روزنامه گسترش صنعت شماره 239 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 239

روزنامه گسترش صنعت شماره 239

روزنامه گسترش صنعت شماره 239

‫سال بیست و نهم‬ ‫بررسی سهم خودروسازان از واردات خودرو در ‪ ۶‬ماه امسال نشان داد‬ ‫پیاپی ‪2212‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪239‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫انحصار جدید در بازار خودرو‬ ‫حمایت دولت از خودروس��ازان در س��ال های گذش��ته با هدف جان گرفتن این صنعت با تکیه بر راهکارهای متعدد ادامه یافت تا جایی که منجر به توقف واردات با هدف رونق‬ ‫تولید و افزایش اس��تقبال از تولیدات داخلی ش��د‪ .‬انتقاد به این محدودیت و در خدمت قراردادن واردات به نفع تولید تا جایی ادامه یافت که دولت با هدف شکس��تن این انحصار‬ ‫افزایش واردات و ازاد بودن ان را در دس��تور کار قرار داد‪ .‬در چند س��ال اخیر و به واس��طه انعقاد قراردادهای خودروس��ازان با شرکای خارجی واردات برخی از خودروها در قالب‬ ‫این قراردادها راه خودروسازان را به موضوع واردات خودروهای کامل باز کرد‪ .‬این اتفاق برای خودروسازان که می توانستند با تغییر در عرضه بازار را مدیریت کرده و در اختیار‬ ‫خود قرار دهند‪ ،‬خوب بود‪ .‬خودروسازانی که در چند سال اخیر و به واسطه تغییر ذائقه مصرف کنندگان سهم زیادی از بازار خود را در اختیار خودروهای وارداتی قرار داده بودند‬ ‫حال با این روند قادر بودند با واردات خودروهای به طور کامل ساخته شده شرکای خارجی سهم خود را در بازار افزایش دهند‪.‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 30‬مهر ‪1396‬‬ ‫‪ 2‬صفر ‪1439‬‬ ‫‪ 22‬اکتبر ‪2017‬‬ ‫‪7‬‬ ‫گزارشموسسهرتبه بندیبین المللی‪ CI‬ازرتبهحاکمیتیاقتصادایران‬ ‫ش روی اقتصاد ایران‬ ‫چشم انداز «باثبات» پی ‬ ‫موسس�ه رتبه بن�دی بین الملل�ی ‪ )Capital Intelligence (CI‬در گزارش�ی وضعیت‬ ‫چش�م انداز اقتص�اد ای�ران را در کوتاه م�دت و میان م�دت به نس�بت مطل�وب توصیف و‬ ‫پیش بین�ی کرد رش�د تولی�د ناخالص داخلی در س�ال ‪ ۱۳۹۸‬به طور متوس�ط به ‪ ۴‬درصد‬ ‫خواهد رس�ید‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬این موسس�ه پیش بینی کرده خروج احتمالی امریکا از برجام‬ ‫هیچ تاثیری بر پایبندی اروپا به برجام نخواهد گذاشت و تاثیر این تحوالت در چشم انداز‬ ‫اقتصاد ایران محدود است‪.‬‬ ‫ب�ه گزارش «گس�ترش صنعت» موسس�ه بین الملل�ی رتبه بندی کاپیت�ال اینتلیجنس‬ ‫(‪ )Capital Intelligence-CI‬جمعه ‪۲۸‬مهر گزارش�ی از چش�م انداز اقتصادی ایران در‬ ‫بخش های مختلف منتشر کرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫صدور‪ ۳‬مجوز سرمایه گذاری برای تولید انرژی خورشیدی در این استان کویری نشان داد‬ ‫رغبت سرمایه گذاران خارجی به افتاب یزد‬ ‫‪3‬‬ ‫فقط در تهران‬ ‫نا م و نام خانوادگی‬ ‫ ادرس محل دریافت نشریه‬ ‫شماره تلفن همراه و ثابت‬ ‫ کدملی‬ ‫کد پستی‬ ‫لطفا مشخصات ذیل را کامل به شماره ‪ 88722735‬فکس و یا به ‪ tozi.smtnews@gmail.com‬ایمیل فرمایید‪.‬‬ ‫در ضمن با هر روزنامه ‪ 2‬نشریه دیگر به صورت هفته نامه‪ ،‬دو هفته نامه و‪ ...‬تحویل خواهد شد‪.‬‬ ‫‪Telegram.me/smtnews‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اقتصاد سیاسی‬ ‫‪ 30‬مهر ‪ 2 1396‬صفر ‪ 22 1439‬اکتبر ‪ 2017‬شماره ‪ 239‬پیاپی ‪2212‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫رفع معضل کارگران فصلی‬ ‫به امار کاربردی نیاز دارد‬ ‫خبر‬ ‫تغییر استراتژی‬ ‫با خروج امریکا از برجام‬ ‫یک اس��تاد اقتصاد دانشگاه تهران‬ ‫گفت‪ :‬کش��ورهایی مثل چین‪ ،‬هند یا‬ ‫کره جنوب��ی از جمله متقاضیان اصلی‬ ‫نفت ایران کامال با مواضع ایران همراه‬ ‫هس��تند و عقب نشینی نخواهند کرد‪.‬‬ ‫محمد خوش چه��ره‪ ،‬اس��تاد اقتصاد‬ ‫دانش��گاه تهران در گفت وگ��و با ایلنا‬ ‫درب��اره تاثیر تصمی��م ترامپ مبنی بر‬ ‫خ��روج احتمالی از برجام بر فروش و س��رمایه گذاری های نفتی‬ ‫در ای��ران اظهارکرد‪ :‬اکن��ون بازار نفت ایران ماهیتی ش��ناخته‬ ‫شده دارد و تقاضاها شکل گرفته اما ممکن است شکل ظاهری‬ ‫طوری طراحی ش��ود که ایران را از مسیرها و بزرگراه های اصلی‬ ‫ب��ه جاده های فرعی بکش��انند ام��ا در کل این گونه نیس��ت که‬ ‫صنعت نفت کشور متضرر شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در مس��یری ک��ه دولت امریکا دنب��ال می کند به‬ ‫ط��ور قطع متضرر اصلی دالل ها‪ ،‬اقتصاد جهانی و ش��رکت های‬ ‫نفتی ک��ه رویه امریکا را بپذیرند‪ ،‬خواهند بود‪ .‬ضمن اینکه باید‬ ‫گفت در ش��رایط کنونی اکثریت شیفته فعال بودن جریان نفت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫خوش چهره با بی��ان اینکه اتحادیه اروپ��ا در موضع حداقلی‬ ‫همس��ویی با امریکا قرار دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اکنون کش��ورهایی‬ ‫مث��ل چین‪ ،‬هند یا کره جنوبی از جمل��ه متقاضیان اصلی نفت‬ ‫ایران کامال با مواضع ایران همراه هستند و عقب نشینی نخواهند‬ ‫کرد‪ ،‬بنابراین س��خنان رییس جمهوری امریکا یا هر اقدامی که‬ ‫در مخالفت با برجام داش��ته باشد نمی تواند فروش نفت ایران را‬ ‫تحت تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه بازار نفت ایران در جریان گیر ودار برجام‬ ‫و موضع گیری های ترامپ دچار نوس��ان و باال و پایین نمی شود‪،‬‬ ‫یاداور شد‪ :‬اکنون موضع اروپا در تقابل با ایران نیست‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ارشد اقتصاد در پاس��خ به اینکه ایا قرارداد یا‬ ‫ورود ب��ه مذاکره با کمپانی های نفتی امریکایی می توانس��ت بر‬ ‫موضع ترامپ نس��بت به ایران و برجام تاثیرگذار باش��د یا خیر‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬درحال حاضر می بینیم که امری��کا با مکزیک هم پیمانی‬ ‫دارد اما طبق دس��تور دولت ایاالت متحده پیمان های قبلی که‬ ‫منطقی نیز منعقد ش��ده و البته ربطی هم به ایران ندارد را لغو‬ ‫می کند‪ ،‬بنابراین امریکا پیمان شکن است و ترامپ به عنوان یک‬ ‫بیزنس من‪ ،‬مصداق بارز پیمان شکنی اقتصادی است‪.‬‬ ‫مهم ترین معیاری که‬ ‫این موسسه برای‬ ‫رتبه مطلوب بودن‬ ‫چشم انداز اقتصاد‬ ‫ایران بر ان تاکید کرده‬ ‫موضوع برجام و رفع‬ ‫تحریم هاست‪ .‬براساس‬ ‫گزارش این موسسه‬ ‫نتایج رتبه بندی گویای‬ ‫این است که به دنبال‬ ‫رفع تحریم های مالی‬ ‫و اقتصادی ناشی از‬ ‫برنامه هسته ای ایران‪،‬‬ ‫چشم انداز اقتصادی‬ ‫و مالی کوتاه مدت تا‬ ‫میان مدت این کشور به‬ ‫نسبت مطلوب است‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در س��ال ها و ماه ه��ای‬ ‫گذش��ته متاس��فانه ش��اهد‬ ‫تعطیلی بس��یاری از کارخانه ها‬ ‫و واحده��ای تولی��دی بودیم‪.‬‬ ‫این موضوع عالوه ب��ر اینکه به‬ ‫س��اختار تولید و اقتصاد کشور‬ ‫اسیب هایی وارد کرد‪ ،‬باعث شد‬ ‫حسین ساسانی‬ ‫صف بیکاران نیز طوالنی تر شود‬ ‫کارشناس اقتصاد و صنعت‬ ‫و چالش های این حوزه افزایش‬ ‫یابد‪ .‬اکنون بخش تولید کشور‬ ‫با توان اندکی نسبت به صف افراد جویای کار روند خود را ادامه‬ ‫می دهد و این موضوع مشکالتی را به وجود اورده است‪.‬‬ ‫همچنین با توجه به اینکه در ‪ 6‬ماه دوم سال قرار گرفته ایم‪ ،‬با‬ ‫مشکل بیکاری های فصلی نیز روبه رو هستیم‪ .‬بخش قابل توجهی‬ ‫از مش��اغل در ‪ 6‬ماه دوم س��ال از بین می رون��د و کارگرانی که‬ ‫در ای��ن حوزه ه��ا فعالیت می کنند‪ ،‬در این م��دت به طور عمده‬ ‫یا بیکار هس��تند یا با مش��اغل غیرضروری و غیرکاربردی امرار‬ ‫معاش می کنند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬موضوعی که اکنون به عنوان یکی از نیازهای‬ ‫اصلی مطرح می شود‪ ،‬رفع معضل کارگران فصلی است‪ .‬برای رفع‬ ‫این مش��کل راهکارهایی وجود دارد و در بس��یاری از کشورهای‬ ‫دنیا برای رفع این پدیده راهکارهایی درنظر گرفته ش��ده‪ ،‬اما در‬ ‫ای��ران به دلیل نبود امار مش��خص و معی��ن از کارگران فصلی‪،‬‬ ‫متاسفانه برنامه ای راهبردی نمی توان برای انها درنظر گرفت‪.‬‬ ‫یک��ی از سیاس��ت هایی ک��ه در دنیا ب��رای رفع این مش��کل‬ ‫طرح ریزی ش��ده‪ ،‬هدایت نیروی کار در فصل بیکاری به س��مت‬ ‫مشاغل ساده صنعتی است‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬در ‪ 6‬ماه دوم نیاز به‬ ‫برخی کاالها و محصوالت بیشتر می شود‪ .‬در این شرایط می توان‬ ‫با اموزش مهارت های ساده از نیروی کار فصلی استفاده کرد‪ .‬این‬ ‫کار اما مستلزم این است که نظام مشخصی در کشور مسئولیت‬ ‫ش��غل کارگران فصلی را برعهده داشته باشد‪ .‬در صورتی که این‬ ‫اتفاق بیفتد‪ ،‬عالوه بر هدایت نی��روی کار و جلوگیری از بیکاری‬ ‫کارگران فصلی می توان به امار مشخصی از انان دست یافت‪.‬‬ ‫اکنون در کش��ور در حوزه اش��تغال دو معضل وجود دارد که‬ ‫ش��امل بیکاری فارغ التحصیالن و کارگران فصلی می ش��ود‪ .‬باید‬ ‫این موضوع را درنظر داش��ت که رفع بیکاری هر دو دس��ته نیز‬ ‫ب��ه امارهای دقی��ق و برنامه ریزی های اصولی نی��از دارد‪ .‬بر این‬ ‫اساس‪ ،‬رفع این دو معضل بیش از هر مورد دیگری ابتدا نیازمند‬ ‫تهی��ه امار انها اس��ت‪ .‬در صورت��ی که مراکز اماری در کش��ور‬ ‫بتوانن��د امارهای مورد نیاز برنامه ری��زی برای کارگران فصلی را‬ ‫تهی��ه کنند‪ ،‬مدیران نیز می توانند برای انها برنامه ریزی کنند تا‬ ‫مشکالت امروز برطرف شود و در سال های اینده با این معضالت‬ ‫کمتر روبه رو شویم‪.‬‬ ‫گزارش موسسه رتبه بندی بین المللی ‪ CI‬از رتبه حاکمیتی اقتصاد ایران‬ ‫چشم انداز «باثبات» پیش روی اقتصاد ایران‬ ‫تاثیر محدود خروج احتمالی امریکا از برجام بر اقتصاد‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بین الملل��ی‬ ‫رتبه بن��دی‬ ‫ موسس��ه‬ ‫(‪ Capital Intelligence (CI‬در گزارشی وضعیت‬ ‫چشم انداز اقتصاد ایران را در کوتاه مدت و میان مدت‬ ‫به نس��بت مطل��وب توصیف و پیش بینی کرد رش��د‬ ‫تولید ناخالص داخلی در سال ‪ ۱۳۹۸‬به طور متوسط‬ ‫به ‪ ۴‬درصد خواهد رس��ید‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬این موسسه‬ ‫پیش بینی کرده خروج احتمالی امریکا از برجام هیچ‬ ‫تاثیری بر پایبندی اروپا به برجام نخواهد گذاش��ت و‬ ‫تاثیر این تحوالت در چشم انداز اقتصاد ایران محدود‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» موسسه بین المللی‬ ‫رتبه بن��دی کاپیت��ال اینتلیجن��س (‪Capital‬‬ ‫‪ )Intelligence-CI‬روز جمع��ه ‪۲۸‬مهر گزارش��ی‬ ‫از چش��م انداز اقتصادی ای��ران در بخش های مختلف‬ ‫منتشر کرد‪ .‬این موسس��ه بین المللی رتبه حاکمیتی‬ ‫بلندمدت پ��ول داخلی و خارجی ایران را در س��طح‬ ‫‪ -BB‬و رتب��ه حاکمیت��ی کوتاه مدت پ��ول داخلی و‬ ‫خارجی ایران را در س��طح ‪ B‬اعالم کرد‪ .‬این گزارش‬ ‫رتبه چش��م انداز اقتصاد ایران را در س��طح «باثبات»‬ ‫توصیف کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر برجام در چشم انداز ایران‬ ‫مهم تری��ن معی��اری که این موسس��ه ب��رای رتبه‬ ‫مطلوب بودن چش��م انداز اقتصاد ای��ران بر ان تاکید‬ ‫کرده موضوع برجام و رفع تحریم هاس��ت‪ .‬براس��اس‬ ‫گ��زارش این موسس��ه نتایج رتبه بن��دی گویای این‬ ‫اس��ت که به دنبال رفع تحریم های مالی و اقتصادی‬ ‫ناش��ی از برنامه هس��ته ای ایران‪ ،‬چشم انداز اقتصادی‬ ‫و مالی کوتا ه مدت تا میان مدت این کش��ور به نسبت‬ ‫مطلوب اس��ت‪ .‬با رف��ع تحریم ها‪ ،‬ای��ران به تدریج به‬ ‫بازیاب��ی دارایی های مالی خارجی و مس��دود ش��ده‬ ‫خود و صادرات بیش��تر نف��ت و فراورده های نفتی به‬ ‫بازار های جهانی اقدام کرده و بدین ترتیب چش��م انداز‬ ‫میان مدت رش��د اقتصادی و افزایش درامدهای نفتی‬ ‫دولت بهبود یافته اس��ت‪ .‬البته تنش های میان ایران‬ ‫و امریکا و متزلزل ش��دن برجام نی��ز در این ارزیابی‬ ‫ی روابط پرتنش‬ ‫بی تاثیر نبوده اس��ت‪ .‬در این رتبه بند ‬ ‫موجود بین دولت ایران و دولت کنونی ایاالت متحده‬ ‫از نظ��ر لغو تحریم ها‪ ،‬روند ُکند اصالحات اساس��ی و‬ ‫وجود نااطمینانی های سیاسی و منطقه ای نیز درنظر‬ ‫گرفته شده به همین دلیل چشم انداز اقتصاد ایران در‬ ‫رتبه به نسبت مطلوبی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪ ۴‬درصدی اقتصاد در سال‪۹۸‬‬ ‫براس��اس پیش بین��ی این موسس��ه انتظار هس��ت‬ ‫اقتصاد ایران‪ ،‬با اتکا بر رشد بخش نفت‪ ،‬بهبود جزئی‬ ‫در سایر بخش های کلیدی اقتصاد که از دولت کمک‬ ‫مالی دریافت می کنند (مانند بخش های پتروشیمی و‬ ‫ساختمان) و افزایش تقاضای داخلی‪ ،‬روند بهبود خود‬ ‫را تا سال ‪ ۹۷‬ادامه دهد‪ .‬در همین راستا‪ ،‬میزان تولید‬ ‫ناخال��ص داخل��ی از ‪ ۳/۵‬درصد در س��ال ‪ ۹۶‬به ‪۳/۸‬‬ ‫درصد در سال مالی ‪ ۹۷‬افزایش پیدا می کند‪ .‬با روند‬ ‫به نسبت مطلوب چشم انداز اقتصاد ایران رشد تولید‬ ‫ناخالص داخلی به ‪ ۴‬درصد در سال ‪ ۹۸‬خواهد رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹تقویت اقتصاد با برنامه ششم توسعه‬ ‫این موسس��ه برنامه ششم توسعه ایران را نیز مورد‬ ‫ارزیاب��ی ق��رار داده و در گ��زارش خود اورده اس��ت‪:‬‬ ‫«مجلس شورای اسالمی ایران برنامه ششم توسعه را‬ ‫که اهداف اقتصادی ‪ ۵‬س��ال اینده را تعیین می کند‪،‬‬ ‫در اسفند ‪ ۹۵‬تصویب کرده است‪ .‬این برنامه بر جذب‬ ‫س��رمایه و تبیین اصالحات گسترده حقوقی‪ ،‬بانکی و‬ ‫اقتصادی برای غلبه بر کاهش ضعف های س��اختاری‬ ‫اس��توار اس��ت» بر اس��اس رتبه بندی انجام ش��ده از‬ ‫س��وی ‪ ،CI‬در ص��ورت اجرای اصالح��ات مندرج در‬ ‫برنامه و تحقق اهداف مربوط‪ ،‬چش��م انداز میان مدت‬ ‫اقتصاد ایران به شدت تقویت خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم انداز رو به رشد نرخ ارز و تورم‬ ‫این گزارش وضعیت ش��کاف ارزی و تورم در ایران‬ ‫را رو ب��ه بهبود توصیف کرده اس��ت‪ .‬در این گزارش‬ ‫امده اس��ت‪ « :‬با وج��ود بی ثباتی های تازه نرخ ارز که‬ ‫از نااطمینانی نس��بت به پایبندی ای��االت متحده به‬ ‫توافق هس��ته ای ناشی شده اس��ت‪ ،‬شکاف میان نرخ‬ ‫ارز در بازارهای رس��می و غیررسمی از خرداد ‪ ۹۶‬به‬ ‫حدود ‪ ۱۷‬درصد کاهش یافت‪ .‬این درحالی اس��ت که‬ ‫‪ ۲‬سال قبل‪ ،‬این ش��کاف در حدود ‪ ۱۱۴‬درصد بوده‬ ‫است‪ .‬تورم نیز کاهش یافته است و از رقم بسیار باالی‬ ‫‪ ۳۴/۷‬درصد در سال ‪ ۹۲‬به سطح ‪ ۱0‬درصد در سال‬ ‫‪ ۹۶‬کاهش یافته اس��ت‪ .‬این موسسه پیش بینی کرده‬ ‫در سال ‪ ۹۸‬تورم در ‪ ۹‬درصد تثبیت می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر تحوالت سیاسی منطقه و جهان‬ ‫با وجود افق مثبت توسعه کالن اقتصاد‪ ،‬ناامنی های‬ ‫ناش��ی از ش��رایط سیاس��ی و ژئوپلتیک(منطقه ای) ‬ ‫سرعت بهبود اقتصادی را در مخاطره قرار داده است‪.‬‬ ‫ناامنی های ناش��ی از مواضع تازه ایاالت متحده درباره‬ ‫قرارداد هس��ته ای و نیز سیاس��ت خارجی جمهوری‬ ‫اسالمی در زمینه کش��ورهای منطقه مانند سوریه و‬ ‫ع��راق ممکن اس��ت به بروز دور جدی��دی از تنش ها‬ ‫منجر ش��ود که ابهام در زمین��ه دوام و بقای قرارداد‬ ‫هس��ته ای را افزای��ش می ده��د‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬اعتقاد‬ ‫کاپیتال اینتلیجنس (‪ )CI‬ان است که خروج محتمل‬ ‫ایاالت متحده از قرارداد هسته ای با ایران‪ ،‬به احتمال‬ ‫بر تداوم پایبندی طرف های اروپایی به توافق هسته ای‬ ‫تاثیر نخواهد گذاشت‪ .‬عالوه بر ان‪ ،‬تاثیر این تحوالت‬ ‫بر اقتصاد ایران به احتمال زیاد محدود و قابل کنترل‬ ‫خواهد بود چراکه ای��ران مبادالت خارجی خود را به‬ ‫ی��ورو انجام می دهد و در زمینه تج��ارت به بازارهای‬ ‫اسیایی اتکا دارد‪ .‬از سوی دیگر به نظر می رسد عوامل‬ ‫ریسک ژئوپلتیک با نظر به تداوم اختالفات در سوریه‪،‬‬ ‫ع��راق و یم��ن و نی��ز در روابط بین ایران و ش��ورای‬ ‫همکاری کش��ورهای عرب خلیج ف��ارس(‪ ،)GCC‬به‬ ‫ویژه عربس��تان سعودی (در طول س��ال های اینده) ‬ ‫تشدید یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت ساختاری بودجه رو به بهبود‬ ‫در عرص��ه مال��ی (بودج��ه ای)‪ ،‬به نظر می رس��د‬ ‫وضعیت مالیه عمومی در س��طح مطلوبی باش��د‪ .‬با‬ ‫توجه به سیاس��ت های اصالحی در زمینه گسترش‬ ‫پایه مالیاتی‪ ،‬س��اختار بودجه کش��ور بهبود یافته و‬ ‫همچنان در حال بهبود است‪ .‬وضعیت تعادلی سطح‬ ‫اولیه بودجه دولت مرکزی در سال مالی ‪ ۹۸‬با مازاد‬ ‫روبه رو خواهد بود‪ ،‬مش��روط بر انکه سیاس��ت های‬ ‫اصالح و ادغ��ام بودجه ای مورد پیش بینی به مرحله‬ ‫اجرا دراید و متوس��ط نرخ یک بشکه نفت صادراتی‬ ‫اوپک به سطح ‪ ۶0‬دالر برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹بدهی اندک‪ ،‬دارایی خارجی زیاد‬ ‫در گزارش این موسس��ه س��طح بدهی های بخش‬ ‫عموم��ی پایی��ن و دارایی های خارجی ایران بس��یار‬ ‫قابل توجه بیان ش��ده است‪ .‬براساس براورد صندوق‬ ‫بین المللی پول(‪ ،)IMF‬دارایی های خارجی رس��می‬ ‫ای��ران معادل ‪ ۲۲‬ماه نی��از وارداتی کاالها و خدمات‬ ‫و در ح��دود ‪ ۱۶‬برابر بدهی های سررسیدش��ده این‬ ‫کش��ور در سال مالی ‪ ۹۷‬است؛ اگرچه همواره درباره‬ ‫قابلیت مص��رف و نقدپذیری این دارایی ها ش��ک و‬ ‫ابهام وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹بدهی های معوق چالش نظام بانکی‬ ‫نظام بانکی کش��ور بابت س��طح پایین سرمایه زیر‬ ‫فشار قرار دارد و بدهی های سنگینی را بر حاکمیت‬ ‫تحمیل می کند‪ .‬کیفیت دارایی ها‪ ،‬کفایت س��رمایه‪،‬‬ ‫نقدینگی و سوددهی بانک ها تحت تاثیر تحریم ها و‬ ‫سیاست های اعتباری غیرمنعطف دولت اسیب دیده‬ ‫است و بدهی های تجمیعی و معوق دولت به چالش‬ ‫بزرگی برای شرکت ها و بانک ها تبدیل شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتقای رتبه ایران با اصالحات زمان بر‬ ‫رتب��ه حاکمیتی ای��ران ب��ه دلیل اتکای ش��دید‬ ‫اقتصاد به نفت و ضعف های س��اختاری که به لحاظ‬ ‫تحریم های اقتصادی و مالی بدتر نیز ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫تحت فش��ار ق��رار دارد‪ .‬بهبود ای��ن وضعیت زمان بر‬ ‫و مس��تلزم پایبندی به اجرای اصالحات س��اختاری‬ ‫عمده اس��ت‪ ،‬عالوه بر این‪ ،‬رتبه اقتصادی ایران بابت‬ ‫تداوم نبود انعط��اف در هزینه های بودجه ای‪ ،‬ضعف‬ ‫نظ��ام مالی‪ ،‬کمبودهای نه��ادی (از جمله در زمینه‬ ‫انتش��ار داده های اماری) و سیاست پیچیده داخلی‬ ‫در فشار قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم انداز‬ ‫بن��ا بر ای��ن گ��زارش‪ ،‬چش��م انداز اقتص��اد ایران‬ ‫«باثبات» ارزیابی ش��ده و این ارزیاب��ی نمایانگر ان‬ ‫اس��ت که رتبه حاکمیتی اقتصاد ای��ران در ‪ ۱۲‬ماه‬ ‫اینده دچار تغییر عمده ای نخواهد ش��د‪ ،‬مشروط بر‬ ‫انکه مفروضات سناریوی پایه ای کاپیتال اینتلیجنس‬ ‫(‪ )CI‬همان طور که پیش بینی ش��ده محقق شود و‬ ‫تغییری در وضعیت اعتباری ایران ایجاد نشود‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۱6‬درصدی تسهیالت بانکی در نیمه نخست سال‬ ‫در نیمه نخست امسال بیش از ‪ ۲۷۰‬هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی‬ ‫در بیش از ‪ ۴‬میلیون فقره به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت ش��ده‬ ‫است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬اخرین گزارش از توزیع تسهیالت بین بخش های‬ ‫اقتص��ادی از این حکایت دارد که حدود ‪ ۳۷‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫به میزان پرداختی ها در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امسال نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته افزوده شده که نشانگر رشد بیش از ‪ ۱۶‬درصدی است‪.‬‬ ‫از ‪ ۲۷۰‬ه��زار میلیارد تومان تس��هیالتی که پرداخت ش��ده‪ ۱۷۲ ،‬هزار‬ ‫میلیارد تومان به تامین سرمایه در گردش بخش های اقتصادی‪ ،‬اختصاص‬ ‫دارد ک��ه در واقع ‪ ۶۳‬درصد از کل منابع پرداختی را تش��کیل می دهد‪ .‬با‬ ‫توجه به اهمیت تامین س��رمایه در گ��ردش بنگاه های اقتصادی در طول‬ ‫س��ال های گذش��ته به طور عمده مناب��ع در این بخش متمرکز ش��د ه و‬ ‫همزمان با رش��د پرداختی ها روند اختصاص تس��هیالت به سمت سرمایه‬ ‫در گردش نیز رو به رش��د بوده به طوری که در دوره مورد بررس��ی نیز تا‬ ‫‪ ۱۲/۹‬درصد افزایش دارد‪.‬‬ ‫در بی��ن بخش های تولیدی اقتصادی این «صنعت و معدن» اس��ت که‬ ‫مانن��د اغلب موارد باالترین س��طح تس��هیالت را دریافت می کند‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امس��ال حدود ‪ ۱۳۲‬هزار و ‪ ۳۳۸‬فقره‬ ‫تس��هیالت با مبلغی بیش از ‪ ۸۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان به این سمت‬ ‫روانه ش��ده ک��ه نزدیک به ‪ ۶۹‬هزار میلیارد توم��ان ان معادل ‪ ۸۳‬درصد‬ ‫کل تس��هیالت این بخش به س��رمایه در گردش اختصاص داشته است‪.‬‬ ‫از مجم��وع ‪ ۱۷۲‬ه��زار میلیاردی که برای تامی��ن نقدینگی به واحدهای‬ ‫اقتصادی پرداخت شده‪ ،‬حدود ‪ ۴۱‬درصد ان مربوط به سرمایه در گردش‬ ‫بخش صنعت و معدن بوده است‪.‬‬ ‫بخش «کش��اورزی» حدود ‪ ۲۱‬هزار میلیارد تومان از کل تس��هیالت را‬ ‫دریافت کرده که در قالب ‪ ۷۱۰‬هزار و ‪ ۳۱۶‬فقره بوده است‪ .‬از تسهیالت‬ ‫پرداختی به بخش کشاورزی حدود ‪ ۶۷‬درصد به تامین سرمایه در گردش‬ ‫اختصاص پیدا کرد‪.‬‬ ‫«مس��کن و س��اختمان» دیگر بخش اقتصادی است که حدود ‪ ۱۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۴۸‬میلی��ارد تومان از کل تس��هیالت ‪ ۲۷۰‬هزار میلیاردی را در قالب‬ ‫بیش از ‪ ۴۳۲‬هزار و ‪ ۳۰۰‬فقره دریافت کرده که در مجموع ‪ ۱۲/۸‬درصد‬ ‫کل تس��هیالت خواهد بود‪ .‬از این مبلغ ‪ ۲۱/۴‬درصد برای تامین س��رمایه‬ ‫در گردش پرداخت شده و تا ‪ ۴۴/۷‬درصد ان در خرید مسکن بوده است‪.‬‬ ‫حوزه «بازرگانی» از کل تسهیالت پرداختی نزدیک به ‪ ۳۷‬هزار و ‪۹۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان را دریافت کرده و تا ‪ ۲۹‬هزار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان معادل‬ ‫‪ ۷۷‬درصد ان را در تامین سرمایه در گردش صرف کرده است‪.‬‬ ‫اما «خدمات» همچنان باالترین س��طح تس��هیالت بانک��ی را دریافت‬ ‫می کن��د به طوری که در مجموع ‪ ۱۰۸‬هزار میلی��ارد تومان از کل مبلغ‬ ‫‪ ۲۷۰‬هزار میلیاردی را دریافت کرده و از این رقم حدود ‪ ۵۱‬درصد ان به‬ ‫تامین سرمایه در گردش اختصاص دارد‪ .‬بخش خدمات ‪ ۲‬میلیون و ‪۳۶۱‬‬ ‫هزار فقره تسهیالت دریافت کرده است‪.‬‬ ‫در حالی در نیمه نخس��ت امسال تا ‪ ۲۷۰‬هزار میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫پرداخ��ت کرده که طبق پیش بینی ریی��س کل بانک مرکزی بانک ها در‬ ‫امس��ال حدود ‪ ۶۷۰‬هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت خواهند کرد‪.‬‬ ‫باید یاداور شد که از مجموع ارقام پرداختی تمام تسهیالت جدید نبوده و‬ ‫حدود نیمی از ان مربوط به تمدید تسهیالت قبلی است‪.‬‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚﻭﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 30‬ﻣﻬﺮ ‪ 2 1396‬ﺻﻔﺮ ‪ 22 1439‬ﺍﻛﺘﺒﺮ ‪ 2017‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 239‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2212‬‬ ‫ﺻﺪﻭﺭ ‪ 3‬ﻣﺠﻮﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺮژﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻮﻳﺮﻯ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ‬ ‫ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ‬ ‫ﺭﻏﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﻪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺻﺎﺩﺭ ﺷــﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ‬ ‫‪ 5‬ﻣﺠــﻮﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨــﺶ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺁﻥ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺑﻪ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺯﻳﻨﺐ ﺯﺍﺭﻉ‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﺍﻧﺮژﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﺳﺮﺷﺎﺭﺗﺮﻳﻦ‪ ،‬ﭘﺎﻙﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﺍﺭﺯﺍﻥﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ ﺍﻧﺮژﻯ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺮﻩ ﺯﻣﻴﻦ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ‬ ‫ﻭ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻣﻬﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺮژﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻭ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻯ ﻛﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴــﺖ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ‪ 3‬ﻣﺠﻮﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ‬ ‫‪ 36‬ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﻳــﻮﺭﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﺻﺎﺩﺭ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻣﺎﺭ ﻣﻮﺟﻮﺩ‪ ،‬ﺩﺭﺣﺎﻝﺣﺎﺿﺮ ‪ 24‬ﻣﺤﻞ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ‬ ‫‪ 455‬ﻣــﮕﺎﻭﺍﺕ ﺑــﺮﺍﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ ﺍﺯ‬ ‫ﺳــﻮﻯ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﺷــﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﻳــﻦ ﻣﺤﻞﻫﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺷﻜﺬﺭ‪ ،‬ﻣﻬﺮﻳﺰ‪،‬‬ ‫ﺍﺭﺩﻛﺎﻥ‪ ،‬ﺗﻔــﺖ‪ ،‬ﻳــﺰﺩ‪ ،‬ﺧﺎﺗﻢ‪ ،‬ﺑﻬﺎﺑﺎﺩ‪ ،‬ﺍﺑﺮﻛــﻮﻩ‪ ،‬ﺑﺎﻓﻖ ﻭ ﻣﻴﺒﺪ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺎﺯ ﻧﺨﺴﺖ‬ ‫ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ‪100‬‬ ‫ﻣﮕﺎﻭﺍﺕ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻛﺮﻭﻧﻮﺱ‬ ‫ﺳــﻮﻻﺭ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻨﻰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﻣﻴﺒﺪ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺴﻴﻠﻰ ﻭ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻯ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻰ ﻭ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ‪ ،‬ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺍﻧﺮژﻯ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ ﺑﺎ ﺍﻧﺮژﻯﻫﺎﻯ‬ ‫ﻓﺴــﻴﻠﻰ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴــﺖ ﺑﺎﻻﻯ ﺗﺎﺑﺶ‬ ‫ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﻧﺮژﻯ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷﺘﻪ‪ ،‬ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻧﺮژﻯ‪ ،‬ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻯ‬ ‫ﻣﺘﻔــﺎﻭﺕ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴــﺎﻥ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻰ‬ ‫ﺍﻧﺮژﻯﻫﺎﻯ ﻓﺴــﻴﻠﻰ ﺑﺎ ﺍﻧﺮژﻯﻫــﺎﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ‪ ،‬ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫ﺍﻧــﺮژﻯ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﺎﻫــﺶ ﻭ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮژﻯ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﮔﺎﺯﻫﺎﻯ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ‬ ‫ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﺟﻬــﺎﻥ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺮژﻯﻫــﺎﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫‪ ‬ﺭﻏﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ‬ ‫ﺳــﺮﺁﻣﺪ ﺍﻧﺮژﻯﻫﺎﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺸﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺯﻳﺮﺍ‬ ‫ﺩﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺁﺳــﺎﻥ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺳــﺖ‬ ‫ﻭ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﻧــﺮژﻯ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧــﻪ ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻯ ﻭﺍﻗﻊ ﺷــﺪﻩ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻧﺮژﻯ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﺟﻬﺎﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺭﺩﻩﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻴﻦ ‪ 1800‬ﺗﺎ ‪ 2200‬ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﺳــﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ‬ ‫ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺯﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 280‬ﺭﻭﺯ ﺁﻓﺘﺎﺑﻰ‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﺑﻪ ‪ 330‬ﺭﻭﺯ‬ ‫ﻣﻰﺭﺳــﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺰﻳﺖﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ‪ ،‬ﺗﺎﺑﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺮژﻯﻫﺎﻯ‬ ‫ﭘﺎﻙ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ‪ ،‬ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻛﻢ ﻭ‬ ‫ﻋﻤﺮ ﺯﻳﺎﺩ‪ ،‬ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﮔﻰ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺩﮔﻰ‪ ،‬ﻧﻴﺎﺯ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ‬ ‫ﭘﻴﺸــﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﻣﺘﺨﺼﺺ‪ ،‬ﺍﻣــﻦ ﻭ ﺑﻰﺧﻄﺮ‪ ،‬ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﻭ‬ ‫‪ ‬ﻟﻄﻔﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺎﻳـﺮ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﻻﻳﻞ ﺁﻥ ﻣﻘﺪﻣﻪﺍﻯ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ؟‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺎﻳﺮ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ‪50‬ﺳﺎﻝ ﻗﺪﻣﺖ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ‪4‬ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﻳﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ‬ ‫ﻫﺮ ‪4‬ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻭﺍﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﻱ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ‬ ‫ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩﺍﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺗﻌــﺪﺍﺩ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ‪10‬ﻭﺍﺣﺪ ﺭﺳــﻴﺪﻩ‬ ‫ﻭ ﻫﻤــﻮﺍﺭﻩ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺗﺎﻳﺮﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻱ ﺳﺒﻚ‬ ‫ﻭ ﺳــﻨﮕﻴﻦ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﻳﺮﻭ ﺗﻴﻮﺏ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﻭ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ‪240‬ﻫﺰﺍﺭ‬ ‫ﺗــﻦ ﺗﺎﻳﺮ ﺗﻮﺳــﻂ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﺷــﺪﻩ ﻭ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﺷــﻮﺍﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺭﺍﻩﺍﻧــﺪﺍﺯﻱ ﻳﻚﻭﺍﺣﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﻳﺮ‬ ‫ﺩﺭ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻝﺟﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺣﺪﻭﺩ ‪270‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺭﺳــﻴﺪ‪ .‬ﮔﺮﭼﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﺹ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ‪ -‬ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ‪-‬‬ ‫ﻗﻄــﻊ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺗﻜﻨﻮﻟــﻮژﻱ ﺑﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸــﻮﺭ‪ ،‬ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺟﻨﮓ ﻭ‬ ‫ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﺍﺩ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺎﻳﺮ ﻛﺸــﻮﺭ ﻫﻤﭙﺎﻱ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺳﺮﻳﻊ‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻭﺩ ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ‬ ‫ﺍﺧﻴــﺮ ﺑﻪ ﺍﺗــﻜﺎﻱ ﻧﻴﺮﻭﻫــﺎﻱ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺩﺍﺧﻠــﻲ ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻲ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺮﻭﺯﺭﺳــﺎﻧﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﻳﺮﻫﺎﻱ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻧﻮﻳﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﻪﭼﻨﺪﺍﻥ ﺩﻭﺭ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺗﺎﻳﺮ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻛﻤــﻲ ﺩﻭﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ‬ ‫ﺍﺯ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺎ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱﻫــﺎﻱ ﺭﻭﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﺗﻔﻜﺮ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺕﻣﺤــﻮﺭﻱ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼــﻮﻻﺕ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨــﺪ ﻭ ﺩﺭﺻﺪﺩ ﺗﺼﺮﻑ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ﻭ ﺩﺭﺣﺪ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ -2 ‬ﺩﺭﺑـﺎﺭﻩ ﺷـﺮﻛﺖ ﻳﺰﺩﺗﺎﻳﺮ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺎﺳـﻴﺲ‬ ‫ﺁﻥ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻰ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﺭﺣﺎﻝﺣﺎﺿﺮ ﺍﻳﻦ ﺷـﺮﻛﺖ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺩﻭﻟﺘﻲ ؟‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻻﺳﺘﻴﻚ ﻳﺰﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ‪ 1364‬ﺑﺪﻭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻﺳﺘﻴﻚ ﺗﻮﻳﻲ ﻭ ﺭﻭﺋﻲ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﻭ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ‬ ‫ﺗﺎﺳــﻴﺲ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﻉ ﺗﺎﻳﺮ ﺑﺎﻳﺎﺱ ﭘﺮﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺳــﭙﺲ ﺑﺎ ﻋﻘﺪ‬ ‫ﻗــﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺳــﺎﺧﺖ ﺗﺎﻳﺮﻫﺎﻱ ﺭﺍﺩﻳﺎﻝ ﺑﺎ ﺷــﺮﻛﺖ‬ ‫ﻓﺮﺩﺷﺘﺎﻳﻦ ﻫﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺳــﺎﺧﺖ ﺗﺎﻳﺮﻫﺎﻱ ﺭﺍﺩﻳﺎﻝﺳﻮﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺑﻴﺶ‬ ‫ﺍﺯ ‪ 10‬ﺳــﺎﻳﺰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺸــﺎﻥ‬ ‫ﺗﺠــﺎﺭﻱ ﻳﺰﺩﺗﺎﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻲﺭﺳــﺪ‪ .‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﻻﺳــﺘﻴﻚ ﻳﺰﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ‪ 1385‬ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳــﻬﺎﻡ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻴﻔﻲ ﻭ ﻛﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻳﺰﺩ‬ ‫ﺗﺎﻳﺮ ﺭﺍ ﻭﺟﻬﻪ ﻫﻤﺖ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻧﺪ ﺑﻄﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺰﻳﻨﻪ‬ ‫ﻧﺴــﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻﻱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮﺩﺷﺘﺎﻳﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ‬ ‫ﻛﻤﻚﻫــﺎﻱ ﻓﻨﻲ– ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﻭ ﺧﺮﻳﺪ ﻟﻴﺴــﺎﻧﺲ ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺭﺍﺩﻳﺎﻝ ﺳــﻮﺍﺭﻱ ﻭ ﻭﺍﻧﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﻳﺮﻫﺎﻱ ﺳﺮﻱ‪ V‬ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻱ ﺳــﻮﺍﺭﻱ ﺗﺎ ﺭﻳﻨــﮓ‪ 17‬ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﻳﺮﻫﺎﻱ ﻭﺍﻧﺘﻲ‬ ‫ﺭﺍﺩﻳﺎﻝ ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﺭﻭﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻭﺯﺭﺳﺎﻧﻲ‬ ‫ﺩﺭ ﺩﺳــﺘﺮﺱ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻛﺎﻫﺶﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﺼﺮﻑ ﺳــﻮﺧﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﻓﺴﻴﻠﻰ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﻳﺎﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺮژﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﺴــﺌﻮﻻﻥ ﻭ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻳﺰﺩ ﻣﻬﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺮژﻯ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ‪ 36‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭﻳﻰ‬ ‫ﺑــﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ »ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ« ﺍﺯ ﻳﺰﺩ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻧﻤــﺎﺯﻯ‪ ،‬ﻣﺪﻳــﺮﻛﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻘﺒﺎﻝ ﺧﻮﺏ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺮژﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ‬ ‫ﺳﺎﻝ ‪ 96‬ﺗﻌﺪﺍﺩ ‪ 3‬ﻣﺠﻮﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ‪ 36‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ‬ ‫ﻳﻮﺭﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻤــﺎﺯﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﻳــﻦ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﺗﺮﻳــﺶ‪ ،‬ﻫﻠﻨــﺪ ﻭ ﻓﺮﺍﻧﺴــﻪ ﻭ ﺑــﺎ ﻫﻤــﻜﺎﺭﻯ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠــﻰ ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭ ﺷــﻬﺮﻫﺎﻯ ﻳﺰﺩ‪،‬‬ ‫ﺍﺭﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﺗﻢ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ ‪ 2‬ﻣﺠﻮﺯ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺳــﺎﻧﺪﻧﺪ ﻫﻢﺍﻛﻨﻮﻥ‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻳﺰ ﺗﺎﻳﺮﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﭼﺮﺍ ﺗﺎﻳﺮ ﺭﺍ ﻛﺎﻻﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ؟‬ ‫ﺻﺮﻑﻧﻈــﺮ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕــﻲ ﻭ ﺳﻴﺎﺳــﻲ‪ ،‬ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ ﺑﺎﺭ ﻭ‬ ‫ﻣﺴــﺎﻓﺮ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﭼﺮﺥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﭼﻘﺪﺭ‬ ‫ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﺭﺍﻩﻫﺎﻱ ﺷــﻬﺮﻱ– ﺭﻭﺳــﺘﺎﻳﻲ ﻭﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺣﻖ ﺷﺮﻳﺎﻥ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭﻱ‬ ‫ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪﻩﺍﻧﺪ؟ ﺁﻳﺎ ﻣﮕﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺶ ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮﺳــﻮﺍﺭﺑﺮ ﺗﺎﻳﺮﻫﺎﻱ ﺑــﺎﺩﻱ ﺭﻭﻱ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩﻫﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺣﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻭ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺗﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؟ ﭘــﺲ ﺗﺎﻳﺮ ﻭﺳــﻴﻠﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻭ ﺣﺮﻛــﺖ ﺍﺯ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎﺕ‬ ‫ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺳــﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺗﺎﻳﺮ ﻳﻚ ﻛﺎﻻﻱ ﺍﺳــﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺍﺳﺖ ﻭ‬ ‫ﺍﺯ ﺩﻳــﺪﮔﺎﻩ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺧﺎﺻﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ .‬ﺿﻤﻨﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺣﺴــﻴﻦ ﺻﺒﺎﻍﺯﺍﺩﮔﺎﻥ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﺮﻕ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘــﻪﺍﻯ ﻳﺰﺩ ﻧﻴــﺰ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻕ ﺍﺯ ﺍﻧﺮژﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ‬ ‫ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﺻﺒــﺎﻍﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﺑﺴــﻴﺎﺭ‬ ‫ﺧــﻮﺏ ﻭ ﻋﻈﻴﻢ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻳــﺰﺩ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺑﺮﻕ ﺍﺯ ﺍﻧﺮژﻯ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﻕ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘــﻪﺍﻯ ﻳﺰﺩ ﺑﻴــﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ‬ ‫ﺑــﻪ ﻃــﻮﺭ ﺗﻘﺮﻳﺒــﻰ ‪ 9‬ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺳــﺎﻝ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤــﻮ ﺍﺯ ﻧﻮﺭ‬ ‫ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺭﻏﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺮژﻯ ﺍﺯ ﻧﻮﺭ‬ ‫ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺻﺒﺎﻍﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﻫﻢ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﻫﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻰ‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑــﺮﻕ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻯ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﺑﻴﺎﻥ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ‪ ،‬ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺣﺠﻢ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﻌﻠﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻭ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ ﮔــﺰﺍﺭﺵ »ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌــﺖ« ﺩﺭﺣﺎﻝﺣﺎﺿﺮ ‪24‬‬ ‫ﻣﺤــﻞ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ‪ 455‬ﻣﮕﺎﻭﺍﺕ ﺑــﺮﺍﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩﻫﺎﻯ‬ ‫ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳــﺎﻝ ‪ ،96‬ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺍﺯ ‪ 2‬ﻳﺎ ‪ 3‬ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ‬ ‫ﻫﺮﻛــﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ‪ 10‬ﻣﮕﺎﻭﺍﺕ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﻭ‬ ‫ﺩﺭﺣﺎﻝﺣﺎﺿــﺮ ﺍﻳــﻦ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﺣــﺎﻝ ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ‬ ‫‪ 72‬ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺮژﻯ ﺍﺗﻤﻰ ﻭ ﺟﻬﺎﺩ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ‬ ‫ﺑــﺮﺍﻯ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮﻕ ‪ 20‬ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻯ ﺩﺭﺑﻴﺪ ﺍﺳــﺘﺎﻥ‬ ‫ﻳﺰﺩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﺎﻻﻳﻲ ﻭ ﻣﺴــﺎﻓﺮﻱ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﺩ ﺗﺎﻳﺮ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻘﺶ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﻣﻬﻤﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺩﺭ ﺑـﺎﺭﻩ ﺗﻮﻟﻴـﺪﺍﺕ ﻳﺰﺩﺗﺎﻳﺮ ﻭ ﺍﻧـﻮﺍﻉ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺁﻥ‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﻴﺪ؟‬ ‫ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻳﺰﺩﺗﺎﻳﺮ ﺍﺯ ﺗﺎﻳﺮﻭ ﺗﻴﻮﺏ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ‬ ‫ﻭ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﺗﺎ ﺗﺎﻳﺮﻫﺎﻱ ﺭﺍﺩﻳﺎﻝﺳــﻮﺍﺭﻱ ﻭ ﻭﺍﻧﺘﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ ‫ﻭ ﺣﺘﻲ ﺟﻬﺎﻥ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮﺩ ﺍﺻﻮﻻ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﺗﺎﻳﺮﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺗﺎﻳﺮ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻧﮕﺎﻩ ﻋﻤﻴﻘﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺩﺍﺧﻞ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺗﺎﻳﺮﻫﺎﻱ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺭﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺎﺭﺵ‬ ‫ﺗﻀﻤﻴﻦﺷــﺪﻩ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ‬ ‫ﭼﻨــﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻳﺰﺩ ﺗﺎﻳﺮﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪﻃﻮﺭﻱﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸــﻮﺭ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻳﺰﺩﺗﺎﻳﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﺎﻳﺮ‬ ‫‪3‬‬ ‫ﻭ ﺗﻴﻮﺏ ﻭﺳــﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺩﻭﭼﺮﺥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﺗﺎﻳﺮﻫﺎﻱ ﺑﺎﻳﺎﺱ‬ ‫ﺭﻳﻨﮓ »‪14 ،13‬ﻭ‪ «16‬ﻭﺗﺎﻳﺮﻫﺎﻱ ﺭﺍﺩﻳﺎﻝﺳﻮﺍﺭﻱ ﻭﺍﻧﺘﻲ‪ .‬ﺿﻤﻦ‬ ‫ﺁﻧﻜﻪ ﺳﻬﻢ ﺗﺎﻳﺮﻫﺎﻱ ﺭﺍﺩﻳﺎﻝﺳﻮﺍﺭﻱ ﻭ ﻭﺍﻧﺘﻲ ﺭﺍﺩﻳﺎﻝ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﺩﺭ ﺳﺒﺪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻳﺰﺩﺗﺎﻳـﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ ؟‬ ‫ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﺎﻳﺮ ﺍﻳﻨﺴــﺘﻜﻪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺮﺧﻲ‬ ‫ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﺍﻟﮕــﻮﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﺗﺎﻳﺮ ﺩﺭﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻳﻜﺴــﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺷــﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻣﺼﺮﻑ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﭘﺮﻓﺮﻭﺵﺗﺮﻳﻦ ﺗﺎﻳﺮ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻛﺸــﻮﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ‬ ‫ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻴﺞ ﺷــﺎﻧﺲ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ‬ ‫ﺛﺎﺑﺖ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﺑﻤــﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌــﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺁﻧﻬــﺎ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻛﻪ‬ ‫ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﻭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺗﺎﻳﺮﻫﺎﻱ ﭘﺮﻓﺮﻭﺵ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﺷــﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻤﺎ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺸــﻜﻞ‬ ‫ﺩﺭﺁﻣﺪﺯﺍﻳﻰ ﺍﺯ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺑﺮ ﻛﻮﻳﺮ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﺩﺭ ﺍﻃﻠﺲ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺑــﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺍﻳــﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴــﺖ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﺮﻕ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩﻯ ﺗﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﺳﻴﺪﻣﺴﻌﻮﺩ ﻋﻈﻴﻤﻰ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺎﺯﺍﺩ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺑﺮﻕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪ ﺭﺍ‬ ‫ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻳﺰﺩ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺮﺍﺳــﺮﻯ ﺑﺮﻕ ﺑﻔﺮﻭﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺳــﺘﺎﻧﻰ ﺑــﺎ‪ 31‬ﺷــﻬﺮﻙ ﻭ ﻧﺎﺣﻴــﻪ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘــﻰ ﻣﺼﻮﺏ ﻛــﻪ ‪ 27‬ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺳــﻴﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎﺻﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺮژﻯ ﺑﺎﺩ ﺩﺭ‬ ‫ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﭘﻰ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺮژﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩﻯ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻓﻮﻻﺩ‪ ،‬ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﺣﺎﺟﻰﺁﺑﺎﺩ ﻭ ﺷــﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﻴﺒــﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ‬ ‫ﻭ ﻧﺼــﺐ ﭘﻨﻞ ﺍﻗــﺪﺍﻡ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﻳﺰﺩ ﻧﻴﺰ ﺻﺤﺒﺖ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺗﺎ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖﻭﺳــﺎﺯ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ‬ ‫ﻧﻴﺎﺯ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪ .‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦﺭﻭ‪ ،‬ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺩﺍﺭﻧﺪ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻧﺮژﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﻓﺮﺍﻫﻢ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﻧﺮژﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ‬ ‫ﺭﻳﺴــﻚ ﺑﺎﻻﻳﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﻧﺮژﻯ‬ ‫ﺑﺮﻕ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻀﻤﻴﻨﻰ ﺑﻔﺮﻭﺷــﻨﺪ‪ .‬ﺿﻤﻦ‬ ‫ﺁﻧﻜﻪ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺩﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮﻕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪﻫــﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺩﺭ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎ ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻰ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﻣﺸﻜﻠﻰ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺍﻧﺮژﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻼﻭﻩ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻧﺮژﻯ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ ﺩﺭ ﺩﺭﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﮕﺎﻭﺍﺕﻫﺎﻯ ﺍﻧﺪﻙ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻧﺮژﻯ ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺭﺍ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﻏﻨﻰﺗﺮ ﺷــﺪﻥ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮﻕ ﺑﻴﺸﺘﺮ‬ ‫ﺑﻬﺮﻩ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ‪ ،‬ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﭘﻴــﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﻴﻚ ﻣﺼﺮﻑ‬ ‫ﺑﺮﻕ ﻳﺎ ﻓﺼﻞﻫﺎﻯ ﺳــﺮﺩ ﺳــﺎﻝ‪ ،‬ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮژﻯ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﺑﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ‬ ‫ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ‪ ،‬ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺮژﻯ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ ﻳﺎ‬ ‫ﺍﻧﺮژﻯﻫﺎﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﺷــﺒﻜﻪ ﺑﺮﻕ ﭘﺮﺑﺎﺭﺗﺮ ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺟﻠﻮﻯ‬ ‫ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎ ﻗﺎﺩﺭ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ ﺗﻤﺎﻡﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻫﺪﻑ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﻛﻨﺪ ﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳــﺎﺧﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﺎﻳﺮﻫﺎ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎﻳﺮﺳــﺎﺯﺍﻥ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ‬ ‫ﺁﻧﻜﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﺴــﺘﺮﺩﻩﺍﻱ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻗﺎﺩﺭﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻧﺴــﺘﻜﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻏﻨﻲ‬ ‫ﻭ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪﻛﻢ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺤﺼــﻮﻻﺕ ﺑﻲﻛﻴﻔﻴــﺖ ﻭ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺭﻭﻱ ﻣﻲﺁﻭﺭﻧــﺪ ﻛﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﭼﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻳﺰﺩ‬ ‫ﺗﺎﻳﺮ ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡﺷﺪﻩ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲﺳﺎﺯﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺷـﻤﺎ ﺩﺭ ﺳـﺎﻝﻫﺎﻱ ﺁﻳﻨـﺪﻩ ﺑـﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﭼﻴﺴﺖ؟‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺰﺩ ﺗﺎﻳﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲﺑﺮ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻛﻤﻲ ﻭ‬ ‫ﺗﻨﻮﻉ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ‪9‬ﻫﺰﺍﺭ ﺣﻠﻘﻪ‬ ‫ﺗﺎﻳﺮ ﺭﺍﺩﻳﺎﻝ ﺳﻮﺍﺭﻱ ﻭ ﻭﺍﻧﺘﻲ ﺩﺭ ‪ 30‬ﺳﺎﻳﺰ ﻭ ‪10‬ﻃﺮﺡ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺗﺎﻳﺮ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ‪ 6‬ﺳﺎﻳﺰ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺗﺎﻳﺮ ﺳﺮﻱ‬ ‫‪ V‬ﻣﻲﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭﻟﻴﻦﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ‬ ‫ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ‪ 11‬ﻫﺰﺍﺭ ﺣﻠﻘﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺭﺳــﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻱ ﺁﺗﻲ ﻗﺼــﺪ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻓﻌﻠﻲ ﺭﺍﻛﻪ‬ ‫‪30‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﻣﻴﺒﺎﺷــﺪ ﺑﻪ ‪ 50‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﺗﺎﻳﺮ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ‬ ‫ﺑﺮﺳــﺎﻧﻴﻢ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﻤﻴﺖ ﻫﻤــﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ‬ ‫ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻨﻮﻉ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﺎﺯﺗﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ‬ ‫ﻭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻛﻼﻥ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻻﺳﺘﻴﻚ ﻳﺰﺩ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺳـﺨﻦ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎﺭﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﻪﻋﻨـﻮﺍﻥ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨـﺪﻩ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻭ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﭼـﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺗﻲ‬ ‫ﺩﺍﺭﻳﺪ؟‬ ‫ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺍﺻﻠﻲ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻤﻲ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﺣﺴــﻦ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺗــﻲ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﺧــﻮﺏ ﻭ ﻣﻮﻓﻘﻲ‬ ‫ﺍﺯ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ‬ ‫ﺍﻧﺪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸــﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺳــﺎﻣﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺭﻭﺍﻧﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺳﺎﺯﻧﺪ‪ .‬ﺟﺎﻱ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺸــﻮﺭﻱ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺳــﺎﻟﻴﺎﻥ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﺎﺕ ﻭ‬ ‫ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺷﻨﻴﺪﻩ‬ ‫ﻭ ﺑــﺎ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺁﺷــﻨﺎﺋﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ‬ ‫ﻣﻲﺩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺸﻮﻕﻫﺎ ﻭ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ– ﺭﺍﻳﺰﻧﻲ‬ ‫ﺑــﺎ ﺩﻭﻟﺘﻤﺮﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫــﺎﻱ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ– ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻱ‬ ‫ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ– ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﭘﻮﻝ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻞ‬ ‫ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑــﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﻫﺎﻱ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻱ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﻧﻮﻳﻦ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 30‬ﻣﻬﺮ ‪ 2 1396‬ﺻﻔﺮ ‪ 22 1439‬ﺍﻛﺘﺒﺮ ‪ 2017‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 239‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2212‬‬ ‫ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ‬ ‫ﺁﻣﺎﻳﺶ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻧﻴﺎﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﮔﻔﺘــﻪ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻛــﻪ ﺑــﺮﺍﻯ‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻛﺴــﺐﻭﻛﺎﺭ ﻧﻮ‬ ‫ﺑﺎﻳــﺪ ﺭﻭﺷــﻰ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨــﺎﺏ ﻛﻨﻴﻢ‬ ‫ﻛﻪ ﺍﺷﺒﺎﻉ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ‬ ‫ﺍﺷــﺒﺎﻉ ﺷﺪﻧﺶ ﻛﻢ ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻧﺴــﺨﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑــﻰ ﺍﺳــﺖ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎﻳﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻨﺪ‬ ‫ﺻﻔﻴﻪ ﺭﺿﺎﻳﻰ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻛﻨﻨــﺪ ﻳــﺎ ﻛﺴــﺐﻭﻛﺎﺭ‬ ‫ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺗــﻰ ﺭﺍﻩ ﺑﻴﻨﺪﺍﺯﻧــﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﻛﻨﻜﺎﺵ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ ‫ﻳﺎ ﺷــﻬﺮ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ‬ ‫ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻛﺎﺭﻯ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻛﭙﻰﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ‪ .‬ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ‪ ،‬ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻰ ﻳﻚ ﺍﻳﺪﻩﭘﺮﺩﺍﺯ ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻟﻰ ﺭﺍ ﺭﻭﺍﻧﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﻧﻴــﺰ ﺩﺭ ﻓﻜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﺮﻣﻰﺁﻳﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗــﻮﺍﻥ ﮔﻮﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﺭﺍ‬ ‫ﺭﺑــﻮﺩ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﺼــﻮﻻﺕ ﻓﻨﺎﻭﺭ ﻛﻤﻰ ﻓﻀﺎﻯ ﺗﻨﻮﻉ ﺑﻪ ﻭﺍﺳــﻄﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﺎﺭﺑــﺮﺩﻥ ﺍﻳﺪﻩﻫــﺎﻯ ﻧﻮ ﻳﺎ ﺗﻜﻤﻴــﻞ ﺭﻭﻧﺪ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ ﺑﺎﺯﺗﺮ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻣﺎ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﻢ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﻤﻰﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷــﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻓﻨﺎﻭﺭﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺤﻮ ﺑﺎﺷــﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺭﺷــﺪ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻓﻨﺎﻭﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﺼﺎﺕ ﺁﻣﺎﻳﺸﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺁﻣﺎﻳﺸــﻰ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ‬ ‫ﭼﻴﻨﺶ ﺷﻮﺩ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭ ﻫﺪﻑﮔﺮﺍ ﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺍﺳــﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺁﻓﺖﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻛﺮﺩﻥ ﻓﻨــﺎﻭﺭﻯ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻳﺎ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﺎﺯﺩ‪ .‬ﭼﺎﺭﻩﺍﻯ ﻫﻢ ﺟﺰ ﭘﻴﺮﻭﻯ ﺍﺯ‬ ‫ﺳﻨﺪ ﺁﻣﺎﻳﺸــﻰ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻛﻠﻪﺍﻯ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ‪ ،‬ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻯ ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﻮﺳــﺘﮕﻰ ﺑﻴﻦ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺳــﺎﺯﻧﺪﻩ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﺷــﻜﻴﻞ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺴــﺘﻪﺑﻨﺪﻯ ﻭ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻓﻨﺎﻭﺭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻛﻨﻴﻢ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺭ ﮔﺮﻭ ﭘﻴﺮﻭﻯ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺳــﻨﺪ ﺁﻣﺎﻳﺸــﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﭼﻴﻨﺶ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﺸــﻜﻼﺗﻰ ﻛﻪ ﻫﻢﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﻻﻯ ﺯﻋﻔــﺮﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻣﻰﺭﻭﺩ‪ .‬ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺫﻫﻦ ﻧﺮﺳﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﺳــﻨﺪ ﺁﻣﺎﻳﺶ ﻣﺤﻠﻰ ﺣﺘﻰ ﺍﻳﺪﻩﻫﺎ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖﻭﺳﻮﻳﻰ ﻛﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻛﺸﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﺒﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﻭﺍﻛﺴﻦ ﻫﺎﺭﻯ ﻣﻰﭘﻴﻮﻧﺪﻳﻢ‬ ‫ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺭﻭﻳﻰ ﺳﺮﺁﻣﺪ ﺍﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻛﺴﻦ ﻫﺎﺭﻯ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺰﺭگﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ‪ ،‬ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻫﺎﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻟﮕﻮﻯ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻳﺸــﻪﻛﻦ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ‬ ‫ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺳــﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 150‬ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺩﺭ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﭼﺎﺭ ﺣﻴﻮﺍﻥﮔﺰﻳﺪﮔﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫ﺁﻣﻮﺯﺵ‪ ،‬ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮﻯ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯﻫﺎﻯ ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﻣﻴﺎﻥ‬ ‫ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻡ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﻭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﺁﻣﻴﺰ‬ ‫ﻭﺟــﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺑــﻪ ﺗﺎﺯﮔﻰ ﻧﻴﺰ ﻋﻠﻴﺮﺿــﺎ ﺑﻴﮕﻠﺮﻯ‪ ،‬ﺭﻳﻴﺲ ﺍﻧﺴــﺘﻴﺘﻮ‬ ‫ﭘﺎﺳــﺘﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺗﻼﺵ ﭘﮋﻭﻫﺸــﮕﺮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻭﺍﻛﺴﻦ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻰ ﻫﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﻧﺎ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻯ ﻛﺮﺩﻩ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻛﺴﻦ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺼﺮﻑ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸــﻮﺭ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭﺍﻛﺴﻦ ﻫﺎﺭﻯ‬ ‫ﺍﻧﺴــﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ‪ 4‬ﺳــﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺩﺭ ﺍﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳــﺘﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺁﻏﺎﺯ‬ ‫ﺷــﺪ ﻭ ﻫﻢﺍﻛﻨﻮﻥ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺸﺖﺳﺮ‬ ‫ﻣﻰﮔﺬﺍﺭﺩ‪ .‬ﻭﻯ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﻧﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭﺍﻛﺴﻦ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻰ ﻫﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻧــﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫــﺎ ﻭ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎﻯ ﺁﻧــﺎﻥ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﺭﻭﺯ ﺩﻧﻴﺎﺳﺖ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭﺍﻛﺴﻦ ﻫﺎﺭﻯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﻘﻂ ‪ 4‬ﻳﺎ ‪ 5‬ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺍﻧﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧــﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ‪ ،‬ﺩﺭﺣﺎﻝﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ‬ ‫ﻫﻴﭻ ﻛﺸﻮﺭﻯ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭﺍﻛﺴﻦ ﻫﺎﺭﻯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺍﻧﺒﻮﻩ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻛﺴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﻫﻴﭻ ﻣﺸــﻜﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻛﺴﻦ ﻛﻤﻜﻰ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﻳﺸﻪﻛﻨﻰ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻫﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﻯﺳﺎﺯﻯ ﻳﻚ ﺩﺯﺩﮔﻴﺮ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭ ﺩﺍﺧﻠﻰ‬ ‫ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ‪ ،‬ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺿﺪﺳﺮﻗﺘﻰ‬ ‫ﺭﺍ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺩﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺑﺎ ‪ 60‬ﺩﺭﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ‬ ‫ﺍﺯ ﻧﺮﺥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎﺭﺟﻰ‪ ،‬ﺗﺠﺎﺭﻯﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ‬ ‫»ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ« ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺿﺪﺳﺮﻗﺖ ﺩﺭ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻓﻀﺎ‬ ‫ﺭﺍ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻣﻪ ﻏﻠﻴﻆ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ‪ 5‬ﺳﺎﻧﺘﻰﻣﺘﺮﻯ‬ ‫ﭼﻴﺰﻯ ﻣﺸــﺎﻫﺪﻩ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﻣﺎﻛﻨﻰ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﺻﺮﺍﻓﻰﻫﺎ‪ ،‬ﻃﻼﻓﺮﻭﺷــﻰﻫﺎ ﻭ‪ ...‬ﻛﻪ ﺍﺷﻴﺎﻯ ﻗﻴﻤﺘﻰ ﺑﺎﺍﻫﻤﻴﺘﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﺷــﻌﺎﺭ »ﺍﺷــﻴﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﻧﺸــﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺳــﺮﻗﺖ‬ ‫ﻧﻤﻰﺭﻭﻧﺪ« ﺗﺠﺎﺭﻯﺳــﺎﺯﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺟﺎﻟﺐ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ‬ ‫ﺳﺎﺭﻗﺎﻥ ﺑﺮﻕ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺮﻕ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩﺍﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺍﺑﺴــﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻕ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ‬ ‫ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺮﻕ ﺧﻮﺩﺵ ﻓﻌﺎﻝ ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﻋﻠﻴﺮﺿــﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎﻥ‪ ،‬ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ‪7‬‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬ ‫ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺿﺪﺳــﺮﻗﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺎﻧﻮﺭﻫﺎﻯ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗــﺮﺍﺭ ﻣﻰﮔﺮﻓﺖ؛ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ‬ ‫ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺰﺭگ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻳﻰ‬ ‫ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻓﻨﺎﻭﺭ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﭼﻨﺪ‬ ‫ﻧﻜﺘﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪ؛‬ ‫ﻧﺨﺴﺖ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ‬ ‫ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻰ‬ ‫ﻛﻢ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻰ ﺑﻠﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ‬ ‫ﻭﺍﻡ ﻭ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﻮﺩ‬ ‫ﺑﺎﻻﻯ ﺁﻥ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻧﻴﺴﺖ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻛﺮﺩﻥ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ‪ ،‬ﭼﺎﻟﺶ ﻫﻤﻴﺸﮕﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻧﻮﻳﻦ‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋــﺎﺕ ﻣﻬﻤــﻰ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨــﻪ ﺭﺷــﺪ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫــﺎﻯ ﻧﻮﻳــﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳــﺖ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ‬ ‫ﺭﺍﻩ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﻧﺪﻛﻰ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺍﺳــﺖ ﺍﻣﺎ ﻫﺪﻑ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﻯﺳــﺎﺯﻯ ﻭ ﺳــﻮﺩﺁﻭﺭﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﺧﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎ ﺑﺎﺷــﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻯ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ‬ ‫ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ‪ ،‬ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ ﺳﻮﺍﻝ ﺷﻮﺩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ‬ ‫ﺁﻓﺖﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﮕﻴﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ‪ ،‬ﻗﺎﭼﺎﻕ؛ ﻣﻌﻀﻠﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺭﻭﺯﻫــﺎ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈــﺮﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ‬ ‫ﺍﺻﻠﻰ ﻧﺠﺎﺕ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺁﻳﺎ‬ ‫ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺳــﺖ ﻭ ﭘﺎﻯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻓﻨــﺎﻭﺭ ﻭ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﺒﻨــﺪﺩ ﻭ ﺁﻧﻬــﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺎﺭﻯﺳــﺎﺯﻯ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‬ ‫ﻛــﺮﺩﻥ ﺩﻭﺭ ﻛﻨﺪ؟ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻋﻠﻢ ﺩﺍﺷــﺘﻪ‪ ،‬ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑــﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻯ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﻯﺳــﺎﺯﻯ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻭﻳﮋﻩ‬ ‫ﻣﺎ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻭ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮﺭ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨــﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺑــﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﻫﺴــﺘﻨﺪ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺷﻴﺦﺯﻳﻦﺍﻟﺪﻳﻦ‪،‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻯﺳــﺎﺯﻯ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ‬ ‫ﺭﻳﺎﺳــﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳــﺖ ﻣﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎﺗــﻰ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺁﺳﺎﻥﺳــﺎﺯﻯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺷــﺪﻥ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻭ ﺩﺭ ﭘﺮﻭژﻩﻫــﺎﻯ ﺑﺰﺭگ ﺑﺤﺚ ﭘﻴﻮﺳــﺖ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺗﺼﻮﻳﺐ‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻓﻊ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻢ ﺳﺒﺐ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻤﺖ ﺁﺳﺎﻥﺳﺎﺯﻯ ﺗﺠﺎﺭﻯﺳﺎﺯﻯ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺼﻮﺏ‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻭﺭﻭﺩ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﻓﺮﺍﻫﻢ‬ ‫ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨــﺪﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭ ﻧﻮﭘﺎ ﻭ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﻧﻴﺎﺯ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻨــﺎﺭ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟــﻰ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﺁﺳﻴﺐﻫﺎﻯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﻰﺭﻭﻳﻪ ﻭ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻣﻮﺍﻇﺒﺖ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ‬ ‫ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺣﺒﻜﺎﺭﺧﺮﺍﺳــﺎﻧﻰ‪ ،‬ﺭﻳﻴﺲ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻭ‬ ‫ﻣﻮﺳﺴــﺎﺕ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﺪﺕ ‪2‬‬ ‫ﺳــﺎﻟﻪ ﻋﻤﻠﻜــﺮﺩ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﻧﻮﭘﺎ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷــﻮﻳﻢ ﭼﻪ‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﭼﻪ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖﻫﺎﻳﻰ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﮔﻔﺘﻪﻫــﺎﻯ ﻭﻯ‪ ،‬ﺩﺭﺣﺎﻝﺣﺎﺿﺮ ﺣــﺪﻭﺩ ‪3250‬‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷــﺪﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ‪ 60‬ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻮﭘﺎ‬ ‫ﻫﺴــﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﻨﻄﻘﻰ ﻛﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻧﻮﭘﺎ ﻛﻤﻚ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻯ ﺧﺎﺹ ﺷﻮﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺸــﻜﻞ ﺑﺮ ﺳــﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻛﺮﺩﻥ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻭ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﻧﺨﺴــﺖ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮﺩﻡ‬ ‫ﻫﻨــﻮﺯ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﻛﺎﻓﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻓﻨﺎﻭﺭ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﺭﺷــﺪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻢ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻦ ﺻﻴﺎﻧــﺖ ﻭ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺩﺭﮔﻴﺮ‬ ‫ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺷــﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑــﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ‪ ،‬ﻣﺤﺼــﻮﻻﺕ ﻧﺎﻧﻮﻳﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺗﻘﻠﺒﻰ‬ ‫ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟــﻮﺭﺍﺏ ﻭ ﺣﻮﻟﻪ ﻭ ﺍﻗﻼﻣﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺳــﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺳــﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﺩ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺎﺯﮔﻰ ﺳــﺘﺎﺩ ﻭﻳﮋﻩ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻧﺎﻧﻮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻧﺎﻧﻮ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺗــﻰ ﺭﺍ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻧﺎﻧﻮﻣﻘﻴﺎﺱ‬ ‫ﺳــﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﻃﺒﻖ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺳــﺘﺎﺩ‪ ،‬ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺣﺪﻭﺩ ‪10‬‬ ‫ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺍﻋﻄﺎ ﺷﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ‪ ،‬ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ ﺍﺯ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﺷﺮﻕ ﺁﺳــﻴﺎ ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ‬ ‫ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﻔﺎﻑﺳﺎﺯﻯ‬ ‫ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﻧﺎﻧــﻮ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨــﺪ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻰ ﻭ ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨــﺪﻩ ﻣﺤﺼــﻮﻻﺕ ﻧﺎﻧﻮﻳﻰ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ‬ ‫ﺳــﺘﺎﺩ ﻧﺎﻧﻮ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﻗﺼﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﻧﺎﻧﻮﻣﻘﻴﺎﺱ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳــﺎﻧﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻧﺎﻧﻮ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣــﺎﻝ ﻣﺠﻴﺪ ﻋﻘﻼﻳــﻰ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫ﻧﺎﻧﻮﻳــﻰ ﺑﻪ »ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌــﺖ« ﻣﻰﮔﻮﻳــﺪ‪ :‬ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﻘﻠﺒﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ‬ ‫ﺍﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻓﻨﺎﻭﺭ ﺧﺮﺍﺏ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻓﻨﺎﻭﺭ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻣﻨﺴــﻮﺟﺎﺕ‬ ‫ﻧﺴــﺎﺟﻰ ﻓﻨﺎﻭﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﻧﻈﺎﺭﺗﻰ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﻧﻤﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺣﺪﻯ ﺍﺯ ﺩﺳــﺖ‬ ‫ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺑﻪ ﺳــﺮﻋﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﻘﻠﺒﻰ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ‬ ‫ﺁﻥ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳــﺪ ﻛــﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﻛﺮﺩﻥ‬ ‫ﻣﺤﺼــﻮﻻﺕ ﻧــﻮﺁﻭﺭ ﻭ ﻓﻨــﺎﻭﺭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑــﻪ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﻗﺎﭼﺎﻕ‬ ‫ﺑﺮﻧﻤﻰﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺳــﻴﺮﻭﺱ ﺯﻳﻨﻠــﻰ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫ﺯﻳﺴــﺖﻓﻨﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﻭﻳــﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻛﻢ ﺍﺳﺖ؛‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻰ‬ ‫ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﻜﺮﺍﺕﺷــﺎﻥ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﻣﺤﺼــﻮﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﺷــﻮﺩ ﻭﻟﻰ ﻭﻗﺘــﻰ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺤــﺚ ﺗﺠﺎﺭﻯ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﻫــﺎﺩ ﺭﺟﺎﻟــﻰ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣــﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴــﺎﻥ‬ ‫ﺯﻳﺴــﺖﻓﻨﺎﻭﺭ ﭘﻴﺸــﺘﺎﺯ ﻭﺍﺭﻳــﺎﻥ ﻧﻴــﺰ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ‬ ‫ﺩﻳﮕــﺮﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﻨﻜﺎﺵ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﺩﻫﺪ‪ .‬ﻭﻯ ﺑﻪ »ﮔﺴــﺘﺮﺵ‬ ‫ﺻﻨﻌــﺖ« ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫ﺯﻳﺴﺖﻓﻨﺎﻭﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ‬ ‫ﺭﺍ ﺧﺮﻳــﺪﺍﺭﻯ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨــﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻓﻨﺎﻭﺭ‬ ‫ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺭﺷﺪ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻳــﻰ ﻛــﻪ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻓﻨﺎﻭﺭ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪ؛ ﻧﺨﺴــﺖ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻓﻨــﺎﻭﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻰ ﻛﻢ ﺍﺳــﺖ ﻳﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻰ ﺑﻠﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﻮﺩ ﺑﺎﻻﻯ ﺁﻥ ﭼﻨﺪﺍﻥ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻤﻮﻡ‬ ‫ﻣــﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴــﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﺮﺩ‬ ‫ﭼﺮﺍﻛﻪ ﻣــﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺤﺼــﻮﻻﺕ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﺁﮔﺎﻫﻰ‬ ‫ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻟﻚ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖﻭﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻃﻼ ﭘﺮﻭﻓﻴﻞ‬ ‫ﺍﺭﺱ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻣﺎ‬ ‫ﺍﻳﺪﻩﭘﺮﺩﺍﺯﺍﻥ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮﺡﻫﺎ ﻭ ﺍﻳﺪﻩﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﻧﻤﻰﺷــﻮﻧﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺭﻭ ﻧﺒﻮﺩ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﻭ ﭼﺎﻟﺶ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻭﻯ ﺩﺭ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺑﻪ »ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ«‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺪﺕﻫﺎ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺍﻳﺪﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﻧﮓ ﺩﺭ‬ ‫ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﺍﻣﺎ ﻣﺮﺍﺟﻊ‬ ‫ﺁﺯﻣﺎﻳﺸــﮕﺎﻫﻰ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮﺍﻫﻰ ﻧﻜﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﻮﻝ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ‪ .‬ﺳــﺮﻟﻚ‬ ‫ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸــﮕﺎﻫﻰ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺍﻳﺪﻩﭘﺮﺩﺍﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﺸــﻜﻞ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ‪ .‬ﻭﻯ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﺭﻭﻧــﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥﻫﺎ ﻫﻢ ﮔﻼﻳﻪ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﺑﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﺍﺯ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﻌﺎﻑ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺍﻣــﺎ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻭ‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ ﺁﻥ ﻣﺸــﻜﻞ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺩﻫﻴﻢ‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﭼﻢﻭﺧﻢ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺁﻥ ﻧﺮﻭﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷــﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑــﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻰ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻰ‪،‬‬ ‫ﺷــﺮﻁ ﺑﻘﺎﻯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰﺳﺎﺯﻯ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷــﻴﻢ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ‪ ،‬ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ‬ ‫ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎﻯ ﭘﮋﻭﻫﺸــﻰ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﺍﻧﺘﻘــﺎﻝ ﻓﻨــﺎﻭﺭﻯ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ﺗﺠﺎﺭﻯﺳــﺎﺯﻯ‬ ‫ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺗﺠﺎﺭﻯﺳــﺎﺯﻯ ﻛﺴﺐ ﺳــﻮﺩ ﺍﺯ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ‬ ‫ﺍﺯﻃﺮﻳــﻖ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻥ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﻧﻮ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺠﺎﺭﻯﺳﺎﺯﻯ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻛﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﻧﺒــﻮﻩ ﻭ ﺍﺭﺯﺍﻥﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺰﺭگ ﺭﺍ‬ ‫ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻰ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﻛــﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨــﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳــﻚ ﻛﺎﻻﻯ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻋﺮﺿﻪ‬ ‫ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﻫﺪﻑ ﺭﺍ ﻧﺼﻴﺐ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﺠﺎﺭﻯﺳــﺎﺯﻯ ﺍﻳﺪﻩﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻫﻤﻴﺖ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻘﺎﻯ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻨﻮﻁ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﺁﻣﻴﺰ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺎﺭﻯﺳــﺎﺯﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﻯﺳــﺎﺯﻯ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻯ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻭ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎﺭ‬ ‫ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻰ‪ ،‬ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ‪ ،‬ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭﻯ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ‪ ،‬ﺳﻴﺎﺳﻰ‪،‬‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ‪ ،‬ﻭ‪ ...‬ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻋﻮﺍﻣﻠﻰ ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺪﺍﻡ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻳﻚ‬ ‫ﺳــﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺠﺎﺭﻯﺳــﺎﺯﻯ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ‬ ‫ﺑﺎ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﺷــﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﺠﺎﺭﻯﺳﺎﺯﻯ ﻣﺎﻧﻊ‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻥ ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬ﻃﻰ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﻳﺪﻩ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺳﺎﻧﻴﺪﻥ ﺁﻥ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻳﺪﻩﻫﺎﻯ ﻧﻮﺁﻭﺭﺍﻧﻪ ﻗﺪﻡ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ ﻣﻰﮔﺬﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴــﻴﺮ ﺑــﺮﺍﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﺍﻧﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﺗﺮ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭﻳﭽﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺯﻳﺴﺖﺑﻮﻡ ﻋﻠﻢ‪ ،‬ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ‪ 3‬ﺳــﺘﺎﺩ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺣﻮﺯﻩ‬ ‫ﺍﻧــﺮژﻯ ﺷــﺎﻣﻞ ﺳــﺘﺎﺩﻫﺎﻯ ﻧﻔــﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ‪،‬‬ ‫ﺑﻬﻴﻨﻪﺳــﺎﺯﻯ ﺳــﻮﺧﺖ ﻭ ﺍﻧﺮژﻯﻫــﺎﻯ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﻮﺩﻧﺪ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺳــﺘﺎﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﺳﺘﺎﺩ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺘﺎﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺣﻮﺯﻩ‬ ‫ﺍﻧﺮژﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺳﺘﺎﺩ ‪4‬‬ ‫ﺳﻴﺮﻭﺱ ﻭﻃﻦﺧﻮﺍﻩﻣﻘﺪﻡ‬ ‫ﺑﺨــﺶ ﺍﺻﻠﻰ ﻧﻔــﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ‪ ،‬ﺑﻬﻴﻨﻪﺳــﺎﺯﻯ‬ ‫ﺩﺑﻴﺮ ﺳﺘﺎﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ‬ ‫ﻭ ﺑﻬــﺮﻩﻭﺭﻯ ﺍﻧــﺮژﻯ )ﺩﺭ ﻛﻞ ﺣﻮﺯﻩﻫــﺎﻯ‬ ‫ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻧﺮژﻯ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻋﻠﻤﻰ‬ ‫ﺍﻧــﺮژﻯ(‪ ،‬ﺍﻧﺮژﻯﻫــﺎﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﻭ ﺑﺮﻕ‬ ‫ﻭ ﻧﻴــﺮﻭ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻣﺤﻮﺭ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺳﺘﺎﺩ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﺖﻫﺎﻯ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻤﻰ‬ ‫ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺭﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺯﻳﺴﺖﺑﻮﻡ‬ ‫ﻋﻠــﻢ‪ ،‬ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻧﺮژﻯ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﺖﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ‬ ‫ﺍﺯ ﺩﺳــﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎﻯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻣﻠﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻯ ﻛﻠﻴﺪﻯ‪ ،‬ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳــﺎﺯﻯ ﻋﻠﻤﻰ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ‪،‬‬ ‫ﺗﺴــﻬﻴﻞ ﺗﺒﺎﺩﻻﺕ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯﻫﺎﻯ ﻋﻠﻤﻰ ﻭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ‬ ‫ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻧﺮژﻯ‪ ،‬ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﻣﻮﺟــﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻧﺮژﻯ ‪ 6‬ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﺖ ﻣﺸﺨﺼﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻤﻰ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺭﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺩﻫﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﮔﻰﻫﺎ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕﻫﺎﻯ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻧﺮژﻯ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﺩﻭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻧﺨﺴــﺖ ﺩﺭ ﺳﺘﺎﺩ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﺖﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺩﻭﻡ ﺳــﺘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭﺣﺎﻝﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ‪ ،‬ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻭ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ‬ ‫ﺧﻮﺑﻰ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺳــﺘﺎﺩ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﺖﻫﺎﻯ ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 43‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻓﻊ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺧﻮﺑﻰ ﺩﺭ ﻫﻴﺎﺕﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺳﺘﺎﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ‬ ‫ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﺁﻥ ﻭﺟــﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛــﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺼﻮﺑــﺎﺕ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑــﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ‪ ،‬ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺤﺼــﻮﻻﺕ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ‬ ‫ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸــﻮﺭ‪ ،‬ﭘﻴﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻯ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻧﺮژﻯ‪،‬‬ ‫ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺎﻣﻊ ﺁﻣﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻧﺮژﻯ‪ ،‬ﺷﺒﻜﻪﺳﺎﺯﻯ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻧﺮژﻯ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬ ‫ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳــﺎﻝ ‪ 95‬ﻫﻴﺎﺕﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭﺳﺎﺯﻯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻳﻜﺼﺪ‬ ‫ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺠــﺎﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ‬ ‫ﺑــﻪ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻋﻠﻤــﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻋﻠﻤــﻰ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻴﺎﺕﻭﺯﻳــﺮﺍﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺳــﺘﺎﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ‬ ‫ﻧﻈﺎﻡ ﺻﻴﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻠﻰ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻜﺘﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﺎﺭﺕﺁپﻫﺎ ﻭ ﺷــﺘﺎﺏﺩﻫﻨﺪﻩﻫﺎ‬ ‫ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺭﺍﻳﺞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻧﺮژﻯ ﺷــﺘﺎﺏﺩﻫﻨﺪﻩﺍﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﻧــﺪﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪﺍﺕ ﻣﻌﺎﻭﻥ‬ ‫ﻋﻠﻤﻰ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺭﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﻗﺼﺪ ﺳــﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸــﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ‬ ‫ﺷﺘﺎﺏﺩﻫﻨﺪﻩ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻧﺮژﻯ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻳﻢ‪ .‬ﺩﺭ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰﻯ‬ ‫ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺯ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮﻯ ﺍﻳﺪﻩ ﺗﺎ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺁﺳــﺎﻥ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺍﻳﺪﻩﭘﺮﺩﺍﺯﻯ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻓﻨــﺎﻭﺭﻯ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﺍﻣﺎ‬ ‫ﺷــﺘﺎﺏﺩﻫﻨﺪﻩﺍﻯ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻧﺮژﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺭﻓﻊ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺯﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 30‬ﻣﻬﺮ ‪ 2 1396‬ﺻﻔﺮ ‪ 22 1439‬ﺍﻛﺘﺒﺮ ‪ 2017‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 239‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2212‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ‬ ‫‪ 94‬ﺩﺭﺻﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ‬ ‫ﻣﻮﻗﺖ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻋﻜﺲ‪:‬ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﺭﺳﻰﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺣﺪﻭﺩ ‪ 5‬ﻫﺰﺍﺭ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻛﺎﻧﻮﻥﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ‬ ‫ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ‪ 82‬ﺗﺎ ‪95‬‬ ‫ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ‪ 10‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﺍ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ‬ ‫ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ »ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ« ﻣﻄﺮﺡ ﻛﺮﺩ‬ ‫ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎﻯ ﺭﻫﺒﺮﻯ‪ ،‬ﺭﺍﻩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺣﻴﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ‬ ‫ﺍﻣﻴﺮﻣﻬﺮﺯﺍﺩ‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﺣﻀــﻮﺭ ﺯﻧــﺎﻥ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪﻫــﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘــﻰ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻣﻄﺮﺡ‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻤﺮﺩﺍﻥ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕــﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﻋﺮﺻــﻪ ﻛﺎﺭ ﺯﻧﺎﻥ‬ ‫ﺯﻳــﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭﺍﺭﺩ ﺷــﺪﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺣــﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﻫﻨﻮﺯ‬ ‫ﺁﻥﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻭ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ‬ ‫ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻯﻫــﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪» .‬ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ« ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻧﻘﺶ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ‬ ‫ﻭ ﻫﻮﺩﺳــﺎ ﻗﺰﻭﻳﻨﻴﺎﻥ‪ ،‬ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺣــﻮﺯﻩ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻰ‪ ،‬ﺍﺭﺯﻳــﺎﺏ ﻭ ﻣﺮﺑﻰ‬ ‫ﺷﺎﻳﺴــﺘﮕﻰﻫﺎﻯ ﺷﻐﻠﻰ ﻭ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻰ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺡ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺗﺼﻮﺭ‬ ‫ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﻯ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻯ‬ ‫ﻛﺴــﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫــﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﻣﻘﻴﺎﺱ‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮﻯ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﺠﻼﺕ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﺑﺴــﺘﻪ ﺭﻭﻯ ﻣﻴﺰ ﻳــﺎ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻯ ﺧﻮﺵﻧﺎﻡ ﻭ‬ ‫ﺧﻮﺵﺍﻗﺒــﺎﻝ ﺗﺎﻓﻠﺮ ﻭ ﮔــﺮﻯ ﻫﻤﻞ ﻭ ﺟــﺎﻥ ﻛﺎﺗﺮ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﭘﻴﺶﺑﻴﻨــﻰ ﻭ ﻗﺎﺑــﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺷــﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻓﻀــﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﭼﻮﻥ ﺗﻤﺎﺷــﺎﻯ‬ ‫ﮔﺮﺩﺑــﺎﺩﻯ ﻫﻮﻝﺍﻧﮕﻴﺰ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻣﺎﺟﺮﺍﺟﻮﻳﻰ‬ ‫ﺳــﺮﮔﺮﻡﻛﻨﻨﺪﻩ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﺍﺑﻰ‬ ‫ﻳﺎ ﺭﻳﺴــﻚ ﺟﺪﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻘﺎﺳــﺖ‪ ،‬ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ ﺳﺎﻝ ﺑﺮ‬ ‫ﻓﻀﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩﻫﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫ﻭ ﻛﺴــﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻣﺎ ﺳــﺎﻳﻪ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﺑﺎ‬ ‫ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺷــﺪﻥ ﻣﺼﺎﺩﻳــﻖ ﺗﻐﻴﻴــﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰﻫﺎﻯ‬ ‫ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺪﻥ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﻮﻓﻖ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴــﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺜﺎﻝ‬ ‫ﻇﻬﻮﺭ ﻛﺴــﺐ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﻮﻓــﻖ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻣﺤﻮﺭ‪ ،‬ﺗﻐﻴﻴﺮ‬ ‫ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺮﺩﻩﻓﺮﻭﺷﻰ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻇﻬﻮﺭ‬ ‫ﻧﻮﺁﻭﺭﻯﻫــﺎﻯ ﺑﻪ ﺍﺻﻄــﻼﺡ »ﻣﺨﺘﻞﻛﻨﻨــﺪﻩ« ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳــﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﺮﺩﺑﺎﺩ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ‬ ‫ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻗﺰﻭﻳﻨﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑــﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺩﺑﻴــﺎﺕ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎﻯ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺭﻭ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮﺵ‬ ‫ﻧﻬﺎﺩ ﺑﻪ »ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ« ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮ‬ ‫ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ‬ ‫ﭘﻨــﺞ ﺳــﺎﻟﻪ ﻭ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺠﺮﻳﺎﻥ ﻫﻤﺴــﻮ ﻭ ﺑﻰﺑﺎﻙ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻳﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺟﻮﺍﺑﮕﻮ ﻧﺒﻮﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ‬ ‫ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ‪ ،‬ﻣﺴــﺘﻤﺮ ﻭ ﺭﻧﮓ ﺑﻪ ﺭﻧــﮓ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺮﻭﻧﻰ‬ ‫ﻛﺴــﺐ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺍﺷــﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺷــﻔﺎﻑ ﻛﺮﺩﻥ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻻﺯﻡ‬ ‫ﺑــﺮﺍﻯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﻭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺁﻥ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ‬ ‫ﻣﺠــﺮﻯ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺑﺎﺷــﺪ ﻣﺜﻞ ﭘﻴﭻ ﻫﺮﺯ ﺷــﺪﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺧﺎﺭﺝ ﺷــﺪ ﻭ ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﻗﻮﻩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻰ ﺳﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻛﺮﺍﻧﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﺗﻤﺎﺱ ﺧــﻮﺩ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺮﻭﻧﻰ ﭘﻴﻮﻧــﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺗﺤﻘﻖ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺮﺍﺗﮋﻯﻫﺎﻯ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ ﻭ ﻛﺴﺐ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺖ‪ ،‬ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴــﺘﻤﺮ ﻭ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﻚ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ‬ ‫ﮔﺮﻩ ﺧﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ »ﺭﻫﺒﺮﻯ«‬ ‫ﻭ ﭘــﺮﻭﺭﺵ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎﻳــﻰ ﻛــﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑــﻪ »ﺭﻫﺒﺮﻯ«‬ ‫ﺍﺛﺮﺑﺨﺶ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻯ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻧﻮﻇﻬﻮﺭ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ‬ ‫ﭘﻴﺶ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ؛ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺑــﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﻴﺸــﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳــﻒ ﺷــﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ»ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ«‬ ‫ﮔﺴــﺘﺮﺩﻩﺗﺮ‪ ،‬ﻛﻴﻔﻰﺗــﺮ‪ ،‬ﻧﺎﻣﻠﻤﻮﺱﺗــﺮ ﻭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ‬ ‫ﻣﺘﻜﻰ ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﺩﺭﻙ ﻭ ﺗﻄﺎﺑﻖ »ﺍﻧﺴﺎﻥ« ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺑــﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭘــﺮﻭﺭﺵ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎﻯ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻯ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺣﻴﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷــﺪ ﻛــﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﻫﻴــﻢ‪ ،‬ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫــﺎ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﭘــﺮﻭﺭﺵ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎﻯ ﺭﻫﺒــﺮﻯ ﺩﺭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﭘﻴﺸﺮﻭ ﺑﻮﺩﻩ‪ ،‬ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ‬ ‫ﺑﻪﺗﺪﺭﻳﺞ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻧﻴﺰ ﺗﺴﺮﻯ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻯ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺯﻧﺎﻥ‬ ‫ﻗﺰﻭﻳﻨﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﺯ ﺭﻭﺷــﻦﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎﺩﻳﻖ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎﻯ ﺭﻫﺒﺮﻯ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ ﺷﺪﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷﺎﻳﺴــﺘﮕﻰﻫﺎﻯ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻗﺒﺎﻝ‬ ‫ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺷﺪﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﮔﺮﭼﻪ‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴــﺖ ﻛﺎﻓﻰ ﺑــﺮﺍﻯ ﺑﺤﺚ ﻭ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ﺍﻣﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﻫــﺪﻑ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﺍﺻﻠﻰ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﺳــﻤﺖ ﻭ ﺳﻮﻯ‬ ‫ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺳــﺖ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮﺩﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻧﺸــﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﻮﺟﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﺮﻭﺭﺵ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎﻯ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﻭ ﺣﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻯ‬ ‫ﺍﺳــﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻯ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﺑــﺮﺍﻯ ﺑﺮﻋﻬــﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘــﻦ‬ ‫ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺧﻄﻴﺮ ﺑﻘﺎ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺳﻬﻢ ﻧﻴﻤﻰ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻭ ﻛﻮﺷﺎﻯ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﻧﺪﻙ ﺍﺳﺖ!‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳــﻰﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﺠﻤــﻮﻉ ﺣــﺪﻭﺩ ‪ 5‬ﻫــﺰﺍﺭ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷــﺪﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ ﻛﺎﻧﻮﻥﻫﺎﻯ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ‬ ‫ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ ‪ 82‬ﺗﺎ ‪ 95‬ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ‪ 10‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﺍ‬ ‫ﺯﻧﺎﻥ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ‪ ،‬ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﺟﺰﻭ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﺰﻭﻳﻨﻴــﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑــﻪ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﻯ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﻭﺯﺍﺭﺕ‬ ‫ﺗﻌﺎﻭﻥ‪ ،‬ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻥ‬ ‫ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺯﻧــﺎﻥ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻨﻬﺎ ‪ 14‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪ 92‬ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼــﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺣﺪﻭﺩ ‪ 41‬ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﻛﺸــﻮﺭ ﺭﺍ ﺗﺸــﻜﻴﻞ‬ ‫ﻣﻰﺩﻫﻨــﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﺗﻨﻬﺎ ‪ 15‬ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺸــﺎﻏﻞ‬ ‫ﻋﺎﻟﻰ )ﻣﺪﻳــﺮﺍﻥ‪ ،‬ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻋﺎﻟﻰﺭﺗﺒــﻪ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥﮔﺬﺍﺭﺍﻥ(‬ ‫ﺭﺍﻩ ﻣﻰﻳﺎﺑﻨﺪ‪ .‬ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺷــﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﻣﺸــﺎﻏﻞ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻋﺎﻟﻰﺭﺗﺒﻪ )ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻰ( ‪ 4‬ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﺑﺮﺍﺑﺮﻯ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻰﻫﺎﻯ‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺯﻧﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ‬ ‫ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻰﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺘــﻰ ﺩﺭ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﭘﺴــﺖﻫﺎﻯ ﻋﺎﻟﻰ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﻭﻟﺘــﻰ ﻭ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﺳــﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶﻫــﺎﻯ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻧﻘﺶ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫ﻗﺰﻭﻳﻨﻴــﺎﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺍﺯ ﺷﺎﻳﺴــﺘﮕﻰﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﻗﺪﺭﺕ‪ ،‬ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﻭ‬ ‫ﺟﺪﻳﺖ‪ ،‬ﺭﻗﺎﺑﺖﺟﻮﻳﻰ ﻭ ﺗﻔﻮﻕ ﻃﻠﺒﻰ ﻭ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﻯ ﺭﻓﺘﺎﺭ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳــﻰ ﻭ ﺷﺒﻜﻪﺳﺎﺯﻯ‪ ،‬ﺗﺼﻮﻳﺮﻯ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺍﺯ»ﻣﺪﻳﺮ« ﻭ‬ ‫»ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ« ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶﭘﺬﻳﺮﻯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺗﺼﺪﻯ ﻣﺸﺎﻏﻠﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺳــﺖ ﺗﻮﺳــﻂ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﻣﻰﺳــﺎﺯﺩ‪ .‬ﺗﺼﻮﻳﺮ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﻣﻮﻧﺚ‪ ،‬ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ‬ ‫ﺭﺍ ﺑــﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻰ ﺗﻚ ﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻯ ﻭ ﺳــﺨﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ‬ ‫ﺷــﻐﻠﻰ ﻳﺎ ﺍﻳﻔﺎﻯ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﻣﻰﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻯ ﻣﻮﻓﻘﻰ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺯﻥ ﻭﺟــﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛــﻪ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺗﺤﺴــﻴﻦ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰﻯ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻯﻫــﺎﻯ ﻭﺟﻮﺩﻯ ﺧﻮﺩ‪ ،‬ﻧﻘﺶ ﺑﻰﺑﺪﻳﻞ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ‬ ‫ﻗﻮﺍﻡﺑﺨﺸــﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻬﻢ‬ ‫ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﻗﻴﻖ ﺷــﺪﻥ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ‬ ‫ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﻳﻦ ﺯﻧﺎﻥ ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ‬ ‫ﺳﺨﺘﻜﻮﺷــﻰ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺮﺩ ﻭ‬ ‫ﺍﺯ ﺧﻮﺩﮔﺬﺷــﺘﮕﻰ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑــﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺟﺎﻣﻌــﻪ‪ ،‬ﺍﺻﻼﺡ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻯ ﭘﻴﺶﻓﺮﺽ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻫﻤﺘﺎ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝﺳﺎﺯﻯ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺳﺎﺯﻯ‬ ‫ﻓﻀﺎﻯ ﻛﺎﺭ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺴــﺖ ﺑــﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻭ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻔﺘﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻯ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻰﻫﺎﻯ‬ ‫ﺭﻫﺒــﺮﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑــﺮﺍﻯ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﺍﻣــﺮﻭﺯ ﻭ ﺁﻳﻨﺪﻩ‬ ‫ﺭﻭﺷــﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴــﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﺎﻳﺴــﺘﮕﻰﻫﺎﻯ‬ ‫ﺭﻫﺒﺮﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻭ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﮕﻰ‬ ‫ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯﻫﺎ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺬﻳﺮ ﻫﺮ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺳﻌﺎﺩﺕ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﻭ ﭘﺮﺭﻧﮓ ﺷــﺪﻥ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ‬ ‫ﺑﻨﮕﺎﻩﻫــﺎ‪ ،‬ﺍﻫﻤﻴــﺖ ﻳﺎﻓﺘــﻦ ﺍﺧﻼﻕﻣﺤــﻮﺭﻯ‪ ،‬ﻟــﺰﻭﻡ‬ ‫ﺍﻧﻌﻄﺎﻑﭘﺬﻳﺮﻯ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ‪ ،‬ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻯ ﺭﻭﺍﺑﻂ‬ ‫ﮔﺸﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻣﻦ‪ ،‬ﭘﺮﺭﻧﮓ ﺷﺪﻥ ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻯ ﺭﻓﺘﺎﺭﻯ ﻧﺮﻡ‬ ‫)ﺷﻨﻮﺩ ﻣﻮﺛﺮ‪ ،‬ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﺛﺮﺑﺨﺶ‪ ،‬ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ‪ ،‬ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﻭ ﺍﻗﻨــﺎﻉ( ﺩﺭ ﭘﻴﺸــﺒﺮﺩ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﻣﺪﻳــﺮﺍﻥ ﻭ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﺷــﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻴﮕﺮﻯ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ‪ ،‬ﻫﻤﮕﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ‬ ‫ﻛﺎﻣــﻞ ﺑــﺎ ﺍﺳــﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻯ ﺫﺍﺗــﻰ ﻣﺎﺩﺭﺍﻧــﻪ ﻭ ﺯﻧﺎﻧﻪﺍﻧﺪ؛‬ ‫ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ‬ ‫»ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﺳــﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻯ ﺭﻫﺒﺮﻯ« ﻭ »ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳــﺎﺯﻯ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ« ﺩﺭ ﺍﻧﺴــﺎﻥﻫﺎﻯ ﺑﺎ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺑﻪ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ‬ ‫ﻭ ﺭﻗﺎﺑﺖﺟﻮﻳﻰ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻝ ﻛﺎﺭﮔﺮﻯ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ‬ ‫ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻓﺼﻠﻰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ‬ ‫ﻳﻚ ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺭ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺍﺟﺤﺎﻑ ﻭ‬ ‫ﺗﻀﻴﻴــﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻓﺼﻠﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳــﻰ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩﻫﺎﻯ‬ ‫ﻛﻮﭼﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺎﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺣﻤﻴﺪ ﺣﺎﺝﺍﺳــﻤﺎﻋﻴﻠﻰ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﺑﺮ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﻛﺎﺭ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺳــﺘﻤﺰﺩ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻓﺼﻠﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﺴﻨﺎ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎﻭﺗﻰ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺍﺋﻢ ﻭ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺰﺍﻳﺎﻯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﻮﺍﺑﻘﻰ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﻳﺎﻯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺑــﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﻴﻀﻰ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺳــﺘﻤﺰﺩ‪ ،‬ﺑﻴﻤﻪ‬ ‫ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘــﻮﻕ ﻛﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻣﻮﻗﺖ ﻭ ﻓﺼﻠــﻰ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ‬ ‫ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺴــﺖ‪ ،‬ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮﺩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳــﻰ‬ ‫ﺟﺪﻯ ﻭ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺭ ﻛﺸــﻮﺭ‪ ،‬ﺣﻘــﻮﻕ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻓﺼﻠﻰ‬ ‫ﺗﻀﻴﻴــﻊ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﻫﺮﭼﻪ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩﻫﺎ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﻣــﻜﺎﻥ ﺗﺨﻠﻒ‪،‬‬ ‫ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮﺩﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺳــﺘﻤﺰﺩ‬ ‫ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪:‬‬ ‫ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩﻫــﺎﻯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻧﻜﻪ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳــﻰﻫﺎ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎﻯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﻭﺍﻗﻌﻰﺗﺮ ﺍﺳــﺖ ﻭﻟﻰ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ‬ ‫ﻛﺎﺭﮔــﺮﺍﻥ ﻓﺼﻠﻰ ﻭ ﻣﻮﻗﺖ‪ ،‬ﻧﺒﻮﺩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳــﻰ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﺳــﻮﻯ ﻣﺘﻮﻟﻴــﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺎﺭ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺟﺤــﺎﻑ ﻭ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺩﺭ‬ ‫ﺣﻖ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻓﺼﻠﻰ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺣﺎﺝﺍﺳــﻤﺎﻋﻴﻠﻰ ﺑــﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺿﺮﻭﺭﺕ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ‬ ‫ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻓﺼﻠﻰ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ‬ ‫ﻛﺎﺭﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ‪ 10‬ﻧﻔﺮﻩ ﻭ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﭘﺮﻭژﻩ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﭼﻨﺪ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﺎﺭ ﻣﻰﮔﻴــﺮﺩ ﻭﻟﻰ ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﻳﺎ ﺑﺎﺯﺭﺳــﻰ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ‬ ‫ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷــﺖ ﺟــﺰﻭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﻫﺎﻳﻰ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩﻫﺎﻳﻰ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻝ‬ ‫ﻛﺎﺭﮔــﺮﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭﮔﺮﻯ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻧﻘﺶ‬ ‫ﻭ ﻭﻇﺎﻳﻔــﻰ ﻛﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻓﺼﻠــﻰ ﺑﺮ ﺩﻭﺵ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﻏﺎﻓﻞ‬ ‫ﺷــﻮﻧﺪ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺎﺭ ﺳــﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻓﺼﻠﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎﻯ ﺻﻨﻔﻰ ﻭ ﺗﺸﻜﻞﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭﮔﺮﻯ ﻫﻢ ﻛﻪ‬ ‫ﻭﻇﻴﻔﻪ ﭘﻴﮕﻴــﺮﻯ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭ ﻭﻇﺎﻳﻔﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﻭ ﻓﺼﻠﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦﺑﺎﺭﻩ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭﮔﺮﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺍﻳﻦﺩﺳﺘﻪ‬ ‫ﺍﺯ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ‬ ‫ﻭ ﻧﺤــﻮﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻓﺼﻠﻰ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩﻫﺎ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷــﻮﻧﺪ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ‬ ‫ﺑﻴﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺭﺍ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﻭ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﺩﻓﺎﻉ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺭﻓﺘﻪﺭﻓﺘﻪ‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﺷــﺮﻭﻉ ﻣﻰﺷﻮﺩ‬ ‫ﻭ ﺁﻏﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﻓﺼــﻞ ﺩﺭ ﺗﻘﻮﻳﻢ‬ ‫ﻛﺎﺭﮔــﺮﻯ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ‬ ‫ﺷــﻤﺎﺭ ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﻮﺟﻬــﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻓﺼﻠﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﻣﻮﻗﺖ ﻭ‬ ‫ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ﺑﻴﺎﺕ‬ ‫ﭘﻴﻤﺎﻧﻰ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳﮋﻩﺍﻯ ﺷــﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﺁﻏﺎﺯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻯ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻰ‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻣﺴــﺌﻮﻻﻥ ﻭﻋﺪﻩﻫﺎﻳﻰ‬ ‫ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻓﺼﻞ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎ ﻭ ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻓﺼﻠﻰ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ ،‬ﻭﻋﺪﻩﻫﺎ ﻫﻢ‬ ‫ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺸــﻜﻼﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ‬ ‫ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪ 94 ،‬ﺩﺭﺻﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ‬ ‫ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺿﻌﻒ ﺑﺰﺭگ ﺟﺬﺏ ﻧﻴﺮﻭ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺑﺎﺭﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻴﺰ ﺁﻣﺪﻩ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺸﺎﻏﻠﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﻣﻮﻗﺖ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﺟﺬﺏ ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺍﻳﻦﻃﻮﺭ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺩﺭ‬ ‫ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﻣﻮﻗــﺖ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ‬ ‫ﻓﺼﻠﻰ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ‪ ،‬ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﻛﺎﺭ ﺗﻮﻗﻊ‬ ‫ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ﺩﺍﺷﺖ‪ .‬ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻰ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ‪،‬‬ ‫ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﻛﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﻳﺪﻩ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ﺑﺎﻻﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﺭﺍ ﺷــﺎﻫﺪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﺨﻠﻒ ﻭ ﻓــﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺳــﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ‬ ‫ﻧﻴﺮﻭﻯ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻰ ﻭ ﻣﺎﻟﻰ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﺒﺮ‬ ‫»ﭘﻠﻰﺍﻛﺮﻳﻞ« ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻫﭙﻜﻮ‬ ‫ﻭ ﺁﺫﺭﺁﺏ ﺩﭼﺎﺭ ﻧﺸﻮﺩ‬ ‫ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﻛﺎﺭ ﭘﻠﻰﺍﻛﺮﻳﻞ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪﺍﻯ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺭﻳﻴﺲ‬ ‫ﻓﺮﺍﻛﺴــﻴﻮﻥ ﻛﺎﺭﮔﺮﻯ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻗﻄﺐ ﻧﺴــﺎﺟﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺷــﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﻠﻨﺎ‪ ،‬ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ‬ ‫ﻛﺎ ِﺭ ﺷــﺮﻛﺖ ﭘﻠﻰﺍﻛﺮﻳــﻞ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪﺍﻯ ﺧﻄــﺎﺏ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ‬ ‫ﻣﺤﺠﻮﺏ )ﺭﻳﻴﺲ ﻓﺮﺍﻛﺴــﻴﻮﻥ ﻛﺎﺭﮔﺮﻯ ﻣﺠﻠــﺲ ﻭ ﺩﺑﻴﺮﻛﻞ ﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﻛﺎﺭﮔﺮ( ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺧﻮﺍﺳــﺘﺎﺭ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ‬ ‫ﻗﻀﻴﻪ ﻭ ﺣﻞ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻗﻄﺐ ﻧﺴﺎﺟﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺷــﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻛﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻜﺮﺩﻥ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﻋﺪﻩ ﺩﺍﺩﻩﺷﺪﻩ‬ ‫ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩﺍﺳﺖ‪ :‬ﻫﻤﺎﻥﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﻳﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻠﻰ ﺍﻛﺮﻳﻞ‬ ‫ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺎﻩﻫﺎﻯ ﻣﺘﻤﺎﺩﻯ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﺷــﺮﻑ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ‬ ‫ﺧﻄــﻮﻁ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻠﻰ ﺍﺳــﺘﺮ ﺧﻮﺩ ﻗــﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺧﻄﻮﻁ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻛﺮﻳﻠﻴﻚ ﻧﻴﺰ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻮﺍﺩ‬ ‫ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﻟﻴﻜﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﺻﻠﻰ ﻭ‬ ‫ﻛﻤﻜﻰ‪ ،‬ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻳﺪﻛﻰ ﻭ ﻗﺴــﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻌﻮﻕ ﭘﺮﺳﻨﻞ‪ ،‬ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﺟﻬﺖ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﻭ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬ ‫ﺩﺭ ﺯﻣــﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷــﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘــﻦ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﻫﻴﺎﺕ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﺍﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ‪ ،‬ﻣﻘﺮﺭ ﺷــﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎﺭﺻــﺪ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﺗﻨﺨﻮﺍﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﻯ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﻭﻳﺴــﺖ ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﻣﺎﺑﻘﻰ‬ ‫ﺁﻥ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﺸــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻃﻰ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻭ ﻳﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪﻫﺎ ﺩﺳــﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺷﺪﻩ؛ ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ‬ ‫ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﺫﻛﺮ ﺷــﺪﻩ ﺗﻮﺳــﻂ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻃﻰ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 60/149096‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 96/7/1‬ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﻭﻟﻰ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﺳﺮ ﺑﺎﺯ ﻣﻰﺯﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭﺣﺎﻝﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺗﻮﻗــﻒ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪ‬ ‫ﻋﻈﻴﻢ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺳﻮﺩﺩﻩ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﻯ ﻭ ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ‬ ‫‪ 2000‬ﻧﻔﺮ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻛﺎﺭﮔﺮﻯ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻭ ﺣﻮﺍﺩﺛﻰ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺁﺫﺭﺁﺏ ﻭ ﻫﭙﻜﻮ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ‬ ‫ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺳﺘﺎﺭﻩ‬ ‫ﺧﻠﻴﺞﻓﺎﺭﺱ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻨﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻧﺒــﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺎﻻﻳﺸــﮕﺎﻩ ﺳــﺘﺎﺭﻩ ﺧﻠﻴﺞﻓﺎﺭﺱ‪،‬‬ ‫ﺳــﺮﮔﺮﺩﺍﻧﻰ ‪ 97‬ﻛﺎﺭﮔــﺮ ﺗﺒﺪﻳــﻞ ﻭﺿﻌﻴــﺖ ﻳﺎﻓﺘــﻪ ﺍﻳــﻦ ﻭﺍﺣﺪ‬ ‫ﭘﺎﻻﺷــﮕﺎﻫﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺬﺷــﺖ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑــﻪ ‪ 50‬ﺭﻭﺯ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ‬ ‫ﺗﻤﺎﻣــﻰ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺳــﺎﺑﻖ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﻠﻨﺎ‪ ،‬ﺩﺭ ﭘﺎﻻﻳﺸــﮕﺎﻩ ﻧﻔﺖ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺧﻠﻴﺞﻓﺎﺭﺱ ﮔﻔﺘﻨﺪ‬ ‫ﻫﻤﺰﻣــﺎﻥ ﺑﺎ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﺎﻻﻳﺸــﮕﺎﻫﻰ‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻗــﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻮﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫ﻗﺒﻠﻰ ﺑﻪ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻯ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺑﺸﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺑﺎﺯﮔﺸــﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﺯ ﺻﺒﺢ ﺷــﻨﺒﻪ ‪ 29‬ﻣﻬﺮ ﺑﺎ‬ ‫ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻤﻪ ‪ 97‬ﻛﺎﺭﮔﺮﻯ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﻴﻤﻪ ﺷــﻬﺮﻳﻮﺭ‬ ‫ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻋﺘــﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳــﻞ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻣﻰ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ‬ ‫ﺣﺎﻝ ﺑﺮﭘﺎﻳﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺻﻨﻔﻰ ﻛﺎﺭﮔﺮﻯ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺳــﺎﺑﻖ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻪﺍﻧﺪ‪ .‬ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻳﺎﺩﺷــﺪﻩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻮﺩﻧﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺒﻮﻟﻰ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺭ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺧﻴﻠﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﻣﺸﻐﻮﻝ‬ ‫ﻛﺎﺭ ﺷــﻮﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﭘﻰ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎﻥ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺎﻻﻳﺸــﮕﺎﻩ ﺳــﺘﺎﺭﻩ ﺧﻴﻠﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘــﺎﺩ‪ ،‬ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻯ ﺷﺪﻥ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻰ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 30‬ﻣﻬﺮ ‪ 2 1396‬ﺻﻔﺮ ‪ 22 1439‬ﺍﻛﺘﺒﺮ ‪ 2017‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 239‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2212‬‬ ‫ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﻄﻌﺎﺕ‬ ‫‪ 3‬ﺷﺮﻁ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﺧﺒﺮ‬ ‫ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺬﻑ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﻧﺎﻳﺐﺭﻳﻴــﺲ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺗﺨﺼﺼــﻰ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻫﻤﮕــﻦ ﻧﻴﺮﻭﻣﺤﺮﻛﻪ ﻭ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻧﺎﺷــﻰ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﻗﻄﻌﺎﺕ‬ ‫ﺑﻰﻛﻴﻔﻴــﺖ ﺑﻪ ﻛﺸــﻮﺭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﻭﺭﻭﺩ‬ ‫ﻗﻄﻌــﺎﺕ ﺑﻰﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ‪ ،‬ﺩﻏﺪﻏﻪ ﺟﺪﻯ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﻪﻭﺟــﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﺗﻼﺵ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ‬ ‫ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺎﺣﺪﻭﺩﻯ ﻣﺎﻧﻊ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻗﻄﻌﺎﺕ‬ ‫ﺑﻰﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﺣﻤﺪﺭﺿﺎ ﺭﻋﻨﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻛﺮﺩ‪ :‬ﻫﺮﭼﻨﺪ‬ ‫ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﻰﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﻧﻈﺎﺭﺗﻰ ﺑﺮ ﺟﺮﻳــﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‪ ،‬ﺭﻭﻧﺪ‬ ‫ﻋﺮﺿﻪ ﺍﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪﺗﺪﺭﻳﺞ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺳﻮءﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺭﺍﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﻄﺮﻫﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺳﻴﺮ ﻛﺎﻫﺸــﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﻰﻛﻴﻔﻴﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ‪ ،‬ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺰﻳﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﺍﺩ‬ ‫ﺍﻭﻟﻴﻪ‪ ،‬ﺍﻧﺮژﻯ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ‬ ‫ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺮ ﻟﺰﻭﻡ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ‬ ‫ﻭ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺩﺍﺧــﻞ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻛﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺷــﺮﺍﻳﻄﻰ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻭ ﻭﺭﻭﺩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻣﺎﺷــﻴﻦﺁﻻﺕ ﺭﻭﺯ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﻫﻢﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﻯ‬ ‫ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺍﺳــﺖ ﺗﺎ ﺑــﺎ ﺟﺬﺏ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺧﻄﻮﻁ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﺍ ﺑﺮﻭﺯﺭﺳــﺎﻧﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎﻥ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨــﺪ‪ .‬ﻧﺎﻳﺐﺭﻳﻴﺲ ﺍﻧﺠﻤﻦ‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻫﻤﮕﻦ ﻧﻴﺮﻭﻣﺤﺮﻛﻪ ﻭ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﺎﻛﻴﺪ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﻪﻟﺤﺎﻅ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺧﻮﺑﻰ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻗــﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﻣﺎ‬ ‫ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﻛﻴﻔﻰ‬ ‫ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﻻﺯﻡ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﺗﺎ ﻓﻀﺎﻯ ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ‬ ‫ﺍﺻﻼﺡ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺬﺏ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﻭﻯ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﺿﺮﻭﺭﺕ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺛﺎﺑــﺖ ﺍﺭﺯﻯ ﻭ ﺭﻳﺎﻟــﻰ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ‬ ‫ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛــﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻭﺿﻌﻴــﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺭﻭﺷﻦ ﻧﺸــﻮﺩ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﻄﻠﻮﺑﻰ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺣﺎﻛﻢ‬ ‫ﻧﺸﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻧﺮﺥ ﻧﺪﻫﻨﺪ ﺍﻣﻴﺪ ﭼﻨﺪﺍﻧﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺭﻋﻨﺎﻳــﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛــﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺳــﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﻭ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺍﺯ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ؛‬ ‫ﭼﻨﺎﻧﭽــﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺍﺩﻋﺎ ﻛــﺮﺩ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻓﻀﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﻣﺴــﻴﺮ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺭﺿﺎ ﭘﺎﺷﺎﻳﻰ‬ ‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﻣﻬﺪﻯﻛﺎﻭﻩﺍﻯ‬ ‫ﺗﻌﺮﻓﻪﻫــﺎ ﺑﺎﻳــﺪ ﺑــﻪ ﻋﺪﺩﻯ‬ ‫ﺑﺮﺳــﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨــﺪﻩ ﺩﺍﺧﻠﻰ‬ ‫ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﻗﺒﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ‬ ‫ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻛﻨﺪ ﺯﻳــﺮﺍ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻗﻄﻌﻪ‬ ‫ﺑــﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻻ ﺑــﺮﺍﻯ ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨﺪﻩ‬ ‫ﺻﺮﻓﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻧــﺪﺍﺭﺩ‪ .‬ﺑﻪﻃﻮﺭ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﮔﺮ‬ ‫ﺁﺭﺵ ﻣﺤﺒﻰﻧﮋﺍﺩ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ ﺧﺎﺭﺟــﻰ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺩﺑﻴﺮ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫ﻫﻤﮕﻦ ﻧﻴﺮﻭ ﻣﺤﺮﻛﻪ‬ ‫ﺑــﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺭﻭ ﺁﻭﺭﺩ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ‬ ‫ﻭ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﻯ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺮﺍﻳﺶ ﺻﺮﻓﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺩﺍﺷــﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻫﺮﻗــﺪﺭ ﺩﻳﻮﺍﺭ‬ ‫ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷــﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‬ ‫ﻫﺮ ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﻓﻀﺎﻯ ﻛﺴــﺐﻭﻛﺎﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻪ‬ ‫‪ 3‬ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴــﺘﮕﻰ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﻧﺨﺴــﺖ ﻧﺮﺥ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺍﺭﺯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ‬ ‫ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﻭﻡ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺳــﻮﻡ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎﺳﺖ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ‪ 3‬ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭﺣﺎﻝﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩﻯ‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﺭﺣﺎﻟﻰﻛﻪ ﻭﻗﺘﻰ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺭﺍ‬ ‫ﻧﻘﺪﻯ ﻣﻰﺧﺮﻧﺪ ﻭ ﺣﺘﻰ ﭘﻴﺶﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻰﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻔﺎﻯ ﻧﻘﺶ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﻯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻭ‬ ‫ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﺑﻪﺷﺪﺕ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻯ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ‪3‬‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺮﻩﻫﺎﻯ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﮔﺮ ﺗﻮﺭﻡ ﺗﻚﺭﻗﻤﻰ‬ ‫ﻭ ﺑﻬﺮﻩﻫــﺎﻯ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻋﺪﺩ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﺩﺳــﺖﺍﻧﺪﺭﻛﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧــﻞ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺗﻤــﺎﻡ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﻛﻨــﺎﺭ ﻫﻢ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﻧﺮﺥ ﺗﻌﺮﻓــﻪ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻭﺯﻧﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ‬ ‫ﺑﻪﮔﻮﻧﻪﺍﻯ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺭﺍ ﺍﺭﺯﺍﻥﺗﺮ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺳﻤﺖ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺑﻚ ﻛﺮﻳﻢﺧﺎﻥ‬ ‫ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩﻧﺪ‬ ‫ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺳﺎﻳﺖ ﻭﺁﻣﺎﻳﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻯ‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﻣﻴﺮﺍﺣﻤﺪﻯ‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﺻﻨﻌــﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷــﺮﻗﻰ )ﺗﺒﺮﻳﺰ(‪ ،‬ﻣﺮﻛــﺰﻯ )ﺍﺭﺍﻙ(‪ ،‬ﻗﻢ‪،‬‬ ‫ﻗﺰﻭﻳﻦ‪ ،‬ﮔﻴﻼﻥ‪ ،‬ﮔﻠﺴــﺘﺎﻥ‪ ،‬ﺧﺮﺍﺳــﺎﻥ ﺭﺿﻮﻯ‪ ،‬ﺍﻟﺒﺮﺯ‪،‬‬ ‫ﺳﻤﻨﺎﻥ‪ ،‬ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ‪ ،‬ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ‪ ،‬ﺯﻧﺠﺎﻥ‪ ،‬ﻓﺎﺭﺱ‪ ،‬ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺁﻳﺎ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺘﺎﻥﻫﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﻭﻧﻖ‬ ‫ﻭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫــﺎﻯ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﻯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺘﺎﻥﻫﺎ‬ ‫ﺷــﻮﺩ؟ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺤﻮﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻣﺮﻭﺯ »ﮔﺴﺘﺮﺵ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ« ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﻓﻌﺎﻻﻥ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻧﻜﺘﻪﺍﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦﺑﺎﺭﻩ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﻣﻰﺧﻮﺍﻧﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺁﻣﺎﻳﺶ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺭﺿﺎ ﭘﺎﺷــﺎﻳﻰ‪ ،‬ﺭﻳﻴﺲ ﺍﻧﺠﻤــﻦ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﻫﻤﮕﻦ ﻧﻴﺮﻭﻣﺤﺮﻛﻪ ﻭ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﻯ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺎﺛﻴﺮ‬ ‫ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺳــﺎﻳﺖﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﺑﺮ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﻓﻌــﺎﻝ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻳﻚ ﺳــﺎﻳﺖ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﻯ ﻧﻴــﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ‪ ،‬ﻣﻨﻄﻘﻰ‬ ‫ﻧﻴﺴــﺖ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﺍﺻﻮﻟﻰ ﻧﮕﺎﻩ ﺷــﻮﺩ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻳﻚ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻮﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﺷــﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺳــﺎﻳﺖﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺑﺎ ﺁﻣﺎﻳﺶ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭ ﺳــﻨﺠﺶ ﻇﺮﻓﻴــﺖ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ‬ ‫ﻫﺮ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻘﺴــﻴﻢ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌــﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﺷــﻮﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ‬ ‫ﻛﺸﺘﻰﺳــﺎﺯﻯ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﻫﻮﺍ ﻭ ﻓﻀﺎ‬ ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ ﻭ‪....‬‬ ‫ﻭﻯ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ‪ :‬ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻰ ﻳﻜﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺍﺳــﺘﺎﻧﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧــﺪ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻣﺴــﺘﻌﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ‬ ‫ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦﺳﺎﺯﻯ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻬﻤﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ‬ ‫ﻣﺎﺷــﻴﻦﻫﺎﻯ ﺳــﻨﮕﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭﺳﺎﺯﻯ ﻓﻀﺎ ﺭﺍ‬ ‫ﻣﺴــﺘﻌﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺮﺍﻛﺰﻯ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ ﺭﺍ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺍﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﻣﺎ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺍﺻﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﺳــﺖ ﺗﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ ﺯﻳﺮﺍ‬ ‫ﻇﺮﻓﻴــﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ‬ ‫ﻓﺮﺍﻣﺮﺯﻯ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺪﻝﻫﺎﻯ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﭘﺎﺷــﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﺿــﺮﻭﺭﺕ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻥﻫﺎ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﺮﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﻛــﻪ ﺑﻪﻃﻮﺭﻣﺜﺎﻝ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺁﻥ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‬ ‫ﻳﺎ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻻﺩﺳﺘﻰ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﻪ ﺍﻫﻞ‬ ‫ﻓﻼﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﻛــﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﺭﺍﺳــﺘﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻓﻼﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﻰ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻣﺎﻳﺶ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺘــﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ‬ ‫ﺭﺿﺎﻳﺘﺒﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﻳﻴــﺲ ﺍﻧﺠﻤــﻦ ﺗﺨﺼﺼــﻰ ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﻫﻤﮕــﻦ‬ ‫ﻧﻴﺮﻭﻣﺤﺮﻛﻪ ﻭ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﻯ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﭘﺮﺳــﺶ ﻛﻪ ﺁﻳــﺎ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﺍﺳــﺘﺎﻥﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣــﺮﺯﻯ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺭﻭﻧﻖ ﺻــﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ﺷــﻮﺩ‪ ،‬ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺑﺮﺍﻯ ﻓﻌﺎﻝ ﺷــﺪﻥ ﺑﺨــﺶ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺸــﻮﺭ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﻮﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺻــﺎﺩﺭﺍﺕ ﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ ﺑﺎﺷــﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺯ ﺻﻨﺎﻳﻌﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻼﺵ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﺑﺎ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺭﻭﺯ ﺩﻧﻴﺎ‬ ‫ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﭘﺎﺷــﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ‬ ‫ﺗﺒﺮﻳﺰ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﻭﻇﻴﻔﻪ‬ ‫ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻗﻄﻌــﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺧــﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺍﺷــﺘﻪﺍﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﻭ ﺩﻳﺮﻛﺮﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒــﺎﺕ ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪﻩ ﺗﺎ ﺍﻣــﺮﻭﺯ ‪7‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ‬ ‫ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﻯ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮﺩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻰ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ‬ ‫ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺳﺎﻳﺖ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺍﺳﺘﺎﻧﻰ‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺑﻚ ﻛﺮﻳﻢﺧﺎﻥ‪ ،‬ﺍﺯ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ‪ ،‬ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﻰﺗﺎﺛﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻧﺪﺍﻧﺴﺖ‬ ‫ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮﺭﻋﻤﻮﻡ ﺭﻭﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﺁﻥ ﺁﻧﻰ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪﺩﺳــﺖ ﻣﻰﺁﻳﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ‬ ‫ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﺼﻮﺭ ﻛﺮﺩ ﺍﮔﺮ ﺳــﺎﻳﺘﻰ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺷﺪ ﻫﻤﺎﻥ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺭﻭﻧﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻔﺘﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻭ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺿﻮﺍﺑﻄﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﻭ ﻛﺴــﻰ ﻛــﻪ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺷــﻮﺩ‬ ‫ﻧﺨﺴــﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻗﻄﻌﻪﺍﺵ ﺍﺯ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺍﺯﺍﻳﻦﺭﻭ ﺷﺎﻳﺪ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ‪2‬‬ ‫ﺳــﺎﻝ ﻃﻮﻝ ﺑﻜﺸﺪ ﺗﺎ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﻯ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ‬ ‫ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﮔﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺍﻳﻦ ‪ 2‬ﺳﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻜﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﭼﻮﻥ ﭘﻴﺶﺗﺮ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺳــﺎﻳﺮ ﺍﺳــﺘﺎﻥﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑــﺮﺍﻯ ﺗﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﻗﻄﻌــﺎﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺁﻏــﺎﺯ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧــﺪ ﺷــﺎﻳﺪ ﺑﺎ‬ ‫ﺭﺍﻩﺍﻧــﺪﺍﺯﻯ ﺳــﺎﻳﺘﻰ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﺳــﺘﺎﻥﻫﺎ ﺗﻮﺳــﻌﻪ‬ ‫ﺯﻳــﺎﺩﻯ ﺑﻪﻟﺤﺎﻅ ﻛﻤﻰ ﺭﺥ ﻧﺪﻫﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ‬ ‫ﺳﺎﻳﺖ ﺷــﺎﻳﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ‬ ‫ﺁﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻜﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻭ ﻳــﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷــﺪ‪ :‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺴــﺘﺮ ﻧﺒﺎﻳــﺪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺭﺍ‬ ‫ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﻯ‬ ‫ﺑﺘﻮﺍﻧــﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ‬ ‫ﻛﻨﺪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻛﺮﻳﻢﺧــﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺑــﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫــﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ‬ ‫ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳــﻰ ﻭﺍﺭﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ‬ ‫ﺟﺪﻳــﺪ ﺑــﺎ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺟﻬﺎﻧــﻰ ﺷــﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻳــﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ﻗﻄﻌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺑﺴــﺘﺮﻯ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﻴﻨﺠﺎﻣﺪ ﺍﻣــﺎ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻯ ﺍﺳــﺖ ﺍﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎﺕ‬ ‫ﻧﻴــﺰ ﺑﺎ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻣﺘﻔــﺎﻭﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﻭ ﻫﺮ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﻯ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﻧﺮﺥ ﻣﻄﻠﻮﺏﺗﺮ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺷــﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ‬ ‫ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻛﻴﻔﻴــﺖ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺩﺭﺣﺎﻝﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﻣﺮﺟﻮﻋــﻰ )ﭘﻰﺗــﻰﺍﻡ( ﻛــﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺍﺳــﺖ ﺑﻴﻦ ‪ 400‬ﺗﺎ ‪ 500‬ﻋﺪﺩ ﺍﺳــﺖ ﻳﻌﻨﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﻫــﺮ ‪20‬ﻫﺰﺍﺭ ﻗﻄﻌﻪ ﻳﻚ ﻗﻄﻌــﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻌﻴﻮﺏ‬ ‫ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ‬ ‫ﺧﻄﺎﻧﺎﭘﺬﻳﺮﺳﺎﺯﻯ ﺑﺎﻻﻯ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﻭ ﻗﻮﺍﻯ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻩ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺍﺯﺍﻳﻦﺭﻭ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻧﻰ ﻛــﻪ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻨــﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻗﻄﻌــﺎﺕ ﺟﺪﻳــﺪ ﺷــﻮﻧﺪ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑــﺎ ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ‬ ‫ﻗﺪﻳﻤﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﻨﺪ‬ ‫ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯﻫﺎﻯ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻰ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻯ ﺑﺎ‬ ‫ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﻣﺪﻝﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻭ ﺗﻮﺿﻴــﺢ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺻﻨﻌــﺖ ﻗﻄﻌــﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻰﻫﺎﻯ‬ ‫ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ‬ ‫ﺍﮔﺮ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ‬ ‫ﺣﺴــﺎﺱ ﻭ ﺟﺪﻯ ﺑــﺮﺍﻯ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻫﺴــﺘﻨﺪ‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳــﻦ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨــﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳــﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻣﺸﺘﺮﻙ‪ ،‬ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎﻳﺎﻥ‬ ‫ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪:‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳــﻄﺢ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺳــﺎﻳﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ‬ ‫ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﺳــﺘﺎﻧﻰ‬ ‫ﺳــﻨﺠﻴﺪ‪ .‬ﺑﻪﻫﺮﺣﺎﻝ ﻭﻗﺘﻰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﻣﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯ ﺁﻥ ﺍﺳــﺘﺎﻥ‬ ‫ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﻄﺮﺡ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻭ ﮔﻔــﺖ‪ :‬ﺍﻟﺒﺘــﻪ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﻛﺎﻫــﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫــﺎﻯ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ‬ ‫ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺣﺠﻴﻢ ﺍﺳــﺖ؛ ﺍﮔﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺘﺎﻧﻰ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺭﺍ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯ ﺻﺮﻓﻪ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﻛﺮﻳﻢﺧﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﻴﺮﺍژ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺤﺚ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻟﺰﺍﻳﻰ ﻫﺮ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻐﻠﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ‬ ‫ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ )ﺗﻮﻣﺎﻥ(‬ ‫ﺳﻤﻨﺪ ﺳﻮﺭﻥ ﺍﻯﺍﻝﺍﻳﻜﺲ ﺗﻮﺭﺑﻮ‪ .‬ﻛﺪ‪58202‬‬ ‫ﺩﻧﺎ ﭘﻼﺱ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﻯﺍﻑ‪7‬‬ ‫ﭘﮋﻭ ‪ 405‬ﺍﺱﺍﻝﺍﻳﻜﺲ‪.‬ﻛﺪ‪22009‬‬ ‫ﭘﮋﻭ ﭘﺎﺭﺱ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ‪.‬ﺍﻯﺍﻝﺍﻳﻜﺲ‬ ‫ﭘﮋﻭ ‪ 207‬ﺟﺪﻳﺪ‪.‬ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺯﺩ ﺍﻑ‬ ‫ﭘﮋﻭ ‪ 206‬ﺻﻨﺪﻭﻗﺪﺍﺭ ﻭﻯ‪.8‬ﻛﺪ‪27430‬‬ ‫ﺭﻧﻮ ﻛﭙﭽﺮ ‪ + 2017‬ﮔﺮﻣﻜﻦ ﺻﻨﺪﻟﻰ‬ ‫ﺳﻮﺯﻭﻛﻰ ﻭﻳﺘﺎﺭﺍ ﺍﺗﻮﻣﺎﺕ ﻛﻼﺱ‪10‬‬ ‫ﻫﺎﻳﻤﺎ ﺍﺱ‪ 7‬ﺗﻮﺭﺑﻮ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ‬ ‫ﺳﺎﻳﭙﺎ ‪ 151‬ﺍﺱﺍﻯ‬ ‫ﺗﻴﺒﺎ‪-2‬ﻫﺎچ ﺑﻚ ﺍﻯﺍﻳﻜﺲ )ﺗﻨﻮﻉ ﺭﻧﮓ(‬ ‫ﭼﺎﻧﮕﺎﻥ ﺳﻰﺍﺱ‪) 35‬ﻣﻮﻧﺘﺎﻱ(‪-‬ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ‬ ‫ﻛﻴﺎ ﺳﺮﺍﺗﻮ ‪-2000‬ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ )ﺁﭘﺸﻨﺎﻝ(‬ ‫ﺑﺮﻟﻴﺎﻧﺲ ﺍچ‪- 330‬ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ‪+‬ﻣﻮﻟﺘﻰ ﻣﺪﻳﺎ‬ ‫ﺭﻧﻮ ﺳﺎﻧﺪﺭﻭ ﺍﺳﺘﭗﻭﻯ‪-‬ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ )ﺗﻮﻣﺎﻥ(‬ ‫ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ )ﺗﻮﻣﺎﻥ(‬ ‫ﻫﻴﻮﻧﺪﺍﻯ ﺍﻛﺴﻨﺖ‪ 2017‬ﻛﺎﻣﻞ‪Blue-‬‬ ‫‪39/503/000‬‬ ‫‪42/300/000‬‬ ‫‪48/052/000‬‬ ‫‪53/000/000‬‬ ‫‪31/473/000‬‬ ‫‪32/500/000‬‬ ‫ﻫﻴﻮﻧﺪﺍﻯ ﺳﻮﻧﺎﺗﺎ ﺍﻝﺍﻑ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺟﻰﺍﻝﺍﺱ‬ ‫‪45/331/000‬‬ ‫‪54/000/000‬‬ ‫‪47/124/900‬‬ ‫‪54/200/000‬‬ ‫ﻫﻴﻮﻧﺪﺍﻯ ﺳﺎﻧﺘﺎﻓﻪ‪ .‬ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﻮﻓﻴﺲ‪.‬ﺍﺗﻮﭘﺎﺭﻙ‪2017‬‬ ‫‪38/942/000‬‬ ‫‪39/400/000‬‬ ‫‪121/900/000‬‬ ‫‪118/000/000‬‬ ‫ﻛﻴﺎ ﺭﻳﻮ ﺻﻨﺪﻭﻗﺪﺍﺭ ‪2017‬‬ ‫‪147/074/000‬‬ ‫‪140/000/000‬‬ ‫‪95/074/000‬‬ ‫‪91/300/000‬‬ ‫ﻫﻴﻮﻧﺪﺍﻯ ﺍﻟﻨﺘﺮﺍ ‪ 2,0‬ﻛﺎﻣﻞ‪2017‬‬ ‫ﻫﻴﻮﻧﺪﺍﻯ ﺗﻮﺳﺎﻥ ‪- 2017‬ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﻮﻓﻴﺲ‪+‬ﺍﺗﻮﭘﺎﺭﻙ‬ ‫ﻛﻴﺎ ﭘﻴﻜﺎﻧﺘﻮ ‪2017‬‬ ‫ﻛﻴﺎ ﺭﻳﻮ ﻫﺎچ ﺑﻚ ‪ -‬ﻛﺎﻣﻞ ‪2017‬‬ ‫ﻛﻴﺎ ﺍﺳﭙﺮﺗﻴﺞ ﻛﺎﻣﻞ ‪ 2017‬ﻧﻴﻮﻓﻴﺲ ﻛﻴﻮ ﺍﻝ‬ ‫ﻛﻴﺎ ﺍﭘﺘﻴﻤﺎ ﺟﻰﺍﻑ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﻰﺗﻰ‪+‬ﺭﺍﺩﺍﺭ‬ ‫‪21/385/000‬‬ ‫‪21/900/000‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫‪27/800/000‬‬ ‫ﻛﻴﺎ ﺳﻮﺭﻧﺘﻮ ﺍﺗﺎﻕ ﺟﺪﻳﺪ ‪ 2,4‬ﻛﺎﻣﻞ ﺟﻰﺗﻰ‬ ‫‪66/057/000‬‬ ‫‪68/500/000‬‬ ‫‪99/158/000‬‬ ‫‪99/700/000‬‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﭘﺮﻳﻮﺱ ‪+2017‬ﺳﺎﻧﺮﻭﻑ‬ ‫‪56/300/000‬‬ ‫‪57/600/000‬‬ ‫‪55/700/000‬‬ ‫‪62/500/000‬‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﭘﺮﻳﻮﺱ ‪ 2017‬ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫ﻟﻜﺴﻮﺱ ﺗﻰ‪ 200‬ﺍﻥﺍﻳﻜﺲ ﻫﻔﺖ ﻛﻠﻴﺪ‪-‬ﺍﻑﺍﺳﭙﺮﺕ ‪2017‬‬ ‫ﻟﻜﺴﻮﺱ ﺍچ ‪ 300‬ﺍﻥﺍﻳﻜﺲ ﻫﻔﺖ ﻛﻠﻴﺪ ‪2017‬‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ )ﺗﻮﻣﺎﻥ(‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ‬ ‫‪123/000/000‬‬ ‫‪147/226/000‬‬ ‫‪157/000/000‬‬ ‫‪162/900/000‬‬ ‫‪175/000/000‬‬ ‫‪194/950/000‬‬ ‫‪214/000/000‬‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ‬ ‫‪265/000/000‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫‪89/000/000‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫‪120/000/000‬‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫‪120/000/000‬‬ ‫‪199/244/000‬‬ ‫ﻧﺎﻣﻮﺟﻮﺩ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ‬ ‫‪215/000/000‬‬ ‫‪236/649/000‬‬ ‫‪283/000/000‬‬ ‫‪162/000/000‬‬ ‫‪154/000/000‬‬ ‫‪178/000/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪398/000/000‬‬ ‫‪393/000/000‬‬ ‫‪375/000/000‬‬ ‫‪375/000/000‬‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 30‬ﻣﻬﺮ ‪ 2 1396‬ﺻﻔﺮ ‪ 22 1439‬ﺍﻛﺘﺒﺮ ‪ 2017‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 239‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2212‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ‬ ‫‪ 2‬ﻋﺎﻣﻞ ﺭﻭﻧﻖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﻋﻜﺲ‪ :‬ﻣﻬﺪﻯﻛﺎﻭﻩﺍﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺁﻣﺎﺭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ‪44‬‬ ‫ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 695‬ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ‬ ‫ﻭ ‪ 194‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ‬ ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪5‬‬ ‫ﻫﺰﺍﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺳﻬﻢ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ‪ 6‬ﻣﺎﻩ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ‬ ‫ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺍﺣﺘﺸﺎﻡﺯﺍﺩ‪:‬ﺣﺪﻭﺩ ‪ 15‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﺧﺎﺹ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻣﻴﺘﺮﺍ ﻣﻤﺴﻨﻰ‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﺩﻭﻟــﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ‬ ‫ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺟﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ‬ ‫ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻮﻗﻒ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺭﻭﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺷﺪ‪ .‬ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻰ ﺍﺩﺍﻣﻪ‬ ‫ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﺑــﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺳــﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﺷــﺮﻛﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺴــﺘﻨﺪ‬ ‫ﺑــﺎ ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﺩﺭ ﻋﺮﺿﻪ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛــﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺧﺘﻴــﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻧﻰ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺳــﺎﻝ ﺍﺧﻴــﺮ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺍﺳــﻄﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺫﺍﺋﻘﻪ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﺳــﻬﻢ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫــﺎﻯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺣﺎﻝ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑــﺎ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ‬ ‫ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺷﺮﻛﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺳﻬﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺍﻳﻦ ﺍﻣــﻜﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻧﻬــﺎ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺁﻭﺭﺩ ﺗــﺎ ﺩﺭ ﺻــﻮﺭﺕ ﻟــﺰﻭﻡ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑــﻪ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﻣﺤﺼــﻮﻻﺕ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗــﻰ ﻛﻪ ﺧــﻮﺩ ﺁﻧﻬــﺎ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺮﺩﻩ‬ ‫ﺍﻧﺪ‪ ،‬ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺳــﻬﻢ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ ﺍﺯ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ‬ ‫ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ‪ .‬ﺣﺎﻝ ﺗﺎﺯﻩﺗﺮﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷــﺪﻩ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ‬ ‫ﮔﻤﺮﻙ ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺍﺯ ﺑﻴــﺶ ﺍﺯ ‪ 44‬ﻫﺰﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩ ﺷــﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ‪ 5‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 16‬ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺭﺯﺵ ‪ 100‬ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠــﻰ ﻭ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﺧﺎﺹ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺭﻭﻧــﺪ ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛــﻪ ﺟﺬﺍﺑﻴــﺖ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﻛﻢ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﺎﻥﮔﻮﻧﻪ ﻛــﻪ ﭼﻨﺪﻯ ﭘﻴﺶ ﻧﻴــﺰ ﻣﻴﺜﻢ ﺭﺿﺎﻳﻰ‪،‬‬ ‫ﺭﻳﻴــﺲ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔــﻰ ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺍﻇﻬــﺎﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺳــﻮﺩ ﺳﺮﺷــﺎﺭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‪ ،‬ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ‬ ‫ﻣﻴﺜﻢ ﺭﺿﺎﻳﻰ‪ :‬ﺳﻮﺩ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‪ ،‬ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺩﻭ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺭﺍ ﺑــﺮﺍﻯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺩﻭ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﻃــﻮﺭﻯ ﻛــﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺯ ﻧﻴﻤﻪ ﺩﻭﻡ ﺳــﺎﻝ ‪95‬‬ ‫ﺍﺯﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻛﻠﻴﺪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﺪﻯ ﺩﺍﺩﻓﺮ‪ ،‬ﺩﺑﻴﺮ ﺍﻧﺠﻤــﻦ ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ »ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ« ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺳــﻬﻢ‬ ‫ﺣﺪﻭﺩ ‪ 6‬ﻫﺰﺍﺭ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻫﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‬ ‫ﺩﺭ ‪ 6‬ﻣﺎﻩ ﻧﺨﺴﺖ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺁﻣﺎﺭ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ‪ 44‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 695‬ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﻭ ‪ 194‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺭﺷــﺪ ‪ 36‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺪﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 5‬ﻫﺰﺍﺭ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ‪ ،‬ﺳــﺎﻳﭙﺎ‪ ،‬ﻛﺮﻣﺎﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭ‬ ‫ﻭ‪ ...‬ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﺧﺎﺹ‪،‬‬ ‫ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ‪ ،‬ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﻯ ﺷــﻬﺪﺍ ﻭ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﺻﻨﻌــﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑــﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﭼــﺮﺍ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﻣﺸــﺨﺺ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﺯ‬ ‫ﺳــﻮﻯ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﺎﺷﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻭ ﺳﻬﻢ ﮔﺮﻯ‬ ‫ﻣﺎﺭﻛﺖﻫﺎﺳــﺖ ﺿﻤﻦ ﺁﻧﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﺯﺳﻮﻯ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﮔﻮﻳﺎﻯ ﺁﻥ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻊ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛــﻪ ﻗﺼﺪ ﻭﺭﻭﺩ ﺑــﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺳﻬﻢ ‪ 15‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‬ ‫ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺍﺣﺘﺸــﺎﻡﺯﺍﺩ‪ ،‬ﺭﻳﻴﺲ ﺍﻧﺠﻤﻦ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺭﻭﻛﺎﺭ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‪ 32‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 663‬ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ‪ 855‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴــﺖ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑﺎ ﻛﺴــﺮ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠــﻰ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻰ‪ ،‬ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﺍﻗﻌــﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴــﺖ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ‪ 39‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 679‬ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺭﺯﺵ ﻳــﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ‪ 93‬ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﺣﺘﺴــﺎﺏ ﺗﻮﻟﻴﺪ ‪ 6‬ﻣﺎﻩ ﻧﺨﺴﺖ‪ ،‬ﺳﻬﻢ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻞ ‪ 8/5‬ﺩﺭﺻــﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ‪ 21‬ﺩﺭﺻــﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈــﺮ ﺩﻻﺭﻯ ‪28‬‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﻛﻞ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ‪36‬‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷــﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺣﺪﻭﺩ ‪ 15‬ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻥ ﻣﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﺧﺎﺹ ﺩﻭﻟﺘﻰ‬ ‫ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﻓﺮ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺳــﻬﻢ ‪ 70‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﺩﺭ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷــﺪ‪ :‬ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑــﻪ ﻣﺒﺪﺍﻫﺎﻯ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ‪ 6‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﻓﺮﺍﻧﺴــﻪ‪ ،‬ﭼﻴﻦ‪ ،‬ﻛﺮﻩ ﻭ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻫــﺮ ﻳﻚ ‪ 4‬ﺩﺭﺻﺪ‪3 ،‬‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻭ ‪ 2‬ﺩﺭﺻﺪ ﻛﻮﻳﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬ ‫‪ 42‬ﺩﺭﺻــﺪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﺯ ﮔﻤــﺮﻙ ﺷــﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ‪14 ،‬‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺑﻨﺪﺭ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻭ ‪ 12‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺑﻨﺪﺭ ﻟﻨﮕﻪ‬ ‫ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﺣﺘﺸﺎﻡﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺭ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴــﺖ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﻧﻮ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺭﺗﺒــﻪ ﻧﺨﺴــﺖ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﻪ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ‬ ‫ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺷــﺮﻛﺖ ﺭﻧﻮ ﺑﺎ ﺳــﻬﻢ ‪ 30‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺍﺯ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺭﺷــﺪ ‪ 18‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮﻧﺪ ﻫﻴﻮﻧﺪﺍﻳﻰ ﺑﺎ ﺍﻓﺖ ‪14‬‬ ‫ﺩﺭﺻﺪﻯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﺎ ﺳﻬﻢ ‪ 18‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ‪،‬‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﻓﺖ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ‪ 5‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺑﺎ ﺳﻬﻢ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ‪14‬‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﺳﻮﻡ‪ ،‬ﻧﻴﺴــﺎﻥ ﺑﺎ ﺳﻬﻢ ‪ 11‬ﺩﺭﺻﺪﻯ‬ ‫ﻭ ﻛﻴﺎ ﺑﺎ ﺳــﻬﻢ ‪ 7‬ﺩﺭﺻــﺪﻯ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧــﺪ‪ .‬ﺭﺿﺎﻳﻰ‪ ،‬ﺭﻳﻴﺲ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻰ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺭﺍ ﻣﻨﺠﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﺁﺳــﻴﺐ ﺟﺪﻯ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﺍﻧﺴﺖ‬ ‫ﻭ ﺗﺼﺮﻳــﺢ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺑــﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧــﺪ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩﺍﻯ ﻧﻪ‬ ‫ﭼﻨــﺪﺍﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳــﻦ ﻣﻮﻧﺘﺎژﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ‪ .‬ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻮﻝ ﺳــﻰ ﻛﻰ ﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ‬ ‫ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﺿﻤــﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ‬ ‫ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ ﺁﺳﻴﺎﻳﻰ ﻭ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﻫﺮﺍﺱ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺮﻗــﺮﺍﺭﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ‬ ‫ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ‬ ‫ﻣﻨﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻭﻧﻖ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺭﺍﻩﻫــﺎﻯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳــﻬﻢ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ‬ ‫ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﻛــﺮﺩﻩ ﻭ ﺑــﺎ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﻓﻮﻝ‬ ‫ﺳــﻰﻛﻰﺩﻯ ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺭﻭﻧﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ‬ ‫ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺷــﺮﻛﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻛﻠﻴﺪ‬ ‫ﺧﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻯ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺑﺮﺧﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻮﻝ ﺳــﻰﻛﻰﺩﻯ ﻭﺍﺭﺩﺷﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺩﺍﺧﻠﻰﺳﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻋﺮﺿﻪ ﺷــﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺁﻥ ﻫﻴﻮﻧﺪﺍﻯ‬ ‫ﺍﻯ ‪ 10‬ﻭﺍﻯ ‪ 20‬ﺑﻮﺩ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﻭ ﻣﺴــﺌﻮﻻﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌــﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻫــﺎ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗــﻞ ‪ 20‬ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﺧﻠﻰﺳــﺎﺯﻯ ﺑﻪ‬ ‫ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻋﺮﺿﻪ ﺷــﺪﻩﺍﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺷــﻮﺍﻫﺪ ﮔﻮﻳﺎﻯ ﺍﻣﺮ‬ ‫ﺩﻳﮕــﺮﻯ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳــﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﻓﻮﻝ ﺳــﻰﻛﻰﺩﻯ ﻭﺍﺭﺩ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷــﺪ ﭘﮋﻭ ‪508‬‬ ‫ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ‬ ‫ﺑــﺎ ﭘﮋﻭ ﺑــﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺷــﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳــﺪ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺗﻮﺍﻧﺴــﺘﻪﺍﻧﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﺩ ﻭ‬ ‫ﺑﻰﺗﻤﺎﻳــﻞ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻳﻦﺩﺳــﺘﻪ‬ ‫ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺭﻭﻧﻖ ﺑﺒﺨﺸــﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺷﺎﻫﺪ‬ ‫ﺍﻧﺤﺼــﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﻫﺴــﺘﻴﻢ‪» .‬ﮔﺴـﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ« ﺑﻪ ﺩﻧﺒـﺎﻝ ﺩﺭﺝ‬ ‫ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩﻫﺎﻯ ﺑﻌﺪﻯ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﺍﻳﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﭼﺎپ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻓﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺍﻣﺴﺎﻝ‬ ‫ﺭﺷــﺪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺻﻠﻰ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﭼﺸــﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ‪ 1404‬ﺩﺍﻧﺴــﺖ؛ ﻫﺪﻓﻰ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺤﻘﻖ ﺁﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺍﻯ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﺍﻣــﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﻋﻼﻡ ﺷــﺪﻩ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ‪ 5‬ﻣﺎﻩ ﻧﺨﺴــﺖ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﻧﻪ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺪﻑﮔﺬﺍﺭﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺷﺪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﺰﺩﻳﻚ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﺭﺷﺪ ﻣﻨﻔﻰ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻓﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺩﺭﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ‬ ‫ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ‬ ‫ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﻫﺪﻑﮔﺬﺍﺭﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ‪2/2‬‬ ‫ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭﻯ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺻﻨﻌــﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺧــﻮﺩﺭﻭ« ﭘﻴﺶﺑﻴﻨــﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻟﺰﺍﻣﻰ ﻛﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟــﻰ ﺭﺍ ﻧﻴــﺰ ﺩﺭ ﺑﺮﻣﻰﮔﻴﺮﺩ؛ ﺑﻪ ﻃــﻮﺭﻯ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﭘﻴﺶﺷﺮﻁ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ‪ 30‬ﺩﺭﺻﺪﻯ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﺻﻠﻰ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻋﺼﺮ ﺧــﻮﺩﺭﻭ‪ ،‬ﺍﻟﺰﺍﻣﻰ ﭘﻴــﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻴــﺰ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟــﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻫﺮﺑﺎﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﻻﻳﻠــﻰ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﺳــﺮ ﺑﺎﺯ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺁﻣــﺎﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭ ‪ 5‬ﻣﺎﻩ ﻧﺨﺴــﺖ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺍﺯ ﺍﻓﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ »ﺳﺎﺧﺖ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮﺭﻯ‪ ،‬ﺗﺮﻳﻠﺮ ﻭ ﻧﻴﻢ ﺗﺮﻳﻠﺮ« ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﻋﻼﻡ ﺷــﺪﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺳــﻮﻯ ﺍﻳﻦ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺻــﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻳﺎﺩﺷــﺪﻩ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ‬ ‫ﻭﺯﻧﻰ ﺍﻓﺖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 14‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ﻭ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﺭﺯﺷــﻰ ﻧﻴﺰ ﺍﻓﺖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪27‬‬ ‫ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﻋﻼﻡﺷﺪﻩ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﻰ‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ »ﺳــﺎﺧﺖ ﻭﺳــﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭﻯ‪ ،‬ﺗﺮﻳﻠﺮ ﻭ ﻧﻴﻢﺗﺮﻳﻠﺮ« ﺩﺭﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻴــﺰﺍﻥ ‪ 9‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 765‬ﺗﻦ ﺻﺎﺩﺭﺷــﺪﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﺕ ﻣﺸــﺎﺑﻪ‬ ‫ﺳــﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﻓﺘﻰ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 14‬ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﺛﺒﺖﺷــﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﮔــﺮﻭﻩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ‪ 11‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ 366‬ﺗــﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﺍﺭﺯﺵ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﮔﺮﻭﻩ »ﺳــﺎﺧﺖ ﻭﺳــﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭﻯ‪ ،‬ﺗﺮﻳﻠﺮ ﻭ ﻧﻴﻢﺗﺮﻳﻠﺮ« ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺩﺭ ‪ 5‬ﻣﺎﻩ ﻧﺨﺴــﺖ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﺩﺭﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ‪ 41‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺛﺒﺖﺷﺪﻩ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﻓﺘﻰ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 27‬ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﺭﺯﺵ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ‪57‬‬ ‫ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺑــﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻓﺖ ﺻــﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ‪ ،‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺘﻮﻟﻰ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺭﺷــﺪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺩﺭ‬ ‫‪ 3‬ﻣﻘﻄﻊ ﺯﻣﺎﻧﻰ ‪ 1400 ،1396‬ﻭ ‪ 1404‬ﺭﺍ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﺳــﺎﺱ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪ 1396‬ﺑﻪ ﺻــﺎﺩﺭﺍﺕ ‪ 2 /2‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ‬ ‫ﺩﻻﺭﻯ‪ ،‬ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ 1400‬ﺑﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ‪ 4/5‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭﻯ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪1404‬‬ ‫ﺑــﻪ ﻫﺪﻑ ‪ 15‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﺳــﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻨــﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﻗﻄﻌﻪﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ‪ 0/9‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻗﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪ 1404‬ﺍﻳﻦ ﺭﻗﻢ ﺭﺍ ﺑــﻪ ‪ 1/8‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ‬ ‫ﻭ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪ 1404‬ﺑﻪ ‪ 6‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺑﺮﺳــﺎﻧﻨﺪ‪ .‬ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡﺷﺪﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻧﺒﻮﺩ ﺟﺬﺍﺑﻴﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﻳﻚﺳﻮ ﻭ‬ ‫ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻯ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﻯ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺫﻫﻦ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﻯ ﺍﻋﻼﻡﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌــﺖ‪ ،‬ﻣﻌــﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪﻑﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺫﻫﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‬ ‫ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺷﺪﻥ ﭼﺮﺍﻍ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ‬ ‫ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﻩﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ‬ ‫ﺁﻧﻬــﺎ ﺧﻮﺍﺳــﺘﺎﺭ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﺭﺳــﺎﻝ‬ ‫ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫــﺎ ﺑــﻪ ﺩﻟﻴــﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ‬ ‫ﭘﺎﻳﻴــﻦ ﻣﺤﺼــﻮﻻﺕ ﺷــﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺩﺭ ﺣﺎﻟــﻰ ﺑــﻮﺩ ﻛــﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺭﺿﺎ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ‬ ‫ﺍﻣﻀــﺎﻯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫــﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ‬ ‫ﻧﺎﻳﺐﺭﻳﻴﺲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟــﻰ ﻭ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺷــﺮﻃﻰ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺻــﺎﺩﺭﺍﺕ ‪30‬‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ‬ ‫ﺩﺭﺻــﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷــﺪﻩ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﻫﺪﻑ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ‬ ‫ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠــﻰ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﻬﺒــﻮﺩ ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪﺍﻧﺪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫ﺩﻫﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺴــﺠﻤﻰ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪﺍﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‬ ‫ﻛــﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﻗﺎﺑــﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻭ ﺭﻗﺎﺑﺘﻰ‬ ‫ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺎﺱ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸــﻮﺩ ﻭ ﻧﺮﺥ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸــﻮﺩ ﺑﻪ ﻃــﻮﺭ ﻗﻄﻊ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺸﻜﻞ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻛﺸــﻮﺭﻯ ﺑــﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﺻﻠﻰ‬ ‫ﺩﺭﺁﻣﺪﺯﺍﻳﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ‪ .‬ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍﻯ ﻗﻮﻯ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﺑﻮﺩ‬ ‫ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﻧﻘﺶ ﭘﺮﺭﻧﮕﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺯﻣﻴﻨﻪﺳــﺎﺯ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﻛﻴﻔﻴﺖ‪ ،‬ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺗﻨﻮﻉ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ‪ ،‬ﺗﻼﺵ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻧﺮﺥ‬ ‫ﺭﻗﺎﺑﺘﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻮﺛﺮﻯ ﺩﺭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﺍﺷــﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺭﺣﺎﻝﺣﺎﺿــﺮ ﺑﺨــﺶ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﺍﻳــﺮﺍﺩﺍﺕ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨــﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻯ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﺯ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺩﺳﺖ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﺒﺮ‬ ‫‪ 7‬ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﮔﺮﺍﻥ ﺷﺪ‬ ‫ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺸــﻨﺎﻣﻪ ﺳــﺎﻳﭙﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰﻫﺎﻯ‬ ‫ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯ‪ ،‬ﻧﺮﺥ ‪ 7‬ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺳــﺎﻳﭙﺎ ﺍﺯ ﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 29‬ﻣﻬﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﺷــﺪ ﻧﺮﺥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺳﺮﺍﺗﻮ ﻣﻌﺎﺩﻝ‬ ‫‪ 5‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﭼﺎﻧﮕﺎﻥ ﻣﻌﺎﺩﻝ ‪ 3‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺨﺸــﻨﺎﻣﻪ ﺍﺑﻼﻏﻰ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰﻫﺎﻯ ﻓﺮﻭﺵ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﻯ‪ ،‬ﻧﺮﺥ ﺳــﺮﺍﺗﻮ ﺩﻧــﺪﻩ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ‪2000‬‬ ‫ﺁﭘﺸــﻨﺎﻝ ﺍﺯ ‪ 99‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ‪ 158‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ‪ 104‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ‬ ‫‪ 158‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺭﺳــﻴﺪﻩ ﻛﻪ ﺭﺷﺪ ‪ 5‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ‬ ‫ﻣﻰﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺮﺥ ﺳــﺮﺍﺗﻮ ﺩﺳﺘﻰ ﺁﭘﺸﻨﺎﻝ ﺍﺯ ‪ 81‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ‪429‬‬ ‫ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ‪ 86‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ‪ 429‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ‬ ‫ﻧﺸﺎﻥﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ‪ 5‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ ﻧﺮﺥ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ ﺳــﺎﻳﭙﺎ ﻧﺮﺥ ﭼﺎﻧﮕﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ‪ 66‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ‪ 57‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ‬ ‫ﺑﻪ ‪ 69‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ‪ 57‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ‪ 2‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ‬ ‫‪ 557‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺎﻳﭙﺎ‪ ،‬ﺗﻴﺒﺎ ‪ 2‬ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ‪ 766‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ‬ ‫ﺑــﻪ ﻧﺮﺥ ‪ 28‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ‪ 616‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ‪ .‬ﺳﺎﻳﻨﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺭﺷﺪ ﻧﺮﺥ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ‪ 100‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ ﺑﺎ‬ ‫ﻧﺮﺥ ‪28‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ‪ 900‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻰﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ ﺳــﺎﻳﭙﺎ‪ ،‬ﻧﺮﺥ ﺁﺭﻳﻮ ﺩﺳــﺘﻰ ‪ 1600‬ﺳﻰﺳــﻰ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻳﻚ‬ ‫ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻳــﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ‪49‬‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ‪ 574‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻗﻴﻤــﺖ ﺁﺭﻳﻮ ﺩﻧﺪﻩ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ‪ 1600‬ﺳﻰﺳــﻰ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ ﺑﻪ ‪ 57‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ‪ 815‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺭﻭﺍﻧﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﺪ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺍﻳﺮﺍﻥﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸــﺎﻩ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ‪ 60‬ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘﮋﻭ ﭘﺎﺭﺱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﺧﻮﺩﺭﻭ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﻜﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ‬ ‫ﺁﺯﻣﺎﻳﺸــﻰ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﮔﺮﻭﻩ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺴــﺐ ﻛﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺍﻓــﺰﻭﺩ‪ :‬ﺩﺭﺣﺎﻝﺣﺎﺿﺮ ‪ 200‬ﻧﻴــﺮﻭﻯ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺳﺎﻻﻧﻪ ‪ 15‬ﻫﺰﺍﺭ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﻭﺍﻧﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻰ ﭘﮋﻭ ﭘﺎﺭﺱ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻛﺴــﺐ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﭘــﮋﻭ ﭘﺎﺭﺱ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ‬ ‫ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻳﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺳــﺎﺧﺖ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺑﺎ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻯ‬ ‫‪ 15‬ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ‪ 30‬ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ‬ ‫ﺳــﻔﺮ ﺭﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸــﺎﻩ ﺑــﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻭﻝ‬ ‫ﻣﻬﺮ ‪ 1394‬ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺻﺤﻨﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﺷــﺪ ﻭ ﻓﺎﺯ ﻧﺨﺴﺖ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ‪ 570‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ‬ ‫ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘﮋﻭ ﭘﺎﺭﺱ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺧﺒﺮ‬ ‫ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 30‬ﻣﻬﺮ ‪1396‬‬ ‫‪ 2‬ﺻﻔﺮ ‪1439‬‬ ‫‪ 22‬ﺍﻛﺘﺒﺮ ‪2017‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﻬﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 239‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2212‬‬ ‫ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ‪ :‬ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻰ»‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻣﺴﺌﻮﻝ‪ :‬ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺰﺭﮔﻤﻬﺮ‬ ‫«‬ ‫ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻣﺴﺌﻮﻝ‪ :‬ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺩﻫﺸﻮﺭ‬ ‫ﺳﺮﺩﺑﻴﺮ‪ :‬ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻘﺪﻡ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪ - 82190 :‬ﻧﻤﺎﺑﺮ‪ -88713730 :‬ﭘﻴﺎﻣﻚ‪ -300082190 :‬ﭘﻴﺎﻣﮕﻴﺮ ﺻﻮﺗﻰ‪88105304 :‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﮔﻬﻰﻫﺎ‪ - 88722732-3 :‬ﻧﻤﺎﺑﺮﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎ‪88109733 :‬‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ‪ - 88722735 :‬ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ‪88105309 :‬‬ ‫ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎ‪88724211 :‬‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﻰ‪ :‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻰ‪ -‬ﻛﻮﭼﻪ ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪26‬‬ ‫ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ ‪1586733811‬‬ ‫ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ‪ :‬ﺷﺮﻛﺖ ﭼﺎپ ﺭﻭﺍﻕ ﺭﻭﺷﻦﻣﻬﺮ‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫ﻋﻀﻮ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻰ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺭﺳﺎﻧﻪ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ‬ ‫ﻛﺎﺭﺗﻮﻥ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺍﺻﻨﺎﻑ‬ ‫ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪﺍﻯ ﺑﻪ ﺭﻳﻴﺲ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ‪،‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺗﺮﺍﻛﻨﺶ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻛﺮﺩ‬ ‫ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺭﺍ ﻓﺎﻗﺪ ﻭﺟﺎﻫﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻬﺮ‪ ،‬ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺎﺗــﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺣﺪﺍﻛﺜــﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳــﺖ‪،‬‬ ‫ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﺍﺳــﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ‪ 237‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺭﺍ ﺍﺯ‬ ‫ﺳﺎﻝ‪ 91‬ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻫﺪﻑ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﺗﺮﺍﻛﻨﺶ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﻰ‪ ،‬ﺑﺮﮔﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ‪91‬‬ ‫ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ‪ ،‬ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺿﻠﻰ‪ ،‬ﺭﻳﻴﺲ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪﺍﻯ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻯﻧﮋﺍﺩ‪ ،‬ﺭﻳﻴﺲ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻧﺎﻣــﻪ ﻓﺎﺿﻠﻰ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻯ ﻧﮋﺍﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪» :‬ﺍﺣﺘﺮﺍﻣــﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ‬ ‫ﻣﺴــﺘﺤﻀﺮﻳﺪ‪ ،‬ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﺭﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻰ ﺿﻤﻦ ﺭﺻﺪ ﻭ ﭘﺎﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻭ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻰ ﻭ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﻣﺒﺘﻨﻰﺑﺮ‬ ‫ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻬﻤﻰ‪ ،‬ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺗﺮﺍﻛﻨﺶﻫﺎﻯ‬ ‫ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺸــﺨﺺ ﺻﻨﻔﻰ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ)ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺳــﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﻗﻢ ﻭ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﻭ ﺳــﺎﻳﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺍﺳﺖ( ﻓﺎﻗﺪ ﻭﺟﺎﻫﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﻋﻤﻠﻰ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺸــﻤﻨﺪ ﺍﺳــﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﺮﮔﻪ ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ‪ 95‬ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻻﺯﻡ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻣﺮ ﺍﺑﻼﻍ ﮔﺮﺩﺩ‪«.‬‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺨﺶﻫــﺎﻯ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘــﻰ( ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳــﻦ ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﺳــﺮ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﻳﻜﺴﺎﻥﺳﺎﺯﻯ‬ ‫ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺭﺳــﻤﻰ ﻭ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﺧﻮﺍﻫــﺪ ﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﻧﺮﺥ‬ ‫ﺍﺭﺯﺵ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺍﺭﺯﺵﮔﺬﺍﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﻣﻤﻜﻦ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻓﺸــﺎﺭﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﭘﻮﻟﻰ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ ﺍﺭﺯﺵ ﺭﻳﺎﻝ )ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺭﺯﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ(‬ ‫ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﮔﺮﭼــﻪ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧــﻰ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴــﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﻭﺍﻗﻌــﻰ‬ ‫ﻳﺎﺭﺍﻧﻪﻫﺎﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻧﺎﮔﻮﺍﺭﻯ ﺑﺮ ﻓﻘﺮ‬ ‫ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺭﺷــﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﻤﻚ ﻓﻘﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺸﺘﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﭘــﺲ ﺍﺯ ﺁﻧﻜﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺻﻨــﺪﻭﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ‬ ‫ﭘــﻮﻝ)‪ (IMF‬ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﭼﺸــﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﻬﺎﻥ‬ ‫‪ 2017‬ﭘﻴﺶﺑﻴﻨــﻰ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮﺩ‪ ،‬ﺭﻭﺯ ﺟﻤﻌﻪ »ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻰ« ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻯ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﻭ‬ ‫ﺷــﻤﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﺎ)ﻣﻨﺎ( ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺳﺮﻳﻊﺗﺮﻳﻦ ﺭﺷﺪﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻧﻴﻮﺯ‪ ،‬ﺑﻨﺎ ﺑــﺮ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ »ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﻰ«‪ ،‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪96‬ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﺭﺷﺪ‬ ‫‪ 3/6‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ‪ 97‬ﻭ‬ ‫‪ 98‬ﻧﻴﺰ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ‪ 4 /0‬ﻭ ‪4 /3‬‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳــﻴﺪ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ‬ ‫‪ 96‬ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺭﺷــﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎ ‪ 3/4‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫــﺪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻧﻬﺎﺩ ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﻮﺩ ﭼﺸــﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﻭ‬ ‫ﺭﻳﺴــﻚﻫﺎﻯ ﭘﻴﺶﺭﻭﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺗﺸــﺮﻳﺢ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺗﺤﺖﺗﺎﺛﻴﺮ‬ ‫ﺑﺎﺯﮔﺸــﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺭﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻭ ﺛﺒﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻰ‬ ‫ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‪ ،‬ﺭﺷــﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﺁﻳﻨﺪﻩ‬ ‫ﺷﺘﺎﺏ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ‪ ،‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻳﻰ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺸــﺮﻳﺢ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﮔﺬﺍﺭ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺷﻮﺍﺭ‬ ‫»ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻰ« ﺩﺭ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﺟﺪﻳﺪ »ﻣﺎﻧﻴﺘﻮﺭﻳﻨﮓ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﻣﻨﺎ« ﺧــﻮﺩ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺟﺎﻣﻌﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﻧﻬﺎﺩ‪ ،‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪ 95‬ﺗﺤﺖﺗﺎﺛﻴﺮ ﻟﻐﻮ‬ ‫ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺸــﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ‪ ،‬ﺑﻬﺒﻮﺩﻯ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﻯ‬ ‫ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺷــﺪ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﻧﺎﺍﻣﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ‬ ‫‪ ‬ﺭﻳﺴـﻚﻫﺎ ﻭ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ‪ 12 :‬ﭼﺎﻟـﺶ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﻨﻔﻰ ‪ 1/3‬ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪ 94‬ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ 95‬ﺑﻪ ﻟﻄﻒ‬ ‫ﺟﻬــﺶ ‪ 62‬ﺩﺭﺻــﺪﻯ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺭﺷــﺪ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﺑﻪ ‪ 13/4‬ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺳــﻴﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳــﺎﻝ ﺍﻣﺎ‬ ‫ﺑﺨــﺶ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻰ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺭﺷــﺪ ‪ 3/3‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺭﺍ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺭﺷﺪ ‪ 3/3‬ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻰ‬ ‫ﺩﺭ ‪ 5‬ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻰﺳــﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ‬ ‫»ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻰ« ﺩﺭ ﻳﻚ ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺟﺰﺍﻯ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‪،‬‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺸﻰ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ 95‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﺪ‬ ‫ﻛﺎﻫﺸــﻰ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ ،‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺭﻭﻧﺪﻯ ﻣﻼﻳﻢﺗﺮ )ﺩﺭ‬ ‫ﺳﺎﻝ‪ 94‬ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﻨﻔﻰ ‪ 12 /0‬ﺑﻮﺩ‪،‬‬ ‫ﺍﻣــﺎ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪ 95‬ﺍﻳﻦ ﻧﺮﺥ ﺑــﻪ ﻣﻨﻔﻰ ‪ 3/7‬ﺭﺳــﻴﺪ(‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﻛﺎﻫﺶ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﺎﺷــﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺎﺧﺖﻭﺳﺎﺯ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﻜﻦ )ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ‪95‬‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺳﻔﺘﻪﺑﺎﺯﻯ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻥ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺎﺧﺖﻭﺳــﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻮﺩ( ﺑﻮﺩﻩ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻳﻜﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﻯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ‬ ‫»ﺑﺎﻧــﻚ ﺟﻬﺎﻧﻰ« ﻧﺮﺥ ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﺷــﺪ‬ ‫ﺑﺨــﺶ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻰ‪ ،‬ﻧﺮﺥ ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﻬﺎﺭ‬ ‫‪ 96‬ﻣﻴﻼﺩﻯ ﺑﻪ ﺳــﻄﺢ ‪ 12/6‬ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺳــﻴﺪ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ‬ ‫‪ 12/4‬ﺩﺭﺻﺪ ‪ 6‬ﻣﺎﻩ ﺩﻭﻡ ﺳــﺎﻝ ‪ .95‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻋﻤﺪﻩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻐﻞ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﻩ ﺭﺷﺪ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺮﻣﻰﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥﻣﺪﺕ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻯ‬ ‫ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﺍﺿﺎﻓﻰ ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺘﻰ‪ ،‬ﺭﺷــﺪﻯ ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺎﺱ‪ ،‬ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ‪96‬‬ ‫ﻣﻴﻼﺩﻯ ﺭﺷــﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺳــﻄﺢ ‪ 3/6‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﻣﻰﺭﺳــﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ ‪ 97‬ﻭ ‪ 98‬ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ‬ ‫ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺎﺯﮔﺸــﺖ ﺭﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻭ ﺛﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﻭ ﺳﻴﺎﺳــﻰ )ﺗﺤﺖﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﻧﺘﺨــﺎﺏ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ(‪ ،‬ﺭﺷﺪ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﺗﺮﻯ ﺗﺠﺮﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﻭ ﺭﺷــﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳــﺎﻝﻫﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺳــﻄﺢ ‪ 4/0‬ﻭ ‪ 4/3‬ﺩﺭﺻﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳــﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ ﺗﺤﺖﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺷــﻜﺎﻑ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺷﻮﻙ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟــﻰ ﻧﺮﺥ ﻛﺎﻻﻫــﺎ‪ ،‬ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﺎ ﺷــﻴﺐ ﻣﻼﻳﻤﻰ‬ ‫ﺷــﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻫﺴــﺖ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻧﺮﺥ ﺩﺭ ‪ 3‬ﺳــﺎﻝ ﺁﻳﻨــﺪﻩ ﺗﺤﺖﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺮﺥ ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ‬ ‫ﺑﺎﻻ ﻭ ﻧﺒﻮﺩ ﻓﺸــﺎﺭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 12‬ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺠﺎﻭﺯ‬ ‫ﻧﻜﻨﺪ‪ .‬ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻫﺴﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ )‪ (CBI‬ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳــﺖﻫﺎﻯ ﭘﻮﻟﻰ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺳــﭙﺮﺩﻩ )ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻫﺪﺍﻳــﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫــﺎﻯ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﺗﺮ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﺷــﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‬ ‫ﻣﻬﻢﺗﺮﻳــﻦ ﺭﻳﺴــﻚ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩ ﺍﻳــﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺭﻳﺴــﻚ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻧﺎﺷــﻰ ﺍﺯ ﺑﻘﺎﻯ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪﺍﻯ ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ‬ ‫ﺗﺤﺮﻳﻢﻫــﺎﻯ ﺍﻣﺮﻳــﻜﺎ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﭼﻨﻴﻦ ﺭﻳﺴــﻜﻰ ﻭﺭﻭﺩ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟــﻰ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺭﻭﺑــﻪﺭﻭ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺳــﺎﺧﺖ‪ .‬ﻧﺎﺗﻮﺍﻧــﻰ ﺑﺎﻧﻚﻫــﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑــﺮﺍﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ‬ ‫ﺑــﺎ ﻧﻈــﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻯ ﺟﻬــﺎﻥ ﻭ ﭼﺎﻟﺶ ﺍﺻــﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ‬ ‫ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﻣﻬﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﮔﺮﭼــﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺒــﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻯ‬ ‫ﺳــﺎﻳﻪﺍﻯ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﻯ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﻧﺮﺥﻫﺎﻯ‬ ‫ﺳــﭙﺮﺩﻩ ﺑﺎﻻ‪ ،‬ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ ﺑﻠﻮﻛﻪ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺣﺠﻢ ﺯﻳﺎﺩ‬ ‫ﻭﺍﻡﻫﺎﻯ ﻣﻌــﻮﻕ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜــﺪﺍﺭﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺳــﺎﻳﻪ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﻰ‪ ،‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﺍﺳــﺖ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻫﻰﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ‬ ‫ﻣﺸــﺨﺺ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺪﻫﻰﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪﺻــﻮﺭﺕ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ‬ ‫ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻧﻴﺎﺯ ﺑــﻪ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺟﺎﻣﻊ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺳﻴﺎﺳــﺖﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭﻯ ﮔﺴــﺘﺮﺩﻩ ﻫﻤﭽﻮﻥ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻓﻀﺎﻯ ﻛﺴــﺐﻭﻛﺎﺭ‪ ،‬ﺑﻬــﺮﻩﻭﺭﻯ‪ ،‬ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﻛﺎﺭ ﻭ ﻣﺘﻨﻮﻉﺳــﺎﺯﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﺑﺴــﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﭼﻨﻴﻦ‬ ‫ﺍﺻﻼﺣﺎﺗــﻰ ﻣﻮﺟــﺐ ﺁﺳﺎﻥﺳــﺎﺯﻯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺭﺷــﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺎﺛﺒﺎﺕﺗﺮ ﺩﺭ‬ ‫ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﺍﻫﺎﻟﻰ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﻋﻜﺲ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﺯﻧﺎﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﻫﻨﺪﻯ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﺟﺮﭘﺰﻯ‬ ‫ﺑﺪﻭﻥ ﺷﺮﺡ‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﺷﺘﺎﺏ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﻧﺶﻭﻓﻨﺎﻭﺭﻯ‬ ‫ﭘﮋﻭﻫﺸــﮕﺮﺍﻥ ﻛﺸــﻮﺭﻣﺎﻥ ﺑــﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﻠﻴﻤﺮﻫــﺎ ﻭ ﻓﻨــﺎﻭﺭﻯ‬ ‫ﻧﺎﻧﻮﺑﺮﭼﺴــﺐﻫﺎﻯ ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪﻯ ﺭﺍ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘــﻪ ﺁﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺩﺭ‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﻴــﺮﻯ ﺍﺯ ﻗﺎﭼــﺎﻕ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺗﻌﻴﻴــﻦ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﻣﺤﺼــﻮﻻﺕ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺳــﻴﺪﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪﻯ‪ ،‬ﺗﻤﺮﻛﺰ ﭘﮋﻭﻫﺸــﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻧﺎﻧﻮ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻭ‬ ‫ﻛﺎﻣﭙﺎﻧﺪﻫــﺎﻯ ﭘﻠﻴﻤﺮﻯ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻧﺎﻧﻮ ﺩﺍﻧﺴــﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮﺯﻳﺘﻰ ﺑﺎ ﻳﻜﺴــﺮﻯ ﺧﻮﺍﺹ ﻭﻳﮋﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻛﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺩﺳــﺘﻪ ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎﻯ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ )‪ (SmartMaterial‬ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ‬ ‫ﺑــﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺧﻮﺍﺹ ﻣﻨﺤﺼــﺮﻯ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﻰﺗــﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺧﺎﺹ‬ ‫ﺍﺯ ﺁﻧﻬــﺎ ﺑﻬﺮﻩﺑــﺮﺩﺍﺭﻯ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﻭﻯ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴــﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ »ﺑﺮﭼﺴــﺐﻫﺎﻯ ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﻛﺎﻻ« ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ‪ ،‬ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﺁﺭﻡ‪ ،‬ﻟﻮﮔﻮ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻃﺮﺣﻰ ﻛﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷــﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﭼﺴــﺐ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﭼﻴﺰﻯ ﺍﺯ ﺁﺭﻡ ﻳﺎ‬ ‫ﻃﺮﺡ ﺭﺍ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ ﻭﻟﻰ ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺤﺮﻛﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻳﻚ ﻓﻨﺪﻙ ﻃﺮﺡ‬ ‫ﺩﺭﻭﻥ ﺑﺮﭼﺴــﺐ‪ ،‬ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴﻨﺎ‪،‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﻃﺮﺡ‪ ،‬ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻤﺲ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ‬ ‫ﻟﻮﮔﻮ ﺭﺍ ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩ‪ ،‬ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﺪ‪ :‬ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﺤﺮﻙ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﺸﺎﻥﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺭﻭﻯ ﺁﻥ ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬ﻭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﭼﺴــﺐ ﺣﺎﻭﻯ ﻣﻮﺍﺩ ﭘﻠﻴﻤﺮﻯ ﻭ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻧﺎﻧﻮ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺑﺮﭼﺴﺐ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺧﻮﺍﺹ ﭘﻠﻴﻤﺮﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﻘﻮﻳﺖ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺿﻤﻦ ﺁﻧﻜﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﺳﺦﺩﻫﻰ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺍﻳﻦ ﻭﻳﮋﮔﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻧﺎﻧﻮ ﺩﺍﻧﺴﺖ‬ ‫ﻭ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷــﺪ‪ :‬ﻋﻼﻭﻩﺑــﺮ ﺁﻥ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻣﻮﺟــﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﻗﺖ‬ ‫ﺑﺮﭼﺴــﺐ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻣﺠﺮﻯ ﻃﺮﺡ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺩﺭﺣﺎﻝﺣﺎﺿﺮ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺭﻧﮓ ﻧﻘﺮﻩﺍﻯ ﻭ ﻃﻼﻳﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺭﻧﮓ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﺮﭼﺴــﺐ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺸــﺘﺮﻯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻭﻯ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ‬ ‫ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻛﭙﻰﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﭼﺴــﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩ‪:‬‬ ‫ﺟﻌﻞ ﻭ ﻛﭙﻰﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮﻥ‬ ‫ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻥ ﺩﺷــﻮﺍﺭ ﻭ ﺯﻣﺎﻥﺑﺮ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺿﻤﻦ ﺁﻧﻜﻪ ﻛﭙﻰﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺁﻥ‬ ‫ﻧﻴﺎﺯﻣﻨــﺪ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺯﻳــﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﻣﻰﻃﻠﺒﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ‪ ،‬ﺍﻓﺮﺍﺩ‬ ‫ﺳﻮﺩﺟﻮ ﭼﻨﻴﻦ ﺭﻳﺴﻜﻰ ﺭﺍ ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮﻧﺪ‪ .‬ﻣﺠﺮﻯ ﻃﺮﺡ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻯ ﻛﺮﺩ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺳــﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﭼﺴــﺐ ﺭﺍ ﺭﻭﻯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ‪ ،‬ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ ﻭ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﺍﻧﺴــﺖ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﮔﻤﺮﻛﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺭﻭﻯ ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ ،‬ﻧﺼﺐ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻛﺎﻻ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻃﺮﺡ‪ :‬ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ‪» ،‬ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ«‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‪ :‬ﻧﺸﻨﺎﻝ ﺟﺌﻮﮔﺮﺍﻓﻴﻚ‬ ‫ﻣﺴــﻌﻮﺩ ﭘﺰﺷــﻜﻴﺎﻥ‪ ،‬ﻧﺎﻳﺐﺭﻳﻴﺲ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ‬ ‫ﮔﺬﺷــﺘﻪ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎﻧــﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫــﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴــﺌﻮﻝ‬ ‫ﺑﺮﺧــﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎﻯ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺍﺳــﺖ ﺍﻣﺎ ﺗﻤــﺎﻡ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺩﺭ ﺩﺳــﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﻜﻪﺗﻜﻪ ﺷﺪﻥ‬ ‫ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮﺳﺴــﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ‬ ‫ﻣﺠــﻮﺯ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻧﻬﺎﺩ ﺩﻳﮕــﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺭﻭﻯ ﺁﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ‬ ‫ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺪﻭﺵ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺎﻳﺐﺭﻳﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫‪ 28‬ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺳﻴﺎﺳــﺖﮔﺬﺍﺭﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷــﺖ‬ ‫ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻭﺯﻳﺮ ﺑﻬﺪﺍﺷــﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ‬ ‫ﺑــﻮﺩ‪ ،‬ﺩﺭ ﺣﺎﻟــﻰ ﻛﻪ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺳــﺖ ﻧﻬﺎﺩ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﻮﺩ‬ ‫ﻭ ﺍﺭﺗﺶ‪ ،‬ﺑﻴﻤﻪ‪ ،‬ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻣﺠﻠــﺲ ﻧﻈﺮﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ‬ ‫ﺩﺍﺷــﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻭﺯﻳﺮ ﺑﻬﺪﺍﺷــﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻭ ﺑﺎﻧــﻚ ﻣﺮﻛــﺰﻯ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴــﻦ ﻭﺿﻌﻴﺘــﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻦﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺗﺎﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺁﻥ ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﻧﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ‪،‬‬ ‫ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎ ﻣﺠﻮﺯ ﺩﺍﺩﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩ ﺑــﻮﺩ ﻭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺸــﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛــﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻣﺠﻮﺯ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﻴــﺮ ﺧﺠﺴــﺘﻪ‪ ،‬ﻧﺎﻳﺐﺭﻳﻴــﺲ‬ ‫ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺷــﻮﺭﺍﻫﺎ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺍﺧﻠﻰ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ‬ ‫ﺑﺮ ﻟــﺰﻭﻡ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺎﻥﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻓﺮﺍ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﻓﺼﻞ ﺳــﺮﻣﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﺳــﺘﺎﻥﻫﺎ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻰ ﻛﺸــﻮﺭ‬ ‫ﭘﻬﻨﺎﻭﺭﻯ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌــﻰ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻯ ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸــﻮﺭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ‬ ‫ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ‪ 15‬ﺁﺫﺭ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳــﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺗﺤﻮﻳــﻞ ﺩﻫﺪ‪ ،‬ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﻭ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻮﺩﺟﻪﺍﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ‬ ‫ﺭﺍ ﺭﻓﻊ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺭﻳﻴﺲ ﻓﺮﺍﻛﺴﻴﻮﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‬ ‫ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻟﺰﻭﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻧﻮﻳﺴــﻰ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﺷــﻬﺮﻳﻮﺭ ﻳﺎ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﻓﺼﻞ‬ ‫ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﺷــﻮﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﺳﺮﺩﺳﻴﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﻪ‬ ‫ﺩﻭﻡ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﻭﺟــﻮﺩ ﺗﺎﻛﻴﺪﺍﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻣﺒﻨﻰﺑﺮ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺳــﺮﻳﻊ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻓﺮﺍ ﺭﺳــﻴﺪﻥ ﻓﺼﻞ ﺳــﺮﻣﺎ‪ ،‬ﺍﻣﺎ‬ ‫ﻫﺮﺳﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺻﻮﻝ ﺭﻓﻊ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ‪.‬ﻧﻈﺎﻡ‬ ‫ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳــﺰﻯ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪﻧﻮﻳﺴــﻰ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻰ ﺩﺍﺩﺍﺷﻰ‪ ،‬ﺳﺨﻨﮕﻮﻯ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ‬ ‫ﺍﺻــﻞ ‪ 90‬ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳــﻰ ﻣﺠﻠــﺲ‬ ‫ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺭﻗﻢ‬ ‫ﺁﺧﺮ ﺑﺪﻫﻰ ﺍﺯ ﺑﺎﺑــﻚ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ‬ ‫ﺷــﻮﺩ ﻭ ﭘــﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺻــﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ‪ .‬ﻭﻯ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﺑﻚ ﺯﻧﺠﺎﻧــﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺭﻡ‬ ‫ﺍﻣــﺎ ﻳﻚ ﺭﻳﺎﻝ ﻫــﻢ ﻧﻤﻰﺩﻫﻢ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎﻳﺪ ﺗــﺎ ﻗﺮﺍﻥ ﻭ ﺭﻗﻢ‬ ‫ﺁﺧــﺮ ﺑﺪﻫــﻰ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﻚ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ‬ ‫ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﻮﺩ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺑﻴﺖﺍﻟﻤﺎﻝ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ‪ ،‬ﺗﻤﺎﻡ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻯ ﺩﺧﻴــﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺳــﺨﻨﮕﻮﻯ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺍﺻﻞ‬ ‫‪ 90‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳــﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ‬ ‫ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﺎﺑﻚ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﻭﺭﻭﺩ ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ ﻭ‬ ‫ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﺑﻚ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ‬ ‫ﺯﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸــﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺩﺳــﺖ ﺑﻪﺩﺳﺖ ﻫﻢ ﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻴﺖﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﻪ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺑﻬﺎﻣﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎﺑﻚ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺷــﻔﺎﻑ ﺷــﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﺳﭙﺲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻯ ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺍﻟﺒﺘﻪ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻯ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺮﺭ ﺷــﺪﻩ ﺣﻜﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺍﺟﺮﺍ ﺷــﻮﺩ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺍﻳﻦ ﻧﻬﺎﺩ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ‬ ‫ﺷﺮﻋﻰ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!