدهد‪ .‬با این حال امروز می بینیم که چنین اتفاقی‬ ‫رخ نداده و اکنون به نظر می رسد دولت تصمیم دارد با‬ ‫شیوه ای غیرموجه این طرح را ملغی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹خروج سهام عدالت از هدف اصلی‬ ‫افق��ه با اش��اره به اینک��ه طرح س��هام عدالت اکنون‬ ‫جنبه کمک به اقش��ار کم درامد جامعه را ندارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت هایی که در این پروژه حضور داش��تند سودده‬ ‫نبودند و این خود باعث بروز مشکالت بسیاری شد‪ .‬این‬ ‫طرح باید در کارخانه ها و شرکت هایی راه اندازی می شد‬ ‫ک��ه یا در ان دوره س��ودده بودند یا با س��رمایه گذاری‬ ‫اندکی می توانستند به س��ود مناسب برسند‪ .‬متاسفانه‬ ‫� مردم‪ ،‬مالک سهام عدالت‬ ‫این طور نش��د و هزینه های بس��یاری باید برای سودده‬ ‫نبود ام��ار و اطالعات عالوه بر اینکه در بس��یاری از‬ ‫ش��دن این کارخانه ها در نظر گرفته ش��ود‪.‬وی با اشاره‬ ‫حوزه ها به مردم اس��یب زده این بار نیز نقش اسیب زا‬ ‫به اینکه تضمینی برای س��ود سهام عدالت در فروردین‬ ‫را ب��ازی می کند‪ .‬دولت به دلیل نبود اطالعات کافی در‬ ‫‪ ۹۷‬وجود ن��دارد‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع زمانی که از طرف‬ ‫محاس��به میزان س��ود و پرداخت اصل سهام مربوط به‬ ‫رییس سازمان خصوصی سازی مطرح می شود به نوعی‬ ‫وضعیت ش��رکت هایی که در سبد سهام‬ ‫نشان از وضعیت وخیم طرح سهام عدالت‬ ‫عدال��ت ق��رار می گیرن��د ب��ا چالش های‬ ‫دارد‪ .‬اکنون ش��رایط نش��ان می دهد که‬ ‫جدی روبه رو اس��ت‪ .‬اکنون ‪ ۶۰‬ش��رکت مرتضی افقه‪ :‬سهام دولت قصد دارد طرح س��هام عدالت را از‬ ‫عدالت باید در‬ ‫س��رمایه پذیر وجود دارد که ‪۴۹‬ش��رکت‬ ‫مناسبات اقتصادی جامعه صحذف کند‪.‬‬ ‫ اندازی‬ ‫ن��رخ قطعی دارن��د و ‪ ۱۱‬ش��رکت دیگر کارخانه ها راه‬ ‫‹راهکار ه�ای خ�روج‬ ‫‹‬ ‫می شد که یا در ان‬ ‫از بحران‬ ‫فاقد نرخ هس��تند‪ .‬با این حال بر اس��اس‬ ‫دوره سودده بودند یا با‬ ‫افق��ه درب��اره راهکار ه��ای خ��روج از‬ ‫انچ��ه س��ازمان خصوصی س��ازی مدعی‬ ‫سرمایه گذاری اندکی‬ ‫بح��ران س��هام عدال��ت گف��ت‪ :‬در اغاز‬ ‫اس��ت ‪ ۴۹‬ش��رکت برای تامین ‪۲۶‬هزار‬ ‫می توانستند به سود‬ ‫و ‪۶۰۰‬میلی��ارد تومان ارائه س��هام به ‪ ۵۰‬برسند اما این طور نشد بای��د سیاس��ت هایی را در نظ��ر گرف��ت‬ ‫و هزینه های بسیاری ک��ه بنگاه ه��ای زیان��ده ب��ه س��وددهی‬ ‫میلیون نفر کفایت می کند‪.‬‬ ‫ای��ن موض��وع به صورت مس��تقیم اما باید برای سودده شدن برسند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ادام��ه ط��رح بای��د‬ ‫امکان پذیر نیس��ت‪ .‬در این بین باید یک این کارخانه ها در نظر‬ ‫هدف گ��ذاری دقیقی ش��ود تا اف��راد کم‬ ‫واسطه وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫گرفته شود‬ ‫درام��د و دهک های اول‪ ،‬دوم و س��وم در‬ ‫ابتدا بنا بود شرکت های سرمایه گذاری‬ ‫نظر گرفته ش��وند‪ .‬پس از توانمندس��ازی‬ ‫اس��تانی این مس��ئولیت را بپذیرند اما به‬ ‫نس��بی ای��ن دهک ها از طریق س��هام عدال��ت و دیگر‬ ‫دالیل��ی این امر میس��ر نش��د در نتیجه مس��ئولیت به‬ ‫سیاست های اقتصادی‪ ،‬دولت می تواند باقی دهک ها را‬ ‫صندوق ه��ای قابل معامله در بورس س��پرده ش��د اما‬ ‫هم به مجموعه سهامداران عدالت وارد کند‪.‬‬ ‫ی��ک ابهام دیگر وجود دارد و مردم از ورق س��هام خود‬ ‫درحال حاضر بنابر اعالم وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫اطالعاتی دارند ب��ه همین دلیل مهم ترین عامل اکنون‬ ‫کار کارشناس��ی روی س��هام عدال��ت در ح��ال انجام‬ ‫مالکیت سهام ازسوی مردم است‪.‬‬ ‫‹ ‹سهام عدالت‪ ،‬تقلید از سوسیالیست ها‬ ‫اس��ت‪ .‬برهمین اس��اس بر مبنای اظهارات کارشناسان‬ ‫مرتضی افقه‪ ،‬کارش��ناس مس��ائل اقتص��ادی درباره‬ ‫و نماین��دگان دو راهکار در ای��ن زمینه وجود دارد؛ در‬ ‫وضعیت اجرایی س��هام عدالت به «گس��ترش صنعت»‬ ‫راهکار اول دولت باید مابقی ارزش سهام را با سودهای‬ ‫گف��ت‪ :‬ای��ن ط��رح تقلید ناپخت��ه ای از سیاس��ت های‬ ‫س��ال بعد ب��ه مرور تس��ویه کند و همزمان با اقس��اط‬ ‫اقتصادی کشورهای سوسیالیستی در بلوک شرق است‬ ‫بلند م��دت مردم مبلغ بدهی ش��ان را به دولت بپردازند‬ ‫اما متاس��فانه تنها اصول طرح از ان دوره گرفته شد و‬ ‫یا در پیش��نهادی دیگر تا ‪ ۶‬ماه اینده اصل س��هام ازاد‬ ‫ساز و کاری برای اجرای ان در نظر نگرفتند‪.‬‬ ‫ش��ود و مردم س��ود واقعی س��هام را دریافت کنند که‬ ‫این طرح ک��ه در دوره احمدی نژاد کلیدخورد مانند‬ ‫از س��ود حاصل می توان رقمی حدود ‪ ۱۶‬هزار میلیارد‬ ‫بس��یاری از طرح ه��ای ان دوره بدون انج��ام کارهای‬ ‫توم��ان طرح اقتصادی در همین ش��رکت های منتخب‬ ‫کارشناسی شده بود‪ .‬همین موضوع باعث شد که امروز‬ ‫ایجاد کرد‪.‬‬ ‫س��هام عدالت از اغاز قرار‬ ‫بود طرحی باشد در راستای‬ ‫سیاست توانمندسازی اقشار‬ ‫کم درام��د و اس��یب پذیر‬ ‫اقتصادی اما هرچه از اجرایی‬ ‫ش��دن ای��ن ط��رح بیش��تر‬ ‫گذشت‪ ،‬مشکالت جدی تری‬ ‫فاطمه حسینی‬ ‫به وجود امد و سهام عدالت‬ ‫از هدف اصلی خ��ود فاصله عضو کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫بیش��تری گرف��ت‪ .‬اکنون به‬ ‫این طرح نقدهای جدی وارد‬ ‫شده و به نظر می رسد دولت‬ ‫قصد دارد با دریافت مابقی مبلغ س��ود‪ ،‬خسارتی را که در‬ ‫این طرح دیده تا حد امکان جبران کند‪.‬‬ ‫باید این موضوع را در نظر داشت که طرح سهام عدالت‬ ‫از اغ��از با مش��کالت جدی هم��راه ب��ود و از همان موقع‬ ‫کارشناسان بسیاری به شیوه اجرای این طرح نقد داشتند‬ ‫اما گوش دولت نه��م و دهم به ان نقدها بدهکار نبود‪ .‬در‬ ‫دوره های گذشته به هر طریقی این طرح را اجرایی کردند‬ ‫و وعده هایی هم به مردم دادند‪.‬‬ ‫اکن��ون که دول��ت دوازدهم با این مش��کالت از نزدیک‬ ‫برخورد کرده‪ ،‬س��عی می کند با در دس��تور کار قراردادن‬ ‫برخی سیاست ها از اسیب اقتصادی این طرح کم کند‪ .‬در‬ ‫این بین دولت سیاستی که در پیش گرفته به زیان کسانی‬ ‫اس��ت که در س��هام عدالت ثبت نام کرده اند‪ .‬در ش��رایط‬ ‫کنونی سازمان خصوصی س��ازی سیاست هایی را در پیش‬ ‫گرفته که بخش عمده ای از جامعه مخاطب س��هام عدالت‬ ‫توان اجرای ان را ندارند‪.‬‬ ‫ب��ه عبارت دیگ��ر اکنون طرح س��هام عدال��ت از هدف‬ ‫نخس��تین خود که توانمندس��ازی اقش��ار کم درامد بود‪،‬‬ ‫فاصل��ه گرفت��ه و دولت باید س��عی کند ای��ن فاصله را به‬ ‫حداق��ل برس��اند‪ .‬در صورتی که س��هام عدال��ت با همین‬ ‫شیوه ای که دولت اعالم کرده پیش برود‪ ،‬افرادی که در این‬ ‫طرح می مانند‪ ،‬دیگر افراد کم درامد و اقش��ار اس��یب پذیر‬ ‫نخواهند بود‪.‬‬ ‫مروری بر اخبار کارگری‬ ‫ایرن��ا‪ :‬تجمع صنفی کارگ��ران «ارگ قدیم بم» که از‬ ‫هفته گذش��ته در محوطه ارگ و مقابل س��اختمان پایگاه‬ ‫میراث ارگ بم اغاز شده بود‪ ،‬روز گذشته با وعد ه پرداخت‬ ‫مطالبات مزدی خاتم��ه یافت‪ .‬کارگران معترض که تعداد‬ ‫انها حدود ‪ ۱۲۰‬نفر اس��ت از روز دو ش��نبه هفته گذشته‬ ‫(‪ ۱۷‬مه��ر) برای دس��ت کم ‪۳‬ماه مزد معوقه و مش��خص‬ ‫نبودن وضعیت پرداخت دستمزدش��ان تجمع کرده بودند‪.‬‬ ‫در روزهای نخس��ت‪ ،‬این اجتم��اع صنفی در محوطه ارگ‬ ‫برپا می ش��د اما در نهایت کارگران معترض به ناچار محل‬ ‫اجتماع خود را مقابل س��اختمان پایگاه میراث ارگ قدیم‬ ‫بم که در حوالی محل کارش��ان قرار دارد‪ ،‬انتقال دادند‪ .‬به‬ ‫نقل از این کارگران گفته می ش��ود که در نتیجه این اقدام‬ ‫س��رانجام روز گذش��ته مدیرپایگاه ارگ قدیم بم با حضور‬ ‫در جمع متعرضان به انه��ا وعده پرداخت معوقات مزدی‬ ‫را داد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ :‬گروهی از کارگران شاغل در کارخانه «گسترش‬ ‫و توسعه صنعت اذربایجان» در اعتراض به پرداخت نشدن‬ ‫مطالبات مزدی خود در محوطه کارخانه تجمع کردند‪ .‬به‬ ‫نقل از کارگران معترض گفته می شود‪ ،‬شماری از همکاران‬ ‫انها در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود در‬ ‫محوطه کارخانه تجمع کرده اند‪ .‬ش��مار معترض نزدیک به‬ ‫‪ ۴۰‬نفر می ش��ود و در‪ ۲۰‬ماه گذش��ته با مشکل پرداخت‬ ‫معوقات مزدی مواجه بوده اند‪.‬‬ ‫همچنی��ن گفت��ه می ش��ود در پرداخ��ت ح��ق بیمه‬ ‫ای��ن کارگ��ران نیز وقفه هایی ایجاد ش��ده ب��ه طوری که‬ ‫درحال حاضر تمدید دفترچه بیمه اعضای خانواده های انها‬ ‫با مشکل روبه رو شده است‪.‬‬ ‫به گفته کارگران معترض‪ ،‬ش��رکت گس��ترش و توسعه‬ ‫صنع��ت اذربایج��ان ک��ه در زمین��ه تولی��د کمباین های‬ ‫کشاورزی‪ ،‬ساندویچ های پانل و انواع کانکس فعالیت دارد‬ ‫پیش از س��ال ‪ ۹۰‬حدود ‪ ۵۰۰‬کارگر شاغل داشت که این‬ ‫رقم به مرور با افزایش مش��کالت مالی کارخانه تاکنون به‬ ‫حدود ‪ ۴۴‬نفر کاهش یافته است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ :‬نادر مرادی‪ ،‬عضو ش��ورای اسالمی کار سازمان‬ ‫اتش نش��انی ته��ران از تبعی��ض در پرداخ��ت مزایا میان‬ ‫کارگران و کارمندان اتش نش��انی انتق��اد کرد و گفت‪ :‬نه‬ ‫تنه��ا مزایای هنگام خدم��ت بلکه پ��اداش پایان خدمت‬ ‫کارگران و کارمندان نیز بسیار متفاوت است‪ .‬این تبعیض‬ ‫در پرداخت ه��ا در حالی تداوم دارد که ماهیت ش��غلی هر‬ ‫دو گروه یکسان اس��ت‪ .‬پاداشی که کارمندان عملیاتی در‬ ‫اتش نش��انی می گیرند بیش از دو برابر مبلغی است که به‬ ‫کارگران عملیاتی پرداخت می ش��ود‪ .‬ب��رای رفع تبعیض‪،‬‬ ‫پیگیری ه��ای بس��یاری کرده ایم‪ .‬از نامه ن��گاری و رایزنی‬ ‫گرفته تا برگزاری جلس��ات با مسئوالن نیروی انسانی اما‬ ‫تاکنون هیچ نتیج ه عملی حاصل نشده است‪ .‬رعایت عدالت‬ ‫و برابری اقتضا می کند که س��اختار مدیریتی ش��هرداری‬ ‫تهران و به ویژه مدیران اتش نشانی به کارگران و کارمندان‬ ‫به یک چش��م ن��گاه کنند و ای��ن تبعیض که س��ال های‬ ‫متمادی ادامه داشته از میان برداشته شود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 26‬ﻣﻬﺮ ‪ 27 1396‬ﻣﺤﺮﻡ ‪ 18 1439‬ﺍﻛﺘﺒﺮ ‪ 2017‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 236‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2209‬‬ ‫ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ‬ ‫ﺑﺮﻗﻰ ﺷﺪﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻭ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ‬ ‫ﺧﺒﺮ‬ ‫ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺗﺒﺒﻴﻦ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﻧﺒــﻮﺩ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﺍﺳــﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺟﺰﻭ ﮔﻼﻳﻪ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺷــﺮﻛﺎﻯ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟــﻰ ﺩﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺯ ﺷــﺮﻭﻁ ﻗﻄﻌﻰ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﻃﺮﻑﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﺍﺳــﺘﺎ ﺩﺑﻴﺮ‬ ‫ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺳــﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﻗﻄﻌــﺎﺕ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﻯ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﺍﻧﺘﻘــﺎﺩ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻜﺮﺩﻥ ﻣﺘﻦ ﻛﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺑﺮ ﻟﺰﻭﻡ‬ ‫ﺷﻔﺎﻑﺳﺎﺯﻯ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﻧﻘﺎﻁ ﺍﺑﻬﺎﻣﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺷﻔﺎﻑﺳــﺎﺯﻯ ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﻣﺎﺯﻳﺎﺭ ﺑﻴﮕﻠﻮ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺿﻤــﻦ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑــﻪ ﻟﺰﻭﻡ ﺗﺒﻴﻴــﻦ ﺟﺎﻳــﮕﺎﻩ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟﻰ‪ ،‬ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﺗــﺎ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻘﺪ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ‪ ،‬ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩﺍﻯ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻭﻯ‬ ‫ﺑــﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻭﺯﻳــﺮ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠــﺎﺭﺕ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﺳــﻤﺘﻰ ﺑﺮﻭﺩ ﻛــﻪ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸــﺨﺺ ﺑﺎﺷــﺪ‪ ،‬ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﻧﺠﻤﻦ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻘﺪ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺸﻜﻠﻰ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻭﻯ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﺣﻖ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷــﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﺯﺍﻳﻦﺭﻭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﻖ ﺩﻓﺎﻉ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﻭﻯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻳــﻰ ﺭﺍ ﻛﻨﺪﻯ ﺍﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺴــﺖ ﻭ ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩﻯ ﻛﻪ‬ ‫ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺣﺎﻛﻰ ﺍﺯ ﻛﻨﺪﻯ ﺣﺮﻛﺖ ﺟﺮﻳﺎﻥ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﻳﻦ ﻛﻨﺪﻯ ﺩﺭ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﭼﻨﺪﺍﻥ‬ ‫ﺭﻭﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﻭﻯ ﻋﻠﺖ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻛﻨﺪﻯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺮﺑﻮﻁ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ ﻓﺼﻠﻰ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ ﺟﻠﺴــﺎﺗﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺷــﺖ‬ ‫ﺗﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺩﺑﻴﺮ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬ ‫ﺑﻪ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﺮ‬ ‫ﺍﺳــﺎﺱ ﺁﺧﺮﻳــﻦ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ‪ 26‬ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻗﻄﻌﻰ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎ ﺭﺳــﻴﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻋﻤﻮﻡ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺗﺰﺋﻴﻨﺎﺕ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺑﺪﻧﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﻴﮕﻠﻮ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ‪ 26‬ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻗﻄﻌﻰ ﺣﺪﻭﺩ‬ ‫‪ 40‬ﭘﻴــﺶ ﻗــﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫــﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ ﺑﺎ ﭘﮋﻭ‬ ‫ﻣﻨﻌﻘﺪﺷــﺪﻩ ﻭ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ‪ 400‬ﻭﺍﺣﺪ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﻯ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﭘﮋﻭ ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺭﻧﻮ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﭘﻴﺸﺘﺎﺯﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ‬ ‫ﺭﻭﻧﺪ ﺩﺍﺧﻠﻰﺳﺎﺯﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻛﺮﺩ‪ :‬ﻓﺎﺯ ﺧﻮﺩﻛﻔﺎﻳﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻭ ﺩﺍﺧﻠﻰﺳــﺎﺯﻯ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺗﺰﺋﻴﻨــﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺑﺪﻧﻪ‬ ‫ﺁﻏﺎﺯ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎﻝ ﻣﻰﺭﺳــﺪ‬ ‫ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﻪﺷــﻜﻞ ﻣﺠﺰﺍ ﺍﺯ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺳــﻰﺑﻰﻳﻮ‬ ‫ﺑﻪ ﺳــﻮﻯ ﻓﺎﺯ ﺑﻮﻣﻰﺳــﺎﺯﻯ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻠﻰﺳﺎﺯﻯ‬ ‫ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﻴﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ‬ ‫ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﻯ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺷــﺘﺎﺏ‬ ‫ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ ﺩﺍﺷــﺖ‪ .‬ﻭﻯ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻟﺰﻭﻡ ﻃﻰ ﺷﺪﻥ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ‬ ‫‪ PSW‬ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻠﻰﺳﺎﺯﻯ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ‬ ‫‪ PSW‬ﺭﻭﻧﺪﻯ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﻴﺮ ﻃﻰ ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺑﻴﮕﻠﻮ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﻰﻛﻰﺩﻯ‬ ‫ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪﺗﺪﺭﻳﺞ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻮﻣﻰﺳﺎﺯﻯ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﺻﻔﺎﻳﺎﺭﻯ‬ ‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﻣﻬﺪﻯﻛﺎﻭﻩﺍﻯ‬ ‫ﻛﻨــﺪﻯ ﻭﺭﻭﺩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫــﺎﻯ‬ ‫ﻧﻮﻳﻦ‪ ،‬ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﺭﺍ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺤــﺮﺍﻥ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑــﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ‬ ‫ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﺧﺎﺭﺟــﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫ﺳﺒﻚ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ‬ ‫ﺑــﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳــﺰﻯ ﺑﻠﻨﺪﻣــﺪﺕ‪،‬‬ ‫ﺍﺻﻐﺮ ﺳﻠﻴﻤﻰ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖﻫﺎﻯ ﺑﺮﻗــﻰ ﺭﺍ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ‬ ‫ﺭﻭﺍﻧﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧــﺪ ﺗﺎ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ‬ ‫ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﻓــﺮﻭﺵ ﻛﻤﻰ ﻭ ﻛﻴﻔــﻰ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮ ﺭﻗﺒــﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺣﺬﻑ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖﻫﺎﻯ ﺑﺮﻗﻰ ﺗﻮﺍﻧﺴــﺘﻪﺍﻧﺪ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖﻫﺎ ﺭﺍ‬ ‫ﺟﺎﻳﮕﺰﻳــﻦ ﻧﻮﻉ ﺑﻨﺰﻳﻨﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﮔــﺮ ﻓﻜﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻭﺯﺁﻣﺪﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﺸﻮﺩ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﻭﺭﺷﻜﺴــﺘﻪ ﻭ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻧﮕﺎﻩ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ‬ ‫ﻧﺪﺍﺷــﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﺭﺧﻮﺕ ﻭ ﺑﻰﺗﺤﺮﻛﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻰ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺍﻳــﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﺬﺏ ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﺑﺎ ﻣﻔﺮﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺣﺮﻛﺖ‬ ‫ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﻀﺎﻳﻰ ﺭﻗﺎﺑﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ‬ ‫ﺩﺭﻛﺎﻫﺶ ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ ﻛﻼﻧﺸــﻬﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻗﺎﺑﺘﻰ‬ ‫ﺷــﺪﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺟﻬﺎﻧــﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺮﺥ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﺴــﻮ ﺑﺎ ﻧﺮﺥﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺣﻀﻮﺭﻯ‬ ‫ﻣﺴــﺘﻤﺮ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎ ﺩﺍﺷﺖ‪ .‬ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺷﺪﻥ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﻧﻮﻳﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﻫﺴــﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺑــﻪ ﺟﺎﻯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﺑﻪ ﻛﺸــﻮﺭ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﺧﺮﻭﺝ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﻭ ﻛﻨﺪﻯ ﻭﺭﻭﺩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﻧﻮﻳﻦ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺭﻗﺎﺑﺖ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺩﻡﻣﻨﺼﻮﺭﻯ‬ ‫ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﻪ ﺩﻭﻡ ﺳﺎﻝ ‪96‬‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﻣﻴﺮﺍﺣﻤﺪﻯ‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻧﺒﻮﺩ‬ ‫ﻭ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ‬ ‫‪65‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺖ ﺩﺍﺷﺖ‪ .‬ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﺗﻮﺭﻯ ﻛﻪ‬ ‫ﻋﻤﺮﻯ ‪ 50‬ﺳــﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﺩﺭ ‪ 2‬ﻣﺎﻩ‬ ‫ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ‪ 95‬ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪﻩ ﺗﺎ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﭘﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻝ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻳﺪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﻧﻴﻤﻪ ﺩﻭﻡ ﺳــﺎﻝ ‪ 96‬ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﺑﻪﻃﻮﺭﻋﻤــﻮﻡ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻧﻴﻤﻪ ﺩﻭﻡ ﺳــﺎﻝ ﻓﺼﻞ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﻪ ﺩﻭﻡ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﻣﺤﻤــﺪ ﺧﺎﺩﻡﻣﻨﺼﻮﺭﻯ‪ ،‬ﺭﻳﻴﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻓﺮﻭﺷــﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﻭ ﺩﻭﭼﺮﺧــﻪ ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﻭﺿﻌﻴــﺖ ﻓــﺮﻭﺵ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﻪ ﺩﻭﻡ ﺳــﺎﻝ ﺑﻪ »ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫«ﮔﻔﺖ‪ :‬ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺗﺮﺩﺩ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻮﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻯ‬ ‫ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﺗﻮﺭﻯﻫﺎ ﻭ ﺳــﺎﻳﺮ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖﻫﺎﻯ ﺑﻨﺰﻳﻨﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖﻫﺎﻯ ﺑﺮﻗﻰ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺷــﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖﻫﺎﻯ ﺍﻧﮋﻛﺘﻮﺭﻯ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﺴــﺘﻴﻢ ﺍﻣــﺎ ﭼﻮﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﻛﻮﺩ ﺍﺳــﺖ ﻫﻨﻮﺯ‬ ‫ﻧﻤﻰﺗــﻮﺍﻥ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻛﺮﺩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳــﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﺪﻝﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﭼﻘﺪﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑــﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳــﺶ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﺑﺮﻗﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻳﻚ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺎﺷــﺪ‪ ،‬ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖﻫﺎ‬ ‫ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﺧﺎﺹ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑــﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻛــﻪ ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ‬ ‫ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻰ ﻛﻤﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﺸــﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﺍﻯ ﻛﻪ‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺧﻄﺎﻯ ﻛﻤﺘﺮﻯ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﻭ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻛﺴــﺎﻧﻰ ﻛﻪ ‪ 4‬ﻳــﺎ ‪ 5‬ﺩﻫﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻋﻠﻤﻰ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟــﺐ ﺭﺍ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪﺍﻧــﺪ‪ ،‬ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻧﻜﺎﺕ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻰ ﺭﺍ‬ ‫ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ )ﺗﺤﺼﻴﻠﻜﺮﺩﻩ ﻭ ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑــﻰ( ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﺎﺭ ﺟﻤﻌﻰ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻄﻠﻮﺏﺗﺮ ﺟﻠﻮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﺩﻡﻣﻨﺼﻮﺭﻯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﻪ ﺩﻭﻡ ﺳﺎﻝ‬ ‫‪ 96‬ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﻪﻃﻮﺭﻣﻌﻤﻮﻝ ﻧﻴﻤﻪ ﺩﻭﻡ ﺳﺎﻝ‪ ،‬ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻓﺮﻭﺵ‬ ‫ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﺑﻬﻤﻦ ﻭ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻼﻙﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﻣﻰﺁﻳﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺍﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺯﻳﺎﺩ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖﻫﺎﻯ ﺍﻧﺒﺎﺭﺷــﺪﻩ )‪ 400‬ﻳﺎ ‪ 500‬ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ(‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺳــﺎﻝ ‪ 97‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻝ ﻋﺎﺩﻯ‬ ‫ﺑﺎﺯﮔــﺮﺩﺩ‪ .‬ﺧﺎﺩﻡﻣﻨﺼﻮﺭﻯ ﺩﺭﻧﻬﺎﻳﺖ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑــﺎ ﺍﻓﺖ ﺗﻴﺮﺍژ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺗﻌﺪﺍﺩ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺍﻧﮋﻛﺘﻮﺭﻯﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﺻﻔﺎﻳﺎﺭﻯ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﻧﮋﻛﺘﻮﺭﻯ ﻭ ﺑﺮﻗﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺑــﻪ »ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ « ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﻧﺸــﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖﻫﺎﻯ ﺍﻧﮋﻛﺘــﻮﺭﻯ ‪ 3‬ﻣــﺪﻝ ﺑــﺎ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎﻯ‬ ‫‪ 4‬ﺗﺎ ‪8‬ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨــﺪ‪ .‬ﺣﺠﻢ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖﻫﺎ ‪ 150‬ﺳﻰﺳﻰ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﻣــﺎ ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ ﻗــﺪﺭﺕ ﺧﺮﻳــﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺮﺩﻡ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖﻫﺎﻯ ‪ 3‬ﺗﺎ ‪4‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ ﻧﺴــﺒﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﺳــﺎﻳﺮ ﻣﺪﻝﻫﺎ ﺭﻭﻧﻖ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻥ‬ ‫ﺧﺮﻳﺪ ﻗﺸــﺮ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖﺳــﻮﺍﺭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺧﺮﻳﺪ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﺗﻮﺭﻯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺯﻳﺮﺍ ﻧﺮﺥ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﻝﻫﺎﻯ ﺍﻧﮋﻛﺘﻮﺭﻯ ﺍﺭﺯﺍﻥﺗﺮ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻧﺮﺥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖﻫﺎﻯ ‪150‬‬ ‫ﺳﻰﺳــﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﻫﻮﻧﺪﺍﻳﻰ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪﻝﻫﺎﻯ ﺍﻧﮋﻛﺘﻮﺭﻯ ﺍﺭﺯﺍﻥﺗﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ‬ ‫ﺣﺪﻭﺩ ‪3‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ‪800‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺪﻝﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻧﺸــﺎﻥ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﻣﺪﻝﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﺷــﺪﻩ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻧﺸــﺎﻥ »ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﻛﺎﺭ« ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﻫﻤﺎﻥ‬ ‫»ﻭﺳﭙﺎ«ﻫﺎﻯ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺧﻮﺑﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﻃﺮﺡ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﺩﻧــﺪﻩ ﺍﺗﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻯ ‪ 3‬ﺟﻌﺒــﻪ ﺩﺭ ‪ 3‬ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ‬ ‫ﺁﻥ ﺟﻌﺒﻪﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺑﻪﻃﻮﺭﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ‬ ‫ﺑــﺎ ﺟﻌﺒﻪ ﮔﺮﻣﻜﻦ )ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳــﺘﻮﺭﺍﻥﻫﺎ ﻭ ﻓﺴــﺖﻓﻮﺩﻯﻫﺎ(‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﺁﻥ ﺩﻭﺳــﻮﻡ ﺻﻨﺪﻭﻕﻋﻘﺐ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸــﺎﻏﻞ ﻃﺮﺍﺣﻰﺷﺪﻩ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ‬ ‫ﻫﻼﻝﺍﺣﻤﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺟﻌﺒﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻰ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻤﻞ ﺩﺍﺭﻭ ﺳــﻔﺎﺭﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺳــﺎﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﺳــﻮﻣﻴﻦ ﻃﺮﺡ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﻣﺪﻝ ﺩﻳﮕﺮ ﺟﻌﺒﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﻭ ﺑﺮﺯﻧﺘﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﺒﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﺟﻠﻮﻯ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺒﻴﻪﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪﻧﺴــﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ‬ ‫ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺩﺍﺭﻳﻢ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ ﻧﺮﺥ ﺁﻥ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪﻭﺩ ‪5‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺮ ﻓﺮﺩﻯ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ‬ ‫ﺁﻥ ﻧﻴﺴــﺖ‪ .‬ﻭﻯ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺩﻯ ﺗﻤﺎﻳﻞ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺍﻳﻦ ﺟﻌﺒﻪ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﺩﺍﺭﺍﻯ‬ ‫ﺗﺮﻙﺑﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺯﻳﻦ ﺁﻥ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪﺍﻯ ﻃﺮﺍﺣﻰﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻛﻪ ‪ 3‬ﺳﺮﻧﺸﻴﻦ ﺑﻪﺭﺍﺣﺘﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺭﻭﻯ ﺁﻥ ﺑﻨﺸﻴﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﺴﺖ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺗﻰ‬ ‫ﺷــﺪ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ‪5‬ﻫﺰﺍﺭ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻰ‬ ‫ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻛﻼﻩ ﻛﺎﺳﻜﺖ‪ ،‬ﺗﺮﻙﺑﻨﺪ‪ ،‬ﻟﺒﺎﺱ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﺴﺖ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻛﺲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﻬﺎﻥﺭﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺪﻝ ﺍﻧﮋﻛﺘﻮﺭﻯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻧﺸﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺳــﻰﺍﻑ )‪ (CF‬ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ‬ ‫‪ 6‬ﺩﻧﺪﻩﺍﻯ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺁﻥ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪﺍﻯ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﻪﻭﺳﻴﻠﻪ ﺁﺏ‬ ‫ﺧﻨﻚ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻛﻤﻚﺩﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬ ‫ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﮔﺮﻳﺪ )‪ (A‬ﺍﺳــﺖ ﺯﻳﺮﺍ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑ ﺳــﻮﺧﺖ ﺁﻥ ‪ 2/8‬ﻟﻴﺘﺮ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺻﻔﺎﻳــﺎﺭﻯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ‬ ‫ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰﺳــﺎﺯﻯ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ‪ 3‬ﻣﺪﻝ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺪﻝ‬ ‫ﺯﺑﺮﺍ )‪ (Zebra‬ﻛﻪ ﺍﺭﺯﺍﻥﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﺍﻧﮋﻛﺘﻮﺭﻯ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻧﺸــﺎﻥ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪﺍﺳــﺘﺜﻨﺎﻯ ﺍﻧﺠﻴﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺁﻥ‬ ‫ﺑﻮﻣﻰﺳﺎﺯﻯ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻧﺸــﺎﻥ ﺑﺎ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑــﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻗﻄﻌﺎﺕ‬ ‫ﺁﻥ ﺑﻪﺷــﻜﻞ ﺳــﻰﻛﻰﺩﻯ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻗﻄﻌــﺎﺕ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘــﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺩﻭﻣﻴﻦ‬ ‫ﻃــﺮﺡ ﺍﻧﮋﻛﺘﻮﺭﻯ )ﺟﻰﺍﺱ ‪ (150‬ﺍﻧﺠﻴــﻦ ﻭ ﭼﺮﺍﻍﻫﺎ ﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﭼﺮﺍﻍﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺑﺎ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺩﺭ ﮔﻴﻼﻥ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﺷــﺪﻩ‬ ‫ﻭ ﺍﮔــﺮ ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺷــﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻗﻄﻌــﻪ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ‪ .‬ﻭﻯ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺭﺳــﺎﻟﺖ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺧﻠﻰﺳــﺎﺯﻯ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺯﻳﺮﺍ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﻪﻟﺤﺎﻅ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺏﺗﺮﻯ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﻴﻨﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻭ ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ‪ ،‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‬ ‫ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺰﺩ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ ﺣﻔﻆ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻤﻰ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﻮﺭﻩ‬ ‫ﺭﻧﮓ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﻣﺸﺘﺮﻯ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖﻫﺎ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺗﻨﻮﻉ‬ ‫ﺭﻧﮕﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳــﻔﺎﺭﺵ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺭﻧﮓ ﺯﺩﻩ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ‪ .‬ﺻﻔﺎﻳﺎﺭﻯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻧﮋﻛﺘﻮﺭﻯ ‪ 6‬ﺩﻧﺪﻩ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ‪ ،‬ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯﺷﺪﻩ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ‪40‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺩﺍﺧﻠﻰﺳﺎﺯﻯ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺟﺰ‬ ‫ﭼﺮﺍﻍﻫﺎ‪ ،‬ﺍﻧﺠﻴﻦ ﻭ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎﻗﻰ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺁﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰﺳﺎﺯﻯ‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻭ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺩﺍﺧﻠﻰﺳــﺎﺯﻯ ﻗﻄﻌﺎﺕ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﻧﻊ‬ ‫ﺑﻮﻣﻰﺳﺎﺯﻯ ﻗﻄﻌﺎﺕ‪ ،‬ﻗﺎﻟﺐﺳﺎﺯﻯ ﺍﺳﺖ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﮔﺮﺍﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺍﺯﺍﻳﻦﺭﻭ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎﻯ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻭ‬ ‫ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻪ ﭼﻴﻦ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎﻯ ﺳﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻛﺎﺭ ﺗﻤــﺎﻡ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﭘﻴﺸﺘﺎﺯﻯ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ‬ ‫ﺻﻔﺎﻳــﺎﺭﻯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﺗﻘﺎﺿــﺎﻯ ﺍﻧﮋﻛﺘﻮﺭﻯﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻴﻤــﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﻭﺿﻌﻴﺖ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳــﺐﺗﺮﻯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺧﻰ ﻃﺮﺡﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﻗﺸﺮ ﺧﺎﺻﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﻧﻴﻤــﻪ ﺩﻭﻡ ﺳــﺎﻝ ﺍﻏﻠــﺐ ﻓﺼــﻞ ﺧﺮﻳــﺪ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﻧﻴﺴــﺖ ﻭ ﺍﻳــﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻳــﻰ ﻛــﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧــﻰ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫)ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﻫﺮ ‪ 5‬ﺳــﺎﻝ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﺍﺑﺮﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺿﻤﻦ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﻝﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﺍﻧﮋﻛﺘــﻮﺭﻯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻴــﺮﺍژ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺁﻣﺎﺭ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ 96‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻴﺮﺍژ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ‬ ‫ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺍﺧﻠﻰﺳــﺎﺯﻯ ﻗﻄﻌﺎﺕ )ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳــﻰ‬ ‫ﻣﻌﻜﻮﺱ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﻪ( ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯﺷﺪﻩ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻧﺸــﺎﻥ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺻﻔﺎﻳﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻗﻄﻌﺎﺗﻰ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ ﺁﻥ ﺷﻜﻴﻞﺗﺮ ﻭ ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ‬ ‫ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ )ﺗﻮﻣﺎﻥ(‬ ‫ﺳﻤﻨﺪ ﺳﻮﺭﻥ ﺍﻯﺍﻝﺍﻳﻜﺲ ﺗﻮﺭﺑﻮ‪ .‬ﻛﺪ‪58202‬‬ ‫ﺩﻧﺎ ﭘﻼﺱ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﻯﺍﻑ‪7‬‬ ‫ﭘﮋﻭ ‪ 405‬ﺍﺱﺍﻝﺍﻳﻜﺲ‪.‬ﻛﺪ‪22009‬‬ ‫ﭘﮋﻭ ﭘﺎﺭﺱ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ‪.‬ﺍﻯﺍﻝﺍﻳﻜﺲ‬ ‫ﭘﮋﻭ ‪ 207‬ﺟﺪﻳﺪ‪.‬ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺯﺩ ﺍﻑ‬ ‫ﭘﮋﻭ ‪ 206‬ﺻﻨﺪﻭﻗﺪﺍﺭ ﻭﻯ‪.8‬ﻛﺪ‪27430‬‬ ‫ﺭﻧﻮ ﻛﭙﭽﺮ ‪ + 2017‬ﮔﺮﻣﻜﻦ ﺻﻨﺪﻟﻰ‬ ‫ﺳﻮﺯﻭﻛﻰ ﻭﻳﺘﺎﺭﺍ ﺍﺗﻮﻣﺎﺕ ﻛﻼﺱ‪10‬‬ ‫ﻫﺎﻳﻤﺎ ﺍﺱ‪ 7‬ﺗﻮﺭﺑﻮ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ‬ ‫ﺳﺎﻳﭙﺎ ‪ 151‬ﺍﺱﺍﻯ‬ ‫ﺗﻴﺒﺎ‪-2‬ﻫﺎچ ﺑﻚ ﺍﻯﺍﻳﻜﺲ )ﺗﻨﻮﻉ ﺭﻧﮓ(‬ ‫ﭼﺎﻧﮕﺎﻥ ﺳﻰﺍﺱ‪) 35‬ﻣﻮﻧﺘﺎﻱ(‪-‬ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ‬ ‫ﻛﻴﺎ ﺳﺮﺍﺗﻮ ‪-2000‬ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ )ﺁﭘﺸﻨﺎﻝ(‬ ‫ﺑﺮﻟﻴﺎﻧﺲ ﺍچ‪- 330‬ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ‪+‬ﻣﻮﻟﺘﻰ ﻣﺪﻳﺎ‬ ‫ﺭﻧﻮ ﺳﺎﻧﺪﺭﻭ ﺍﺳﺘﭗﻭﻯ‪-‬ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ )ﺗﻮﻣﺎﻥ(‬ ‫ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ )ﺗﻮﻣﺎﻥ(‬ ‫ﻫﻴﻮﻧﺪﺍﻯ ﺍﻛﺴﻨﺖ‪ 2017‬ﻛﺎﻣﻞ‪Blue-‬‬ ‫‪39/503/000‬‬ ‫‪42/000/000‬‬ ‫‪48/052/000‬‬ ‫‪53/000/000‬‬ ‫‪31/473/000‬‬ ‫‪32/700/000‬‬ ‫ﻫﻴﻮﻧﺪﺍﻯ ﺳﻮﻧﺎﺗﺎ ﺍﻝﺍﻑ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺟﻰﺍﻝﺍﺱ‬ ‫‪45/331/000‬‬ ‫‪54/000/000‬‬ ‫‪47/124/900‬‬ ‫‪54/200/000‬‬ ‫ﻫﻴﻮﻧﺪﺍﻯ ﺳﺎﻧﺘﺎﻓﻪ‪ .‬ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﻮﻓﻴﺲ‪.‬ﺍﺗﻮﭘﺎﺭﻙ‪2017‬‬ ‫‪38/942/000‬‬ ‫‪39/400/000‬‬ ‫‪121/900/000‬‬ ‫‪120/000/000‬‬ ‫ﻛﻴﺎ ﺭﻳﻮ ﺻﻨﺪﻭﻗﺪﺍﺭ ‪2017‬‬ ‫‪147/074/000‬‬ ‫‪141/000/000‬‬ ‫‪95/074/000‬‬ ‫‪91/300/000‬‬ ‫ﻛﻴﺎ ﺍﺳﭙﺮﺗﻴﺞ ﻛﺎﻣﻞ ‪ 2017‬ﻧﻴﻮﻓﻴﺲ ﻛﻴﻮ ﺍﻝ‬ ‫‪21/385/000‬‬ ‫‪21/900/000‬‬ ‫‪28/135/000‬‬ ‫‪27/800/000‬‬ ‫ﻛﻴﺎ ﺳﻮﺭﻧﺘﻮ ﺍﺗﺎﻕ ﺟﺪﻳﺪ ‪ 2,4‬ﻛﺎﻣﻞ ﺟﻰﺗﻰ‬ ‫‪66/057/000‬‬ ‫‪68/300/000‬‬ ‫‪99/158/000‬‬ ‫‪99/200/000‬‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﭘﺮﻳﻮﺱ ‪+2017‬ﺳﺎﻧﺮﻭﻑ‬ ‫‪56/300/000‬‬ ‫‪57/800/000‬‬ ‫‪55/700/000‬‬ ‫‪62/500/000‬‬ ‫ﻫﻴﻮﻧﺪﺍﻯ ﺍﻟﻨﺘﺮﺍ ‪ 2,0‬ﻛﺎﻣﻞ‪2017‬‬ ‫ﻫﻴﻮﻧﺪﺍﻯ ﺗﻮﺳﺎﻥ ‪- 2017‬ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﻮﻓﻴﺲ‪+‬ﺍﺗﻮﭘﺎﺭﻙ‬ ‫ﻛﻴﺎ ﭘﻴﻜﺎﻧﺘﻮ ‪2017‬‬ ‫ﻛﻴﺎ ﺭﻳﻮ ﻫﺎچ ﺑﻚ ‪ -‬ﻛﺎﻣﻞ ‪2017‬‬ ‫ﻛﻴﺎ ﺍﭘﺘﻴﻤﺎ ﺟﻰﺍﻑ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﻰﺗﻰ‪+‬ﺭﺍﺩﺍﺭ‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﭘﺮﻳﻮﺱ ‪ 2017‬ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫ﻟﻜﺴﻮﺱ ﺗﻰ‪ 200‬ﺍﻥﺍﻳﻜﺲ ﻫﻔﺖ ﻛﻠﻴﺪ‪-‬ﺍﻑﺍﺳﭙﺮﺕ ‪2017‬‬ ‫ﻟﻜﺴﻮﺱ ﺍچ ‪ 300‬ﺍﻥﺍﻳﻜﺲ ﻫﻔﺖ ﻛﻠﻴﺪ ‪2017‬‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ )ﺗﻮﻣﺎﻥ(‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ‬ ‫‪123/000/000‬‬ ‫‪147/226/000‬‬ ‫‪157/000/000‬‬ ‫‪162/900/000‬‬ ‫‪175/000/000‬‬ ‫‪194/950/000‬‬ ‫‪214/000/000‬‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ‬ ‫‪265/000/000‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫‪89/000/000‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫‪120/000/000‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫‪120/000/000‬‬ ‫‪199/244/000‬‬ ‫ﻧﺎﻣﻮﺟﻮﺩ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ‬ ‫‪215/000/000‬‬ ‫‪236/649/000‬‬ ‫‪283/000/000‬‬ ‫‪162/000/000‬‬ ‫‪154/000/000‬‬ ‫‪178/000/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪398/000/000‬‬ ‫‪393/000/000‬‬ ‫‪375/000/000‬‬ ‫‪375/000/000‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 26‬مهر ‪ 27 1396‬محرم ‪ 18 1439‬اکتبر ‪ 2017‬شماره ‪ 236‬پیاپی ‪2209‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ ضرورت همپایی خودروسازان‬ ‫با استانداردهای جهانی‬ ‫حسن قره ئی‪:‬‬ ‫ایجاد تفاوت معنی دار‬ ‫تعرفه گمرکی در‬ ‫واردات اس کی دی‪،‬‬ ‫ سی بی یو و سی کی دی‬ ‫برای به صرفه‬ ‫شدن تولید خودرو‬ ‫در کشور عراق‪،‬‬ ‫معافیت های مالیاتی بر‬ ‫تولیدکنندگان خارجی‬ ‫در عراق و حذف بهره‬ ‫بانکی برای تسهیالت‬ ‫تولیدی شرکت های‬ ‫خارجی از راهکارهایی‬ ‫است که می تواند بر‬ ‫روند توسعه صنعت‬ ‫خودرو در عراق‬ ‫تاثیرگذار باشد‬ ‫در بازدید معاون وزیر بازرگانی عراق ازمرکز تحقیقات سایپا اعالم شد‬ ‫توسعه همکاری های خودرویی ایران و عراق‬ ‫گروه خودرو‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در برنامه های اولویت دار صادراتی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت صادرات قطعه و خودرو در ردیف چهارم و ششم‬ ‫این اولویت بندی قرار گرفت تا نش��ان از اهمیت و جایگاه‬ ‫این صنعت در برنامه های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و همچنی��ن اقتصاد ایران باش��د‪ .‬یک��ی از معیارهای این‬ ‫وزارتخانه برای طبقه بندی این گروه‪ ،‬میزان ارزش افزوده‬ ‫کاالهای صنعتی عنوان ش��د و از انجا که صنعت خودرو‬ ‫همواره ارزش افزوده باالیی به همراه داشته در ردیف های‬ ‫برت��ر صادرات��ی قرار گرف��ت و دو خودروس��از داخلی که‬ ‫صادرات را در کنار تامین نیاز داخل در دس��تور کار خود‬ ‫قرار داده بودند نیز توانستند با فراهم کردن زمینه های این‬ ‫امر نس��بت به رونق صادرات اقدام کنند به طوری که در‬ ‫سال ‪ ۸۹‬سهم گروه خودروسازی سایپا از صادرات خودرو‬ ‫به‪ ۶۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد رس��ید‪ .‬سایت تولیدی ایران خودرو در‬ ‫عراق نیز از سال ‪ )۲۰۱۱( ۸۹‬شروع به کار کرد و تا پایان‬ ‫همان س��ال بیش از ‪ ۸‬هزار دستگاه از محصوالت تولیدی‬ ‫ان روان��ه بازار عراق ش��د‪ .‬در ان زمان ج��واد نجم الدین‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل وقت ایران خودرو ارزش صادرات ایران خودرو‬ ‫ب��ه عراق را حدود ‪ ۴۰۰‬میلی��ون دالر اعالم و اظهار کرده‬ ‫ب��ود ‪« :‬با نصب خطوط جدید در س��ایت ایران خودرو در‬ ‫ع��راق‪ ،‬این خطوط از انعطاف کامل��ی برخوردار خواهند‬ ‫بود و عالوه بر س��مند که اصلی تری��ن محصول صادراتی‬ ‫این گروه به عراق است امکان تولید رانا نیز در این سایت‬ ‫فراهم خواهد ش��د‪ » .‬روند صادرات به کشورهای همسایه‬ ‫تا س��ال ‪ ۹۴‬در حالی ادامه داشت که مشکالت موجود در‬ ‫حوزه بین المللی هم نتوانست بر این صادرات سایه بیندازد‬ ‫به طوری که س��ایپا توانس��ت در ان سال با بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون دالر خودرو و قطعات‪ ،‬بیش از ‪ ۶۰‬درصد صادرات‬ ‫خ��ودرو را به خود اختصاص دهد که نرخ رقابتی‪ ،‬مصرف‬ ‫س��وخت اقتصادی‪ ،‬خدمات پس از فروش و نرخ مناس��ب‬ ‫قطعات یدکی از جمله دالیل موفقیت صادراتی این گروه‬ ‫خودروسازی عنوان شد‪ .‬در نخستین ماه تابستان ‪ ۹۵‬بود‬ ‫که خودروسازان مهم ترین بازار صادراتی خود را از دست‬ ‫دادن��د‪ .‬دلیل اصلی این روند‪ ،‬وضع مقررات س��ختگیرانه‬ ‫مرب��وط به کیفیت از س��وی عراقی ها اعالم ش��د‪ .‬ادعای‬ ‫عراقی ه��ا برای بی کیفیت بودن خودروهای تولیدی ایران‬ ‫در حالی بود که این کشور تا سال ‪ ۹۴‬بازار نخست صادرات‬ ‫خودروهای ایرانی لقب گرفته بود و از این پس بود که رتبه‬ ‫نخس��ت و دوم صادرات خودرو به دو کش��ور کره و چین‬ ‫اختصاص یافت و ایران به پله هش��تم سقوط کرد‪ .‬این در‬ ‫حالی است که در بین سال های ‪ ۱۳۸۱‬تا ‪۲۰۰۳( ۱۳۹۱‬‬ ‫ت��ا ‪ ۲۰۱۳‬می�لادی) ایران در مجم��وع ‪ ۱۹۱‬هزار و ‪۲۰۷‬‬ ‫خ��ودرو ب��ه عراق صادر کرده بود‪ .‬س��وریه نیز مقصد دوم‬ ‫صادراتی خودروسازان ایرانی بود که با ورود داعش به این‬ ‫کش��ور و تخریب سایت های تولیدی خودروسازان ایرانی‪،‬‬ ‫ای��ن بازار نیز از دس��ت رفت‪ .‬کاه��ش صادرات خودرو به‬ ‫عراق همراه با پیامدهای منفی قابل توجهی برای صنعت‬ ‫خودرو ایران بود و بر نرخ رشد اقتصادی و همچنین ارزش‬ ‫افزوده خودروس��ازان تاثیر گذاش��ت‪ .‬این در حالی بود که‬ ‫خودروس��ازان در تالش برای ایجاد شبکه های نمایندگی‬ ‫ف��روش و خدم��ات پس از فروش در این کش��ور بودند تا‬ ‫بازاره��ای صادراتی خود را توس��عه دهن��د‪ .‬حال پس از‬ ‫گذش��ت بیش از یک س��ال از توقف صادرات محصوالت‬ ‫خودروسازان به بازار عراق‪ ،‬هیات عراقی با حضور در ایران‬ ‫و ش��رکت در همایش بزرگ تجارت ایران و عراق فرصت‬ ‫را برای مذاکره بیشتر با خودروسازان ایرانی فراهم دیدند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس ای��ن هیات تجاری ضم��ن بازدید از مرکز‬ ‫تحقیقات و نواوری س��ایپا خواستار صادرات خودروهای‬ ‫جدید و اتوماتیک س��ایپا به این کش��ور شدند‪ .‬پیش بینی‬ ‫ش��د س��هم خودروهای گروه خودروسازی سایپا در عراق‬ ‫افزایش یابد‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت» ولید حبیب‬ ‫موس��وی‪ ،‬معاون وزیر بازرگانی عراق در حاشیه برگزاری‬ ‫همای��ش ب��زرگ تجارت ایران و ع��راق در بازدید از مرکز‬ ‫تحقیقات و نواوری سایپا و اخرین دستاوردهای این گروه‬ ‫خودروس��ازی با اشاره به سابقه همکاری خوب این کشور‬ ‫با گروه خودروسازی س��ایپا و استقبال شهروندان عراقی‬ ‫از محصوالت س��ایپا اظهار کرد‪ :‬رشد و پیشرفت سایپا در‬ ‫چند س��ال گذشته در زمینه تولید و طراحی خودرو قابل‬ ‫تقدیر اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬گروه خودروسازی سایپا در بازار‬ ‫خودرو عراق سهم عمده ای دارد و با توجه به شرایط پیش‬ ‫رو به طور قطع با طراحی و تولید محصوالت جدیدی که‬ ‫در مرکز تحقیقات و نواوری گروه سایپا دیده شد این سهم‬ ‫به مراتب بیش��تر خواهد شد‪ .‬حبیب موسوی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬محصوالت ش��رکت س��ایپا از جایگاه ویژه ای در بازار‬ ‫عراق برخوردار اس��ت و ش��هروندان عراقی به محصوالت‬ ‫سایپا در زمینه های رفاهی و کاری ابراز عالقه می کنند که‬ ‫حضور بس��یار زیاد محصوالت گروه سایپا در خیابان های‬ ‫ع��راق دلیلی بر این موضوع اس��ت‪ ،‬عالوه ب��ر این بیانگر‬ ‫ارتباط تنگاتنگ دو کش��ور در تولید خودرو است‪ .‬معاون‬ ‫وزیر بازرگانی عراق افزود‪ :‬س��ایپا در زمینه رش��د فناوری‬ ‫در صنع��ت خودرو‪ ،‬روز به روز فاصله خود را با کش��ورهای‬ ‫صاح��ب نام کم کرده و طراحی و تولید محصوالت جدید‬ ‫در این مرکز نش��ان از رش��د و پیشرفت صنعت خودرو در‬ ‫ایران دارد‪ .‬وی اشتراکات فرهنگی‪ ،‬مذهبی و جغرافیایی‬ ‫را عاملی مهم در ایجاد رابطه دو کش��ور ایران و عراق در‬ ‫همکاری ه��ای اقتصادی از جمله تولید خودرو دانس��ت و‬ ‫افزود‪ :‬س��ابقه حضور و همکاری با س��ایپا در عراق بسیار‬ ‫خوب اس��ت و شرایطی ایجاد شده که همواره شهروندان‬ ‫عراقی از محصوالت سایپا استقبال می کنند‪ .‬معاون وزیر‬ ‫بازرگانی عراق یاداور ش��د‪ :‬کش��ور عراق در حوزه فعالیت‬ ‫صنعت خودرو از زیر ساخت های خوبی برخوردار است که‬ ‫امیدوارم با همکاری مرکز تحقیات و نواوری سایپا دوباره‬ ‫ش��اهد رش��د و ش��کوفایی صنعت خودرو در کشور عراق‬ ‫باشیم‪ .‬وی شهرک صنعتی اسکندریه را قلب صنعت عراق‬ ‫دانست و خاطرنشان کرد‪ :‬دولت عراق شرایط الزم را برای‬ ‫همکاری صنعتگران عراقی و ایرانی در این شهرک صنعتی‬ ‫فراهم کرده و امیدواریم به زودی ش��اهد تولید محصوالت‬ ‫مش��ترک ایران و عراق باشیم‪ .‬البته سایپا در این شهرک‪،‬‬ ‫س��ایت تولیدی خودرو دارد و درحال حاضر مشغول تولید‬ ‫محصوالت است‪ .‬وی بازار عراق را با توجه به افزایش سطح‬ ‫درام��د م��ردم‪ ،‬بازاری خوب و مهم ب��رای صنعت خودرو‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬درحال حاضر بیشتر خانواده های عراقی‬ ‫به طور متوس��ط ‪ ۲‬خودرو در منزل دارند و این نش��ان از‬ ‫ظرفیت باالی بازار عراق در تولید خودرو اس��ت‪ .‬حبیب‬ ‫موس��وی افزود‪ :‬امیدوارم س��ایپا برای حضور بهتر در بازار‬ ‫عراق با ارزیابی و نظرسنجی از شهروندان و صاحب نظران‬ ‫صنعت خودرو این کش��ور‪ ،‬محصولی مناس��ب با اقیلم و‬ ‫جغرافیای عراق تولیدکند و در اختیار ش��هروندان عراقی‬ ‫قرار دهد‪ .‬وی نمایش��گاه صنعت بغ��داد را با ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫بازدید بس��تری مناسب برای عرضه و نمایش خودروهای‬ ‫ایرانی در کنار س��ایر نش��ان های تجاری دنیا دانس��ت و‬ ‫اف��زود‪ :‬صنعت خودرو ایران هر س��ال با ق��درت تمام در‬ ‫این نمایشگاه شرکت می کند و امیدوارم امسال حضوری‬ ‫پررنگ تر از صنعتگران ایرانی نس��بت به گذش��ته در این‬ ‫نمایش��گاه داش��ته باش��یم‪ .‬معاون وزیر بازرگانی عراق از‬ ‫ایجاد شرایط مناسب و ارائه تسهیالت ویژه برای همکاری‬ ‫دوجانب��ه ایران و عراق در زمین��ه تولید و واردات خودرو‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬امیدوارم با توجه به مس��طح بودن عراق‪،‬‬ ‫س��ایپا اقدام به تولید خودروهای جدید و اتوماتیک خود‬ ‫در این کش��ور کند که به طور قطع با استقبال شهروندان‬ ‫عراق��ی همراه خواهد بود‪ .‬حس��ن قره ئ��ی‪ ،‬رییس مرکز‬ ‫مطالعات اس��تراتژیک گ��روه س��ایپا در همایش تجارت‬ ‫ای��ران و عراق گفت‪ :‬گروه خودرو س��ازی س��ایپا با تولید‬ ‫بیش از ‪ ۵۷۰‬هزار دس��تگاه خودرو سواری‪ ،‬تجاری سبک‬ ‫و سنگین موفق به کسب ‪ ۴۰‬درصد از سهم بازار ایران در‬ ‫س��ال گذشته ش��ده و توانسته با برنامه ریزی های جدید و‬ ‫همت کارکنان‪ ،‬برنامه تولید خود را امس��ال به میزان ‪۲۰‬‬ ‫درص��د افزایش دهد‪ .‬رییس مرکز مطالعات اس��تراتژیک‬ ‫گروه س��ایپا از توسعه فعالیت های این گروه و بهره برداری‬ ‫یک خط تولید جدید در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی خبر داد و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬س��هم س��ایپا از بازار عراق در ‪ ۵‬سال گذشته‬ ‫ب��ه طور میانگی��ن ‪ ۳۰‬درصد بوده و حجم قابل توجهی از‬ ‫ناوگان تاکس��یرانی عراق از خودرو های این گروه استفاده‬ ‫می کنن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬محصوالت گروه س��ایپا در عراق از‬ ‫طریق ‪ ۱۳‬نمایندگی به فروش می رسد و ‪ ۹‬مرکز تعمیرات‬ ‫و خدمات پس از فروش برای ارائه خدمات به مش��تریان‬ ‫فعالیت می کند‪ .‬قره ئی درباره برنامه های اینده در عراق‬ ‫اع�لام کرد‪ :‬گروه خودرو س��ازی س��ایپا به دنب��ال روابط‬ ‫ب��رد‪ -‬برد بوده و عالقه مند ب��ه فعالیت در تمامی زنجیره‬ ‫ارزش این صنعت در عراق است‪ .‬این گروه به دنبال ایجاد‬ ‫فرصت های ش��غلی مس��تقیم و غیر مس��تقیم در عراق از‬ ‫طریق افزایش تولید در س��ایت ع��راق و تامین قطعات و‬ ‫مواد اولیه از منابع محلی اس��ت‪ .‬وی در راس��تای بهبود‬ ‫شرایط تولید و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در‬ ‫کشور عراق پیشنهادهایی ارائه و تصریح کرد‪ :‬ایجاد تفاوت‬ ‫معنی دار تعرفه گمرکی در واردات اس کی دی‪ ،‬س��ی بی یو‬ ‫و س��ی کی دی برای به صرفه شدن تولید خودرو در کشور‬ ‫ع��راق‪ ،‬معافیت های مالیاتی ب��ر تولیدکنندگان خارجی‬ ‫در ع��راق و حذف به��ره بانکی برای تس��هیالت تولیدی‬ ‫ش��رکت های خارج��ی از راهکارهایی اس��ت که می تواند‬ ‫بر روند توس��عه صنعت خودرو در عراق تاثیرگذار باش��د‪.‬‬ ‫رییس مرکز مطالعات اس��تراتژیک گروه سایپا ادامه داد‪:‬‬ ‫ارائه تس��هیالت رقابتی لیزینگ ازسوی بانک های عراقی‬ ‫برای فروش خودرو‪ ،‬تخصیص زمین رایگان برای تسهیل‬ ‫در امر تولید و توسعه زیرساخت های لجستیک‪ ،‬ارتباطات‬ ‫و سیس��تم های بانکی این کشور‪ ،‬ش��تاب توسعه صنعت‬ ‫خودرو را بیشتر خواهد کرد‪.‬‬ ‫هندی ها‪ ،‬همکار جدید صنعت خودرو ایران‬ ‫بیش از یک س��ال و نیم از زمزمه های حض��ور هندی ها در صنعت خودرو‬ ‫ایران می گذرد‪ .‬در خرداد س��ال گذشته بود که شرکت تاتاموتورز‪ ،‬بزرگترین‬ ‫خودروس��از هن��دی اعالم کرد در نظ��ر دارد ‪ ۳‬خودرو تیاگو‪ ،‬بولت و ِزس��ت‬ ‫که جدیدترین مدل های این خودروس��از هس��تند را با اخری��ن فناوری روز‬ ‫در ایران تولید کند اما با گذش��ت زمان زی��ادی از این خبر‪ ،‬اقدامات اولیه و‬ ‫عملیاتی ان انجام نشد و حال عظیم خودرو در نظر دارد با مشارکت ماهیندرا‪،‬‬ ‫پ��ای هندی ها را به صنعت خودرو ایران باز کند‪ .‬البته این ش��رکت همکاری‬ ‫با دو ش��رکت چینی دیگر را ب��ه طور همزمان پیگیری ک��رده و در مجموع‬ ‫با س��رمایه گذاری بی��ش از ‪ ۱۲‬هزار میلیارد ریال مع��ادل ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر‬ ‫هم��کاری خود ب��ا چینی ها و هندی ها را نهایی کند‪ .‬به گزارش «گس��ترش‬ ‫صنعت» رضا عظیمی‪ ،‬رییس هیات مدیره عظیم خودرو با بیان اینکه سرمایه‬ ‫پیش بینی ش��ده در این قرارداد از س��ال اینده وارد کشور خواهد شد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این خودروها در خط تولید زاگرس خودرو تولید خواهد ش��د‪ .‬درحال حاضر‬ ‫این س��ایت ظرفیتی معادل ‪ ۵۰‬هزار دستگاه در سال دارد اما باید بخش های‬ ‫مهمی مانند اتاق رنگ و س��الن اصلی ارتقا یابد تا بتوانیم در طول دو س��ال‬ ‫به ظرفیت ‪ ۸۰‬هزار دس��تگاه و بعد از ‪ ۳‬س��ال به ظرفیت ‪ ۱۲۰‬هزار دستگاه‬ ‫خودرو در س��ال برس��یم‪ .‬وی عظیم خودرو را مرکز صادرات این‬ ‫محص��والت به بازارهای خاورمیانه اعالم و تصریح کرد‪ :‬بر اس��اس‬ ‫برنامه ریزی ه��ای انجام ش��ده ‪ ۲۰‬درصد از تولید س��االنه باید به‬ ‫کشورهای همسایه و خاورمیانه صادر شود‪ .‬همچنین ‪ ۱۲۰‬میلیون‬ ‫دالر از این س��رمایه گذاری به فروش لیزینگ��ی اختصاص خواهد‬ ‫یافت که س��ود لیزینگی پیش بینی ش��ده به می��زان قابل توجهی‬ ‫کاه��ش خواهد یافت‪ .‬عظیمی در ارتباط با خودروهایی با کیفیت‬ ‫باال و استانداردهای یورو ‪ ۵‬و ‪ ۶‬که در برنامه های تولید این شرکت‬ ‫وجود دارد نیز گفت‪ :‬یک ام پی وی به نرخ ‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۰‬میلیون تومان‪ ۳ ،‬خودرو‬ ‫در کالس شاس��ی بلند با قیمتی بین ‪ ۱۱۰‬تا ‪ ۱۴۰‬میلیون تومان‪ ،‬یک کراس‬ ‫اوور کوچ��ک با نرخ ‪ ۴۲‬تا ‪ ۴۹‬میلی��ون تومان نرخ و همچنین یک خودرو ‪۷‬‬ ‫نفره با نرخ حدود ‪ ۱۱۰‬تا ‪ ۱۲۰‬میلیون تومان از برنامه های این شرکت خواهد‬ ‫بود که ‪ ۳‬خودرو اخر با نش��ان تجاری ماهیندرا به فروش می رسد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬زاگرس خودرو سایت تولیدی بسیار بزرگی است و دو خط از این سایت‬ ‫به محصوالت فوتون و مابقی به این جوینت ونچر خواهد رسید‪ .‬درحال حاضر‬ ‫امکان تولید ‪ ۵۰‬هزار دستگاه خودرو در این سایت وجود دارد اما در ‪ ۴‬سال‬ ‫اینده این ظرفیت به ‪ ۱۲۰‬هزار دس��تگاه خواهد رسید‪ .‬این شرکت‬ ‫در برنامه خود با ش��رکت ماهیندرا که مالک شرکت طراحی پنین‬ ‫فارینا ایتالیا محس��وب می ش��ود‪ ،‬طراحی یک پلتف��رم ایرانی را در‬ ‫طول‪ ۸‬سال اینده پیش بینی کرده است‪.‬‬ ‫عظیمی درباره مسائل مطرح شده در زمینه پیش فروش خودرو ها‬ ‫توسط بعضی از شرکت ها از جمله عظیم خودرو در هفته گذشته و‬ ‫جنجال ایجاد شده با اشاره به اشتباه بزرگ در انتشار اخبار مربوط‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این موضوع مربوط به یک ایین نامه انضباطی در وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است که براساس ان هر شرکت بعد از ثبت سفارش‬ ‫بای��د برنامه فروش خود را اعالم و موافقت وزارتخانه را دریافت کند بنابراین‪،‬‬ ‫این موضوع هیچ ربطی به مجوز فعالیت نداشت‪ .‬عظیمی ادامه داد‪ :‬بنابراین‬ ‫بر اس��اس صحبت های انجام ش��ده و با در نظر گرفتن اینکه صنعت خودرو با‬ ‫بس��ته شدن ثبت س��فارش دچار مشکل های پیچیده ای ش��ده در انتظار باز‬ ‫شدن سایت ثبت سفارش هستیم و بعد از ان نسبت به دریافت موافقت های‬ ‫معم��ول وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت درباره ف��روش خودروهای وارداتی‬ ‫اقدام خواهیم کرد‪.‬‬ ‫تعیین مهلت��ی دو ماهه برای‬ ‫خودروس��ازان با ه��دف ارتقای‬ ‫استانداردهای خود که به دنبال‬ ‫سختگیرانه تر کردن استانداردها‬ ‫از سوی سازمان متولی این امر‬ ‫انجام ش��ده نشان داد که تنها با‬ ‫اعمال برخ��ی اقدامات بازدارنده‬ ‫سید مهدی مقدسی‬ ‫از س��وی دس��تگاه های متولی‬ ‫عضو کمیسیون صنایع‬ ‫و نظارت��ی بر جری��ان تولیدات‬ ‫و معادن مجلس‬ ‫داخلی می توان به استانداردهای‬ ‫مناس��ب کیف��ی و ایمن��ی در‬ ‫صنع��ت خودرو دس��ت یافت‪ .‬به طور قط��ع اهمیت برنامه های‬ ‫س��ختگیرانه دولت در ارتقای تولیدات داخلی و تعیین شروطی‬ ‫با هدف ارتق��ای ایمنی خودروها و همچنین فش��ارهای قانونی‬ ‫سازمان ملی استاندارد و پلیس راهور بر ممانعت از شماره گذاری‬ ‫برخی از خودروها بدون شک در ارتقای سطح ایمنی و استاندارد‬ ‫تولی��دات خودروس��ازان تاثیر مه��م و موثری خواهد گذاش��ت‪.‬‬ ‫هرچند نباید در این روند به حداقل اس��تانداردها قانع بود و باید‬ ‫در مقایس��ه با خودروس��ازان معتبر دنیا نسبت به ارتقای سطح‬ ‫اس��تانداردهای ایمنی و کیفی تالش بیش��تری کرد و اقدامات و‬ ‫برنامه ریزی های جدی تری انجام داد اما پیش نیاز تحقق این روند‬ ‫این اس��ت که خودروس��از برای تامین نیاز داخل به نحوی عمل‬ ‫کند که اشتیاقی به واردات خودرو وجود نداشته باشد و این مهم‬ ‫جز در مشارکت با نشان های جهانی محقق نخواهد شد‪ .‬در این‬ ‫مس��یر باید به وظیفه و نقش مجلس در ارتقای اس��تانداردهای‬ ‫ایمن��ی و کیفی تولیدات داخلی خودروس��ازان نی��ز توجه کرد‪.‬‬ ‫هم اکن��ون مجل��س دو وظیفه مهم در این زمین��ه برعهده دارد‬ ‫ب��ه طوری ک��ه در قانون الیحه ه��وای پاک برخ��ی مصوبات و‬ ‫الزاماتی به تصویب رس��یده که خودروس��ازان با رعایت انها باید‬ ‫اس��تاندارد ایمنی تولیدات را افزایش دهند‪ .‬همچنین مجلسی ها‬ ‫و به طور خاص تر کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬نظارت بر اجرای قوانین مصوب در حوزه صنعت خودرو‬ ‫و همچنین اجرای قراردادهای منعقدشده با شرکت های خارجی‬ ‫را برعهده دارد که درحال حاضر عملیاتی می شود‪.‬‬ ‫در این شرایط نباید به اهمیت نقش مصرف کنندگان در ارتقای‬ ‫س��طح تولیدات خودروس��ازان مهم بی توجه بود چرا که اشنایی‬ ‫مصرف کنن��دگان به حقوق خود و مطالبه ان از خودروس��ازان و‬ ‫از س��ویی اموزش عمومی و فرهنگ س��ازی در جامعه نسبت به‬ ‫خری��د محصوالت با کیفیت داخلی می تواند در رس��یدن به این‬ ‫هدف موثر باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سایپا پیشتاز در عرصه صادرات‬ ‫خودرو سواری‬ ‫جدیدتری��ن ام��ار از روند صادرات خودرو در کش��ور نش��ان‬ ‫می دهد گروه خودروس��ازی س��ایپا با کس��ب س��هم ‪ ۶۲‬درصد‬ ‫صادرات خودرو س��واری در ‪ ۶‬ماه نخست امسال همچنان مانند‬ ‫گذشته پیشتاز در عرصه صادرات خودرو کشور است‪ .‬به گزارش‬ ‫س��ایپا نیوز؛ بر اساس گزارش منتش��ر شده روی سایت گمرک‪،‬‬ ‫گروه خودرو س��ازی سایپا در ‪ ۶‬ماه نخست امسال توانست سهم‬ ‫‪ ۶۲‬درص��دی صادرات خودرو س��واری به خارج از کش��ور را به‬ ‫خود اختصاص دهد و س��ایر ش��رکت های خودروس��از در مدت‬ ‫مش��ابه تنه��ا ‪ ۳۸‬درصد ص��ادرات خودرو را به خ��ود اختصاص‬ ‫داده اند‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬گروه خودروس��ازی سایپا مانند‬ ‫س��ال های گذش��ته که ‪ ۸‬دوره به عنوان صادر کننده نمونه و ‪۲‬‬ ‫دوره صادرکننده ممتاز معرفی ش��ده بود در نیمه نخست امسال‬ ‫نیز پیشتازی خود را در عرصه صادرات خودرو و قطعات منفصله‬ ‫به خارج از کشور با سهم ‪ ۶۲‬درصدی حفظ کرده است‪ .‬امارها‬ ‫نش��ان می دهد بیشترین امار صادرات خودرو و قطعات منفصله‬ ‫به کشور عراق انجام شده است‪.‬‬ ‫قرارداد رنو و پژو در خطر‬ ‫تحریم های جدید علیه ایران‬ ‫با توجه به روابط تجاری میان فرانس��ه و ایران که تاریخچه ای‬ ‫دراز دارد‪ ،‬صنعتگران بزرگ فرانس��ه از جمله رنو‪ ،‬پژو و توتال در‬ ‫صورت بازگش��ت تحریم های بین المللی از سوی امریکا در خط‬ ‫مقدم تحریم ها و خطرات س��رمایه گذاری و فعالیت های تجاری‬ ‫ق��رار خواهند گرفت‪ .‬به گزارش خ��ودروکار‪ ،‬اوایل ماه اوت بود‬ ‫که رنو خوشحالی و رضایت خود را از راه اندازی سومین جوینت‬ ‫ونچر در ایران و همکاری با دو خودروساز مهم این کشور‪ ،‬ایران‬ ‫خودرو و س��ایپا اعالم کرده بود‪ .‬ایران یکی از فصول مهم برنامه‬ ‫استراتژیک رنو است که کارلوس گون اوایل اکتبر از ان رونمایی‬ ‫کرد‪ .‬رنو بر اس��اس این برنامه قرار اس��ت تا سال ‪ ،۲۰۲۲‬فروش‬ ‫س��االنه خود را در ایران تا ‪ ۲۵۰‬هزار دستگاه افزایش دهد‪ .‬حال‬ ‫اگر امریکا بخواهد تحریم علیه ایران را وارد فاز جدیدی کند رنو‬ ‫از لحاظ تجاری تحت تاثیر قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ای��ن گروه صنعت��ی فرانس��وی در اکتب��ر ‪ ،۲۰۱۶‬دو قرارداد‬ ‫همکاری و تولید با ایران خودرو و س��ایپا به ارزش ‪ ۷۰۰‬میلیارد‬ ‫یورو امضا کرد که بر اساس ان ظرفیت تولید خود را تا ‪ ۳۵۰‬هزار‬ ‫دس��تگاه در سال افزایش می دهد‪ .‬پژو همچنین موفق به کسب‬ ‫مناب��ع مال��ی از یکی از بانک های اروپایی ش��د که در نتیجه ان‬ ‫پیش بینی کرد بتواند تا ‪ ۵‬میلیارد یورو در ایران س��رمایه گذاری‬ ‫کن��د و در عرض چند ماه پژو م��دل ‪۲۰۰۸‬را در ایران به تولید‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫چهارشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 236‬پیاپی ‪2209‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 26‬مهر ‪1396‬‬ ‫‪ 27‬محرم ‪1439‬‬ ‫‪ 18‬اکتبر ‪2017‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪ :‬مجتبی اعتماد مقدم‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫صندوق های جسورانه در تهران‬ ‫نشس��ت بین الملل��ی صندوق های س��رمایه گذاری جس��ورانه با‬ ‫محوریت کش��ورهای دی‪-‬هش��ت در روزهای ‪ ۱۲‬ت��ا ‪ ۱۴‬اذر‪ ۹۶‬با‬ ‫همت دبیرخانه ش��بکه تبادل و انتقال فناوری دی‪-‬هشت (‪D- ۸‬‬ ‫‪ )-TTEN‬به میزبانی کش��ورمان در تهران برگزار می ش��ود‪ .‬به‬ ‫گزارش «گس��ترش صنعت» اکبر قنبرپور‪ ،‬معاون دبیر شبکه تبادل‬ ‫و انتق��ال فناوری دی‪-‬هش��ت در این زمینه گفت‪ :‬این نشس��ت با‬ ‫هدف اش��تراک تجربی��ات و افزایش ش��ناخت صندوق های ‪VC‬‬ ‫ب��ا یکدیگر و هم��کاری و هم افزایی میان انه��ا همزمان با برگزاری‬ ‫دومین دور مراسم اعطای جایزه علمی و فناوری پیامبر اعظم(ص)‬ ‫برگزار می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬بخش های مختلفی در این رویداد در نظر‬ ‫گرفته شده که از جمله انها می توان به پنل های همفکری در زمینه‬ ‫موضوعات روز این صندوق ها‪ ،‬ارائه مدل های کاری صندوق ها‪ ،‬ارائه‬ ‫چند داس��تان همکاری استارت اپ ها با صندوق های جسورانه‪ ،‬ارائه‬ ‫چند استارت اپ از کشورهای عضو به سرمایه گذاران‪ ،‬همفکری برای‬ ‫ایجاد یک تشکل میان صندوق های جسورانه‪ ،‬کارگاه های اموزشی‬ ‫و‪ ...‬اش��اره کرد‪ .‬قنبرپور اعالم ک��رد‪ :‬نباید فکر کنیم افزایش کنونی‬ ‫تعداد صندوق های جس��ورانه در کش��ورمان به این معنی است که‬ ‫وضعیت ما در منطقه و دنیا مناس��ب است و ما در امارهای جهانی‬ ‫در ای��ن زمین��ه جایگاه خوب��ی نداریم و نیاز به تالش و مش��ارکت‬ ‫بیش��تر و بهره گیری از تجربیات روز دنیا داریم‪ .‬برای مثال در بین‬ ‫‪ ۸‬کشور اس�لامی در حال توس��عه که گروه دی ‪-‬هشت را تشکیل‬ ‫داده اند‪ ،‬جایگاه ایران در دسترس��ی به سرمایه گذاری جسورانه رتبه‬ ‫ششم است‪.‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫فناوری های نوین در هفته ای که گذشت‬ ‫دانش و فناوری‬ ‫استفاده حداکثری بنگاه های صنعتی‬ ‫از جشنواره وب و کسب و کار‬ ‫مع��اون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت بر لزوم‬ ‫بهره من��دی بنگاه ه��ای صنعت��ی از جدیدتری��ن فناوری ها و‬ ‫ابزار های توس��عه فناوری اطالعات به منظور توس��عه تعامالت‬ ‫الکترونیک تاکید کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از جش��نواره وب و‬ ‫کسب و کار‪ ،‬محسن صالحی نیا‪ ،‬معاون امور صنایع وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت ضمن اعالم حمایت از دومین جش��نواره وب‬ ‫و کس��ب و کار و دعوت از صاحبان بنگاه های صنعتی کوچک‪،‬‬ ‫متوس��ط و ب��زرگ گفت‪ :‬ت�لاش در جهت کمک به رش��د و‬ ‫ش��کوفایی اقتص��ادی بنگاه های تولید داخ��ل به ویژه از طریق‬ ‫توس��عه تعامالت الکترونیک الزم و ضروری اس��ت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫بنگاه های صنعتی کش��ور باید بر پایه چنی��ن باوری با مغتنم‬ ‫ش��مردن فرصت فراهم ش��ده در راس��تای تحقق اهداف مورد‬ ‫نظر گام بردارند‪ .‬این عضو ش��ورای سیاس��ت گذاری جشنواره‬ ‫گف��ت‪ :‬از انجا که تاکنون بخش عمده ای از بنگاه های صنعتی‪،‬‬ ‫معدنی و تجاری کش��ور ان طور که باید از مزایای کسب و کار‬ ‫در فضای مجازی بهره مند نش��ده اند این امر س��بب از دس��ت‬ ‫دادن فرصت های نوظه��ور حاصل از ارتباطات در دنیای امروز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬انتظار می رود اکنون ک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت با تدوین ش��اخص های پورتال های برتر کس��ب و کار‬ ‫به دنبال فرهنگ س��ازی و توس��عه نفوذ فن��اوری اطالعات در‬ ‫فرایند های کسب و کار اقتصادی است‪ ،‬بنگاه های صنعتی نیز‬ ‫با حضور و مش��ارکت در این جشنواره فرصت به وجود امده را‬ ‫غنیمت ش��مرده و ضمن اطالع از اخرین فناوری ها و ابزار های‬ ‫توس��عه فناوری اطالعات و پیاده س��ازی انها از مزایای توسعه‬ ‫تجارت و تعامالت الکترونیک بهره مند شوند‪.‬‬ ‫معاون امور صنایع عنوان کرد‪ :‬به منظور حمایت و مشارکت‬ ‫بنگاه ه��ای صنعت��ی در ای��ن جش��نواره ابالغیه هایی توس��ط‬ ‫دفات��ر تخصصی معاونت ام��ور صنایع به مدی��ران انجمن ها و‬ ‫اتحادیه های صنعتی سراس��ر کشور ارسال شده و امید است با‬ ‫تالش و اطالع رسانی انها و تشویق بنگاه ها برای حضور هر چه‬ ‫پر رنگ تر خود‪ ،‬گام های موثری در راس��تای توس��عه تعامالت‬ ‫الکترونیک بنگاه های صنعتی کشور برداشته شود‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‪« ،‬گسترش صنعت»‬ ‫فناوری هایی در صنعت اب‬ ‫ابراهی��م رییس��ی‪ ،‬کارش��ناس مطالعات‬ ‫اقتصاد اب به «گسترش صنعت» می گوید‪:‬‬ ‫فناوری های نوین امروزه قادر هس��تند اب‬ ‫مصرفی بخش کشاورزی را کاهش دهند به‬ ‫عنوان نمونه در برخی از کشورهای خارجی‬ ‫سنس��ورها و حس��گر هایی مورد اس��تفاده‬ ‫ق��رار می گیرند ک��ه می��زان رطوبت خاک‬ ‫را تش��خیص می دهن��د و در نتیجه نی��ازی به ابیاری‬ ‫دوباره گیاهان احس��اس نمی شود و به اندازه و با دقت‬ ‫بیشتری اب به گیاهان داده می شود؛ تا جایی که گفته‬ ‫می ش��ود همین روش تا ‪ ۲۵‬درصد باعث صرفه جویی‬ ‫اب می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬فناوری های دیگ��ری نیز وجود دارد که‬ ‫مرب��وط به پیدا کردن نش��تی لوله های اب اس��ت‪ .‬در‬ ‫کن��ار ان نرم افزارهایی نیز به کار می رود که مربوط به‬ ‫تنظیم جریان ابیاری است و قادر است میزان ورودی‬ ‫و مصرف را اندازه گیری کند‪ .‬رییس��ی تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬برخی دیگ��ر از فناوری های مرتبط با‬ ‫مدیریت منابع اب مربوط به تولید بذر است‪.‬‬ ‫به عبارتی بذرهایی تولید می شوند که میزان‬ ‫اب کمتری را برای رش��د نیاز دارند‪ .‬بدیهی‬ ‫است که چنین فناوری هایی می تواند زمینه‬ ‫مدیری��ت مصرف ان��رژی را محقق کند‪ .‬در‬ ‫کنار ان به اینترنت اشیا هم می توانیم اشاره کنیم‪ .‬به‬ ‫عنوان نمونه در کالیفرنیا فناوری اطالعات توانسته در‬ ‫صرفه جویی اب به کش��اورزان کمک ویژه ای کند‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس مطالعات اقتصاد اب معتقد اس��ت باید در‬ ‫کش��ور ما نهاد یا س��ازمان مسئولی وجود داشته باشد‬ ‫تا وظیفه پیگیری چنین رابطه هایی بین فناوری های‬ ‫نو و مصرف اب را داش��ته باش��د‪ .‬بدیهی اس��ت باید‬ ‫فناوری های متناس��ب با کشور ما به کار رود که بتواند‬ ‫اثر بخشی زیادی داشته باشد‪.‬‬ ‫حل چالش های صنعت و دانشگاه‬ ‫برات قبادیان‪ ،‬مع��اون اموزش‪ ،‬پژوهش‬ ‫و فن��اوری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬سال هاست‬ ‫ک��ه ارتب��اط بین صنع��ت و دانش��گاه کم‬ ‫ش��ده و همی��ن فاصله باع��ث بی اعتمادی‬ ‫این دو به همدیگر ش��ده است‪ .‬البته برای‬ ‫اینک��ه این ارتب��اط و اعتماد برقرار ش��ود‬ ‫تالش هایی شده است‪ .‬به عنوان نمونه در این زمینه‬ ‫تفاهمنامه هایی میان وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری امضا ش��ده که در‬ ‫حال اجرایی شدن است‪ .‬وی افزود‪ :‬در این بین بخش‬ ‫صنعت پذیرفته که بیش از ‪ ۱۰۰‬اس��تاد دانش��گاه و‬ ‫دارندگان مدرک دکترا در دو برنامه فرصت مطالعاتی‬ ‫پسادکترا بپذیرد که به نظر می رسد پیشگامی صنعت‬ ‫در این بین بسیار مطلوب بوده است‪.‬‬ ‫هرچند بخش دانش��گاهی تمای��ل کمتری به این‬ ‫بهره وری زیربنا می خواهد‬ ‫روی��ا طباطبایی ی��زدی‪ ،‬ریی��س س��ازمان‬ ‫بهره وری ایران به «گس��ترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫س��ازمان ملی به��ره وری ایران ب��ه عنوان یک‬ ‫نه��اد حاکمیتی در امر بهره وری بیش��تر نقش‬ ‫سیاس��ت گذار‪ ،‬برنامه ری��ز و پایش کنن��ده‬ ‫به��ره وری را دارد‪ .‬ب��ه عنوان نمون��ه‪ ،‬نظارت‬ ‫و ابالغ ش��یوه نامه های س��نجش به��ره وری از‬ ‫س��وی س��ازمان ملی بهره وری ایران انجام می شود و این‬ ‫خود ارگان ها هس��تند که باید ب��رای ارتقای بهره وری در‬ ‫س��ازمان خود گام بردارند‪ .‬البته الزمه این روند وجود یک‬ ‫نهاد قوی متولی بهره وری است که در این دستگاه ها وجود‬ ‫داش��ته باش��د و این موضوع فقط مختص دس��تگاه های‬ ‫دولتی و قوه مجریه نیس��ت بنابراین نقش��ی که س��ازمان‬ ‫ملی بهره وری ایران در س��طح کالن‪ ،‬بخش��ی‪ ،‬بنگاهی و‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫اس��تانی باید داشته باش��د به عنوان برنامه ریز‪،‬‬ ‫سیاس��ت گذار‪ ،‬تس��هیل کننده‪ ،‬ابالغ کنن��ده‬ ‫شیوه نامه ها برای یکسان س��ازی استانداردها‬ ‫و روش ه��ا‪ ،‬اموزش دهن��ده و هماهنگ کننده‬ ‫اس��ت‪ .‬بدین ترتیب ما «برنامه جامع بهره وری‬ ‫کش��ور» را تدوین کردیم که به ابالغ رسمی نیز‬ ‫رس��یده است که حدود دو سال از ان می گذرد‪.‬‬ ‫«نظامنامه متولیان بهره وری» ازس��وی رییس س��ازمان‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی وقت به دس��تگاه ها ابالغ ش��د که‬ ‫براساس ان دستگاه ها باید درصدد تقویت نهادهای متولی‬ ‫بهره وری باشند‪ .‬همچنین شیوه نامه سنجش بهره وری را‬ ‫برای ‪ ۲۳‬دستگاه ارسال کرده ایم از جمله خود سازمان ملی‬ ‫بهره وری ایران‪ ،‬چرا که این سازمان نیز باید ببیند بهره وری‬ ‫خود در چه حد است تا در جهت ارتقای ان گام بردارد‪.‬‬ ‫انجمن برای طراحان‬ ‫داوود اکب��ری‪ ،‬عض��و هی��ات موس��س‬ ‫انجمن صنفی تخصص��ی طراحی صنعتی‬ ‫به «گسترش صنعت» گفت‪ :‬وظیفه انجمن‬ ‫صنفی طراحی صنعتی نخست تنظیم شرح‬ ‫خدمات حرفه طراحی صنعتی خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ه ای��ن معنی که معلوم ش��ود رش��ته‬ ‫طراح��ی صنعت��ی چ��ه خدمات��ی را ارائه‬ ‫می دهد‪ .‬ب��ه عبارتی نوع تخص��ص طراحی صنعتی‬ ‫مشخص و معلوم ش��ود‪ .‬در مرحله بعد تعیین تعرفه‬ ‫خدمات قیمتی طراحی صنعتی اس��ت‪ .‬بدیهی است‬ ‫تاکنون نهادی وجود نداشته تا برای خدمات طراحی‬ ‫صنعتی قیمت گذاری کند‪.‬‬ ‫برنامه بعدی تعیین حقوق حرفه ای اعضای صنف‬ ‫طراحان صنعتی اس��ت چرا که ت��ا امروز نهادی برای‬ ‫دفاع از حقوق حرفه ای انها وجود نداش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫تنظی��م لوای��ح و مق��ررات از دیگ��ر‬ ‫برنامه ه��ای این انجمن اس��ت زیرا برخی‬ ‫قوانین از س��وی نهادهایی همچون شورای‬ ‫ش��هر انجام می ش��ود که نیاز است انجمن‬ ‫انها را پیگیری کند‪.‬‬ ‫برنامه دیگر این انجم��ن رویکرد ترویجی طراحی‬ ‫و توس��عه خواه��د ب��ود به ای��ن معنی ک��ه مفهوم‬ ‫طراحی صنعت��ی در قالب فعالیت های انجمن ترویج‬ ‫شود‪.‬‬ ‫برنام��ه دیگ��ر طبقه بن��دی ش��رکت های طراحی‬ ‫صنعت��ی اس��ت‪ .‬بدیهی اس��ت تمامی ش��رکت های‬ ‫طراحی صنعتی دارای دسته بندی معین نیستند‪.‬‬ ‫اقتصاد و صنعت با اهالی بهارستان‬ ‫علی قربانی‪ ،‬عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی‬ ‫درباره تقویت پول ملی گفت‪ :‬حفظ ارزش پول ملی یکی از وظایف بانک مرکزی‬ ‫اس��ت که البته انجام این مهم باید براساس اتخاذ تدابیر صحیح اقتصادی باشد‪.‬‬ ‫دس��توری نگه داش��تن حفظ ارزش پول ملی کش��ور در براب��ر ارزهای خارجی‬ ‫غیر کارشناس��ی و غیرقابل قبول اس��ت چرا که انجام این کار بیش از یک مقطع زمانی امکان پذیر‬ ‫نیست‪ .‬به طور قطع یکسان سازی نرخ ارز نیز به صورت دستوری ممکن نمی شود و برای انجام این‬ ‫مهم نیاز به اعمال سیاست های اقتصادی موثر و کسب درامدهای ارزی پایدار است‪ .‬رشد تورم در‬ ‫کاهش ارزش پول ملی تاثیر گذار اس��ت بنابراین باید با کنترل نرخ تورم و همچنین تقویت تولید‬ ‫ملی تالش کرد تا قدرت پول ملی ارتقا یابد‪ .‬دس��تیابی به رشد اقتصادی پایدار الزمه تقویت پول‬ ‫ملی است و در این راستا باید مسائل تولید کنندگان و صادر کنندگان کشور رفع شود‪ .‬درحال حاضر‬ ‫کش��ور از منابع و ظرفیت های خوبی برای تولید ثروت برخوردار است که با نیل به اهداف اقتصاد‬ ‫مقاومتی و تولید ثروت می توان ارزش پول ملی را تقویت کرد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬مرکز امار ایران‬ ‫حوزه نشان داده است‪ .‬تا جایی که تاکنون‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬نف��ر اعالم امادگ��ی کردند که‬ ‫خوش��بختانه تع��دادی از ای��ن ‪ ۳۰‬نفر نیز‬ ‫جذب کار ش��ده اند‪ .‬صنایع ما می خواهند‬ ‫توسعه و نوس��ازی و نواوری داشته باشند‬ ‫از این رو نیاز مند منابع انسانی توسعه یافته‬ ‫و محقق هس��تند و از طرف دیگر استادان‬ ‫ما نیاز دارند که پژوهش داش��ته باش��ند‪ .‬از طرفی با‬ ‫ای��ن برنام��ه ارتباط بی��ن صنعت و دانش��گاه برقرار‬ ‫می ش��ود بنابراین از یک طرف صنعت س��ود می کند‬ ‫و از طرف دیگر دانش��گاه‪ .‬یعنی از یک طرف صنعت‬ ‫مش��کالت خ��ود را حل می کند و به س��مت نواوری‬ ‫می رود و از طرف دیگر اس��تادان دانش��گاه با صنعت‬ ‫پیوند می خورند به این معنی که کار پژوهشی واقعی‬ ‫انجام می دهند و مسئله محور‪ ،‬هدف گرا و ماموریت گرا‬ ‫عمل می کنند‪.‬‬ ‫نورمحمد تربتی نژاد‪ ،‬عضو کمیس��یون کشاورزی مجلس اظهارکرد‪ :‬هر‬ ‫نوع حمایتی در بخش کشاورزی به کشاورزان کمک می کند تا تولید انها‬ ‫دارای صرفه اقتصادی باش��د و انها را تش��ویق می کند‪ .‬به تدریج براساس‬ ‫تولیدات دانش بنیان که نیاز به یارانه نداشته باشد باید به سمتی حرکت‬ ‫کنیم که کشاورزان روی پای خود بایستند و نیازی به حمایت های دولت نداشته‬ ‫باش��ند‪ .‬باید سا زو کارهایی ازطرف وزارت جهاد کشاورزی و مسئوالن امر طراحی‬ ‫ش��ود تا کمک های یارانه ای منتج به تولیدات دانش بنی��ان‪ ،‬با صرفه اقتصادی و‬ ‫دارای مش��تری خارجی شود و بتوانند درامدهای بهتری داشته باشند و به رونق‬ ‫اقتصادی کش��ور کمک کنند‪ .‬باید برنامه ای وجود داشته باشد تا با تغییر وزیران‬ ‫و معاونان برنامه ها دس��تخوش تغییرات نش��ود‪ ،‬اگر در یک یا دو برنامه توس��عه‬ ‫با برنامه ریزی منس��جم هدف گذاری دقیق ش��ود به نتایج مطلوبی دس��ت پیدا‬ ‫می کنیم‪ .‬عضو کمیسیون کشاورزی‪ ،‬اب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی‬ ‫محس��ن بیگلری‪ ،‬عض��و کمیس��یون برنامه‬ ‫و بودجه مجلس اظهارکرد‪ :‬متاس��فانه ش��اهد‬ ‫افزایش نرخ دالر هستیم که حرف های ترامپ‬ ‫نیز بر این مس��ئله بی تاثیر نبوده اما احس��اس‬ ‫می شود که این افزایش قیمت‪ ،‬حباب ایجاد شده ازسوی دالالن‬ ‫و واسطه گران است‪ .‬عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه‬ ‫و محاسبات مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ما باید به دنبال‬ ‫ی��ک نرخ واحد برای دالر و تک نرخی کردن ان باش��یم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر در تنظیم بودجه س��ال اینده مشکل داریم که نرخ‬ ‫دالر را بر چه میزانی قراردهیم‪ .‬امیدواریم هرچه زودتر این حباب‬ ‫ایجاد شده در بازار ارز ترکیده و دالر به نرخ واقعی خود باز گردد‪.‬‬ ‫حرکت دولت به سمت تک نرخی کردن ارز یکی از الزامات است ‪.‬‬ ‫با تاکید بر اینکه در صادرات اضافه تولید گندم کشور به دیگر نقاط جهان‬ ‫به عنوان یک کاالی اس��تراتژیک با مشکل مواجه هستیم زیرا نرخ ما بیش‬ ‫از نرخ جهانی ان اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اگر در دو برنامه توس��عه صرف نظر از‬ ‫تغییرات دولت ها با هدف گذاری مناس��ب پی��ش برویم‪ ،‬می توانیم به تولید‬ ‫محصوالت دانش بنیان دس��ت پیدا کنیم‪ .‬دبیر مجمع نمایندگان استان گلستان‬ ‫با تاکید بر اینکه تمامی کشورها خواستار خرید مرغ ایرانی نیستند‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫مرغ ه��ای ایرانی دارای وزن باالیی اس��ت که کش��ورهای دیگ��ر عالقه به مرغ با‬ ‫وزن کمتر دارند و همچنین کش��ورهایی که به میزان سالمت مردم توجه دارند‬ ‫و کیفیت گوش��ت و میزان چربی در اندام های مختلف مرغ را بررس��ی می کنند‬ ‫استانداردهای مختلف خود را دارند‪ .‬اگر بخواهیم در سطح بین الملل موفق باشیم‬ ‫و صادرات ما پایدار باشد در بعد کمی و کیفی نیز تولیدات ما باید استانداردهای‬ ‫الزم کشورهای هدف را داشته باشد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!