روزنامه گسترش صنعت شماره 241 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 241

روزنامه گسترش صنعت شماره 241

روزنامه گسترش صنعت شماره 241

‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪ 2214‬دوره جدید شماره ‪241‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫باتوجه بهتسهیالت دهی ‪ ۶‬درصدی به روستاییان‬ ‫از منابع صندوق توسعه ملی مطرح شد‬ ‫‪ 2‬ابان ‪1396‬‬ ‫‪ 4‬صفر ‪ 1439‬‬ ‫‪ 24‬اکتبر ‪2017‬‬ ‫گستردگی تسهیالت روستایی‬ ‫رانت زا یا اشتغالزا‬ ‫‪2‬‬ ‫در بررسی «گسترش صنعت» همزمان با اعالم جزئیات الزامات ارتقای کیفی خودروسازان مطرح شد‬ ‫اغاز تحول صنعت خودرو با اجرای استاندارد‬ ‫هشتاد وپنج گانه‬ ‫سال گذشته سازمان ملی اس��تاندارد از افزایش تعداد استانداردهای‬ ‫خودروی��ی از ‪ ۵۵‬ب��ه ‪ ۸۵‬م��ورد در س��ال ‪ ۹۷‬خب��ر داد و بر اس��اس ان‬ ‫تفاهمنامه ای میان این سازمان و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به امضا‬ ‫رسید؛ موضوعی که بر اس��اس مصوبه شورای سیاست گذاری خودرو در‬ ‫دستور کار خودروس��ازان قرار گرفته است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬به دنبال اعالم‬ ‫فهرس��ت کامل ‪ ۸۵‬اس��تاندارد خودرویی در روز گذش��ته که قرار است‬ ‫ی ‪ ۱۳۹۷‬و در ‪ ۳‬مقط��ع زمان��ی در دس��تور کار قرار گیرد و‬ ‫از ابت��دای د ‬ ‫بر اس��اس ان برخی از خودروها از خط تولید خارج ش��وند «گس��ترش‬ ‫صنعت» تاثیر ارتقای این استانداردها بر صنعت خودرو را در گفت وگو با‬ ‫کارشناسان بررسی کرد‪ .‬نیره پیروزبخت‪ ،‬رییس سازمان ملی استاندارد‬ ‫پیش از این در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» با تشریح مراحل اجرایی‬ ‫این اس��تاندارد اعالم کرده بود که ‪ ۶۱‬اس��تاندارد تدوین شده از اول دی‬ ‫امسال اجرایی خواهد شد و بر اساس پیش بینی ها ‪ ۲‬استاندارد نیز اول تیر‬ ‫و‪ ۲۲‬اس��تاندارد باقیمانده نیز از اول دی سال اینده اجرایی خواهند شد‪.‬‬ ‫براساس قانون‪ ،‬هر استانداردی که تدوین و اعالم می شود برای اجرای ان‬ ‫باید مهلت زمانی مشخصی به واحد تولیدی مربوط داد‪ .‬قانون گذار اعالم‬ ‫کرده این فرصت زمانی نباید کمتر از ‪ ۳‬ماه باشد و تنها مربوط به صنعت‬ ‫خودروسازی نیست؛ چرا که باید تولیدکننده این فرصت را با هدف تغییر‬ ‫وضعیت در اختیار داشته باشد و با توجه به اینکه صنعت خودرو به دلیل‬ ‫پیچیدگی نیازمند مهلت زمانی بیشتری است‪...‬‬ ‫‪7‬‬ ‫در ایین امضای تفاهمنامه سازمان صنایع کوچک با صندوق ضمانت صادرات مطرح شد‬ ‫صادرات یک میلیارد و ‪ ۹0‬میلیون دالری ‪ SME‬ها‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از وضعیت کارگران واحدهای بزرگ و بحرانی نشان داد‬ ‫هیات های حمایت در بحران صنایع سنگین‬ ‫س��ال های گذشته برای واحدهای صنعتی به گونه ای گذشت که بسیاری از انها دچار بحران های‬ ‫مالی‪ ،‬کارگری‪ ،‬تولیدی و فروش ش��دند‪ .‬برای رفع این مش��کل دو راهکار در نظر گرفته شد‪ .‬نخست‬ ‫تشکیل ستاد رفع موانع تولید و دوم واگذاری مسئولیت بنگاه های بحرانی به هیات حمایت از صنایع‬ ‫اس��ت‪ .‬با اینکه هیات حمایت از صنایع در برخی موارد توانست مشکالتی را از پیش روی واحدهای‬ ‫صنعتی و کارگرانی که متحمل برخی فشارهای اقتصادی شده بودند‪ ،‬بردارد اما برخی کارشناسان‬ ‫وجود مشکالت را در بخش دیگری می بینند‪ .‬عده ای از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند‪،‬‬ ‫تعداد واحدهای بحرانی در کش��ور زیاد ش��ده و این موضوع باعث ب��روز برخی نارضایتی ها از طرف‬ ‫کارگران می ش��ود‪ .‬در ش��رایط کنونی با احتس��اب افزای��ش واحدهای بحرانی به نظر می رس��د از‬ ‫هیات های حمایت کار چندانی س��اخته نیست و مشکل باید با تغییر سیاست های حمایتی و کالن‬ ‫در حوزه تولید و صنعت برطرف شود‪ ۶ .‬ماه نخست امسال در حالی سپری شد که کارگران بسیاری‬ ‫در اعتراض به بیمه نشدن‪ ،‬معوقات چند ماه دستمزد و شرایط کار دست به اعتصاب و اعتراض زدند‪.‬‬ ‫هرچند در برخی از موارد مانند هپکو و اذراب دولت توانس��ت بحران را از پیش رو بردارد و کارگران‬ ‫نیز به کارخانه بازگشتند اما وجود اعتراضات گسترده موضوعی نیست که بتوان راحت از کنار ان رد‬ ‫شد‪ .‬عالوه بر اینها باید در نظر داشت که واحدهای کوچک و متوسط زیادی نیز دچار بحران هستند‬ ‫و مش��کالت جدی دارند اما به دلیل اش��تغال پایین نادیده گرفته می شوند و به اندازه صنایع بزرگ‬ ‫مورد حمایت و توجه قرار نمی گیرند‪ .‬یک فعال صنفی کارگری در این باره معتقد است که واگذاری‬ ‫مس��ئولیت اداره بنگاه های بحرانی به هیات حمایت از صنایع کافی نیس��ت و نیازمند ان هستیم تا‬ ‫برای خروج از این وضعیت سیاست های باالدستی خود را تغییر دهیم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بهره مندی سرمایه گذاران در شهرک صنعتی مهر از مشوق های ویژه‬ ‫ریی��س هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی ف��ارس گفت‪ :‬با‬ ‫اختصاص مش��وق های ویژه س��رمایه گذاری ش��هرک صنعتی مهر ب��ه عنوان یکی از‬ ‫مهم تری��ن قطب ه��ای صنایع جانب��ی نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی تبدیل خواهد ش��د‪.‬‬ ‫بهگزارشخبرنگار«گسترشصنعت»ازفارس‪،‬احدفتوحیدردیدارفرماندارشهرستان‬ ‫مهرافزود‪:‬باتوجهبهاینکهاینشهرکصنعتیجزومناطقکمبرخورداراستباتخفیفات‬ ‫در نظر گرفته ش��ده در بهای حق انتفاع‪ ،‬قیمت واگذاری زمین در این شهرک صنعتی‬ ‫در مقایسه با سایر ش��هرک های صنعتی در شمار کمترین قیمت ها به شمار می رود‪ .‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر بهره گی��ری از ظرفیت ه��ای موجود ب��رای حمای��ت حداکثری از‬ ‫س��رمایه گذاران از طریق اجرای سیاست های تشویقی جدید در این شهرک صنعتی‬ ‫گفت‪ :‬در این شهرک صنعتی شرایط ویژه ای برای واگذاری زمین به صنعتگران درنظر‬ ‫گرفته ش��ده و سرمایه گذاران فقط ‪۱۵‬درصد از نرخ واگذاری را به صورت نقد پرداخت‬ ‫خواهند کرد و مابقی در اقس��اط ‪ ۳۶‬ماهه از انان اخذ خواهد شدکه برای جذب بیشتر‬ ‫س��رمایه گذار به دنبال اختصاص مشوق های بیش��تر در این شهرک صنعتی هستیم‪.‬‬ ‫فتوحی با اش��اره به ظرفیت های شهرس��تان مه��ر و همجواری با منطقه عس��لویه و‬ ‫وجود پاالیش��گاه در این منطقه گفت‪ :‬ش��هرک صنعتی مهر با محوریت ایجاد صنایع‬ ‫تخصصی مربوط به نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی و اس��تقرار صنایع پایین دستی از ظرفیت‬ ‫مناس��بی برای توس��عه صنعتی ای��ن شهرس��تان در جنوب فارس برخوردار اس��ت‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی فارس با اش��اره به اینکه این شهرک با ‪۲۰۰‬‬ ‫هکتار مساحت ظرفیت استقرار‪ ۲۵۰‬واحد صنعتی با اشتغالزایی ‪ ۵‬هزار نفر را خواهد‬ ‫داش��ت گفت‪ :‬درحال حاضر ‪۱۵‬قرارداد س��رمایه گذاری با متقاضیان منعقد ش��ده و‬ ‫‪۶‬واحد صنعتی نیز با پیش��رفت حدود‪۹۰‬درصدی در مرحله ساخت وس��از اس��ت که‬ ‫با بهره برداری برخی از انها تا پایان امس��ال برای ‪۵۰‬نفر فرصت شغلی ایجاد خواد شد‪.‬‬ ‫فتوحی با اش��اره به اینکه ش��هرک صنعتی مهر مهم ترین بس��تر برای توسعه صنعتی‬ ‫شهرس��تان مه��ر و ایج��اد اش��تغال پای��دار در این منطقه اس��ت اظه��ار امیدواری‬ ‫ک��رد باتوج��ه ب��ه اس��تقبال س��رمایه گذاران ای��ن ش��هرک صنعتی در س��ال های‬ ‫این��ده ب��ه یک��ی از مهم ترین قطب ه��ای صنعتی اس��تان به ویژه در بخ��ش صنایع‬ ‫جانب��ی مرب��وط به نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی و صنایع پایین دس��تی ان تبدیل ش��ود‪.‬‬ ‫در این جلس��ه فرماندار شهرس��تان مهر هم با اش��اره به مزیت های س��رمایه گذاری‬ ‫در ش��هرک صنعت��ی مه��ر گف��ت‪ :‬ش��هرک صنعت��ی مه��ر نزدیک ترین ش��هرک‬ ‫صنعتی اس��تان به س��واحل نیلگون خلیج ف��ارس و نیز منطقه پارس جنوبی اس��ت‪.‬‬ ‫س��ید محمد موس��وی افزود‪ :‬باتوجه به موقعیت ویژه این ش��هرک صنعتی در جنوب‬ ‫فارس و نزدیکی به اب های خلیج فارس از ظرفیت مناس��بی برای صادرات و دستیابی‬ ‫به بازار کشورهای حاشیه خلیج فارس برای عرضه محصوالت تولیدی برخوردار است‪.‬‬ ‫فرماندار شهرستان مهر نزدیکی این شهرک صنعتی به بزرگراه و اتوبان برای دسترسی‬ ‫مناس��ب تر به مرکز اس��تان فارس و نزدیکی به فرودگاه بین الملل��ی خلیج فارس را از‬ ‫مزیت ه��ای دیگر ش��هرک صنعت��ی مهر اعالم ک��رد و گفت‪ :‬عالوه بر ان ب��ا توجه به‬ ‫همجواری این ش��هرک صنعتی با پارس جنوبی و امکان دسترسی سریع به مواد اولیه‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬ایجاد صنایع پایین دس��تی صنعت نفت و پتروش��یمی می تواند زمینه‬ ‫دسترس��ی س��ریع و مناس��ب به مواد اولیه را فراهم کند و از لحاظ اقتصادی نیز بسیار‬ ‫توجیه پذیر است‪.‬‬ ‫مهاجرت های بین المللی بر اقتصاد و اشتغال کشور تاثیر بسیاری دارد‬ ‫معاون اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون گفت‪ :‬مهاجرت های بین المللی‬ ‫براقتصاد و اشتغال کشور تاثیر بسزایی دارد و مهاجرت مهم ترین نوع تحرک جمعیت‬ ‫به شمار می اید که دارای تنوع بسیار چشمگیری است‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت»‬ ‫بهمن عباسی در نشس��ت اموزشی دو روزه اشنایی با قوانین و مقررات اشتغال اتباع‬ ‫خارج��ی افزود‪ :‬به طور معمول ان دس��ته از افرادی ک��ه از تمکن مالی برخوردارند به‬ ‫ش��یوه های غیرقانون��ی و نامنظم مهاجرت نمی کنند چرا که ش��رایط برای مهاجرت‬ ‫قانونی این افراد فراهم اس��ت اما در مقابل‪ ،‬قش��ر ضعیف برای رسیدن به شرایط بهتر‬ ‫زندگی حاضر هستند برای رسیدن به کشور مقصد به این شیوه ها متوسل شوند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬بیش��ترین مهاجرانی که در سال های ‪ 1369‬تا ‪ 1392‬به ایران امده اند از کشور‬ ‫افغانستان با بیش از ‪ ۲‬میلیون و‪ ۳۰۰‬هزار نفر در سال ‪ 1392‬بوده و کشورهایی مانند‬ ‫عراق‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬اذربایجان‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬ارمنستان و ترکیه در رتبه های بعدی قرار‬ ‫دارند‪ .‬بهمنی ضمن تش��ریح قوانین مهاجرت و پیامدهای مهاجرت بر اقتصاد کشور‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬پیامده��ای مهاجرت بر اقتصاد مهاجرت به خ��ودی خود اثار اجتماعی‪،‬‬ ‫فرهنگی و اقتصادی متعددی در کش��ورهای مهاجرت فرس��ت و مهاجرت پذیر دارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به پیامدهای مثبت و منفی مهاجرت در کشورهای مهاجرت پذیر گفت‪:‬‬ ‫تامین نیروی کار بدون صرف هزینه های تربیت نیروی انسانی و استفاده از مهاجران‬ ‫برای کارهای س��خت از جمله پیامدهای مثبت این مقوله اس��ت و پیامدهای منفی‬ ‫مهاجرت در کش��ورهای مهاجرت پذیر بیش��تر از پیامدهای مثبت اس��ت و افزایش‬ ‫جمعیت‪ ،‬کم ش��دن دستمزد کارگران محلی‪ ،‬اش��اعه بیماری هایی که ممکن است‬ ‫مهاج��ران ب��ه انها مبتال باش��ند و روبه رو ش��دن با دش��واری هایی در محل جدید از‬ ‫جمله پیامدهای منفی مهاجرت در کش��ورهای مهاجرت پذیر است‪ .‬معاون اداره کل‬ ‫اش��تغال اتباع خارجی وزارت تعاون دشواری های پس از مهاجرت را پذیرفته نشدن‬ ‫در ان جامعه‪ ،‬ندانس��تن زبان مکالم��ه و نگارش‪ ،‬تطبیق ناپذی��ری با محیط جدید‪،‬‬ ‫ب��روز رفتارهای ضداجتماعی‪ ،‬مغای��رت اموزش های جدید با اموزش های س��نتی‬ ‫خانواده‪ ،‬تخطی از قانون و افزایش مش��کالت و بیماری های روانی عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫از عمده تری��ن پیامدهای اقتصادی مهاجرت ها تفاوت دس��تمزدها و ش��رایط کاری‬ ‫مهاج��ران با کارگران بومی اس��ت ک��ه نوعی دوگانگ��ی بازار کار را پی��ش می اورد‪.‬‬ ‫مدی��رکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اس��تان نیز با اش��اره به اینک��ه بیش از ‪ ۵‬درصد‬ ‫جمعیت این استان را اتباع خارجی تشکیل می دهند‪ ،‬گفت‪ :‬استفاده از ظرفیت های‬ ‫سرمایه گذاری اتباع خارجی به منظور توسعه استان ضروری است‪.‬‬ ‫محمدحسین ریاحی اظهارکرد‪ :‬با توجه به جمعیت حدود یک میلیون و ‪ ۱۸۰‬هزار‬ ‫نفری اس��تان یزد و نیز به اس��تناد سرشماری نفوس و مس��کن که امار اتباع خارجی‬ ‫اس��تان یزد را حدود ‪ ۵۴‬هزار نفر نش��ان می دهد بیش از ‪ ۵‬درصد از جمعیت استان را‬ ‫اتب��اع خارجی تش��کیل می دهند‪ .‬وی افزود‪ :‬این جمعیت قاب��ل توجه به عنوان یک‬ ‫ظرفیت در اس��تان به ش��مار می رود و با توج��ه به اینکه عده ای ب��ه اتباع خارجی به‬ ‫عنوان تهدید نگاه می کنند در صورتی که فرصت شناس��ی در اس��تان انجام شود این‬ ‫احساس تهدید از بین رفته و می توان فرصت سازی کرد‪ .‬ریاحی با بیان اینکه تهدید یا‬ ‫فرصت بودن اتباع بیگانه براساس سیاست گذاری ها مورد بحث خواهد بود‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫هم اکنون به نظر می رسد انچنان که باید فرایند درستی برای استفاده از ظرفیت های‬ ‫اتب��اع خارجی وجود ندارد به طوری که گاهی شناس��ایی اتب��اع غیرمجاز و اقدامات‬ ‫انجام شده پس از شناسایی نه تنها چاره ساز نبوده بلکه به نوعی اتالف منابع‪ ،‬هزینه و‬ ‫وقت را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اقتصاد سیاسی‬ ‫‪ 2‬ابان ‪ 4 1396‬صفر ‪ 24 1439‬اکتبر ‪ 2017‬شماره ‪ 241‬پیاپی ‪2214‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫جلوگیری از رانت‬ ‫شرط توجیه پذیری تسهیالت‬ ‫صندوق توسعه ملی‬ ‫صن��دوق ذخی��ره ارزی ب��ه‬ ‫سبب کاهش پیامدهای ناشی از‬ ‫نوسانات نرخ نفت و اسیب هایی‬ ‫که ب��ه درامدهای دول��ت وارد‬ ‫می شد تشکیل ش��د اما باوجود‬ ‫انک��ه در دول��ت نه��م و ده��م‬ ‫نزدیک ب��ه ‪ ۸00‬میلی��ارد دالر‬ ‫علی اکبر نیکواقبال‬ ‫درامد از فروش نفت عاید شد اما‬ ‫کارشناس اقتصادی‬ ‫برداشت بدون حساب و کتاب از‬ ‫این صنددوق مشکالت زیادی را‬ ‫به وجود اورد و منابع زیادی را به هدر داد که هزینه کرد برخی‬ ‫از برداش��ت ها هنوز نیز نامشخص اس��ت با تغییر اساسنامه این‬ ‫صندوق به صندوق توس��عه ملی تغییر نام داد و هر س��ال نیز با‬ ‫روندی صعودی دولت موظف اس��ت س��همی از درامدهای خود‬ ‫را ب��ه این صندوق واریز کند که امس��ال این س��هم ‪ ۳0‬درصد‬ ‫درنظر گرفته شده است‪ .‬بنابراین همان طور که اسم این صندوق‬ ‫مشخص است منابع تنها برای طرح های توسعه ای و حیاتی‪ ،‬ان‬ ‫هم در ش��رایطی که دولت با کمبود منابع می شود قابل استفاده‬ ‫است از س��وی دیگر برداشت های ارزی نیز باید به صورت ارزی‬ ‫به صندوق بازگردانده شود در نتیجه دولت اجازه برداشت خارج‬ ‫از اساس��نامه را ندارد مگر انکه رهبری برای برداش��ت اذن داده‬ ‫باش��ند‪ .‬مناطق روستایی چون اغلب جز مناطق محروم به شمار‬ ‫می رود‪ .‬برای س��رمایه گذاری و توسعه نیاز به مشوق وجود دارد‬ ‫بنابراین از این منظر می توان برداش��ت از صندوق برای اشتغال‬ ‫روستایی را توجیه پذیر دانست البته به شرط انکه انحراف در این‬ ‫منابع به وجود نیاید‪ .‬از سوی دیگر عمده اشتغال روستایی کشور‬ ‫متکی به کش��اورزی است و اگز نیم نگاهی به امار رشد اقتصادی‬ ‫در چند س��ال گذشته داشته باش��یم متوجه خواهیم شد که در‬ ‫شرایطی که رشد اقتصادی منفی شده و صنعت و خدمات با افت‬ ‫شدید رو به رو بودند بخش کشاورزی رشد اقتصادی مثبت خود‬ ‫را حفظ کرده است‪ .‬بنابراین اش��تغال روستایی تا حدود زیادی‬ ‫از نوس��انات اقتصادی محفوظ اس��ت بنابراین سرمایه گذاری در‬ ‫این بخش پایدار خواهد بود از س��وی دیگر اشتغالزایی روستایی‬ ‫به س��رمایه کالن نی��از ندارد و ب��ا تس��هیالت ‪ ۱0‬میلیونی نیز‬ ‫بو کار مناسبی ایجاد کرد‪ .‬در نتیجه به دلیل کاهش‬ ‫می توان کس ‬ ‫درامد های دولت‪ ،‬توجیه پذیر بودن س��رمایه گذاری در روستاها‬ ‫و نیز ضرورت توسعه اشتغال در کشور می توان از منابع صندوق‬ ‫برای اشتغالزایی روستایی استفاده کرد‪ .‬با این شرط که با نظارت‬ ‫دقیق و اصولی از ایجاد رانت و انحراف گرفته شود زیرا تسهیالت‬ ‫‪ ۶‬درصدی بای همه جذاب اس��ت و اگر این منابع در بخش های‬ ‫دیگر اقتصاد ورود کند نه تنها اش��تغالزایی ایجاد نمی ش��ود بلکه‬ ‫پیامده��ای منفی دیگ��ری برای اقتصاد خواهد داش��ت‪ .‬این امر‬ ‫نیز مس��تلزم شفافیت در ش��رایط اعطای تسهیالت است میزان‬ ‫تسهیالت و ش��رایط الزم برای دریافت تس��هیالت از مهم ترین‬ ‫عواملی است که جلوی انحراف را خواهد گرفت‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫مسئوالن برای اشتغالزایی‬ ‫انگیزه بیشتری نشان دهند‬ ‫مش��کل اساس��ی کش��ور ما‬ ‫اش��تغال اس��ت و این مس��ئله‬ ‫برمی گ��ردد به اینکه م��ا تا چه‬ ‫میزان قادر باشیم توان تولیدی‬ ‫کش��ور را باال ببریم و از امکانات‬ ‫موجود اس��تفاده بهینه داش��ته‬ ‫باش��یم‪ .‬دامنه این مسئله بسیار‬ ‫بشیر خالقی‬ ‫گسترده است؛ با توجه به اینکه‬ ‫نماینده مجلس شورای‬ ‫ام��روز کارخانجات در ش��رایط‬ ‫اسالمی‬ ‫نامناس��بی ب��ه س��ر می برند و‬ ‫شاهد تعدیل نیروهای گسترده‬ ‫هس��تیم‪ .‬کمبود ش��غل یکی از عوامل اساسی مهاجرت به شمار‬ ‫می اید‪ ،‬کمبود شغل دارای عوارض کوتاه مدت و بلندمدت است‬ ‫ک��ه از عوارض کوتاه مدت ان می توان ب��ه مهاجرت خانواده ها از‬ ‫ش��هرهای کوچک به ش��هرهای صنعتی به منظور یافتن شغل‬ ‫مناسب اشاره کرد که در نهایت شاهد امار باالیی از جوانان بیکار‬ ‫در شهرهای صنعتی هستیم ‪.‬امروز مهاجرت یکی از دغدغه های‬ ‫خانواده هاس��ت و دولتم��ردان و نظام باید برای ایجاد اش��تغال‬ ‫گام های بلندی بردارند‪ .‬کشور باید با تسهیالت دهی کافی انگیزه‬ ‫الزم را برای اس��تفاده از امکانات کش��ور ایجاد کند تا بتوانیم با‬ ‫بهره گیری از این نعمات الهی زمینه های شغلی کافی را در کشور‬ ‫ایجاد کنیم چراکه کمبود ش��غل به تنهایی یکی از عوامل اصلی‬ ‫مهاجرت اس��ت که به ایجاد خلل در برنامه ریزی کش��ور منجر‬ ‫می شود ‪.‬امروز شاهد کارش��کنی تعدادی از کارمندان و مدیران‬ ‫در بخش های مختلف هستیم‪.‬‬ ‫ب��ا این حال با توجه به ش��رایط موجود باید همه مس��ئوالن‬ ‫دس��ت به دس��ت هم بدهند ت��ا بتوانیم مش��کالت را بهتر درک‬ ‫کنی��م و راهکاره��ای موثری دهی��م‪ .‬ما باید ب��ه منظور افزایش‬ ‫س��رمایه گذاری ها در بخش ه��ای مختلف با دنیا تعامل داش��ته‬ ‫باش��یم اما در عین حال عزت و قدرت کش��ور را محفوظ بداریم‬ ‫زیرا ما کش��وری هس��تیم که زیر بار ذل��ت نمی رویم‪ .‬باتوجه به‬ ‫فرمایشات رهبر معظم انقالب نه تنها مسئوالن اجرایی بلکه تمام‬ ‫قوای س��ه گانه باید با یکدیگر همگام و همدل شوند تا بتوانند به‬ ‫خوبی مشکالت را ببینند و راهکار مناسب دهد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایسنا‬ ‫مرتضی افقه‬ ‫محمد حسینی‬ ‫باتوجه به تسهیالت دهی ‪ ۶‬درصدی به روستاییان از منابع صندوق توسعه ملی مطرح شد‬ ‫گستردگی تسهیالت روستایی؛ رانت زا یا اشتغالزا‬ ‫اعطای تسهیالت شرط الزم است نه کافی‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫برنامه شش��م توس��عه دولت را موظ��ف کرده به طور‬ ‫متوس��ط ساالنه ‪ ۳۸۴‬هزار ش��غل در روستاهای کشور‬ ‫ایج��اد کن��د‪ .‬برهمی��ن اس��اس‪ ،‬دولت ایج��اد ‪ ۲۸0‬تا‬ ‫‪۳00‬هزار ش��غل در امس��ال را در دس��تورکار قرار داده‬ ‫اس��ت‪ .‬این درحالی است که از سال گذشته اشتغالزایی‬ ‫روس��تایی به ‪ ۱۶‬هزار نفر می رس��د و بناس��ت دولت با‬ ‫تس��هیالت دهی ارزان قیمت به روستاییان این هدف را‬ ‫محق��ق کنند اعتبار درنظر گرفت��ه برای اجرا این طرح‬ ‫‪ ۱۱‬هزار میلیارد تومان است‪ .‬از اول مهر امسال با ابالغ‬ ‫ایین نامه طرح اش��تغال روس��تایی تس��هیالت دهی به‬ ‫روستاییان اغاز شده است‪ .‬بازپرداخت این تسهیالت ‪5‬‬ ‫ساله و پس از یک سال دوره تنفس از زمان بهره برداری‬ ‫طرح اغاز می ش��ود‪ .‬نرخ س��ود این تسهیالت ‪ ۶‬درصد‬ ‫اس��ت‪ .‬البته نرخ س��ود برای کس��انی که بومی روستا‬ ‫باش��ند‪ ،‬تحصیلکردگان‪ ،‬یا س��اکن ش��هر باشند تغییر‬ ‫می کن��د‪ .‬به طور مثال‪ ،‬کارمزد این وام برای بخش هایی‬ ‫مانند روس��تاهای مرزی و فارغ التحصیالن کارشناسی‬ ‫ارشد و دکترا که در روستاها اقامت کنند و به زنانی که‬ ‫با هم مشارکت داشته باشند و کار مشارکتی ارائه کنند‬ ‫‪ 4‬درصد خواهد بود‪.‬‬ ‫محل پروژه اشتغالزایی در روستا شرط اصلی دریافت‬ ‫تسهیالت است در نتیجه شخص متقاضی به طور حتم‬ ‫نباید ساکن روستا باشد اما کسی که ساکن روستا باشد‬ ‫برای دریافت وام اولویت دارد‪ .‬سقف وام ‪ ۲‬میلیارد تومان‬ ‫اس��ت و برای موارد استثنایی که سقف بیشتری تقاضا‬ ‫می کنند تقاضا به صورت موردی بررسی می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۱‬ه�زار میلی�ارد تومان اعتبار تس�هیالت‬ ‫روستایی‬ ‫براس��اس بودجه سال ‪ ۹۶‬به دولت اجازه داده شده تا‬ ‫از صندوق توس��عه ملی ‪ ۱/۵‬میلیاد دالر برای اش��تغال‬ ‫روس��تایی برداش��ت کند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬به نسبت اعتبار‬ ‫یک و نیم میلیارد دالری برای ایجاد اشتغال در مناطق‬ ‫روستایی‪ ،‬بانک های کشاورزی‪ ،‬توسعه تعاون‪ ،‬پست بانک‬ ‫و صندوق های کارافرینی امید و کش��اورزی هم باید در‬ ‫این طرح مش��ارکت کنند که در این صورت رقم اعتبار‬ ‫برای ایجاد اش��تغال روس��تایی ‪ ۲‬برابر می شود و رقمی‬ ‫ح��دود ه��زار‪ ۱۱‬میلیارد تومان را تش��کیل می دهد‪ .‬به‬ ‫طور متوسط سرانه ایجاد هر شغل در روستا‪ ۴0‬میلیون‬ ‫تومان اس��ت بنابراین س��االنه نزدیک ‪ ۱۵‬هزار میلیارد‬ ‫تومان اعتبار برای ایجاد اش��تغال در مناطق روس��تایی‬ ‫نیاز است که در بودجه باید لحاظ شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ابهام�ات و چالش ه�ای ط�رح اش�تغال‬ ‫روستایی‬ ‫دول��ت و مجلس اعتب��ارات الزم برای اش��تغالزایی‬ ‫روس��تایی را تامین کرده اما س��وال اصلی اینجاس��ت‬ ‫که تس��هیالت دهی چه ق��در می تواند به اش��تغالزایی‬ ‫منج��ر ش��ود؟ از س��وی دیگ��ر دولت چ��ه معیارهایی‬ ‫ب��رای تس��هیالت دهی درنظر گرفته و اس��ت؟ به گفته‬ ‫کارشناس��ان تجربه نش��ان داده الگوی تسهیالت دهی‬ ‫برای اش��تغالزایی موفق نیس��ت و انحراف از رس��یدن‬ ‫منابع به هدف بسیار باالست به ویژه اینکه تسهیالت با‬ ‫نرخ ‪ ۶‬درصد داده می ش��ود و این موضوع می تواند برای‬ ‫فرصت طلبان جذاب باش��د‪ .‬عالوه بر ای��ن‪ ،‬طرح دارای‬ ‫ابهاماتی اس��ت که واجدان ش��رایط دریافت تسهیالت‬ ‫را گس��ترده انتخاب کرده اس��ت‪ .‬در این طرح مشخص‬ ‫نشده به چه طرح ها و مشاغلی با چه میزان اشتغالزایی‬ ‫تس��هیالت اعطا می ش��ود؟ این ابهامات و گس��تردگی‬ ‫دریافت کنندگان تسهیالت باعث شده تا نمایندگان و‬ ‫کارشناسان نسبت به اثربخشی و انحراف این تسهیالت‬ ‫اب��راز نگرانی کنند به ویژه انکه این تس��هیالت از محل‬ ‫صندوق توسعه ملی تامین شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اثربخشی شرط توجیه پذیری برداشت از‬ ‫صندوق‬ ‫صندوق توس��عه مل��ی یک ذخیره ملی اس��ت که از‬ ‫درامده��ای منابع نفت��ی تامین می ش��ود و تنها برای‬ ‫امور توس��عه ای ان هم در ش��رایط خاص از ان برداشت‬ ‫انجام می ش��ود به همین دلیل ش��ورای نگهبان و مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس ش��ورای اس�لامی مهم ترین ایراد‬ ‫به این الیحه را برداش��ت منابع از صندوق توس��عه ملی‬ ‫اع�لام ک��رده بودند که ب��ا اذن رهبری در برداش��ت از‬ ‫منابع صندوق توس��عه این موضوع حل شد اما با وجود‬ ‫ای��ن نمایندگان معتقدند اگر دول��ت نظارت دقیقی بر‬ ‫اثربخش��ی این تس��هیالت نداش��ته باش��د برداشت از‬ ‫صندوق توسعه ملی توجیه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغالزایی را ساده گرفته اند‬ ‫دولت الگویی را برای اش��تغالزایی روس��تایی درنظر‬ ‫گرفت��ه که دولت های گذش��ته نی��ز ان را تجربه کرده‬ ‫و چن��دان موف��ق نیز نبوده اند زیرا براس��اس گفته های‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬تامین سرمایه به تنهایی برای اشتغالزایی‬ ‫کافی نیس��ت و عوام��ل مختلف اجتماع��ی و فرهنگی‬ ‫در این موضوع دخیل هس��تند ک��ه اگر در برنامه ریزی‬ ‫و ط��رح توجی��ه اقتصادی تس��هیالت ای��ن موضوعات‬ ‫درنظر گرفته نش��ود‪ ،‬اختصاص ای��ن حجم از منابع ان‬ ‫ه��م از محل صندوق توس��عه ملی به هدر خواهد رفت‪.‬‬ ‫در همین راس��تا‪ ،‬مرتضی افقه‪ ،‬کارش��ناس اقتصادی و‬ ‫عض��و هیات علمی دانش��گاه ش��هید چم��ران اهواز در‬ ‫گفت وگو با «گس��ترش صنعت» درب��اره الگو دولت در‬ ‫طرح اش��تغالزایی روس��تایی گفت‪ :‬طرز تفکر اقتصادی‬ ‫سیاس��تمداران نس��بت به ش��اخص های اقتصادی به‬ ‫گونه ای است که اسیب های جدی به اقتصاد وارد شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در زمینه اش��تغال نیز دولتمردان در چند دهه‬ ‫گذش��ته ان قدر س��اده با این مقوله رفتار کرده اند که‬ ‫گمان می کنند تنها با سرمایه و تسهیالت دهی اشتغال‬ ‫ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اشغال روستایی پیچیده تر است‬ ‫افق��ه با بیان اینکه اش��تغالزایی در روس��تا به مراتب‬ ‫پیچیده ت��ر از اش��تغالزایی در ش��هر اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫سطح دانش‪ ،‬سواد و مهارت های روستانشینان به اندازه‬ ‫شهرنشینان نیست به همین دلیل به سرمایه گذاری های‬ ‫بیش��تر برای ارتقای مهارت یا ایجاد مشاغل متناسب با‬ ‫سطح دانش ها وجود دارد‪ .‬به طور مثال در خوزستان در‬ ‫برخی روس��تا ها صنایع مدرن ساخته اند این باعث شده‬ ‫تا اش��تغال بومی ایجاد نش��ود و هیچ یک از ساکنان این‬ ‫روس��تا ها در این واحد های صنعتی مشغول نشوند‪ .‬این‬ ‫الگو کمکی به شهرهای محروم و روستاها نخواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه بر هر منطقه یا اس��تان باید‬ ‫برنامه ری��زی تخصصی ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬یک نس��خه برای‬ ‫کل کش��ور هی��چ گاه جوابگ��و نخواه��د ب��ود بنابراین‬ ‫برای تس��هیالت دهی باید متناس��ب با ش��رایط اقلیمی‬ ‫و ویژگی ه��ای جمعیت��ی ان روس��تا طرح ه��ا گزینش‬ ‫تس��هیالت اعطا ش��ود این در صورتی است که هیچ یک‬ ‫از این معیار ها تعیین نش��ده و این امر موجب می ش��ود‬ ‫همچون گذشته عده ای فرصت طلب از این موقعیت سوء‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالت؛ شرط الزم‪ ،‬نه کافی‬ ‫این کارش��ناس با اش��اره به اینک��ه کمک های مالی و‬ ‫تسهیالت دهی برای اشتغالزایی شرط الزم است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این موضوع ش��رط الزم اس��ت اما ش��روط کافی انقدر‬ ‫پیچیده و زیاد هس��تند و به عوامل مختلف اجتماعی و‬ ‫فرهنگی نیز بستگی دارند که به این اسانی با ارائه چند‬ ‫میلیون وام کم بهره اشتغال ایجاد نخواهد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه این الگو بارها تجربه ش��ده و‬ ‫موفقیت امیز نبوده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬جزئیات این طرح به‬ ‫طور مش��خص اعالم نش��ده و حتی سقف تسهیالت نیز‬ ‫معین نیس��ت‪ .‬در چنین ش��رایطی زمانی که مش��خص‬ ‫نباش��د به چه طرح هایی و به چه میزان تس��هیالت داده‬ ‫خواهد شد انحراف به وجود می اید و تسهیالت به هدف‬ ‫نمی رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹ران�ت و پیش بین�ی انح�راف بی�ش از ‪۳0‬‬ ‫درصد‬ ‫افق��ه ب��ا بی��ان اینک��ه ‪ ۶‬درص��د به��ره ب��رای انکه‬ ‫فرصت طلب��ان از طریق رانت تس��هیالت دریافت کنند‪،‬‬ ‫کافی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬بهره ‪ ۶‬درصد امتیاز بزرگی است که‬ ‫تجربه ثابت کرده برخی افراد از این فرصت استفاده کرده‬ ‫و با س��رمایه گذاری در بخش ها دیگر باعث می شوند این‬ ‫منابع به هدف نرس��د‪ .‬انحراف تس��هیالت همواره وجود‬ ‫داشته اما در دولت نهم و دهم به اوج خود رسید بنابراین‬ ‫دولت باید س��ازوکار نظارت��ی دقیقی برای پرداخت این‬ ‫تس��هیالت داشته باش��د‪ .‬وی درباره تامین این منابع‬ ‫از طری��ق صندوق توس��عه ملی گفت‪ :‬اگ��ر بیش از ‪۸0‬‬ ‫درصد این تس��هیالت به هدف برسد برداشت از صندوق‬ ‫توس��عه ملی برای توس��عه و ایجاد اش��تغال به ویژه در‬ ‫مناطق محروم توجیه اقتصادی دارد اما با توجه به نحوه‬ ‫برنامه ریزی دولت احتمال انحراف بسیار بیشتر از ‪ ۲0‬یا‬ ‫‪ ۳0‬درصد است‪.‬‬ ‫‹ ‹انح�راف بیش از ‪ ۵0‬درصد در تجربه های‬ ‫گذشته‬ ‫محمد حس��ینی‪ ،‬عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی نیز در گفت وگو با «گسترش‬ ‫صنعت» درباره اثربخش��ی این الگو گف��ت‪ :‬این الگو در‬ ‫گذشته نیز تجربه شده و تسهیالتی به مناطق روستایی‬ ‫و عشایری پرداخت شد اما بیش از ‪ ۵۰‬درصد ان منابع از‬ ‫هدف دور ش��دند‪ .‬اجرای چنین الگوهایی درصد انحراف‬ ‫باالیی دارند و دولت باید در ایین نامه خود شرایط شفاف‬ ‫و دقیقی تعریف کند تا جلوی هرگونه رانت گرفته شود‪.‬‬ ‫حس��ینی با تاکید بر اینکه با نظارت بیش��تر می توان‬ ‫بو کار و‬ ‫از انح��راف در اج��رای قانون بهبود فضای کس�� ‬ ‫ایجاد اشتغال در مناطق روستایی جلوگیری کرد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫س��اختار صندوق های روس��تایی به ش��کلی است که به‬ ‫انها اجازه نمی دهد میزان س��هم خود را در قانون بهبود‬ ‫فضای کس��ب وکار و ایجاد اش��تغال در مناطق روستایی‬ ‫بو کار و ایجاد اشتغال‬ ‫بپردازند‪ .‬قانون بهبود فضای کس�� ‬ ‫مناطق روستایی اگر در قالب سامانه هوشمند اجرا شود‬ ‫نتیجه بخش خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نظارت دقیق؛ شرط موفقیت طرح‬ ‫عض��و کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی با اشاره به اینکه فقط حدود ‪ ۲۵‬درصد جمعیت‬ ‫روستایی کش��ور در روستاها باقی مانده اند‪ ،‬گفت‪ :‬علت‬ ‫مهاجرت روستاییان اجرایی نشدن طرح های توسعه ای‬ ‫و اش��تغال اس��ت‪ .‬زمانی که توس��عه به طور متوازن در‬ ‫تمام بخش ها نش��ودو امکانات در روس��تا اندک باشد به‬ ‫طور طبیعی تعریف اشتغال نیز در این محدوده ها اندک‬ ‫می ش��ود در نتیجه روستاییان برای پیدا کردن شغل به‬ ‫ش��هر مهاجرت می کنند‪ .‬وی با تاکی��د بر اینکه تجربه‬ ‫نشان داده است که اگر نظارت دقیق و درستی بر اجرای‬ ‫قوانین نباشد طرح شکست می خورد‪ ،‬گفت‪ :‬برای ایجاد‬ ‫اشتغال در مناطق روستایی منابع باید به تدریج تزریق و‬ ‫طرح های اقتصادی مناسب انتخاب شود تا دچار انحراف‬ ‫در اجرا نش��ود ‪.‬طرح ها باید بررسی شود و منابع با عجله‬ ‫اختصاص داده نشود‪ .‬در صورت هدررفت منابع به دلیل‬ ‫برداشت منابع از صندوق توسعه ملی خسارت ان چندین‬ ‫براب��ر خواهد ب��ود‪ .‬بنا بر این گ��زارش‪ ،‬دولت باید ابتدا‬ ‫جزئیات این طرح را با ش��فافیت بیش��تری اطالع رسانی‬ ‫کن��د‪ .‬عالوه بر این با ایجاد س��ازوکاری دقیق نظارت بر‬ ‫اثربخشی این تسهیالت را تا مرحله بهره برداری و اجرای‬ ‫طرح افزایش دهد‪ .‬مهم ترین افت این سبک از الگوهای‬ ‫اش��تغالزایی سوءاستفاده فرصت طلبان و رانت خواران از‬ ‫این تسهیالت است که به انحراف از اهداف تعریف شده‬ ‫منجر می ش��وند‪ .‬دولت اگر ضمن درنظر گرفتن شرایط‬ ‫اقلیمی و جمعیتی هر روس��تا بتواند بیش از ‪ ۸0‬درصد‬ ‫این تسهیالت را به سر منزل مقصود برساند می تواند در‬ ‫این طرح توفیقات مناسبی کسب کند‪.‬‬ ‫هیچ تصمیم سلیقه ای درباره محیط زیست گرفته نمی شود‬ ‫وزیر پیشنهادی نیرو با بیان اینکه اجرای طرح های مصوبی رهبر معظم‬ ‫انق�لاب جز اولویت های وزارت نیرو اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬هی��چ تصمیم فردی‪،‬‬ ‫شخصی و سلیقه ای درباره بحث های محیط زیستی گرفته نمی شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬رضا اردکانیان در تشریح نشست با اعضای کمیسیون‬ ‫انرژی مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬مهم ترین مسائلی که در نشست‬ ‫کمیسیون انرژی مطرح شد‪ ،‬بحث تامین اب و برق مطمئن و پایدار بود‬ ‫ک��ه باید با همکاری نزدیک با نمایندگان مردم بر چالش های موجود در‬ ‫این بخش ها غلبه کرد‪.‬‬ ‫وزیر پیشنهادی نیرو ادامه داد‪ :‬در این عرصه مهم ترین برنامه در بخش‬ ‫مقابله با بحران های ابی ایجاد مکانیزم های الزم برای همکاری وس��یع با‬ ‫مردم‪ ،‬نمایندگان مجلس‪ ،‬س��ازمان های مردم نهاد و دس��تگاه هایی است‬ ‫که در س��ازمان دولت هس��تند‪ .‬اردکانیان تصریح کرد‪ :‬ظرفیت هایی که‬ ‫در وزارت نیرو وجود دارد به ویژه در بخش نیروی انسانی این وزارتخانه‬ ‫را قادر می کند که مسائل ابی را حل کند و بحرانی در این بخش ایجاد‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫کو شهرک های صنعتی‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 2‬ابان ‪ 4 1396‬صفر ‪ 24 1439‬اکتبر ‪ 2017‬شماره ‪ 241‬پیاپی ‪2214‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تشکیل اتاق های فکر‬ ‫خدمتی به صاحبان صنعت‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫تاکنون ‪ ۵۲‬شرکت‬ ‫صادراتی و ‪۶۴‬‬ ‫کنسرسیوم صادراتی‬ ‫منبعث از خوشه های‬ ‫صنعتی شکل گرفته‬ ‫است که همگی انها‬ ‫با صندوق ضمانت‬ ‫صادرات ایران در‬ ‫ارتباط‬ ‫هستند‬ ‫در ایین امضای تفاهمنامه سازمان صنایع کوچک با صندوق ضمانت صادرات مطرح شد‬ ‫صادرات یک میلیارد و ‪ ۹0‬میلیون دالری ‪ SME‬ها‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ص��ادرات ‪ ۲‬میلی��ارد دالری صنای��ع کوچک و‬ ‫متوسط برای امس��ال هدف گذاری شده که بعد از‬ ‫گذش��ت ‪ ۷‬ماه یک میلی��ارد و ‪ ۹0‬میلیون دالر از‬ ‫این رقم تحقق یافته اس��ت‪ .‬اکنون ‪ ۷۹۵‬شهرک و‬ ‫ناحیه صنعتی در حال بهره برداری در کشور وجود‬ ‫دارد که اشتغال بیش از ‪ ۸00‬هزار نفری را به خود‬ ‫اختصاص داده اس��ت‪ .‬درواقع ‪ ۹۶‬درصد بنگاه های‬ ‫کشور در قالب بنگاه های کوچک و متوسط فعالیت‬ ‫می کنن��د که ‪ ۹۳‬درصد انه��ا را بنگاه های کوچک‬ ‫کمت��ر از ‪ ۵0‬نف��ر کارکن تش��کیل داده و نیمی از‬ ‫انها با ‪ ۱0‬نفر اش��تغال فعالی��ت دارند‪ .‬این بنگاه ها‬ ‫یک س��وم اش��تغال کش��ور را بر عهده دارند اما با‬ ‫توجه ب��ه کوچک مقیاس بودن بنگاه های کوچک و‬ ‫متوس��ط‪ ،‬پوشش ریس��ک به منظور صادرات برای‬ ‫انها از اهمیت بیشتری برخوردار است‪.‬‬ ‫از ای��ن رو تفاهمنامه همکاری س��ازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی ای��ران و صندوق‬ ‫ضمانت صادرات اریران در راس��تای نیل به اهداف‬ ‫برنامه چش��م انداز ‪ ۲0‬ساله کشور در بخش توسعه‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی به ویژه توس��عه صادرات صنایع‬ ‫کوچک و متوسط به امضا رسید‪.‬‬ ‫علی یزدانی‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعت��ی ای��ران در ای��ن ایی��ن با‬ ‫تاکی��د بر ل��زوم اهتمام به ام��ر ص��ادرات‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اکن��ون ش��رکت های مدیری��ت ص��ادرات در ‪۳۱‬‬ ‫استان کشور ش��کل گرفته که تاکنون ‪ ۵۲‬شرکت‬ ‫صادرات��ی و ‪ ۶۴‬کنسرس��یوم صادرات��ی منبعث از‬ ‫خوشه های صنعتی ش��کل گرفته است که همگی‬ ‫انه��ا با صندوق ضمانت صادرات ای��ران در ارتباط‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫یزدانی ادامه داد‪ ۹۶ :‬درصد بنگاه های کش��ور در‬ ‫قالب بنگاه های کوچک و متوسط فعالیت می کنند‬ ‫که ‪ ۹۳‬درصد انها را بنگاه های کوچک کمتر از ‪۵0‬‬ ‫نف��ر کارکن تش��کیل داده و نیمی از انها با ‪ ۱0‬نفر‬ ‫اشتغال فعالیت دارند‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫اشتغال پایدار و رونق اقتصادی نیازمند حمایت از کارافرینان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫قزوی��ن گف��ت‪ :‬تحق��ق اقتص��اد مقاومت��ی و رونق‬ ‫اقتصادی در کش��ور‪ ،‬در گرو بکارگیری فناوری های‬ ‫نوین و روزامد برای تولید و بسته های حمایتی خاص‬ ‫از کارافرینان‪ ،‬صنعتگران و تولیدکنندگان است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار «گس��ترش صنعت» از قزوین‪،‬‬ ‫حمیدرضا خانپور با اعالم این مطلب افزود‪ :‬در راستای‬ ‫حمایت از صنعتگ��ران و رفع موانع تولید با توجه به‬ ‫تاکی��د رهبر معظم انق�لاب به «اقتص��اد مقاومتی؛‬ ‫تولید‪ ،‬اشتغال» توجه به تولید داخلی و جلوگیری از‬ ‫صادرات مواد خام با روی اوردن به صنایع دانش بنیان‬ ‫و «های ت��ک» یک��ی از راهکاره��ای اصلی توس��عه‬ ‫اشتغال پایدار و رونق اقتصادی در واحدهای صنعتی‬ ‫اس��ت‪ .‬خانپور کاهش تولید و اش��تغال ناشی از ان‪،‬‬ ‫وابس��تگی به تولید کنندگان خارج��ی‪ ،‬جلوگیری از‬ ‫تحق��ق اقتصاد مقاومت��ی‪ ،‬بی انگیزگی در خالقیت و‬ ‫نواوری و کسب دانش جوانان با توجه به بی نیازی از‬ ‫فناوری های روزامد برای تولید را از جمله اسیب های‬ ‫خام فروش��ی به اقتصاد کشور عنوان کرد‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬تسهیالت دهی با یارانه و سود کم به صنعتگران‬ ‫و تولید کنن��دگان‪ ،‬برگ��زاری دوره های اموزش��ی و‬ ‫تخصصی در راس��تای فروش محصوالت و بازاریابی‪،‬‬ ‫توجه به شرکت های دانش بنیان با فناوری های نوین‬ ‫و روز ک��ه ام��کان رقابت با تولیدکنن��دگان خارجی‬ ‫را داش��ته باش��ند از مهم ترین برنامه ه��ای حمایتی‬ ‫کارافرینان است‪.‬‬ ‫‹ ‹حض�ور بیش از ‪ ۱۶0‬واح�د تولیدی در‬ ‫نمایشگاه ها‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫قزوین گفت‪ :‬در نیمه نخس��ت امس��ال بیش از ‪۱۶0‬‬ ‫واحد تولی��دی در نمایش��گاه های داخلی و خارجی‬ ‫ش��رکت کردن��د‪ .‬خانپ��ور همچنین اظه��ار کرد‪ :‬در‬ ‫راس��تای حمایت از واحدهای تولی��دی و حضور در‬ ‫نمایش��گاه های تخصصی با هدف معرفی محصوالت‬ ‫و شناس��ایی بازاره��ای ه��دف در داخ��ل و خ��ارج‬ ‫از کش��ور بی��ش از ‪ ۱۶0‬واح��د تولی��دی‪ ،‬صنعت��ی‬ ‫و خدمات��ی اس��تان در ‪ ۱۹‬نمایش��گاه تخصص��ی‬ ‫داخل��ی و خارج��ی در س��طح بین الملل��ی حض��ور‬ ‫یافتند‪ .‬وی گفت‪ :‬این ش��رکت ‪ ۵0‬درصد هزینه های‬ ‫حضور واحدهای صنعتی در نمایش��گاه های داخلی و‬ ‫خارجی را از س��قف ‪ ۱0‬میلیون تا ‪ ۵0‬میلیون ریال‬ ‫در راستای تش��ویق و جذب واحدهای صنعتی برای‬ ‫حضور در نمایش��گاه ها و کمک به توس��عه بازار انها‬ ‫می پردازد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان قزوین افزایش س��طح ف��روش لحظه ای در‬ ‫فض��ای نمایش��گاه ها‪ ،‬افزایش س��طح س��فارش های‬ ‫خری��د مش��تریان‪ ،‬تثبیت حضور ش��رکت در عرصه‬ ‫بازاره��ای داخلی و خارجی‪ ،‬جلب مش��تریان جدید‬ ‫و بالق��وه‪ ،‬معرفی کاالها و خدمات جدید ش��رکت را‬ ‫از اساس��ی ترین دالیل حض��ور واحدهای تولیدی در‬ ‫نمایش��گاه های داخلی و خارجی برشمرد‪ .‬خانپور در‬ ‫پایان تصریح کرد‪ :‬در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امسال ‪ ۴0‬واحد‬ ‫تولیدی در‪ ۷‬نمایشگاه خارجی در کشورهای المان‪،‬‬ ‫روس��یه‪ ،‬اوکراین‪ ،‬افغانستان و‪ ۱۲0‬واحد تولیدی در‬ ‫‪ ۱۲‬نمایش��گاه داخل کش��ور حضور داشته و تا پایان‬ ‫امس��ال از بیش از ‪ ۴0‬واحد تولیدی برای شرکت در‬ ‫نمایشگاه های داخلی و خارجی حمایت خواهد شد‪.‬‬ ‫صنعت��ی ایران تاکید کرد‪ :‬در مجموع بیش از ‪۸00‬‬ ‫هزار نفر در ش��هرک های صنعتی اشتغال دارند که‬ ‫یک سوم اشتغال صنعتی کشور را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫یزدانی تصریح کرد‪ :‬بنگاه های کوچک و متوسط‬ ‫در ‪ ۷‬ماه امسال بیش از یک میلیارد و ‪ ۹0‬میلیون‬ ‫دالر صادرات داشتند که مطابق برنامه های اقتصاد‬ ‫مقاومتی تا پایان امس��ال به ‪ ۲‬میلیارد دالر افزون‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران ابراز امی��دواری کرد با‬ ‫همراهی صندوق ضمانت صادرات و نظارت بیشتر‬ ‫ب��ر بنگاه ها بتوان ب��ه افزایش ص��ادرات بنگاه های‬ ‫کوچک و متوسط همت گماشت‪.‬‬ ‫‹ ‹پوش�ش ریس�ک ص�ادرات صنای�ع‬ ‫کوچک‬ ‫سیدکمال سیدعلی‪ ،‬مدیرعامل صندوق ضمانت‬ ‫ص��ادرات ایران نیز در ادامه این ایین افزود‪ :‬صنایع‬ ‫کوچک در جهان پیش��ران توسعه صنعتی هستند؛‬ ‫موضوعی که در ایران نیز باید به ان توجه بیشتری‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫س��یدعلی تامین مالی و پوش��ش ریس��ک ها را‬ ‫‪ ۲‬ب��ال ص��ادرات معرفی کرد و گفت‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫کوچک مقیاس بودن بنگاه های کوچک و متوس��ط‪،‬‬ ‫پوش��ش ریس��ک به منظور صادرات ب��رای انها از‬ ‫اهمیت بیشتری برخوردار است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل صن��دوق ضمانت ص��ادرات ایران با‬ ‫اش��اره به افزای��ش ص��ادرات غیرنفت��ی از ‪ 30‬به‬ ‫‪۴0‬میلی��ارد دالر در س��ال های ‪ ۸0‬ت��ا ‪ ،۹۵‬نقش‬ ‫نهاده��ای حمایت��ی در ای��ن افزای��ش صادراتی را‬ ‫چشمگیر عنوان کرد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» تهی��ه و تدوین‬ ‫بسته ویژه حمایت از صادرات شرکت های تولیدی‬ ‫کوچک و متوسط توسط صندوق‪ ،‬کمک به توسعه‬ ‫بازاره��ای خارجی کاال و مش��ارکت در تهیه بانک‬ ‫اطالعاتی جامع صادرات صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫مس��تقر در شهرک ها و نواحی صنعتی‪ ،‬خوشه های‬ ‫کسب وکار‪ ،‬کنسرسیوم های صادراتی‪ ،‬شرکت های‬ ‫مدیریت ص��ادرات و‪ ...‬و کمک به ایجاد و توس��عه‬ ‫ش��بکه های کس��ب وکار در س��طح صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط ب��ا رویکرد صادرات از جمل��ه مفاد این‬ ‫قرارداد است‪.‬‬ ‫انعقاد ‪ ۲۸‬قرارداد سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی المرد‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫فارس با اش��اره ب��ه ایجاد ‪ ۳‬ش��هرک صنعتی در‬ ‫شهرس��تان المرد گفت‪ :‬زیرس��اخت های مناسبی‬ ‫در این شهرس��تان در قالب ش��هرک های صنعتی‬ ‫برای جذب س��رمایه گذار و توسعه صنعتی فراهم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار «گسترش صنعت» از استان‬ ‫فارس‪ ،‬احد فتوحی در دیدار فرماندار شهرس��تان‬ ‫المرد افزود‪ :‬در مجموع اراضی این ‪۳‬شهرک بیش‬ ‫از ‪۱۱۲۳‬هکت��ار اس��ت که از این می��زان بیش از‬ ‫‪۲۷۲‬هکتار ان صنعتی است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه تاکن��ون ‪ ۲۸‬ق��رارداد‬ ‫سرمایه گذاری در ش��هرک صنعتی المرد و ناحیه‬ ‫صنعتی نیرای��ی به متقاضیان واگذار ش��ده که از‬ ‫این می��زان‪۲0 ،‬واحد با اش��تغالزایی ‪ ۴0۸‬نفر در‬ ‫مرحل��ه فعالیت هس��تند‪ ،‬گف��ت‪ :‬با توج��ه به در‬ ‫اس��تانه تکمی��ل ب��ودن ظرفیت واگ��ذاری در دو‬ ‫ش��هرک صنعتی المرد و نیرایی‪ ،‬توسعه و تکمیل‬ ‫زیرساخت ها در شهرک صنعتی انرژی بر در دستور‬ ‫کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫ف��ارس با تاکید بر اهتمام ویژه این ش��رکت برای‬ ‫توس��عه زیرساخت ها در ش��هرک صنعتی انرژی بر‬ ‫المرد گفت‪ :‬تامین پایدار اب از مهم ترین مشکالت‬ ‫این ش��هرک صنعتی بود که در این زمینه حدود‬ ‫‪ ۴۵‬میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی فارس به شرکت ابفا پرداخت‬ ‫و این شرکت اب شهرک را تامین کرده است‪.‬‬ ‫فتوحی همچنین با اشاره به اجرای شبکه داخلی‬ ‫برق و اتصال این شهرک صنعتی به برق گفت‪ :‬در‬ ‫اینده و متناسب با استقرار واحد های صنعتی خط‬ ‫اختصاصی برق نیز ساخته خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫فارس با بیان اینکه ش��هرک صنعت��ی انرژی بر به‬ ‫عنوان یکی از تخصصی ترین ش��هرک های صنعتی‬ ‫کش��ور در حوزه اس��تقرار صنایع در حوزه انرژی‪،‬‬ ‫اماده جذب سرمایه گذار است‪ ،‬گفت‪ :‬با راه اندازی‬ ‫ش��هرک صنعت��ی انرژی ب��ر جن��وب در الم��رد‪،‬‬ ‫زیرساخت مناسبی برای استقرار صنایع نفت و گاز‬ ‫و پتروشیمی فراهم شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی فارس‬ ‫افزود‪ :‬ایجاد شهرک صنعتی صنایع انرژی بر المرد‬ ‫با توجه به همجواری المرد با منطقه پارس جنوبی‬ ‫و عس��لویه در دس��تور کار قرار گرفت و هم اکنون‬ ‫بستر مناسبی برای جذب سرمایه گذار فراهم شده‬ ‫اس��ت‪ .‬فتوحی اضافه کرد‪ :‬این شهرک صنعتی با‬ ‫بی��ش از ی��ک هزار و ‪ ۸۳‬هکتار مس��احت یکی از‬ ‫وسیع ترین شهرک های صنعتی استان و کشور به‬ ‫ش��مار می رود که از افق مناس��بی برای استقرار و‬ ‫فعالیت صنایع نفت و گاز و پتروش��یمی برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫اس��تان فارس افزود‪ :‬شهرک صنایع انرژی بر المرد‬ ‫ظرفیت اس��تقرار ‪ ۴00‬واحد صنعتی با پیش بینی‬ ‫اشتغالزایی ‪۲0‬هزار نفر را دارد‪.‬‬ ‫چن��د س��الی اس��ت ک��ه‬ ‫در جش��نواره های مختل��ف‬ ‫مانن��د جش��نواره ش��هید‬ ‫رجای��ی در هفت��ه دول��ت‬ ‫س��ازمان های دولت��ی مورد‬ ‫بررس��ی و ارزیاب��ی عملکرد‬ ‫ق��رار می گیرند و براس��اس‬ ‫علی قبادی کارشناس‬ ‫ش��اخص های مختلف��ی‬ ‫سازمان صنایع کوچک‬ ‫ک��ه ب��رای این س��ازمان ها‪ ،‬و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫ش��رکت ها و موسس��ه های‬ ‫دولت��ی به صورت مش��ترک‬ ‫وج��ود دارد و مورد ارزیاب��ی قرار می گیرند ه��ر کدام از‬ ‫این نهادهایی که به انها اش��اره ش��د در ص��ورت رعایت‬ ‫ش��اخص ها ی م��ورد نظ��ر امتیاز ه��ای الزم را کس��ب‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫یکی از شاخص های تعریف شده که به صورت مشترک‬ ‫در همه مجموعه های دولتی پیش بینی شده است که باید‬ ‫س��ازمان ها از وجود ان بهره مند باش��ند‪ ،‬استفاده از میز‬ ‫خدمت است‪.‬‬ ‫می��ز خدم��ت دارای ویژگی های مختلفی اس��ت و هر‬ ‫فردی که مس��ئولیت حضور در میز خدم��ت را دارد باید‬ ‫ت��ا حد ممکن به همه امورات ان س��ازمان یا اداره دولتی‬ ‫اش��راف کامل داش��ته‪ ،‬تا در صورت مراجعه ارباب رجوع‬ ‫اطالع��ات الزم و کافی به انها ارائه کند اما متاس��فانه در‬ ‫عمل مش��اهده می ش��ود به طور معمول مس��ئولیت میز‬ ‫خدمت در ورودی هر اداره دولتی با ش��خصی اس��ت که‬ ‫گاه از نیروهای بی استفاده و ناکارامد ان مجموعه به که‬ ‫در نهایت وظیفه وی معرف��ی اتاق مربوط به همکاران به‬ ‫ارباب رجوع است‪.‬‬ ‫هدف از نوش��تن این مقاله انتقاد از میز خدمت نیست‬ ‫که در جای خود س��خن بس��یار توان گف��ت بلکه گاهی‬ ‫دیده می ش��ود بعض��ی از افراد ک��ه وارد عرصه صنعت و‬ ‫س��رمایه گذاری در زمینه ه��ای مختل��ف می ش��وند هیچ‬ ‫اطالع��ات قانونی یا علمی درب��اره اموراتی که می خواهند‬ ‫انج��ام بدهند ندارن��د و گاه دیده می ش��ود بدون مطالعه‬ ‫و اطالعات کارشناسی ش��ده وارد حوزه صنعت می شوند‬ ‫که پیامد ان چیزی جز خس��ران و اتالف سرمایه نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫بی اطالع��ی از قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی و حتی‬ ‫از مفاد دفترچه های قراردادی که با ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی استان ها برای استفاده از حق انتفاع از اراضی ان‬ ‫شهرک ها بین صنعتگر و ان شرکت منعقد می شود بسیار‬ ‫نگران کننده است‪.‬‬ ‫نمونه مشهود ان که برای نگارنده به عینه اتفاق افتاده‬ ‫و ب��ه عنوان داور و حکم مرضی الطرفین س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک درجلس��ات حل اختالف و داوری مختلف افتخار‬ ‫حضورداشته‪ ،‬شنیدن س��خن صنعتگری است که نه تنها‬ ‫اطالعاتی درباره صنعت نداش��ته بلک��ه حتی یک بار هم‬ ‫دفترچ��ه قرارداد خود را مطالعه نکرده اس��ت که بس��یار‬ ‫ناراحت کننده و قابل تامل اس��ت حال بازاریابی و امورات‬ ‫مربوط ب��ه فروش محص��والت و عرضه ان ب��ه بازارهای‬ ‫داخل��ی و خارجی ج��ای خود را دارد‪ .‬گاهی ش��اهد این‬ ‫موضوع هس��تم که در یک ش��هرک صنعت��ی چند جواز‬ ‫مشترک صادر می شود‪.‬‬ ‫در یک��ی از اس��تان های کش��ور ب��ا توجه ب��ه امارهای‬ ‫اعالم��ی بیش از نیاز ‪ ۱۰‬برابر کل جمعیت اس��تان واحد‬ ‫لبنیاتی وجود دارد که نب��ود برنامه ریزی یا بی اطالعی از‬ ‫دیگر صنایع موجود و بازارهای فروش مش��کالت فراوانی‬ ‫را پی��ش پ��ای صنعتگ��ران و س��رمایه گذاران ق��رارداده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایج��اد اتاق های فک��ر با وج��ود کارشناس��ان باتجربه‬ ‫در ه��ر یک از ش��هرک ها یا اس��تفاده از اف��راد نخبه در‬ ‫اتاق ه��ای فکر درباره تعریف بازارهای هدف‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫فناوری ه��ای جدید و به روز کردن ماش��ین االت صنعتی‬ ‫مورد اس��تفاده می توان یکی از برنامه های ایجاد اتاق فکر‬ ‫صنعتی باش��داین امر سبب می شود تا س��رمایه گذاران و‬ ‫صنعتگران پی��ش از ورود به عرصه صنعت و فعالیت های‬ ‫صنعت��ی و اقتصادی اطالع��ات الزم را درب��اره قوانین و‬ ‫مق��ررات صنعتی محدودیت ه��ا و موانع موج��ود در امر‬ ‫تولی��د و صادرات محصوالت‪ ،‬و نحوه دریافت تس��هیالت‬ ‫بانک��ی و معافیت ه��ای مالیات��ی و قوانی��ن مرب��وط ب��ه‬ ‫تامین اجتماعی از کارشناس��ان مس��تقر در این اتاق های‬ ‫فک��ر دریافت ک��رده و مس��یر فعالیت خود را مش��خص‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ب��ا ایجاد اتاق ه��ای موصوف از طری��ق وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت و با حمایت س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران کارشناس��ان فن��ی و حقوقی‬ ‫درباره هر قراردادی به ش��خص صنعتگر و س��رمایه گذار‬ ‫مش��ورت های الزم را بدهند و پس از برگزاری این جلسه‬ ‫مشترک در صورت تمایل وارد عرصه صنعت کشور شوند‬ ‫زیرا ورود به هرکاری بدون اطالعات جز زیان چیز دیگری‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫تجربه نش��ان داده است برنامه ریزی ناکافی و اطالعات‬ ‫نامناسب همیشه با شکست روبه رو است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 2‬ﺁﺑﺎﻥ ‪ 4 1396‬ﺻﻔﺮ ‪ 24 1439‬ﺍﻛﺘﺒﺮ ‪ 2017‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 241‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2214‬‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﻧﻮﻳﻦ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﺧﺒﺮ‬ ‫ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ‪:‬‬ ‫ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺩﺍﺭﺑﺴﺖ ﭘﻠﻴﻤﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺁﺳﻴﺐﺩﻳﺪﻩ‬ ‫ﭘﮋﻭﻫﺸــﮕﺮﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﻴﺸﻪ‬ ‫ﺯﻳﺴــﺖﻓﻌﺎﻝ‪ ،‬ﺭﻭﺷــﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺩﺍﺭﺑﺴــﺖ ﭘﻠﻴﻤﺮﻯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺮﺩﻧﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺍﺳــﺘﺨﻮﺍﻥﻫﺎﻯ ﺁﺳــﻴﺐﺩﻳﺪﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺮﻧﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ‪ ،‬ﻣﺠﺮﻯ‬ ‫ﻃــﺮﺡ ﺍﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘــﻪ ﻋﻠﻤﻰ‪ ،‬ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﺑﺘﻼ ﺑــﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﻔﺼﻠﻰ ﻭ ﺍﺳــﺘﺨﻮﺍﻧﻰ ﺩﺭﭘﻰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳــﻦ ﺍﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﻳﻜﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶﻫــﺎﻯ ﺟﻮﺍﻣــﻊ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺩﺍﻧﺴــﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﺭﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ‬ ‫ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦﻫﺎﻯ ﺍﺳــﺘﺨﻮﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﺷــﺪﺕ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺩﻻﺭﺍﻡ‬ ‫ﺯﻣﺎﻧﻰ‪ ،‬ﻋﻴﻮﺏ ﺍﺳــﺘﺨﻮﺍﻧﻰ ﺭﺍ ﻧﺎﺷــﻰ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻠﻰ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺁﺳﻴﺐﻫﺎﻯ‬ ‫ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ‪ ،‬ﺗﻮﻣﻮﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎ ﻭ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻣﺎﺩﺭﺯﺍﺩﻯ ﺑﻴﺎﻥ‬ ‫ﻛﺮﺩ ﻭ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﺪ‪ :‬ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺮﻣﻴﻢ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺍﮔــﺮ ﻋﻴــﻮﺏ ﺍﻳﺠﺎﺩﺷــﺪﻩ ﺍﺯ ﺣﺪﻯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺷــﻮﺩ ﻳﺎ ﺑﺪﻥ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ‬ ‫ﺩﻻﻳﻠﻰ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﺩﻳﺎﺑﺖ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻳــﺪ ﺭﺍﻩﺣﻞ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺁﺳــﻴﺐ ﭘﻴﺪﺍ ﻛــﺮﺩ‪ .‬ﺯﻣﺎﻧﻰ ﭘﻴﻮﻧﺪ‬ ‫ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻯ ﺳﻨﺘﻰ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺁﺳﻴﺐﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﻰ‬ ‫ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺍﻫﺪﺍﻛﻨﻨﺪﻩ‪ ،‬ﺗﻌﺪﺍﺩ‬ ‫ﺯﻳــﺎﺩ ﺍﻓــﺮﺍﺩ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﺎﺯ ﭘﺲ ﺯﺩﻥ ﻳــﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻫﺪﺍﻛﻨﻨــﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎﻳﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﮔﻔﺘــﻪ ﻣﺠﺮﻯ ﻃﺮﺡ‪ ،‬ﭘﺮﻭﺗﺰﻫﺎﻯ ﻣﺼﻨﻮﻋــﻰ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻯ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﺑﺎ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺨﺸــﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭ‪ ،‬ﺭﻭﺷﻰ ﺍﻳﺪﻩﺁﻝ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻰ ﺑﺎﻓﺖ ﺁﺳــﻴﺐﺩﻳﺪﻩ ﻧﻴﺴــﺘﻨﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳــﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻌﺮﺽ ﺷﻜﺴــﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻳﻤﭙﻠﻨﺖ ﺷــﺪﻥ ﻃﻮﻻﻧﻰﻣﺪﺕ‬ ‫ﻗــﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧــﺪ‪ .‬ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻋﻼﻭﻩﺑــﺮ ﺁﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻯ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﻧــﺪﺭﺕ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ ﻭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺍﻳﻤﭙﻠﻨﺖ ﺁﺳﻴﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ؛‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳــﻰ ﺑﺎﻓﺖ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻭ ﺑﺎﺯﺳــﺎﺯﻯ‬ ‫ﺑﺎﻓﺖ ﺁﺳﻴﺐﺩﻳﺪﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﻛﺎﺷﺘﻨﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻰﺩﻫﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﭘﮋﻭﻫﺸــﮕﺮ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺳــﺎﺧﺖ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﻪﻳﺎﺑﻰ ﺩﺍﺭﺑﺴﺖ ﻛﺎﻣﭙﻮﺯﻳﺘﻰ‬ ‫ﻣﺘﺸــﻜﻞ ﺍﺯ ﺁﻟﺠﻴﻨﺎﺕ‪/‬ﺷﻴﺸــﻪ ﺯﻳﺴــﺖﻓﻌﺎﻝ ﺣﺎﻭﻯ ﺭﻭﻯ ﻭ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﻬﻨﺪﺳــﻰ ﺑﺎﻓﺖ ﺳــﺨﺖ« ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﺑﺴﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﭘﻠﻴﻤﺮﻯ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬﺏ‪ ،‬ﺭﺷــﺪ ﺳــﻠﻮﻟﻰ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺤﻞ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴــﺮ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﺯ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪﺩﺳــﺖ ﺁﻣــﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺳــﺎﺧﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦﻫﺎﻯ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﺎﻓﺖ ﺍﺳــﺘﺨﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ‬ ‫ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻪﺑﻌﺪﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻰ‪ ،‬ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ‪ ،‬ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎ‬ ‫ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺭﺷــﺪ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻰ ﺑﺎﻓﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﻣﺠﺮﻯ‬ ‫ﻃﺮﺡ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺍﻯ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﺧﺖ ﺩﺍﺭﺑﺴﺖﻫﺎﻯ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻭ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ‬ ‫ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺍﺳــﺘﺨﻮﺍﻧﻰ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷــﺪﻩ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑﭘﺬﻳﺮﻯ‬ ‫ﺑﻴــﺶ ﺍﺯ ﺣــﺪ ﻭ ﺧــﻮﺍﺹ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺿﻌﻴﻔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻴﺸــﺘﺮ‬ ‫ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫــﺎﻯ ﺗﺤﺖ ﺑﺎﺭﮔﺰﺍﺭﻯ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﻰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻤﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﻴﺮﺁﻟﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺍﺳــﺘﺨﻮﺍﻥ ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻭﻯ ﻭﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺭﺑﺴﺖ‬ ‫ﺭﺍ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩ ﺍﺯ ﺷﻴﺸــﻪ ﺯﻳﺴــﺖﻓﻌﺎﻝ ﺩﺍﻧﺴــﺖ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺷﻴﺸﻪ‬ ‫ﺯﻳﺴــﺖﻓﻌﺎﻝ ﺧﻮﺍﺹ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﻭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺴﻰ ﺁﭘﺎﺗﻴﺖ ﺭﻭﻯ‬ ‫ﺳﻄﺢ ﺭﺍ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﻰﺑﺨﺸﺪ ﻭ ﻋﻼﻭﻩﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻯ ﻳﻮﻥﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﻭﻯ ﻭ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻣﻠﻰ ﺩﺭﻳﺎ‬ ‫ﺯﻣﻴﻨﻪﺳﺎﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﻭ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺩﺭﻳﺎﻫﺮﺍﺳﻰ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﻬﺎﺩﻳﻨﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ‬ ‫ﻣﻠﻰ ﺩﺭﻳﺎ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ﺁﺑﺎﻥ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷــﻮﺩ‪ ،‬ﺯﻣﻴﻨﻪﺳــﺎﺯ‬ ‫ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺮﻧﺎ‪ ،‬ﺳــﺘﺎﺩ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻓﻨــﺎﻭﺭﻯ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ‪ ،‬ﺍﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ ﻗﺎﺩﺭﻯﻓﺮ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﻋﻠﻤﻰ‬ ‫ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸــﻰ‪ ،‬ﺟﺸــﻨﻮﺍﺭﻩ ﻣﻠﻰ ﺩﺭﻳﺎ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺧﺪﺍﺩﺍﺩﻯ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺍﻇﻬﺎﺭﻛــﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺟﺸــﻨﻮﺍﺭﻩ ﻣﻠــﻰ ﺩﺭﻳــﺎ ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ‬ ‫ﺗﻼﺵﻫــﺎﻯ ﻋﻠﻤﻰ ﺍﺳــﺘﺎﺩﺍﻥ ﻭ ﻧﺨﺒــﮕﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﻳــﮋ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ‬ ‫ﺩﺍﻧﺸــﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻳﻚ ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻓﻨﺎﻭﻯ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻗﺎﺩﺭﻯﻓﺮ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ‬ ‫ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻣﻠﻰ ﺩﺭﻳﺎ ﺩﺭ ﺁﺑﺎﻥ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺑﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﻯ ﻭ ﺩﺍﻧﺸــﺠﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ‪ ،‬ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﻓﻨﺎﻭﺭﺍﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻳﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫــﺎﻯ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ ﻫﻤﭽــﻮﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﺣﻮﺯﻩﻫــﺎﻯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺧﻮﺵ‬ ‫ﺩﺭﺧﺸﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻋﻠﻤﻰ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺭﺗﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮﺩ‬ ‫ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻋﻠﻤﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻠﺘﻔﺮﻡ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻯ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻓﻨﺎﻭﺭﺍﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﺭﻳﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻧﺨﺒﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺴــﺘﺮ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭﺳﺎﺯﻯ‪،‬‬ ‫ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ ﺭﻭﻧﻖ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻭ ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﻬﻢ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﺩﺭﻯﻓﺮ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺳــﺘﺎﺭﺕﺁپﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﻛﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﭼﻬﺮﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﭼﺎﺭ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺍﺳﺎﺳﻰ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﻓﻜﺮ‪ ،‬ﺟﺴــﻮﺭﺍﻧﻪ‬ ‫ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺧﻠﻖ ﻋﺎﺩﺕ ﻭ ﺳﻨﺖﺷــﻜﻨﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨــﺪ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ‪،‬‬ ‫ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻳــﺪﻯ‪ ،‬ﺭﺍﻩﺣﻞ ﻭ ﺍﻳﺪﻩﻫــﺎﻯ ﻧﻮﺁﻭﺭﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﻛﺸــﻒ ﻭ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﻣﻨﻈﺮ‪ ،‬ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻯ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺩﺭﻳــﺎ ﺭﺍ ﺩﭼﺎﺭ ﺗﺤﻮﻝ ﻭ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ‬ ‫ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ‬ ‫ﻣﺸﻜﻞ ﺟﺪﻯ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺟﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻭ ﺑﻪﺭﻭﺯﺁﻭﺭﻯ‬ ‫ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﺷﺒﻜﻪ ﻋﻠﻤﻰ‬ ‫ﻭ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻰ‬ ‫ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﻫﺎﻯ ﻣﺎﺳﺖ‬ ‫ﻭﺣﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ ‪:‬‬ ‫ﻧﻬﺎﺩﺳﺎﺯﻯ ﺁﻓﺖ ﺑﺰﺭگ ﻣﺎﺳﺖ‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻥ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ‬ ‫ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﺯ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﻣﻮﺍﺯﻯ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮔﻔﺖﻭﮔــﻮ ﺑﺎ ﻭﺣﻴﺪ ﺍﺣﻤــﺪﻯ ﻣﺮﺩ ﺍﻭﻝ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ‬ ‫ﻛﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺑﺮ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺸــﮕﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺗﺴــﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺭﺷــﺪ‬ ‫ﻋﻠﻤﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺧﻮﺩﻛﻔﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﻛﺴﺐ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺗﺎﻛﻴﺪ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﻭﭼﻨﺪﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺮﻧﺎ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺭﻭﺯﻯ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﻬﺮ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻰ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻌﺮﻓﻰ‬ ‫ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺭﻳﺎﺳــﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺑــﺮﺍﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ ﺑﻮﺩ‪،‬‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻮﻝ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﻛﻼﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﻋﻠــﻢ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ‪ ،‬ﻣــﻮﺍﺯﻯﻛﺎﺭﻯ ﻧﻬﺎﺩﻫــﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻭ ﻟــﺰﻭﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﮋﻭﻫــﺶ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻯ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ‬ ‫ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺁﻳﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺍﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨـﻰ ﺧﺮﻳـﺪ ﻭ ﻓـﺮﻭﺵ ﺩﺳـﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻯ‬ ‫ﻋﻠﻤﻰ ﻣﻰﺷـﻮﺩ؟ ﺿﻤـﻦ ﺍﻳﻨﻜـﻪ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﭘﮋﻭﻫﺸـﻰ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮﺍﺳـﺘﺎﺭ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗـﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻧﺪﺍﻙ )ﭘﮋﻭﻫﺸـﮕﺎﻩ‬ ‫ﻋﻠـﻮﻡ ﻭ ﻓﻨـﺎﻭﺭﻯ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﺍﻳـﺮﺍﻥ( ﺑﻪ ﺟﺎﻯ‬ ‫ﺩﺭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷـﺘﻦ ﭘﺎﻳﺎﻥﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺁﻳﺎ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺁﺳﺎﻥﺳـﺎﺯﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍﻯ‬ ‫ﺩﺍﺭﻳﺪ؟‬ ‫ﻻﻳﺤــﻪ ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺗﻘﻠــﺐ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﺳﺎﺳــﻰ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻌــﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑــﺮﺍﻯ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺨﻠﻒ ﻭ ﺗﻘﻠﺐ ﻋﻠﻤﻰ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ‬ ‫ﻫﻢ ﺣﺠــﻢ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﻋﻠﻤﻰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻫﻢ ﻓﻀﺎ‬ ‫ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﺑﻮﺩﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﻗﺒــﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ‪ ،‬ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﺍﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩﻫﺎ ﺍﺑﻼﻍ‬ ‫ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﺳــﺘﺎﺩ ﻳﺎ ﺩﺍﻧﺸــﺠﻮﻳﻰ ﺗﺨﻠﻒ‬ ‫ﻛﻨــﺪ‪ ،‬ﻫﻴﺎﺕﻫــﺎﻯ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣــﻰ ﺍﺳــﺘﺎﺩﺍﻥ ﻭ ﻛﻤﻴﺘﻪ‬ ‫ﺍﻧﻀﺒﺎﻃﻰ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕــﻰ ﺑﻴــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻧﺖﻫﺎﻯ ﭘﮋﻭﻫﺸــﻰ ﺑــﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﻓﺎﺗــﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻴﺎﺕﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﻧﺘﻈﺎﻣــﻰ ﻭ ﻛﻤﻴﺘﻪﻫــﺎﻯ ﺍﻧﻀﺒﺎﻃــﻰ ﺩﺍﺷــﺘﻴﻢ ﺗــﺎ‬ ‫ﻓﻀﺎﺳــﺎﺯﻯ ﻭ ﺑﺴﺘﺮﺳــﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ‬ ‫ﺷﻮﺩ‪ .‬ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﻯ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺪﺕ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﻠﺴــﻪ ﺑﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷــﺖ‪،‬‬ ‫ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ‬ ‫ﻣﻰﺩﻫﻴﻢ‪ .‬ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ‬ ‫ﭘﮋﻭﻫﺸــﻰ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﻭ ﺯﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﻯ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷــﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺁﻳﺎ ﺍﻳــﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫــﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻀــﺎﻯ ﭘﻨﻬﺎﻥ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺍﻏﻠــﺐ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﭼﻨﻴﻦ‬ ‫ﺣﺎﻟﺘﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﺑــﻪ ﻻﻳﻪﻫﺎﻯ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺗﻰ‬ ‫ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﺍﺳﺖ؛‬ ‫ﻓﻀﺎﺳﺎﺯﻯ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮓﺳــﺎﺯﻯ ﻭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ‪ .‬ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ ﻳﺎ ﺩﺍﻧﺸــﺠﻮﻳﺎﻥ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻡ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﻧﺎﺁﮔﺎﻫﻰ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﻻﻳﺤﻪ‪ ،‬ﻭﻗﺘﻰ ﺍﺳــﺘﺎﺩ ﻳﺎ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺑﺪﺍﻧﺪ‬ ‫ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻗﺒﺢ‬ ‫ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ .‬ﻳﻌﻨﻰ ﺍﮔﺮ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻭ‬ ‫ﻣﺼﺎﺩﻳﻖ ﺟﺮﻡ ﻭ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﻓﺮﺍﺩ‬ ‫ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﻛﺴــﺎﻧﻰ ﻫــﻢ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﻓﻀــﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ‬ ‫ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ‪ ،‬ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺪﺗﻰ‬ ‫ﺑﻌــﺪ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻘﺎﻁ ﺧﻸ ﻭ ﺿﻌﻒ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻳﻜـﻰ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘـﺎﺩﺍﺕ ﺩﺭ ﺑﺨـﺶ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﻪ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻯ ﻓﻨﻰ ﻭ ﭘﺰﺷـﻜﻰ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻰﺩﻫﺪ‬ ‫ﻭ ﺑﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻯ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﻴﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪﺍﻯ ﺑﻰﺗﻮﺟﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ؟‬ ‫ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻯ ﻓﻨﻰ‬ ‫ﻫﻢ ﻣﺸــﻜﻞ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ‬ ‫ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠــﻰ ﺍﺭﺗﻘــﺎ ﻭ ﺑــﺎ ﺻﻨﻌــﺖ ﺍﺭﺗﺒــﺎﻁ ﺩﻫﻴﻢ‪،‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﭘﮋﻭﻩﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﺍﻣﺎ‬ ‫ﻣﻌﻨﻰ ﺁﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻫﻢ ﻭ ﻏﻢ ﻣﺎ ﺁﻧﺠﺎﺳﺖ‬ ‫ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺘﻰ ﻛﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﻓﻌﻠﻴﺖ ﺑﺮﺳــﺪ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺁﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳﮋﻩﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺩﺍﺭﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﺯ ﺳــﺎﻝ ‪ 94‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﻯ ﺩﺭ‬ ‫ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﻭ ﻫﻨﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻭﺯﻳﺮ‬ ‫ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩﺍﻳــﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﭘﮋﻭﻫﺸــﻰ ﺣﻮﺯﻩ‬ ‫ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻰ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪﺍﻳﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﺪﻫﻨــﺪ ﻭ ‪ 12‬ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﺳﺎﺳــﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ‬ ‫ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﺎﻧﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻓﺎﺯ ﺻﻔﺮ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ‬ ‫ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﺑﺤﺚ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺭﺷﺪ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﺎ ‪ 8‬ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺎﺭﻙ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮔﺮﺍﻳــﺶ ﺟﺪﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻯ ﻋﻠﻮﻡ‬ ‫ﺍﻧﺴــﺎﻧﻰ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻭﻳﮋﻩﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺮﺍﻛﺰ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺴــﺖ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺣﺪﻭﺩ ‪ 50‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻭ ﺍﻳــﻦ ﻇﺮﻓﻴــﺖ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻴــﻢ ﻭﻟﻰ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﻭ ﻫﻤﮕﺮﺍﻳﻰ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻧﻴــﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﻢ‬ ‫ﻫﻤﻴﻦﻃﻮﺭ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺍﺻﻠﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪ ﺟﺰﻭ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﻬﻢﺗﺮﻳـﻦ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻣﻌﺎﻭﻧـﺖ ﭘﮋﻭﻫﺶ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺭ ‪ 4‬ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪﻯ ﭼﻴﺴﺖ؟‬ ‫ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﻳﻜﻰ ﺑﺤﺚ ﺗﻮﺳــﻌﻪ‬ ‫ﻭ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺟﺒﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻮﻳــﺖ ﺑﺎﻻﻳــﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ‬ ‫ﻣﺸــﻜﻞ ﺟﺪﻯ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻭ ﺑﻪﺭﻭﺯﺁﻭﺭﻯ‬ ‫ﺁﺯﻣﺎﻳﺸــﮕﺎﻩﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﺷــﺒﻜﻪ ﻋﻠﻤﻰ ﻭ‬ ‫ﺷــﺒﻜﻪ ﻣﺤﺎﺳــﺒﺎﺗﻰ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﺎﺳــﺖ‪ .‬ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺮ ﻛﺎﺭ ﭘﮋﻭﻫﺸــﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻧﻴــﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺍﻣﻜﺎﻥ‬ ‫ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺴــﺖ‪ ،‬ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭘﺸــﺘﻮﺍﻧﻪ ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺘﻰ‬ ‫ﻗــﻮﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬ﺩﻭﻣﻴﻦ ﺑﺤــﺚ ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﺷــﺒﻜﻪﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻫﻰ ﻭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺗــﺎ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯﻫــﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑــﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻰ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﻫــﻢ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻫﺎﺳﺖ‪ .‬ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ‬ ‫ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﻣــﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻇﺮﻓﻴﺖ‬ ‫ﺑــﺎﻻﻯ ﻋﻠﻤﻰ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺍﺭﻧــﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ‬ ‫ﺧﻮﺑﻰ ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺤــﺚ ﺍﺭﺗﺒــﺎﻁ ﺑﺎ ﺻﻨﻌــﺖ ﻭ ﻫﺪﻓﻤﻨــﺪ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ‬ ‫ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﺖﮔﺮﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﭘﮋﻭﻫــﺶ ﻣﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺑﺤﺚ‬ ‫ﻣﻬﺎﺭﺕﺍﻓﺰﺍﻳــﻰ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﻀﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﺷــﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺧﺘــﮕﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻛﻞ ﺍﻳﺠــﺎﺩ ﻓﻀــﺎﻯ ﺍﻛﻮﺳﻴﺴــﺘﻤﻰ ﻛــﻪ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﺍﺟﺰﺍﻯ ﻳﻚ ﻛﺸــﻮﺭ ﺣﺲ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺭﺍ ﺩﺭﻙ‬ ‫ﻛﻨﻨــﺪ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﻫﺎﺳــﺖ‪ .‬ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺣﺲ‬ ‫ﺭﺍ ﺑــﺮﺍﻯ ﻣﺪﻳــﺮﺍﻥ ﻭ ﺻﻨﻌــﺖ ﻭ‪ ...‬ﺍﻳﺠــﺎﺩ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺧﻮﺩ ﺗﺤﻘﻴﻖﻭﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻛﻮﺳﻴﺴــﺘﻤﻰ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﺟﺰﺋﻰ ﺍﺯ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻧﺰﻭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻛﻨــﻮﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭﻯ ﻭﺍﺭﺩ ﮔﺮﺩﻭﻧﻪ ﺷــﺪﻩﺍﻳﻢ ﻭ ﺑﻌﻀﻰ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫــﺎ ﺑــﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖﻭﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻭ ﻣﺸــﺎﻭﺭﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﺷــﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭﻟــﻰ ﺑﺎﻳــﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻋﻤــﻖ‬ ‫ﺑﺨﺸــﻴﻢ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺩﻫﻴﻢ‪ .‬ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺳــﺘﺎﺩ ﻭ ﺩﺍﻧﺸــﺠﻮ ﻫﻢ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ‬ ‫ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺎﺛﻴﺮﻯ ﺩﺭ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﻀــﺎﻯ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺳﺎﺭﻯ ﻭ‬ ‫ﺟﺎﺭﻯ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺑﺎ ﺁﺩﺭﺱ »ﺁﻯ ـ ﭘﻰ«‬ ‫ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﺨﺶ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻴﺎﻥ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎ ﺭﺍ‬ ‫ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ‪ ،‬ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺻﺮﻑ‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻫﺎ ﺩﻻﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺩﻧﻴﺎﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ‪ ،‬ﺍﻏﻠﺐ ﻣﺎ ﻣﻴﻮﻩﻫﺎ ﻭ ﺳــﺒﺰﻳﺠﺎﺕ ﺭﺍ ﺑــﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﺼﺮﻑ‬ ‫ﻧﻤﻰﻛﻨﻴــﻢ ﻭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﻣﻴــﺎﻥ ﭼﻴﺪﻥ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻳﻚ‬ ‫ﻣﻴﻮﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﺎﺑﻨﺎﻙ ﺑﺎﺗﻮ‪ ،‬ﮔﺮﻭﻩ ﭘﮋﻭﻫﺸــﻰ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ ﺁﺯﺍﺩ )‪Open‬‬ ‫‪ (Agriculture‬ﺑــﻪ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﻛِﻴﻠﺐ ﻫﺎﺭﭘــﺮ )‪ (Caleb Harper‬ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ‪ ،MIT‬ﺍﻳﺪﻩﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ‪ ،‬ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﮋﻭﻫﺸــﮕﺮ ﺗﻮﺍﻧﺴــﺘﻪ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺑﺴــﺎﺯﺩ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺷــﺎﻥ‬ ‫ﭘﺮﻭﺭﺵ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺍﺳــﺖ؛ ﺩﻗﻴﻖ ﻫﻤﺎﻥ ﻛﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺷﺨﺼﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻜﺎﻧﻰ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﻣﺤﻴﻄﻰ‪ ،‬ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ‪ ،‬ﺩﺍﺩﻩﻛﺎﻭﻯ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ‬ ‫ﺯﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳــﻰ ﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﻛﻼﺳﻴﻚ‪ ،‬ﭘﺮﻭﺭﺵ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬﺍ ﺭﺍ‬ ‫ﻋﻬﺪﻩﺩﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﻧﺎﻣﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻴﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻮﺍﺩ‬ ‫ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻭ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺻﺮﻑ‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻫﺎ ﺩﻻﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺩﻧﻴﺎﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ‪ ،‬ﺍﻏﻠﺐ ﻣﺎ ﻣﻴﻮﻩﻫﺎ ﻭ ﺳــﺒﺰﻳﺠﺎﺕ ﺭﺍ ﺑــﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﺼﺮﻑ‬ ‫ﻧﻤﻰﻛﻨﻴــﻢ ﻭ ﻓﺎﺻﻠــﻪ ﺯﻣﺎﻧــﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬــﻰ ﻣﻴﺎﻥ ﭼﻴــﺪﻥ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ‬ ‫ﻳــﻚ ﻣﻴــﻮﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﻣﻴﺎﻥ‪ ،‬ﻋﻼﻭﻩﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﺤﺼــﻮﻻﺕ‪ ،‬ﺧــﻮﺍﺹ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳــﺖ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ‪ ،‬ﻓﺮﺁﻳﻨــﺪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ‬ ‫ﻣﻴﻮﻩﻫﺎ ﻭ ﺳــﺒﺰﻳﺠﺎﺕ ﺩﺭ ﻳﺨﭽﺎﻝﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪﺑﺮ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻭ ﺻﺪﻣﺎﺗﻰ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫زیر ساخت‬ ‫‪ 2‬ابان ‪ 4 1396‬صفر ‪ 24 1439‬اکتبر ‪ 2017‬شماره ‪ 241‬پیاپی ‪2214‬‬ ‫خبر‬ ‫مشاغل فصلی‪ ،‬سکه ای با دو رو‬ ‫سیده حمیده زرابادی‪:‬‬ ‫متاسفانه هنوز اماری‬ ‫از اینکه چه تعداد از‬ ‫واحدهای صنعتی کشور‬ ‫در شرایط بحرانی به سر‬ ‫می برند‪ ،‬نداریم و این‬ ‫موضوع باعث می شود‬ ‫امکان بررسی دقیق‬ ‫وجود نداشته باشد‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از وضعیت کارگران واحدهای بزرگ و بحرانی نشان داد‬ ‫هیات های حمایت در بحران صنایع سنگین‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪infrastructure@sanatnewspaper.com‬‬ ‫س��ال های گذش��ته ب��رای واحده��ای صنعتی به‬ ‫گونه ای گذشت که بسیاری از انها دچار بحران های‬ ‫مالی‪ ،‬کارگری‪ ،‬تولیدی و فروش شدند‪ .‬برای رفع این‬ ‫مشکل دو راهکار در نظر گرفته شد‪ .‬نخست تشکیل‬ ‫س��تاد رفع موان��ع تولید و دوم واگذاری مس��ئولیت‬ ‫بنگاه های بحرانی به هیات حمایت از صنایع اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ا اینکه هی��ات حمایت از صنای��ع در برخی موارد‬ ‫توانست مشکالتی را از پیش روی واحدهای صنعتی‬ ‫و کارگران��ی که متحمل برخی فش��ارهای اقتصادی‬ ‫ش��ده بودند‪ ،‬بردارد ام��ا برخی کارشناس��ان وجود‬ ‫مشکالت را در بخش دیگری می بینند‪.‬‬ ‫ع��ده ای از کارشناس��ان و نماین��دگان مجل��س‬ ‫معتقدن��د‪ ،‬تع��داد واحدهای بحرانی در کش��ور زیاد‬ ‫ش��ده و این موضوع باعث بروز برخ��ی نارضایتی ها‬ ‫از ط��رف کارگ��ران می ش��ود‪ .‬در ش��رایط کنونی با‬ ‫احتس��اب افزایش واحدهای بحرانی به نظر می رسد‬ ‫از هیات های حمایت کار چندانی س��اخته نیست و‬ ‫مشکل باید با تغییر سیاست های حمایتی و کالن در‬ ‫حوزه تولید و صنعت برطرف شود‪.‬‬ ‫‪ ۶‬ماه نخس��ت امس��ال در حالی س��پری شد که‬ ‫کارگران بسیاری در اعتراض به بیمه نشدن‪ ،‬معوقات‬ ‫چند ماه دس��تمزد و ش��رایط کار دست به اعتصاب‬ ‫و اعت��راض زدن��د‪ .‬هرچند در برخ��ی از موارد مانند‬ ‫هپک��و و اذراب دولت توانس��ت بح��ران را از پیش‬ ‫رو ب��ردارد و کارگران نیز به کارخانه بازگش��تند اما‬ ‫وجود اعتراضات گسترده موضوعی نیست که بتوان‬ ‫راحت از کنار ان رد ش��د‪ .‬عالوه بر اینها باید در نظر‬ ‫داش��ت که واحدهای کوچک و متوس��ط زیادی نیز‬ ‫دچار بحران هستند و مش��کالت جدی دارند اما به‬ ‫دلیل اشتغال پایین نادیده گرفته می شوند و به اندازه‬ ‫صنایع بزرگ مورد حمایت و توجه قرار نمی گیرند‪.‬‬ ‫لزوم تغییر در سیاست های باالدستی‬ ‫تایر با وجود اینکه ‪ ۶‬سال است توسط هیات حمایت‬ ‫یک فعال صنفی کارگری در این باره معتقد اس��ت‬ ‫از صنایع اداره می شوند‪ ،‬مشکالت شان حل نشود‪.‬‬ ‫که واگذاری مس��ئولیت اداره بنگاه ه��ای بحرانی به‬ ‫عضو هیات مدیره کانون عالی ش��وراهای اسالمی‬ ‫هیات حمایت از صنایع کافی نیس��ت و نیازمند ان‬ ‫کار کش��ور در ادامه افزود‪ :‬حمای��ت از کارگران این‬ ‫هس��تیم تا برای خروج از این وضعیت سیاست های‬ ‫کارخانه ها که با ماه ها پرداخت نشدن دستمزد و حق‬ ‫باالدستی خود را تغییر دهیم‪.‬‬ ‫بیمه مواجه هستند وظیفه وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫عل��ی خدایی‪ ،‬فعال کارگ��ری و عضو هیات مدیره‬ ‫اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی است اما در عمل‬ ‫کانون عالی ش��وراهای اسالمی با اش��اره به استقرار‬ ‫ساختار سیاست های باالدستی اقتصاد کشور در این‬ ‫هی��ات حمای��ت از صنایع در کارخان ه کی��ان تایر و‬ ‫باره رویکرد حمایتی ندارد‪.‬‬ ‫کارخانه های دیگر در س��ال های گذش��ته ب��ه ایلنا‬ ‫خدایی ب��ا بیان اینکه امنیت ش��غلی کارگران در‬ ‫گفت‪ :‬با وجود اس��تقرار هی��ات حمایت از صنایع در‬ ‫بنگاه های بحرانی باید بیش��تر مورد توجه قرار گیرد‪،‬‬ ‫این کارخانه ها در سال های گذشته مشکالت موجود‬ ‫افزود‪ :‬امروز مش��کالت کارگ��ران تنها در تاخیر های‬ ‫در این کارخانه به یک کالف س��ردرگم‬ ‫چند ماهه در پرداخت شدن دستمزدها‬ ‫تبدیل ش��د ه که در درج��ه اول باعث‬ ‫خالصه نمی ش��ود بلکه امنیت ش��غلی‬ ‫گرفتاری بیشتر کارگران شده است‪.‬‬ ‫انه��ا نیز به م��وازات پرداخت نش��دن‬ ‫هی��ات حمایت از صنایع و جلوگیری‬ ‫دس��تمزد و حتی بی��ش از ان به خطر‬ ‫از تعطیلی کارخانه های کشور نخستین‬ ‫افتاده است‪ .‬این فعال صنفی کارگری‬ ‫ب��ار در س��ال ‪ ۱۳۴۳‬در وزارت اقتصاد‬ ‫در پای��ان تصریح کرد‪ :‬تزریق نقدینگی‬ ‫تش��کیل و س��ال ‪ ۱۳۵۳‬با حفظ شرح‬ ‫البت��ه می تواند در کوت��اه مدت به حل‬ ‫وظای��ف ب��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫بحران ه��ای پی��ش رو کم��ک کند اما‬ ‫تجارت واگذار ش��د‪ .‬وظیفه این هیات علی خدایی‪ :‬با وجود کارگ��ران و صنایع کش��ور نیازمند یک‬ ‫که نمایندگان��ی از وزارت کار‪ ،‬اقتصاد‪،‬‬ ‫دوره طوالنی مدت از ارامش هس��تند‬ ‫استقرار هیات‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه و اتاق صنایع حمایت از صنایع در و ای��ن ممک��ن نمی ش��ود مگ��ر اینکه‬ ‫این کارخانه ها در‬ ‫و مع��ادن ای��ران در ان حض��ور دارند‬ ‫سرمایه های کش��ور را با تدابیر درست‬ ‫سال های گذشته‬ ‫بررسی شرایط حمایت و تحت پوشش‬ ‫مدیریت کنیم‪.‬‬ ‫ق��راردادن کارخانه هایی اس��ت که در مشکالت موجود در � ل�زوم حمای�ت از صنای�ع‬ ‫این کارخانه به یک‬ ‫سنگین‬ ‫معرض بحران هستند‪.‬‬ ‫تبدیل‬ ‫ای��ن فع��ال صنفی کارگ��ری با بیان کالف سردرگم‬ ‫س��یده حمی��ده زراب��ادی‪ ،‬دبیر اول‬ ‫اینکه ب��رای حمای��ت از صنایع‪ ،‬حفظ شد ه که در درجه اول کمیس��یون صنایع و معادن در مجلس‬ ‫باعث گرفتاری بیشتر‬ ‫ش��ورای اس�لامی درب��اره موض��وع‬ ‫وضع اشتغال موجود و به خطر نیفتادن‬ ‫کارگران شده است‬ ‫هیات های مستقر به «گسترش صنعت»‬ ‫امنی��ت ش��غلی کارگران بای��د جلوی‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه هنوز اماری از اینکه چه‬ ‫قاچ��اق کاال را گرف��ت‪ ،‬تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫تعداد از واحدهای صنعتی کش��ور در شرایط بحرانی‬ ‫برای نمونه صنایع الستیک س��ازی کشور در رقابتی‬ ‫به س��ر می برند‪ ،‬نداریم و این موضوع باعث می شود‬ ‫ناعادالنه با قاچاقچی��ان این کاال قرار دارند و همین‬ ‫امکان بررسی دقیق وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫امر موجب ش��ده اس��ت تا کارخانه هایی نظیر کیان‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بررس��ی دقی��ق این موض��وع که ایا‬ ‫هیات ه��ای حمایت از صنایع عملک��رد قابل دفاعی‬ ‫داش��ته اند یا خیر‪ ،‬مستلزم این است که امار دقیقی‬ ‫در این زمینه وجود داش��ته باش��د‪ .‬برای بررسی این‬ ‫موضوع باید عملکرد این هیات ها بررسی شود‪ .‬عالوه‬ ‫بر این باید به طور دقیق بدانیم چند واحد بحرانی در‬ ‫کشور وجود دارد‪ .‬پس از کسب این امارها می توانیم‬ ‫عملک��رد ای��ن هیات ه��ا را به ط��ور دقی��ق ارزیابی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫زراب��ادی با اش��اره به اینک��ه البت��ه بازنگری در‬ ‫سیاس��ت های حمایت��ی و کالن صنعتی در کش��ور‬ ‫ازجمل��ه نیازهایی اس��ت ک��ه امروزه مطرح اس��ت‪،‬‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬گذش��ته از ای��ن موض��وع هیات های‬ ‫حمایت تا چه اندازه موفق عمل کرده اند؟ امروز نیاز‬ ‫به تغییر سیاست های حمایتی در سیاست های کالن‬ ‫صنایع داریم‪ .‬دبیر اول کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه صنایع بزرگ‬ ‫تا حدی در سیاس��ت های حمایتی مغفول مانده اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬عمده بحران ها به این صنایع مربوط می شود و‬ ‫باید نگاه ویژه ای به صنایع بزرگ و سنگین در کشور‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه صنایع خ��رد و کوچک با‬ ‫بس��ته های حمایتی رونق پی��دا می کنند‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫در حال��ی اس��ت که بحران ه��ای صنایع ب��زرگ به‬ ‫راحت��ی برطرف نمی ش��ود و دیدیم ک��ه در جریان‬ ‫ماج��رای هپکو و اذراب ماج��را تا حدی پیش رفت‬ ‫که رییس جمهوری دستور پیگیری داد‪.‬‬ ‫بر اس��اس ای��ن گزارش ب��ه نظر می رس��د دولت‬ ‫بای��د در حمایت از کارگران صنای��ع بزرگ اقدامات‬ ‫بیشتری داشته باش��د و مشکالت صنایع کوچک را‬ ‫نیز با بسته های تش��ویقی تاثیرگذارتر برطرف کند‪.‬‬ ‫در صورتی که دولت دوازدهم موفق به این کار شود‬ ‫به نظر می رس��د در ماه های اینده ش��اهد مشکالت‬ ‫کارگ��ری کمت��ری باش��یم و واحده��ای صنعتی و‬ ‫تولیدی نیز تقویت شوند‪.‬‬ ‫تشکل های کارگری در ایران تشکالتی زرد شده اند‬ ‫ب��ه گفته معاون دبیرکل خان ه کارگر تش��کالت‬ ‫کارگ��ری ایران تبدیل به تش��کالت کارگری زرد‬ ‫ش��ده اند‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل‬ ‫از خانه کارگر گیالن‪ ،‬حس��ن صادقی در جلس��ه‬ ‫اعض��ای هیات اجرایی خان��ه کارگر گیالن گفت‪:‬‬ ‫ام��روز یک جریان اصولی در خان��ه کارگر گیالن‬ ‫پیگیری شده اس��ت ک��ه امیدواری��م این حرکت‬ ‫بتواند الگویی مناس��ب برای سایر دبیران اجرایی‬ ‫باشد که بستر حضور همه تشکالت کارگری را در‬ ‫خانه کارگر فراهم کنن��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬وضعیت‬ ‫طبقه کارگر درحال حاضر مطلوب نیس��ت‪ .‬باوجود‬ ‫گذشت ‪ ۴۰‬س��ال از پیروزی انقالب اسالمی باید‬ ‫بگوییم اوضاع کارگری مناس��ب نیس��ت و ربطی‬ ‫ب��ه این دول��ت و ان دولت هم ن��دارد‪ ،‬هنوز یک‬ ‫الگوی درس��ت برای جذب سرمایه و ایجاد انگیزه‬ ‫انتخاب نکرده ای��م‪ ،‬خود ما کارگران نیز تاثیرگذار‬ ‫نبوده ایم برای همی��ن حاصل این وضعیت همین‬ ‫شده که کارگران ضعیف شوند و یک عده به همه‬ ‫چیز دس��ت پیدا کنند و یک ش��به ره صد ساله را‬ ‫بدون هی��چ زحمتی طی کنن��د‪ .‬معاون دبیرکل‬ ‫خان��ه کارگر افزود‪ :‬متاس��فانه کس��ی هم جرات‬ ‫نمی کن��د حرفی بزن��د‪ .‬بعضی دلس��وزان انقالب‬ ‫هم ب��ا سکوت ش��ان ناخواس��ته به انق�لاب ظلم‬ ‫می کنند‪ ،‬معتقدیم که حکومت بایدجریان فکری‬ ‫جدی��دی در حوزه اقتصاد به وجود اورد‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال مال��زی یا چین یا ترکی��ه می توانند در این‬ ‫ح��وزه به عنوان الگو قرار بگیرند‪ .‬اگرچه بس��یاری‬ ‫از مس��ائل فرهنگی و مذهبی م��ا اجازه نمی دهد‬ ‫که چنین ش��یوه ای را پیگیری کنیم برای همین‬ ‫دچار نوعی سرخوردگی و حرکت کورمال کورمال‬ ‫در حوزه اقتصاد هس��تیم‪ .‬وی با اش��اره به مسائل‬ ‫خصوصی س��ازی گفت‪ :‬اگر ‪۲۰‬س��ال پیش الگوی‬ ‫مال��زی را در ح��وزه خصوصی س��ازی پیاده کرده ‬ ‫بودیم امروز شاهد بودیم که نظام خصوصی سازی‬ ‫در کش��ور در یک مس��یر درس��ت در حوزه های‬ ‫مختلف ق��رار گرفته بود‪ .‬چینی ه��ا می گویند در‬ ‫اقتص��اد یک واقعیتی اس��ت به نام س��رمایه و در‬ ‫درون ای��ن واقعیت حقایقی اس��ت ک��ه ما ناگزیر‬ ‫به پذیرش ان هس��تیم برای مثال فرهنگی است‬ ‫که س��رمایه با خود به هم��راه دارد و این فرهنگ‬ ‫اشتغال را هم تضمین می کند و این هنر است که‬ ‫بتوان چنین فرهنگی را بومی کرد‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه پیشکس��وتان جامع��ه کارگری‬ ‫افزود‪ :‬چینی ها در همین راس��تا مدل اشتغالزایی‬ ‫س��رمایه داری نوی��ن را کپی ب��رداری کرده ان��د و‬ ‫همزمان حفظ اش��تغال موجود و زایش اش��تغال‬ ‫جدی��د را از این طریق دنب��ال می کنند در نتیجه‬ ‫اقتص��اد چین امروز یک اقتصاد رقابتی و پویا توام‬ ‫با خصوصی سازی مطلوب است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬پرس��ش این اس��ت که ای��ا در ایران‬ ‫توانسته ایم مانند چین عمل کنیم؟ در پاسخ باید‬ ‫گف��ت که متاس��فانه در اقتصاد کورم��ال کورمال‬ ‫حرکت می کنیم اما مائوئیست های چینی باالخره‬ ‫توانستند نظام اقتصادی توام با رشد را پایه گذاری‬ ‫کنند‪ .‬وی گفت‪ :‬ما مالکی��ت بنگاه های اقتصادی‬ ‫را ب��ه ص��رف مدی��ر نامیده ش��دن افراد ب��ه انها‬ ‫واگذار کردیم اما توانایی ش��ان را ب��رای اداره این‬ ‫بنگاه ها بررسی نکردیم اما در چین ابتدا مدیریت‬ ‫خصوص��ی ش��د و بعدتر ک��ه توانس��ت در جذب‬ ‫اشتغال‪ ،‬س��رمایه گذاری و رونق تولید موفق عمل‬ ‫کند انگاه مالکیت بنگاه را برعهده می گیرد‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه پیشکس��وتان جامع��ه کارگری‬ ‫اف��زود‪ :‬برای همین ام��روز بخش خصوصی نوپای‬ ‫چی��ن قدرتمن��د ظاه��ر ش��ده و در مقابل بخش‬ ‫خصوص��ی در ای��ران با وجود داش��تن س��ابقه از‬ ‫همان ابتدای واگذاری مالکیت هیجان زده شده و‬ ‫ناموفق عمل می کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه بخ��ش خصوص��ی ایران‬ ‫منفعت طل��ب و فاق��د هرگونه تح��رک در ایجاد‬ ‫رون��ق پایدار ش��غلی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اگ��ر در نظام‬ ‫اقتصادی کش��ور ما برنامه مش��خصی وجود ندارد‬ ‫امروز کارگران صاحب عزت بودند‪ .‬معاون دبیرکل‬ ‫خان��ه کارگر افزود‪ :‬خانه کارگر باید حرف خودش‬ ‫را بزند‪ .‬ما نباید ش��اهد سوختن کارگران همچون‬ ‫ش��مع باش��یم‪ .‬اگر فعالیت های صنفی از نوع زرد‬ ‫نبود جلوی خیلی از تخلفات گرفته می ش��د‪ .‬کار‬ ‫زرد و اندیش��ه زرد نباید در تصور ما تداعی شود‪.‬‬ ‫زمانی امدند س��اختار تشکل های کارگری را جدا‬ ‫کردن��د و همین موض��وع تفرقه را ایج��اد کرد و‬ ‫کارگران تضعیف شدند‪.‬‬ ‫بازار مش��اغل فصلی چه تابس��تان باش��د و چه زمس��تان‬ ‫همیش��ه روی خوبش را به صاحبان این ش��غل ها نشان داده‬ ‫اس��ت‪ .‬مثل حاال که هوا سرد شده و همه جا صحبت از بازار‬ ‫گرم شغل های فصلی است‪ .‬اما این فقط یک روی سکه است‬ ‫و روی دیگر س��که انجاست که بس��یاری از صاحبان مشاغل‬ ‫فصلی از بیمه و حقوق و دس��تمزد کافی برخوردار نیستند و‬ ‫س��وز سرما را برای امرار معاش و تامین هزینه های زندگی به‬ ‫جان می خرند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬کارهای فصلی فعالیت هایی مثل کشاورزی‪،‬‬ ‫صیادی‪ ،‬ماهیگی��ری‪ ،‬برنج کوبی‪ ،‬فروش خوراکی های فصلی‬ ‫کنار خیابان و کارهای س��اختمانی را ش��امل می شود که بنا‬ ‫به ماهیت خود در مقاطعی مش��خص و معین از س��ال انجام‬ ‫می ش��ود و افرادی ک��ه در چنین فعالیت هایی مش��غول کار‬ ‫هستند کارگر فصلی نامیده می شوند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر بیش��ترین کارگ��ران فصل��ی در بخش های‬ ‫کشاورزی و ساختمانی مشغول کارند‪ .‬انها به طور معمول در‬ ‫‪ ۶‬ماه نخست س��ال که فصل ساخت وساز و تولید و برداشت‬ ‫محصول اس��ت کار می کنند و با پایان یافتن ان دست از کار‬ ‫می کش��ند‪ .‬اگر پروژه های ساختمانی در یک نیمه از سال به‬ ‫س��رعت باال می روند و در نیمه دیگر سال متوقف می مانند به‬ ‫این دلیل است‪.‬‬ ‫امروز قهوه خانه ها‪ ،‬قالیش��ویی ها‪ ،‬خشکش��ویی ها‪ ،‬پیس��ت‬ ‫اس��کی ها‪ ،‬عایق کاری پش��ت بام ها و اس��تخرها حتی تغییر‬ ‫کاربری برخی مغازه ها با شروع فصل پاییز و زمستان در زمره‬ ‫مش��اغل فصلی قرار دارد و تغییرات اب و هوایی به انها رونق‬ ‫خاصی می دهد‪.‬‬ ‫در مشاغل فصلی هر ‪ ۳‬نوع قرارداد کار اعم از موقت‪ ،‬معین‬ ‫و دائم منعقد می شود و نوع قرارداد کار هیچ ارتباطی با فصلی‬ ‫بودن یا نبودن کار موضوع ان قرارداد ندارد‪.‬‬ ‫درباره پرداخت دس��تمزد هم‪ ،‬رابطه کارگری و کارفرمایی‬ ‫می��ان کارگر فصلی و کارفرم��ا در غیر فصول کاری به حالت‬ ‫تعلی��ق در می اید و با توجه به قرارداد اولیه و قبول ش��رایط‬ ‫کار از طرف کارگر‪ ،‬دس��تمزدی برای غیر فصل کار پرداخت‬ ‫نمی شود‪ ،‬عالوه بر این در زمان محاسبه سنوات خدمت تنها‬ ‫مجم��وع فصول کار به عنوان س��ابقه کار مفید کارگر مالک‬ ‫عمل قرار می گیرد‪.‬‬ ‫در س��ال های گذشته بس��یاری از کارگران فصلی به دلیل‬ ‫افزایش هزینه های زندگی‪ ،‬برخ��وردار نبودن از مزایای بیمه‬ ‫و حقوق و دس��تمزد ناکافی خواهان حل مش��کالت سنواتی‪،‬‬ ‫افزای��ش دس��تمزد ماهان��ه‪ ،‬اج��رای طبقه بندی مش��اغل و‬ ‫حمایت های پس از بازنشستگی شدند‪.‬‬ ‫یک کارشناس بازار کار در این باره گفت‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫‪ ۵۰‬درصد نیروی کار کش��ور در کارگاه های کوچک مشغول‬ ‫کارن��د دولت باید تمرک��ز خ��ود را روی کارگاه های کوچک‬ ‫بگذارد‪.‬‬ ‫هرگونه تبعیض در پرداخت دس��تمزد‪ ،‬حق بیمه و رعایت‬ ‫حق��وق کار می��ان کارگران موقت و فصل��ی و دیگر کارگران‬ ‫پذیرفته نیست‪.‬‬ ‫به اعتقاد حمید حاج اسماعیلی‪ ،‬بیشترین تخلفات در ارسال‬ ‫نش��دن لیس��ت بیمه نیروی کار‪ ،‬پرداخت نکردن دس��تمزد‬ ‫مصوب شورای عالی کار و امضای قراردادهای شفاهی و سفید‬ ‫در کارگاه های کوچک اتف��اق می افتد و عمده ترین دلیل ان‬ ‫ی در این کارگاه ها‬ ‫به ضعف نظ��ارت و کمرنگ بودن بازرس�� ‬ ‫برمی گردد‪.‬‬ ‫او معتقد اس��ت برای جلوگیری از اجحاف و تضییع حقوق‬ ‫کارگران فصلی باید نظارت و بازرس��ی از کارگاه های کوچک‬ ‫توس��ط متولیان وزارت کار بیشتر ش��ود و ساماندهی انها در‬ ‫دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫از نگاه این کارش��ناس بازار کار هیچ تبعیضی در پرداخت‬ ‫دس��تمزد‪ ،‬حق بیمه و رعایت حقوق کار بین کارگران موقت‬ ‫و فصلی و دیگر کارگران پذیرفته نیس��ت و قانون کار تفاوتی‬ ‫می��ان کارگ��ران قرارداد دائ��م و موقت به لحاظ اس��تفاده از‬ ‫مزایای قانون کار و تامین اجتماعی قائل نشده است‪.‬‬ ‫حاج اس��ماعیلی ب��ه راهکاری که در دولت ه��ای قبل برای‬ ‫حمایت از کارگران فصلی در پیش گرفته ش��د‪ ،‬اش��اره کرده‬ ‫و می گوی��د‪ :‬راهکار این بود که برای کارگران موقت و فصلی‬ ‫دستمزد بیش��تری در نظر گرفتند ولی چندان موفق نبود و‬ ‫ادامه پیدا نکرد به همین دلیل دولت باید برای این دس��ته از‬ ‫کارگران که بیش��تر دچار تضییع حقوق می شوند و از مزایای‬ ‫بیمه درمانی و حقوق کار محرومند مش��وق های مناسبی در‬ ‫نظر بگیرد و وزارت کار نیز مکانیسم های کارامدتری را برای‬ ‫بازرسی از کارگاه های کوچک و مشاغل فصلی انتخاب کند‪.‬‬ ‫شرایط سخت و طاقت فرسای مشاغل فصلی و بیکاری های‬ ‫م��داوم از یک س��و و پرداخت نکردن حق��وق و بیمه قانونی‬ ‫کارگران فصلی توس��ط برخی کارفرمایان موجب دلسردی و‬ ‫نگرانی از تامین نشدن هزینه های زندگی و نبود اینده شغلی‬ ‫در این دسته از کارگران شده است‪.‬‬ ‫باوجود انکه کارشناس��ان بر این باورند که مش��اغل فصلی‬ ‫می تواند بخشی از معضل بیکاری را پوشش دهد اما ناپایداری‬ ‫این دس��ته مش��اغل و محدود ش��دن انها به فصولی از سال‬ ‫موجب شده تا این مشاغل در زمره فعالیت های موقت قلمداد‬ ‫ش��وند‪ .‬در مشاغل فصلی به دلیل انکه دائمی نیستند‪ ،‬روابط‬ ‫کار به ش��کل دو طرفه و توافقی برقرار شده و کارگر در قبال‬ ‫پرداخت مبلغی توسط کارفرما مشغول کار می شود‪.‬‬ ‫قان��ون کار در م��اده ‪ ۱۴۸‬کارفرمایان را مکل��ف کرده در‬ ‫صورت بکارگیری نیروی کار نس��بت به پوشش بیمه ای وی‬ ‫اقدام کند تا در مواقع بحرانی و نیاز به خدمات درمانی دچار‬ ‫اسیب نشوند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 2‬ابان ‪ 4 1396‬صفر ‪ 24 1439‬اکتبر ‪ 2017‬شماره ‪ 241‬پیاپی ‪2214‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش شرایط داخلی‬ ‫در تعیین تعرفه قطعات‬ ‫خبر‬ ‫افزایش سهم قطعات تقلبی‬ ‫در بازار لوازم یدکی‬ ‫یک عضو فعال در صنعت قطع ه کش��ور معتقد اس��ت که‬ ‫همچنان ب��االی ‪۶۰‬درصد از بازار قطع��ات یدکی را قطعات‬ ‫بی کیفیت و تقلبی تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫جعف��ر نصی��ری در گفت وگو ب��ا خبرخودرو اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر برخ��ی از قطعه س��ازان فاقد مجوز به ش��کل‬ ‫زیر پل��ه ای قطعات بی کیفیت را تولی��د و به بازار لوازم یدکی‬ ‫(‪ )after market‬عرضه می کنند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬بس��یاری از این قطعات ب��دون رعایت‬ ‫هرگونه اس��تاندارد و کیفیتی تولید و در بازار قطعات یدکی‬ ‫عرضه می کنند‪.‬‬ ‫وی خاطر نش��ان کرد‪ :‬در ش��رایطی که وضعیت نقدینگی‬ ‫بس��یاری از واحدهای تولیدی بس��یار نگران کننده اس��ت و‬ ‫از س��ویی امکان ایجاد کارخانه های جدید برای بس��یاری از‬ ‫متقاضیان ورود این صنعت وجود ندارد طبیعی اس��ت تعداد‬ ‫تولیدکنن��دگان زیر پله ای و بدون مج��وز از وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت رشد زیادی خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی با تایید افزایش قطعات قاچاق در بازار اظهار کرد‪ :‬باید‬ ‫برای وضعیت کنونی صنعت قطعه کشور فکری اساسی شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حذف تدریجی برخی از واحدهای قطعه س��ازی‬ ‫از چرخه تولید و از س��ویی کسب س��ودهای باال باعث ورود‬ ‫برخی از تولیدکنندگان به جریان واردات قطعه شده است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال در صنعت قطعه خاطرنش��ان کرد‪ :‬در این چند‬ ‫س��ال اخیر به دلی��ل افزایش مش��کالت تولید‪ ،‬بخش��ی از‬ ‫تامین کننده اصلی ورشکست و سرمایه در گردش انها بلوکه‬ ‫شده اس��ت به طوری که این مسئله منجر به فعالیت برخی‬ ‫از تولیدکنن��دگان فاق��د مجوز و همچنی��ن واردات قطعات‬ ‫بی کیفیت و تقلبی در بازار تولید و مصرف شده است‪.‬‬ ‫نصی��ری در ادامه با توجه به جریان ورود قطعات چینی و‬ ‫بی کیفیت به کش��ور گفت‪ :‬هم اکنون مش��کل نبود کیفیت و‬ ‫ایمنی برخی از خودروها ناشی از استفاده از قطعات چینی و‬ ‫بی کیفیت و تقلبی است‪.‬‬ ‫سهیل رهبری‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫برخی که عن��وان می کنند‬ ‫برای رونق صنعت الزم اس��ت‬ ‫تعرفه ها کاه��ش یابد با توجه‬ ‫به وضعیت کش��ور باید گفت‬ ‫این امر تنها برای قطعاتی که‬ ‫در داخ��ل تولی��د نداریم باید‬ ‫پایین نگه داش��ته شود‪ .‬امروز‬ ‫رضا هاشمی‬ ‫تمام سازندگان داخلی دارای‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫تجربه کافی و وافی هس��تند‬ ‫سازندگان قطعات‬ ‫و منطقی نیس��ت قطعاتی که‬ ‫و مجموعه های خودرویی‬ ‫در داخل تولید می شود تعرفه‬ ‫پایینی داشته باشند‪.‬‬ ‫البت��ه به لحاظ کیفیت نی��ز باید قطعه س��ازان به صاحبان‬ ‫فناوری معرفی ش��وند و برای گرفتن لیسانس از این کشورها‬ ‫اق��دام کنند‪ .‬ارتق��ای کیفی محصوالت راهکار خ��ود را دارد‬ ‫مانن��د انتقال دانش فنی و حمایت های س��رمایه ای همچون‬ ‫زمانی که خودروس��ازی در کشور راه اندازی شد‪ .‬در ان دوره‬ ‫تامین کنندگان (س��اپالیرهای) قدرتمند خارجی شناس��ایی‬ ‫ش��ده و قطعه س��ازان و تولیدکنندگان داخلی به انها معرفی‬ ‫می ش��دند و لیس��انس و دانش فنی به این شیوه از خارجیان‬ ‫کس��ب می شد در نتیجه خودروس��ازان باید کسانی را که در‬ ‫ایران سرمایه گذاری می کنند مکلف کنند قطعه سازان داخلی‬ ‫را پشتیبانی کنند‪.‬‬ ‫ام��روز هر خودرویی که در چین س��اخته می ش��ود طرف‬ ‫قرارداد مکلف می شود که زنجیره تامین داخلی شان را ارتقای‬ ‫کیف��ی دهند تا بتوانند قطعات خ��ود را به جهان صادر کنند‬ ‫این شیوه را خودروس��از داخلی ما نیز باید پیاده کند اما اگر‬ ‫تعرفه صفر ش��ود س��ازنده ای باقی نمی ماند که روی کیفیت‬ ‫خ��ود کار کند‪ .‬زمانی موفق خواهیم بود که همتایان خارجی‬ ‫خودروس��ازان مکلف باش��ند به لحاظ انتق��ال دانش فنی و‬ ‫ارتقای کیفی قطعه سازان ایرانی را حمایت کنند‪.‬‬ ‫با تعرفه های پایین میدان رقابت به دس��ت قطعات خارجی‬ ‫می افتد و قطعه سازان داخلی حذف خواهند شد و تنها چیزی‬ ‫که باعث می ش��ود اختالف نرخ به وجوداید ابزار تعرفه است‬ ‫همچنین با ورود به میدان رقابت کیفیت ارتقا پیدا می کند و‬ ‫صادرات می تواند اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫ب��رای فراه��م کردن بس��تر پیوس��تن به تج��ارت جهانی‬ ‫(‪ )WTO‬فع��االن صنعت قطعه باید از امروز ش��روع کنند و‬ ‫س��ازندگانی که ظرفیت دارند الزم اس��ت فعالیت خود را به‬ ‫لحاظ کیفی توس��عه دهند تا هنگامی که وارد تجارت جهانی‬ ‫شدیم و ناگزیر به حذف تعرفه ها بودیم محصوالت قابل رقابت‬ ‫بسیاری برای عرضه داشته باشیم‪.‬‬ ‫امیر سجاد‬ ‫در گفت وگو با تولیدکنندگان خودروهای اتش نشانی مطرح شد‬ ‫صنعتگران گالیه مند از دیرکرد پرداخت ها‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنعت قطعه حوزه ای وس��یع اس��ت که ش��امل‬ ‫قطعات خودرو (سواری و سنگین)‪ ،‬موتورسیکلت‪،‬‬ ‫دوچرخه‪ ،‬راه سازی و کش��اورزی‪ ،‬انواع قطار حتی‬ ‫هواپیما می ش��ود‪ .‬خودروها و موتورس��یکلت هایی‬ ‫خ��اص که ب��رای حرفه هایی خاص کارب��رد دارند‬ ‫مانن��د خودروه��ای اتش نش��انی‪ ،‬امبوالن��س‪،‬‬ ‫موتورس��یکلت های پلی��س‪ ،‬موتورس��یکلت های‬ ‫اورژان��س و‪ ...‬می توان��د از موضوع ه��ای جدی��دی‬ ‫باشد که در «گسترش صنعت» دنبال می شود‪ .‬در‬ ‫بخش خودروهای اتش نشانی و تامین قطعات درد‬ ‫دل های بسیاری از سوی تولیدکنندگان وجود دارد‬ ‫که این گزارش بخشی از انهاست‪.‬‬ ‫‹ ‹به دنب�ال فن�اوری ب�رای محص�والت‬ ‫خاص‬ ‫س��هیل رهب��ری‪ ،‬مدی��ر اداره تدارک ش��رکت‬ ‫مهندس��ی س��نگین کار صنع��ت ک��ه در تولی��د‬ ‫خودروه��ای اتش نش��انی با ‪ ۱۵۰‬ت��ا ‪ ۲۰۰‬نیروی‬ ‫انسانی فعالیت دارد درباره درصد داخلی سازی های‬ ‫این دس��ته از خودروها گف��ت‪ :‬نزدیک به ‪۸۰‬درصد‬ ‫قطعات اس��تفاده ش��ده در خودروهای اتش نشانی‬ ‫ای��ن ش��رکت از داخ��ل تامی��ن می ش��ود و البته‬ ‫‪۲۰‬درصد باقی مربوط به اپشن هاست به طور نمونه‬ ‫مش��تری می تواند س��امانه پمپ اتش نش��انی را از‬ ‫محصوالت خارجی تامین کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پمپ موردنیاز خودروهای اتش نشانی‬ ‫ایرانی و خارجی (المانی) اس��ت و س��فارش دهنده‬ ‫خود مشخص می کند از چه پمپی استفاده شود‪.‬‬ ‫او به شاس��ی این نوع خودروها نیز اش��اره کرد و‬ ‫ادامه داد‪ :‬شاسی خودرو ساخت شرکت هایی مانند‬ ‫ول��وو‪ ،‬رنو‪ ،‬بنز و‪ ...‬اس��ت اما باقی قطعات س��اخت‬ ‫داخل است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که این ش��رکت‬ ‫قطع��ات را از س��ایر تولیدکنن��دگان داخلی تهیه‬ ‫می کند یا خود تولیدکننده است‪ ،‬گفت‪ :‬این شرکت‬ ‫قطعات موردنیاز خود را تولید می کند و ‪۸۰‬درصد‬ ‫قطعات داخلی سازی شده را برای بازار خدمات پس‬ ‫از فروش و بازار لوازم یدکی کشور تامین می کند‪.‬‬ ‫او درب��اره ص��ادرات نی��ز گفت‪ :‬در کش��ورهای‬ ‫همس��ایه مدل گیربکس های کامیون ها با انچه در‬ ‫ایران تولید و استفاده می شود متفاوت است و دلیل‬ ‫ای��ن امر اتومات بودن این خودروهاس��ت در حالی‬ ‫که برای ایران دنده ها دستی است‪ .‬البته سازندگان‬ ‫ایرانی در حال برنامه ریزی برای رفتن به ان سمت‬ ‫هس��تند ت��ا از خودروهایی ب��ا دنده ه��ای اتومات‬ ‫استفاده و بخش صادرات خود را فعال کنند‪.‬‬ ‫رهب��ری درب��اره برنامه های اینده این ش��رکت‬ ‫گف��ت‪ :‬با نزدی��ک به ‪ ۴‬ده��ه فعالی��ت در زمینه‬ ‫خودروهای سبک‪ ،‬سنگین و نیمه سنگین در حال‬ ‫مطالعه و پژوهش هس��تیم تا با فن��اوری به همراه‬ ‫اس��تانداردهای روز دنیا حرکت کنیم و در رقابت با‬ ‫محصوالت کش��ورهایی مانند ترکیه بازار صادراتی‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫ای��ن صنعتگر درباره وضعیت بازار قاچاق قطعات‬ ‫این نوع خودروها به ممنوعیت واردات اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬بر اس��اس مصوبه هیات وزیران برای حمایت‬ ‫از تولی��دات داخل��ی واردات قطع��ات خودروهای‬ ‫اتش نش��انی به کش��ور ممنوع اس��ت و در نتیجه‬ ‫قاچاق در این حوزه وجود ندارد‪.‬‬ ‫او درباره تعداد تولیدکنندگان این حوزه نیز گفت‪:‬‬ ‫‪ ۳‬ش��رکت فعال در ساخت خودروهای اتش نشانی‬ ‫و قطعات ان فعالیت دارند‪ .‬رهبری درباره مشکالت‬ ‫ای��ن صنف نیز به دیرکرد پرداخت ها اش��اره کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬در مرحله نخس��ت حمایت هایی که انتظار‬ ‫اس��ت نمی ش��ود‪ .‬همچنین بخش دیگر مشکالت‬ ‫مربوط به دیرکرد پرداخت ها از سوی شهرداری ها‪،‬‬ ‫پتروش��یمی ها و‪ ...‬اس��ت که با تاخیر ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬ماهه‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬مسئله سوم پرداخت نشدن وام از‬ ‫سوی بانک ها برای بخش تولید است‪ .‬امروز فعاالن‬ ‫این ح��وزه می توانند پروژه های بزرگتری داش��ته‬ ‫باش��ند اما به دلیل کمبود نقدینگی نمی توانند به‬ ‫ان س��مت حرک��ت کنند‪ .‬بانک ها نی��ز برای دادن‬ ‫وام ب��رای بخش تولی��د هم��کاری الزم را ندارد و‬ ‫به طورعموم با بهره های بس��یار ب��اال وام می دهند‬ ‫ازاین رو پروژه های زیادی شکل نمی گیرد‪.‬‬ ‫رهب��ری در نهای��ت اظه��ار کرد‪ :‬بای��د در بحث‬ ‫مالیات‪ ،‬بیمه‪ ،‬پرداخت ها‪ ،‬وام های کم بهره دولت از‬ ‫تولیدکنن��ده حمایت کند تا با دلگرمی بیش��تر به‬ ‫فعالیت خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹نوس�انات ن�رخ مواد اولیه و نوس�انات‬ ‫تولید‬ ‫اما یکی دیگر از فعاالن این حوزه که گالیه های‬ ‫بسیاری نسبت به برخی عملکردها در این صنعت‬ ‫داشت امیر سجاد‪ ،‬مدیرعامل شرکت اتش مهاران‬ ‫اس��ت‪ .‬وی درباره فعالیت این ش��رکت گفت‪ :‬این‬ ‫نش��ان خودروهای اتش نش��انی تولی��د می کند و‬ ‫بخشی از مواد اولیه خود را از داخل تهیه و باقی را‬ ‫وارد می کند‪ .‬این امر بس��تگی به سفارش مشتری‬ ‫دارد که بیش��تر در بخش تجهیزات مانند پمپ و‬ ‫مانیتورهای اب اس��ت‪ .‬همچنین برخی تجهیزات‬ ‫را طراحی می کنیم و بر اساس نیاز از تولیدکننده‬ ‫داخلی تهیه می شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬البته در بحث شاسی نیز تولیدکنندگان‬ ‫خودرویی کشور مانند گروه صنعتی ایران خودرو‪،‬‬ ‫اریادیزل‪ ،‬سایپادیزل و‪ ...‬تامین کننده انها هستند‪.‬‬ ‫وی درب��اره می��زان داخلی س��ازی خودروهای‬ ‫اتش نش��انی گف��ت‪ :‬ظرفیت تولی��د ‪۹۵‬درصدی‬ ‫س��اخت این خودروها در داخ��ل وجود دارد اما با‬ ‫توجه به س��فارش دهنده و خریدار و نیز بخش��ی‬ ‫از قطعات حس��اس که با توجه به عملکرد خودرو‬ ‫قلب کار به ش��مار می رود ترجیح این است که از‬ ‫خارج تهیه ش��ود‪ .‬او در این ب��اره اضافه کرد‪ :‬این‬ ‫امر نیز به دلیل فناوری به کار رفته و استانداردهای‬ ‫روز جهانی است‪ .‬سجاد درباره کشورهایی که این‬ ‫نش��ان‪ ،‬قطعات مهم موردنیاز خود را از انجا وارد‬ ‫می کن��د به ایتالی��ا‪ ،‬المان و ترکیه اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬اتش مهاران از قطعات نشان چینی استفاده‬ ‫نمی کند زیرا بازرگان داخلی بیشتر به دنبال سود‬ ‫و منفعت خود است‪.‬‬ ‫سجاد درباره مش��کالت و معضالت صنعتگران‬ ‫ای��ن حوزه گفت‪ :‬تولیدکنندگان و تامین کنندگان‬ ‫خودروه��ای اتش نش��انی و قطع��ات ان در چند‬ ‫بخش مشکل دارند؛ نخست به دلیل محدود بودن‬ ‫شاس��ی هایی اس��ت که در ایران به لحاظ داشتن‬ ‫اس��تانداردهای الزم از کیفی��ت مطلوب برخوردار‬ ‫نیستند‪ .‬چنانچه وارد شوند در بحث شماره گذاری‬ ‫انه��ا با پلیس راهور موانعی وج��ود دارد که زمان‬ ‫و انرژی بر اس��ت‪ .‬او به چالش دیگر اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬بحث دیگر که حاکم اس��ت نوس��انات نرخ‬ ‫و مواد اولیه اس��ت‪ .‬تولیدکنن��ده در یک مناقصه‬ ‫ب��راورد قیمتی خود را بر اس��اس موجودیت بازار‬ ‫و ن��رخ روز م��واد اولیه موردنی��از انجام می دهد و‬ ‫قیمت اع�لام می کند‪ .‬زمانی که توافق می ش��ود‬ ‫و کارها قرار اس��ت اغاز شود ش��اهد نوساناتی در‬ ‫بازار خواهیم بود که دامنه سود را تحت تاثیر قرار‬ ‫می ده��د و پی��کان تولید به س��وی منفی حرکت‬ ‫می کن��د به طور نمون��ه در چند ماه اخیر ش��اهد‬ ‫نوس��انات بس��یاری در حوزه فل��زات مانند اهن‪،‬‬ ‫الومینیوم و‪ ...‬بودیم؛ نوساناتی که حدود ‪۳۰‬درصد‬ ‫بود‪ .‬پرسش این است که ایا تولیدکننده می تواند‬ ‫در چنین ش��رایطی به فعالی��ت خود ادامه دهد و‬ ‫صنعت خود را حفظ کند؟‬ ‫‹ ‹خلا مدیریت�ی مس�ئوالن و مش�کالت‬ ‫نقدینگی‬ ‫سجاد در ادامه به تصمیم های ناصواب مدیریتی‬ ‫اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬در س��طح کالن کش��ور‬ ‫تصمیم ه��ای نادرس��تی اتخاذ می ش��ود که تولید‬ ‫بومی را اس��یب پذیر می کند به طور نمونه وزارت‬ ‫کشور یک سلس��له خودروهای تیپ (خودروهای‬ ‫مش��ابه) اتش نشانی س��فارش تولید می دهند که‬ ‫به لح��اظ فنی ب��رای اب وهواهای مختلف کش��ور‬ ‫مناسب نیس��ت زیرا ایران دارای چند اقلیم است‪.‬‬ ‫خودرویی که با ش��رایط خاص تولید می ش��ود و‬ ‫برای فالت مرکزی ایران مناس��ب است‪ ،‬نمی تواند‬ ‫ب��رای مناطق��ی که رطوب��ت زیادی دارن��د و نیز‬ ‫درصد خورندگی ان باالس��ت اس��تفاده شود‪ .‬اگر‬ ‫این خودروها برای این مناطق مورد استفاده قرار‬ ‫گیرن��د عمر انها کوتاه ش��ده و زیر ‪ ۲‬س��ال دچار‬ ‫فرسودگی می شوند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬ب��ا این قبی��ل مدیریت ها تنها‬ ‫بودجه کالن��ی از بیت الم��ال خارج می ش��ود اما‬ ‫کارامدی موردانتظار به دست نمی اید‪.‬‬ ‫این صنعتگر در ادام��ه این روند کاری به ایجاد‬ ‫مشکل دیگر اشاره کرد و گفت‪ :‬زمانی که ‪ 100‬تا‬ ‫‪ 150‬دستگاه به یک شرکت سفارش داده می شود‬ ‫شرکت های دیگر دچار مشکل شده و با کمبود کار‬ ‫روبه رو می ش��وند در نتیجه ناگزیر به تعدیل منابع‬ ‫انسانی خود هستند؛ سرمایه انسانی که چند سال‬ ‫برای انها هزینه ش��ده تا کارامدی امروز را داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬او ب��ه چالش دیگر این ح��وزه پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬نابل��دی کاربران و خریدارها معضل دیگری‬ ‫اس��ت ک��ه در ح��وزه تخصص��ی بر مس��ند خود‬ ‫ننشس��ته اند‪ .‬شاید فردی با دلسوزی مشاوره دهد‬ ‫اما این امر عمومی نیس��ت زیرا دس��ت اندرکاران‬ ‫تولیدکنن��ده می توانند پول مطلوب��ی از این افراد‬ ‫کس��ب کنند‪ .‬او پیش��نهاد کرد‪ :‬ب��رای برون رفت‬ ‫از چنی��ن چالش هایی (س��فارش تمام کار به یک‬ ‫ش��رکت و تولید خودروهایی مش��ابه ب��رای تمام‬ ‫اقلیم های کشور) الزم اس��ت تولید این خودروها‬ ‫اس��تانی شود و سهم هر استان در تولید مشخص‬ ‫باش��د‪ .‬تولیدکنندگان مختلف ضمن داش��تن کار‬ ‫بو هوای اس��تانی‬ ‫می توانند با توجه به ش��رایط ا ‬ ‫خود مبادرت به تولید کنند‪.‬‬ ‫س��جاد در ادامه به چالش هایی اش��اره کرد که‬ ‫تم��ام صنعتگ��ران ب��ا ان درگیر هس��تند اعم از‬ ‫بهره ه��ای بانک��ی و‪ . ...‬او گف��ت‪ :‬در این ش��رایط‬ ‫فش��ار روی تولیدکننده است که باید با بهره های‬ ‫‪۲۵‬درصدی تس��هیالت دریافت کند یا تسهیالت‬ ‫‪۱۸‬درصدی ک��ه اداره صنایع می پ��ردازد و تولید‬ ‫داشته باشد‪ .‬در این شرایط تولیدکننده باید چند‬ ‫درصد س��ود دریافت کند تا بتوان��د این بهره ها را‬ ‫بپردازد؟ این در حالی اس��ت که تولیدکننده تنها‬ ‫اج��ازه دارد ‪۱۵‬درصد روی محصوالت خود س��ود‬ ‫دریافت کند‪ .‬این مس��ئله (‪۱۵‬درصد سود) نیز با‬ ‫توضیح��ی که در بحث نوس��انات م��واد اولیه امد‬ ‫تحت شعاع قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹منابع مالی که بیهوده هزینه می شود‬ ‫س��جاد در ادام��ه مباح��ث مطرح ش��ده خ��ود‬ ‫اف��زود‪ :‬مناقص��ه گذاش��ته می ش��ود ام��ا برخی‬ ‫استفاده کنندگان حاضر هس��تند همان خودرو را‬ ‫از المان با نرخ ح��دود ‪ ۵۰۰‬هزار یورو وارد کنند‬ ‫به جای خرید خودروی��ی که ‪ ۲۵۰‬تا ‪۳۰۰‬میلیون‬ ‫تومان در کش��ور تولید شده است‪ .‬وی در این باره‬ ‫نیز توضیح داد‪ :‬بارها گوشزد کرده ایم چرا به جای‬ ‫چنین هزینه ای ب��رای واردات این خودروها‪ ،‬این‬ ‫مبالغ به عنوان تس��هیالت ب��ه تولیدکننده داخلی‬ ‫پرداخت نمی شود تا با هزینه ‪۷۰۰‬میلیون تومانی‬ ‫یک خ��ودرو باکیفیت مطابق اس��تانداردهای روز‬ ‫جهانی تولید کند‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬س��ال گذشته‬ ‫و امسال وزارت کشور مناقصه گذاشت و اگر ‪100‬‬ ‫دستگاه ارائه شده باشد تمام انها دارای یک دانش‬ ‫فنی و مواد اولی��ه بوده که به طور قطع برای تمام‬ ‫اب وهوای موجود کشور مناسب نبودند و نیستند‪.‬‬ ‫در اس��تفاده از م��واد اولی��ه باید ش��رایط اقلیمی‬ ‫مناطق مختلف مرطوب‪ ،‬خشک و‪ ...‬در نظر گرفته‬ ‫ش��ود‪ .‬او گفت‪ :‬کس��انی که نمی دانند این خودرو‬ ‫در عملیات باید چه روندی داش��ته باش��د مقصر‬ ‫اصلی هس��تند‪ .‬این صنعتگر تاکید کرد‪ :‬تمام این‬ ‫اش��کاالت را می توان با دالیل علمی و مهندس��ی‬ ‫اثب��ات کرد که طراحی چنی��ن خودرویی به طور‬ ‫نمونه برای اقلیم اشتباه بوده و این نتیجه کاهش‬ ‫نرخ و نابلدی برخی مدیران باالدستی است‪ .‬سجاد‬ ‫گفت‪ :‬س��وال این است که چرا باید نیروی انسانی‬ ‫یک کارخانه از ‪ 100‬نفر به ‪ ۲۷‬نیرو تعدیل شود؟‬ ‫چرا ش��رکتی با ‪ ۳‬دهه فعالیت امروز با ‪۳۰‬درصد‬ ‫ظرفیت فعالی��ت دارد و به ناچار نیروهای خود را‬ ‫تعدیل کرده اس��ت؟ او ادام��ه داد‪ :‬امروز صنعتگر‬ ‫با عش��ق کار می کند زیرا در این شرایط محصول‬ ‫را تحوی��ل می دهد اما پول خ��ود را با فاصله چند‬ ‫ماهه دریافت می کند‪ .‬چرا شهرداری باید سرمایه‬ ‫تولیدکنن��ده را بلوکه کند؟ وی افزود‪ :‬پیش تر در‬ ‫ای��ران ‪ ۴‬ت��ا ‪ ۵‬تولیدکننده قدر وجود داش��ت اما‬ ‫امروز نمونه های زیرپله ای زیاد شده اند و برخی با‬ ‫ی��ک کارگاه کوچک خود را تولیدکننده می نامند‪.‬‬ ‫چنی��ن فعاالنی ب��ا بیان خصوصی��ات محصوالت‬ ‫هنگام گرفتن سفارش در نهایت برای سود بیشتر‬ ‫از مواد اولیه دیگری اس��تفاده می کنند و در ادامه‬ ‫به جای اینکه این خودرو ‪ ۱۰‬س��ال سالم کار کند‬ ‫‪ ۴‬تا ‪ ۵‬س��ال فعالی��ت مفی��د دارد و به این ترتیب‬ ‫هزینه ها هدر می رود‪ .‬س��جاد در نهایت از عملکرد‬ ‫برخی نمایندگان گالیه ک��رد و گفت‪ :‬نماینده ای‬ ‫که زمانی استاد من تولیدکننده در دانشگاه بوده و‬ ‫درس مواد را با او گذرانده ام امروز با داشتن سمت‬ ‫با ش��نیدن مش��کالت من تولیدکننده کارافرین‬ ‫پاس��خگو نیس��ت و حاضر به ش��نیدن س��خنان‬ ‫صنعتگر و مشکالت او نیست‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 2‬ابان ‪ 4 1396‬صفر ‪ 24 1439‬اکتبر ‪ 2017‬شماره ‪ 241‬پیاپی ‪2214‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تولید خودرو استاندارد‬ ‫با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه‬ ‫امیرحسن کاکایی‬ ‫فربد زاوه‬ ‫در بررسی «گسترش صنعت» همزمان با اعالم جزئیات الزامات ارتقای کیفی خودروسازان مطرح شد‬ ‫اغاز تحول صنعت خودرو با اجرای استاندارد هشتادوپنج گانه‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫سال گذش��ته سازمان ملی اس��تاندارد از افزایش تعداد‬ ‫اس��تانداردهای خودرویی از ‪ ۵۵‬به ‪ ۸۵‬مورد در س��ال ‪۹۷‬‬ ‫خبر داد و بر اس��اس ان تفاهمنامه ای میان این س��ازمان‬ ‫و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به امضا رس��ید؛ موضوعی‬ ‫که بر اس��اس مصوبه ش��ورای سیاس��ت گذاری خودرو در‬ ‫دس��تور کار خودروس��ازان قرار گرفته است‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫ب��ه دنبال اعالم فهرس��ت کامل ‪ ۸۵‬اس��تاندارد خودرویی‬ ‫ی ‪ ۱۳۹۷‬و در‬ ‫در روز گذش��ته که قرار اس��ت از ابت��دای د ‬ ‫‪ ۳‬مقط��ع زمانی در دس��تور کار قرار گیرد و بر اس��اس ان‬ ‫برخی از خودروها از خط تولید خارج ش��وند «گس��ترش‬ ‫صنعت» تاثیر ارتقای این اس��تانداردها بر صنعت خودرو را‬ ‫در گفت وگو با کارشناسان بررسی کرد‪.‬‬ ‫نیره پیروزبخت‪ ،‬رییس س��ازمان ملی استاندارد پیش از‬ ‫این در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» با تش��ریح مراحل‬ ‫اجرایی این اس��تاندارد اعالم کرده بود که ‪ ۶۱‬اس��تاندارد‬ ‫تدوین شده از اول دی امسال اجرایی خواهد شد و بر اساس‬ ‫پیش بینی ه��ا ‪ ۲‬اس��تاندارد نی��ز اول تیر و‪ ۲۲‬اس��تاندارد‬ ‫باقیمانده نیز از اول دی سال اینده اجرایی خواهند شد‪.‬‬ ‫براس��اس قان��ون‪ ،‬هر اس��تانداردی که تدوی��ن و اعالم‬ ‫می ش��ود برای اجرای ان باید مهلت زمانی مش��خصی به‬ ‫واح��د تولی��دی مرب��وط داد‪ .‬قانون گذار اع�لام کرده این‬ ‫فرص��ت زمان��ی نباید کمتر از ‪ ۳‬ماه باش��د و تنها مربوط به‬ ‫صنعت خودروس��ازی نیست؛ چرا که باید تولیدکننده این‬ ‫فرصت را با هدف تغییر وضعیت در اختیار داش��ته باش��د‬ ‫و ب��ا توجه ب��ه اینکه صنع��ت خودرو به دلی��ل پیچیدگی‬ ‫نیازمند مهلت زمانی بیش��تری است بنابراین فرصت ارائه‬ ‫ش��ده ازسوی شورای سیاست گذاری خودرو تا ابتدای دی ‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬و در ‪ ۳‬مرحله زمانی تعیین شده است‪.‬‬ ‫رییس سازمان ملی استاندارد نیز در این باره تاکید کرده‬ ‫بود‪ :‬به طور قطع استانداردهای تدوین شده که اجرای انها‬ ‫از اول دی س��ال اینده اجباری شده بر پایه استانداردهای‬ ‫روز اروپاس��ت که از سال گذشته میالدی مورد تاکید قرار‬ ‫گرفته و از ابتدای سال خودروسازان نیز ملزم به اجرای ان‬ ‫شده اند هرچند به دلیل زمان بر بودن انطباق خودروسازان‬ ‫برای طراحی با سیستم ها اجرای ان به تعویق افتاده است‪.‬‬ ‫پیروزبخت با اشاره به تطابق نداشتن برخی خودروها با‬ ‫این استانداردها و خارج ش��دن انها از چرخه تولید اظهار‬ ‫کرده بود‪ :‬مهلت داده شده به خودروهای داخلی و وارداتی‬ ‫با هدف انطباق با استانداردهای هشتادوپنج گانه‪ ،‬اول دی‬ ‫سال اینده خواهد بود و از این زمان خودروها باید منطبق‬ ‫با استانداردهای تعیین شده باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹فاصل�ه ان�دک ایران ب�ا اس�تانداردهای‬ ‫اروپا‬ ‫امیرحسن کاکایی‪ ،‬دانشیار دانشکده مهندسی خودرو‬ ‫نیز در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» با اش��اره به اثرات‬ ‫مثبت اس��تانداردهای اعمال شده بر خودروها در اینده نه‬ ‫چن��دان دور اظهار کرد‪ :‬اس��تاندارد همواره در کنار مزیت‬ ‫قرار می گیرد؛ این در حالی است که استاندارد همواره کف‬ ‫یک خواسته است اما روزی این کف استاندارد تغییر کرده و‬ ‫به عنوان یک مزیت شناخته می شود و همه خودروها باید‬ ‫نس��بت به رعایت ان اقدام کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬خودروسازان‬ ‫درحال حاضر در یک فضای به نسبت رقابتی پیش می روند‬ ‫با این حال همچنان برای دریافت این ستاره ها در مواردی‬ ‫با مش��کالتی مواجه هس��تند و اقدامات ش��رکت بازرسی‬ ‫کیفیت و اس��تاندارد ایران در این زمینه نیز محدود بوده و‬ ‫برای همه خودروها نیست‪ .‬این کارشناس صنعت خودرو‬ ‫اس��تانداردهای صنعت خودرو را کف خواس��ته های یک‬ ‫کشور دانست و تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر استانداردهای‬ ‫صنعت خودرو ایران در مقایس��ه با اروپ��ا فاصله اندکی از‬ ‫یکدیگر دارن��د و با ارتقای اس��تانداردهای این صنعت به‬ ‫‪ ۸۵‬مورد‪ ،‬کف خواس��ته ها با اروپایی ها منطبق می ش��ود‪.‬‬ ‫کاکای��ی ادامه داد‪ :‬به طور قط��ع در گذر زمان نیز مواردی‬ ‫مانند ازمون تصادف به اس��تانداردها اضافه می ش��ود که‬ ‫باعث ایجاد تغییراتی در برخی از طراحی ها خواهد ش��د و‬ ‫با این روند به طور قطع با اجرایی ش��دن این اس��تانداردها‬ ‫در صنعت خودرو شاهد اتفاق های خوبی در این صنعت و‬ ‫اس��تانداردهای ان خواهیم بود به طوری که این تغییرات‬ ‫در ظاهر نیز احساس خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به گذر زم��ان و اس��تانداردهای صنعت‬ ‫خ��ودرو و همچنین خواس��ته های صاحب��ان انها گفت‪:‬‬ ‫خودروسازان چینی شکاف کیفی با رقبای جهانی را بستند‬ ‫روزنامه فایننشال تایمز انگلیس بر اساس تحقیقات یک‬ ‫شرکت بین المللی امریکایی اعالم کرد‪ ،‬به احتمال زیاد در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی کیفیت نش��ان های تجاری خودرو‬ ‫چی��ن به کیفیت نش��ان های جهانی می رس��د یا حتی از‬ ‫ان عبور می کند‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت» ش��اید‬ ‫هن��وز هم برای بس��یاری از ما عب��ارت «تولید چین» که‬ ‫روی کاالهای مختلف مش��اهده می شود به معنای کاالی‬ ‫بی کیفیت باش��د و اقتصاد چین س��ال ها با تکیه بر تولید‬ ‫ن گذار‬ ‫ب��ا تیراژ باال ب��دون توجه چندان به کیفی��ت‪ ،‬دورا ‬ ‫از ی��ک اقتصاد در حال توس��عه به اقتصادی پیش��رفته را‬ ‫ط��ی کرد اما هم اکنون وضعیت تغییر کرده و بس��یاری از‬ ‫کاالها عبارت «تولید چین» را با خود یدک می کش��ند اما‬ ‫بی تردید می توان گفت شناخته ش��ده ترین برندهایی که‬ ‫م��ا در زندگ��ی روزمره از تولیدات انها اس��تفاده می کنیم‬ ‫در خ��اک چین تولید می ش��ود‪ .‬حال ای��ن روند جهانی به‬ ‫ح��وزه خودرو س��رایت ک��رده‪ ،‬تا جایی که ش��رکت های‬ ‫خودروس��ازی معتبر جهان تصمیم گرفته اند محصوالت‬ ‫خود را با همان کیفیت س��ابق از ای��ن پس در خاک چین‬ ‫تولید کنند‪ .‬حال در چنین ش��رایطی روزنامه فایننش��ال‬ ‫تایم��ز انگلیس بنا به اعالم ش��رکت بین المللی «جی دی‬ ‫پاور» که خدمات اطالع��ات بازاریابی ارائه می دهد‪ ،‬اعالم‬ ‫کرده خودروسازان چینی ش��کاف بزرگی که روزی میان‬ ‫خودروهای تولیدی انها و نشان های تجاری جهانی وجود‬ ‫داشت را بسته اند‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۰۰‬میالدی که این ش��رکت مش��اوره ای‬ ‫صنع��ت خ��ودرو امری��کا ش��روع ب��ه بررس��ی کیفیت‬ ‫اتومبیل های چینی کرد میانگین مشکالت شناسایی شده‬ ‫در ه��ر ‪ ۱۰۰‬خ��ودرو چینی بیش از ‪ ۸۳۴‬م��ورد بود و هر‬ ‫خودرو چینی به طور متوسط بیش از ‪ ۸‬مشکل داشت که ‪۲‬‬ ‫برابر متوسط جهانی بود‪ .‬اما در سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی نتایج‬ ‫تحقیقات ش��رکت یادشده نش��ان داد‪ ،‬متوسط مشکالت‬ ‫شناسایی ش��ده در هر ‪ ۱۰۰‬خودرو چینی ‪ ۱۱۲‬مورد است‬ ‫که تنها ‪۱۳‬عدد بیش از متوس��ط جهانی اس��ت‪ .‬چینی ها‬ ‫بزرگترین تولیدکننده خودرو در جهان هس��تند که سال‬ ‫گذشته به تنهایی‪ ۳۰‬درصد خودروهای مسافری و تجاری‬ ‫جهان را تولید کردند‪.‬‬ ‫پیش از این انتظار از خودروها این بود که با تصادفی‪ ،‬بدنه‬ ‫خودروها با اس��یب های جدی مواجه نش��ود در حالی که‬ ‫این مفه��وم هم اکنون تغییر کرده اس��ت به طوری که در‬ ‫مفهوم گذش��ته‪ ،‬ایمنی خودرو مهم بود و حال با تغییر این‬ ‫مفهوم‪ ،‬ایمنی سرنش��ین تبدیل به موضوع مهمی شده به‬ ‫همین دلیل هم اکنون برخی استانداردها از درجه اهمیت‬ ‫باالی��ی برخوردار ش��ده به طوری که تص��ادف از بغل این‬ ‫روزها مهم ترین موضوع به ش��مار م��ی رود و عابرپیاده نیز‬ ‫از موضوعات حائز اهمیت اس��ت در نتیجه در اینده شاهد‬ ‫تغییراتی در زمینه استاندارد این موارد خواهیم بود‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به تغییر‬ ‫استانداردهای صنعت خودرو اروپا و تغییر اولویت ها اظهار‬ ‫کرد‪ :‬هم اکنون اس��تاندارد قطع��ات الکترونیک‪ ،‬پایداری‬ ‫بیشتر بر سر پیچ ها‪ ،‬فشار باد خودرو و مواردی از این دست‬ ‫تبدیل به اس��تاندارد شده زیرا تعادل خودرو را برهم زده و‬ ‫منجر به تصادف می شود‪ .‬بر این اساس در ایران نیز برخی‬ ‫از این موارد در حال تبدیل ش��دن به اس��تاندارد هستند‬ ‫و برخ��ی به عنوان ی��ک مزیت و س��تاره روی محصول به‬ ‫شمار می روند‪.‬‬ ‫کاکایی ادامه داد‪ :‬بر این اس��اس اعمال اس��تانداردهای‬ ‫هش��تادوپنج گانه در صنعت خ��ودرو را باید تحول بزرگی‬ ‫در این صنعت دانس��ت و به همین دلیل عنوان می شود که‬ ‫برخی از خودروها قابلیت س��ازگاری با انها را ندارند و برای‬ ‫انطباق نیازمند تغییر اساس��ی هس��تند که بر این اساس‬ ‫حذف انها از چرخه تولید به صرفه تر خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹راه سخت خودروس�ازان برای تطبیق با‬ ‫استانداردها‬ ‫فربد زاوه‪ ،‬کارش��ناس صنعت خ��ودرو نیز در گفت وگو‬ ‫با «گس��ترش صنع��ت» با بی��ان اینکه رابطه اس��تاندارد‬ ‫اجباری و قدرت خرید مردم مس��تقیم اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫اس��تاندارد های روز دنیا باش��د که هم اکن��ون در اروپا در‬ ‫حال اجراس��ت‪ ،‬هیچ خ��ودرو داخلی قادر به کس��ب این‬ ‫استانداردها نیست مگر انکه تغییرات اساسی در انها ایجاد‬ ‫ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬اما اگر اس��تاندارد های روز اروپا نباشد و‬ ‫سختگیری کمتری ش��ود برخی از خودروها قادر به پاس‬ ‫کردن این استانداردها هس��تند و تنها یک تا دو محصول‬ ‫از رده خارج می شوند‪ .‬این کارشناس صنعت خودرو ادامه‬ ‫داد‪ :‬اگر سازمان ملی استاندارد در تعیین این استانداردها‬ ‫ف��ارغ از ق��درت خرید مردم اقدام ب��ه پیش بینی و تدوین‬ ‫کرده باشد به طور قطع این پروژه با شکست مواجه خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬اگر ارتقای استاندارد ها متناسب با شرایط اقتصادی‬ ‫جامعه انجام نش��ود به طور قطع بازار خودرو دچار بحران‬ ‫می شود و با توجه به پیشینه سازمان ملی استاندارد دور از‬ ‫ذهن به نظر می رس��د این سازمان به وضعیت اقتصادی در‬ ‫تدوین استاندارد ها توجهی کرده باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹هماهنگ�ی ایران با اس�تانداردهای یورو‬ ‫ان کپ‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬به لطف شکل گیری موسسه های‬ ‫ایمنی مانند یورو ان کپ که مس��ئولیت برگزاری دقیق و‬ ‫صحیح ازمون تصادف برای س��نجش ایمنی خودروها را‬ ‫ب��ر عهده دارد ش��اهد ارتقای ایمنی و تح��ول طراحی در‬ ‫خودروها بودیم تا خودروس��ازها با کس��ب امتیاز بیش��تر‬ ‫بتوانند نظر مش��تریان را به محص��والت ایمن خود جلب‬ ‫کنند‪ .‬نتیجه ان ش��ده که پس از گذش��ت ‪ ۲۰‬سال شاهد‬ ‫ب��اال رفتن س��طح ایمنی خودروها هس��تیم‪ .‬بر اس��اس‬ ‫گزارش های این موسس��ه‪ ،‬حداکثر حد ایمنی هر خودرو‬ ‫‪ ۵‬س��تاره اس��ت‪ .‬خودروهایی که در این ازمون ‪ ۵‬س��تاره ‬ ‫زرد رن��گ کام��ل را دریافت می کنن��د خودروهای ایمن‬ ‫با فناوری ه��ای روز و مجهز به س��امانه های کمکی مانند‬ ‫ترمز اضطراری خودکار‪ ،‬سنس��ور و کیسه های ایمنی هوا‬ ‫محس��وب می شوند‪ .‬خودروهایی که تنها یک ستاره دارند‬ ‫یعن��ی خودروهایی ب��ا ایمنی حداقل هس��تند‪ .‬به ندرت‬ ‫خودرویی مثل تاتا نانو (‪ )Tata Nano‬پیدا می ش��ود که‬ ‫ب��ه دلیل ایمنی ضعیف خود حتی نتوانس��ته یک س��تاره‬ ‫ایمن��ی در کارنام ه خود ثبت کند‪ .‬نتیج ه گزارش تس��ت‬ ‫تصادف این موسس��ه نیز س��طح ایمنی اتومبیل ها را به ‪۴‬‬ ‫بخش ایمنی سرنش��ینان بزرگس��ال‪ ،‬کودکان‪ ،‬عابر پیاده‬ ‫و تجهیزات ایمنی دس��ته بندی کرده اس��ت‪ .‬فعالیت این‬ ‫موسس��ه ها در اروپ��ا در حالی اس��ت که اس��تانداردهای‬ ‫خودروی��ی در س��ال گذش��ته (‪ ) ۲۰۱۶‬در اروپ��ا ارتق��ا‬ ‫یافت��ه و به تناس��ب این تغییرات نیز امس��ال( ‪) ۲۰۱۷‬در‬ ‫ایران الزام ش��ده است و اگر خودروس��ازی نتواند افزایش‬ ‫استانداردهای خودرویی را به ‪ ۸۵‬مورد در دستور کار قرار‬ ‫دهد با توقف خط تولید محصول مربوط مواجه می شود‪.‬‬ ‫سایپا سیتروئن در مسیر پیشرفت‬ ‫مدیرعامل ش��رکت سایپا س��یتروئن گفت‪ :‬فعالیت های‬ ‫س��ایپا سیتروئن به خوبی پیش می رود و شرکت های سایپا‬ ‫و س��یتروئن از این رون��د رضایت کامل دارن��د‪ .‬به گزارش‬ ‫س��ایپا نیوز؛ فریبرز شهباز با بیان این مطلب گفت‪ :‬با امضای‬ ‫کلیات ق��رارداد در تیر ‪ ۹۵‬و انعقاد قرارداد س��رمایه گذاری‬ ‫مشترک بین شرکت های س��ایپا و سیتروئن در مهر همان‬ ‫س��ال و تکمیل فراینده��ای مورد نیار برای ش��کل گیری‬ ‫شرکت مشترک تا اوایل امس��ال همکاری مشترک این دو‬ ‫ش��رکت بزرگ خودروساز اغاز ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬پس از طی‬ ‫تمامی فعالیت های موردنیاز در امسال شرکت سایپا کاشان‬ ‫به ش��رکت س��ایپا س��یتروین تغییر نام یافت و این شرکت‬ ‫ب��ه صورت رس��می فعالیت اجرایی خود را اغاز و ش��روع به‬ ‫اماده س��ازی زیرس��اخت های م��ورد نیاز ب��رای راه اندازی‬ ‫خط��وط تولی��د محص��والت جدید ک��رد‪ .‬ش��هباز افزود‪:‬‬ ‫فرایندهای مورد نیاز در س��ایپا س��یتروئن به خوبی پیش‬ ‫می رود و ش��رکت های سایپا و س��یتروئن از روند پیشرفت‬ ‫فراینده��ا رضایت کامل دارند و این موضوع در بازدید لیندا‬ ‫جکس��ون‪ ،‬مدیرعامل س��یتروئن و همچنین نشستی که با‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی سایپا داش��تند مورد تایید‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬ش��هباز با اش��اره به اینکه ای��ن قرارداد‬ ‫بزرگترین قرارداد سرمایه گذاری خارجی کشور در صنعت‬ ‫خودرو به ش��مار می رود که ش��ریک خارجی در زیرساخت‬ ‫و تمام��ی زنجی��ره ارزش اف��زوده خودرو س��رمایه گذاری‬ ‫می کند‪ ،‬افزود‪ :‬دو ش��رکت با س��رعت بسیار خوبی در حال‬ ‫پیشرفت و عملیاتی کردن اهداف و برنامه های خود هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل سایپاسیتروئن ادامه داد‪ :‬این مجموعه متشکل از‬ ‫نیروهای توانمند ایرانی و فرانس��وی است و هیات مدیره ان‬ ‫نیز مشخص شده و با تمام توان پیگیر فعالیت های اجرایی‪،‬‬ ‫ایجاد زیرس��اخت ها و تامین منابع مورد نیاز هس��تند‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬نگاه هیات مدیره سایپاس��یتروئن بر س��اخت‬ ‫خودروه��ای جدید و مدرن اس��ت که همزمان در ش��رکت‬ ‫س��یتروئن تولید و به بازارهای جهانی عرضه می ش��ود و با‬ ‫بهره گیری از فناوری روز شرکت فرانسوی و توان مهندسان‬ ‫و متخصصان داخلی در مسیر داخلی سازی قطعات با نگاهی‬ ‫ب��ه انتقال دان��ش روز اروپا و تولید ق��وای محرکه و قطعات‬ ‫استراتژیک ان در کشور گام برخواهیم داشت‪.‬‬ ‫الزام��ات دولت و س��ازمان‬ ‫مل��ی اس��تاندارد مبن��ی ب��ر‬ ‫ارتق��ای اس��تاندارد تولیدات‬ ‫خودروس��ازان در حال��ی وارد‬ ‫فاز اجرایی ش��ده که نیاز بازار‬ ‫داخل استفاده از خودروهایی‬ ‫با استانداردهای روز اروپاست‬ ‫سید مهدی مقدسی‬ ‫و این تمایل‪ ،‬خودروس��ازان را‬ ‫عضو کمیسیون صنایع‬ ‫به ارتقای کیفیت و استاندارد‬ ‫و معادن مجلس شورای‬ ‫خودروها و تالش و برنامه ریزی‬ ‫اسالمی‬ ‫در ای��ن زمینه بی��ش از پیش‬ ‫ملزم می س��ازد‪ .‬ارتقای کیفی‬ ‫و افزایش اس��تانداردهای تعیین ش��ده با هدف توسعه کمی‬ ‫تولید از ضرورت های امروز خودروس��ازان به ش��مار می رود و‬ ‫در این ش��رایط است که بیشترین تقاضا از سوی مشتریان را‬ ‫شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫بی ش��ک یکی از الزامات ارتق��ای اس��تانداردهای تولید و‬ ‫کیفیت در صنعت خودرو س��رمایه گذاری خودروس��ازان در‬ ‫زمینه تحقیق و توسعه است چرا که با توجه به ضرورت امروز‬ ‫و ارتقای اس��تاندارد برخی از تولیدات و پاس��خگو نبودن انها ‬ ‫باید نسبت به طراحی و تولیدات جدید اقدامات گسترده تری‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫براین اس��اس در صورتی که دولت و خودروسازان‪ ،‬خواهان‬ ‫کاهش ورود و تقاضای بازار نس��بت ب��ه خودروهای وارداتی‬ ‫هس��تند راهکاری جز توجه به ارتقای استانداردها و کیفیت‬ ‫و عرض��ه محصوالت جدی��د و روزامد ندارند زیرا در س��ایه‬ ‫تولید قطعات اس��تاندارد می توان به عرضه محصول باکیفیت‬ ‫و اس��تاندارد اقدام کرد و در این ش��رایط توجه به کیفیت و‬ ‫اس��تاندارد قطعات نیز بر روند جریان خدمات پس از فروش‬ ‫خودروسازان و رضایت مش��تریان از کیفیت و خدمات تاثیر‬ ‫مثبتی خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫درحال حاضر ش��رکت های خودروس��از برای حف��ظ بقا و‬ ‫ماندگاری در حوزه تولید داخل و در اینده حضور در بازارهای‬ ‫جهانی راهی جز ارتقای استانداردهای کیفی و ایمنی و تولید‬ ‫محصوالت جدید بر اساس استانداردهای روز ندارند‪ ،‬هرچند‬ ‫دس��تیابی کامل به این ش��رایط در صنعت خودرو در س��ایه‬ ‫خصوصی سازی واقعی در صنعت خودرو محقق می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ابالغ معافیت خودروهای برقی‬ ‫تولید داخل از مالیات‬ ‫از سوی سازمان امور مالیاتی کشور‪ ،‬معافیت خودروهای برقی‬ ‫ بنزینی‪ ،‬موتورس��یکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل از‬‫پرداخت مالیات ارزش افزوده ابالغ شد‪.‬‬ ‫به گزارش پرشین خودرو‪ ،‬س��ازمان امور مالیاتی این معافیت‬ ‫را به رییس امور مالیاتی ش��هر و استان تهران‪ ،‬مدیرکل مالیات‬ ‫ارزش افزوده شهر و استان تهران‪ ،‬مدیر کل امور مالیاتی مودیان‬ ‫بزرگ و مدیران امور مالیاتی استان ها ابالغ کرده است‪.‬‬ ‫در ای��ن ابالغیه درب��اره معافیت خودروه��ای برقی ‪ -‬بنزینی‪،‬‬ ‫موتورس��یکلت و خودروهای الکتریک��ی تولید داخل از پرداخت‬ ‫مالیات ارزش افزوده امده است‪ :‬به موجب تبصره ماده (‪ )۹‬قانون‬ ‫هوای پاک مصوب مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬خودروهای برقی‪،‬‬ ‫بنزینی‪ ،‬موتورس��یکلت و خودروهای الکتریک��ی تولید داخل از‬ ‫پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف هستند‪.‬‬ ‫خودروهای االینده لندن‬ ‫مشمول مالیات شدند‬ ‫شهردار لندن اعالم کرد با هدف ارتقای کیفیت هوای پایتخت‬ ‫از این پس صاحبان خودروهای قدیمی و االینده موظف خواهند‬ ‫بود مالیات و هزینه اضافه بپردازند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از رویترز‪ ،‬صادق خان‪ ،‬شهردار لندن‬ ‫اعالم کرد با هدف افزایش و ارتقای کیفیت هوای لندن پایتخت‬ ‫انگلیس برای تمام��ی خودروهای بنزینی و دیزلی االینده که از‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۰۶‬میالدی به قبل تولید ش��ده اند و دارای استاندارد‬ ‫یورو ‪ ۴‬نیستند مالیات و هزین ه اضافی در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫براس��اس گفته صادق خان‪ ،‬صاحبان این خودروهای االینده‬ ‫موظ��ف خواهند ب��ود روزانه ‪ ۱۰‬پوند مالی��ات و هزینه اضافه به‬ ‫شهرداری لندن بپردازند‪.‬‬ ‫این هزینه موس��وم به ‪ T-Charge‬برای ت��ردد خودروهای‬ ‫االین��ده و از س��اعت ‪ ۷‬صبح ت��ا ‪ ۶‬عصر اجرا خواهد ش��د و در‬ ‫صورتی که به محدوده مرکزی شهر لندن وارد شوند باید ‪۲۱/۵۰‬‬ ‫پوند بپردازند‪.‬‬ ‫وی در بیانی��ه خود افزود‪ :‬به عنوان ش��هردار ش��هر لندن این‬ ‫وظیفه و مس��ئولیت را در خود احساس می کنم که باید اقدامات‬ ‫ج��دی و موثرت��ری را با هدف کاه��ش الودگی ه��وا و افزایش‬ ‫کیفیت هوا انجام دهیم‪ .‬کیفیت ناس��الم هوا ساالنه جان هزاران‬ ‫و میلیون ها نفر را در ش��هرهای الوده جه��ان می گیرد بنابراین‬ ‫شهرداران و مس��ئوالن این شهرها هس��تند که باید تصمیمات‬ ‫موثری را اتخاذ کنند و در صورت کوتاهی و سهل انگاری می توان‬ ‫گفت در گرفتن جان میلیون ها نفر به دلیل الودگی هوا س��هیم‬ ‫هس��تند‪ .‬بسیاری از کشورهای جهان تصمیم گرفته اند با هدف‬ ‫مقابله با الودگی هوا و کاهش میزان انتشار االینده ها و گازهای‬ ‫گلخان��ه ای و حفظ بیش��تر محیط زیس��ت‪ ،‬خودروه��ای تمام‬ ‫الکتریکی و برقی را به تولید انبوه برسانند‪.‬‬ ‫ﺧﺒﺮ‬ ‫ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪ 2‬ﺁﺑﺎﻥ ‪1396‬‬ ‫‪ 4‬ﺻﻔﺮ ‪1439‬‬ ‫‪ 24‬ﺍﻛﺘﺒﺮ ‪2017‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﻬﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 241‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪2214‬‬ ‫ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ‪ :‬ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻰ»‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻣﺴﺌﻮﻝ‪ :‬ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺰﺭﮔﻤﻬﺮ‬ ‫«‬ ‫ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻣﺴﺌﻮﻝ‪ :‬ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺩﻫﺸﻮﺭ‬ ‫ﺳﺮﺩﺑﻴﺮ‪ :‬ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻘﺪﻡ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪ - 82190 :‬ﻧﻤﺎﺑﺮ‪ -88713730 :‬ﭘﻴﺎﻣﻚ‪ -300082190 :‬ﭘﻴﺎﻣﮕﻴﺮ ﺻﻮﺗﻰ‪88105304 :‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﮔﻬﻰﻫﺎ‪ - 88722732-3 :‬ﻧﻤﺎﺑﺮﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎ‪88109733 :‬‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ‪ - 88722735 :‬ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ‪88105309 :‬‬ ‫ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎ‪88724211 :‬‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﻰ‪ :‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻰ‪ -‬ﻛﻮﭼﻪ ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪26‬‬ ‫ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ ‪1586733811‬‬ ‫ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ‪ :‬ﺷﺮﻛﺖ ﭼﺎپ ﺭﻭﺍﻕ ﺭﻭﺷﻦﻣﻬﺮ‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫ﻋﻀﻮ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻰ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺭﺳﺎﻧﻪ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ‬ ‫ﻛﺎﺭﺗﻮﻥ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﺗﻼﺵ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺭﺍﻳﺰﻥ ﺩﺭﺟﻪ ‪ 3‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻴﺒﺪ‪ ،‬ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻯ‬ ‫ﭘﻴﺶ ﺭﻭﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺎﺷﻰ ﻭ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ‬ ‫ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ »ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ« ﺍﺯ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ‪ ،‬ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﺭﺍﻳﺰﻥ‬ ‫ﺩﺭﺟــﻪ ‪ 3‬ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺧﻴﻠﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﻞﻭﻓﺼﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ‪ ،‬ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺍﻳﺠﺎﺏ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫‪ 80‬ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﻧﻔﺮﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻋﻼﻭﻩﺑﺮ ﺁﻥ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ‪ 400‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ‬ ‫ﻧﻔﺮﻯ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻛﺸــﻮﺭﻣﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﻼﺵ ﺩﻭﭼﻨﺪﺍﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺸــﻜﻼﺕ‬ ‫ﺑﻪﺳــﺮﻋﺖ ﺭﻓﻊ ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﻣﻮﺳــﻮﻯ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻛﺎﺷــﻰ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺭﺍ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻋﻤﺪﻩ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﻛﺎﺷﻰ ﻭ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ‬ ‫ﺑﻪ ﺭﻓﻊ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻯ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻴﻢ‪ .‬ﻭﻯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻫﻤﺎﻳﺶﻫﺎﻯ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻯ ﻫﻤﺪﻟﻰ‬ ‫ﺑﻴــﻦ ﻫﻴﺎﺕﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠــﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ‪ ،‬ﺗﺎﺟﺮﺍﻥ ﻭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ‬ ‫ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻣﻬﻢ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺑﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻭﻯ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺳــﻴﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺑﺰﺭگ‬ ‫ﻭ ﮔﺴــﺘﺮﺩﻩ ‪ 140‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮﻯ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺁﺳــﻴﺎﻯ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻭ ﻗﻔﻘﺎﺯ‬ ‫ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻭﻫﻰ‪ ،‬ﻧﻈﺎﻡﻣﻨﺪ ﻭ ﻋﻠﻤﻰ‪ ،‬ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺁﻥ‪ ،‬ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻭ ﭼﻴﻦ ﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﺑﺪﺍﻉ ﻧﺎﻧﻮﻓﻴﺒﺮ ﻏﻴﺮﺳﻤﻰ ﻭ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﺁﻣﺎﺭ ﺩﻗﻴﻖ ﺗﻌﻄﻴﻠﻰ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺎ ﺭﺍﺳﺘﻰﺁﺯﻣﺎﻳﻰ‬ ‫ﺯﻳﻨﺐ ﻋﺒﺪﻯ‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴــﺖ ﺍﺯ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ‬ ‫ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎ ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﺟﺎﻳــﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺗﻌﻄﻴﻠﻰ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺎ ‪ 98‬ﺩﺭﺻﺪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ‬ ‫ﺁﺧﺮﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎ ﻓﻘﻂ ‪ 20‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺴــﺘﻘﺮ‬ ‫ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎ ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ‪ ،‬ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 40‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﺎ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ‪ 800‬ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮﻯ ﺩﺭ ‪ 765‬ﺷﻬﺮﻙ‬ ‫ﻭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺷــﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺁﻥﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺰﺩﺍﻧﻰ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳــﺖ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﻯ ﺩﻗﻴﻖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻣﺮﻛﺰ‬ ‫ﺁﻣﺎﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻰ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺧﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺗﻜﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺭﺳــﻤﻰ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﻣﺎﺭ‪،‬‬ ‫ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﻯ ﺩﺭﺳــﺖ‬ ‫ﻫﻤﺨﻮﺍﻧــﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﻛﺖ‬ ‫ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘــﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻧﻰ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷــﺪﻩ ﺗﺎ‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﻗﻴــﻖ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﺗﻌﻄﻴــﻞ ﻭ ﻏﻴﺮﺗﻌﻄﻴــﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻨﻨــﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ‬ ‫ﻭﻯ‪ ،‬ﺗﻌﻄﻴﻠــﻰ ﻭﺍﺣﺪﻫــﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺭ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﻮﺩﻩ‬ ‫ﻭ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻧﻴــﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧــﺪﺍﺩﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ‬ ‫ﻓﻨﻰ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﻄﻴﻠﻰ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ ‪ 495‬ﻭﺍﺣــﺪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ‬ ‫ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺁﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﻰ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛــﻪ ﺍﻏﻠــﺐ ﻭﺍﺣﺪﻫــﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺷــﺎﻥ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎﺕ ﻓﻨﻰ‬ ‫ﻭ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﻗﺒــﻞ ﺍﺯ ﺍﺟــﺮﺍﻯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﻧﺪﺍﺩﻩﺍﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ‬ ‫ﻋﻤﺪﻩ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸــﻜﻞ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﻃﺮﺡﻫــﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎﺕ ﻓﻨﻰ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‬ ‫ﺭﺍ ﺑــﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﭘﻴﺶ ﺭﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﻧﺒﻮﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ‪ ،‬ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻦ ﻭ‪ ...‬ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ‬ ‫ﺗﺎ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻧﺒﺎﺷــﺖ ﻣــﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻛﻤﺒﻮﺩ‬ ‫ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﻭ ﺗﻌﻄﻴﻠﻰ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﻧﺸﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺭﻭﻧﻤﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﻃــﺮﺡ ﻭ ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘــﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺭﻭﻧﻤﺎﻳﻰ‬ ‫ﺷﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻭ‬ ‫ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﺳــﻼﻣﺖ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺷﻔﺎﻑﺳﺎﺯﻯ ﺭﻭﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ‬ ‫ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﺭ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎﻯ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘــﻰ ﺭﺍﻩﺍﻧــﺪﺍﺯﻯ ﻭ ﺭﻭﻧﻤﺎﻳﻰ ﺷــﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ‪ ،‬ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳــﺎﺯﻯ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ‬ ‫ﺭﺍﻧﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎ ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮﺡ ﻭ ﭘﺮﻭژﻩ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ‬ ‫ﺑﻪ ﺻــﻮﺭﺕ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻭ ﺳــﺎﻋﺘﻰ ﻫﻤﻪ ﻓﻌــﻞ ﻭ ﺍﻧﻔﻌﺎﻻﺕ‬ ‫ﻋﻤﺮﺍﻧــﻰ ﺩﺭ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎ ﺭﺍ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻧﺮﺥ ﺗﻤﺎﻡﺷــﺪﻩ ﻣﺤﺼــﻮﻝ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺩﺍﺩﻩ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳﺰﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﭘﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺍﻃﻼﻋــﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧــﻰ ﺷــﻬﺮﻙﻫﺎ ﻭ ﻧﻮﺍﺣــﻰ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘــﻰ ﻃﺮﺍﺣــﻰ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺁﻥ ﻫﺮ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﻭ ﻣﻨﺰﻝ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺎ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ‬ ‫ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳــﻰ ﻭ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩﺍﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳــﺮ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﺷــﻬﺮﻙ ﻭ ﻧﺎﺣﻴﻪﺍﻯ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‬ ‫ﺩﻳﮕــﺮﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﻫﻔﺘــﻪ ﭘﮋﻭﻫــﺶ )ﺁﺫﺭ ‪(96‬‬ ‫ﺭﻭﻧﻤﺎﻳﻰ ﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﭘﮋﻭﻫﺸﻰ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﻭ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﻠﻮﮔﻴــﺮﻯ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺯﻯﻛﺎﺭﻯ‬ ‫ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳــﺎﻧﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺭﺍﺳﺘﻰﺁﺯﻣﺎﻳﻰ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻫﻔﺘــﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺍﻋﻄﺎﻯ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺭﺳﻴﺪ‪ .‬ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺗــﺎ ‪ 30‬ﻣﻬــﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺩﺍﺷــﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺁﺩﺭﺱ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ)‪ (teh.mimt.gov.ir‬ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺸﺎﻥ‬ ‫ﺗﺠــﺎﺭﻯ ﻣﺴــﺘﻘﻞ ﻫﺴــﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻟﺰﺍﻣــﺎﺕ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬ ‫ﻣﺪﺍﺭﻛﻰ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﺑﻬﺪﺍﺷــﺘﻰ )ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺸــﺎﻧﻪ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻭ ﺳــﻼﻣﺖ( ﻭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴــﺐﻭﻛﺎﺭ)ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺸــﺎﻧﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻠﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ( ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺪﺍﺭﻙ‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪﻫﺎ‬ ‫ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺪﺕ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺷــﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻃﺮﺡ ﻣﻨﻘﻀﻰ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﻫﺎﻯ ﺍﺭﺳﺎﻟﻰ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺍﻭﻟﻴــﻪ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ‬ ‫ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍﺕ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻰ ﻣﺘﺸــﻜﻞ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻯ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳــﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻈــﺮ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳــﺖﻛﻨﻨﺪﻩ‪ ،‬ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ‬ ‫ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨــﺪ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ‪ 7‬ﺭﻭﺯ ﺑــﺮﺍﻯ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻳﺎ‬ ‫ﺍﻋــﻼﻡ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺷــﻜﺎﻳﺖ‪ ،‬ﻧﻈﺮﻫﺎﻯ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻳــﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻳﺎ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻭﺍﺳــﻄﻪﺍﻯ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﺷــﺎﻥ ﻣــﻮﺭﺩ ﻣﺼــﺮﻑ ﺩﻳﮕــﺮ ﻭﺍﺣﺪﻫــﺎ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﻣﻰﮔﻴﺮﻧــﺪ ﻭ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻭﺍﺣﺪﻫــﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ‬ ‫ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺸــﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻣﺴــﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣــﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﻫﺴــﺘﻨﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺷــﺮﻭﻁ ﺍﻋﻄﺎﻯ ﺍﻳــﻦ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ‪،‬‬ ‫ﺩﺍﺷــﺘﻦ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ‪ ،‬ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﺑﻬﺪﺍﺷــﺘﻰ‪،‬‬ ‫ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻋﻼﻣﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻠﻰ‪ ،‬ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ‬ ‫ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻯﺭﺑﻂ‬ ‫ﺑﻪ ﺷــﺮﻁ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺮﺳﻴﺪﻥ ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻯ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺳــﺎﺧﺖ ﻓﺎﺯ ﻧﺨﺴــﺖ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ‬ ‫ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ‪ 100‬ﻣﮕﺎﻭﺍﺕ ﺑﺎ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻛﺮﻭﻧﻮﺱ ﺳــﻮﻻﺭ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻨﻰ ﺑﺎ‬ ‫ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻴﺒﺪ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﻳﺰﺩ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ‪ .‬ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻭ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻬﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺮژﻯ‬ ‫ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ‬ ‫ﺑــﺮﺍﻯ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴــﺖ‬ ‫ﺍﻣﺴــﺎﻝ ‪ 3‬ﻣﺠﻮﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ‪ 36‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ‬ ‫ﻳﻮﺭﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﺗﺮﻳﺶ‪،‬‬ ‫ﻫﻠﻨﺪ ﻭ ﻓﺮﺍﻧﺴــﻪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭ ﺷــﻬﺮﻫﺎﻯ ﻳــﺰﺩ‪ ،‬ﺍﺭﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﺗﻢ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻧﻴﺰ ‪ 2‬ﻣﺠﻮﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺻﺎﺩﺭ ﺷــﺪﻩ ﺑــﻮﺩ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﺪﻭﺭ ‪5‬‬ ‫ﻣﺠﻮﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺻﺎﺩﺭﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺁﻥ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺁﻣﺎﺭ ﻣﻮﺟــﻮﺩ‪ ،‬ﺩﺭﺣﺎﻝﺣﺎﺿﺮ ‪ 24‬ﻣﺤﻞ‬ ‫ﺑــﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ‪ 455‬ﻣﮕﺎﻭﺍﺕ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺠــﺎﺩ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩﻫﺎﻯ‬ ‫ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻞﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﺍﺯ‬ ‫ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺷــﻜﺬﺭ‪ ،‬ﻣﻬﺮﻳﺰ‪ ،‬ﺍﺭﺩﻛﺎﻥ‪ ،‬ﺗﻔــﺖ‪ ،‬ﻳﺰﺩ‪ ،‬ﺧﺎﺗﻢ‪،‬‬ ‫ﺑﻬﺎﺑﺎﺩ‪ ،‬ﺍﺑﺮﻛﻮﻩ‪ ،‬ﺑﺎﻓﻖ ﻭ ﻣﻴﺒﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻴﻦ ‪ 1800‬ﺗﺎ‬ ‫‪ 2200‬ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺗﺨﻤﻴﻦ‬ ‫ﺯﺩﻩ ﺷــﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﻰ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺳــﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ‬ ‫‪ 280‬ﺭﻭﺯ ﺁﻓﺘﺎﺑﻰ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﺑﻪ ‪ 330‬ﺭﻭﺯ ﻣﻰﺭﺳﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﻣﺰﻳﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺎﻥ‪ ،‬ﺗﺎﺑﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﻇﺮﻓﻴــﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺍﻧﺮژﻯﻫﺎﻯ ﭘﺎﻙ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﺍﻫﺎﻟﻰ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﻋﻜﺲ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺯﻳﺮ ﺩﻛﻞ ﻫﺎﻯ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﻮﻯ‬ ‫ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ‪ :‬ﻟﺰﻭﻡ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﭘﻮﺷﺎﻙ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ‬ ‫ﺩﺍﻧﺶﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳــﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ »ﺁﻣﻬﺮﺳــﺖ« ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳــﺖ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮﻓﻴﺒﺮﻯ )ﻧﺎﻧﻮﺍﻟﻴﺎﻑ( ﺷــﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ‬ ‫ﻭ ﻏﻴﺮﺳــﻤﻰ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﻭﺳﻴﻌﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷــﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ‬ ‫ﺍﻳﺴــﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﻳﻮ ﻣﺲ‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪﺳــﺎﻥ ﺷــﻴﻤﻰ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ »ﺁﻣﻬﺮﺳﺖ«‬ ‫ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳــﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻡﻫﺎﻯ »ﺟﺴﻴﻜﺎ ﺷــﻴﻔﻤﻦ« ﻭ »ﺳﺎﺭﺍ ﭘﺮﻯ« ﻧﺎﻧﻮﺍﻟﻴﺎﻑ‬ ‫ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖ ﻭ ﻏﻴﺮﺳﻤﻰ ﺳــﺎﺧﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﻭﺳﻴﻌﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻯ ﭘﺰﺷﻜﻰ‪ ،‬ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ‪ ،‬ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖ ﻭ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪﻯ‬ ‫ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻳــﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ‪ 3‬ﺳــﺎﻟﻪ ﻭ ‪ 338‬ﻫﺰﺍﺭ ﺩﻻﺭﻯ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻣﻠﻰ ﻋﻠﻮﻡ‬ ‫ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪ‪ .‬ﺍﻳــﻦ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻯ ﺑﻨﻴﺎﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻭ‬ ‫ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺎﻧﻮﻓﻴﺒﺮﻯ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪».‬ﺷﻴﻔﻤﻦ« ﻭ »ﭘﺮﻯ« ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺭﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﺷﺎﻥ ﻧﮕﺎﻩ‬ ‫ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ ﺳﻨﺘﻰ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻟﻴﺎﻑ‬ ‫ﻣﺒﺘﻨﻰﺑﺮ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﻼﻝﻫﺎﻯ ﺁﻟﻰ ﺳــﻤﻰ ﻧﻴــﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺭﻭﺵ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺯ ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎﻳﻰ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻟﻴﺎﻑ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺤﻠــﻮﻝ ﺁﺏ ﻭ ﻧﻤﻚ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ‪ .‬ﺍﻟﻴﺎﻑ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ‬ ‫ﻫﺴــﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺩﻣﺎﻯ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺣﻼﻝﻫﺎﻯ ﺁﻟﻰ‬ ‫ﻏﻮﻃﻪﻭﺭ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﻭﺵ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺎﺧﺖ ﻧﺎﻧﻮﻓﻴﺒﺮﻫﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻳﻚ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺍﺳــﭙﻴﻨﻴﻨﮓ« ﺍﺳــﺖ؛ ﺟﺎﻳﻰ ﻛــﻪ ﻳﻚ ﻧﻴﺮﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳــﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﻳﺎ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﺭﺷــﺘﻪﻫﺎﻯ ﭘﻠﻴﻤﺮﻯ ﺍﺯ ﺍﻟﻴﺎﻑ‬ ‫ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻧﺎﻧﻮ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﭘﺎﺭﭼﻪﺍﻯ ﻧﺮﻡ ﻭ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑﭘﺬﻳﺮ‬ ‫ﺭﺍ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺩﺭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻴﺎﻑ ﺍﺯ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪100‬‬ ‫ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭼﻨﻴﻦ‬ ‫ﭘﺎﺭﭼﻪﻫــﺎﻯ ﻧﺎﻧﻮﻓﻴﺒﺮﻯ ﺑﻪ ﺩﻟﻴــﻞ ﺣﺎﻭﻯ ﺣﻼﻝﻫﺎﻯ ﺳــﻤﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻳﺎ‬ ‫ﻣﻮﺍﺩ ﺷــﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺷــﺪﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺳــﺖ‪» .‬ﭘﺮﻯ«‬ ‫ﻭ »ﺷــﻴﻔﻤﻦ« ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺟﺪﻳﺪ ﻏﻴﺮﺳــﻤﻰ ﻭ‬ ‫ﺳــﺎﺯﮔﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺍﻯ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺁﻥ‬ ‫ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﺷﻴﻔﻤﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻨﻴﺎﺩﻯ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﭘﺮﻯ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ :‬ﺭﻭﺵ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﺎﻧﻮ‪،‬‬ ‫ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻯ ﻛﺎﻣﻼ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻯ ﻧﺎﻧﻮﻓﻴﺒﺮﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎﺯ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺎﻓﺘﻰ ﻛﺎﻏﺬﮔﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺯﺧﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻰ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺍﻟﻴﺎﻑ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﺭﺳﺎﻧﻰ ﻭ ﻋﻔﻮﻧﺖﺯﺩﺍﻳﻰ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻃﺮﺡ‪ :‬ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ‪» ،‬ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ«‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‪ :‬ﺍﻳﺴﻨﺎ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺭﺿــﺎ ﺗﺎﺑــﺶ‪ ،‬ﻋﻀــﻮ‬ ‫ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ‪ ،‬ﺑﻮﺩﺟــﻪ ﻭ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳــﺒﺎﺕ ﻣﺠﻠــﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ‬ ‫ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺗﺎﻛﻴــﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﻛــﻪ‬ ‫ﻓﺮﺍﺭﻣﺎﻟﻴﺎﺗــﻰ ﻋﺎﻣﻞ ‪ 3‬ﺿﻌﻒ ﺑﻪﻭﻳــﮋﻩ ﺿﻌﻒ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ‪ 30‬ﺗﺎ ‪ 40‬ﻫﺰﺍﺭ‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺭﺥ ﻣﻰﺩﻫﺪ‪،‬‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺭﻳﺸــﻪ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺭﺍ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺿﻌــﻒ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﻭﺯﻧﻪﻫﺎﻯ ﻓﺴــﺎﺩ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗــﻰ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳــﻰﻫﺎﻯ ﺩﻗﻴﻘﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻸﻫــﺎﻯ ﻭ ﺿﻌﻒﻫﺎﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠــﻪ ﺑﺎ ﻓــﺮﺍﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺭﺍ ﺍﺣﺼﺎ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳــﻰ‬ ‫ﺿﻌﻒﻫﺎﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑــﺮﺍﻯ ﺭﻓﻊ ﺍﻳﻦ ﺧﻸﻫﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ‬ ‫ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﻧﻈﺎﺭﺗــﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻳﻮﺍﻥ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳــﺒﺎﺕ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﺭﺳﻰ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ‬ ‫ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺭﻭﺯﻧﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﻭﺯ ﻓﺴــﺎﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺭﺍ ﻛﻮﺭ ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﻋﻀﻮ‬ ‫ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ‪ ،‬ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﻣﺤﺎﺳــﺒﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻓﺮﺍﺭﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺭ ‪ 3‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺭﻳﺸــﻪﻳﺎﺑﻰ ﻛﺮﺩ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ‬ ‫ﺯﻣﻴﻨــﻪ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺑﺎ ﺧﻸ ﻗﺎﻧﻮﻧــﻰ‪ ،‬ﺿﻌﻒ ﻧﻈﺎﺭﺗﻰ‬ ‫ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﻭﺯﻧﻪﻫﺎﻯ ﻓﺴــﺎﺩ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﻫﺴــﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﻧﻬﺎﺩﻫــﺎﻯ ﻧﻈﺎﺭﺗﻰ ﺧﻸﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺣﺼــﺎ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺭﻓﻊ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺣﺴــﻴﻨﻰ ﺗﻔــﺮﺵ‪ ،‬ﻋﻀــﻮ‬ ‫ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛــﻪ ﺑــﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫــﺎﻯ‬ ‫ﺑﺎﺯﻧﺸﺴــﺘﮕﻰ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷــﺪﻧﺪ‪ ،‬ﺗﺸﺪﻳﺪ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎﻯ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻰ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ‬ ‫ﺍﺯ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺑﻮﺩﻩ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴــﺘﮕﻰﻫﺎﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﭼﻨﺪ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳــﻬﻢ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ‬ ‫ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ‪ ،‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺳﻬﻢ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﻭﻟﺘﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻰﺷﺪ‪ .‬ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺩﺭ‬ ‫ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻫﻢ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﺑﺎ ﻛﺴــﺮﻯ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﻣﻰﺷﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﺳﻬﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺎﻣﻴــﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎﻯ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴــﺘﮕﻰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﻧﻜﺮﺩ ﻛﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺎﻻﻳﻰ ﺷــﺪ ﻭ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎ ﺩﭼﺎﺭ‬ ‫ﻣﺸــﻜﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﺩﺭﺣﺎﻝﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎﻯ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻰ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ‪ ،‬ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ‪ ،‬ﻛﺎﻫﺶ‬ ‫ﺍﺭﺯﺵ ﭘﻮﻝ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﻔﺎﺳﻴﺮﻯ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﺍﺻﻞ ‪ 44‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺍﺳﺎﺳــﻰ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺴــﺖ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺳﻬﺎﻡ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺭﺍ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺪﻫﻰﻫﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎﻯ‬ ‫ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻰ ﺩﺍﺩﺍﺷﻰ‪ ،‬ﺳﺨﻨﮕﻮﻯ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ‬ ‫ﺍﺻﻞ ‪ 90‬ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ‬ ‫ﺗﺎﻛﻴــﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﻛــﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳــﺐ‬ ‫ﺑﺎﻧﻜــﺪﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮﺳــﻌﻪ‬ ‫ﻭ ﺷــﻜﻮﻓﺎﻳﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻣﺎ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﺩﺭﻧﻴﺎﻳﺪ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺷﺖ‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻮﺩﺑﺎﻧﻜﻰ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺁﻥ‬ ‫ﭘﻮﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺷــﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻫﻢ ﻭﺍﺭﺩ ﮔﻮﺩ ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻯ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻯ ﺩﺭ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺁﻥ ﻧﺮﺥ‬ ‫ﺑﺎﻻﻯ ﺳــﻮﺩ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺭﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕﺭﻳﻴﺴﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ‬ ‫ﺍﺻﻞ ‪ 90‬ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﻮﺩ ﺑﺎﻧﻜﻰ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ ﻭ‬ ‫ﻏﻴﺮﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳــﻮﺩﺑﺎﻧﻜﻰ ﭼﻪ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﭙﺮﺩﻩﮔﺬﺍﺭﻯ ﭼﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺍﻡﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎ‬ ‫ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺮﺥ ﺳــﻮﺩ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺳــﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ‬ ‫ﻃﺮﺣﻰ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻯ ﺭﺍ ﻛﻠﻴﺪ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﺩ ﻧﻤﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﻧﻤﻰﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺤﺚ ﺍﺻﻼﺡ ﺳــﻮﺩ‬ ‫ﺑﺎﻧﻜــﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺟﺪﻯ ﺩﻧﺒــﺎﻝ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭﺣﺎﻝﺣﺎﺿﺮ ﮔﻔﺘﻪ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻧﺮﺥ ﺳــﻮﺩ ﺑﺎﻧﻜﻰ ‪ 15‬ﺗﺎ ‪ 18‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻇﺎﻫﺮﻯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺳﻮﺩﻫﺎﻯ ﺑﺎﻧﻜﻰ ‪ 25‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻯ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﻮﺩ‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!